ZULU NEW TESTAMENT

Matthew Mark Luke
John Acts Romans
1 Corinthians 2 Corinthians Galatians
Ephesians Philippians Colossians
1 Thessalonians 2 Thessalonians 1 Timothy
2 Timothy Titus Philemon
Hebrews James 1 Peter
2 Peter 1 John 2 John
3 John Jude Revelation

Ungamthola kanjani uJesu?


Ibhayibheli lisitshela ukuthi wonke umuntu udinga uxolo nensindiso kaNkulunkulu. Lithi simjikele uNkulunkulu njengomdali wethu, senza okuphambene nentando yakhe.

KwabaseRoma 3:23

“Ngokuba bonke bonile, basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu”.

Uma sibuyela kuNkulunkulu semukele insindiso yakhe sofunda okukhulu emhlabeni; sindiswa ubengumtwana kaNkulunkulu mihla yonke yokuphila kwakho kuze ube nokuphila okuphakade. Uma singabuyeli kuNkulunkulu samukele insindiso siyokubhubha.

KwabaseRoma 6:23

“ngokuba inkokhelo yesono ingukufa, kepha isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade kuKristu Jesu iNkosi yethu.”


Singazenzela izono ngokwethu, kodwa uNkulunkulu wasusa izono zethu mhla ethumela uJesu Kristu emhlabeni.

KwabaseRoma 5:8

“Kepha uNkulunkulu uyabonakalisa ukusithanda kwakhe ngalokho ukuthi, siseyizoni, uKristu wasifela.”


Unkulunkulu wenza lokho ngoba esithanda, wayengafuni ukuthi silahleke unomphelo.

NgokukaJohane 3:16

“Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi, kodwa abe-nokuphila okuphakade.”


Kuze usindiswe uqala ngokuvuma zonke izono zakho. Uthi, Nkulunkulu ngiyaxolisa ngonile ngicela uxolo. Ngomusa kaJesu, uzongixolela kukho konke okubi engakwenza phambi kwabantu naphambi kwakho. Ibhayibheli lithi uNkulunkulu ususa zonke izono zakho.

1kaJohane 1:9

“Uma sizivuma izono zethu, uthembekile, ulungile ukuba asithethelele izono, asihlambulule kukho konke ukungalungi.”


ukuzalwa kabusha kusho ukushiya impilo yakudala uqale impilo entsha noJesu. Ukushiya impilo yakudala khona kusho ukucela uxolo ebantwini uma sibonile.

NgokukaJohane 3:3

“Ujesu waphendula, wathi kuye: Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kuwe: Uma umuntu engazalwa ngokusha, angewubone umbuso kaNkulunkulu.”


Uma samukela uJesu njengomsindisi wethu sizalwe kabusha sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. UNkulunkulu uqobo uyangena ezinhliziyweni zethu ngoMoya wakhe oyincwele. UMoya oyincwele uyasisiza njengabantwana bakaNkulunkulu ukuba isphile ngokwenhloso nangesifiso sakhe ngezimpilo zethu.

NgokukaJohane 1:12

“Kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba babe-ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abakholwa engameni lakhe”

2 kwabaseKorinte 5:5

“Kepha owasenzela khona lokho nguNkulunkulu owasipha isibambiso esinguMoya.”


Ngabe ikhona yini enye indlela yensindiso na? Ibhayibheli lithi uJesus yedwa osindisayo, akekho omunye.

NgokukaJohane 14:6

“UJesu wathi kuye: Mina ngiyindlela, neqiniso, nokuphila; akakho oza kuBaba ngaphandle kwami.”

Ibhayibheli libuye likubeke ngokucacile ukuthi noma kukhona amagama amakhulu emlandweni kodwa linye igama esingasindiswa ngalo elikaJesu lodwa.

Izenzo 4:14

“Ayikho insindiso ngomunye, ngokuba alikho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikwe ebantwini, esimelwe ukusindiswa ngalo.”


Insindiso uNkulunkulu asipha yona ngokwemukela uJesu Kristu njengomsindisi wethu, ingumusa kaNkulunkulu nothando lwakhe. Iyisipho esitholakala ngaphandle kwemisebenzi. Singeza nobunjalo bethgu.

Kwabase – Efesu 2:8-10

“Ngokuba ngomusa nisindiswe ngokukholwa; nalokhu akuveli kini, kuyisipho sikaNkulunkulu; akuveli ngemisebenzi, ukuze kungabikho ozibongayo. Ngokuba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu, sidalelwe imisebenzi emihle ayilungisela ngaphambili uNkulunkulu ukuba sihambe kuyo.”


Uma usukwenzile lokhu okushiwo ngenhla, kuhle ukuthi utshele umndeni wakho, nabangani bakho kanye nosebenza nabo noma ofunda nabo ukuthi usindisiwe. Ngokwenza njalo uhlonipha uNkulunkulu ngobufakazi bokuthula nenjabulo onayo njengomtwana kaNkulunkulu. Kundingeka ufunde ibhayibheli kuze wazi okuningi ngoJesu.

KwabaseRoma 10:9-10

“Ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyiNkosi, ukholwa enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo,uyakusindiswa; ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kube-ngukulunga, ngomlomo uyavuma kube-ngukusindiswa.”


Ungathandaza lomthandazo :

“Nkulunkulu othandekayo. Ngiyabonga ukuthi uthethelele zonke izono zami. Ngibonga ukuthi ungamukele njengomtwana wakho. Ngiyabonga Nkosi Jesu ukuthi wafela izono zami esiphambanweni. Ngiyakubonga Moya oyincwele ukuthi uyaphila enhliziyweni yami futhi uyangisiza ukuthi ngiphile njengomKristu. Ngiphe amandla okuthi ngifakaze ngensindiso yakho. Egameni likaJesu. Amen.”