ANG BALAAN NGA BIBLIA

HILIGAYNON NEW TESTAMENT

Matthew Mark Luke
John Acts Romans
1 Corinthians 2 Corinthians Galatians
Ephesians Philippians Colossians
1 Thessalonians 2 Thessalonians 1 Timothy
2 Timothy Titus Philemon
Hebrews James 1 Peter
2 Peter 1 John 2 John
3 John Jude Revelation

Genesis     Exodus     Leviticus     Numbers    Deuteronomy     Joshua     Judges

Ruth     1 Samuel     2 Samuel     1 Kings     2 Kings     1 Chronicles     2 Chronicles

Ezra     Nehemiah     Esther     Job     Psalms     Proverbs     Ecclesiastes

Song of Solomon     Isaiah     Jeremiah     Lamentations     Ezekiel     Daniel     Hosea

Joel     Amos     Obadiah     Jonah     Micah     Nahum     Habakkuk     Zephaniah

Haggai     Zechariah     Malachi    


ANG SIMPLE NGA PLANO SANG DIOS SA KALUWASAN SONO SA MGA TAGA-ROMAPagpakilala


I JUAN 5:13 Ini ginsulat ko sa inyo nga nagatoo sa ngalan sang Anak sang Dios, agud nga mahibaloan ninyo nga nakabaton kamo sang kabuhi nga walay katapusan, kag kamo magatuo sa ngalan sang Anak sang Dios.


I Kay tanan kita makasasala!

MGA TAGA-ROMA 3:10 subong sang nasulat na: “Walay bisan sin-o nga matarung, wala, bisan isa;

MGA TAGA-ROMA 3:23 Sanglit ang tanan nagpakasala, kag nawad-an sang himaya sang Dios;
Kay tanan kita makasasala!


II May bayad ina nga sala!


MGA TAGA-ROMA 5:12 Busa, subong nga paagi sa isa ka tawo nagsulud ang sala sa kalibutan kag paagi sa sala ang kamatayon; kag gani ang kamatayon naglaton sa tanan nga tawo, kay ang tanan nakasala.

MGA TAGA-ROMA 6:23a Kay ang bayad sang sala kamatayon,…


III Si Jesus napatay kag nagbayad sang aton mga sala sa cruz!


MGA TAGA-ROMA 5:8 Apang ang Dios nagapakilala sang iya kaugalingon ang gugma sa aton, nga sang, mga makasasala pa kita, si Cristo napatay tungod sa aton.

MGA TAGA-ROMA 14:9 Kay sa sining katuyuan napatay si Cristo, kag nabuhi liwat agud nga mangin-Ginuo siya sang mga patay kag sang mga buhi.

MGA TAGA-ROMA 6:23b …apang ang bunayag nga dolot sang Dios kabuhi nga walay katapusan kay Cristo Jesus nga aton Ginuo.
Si Cristo napatay para sa mga makasasala!


IV Ang kaluwasan libre nga dolot, indi bangud sang maayong buhat. Batonon mo ang pulong sang Dios, kag magtoo kay Jesus lamang!


MGA TAGA –EFESO 2:8-9 Kay bangud sa bugay naluwas kamo paagi sa pagtoo; kag ini indi inyo kaugalingon nga buhat, ini amo ang dolot sang Dios – 9 indi bangud sa mga buhat, basi ang bisan sin-ong tawo magpabugal.

TITO 3:5 ginluwas niya kita indi bangud sa mga buhat nga aton nahimo sa pagkamatarung, kondi sa gahum sang iya kalooy, paagi sa paghugas sang bag-ong pagkatawo kag pagbag-o sa Espiritu Santo,

MGA BINUHATAN 4:12 Kag walay kaluwasan sa bisan kay sin-o nga iban, kay walay iban nga ngalan sa idalum sang langit nga ginhatag sa mga tawo nga paagi sa iya kinahanglan kita maluwas.”V Dapat ibutang mo ang pagtoo kag pagsalig kay Cristo lamang!


MGA TAGA-ROMA 10:9-10,13 bangud nga, kon itu-ad mo sang imo baba nga si Jesus Ginuo kag magtuo sa imo tagiposoon nga ang Diyos nagbanhaw sa iya, maluwas ka. 10 Kay sa tagiposoon ang tawo nagatoo nga sa pagkamatarung, kag sa baba ang pagtu-ad ginahimo nga sa kaluwasan…13 Kay, “ang bisan sin-o nga magtawag sa ngalan sang Ginuo maluwas. ”
Ibutang Naton Ang Pagtoo Kay Cristo Lamang!


Kung gusto mo gid mahibal-an sang sigurado subong dayon nga ikaw makakadto sa langit, pangamuyoa ining pangamuyo nga hugot sa imo tagiposoon.Ginoong Jesus,

Ginaako ko nga ako makasasala kag dapat ako ihaboy sa impierno, pero Ikaw napatay sa cruz, ginlubong kag nabanhaw sa ikatlo nga adlaw. Nagapangayo ako sang patawad sang akon mga sala. Ginabaton ko Ikaw bilang akon Dios kag personal nga Manluluwas. Nagatoo ako nga luwason Mo ako kag paga dal-on Mo ako sa langit kung ako mapatay. Amo ini ang akon pangamuyo sa Ngalan ni Cristo Jesus. Amen.