tewrattin tallanmilar:
alemning yaritilixi
misirdin chiqix
zebur tallanmiliri

injil:
metta bayan qilghan hux hewer
markus bayan qilghan hux hewer
luqa bayan qilghan hux hewer
yuhanna bayan qilghan hux hewer
hezriti eysa elchilirining paaliyetliri
rimliqlargha yezilghan het
korintliqlargha yezilghan birinchi het
korintliqlargha yezilghan ikkinchi het
galatiyaliqlargha yezilghan het
efesliklerge yezilghan het
filipiliklerge yezilghan het
kolosiliqlargha yezilghan het
salonikaliqlargha yezilghan birinchi het
salonikaliqlargha yezilghan ikkinchi het
timotiygha yezilghan birinchi het
timotiygha yezilghan ikkinchi het
titusqa yezilghan het
filimungha yezilghan het
ibraniylargha yezilghan het
yaqup yazghan het
petrus yazghan birinchi het
petrus yazghan ikkinchi het
yuhanna yazghan birinchi het
yuhanna yazghan ikkinchi het
yuhanna yazghan uchinchi het
yehuda yazghan

wehiyler


AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE