The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ

Matiju 1

1 Maa, mëha Jeisu Këlaisu akenaptëtponkom. Teipë palïnpëme Jeisu, Apalaham palïnpëme, huwa. 2 Akename Isaki tïhe Apalahamïja. Moloinë Jakopi tïhe Isakija. Moloinë Jula tïhe Jakopija, imeitïtom malë. 3 Moloinë Julaja Palesi tïhe Tamalajak, Sala tïhe eja, huwa. Moloinë Eselam tïhe Palesija. Moloinë Alam tïhe Eselamuja. 4 Moloinë Aminatapi tïhe Alamïja. Moloinë Nasoni tïhe Aminatapija. Moloinë Samon tïhe Nasonija. 5 Moloinë Samonija Powasi tïhe Lehapijak. Moloinë Powasija Opet tïhe Lutijak. Moloinë Jesi tïhe Opetïja. 6 Moloinë Isëlëjanatom tamu tïhe Jesija, Teipë tïhe. Moloinë Isëlëjanatom tamuluja, Teipëja, Saloman tïhe Julaija pïtjak. 7 Moloinë Lehapowam tïhe Salomanuja. Moloinë Apaija tïhe Lehapowamïja. Moloinë Eisa tïhe Apaijaja. 8 Moloinë Jehosapati tïhe Eisaja. Moloinë Jolam tïhe Jëhosapatija. Moloinë Jusaija tïhe Jolamïja. 9 Moloinë Jotam tïhe Jusaijaja. Moloinë Eihasi tïhe Jotamïja. Moloinë Hesekaja tïhe Eihasija. 10 Moloinë Manasa tïhe Hesekajaja. Moloinë Amoni tïhe Manasaja. Moloinë Josaija tïhe Amonija. 11 Moloinë Jekonaja tïhe Josaijaja imeitïtom malë. Masike mëham pona iwëtïtïhwë Isëlëjanatom tëlëi isemnomoja Papaloni pona. 12 Papaloni pona tëlëtïhwëhe Sïutïu tïhe Jekonajaja. Moloinë Selëpëpeu tïhe Siutïuja. 13 Moloinë Apijuti tïhe Selëpëpeuja. Moloinë Ilajakim tïhe Apijutija. Moloinë Eiso tïhe Ilajakimïja. 14 Moloinë Salak tïhe Eisoja. Moloinë Akim tïhe Salakïja. Moloinë Ilajuti tïhe Akimïja. 15 Moloinë Elijeseu tïhe Ilajutija. Moloinë Meitan tïhe Elijeseuja. Moloinë Jakopi tïhe Meitanuja. 16 Moloinë Melija mïnelum tïhe Jakopija, Josepi tïhe. Masike mëha pona iwëtïtïhwë Jeisu tëkaktanïphe, Këlaisume eheptëtpï tëkaktanïphe, Melijaja. 17 Masike 14 me Jeisu akenatom Apalaham ëtïtoponpë poinë Teipë ëtïtoh pona. Malalë 14 me Jeisu akenatom Teipë ëtïtoponpë poinë Papaloni pona Isëlëjanatom alëtoh pona. Malalë 14 mehnë Jeisu akenatom Papaloni pona Isëlëjanatom alëtoponpë poinë Këlaisu ekaktatoh pona. 18 Maa, helë Jeisu Këlaisu ekaktatoponpë. Josepi pïnme tëwëtïhemjak, Melijajak, mule tïnehpoi Ipokan Amoleja. Lome tïpït ënëkulahnë Josepi. 19 Ipokanme Josepi. Masike Melija ënekalëpo hela tëwesike temene hapon inomtaimë he tëwëtïhe Josepi. 20 Masike mëlë pëk iwepohnëpïlïhtao ensu tënei Josepija tïnïkïlïhtao, Kan nenokïtpï tënei. Helë katïp tïkai ensu eja. Josepih, Teipë palïnpëh, Melija pëk ëhelepïla eikë. Ëpïnme tïkë. Munome man Ipokan Amoleja tïnehpoi. 21 Masike imumku ekaktatïhwë Jeisume eheptëk. Tïwïpïlïtpïkom poinë tëponanotom Animneme mënëtïja, tïkai ensu Josepija. 22 Huwalëken kunehah Kuneponanmakom Nimilikpotpï ailë towomi panakmapotponuja. Helë katïp tïmilikpoi Kanuja. 23 Ipanakmatëk. Munome mënëtïja ëhekupïn, tïkai. Masike tïmumku ekaktatïhwë Imanjuweume mëneheptëja, katop tïmilikhe Aisejaja. Helë katïp Imanjuweu katop Ipalu omijao, këkëlëhe man Kan, tïkai. 24 Masike tëtomamëmëtïhwë ensu omi ailë tïpïnme Melija tïhe Josepija, Kan nenokïtpï omi ailë. 25 Lome imumku akena ekaktatïhwëlëken tïpït tëkhe eja. Maa, imumku ekaktatïhwë Jeisume tïheptëi Josepija.

Matiju 2

1 Maa, Julija ponokom tamume Heloti aptao Jeisu tëwekaktai Petëlehem po. Julija po Petëlehem. Ëkëmnëpsik sisi mëktopoina tumëkhe silikë pëk ipohnëmnanom, Jelusalem pona. 2 Helë katïp tïkaitot. Ëitëne Jujanatom tamume iwekaktatpï? tïkaitot. Sisi mëktopoina emna kunene iwekaktatoponpï pohnëhpone, silikë. Masike epona emna eitop enepoi emna numëk, tïkaitot. 3 Masike mëlë panakmatpo tëwëhelekaptëi Heloti, Julija ponokom tamu. Malalë ëhmelë Jelusalem ponokom tëwëhelekaptëi. 4 Masike ëhmelë Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom tëmëipai eja. Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkom malë tëmëipai eja. Helë katïp tïkai Heloti ejahe. Ëitë Këlaisu nekakte? tïkai Heloti ejahe. 5 Masike helë katïp tïkaitot Helotija. Petëlehem po mënekakte, Julija po, mënke Kan Omi panakmapotpon nimilikutpï, tïkaitot. 6 Apsikïleleh man Petëlehem, Julija pono, tïkai. Lome Petëlehem po kaliponotom tamu mënekakte, tïkai. Ïpeitotom tamume mënëtïja, Isëlëjanatom tamume, tïkai Kan, tïkai Kan Omi panakmapotpon nimilikutpï, tïkaitot Helotija. 7 Masike mëlë panakmatïhwë aptao silikë pëk ipohnëmnanom tëmëipai Helotija ëhejalëken wala walam tëweitopkome. Masike silikë enetoponpë pëk tuwalë he tëwesike tupoi Helotija. 8 Moloinë Petëlehem pona tënokhetot eja. Ëhalëtëk, mule upitatëk, tïkai Heloti ejahe. Mule enetïhwë kutuwalonmatëkët epona ïweitop enepoi ïtëtohme, tïkailep Heloti ejahe. 9 Masike ma Julija ponokom tamu katïhwë tëwëhalëitot. Masike tëwëhalëkomohtao sisi mëktopoina tïnenetpïkom tëneimëhemë ejahe silikë. Kapu pëk tïtëi silikë akenakome. Moloinë silikë tëwëhekuptëi mule pakolon epoi. 10 Masike tuwalë mëwisnënma tëwëtïhetot silikë ëhenepoimëtoponpë pëkëmë. 11 Masike pakolotak tëwëmëmtïhwëhe mule tënei, ije malë, Melija malë. Masike tëhehmukom po tëwëtïhetot epona tëweitopkom tënepoi. Moloinë tïhakankom tapuwai ejahe tïnekalëkom ekalëtohme. Helëkom tëkalëi ejahe, koutu, tïpoknem tëwahem. Maa, tïpoknem akon, ilëmëpïtpï pokmatop, huwa. 12 Moloinë tïwëlën ailë tëwëhalëimëitot tïpatakëhe, Heloti polo nai ëhalëimëla eitëk, tïkai Kan esike ïnïkïkomohtao. 13 Masike sisi mëktopoina imëkïtpïtom ëhalëimëtïhwë Kan nenokïtpï tëwëhenepoi Josepija ïnïkïlïhtao. Helë katïp tïkai ensu eja. Ëwetomamkë, mule alëta, ije malë, Isepi pona. Mule upija Heloti uhmo he tëwesike, tïkai ensu. Masike mololëkenpitë eitëk ïwomi elaimame, ïtëk ïkatop elaimame, tïkai. 14 Masike tëtomamhe Josepi. Mule tëlëi eja, ije malë. Koko tëwëhalëitot Isepi pona. 15 Masike Isepi po tëwëtïhetot Heloti lëmëptop elaimame, Kan Omi panakmapotpon nimilikutpï ailë. Helë katïp Kumïtïnkom pëh Kan katoponpë tïmilikhe Hosejaja. Isepi poinë ïmumu wenepëmëjai, tïkai Kan. 16 Masike asikamenma tëwëtïhe Heloti silikë pëk ipohnëmnanomoja tïtuwalonumaimëla eitoponpë pëk. Masike ëhmelë eluwakom peinom tuhmopoi eja Petëlehem po, ëhepëk mëjela ëutëtom tëweihamo po, huwa. Ekaktahantom tuhmopoi eja. Malalë pëkënatpë iweinatpïtom tuhmopoi eja, hakëne iweinatpïtom tuhmopoi eja, huwa. Mëlë katïp iweinatpïtomohtao Jeisu natot Heloti, hakëne tïweinaimëi silikë enetoponpë esike silikë pëk ipohnëmnanomoja. 17 Masike Kan Omi panakmapotpon nimilikutpï ailë tëwëtïhe uhmotopkom. Helë katïp tïmilikhe Jelemijaja. 18 Lama po kaliponotom awolemïla mënëhamoja, katop tïmilikhe eja. Tïpeinom pëk Leiseu mënëhamoja, tïkai. Ëhenulikapolanma mënëtïja ëhmelë tïpeinome tïlëmëphe esike, katop tïmilikhe Jelemijaja. 19 Maa, Heloti lëmëptïhwë Kan nenokïtpï ensu tëwëhenepoi Josepija ïnïkïlïhtao, Isepi po iwaptao. 20 Helë katïp tïkai ensu eja. Ëwetomamkë, mule alëtale, ije malë. Isëlëjanatom lon pona ïtëkële. Mule uhmo hanutpëtom man tïlomoi, tïkai. 21 Masike tëtomamhe Josepi. Isëlëjanatom lon pona mule tëlëi eja, ije malë. 22 Lome Julija po man Akalausi katop tïpanakmai Josepija. Tïjum patatpë ponome man, Heloti patatpë ponome, Julija ponokom tamume, kanë tïpanakmai Josepija. Masike elamhak tëwëtïhe Josepi, mëlëlë pona ïtëimë hela. Masike ïnïkïlïhtao Josepi tïtuwalonumaimëi Kanuja. Masike Kalali ponalëken tïtëitot. 23 Masike Nasale po tëwepatamtëitot, Nasale ponome mënëtïja, tïkai Kan Omi panakmapotponkom nimilikutpï ailë.

Matiju 3

1 Malonme itënumïn pona, Julija pono pona, tïtëi Johan, kaliponotom anëmënëpkane, Kan Omi ekalëi. 2 Helë katïp tïkai Johan kaliponotomoja. Ëwïpïlïtpïkom ponala ëtïtëk, tïkai. Umëkpo man Kutamukome Kan Ëtïtop, tïkai Johan ejahe. 3 Maa, helë katïp Johan pëk tïmilikhe Aisejaja, Kan Omi panakmapotponuja. Helë katïh mënke itënumïn po ekalëne, tïkai. Ëwumïtïnkom elaimatëk. Ehema ipetukwatëk, hapëm tïtëk, uwa, mënke, tïkai Aiseja nimilikutpï Johan pëk. 4 Masike tëhemïimë pupotïnpë akapïtpëke tëwëtupomai Johan, kameu pupotïnpë akapïtpëke. Malalë tëhemïimë pitpëke tëwewakïmïptëi inëlë. Malalë ëlukëjumïimë the Johanuja. Wanë malë tëmei eja. 5 Masike Johanuja Jelusalem ponokom tïtëi ipanakmai. Malalë ëhmelë Julija ponokom tïtëi, Jolankuwalïtom malë. 6 Masike tïwïpïlïtpïkom tëheptëi ejahe. Moloinë tëmëmnëpkaitot Johanuja Jolankuwak. 7 Malalë kole Palasitom tïtëi Johanuja, ëtamëmnëpkapo hankom. Malalë kole Satusitom tïtëi. Masike helë katïp tïkai Johan ejahe. Ëkëi haponkomoh, ënïk ëwelehpotëo Kan asikalunuja? tïkai. 8 Weweja tëpelï enepotop katïp ëwïpïlïtpïkom ponala ëwëtïtoponpïkom enepotëk, tïkai. 9 Malalë helë katïp kala nai eitëk. Ïtamutpïme Apalaham esike ïpïnwë man Kan. Helë tuwalë eitëk. Ëwemtakaikome tëputom anuktanïpja manu Kan Apalaham palïnpëtome, tïkai Johan. 10 Imihnailë wewe akëhtop katïp ëwenatketëo manu Kan. Masike wewe pëk ipohnëptëk. Emepophakankom ënïpola aptao mënakëtëmëja ihmato ewatohme, tïkai Johan ejahe. 11 Maa, tïkaimëhehnë Johan. Tunakuwaklëken Kuwamëmnëpketëi ëwïpïlïtpïkom ponala ëwëtïtopkom enepotohme, tïkai. Lome ëkëmë mënmëkja juhpolon. Masike isapatun ënalëla wai isapatun alënepokela ïwesike. Masike tumëktïhwë Ipokan Amoleja ëwamëmnëpkapojatëo, wapotjak, huwa. 12 Alesi sahsakatop haponuhpe mënëtïja. Malalë isahsakanmane katïh mënëtïja. Masike tïnepï aklamatopjak tënepï aklame. Malalë uponpï ewaja epïpïnjak, tïkai Johan ejahe. 13 Malonme Kalali poinë tïtëi Jeisu Jolankuwak ëtamëmnëpkapoi Johanuja. 14 Lome, uwa, tïkailep Johan Jeisuja. Ëtïkatohme ïja man ëtamëmnëpkapo he? Ëmë heh këmëmnëpkak, tïkailep Johan Jeisuja. 15 Lome helë katïp tïkai Jeisu eja. Uwa, kumoikë, Kan nimoipotom moineme kuweitohme, tïkai Jeisu. Masike Jeisu tëmëmnëpkai Johanuja. 16 Masike ëtamëmnëpkapoheinë tunakuwaowëinë tëwëhanukëmëi Jeisu. Malonme kapu tëwëtapuwai. Malalë pëtïimë katïp Jeisu pona Ipokan Amole ïptë tënei Johanuja. 17 Moloinë helë katïp tïkai omi kapunak. Ïmumu mëi, ïnipïnïn. Ipëk jamephakënma wai, tïkai omi.

Matiju 4

1 Moloinë itënumïn pona Jeisu tëlëi Ipokan Amoleja, jolok tamuluja ukuktohme. 2 Masike 40 me tïkohmamhe Jeisu ëtukulanma. Masike tëpëjephe tëwëtïhe inëlë. 3 Masike ukukne tumëkhe eja. Helë katïp tïkailep inëlë Jeisuja. Kan mumume ëwaptao helë tëputom manuktanïpjai ëwume, tïkai. 4 Masike helë katïp jolok tamu tëpënukhe eja. Helë katïh mënke Kan pampilan, tïkai. Ulukelëken ëtuwantanïpïla man kaliponotom. Ëhmelë Kan Omike hek mënëtuwantanïpjatot, mënke, tïkai Jeisu. 5 Masike ma ikatïhwë Ipokan ëutë pona, Jelusalem pona, Jeisu tëlëi jolok tamuluja. Kan pakolon pepta ahpona, kawemhakan ahpona, tïhapëkapoi inëlë eja. 6 Masike mëlë po tëwaptaowëhe helë katïp tïkailep inëlë Jeisuja. Kan mumume ëwaptao opsak mïkei lomona. Helë katïh mënke Kan pampilan. Ïpeitotomoja, ensutomoja, wikulunmapojai. Masike mënapëhjatot emïnpalëmala iweitohme, mënke, tïkai jolok tamu Jeisuja. 7 Masike helë katïp tëpënukhe inëlë Jeisuja. Malalë helë katïh mënke Kan pampilan, tïkai. Kan, ëneponanmakom, ënukukula eitëk, mënke Kan pampilan, tïkai Jeisu eja. 8 Masike ma ikatïhwë ïpï emo pona, kawemhakan pona, Jeisu tëlëi jolok tamuluja. Ëhmelë lo pëtuku eitop tënepoi ëja. 9 Ëhmelë helë manu wekalëjai ëja jempatao ëwehehmu po ëwëtïtïhwë, ïpona ëweitop enepotïhwë ëja, tïkailep inëlë Jeisuja. 10 Masike helë katïp tëpënukhe inëlë Jeisuja. Ïtëkële Seitënuh. Helë katïh mënke Kan pampilan, tïkai. Ëwumïtïnkom ponalëken ëweitopkom enepotëk, Kan ponalëken, mënke. Ïpeitotomelëken eitëk, mënke Kan pampilan, tïkai Jeisu Seitënuja. 11 Masike ma ikatïhwë Jeisu tëkataowaimëi jolok tamuluja. Malonme ensutom tumëkhe Jeisu apëtomai. 12 Maa, ëtaputopjak Johan aputoponpë panakmatpo Kalali pona tïtëmëi Jeisu. 13 Masike Nasale pona tïtëi Jeisu akename. Moloinë Kapïnïjan po tëwëtïhe inëlë. Kalali etpitao Kapïnïjan. Mëlë lo eheptëtoponpëtom Sepulan, Naptali, huwa. 14 Mëlë po Jeisu tëwëtïhe Kan Omi panakmapotpon nimilikutpï ailë. Helë katïp tïkai Aiseja nimilikutpï. 15 Johan etato po Sepulan, tuna peptaina. Ehet akon Naptali, Kalali, huwa Kole tïwë tïwë towomilamo molo. 16 Ëmuninalïtom katïh molonkom. Lome hawem tïkahem hapon enejatot. Malalë tïlomohamo haweipoja, tïkai Aiseja nimilikutpï. 17 Masike mëlë po, Kalali po, tëwaptao helë katïp kakepïlanma Jeisu tëwëtïhe. Ëwïpïlïtpïkom ponala ëtïtëk, tïkai. Umëkpo man Kutamukome Kan Ëtïtop, tïkai. 18 Maa, Kalali etpitailë tïtë tïtëlïhtao ëtakontom tënei Jeisuja. Ehetkom Saiman, Antulu, huwa. Saiman ehet akon Pitu. Ka pëkënkome inamolo. Masike ka simpo pëktot. 19 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Jakëlëntome eitëk, tïkai. Kaliponotom pëkënkome kuwïjatëi ka pëk ëweitoponpïkom katïp, tïkai Jeisu ejahe. 20 Masike tïpijawaimënkom tïnëmëi ejahe Jeisu akëlë tëwëhalëtopkome. 21 Moloinë tïtëimëhehnë Jeisu. Ëtakontomohnë tëneimëhemë eja, Jemisi, Johan, huwa, Sepeli peinom. Tïkanawakomjaotot tïjumkom akëlë, tïpijawaimënkom petukwa pëk. Masike tëmëipaitot Jeisuja. 22 Masike tëmëipatïhwëhe tïkanawakom tïnëmëi ejahe, tïjumkom malë, Jeisu akëlë tëwëhalëtopkome. 23 Maa, ëhmelë Kalali ponotom polo tïtë tïtëi Jeisu. Masike Jujanatom tëpai eja iwëhmomtopkomtao. Malalë ipanakmapophakan ekalëtop Kutamukome Kan Ëtïtoh pëk tëkalëi eja. Malalë wame tïwë tïwë wamela iwesitpïtom tïlëmëi eja, tïwë tïwë tïnilëhkamo ipok tïlëmëi eja, huwa. 24 Masike awolemïla iweitop tïpanakmai ëhmelë Silija ponokomoja. Masike ëhmelë wamemnom tënephe ejahe ipok tïlëmëpohe he esike. Tïwë tïwë tïnilëhkamo tënephe ejahe. Malalë jolohke talïhamo tënephe ejahe. Malalë tïtatalumhamo tënephe ejahe. Malalë akï akïpïtpïtom tënephe ejahe, huwa. Masike ëhmelë ipok tïlëmëi Jeisuja. 25 Masike kolenma kaliponotom tïtë tïtëi Jeisu kuptëlë, Kalali poinë imëkïtpïtom. Malalë Tëkapoli poinë imëkïtpïtom. Malalë Jelusalem poinë imëkïtpïtom. Malalë Julija poinë imëkïtpïtom, Jolan etato poinë imëkïtpïtom, huwa.

Matiju 5

1 Masike kolenma kaliponotom enetpo ïpï ehenak tëwëhanukhe Jeisu ewakamhe. Masike ekatak tëwëhmomhe inepatom. 2 Masike helë katïp tëpaitot Jeisuja. 3 Jamephakënma mënëtïja ipok ëhekalëmnom. Masike Itamukome man Kan. 4 Malalë jamephakënma mënëtïja tëwëhelekaptëhamo. Ëhelekaptëla Kan mënïpojatëo. 5 Malalë jamephakënma mënëtïja awolemïlala tëweihamo. Masike lohmatonome mënïpojatëo Kan. 6 Malalë jamephakënma mënëtïja ipok eitoptom he tëweihamo, tëpïhem he tëweitopkom katïp ipok eitop he tëwaptaowëhe. Malalë tuna he tëweitopkom katïp ipok eitop he tëwaptaowëhe, huwa. Masike ëhmelë mënapëhjatot. 7 Malalë jamephakënma mënëtïja pïnapophak ënetënkom. Pïnapophak malalonkom ënenekepïla mënëtïja Kan. 8 Malalë jamephak mënëtïja sitpïlïme eitoptom ënipohnëpïmnom. Masike Kan mënëhenepoja ejahe. 9 Malalë jamephakënma mënëtïja kaliponotom upokaimënanom. Masike tïmumume malalonkom eheptëpoja Kan. 10 Malalë jamephakënma mënëtïja ipok eitoptom pëk towohanëmahamo. Masike Itamukome man Kan. 11 Malalë jamephakënma mëtïjatëi ïpona ëweitopkom pëk ëpojiptëkomohtao kaliponotomoja. Malalë ëwohanëmakomohtao. Malalë ahpe ëwekalëkomohtao. 12 Masike mëlë pëk tawakenma eitëk. Malalë kolenma ëwepetpïkom mapëhjatëi Kan patao. Mëlëlë katïp ëwakenakom, Kan Omi panakmapotponkom, ohanëmanetot, tïkai Jeisu tïpanakmananomoja. 13 Moloinë helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu. Maa, hautu katïh manatëi kaliponotom hautpane katïp. Lome jakwepïn hautu katïp ëwaptaowëhe tala jakwe mëtïlëmëjatëo? Jakwela hautu ëtïlëmëtïhwë ipokela man. Masike mënupapja ihmatonpï kaliponotom netkapame, tïkai Jeisu ejahe. 14 Malalë hawem katop katïh manatëi kaliponotom haweiponanome, tïkaimëhehnë Jeisu ejahe. Ïpï emo pono man ëhenelala ëutë, tïkai. 15 Malalë hawem katoh ponmatïhwë ëlimak opikai ënïlïla man kaliponotom. Ahmit po mënïjatot ëhmelë pakolotalïtom haweiponeme, tïkai Jeisu. 16 Masike mëlë katïp eitëk. Kaliponotom isaweipotëk. Malonme ipok eitoptom pëk ëwemaminumtoponpïkom enetpo ipok Ëjumkom ekalëjatot, kapunalï ekalëja, tïkai Jeisu tïpanakmananomoja. 17 Moloinë helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu. Maa, helë katïp ïpohnëpïla eitëk. Mosesi Nimilikutpï ënimoipola ëtïlëmëi kunmëk, kala eitëk. Malalë Kan Omi panakmapotponkom nimilikutpï ënimoipola ëtïlëmëi kunmëk, kala eitëk. Mëlëkom ënimojila ëtïlëkële kai umëkïla wehaken. Awolemïla inimojikome hek umëkne, tïkai Jeisu. 18 Masike helë tuwalë eitëk, ahpela wai, tïkaimëhehnë Jeisu. Kapu mënenatja. Malalë lo mënenatja. Lome ëtalimalanma man Mosesi Nimilikutpï. Malalë tïh katpëpsik hapon ëtalimala, imilikutpï pupu ëtalimala, huwa, ëhmelë Kan katoponpë ëtïlïnma elaimame. 19 Masike ënïkne Kan nimoipo jakinuptïle ënimojila, malalë tïwëlënuja ënimoipola iwaptao, ahpojepïnme mënëtïja Kutamukome Kan Ëtïtïhwë. Malëla man Kan nimoipotom moine. Malalë tïwëlënuja tïmoipoi eja aptao. Ahpojanme mënëtïja Kutamukome Kan Ëtïtïhwë, tïkai Jeisu. 20 Maa, helë tuwalë eitëk, tïkaimëhehnë Jeisu. Ipokleh Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkom eitop ahpoi ipok ëweitopkom ënïlïlïla ëwaptaowëhe Ëtamukome Ëtïlïlanma manu man Kan. Malalë ipokleh Palasitom eitop ahpoi ipok ëweitopkom ënïlïla ëwaptaowëhe Ëtamukome Ëtïlïlanma manu man, tïkai Jeisu ejahe. 21 Moloinë helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu. Maa, kaliponotom ënuhmola eitëh Kan katoh mipanakmatëne uhpakatonomoja, tïkai. Kalipono tuhmoi ëjahe aptao ipokela mëhepetpïmapojatëi, kunka, tïkai. 22 Malalë helë tuwalë eitëk. Ëmëlamkomlëlëken ëwekïkom pëk asikame aptao ipokela mëhepetpïmapojatëi talanme. Malalë iwepohnëptopomïnïh, tïkai ëwekïkomoja ëwaptaowëhe talanme pohnëptënkom empatak mëtalëpojatëi. Malalë ipokepïnïhleme ëwekïkom tëkalëi ëjahe aptao talanme wapotohtak mëhewapojatëi. 23 Masike Kanuja tëkalëhem ahmit pona ënekalëkom eneptïhwë wantak mïkaimëjatëi ipokela ëwekïkom ekalëtoponpë pëk. 24 Masike Kanuja tëkalëhem ahmit ekatak ëwëtïtïhwëhe ënekalëkom inëmëtëkpitë. Akename ipokela ëweitoponpïkom pëk ëhekalëtatëkële ëwekïkomoja maka eitohme. Moloinë ma ëkaimëtïhwëhe aptao ënekalëkom mekalëjatëi hemele, tïkai Jeisu. 25 Malalë pëtuku wala walam eitëk tïkalakulinkom emtakai hankom malë. Malëla ëwaptaowëhe pohnëptënuja ëwalëjatëo. Moloinë ëtaputopohmatoja pohnëptën ëwapupojatëo. 26 Malonme ëtaputopjaolëken mëtïjatëi. Masike helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Ëhmelë kalakuli emtakaimatïhwë ëjahe aptaolëken ëwapuwapoimëjatëotot, tïkai Jeisu ejahe. 27 Moloinë helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu. Maa, tïwëlën pït pëkëla eitëk. Malalë tïwëlën mïnelum pëkëla eitëk, kunka Kan uhpakatonomoja kanë mipanakmatëne, tïkai. 28 Malalë helë tuwalë eitëk. Wëlëi ëneneponopkala eitëk, ise mëtïjatëi malalë. Ipëkën katïh mënëtïja malalë ipëk he ëweitopkom, tïkai. 29 Masike ëweukom apëtunuja tïwïpïlïptëpoi ëwaptaowëhe ëheukatëk, mëlëpsiklëken alimatohme, wapotohtak ëhmelë ëpunkom ënalimapola ëweitopkome, tïkai Jeisu ejahe. 30 Malalë ëwamokom apëtunuja tïwïpïlïptëpoi ëwaptaowëhe ëtamotkatëk, mëlëpsiklëken alimatohme, wapotohtak ëhmelë ëpunkom ënalimapola ëweitopkome, tïkai Jeisu ejahe. 31 Moloinë helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu. Maa, ëpïhamkom nomtaimë he ëwaptaowëhe inomtaimëtopkom pampila imiliktëk, kanë mipanakmatëne, tïkai. 32 Malalë helë tuwalë eitëk. Eluwa pëk ëpïhamkom aptaolëken minomtaimëjatëitot. Tëwëlëlëken ëpïhamkom tïnomtaimëi ëjahe aptao eluwa pëkënkome ëpïhamkomonpï mïpojatëi tïwëlën apëhëmëtïhwë ejahe aptao. Malalë wëlïi pëkënme man inomtaimëtpï apëhëmëtpon, tïkai Jeisu. 33 Moloinë helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu. Maa, Kanuja ëwomikom ënakupjakala eitëk. Ëkatoponpïkom ailëlëken ëtïtëh kunka Kan uhpakatonomoja kanë mipanakmatëne, tïkai. 34 Malalë helë tuwalë eitëk. Kaliponotom malë ëwëtulukomohtao ëtïkom ëneheptëla eitëk ëwomikom ënakupjakala ëwïponanomkome. Ïwomi ënakupjakala jïponeme man kapu, kala eitëk. Kan ahminme man kapu. 35 Malalë lo pëh kala eitëk. Kan pupu ahminme man lo. Malalë Jelusalem pëh kala eitëk. Ëhmelë kaliponotom tamu awolemïpïn patame man Jelusalem. 36 Malalë ëwuputpïkom pëh kala eitëk. Tïkoloke ëwumhetkom ïnemela manatëi. Malalë talilime tïnemela, huwa. 37 Masike hapëmlëken ïna, kaitëk, talanme uwa, kaitëk, Huwalëken. Lome ïwomi ënakupjakala jïponeme man ëtïkom kala eitëk. Ipokela kapotoptomelëken man mëlëkom, tïkai Jeisu ejahe. 38 Moloinë helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu. Maa, helë katïp aptaolëken ëtamïpotëh katop kanë mipanakmatëne, tïkai. Tëtakmai ëwaptaowëhe malalë ëwetakmatponkom etakmatëk. Malalë tïjekai ëwaptaowëhe malalë ëjekatponkom ijekatëk katop kanë mipanakmatëne, tïkai. 39 Lome helë tuwalë eitëk. Ipokela ëwïtoponpïkom pëk ëtamïpola eitëk. Masike ëpoptapakmakomohtao panap kaitëklëken ëheto ëpoptapakmatopkome. 40 Malalë ëwupokomloptalï he kalipono aptao pohnëptënuja ëwalëjatëo. Masike iktuhpono ekalëtëk. 41 Malalë 1 kilomeitë pona tëkëlë ëwalëhe he kalipono aptao 2 kilomeitë pona ëhalëtëk akëlë. 42 Malalë ëtïkom ekalëtëk ise tëweitopkom uponanomoja. Malalë wantëlëpsik wemtakaimaimëjai, tïkai iwaptaowëhe ekalëtëk, tïkai Jeisu ejahe. 43 Moloinë helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu. Maa, ëhankom helëken eitëk. Lome ëhehemnom hela eitëk, katop kanë mipanakmatëne, tïkai. 44 Lome helë tuwalë eitëk. Ëhehemnom he eitëk. Malalë ipoklëken ipokela ëwekalënanomkom ekalëtëk. Malalë ëhehemnom apëtomatëk. Malalë ëwohanëmananomkom pëh Kanuja ëtutëk. 45 Mëlë katïp ëwaptaowëhe Ëjumkom peinome mëtïjatëi, Kapunalï peinome. Ëhekatïp ipokemnom haweipoja Kan tïsisilïnuja, ipokankom haweipoja, huwa. Malalë kopë ekalëja ipokankomoja, ipokemnomoja, huwa. 46 Masike ëhankom helëken ëwaptaowëhe talahku ipok ëwepetpïmetëo Kan? Mëlë katïh man tïtamukom kalakulin apëinanom, tïhankom helëkentot. 47 Malalë ëwekïkomlëken tëtalepai ëjahe aptao tïwëlënkom katïpïla ka manatëo? Mëlë katïh man Kan ponamnom. 48 Masike ipok ëtïlïnmatëk Ëjumkom ipok eitop katïp, Kapunalï ipok eitop katïp, tïkai Jeisu ejahe.

Matiju 6

1 Moloinë helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu. Maa, kaliponotom nenemelëken ipok eitoptom pëkëla eitëk. Mala ëwaptaowëhe ipok ëwepetpïmalahe man Ëjumkom kapunao, tïkai. 2 Masike kalipono emajlïptë he ëwaptaowëhe ëwenenanomkom ënamëipala eitëk. Mëlë katïpïla man ahpankom. Ipok ëhekalëpo helëken mantot. Masike tëweitopkom enepojatot Jujanatom ëhmomtoptao, ëhematao, huwa. Masike ipëkëhe tuwalë eitëk. Ahpela wai, mëlëlëken man talë iwëhepetpïmatopkome. 3 Masike kalipono emjalïptë he ëwaptaowëhe wotaolëken kalipono emjalïptëtëk. 4 Lome wotao ënekalëtpïkom tuwalë man Kan. Masike talïhnao ipokanke ëwepetpïmetëo, tïkai Jeisu ejahe. 5 Masike, Kanuja ëwëtulukomohtao ahpankom katïpïla eitëk, tïkaimëhehnë Jeisu. Jujanatom ëhmomtoptao ëtanïmï henma ahpankom Kanuja tëwëtutopkomelep, kaliponotom nenemelëken. Malalë ëhenepo henmatot ëhema ëtapalak eitoh po. Masike ipëkëhe tuwalë eitëk. Ahpela wai, mëlëlëken man talë iwëhepetpïmatopkome. 6 Masike ëpakolonkomtak ëtaputëh Kanuja ëwëtutopkome. Enela man Ëjumkom. Lome ëwenejatëo. Masike talïhnao ipokanke ëwepetpïmetëo. 7 Malalë Kanuja ëwëtulukomohtao tïwë tïwë towomilamo katïpïla eitëk, mëlëlëhnëlëken kala eitëk. Mëlëlëhnë pëklëken tëwëtulukom panakma he naton man tïwëlënkom. 8 Masike ikatïpïlahe eitëk. Tëja apëtunkepïla ëweitopkom epekahtop tuwalë man Ëjumkom ënepekatïlahnë ëwaptaowëhe. 9 Masike helë katïp Kanuja ëtutëk. Maa, Papah Kapunalïlï, Ipok ëwehet ekalëpoh kaliponotomoja. 10 Malalë kaliponotom tamume ëtïkë. Talë lo po ëwomi imoipoh kapunao imoipotop katïp. 11 Malalë emna ëninehpapokepïla eikë. 12 Malalë emna wïpïlïtpë pëk ëtenkapamkë, tïwëlënkom wïpïlïtpë pëk emna tenkapamëmëtoponpë katïp. 13 Malalë ipokela eitopke emna ënukukpola eikë. Emna ënipïnanïpkepïla eikë sitpïlï pëkëla emna eitohme, huwa, kaitëk ëwëtulukomohtao, tïkai Jeisu. 14 Maa, tïwëlënkom wïpïlïtpë pëk ëtenkapamtïhwëhelëken, ëwïpïlïtpïkom pëk mënitenkapamja manu Ëjumkom Kapunalï. 15 Lome tïwëlënkom wïpïlïtpë pëk itenkapamï hela ëwaptaowëhe ëwïpïlïtpïkom pëk itenkapamïla manu man Ëjumkom Kapunalï, tïkai Jeisu ejahe. 16 Malalë ëtukulapitë ëwaptaowëhe ahpankom katïpïla eitëk, tïkaimëhehnë Jeisu. Ëtukula tëweitopkom enepo henma man awolemïla ëhekalëpo hankom. Masike ipëkëhe tuwalë eitëk. Ahpela wai, mëlëlëken man talë iwëhepetpïmatopkome. 17 Malëla eitëk. Ëtukulapitë ëwaptaowëhe ëhetkuliwatëklëken, ëtulowatëk, huwa, tëwëtukhamo katïp, 18 ëtukulapitë ëweitopkom pëk tuwalëla kaliponotom eitohme. Lome Kan man tuwalë, enepïn man tuwalë. Masike wotao ëtukulapitë ëweitoponpïkom epetpïme Ëjumkom talïhnao, tïkai Jeisu ejahe. 19 Moloinë helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu. Maa, mïnpalë kole ënïlïla eitëk talë lo po, tïkai. Talë man ëmïnpalëkom epïnanom, ëmïnpalëkom wïlïptatoh malë. Malalë tëmenamo man talë. Ëmïnpalëkom amikhe mënëmëmjatot. 20 Kapunao hek ëmïnpalëkom tïpotëk. Epïnemna man mëje. Malalë iwïlïptatopomna man mëje. Malalë man tëmenamo ïtëlanma amikhe. 21 Ëitële ëmïnpalëkom tïpoi ëjahe aptao mëlë pëklëken mipohnëpjatëi, tïkai Jeisu ejahe. 22 Moloinë helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu. Maa, ëloptakom hawemïnme man ëweukom, tïkai. Masike ipoklëken ëweukom aptao hawem mënke pëtuku ëwaowëhe. 23 Malëla man ipokela ëweukom aptao, ëmunimenma man ëwaowëhe. Malalë ëweitopkom ënisaweipola ëwaptaowëhe ëmuninao mëwisnë tëweihamo katïh manatëi, tïkai Jeisu. 24 Moloinë helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu. Maa, hakëne kalipono maminumnehponanom aptao man ipokela. Tënon he mënëtïja? Talanme akon hela mënëtïja. Malalë tënon moji he mënëtïja. Talanme akon pojiptëja. Malalë awolemïla kalakuli ponalëken ëwaptaowëhe Kan ponala manatëi. 25 Masike helë tuwalë eitëk. Apëtunkepïla ëweitopkom pëk ëhelekaptëla eitëk. Ëwëtuktopkom pëk ëhelekaptëla eitëk. Malalë ëwekïkom pëk ëhelekaptëla eitëk, ëwupokom pëk ëhelekaptëla eitëk, huwa. Aohamnala man ëhmelë tëpïhamo. Malëla man ulë ëweitopkom aohamnanma. Malalë aohamnala man ëhmelë ëwupokom. Malëla man ëpunkom aohamnanma. 26 Tëpëlamotom pëk ipohnëptëk. Tïnepïkom ënepïmalatot. Malalë aklamatopjak tïnepïkom ënaklamalatot. Ëjumkom man tëpëlamotom nehpaneme. Tëpëlamotom ahpoi manatëi. 27 Masike ipohnëptëk. Pëkënatpëhnë ka mëtawainanïpkaimëjatëo manu ëlëmëpïkomohtao mëlë pëk ëwëhelekaptëkomohtao? Uwa. 28 Masike ëtïkatohme ëwupokom pëk mëhelekaptëjatëo? Tëkulamo pëk ipohnëptëk. Emaminumïla man mëlëkom, tupokom ënïlïla. 29 Lome helë tuwalë eitëk. Pëtukulunma man mëlëkom Saloman upotom pëtuku eitop ahpoi. 30 Lome tïhulela man paja eitop. Talë man hemalë. Lome talanme anumalë tulukom ekeitopjak mënenme kalipono ewatohme. Pëtuku paja ïneme man Kan. Masike pëtuku paja ïtop ahpoi ëwupometëo Kan, awolemïlala Kan ponanokomoh, tïkai Jeisu. 31 Masike ëtï wepïja, kala eitëk. Malalë ëtï welïja, kala eitëk. Malalë ëtïke wëtupome, kala eitëk. 32 Mëlëkom pëklëken mënëhelekaptëja Kan ponamnom. Lome mëlëkom pëk, apëtunkepïla ëwïponanomkome pëk, tuwalënma man Ëjumkom, Kapunalï. 33 Masike Ëtamukome Kan tïtëk akename. Malalë ipok iweitop he eitëk. Ma ëwaptaowëhe ëhmelë mëlëkom ekalëja ëjahe. 34 Masike anumalë ëtïja ëwepotopkom pëk ëhelekaptëlapitë eitëk. Hemalë ipoptëja ëwepotopkom pëklëken ipohnëptëk, tïkai Jeisu ejahe.

Matiju 7

1 Moloinë, helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu. Tïwëlënkom wïpïlïtpë ënipohnëpïla eitëk, ëwïpïlïtpïkom pëk mipohnëhpojatëi malalë, tïkai. 2 Tïwëlënkom pohnëptoponpë katïp ëjahe pohnëpjatëo Kan. Ënipohnëptoponpïkom katïplë ëphnëpjatëo Kan. 3 Masike ëtïkatohme ëwekïkom eu alï pëk ipokela ëwekïkom mekalëjatëi, wewe akuhpo hapon pëk? Ëwekïkom eu alï ahpoi man ëweukom alï, ipun katïp. Lome ëweukom alï pëk ënipohnëpïla manatëi. 4 Malalë ëtïkatohme helë katïh mïketëilep ëwekïkomoja? Ëweukom alï, wewe akuhpo hapon wïkïjai mïketëolep. Lome ëweukom alï, ipun hapon pëk ënipohnëpïla manatëi. 5 Ahpenma manatëi. Ëweukom alïwatëk akename. Moloinë ënetse pëtuku ëwëtïlëmëtïhwëhe ëwekïkom mapëtometëi, eukom alï mïkïjatëi, tïkai Jeisu. 6 Maa, helëhnë, tïkaimëhehnë Jeisu. Kanuja tëkalëhamo ënekalëla eitëk kaikuitomoja. Tïnëlë mënelameton malalë ëwëhe he. Malalë ëwonokom, kahulu hapon epetpïlïmhakankom, ënekalëla eitëk pëinëkëimëtomoja, mënetkapeton malalë, tïkai Jeisu ejahe. 7 Moloinë, helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu. Maa, ise ëweitopkom ënupokepïla ëwaptaowëhe mapëhjatëi, tïkai. Malalë ise ëweitopkom ënupikepïla ëwaptaowëhe menejatëi. Malalë apulu pëkëna tak tak kakepïla ëwaptaowëhe mënëtapuwe, tïkai Jeisu. 8 Masike ise tëweitop ënupokepïla kalipono aptao mënapëhja manu. Malalë ise tëweitop ëupikepïla iwaptao mëneneja manu. Malalë apulu pëkëna tak tak kakepïla iwaptao mënëtapuwe manu, tïkai Jeisu. 9 Moloinë, helë katïp tïkai Jeisu eluwakomoja. Maa, tïpeinomkamoh, tïkai. Ëjahe tulukom upotïhwë ëmumukomoja aptao tëpulëken ka mekalëjatëi manu? Tïkai. 10 Malalë ëjahe totïkom upotïhwë, ka upotïhwë ejahe, ëkëi manu ka mekalëjatëo? Uwanma. 11 Ipokela manatëilep. Lome ipokankomlëken mekalëjatëi ëpeinomkomoja. Malalë man Ëjumkom kapunalï. Ëwahpojehe ipokankomlëken mënekalëja uponanomoja. 12 Masike ipok ëwïlïkom he ëweitopkom katïp ipok tïwëlënkom tïtëk. Mëlë pëk ëwepetëo Mosesi Nimilikutpï, Kan Omi panakmapotponkom nimilikutpï, huwa, tïkai Jeisu. 13 Moloinë, helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu. Maa, ahmotakinan ailë ëmëmtëk, tïkai. Tohmotaholohe man wapotohtak ëmëmtop. Malalë tokoloke ëhema. Masike kolankom wapotohtak mënëhalëja. 14 Malëla man ulë eitopjak ëmëmtop ahmotakine. Malalë apsik man ëhema. Masike kolela hapon mëlë polo tïtëhamo man, tïkai Jeisu ejahe. 15 Moloinë, helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu. Maa, ejala Kan Omi panakmaponanomoja tuwalë eitëk, tïkai. Ëilela mënëhenepojatot talïhnao sikaputom katïp. Lome iloptaowëhe man ëile iweitopkom kaikui ëilan katïp. 16 Masike iweitopkom enetpo tuwalë mëtïjatëi. Palalipan hapon ënupëtïla man kaliponotom tëkïjamo pëk. Malalë tëkïjamo pëk oloi hapon ënupëtïla. 17 Ipok wewe aptaolëken emepophak man epelï. Malëla ipokela wewe aptao emepola man epelï. 18 Emepomnom ënïpola man wewe ipok iwaptao. Malalë emepophakankom ënïpola man wewe ipokela iwaptao. 19 Masike emepophakankom ënïpola wewe aptao mënakëtëmëja ihmato ewatohme. 20 Malalë ejala ëpatënkomoja tuwalë mëtïjatëi iweitopkom enetpo, tïkai Jeisu ejahe. 21 Moloinë, helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu. Maa, ëhmelëla Jumïtïnuh, tïkahamo mënëhalëja Kan patak. Papak moinanomlëken mënëhalëja, kapunalï moinanomlëken, tïkai. 22 Helë katïh mënkelep kolenma kaliponotom ïja tëpetpïmatopkom awainatoh po. Jumïtïnuh, Jumïtïnuh, mënkeleptot. Ëwehetjao Kan Omi emna kunekalë, mënkeleptot. Malalë ëwehetjao jolok emna kunekaktanïhpo, mënkeleptot. Malalë kolenma awolemïla eitoptom emna kunïlï, mënkeleptot. 23 Masike helë katïp wïkei ejahe. Ëjahe tuwalëla wai, wïkei. Masike ëhalëtëkële moitëmnomoh, wïkei, tïkai Jeisu ejahe. 24 Masike pakolo ïlï tuwalon katïh man ïnekalëtpïtom panakmatponkom ïnekalëtpïtom tïmoihe ejahe aptao. Pakolo ïlï tuwalë tëwesike tëpu pëkëna tïpakolon tëpëipoi pakolo ïneja. 25 Moloinë kopë tumëkhe. Malalë tuna tïkunai. Malalë awolemïlanma taun tumëkhe. Lome tëpu pëkëna tëpëipoi esike ëtuhmola pakolo, tïkai Jeisu. 26 Lome pakolo ïlï tuwalëpïn katïh man ïnekalëtpïtom panakmatponkomlep ïnekalëtpïtom ënimojila iwaptaowëhe, tïkaimëhehnë Jeisu. Pakolo ïlï tuwalëla tëwesike hamut po tïpakolon tïhelep tuwalëpïnïja. 27 Moloinë kopë tumëkhe. Malalë tuna tïkunai. Malalë awolemïla taun tumëkhe. Masike pakolo talimai, tïjalakai, huwa, tïkai Jeisu ejahe. 28 Maa, Jeisuja tëpakeptïhwëhe aptao mëk, tïkahenma ipanakmatponkomoja tëpatoponpïkom pëk eja. 29 Mosesi Nimilikutpï pëk tëpananomkom katïpïla iwesike, tohpojankomoja tëpatopkom katïp iwesike, huwa.

Matiju 8

1 Malonme ïpï ehenaowëinë Jeisu ïptëimëlïhtao kolenma kaliponotom tïtë ikuptëlë. 2 Malonme ëlekëimëhpan tumëkhe Jeisuja. Tëhehmu po tëwëtïhe inëlë Jeisu empatao. Helë katïp tïkai inëlë Jeisuja. Jumïtïnuh, ëlekëimëmna jïlëmë he ëwaptao ëlekëimëmna kïkële, tïkai. 3 Masike hulë tïkai Jeisu ëlekëimëhpan tïmelekai. Moloinë helë katïp tïkai Jeisu eja. Ëë, ëlekëimëmna mëtïlëmëjai, tïkai. Masike ma ikatïhwë ëlekëimëmna tëwëtïlëmëi ëlekëimëhpanutpë. 4 Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Wame ëwïlëmëtoponpï pëk ëhekalëimëla eikë. Kan pakolon peptahmatojalëken ëhenepotale. Moloinë Mosesi katoponpë ailë Kanuja ënekalë ekalëk wame ëwëtïlëmëtoponpï pëk tuwalë tïwëlënkom eitohme, tïkai Jeisu eja. 5 Maa, Kapïnïjan pona Jeisu epolekalïhtao eja tïtëi Solatitom umïtïn tëpëtomai he tëwesike. 6 Helë katïp tïkai inëlë Jeisuja. Jumïtïnuh, ïpakolontao man ïpeito, wamela tïkai. Takï takïphe inëlë. Etumhakënma man inilëku, tïkai Solatitom umïtïn Jeisuja. 7 Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Wame tïlëmëi wïtëjai, tïkai. 8 Masike helë katïp Jeisu tëpënukhe Solatitom umïtïnuja. Uwa Jumïtïnuh, ïpakolontak tïtëhemela manai, tïkai. Talëlëken ëkatïhwë wame mënëtïlëmëja ïpeito, tïkai. 9 Solatitom umïtïn wai juhpolonkom katoponpë ailë. Kole ïpeitotom, solatitom. Masike ïtëk tïkai ïwaptao ïtëk ïkatoponpï mëntëja. Malalë mëhkë tïkai ïwaptao mëhkë ïkatoponpï mënmëkja. Malalë kaikë ïkatoh moja ïpeito, tïkai Solatitom umïtïn Jeisuja. 10 Masike mëk, tïkai Jeisu mëlë panakmatpo. Masike helë katïp tïkai Jeisu tïkuptëlëntomoja. Helë tuwalë eitëk, ahpela wai. Helë katïp awolemïla ïpona tëweihem ënenelahnë wai Isëlëjanatomohtao, tïkai. 11 Masike helë tuwalë eitëk. Kolenma kaliponotom mënmëkja sisi mëktopoina. Malalë kolenma kaliponotom mënmëkja sisi ïtëtopoina Kan patak. Masike mënewakamjatot Apalaham akëlë, Isaki akëlë, Isaki akëlë, Jakopi akëlë, huwa. 12 Lome akename tïnisanopïtpïtomlep alime Kan ëmunimanuhtak. Masike mënëtahametot, kïlïtïtïi mënketot, huwa, tïkai Jeisu kaliponotomoja. 13 Malonme ma tïkatïhwë helë katïp tïkai Jeisu Solatitom umïtïnuja. Ïtëkële. Ïpona ëwesike ëkatoponpï ailë wai, tïkai Jeisu eja. Masike mëlëlë julu wame tëwëtïlëmëi Solatitom umïtïn peito. 14 Moloinë Pitu pakolontak tïtëi Jeisu. Masike Pitu wotpï tënei eja ëtap. Wamela inëlë, tïjephenma. 15 Masike amo tïmelekai Jeisuja. Malonme amo melekatïhwë tïjepkepëmëi Pitu wotpï. Masike tïwïptëimëi inëlë ewetsehe. 16 Maa, walunak iwëtïtïhwë Jeisuja jolohke talïhamo tënephe kaliponotomoja. Masike towomikelëken ipokepïn amoletom tëkaktanïhpoi Jeisuja. Malalë ëhmelë wamemnom wame tïlëmëi eja. 17 Masike Kan Omi panakmapotpon nimilikutpï ailë, Aiseja nimilikutpï ailë, tëwëtïhe Jeisu. Helë katïp tïkai Aiseja. Wamela kuweitopkom ïkïlëmëneme man. Malalë kunilëkukom alëimëneme man, tïkai. 18 Maa, tëkatah kolenma kaliponotom ëhmomi enetpo, etato pona aikom, tïkai Jeisu tïnepatomoja. 19 Masike Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatën tumëkhe Jeisuja. Helë Katïp tïkailep inëlë. Ëpatënuh, mono monole ëtëlïhtao ëwakëlë wai ïtë he, tïkailep. 20 Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Tënïke man kaikui, tïkai. Malalë tolopït, tupoke man, tïkai. Malëla man Kaliponome Imëkïtpï, eletatopomna man, tïkai Jeisu eja. 21 Moloinë helë katïp tïkai tïwëlën Jeisuja, inepa. Jumïtïnuh, papak ekepïtpë alima hepitë wai, tïkai. 22 Lome helë katïp tïkai Jeisu eja. Uwa, jakëlëlëken ai, tïkai. Tïlëmëphamo mënalime, tïkai Jeisu eja. 23 Malonme kanawajak tëwëtïhe Jeisu. Malalë kanawajak tëwëtïhe inepatom. 24 Masike etato pona itëlïhtaowëhe awolemïla taun tëwëtïhe. Malalë kanawa uhpolonme sipalu tëwëtïhe. Lome tïnïkhelëken Jeisu. 25 Masike Jeisu tëtomamkai inepatomoja. Emna umïtïnuh, emna apëtomak, këtëmëmjatëi, tïkaitot. 26 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ëtïkatohme elamhak manatëo? Awolemïlala Kan pona manatëi, tïkai. Masike tëwëtanïmtïhwë taun tëtalepai eja, sipalu malë. Masike taun tëpënaimëi, sipalu malë. 27 Masike wanpilop tïkai inepatom. Talane mëhe? Awomi moi kohek taun, sipalu malë, tïkaitot ëheja. 28 ëkëmnëpsik etato pona tëwëhapëihe Jeisutom Katalinitom lon pona. Masike iwëhapësikomohtao hakëne jolohke talïhamo tumëkhe ëkep ënïjaowëinë, tëpujaowëinë. Ëilenma iwesikomke ipatakom ënekwatïla tïwëlënkom. 29 Masike helë katïp tïkëktïmhetot Jeisuja. Jeisuh, Kan mumuluh, ëtïkatohme emna pëk mumkë? Emna ohanëmai ka mumkë emna ohanëmatop akename? tïkaitot Jeisuja. 30 Maa, ipëkëhe mëjela kolenma pëinëkëimëtom tëwëtukukom pëk. 31 Masike helë katïp tïkaimëhehnë joloktom Jeisuja. Emna ekaktanïhpo he ëwaptao pëinëkëimëtomjak emna enohkë, tïkaitot. 32 Masike ma ikatïhwëhe ëhalëtëk, tïkai Jeisu ejahe. Masike tëwekaktaimëtïhwëhe pëinëkëimëtomjak tëwëmëmhetot. Masike ïpï ehenaowëinë asimhak puluh puluhme tëwëhalëitot tunaja. Tunakuwatak tëwëmëmhetot, tïlomoitot, huwa. 33 Masike ëutëna tïtëimëi pëinëkëimëtom enetponkom pëinëkëimë ëtamëtoponpë ekalëimëi, jolohke talïhamotpëtom eitoponpë ekalëimëi, huwa. 34 Masike Jeisu enei tëwëhalëi ëhmelë ëutënokom. Jeisu enetïhwë Jeisu tëtalepai ejahe tïlonkom poinë iwekïlïmaimëtohme.

Matiju 9

1 Masike, kanawajak tëwëtïlëmëi Jeisutom etato pona tëwëhalëimëtopkome tïpatak. 2 Masike Jeisuja takï takïphem kaliponotomoja etat po. Masike tëpona iweitopkom enetpo helë katïp tïkai Jeisu takï takïphemïja. Elamna eikë kamih, ëwïpïlïtpïtom walimei, tïkai. 3 Masike helë katïp tïkai Mosesi Nimilikutpï pëk ëpantënkom ëheja. Kan katïp ëtïlï he man, tïkaitot. 4 Lome iwepohnëptopkomoja tuwalë Jeisu. Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ëtïkatohme ipokela kupohnëpjatëo? tïkai. 5 Tënon ahpoi ïwomi mipohnëpjatëi? Ëwïpïlïtpïtom walimei ïkatop ahpoi kane ëtanïmkë, ïtë ïtëkële ïkatop? tïkai. 6 Kan katoponpë ailë kaliponotom wïpïlïtpë alimaneme man Kaliponome Imëkïtpï talë lo po. Masike ma iweitop wenepojai ëjahe, tïkai Jeisu ejahe. Masike ma tïkatïhwë helë katïp tïkai Jeisu takï takïphemïja. Ëtanïmkë, tïkai. Ëwëtat anïmkë, ëpakolontak ïtëkële, tïkai Jeisu eja. 7 Masike tëwëtanïmëmëtïhwë tïpakolontak tïtëimëi takï takïphemïtpë. 8 Masike mëlë enetpo mëk, tïkahenma enenanom. Malalë ipoh Kan tëkalëi ejahe. Awolemïla eitop ekalëne Kan kaliponotomoja, tïkaitot. 9 Moloinë tïtëimëi Jeisu. Masike tïtëimëlïhtao tïtamukom kalakulin apëine tënei eja, Matiju tënei, emaminumtoptao iwaptao. Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Jakëlënme eikë, tïkai. Masike tëwëtanïmhe inëlë Jeisu akëlë tïtëtohme. 10 Masike Matiju pakolontak tëwëhalëitot ëtukhe. Masike Jeisutom akëlë tëwëtukhe kole tïtamukom kalakulin apëinanom. Malalë akëlëhe tëwëtukhe kole Jujanatom eitop ailëla tëweihamo. 11 Masike helë katïp tïkai Palasitom Jeisu nepatomoja. Ëtïkatohme ëwepananomkom nëtukja tïtamukom kalakulin apëinanom malë, emna eitop ailëla tëweihamo malë? tïkaitot. 12 Masike ma ikakom panakmatpo helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ëpinëptënkom hela man wamankom. Wamemnomlëken man tëpinëmnanomkom he, tïkai. 13 Masike Kan pampilan omi pëk ipohnëptëk, tïkaimëhehnë Jeisu. Helë katïp tïkai. Tëhem tëwahamo hela wai. Helë helëken hek wai. Pïnapophak ënetse ëwesikom henma wai, tïkai Kan. tïkai, 14 Moloinë Jeisuja tumëkhe Johan nepatom. Helë katïp tïkaitot Jeisuja. Ëtïkatohme kole ëtukula emna eitop, Palasitom malë? Malëla man ënepatom mënëtukja, tïkaitot Jeisuja. 15 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Nëtahame ka tïpïtahem enei imëkïtpïtom tëkëlëhehnë tïpït apësitpon aptao? Uwa, ëtahamala. Lome tïpït apësitpon itëimëtïhwë ëtukula mënëtïjatot, tïkai Jeisu ejahe. 16 Malalë tupo ekahkatpë ënapulëmëla man kalipono ihjanke, mënisahkapoimëja malalë ihjan. Masike akename iwehahkatoponpï ahpoi mënisahkapoja hemele isiptëimëtoponpï, tïkai Jeisu. 17 Malalë tïlïhan ënopkala man kalipono uhpakatjak, tëhem pitpëjak. Topkai aptao mënehahke enï, tëpelem euku mënëhkamja malalë. Malalë enpïtom ipokela mënëtïja. Masike ihjanjak tïlïhan opke ëhkamïla okï eitohme, ehahkala enï eitohme, huwa, tïkai Jeisu ejahe. 18 Masike ma Jeisu kalïhtao Jujanatom ëhmomtohmato tumëkhe Jeisuja. Jeisu empatak tëhehmu po tëwëtïtïhwë helë katïp tïkai inëlë Jeisuja. Jemsi nilëmëp. Masike ëwamo tïta epona awonaimëtohme, tïkai. 19 Masike tëwëtanïmhe Jeisu akëlë tïtëtohme. Malalë akëlëhe tïtëi inepatom. 20 Masike itëkomohtao wëlïi tumëkhe Jeisu kuptëlë upo etpi melekai. 12 me tïweinai inëlë mïuwimëhpe iweitop. 21 Masike helë katïp tïpohnëphe wëlïsija. Mëklë upo etpi melekatpo wame manu wëtïlëmëjai, tïkai. 22 Masike tëwelamai Jeisu wëlïi enei. Helë katïp tïkai Jeisu eja. Kamih, ëhelepïla eikë. Ïpona ëwesike wame mëtïlëmë, tïkai. Masike ma ikalïhtao wame tëwëtïlëmëi inëlë. 23 Moloinë Jujanatom ëhmomtopohmato pakolontak tëwëmëmhe Jeisu. Masike pakolotalïtom tënei eja. Tëukom tëtëi ejahe. Malalë awolemïla tëwëtahamai ilëmëpïtpï wekïpëtom. 24 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ëwekaktatëkële. Ilëmëpïla man ëlïmo. Tïnïkhelëken man, tïkai. Masike Jeisu tïpokehwëi ejahe. 25 Masike pakolohmatoja kaliponotom ekaktanïhpotïhwë ëlïmo ïnïktopjak tïtëi Jeisu. Malonme Jeisuja amo pëk apëitïhwë towonaimëi inëlë. 26 Masike awolemïla Jeisu eitop tïpanakmai ëhmelë molonkomoja. 27 Maa, mëlë poinë itëimëlïhtao Jeisu kuptëlë tïtëi ënetëmnom. Hakëne inamolo. Masike helë katïp tïkaitot Jeisuja. Teipë mumuluh, pïnapophak emna enek, tïkaitot. 28 Masike pakolotak Jeisu ëtïtïhwë Jeisujatoh tumëkhe. Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ënetse ëwïlëmëtopkom ka mipohnëpjatëi ïja? tïkai Jeisu ejahe. Masike malënma Jumïtïnuh, tïkaitot. 29 Masike eukom mëlëkalïhtao helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ïpona ëwesikomke ënetse mëtïlëmëjatëi, tïkai. 30 Masike ënetse tëwëtïlëmëitot. Malalë helë katïp tïkai Jeisu ejahe anumhak. Helë pëk ënekalëimëla eitëk, tïkailep. 31 Lome tïtëimëitot awolemïla Jeisu eitop ekalëimëi ëhmelë molonkomoja. 32 Masike pakolotaowëinë iwekaktaimëlïhtaowëhe awomilïmïn tënephe kaliponotomoja. Jolohke talïhe tëwesike awomilïmna inëlë. 33 Masike jolok ekaktanïhpotïhwë Jeisuja aptao towomile tëwëtïlëmëi awomilïmïnïtpë. Masike mëk, tïkai kaliponotom. Helë katïp tïkaitot. Helë hapon ënenelanma hehatëken Isëlëjanatomohtao, tïkaitot. 34 Lome helë katïp tïkai Palasitom. Jolok tamu katop ailëlëken joloktom ekaktanïhpoja, tïkaitot Jeisu pëk. 35 Moloinë ëutë kuptë tïtë tïtëi Jeisu. Masike Jujanatom tëpai eja iwëhmomtopkomtao. Malalë Ipanakmapophakan ekalëtop Kutamukome Kan Ëtïtoh pëk tëkalëi eja. Malalë wame tïwë tïwë wamela iwesitpïtom tïlëmëi eja, tïwë tïwë tïnilëhkamo ipok tïlëmëi, huwa. 36 Malalë kolankom enelïhtao pïnapophak tïneitot Jeisuja. Sikapu iwëtakpapïtpïtom katïptoh tënei eja, anumna iwesikomke, ihmatomna iwesikomke, huwa. 37 Masike helë katïp tïkai Jeisu tïnepatomoja. Kolenmaleh man kunimomïkom. Lome kolela man imomnanom. 38 Masike kunimomïkomohmatoja ëtutëk, Ëwumïtïnkomoja ëtutëk, tïnepïmomnanom enoktohme eja, tïkai Jeisu ejahe.

Matiju 10

1 Maa, Tëkatak tïnepatom, 12 me tëweihamo amëipatïhwë Jeisuja aptao awolemïla iweitopkom tïhe eja ipokepïn amoletom ekaktanïhpotohme ejahe. Malalë wame tïwë tïwë wamela iwesitpïtom ïlëmënanome tïhetot eja, tïwë tïwë tïnilëhkamo ipok ïlëmënanome tïhetot, huwa. 2 Maa, mëha Jeisu nalë nalëpotom. 12 metot. Akename Saiman. Ehet akon Pitu. Akon Antulu. Maa, Jemisi, akon Johan. Sepeli peinom Jemisitom. 3 Maa, Pilipi, Patalamu, Tamisi, Matiju. Tïtamukom kalakulin apësitpon Matiju. Maa, tïwëlën Jemisi Apejësi mumu. Maa, Talijësi. 4 Maa, tïwëlën Saiman, tihtalïptëkom hepïn. Maa, Julesi Isakalati, Jeisu ekalëtpon. 5 Masike 12 me tëweihamo tënokhe Jeisuja. Akename helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Tïwë tïwë towomilamohtak ëhalëla eitëk, tïkai. Malalë Samelijanatom patak ëhalëla eitëk. 6 Sikapu utatïtpïtom haponkomojalëken ëhalëtëk, Isëlëjanatomoja, tïkai. 7 Masike ëwë ëwëhalëkomohtao helë katïp ekalëtëk. Umëkpo man Kutamukome Kan Ëtïtop, kaitëk, tïkai. 8 Malalë wame wamemnom tïpotëkële. Malalë ipok Ëlekëimëhpankom tïpotëkële. Malalë ilëmëpïtpïtom awonanïpkapotëkële. Malalë joloktom ekaktanïhpotëkële. Epetpïlïmna mapëitëo. Masike eptpï hela eitëk ënapëtomatpïkomoja, tïkai. 9 Malalë ëkalakulinkom koutuke tïlïtpï, ënalëla eitëk ëwëhalëkomohtao. Malalë koutu tïkolokemke tïlïtpï ënalëla eitëk. Malalë akonke tïlïtpï tawaman, ënalëla eitëk. 10 Malalë ëhakankom ënalëla eitëk. Malalë ëwupokom akon ënalëla eitëk. Malalë ëhapatunkom akon ënalëla eitëk. Malalë ëwenepukom ënalëla eitëk. Ewetpolala manatëi ëwemaminumïkomke, tïkai Jeisu. 11 Masike ëutëna ëwëtïtïhwëhe ëwewetï hankom upitëk. Masike ëwewetï hankom akëlëlëken eitëk ekïlïmaimë he ëweitopkom ëtïtoh pona. 12 Malalë pakolotak ëwëmëmïkomohtao pëtuku pakolotalïtom etalepatëk. Ëhelepïla ëwïjatëo Kan, kaitëk etalepakome. 13 Masike ëhehe iwaptaowëhe ëwetalepetëo manu. Malëla ëhelahe iwaptaowëhe ëhelepïla ëwïlïlahe man Kan, kaitëk. 14 Malalë ëhelahe pakolotalïtom aptao pakolontaowëinë ekaktatëkële. Malalë ëhmelë ëutënokom ëhelahe aptao ekïlïmatëkële. Malalë ëwomikom ënipanakma hela iwaptaowëhe ekïlïmatëkële. Masike ëwekïlïmaimëkomohtao lo, ëhapatunkom pëkën, tïkïtëk ipokela ekalëtopkome. 15 Helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Salam ponokom epetpïmatoponpë ahpoi ëhehemnom eptpïme Kan ëhmelë kaliponotom epetpïmatoh po. Malalë Komola ponokom eptpïmatoponpë ahpoi mënepetpïmetëo, tïkai Jeisu. 16 Moloinë helë katïp tïkai tïkaimëhehnë Jeisu tïnepatomoja. Maa, kaikuitomohtao sikaputom eitop katïp ëilankomohtah kuwenokjatëi. Masike ëkëi tëhelem tëweihem katïp eitëk. Lome Ëilela eitëk pëtïimë katïp, tïkai. 17 Malalë kaliponotom eitopoja tuwalë eitëk. Ëwapëipojatëotot. Malalë pohnëptënkomoja ëwalëpojatëotot. Malalë Jujanatom ëhmomtoptao ëpilëjatëotot. 18 Malalë tïtamukom peitotomoja ëwalëjatëo ïpona ëweitopkom pëk ekalëpotohme ëjahe tïnipankmakome, tïwë tïwë towomilamo nipanakmame, huwa. Malalë tïtamukomoja ëwalëjatëotot. 19 Masike tïtamukomoja ëwalëkomohtao tala wïke? Kala eitëk. Mëlëlë julu aptao ëwomiptëjatëo. 20 Ëwomikomlë tapek. Ëjumkom Amole omi mekalëjatëi. 21 Maa, helë katïh mënëtïja. Tokonkomohle lëmëpkapoja kaliponotom. Malalë tïpeinomkom lëmëpkapoja ijumkom. Malalë tïjumkom hela mënëtïja peitopït, tïjekom hela, huwa. Masike mënilëmëpkapojatëotot. 22 Malalë jehet pona ëwesikomke ëhelahenma ëhmelë kaliponotom mënëtïja. Lome mïhja etïpï pona ikepïla tëweihamo anïmja Kan. 23 Masike helë po ëwohanëmakomohtao tïwëlën pona epetëk. Lome helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Ëhmelë Isëlëjanatom lon ponokom ënipolepkalahnë ëwaptaowëhe Kaliponome Imëkïtpï mënmëkëmëja. 24 Maa, tëpananomkom uhpolola man inepatom. Malalë tëpekatïtponkom uhpolola man ipeitotom. 25 Masike tëpananomkom katïp ëtïlï he kaliponotom aptao man ipok. Malalë tëpekatïtpon katïp ëtïlï he ipeito aptao man ipok. Malalë Peusëpëh, tïkai kaliponotom pakolohmatoja aptao, ahpoi ipeinom ipokelanma ekalëjatot, tïkai Jeisu tïnepatomoja. 26 Masike kaliponotom unola eitëk, tïkaimëhehnë Jeisu tïnepatomoja. Ëhmelë kaliponotom nejoptëtpïtom umakaimëja Kan. Malalë ëhmelë wotao iweitoponpïkom umakaimëja, tïkai. 27 Masike wotao hapon ma ïkatoponpï ekalëtëkële ëhmelë tïpanakmaheme. Malalë wotao hapon ëwepatoponpïkom talïhnao ekalëtëkële, tïkai. 28 Maa, ëpunkom uhmone unola eitëk, ëwamolekom ënuhmola iwesikomke. Kan unolëken eitëk, wapotohtak punu enokneme iwesike. Malalë wapotohtak omole enokneme iwesike, huwa. 29 Maa, hakëne tolopïn mepekatjatëi manu 1 sensi pëk. Lome Kan katop ailëlëken tëpëlamo mënilëmëpja. 30 Malalë taphelene ëwumhetkom eitop tuwalënma man Kan. 31 Masike elamna eitëk. Tëpëlamo pïnwë tëweitop ahpojenma ëpïnwëhe man Kan, tïkai Jeisu tïnepatomoja. 32 Moloinë helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu. Masike ënïk ïpëk nekalëja kaliponotom nipanakmame, malalë mëklë malalon wekalëjai Papakoja kapunao, tïkai. 33 Lome mëklë tuwalëla wai tïkahamo pëk tuwalëla wai wïkehehnë ipëkëhe Papakoja kapunao, tïkai Jeisu tëkëlëntomoja. 34 Moloinë helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu. Maa, helë katïp ïpohnëpïla eitëk, tïkai. Ëhmelë kaliponotom ëhelepïla ïpoi kunmëh kala eitëk. Ëhelepïla ïpotënme umëkïla wehaken. Hahahkatënme hek umëkne. 35 Masike tïjumkom epohnëptop katïpïla eluwa peinom wïpojai. Malalë tïjekom epohnëptop katïpïla wëlïham peinom wïpojai. Malalë tïmnenotkom epohnëptop katïpïla ipalekom wïpojai. 36 Malalë iselahe tïwëlënkom eitop ahpoi iselahe mënëtïja ipakolontalïkom. 37 Masike ïhe tëweitopkom ahpoi tïjumkom he kaliponotom aptao, malalë ïhe tëweitopkom ahpoi tïjekom he iwaptaowëhe, jakëlëntompokela man mëkja malalonkom. Malalë ïhe tëweitopkom ahpoi tïpeinomkom he iwaptaowëhe jakëlëntompokela man mëkja malalonkom. 38 Malalë jahmit, wewe topopalaihem hapon, hela iwaptaowëhe, jakëlë hela iwaptaowëhe, jakëlëntompokela man mëkja malalonkom. 39 Masike ulë helëken tëweihamo mënilëmëpja. Lome ïpona iweitopkom pëk tïlëmëpkapoi iwaptaowëhe ulë mënëtïlëmëjatot, tïkai Jeisu tïnepatomoja. 40 Moloinë helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu. Maa, ïhe man ëhankom. Malalë jenokïtpon he man ïhankom, tïkai. 41 Masike ëhekatïp towomi panakmapotponkom epetpïme Kan isankom malë towomi panakmapotponkom he iwesikomke. Malalë ëhekatïp ipokankom eptpïme Kan ipokankom hankom malë ipokankom he iwesikomke. 42 Malalë epetpï apëhja ahalamatënke ïnepatom wokpatponkom, mëklë nepa mëhe, tïkai iwaptaowëhe. Masike tuwalë eitëk. Ahpela wai, tïkai Jeisu tïnepatomoja.

Matiju 11

1 Maa, tïnepatom 12 me tëweihamo, epaheinë ipatakom kuptë tïtëi Jeisu kaliponotom epai, Kan Omi ekalëi, huwa. 2 Ëtaputopjao Johan. Masike awolemïla Këlaisu eitoptom panakmatpo Jeisu enei tïnepatom tënokhe eja. Hakëne tënokhe eja. 3 Helë katïp kai tënokhetot eja. Mënmëkja Johan katoponpë ka man? tïkaitot. Uwa, tïwëlën kat emna nelaime? tïkaitot Jeisuja. 4 Masike helë katïp tëpënukhetot Jeisuja. Ëhalëtëkële. Ënipanakmatpïkom ekalëtatëkële Johanuja. Malalë ënenetpïkom ekalëtatëkële, tïkai. 5 Helë katïp kaitatëkële. Ënetse ënetëmnomotpë kunëtïlëmë kunka, kaitatëkële. Malalë ïtë ïtëmnomotpëtom kunë kunëhalëimë kunka, kaitatëkële. Malalë ëlekëimëmna kunëtïlëmë ëlekëimëhpankomotpëtom kunka, kaitatëkële. Malalë panakmatse panakmatëmnomotpëtom kunëtïlëmë, kunka, kaitatëkële. Malalë ipanakmapophakan ekalëtoh panakme ohanëmankom kunka, kaitatëkële. 6 Malalë helë katïp kaitëkële Johanuja. Jamephakënma mënëtïja ïpëk ahmekantamnom kunka, kaitëkële tïkai Jeisu ejahe. 7 Malonme inepatom ïtëimëtïhwë helë katïp tïkai Jeisu kaliponotomoja Johan pëk. Maa, Johan enei itënumïn pona ëtëkomohtao ënïh katïh mipohnëptëne? Anumna ka mipohnëptëne sowololom paja katop katïp? 8 Ënïh katïh mipohnëptëne? Hamukwei tupokem katïh mipohnëptëne? Malëla man pëtuku tupokamo, kaliponotom tamu pakolontaolëkentot. 9 Maa, talanme Kan Omi panakmapone enei mëhalëtëne. Malalë man mëklë. Helë tuwalë eitëk. Kan Omi panakmapotponkom ahpojanme man. 10 Kan pampilan katoponpë mëklë, ïpeito wenokjai ëwehema petukwai ëtëtop uwap, katoponpë. 11 Masike helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Ëhmelë kaliponotom kuptë ahpojanumna man Johan, kaliponotom amëmnëpkatpon. Lome Kan patao ahpojela tëweihem man Johan ahpoi, tïkai. 12 Maa, Johan, kaliponotom amëmnëpkatpon, katoponpë mïjak hemalë eitoh pona, Kutamukome Kan Ëtïtop ënawohanëmakepïla kaliponotom. Malalë awolemïla tëweihamo man awolemïlanma Ëhmelë Tamume Kan ïpo he tëwesikomke, tïkai. 13 Maa, mëjeleinë Johan ëtïtoh pona Kaliponotom Tamume Kan Ëtïtoh pëk tïmilikhe wantë eitoptom pëk Kan Omi panakmapotponkomoja. Malalë Mosesija tïmilikhe. 14 Masike inimilikutpïkom pona ëwaptaowëhe Ilaika mënmëkja ikatoponpïkom mëhe Johan, mïketëi, tïkai Jeisu. 15 Masike panakmatse ëwaptaowëhe mipanakmetëi, tïkai Jeisu kaliponotomoja. 16 Maa, tïkaimëhehnë Jeisu kaliponotomoja. Maa, ënïkjamkom katïp hemalëlotom wekalëja? tïkai. Uwa, peitopït katïp, tëpïhem epekahtoh ponokom katïp, helë katïp tïkahamo katïp. 17 Pïtanëhtao tëtëhem emna netë. Lome uwala mehatëo, tïkahamo katïp. Malalë ëtonamnëhtao ëtahamatop emna nukuk, lome ëtahamala mehatëo, tïkahamo katïh man hemalëlotom, tïkai Jeisu kaliponotomoja. 18 Masike helë katïp kunka kaliponotom Johan pëk ulu ënëkula iwesike, malalë tëpelem euku maikaman ënelïla iwesike. Jolohke talïhe mëklë, kunkatot, tïkai Jeisu. 19 Malëla man Kaliponome Imëkïtpï eitop. Mënëtukjalëken. Malalë mënëtawokjalëken. Masike tala tïkai kaliponotom ipëk? Uwa, mëklë enetëk, tïkaitot. Awolemïla mënëtukja. Malalë awolemïla mënëtawokja, tïkaitot. Malalë tïtamukom kalakulin apëinanom akëlën mëhe, tïkaitot. Malalë Isëlëjanatom eitop ailëla tëweihamo akëlën mëhe, tïkaitot. Lome Kan man tuwalë mënkelëken inituwalonumatpïtom, tïkai Jeisu ejahe. 20 Moloinë tïwë tïwëlën ponokom tëilanophe Jeisuja awolemïla tëweitop enepotïhwë tïwïpïlïtpïkom ponala ëtïlïla iwesikomke. 21 Helë katïp tïkai inëlë. Ipokela mëtïjatëi Kolasin ponokomoh. Malalë ipokela mëtïjatëi Petësailë ponokomoh, tïkai Jeisu. Awolemïla ïweitoh menetënelep. Malëla Taili ponokom. Sailan ponokom malë, awolemïla ïweitop ënenela. Tënei ejahe aptao uhpak tïwïpïlïtpïkom ponala manu kunëtïlïtot. Malalë tïwïpïlïtpïkom pëk tëwëtahamakomke kunëtupoma manutot alesi enpë haponke. Malalë manu ëluwëtpëke kunekolokatot. 22 Masike helë tuwalë eitëk. Ëhmelë kaliponotom epetpïmatoh po ëwahpojelahe Taili ponotpëtom epetpïme Kan, Sailan ponotpëtom epetpïme, huwa. 23 Maa, Kapïnïjan ponokomoh, awolemïla ëwekalëkom mipohnëpjatëi ka? Uwanma, Heitisitak ëwalimetëo Kan. Awolemïla ïweitop menetënelep. Malëla Salam ponokom awolemïla ïweitop ënenela. Tënei ejahe aptao molohnë manu man ipatakom hemalë. 24 Masike helë tuwalë eitëk. Ëhmelë kaliponotom epetpïmatoh po ëwahpojelahe Salam ponotpëtom epetpïme Kan, tïkai Jeisu tïwë tïwëlën ponokom pëk. 25 Moloinë Kanuja tëwëtuhe Jeisu. Helë katïp tïkai inëlë Kanuja tëwëtulume. Papah, kapuhmatome manai, lohmatome, huwa. Masike ipok manai wïkei ëja tuwalonkome ënituwalonumala ëwesike. Mule katïp tëweihamolëken mituwalonumane. 26 Huwa man ëweitoh Papah mëlë katïp he ëwesike, tïkai Jeisu Kanuja tëwëtulume. 27 Moloinë helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu. Ëhmelë kunekalë Papak ïja. Malalë Papaklëken man tïmumu eitop tuwalë. Malalë Papak eitoh pëk imumulëken tuwalë. Masike Kan pëh kaliponotom tuwalonume inëlë ituwalonumahe he tëweitop ailë, tïkai Jeisu. 28 Masike mëktëk ïja tïpëlëphamoh. Malalë mëktëk ïja tekman hapon alë alënanomoh ëweletanïhpotopkome ïja, tïkai. 29 Malalë ïweitopoja tuwalë eitëk. Jamephaklëken wai. Jamole man uhpolo ëtïlï hela. Masike kuweletanïhpojatëi. Malalë ïna ïnalë ahmit hapon apëitëk. 30 Ipokenma man ïna ïnalë ahmit hapon. Malalë ïna ïnalëme man howoime, tïkai.

Matiju 12

1 Maa, wantëlëpsik aptao, Sapatitao, tëpïhamohtailë tïtë tïtëi Jeisutom. Tëpëjephe inepatom. Masike polok epelï tupëtse ejahe tïnakukome. 2 Masike enetpohe helë katïp Palasitom Jeisuja. Ënepatom enek. Sapatitao Mosesi Nimilikutpï ënimojilanetot, tïkaitot Jeisuja. 3 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Tëpëjephe Teipëtom eitoponpë pëk ënitïpkala ka manatëo? 4 Kan pakolontah kunëmëm Kanuja tëkalëhem ëkhe. Masike Mosesi Nimilikutpï ënimojila kunehaktot. Kan pakolonuhmatonomlëken mëlë ulu ëkjalep. 5 Malalë Mosesi Nimilikutpï pëk Kan pakolonuhmatonom maminumtoh pëk ënitïpkala ka manatëo? Sapati kuptë Kan pakolon peptatao mënemaminumjatot. Lome Sapatitao tëmaminumtopkom pëk ëheilanopïla mantot. 6 Masike helë tuwalë eitëk. Talë man ëhtaowëhe Kan pakolon pepta ahpojan. 7 Helë katïp Kan katoponpë tïmilikhe Hosejaja. Tëhem tëwahamo hela wai. Helë helëken hek wai. Pïnapophak ënetse ëwesikom henma wai, tïkai Kan, tïkai. Masike mëlë pëk tïpohnëphe ëjahe aptao ipokela kaliponotom ënekalëla manu manatëi. 8 Sapatihmatome man Kaliponome Imëkïtpï, tïkai Jeisu ejahe. 9 Masike ma tïkatïhwë tïtëimëi Jeisu. Jujanatom ëhmomtoptak tëwëmëmhe inëlë. 10 Maa, Jujanatom ëhmomtoptao amotkinan. Malalë molo Jeisu ipokela ekalë hankom. Masike helë katïp tïkaitot Jeisuja. Mosesi Nimilikutpï ailëla kane Sapatitao ipoh kalipono ïlëmëptop? Tïkai. 11 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Talanme Sapatitao maholotpëjak ëweknomkom sikapu tëwëmëmhe aptao ënapëlëtëmëla manu ka manatëo? Uwa, manïmëmëjatëi manu. 12 Sikaputom ahpojenma man kaliponotom. Masike Mosesi Nimilikutpï ailë man apëtomatopkom Sapatitao, tïkai Jeisu ejahe. 13 Masike ma tïkatïhwë hulë kaikë, tïkai Jeisu amotkinanuja. Masike hulë ikalïhtao ipok tëwëtïlëmëi amo, etato katïp. 14 Masike tïtëimëi Palasitom Jeisu uhmotoh pëk tëwëtutopkome. 15 Masike tuhmo he eitoh panakmatpo imepïn pona tïtëimëi Jeisu. Masike kolenma kaliponotom tïtëi ikuptëlë. Masike ëhmelë wamemnom ipok tïlëmëi eja. 16 Malalë jekalëimëla eitëk, tïkai Jeisu ejahe. 17 Masike Kan Omi panakmapotpon nimilikutpï ailë tëwëtïhe Jeisu, Aiseja nimilikutpï ailë. Helë katïp Kan katoponpë tïmilikhe Aisejaja. 18 Mëklë man ïpeitome ïnisanopïtpï. Ïnipïnïnme man mëi. Masike jamephak man jamole ipëk. Masike jamole wekalëjai eja. Malalë epetpïmatopkom pëk ïja tïwë tïwë towomilamo tuwalonume. 19 Malalë ëpë ëpënmatëla man. Malalë apëtumhakëla man awomi ëutë ëhematomtao. 20 Malalë pïlëo hapon ëtakulikatpë epkëlëla man. Malalë lampu hapon tëwepïpohem epïla man. Mëlë katïh man ëhmelë uhpolo tëwëtïtop elaimalïhtao. 21 Masike ehet pona mënëtïja ëhmelë tïwë tïwë towomilamo tïkai Aiseja, tïkai Jeisu ejahe. 22 Moloinë Jeisuja ënetëpïn tënephe kaliponotomoja. Malalë awomilïmna inëlë jolohke talïhe tëwesike. Masike ipok tïlëmëi inëlë Jeisuja. Ënetse tëwëtïlëmëi, towomile, huwa. 23 Masike mëk, tïkai ëhmelë kaliponotom. Helë katïp tïkaitot ëheme. Teipë mumu kapa mëhe? Tïkaitot. 24 Masike mëlë panakmatpo helë katïp tïkai Palasitom. Jolok tamu katop ailëlëken joloktom ekaktanïpja, Peusëpë katop ailë, tïkaitot. 25 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe iwepohnëptopkomoja tuwalë tëwesike. Kaliponotom ëheile ëheme aptao mënahpojanmetëo manu tïwëlënkom, tïkai. Malalë ëutënokom ëheile ëheme aptao mënëtakpapja manutot. Malalë pakolotalïtom ëheile ëheme aptao mënëtakpapja manutot. 26 Masike talahku ëheme Seitën nëhekaktanïpja? Uwanma, mënëhpeitoke manu malalë. 27 Peusëpë katop ailë joloktom ekaktanïpja, mïkatëo ïpëk. Malalë ka Peusëpë katop ailë joloktom ekaktanïpja ëmeitïkom? Uwa, ahpenma ëmeitïkom ëwïjatëo. 28 Kan Amoleke hek joloktom wekaktanïpjai. Masike Ëtamukome Kan ïponeme wai talë ëhtaowëhe. 29 Malalë anumhakan pakolontak ëmëmïla manu man imïnpalë amiku he tëweihem akename pakolohmato ënipïmïla aptao. Lome anumhakan pïmïtïhwë imïnpalë amikja. 30 Malalë ïhela man jakëlë hela tëweihamo. Malalë jakëlë ënimomï hemnom imomï he ïweitoptom akpamnehpoja. 31 Masike helëhnë tuwalë eitëk. Ëhmelë kaliponotom wïpïlïtpë pëk manu mënitenkapamja Kan. Malalë ipokela inekalëtpïkom pëk manu mënitenkapamja Kan. Lome ipokela Ipokan Amole ekalënanom wïpïlïtpë pëk man itenkapamïla Kan. 32 Malalë ipokela Kaliponome Imëkïtpï ekalënanom wïpïlïtpë pëk mënitenkapamja manu. Lome ipokela Ipokan Amole ekalënanom wïpïlïtpë pëk man itenkapamïla. Hemalë itenkapamïla man, wantë itenkapamïla, huwa, tïkai Jeisu ejahe. 33 Masike ipok wewe aptao ipok epelï mënëtïja, tïkai Jeisu. Malalë ipokela wewe aptao ipokela epelï mënëtïja. Masike wewe eitopoja tuwalë mëtïjatëi epelï enetpo. 34 Masike ëkëi haponkomoh, talahku ipok eitoptom pëk ëwomitetëo ipokela ëwaptaowëhe. Tëwanëkom alï katïplëken mënawomite kaliponotom. 35 Masike ipok tëwanë alï esike ipokanlëken enepoja ipokankom. Malalë ipokela tëwanë alï esike ipokepïn enepoja ipokemnom. 36 Masike helë tuwalë eitëk. Ëhmelë kaliponotom epetpïmatoh po ëhmelë ipokela tïkatoponpïkom ekalëimëjatot Kan nipanakmame. 37 Masike tuwalë eitëk. Ëwomitpïkom pëk ipok mëhekalëpojatëi. Malalë ipokela ëwomitpïkom aptao ipokela mëhekalëpojatëi, huwa, tïkai Jeisu ejahe. 38 Moloinë helë katïp tïkai Jeisuja Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkom, Palasitom malë. Maa, Ëpatënuh, awolemïla ëweitop enepok emnaja, tïkaileptot. 39 Masike helë katïp tëpënukhetot Jeisuja. Ipokelanma man hemalëlotom. Ëtïkom ponanma mantot tïwëlën pït pëkën eitop katïp, tïwëlën mïnelum pëkën eitop katïp. Malalë awolemïla ëweitop enepok, mïketëolep. Lome awolemïla ïweitop ënenepola wai ëjahe. Towomi panakmapotponuja, Jonaja, awolemïla Kan eitop enepotoponpë pëklëken wekalëjai. 40 Masike ka peptajao ëhelowao Jona kohmamtoponpë katïp ëhelowao lonao mënikohmamja Kaliponome Imëkïtpï. 41 Malalë tïwïpïlïtpïkom hela tëwëtïhe Nenepe ponokom Jona omi panakmatpo. Helë tuwalë eitëk. Jona ahpojan man talë ëhtaowëhe. Masike ëhmelë kaliponotom epetpïmatoh po Nenepe ponotpëtom mënëtanïmja hemalëlotom ipokela ekalëi. 42 Malalë mënke ametajenkom tamutpë wëlïi. Ëhmelë kaliponotom epetpïmatoh po mënëtanïmja inëlë hemalëlotom ipokela ekalëi. Akëlephakëinë kunmëk Saloman nepatoptom panakmai. Masike tuwalë eitëk. Saloman ahpojan man talë ëhtaowëhe, tïkai Jeisu ejahe. 43 Moloinë helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu. Maa, kaliponojaowëinë tëkaktatïhwë ipokepïn amole mëntë mëntëja tunamïn polo tëletatop upihelep. Lome ënenela tëwesike 44 helë katïh mënke. Wïtëimëjai mëklëlëjak ïpakolotpïtak, tïkai. Masike tïtëimëtïhwë tïpakolotpï eneimëja. Itënumna, tapisakai Pëtukulëken, ëhmelë tïpetukwai, huwa. 45 Masike ipokela tëweitop ahpoi ipokela mëwisnë amoletom pëk, 7 me tëweihamo pëk, mëntëimëja mëklëlëjak tëwëmëmtopkome. Masike iwëmëmëmëtïhwëhe ipokela tëweitoponpï ahpojenma mënëtïlëmëja ipokepïn Amoleke talïhe iwëtïlëmëtpï. Masike mëlë katïh mënëtïja hemalëlotom eitop sitpïlïme iwesikomke, tïkai Jeisu ejahe. 46 Masike kaliponotomoja ma Jeisu kalïhtao ije tumëkhe imeitïtom malë. Pakolo ekatao tëwëhekuptëitot. Jeisu malë wala walam he inamolo. 47 Masike helë katïp tïkai kalipono Jeisuja. Mon man ëje, ëmeitïtom malë. Wala Walam he mantot ëja, tïkai. 48 Masike helë katïp tëpënukhe inëlë Jeisuja. Talankomne mamah katïp? Malalë talankomne ïmeitïtom katïp? Tïkai. 49 Moloinë tïnepatom tomotsilëi eja. Mëham man mamah katïp. Ïmeitïtom katïp, huwa, tïkai. 50 Malalë Papah Kapunalï moinanom man ïmeitïtome, ïwëlïsitome, mamakme, huwa, tïkai Jeisu ejahe.

Matiju 13

1 Maa, mëlëlë awainatoptao pakolontaowëinë tëwekaktaimëi Jeisu, Ikutpë etpitak tïtëi inëlë ewakamhe. 2 Lome kolenma kaliponotom tëwëhmomhe esike kanawajak tëwëtïhe inëlë. Tuna etpitao kaliponotom. 3 Masike tëkalëhamo haponke tëpaitot eja. Helë katïp tïkai. Maa, tuwalë eitëk. Tïtupinah kalipono tïtëi tëpïhem epï palakai. 4 Masike epï palakalïhtao ëhema etpitao sakpululu tïkai tëpïhem epï ipëmëpïn pona. Masike tëpëlamo tumëkhe epïhe. 5 Malalë tëpu ahmotak sakpululu tïkai tëpïhem epï. Malonme tamitailep tëpïhem epï tëpu ahmotao. Lome jahpine lo. 6 Masike sisi ëhanuktïhwë talejepëmëi iloptak itëtopomna imit esike. 7 Malalë tëkïjamohtak sakpululu ikatpï ëtïlïla kopïnïhtao esike. 8 Lome ipokan pona ipalakatpï tëwëtïhe. Masike kole epelï tëwëtïhe, talan 100 me epelï, talan 60 me, talan 30 me, huwa, tïkai Jeisu. 9 Masike helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu ejahe. Panakmatse ëwaptaowëhe mipanakmetëi, tïkai. 10 Masike ëkëmnëpsik Jeisuja tïtëi inepatom. Helë katïp tïkaitot eja. Ëtïkatohme tëkalëhamo haponke kaliponotom mepe? Tïkai. 11 Masike helë katïp tëpënukhetot Jeisuja. Kaliponotom Tamume Tëwëtïtoh pëk, inipanakmaptëkom pëk, ëtuwalonumetëo Kan. Malëla man mëham ënituwalonumala. 12 Masike ipohnëptëk. Ihme tëweihamoja ënekalëkepïla man. Malëla ihmela hapon tëweihamo. Ihmepsik iweitopkom ïkïlëmëja. 13 Masike tëkalëhamo haponlëken wipanakmapojai ejahe. Ënetseleptot. Lome ënetëmnom katïptot, tïnenetpïkom pëk ënipohnëpïla. Malalë panakmatseleptot. Lome panakmatëmnom katïptot, tïnipanakmatpïkom pëk ënipohnëpïla. 14 Masike Kan Omi panakmapotpon nimilikutpï ailë mantot. Helë katïp tïmilikhe Aisejaja. Panakmatseleh manatëi. Lome panakmatëmnom katïp ënipanakmatpïkom pëk ënipohnëpïla mëtïjatëi. Malalë ënetseleh manatëi. Lome ënetëmnom katïp ënenetpïkom pëk ënipohnëpïla mëtïjatëi. 15 Takïphe ewanëkom kunëtïlï. Masike panakmatëla hapon mantot. Malalë ënetëla hapon mantot. Malëla iwaptaowëhe mënenejaton manu. Malalë mënipanakmeton manu. Malalë tuwalë mënëtïjaton manu. Malalë ïpona mënëtïjaton manu. Malonme ipok manu wïjaitot, kunka Kan, tïkai Aiseja nimilikutpï, tïkai Jeisu. 16 Malëla manatëi Kanuja tëpëtomai ëwesikomke, tïkai Jeisu tïnepatomoja. Ipok ëwïjatëo. Masike ënetse manatëi. Malalë panakmatse manatëi. 17 Masike helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Ënenetpïkom hapon ene henmalep kunehah Kan Omi panakmapotponkom, tïwëlënkom ipokankom malë. Lome ënenela inamolo. Malalë ënipanakmatpïkom hapon panakma henmalep kunehaktot. Lome ënipanakmala inamolo, tïkai Jeisu tïnepatomoja. 18 Moloinë helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu. Maa, Kupanakmatëk, tëkalëhem hapon pëk tëpïhem epï epïmatpon pëk tuwalë eitëk, tïkai. 19 Ëhema etpitak sakpululu ikatpï katïh man Tïtamukome Kan Ëtïtoh pëk ënipohnëpïmnom. Tïpanakmailep ejahe. Lome tïkïlëmëne tumëkhe, sitpïlïman, ewanëkomjak epïmatpïlep ïkïlëmëi, tïkai. 20 Malalë tëpu ahmotak sakpululu ikatpï katïh man Kan Omi apësi hankomlep. Ëhewake Kan Omi tëpëihelep ejahe. 21 Lome iloptakëhe ëtïlïla esike tïnëlë tëweitoponpïkom pona tëwëtïlëmëitot ipoptëja tëpotïhwëhe. Malalë towohanëmatïhwëhe Kan Omi pona tëweitopkom pëk, tïkai. 22 Malalë tëkïjamohtak sakpululu ikatpï katïh man awolemïlala Kan ponanokom. Kan Omi Tïpanakmailep ejahe. Lome kole iwëhelekaptëtopkom. Malalë mïnpalë pëk tëwëheuhnëphetot. Masike Kan Omi tïlomoikapoimëi ejahe. Masike epetala tëkulephem Kan Omi aowëhe, ipok eitoptom enïpola, tïkai. 23 Malalë ipokan pona ipalakatpï katïh man Kan Omi panakmatponkom, Kan Omi pëk ipohnëmnanom. Masike tumoi tëpelem katïp kole ipok eitoptomohpetot. Talan 100 me, talan 60 me, talan 30 me, huwa, tïkai Jeisu tïnepatomoja. 24 Moloinë tëkalëhem hapon akon tëkalëi Jeisuja ejahe. Maa, tïtupinao ipokan epï epïmane katïh man Kutamukome Kan Ëtïtop, tïkai. 25 Masike inïkïlïhtao isepïn tumëkhe paja epïmai inepïmatpïlïhtak. 26 Moloinë tïtëimëi inëlë. Masike inepï ëtïlïlïhtao paja tëwëtïhe malalë. 27 Masike ipeitotom tumëkhe ïmëhmato tuwalonumai. Helë katïp tïkaitot. Tamoh, ipokan epïlëken mepïmane. Masike ëtïkatohme paja nëtïlëmë? tïkaitot. 28 Masike helë katïp tïkai inëlë. Uwa, ïhepïnïja man tëpïmai, tïkai. Masike helë katïp tïkai ipeitotom. Paja umkapoimë he ka man emnaja? tïkaitot. 29 Masike uwa, tïkai inëlë. Paja umakaimëlïhtao ïnepï mumkaimëjatëi malalë. 30 Masike mopitë nesi, awahpitë nëtïlï, tïkai. Wantë ïnepï momnanom enokïlïhtao helë katïp wïkei ejahe. Akename paja umkatëk. Malalë uwahkïmtëk wapotohtak ewatohme. Malalë ïnepï upëhtëk ïnepï enïjak aklamatohme, wïkei, tïkai ïmëhmato tïpeitotomoja, tïkai Jeisu. 31 Moloinë tëkalëhem hapon akon tëkalëi Jeisuja ejahe. Maa, mësëtë epï katïh man Kutamukome Kan Ëtïtop, tïkai. Tïtupinao mësëtë epï tepïmai kaliponoja. 32 Apsikïnmaleh man. Apsikanumnanma man tëpïhem kuptë. Lome tïtupinak epï epïmatïhwë kaliponoja aptao peptame mënëtïja ëhmelë tëpïhamo epï ahpoi. Wewe katïh mënëtïja. Masike amatao tupokom ïja tëpëlamotom, tïkai Jeisu kaliponotomoja. 33 Moloinë tëkalëhem hapon akon tëkalëi Jeisuja ejahe. Maa, pelele anuntanïhpotop katïh man Kutamukome Kan Ëtïtop, tïkai. Polokuhtak anuntanïhpotop ïja wëlëi. Masike ëhmelë mënanunte, tïkai Jeisu. 34 Masike tëkalëhamo haponkelëken kaliponotom tëpai Jeisuja. 35 Mëlë katïp kaliponotom tëpai eja Kan Omi panakmapotpon nimilikutpï ailë tëweitohme. Helë katïp tïkai inimilikutpï. Tëkalëhamo haponke ëpatse man, tïkai. Malalë mëjeleinë, lo ïtoponpë poinë, kaliponotom tuwalëla eitoptom pëk man tuwalonumatënme, tïkai. 36 Maa, moloinë kaliponotom enokëmëtïhwë pakolotak tïtëimëi Jeisu. Masike Jeisuja tumëkhe inepatom. Helë katïp tïkaitot eja. Tëpïhamohtak paja Epïmatoponpë pëk emna ituwalonmak, tïkai. 37 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Maa, ipokan epï epïmane katïh man Kaliponome Imëkïtpï. 38 Malalë itupi katïh man kaliponotom. Malalë ipokan epï katïh man Kan peinom. Malalë paja katïh man sitpïlïman peinom. 39 Malalë paja epïmatpon katïh man jolok tamu, isepïn. Malalë tëpïhem momtoponpë pole man ëhmelë enahtop. Malalë tëpïhem momïtponkom katïh man ensutom. 40 Malalë paja ewatoponpë katïh mënëtïja ëhmelë helëkom enatkalïhtao. 41 Masike ëutë kuptë tïpeitotomohtak ensutom enokja Kaliponome Imëkïtpï. Masike tïpeitotom ipokela ïlïtponkom enepja ensutom eja. Malalë ëhmelë moitëmnom enepjatot. 42 Masike wapotohtak mënalimetot. Masike awolemïla mënëtahametot, kïlïtïtïi mënketot, huwa. 43 Malëla man ipokankom, sisi katïh mënëtïjatot Kan patao, hawem tïkahamome. Masike panakmatse ëwaptaowëhe mipanakmetëi, tïkai Jeisu ejahe. 44 Maa, helëhnë, tïkai Jeisu. Lonao epetpïlïmhakan enetoponpë katïh man Kutamukome Kan Ëtïtop. Epetpïlïmhakan enetpo tawakenma enetpon. Lome ipëkëlapitë man. Mëntëimëjalëken ëhmelë tïmïnpalë ekamhe mëlë he tëwesike. Masike kalakuli apëitïhwë lo epekatse mëntëimëja tïnenetpï he tëwesike, tïkai Jeisu ejahe. 45 Maa, helëhnë tïkai Jeisu. Kahulu hapon ipokankom epekahne katïh man Tïtamukome Kan he tëweihamo. 46 Kahulu hapon epetpïlïmhakan enetpo ëhmelë tïmïnpalë ekamja kahulu hapon epekahtohme, tïkai Jeisu ejahe. 47 Maa, helëhnë, tïkai Jeisu. Pijawaimë katïh man Kutamukome Kan Ëtïtop, tïkai. Tunakuwak tëmëmnëpkatïhwë ëhmelë tïwë tïwëlën ka siptëja. 48 Masike pijawaimë tuputse aptao etpitak mënalëja ipëkënkom. Malonme tïnisiptëpotpïkom menkaimëjatot. Enïkomjak tëhamo enmetot. Malalë tëmnom alimetot. 49 Mëlë katïh mënëtïja ëhmelë enahtoh po. Ënsutom mënë mënëhalëja ipokankomohtaowëinë ipokemnom menkai. 50 Masike ipokemnom alimetot wapotohtak. Masike awolemïla mënëtahametot, kïlïtïtïi mënketot, huwa, tïkai Jeisu. 51 Moloinë helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu ejahe. Ïnekalëtpïtom mipohnëptëo? Tïkai. Masike ïhï Jumïtïnuh, tïkaitot. 52 Malonme helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Helë katïh man Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënutpëtom Kutamukome Kan Ëtïtoh pëk tuwalë tëwëtïtïhwë. Kole tïmïnpalëkamo katïh mantot. Masike tïmïnpalë aklamatopjaowëinë ihjan apëlëtja. Malalë uhpakat apëlëtja, huwa, tïkai Jeisu. 53 Maa, tëkalëhamo hapon ekalëkeptïhwë tïpatak tïtëimëi Jeisu. 54 Masike tïpatao tëwëtïlëmëtïhwë Jujanatom ëhmomtoptak tëwëmëmhe Jujanatom epai. Masike mëk, tïkaitot awomi pëk. Ëitë tïtuwalonu apëi? Tïkaitot. Malalë ëitëhku awolemïla tëweitoptom ïne? Tïkaitot. 55 Malalë wewe pëkën mumu tapeh ka mëhe? Tïkaitot. Malalë ije tapeh ka mëklë, Melija? Tïkaitot. Malalë imeitïtom tapeh ka mëha, Jemisi, Josepi, Saiman, Julesi? Tïkaitot. 56 Malalë talëla kane awëlïsitom? Tïkaitot. Masike ëitëhkune ituwalonumane? Tïkaitot Jeisu pëk. 57 Masike Jeisu hela tëwëtïhetot. Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Mono monole man Kan Omi panakmapone henma kaliponotom. Lome ipatalïkomlë man isela. Malalë ipakolontalïkom man isela, tïkai Jeisu ejahe. 58 Masike kolela awolemïla tëweitop tënepoi Jeisuja tïpatao tëponala iwesikomke.

Matiju 14

1 Masike Jeisu awolemïla eitop tïpanakmai Helotija. Kalali ponokom tamuluja. 2 Masike helë katïp tïkai Heloti tïpeitotomoja Jeisu pëk. Johan mëklë, kaliponotom amëmnëpkatpon ilëmëpheinë nawomaimë. Masike awolemïla man iweitop tïkai Heloti ejahe. 3 Uhpak Johan tëpëipoi Helotija. Moloinë tïpïmïpoi eja, tapupoi, huwa, Helotijasi katoponpë ailë, tokon pïtpë, Pilipi pïtpë, katoponpë ailë. 4 Mosesi Nimilikutpï ailëla manai ëwakon tïpïkaimëi ëja esike, kakepïla Johan eja. 5 Masike Johan uhmopo he tëwëtïhe Heloti. Lome kaliponotom uno inëlë Kan Omi panakmaponeme Johan, tïkai iwesikomke. 6 Maa, wantëlëpsik tëwekaktatoponpï pëk ëhewake Heloti eitoptao, Helotijasi emsi tuwai inenekome. Masike tëumakpe 7 uwatop esike helë katïp tïkai Heloti wëlïsija. Ëtï he man? Ahpela wai, Ise ëweitoptom wekalëjai ise ëwaptao, tïkai. 8 Masike helë katïp tïkapoi ije tëmsilïja. Johan uputpë, kaliponotom amëmnëpkatpon uputpë, he wai ëlimakjao kaikë, tïkai. 9 Masike mëlë panakmatpo tawakela tëwëtïhe Kalali ponokom tamu. Lome ëhmelë tëkëlë tëwëtukhamo nipanakmame ma tïkai tëwesike, ëë, tïkai inëlë. Malalë towomitpï ënakupjaka hela inëlë. Masike ekalëtëk wëlïsija, tïkai. 10 Masike ëtaputopjao Johan upkai tïpeito tënokhe eja. 11 Masike ëlimakjao uputpï tënephe ipeitolïja. Malalë wëlïsija tëkalëi eja. Malonme tïjeja tëlëi eja. 12 Masike Johan pununpë upoi tumëkhe inepatpïtom onamtohme ejahe. Moloinë Jeisuja ekalëimëitoh tïtëi. 13 Masike Johan lëmëptoponpë panakmatpo kanawajak tëwëtïhe Jeisu tëmene hapon itënumïn pona tïtëtohme. Lome itëtoh pëk tïpanakmai kaliponotomoja. Masike tïpatakom tïtënkai ejahe. Itu polotoh tëwëhalëi Jeisu pona. 14 Masike kanawajaowëinë tïwïptëimëlïhtao kolenma kaliponotom tënei Jeisuja. Masike pïnapophak tëneitot eja. Masike wame wamemnomotpëtom tïlëmëi eja. 15 Maa, walunak hapon iwëtïtïhwë Jeisuja tumëkhe inepatom. Helë katïp tïkaitot. Itënumïn helë. Malalë tïnëlë nikohmamjai. Masike kaliponotom enohkë ëutë kuptë tïnepïkom epekatse, tïkaitot. 16 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Uwa, ënenokïlahe heitëi. Ewehtëk hektot, tïkai Jeisu. 17 Masike helë katïp tïkaitot. 5 melëken man ikukom. Malalë 2 melëken man ikotkom, ka, tïkaitot. 18 Masike helë katïp tïkai Jeisu. Ulu enepkë, tëhem malë, tïkai. 19 Moloinë kaliponotom tëwakamnehpoi Jeisuja paja pona. Malalë ulu 5 me tëpëihe eja. Malalë ka 2 me, huwa. Moloinë kakëi tïkai Jeisu mëlëkom pëh Kanuja ëtuhe. Moloinë ulu takuhpomai eja. Malonme tïnakuhpomatpï tëkampoi tïnepatomoja. 20 Masike tëwëtukhetot. Malalë tëpëknaimëitot ëtukutpo. Moloinë 12 me pïlasi talïptëi ejahe inepïkom akojinpëke. 21 Maa, ëhmelë iwëtukutpïtom, eluwakomlëken, 5,000 me. Wëlïham ënitïpkala. Malalë peitopït ënitïpkala, huwa. 22 Moloinë kanawajak tïnepatom tïpoi Jeisuja. Etato ponatoh tënokhe takename. Malalë kaliponotom tënokhe eja. 23 Masike kaliponotom enoktïhwë ïpï pona tëwëhanukhe inëlë Kanuja tëwëtutohme. Masike walunak iwëtïlïlïhtao mololëken inëlë pëkëna. 24 Molo iwaptao Kalalilamnao tëwëtïhe kanawalïtom. Malalë awolemïla sipalu esike tëwai tëwai tïkahenma kanawa. Malalë taun awolemïlanma tëwëtïhe. 25 Masike awainpolïhtao ejahe tïtëi Jeisu tuna polo. 26 Masike tuna polo imëkï enetpo elamhakënma inepatom tëwëtïhe. Akuwalïnpë mëklë, tïkaitot tïkëktïmhe. 27 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Elamna eitëk, Ïu wai Ëhelepïla eitëk, tïkai. 28 Masike helë katïp tïkai Pitu eja. Jumïtïnuh, ëmë aptao këmëipak tuna polo ïtëtohme ëja, tïkai. 29 Masike mëhkë, tïkai Jeisu eja. Masike kanawajaowëinë tïwïptëi Pitu. Tuna polo tïtëi inëlë Jeisu pona. 30 Lome taun awolemïla esike elamhak tëwëtïlëmëi Pitu. Masike tëwëmëmpoi. Masike tëwëmëmpolïhtao, Jumïtïnuh, këpëikë, tïkai Pitu Jeisuja. 31 Masike tïnëlë hulë tïkai Jeisu Pitu tëpëihe. Helë katïp tïkai Jeisu eja. Awolemïlala ïpona manai. Tohmepa ïponala hapon man? Tïkai. 32 Moloinë kanawajak iwëtïlëmëtïhwëhe, taun tëpënaimëi. 33 Masike Jeisu pona tëweitopkom enepone kanawalïtom. Helë katïp tïkaitot. Ahpelanma Kan mumume manai, tïkaitot. 34 Maa, ëkëmnëpsik Kenesala lon pona tëwëhapëihe Jeisutom. 35 Masike Jeisuja tuwalë tëwëtïtïhwëhe ëhmelë tïwë tïwë tïnilëhkamo, ëutë kuptë tëweihamo, tënehpoi ejahe Jeisu neneme. 36 Malalë Jeisu tëtalepai ejahe upo etpi melekatpo he tëwesikomke wamemnomoja. Masike wame tëwëtïlëmëi ëhmelë upo melekatponkom.

Matiju 15

1 Moloinë Jelusalem poinë tumëkhe Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkom, Palasitom malë, Jeisuja. 2 Helë katïp tïkaitot Jeisuja. Ëtïkatohme Kutamutpïkom katoponpëtom ënimojilane ënepatom? Ëhematïla aptao nëtukjatot, tïkaitot Jeisuja. 3 Masike helë katïp tëpënukhetot Jeisuja. Ëmëlamkom ken? Ëtïkatohme Kan nimoipo ënimojila manatëo? Ëtamutpïkom katoponpëtom ponalëken manatëi. 4 Helë katïp tïkai Kan Omi, tïkai Jeisu ejahe. Ëjumkom imoitëk. Ëjekom malë imoitëk, tïkai. Malalë ipokela tïjumkom ekalënanom uhmotëk. Ipokela tïjekom ekalënanom uhmotëk tïkai. 5 Lome helë katïh mïketëi ëjumkom ënapëtoma hela ëwesikomke. Malalë ëjekom ënapëtoma hela ëwesikomke. Ëja ekalë he ïweitoplep helë. 6 Lome Kanuja wekalëjai, mïketëi. Mëlë katïp ëkakomke Kan nimoipo ënimoipola manatëi. 7 Ahpankome manatëi. Ahpela Kan kunimilikpo Aisejaja ëpëkëhe. Helë katïp tïmilikpoi eja. 8 Towomikomkelëken ïpona he mantot. Lome ewanëkom man ïponala. 9 Masike tëipalëmelëken ïpona tëweitopkom enepojatot, ïnepatoptom katïp kaliponotom nimoipotomlëken tëkalëi ejahe esike, Kan katop tïmilikhe Aisejaja, tïkai Jeisu ejahe. 10 Moloinë tëkatah kaliponotom tëmëipai Jeisuja. Helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Kupanakmatëk. Malalë helë ïkatoponpï pëk tuwalë eitëk. 11 Tïmtakomjah kaliponotom nenmatpï man Ëniwïpïlïptëpolahe. Imtakomjaowëinë tumëkhem hek mëniwïpïlïptëpojatëo, tïkai. 12 Masike Jeisu ekatak tumëkhe inepatom. Helë katïp tïkaitot Jeisuja. Tuwalëla ka man? Asikame neha Palasitom ma ëkatoponpï pëk, tïkaitot. 13 Masike helë katïp tëpënukhetot Jeisuja. Ëhmelë Papak ënepïmala eitoponpëtom wumkaimëjai, tïkai. 14 Masike Palasitom pëkëla eitëk. Ënetëmnom katïh mantot. Malalë ënetëmnom katïh man inepakom. Masike ëheme ënetëmnome tëwë tëwëhalëi tëwaptaowëhe mënëmëmja hemele maholotpëjak, tïkai Jeisu. 15 Masike mëlë pëk tëkalëhem hapon pëk, emna ituwalonmak, tïkai Pitu Jeisuja. 16 Masike helë katïp tïkai Jeisu. Tuwalëla ka man malalë? Tïkai. 17 Helë pëk ënipohnëpïla ka man? Iwetepukomjak mëntëja tïmtakomjah kaliponotom nenmatpï. Moloinë mënuikaimëjatot. 18 Lome ewanëkom alï mënmëkja imtakomjak. Mëlëkomlëken mëniwïpïlïptëpojatëo. 19 Ewanëkomjaowëinë mënmëkja sitpïlïme epohnëptoptom, kalipono uhmo he eitop, tïwëlën pït pëk eitop, tïwëlën mïnelum pëk eitop, tïpawanak eitop, tëmene eitop, ahpe tïwëlën ekalëtop, ipokela ëkalëtse eitop, huwa. 20 Mëlëkom kaliponotom wïpïlïptëpoja. Lome ëhematïla tëwëtukhe kalipono aptao ëniwïpïlïptëpola man, tïkai Jeisu. 21 Maa, ëkëmnëpsik imepïn pona tëtëi Jeisu Taili ekatak hapon, Sailan ekatak hapon, huwa. 22 Masike molo iwaptao molon tumëkhe Jeisuja, wëlïi. Keinanaitijana inëlë. Masike helë katïp tïkai inëlë Jeisuja. Jumïtïnuh, Teipë mumuluh, tïkai. Pïnapophah kënek. Ohanëmenma man Jemsi jolohke talïhe esike, tïkai. 23 Lome ënapënukula Jeisu. Masike helë katïp tïkai Jeisuja inepatom. Wëlïi enohkële. Kukuptëlëhelëken mënikëktïlïlïmja, tïkai. 24 Masike helë katïp tëpënukhetot Jeisuja. Sikaputom utatïtpï haponkomojalëken, Isëlëjanatomojalëken, enokïtpï wai, tïkai. 25 Masike ma, ikatïhwë empatak tëhehmu po tëwëtïhe wëlïi. Jumïtïnuh, këpëtomak, tïkai. 26 Masike helë katïp tëpënukhe inëlë Jeisuja. Ipokela man kaikuitom ewetï peitopït uluke, tïkai Jeisu. 27 Masike helë katïp tïkai wëlïi. Ahpela manai Jumïtïnuh. Lome tïhamto ulu ëhtokpatpë epïja kaikuitom, tïkai. 28 Masike helë katïp tëpënukhe inëlë Jeisuja. Awolemïla ïpona manai tasih. Masike ëkatoponpï ailë wai, tïkai. Masike ma Jeisu katïhwë wame tëwëtïlëmëi emsi. 29 Maa, ëkëmnëpsik imepïn pona tïtëi Jeisu, Kalali etpitailë. Malonme ïpï pona tëwëhanukhe ewakamhe. 30 Masike kolenma kaliponotom tumëkhe eja. Ïtë ïtëmnom tënephe ejahe. Malalë ënetëmnom tënephe ejahe. Malalë awomilïmnom tënephe ejahe. Malalë wili wilimankom tënephe ejahe. Malalë tïwë tïwë tïnilëhkamo tënephe ejahe Jeisu ekatak. Masike wame tïlëmëitot Jeisuja. 31 Masike mëk, tïkai kaliponotom towomile awomilïmnomotpëtom eneke. Malalë ipok tïwë tïwë tïnilëhkamotpëtom eneke. Malalë ïtë ïtëmnomotpëtom eneke. Malalë ënetse ënetëmnomotpëtom eneke. Masike ipokenma Kan tëkalëi ejahe, ipok Isëlëjanatom neponanma tëkalëi ejahe. 32 Maa, ëkëmnëpsik katïp tïkai Jeisu tïnepatomoja kaliponotom pëk. Maa, pïnapophah kaliponotom wenejai, tïkai. Ëhelowao nikohmamtot jakëlë ëtukula. Masike ëtukula iwaptaowëhe ënenokëmëla he wai, mënapëtunkepjaton malalë, tïkai. 33 Masike helë katïp tïkai inepatom. Itënumïn helë. Masike tëhkupane ulu kolankom ewehtohme kujahe? Tïkai. 34 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Taphelene ulu? Tïkai. Uwa, 7 melëken, kaptïlelëken, huwa, tïkaitot. 35 Masike lomona kaliponotom tëwakamnehpoi Jeisuja. 36 Moloinë ulu 7 me tëpëihe eja, ka malë. Moloinë ipok manai, tïkai inëlë Kanuja tëwëtulume ulu pëk, ka pëk, huwa. Moloinë ulu takuhpomai eja, ka malë. Malonme tïnakuhpomatpï tëkampoi tïnepatomoja. 37 Masike tëwëtukhetot. Malalë tëpëknaimëitot ëtukutpo. Moloinë 7 me pïlasi talïptëi ejahe inakuhpomatpï akojinpëke. 38 Maa, ëhmelë iwëtukutpïtom, eluwakomlëken 4,000 me. Wëlïham ënitïpkala. Malalë peitopït ënitïpkala, huwa. 39 Moloinë kaliponotom tënokëmëi Jeisuja. Malalë kanawajak tëwëtïlëmëi Jeisu, Maktala lon pona tïtëtohme.

Matiju 16

1 Maa, wantëlëpsik aptao Palasitom tumëkhe Jeisuja, Satusitom malë. Awolemïla ëweitop enepok ahpela Kan nikajalimtë mëhe, emna katohme, tïkaitot Jeisuja, Jeisu ukuku he. 2 Masike helë katïp tëpënukhetot Jeisuja. Maa, walunak sisi tëpilamhe aptao ipok mënawaine anumalë, mïketëi. 3 Malalë kokopsik sisi tëpile aptao, malalë ëmunim hapon aptao, kopë mënmëkja hemalë mïketëi. Ahpenma manatëi. Kapu eitoh pëk tuwalënma manatëi. Lome ëhmelë enahtoh pohnëhponanom tuwalëlanma manatëi. 4 Sitpïlïmenma man hemalëlotom, ëtïkom ponanma mantot tïwëlën pït pëkën eitop katïp, tïwëlën mïnelum pëkën eitop katïp. Malalë awolemïla ëweitop enepok, mïketëolep. Lome awolemïla ïweitop ënenepola wai. Towomi panakmapotponuja, Jonaja, awolemïla Kan eitop enepotoponpë pëklëken wekalëjai, tïkai Jeisu ejahe. Masike ma tïkatïhwë tïtëimëi Jeisu. 5 Maa, etato pona tïtëtïhwëhe helë katïp tïkai Jeisu nepatom. Maa, pelele pëh kapa kutenkapamtëo? Tïkai. 6 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Tuwalë eitëk Palasitom pelelen anuntanïhpotop hapon pëk. Malalë Satusitom pelelen anuntanïhpotop hapon pëk tuwalë eitëk, huwa. 7 Masike helë katïp Jeisu omitpë pëk tëwëtuhe inepatom. Pelele ënenepïla kuwesikomke toma ma nïka, tïkaitot. 8 Lome iwëtulukom tuwalë Jeisu. Masike helë katïp tïkai inëlë ejahe. Ëtïkatohme pelelemna kuweitopkom pëk mëtutëo? Awolemïlala ïpona manatëi. 9 Ënipohnëpïlahnë ka manatëo? Malalë 5,000 me tëweihamo ewehtoponpë pëh ka ëtenkapamëmëtëo? 5 melëken kupelelenkom kunehaklep. Lome taphele pïlasi malïptëimëtëne kunepïkom akojinpëke? Ëtenkapamëmëtëo ka? 10 malalë 4,000 me tëweihamo ewehtoponpë. 7 melëken kupelelenkom kunehaklep. Lome taphele pïlasi malïptëimëtëne kunepïkom akojinpëke? Ëtenkapamëmëtëo ka? 11 Ëtïkatohme ïwomi pëk ënipohnëpïla manatëo? Pelele pëh kala weha. Palasitom pelelen anuntanïhpotop hapon pëk hek ma wïka, Satusitom pëk, huwa, iweitopkom pëk tuwalë ëweitopkome, tïkai Jeisu ejahe. 12 Masike ma Jeisu katïhwë tuwalë tëwëtïhetot. Mëë, tïkaitot. Ipelelenkom anuntanïhpotoh pëk tapek ma nïka. Ejala Palasitom nepatoptom pëk ma nïka. Malalë ejala Satusitom nepatoptom pëk ma nïka, huwa, Palasitom pelelen anuntanïhpotop hapon tuwalë eitëk nïka, tïkaitot. 13 Maa, wantëlëpsik Sesalija Pilipai ekatak hapon tïtëi Jeisutom. Masike molo iwaptaowëhe helë katïp tïkai Jeisu tïnepatomoja. Kaliponome Imëkïtpï wai. Masike ënïkme jekalëja kaliponotom? Tïkai. 14 Masike helë katïp tïkaitot. Johan mëhe, kaliponotom amëmnëpkatpon, mënke. Malalë Ilaika mëhe, mënke tïwëlënkom. Malalë Jelemija mëhe, mënke tïwëlënkom. Malalë Kan Omi panakmapone mëhe, mënke tïwëlënkom, tïkaitot Jeisuja. 15 Maa, ëmëlamkom ken? Ënïkme këkalëjatëohnë? Tïkai Jeisu ejahe. 16 Masike helë katïp Jeisu tëpënukhe Saimanuja, Pituja. Këlaisu manai, Kan mumu, ulë tëweihem mumu, tïkai. 17 Masike helë katïp tïkai Jeisu Pituja. Ipok manai Saimanuh, Jona mumuluh. Ïpëk ëtuwalonumala neha kalipono. Papah Kapunalïlëken ëtuwalonuma. 18 Masike helë tuwalë eikë. Pitume manai. Masike helë tëpu hapon pëkëna ïponanokom ënïpokepïla wëtïjai. Masike ënahpojanmalahe lëmëptoh mënëtïja. 19 Malalë Kan pata holoto katop wekalëjai ëja. Masike talë lo po ënipïmïtpïtom ënipilopkaimëla man Kan tïpatao. Malalë talë lo po ënipilopkatpïtom ënipïmïjëmëla man Kan tïpatao, huwa, tïkai Jeisu 20 moloinë helë katïp tïkai Jeisu tïnepatomoja. Maa, Jeisu Këlaisume ïweitoh pëh kaliponotom ënituwalonumala eitëk, tïkai. 21 Mëlëtpëmeinë talïhnailëlëken tïpëk tïnepatom tëpai Jeisuja. Talëinë wïtëjai Jelusalem pona ïwohanëmatohme Jujanatom tamutomoja. Malalë Kan pakolon peptahmatonom umïtïntomoja. Malalë Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkomoja, huwa. Kole ïwohanëmetot. Malalë ïlëmëpkapojatot. Lome ëhelowao awainatïhwë ïwonaimëjai, tïkai Jeisu ejahe. 22 Masike upaphakanapsik Jeisu tëlëi Pituja tëwëtutohme. Jumïtïnuh, tïkai. Mëlë katïp kala eikë. Mëlë katïp ëwohanëma man ipokelanma, tïkai. 23 Masike panap tïkai Jeisu. Moloinë helë katïp tïkai Jeisu Pituja. Iwaliptao eikë Seitënuh, tïkai. Ipokela man ëwomi ïja. Kan eitop ënipohnëpïla manai. Kaliponotom eitoplëken mipohnëpjai, tïkai Jeisu Pituja. 24 Moloinë helë katïp tïkai Jeisu tïnepatomoja. Jakëlënme he kalipono aptao ise tëweitoptom pëk mënitenkapamja. Malalë jahmit, wewe topopalaihem hapon, apëhja Jakëlënme tëweitohme. 25 Lome ëhepïnwë tëweihamo mënilëmëpja. Malëla ulë iweitop etïpïla mënëtïja ïpona iweitopkom pëh kaliponotom nilëmëpkapotpï. 26 Maa, ipoh kane ëhmelë ihmankomoja tomolekom enokpo wapotohtak? Uwanma. Malalë ëtï ekalëjahku manu kaliponotom tomolekom emtakaime? Uwanma. 27 Wantë Kaliponome Imëkïtpï mënmëkëmëja. Pëtukulunma tïjum nisaweipotopjao mënmëkja tïpeitotom akëlë, ensutom akëlë. Masike tumëktïhwë ëhmelë kaliponotom epetpïme iweitoponpïkom ailë. 28 Masike helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Ilëmëpïlahnë ëhtalïkom aptao Kaliponotom Tamume Kaliponome Imëkïtpï Ëtïtop enejatot, tïkai Jeisu ejahe.

Matiju 17

1 Maa, tïlëmëptoh pëk ekalëheinë 6 me tïkohmamëmëi Jeisu. Moloinë ïpï pona Mëhalëken tëlëi eja, kawemhakan pona, Pitu, Jemisi, akon Johan, huwa. 2 Masike tënelïhtao ejahe tïwë tëwëtïhe inëlë. Sisi katïp hawem tïkai emït. Malalë upo hawem tïkai tïkoloke mëwisnë. 3 Moloinë mëha tënei ejahe Jeisu malë wala walam iwaptaowëhe, Mosesi, Ilaika, huwa. 4 Masike helë katïp tïkai Pitu Jeisuja. Jumïtïnuh. Ipokenma man talë kuweitopkom. Masike pakolo ïpo he emnaja aptao ëhelowao pakolo emna nïjai, ëpakolon. Mosesi pakolon, Ilaika pakolon, huwa, tïkai Pitu. 5 Lome ma ikalïhtao eklot tïkoloke mëwisnë tumëkhe apuhehe. Malalë omi tïpanakmai ejahe eklotïhtak. Ïmumu mëi, ïnipïnïn. Ipëk jamephakënma wai. Masike ipanakmatëk, tïkai omi. 6 Lome elamhak tëwëtïhe Jeisu nepatom omi panakmake. Masike lahmome tëwëtïhetot. 7 Masike ma iwaptaowëhe ekatakëhe tumëkhe Jeisu. Tïmelekaitot eja. Ëtanïmtëk, elamna eitëk, tïkai Jeisu ejahe. 8 Masike pïmsi tïkaimëtïhwëhe Jeisulëken tënei ejahe. 9 Moloinë ïpï poinë tïwïptëimëlïhtaowëhe helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ënenetpïkom pëk ënekalëimëla eitëk. Ilëmëpheinë Kaliponome Imëkïtpï womaimëtïhwëlëken ekalëtëkële, tïkai. 10 Masike helë katïp tïkai inepatom Jeisuja. Ëtïkatohme helë katïm nïke Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkom, akename Ilaika mënmëkja, nïketot? tïkaitot. 11 Masike helë katïp tëpënukhetot Jeisuja. Ahpela, Ilaika mënmëkja akename ëhmelë ipetukwai. 12 Lome helë tuwalë eitëk. Ilaika kunmëk. Lome Mëklëja tuwalëla kaliponotom kunehak. Masike kunawohanëmatot. Mëlëlë katïp Kaliponome Imëkïtpï ohanëmetot, tïkai Jeisu ejahe. 13 Masike tuwalë tëwëtïhe inepatom. Johan pëk, kaliponotom amëmnëpkatpon pëk, ma nïka, tïkaitot. 14 Malonme kaliponotomohtak Jeisutom mëkëmëtïhwë tëhehmu po tëwëtïhe eluwa Jeisu empatak. Helë tïkai inëlë Jeisuja. 15 Jumïtïnuh, pïnapophak ïmumu enek. Mëwisnënma mënitatalumja. Masike wapotohtak ëtuhmokepïla man. Malalë tunakuwak ëmëmkepïla man. 16 Masike ënepatomoja weneplep. Lome wame ënïlëmëla nehatot, anumna tëwesikomke, tïkai. 17 Masike helë katïp tëpënukhe inëlë Jeisuja. Kan ponalanma manatëi kaliponotomoh, ipokelanma, huwa. Tïhule ka wa ëwakëlëhe? Malalë ahmekantalalëken ka wa ëpëkëhe? Tïkai. Moloinë mule enepkë ïja, tïkai Jeisu ijumïja. 18 Masike mule eneptïhwë jolok tëihe Jeisuja. Masike mulejaowëinë tëwekaktai inëlë. Masike ma Jeisu katïhwë wame tëwëtïlëmëi mule. 19 Masike ëkëmnëpsik helë katïp tïkai Jeisuja inepatom tëmene hapon. Ëtïkatohme aowëno ënekaktanïhpola neha emna? Tïkaitot. 20 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ïponala ëwesikomke, tïkai. Helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Apsik ïpona ëwaptaowëhe, apsik mësëtë epï eitop katïp ëwaptaowëhe, anumhak mëtïjatëi. Masike ma ëwaptaowëhe helë katïh manu mïketëi helë ïpïja. Upaphakana ëtïkë mïketëi manu. Malonme ëmojatëo manu. Malalë ëtïkom he ëwaptaowëhe mïjatëi manu. 21 Malalë helë katïp ëwaptaowëhelëken malalon mekaktanïhpojatëi, ëtukula ëwaptaowëhe Kanuja ëwëtulukomohtao, tïkai Jeisu ejahe. 22 Maa, Kalali po tëwëtïlëmëtïhwëhe helë katïp tïkai Jeisu tïnepatomoja. Kaliponotomoja Kaliponome Imëkïtpï ekalëja ipokepïn, tïkai. 23 Masike mënuhmojatot. Lome ëhelowao awainatïhwë mënawonaimëja, tïkai. Masike tawakelanma tëwëtïhetot. 24 Maa, Kapïnïjan po Jeisutom ëtïlëmëtïhwë helë katïp tïkai Pituja Kan pakolon pepta ïlëmëtop epetpë apëinanom. Kan pakolon pepta ïlëmëptop epetpë ënekalëla kapane ëwepananomkom? Tïkai. 25 Uwa, mënekalëja, tïkai Pitu. Masike pakolotak Pitu ëmëmtïhwë helë katïp tïkai Jeisu eja. Saimanuh, ta mipohnëpjai? Ënïkïja tïkalakulinkom epekatja kaliponotom tamutom? Tïpeitokomoja ka nepekajatot? Maa, tïwëlënkomoja ka nepekatjatot? Tïkai. 26 Masike helë katïp tïkai Pitu, ïhï tïwëlënkomoja mënepekatjatot, tïkai. Masike ma Pitu katïhwë helë katïp tïkai Jeisu. Lome tïpeitokomoja ënepekatïla mantot. 27 Lome talonkom enasikapamnehpola hesi, kalakuli hekalëtëi. Masike ikupëkuwak ïtëk. Ka apëlëhta. Masike akename ënapëlëtïtpï mïtao kalakuli menejai. Epononma mëlë mënëtïja kunekalëme Kan pakolon pepta ïlëmëptop epetpëme. Masike kalakuli eneptïhwë ekalëta, tïkai Jeisu Pituja.

Matiju 18

1 Masike Pituja ma tïkalïhtao Jeisu ekatak tumëkhe inepatom tïwëlënkom. Helë katïp tïkaitot Jeisuja. Ënïkne ahpojanme Kutamukome Kan Ëtïtïhwë? Tïkaitot. 2 Masike ilamnakëhe mule tïhapakapoi Jeisuja. 3 Malalë helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Tïwë epohnëpïla ëwaptaowëhe Ëtamukome Ëtïlïla man Kan. Peitopïhtom epohnëptop katïplëken ëwaptaowëhe Ëtamukome mënëtïja. 4 Malalë mëhe katïp, mule katïp, awolemïlala tëweihemlëken ahpojanme mënëtïja Kutamukome Kan Ëtïtïhwë. 5 Malalë ënïkjamkom mëi mule apëtome jehet pona tëwesikomke, malalë japëtome mëhe apëtomatponkom, tïkai. 6 Malalë helë katïh muletom, jehet pona tëweihamo, wïpïlïptëpoimëtpon amëmnëpkatoh man ipok. Ehena pëkëna tëpu pïmïtïhwë, tëpïhem apotoh pïmïtïhwë, tupkanak amëmnëpkatoh man ipok. 7 Ohanëmenma man kaliponotom kole iwewïpïlïptëimëtopkom esike. Apënalanma man iwïpïlïptëimëpotopkom. Lome ohanëme mëwisnënma mënëtïja iwïpïlïptëpoimëtponkom. 8 Masike ëwamolïja ëwïpïlïptëpotïhwë ëwamo ipkëlëk. Tomole wapot epïpïnïhtak ëwalimatop ahpoi man amolïmna ëwaptao ulë ëweitop. Malalë ëpupuluja ëwïpïlïptëpotïhwë ëpupu ipkëlëk. Tïpuple wapot epïpïnïhtak ëwalimatop ahpoi man ipupulumna ëwaptao ulë ëweitop. 9 Malalë ëweuluja ëwïpïlïtptëpotïhwë ëheukak. Tëule wapot epïpïnïhtak ëwalimatop ahpoi man eulumna ëwaptao ulë ëweitop, tïkai Jeisu tïnepatomoja. 10 masike peitopït ënipojiptëla eitëk, tïkai Jeisu. Helë tuwalë eitëk. Papah kapunalï ënenekepïla man ensunkom, tïkai. 11 masike utatïtpïtom upijëmëneme man Kaliponome Imëkïtpï, Anïmnanomkome, huwa, tïkai Jeisu. 12 Masike helë pëk ipohnëptëk. Talanme 100 me kalipono eknom, sikaputom. Lome pëkënatpëlëken uwa. Masike ta nïke ihmatonomkom? Uwa, 99 me tëweihamo nëmëja ïpïhtak tïtëtohme utatïtpï upijëmëi. 13 Masike helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Utatïtpï eneimëtïhwë tawakenma mënëtïlëmëja ihmato 99 me tëweihamo pëk, utatïla tëweihamo pëk, tawake tëweitop ahpoi. 14 Masike katïh man Ëjumkom kapunalï, peitopït utatï helanma, tïkai Jeisu. 15 Moloinë helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu. Maa, ëwekïkomoja ëwohanëmatïhwëhe ipokela ëweitoponpïkom malë pëtuku wala walam ëtïtëkële kaliponotom neneptëme. Apëna he iwaptaowëhe ëtakëlëntome mëtïlëmëjatëi. 16 Lome ipokela ëweitoponpïkom apëna hela aptao ëwakëlëntom alëtëk ëwomikom panakmai. Talanme pëkënatpë malëjatëi, talanme hakëne. Masike ahpela ëwomikom mïjatëi hakëne ëpanakmatponkom esike, talanme ëhelowao. 17 Lome apëna helahnë iwaptaowëhe ëhmelë Kan ponanokom ituwalonumatëk. Malalë tëtalepai hela Kan ponanokomoja iwaptaowëhe Kan ponamnom katïp enetëktot hemele. Malalë tïtamukom kalakulin apëinanom katïp enetëktot, huwa, tïkai. 18 Malalë helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Talë lo po ënipïmïtpïkom ënipilopkaimëla man Kan tïpatao. Malalë talë lo po ënipilopkatpïkom ënipïmïjëmëla man Kan tïpatao. 19 Malalë helëhnë tuwalë eitëk. Ëtïlë pëk pëkënatpë tëwepohnëptopkom ïtïhwë hakëne tëweihamo aptao talë lo po malalë mëlë pëklëken Kanuja mënëtujatot. Masike Papah kapunalï mënimoijatëo. 20 Malalë ëitële jehetjao kaliponotom tëwëhmomhe aptao, talanme hakënelëkentot, talanme ëhelowaolëken. Lome molo wai istaowëhe, tïkai Jeisu. 21 Moloinë helë katïp tïkai Pitu Jeisuja. Jumïtïnuh, Taphele ïwekïlïja ïwohanëmatoponpï pëk ïtenkapamja, 7 me? Tïkai. 22 Masike helë katïp tïkai Jeisu. Uwa 7 mela, 490 me hek ëwohanëmatoponpïtom pëk ëtenkapamkë, tïkai Jeisu Pituja. 23 Masike kaliponotom tamu eitop katïh man Kutamukome Kan Ëtïtop, tïkai Jeisu. Tïpeitotomoja tïkalakulin emtakai he tëwëtïhe inëlë. 24 Masike mëlë pëk tëwaptao tïpeito tënehpoimëhemë. 10,000 talenti he inëlë Mëklëja. 25 Lome ipeito ihmela. Masike tïpeito ekalë he tëwëtïhe tïkalakulin epetpë apëhëmëtohme. Malalë ipït ekalë he, ipeinom malë. Malalë ëhmelë imïnpalë ekalë he, huwa. 26 Masike tëhehmu po tëwëtïhe ipeito tïtamu empatao. Helë katïp tïkai inëlë. Awap, Tamoh. Ëhelekaptëla eikë. Ëhmelë wemtakaimaimëjai, tïkai. 27 Masike pïnapophak tïpeito tëneimëi itamuluja. Masike ïtëkële, kalakuli hela wëtïlëmë, tïkai. 28 Masike ipeito ïtëimëlïhtao tëkëlën tëneimëi eja, 100 tenali uhpak ekalëtoponpë, tëneimëi eja. Masike ehenak tëpëihe eja. Kalakuli emtakai he wai, tïkai inëlë. 29 Malonme tëhehmu po tëwëtuhmoi akëlën. Helë katïp tïkai inëlë. Awap, ëhelekaptëla eikë. Ëhmelë wemtakaimaimëjai, tïkailep. 30 Lome wantë hela inëlë. Masike tapupoi inëlë eja tïkalakulin emtakai elaimame. 31 Masike mëlë enetpo tëwëhelekaptëi akëlëntom. Masike tïtamukom tuwalonumai tïtëitot. 32 Masike tïpeito tënehpoimëi itamukomoja. Helë katïp tïkai inëlë eja. Ipokelanma manai. Pïnapophah kënek tïkai ëwesike ïkalakulin emtakai hela weha ëja. 33 Ëtïkatohme pïnapophak ëwakëlën ënenela meha pïnapophak ëwenetoponpï katïpïla ïja? Tïkai. 34 Masike asikame tëwëtïhe itamu. Masike tïpeito tapupoi eja ëhmelë tïkalakulin emtakai elaimame. 35 Mëlëlë katïp ëwïjatëo manu Papah kapunalï ëwanëkomjao ëwekïkom wïpïlïtpë pëk itenkapamï hela ëwaptaowëhe, tïkai Jeisu.

Matiju 19

1 Malonme mëlëkom pëk ekalëheinë Kalali poinë tëwekïlïmai Jeisutom. Julija pona tëwëhalëitot. Masike Jolan etato pona tïtëitot. 2 Masike ikuptëlëhe tëwëhalëi kolenma kaliponotom. Masike Julija po wame tïlëmëitot eja. 3 Masike Palasitom tumëkhe Jeisu ukukhe. Masike helë katïp tïkaitot Jeisuja. Mosesi Nimilikutpï ailëla kane ëhnomtatop? Ipoh kane tïpït nomtaimëtop inomta helëken imnelum aptao? Tïkaitot. 4 Masike helë katïp tëpënukhetot Jeisuja. Helë ënitïpkala ka manatëo? Akenamehle ëhmelë tïlïlïhtao kaliponotom tïhe Kanuja, eluwa, wëlïi, huwalëken. 5 Malalë helë katïp kunka. Tïjum ekataowëinë eluwa mënekïlïme, tïje ekataowëinë, huwa, tïpït akëlë tëweitohme. Masike pëkënatpë punu katïh mënëtïjatot, kunka Kan, tïkai Jeisu. 6 Masike hakënela mantot. Pëkënatpë punu katïplëkentot. Masike Kan napëipotpïtom ëninomtapoimëla man kaliponotom, tïkai Jeisu ejahe. 7 Masike helë katïp tïkai Palasitom Jeisuja. Tohmepa helë katïm nïke Mosesi Nimilikutpï? Ëpïhamkom nomta he ëwaptaowëhe inomtaimëtopkom pampila imiliktëk nïke, tïkaitot. 8 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Uwa, ëhepapola ëwesikomke ma kunimilik ëpïhamkom nomtaimëtoh pëk. Lome mëlë katïpïla kunehak akenamehle aptao. 9 Masike tuwalë eitëk. Eluwa pëk ëpïhamkom aptaolëken minomtaimëjatëitot. Tëwëlëlëken ëpïhamkom tïnomtaimëi ëjahe aptao tïwëlën apëhëmëtohme wëlïi pëkënkome manatëi. Malalë wëlïi pëkënme man inomtaimëtpï apëhëmëtpon, tïkai Jeisu Palasitomoja. 10 Masike helë katïp tïkai Jeisuja inepatom. Inomtaimëtop ipokela Kanuja esike talanme wëlïi apëitoh man ipokela, tïkai. 11 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Uwa, ipok man epïmatop. Lome ëhmelëla mënepïme. Epïma hankom epatoplëken helë. 12 Mëha epïmala. Mëhjeleinë wëlïi hela tïlïtpïtom. Malalë kaliponotom nemkatpïtom. Malalë awolemïla Kan maminumtoh pëk he tëweihamo, huwa. Masike epïma he ëwaptaowëhe helë tuwalë eitëk, tïkai Jeisu. 13 Moloinë Jeisuja tïpeinomkom tënephe kaliponotomoja, tïpeinomkom melekapo he Jeisuja esike. Malalë Kanuja iwëtutohme tïpeinomkom pëk, huwa. Lome peitopït enemnanom tëihe Jeisu nepatomoja. 14 Masike helë katïp tïkai Jeisu. Uwa, ënekuptëpolahe eitëk. Peitopït hek enehpotëk ïja. Kan pona tïpohe he wai, tïkai Jeisu. 15 Masike peitopïn melekatïhwë tïtëimëi Jeisu. 16 Moloinë Jeisuja tumëkhe kalipono. Masike helë katïp tïkai inëlë Jeisuja Ipokanuh, Ëpatënuh, tala wëtïja etïpïla ulë ïweitohme? Tïkai. 17 Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Takatohme ipokanuh mïke? Pëkënatpëlëken man ipokan, Kanlëken. Masike Kan nimoipotom imoikë etïpïla ulë eitop he ëwaptao, tïkai Jeisu eja. 18 Masike tënonkom wimoija? Tïkai kalipono. Masike helë katïp tïkai Jeisu. Uwa, kalipono ënuhmola eikë. Malalë imepïn pït pëkëla eikë. Malalë tëmenela eikë. Malalë ahpe tïwëlënkom ënekalëla eikë. 19 Malalë ëjum imoikë, ëje malë. Malalë ëwekatalïtom he eikë ëhepïnwë ëweitop katïp, tïkai Jeisu eja. 20 Masike helë katïp tïkai imjata eja. Uwa, mëjeleinë ëhmelë mëlëkom wimoijai, tïkai. Masike ëtïhnë wimoija? Tïkai. 21 Masike helë katïp tïkai Jeisu. Ipok ëtïlënmapo he ëwaptao ëhmelë ëmïnpalë ekampoh kalakuli apëitohme ëja, ohanëmankomoja ekalëtohme. Ma ëwaptao tïmïnpalëk mëtïjai Kan patao. Malalë Jakëlënme eikë, tïkailep Jeisu eja. 22 Masike Jeisu omi panakmatpo tawakelanma tëwëtïhe inëlë tïmïnpalëkenma tëwesike. Masike tïtëimëi inëlë. 23 Masike helë katïp tïkai Jeisu tïnepatomoja. Maa, helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Kan patak ïtëtohpola hapon man tïmïnpalëkamo. 24 Mïjalë mëlëlë pëk wïkaimëjahemë. Akuha eta ailë ëmëmïla kameu eitop ahpoi Kan patak ïtëtohpola hapon man tïmïnpalëkamo, tïkai. 25 Masike mëlë panakmatpo wanpilop tïkahenma Jeisu nepatom. Masike helë katïp tïkaitot. Talankomlëken anïmja Kan? Tïkai. 26 Masike tëneitot Jeisuja. Tëwëlë ëtanïmpola man kaliponotom. Kan hek mënanïmjatëo, ëhmelë tïne, tïkai Jeisu ejahe. 27 Masike helë katïp tïkai Pitu Jeisuja. Maa helë tuwalë eikë. Ëhmelë emna kuninomta ëwakëlëntome emna eitohme. Masike ëtï emna napëhja? Tïkai. 28 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Ëhmelë ihjanme tïlëmëtïhwë tahmit po mënëtïja Kaliponome Imëkïtpï ëhmelë tamume. Malalë jakëlëntome ëwesikomke ëwahmitkom po mëtïjatëi Isëlëjanatom pohnëmnanome, 12 me tëweihamo Jakopi peinom pajamonpëtom pohnëmnanome. 29 Malalë tïninëmëtpïkom ahpoi 100 me apëhja mëha ëhmelë tïnëmëi ejahe jehet pona tëwesikomke. Tïpakolonkom nëmëtponkom, tïmeitïkom nëmëtponkom, tëwëlïhamokom nëmëtponkom, tïjumkom nëmëtponkom, tïjekom nëmëtponkom, tïpïhamkom nëmëtponkom, tïjumkom nëmëtponkom, tïjekom nëmëtponkom, tïpïhamkom nëmëtponkom, tïpeinomkom nëmëtponkom, tïlonkom nëmëtponkom, huwa. Malalë etïpïla tëweitopkom apëhjatot. 30 Lome ëkëmnë mënëtïja akename tëweihamo. Malalë akename mënëtïja ëkëmnë tëweihamo, tïkai Jeisu.

Matiju 20

1 Moloinë helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu. Tëmehamohmato eitop katïh man Kutamukome Kan Ëtïtop, tïkai. Kokopsik ëutëna tïtëi Tëmehamohmato tïneme pëk tëmaminumhamo he tëwesike. 2 Masike enetïhwëhe helë katïp tïkai inëlë ejahe. Pëkënatpë tenali wekalëjai ëwemaminumkeptïhwëhe, tïkai. Masike ma tïkatïhwë tënokhetot tïnemelïhtak. 3 Moloinë 9 julu aptao tïtëimëhemë inëlë tïwëlënkom pëk. Masike tëpïhem epekahtoh po ëmanminumïmnom tënei eja. 4 Masike helë katïp tïkai inëlë ejahe. Ïpeitotome aikom ïnemelïhtak. Ëwemaminumkeptïhwëhe ipoh kuwepetpïmetëi, tïkai. Masike tëwëhalëitot. 5 Malalë ankomhak iwëtïtïhwë mïjalë tïwëlënkom pëk tïtëimëhemë. Malalë 3 julu aptao mïjalë tïtëimëhemë. 6 Moloinë 5 julu iwëtïpolïhtao tïtëimëhehnë itïhme. Malalë ëmaminumïmnom tënei eja. Masike helë katïp tïkai inëlë ejahe. Ëtïkatohme malëhken manatëo? Mëhekeimetëolëken, tïkai. 7 Uwa, maminumtopomna esike, tïkaitot. Masike helë katïp tïkai Tëmehamohmato ejahe. Ïpeitotome aikom ïnemelïhtak. Ëwemaminumkeptïhwëhe ipoh kuwepetpïmetëi, tïkai. 8 Malonme walunak iwëtïtïhwë tïpeitotom umït tëmëipai tëmehamohmatoja. Helë katïp tïkai inëlë eja. Tëmaminumhamo eneptale. Malalë epetpïmaktot. Ëkëmnë iwëhalëtpïtom epetpïmak akename. Akename iwëhalëtpïtom epetpïmak ëkëmnë, tïkai. 9 Masike ma tëpetpïmaitot ipeitolïja. Pëkënatpë tenali tëkalëi eja 5 julu aptao iwëhalëtpïtomoja. 10 Masike ahpojepsik tëpëihe tëjahe natot akename iwëhalëtpïtom. Lome malalë pëkënatpë tenali tëpëihe ejahe. 11 Masike tïkalakulinkom apëitïhwë ipokela Tëmehamohmato tëkalëi ejahe. 12 Helë katïp tïkaitot. Pëkënatpë jululëken mëham nemaminum. Lome ahpojepsikïla emna mepetpïmapo. Awolemïla emna nemaminum sisihnao, tïkaitot eja. 13 Masike helë katïp tëpënukhetot eja. Uwa, Kamih, ëwohanëmalahe weha. Pëkënatpë tenali wekalëjai wïkanenmamë ëjahe. 14 Masike ëhalëtëkële. Ëkalakulinkom alëtëk. Ïu toma ëhekatïp kuwëpetpïmapotëo. 15 Ekalë he ïweitop ailëlëken toma wai. Talanme jeile manatëi pïnapophak mëham enetoponpë pëk ïja, tïkai Tëmehamohmato ejahe, tïkai Jeisu. 16 Masike ma tïkatïhwë helë katïp tïkai Jeisu. Maa, mëlë katïp ëkëmnë mënëtïja akename he iwesitpïtom. Malalë akename mënëtïja ëkëmnë tëweihamo, tïkai. Malalë kolenma mënamëipe Kan. Lome kolela mënisanopja, tïkai. 17 Maa, Jelusalem pona tëwëhanukëmëlïhtaowëhe aptao ëhema etpitak tïnepatom tëlëi Jeisuja. Helë katïp tïkai Jeisu ejahelëken, 12 me tëweihamojalëken. 18 Kupanakmatëk, Jelusalem pona këhanukëmëjatëi. Masike Jelusalem po kuwaptaowëhe Kaliponome Imëkïtpï ekalëja ipokepïn Kan pakolon peptahmatonom umïtïntomoja, Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkomoja, huwa. Masike mënilëmëpkapojatot. 19 Tïwë tïwë towomilamoja mënekalëjatot ipokehwëtohme ejahe. Malalë mënipilëjatot. Moloinë wewe topopalaihem pëkëna mënuwëjatot. Lome ëhelowao awainatïhwë mënawonaimëja, tïkai Jeisu ejahe. 20 Malonme Jeisuja tumëkhe Sepeli pït, ipeinom malë. Tëhehmu po tëwëtïhe inëlë Jeisu empatak. Moloinë helë katïp tïkai inëlë Jeisuja. Ïwomi ka mimoija manu? Tïkai. 21 Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Ëtï he man? Tïkai. Uwa, mëham, ïmumkutom, ewakamnehpok ëwekatak Ëhmelë Tamume Ëwëtïtïhwë. Ëwapëtunuina, ëpëwëjinuina, huwa, ewakamnehpoktot, tïkai. 22 Masike helë katïp tïkai Jeisu ipeinomoja. Ïwokï hapon manu ka melïjatëo? Tïkai. Masike ïhï, emna nelïjai, tïkaitot. 23 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ahpela, ïwokï hapon melïjatëi. Lome japëtunuina ëwakamnehponanomkom tapek wai. Malalë ïpëwëjinuina ëwakamnehponanomkom tapek wai. Papaklëken man jekatalïtom ewakamnehponeme. Masike inëlë hek, ewakamnehpo he tëweitoptomlëken ewakamnehpoja, tïkai Jeisu ejahe. 24 Masike Sepeli pït katoponpë panakmatpo asikame tëwëtïhe Jeisu nepatom 10 me tëweihamo. Masike ipeinom eiletot. 25 Masike tëja tëmëipaitot Jeisuja. Maa, helë tuwalë manatëi, tïkai Jeisu ejahe. Lo kuptë tïpeitokomoja towomikom moipoja kaliponotom umïtïntom. Malalë tïpeitokom umïtïntomoja towomikom moipoja itamukom, tïkai. 26 Lome mëlë katïpïla man ëweitopkom. Masike ëwakëlënkom uhpolo ëtïlï he ëwaptaowëhe ëwakëlënkom apëtomananome ëtïtëk. 27 Malalë itamukome ëtïlï he ëwaptaowëhe ëwakëlënkom peitome ëtïtëk. 28 Mëlë katïh man Kaliponome Imëkïtpï Eitop. Kaliponotom napëtoname umëkïla kunehak. Apëtomananomkome heh kunmëk. Malalë iwïpïlïtpïkom eptpïme ëhekalëi kunmëk, tïkai Jeisu ejahe. 29 Maa, Jeliko poinë Jeisutom ïtëimëlïhtao ikuptëlëhe tëwëhalëi kolenma kaliponotom. 30 Ëhema etpitao hakëne ënetëmnom tëwakamhe. Masike Jeisu mënmëkja kanë tïpanakmai ejahe. Masike helë katïp tïkëktïmhetot. Jumïtïnuh, Teipë palïnpëh, pïnapophak emna enek, tïkaitot tïkëktïmïkome. 31 Masike tëh kaitëk, tïkai kaliponotom ejahe. Lome awolemïla tïkëktïmëmëhemëtot. Jumïtïnuh, Teipë palïnpëh. Pïnapophak emna enek, tïkaitot. 32 Masike tëwëhekuptëi Jeisu. Tala ëwïlïkom he manatëo ïja? Tïkai. 33 Masike helë katïp tïkaitot eja. Jumïtïnuh, ënetse emna tïkë, tïkaitot. 34 Masike pïnapophak tëneitot Jeisuja. Masike eukom melekatïhwë Jeisuja aptao ënetse tëwëtïlëmëitot. Masike ikuptëlë tëwëhalëitot.

Matiju 21

1 Maa, Jelusalem pëk mëjela Jeisutom ëtïtïhwë Petëpaki polo tëwëhalëitot. Ïpï po Petëpaki, Alipi po. Masike mëlë po tëwëtïtïhwëhe hakëne tïnepatom tënokhe Jeisuja takename. 2 Helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ëutëna ëhalëtëk wakana etatopona. Masike ëutëna ëwëtïtïhwëhe kalipono ekï menejatëi, puliki. Tïje ekatao imumku menejatëi tïpïmïhe. Masike ipilopkatëktot eneptohme ëjahe. 3 Ëtï pëk manatëo? Tïkai kalipono aptao, helë katïp apënuktëk. Uwa, mëi he neha Kumïtïnkom. Tïnëlë mënenehpoimëja kaitëk, tïkai Jeisu ejahe. 4 Masike Kan Omi panakmapotpon nimilikutpï ailë Jeisu tëwëtïhe. Helë katïp tïmilikhe eja. 5 Sajan ponokom ituwalonumatëk. Ëtamukom mënmëkja, kaitëk. Jamephaklëken man. Puliki po mëntë mëntëja, puliki mumkë po, Kan katop tïmilikhe Sakalaja. 6 Masike akename tïtëi Jeisu nepatom. Awomi tïmoihe ejahe. 7 Puliki tënephe ejahe, imumku malë. Masike eponahe tupokom tïhe ejahe. Malonme epona tëwëtïhe Jeisu. 8 Malalë kolenma kaliponotomoja tupokom tïpamkai ëhematao. Malalë wapu ale hapon tëpëkai tïwëlënkomoja ëhematao ipamkatohme. 9 Masike helë katïp tïkëktïmhe Jeisu akename tëwëhalëhamo, ikuptëlë tëwëhalëhamo, huwa. Hosana, Teipë mumuluh, tïkai. Malalë ipokenma man Kan ehetjao imëkïtpï. Hosana, Kapunalïh, tïkaitot. 10 masike Jelusalem po Jeisu ëtïtïhwë tëlekaptëhenma tëwëtïhe ëhmelë Jelusalem ponokom ipëk. Ënïk mëhe? Tïkaitot. 11 Masike helë katïp tëpënukhetot akëlë tëwëhalëhamoja. Jeisu mëhe, Kan Omi panakmapone, Nasale pono, tïkaitot. 12 Moloinë Kan pakolon peptatak tëwëmëmhe Jeisu. Masike ëtïkom ekamnanom tënokëmëi eja. Malalë tëwëhepekathamo tënokëmëi eja. Malalë kalakuli emtakaimaponanom ahmihtom tïptasisihmai eja. Malalë pëtïimë ekamnanom ahmihtom tïptasisihmai eja. 13 Helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Helë katïp tïkai Kan Nimilikpotpï tïpakolon pëk. Ïja kaliponotom ëtutohme man ïpakolon. Lome tëmenamo ëhmomtohmelëken ïpakolon mïjatëi, tïkatop tïmilikpoi Aisejaja, tïkai Jeisu ejahe. 14 Masike Kan pakolon peptatak tïtëi ënentëmnom Jeisuja wame tïlëmëpotopkome. Malalë ïtë ïtëmnom tïtëi. Masike wame tïlëmëitot Jeisuja. 15 Masike asikame tëwëtïhe Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom. Malalë asikame tëwëtïhe Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom. Malalë asikame tëwëtïhe Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkom awolemïla Jeisu eitop enetpo. Malalë Hosana, Teipë mumuluh, peitopït katoponpë pëk asikametot. 16 Masike helë katïp tïkaitot Jeisuja. Awomikom ënipanakmala ka man? Tïkaitot. Ïhï, wipanakmei, tïkai Jeisu. Maa, helë ënitïpkala ka mëhatëken? Piukukutom awolemïla mënekalëja, tïkai Kan Omi, tïkai Jeisu ejahe. 17 Masike ma tïkatïhwë ëutëinë tïtëimëi Jeisu Petëni pona ïnïkhe. 18 Maa, awainatïhwë Jelusalem pona tïtëimëi Jeisu. Masike tëpëjephe tëwëtïhe inëlë. 19 Masike tïtëimëlïhtaowëhe aptao oloi hapon tënei eja. Masike ekatak tïtëi inëlë. Lome epelïlïmna, talekelëken. Masike helë katïp tïkai Jeisu weweja. Talëinë epetala hemele eikë, tïkai. Masike ma ikalïhtao talelëmëphe wewe. 20 Masike mëlë enetpo mëk, tïkai inepatom. Talahku tïnëlë oloi hapon nalelëmëpja? Tïkaitot. 21 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Awolemïla ïpona ëwaptaowëhe helëlë katïp awolemïla eitoh mïjatëi manu, awolemïla eitop ënïlïla wai kala ëwaptaowëhe. Malalë mïhja ëtïkë tunakuwak mïketëi manu ïpïja. Masike ëwomikom moija manu. 22 Malalë Kanuja ëwëtuhtïhwëhe ëhmelë ënepekatïkom mapëhjatëi manu ënekalëla man kala ëwaptaowëhe. 23 Moloinë Kan pakolon peptatak tëwëmëmëmëi Jeisu. Masike kaliponotom epalïhtao helë katïp tïkai Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom eja. Malalë helë katïp tïkai Jujanatom tamutom Jeisuja. Ënïk umpoi man awolemïla? Ënïk ma ëwïja? Tïkaitot. 24 Masike helë katïp tëpënukhetot Jeisuja. Këpënuktëkpitë. Moloinë awolemïla jïne wekalëjai. 25 Ënïk umpoi kaliponotom amëmnëpkane Johan? Kapunalï umpoi? Maa, kaliponotom umpoi? Tënon, tïkai Jeisu ejahe. Masike ëhejalëken tëwëtuhetot. Tala hapënukjatëo? Tïkaitot ëheja. Kapunalï umpoi kunehak, tïkai kuwaptaowëhe helë katïh mënke kujahe. Ëtïkatohme eponala mehatëken, mënke? Tïkaitot. 26 Malalë kalipono umpoi kunehak, tïkai kuwaptaowëhe këilanopjatëo kaliponotom, Kan Omi panakmapotpon Johan, tïkai iwesikomke, tïkaitot. 27 Masike helë katïp tïkaitot Jeisuja, tuwalëla nai emna, tïkaitot. Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Malalë wai, awolemïla jïne ënekalëla wai ëjahe, tïkai. 28 Moloinë helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu. Maa, hakëne kalipono peinom. Masike helë katïp tïkai ijumkom akenaja. Kamih, ïnemelïhtak ëwemaminumta, tïkai. 29 Lome uwa, ïtë hela wai, tïkai imumu. Lome tëwepohnëpëmëtïhwë emaminumhe tïtëi. 30 Moloinë mëlëlë katïp tïkai ijumkom ëkëmnëtoja. Masike ëë, tïkai imumu, wïtëjai papah, tïkai. Lome ïtëla inëlë. 31 Masike Tënonuja tïjumkom tïmoihe? Tïkai Jeisu. Uwa, akenaja tïjumkom tïmoihe, tïkaitot. Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Maa, helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Kan patak mënëmëmja mëha ëwakenakome, tïtamukom kalakulin apëinanom, tëwëhekhamo, huwa, tïkai. 32 Kaliponotom amëmnëpkai Johan kunmëk ipok eitoh pëk ëtuwalonumahe he. Lome eponala mehatëken. Malëla epona kunehak tïtamukom kalakulin apëinanom, Tëwëhekhamo malë. Menetënetohlep. Lome ëwïpïlïtpïkom ponala ëtïlïla mehatëken, epona ëtïlïla, tïkai Jeisu. 33 Maa, akon ipanakmatëk tëkalëhem hapon, tïkaimëhemë Jeisu. Uhpak tïneme tëpïmai kaliponoja. Malalë tïneme pata tapuhe eja, euhkatop tïhe eja, huwa. Malalë tïtalamtëi eja. Moloinë ipëkënkomoja tïneme pata enepotïhwë imepïn pona tïtëi inëlë. 34 Masike wantë tëmehamo akpilampolïhtao tïpeitotom tënokhe eja tïneme pëk. 35 Lome ipeitotom towohanëmai tëmehamo pëkënkomoja. Talan tïpilëpilëi ejahe. Akon tuhmoi ejahe. Akon tëpuke tuhmo tuhmoi ejahe, huwa. 36 Masike mïjalë tïpeitotom tïwëlënkom tënokhe tëmehamohmatoja, akename tïnenokïtpïtom ahpoi kole. Lome mëlëlë katïp towohanëmaitot tëmehamo pëkënkomoja. 37 Masike helë katïp tïkailep Tëmehamohmato. Ïmumu moijatot, tïkai. Masike tïmumu tënokhe eja ëkëmnë. 38 Lome imumu enetpo helë katïp tïkai tëmehamo pëkënkom ëheja. Mëklë toma Tëmehamohmato mumu, helëhmatome tëwëtïhem. Masike kutuhmotëi kulonkome helë eitohme, tïkaitot. 39 Masike Tëmehamohmato mumu tëpëihe ejahe, tuhmoi ejahe, huwa. Moloinë tëmehamo pata poinë ipununpï talimai ejahe, huwa. 40 Masike tala nïke Tëmehamohmato tïneme pëkënkomoja tumëkëmëtïhwë? Tïkai Jeisu. 41 Uwa, ipokela iwesikomke mënuhmojatëo. Malalë tïwëlënkom apëhëmëja tïneme pata enenanome. Masike omolïme tëmehamo akpilamtïhwë tëmehamo hahketot tïnemekome, ihmato nememe, huwa, tïkaitot Jeisuja. 42 Moloinë helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Helë ënitïpkala ka manatëo Kan pampilan pëk? Kan katoponpë ailë pakolo ïtop ëtapkëlëtoh ponomehle mënëtïja tëpu, pakolo ïnanom nalimatpïlep. Masike ipokenma man kutketëi tïkai, tïkai Jeisu ejahe. 43 Malalë helë tuwalë eitëk, tïkai Jeisu. Ëtamukome hela mënëtïja Kan. Tïwëlënkom Tamumelëken mënëtïja tumoi wewe epelï eitop katïp tëweihamolëken, ipok eitoh pëkënkomlëken. 44 Masike helë tëpu hapon pëkëna ëwëtuhmotïhwëhe memïnpalëmetëi. Malalë ëponahe iwëtuhmotïhwë ëwakuliketëo, ëwumnejatëo, huwa, tïkai Jeisu ejahe. 45 Masike tïpëkëhe tëkalëhamo hapon Jeisu katoponpë pëk tuwalë tëwëtïhe Kan Pakolon peptahmatonom umïtïntom, Palasitom malë. 46 Masike Jeisu apëipo he tëwëtïheleptot. Lome kaliponotom uno tëwesikomke ënapëipolatot, Kan Omi panakmaponeme Jeisu, tïkai kaliponotom esike.

Matiju 22

1 Moloinë tïwëlën tëkalëhem hapon tëkalëimëhemë Jeisuja ejahe. 2 Helë katïp tïkai inëlë. Kaliponotom tamu katïh man Kutamukome Kan Ëtïtop, tïkai. Ëtuktop tïpoi kaliponotom tamuluja tïmumu pïtatohme. 3 Masike kaliponotom amëipai tïpeitotom tënokhe eja. Lome umëkï helatot. 4 Masike mïjalë tïwëlënkom tënokëmëhemë eja. Helë katïp kaitatëkëlemë. Ëhmelë ëtuktoh petukwa. Kautom uhmopone. Malalë kau peinom, ikaphakankom, uhmopone. Masike aikom imumu pïtatoh pona kaitatëk, tïkai. 5 Lome awomikom ënimoji helatot. Masike talan tïtëi tïtupi ponalëken. Malalë tïwëlën tïtëi tïwenkilintak. 6 Malalë aikom tïkahamo tïpilëpilëi tïwëlënkomoja, tuhmoi ejahe, huwa. 7 Masike asikamenma tëwëtïhe itamukom ipanakmatpo. Masike tïpeitotom, solatitom, tënokhe eja tïnenokïtpïtom uhmotponkom uhmoi. Malalë ipatatpïkom tëwahe ejahe. 8 Moloinë mïjalë helë katïp tïkai inëlë tïpeitotomoja. Ëtuktop wipetukwa. Lome ewetpola man aikom ëkatoponpïkom. 9 Masike tïwëlënkom pëk ëhalëtëk ëhematom kuptë. Aimët komët kaitëk ëhmelë ënenetpïkomoja, tïkai. 10 Masike ipeitotom tïtëi ëhematom kuptë. Kole kaliponotom tënephe hemele ejahe. Ipokankom tënephe ejahe, ipokemnom malë. Masike kolenma tïpïtahem enenanom tëwëtïhe. Tëwëtuputse pakolo. 11 Malonme iwëhmomïtpïtom enei tïtëi itamukom. Lome tïpïtahem enei ïtëtopke ëtupomapïn tënei eja. 12 Masike helë katïp tïkai inëlë eja. Kamih, ëtïkatohme tïpïtahem enei ïtënëhtao ëtupomatopke ëtupomala meha? Tïkai. Lome tëk tïkailëken inëlë. 13 Masike helë katïp tïkaimëhemë itamukom tïpeitotomoja. Mëklë ipïmïtëk, ipupu malë. Ëmunimanuhtak alimatatëk iwëtahamatohme, kïlïtïtïi ikatohme tïkai, tïkai Jeisu. 14 Masike ma tïkatïhwë helë katïp tïkaimëhemë Jeisu. Malalë kolenma mënamëipe Kan. Lome kolela mënisanopja, tïkai. 15 Masike Jeisu ekataowëinë tïtëi Palasitom ahpe Jeisu ekalëtoh pëk tëwëtutopkome. 16 Moloinë Jeisuja tïnepakom tënokhe ejahe. Tïtamukome Heloti helëken tëweihamo malë tënokhe ejahe. Masike helë katïp tïkai inenokïtpïkom Jeisuja. Ëpatënuh, Ëweitopoja nai tuwalë emna. Ahpela manai. Malalë ailë Kan Omi mekalëjai. Malalë kaliponotom epohnëptoptom unola manai. Ëhekatïplëken kaliponotom menejai. 17 Masike helë pëk emna ituwalonumak. Mosesi Nimilikutpï ailëla kane kukalakulinkom ekalëtop Sisaja? Tïkaitot. 18 Lome ipokela mëwisnë iwepohnëptopkom tuwalë Jeisu. Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ahpankom manatëi, ëtïkatohme jukuku he manatëo? 19 Masike Sisaja ënekalëkom enepotëk ïja, tïkai Jeisu ejahe. Masike tenali tënepoi ejahe. 20 Malonme helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ënïk emït ïlïtpë helë kalakuli pëk? Malalë ënïk ehet helë kalakuli pëk? Tïkai. 21 Masike Sisa, tïkaitot. Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Masike Sisaja ënekalëkom ekalëtëk. Malalë Kanuja ënekalëkom ekalëtëk, tïkai. 22 Masike wanpilop tïkaitot Jeisu omi pëk. Masike ekataowëinë tëwëhalëimëitot. 23 Moloinë mëlëlëtao Jeisuja tumëkhe Satusitom. Helë katïp Satusitom eitop, ilëmëpheinë kaliponotom awonaimëla natot. 24 Masike helë katïp tïkaitot Jeisuja. Ëpatënuh, helë katïp tïmilikhe Mosesija, tïkaitot. Imumuktala eluwa tïlëmëpohe aptao ipïtpï apëhja akononpï ilëmëpïtpï peinompaimëtohme, tïkai. tïkaitot Jeisuja. 25 Masike talë emnahtao kunehak 7 me ëtakontomohle. Masike akename ilëmëpïtpï imumuktala kunekulep. Masike ipïtpï tëpëihe akononpïlïja. 26 Lome imumuktalahnë kunilëmëp. Masike akononpïlïja ipïtpï tëpëhëmëhemë. Malalë imumuktalahnë kunilëmëpëmëhnë. Malëhken kunekuleptot ëhmelë 7 me tëweihamo. 27 Maa, ëkëmnë wëlïi tïlëmëpohe. 28 Masike ilëmëpïtpïtom onaimëtïhwë tënon pïnme nïtëja? Ëhmelë ipïhamkome kunehak, tïkaitot Jeisuja. 29 Masike helë katïp tëpënukhetot Jeisuja. Uwa, ejala mipohnëpjatëi Kan pampilan tuwalëla ëwesikomke. Malalë Kan kajalinuja tuwalëla manatëi. 30 Ilëmëpïtpïtom onaimëtïhwë ensutom katïh mënëtïjatot, kapunalïtom katïp. Kan patao man tïpïjela einë, tïmnelumkela einë, huwa. 31 Onaimëtoh pëk Kan katoponpë ënitïpkala ka manatëo? Helë katïp tïkai Kan. 32 Apalaham neponanma wai. Malalë Isaki neponanma wai. Malalë Jakopi neponanma wai, huwa, tïkai Kan, tïkai Jeisu. 33 Masike Jeisu omi panakmatpo wanpilop tïkai ipanakmananom inepatoptom pëk. 34 Masike Jeisuja Satusitom nukepkatoponpë panakmatpo Jeisuja Palasitom tumëkhe. 35 Helë katïp tïkai Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatën Jeisuja, Jeisu ukukhe. 36 Maa, epatënuh, tïkai, tënonne awolemïpïnme Kan nimoipo Mosesi Nimilikutpï? Tïkai. 37 Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Awolemïla Kan he eitëk, ëneponanmakom he, ëwanëkomke, ëwamolekomke, ëwepohnëptopkomke, huwa. 38 Mëlë man Kan nimoipome akename, awolemïpïn malë. 39 Malalë awolemïla man inimoipo akon. Ëhepïnwë ëweitopkom katïp ëwekatalïkom he eitëk ikatop. 40 Ëhmelë Kan nimoipotom epume man mëlëkom, Mosesija inimilikpotpï epume, towomi panakmapotponkom nimilikutpï epume, huwa, tïkai Jeisu ejahe. 41 Masike tëkataowëhnë Palasitom esike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. 42 Tala mipohnëpjatëo Këlaisu pëk? Ënïk palïnpëmene? Tïkai Jeisu ejahe. Masike Teipë palïnpëme man, tïkaitot. 43 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Teipë palïnpëmelëken Këlaisu aptao Jumïtïnuh, kala manu man. Lome ma kuneheptëpo Ipokan Amole Teipëja. Masike helë katïp tïkai Teipë, tïkai. 44 Helë katïp tïkai Kan Jumïtïnuja. Japëtunuina ëwakamkë. Ëpupu opinë ëhemnom wïjai, kunka Kan, tïkai Teipë, tïkai Jeisu ejahe. 45 Masike Teipë palïnpëmelëken iwaptao Jumïtïnuh, kala manu man, tïkai Jeisu. 46 Masike tëk tëk tïkailëkentot. Masike mëlëtpëmeinë kaimëlatot Jeisuja.

Matiju 23

1 Moloinë helë katïp tïkai Jeisu kaliponotomoja, tïnepatomoja, huwa. 2 Maa, Mosesi maminumtoponpë katïp ëwepananomkome man Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkom. Malalë man Palasitom. 3 Masike inepatopkom pona eitëk, imoitëk, huwa. Lome iweitopkom katïpïlalëken eitëk, tïnepatopkom katïpïla iwesikomke. 4 Tïnepakomoja motaktuhpo tekmantom alëtop katïp imoipopïnïnma moipo he mantot tïnepakomoja. Lome tïnepakom ënapëtomalatot tïnepatopkom moitohme ejahe tekman alëne ënapëtomala eitop katïp. 5 Malalë ëtïlë pëk tëwaptaowëhe, awolemïla ëhenepo helëken mantot. Enetëktot. Junmephele man ipehnakom pëkën, Kan Omi alë alëtop. Malalë apëtumukom pëkën, huwa. Malalë upokom kui kupimenma. 6 Malalë ipokan ahmi helëkentot ëtuktoh po. Malalë ëhmomtoptao. 7 Malalë tëtalepakom hetot tëpïhem epekahtoh po tëwaptaowëhe. Lapih, kapo hetot. 8 Masike helë katïp wïkei ëjahe. Lapaih, kapola eitëh kaliponotomoja. Pëkënatpëlëken ëwepananomkom esike Këlaisulëken. Malalë ëhewekïme manatëi. 9 Malalë papah kala eitëk tïwëlënuja talë lo po, pëkënatpëlëken ëjumkom esike, Kapunalïlëken. 10 Malalë Tamoh kapola eitëk tïwëlënuja, pëkënatpëlëken ëtamukom esike, Këlaisulëken. 11 Masike ëpeitokom katïh mënëtïja ëwuhpolohe tëweihem. 12 Helë katïh mënëtïja. Uhpolola mënëtïpoja uhpolo helëken tëweihamo. Malalë uhpolo mënëtïpoja awolemïlala tëweihamo, tïkai Jeisu ejahe. 13 Maa, Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkomoh, Palasitomoh, ahpankome manatëi. Masike ipokela mëtïpojatëi, tïkai Jeisu. Pakolo apulu holotoptëtop katïp Tïtamukome Kan ënïpola manatëi ënepakomoja. Malalë manatëi Ëtamukome Kan ënïlïla. Tïkai Jeisu. 14 Maa, Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkomoh, Palasitomoh, ahpankome manatëi. Masike ipokela mëtïpojatëi. Pïtpëtom mawohanëmetëi, mipakoloketëitot, huwa. Malalë tïhule Kanuja mëtujatëilep kaliponotom nenemelëken. Masike Kan asikalun awolemïpïn mapëhjatëi, tïkai Jeisu. 15 Maa, Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkomoh, Palasitomoh, ahpankome manatëi. Masike ipokela mëtïpojatëi. Mïjha mëhalëjatëilep tuna wena, itu polo, huwa, ënepakome kaliponotom ïhe. Masike ënepakome tïtïhwëhe tëwëhewahamome mïpojatëitot Ëwahpojehe, tïkai Jeisu. 16 Maa, ejala ëpatënkomoh, Ënetëla ëwaptao kaliponotom alë he manatëi. Masike ipokela mëtïpojatëi. Helë katïh mïketëilep ënepakomoja. Tëipalëmelëken Kan pakolon pepta meheptëjatëi ëwomikom ënakupjaka hela ëwaptaowëhe. Lome koutu Kan pakolontalï eheptëke ëwomikom ënakupjakala manatëi, mïketëilep. 17 Iwepohnëptopomnomoh, ënetëmnom katïpïnma manatëi. Tënonne ahpoi mipohnëpjatëo? Koutu? Maa, Kan pakolon pepta? Tënonne? Uwa, Kan pakolon pepta man ahpoi. Masike Kan katohme koutu mënïpoja, tïkai Jeisu. 18 Maa, helëhnë mïketëilep ënepakomoja. Tëipalëmelëken Kanuja tëkalëhem ahmit meheptëjatëi ëwomikom ënakupjaka hela ëwaptaowëhe. Lome epona tïlïtpï eheptëke ëwomikom ënakupjakla manatëi, mïketëilep. 19 Iwepohnëptopomnomoh. Ënetëmnom katïh manatëi. Tënonne ahpoi mipohnëpjatëo? Kanuja tëkalëhem ahmit, maa, epona tïlïtpï, tënonne? Uwa, Kanuja tëkalëhem ahmin man ahpoi. Masike epona tïlïtpï Kan katohme mënïpoja, tïkai Jeisu. 20 Masike Kanuja tëkalëhem ahmit tëheptëi ëjahe aptao epona tïlïtpï meheptëjatëi malalë. 21 Malalë Kan pakolon pepta tëheptëi ëjahe aptao pakolontalï meheptëjatëi malalë, Kan meheptëjatëi. 22 Malalë Kan pata tëheptëi ëjahe aptao, Kan ahmit meheptëjatëi malalë, epono meheptëjatëi, huwa, tïkai Jeisu. 23 Maa, Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkomoh, Palasitomoh, ahpankome manatëi. Masike ipokela mëtïpojatëi. Kanuja ënepïkom epïpophak ïtoptom hahkatpë mekalëjatëilep. Lome helëkom Kan nimoipotom iloptailonkom, ënimojila manatëi, ailë kaliponotom pëk ipohnëptop, malalë pïnapophah kaliponotom enetpo, malalë ahpela eitop, huwa. Masike mëlëkom imoitëk, iloptailëla tëweihamo malë. 24 Maa, ejala ëpatënkomoh, ënetëla ëwaptaowëhe kaliponotom alë he manatëi. Masike ipokela mëtïpojatëi. Apisantom moipo helëken manatëi. Lome junutpëtom ënimoipola, tïkai Jeisu. 25 Maa, Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkomoh, Palasitomoh, ahpankome manatëi. Masike ipokela mëtïpojatëi. Iktuhpolëken ëkasonkom makowetëi, ëwelimakïkom malë. Lome iloptao ënakowala manatëi. Kole man ipokela ëweitopkom ëloptaowëhe, tëmene ëweitopkom, awolemïla ëweitopkom, huwa. 26 Ënetëmnom katïpïnma manatëi Palasitomoh. Masike akename iloptao ëkasonkom akowatëk, ëwelimakïkom malë. Moloinë iktuhpo pëtuku mënëtïja, tïkai Jeisu. 27 Maa, Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkomoh, Palasitomoh, ahpankome manatëi. Masike ipokela mëtïpojatëi. Ilëmëpïtpï enï katïh manatëi. Talïhnao man tïkoloke pëtuku. Lome iloptao man imatatpï, jetpëtom, huwa. 28 Mëlëlë katïh manatëi. Ipoklëken mëhenepojatëilep. Lome ëloptaowëhe kole man ëwahpanukom, moitëla ëweitoponpïkom, huwa, tïkai Jeisu ejahe. 29 Maa, Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkomoh, Palasitomoh, ahpankome manatëi. Masike ipokela mëtïpojatëi, tïkai Jeisu. Pëtuku Kan Omi panakmapotponkom onamtoptom mïtëne. Malalë ipokankomotpëtom onamtoptom tëkulamohpe mïjatëi. 30 Malalë helë katïh mïketëilep. Maa, uhpakatonom katïpïla manu emna kunehak. Kan Omi panakmapotponkom ënuhmola manu emna kunehak, mïketëilep. 31 Lome ma ëkakomke ipokela mëhekalëpojatëi, Kan Omi panakmapotponkom uhmotponkom pajamonpëme ëwesikomke. 32 Masike ëtamutpïkom katïh mëtïjatëi hemele. 33 Ëkëi haponkome manatëi. Malalë ëkëi haponkom peinome manatëi. Masike talahku ipokela ëwaptaowëhe wapotohtao Kan asikalun awolemïpïn ënapësila manatëo? 34 Masike helë tuwalë eitëk. Kan Omi panakmaponanom wenokjai ëjahe. Malalë tuwalonkome wenokjai. Malalë ëpatënkom wenokjai. Lome talankom muhmopojatëi. Malalë talankom muwëpojatëi wewe topopalaihem pëkëna. Malalë talankom mipilëpojatëi ëwëhmomtopkomtao. Ëutë kuptë mawohanëmetëitot. 35 Masike mëhjeleinë ëhmelë ipokankom uhmotoponpë epetpë mapëhjatëi, Eipu uhmotoponpë poinë Sakalaja uhmotoh pona. Ipokenma Eipu kunehak. Malalë Sakalaja muhmotëne, Palekaja mumu, muhmotëne, Kan pakolon pepta ekatao, Kanuja tëkalëhem ahmit ekatao. 36 Masike helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Ëhmelë uhmotoponpïkom epetpë apëhja hemalëlotom, tïkai Jeisu ejahe. 37 Moloinë helë katïp tïkai Jeisu Jelusalem ponokomoja. Maa, Jelusalem ponokomoh, Jelusalem ponokomoh. Kan Omi panakmapotponkom muhmotëne. Malalë Kan nenokïtpïtom muhmo muhmotëne tëpuke. Lome ëpïnwëhe ïweitop ënenepokepïla wai ëjahe, tïpeinom pïnwën kulasi eitop katïp. Tïpeinom opkane kulasi katïh wai. Lome ïhela manatëi. 38 Masike tuwalë eitëk. Itënumna ëpakolonkom mënëtïlëmëja. 39 Helë tuwalë eitëk. Talëinë jeneimëla manatëi. Ipokenma man Kan ehetjao imëkïtpï tïkai ëwaptaowëhelëken këneimëjatëi, tïkai Jeisu ejahe.

Matiju 24

1 Masike ma tïkatïhwë Kan pakolon pepta ekataowëinë tïtëimëi Jeisu. Masike ekatak tïtëi inepatom. Helë katïp tïkaitot eja. Kan pakolon peptatom enek, tïkai. 2 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Pakolotom menejatëi. Lome helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Wantë pakolotom alime kaliponotom. Masike ëhmelë tëputom mënelowepkaimëja. Ëhektuhpolonutpë pokela mënëtïja, tïkai Jeisu ejahe. 3 Masike ma tïkatïhwë Alipi pona tëwëhanukhe ewakamhe. Masike Jeisu ekatak tïtëi inepatom ëhejalëken wala walam tëweitopkome. Helë katïp tïkaitot Jeisuja. Emna ituwalonumak. Talaptao mëlë katïm nëtïja? Malalë ëtï menepoja emnaja ëmëktop tuwalë emna eitohme. Malalë ëhmelë enahtop ëtïtop tuwalë emna eitohme? Tïkaitot Jeisuja. 4 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Maa, tuwalë eitëk, ëweuhnëpïlahe kaliponotom eitohme. 5 Kolenma kaliponotom mënëtwëja, kanë mipanakmetëi. Këlaisu wai, mënkeleptot. Masike kolenma kaliponotom euhnëpjatot. 6 Malalë kaliponotom mënëtwëja, kanë mipanakmetëi. Malalë tïwëlënkom mënëtwëja talanme, kanë mipanakmetëi. Masike mëlë pëk ëhelepïla eitëk. Mëlë katïh mënëtïja akename. Masike mëlë katïp aptao man ëhmelë enahtoh man ëtïlïlahnëpsik. 7 Lo kuptë kaliponotom mënëtwëja. Malalë ëheile ëhmelë kaliponotom tamutom mënëtïja. Malalë inepïlïmna kaliponotom mënëtïja. Malalë tïlëkhamohpe mënëtïjatot. Malalë mëlëlëtao tïwë tïwëlën po lo mënitatalumja. 8 Mule ëhjetumtëtop katïh man mëlëkom. 9 Masike jehet pona ëwesikomke ëhelahenma mënëtïja ëhmelë kaliponotom, tïwë tëwëlënkom. Masike ëwapëhjatëotot ëwohanëmapotopkome, ewuhmoptopkome, huwa. 10 Masike ïponala kolankom mënëtïlëmëja mala iwaptao. Malalë ipokela mënëhekalëjatot, tëulahmek mënëtïjatot, huwa. 11 Malalë kole ejala Kan Omi panakmaponanom mënmëkja kolankom euhnëphe. 12 Malalë mëwisnë moitëla kaliponotom mënëtïja. Masike awolemïlala Kan pona mënëtïlëmëja kaliponotom. 13 Lome mïhja etïpï pona ikepïla tëweihamo anïmja Kan. 14 Masike ipanakmapophakan ekalëtop Kutamukome Kan Ëtïtoh pëk mënipanakme ëhmelë kaliponotom lo kuptë ahpela ikatopkome. Moloinë ëhmelë enahtoh mënëtïja, tïkai Jeisu ejahe. 15 Malalë mïu ahmit patao ohanëmatse eitoh menejatëi. Mëlë pëk Tanjuja tïmilikhe uhpak, Kan Omi panakmapotponuja tïmilikhe. Masike tuwalë eitëk itïpkananomoh. 16 Masike mëlë enetpo ïpïhtak mënëhalëja Julija ponokom. 17 Malalë tïpakolon ahpo kalipono aptao mëntëjalëken. Tïpakolontak ëmëmëmëla man tïmïnpalë pëk. 18 Malalë tïtupinao kalipono aptao mëntëjalëken. Tupo pëk ïtëla man. 19 Malalë ohanëmenma mënëtïja munomankom mala iwaptao, piukukume tïpeinomkamo malë. 20 Masike Kanuja ëtutëk ahalamatën ëtïtïhwë epela ëweitopkome. Malalë ëtutëk Sapatitao epela ëweitopkome. 21 Masike ohanëmatop ëtïtïhwë uhpak eitoponpëtom, lo ïtoponpë poinë, ahpojenma helë ohanëmatoh mënëtïja. Lome helëtpë mïjak helë hapon ënïlëmëpola man. 22 Masike ohanëmatop awolemïpïn ëtïtïhwë tïhulela hapon mënapënanïpkapoimëja Kan. Tïhule aptao ëhmelë kaliponotom mënenatja malalë. Lome pïnapophak tïnisanopïtpïtom eneke tïhulela hapon mënapënanïpkapoimëja Kan. 23 Masike helë katïp tïkai kaliponotom aptao awomikom ponala eitëk, talë man Këlaisu, tïkai iwaptaowëhe. Malalë molo man Këlaisu, tïkai iwaptaowëhe. 24 Kole Këlaisu haponkomleh mënëtïja. Malalë kole ejala Kan Omi panakmaponanom mënëtïja. Awolemïla tëwepohnëhpotopkom enepojatot. Malalë awolemïla tëweitopkom ïjatot Kan nisanopïtpïtom euhnëptohmelep. 25 Masike tuwalë eitëk ëhmelë wipanakmapo ëjahe akename. 26 Malalë helë katïp tïkai kaliponotom aptao awomikom ponala eitëk, molo man Këlaisu itënumïn po, tïkai iwaptaowëhe. Itënumïn pona ëhalëla eitëk. Malalë talë Këlaisu nëtonam, tïkai iwaptaowëhe awomikom ponala eitëk. 27 Helë katïp heh Kaliponome Imëkïtpï mëkëmëtoh mënëtïja. Ëhmelë pïpïp ikatoh mënipolepke. 28 Masike imatatpï pona awïlatom mënëhmomja, tïkai Jeisu ejahe. 29 Moloinë helë katïp tïkaimëhemë Jeisu. Maa, ohanëmatop apënatïhwë hawem kala sisi mënëtïja, nunuwë malë. Malalë kapunaowëinë silikëtom mënaute. Malalë kapu tunutom mënitatalumja. 30 Malonme kapu pëh Kaliponome Imëkïtpï mëktoh pohnëptoh mënëtïja. Masike lo kuptë ëhmelë kaliponotom mënëtahame. Eklotïhtailë Kaliponome Imëkïtpï mëkï enejatot. Awolemïlanma mënmëkja, pëtukulunma, huwa. 31 Malonme awolemïla Kan eu etëpoja. 4 me man lo taunutom. Masike mëlëkom mëktop kuptë tïpeitotom, ensutom, enokja tïnisanotom eneptohme. Malalë kapu polepkapoja ejahe tïnisanotom eneptohme, tïkai Jeisu ejahe. 32 Moloinë helë katïp tïkaimëhemë Jeisu. Maa, tëkalëhem hapon pëk tuwalë eitëk, oloi hapon pëk. Ulalak hapon amatom ëtïlëmëtïhwë aptao, malalë aletaimëtïhwë aptao mëniweinapoja, mïketëi. 33 Masike mëlëkom enetpo umëkpo man Kaliponome Imëkïtpï, mïketëi. Pakolo eta ekatao hapon man, mïketëi. 34 Masike helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Ilëmëpïlahnë hemalëlotom aptao mëlëkom mënëtïja. 35 Masike kapu mënenatja. Malalë lo mënenatja. Lome ïwomi man enatulanma, tïkai Jeisu ejahe. 36 Lome imëktop awainatop tuwalëlanma kaliponotom. Malalë imëktop julu tuwalëlanma. Malalë ensutom kapunalïtom tuwalëla. Malalë Kan mumu tuwalëla. Papaklëken man tuwalë. 37 Masike ëhmelë Nowa ulë aptao ipokela eitoponpë katïh mënëtïlëmëja. Masike mëlë katïp iwëtïlëmëtïhwë Kaliponome Imëkïtpï mënmëkja. 38 Helë katïp kunehaktot tuna ikunalahnë aptao. Tëwëtukhetot, tëwëtawokhetot, tëwepïmaitot, tïmnelumtaitot, huwa, kanawajak Nowa ëtïtoh pona. 39 Lome tuna kunatop ënipohnëpïlanma inamolo. Masike tëwëmëmhetot. Mëlëlë katïh mënëtïjatot Kaliponome Imëkïtpï mëkëmëlïhtao. 40 Masike ma iwëtïlïlïhtao hakëne mëntïja ïmë po. Masike pëkënatpë mënalëja, akon nëmëja. 41 Malalë tëpïhem apotoh po hakëne wëlïham mënëtïja tëpïhem apo pëk. Pëkënatpë wëlïi alëja. Akon nëmëja. 42 Masike epohnëptëk ëwumïtïnkom mëktop julu tuwalëla ëwesikomke. 43 Malalë helë pëk ipohnëptëk. Tëmenem mëktop julu tuwalë pakolohmato aptao ïnïkïla man tïmïnpalë amikne elaimame. 44 Masike mëlëlë katïp tëlekaptëi eitëk. Umëkïlahnë man ëkalïhtaowëhe mëlëlë julu aptao Kaliponome Imëkïtpï mënmëkja, tïkai Jeisu ejahe. 45 Moloinë helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu. Masike ënïkne tïtamu Ënupinehpopïn katïp? Tïpeitotom Umïnme tïhe tëwesike tïtamu peitotom ënewetkepïla tïwëlën po tïtamu aptao. 46 Masike ipok mëklë malalon ekalëja itamukom tumëktïhwë ipok tëmamine iwesike. 47 Masike helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Ipok emaminumïke ëhmelë tïkatoptom eneneme mëklë malalon ïja itamukom. 48 Malëla man tïtamu ohanëmane. Helë katïh mënke. Tïhule umëkëmëla man, mënke tïtamu pëk. 49 Masike ipeitotom pilëja inëlë. Malalë iwëhnameptëtpïtom malë mënëtukja, mënëtawokja, huwa. 50 Masike ma iwaptao itamu mënmëkja, tëlaimala iwaptao, tïmëktop julu tuwalëla iwaptao. 51 Masike awolemïla tïpeito pilëja inëlë. Malalë ahpankom pona mënenokja. Masike mënëtahame, kïlïtïtïi mënke, huwa, tïkai Jeisu ejahe.

Matiju 25

1 Masike ëhekumnom katïp, 10 me tëweihamo katïh man Kutamukome Kan Ëtïtop, tïmnelumtahem apëtomananome katïp. Masike tïlampunkom tëlëi ejahe tïpïtahem lapëi. 2 Lome 5 me ënipohnëpïmnom. Malalë 5 me tuwalonkome. 3 Masike tïlampunkom tëlëi ënipohnëpïmnomoja. Lome alïptëimëtop ënalëla. 4 Malëla tuwalonkome, alïptëimëtop tëlëi ejahe. 5 Lome tïhule umëkïla tïpïtahem esike tïnïkpoitoh tëwëtïhe. Masike tïnïkhetot. 6 Masike kokole aptao helë katïp tïkai kalipono. Tuwalë eitëk, tïpïtahem mënmëkja. Masike enetatëk, tïkai. 7 Masike tëtomamhe ëhmelë ëhekumnom. Malalë tïlampunkom tïpetukwai ejahe. 8 Masike helë katïp tïkai ënipohnëpïmnom tuwalonkomoja. Olipsik eneptëk, emna lampun nepïpojai, tïkaileptot. 9 Lome uwa, tïkai tuwalonkome. Ipëkële man emna lampun alï. Masike epekahtatëk, tïkai. 10 Masike oli epekatse ënipohnëpïmnom tïtëi. Masike itëtïhwëhe tïpïtahem tumëkhe hemele. Masike akëlë tïtëi tuwalonkome ipïtatoh pona. Masike ipïtatoptak tëwëmëmtïhwë apulu tapuhe. 11 ëkëmnëpsik tïwëlënkom ëhekumnom tumëkëmëi. Helë katïp tïkaitot. Tamoh, Tamoh, apuwak, tïkaileptot. 12 Lome helë katïp tëpënukhetot tïpïtahemïja. Helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Ëjahe tuwalëla wai, tïkai. 13 Masike epohnëptëk. Kaliponome Imëkïtpï mëktop awainatop tuwalëla manatëi. Malalë imëktop julu tuwalëla, tïkai Jeisu ejahe. 14 Moloinë helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu. Maa, tïwëlën pona, akëlephakan pona, tïtëhem katïh man Kutamukome Kan Ëtïtop, tïkai Jeisu. Tïpeitotom amëipatïhwë tïmïnpalë enenanome tïhetot eja. 15 Masike tuwalë iweitopkom katïplëken tïkalakuliptëitot tïkalakulin pëk emaminumtopkome. Talanuja 5 me talenti tëkalëi eja. Akonoja 2 me talenti tëkalëi eja. Akonoja 1 melëken talenti tëkalëi eja. Moloinë imepïn pona tïtëi inëlë. 16 Masike 5 me talenti apësitpon tïnëlë tëmaminumhe. Masike 5 mehnë talenti tëpëihe eja. 17 Malalë 2 me apësitponuja 2 mehnë tëpëihe. 18 Lome tïtamu kalakuli tonamhelëken lonak 1 me apësitponuja. 19 Masike wantë tumëkëmëtïhwë tïkalakulin eneimë he tëwëtïhe itamukom. 20 Masike helë katïp tïkai 5 me talenti apësitpon eja. Tamoh, 5 me talenti mekalëne ïja. Masike tuwalë eikë, 5 mehnë wapëine mëlë pëk jemaminumïlïhtao, tïkai. 21 Masike helë katïp tïkai itamu eja. Ipok ëwemaminumne. Ipokenma ïpeitome manai, jupinehpola manai. Kolela ïnekalëtpï pëk jupinehpola ëwesike kole ëwemaminumtop wïpojai. Malalë ëtamu jamephak eitopke ëtamephaktanïpkë, tïkai. 22 Malalë tïkai 2 me talenti apësitpon. Tamoh, 2 me talenti mekalëne ïja. Masike tuwalë eikë, 2 mehnë talenti wapëine mëlë pëk jemaminumïlïhtao, tïkai. 23 Masike helë katïp tïkai itamu eja. Ipok ëwemaminumne. Ipokenma ïpeitome manai. Jupinehpola manai. Masike kolela ïnekalëtpï pëk jupinehpola ewesike kole ëwemaminumtop wïpoja. Malalë ëtamu jamephak eitopke ëtamephaktanïpkë, tïkai. 24 Moloinë helë katïp tïkai 1 melëken talenti apësitpon. Tamoh, Ëweitopoja tuwalë wai. Awolemïla maminumnehpotën manai. Tïwëlënkom nepïmatpï mipïnanïpëmëjai ënepïme. Tïwëlënkom nepïmatpï mimomjai. 25 Masike ëwuno ïwesike ëkalakulin wonamnelëken lonak. Masike ënekalëtpïlëken wekalëimëjai, tïkai. 26 Masike helë katïp tïkai itamu eja. Ipokela ïpeitome manai. Ikïphakënma manai. Ïweitopoja tuwalëleh manai. Tïwëlënkom nepïmatpï pïnanïpëmë he ïweitopoja tuwalëleh manai. Malalë inepïmatpïkom Momtop ïja tuwalëleh manai. 27 Masike ëtïkatohme ïkalakulin ënekalëla mehaken kalakuli pëk tëmaminumhamoja ahpoi apëhëmëtohme ïmëkëmëtpo? Tïkai. 28 Masike ma tïkatïhwë helë katïp tïkai inëlë tïpeitotomoja. 1 me talenti apëitëkële eja. Malalë 10 me talentihme tëweihemïja ekalëtëkële, tïkai itamukom. 29 Masike kole mënapëhja ispe tëweihamo. Masike kole mëwisnë ispe mënëtïja. Lome ihmepsik ihmela tëweihamo eitop wïkïlëmëjai, tïkai. 30 Masike mëklë, ïpeito, ipokela emaminumïtpï, alimatëk ëmunimanuhtak iwëtahamatohme, kïlïtïtïi ikatohme, huwa, tïkai itamukom, tïkai Jeisu ejahe. 31 Moloinë helë katïp tïkai Jeisu. Maa, Kaliponotom Tamume Ëtïhe tumëkïlïhtao tëkëlë ipokan ensutom enepja Kaliponome Imëkïtpï. Masike tumëktïhwë tahmit po mënëtïja, kaliponotom tamu ahmit po. 32 Malalë tëmpatak ëhmelë kaliponotom enehpoja. Malonme mënimenketot tëknom menkatop katïp ihmatonomoja. Sikaputom menke, malalë kalapitatom menke, huwa, tïkai. 33 Masike tëpëtunuina sikaputom momnehpoja. Malalë tïpëwëjinuina kalapitatom momnehpoja, huwa. 34 Moloinë helë katïh mënke kaliponotom tamu tëpëtunuina tëweihamoja. Ipok Papak ëwïjatëo. Masike Kan patak ëmëmtëk ëhmelë tïlïlïhtao ëpatakome ipetukwatpï. 35 Tëpëjephe ïwaptao këwehtëne. Malalë tuna he ïwaptao kuwokpatëne. Malalë tulakaneme ïwaptao këkuptëtëne. 36 Malalë upomna ïwaptao kupomatëne. Malalë wamela ïwaptao jenei mumëktëne. Malalë ëtaputopjao ïwaptao këpëtomatëne mënke, tïkai Jeisu ejahe. 37 Masike helë katïh mënke ipokankom. Emna umïtïnuh. Talaptao tëpëjephe ëwaptao emna ëwewehne? Malalë talaptao tuna he ëwaptao emna ëwokpane? 38 Malalë talaptao tulakaneme ëwaptao emna ëwekuptëne? Malalë talaptao upomna ëwaptao emna ëwupomane? 39 Malalë talaptao wamela ëwaptao ëwenei emna kuntëm. Malalë talaptao ëtaputopjao ëwaptao emna ëwapëtomane? Mënketot. 40 Masike helë katïh mënke itamukom. Uwa, helë tuwalë eitëk. Ahpela wai, ïpona ahpojepïn pïnapophak enetpo ëjahe aptao, pïnapophah kënetëne malalë, mënke. 41 Moloinë helë katïh mënke tïpëwëjinuina tëweihamoja. Jekataowëinë ëhalëtëkële wapot epïpïnïhtak, ipokela Kan nekalëtpïtomoh. Epïla tëweihe mïhtak ëhalëtëk. Mëlë petukwane Kan jolok tamu patame, ensuntom patame, huwa. 42 Tëpëjephe ïwaptao jewetïla mehatëken. Malalë tuna he ïwaptao ïwokpala mehatëken. 43 Malalë tulakaneme ïwaptao jekuptëla mehatëken. Malalë upomna ïwaptao jupomala mehatëken. Malalë wamela ïwaptao jenei umëkïla mehatëken. Malalë ëtaputopjao ïwaptao japëtomala mehatëken, mënke. 44 Masike helë katïh mënketot. Emna umïtïnuh. Talaptao tëpëjephe ëwaptao ëwewetïla emna kunehak? Malalë talaptao tuna he ëwaptao ëwokpala emna kunehak. Malalë talaptao tulakaneme ëwaptao emna ëwekuptëla? Malalë talaptao upomna ëwaptao ëwupomala emna? Malalë talaptao wamela ëwaptao ëwenei ïtëla emna kunehak. Malalë talaptao ëtaputopjao ëwaptao ëwapëtomala emna kunehak? Mënketot. 45 Masike helë katïh mënke ejahe. Helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Ïpona tëweihamo ahpojepïn pïnapophak ënenela ëweitoponpïkom katïp malalë pïnapola kënejatëi. 46 Masike ma tïkatïhwë helë katïh mënke. Ëhalëtëkële apënala ëwohanëmatopkom pona, mënke ejahe. Moloinë helë katïh mënke ipokankomoja. Ëhalëtëk etïpïla ulë ëweitopkom pona, mënke, tïkai Jeisu ejahe.

Matiju 26

1 Maa, kaliponotom epakeptïhwë helë katïp tïkai Jeisu tïnepatomoja. 2 Maa, helë tuwalë manatëi. Hakëne ikohmamtïhwë Isepi Epoi Kan Ïtëtoponpë ukuktoh mënëtïja. Malalë Kaliponome Imëkïtpï ekalëjatot wewe topopalaihem pëkëna tuwëtohme, tïkai Jeisu ejahe. 3 Masike Kan pakolon peptahmatonom tamu pakolontak, Kajapasi pakolontak, tëwëhmomhe Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom, Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkom, Jujanatom tamutom, huwa. 4 Jeisu apëipotoh pëk tëwëtuhetot. Tëmene hapon Jeisu apëipo hetot uhmopo he, huwa. 5 Masike helë katïp tïkaitot. Isepi Epoi Kan Ïtëtoponpë Ukuktoh po ënapëipola heitëi. Mëlë po tëpëipoi aptao kaliponotom mënipoptëpamja, tïkaitot. 6 Maa, ëkëmnëpsik Petëni pona tïtëi Jeisu Saiman pakolontak. Ëlekëimëhpan Saiman. 7 Malonme Jeisuja wëlïi tumëkhe tïpoknem enephe. Tëpu haponjao, alapasëtëjao, tïpoknem epetpïlïmhakan. Masike Jeisu eli pona tïpoknem tïkamhe eja, wëlïsija, iwëtukuluhtao. 8 Masike mëlë enelïhtao asikame tëwëtïhe Jeisu nepatom. Ëtïkatohmehkupa tïpoknem ekeime? Tïkaitot. 9 Tïwëlënuja tëkalëi aptao kole kalakuli hapëhjatëi manu, ohanëmankom apëtomatohme kujahe, tïkaitot. 10 Masike iwëtulukom tuwalë tëwëtïhe Jeisu. Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ëtïkatohme ipokela wëlïi mekalëjatëo? Ipokenma man ïpokmatop eja. 11 Talënmalëken man ohanëmankom. Malëla wai tïhulela ëwakëlëhe. 12 Masike jonamtop elaimai ïpokma. 13 Masike helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Mono monole ipanakmapophakan ekalëtop ekalëlïhtao lo kuptë, malalë iweitoponpï pëk mënekalëjatot ipëk itenkapamëmëla eitohme, tïkai Jeisu ejahe. 14 Moloinë Kan pakolon peptahmatonom umïtïntomoja tïtëi 12 me tëweihamo wekï, Julesi Isakalati. 15 Helë katïp tïkai Julesi ejahe. Këpetpïmetëo manu ka Jeisu ekalëtïhwë ïja aptao? Tïkai. Masike helë katïp tïkaitot. 30 me koutu tïkolokem emna nekalëjai, tïkaitot. 16 Masike ma ikatïhwëhe Jeisu ekalëtoh pëk tïpohnëphe Julesija, talaptao wekalëja? Tïkai. 17 Maa, Pelele Anuntapïn Ëktop Ukuktoh po Jeisuja tïtëi inepatom. Helë katïp tïkaitot eja. Ëitë Isepi Epoi Kan Ïtëtoponpë Ukuktoh petukwapo he man emnaja? Ëitë sikapu mumkë ë he man, tïkaitot. 18 Masike helë katïp tïkai Jeisu. Ëhalëtëk ëutëna. Kalipono enetatëk. Helë katïp kaitëk eja. Helë katïm nïka emna epane, kaitëk. Ïnelaima jupo mënëtïja. Masike ëpakolontao Isepi Epoi Kan Ïtëtoponpë Ukuktop ukuku he wai ïnepatom malë nïka, kaitëk, tïkai Jeisu ejahe. 19 Masike Jeisu tïmoihe ejahe. Isepi Epoi Kan Ïtëtoponpë Ukuktop tïpetukwai ejahe, sikapu mumkë tuhmoi ejahe. 20 Masike walunak iwëtïtïhwë tïnepatom malë, 12 me tëweihamo malë, tëwakamahe Jeisu ëtukhe. 21 Masike tëtëwukuluhtaowëhe helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Maa, helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Jekalëne man ëhtaowëhe, tïkai. 22 Masike tëwëhelekaptëhenma Jeisu nepatom. Jumïtïnuh, ïu tapeklep ka? Tïkai ëhmelë Jeisuja. 23 Masike helë katïp tëpënukhetot Jeisuja. Jekalëne ïnmajak tulu kupe. 24 Masike Kaliponome Imëkïtpï mënilëmëpja Kan pampilan ailë. Lome ipokela mënëtïpoja Kaliponome Imëkïtpï ekalëtpon. Ekaktala iwaptao ipok manu man, tïkai Jeisu ejahe. 25 Masike helë katïp tïkai ekalëne, Julesi. Ëpatënuh, ïu tapeklep ka? Tïkai. Masike helë katïp tïkai Jeisu eja, Ëmëlënma, tïkai. 26 Moloinë tëwëtukuluhtaowëhe pelele tanïmhe Jeisuja. Malalë pelele pëk Kanuja tëwëtuhe inëlë. Moloinë pelele akuhpomatïhwë tïnepatom tupai eja. Helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Pelele tëktëk, ïpun katïh man helë, tïkai. 27 Moloinë okï tanïmhe eja. Malalë Kanuja tëwëtutïhwë tïnepatom towokpai eja. Elïtëk, tïkai Jeisu ejahe. 28 Ïmïu katïp tëweihem helë, ïnimoipotom ihjan moinanom pëk ïkatoponpï ënakupjakala wai ïkatoh pohnëptop. Masike wemïkei kolankom wïpïlïtpë tenkapamnëhpotpohme Kanuja. 29 Masike helë tuwalë eitëk. Talëinë tëpelem euku ënelïjëmëla wai. Ëhmelë Tanume Papak ëtïtïhwëlëken tïlïhan welïjai ëwakëlëhe, tïkai Jeisu ejahe. 30 Masike ma tïkatïhwë Ëhepatop tukukhe ejahe. Moloinë pakolotaowëinë tëwekaktaimëitot ïpï pona tëwëhalëtopkome, Alipi pona. 31 Malonme helë katïp tïkai Jeisu tïnepatomoja. Maa, helë koko kunomtetëi Kan Nimilikpotpï ailë. Helë katïp tïkai Kan pampilan. Sikapuhmato uhmotïhwë ïja eknomonpïtom, sikaputom mënëtakpapja, tïkai, tïkai Jeisu. 32 Lome ïwonaimëtïhwë Kalali pona wïtëjai ëwakenakome, tïkai Jeisu ejahe. 33 Masike helë katïp tïkai Pitu eja. Ënomtalanma wai. Talanme ëhmelë ënomte. Lome ïulëken ënomtala wai, tïkailep. 34 Masike helë katïp tïkai Jeisu Pituja. Helë tuwalë eikë. Ahpela wai. Helë koko, kulasi etapamïlale aptao, ëhelowao Mëklëja tuwalëla wai mïkei, tïkai. 35 Masike helë katïp tïkai Pitu eja. Mëklëja tuwalëla wai kalanma wai, ïlëmëpjai akename ëwakëlë, tïkai Pitu. Malalë ma tïkai ëhmelë inepatom. 36 Moloinë Ketësemeni pona tïnepatom tëlëi Jeisuja. Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Talëpitë eitëk, Monona wïtëjai Kanuja ëtuhe, tïkai. 37 Masike Mëhalëken tëlëi tëkëlë Jeisuja, Pitu, Sepeli peinom, huwa. Masike tëlekaptëi mëwisnë tëwëtïhe Jeisu. 38 Masike helë katïp tïkai Jeisu Pitutomoja. Jamole man tëlekaptëi. Ïlëmëhpojahenma ïwëhelekaptëke. Masike talëpitë eitëk. Ëwïnïktëi nai, tïkai. 39 Masike ma tïkatïhwë upaphakanapsik tïtë Jeisu. Lahmome tëwëtïhe inëlë. Malalë helë katïp tïkai inëlë Kanuja tëwëtulume towohanëmatoh pëk. Maa, papah, helë ënelïpola eikë ïja, tïwëlën ïlï he ëwaptao tïwëlën mïjai. Lome ïu tapek, ëmë hek, tïkai. 40 Masike ma tïkatïhwë tïtëimëi Jeisu tïnepatomoja. Lome tïnïkhetot. Masike helë katïp tïkai Jeisu Pituja. Mëk, ëwïnïktëo kapa toma? Pëkënatpë jululëken weha, tïkai. 41 Masike ïnïkïla nai eitëk hemele. Malalë Kanuja ëtutëk sitpïlï pëkëla ëweitopkome. Anumhak man ëwamolekom. Lome ëpunkom man anumna, tïkai Jeisu. 42 Masike ma tïkatïhwë mïjalëlëlemë tïtëimëi Jeisu Kanuja ëtulëmëhemë. Helë katïp tïkai inëlë Kanuja tëwëtulume. Maa, Papah, akon ënïlïla ëwaptao helë welïjai. Ëmë hek, tïkai. 43 Malonme Pitutomoja tïtëimëi. Lome mïjalëlële tïnïkhetot, tïnïkpohenma tëwesikomke. 44 Masike tïtëimëhemë Jeisu Kanuja ëtuhe ëhelowao iweitohme. Mëlëlë katïp, tïkatoponpï katïp, tïkaimëi. 45 Moloinë tïnepatomoja tïtëimëi. Helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ëwïnïkjatëohnë ka? Tëk mïketëilëken kat? Tïkai Jeisu ejahe. Moloinë helë katïp tïkai. Enetëk, ïnelaima jupo nëtïlï. Ipokenmnomoja Kaliponome Imëkïtpï ekalëja. 46 Masike Ëtanïmtëk. Aikom. Enetëk, jekalëne mënmëkja, tïkai Jeisu ejahe. 47 Masike ma Jeisu kalïhtao Julesi, 12 me tëweihamo wekï, tumëkhe kole kaliponotom malë. Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom nenokïtpïtom inamolo, Jujanatom tamutom nenokïtpïtom, huwa. Ëtamlëtoptom tëlëi ejahe, tïnuhmotopkom malë. 48 Jeisu ekalëtpon katoponpë tuwalë inamolo, ïnipoptahukmatpï nai apëitëk, tïkai Julesi esike. 49 Masike Jeisu ekatak tëwëtïtïhwë helë katïp tïkai Julesi Jeisuja. Ëpatënuh, umëk, tïkai. Moloinë Jeisu tïpoptahukmai eja. 50 Masike helë katïp tïkai Jeisu Julesija. Ëtï kai mumëk jakëlënuh? Tïkai. Masike Jeisu tëpëihe Julesi akëlëntomoja. Takïphe tëpëihe ejahe. 51 Masike tïnamlëtop tëpëlëtse Jeisu akëlënuja. Pajam tïkai inëlë Kan pakolon peptahmatonom tamu peito tïpanakai. 52 Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Ënamlëtop enmakële. Ëtamlëtopke mënilëmëpja ëtamlëtoh pëkënkom, tïkai Jeisu. 53 Helë ënipohnëpïla ka manatëo? Ëtapëtomapo he ïwaptao, këpëtomak wïka manu Papakoja. Masike ma ïkatïhwë mëlëlë julu aptao kole ensutom enokne manu, 72,000 ahpoi. 54 Lome ma tïkai ïwaptao tala manu Kan pampilan ailë wëtïja? Tïkai Jeisu ejahe. 55 Malonme ma tïkatïhwë helë katïp tïkai Jeisu kolankomoja. Ëtïkatohme tëmenem apëitop katïp këpëitëo, ënamlëtopkom meneptëo, ënuhmotopkom meneptëo, huwa? Awaina kuptë Kan pakolon peptatao kuwepatëne. Lome japësila mehatëken. 56 Masike Kan Omi panakmapotponkom nimilikutpï ailë man helë, tïkai Jeisu ejahe. Masike ma ikatïhwë ëhmelë inepatom tëwepei, Jeisu tïnëmëi ejahe. 57 Moloinë Kajapasi pakolontak Jeisu tëlëi apësitponkomoja, Kan pakolon peptahmatonom tamu pakolontak. Malalë ipakolontao Mosesi Nimilikutpï pëk Ëpatënkom, Jujanatom tamutom, huwa. 58 Masike ipëkëhe upaphak ikuptëlëhe tïtëi Pitu, Kajapasi pakolon patak. Moloinë pakolotak ëmëmtopoina tëwakamhe inëlë elahetom akëlë Jeisu uhmotoh pohnëpïnmatop enei. 59 Masike Jeisu lëmëpkapo he tëwëtïhe Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom. Malalë ëhmelë Jujana tamutom, pohnëptënkom, huwa. Masike ahpe Jeisu ekalënanom he inamolo. 60 Lome uwa. Kolelep ahpankom tëwëtanïmhe ipokela Jeisu ekalëi. Lome ilëmëpkapotoh pëh kalatot. Ëkëmnë aptao hakëne ahpe ekalënanom tëwëtanïmhe. 61 Helë katïp tïkaitot. Helë katïp kunka mëhe. Kan pakolon pepta jalakatïhwë tïnëlë wïlëmëjai. Ëhelowaolëken ipëk ïkohmamjai, kunka mëhe, tïkaitot. 62 Masike tëwëtanïmhe Kan pakolon peptahmatonom tamu. Helë katïp tïkai inëlë Jeisuja. Tala mapënukjatot? Tïkai. Ta nïketot ëpëk? 63 Lome tëk tïkailëken Jeisu. Masike mïjalë helë katïp tïkai Kan ulë tëweihem. Këlaisu ka man, Kan mumu? Emna ituwalonumak, tïkai. 64 Masike helë katïp tïkai Jeisu. Këheptëjatëhenmamë. Masike helë tuwalë eitëk. Talëinë Anumhakan apëtunuina Kaliponome Imëkïtpï menejatëi Kolome. Malalë eklotïhtailë imëkï menejatëi, tïkai Jeisu. 65 Masike mëlë panakmatpo tupo tïhahkai Kan pakolon peptahmatonom tamuluja. Helë katïp tïkai inëlë kaliponotomoja. Ipokelanma Kan ekalë. Masike ëtïkatohme ekalënanom panakma hehnë kutatëi? Tuwalë eitëk. Awomi sipanakmatëo. Ipokela Kan ekalë. 66 Masike ta mïketëo ipëk? Tïkai inëlë. Masike helë katïp tëpënukhe inëlë ejahe. Ipokela inëlë, ilëmëpkapok, tïkaitot. 67 Masike ma tïkatïhwëhe Jeisu tëtaklëi ejahe. Malalë Jeisu tuhmo tuhmoi ejahe. Malalë ipoptapakmatïhwë helë katïp tïkaitot. 68 Ënïk mipohnëpjai Këlaisuh, ënïk ëpoptapakma? Tïkaitot Jeisuja. 69 Maa, talïhnao Pitu, pakolotak ëmëmtopoina tëwakamhe. Masike ekatak tïtëi wëlëi Kan pakolon peptahmatonom tamu peito. Masike helë katïp tïkai inëlë Pituja. Jeisu akëlë meha, Kalali pono akëlë, tïkai. 70 Lome uwa, tïkai Pitu inipanakmakome. Ëwomilïja tuwalëla wai tïkai. 71 Moloinë pakolo apulu ekatak tïtëi Pitu. Masike tïwëlën wëlïsija Pitu tënei. Masike helë katïp tïkai inëlë molonkomoja. Jeisu akëlë neha mëi, Nasale pono akëlë, tïkai. 72 Lome mïjalë uwa, tïkai Pitu. Mëklëja tuwalëla wai, tïkai. Malalë ëtïkom tëheptëi eja ahpela man awomi, kapo he tëwesike. 73 Maa, ëkëmnëpsik Pituja tumëkhe ekatalïtom. Ahpela akëlënkom manai. Ëwomi ëpohnëhpoja emnaja, tïkaitot. 74 Masike mïjalë ëtïkom tëheptëi Pituja ahpela man awomi, kapo he tëwesike. Malalë ipokela ïweitop jepoja ahpe ïwaptao, tïkai. Mëklëja tuwalëla wai, tïkai Pitu ejahe. Masike ma ikalïhtao kulasi tëtapamhe. 75 Malalë wantak tïkaimëi Pitu Jeisu katoponpë pëk, kulasi etapamïlale aptao ëhelowao Mëklëja tuwalëla wai mïkei, ikatoponpï pëk. Masike tëwekaktaimëi Pitu. Awolemïla tëhemkuluphe inëlë.

Matiju 27

1 Maa, awainatïhwë Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom tëwëhmomhe Jujanatom tamutom malë, Jeisu uhmotoh pëk tëwëtutopkome. 2 Masike ketike Jeisu tïpïmïpoi ejahe. Moloinë Pantijësi Pailati pakolontak Jeisu tëlëpoi ejahe. Lomani tamu peito Pailati, inimoipotom moiponeme Jujanatomoja. 3 Maa, Jeisu lëmëpkapojatot kanë panakmatpo ipokela tëweitoponpï pëk tëwëtahamai Jeisu ekalëtpon, Julesi. Masike 30 me koutu tïkolokem ekalëimë helep tëwëtïhe. Masike kalakuli tëkalëimëilep eja Kan pakolon peptahmatonom umïtïntomoja, Jujanatom Tamutomoja, huwa. 4 Helë katïp tïkai Julesi ejahe. Ipokelanma wehaken. Ipokan wilëmëpkapojai, tïkailep ejahe. Masike helë katïp tïkaitot. Talala, ëmë hek, tïkaitot. 5 Masike kalakuli ënapëhëmëla iwesikomke wipjah tïkai lomona Kan pakolon peptatao. Moloinë tïtëimëi inëlë ehulumai. 6 Masike kalakuli amikëmëtïhwë helë katïp tïkai Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom. Kalipono lëmëpkapotohme man helë kalakuli. Masike Kan pakolon peptatalïjak, kalakuli enïjak, ënïlïla heitëi tïkai Mosesi Nimilikutpï esike, tïkaitot. 7 Masike mëlë pëk tëwëtutïhwëhe lo tëpekatse ejahe koutu tïkolokem pëk imemnom onamtohme. 8 Masike mïuhpanme mëlë lo eheptëtop hemalë. 9 Masike Kan Omi panakmapotpon nimilikutpï ailë tëwëtïhe. Helë katïp tïmilikhe Sakalajaja mëlë pëk. 30 me koutu tïkolokem pëk, mëklë pëk epetpïma he Isëlëjanatom 10 eitoponpë pëk, imemnom onamtop epekajatot, Kan katoponpë ailë Sakalajaja, tïkai Kan Nimilikpotpï. 11 Maa, tëmpatao Jeisu aptao helë katïp tïkai Pailati, Lomani tamu peito eja. Jujanatom tamume ka man? Tïkai. Masike malënmamë këheptë, tïkai Jeisu eja. 12 Malëla Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom ënapënukula inëlë ipokela tëkalëlïhtao ejahe. Malalë Jujanatom tamutom ënapënukula. 13 Masike helë katïp tïkai Pailati Jeisuja. Ipokela ëwekalë ënipanakmala ka man? Kole ëwekalëtot, tïkai. 14 Lome tëk tïkailëken Jeisu. Masike wanpilop tïkai Lomani tamu peito ipëk. 15 Maa, helë katïp Lomani tamu peito eitop. Wei kuptë, Isepi Epoi Kan Ïtëtoponpë Ukuktoh po pëkënatpë tïnapupotpï tapuwapoimëi eja, apuwapokële Isëlëjanatom katop ailë. 16 Maa, ëtaputopjao Palapasi ëhmelë kaliponotom tuwalë eitop. 17 Masike kaliponotom ëhmomtïhwë helë katïp tïkai Pailati ejahe. Tënon apuwapoimë he manatëo ïja? Palapasi apuwapoimë he ka manatëo? Maa, Jeisu apuwapoimë he, Këlaisume eheptëtpï? Tïkai. 18 Iweitopkomoja tuwalënma Pailati, Jeisu pëk umosiphak tëwesikomkelëken Jeisu uhmopo hetot. 19 Maa, tahmit po, kaliponotom eitoh pëk pohnëptoh po, Pailati ëtïtïhwë ipït omi ekalëimëi tumëkhe ipeito. Helë katïp tïkai. Mëklë pëkëla eikë. Ipoklëken man. Ëhetïheinë mëklë pëk kole wëhelekaptë koko, tïkai. 20 Lome kaliponotomoja Palapasi tupoi Kan pakolon peptahmatonom umïtïntomoja, Jujanatom tamutomoja, huwa. Malalë Jeisu ilëmëpkapok, tïkapoitot ejahe. 21 Lome mïjalë helë katïp tïkai Lomani tamu peito ejahe. Tënon wapuwapoimëja? Tïkai. Masike Palapasi, tïkaitot. 22 Masike helë katïp tïkai Pailati. Tala wïja Jeisu, Këlaisume eheptëtpï? Tïkai. Uwa, wewe topopalaihem pëkëna tuwëpok, tïkaitot ëhmelë. 23 Masike helë katïp tïkai Lomani tamu peito. Ëtïkatohme? Ëtïhkune ipokela iweitohme? Tïkailep. Lome wewe topopalaihem pëkëna tuwëpok, tïkaitot awolemïla tïkëktïmïkome. 24 Masike tïmoji hela iweitopkom tënei Pailatija. Malalë tïpoptëpamhetot. Masike tunake tëhematse inëlë inenekome. Helë katïp tïkai Pailati ejahe. Ipoklëken mëhe. Masike ëtamonmïlëkula wai. Ëmëlamkom hek, tïkai. 25 Masike helë katïp tïkai ëhmelë kaliponotom tïkëktïmïkome. Emna nëtamonmïlëkjai. Malalë emna peinom mënëtamonmïlëkja, tïkaitot. 26 Masike Palapasi tapuwapoimëi Pailatija. Malalë Jeisu pilëpotïhwë Jeisu tëkalëi eja solatitomoja wewe topopalaihem pëkëna tuwëtohme. 27 Masike Jeisu tëlëi Lomani tamu peito solatintomoja tëwëhmomtopkom pona. Masike ëhmelë solatitomoja Jeisu tapuhe. 28 Masike Jeisu tupokai ejahe tïjulemke upomatohme. 29 Malalë tëkïjem umëmtïhwë Jeisu tupjekïmai ejahe. Malalë pïlëo epï haponke tëmjalïptëi ejahe. Moloinë tëhehmukom po tëwëtïhetot ipokehwëi. Helë katïp tïkaitot. Jujana tamuluh, tïhule ilëmëpïla eikë, tïkaitot. 30 Moloinë Jeisu tëkalëi ejahe. Malalë emjalïptëtoponpïke tuptamai inëlë ejahe, pïlëo epï haponke. 31 Moloinë Jeisu pokehwëtïhwë tïjulem tïkïlëmëi ejahe upokelë upomaimëtohme. Moloinë wewe topopalaihem pëkëna tuwëtohme Jeisu tëlëi ejahe. 32 Masike iwekaktalïhtaowëhe Saiman, Sailini pono, tënei ejahe. Masike Jeisu ahmit tëlëpoi eja solatitomoja. 33 Masike Koukata pona tëwëhanukhetot. Helë katïp Koukata katop kuwomikomjao, uputpënpë hapon, tïkai. 34 Masike mëlë po tëwëtïtïhwë tëpelem euku itumhakan malë elïpo heleptot eja. Lome ukuktïhwë ënelïla inëlë. 35 Moloinë wewe topopalaihem pëkëna Jeisu tuwëi ejahe. Malalë jaklawa hapontomke tëwëhetamikaitot uponpï ekamtohme. 36 Moloinë tëwakamhetot Jeisu enetohme. 37 Uputpï epoi ipokela ekalëne pampila tuwëi ejahe. Helë katïp tïkai pampila. Mëhe Jeisu, Jujana tom Tamu, tïkai. 38 Malalë Jeisu ekatak hakëne tëmenamo tuwëi ejahe wewe topopalaihamo pëkëna apëtunuina, ipëwëjinuina, huwa. 39 Masike pinuk pinuk tïkai akwahnanom, Jeisu tïpojiptëi ejahe, huwa. 40 Helë katïp tïkaitot. Kan pakolon pepta jalaka he iwesitpïleh manai, tïkaitot. Malalë 3 melëken ïkohmamjai tïlëmëme tïkahemïtpë manai, tïkaitot. Masike Kan mumume ëwaptao wewe pëkëinë mëtïkïlëmëjai, mïptëimëjai, huwa, tïkaitot. 41 Malalë tïkai Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom. Malalë tïkai Mosesi Nimilikutpï pëk epatënkom, Jujanatom tamutom, huwa. Jeisu tïpokehwëi ejahe. 42 Helë katïp tïkaitot. Tïwëlënkom anïmneleh mëhe. Lome Ëtanïmïla. Isëlëjanatom tamume tëwaptao mënïptëimëja manu. Malonme epona këtïjatëi manu. 43 Kan ponanome wai kunkalep. Masike ise Kan aptao mënapëtome manu, Kan mumume wai ikatpïme iwesike, tïkaitot. 44 Malalë ekatak inuwëtpïkomoja Jeisu tïpojiptëi. 45 Maa, ankomhak aptao tapulunme tëwëtïhe kapu 3 julu pona. 46 Masike 3 julu iwëtïpolïhtao helë katïp anumhak tïkai Jeisu. Eloi, eloi, lama sapaktani, tïkai. Helë katïp katop helë kuwomikomjao. Ïneponanmalïh, ëtïkatohme kunomte? Katop. 47 Masike helë katïp tïkai ekatalïtom. Ilaika amëipe, tïkai. 48 Masike Tuhtume tïtëi kalipono awokpatoh pëk. Masike pïlëo haponke tëpelem euku ijehnatpï tanukhelep eja Jeisu nisukmamelep. 49 Lome helë katïp tïkai tïwëlënkom. Awap. Talanme Ilaika mënmëkja anïmhe. Henetëi, tïkaitot. 50 Moloinë awolemïla woi tïkatïhwë tomole tënokhe Jeisuja. 51 Malonme kamisa pepta, Kan pakolon peptatalï, ëhepolehle tëwehahkanmai kawëinë itïmnak. Malalë lo tïtatalumhe. Tëputom tëwëtakulikai, huwa. 52 Malalë ilëmëpïtpïtom onamtoponpëtom tëwëtapuwaimëi. Malalë kole Kan ponanokomotpëtom towonaimëi. 53 Masike Jeisu onaimëtïhwë tonamtoponpïkomjaowëinë tëwekaktaimëitot. Ipokan ëutë pona, Jelusalem pona, tëwëhalëitot kolankomoja ëhenepoimëi. 54 Masike elamhakënma tëwëtïhe Jeisu enenanom, solatitom umïtïn akëlëntom malë. Helë katïp tïkaitot tïnenetpïkom pëk, lo tatalumtoponpë pëk, huwa. Ahpela Kan mumume neha, tïkaitot. 55 Maa, upaphakëpsik wëlïham enekom pëk. Kalali poinë imëkïtpïtom inamolo Jeisu apëtomatponkom. 56 Istaowëhe Melija, Maktala pono. Malalë tïwëlën Melija, Jemisi je, Josepi je, huwa. Malalë akëlëhe Sepeli peinom je, huwa. 57 Maa, walunak iwëtïtïhwë Alamatija pono tumëkhe, Josepi, tïmïnpalëkem, Jeisu nepatpï. 58 Masike Pailatija tïtëi inëlë Jeisu pun upoi. Masike Jeisu pun tëkalëpoi eja tïpeitotomoja. 59 Malonme Jeisu pun tïjomtëi eja ihjan kamisake, tïkolokemke. 60 Moloinë ihjanjak, tënïme tïnawapotpïjak, tëpu awatpëjak, Jeisu pun tënmai Josepija. Malalë tëpu peptake eta tapuhe eja. Moloinë tïtëimëi inëlë. 61 Molo Melijatom tëwakamhe enekom pëk onamtoponpï ekatao. 62 Maa, hawele, Isepi epoi Kan Ïtëtoponpë Ukuktoh petukwakeptïhwë Pailatija tïtëi Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom, Palasitom malë. 63 Helë katïp tïkaitot Pailatija. Maa, Tamoh, helë pëk wantak nïkaimë emna mëklë ahpan omitpë pëk. Helë katïp kunka ulëhnë tëwaptao. Ëhelowao ikohmamtïhwë ïwonaimëjai kunka. 64 Masike onamtoponpï enepok ëhelowao ikohmamtoh pona. Talanme ipununpï alëimëja inepatpïtom, nawomaimë mënketon malalë kaliponotomoja. Masike ahpe iweitoponpïkom ahpoi ahpe mënëtïjaton malalë, tïkaitot. 65 Masike helë katïp tïkai Pailati ejahe. Ëë, solatitom alëtëk onamtoponpï kulunmananome. Talanme ënikulunmala mantot, tïkai Pailati ejahe. 66 Masike onamtoponpï pona tëwëhalëitot. Malalë onamtoponpï apulu pëk apuwatoponpï pohnëptop tïhe ejahe. Malalë enenanom tïhe ejahe onamtoponpï ekatao.

Matiju 28

1 Maa, Sapati enahtïhwë ihjan wiki ëtïlëmëtop awainalïhtao mëha tïtëi Jeisu Onamtoponpë pona. Melija, Maktala pono, tïwëlën Melija, huwa. 2 Masike itëlïhtaowëhe awolemïla lo tïtatalumhe. Malalë kapunaowëinë ensu tïwïptëi, Kan nenokïtpï tïwïptëi, tëpu kïlïlïkmai. Moloinë tëpu pona tëwakamhe inëlë. 3 Hawem tïkai ensu emït pïpïp tïkahem katïp. Malalë tïkoloke mëwisnë upo sino katïp. 4 Masike tïtatalumhe onamtoponpï enenanom. Ilëmëpïtpï katïp tëwëtïhetot tëlasikomke. 5 Malonme helë katïp tïkai ensu wëlïhamoja. Elamna eitëk, tïkai. Helë tuwalë wai. Jeisu enei mumëktëo, wewe topopalaihem pëkënatpë enei, tïkai. 6 Uwa nai, nawomaimë tïkatoponpï ailë. Ipatatpï enetëkët, ëwumïtïnkom patatpë, tïkai. 7 Masike ëhalëtëk tïnëlë inepatomoja. Helë katïp kaitatëk ejahe. Ilëmëpheinë nawomaimë. Masike tuwalë eitëk, Kalali pona nïtëm ëwakënakome. Masike Kalali po meneimëjatëi, kaitëk, tïkai. Ïu wai kutuwalonumatëo, tïkai ensu ejahe. 8 Masike onamtoponpïjaowëinë asimhak tëwekaktaimëitot. Elamhakleptot. Lome tawaketon malalë. Masike Tuhtume tëwëhalëitot Jeisu nepatomoja ituwalonumatopkome. 9 Lome inepatomoja iwëhalëkomohtao tëpohetot Jeisuja. Helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ëhelepïla eitëk, tïkai. Masike tëhehmukom potoh tëwëtïhe Jeisu empatak epona tëweitopkom enepotohme. Malalë ipuputom tëpëihe ejahe. 10 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Elamna eitëk. Kalali pona Jeisu enetatëkële kaitatëk ïwekïtomoja, tïkai Jeisu wëlïhamoja. 11 Masike wëlïham ëhalëimëtïhwë Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom tuwalonumai tïtëi talankom, Jeisu Onamtoponpë kulunmatponkomlep. 12 Masike Jujanatom tamutom malë Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom ëtutïhwë Solatitom tïkalakuliptëi ejahe helë katïp ikatopkome. 13 Koko emna ïnïkïlïhtao ipununpï tëlëimëi inepatpïtomoja, ikatopkome. 14 Malalë helë katïp tïkaitot solatitomoja. Talanme helë pëk mënipanakme Lomani tamu peito. Masike elamna eitëk. Mëklë malë wala walam emna nëtïjai ëweilanopïlahe iweitohme, tïkaitot. 15 Masike kalakuli tëpëihe onamtoponpï kulunmatponkomoja. Malalë kaitëk ikatoponpïkom ailë tïkaitot kaliponotomoja. Masike mëlë katïp kunehak, kakepïlahnë Jujanatom hemalë. 16 Masike Jeisu katoponpë ailë Kalali pona, ïpï pona, 11 me tëweihamo, inepatom, tëwëhalëi. 17 Masike Jeisu enetpo tëhehmukom potoh tëwëtïhe epona tëweitopkom enepotohme. Lome talankom itapek mëhe talanme, tïkaitot. 18 Masike ekatakëhehle tïtëi Jeisu. Helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ëhmelë kapunalïtom uhpolonme tïlïtpï wai. Malalë ëhmelë lo ponokom uhpolonme tïlïtpï wai, tïkai. 19 Masike ëhalëtëk. Ëhmelë kaliponotom epatatëk. Malalë amëmnëpkatëktot Papak ehetjao, Imumu ehetjao. Ipokan Amole ehetjao, huwa. 20 Malalë ëhmelë imoitëk ïkatoponpï imoipotëk ejahe. Malalë helë ïkatoponpï pëk itenkapamëmëla eitëk. Ëwakëlëhelëken wëtïjai mïhja etïpï pona, tïkai Jeisu tïnepatomoja.

Maki 1

1 Maa, helë ipanakmapophakan ekalë pitëtoponpë Johanuja. Jeisu Këlaisu pëk, Kan mumu pëk. 2 Helë katïp Kan omi tïmilikhe Aisejaja uhpak, Kan Omi panakmapotponuja tïmilikhe. Tuwalë eikë. Ïpeito wenokjai ëwehema petukwai ëtëtop uwap. 3 Helë katïh mënke itënumïn po ekalëne, tïkai. Ëwumïtïnkom elaimatëk. Ehema ipetukwatëk, hapëm tïtëk, huwa, mënke, tïkai Aiseja nimilikutpï Johan pëk. 4 Malonme Johan tïtëi itënumïn pona. Helë katïp tïkai Johan kaliponotomoja. Ëwïpïlïtpïkom ponala ëtïtëk ëwamëmnëpkatopkome ïja, ëwïpïlïtpïkom tenkapamnëhpotohme Kanuja, huwa, tïkai Johan kaliponotomoja. 5 Masike ëhmelë Julija lon ponokom tïtëi Johan omi panakmai. Malalë Jelusalem ponokom tïtëi. Malalë talïhnak tïwïpïlïtpïkom tëheptëi ejahe. Tïwïpïlïtpïkom eheptëtïhwë ejahe aptao tëmëmnëpkaitot Johanuja Jolankuwak. 6 Maa, tëhemïimë pupotïnpë akapïtpëke tëwëtupomai Johan, kameu pupotïnpë akapïtpëke. Malalë tëhemïimë pitpëke tëwewakïmïptëi inëlë. Malalë ëlukëjumïimë tëhe Johanuja. Wanë malë tëmei eja. 7 Helë katïp tëkalëi Johanuja. Maa, ëkëmnë mënmëkja juhpolon. Lome isapatun ënipilopkala wai ipilopkanepokela ïwesike. 8 Masike tunakuwaklëken kuwamëmnëpkatëo. Lome tumëktïhwë Ipokan Amoleja ëwamëmnëpkapojatëo, tïkai Johan. 9 Masike Nasale poinë tumëkhe Jeisu. Kalali po Nasale. Malonme Jolankuwak Jeisu tëmëmnëpkai Johanuja. 10 Masike tunakuwaowëinë iwëhanukëmëlïhtao kapu apuwa tënei eja. Malalë mëklë pona pëtïimë katïp Ipokan Amoleja ïptë tënei eja. 11 Moloinë helë katïp tïkai omi kapunak. Ïmumu manai ïnipïnïn. Ëpëk jamephakënma wai, tïkai omi. 12 Moloinë itënumïn pona Jeisu tënokhe Ipokan Amoleja. 13 Masike 40 me tïkohmamhe Jeisu itënumïn po, mëkpalë patao, tukukuluhtao Seitënuja. Masike ensutom tumëkhe Jeisu apëtomai. 14 Maa, Johan apupotïhwë Helotija aptao Kalali pona tïtëi Jeisu, ipanakmapophakan ekalëtop ekalëi Kutamukome Kan Ëtïtoh pëk. 15 Helë katïp tïkai inëlë. Umëkpo man Kutamukome Kan Ëtïtop. Masike ëwïpïlïtpïkom ponala ëtïtëk. Ipanakmapophakan ekalëtoh pona eitëk, tïkai. 16 Maa, Kalali etpitailë tïtëlïhtao Saiman tënei Jeisuja, akon malë, Antulu malë. Ka pëkënkome inamolo. Masike ka simpo pëktot. 17 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Jakëlëntome eitëk, tïkai. Kaliponotom pëkënkome kuwïjatëi ka pëk ëweitoponpïkom katïp, tïkai Jeisu ejahe. 18 Masike tïpijawaimënkom tïnëmëi ejahe Jeisu akëlë tëwëhalëtopkome. 19 Moloinë tïtëimëhehnë Jeisu. Malonme Jemisi tënei eja, Johan, huwa, Sepeli peinom. Kanawajaotot tïpijawaimënkom pëtukwa pëk. 20 Masike tëmëipatïhwëhe kanawajao tïjumkom tïnëmëi ejahe, ipeitotom malë, Jeisu akëlë tëwëhalëtopkome. 21 Masike Kapïnïjan pona Jeisutom tïtëi. Masike Sapati po Jujanatom ëhmomtoptak tëwëmëmhe Jeisu epahe he. 22 Masike mëk, tïkahenma ipanakmatponkom tëpatoponpïkom pëk eja. Mosesi Nimilikutpï pëk tëpananomkom katïpïla iwesike, tohpojankomoja tëpatopkom katïp iwesike, huwa. 23 Maa, iwëhmomtopkomtao ipokepïn amoleke talïhem. 24 Masike helë katïp tïkëktïmhe inëlë. Jeisuh, Nasale ponoh. Emna pëkëla eikë. Ëtïkatohme man emna pëk? Emna uhmoi ka mumëk? Ëweitopoja tuwalë wai. Ipokan manai, Kan nenokïtpï, tïkai. 25 Masike tëh kaikë, tïkai Jeisu eja. Ëwekaktakële hek mëklëjaowëinë, tïkai. 26 Masike eluwa talimai ipokepïn amoleja. Malalë awolemïla tïkëktïmtïhwë eluwajaowëinë tëwekaktaimëi inëlë. 27 Masike wanpilop tïkai kaliponotom. Helë katïp tëwëtuhetot ëheme. Tala nëtïlï? Isjan kat helë epatop? tïkaitot. Awolemïla awomi esike ipokepïn amoletom ekaktanïhpoja Jeisu. Masike awomi mojatot, tïkai. 28 Masike tïnëlë awolemïla iweitop tïpanakmai ëutë kuptë tëweihamoja, Kalali ponokomoja. 29 Moloinë Jujanatom ëhmomtoptaowëinë tëwekaktaimëtïhwëhe Saiman pakolontak tëwëmëmhe Jeisutom. Pakolohmato Saiman, Antulu, huwa. Mëha Jeisu akëlë, Jemisi, Johan, huwa. 30 Ëtap Saiman wotpï. Wamela inëlë, tïjephenma. Masike wamela iweitoh pëk Jeisu tïtuwalonumai Saimantomoja. 31 Masike Saiman wotpï ekatak tïtëi Jeisu. Amo pëk wëlïi tïpïmsihmai Jeisuja. Masike tijepkepëmëi inëlë. Masike tïwïptëimëi inëlë ewetsehe. 32 Moloinë ikohmamtïhwëpsik aptao ëhmelë tïwë tïwë tïnilëhkamo tënephe kaliponotomoja Jeisu pona. Malalë jolohke talïhamo tënephe ejahe. 33 Ëhmelë Kapïnïjan ponokom tëwëhmomhe Saiman pakolontak ëmëmtop ekatak. 34 Masike kolenma tïwë tïwë tïnilëhkamo ipok tïlëmëi Jeisuja. Malalë kole joloktom tëkaktanïhpoi eja. Malalë joloktom tïnukepkai eja, tëja tuwalë iwesikomke. 35 Maa, awainalahnë aptao tëtomamhe Jeisu. Masike pakolontaowëinë tïtëi inëlë itënumïn pona. Itënumïn po tëwaptao Kanuja tëwëtuhe inëlë. 36 Masike Jeisu enei tïtëi Saimantom. 37 Masike Jeisu eneimëtïhwë ejahe aptao helë katïp tïkaitot Jeisuja. Kaliponotomonma ëwupija, tïkaileptot. 38 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Aikom. Ëutë kuptë Kan Omi ekalë he wai. Mëlë ekalëi imëkïtpï wai, tïkai. 39 Masike ekalëi tïtëi Jeisu Kalali polo, Jujanatom ëhmomtop kuptë. Malalë joloktom tëkaktanïhpoi eja. 40 Moloinë ëlekëimehpan tumëkhe Jeisuja. Tëhehmu po tëwëtïhe inëlë Jeisu empatao. Helë katïp tïkai inëlë Jeisuja. Ëlekëimëmna jïlëmë he ëwaptao ëlekëimëmna kïkële, tïkai. 41 Masike pïnapophak ëlekëimëhpan tënei Jeisuja. Masike hulë tïkai Jeisu ëlekëimëhpan tïmelekai. Moloinë helë katïp tïkai Jeisu eja. Ëë, ëlekëimëmna mëtïlëmëjai, tïkai. 42 Masike ma ikatïhwë ëlekëimëmna tëwëtïlëmëi ëlekëimëhpanutpë. 43 Moloinë awolemïla utïhwë ëlekëimëhpanutpë tënokëmëi Jeisuja. 44 Helë katïp tïkailep Jeisu eja. Wame ëwïlëmëtoponpï pëk ënekalëimëla eikë. Kan Pakolon Peptahmatojalëken ëhenepotale. Moloinë Mosesi katoponpë ailë Kanuja ënekalë ekalëk wame ëwïlëmëtoponpï pëk tuwalë tïwëlënkom eitohme, tïkai. 45 Lome ipok tëwëtïlëmëtoponpï ënëkalëkepïla inëlë. Masike ëutëna ïtëimëpolola tëwëtïhe Jeisu. Itënumïn polëken tëwëtïhe inëlë. Lome Jeisuja tëwëhalëi ëutë kuptë tëweihamo.

Maki 2

1 Maa, kolepsik awainatïhwë Kapïnïjan pona tïtëimëi Jeisu. Masike tïpakolontao man Jeisu kanë tïpanakmai kaliponotomoja. 2 Masike tïhulela kolenma kaliponotom tëwëhmomhe pakolotak. Kolenma tëwesikomke ipatalïmna tëwëtïhetot. Pakolo eta malë tapuhe ejahe kole tëwesikomke. Masike Kan Omi tëkalëi Jeisuja inipanakmakome. 3 Malonme takï takïphem tënephe ejahe. 4 me enemnanom. 4 Lome kolenma kaliponotom tëwëhmomhe esike Jeisu ekatak alëtohpola tëwëtïhe. Masike pakolo tëtaptëi ejahe Jeisu epoi. Etaptëtïhwë ejahe aptao takï takïphem tënïptëi ejahe etat po Jeisu ekatak. 5 Masike tëpona iweitopkom enetpo helë katïp tïkai Jeisu takï takïphemïja. Kamih, ëwïpïlïtpïtom walimei, tïkai. 6 Masike helë katïp tïkai pakolotao ewakamïtpïtom, Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkom, ëhejalëken. 7 Ëtïkatohmene Kan katïp ëtïlï he mëhe? tïkaitot Jeisu pëk. Ënïkne kuwïpïlïtpïkom alimaponeme? Uwa, Kanlëken kuwïpïlïtpïkom alimaponeme man, tïkaitot ëheja. 8 Lome tïloptao iwëtulukom tuwalë Jeisu. Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ëtïkatohme ïpëk mëtujatëo? tïkai. 9 Tala ïka he manatëo takï takïphemïja? Tënon ahpoi ïwomi mipohnëpjatëo? Ëwïpïlïtpïtom walimei ïkatop ahpoi kane ëtanïmkë, ëwetat anïmkë, ïtë ïtëkële ïkatop? tïkai. 10 Kan katoponpë ailë kaliponotom wïpïlïtpë alimaneme man Kaliponome Imëkïtpï talë lopo. Masike ma ïweitop wenepojai ëjahe, tïkai Jeisu ejahe. Masike ma tïkatïhwë helë katïp tïkai Jeisu takï takïphemïja. 11 Ëtanïmkë, ëwetat anïmkë, ïtëkële ëpakolontak, tïkai Jeisu eja. 12 Masike tïnëlë tëwëtanïmhe inëlë. Tëtat tanïmëmëi eja. Pakolotaowëinë tëwekaktaimëi inëlë ëhmelë tëneheme. Masike mëk, tïkai enenanom. Malalë ipoh Kan tëkalëi ejahe. Mala ënenelanma hehatëken, tïkaitot. 13 Moloinë pakolotaowëinë tëwekaktaimëi Jeisu tuna etpitak tïtëtohme. Masike kole kaliponotom tïtëi Jeisu ekatak. Masike tëpaitot Jeisuja. 14 Moloinë tïtëimëhemë Jeisu. Masike tïtëimëlïhtao aptao tïtamukom kalakulin apëine tënei eja, Lipai tënei, emaminumtoptao iwaptao. Apejësi mumu Lipai. Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Jakëlënme eikë, tïkai. Masike tëwëtanïmhe inëlë Jeisu akëlë tïtëtohme. 15 Masike Lipai pakolontak tëwëhalëitot ëtukhe. Masike Jeisutom akëlë tëwëtukhe kole tïtamukom kalakulin apëinanom. Malalë akëlëhe tëwëtukhe kole Jujanatom eitop ailëla tëweihamo. Kolenma inamolo, Jeisu kuptëlë imëkïtpïtom. 16 Masike tïtamukom kalakulin apëinanom akëlë iwëtuku tënei Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkomoja, Palasitomoja, huwa. Jujanatom eitop ailëla tëweihamo akëlë iwëtuku tënei ejahe. Masike helë katïp tïkaitot Jeisu nepatomoja. Ëtïkatohme Jeisu nëtukja tïtamukom kalakulin apëinanom malë, emna eitop ailëla tëweihamo malë, huwa? tïkaitot. 17 Masike ma ikakom panakmatpo helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ëpinëptën hela man wamankom. Wamemnomlëken man tëpinëmnanomkom he, tïkai. Masike ipokankom pëkëla wai. Tïwïpïlïtpïkom ponala ipokemnom ïlëmëpoi imëkïtpï wai, tïkai Jeisu ejahe. 18 Maa, ëtukulapitëlëhken Johan nepatom, Palasitom malë. Masike Jeisuja tumëkhetot. Helë katïp tïkaitot eja. Ëtïkatohme ëtukula Johan nepatom, Palasitom malë? Malalëla man ënepatom mënëtukja, tïkaitot Jeisuja. 19 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ëtukula ka tïpïtahem enei imëkïtpïtom tëkëlëhehnë tïpït apësitpon aptao? Uwa, istaowëhe tïpït apësitpon aptao mënëtukjatot, tïkai Jeisu ejahe. 20 Lome tïpït apësitpon ïtëimëtïhwë aptao ëtukula mënëtïjatot, tïkai Jeisu ejahe. 21 Malalë tupo ënapulëmëla man kalipono ihjanke, mënisahkapoimëja malalë ihjan. Masike akename iwehahkatoponpï mënisahkapoja hemele isiptëimëtoponpï, tïkai Jeisu ejahe. 22 Malalë tïlïhan ënopkala man kalipono uhpakatjak tëhem pitpëjak. Topkai aptao mënehahke enï, tëpelem euku mënëhkamja malalë. Malalë enïtom ipokela mënëtïja. Masike ihjanjak tïlïhan opke ëhkamïla okï eitohme, ehahkala enï eitohme, huwa tïkai Jeisu ejahe. 23 Maa, wantëlëpsik aptao, Sapatitao, tëpïhamohtailë tïtë tïtëi Jeisutom. Masike tëwëhalëkomohtao polok epelï tupëtse Jeisu nepatomoja tïnakukome. 24 Masike helë katïp tïkai Palasitom Jeisuja. Ënepatom enek. Ëtïkatohme Sapatitao Mosesi Nimilikutpï ënimojilanetot? tïkaitot. 25 Masike helë katïp tïkai Jeisu Palasitomoja. Tëpëtunkephe Teipëtom eitoponpë pëk ënitïpkala ka manatëo, tëpëjephe iwaptaowëhe? 26 Kan pakolontah kunëmëm Kan pakolonuhmatonom tamume Apijata aptao. Masike Kanuja tëkalëhem tëkhe eja, Mosesi Nimilikutpï ailëla. Malalë mëlë uluke tëkëlëntom tupai eja. Kan pakolonuhmatonomlëken mëlë ulu ëkjalep. 27 Moloinë helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu. Akename kalipono tïhe Kanuja. Moloinë Sapati tïhe eja, tuwenkele kaliponotom eitohme. 28 Masike Sapatihmatome man Kaliponome Imëkïtpï, tïkai Jeisu Palasitomoja.

Maki 3

1 Moloinë Jujanatom ëhmomtoptak tëwëmëmëmëi Jeisu. Molo ëhmomtoptao amotkinan. 2 Masike Jeisu tënei kaliponotomoja. Talanme Sapatitao ipoh kalipono ïlëmëja, tïkaitot ëheja ipokela Jeisu ekalë he tëwesikomke. 3 Masike helë katïp tïkai Jeisu amotkinanuja. Ëtanïmkë. Ilamnak ehapëkak, tïkai. 4 Malonme helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Mosesi Nimilikutpï ka simoijatëo Sapatitao ëpëtomatse kuwaptaowëhe? tïkai. Maa, ëpëtomatëla kuwaptaowëhe ken? tïkai. Malalë Mosesi Nimilikutpï ka simoijatëo Sapatitao pïnapophah kalipono tënei kujahe aptao? tïkai. Maa, ilëmëpkapohe he kuwaptaowëhe ken? tïkai Jeisu ejahe. Lome tëk tëk tïkailëkentot. 5 Masike asikame tëwëtïhe Jeisu kaliponotom eneponopkame. Tïpanakmala iwesikomke etumhakënma Jeisu wanë tëwëtïhe. Masike helë katïp tïkai Jeisu eluwaja. Hulë kaikë, tïkai. Masike hulë tïkai inëlë. Masike hulë ikalïhtao ipok tëwëtïlëmëi amo, amo etato katïp. 6 Masike ëhmomtoptaowëinë tëwekaktaimëi Palasitom. Tïnëlë Helotitom pona tëwëhalëitot Jeisu uhmotoh pëk tëwëtutopkome. 7 Moloinë Kalali etpitak tïtëi Jeisu, tïnepatom malë. Malalë kolenma Kalali ponokom tïtëi Jeisu kuptëlë, Julija ponokom malë. 8 Malalë Jelusalem ponokom tïtëi. Malalë Ailumija ponokom tïtëi. Malalë Jolan etato ponokom tïtëi. Malalë Taili pëk mëjela tëweihamo tïtëi, Sailan pëk mëjela tëweihamo tïtëi, huwa. Kolenma tïtëi Jeisu enei awolemïla iweitop tïpanakmai ejahe esike. 9 Masike kolenma kaliponotom tëwëhmomhe esike helë katïp tïkai Jeisu tïnepatomoja. Kaliponotom ïpatakei. Masike kanawa eneptëk kanawajao ïweitohme, tïkai. 10 Malonme kolenma wamemnom ipok tïlëmëi Jeisuja. Masike ëhjapëk tïnilëhkamo tëwëhmomhe Jeisu meleka he tëwesikomke. 11 Malalë ipokepïn amoleke talïhamo. Jeisu enetpo tëwëtuhmoitot empatak. Kan mumume manai, tïkaitot tïkëktïmïkome. 12 Masike aowënokom tëihe Jeisuja. Jeheptëla nai eitëk, tïkai Jeisu ejahe. 13 Maa, wantëlëpsik aptao ïpï pona tïtëi Jeisu. Malonme tïnisanotom tëmëipai eja. Masike Jeisu ekatak tëwëhmomhetot. 14 Masike 12 me tëkëlëntom tïhe eja. Malalë Kan Omi ekalënanome tïna tïnalëpotome tïhetot eja. 15 Masike awolemïla iweitopkom tïhe eja, wame tïwë tïwë wamela iwesitpïtom ïlëmëpotohme ejahe, joloktom ekaktanïhpotohme ejahe, huwa. 16 Moloinë Pitume Saiman tëheptëimëi Jeisuja. 17 Malalë Powaneukësime Sepeli peinom tëheptëimëi eja. Mëha Sepeli peinom, Jemisi, Johan, huwa. Helë katïp Powaneukësi katop kuwomikomjao, tëhetonkamo tïkai. 18 Maa, Antulu, Pilipi, Patalamu, Matiju, Tamisi, Jemisi. Apejësi mumu Jemisi. Talijësi, Saiman. Tïwëlënkomoja tïhtalïptëkom hepïn Saiman. 19 Maa, Julesi Isakalati, Jeisu ekalëne. Moloinë pakolotak tëwëmëmhetot. 20 Masike pakolo ekatah kaliponotom tëwëhmomëmëi. Masike emtapikapololanma Jeisutom. 21 Masike ëtukula iwesikomke Jeisu pëk tëwekaktai iwekïtom. Iwepohnëptopomïn katïh man, tïkaitot Jeisu pëk. 22 Malalë helë katïp tïkai Jelusalem poinë imëkïtpïtom. Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkom. Peusëpëke talïhe man. Masike jolok tamu katop ailë joloktom ekaktanïhpoja, tïkaitot Jeisu pëk. 23 Masike helë katïp tïkai Jeisu kaliponotomoja. Tëkalëhem haponke kaliponotom tëpai eja. Talahku ëheme Seitën nëhekaktanïpja? tïkai. 24 Kaliponotom ëheile ëheme aptao mënahpojanmetëo man tïwëlënkom. 25 Malalë pakolotalïtom ëheile ëheme aptao mënëtakpapja manutot. 26 Malalë manu man Seitën, ëheile ëheme aptao mënëhpeitoke manu, tïkai. 27 Malalë anumhakan pakolontak ëmëmïla manu man imïnpalë amiku he tëweihem. Lome, anumhakan pïmïtïhwë imïnpalë amikja, tïkai Jeisu. 28 Masike helëhnë tuwalë eitëk. Ahpela wai, ëhmelë kaliponotom wïpïlïtpë pëk manu mënitenkapamja Kan. Malalë ipokela inekalëtpïkom pëk manu mënitenkapamja Kan. 29 Lome ipokela Ipokan Amole ekalënanom wïpïlïtpë pëk man itenkapamïla Kan. Kan asikalun awolemïpïn ënapëikepïlalëhken man malalon, tïkai Jeisu kaliponotomoja. 30 Mëlë katïplëken tïkai Jeisu ejahe, ipokepïn amoleke talïhe man, tïkai iwesikomke. 31 Moloinë pakolo ekatak tumëkhe Jeisu je, imeitïtom malë. Tëwehapëkaitot pakolo ekatao. Masike Jeisu tëmëipapoi ejahe. 32 Masike helë katïp tïkai ekatak ewakamïtpïtom Jeisuja. Mon man ëja, ëmeitïtom malë, Ëhe mantot, tïkai. 33 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Talankomne mamah katïp? Malalë talankomne ïmeitïtom katïp? tïkai. 34 Malonme ma tïkatïhwë helep helep tïkai Jeisu tëkatak ewakamïtpïtom enei. Moloinë helë katïp tïkai inëlë tëkatalïtom pëk. Mëham man mamah katïp, ïmeitïtom katïp, huwa, tïkai. 35 Kan Omi moinanom man ïmeitïtome, ïwëlïsitome, mamakme, huwa, tïkai Jeisu ejahe.

Maki 4

1 Maa, Kalali etpitao kaliponotom tëpaimëhemë Jeisuja. Lome kolenma kaliponotom tëwëhmomhe esike kanawajak tëwëtïhe Jeisu. Masike ilamnakëpsik Jeisu tëwëtïhe. Tuna etpitao kaliponotom. 2 Masike tëkalëhem haponke kole eitoptom pëh kaliponotom tëpai eja. Helë katïp tëpaitot eja. 3 Maa, kupanakmatëk. Tuwalë eitëk. Tïtupinah kalipono tïtëi tëpïhem epï palakai. 4 Masike epï palakalïhtao ëhema etpitao sakpululu tïkai tëpïhem epï ipëmëpïn pona. Masike tëpëlamo tumëkhe epïhe. 5 Malalë tëpu ahmotak sakpululu tïkai tëpïhem epï. Malonme tamitailep epï tëpu ahmotao. Lome jahpine lo. 6 Masike sisi ëhanuktïhwë talejepëmëi iloptak itëtopomna imit esike. 7 Malalë tëkïjamohtak sakpululu ikatpï ëtïlïla kopïnïhtao esike. Masike epetala inëlë. 8 Lome ipokan pona ipalakatpï tëwëtïhe. Masike kole epelï tëwëtïhe, talan 100 me, talan 60 me, talan 30 me, huwa, tïkai Jeisu ejahe. 9 Moloinë helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu ejahe. Panakmatse ëwaptaowëhe mipanakmetëi, tïkai. 10 Maa, ëkëmnëpsik ekatalïla Jeisu ëtïlëmëtïhwë tëkalëhem hapon pëk tïtuwalonumakom he tëwëtïhe Jeisu akëlëntom, 12 me tëweihamo malë. 11 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Kaliponotom Tamume tëwëtïtoh pëk inipanakmaptëkom pëk, ëtuwalonumetëo Kan. Malëla man tëponala tëweihamo ënituwalonumala. Masike tëkalëhem haponlëken panakmapoja ejahe. 12 Ënetseleptot. Lome ënetëmnom katïptot, tïnenetpïkom pëk ënipohnëpïla. Malalë panakmatseleptot. Lome panakmatëmnom katïp tïnipanakmatpïkom pëk ënipohnëpïla. Malëla iwaptaowëhe Kan pona manu mënëtïjatot. Malalë iwïpïlïtpïkom pëk mënitenkapamja manu Kan, tïkai Jeisu ejahe. 13 Moloinë helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Helë tëkalëhem hapon pëk ënipohnëpïla ka mehatëo? Mëlë pëk ënipohnëpïla ëwaptaowëhe tala manu mipohnëpjatëo tïwëlënkom pëk? tïkai. 14 Maa, Kan Omi epïme ipanakmapone, tïkai Jeisu. 15 Masike ëhema etpitak sakpululu ikatpï katïh man Kan Omi panakmatponkom. Lome tïnëlë Seitën mënmëkja ewanëkomjak epïmatï ïkïlëmëi. 16 Malalë tëpu ahmotak sakpululu ikatpï katïh man Kan Omi apësi hankomlep. Ëhewake Kan Omi tëpëihelep ejahe. 17 Lome iloptakëhe ëtïlïla esike tïhulela tëweitoponpïkom pona tëwëtïlëmëitot ipoptëja tëpotïhwëhe. Malalë towohanëmatïhwëhe Kan Omi pona tëweitopkom pëk, tïkai. 18 Malalë tëkïjamohtak sakpululu ikatpï katïh man awolemïlala Kan ponanokom. Kan Omi tïpanakmailep ejahe. 19 Lome kole iwëhelekaptëtopkom. Malalë mïnpalë pëk tëwëheuhnëphetot. Malalë ëtïkom pëk mënëhewakmetot. Masike Kan Omi tïlomoikapoimëi ejahe. Masike epetala tëkulephe Kan Omi aowëhe, ipok eitoptom ënïpola tïkai. 20 Malalë ipokan pona ipalakatpï katïh man Kan Omi panakmatponkom. Masike Kan Omi apëitïhwë ejahe aptao tumoi tëpelem katïh mënëtïjatot. Masike kole ipok eitoptomohpetot. Talan 30 me, talan 60 me, talan 100 me huwa, tïkai Jeisu ejahe. 21 Moloinë helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu. Ëtïkatohme hawem katoh ponme kaliponotom? Ëlimak opikai tïtohme? Uwa, Maa, tëtatkom opikai tïtohme ken? Uwa, ahmit pona mënïjatot. 22 Malalë kaliponotom nonamïtpï umakaimëja Kan wantë. Malalë wotao kaliponotom nïlïtpïtom umakaimëja Kan. 23 Masike panakmatse ëwaptaowëhe mipanakmetëi, tïkai Jeisu ejahe. 24 Moloinë helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu ejahe. Pëtuku ënipanakmatpïkom pëk ipohnëptëk. Tïwëlënkomoja ënekalëtpïkom katïh mapëhjatëi. Malalë panakmatse ëwaptaowëhe ënekalëkepïla manu man Kan ëjahe. 25 Masike ihme tëweihamoja ënekalëkepïla man Kan. Malëla ihmela hapon tëweihamoja ihmepsik iweitopkom ïkïlëmëja, tïkai Jeisu ejahe. 26 Moloinë helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu. Maa, tïtupi po kaliponoja tëpïhem epï epïmatoponpë katïh man Kutamukome Kan Ëtïtop, tïkai. 27 Masike koko mënïnïkja tëpïhem epïmatpon. Malalë awainalïhtao mënetomamja inëlë. Malëhken inëlë. Masike wantëlëpsik tëpïhem epï mënekakte, mënepete, huwa. Masike tala nëtïja? mënke epïmatpon, tuwalëla tëwesike. 28 Uwa, tëpïhem ïponeme man lo, tïkai Jeisu. Akename epïpsik mënekakte lohtaowëinë. Moloinë mënepete. Moloinë mënëtïja tëpïhem, tïkai Jeisu. 29 Masike tëpïhem akpilamtïhwë aptao imomhe mëntëja tëwëtïhe tëpïhem esike, tïkai Jeisu. 30 Moloinë helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu. Ëtï pole Kutamukome Kan Ëtïtop hekalëjatëo? Malalë ëtï katïmne? tïkai. 31 Uwa, mësëtë epï katïh man Kutamukome Kan Ëtïtop. Apsikïnmaleh man mësëtë epï. Apsikanumnanma man lo kuptë. 32 Lome tïtupinak epï epïmatïhwë kaliponoja aptao peptame mënëtïja ëhmelë tëpïhamo epï ahpoi. Malalë junmenma amahtom mënëtïja. Masike amatao tupokom ïja tëpëlamotom, tïkai Jeisu ejahe. 33 Mëlë katïp kole tëkalëhem haponke Kan Omi ekalëne Jeisu ejahe ipanakmahe iwesikomke. 34 Tëkalëhem haponlëken tëkalëi Jeisuja kaliponotom nipanakmame. Lome kaliponotom ëhalëimëtïhwë tïnepatom tïtuwalonumaimëi eja ëhmelë tïnekalëtpïtom pëk. 35 Moloinë mëlëlëtao, walunak iwëtïtïhwë, helë katïp tïkai Jeisu tïnepatomoja. Aikom etato pona, tïkai. 36 Masike kaliponotom enokëmëtïhwë etato pona Jeisu tëlëi inepatomoja. Malalë tïwëlënkom tëwëhalëi tïkanawakomjao. 37 Malonme taun tamu tumëkhe. Malalë kanawa talïptëi sipaluja. Tupkenma tuna tëwëtïhe kanawajao. 38 Antïkïlïina Jeisu tïnïkhe. Uputpï ahmit po Jeisu uputpë. Masike Jeisu tëtomamkai inepatomoja. Helë katïp tïkaitot eja. Tamoh, kuwëmëmïkom kane ipok ëja? tïkaitot Jeisuja. 39 Masike tëwëtanïmtïhwë taun tëtalepai eja. Ëwapënak, tïkai Jeisu sipaluja. Masike taun tëpënaimëi, sipalumna pëtuku tëwëtïlëmëi. 40 Moloinë helë katïp tïkai Jeisu tïnepatomoja. Ëtïkatohme elamhak manatëo? Ëtïkatohme Kan ponala manatëo? tïkai. 41 Masike wanpilop tïkahenmatot. Ëhejalëken tëwëtuhetot Jeisu pëk. Talane mëhe? Awomi moikohek taun, sipalu malë, tïkaitot Jeisu pëk.

Maki 5

1 ëkëmnëpsik Kalali etato pona tëwëhapëihe Jeisutom, Katalinitom lon pona. 2 Masike kanawajaowëinë iwëhanukuluhtao ëkep enïjaowëinë tëwekaktai eluwa Jeisuja tïtëtohme. Ipokepïn amoleke inëlë. 3 Malalë ëkep enïjaolëken tëweihem inëlë. Malalë epïmïpola inëlë. Ketike tïpïmïhelep kaliponotomoja. 4 Kolenma ipïmïtoponpïtomlep. Lome keti tëpëtse eja, tomo pïmïtop. Malalë tëwasi pïmïn malë tëpëtse eja. Masike epïmïpola iwesike ipëkëla kaliponotom tëwëtïhe. 5 Masike ikohmamï kuptë awaina kuptë, ïpï pona tïtëi inëlë, ëkeh pata polo tïtë tïtëi, huwa. Malalë tïtë tïtëlïhtao tïkëktïmhe inëlë. Malalë tëpuke tëwewïwïpkai inëlë. 6 Lome Jeisu mëkï enetpo tïnëlë tïtëi inëlë Jeisuja. Tëhehmu po tëwëtïhe inëlë Jeisu empatak. 7 Helë katïp tïkai inëlë awolemïla. Jeisuh, uhpolonumïn mumuluh, Kan mumuluh. Ëtïkatohme ïpëk mumëk? Ïwohanëmala nai eikë. Ma wïkei ëja kapunalï ehetjao, tïkai eluwa tïkëktïmïme. 8 Mëlë katïp tïkai inëlë tëwënotom tëtalepai Jeisuja esike, ipokepïn amoleh, eluwajaowëinë ëwekaktatëkële, tïkai Jeisu aowënotomoja esike. 9 Moloinë helë katïp tïkai Jeisu eja. Ënïk man? tïkai. Masike helë katïp Jeisu tëpënukhe eja. Itïpkapolanma man jehet kolenma emna esike, tïkai inëlë Jeisuja. 10 Masike awolemïla Jeisu tuhe eja imepïn pona tënokïlahe iweitohme. 11 Maa, ipëkëhe mëjela kolenma pëinëkëimëtom tëwëtukukom pëk ïpï ehenao. 12 Masike helë katïp tïkaimëhehnë joloktom Jeisuja. Emna enohkë pëinëkëimëtomjak emna ëmëmtohme, tïkaitot. 13 Masike tënokhetot Jeisuja. Masike eluwajaowëinë tëwekaktatïhwëhe aptao pëinëkëimëtomjak tëwëmëmhe ipokepïn amoletom. Masike ïpï ehenaowëinë asimhak puluh puluhme tëwëhalëitot tunaja. Tunakuwatak tëwëmëmhetot, tïlomoitot, huwa. Talanme 2,000 me inamolo. 14 Masike mëlë enetïhwë ëutëna tëwëhalëimëi pëinëkëimë ewetïtponkom ekalëimëi. Ëhmelë molonkomoja tëkalëimëi ejahe. Masike enei tïtëitot. 15 Masike Jeisu tënei ejahe, jolohke talïhemïtpë malë. Kolome inëlë Jeisu ekatao tupoke. Malalë tëwepohnëptopke tëwëtïlëmëi inëlë. Masike elamhak tëwëtïhetot. 16 Masike kolenma joloktomke talïhemïtpë ipok ïlëmëtoponpë pëk tïtuwalonumaitot enetponkomoja. Pëinëkëimëtom eitoponpë malë tëkalëimëi ejahe. 17 Masike Jeisu tuhe ejahe tïlonkom poinë iwekïlïmaimëtohme. 18 Masike kanawajak Jeisu ëtïlëmëtïhwë Jeisu tëtalepai jolohke talïhemïtëja akëlë ïtë he tëwesike. 19 Lome uwa, tïkai Jeisu eja, ïtëkële ëwekïtomoja, ëwakëlëntomoja, huwa Kanuja ipok ëwïlëmëtoponpï pëk ekalëtale ejahe. Pïnapophak ëwenetoponpï ekalëtale, tïkai Jeisu eja. 20 Masike tïtëimëi inëlë. Jeisuja ipok tïlëmëtoponpï tëkalëimëi eja Tëkapoli ponokomoja. Masike mëk tïkai ëhmelë ipanakmaimëtponkom. 21 Maa, etato pona Jeisu ïtëimëtïhwë kolenma kaliponotom tëwëhmomhe Kalali etpitak Jeisu ekatak. 22 Malonme Jeisuja tumëkhe Jujanatom ëhmomtopohmato. Ehet Jailë. Masike Jeisu enetpo tëhehmu po tëwëtïhe inëlë, Jeisu empatak. 23 Awolemïla Jeisu tuhe eja. Jemsilïpsik mënilëmëpja, tïkai. Masike pïnapophak emna enek. Epona ëwamo tïta wame iwëtïlëmëtohme, awonaimëtohme, tïkai. 24 Masike akëlë tïtëi Jeisu. Malalë ëhjapëh kolenma kaliponotom tëwëhalëi Jeisu kuptëlë. 25 Istaowëhe wëlïi mïuwimëhpan. 12 me tïweinai mïuwimëhpe iweitop. 26 Malalë kolenma iwëhepinëhpotoponpïlep ëpinëptënkomoja. Malalë ëhmelë tïkalakulin tënatkai eja tëpinëmnanom epetpëme. Uwanma, uwame ëtïlëmëla wëlïi, apënalanma inilëku. 27 Masike Jeisu mënmëkja kanë tïpanakmai eja. Masike Jeisu mëkïlïhtao tïtëi wëlïi ikuptëlëntomohtailë. Masike Jeisu waliptao tëwaptao Jeisu up tïmelekai eja. 28 Helë katïp tïponëphe wëlïsija. Mëklë upo melekatpo wame manu wëtïlëmëjai, tïkai. 29 Masike Jeisu upo melekatpo imïu tëpënaimëi. Masike wame tëwëtïlëmëtoponpï tuwalë tëwëtïhe inëlë. 30 Lome awolemïla tëweitopoja wame tïlëmëtoponpï tuwalë tëwëtïhe Jeisu. Masike tëwelamaimëi inëlë kolankomohtao, tïmelekatpon enei. Ënïk jupo meleka? tïkai Jeisu ejahe. 31 Masike helë katïp tïkai inepatom eja. Kaliponotom enek. Ëhjapëkënmamë man kaliponotom. Masike takatohme ënïk ïmeleka mïke? tïkaitot. 32 Lome kaliponotom tëneilëken Jeisuja, tïmelekatpon enei, wëlïi enei. 33 Masike elamhakënma wëlïi tëwëtïhe. Malalë tïta tïtatalumhe inëlë. Malalë wame tëwëtïlëmëtoponpï tuwalë tëwëtïhe. Masike Jeisu empatak tëhehmu po tëwëtïhe inëlë ëhekalëimëi. 34 Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Kamih, ïpona ëwesike wame mëtïlëmë. Masike pëtuku nai ïtëkële, inilëkulumna mëtïlëmë, tïkai. 35 Masike ma ikalïhtao tïtamu pakolontaowëinë tumëkhe ipeitotom Jujanatom ëhmomtopohmatoja. Helë katïp tïkaitot Jailëja. Ëwemsi nilëmëp. Ëtïkatohme këpananomkom mapulëpoja? tïkaitot Jailëja. 36 Masike awomikom panakmatpo helë katïp tïkai Jeisu Jujanatom ëhmomtopohmatoja. Ëhelepïla eikë. Ïponalëken eikë, tïkai Jeisu eja. 37 Masike ma tïkatïhwë tëkuptëlëntom tïkuptëpoi Jeisuja. Mëhalëken tëlëi eja tëkëlëntome. Pitu, Jemisi, Johan, huwa. Jemisi akon Johan. 38 Masike Jujanatom ëhmomtopohmato pakolon ekatak tëwëtïtïhwëhe aptao kajak tïkahamo tënei Jeisuja. Awolemïla tëwëhamoitot, tëwëtahamaitot, huwa 39 Masike pakolotak tëwëmëmtïhwë aptao helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ëtïkatohme kajak mïketëo? mëhamojatëo? tïkai. 40 Masike Jeisu tïpokehwëi ejahe. Masike pakolotaowëinë ëhmelë tëkaktanïhpoimëi Jeisuja. Mëhalëken tëlëi Jeisuja tëkëlë, mule jum, ije, tëkëlëntom huwa. Mule ïnïktopjak tïtëitot. 41 Malonme ëlïmo amo apëitïhwë helë katïp tïkai Jeisu eja. Talita kumi, tïkai. Helë katïp Talita kumi katop kuwomikomjao, ëlïmoh, ëtanïmkë wïkei ëja, tïkai. 42 Masike ma ikatïhwë tëwëtanïmëmëi mule. Tïtë tïtëimëi inëlë. 12 me iweinatïhwë tïlëmëpheleh mule. Masike wanpilop tïkahenmatot. 43 Masike awolemïla tëtalepaitot Jeisuja, tïwëlënkom ënituwalonumala iweitopkome. Moloinë tïnawonanïpkaimëtpï tëwetpoimëi Jeisuja.

Maki 6

1 Moloinë tïpatak tïtëimëi Jeisu Akëlë inepatom tëwëhalëi. 2 Masike Sapatitao Jujanatom ëhmomtoptak tëwëmëmhe Jeisu Jujanatom epai. Masike mëk, tïkai ipanakmananom. Ëitë tïtuwalonu apëi? tïkaitot. Talane Jeisu tuwalë? Awolemïlanma iweitop, tïkaitot. 3 Wewe pëkën tapeh ka mëhe, Melija mumkë? Malalë imeitïtom tapeh ka mëha, Jemisi, Josepi, Julesi, Saiman, huwa? Malalë talëla kane awëlïsitom? tïkaitot Jeisu pëk. Masike Jeisu hela tëwëtïhetot. 4 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Mono monole Kan Omi panakmapone henma kaliponotom. Lome ilon ponokomlë man isela. Malalë iwekïkomlë man isela. Malalë ipakolontalïkomlë man isela, tïkai. 5 Masike awolemïla tëweitop ënenepola Jeisu Nasale po. Kolela wamemnom tïmelekai eja, kolela ipok tïlëmëi eja, huwa. 6 Masike wanpilop tïkai Jeisu tëponala iwesikomke. Masike ëutë kuptë tïtëi Jeisu kaliponotom epai. 7 Maa, tëkatak 12 me tëweihamo tëmëipai Jeisuja. Masike imëktïhwëhe hakë hakënelëken tënokhetot Jeisuja. Malalë awolemïla iweitopkom tïhe Jeisuja ipokepïn amoletom ekaktanïhpotohme ejahe. 8 Helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ëtïkom ënalëla eitëk ëwëhalëkomohtao. Ëwenepukomlëken alëtëk. Lome ëhakankom ënalëla nai eitëk. Malalë ëwukom ënalëla. Malalë ëkalakulinkom ënalëla. 9 Ëhapatunkomlëken alëtëk, tïkai. Lome ëwupokom akon ënalëla nai eitëk, tïkai Jeisu ejahe. 10 Malalë ëutëna ëwëtïtïhwëhe ëwewetï hankom akëlëlëken eitëk ekïlïmaimë he ëweitopkom ëtïtoh pona. 11 Malalë ëhelahe ëutënokom aptao ekïlïmatëkële. Malalë ëwomikom ënipanakma hela iwaptaowëhe ekïlïmatëkële. Masike ëwekïlïmaimëkomohtao lo, ëhapatunkom pëkën, tïkïtëk ipokela ekalëtopkome, tïkai Jeisu ejahe. 12 Masike tëwëhalëitot. Ëwïpïlïtpïkom ponala ëtïtëk, tïkaitot kaliponotomoja. 13 Masike kolenma joloktom tëkaktanïhpoi ejahe. Malalë kolenma wamemnom tïhelemai ejahe siti wolike. Masike wame tïlëmëpoitot ejahe. 14 Masike Jeisu awolemïla eitop tïpanakmai Helotija, Kalali ponokom tamuluja, ëutë kuptë Jeisu eitop tëkalëi kaliponotomoja esike. Masike helë katïp tïkai inëlë. Johan mëklë, kaliponotom amëmnëpkatpon. Ilëmëpheinë nawonaimë. Masike awolemïla man iweitop, tïkai. 15 Malalë Ilaika mëklë, tïkai tïwëlënkom Jeisu pëk. Malalë Kan Omi panakmapotpon mëklë tïkai tïwëlënkom. Malalë Kan Omi panakmapotpon katïp tëweihem mëklë, tïkai. 16 Lome mala kanë panakmake helë katïp tïkai Heloti. Uwa, Johan mëklë. Ïnupkatpï mëklë. Ilëmëpheinë towonaimëi, tïkai. 17 Johan apëipotponme Heloti. Tïpït katoponpë ailë Johan tïpïmïpoi eja, tapupoi eja, huwa, Helotijasi katoponpë ailë, tokon pïtpë katoponpë ailë. Akon ehet Pilipi. 18 Mosesi Nimilikutpï ailëla manai ëwakon tïpïkaimëi ëja esike, tïkai Johan esike Johan tapupoi eja. 19 Masike asikame tëwëtïhe Helotijasi, Johan uhmopo helep. 20 Lome Johan uno Heloti, ailë tëweihem Johan esike, ipokanme Johan esike. Masike Johan tïkulunmai Helotija. Johan omi pëk tëwëhelekaptëi inëlë. Lome awomi panakma henma inëlë. 21 Maa, wantëlëpsik tëwekaktatoponpï pëk ëhewake Heloti eitoptao mëha tëwetse eja. Tïpeitotom umïtïntom, solati tamutom, Kalali ponokom tïmïnpalëkamo, huwa. 22 Masike Helotijasi emsi tuwai Helotitom neneme. Masike Helotitom eumakpe iwesike helë katïp tïkai Kalali ponokom tamu eja. Ëtïkom he ëwaptao wekalëjai, tïkai Heloti. 23 Ahpela wai, tïkahehnë Heloti eja. Ëtï he man? Ëhmelë ïwinën wisahkei etatonpï ekalëtohme ëja ise ëwaptao, tïkai Heloti eja. 24 Masike tïjeja tïtëi inëlë. Tala wïke Helotija? tïkai tïjeja. Masike Johan uputpë he wai kaikë, tïkai ije. Kaliponotom amëmnëpkatpon uputpë he wai kaikë, tïkai ije. 25 Masike tïnëlë Kalali ponokom tamuluja tïtëimëi wëlïi. Helë katïp tïkai inëlë eja. Johan uputpë ekalëk ïja. Tïnëlë kaliponotom amëmnëpkatpon uputpë he wai ëlimakjao, tïkai wëlïi Helotija. 26 Masike tawakelanma tëwëtïhe Kalali ponokom tamu. Lome ëhmelë tëkëlë tëwëtukhamo nipanakmame ma tïkai tëwesike, ëë, tïkai inëlë. Malalë towomitpï ënakupjaka hela inëlë. 27 Masike tïnëlë tïpeito tënokhe eja Johan upkai. Johan uputpë enepta, tïkai. Masike ëtaputopjak solati tïtëi Johan upkai. 28 Moloinë ëlimakjao Johan uputpë tënephe eja wëlïsija ekalëtohme. Moloinë tïjeja tëkalëimëi emsilïja. 29 Masike Johan tupkai kanë panakmatpo akëlënutpïtom tïtëi Johan pununpë onamhe. 30 Maa, tumëkëmëtïhwëhe aptao ëhmelë tïtë tïtëtoponpïkom pëk Jeisu tïtuwalonumaimëi ina inalëpotomoja. Malalë tïnepatoponpïkom pëk. 31 Lome Jeisu pëk umëhkepïlanma kaliponotom esike ëtukpololanma inamolo. Masike helë katïp tïkai Jeisu tïnepatomoja. Aikom itënumïn pona tëletatopkomke, tïkai. 32 Masike tëmene hapon kanawajak tëwëtïhetot itënumïn pona tëwëhalëtopkome. 33 Lome iwekïlïmakom tënei kaliponotomoja. Jeisu tuwalë inamolo. Masike tïpatakom tïtënkai ejahe. Itu polo tëwëhalëitot itënumïn pona. Masike akename itënumïn pona tëwepolekaitot. Masike Jeisutom ëhapëitïhwë ekatakëhe tëwëhmomhetot. 34 Masike kanawajaowëinë tïwïptëimëtïhwëhe kolenma kaliponotom tënei Jeisuja. Masike pïnapophak tëneitot eja kaliponotom eknom katïp, sikaputom katïp, ihmatomnom katïp, iwesikomke. Masike kolenma tïnepatoptom pëk tëpaitot eja. 35 Masike walunak hapon iwëtïtïhwë Jeisuja tumëkhe inepatom. Helë katïp tïkaitot. Itënumïn helë. Malalë tïnëlë nikohmamjai. 36 Masike kaliponotom enohkë ëutë kuptë tulukom epekatse. Ulumnanma mantot, tïkaitot. 37 Masike helë katïp tëpënukhetot Jeisuja. Uwa, ewehtëk hektot, tïkai. Masike helë katïp tïkaitot. 200 me tenali pëh ka emna nepekatja ulukom? tïkai. 38 Masike helë katïp tïkai Jeisu. Taphelene ulu? Enetatëk, tïkai. Masike tumëkëmëtïhwëhe helë katïp tïkaitot Jeisuja. 5 melëken neha ulu. Malalë 2 melëken neha ka, tïkaitot. 39 Masike helë katïp tïkai Jeisu. Kaliponotompa ewakamnehpotatëk. Ehahkatëk, kaitëk ejahe tumïtwë, tumïtwë iweitopkome, tïkai Jeisu tïnepatomoja. Masike tawaman pona tëwakamhetot. 40 100 me. Maa, tïwëlënkom 50 me. Huwa tëwakamhetot. 41 Moloinë ulu 5 me tëpëihe Jeisuja, ka 2 me, huwa. Moloinë kakëi tïkai inëlë mëlëkom pëh Kanuja ëtuhe. Moloinë ulu takuhpomai eja. Malonme tïnakuhpomatpï tëkampoi tïnepatomoja. Malalë ka, 2 me tëkampoi eja kaliponotom otime. 42 Masike tëwëtukhetot. Malalë tëpëknaimëitot ëtukutpo. 43 Moloinë 12 me pïlasi talïptëi ejahe inepïkom akojinpëke, ka akojinpëke, huwa. 44 Maa, ëhmelë iwëtukutpïtom eluwakomlëken 5,000 me. 45 Moloinë kanawajak tïnepatom tïpoi Jeisuja. Etato ponatoh tënokhe eja takename Petësailë pona. Malalë kaliponotom tënokëmëi eja. 46 Masike kaliponotom enokëmëtïhwë ïpï pona tëwëhanukhe inëlë Kanuja tëwëtutohme. 47 Malonme walunak iwëtïtïhwë Kalalilamnao tëwëtïhe kanawalïtom. Jeisulëken itu po. 48 Masike sokolom ikakom tënei Jeisuja. Awolemïla sokolom sokolom tïkaitot awolemïlanma taun esike. Masike awainapolïhtao ejahe tïtëi Jeisu tuna polo. Masike kanawa akwatï helep inëlë. 49 Lome Jeisu tënei ejahe tuna polo itëlïhtao. Masike tïkëktïmhetot. Akuwalïnpë natohtot Jeisu pëk. 50 Masike tëwëhelekaptëhenma ëhmelë Jeisu enetpo. Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ëhelepïla eitëk, ïu wai, elamna eitëk, tïkai. 51 Masike kanawajak iwëtïlëmëtïhwë taun tëpënaimëi. Masike wanpilop tïkahenmatot. Talahkupa nïlëmë? tïkaitot. 52 Ulu ekampotoponpë pëk ënipohnëpïla inamolo awolemïlala Kan pona tëwesikome. 53 Maa, ëkëmnëpsik Kenesala lon pona tëwëhapëihe Jeisutom, kanawa kamtoh pona. 54 Masike kanawajaowëinë iwïptëimëtïhwëhe Jeisuja tuwalë tëwëtïhe kaliponotom. 55 Masike tuhtume tïtëitot ëutë kuptë kaliponotom tuwalonumai. Masike etatkom po wamemnom tëlëi ejahe Jeisuja. 56 Moloinë mono monole tïtë tïtëi Jeisu ëutë kuptë. Malalë ëutë tamutom kuptë tïtëi inëlë, ïmë polo, huwa. Masike ëhematak wamemnom tënephe ejahe. Malalë Jeisu tuhe ejahe upo etpilëken melekatohme ejahe. Masike ipok tëwëtïlëmëi Jeisu upo melekatponkom.

Maki 7

1 Moloinë Jelusalem poinë tumëkhe Palasitom, Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkom malë. Jeisu ekatak tëwëhmomhetot. 2 Masike Jeisu nepatom tënei ejahe ëhematïla iwaptaowëhe iwëtukukomohtao. Masike ipokela tëkalëitot ejahe. 3 Helë katïp Palasitom eitop, ëhmelë Jujanatom eitoh malë. Ëhematïla tëwaptaowëhe ëtukulanmatot tïtamutpïkom katoponpë ailë. 4 Masike tëpïhem epekahtoh poinë imëktïhwëhe mënëhematjatot akename tëwëtuktopkome. Malalë kolenma tïtamutpïkom katoponpë tïmoihe ejahe. Kaso aklïhtëk. Kalipo aklïhtëk. Patu aklïhtëk, huwa, tïkai tïtamutpïkom esike ënaklïtkepïlanmatot. 5 Masike helë katïp tïkai Palasitom Jeisuja, Mosesi Nimilikutpï pëk Ëpatënkom malë. ëtïkatohme kutamutpïkom katoponpë ënimojilane ënepatom? Ëhematïla aptao nëtukjatot, tïkaitot Jeisuja. 6 Masike helë katïp tëpënukhetot Jeisuja. Ahpe ëweitopkom pëh Kan kunimilikpo Aisejaja ëpëkëhe. Helë katïp tïmilikpoi eja. Towomikomkelëken ïpona he mantot. Lome ewanëkom man ïponala. 7 Masike tëipalëmelëken ïpona tëweitopkom enepojatot ïnepatoptom katïp kaliponotom nimoipotomlëken tëkalëi ejahe esike, Kan katop tïmilikhe Aisejaja, tïkai Jeisu ejahe. 8 Kan nimoipotom minomtëtëi kaliponotom katoponpëtom moitohme ëjahe. 9 Malalë Kan nimoipotom mutatkapojatëi ënepatopkom moipotohme, tïkai Jeisu ejahe. 10 Helë katïp tïkatop Kanuja tïmilikpoi Mosesija. Ëjumkom imoitëk. Ëjekom malë imoitëk, tïkai. Malalë ipokela tïjumkom ekalënanom uhmotëk. Ipokela tïjekom ekalënanom uhmotëk, tïkai. 11 Lome helë katïh mïketëi ëjumkom enapëtoma hela ëwesikomke. Malalë ëjekom ënapëtoma hela ëwesikomke. Ëja ekalë helep ïweitop helë. Lome Kanuja wekalëjai, mïketëi. Kopan, mënke Jujanatom mëlë katïp tïkakome. Mëlë katïp ëkakomke Kan Omi ënimoipola manatëi ënepakomoja. 12 Masike tïjumkom ënapëtomapola manatëi ënepakomoja. Malalë ijekom ënapëtomapola. 13 Masike mëlë katïp ëtamutpïkom katoponpëtomke Kan Omi mutatkapojatëi ënepakomoja. Kolenmaleh man mëlë katïp ënepatopkom, tïkai Jeisu ejahe. 14 Moloinë tëkatah kaliponotom tëmëipai Jeisuja. Helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Kupanakmatëk. Malalë helë ikatoponpï pëk tuwalë eitëk, tïkai. 15 Tïmtakomjah kaliponotom nenmatpï man ëniwïpïlïptëpolahe. Iloptaowëinëhe mënekakte hek iwewïpïlïptëpotopkom. 16 Masike panakmatse ëwaptaowëhe mipanakmetëi, tïkai Jeisu ejahe. 17 Malonme ma tïkatïhwë kaliponotom ekataowëinë tïtëimëi Jeisu pakolotak. Masike mëlë tëkalëhem hapon pëk tïtuwalonumakom he tëwëtïhe inepatom. 18 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Tuwalëla ka manatëo malalë? Helë pëk ënipohnëpïla ka man? Tïmtakomjah kaliponotom nenmatpï man ëniwïpïlïptëpolahe. 19 Ewanëkomjak ëmëmïlanma inenmatpïkom. Iwetepukomjaklëken mëntëja. Moloinë ëkëmnë mënuikaimëjatot iwïpïlïtpïkomela, tïkai Jeisu. Masike ipok man ëhmelë kaliponotom ëtuktop, tïkai Jeisu. 20 Kaliponotom wanëjaowëinë hek mënekakte iwëwïpïlïptëpotopkom. 21 Kaliponotom loptao man helëkom. Masike kaliponotom wanëjaowëinë mënmëkja sitpïlïme epohnëptoptom, tïwëlën pït he eitop, tïwëlën mïnelum he eitop, tïpawanak eitop, imepïn uhmo he eitop. 22 Tëmene eitop, imepïn mïnpalë pëk ëtamëtkatop, ipokela mëwisnë eitop, ahpe eitop, sitpïlïme eitoptom pëklëken eitop, umosiphak eitop, ipokela ëkalëtse eitop, tïwëlënkom uhpolo ëtïlï he eitop, epohnëpïla eitop, huwa. 23 Ëhmelë mëlëkom ipokela eitoptom mënmëkja kaliponotom loptaowëinë. Masike mëlëkom kaliponotom wïpïlïptëpoja, tïkai Jeisu ejahe. 24 Maa, ëkëmnëpsik imepïn pona tïtëi Jeisu Taili ekatak hapon, Sailan ekatak hapon, huwa. Masike mëlë po tëwëtïtïhwë pakolotak tëwëmëmhe Jeisu ëtonamhelep tënela kaliponotom eitohme. Lome tuwalë tëwëtïhetot. 25 Masike Jeisuja tumëkhe wëlïi, ipokepïn amoleke talïhe tëmsi esike. Awolemïla Jeisu eitop kanë tïpanakmai eja. Masike tëhehmu po tëwëtïhe inëlë Jeisu empatak. 26 Imepïn ponotpë wëlïi, Këlikijana. Iwekaktatoponpï ehet Sailëponisi. Masike Jeisu tuhe eja tëmsijaowëinë jolok ekaktanïhpotohme eja. 27 Masike helë katïp wëlïi tëpënukhe Jeisuja. Uwa, Ipokela man kaikuitom ewetï peitopït uluke. Akename peitopït ewehtoh man ipok, tïkai Jeisu wëlïsija. 28 Masike helë katïp tïkai wëlïi. Ahpela manai Jumïtïnuh. Lome peitopït ulu ëhtokpatpë epïja kaikuitom, tïkai wëlïi Jeisuja. 29 Masike helë katïp tïkai inëlë eja. Ipokenma këpënuk. Masike ïtëkële. Ëwemsijaowëinë jolok nekaktaimë, tïkai Jeisu eja. 30 Masike tïpakolontak tïtëimëtïhwë tëmsi tëneimëi eja tëtat po. Uhpak jolok tëwekaktaimëi. 31 Moloinë Taili ekatalï poinë tëwekïlïmai Jeisu, Sailan ekatalï poinë. Kalali pona tïtëimëi inëlë, Tëkapoli polo. 32 Malonme Jeisu ekatak panakmatëpïn tënephe kaliponotomoja. Malalë awomilïmna inëlë. Masike Jeisuja imelekapo he inamolo. 33 Masike upaphakanapsik panakmatëpïn tëlëi Jeisuja. Moloinë ipana etatomjak tomopotsikïtom tënmai Jeisuja. Malalë iktuh tïkai Jeisu. Moloinë inu tïmelekai eja. 34 Moloinë kakëi tïkatïhwë awolemïla woi tïkai Jeisu. Epata tïkai Jeisu eja. Helë katïp epata katop kuwomikomjao. Ëtapuwak, tïkai. 35 Masike ma ikatïhwë ipanatom tëwëtapuwaimëi. Malalë ipok inu tëwëtïlëmëi. Masike ipok towomitaimëi inëlë. 36 Masike tënetponkom tëtalepailep Jeisuja ipoh Kalipono ïlëmëtoponpë pëk ënekalëimëla iweitopkome. Awolemïla tëtalepaileptot. Lome tëkalëimëilëken ejahe. 37 Malalë iweitoh pëk awolemïla tëwëhelekaptëi inamolo. Ipok ïpoimëtse man Jeisu, tïkaitot. Panakmatëmnomotpëtom panakmatse tïpoimëi eja. Malalë awomilïmnomotpëtom towomitanïhpoimëi eja, tïkaitot Jeisu pëk.

Maki 8

1 Maa, ëkëmnëpsih kolenma kaliponotom tëwëhmomëmëhehnë Jeisu ekatak. Inepïlïmnanma kaliponotom esike tïnepatom tëmëipai Jeisuja. Helë katïp tïkai Jeisu ejahe. 2 Maa, pïnapophah kaliponotom wenejai. Ëhelowao nikohmamtot jakëlë ëtukula. Inepïlïmnanma inamolo, tïkai. 3 Masike ëtukula iwaptaowëhe ipakolonkomtak ënenokëmëla he wai. Mënapëtunkepjaton malalë. Akëlephakënma kunmëktot, tïkai. 4 Masike helë katïp Jeisu tëpënukhe inepatomoja. Itënumïn helë. Masike tëhkupane pelele kolankom ewehtohme kujahe? tïkai. 5 Masike helë katïp Jeisu ejahe. Taphelene ulu? tïkai. Uwa, 7 melëken tïkaitot. 6 Masike lomona kaliponotom tëwakamnehpoi Jeisuja. Moloinë pelele 7 me tëpëihe Jeisuja. Moloinë ipok manai, tïkai inëlë Kanuja tëwëtulume. Moloinë ulu takuhpomai eja. Malonme tïnakuhpomatpï tëkampoi tïnepatomoja. Masike kaliponotomoja inakuhpomatpï tëkalëi ejahe. 7 Malalë kaptïle malë ihmetot. Masike ka pëh Kanuja ëtutïhwë ka tëkampoi Jeisuja. 8 Masike tëwëtukhetot. Malalë tëpëknaimëitot ëtukutpo. Moloinë 7 me pïlasi talïptëi ejahe inepïkom akojinpëke. 9 Maa, ëhmelë iwëtukutpïtom 4,000 me. Moloinë kaliponotom tënokëmëi eja. 10 Masike enokëmëtïhwëhe kanawajak tëwëtïlëmëi Jeisu, tïnepatom malë. Talamanuta lon pona tëwëhalëitot. 11 Malonme Jeisuja tumëkhe Palasitom Jeisu apë apënmai. Awolemïla ëweitop enepok ahpela Kan nikajaliptë mëhe emna katohme, tïkaitot Jeisuja Jeisu ukuku he. 12 Masike awolemïla woi tïkai Jeisu tëwëhelekaptëke. Helë katïp tïkai inëlë. Ëtïkatohme awolemïla ïweitop ene henmalëkene hemalëlotom? tïkai. Helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Awolemïla ïweitop ënenepola wai hemalëlotomoja, tïkai Jeisu Palasitomoja. 13 Moloinë Palasitom ekataowëinë tëwekïlïmaimëi Jeisu. Kanawajak tëwëtïlëmëi inëlë. Etato ponatoh tïtëi. 14 Lome tulukom ënalëla Jeisu nepatom, tïtenkapamhe. Pëkënatpëlëken ihmetot kanawajao. 15 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Tuwalë eitëk. Palasitom pelelen anuntanïhpotop hapon pëk. Malalë Heloti pelelen anuntanïhpotop hapon pëk. 16 Masike helë katïp Jeisu omitpë pëk tëwëtuhetot ëheja. Pelele ënenepïla kuwesikomke toma ma nïka, tïkaitot. 17 Lome iwëtulukom tuwalë Jeisu. Masike helë katïp tïkai inëlë ejahe. Ëtïkatohme pelelemna kuweitopkom pëk mëtutëo? Ënipohnëpïlahnë ka manatëo ënetëmnom katïp? Malalë ëwanëkom kane takïphehnë? tïkai Jeisu ejahe. 18 Tëule manatëi. ënetëla ka manatëo? Malalë tïpanak manatëi. Panakmatëlanma ka manatëo? Malalë ëtenkapamëmëtëo ka 19 5,000 me tëweihamo ewehtoponpë pëk ïja? 5 melëken pelele wakuhpomane. Masike taphele pïlasi malïptëimëtëne kunepïkom akojinpëke? tïkai Jeisu ejahe. Masike 12 me, tïkaitot Jeisuja. 20 Maa, 7 me ïnakuhpomatpï ken, 4,000 me tëweihamo ewehtoponpë ïja? Taphele pïlasi malïptëimëtëo kunepïkom akojinpëke? tïkai Jeisu. Uwa, 7 me, tïkaitot Jeisuja. 21 Maa, ënipohnëpïlahnë ka manatëo? tïkai Jeisu ejahe. 22 Moloinë Petësailë pona tëwëhapëihe Jeisutom. Masike ënetëpïn tënephe kaliponotomoja Jeisuja. Jeisu tuhe ejahe ënetëpïn melekatohme eja. 23 Malonme amo pëk ënetëpïn tëlëi Jeisuja ëutëinë. Malonme eujak iktuh tïkatïhwë eutom tïmelekai Jeisuja. Helë katïp tïkai Jeisu eja. Ënetse ka man? tïkai. 24 Masike helep tïkatïhwë helë katïp tïkai ënetëpïn. Kaliponotom wenejai poptë. Lome wewe tïtë tïtëhamo katïp wenejaitot, tïkai. 25 Masike mïjalë eu pona tomotom tïlëmëhehnë Jeisuja, kakëi tïkapoi eja, huwa. Malonme ënetse tëwëtïlëmëi ënetëpïnïtpë hemele. Ëhmelë kaliponotom tëneimëi eja pëtuku. 26 Moloinë ipakolontak ënetëpïnïtpë tënokëmëi Jeisuja. ëutëna ïtëimëlapitë nai eikë, tïkai Jeisu eja. 27 Moloinë imepïn pona tïtëi Jeisu tïnepatom malë. Sesalija Pilipai ekatao tëweihamo pona tïtëitot. Masike tïtëlïhtaowëhe aptao helë katïp tïkai Jeisu tïnepatomoja. Maa, ënïkme jekalëja kaliponotom? tïkai. 28 Masike helë katïp Jeisu tëpënukhe ejahe. Johan mëhe, kaliponotom amëmnëpkatpon mëhe, mënke. Malalë Ilaika mëhe, mënke tïwëlënkom. Malalë Kan Omi panakmaponeme mëhe, mënke tïwëlënkom, tïkaitot. 29 Maa, ëmëlamkom ken? Ënïkme këkalëjatëohnë? tïkai Jeisu ejahe. Masike helë katïp tëpënukhe inëlë Pituja. Këlaisu manai, tïkai. 30 Masike malah kala nai eitëk ïpëh kaliponotomoja, tïkai Jeisu ejahe. 31 Moloinë helë katïp tïnepatom tïtuwlonumai Jeisuja. Maa, kole Kaliponome Imëkïtpï ohanëme kaliponotom. Malalë isela Jujanatom tamutom. Malalë isela Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom. Malalë isela Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkom. Masike mënilëmëpkapojatot. Lome ëhelowao awainatïhwë mënawonaimëja, tïkai Jeisu ejahe. 32 Talïhnao ma tïkai Jeisu ejahe. Masike upaphakanapsik Jeisu tëlëi Pituja. Helë katïp tïkai Pitu eja. Uwa, mëlë katïp kala eikë, tïkai Pitu. 33 Masike helep tïkai Jeisu tïnepatom enei. Moloinë helë katïp tïkai inëlë Pituja. Pitu tëihe eja. Iwaliptao eikë Seitënuh. Kan katop ënipohnëpïla manai. Kaliponotom eitoplëken mipohnëpjai, tïkai Jeisu Pituja. 34 Moloinë kaliponotom tëmëipai Jeisuja, tïnepatom malë. Helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Maa, jakëlënme he kalipono aptao ise tëweitoptom pëk mënitenkapamja. Malalë jahmit, wewe topopalaihem hapon, apëhja jakëlënme tëweitohme, tïkai Jeisu ejahe. 35 Lome ëhepïnwë tëweihamo mënilëmëpja. Malëla ulë iweitop etïpïla mënëtïja ïpona iweitopkom pëh kaliponotom nilëmëpkapotpï. Malalë ipanakmapophakan ekalëtoh pëk inilëmëpkapotpïkom. 36 Maa, ipoh kane ëhmelë ihmankomoja tomolekom enokpo wapotohtak? Uwanma. 37 Malalë ëtï ekalëjahku manu kaliponotom tomolekom emtakaime? tïkai. 38 Ëtïkom ponanma man hemalëlotom tïwëlën pït pëkën eitop katïp, tïwëlën mïnelum pëkën eitop katïp. Malalë iwïpïmenmatot. Masike talankomne pïipe ïpëk? Mëklë, malalon pëk, pïipe mënëtïja Kaliponome Imëkïtpï tumëkëmëtïhwë. Malalë talankomne pïipe ïwomi pëk. Mëklë, malalon pëk pïipe mënëtïja Kaliponome Imëkïtpï tumëkëmëtïhwë. Tïnisaweipotopjao mënmëkja, tïjum nisaweipotopjao. Akëlë ipokan ensutom mënmëkja, tïkai Jeisu ejahe.

Maki 9

1 Moloinë helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu ejahe. Helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Ilëmëpïlahnë ëhtalïkom aptao Kutamukome Kan Ëtïtop awolemïpïn enejatot, tïkai Jeisu ejahe. 2 Maa, tïlëmëptoh pëk ekalëheinë 6 me tïkohmamëmëi Jeisu. Moloinë ïpï pona, kawemhakan pona, mëhalëken tëlëi eja, Pitu, Jemisi, Johan, huwa. Masike tënelïhtao ejahe tïwë tëwëtïhe inëlë. 3 Jukap tïkai Jeisu up. Tïkoloke mëwisnë upo tëwëtïhe sino katïp. Tïkoloke okowatën nakowatpï ahpojenma tïkoloke. 4 Moloinë mëha tënei ejahe Jeisu malë wala walam iwaptaowëhe, Ilaika, Mosesi, huwa. 5 Masike helë katïp tïkai Pitu Jeisuja. Ëpatënuh, ipokenma man talë kuweitopkom. Masike ëhelowao pakolo emna nïjai ëpakolonme, Mosesi pakolonme, Ilaika pakolonme, huwa, tïkai. 6 Mëlë katïp tïkai Pitu tëwëhelekaptëkomke tïnenetpïkom pëk. 7 Malonme sisi apuhe tumëkhe eklot. Malalë omi tïpanakmai ejahe eklotïhtak. Ïmumu mëi, Ïnipïnïn. Masike ipanakmatëk, tïkai omi. 8 Moloinë helep, helep tïkaimëtïhwëhe Jeisulëken tënei ejahe. Uhpak wala walam iweitoponpïkom tïtëimëi. 9 Malonme ïpï poinë tïwïptëimëlïhtaowëhe helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ënenetpïkom pëk ënekalëimëla eitëk, tïkai. Ilëmëpheinë Kaliponome Imëkïtpï wonaimëtïhwëlëken ekalëtëkële, tïkai. 10 Masike tïnenetpïkom ënekalëimëla inamolo. Helë katïplëken tëwëhelëkentoh tëwëtuhe. Talahku ilëmëpheinë kalipono nawonaimëja? tïkaitot. 11 Masike helë katïp tïkaitot Jeisuja. Ëtïkatohme helë katïm nïke Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkom? Akename Ilaika mënmëkja, nïketot, tïkaitot Jeisuja. 12 Masike helë katïp tëpënukhetot Jeisuja. Ahpela, Ilaika mënmëkja akename ëhmelë ipetukwai. Malalë Kan pampilan ailë kolenma Kaliponome Imëkïtpï ohanëme kaliponotom. Malalë mënipojiptëjatot. 13 Masike helë katïp wïkei ëjahe. Ilaika kunmëk. Lome kunawohanëmatot Kan pampilan ailë, tïkai Jeisu ejahe. 14 Moloinë tïwëlënkom tïnepatomoja tïtëimëi Jeisutom. Masike ekataowëhe kole kaliponotom tënei eja. Inepatom malë ëta ëtapënmanë pëk Mosesi nimilikutpï pëk ëpatënkom. 15 Masike mëk, tïkai kaliponotom Jeisu enetpo. Masike Jeisuja tïtëitot etalepai. 16 Masike helë katïp tïkai Jeisu tïnepatomoja. Ëtï pëk mëta mëtapënmatëo imalëhe? tïkai Jeisu ejahe. 17 Lome tïwëlënujalëken Jeisu tëtalepai. Ëpatënuh, ïmumu wenep ëja. Jolohke talïhe man. Masike awomilïmna man, tïkai. 18 Masike ëitëne ïmumu, tëpëihe aowënoja. Ïmumu ënalimanehpokepïlanma man aowëno. Masike mënaklone, kïlïtïtïi mënke. Malalë ipun anumhak mënëtïja, tïkai. Masike ënepatomoja ekaktanïhpo helep weha. Lome ënekaktanïhpolanma nehatot anumna tëwesikome, tïkai mule jum Jeisuja. 19 Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Kan ponalanma manatëi kaliponotomoh. Tïhule ka wa ëwakëlëhe? Malalë ahmekantalalëken ka wa ëpëkëhe? tïkai. Masike ëmumu enepkë ïja tïkai Jeisu ijumïja. 20 Masike mule tënephe ejahe. Lome Jeisu enetïhwë jolokoja aptao mule tïtatalumnehpoi eja. Masike lomona tëwëtuhmoi mule. Panpala panpala tïkai, toklonai, huwa. 21 Masike helë katïp tïkai Jeisu ijumïja. Talaptaowëpsih kunëtakïma? tïkai. Mëjeleinë mala man, tïkai ijum. 22 Wapotohtak mule ënalimanehpokepïlanma aowëno. Malalë tunakuwatak tëmëmnëpkapoi eja, huwa. Ïmumu lëmëpka henma inëlë, tïkai ijum. Masike pïnapophak emna enek. Anumhak ëwaptao emna mapëtomei, tïkai eluwa Jeisuja. 23 Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Mëë, anumhak ëwaptao mïke ïja? Ëhmelë ïja manu man Kan ponanokom Kan pona tëwaptaowëhe, tïkai Jeisu eja. 24 Masike tïnëlë Jeisu tëpënukhe mule jumïja. Tëhemkuluphe inëlë. Jumïtïnuh, Kan pona poptëleh wai. Masike këpëtomah Kan pona ïweitohme hemele, tïkai eluwa Jeisuja. 25 Malonme tuhtume kaliponotom mëkï tënei Jeisuja. Masike sitpïlï amole tëihe Jeisuja. Helë katïp tïkai Jeisu eja. Panakmatëla ïpotënuh, awomilïmna ïpotënuh, ëwekaktakële mulejaowëinë. Mëhelëjak ëmëmëmëlanma nai eikë, tïkai Jeisu aowënoja. 26 Masike tïkëktïmhe aowëno. Malalë awolemïla mule tïtatalumnehpoi eja mulejaowëinë tëwekaktaimëlïhtao. Masike ilëmëpïtpï katïp tëwëtïhe mule. Masike nilëmëp, tïkai kaliponotom ipëk. 27 Masike amo pëk mule tïpïmsihmai Jeisuja. Masike tëwëtanïmëmëi inëlë. 28 ëkëmnëpsik, pakolotak tëwëmëmtïhwëhe aptao, helë katïp tïkai inepatom Jeisujalëken. Ëtïkatohme aowëno ënekaktanïhpola neha emna? tïkaitot. 29 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Helë katïp ëwaptaowëhelëken malalon mekaktanïhpojatëi, ëtukula ëwaptaowëhe Kanuja ëwëtulukomohtao, tïkai Jeisu ejahe. 30 Moloinë tïtëimëi Jeisutom. Kalali polo tëwëhalëitot. Masike tïtëtopkom pëh kaliponotom ënituwalonuma hela Jeisu 31 tïnepatom epa he tëwesike. Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Kaliponotomoja Kaliponome Imëkïtpï ekalëja ipokepïn, tïkai. Masike mënuhmojatot. Lome uhmotïhwë mënawonaimëja ëhelowao awainatïhwë, tïkai Jeisu tïnepatomoja. 32 Lome awomi pëk ënipohnëpïlanmatot. Lome elamhak tëwesikomke ëwomi pëk emna ituwalonumak, kala inamolo Jeisu. 33 Maa, Kapïnïjan po tëwëtïlëmëtïhwëhe pakolotak tëwëmëmhe Jeisutom. Malonme helë katïp tïkai Jeisu tïnepatomoja. Ëtï pëk mëtutëo kuwemekëmëkomohtao? tïkai. 34 Lome tëk tëk tïkaitot, ënïkne ahpojanme tïkai tëwesikomke tëwemekëmëkomohtao. 35 Masike tëwakamhe Jeisu. Tëkatak 12 me tëweihamo tëmëipai eja. Moloinë helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Akename he ëwaptaowëhe ëkëmnë ëtïtëk tïwëlënkom peitotome, tïkai. 36 Moloinë ilamnakëhe mule tïhapëkapoi Jeisuja. Moloinë tënak mule tanïmhe eja. Malonme helë katïp tïkai Jeisu ejahe. 37 Ënïkjamkom mëi mule apëtome jehet pona tëwesikomke malalë japëtome mëhe apëtomatponkom. Malalë ïhelëkenela man ïhankom. Jenokïtpon he manton malë, tïkai Jeisu ejahe. 38 Masike helë katïp tïkai Johan Jeisuja. Ëpatënuh, kalipono emna kunene ëwehetjao joloktom ekaktanïhpolïhtao Këkëlënkomela kunehak. Masike ma kala eikë, kunka emna eja këkëlënkomela iwesike, tïkai. 39 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Uwa, mëlë katïp kala nahek eitëk. Jehetjao awolemïla eitop ïponanom man ipokela jekalëla, tïkai Jeisu. 40 Kuwohanëmalahe man mëlë katïp tëweihamo, tïkai. 41 Masike mono monole ëtëlïhtaowëhe jehetjao tuna ekalëja kaliponotom Këlaisu peitome ëwesikomke. Masike tuwalë eitëk. Ahpela wai. Ipok malalon epetpïme Kan, tïkai Jeisu ejahe. 42 Malalë helë katïh muletom, ïpona tëweihamo, wïpïlïptëpoimëtpon amëmnëpkatoh man ipok. Ehena pëkëna tëpu pïmïtïhwë, tëpïhem apotoh pïmïtïhwë, tunakuwak amëmnëpkatoh man ipok, tïkai. 43 Malalë ëwamolïja ëwïpïlïptëpotïhwë ëwamo ipkëlëk. Tomole wapot epïpïnïhtak ëwalimatop ahpoi man amolïmna ëwaptao ulë ëweitop. 44 Wapotohtao man ilëmëpïlanma ëpunkom akïmatponkom peinom. Malalë epïlanma man wapot, tïkai Jeisu. 45 Masike ëpupuluja ëwïpïlïptëpotïhwë ëpupu ipkëlëk. Tïpuple wapot epïpïnïhtak ëwalimatop ahpoi man ipupulumna ëwaptao ulë ëweitop. 46 Wapotohtao man ilëmëpïlanma ëpunkom akïmatponkom peinom. Malalë epïlanma man wapot, tïkai Jeisu. 47 Malalë ëweuluja ëwïpïlïptëpotïhwë ëheukak. Tëule wapot epïpïnïhtak ëwalimatop ahpoi man pëkënatpë tëule ëwaptao Kan patak ëtëtop. 48 Wapotohtao man ilëmëpïla ëpunkom akïmatponkom peinom. Malalë epïlanma man wapot, tïkai Jeisu ejahe. 49 Masike ëhmelë kaliponotom hautpe Kan wapotke, tïkai Jeisu ejahe. 50 Ipokenma man hautu. Lome jakwela hautu aptao tala jakwe iweitoh mïlëmëjatëo? Masike jakwe hautu eitop katïp eitëk, jamephak eitëk, tïkai Jeisu ejahe.

Maki 10

1 Moloinë Kapïnïjan poinë tëwekïlïmai Jeisutom. Julija pona tëwëhalëitot. Masike Jolan etato ponatoh tïtëi. Masike kolenma kaliponotom tëwëhmomëmëi Jeisu ekatak. Masike tëweitoponpï katïplë kaliponotom tëpaimëhemë Jeisuja. 2 Masike Jeisuja tumëkhe Palasitom. Helë katïp tïkaitot Jeisu ukuku he. Mosesi Nimilikutpï ailëla kane ëhnomtaimëtop? tïkaitot Jeisuja. 3 Masike helë katïp tëpënukhetot Jeisuja. Tala tïkai Mosesi Nimilikutpï mëlë pëk ënimojikom pëk? tïkai Jeisu ejahe. 4 Masike helë katïp tïkaitot. Uwa, ëpïhamkom nomta he ëwaptaowëhe inomtaimëtopkom pampila imiliktëk nïke, tïkaitot. 5 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Uwa, ëhepapola ëwesikomke ma ënimojikom kunimilik. 6 Lome akenamepihtële kaliponotom tïhe Kanuja, eluwa, wëlïi, huwa. 7 Masike tïjum ekataowëinë eluwa mënekïlïme, tïje ekataowëinë, huwa, tïpït akëlë tëweitohme. 8 Masike hakënela mantot. Pëkënatpë punu katïplëkentot. 9 Masike Kan napëipotpïtom ëninomtapoimëla man kaliponotom, tïkai Jeisu ejahe. 10 Malonme pakolotak tëwëmëmtïhwëhe mëlëlë pëk tïtuwalonumakom he tëwëtïhe Jeisu nepatom. 11 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Wëlïi pëkënme man tïpït nomtaimëtpon tïwëlën apëhëmëtïhwë. 12 Malalë wëlïi, tïmnelum nomtaimëtpon, Eluwa pëkënme man tïwëlën apëhëmëtïhwë, tïkai Jeisu ejahe. 13 Moloinë Jeisuja tïpeinomkom tënephe kaliponotomoja, tïpeinomkom melekapo he Jeisuja esike. Lome peitopït enemnanom tëihe Jeisu nepatomoja. 14 Masike asikame tëwëtïhe Jeisu. Masike helë katïp tïkai inëlë ejahe. Uwa, ënekuptëpolahe eitëk. Peitopït hek enehpotëk ïja. Kan pona tïpohe he wai, tïkai Jeisu ejahe. 15 Helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Mule katïp Kan pona ëtïlïla ëwaptaowëhe Kan patak ëmëmïlanma manatëi, tïkai Jeisu ejahe. 16 Masike tënak peitopït tanïmhe Jeisuja, tïmelekaitot, huwa. Malalë ipok tëkalëitot Jeisuja Kanuja tëwëtululuhtao. 17 Moloinë imepïn pona Jeisu ïtëlïhtao aptao eluwa tumëkhe eja tuhtume. Jeisu empatak tëhehmu po tëwëtïhe inëlë. Helë katïp tïkai inëlë Jeisuja. Ipokanuh, ëpatënuh, ëtï wïja etïpïla ulë ïweitohme? tïkai. 18 Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Takatohme Ipokanuh mïke? Pëkënatpëlëken man ipokan, Kanlëken. 19 Kan nimoipotom tuwalënma manai. Imepïn pït pëkëla eikë. Malalë kalipono ënuhmola eikë. Malalë tëmenela eikë. Malalë ahpe tïwëlënkom ënekalëla eikë. Malalë tïwëlënkom ënawohanëmala eikë. Malalë ëjum imoikë, ëje imoikë, huwa, tïkai Jeisu eja. 20 Masike helë katïp Jeisu tëpënukhe eja. Ëpatënuh, mëjeleinë ëhmelë mëlëkom wimoijai, tïkai. 21 Masike eluwa tënei Jeisuja. Isenma tëwëtïhe Jeisu. Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Helëlëken ënimojilahnë manai. Ëhmelë ëmïnpalë ekampota kalakuli apëitohme ëja ohanëmankomoja ekalëtohme. Mala ëwaptao tïmïnpalëk mëtïjai Kan patao. Malalë jakëlënme eikë, tïkai Jeisu eja. 22 Masike Jeisu omi panakmatpo tawakelanma tëwëtïhe inëlë tïmïnpalëkënma tëwesike. Masike tïtëimëi inëlë tëwëtahamake. 23 Masike kaliponotom tënei Jeisuja. Moloinë helë katïp tïkai inëlë tïnepatomoja. Itëtohpola man tïmïnpalëkamo Kan patak, tïkai. 24 Masike wanpilop tïkaitot Jeisu omi pëk. Masike helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu ejahe. Kamitomoh, Kan patak itëtohpola hapon man tïmïnpalë ponalëken tëweihamo. 25 Akuha eta ailë ëmëmïla kameu eitop ahpoi Kan patak ïtëtohpola hapon man tïmïnpalëkamo, tïkai Jeisu ejahe. 26 Masike wanpilop tïkahenmatot. Masike helë katïp tïkaitot ëheja. Talankomlëken anïmja Kan? tïkai. 27 Masike tëneitot Jeisuja. Tëwëlë ëtanïmpola man kaliponotom. Kan hek mënanïmjatëo, tïkai Jeisu ejahe. 28 Masike helë katïp tïkai Pitu Jeisuja. Maa, tuwalë eikë ëhmelë emna kuninomta ëwakëlëntome emna eitohme, tïkai. 29 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Mëha pëk tuwalë eitëk, tïpakolonkom nëmëtponkom pëk, tïmeitïkom nëmëtponkom pëk, tëwëlïhamokom nëmëtponkom pëk, tïjumkom nëmëtponkom pëk, tïjekom nëmëtponkom pëk, tïpïhamkom nëmëtponkom pëk, tïpeinomkom nëmëtponkom pëk, tïlonkom nëmëtponkom pëk, huwa. Ëhmelë tïnëmëi ejahe ïhe tëwesikomke, malalë ipanakmapophakan ekalëtop ekalë he tëwesikomke. 30 Masike kolenma mënapëhjatot hemalë. Tïpakolonkom 100 me apëhjatot. Tïmeitïkom, tëwëlïhamokom, tïjekom, tïpeinomkom, tïlonkom, huwa mënapëhjatot malalë. Malalë tïnilëkukom apëhjatot. Malalë wantë etïpïla ulë tëweitopkom apëhjatot, tïkai Jeisu ejahe. 31 Lome ëkëmnë mënëtïja akename tëweihamo. Malalë akename mënëtïja ëkëmnë tëweihamo, tïkai Jeisu ejahe. 32 Maa, Jelusalem pona tëwëhanukëmëlïhtaowëhe aptao akename tëwëtïhe Jeisu. Masike wanpilop tïkai inepatom. Elamhaktoh tëwëtïhe ikuptëlë tëwëhalëkomohtao. Masike ëhema etpitak tïnepatom tëlëi Jeisuja. Malonme ipoptëja tëpotoptom pëk tïtuwalonumaitot Jeisuja. 33 Helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Kupanakmatëk. Jelusalem pona këhanukëmëjatëi. Masike Jelusalem po kuwaptaowëhe Kaliponome Imëkïtpï ekalëja ipokepïn Kan pakolon peptahmatonom umïtïntomoja, Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkomoja, huwa. Masike mënilëmëpkapojatot. Tïwë tïwë towomilamoja mënekalëjatot. 34 Masike Kaliponome Imëkïtpï pokehwëjatot, mënipilëjatot mënëtaklëjatot, mënuhmojatot, huwa. Lome ëhelowao awainatïhwë mënawonaimëja, tïkai Jeisu ejahe. 35 Malonme Jeisuja mëha tumëkhe, Jemisi, Johan, huwa, Sepeli peinom. Helë katïp tïkaitot Jeisuja. Ëpatënuh helë he nai emna ëja. 36 Masike ëtï he manatëo ïja? tïkai Jeisu ejahe. 37 Masike helë katïp tïkaitot Jeisuja. Awolemïla ëhaweipotïhwë helë katïp emna ewakamnehpok. Ëwapëtunuina, ëpëwëjinuina, huwa, tïkai. 38 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ipohnëpïtpola ma mïkatëo, tïkai. Ïwokï hapon manu ka melïjatëo? Malalë ïwëtamëmnëpkapotop katïp ka mëtamëmnëpkapojatëo? tïkai Jeisu ejahe. 39 Ïhï, mëlë katïp emna nëtïjai, tïkaitot Jeisuja. Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ahpela, ïwokï hapon melïjatëi. Malalë ïwëtamëmnëpkapotop katïh mëtamëmnëpkapojatëi, tïkai Jeisu ejahe. 40 Lome japëtunuina ëwakamnehponanomkom tapek wai. Malalë ïpëwëjinuina ëwakamnehponanomkom tapek wai. Kanlëken man jekatalïtom ewakamnehponeme. Masike inëlë hek, ewakamnehpo he tëweitoptomlëken ewakamnehpoja, tïkai Jeisu ejahe. 41 Masike ma ikatoponpïkom panakmatpo asikame tëwëtïhe 10 me tëweihamo. Masike Jemisitom eiletot. 42 Malonme tëja tëmëipaitot Jeisuja. Maa, helë tuwalë manatëi, tïkai Jeisu ejahe. Lo kuptë tïpeitokomoja towomikom moipoja kaliponotom umïtïntom. Malalë tïpeitokom umïtïntomoja towomikom moipoja itamukom, tïkai. 43 Lome mëlë katïpïla man ëweitopkom. Masike ëwakëlënkom uhpolo ëtïlï he ëwaptaowëhe ëwakëlënkom apëtomananome ëtïtëk. 44 Malalë itamukome ëtïlï he ëwaptaowëhe ëwakëlënkom peitome ëtïtëk, tïkai. 45 Mëlë katïh man Kaliponome Imëkïtpï eitop. Kaliponotom napëtomame umëkïla kunehak. Apëtomananomkome heh kunmëk. Malalë iwïpïlïtpïkom epetpëme ëhekalëi kunmëk, tïkai Jeisu ejahe. 46 Moloinë Jeliko polo tïtëi Jeisu tïnepatom malë. Malalë akëlëhe kole kaliponotom. Masike Jeliko poinë tëwekïlïmaimëlïhtaowëhe Patïmijasi tënei Jeisuja. Tïmijasi mumu Patïmijasi, ënetëpïn. Ëhema ekatao kolome inëlë tëmjalïptëhe tëwesike. 47 Masike Jeisu, Nasale pono, mënmëkja, kanë tïpanakmai eja. Masike helë katïp tïkëktïmhe inëlë. Jeisuh, Teipë palïnpëh, pïnapophah kënek, tïkai. 48 Masike Patïmijasi tëilanophe kaliponotomoja. Tëh kaikë, tïkaitot eja. Lome awolemïla tïkëktïmëmëhemë inëlë. Teipë palïnpëh, pïnapophah kënek, tïkai. 49 Masike tëwëhekuptëi Jeisu. Tëja ënetëpïn tënehpoi eja. Masike Patïmijasi tëmëipai ejahe. Ëhelekaptëla eikë. Ëtanïmkë, ëwamëipapo Jeisu, tïkaitot ënetëpïnïja. 50 Masike tupo tïnëmëi eja som tïkame Jeisuja tïtëtohme. 51 Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Tala ëwïlï he man ïja? tïkai. Masike helë katïp tïkai ënetëpïn eja. Jumïtïnuh, ënetse kïkë, tïkai. 52 Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Ïtëkële, ïpona ëwesike wame manai, tïkai Jeisu eja. Masike ma ikalïhtao ënetse tëwëtïlëmëi inëlë. Masike Jeisu kuptëlë tïtëi inëlë.

Maki 11

1 Maa, Jelusalem pëk mëjela Jeisutom ëtïtïhwë Petëpaki polo tëwëhalëitot, Petëni polo, huwa. Ïpï po mëlëkom ëutëtom, Alipi po. Masike mëlë po tëwëtïtïhwëhe hakëne tïnepatom tënokhe Jeisuja takename. 2 Helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ëutëna ëhalëtëk. Masike ëutë po ëwëtïtïhwëhe kalipono ekï menejatëi tïpïmïhe, puliki mumkë, epona ëtïlïlale kalipono eitop. Masike ipilopkatëk eneptohme ëjahe, tïkai Jeisu ejahe. 3 Masike ëtï pëk manatëo? tïkai kalipono aptao, helë katïp apënuktëk. Uwa, mëi hepitë neha Kumïtïnkom. Tïnëlë mënenehpoimëja, kaitëk, tïkai Jeisu tïnenokïtomoja. 4 Masike tïtëitot. Masike ëhema ëtapalak eitoh po puliki mumkë tënei ejahe pakolo eta ekatao tïpïmïhe. Masike puliki tïpilopkai ejahe. 5 Masike helë katïp tïkai kaliponotom ejahe. Ëtï pëk manatëo? Ëtïkatohme puliki mumkë mipilopketëo? tïkaitot. 6 Masike Jeisu katoponpë ailë kaliponotom tëpënukhe ejahe. Masike ma ikatïhwëhe, ëë, tïkai kaliponotom. 7 Masike puliki mumkë tëlëi ejahe Jeisu pona. Epona tupokom ïtïhwë ejahe puliki mumkë pona tëwëtïhe Jeisu. 8 Malalë kolenma kaliponotomoja tupokom tïpamkai ëhematao. Malalë wapu ale hapon tëpëkai tïwëlënkomoja ëhematao ipamkatohme. 9 Masike helë katïp tïkëktïmhe Jeisu akename tëwëhalëhamo, ikuptëlë tëwëhalëhamo malë. Hosana, ipokenma man Kan ehetjao imëkïtpï, tïkai kaliponotom Jeisu pëk tïkëktïmïkome. 10 Ipokenmalëken Kutamukome Teipë palïnpë Ëtïtop, tïkaitot. Kan ehetjao tumëkhem mënmëkja. Hosana Kapunalïh, tïkaitot. 11 Maa, Jelusalem po tëwëtïlëmëtïhwëhe Kan pakolon peptatak tëwëmëmhe Jeisu. Ëhmelë eneimëtïhwë tëwekaktaimëi inëlë. Walunak hapon tëwëtïhe esike Petëni pona tïtëimëi Jeisu, 12 me tëweihamo malë. 12 Maa, awainatïhwë aptao Petëni poinë tïtëimëi Jeisutom Jelusalem pona. Masike tëpëjephe tëwëtïhe inëlë. 13 Masike tïtëimëlïhtaowëhe aptao oloi hapon tënei eja. Akëlephakëpsik inëlë. Lome taleke oloi hapon esike tëpetai natot Jeisu. Masike wewe pona tïtëi inëlë epelï upihelep. Lome epelïlïmna wewe, talekelëken, oloi hapon epetatohpolahnë esike. 14 Masike helë katïp tïkai Jeisu weweja. Talëinë epetala hemele eikë, tïkai. Masike Jeisu omi tïpanakmai inepatomoja. 15 Moloinë Jelusalem po tëwëtïlëmëi Jeisutom. Masike Kan pakolon peptatak tëwëmëmhe Jeisu. Masike ëtïkom ekamnanom tënokëmëi eja. Malalë tëwëhepekathamo tënokëmëi eja. Malalë ahmihtom tïptasisihmai eja. Malalë pëtïimë ekamnanom ahmihtom tïptasisihmai eja. 16 Malalë tïmïnpalëkom alënanom tëkuptëi Jeisuja Kan pakolon peptatailë iwëhalëkomke. 17 Moloinë helë katïp kaliponotom tëpai Jeisuja. Helë katïp kala kane Kan pampilan? tïkai Jeisu. Kanuja ëtutohme man Kan pakolon mënke ëhmelë kaliponotom ïpakolon pëk, tïkai Kan. Lome tëmenamo ëhmomtohmelëken ïpakolon mïjatëi, tïkai, tïkai Jeisu ejahe. 18 Masike Jeisu omi tïpanakmai Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkomoja. Malalë Kan pakolon peptahmatonom umïtïntomoja. Masike Jeisu uhmotoh pëk tëwëtuhetot ëheja. Jeisu uno tëwesikomke, wanpilop tïkai kaliponotom inepatoptom pëk esike, huwa. 19 Malonme walunak iwëtïtïhwë ëutëinë tïtëimëi Jeisutom. 20 Maa, kokopsik aptao Jelusalem pona tïtëimëlïhtaowëhe aptao, oloi hapon tëneimëi Jeisutomoja. Tïlëmëphe oloi hapon, imin malë. 21 Masike helë katïp tïkai Pitu Jeisuja. Ëpatënuh, enek. Ënilëmëpkapotpï tïlëmëphe, tïkai. 22 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Kan ponalëken eitëk, tïkai. 23 Helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Mïhja ëtïkë tunakuwak mënke manu kalipono helë ïpïja. Masike awomi moija manu awolemïla Kan pona iwaptao. Malalë mala ëtïlïla man, kala iwaptao tëwanëjao, tïkai. 24 Malalë helëhnë tuwalë eitëk, tïkaimëhehnë Jeisu ejahe. Malalë manu manatëi. Ëtïkom he ëweitopkom pëh Kanuja ëwëtutïhwëhe mapëhjatëi manu awolemïla Kan pona ëwaptaowëhe, tïkai Jeisu ejahe. 25 Masike Kanuja ëtulu he ëwaptaowëhe akename tïwëlënkomoja ipokela ëwïtoponpïkom pëk ëtenkapamtëk. Ma ëwaptaowëhelëken ëwïpïlïtpïkom pëk mënitenkapamja manu man Kan. 26 Malalëla ëwaptaowëhe, tïwëlënkomoja ipokela ëwïtoponpïkom pëk itenkapamïla ëwaptaowëhe, ëwïpïlïtpïkom pëk itenkapamïla man Kan malalë, tïkai Jeisu ejahe. 27 Moloinë Jelusalem po tëwëtïlëmëi Jeisutom. Masike Kan pakolon peptatailë Jeisu ïtë ïtëlïhtao ekatak tïtëi mëha, Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom, Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkom, Jujanatom tamutom, huwa. 28 Masike helë katïp tïkaitot Jeisuja. Ënïk umpoi man awolemïla? Ënïk ma ëwïja? tïkaitot Jeisuja. 29 Masike helë katïp tëpënukhetot Jeisuja. Këpënuktëkpitë. Moloinë awolemïla jïne wekalëjai, tïkai Jeisu ejahe. 30 Ënïk umpoi kaliponotom amëmnëpkane Johan? Kapunalï umpoi? Maa, kaliponotom umpoi? Tënon? Këpënuktëk, tïkai Jeisu ejahe. 31 Masike ëhejalëken tëwëtuhetot. Tala hapënukjatëo? tïkaitot. Kapunalï umpoi kunehak, tïkai kuwaptaowëhe helë katïh mënke kujahe. Ëtïkatohme eponala mehatëken mënke, tïkaitot. 32 Malalë kaliponotom umpoi kunehak, tïkai kuwaptaowëhe këilanopjatëo kaliponotom, tïkaitot. Mëlë katïp tïkaitot kaliponotom uno tëwesikomke, Kan Omi panakmapotpon Johan, tïkai iwesikomke. 33 Masike helë katïp Jeisu tëpënukhe ejahe. Tuwalëlanma nai emna, tïkaitot. Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Malalë wai, awolemïla jïne ënekalëla wai ëjahe, tïkai Jeisu ejahe.

Maki 12

1 Moloinë helë katïp tëkalëhem haponke kaliponotom tëpai Jeisuja. Uhpak tïnepïma tëpïmai kaliponoja. Malalë tïneme pata tapuhe eja, euhkatop tïhe eja, huwa. Malalë tïtalamtëi eja. Moloinë ipëkënkomoja tïneme pata enepotïhwë imepïn pona tïtëi inëlë. 2 Masike wantë tëmehamo akpilamtïhwë tïpeito tënokhe eja tïneme pëk. 3 Lome ipeito tëpëihe ejahe, tïpilëpilëi ejahe, huwa. Malalë tëpelamomna tënokëmëi inëlë ejahe. 4 Masike mïjalë tïpeito akon tënokhe tëmehamohmatoja. Masike tëpuke mëklë tuhmoi ejahe, uputpï takulikai, huwa. Moloinë awohanëmatïhwë tënokëmëi inëlë ejahe. 5 Masike mïjalë imepïn tënokhe tëmehamohmatoja. Masike mëklë tuhmonmai ejahe. Malalë tïwëlënkom tïpilëpilëi ejahe, talankom tuhmoi ejahe, huwa. 6 Lome tïmumu ënenokïlahnë tëmehamohmato. Pëkënatpëlëken imumu inipïnïn. Masike helë katïp tïkailep tëmehamohmato. Ïmumu moijatot, tïkai. Masike tïmumu tënokhe eja ëkëmnë. 7 Lome helë katïp tïkai tëmehamo pëkënkom ëheja. Mëklë toma tëmehamohmato mumu, helëhmatome tëwëtïhem. Masike kutuhmotëi kulonkome helë eitohme, tïkaitot. 8 Masike imumu tëpëihe ejahe, tuhmoi ejahe, huwa. Moloinë tëmehamo pata poinë ipununpï talimai ejahe, tïkai Jeisu. 9 Masike tala nïka tëmehamohmato? tïkai Jeisu. Uwa, tïneme pata pona mëntëja tëmehamo pëkënkom uhmoi. Moloinë tïwëlënkom apëhëmëja tïneme pata enenanome, tïkai Jeisu ejahe. 10 Moloinë helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Helë ënitïpkala ka manatëo Kan pampilan pëk. Kan katoponpë ailë pakolo ïtop ëtapkëlëtoh ponomehle mënëtïja tëpu, pakolo ïnanom nalimatpïlep. 11 Masike ipokenma man Kan kutketëi, tïkai Jeisu ejahe. 12 Masike Jeisu apëipo he tëwëtïhetot tïpëkëhe tëkalëhem hapon tëkalëi Jeisuja esike. Lome Kaliponotom unotot. Masike Jeisu ekataowëinë tïtëimëitot. 13 ëkëmnëpsik Jeisu pona Palasitom tënokhe ejahe. Malalë tïtamukome Heloti helëken tëweihamo tënokhe ejahe ahpe Jeisu omi ekalëtohme. 14 Masike Jeisuja tïtëtïhwëhe aptao helë katïp tïkaitot. Maa, ëpatënuh, ëweitopoja nai tuwalë emna. Ahpela manai. Ailë Kan pona eitop ekalëneme manai. Malalë kaliponotom epohnëptoptom unola manai. Ëhekatïplëken kaliponotom menejai. Masike Mosesi Nimilikutpï ailëla kane kukalakulinkom ekalëtop Sisaja? tïkaitot. 15 Masike Sisa kalakulin ekalëtëk, kaikë ekalëpo he emnaja ëwaptao. Malalë Sisaja ënekalëla eitëk, kaikë ënekalëpo hela emnaja ëwaptao, tïkaitot Jeisuja. Lome ahpe iweitopkomoja tuwalë Jeisu. Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ëtïkatohme jukuku he manatëo? Tenali eneptëk ïneneme, tïkai Jeisu ejahe. 16 Masike kalakuli tënephe ejahe. Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ënïk emït ïlïtpë helë kalakuli pëk? Malalë ënïk ehet helë kalakuli pëk? tïkai. Masike Sisa, tïkaitot. 17 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Masike Sisaja ënekalëkom ekalëtëk. Malalë Kanuja ënekalëkom ekalëtëk, tïkai. Masike mëk, tïkaitot Jeisu omi pëk. 18 Moloinë Jeisuja tumëkhe Satusitom. Helë katïp Satusitom eitop, ilëmëpheinë kaliponotom awonaimëla natot. Masike helë katïp tïkaitot Jeisuja. 19 Ëpatënuh, helë katïp tïmilikhe Mosesija kunimojikome, tïkaitot. Imumuktala eluwa tïlëmëphe aptao ipïtpï apëhja akononpï ilëmëpïtpï peinompaimëtohme, tïkai, tïkaitot. 20 Maa, ëtakontom 7 me kunehak. Masike akename ilëmëpïtpï imumuktala kunekulep. 21 Masike ipïtpï tëpëihe akononpïlïja. Lome imumuktalahnë kunilëmëp. Masike akononpïlïja ipïtpï tëpëhëmëhemë. Malalë imumuktalahnë kunilëmëpëmëhnë. 22 Malëhken kunekuleptot ëhmelë 7 me tëweihamo. Maa, ëkëmnë wëlïi tïlëmëphe. 23 Masike ilëmëpïtpïtom onaimëtïhwë tënon pïnme nëtïja? Ëhmelë ipïhamkome kunehak, tïkaitot Jeisuja. 24 Masike helë katïp tëpënukhetot Jeisuja. Uwa, ejala mipohnëpjatëi Kan pampilan tuwalëla ëwesikomke. Malalë Kan kajalinuja tuwalëla manatëi. 25 Ilëmëpheinë kaliponotom onaimëtïhwë ensutom katïh mënëtïjatot. Kan patao man tïpïjela einë, tïmnelumkela einë, huwa. 26 Onaimëtoh pëk Mosesi Nimilikutpï ënitïpkala ka manatëo? Uhpak wewe ewaluluhtao aptao helë katïp tïkai Kan Mosesija wapotjao. Apalaham neponanma wai. Malalë Isaki neponanma wai. Malalë Jakopi neponanma wai, huwa, tïkai Kan. 27 Masike ilëmëpïtpïtom neponanmamela man Kan. Ulë tëweihamo neponanmame hek man Kan. Masike ejala mipohnëptëo, tïkai Jeisu ejahe. 28 Moloinë Jeisuja tïtëi Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatën. Satusitom malë Jeisu ëtulu tïpanakmai eja. Masike ipokenma Satusitom omi apënuk Jeisu, tïkai inëlë tëwë. Masike helë katïp tïkai inëlë Jeisuja. Tënonne Kan nimoipome akename ëhmelë akontom ahpojanme? tïkai. 29 Masike helë katïp tëpënukhe inëlë Jeisuja. Helë Kan nimoipo awolemïpïn Mosesi Nimilikutpï. Ipanakmatëk Isëlëjanatomoh. Pëkënatpëlëken man Kan kuneponanmakom. 30 Masike ëneponanmakom he, eitëk, Kan he eitëk ëwanëkomke, ëwamolekomke, ëwepohnëptopkomke, huwa. Awolemïla ise eitëk. Mëlë man Kan nimoipo akena. 31 Malalë awolemïla man Kan nimoipo akon. Ëhepïnwë ëweitopkom katïp ëwekatalïkom he eitëk. Mëlëkom man Kan nimoipotome awolemïmnom. Akontom man mëlëkom ahpojela, tïkai Jeisu eja. 32 Masike helë katïp tïkai Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatën eja. Ahpela mïka ëpatënuh, tïkai inëlë. Pëkënatpëlëken man Kan, Kanmela man tïwëlënkom. 33 Masike kuwanëkomke Kan he kuwaptaowëhe ipok man. Malalë kuwepohnëptopkomke. Malalë komolekomke. Malalë awolemïla ise kuwaptaowëhe ipok. Malalë ëhepïnwë kuweitopkom katïp këkatalïkom he kuwaptaowëhe ipok. Malalë ëhepïnwë kuweitopkom katïp këkatalïkom he kuwaptaowëhe ipok. Mëlë katïp kuwaptaowëhe Kanuja kunekalëkom ahpoi man ipoh kuweitopkom. Tëhem tëwahem Kanuja kunekalëkom ahpoi man kuweitopkom, tïkai inëlë Jeisuja. 34 Masike ipokenma këpënuk, tïkai Jeisu tïloptaolëken. Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Mëjela manai Ëtamume Kan Ëtïtoh pëk, tïkai. Masike mëlëtpëmeinë Jeisu malë ëtulu hela tëwëtïhe kaliponotom elamhak tëwesikomke. 35 Moloinë helë katïp tïkai Jeisu kaliponotom epame Kan pakolon peptatao. Ëtïkatohme Teipë palïnpëmene man Këlaisu, nïke Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkom? tïkai. 36 Helë katïp tïkai Teipë Ipokan Amoleja tïtuwalonumatoponpïke. Helë katïp tïkai Kan ïneponanmalïja. Japëtunuina ëwakamkë. Ëpupu opinë ëhemnom wïjai, kunka, tïkai Teipë, tïkai Jeisu. 37 Masike Teipë palïnpëmelëken Këlaisu aptao ïneponanmalïh, kala manu man Teipë, tïkai Jeisu. Masike Jeisu omi panakma henma tëwëtïhe kaliponotom. 38 Malonme kaliponotom epalïhtao helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Maa, Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkom eitopoja tuwalë eitëk. Lomonaka tupokom henma mantot kaliponotom neneme. Malalë tëpïhem epekahtoh po tëtalepakom henma mantot. 39 Malalë ëhmomtoptao tëwaptaowëhe ipokan ahmi helëkentot. Malalë ëtuktoptao. 40 Malalë tïhulenma Kanuja tëwëtuheleptot kaliponotom nipanakmamelëken. Lome pïtpëtom towohanëmai ejahe, tïpakolokaitot. Masike Kan asikalun awolemïpïn apëhjatot, tïkai Jeisu ejahe. 41 Maa, Kan kalakulin enï ekatao tëwakamhe Jeisu. Masike Kan pakolon peptatah kaliponotom ëmëmïlïhtao tïkalakulinkom enma tënei Jeisuja. Kole kalakuli tënmai tïmïnpalëkamoja. 42 Malonme pïtpë tumëkhe. Ohanëme mëwisnë inëlë. Masike 2 sensi haponlëken tënmai eja. Wëlïsija. 43 Masike tëkatak tïnepatom tëmëipai Jeisuja. Helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Maa, helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Ohanëmenma mëi, pïtpë. Lome kole ekalëtponkom ahpojenma mëi nekalë. 44 Tïkalakulinkom akuhpolëken tëkalëi ejahe. Malëla neha wëlïi. Ohanëmenmaleh man. Lome ëhmelë tëwinën ekalë, tïkai Jeisu ejahe.

Maki 13

1 Moloinë Kan Pakolon peptataowëinë Jeisu ekaktaimëlïhtao aptao helë katïp tïkai inepa Jeisuja. Ëpatënuh, enek. Pëtukulunma tëpu ïlïtpëtom Kan pakolon peptatome, tïkai. 2 Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Helëkom, Kan pakolon peptatom menejatëi. Lome wantë pakolotom alime kaliponotom. Masike ëhmelë tëputom mënelowepkaimëja. Ëhektuhpolonutpë pokela mënëtïja, tïkai Jeisu eja. 3 Moloinë ïpï po tëwakamhe Jeisutom, Alipi po. Ilomon po Kan pakolon pepta. Masike helë katïp tïkai mëha Jeisujalëken, Pitu, Jemisi, Johan, Antulu huwa. 4 Emna ituwalonumak. Talaptao mëlë katïm nëtïja? Malalë ëtï menepoja emnaja ëhmelë ëkatoponpï tuwalë emna eitohme? tïkaitot. 5 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Maa, tuwalë eitëk ëweuhnëpïlahe kaliponotom eitohme, tïkai. 6 Kolenma kaliponotom mënmëkja jehetjao tëweihamo. Këlaisume wai, mënkeleptot. Masike kole kaliponotom euhnëpjatot. 7 Malalë kaliponotom mënëtwëja kanë mipanakmetëi. Malalë tïwëlënkom mënëtwëja talanme kanë mipanakmetëi. Masike mëlë pëk ëhelepïla eitëk. Mëlë katïh mënëtïja akename. Mëlë katïp aptao man ëhmelë enahtoh man ëtïlïlahnëpsik. 8 Lo kuptë kaliponotom mënëtwëja. Malalë ëheilë ëhmelë kaliponotom tamutom mënëtïja. Malalë mëlëlëtao tïwë tïwëlën po lo mënitatalumja. Malalë inepïlïmna mënëtïja kaliponotom. Kole ipoptë kaliponotom epoja. Mule ëhjetumtëtop katïh mëlëkom ohanëmatoh mënëtakïme, tïkai Jeisu ejahe. 9 Masike tuwalë eitëk. Pohnëptënkomoja ëwalëpojatëotot. Malalë Jujanatom ëhmomtoptao ëpilëjatëotot. Malalë ïpona ëweitopkom pëk ekalëtohme ëjahe tïtamukomoja ëwalëjatëotot. 10 Lome ëhmelë enahtop akename ipanakmapophakan ekalëtoh panakme ëhmelë kaliponotom lo kuptë. 11 Masike tïtamukomoja ëwalëkomohtao tala wïke? kala eitëk. Apënuktopkom ënupila eitëk. Mëlëlë julu aptao ëtuwalonumetëo Ipokan Amole ëwomikom pëk. Masike ëwomikom tapek mekalëjatëi. Ipokan Amole nekalëtpïlëken mekalëjatëi. 12 Masike helë katïh mënëtïja. Tokonkomohle lëmëpkapoja kaliponotom. Malalë tïpeinomkom lëmëpkapoja ijumkom. Malalë tïjumkom hela mënëtïja peitopït, tïjekom hela, huwa. Masike mënilëmëpkapojatëotot. 13 Malalë jehet pona ëwesikomke ëhelahenma ëhmelë kaliponotom mënëtïja. Lome mïhja etïpï pona ikepïla tëweihamo anïmja Kan. 14 Malalë mïu ahmit patao ohanëmatse eitoh menejatëi. Mëlë pëk Tanjuja tïmilikhe uhpak, Kan Omi panakmapotponuja tïmilikhe. Masike tuwalë eitëk itïpkananomoh Mëlë enetpo ïpïhtak mënëhalëja Julija ponokom. 15 Malalë tïpakolon ahpo kalipono aptao mëntëjalëken. Tïpakolontak ëmëmëmëla man tïmïnpalë pëk. 16 Malalë tïtupinao kalipono aptao mëntëjalëken. Tupo pëk ïtëla man. 17 Malalë ohanëmenma mënëtïja munomankom mala iwaptao, piukukume tïpeinomkamo malë. 18 Masike Kanuja ëtutëk ahalamatën ëtïtïhwë epela ëweitopkome. 19 Masike ohanëmatop ëtïtïhwë uhpak eitoponpëtom lo ïtoponpë poinë ahpojenma helë ohanëmatoh mënëtïja. Lome helëtpë mïjak helë hapon ënïlëmëpola man. 20 Masike ohanëmatop awolemïpïn ëtïtïhwë tïhulela hapon mënapënanïpkapoimëja Kan. Tïhule aptao ëhmelë kaliponotom mënenatja malalë. Lome pïnapophak tïnisanopïtpïtom eneke tïhulela hapon mënapënanïpkapoimëja Kan. 21 Masike helë katïp tïkai kaliponotom aptao awomikom ponala eitëk, talë man Këlaisu, tïkai iwaptaowëhe. Malalë molo man Këlaisu, tïkai iwaptaowëhe. 22 Kole Këlaisu haponkomleh mënëtïja. Malalë kole ejala Kan Omi panakmaponanom mënëtïja. Awolemïla tëwepohnëhpotopkom enepojatot. Malalë awolemïla tëweitopkom ïjatot Kan nisanopïtpïtom euhnëptohmelep. 23 Masike tuwalë eitëk. Ëhmelënma wipanakmapo ëjahe akename, tïkai Jeisu ejahe. 24 Moloinë helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu. Maa, ohanëmatop apënatïhwë hawem kala sisi mënëtïja, nunuwë malë. 25 Malalë kapunaowëinë silikëtom mënaute. Malalë kapu tunutom mënitatalumja. 26 Moloinë eklotïhtailë Kaliponome Imëkïtpï mëkï eneja kaliponotom. Awolemïlanma mënmëkja, pëtukulunma huwa. 27 Maa, 4 me man lo taunutom. Masike mëlëkom mëktop kuptë tïpeitotom, ensutom, enokja tïnisanotom eneptohme. Malalë lo polepkapoja ejahe tïnisanotom eneptohme, kapu polepkapoja, huwa, tïkai Jeisu. 28 Moloinë helë katïp tïkai Jeisu. Maa, tëkalëhem hapon pëk tuwalë eitëk oloi hapon pëk. Ulalak hapon amahtom ëtïlëmëtïhwë aptao, malalë aletaimëtïhwë aptao, mëniweinapoja, mïketëi. 29 Masike mëlëkom enetpo Kaliponome Imëkïtpï mënmëkpoja, mïketëi. Pakolo eta ekatao hapon man, mïketëi. 30 Masike helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Ilëmëpïlahnë hemalëlotom aptao mëlëkom mënëtïja. 31 Masike kapu mënenatja. Malalë lo mënenatja. Lome ïwomi man enatulanma. 32 Lome imëktop awainatop tuwalëlanma kaliponotom. Malalë imëktop julu tuwalëlanma. Malalë ensutom kapunalïtom tuwalëla. Malalë Kan mumu tuwalëla. Papaklëken man tuwalë. 33 Masike epohnëptëk, elaimatëk. Malalë Kanuja ëtukepïla eitëk, imëktop awainatop tuwalëla ëwesikomke. 34 Imepïn pona ïtë he tëweihem eitoponpë katïh man Kaliponome Imëkïtpï eitop. Tïpakolontaowëinë ekïlïmalahnë tëwaptao tïpeitotom umïtïntom tïhe eja. Malalë tïpeitotom tïtuwalonumai eja emaminumtopkom pëk. Malalë ëhmelë enek, tïkai inëlë tïpakolon eneneja, tïkai Jeisu. 35 Masike elaimatëk, pakolohmato mëktopoja tuwalëlanma ëwesikomke. Talanme walunak mënmëkja. Talanme kokole mënmëkja. Talanme kulasi etapamïlïhtao. Talanme awainatïhwë, huwa. 36 Mëlë katïpïla ëwaptaowëhe tïnëlë mënmëkja ëwïnïkïlïhtaowëhe aptao. 37 Masike helë katïp wïkei ëjahe ëhmelë kaliponotom nipanakmame, tïkai Jeisu ejahe. Elaimatëk, tïkai.

Maki 14

1 Maa, hakënehnë awainatïhwë Isepi Epoi Kan Ïtëtoponpë Ukuktop. Malalë Pelele Anuntapïn Ëktop Ukuktop. Masike Jeisu apëitoh pëk tëwëtuhe Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom, Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkom malë. Tëmene hapon apëipo hetot, uhmopo hetot, huwa. 2 Lome awap, tïkaitot Isepi Epoi Kan Ïtëtoponpë Ukuktoh mëjela ëtïlïke. Malalë Pelele Anuntapïn Ëktop Ukuktoh mëjela ëtïlïke, huwa. Mëlëkom ukukuluhtao tëpëipoi aptao kaliponotom mënipoptëpamja, tïkaitot. 3 Maa, ëkëmnëpsik Petëni po Jeisu, Saiman pakolontao. Ëlekëimëhpan Saiman. Masike Jeisu ëtukuluhtao aptao wëlïi tumëkhe. Tïpoknem tënephe eja tëpu haponjao alapasëtëjao. Tïpoknem ehet Nalë. Epetpïlïmhakanunma tïpoknem. Masike enï tapuwai wëlïsija. Jeisu eli pona tïpoknem tïkamhe eja. 4 Masike talankom asikame tëwëtïhe. Helë katïp tïkaitot. Ëtïkatohmehkupa tïpoknem ekeime? tïkaitot ejahe. 5 Tëkalëi aptao 300 tenali ahpoi hapëhjatëi manu ohanëmankom apëtomatohme kujahe, tïkaitot. Masike wëlïi tëihe ejahe. 6 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Mëklë pëkëla eitëk. Ëtïkatohme ipokela wëlïi mekalëjatëo? Ipokenma man ïpokmatop eja, tïkai. 7 Talënmalëken man ohanëmankom. Masike omolïme emjalïptëktot emjalïptëhe he ëwaptaowëhe. Malëla wai, tïhulela ëwakëlëhe, tïkai Jeisu. 8 Ipok jïlï he iwesikelëken ïpokma wëlïi. Jonamtop elaimai ïpokma. 9 Masike helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Mono monole ipanakmapophakan ekalëtop ekalëlïhtao lo kuptë, malalë iweitoponpï pëk mënekalëjatot ipëk itenkapamëmëla eitohme, tïkai Jeisu ejahe. 10 Moloinë Jeisu wekalëjai kai tïtëi Julesi Isakalati, 11 me tëweihamo akëlën, Kan Pakolon Peptahmatonom umïtïntomoja. 11 Masike Julesi omi panakmatpo tawakenma tëwëtïhetot. Masike ahpela nai emna, kalakuli emna nekalëjai, tïkaitot Julesija. Masike Jeisu ekalëtoh pëk tïpohnëphe Julesija, talaptao wekalëja? tïkai. 12 Maa, Pelele Anuntapïn Ëktop Ukuktoh po, Jeisuja tïtëi inepatom sikapu mumkë uhmotop tëwëtïhe esike. Masike helë katïp tïkaitot Jeisuja. Ëitë Isepi Epoi Kan Ïtëtoponpë Ukuktoh petukwapo he man? tïkaitot. 13 Masike hakëne tïnepatom tënokhe eja. Helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ëutëna ëhalëtëk. Masike ëutëna ëwëtïtïhwëhe eluwa menejatëi. Tuna alëja inëlë. Masike ikuptëlë ëhalëtëk. 14 Masike tïpakolontak iwëmëmïlïhtao aptao helë katïp kaitëk pakolohmatoja. Helë katïm nïka emna epane. Tulakanamo ïnïktop enepok, nïka. Mëlëtao Isepi Epoi Kan Ïtëtoponpë Ukuktop ukuku he wai, sikapu mumkë ë he wai ïnepatom malë nïka, kaitëk, tïkai Jeisu ejahe. 15 Masike pepta ïnïktop enepoja inëlë kawë. Malalë ahmitom man itao. Masike mëlëtao kuwëtuktopkom ipetukwatëk, tïkai Jeisu ejahe. 16 Masike ëutëna tïtëi Jeisu nepatom. Ëhmelë tënei ejahe ikatoponpï ailë. Masike Isepi Epoi Kan Ïtëtoponpë Ukuktop tïpetukwai ejahe, sikapu mumkë tuhmoi ejahe, huwa. 17 Masike walunak iwëtïtïhwë mëlëtak tumëkhe Jeisu, tïnepatom malë, 12 me tëweihamo malë. 18 Masike tëwakamhetot ëtukhe. Masike tëwëtukuluhtaowëhe helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Ëhtaowëhe man jekalëne Këkëlëhe mënëtukja, tïkai Jeisu ejahe. 19 Masike tëwëhelekaptëhenmatot. Ënïk? Ïu tapeklep ka? tïkaitot ëhmelë Jeisuja. 20 Masike helë katïp tëpënukhetot Jeisuja. 12 melëken ëmëlamkom. Lome pëkënatpëlëken jekalëne ëhtaowëhe. Ïnmajak tulu kupe. 21 Masike Kaliponome Imëkïtpï mënilëmëpja Kan pampilan ailë. Lome ipokela mënëtïja Kaliponome Imëkïtpï ekalëtpon. Ekaktala iwaptao ipok manu man, tïkai Jeisu ejahe. 22 Moloinë tëwëtukuluhtaowëhe pelele tanïmhe Jeisuja. Malalë pelele pëh Kanuja tëwëtuhe inëlë. Moloinë pelele akuhpomatïhwë tïnepatom tupai eja. Helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Pelele tëk tëk. Ïpun katïh man helë, tïkai. 23 Moloinë okï tanïmhe eja. Malalë Kanuja tëwëtutïhwë tïnepatom towokpai eja. Masike ëhmelë tëlïhe ejahe. 24 Malonme helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ïmïu katïp tëweihem helë, ihjan ïnimoipotom moinanom pëk ïkatoponpï ënakupjakala wai ïkatoh pohnëptop. Masike kolankom epetpëme wemïkei, tïkai. 25 Malalë helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Talëinë tëpelem euku ënelïjëmëla wai. Ëhmelë Tamume Kan Ëtïtïhwëlëken tïlïhan welïjai ëwakëlëhe, tïkai Jeisu ejahe. 26 Masike ma tïkatïhwë ëhepatop tukukhe ejahe. Moloinë pakolotaowëinë tëwekaktaimëitot. Ïpï pona tëwëhalëitot, Alipi pona. 27 Malonme helë katïp tïkai Jeisu tïnepatomoja. Maa, helë koko kunomtetëi Kan nimilikpotpï ailë. Helë katïp tïkai Kan pampilan. Sikapuhmato uhmopotïhwë ïja eknomonpïtom, sikaputom mënëtakpapja, tïkai, tïkai Jeisu. 28 Lome ïwonaimëtïhwë, Kalali pona wïtëjai ëwakenakome, tïkai Jeisu ejahe. 29 Masike helë katïp tïkai Pitu eja. Ënomtalanma wai. Talanme ëhmelë ënomte. Lome ïulëken ënomtala wai, tïkaileh Pitu. 30 Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Helë tuwalë eikë. Ahpela wai. Helë koko ëhelowao mëklëja tuwalëla wai mïkei. Moloinë kulasi mënetapamëmëja hakëne iweitop, tïkai. 31 Masike helë katïp tïkai Pitu awolemïla. Mëklëja tuwalëla wai kalanma wai, ïlëmëpjai akename ëwakëlë, tïkai Pitu Jeisuja. Malalë ma tïkai ëhmelë inepatom. 32 Masike ïmë ponatoh tïtëi, Ketësemeni pona. Malonme helë katïp tïkai Jeisu tïnepatomoja. Talëpitë eitëk. Monona wïtëjai Kanuja ëtuhe, tïkai. 33 Masike mëhalëken tëlëi tëkëlë Jeisuja, Pitu, Jemisi, Johan, huwa. Masike tëlekaptëi mëwisnë tëwëtïhe Jeisu. 34 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Jamole man tëlekaptëi ïlëmëhpojahenma ïwëhelekaptëke. Masike talë pita eitëk. Ëwïnïktëi nai, tïkai. 35 Masike ma tïkatïhwë upaphakanapsik tïtëi Jeisu. Lahmome tëwëtïhe inëlë. Malalë helë katïp inëlë Kanuja tëwëtulume. Ipoptëja jepopola eikë. Talanme tïwëlën ïlï he ëwaptao tïwëlën mïjai, tïkai. 36 Moloinë helë katïp tïkamëhehnë Jeisu. Apa, tïkai. Papah, ëhmelë tïponemenma manai. Masike helë ënelïpola eikë ïja. Lome ïu tapek, ëmë hek, tïkai. 37 Masike ma tïkatïhwë tïnepatomoja tïtëimëi Jeisu. Tïnïkhetot. Masike helë katïp tïkai inëlë Pituja. Saimanuh, ëwïnïkja ka? Pëkënatpëlëken julu weha, tïkai. 38 Masike ïnïkïla eikë hemele. Malalë Kanuja ëtukë sitpïlï pëkëla ëweitohme. Anumhak man ëwamole. Lome ëpun man anumna, tïkai Jeisu eja. 39 Malonme mïjalëlëlemë tïtëimëi Jeisu Kanuja ëtulëmëhemë. Mëlëlë katïp, tïkatoponpï katïp, tïkaimëi. 40 Malonme tïnepatomoja tïtëimëhemë Jeisu. Lome mïjalëlële tïnïkhetot tïnïkpohenma tëwesikomke. Masike Jeisu tëtomamkaimëtïhwëhe aptao tëk tïkailëkentot. 41 Malonme tïtëimëhemë Jeisu Kanuja ëtuhe ëhelowao iweitohme. Masike tumëkëmëtïhwë helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ëwïnïkjatëohnë ka? Tëk mïketëolëken kat? tïkai. Moloinë helë katïp tïkai. Maka neha, ïnelaima jupo nëtïlï. Ipokemnomoja Kaliponome Imëkïtpï ekalëja. 42 Masike ëtanïmtëk. Aikom, mënmëkja, tïkai Jeisu ejahe. 43 Masike ma Jeisu kalïhtao Julesi, 11 me tëweihamo akëlën, tumëkhe kolankom malë. Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom nenikïtpïtom inamolo. Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkom nenokïtpïtom, Jujanatom tamutom nenokïtpïtom, huwa. Ëtamlëtoptom tëlëi ejahe, tïnuhmotopkom malë. 44 Malalë Jeisu ekalëtpon katoponpë tuwalë inamolo. Ïnipoptahukmatpï nai apëitëk, pëtuku alëtëk, tïkai Julesi esike. 45 Masike Jeisu ekatak tëwëtïtïhwë helë katïp tïkai Julesi Jeisuja. Ëpatënuh, ëpatënuh, tïkai. Moloinë Jeisu tïpoptahukmai eja. 46 Masike Jeisu tëpëihe Julesi akëlëntomoja. Takïphe tëpëihe ejahe. 47 Masike tïnamlëtop tëpëlëtse Jeisu ekatalïlïja. Pajam tïkai inëlë Kan pakolon peptahmatonom tamu peito tïpanakai. 48 Masike helë katïp tïkai Jeisu kaliponotomoja. Ëtïkatohme tëmenem apëitop katïp këpëitëo? Ënamlëtopkom meneptëo, ënuhmotopkom meneptëo, huwa. 49 Awaina kuptë Kan pakolon peptatao kuwepatëne. Lome japësila mehatëken. Lome Kan pampilan ailë helë, tïkai Jeisu ejahe. 50 Masike ëhmelë inepatom tëwepei, Jeisu tïnëmëi ejahe. 51 Masike Jeisu alëlïhtao ikuptëlëhe tïtëi imjata. Tïkolokemke tëwëhjomtëi inëlë. Masike mëklë tëpëihelep Jeisu apëinanomoja. 52 Masike iwepeimëlïhtao iwëhjomtëtoponpï tëwëtïkïhe. Upomna tëwepei inëlë. 53 Moloinë Jeisu tëlëi ejahe Kan pakolon peptahmatonom tamuluja. Ipakolontao Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom, Jujanatom tamutom, Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkom, huwa. 54 Malalë ikuptëlëhe tïtëi Pitu ipëkëhe upaphak. Moloinë Kan pakolon peptahmatonom tamu pakolon ekatao tëwëhumhe inëlë ipeitotom malë. 55 Masike Jeisu lëmëpkapo he tëwëtïhe Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom, pohnëptënkom malë. Masike ahpe Jeisu ekalënanom heleptot. Lome uwa. 56 Kolelep ahpankom, ipokela Jeisu ekalënanom. Lome ëhekatïpïlanma awomikom. 57 Ëkëmnë ahpankom tëwëtanïmhe ipokela Jeisu ekalëi. Helë katïp tïkaitot Jeisu pëk. 58 Jeisu omi emna kunipanakma. Helë katïp kunka, tïkaitot. Kan pakolon pepta wijalakei. Kaliponotom nïlïtpï helë. Masike ëhelowaolëken ipëk ikohmamjai tïwëlën ïlï pëk, kaliponotom nïlï tapek, kunka, tïkaitot. 59 Lome ëhekatïpïlahnënma awomikom. 60 Masike ilamnakëhe tëwëtanïmhe Kan pakolon peptahmatonom tamu. Helë katïp tïkai inëlë Jeisuja. Tala mapënukjatot? Ta nïketot ëpëk? tïkai. 61 Lome tëk tïkailëken Jeisu. Masike mïjalë helë katïp tïkai Kan pakolon peptahmatonom tamu Jeisuja. Këlaisu ka man? Ipokan mumu ka man? tïkai. 62 Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Ïu wai. Masike talëinë Anumhakan apëtunuina Kaliponome Imëkïtpï menejatëi kolome. Malalë eklotïhtailë imëkï menejatëi, tïkai Jeisu. 63 Masike mëlë panakmatpo tupo tïhahkai Kan pakolon peptahmatonom tamuluja. Helë katïp tïkai inëlë kaliponotomoja. Ëtïkatohme ekalënanom panakma hehnë kutatëo? 64 Ipokela Kan ekalë awomi mipanakmatëo. Masike ta mïketëo ipëk? tïkai. Masike helë katïp tïkaitot. Ipokela inëlë, ilëmëpkapok, tïkaitot. 65 Masike talankomoja Jeisu tëtaklëi. Malalë emït jomtëtïhwë Jeisu tuhmo tuhmoi ejahe. Malalë uhmo uhmotïhwë helë katïp tïkaitot. Ipohnëpkë ënïk ëwuhmo, tïkaitot Jeisuja. Malalë Jeisu tïpoptapakmai solatitomoja. 66 Maa, Kajapasi pakolon opinë Pitu. Masike molo iwaptao Kan pakolon peptahmatonom tamu peito tumëkhe, wëlïi. 67 Masike wapon mitao Pitu tënei eja tëwëhumï pëk. Masike Pitu tënei eja, wëlïsija. Moloinë helë katïp tïkai inëlë. Jeisu akëlë meha. Nasale ponotpë akëlë, tïkai. 68 Lome uwa, tïkai Pitu, tuwalëla wai, ëwomilïja tuwalëla wai, huwa, tïkai. Masike ma tïkatïhwë pakolotak ëmëmtopoina tëwekaktaimëi Pitu. Malonme kulasi tëtapamhe. 69 Lome Pitu ekaktaimë tënei ipeito akonoja, wëlïsija. Masike helë katïp tïkai inëlë tëkatalïtomoja. Jeisu akëlën mëi, tïkai. 70 Lome uwa, tïkaimëhehnë Pitu ejahe. Maa, ëkëmnëpsik mïjalë tïkaimëhehnë ekatalïtom Pituja. Ahpela akëlënkom manai. Kalali pono manai. Ëwomi ëpohnëhpoja emnaja, tïkaitot Pituja. 71 Masike ëtïkom tëheptëi Pituja ahpela man awomi, kapo he tëwesike. Malalë ipokela iweitop jepoja ahpe ïwaptao, tïkai. Mëklëja tuwalëlanma wai, tïkai Pitu ejahe. 72 Masike kulasi tëtapamëmëhemë hakëne iweitohme. Masike wantak tïkaimëi Pitu Jeisu katoponpë pëk. Helë koko ëhelowao mëklëja tuwalëla wai mïkei. Moloinë kulasi mënetapamëmëja hakëne iweitohme, tïkai. Masike awolemïla tëhemkuluphe Pitu mëlë pohnëpëmëtpo.

Maki 15

1 Maa, awainatïhwë aptao Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom tëwëhmomhe mëha malë Jujanatom tamutom, Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkom, ëhmelë pohnëptënkom, huwa. Masike Jeisu pëk tëwëtukeptïhwëhe ketike Jeisu tïpïmïpoi ejahe. Moloinë Jeisu tëlëi ejahe Pailatija. Pailatija Jeisu tëkalëi ejahe. 2 Masike helë katïp tïkai Pailati Jeisuja. Jujanatom tamu ka man? tïkai. Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Malënmamë këheptë, tïkai Jeisu eja. 3 Masike ipokelanma Jeisu tëkalëi Kan pakolon peptahmatonom umïtïntomoja. 4 Masike mïjalë helë katïp tïkaimëhemë Pailati eja. Tala mapënukjatot? Ipanakmak. Kolenma ipokela ëwekalëtot, tïkai. 5 Lome ënapënukulalëken Jeisu. Masike wanpilop tïkai Pailati tïloptao. 6 Maa, helë katïp Pailati eitop. Wei kuptë Isepi Epoi Kan Ïtëtoponpë Ukuktoh po tïnapupotpï tapuwapoimëi eja, apuwapokële Jujanatom katop ailë. 7 Masike ëtaputopjao Palapasi, tïtamukom ïkïlëmëpo he iwesitpïtomohtao. Tïpïmïhetot. Kalipono uhmotpon inëlë tïpoptapamïlïhtaowëhe. 8 Masike Pailatija tumëkhe kaliponotom ikatoponpï ailë ise tëweitopkom upoi. Awolemïla tëwëtïhetot. 9 Helë katïplep tïkai Pailati ejahe. Jujanatom tamu apuwapoimë he ka manatëo ïja? tïkai. 10 Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom eitopoja tuwalë Pailati. Jeisu pëk umosiphak tëwesikomkelëken Jeisu uhmopo hetot. 11 Lome kaliponotomoja Palapasi tupoi Kan pakolon peptahmatonom umïtïntomoja. 12 Masike mïjalë helë katïp tïkaimëhemë Pailati ejahe. Tala wïja Jujanatom tamume ëneheptëtpïkom? tïkai. 13 Masike mïjalë helë katïp tïkëktïmëmëhemëtot, wewe topopalaihem pëkëna tuwëpok, tïkai. 14 Masike helë katïp tïkai Pailati Ëtïkatohme? Ëtïhkune ipokela iweitohme? tïkailep. Lome wewe topopalaihem pëkëna tuwëpok, tïkaitot awolemïla tïkëktïmïkome. 15 Masike kaliponotom amephaktanïhpoimë he tëwesike Palapasilëken tapuwapoimëi eja. Malalë Jeisu tïpilëpilëpoi eja Moloinë Jeisu tëlëpoi Pailatija wewe topopalaihem pëkëna tuwëtohme solatitomoja. 16 Masike Jeisu tëlëi solatitomoja tëwëhmomtopkom pona. Moloinë ëhmelë solatitom tëmëipaimëi ejahe. 17 Masike Jeisu tupomai ejahe tïjulemke. Malalë tëkïjem umemtïhwë Jeisu tupjekïmapoi ejahe. 18 Moloinë helë katïp Jeisu tëtalepai ejahe, Jujana tamuluh, tïhule ilëmëpïla eikë, tïkaitot. 19 Malalë Jeisu tuptamai ejahe pïlëo epï haponke. Kusu tïkaitot Jeisu tëtaklëi. Malalë tëhehmukom ponatoh tëwëtïhe Jeisu pokehwëi. 20 Moloinë Jeisu pokehwëtïhwë tïjulem tïkïlëmëi ejahe, upokelë upomaimëtohme. Moloinë wewe topopalaihem pëkëna tuwëtohme Jeisu tëlëi ejahe. 21 Masike tëwëhalëkomohtao Saiman tënei ejahe ëutëna imëkïlïhtao. Sailini pono inëlë. Ipeinom ehet Alesante, Lupësi, huwa. Masike Saimanuja Jeisu ahmih tëlëpoi solatitomoja. 22 Masike koukata pona Jeisu tëlëi ejahe. Helë katïp koukata katop kuwomikomjao, uputpënpë hapon, tïkai. 23 Masike mëlë po tëwëtïtïhwëhe tëpelem euku, itumhakan malë, elïpo heleptot eja. Lome isela inëlë. 24 Moloinë wewe topopalaihem pëkëna Jeisu tuwëi ejahe. Malalë jaklawa haponke tëwëhetamikaitot uponpï ekamtohme. Mëlë katïp Jeisu uponpë tëkamhe ejahe tupokome. 25 Maa, 9 julu kokopsik aptao Jeisu tuwëi ejahe wewe topopalaihem pëkëna. 26 Malalë uputpï epoi ipokela ekalëne pampila tuwëi ejahe. Helë katïp tïkai pampila, Mëhe Jujanatom Tamu, tïkai. 27 Malalë Jeisu ekatak tëmenamo wewe topopalaihamo pëkëna tuwëi ejahe apëtunuina, ipëwëjinuina, huwa. 28 Masike Kan pampilan ailë tëwëtïhe Jeisu eitop. Ipokemnomotpëtom malë mënëtïja, katoponpë ailë. 29 Malonme Jeisu tïpojiptëi akwahnanomoja, pinuk, pinuk tïkaitot. Helë katïp tïkaitot. Kan pakolon pepta jalaka he iwesitpïleh manai. Malalë 3 melëken ïkohmamjai tïlëmëme tïkahemïtpë manai, tïkaitot. 30 Masike ëtapëtomak! Wewe topopalaihem pëkëinë ëwïptëkële, tïkaitot Jeisuja. 31 Malalë tïkai Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom, Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkom malë. Helë katïp tïkaitot. Tïwëlënkom anïmneleh mëhe. Lome ëtanïmëmëla man, tïkaitot. 32 Maa, Këlaisuh, Isëlëjana tamuluh, tïkaitot Jeisuja. Wewe topopalaihem pëkëinë ëwïptëimëtïhwë ëpona emna nëtïjai, tïkaitot. Malalë tïkai ekatalïtom, wewe pëkëna ipakahmatpïtom. 33 Maa, ankomhak aptao tapulunme tëwëtïhe kapu, 3 julu pona. 34 Masike 3 julu aptao helë katïp anumhak tïkai Jeisu. Eloi, eloi, lama sapaktani, tïkai. Helë katïp katop helë kuwomikomjao. Papah, papah, ëtïkatohme kunomte? tïkai. 35 Masike helë katïp tïkai ekatalïtom. Ipanakmatëk! Ilaika amëipe, tïkaitot. 36 Malonme tuhtume tïtëi kalipono awokpatoh pëk. Masike pïlëo epï haponke tëpelem euku ijehnatpï tanukhelep eja Jeisu nisukmamelep. Helë katïp tïkai inëlë. Henetëi. Talanme Ilaika mënmëkja wewe pëkëinë Jeisu ïkïlëmëi, tïkai. 37 Moloinë awolemïla tïkëktïmtïhwë tomole tënokhe Jeisuja. 38 Malonme kamisa pepta, Kan pakolon peptatalï ëhepolehle tëwehahkanmai kawëinë itïmnak. 39 Malalë helë katïp tïkai solatitom umïtïn, Jeisu ekatalï, tomole enokïlïhtao Jeisu omi panakmatpo. Ahpela, Kan mumume neha mëhe, tïkai. 40 Maa, upaphakëpsik wëlïham enekom pëk. Istaowëhe Melija, Maktala pono. Malalë tïwëlën Melija, Jemisipsik je, Josesi je, huwa. Malalë akëlëhe Salomi. 41 Jeisu akëlë iwesitpïtom inamolo apëtomananome Kalali po iwaptao. Kolenma wëlïham, Jelusalem pona Jeisu kuptëlë imëkïtpïtom. 42 Maa, walunak iwëtïtïhwë Isepi Epoi Kan Ïtëtoponpë Ukuktop tïpetukwai Jujanatomoja, anumalë Sapati esike. 43 Masike Pailatija tïtëi Josepi. Alamatija pono Josepi. Pohnëptën inëlë ipoh kaliponotom nekalë. Malalë Ëhmelë Tamume Kan Ëtïtop elaimane inëlë. Masike elamna Jeisu pununpë tupoi eja Pailatija. 44 Masike mëk, tïkai Pailati. Ilëmëpïlahnë Jeisu natot inëlë. Masike solatitom umïtïn tëmëipai eja. Ahpela ka nilëmëp? tïkai Pailati eja. 45 Ïhï, nilëmëp, tïkai solatitom umïtïn Pailatija. Masike ëë, tïkai Pailati Josepija. 46 Masike kamisa tïkolokem epekahtïhwë. Jeisu ïkïlëmëi tïtëi Josepi. Moloinë tïkolokemke Jeisu tïjomtëi eja. Malalë tëpu ïlïtpëjak Jeisu tënmai eja. Moloinë tëpuke enï eta tapuhe eja. 47 Masike Jeisu enma tënei Melijaja, Maktala ponoja. Malalë tïwëlën Melijaja, Josesi jeja, Jeisu enma tënei.

Maki 16

1 Maa, Sapati enahtïhwë tïpoknem epekatse tïtëi Melija, Maktala pono, Melija, Jemisi je, Salomi, huwa. Tïpoknem tëpekatse ejahe Jeisu pun pokmatohme. 2 Masike upak ihjan wiki ëtïlëmëtop awainalïhtao Jeisu onamtoponpë ponatoh tïtëi. Masike sisi ëhanuktïhwëpsik onamtoponpï pona tëwepolekaitot. 3 Masike helë katïp tïkatoh tëwëhalëkomohtao. Ënïkïhku tëpu kïlïlïkme? tïkaitot. 4 Masike pïmsi tïkatïhwëhe tëpu kïlïlïkmatpë tënei ejahe. Peptanma tëpu. 5 Masike ëkep enïjak tëwëmëmhetot. Masike tëpëtunuinahe imjata tënei ejahe, tëwakamhe. Tïkoloke upo, kupime, huwa. Masike wanpilop tïkai wëlïham. 6 Masike helë katïp tïkai inëlë ejahe. Elamna eitëk! Jeisu enei mumëktëo, Nasale ponotpë enei. Wewe topopalaihem pëkënutpë enei. Lome nawonaimë, uwa nai. Ipatatpï enetëkët, tïkai eluwa wëlïhamoja. 7 Masike ëhalëtëk inepatomoja, Pituja, huwa. Helë katïp kaitatëk ejahe. Kalali pona mëntëja ëwakenakome. Masike molo Jeisu meneimëjatëi ikatoponpï ailë, kaitatëk, tïkai eluwa wëlïhamoja. 8 Masike onamtoponpïjaowëinë asimhak tëwekaktaimëi wëlïham. Tïtatalumhetot, tëwëhelekaptëitot, huwa. Masike elamhak tëwesikome ënekalëimëlatot. 9 Maa, ihjan wiki ëtïlëmëtoh po towonaimëi Jeisu. Masike akename Melijaja tëwëhenepoimëi inëlë, Maktala ponoja. 7 me ijolokontom tëkaktanïhpoi Jeisuja uhpak. 10 Masike tïnenetpï ekalëimëi tïtëi inëlë Jeisu akëlëntomoja iwëhamokomohtao. 11 Lome awomi ponalatot, ulë man Jeisu, weneimë, ikatoponpï ponala. 12 Moloinë imepïn pona itënumïn polo iwëhalëimëkomohtao tëwëhenepoimëi Jeisu tïnepatomoja, hakëne tëweihamoja. Imepïn katïp tëwëhenepoimëi Jeisu ejahe. 13 Masike tïwëlënkom pona, Jeisu nepatom pona, tëwëhalëimëitot ekalëi. Lome awomikom ponala inamolo malalë. 14 Moloinë iwëtukuluhtaowëhe aptao tïnepatomoja tëwëhenepoimëi Jeisu, 11 me tëweihamoja. Awolemïlala Kan pona iwesikomke Jeisujatoh tëihe. Jeisu neha towonaimëi ikatpïtom omi ponala iwesikomke Jeisujatoh tëihe. Takïphe hapon man ëwanëkom Kan pëk? tïkai Jeisu ejahe. 15 Moloinë helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Maa, Ëhalëtëk. Kaliponotom pata kuptë ëhalëtëk. Ipanakmapophakan ekalëtop ekalëtatëk ëhmelë kaliponotomoja. 16 Masike tëponanokom iwëmëmïtpïtom, anïmja Kan. Malëla Kan ponala tëweihamo, Kan asikalun awolemïpïn apëhjatot. 17 Masike helë katïp awolemïla tëponanokom eitop ïja Kan. Eheptëke joloktom ekaktanïhpojatot. Malalë tïwëlënkom omijao mënëtïjatot. 18 Malalë ëkëi anïmtïhwë ejahe aptao ënopala mantot. Malalë elïpïn elïtïhwë ejahe aptao ilomola mënëtïjatot. Malalë wamemnom melekatïhwë ejahe aptao wame mënëtïja inimelekatpïkom, tïkai Jeisu ejahe. 19 Malonme mëlë katïp Kumïtïnkom katïhwë kapunak Jeisu tëlëpoimëi Kanuja. Kapunalï apëtunuina tëwakamëmëi inëlë. 20 Masike mono monole tïtëitot ipanakmapophakan ekalëtop ekalëi. Masike Kumïtïnkomoja tëpëtomaitot. Awolemïla eitoptom tënepoi eja ahpela kaliponotom katohme inekalëkom pëk, huwa. Ahpela!

Luki 1

1 Maa, Tijapolosih. Kolenma Jeisu eitoponpë pëk imilikutponkom. Malalë ailëlëken tïmilikhe ejahe, ëhemtakëla. Ahpela kukatopkom tïmilikhe ejahe. 2 Emna nipanakmatpï ailë enetponkom nekalëtpï tïmilikhe ejahe. Awomi ekalëimëtponkom nekalëtpï tïmilikhe. 3 Malalë wai, ipokanuh, ëhmelë iweitoponpï pëk imiliku he, uhpaklë tuwalënma ïwesike. Masike ailëlëken ënene wimilikjai ëhemtakëla, 4 ahpela ëkatohme ëwepatoponpïtom pëk. 5 Maa, Julija ponokom tamume Heloti aptao Kan pakolon peptahmatome Sakalaja. Apajatom akëlë tëmaminumheme inëlë Kan pakolon peptatao. Ipït ehet Ilesepe, Elan palïnpë. 6 Ipokenma tëneitot Kanuja. Ëhmelë Kan nimoipotom tïmoihe ejahe. Malalë kaikë Tïneponanmakom katoponpëtom tïmoihe ejahe. Masike ipokela ëhekalëpola inamolo. 7 Maa, ipeinomomna inamolo anëpïla Ilesepe esike. Malalë tamusime tëwëtïhe Sakalaja, kunumusime ipït tëwëtïhe, huwa. 8 Masike Kan pakolon peptatao Apajatom maminumïlïhtao tïpoknem tëwahe eja. 9 Helë katïp Kan pakolon peptahmatonom eitop. Ëhetamikatop haponke tëmaminumtopkom tïpohnëphe ejahe. Masike tuwalë tëwëtïtoponpï ailë tïpoknem ewaneme tëwëtïhe Sakalaja Kan pakolon peptatao. 10 Masike tïpoknem ewaluluhtao talïhnao kole kaliponotom tëwëtïhe Kanuja tëwëtulukom pëk. 11 Masike Sakalajaja Kan nenokïtpï, ensu, tëwëhenepoi tïpoknem ahmit apëtunuina. 12 Masike mëk, tïkai Sakalaja enetpo. Elamhak tëwëtïhe inëlë. 13 Masike helë katïp tïkai ensu eja. Elamna eikë Sakalajah, tïkai. Tëja ëwëtulu panakmane Kan. Masike munome ëpïn mënëtïja. Masike Ilesepe mumkë ekaktatïhwë Johanme eheptëk. 14 Masike jamephakënma mëtïjatëi. Malalë jamephak mënëtïja kolenma kaliponotom iwekaktatoponpï pëk. 15 Malalë ahpojanme mëneneja Kan. Malalë tëpelem euku ënelïla man. Malalë ijehnatpï ënelïla man. Malalë wetepjaowëhnë iwaptao Ipokan Amoleke talïhe mënëtïja, tïkai ensu. 16 Malalë Tïneponanmakom Kan pona kolenma Isëlëjanatom ïlëmëpoja. 17 Masike akename mëntëja ipetukwahe he Umïtïnkom mëktop uwap. Malalë Ilaika awolemïla ïtoponpë katïp awolemïla mënïja. Masike tïpeinomkom he eluwakom ïpoimëja. Malalë ipokankom epohnëptoptom katïp ënimojimnom epohnëptop ïlëmëpoja, tïkai ensu Sakalajaja. 18 Masike helë katïp tïkai Sakalaja ensuja. Talahku ahpela ëwomi eitopoja tuwalë wëtïja? Tamusimenma wai. Malalë ïpït kunumusimenma, tïkai. 19 Masike helë katïp tëpënukhe inëlë ensuja. Ïu wai Keipëlijeu, Kan empatalï, tïkai. Masike ëja Kan jenok helë ipanakmapophakan pëk ëtuwalonumai. 20 Masike tuwalë eikë. Talëinë awomilïmnapitë mëtïjai ahpe ïwomi natot ëwesike. Ëmumu ekaktatïhwëlëken ëwomitimëjai. Ahpela ëhmelë ïwomitpï mënëtïja, tïkai ensu eja. 21 Maa, tïhule Sakalaja tëlaimai talïhnalïtomoja, Kanuja iwëtulutpïtomoja. Tohmene tïhule Sakalaja Kan pakolon peptatao? tïkaitot. 22 Lome tëwekaktaimëtïhwë ënetalepaimëlahe Sakalaja. Masike Kan nenepotpï ene, tïkaitot pajam pajam ikakelëken awomilïmna iwesike. 23 Maa, wantë tëmaminumkeptïhwëpitë tïpakolontak tïtëimëi Sakalaja. 24 Masike ëkëmnëpsik munome tëwëtïhe Ilesepe. Masike 5 nunuwë ëhenepola tëwëtïhe inëlë. Helë katïp tïkai Ilesepe. 25 Pïnapophak jenene Kan. Anëpïla ïweitoponpï pëk pïipela jïlëmëne, tïkai. 26 Maa, 6 me Ilesepe nunuwë ëtïtïhwë Kalali pono pona, Nasale pona, ensu tënokhe Kanuja, Keipëlijeu tënokhe. 27 Masike ëhekupïnïhnëja tëwëhenepoi inëlë. Ëhekupïn ehen Melija. Imnelume tëwëtïhem Josepi, Teipë palïnpë. 28 Masike helë katïp tïkai ensu wëlïsija. Elamna eikë. Kan nisanome manai, tïkai. Ëwakëlë eikepïla man. Malalë wëlïham ahpoi ipok ëwïja, tïkai ensu. 29 Masike ensu enetïhwë wanpilop tïkai Melija awomi pëk. Tohme ma nïke? tïkai Melija tïloptao. 30 Masike helë katïp tïkai ensu. Elamna eikë Melijah. Kan nisanome manai. 31 Masike tuwalë eikë. Munome mëtïjai. Masike ëmumku ekaktatïhwë Jeisume eheptëk, tïkai. 32 Awolemïla mënëtïja. Malalë uhpolonumïn mumuluh, mënke kaliponotom eja. Malalë tïtamutom akena ahmitïnpë ponome, Teipë ahmitïnpë ponome, emumku ïja Kuneponanmakom Kan. 33 Masike Jakopi palïnpëtom tamume mënëtïja etïpïla. Malalë etïpïla mënëtïja ëhmelë kaliponotom tamume iweitop, tïkai ensu Melijaja. 34 Masike helë katïp tïkai Melija ensuja. Talahku nëtïja? Eluwa pëkëlahnënmamë wai, tïkai. 35 Masike helë katïh Melija tëpënukhe ensuja. Uwa, Ipokan Amole mënïptëja ëja, tïkai. Malalë tïkajalinke ëwejoptëpoja ëhmelë uhpolon, tïkai. Malalë iwïpïlïtpïlïmna mënëtïja ënekaktanïpïtpï. Masike Kan mumuluh, mënke kaliponotom eja, tïkai. 36 Maa, helëhnë tuwalë eikë, tïkamëhehnë ensu. Ëwekï kunanëp. Kunumusime tëwëtïtïhwë eluwake munome kunëtïlï. Masike 6 me man hemalë anëpïpïnïh, kaliponotom katoponpë nunuwë. 37 Mëlë katïh man Kan ëhmelë tïneme iwesike, tïkai ensu. 38 Masike ëë, tïkai Melija. Kuneponanmakom peitome wai. Masike ëkatoponpï ailë jïja, tïkai. Masike ma tïkatïhwë ekataowëinë ensu tëwekïlïmaimëi. 39 Maa, ëkëmnëpsik tïwekï eneimëi tïtëi Melija. Masike asimhak ïpïhtak tïtëi inëlë Jula pona. 40 Jula po tëwëtïtïhwë Sakalaja pakolontak tëwëmëmhe inëlë Ilesepe etalepai. 41 Masike etalepalïhtao pusi tïkai Ilesepe mumkë. Malalë Ipokan Amoleke talïhe tëwëtïhe inëlë. 42 Masike anumhak towomitai inëlë. Ëhmelë wëlïham ahpoi ipok ëwïne Kan. Malalë ipok ënekaktanïpï ïja, tïkai Ilesepe Melijaja. 43 Moloinë helë katïp tïkai Ilesepe. Pïnapophak jenepo Kan. Masike Jumïtïn je numëk jenei, tïkai. 44 Malalë jetalepalïhtao ëja pusi nïka ïmumku tawake tëweitopke, tïkai. 45 Malalë ipok manai Kuneponanmakom nipanakmapotpï pona ëwesike. Ahpela mënëtïja ëhmelë awomitpï ailë, tïkai Ilesepe Melijaja. 46 Masike helë katïp tïkai Melija. Ipokenma Kuneponanmakom ekalëja jamole. 47 Malalë jamole man jamephakënma Kan pëk, Janïmne pëk. 48 Ipeitome wai. Uhpololaleh wai. Lome pïnapophak jenene. Masike ipokanme jeheptëja ëhmelë wantë tëweihamo ïja 49 anumhakan awolemïla eitop enepotoponpë pëk. Ipokenma man ehet. 50 Malalë pïnapophak tuno tëweihamo ënenekepïla man, hemalëlotom, wantë tëweihamo, huwa. 51 Malalë anumhak tëweitop ënenepokepïla man. Awolemïla tëwepohnëphamo akpahpoja. 52 Malalë uhpolola kaliponotom tamutom ïlëmëpoja. Malalë uhpolo uhpolola tëweihamo ïpoja. 53 Malalë epïpophakankomke tëpëjephamo nehpapoja. Malëla ëhmelë ihme tëweihamo ëninehpapola man. 54 Malalë Isëlëjanatom pëk itenkapamëmëla man. Masike pïnapophak mënenejatëo. Mïhja etïpïla tïpeitotom mënapëtome 55 tïkatoponpï ailë kutamutpïkomoja, Apalahamïja, tïkai Melija. 56 Maa, ëhelowao nunuwë Ilesepe akëlë Melija ëtïtïhwë tïpakolontak tïtëimëi inëlë. 57 Maa, Ilesepe mumkë tëwëhjetumtëi. Masike imumku tëwekaktai. 58 Masike Ilesepe akëlë tawake tëwëtïhe ekatalïtom, iwekïtom malë, pïnapophakënma Ilesepe enetoponpë pëh Kanuja. 59 Masike 8 me mule ekaktatoponpë awainatop ëtïtïhwë mule aluh pitpë pïkëlëi tëwëhmomhetot. Masike Sakalajame mule eheptëpo heleptot ijum ehetjao. 60 Lome uwa, tïkai ije. Johanme man, tïkai. 61 Masike helë katïp tïkaitot. Ëtïkatohme? Johanmela man ëwekï ehet, tïkai. 62 Masike motsilë motsilë tïkaitot ijumïja. Tala mule meheptëja? tïkaitot. 63 Masike pampila enepotïhwë helë katïp tïmilikhe eja. Ïmumu ehet Johan. Masike wanpilop tïkai enenanom. 64 Masike ma ikalïhtaolëken towomitaimëi inëlë. Ipoh Kan tëkalëi eja. 65 Masike elamhak tëwëtïhe ëhmelë ipatalïtom. Malalë mëlë pëk tïpanakmai ëhmelë Julija ponokomoja, ïpïhtalïtomoja. 66 Masike helë katïp tïkai ipanakmananom tïloptaowëhe. Ënïh katïm nëtïja? tïkaitot Johan pëk. Malalë Johan tëpëtomai Kanuja, huwa. 67 Moloinë helë katïp tïkai Sakalaja Ipokan Amoleke talïhe tëwëtïtïhwë. 68 Ipokenma man Kan, Isëlëjanatom neponanma. Tïpeitotomohtah kunmëk tïpeinom pïnanïpëmëtohme. 69 Malalë tïpeitotpï Teipë palïnpëjao Kanïmnanomkom ïpone mëkpalë sikletï ëtïtop katïp. 70 Mëlë pëh kunekalëpo Kan uhpak ipokankomoja, towomi panakmaponanomoja, 71 kuhehemnomohtaowëinë kupïnanïpëmëhe he tëwesike. 72 Malalë pïnapophah kuwenejai tïkatoponpï ailë kutamutpïkomoja pïnapophah kënepojatëo, towomitpï ipokan pëk itenkapamëmëla tëwesike, ïmoitïhwë ipoh kuwïjatëi, tïkatoponpï pëk itenkapamëmëla. 73 Ahpela pïnapophah kuwenejai, kunka Kan kutamutpïkomoja, Apalahamïja. 74 Malalë ëhehemnomohtaowëinë ëpïnanïpëmëtïhwëhe elamna ïpona kuwïpojatëi, kunka. 75 Malalë ëlëmëptopkom pona ïpona mëtïjatëi, kunka. Ipok mëtïjatëi, sitpïlïme eitoptom pëkëla, huwa, kunka, tïkai Sakalaja. 76 Moloinë helë katïp tïkai Sakalaja tïmumuluja. Maa, kamih, uhpolonumïn pëk ekalëneme man mëhe, mënke kaliponotom ëpëh, Kumïtïnkom akename ëwesike, ehema petukwaponeme. 77 Malalë ipeitotom tuwalonumaneme mëtïjai. Ëwïpïlïtpïkom itenkapamnëpkapotëk ëwanïmtopkome, tïkaheme mëtïjai. 78 Jamephakënma man Kan, pïnapophah kënenanomkom. Masike awainatop hapon kawëinë Kuhaweiponanomkom enokne kuhtakëhe. 79 Masike ëmuninalïtom hapon haweipoja. Malalë tïlëmëphamo haweipoja. Malalë jamephaklëken kuweitopkom pëh kutuwalonumetëo, huwa, tïkai Sakalaja. 80 Masike ïtënumïn po mule tuwantai. Malalë anumhak amole tëwëtïhe. Masike tëwëtïkeptïhwëlëken Isëlëjanatomoja tëwëhenepoimëi inëlë.

Luki 2

1 Maa, Johan ekaktatïhwë tïpampilan tëlëpoi Sisaja ëutë kuptë tëhetkom milikpoi tïpeitotom mëktohme. Sisa ehet akon Ëkëstësi. 2 Silija ponokom tamo peitome Sailenijësi aptao tïpeitotom ehet tïmilikpoi Sisaja. 3 Masike tëwekaktatoponpïkom pona ëhmelë kaliponotom tëwëhalëi tëhetkom milikpoi. 4 Masike Kalali poinë tïtëi Josepitom Nasale poinë. Julija pona tëwëhalëitot Teipë patatpë pona, Petëlehem pona. Teipë palïnpëme Josepi esike mëlë pona tïtëi inëlë, Melija malë, 5 tëhetkom milikpoi. Josepi pïnme tëwëtïhem Melija. Munome inëlë. 6 Masike molo iwaptaowëhe imumku tëwëhjetumtëi. 7 Masike imumku tëwekaktai akenamehle tëweihem. Mule ekaktatïhwë kamisake tïjomtëi inëlë eja. Malalë kaliponotom eknom nepï ahmit po mule tëhapai eja ipatalïmna esike kaliponotom ïnïktoptao. 8 Maa, ëutë pëk mëjela sikapuhmatonom. Tëknomkom ene pëktot koko aptao. 9 Masike Kan nenokïtpï, ensu, tëwëhenepoi ejahe. Malalë tïnisaweipotopke tïhaweipoitot Kanuja. Masike elamhakënma tëwëtïhetot. 10 Masike helë katïp tïkai ensu ejahe. Elamna eitëk. Ipanakmapophakan wekalëjai tawake ëweitopkome, tawake ëhmelë kaliponotom eitohme, tïkai. 11 Hemalë Ëwanïmnanomkom nekakta Teipë patatpë po. Këlaisume man Ëwumïtïnkom. 12 Masike helë katïp tuwalë mëtïjatëi. Kamisake ijomtëtpï menejatëi kaliponotom eknom nepï ahmit po, tïkai ensu ejahe. 13 Masike ma ikalïhtao akëlë kole kapunalïtom tëwëtïhe. Helë katïp tïkaitot ipoh Kan ekalëme. 14 Ipokenma man Kan, Kapunalï. Jamephaklëken eitop ekalëja lo monokomoja, tëumakpe tëweihamoja, tïkaitot. 15 Malonme kapunak ensutom ïtëimëtïhwë helë katïp tïkai sikapuhmatonom ëheja. Petëlehem pona aikom. Ikatoponpïkom henetatën. Kuneponanmakomoja kutuwalonumatoponpïkom henetatën, tïkaitot. 16 Masike asimhak tïtëitot. Malonme Melija tënei ejahe, Josepi malë. Malalë mule tënei ejahe kaliponotom eknom nepï ahmit po. 17 Masike ëhmelë enetïhwë mule pëk tïtuwalonumatoponpïkom tëkalëimëi ejahe ëhmelë tïpanakmaheme. 18 Masike mëk, tïkai sikapuhmatonom nekalëimëtpï panakmananom. 19 Lome tïloptaolëken mëlë pëk tïpohnëphe Melijaja. 20 Malonme tëknomkom pona tëwëhalëimëi sikapuhmatonom. Ipokenma tïtuwalonumatoponpïkom ailë ëhmelë tënei ejahe esike. 21 Maa, 8 me mule ekaktatoponpë awainatop ëtïtïhwë aluh pitpï tïpkëlëpoi ejahe. Malalë Jeisume tëheptëi inëlë ejahe ensuja eheptëtoponpï ailë munomelahnë ije aptao. 22 Malonme Mosesi nimilikutpï ailë Melija mïkepëmëtïhwë Jelusalem pona mule tëlëi ejahe Kuneponanmakomoja ekalëtohme, 23 Helë katïp tïkai Kuneponanmakom nimilikpotpï esike. Ipokenma man ëhmelë eluwa peinom, akename iwekaktatpïtom. Masike akename iwekaktatpï ekalëtëk Ëneponanmakomoja, tïkai esike. 24 Malalë Mosesija Ëneponanmakom nimilikpotpï ailë Kanuja ënekalëkom ekalëtëk, tïkai. Hakëne tolopït ekalëtëk, talanme pëtïimëtom, talanme walamitom, huwa, tïkai. 25 Maa, Jelusalem po eluwa. Ëhet Simijan. Ipokenma inëlë. Kan ponanome. Malalë Isëlëjanatom pïnanïpëmëne elaima pëk inëlë. Epo Ipokan Amole, huwa. 26 Helë katïp tïtuwalonumai inëlë Ipokan Amoleja. Ëneponanmakom nenokïtpï Këlaisu enetïhwëlëken ëlëmëpjai, tïkai. 27 Masike Kan pakolon peptatak tënokhe inëlë Ipokan Amoleja. Malonme Jeisu tënephe ijeja, Josepija, huwa, mule ekalëtohme ejahe Mosesi nimilikutpï ailë. 28 Masike mule tëpëihe Simijanuja. Malalë ipoh Kan tëkalëi eja. Helë katïp tïkai inëlë. 29 Maa, ïneponanmalïh. Jamephaklëken wëtïlï. Masike ëpeito alëk ëkatoponpï ailë. 30 Ënenokïtpï wene emna Animne. 31 Ëhmelë kaliponotom Animneme mïne inëlë. 32 Tïwë tïwë towomilamo haweiponeme mïne ituwalonumananomkome. Malalë ënisanotom, Isëlëjanatom, awolemïla ïneme, tïkai Simijan. 33 Masike mëk, tïkai Josepi, mule je malë, Simijan katoponpë pëk. 34 Malonme ipok tëkalëitot Simijanuja. Moloinë helë katïp tïkai inëlë ijeja. Melijaja. Maa, tuwalë eikë. Ëmumku pona kolenma Isëlëjanatom mënëtïja. Malalë kolenma eponala mënëtïja. Malalë ipokela ëmumu ekalëja kaliponotom tïwïpïlïtpïkom umakaneme iwesike. 35 Malalë iwepohnëptopkom umake. Malalë ëwëtahamatop, ëwanë alokmane katïh mënëtïja, tïkai Simijan Melijaja. 36 Malalë Jelusalem po wëlïi, Kan Omi panakmapone. Ehet Ana. Aseu palïnpëme inëlë Panuweu emsi. Kunumusimenma inëlë. Ëhekulahnë tëwaptao tïmnelumtai inëlë. Lome 7 melëken tïmnelum akëlë iweinatïhwë imnelum tïlëmëphe. 37 Moloinë 84 me tïweinaimëi inëlë tïmnelum patatpë po. Kan Pakolon peptataolëken tëwëtïhe inëlë. Awaina kuptë, koko, Kanuja ëtukepïla inëlë, ëtukula, huwa. 38 Masike Jeisu pëk Simijan kalïhtao ekatakëhe tumëkhe Ana. Malalë ipok manai tïkai inëlë Kanuja. Masike Jeisu pëk ënekalëkepïla tëwëtïhe inëlë ëhmelë Jelusalem ponokomoja, Isëlëjanatom pïnanïmne ekamnanomoja. 39 Maa, ëhmelë Kan nimoipotom moikeptïhwë Kalali pona tïtëimëi Josepitom tïpatakëhe, Nasale pona. 40 Masike Nasale po tuwantai Jeisu. Malalë anumhak amole tëwëtïhe. Malalë tuwalënma tëwëtïhe inëlë. Ipokenma tïhe inëlë Kanuja, huwa. 41 Maa, wei kuptë Jelusalem pona tïtëi Jeisu je, uwantanïmne malë, Isepi Epoi Kan Ïtëtoponpë Ukuktop ukukhe. 42 Masike 12 me Jeisu weinatïhwë Jelusalem pona tïtëitot mëlëlë ukukëmëhemë. 43 Masike mëlë apënatïhwë tëwëhalëimëitot. Lome ïtëla Jeisu, Jelusalem po tëwëhekuptëi. Masike tëwenkalëken Josepi, ije malë. 44 Tëkëlëhe natohtot kole tëwëhalëimëhamo esike. Masike walunak tëwëhekuptëtïhwëhe tïwekïkomohtao Jeisu tupihe ejahe, tëkëlënkomohtao, huwa. 45 Lome uwa iwesike Jelusalem pona tëwelamaimëitot eneimëi. 46 Masike ëhelowao ikohmamtoptao Jeisu tëneimëi ejahe Kan pakolon peptatao. Ëpatënkomohtao inëlë kolome awomikom panakma pëk, tëwetuwalonumapo pëk. 47 Masike mëk, tïkai ipanakmananom ëpatënkom apënuku pëk Jeisuja, tuwalënma iwesike. 48 Malalë mëk, tïkai Josepitom eneimëtpo. Masike helë katïp tïkai ije eja. Kamih, tohme emna ënulula mëha? Emna enek. Wëhelekaptënma ëwupime, ëjum malë, tïkai. 49 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Tohme kupitëo? Tuwalëla ka manatëo Papak maminumtoh pëk wai? tïkai. 50 Lome awomi pëk ënipohnëpïla inamolo. 51 Masike akëlëhe tïtëimëi Jeisu Nasale pona. Malalë awomikom ënimoikepïla tëwëtïhe inëlë. Masike tïloptaolëken ëhmelë Jeisu katoponpëtom tïpohnëphe ijeja. 52 Masike emehetalïhtao tuwalë iweitop tëwëtïhehnë. Malalë Kan eumakpenma tëwëtïhe inëlë, kaliponotom eumakpenma, huwa.

Luki 3

1 Maa, 15 me tëwëtïhe Sisa wejin Lomani tamume iweitop. Ehet akon Taipilijësi. Malalë Julija ponokom tamu peitome Pailati. Ehet akon Pantijësi. Malalë Kalali ponokom tamume Heloti. Malalë Aitulija ponokom tamume Heloti akon Pilipi, Talakonaitësi ponokom tamume malë. Malalë Apelini ponokom tamume Laiseinijësi. 2 Malalë Kan pakolon peptahmatonom tamutome Anasi, Kajapasi, huwa. Mala iwaptaowëhe itënumïn po Johan, Sakalaja mumu. Malonme Kan Omi tïpanakmai eja. 3 Masike Kan Omi panakmatïhwë Jolankuwak tumëkhe Johan helë katïp kai. Ëwïpïlïtpïkom ponala ëtïtëk ëwamëmnëpkatopkome, ëwïpïlïtpïkom tenkapamnëhpotohme, tïkai Johan. 4 Mëlë katïp tëwëtïhe inëlë Kan Omi panakmapotpon nimilikutpï ailë, Aiseja nimilikutpï ailë. Helë katïp tïkai Aiseja nimilikutpï. Helë katïh mënke ïtënumïn po ekalëne, tïkai. Ëwumïtïnkom elaimatëk. Ehema ipetukwatëk, hapëm tïtëk, huwa, mënke. 5 Malalë ilomonme ëhmelë mënïja, wakanamna, ïpïmna, huwa, tïkai. Malalë hapëmlëken wijomankom ïja. Malalë tëklepehem katïplëken jaklawahpan ïja, tïkai. 6 Malalë Kan nenokïtpï, kaliponotom Anïmne, eneja ëhmelë kaliponotom, tïkai. 7 Moloinë helë katïp tïkai Johan kaliponotomoja, tëja ëtamëmnëpkapo hankomoja. Ëkëi haponkomoh, ënïk ëwelehpotëo Kan asikalunuja? tïkai. 8 Masike weweja tëpelï enepotop katïp ëwïpïlïtpïkom ponala ëwëtïtoponpïkom enepotëk, tïkai. Malalë helë katïp kala eitëk. Ïtamutpïme Apalaham esike ïpïnwë man Kan. Helë tuwalë eitëk. Ëwemtakaikome tëputom anuktanïpja manu Kan Apalaham palïnpëtome, tïkai Johan. 9 Hemalë imihnailë wewe akëhtop katïp ëwenatketëo manu Kan. Masike wewe pëk ipohnëptëk. Emepophakankom ënïpola aptao mënakëtëmëja ihmato ewatohme, tïkai Johan ejahe. 10 Masike helë katïp tïkai kaliponotom eja. Tala emna nëtïja? tïkai. 11 Masike helë katïp tëpënukhetot Johanuja. Hakëne ëwupokom aptao, pëkënatpë ekalëtëk upomna tëweihamoja. Malalë eitëk totïke ëwaptaowëhe. 12 Malonme ma ikalïhtao tïtamukom kalakulin apëinanom tumëkhe ëtamëmnëpkapo he tëwesikomke. Emna ken ëpatënuh? Tala emna nëtïja? tïkaitot. 13 Masike helë katïp tïkai Johan ejahe. Ëtamukom katoponpë ahpoi kalakuli ënupola eitëk, tïkai. 14 Malalë tïkai Solatitom eja. Emna ken? Tala emna nëtïja? tïkaitot. Masike helë katïp tïkai Johan ejahe. Kaliponotom ënelainamala eitëh kalakuli he ëweitopkom pëklëken. Malalë ahpela eitëh kaliponotom ekalëtoh pëk. Malalë ëtamukomoja ëwepetpïmatopkom pëklëken tawake eitëk, tïkai Johan ejahe. 15 Maa, tïnelaimah kaliponotom. Masike Johan pëk tëwëhelekaptëitot. Talanme Këlaisu mëhe, tïkaitot. Talanme uwa, tïkaitot tïloptaowëhe. 16 Masike helë katïp tïkai Johan ejahe. Tunakuwaklëken kuwamëmnëpketëi. Lome juhpolon mënmëkja ëkëmnë. Masike isapatun ënipilopkala wai tïpilopkanepokela ïwesike. Masike tumëktïhwë Ipokan Amoleja ëwamëmnëpkapojatëo, wapotjak, huwa. 17 Alesi sahsakatop haponuhpe mënëtïja. Malalë isahsakanmane katïh mënëtïja. Masike tïnepï aklamatopjak tïnepï aklame. . Malalë uponpï ewaja epïpïnjak, tïkai Johan ejahe. 18 Mëlë katïp kolenma epatoptom tëkalëi Johanuja kaliponotom nipanakmame. 19 Malalë Heloti tëihe eja, Kalali ponokom tamu tëihe, tokon pïtpë, Pilipi pïtpë, tëpëhëmëi eja esike, Helotijasi tëpëhëmëi. Malalë kole iwïpïlïtpïtom pëk tëihe inëlë eja. 20 Lome tëwewïpïlïptënmai Heloti, Johan tapupoi eja. 21 Maa, kaliponotom amëmnëpkalïhtao Johanuja aptao Jeisu tëwëtamëmnëpkapoi. Masike Kanuja iwëtululuhtao kapu tëwëtapuwai. 22 Malalë kapunaowëinë epona Ipokan Amole tïwïptëi pëtïimë katïp. Moloinë helë katïp tïkai omi kapunah. Ïmumu manai, ïnipïnïn. Ëpëk jamephakënma wai, tïkai omi. 23 Maa, 30 me Jeisu wejin aptao tëmaminumtop takïmai eja. Josepi mumu natot kaliponotom ipëk. Heli mumu Josepi. 24 Matati mumu Heli. Lipai mumu Matati. Meuki mumu Lipai. Jana mumu Meuki. Tïwëlën Josepi mumu Jana. 25 Matatajasi mumu Josepi, Eimësi mumu Matatajasi. Neijëm mumu Eimësi. Esëli mumu Neijëm. Nakai mumu Esëli. 26 Mati mumu Nakai. Tïwëlën Matatajasi mumu Mati. Semei mumu Matatajasi. Tïwëlën Josepi mumu Semei. Jula mumu Josepi. 27 Jowana mumu Jula. Leisa mumu Jowana. Solopapeu mumu Leisa. Sïutïu mumu Solopapeu. Neli mumu Sïutïu. 28 Tïwëlën Meuki mumu Neli. Ali mumu Meuki. Kosam mumu Ali. Eumalam mumu Kosam. Eu mumu Eumalam. 29 Hose mumu Eu. Elijeseu mumu Hose. Jolim mumu Elijeseu. Tïwëlën Matati mumu Jolim. Tïwëlën Lipai mumu Matati. 30 Simijan mumu Lipai. Tïwëlën Jula mumu Simijan. Tïwëlën Josepi mumu Jula. Jonan mumu Josepi. Ilajakim mumu Jonan. 31 Meleja mumu Ilajakim. Menani mumu Meleja. Matata mumu Nenani. Neitan mumu Matata. Teipë mumu Neitan. 32 Jeisu mumu Teipë. Open mumu Jesi. Powasi mumu Opet. Salamoni mumu Powasi. Neisan mumu Salamoni. 33 Aminatapi mumu Neisan. Alam mumu Aminatapi. Eselam mumu Alam. Palesi mumu Eselam. Tïwëlën Jula mumu Palesi. 34 Jakopi mumu Jula. Isaki mumu Jakopi. Apalaham mumu Isaki. Tila mumu Apalaham. Neiho mumu Tila. Saluki mumu Neiho. 35 Lakau mumu Saluki. Paleki mumu Lakau. Hepeu mumu Paleki. 36 Sala mumu Hepeu. Keinan mumu Sala. Alapaksa mumu Keinan. Sem mumu Alapaksa. Nowa mumu Sem. Lamek mumu Nowa. 37 Metusëla mumu Lamek. Inaki mumu Metusëla. Jalen mumu Inaki. Mahalaleu mumu Jalet. Tïwëlen Keinan mumu Mahalaleu. 38 Inasi mumu Keinan. Seti mumu Inasi. Anam mumu Seti. Kan mumu Anam, huwa.

Luki 4

1 Maa, Ipokan Amoleke talïhe Jeisu tëwëtïhe. Masike Jolan poinë itëimëlïhtao itënumïn pona tëlëi inëlë Ipokan Amoleja. 2 Masike 40 me tïkohmamhe inëlë itënumïn po jolok tamuluja tukukuluhtao. Malalë ëtukulanma inëlë. Masike tukuhkeptïhwë tëpëjephe tëwëtïhe inëlë. 3 Masike helë katïp tïkailep jolok tamu eja. Kan mumume ëwaptao helë tëpu manuktanïpjai ëwume, tïkai. 4 Masike helë katïp jolok tamu tëpënukhe Jeisuja. Helë katïh mënke Kan pampilan, tïkai. Ulukelëken ëtuwantanïpïla man kaliponotom. Kan Omike hek mënëtuwantanïpjatot, mënke, tïkai. 5 Masike ïpï emo pona, Kawënole pona, Jeisu tëlëi jolok tamuluja. Tïnëlë ëhmelë lo tënepoi eja. 6 Ëhmelë ënenetpïlïhmatome manu kuwïjai, tïkai jolok tamu eja. Malalë ëhmelë pëtuku eitopohmatome manu mëtïjai. Ëhmelë mëlëkomohmatome tïlïtpï wai. Masike ekalë he ïweitopoja wekalëjai manu ekalë he ïwaptao. 7 Masike ïpona ëweitop enepotïhwë ëja, ëhmelë manu wekalëjai, tïkai inëlë. 8 Masike helë katïp tëpënukhe inëlë Jeisuja. Ïwaliptak ëtïkë Seitënuh, tïkai. Helë katïh mënke Kan Pampilan, tïkai. Ëneponanmakom ponalëken eitëk, Kan ponalëken, mënke. Ïpeitotomelëken eitëk, mënke Kan pampilan, tïkai Jeisu Seitënuja. 9 Masike ma ikatïhwë Jelusalem pona Jeisu tëlëi Seitënuja. Kan pakolon pepta ahpona, kawemhakan ahpona tïhapëkapoi inëlë eja. Helë katïp tïkailep Seitën Jeisuja. Kan mumume ëwaptao opsak mïkei lomona. 10 Helë katïh mënke Kan pampilan. Ïpeitotomoja, ensutomoja, wikulunmapojai. Masike mënapëhjatot emïnpalëmala iweitohme, mënke, tïkai Seitën Jeisuja. 11 Masike mënapëhjatot emïnpalëmala iweitohme, mënke, tïkai Seitën Jeisuja. 12 Masike helë katïp Seitën tëpënukhe Jeisuja. Helë katïp kunka Kan. Kan, Ëneponanmakom, ënukukula eitëk, kunka, tïkai Jeisu Seitënuja. 13 Masike Jeisu ukuhkeptïhwë tïtëimëipitë jolok tamu. 14 Masike Kalali pona tïtëimëi Jeisu Ipokan Amole katoponpë ailë. Masike awolemïla iweitop tïpanakmai ëhmelë molonkomoja. 15 Malalë ëhmelë Jujanatom ëhmomtoptao tëpaitot eja. Masike ipokenma Jeisu tëkalëi ejahe. 16 Moloinë tuwantatoponpï pona, Nasale pona, tumëkëmëtïhwë Jujanatom ëhmomtoptak tëwëmëmhe Jeisu Sapati aptao. Mëlë katïplëken iweitop. Masike mëlëtao tëwaptao tëwëtanïmhe inëlë pampila tïpkai. 17 Masike Aiseja nimilikutpï tëkalëi ëhmomtopohmatoja initïpkame. Masike pampila apuwatïhwë helë tïtïpkai eja. 18 Kuneponanmakom Amole japëtome, ohanëmankomoja ipanakmapophakan ekalëneme tïlïtpïme ïwesike, katop tïtïpkai eja. Malalë tëwëtahamahamo enulikaneme tïlïtpï wai. Malalë ëtaputopalïtom anïmtopkom pëk ekalëneme tïlïtpï wai. Malalë ënetse ënetëmnom ïlëmëneme tïlïtpï wai. Malalë kaliponotom nawohanëma apëtomaneme tïlïtpï wai. 19 Malalë man hemalë tëpona Kuneponanmakom ëwïlïhe he katop ekalëneme tïlïtpï wai, katop tïtïpkai Jeisuja. 20 Masike itïpkakeptïhwë pampila tapulëmëi eja, ëhmomtopohmatoja tëkalëimëi eja, tëwakamëmëi, huwa. Masike Jeisu tëneponopkai ëhmelë ëhmomtotalïtomoja. 21 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Maa, hemalë ënipanakmatpïkom. Kan pampilan pëkëna imilikutpï, nëtïlï ëhtakëhe, tïkai. 22 Masike ahpela, tïkai ipanakmananom. Malalë mëk, tïkaitot awomiphak iweitoh pëk. Josepi mumu tapeh ka mëhe? tïkaitot.. 23 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Talanme helë katïp ëtutop hapon ailë mïketëi ïja, wame ëtïkële ëpinëptënme manai, mïketëi. Ëhmelë Kapïnïjan po ënïtoponpïtom katïp tïkëlemë talë ëpatao emna nipanakmatpï katïp, mïketëi, tïkai. 24 Lome helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Ipata ponokom man Kan Omi panakmapone hela, tïkai. 25 Masike helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Kolenma pïtpëtom kunehak Isëlëjanatomohtao Ilaika ulë aptao. 3 kuniweina 6 nunuwë malë kopëmna iwaptao. Malalë inepïlïmnanma kunehaktot. 26 Masike ëhmelëja Ilaika ënenokïla kunehah Kan. Sailan ponalëken, Salapeti pona, Ilaika tënokhe Kanuja, wëlïi pona, pïtpë pona. 27 Malalë kolenma ëlekëimëhpankom kunehak Ilaisa ulë aptao, Kan Omi panakmapotpon ulë aptao. Lome ëhmelë wame ënïlëmëla Kan kunehak. Neiman wame ïlëmënelëken, Silija pono, tïkai Jeisu ejahe. 28 Masike ma ikatïhwë asikamenma tëwëtïhe ëhmelë ëhmomtoptalïtom. 29 Masike tëwëtanïmhetot Jeisu apëihe. Moloinë ëutëinë Jeisu tëlëimëi ejahe tïpatakom ahmit emo pona, kamsiliman pona, alima he tëwesikomke. 30 Lome istailëhe tïtëimëi Jeisu. 31 Masike Kalali ponoja tïtëi Jeisu, Kapïnïjan pona. Masike mëlë po tëwaptao Sapati kuptë kaliponotom tëpai eja. 32 Masike mëk, tïkahenma ipanakmatponkom tëpatoponpïkom pëk eja anumhak awomi esike. 33 Malalë iwëhmomtopkomtao jolok sitpïlï amoleke talïhem. Masike helë katïp tïkai inëlë Jeisuja. Awomi apëtumhak. 34 Jeisuh, Nasale ponoh. Emna uhmoi ka mumëk? Ëweitopoja tuwalë wai. Ipokan manai, Kan nenokïtpï, tïkai. 35 Masike tëh kaikë, tïkai Jeisu aowënoja. Ëwekaktakële hek mëklëjaowëinë, tïkai. Masike eluwa alimatïhwë tëwekaktaimëi jolok. Lome eluwa emïnpalëmala inëlë. 36 Masike wanpilop tïkai kaliponotom. Helë katïp tëwëtuhetot ëheme. Ënïk nawomiptë mëhe? tïkaitot. Awolemïla awomi esike ipokepïn amoletom ekaktanïhpoja Jeisu. Awomi moijatot. Masike nekaktatot, tïkaitot. 37 Masike awolemïla iweitop tïpanakmai ëhmelë molonkomoja. 38 Moloinë Jujanatom ëhmomtoptaowëinë tëwekaktaimëtïhwë Saiman pakolontak tïtëi Jeisu. Awolemïla tïjephe Saiman wotpï. Masike apëtomapo he inamolo Jeisuja. 39 Masike ekatak tëwehapëkai Jeisu. Malalë tïjephe iweitop tëtalepai Jeisuja. Masike tïjepkepëmëi inëlë. Masike tïnëlë tëwëtanïmhe inëlë ewetsehe. 40 Malonme walunak iwëtïlïlïhtao tïwë tïwë tïnilëhkamo tënephe kaliponotomoja. Masike tïmelekaitot Jeisuja. Wame ëhmelë tïlëmëpoi eja. 41 Malalë kolankomjaowëinë joloktom tëwekaktaimëi. Helë katïp tïkaitot tëwekaktaimëlïhtaowëhe. Këlaisu manai, Kan mumu, tïkaitot. Masike joloktom tëihe Jeisuja, tïnukepkaitot eja, huwa. Këlaisume tëweitopoja tuwalë iwesikomke. 42 Masike awainatïhwë ïtënumïn pona tïtëi Jeisu. Masike Jeisu tupïhe kaliponotomoja. Masike eneimëtpo Jeisu ekuptëpo heleptot, tïwëlën pona ïtëla iweitohme. 43 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Uwa, ëutë kuptë Kutamukome Kan Ëtïtoh pëk ekalë henma wai. Mëlë ekalëi enokïtpï wai, tïkai. 44 Masike ekalëi tïtëi Jeisu Kalali polo Jujanatom ëhmomtop kuptë.

Luki 5

1 Maa, ëkëmnëpsik Kenesala etpitao Jeisu pïli. Malalë ëhjapëkënma kaliponotom Kan Omi panakma he tëwesikomke. Masike tëwetëwehenukmaitot. 2 Masike hakëne kanawa tënei Jeisuja tuna etpitao. Itupo kanawahmatonom tïpijawaimënkom akowa pëk. 3 Masike Saiman kanawajak tëwëtïhe Jeisu. Ilamnakëpsik këtïlïi, tïkai Jeisu eja. Malonme tëwakamhe Jeisu kanawajao kaliponotom epai. 4 Malonme kaliponotom epatïhwë helë katïp tïkai Jeisu Saimanuja. Tupkanak ai, ëpijawaimën itopokmata. 5 Masike helë katïp Jeisu tëpënukhe Saimanuja. Ëpatënuh, emnanma nawaina ka pëklep. Lome esiptëlanma nehatot. Lome ma tïkai ëwesike mïjalë wukukëmëjahemë, tïkai. 6 Masike kolenma ka tïsimpoi ejahe. Masike ipijawaimënkom tëwëhapëtkulilimai. 7 Masike tëkëlënkom tëmëipai ejahe. Kanawa akonjaotot. Masike tumëktïhwëhe tïkanawakomjah ka tokonkai ejahe. Lome kolenma ka esike ikanawakom ëmëmï he. 8 Masike mëlë enetpo Saiman Pituja aptao Jeisu empatak tëhehmu po tëwëtïhe inëlë. Jekataowëla eikë Jumïtïnuh. Ipokepïnïnma wai, tïkai. 9 Pitu tëwëhelekaptëke kolenma ka eneke. Malalë tëwëhelekaptëi akëlëntom. 10 Malalë tëwëhelekaptëi Sepeli peinom, Jemisi, Johan, huwa. Saiman akëlëntometot ka pëkënkome. Masike helë katïp tïkai Jeisu Saimanuja. Elamna eikë. Talëinë kaliponotom pëk mëtïjai, tïkai. 11 Masike etpitak tïkanawakom enepëmëtïhwë ëhmelë tïnëmëi ejahe Jeisu akëlëntome tëwëtïtopkome. 12 Maa, ëkëmnëpsik ëutë po Jeisu. Mëlë po ëlekëimëhpan. Masike Jeisu enetïhwë empatak tëhehmu po tëwëtïhe inëlë. Helë katïp tïkai inëlë Jeisuja. Jumïtïnuh, ëlekëimëmna jïlëmë he ëwaptao ëlekëimëmna kïkële, tïkai. 13 Masike hulë tïkai Jeisu ëlekëimëhpan tïmelekai. Moloinë helë katïp tïkai Jeisu eja. Ëë, ëlekëimëmna mëtïlëmëjai, tïkai. Masike ma ikalïhtao ëlekëimëmna tëwëtïlëmëi ëlekëimëhpanutpë. 14 Masike helë katïp tïkailep Jeisu eja. Wame ëwïlëmëtoponpï pëk ënekalëimëla eikë. Kan pakolon peptahmatojalëken ëhenepotale. Moloinë Mosesi katoponpë ailë Kanuja ënekalë ekalëk wame ëwëtïlëmëtoponpï pëk tuwalë tïwëlënkom eitohme, tïkai. 15 Lome awolemïla iweitop tïpanakmai molonkomoja. Masike kolenma kaliponotom tëwëhmomhe, awomi panakma hankom, inilëkula ëtïpoimë hankom, huwa. 16 Masike itënumïn pona ïtëkepïla tëwëtïhe Jeisu Kanuja tëwëtutohme. 17 Masike tumëkëmëtïhwë kaliponotom tëpai eja. Masike inepatomohtao Palasitom, Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkom, huwa. Ëhmelë Kalali ponotom poinë imëkïtpïtom inamolo. Malalë ëhmelë Julija ponotom poinë imëkïtpïtom, Jelusalem poinë imëkïtpïtom, huwa. Masike anumhak Jeisu tïhe Kanuja ipok ëhmelë wamemnom ilëmëtohme. 18 Masike takï takïphem tënephe eluwakomoja etat po. Jeisu pona enepï heleptot. 19 Lome kolenma kaliponotom esike ënalëlatot. Masike pakolo ahpona tëlëi inëlë ejahe. Pakolo etaptëtïhwë takï takïphem tënïptëi ejahe etat po Jeisu ekatak. 20 Masike tëpona iweitopkom enetpo helë katïp tïkai Jeisu takï takïphemïja. Kamih, ëwïpïlïtpïtom walimei, tïkai. 21 Masike helë katïp tïkai ëheja Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkom, Palasitom malë. Ënïk mëhe? Kan katïp ëtïlï he man. Ënïkne kuwïpïlïtpïkom alimaponeme? Uwa, Kanlëken kuwïpïlïtpïkom alimaponeme man, tïkaitot ëheja. 22 Lome iwepohnëptopkomoja tuwalë Jeisu. Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ëtïkatohme ïpëk mëtujatëo? 23 Tënon ahpoi ïwomi mipohnëpjatëo? Ëwïpïlïtpïtom walimei ïkatop ahpoi kane ëtanïmkë, ïtë ïtëkële ïkatop? tïkai. 24 Kan katoponpë ailë kaliponotom wïpïlïtpë alimaneme man Kaliponome Imëkïtpï talë lo po. Masike ma ïweitop wenepojai ëjahe, tïkai Jeisu ejahe. Masike ma tïkatïhwë helë katïp tïkai Jeisu takï takïphemïja. Ëtanïmkë, tïkai. Ëwetat anïmkë, ëpakolontak ïtëkële, tïkai Jeisu eja. 25 Masike tëwëtanïmhe inëlë inenekome. Tëtat tanïmëmëi eja. Ipoh Kan tëkalëi eja tïpakolontak tïtëimëlïhtao. 26 Masike mëk tïkai enenanom. Malalë ipoh Kan tëkalëi ejahe. Malalë elamhak tëwëtïhetot. Kuneneptëkom henetëo hemalë, tïkaitot. 27 Maa, ëkëmnëpsik tïtëimëi Jeisu. Masike tïtëimëlïhtao tïtamukom kalakulin apëine tënei eja, Lipai tënei, emaminumtoptao iwaptao. Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Jakëlënme eikë, tïkai. 28 Masike tëwëtanïmhe inëlë. Ëhmelë tïnëmëi eja Jeisu akëlë tïtëtohme. 29 Masike tïpakolontao ëtuktoh pepta tïpetukwapoi Lipaija Jeisu ëtuktohme. Masike imalëhe tëwëtukhe kole tïtamukom kalakulin apëinanom, tïwëlënkom malë. 30 Masike helë katïp tïkai Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkom, Palasitom malë, Jeisu nepatomoja. Ëtïkatohme mëtukjatëo, mëtawokjatëo, huwa, tïtamukom kalakulin apëinanom malë, emna eitop ailëla tëweihamo malë? tïkaitot. 31 Masike helë katïp tëpënukhetot Jeisuja. Ëpinëptën hela man wamankom. Wamemnomlëken man tëpinëmnanomkom he, tïkai. 32 Masike ipokankom pëkëla wai. Tïwïpïlïtpïkom ponala ipokemnom ïlëmëpoi imëkïtpï wai, tïkai Jeisu ejahe. 33 Masike helë katïp tïkaitot Jeisuja. Kolenma Johan nepatom ëtukula eitop Kanuja tëwëtulukomohtao. Malalë Palasitom nepatom. Masike ëtïkatohme malëlane ënepatom? Nëtukjalëkentot, nëtawokjalëkentot, huwa tïkaitot. 34 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ëtukula kane tïpïtahem enei imëkïtpïtom tëkëlëhehnë tïptï apësitpon aptao? 35 Uwa, mënëtukjatot. Lome tïpït apësitpon ïtëimëtïhwë ëtukula mënëtïjatot, tïkai Jeisu ejahe. 36 Moloinë tëkalëhem hapon tëkalëi Jeisuja inipanakmakome. Tupo ehahkatpë ënapulëmëla man kalipono ihjanke. Mënisahkapoimëja malalë ihjan. Malalë uhpakat anon katïpïla man ihjan. 37 Malalë tïlïhan ënopkala man kalipono uhpakatjak, tëhem pitpëjak. Topkai aptao mënehahke enï, okï mënëhkamja malalë. Malalë enpïtom ipokela mënëtïja. 38 Masike ihjanjak tïlïhan opke ëhkamïla okï eitohme, ehahkala enï eitohme, huwa, tïkai. 39 Malalë uhpakat elïtïhwë kaliponoja aptao tïlïhan hela mënëtïja uhpakat elïpophak esike, tïkai Jeisu ejahe.

Luki 6

1 Maa, wantëlëpsik aptao, Sapati akontao, Tëpïhamohtailë tïtë tïtëi Jeisutom. Masike tëwëhalëkomohtao polok epelï tupëtse inepatomoja tïnakukome. Masike tomokomke uponpï takulikai ejahe alï epïtohme. 2 Masike helë katïp tïkai Palasitom ejahe. Ëtïkatohme Sapatitao Mosesi Nimilikutpï ënimojila manatëo? tïkai. 3 Masike helë katïp tëpënukhetot Jeisuja. Tëpëjephe Teipëtom eitoponpë pëk ënitïpkala ka manatëo? 4 Kan pakolontah kunëmëm Kanuja tëkalëhem ëkhe. Malalë mëlë uluke tëkëlëntom tupai eja. Masike Mosesi Nimilikutpï ënimoijila kunehaktot. Kan pakolonuhmatonomlëken mëlë ulu ëkjalep, tïkai. 5 Moloinë helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu. Sapatihmatome man Kaliponome Imëkïtpï, tïkai. 6 Maa, tïwëlën Sapatitao Jujanatom ëhmomtoptak tëwëmëmhe Jeisu kaliponotom epai. Ëhmomtoptao amotkinan, apëtunuina amotkine. 7 Masike Jeisu tënei Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkomoja, Palasitomoja, huwa. Talanme Sapatitao ipoh kalipono ïlëmëpoja, tïkaitot ëheja, ipokela Jeisu ekalë he tëwesikomke. 8 Lome iwepohnëptopkomoja tuwalë Jeisu. Masike helë katïp tïkai Jeisu amotkinanuja. Ëtanïmkë, ilamnak ehapëkak, tïkai. Masike som tïkai inëlë ilamnak tïtëtohme. 9 Malonme helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Maa, helë pëh këpënuktëk. Mosesi Nimilikutpï ka simoijatëo Sapatitao ëpëtomatse kuwaptaowëhe? tïkai. Maa, ëpëtomatëla kuwaptaowëhe ken? tïkai. Malalë Mosesi Nimilikutpï ka simoijatëo Sapatitao pïnapophah kalipono tënei kujahe aptao? tïkai. Maa ilëmëpkapohe he kuwaptaowëhe ken? tïkai Jeisu ejahe. 10 Masike ma tïkatïhwë helep helep tïkai Jeisu enehe he. Moloinë helë katïp tïkai inëlë eluwaja. Hulë kaikë, tïkai. Masike hulë ikalïhtao ipok tëwëtïlëmëi amo, amo etato katïp. 11 Masike asikamenma tëwëtïhetot. Tala Jeisu kutïjatëo? tïkaitot ëheme. 12 Maa, wantëlëpsik aptao ïpï pona tïtëi Jeisu Kanuja tëwëtutohme. Masike tawainai inëlë Kanuja tëwëtululuhtao. 13 Masike awainatïhwë tëkatak ëhmelë tïnepatom tëmëipai eja. Masike 12 melëken tïnisanotom tëheptëi eja tïna tïnalëpotome. 14 Helë ehetkom. Saiman, Pitume tëheptëimëi inëlë Jeisuja. Maa, Antulu, Saiman akon. Maa, Jemisi, Johan, Pilipi, Patalamu. 15 Matiju, Tamisi, Jemisi, Apejësi mumu Jemisi. Maa, tïwëlën Saiman, tïhtalïptëkom hepïn. 16 Maa, Julesi, Jemisi akon. Malalë tïwëlën Julesi, Isakalati, wantë ipokemnomoja Jeisu ekalëne. 17 Moloinë ïpï emo poinë tïwïptëimëi Jeisutom. Ilomon po tëwëhekuptëimëitot. Masike kolenma kaliponotom tumëkhetot. Malalë Jelusalem poinë. Malalë tuna pepta etpitalïtom tumëkhe Taili poinë Sailan poinë, huwa. 18 Malalë ipokepïn amoleke talïhamo tumëkhe. Masike ipok tïlëmëitot Jeisuja. 19 Masike ëhmelë kaliponotom Jeisu meleka he, awolemïla iweitopoja wame ëtïlëmëpo he tëwesikomke. Masike wame ëhmelë tïlëmëpoi eja. 20 Moloinë tïnepatom tëne tënei Jeisuja. Moloinë helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Jamephakënma mëtïjatëi ipok ëhekalëmnome ëwesikomke. Masike Ëtamukome man Kan. 21 Malalë jamephakënma mëtïjatëi tëpïhem he ëweitopkom katïp ipok eitop he ëwesikomke. Masike ëhmelë mapëhjatëi. Malalë jamephakënma mëtïjatëi tëwëhelekaptëhamome ëwesikomke. Masike ëhelekaptëla ëwïjatëo Kan. 22 Malalë jamephakënma mëtïjatëi ëhelahe kaliponotom aptao. Malalë tïhtaowëhe ëwesikom hela aptao. Malalë jamephakënma mëtïjatëi. Kaliponome Imëkïtpï pona ëweitopkom pëk ëpojiptëkomohtao kaliponotomoja. Malalë ipokela ëwekalëkomohtao ejahe. 23 Masike tawakelëken eitëk ma ëwïlïkomohtao. Mëlëlë katïp ëtamutpïkom ohanëmanetot, Kan Omi panakmapotponkom ohanëmanetot. Masike tawakenmalëken eitëh Kanuja ipokenma ëwepetpïmatopkom pëk kapunao, tïkai Jeisu ejahe. 24 Moloinë helë katïp tïkai Jeisu tïwëlënkomoja. Maa, ipokela mëtïpojatëi tïmïnpalëkamoh. Talëlëken manatëi tïmïnpalëk, tïkai. 25 Malalë ipokela mëtïpojatëi tïnepkamoh. Tëpëjephenma mëtïjatëi, tïkai. Malalë ipokela mëtïpojatëi tawakelëken tëweihamoh. Wantë awolemïla mëtahametëi, mëhamojatëi, huwa, tïkai. 26 Malalë ipokela mëtïpojatëi ipoklëken kaliponotom nekalëtpïleptomoh. Mëlëlë katïp ëtamutpïkom ekalëneleptot, ejala Kan Omi panakmapotponkom ekalëneleptot, tïkai. 27 Masike helë katïp wïkei ëjahe ahpela ïwomi panakma hankomoh. Ëhehemnom he eitëk. Malalë ëhehemnom apëtomatëk. 28 Malalë ipoklëken ipokela ëwekalënanom ekalëtëk. Malalë ëwohanëmananomkom pëh Kanuja ëtutëk. 29 Malalë ëpoptapakmakomohtao panap kaitëk etatoina ëpoptapakmatopkome. Malalë ëwupokomloptalï ïkïlïlïhtao, malalë iktuhpono pïnwëla eitëk. 30 Malalë ëtikom ekalëtëk ise tëweitopkom uponanomoja. Malalë ëtïkom alëtïhwë tïwëlënuja aptao ënepekatëmëla eitëk. 31 Malalë ipok ëwïlïkom he ëweitopkom katïp ipok tïwëlënkom tïtëk. 32 Tala ipok mëhepetpïmapojatëo ëhankom helëken ëwaptaowëhe? Uwa, mëlë katïh man tïwïpïlïtpïkom pona tëweihamo, tïhankom helëken. 33 Malalë tala ipok mëhepetpïmapojatëo ëwapëtomananomkomlëken tëpëtomai ëjahe aptao? Uwa, mëlë katïh man tïwïpïlïtpïkom pona tëweihamo, tëpëtomananomkomlëken apëtometot. 34 Malalë tala ipok mëhepetpïmapojatëo ënekalëtpïkom apëhëmë he ëwaptaowëhe? Mëlë katïh man tïwïpïlïtpïkom pona tëweihamo. Tïkatïp tëweihamoja mënekalëjatot tïnekalëtpïkom apëhëmë he esike. 35 Masike ëhehemnom he eitëk. Malalë ëpëtomatse eitëk. Malalë ënekalëtpïkom ekalëimë ënelaimala eitëk. Mëlë katïp ëwaptaowëhe ipokenma ëwepetpïmetëo Kan. Malalë ëhmelë ahpojan peinome mëtïjatëi. Pïnapophak ipok manai kamnom eneja Kan. Malalë ipokemnom pïnapophak eneja. 36 Masike pïnapophak ënetse eitëk pïnapophak ënetse Ëjumkom eitop katïp. 37 Malalë tïwëlënkom wïpïlitpë ënipohnëpïla eitëk ëwïpïlïtpïkom mipohnëhpojatëi malalë. Malalë ipokela ëwïtoponpïkom pëk ëtenkapamtëkële ipokela ëweitoponpïkom pëh Kan tenkapamtohme. 38 Malalë tïwëlënkom emjalïptëtëk. Malalë ëwemjalïptëpojatëo Kan. Kole mënekalëja kaliponotom ëjahe. Awolemïla atukmatpï katïh mënekalëjatot. Malalë uhpolepkatpï katïh mënekalëjatot ëjahe, huwa. Ënekalëtpïkom katïh mapëhjatëi, tïkai Jeisu ejahe. 39 Moloinë helë katïp tëkalëhem hapon tëkalëi Jeisuja. Ënetëmnom akenaptëja manu ka ënetëpïn? tïkai. Uwa, maholotpëjak manu mënëmëmjatot, tïkai. 40 Masike tëpananomkom tuwalonu ahpojela man inepakom tuwalonu. Lome tëwëhepakeptïhwëhe tëpananomkom katïh mënëtïjatot. 41 Malalë ëtïkatohme ëwekïkom eu alï pëk ipokela ëwekïkom mekalëjatëo, wewe akuhpo hapon pëk? Ëwekïkom eu alï ahpoi man ëweukom alï, ipun katïp. Lome ëweukom alï pëk ënipohnëpïla manatëi. 42 Malalë ëtïkatohme helë katïh mïketëilep ëwekïkomoja? Konoh, ëweukom alï, wewe akuhpo wïkïjai mïketëilep. Lome ëweukom alï, ipun hapon pëk, ënipohnëpïla manatëi. Ahpenma manatëi. Akename ëweukom alï hapon tïkïtëk. Moloinë ipok ënetse hapon mëtïlëmëjatëi ëwekïkom eu alï ïkïtohme, tïkai Jeisu. 43 Maa, emepomnom ënïpola man wewe ipok iwaptao. Malalë emepophakankom ënipola man wewe ipokela iwaptao, tïkai. 44 Malalë tëpelïlëke mënepete wewe. Masike tëkïjamo pëk oloi hapon ënupëtïla man kaliponotom. Malalë tëkïjamo pëk palalipan hapon ënupëtïla. 45 Malalë man kaliponotom eitop. Ipok tëwanëkom alï esike ipokanlëken enepoja ipokankom. Malalë ipokela tëwanëkom alï esike ipokepïn enepoja ipokemnom. Tëwanëkom alï katïplëken mënawomitetot, tïkai. 46 Malalë manatëi. Jumïtïnuh, mïketëilep ïja. Lome ïwomi ënimojila manatëi, tïkai Jeisu ejahe. 47 Masike helë katïh man ïpona tëweihamo eitop, ïnekalëtpïtom panakmatponkom eitop, ïnekalëtpïtom tïmoihe ejahe aptao. 48 Pakolo ïne katïh mantot. Pakolo ïlï tuwalë tëwesike mïhja mënawe tëpu pëkëna tïpakolon ahmit apëipo he tëwesike. Masike tuna kunatïhwë awolemïla tuna mënëtïjaleh pakolo pëk. Lome tëpu pëkëna tëpëipoi esike këne kënemelanma, tïkai Jeisu. 49 Malëla man ïwomi panakmatponkomlep ënimojila iwesikomke. Lopolëken tïpakolon ïne katïh mantot. Tëpu pëkëna ënapëipola tëwesike ipakolon tëwëtuhmoi tuna awolemïla ëtïtïhwë. Malalë mënijalake, tïkai Jeisu.

Luki 7

1 Malonme kaliponotomoja ëhmelë ipanakmapo he tëweitop ekalëtïhwë Kapïnïjan pona tïtëi Jeisu. 2 Mëlë po wamepïn, solatitom umïtïn peito, inipïnïn. Tïlëmëhpoi inëlë. 3 Masike Jeisu ekalë panakmatpo Jujana tamutom tënokhe eja, solati umïtïn peito wame tïkëtële kai. 4 Masike Jeisu enetïhwë tïnëlë ma tïkaitot eja. Malalë helë katïp tïkaitot solati umïtïn pëk. Apëtomapophak man. 5 Jujanatom henma man inëlë. Malalë emna ëhmomtop ïpone inëlë, tïkaitot Jeisuja. 6 Masike akëlëhe tïtëi Jeisu. Lome ipakolon pëk mëjela iwëtïtïhwëhe tïwëlënkom solatitom umïtïn nenokïtpïtom tumëkhe Jeisuja. Helë katïp tïkaitot. Helë katïp kaitatëk, nïka solatitom umïtïn, tïkaitot. Jumïtïnuh, ëhelekaptëla eikë ïpëk, nïka. Malalë ïpakolontak tïtëhempokelanma man, nïka, tïkaitot. 7 Masike umëkïla neha, Jeisu pona tïtëhempokelanma wai, nïka. Masike talëlëken ikatïhwë wame mënëtïlëmëja ïpeito, nïka, tïkaitot. 8 Solatitom umïtïnme wai juhpolonkom katoponpë ailë, nïka. Masike ïtëk tïkai ïwaptao ïtëk ïkatoponpï mëntëja. Malalë kaikë ïkatoh moja ïpeito nïka, tïkaitot Jeisuja. 9 Masike mëk, tïkai Jeisu mëlë panakmatpo. Masike tëwelamai inëlë tïkuptëlëntom enei. Moloinë helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Helë tuwalë eitëk. Helë katïp awolemïla ïpona tëweihem ënenelahnë wai Isëlëjanatomohtao, tïkai. 10 Masike solati pakolontak inenokïtpïtom ïtëimëtïhwë ipeito tëneimëi ejahe. Wame tëwëtïlëmëi inëlë. 11 Moloinë anumalë tïwëlën ëutë pona tïtëi Jeisu, Nein pona. Malalë kole inepatom tïtëi akëlë, tëwëlënkom malë. 12 Masike ëutë apulu eta pëk mëjela tëwëtïtïhwë ëkep alënanom tënei eja ëutëinë ëkep alëlïhtao. Pïtpë mumkëtpë ëkep. Akonomïn inëlë. Malalë ijenpï akëlë kole tïwëlënkom. 13 Masike wëlïi enetïhwë pïnapophak tënei inëlë Jeisuja. Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Ëhamola eikë, tïkai. 14 Moloinë ëkep ahmit ekatak tïtëi Jeisu imelekai. Masike tëwëhekuptëi alënanom. Helë katïp tïkai Jeisu ëkepïja. Kamih, ëtanïmkë wïkei, tïkai. 15 Masike tëwepïmsihmai ëkepïnpë. Malalë towomitaimëi inëlë. Masike helë katïp tïkai Jeisu ijeja. Enekële ëmumku, tïkai. 16 Masike elamhak tëwëtïhe ëhmelë. Malalë ipokenma Kan tëkalëi ejahe. Helë katïp tïkaitot. Kuhtaowëhe man awolemïla Kan Omi panakmapone. Pïnapophah kënetëo Kan, tïkaitot. 17 Masike awolemïla iweitoh pëk tïpanakmai ëhmelë Julija ponokomoja, ëhmelë molonkomoja, huwa. 18 Malalë Jeisu awolemïla eitoh pëk tïnepatomoja Johan tïtuwalonumai. 19 Masike hakëne tïnepatom tëmëipai Johanuja. Imëktïhwëhe helë katïp tïkai Johan ejahe. Helë katïp kaitatëk Jeisuja. Mënmëkja ïkatoponpï ka mëklë? nïka Johan kaitatëk. Talanme tïwëlën helaimetëi, nïka, kaitatëk, tïkai Johan ejahe. 20 Masike Jeisu pona tïtëtïhwëhe helë katïp tïkaitot Jeisuja. Helë katïp kaitatëk, nïka emna enokne, Johan, kaliponotom amëmnëpkatpon, tïkaitot Jeisuja. Mënmëkja ïkatoponpï ka mëklë? nïka, tïkaitot. Talanme tïwëlën helaimetëi, nïka, tïkaitot. 21 Masike mëlëlë julu aptao kole wamemnom ipok tïlëmëi Jeisuja inenekome. Malalë kole tïnilëhkamo ipok tïlëmëi eja. Masike sitpïlï amoleke talïhamo ipok tïlëmëi eja. Malalë kole ënetëmnom ënetse tïlëmëi eja, huwa. 22 Moloinë helë katïp tïkai Jeisu Johan nepatomoja. Ëhalëtëkële. Ënenetpïkom pëk Johan ituwalonumatatëkële, ënipanakmatpïkom pëk, huwa. Ënetse ënetëmnomotpëtom kunëtïlëmë, kaitatëkële. Malalë tëwë tëwëhalëhamome ïtë ïtëmnomotpëtom kunëtïlëmë, kaitatëkële. Malalë ëlekëimëmna ëlekëimëhpankomotpëtom kunëtïlëmë, kaitatëkële. Malalë panakmatse panakmatëmnomotpëtom kunëtïlëmë, kaitatëkële. Malalë ilëmëpïtpïtomlep kunawonaimë, kaitëkële. Malalë ipanakmapophakan ekalë panakme ohanëmankom, kaitatëkële. 23 Malalë ipok mënëtïpoja ïpëk pïipemnom nïka, kaitatëkële Johanuja, tïkai Jeisu ejahe, Johan nenokïtpïtomoja. 24 Malonme Johan nenokïpïtom ïtëimëtïhwë helë katïp tïkai Jeisu kaliponotomoja Johan pëk. Maa, Johan enei itënumïn pona ëtëkomohtao, ënïh katïh mipohnëptëne? Anumna ka mipohnëptëne sowololom paja katop katïp? 25 Ënïh katïh mipohnëptëne? Hamukwei tupokem katïh mipohnëptëne? Malëla man pëtuku tupokamo, kaliponotom tamutom pakolotaolëkentot. Talïhnao eitoptom pëk epamïlanmatot. 26 Maa, talanme Kan Omi panakmapone enei mëhalëtëne. Malalë man mëklë. Helë tuwalë eitëk. Kan Omi panakmapotponkom ahpojanme man. 27 Kan pampilan katoponpë mëklë, ïpeito wenokjai ëwehema petukwai ëtëtop uwap, katoponpë. 28 Masike helë tuwalë eitëk. Ëhmelë kaliponotom kuptë ahpojanumna man Johan, kaliponotom amëmnëpkatpon. Malalë ëhmelë Kan Omi panakmapotponkom ahpojanme man. Lome Kan patao ahpojela tëweihem man Johan ahpoi, tïkai Jeisu ejahe. 29 Masike ipokenma Kan tëkalëi ëhmelë ipanakmananomoja, tïtamukom kalakulin apëinanomoja malë, Johan namëmnëpkatpïtomoja. 30 Lome tïpëkëhe Kan kapotoponpë pëk ënipohnëpïla Palasitom, Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkom malë. Masike Johanuja ëtamëmnëpkapolatot kunehak. 31 Masike helë katïp tïkai Jeisu kaliponotomoja. Maa, ënïkjamkom katïp hemalëlotom wekalëja? tïkai. 32 Uwa, peitopït katïp, tëpïhem epekahtoh ponokom katïp, helë katïp tïkahamo katïp. Pïtanëhtao tëtëhem emna netë. Lome uwala mehatëo, tïkahamo katïp. Malalë ëtonamnëhtao tëtëhem emna netë. Lome ëtahamala mehatëo, tïkahamo katïh man hemalëlotom, tïkai Jeisu kaliponotomoja. 33 Maa, Johan pëk, kaliponotom amëmnëpkatpon pëk ipohnëptëk, tïkaimëhehnë Jeisu. Ulu ënëkula kunehak. Malalë tëpelem euku maikaman, ënelïla. Masike jolohke talïhe man mëklë mïkatëne ipëk. 34 Malëla man Kaliponome Imëkïtpï eitop. Mënëtukjalëken. Malalë mënëtawokjalëken. Masike tala mïketëo ipëk? Uwa, mëklë enetëk, mïketëi. Awolemïla mënëtukja. Malalë awolemïla mënëtawokja, mïketëilëken. Malalë tïtamukom kalakulin apëinanom akëlën mëhe, mïketëi. Malalë Isëlëjanatom eitop ailëla tëweihamo akëlën mëhe, mïketëilëken. 35 Lome Kan man tuwalë mënkelëken inituwalonumatpïtom, tïkai Jeisu ejahe. 36 Moloinë tëkëlë Jeisu ëtuku he Palasi. Masike Palasi pakolontak tëwëmëmtïhwë tëwakamhe Jeisu ëtukhe. 37 Malonme mëlëlë ëutë pono tumëkhe wëlïi. Tëwëhekhemlëken inëlë. Masike Palasi pakolontao mënëtukja Jeisu, kanë panakmatpo ipakolontak tumëkhe inëlë. Tïpoknem tënephe eja tëpu haponjao, alapasëtëjao. 38 Masike Jeisu pupu ekatak tëhehmu po tëwëtïhe inëlë tëhemkuluphe, huwa. Masike Jeisu tïpupkowai eja tëjakuke. Moloinë tumhetke tëjaku tïkïlëmëi eja. Malalë Jeisu tïpuphukmai eja. Malalë tïpuhpokmai eja. 39 Masike mëlë enetpo helë katïp tëwëtuhe Palasi, Jeisu ewehne, tïloptao. Kan Omi panakmaponeme tëwaptao mëklë wëlïi eitopoja tuwalë manu neha. Tëwëhekhemïnma nimeleka, tïkai. 40 Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Maa, Saimanuh. Apsik ëtulu he wai ëja, tïkai. Masike ëë, kaikëpa ëpatënuh, tïkai Saiman. 41 Masike helë katïp tïkai Jeisu. Maa, hakëne kalipono nikalakuliptëtpïtom. Akonoja 500 tëkalëi eja. Akonoja 50 tëkalëi eja. 42 Masike ëkëmnëpsik tïkalakulin emtakai he tëwëtïlëmëilep ikalakuliptëtponkom. Lome kalakulimnatot. Masike isela tëwëtïlëmëi inëlë. Masike këpënuhkë. Tënon mipohnëpja tïkalakuliptëtpon he mëwisnë? tïkai Jeisu. 43 Masike helë katïp Jeisu tëpënukhe Saimanuja. Talanme kole apësitpon, tïkai. Masike helë katïp tïkai Jeisu. Ahpela manai, tïkai. 44 Moloinë panap tïkai Jeisu wëlïi enei. Helë katïp tïkai Jeisu Saimanuja. Saimanuh. Mëi enek wëlïi. Ëpakolontak ïwëmëmtïhwë ïpupkowatop ënekalëla meha. Lome tëjakuke ïpupkowa inëlë. Malalë tumhetke tëjaku tïkïlëmëi eja. 45 Malalë ïpoptahukmala meha. Lome ïpuphukmakepïla man mëi wëlïi. 46 Malalë juputpï ënipokmala meha. Lome ïpuhpokma mëi, tïkai. 47 Masike tuwalë eikë. Kolenma iwïpïlïtpïtom walima ïhenma iwesike. Malëla man kolela tïwïpïlïtpï alimaponanom, apsik ïhe, tïkai Jeisu Saimanuja. 48 Masike helë katïp tïkai Jeisu wëlïsija. Ëwïpïlïtpïtom walima, tïkai. 49 Masike helë katïp tïkai tëwëtukhamo ëheja. Ënïk pa mëhe kalipono wïpïlïtpë alimane? tïkaitot. 50 Masike helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu wëlïsija. Ïpona ëwesike mëtanïmpo. Masike pëtuku nai ïtëkële, tïkai Jeisu eja.

Luki 8

1 Maa, wantëlëpsik ëutë kuptë tïtëi Jeisu tïnepatom malë, 12 me tëweihamo malë, ipanakmapophakan ekalëtop ekalëi Kutamukome Kan Ëtïtoh pëk. 2 Malalë mëha, wëlïham, tïtëi akëlë tïwë tïwë tïnilëhkamotpëtom, sitpïlï amoleke talïhamotpëtom, wame Jeisu nïlëmëtpïtom. Maa, Melija, Maktala ponotpë. Uhpak aowëinë 7 me jolok sitpïlïtom tëkaktanïhpoi Jeisuja. 3 Maa, Joana, Kusa pït. Heloti pakolontao tëmaminumhem imnelum. Maa, Susana, tïwëlënkom wëlïham kole, huwa, tïtëi apëtomananome, tïkatopkom pïnwëla tëweihamo. 4 Masike ëutë kuptëinë kolenma kaliponotom tïtëi Jeisuja. Masike ïwëhmomtïhwëhe helë katïp tëkalëhem hapon tëkalëi eja inipanakmakome. 5 Maa, tïtupinah kalipono tïtëi tëpïhem epï palakai. Masike epï palakalïhtao ëhematak sakpululu tïkai tëpïhem epï. Masike tëtkapai kaliponotomoja. Malalë tëpëlamo tumëkhe epïhe. 6 Malalë tëpu ahmotak sakpululu tïkai tëpïhem epï. Masike tamitailep tëpïhem epï tëpu ahmotao. Lome tïnëlë tïlëmëpëmëi tïhukululela lo esike. 7 Malalë tëkïjamohtak sakpululu ikatpï ëtïlïla kopïnïhtao esike. 8 Lome ipokan pona ipalakatpï tëwëtïhe. Masike kole epelï tëwëtïhe, 100 me tïkai. Masike ma tïkatïhwë helë katïp tïkai Jeisu anumhak ejahe. Panakmatse ëwaptaowëhe mipanakmetëi, tïkai. 9 Masike helë katïp tïkai inepatom Jeisuja. Ënekalëtpï pëk, tëkalëhem hapon pëk emna ituwalonumak, tïkaitot. 10 Masike helë katïp tëpënukhetot Jeisuja. Kaliponotom Tamume Tëwëtïtoh pëk, inipanakmaptëkom pëk, ëtuwalonumetëo Kan. Malëla man tïwëlënkom ënituwalonumala. Tëkalëhem haponlëken panakmapoja ejahe. Ënetseleptot. Lome ënetëmnom katïptot, tënenetpïkom pëk ënipohnëpïla. Malalë panakmatseleptot. Lome panakmatëmnom katïptot, tïnipanakmatpïkom pëk ënipohnëpïla, tïkai. 11 Maa, tïkaimëhehnë Jeisu. Ïnekalëtpï pëk, tëkalëhem hapon pëh kutuwalonumetëi. Tëpïhem epï katïh man Kan Omi, tïkai. 12 Malalë ëhema etpitak sakpululu ikatpï katïh man Kan Omi panakmatponkom. Lome Kan pona iwëtïlïkom hela tëwesike ewanëkomjak epïmatpï ïkïlëmëi mënmëkja jolok tamu, anïmïkom hela tëwesike, huwa, tïkai. 13 Malalë tëpu ahmotak sakpululu ikatpï katïh man Kan Omi apësi hankomlep. Ëhewake Kan Omi tëpëihelep ejahe. Lome iloptakëhe ëtïlïla esike tïnëlë tëweitoponpïkom pona mënëtïlëmëjatot ipoptëja tëpotïhwëhe, tïkai. 14 Malalë tëkïjamohtak sakpululu ikatpï katïh man awolemïlala Kan ponanokom. Kan Omi tïpanakmailep ejahe. Lome kole iwëhelekaptëtopkom. Malalë awolemïla mïnpalë pëktot. Malalë ëtamephaktanïpï helëkentot. Masike epetala tëkulephe Kan Omi aowëhe ipok eitoptom ënïpola, tïkai. 15 Malalë ipokan pona ipalakatpï katïh man Kan Omi panakmatponkom, ipokankom, ahpemnom. Kan Omi tïmoihe ejahe. Masike tumoi tëpelem katïp ahmekantalatot kole ipok eitoh pëk, tïkai Jeisu ejahe. 16 Moloinë helë katïp tïkai Jeisu. Maa, tïlampun ponmatïhwë kaliponoja tuma enï opikai ënïlïla man. Malalë tëtat opinë ënïlïla man, huwa. Ahmit pona mënïja pakolotak tëwëmëmhamo haweiponeme, tïkai Jeisu. 17 Malalë kaliponotom nonamïtpï umakaimëja Kan wantë. Malalë kaliponotom nejoptëtpï umakaimëja, tïkai. 18 Masike ënipanakmakom pëk ipohnëptëk, tïkaimëhehnë Jeisu. Ihme tëweihamoja ënekalëkepïla man Kan. Malëla ihmela hapon tëweihamo. Ihmepsik iweitopkom ïkïlëmëja, tïkai Jeisu ejahe. 19 Maa, ëkëmnëpsik Jeisu je tumëkhe imeitïtom malë. Lome Jeisuja ïtëlatot tapuhe kaliponotomoja esike. 20 Masike helë katïp tïkai kalipono Jeisuja. Mon man ëje, ëmeitïtom malë. Ëwene he mantot, tïkai. 21 Masike helë katïp tëpënukhetot Jeisuja. Kan Omi panakmananom man mamakme, ïmeitïtome, huwa, Kan Omi tïmoihe ejahe aptao, tïkai. 22 Maa, omolïme aptao kanawajak tëwëtïhe Jeisu tïnepatom malë. Malonme helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ikutpë etato pona aikom, tïkai. Masike tïtëitot. 23 Masike tïtëlïhtaowëhe tïnïkhe Jeisu. Malonme awolemïla taun tëwëtïhe. Masike kanawa ëmëmï he sipaluja talïptëke. 24 Masike Jeisu tëtomamkai inepatomoja. Helë katïp tïkaitot eja. Ëpatënuh, Ëpatënuh, këtëmëmjatëi, tïkaitot. Masike tëtomamtïhwë taun tëtalepai eja, sipalu malë. Masike taun tëpënaimëi, sipalu malë. 25 Moloinë helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Awolemïlala Kan pona ka manatëo? tïkai. Masike wanpilop tïkaitot. Talane mëhe awomi moi kohek taun, sipalu malë, tïkaitot ëheja. 26 Moloinë Katalinitom lon pona tëwëhapëihe Jeisutom. Etato po Kalali. 27 Masike kanawajaowëinë iwëhanukuluhtao jolohke talïhem tumëkhe ëutëinë. Uhpak jolohke talïhe inëlë. Upomna inëlë, ipakolonumna, huwa. Ëkep enïjaolëken tïnïkhe inëlë. 28 Masike Jeisu enetpo empatak tëhehmu po tëwëtïhe inëlë. Helë katïp tïkai inëlë awolemïla. Jeisuh, Kan mumuluh, uhpolonumïn mumuluh. Ëtïkatohme ïpëk mumëk? Ïwohanëmala nai eikë, tïkai. 29 Mëlë katïp tïkai inëlë, ipokepïn amole tëtalepai Jeisuja esike, ëwekaktatëk tïkai Jeisu esike. Kolenma alimatoponpï aowënoja. Malalë kole ketike ipïmïtoponpïlep. Lome tïpïmïtoponpïtom tëpëtse eja. Malalë kole itënumïn polo jolokoja alë alëtoponpï. 30 Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Ënïk man? tïkai. Itïpkapolanma man jehet, tïkai eluwa kole joloktom ajak tëwëmëmhe esike. 31 Masike Jeisu tëtalepai ejahe, aowënotomoja, eta etïpïpïnjak tënokïkom hela tëwesikomke. 32 Maa, ipëkëhe akëlephakëpsih kolenma pëinëkëimëtom tëwëtukukom pëk ïpï ehenao. Masike helë katïp tïkaitot Jeisuja. Emna enohkë pëinëkëimëtomjak emna ëmëmtohme, tïkaitot. Masike tënokhetot Jeisuja. 33 Masike eluwajaowëinë tëwekaktaimëi joloktom. Pëinëkëimëtomjak tëwëmëmhetot. Masike ïpï ehenaowëinë asimhak puluh puluhme tëwëhalëitot tunaja. Tunakuwatak tëwëmëmhetot, tïlomoitot, huwa. 34 Masike mëlë enetïhwë ëutëna tëwëhalëimëi pëinëkëimë ewetïtponkom ekalëimëi. Ëhmelë molonkomoja tëkalëimëi ejahe. 35 Masike enei tïtëtïhwëhe Jeisu tënei ejahe, jolohke talïhemïtpë malë. Kolome inëlë Jeisu ekatao, tupoke. Malalë tëwepohnëptopke tëwëtïlëmëi inëlë. Masike elamhak tëwëtïhetot. 36 Masike jolohke talïhemïtpë ipok ïlëmëtoponpë pëk tïtuwalonumaitot enetponkomoja. 37 Masike Jeisu tëtalepai ëhmelë Katalini ponokomoja tïlonkom poinë iwekïlïmaimëtohme elamhak tëwesikomke. Masike tïkanawajak tëwëtïlëmëi Jeisu tïtëimëtohme. 38 Masike Jeisu tëtalepai jolohke talïhemïtpëja akëlë ïtë he tëwesike. Lome uwa, tïkai Jeisu eja. 39 Ïtëkële ëwekïtomoja. Kanuja ipok ëwïlïmëtoponpï pëk ekalëtale ejahe. Masike tïtëimëi inëlë. Jeisuja ipok tïlëmëtoponpï tëkalëimëi eja ëhmelë ëutë ponokomoja. 40 Malonme etato pona tïtëimëi Jeisu. Masike Jeisu eneimëtpo tawakenma tëwëtïlëmëi elaimatponkom. 41 Malonme eluwa tumëkhe Jeisuja. Ehet Jailë. Jujanatom ëhmomtopohmato inëlë. Masike tëhehmu po tëwëtïhe inëlë Jeisu empatak. Jeisu tëtalepai eja tïpakolontak Jeisu alë he tëwesike. 42 Pëkënatpënma emsi. 12 me iwejin. Lome tïlëmëhpoi inëlë. Masike itëlïhtaowëhe aptao ëhjapëk tëwëtïhe kaliponotom. 43 Istaowëhe wëlïi, mïuwimëhpan, 12 me tïweinai mïuwimëhpe iweitop. Masike tïkalakulin tënatkai eja tëpinëmnanom epetpëme. Lome wame ënïlëmëpola inamolo. 44 Masike Jeisu kuptëlë tïtëi wëlïi up etpi meleka he tëwesike. Masike upo melekatpo imïu tëpënaimëi. 45 Masike helë katïp tïkai Jeisu. Ënïk ïmeleka? tïkai. Lome, kë ken? tïkai ëhmelë. Masike helë katïp tïkai Pitutom. Ëpatënuh. Ëhjapëkënmamë man kaliponotom. Masike takatohme ënïk ïmeleka, mïke? tïkaitot. 46 Masike helë katïp tïkai Jeisu. Uwa, kalipono ïmeleka. Awolemïla ïweitopoja wame ëtïlëmëpotoponpë tuwalë wai, tïkai. 47 Masike ëtonamïla tëwesike tëhehmu po tëwëtïhe wëlïi Jeisu empatak tëwëhelekaptëke. Malalë imelekatoponpï tëkalëimëi eja ëhmelë tïpanakmaheme, tïnëlë wame tïlëmëtoponpï, huwa. 48 Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Kamih, ëhelepïla eikë. Ïpona ëwesike wame mëtïlëmë. Masike pëtuku nai ïtëkële, tïkai. 49 Masike ma ikalïhtao tïtamu pakolontaowëinë tumëkhe ipeito Jujanatom ëhmomtopohmatoja. Helë katïp tïkai inëlë Jailëja. Ëwemsi nilëmëp. Masike këpananomkom ënapulëpola eikë, tïkai. 50 Masike awomi panakmatpo helë katïp tïkai Jeisu Jailëja. Ëhelepïla eikë. Ïponalëken eikë. Ma ëwaptao wame mënëtïlëmëja, tïkai. 51 Masike ipakolontak tëwëmëmïlïhtaowëhe ëhmelë tïkuptëlëntom tëkuptëpoi eja. Mëhalëken tëlëi eja, Pitu, Jemisi, Johan, mule jum, ije, huwa. 52 Maa, ilëmëpïtpï pëk tëwëtahamai iwekïtpïtom. Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ëtahamala eitëk. Ilëmëpïla man mëi, tïnïkhelëken, tïkai. 53 Masike Jeisu tïpokehwëi ejahe ilëmëptoponpï tuwalë tëwesikomke. 54 Masike pakolotaowëinë ëhmelë tëkaktanïhpoimëi Jeisuja. Moloinë amo apëitïhwë helë katïp tëmëipaimëi Jeisuja. Ëlïmoh, ëtanïmkë, tïkai. 55 Masike ma ikalïhtao amole tëwelamai. Malalë pïmsi tïkaimëi, huwa. Masike tëwetpoimëi inëlë Jeisuja. 56 Masike mëk, tïkai ijum, ije malë. Masike kaliponotom ënituwalonumala eitëk, tïkai Jeisu ejahe.

Luki 9

1 Moloinë tëkatak tïnepatom, 12 me tëweihamo, amëipatïhwë aptao awolemïla iweitopkom tëkalëi Jeisuja. Awolemïla awomikom tïhe eja, joloktom ekaktanïhpotohme ejahe, wame tïwë tïwë tïnilëhkamo ïlëmëtohme, huwa. 2 Moloinë tënokhetot Jeisuja Kutamukome Kan ëtïtoh pëk ekalëi, wame wamemnom ïlëmëi, huwa. 3 Helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ëtïkom ënalëla nai eitëk ëwëhalëkomohtao. Ëwenepukom ënalëla. Malalë ëhakankom ënalëla. Malalë ëwukom ënalëla. Malalë ëkalakulinkom ënalëla. Malalë ëwupokom akon ënalëla eitëk. 4 Malalë ëutëna ëwëtïtïhwëhe ëwewetï hankom akëlëlëken eitëk, ekïlïmaimë he ëweitopkom ëtïtoh pona. 5 Malalë ëhelahe ëutënokom aptao lo, ëhapatunkom pëkën, tïkïtëk ëwekïlïmaimëkomohtao ipokela ekalëtopkome, tïkai Jeisu ejahe. 6 Masike tëwëhalëitot. Ëutë kuptë ipanakmapophakan ekalëtop tëkalëi ejahe. Malalë ëutë kuptë wame wamemnom tïlëmëpoi ejahe. 7 Maa, Jeisu awolemïla eitop tïpanakmai Helotija, Kalali ponokom tamuluja. Masike tëlekaptëi inëlë Jeisu pëk kole ekalëtop tïpanakmai eja esike. Johan mëklë iwalë, kaliponotom amëmnëpkatpon nawonaimë, tïkai. 8 Malalë talanme Ilaika nëhenepoimë iwalë, tïkai. Talanme uhpah Kan Omi panakmapotpon nawonaimë iwalë, tïkai. 9 Masike helë katïp tïkai Heloti, Johan wupkapone. Masike ënïk mëklë awolemïla nehekalëpoja? tïkai. Masike Jeisu ene henma tëwëtïhe inëlë. 10 Maa, tumëkëmëtïhwëhe aptao ëhmelë tïtë tïtëtoponpïkom pëk Jeisu tïtuwalonumaimëi ina inalëpotomoja. Masike inamololëken tëlëi eja itënumïn pona Petësailë etpitak. 11 Masike itëtoponpïkom pëk tuwalë tëwëtïtïhwëhe eneimëhe he tïtëi kaliponotom. Masike imëktïhwëhe Kutamukom Kan Ëtïtoh pëk tëpaitot Jeisuja. Malalë wame wamemnom tïlëmëpoi eja. 12 Maa, walunak hapon iwëtïtïhwë Jeisuja tumëkhe inepatom, 12 me tëweihamo. Helë katïp tïkaitot. Kaliponotom enohkë ëutë kuptë tïnïktopkom upihe, tïnepïkom epekatse huwa. Itenumïnïnmamë helë, tïkaitot. 13 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Uwa, ewehtëk hektot, tïkai. Masike helë katïp tïkaitot. Uwa, 5 melëken man emna ulu. Malalë 2 melëken man emna oti, ka, tïkaitot. Inepïkom epekatse emna ënenokï hela kapa man? tïkaitot. 14 Kolenma iwëhmomïtpïtom. Talanme 5,000 metot, eluwakomlëken. Masike helë katïp tïkai Jeisu tïnepatomoja. Uwa, kaliponotom hek ewakamnehpotëk. 50 me, 50 me tïnehpotëktot, tïkai. 15 Masike ikatoponpï ailë kaliponotom tëwakamnehpoi ejahe. 16 Malonme ulu 5 me tëpëihe Jeisuja, ka 2 me huwa. Moloinë kakëi tïkai inëlë mëlëkom pëh Kanuja ëtuhe. Moloinë ulu takuhpomai Jeisuja, ka malë. Malonme tïnakuhpomatpï tëkampoi tïnepatomoja. 17 Masike ëhmelë tëwëtukhe. Malalë tëpëknaimëitot ëtukutpo. Moloinë 12 me pïlasitom talïptëi ejahe inepïkom akojinpëke. 18 Maa, ëkëmnëpsih Kanuja ëtunë pëk tëwëtïhe Jeisu. Inepatomlëken akëlë. Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ënïkme jekalëja kaliponotom? tïkai. 19 Masike helë katïp Jeisu tëpënukhe ejahe. Johan mëhe, kaliponotom amëmnëpkatpon, mënketot. Malalë Ilaika mëhe, mënke tïwëlënkom. Malalë uhpah Kan Omi panakmapotpon kunawonaimë, mënke tïwëlënkom, tïkaitot Jeisuja. 20 Maa, ëmëlamkom ken? Ënïkme këkalëjatëohnë? tïkai Jeisu ejahe. Masike helë katïp tïkai Pitu. Këlaisu manai Kan nenokïtpï, tïkai. 21 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Këlaisume ïweitoh pëh kaliponotom ënituwalonumala eitëk, tïkai. 22 Moloinë helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu tïnepatomoja. Maa, kole Kaliponome Imëkïtpï ohanëme kaliponotom. Iselanma man Jujanatom tamutom. Malalë iselanma Kan Pakolon peptahmatonom umïtïntom. Malalë iselanma Mosesi nimilikutpï pëk ëpatënkom. Masike mënilëmëpkapojatot. Lome 3 awainatïhwë mënawonaimëja, tïkai Jeisu ejahe. 23 Moloinë helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Maa, jakëlënme he kalipono aptao ise tëweitoptom pëk mënitenkapamja. Malalë jahmit, wewe topopalaihem hapon, apëhja awaina kuptë, jakëlënme tëweitohme. 24 Lome ëhepïnwë tëweihamo mënilëmëpja. Malëla ulë iweitop etïpïla mënëtïja ïpona iweitopkom pëh kaliponotom nilëmëpkapotpï. 25 Masike ipoh kane ëhmelë ihmankomoja tomolekom enokpo wapotohtak? Uwanma, tïkai. 26 Malalë talankomne pïipe ïpëk, ïwomi pëk, huwa. Mëklë malalon pëk pïipe mënëtïja Kaliponome Imëkïtpï tumëkëmëtïhwë. Tïnisaweipotopjao mënmëkja, tïjum nisaweipotopjao, ipokankom ensutom nisaweipotopjao, tïkai. 27 Masike helë tuwalë eitëk, tïkaimëhehnë Jeisu. Ahpela wai, ilëmëpïlahnë ëhtalïkom aptao Kutamukome Kan Ëtïtop enejatot, tïkai Jeisu ejahe. 28 Maa, tïlëmëptoh pëk ekalëheinë talanme 8 me tïkohmamëmëi Jeisu. Moloinë ïpï pona mëhalëken tëlëi eja Kanuja tëwëtutopkome, Pitu, Johan, Jemisi, huwa. 29 Masike Kanuja tëwëtululuhtao tïwë tëwëtïhe Jeisu. Malalë tïkoloke upo, jukap tïkai, huwa. 30 Malalë akëlë wala walam tëwëtïhe eluwakom hakëne, Mosesi, Ilaika, huwa. 31 Malalë jukap tïkaitot tëwëhenepolïhtaowëhe. Jelusalem po ilëmëptoh pëk tëwëtuhetot Jeisu malë. 32 Masike ma ikalïhtaowëhe tïnïkhe Pitutom. Masike tëtomamëmëtïhwëhe jukap ikatop tënei ejahe, akëlëntom malë. 33 Masike helë katïp tïkai Pitu Jeisuja akëlënutpïtom ëhalëimëlïhtao. Ëpatënuh, ipokenma man talë kuweitopkom. Masike ëhelowao pakolo tïpok emnaja, ëpakolon, Mosesi pakolon, Ilaika pakolon, huwa, tïkai. Iwëhenepotoponpïkom pëk ënipohnëpïla tëwesike ma tïkai Pitu. 34 Masike ma ikalïhtao eklot tumëkhe apuhehe. Masike eklotïja tapululuhtaowëhe elamhak tëwëtïhe Pitutom. 35 Malonme omi tïpanakmai ejahe eklotïhtak. Ïmumu mëi, ïnipïnïn. Masike ipanakmatëk, tïkai omi. 36 Masike omi apënatïhwë Jeisulëken molo tëwëtïlëmëi. Masike tïhulenma tïnenetpïkom pëk ënekalëimëla Pitutom. 37 Maa, ïpï poinë iwïptëimëtpïkom anumalë kolenma kaliponotom tumëkhe ejahe. 38 Masike helë katïp anumhak tïkai eluwa, kaliponotomohtalï. Ëpatënuh, pïnapophah kënek. Ïmumu enek. Akonomïn mëhe, awëlïsilïmïn, huwa. 39 Masike jolokoja tëpëitïhwë awolemïla mënikëktïmja. Malalë mënitatalumja, mënaklone, huwa. Malalë mënimïnpalëmanehpoja. Malonme awolemïlanma iwëtïtïhwë mënekaktaimëja, tïkai. 40 Masike ënepatomoja ekaktanïhpo helep weha. Lome ënekaktanïhpola nehatot anumna tëwesikome, tïkai mule jum Jeisuja. 41 Masike helë katïp tïkai Jeisu. Kan ponalanma manatëi kaliponotomoh, ipokelanma, huwa. Tïhule ka wa ëwakëlëhe? Malalë ahmekantalalëken ka wa ëpëkëhe? tïkai. Moloinë, ëmumu enepkë ïja, tïkai Jeisu ijumïja. 42 Masike mule enepïlïhtao talimai inëlë jolokoja, tïtalalumnehpoi eja, huwa. Masike ipokepïn amole tëihe Jeisuja, ipok mule tïlëmëi eja, huwa. Moloinë ijumïja mule tëkalëimëi Jeisuja. 43 Masike mëk, tïkai enenanom awolemïla Kan kajalin eitoh pëk. Masike mëh kaliponotom kalïhtao helë katïp tïkai Jeisu tïnepatomoja. 44 Helë pëk ïwomitpï pëk itenkapamëmëla eitëk. Kaliponotomoja Kaliponome Imëkïtpï ekalëja ipokepïn, tïkai. 45 Lome awomi pëk ënipohnëpïla inamolo, ënipohnëhpola Jeisu ejahe esike. Malalë emna ituwalonumah kala inamolo elamhak tëwesikomke. 46 Maa, ëkëmnëpsik, ënïk ahpojanme nëtïja katoh pëk tëwë tëwëtapënmai Jeisu nepatom. 47 Masike iwëtutopkom pëk tïpohnëphe Jeisuja. Masike tëkatak mule tïhe eja. 48 Moloinë helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ënïkjamkom mëi mule apëtome jehet pona tëwesikomke, malalë japëtome mëhe apëtomatponkom. Malalë jenokïtpon he man ïhankom. Masike ahpojanme mënëtïja ëhtaowëhe ahpojela tëweihem, tïkai Jeisu ejahe. 49 Masike helë katïp tïkai Johan Jeisuja. Ëpatënuh. Kalipono emna kunene ëwehetjao joloktom ekaktanïhpolïhtao. Masike ma kala eikë kunka emna eja këkëlënkomela iwesike, tïkai. 50 Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Uwa, mëlë katïp kala nahek eitëk. Kuwohanëmalahe man mëlë katïp tëweihamo, këpëtometëo hek, tïkai Jeisu. 51 Maa, wantëlëpsik, kawëna Jeisu ïtëimëtop ëtïpolïhtao, Jelusalem pona ïhenma tëwëtïhe inëlë. 52 Masike takename tïnepatom tënokhelep eja. Samelijanatom patak tïtëitot tïnïktopkom upihe. 53 Lome Jelusalem pona tïtëheme iwesike isela inamolo. 54 Masike isela iweitopkom enetpo helë katïp tïkai inepatom, Jemisi, Johan malë. Jumïtïnuh, Ilaika katïp kapunaowëinë wapot ënamëipapo hela ka man emnaja ewatopkome? tïkaitot. 55 Masike tëwelamai Jeisu eitopkome. Helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ipokan Amoleja ëwa ëwalëtopkom pëk ënipohnëpïla ka manatëo? tïkai. 56 Kaliponotom uhmoi umëkïla kunehah Kaliponome Imëkïtpï. Anïmhe he heh kunmëk, tïkai. Masike tïwëlën ëutë pona tëwëhalëitot. 57 Masike iwëhalëimëkomohtao Jeisuja tumëkhe kalipono. Helë katïp tïkai inëlë Jeisuja. Jumïtïnuh, mono monole ëtëlïhtao ëwakëlë wai ïtë he, tïkai. 58 Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Tënïke man kaikui, tïkai. Malalë tolopït, tupoke man, tïkai. Malëla man Kaliponome Imëkïtpï, eletatopomna man, tïkai Jeisu eja. 59 Moloinë helë katïp tïkai Jeisu tïwëlënuja. Jakëlënme eikë, tïkai. Lome helë katïp tïkai inëlë Jeisu apënukume. Jumïtïnuh, papak ekepïtpë alima hepitë wai, tïkai. 60 Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Uwa, tïlëmëphamo mënalime. Masike ïtë ïtëk, Kutamukome Kan Ëtïtoh pëk ekalëta, tïkai Jeisu eja. 61 Malonme helë katïp tïkai tïwëlën Jeisuja. Jumïtïnuh, ëwakëlë ïtë he wai. Lome wïtëjai kai ïtë hepitë wai ïpakolontalïtomoja. 62 Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Uwa, tumïtïn peitopokela man lo pëmëtoh pëkëna tëwëtïtïhwë helep helep tïkahem. Kan peitopokela man malalon, tïkai.

Luki 10

1 Moloinë tïwëlënkom 70 me tïnenokïtome tïhe Jeisuja. Moloinë takenatome hakë hakëne tënokhetot eja ëutë kuptë ïtë he tëweitoptom pona. 2 Helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Kolenma man kunimomïkom. Lome imomnanom man kolela. Masike imomnehponeja ëtutëk imomnanom enoktohme eja imompo he tëweitoh pona. 3 Malalë ëhalëtëk. Helë tuwalë eitëk, kaikuitomohtao sikaputom eitop katïp ëilankomohtah kuwenokjatëi. 4 Masike ëkalakulinkom ënalëla eitëk. Malalë ëtëkomohtao wala walamela eitëk ëhematalïtomoja, tïkai. 5 Malalë pakolotak ëwëmëmïkomohtao pëtuku pakolotalïtom etalepatëk. Ëhelepïla ëwïjatëo Kan, kaitëk ejahe. 6 Malalë pakolotao jamephak ëtïlï he tëweihem aptao jamephak mïpojatëi. Lome malëla iwaptaowëhe ëhelepïla ëwïlïlahe man Kan kaitëk, tïkai Jeisu. 7 Masike ëhankom akëlëlëken eitëk. Malalë inekalëtpïkomlëken epïtëk, elïtëk, huwa. Ewetpolala man ipok tëmaminumhamo. Masike tïwë tïwëlëntao ïnïkïla eitëk, tïkai. 8 Malalë ëhehe ëutënokom aptao ëhekuptëtëk. Malalë inekalëtpïkom epïtëk. 9 Malalë wamela istalïkom aptao wame tïpotëkëletot. Helë katïp kaitëk ejahe. Umëkpo man ejahe Ëtamukome Kan Ëtïtop, kaitëk. 10 Lome ëhelahe ëutënokom aptao ekïlïmatëkële. Helë katïp kaitëk ëhematak ëwëtïlëmëtïhwëhe aptao. 11 Ëpatakom lo, emna pupu pëkën, emna nïkïjai, emna hela ëweitopkom pohnëptohme, kaitëk. Malalë helë tuwalë eitëk, kaitëk. Umëkpo man ëjahe Ëtamukome Kan Ëtïtop, kaitëk, tïkai Jeisu tïnenokïtomoja. 12 Moloinë helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Salam ponokom epetpïmatoponpë ahpoi malalonkom epetpïme Kan wantë, tïkai. 13 Moloinë helë katïp tëwë tïwëlën ponokom tëilanophe Jeisuja. Maa, ipokela mëtïjatëi Kolasin ponokomoh. Malalë ipokela mëtïjatëi Petësailë ponokomoh, tïkai. Awolemïla ïweitop menetënelep. Malëla Taili ponokom Sailan ponokom malë, awolemïla ïweitop ënenela. Tënei ejahe aptao uhpak tïwïpïlïtpïkom ponala manu kunëtïlïtot. Malalë tïwïpïlïtpïkom pëk tëwëtahamakomke kunëtupoma manutot alesi enpë haponke. Malalë manu eluwëtpëke kunekolokatot. 14 Masike ëhmelë kaliponotom epetpïmatoh po ëwahpojelahe Taili ponotpëtom epetpïme Kan. Sailan ponotpëtom epetpïme, huwa. 15 Maa, Kapïnïjan ponokomoh. Awolemïla manatëilep. Lome heitisitak ëwalimetëo Kan, tïkai Jeisu tïwë tïwëlën ponokom eilanopïme. 16 Moloinë helë katïp tïkai Jeisu tïnenokïtomoja. Maa, ïpanakme ëpanakmananomkom. Malalë ïpojiptëja ëpojiptënanomkom. Malalë jenokïtpon pojiptëja ïpojiptënanom, tïkai Jeisu ejahe. 17 Maa, wantë ëhewakenma 70 me tëweihamo tumëkëmëi. Helë katïp tïkaitot Jeisuja. Emna umïtïnuh. Ëwehet ailë joloktom etalepatïhwë emnaja aptao emna moinetot, tïkaitot. 18 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Pïpïp katop katïp kapunaowëinë Seitën ëtuhmo wenene, tïkai. 19 Helë tuwalë eitëk. Awolemïla kuwïtëne ëkëitom etkapatohme ëjahe, munëhtom malë. Malalë ëhmelë kuhehemnom awolemïla eitop ahpoi awolemïla kuwïtëne. Masike awohanëmanemnanma manatëi, tïkai. 20 Lome joloktomoja ëmoitoponpïkom pëklëkenela tawake eitëk. Helë pëk hek tawake eitëk, kapunao ëwehetkom miliktoponpë pëk, tïkai Jeisu. 21 Masike ma tïkatïhwë jamephakënma Jeisu amole tëwëtïhe. Helë katïp tïkai Jeisu Kanuja tëwëtulume. Maa, Papah, kapuhmatome manai, lohmatome, huwa. Tuwalëlep tëweihamo ënituwalonumala mehaken. Tuwalë ëwesike mule katïp tëweihamo mituwalonumane. Masike ipok manai wïkei ëja, tïkai Jeisu Kanuja tëwëtulume. 22 Moloinë helë katïp tïkai Jeisu ëhmelë tëkëlë tëweihamoja. Ëhmelë tïneme Papak jïne. Malalë Papaklëken man ëhmelë tïmumu eitop tuwalë. Malalë Papak eitopohle imumulëken tuwalë. Malalë ïnituwalonumatpïtomlëken man Papak eitopoja tuwalë, tïkai. 23 Masike ma tïkatïhwë tëwelamai Jeisu tïnepatomoja. Helë katïp tïkai inëlë ejahelëken. Tawake ëwïpokepïlahe man Kan, awolemïla eitoptom enepoja ëjahe. 24 Helë tuwalë eitëk. Kolenma Kan Omi panakmapotponkom ënenekom haponkom ene helep kunehaktot. Malalë kolenma kaliponotom tamutpëtom ënenekom haponkom ene helep kunehaktot. Lome ënenela kunekuleptot. Malalë ënipanakmakom haponkom panakma helep kunehaktot. Lome ënipanakmala kunekuleptot, tïkai Jeisu ejahe. 25 Malonme Mosesi nimilikutpï pëk ëpatën tëwëtanïmhe Jeisu ukukhe. Helë katïp tïkai inëlë. Ëpatënuh, ëtï wïja etïpïla ulë ïweitohme? tïkai. 26 Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Tala tïkai Kan nimoipotom, Mosesi Nimilikutpï? tïkai. Ta nïke ënitïpkatpï? tïkai. 27 Masike helë katïp Jeisu tëpënukhe eja. Awolemïla Kan he eitëk, ëneponanmakom he, ëwanëkomke, ëwamolekomke, ëwepohnëptopkomke, huwa. Awolemïla ise eitëk. Malalë ëhepïnwë ëweitopkom katïp ëwekatalïkom he eitëk, mënke, tïkai. 28 Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Ailë mïka, tïkai. Masike mëlëkom imoikë etïpïla ulë ëweitohme, tïkai Jeisu. 29 Masike helë katïp tïkai inëlë Jeisuja. Ënïkïhkune jekataowëhnë? tïkai, tëkatalïtom he tëweihem katïp. 30 Masike helë katïp tïkai Jeisu apënukume. Jelusalem poinë Jeliko pona eluwa ïtëlïhtao tëpëihe inëlë tëmenamoja, tïkai. Tuhmo tuhmoi inëlë ejahe, tupokai ejahe, huwa. Masike ilëmëhpolïhtao tïnëmëimëi inëlë ejahe. 31 Malonme ëkëmnëpsih Kan pakolon peptahmato tumëkhe. Lome enetpo etatopolëken takwatse. 32 Malalë ëkëmnëpsik Lipai palïnpë tumëkhe. Lome enetïhwë etatopolëken takwatsehnë eja. 33 Moloinë Samelijana tumëkhe. Masike kalipono enetïhwë pïnapophak tënei inëlë eja. 34 Masike ekatak tïtëi. Malalë imïnpalëmatoponpïtom tëpinëphe eja siti woli haponke, tëpelem eukuke, huwa. Malalë imïnpalëmatoponpïtom tïjomtëi eja. Moloinë tëkï pona tïhe inëlë eja. Kaliponotom ïnïktoh pona tëlëi inëlë eja tïneneme. 35 Maa, tïnïktoponpï anumalë kaliponotom ïnïktopohmatoja 2 tenali tëkalëi eja. Helë katïp tïkai Samelijana eja. Maa, mëk enek. Enetoponpï epetpë ipëkële aptao wekalëimëjahemë ïmëkëmëtïhwë, tïkai Samelijana kaliponotom ïnïktopohmatoja, tïkai Jeisu. 36 Masike tënonuja tëkatalï katïp tëmenamo nuhmotpï tïhe? tïkai Jeisu eja. 37 Masike helë katïp tïkai inëlë. Pïnapophak enetpon, tïkai. Masike mëklë katïp eikë, tïkai Jeisu. 38 Maa, ëkëmnëpsik tïwëlën ëutë pona tïtëi Jeisutom. Masike mëlë po iwëtïtïhwë Jeisu tëkuptëi Malëtëja. Masike ipakolontak tëwëmëmhe Jeisu. 39 Masike Jeisu pupu ekatak Malëtë akon tëwakamhe. Melija, awomi panakmai. 40 Malëla Malëtë, tëmamine ewetïkom pëk. Masike helë katïp tïkai Malëtë Jeisuja. Jumïtïnuh, ipoh kane ëja japëtomala jakon eitop? Ëwakon apëtomah kaikë, tïkai. 41 Masike helë katïh Malëtë tëpënukhe Jeisuja. Malëtëh, kole ëwemaminumtoh pëklëken mëhelekaptëjai. 42 Lome pëkënatpëlëken man ëhelekaptëtop awolemïpïn. Mëlë he man Melija. Masike ëkatoponpï pëh kala wai eja, tïkai Jeisu Malëtëja.

Luki 11

1 Maa, ëkëmnëpsik imepïn po Kanuja tëwëtulu pëk Jeisu. Masike apënatïhwë helë katïp tïkai inepa eja. Jumïtïnuh, emna epah Kanuja emna ëtutoh pëk, tïnepatom epatoponpë katïp Johanuja, tïkai. 2 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Helë katïp kaitëh Kanuja ëwëtulukome. Maa, Papah kapunalïlï, ipok ëwehet ekalëpoh kaliponotomoja. Malalë kaliponotom tamume ëtïkë. Talë lo po ëwomi imoipoh Kapunao imoipotop katïp. 3 Malalë emna ëninehpapokepïla eikë. 4 Malalë emna wïpïlïtpë pëk ëtenkapamkë, tïwëlënkom wïpïlïtpë pëk emna tenkapamëmëtoponpë katïp. Malalë ipokela eitopke emna ënukukpola eikë. Emna ënipïnanïpkepïla eikë sitpïlï pëkëla emna eitohme, kaitëk ëwëtulukomohtao, tïkai Jeisu. 5 Ma tïkatïhwë helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Maa, talanme helë katïp kai ëwakëlën pakolontak mïtëjatëi kokole aptao. Jakëlënuh, ulu he wai 3 me, mïketëi. 6 Tulakanem wekuptë, lome ulumna mïhen wai, mïketëi. 7 Lome helë katïp talanme ëwapënukjatëo. Uwa, japulëpola eikë. Uhpak wëtuwenka, ïpeinom malë. Masike ïptëimë hela wai ëwupai, mënke, tïkai Jeisu. 8 Masike helë katïp wïkei ëjahe, tïkaimëhehnë Jeisu. Talanme tëkëlën ënimoji helaleh man. Lome ulu he wai kakepïla tëkëlën esike mënïptëja manu ulu ekalëi, tïkai Jeisu. 9 Malalë helë katïp wïkei ëjahe, tïkaimëhehnë Jeisu. Ëtïkom epekahtïhwë mapëhjatëi Kanuja. Malalë ëtïkom upilïhtao mënumakaimëpoja Kan. Malalë tak tak ëkalïhtaowëhe mënapuwapoja Kan. 10 Ëhmelë tëja epekahnanomoja mënekalëja Kan. Malalë mënumakaimëpoja Kan ëhmelë upinanomoja. Malalë ëhmelë tak tak tïkahamo mënapuwapoja, tïkai Jeisu. 11 Maa, talanme tïjumïja ulu he mule. Tëpu ekalëja manu ka ijum? Uwa. Malalë ka he iwaptao, ëkëi ekalëja manu ka? Uwa. 12 Malalë kulasi pumo he iwaptao munët ekalëja manu ka? Uwa. 13 Ipokela manatëilep. Lome ipokankomlëken mekalëjatëi ëpeinomkomoja. Malalë man Ëjumkom kapunalï, ekalë he ëweitopkom ahpoi Ipokan Amole ekalë he man Kan tëja epekahnanomoja, tïkai Jeisu ejahe. 14 Maa, awomilïmna tëweihemjaowëinë jolok ekaktanïhpo pëk. Jeisu tëwëtïhe, awomilïmna tïlïtpon ekaktanïhpo pëk. Masike jolok ekaktatïhwë towomile tëwëtïlëmëi awomilïmïnïtpë. Masike mëk, tïkai kaliponotom. 15 Lome talankom helë katïp tïkai. Jolok tamu katop ailë, Peusëpë katop ailë, joloktom ekaktanïpja, tïkaitot. 16 Malalë tïwëlënkom Jeisu ukuku helep. Kapunao ëpohnëhpotop tïpok, tïkaileptot eja. 17 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe iwepohnëptopkomoja tuwalë tëwesike. Kaliponotom ëheile ëheme aptao mënahpojanmetëo manu tïwëlënkom, tïkai. Malalë pakolotalïtom ëheile ëheme aptao mënëtakpapja manutot. 18 Masike talahku ëheme Seitën nëhekaktanïpja? Uwanma, mënëhpeitoke manu malë, tïkai Jeisu ejahe, Peusëpë katop ailë joloktom ekaktanïhpoja tïkai iwesikomke. 19 Moloinë helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Maa, Peusëpë katop ailë joloktom ekaktanïhpoja mïkatëo ïpëk. Malalë ka Peusëpë katop ailë joloktom ekaktanïhpoja ëmeitïkom? tïkai. Uwa, ahpenma ëmeitïkom ëwïjatëo. 20 Kan kajalinke hek joloktom wekaktanïhpojai. Masike Ëtamukome Kan ïponeme wai talë ëhtaowëhe. 21 Maa, tïlek tïpakolokem aptao imïnpalë pëkëla man tëmenankom. 22 Lome awolemïla mëwisnë tëweihem mëktïhwë mënahpojanme inëlë, imïnpalë alëja, ile malë. Masike tïnalëtpïke tëkëlëntom mïnpalëptëja alëtpon. 23 Masike tuwalë eitëk. Ïhela man jakëlë hela tëweihamo. Malalë jakëlë ënimomï hemnom imomï he ïweitoptom akpamnehpoja, tïkai Jeisu ejahe. 24 Moloinë helë katïp tïkai Jeisu tïpanakmananomoja. Maa kaliponojaowëinë tëkaktatïhwë ipokepïn amole mëntë mëntëja tunamïn polo tëletatop upihelep. Lome ënenela tëwesike helë katïh mënke. Wïtëimëjai mëklëlëjak ïpakolotpïtak, tïkai. 25 Masike tïtëimëtïhwë tïpakolotpï eneimëja. Tapisakai pëtukulëken, ëhmelë tïpetukwai, huwa. 26 Masike 7 me ipokela mëwisnë tëweihamo pëk mëntëimëja mëklëlëjak tëwëmëmtopkome. Masike iwëmëmëmëtïhwëhe ipokela tëweitoponpï ahpojenma mënëtïlëmëja ipokepïn amoleke talïhe iwëtïlëmëtpï, tïkai Jeisu ejahe. 27 Masike ma Jeisu katïhwë helë katïp tïkai wëlïi kaliponotomohtao. Ipokenma kunehak ëje, ëwïnehpone. Malalë tïsusuke ëwïnehpone, tïkai. 28 Masike helë katïp tïkai Jeisu. Ahpela manai, tïkai. Lome ipokenma mëwisnë man Kan Omi panakmananom awomi tïmoihe ejahe aptao. 29 Maa, kolenma kaliponotom ëhmomtïhwë helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ipokelanma man hemalëlotom. Malalë awolemïla eitop ene helëkentot. Lome ënenepola man Kan ejahe. Tïpeitolïja, Jonaja, awolemïla tëweitop enepotoponpë pëklëken wekalëjai. 30 Jona pëk awolemïla tëweitoh pohnëhpone Kan Nenepe ponokomoja. Malalë Kaliponome Imëkïtpï pëk awolemïla tëweitoh pohnëhpoja hemalëlotomoja. 31 Ëhmelë kaliponotom epetpïmatoh po ametajenkom tamutpë mëmëtanïmja, wëlïi, hemalëlotom ipokela ekalëi. Akëlephakëinë kunmëk Saloman nepatoptom panakmai. Maa, Saloman ahpojan man talë ëhtaowëhe, tïkai Jeisu ejahe. 32 Malalë Nenepe ponotpëtom mënëtanïmja hemalëlotom ipokela ekalëi. Tïwïpïlïtpïkom ponala kunëtïlïtot Jona omi panakmatpo. Maa, hemalë Jona ahpojan man talë ëhtaowëhe, tïkai Jeisu. 33 Maa, lampu ponmatïhwë ënapulula man kaliponotom. Malalë ëlimak opikai ënïlïla. Ahmit polëken mënïjatot ëhmelë pakolotak iwëmëmïtpïtom haweiponeme, tïkai Jeisu. 34 Malalë ëloptakom hawemïnme man ëweukom. Masike ipoklëken ëweukom aptao hawem mënke pëtuku ëwaowëhe. Malëla man ipokela ëweukom aptao, ëmunimenma man ëwaowëhe. 35 Masike epohnëptëk. Ipokepïnke ëhaweipotïhwëhe aptao ëmuninao mëwisnë tëweihamo katïh manatëi. 36 Malëla ipokanke ëhmelë ëweitopkom haweipotïhwë ëmuninaowëla tëweihamo katïh manatëi, apsik isaweipopïnïmna ëwaptaowëhe, awolemïla ëhaweipotopkom katïp hawem katopoja. 37 Masike ma Jeisu katïhwë tëkëlë Jeisu ëtuku he Palasi. Masike ipakolontak tïtëi Jeisu, tëwakamhe ëtukhe, huwa. 38 Masike mëk, tïkai Palasi ëhematïla iwëtukuke. 39 Masike helë katïp tïkai Kumïtïnkom eja. Helë katïh man ëweitopkom Palasitomoh. Iktuhpolëken ëkasonkom makowetëi ëwelimakïkom malë. Lome ëloptaowëhe man kolenma tëmene ëweitopkom, sitpïlïme ëweitopkom huwa. 40 Ënipohnëpïmnomoh, ëloptakom ïlïtponuhnë man ëpitpïkom ïlïtponme, tïkai. 41 Masike ëwinënkom ekalëtëk ohanëmankomoja. Malonme akowanmatpï katïh mëtïjatëi. 42 Lome ipokela mëtïpojatëi Palasitomoh. Helëkom mekalëjatëilep Kanuja, ënepïkom hahkatpë. Malalë tëpïhamo epïpophak ïtoptom. Mëlëkom pëkleh mimojatëi. Lome helëkom ënimojila manatëi. Ailëlëken kaliponotom ipohnëptëh katop ënimojila, Kan he eitëh katop, huwa, tïkai Jeisu. 43 Malalë ipokela mëtïpojatëi Palasitomoh. Ipokan ahmi helëken manatëi ëwëhmomtopkomtao. Malalë tëpïhem epekahtoh po ëwetalepakom henma manatëi. 44 Malalë ipokela mëtïpojatëi Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkomoh. Malalë ëmëlamkom Palasitomoh. Ahpankome manatëi. Ëkep onamtoponpë ëhenepïn katïh manatëi. Ënenela esike epolo mënë mënëhalëja kaliponotom, tïkai Jeisu ejahe. 45 Masike helë katïp tïkai Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatën Jeisuja. Ëpatënuh, emnahnë meilanoh malalë, tïkai. 46 Masike helë katïp tïkai Jeisu. Ïhï, ipokela mëtïpojatëi Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkomoh. Ënepakomoja motaktuhpo tekmantom alëtop katïp imoipopïnïnma moipo he manatëi ënepakomoja. Lome ënepakom ënapëtomala manatëi imoitohme ejahe, tekman alëne ënapëtomala eitop katïp. 47 Malalë ipokela mëtïpojatëi. Kan Omi panakmapotponkom jetpëtom enïtom mïjatëi, ëtamutpïkom nilëmëpkapotpïtom jetpë enïtom. 48 Masike ijetpïtpïkom enïtom ïlïke ëtamutpïkom eitoponpë katïp ëweitopkom menepojatëi. 49 Masike tuwalë tëwesike helë katïp Kan kunimilikpo. Ïwomi panakmaponanom wenokjai Isëlëjanatomoja. Masike talankom uhmojatot. Malalë talankom ohanëmetot, tïkatoh milikpone Kan. 50 Masike hemalëlotom ipokela epetpïme ëhmelë uhpak lo ïtoponpë poinë Kan Omi panakmapotponkom lëmëpkapotoponpë epetpëme. 51 Masike tuwalë eitëk. Ahpela wai. Eipu uhmotoponpë poinë Sakalaja uhmotoh pona inilëmëpkapotpïkom ampoja Kan. Ilëmëptoponpïkom pëk hemalëlotom epetpïme. Kan pakolon pepta ekatao tïlëmëphe Sakalaja, Kanuja tëkalëhem ahmit ekatao, tïkai. 52 Masike ipokela mëtïpojatëi Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkomoh. Tuwalë eitop holoton katop hapon ënekalë hela manatëi ënepakomoja. Ëtamukome Kan ënïlïla ëwesikomke Tïtamukome Kan ënïpola manatëi ënepakomoja, tïkai Jeisu. 53 Masike ma ikalïhtao awolemïla tëwëtïhe Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkom, Palasitom malë, kole tïwë tïwëlënkom ekalëtop ekalëpo he tëwesikomke eja. 54 Awomi panakma hetot ipokela awomi ekalë he tëwesikomke.

Luki 12

1 Masike ma ikalïhtaowëhe ëhmomkepïla kaliponotom. Masike tëwë tëwëhetkapaitot. Masike helë katïp tïkai Jeisu tïnepatomoja. Palasitom pelelen anuntanïhpotop hapon pëk tuwalë eitëk. Tïnepatopkom katïpïlanma man iweitopkom, tïkai. 2 Lome ëhmelë kaliponotom nejoptëtpïtom umakaimëja Kan. Malalë wotao iweitoponpïkom umakaimëja. 3 Masike koko mëlë mëlë ëkatoponpïkom panakmaimëja kaliponotom awainatïhwë. Malalë tëmene hapon ëkatoponpïkom ekalëimëjatot awolemïla lamna po. 4 Masike helë katïp wïkei ëjahe jakëlëntomoh, tïkai Jeisu. Ëpunkom uhmone unola eitëk. Ëlëmëpkapotïhwëhe aptao man ëwohanëmanehpolahe. 5 Masike ënunonopïkom pëh kutuwalonumetëi. Wapotohtak tïnilëmëpkapotpïtom enokne uno eitëk. Ahpela wai. Mëklë uno eitëk, wïkei ëjahe, tïkai. 6 Maa, 5 tolopït mepekatjatëi manu 2 sensi pëk. Lome ejahe tuwalënma man Kan. 7 Malalë taphele ëwumhetkom eitopoja man tuwalë Kan. Masike elamna eitëk. Tëpëlamo pïnwë tëweitop ahpojenma ëpïnwëhe man Kan, tïkai Jeisu. 8 Malalë helë tuwalë eitëk, tïkaimëhehnë Jeisu. Ënïk ïpëk nekalëja kaliponotom nipanakmame, malalë mëklë malalon ekalëja Kaliponome Imëkïtpï Kan peitotomoja, ensutomoja. 9 Lome mëklë tuwalëla wai tïkahamo pëk tuwalëla wai mënke ipëkëhe Kan peitotomoja, ensutomoja. 10 Malalë Kaliponome Imëkïtpï ipokela ekalëtoponpë pëk mënitenkapamja Kan. Lome ipokela Ipokan Amole ekalëtoponpë pëk itenkapamïla man. 11 Malalë Jujanatom ëhmomtoptak ipokemnom ëwalëkomohtao, malalë pohnëptënkom empatak ëwalëkomohtao, tïtamukom empatak, huwa, apënukukom pëk ënupila eitëk. Malalë tala wïke? kala eitëk. 12 Mëlëlë julu aptao Ipokan Amole ëwomiptëjatëo, tïkai Jeisu ejahe. 13 Masike ma Jeisu katïhwë helë katïp tïkai kalipono eja. Ëpatënuh, kaikë jakonoja papak ekepï nekalëtpï hahkatohme eja, ëhekatïp emna katop eitohme, tïkai. 14 Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Uwa, mëlë pëk ëpohnëmnanomkom tapek wai. Ëwekïtpïkom ninëmëtpï hahkapone tapek wai, tïkai. 15 Masike epohnëptëk. Tuwalë eitëk, tïwëlën katoptom pëk ëtamëtkala ëweitopkome. Apëtunkepïla kaliponotom ïpotohmela man ewinënkom, tïkai. 16 Masike helë katïp tëkalëhem hapon tëkalëi Jeisuja. Maa, kole mëwisnënma tïmïnpalëkem nepï tëpetai, tïkai Jeisu. 17 Masike helë katïp tïkai inëlë tïloptao. Tala wïke? Ipëkëlenma man ïnepï aklamatop, tïkai. 18 Moloinë tuwalë wëtïlï, tïkai inëlë. Uhpakat ïnepï enïtom wïkïlëmëjai peptame tïlëmëtohme. Masike peptame tïlëmëtpo ëhmelë mëlëjak ïnepï wenmei, tïkai. 19 Masike helë katïp wïkei talëinë ïloptao. Kolenma man ïnepï. Masike kole ïweinei emaminumïla. Tëk wïkeilëken. Wëtukjailëken, wëtawokjai, huwa. Tawakelëken wëtïjai, wïkei ïloptao, tïkailep tïmïnpalëkem, tïkai Jeisu. 20 Lome helë katïp tïkai Kan eja, tïkai Jeisu. Ënipohnëpïpïnïh. Helë koko ëwamole wïkïjai. Masike ënïk nepïme nëtïja ënaklamatpïtomlep? tïkai Kan, tïkai Jeisu. 21 Moloinë helë katïp tïkai Jeisu. Mëklë katïpïnpë man tïmïnpalëkom pëklëken tëweihamo Kan pëkëla iwaptaowëhe, tïkai Jeisu. 22 Masike apëtunkepïla ëweitopkom pëk ëhelekaptëla eitëk, tïkai Jeisu tïnepatomoja. Ëwëtuktopkom pëk ëhelekaptëla eitëk, ëwupokom pëk ëhelekaptëla eitëk, huwa. 23 Aohamnala man ëhmelë tëpïhamo. Lome ulë ëweitopkom man aohamnanma. Malalë aohamnala man ëhmelë ëwupokom. Lome ëpunkom man aohamnanma. 24 Masike wïlik hapon pëk ipohnëptëk. Tïnepïkom ënepïmalatot. Malalë ënimomïlatot, aklamatopomna, huwa. Lome Kanuja tïnehpaitot. Tëpëlamo ahpoi manatëi. 25 Masike ipohnëptëk. Pëkënatpëhnë ka mëtawainanïpkaimëjatëo manu ëlëmëpïkomohtao mëlë pëk ëwëhelekaptëkomohtao aptao? 26 Uwanma. Aohamnalaleh man. Lome ënïpola manatëi. Masike ëtïkatohme ëhmelë pëk mëhelekaptëjatëo, tïkai Jeisu. 27 Maa, tëkulamo pëk ipohnëptëk tïkaimëhehnë Jeisu: Talahku nëtïja mëlëkom? Emaminumïla man mëlëkom, tupokom ënïlïla. Lome pëtukulunma man mëlëkom Saloman upotom pëtuku eitop ahpoi. 28 Tïhulela man paja eitop. Talë man hemalë. Lome talanme anumalë tulukom ekeitopjak mënenme kalipono ewatohme. Pëtuku paja ïneme man Kan. Masike pëtuku paja ïtop ahpoi ëwupometëo Kan, awolemïlala Kan ponanokomoh, tïkai Jeisu. 29 Masike ëtï wepïja? kala eitëk. Malalë ëtï welïja? kala eitëk. Mëlëkom pëk ëhelekaptëla eitëk. 30 Mëlëkom pëk mënëhelekaptëja ëhmelë kaliponotom lo kuptë tëweihamo. Lome mëlëkom pëk, apëtunkepïla ëwïponanomkom pëk, tuwalënma man Ëjumkom. 31 Masike Ëtamukome Kan tïtëk akename. Moloinë ëhmelë mëlëkom ekalëja ëjahe. 32 Masike elamna eitëk jeknom haponkomoh. Kolela manatëi Lome uhpolonkome ëwïlïhe he man Ëjumkom Ëhmelë Tamume Tëwëtïtïhwë. 33 Masike ëwinënkom epekatpotëk. Moloinë ohanëmankom emjalïptëtëk. Malalë ehakaptëtëk upakahtapïnke Kan patao ëmïnpalëkom enïme. Enatula man Kan patao. Malalë epona ïtëlanma man tëmenamo. Malalë ëpïtënumna man molo. 34 Ëitële ëmïnpalëkom mïjatëo? Malalë molo ëtïlï he mëtïjatëi, tïkai. 35 Maa, epetukwatëk. Hawem ëkatopkom ënenepokepïla eitëk, tïkai Jeisu. 36 Malalë tïtamukom elaimananom katïp eitëk. Tïpït apësitpon malë ëtukheinë mënmëkëmëja itamukom. Masike tïnëlë mënapuwaimëjatot tak tak ikatïhwë. 37 Masike ipokenma tïpeitotom, tëlaimatponkom, ekalëja itamukom tumëkëmëtïhwë ëlaimatse iweitoponpïkom pëk, tïkai Jeisu. Maa, helë tuwalë eitëk. Ahpela wai, tïkaimëhehnë Jeisu. Helë katïh mënke itamukom tïkai. Tïpeitotom ewakamnehpoja. Moloinë mënewetjatot, tïkai. 38 Talanme kokole mënmëkja itamukom. Talanme awainapolïhtao mënmëkja. Masike tïpeitotom, tëlaimatponkom ipokenma ekalëja, tïkai Jeisu. 39 Malalë helë tuwalë eitëk, tïkai. Temenem mëktop julu tuwalë pakolohmato aptao ïnïkïla man tïmïnpalë amikne elaimame. 40 Masike mëlëlë katïp tëlekaptëi eitëk. Umëkïlahnë man ëkalïhtaowëhe mëlëlë julu aptao. Kaliponome Imëkïtpï mënmëkja, tïkai Jeisu ejahe. 41 Masike helë katïp tïkai Pitu Jeisuja. Jumïtïnuh. Ënïkjamoja ma mïka, tëkalëhem hapon mekalë, ëhmelë ka emnaja ma mïka? tïkai. 42 Masike helë katïp tïkai Jeisu. Tuwalonuja ma wïka, tïtamu ënupinehpopïnïja. Tïtamu pakolon eneneme inëlë. Masike ipeitotom ënewetpokepïla man. 43 Masike ipokenma malalon ekalëja itamu tumëkëmëtïhwë, tïkai. 44 Helë tuwalë eitëk. Ahpela wai, ëhmelë tïkatoptom eneneme mënïja, tïkai Jeisu. 45 Lome helë katïp tïkai ipeito tïloptao aptao ipokela man, ïtamu man umëkïlahnëpsik, tïkai iwaptao. Masike ipeitotom pilëja. Eluwakom pilëja, wëlïham pilëja, huwa. Malalë awolemïla mënëtukja, mënëtawokja, mënëhnameptëja, huwa. 46 Masike mëlë katïp ikalïhtao mëlëlë julu aptao itamu mënmëkja. Masike tïtamuluja mënilëmëpkapoja. Kan ponamnomotpëtomohtak mënenokja, huwa, tïkai Jeisu. 47 Malalë tïkatoponpï tuwalon pilëja, awolemïla tïpeito pilëja, tïmojila iwaptao, tëlaimala iwaptao, huwa. 48 Lome tïkatoponpï tuwalëpïn awolemïlala pilëja ipokela iweitoponpï pëk tuwalëla iwesike. Kole tïnekalëtpï emtakai he mënëtïja Kan kole tïnekalëtpïtom apësitponkomoja. Malalë man kaliponotom. Kole tëkalëi ejahe aptao kole emtakai he mënëtïjatot, tïkai Jeisu. 49 Moloinë helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu. Wantë ïmëkëmëlïhtao wapot wenepjai lo pona. Enepï heleh wai hemalë. 50 Lome jamëmnëpkatoponpï hapon welaimei ïwohanëmatop. Masike wëhelekaptëjahenma elaimalïhtao, tïkai. 51 Maa, helë katïp ïpohnëpïla eitëk, tïkaimëhehnë Jeisu. Ëhmelë kaliponotom ëhelepïla ïpoi kunmëh kala eitëk. Ëhelepïla ïpotënme umëkïla wehaken. Hahahkatënme hek umëkne, tïkai. 52 Masike talëinë omome hahpëi pakolotalïtom aptao mënehahketot iwepohnëptopkom ëhekatïpïla esike. Masike 3 me tëweihamo epohnëptop katïpïla 2 me tëweihamo epohnëptoh mënëtïja. 53 Masike tïmumu epohnëptop katïpïla eluwa epohnëptoh mënëtïja. Malalë tëmsi epohnëptop katïpïla wëlïi epohnëptoh mënëtïja. Malalë tïpale epohnëptop katïpïla wëlïi epohnëptoh mënëtïja, tïkai Jeisu ejahe. 54 Malalë helë katïp tïkai Jeisu kaliponotomoja. Maa, sisi ïtëtopoina ekloh tapulunman enetpo kopë mënmëkja mïketëi manu. Masike ënipohnëptoponpïkom ailë kopë mënmëkja manu, tïkai. 55 Malalë ametajeinë taun tumëkhe aptao asiphak mënëtïlëmëja mïketëi manu. Masike ënipohnëptoponpïkom ailë asiphak mënëtïlëmëja manu, tïkai. 56 Lome ahpankome manatëi. Kapu eitoh pëk tuwalënma manatëi. Malalë lo eitoh pëk tuwalënma. Lome ëhmelë enahtoh pohnëhponanom tuwalëlanma manatëi, tïkai Jeisu ejahe. 57 Moloinë helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu. Maa, ëtïkatohme ëtulëmëla manatëo ëta ëtapënmala ëwëtïlëmëtopkome? tïkai. 58 Masike pëtuku wala walam eitëk tïkalakulinkom emtakai hankom malë, pohnëptënuja ëwalëkomohtao. Malëla ëwaptaowëhe pohnëptënuja ëwalëjatëo hemele. Moloinë ëtaputopohmatoja pohnëptën ëwapupojatëo. 59 Malonme ëtaputopjaolëken mëtïjatëi. Masike helë tuwalë eitëk. Ëhmelë kalakuli emtakaimatïhwë ëjahe aptaolëken ëwapuwapoimëjatëotot, tïkai Jeisu ejahe.

Luki 13

1 Malonme helë katïp tïkai kaliponotom Jeisuja Kalali ponotpëtom pëk. Kanuja tïnekalëkom uhmolïhtao tuhmoitot Pailatija. Masike inuhmotpïkom mïu malë imïukom kunëtïlï, tïkaitot. 2 Masike helë katïp tëpënukhetot Jeisuja. Masike tala mëlë pëk mipohnëpjatëo? tïkai Jeisu ejahe. Mala tïlomoi iwesikomke ka Kalali ponokom wïpïlïtpë ahpoi iwïpïlïtpïkom mipohnëpjatëo? tïkai. 3 Uwa, wïkei ëjahe. Masike ëwïpïlïtpïkom ponala ëtïtëk. Malëla ëwaptaowëhe mëlëlë katïp ëlëmëpjatëi, tïkai. 4 Malalë 18 me iwesitpïtom pëk ipohnëptëk, tïkai Jeisu. Sailowam po iwaptaowëhe kawemhakan ëhetpëhtop kunelowepka uhmohe he. Mala tïlomoi iwesikomke ka Jelusalem ponokom wïpïlïtpë ahpoi iwïpïlïtpïkom mipohnëpjatëo? 5 Uwa, wïkei ëjahe. Masike ëwïpïlïtpïkom ponala ëtïtëk. Malëla ëwaptaowëhe mëlëlë katïp ëlëmëpjatëi, tïkai Jeisu ejahe. 6 Malalë helë katïp tëkalëhem hapon tëkalëi Jeisuja. Maa, tëpelamohtao oloi hapon tëpïmai kaliponoja tïtupinao. Masike wantë tïneme upëtselep tïtëi inëlë. Lome epelïlïmna inepïmatpï. 7 Masike helë katïp tïkai inëlë tïneme eneneja. Helë tuwalë eikë. Ëhelowao umëklep wei kuptë helë enei. Lome epelïlïmnalëhken helë. Masike ipkëlëk, tëipalëken man talë, tïkai. 8 Masike helë katïp tumïtïn tëpënukhe itupi eneneja. Uwa, tamoh. Ipëkëlapitë eikë. Weklemeipitë, wipëmëjai imihnailë. Malalë wiwetpaimëjai, tïkai. 9 Talanme mënepete. Lome uwa aptao mipkëlëimëpojai hemele, tïkai, tïkai Jeisu ejahe. 10 Maa, Sapatitao Jujanatom ëhmomtoptao Jeisu kaliponotom epa pëk. 11 Malalë molo wëlïi. 18 me tïweinai tapai iweitop ipokepïn amoleke talïhe iwesike. Masike pïmsi kala inëlë. 12 Masike wëlïi enetpo tëmëipai inëlë Jeisuja. Helë katïp tïkai Jeisu eja. Tasih, wamela ëweitoh pëkëinë kupilopkaimëjai, tïkai. 13 Masike ma tïkatïhwë tïmelekai inëlë Jeisuja. Masike tïmelekalïhtao pïmsi tïkaimëi inëlë. Masike ipokenma Kan tëkalëi eja. 14 Masike asikame tëwëtïhe ëhmomtopohmato Jeisu pëk Sapatitao wame kalipono tïlëmëi eja esike. Masike helë katïp tïkai inëlë kaliponotomoja. 6 me man kaliponotom maminumtoptom wiki kuptë. Masike maminumtoptaolëken mëktëk wame ëwëtïlëmëpotopkome. Sapatitao wame ëtïlëmëpola eitëk, tïkai. 15 Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Uwa, ahpenma manai, tïkai. Sapatitao tëknom ënipilopkala kane kaliponotom tunaja itëtopkome? tïkai. 16 Malalë mëi wëlïi. Apalaham palïnpëme man. Malalë 18 me kuniweina Seitën nipïmïtpïme. Masike ipokela kane ëja Sapatitao ipilopkapoimë? tïkai. 17 Masike ma ikatïhwë pïipe tëwëtïhe ëhmelë isemnom. Lome tawake tëwëtïhe tïwëlënkom kole awolemïla tëweitop tënepoi Jeisuja esike. 18 Moloinë helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ëtï pole Kutamukome Kan Ëtïtop wekalëja? Ëtïkatïmne? tïkai. 19 Uwa, mësëtë epï katïh man. Tïtupinak mësëtë epï epïmatïhwë kaliponoja aptao peptame mënëtïja, wewe katïp. Masike amatao tupokom ïja tëpëlamotom, tïkai Jeisu kaliponotomoja. 20 Moloinë helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu. Ëtï pole Kutamukome Kan Ëtïtop wekalëja? tïkaimëi. 21 Uwa, pelele anuntanïhpotop katïh man. Polokuhtak anuntanïhpotop ïja wëlëi. Masike ëhmelë mënanunte, tïkai Jeisu ejahe. 22 Moloinë Jelusalem pona tïtëimëi Jeisu. Masike tïtëlïhtao ëutë kuptë kaliponotom tëpai eja. 23 Masike helë katïp tïkai kalipono Jeisuja. Jumïtïnuh, kolela ka tëwëtanïmpohamo? tïkai. Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. 24 Ahmotakinan ailë ëmëmtëk, tïkai. Helë tuwalë eitëk. Kole ëmëmï hankomleh mënëtïja. Lome ëmëmïla mantot, tïkai. 25 Teipalëmelëken tak tak mïketëi pakolo apulu pëkëna tïpakolon apulëmëtïhwë pakolohmatoja aptao. Malalë tëipalëmelëken Jumïtïnuh, apuwak, mïketëi. Lome helë katïh mënke. Ëjahe tuwalëla wai, mënke, tïkai Jeisu. 26 Malalë tëipalëmelëken helë katïh mïketëi. Ëwakëlë emna kunëtuk. Malalë ëwakëlë emna kunëtawok, emna mepane, mïketëilep. 27 Lome helë katïh mënke. Uwa, ëjahe tuwalëla wai. Masike ëhalëtëkële, sitpïlï pëkënkomelëken manatëi, mënke, tïkai Jeisu. 28 Masike Kan patao mëha enetpo mëtahametëi, Apalaham, Isaki, Jakopi, huwa. Kïlïtïtïi mïketëi ëwenokëmëkomke, tïkai Jeisu. 29 Mëhje mëhjeinë kaliponotom mënmëkja Kan patak ewakamhe. Sisi mëtopoina mënmëkjatot. Malalë sisi ïtëtopoina mënmëkjatot. Malalë aktupojeinë mënmëkjatot. Malalë ametajeinë mënmëkjatot, huwa. 30 Masike helë tuwalë eitëk. Akename mënëtïja ëkëmnë tëwëtïlëmëhamo. Malalë ëkëmnë mënëtïja akename tëwëtïhamo, tïkai Jeisu ejahe. 31 Maa, mëlëlëtao helë katïp tïkai Palasitom wekïtom Jeisuja. Tïwëlën pona ïtëkële. Ëwuhmoja Heloti, tïkaitot. 32 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Uwa, ëhalëtëkële Helotija. Helë katïp kaitatëk eja, kaikui haponuja. Tuwalë eikë nïka Jeisu, kaitatëk. Hemalë joloktom wekaktanïhpojai. Malalë wame kaliponotom wïlëmëjai, nïka. Malalë anumalë wame wïlëmëjaitot. Masike mëlë anumalë maka wai, nïka kaitatëk. 33 Masike hemalë wïtëjai. Malalë anumalë wïtëjai. Mëlë anumalë wëhekuptëjai Jelusalem po. Ipokela man tïwëlën po Kan Omi panakmapone lëmëptop, tïkai Jeisu. 34 Moloinë ma tïkatïhwë helë katïp tïkai Jeisu Jelusalem pona tïtëlïhtao. Maa, Jelusalem ponokomoh, Jelusalem ponokomoh. Kan Omi panakmapotponkom muhmotëne. Malalë Kan nenokïtpïtom muhmo muhmotëne tëpuke. Lome ëpïnwëhe ïweitop ënenepokepïla wai ëjahe, tïpeinom pïnwën kulasi eitop katïp. Tïpeinom opkane kulasi katïh wai. Lome ïhela manatëi. 35 Masike tuwalë eitëk. Itënumna ëpakolonkom mënëtïlëmëja. Helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Talëinë jeneimëla manatëi, ipokenma man Kan ehetjao imëkïtpï ëkakom elaimame, tïkai Jeisu ejahe.

Luki 14

1 Maa, wantëlëpsik Sapatitao Palasi tamu pakolontak tëwëmëmhe Jeisu ëtukhe. Masike Jeisu tënei kaliponotomoja. 2 Malalë molo pitololonman. 3 Masike helë katïp tïkai Jeisu Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkomoja, Palasitomoja, huwa. Mosesi Nimilikutpï ailëla kane Sapatitao wame kalipono ïlëmëtop? tïkai. 4 Lome Jeisu ënapënukula inamolo. Masike wame pitololonman tïlëmëi Jeisuja. Malalë tënokëmëi inëlë eja, huwa. 5 Moloinë helë katïp tïkai Jeisu kaliponotomoja. Talanme Sapatitao maholotpëjak ëweknomkom asi tëwëmëmhe aptao, talanme kau tëwëmëmhe aptao, ënapëlëtëmëla manu ka manatëo? Uwa, tïnëlë manïmëmëjatëi manu, tïkai Jeisu ejahe. 6 Masike tëk tïkailëkentot, Jeisu ënapënukula. 7 Maa, mëlëlëtak tëwehne namëipatpïtom mëktïhwë helë katïp tëkalëhem hapon tëkalëi Jeisuja inipanakmakome ipokan ahmitom helëken iwesikomke. 8 Maa, tïpïtahem malë ëtukhe ëtëtïhwëhe ipokan ahmi po ëtïlïla eitëk. Talanme mënmëkja ëwuhpolonkom malalë. 9 Masike talanme ëwahmitkaimëjatëo ëwamëipatponkom ëwuhpolonkom ahminme. Masike pïipe mëtïjatëi tïwëlën po ëwëtïlëmëtïhwëhe. 10 Masike ëwamëipatïhwëhe ipokepïn hapon po ëtïtëk. Malonme talanme helë katïh mënke ëwamëipatponkom. Jakëlënuh, helë po eikë ipokan po, mënke. Masike ipok ëwekalëjatëo ëwakëlëhe tëwëtukhamo. 11 Uhpolola mënëtïpoja uhpolo helëken tëweihamo. Malëla uhpolo mënëtïpoja awolemïlala tëweihamo, tïkai Jeisu ejahe. 12 Moloinë helë katïp tïkai Jeisu tëmëipatponuja. Maa, kaliponotom he ëwaptao ëwakëlëntom ënamëipala eikë. Malalë ëmeitïtom ënamëipala eikë. Malalë ëwekïtom ënamëipala eikë. Tëmëipai ëja aptao emtakaime ëwewetï he mënëtïjatot. 13 Masike kaliponotom ewetï he ëwaptao mëhalëken amëipak. Inepïlïmnom amëipak. Malalë ohanëmankom amëipak. Malalë ïtë ïtëmnom amëipak. Malalë ënetëmnom amëipak, huwa. 14 Ma ëwaptao ipok mëtïpojai emtakaime ëwewetïla iwesikomke. Malalë wantë ipoh Kan nïpotpïtom onaimëtïhwë ipok epetpï mapëhjai, tïkai Jeisu ejahe. 15 Masike Jeisu omi panakmatïhwë helë katïp tïkai akëlë tëwëtukhem. Maa, tawakenma këtukjatëi Kutamukome Kan Ëtïtïhwë, tïkai. 16 Masike helë katïp tëkalëhem hapon tëkalëi Jeisuja. Maa, ëtuktoh pepta tïpetukwapoi kaliponoja. Malalë ëtuktoh pëh kole tïtuwalonumapoi eja. 17 Masike ëhmelë ipetukwatïhwë tïpeito tënokhe eja tïnituwalonumapotpïtom amëipai. 18 Lome ïtëla wai tïkai ëhmelë helë katïp tïkai akename inamëipatpïlep. Ïlon wepekat. Masike ïtëla wai ïlon enei ïtëke, tïkai. 19 Malalë helë katïp tïkai tïwëlën. Jeknom wepekat, kautom. 5 me tëlë tëlëhamo ahmit alë alënanome. Masike ïtëla wai jeknom ukuku he iwesike, tïkai. 20 Malalë helë katïp tïkai tïwëlën. Ïpït wapëi. Masike ïtëla wai, tïkai. 21 Masike tïtamuluja tïtëimëi inëlë tïnamëipatpïtom omitpë ekalëimëi. Masike asikame tëwëtïhe pakolohmato. Helë katïp tïkai inëlë tïpeitolïja. Ïtëkëlemë mïjalë ëutëna, ëhematom kuptë tïwëlënkom enei. Masike inepïlïmnom enepta. Malalë ohanëmankom enepta. Malalë ïtë ïtëmnom enepta, ënetëmnom enepta, huwa, tïkai. 22 Masike eneptïhwëhe helë katïp tïkai ipeito tïtamuluja. Ëhmelë wenep. Lome tïpatakehnë nai, tïkai. 23 Masike helë katïp tïkai itamu tïpeitolïja. Ïtëkëlemë mïjalë. Ëwekatalïtom enepta, ituhtalïtom huwa, tuputse ïpakolon ëtïtohme, tïkai. 24 Lome helë tuwalë eikë. Jakëlë ëtukulanma mënëtïja akename ënamëipatpïtomlep, tïkai, tïkai Jeisu tïpanakmananomoja. 25 Maa, itëimëlïhtao kolenma kaliponotom tïtëi Jeisu akëlë. Masike tëwëhekuptëi Jeisu. Helë katïp tïkai inëlë ejahe. 26 Maa, mëha pïnwë jakëlë he tëweihem aptao jakëlënme ëtïlïlanma man. Tïjum pïnwë iwaptao. Malalë tïje pïnwë iwaptao. Malalë tïpït pïnwë iwaptao. Malalë tïpeinom pïnwë iwaptao. Malalë tïmeitïtom pïnwë iwaptao. Malalë tëwëlïsitom pïnwë iwaptao. Malalë ëhepïnwë iwaptao, huwa. 27 Malalë jahmit, wewe topopalaihem hapon, towohanëmatoptom hela iwaptao, jakëlënmela man, tïkai Jeisu ejahe. 28 Masike helë ipohnëptëk. Pakolo ïlï he ëwaptaowëhe pakolo ïtoptom epetpë pëk ipohnëptëk akename, eponaka ëkalakulinkom eitoh pëk. 29 Malëla ëwaptaowëhe talanme ëkalakulinkom menatketëi eputom pëklëken. Masike ëpokehwëjatëo ëwenenanomkom pakolo ënïlïnmala ëwesikomke. 30 Helë katïh mënketot. Pakololep tïhe eja. Lome ënïlïnmala, mënketot ëpëkëhe, tïkai Jeisu ejahe. 31 Malalë helë ipohnëptëk. Talanme tïwëlënkom tamu malë ëtwë he kaliponotom tamu. Lome 10,000 melëken isolatintom. Malëla tïwëlënkom tamu solatin. 20,000 metot. Masike tohpojehe iwesikomke akename mënipohnëpja. Ënïkne awolemïla? mënke. 32 Masike awolemïla iweitopkom pïnwëla ëwëtïtïhwëhelëken jakëlëntome mëtïjatëi, tïkai Jeisu ejahe. 33 Malalë manatëi. Ëhmelë ëkatopkom pïnwëla ëwëtïtïhwëhelëken jakëlëntome mëtïjatëi, tïkai Jeisu ejahe. 34 Maa, ipokenma man hautu, tïkai Jeisu. Lome jakwela iwëtïlëmëtïhwë tala jakwe mïlëmëjatëo? tïkai. 35 Ipokela man hautu jakwepïn. Masike ipokela man malalon lo hautpatohme. Malalë kaliponotom ekï wet hautpatohme, huwa. Masike mënpapjalëken kaliponotom. Masike panakmatse ëwaptaowëhe mipanakmetëi, tïkai Jeisu ejahe.

Luki 15

1 Masike Jeisu omi panakmai tëwëhmomhe tïtamukom kalakulin apëinanom, Jujanatom eitop ailëla tëweihamo malë. 2 Masike helë katïp tïkai Palasitom, Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkom malë. Jujanatom eitop ailëla tëweihamo henma mëhe. Malalë imalëhe tëwëtukhe, tïkaitot. 3 Masike helë katïp tëkalëhem hapon tëkalëi Jeisuja inipanakmakome. 4 Talanme l00 me ëweknomkom, sikaputom. Lome pëkënatpë tutatse. Masike 99 me tëweihamo ënimëmëla manu ka manatëo itënumïn po utatïtpï upijëmëi ëtëtopkome? tïkai Jeisu. Uwa, minëmëjatëipitë manutot, utatïtpï eneimëtïhwë ipëkëhe ëtëimëtopkome. 5 Masike utatïtpï eneimëtïhwë ëhewake malëimëjatëi ëmotaktuhpohe. 6 Malalë ëpakolonkomtak ëwëtïlëmëtïhwëhe helë katïh manu mïketëi ëwekïkomoja, ëwekatalïkomoja, huwa. Tawake heitëi. Utatïtpï weneimë jekï, mïketëi, tïkai Jeisu. 7 Masike tuwalë eitëk. Mëlëlë katïp tawake manu man kapunalïtom tïwïpïltpï ponala kalipono ëtïtïhwë, 99 me ipok tëweihamo pëk tawake tëweitopkom ahpoi tawake mënëtïja kapunalïtom pëkënatpë tëweihem pëk tïwïpïlïtpïkom pëk ëhelekaptëla 99 me tëweihamo esike, tïkai Jeisu kaliponotomoja. 8 Moloinë helë katïp tïkaimëhemë Jeisu. Talanme 10 me wëlïi kalakulin koutu tïkolokamo. Lome pëkënatpë tëwëtalimai. Masike tïpakolon hawemït putokme manu. Malalë apisake manu. Lome tïkalakulin eneimëtïhwë ënupila mënëtïlëmëja. 9 Masike tïkalakulin eneimëtïhwë helë katïh mënke manu tïwekïtomoja, tëkatalïtomoja, huwa. Tawake heitëi, Ïkalakulin weneimë, mënke manu, tïkai Jeisu. 10 Malalë helë tuwalë eitëk. Tawake mënëtïja manu ensutom, Kan peitotom, pëkënatpë kalipono pëk tïwïpïlïtpï ponala iwëtïtïhwë, tïkai Jeisu ejahe. 11 Moloinë helë katïp tïkai Jeisu. Maa, hakëne kalipono mumu. 12 Masike helë katïp tïkai ëkëmnëto tïjumïja. Papah, kumïnpalëptëk ijumelëken, tïkai, tïjum lëmëpï ënelaima hela tëwesike, tïkai Jeisu. Masike tïmïnpalë tïhahkai ijumïja tïkalakulin malë, tïmumuluja ekalëtohme. 13 Masike kolela ikohmamtïhwë tïwëlën pona, akëlephakan pona, tïtëi imumu. Ëhmelë tïjum nekalëtpï tëlëi eja. Lome tïwëlën po tëwëtïtïhwë ëhmelë tupaphe eja tawake tëweitoptom pëklëken. 14 Malonme ëhmelë upaptïhwë inepïlïmna tëwëtïhe molonkom, inepïkom ëtïlïla esike. Malalë tëpëjephe tëwëtïhe tïwekï nëmëtpon. 15 Masike molon peitome tëwëtïhe inëlë. Masike pëinëkëimëtom nehpapoi tënokhe inëlë emaminumnehponeja. 16 Ënewetïlanma kaliponotom. Masike pëinëkëimëtom nepï putpë epï he tëwëtïhe inëlë tëpëjephenma tëwesike. 17 Masike helë katïp tëwepohnëpëmëi inëlë. Tulukenma man papak peitotom. Malëla ïlëmëpjai japëjepïke. 18 Masike papakoja wïtëimëjai. Helë katïp wïkei papakoja. Papah, ipokela wehaken kapunalïlïja, ëja, huwa, wïkei. 19 Malalë ëmumupokelanma wai. Masike ëpeito katïplëken kïkë wïkei tïkai inëlë tïloptao. 20 Masike ma tïkatïhwë tïjumïja tïtëimëi inëlë. Malonme upaphakëhnëpsik iwaptao tëneimëi inëlë ijumïja. Masike pïnapophak tïmumu tënei eja. Tuhtume tïtëi ijum eja, tëwakmai eja, tïpoptahukmai eja, huwa. 21 Masike helë katïp tïkai imumu. Papah, ipokela wehaken kapunalïlïja, ëja malë. Masike ëmumupokelanma wai. 22 Masike helë katïp tïkai ijum tïpetotomoja. Ïmumu upomatëkële ipokan mëwisnëke. Malalë amohtawuptëtëkële, isapatuptëtëkële, huwa, tïkai. 23 Malalë kau mumkë ikaphak tïnehpotpï uhmotëk kuwëtuktopkome, tawake kuweitopkome, huwa. 24 Ïmumu tïlëmëphe natot wehaken. Lome ilëmëpïla mëhe. Utatïpï katïp kunehak. Lome kuhtaowëhe nëtïlëmë, tïkai ijum. Masike tawakenma tëwëtïhetot, tïkai Jeisu. 25 Maa, ïmë po imumu akena. Masike pakolotak tumëkëmëlïhtao lue etë tïpanakmai eja. Malalë uwatopkom tïpanakmai eja. 26 Masike tïjum peito tëmëipai eja, ëtïkatohme tawakenetot? tïkatohme. 27 Masike helë katïp tïkai ijum peito. Uwa, ëwakon toma numëkëmë. Masike kau mumkë ikaphak tïnehpotpï uhmopo ëjumkom tïmumu pëk tawake tëwëtïlëmëi tëwesike, tïkai. 28 Masike asikame tëwesike pakolotak ëmëmëmëla inëlë. Masike etalepai tëwekaktai ijum. 29 Masike helë katïp tïkai inëlë tïjumïja. Papah, kolenma ïweina ëwakëlë. Ëwomi ënimojilala ïu. Lome kalapita mumkëpsik ënuhmopola ëmë tawake ïweitohme jakëlëntom malë. 30 Malëla mëi ëmumu. Ënekalëtpïtomlep tupaphe eja tëwëhekhamoja. Lome imëkëmëtïhwë kau mumkë ikaphak tïnehpotpï muhmopo otïme, tïkai. 31 Masike helë katïp tïkai ijum. Kamih, jakëlëlëken manai. Masike kukatoptomelëken man ëhmelë ïkatoptom. 32 Tïlëmëphe natot hehaken ëwakon pëk. Lome ïlëmëpïla mëhe. Malalë utatïtpï katïp kunehak. Lome këkëlë nëtïlëmë. Masike ipok man helë katïp tawake kuweitopkom, tïkai ijum, tïkai Jeisu kaliponotomoja.

Luki 16

1 Moloinë helë katïp tïkai Jeisu tïnepatomoja. Maa, helë katïp tïpeito ekalë tïpanakmai tïkalakulikemïja. Tïtamu katoptom tupaphe eja, katop tïpanakmai eja. 2 Masike tïpeito tëmëipai eja. Helë katïp tïkai inëlë tïpeitolïja. Ëwekalë wipanakma. Masike ïkatoptom pëh kutuwalonumak, ënupapïtpï pëk. Talëinë ïkatoptom pëkënmela manai, tïkai, tïkai Jeisu. 3 Masike helë katïp tïkai ipeito tïloptao. Ëtï pëk jemaminumja talëinë? tïkai, tïkatoptom pëkënmela jïlëmë. Lo ënawa hela wai. Malalë këmjalïptëtëh ka hela wai, pïipe wëtïjai malalë, tïkai. 4 Masike ïtamu katop ekalëtoponpëtom katïpïla ekalëtëkële wïkei ikatoptom apësitponkomoja pïnapophak jenetohme ejahe jemaminumtop ïkïtïhwë ïtamuluja aptao, tïkai inëlë tïloptao. 5 Masike ëhmelë tïtamu katoptom apësitponkom tëmëipai eja. Helë katïp tïkai inëlë akename imëkïtpïlïja. Talapsik itamu katoptom mapëine? tïkai. 6 Masike helë katïp tëpënukhe inëlë eja. 100 me tënïjao siti woli wapëine, tïkai. Masike helë katïp tïkai inëlë siti woli apësitponuja. Tïnëlë nai 50 me wapëine ëkatop imilihkë, tïkai. 7 Moloinë helë katïp tïkai inëlë tïwëlënuja. Talapsik itamu katoptom mapëine? tïkai. Masike helë katïp tëpënukhe inëlë eja. 100 me sakatomjao polok epelï wapëine, tïkai. Masike helë katïp tïkai inëlë polok epelï apësitponuja. 80 me wapëine ëkatop imilihkë, tïkai, tïkai Jeisu. 8 Masike mëlë panakmatpo tëmëipai inëlë itamutpïlïja. Imëktïhwë helë katïp tïkai inëlë ahpanuja. Tuwalënma manai tïkai, tïkai Jeisu. Mëlë katïp tïkai inëlë tïpeitotpïlïja tëpëtunkeptop tuwalë iwesike, tïkai Jeisu. Mëlëlë katïh man hemalëlotom ipokemnom. Kan nisaweipotpïtom tuwalonu ahpoi man ituwalonukomlep, tïkai Jeisu. 9 Masike helë katïp wïkei ëjahe, tïkai Jeisu. Ipokela eitoptom ekalëkelëken ëwakëlënme kaliponotom tïpotëk. Malonme ëkatopkom enahtïhwë tïpatakom enatupïn po ëhehe mënëtïjatot, tïkai Jeisu. 10 Lome aohamnala tëweihamo pëk ëwemaminumnehponanomkom ënupinehpola ëwaptaowëhe malalë aohamna tëweihamo pëk tupinehpoi ëjahe aptao aohamna tëweihamo pëk manu mupinehpojatëiton malalë. 11 Masike ipohnëptëk. Kaliponotom katoptom tupaphelëken ejahe aptao talahku ahpela eitoptom pëk tïpïnenma tëweihamo pëk, ëwemaminumnehpojatëo Kan? 12 Malalë tïwëlën katoptom tupaphelëken ëjahe aptao ënïkïhku ëkatopkom ekalëja? 13 Hakëne kalipono maminumnehponanom aptao man ipokela. Tënon he mënëtïja? Talanme akon hela mënëtïja. Malalë tënon moji he mënëtïja? Talanme akon pojiptëja. Malalë awolemïla kalakuli ponalëken ëwaptaowëhe Kan ponala manatëi, tïkai Jeisu kaliponotomoja. 14 Masike Jeisu omi panakmatpo Palasitom wekïlïja aptao Jeisu tïpojiptëi ejahe kalakuli pëklëken tëwëtamëtkahamome tëwesikomke. 15 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Kaliponotomoja ipok mëhekalëpojatëilep. Lome Kan man ëweitopkomoja tuwalë. Awolemïla tëkalëtopkom panakma henma man kaliponotom. Lome ipokela man mëlë katïp eitop Kanuja. 16 Johan, kaliponotom amëmnëpkane, ëtïtoh pona Mosesi Nimilikutpï moipone Kan kaliponotomoja. Malalë Kan Omi panakmapotponkom nimilikutpï tïmoipoi eja. Lome hemalë ipanakmapophakan ekalëtop Kutamukome Kan Ëtïtoh pëk ënekalëkepïla wai. Masike awolemïla man kaliponotom Tïtamukome Kan ïpolïhtao, tïkai Jeisu. 17 Masike kapu mënenatja. Malalë lo mënenatja. Lome ëtalimalanma man Kan nimoipotom. Malalë imilikutpï pupu ëtalimala huwa, tïkai Jeisu. 18 Malalë helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu. Wëlïi pëkënme man tïpït nomtaimëtpon tïwëlën apëhëmëtïhwë. Malalë man inomtaimëtpï, wëlïi pëkënme man, tïkai Jeisu. 19 Moloinë helë katïp tïkai Jeisu. Uhpak tïmïnpalëh kalipono, tïkai. Malalë tïjulemke tëwëtupomai inëlë. Pëtukulunma upotom. Malalë awaina kuptë ipokenmalëken tëwëtukhe inëlë, tïkai. 20 Malalë molo tëmjalïptë he tëweihem. Ehet Lasale. Ëlekëhpe inëlë. Masike tïmïnpalëkem pakolon pata apulu pëkëna tëwëtaptunuptëi inëlë, 21 tïmïnpalëkem nepï ëtuhmotpë he tëwesike. Malalë kaikuitom tumëkhe elekït emei, tïkai Jeisu. 22 Maa, ëkëmnëpsik tëmjalïptë he tëweihem tïlëmëphe. Masike amole tëlëi ensutomoja Apalaham enak. Moloinë tïmïnpalëkem tïlëmëphe. Masike ipununpï tonamhe iwekïtpïlïja. 23 Masike kakëi tïkai amole Heitisijao. Etumhakënma inëlë. Malalë mïhja Apalaham tënei eja. Malalë Lasale tënei eja Apalaham enao. 24 Masike helë katïp tïkëktïmhe inëlë. Papah, Apalahamïh. Pïnapophah kënek, tïkai. Lasale enohkë ïnu eukumatop enephelëken, etumhakënma nai wapot, tïkai. 25 Masike helë katïp tïkai Apalaham. Kamih, ëweitoponpï pëk ipohnëpkë. Ulëhnë ëwaptao ëhmelë ihme mehaken. Malëla Lasale kunehak ohanëmenma, tïkai. Masike ohanëmelanma man hemalë. Malëla manai ëwëhlëku pëk, tïkai. 26 Maa, helëhnë, tïkai Apalaham. Ïtëtëlanma man eta tamu Kan nïlïtpï. Masike ëja ïtëlanma man talonkom. Malalë talëna umëkïlanma man mëjelonkom, tïkai. 27 Masike helë katïp tïkailep inëlë Apalahamïja. Papah, kumoikë, tïkai. Lasale enohkë papak pakolontak. 28 5 me man ïmeitïtpïtom. Masike ituwalonumapoktot Lasaleja talëna etumhakan pona, umëkïla iweitopkome, tïkai. 29 Lome helë katïp tïkai Apalaham eja. Uwa, Mosesi Nimilikutpïlïhme mantot. Malalë Kan Omi panakmapotponkom nimilikutpïlïhmetot. Masike mëlëkom panakmelëletot, tïkai. 30 Masike helë katïp tïkailep inëlë. Uwa, Papah, Apalahamïh, awonanïpkaimëtpï tïtëi aptaolëken awomi panakme manutot. Malalë tïwïpïlïpïkom ponala mënëtïjatot, tïkai. 31 Masike helë katïp tïkai Apalaham eja. Uwa, Mosesi Nimilikutpï enimojila iwaptaowëhe, malalë Kan Omi panakmapotponkom nimilikutpï ënimojila iwaptaowëhe, awonanïpkaimëtpï omi ponala manton malalë, tïkai Apalaham, tïkai Jeisu.

Luki 17

1 Moloinë helë katïp tïkai Jeisu tïnepatomoja. Apënalanma man kaliponotom wïpïlïptëimëpotop, tïkai. Lome ohanëme mëwisnënma mënëtïja iwïpïlïptëpoimëtponkom. 2 Masike helë katïh muletom wïpïlïptëpoimëtpon amëmnëpkatoh man ipok. Ehena pëkëna tëpu pïmïtïhwë, tëpïhem apotoh pïmïtïhwë, tunakuwak amëmnëpkatoh man ipok, tïkai. 3 Masike epohnëptëk. Ëwohanëmatïhwëhe ëwekïkomoja aptao pëtuku etalepatëkëletot. Masike ipokela weha ikatïhwëhe ipokela ëwïtoponpïkom pëk ëtenkapamtëkële. 4 Talanme pëkënatpë awainatoptao 7 me ipokela ëwïjatëo. Malalë 7 me ipokela weha mënkaimëja. Masike mïjalë ipokela ëwïtoponpïkom pëk ëtenkapamtëkële, tïkai Jeisu ejahe. 5 Masike, helë katïp tïkai Jeisuja ina inalëpotom. Jumïtïnuh, awolemïla Kan pona emna eitop tïkë, tïkai. 6 Masike helë katïp tïkai Kumïtïnkom ejahe. Apsih Kan pona ëwaptaowëhe, helë katïh manu mïketëi helë weweja. Tunalamnak ëtïkë ëmin malë mïketëi manu. Malonme ëmojatëo manu, tïkai Jeisu ejahe. 7 Moloinë helë katïp tïkai Jeisu. Maa, talanme ëtupi pëmë pëk ëpeitokom. Talanme ëweknomkom nehpa pëk. Masike emaminumheinë imëkëmëtïhwë ëtukta mïketëo manu ka eja? 8 Uwa, helë katïplëken mïketëi manu. Ïwëtuktop tïkë, mïketëi. Nama ëkatïhwë këmëipak. Ïwëtuhkeptïhwë, malalë ïwëtawohkeptïhwë mëtukjai, mëtawokjai, huwa, mïketëi manu, tïkai Jeisu. 9 Malalë ipok manai mïketëo manu ka ëpeitokomoja ëwomikom moitïhwë ejahe? Uwa iwalë. 10 Malalë ëhmelë kaikë Kan katoh moitïhwë ëjahe helë katïp kaitëk. Ipok manai kapola wai, ëkatoponpï ailëlëken wai, kaitëk, tïkai Jeisu. 11 Maa, ëkëmnëpsik Jelusalem pona tïtëlïhtao Samelija polo tïtëi Jeisu, Kalali polo, huwa. 12 Masike ëutëna iwepolekalïhtao tïlapëi inëlë eluwakom, ëlekëimëhpankomoja. 10 metot. Masike upaphakëpsik tëwëhekuptëitot. 13 Helë katïp tïkaitot Jeisuja. Jeisuh, ëpatënuh, pïnapophak emna enek, tïkaitot. 14 Masike enetpohe helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Kan pakolon peptahmatonomoja ëhenepotatëkële, tïkai. Masike itëimëkomohtao ëlekëimëmna tëwëtïlëmëitot. 15 Masike pëkënatpë tëwelamaimëi ëlekëimëmna tëwëtïlëmëtïhwë. Awolemïla awomi ipoh Kan ekalëme. 16 Masike tëhemotakai inëlë Jeisu pupu ekatak, ipok manai tïkai, huwa. Samelijana inëlë. 17 Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. 10 mela ka mehatëo ëlekëimëhpankome? Ëitëne 9 me tëweihamo, ëlekëimëmna ïnïlëmëtpïtom? tïkai. 18 Ëmëlëken melamaimë ipoh Kan ekalëi, tïkai. 19 Masike ma tïkatïhwë helë katïp tïkai Jeisu eja. Ëtanïmkë. Ïtëkële. Ïpona ëwesike wame mëtïlëmë, tïkai. 20 Maa, helë katïp tïkai palasitom Jeisuja. Talaptao Ëhmelë Tamume Kan Nëtïja? tïkai. Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ëhmelë Tamume Tëwëtïtoh pohnëptop ënenepola man Kan ëjahe tïkai. 21 Masike ahpe man talë man ipohnëptop tïkahamo. Malalë molo man ipohnëptop tïkahamo, tïkai Jeisu. Ëhtaowëhe hek man Ëtamukome Kan Ïpone, tïkai. 22 Moloinë helë katïp tïkai Jeisu tïnepatomoja. Wantëlëpsik ëhtaowëhe Kaliponome Imëkïtpï eneimë henma mëtïlëmëjatëi. Lome ëneneimëla manatëi. 23 Masike talë man, tïkai kaliponotom aptao awomikom ponala eitëk. Malalë molo man, tïkai iwaptaowëhe akëlëhe ïtëla eitëk. 24 Helë katïp heh Kaliponome Imëkïtpï mëkëmëtoh mënëtïja. Ëhmelë pïpïp ikatoh mënipolepke. 25 Lome akenamepitë hemalëlotom mënawohanëme. Kole awohanëmatoptom mënëtïja. Malalë isela mantot, tïkai Jeisu. 26 Malalë ëhmelë Nowa ulë aptao ipokela eitoponpë katïh mënëtïlëmëja. Masike mëlë katïp iwëtïlëmëtïhwë Kaliponome Imëkïtpï mënmëkja. 27 Helë katïp kunehaktot tuna ikunalahnë aptao. Tëwëtukhetot, tëwëtawokhetot, tëwepïmaitot, tïmnelumtaitot, huwa, kanawajak Nowa ëtïtoh pona. Masike tuna tïkunai ilomotopkome, tïkai Jeisu. 28 Malalë kunehaktot Latu ulë aptao. Tëwëtukhetot, tëwëtawokhetot, ëtïkom tëpekatse ejahe. Malalë ëtïkom tëpekatpoi ejahe. Malalë tëpïmahem tëpïmai ejahe, tïpakolonkom tïhe ejahe, huwa. 29 Lome Salam poinë Latu ekïlïmatïhwë mëlëlëtao kopë katïp kapunaowëinë tumëkhe wapot, sëupha malë, ilomoikahe he, tïkai Jeisu. 30 Masike mëlëlë katïh mënëtïja Kaliponome Imëkïtpï ëhenepoimëlïhtao. 31 Masike mala iwëtïlïlïhtao talanme tïpakolon ahpo kalipono. Masike tïmïnpalë pëk tïpakolontak ëmëmëmëla man. Malalë ïmë po iwaptao tïpatak ïtëimëla manu man. 32 Latu pït eitoponpë pëk itenkapamëmëla eitëk. 33 Masike ëhepïnwë tëweihamo mënilëmëpja. Malëla ulë iweitop etïpïla mënëtïja ëhepïnwëla tëweihamo. 34 Masike ma iwëtïlïlïhtao hakëne mënëtïja tëtapohe. Masike pëkënatpë mënalëja, akon nëmëja. 35 Malalë ulu ïkïnanom, Pëkënatpë wëlïi, alëja, akon nëmëja. 36 Malalë ïmë po eluwakom aptao, pëkënatpë eluwa alëja, akon nëmëja, tïkai Jeisu ejahe. 37 Masike helë katïp tïkaitot Jeisuja. Emna umïtïnuh, ëitë mëlëkom nëtïja? tïkaitot. Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ëitële imatatpï. Mëlë pona awïlatom mënëhmomja, tïkai Jeisu ejahe.

Luki 18

1 Maa, ekonekmala eitëk. Kanuja ëtukepïla hek eitëk, tïkai Jeisu tïnepatomoja. Malalë helë katïp tëkalëhem hapon tëkalëi eja mëlë pëk. 2 Tïwëlën po kaliponotom pohnëmne. Kan unola inëlë. Malalë kaliponotom epohnëptoptom ënipohnëpï hela, tïkai. 3 Malalë molo pïtpë. Masike helë katïp tïkai inëlë pohnëptënuja. Këpëtomak. Kupohnëpkë, ïhepïn malë, tïkai. 4 Lome wëlïi ënapëtomala inëlë. Masike ëkëmnëpsik helë katïp tïkai inëlë tïloptao. Kan unola wai, tïkai. Malalë kaliponotom epohnëptoptom ënipohnëpï hela wai. 5 Tohmene japulëpokepïla pïtpë? tïkai. Uwa, wapëtomei. Ënapëtomala ïwaptao umëhkepïla man malalë. Jahmekantei malalë ipëk, tïkai inëlë tïloptao, tïkai Jeisu. 6 Masike ejala kaliponotom pëk ipohnëmnanomkom eitoponpë ipohnëptëk, tïkai Jeisu. 7 Tïnisanopïtpïtom ëtulu panakmelëken Kan ëtukepïla iwaptaowëhe. Awainalïhtao iwëtulukom panakme. Malalë koko iwëtulukom panakme, huwa. Masike tïhule ënapëtomalahe manu kanë? 8 Uwa, tïnëlë mënapëtometëo. Lome Kaliponome Imëkïtpï mëkëmëtïhwë tëpona ëhmelë lo ponokom ënenela. 9 Malalë helë katïp tëkalëhem hapon tëkalëi Jeisuja ipoklëken wai tïkahamoja. Ipok natohtot. Lome tïwëlënkom tïpojiptëi ejahe. 10 Maa, hakëne eluwakom tïtëi Kan pakolon peptatah Kanuja ëtuhe, tïkai Jeisu. Palasi, maa, tïtamukom kalakulin apëine, huwa. 11 Masike helë katïp tïkai Palasi Kanuja tëwëtulume. Pïli inëlë. Maa, Kanuh, ipok manai wïkei ëja, tïwëlënkom katïpïla ïwesike. Tëmenenma man tïwëlënkom. Malalë ipokelanma mantot, wëlïi pëkënmatot, huwa. Malalë man mëi tïtamukom kalakulin apëine, tïkai. 12 Malëla wai. Wiki kuptë 2 awainatoptomtao ëtukula wai. Malalë ëhmelë ïnapësitpï wisahkei ëja ïnekalëme, tïkai Palasi Kanuja tëwëtululuhtao, tïkai Jeisu. 13 Malëla tïtamukom kalakulin apëine ëtutop. Pïli inëlë. Lome kakëi kala. Malalë tëhelepata toktokmai. Kanuh, ipokelanma wai. Masike pïnapophah kënek, tïkailëken inëlë, tïkai Jeisu. 14 Masike helë tuwalë eitëk. Kanuja tëwëtutïhwëhe tïpakolonkomtak tïtëimëitot. Lome ëkëmnëtolëken ipoh Kanuja tïhe, tïkai Jeisu. Masike uhpolola mënëtïpoja uhpolo helëken tëweihamo. Malëla uhpolo mënëtïpoja awolemïlala tëweihamo, tïkai Jeisu ejahe. 15 Maa, ëkëmnëpsik Jeisuja tïpeinomkom tënephe kaliponotomoja tïpeinomkom melekapo he Jeisuja esike. Lome peitopït enemnanom tëihe Jeisu nepatomoja. 16 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe amëipatïhwëhe. Uwa, ënekuptëpolahe eitëk. Peitopït hek enehpotëk ïja. Peitopït katïp tëweihamo Kan pona ïpo he wai. 17 Masike helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Mule katïp Kan pona ëtïlïla ëwaptaowëhe Kan patak ëmëmïlanma manatëi, tïkai Jeisu ejahe. 18 Masike helë katïp tïkai Jujana tamu Jeisuja. Ipokanuh, ëpatënuh, tala wëtïja ulë etïpïla ïweitohme? tïkai. 19 Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Takatohme ipokanuh mïke? Pëkënatpëlëken ipokan, Kanlëken. 20 Kan nimoipotom tuwalënma manai. Masike imepïn pït pëkëla eikë. Malalë kalipono ënuhmola eikë. Malalë ahpe tïwëlënkom ënekalëla eikë. Malalë ëjum imoikë, ëje imoikë, huwa, tïkai Jeisu. 21 Masike helë katïp tïkai inëlë. Uwa, mëjeleinë ëhmelë mëlëkom wimoijai, tïkai. 22 Masike helë katïp tïkai Jeisu awomi panakmatpo. Helëlëken ënimojilahnë manai. Ëhmelë ëmïnpalë ekampok kalakuli apëitohme ëja ohanëmankomoja ekalëtohme, tïkai. Ma ëwaptao tïmïnpalëk mëtïjai Kan patao. Malalë jakëlënme eikë, tïkai Jeisu tïmïnpalëkemïja. 23 Masike Jeisu omi panakmatpo tawakelanma tëwëtïhe inëlë tïmïnpalëkenma tëwesike. 24 Masike tawakela iweitop enetpo helë katïp tïkai Jeisu. Kan patak ïtëtohpola hapon man tïmïnpalëkamo. 25 Akuha eta ailë ëmëmïla kameu eitop katïp Kan patak ïtëtohpola hapon man tïmïnpalëkamo, tïkai Jeisu ejahe. 26 Masike helë katïp tïkai Jeisu omi panakmananom. Talankomlëken anïmja Kan? tïkai. 27 Masike helë katïp tïkai Jeisu. Tëwëlë ëtanïmpola kaliponotom. Kan hek mënanïmjatëo, tïkai. 28 Masike helë katïp tïkai Pitu. Maa, ëhmelë emna kuninomta ëwakëlëntome emna eitohme, tïkai. 29 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Tuwalë eitëk. Ahpela wai. Mëha pëk tuwalë eitëk. Tïpakolonkom nëmëtponkom pëk, tïjumkom nëmëtponkom pëk, tïjekom nëmëtponkom pëk, tïwekïkom nëmëtponkom pëk, tïpïhamkom nëmëtponkom pëk, tïpeinomkom nëmëtponkom pëk, huwa. Ëhmelë tïnëmëi ejahe Tïtamukome Kan tïhe ejahe esike. 30 Masike tïninëmëtpïkom ahpoi kolenma mënapëhjatot hemalë. Malalë wantë etïpïla ulë tëweitopkom apëhjatot, tïkai Jeisu ejahe. 31 Moloinë tïnepatom, 12 me tëweihamo, amëipatïhwë helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Maa, tuwalë eitëk. Jelusalem pona këhanukëmëjatëi. Masike ëhmelë Kan Omi panakmapotponkom nimilikutpï ailë mënëtïja Kaliponome Imëkïtpï, tïkai. 32 Masike tïwë tïwë towomilamoja mënekalëjatot ipokehwëtohme ejahe. Malalë mënipilëjatot, mënetaklëjatot, huwa. 33 Masike ipilëtïhwë mënilëmëpkapojatot. Lome ëhelowao ikohmamtïhwë mënawonaimëja, tïkai Jeisu ejahe. 34 Lome awomi pëk ënipohnëpïla inamolo. Ipanakmapïn katïp awomi tëwëtïhe ënipohnëpïla iwesikomke. 35 Malonme Jeliko pëk mëjela Jeisu tëwëtïhe. Masike molo ënetëpïn ëhema etpitao tëwakamhe. Tëmjalïptë he inëlë kaliponotomoja. 36 Masike takwatïlïhtao tëwëhalëhamo tïpanakmai eja. Masike ënïk mëi? tïkai inëlë tëkatalïlïja. 37 Masike Jeisu, tïkaitot. Nasale ponotpë nïtëjai, tïkai. 38 Masike helë katïp tïkëktïmhe inëlë. Jeisuh, Teipë palïnpëh. Pïnapophah kënek, tïkai. 39 Masike Jeisu akenatomoja tëilanophe inëlë. Tëh kaikë, tïkaitot. Lome awolemïla tïkëktïmëmëhemë inëlë. Teipë palïnpëh, pïnapophah kënek, tïkai. 40 Masike tëwëhekuptëi Jeisu. Tëja ënetëpïn tënehpoi eja. Masike eneptïhwë helë katïp tïkai Jeisu eja. 41 Tala ëwïlï he man ïja? tïkai. Masike helë katïp tïkai ënetëpïn. Jumïtïnuh, ënetse kïkë, tïkai. 42 Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Ënetse mëtïlëmëjai. Ïpona ëwesike wame manai, tïkai. 43 Masike ma ikalïhtao ënetse tëwëtïlëmëi inëlë. Masike Jeisu kuptëlë tïtëi inëlë. Malalë ipoh Kan tëkalëi eja. Masike tëule iwëtïlëmë enetpo ipoh Kan tëkalëi kaliponotomoja.

Luki 19

1 Moloinë Jeliko polo tïtëi Jeisu. 2 Jeliko po eluwa. Ehet Sakija. Tïtamukom kalakulin apëinanom tamu inëlë. Malalë tïkalakulikenma inëlë. 3 Masike Jeisu ene he tëwëtïhe. Lome kupe tëwesike ënenela Jeisu tapuhe kaliponotomoja esike. 4 Masike tuhtume tïtëi inëlë akename. Malalë wewe polo tëwëhanukhe inëlë Jeisu enetohme takwatïlïhtao. 5 Masike opikai tëwëtïtïhwë kakëi tïkai Jeisu Sakija enei. Helë katïp tïkai inëlë Sakijaja. Sakijah, ëwïptëkële tïnëlë. Ëpakolontao ïnïkï he wai, tïkai. 6 Masike tïnëlë tïwïptëimëi inëlë. Tawakenma tëwëtïhe Sakija tëkëlë he Jeisu esike. 7 Lome mëlë panakmatpo helë katïp tïkai ëhmelë kaliponotom asikame tëwesikomke. Sitpïlï pëkën pakolontak nïtëja, tïkaitot. 8 Masike pïli tëwëtïhe Sakija. Helë katïp tïkai inëlë Kumïtïnkomoja. Maa, Jumïtïnuh, helë tuwalë eikë. Ëhmelë ïkatoptom wisahkei ëhepole ëhepole ohanëmankom katoptome. Malalë ïneuhnëpïtpï kalakulin wekalëimëjai. Ahpoi wekalëimëjai. 1 melep wapëine. Lome 4 me wekalëimëjai, tïkai. 9 Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Hemalë Kan pona mëtïlï, ëpakolontalïtom malë. Apalaham mumu manai, tïkai. 10 Utatïtpïtom upijëmëneme kunmëh Kaliponome Imëkïtpï, anïmtopkome, huwa, tïkai Jeisu eja. 11 Malonme helë katïp tïkaimëhemë Jeisu tïpanakmalïhtao kaliponotomoja. Jelusalem pëk mëjela tëwesike tëkalëhem hapon tëkalëi eja. Malalë tïnëlë Tïtamukome Kan Nëtïja natot iwesikomke. 12 Maa, akëlephakan pona ïtë he tëwëtïhe kaliponotom tamu tïwëlënkom tïpeitotome ïpoi, tïkai Jeisu. Lome wantë umëkëmë he tëwëtïhe. 13 Masike 10 me tïpeitotom tëmëipai eja. Masike imëktïhwëhe ëhekatïp tïkalakuliptëitot eja. 1 ekalëne ikuptëhe koutuke tïlïtpï. Helë pëk ëwemaminumtëk, emamnëhpotëk, huwa, jelaimame, tïkai. 14 Masike itëtïhwë inene tëlëpoi ipatalïtomoja, emna tamume nai ëhela emna tïkatopkom. 15 Maa, wantë aptao, tïpeitotome tïwëlënkom ïpoheinë tïpatak tumëkëmëi inëlë. Malonme tïnikalakuliptëtpïtom tëmëipai eja. Tïkalakulin emamnëptoponpë eneimë he inëlë. 16 Masike helë katïp tïkai akename inikalakuliptëtpï. Tamoh, 1 melëken mekalëne. Lome 10 mehnë wapëine mëlë pëk jemaminumïlïhtao, tïkai. 17 Masike helë katïp tïkai itamu. Ipok ëwemaminumne. Ipok ïpeitome manai. Jakintom pëk jupinehpola mehaken. Masike 10 me ëutëtom tamume kuwïjai, tïkai. 18 Moloinë akon tumëkhe. Helë katïp tïkai inëlë. Tamoh, 1 melëken mekalëne. Lome 5 mehnë wapëine mëlë pëk jemaminumïlïhtao, tïkai. 19 Masike akenaja tïkatoponpï katïp tïkai inëlë eja. 5 me ëutëtom tamume kuwïjai, tïkai. 20 Moloinë tïwëlën tumëkhe. Helë katïp tïkai inëlë. Tamoh, 1 melëken mekalëne. Masike ënekalëtpï wekalëimëjai. Kamisake wijomtëne. Malalë waklamane 21 ëwuno ïwesike. Ëweitopoja tuwalë wai. Awolemïla maminumnehpotën manai, tïkai. Malalë tïwëlënkom niteimatpï manïmëmëjai, tïkai. Malalë tïwëlënkom nepïmatpï mipïnanïpëmëjai ënepïme, tïkai. 22 Masike helë katïp tïkai itamu eja. Ipokela ïpeitome manai. Masike ëwomi ailë wai. Ipokela kuwïjai. Awolemïla maminumnehpotën manai, mïka. Malalë tïwëlënkom niteimatpï manïmëmëjai, mïka. Malalë tïwëlënkom nepïmatpï mipïnanïpëmëjai ënepïme, mïka. 23 Masike ëtïkatohme kalakuli pakolontak ïkalakulin ënalëla mehaken ahpoi apëhëmëtohme ïja ïmëkëmëtpo? tïkai. 24 Masike ma tïkatïhwë helë katïp tïkai inëlë ekatalïtomoja. Mëklëja 1 me ïnekalëtpï apëitëk 10 me ïnekalëtpï ïpotponuja ekalëtohme, tïkai. 25 Masike helë katïp tïkaitot. Lome 10 me ewinë man, tïkaitot tïtamukomoja. 26 Masike helë katïp tïkai itamukom ejahe. Helë tuwalë eitëk. Kole mënapëhja ispe tëweihamo. Lome ihmepsik ihmela tëweihamo eitop wïkïlëmëjai, tïkai. 27 Malalë ïhemnom, tïtamukome ïhemnom, eneptëk. Uhmotëktot ïneneme, tïkai, tïkai Jeisu kaliponotomoja. 28 Maa, kaliponotom epaheinë akename tëwëtïhe Jeisu Jelusalem pona tëwëhanukëmëlïhtaowëhe. 29 Masike Petëpaki pëk mëjela tëwëtïhe inëlë, Petëni pëk mëjela, huwa. Ïpï po mëlëkom ëutëtom, Alipi po. Masike mëlë po tëwëtïtïhwëhe hakëne tïnepatom tënokhe Jeisuja takename. 30 Helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ëutëna ëhalëtëk, wakana etato pona. Masike ëutëna ëwëtïtïhwëhe puliki mumkë menejatëi, tïpïmïhe. Epona ëtïlïlale kalipono eitop. Masike ipilopkatëk eneptohme. 31 Ëtïkatohme mipilopketëo? tïkai kalipono ëjahe aptao helë katïp apënuktëk. Uwa, mëi he neha Kumïtïnkom, kaitëk, tïkai Jeisu ejahe. 32 Masike tïtëitot. Ëhmelë tënei ejahe ikatoponpï ailë. 33 Masike puliki mumkë pilopkalïhtao helë katïp tïkai ihmatonom. Ëtïkatohme puliki mumkë mipilopketëo? tïkai. 34 Masike, uwa, mëi he neha Kumïtïnkom, tïkaitot. 35 Masike puliki mumkë tëlëi ejahe Jeisu pona. Epona tupokom ïtïhwë puliki mumkë pona Jeisu tïhe ejahe. 36 Masike itëlïhtao tupokom tïpamkai kaliponotomoja ëhematao. 37 Masike Alipi wakanajao tëwëtïtïhwë Jelusalem pëk mëjelanma tëwëtïhe Jeisu. Masike awolemïla Kan ekalë pëk tëwëtïhe ëhmelë inepatom. Tawakenma tëwëtïhetot. Ipokenma Kan tëkalëi ejahe kole awolemïla iweitop tënei ejahe esike. 38 Helë katïp tïkëktïmhetot. Ipokenma man Kutamukom. Kan ehetjao imëkïtpï. Jamephaklëken man kapunalïtom. Malalë ipokenma man Kan, Kapunalï, tïkaitot. 39 Maa, istaowëhe palasitom. Masike helë katïp tïkaitot Jeisuja. Ëpatënuh, ënepatom apënanïpkapok, tïkaitot. 40 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Uwa, helë tuwalë eitëk. Tëk ikatïhwëhe aptao tïnëlë mënikëktïmja manu tëputom, tïkai Jeisu ejahe. 41 Maa, ëutë ekatao hapon tëwaptao tëhemkuluphe Jeisu ëutë ponokom pëk, ëutë enelïhtao eja. 42 Helë katïp tïkai inëlë. Jamephaklëken ëwïponanomkom pëk tuwalë ëwesikom heleh wai, tïkai. Lome ënipohnëpïlanma manatëi. 43 Masike wantëlëpsik ëhehemnom mënmëkja ëpatakom apuhe. Malalë tënïkom awetot mïhjalë ëutë wala epelanma ëweitopkome. 44 Moloinë ëpakolonkom umopketot. Malalë ëwuhmojatëotot. Malalë ëhektuhpolonutpë pokela ëpakolotpïkom ïjatot, huwa. Mëlë katïp ëwïjatëotot pïnapophah Kanuja ëwenetopkom ënipohnëpïla ëwesikomke, tïkai Jeisu Jelusalem ponokom pëk. 45 Maa, Jelusalem po tëwëtïlëmëtïhwë Kan pakolon peptatak tëwëmëmhe Jeisu. Masike ëtïkom ekamnanom tënokëmëi eja. Malalë tëwëhepekathamo tënokëmëi eja, huwa. 46 Helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Helë katïp tïkai Kan nimilikpotpï tïpakolon pëk. Ïja kaliponotom ëtutohme man ïpakolon. Lome tëmenamo ëhmomtohmelëken ïpakolon mïjatëi, tïkatop tïmilikpoi Aisejaja. tïkai Jeisu ejahe. 47 Moloinë awaina kuptë kaliponotom tëpai Jeisuja Kan pakolon peptatao. Masike mëha tëwëtuhe Jeisu uhmotoh pëk, Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom, Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkom, Jujanatom tamutom, huwa. 48 Lome tala Jeisu kutuhmopojatëo? tïkailëkentot, Jeisu omi panakma henma kaliponotom esike.

Luki 20

1 Maa, wantëlëpsih Kan pakolon peptatao Jeisu kaliponotom epa pëk. Masike ipanakmapophakan ekalëtop ekalëlïhtao Jeisuja tïtëi Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom, Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkom, Jujanatom tamutom, huwa. 2 Helë katïp tïkaitot Jeisuja. Ënïk umpoi man awolemïla? Ënïk ma ëwïja? tïkaitot. 3 Masike helë katïp tëpënukhetot Jeisuja. Këpënuktëkpitë, tïkai. 4 Ënïk umpoi kaliponotom amëmnëpkane Johan? Kapunalï umpoi? Maa, kaliponotom umpoi? Tënon? tïkai. 5 Masike ëhejalëken tëwëtuhetot. Tala hapënukjatëo? tïkaitot. Kapunalï umpoi kunehak tïkai kuwaptaowëhe helë katïh mënke kujahe, ëtïkatohme eponala mehatëken? mënke, tïkaitot. 6 Malalë kaliponotom umpoi kunehak tïkai kuwaptaowëhe tëpuke kaliponotom kuhmojatëo malalë, Kan Omi panakmapotpon Johan kunehak tïkai iwesikomke, tïkaitot. 7 Masike helë katïp tïkaitot Jeisuja. Tuwalëlanma nai emna, tïkaitot. 8 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Malalë wai, awolemïla jïne ënekalëla wai ëjahe, tïkai. 9 Moloinë helë katïp tëkalëhem hapon tëkalëi Jeisuja kaliponotom nipanakmame. Maa, uhpak tïneme tëpïmai kaliponoja. Moloinë ipëkënkomoja tïneme pata enepotïhwë imepïn pona tïtëi inëlë. Tïhule imepïn po tëwëtïhe inëlë. 10 Masike wantë tëmehamo akpilampolïhtao tïpeito tënokhe eja tïneme pëk. Lome ipeito tuhmo tuhmoi tëmehamo pëkënkomoja. Malalë tëpelamomna tënokëmëi ejahe, huwa. 11 Masike mïjalë tïpeito akon tënokhe tëmehamohmatoja. Lome mëklë tuhmo tuhmoi ejahe malalë. Awohanëmatïhwë tëpelamomna tënokëmëi inëlë ejahe, huwa. 12 Masike mïjalë tïpeito akon, 3 me iweitop, tënokëmëhemë tëmehamohmatoja. Lome awohanëmatïhwë tënokëmëhemë inëlë tëmehamo pëkënkomoja. 13 Masike helë katïp tïkai tëmehamohmato. Tala wïke? tïkai. Uwa. Ïmumu, ïnipïnïn wenokjai. Talanme mënimojatot enetpo, tïkai. 14 Lome imumu enetpo helë katïp tëwëtuhe tëmehamo pëkënkom ëheja. Mëklë toma tëmehamohmato mumu, helëhmatome tëwëtïhem. Masike kutuhmotëi kulonkome helë eitohme, tïkaitot. 15 Masike imumu uhmotïhwë tëmehamo pata poinë ipununpï talimai ejahe, tïkai Jeisu. Masike tala nïke tëmehamohmato tïneme pëkënkomoja? tïkai. 16 Uwa, tïtupi pëkënkom uhmoi mëntëja. Malalë tïwëlënkom apëhëmëja tïneme pata enenanome, tïkai Jeisu ejahe. Masike ma Jeisu omi panakmatpo helë katïp tïkaitot. Kanuh, mëlë katïp emna ënïlïla eikë, tïkaitot. 17 Masike kaliponotom tënei Jeisuja. Helë katïp tïkai inëlë ejahe. Tala mipohnëpjatëo Kan nimilikpotpï pëk. Kan katoponpë ailë pakolo ïtop ëtapkëlëtoh ponomehle mënëtïja tëpu, pakolo ïnanom nalimatpïlep. 18 Masike tëpu hapon pëkëna ëwëtuhmotïhwëhe memïnpalëmetëi. Malalë ëponahe iwëtuhmotïhwë ëwakuliketëo, ëwumnejatëo, huwa, tïkai Jeisu ejahe. 19 Masike mëlëlë julu aptao Jeisu apëipo he tëwëtïhe Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom, Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkom malë, tïpëkëhe tëkalëhem hapon tëkalëi Jeisuja esike. Lome kaliponotom unotot. 20 Masike Jeisu tëneilëken ejahe. Moloinë tïpeitokom tënokhe ejahe ipokankom katïp iwëhenepotopkome Jeisu omi panakmalïhtao. Ahpe Jeisu ekalë hetot Lomanitom tamu peitolïja, tala Jeisu ïtoh pëk ipohnëptohme eja. 21 Masike helë katïp tïkai inenokïtpïkom Jeisuja. Ëpatënuh, ëweitopoja nai tuwalë emna. Ahpela man ëwomi ënepatoptom malë. Malalë kaliponotom epohnëptoptom unola manai. Ëhekatïplëken kaliponotom menejai. Malalë ailë Kan Omi mekalëjai. 22 Masike Mosesi Nimilikutpï ailëla kane kukalakulinkom ekalëtop Sisaja? tïkaitot. 23 Lome ipokela iwepohnëptopkom tuwalë Jeisu. Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ëtïkatohme jukuku he manatëo? tïkai. 24 Kalakuli enepotëk ïja, tïkai. Masike kalakuli enetïhwë helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ënïk emït ïlïtpë helë kalakuli pëk? Malalë ënïk ehet helë kalakuli pëk? tïkai. Masike Sisa, tïkaitot. 25 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Masike Sisaja ënekalëkom ekalëtëk. Malalë Kanuja ënekalëkom ekalëtëk, tïkai. 26 Masike mëk, tïkaitot ma ikake. Malalë kaliponotomohtao Jeisu esike ahpe awomi ënekalëla inamolo. Masike tëk tïkailëkentot. 27 Moloinë Jeisuja tumëkhe Satusitom. Helë katïp Satusitom eitop, ilëmëpheinë kaliponotom awonaimëla natot. Masike helë katïp tïkaitot Jeisuja. 28 Ëpatënuh, helë katïp tïmilikhe Mosesija kunimojikome tïkaitot. Imumuktala eluwa tïlëmëphe aptao ipïtpï apëhja akononpï ilëmëpïtpï peinompaimëtohme, tïkai, 29 Masike talë kunehak 7 me ëtakontomohle. Maa, akename ilëmëpïtpï imumuktala kunekulep. 30 Masike ipïtpï tëpëihe akononpïlïja. Lome imumuktalahnë kunilëmëp. 31 Masike akononpïlïja ipïtpï tëpëhëmëhemë. Malalë imumuktalahnë kunilëmëpëmëhnë. Malëhken kunekuleptot ëhmelë 7 me tëweihamo. 32 Maa, ëkëmnë wëlïi tïlëmëphe. 33 Masike ilëmëpïtpïtom onaimëtïhwë tënon pïnme nëtïja? Ëhmelë ipïhamkome kunehak, tïkaitot Jeisuja. 34 Masike helë katïp tëpënukhetot Jeisuja. Ulëhnë tëweihamolëken man tïpïje. Malalë tïmnelumke, huwa. 35 Malëla man Kan eumakpankom, Kan patak tëwëhalëhamo. Awonaimëtïhwëhe epïmaimëla mantot. Malalë imnelumtaimëla wëlïham, tïkai. 36 Malalë ilëmëpëmëlamë mantot ensutom katïp tëwëtïhe tëwesikomke, Kan peinome tëwesikomke, Kan nawonanïpkaimëtpïtome tëwesikomke, huwa. 37 Ilëmëpïtpïtom onaimëtoh pëk tïpohnëhpoi kujahe Mosesija wewe ëhewaluluhtao. Apalaham neponanma manai, tïkai inëlë Kanuja. Malalë Isaki neponanma manai, Jakopi neponanma manai huwa, tïkai. 38 Masike ilëmëpïtpïtom neponanmamela man. Ulë tëweihamo neponanmame hek man ilëmëpïla kaliponotom ïponeme iwesike, tïkai Jeisu ejahe. 39 Masike helë katïp tïkai Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkom Jeisuja. Ailë mïka, Ëpatënuh, tïkaitot. 40 Masike mëlëtpëmeinë kaimëlatot Jeisuja. 41 Moloinë helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ëtïkatohme Teipë palïnpëmene man Këlaisu nïke kaliponotom? tïkai. 42 Helë katïp tïmilikhe Teipëja Ëhepatop pampila milikuluhtao. 43 Ëpupu opinë ëhemnom wïjai, kunka, tïkai. 44 Masike Teipë palïnpëmelëken Këlaisu aptao jumïtïnuja kala manu man, tïkai Jeisu ejahe. 45 Moloinë helë katïp tïkai Jeisu tïnepatomoja. Lome ëhmelë kaliponotomoja awomi tïpanakmai. 46 Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkom eitopoja tuwalë eitëk. Lomonaka tupokom henma mantot kaliponotom neneme. Malalë tëpïhem epekahtoh po tëtalepakom henma mantot. Malalë ëhmomtoptao tëwaptaowëhe ipokan ahmi helëkentot. Malalë ëtuktoptao. 47 Malalë tïhulenma Kanuja tëwëtuheleptot kaliponotom nipanakmamelëken. Lome pïtpëtom towohanëmai ejahe, tïpakolokaitot ejahe. Masike Kan asikalun awolemïpïn apëhjatot, tïkai Jeisu ejahe.

Luki 21

1 Moloinë helep tïkai Jeisu tïkalakulikamo enei Kan kalakulin enïjak tïnekalëkom enmalïhtao. 2 Malalë pïtpë tënei eja. Ohanëme mëwisnë inëlë. Masike 2 sensi haponlëken tënmai eja, wëlïsija. 3 Masike helë katïp tïkai Jeisu. Helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Ohanëmenma mëi, pïtpë. Lome kole ekalëtponkom ahpojenma mëi nekalë, tïkai. 4 Tïkalakulinkom akuhpolëken tëkalëi ejahe Kanuja tïnekalëkome. Malëla neha wëlïi. Ohanëmenmaleh man. Lome ëhmelë tëwinën ekalë, tïkai Jeisu ejahe. 5 Moloinë helë katïp tïkai kaliponotom Kan pakolon pepta pëk. Pëtukulunma man Kan pakolon pepta, tïkai. Epetpïlïmhakënma tïtoponpïtom tëputom. Malalë Kanuja Kaliponotom nekalëtpïtom man pëtukulunma, tïkaitot. Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. 6 Pakolotom menejatëi. Lome helë tuwalë eitëk. Wantë pakolotom alime kaliponotom. Masike ëhmelë tëputom mënelowepkaimëja. Ëhektuhpolonutpë pokela mënëtïja, tïkai Jeisu. 7 Masike ma ikatïhwë helë katïp tïkaitot eja. Ëpatënuh, talaptao mëlë katïm nëtïja? Malalë ëtï menepoja emnaja ëhmelë ëkatoponpï tuwalë emna eitohme? tïkaitot. 8 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Maa, tuwalë eitëk ëweuhnëpïlahe kaliponotom eitohme. Kolenma kaliponotom mënmëkja jehetjao tëweihamo. Këlaisu wai mënkeleptot. Masike umëkpo man ëhmelë enahtoh mïketëi. Masike eponalahe eitëk. 9 Malalë kaliponotom mënëtwëja kanë mipanakmetëi. Malalë tïwëlënkom mënëtwëja, talanme kanë mipanakmetëi. Masike mëlë pëk ëhelepïla eitëk. Mëlë katïh mënëtïja akename. Masike mëlë katïp aptao man ëhmelë enahtoh man ëtïlïlahnëpsik. 10 Lo kuptë kaliponotom mënëtwëja. Malalë ëheile ëhmelë kaliponotom tamutom mënëtïja, tïkai Jeisu ejahe. 11 Malalë mëlëlëtao tïwë tïwëlën po awolemïla lo mënitatalumja. Malalë inepïlïmna mënëtïja kaliponotom. Malalë tïkëkhamohpe mënëtïjatot. Malalë tëlainamatopkom enejatot, kapunao awolemïla eitoptom enejatot, tïkai Jeisu. 12 Lome akename ëwapëhjatëotot, ëwohanëmetëotot, huwa. Malalë ëwalëjatëotot Jujanatom ëhmomtoptomtak, ëwapujatëotot, huwa. Jehet pona ëwesikome tïtamukom empatak ëwalëjatëotot, tumïtïnkom empatak, huwa, tïkai Jeisu. 13 Masike ma ëwaptaowëhe ïpona ëweitopkom pëk mekalëjatëi. 14 Masike helë tuwalë eitëk. Apënuktopkom ënupila eitëk. 15 Ma ëwaptaowëhe kutuwalonumetëi, kuwomiptëjatëi, huwa. Masike awolemïlala mënëtïlëmëja ëhehemnom omi. Ahpe kala mantot. 16 Malalë ipokemnomoja ëjumkom ëwekalëjatëo, ëjekom ëwekalëjatëo, huwa. Malalë mëha ëwekalëjatëo, ëmeitïkom, ëwekïkom, ëwakëlënkom, huwa. Masike ëhehtao ëwuhmopojatëotot. 17 Malalë jehet pona ëwesikomke ëhelahenma mënëtïja ëhmelë kaliponotom, tïwë tïwëlënkom. 18 Lome pëkënatpë ëtumkala ëwumhetkom mënëtïja. 19 Masike ahmekantala ëwaptaowëhe ilëmëpïla mëtïpojatëi, tïkai Jeisu ejahe. 20 Maa, helë tuwalë eitëk, tïkai Jeisu. Kolenma solatitomoja Jelusalem apulu enetpo mëjela Jelusalem enahtom nëtïlï, mïketëi, tïkai. 21 Masike mëlë enetpo ïpïhtak mënëhalëja Julija ponokom. Malalë Jelusalem ponokom mënëhalëja. Malalë ëutëla tëweihamo, ëutëna ëhalëimëla mantot. 22 Helë katïh mënëtïja Isëlëjanatom ohanëmapolïhtao Kanuja tïhela iwesikomke. Ëhmelë Kan nimilikpotpï ailë mënëtïja. 23 Masike ohanëmenma mënëtïja munomankom mala iwaptao, piukukume tïpeinomkamo malë. Ëhmelë ohanëme mëwisnë mënëtïja, Kan asikalun apësilïhtao kaliponotomoja. 24 Masike ëtamlëtopke mënëtakëtjatot, mënëtalokmetot, huwa. Malalë tïwë tïwëlënkom pona Isëlëjanatom alëjatot tïpeitokome. Jelusalemohmatome tïwë tïwë towomilamo mënëtïja awolemïlala tëwëtïlëmëtopkom pona, tïkai Jeisu. 25 Malalë kapu pëk ipohnëptoptom mënëtïja, sisi pëk mënëtïja, nunuwë pëk mënëtïja, silikë pëk malë. Malalë lo po tuwalëlanma kaliponotom mënëtïja tëwëhelainamatopkomke. Malalë awolemïla tuna mënëtïja. Kooh, kooh mënke mëwisnë sipalu. 26 Malalë ëhmelë kapu pëk tëweihamo mënitatalumja. Masike kaliponotom mënanunkepja elamhak tëweitopkomke. Malalë ëhmelë awolemïla eitoptom eneke. 27 Moloinë eklotïhtailë Kaliponome Imëkïtpï mëkï enejatot. Awolemïlanma mënmëkja pëtukulunma huwa. 28 Masike mëlëkom ëtïlï enelïhtao elaimatëk mëjela ëwanïmtopkom ëtïlïke, tïkai Jeisu. 29 Moloinë helë katïp tëkalëhem hapon tëkalëi Jeisuja. Maa, oloi hapon pëk ipohnëptëk, tïkai. Malalë ëhmelë wewe pëk ipohnëptëk. 30 Wewetom aletaimëtïhwë mëniweinapoja, mïketëi. 31 Masike mëlëkom enetpo umëkpo man Kutamukome Kan Ëtïtop, mïketëi, tïkai. 32 Masike helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Ilëmëpïlahnë hemalëlotom aptao mëlëkom enejatot. 33 Kapu mënenatja. Malalë lo mënenatja. Lome ïwomi man enatulanma, tïkai Jeisu. 34 Masike epohnëptëk, tïkaimëhehnë Jeisu. Awolemïlala eitëk ëtïkom pëk, ipokela mëtïpojatëi malalë. Malalë ëhnameptëla eitëk. Malalë apëtunkepïla ëweitopkom pëk ëhelekaptëla eitëk. Malëla ëwaptaowëhe Kaliponome Imëkïtpï ënelaimala mëtïjatëi. 35 Masike mëkpalë apëipotop hapon tïnëlë ëhmelë lo monokom epoja. 36 Masike tuwalë eitëk. Malalë Kanuja ëtukepïla eitëk mëlëkom akename ëpïnanïpëmëtopkome. Malalë Kaliponome Imëkïtpï empatao ëwëtanïmtopkompokelala ëweitopkome, tïkai Jeisu ejahe. 37 Maa, Kan pakolon peptatao kaliponotom tëpai Jeisuja walunak iwëtïtoh pona. Koko iwëtïtïhwë Jelusalem poinë tëwekïlïmai inëlë ïpïhtak, Alipi pona. Ïpï po tawainai inëlë. 38 Masike upak Kan pakolon peptatak tïtëi kaliponotom Jeisu omi panakmai.

Luki 22

1 Maa, ëkëmnëpsik Pelele Anuntapïn Ëktop Ukuktop tëwëtïpoi. Mëlë eheptëtop akon Isepi Epoi Kan Ïtëtoponpë Ukuktop. 2 Masike Jeisu lëmëpkapotoh pëk tëwëtuhe Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom, Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkom malë. Lome kaliponotom uno tëwesikomke tala kutïjatëo? tïkaitot. 3 Malonme Julesijak tëwëmëmhe Seitën. Julesi ehet akon Isakalati. 12 me tëweihamo wekï inëlë. 4 Masike Kan pakolon peptahmatonom umïtïntomoja tïtëi inëlë imalëhe Jeisu ekalëtoh pëk tëwëtutohme, Kan pakolon pepta sikëutun tamutom malë. 5 Masike tawake tëwëtïhetot Julesi pëk. Masike kalakuli emna nekalëjai, tïkaitot eja. 6 Masike ekatalïla Jeisu aptao Jeisu wekalëjai, tïkai Julesi ejahe. Masike ekalë henma tëwëtïhe inëlë. 7 Maa, Pelele Anuntapïn Ëktop Ukuktop ëtïtïhwë sikapu mumkëtom tuhmoi Isëlëjanatomoja, Isepi Epoi Kan Ïtëtoponpë ukuktohme ejahe. 8 Masike Pitu tënokhe Jeisuja, Johan malë. Ëhalëtëk, tïkai Jeisu ejahe. Isepi Epoi Kan Ïtëtoponpë Ukuktop ipetukwatatëh kuwëtuktopkome, tïkai. 9 Masike helë katïp tïkaitot Jeisuja. Ëitë ipetukwapo he man emnaja? tïkaitot. 10 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Tuwalë eitëk, tïkai. Ëutëna ëwëtïtïhwëhe eluwa menejatëi. Tuna alëja inëlë. Masike ikuptëlë ëhalëtëk, ipakolontak. 11 Moloinë helë katïp kaitëk pakolohmatoja. Helë katïm nïka emna epane, kaitëk. Tulakanamo ïnïktop enepok, nïka. Mëlëtao Isepi Epoi Kan Ïtëtoponpë Ukuktop ukuku he wai, sikapu mumkë ë he wai, ïnepatom malë nïka, kaitëk eja, tïkai Jeisu ejahe. 12 Masike pepta ïnïktop enepoja inëlë kawë. Ahmitom itao. Masike mëlëtao kuwëtuktopkom epetukwatëk, tïkai Jeisu. 13 Masike tïtëitot. Ikatoponpï ailë ëhmelë tënei ejahe. Masike Isepi Epoi Kan Ïtëtoponpë Ukuktop tïpetukwai ejahe, sipaku mumkë tuhmoi ejahe. 14 Maa, walunak iwëtïtïhwë 12 me tïna tïnalëpotom malë tëwakamhe Jeisu. 15 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Isepi Epoi Kan Ïtëtoponpë Ukuktop ukuku he wai ëmalëhe. Malalë sikapu mumkë ë he wai ïwohanëmatop akename, tïkai. 16 Maa, helë tuwalë eitëk. Talëinë helë ënukukëmëla wëtïjai, sikapu mumkë ënëla. Ëhmelë Tamume Kan ëtïtïhwëlëken wukukëmëjai, wëjai, huwa, tïkai Jeisu. 17 Masike ma tïkatïhwë okï tanïmhe eja. Helë katïp tïkai Jeisu okï pëh Kanuja tëwëtutïhwë. Helë apsik apsik elïtëk ëhmelë elïtohme, tïkai. 18 Helë tuwalë eitëk. Talëinë tëpelem euku ënelïjëmëla wai. Ëhmelë Tamume Kan Ëtïtïhwëlëken welïjëmëjai, tïkai. 19 Masike ma tïkatïhwë pelele tanïmhe eja. Malalë pelele pëh Kanuja tëwëtutïhwë pelele takuhpomai eja. Moloinë tïnepatom tupai eja. Ïpun katïh man helë, tïkai Jeisu ejahe pelele pëk. Ëwemtakaikome wëhekalëjai. Masike pelele tëk tëk ïpëk itenkapamëmëla ëweitopkome, tïkai. 20 Malalë tëwëtuktïhwëhe helë katïp tïkai Jeisu okï pëk. Ïmïu katïp tëweihem helë, tïkai, ïnimoipotom ihjan moinanom pëk ïkatoponpï ënakupjakala wai ïkatoh pohnëptop. Masike wemïkei ëwïpïlïtpïkom epetmëme, tïkai. 21 Lome helë tuwalë eitëk. Jekalëne amo man kuwëtuktopkom ahmit po jamo malë, tïkai Jeisu. 22 Masike ahpela, Kaliponome Imëkïtpï mënilëmëpja Kan pampilan ailë. Lome ipokelanma mënëtïpoja jekalëtpon, tïkai Jeisu ejahe. 23 Masike helë katïp tïkaitot ëheja. Ënïkïhkupa nekalëja? tïkaitot. 24 Malalë ënïk ahpoi nëtïja? katoh pëk tëwë tëwëtapënmai Jeisu nepatom. 25 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Lo kuptë tïpeitokomoja towomikom moipoja kaliponotom tamutom. Malalë ëpëtomatënme tëheptëkom henmatot tïpeitokomoja. 26 Lome mëlë katïpïla man ëweitopkom. Masike uhpolo tëweiheme ëwaptaowëhe ëkëmnëto katïp ëtïtëk. Malalë ëtamukom katïp ëwaptaowëhe ipeitokom katïp ëtïtëk, tïkai. 27 Masike ipohnëptëk. Ënïk ahpojanmene mipohnëpjatëo? Tëwëtukhem? Maa, inepï enemne? Tënon? tïkai Jeisu ejahe. Uwa, tëwëtukhem man ahpojanme, tïkai Jeisu. Lome tëpïhem enemne katïp wai ëhtaowëhe, tïkai. 28 Maa, helë katïp tïkaimëhehnë Jeisu tïnepatomoja. Maa, jakëlëlëken mehatëken ïwohanëmalïhtao. 29 Masike ahpojankom kuwïjatëi, ahpojanme jïtoponpï katïp Papakoja. 30 Masike Kaliponotom Tamume ïwëtïtïhwë jakëlë mëtukjatëi, mëtawokjatëi, huwa. Malalë ëwahmitkom po mëtïjatëi Isëlëjanatom pohnëmnanome, 12 me tëweihamo Jakopi peinom palïnpëtom pohnëmnanome, tïkai Jeisu ejahe. 31 Moloinë helë katïp tïkai Jeisu Saimanuja. Saimanuh, Saimanuh. Ëhenma man Seitën ulu joptop katïp ëwukuktohme, tïkai. 32 Lome ëpëh Kanuja wëtulu Kan ponala ëtïlëmëla ëweitohme. Masike ipok ëwëtïlëmëtïhwë anumhak ëwakëlëntom tïpok, tïkai Jeisu eja. 33 Masike helë katïp tïkai Pitu Jeisuja. Jumïtïnuh, ëwakëlëlëken wai. Ëtaputopjak ëwalëlïhtao ëwakëlë wïtëjai manu. Malalë ëlëmëpkapolïhtao wëhlëmëpkapojai manu, tïkai. 34 Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Pituh, helë tuwalë eikë. Helë koko, kulasi etapamïlale aptao, ëhelowao mëklëja tuwalëla wai mïkei, tïkai. 35 Moloinë helë katïp tïkai Jeisu tïnepatomoja. Maa, isakanumna kuwenoktëne. Malalë ikalakulinumna kuwenoktëne, isapatunumna, huwa. Masike ëwapëtunkeptëne ka ëtë ëtëkomohtao? tïkai Jeisu ejahe. Masike uwa, apëtunkepïla emna kunehak, tïkaitot. 36 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Maa, hemalë ëhakankom alëtëk ihme ëwaptaowëhe. Malalë ëkalakulinkom alëtëk. Malalë ëtamlëtopomna ëwaptaowëhe ëwupokom ekalëtëk, ëtamlëtop epetmëme. 37 Helë tuwalë eitëk. Helë katïp ipëh Kan nimilikpotpï ailë wëtïjai. Ipokepïn katïp ipokemnom mënïja, katoponpë ailë. Ëhmelë ïpëh Kan nimilikpotpï mënëtïja, tïkai Jeisu ejahe. 38 Masike helë katïp tïkaitot. Emna umïtïnuh, enek. Hakëne man emna ëtamlëtoptom, tïkaitot. Masike eponaka man, tïkai Jeisu. 39 Malonme pakolotaowëinë Jeisu ekaktatïhwë ïpï pona tïtëimëi inëlë, Alipi pona, ïtëkepïla tëweitoh pona. Ikuptëlë tëwëhalëi inepatom. 40 Masike mëlë po tëwëtïtïhwëhe helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Kanuja ëtutëk sitpïlï pëkëla ëweitopkome, tïkai. 41 Ma tïkatïhwë tïtëi Jeisu upaphakanapsik, apëjanumhakan nalimatpï ëtuhmotop katïp. Moloinë tëhehmu po tëwëtïhe inëlë Kanuja tëwëtululuhtao. 42 Helë katïp tïkai inëlë. Maa, Papah, helë ënelïpola eikë ïja, ënelïpo hela ëwaptao. Lome ïu tapek, ëmë hek, tïkai. 43 Masike ma ikatïhwë kapunaowëinë enokïtpï tëwëhenepoi eja, ensu tëwëhenepoi. Masike Jeisu anumhak tïpoi eja. 44 Moloinë awolemïla tëwëhelekaptëke awolemïla Kanuja tëwëtulëmëi inëlë. Masike mïu katïp elamuku tëwëtïhe. Pitalalam tïkahenma elamuku lomona. 45 Malonme Kanuja tëwëtukeptïhwë tëwëtanïmëmëi Jeisu. Tïnepatomoja tïtëimëtïhwë tïnepatom tëneimëi eja tïnïkhe. Tëwëhelekaptëkomke tïnïkhetot. 46 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ëtïkatohme ëwïnïkjatëo? Ëtanïmtëk, Kanuja ëtutëk sitpïlï pëkëla ëweitopkome, tïkai Jeisu ejahe. 47 Masike ma Jeisu kalïhtao kolenma kaliponotom tumëkhe. Akenakome Julesi, 12 me tëweihamo akëlënutpë. Masike Jeisu ekatak tëwëtïtïhwë Jeisu tïpoptahukmai eja. 48 Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Julesih, Kaliponome Imëkïtpï ekalëpo he man, kupoptahukmei kohek? tïkai. 49 Masike Jeisu apesi he kaliponotom eitop enetpo helë katïp tïkai Jeisuja akëlëntom. Mëham akëtpo he ka man emnaja? tïkaitot. 50 Masike ma tïkakomke Kan pakolon peptahmatonom tamu peito tïpanakai Jeisu akëlënuja. 51 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Uwa, ëwapënatëk. Moloinë ipanakatpï pana tïmelekai Jeisuja. Ipok ipana tïlëmëi eja. 52 Moloinë helë katïp tïkai Jeisu Kan pakolon peptahmatonom umïtïntomoja, Kan pakolon pepta sikëutun tamutomoja, Jujanatom tamutomoja, huwa. Ëtïkatohme tëmenem apëitop katïp këpëitëo, ënamlëtopkom meneptëo ënuhmotopkom meneptëo, huwa. 53 Awaina kuptë Kan pakolon peptatao wehaken ëwakëlëhe. Lome japësila mehatëken. Hemalëlëken japëitop julu ëjahe, ëmunimanuhmatoja, huwa, tïkai Jeisu ejahe. 54 Moloinë Jeisu tëpëihe ejahe. Kan pakolon peptahmatonom tamu pakolontak tëlëi inëlë ejahe. Ikuptëlëhe tïtëi Pitu. Lome ipëkëhe upaphak. 55 Masike ipakolon patalamnao wapot tulëi ejahe tëwëhumtopkome. Masike istaowëhe Pitu tëwëtïhe. 56 Masike wapon mitao iwaptao Pitu tënei wëlïsija, pakolohmato peitolïja. Tëneponopkai inëlë eja. Moloinë helë katïp tïkai inëlë Pitu pëk. Jeisu akëlë neha, tïkai. 57 Lome uwa tasih, tïkai Pitu. Mëklëja tuwalëla wai, tïkai. 58 Maa, ëkëmnëpsik Pitu tënei tïwëlënuja. Helë katïp tïkai inëlë Pituja. Akëlënkomonma manai, tïkai. Lome uwa konoh, ïu tapek tïkai Pitu. 59 Maa, talanme pëkënatpë juluhnë ma ikatpï mïjak helë katïp tïkai tïwëlën Pitu pëk. Ahpelanma mëi man akëlënutpïme. Kalali ponome mëi, tïkai. 60 Masike helë katïp tïkai Pitu. Uwa, konoh, mëlë pëk tuwalëla wai, tïkai. Masike ma ikalïhtao kulasi tëtapamhe. 61 Masike helep tïkai Jeisu Pitu enei. Masike wantak tïkaimëi Pitu Jeisu katoponpë pëk, kulasi etapamïlale aptao ëhelowao mëklëja tuwalëla wai, mïkei ikatoponpï pëk. 62 Masike tëwekaktaimëi Pitu. Awolemïla tëhemkuluphe inëlë. 63 Moloinë Jeisu tïpojiptëi apëinanomoja tuhmo tuhmoi inëlë ejahe, huwa. 64 Malalë Jeisu epatawomtëtïhwë tïpoptapakmai inëlë ejahe. Helë katïp tïkaitot. Ënïk mipohnëpja, ënïk ëpoptapakma? tïkaitot.. 65 Malalë kajak tïkahenmatot ipojiptëme. 66 Maa, awainatïhwë Jujanatom tamutom tëwëhmomhe Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom malë, Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkom malë, huwa. Masike tëwëhmomtïhwëhe tëmpatakëhe Jeisu tënehpoi ejahe. Helë katïp tïkaitot Jeisuja. 67 Këlaisu ka man? Emna ituwalonumak, tïkaitot. Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ma ïkatïhwë aptao ïwomi ponala manu manatëi, tïkai. 68 Malalë Këlaisu ka wa ïkatïhwë, japënukula manu manatëi. Malalë jenokëmëla manu manatëi. 69 Masike talëinë Anumhakan apëtunuina Kaliponome Imëkïtpï mënewakamja, Kan apëtunuina, tïkai. 70 Masike helë katïp tïkai ëhmelë. Kan mumume ka man? tïkaitot, ma tïkai Jeisu esike. Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Këheptëjatëhenmamë, tïkai. 71 Masike helë katïp tïkaitot ëheja. Ëtïkatohme Jeisu pëk ekalënanom panakma hehnë kutatëo? Ipokela awomi sipanakmatëo? tïkaitot.

Luki 23

1 Masike ma tïkatïhwëhe ëhmelë kaliponotom tëwëtanïmhe. Jeisu tëlëi ejahe Pailati empatak. 2 Helë katïp ipokela Jeisu tëkalëi ejahe Pailatija. Jujanatom euhnëpï he man. Emna tamu patakaimë he man. Malalë Sisa ënepetpïmala eitëh, kunka. Ïulëken wai Këlaisu, kaliponotom tamu, kunka, tïkaitot. 3 Masike helë katïp tïkai Pailati eja. Jujanatom tamume ka man? tïkai. Masike malënmamë këheptë, tïkai Jeisu eja. 4 Masike helë katïp tïkai Pailati Kan pakolon peptahmatonom umïtïntomoja, kaliponotomoja, huwa. Ipokela mëi wenejai, tïkai. 5 Masike ma ikatïhwë awolemïlanma tëwëtïhetot. Kaliponotom ënasikapamnehpokepïla inëlë, tïkaitot. Jujanatom kuptë tïnepatoptom ekalëne Kalali poinë helë pona, tïkaitot. 6 Masike Kalali ikakom panakmatpo helë katïp tïkai Pailati. Kalali pono kappa mëhe? tïkai. 7 Masike ïna ikatïhwëhe Helotija Jeisu tënokhe Pailatija, Kalali ponokom tamume Heloti esike, Jelusalem po Heloti tëwëtïhe esike, huwa. 8 Masike Jeisu enetpo tawakenma tëwëtïhe Heloti. Uhpak Jeisu ene henma inëlë kolenma awolemïla iweitop ekalëke. Masike awolemïla iweitop ene henma inëlë. 9 Masike enetpo kolenma tïkailep Heloti Jeisuja ëhmelë iweitoh panakma helep. Lome ënapënukula Jeisu. 10 Masike Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom tëwëtanïmhe, Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkom malë. Ipokela mëwisnë Jeisu tëkalëi ejahe. 11 Masike Jeisu tïpojiptëi Helotija, isolatintomoja, huwa. Jeisu tïpokehwëi ejahe. Petukulunke Jeisu upomatïhwë Jeisu tënokëmëi ejahe Pailati pakolontak. 12 Masike mëlëlëtao ëhehe Pailati tëwëtïlëmëi Heloti malë. Akename ëhehelanmatot. 13 Masike Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom tëmëipai Pailatija, Jujanatom tamutom malë. 14 Imëktïhwëhe helë katïp tïkai Pailati ejahe. Maa, mëklë meneptëo ïja. Emna tamu pataka he man, mïkatëo. Masike imalë wala walam ïweitoh mipanakmatëo. Ëkatoponpïkom katïpïla mëi wenejai wïka, tïkai. 15 Malalë Heloti. Helotija kuwenoktëo. Lome ilëmëpkapola man, tïkai. 16 Masike Jeisu wipilëpojailëken enokëmëtohme, tïkaileh Pailati. 17 Mëlë katïp iweitop wei kuptë. Isepi Epoi Kan Ïtëtoponpë Ukuktop ukukuluhtao Jujanatomoja aptao pëkënatpë tïnapupotpï tapuwapoimëi eja. 18 Masike awolemïla ëtakëlë tïkëktïmhetot. Uwa, mëklë uhmopok. Palapasi apuwapoimë helëken nai emna, tïkaitot. 19 Ëtaputopjao Palapasi kalipono uhmotponme tëwesike. Jujanatom lon pïnanïpïtponkom enokëmë he tëwaptao kalipono tuhmoi eja. 20 Lome Jeisu enokëmë helëken Pailati. Masike mïjalë Jeisu wapuwapoimëjai, tïkailep inëlë. 21 Masike helë katïp tïkëktïmhetot. Wewe topopalaihem pëkëna tuwëpok, wewe topopalaihem pëkëna tuwëpok, tïkaitot. 22 Masike mïjalë tïkai Pailati, 3 me ma tïkai. Ëtïkatohme? Ipokelala man. Ipokelala wenejai wïka. Ilëmëpkapola man. Masike wipilëpojailëken enokëmëtohme, tïkaileh Pailati ejahe. 23 Lome tïnëlë tïkëktïmëmëhemëtot, wewe topopalaihem pëkëna tuwëpok, tïkai. Masike Pailati tohpojanmai ejahe, Kan pakolon peptahmatonom umïtïntomoja, huwa. 24 Masike ëwomikom ailë wëtïjai, tïkai Pailati. 25 Masike tïnapupotpï tapuwapoimëi eja, ilonkom pïnanïpïtponkom enokëmë he iwesitpï tapuwapoimëi, kalipono uhmotpon tapuwapoimëi. Masike Jeisu tëkalëi eja kaliponotomoja awohanëmatohme ejahe. 26 Masike Jeisu tëlëi ejahe Tïlëlïhtaowëhe Sailini pono tënei ejahe tïpata poinë imëkïlïhtao. Ehet Saiman. Masike wewe topopalaihem tëlëpoi ejahe Saimanuja Jeisu kuptëlë. 27 Malalë Jeisu kuptëlë kolenma tëwëhalëi tïwëlënkom, wëlïham malë. Jeisu pëk tëwëtahamai wëlïham. 28 Masike tëwelamai Jeisu. Helë katïp tïkai inëlë wëlïhamoja. Kamitomoh, Jelusalem ponokomoh. Ïpëk ëtahamala eitëk. Ëpëkëhe hek ëtahamatëk, ëpeinomkom pëk malë, tïkai. 29 Helë tuwalë eitëk. Wantë helë katïh mënke kaliponotom. Ipokenma man anëpïmnom, mënketot. Malalë ipokenma man tïpeinomkom ënïlïlahnë tëweihamo, mënketot. Malalë ipokenma man tïhuhuke piukuku ënawokpamnomohnë, mënketot. 30 Malalë helë katïh mënketot. Ipokenma manu man ïpï elowepkatop konamtopkome, mënketot, tïkai Jeisu. 31 Maa, wewe ipinemï katïp wai. Lome juhmojatot. Malëla manatëi iweheuhkatpï katïp. Masike ïwohanëmatop ahpoi ëwohanëmetëotot, tïkai Jeisu ejahe. 32 Maa, hakëne ipokemnom tëlëi ejahe Jeisu akëlë ilëmëpkapotohme. 33 Masike Kalpawi po tëwëtïtïhwëhe, wewe topopalaihem pëkëna Jeisu tuwëi ejahe. Apëtunuina pëkënatpë ipokepïn tuwëi ejahe. Malalë ipëwëjinuina tïwëlën ipokepïn tuwëi ejahe, huwa. 34 Moloinë helë katïp tïkai Jeisu. Papah, mëhamoja juhmotoh pëk ëtenkapamkë, ënipohnëpïlanma mantot, tïkai. Malonme Jeisu uponpë pëk tëhetamikaitot apëinanom pohnëptohme ejahe. 35 Malalë ëhmelë, Jeisu tënei ejahe. Helë katïp Jeisu tïpojiptëi itamukomoja, istalïkomoja malë. Tïwëlënkom anïmnelep. Masike Këlaisume iwaptao, Kan nisanome iwaptao, mënëtanïmja manu, tïkaitot. 36 Malalë solatitom. Jeisu tïpokehwëi ejahe. Ekatak tïtëitot tëpelem euku ijehnatpï elïpo he esike. 37 Helë katïp tïkaitot eja. Jujanatom tamume ëwaptao ëtanïmkë, tïkaitot. 38 Malalë epoi imilikutpï tïhe ejahe, Mëhe Jujanatom Tamu katop. Mëha omi ailë tïmilikhe ejahe, Këlikijana, Lomani, Ipalu, huwa. 39 Masike helë katïp Jeisu tïpojiptëi ipokepïnïja, wewe pëkëna tuwëtpïlïja. Këlaisume ëwaptao ëtanïmkë, emna anïmkë, huwa, tïkai. 40 Masike tëihe inëlë akonoja. Kan unola kappa man? Mëklëlë katïp kulëmëpkapojatot, tïkai. 41 Ipok man kulëmëpkapotop, ipokela kuweitoponpï epetpëme esike. Lome mëi man ipokelala, tïkai. 42 Moloinë helë katïp tïkai inëlë Jeisuja. Jumïtïnuh, ïpëk itenkapamïla eikë Ëhmelë Tamume Ëwëtïtïhwë, tïkai. 43 Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Helë katïp wïkei ëja, ahpela wai. Hemalë jakëlë mëtïjai Palateisi po, tïkai. 44 Masike ankomhak tëwëtïhe. Lome ëmunimenmalëken tëwëtïhe ëhmelë lo 3 julu iwëtïtoh pona. 45 Sisi tapuhe ëmunimanuja. Malalë kamisa pepta, Kan pakolon peptatalï, ëhepolehle tëwehahkai. 46 Malonme helë katïp anumhak tïkai Jeisu. Papah, jamole apëikë, tïkai. Masike ma tïkatïhwë woi tïkaimëi inëlë itïhme. 47 Masike mëlëkom enetpo ipoh Kan tëkalëi solatitom umïtïnuja. Ahpela, ipokanme neha, tïkai. 48 Malalë ëhmelë enei imëkïtpïtomoja. Tïtëimëlïhtaowëhe tëlepatakom tuhmo tuhmoi ejahe. 49 Maa, upaphak ëhmelë Jeisu akëlënutpëtom ene pëk. Wëlïham malë istaowëhe, Kalali poinë ikuptëlë imëkïtpïtom. 50 Maa, molo eluwa. Ehet Josepi. Jujana pohnëmnanom wekï inëlë. Ipokanme inëlë, ahpepïnme, huwa. 51 Alamatija pono inëlë, Jujana patalï. Ëhmelë Tamume Kan Ëtïtop elaimane inëlë. Maa, Jeisu uhmotoh pëk pohnëptënkom ëtululuhtao uwa tïkahemïtpëlep inëlë. 52 Masike Pailatija tïtëi inëlë Jeisu pun upoi. 53 Moloinë Jeisu pun tïkïlëmëi eja. Malalë kamisake ipun tïjomtëi eja. Moloinë tëpu awatpëjak, ajak ilëmëpïtpï ënonamïlale eitopjak, ipun tënmai eja. 54 Maa, mëlëkom pëk tëwëtïhe inëlë Sapati petukwatoptao. Ëkëmnëpsik Sapati tëwëtïlëmëi. 55 Malalë Josepi kuptëlë tïtëi wëlïham, Kalali poinë Jeisu kuptëlë imëkïtpïtom, onamtop enei, ipun onamï enei, huwa. 56 Moloinë tïtëimëitot ipun pokmatoptom petukwai. Lome Sapatitao tuwenkele tëwëtïhetot Kan nimoipotom ailë.

Luki 24

1 Maa, upak Jeisu onamtoponpë pona tïtëi wëlïham ihjan wiki ëtïlëmëtop awainalïhtao. Ipun pokmatoptom, tïnipetukwatpïkom tëlëi ejahe. Malalë akëlëhe tïwëlënkom. 2 Masike tïtëtïhwëhe tëpu kïlïlïkmatoponpë tënei ejahe. 3 Masike ëkep enïjak tëwëmëmhetot enei. Lome Kumïtïnkom pun, Jeisu pun ënenelatot. 4 Masike mëk, tëpane? tïkahenmatot. Malonme ekatakëhe tëwehapëkai eluwakom hakëne. Hawem tïkai upokom. 5 Masike elamhak tëwesikomke tëhemotakai wëlïham. Helë katïp tïkai eluwakom ejahe. Ëtïkatohme ëkep enïjao ulë tëweihem mupijatëo? tïkai. 6 Uwa man talë, nawonaimë. Kalali po ikatoponpï pëh ka ëtenkapamëmëtëne? 7 Ipokemnomoja Kaliponome Imëkïtpï ekalëja ipokemnom, wewe topopalaihem pëkëna tuwëtohme ejahe, kunka. Lome ëhelowao ikohmamtïhwë mënawonaimëja, kunka, tïkaitot. 8 Masike ma ikatoponpï pëk wantak tïkaimëi wëlïham. 9 Masike onamtoponpï poinë tïtëimëitot 11 me tëweihamo tuwalonumaimëi, tïwëlënkom malë. 10 Mëha Jeisu nalë nalëpotom tuwalonumaimënanom. Melija, Maktala ponotpë. Maa, Joana. Maa, Melija, Jemisi je, akëlënkom, huwa. 11 Lome ahpe tëweihamo katïp awomikom tïpanakmai ejahe. Masike eponalahe tëwëtïhetot. 12 Malonme Pitu tëwëtanïmhe. Tuhtume tïtëi inëlë Jeisu onamtoponpë pona. Sïm tïkai inëlë enïjak enetohme. Masike ijomtëtoponpï tëneimëi eja tumemëmëi. Masike mëk, tëpane? tïkai inëlë tïtëimëlïhtao. 13 Maa, mëlëlë tawainai iweitoptao Emejasi pona hakëne inepatom tïtëi. Talanme 9 me kilomeitë Emejasi, Jelusalem pëk akëlephak. 14 Masike Jeisu lëmëptoponpë pëk tëwëtuhetot tïtëlïhtaowëhe. 15 Masike ma iwëtululuhtaowëhe ekatakëhe tïtëi Jeisu. Akëlëhe tïtëi. 16 Lome tëhenkaphetot ipëk. 17 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ëtï pëk mëtujatëo ëwëhalëkomohtao? Tawakelanma manatëi, tïkai. 18 Masike helë katïp tïkai Këlijopasi Jeisuja. Tulakanem kapa man, Jelusalem pona imëkïtpï? Ëhmelë Jelusalem po eitoponpë tuwalëla ka man? tïkai. 19 Masike ëtï pëk pa ma mïke? tïkai Jeisu eja. Uwa, Jeisu pëk, Nasale ponotpë pëk, tïkaitot. Kan Omi panakmapotponme kunehak. Awolemïla iweitop kunehak, awomi malë. Malalë kunka Kan ëhmelë kaliponotom malë, tïkaitot. 20 Lome Pailatija Jeisu ekalëne Kan pakolon peptahmatonom umïtïntomoja, emna tamutomoja, huwa, ilëmëpkapotohme. Masike wewe topopalaihem pëkëna kunuwëtot. 21 Epona emna kunehak. Isëlëjanatom pïnanïpëmëne natot emna ipëk. Maa, hemalë man ëhelowao awainaimëtop mëlëtpëmeinë, tïkaitot. 22 Malalë emna wanpïtënoma emna akëlëntom, wëlïham. Upak onamtoponpï pona nïtëmtot. 23 Lome ipun ënenelatot. Masike emnaja tumëkhetot. Ensutom emna nene, ilëmëpïla man tïkahamo, nïkatot, tïkaitot. 24 Masike emnahtalïtom nïtëm onamtoponpï pona. Wëlïham omitpë ailë tënei ejahe. Lome Jeisu ënenelatot, tïkaitot Jeisuja. 25 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Ënipohnëpïmnomoh. Kan Omi panakmapotponkom nimilikutpï ponala haponunma manatëi ëwanëkomke. 26 Towohanëmatïhwëlëken awolemïla tëwëtïtoh pona mëntëja Këlaisu kunkatot, tïkai Jeisu ejahe. 27 Masike ma tïkatïhwë ëhmelë tïpëh Kan Omi panakmapotponkom nimilikutpï tïpolepkaimëi Jeisuja Mosesi Nimilikutpï poinë. 28 Maa, ëhekuptë he tëweitoh ponalëken ëhekuptë he Jeisu nepatom. Lome mëlë pona tëwepolekalïhtaowëhe ëhekuptë helahnë Jeisu. 29 Lome Jeisu tëkuptëpoi ejahe. Emna akëlë eikë, tïkaitot. Mënikohmamja, sisi nepï, tïkaitot. Masike pakolotak tëwëmëmhe Jeisu akëlëhe tïnïktohme. 30 Masike tëwëtukuluhtaowëhe ulu tanïmhe Jeisuja. Ipëh Kanuja tëwëtutïhwë ulu takuhpomai eja upatopkome. 31 Masike ma ikatïhwë Jeisuja tuwalë tëwëtïlëmëitot. Malonme ëhenela tëwëtïlëmëi Jeisu. 32 Masike helë katïp tïkaitot ëheja. Pikat kala ka neha ëwanë këkëlë wala walam iwaptao kunmëkïkomohtao? Malalë Kan pampilan pohnëpolïhtao eja? tïkaitot. 33 Masike mëlëlë julu aptao tëwëtanïmhetot Jelusalem pona tëwëhalëimëtopkome. Masike 11 me tëweihamo ëhmomïtpë tënei ejahe. Tïwëlënkom malë tëwëhmomëmëitot. 34 Masike imëktïhwëhe helë katïp tïkai iwëhmomïtpïtom ejahe. Ahpela, Kumïtïnkom nawonaimë. Nëhenepoimë Saimanuja, tïkaitot. 35 Masike tïtëlïhtaowëhe tëweitoponpïkom tëkalëimëi ejahe. Malalë ulu akuhpomalïhtao Jeisuja tuwalë tëwëtïlëmëtoponpïkom tëkalëimëi ejahe. 36 Maa, mëlëkom pëk iwëtululuhtaowëhe istakëhe tëwehapëkai Jeisu. Ëhelepïla eitëk, tïkai Jeisu ejahe. 37 Lome elamhakënma tëwëtïhetot. Akowalïnpë natohtot Jeisu pëk. 38 Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Tohme elamhak manatëo? Malalë ëtïkatohme mëhe kala manatëo ïpëk ëwanëkomjao? tïkai. 39 Masike jamotom enetëk, ïpuputom malë. Ïu toma wai. Masike kumelekatëk. Kënetëk. Ipunumna man akowalïnpë, ijetpïlïmna, huwa. Akowalïnpë katïpïla wai, tïkai. 40 Masike ma tïkatïhwë tomotom tënepoi Jeisuja, tïpuputom malë. 41 Masike eponalahnëpitëtot, tawakenma tëwëtïlëmëkom uwap. Malalë mëk, tïkahenmatot. Masike helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Totïke manatëo? tïkai. 42 Masike ka tëkalëi ejahe tïjetpï. Malalë wanë tëkalëi ejahe. 43 Masike tëwëtukhe Jeisu inenekome. 44 Helë katïp tïkai inëlë ejahe. Ëwakëlëhehnë iwaptao ikatoponpï ailë wai. Ëhmelë ïpëk Mosesi Nimilikutpï ailë wëtïjai, wïkane. Malalë ïpëk ëhmelë Kan Omi panakmapotponkom nimilikutpï ailë wëtïjai, wïkane. Malalë ïpëk ëhmelë Ëhepatoh pampila pëkëntom ailë wëtïjai, wïkane, tïkai. 45 Moloinë Kan pampilan pohnëmnanome tïhetot Jeisuja. 46 Moloinë, helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Maa helë katïp tïmilikpoi Kanuja. Ohanëmenma Këlaisu mënëtïja katop tïmilikpoi eja. Malalë ilëmëpheinë mënawonaimëja ëhelowao ikohmamtïhwë katop. 47 Malalë ëwïpïlïtpïkom ponala ëtïtëh Kanuja ëwïpïlïtpïkom tenkapamnëhpotohme katop ekalëtëk Jelusalem po akename. Moloinë ekalëtëh kaliponotom kuptë, lo kuptë, tïkatoh milikpone, tïkai Jeisu. 48 Masike mëlëkom menetëne. 49 Masike helë tuwalë eitëk. Wenokjai Papah katoponpë wenokjai ëjahe. Masike Jelusalem popitë eitëh kawëinë anumhak ëwïpotopkom elaimame, tïkai. 50 Masike ma tïkatïhwë pakolotaowëinë tëlëitot Jeisuja Petëni pona. Mëlë po tëwaptaowëhe tëpëkatap tïkai Jeisu ipok ekalëkome. 51 Masike ipok ekalëlïhtaowëhe tïtëi inëlë kapunah, 52 Masike epona tëweitopkom tënepoi ejahe, ipok tëkalëi inëlë ejahe. Moloinë Jelusalem pona tëwëhalëimëitot. Malalë tawakenmatoh tëwëtïhe. 53 Masike Kan pakolon peptataolëken tëwëtïhetot ipokenma Kan ënekalëkepïla. Ahpela.

Johan 1

1 Maa, uhpak ëhmelë tïlïlahnë aptao Omime tëheptëhem molo kunehak. Kan akëlë kunehak, Omime tëheptëhem. Malalë Kanmehnë Omime tëheptëhem. 2 Masike ëhmelë tïlïlahnë aptao ulë inëlë Kan akëlë. 3 Malalë ëhmelë tïlïtponme inëlë. Masike ëtïkom ënïlïla man tïwëlënkom mëklëlëken ëhmelë tïlïtponme esike. 4 Malalë ulë eitop ïponeme man kaliponotom haweiponeme, ïtuwalonumananomkome. 5 Masike ëmuninao hawem mënke kaliponotom haweipoja. Malalë ënepïkala man ëmuninalïtom. 6 Malonme eluwa tënokhe Kanuja. Ehet Johan. 7 Ekalëneme Johan kunmëk, haweipotën pëk ekalëi, ipëk tïkatoponpï pona ëhmelë kaliponotom ëtïtohme. 8 Haweipotën tapek Johan, Haweipotën pëk ekalënemelëken tënokhe inëlë Kanuja. 9 Masike haweipotënuhle tumëkhe lomona ëhmelë kaliponotom haweiponeme. 10 Masike tïnïlïtpï po tëwëtïhe inëlë, lo po tëwëtïhe. Lome Mëklëja tuwalëla lo ponokom. 11 Malalë tïpatak tïtëimëilep inëlë. Lome iwekïtom isela. 12 Lome talankom ise. Masike Kan peinome ëhmelë tëpësitponkom ïne inëlë, tëhet pona tëweihamo ïne. 13 Masike tïwë malalonkom ekaktatop hapon tëwëtïhe. Akename mïu malë tëwekaktaitot kaliponotom eitop ailë, tïpït akëlë tïjumkom eitoponpëke. Malëla helë Kan umpoi ekaktatop. 14 Malonme Omime tëheptëhem tïpunpai Kanuja. Masike emna akëlë kunehak. Masike awolemïla iweitop emna kunene. Pëkënatpëlëken tïmumume Kapunalï nekaktanïhpotpï awolemïla eitop emna kunene. Pïnapophak ënetënme inëlë, Ahpelalëken, huwa. 15 Malalë helë katïp Jeisu pëk tëkalëi Johanuja. Maa, mëhekan ïnekalëtpï, juhpolon mënmëkja ëkëmnë. Ëtïlïlahnë ïwaptao mëklë kunëtïlï ïkatoponpï, kunka Johan. 16 Masike ipokenma iwesike ipok iweitop ënapëikepïla kutatëi. Pïnapophah kënekepïlahe man inëlë. 17 Kan nimoipotomlëken tïmilikhe Mosesija. Lome pïnapophak ënetse tëweitoh pëk Jeisu Këlaisulëken kutuwalonumatëne. Malalë Ahpelalëken awomi. 18 Maa, kaliponotom neneptëme man Kan. Masike tïmumume pëkënatpëlëken tïnekaktanïhpotpï, tïjum pëh kaliponotom tuwalonumane. Hemalë man tïjum akëlë. 19 Maa, helë katïp kunka Johan ënïk man? Jujanatom nenokïtpïtom katoponpë apënukume. Kan pakolon peptahmatonom tënokhe ejahe Jelusalem poinë. Lipai palïnpëtome malë tënokhe ejahe. 20 Masike helë katïp kunka awolemïla Johan ejahe. Këlaisu tapek wai, kunka. 21 Masike helë katïp kunkatot. Ënïkpa man? Ilaika ka man? kunkatot. Masike uwa, itapek wai, kunka Johan. Masike helë katïp kunkaimëhnëtot. Kan Omi panakmapotpon ka man emna nelaima? kunkatot. Masike uwa, kunka Johan. 22 Masike ënïkpa man? Emna ituwalonumak emna enokïtponkom tuwalonumaimëtohme emnaja. Ënïkme mëheheptëja? kunkatot Johanuja. 23 Masike helë katïp kunka Johan. Itënumïn po ekalëne wai. Masike Ëwumïtïnkom elaimatëk. Hapëm ehema tïtëk, Kan Omi panakmapotpon Aiseja katoponpë ailë, kunka. 24 Malonme helë katïp kunka Palasitom nenokïtpïtom. 25 Këlaisume ëwaptao, malalë Ilaikame ëwaptao, malalë Kan Omi panakmapotponme ëwaptao, kaliponotom mamëmnëpkei, kunkatot. 26 Masike helë katïp kunapënuktëo. Tunakuwaklëken amëmnëpkane wai. Lome ëhtaowëhe man tuwalëla ëweitopkom. 27 Ëkëmnë mënmëkja. Lome juhpolonme man. Malalë isapatun ënipilopkala wai ipilopkanepokela ïwesike, kunka Johan ejahe. 28 Maa, Petapala po tëwaptao, Jolan etato po, kaliponotom amëmnëpkalïhtao, ma kunka Johan. 29 Maa, mëlë katïp tïkatoponpï anumalë tëja Jeisu mëkï enene Johan. Masike helë katïp kunka Johan. Enetëk. Mëklëkan Kan ekï hapon, sikapu mumkë hapon, kaliponotom wïpïlïtpë alëne, kunka. 30 Mëhekan ïnekalëtpï, juhpolon mënmëkja ëkëmnë. Ëtïlïlahnë ïwaptao mëklë kunëtïlï, ïkatoponpï, kunka Johan. 31 Malalë wehaken mëklë ënipohnëpïlanma. Masike umëkne kaliponotom amëmnëpkai Isëlëjanatomoja iwëhenepotohme, kunka. 32 Malalë helë katïp kunka Johan. Pëtïimë katïp kapunaowëinë Ipokan Amole ïptë wenene. Akëlëlëken kunëtïlï. 33 Lome Ënipohnëpïlahnë wehaken. Masike helë katïp kunka Tunakuwah kaliponotom amëmnëpkaneme jenokïtpon, kunka Johan. Maa, Ipokan Amoleja amëmnëpkapone pona Ipokan Amole ïptë menejai. Akëlëlëken mënëtïja, kunka, tïkai Johan. 34 Masike mëlë wenene, kunka Johan. Masike ahpela Kan mumume man mëhe wïkei ipëk, kunka Johan. 35 Malonme ma tïkatoponpï anumalë Johan ekatah kunehapëka hakëne inepatom. 36 Masike Jeisu ïtë ïtë enelïhtao helë katïp kunka Johan. Enetëk, Kan ekï hapon, sikapu mumkë hapon, kunka. 37 Masike awomi panakmatïhwë Jeisu kuptëlë tïtëi inepatom, hakëne tëweihamo. 38 Masike Jeisu kunelama. Tïkuptëlë imëkïkom enene. Masike helë katïp kunka Jeisu ejahe. Ëtï he manatëo? kunka. Masike helë katïp kunkatot. Lapaih, ëitë ëwïnïkja? kunkatot. Helë katïp Lapai katop kuwomikomjao, Ëpatënuh, tïkai. 39 Masike helë katïp kunka ejahe. Aikom henetatën, kunka. Masike akëlë kunehaktot 4 julu tëwëtïhe esike. 40 Maa, mëhe Jeisu pëk Johan katoponpë panakmatpon. Antulu, Saiman Pitu akon. 41 Moloinë tokon enei kuntëm, Saiman enei. Masike helë katïp tïkai inëlë eja. Mesaja emna nene, tïkai. Helë katïp Mesaja katop Këlikijanatom omijao, Këlaisu tïkai. 42 Malonme Jeisuja tokon alëne inëlë. Masike helë katïp kunka Jeisu Saiman enetpo. Saimanme manai, Jona mumu. Malalë Sipasime manai. Pitu katop Sipasi katop tïwëlënkom omijao. Lome kuwomikomjao tëpu, tïkai. 43 Maa, mëlë anumalë Kalali pona Jeisu kuntëm. Masike Pilipi enene. Jakëlënme eikë, kunka Pilipija. 44 Petësailë pono Pilipi. Malalë mëlëlë ponokome mëha, Antulu, Pitu, huwa. 45 Masike Nataniju enei Pilipi kuntëm. Nataniju eneimëtïhwë helë katïp tïkai Pilipi eja. Ipëk Mosesi Nimilikutpï emna nene. Malalë ipëh Kan Omi panakmapotponkom nimilikutpï, tïkai. Jeisume man Nasale pono, Josepi mumu, tïkai. 46 Masike helë katïp tïkai Nataniju. Nasale po man ipokanumna, tïkai. Masike helë katïp tïkai Pilipi. Heneta ahpe ëkawakela, tïkai. 47 Masike tëja Nataniju mëkïlïhtao helë katïp kunka Jeisu. Maa, enetëkma Isëlëjanahle mëhe ahpepïn, kunka. 48 Masike helë katïp kunka Nataniju eja. Talahku ïja tuwalë man? kunka. Masike helë katïp Nataniju apënukne Jeisu. Ëwamëipalahnë Pilipi aptao oloi hapon opinë kuwene, kunka. 49 Masike helë katïp kunka Nataniju. Lapaih, Kan mumume manai, Isëlëjanatom tamume, kunka. 50 Masike helë katïp kunka Jeisu eja. Tohme jenetpolëken ma mïke. Oloi hapon opinë kuwene ïkatïhwëlëken ka ïpona mëtïlï? Mëlë ahpoi awolemïla ïweitoptom menejai, kunka. 51 Helë tuwalë eikë, ahpela wai. Talëinë kapu apuwa menejai. Malalë Kaliponome Imëkïtpï pona ensutom ïptë menejai, itëimëtopkom malë, tïkai Jeisu.

Johan 2

1 Maa, mëlë katïp Jeisu katoponpë mïjak ëhelowao ikohmamtïhwë tëwepïma pëh kalipono kunëtïlï Keina po, Kalali pono po, Jeisu je molo. 2 Masike iwepïma enei Jeisu amëipanetot, inepatom malë. 3 Malonme okï hehnë iwepïma enei imëkïtpïtom esike helë katïp kunka ije Jeisuja. Tëpelem euku nai nenat, okï nenat, kunka. 4 Masike helë katïp kunka Jeisu eja. Ëhelepïla eikë mamah, ïu hek. Epolahnë man ïwëhenepotop julu, kunka. 5 Masike helë katïp kunka ije molonkom peitotomoja. Ëtïlë he iwaptao imoitëk, kunka. 6 Maa, molo tuna enïtom 6 me, tëpu ïlïtpëtom. Jujanatom ëhemahtop enï tëpu ïlïtpëtom tïtamutpïkom katoponpë ailë iwëhemahtopkome. Talanme 80 liti tuna kunehak ikuptë, talanme 120 liti, huwa. 7 Masike helë katïp kunka Jeisu molonkom peitotomoja. Tuna enïtom uputunmatëk. Masike tuna enïtom uputunmanetot. 8 Moloinë helë katïp kunka Jeisu ejahe. Maa, upektëk, ëtuktopohmato awokpatatëk, kunka. Masike okï alënetot. 9 Masike apsik elïtïhwë mëk, kunka ëtuktopohmato tëpelem eukume tuna anuktanïpïtpë pëk. Ënïk okï helë? kunka inëlë tuwalëla tëwesike. Lome ipeitotom tuwalë. Masike tëkatak tëwepïmahem amëipane. 10 Helë katïp kunka inëlë eja. Ëhmelë kaliponotom man elïpophakan elïpoja akename. Moloinë tëwëtawokhamo mïnokpamtïhwë elïpopïn hapon ekalëjatot. Malëla manai elïpophakan mipïnanïp ëkëmnë emna awokpatohme ëja, kunka. 11 Huwa akenamehle awolemïla tëweitop enepotoponpë Jeisuja Keina po, Kalali pono po. Awolemïlanma tëweitop enepone inëlë. Masike epona tëwëtïhe inepatom. 12 Moloinë Kapïnïjan pona Jeisu kuntëm. Akëlë emna kuntëm, ije, imeitïtom, inepatom, huwa. Lome Kolelalëken emna kunïnïk molo. 13 Masike Jujanatom eitop, Isepi Epoi Kan Ïtëtoponpë Ukuktop, tëwëtïpoi. Masike Jelusalem pona Jeisu kuntëm. 14 Masike Kan pakolon peptatao kautom ekamnanom enene. Malalë sikaputom ekamnanom enene, pëtïimëtom ekamnanom malë. Malalë tahmitkom po kalakuli emtakaimaponanom enene. 15 Masike ipilëtopkom ekumne inëlë. Moloinë Kan pakolon peptataowëinë kunenoktëo, sikaputom malë, kautom, huwa. Malalë kalakuli emtakaimaponanom kalakulin alimane, ikalakulinkom ahmit pïtasisihmane, huwa. 16 Helë katïp kunka inëlë pëtïimë ekamnanomoja. Ëweknomkom alëtëkële. Ëhepekahtohme Papak pakolon ënïlïla eitëk, kunka. 17 Masike ma ikake Kan pampilan omi pëk wantah kunkaimë emna inepatom, Kan pakolon pïnwë ïweitop ïwanëpikatke, katoh pëk. 18 Malonme helë katïp kunka Jujanatom eja. Ënïk umpoi menokëmëtot? Ëtï menepoja awolemïla ëwïnehpone tuwalë emna eitohme? kunkatot. 19 Masike helë katïp Jeisu kunapënuktëo. Helë Kan pakolon umopkatïhwë ëjahe aptao ëhelowaolëken ïkohmamjai tïlëmë pëk, kunka. 20 Masike helë katïp kunka Jujanatom. 46 me kuniweina helë pakolo ïnanom helë ïlï pëk tëwaptaowëhe. Masike talahkupa mïlëmëja ëhelowaolëken ëkohmamïlïhtao? kunkatot. 21 Lome tïpun pëk ma kunka Jeisu helë pakolo tïkake. Lome ënipohnëpïlatot. 22 Lome ilëmëpheinë awonaimëtïhwë wantah kunkaimë emna, inepatom, ma ikatoponpï pëk. Masike Kan pampilan pona emna kunëtïlï, Jeisu omi pona malë. 23 Malalë Jelusalem po Jeisu aptao, Isepi Epoi Kan Ïtëtoponpë ukuktop ukukuluhtao, kole kaliponotom Jeisu ehet pona kunëtïlï awolemïla iweitoptom eneke ejahe. 24 Lome tëlekaptëi Jeisu ipëkëhe kaliponotom eitopoja tuwalë tëwesike. 25 Kaliponotom eitoh pëk tïtuwalonuma hela Jeisu kaliponotomoja, kaliponotom eitopoja tuwalënma tëwesike.

Johan 3

1 Maa, molo eluwa. Ehet Nikotimasi. Palasitom wekï inëlë Jujanatom tamu. 2 Masike koko Jeisuja tïtëi inëlë. Helë katïp tïkai inëlë. Jeisuja. Maa, Lapaih, helë tuwalë emna ëpëk. Ëpatënme manai Kan nenokïtpïme, tïkai. Ëwakëlëla Kan aptao awolemïla eitop ënïlïla manu manai, tïkai. 3 Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Maa, helë tuwalë eikë. Ahpela wai. Ekaktaimëlamë kaliponotom aptao Ëhmelë Tamume Kan Eitop ënenela mantot, tïkai. 4 Masike helë katïp tïkai Nikotimasi eja. Talahkupa tïje wetepujak nëtïlëmëja kalipono peptame tëwëtïtïhwë mïjalëlële tëwekaktaimëtohme? tïkai. 5 Masike helë katïp tëpënukhe inëlë Jeisuja. Helë tuwalë eikë. Ahpela wai. Tïtunakomkelëken tëwekaktai kaliponotom aptao Kutamukom Patak ïtëla mantot. Lome Ipokan Amolejahnë tëkaktanïhpoi aptao Kutamukom Patak mënëhalëjatot. 6 Tïpunke man kaliponotom nekaktanïhpo. Lome malëla man amolekom ekaktanïhpone, Ipokan Amole. 7 Masike mëk, kala eikë ma ïkatoponpï pëk, ëhekaktanïhpokële ïkatoponpï pëk, tïkai Jeisu. 8 Wo ka he tëweitop ailë wo mënke taun. Masike taun omi mipanakmei. Lome imëktopoja tuwalëlanma manai. Malalë itëtopoja tuwalëlanma manai. Mëlë katïh man Ipokan Amoleja kaliponotom ekaktanïptop, tïkai Jeisu. 9 Masike helë katïp tïkai Nikotimasi. Talahku mïke? tïkai. 10 Masike helë katïp tëpënukhe inëlë Jeisuja. Isëlëjanatom epane tapeh ka man? Tohme mëlëkom pëk ënipohnëpïla man? tïkai. 11 Helë tuwalë eikë, ahpela wai. Ïtuwalonu ailëlëken wïka. Malalë ïnenetpïlëken wekalëimë. Lome ïwomi ponala manai. 12 Lo ponokom eitoplëken wekalëlep. Lome ïwomi ponala manai. Masike talahkupa ïwomi pona manu mëtïja kapunalïtom pëk ekalëtïhwë ïja? 13 Kan patak ïtëlahnë man kalipono. Kaliponome Imëkïtpïlëken man Kan pata pëk tuwalë Kan pataowëinë imëkïtpïme tëwesike. 14 Malalë itënumïn po tëwaptao Mosesija ëkëi ahmit satukmatpë katïp wewe pëkëna Kaliponome Imëkïtpï ïjatot. 15 Masike talankom man ilëmëpïla epona tëwëtïtïhwë. Etïpïla ulë eitop apëhjatot. 16 Kaliponotom henma Kan esike tïmumu pëkënatpënma tëweihem tëkalëi eja. Masike talankom man utatïla epona tëwëtïtïhwëhe. Etïpïla ulë eitop apëhjatot. 17 Ëwïpïlïtpïkom pëh kuwepetpïmapojatëi kai kaliponotomohtak tïmumu ënenokïla kunehah Kan. Mëklëja anïmtopkome heh kaliponotomohtak tïmumu enokne Kan. 18 Masike tïwïpïlïtpïkom pëk ëhepetpïmapola man eponanokom. Malalëla man eponamnom. tïwïpïlïtpïkom epetpë apëhjalëkentot Kan mumu pëkënatpënma tëweihem ehet ponala tëwesikomke. 19 Helë hek iwïpïlïtpïkom pëk iwëhepetpïmapotopkom. Kaliponotomohtak isaweiponanomkom kunmëk. Lome tïhaweiponanomkom hela inamolo. Ëmauniman helëkentot sitpïlïme eitoh pëk tëwesikomke. 20 Ëhmelë sitpïlïme eitoh pëkënkom man tïhaweiponanomkom hela. Malalë haweipotënuja ïtëlatot tïwïpïlïtpïkom pëk tëtalepakom hela tëwesikomke. 21 Malalëla man ahpela eitoptom pëkënkom. Haweipotënuja mëntëjatot tëweitoponpïkom umakapotohme eja, ëtïkom he Kan eitoptom pëk tëweitoponpïkom enepotohme, tïkai Jeisu Nikotimasija. 22 Moloinë Julija lon pona kunmëkëmë Jeisu emna malë, inepatom. Tïhulepsik emna akëlë kunehak molo. Malalë kaliponotom amëmnëpkane inëlë. 23 Malalë kaliponotom amëmnëpka pëk Johan kunehak Inan po, Seilim ekatao hapon, kole tuna molo esike. Masike epona kaliponotom kunëhalë ëtamëmnëpkapoi. 24 Ëtaputopjak apululahnë Johan. 25 Masike mala iwaptao kunë kunëtapënma Jujanatom Johan nepatom malë ekolokaimëtoh pëk. 26 Masike Johanuja itëimëtïhwëhe helë katïp kunkatot eja. Lapaih, ëkatoponpï pëk tuwalë eikë, ëwakëlë ken kunehak Jolan etato po ëwaptao. Kaliponotom amëmnëpka pëk man. Masike ëhmelë kaliponotom mëntëja eja, kunkatot. 27 Masike helë katïp Johan kunapënuktëo. Kapunalïlïja tëmaminumnehpotoh pëklëken man kalipono, kunka. 28 Ïwomi mipanakmatëne, Këlaisu tapek wai, wïkane. Malalë imëktop uwap enokïtpïlëken wai, wïkane. 29 Maa, tïpïnme tëwëtïhem pëk tëwepïmahem mëktïhwë tawake mënëtïja elaimatpon. Malalë wai tïpït pëk imëkïtpï elaimatpon katïp. Masike tawake wëtïlïnmei. 30 Masike uhpolo ëtïkepïla mënëtïja inëlë. Malalëla wai uhpolo ëtïlïla, kunka Johan ejahe. 31 Maa, ëhmelë uhpolonme man kawëinë imëkïtpï. Malëla man lo pono. Lo ponokom eitoh pëk tuwalëlëken man. Lome Kan pataowëinë imëkïtpï man ëhmelë uhpolo. 32 Masike tïneme pëk mënekalëja. Malalë tïnipanakma pëk mënekalëja. Lome awomi ponala man kaliponotom. 33 Lome ahpela man Kan mënkapoja awomi apësitponkom epona tëweitopkom enepoke. 34 Kan Omilëken ekalëja Kan nenokïtpï. Apsiklëken tomole ënekalëla kunehah Kan eja. 35 Tïmumu henma man Kan. Masike ëhmelë tamume ïne inëlë. 36 Masike talankom man imumu pona, etïpïla ulë eitop apëhjatot. Lome ulë etïpïla tëweitopkom ënïpola man eponamnom. Kan asikalun ënapëikepïlalëhken man malalonkom.

Johan 4

1 Malonme Johan ahpoi kole tïnepatom ïja Jeisu, kanë panakmane Jeisu. Malalë kole mënamëmnëpke Palasitom katoponpë panakmane Jeisu. 2 Ënamëmnëpkalahe Jeisu. Inepatomojalëken hek tëmëmnëpkaitot. 3 Masike Julija poinë Jeisu kunekïlïma Kalali pona tïtëimëtohme. 4 Masike Samelija polo emna kunëhalëimë. 5 Masike Samelija pono pona emna kunepoleka, Sika pona. Mëlë pëk mëjela lo Jakopi nepekatïtpï, tïmumuluja Josepija, inekalë. 6 Malalë tuna enï molo Jakopi nawatpï. Masike tïkephe Jeisu kunehak akëlephak tïtëtonpïke. Masike tuna enï etpi po kunewakam. Talanme ankomhah kunehak. 7 Malonme wëlïi, Samelijana, kunmëk tuna upekhe. Masike helë katïp tïkai Jeisu eja, kuwokpak, tïkai. 8 Maa, mëlë akenamepsik inepatom kunëhalë, emna kunëhalë, ëutëna tëpïhem epekatse. 9 Masike helë katïp tïkai Samelijana wëlïi eja. Jujaname manai. Takatohme kuwokpak mïka Samelijana wëlïsinuja? Samelijanatom pëkëlanma man Jujanatom, tïkai. 10 Masike helë katïp tëpënukhe inëlë Jeisuja. Kan nekalë pëk ënipohnëpïla manai. Malalë kuwokpak ikatpïlïja tuwalëla manai. Tuwalë ëwaptao, ëmëpitë heh kuwokpak, mïka manu eja. Malonme tuna ulë tëweihem ekalë manu ëja, tïkai. 11 Masike helë katïp tïkai wëlïi. Tamoh, upektopomnanma manai. Malalë iloptaowënma man tuna. Masike tënon pa mekalëja tuna ulë tëweihem? 12 Emna tamutpë uhpolo ka man, Jakopi uhpolo? Helë tuna awatpon kunehak. Malalë helë elïne inëlë. Malalë helëke tïpeinom opkane, tëknom malë, tïkai. 13 Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Helë tuna elïtponkom mënetajepjalëken. 14 Lome tïwëlën tuna ïwinë. Masike ïnekalëtpï elïtponkom man etajepïla mïhjalë. Lonailë umëhkepïpïn katïh mënëtïja ïnekalëtpï elïtponkomjao etïpïla ulë iweitopkom ïponeme, tïkai. 15 Masike helë katïp tïkai wëlïi Jeisuja. Tamoh, mëlë tuna ekalëk etajepïla ïweitohme. Malalë helë tuna upekhe umëkëmëla ïweitohme, tïkai. 16 Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Ïtëkële. Ëmnelum amëipata. Enepta Talëna, tïkai. 17 Masike helë katïp tïkai wëlïi. Ïmnelumïmna wai, tïkai. Masike ahpela mïka, tïkai Jeisu, ïmnelumïmna wai, mïka. 18 Lome 5 me man ëmnelumïnpïtom. Malalë hemalëlo man ëmnelumela. Masike ahpelalë ma mïka, tïkai Jeisu. 19 Masike helë katïp tïkai wëlïi. Tamoh, Kan Omi panakmaponeme manai iwalë, tïkai. 20 Moloinë helë katïp tïkaimëhehnë inëlë Jeisuja. Helë ïpï po emna tamutpëtom Kan pona tëweitopkom enepone. Lome Jelusalem polëken Kan pona tëweitopkom enepoja kaliponotom mïketëi, tïkai. 21 Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Helë tuwalë eikë, tasih. Wantë helë ïpï po Papak pona tëweitopkom ënenepola man kaliponotom. Malalë Jelusalem po ënenepola mantot. 22 Ëneponanmakomoja tuwalëlanma manatëi. Malëla nai emna Jujanatome. Emna neponanmalïja emna tuwalë Jujaname kaliponotom anïmne esike. 23 Lome wantëlëpsikïla helë katïp Kan pona tëweitopkom enepoja ahpemnom. Hemalë helë katïh mënëtïjatot. Ahpelalëkentot ipok Papak ekalëlïhtao. Malalë man amolekom ipoh Kan ekalëja. Mëlë katïp tëpona tëponanokom eitop ene henma man Papak. 24 Papak man amoleme. Masike Ahpelalëken epona tëweitopkom eneponanome aptao ipok. Malalë amolekomoja ipoh Kan tëkalëi aptao ipok, tïkai Jeisu. 25 Masike helë katïp tïkai wëlïi eja. Helë tuwalë wai. Mesaja mënmëkja, Këlaisume kaliponotom neheptëtpï. Masike tumëktïhwë ëhmelë mënipanakmapoja kujahe, tïkai. 26 Masike helë katïp tïkai Jeisu wëlïsija. Inëlëlënmamë wai, tïkai. 27 Masike ma ikatïhwë emna kunmëkëmë, inepatom. Masike mëk, kunka emna wëlïi malë wala walam iweitoh pëk. Lome ëtï he man? Kala emna wëlïsija. Malalë ëtïkatohme wëlïi malë wala walam meha, kala emna eja. 28 Masike tuna enï nëmëne wëlïi ëutëna tïtëimëtohme. Malonme helë katïp tïkai inëlë eluwakomoja. 29 Aikom eluwa enei, tïkai. Ëhmelë ïweitoponpï panakmapo ïja. Talanme Këlaisu mëklë, tïkai. 30 Masike ëutëinë kunmëktot Jeisuja. 31 Maa, eluwakom pëk wëlïi ïtëimëtïhwë helë katïp kunka emna, inepatom, eja. Ëpatënuh, ëtuhkët, kunka emna. 32 Lome helë katïp kunka emnaja. Totike wai tuwalëla ëweitopkomke, kunka. 33 Masike helë katïp kunka emna, inepatom, ëheja. Ënïk nopa? kunka emna. 34 Masike helë katïp kunka Jeisu emnaja. Jot katïh man jenokïtpon nisano moitop ïja. Malalë emaminumtop polepkatop ïja. 35 Masike 4 mehnë nunuwë enahtïhwëlëken tëpïhem momtom nëtïlï, kala eitëk. Tuwalë eitëk. Tëpïhamo hapon enetëk. Hemalë man imomtopkom hapon nëtïlï akpilamïtpï katïp iwesikomke. 36 Masike epetpï apëhja imomïtponkom. Etïpïla ulë tïnimomïtpïkom hapon eitop ïpojatot. Masike ëtakëlë tawake mënëtïja epïmatponkom, imomïtponkom malë. 37 Masike ahpela mënëtïja kalipono katoponpë, talan mënepïme, lome tïwëlën mënimomja, ikatoponpï. 38 Emaminumïla ëweitoponpïkom pona kuwenoktëne imomtohme ëjahe. Tïwëlënkom kunemaminum epïmatponkom katïp. Masike emaminumtoponpïkom mimomjatëi, kunka Jeisu emnaja. 39 Masike kole Samelijanatom, mëlë ëutë ponokom, Jeisu pona kunëtïlï, wëlïi katoponpë panakmatpolëken, ëhmelë iweitoponpï panakmapo ïja, ikatoponpï panakmatpo. 40 Masike Jeisuja tumëkïthwëhe helë katïp kunkatot eja. Emna akëlëpitë eikë, kunkatot. Masike hakëne kunikohmam akëlëhe. 41 Masike kolehnë epona kunëtïlï awomi panakmatïhwë hemele. 42 Malonme helë katïp kunkatot wëlïsija. Maa, epona emna nëtïlï ëwomi panakmatpolëken. Lome awomi tïpanakmai emnaja esike iweitopoja tuwalë emna nëtïlï. Ahpelanma, Këlaisu mëhe, ëhmelë kaliponotom anïmne, kunkatot. 43 Masike hakëne awainatïhwë mëlë poinë emna kunekïlïma Kalali pona. 44 Helë katïp kunka Jeisu. Kan Omi panakmapone hela man ipatalïtom, kunka. 45 Maa, Kalali po Jeisu ëtïlëmëtïhwë ise kunëtïlï Kalali ponokom Jelusalem po iweitoponpïtom eneke ejahe, Jujanatom ëtuktoh pona tïtïhwëhe. 46 Masike Keina pona, Kalali pono pona, kunepoleka Jeisu. Mëlë po tëpelem eukume tuna anuktanïmne. Maa, molo itamukom peito. Imumu wamela Kapïnïjan po. 47 Masike Julija poinë Jeisu numëk, Kalali pona, kanë panakmatpo Jeisuja kunmëk. Tëkëlë Jeisu alë he kunehak wame tïmumu ïlëmëi. Tïlëmëhpoi imumu. 48 Masike helë katïp kunka Jeisu eja. Awolemïla ïwepohnëhpotoptom ënenela ëwaptao, malalë awolemïla ïweitoptom ënenela ëwaptao, ïponala manu mëtïjai, kunka. 49 Masike helë katïp kunkaimëhnë itamukom peito. Tamoh, mëhkë jakëlë ïmumu mënilëmëpja, kunka. 50 Masike helë katïp kunka Jeisu eja. Ïtëkële, ilëmëpïla man ëmumu, kunka. Masike Jeisu omi pona kunëtïlï inëlë. Masike tïpatah kuntëimë. 51 Lome tïtëimëlïhtao ipeitotomoja tïlapëi inëlë. Ilëmëpïla man ëmumu, tïkaitot. 52 Masike helë katïp tïkai inëlë ejahe. Ëtï julu aptao wame nëtïlï? tïkai. Uwa, kokone, 1 julu aptao, ijepëmëla nëtïlï, tïkaitot. 53 Masike tuwalë tëwëtïhe wamepïnïtpë jum. Mëlëlë julu aptao, ïtëkële, ilëmëpïla man ëmumu, Jeisu katpëtaolë wame ïmumu nëtïlï, tïkai. Masike Jeisu pona tëwëtïhe inëlë, ëhmelë ipakolontalïtom malë. 54 Huwa 2 me awolemïla Jeisu eitoponpë Kalali po, Julija poinë tumëktïhwë.

Johan 5

1 Moloinë tïwëlën Jujanatom Ëtuktop ukuktop kunëtïpo Jelusalem po. Masike Jelusalem pona Jeisu kuntëimë. 2 Molo Jelusalem po tuna apulutpë Sikapu Eta pole. Ëutë apulu eta eheptëtoh mëlë. Ipalu omijao eheptëtop Petesetë Tuna apulutpë etpitao 5 me ëhmomtop. 3 Mëlëkomtao kole wamemnom, mëhakom, ënetëmnom, ïtë ïtëmnom akï akïpïtpïtom, huwa. Tuntulamtot tuna kulëm kulëm katop elaima pëk. 4 Umëhkepïla ensu, Kan nenokïtpï, tuna kulëm kulëm kapoi. Masike wame tëwëtïlëmëi akename tunakuwak iwëmëïtpï kulëm kulëm tuna kalïhtao. 5 Maa, molo istaowëhe eluwa kunehak. Uhpak wamela inëlë. 38 me tïweinai wamelalëken. 6 Masike mëklë enelïhtao tuwalë Jeisu kunëtïlï. Uhpakënma wamela inëlë, tïkai. Masike helë katïp kunka Jeisu eja. Wame ëtïlëmë hela ka man? kunka. 7 Masike helë katïp Jeisu apënukne wamepïn. Tamoh, apëtomanemna mïhen wai. Masike kulëm kulëm tuna kalïhtao amëmnëpkanemna mïhen wai. Masike tunakuwak ïtëlëhtaolep tïwëlënlëken ïwaponke, kunka. 8 Masike helë katïp kunka Jeisu eja. Ëtanïmkë. Ëwetat umemkële, ïtë ïtëkële, kunka. 9 Masike ma ikalïhtao wame kunëtïlëmë inëlë. Tëtat umemëmëne, kuntë kuntëm, huwa. Sapati aptao ma kunëtïlï. 10 Masike helë katïp kunka Jujanatom wame Jeisu nïlëmëtpïlïja. Hemalë Sapati. Masike Mosesi Nimilikutpï ailëla manai, ëwetan malë malëjai, kunkatot. 11 Masike helë katïp kunapënuktëo inëlë. Ëwetat umemkë, ïtë ïtëkële, wame jïlëmëtpon katoponpë ailë wai, kunka. 12 Masike ënïk ma nïka ëja, ëwetat umemkë, ïtë ïtëkële nïka, kunkatot. 13 Lome wame tïlëmëtponuja tuwalëla wamepïnïtpë kunehak, uhpak tëwekïlïmaimëi Jeisu esike, kolankomohtailë. 14 Maa, ëkëmnëpsik mëklëlë eneimënemë Jeisu Kan pakolon peptatao. Masike helë katïp kunka Jeisu eja. Maa, tuwalë eikë. Ipoh kuwïlëmë. Masike ewïpïlïptëimëla eikë wamela ëweitoponpï ahpoi mapëhjai malalë hemele, kunka. 15 Masike Jeisu ekataowëinë kunekïlïma Jeisu neha wame jïlëmëtpon kai Jujanatomoja. 16 Masike Jeisu ohanëmane Jujanatom. Ilëmëpka helep kunehaktot Sapatïtao awolemïla tëweitop enepotoponpë pëk. 17 Masike helë katïp kunka Jeisu ejahe. Emaminumkepïlahnë man Papak. Masike malalë wai jemaminumjailëken, kunka. 18 Masike uhmo henma kunëtïlïtot hemele ma ikake. Sapati ailë tïmoihamo ënimojila inëlë, kunkatot Jeisu pëk. Malalë Tïjume Kan eheptëke Kan katïm nëtïpo, kunka Jujanatom. 19 Masike helë katïp kunka Jeisu ejahe. Helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Tëwëlëlëken awolemïla tëweitop ënenepola man Kan mumu. Papakoja tëweitop enepotoponpë katïplëken awolemïla tëweitop enepoja imumu. 20 Tïmumu henma man Papak. Masike ëhmelë tëweitoh pëk ënenepokepïla man tïmumuluja. Malalë awolemïla ïweitoptom enepotoponpë ahpojantom mënenepoja Papak ïja, mëk, ëkatopkome hemele. 21 Masike Papakoja ilëmëpheinë kaliponotom Onanïpkaimëtoponpë katïp awonanïpkaimë he tëweitoptom awonanïpkaimëja imumu. Ulënokome Papak nïlëmëtpïtom katïp ulënokome mënïjatëo. 22 Malalë kaliponotom eitoponpë pëk ënipohnëpïla man Papak. Ipohnëmnanomkome tïmumu ïne inëlë. 23 Ma tïmumu ïne tïmumu moipotohme kaliponotomoja tïmoitop katïp ejahe. Masike Kan mumu ënimojimnom man Papak ënimojila, jenokïtpon ënimojila. 24 Masike tuwalë eitëk. Ahpela wai. Talankom etïpïla ulë eitop apëhja jenokïtpon pona tëwëtïtïhwëhe, ïwomi panakmatïhwë ejahe. Tïwïpïlïtpïkom pëk ëhepetpïmapola man malalonkom. Masike tïlomohamomela mënëtïlëmëjatot ulënokome tëwëtïlëmëtopkome. 25 Malalë helë tuwalë eitëk. Ahpela wai, kunkaimëhnë Jeisu. Wantëlëpsikïla Kan mumu omi panakme ilëmëpïtpïtom. Masike ulë mënëtïlëmëja awomi panakmatponkom. 26 Ulë eitopohmatome man Papak. Malalë tïkatïplë ulë eitopohmatome tïmumu ïne. 27 Malalë awolemïla tïmumu ïne Kan kaliponotom wïpïlïtpë pohnëmneme iweitohme, Kaliponome Imëkïtpïme iwesike. 28 Masike mëk, kala eitëk ma ïkatoponpï pëk. Wantëlëpsih Kaliponome Imëkïtpï omi panakme ëhmelë onamïtpïtom. 29 Masike tonamtoponpïkomjaowëinë mënekaktaimëjatot. Ipokankom mënawonaimëja etïpïla ulë tëweitopkome. Malalë ipokemnom, mënawonaimëja Kan asikalun awolemïpïn apëitohme ejahe. 30 Lome ïulëlë tapek ma wïkei. Ïnipanakmatpï ailëlëken kalipono wïpïlïtpë wipohnëpjai Masike Ahpelalëken man ïnipohnëpïtpïtom. Mëlë katïp wai tïlï he ïweitop ënimojila ïwesike. Tïlï he Papak eitoplëken wimojai, jenokïtpon tïlï he eitop. 31 Ïulëlëken ipok ëhekalëla wai. Talanme ahpe man tïpëklë tëwëhekalëhem. 32 Masike imepïn ïpëk jekalëja. Tuwalë wai mëklë ahpelanma man ïpëk inekalë. 33 Ïpëk uponanom menoktëne Johanuja. Ahpela ïpëk inekalëtpï ejahe. 34 Lome ahpela jekalënanom helaleh wai. Johan pëk ma wïka ëwanïmïhe he ïwesikelëken. 35 Lampu katïp Johan kunehak pulam tïkahem katïp. Masike tïhulepsik tawake mëtïpotëne inisaweipotpïtome. 36 Lome ahpela jekalëponeme man awolemïla ïweitoptom. Ahpela jekalëtop Johanuja ahpoi man jekalëpoja mëlëkom. Mëlëkom wïne Papakoja jemaminumnehpotom nama ka he ïwesike. Masike Papak nenokïtpïme jekalëpoja mëlëkom. 37 Malalë Papak, jenokïtpon, ahpela jekalëne. Lome ënipanakmaptëkome man awomi. Malalë Papak ënenelahnë manatëi. 38 Malalë ëwaowëlahe man awomi, inenokïtpï ponala ëwesikomke, kunka. 39 Moloinë helë katïp kunkaimëhnë Jeisu. Kan pampilan ënenekepïla manatëi etïpïla ulë ëweitopkom pëk ëtuwalonumakom he ëwesikomke. Masike ïpëk mënekalëja Kan pampilan. 40 Lome ïja umëkï helanma manatëi ulë ëweitopkom ïpoi. 41 Kaliponotomoja awolemïla ëhekalëpola wai, 42 ëweitopkomoja tuwalë ïwesike. Kan he eitopomna manatëi. 43 Papak ehetjao umëkne. Lome ïhela mehatëken. Malëla tëhetjaolëken tïwëlën mëktïhwë aptao isenma manu manatëi. 44 Masike apëipola man ïwomi ëjahe kaliponotomojalëken ipok ëwekalëkom he ëwesikomke. Lome pëkënatpë tëweihemïja, Kanuja, ipok ëwekalëkom hela manatëi. 45 Masike Papakoja ipokela ëwekalënanomkome ïpohnëpïla eitëk. Mosesi hek ipokela ëwekalëjatëo. Mëklë nimilikutpï ponaleh manatëi. 46 Lome ahpela Mosesi Nimilikutpï tïkai ëwaptaowëhe malalë manu mïketëi ïpëk, ïpëk tïmilikhe ejahnë esike. 47 Lome inimilikutpï ponala ëwesikomke ïponala manatëi malalë, kunka Jeisu ejahe.

Johan 6

1 Moloinë ikutpë etato pona, Kalali etato pona, Jeisu kuntëimë. Mëlë tuna ehet akon Taipilijësi. 2 Masike kolenma kaliponotom kunëhalë ikuptëlë awolemïla iweitop tënei ejahe esike wame tïwë tïwë tïnilëhkamo ïlëmëlïhtao eja. 3 Malonme ïpï pona Jeisu kunëhanuk. Ïpï po kunewakam emna malë, inepatom malë. 4 Molo emna aptao Isepi Epoi Kan Ïtëtoponpë Ukuktop kunëtïpo. 5 Malonme helep helep kunka Jeisu. Kolenma kaliponotom enene tëja imëkïkomohtao. Masike helë katïp kunka inëlë Pilipija. Ëitëpa kole pelele hepekatja manu mëham ewehtohme kuja? kunka. 6 Pilipi ukuku helëken ma kunka. Tïlï he tëweitopoja tuwalë kunehak. 7 Masike helë katïp kunapënuk Pilipi. Uwanma, kunka. 200 tenali pëk pelele epekahtïhwë ipëkëlehnë manu man apsikïnmalëken ëhmelë ewehtopkom, kunka. 8 Malonme helë katïp kunka eja inepa, Antulu, Saiman Pitu akon. 9 Talë man mule tulukom. 5 me pelele, polok akon malë ekejutpï. Malalë 2 ka jakinlëken ewinë. Lome ipëkëlenma man kolankom ewehtohme, kunka. 10 Masike helë katïp kunka Jeisu emnaja. Eluwakom ëwakamnehpotëk, kunka. Kolenma paja molo. Masike kunewakamtot. Talanme 5000 me kunehak eluwakomlëhken. 11 Moloinë pelele apëine Jeisu. Pelele pëk ipok manai tïkatïhwë Kanuja, emnaja, tïnepatomoja, kunekampo ewakamïtpïtomoja. Malalë ka ekampone. Masike tëpëknaimëitot ëtukutpo. 12 Malonme iwëtuhkeptïhwëhe helë katïp kunka Jeisu emnaja, tïnepatomoja. Ëhmelë kuwëtuktoponpïkom akojinpë anïmtëk ëhekeimala iweitohme, kunka. 13 Masike 12 me pïlasi emna kunalïptë polok akon malë ekejutpï akojinpëke, emna ëtuktoponpë akojinpëke. 14 Masike helë katïp kunka eluwakom, iwëtukutpïtom, awolemïla Jeisu eitop eneke tëjahe. Ahpela Kan Omi panakmapone mëhe. Kaliponotomohtak mënmëkja katoponpë mëhe, kunkatot. 15 Masike awolemïla kunëtïlïtot tïtamukome Jeisu ïlï helep. Masike ma iweitopkom enetpo ïpïhtah kuntëimë inëlë pëkëna. 16 Malonme walunak iwëtïtïhwë ikutpë etpitak emna kuntëimë, inepatomlëken. 17 Kanawajak emna ëtïlëmëtïhwë etatopona emna kuntëm Kapïnïjan pona. Masike emna kunikohmam emna eklëtïlïhtao. Malalë umëkïlahnë Jeisu kunehak emnaja. 18 Malonme awolemïlanma sipalu kunëtïlï taun tamuke. 19 Talanme 4 kilomeitëlëken emna kuneklët, talanme 5 me. Masike sokolom sokolom emna kalïhtao Jeisu emna kunene tuna polo imëkïlïhtao. Masike kanawa ekatak imëkïlïhtao elamhakënma emna kunëtïlï. 20 Masike helë katïp kunka emnaja. Ïu wai, elamna eitëk, kunka. 21 Masike tawakenma emna kunëtïlëmë kanawajak iwëtïtïhwë. Masike tïnëlë etpitak emna kunëtïlï, ïtë he emna eitop etpitak. 22 Maa, etato pona emna ekïlïmaimëtoponpë anumalë tuna etpitah kaliponotom kunemeklep. Emna Ïtëtoponpë tuwalë kunehaktot. Malalë emna akëlë ekïlïmaimëla Jeisu eitop tuwalë. Masike molohnë Jeisu natohtot pëkënatpëlëken emna kanawa esike, kanawamna Jeisu esike, huwa. 23 Tïwëlënkom kanawalëken molo, Taipilijësi poinë imëkïtpïtom kanawa. Upaphakëpsik ikanawakom pelele ëktoponpë pëk emnaja mëjela, ipok manai Jeisu katoponpë pëk pelele pëk. 24 Lome Jeisumna, malalë emnamna inepatomomna, enetpo kanawailë kunëhalëtot Kapïnïjan pona Jeisu upihe. 25 Masike Kalali etato po Jeisu eneimënetot. Masike helë katïp kunkatot eja. Lapaih, talahkupa Talëna mumëk? kunkatot. 26 Masike helë katïp kunapënuktëo Jeisu. Helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Awolemïla ïweitoponpïtom eneke jupila manatëi. Pelele ëktoponpëkelëken kupïjatëi tëpëknaimëi ëwesikomke ëtukutpo, kunka. 27 Masike ëwotkom tïnëlë tïmatahem pëk emaminumïla eitëk. Helë ëwotkom pëk hek ëwemaminumtëk, mïhja imatala tëweihem pëk, etïpïla ulë ëweitopkom ïpotoh pëk. Mëklëke Kaliponome Imëkïtpï ëwopetëo, mëklë man jeumakpenma Kan katoponpëme tëwesike, kunka. 28 Masike helë katïp kunkatot. Tala emna nëtïja Kan maminumtoh pëk emna eitohme? kunkatot. 29 Masike helë katïp kunapënuktëo Jeisu. Helë Kan maminumtoh pëk wïkei ëjahe, inenokïtpï pona ëweitopkom pëk, kunka. 30 Masike helë katïp kunkaimëhnëtot eja. Ëtï menepoja emnaja ëpona emna ëtïtohme? Ëtï mïja awolemïla eitohme. 31 Itënumïn po emna tamutpëtom aptao mana ëknetot, mënke Mosesi nimilikutpï. Kapunao imëkïtpï pelele hapon apëinetot, tïkai, kunkatot. 32 Masike helë katïp kunka Jeisu ejahe. Helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Mosesi tapeh kunehah kapunao imëkïtpï pelele hapon ekalëtpon. Lome pelele ahpepïn, kapunalïtpë, ekalëja manu papak ëjahe. 33 Mëklë man Kan pelelen haponme kapunao imëkïtpï. Mëklë man kaliponotom ulë ïponeme, kunka. 34 Masike helë katïp kunkatot eja. Emna Umïtïnuh. Mëlë pelele ënekalëkepïla eikë emnaja, kunkatot. 35 Masike helë katïp kunka Jeisu ejahe. Ïu pelele hapon. Ulë eitop ïponeme wai. Masike apëjepïla mënëtïja ïja imëkïtpïtom. Malalë etajepëmëla mënëtïja ïponanokom. 36 Lome ïwomitpï ailë manatëi. Kenejatëilep. Lome ïponalahnë manatëi, wïkane. 37 Lome Kan nenehpotpïtomlëken mënemekja ïja. Masike ïja iwemekutpïtom ënenokëmëlanma wai. 38 Kapunaowëinë umëkne tïlï he ïweitop ïhela. Tïlï he jenokïtpon eitop ïhe hek umëkne. 39 Helë tïlï he Papak eitop, jenokïtpon eitop. Ïja tïnenehpotpïtom utatï helanma inëlë. Ëhmelë awonanïpkaimëpo he man ïja ëhmelë enahtoh po. 40 Malalë helëhnë tïlï he jenokïtpon eitop. Etïpïla ulë ëhmelë tïmumu enetponkom henma inëlë, tïmumu pona iwesikom henma. Malalë malalonkom wawonanïpkaimëjai ëhmelë enahtoh po, kunka, Jeisu. 41 Masike ipokela Jeisu pëk Jujanatom kunëtulu ëheja, ïu pelele hapon, kapunaowëinë imëkïtpï wai ikatoponpï pëk. 42 Masike helë katïp kunkatot. Josepi mumu tapeh ka mëhe, Jeisu tapek? Ijum tuwalë kutatëi, ije malë. Masike takatohmepa kapunaowëinë imëkïtpï wai nïke? kunkatot. 43 Masike helë katïp kunapënuktëo Jeisu. Ëheja ëtulula eitëk. 44 Ïja emekula man kaliponotom, ënenehpolahe Papak aptao, jenokïtpon aptao. Masike ïja iwemekutpïtom wawonanïpkaimëjai ëhmelë enahtoh po. 45 Helë katïh mënke Kan Omi panakmapotponkom nimilikutpï. Ëhmelë mënepapoja Kan, mënke. Masike Papak pëk ekalë panakmatponkom mënemekja ïja Papak pëk ipohnëptïhwë tëjahe. 46 Lome kaliponotom neneptëme man Papak. Kan ekataowëinë Imëkïtpïlëken Papak enene. 47 Masike tuwalë eitëk. Ahpela wai. Talankom ïpona etïpïla ulë tëweitopkom apëhja. 48 Ïu pelele hapon. Ulë eitop ïponeme wai. 49 Mana ëknelep ëtamutpïkom itënumïn po tëwaptaowëhe. Lome ëhmelë kunilomotot. 50 Lome helë pelele hapon, kapunaowëinë imëkïtpï, ëkutponkom man ilomola. 51 Ïu pelele hapon, ulë tëweihem, kapunaowëinë imëkïtpï. Masike helë pelele hapon ëkutponkom man etïpïla ulë mënëtïja. Ïpun man pelele haponme ïnekalëme. Wëhekalëjai ulë ëhmelë kaliponotom eitohme, kunka. 52 Masike kunë kunëtapënma Jujanatom ëheme. Talahku tïpun ekalëja manu ikotkome? kunkatot. 53 Masike helë katïp kunka Jeisu ejahe. Helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Kaliponome Imëkïtpï pun ënëla ëwaptaowëhe, malalë imïu ënelïla ëwaptaowëhe ulëla manatëi. 54 Lome ïpun ëtponkom man, malalë ïmïu elïtponkom man etïpïla ulë mënëtïja. Malalë wawonanïpkaimëjaitot ëhmelë enahtoh po. 55 Tëhem katïh man ïpun. Malalë okï katïh man ïmïu. 56 Masike jaowë man ïpun ëtponkom, ïmïu elïtponkom, huwa. Malalë wai aowëhe. 57 Papak, ulë tëweihem, jenokne. Malalë apëtunkepïla wai Papak umpoi. Malalë man jëtponkom, jumpoi ulë mënëtïjatot. 58 Ïu wai pelele haponme kapunaowëinë imëkïtpï. Mana ëkne ëtamutpïkom. Malalë kunilomotot. Malëla man helë pelele hapon ëkutponkom etïpïla ulë mënëtïjatot, kunka. 59 Huwa kunka Jeisu Kapïnïjan po tëwaptao, Jujanatom ëhmomtoptao kaliponotom epalïhtao eja. 60 Masike ma Jeisu katïhwë helë katïp kunka kole inepatom ëheja. Ipanakmapolanma awomi. Masike ënïkïhku awomi panakme? kunkatot. 61 Lome towomi pëk iwëtulukom tuwalë kunehak Jeisu tïloptao. Masike helë katïp kunka emnaja. Mëhelekaptëjatëo ka ïwomi pëk? 62 Ma ëwaptaowëhe ta mïketëo manu tïpatah kapunah Kaliponome Imëkïtpï ïtëimë enetpo? 63 Maa, Ipokan Amole man etïpïla eitop ïneme, kaliponotom kajalin tapek. Malalë man ïwomi, amoleme man ulë eitop ïponeme. 64 Lome ëhehtao manatëi. Masike talankom man ïponala, kunka Jeisu ejahe, uhpak tëponala tëweihamo tuwalë tëwesike. Malalë tëkalëne tuwalë kunehak. 65 Masike helë katïp kunkaimëhnë inëlë. Maa, helë katïp wïka ëjahe, ïja emekula man kaliponotom ënenehpolahe Papak aptao, wïka, kunka. 66 Masike ma ikake kole inepatpïtom akëlë hela kunëtïlëmë. Tëweitopkomlë pona kunëtïlëmëtot. 67 Masike helë katïp kunka Jeisu emnaja, 12 me tëweihamoja. Ëmëlamkom ken, mekïlïmetëo ka malalë? kunka. 68 Masike helë katïp kunapënuk Saiman Pitu. Jumïtïnuh. Ënïkïjapa emna nïtëja? Ëmëlëken towomile, etïpïla ulë eitoh pëk tuwalonumatopohpe. 69 Ëpona nai emna. Ahpela nïkei emna ëpëk, Këlaisu manai Kan mumu, ulë tëweihem mumu, kunka. 70 Masike helë katïp kunka Jeisu emnaja. 12 me tëweihamome ïnisanopïtpïtom tapeh ka manatëo? Lome pëkënatpë ëhtalïkom man jolohke talïhe, kunka. 71 Jululesi Isakalati pëk ma kunka, Saiman mumu pëk, mëklë tëkalëneme esike, 12 me tëweihamo wekï.

Johan 7

1 Maa, mëlëtpëmeinë Kalali pololëken Jeisu kuntë kuntëm. Julija polo ïtëla kunëtïlëmë tuhmo he Jujanatom esike. 2 Malonme Jujanatom Ëtuktop ukuktop akon kunëtïpo, Pakolopsiktao Ëtuktop Ukuktop. Masike wapu ale haponke tëwepakoloptëitot mëlë ukuktohme ejahe. 3 Masike helë katïp kunka Jeisu meitïtom eja. Ïtëkële Julija pona. Awolemïla ëweitoptom enepota ënepatomoja. 4 Wotao awolemïla tëweitop ënïlïla man kalipono awolemïla tëweitoh pëh kaliponotom tuwalonuma he tëwaptao. Masike awolemïla ëwaptao ëhenepota lo kuptë tëweihamoja, 5 kunka imeitïtom eponala tëwesikome. 6 Masike helë katïp kunka Jeisu ejahe. Uwa, ïwëhenepotop julu ëtïlïlahnë man. Malëla manatëi mëhalëjatëilëken. 7 Ëhelalahe kaliponotom. Lome ïhelanmatot sitpïlïme iweitopkom pëk ekalëneme ïwesike. 8 Masike ëhalëtëk ëtuktoh pona. Helë ëtuktoh pona ïtëlahnë wai ïwëhenepotop ëtïlïlahnë esike, kunka. 9 Masike ma tïkatïhwë Kalali popitë kunehak. 10 Lome tïmeitïtom ëhalëtïhwë ëtuktoh pona kuntëm. Lome tëmene hapon kuntëm tënela kaliponotom eitohme. 11 Masike Jeisu upine Jujanatom Ëtuktop ukukuluhtao ejahe. Tëpane? kunkatot. 12 Masike awolemïla kunë kunëtapënma kaliponotom ëheme Jeisu pëk. Ipokenma man, kunka talankom Jeisu pëk. Lome uwa, kaliponotom euhnëmneme man, kunka tïwëlënkom. 13 Lome talïhnao ipëh kala kunehaktot Jujanatom tamutom uno tëwesikomke. 14 Malonme Ëtuktop ukuktop ëtïtïhwë Kan pakolon peptatak Jeisu kuntëm kaliponotom epai. 15 Masike mëk, kunka Jujanatom. Tala kunituwalonuta? Ëhepalalep kunehak, kunkatot. 16 Masike helë katïp kunka Jeisu ejahe. Ïwëhepatoponpïtom tapek man ïnekalëme. Jenokïtpon nepatoptomlëken hek. 17 Masike helë katïh mënke Kan moji he tëweihamo tïlï he iweitoh moji he tëwesikomke. Kan nekalëpo ekalëja mëhe, mënketot ïpëk. Tïnekalë ënekalëla, mënketot, huwa. 18 Awolemïla ëtïlï helëken man tïnekalëtomlëken ekalëne. Lome tënokïtpon awolemïla ïpo he tëweihem omi man ahpela. Ipokela eitopomna man malalon. 19 Kan nimoipotom ekalëne Mosesi ëjahe. Lome inimoipotom ënimojila manatëi. Ëtïkatohme juhmo henma manatëo? kunka. 20 Masike helë katïp Jeisu apënuknetot. Jolohke talïhe manai. Ënïkne ëwuhmo he? kunkatot. 21 Masike helë katïp kunka Jeisu ejahe. Pëkënatpëlëken awolemïla ïweitop enepotïhwë ïja mëk, mïkatëne. 22 Ëwaluh pitpïkom pïkëlëtponme man Mosesi. Lome Mosesi umpojela mëlë, kutamutpïkom umpoi hek. Masike Sapati ailë ëpeinomkom aluh pitpë mipkëlëjatëi. 23 Mosesi Nimilikutpï ënakupjaka hela ëwesikomke ëpeinomkom aluh pitpë mipkëlëjatëi Sapati ailë. Masike ëtïkatohmepa jeile manatëo Sapati ailë kalipono ipok ïlëmëtoponpë pëk ïja? 24 Masike ipokela tïwëlënkom ënipohnëpïla eitëk iweitopohle tuwalëla ëwaptaowëhe. Tuwalë ëwëtïtïhwëhelëken hek ipohëptëktot, kunka. 25 Masike helë katïp kunka Jelusalem ponokom. Uhmo he kutamukom eitop tapeh ka mëhe? 26 Ipanakmatëk, elamnanma inëlë. Malalë awomi ënapënanïpkalanmatot. Talanme Këlaisu natot kutamukom ipëk. 27 Lome mëklë pata tuwalë kutatëi. Malëla Këlaisu. Ëhtëinë numëk? mënke kaliponotom tuwalëlanma tëwesikomke, kunkatot. 28 Masike helë katïp kunka Jeisu, anumhak, kaliponotom epalïhtao Kan pakolon peptatao. Ïja tuwalë manatëi. Jumpojela umëkne. Malalë ahpepïnme man jenokïtpon, tuwalëla ëweitopkom. 29 Lome Mëklëja tuwalë wai, ekatalïme ïwesike, jenokïtponme iwesike, huwa, kunka. 30 Masike Jeisu apësi he kunehaktot. Lome ënimelekala kunehaktot apëitop julu ëtïlïlahnë esike. 31 Malalë kole kaliponotom epona kunëtïlï. Helë katïp kunkatot. Këlaisu mëktïhwë mëklë ahpoi awolemïla tëweitop enepojahnë ka? kunkatot Jeisu pëk. 32 Masike Jeisu pëk ma kaliponotom katoponpë panakmane Palasitom. Masike sikëututom enokne Palasitom, Kan pakolon peptahmatonom malë, Jeisu apëihe. 33 Masike helë katïp kunka Jeisu ejahe. Talëpitëlëken wai ëhtaowëhe. Moloinë jenokïtpon pona Wïtëimëjai. 34 Masike kupijatëilep. Lome jeneimëla manatëi. Malalë ïpona itëtohpolanma manatëi, kunka. 35 Masike helë katïp kunka Jujanatom ëhemelëken. Tënapa nïtëja ëneneimëla kuweitopkome? Tïwë tïwë towomilamohtah kah nïtëja, iwëtakpapïtpïtomoja, ëneneimëla kuweitopkome? Talanme tïwë tïwë towomilamo epa he man. 36 Malalë tala sipohnëpjatëo awomitpï, kupijatëilep, lome jeneimëla manatëi. Malalë ïpona itëtohpolanma manatëi, nïka kohek, kunkatot. 37 Moloinë Ëtuktop ukuktop apënatop kunawaina. Masike mëlëlëtao awolemïla ukuktoh pëk kunehaktot apënatohme esike. Masike mëlëlëtao helë katïp kunka Jeisu, anumhak, tëwëtanïmtïhwë. Ënïk netajep? Mëhkë ïja ëwëtawoktohme. 38 Helë katïh mënke Kan pampilan ïponanotom pëk. Iwetepukomjaowëinë tuna, ulë eitop, mëneheleme, mënke Kan pampilan, 39 kunka Jeisu Ipokan Amole pëk, tëponanotom napësitpï pëk. Lome Ipokan Amole ënekalëlahnë kapunak ïtëimëlahnë Jeisu esike, awolemïla ëtïlïlahnë esike. 40 Masike helë katïp kunka kaliponotom ma ikatïhwë. Ahpela, Kan Omi panakmapone mëhe, kunkatot. 41 Malalë helë katïp kunka tïwëlënkom. Këlaisu mëhe, kunkatot. Lome helë katïp kunka tïwëlënkom. Kalali poinë umëkïla man Këlaisu. 42 Helë katïp kala kane Kan pampilan? Teipë palïnpëme man Këlaisu kala kane? Malalë Petëlehem poinë, Teipë patatpë poinë mënmëkja kala kane? kunkatot. 43 Masike ëhehtao inipohnëptopkom kunëtïlï Jeisu pëk. 44 Malalë talankom Jeisu apësi he kunehak. Lome ënimelekala kunehaktot. 45 Masike Kan pakolon peptahmatonomoja kuntëimë sikëututom, Palasitomoja, huwa. Masike helë katïp kunkatot sikëututomoja. Tohme ënenepïla mehatëo? kunkatot. 46 Masike helë katïp sikëututom kunapënuktëo. Mëklë omi katïpïlanma man kaliponotom omi, kunkatot. 47 Masike helë katïp kunka Palasitom ejahe. Mëheuhnëhpotëo ka eja? 48 Epona ka Jujanatom tamutom nëtïlï? Uwanma. Malalë Palasitom, epona ka nëtïlïtot? Uwanma. 49 Mosesi Nimilikutpï pëk tuwalëmnomlëken man epona. Masike Kanuja ipokela mënëtïpojatot, kunkatot. 50 Malonme helë katïp kunka Nikotimasi, koko Jeisuja itëtpï. Palasitom wekï kunehak. 51 Helë katïh mënke kunimojikom, kalipono ënipohnëpïla eitëk awomi ënipanakmalahnë aptao. Malalë ëhmelë iweitoh pëk tuwalë ëtïtëk akename, mënke, kunka. 52 Masike helë katïp kunkatot eja. Malalë Kalali ponomehnë ka man? Pampila enek. Kalali poinë Kan Omi panakmapone mënmëkja, kalanma man, kunkatot. 53 Masike ma tïkatïhwëhe tïpakolonkomtah kunëhalëimëtot.

Johan 8

1 Moloinë ïpï pona, Alipi pona, Jeisu kuntëm. 2 Malonme kokopsik iwëtïtïhwë Kan pakolon peptatah kuntëimë. Masike kole kaliponotom kunmëk eja. Masike tëwakamtïhwë kunepatëo. 3 Malonme wëlïi enemne mëha eja, Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkom, Palasitom, huwa. Tïwëlën mïnelum pëk iwaptao wëlïi apëinetot. 4 Masike tïlamnakëhe wëlïi ïnetot. Malonme helë katïp kunkatot Jeisuja. Ëpatënuh, tïwëlën mïnelum pëkënme mëhe. Tïpawana akëlë iwaptao emna napëi. 5 Masike helë katïh mënke Mosesi Nimilikutpï helë pëh kunimojikome. Malalon tëpuke uhmotëk, mënke. Masike tala mïke? 6 kunkatot Jeisu ukukhe, Jeisu omi ipokela ekalë he tëwesikomke. Masike tëhehmu po Jeisu kunëtïlï tomoke lo miliktohme eja. 7 Masike mïjalë mëlëlë katïp kunkaimëhnëtot eja. Masike tëwëtanïmëmëtïhwë helë katïp kunka ejahe. Ënïk iwïpïlïtpïlïmïnmene? Malalonlëken tëpuke mënuhmoja akename, kunka. 8 Masike ma tïkatïhwë mïjalë tëhehmu po kunëtïlëmëmë lo milikëmëtohmemë tomoke. 9 Masike awomi panakmatïhwë ejahe pëkënenme kunëhalëimëtot. Akename tamusimankom kunëhalëimë, tëkëlënkom wejin ahpoi tëwejinkamo. Ëhmelë kunëhalëimë. Masike Jeisulëken kunëtïlëmë molo. Malalë molohnë wëlïi. 10 Masike tëwëtanïmëmëtïhwë wëlïlëken enene Jeisu. Masike helë katïp kunka eja. Tasih, Tëpane ipokela ëwekalëtponkom? Ekalënemna ka mëtïlëmë? kunka. 11 Ïhï, Jumïtïnuh. Ekalënemna wëtïlëmë, kunka wëlïi eja. Masike helë katïp kunka Jeisu wëlïsija. Malalëla wai, ipokela ëwekalëla wai. Masike ïtëkële. Talëinë ewïpïlïptëimëla eikë, kunka eja. 12 Moloinë helë katïp kunka Jeisu iwëhmomïtpïtomoja. Ïu kaliponotom haweipone. Masike ëmuninailë ïtë ïtëlanma man jakëlëntom. Iweitopkom wisaweipojai, kunka. 13 Masike helë katïp kunka Palasitom eja. Ahpenma manai, ëmëlëlëken mëhekalëjai, kunkatot. 14 Masike helë katïp kunapënuktëo Jeisu. Ïhï Wëhekalëjai. Lome ahpela man ïwëhekalëtop, ïpataowëinë ïmëktoponpï tuwalë ïwesike. Malalë mïja ïtëimëtoh pëk tuwalë wai. Lome mëlë poinë ïmëktoponpï tuwalëla manatëi. Malalë mïja ïtëimëtopoja tuwalëlanma. 15 Kaliponotom eitop ailëlëken ëtïkom pëk mipohnëpjatëi. Malëla wai kaliponotom pëk ënipohnëpïla. 16 Lome ipëkëhe tïpohnëphe ïja aptao Ahpelalëken manu mënëtïja ïnipohnëpïtpï. Mëlë katïp wai pëkënalëla ïwesike. Jakëlë man Papak, jenokïtpon. 17 Helë katïh mënke ënimojikom Mosesi Nimilikutpï. Ahpela mïketëi ekalënanom omi pëk hakëne iwaptaowëhe, mënke. 18 Masike hakëne emna, ïu tëwëhekalëhem. Maa, Papak, ïpëk ekalëneme, huwa, kunka Jeisu. 19 Masike helë katïp kunkatot eja. Tëpane ëjum? kunkatot. Masike helë katïp kunapënuktëo Jeisu. Uwa, ïja tuwalëla manatëi. Malalë Papakoja tuwalëla. Ïja tuwalë ëwaptaowëhe Papakoja tuwalë manu manatëi malalë, kunka. 20 Mëlë katïp kunka Jeisu Kan kalakulin enïtom aklamatopjao, Kan pakolon peptatao, kaliponotom epa pëk tëwaptao. Lome ënimelekalatot apëitop julu ëtïlïlahnë esike. 21 Moloinë helë katïp kunkaimëhnë Jeisu. Maa, wïtëjai. Masike kupijatëi. Lome ëwïpïlïtpïkomohpe ëwaptaowëhehnë ëlëmëpjatëi. Masike ïja ïtëtohpolanma manatëi, kunka. 22 Masike helë katïp kunka Jujanatom ëheja. Tala nïke? Nëtuhmoja kat inëlëlë, ïja ïtëtohpolanma manatëi mënke kohek? kunkatot. 23 Masike helë katïp kunka Jeisu ejahe. Opinënkom manatëi. Malëla wai kawëno wai. Lo ponokomelëken manatëi. Malëla wai talon tapek. 24 Masike ëwïpïlïtpïkomohpe ëwaptaowëhehnë ëlëmëpjatëi, wïka. Ëwïpïlïtpïkom alimaneme ïweitoh ponala ëwaptaowëhe ëwïpïlïtpïkomohpe ëwaptaowëhehnë ëlëmëpjatëi, kunka. 25 Masike helë katïp kunkatot eja. Ënïkpa man? kunkatot. Masike helë katïp kunka Jeisu. Uwa, mëklëlë wai uhpak iwëheheptëtpï. 26 Kole ëpëkëhe ïnipohnëpïtpïtom ka heleh wai ëjahe. Lome kala wai. Jenokïtpon man ahpepïnme. Masike inekalë wipanakmapojai kaliponotomoja, kunka. 27 Lome Kujumkom pëk ma ikatopoja ënipohnëpïlatot. 28 Masike helë katïp kunka Jeisu ejahe. Tahmit pëh Kaliponome Imëkïtpï hatukmatïhwë ëjahe aptao mëklëme kupohnëpjatëo. Malalë tumpojela kunehak, mïketëi ïpëk. Tëpatoponpï ailë tïjumïja kunekalë, mïketëi. 29 Jakëlë man jenokïtpon. Ïnomtala man Papak tëumakpelëken ïwesike, moitë ïwesike, kunka. 30 Masike ma ikake kole kaliponotom epona kunëtïlï. 31 Masike helë katïp kunka Jeisu Jujanatomoja, tëpona iwëtïlïtpïtomoja. Ïwomi ponalëhken ëwaptaowëhe ahpela manatëi ïnepatome. 32 Malalë ahpela eitoptom tuwalë mëtïjatëi. Masike ahpela eitoptom tuwalë ëwëtïlïkomke ënipeitomtëkomonpï ënimojila mëtïlëmëjatëi, kunka. 33 Masike helë katïp kunkatot eja. Apalaham palïnpëtome emna. Masike Uhpaklë tïwëlënkom peitomela emna. Masike takatohme ma mïka, ënipeitomtëkomonpï ënimojila mëtïlëmëjatëi mïka? kunkatot. 34 Masike helë katïp kunapënuktëo Jeisu. Helë tuwalë eitëk. Ahpela wai Talan ewïpïlïptëtïhwë sitpïlïme eitoh peitome man. 35 Malalë etïpïla tïnipeitomtëkom pakolontao ëtïlïla man ipeito. Lome imumulëken man etïpïla ipakolontao. 36 Masike ënipeitomtëkom ënimojila ëwïlëmëpotïhwëhe Kan mumuluja aptao ënipeitomtëkomonpï ënimojila mëtïlëmëjatëi mïhjalë. 37 Apalaham palïnpëtome ëweitopkomoja tuwalë wai. Lome juhmo henma manatëi ïwomi pona ëtïlï hela ëwesikomke. 38 Ïnenetpïtom pëklëken wekalëimëjai Papak akëlë ïwaptao ïnenetpïtom. Malalë manatëi imoitëk ëjumkom katop mimoijatëi, kunka. 39 Masike helë katïp kunkatot Jeisuja. Apalaham man emna tamume, kunkatot. Masike helë katïp kunka Jeisu ejahe. Apalaham pajamonpëtome ëwaptaowëhe ikatïpïnpï ëwemaminumjatëi manu. 40 Ahpela eitoptomlëken wekalë ënipanakmakome, Kan nekalëtpï ïja. Lome juhmo henma manatëi. Malëla Apalaham kunehak. 41 Ëjumkom eitop katïplë man ëweitopkom, kunka. Masike helë katïp kunkatot eja. Kole tïjumkamo tapek nai emna. Pëkënatpëlëken emna jum, Kanlëken, kunkatot. 42 Masike helë katïp kunka Jeisu ejahe. Ëjumkome Kan aptao ïhe manu manatëi, ekataowëinë imëkïtpïme ïwesike. Jumpojela umëkne, mëklë hek jenokne. 43 Masike ëtïkatohme ïwomi pëk ënipohnëpïla manatëo? Uwa ïwomi ënipanakmalanma ëwesikomke. 44 Ëjumkome man jolok tamu. Masike sitpïlïme eitoptom pëk iwëtamëtkatop katïplë man ëwëtamëtkatopkom. Malalë uhpaklë, ëhmelë tïlïlïhtao, uhmotënme kunehak. Malalë ahpela eitop helalëken inëlë ahpela eitopomna tëwesike. Masike ahpenma man tumpoilë ahpanme tëwesike. Malalë ahpankom jume inëlë. 45 Ahpelanma ïnekalëtpï ëjahe. Lome ïwomi ponalanma manatëi. 46 Ënïk sitpïlïme eitoh pëk jekalëja? Uwanma, iwïpïlïtpïlïmna ïwesike. Masike ëtïkatohme ïwomi ponala manatëo ahpela eitoptom ekalëlïhtao ïja? 47 Kan peinom Kan Omi panakme. Lome Kan Omi ënipanakmala manatëi ipeinomela ëwesikomke, kunka. 48 Masike helë katïp kunka Jujanatom eja. Ahpela manatëi kala ka man emnaja Samelijana manai, jolohke talïhem, emna kalïhtao? kunkatot. 49 Masike helë katïp kunapënuktëo Jeisu. Jolohke talïhela wai. Papak wimoijai. Lome kupojiptëjatëi. 50 Awolemïla ëhekalëpola wai. Lome Kan man awolemïla jekalëpoja. Masike kupohnëpjatëo Kan. 51 Helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Etïpïla ilëmëpïla man ïwomi moinanom, kunka. 52 Masike helë katïp kunka Jujanatom eja. Tuwalë emna nëtïlï ëpëk, jolohke talïhe manai. Uhpak Apalaham kunilëmëp. Malalë Kan Omi panakmapotponkom kunilomo. Lome mïkei etïpïla ilëmëpïla man ïwomi moinanom, mïkei kohek. 53 Emna tamutpë ahpoi ka man, Apalaham ahpoi? Apalaham kunilëmëp. Malalë Kan Omi panakmapotponkom kunilomo. Masike talan katïh mepohnëpja? kunkatot. 54 Masike helë katïp kunapënuktëo Jeisu. Awolemïla ëhekalëpo helëken ïwaptao tëipalëmelëken man ïwëhekalëtop. Lome Papak man awolemïla jïponeme, emna neponanma ëkatopkom. 55 Lome Kanuja tuwalëlanma manatëi. Malëla wai, Kanuja tuwalë wai. Tuwalëla wai tïkai ïwaptao ahpe manu wai ëkatïpïhe. Lome wai Mëklëja tuwalë. Malalë awomi wimoijai. 56 Tawakenma Apalaham kunehak lomona ïmëktoh pohnëpïke. Jenetpon katïp kunehak. Masike tawake kunehak, kunka. 57 Masike helë katïp kunka Jujanatom eja. 50 melahnë man ëwejin. Masike talahkupa Apalaham menene? kunkatot. 58 Masike helë katïp kunka Jeisu ejahe. Helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Uhpaklë toma wai ekaktalahnë Apalaham aptao, kunka. 59 Masike tëputom anïmnetot Jeisu uhmotohme. Lome Jeisu kunëtonam. Moloinë istailëhe Kan pakolon peptataowëinë kunekaktaimë.

Johan 9

1 Malonme tïtë tïtëlïhtao ënetëpïn enene Jeisu. Mëhjeleinë ënetëla inëlë tïje wetepujao tëwaptao. 2 Masike helë katïp kunka inepatom eja. Ëpatënuh, ënïk wïpïlïtpë umpoi ënetëla kunekakta, inëlë, maa ijum, ije, tënon? kunkatot. 3 Masike helë katïp kunapënuktëo Jeisu. Uwa, tïwïpïlïtpï umpojela. Malalë tïjum wïpïlïtpë umpojela, tïje wïpïlïtpë umpojela, huwa. Mala man Kan awolemïla eitop enepotohme ïja ipëk. 4 Jenokïtpon maminumtoh pëklëken wai tawainailëken. Koko iwëtïtoh man mëjela. Masike emaminumtohpola kaliponotom mënëtïja. 5 Lo po iwaptaowëhnë lo ponokom haweiponeme wai, kunka. 6 Masike ma tïkatïhwë iktu kunka lomona. Moloinë iktu tïkatoponpïke kulisame ïne. Moloinë ënetëpïn eu epuhne kulisake. 7 Ma tïkatïhwë helë katïp kunka Jeisu eja. Ïtëkële tuna apulutpë pona. Sailowam pona ëtulowata, kunka. Helë katïp Sailowam katop kuwomikomjao, tënokhe katop. Masike ëtulowai kuntëm. Ëkëmnëpsik kunmëkëmë ënetse. 8 Masike helë katïp kunka ekatalïkom, malalë ënetëlahnë iwaptao enetponkom. Këmjalïptëtëk ikatpï tapeh kapaleh mëhe? Mon iwesitpï tapek? kunkatot. 9 Masike inëlë, kunka talankom. Lome uwa, kunka tïwëlënkom, ikatïp tëweihemlëken mëhe, kunkatot. Lome ïu wai, kunka inëlë. 10 Masike helë katïp kunkatot eja. Talahku ënetse mëtïlï? kunkatot. 11 Masike helë katïp kunapënuktëo. Uwa, Jeisume kaliponotom neheptëtpï jeput kulisake. Moloinë ïtëk nïka, tuna apulutpë pona. Sailowam pona ëtulowata, nïka. Malalë wëtulowa. Masike ënetse wëtïlï, kunka. 12 Masike helë katïp kunkatot eja. Tëpane inëlë? kunkatot. Lome tuwalëla wai, kunka ejahe. 13 Masike Palasitomoja ënetëpïnïtpë alënetot. 14 Sapati ailë ënetëpïn epuhne Jeisu kulisake, ënetse kunïlï, huwa. 15 Masike mëlëlë katïp kunka Palasitom eja. Tala ënetse mëtïlï? kunkatot. Masike helë katïp kunapënuktëo. Uwa, kulisake jeput. Moloinë ïwetulowatïhwë ënetse wëtïlï, kunka. 16 Masike helë katïp kunka talankom, Palasitom. Kan nenokïtpï tapek mëklë, Sapati ailë tïmoihamo ënimojilamë man, kunkatot. Lome uwa, kunka tïwëlënkom. Talahku mëlë katïp awolemïla eitoptom ïja kalipono, iwewïpïlïptëtpï? kunkatot. Masike ëhekatïpïla iwepohnëptopkom kunehak. 17 Masike helë katïp kunkatot ënetëpïnïtpëja. Ta mïke ipëk, ënetse ëwïpotpon pëk? kunkatot. Uwa, Kan Omi panakmaponeme man, kunka. 18 Lome ahpe natot Jujanatom ënetse iwëtïtoponpï pëk. Uhpaklë ënetse natohtot ipëk. Masike ënetëpïnïtpë jum amëipanetot, ije malë. 19 Masike imëktïhwëhe helë katïp kunkatot ejahe. Ëmumu tapeh ka mëhe? Ënetëla kunekakta mïkatëne ipëk. Masike talahku ënetsene? kunkatot. 20 Masike helë katïp kunapënuktëo. Ïhï, tuwalë nai emna. Emna mumkë mëhe. Malalë ënetëla kunekakta. 21 Lome ënetse iwëtïtoponpï pëk tuwalëlanma emna. Malalë ënetse tïlïtponuja tuwalëlanma emna, kunkaleptot. Masike kaitëkpa eja, ekalëpotëkële eja, mulemelamë man, kunkatot. 22 Mëlë katïp kunka ijum, ije malë, Jujanatom uno tëwesikomke, helë katïp tïkai Jujanatom esike, Këlaisume ineheptëtpïkom henoktëi kuwëhmomtopkomtaowëinë, tïkai. 23 Masike ma kunka ijum, ije malë, kaitëkpa eja, ekalëpotëkële eja, mulemelamë man, kunkatot. 24 Masike mïjalëlële ënetëpïnïtpë amëipanetot. Helë katïp kunkatot eja. Ipoh Kanlëken ekalëk. Iwewïpïlïptëtpïmelëken man mëhe tuwalë nai emna, kunkatot Jeisu pëk. 25 Masike helë katïp kunapënuktëo. Talanme iwewïpïlïptëtpïme man. Talanme uwa. Tuwalëla wai. Helëlëken tuwalënma wai. Ënetëla jekaktane. Lome hemalë ënetse wai, kunka. 26 Masike mïjalë kunkatot eja. Tala ëwïlï? Tala ënetse ëwïlï inëlë? kunkatot. 27 Masike helë katïp kunapënuktëo? Wekalënma toma ëjahe. Panakmatëla kapa manatëo? Ëtïkatohmenma mïjalë ipanakmaimë henma manatëo? Inepatome ëtïlï he ka manatëo? kunka. 28 Masike ënetëpïnïtpë pojiptënetot. Uwa, ëmë hek inepame manai. Malëla nai emna. Mosesi nepatomelëken emna. 29 Helë tuwalë nai emna. Mosesija Kan kunawomita. Lome Mëklëja tuwalëla nai emna. Ëhtëinë kunmëk? Tuwalëlanma nai emna, kunkatot. 30 Masike helë katïp kunka ënetëpïnïtpë ejahe. Awolemïla eitop helë. Masike ënetse jïlï. Ëitënon inëlë, tuwalëla manatëi. 31 Helë tuwalë kutatëi. Tëja tëwewïpïlïptëhamo ëtulu ënipanakmala man Kan. Lome tëpona tëweitop enepone Ëtulu panakme Kan tïmoineme iwaptao. 32 Lo ïtoponpë poinë hemalë eitoh pona ënetëla iwekaktatpï ënetse ïtoh pëk ënipanakmalanma kutatëi. 33 Masike Kan nenokïtpï tapekme iwaptao awolemïla manu man, kunka. 34 Masike helë katïp kunkatot eja. Kole tïjumkem manai. Emnahku kaleh mepe? kunkatot. Malonme ma tïkatïhwëhe ënetëpïnïtpë enokëmënetot. 35 Masike enokëmëtoponpï panakmane Jeisu. Masike ënetëpïnïtpë eneimëtïhwë helë katïp kunka Jeisu eja. Kan mumu pona ka man? kunka. 36 Masike helë katïp kunka inëlë. Jumïtïnuh, ënïkne epona ïwëtïtohme, kunka. 37 Masike helë katïp kunka Jeisu eja. Menejai toma, ëwakëlë toma man wala walam, kunka. 38 Masike Jumïtïnuh, ëpona wai, kunka. Masike ma tïkatïhwë Jeisu pona tëweitop enepone. 39 Malonme helë katïp kunka Jeisu. Kaliponotom pohnëmneme lomona umëkne. Masike ënetse ënetëmnom wïjai. Malalë ënetse tëweihamo ënetëla wïjai, huwa, kunka. 40 Masike helë katïp kunka ekatalïkom, Palasitom, eja man awomi panakmatïhwë. Ënetëmnome kane emna? kunkatot. 41 Masike helë katïp kunka Jeisu ejahe. Ënetëmnom katïp ëwaptaowëhe iwïpïlïtpïlïmna manu manatëi. Lome ënetse emna tïkai ëwesikomke ëwïpïlïtpïkomohpe manatëi, kunka.

Johan 10

1 Moloinë helë katïp kunka Jeisu. Maa, helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Sikapu ëmëmtop ailëla enïkomjak mënëmëmja tëmenamo. Tïwëlën ailë mënëmëmja sikapu pëk emenumhe. 2 Malëla Sikapuhmato. Ëmëmtop ailëlëken mënëmëmja. 3 Masike iwëmëmtohme sikapu ëmëmtop apuwaimëja ëmëmtop elahe. Malalë tïhmatonomkom omi panakme sikaputom. Masike ehetkom ailëlëken tëknom amëipe inëlë. Masike mënalëjatëo. 4 Malalë tëknom alëlïhtao ihmatonomkomoja aptao akename mënëtïja akenaptënanomkome. Masike tïhmatonomkom kuptëlë mënëhalëja sikaputom, awomi tuwalë tëwesikomke. 5 Lome tuwalëla tëweitopkom kuptëlë ëhalëla mantot. Mënepejalëkentot malalon uno, awomi tuwalëlanma tëwesikomke, kunka. 6 Mëlë katïp tëkalëhem hapon ekalëne Jeisu ejahe. Lome inekalë pëk ënipohnëpïla kunehaktot. 7 Masike mïjalë helë katïp kunkaimëhnë Jeisu ejahe. Helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Ïu wai sikapu ëmëmtop apulu. 8 Lome tëmenamomelëken ëhmelë jakename iwesitpïtom kunehak. Masike awomikom ënipanakmala sikaputom kunehak. 9 Ïu wai sikapu ëmëmtop apulu. Masike jailë tëwëmëmhamo wanïmjai. Moloinë mënekaktaimëjatot tïnepïkom pona tëwëhalëimëtopkome. Malalë mënmëkëmëjatot tëwëmëmëmëtopkome. 10 Malëla man tëmenamo, emenumhelëken mënmëkja. Malalë sikaputom uhmo helëken mantot, enatkahe he mantot, huwa. Malëla wai. Ulë iweitopkome umëkne, ulë pëtuku iweitopkome. 11 Sikapuhmato ipokan wai. Masike tëknom pïnwë tëwesike mënëhlëmëpkapoja Sikapuhmato ipokan. 12 Malëla man Sikapuhmato peitomelep tëweihem. tëknomela sikaputom esike mënepejalëken totï pëh kaikui mëkï enetpo. Ihmatonomkomela tëwesike sikaputom nëmëja. Masike sikapu apëhja kaikui, mënakpamnehpojatëo, huwa. 13 Mënepeja inëlë Sikapuhmato peitomeleh man, sikapu pëk ëhelekaptëla man. 14 Lome Sikapuhmato ipokan wai. Jeknomoja tuwalë wai. Malalë jeknom ïja tuwalë. 15 Mëlëlë katïp ïja tuwalë man Papak. Malalë Papakoja tuwalë wai. Malalë sikaputom emtakaime wëhlëmëpkapojai. 16 Lome molohnë man jeknom akon tïwëlënkomohnë. Masike mëkja enepï he wai. Masike ïwomi panakmetot. Malonme tïkenalëken mënëtïjatot. Malalë pëkënatpë ihmatonomkom mënëtïja, huwa. 17 Masike ïhenma man Papak ïlëmëptohme ïwëhekalëke. Lome ïwonaimëjai. 18 Ïlëmëpkapola man kaliponotom tëwëlë. Wëhlëmëpkapojailëken hek ïulëlë. Mëlë katïh man ïweitop. Wëhlëmëpkapojai. Malalë ïwonaimëjai, huwa. Mëlë katïp awolemïla ïweitop ekalëne Papak, kunka. 19 Masike ma ikake mïjalë ëhekatïpïla Jujanatom epohnëptop kunëtïlï. 20 Masike helë katïp kunka kole Jujanatom. Jolohke talïhe man mëhe. Masike iwepohnëptopomna man mëhe. Tohme awomi mipanakmetëi? kunkatot. 21 Lome helë katïp kunka tïwëlënkom. Uwa, jolohke talïhem omi katïpïlanma man awomi. Ënetse ënetëpïn ïlëmëja ka jolohke talïhem? kunkatot. 22 Moloinë Jujanatom Ëtuktop ukuktop akon kunëtïlï Jelusalem po, Kanuja Tëkalëhem Ahmit Ïlëmëtoponpë Ëtuktop Ukuktop. Mala kunëtïlï ahalamatën ëtïlëmëtïhwë. 23 Masike Kan pakolon peptatao kuntë kuntëm Jeisu, Saloman ëmëmtoptao. 24 Malonme Jeisu ekatak Jujanatom kunëhmom. Helë katïp kunkatot Jeisuja. Tïhule ka emna menume? Këlaisume ëwaptao kaikë emnaja, kunkatot. 25 Masike helë katïp kunka Jeisu ejahe. Wïkane toma ëjahe. Lome ïwomi ponala manatëi. Lome Papak ehetjao awolemïla ïnïlïtom jekalëpoja. 26 Lome ïponala manatëi jeknomela ëwesikomke. Ma wïka ëjahe. 27 Jeknom ïwomi panakme. Malalë jeknom tuwalë wai. Malalë ïkuptëlë mënë mënëhalëjatot, huwa. 28 Masike etïpïla ulë wïjaitot. Masike ilëmëpïla mënëtïjatot mïhjalë. Malalë jemnaowëinë ënïkïlïlanma man tïwëlënkom. 29 Ïja ekalëtponkome man Papak. Ëhmelë uhpolonme man. Masike emjaowëinë ënïkïlïlanma man tïwëlënkom malalë. 30 Pëkënatpë emna eitop, ïweitop, Papak eitop, huwa, kunka. 31 Masike mïjalë tëputom anïmne Jujanatom Jeisu uhmotohme. 32 Masike helë katïp kunka Jeisu ejahe. Kole ipokenma Papak nïpotome wenepo ëjahe. Masike tënon epetpëme kuhmojatëo tëpuke? kunka. 33 Masike helë katïp Jeisu apënuknetot. Uwa, ipok ënïlïtom pëk ëwuhmola nai emna. Ipokela Kan ekalëtoh pëklëken emna ëwuhmojai tëpuke. Eluwamelëken manai. Lome Kan katïh manai, kunkatot. 34 Masike helë katïp kunka Jeisu. Helë katïp kala kane ënimojikom, Mosesi Nimilikutpï? Kan katïp tëweihamome manatëi kunka Kan, mënke Mosesi Nimilikutpï. 35 Kan katïp tëweihamome manatëi kunka Kan towomi apësitponkomoja. Malalë ëtakupjakapïnme man Kan pampilan omi. 36 Kan nimenkatpï wai. Malalë lomona inenokïtpï wai. Masike ëtïkatohme ipokela Kan mekalëja mïkatëo ïja Kan mumume wai ïkatoh pëk? 37 Kan nïpotom ënïlïla ïwaptao ïponala eitëk. 38 Lome inïpotom tïhe ïja aptao ïpona eitëk mëlëkom ïtoponpë pëk ïja, ïwomi umpoilëkenela. Malonme tuwalë manu mëtïjatëi jaowë Papak eitoh pëk. Malalë Papakjao ïweitoh pëk tuwalë. Ahpela mïketëi manu, kunka Jeisu ejahe. 39 Masike mïjalë Jeisu apësi helep kunehaktot. Lome tëkataowaimëitot Jeisuja. 40 Masike Jolan etato pona kuntëm akenamehle Johanuja kaliponotom amëmnëpkatoponpë pona. Masike tïhule molo kunehak. 41 Masike kolenma kaliponotom ïtëkepïla kunehak Jeisuja. Helë katïp kunkatot. Awolemïla eitoptom ënenepola Johan kunehak. Lome ahpelanma ëhmelë Johan katoponpë mëklë pëk, kunkatot. 42 Masike molo iwaptao kolenma kaliponotom epona kunëtïlï.

Johan 11

1 Maa, Petëni po wamepïn kunehak. Ehet Lasale. Malalë mëlëlë po awëlïsitom, Melija, Malëtë, huwa. 2 Mëklë Melija, Jeisu pokmatpon. Malalë tumhetke Jeisu puphelematpon. Ipi wamepïn. 3 Masike helë katïp kai tïpeitokom enoknetot Jeisuja. Jumïtïnuh, tuwalë eikë, ënisano man wamela, tïkai. 4 Masike ma ikatïhwëhe helë katïp kunka Jeisu. Ënilëmëpkapola man wamela iweitop. Awolemïla Kan ekalëpotohmelëken man. Malalë awolemïla Kan mumu ëtïpotohme, huwa, kunka. 5 Maa, malëtë henma Jeisu kunehak. Malalë akon henma Melija henma, ipikom henma, huwa. 6 Lome wamela Lasale eitoh panakmatpo hakënehnë kunïnïkëmëhnë Jeisu tïpatao. 7 Moloinë helë katïp kunka emnaja, tïnepatomoja. Aikomole Julija pona, kunka. 8 Masike helë katïp kunka emna, inepatom, eja. Ëpatënuh, uhpakëpsik tëpuke ëwuhmo he Jujanatom kunehak. Tohme ïtëimë he man mëlëlë pona? kunka emna. 9 Masike helë katïp emna apënukne Jeisu. 12 julutomela kane tawainai iweitop, koko iweitoh malë? Tawainailëken kaliponotom tïtë tïtëi aptao ëtuhmola mantot ëhema tënei ejahe esike tawainai esike. 10 Lome koko tïtëi aptao mënëtuhmoja manutot tïhaweiponanomkomna tëwesikomke, kunka. 11 Moloinë helë katïp kunka. Këkëlënkom man Lasale tïnïkhe. Masike wïtëjai etomamkaimëi, kunka. 12 Masike helë katïp kunka inepatom. Jumïtïnuh, tïnïkhe iwaptao man ipok, kunkatot. 13 Lome ilëmëptoponpï pëk ma kunka Jeisu. Lome ïnïktoponpï pëklëken natohtot tïnïkhe Jeisu katoponpë pëk. 14 Masike helë katïp kunka Jeisu talïhnao. Uwa, Lasale man tïlëmëphe, kunka. 15 Malalë tawake wai molola ïwesike ilëmëpïlïhtao anumhak ëwïtopkome ïja, ïpona ëweitopkome. Masike aikom, henetatën kunka. 16 Masike helë katïp kunka Tamisi tëkëlëntomoja, Jeisu nepatomoja. Tamisi ehet akon Tilimisi. Aikom akëlë kulëmëptopkome, kunka. 17 Masike Petëni pona Jeisu ëtïtïhwë Lasale Onamtoponpë pëk Jeisu tuwalonumanetot. 4 me nikohmam onamtoponpï, kunkatot. 18 Maa, Jelusalem pëk mëjela Petëni. Talanme 3 kilomeitë katïp. 19 Masike kole Jujanatom kuntëm Malëtëja, Melijaja, huwa, ipilïnpïkom pëk enulikahe he. 20 Masike Jeisu mënmëkja kanë panakmatpo ilapëi Malëtë kuntëm. Malëla Melija tïpakolontaolëken. 21 Masike Jeisu enetïhwë helë katïp kunka Malëtë eja. Jumïtïnuh. Talë ëwaptao ilëmëpïla manu kunehak ïpi. 22 Lome helëhnë tuwalë wai. Ëtïlë upotïhwë ëja aptao mënekalëja Kan ëja, kunka. 23 Masike helë katïp kunapënuk Jeisu. Ëpi mënawonaimëja, kunka. 24 Ïhï, tuwalë wai. Ëhmelë enahtoh po mënawonaimëja ëhmelë awonaimëkomohtao, kunka Malëtë eja. 25 Masike helë katïp kunka Jeisu eja. Ïu wai, ëhmelë onanïpkaimëtën. Ulë ïlëmëpotënme wai. Tatïlïla ïponanokom mënilëmëpjalep. Lome ulë mënëtïlëmëjatot. 26 Masike etïpïla ulë mënëtïja ïponanokom. Ilëmëpïla mënëtïjaton mïhjalë. Ma ïkatoh pona ka man? kunka Jeisu eja. 27 Masike helë katïp kunka inëlë eja. Ïhï, Jumïtïnuh, Këlaisu manai tuwalë wai, Kan mumu. Kaliponotomohtak mënmëkja katoponpë manai, kunka. 28 Masike ma tïkatïhwë tïpakolontah kuntëimë tëmene hapon tokon tuwalonumai. Këpananomkom numëk, ëwamëipapoja, kunka. 29 Masike mëlë panakmatïhwë tëwëtamïmhe inëlë Jeisu pona tïtëtohme. 30 Ëutëna epolekalahnë Jeisu. Malëtëja tënetoponpï pohnë kunehak. 31 Masike Melija ëtanïmtïhwë pakolotaowëinë iwekïlïma enene Jujanatom, enulikananomonpïkomlep. Masike tëwekaktaitot malalë ikuptëlë tëwëhalëtopkome. Tïpilïnpï onamtoponpë pona mëntëja ëhamoi, kunkatot. 32 Lome Jeisu pona kuntëm. Masike Jeisu enetïhwë Melijaja aptao ipupu ekatak tëhehmu po kunëtïlï. Helë katïp kunka Jeisuja. Jumïtïnuh, talë ëwaptao ilëmëpïla manu kunehak ïpi, kunka. 33 Masike iwëhamo enene Jeisu. Malalë akëlëntom Jujanatom ëhamo enene. Masike kunëhemeilë Jeisu amole aowë. Malalë kunëhelekaptë. 34 Masike helë katïp kunka Jeisu. Ëitëna monamtëne? kunka. Molo man. Masike aikom emna Umïtïnuh, kunkatot. 35 Masike Jeisu kunëhamo. 36 Masike iwëhamo enetpo helë katïp kunka Jujanatom ëheja. Enetëk, Lasale henma inëlë, kunkatot. 37 Malalë helë katïp kunka tïwëlënkom. Ënetse ënetëmnomotpëtom ïlëimëne mëhe. Malalë ilëmëpïla Lasale ënïlëmëpola manu ka kunehak? kunkatot. 38 Masike mïjalë kunëhemeilë Jeisu tïloptao. Moloinë onamtoponpï pona kunepolekatot. Tëpujao ëkep. Malalë tëpuke tapuhe ejahe. 39 Masike helë katïp kunka Jeisu. tëpu ikïlïlïkmatëk, kunka. Masike helë katïp kunka Malëtë, ëkep wëlïsilïnpë. Jumïtïnuh, tïmëk man, ëhepïtïhnënma nikohmam ilëmëptoponpï, kunka 40 Masike helë katïp kunka Jeisu eja. Ïpona ëwaptao awolemïla Kan eitoh menejai kala ka weha ëja? kunka. 41 Malonme tëpu kïlïlïkmanetot ëkep onamtoponpë apulu. Malonme kakëi kunka Jeisu. Moloinë helë katïp kunka. Papah, ipoh manai wïkei ëja 42 Helë tuwalë wai. Ïwomi ënipanakmakepïla manai. Lome ma wïka talonkom tuwalë eitohmelëken, ahpela Kan nenokïtpï mëhe ikatopkome ïpëk, kunka. 43 Malonme ma tïkatïhwë awolemïla kunawomita. Lasaleh, Ëwekaktakële mëklëjaowëinë, kunka. 44 Masike tënïjaowëinë kunekaktaimë ilëmëpïtpïlep. Ijomtëtoponpïlïhpehnë kunehak. Malalë amo jomtëtoponpïlïhpehnë. Malalë ipupu jomtëtoponpïlïhpehnë. Malalë epatawomtëtoponpïlïhpehnë, huwa. Masike helë katïp kunka Jeisu ejahe. Ijomkatëkële itë itëimëtohme, kunka. 45 Molo kole Jujanatom, Melija pona imëkïtpïtom, epona kunëtïlï awolemïla iweitoptom enetïhwë tëjahe. 46 Lome Palasitomoja tïwëlënkom kunëhalëimë awolemïla Jeisu eitop ekalëimëi. 47 Masike Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom kunëhmom Palasitom malë Jeisu pëk tëwëtutopkome. Tala kutïjatëo? kunkatot. Kolenma awolemïla eitoptom enepoja mëhe. 48 Ënapënanïpkala kuwaptaowëhe ëhmelë epona mënëtïja. Malalë Lomanitom mënmëkja manu kupakolonkom, Kan pakolon pepta, umopkai. Malalë Jujanamela kïlëmëjatëo, kunkatot. 49 Masike helë katïp kunka akëlënkom Kajapasi. Mëlëlë wei aptao Kan pakolon peptahmatonom tamume kunehak. Ëwenkalëkenhe manatëi. 50 Helë ënipohnëpïla ka manatëo? Kaliponotom emtakaime pëkënatpë tëweihem lëmëptoh man ipok. Tïlëmëphe iwaptao Enatula man Jujaname kuweitopkom, kunka. 51 Lome Tëwëlëlëken ma kala kunehak. Kan pakolon peptahmatonom tamume iwesikelëken ma kunkapo Kan eja, Jujanatom emtakaime Jeisu lëmëptoh pëk. 52 Lome Jujanatom emtakaimelëkenela. Helë pëkëhnë kunipohnëhpo Kan, mëlëhnëme ëhmelë Kan peinom, iwëtakpapïtpïtom, ïlëmëtoh pëk Jeisuja. 53 Masike mëlëtpëmeinë Jeisu uhmotoh pëk ëtukepïla kunëtïlïtot. 54 Masike talïhnao ïtë ïtëla Jeisu kunëtïlëmë Jujanatomohtailë. Itënumïn ekatalï pona kuntëm. Ëutë ehet Ipalejim. Tïhule molo kunëtïlï emna malë, inepatom malë. 55 Moloinë Jujanatom Ëtuktop ukuktop akon kunëtïpo, Isepi Epoi Kan Ïtëtoponpë Ukuktop. Masike kolenma kaliponotom kunëhalë Jelusalem pona tëwekolokaimëtopkome Isepi Epoi Kan Ïtëtoponpë Ukuktop uwapopsik. 56 Malonme Jelusalem po tëwaptaowëhe Jeisu pëh kunëtulutot. Helë katïp kunka Kan pakolon peptatalïtom. Ëtuktoh pona kane Jeisu umëkïla mipohnëpjatëo? kunkatot. 57 Helë katïp tïkai Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom esike ma kunkatot. Malalë helë katïp tïkai Palasitom esike. Jeisu enetïhwë ëjahe aptao emna ituwalonumatëk, apëitohme emnaja, tïkai esike.

Johan 12

1 Maa, 6 mehnë ikohmamtïhwë Isepi Epoi Kan Ïtëtoponpë Ëtuktop ukuktop. Masike Petëni pona Jeisu kuntëm. Mëlë po ilëmëpïtpï Lasale onanïpkaimëne. 2 Masike molo Jeisu Ëtuktop petukwanetot. Ewehnanomkome Malëtë kunehak. Jeisu akëlë Lasale kunëtuk. 3 Malonme pëkënatpë pontu tëweihemke, tïpoknemke, Jeisu puhpokmane Melija, Nalëke, epetpïlïmhakanke. Moloinë tumhetke Jeisu pupu helemane inëlë. Masike sah tïkahenma tïpoknem pokïn pakolotao. 4 Masike helë katïp kunka inepa Julesi Isakalati, Saiman mumu, Jeisu ekalëne. 5 Ëtïkatohme tïpoknem ënekalëla neha 300 tenali apëitohme kujahe ohanëmankom apëtomatohme kujahe? kunka. 6 Ma kunka ohanëmankom pëk tëlekaptëi tëwesikela. Tëmeneme tëwesikelëken hek man kunka. Emna Maminumtop kalakulin enï alëneme kunehak, kalakuli eneneme. 7 Masike helë katïp kunka Jeisu. Uwa, mëklë pëkëla eitëk, jonamtop elaimai ïpokma. 8 Talënmalëken man ohanëmankom. Malëla wai tïhulela ëwakëlëhe, kunka. 9 Malonme Lasale pakolontao man Jeisu kanë panakmane Jujanatom. Masike enei kuntëmtot. Lome mëklë ene helëkenelatot. Lasale malë ene henma kunehaktot, ilëmëpïtpï wonanïpkaimëtpë ene he. 10 Malonme Lasale Lëmëpkapotoh pëk malë tëwëtuhe Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom. 11 Lasale uhmo hetot mëklë umpoi tëponalahe kole Jujanatom tëwëtïhe esike Jeisu pona tëwëtïhe iwesikomke. 12 Maa, mëlë anumalë aptao Jelusalem pona Jeisu mënmëkja, kanë panakmane ëtuktoh pona imëkïtpïtom. 13 Masike wapu ale hapon apëkanetot. Moloinë Jeisu lapëi kunëhalëtot. Helë katïp kunkatot awolemïla tëwëhalëkomohtao. Hosana, ipokenma Isëlëjanatom tamu, Kan ehetjao imëkïtpï, kunkatot. 14 Masike puliki mumkë enetïhwë Jeisuja aptao epona kunëtïlï tïpëh Kan pampilan milikutpë ailë. 15 Helë katïp katoponpë ailë. Elamna eitëk Sajan ponokomoh. Asi mumkë po ëtamukom mënmëkja, mënke. 16 Lome mëlëkom pëk ënipohnëpïlapitë emna inepatom kunehak. Lome awolemïla tëweitoh pona itëimëtïhwë ipëh Kan Nimilikpotpï ailë neha, kunkaimë emna. Malalë mëlë milikutpï ailë kaliponotom kunehak ilapëlïhtao tëjahe, kunka emna. 17 Malalë awolemïla Jeisu eitoh pëk ekalëne akëlë iwesitpïtom, ilëmëpïtpï Lasale wonanïpkaimëlïhtao akëlë iwesitpïtom, onamtoponpïjaowëinë amëipaimëlïhtao enetponkom. 18 Masike kolenma kaliponotom kuntëm Jeisu lapëi awolemïla Lasale pëk iweitoponpï panakmatpo. 19 Masike helë katïp kunka Palasitom ëheme. Enetëk. Tëipalëmelëken mëklë apënanïpkapo helep kunmëlamkom. Lome ëhmelë kaliponotom epona mënëtïja, kunkatot. 20 Maa, molo Këlikijanatom. Kan pona tëweitopkom enepoi kunmëktot ëtuktoh pona. 21 Masike Pilipija kuntëmtot. Petësailë pono Pilipi, Kalali pono. Helë katïp kunkatot eja. Maa, Tamoh, Jeisu ene henma nai emna, kunkatot. 22 Masike awomikom ekalëne Pilipi Antuluja. Moloinë awomikom ekalëimënetot Jeisuja. 23 Masike helë katïp kunka Jeisu ejahe. Maa, Kaliponome Imëkïtpï awolemïla ëtïtop julu nëtïlï. 24 Masike helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Emamïla man ehnai epïmala aptao. Lome ehnai epïmatïhwë kole mënëtïja. 25 Malalë ëhepïnwë tëweihamo mënilëmëpja. Lome hemalëlotom ëhepïnwëla aptao etïpïla ulë mënëtïjatot. 26 Masike ïpeitotome etïlï he iwaptaowëhe, jakëlëntome mënëtïjatot. Masike jakëlë mënëtïja ïpeitotom ïpatao. Malalë ipok ïpeitotom ekalëja Papak, kunka. 27 Moloinë helë katïp kunkaimëhnë inëlë. Maa, hemalë jamole mënëhelekaptëja. Masike tala wïke? Helëja jepopola eikë Papah, wïke ka? Uwa, helë apëihe umëkne. 28 Masike ipok ëwehet ekalëpok Papah, kunka. Malonme ma ikatïhwë helë katïp kunka omi kapunak. Ipok jehet wakalëpone. Malalë ipok wekalëpoimëjahemë, tïkai. 29 Masike helë katïp kunka Jeisu ekatalïtom, mëlë omi panakmatponkom. Tïlïk tïlïk nïka, kunkatot. Lome helë katïp kunka tïwëlënkom. Jeisu malë ensu wala walam neha, kunkatot. 30 Masike helë katïp kunka Jeisu. Ïnipanakmamela neha omi. Ënipanakmakome hek neha. 31 Hemalë kaliponotom pohnëptom nëtïlï. Hemalë hemalëlotom tamu alimatom nëtïlï. 32 Masike jahmit pëk ïhatukmatïhwë ïpona ëhmelë kaliponotom wenehpojai, kunka Jeisu. 33 Mëlë katïp kunka wewe pëk tïlëmëptoh pëk ipohnëptohme. 34 Masike helë katïp kunka kaliponotom. Helë katïh Mosesi Nimilikutpï tïpka panakmei emna. Etïpïla ulë tëweiheme Këlaisu, mënke. Masike takatohme ma mïke, tahmit pëh Kaliponome Imëkïtpï hatukmetot, mïke? Tënonne Kaliponome Imëkïtpïme? kunkatot. 35 Masike helë katïp kunka Jeisu ejahe. Ëwakëlëhepitëlëken man ëhaweiponanomkom. Masike ëwehemakom isaweipopotëk eja ëwakëlëhehnë iwaptao. Mënutatja ëmuninailë tëwëhalëhamo. 36 Masike ëwakëlëhehnë ëhaweiponanomkom aptao epona eitëk. Ma ëwaptaowëhe haweipotën peinome mëtïjatëi, kunka. Masike ma kaheinë ekataowëinëhe kuntëm ëtonamhe. 37 Kolenma awolemïla eitoptom eneponelep Jeisu ejahe. Lome eponala kunehaktot. 38 Kan Omi panakmapotpon nimilikutpï ailë kunehaktot. Helë katïp tïmilikhe Aisejaja. Jumïtïnuh, ënïh kuwomi moija? Malalë awolemïla tëweitop enepone Kan? tïkai. 39 Lome eponala kunehaktot Aiseja nimilikutpïlïhnë ailë tëwesikomke. Helë katïp tïmilikhe eja. 40 Ënetëmnom katïp kunïtëo. Malalë takïphe ewanëkom kunïlï. Masike tïnenetpïkom pëk ënipohnëpïla mantot. Malalë tëwanëkomjao tuwalëlanma mantot. Malëla iwaptaowëhe ïpona mënëtïjaton manu. Malonme ipok manu wïjaitot, kunka Kan. 41 Mëlë katïp tïmilikhe Aisejaja Jeisu pëk awolemïla iweitoh pohnëpïke. 42 Masike kole Jujanatom tamutom epona kunëtïlï. Lome Palasitom uno tëwesikomke epona tëweitopkom pëk ëhekalëlatot, tëwëhmomtopkomtaowëinë tënokëmëkom hela tëwesikomke. 43 Mala kunehaktot Kanuja ipok tëkalëkem ahpoi kaliponotomoja ipok tëkalëkem he tëwesikomke. 44 Moloinë helë katïp kunka Jeisu anumhak. Ïponalaleh man ïponanokom. Jenokïtpon pona hek mantot. 45 Masike jenokïtpon eneja jenetponkom. 46 Kaliponotom haweiponeme umëkne. Masike ëmuninaowëla man ïponanokom. 47 Malalë ïponala ïwomi panakmatponkom aptao ënipohnëpïlahe wai. Kaliponotom pohnëmneme umëkïla wehaken. Anïmnanomkome hek umëkne. 48 Lome ïnekalëtpï ailëla ïhemnom eitoponpë epetpïmatoh pëk mënipohnëpja Kan. Malalë ïwomi ënapësimnom epetpïmatoh pëk mënipohnëpja ëhmelë enahtoh po. 49 Jumpojela ma wïkaimëhnëjai ëjahe. Papah katoponpë ailëlëken, jenokïtpon katoponpë ailëlëken wïkaimëhnëjai ëjahe. 50 Malalë helë tuwalë wai. Inimoipo moitïhwë etïpïla ulë mënëtïja imoine. Masike Papah katoponpë ailëlëken wekalëjai, kunka.

Johan 13

1 Maa, Isepi Epoi Kan Ïtëtoponpë Ëtuktop Ukuktop anumalë, lo poinë Papakoja tïtëimëtop julu ëtïlï tuwalë Jeisu. Malalë tïwekïtom henma kunehak lopo tëwaptao. Tïlëmëptoh pona isehe tëweitop enepone. 2 Maa, emna ëtukuluhtao Saiman mumu, Julesi Isakalati, wanëjak Jeisu ekalë he eitop ïne jolok tamu. 3 Lome ëhmelë uhpolonme Papakoja tïtoponpï tuwalë Jeisu. Kan poinë tumëktoponpï tuwalë. Malalë Kan pona tïtëimëtopoja tuwalë kunehak, huwa. 4 Masike ëtuhkepheinë Jeisu kunëtanïmëmë. Malonme tëwëtupokaimëtïhwë kunëtanewomtë wasilukuke. 5 Malalë ëlimakjak tuna opkatïhwë emna pupkowane inëlë. Moloinë tanewomïtke emna pupu helemaimëne. 6 Moloinë Saiman Pitu pupkowa he kunehak. Masike helë katïp kunka Pitu. Jumïtïnuh, ïpupkowa he kapa man? kunka. 7 Masike helë katïp Pitu apënukne Jeisu. Helë pëk ïweitoh pëk ënipohnëpïlapitë manai. Lome talëinë mipohnëpjai, kunka. 8 Masike helë katïp kunka Pitu. Uwa, ïpupkowala eikë, kunka. Masike helë katïp kunka Jeisu. Ëpupkowala ïwaptao jakëlënmela manai, kunka. 9 Masike helë katïp kunka Saiman Pitu. Ëë, Jumïtïnuh, ïpupëlëken tapek akowak. Jamo malë akowak, juputpï huwa, kunka. 10 Masike helë katïp kunka Jeisu. Uwa, tomëi epïjëmëla man kalipono tïpun akowatpo. Mënepupkowaimëjalëken. Mala man ëpunkom pëtuku epïheinë iwesitpïtom katïp. Lome ëhmelëla mala manatëi, kunka. 11 Ma tïkai Jeisu tëkalëneja tuwalë tëwesike. Masike ëhmelëla mala manatëi, tïkai. 12 Maa, emna pupkowanmatïhwë kunëtupomaimë Jeisu. Moloinë kunewakamëmë. Helë katïp kunka emnaja. Ïja ëpupkowatoponpïkom pëh ka mipohnëpjatëo? 13 Ëpatënuh, mïketëi ïja. Malalë emna Umïtïnuh, mïketëi. Ipok man ma ëkakom ïja. 14 Ëwumïtïnkome wai. Malalë ëwepananomkome wai. Lome kupupkowatëo. Masike mëlëlë katïp ëheme ëwepupkowatopkom man ipok. 15 Tuwalë ëweitopkome kupupkowatëo, ïweitoponpï katïp ëweitopkome. 16 Helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Tïtamu uhpolola man ipeito. Malalë tënokïtpon uhpolola man inenokïtpï. 17 Masike helëkom pëk tuwalë ëwëtïtïhwëhe aptao jamephak mëtïjatëi manu helëkom moitïhwë ëjahe. 18 Lome ëhmelëla ëjahe ma wïka. Ïnisanopïtopïtom eitopoja tuwalë wai. Masike Kan pampilan ailë wai. Helë katïh mënke. Jakëlë mënëtukja jekalëne, tïkai. 19 Masike mëlë pëh kutuwalonumetëi akename. Masike mala jïlï enetïhwë ëjahe aptao ahpela mïketëi ïpëk. Mëhe kapa, mïketëi. 20 Helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Ïhe man ïnenokïtpïtom hankom. Malalë jenokïtpon he man ïhankom, kunka. 21 Masike ma tïkatïhwë tïloptao kunëhelekaptë Jeisu. Masike helë katïp kunka. Helë tuwalë eitëk. Ahpela wai, Ëwakëlënkom jekalëja, kunka. 22 Masike emna kunë kunëhene. Ënïk, kunka emna ëheme. 23 Maa, Jeisu malë ëtuhpëkëna hapon kunehak inepa inipïnïn. 24 Masike pajam kunka Saiman Pitu ëtuhpëkëna iweitopoja, ënïk pëkpa ma mïke? kaikë ika. 25 Masike Jeisu malë ëtuhpëkëna kunëtïlïnma helë katïp tïkatohme. Ënïk pëkpa ma mïke? kunka. 26 Masike helë katïp kunapënuk Jeisu. Helë pelele kupatïhwë wekalëjai eja, kunka. Masike pelele kupatïhwë kunekalë Julesi Isakalatija, Saiman mumuluja. 27 Masike pelele apëitïhwë Julesija aptao ajak Seitën kunëmëm. Masike helë katïp kunka Jeisu eja. Tïnëlë nai ipëk he ëweitoh pëh kaikëhpo, kunka. 28 Lome ma Julesija ikatoh pëk ënipohnëpïla emna, mëklë akëlë emna ëtukuke. 29 Kalakuli enï alë alëneme Julesi esike, talanme Isepi Epoi Kan Ïtëtoponpë Ëtuktop ukuktohme kunepïkom epekahta tïkailëken natot emna kunehak. Malalë talanme ohanëmankom emjalïptëta tïkailëken natot emna kunehak. 30 Masike pelele apëitïhwë tïnëlë kunekaktaimë inëlë. Koko kunehak. 31 Malonme Julesi ekaktaimëtïhwë helë katïp kunka Jeisu. Maa, hemalë awolemïla Kaliponome Imëkïtpï eitop enepoja Kan. Malalë awolemïla mënehekalëpoja Kan ïja. 32 Masike awolemïla Kan wekalëpojai kaliponotomoja. Malalë awolemïla jekalëpoja Kan. Hehmalë awolemïla jekalëpoja. 33 Masike kamitomoh, tïhulelalëken wai ëwakëlëhe. Talëinë kupijëmëjatëi. Helë katïp wïkane Jujanatomoja. Ïpona itëtohpolanma manatëi, wïkane. Masike mëlëlë katïp wïkei ëjahe. 34 Maa, ihjan tïmoihem wekalëjai ëjahe. Ëhehe eitëk, ëhehe ïweitop katïp. 35 Mala ëwaptaowëhe ïnepatome ëweitopkomoja tuwalë mënëtïja ëhmelë kaliponotom, ëhehe ëwaptaowëhe, kunka. 36 Masike helë katïp kunka Saiman Pitu eja. Jumïtïnuh, tëna mïtëja? kunka. Masike helë katïp kunapënuk Jeisu. Ïtëimëtoh pona ïkuptëlë umëkïlapitë manai. Lome omolïme ïpona mïtëjai, kunka. 37 Masike helë katïp kunka Pitu eja. Jumïtïnuh, takatohme ëkuptëlë ïtëlapitë wa? Wëhlëmëpkapojai kohmë ëwemtakaime, kunka. 38 Masike helë katïp kunka Jeisu eja. Ahpela ka man, jemtakaime mëhlëmëpkapoja? Maa, helë tuwalë eikë. Ahpela wai. Etapamïlale kulasi aptao ëhelowao Mëklëja tuwalëla wai mïkei, kunka Jeisu Pituja.

Johan 14

1 Moloinë helë katïp kunka Jeisu. Maa, ëhelekaptëla eitëk. Kan pona manatëi. Malalë ïpona eitëk. 2 Kolenma man pakolo Papak patao. Uwa aptao kala manu wai ëjahe. Masike wïtëimëjaipitë ëpakolonkom petukwai. 3 Masike ëpakolonkom petukwakeptïhwë ëpëkëhe umëkjai jakëlëntome ëweitopkome. Masike jakëlë mëtïjatëi ïpatao. 4 Malalë ïtëtopoja tuwalë manatëi. Malalë ëhema tuwalë manatëi, kunka. 5 Masike helë katïp kunka Tamisi eja. Jumïtïnuh, ëtëtopoja tuwalëla nai emna. Masike talahku ëhema tuwalëne emna? kunka. 6 Masike helë katïp kunka Jeisu. Ïu wai ëhema. Malalë ahpepïn wai, etïpïla ulë ïpotën, huwa. Masike ïponala kaliponotom aptao Papakoja ïtëlanma mantot. 7 Maa, ïja tuwalë ëwaptaowëhe malalë Papakoja tuwalë manu manatëi. Masike helëtpë mïjak Papakoja tuwalë manatëi enetponkom katïp ëwesikomke, kunka. 8 Masike helë katïp kunka Pilipi. Jumïtïnuh, Papak enepokpitë emnaja kaimëla emna eitohme ëja, kunka. 9 Masike helë katïp kunka Jeisu eja. Maa, Pilipih, uhpak Ëwakëlëla ka wa? Masike ka man tuwalëla ïja? Papak enetponkome man jenetponkom. Masike ëtïkatohme ma mïke, Papak enepokpitë, mïke? 10 Papakjao ïweitop tuwalëla ka man? Malalë jaowë Papak eitop tuwalëla? Ïwomi tapek wekalëjai. Malalë ïulëlë wai ëhekalëla. Jaowë man Papak. Masike mëklë man awolemïla jaowë tëmaminumheme. 11 Masike ahpela kaitëk ma ïkatoh pëk, Papakjao wai, malalë jaowë man Papak, ïkatoh pëk. Lome ma ïkatoponpïkëlëkenela, awolemïla ïweitop enetoponpëke ëjahe ahpela kaitëk. 12 Helë tuwalë eitëk. Ahpela wai, ïnïlïtpïtom katïplë ïponanokom mënïja. Malalë ïnïlïtpïtom ahpoi awolemïla eitoptom ïjatot, Papakoja tïtëimëi ïwesike. 13 Masike ëtïkom jehetjao upotïhwë ëjahe ëwomikom wimoijai ipok Papak ekalëtohme kaliponotomoja imumu nïpotom eneke ejahe. 14 Masike ëtïkom jehetjao upotïhwë ëjahe ëwomikom wimoijai. 15 Masike ïhe ëwaptaowëhe ïnimoipotom imoitëk, kunka Jeisu. 16 Malonme Kanuja ïwëtutïhwë tïwëlën ekalëja ëjahe ëwapëtomananomkome. Masike etïpïla ëwakëlëhe mënëtïja mëklë. 17 Mëklë Ipokan Amole, ahpela eitopohmato. Lome mëklë ënapësila man ïhemnom ënenela tëwesikomke, eja tuwalëla tëwesikomke, huwa. Malëla manatëi Mëklëja tuwalë ëwakëlëhe iwesike. Lome omolïme ëwaowëhe mënëtïja. 18 Apëtomanemna ënëmëimëlahe wai. Malalë umëkjai. 19 Maa, wantëlëpsik jeneimëla kaliponotom mënëtïlëmëja. Lome këneimëjatëi ëmëlamkomlëken. Masike etïpïla ulë ïwesike etïpïla mëtïjatëi malalë. 20 Masike mala ïwaptao Papakjao ïweitopoja tuwalë mëtïjatëi. Malalë jaowë ëweitopkomoja tuwalë mëtïjatëi, ëwaowëhe ïweitopoja tuwalë, huwa. 21 Helë katïh man ïhankom eitop. Ïnimoipotomohpe, malalë ïnimoipotom moijatot. Masike ïhankom henma man Papak. Malalë wai isehe. Masike malalonkomoja wëhenepojai, kunka. 22 Masike helë katïp kunka Julesi eja. Isakalati tapek, tïwëlën. Jumïtïnuh, takatohme emnaja mëhenepoja, lome ëponamnomoja ëhenepola manai? kunka. 23 Masike helë katïp kunapënuk Jeisu. Ïhe kaliponotom aptao ïwomi moijatot. Masike malalonkom he man Papak. Malalë malalonkomoja emna numëkjai akëlëhe emna eitohme. 24 Lome ïhemnom man ïwomi ënimojila. Mëlë pëh kala weha ïulëlë. Papah katoponpë ailëlëken ma wïka ëjahe, jenokïtpon katoponpë ailë. 25 Maa, mëlë katïplëken kuwepatëo. Talëinë wïtëimëjai. 26 Lome jehetjao ëwapëtomananomkom enokja Kan, Ipokan Amole enokja. Masike tumëktïhwë ëhmelë eitoh pëk ëwepetëo mëklë. Malalë ëhmelë ïkatoponpï pëk wantak mënkaimëpoja ëjahe, kunka Jeisu. 27 Maa, jamephak eitop winëmëimëjai ëwinëhe. Jamephak ïweitop wekalëjai ëjahe jamephak ëweitopkome. Lome kaliponotom jamephak eitop katïpïla man ïnekalë ëjahe. Masike ëhelekaptëla eitëk. Malalë elamna eitëk. 28 Maa, wïtëimëjaipitë ïkatoh mipanakmatëo. Malalë ëpëkëhe umëkëmëjai ïkatoh mipanakmatëo. Masike ïhe ëwaptaowëhe ma ïkatoh pëk tawake manatëi, wïtëjai Papakoja ïkatoh pëk. Juhpolonma man Papak. 29 Masike ma kutuwalonumatëo akename ahpelanma kunehak ëkatopkome ïtëimëpitë enelïhtao ëjahe. 30 Masike talëinë wala walamela hapon wëtïjai ëjahe, hemalëlotom tamu mëkïke. Juhpololaleh man. 31 Lome Papah katoponpëlëken wimoijai. Masike Papak he ïweitopoja tuwalë mënëtïja kaliponotom. Maa, Ëtanïmtëk, imepïn pona aikom, kunka Jeisu.

Johan 15

1 Maa, ïu wai sihnat umït hapon, tëmehamo umït hapon ahpepïn. Papak man tëmehamohmatome. 2 Masike jamahtom epetamnom amatke inëlë. Malalë jamahtom tëpetahamo upke tumoi epetatohme. 3 Mëlëlë katïp kupetukwapotëne ïwomilïja. 4 Masike jaowëlëken eitëk. Malalë ëwaowëhelëken wai. Epetaimëla man tëmehamo amatïnpë tïpkëlëtïhwë. Tïpun pëkëhnë aptaolëken mënepete. Malalë manatëi jaowëla ëwaptaowëhe. 5 Masike sihnat umït hapon wai, tëmehamo umït hapon. Malalë jamahtom katïh manatëi. Masike jaowë ëwaptaowëhe, malalë ëwaowëhe ïwaptao, tumoi ëwepetetëi manu. Malëla ïmna ëwaptaowëhe epetala ëwekulepjatëi. 6 Masike jaowëla tëweihamo man amatkatpï katïp. Wewe amatkatpë alime kaliponotom. Masike mënalelëmëpja. Moloinë wapot ahkonme mënïjatëo. 7 Lome jaowë ëwaptaowëhe, malalë ëwaowëhe ïwomi aptao, ëtïkom pëk upolïhtao ëjahe aptao kumoijatëi. 8 Ipok Papak ekalëpotohme man helë, tumoijenma ëweitopkom. Malalë ïnepatome ëjahe aptao kumoijatëi. 9 Maa, ïhe Papak eitop katïplë ëhehe wai. Masike ïnisanotome eikepïla eitëk. 10 Ïnimoipotom mojike ïnisanotome eikepïla mëtïjatëi. Mëlëlë katïh Papak nimoipotom ënimoikepïla wai. Masike inisanome eikepïla wai. 11 Mëlë katïp wïka ëjahe ëwaowëhe jamephak ïweitop eikepïla eitohme. Malalë jamephaklëken ëweitopkome. 12 Masike helë ïwomi imoitëk, ëhehe eitëk ëhehe ïweitop katïp. 13 Helë tïwëlën he eitop enepotop awolemïpïn, tëkëlën emtakaime tëwëhlëmëpkapotop. 14 Jakëlëntome manatëi ëtïlë pëk ïnimoipotom moinanome ëwaptaowëhe. 15 Masike talëinë ïpeitotomoh, kala wai ëjahe, Tumïtïnkom epohnëptoptom tuwalëla ipeitotom esike. Masike jakëlëntomoh, wïkeilëken ëjahe ëhmelë Papah katoponpëtom tïpanakmaponmai ïja esike. 16 Ïhanopïla mehatëken. Kuhanoptëne hek. Malalë ïna ïnalëpotome kuwïtëne tumoi tëweihamo katïp ëweitopkome, imatala tëpelem eitop katïp tëweihamome. Masike ëtïkom jehetjao Papakoja upotïhwë ëjahe mënekalëja. 17 Masike helë imoitëk, wïkei ëjahe, ëhehe eitëk, kunka Jeisu. 18 Maa, ëhelahe kaliponotom aptao helë tuwalë manatëi. Ïhela kunehaktot akename. 19 Hemalëlotom eitop katïp ëweitopkom aptao ëhehe manu mantot iweitoptom katïplë ëwesikomke. Lome iweitopkom katïpïla manatëi ïnisanopïtpïtome ëwesikomke. Masike ëhelahe mantot. 20 Masike wantah kaitëk tumïtïn uhpolola man ipeito, ïkatoponpï pëk. Kaliponotom ïwohanëme. Malalë ëwohanëmetëotot. Lome tïpanakmai ïwaptao ëpanakmetëoton malalë. 21 Lome ëwohanëmetëotot jehet pona ëwesikomke, jenokïtponuja tuwalëla tëwesikome. 22 Kaliponotom tuwalonumai umëkïla ïwaptao, tuwalëla wai, mënke manutot tïwïpïlïtpïkom pëk. Lome tïtuwalonumai ïja tëwesikomke tïwïpïlïtpïkom ejoptëopomna mantot. 23 Masike ïhemnom man Papak helanma malalë. 24 Maa, helëhnë, kaliponotom nïlï tapek wïne kaliponotomohtao. Mëlëkom ënïlïla ïwaptao, tuwalëla wai, mënke manutot tïwïpïlïtpïkom pëk. Lome awolemïla ïweitoptom enenetot. Masike ïhela mantot, Papak hela mantot, huwa. 25 Lome mala mantot tïnimojikom milikutpë ailë tëweitopkome. Helë katïp tïmilikhe Teipëja. Ïhelalëkentot. Tatïlïla ipoklëken wai, katop, tïmilikhe eja. 26 Lome ëwapëtomananomkom wenokjai Papak ekataowëinë. Ahpela eitopohmatome man mëklë, Ipokan Amole. Masike Papak ekataowëinë tumëktïhwë ïpëk ëwepetëo. 27 Malalë ïpëk mekalëjatëi ïwëhenepotoponpï poinë jakëlëntome ëwesikomke, kunka Jeisu.

Johan 16

1 Maa, mëlë pëh kutuwalonumatëo ïpëk ahmekantala ëweitopkome. 2 Tëwëhmomtopkomtaowëinë ëwenokëmëjatëo Jujanatom. Malalë Kan eumakpe ëlëmëpkapotopkom naton mantot. 3 Mëlë katïp ëwïjatëotot Papakoja tuwalëla tëwesikomke, ïja malë. 4 Masike akename mëlë pëh kutuwalonumatëo. Masike ëwohanëmakomohtao wantak mïkaimëjatëi ïwomitpï pëk. Mëlë pëk ëtuwalonumalahe wehaken ëwakëlëhehnë ïwesike. 5 Lome hemalë wïtëimëjai jenokïtpon pona. Lome Tënapa mïtëja? kala manatëi. 6 Mëhelekaptëjatëilëken ma ïkalïhtao. 7 Masike tuwalë eitëk. Ahpela wai. Ipok man ëjahe ïtëimëtop. Ïtëimëla ïwaptao umëkïla manu man ëwapëtomananomkom. Lome ïtëimëtïhwë wenokjai inëlë ëjahe. 8 Masike tumëktïhwë kaliponotom tuwalonume iwewïpïlïptëtopkom pëk, ipok eitoptom pëk, iwïpïlïtpïkom pëk epetpïmatopkom pëk, huwa. 9 Iwewïpïlïptëtopkom pëk mënituwalonumetëo ïponala iwesikomke. 10 Malalë ipok eitoptom pëk mënituwalonumetëo jeneimëla ëwesikomke, Papak pona tïtëimëipitë ïwesike. 11 Malalë iwïpïlïtpïkom pëk epetpïmatopkom pëk mënituwalonumetëo hemalëlotom tamu epetpïmatoh pëk tïpohnëpïnmai Kanuja esike, kunka Jeisu. 12 Maa, kole ekalë heleh wai ëjahe. Lome ituwalonutala manatëi hemalë. 13 Lome ahpela eitopohmato mëktïhwë, Ipokan Amole mëktïhwë, ëhmelë ahpela eitoptom pëk ëtuwalonumetëo. Tumpojela mënekalëja. Tïnipanakmatpïtomlëken ekalëja. Malalë wantë eitoptom pëk mënekalëja ëjahe. 14 Ipok jekalëpoja mëklë. Malalë ïnepatoptom pohnëhpoja ëjahe. 15 Mëlëhnëmelëken man ëhmelë Papah katoptom, ïkatoptom malë. Masike ma wïka, ïnepatoptom pohnëhpoja ëjahe, wïka, kunka Jeisu. 16 Moloinë helë katïp kunkaimëhnë Jeisu. Maa, wantëlëpsik jeneimëlapitë manatëi. Moloinë wantëlëpsikïhnë këneimëjatëi Papakoja ïtëimëpolïhtao, kunka. 17 Masike helë katïp kunka inepatom eheme. Tala nïka? Wantëlëpsik jeneimëla manatëi. Moloinë wantëlëpsikïhnë këneimëjatëi Papakoja ïtëimëpolïhtao, nïka? 18 Tala sipohnëpjatëo wantëlëpsik jeneimëla manatëi ikatoh pëk? Tuwalëlanma kutatëi, kunkatot ëheme. 19 Masike towomitpï pëk tïtuwalonumakom he iweitopkom pëk tuwalë Jeisu kunëtïlï. Masike helë katïp kunka emnaja. Wantëlëpsik jeneimëla manatëi ïkatoponpï pëh ka mëtujatëo? Malalë wantëlëpsikïhnë këneimëjatëi, ïkatoponpï pëk? 20 Helë tuwalë eitëk. Ahpela wai. Mëtahametëipitë. Lome tawakenma ïponamnom mënëtïja. Moloinë ëtahamala mëtïlëmëjatëi, tawake tëwëtïlëmëi ëwesikomke. 21 Mëlë katïh man wëlïi eitop. Kuikui mënke tïmumku ëhjetumtëtïhwë. Lome tïmumku ekaktatïhwë etumhak tïmumku eitoponpë pëk mënitenkapamëmëja. Tawakelëken mënëtïlëmëja tïmumuku pëk. 22 Mëlë katïh manatëi hemalë, tawakela manatëi. Lome kuweneimëjatëi. Malonme tawake mëtïlëmëjatëi. Masike tawake ëweitopkom ënïkïlëmëla man tïwëlënkom. 23 Malalë mala ïwaptao ïja ëtïkom ënupola mëtïlëmëjatëi. Papakojalëken mupojatëi jehetjao. Malonme ëtïkom upotïhwë ëjahe mënekalëja. Ahpelanma wai. 24 Jehetjao ëtïkom ënupolahnë manatëi. Masike upotëk apëitohme ëjahe, tawake ëwëtïlïnmatopkome hemele. 25 Maa, talïhnaowëla hapon wïkaimëhnëjai ëjahe. Lome wantëlëpsik mëlë katïpïla wëtïjai. Eklohpololëken Papak pëh kutuwalonumetëi. 26 Malonme jehetjao mupojatëi. Lome kaikë Papah, kala wëtïjai Papakoja, 27 ëhehenma Papak esike. Ëhehe man ïhe ëwesikomke. Malalë ahpe kala ëwesikomke, Papak man jenokïtponme, ïkatoponpï pëk. 28 Papak ekataowëinë umëkne lomona. Masike wïtëimëjai lo poinë Papakoja, kunka Jeisu. 29 Malonme helë katïp kunka inepatom eja. Emna nipanakma hemele ëwomi. Talïhnao ma mïka. Iloptailëla ëwomi nëtïlëmë. 30 Masike tuwalënma emna nëtïlï ëpëk. Ëhmelë tuwalon manai. Ëtuwalonumananom hela manai. Ahpela Kan ekataowëinë kunmëk, nïkei emna ëpëk, kunkatot. 31 Masike helë katïp kunapënuktëo Jeisu. Ahpela ïpona ka manatëo? 32 Helë tuwalë eitëk. Wantëlëpsikïla kaliponotom ëwakpamnehpojatëo ëpakolonkomtak. Këkataowaimëjatëi. Lome pëkënalëla wai. Papak man jakëlë. 33 Maa, mëlë pëh kutuwalonumatëo jaowë jamephak ëweitopkome. Kaliponotomohtao ëwaptaowëhe ipoptë ëwepojatëo. Masike tawakelëken eitëh kaliponotom ahpojanmatoh pëk ïja, kunka Jeisu.

Johan 17

1 Maa, tïnepatomoja ma tïkatïhwë kakëi kunka Jeisu kapu enei Kanuja tëwëtutohme. Helë katïp kunka Kanuja tëwëtulume. Maa, Papah, jupo nëtïlï. Masike uhpolonme ëmumu eitop enepoh kaliponotomoja. Malalë uhpolonme ëweitop wenepojai ejahe. 2 Ëhmelë kaliponotom uhpolo ëmumu awolemïla eitoh mïne, epona ënïpotpïtom etïpïla ulë ïtohme. 3 Masike helë katïp etïpïla ulë tëweitopkom ïpojatot. Ëja tuwalë tëwaptaowëhe, ahpepïnme Kanme ëweitopoja tuwalë tëwaptaowëhe. Malalë ënenokïtpï Jeisu Këlaisuja tuwalë tëwaptaowëhe, huwa. 4 Maa, lopo ïwaptao ipok ëwakalëpokepïla wehaken kaliponotomoja. Malalë ëja jemaminumnehpotoh pëk nama wïka. 5 Masike Papah, awolemïla tëweiheme kïkë ëwempatao, uhpak awolemïla ïweitoponpï katïp ëwakëlë ïwaptao ëhmelë tïlïlahnë aptao. 6 Ëwehet wipanakmapone ïnepatomoja, Kaliponotomohtaowëinë ïpona ënïpotpïtomoja. Ëwinëntome kunehaktot. Lome mekalënetot ïja. Malalë këkalëne ejahe. Masike ëwomi moijatot. 7 Malalë hemalë tuwalë mantot, ëhmelë ïwinëntom ekalëtponme ëweitopoja tuwalë. 8 Ëwomi mekalëne ïja. Masike ëwomi wekalëne ejahe. Masike ëwomi apëinetot. Masike ënenokïtpïme ïweitopoja tuwalë nëtïlïnmatot. Malalë jenokïtponme ëweitopoja tuwalë. 9 Masike ipëkëhe ëja wëtujai. Ëponamnom pëk ëja ëtulula wai. Ïponanokom pëklëken ëja wëtujai ëwinëntomehnë iwesikomke. 10 Ëhmelë ïwinëntom man ëwinë. Malalë ëhmelë ëweinëntom man ïwinë. Masike awolemïla jekalëjatot. 11 Maa, talëinë kaliponotomohtaowëla wëtïlëmëjai. Lome mëhamlëken man kaliponotomohtaowëhnë. Ëja wïtëimëjai Papah, ipokanuh. Masike ïponanokome ënïpotpïtom ikulunmak ëwehet kajalinke pëkënatpë katïp iweitopkome pëkënatpë kuweitop katïp. 12 Kaliponotomohtao akëlëhe ïwaptao wikulunmanetot ëwehet kajalinke. Ïpona ënïpotpïtom wikulunmane. Masike utatïla kunehaktot. Pëkënatpëlëken kunutat, ënimilikpotpï ailë, tënatkapohanutpëlëken. 13 Maa, ëja wïtëimëjai. Lome lopohnë ïwaptao helë katïp ëja wëtulu ïponanokom wanëjak jamephak ïweitop ëtïlïnmatohme. 14 Ëwomi wekalëne ïnepatomoja. Masike iselahe man Ëponamnom tëweitopkom katïpïla iweitopkom esike, ïweitop katïp iwesikomke. 15 Lome Kaliponotomohtaowëinë alëktot kala wai ëja. Helë katïplëken wïkei. Ikulunmaktot ipëkëlahe sitpïlïman eitohme. 16 Ëponamnom eitop katïpïla man iweitopkom, ëponamnom eitop katïpïla ïweitop katïp. 17 Masike ewïpïlïptëmnome imenkapoktot, ëwomi ahpepïnïja ituwalonumatopkome. Ahpela man ëwomi. 18 Lo pona ëja jenoktoponpï katïp wenokjaitot kaliponotomohtak. 19 Masike inenekome wemenkane iwëhmenkatopkome ëwomi ahpepïn pëk tëwetuwalonumatopkome. 20 Lome ipëkëhelëkenela ëja wëtujai. Mëha pëk malë ëja wëtujai, ïpona tëwëtïhamo pëk, awomikom panakmananom pëk. 21 Pëkënatpë tëweihem katïp iweitopkome ipëkëhe ëja wëtujai, jaowë ëweitop katïp, malalë ëwaowë ïweitop katïp iweitopkome. Masike pëkënato katïh mënëtïjatot kumalëhe. Malonme ahpela Kan nenokïtpï kunehak mënke kaliponotom ïpëk. 22 Masike ëja awolemïla jïtoponpï katïp awolemïla wïnetot pëkënatpë tëweihem katïp iweitopkome, pëkënatpë kuweitop katïp. 23 Aowëhe wai. Malalë jaowë manai. Masike pëkënato katïh mënëtïlïnmetot. Masike ahpela Kan nenokïtpï kunehak mënke kaliponotom ïpëk. Malalë ïhe ëweitop katïp tïhehe ëweitopkom pëk tuwalë mënëtïjatot. 24 Maa, Papah, helë henma wai. Jakëlë ïpona ënïpotpïtom he wai ïpatao, awolemïla ïweitop ënekalëtpï enetohme ejahe. Awolemïla kïne Ïhenma ëwesike uhpak ëhmelë tïlïlahnë aptao. 25 Maa, Papah, iwïpïlïtpïlïmïnïh, ëja tuwalëlanma man kaliponotom. Malëla wai ëja tuwalë. Malalë mëham ïnepatom, ënenokïtpïme ïweitopoja tuwalë. 26 Ëwehet wekalëne ejahe. Malalë ënekalëkepïla wai aowëhe ëhehe eitop ëtïtohme, ïhe ëweitop katïp ëhehe iweitopkome. Malalë aowëhe ïweitohme huwa, kunka Jeisu Kanuja tëwëtulume.

Johan 18

1 Malonme Kanuja tëwëtutïhwë pakolotaowëinë Jeisu kunekaktaimë. Tïnepatom alëne inëlë amat etato pona, Ketalan etato pona, ïmë pona. Masike ïmë popitë kunëtïlï tïnepatom malë. 2 Tïnepatom malë mëlë pona Jeisu ïtëtop hepïme esike tuwalë kunehak Julesi, Jeisu ekalëne. 3 Masike mëlë pona Julesi kuntëm tëkëlëntom malë. Mëha akëlë kunehak, solatitom, sikëututom, huwa. Julesi akëlë tënokhetot Kan pakolon peptahmatonom umïtïntomoja, Palasitomoja, huwa. Tïlantejinkom alënetot, tawankom malë tïhawemïtkome. Malalë tïlekom alënetot. 4 Lome ëhmelë ëtïkompaleja tëpotoh pëk tuwalë Jeisu kunehak. Masike ilapëhehe kuntëm. Masike helë katïp kunka ejahe. Ënïk mupijatëo? kunka. 5 Uwa, Jeisu, Nasale pono, kunkatot Jeisuja. Masike Ïu Wai, kunka Jeisu ejahe. Maa, akëlëhe ekalëne Julesi. 6 Masike Ïu Wai Jeisu katïhwë tapïkom potot kunëtuhmo. 7 Masike mïjalëlële kunkaimëhnë Jeisu ejahe. Ënïk mupijatëo? kunka. Masike mëlëlë katïp kunapënuktot, uwa Jeisu, Nasale pono, kunkatot. 8 Masike helë katïp kunka Jeisu ejahe. Ïu Wai wïkanenmamë. Masike ïhe ëwaptaowëhe jakëlëntom enoktëkële, kunka Jeisu. 9 Mëlë katïp kunka Jeisu ejahe utatïla man ïpona ënïpotpïtom, tïkatoponpï ailë iweitopkome. 10 Malonme tïnamlëtop apëlëhne Saiman Pitu. Pajam kunka Kan pakolon peptahmatonom tamu peito panakane. Ipana apëtunuina kunipanaka. Ipanakatpï ehet Maukësi. 11 Masike helë katïp kunka Jeisu Pituja. Uwa, Ënamlëtop enmakële. Papakoja ïwokpapotop ënelïla kapa wa? kunka. 12 Malonme Jeisu apëine mëha, solatitom, itamukom, sikëututom Jujanatom nenokïtpïtom, huwa. Malalë Jeisu pïmïnetot. 13 Moloinë Ananajasija Jeisu alënetot akename, Kajapasi mïnetamuluja. Mëlë wei aptao Kan pakolon peptahmatonom tamume Kajapasi kunehak. 14 Mëklë Kajapasi, kaliponotom emtakaime pëkënatpë tëweihem lëmëptoh man ipok, ikatpï Jujanatomoja. 15 Maa, Jeisu kuptëlë kuntëm Saiman Pitu. Malalë tïwëlën inepa kuntëm ikuptëlë. Mëklë tuwalë kunehah Kan pakolon peptahmatonom tamu. Masike ipakolon pata apulu ailë kuntëm Jeisu kuptëlë. 16 Lome ipakolon pata apulu eta ekataolëken Pitu kunehak. Masike Pitu pëh kunelama Jeisu nepa, Kan pakolon peptahmatonom tamu tuwalë eitop. Wëlïsija wala walam eihe kuntëm apulu eta elaheja. Moloinë pakolo patak Pitu alëne. 17 Masike helë katïp kunka wëlïi, apulu eta elahe, Pituja. Mëk nepa tapeh ka man? kunka. Masike uwa, itapek wai, kunka Pitu. 18 Maa, molo solatitom, sikëututom malë, wapon mitao. Ahalamatse esike tëpulëwëtpë ulënetot. Masike tëwëhumïkom pëh kunehaktot. Malalë ekatakëhe Pitu kuntëm ëhumhe. 19 Moloinë Jeisuja inepatom pëk tïtuwalonumapo he Kan pakolon peptahmatonom tamu kunehak. Inepatoptom pëk malë. 20 Masike helë katïp kunka Jeisu eja. Talïhnao kaliponotom wepane. Malalë Jujanatom ëhmomtoptomtao wepanetot. Malalë Kan pakolon peptatao, ëhmelë Jujanatom ëhmomtop hepïtao wepanetot. Wotao ënepalahe wehaken. 21 Masike ëtïkatohme ma mïke ïja? Ta kunka kaikë hek ïpanakmatponkomoja. Tuwalë eikë. Ïwomitpï pëk tuwalënma mantot, kunka Jeisu. 22 Masike ma ikatïhwë Jeisu poptapakmane sikëutu Jeisu ekatalï. Mëlë katïpïlanma man Kan pakolon peptahmatonom tamu apënuktop, kunka inëlë Jeisuja. 23 Masike helë katïp kunka Jeisu. Ahpe ïwaptao ahpenma man mëhe kaikë ëhmelë tïpanakmaheme. Lome ahpela wai. Masike ëtïkatohme kupoptapakma? kunka 24 Malonme ma ikatïhwë Kajapasija, Kan pakolon peptahmatonom tamuluja, Jeisu alëpone Ananajasi tïpeitotomoja. Tïpïmïhe kunalëtot. 25 Maa, molo Saiman Pitu ëhumnë pëk. Masike helë katïp kunkatot eja. Inepa tapeh kapa man? kunkatot. Masike uwa, itapek wai, kunka Pitu. 26 Masike helë katïp kunka Kan pakolon peptahmatonom tamu peito, ïmë po Pitu nipanakatpï. Kajapasi wekï inëlë. Ïmë po kapa weha akëlë ëwenela? kunka. 27 Masike mïjalë uwa, kunkaimëhnë Pitu. Masike ma ikalïhtao kulasi kunetapam. 28 Malonme Kajapasi pakolontaowëinë Jeisu alënetot Lomani peito maminumtoptak. Kokohnëpsih kunehak. Masike emaminumtoptak ëmëmïla Jujanatom ekolokaimëmnom katïp ëtïpo hela tëwesikomke, Isepi Epoi Kan Ïtëtoponpë Ëtuktop ukuku he tëwesikomke. 29 Masike imalëhe wala walam eihe kunekakta Pailati. Tala mïketëo mëklë pëk? kunka Pailati ejahe Jeisu pëk. 30 Masike helë katïh Pailati apënuknetot. Ipok iwaptao ëja ënenepïla manu neha emna, kunkatot. 31 Masike helë katïp kunka Pailati. Alëtëkële hek. Ënimojikom ailëlëken iweitoh pëk ipohnëptëk, kunka. Masike helë katïp kunka Jujanatom. Uwa, kalipono Ënilëmëpkapola man emna nimojitom, kunkatot. 32 Mëlë katïp kunkatot tïlëmëpkapotoh pëk tïnekalëtpï ailë Jeisu eitohme. 33 Masike ma ikatïhwëhe tëmaminumtoptak kunëmëmëmë Pailati. Moloinë Jeisu amëipapone. Helë katïp kunka Pailati eja. Jujanatom tamume ka man? kunka. 34 Masike helë katïp kunapënuk Jeisu. Ëmëlëlë ka mipohnëp? Tïwëlën kat ëtuwalonuma? kunka. 35 Masike helë katïp kunka Pailati, Jujaname kapa wa? Ëwekïtom ëwenep ïja, Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom malë. Ëtïne ipokela ëweitohme? kunka. 36 Masike helë katïp kunka Jeisu. Talë kaliponotom tamu tapek wai. Itamukome ïwaptao ikulumhak mënëtïja manu ïpeitotom Jujanatomoja jekalëla ëweitopkome. Lome talë kaliponotom tamumela wai, kunka. 37 Masike helë katïp kunka Pailati. Tënonkom tamumepa man? kunka. Masike helë katïp kunapënuk Jeisu. Tënonkom tamumepa man mïke ïja. Ëhmelë tamume ïweitohme jekaktane. Malalë ahpela eitoptom ekalëneme lomona umëkne. Masike ahpela eitop hankom man ïwomi panakme, kunka. 38 Masike helë katïp kunka Pailati. Ëtïhkune ahpela eitohme? kunka. Malonme ma tïkatïhwë Jujanatomoja kunekaktaimë. Helë katïp kunka ejahe. Ipokela iwetopomna mëklë wenejai, kunka. 39 Lome helë katïp ëweitopkom. Isepi Epoi Kan Ïtëtoponpë Ukuktop ukukuluhtao he manatëo? Jujana tamu ka wapuwapoimëja? kunka. 40 Masike uwa, kunkatot tïkëktïmïkome. Mëklë tapek. Palapasilëken apuwapokële, kunkatot, Maa, tëmenemïtpë Palapasi.

Johan 19

1 Masike Jeisu pilëpone Pailati solatitomoja. 2 Moloinë tëkïjem umemtïhwë Jeisu upjekïmane solatitom. Malalë tïjulemke Jeisu upomanetot. 3 Moloinë helë katïp kunkatot. Maa, Jujana tamuluh, tïhule ilëmëpïla eikë, kunkatot. Moloinë Jeisu poptapakmanetot. 4 Moloinë mïjalë kunekaktaimë Pailati Jujanatomoja. Helë katïp kunka ejahe. Enetëk, mëklë wenepjai ënenekome, ipokela iweitopomna man nïka Pailati ëkatopkome. 5 Malonme kunekaktaimë Jeisu tuhpëkënke tupjekïmatoponpïke. Malalë tïjulemke tupoke. Maa, mëklë eluwa enetëk, kunka Pailati Jujanatomoja. 6 Masike helë katïp kunikëktïm Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom, sikëututom malë. Wewe topopalaihem pëkëna tuwëpok, wewe topopalaihem pëkëna tuwëpok, kunkatot tïkëktïmïkome. Masike helë katïp kunka Pailati ejahe. Ëmëlamkom hek tuwëtëk. Ipokela iweitopomna wenejai mëklë, kunka. 7 Masike helë katïp kunka Jujanatom. Kan mumume ëtïlï he iwesitpï mëhe. Masike malalon tuwëpotëk wewe topopalaihem pëkëna mënke emna nimojitom, kunkatot. 8 Masike ma ikakom panakmatpo elamhakënma Pailati kunëtïlï. 9 Masike mïjalëlëlemë tëmaminumtoptah kunëmëmëmë. Helë katïp kunka Jeisuja. Ëhtëinë imëkïtpïpa man? kunka. Lome tëk tïkailëken Jeisu. 10 Masike helë katïp kunkaimëhnë Pailati. Tohme japënukula man? Wewe topopalaihem pëkëna ëwëponeme manu ïweitopoja tuwalëla ka man? Malalë ëwapuwaimëponeme manu ïweitopoja tuwalëla ka man? kunka. 11 Masike helë katïp kunapënuk Jeisu. Mëlë katïp jïpola manai Ëmëlëlë. Lome kawëno mëlë katïp jïpoja ëja. Masike ëja jekalëtpon wïpïlïtpë man ëwïpïlïtpï ahpojenma, kunka. 12 Masike ma Jeisu katpë mïjak Jeisu apuwapoimë helëken kunehaklep. Lome awolemïla Jujanatom kunehak. Helë katïp kunkatot. Mëklë tapuwapoimëi ëja aptao Sisa hela manai. Kaliponotom tamume ëtïlï he iwesitpï mëhe. Malalë Sisa patakaimë he man, kunkatot Pailatija Jeisu pëk. 13 Masike ma awomikom panakmatïhwë Pailatija aptao talïhnak Jeisu enehpoimëne inëlë. Malonme tahmit pona kunewakam kaliponotom eitoh pëk pohnëptoh pona. Kapata mënke Jujanatom mëlë pëk Ipalu omijao. Lome kuwomikomjao, tëpu ïlïtpë, tïkai. 14 Maa, Isepi Epoi Kan Ïtëtoponpë Ëtuktop Ukuktoh petukwatop kunëtïlï. Anumalë Ukuktop. Masike ankomhak aptao helë katïp kunka Pailati Jujanatomoja Jeisu pëk. Enetëk ëtamukom, kunka. 15 Masike helë katïp kunikëktïmtot, alëpok, alëpok, wewe topopalaihem pëkëna tuwëpok, kunkatot. Masike helë katïp kunka Pailati. Ëtamukom ka wuwëpoja wewe topopalaihem pëkëna? kunka. Masike helë katïp kunka Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom. Sisalëken man emna tamume, kunkatot. 16 Masike Jeisu ekalëne Pailati ejahe wewe topopalaihem pëkëna tuwëtohme. Masike Jeisu apëhëmënetot, kunalëimëtot, huwa. 17 Maa, tahmit, wewe topopalaihem, alëne Jeisu uputpënpë katïp tëweihem pona. Koukatame mëlë eheptëtop Ipalu omijao. Lome kuwomikomjao uputpënpë hapon tïkai. 18 Masike molo wewe topopalaihem pëkëna Jeisu wënetot. Malalë tïwëlënkom hakëne tëweihamo wënetot, heiwihnë akon, heiwihnë akon, huwa. Ilamnaowëhle Jeisu. 19 Malalë ekalëne pampila milikne Pailati wewe pëk tuwëtohme. Helë katïp tïkai inimilikutpï. Mëhe Jeisu, Nasale Pono, Jujanatom Tamu, tïkai. 20 Masike kolenma Jujanatom mëlë tïpkane, ëutë pëk mëjela wewe topopalaihem pëkëna tuwëtoponpï esike. Ëhelowao omijao imilikutpïtom, Ipalu omijao, Këlikijana omijao, Lomani omijao, huwa. 21 Masike helë katïp kunka Jujanatom pakolon, Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom, Pailatija. Mëhe Jujanatom Tamu katop ënimilikula eikë. Helë hek imilihkë, Jujanatom Tamume Wai Tïkahemïtpë Mëhe katop imilihkë, kunkatot. 22 Lome helë katïp kunka Pailati. Uwa, mëlëlële wimilik, kunka. 23 Maa, wewe topopalaihem pëkëna Jeisu wëtïhwë uponpïtom ekamne Solatitom. 4 me uponpï. Masike tïkuptëhe uponpï apëinetot. Lome iktuhpolonutpëhle isiptëla, pëtuku tïkaphelëken. 24 Masike helë katïp kunkatot mëlë pëk. Helë ënisahkala heitëi. Jaklawa haponkepitë këhetamikatëi apëine pohnëptohme kujahe, kunkatot. Mëlë katïp kunehaktot Kan pampilan ailë. Helë katïp tïmilikhe Teipëja mëlë pëk. Juponpï ekamjatot. Malalë juponpï iktuhpolonutpëhle apëine pohnëptohme jaklawa hapon pëk mënëhetamiketot, tïkai. Masike mëlë ailë solatitom kunehak. 25 Maa, molo Jeisu ahmit ekatao ije kunehak, tokon malë. Malalë akëlëhe Melija Këlijopasi pït, Melija Maktala ponotpë, huwa. 26 Masike tïje enene Jeisu. Malalë tïnepa tïnipïnïn enene. Masike helë katïp kunka tïjeja. Maa, wëlïsih, mëklë ëmumkume tïkë, kunka. 27 Moloinë helë katïp kunka tïnepalïja. Kuje mëklë, kunka. Masike mëlëlë julu aptao tïpakolontak tïjekom alëne. 28 Malonme tëmaminumtoponpï pëk nama tïkatoponpï pëk tuwalë kunëtïlï Jeisu. Masike helë katïp kunka Kan pampilan milikutpë ailë. Jetajep, kunka. 29 Maa, molo tënïjao tëpelem euku ijehnatpï. Masike inisukma eukumanetot wewe amat pëk, hisap amat pëk, anuktohme. 30 Malonme tëpelem euku ijehnatpï ukuktïhwë, maka neha, kunka Jeisu. Moloinë tomotai kunëtïlï, tomole enokne, huwa. 31 Maa, Sapati aptao wewe topopalaihem pëkëhnë inuwëtpïkom pununpë hela Jujanatom kunehak. Isepi Epoi Kan Ïtëtoponpë Ëtuktop Ukuktop petukwatoh mëlë Sapati kunehak. Masike anumalë Sapati eitop esike Jujanatom kuntëm Pailatija inuwëpotpïtom wasi jetpë apkëlëpotohme eja ipununpïkom ïkïlëmëtohme. 32 Masike solatitom kuntëm Jeisu ekatak tïnuwëtpïkom wasi jetpë apkëlëi. Ewasikom jetpë apkëlënetot. 33 Moloinë Jeisu ekatah kuntëmtot. Lome uhpak tïlëmëphe. Masike ewasi jetpë Ënapkëlëla kunehaktot. 34 Lome awotkalan tïmnaklëken tïwalatanke Jeisu alokmane solati. Masike sololo kunka imïu, tuna malë. 35 Ahpela man ïwomi enetponme ïwesike. Tuwalë wai tënei ïja esike. Masike ailë Wimilikjai ahpela ëkatopkome. 36 Mëlë katïp kunëtïlï Kan Nimilikpotpï ailë. Helë katïp tïmilikhe Teipëja. Ijetpï Ënapkëlëla mantot, tïkai Teipë nimilikutpï. 37 Malalë helë katïp tïmilikhe Sakalajaja. Tïnalokmatpïkom eneimëjatot, tïkai Sakalaja nimilikutpï. 38 Moloinë Josepi, Alamatija pono, kuntëm Pailatija Jeisu pununpë upoi ipununpï alëimëtohme. Jeisu nepame Josepi. Lome wotaolëken Jujanatom uno tëwesike. Masike ëë, kunka Pailati. Masike kuntëm Josepi Jeisu pununpë alëimëi. 39 Malalë Nikotimasi kuntëm. Mëklë koko Jeisuja ïtëtpï. Hakëne ipun pokmatoptom ikloimatpï alëne inëlë, 50 kilome. 40 Masike Jeisu pununpë alëtïhwë ejahe tïkolokemke kunijomtëtot ipun pokmatoptom ikloimatpïke malë, Jujanatomoja tëkepïkom onamtop katïp. 41 Maa, wewe topopalaihem pëkëna Jeisu wëtoponpë pëk mëjela ïmë. Mëlë ïmë po ihjan ëkep enï tëpu ïlïtpë, aowëna ëkep ënonamïlale eitop. 42 Masike mëlëjak Jeisu onamnetot Jujanatom Ëtuktop Ukuktoh petukwatop enatuke, tuwëtoponpï pëk mëjela ëkep enï esike, huwa.

Johan 20

1 Maa, upak ihjan wiki ëtïlëmëtop kokohnëpsik ëkep onamtoponpë pona kuntëm Melija, Maktala pono. Malonme ëkep enï apulu kïlïlïkmatpë enene. 2 Masike Tuhtume kuntëm Saiman Pitu tuwalonumai, tïwëlën Jeisu nepa tuwalonumai malë, Jeisu nipïnïn tuwalonumai. Malonme helë katïp kunka emnaja. Onamtoponpïjaowëinë Kumïtïnkom pununpë alëimë mïhentot. Ëitënapa nalëtot? kunka. 3 Masike ëkep enï pona Pitu kuntëm enei tïwëlën Jeisu nepa malë. 4 Tuhtume kuntëmtot. Lome Pitu waponkaimëne Jeisu nepa akon. Akename kunëtïlëmë ëkep enï ekatao. 5 Masike sïmoh kunka ëkep enïjak enetohme. Lome uwa kunehak, ijomtëtoponpïlëken molo kunehak. Lome aowëna ëmëmïla kunehak. 6 Ëkëmnëpsik Saiman Pitu kunmëk, enpïjah kunëmëm. Masike ijomtëtoponpïlëken enene molo. 7 Malalë molo ijomtëtoponpï pëk upaphakëpsik uputpï jomtëtoponpë tumemëmëi. 8 Masike inepa akon kunëmëm, akename ëkep enï pona imëkïtpï. Masike mëlëkom enetpo ahpela, kunka. 9 Mëlë ënenelahnë tëwaptaowëhe Kan Nimilikpotpï wonaimëtoh pëk tuwalëlahnë kunehaktot. 10 Maa, mëlë enetpo Jeisu nepatom kunëhalëimë tïpakolonkomtak. 11 Lome ïtëimëlapitë Melija. Talïhnaolëken pïli kunehak tëwahamolïhtao. Moloinë sïmok tïkai inëlë ëkep enïjak enetohme. 12 Masike hakëne ensutom tënei eja. Tëwakamhe inamolo Jeisu patatpë po. Uputpï patatpë ekatao pëkënatpë. Malalë ipupu patatpë ekatao akon, huwa. 13 Masike helë katïp tïkaitot wëlïsija. Tasih, ëtïkatohme mëhamoja? tïkai. Masike helë katïp tïkai Melija ejahe. Jumïtïn pununpë alëimë mïhentot. Alëtoponpï tuwalëla ïwesike wëhamojai, tïkai. 14 Malonme ma tïkatïhwë tëwelamaimëi Melija. Tëwelamatïhwë Jeisu tënei eja. Lome eja tuwalëla inëlë. 15 Masike helë katïp tïkai Jeisu eja. Tasih, ëtïkatohme mëhamoja? Ënïk mupija? tïkai. Masike helë katïp tïkai Melija Jeisuja, ïmë pëkën natot inëlë ipëk. Tamoh, ëkep ënalëla kaleh meha? Ëitëna malë? Kutuwalonumak enepëmëi ïtëtohme, tïkai. 16 Masike Melijah, tïkai Jeisu eja. Masike tëwelamaimëi Melija enei. Laponih, tïkai Melija eja. Helë katïp Laponih katop kuwomikomjao, Ëpatënuh, tïkai. 17 Masike helë katïp tïkai Jeisu. Kumelekai nai, Papak pona nai wai ïtëimëlahnë. Masike jakëlëntomoja kaitale, wïtëjai Papakoja, Ëjumkomoja huwa, nïka kaitale. Malalë Ïneponanmalïja wïtëjai Ëneponanmakomoja, huwa, nïka, kaitale ejahe, tïkai Jeisu eja. 18 Masike Jeisu nepatomoja kuntëm. Tëja Jeisu enetoponpë pëh kunekalëimë. Malalë awomitpï ekalëimëne, huwa. 19 Maa, mëlëlëtao, ihjan wiki ëtïlëmëtoptao, walunak iwëtïtïhwë Jeisu nepatom kunëhmom pakolotak. Pakolo eta apulu holotoptënetot Jujanatom uno tëwesikomke. Masike mëlëtao iwaptaowëhe ilamnakëhe Jeisu kunëtïlï. Helë katïp kunka ejahe. Jamephak eitëk, kunka. 20 Malonme ma tïkatïhwë tomotom enepone ejahe tolokmatoponpï malë. Masike Tumïtïnkom eneimëtpo tawakenma kunëtïlëmëtot. 21 Masike mïjalë, jamephak eitëk, kunka Jeisu ejahe. Papakoja jenoktoponpï katïp kuwenokjatëi, kunka. 22 Malonme ma tïkatïhwë hah kunka Jeisu, tïmtajastunke tïnepatom umane. Malalë helë katïp kunka. Ipokan Amole apëitëk, kunka. 23 Masike talankom wïpïlïtpë pëk tenkapamnëhpo he ëwaptaowëhe mala manu mënëtïja. Malalë talankom wïpïlïtpë pëk ënitenkapamnëhpo hela ëwaptaowëhe mala manu mënëtïja, kunka Jeisu. 24 Maa, mala Jeisu ëhenepoimëlïhtao Tamisimna kunehak. Tamisi ehet akon Tilimisi. 25 Masike Tamisi mëktïhwë helë katïp kunka Jeisu nepatom eja. Kumïtïnkom emna neneimë, kunkatot. Lome helë katïp kunka Tamisi, ahpe natot. Putuputuli enpëtom ene he wai amotom pëk. Malalë putuputuli enpëtom meleka he wai. Malalë jamo emna he wai walatake alokmatoponpïjak ahpela ïkatohme, kunka. 26 Masike 8 me ikohmamtïhwë akename iwëhenepoimëtoponpï mïjak mëlëlë pakolotah kunëtïlï Jeisu nepatom. Akëlëhe Tamisi kunehak. Malalë pakolo eta apulu apunetot. Malonme ilamnakëhe Jeisu kunëtïlï. Helë katïp kunka ejahe. Jamephak eitëk, kunka. 27 Moloinë helë katïp kunka Tamisija. Tamisih, hulë kaikë. Jamotom imelekak. Malalë jalokmatoponpïjak ëwamo enmak. Ïponala tëweihemela eikë, Ïponalëken eikë, kunka. 28 Masike helë katïp kunapënuk Tamisi, Jumïtïnuh, kunka. 29 Masike helë katïp kunka Jeisu. Tamisih, jenetïhwëlëken ïpona mëtïlï. Lome ipokenma mënëtïpoja jenelale aptao ïpona iwëtïlïtpïtom, kunka Jeisu. 30 Maa, kolenma awolemïla eitoptom akontom enepone Jeisu tëkëlë tïnepatom aptao. Lome mëlëkom pëk ënimilikula wai helë pampila pëkëna. 31 Helëkomlëken wimilik ahpela Këlaisume man Jeisu, Kan mumume, ëkatopkome. Malalë ma ëkatïhwëhe etïpïla ulë ëwëtïpotopkome ehet pona ëwëtïlïkomke.

Johan 21

1 Maa, moloinë mïjalë Jeisu kunëhenepoimë tïnepatomoja ikutpë etpitao, Taipilijësi etpitao. Helë katïp kunëhenepo. 2 Mëha kunehak molo, Saiman Pitu, Tamisi. Tamisi ehet akon Tilimisi. Maa, akëlëhe Nataniju, Keina pono, Kalali po tëweihem pono. Malalë akëlëhe Sepeli peinom, tïwëlënkom Jeisu nepatom malë hakëne tëweihamo. 3 Malonme helë katïp kunka Saiman Pitu. Ka siptëpoi wïtëjai, kunka. Masike ëwakëlë emna nïtëjai, kunkatot eja. Masike kanawajah kunëtïlïtot. Kunawainatot ka siptëpo pëklep. Lome esiptëlanma ka. 4 Malonme awainatïhwë tuna etpitah kunehapëka Jeisu. Lome eja tuwalëla inepatom kunehak. 5 Masike helë katïp kunka Jeisu ejahe. Kamitomoh, Totike ka manatëo? kunka. Uwanma, kunkatot. 6 Masike helë katïp kunka Jeisu. Ëwapëtunkomoina ëpijawaimënkom amëmnëpkatëk kolenma iwesiptëtopkome, kunka. Masike awomi ailë tïpïjawaimënkom amëmnëpkanetot. Masike kolenma ka tëwesiptëi esike pijawaimë ënanïmëmëla kunehaktot. 7 Masike helë katïp kunka Jeisu nepa inipïnïn Pituja. Kumïtïnkom mëklë kunka. Masike Kumïtïnkom mëklë katoh panakmatpo Saiman Pitu tupo iktuhpolonjah kunëtïlï, upomna tëwesike tëmaminumïlïhtao. Moloinë tumtopok kunka tunakuwak Jeisuja tïtëtohme. 8 Lome kanawailëlëken etpitak tïwëlënkom Jeisu nepatom kunëhalëimë, iwesiptëtpïtom alëi. Akëlephakëla etpi kunehak, talanme 100 meitëlëken. 9 Masike tëwëhapëhëmëtïhwëhe wapot enenetot. Ka malë kunenenetot tëwepulu pëk. Malalë molo pelele, huwa. 10 Malonme helë katïp kunka Jeisu. Ka eneptëk ënisiptëpotpïkom, kunka. 11 Masike itu pona pijawaimë apëlëhne Saiman Pitu. Tuputse pijawaimë kunehah ka junutpëtomkelëken. 153 me kunehak. Kolenmaleptot. Lome ëhapëtkulilimala kunehak pijawaimë. 12 Malonme helë katïp kunka Jeisu. Ëtuktëkëh nai, kunka. Lome ënïk man? kala emna kunehah Kumïtïnkomoja eja tuwalë emna esike. 13 Malonme pelele anïmhe kuntëm Jeisu. Moloinë pelele ekalëne tïnepatomoja, ka malë. 14 Huwa tïnepatomoja Jeisu ëhenepoimëtoponpë ëhelowao eitop towonaimëtïhwë. 15 Maa, tëwëtuhkeptïhwëhe helë katïp kunka Jeisu Saiman Pituja. Saimanuh, Jona mumuluh, ïhe mëwisnë ka man mëham ahpoi? kunka. Ïhï, Jumïtïnuh ëhe ïweitopoja tuwalë manai, kunka Pitu. Ëë kunka Jeisu. Masike jeknom peinom, sikapu haponkom peinom, inehpak, kunka. 16 Moloinë mïjalë mëlëlë katïp kunkaimëhnë Jeisu Pituja. Saimanuh, Jona mumuluh, ïhe mëwisnë ka man? kunka. Ïhï Jumïtïnuh, ëhe ïweitopoja tuwalë manai, kunka Pitu. Ëë, kunka Jeisu. Masike jeknom, sikapu haponkom, inehpak, kunka. 17 Moloinë mïjalëlëlemë mëlëlë katïp kunkaimëhnë Jeisu eja, ëhelowao iweitohme. Saimanuh, Jona mumuluh, ïhe ka man? kunka. Masike kunëhelekaptë Saiman ëhelowao ma ikatïhwë, ïhe ka man? ikatïhwë. Masike helë katïp kunka Pitu eja. Jumïtïnuh, ëhmelë tuwalon manai. Masike ëhe ïweitopoja tuwalë manai, kunka. Masike helë katïp kunka Jeisu eja. Masike jeknom, sikapu haponkom, inehpak. 18 Helë tuwalë eikë. Ahpela wai. Imjatame ëwaptao mëtupomane Ëmëlëlë. Malalë mono monole mïtëne Ëmëlëlë. Lome tamusime ëwëtïtïhwë tïwëlën ëwupome. Malalë hulë mïkei tïwëlënuja ëwa ëwalëtohme. Lome ïtë hela ëweitoh pona ëwalëja, kunka. 19 Mëlë katïp kunka Jeisu ipok man Kan Pitu katohme tïlëmëpïlïhtao. Masike tïlëmëptoh pëk tuwalë kunëtïlï Pitu. Moloinë helë katïp kunkaimëhnë eja. Maa, Jakëlënme eikë, kunka. 20 Moloinë helep kunka Pitu tïwaliptak. Masike tïwëlën Jeisu nepa inipïnïn enene tïkuptëlëhe imëkïlïhtao. Mëklë Jeisu uhpëkëna iwesitpï iwëtukukomohtao, ënïk pëk pa ma mïka, jekalëja mïka? ikatpï. 21 Masike mëklë enetpo helë katïp kunka Pitu Jeisuja ipëk. Jumïtïnuh, mëklë ken, tala nëtïja? kunka. 22 Masike helë katïp kunka Jeisu eja. Talanme ilëmëpïla man ïmëkëmëtop elaime. Ïu hek. Masike mëklë pëk ëhelekaptëla eikë. Masike Ëmëlëken jakëlë eikë, kunka. 23 Masike helë katïp kakepïla Jeisu apësitponkom kunehak. Mëklë Jeisu nepa ilëmëpïla ma, tïkai. Lome ilëmëpïla man kala Jeisu kunehak ipëk. Talanme ilëmëpïla man ïmëkëmëtop elaime. Ïu hek. Masike mëklë pëk ëhelekaptëla eikë, kunkalëken. 24 Maa, ïu wai Jeisu nepa, helëkom pëk ekalëimëne, helë milikutpon. Ahpela man helë ëhmelë ïnimilikutpïtom tuwalënma kutatëi. 25 Molohnëleh man kolenma Jeisu nïlïtpïtom. Ëhmelë tïmilikhe aptao ipatalïmnanma manu mënëtïja pampila apsikïnma lo esike. Ahpela.

Jeisu Nalë Nalëpotom Eitoponpë 1

1 Maa, helë ënene Tijapëlësih. Akename ëhmelë Jeisu eitoponpë pëk wimilikne ëneneme. Malalë inepatoptom pëk wimilikne. Tëmamine tëweitop akïmatoh poinë ëhmelë iweitoponpï pëk wimilikne, 2 kapunak itëimëtoh pona. Ïtëimëlahnë tëwaptao tïnisanopïtpïtom nimoji tëkalëi Jeisuja tïna tïnalëpotomoja, Ipokan Amole nekalëtpï. 3 Malalë ilëmëpheinë towonaimëtïhwë ulë tëwëhenepoimëi Jeisu ejahe. Kole iwëhenepoimëtoponpï ejahe ahpela towonaimëi ikatopkome. Masike 40 me awainatoptomtao Jeisu enenetot awonaimëtïhwë. Malalë kunepatëo Kutamukome Kan Ëtïtoh pëk. 4 Malonme tëwëhmomëmëtïhwëhe helë katïp tïkai Jeisu ejahe. Jelusalem poinë ekïlïmalapitë eitëk. Wenokjai Papah katoponpë elaimatëk. Mëklë pëh kutuwalonumatëne. 5 Tunakuwah kaliponotom amëmnëpkane Johan. Lome kolela ïtëimëtoponpï ïnïktïhwë ëwajakëhe Ipokan Amole amëmnëpkapoja Kan, tïkai Jeisu ejahe. 6 Moloinë mïjalë tëwëhmomëmëitot. Malonme helë katïp tïkaitot Jeisuja. Maa, emna Umïtïnuh, hemalë ka Isëlëjanatom peitomtë mïkïlëmëpoja tïtamukomlë ïlëmëtohme ejahe? tïkai. 7 Masike uwa, tïkai Jeisu ejahe. Mëlë katïp tïpoimëtopkom pëk ëtuwalonumapohe hela man Kan. Papaklëken man mëlë pëk tuwalë, tïkai. 8 Lome, Ipokan Amole mëktïhwë ëjahe aptao ëkajalinkom mapëhjatëi. Malonme ïpëk ekalënanome mëtïjatëi. Masike Jelusalem po mëkalëjatëi. Malalë Julija po mekalëjatëi. Malalë Samelija po mekalëjatëi. Moloinë mïhja lo enahtoh pona mekalëjatëi, tïkai Jeisu ejahe. 9 Malonme ma ikatïhwë kapunak Jeisu tëlëi Kanuja. Alë tënei ejahe. Eklotïhtak iwëtïtïhwë ënenela tëwëtïlëmëitot. 10 Malonme kapunah kakëi ikalïhtaowëhe aptao ekatakëhe tëwehapëkai eluwakom. Hakëne inamolo. Tïkoloke upokom. 11 Helë katïp tïkaitot Jeisu ïtëimë enetponkomoja. Maa, Kalali ponokomoh, ëtïkatohme kakëi mïketëo kapu enei? Wantë Jeisu mënmëkëmëja. Kapunak tïtëimëtoponpï katïplë mënmëkëmëja, tïkai. 12 Malonme ïpï poinë, Alipi poinë, tëwekïlïmaimëi Jeisu nepatom Jelusalem pona. Ëhepëk mëjela Jelusalem, Alipi Malë, Sapati ailë Jujanatom ïtëtop katïplëken. 13 Masike Jelusalem pona tëwëtïlëmëtïhwëhe tïpakolonkomtak tëwëhanukëmëitot. Mëha pakolotao Pitu, Jemisi, Johan, Antulu, Pilipi, Tamisi, Patalamu, Matiju, Jemisi. Apejësi mumu Jemisi. Maa, Saiman, tïhtalïptëkom hepïn. Maa, Julesi, Jemisi akon. 14 Kanuja tëwëtulukom pëktot. Kanuja ëtukepïlatot pëkënatpë tëwepohnëptopkom ïnanom katïp. Malalë akëlëhe wëlïham. Malalë akëlëhe Jeisu je, Melija, Jeisu meitïtom malë. 15 Maa, wantëlëpsik Jeisu apësitponkom tëwëhmomhe. Kole iwëhmomïtpïtom talanme 120 me. Masike ilamnakëhe tëwëtanïmhe Pitu. Helë katïp tïkai Pitu ejahe. 16 Maa, ïwekïtomoh. Kan nimilikpotpï ailë Julesi kunëtïlï. Uhpak Julesi pëk, Jeisu apëinanom akenaptëneme iweitoh pëk, Ipokan Amoleja tïmilikpoi Teipëja. 17 Këkëlënkomelep kunehak Julesi. Kukatïpïhe Kan nemaminumnehpomelep kunehak. 18 Lome ipokela kunawomita kalakuli apëitohme. Masike mëlëtpë pëk tïlon epekahne. Masike tïnepekatïtpï po kunehuluma. Moloinë lomona kunëtuhme. Malalë iwetepu kunehahka, iwaksililin kunëtaka, huwa. 19 Masike mëlë pëk tuwalënma man ëhmelë Jelusalem ponokom. Masike Akeutamame ilonunpï tëheptëi ejahe. Helë katïp Akeutama katop kuwomikomjao, mïuhpan tïkai. 20 Mëlë pëk Teipëja tïmilikhe Ëhepatoh pampila milikuluhtao. Helë katïp tïkai inimilikutpï. Itënumna mënëtïja ipakolotpï. tïkai. Malalë emaminumtoponpï patatpë ponome mënëtïja imepïn, tïkai. 21 Masike ënïh kutïlëmëjatëo emaminumtoponpï apëhëmëneme? Këkëlëhe Jeisu aptao këkëlëhe iwesitpïlëken sisanoptëi. 22 Helë katïp tëweihem, Johanuja Jeisu amëmnëpkatpë poinë kapunak Jeisu ïtëimëtpë pona këkëlëhe tëweihem. Huwalonlëken kutïtëi këkëlëhe Jeisu wonaimëtoponpë ekalëneme, tïkai Pitu ejahe. 23 Masike hakënelëken tïhanophe ejahe. Josepi, Matajasi, huwa. Molohnë hakëne Josepi ehet, Pasapati, Jusëtësi, huwa. 24 Malonme helë katïh mëkja pëh Kanuja tëwëtuhetot. Maa, emna Umïtïnuh. Ëhmelë kaliponotom wanë alï tuwalonme manai. Masike emna ituwalonumak. Tënon misanop Julesi mïjakanme? 25 Masike emna akëlë mënemaminumja ëna ënalëpome. Tïwïpïlïtpï pëk tëwesike kunepatatpïponomapo Julesi. Masike tïpatah kuntëm, tïkaitot Kanuja tëwëtulukome. 26 Moloinë jaklawa haponke tëwëhetamikaitot Julesi mïjakan pohnëptohme. Masike Matajasi tïlëmëi ejahe. Masike 11 me Jeisu nalë nalëpotom akëlë kunëtïlï.

Jeisu Nalë Nalëpotom Eitoponpë 2

1 Maa, 50 me Isepi Epoi Kan Ïtëtoponpë ïnïktïhwë Tëpïhem Akpilamtop Ukuktop tëwëtïhe. Malonme pakolotak ëhmelë molonkom Jeisu apësitponkom tëwëhmomhe. 2 Malonme talainëla taun awolemïpïn omi hapon tïpanakmai ejahe. Kapunaowëinë tumëkhe omi pakolotailë, iwëhmomïpïtomohtailë. 3 Malalë wapot hapontom tënei ejahe tamatkamo. Iwëhmomïtpïtom pona tïwïptëi wapot hapontom ikuptëhe. 4 Masike Ipokan Amoleke talïhe tëwëtïhe ëhmelë iwëhmomïtpïtom. Malalë tïwë tïwëlënkom omi tukukhe ejahe Ipokan Amoleja towomiptëkomke. 5 Maa, Jelusalem po Jujanatom Kan ponanokom, lo kuptëinë Jelusalem pona imëkïtpïtom. 6 Malonme, tïwëlënkom omi tukukhe mëkjalëja, kanë panakmatpo kole kaliponotom tëwëhmomhe ipanakmahe he. Masike tëwëhelekaptëitot towomikom ukuktoh pëk ejahe. 7 Mëk, tïkaitot tëwëtuhe. Kalali ponokom tapeh kaleh mëha. Tïwë tïwë kohek mëlë mëlë nïketot. 8 Talahku këkaktatoponpïkom ponokom omi ukukjatot? Kuwomikomohle tukukhe ejahe, tïkaitot. 9 Mëha omi tukukhe ejahe. Patija ponokom omi. Mitija ponokom omi. Elami ponokom omi. Mesopotamija ponokom omi, Julija ponokom omi. Kapatosija ponokom omi. Pantësi ponokom omi. Eisija ponokom omi. 10 Pëlikija ponokom omi. Pampilija ponokom omi. Isepi ponokom omi. Lipija ponokom omi. Sailini ekatao tëweihamo omi. Malalë mëkjalëhtao Loma poinë imëkïtpïtom. Ëhehtaotot Jujanatom, Jujanatome iwëtïlëmëtpïtom, huwa. 11 Maa, Këliti ponokom omi. Alapija ponokom omi. Huwalënma awolemïla Kan eitop sipanakmetëi kuwomikomjao, tïkaitot. 12 Masike mëk, tïkaitot. Lome talankom ahpe, tïkai. Ta katopohku helë? tïkaitot. 13 Malalë tïpokehwëilëkentot tïwëlënkomoja. Jehnahanke, tëpelem eukuke, tëwëhnameptëilëkentot, tïkaitot. 14 Malonme tëwëtanïmhe Pitu, 11 me tëweihamohtao. Helë katïp tïkai inëlë kaliponotomoja, awomi anumhak. Maa, Jujanatomoh, Jelusalem ponokomoh. Kupanakmatëk, helë pëk tuwalë ëweitopkome. 15 Tëwëhnameptëi mïketëi emna pëk. Lome ëtawokïlale nai emna, 9 jululem nai. 16 Helë pëk tïmilikhe Joweuja, Kan Omi panakmapotponuja. 17 Helë katïp tïkai Joweu nimilikutpï, tïkai Pitu ejahe. Maa, ëhmelë enahtop ëtïpolïhtao Jamole Ipokan wekalëjai ëhmelë kaliponotomoja. Masike ïwomi panakmapoja ëpeinomkom, ëwemsikom malë. Malalë Kan pëk mënëhetïja imjatapamïtpïtom, ëtamukom malë. 18 Ïpeitotomoja Jamole Ipokan wekalëjai. Malalë wëlïhamoja wekalëjai. Masike ïwomi panakmapojatot. 19 Malalë kapunao awolemïla eitoptom wenepojai. Malalë ïpëk ipohnëhpotoptom wenepojai lo po, mïu, wapot, mutomanuimë, huwa wenepojai. 20 Malalë ëmunim sisi wïjai. Nunuwë mïuhpan katïp wïjai Ëwumïtïnkom mëkpolïhtao. Awolemïlanma mënëtïja imëkïlïhtao. 21 Malalë helë katïh mënëtïja. Ëhmelë Tumïtïnkome Kumïtïnkom eheptënanom anïmja Kan, tïkai Joweu nimilikutpï tïkai Pitu kaliponotomoja. 22 Maa, Isëlëjanatomoh, kupanakmatëk, tïkaimëhehnë Pitu. Tïnenokïtpïme Jeisu eitop, Nasale ponotpë eitop, tuwalë ëweitopkome awolemïla iweitop ïpone Kan kuhtaowëhe iwaptao. Masike mëk mïkatëne inïlïtom enetpo. Malalë tïnenokïtpïme Jeisu eitoh pohëhpotoptom enepone Kan ëjahe. Mëlë pëk tuwalënma manatëi. 23 Lome mëklë mapëipotëne. Malalë wewe topopalaihem pëkëna Jeisu muwëpotëne, milëmëpkapotëne, huwa. Uhpak tïnipohnëpïtpï ailë Jeisu ekalëpone Kan ëjahe. 24 Lome ilëmëpheinë Jeisu wonanïpkaimëne Kan. Etumna ilëmëptoponpïlep ïlëmëne. Ilëmëhpopïnme man Jeisu, tïkai Pitu ejahe. 25 Malalë helë katïp tïkai Teipë nimilikutpï Jeisu pëk, tïkaimëhehnë Pitu. Jakëlëlëken man Kumïtïnkom. Japëtunuinanome man. Masike ëhelekaptëla wëtïjai. 26 Masike tawakenma wëtïjai ïlëmëptop ekulepïke, ïwonaimëtop elaimake, huwa. 27 Ilëmëpïtpïtom amole pata po jamole ëninëmëla man Kan. Malalë tïmumu Ipokan pun ënimataikapolanma man Kan. 28 Ilëmëhpopïnme ïweitoh pëk ïtuwalonumane Kan. Malalë jamephaklëken jïpoja Kan jakëlë tëweitopke, tïkai Teipë nimilikutpï Jeisu pëk, tïkai Pitu ejahe. 29 Maa, ïwekïtomoh, tïkaimëhehnë Pitu ejahe. Eklohpolo kutamutpïkom pëk, Teipë pëk, wekalëjai ëjahe. Uhpak tïlëmëphe, tonamhe, huwa. Lome talë man onamtoponpï kupatakom po. 30 Kan Omi panakmaponeme kunehak Teipë. Malalë towomi ënakupjakala Kan eitop tuwalënma kunehak. Helë katïp kunka Kan eja. Ëpalïnpïme Këlaisu mënëtïja, ëwahmitïnpï ponome, tïkai. 31 Mëlë katïp tïkai Kan esike uhpak Jeisu wonaimëtoh pëk tïmilikhe Teipëja. Ilëmëpïtpïtom amole pata po jamole ëninëmëla man Kan, katop tïmilikhe eja. Malalë tïmumu Ipokan pun ënimataikapolanma man Kan, katop tïmilikhe Teipëja, huwa, tïkai Pitu. 32 Moloinë helë katïp tïkaimëhehnë Pitu ejahe. Masike mëklë Jeisu awonanïpkaimëne Kan. Mëlë emna kunene ëhmelë. 33 Malalë tëpëtunuina Jeisu alëimëne Kan. Masike Kan katoponpë ailë Ipokan Amole apëine Jeisu. Masike Ipokan Amole enoktop helë. Henejatëi hemalë, sipanakmetëi, huwa. 34 Mëlë katïp tïpëh kalanma Teipë, kapunak Teipë ënanïmïla Kan esike. Helë katïp tïkai Teipë Kumïtïnkom pëk. Japëtunuina ëwakamkë. 35 Ëpupu opinë ëhemnom wïjai, tïkai Kan, tïkai Teipë nimilikutpï. 36 Masike helë tuwalë eitëk, Isëlëjanatomoh, tïkai Pitu. Wewe topopalaihem pëkëna Jeisu muwëpotëne. Lome mëklë man Kumïtïnkome Kanuja tïhe, Kanïmnanomkome, huwa, tïkai Pitu ejahe. 37 Masike mëlë panakmatïhwë ejahe aptao tëwëhelekaptëitot. Masike helë katïp tïkaitot Pitutomoja. Jeisu nalë nalëpotomoja. Emna wekïtomoh, tala emna nëtïja? tïkaitot. 38 Masike helë katïp tïkai Pitu ejahe. Ëwïpïlïtpïkom ponala ëtïtëkële. Malalë ëtamëmnëpkapotëk Jeisu Këlaisu ehetjao ëwïpïlïtpïkom tenkapamnëhpotohme eja. Moloinë Kan nekalë mapëhjatëi, Ipokan Amole mapëhjatëi. 39 Jamole Ipokan wekalëjai ëjahe, ëpeinomkomoja malë, kunka Kan ëpëkëhe. Malalë mëjenkomoja wekalëjai, kunka. Ëhmelë ïnamëipatpïtomoja Ipokan Amole wekalëjai, kunka Kan, Kumïtïnkom, tïkai Pitu ejahe. 40 Moloinë kole tïkaimëhehnë Pitu ejahe. Helë katïp tuhetot eja. Ipokela man hemalëlotom. Masike Kan asikalun apëhjatot. Masike Kan asikalunuja ëhepopola eitëk, tïkai Pitu ejahe. 41 Masike talankomoja ëhewake Pitu omi tïpanakmai. Awomi pona tëwëtïhetot. Masike tëmëmnëpkaitot Pitutomoja. Masike mëlëlëtaolë 3,000 me kaliponotomoja Jeisu tëpëihe. 42 Ikïlanma tëwëtïhe Jeisu apësitponkom tëpatopkom pëk Jeisu nalë nalëpotomoja. Malalë ëtakëlëntome tëwëtïhetot, ëtakëlë tëwëtukhe. Malalë Jeisu mëlëtpïlë ëtukutpë tukukhe ejahe. Malalë Kanuja ëtukepïla tëwëtïhetot. 43 Maa, kole awolemïla tëweitopkom enepone Jeisu nalë nalëpotom. Malalë kole Kan pëk ipohnëhpotoptom eneponetot. Masike elamhah kunëtïlï enenanom. 44 Malalë ëhmomkepïla Jeisu apësitponkom kunëtïlï. Malalë mëlëhnëme tïkatopkom ïnetot ëhekatïp ikatopkom eitohme. 45 Malalë tïlonkom tëkalëimëi ejahe, tïmïnpalëkom malë, kalakuli apëitohme ejahe. Moloinë tïkalakulinkom tëkamhe ejahe ohanëmankomoja. 46 Malalë awaina kuptë Kan pakolon peptatak tëwëhmomhetot. Malalë tïpakolonkom kuptë tïtëitot ëtukhe. Jamephakënma inamolo, ëhekatïp iwepohnëptopkom esike. 47 Masike ipokenma Kan ekalënetot. Malalë ipokenma iweitopkom esike ipok tëkalëitot ëhmelë kaliponotomoja. Malalë awaina kuptë tëponanokom tëmamnëhpoi Kumïtïnkomoja.

Jeisu Nalë Nalëpotom Eitoponpë 3

1 Maa, wantëlëpsih Kan pakolon peptatak tïtëi Pitu, Johan malë, Kanuja tëwëtutopkome, 3 julu tëwëtïhe esike Kanuja Jujanatom ëtutop ailë. 2 Masike Kan pakolon peptatak ëmëmtop isapënu ekatak ïtë ïtëpïn enepï tënei ejahe. Mëhjeleinë ipokela inëlë tïje wetepujao tëwaptao. Masike awaina kuptë Kan pakolon peptatak ëmëmtop isapënu ekatak, pëtukulunme eheptëtpï ekatak, tëlëi inëlë emjalïptëtohme Kan pakolon peptatak tëwëmëmhamoja. 3 Masike Kan pakolon peptatak Pitutom ëmëmïlïhtao tëmjalïptë helep inëlë ejahe. 4 Masike helep tïkai Pitu, Johan malë, ïtë ïtëpïn tënei. Helë katïp tïkai Pitu eja. Emna enek, tïkai. 5 Masike Pitutom tënei eja. Inekalëkom tëlaimailep eja. 6 Lome helë katïp tïkai Pitu. Kalakulimna wai. Masike helë katïplëken wïkei ëja, Jeisu ehetjao, Nasale ponotpë ehetjao. Ëtanïmkë, ïtë ïtëkële wïkei, tïkai Pitu eja. 7 Malonme ïtë ïtëpïn amo apëtunuina tanïmhe Pituja. Masike ma ikalïhtao anumhak tëwëtïhe ïtë ïtëpïn pupu, iklakun malë. 8 Masike tïnëlë som tïkai inëlë tëwëtanïmhe. Malalë tïtë tïtëi inëlë. Moloinë Kan pakolon peptatak tëwëmëmhe inëlë Pitutom akëlë. Tïtë tïtëi inëlë, tumholop holop tïkai, huwa. Malalë ipoh Kan tëkalëi eja. 9 Masike itë itë tënei kaliponotomoja, tumholop holop ika tënei ejahe. Malalë ipokenma man Kan ika tïpanakmai ejahe. 10 Masike mëk tïkaitot enelïhtao. Kan pakolon peptatak ëmëmtop isapënu ekatao tëmjalïptë he iwesitpï tapeh ka mëhe, pëtukulun ekatalïtpë tapek? tïkaitot, tëwëhelekaptëkomke itë itëtoh pëk. 11 Malonme ëtapëpa mëha tëwëhalëi Kan pakolon peptatak. Pitu, Johan, ïtë ïtëpïnïtpë, huwa. Masike Saloman ëmëmtoh pona tïtëi kaliponotom enehe he. Malalë mëk tïkahenmatot ipok ïtëpïnïtpë ïtoponpë pëk. 12 Masike imëktïhwëhe helë katïp tïkai Pitu ejahe. Maa, Isëlëjanatomoh. Ëtïkatohme mëk mïketëo helë pëk? Malalë ëtïkatohme emna menejatëo? Emna kajalinkelëken ka ïtë ïtëpïnïtpë ipok nëtïlï mipohnëpjatëo? Malalë ipok emna eitopkelëken mipohnëpjatëo? 13 Uwa, kutamutpïkom neponanma awolemïla eitoplëken helë, Kan awolemïla eitop. Apalaham neponanma. Isaki neponanma, Jakopi neponanma, huwa. Helë tïmumu Jeisu awolemïla ekalëpotop Kanuja, tïkai Pitu ejahe. Mëklë mekalëtëne Pailatija. Malalë Pailati empatao iwaptao ipokela mekalëtëne, enokëmë helep Pailati aptao. 14 Ipokan ipokela mekalëtëne. Iwïpïlïtpïlïmïn ipokela mekalëtëne. Kalipono uhmotpon helëken mehatëken, tïkai Pitu ejahe. 15 Ulë eitop ïpone milëmëpkapotëne. Lome ilëmëpheinë kuwawonanïpkaimë 16 Kan. Mëlë emna kunene. Anumhak ïtë ïtëpïnïtpë ïponeme man Jeisu ehet, ehet pona eitoh malë. Ïtë ïtëpïnïtpë tuwalënma manatëi. Menejatëi inëlë. Jeisu pona emna esike ïtë ïtëpïnïtpë ipok emna nïpoimë ënenekome. 17 Maa, ïwekïtomoh, ëwenkalëkenke ëwesikome Kan mumu muhmopotëne wipohnëpjai. Malalë ëtamutpïkom. 18 Uhpah Këlaisu ohanëmatoh pëh Kanuja tïmilikpoi ëhmelë towomi panakmaponanomoja. Masike mëlë ailë kunehak. 19 Masike ëwïpïlïtpïkom ponala ëtïtëk. Kan ponalëken eitëk, ëwïpïlïtpïkom tenkapamnëhpotohme Kanuja. Mala ëwaptaowëhe tuwenkele ëwamolekom ïja Kan. 20 Malalë Jeisu Këlaisu enokja, ipëk ënipankmatpïkom enokja. 21 Kapunak mëklë alëimëne Kan. Masike mololëkenpitë man kapunao ipok ëhmelë ëtïnë elaima pëk. Mëlë pëk ëhmelë kunekalëpo Kan towomi panakmaponanomoja, ipokankomoja, lo tïlïhanme aptao eitoh poinë. 22 Masike helë katïp tïkai Mosesi kutamutpïkomoja. Towomi panakmaponeme ëpalïnpïkom ïpoja Kan wantë ïkatïpïnpï, tïkai. Masike awomi ipanakmatëk. 23 Lome mëklë Kan Omi panakmapone ënimojimnom mënilomoja, tïkai Mosesi, tïkai, Pitu. 24 Malalë tïkai ëhmelë Kan Omi panakmapotponkom Sameju ëtïtoponpë poinë hemalë eitoh pona. Hemalëlo pëk tïmilikhe ejahe uhpak aptao. 25 Kan Omi panakmapotponkom pajamonpëtome manatëi. Malalë kutamutpïkomoja, ïwomi moitïhwë ipoh kuwïjatëi, tïkatoponpï katïh mënke ëjahe hemalë. Helë katïp kunka Kan Apalahamïja. Ëhmelë kaliponotom ipok ïneme mënëtïja ëpalïnpï, kunka, tïkai. 26 Masike ëjahe akename tïmumu Jeisu enokne Kan ipok ëwïpotopkome, ëwïpïlïtpïkom ponala ëwëtïlëmëpotopkome, huwa, tïkai Pitu ejahe.

Jeisu Nalë Nalëpotom Eitoponpë 4

1 Maa, kaliponotom epalïhtao Pitutomoja aptao Kan pakolon peptahmatonom tumëkhe. Akëlëhe tumëkhe Kan pakolon pepta sikëututom tamu, Satusitom malë. 2 Asikame inamolo kaliponotom epake ejahe. Malalë tïlëmëptïhwëhe Jeisu ponanokom mënawonaimëja ikakomke. 3 Masike Pitutom tëpëihe ejahe. Lome walunak esike Pitutom tapuhelëkenpitë ejahe, anumalë ipëkëhe ipohnëptohme. 4 Lome Kan pona tëwëtïhe Pitutom nekalë panakmatponkom. Kolenma inamolo. 5,000 me eluwakomlëken. 5 Maa, awainatïhwë mëha tëwëhmomhe, Kan pakolon petahmatonom, Isëlëjanatom tamutom, Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkom. 6 Ananajasi Kan pakolon peptahmatonom tamu Ananajasi. Maa, Kajapasi, Johan, Alesante, tïwëlënkom malë Kan pakolon peptahmatonom tamu wekïtom, huwa. Jelusalem potoh tëwëhmomhe. 7 Malonme tïlamnakëhe Pitutom enehpotïhwë helë katïp tïkaitot ejahe. Ënïh kajalinke ïtë ïtëpïnïtpë ipok mïpotëo? Ënïk ehet ailë? tïkaitot. 8 Masike helë katïp tïkai Pitu ejahe. Ipokan Amoleke talïhe inëlë. Maa, Kan pakolon peptahmatonomoh, Isëlëjanatom tamutomoh. 9 Ipok ïtë ïtëpïnïtpë ïtoponpë pëh ka emna meilanopjatëo? Tala nëtïlï mïketëo ka? 10 Masike tuwalë eitëk. Malalë ëhmelë Isëlëjanatomoh tuwalë eitëk. Jeisu Këlaisu ehetjao, Nasale ponotpë ehetjao, ipok nëtïlï. Mëklë wewe topopalaihem pëkëna muwëpotënelep. Lome ilëmëpheinë Jeisu wonanïpkaimëne Kan. Masike ikajalinke ipok ëwempatalïkom nëtïlï. 11 Mëklë man tëpu haponme, isela ëweitoponpïkom, pakolo ïnanom haponkomoh. Lome pakolo ëtapkëlëtoh ponomehle man. 12 Masike kanïmïlahe man tïwëlën. Mëklëlëken man kanïmnanomkome. Tïwëlënumnanma man lo kuptë, kaliponotom kuptë, kanïmnanomkomomna, tïkai Pitu ejahe. 13 Masike mëk tïkaitot, elamnanma Pitutom esike. Masike helë katïp tïkaitot. Tuwalëmnomleh mëha, pampila pëk ëhepamnom, tïkaitot. Lome helë katïp tïpohnëpëmëi ejahe. Jeisu akëlënutpëtome tëwesikomke tuwalë mantot, tïkaitot. 14 Malalë akëlëhe ipok inïlïtpïkom. Masike pohnëptënkomoja ipokela ekalëtopomnanmatot. 15 Masike upaphakanapsik tëkataowëinëhe Pitutom tëlëpoi pohnëptënkomoja ëhemelëken tëwëtutopkome. 16 Malonme helë katïp tïkaitot. Tala mëha kutïjatëo? Awolemïla eitop ïnetot. Mëlë tuwalë man ëhmelë Jelusalem ponokom. Masike ahpe kala kutatëi. 17 Masike helë katïplëken heleptëitot helë pëk ënekalëla iweitopkome tïwëlënkomoja. Jeisu eheh nai sipanakmapotëo kaliponotomoja, kutkatëilëken ejahe, tïkaitot. 18 Masike Pitutom tëmëipaimëi ejahe. Jeisu eheh nai sipanakmapotëo kaliponotomoja. Malalë ipëk ënepalahe eitëk, tïkaitot Pitutomoja. 19 Masike helë katïp tëpënukhetot Pitutomoja. Ënïk omilëken emna nimoija? Ëwomikom? Maa, Kan Omi? Tënon ipoh Kanuja, ipohnëptëk, tïkai Pitu ejahe. 20 Moloinë helë katïp tïkaimëhehnë Pitu. Emna nenetpï pëk ënekalëkepïla nai emna. Malalë emna nipanakmatpï pëk ënekalëkepïla nai emna, huwa tïkai. 21 Masike ma ikatïhwë mïjalë Pitutom tëihe ejahe. Moloinë Pitutom tënokëmëi ejahe ipokela ekalëtopomna iwesikomke. Malalë kaliponotom uno tëwesikomke, ipokenma Kan ekalëke kaliponotomoja awolemïlanma Kan eitop enepotoponpë pëk, huwa. 22 40 ahpoi ïtë ïtëpïnïtpë weinatïhwë ipok tïpoi inëlë Kanuja. 23 Malonme tënokëmëtïhwëhe tëkëlënkomoja Pitutom tëwëhalëimëi. Malonme Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom omitpë tëkalëimëi ejahe. Isëlëjanatom tamutom omitpë malë tëkalëimëi ejahe. 24 Masike mëlë panakmatpo ëtakëlë Kanuja tëwëtuhetot. Helë katïp tïkaitot. Maa, emna Umïtïnuh, Kan manai, kapu ïlïtpon, lo ïlïtpon, tuna ïlïtpon, huwa. Malalë ëhmelë istalïtom ïlïtpon manai. 25 Helë katïp ëkatoh mimilikpone ëpeitolïja, Teipëja. Ëtïkatohmene ëilenma tïwë tïwë towomilamo? Malalë ëtïkatohme ëhemelëken tëponanmahem pëk nëtujatot? 26 Ïnenokïtpï Këlaisu eile lo monokom tamutom, pohnëptenkom malë, ëkatoh milikpone Teipëja. 27 Ahpela Këlaisume ëmumuluhle Jeisu ipokan mïne. Mëklë pëk mëha kunëtulu, Heloti, Pantijësi, Pailati, tïwë tïwë towomilamo, Isëlëjanatom, huwa. 28 Ënipohnëpïtpï ailë kunëtïlïtot. 29 Malalë mantot hemalë, emna Umïtïnuh. Ëile iweitopkom menejai. Masike elamnanma emna tïkë ëwomi ekalëlïhtao emnaja. 30 Malalë wamemnom melekalïhtao emnaja aptao ipok wamemnom tïkële. Malalë awolemïla eitoptom tïkë ëmumu eheptëlïhtao emnaja, ipokan Jeisu eheptëlïhtao emnaja. Malalë ëpëk ipohnëhpotoptom tïkë, huwa, tïkaitot Kanuja tëwëtulukome. 31 Masike Kanuja iwëtutïhwëhe pakolo iwëhmomtopkom tïtatalumhe. Malonme Ipokan Amoleke talïhe tëwëtïhetot. Masike elamnanma Kan Omi tëkalëi ejahe. 32 Maa, kole tëwëtïhe Jeisu apësitponkom. Malalë ëhekatïp tëwepohnëptopkom tïhe ejahe, tëwanëkom malë. Masike ïmïnpalë helë, kalanmatot. Mëlëhnëmelëken tïmïnpalëkom tïhe ejahe. 33 Malalë awolemïlanma Jeisu nalë nalëpotom tïhe Kumïtïnkom Jeisu onaimëtoponpë ekalëlïhtao ejahe. Masike ipokenma ëhmelë Jeisu apësitponkom tïhe Kanuja. 34 Malalë ohanëmelanma tëwëtïhetot. Tïlonkom tëkalëimëi ejahe, tïpakolonkom malë. Moloinë mëlëkom epetpïmatoponpë tënephe ejahe Jeisu nalë nalëpotomoja tïnekalëpokome. 35 Malonme ohanëmankomoja kalakuli tëkamhe ejahe apëtunkepïla tëweitopkom epekahtohme ejahe. 36 Mëlëlë katïp Josepi eitoponpë. Panapasime tëheptëimëi inëlë Jeisu nalë nalëpotomoja. Helë katïp Panapasi katop kuwomikomjao, ëhkonekmapopïn, tïkai. Lipai palïnpë inëlë. Saipëlësi pono. 37 Tïlon tëkalëimëi eja. Moloinë Jeisu nalë nalëpotomoja lo epetpïmatoponpë tënephe eja, huwa.

Jeisu Nalë Nalëpotom Eitoponpë 5

1 Malalë tïlon tëkalëimëi Ananajatomoja. Ipït ehet Sapaila. 2 Lome lo epetpïmatoponpë pëk tëwëtuhe inëlë tïpïn malë. Masike ëhmelëla lo epetpïmatoponpë tëlëi ejahe Jeisu nalë nalëpotomoja. 3 Masike helë katïp tïkai Pitu Ananajaja. Ëtïkatohme Ipokan Amole euhnëpï he ëweitop ïlï Seitën. Lo epetpïmatoponpë misahka. 4 Ëlonunpï ënekalëimëlahnë ëwaptao ënïk lonme kunehak? Uwa, ëlonmelë. Lome lo ekalëimëtïhwë kalakuli mapëine ëlonunpï epetpëme. Masike ënïh kalakulinme kunehak? Uwa, ëkalakulinmelë. Lome emnaja kalakuli ekampo he ëwaptao emnaja manu mekampoja. Malalë ënekampo helë ëwaptao ënekampola manu manai. Ëmë hek, emna tapek. Lome ipokela eitoh pëk mëtutëo ëwanëkomjao. Kaliponotom euhnëpï heleh meha. Ëhmelë nenep kapo heleh meha emnaja. Lome Kan ëneuhnëpïla meha, tïkai Pitu Ananajaja. 5 Masike ma ikalïhtao tëwëtuhmoi Ananaja, tïtëkai. Masike elamhakënma tëwëtïhe kaliponotom ilëmëptoponpï panakmatpo. 6 Malonme tëwëtanïmhe imjatatom, ilëmëpïtpï jomtëi ipununpï alëtohme onamtohme. 7 Malonme ëhelowao julu enahtïhwë ilëmëpïtpï pïtpë tumëkhe. Tïmnelum tëkatpë pëk tuwalëlahnë inëlë. 8 Masike helë katïp tïkai Pitu eja. Maa, kupanakmak, helë katïp lo epetpïmatoponpë ka mapëitëo? tïkai. Ïhï, mëlë katïp emna napëi, tïkai Sapaila Pituja. 9 Masike helë katïp tïkaimëhehnë Pitu. Ëtïkatohme Ipokan Amole ukuktoh pëk mëtutëo? Masike ëmnelum nilëmëp. Ipanakmah ken, pakolo eta apulu ekatak mënëtïlëmëja ëmnelumïnpï onamïtponkom. Malalë ëpununpï alëjatot, tïkai Pitu Sapailaja. 10 Masike ma ikalïhtao tëwëtuhmoi Sapaila Pitu empatak, tïtëkaimëhemë. Malonme pakolotak imjatatom ëmëmëmëtïhwë itëkatpï tënei ejahe. Masike imnelumïnpï ekatak ipununpï tëlëi ejahe onamtohme. 11 Masike elamhakënma tëwëtïhe ëhmelë Kan ponanokom. Malalë elamhakënma tëwëtïhe Ananajatom lëmëptoponpë panakmatponkom. 12 Maa, kolenma Kan pëk ipohnëhpotoptom tïhe Jeisu nalë nalëpotomoja. Malalë kolenma awolemïla eitoptom tïhe ejahe kaliponotomohtao. Saloman ëmëmtoptak ëhmomkepïlatot. 13 Lome imalëhe ëhmomïla tïwëlënkom elamhak tëwesikomke. Lome ipokenmalëken Jeisu nalë nalëpotom tëkalëi kaliponotomoja. 14 Malalë kolenma kaliponotomoja Kumïtïnkom tëpëihe, eluwakomoja tëpëihe, wëlïham malë. 15 Malalë ëhematak wamemnom tënephe kaliponotomoja etatkom po. Malalë opoto hapon po tïhetot ejahe, huwa, epolohe Pitu amole itëtohme itë itëlïhtao aptao. 16 Malalë ëutë kuptëinë Jelusalem pona tumëkhe kaliponotom wamemnom enephe. Malalë ipokepïn amoleke talïhamo tënephe ejahe. Masike wame ëhmelë tïlëmëi Pitutomoja. 17 Masike umosiphakënma tëwëtïhe Kan pakolon peptahmatonom tamu Pitutom pëk. Malalë akëlëntom, Satusitom, umosiphak tëwëtïhe. 18 Masike Jeisu nalë nalëpotom tëpëipoi ejahe. Ëtaputopjak tapuhetot ejahe. 19 Lome koko aptao ensu tënokhe Kumïtïnkomoja. Pitutom apulu apuwaimëi. Malonme Pitutom tëlëimëi eja aputoponpïkomjaowëinë. Moloinë helë katïp tïkai ensu ejahe. 20 Ëhalëtëkële Kan pakolon peptatak. Etïpïla ulë eitoh pëk ekalëtatëh kaliponotomoja, tïkai. 21 Masike mëlë panakmatpo upah Kan pakolon peptatak tëwëmëmhetot, kaliponotom epai. ëkëmnëpsik tëwëhmomhe Kan pakolon peptahmatonom tamu tëkëlëntom malë. Malalë pohnëptënkom tëmëipai ejahe, Jujanatom tamutom malë. Masike tëwëhmomtïhwëhe aptao ëtaputopjaowëinë Jeisu nalë nalëpotom enephe tïpeitokom tënokhelep ejahe. 22 Masike Kan pakolon pepta sikëutuntom tïtëi Pitutom pëk. Lome Pitutomomna. Masike tïtamukom pona tïtëimëitot. Helë katïp tïkaitot ejahe. 23 Ëtaputom neha pëtuku tïholotoptëi. Malalë eta apulu elahetom neha molo. Lome ëtaputop apuwatïhwë emnaja alïla neha, itënumna, tïkaitot. 24 Masike tëlekaptëhenma Kan pakolon peptahmatonom tamu. Malalë tëlekaptëi Kan pakolon pepta sikëutuntom, Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom malë. Talahnë talëinë nëtïja? tïkaitot tëwëhelekaptëkomke. 25 Malonme kalipono tumëkhe ejahe. Helë katïp tïkai inëlë ejahe. Kupanakmatëk, talënmamë man ënapupotpïkom Kan pakolon peptatao. Kaliponotom epa pëk mantot, tïkai. 26 Masike enei tïtëi Kan Pakolon pepta sikëutun tamu, tïpeitotom malë. Malonme Pitutom tëlëimëi ejahe. Lome ëneilanopïlahe hapon tëlëimëitot ejahe kaliponotom uno tëwesikomke, tëpuke tuhmokom uno. 27 Malonme pohnëptënkom empatak Pitutom tëlëi ejahe. Malonme helë katïp tïkai Kan pakolon peptahmatonom tamu Pitutomoja. 28 Mëklë eheh nai sipanakmapotëo kaliponotomoja nïkanmamë emna? Lome apënalanma manatëi. Kolenma ënepatopkom. Ëhmelë Jelusalem ponokom man ënepatopkom tuwalë. Mëha Jeisu lëmëpkapotponkom kapo he manatëi kaliponotomoja emna pëk, tïkai. 29 Masike helë katïp tïkai Pitu, tïwëlënkom Jeisu nalë nalëpotom malë. Kaliponotom ënimojila nai emna. Kanlëken emna nimoijai. 30 Kutamutpïkom neponanmalïja Jeisu towonanïpëmëi. Wewe topopalaihem pëkëna ënuwëpotoponpïkom towonanïpëmëi eja. 31 Masike tëpëtunuina Jeisu alëimëne Kan. Masike kaliponotom tamume kunïlï. Malalë kanïmnanomkome kunïlï. Malalë tïwïpïlïtpïkom ponala Isëlëjanatom ïponeme kunïlï, iwïpïlïtpïkom pëk itenkapamnëhponanomkome kunïlï, huwa. 32 Jeisu eitoh pëk ekalënanome emna. Malalë man Ipokan Amole. Tïmoinanomoja Ipokan Amole ekalëja Kan, tïkai Pitu ejahe. 33 Masike mëlë panakmatpo asikamenma tëwëtïhetot. Masike Jeisu nalë nalëpotom uhmotoh pëk tëwëtuhetot. 34 Masike pohnëptënkomohtao tëwëtanïmhe Kamelijeu. Palasi inëlë, Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatën. Ipoklëken kaliponotom nekalë inëlë. Masike Kan pakolon peptataowëinë Jeisu nalë nalëpotom tëlëpoipitë eja. 35 Malonme helë katïp tïkai Kamelijeu tëkëlëntomoja. Maa, Isëlëjanatomoh, pëtuku ipohnëptëk mëha pëk. 36 Uhpak Tulasi kunehak. Awolemïla kunëhekalëlep. Malalë kolepsik akëlëntomelep. Talanme 400 me kunehaktot. Lome imepïnïja Tulasi tuhmoi. Malalë akëlënutpïtom tëwëtakpaphe. Masike maka tëwëtïhe. 37 Maa, ëkëmnëpsik imepïn tëwëtïhe, Julesi, Kalali pono. Awolemïlalep kunëtïlï. Malalë kole kaliponotom akëlëntomelep kunëtïlï kaliponotom kalakulin apësilïhtao Lomanitomoja. Lome imepïnïja Julesi tuhmoi. Malalë akëlënutpïtom kunëtakpap. 38 Masike helë katïp wïkei ëjahe. Mëham pëkëla nai eitëk, ënapululahe eitëk, huwa. Awomikomelëken inekalëkom aptao mënenatja manu inekalëkom. 39 Lome Kan Omime inekalëkom aptao ënahpojanmala manu manatëi. Malalë Kan malë tëwë tëwëtapëihamo katïh mëtïjatëi, tïkai Kamelijeu ejahe. 40 Masike Kamelijeu omi tïmoihe ejahe. Masike Jeisu nalë nalëpotom tënehpoimëi ejahe. Moloinë tïpi tïpilëpoilëkentot ejahe. Malalë Jeisu eheh nai sipanakmapotëo kaliponotomoja, tïkaimëhehnëleptot ejahe. Moloinë Pitutom tënokëmëi ejahe. 41 Masike pohnëptënkom ekataowëinë tïtëimëi Pitutom. Tawakenmatoh tëwëtïhe Jeisu ehet pona tëweitopkom pëk towohanëmatoponpïkom pëk. 42 Malalë awaina kuptë Kan pakolon peptatao Jeisu Këlaisu pëh kaliponotom ënepakepïla tëwëtïhetot. Malalë Ipakolonkom kuptë tëpaitot ejahe.

Jeisu Nalë Nalëpotom Eitoponpë 6

1 Malonme Jeisu apësitponkom tëmamnëphe. Malonme Jujanatom malë Këlikijanatom tëwë tëwëtapënmai tïwekïkom, pïtpëtom, ekulepïkelëhken, awaina kuptë Jeisu nalë nalëpotomoja Jeisu apësitponkom emjalïptëlïhtao ekulepïkomkelëhken. 2 Masike ëhmelë Jeisu apësitponkom tëmëipai Jeisu nalë nalëpotomoja. Helë katïp tïkaitot ejahe. Maa, Kan Omi ekalënanomlëken emna. Masike ëwemjalïptëkom pëklëken emna aptao ipokela man, tïkaitot. 3 Masike ïwekïtomoh, 7 me eluwakom enetëk mëlë pëk tëmaminumhamome. Ipok tëkalëhamolëken tïtëk. Malalë Ipokan Amoleke talïhamolëken tïtëk, tuwalonkomlëken tïtëk, huwa. 4 Kanuja tëwëtuhamomelëken emna eitohme. Malalë Kan Omi pëklëken emna maminumtohme, tïkaitot. 5 Masike mëlë panakmatpo mëlë katïp henma tëwëtïhetot. Masike mëha tïhe ejahe. Sëtipën. Awolemïla Jeisu panano inëlë. Malalë Ipokan Amoleke talïhe. Maa, Pilipi, Polokolosi, Nikane, Tïmoni, Pamenasi, Nikolasi, huwa. Jujaname tëwëtïtïhwë Jeisu tëpëihe eja. Antijak ponotpë inëlë. 6 Malonme mëkja tëlëi ejahe Jeisu nalë nalëpotomoja. Eponahe tomokom tïhe Jeisu nalë nalëpotomoja, tëmamine iweitopkom pëh Kanuja tëwëtulukome. 7 Masike kole Jelusalem ponokomoja Kan Omi tïpanakmai. Malalë tëmamnëphe Jeisu apësitponkom. Malalë kole Kan pakolon peptahmatonom Jeisu pona tëwëtïhe. 8 Maa, awolemïla Jeisu pona Sëtipën. Malalë Kan kajalinuhpe inëlë. Masike mëk tïkai kaliponotom inïlïtom enetpo. Masike awolemïla eitoptom tïhe eja kaliponotomohtao. 9 Masike Sëtipën malë mëha tëwëtëwëtapënmai. Jujanatom Tumïtïnkom nomtatponkome tëheptëhamo. Maa, Sailini ponokom, Alesantija ponokom. Silisija ponokom, Eisija ponokom, huwa. 10 Lome tuwalonme Sëtipën tïhe Ipokan Amoleja esike Sëtipën omi ënahpojanmalatot. 11 Masike talankom tepetpïmai ejahe, helë katïp tïkahamome iweitopkome. Awomi emna kunipanakma. Ipokela Mosesi ekalëne. Malalë ipokela Kan ekalëne huwa, tïkahamo. 12 Masike ma ikakomke asikame tëwëtïhe kaliponotom. Malalë Jujanatom tamutom tasikapamnehpoi ejahe, Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkom malë. Masike Sëtipën tëpëihe ejahe, pohnëptënkom empatak tëlëi ejahe, huwa. 13 Pohnëptënkom empatao tëwaptaowëhe mïjalë helë katïp tïkapoitot ahpankomoja Sëtipën pëk. Maa, ipokela Kan pakolon pepta ënekalëkepïpïn mëi. Malalë Mosesi Nimilikutpï ipokela ënekalëkepïla man. 14 Malalë helë katïp kunka, tïkaimëhehnëtot. Kan pakolon pepta umopke Jeisu, Nasale ponotpë, kunka. Malalë tïwë kuweitopkom Mosesi nekalëtpï ïpoimëja kunka, tïkaitot Sëtipën pëk. 15 Masike Sëtipën tëneponopkai ëhmelë pohnëptënkomoja. Tëneponopkalïhtao ensu emït katïp Sëtipën emït tëwëtïhe.

Jeisu Nalë Nalëpotom Eitoponpë 7

1 Malonme helë katïp tïkai Kan pakolon peptahmatonom tamu Sëtipënuja. Ahpela ka mïkane? tïkai. 2 Masike helë katïp tïkai Sëtipën ejahe. Maa, ïwekïtomoh, tamotomoh, kupanakmatëk. Mesopotamija pohnë kutamutpïkom aptao awolemïpïn Kan kunëhenepo Apalahamïja, Halan pona ïtëlahnë Apalaham aptao. 3 Helë katïp tïkai Kan eja. Maa, ïtëk. Ëlon poinë ekïlïmak, ëwekïtom poinë. Imepïn lo wenepojai ëja. Masike mëlë pona ïtëk, tïkai Kan Apalahamïja, tïkai Sëtipën. 4 Malonme Kalatijana lon poinë kunekïlïma Apalaham. Halan ponapitë tïtëi. Moloinë tïjum lëmëptïhwë talëna Kan kunenehpotëo. Masike helë po manatëi hemalë. 5 Lome, ilonuhle ënekalëlahëpitë Kan Apalahamïja. Ëlon wekalëjai, tïkailëkenpitë Kan eja. Malalë ëpalïnpïtomoja helë wekalëjai ilonkome, tïkai Kan. Mëlë katïp Kan kalïhtao aptao ipeinomomnahnë Apalaham. 6 Lome helë katïp tïkai Kan Apalahamïja. Imepïn pona ëpalïnpïtom mënëhalëja, tuwalëla tëweitopkom pona. Masike mëlë po iwëtïtïhwëhe tïpeitokome mënïjatëo molonkom. Malalë mënawohanëmetëotot 400 me iweinatoptomtao. 7 Lome jasikalun apëhja tïpeitokome tïpotponkom. Malonme mëlë poinë mënmëkëmëjatot talëna, helëlë pona. Moloinë ïpona mënëtïjatot, tïkai Kan. 8 Moloinë Apalaham aluh pitpë pïkëlëpone Kan ahpela towomitpï eitop elaimatohme. Masike 8 me ïnïktïhwë tïmumu Isaki ekaktatïhwë, Isaki aluh pitpë tïpkëlëi Apalahamïja. Moloinë Jakopi tïhe Isakija. Moloinë 12 me eluwakom peinom tïhe Jakopija, Isëlëjanatom tamutome tëwëtïhamo, tïkai Sëtipën. 9 Lome Josepi helanma kunehak imeitïtom, Isëlëjanatom tamutome tëwëtïhamo, ipëk umosiphak tëwesikomke. Masike Josepi tëkalëi ejahe kalakuli apëitohme tëjahe. Malonme Isepi pona Josepi tëlëi epekatïtponkomoja. Lome Josepi akëlë kunehah Kan. 10 Masike ipoptëja epotïhwë Josepi ënipïnanïpkepïla kunehah Kan. Malalë Pelejo eumakpe Josepi ïne Kan. Tuwalonme Josepi tïhe eja, huwa. Masike Isepijanatom tamume Josepi tïhe Pelejoja. Malalë tïpakolon eneneme Josepi tïhe eja, tïkai Sëtipën. 11 Maa, wantë tëpïhamo ëtïlïla kunëtïlï Isepi po, Keinan po, huwa. Masike ohanëmenma kaliponotom kunëtïlï, inepïlïmnanma kutamutpïkom kunëtïlï, huwa, tïkai Sëtipën. 12 Lome Isepi po man tëpïhem kanë tïpanakmai Jakopija. Masike akename tïpeinom tënokhe eja, kutamutpïkom tënokhe, tïnepïkom epekatse. 13 Moloinë mïjalë mëlëlë pëk tïtëimëhemëtot Isepi pona. Masike itëimëtïhwëhemë tëwepohnëhpoimëi Josepi tïmeitïtomoja. Malalë tïmeitïtom pëk Pelejo tïtuwalonumai Josepija. 14 Moloinë tïjumkom tënehpoi Josepija Isepi pona. Tïwekïtom malë tënehpoi eja, 75 me tëweihamo. 15 Masike Isepi pona tïtëi Jakopi. Malonme molo tïlëmëphe inëlë. Malalë ipeinomonpïtom, kutamutpïkom, molo tïlomoi Isepi po. 16 Masike Sekemi pona tëkepïkom tëlëimëi iwekïtpïkomoja, Apalaham nepekatïtpïjak onamtopkome. Sekemi po Hamo peinomoja tonamtop tëpekatse. Apalahamïja kalakuli pëk, tïkai Sëtipën. 17 Maa, Apalahamïja Kan katoponpë ëtïpolïhtao Isëlëjanatom tëmamnëhpoi Kanuja Isepi po. Kole tëwëtïhetot. 18 Malonme tïtamukom patatpë po Pelejohnëlëken tïlëmëpoi Isepijanatomoja. Josepija tuwalëlanma inëlë. 19 Masike kuwekïtpïkom tëuhëphe eja Pelejoja. Talïhnak ëpeinomkom tïtëk, tïkai Pelejo ijumkomoja ilëmëpkapotopkome. 20 Mala iwaptaowëhe Mosesi tëwekaktai. Pëtukulunma inëlë Mosesi. Ëhelowao nunuwë tïpakolonkomtaolëken Mosesi tonamhe ijumïja, ijeja, huwa. 21 Moloinë imepïntak Mosesi tonamhelep ejahe. Molo iwaptao mule tënei Pelejo emsilïja. Masike tïmumkume Mosesi tuwantanïphe eja. 22 Masike Isepijana tuwalonu pëk Mosesi tëpapoi Pelejo emsilïja. Masike awolemïla tëwëtïhe Mosesi, iweitoh malë. 23 Maa, 40 me tïweinatïhwë aptao tïwekïtom ene henma tëwëtïhe Mosesi. 24 Masike tïwekï pilë pilë enetpo tïwekï ejomai tïtëi inëlë. Tïwekï tompoi eja, Isepijana tuhmoi eja. 25 Helë katïp tëwepohnëphelep Mosesi, tïwekïtom pëk. Talanme tïlonkom pona tëlëimënanomkome japëhjatot, Kan nenokïtpïme ïwesike, tïkai Mosesi tëwepohnëphe. Lome mëlë pëk ënipohnëpïlahnëtot. 26 Maa, mëlë anumalë aptao tïwekï ëta ëtapësi tënei Mosesija. Masike upokaimehe helep Mosesi kunëtïlï. Ïwekïtomoh, ëhewekïme manatëi. Ëtïkatohme mëta mëtapëhjatëo, tïkailep Mosesi ejahe. 27 Lome Mosesi tënukmai tïwekï ohanëmaneja. Emna pëkëla nai eikë. Ënïk emna tamume ëwïne? Malalë ënïk emna pohnëmneme ëwïne? 28 Juhmo he ka man kokone Isepijana uhmotoponpë katïp ëja? tïkai inëlë Mosesija. 29 Masike mëlë katïp ikatïhwë Milijan pona tëwepei Mosesi. Mëlë po tïpïtai inëlë. ëkëmnëpsik tïmumuktai inamolo. Malonme imumkukom tëwekaktai. ëkëmnëpsik tïmumuktaimëhemë inamolo. Masike hakëne ipeinomkom tëwëtïhe. 30 Maa, 40 me iweinaimëtïhwëhnë ensu tëwëhenepoi Mosesija itënumïn po iwaptao Sainai ekatao hapon. Wewepsik mohmomanupsik lok katopohtao ensu tënei eja. 31 Masike mëlë enelïhtao tëwëhelekaptëi Mosesi. Masike ekatak tïtëi inëlë enei. Malonme Kumïtïnkom omi tïpanakmai eja, tïkai Sëtipën. 32 Helë katïp tïkai Kan Mosesija. Ëtamutpïkom neponanma wai, tïkai omi. Apalaham neponanma, Isaki neponanma, Jakopi neponanma, huwa, tïkai. Masike tïtatalumhenma Mosesi. Malalë helep tïkai inëlë wapot ënene hela. 33 Malonme helë katïp tïkaimëhehnë Kumïtïnkom Mosesija. Ëhapatun tïkïkë. Ïlon ipokan po manai, tïkai. 34 Moloinë helë katïp tïkamëhehnë Kan. Maa, ïpeinom ohanëma wenejai Isepi po. Malalë iwëhemeilëtopkom wipanakmei. Masike enepëmëpohe he ïwesike ïwïptë. Masike Isepi pona kuwenokjai, tïkai Kan Omi Mosesija, tïkai Sëtipën. 35 Masike iniseilanopïtpïkom tënokhe Kanuja itamukome. Ënïk emna tamume ëwïne? Malalë ënïk emna pohnëmneme ëwïne, ikatoponpïkom enokne enepëmënanomkome. Huwa kunkapo Kan ensuja Mosesi nipanakmame, mohmomanupsik lok katopohtao inenelïja, tïkai Sëtipën. 36 Malonme awolemïlanma Mosesi eitop tïhe Kanuja Isepijanatom neneme. Malalë Kan pëk ipohnëhpotoptom enepone Mosesi Isepijanatomoja. Moloinë Isepi poinë Isëlëjanatom tënepëmëpoi Mosesija. Malalë awolemïla Mosesi eitop tïhe Kanuja 40 me iweinatoptomtao itënumïn po iwaptaowëhe. 37 Malalë helë katïp tïkai Mosesi Isëlëjanatomoja, tïkamëhehnë Sëtipën. Maa, towomi panakmaponeme ëpalïnpïkom ïpoja Kan wantë ïkatïpïnpï, tïkai Sëtipën. 38 Itënumïn po Isëlëjanatom aptao akëlëhe kunehak Mosesi. Malalë imalë wala walam ensu kunehak ïpï po. Sainai po. Malalë kutamutpïkom akëlë kunehak Mosesi. Masike akenamehle Kan Omi apëine inëlë, Kan Omi ulë tëweihem, ekalëimëtohme kujahe, tïkai Sëtipën. 39 Lome Mosesi omi ënimojila kunehah kutamutpïkom. Tëkataowëinëhe Mosesi enokëmëhemëtot tëwanëkomjao Isepi pona ïtëimë henma tëwesikomke. 40 Masike helë katïp tïkai Isëlëjanatom Elanuja, Mosesi akonuja. Tëponanmahamo tïkë kakenaptënanomkome. Tëhkupane Isepi poinë kënepëmëtponkom? Ënenelanma koheh kutatëi, tïkaitot Mosesi pëk, tïkai Sëtipën. 41 Masike tïneponanmakomlep tïhe ejahe, kau mumkë katïp. Malonme mëlë ïtïhwë ejahe aptao, tëhem tëwahe ejahe tïnekalëkomelep tïneponanmakomoja. Tïnïlïtpïkom pëk tawakenmalep kunehaktot, tïkai Sëtipën. 42 Masike Kan tëwelamai. Ipëkëlahe tëwëtïhe tïneponanmakomleh pona iweitopkome. Malalë silikë hapontom tïhehnëlep ejahe tïneponanmakome, tïkai Sëtipën. Helë katïp tïkai Kan Omi panakmapotpon nimilikutpï ipëkëhe, tïkaimëhehnë Sëtipën. Maa, 40 me itënumïn po ëweinalïhtaowëhe tëhamo mewatëne ka ënekalëkome ïja? Uwanma, tïkai Kan. 43 Imepïn mïtëne ëneponanmakomelep. Masike Moloko pelan mïtëne, ëneponanmakom pelan. Malalë silikë hapon mïtëne Lepan pohnëptohme, ëneponanmakom akon pohnëptohme. Masike ënïlïtpïkom ponalëken ëweitopkom menepotëne. Masike Papalonija mëwihnëna kuwalëpojatëi, tïkai Kan kutamutpïkom pëk, tïkai Sëtipën. 44 Maa, itënumïn po kutamutpïkom aptao Kan pelanuhpe kunehaktot. Tïpelan ïpone Kan Mosesija tïnenepotpï katïplë. 45 Masike helë lon pona Jasuwa akëlë tumëkïlïhtaowëhe aptao Kan pelan tënephe kutamutpïkom pajamonpëtomoja, talonutpëtom patakapoimëlïhtao Kanuja. Masike talë kunëtïlï Kan pelan Teipë ëtïtoh pona, tïkai Sëtipën. 46 Maa, Kan eumakpenma Teipë kunehak. Malalë Kan pakolon ïlï he tëwesike mëlë pëh Kanuja etukepïla kunëtïlï Teipë. 47 Lome Salomanlëken ipakolon ïne. 48 Lome kaliponotom nïlïtpïtaowëla man Kan ëhmelë uhpolon. Masike helë katïp tïkai Kan Omi panakmapotpon nimilikutpï, tïkai Sëtipën. 49 Jahminme man kapu. Ïpupu ahminme man lo. Masike talahku ïpakolon mïjatëo? Malalë tëhkupane jeletatop? 50 Mëlëkom ïlïtpon tapeh ka wa? tïkai Kan. Tïkai Sëtipën ejahe. 51 Moloinë helë katïp tïkamëhehnë Sëtipën. Panakmatëlanma manatëi. Malalë Kan tuwalëmnom katïh manatëi. Ipokan Amole ënimojilalëken manatëi ëjumkom eitoponpë katïplë, tïkai Sëtipën ejahe. 52 Ëhmelë Kan Omi panakmaponanom ohanëmane ëjumkom. Malalë Ipokan mëktoh pëk ekalënanom ohanëmanetot. Malalë mehatëken. Imëktïhwë ipokela mekalëtëne, milëmëpkapotëne, huwa, tïkai Sëtipën ejahe. 53 Mosesi Nimilikutpï mapëitëne. Lome ensu nekalëtpï Mosesija ënimojilanma manatëi, tïkai Sëtipën ejahe. 54 Masike mëlë panakmatïhwë ejahe aptao asikamenma tëwëtïhetot. Kïlïtïtïi tïkaitot ëile. 55 Lome Ipokan Amoleke talïhe Sëtipën kunehak. Masike kakëi tïkailëken inëlë kapu enei. Masike Kan nisaweipotop tënei eja. Malalë Kan apëtunuina Jeisu tënei eja pïli. 56 Masike helë katïp tïkai Sëtipën kaliponotomoja. Enetëk, kapu apuwa wenejai. Malalë Kan apëtunuina Kaliponome Imëkïtpï wenejai pïli, tïkai. 57 Masike awolemïla tïkëktïmhetot. Sëtipën omi ënipanakma hela tëwëtïhetot. Masike kolenma Sëtipënuja tïtëitot. 58 Malonme pakolotaowëinë Sëtipën tëpëlëlëtse ejahe etpitak alëtohme. Moloinë tëpuke Sëtipën tuhmoi ejahe. Malonme Sëtipën uhmolïhtao aptao uhmonanom upo tïmomhe enenanomoja Sao pupu ekatak. Imjatame Sao. 59 Malonme tuhmolïhtao aptao Kanuja tëwëtuhe Sëtipën. Jumïtïnuh, jamole nai apëikë, tïkai. 60 Moloinë tëhehmu po kunëtïlï. Helë katïp tïkai Sëtipën, anumhak awomi. Jumïtïnuh, helë tïwïpïltpïkom pëk juhmonanom ënepetpïmala eikë, tïkai. Malonme mëlë katïp tïkatïhwë Sëtipën tïlëmëphe.

Jeisu Nalë Nalëpotom Eitoponpë 8

1 Maa, ipokenma kunehak Sëtipën lëmëptop Saoja. Malalë mëlëlëtaolë, Sëtipën uhmotpëtao, Kan ponanokom ohanëmatop takïmai Jelusalem ponokomoja. Masike tëwëtakpaphetot Julija pona, Samelija pona, huwa. Jeisu nalë nalëpotomlëken ëtakpapïla. 2 Malonme Sëtipën tonamhe Kan ponanokomoja. Ilëmëptoponpï pëk awolemïla tëwëtahamaitot. 3 Lome Kan ponanokom enatkapo he tëwëtïhe Sao. Masike pakolo kuptë tïtëi Jeisu apësitponkom apëihe. Moloinë ëtaputopjak tëlëitot eja. Eluwakom tapupoi eja, wëlïham malë. 4 Maa, ëutë kuptë tïtëi iwëtakpapïtpïtom. Malonme Kan Omi tëkalëi ejahe ëutë kuptë. 5 Malonme Samelija lon pona tïtëi Pilipi. Mëlë po tëwëtïtïhwë Këlaisu pëh kunekalë molonkomoja. 6 Masike ëhmelënma molonkomoja awomi tïpanakmai. Malalë awolemïla iweitop tënei ejahe. 7 Masike kole ipokela amoletom tëkaktanïhpoi eja. Tïkëktïmhetot tëwekaktalïhtaowëhe aptao. Malalë akï akïpïtpïtom ipok tïlëmëpoi Pilipija. Malalë tïtë tïtëhamome ïtë ïtëmnomotpëtom tïlëmëpoi eja, huwa. 8 Masike tawakenma tëwëtïhe mëlë ëutë ponokom. 9 Maa, mëlëlë po pïjai. Ehet Saiman. Awolemïla ijolokon esike wanpilop tïkai Samelija ponokom. Awolemïlanma tëwëhekalëpoi inëlë ejahe. 10 Masike awomi tïpanakmai ëhmelë molonkomoja uhpolomnomoja, uhpolonkomoja, huwa. Kan kajalin awolemïpïnuhpe man mëhe, tïkaitot Saiman pëk. 11 Uhpak pïjaime tëweitoh pëk tëwëtunonohpoi inëlë ejahe. Masike awomi tïmoihe ejahe. 12 Lome, ipanakmapophakan ekalëtop Kutamukome Kan Ëtïtoh pëk tëpatïhwëhe Pilipija, malalë Jeisu Këlaisu ehet pëk tëpatïhwëhe eja aptao, Jeisu pona tëwëtïhetot. Masike tëmëmnëpkaitot Pilipija. Eluwakom tëmëmnëpkai eja, wëlïham malë. 13 Malalë Jeisu tëpëihe Saimanuja. Masike tëwëmëmtïhwë aptao Pilipi akëlë tëwëtïhe inëlë. Mëk tïkahenma Saiman awolemïla eitoptom enepolïhtao Pilipija. Malalë Kan pëk ipohnëhpotoptom enepolïhtao eja. 14 Masike Kan Omi tëpëihe Samelija ponokomoja kanë tïpanakmai Jeisu nalë nalëpotomoja Jelusalem po tëwaptaowëhe. Masike mëha tënokhe ejahe Samelija pona, Pitu, Johan, huwa. 15 Masike Samelija pona tïtëtïhwëhe Samelija ponokom pëh Kanuja tëwëtuhe Pitutom Ipokan Amole apëitohme ejahe. 16 Akename Jeisu ehetjaolëkentoh, tëwëtamëmnëpkapoi tunakuwak. Ipokan Amole ënapësilahnë inamolo. 17 Masike eponahe tomokom ïtïhwë Pituomoja aptao Ipokan Amoleke talïhe tëwëtïhetot. 18 Masike kaliponotom pona Jeisu nalë nalëpotom amo ïtïhwë Ipokan Amole ëmëmï tënei Saimanuja. Masike kalakuli ekalë helep tëwëtïhe inëlë mëlë katïp awolemïla tëweitop he tëwesike. 19 Masike helë katïp tïkai Saiman Pitutomoja. Awolemïla ëweitopkom ekalëtëk ïja, Ipokan Amole amëmnëpkapotohme ïja ïnimelekatomloptak, tïkai. 20 Masike helë katïp tïkai Pitu Saimanuja. Ëwakëlë ëkalakulin mënimate kalakuli pëh Kan nekalë epekatï he ëwesike, tïkai. 21 Helë pëkënmela manai Ipokela ëweitop esike Kanuja. 22 Masike helë ëwïpïlïtpï ponala ëtïkë. Malalë Kanuja ëtukë. Talanme mëlë pëk ënipohnëpïtpï tenkapamëpke Kan. 23 Ëweitopoja tuwalë wai. Awolemïla emna eitoh pëk mëtamëtkehenma. Sitpïlïja tïpïmïhe manai, ëwïpïlïtpïlïja, tïkai Pitu eja, Saimanuja. 24 Masike helë katïp tïkai Saiman Pitutomoja. Ïpëh Kanuja ëtutëk ma ëkatoponpïkom jepolïla eitohme, tïkai. 25 Maa, Samelija po tëweitoponpïkom pëk ekalëtïhwë Pitutomoja aptao, malalë Kan Omi ekalëkeptïhwë ejahe aptao, Jelusalem pona tëwëhalëimëitot. Tëwëhalëimëkomohtao ipanakmapophakan ekalëtop tëkalëi ejahe Samelijanatom pata kuptë. 26 Moloinë helë katïp tïkai Kan nenokïtpï ensu Pilipija. Maa, Pilipih. Ëtanïmkë Ametëk ïtëk, Jelusalem polo ïtëh Kasa ëhematak. Molo man itënumïn, tïkai ensu eja. 27 Masike tïtëi Pilipi. Malonme Jelusalem poinë Itijopijana ïtëimëlïhtao tïlapëi inëlë Pilipija. Itijopijana Junëki. Awolemïla tëweihem inëlë tïtamu peitotom umïnme. Wëlïi itamukom. Ehet Kantasi. Masike imïnpalë eneneme Junëki. Maa, Jelusalem pona kuntëm inëlë Kan pona tëweitop enepoi. 28 Masike Jelusalem poinë tïtëimëlïhtao Kan Omi panakmapotpon nimilikutpï ene pëk inëlë tïkanawajao, Aiseja nimilikutpï ene pëk. 29 Malonme helë katïp tïkai Ipokan Amole Pilipija. Ïtëk mëklë kanawa ekatak, tïkai. 30 Masike tuhtume tïtëi Pilipi Junëkija. Malonme Aiseja nimilikutpï tïpka tïpanakmai eja. Masike helë katïp tïkai Pilipi Junëkija. Ënitïpka pëh ka mipohnëpja? tïkai. 31 Masike uwanma, tïkai Junëki. Tuwalëlanma wai, epanemna ïwesike, tïkai. Masike ïkanawajak ëtïkë jekatak, tïkai inëlë Pilipija. 32 Helë Kan Pampilan tïpkatoponpë Junëkija. Uhmotoh pona sikapu alëtop katïh mëklë alëne ipokemnom. Malalë tëk tïkailëken inëlë tëk sikapu mumkë katop katïp tïhpokalïhtao. 33 Malalë kunawohanëmatot. Ailë iweitop ënipohnëpïlatot. Masike mënekulepja ipajamonpïtomomna tïlëmëphe tëwesike. Masike ënïk ipëk ekalëja? tïkai, Junëki nitïpkatpï, Aiseja nimilikutpï. 34 Mëlë tïpkakeptïhwë helë katïp tïkai Junëki Pilipija. Ïnitïpkatpï pëh kutuwalonumak, tïkai. Tënon pëh kunimilih Kan Omi panakmapotpon? Tïpëh ka kunimilik? Maa, Imepïn pëh ka kunimilik? tïkai. 35 Masike Jeisu eitoh pëk initïpkatpï pëk Junëki tïtuwalonumai Pilipija. 36 Malonme tïtëlïhtaowëhe aptao tuna etpitailë tëwëhalëitot. Masike helë katïp tïkai Junëki Pilipija. Helë tunakuwak jamëmnëpka hela ka man? tïkai. 37 Masike helë katïp tïkai Pilipi Junëkija. Ahpela ëwanëjao Jeisu pona ëwaptao kuwamëmnëpkei, tïkai. Ïhï, ahpela Jeisu pona wai, Kan mumumenma Jeisu Këlaisu esike, tïkai Junëki Pilipija. 38 Masike tïkanawa tëkuptëpoi eja. Tïwïptëitot tunaja tïtëtopkome. Pilipi, Junëki, huwa tïtëi tunakuwak. Malonme Junëki tëmëmnëpkai Pilipija. 39 Malonme, tunakuwaowëinë imëkëmëtïhwëhe aptao imepïn pona Pilipi tëlëi Ipokan Amoleja. Tomëi Pilipi ëneneimëla Junëki. Lome tawakenma tëwëtïhe inëlë tïpatak tïtëimëlïhtao aptao. 40 Malonme Asotësi pona Pilipi tëlëi Ipokan Amoleja. Masike mëlë poinë tïtëi Pilipi Sesalija pona. Tïtëlïhtao aptao ipanakmapophakan ekalëtop tëkalëi eja ëutë kuptë.

Jeisu Nalë Nalëpotom Eitoponpë 9

1 Maa, Jeisu ënapësilahnë Sao aptao Jeisu apësitponkom ëneilanopkepïla inëlë. Uhmohe henma inëlë. Masike Kan pakolon peptahmatonom tamu pona tïtëi Sao. 2 Mëklëja pampila tupoi eja. Tamasëkësi ponokom nene imilihkë, Jujanatom ëhmomtopohmatonom nene, tïkai Sao eja. Masike pampila enetpo japëtometot Jeisu nepatoptom ponanokom apëipotohme ïja. Malonme ipïmïpotïhwëhe ïja aptao Jelusalem pona wenepjaitot, tïkai. Eluwakom apësi he inëlë wëlïham malë. 3 Malonme Tamasëkësi pona tïtëi Sao. Masike Tamasëkësi pëk mëjela iwëtïtïhwë pulam tïkai kapu Sao tïhaweipoi. 4 Masike lomona tëwëtuhmoi Sao. Malalë omi tïpanakmai eja. Helë katïp tïkai omi. Saoh, Saoh. Ëtïkatohme kuwohanëme? tïkai. 5 Masike helë katïp tïkai Sao. Ënïk man tamoh? tïkai. Masike helë katïp tïkai Kumïtïnkom eja. Jeisu wai. Ënawohanëma wai, tïkai. 6 Masike ëtanïmkë. Ïtëk ëutëna, molo ëwaptao kutuwalonumapojai, tïkai Kumïtïnkom Saoja. 7 Lome tëk tïkailëken Sao akëlëntom. Omilëken tïpanakmai ejahe. Lome towomitahem ënenela inamolo. 8 Masike tëwëtanïmëmëi Sao. Hawep tïkailep inëlë. Lome ënetëla tëwëtïhe inëlë. Masike amo pëk Sao tëlëi akëlëntomoja Tamasëkësi pona. 9 Malonme ëhelowao tïkohmamhe ënetëlanma Sao. Malalë ëtukulanma inëlë, tuna ënelïla huwa. 10 Maa, Tamasëkësi po Kan ponano. Ehet Ananajasi. Masike helë katïp tïkai Kumïtïnkom Ananajasija ïnïkïlïhtao. Ananajasih, tïkai. Masike talë wai Jumïtïnuh, tïkai Ananajasi. 11 Masike ëwetomamkë, tïkai Kumïtïnkom eja. Julesi pakolontak ïtëk. Hapëman ailë man ipakolon. Molo man Sao ïja tëwëtulu pëk. Masike ëtëtïhwë aptao helë katïp kaikë pakolohmatoja. Sao malë wai ëtulu he, Tasësi pono malë, kaikë, tïkai. 12 Tïnïkïlïhtao ëtë eneja Sao. Tëpona ëwamo ïlï eneja inëlë ënetse tëwëtïlëmëtohme, tïkai Kumïtïnkom Ananajasija. 13 Masike helë katïp tïkai Ananajasi Kumïtïnkomoja. Jumïtïnuh, kolenma Sao ekalë wipanakmei. Jelusalem po Jeisu ponanokom ohanëmenma Sao, kanë wipanakmei, tïkai. 14 Masike talëna numëk. Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom katoponpë ailë ëhmelë ëwehet ailë ëja tëwëtuhamo pïmïpotohme tïkai Ananajasi. 15 Masike helë katïp tïkai Kumïtïnkom Ananajasija. Uwa, ïtëk hek. Ïnisanome man Sao ïpeitome. Jehet ekalëneme wïjai tïwë tïwë towomilamoja. Malalë kaliponotom tamutomoja jehet ekalëja, Isëlëjanatomoja malë, tïkai. 16 Malalë jehet pona tëweitoh pëk awohanëmatoh pëk Sao wituwalonumei, tïkai Kumïtïnkom Ananajasija. 17 Masike tïtëi Ananajasi. Julesi pakolontak tëwëmëmhe inëlë. Malonme tomo tïhe eja Sao pona. Helë katïp tïkai Ananajasi Saoja. Talë ka man konoh, Saoh? Kumïtïnkom Jeisu jenok. Ëmëkïlïhtao ënenetpï jenok ënetse ëwïlëmëpotohme ïja. Malalë Ipokan Amoleke talïhe ëwïpotohme, huwa, tïkai Ananajasi Saoja. 18 Masike ma ikalïhtao ka pitpë hapon tëwëtuhmoinmëi Sao eujaowëinë. Masike ënetse tëwëtïlëmëi Sao. Malalë tëwëtanïmëmëtïhwë kunëtamëmnëpkapo. Malonme tëwëtukëmëtïhwë anumhak tëwëtïlëmëi Sao. 19 Moloinë kolepsik tïnïkhe Sao Jeisu apësitponkom akëlë Tamasëkësi po. 20 Masike Jujanatom ëhmomtop kuptë Këlaisu pëk tëkalëi Saoja. Kan mumumenma man Jeisu, tïkai Sao. 21 Masike mëk, tïkai ipanakmananom. Jelusalem po ehet ailë Jeisuja tëwëtuhamo enatkapotpon tapeh kapa mëhe? tïkaitot. Talëna kunmëklep Jeisu apësitponkom pïmïpoi Kan pakolon peptahmatonom umïtïntomoja alëtopkome, tïkaitot. 22 Lome awolemïla tëwëtïhe Sao Kan Omi ekalëlïhtao. Masike Tamasëkësi ponokom, Jujanatom, Sao pëk tëwëhenkaphe. Masike helë katïp tïkaitot. Ahpela man, Kanïmnanomkome man Këlaisu, tïkaitot. 23 Maa, kolepsik awainatïhwë Jujanatom tëwëhmomhe Sao uhmotoh pëk tëwëtutopkome. 24 Lome iwëtutopkom pëk tïwëlënuja Sao tïtuwalonumai. Masike ëutë apulu eta kuptë kunëtïlïtot Sao uhmo he tëwesikomke. Awaina kuptë ëutë apulu etatom ekatak tëwëhmomhelep Sao elaimai, koko, huwa. 25 Masike ikohmamtïhwë ëutë aputoh poinë, etalïmïn polo, Sao tënïptëi inepatomoja, pïlasi peptajao. 26 Malonme Jelusalem pona tïtëimëtïhwë Jeisu apësitponkom malë ëtïlï helep Sao tëwëtïhe. Lome Sao uno inamolo. Ahpe, Jeisu apësitponmela man, tïkaitot. 27 Masike Sao tëlëi Panapasija Jeisu nalë nalëpotomoja. Malalë helë katïp tïkai Panapasi ejahe. Tamasëkësi pona itëlïhtao Kumïtïnkom enene. Malalë imalë kunëtulu. Masike elamnanma Jeisu ehet pëh kunekalë Tamasëkësi po, tïkai Panapasi ejahe Sao pëk. 28 Masike akëlëhe tëwëtïhe Sao Jelusalem po. Mono monole akëlëhe tïtëi inëlë. 29 Malalë elamnanma Kumïtïnkom Jeisu ehet ekalëne. Malalë Kan Omi pëh Këlikijanatom omi ukuknanom malë kunëtulu. Këlikijana omi ukuknanom Jujanatom. Lome Sao uhmo helëkentot. 30 Masike mëlë pëk tuwalë tëwëtïtïhwëhe Sesalija pona Sao tëlëi Jeisu apësitponkomoja. Moloinë Tasësi pona Sao tëlëpoi ejahe. 31 Malonme Kan ponanokom ënawohanëmala tëwëtïlëmëi kaliponotom Julija po. Malalë Kalali po tëpëknaimëitot, Samelija po, huwa. Masike awolemïla Kan pona tëwëtïlïkom pëk tëwëtïhetot. Malalë ipok tëweitopkom tënepoi ejahe Kumïtïnkom uno tëwesikomke. Masike Ipokan Amoleja tëpëtomakomke tëmamhetot. 32 Maa, mono monole Pitu ïtëlïhtao Kan ponanokomohtak tïtëi inëlë, Lila pona. 33 Mëlë po Inasi tënei eja. Takï takïphe Inasi. 8 me tïweinai takï takïphe iweitop. Malalë ïptëlanma inëlë, tëtat polëken. 34 Masike helë katïp tïkai Pitu eja. Maa, Inasih, wame ëwïlëmëja Jeisu Këlaisu, tïkai. Masike ëwïptëk. Ëwetat umemkë, tïkai Pitu eja. Masike ma ikalïhtao tëwepïmsihmai inëlë tëwëtanïmtohme. 35 Masike mëklë enetpo Kumïtïnkom pona tëwëtïhe Lila ponokom, Selan ponokom malë. 36 Maa, Japa po Jeisu apësitpon. Ehet Tapita. Lome Tokasi, tïkai Këlikijanatom Tapita pëk. Kolenma ipok iweitop. Ohanëmankom ënapëtomakepïla inëlë. 37 Malonme tïlëkhemïja tëpotïhwë aptao tïlëmëphe Tokasi. Masike ilëmëptïhwë tupïhe inëlë iwekïtpïtomoja. Moloinë kawëna ilëmëpïtpï tëlëi ejahe. 38 Maa, ëhepëk mëjela Lila Japa malë. Lila po man Pitu kanë tïpanakmai Jeisu apësitponkomoja. Masike Pitu pëk hakëne tënokhe ejahe. Tïnëlë nai ai emna akëlë, kaitëk Pituja tïkaitot tïnenokïkomoja. 39 Masike tïpëk imëkïtpïtom malë tïtëi Pitu Japa pona. Malonme imëktïhwë kawëna Pitu tëlëi ejahe ilëmëpïtpï ekatak. Ilëmëpïtpï ekatao wëlïham, pïtpëtom, tëwëhamohamo. Ilëmëpïlahnë tëwaptao kaliponotom upo siptëneme inëlë. Masike inisiptëtpïtom ene pëk wëlïham. 40 Malonme pakolotaowëinë ëhmelë kaliponotom tëkaktanïhpoi Pituja. Moloinë tëhehmu po tëwëtïhe inëlë, Kanuja tëwëtutohme. Moloinë helep tïkai Pitu ilëmëpïtpï enei. Tapita, ëtanïmkë, tïkai Pitu eja. Masike Hawep tïkai ilëmëpïtpï. Malonme Pitu enetïhwë pïmsi tïkai inëlë. 41 Masike amo pëk wëlïi tanïmhe Pituja. Moloinë Jeisu apësitponkom tëmëipai eja, pïtpëtom malë, awonaimëtpï eneimëi. 42 Masike mëlë tïpanakmai ëhmelë Japa ponokomoja. Masike kolenma Kumïtïnkom pona tëwëtïhe. 43 Malonme kolepsik tïnïkhe Pitu Japa po, Saiman pakolontao, tëhem pitpë pëkën pakolontao.

Jeisu Nalë Nalëpotom Eitoponpë 10

1 Maa, Sesalija po Konelija, solati tamu. Ipeitotom solatitom eheptëtop Italijanatom. 2 Kan pona inëlë. Malalë ëhmelë ipakolontalïtom Kan uno. Malalë ohanëmankom ënemjalïptëkepïla inëlë. Malalë Kanuja ëtukepïla inëlë, huwa. 3 Maa, talanme 3 julu aptao Kan nenokïtpï mëkï tënei eja tïnïkïlïhtao, ensu tënei. Konelijah, tïkai ensu eja. 4 Masike tëwëhelekaptëi Konelija ensu enetpo. Ta ka he man Jumïtïnuh? tïkai Konelija ensuja. Masike helë katïp tïkai ensu eja. Tëja ëwëtulu panakme Kan, tïkai. Malalë pïnapophak ënetse ëweitopoja man tuwalë Kan. Masike ëpëk itenkapamëmëlanma man Kan, tïkai ensu Konelijaja. 5 Masike Japa pona ëpeitotom enohkë. Saiman enehpok ejahe. Saiman ehet akon Pitu. 6 Imepïn Saiman pakolontao man Pitu, tëhem pitpë pëkën pakolontao. Tuna pepta etpitao man ipakolon, tïkai ensu Konelijaja. 7 Malonme ma tïkatïhwë tïtëimëi ensu. Malonme hakëne tïpeitotom tëmëipai Konelijaja. Malalë solati tëmëipai eja, tëpëtomane. Kan ponano solati. 8 Malonme ensu omitpë tëkalëimëi Konelijaja inipanakmakome. Moloinë Japa pona tënokhetot eja. 9 Maa, enoktoponpïkom anumalë Japa pëk mëjela iwëtïlïlïhtaowëhe pakolo ahpona tëwëhanukhe Pitu Kanuja ëtuhe. Talanme ankomhak tëwëtïhe. 10 Masike tëpëjephenma tëwëtïhe Pitu. Lome ëtuktoh petukwalïhtao tïnïkhe Pitu. 11 Masike tïnïkïlïhtao kapu apuwa tënei Pituja. Malalë pela hapon ïptë tënei eja. Tëwale pela hapon. 4 me ewa. Kapunaowëinë tënïptëi lomona. 12 Maa, pela haponjao kolenma mëkpalë tënei Pituja. Ituhtalïtom, tïlakom po tëwë tëwëhalëhamo, tëpëlamo, huwa tënei eja. 13 Malonme omi tïpanakmai Pituja. Pituh, ëtanïmkë. Ëwot uhmok, tëkë, huwa, tïkai omi. 14 Lome helë katïp tïkai Pitu. Uwanma, Jumïtïnuh, mëham ënëla wai mëhjeleinë, tïkai. 15 Masike helë katïp tïkaimëhehnë omi. Tëmnome Kan nïlïtpïtom ënekalëla eikë, tïkai. 16 Mëlë katïp pela hapon enï enïptëtoponpë ëhelowao. Moloinë kapunak tanukëmëi hemele. 17 Masike tïnenetpï pëk Pitu epohnëpïlïhtao Konelija nenokïtpïtom tumëkhe. Pakolo pata apulu ekatak tëwëtïhetot. 18 Helë katïp tïkaitot. Ëitëlene Saiman Pitu? tïkaitot. 19 Lome tïnenetpï pohnëpï pëk Pitu. Masike helë katïp tïkai Ipokan Amole eja. Pituh, ipanakmak, ëhelowao tëweihamo ëwupija. 20 Masike ëtanïmkë. Pakolotaowëinë ëwïptëk. Mëkja malë ïtëk. Elamna eikë. Ïnenokpotpïtom mëha, tïkai Ipokan Amole Pituja. 21 Masike tïwïptëimëi Pitu Konelija nenokïtpïtom enei. Ïu wai Pitu. Kupitëo ka? Ëtï kai mumëktëo? tïkai Pitu ejahe. 22 Masike helë katïp tïkaitot Pituja. Konelija omitpëme emna numëk, solati omitpëme. Ipokenma man inëlë, Kan unonme. Ipokenmalëken ëhmelë Jujanatom nekalë mëklë, tïkaitot Pituja. Ipokan ensu enepone Kan eja. Masike Pitu enehpok awomi panakmatohme ëja, kunka ensu Konelijaja, tïkaitot Pituja. 23 Masike ëë, talëpitë ëwïnïktëk, tïkai Pitu ejahe. Masike awainatïhwë mëkja malë tïtëi Pitu, Konelija enei. Malalë akëlë tïtëi Japa ponokom, Jeisu apësitponkom. 24 Malonme mëlë anumalë Sesalija pona tëwepolekaitot. Imëkïkom elaima pëh Konelija. Masike tïwekïtom tïmomnehpoi eja, tëkëlëntom malë. 25 Malonme pakolotak Pitu ëmëmïlïhtao aptao tëhehmu po tëwëtïhe Konelija Pitu empatak epona tëweitop enepoi. 26 Masike helë katïp tïkai Pitu eja. Uwa, ëtanïmkë, ëkatïh mïhen wai, Eluwamelëken, tïkai Pitu eja. 27 Malonme mëlë mëlë tïkalïhtaowëhe pakolotak tëwëmëmhetot. Malonme kole iwëhmomïtpïtom tënei Pituja. 28 Masike helë katïp tïkai Pitu ejahe. Maa, helë tuwalë manatëi Jujanatom nimoiji ailëla man tïwë tïwë towomilamo malë Jujana ëhmomtop. Malalë tïwëlënkom pakolontak Jujana ëmëmtoh man ipokela, tïkai Pitu. Lome mëlë pëh Kan ïtuwalonuma. Masike ipokela tïwëlënkom ënekalëla wai hemalë tïkai. 29 Masike Konelijaja jamëipapotïhwë aptao ïtë hela wai kala weha. Elamna umëk. Masike kutuwalonumak. Ëtïkatohme këmëipapo? tïkai Pitu eja. 30 Masike helë katïp tïkai Konelija eja. Maa, ëhepëtïhnë nïnïkëmë ensu enetoponpë ïja, helëlë julu aptao. Kanuja ïwëtulu pëk wehaken. Malonme jekatah kunehapëka eluwa. Jukap kunka. 31 Malonme helë katïp kunka ïja. Konelijah. Tëja ëwëtulu panakme Kan. Malalë pïnapophak ënetse ëweitopoja man tuwalë Kan, kunka. 32 Masike Japa pona ëpeitotom enohkë. Saiman enehpok ejahe. Ehet akon Pitu. Japa po man. Imepïn Saiman pakolontao man Pitu tëhem pitpë pëkën pakolontao. Tuna pepta etpitao man ipakolon, kunka ensu ïja, tïkai Konelija Pituja. 33 Masike tïnëlë ïpeitotom wenokne ëpëk. Masike mumëk. Ipokenma manai. Maa, talë nai emna. Malalë kënejatëo Kan. Masike ëhmelë Kan nekalëtpï ëja ipanakma he nai emna, tïkai Konelija Pituja. 34 Masike helë katïp tïkai Pitu Konelijatomoja. Maa, helë pëk tuwalë wai. Ëhekatïplëken ëhmelë kaliponotom eneja Kan. Ahpela. 35 Masike tïpeinome lo kuptë tëweihamo ïja manu Kan tuno iwëtïtïhwëhe, ipok eitoh pëk iwëtïtïhwëhe, huwa, tïkai Pitu ejahe. 36 Helë katïp towomi ekalëpone Kan Isëlëjanatomoja. Jamephak ëwïponanomkome man Jeisu Këlaisu katop ekalëpone. Mëklë man ëhmelë Kumïtïnkome. 37 Mëlë ekalëtoponpëja tuwalë manatëi. Ëhmelë Julija polo kunekalëpo Kan. Akename Kalali po mëlë pëh kunekalëpo Kan, Kaliponotom amëmnëpkatpë mïjak Johanuja. 38 Ipokan Amoleja Jeisu, Nasale ponotpë, awolemïla tïpoi Kanuja. Masike mono monole kuntëm ipok eitoptom ïhe. Masike jolohke talïhamo ipok tïlëmëi eja tëkëlë Kan esike. 39 Masike ëhmelë iweitop emna kunene Jujanatom pata kuptë, Jelusalem po, huwa. Lome mëklë lëmëpkaponetot. Wewe topopalaihem pëkëna tuwëi inëlë ejahe, tïkai Pitu. 40 Lome ëhelowao awainatïhwë Jeisu towonanïpëmëi Kanuja. Malonme talïhnao kunëhenepoimë. 41 Lome Ëhmelëlëkenela mëklë enehpoimëne Kan. Tïnisanotomojalëken Jeisu tënepoimëi eja, enepoimë he tëweitoptomojalëken. Emnajalëken Jeisu enehpoimëne Kan. Masike Jeisu malë emna kunëtuk awonaimëtïhwë. Malalë Jeisu akëlë emna kunëtawok, huwa, tïkai Pitu. 42 Moloinë helë katïp kunka Jeisu emnaja, tïkaimëhehnë Pitu. Maa, ïpëk ekalëtëk ëhmelë kaliponotomoja, kunka. Malalë ëhmelë epetpïmaneme man Jeisu Kan katoponpë ailë, kaitëh kaliponotomoja, kunka. Ilomomnom epetpïme. Ilëmëpïtpïtom malë mënepetpïme, kaitëk, kunka Jeisu emnaja, tïkai Pitu Konelijatomoja. 43 Maa, helë katïp tïkai ëhmelë Kan Omi panakmapotponkom Jeisu pëk, tïkai Pitu. Tïwïpïlïtpïkom tenkapamnëpkapoja ëhmelë Jeisu ponanokom Jeisu ehet pona tëwesikomke, tïkai, tïkai Pitu Konelijatomoja. 44 Masike mëlë katïh Pitu kalïhtao aptao Ipokan Amole tumëkhe ipanakmananom pona. 45 Masike mëk, tïkai Jeisu apësitponkom Jujanatom, Pitu akëlë imëkïtpïtom, tïwë tïwë towomilamoja Ipokan Amole apëitoponpë pëk. 46 Malalë tïwëlën omitomjao tëwëtïhe Konelijatom. Ipokenma Kan tëkalëi ejahe. Masike tïpanakmai Jujanatomoja, Pitu akëlëntomoja. Masike helë katïp tïkai Pitu ejahe. 47 Maa, ënïkjamne mëham ënamëmnëpkapo hela? Ipokan Amoleke talïhe mantot kukatïpïhe, tïkai Pitu tëkëlëntomoja. 48 Masike Kumïtïnkom ehetjao tëmëmnëpkapoitot Pituja. Malonme kolepsik tïnïkhe Pitu istaowëhe tïhehe iwesikomke.

Jeisu Nalë Nalëpotom Eitoponpë 11

1 Maa, Kan Omi tëpëihe tïwë tïwë towomilamoja katop tïpanakmai Jeisu nalë nalëpotomoja, Jeisu apësitponkomoja, huwa, Julija po tëwaptaowëhe. 2 Masike Jelusalem pona Pitu mëktïhwë aptao mëlë pëk Pitu malë tëwë tëwëtapënmai Jujanatom, Jeisu apësitoponkom. 3 Helë katïp tïkaitot eja. Taluh pitpïjamo pakolontak mïtëne, mëtukne imalëhe, huwa, tïkaitot. 4 Masike ëhmelë tëweitoponpï pëk tëkalëimëi Pituja inipanakmakome. Helë katïp tïkai inëlë. 5 Maa, Japa po wehaken Kanuja ïwëtulu pëk. Malonme jïnïkïlïhtao pela hapon ïptë wenene. Tëwale pela hapon. 4 me ewa. Masike kapunaowëinë pela hapon tënïptëi jekatak, tïkai Pitu. 6 Maa, pela haponjao kolenma mëkpalë wenene. Ituhtalïtom, tïlakom po tëwëtëwëhalëhamo, tëpëlamo, huwa. 7 Malonme omi wipanakmane. Pituh, ëtanïmkë. Ëwot uhmok, tëkë, huwa, kunka, tïkai Pitu. 8 Lome helë katïp wïkane. Uwanma Jumïtïnuh, mëham ënëlanma wai mëhjeleinë, wïkane, tïkai Pitu. 9 Masike helë katïp omi japënukne kapunak. Tëmnome Kan nïlïtpïtom ënekalëla eikë, kunka, tïkai Pitu. 10 Mëlë katïp tënï tënïptëi ëhelowao. Moloinë kapunak pela hapon tanukëmëi hemele, tïkai Pitu. 11 Malonme mëlëlëtaolë ëhelowao tëweihamo kunmëk pakolo pona Sesalija poinë ïpëk enokïtpïtom. 12 Masike mëkja malë ïtëh kunka Ipokan Amole ïja. Elamna eikë, kunka. Masike jakëlë kunëhalë Jeisu apësitponkom, 6 me tëweihamo. Malonme emna ëhalëtïhwë kalipono pakolontak emna kunëmëm. 13 Masike helë katïp kunka pakolohmato emnaja, tïkai Pitu. Ensu wenene ïpakolontao, kunka. Masike Japa pona ëpeitotom enohkë. Saiman enehpok ejahe. Ehet akon Pitu, kunka ensu ïja, kunka Konelija, tïkai Pitu. 14 Imëktïhwë ëwanïmtopkom pëk ëtuwalonume inëlë, ëpakolontalïtom malë, kunka ensu ïja, kunka pakolohmato emnaja, tïkai Pitu ejahe. 15 Masike Kan Omi ekalëlïhtao ïja Ipokan Amole kunmëk eponahe, kuponahe imëktoponpï katïp uhpak, tïkai Pitu. 16 Masike wantak wïkaimëne Jeisu omitpë pëk, tïkai Pitu ejahe. Tunakuwah kaliponotom amëmnëpkane Johan. Lome ewajakëhe Ipokan Amole amëmnëpkapoja Kan, ikatoponpï pëk, tïkai Pitu ejahe. 17 Masike helë katïp wipohnëmne. Kumïtïnkom Jeisu Këlaisu apëitïhwë kujahe aptao Ipokan Amole ekalëne Kan kujahe. Malalë mëklëlë ekalëne ejahe. Masike talahku Kan wekuptëpone manu? tïkai Pitu ejahe. 18 Masike mëlë katïp ikalïhtao ëta ëtapënmala tëwëtïlëmëitot. Ipokenma man Kan tïkailëkentot. Tïwë tïwë towomilamoja tëpona eitoh pëk kunipanakmapo Kan, iwïpïlïtpïkom tenkapamnëhpotohme, etïpïla ulë iweitopkome, tïkaitot. 19 Maa, helë katïp iwëtakpapïtpïtom ïtëtoponpë. Sëtipën uhmotïhwë aptao ime imepïn ponatoh tëwepei ohanëmatop uno. Masike Penesi pona tëwepeitot. Malalë imemnom, Saipëlësi pona tïtëi. Malalë Antijak pona imemnom tëwepei, huwa. Malalë tëwëhalëkomohtao Kan Omi tëkalëi ejahe Këlikijanatom nipanakmame. 20 Akëlëhe Saipëlësi ponotpëtom, Sailini ponotpëtom malë. Masike Antijak pona tumëktïhwëhe aptao Kumïtïnkom Jeisu pëk tëkalëi ejahe Këlikijanatom nipanakmame. 21 Masike awolemïla awomikom tïpoi Kumïtïnkomoja. Masike kolankomoja Jeisu tëpëihe. 22 Masike mëlë tïpanakmai Kan ponanokomoja Jelusalem po tëwaptaotaowëhe. Masike Panapasi tënokhe ejahe Antijak pona. 23 Masike Antijak po tëwëtïtïhwë tawakenma tëwëtïhe inëlë, ipok tïtoponpïkom pëh Kanuja. Masike awolemïla Kumïtïnkom ponalëken eitëk. Mëlë pëklëken ipohnëptëk, tïkai Panapasi ejahe. 24 Ipokenma Panapasi, Ipokan Amoleke talïhe. Malalë awolemïla Jeisu pona inëlë. Masike kolenma kaliponotomoja Jeisu tëpëihe. 25 Moloinë Antijak poinë Panapasi tïtëi Tasësi pona, Sao eneimëi. 26 Malonme Sao eneimëtïhwë aptao Antijak pona Sao tëlëimëi eja. Malonme pëkënatpë tïweinaimëitot Antijak po, Kan ponanokomohtao. Masike kolenma kaliponotom tëpai ejahe. Masike mëlë po akenamehle Këlaisu katïp tëweihamome Jeisu apësitponkom tëheptëi kaliponotomoja. 27 Malonme Antijak po Panapasitom aptao Kan Omi panakmaponanom tumëkhe, Jelusalem poinë. 28 Malonme Kan Omi panakmapone tëwëtanïmhe. Ehet Akapasi. Helë katïp tïkai inëlë Ipokan Amoleja towomiptëke. Tëpïhamo ëtïlïlanma mënëtïja lo kuptë, tïkai. Masike awomitpï ailë tëpïhamo ëtïlïla tëwëtïhe itamukome Këlëtijësi Sisa aptao. 29 Masike Julija ponokom, Jeisu apësitponkom, apëtoma he tëwëtïhe Antijak ponokom, Jeisu apësitponkom, inepïlïmna iwesikomke. 30 Masike tïkalakulinkom alëponetot Panapasija, Saoja malë, Julija ponokom uwantanïmnanom nekamïme.

Jeisu Nalë Nalëpotom Eitoponpë 12

1 Malonme Kan ponanokom ohanëmapone Heloti, Julija ponokom tamu. 2 Masike ëtamlëtopke Johan akon, Jemisi, tolokmapoi eja. 3 Masike tawakenma tëwëtïhe Jujanatom Jemisi alokmatoponpë pëk. Masike mëlë enetpo Pitu tëpëipoimëhemë Helotija. Mala iwaptaowëhe Pelele Anuntapïn Ëktop Ukuktop ukuku pëk Jujanatom. 4 Masike Pitu apëipotïhwë Pitu apuponelëkenpitë Isepi Epoi Kan Ïtëtoponpë Ëktop Ukuktop ukuktïhwë enepotohme Jujanatomoja. Masike 16 me solatitom tïpoi eja Pitu enenanome. 5 Masike ëtaputopjao Pitu. Lome Pitu pëh Kanuja ëtukepïla kunëtïlï Kan ponanokom. 6 Maa, anumalë Jujanatomoja Pitu wenepojai Heloti katop koko tïnïkhe Pitu. Apëtunuina solati. Malalë ipëwëjinuina solati akon. Malalë hakëne ketike Pitu tïpïmïhe. Malalë aputop eta apulu enenanom molo apulu ekatao. 7 Lome Pitu ekatak tëwehapëkai Kumïtïnkom ensun. Pitu tïhaweipoi eja ëtaputopjao iwaptao. Malalë Pitu tuwaksikai eja. Helë katïp tïkai ensu eja. Pituh, ëwetomamkë tïnëlë, tïkai. Masike ma ikalïhtao keti, Pitu amo pïmïtoponpë, tëwepilopkaimëi. 8 Malonme helë katïp tïkaimëhehnë ensu. Ëtupomakële. Ëhapatun malë tïkële, tïkai. Malalë ëwupo iktuhpolon tïkële. Aimët, ïkuptëlë eikë, tïkai ensu Pituja. 9 Malonme ëtaputopjaowëinë ensu kuptëlë tëwekaktaimëi Pitu. Lome ënipohnëpïla hapon Pitu. Tëwëhetïhe natohlëken inëlë. 10 Malonme eta apulu elahe takwatse ejahe. Malalë eta apulu akon elahe takwatse ejahe. Malonme eta apulu pepta, isilike tïlïtpï ekatak tëwëtïhetot. Ëhematak ekaktaimëtoh mëlë. Masike mëlë ekatak iwëtïlïkomohtao tëwëtapuwai apulu tëwëlë. Masike ëtaputopjaowëinë tëwekaktaimëi Pitu, ensu malë, ëutëna. Malonme ëhema akontak iwëtïlëmëtïhwëhe ensu tïtëimëi Pitu ekataowëinë. 11 Masike ensu ïtëimëtïhwë tïpohnëpëmëi Pituja. Masike tuwalë wëtïlï, tïkai Pitu. Tënsun enok Jumïtïn Heloti winëinë ïpïnanïpëmëtohme, juhmola Jujanatom eitohme, huwa, tïkai Pitu. 12 Masike mëlë pëk ipohnëptïhwë Melija pakolontak tïtëimëi Pitu, Johan je pakolontak. Johan ehet akon Maki. Kole iwëhmomïtpïtom molo Kanuja tëwëtulukom pëk. 13 Masike tak tak tak tïkai Pitu pakolo eta apulu pëkëna. Masike wëlïi tïtëi pakolo eta apulu apuwai. Waluhma inëlë. Ehet Lola, Maki je peito. Apuwak, tïkailep Pitu wëlïsija. 14 Lome ënapuwala wëlïi Pitu omilïja tuwalë tëwesike tawake tëwëtïlëmëke. Pitu mënmëkja kailëken, tëwelamaimëi inëlë. 15 Lome ahpe, tïkai pakolotalïtom, Pitu mënmëkja ikalïhtao. Ahpela wai, mëk toma, tïkai wëlëi. Masike helë katïp tïkaitot. Talanme Pitu ensunlëken, tïkaitot Pitu pëk. 16 Masike ma ikalïhtaowëhe aptao tak tak tak tïkaimëhehnë Pitu. Masike pakolo eta apulu tapuwai ejahe, Pitu tënei ejahe, huwa. 17 Masike pajam pajam tïkai Pitu kajah kala iweitopkome. Malonme Kumïtïnkom ensunuja tapuwaimëtoponpï pëk tëkalëimëi Pituja. Moloinë helë katïp tïkai Pitu ejahe. Ïwomitpï ekalëtatëkële Jemisija, kuwekïkomoja, huwa. Malonme ma tïkatïhwë imepïn pona tïtëi Pitu. 18 Malonme awainatïhwë tëwëhelekaptëhenma solatitom Pitumna ëtaputopjao esike. 19 Lome Pitu molo natoh tïpeitotom tënokhelep Helotija. Lome Pitumna neha tïkaimëi inenokïtpïtom. Masike asikamenma tëwëtïhe Heloti Pitumna neha kanë panakmaimëtpo. Masike Pitu apulutponkomlep tïlëmëpkapoi Helotija. Moloinë tëwekïlïmaimëi Heloti Julija poinë. Sesalija pona tïtëimëi inëlë. Malonme molopitë tëwëtïhe inëlë. 20 Maa, wantë asikamenma Heloti tëwëtïhe Taili ponokom pëk, Sailan ponokom pëk, huwa. Masike ëtwë hela tëwesikomke Heloti pona tïtëi Taili ponokom, Sailan ponokom malë, wala walam eihe. Masike akename tïtamukom peitolïja, Palasëtësija, tïtëi inamolo. Mëklë amephaktaimënehpotïhwë ejahe aptao Helotija tïtëitot hemele. Heloti amephaktanïhpoimë hetot tïnehpaponanomkome iwesike. 21 Masike tamephaktaimëtïhwë tëmamine tëweitoh pona tëwëtïlëmëi Heloti, tahmit pona. Malalë itamukome tëweitopke tëwëtupomaimëi inëlë, huwa. Moloinë towomi tïpanakmapoimëi eja inipanakmakome. 22 Masike awomi panakmaimëtpo helë katïp tïkëktïmhe kaliponotom. Tëponanmahem omi sipanakmetëi, kalipono omi tapek, tïkaitot. 23 Masike ma ikalïhtaowëhe aptao Heloti tïtëkai Kumïtïnkom ensunuja ipoh Kan ënekalëla iwesike. Masike ëlewelïja takïmai inëlë, tïlëmëphe, huwa. 24 Malonme Heloti lëmëptïhwë awolemïlanma tëwëtïhe Kan Omi. Jeisu apësitponkome tëmamhe, huwa. 25 Moloinë Jelusalem poinë tumëkëmëi Panapasi, Sao malë, Antijak ponokom kalakulin alëheinë. Tëkëlëhe Johan tëlëi ejahe, Makime tëhet akonkem.

Jeisu Nalë Nalëpotom Eitoponpë 13

1 Maa, Antijak po Kan ponanokomohtao Kan Omi panakmaponanom, Kan Omi pëk ëpatënkom, huwa. Ehetkom Panapasi, Simijan, Talilimanme tëheptëhem. Maa, Lusijësi, Sailini pono. Maa, Manïjan, Heloti malë, Julija ponokom tamu malë, uwantanïpïtpï. Maa, Sao, huwa. 2 Masike ëtukulapitëtot awolemïla Kan pona tëweitopkom enepolïhtao. Masike ma iwaptaowëhe helë katïp tïkai Ipokan Amole ejahe. Maa, Panapasi enetëk, Sao malë, huwa, ïja emaminumnehpotopkome, tïkai. 3 Masike ëtukulapitëtot, Kanuja tëwëtulukomke. Moloinë tomokom tïhe ejahe Panapasitom uhpona. Moloinë Panapasitom tënokhe ejahe. 4 Masike Selusija pona tïtëi Panapasitom Ipokan Amole nenokïtpïtome. Moloinë Selusija poinë tïtëtïhwëhe aptao Saipëlësi pona tïtëitot kanawailë. 5 Moloinë Salamasi pona tëwëhapëitïhwëhe Jujanatom ëhmomtoptom kuptë tïtëitot Kan Omi ekalëi. Akëlëhe Maki apëtomananomkome. 6 Pau pepta Saipëlësi. Kole ëutëtom Saipëlësi po. Masike tïtë tïtëi Panapasitom ëutë kuptë. Ëkëmnëhle Paposi pona tëwepolekaitot. Mëlë po pïjai tënei ejahe, ejala Kan Omi panakmapone. Jujana inëlë. Ehet Pajeisu. Ehet akon Elemasi. 7 Paposi ponokom tamu akëlën inëlë. Paposi ponokom tamu ehet Sekijësi. Ehet akon Paolusi. Tuwalonme inëlë. Masike Panapasitom tëmëipai Sekijësija Kan Omi ekalë panakma he tëwesike. 8 Lome Elemasija Panapasitom tapulëpoi, Jeisu pona tïtamu ëtïlï hela tëwesike. Elemasi pïjai eheptëtop Kelikijana omijao. 9 Masike Elemasi tëneponopkai Saoja. Paome eheptëtpï Sao. Ipokan Amoleke talïhe inëlë. 10 Masike helë katïp tïkai Pao Elemasija. Jolok tamu mumume manai. Ëhmelë ipok eitoptom hepïn manai. Ipokela eitoptomohpenma manai. Talaptao Kumïtïnkom omi ënakupjakapola mëtïlëmëja? tïkai. 11 Masike tuwalë eikë. Hemalë ëmeleke Kan. Masike ënetëla mëtïjai. Tïhulepsik sisi ënenela mëtïjai, tïkai Pao Elemasija. Masike ma ikalïhtao ënetëla tëwëtïhe inëlë. Mëlë mëlë tïkai inëlë tëlë tëlëne tupihe. 12 Masike mëklë enetpo Jeisu pona tëwëtïhe Sekijësi, Paposi ponokom tamu. Mëk, tïkai inëlë Kumïtïnkom pëk tëpatoptom pëk. 13 Moloinë Paposi poinë tïtëimëi Paotom. Tuna wena tïtëitot, Peka pona. Pampilija lon po Peka. Mëlë po Paotom tïnomtai Makija Jelusalem pona tïtëimëtohme. 14 Malonme Peka poinë tïtëitot Pisilija lon pona, Antijak pona. Tïwëlën Antijak. Malonme Antijak po tëwaptaowëhe Jujanatom ëhmomtoptak tëwëmëmhetot Sapati aptao. 15 Malonme Kan Pampilan tïpka tïpanakmai ejahe, Mosesi Nimilikutpï, Kan Omi panakmapotponkom nimilikutpï, huwa. Masike mëlëkom tïpkakeptïhwë helë katïp tïkai ëhmomtopohmatonom Paotomoja. Maa, emna wekïtomoh, tala ka he manatëo emnaja? Masike emna utëk, ka he ëwaptaowëhe, tïkaitot. 16 Masike tëwëtanïmhe Pao. Hulë tïkai inëlë kajah kala iweitopkome. Moloinë helë katïp tïkai Pao ejahe. Maa, Isëlëjanatomoh, Kan unonkomoh. Kupanakmatëk, tïkai. 17 Isëlëjanatom neponanmame man Kan. Uhpah kutamutpïkom tïhanophe eja. Masike awolemïla iweitopkom tïhe eja tïwëlën po iwaptaowëhe. Isepi po iwaptaowëhe. Malalë anumhak tëweitop enepone Kan Isepi poinë kutamutpïkom enehpoimëkomohtao. 18 Malalë itënumïn po iwaptaowëhe 40 me iweinatoptomtao ahmekantala kunehak ipëkëhe, tïkai Pao ejahe. 19 Ma, Keinan pona kutamutpïkom epolekatïhwë aptao Keinan ponokom enatkapone Kan. 7 me tïwë tïwë towomilamo enatkapone. Moloinë ilonunpïkom tïhahkai Kanuja Isëlëjanatom lonme. 20 Kole tïweinai inamolo Keinan po, 450 me, tïkai Pao ejahe. Moloinë kutamutpïkom pohnëmnanom tïpoi Kanuja. Moloinë Kan Omi panakmaponeme Sameju tïpoi Kanuja. 21 Moloinë tïtamukom he tëwëtïhe Isëlëjanatom. Masike Sao tïpoi Kanuja itamukome. Kisi mumu Sao, Pensaman palïnpë. Masike 40 me iweinatoptomtao Isëlëjanatom tamume kunehak, tïkai Pao ejahe. 22 Moloinë Sao tïpatatpïponomapoimëi Kanuja. Imjakanme Teipë tïpoi Kanuja itamukome. Masike helë katïp tïkai Kan Teipë pëk. Jesi mumu man ïmakpenma. Ïwomi moija inëlë, tïkai Kan Teipë pëk, tïkai Pao. 23 Masike tïkatoponpï ailë Isëlëjanatom anïmneme Teipë palïnpë tïhe Kanuja, Jeisu tïhe. 24 Lome mëklë akenamepsik Johan kunëtïlï. Ëwïpïlïtpïkom ponala ëtïtëk ëwamëmnëpkatopkome ïja kunka Isëlëjanatomoja, tïkai Pao. 25 Malalë helë katïp tïkai Johan tëmamine tëweitoh pëk nama tïkapoke, tïkai Pao. Ënïkme kupohnëpjatëo, tïkai. Ënelaimakom tapek wai. Helë tuwalë eitëk. Ëkëmnë mënmëkja juhpolon. Malalë isapatun ënipilopkala wai ipilopkanepokela ïwesike, tïkai Johan, tïkai Pao ejahe. 26 Maa, ïwekïtomoh, Apalaham palïnpëtomoh, Kan unonkomoh, tïkaimëhehnë Pao. Kujahe kanïmtopkom pëh kunipanakmapo Kan, tïkai Pao ejahe. 27 Lome Jeisu tuwalëlanma kunehak Jelusalem ponokom, itamukom malë. Sapati kuptë Kan Omi panakmapotponkom nimilikutpï ailë Jeisu tuwëpoi ejahe, tïkai Pao ejahe. 28 Uhmotohpola kunehaklep. Lome Pailatija tïlëmëpkapoi inëlë ejahe. 29 Masike Kan nimilikpotpï ailë Jeisu tuwëpoi ejahe. Lome ilëmëptïhwë wewe topopalaihem pëkëinë ipununpï tïkïlëmëi onamtohme tëpujak, tïkai Pao ejahe. 30 Lome ilëmëpheinë Jeisu wonanïpkaimëne Kan. 31 Masike kole awainatoptomtao Kalali poinë Jelusalem pona tïnenepïtpïtomoja tëwëhenepoimëi inëlë. Masike ipëk mënekalëjatot, tïkai Pao. 32 Masike ipanakmapophakan ekalëtop emna nipanakmapojai ëjahe. Kujahehnë man Kan katoponpë kutamutpïkomoja, 33 Ïpeinome kuwïjatëi ikatoponpï. Masike Jeisu wonanïpkaimëne Kan tïpeinome kïtopkome ipajamonpïme kuwesikomke. Helë katïp tïkai Teipë nimilikutpï, Ïmumume manai. Hemalë ëjume wai, tïkai Kan katop tïmilikhe Teipëja. 34 Malalë helë katïp tïkai Kan ilëmëpheinë Jeisu wonanïpkaimëtoh pëk, etïpïla imatala iweitoh pëk huwa. Ëhmelënma wekalëjai Teipëja ïkatopnpï wekalëjai tïkai Kan. Tïkai Pao. 35 Malalë helë katïp tïkaimëhehnë Kan Teipëja, tïkai Pao. Ïnenokïtpï Ipokan ënimataikapola wai, tïkai Kan. 36 Maa, Kanuja Isëlëjanatom pëk temaminumnehpotoh pëk nama tïkatïhwë Teipë tïlëmëphe. Masike ilëmëptïhwë aptao itamutpïtom ekatak tonamhe inëlë. Moloinë ipununpï tïmatai, tïkai Pao. 37 Malalëla man Kan nawonanïpkaimëtpï imatala, tïkai Pao. 38 Masike helë tuwalë eitëk ïwekïtomoh. Mëklë pëk emna nekalëjai ëjahe. Mëklëlëken man kuwïpïlïtpïkom tenkapamnëhponeme. 39 Masike tëponanokom wïpïlïtpë tenkapamnëhpoja Kanuja. Mëlë katïp ëwïlïlahe man Mosesi nimilikutpï. 40 Masike epohnëptëk. Lome epohnëpïla ëwaptaowëhe Kan Omi panakmapotponkom nimilikutpï ailë Kan asikalun mapëhjatëi. Helë katïp Kan katop tïmilikhe eja, tïkai Pao. 41 Ipanakmatëk, pojiptëtënkomoh. Malalë ëhelekaptëtëk, ëlëmëptëk, huwa, tïkai Kan. Kaliponotom anïmtoh pëk jemaminumjai ulë ëwaptaowëhe. Lome ahpe mïketëi mëlë pëh kaliponoja ekalëlïhtao, tïkai Kan. Tïkai Pao. 42 Malonme ma tïkatïhwë ëhmomtoptaowëinë tëwekaktaimëitot. Masike mëlëlë pëk ekalëtëk akon Sapatitao, tïkaitot Paotomoja. 43 Malonme tïpakolonkomtak tëwëtakpapëmëitot. Lome kolehnë Jujanatom tïtëi Paotom kuptëlë. Malalë tïwë tïwë towomilamo, Jujanatome iwëtïlïtpïtom tïtëi ikuptëlëhe. Masike tïkuptëlënkom tuhe Paotomoja. Ipoklëken ëweitopkom tïtëk pïnapophak ëwenekomke Kanuja, tïkaitot ejahe. 44 Malonme akon Sapatitao kolenma tëwëhmomhe Kan Omi ekalë panakmai. 45 Lome kole iwëhmomïkom eneke umosiphak tëwëtïhe Jujanatom. Masike Paotom omi ipokela tëkalëi ejahe. Ahpe mantot, tïkaitot. Malalë Paotom tïpojiptëi ejahe. 46 Masike helë katïp tïkai Pao, Panapasi malë. Elamnanma tëwëtïhetot. Akename towomi ekalëpo he man Kan ëjahe. Lome isela manatëi. Etïpïla ulë eitop helanma manatëi. Masike talëinë tïwë tïwë towomilamojalëken emna nekalëjai, tïkaitot Jujanatomoja. 47 Helë katïp kunka Kan emnaja, tïkaimëhehnë Pao. Tïwë tïwë towomilamo tuwalonumananome kuwïjatëi. Masike lo enahtoh pona, ëutë kuptë tëweihamoja, anïmtopkom pëk ekalëtatëk, kunka Kan emnaja, tïkai Pao ejahe. 48 Masike mëlë panakmatpo tawakenma tëwëtïhe tïwë tïwë towomilamo. Ipokenma Kan tëkalëi ejahe. Masike Jeisu tëpëihe isankomoja. 49 Masike tïlonkom kuptë Kan Omi tëkalëi ejahe. 50 Lome wëlïham Kan ponanokom tasikapamnehpoi Jujanatomoja, uhpolonkom pïham malë. Malalë ëutë ponokom tamutom tasikapamnehpoi ejahe. Masike Paotom eile tëwëtïhe inamolo, Panapasi malë. Masike tïlonkom poinë Paotom tënokëmëi ejahe. 51 Masike satuk satuk tïkai Paotom, tïpupukom pëkën tïsakpulukai ejahe tuwalë iweitopkome. Malonme Aikonijam pona tïtëi Paotom. 52 Lome inepatpikomlëken molo Antijak po. Tawakenmalëkentoh tëwëtïhe Ipokan Amoleke talïhe, huwa.

Jeisu Nalë Nalëpotom Eitoponpë 14

1 Maa, Aikonijam po tëwaptaowëhe Jujanatom ëhmomtoptak tëwëmëmhe Pao, Panapasi malë. Ipanakmapophakënma inekalëkom. Masike kolenma Jujanatom Jeisu pona tëwëtïhe, Këlikijanatom malë. 2 Masike tïwë tïwë towomilamo tasikapamnehpoi Jeisu ponala tëweihamoja, Jujanatomoja. Masike Paotom tëilanophe ejahe. 3 Lome tïhule Aikonijam potot. Elamnanma pïnapophak ënetse Kumïtïnkom eitoh pëk tëkalëi ejahe. Masike awolemïla eitoptom ïpone Paotomoja. Malalë Kan pëk ipohnëhpotoptom ïpone ejahe. 4 Masike ëhehtao tëwëtïhe Aikonijam ponokom epohnëptop ipëkëhe. Masike talankom Jujanatom omi pona tëwëtïhe. Malalë talankom Paotom omi pona tëwëtïhe. 5 Masike Paotom ohanëmatoh pëk mëha tëwëtuhe, tïwë tïwë towomilamo, Jujanatom, Jujanatom tamutom, huwa. Tëpuke Paotom uhmo he tëwëtïhetot. 6 Lome iwëtutoponïkom pëk Paotom tïtuwalonumai tïwëlënuja. Masike imepïn pona tëwepeitot, Laikonija lon pona. Masike mono monole tëwë tëwëhalëitot mëlë lon polo, mëlë lon ekatao tëweihem polo malë. Malalë ëutëtom polo tëwëhalëitot. Lisëtë polo, Tëpi polo, huwa. 7 Masike mëlëkom polo ipanakmapophakan ekalëtop tëkalëi ejahe. 8 Maa, Lisëtë po tëwaptao ïtë ïtëpïn tënei Paoja. Mëjeleinë ipokela inëlë tïje wetepujao tëwaptao. Ipokela ipuputom. 9 Masike Paoja Kan Omi ekalë tïpanakmai eja. Masike ïtë ïtëpïn tënei Paoja. Helë katïp tïpohnëphe Paoja ïtë ïtëpïn. Wame kuwïpojai ïkatïhwë ahpe kala manu man wipohnëpjai, tïkai Pao tïloptao ïtë ïtëpïn pëk. 10 Masike helë katïp tïkai Pao awolemïla. Ëtanïmkë, tïkai. Masike tïnëlë tëwëtanïmhe ïtë ïtëpïnïtpë, tïtë tïtëi, huwa. 11 Masike Pao awolemïla eitop enetpo helë katïp tïkai kaliponotom Paotom pëk. Kapunaowëinë kuneponanmakom tïwïptëi kaliponotom katïp ëtïhe, tïkaitot towomikomjao, Laikonija ponokom omijao. 12 Masike Jupëtëme Panapasi tëheptëi ejahe. Malalë Meukuwime Pao tïheptëi ejahe Pao omi awolemïla esike. 13 Maa, molo ëutëna epolekatopoina pakolo, tïneponanmakomoja iwëtutopkom. Masike kautom tënephe Jupëtë pëkënkom tamuluja ëutë apulu eta ekatak. Malalë tëkulamo tënephe eja. Kautom uhmo hetot Paotomoja tïnekalëkome, tïneponanmakomoja tïnekalëkom katïp. 14 Masike mëlë pëk tuwalë Jeisu nalë nalëpotom ëtïtïhwë tupokom tïhahkai Paoja, Panapasija, huwa. Malalë asimhak tïtëitot kaliponotomlamnak. Helë katïp tïkai Paotom ejahe. 15 Awahpitë konotomoh. Ëtïkatohme ëneponanmakome emna ïlï he manatëo? Ëkatïpïhe nai emna Kaliponome. Helë katïp ëneponanmakomleh ponala ëweitopkome ëtuwalonumahe helëken emna kunmëk, tïkai Pao ejahe. Masike ulë tëweihem ponalëken ëtïtëk, Kan pona. Mëklë man ëhmelë tïlïtponme, kapu ïlïtponme, lo ïlïtponme, tuna ïlïtponme. Ëhmelë istalïtom malë tïlïtponme man Kan, tïkai Pao ejahe. 16 Uhpak helë katïp kala kunehah Kan kaliponotomoja. Masike tëwepohnëptopkom ailëlëken kunëtïlïtot, tïkai Pao. 17 Lome tïnïlïtpïtom pëk tëwepohnëhpoi Kan. Malalë kopë enokne kunepïkom ïnehponeme. Malalë kunepïkom ënekalëkepïla man tawake kuweitopkom, tïkai Pao ejahe. 18 Masike mëlë katïh Pao katïhwë tëpënaimëi poptë kaliponotom. Masike kautom ënuhmolatot Paotomoja tïnekalëkomelep. 19 Malonme Antijak poinë tumëkhe Jujanatom. Aikonijam poinë malë. Malonme kaliponotom tïkonekmai ejahe. Masike tëpuke Pao tuhmoilep ejahe. Tïlëmëphe Pao natohtot. Masike ëutë etpitak tïnuhmotpïkom tëlëi ejahe. 20 Lome Pao ekatak tëwëhmomhe Jeisu apësitponkom. Masike tëwëtanïpmëmëi Pao. Malonme towonaimëtïhwë ëutëna tïtëimëi inëlë. Malonme awainatïhwë imepïn pona tïtëi Pao, Panapasi malë, Tëpi pona. 21 Malonme Tëpi po tëwaptaowëhe ipanakmapophakan ekalëtop tëkalëi ejahe. Masike kole Tëpi ponokomoja Jeisu tëpëihe. Malonme tëwelamaimëi Paotom Lisëtë pona. Moloinë Aikonijam tëneimëi ejahe. Moloinë Antijak pona tïtëimëitot. 22 Mëlëkom polo tumëkëmëkomohtao Jeisu apësitponkom tuhe ejahe. Awolemïla Kan pona eitëk, tïkaitot ejahe. Malalë tuwalë eitëk, tïkaitot. Kutamukome Kan Ëtïtop elaimalïhtao kujahe aptao kole ipoptë këpojatëo, tïkaitot Jeisu apësitponkomoja. 23 Malalë uwantanïmnanom tïhe ejahe Kan pakolon kuptë. Malalë ëtukulapitëtot Kanuja tëwëtulukomohtao. Moloinë ipëkëhe Kanuja tëwëtukeptïhwëhe imepïn pona tïtëimëitot. 24 Malonme Antijak pona tïtëimëkomohtao Pisilija polo tïtëi Paotom, Pampilija polo, huwa. 25 Masike Peka po tëwaptaowëhe Kan Omi tëkalëi ejahe. Moloinë Atalaja pona tïtëimëitot. 26 Malonme Kanawajak tëwëtïlëmëitot Antijak pona tëwëhalëimëtopkome, tëmamine tëweitopkom pëh Kanuja Jeisu apësitponkom ëtutoponpë pona. Masike mëlë pona tïtëimëitot tëmaminumtopkom tënatse esike. 27 Malonme molona tëwëtïlëmëtïhwëhe aptao Kan ponanokom tïmomnehpoi ejahe, ëhmelë tïtë tïtëtoponpïkom pëk ekalëimëtohme ejahe. Pakolo eta apulu apuwatop katïp tëpona eitop apuwane Kan tëpona tïwë tïwë towomilamo ëtïtohme, tïkaitot. 28 Malonme tïhule Antijak po tëwëtïlëmëi Paotom, Jeisu apësitponkom malë.

Jeisu Nalë Nalëpotom Eitoponpë 15

1 Maa, Julija poinë Antijak pona tïtëi Jeisu apësitponkom, Kan ponanokom epai. Helë katïp tïkaitot Antijak ponokomoja, Jeisu apësitponkomoja. Maa, Mosesi Nimilikutpï ailë ëwaluh pitpïkom ënipkëlëpola ëwaptaowëhe ëwanïmïlahe man Kan, tïkaitot. 2 Masike mëlë pëk awolemïlanma tëwë tëwëtapënmaitot Paotom malë. Masike tuwalëla tëwesikomke Paotom tënokhe Antijak ponokomoja Jelusalem pona, taluh pitpïkom pïkëlëtoh pëk tïtuwalonumatopkome Jeisu nalë nalëpotomoja, uwantanïmnanomoja, huwa. Masike mëha tënokhe ejahe, Pao, Panapasi, tïwëlënkom, huwa. 3 Masike Kan ponanokomoja tënoktïhwëhe Jeisu pona tïwë tïwë towomilamo ëtïtoponpë tëkalëimëi Paotomoja ëutë kuptë. Ponisija po tëkalëi ejahe, Samelija po, huwa. Masike Jeisu pona tëwëtïhe tïwë tïwë towomilamo kanë panakmatpo tawakenma tëwëtïhe ëhmelë Kan ponanokom. 4 Masike Jelusalem pona tëwëtïtïhwëhe mëha malë tëwëhmomhetot. Kan ponanokom, Jeisu nalë nalëpotom, uwantanïmnanom, huwa. Masike ëhmelë Kanuja tëmaminumnehpotoponpïkom tëkalëimëi ejahe. 5 Masike tëwëtanïmhe Palasitom, Jeisu apësitponkom. Helë katïp tïkaitot. Maa, tïwë tïwë towomilamo aluh pitpë sipkëlëpotëi. Malalë Mosesi Nimilikutpï simoipotëi ejahe, tïkaitot. 6 Masike mëha tëwëhmomhe mëlë pëk tëwëtutopkome, Jeisu nalë nalëpotom, uwantanïmnanom, huwa. 7 Masike tïhulenma wala walam iwesikomke Pitu tëwëtanïmhe. Helë katïp tïkai Pitu ejahe. Maa, ïwekïtomoh. Uhpak ëhtawapoimëpotëne Kan ïja ipanakmapophakan ekalëtop ekalëneme ïweitohme tïwë tïwë towomilamoja. Malalë ipanakmapophakan ekalëtoh panakmatpo Jeisu pona iwëtïtopkome, tïkai. 8 Ewanëkom eneneme man Kan. Iweitopkomoja tuwalënma man Kan, huwa. Masike Ipokan Amole ekalëne Kan ejahe tïnekalëtpï katïp kujahe, tïkai Pitu ejahe. 9 Masike tïwëlënkomela mantot hemalë. Kukatïpïhe Kan kunïtëo. Malalë iwïpïlïtpïkom tenkapamnëpke Kan tëpona iwesikomke, tïkai Pitu. 10 Masike ëtïkatohme Kan ukuku he manatëo? Ipeinom mota po ina inalëkom ahmit hapon ïpo he manatëi, imoipola iwëtïlëmëtpïtom moipo hehnë. Ëhmelëken ënimojila hehatëken. Malalë kunehah kutamutpïkom ëhmelëken ënimojila. 11 Helë katïplëken kuweitopkom hemalë. Pïnapophakënma Kumïtïnkom Jeisu Këlaisuja tënei kuwesikomkelëken kanïmjatëo Kan. Malalë mëlëlë katïp tïwë tïwë towomilamo eitoh man hemalë, tïkai Pitu ejahe. 12 Masike tëk tëk tïkailëken ipanakmananom. Masike ma Pitu katïhwë tïwë tïwë towomilamo lon polo tïtë tïtëtoponpïkom pëk tëkalëimëi Paoja, Panapasija, huwa. Ëhmelë awolemïla Kanuja tïpotoponpïkom tëkalëimëi ejahe. 13 Masike ma ikakeptïhwëhe Jemisi tëwëtanïmhe. Helë katïp tïkai Jemisi ejahe. Maa, ïwekïtomoh, kupanakmatëk. 14 Pitu omi sipanakmatëo. Akenamepistële tïwë tïwë towomilamoja Kan Omi ekalëtoponpë pëk nekalë kunipanakmakome. Tëhet pona tïwë tïwë towomilamo tïhe Kanuja, nïka Pitu, tïkai Jemisi. 15 Mëlë pëk uhpak Kan Omi panakmapotponkomoja tïmilikhe, tïkai Jemisi. 16 Helë katïp inimilikutpïkom, Kan Omi, tïkai Jemisi. Omolïme umëkëmëjai, tïkai Kumïtïnkom. Masike Teipë pakolotpë wïlëmëpojai. Umopkatpï mïjakan wïlëmëpojai. 17 Malonme tïneponanmakome jïlï he mënëtïja ëhmelë imemnom. Masike mënëtïja ëhmelë jehet pona tëweihamo, tïwë tïwë towomilamo, kunka Kumïtïnkom uhpak. 18 Uhpak lo ïlïlïhtao helë pëk tïpohnëphe Kanuja, tïkai Kan Omi panakmapotponkom, tïkai Jemisi ejahe. 19 Masike helë katïp wipohnëpjai, tïkai Jemisi. Jujana eitoponpë ënimoipola heitëi tïwë tïwë towomilamoja, Kan pona iwëtïlïtpïtomoja, tïkai. 20 Helë katïplëken tïwë tïwë towomilamo nene similiktëi inimojikome. Tïneponanmakomoja imemnom nekalë ënëla eitëk katop similiktëi, tïkai Jemisi. Malalë isulumatpï ënëla eitëk katop similiktëi. Emïkapïn malë ënëla eitëk katoplëken similiktëi, huwa, tïkai Jemisi. 21 Mëlëlë katïh mënke Mosesi Nimilikutpï. Masike ëutë kuptë Sapati kuptë Mosesi Nimilikutpï panakmapoja ëhmomtopohmatonom. Uhpaklë mëlë tïpanakmapoi ejahe. Masike mëlëkomlëken simoipotëi tïwë tïwë towomilamoja, tïkai Jemisi. 22 Masike ma Jemisi katïhwë awomi ailë ëtïlï he tëwëtïhe Jeisu nalë nalëpotom, uwantanïmnanom, ëhmelë Kan ponanokom malë. Antijak pona Pao henoktëi, Panapasi malë, tïkaitot. Malalë këkëlënkom henoktëi akëlëhe, tïkaitot. Masike mëha tënokhe ejahe. Julesi, Sailasi, huwa. Julesi ehet akon Pasapati. Uwantanïmnanom inamolo. 23 Malalë pampila tïmilikpoi ejahe Antijak ponokom neneme. Helë katïp tïkai inimilikpotpïkom. Maa, Jeisu apësitponkomoh. Helë ënenekom. Tïwë tïwë towomilamo manatëi. Antijak ponokom. Malalë Silija ponokom. Malalë Silisija ponokom, huwa. Masike ënenekom emna kunimilikpo, Jeisu nalë nalëpotome nai emna. Malalë tïkatopkom uwantanïmnanom ënenekom milikne. Malalë ipoh ka manatëo milikpone emnaja ëhmelë Jeisu apësitponkom. 24 Maa, helë katïp kanë emna kunipanakma. Kan ponalahnë manatëi tïkai kanë emna kunipanakma. Masike ahpela ma kunka emna nenokïtpïtom ëjahe? Ëwaluh pitpïkom ënipkëlëpola ëwesikomke Kan ponalahnë manatëi, kunka katot? Helë katïp kaitëh kalanma emna kunehak ejahe, tïkai inimilikpotpïkom. 25 Masike mëlë pëk emna nëtulu. Masike emna nipïnïntom akëlë Panapasi akëlë, Pao akëlë huwa, emna omitpë pëk ëtuwalonumananomkom emna nenokjai. Ipokenma mantot. 26 Ëhepïnwëlanma mantot. Kole awohanëmatoponpïkomlep Kumïtïnkom Jeisu Këlaisu ehet pona iwesikomke. 27 Masike Julesi emna nenokjai, Sailasi malë. Masike mëkja emna omitpë ekalëimëja. Masike helë emna nimilikpotpï akename enetëk tuwalë ëweitopkome. 28 Tïwëlën ënimoipo hela man Ipokan Amole ëjahe. Malalë emna. Masike helë katïplëken emna nïkei ëjahe ënimojikome. 29 Tïneponanmakomoja imemnom nekalë ënëla eitëk. Malalë emïkapïn ënëla eitëk. Malalë isulumatpï ënëla eitëk. Malalë wëlïham pëkëla eitëk, eluwakom pëkëla eitëk, huwa. Mëlëkom tïmoihe ëjahe aptao Kan eumakpe mëtïjatëi. Huwalëken ënenekom emna kunimilikpo. Maka neha, tïkai Jeisu nalë nalëpotom nimilikpotpï. 30 Masike tënokëmëtïhwëhe Antijak pona tïtëitot. Antijak po tëwëtïtïhwëhe aptao Jeisu apësitponkom tïmomnehpoi Paotomoja. Masike iwëhmomtïhwëhe pampila tëkalëi ejahe. 31 Masike pampila tïpkaimëtïhwë Antijak ponokomoja aptao tawakenma tëwëtïlëmëitot tïnimojikom pëk tuwalë tëwëtïhe tëwesikomke. 32 Masike tïhulepsikïnma Jeisu apësitponkom tëpai Julesija, Sailasija, huwa. Kan Omi panakmaponanome tëwesikomke. Awolemïla Kan pona iweitopkom tïpoi ejahe. 33 Malonme wantëlëpsik Julesi tënokhe Jeisu apësitponkomoja Jelusalem pona, Jeisu nalë nalëpotom pona. Pëtuku nai ëhalëtëk, tïkaitot ejahe. 34 Lome molo helëken Sailasi Antijak po. 35 Malalë Antijak polëkenpitë Pao, Panapasi malë. Tïwëlënkom malë Kumïtïnkom omi pëh kaliponotom tëpai ejahe. 36 Maa, kolepsik awainatïhwë helë katïp tïkai Pao Panapasija. Kunepatpïtom henetale, tïkai. Ëhmelë Kumïtïnkom omi ekalëtoponpë kuja henetale. Talanme ipok mantot. Talanme ipokela, tïkai Pao Panapasija. 37 Masike ëë, tïkai Panapasi. Lome Johan, Makime ehet akon tëweihem, alë helep tëwëtïhe Panapasi tëkëlënkome. 38 Lome Maki ënalë hela Pao Pampilija po tëkëlë hela iweitoponpï pëk, tëkëlëhe tëmaminumtopkom pona ïtëla iweitoponpï pëk. 39 Masike mëlë pëk awolemïla tëwë tëwëtapënmai Pao, Panapasi malë. Masike ëtakëlëntomela tëwëtïhetot. Masike Maki tëlëi Panapasija tëkëlënme. Saipëlësi pona tïtëitot kanawailë. 40 Masike Sailasilëken tëlëi Paoja tëkëlënme. Masike Paotom pëh Kanuja Kan ponanokom ëtutïhwë imepïn pona tïtëi Paotom. 41 Masike Silija pona tïtëi Paotom, Silisija pona, huwa. Kan pakolon kuptë tïtëitot awolemïla Kan ponanokom ïpoi.

Jeisu Nalë Nalëpotom Eitoponpë 16

1 Malonme Tëpi pona tïtëi Paotom, Lisëtë pona, huwa. Mëlë po Jeisu apësitpon. Ehet Timoti. Jujana ije, Jeisu apësitpon. Lome Këlikijana ijum. 2 Ipokenma Timoti tëkalëi ëhmelë Jeisu apësitponkomoja, Lisëtë ponokomoja, Aikonijam ponokomoja, huwa. 3 Masike Timoti he tëwëtïhe Pao tëkëlënme. Lome Këlikijaname ijum esike Timoti taluh pitpïje. Masike Jujanatomohtak Timoti alë he tëwesike aluh pitpï tïpkëlëi Paoja. 4 Malonme tëwëhalëkomohtao Jeisu nalë nalëpotom omitpë pëh kaliponotom tïtuwalonumai ejahe. Malalë Jelusalem ponokom uwantanïmnanom omitpë tëkalëi ejahe inimojikome. 5 Masike awaina kuptë awolemïla tëpona Kan ponanokom tïpoi Kanuja. Malalë Kan ponanokom tëmamnëphe eja. 6 Maa, Pëlikija polo tïtëi Paotom, Kaleisija polo malë. Malonme helë katïp tïkai Ipokan Amole ejahe. Eisija po Kan Omi ënekalëla nai eitëk, tïkai. 7 Masike Misija etpitao iwaptaowëhe Pitinija pona ïtë helep tëwëtïhetot. Lome Pitinija pona ïtëla nai eitëk, tïkaimëhemëhnë Ipokan Amole ejahe. 8 Masike Misija takwatse ejahe. Tolowasi ponalëken tïtëitot. 9 Masike Tolowasi po iwaptaowëhe eluwa tënei Paoja tïnïkïlïhtao, Masetonija lon pono tënei. Helë katïp tïkai inëlë Paoja. Masetonija pona mëhkë. Emna apëtomakët, tïkai. 10 Masike helë katïp tïkai Pao tëtomamëmëtïhwë. Masetonija lon pono wene jïnïkïlïhtao, tïkai. Masike helë katïp emna kunipohnëp. Masetonija lon po tïpampilan ekalëpo he man Kan iwalë kujahe, kunka emna. Masike Masetonija lon pona ïtë he emna kunëtïlï ipanakmapophakan ekalëtop ekalëi. 11 Masike Tolowasi poinë emna kunekïlïma Masetonija lon pona emna ïtëtohme. Masike akename emna kuneklët Samotëlasi pona. Samotëlasi po emna kunïnïk. Moloinë Masetonija lon pona emna kuneklët hemele. Ëutë pona emna kunëhapëi, Nijapolësi pona. 12 Moloinë itu polo emna Pilipai pona. Masetonija lon ponokom tamu pata Pilipai. Malalë Masetonija pïnanïpïtponkom patame Pilipai, Lomani patame. Kolepsik emna kunïnïk Pilipai po. 13 Masike Sapati aptao tuna etpitak emna kuntëm. Kanuja Jujanatom ëtutoh molo natot emna kunehak. Masike tuna etpitao emna kunewakam. Masike wëlïham emna kunepa, molona ïtëtpïtom. 14 Maa, molo istaowëhe kunehak Lilija, Tajataila ponotpë. Kan ponano. Kamisa tïjulemlëken ekamne inëlë tïkalakulin apëitohme. Masike emna panakmane inëlë. Masike mëklëja Pao omi tïpohnëhpoi Kumïtïnkomoja. 15 Masike Jeisu tëpëihe eja. Malalë ipakolontalïtomoja Jeisu tëpëihe. Masike emna kunamëmnëpkatëo. Masike tëmëmnëpkatïhwëhe emnaja aptao helë katïp kunka Lilija emnaja. Kumïtïnkom pona ïweitop tuwalë manatëi. Masike ïpakolontak aikom ëwewehtopkome ïja, kunka. Masike Lilija pakolontak emna kuntëm. 16 Maa, wantëlëpsik, Kanuja ëtutoh pona emna ëhalëimëlïhtao aptao, wëlïi emna kunepolï. Ipokepïn amoleke talïhe kunehak. Masike pïjaime inëlë. Malalë pïjaime tëweitop epetpëme kole kalakuli tëpëihe eja. Masike tïnapësitpï tëkalëimëi eja tumïtïntomoja. 17 Masike emna kuptëlë kuntëm inëlë. Helë katïp kakepïlanma kunehak emna pëk. Uhpolonumïn peitotome man mëham, Kan peitotome, kunka. Kanuja kanïmtopkom pëh kutuwalonumananomkome man mëham, kunka wëlïi emna pëk. 18 Mëlë katïp kakepïlanma awaina kuptë emna pëk. Masike ënipanakma hela Pao kunëtïlï. Masike kunelama inëlë. Helë katïp ipokepïn amole etalepane Pao. Wëlïhjaowëinë ëwekaktakële. Jeisu Këlaisu ehetjao ma wïkei ëja, kunka. Masike mëlëlë julu aptao wëlïhjaowëinë ipokepïn amole kunekaktaimë. 19 Masike mëlë enetpo asikame kunëtïlï umïtïntom. Jolokomna tïpeitokom tïpoimëi Paoja esike asikamenma kunëtïlïtot, tïkalakulinkom ënapësila tëwëtïlëmëi tëwesikomke. Masike Pao tëpëihe ejahe, Sailasi malë. Malonme tëpïhem epekahtoh pona Paotom alënetot tïtamukomoja. 20 Helë katïp kunkatot pohnëptënkomoja Paotom pëk. Ipokelanma man mëham Jujanatom. Emna ënahmekanmakepïlanma mantot. 21 Malalë imepïn eitoh pëk talonkom epetot. Lomanitom peitotome kutatëi. Masike inepatopkom ënimojila heitëi, kunkatot Paotom pëk. 22 Malalë tïkai ëhmelë kaliponotom Paotom pëk. Masike Paotom upokapone pohnëptënkom, kunipilëpotëotot, huwa. 23 Masike awolemïlanma Paotom pilë pilëtïhwë ejahe aptao kunapupotëotot. Helë katïp kunkatot Paotom apuneja. Pëtuku nai apukëtot, kunkatot. 24 Masike ëtaputop ilamnalïjak Paotom apune. Ipupukom malë tekmanjak tïhe eja. 25 Malonme kokole aptao Kanuja kunëtulu, Sailasi malë. Malalë awolemïla Kan ekalëtop ukuknetot. Masike iwëhepakom tïpanakmai imemnomoja, apulutpïtomoja. 26 Masike lo kunitatalum awolemïlanma. Ëtaputop ahmin malë kunitatalum. Malonme ëhmelë ëtaputop apulu kunëtapuwa. Malalë ëhmelë apulutpïtom pïmïtoponpëtom kunepilopkaimë. 27 Masike apulutponkom kunetomamëmë. Helë katïp kunka aputop apuwaimëtpë enetpo. Mëk, ïnapulutpïtom kapa nekaktaimë? kunka. Masike tïkatopke, ëtamlëtopke, ëtalokma he kunëtïlï tïtamukom uno tëwesike. 28 Masike anumhah kunawomita Pao. Uwa, ëtalokmala eikë. Talë nai emna ëhmelë, kunka Pao eja. 29 Masike hawem katop eneptïhwë Paotom itao eitopjah kunëmëm inëlë. Malonme tëwëmëmtïhwë tëhehmu po kunëtïlï Paotom pupu ekatak. Awolemïla kunitatalum elamhak tëwesike. 30 Masike talïhnak Paotom alëimëne. Malonme helë katïp kunka apulutponkom Paotomoja. Tala wëtïja Kanuja ïwëtanïmpotohme? kunka. 31 Masike helë katïp tapulutponkom apënukne Paotom. Kumïtïnkom Jeisu Këlaisu pona eikë. Malonme ëwanïmja inëlë. Ëwekïtom malë mënanïmja, kunkatot. 32 Malonme Kumïtïnkom omi pëk tapulutponkom epanetot, ipakolontalïtom malë. 33 Malonme mëlëlë julu aptao Paotom pilë pilëtoponpë epinëmne. Malonme tapulutponkom amëmnëpkane Paotom, ëhmelë ipakolontalïtom malë. 34 Moloinë Paotom alëimëne tïpakolontak. Malonme tëwetsetot eja. Masike tawakenma kunëtïlïtot Kan pona tëwëtïhe tëwesikomke. 35 Malonme awainatïhwë helë katïp kunka pohnëptënkom sikëututomoja. Mëkja apuwatëkële, kunkatot. 36 Masike helë katïp kunka ëtaputopohmato Paotomoja. Mëkja apuwakële nïka pohnëptënkom, kunka. Masike pëtuku nai ëhalëtëkële, kunka. 37 Masike helë katïp ëtaputopohmato apënukne Pao. Uwa, ëhalëimëla nai emna. Emna apupotponkom helëken nai emna emna apuwapoimëneme. Ipilëtohpolanmalem nai emna. Lome emna pilë pilëponetot ëhmelë kaliponotom neneme? Lomanitom peitotomenmamë nai emna ipatakom po tëwekaktai emna esike. Masike tohmepa emna apuponetot? kunka Pao ëtaputopohmatoja. 38 Masike Pao omitpë ekalëimëi sikëututom kuntëm pohnëptënkomoja. Masike Pao omitpë panakmaimëtpo tëwëhelekaptëhenma inamolo. Lomani pata ponokome Paotom esike elamhakënma kunëtïlïtot. 39 Masike Paotom apuwaimëi kuntëmtot. Pëtuku Paotom etalepaimënetot iwëhalëimëtopkome. Masike Paotom apuwaimëtïhwë iwëhalëimëkom henma kunëtïlïtot. 40 Masike ëtaputopjaowëinë kunekaktaimë Paotom. Lilija pakolontak kuntëimëtot. Malonme Jeisu apësitponkom malë wala walam eiheinë imepïn pona Paotom kuntëimë.

Jeisu Nalë Nalëpotom Eitoponpë 17

1 Maa, Teselonaikë pona tëwëhalëlïhtaowëhe aptao Ampipolasi polo tïtëi Paotom, Apolonija polo, huwa. Teselonaikë po Jujanatom ëhmomtop. 2 Masike tëweitop hepï katïp iwëhmomtopkomtak tëwëmëmhe Pao Jujanatom epai. Ëhelowao Sapati Teselonaikë po Pao. Masike Sapati kuptë Jujanatom malë tëwëtuhe Pao Kan Pampilan pëk. 3 Kan nimilikpotpï ailë Jeisu ohanëmane kaliponotom. Lome ilëmëpheinë kunawonaimë Jeisu, tïkai Pao. Masike Këlaisume man Jeisu. Masike ipëk wekalëjai ëjahe, tïkai Pao ejahe. 4 Masike talankom Jeisu pona tëwëtïhe. Masike Pao akëlëntome tëwëtïhetot, Sailasi akëlëntome malë. Malalë Jeisu pona tëwëtïhe kolenma Këlikijanatom. Malalë epona tëwëtïhe kolepsik ëutëhmatonom pïham. 5 Malalë kolehnë Jeisu ponamnom, Jujanatom. Paotom pëk umosiphak tëwëtïhetot. Masike kole ipokela tëweihamo tïmomnehpoi ejahe. ëkëmnëpsik ëhmelë ëutë ponokom tïpoptëpamnëhpoi ejahe. Paotom ohanëma hetot kaliponotom neneme. Masike Jasoni pakolontak tëwëmëmhetot Paotom upihelep. 6 Lome Paotom ënenelatot. Masike Jasoni tëlëi ejahe ëutëhmatonomoja, tïwëlënkom Jeisu apësitponkom malë. Helë katïp tïkaitot Paotom pëk. Tïtë tïtëlïhtaowëhe kaliponotom asikapamnehpojatot tïnepatopkomoja, tïkaitot. Malalë talonkom asikapamnehpoi numëktot, tïkaitot. 7 Masike mëham, Paotom ewehnanom, emna nenep. Kutamukom Sisa nimojitom ënimojilanmatot. Malalë tïwëlënumna man kaliponotom tamume, Jeisulëken, mënketot, tïkaitot tïtamukomoja Jasonitom pëk. 8 Masike mëlë panakmatpo tëlekaptëhenma tëwëtïhe ëhmelë Teselonaikë ponokom, ëutëhmatonom malë. 9 Masike Jasonitom tïkalakulikai ëutëhmatonomoja. Moloinë Jasonitom tënokëmëi ejahe. 10 Masike koko aptao Teselonaikë poinë Paotom tënokëmëi Kan ponanokomoja Pelija pona. Masike Pelija po tëwëtïtïhwëhe Jujanatom ëhmomtoptak tëwëmëmhe Paotom. 11 Ipokenma Jujanatom Pelija po. Teselonaikë ponokom katïpïla. Kan Omi panakma henma inamolo. Masike awaina kuptë awolemïla Kan Pampilan tënei ejahe, ahpelanma man Paotom nepatop, tïkatopkome. 12 Masike kole Pelija ponokom Jeisu pona tëwëtïhe. Malalë Jeisu pona tëwëtïhe Këlikijanatom wëlïhamo, itamukom pïham. Malalë kolepsik eluwakom Jeisu pona tëwëtïhe. 13 Lome Pelija po Kan Omi ekalëja Pao kanë tïpanakmai Jujanatomoja, Teselonaikë ponokomoja. Masike Pelija pona tïtëitot Pelija ponokom asikapamnehpoi. 14 Masike tuna pepta etpitak Paotom tënokhe Jeisu apësitponkomoja. Mololëken Sailasi, Timoti malë. 15 Malonme Atenesi pona Pao alëheinë tïpatakëhe tïtëimëitot Pelija pona, Pao omi alëimëi Sailasija, Timotija, huwa. Tïnëlë ëhehe kunehak Pao, tïkaitot ejahe. 16 Maa, Atenesi po Sailasitom elaimalïhtao Paoja aptao tëwëhelekaptëhenma inëlë tïneponanmakom pëklep ëhmelë Atenesi ponokom eitoh pëk. 17 Masike Jujanatom ëhmomtoptao Jujanatom malë tëwëtuhe Pao. Malalë tïwë tïwë towomilamo malë tëwëtuhe inëlë, Kan ponanokom malë. Malalë awaina kuptë tëpïhem epekahtoh po kaliponotom malë tëwëtuhe Pao. 18 Malalë Epikulijan nepatoptom pëk ëpatënkom malë tëwëtuhe Pao, Sitokisi nepatoptom pëk ëpatënkom malë. Masike helë katïp tïkai talankom. Ëtï pëkëhku mëlë mëlë nïke? tïkai. Malalë helë katïp tïkai tïwëlënkom Pao pëk. Imepïn tëponanmahem pëk mënekalëja iwalë, tïkaitot, Jeisu pëk tëkalëi Paoja esike, awonaimëtoponpï pëk malë. 19 Masike Pao tëlëi ejahe tëwëtutopkom pona. Ïpï emo po iwëtutopkom, Masi po. Malonme helë katïp tïkaitot Paoja. Ënepatoptom pëk emna ituwalonumak, tïkai. 20 Emna nipanakmaptë mekalëjai. Masike emna ituwalonumak, tïkaitot. 21 Mëlë katïp Atenesi ponokom, tïwëlënkom molonkom malë. Ëhmelë ihjan ekalë panakma henmatot. Malalë ekalëimë henmatot, huwa. 22 Masike ëtutoplamnak tëwëtanïmhe Pao, Masi po. Helë katïp tïkai Pao ejahe. Maa, Atenesi ponokomoh. Awolemïla ëneponanmakom pona manatëi. 23 Ëpatakom polo ïtë ïtëlïhtao kolenma ëneponanmakomoja ëwëtutopkom wene. Ëhmelë ëneponanmakom tëheptëi ëjahe. Lome pëkënatpëlëken tuwalëla ëweitopkom wene. Helë katïp tïmilikhe ëjahe ëneheptëla ëweitopkom ahmit pëkëna. Helë tëponanmahem ahmit, tuwalëla kuweitopkom ahmit, katop tïmilikhe ëjahe. Masike tuwalëla ëweitopkom pëh kutuwalonumetëi, tïkai Pao ejahe. 24 Ëneheptëla ëweitopkom ehet Kan. Ëhmelë tïlïtponme man Kan. Lo tïhe eja, eponokom malë. Masike kapuhmatome man, lohmatome malë. Masike kaliponotom nïlïtpïtaowëla man, tïkai Pao ejahe. 25 Masike tïlïtponkome Kan esike Kan ënemjalïptëla man kaliponotom. Ëhmelë kaliponotom katop ekalëneme hek man Kan. Ulë ëhmelë ïpotënme man Kan, woi ikatopkom ekalëneme. Malalë ëhmelë apëtunkepïla eitop ekalëneme man. 26 Malalë pëkënatpëlëken tïhe Kanuja ëhmelë kaliponotom akena. Masike tïnipohnëpïtpï ailëlëken ulë mantot, mënilëmëpjatot, huwa. Malalë inipohnëpïtpï ailë tëwepatamtëitot. 27 Mëlë katïp kaliponotom tïhe Kanuja tëpona ëtïlï he iwesikom he tëwesike. Malalë tupilïhtao mënëhenepoja ejahe. Kupëkëhe mëjela man Kan, tïkai Pao ejahe. 28 Ulë kuweitopkom ïneme man Kan. Malalë kutë kutëtopkom ïneme man Kan, huwa. Kanumna aptao uwanma manu kutatëi, tïkai Pao. Helë katïp uhpak tïmilikhe ëwekïkomoja, tïkai Pao Atenesi ponokomoja. Kan peinome kutatëi, katop tïmilikhe eja, tïkai Pao ejahe. 29 Masike Kan peinome kuwesikomke koutu ïlïtpë katïp Kan ënipohnëpïla heitëi. Malalë koutu akon tïkolokem ïlïtpë katïp Kan ënipohnëpïla heitëi. Malalë tëpu ïlïtpë katïp Kan ënipohnëpïla heitëi, huwa. Kaliponotom nïlïlëken mëlëkom. 30 Lome tïpëk tuwalëlanma kaliponotom eitoponpëja tuwalëlëkenpitë Kan kunehak. Lome helë katïh mënke hemalë ëhmelë kaliponotomoja ëutë kuptë. Ëwïpïlïtpïkom ponala ëtïtëk, mënke. 31 Masike kaliponotom wïpïlïtpë epetpïmatop awainatop tïpohnëpïnmai Kanuja. Ipok iweitopkom ailë mënepetpïmapojatëo. Malalë epetpïmananomkom ïne. Masike mëklëja tuwalë kaliponotom eitohme, ilëmëpheinë kaliponotom epetpïmane wonanïpkaimëne Kan, tïkai Pao Atenesi ponokomoja. 32 Masike onaimëtoh pëk Paoja ekalëtïhwë talankomoja Pao tïpojiptëi. Lome helë katïp tïkai tïwëlënkom. Mëlë pëk nai emna ipanakma henma, tïkaitot. 33 Masike ekataowëinëhe tëwekïlïmaimëi Pao ëutëna. 34 Lome kolepsik Atenesi ponokom tïtëi Pao akëlë, Jeisu pona tëwëtïhe tëwesikomke. Mëha Jeisu apësitponkom, Tijonisijësi, Atenesi ponokom tamu hapon. Maa, Tamalasi. Wëlïi inëlë. Maa, tïwëlënkom, huwa.

Jeisu Nalë Nalëpotom Eitoponpë 18

1 Moloinë Atenesi poinë tïtëi Pao Kolenti pona. 2 Masike Kolenti po Akuila tënei Paoja. Jujana Akuila. Pantësi po tëwekaktai inëlë. Ipït ehet Pësila. Itali lon poinë imëkïtpïtom inamolo. Loma poinë ëhmelë Jujanatom tënokhe Sisaja esike Kolenti po tepatamtëimëi Akuilatom. 3 Pao katïh pela ïnanom inamolo. Masike ipakolonkomtao tëwëtïhe Pao. Malalë pela pëk tëmaminumhetot tïkalakulinkom apëitohme tëjahe. 4 Lome Sapati kuptë Jujanatom ëhmomtoptao kaliponotom tëpai Paoja. Jujanatom tëpai eja, Këlikijanatom malë, Jeisu pona tïpotopkome. 5 Maa, ëkëmnëpsik Masetonija poinë tumëkhe Sailasi, Timoti malë. Masike imëktïhwëhe pela pëkëla tëwëtïlëmëi Pao. Kan Omi ekalë pëklëken tëmaminumhe inëlë. Ëwumïtïnkome man Jeisu kakepïla Pao Jujanatom nipanakmane. 6 Lome ahpe tïkaitot. Malalë Pao tïpojiptëi ejahe. Masike tupo tïtuktukmai Paoja tuwalë iweitopkome. helë katïp tïkai Pao ejahe. Mëtamonmïlëkjatëi ëmïukomkelë. Ëpëkëhe enpïsipamïlanma wai, tïkai. Masike talëinë tïwë tïwë towomilamoja wïtëjai Kan Omi ekalëi, tïkai Pao ejahe. 7 Masike ma tïkatïhwë ëhmomtoptaowëinë tëwekaktaimëi Pao. Jusëtësi pakolontak tïtëi inëlë. Awolemïla Kan ponano Jusëtësi. Ëhmomtop ekatao ipakolon. 8 Moloinë Kumïtïnkom pona tëwëtïhe ëhmomtopohmatonom tamu. Malalë ëhmelë ipakolontalïtom. Malalë kole Kolenti ponokom Jeisu pona tëwëtïhe Kan Omi panakmatpo tëjahe. Malonme tëmamnëpkapoitot Paoja. 9 Moloinë tïnïkïlïhtao helë katïp Kan Omi tïpanakmai Paoja. Elamna eikë, ënekalëkepïla eikë, tïkai. 10 Ëwakëlë wai. Masike ëwohanëmalanma man talonkom. Kolenma ïponanokom talë, tïkai Kan Omi Paoja. 11 Masike 18 nunuwë Kolenti po Pao Kan Omi pëh kaliponotom epa pëk. 12 Malonme Akaja ponokom tamume Kalijo ïlëmëtïhwë Pao tëpëihe Jujanatomoja. Kalijo ahmit empatak Pao tëlëi ejahe, iweitoh pëk pohnëptohme eja. 13 Helë katïp tïkaitot Kalijoja Pao pëk. Mosesi Nimilikutpï ailëla Kan pona talonkom eitop ïpo henma man mëhe, tïkaitot. 14 Masike ma ikatïhwëhe awomita helep tëwëtïhe Pao. Lome helë katïp tïkai Kalijo akename Jujanatomoja. Maa, Jujanatomoh, ipokela iwaptao ëwomikom wimoijai manu, mëlë pëk jamaminumtop esike. 15 Lome omi pëklëken mëklë mekalëjatëi, ëhehtom pëk malë, ënimojikom pëk huwa. Masike mëlë katïp ekalë pëk ënipohnëpï hela wai. Ëmëlamkomlëken ipohnëptëk mëklë, tïkai Kalijo Jujanatomoja Pao pëk. 16 Masike ma tïkatïhwë Jujanatom tënokëmëi Kalijoja tahmit ekataowëinë. 17 Masike ëhmomtopohmatonom tamu Sasetenesi tëpëihe ejahe. Kalijo ahmit empatao Sasetenesi tïpilëpilëhenma ejahe Kalijo neneme. Lome tëlepkaptëhela Kalijo mëlë enetpo. 18 Maa, Sasetenesi pilëtoponpë mïjak tïhulepsih Kolenti po Pao Jeisu apësitponkom akëlë. Moloinë Silija pona tïtëi Paotom. Akëlë Pësila, Akuila, huwa. Masike tïtëlïhtaowëhe Senkëlija po Pao tëwëtupukhe towomi Kanuja tïwë ënïlïla tëweitohme. 19 Moloinë Epesi pona tëwëhapëihetot. Jujanatom ëhmomtoptak tïtëi Pao Jujanatom epai. 20 Masike tëkëlëhe Pao he tëwëtïhe inamolo. Lome helë katïp tïkai Pao ejahe. Uwa, tïkai. 21 Wïtëjai. Talanme omolïme umëkëmëjai. Kan hek, tïkai Pao ejahe. Malonme Epesi poinë tïtëimëi Pao. Molo Akuilatom tïnëmëi eja. 22 Malonme Sesalija pona tëwëhapëihe Pao. Masike Kan ponanokom etalepailëken tïwïptëi Pao kanawajaowëinë. Moloinë Antijak pona tïtëimëi inëlë. 23 Masike tïhulepsik Antijak po tëwëtïhe Pao. Moloinë itu pololëken tïtëi inëlë ëutë kuptë Jeisu apësitponkom epai, awolemïla Jeisu pona iweitopkome. Kaleisija polo tïtëi inëlë, Pëlikija polo, huwa. 24 Maa, Epesi pona tumëkhe Apolosi. Jujana inëlë. Alesantija po tëwekaktai. Awomiphakënma Apolosi. Malalë Kan Pampilanuja tuwalënma inëlë. 25 Kumïtïnkom pëk tïwëlën nepatpï inëlë. Malalë kaliponotom epa henma tëwesike ailë Kumïtïnkom pëk tëkalëi eja. Lome Johanuja kaliponotom amëmnëpkatoponpë pëklëken tëkalëi eja, mëlë pëklëken tuwalë tëwesike. 26 Masike elamnanma mëlë pëk tëkalëi eja Jujanatom ëhmomtoptao. Masike inekalë tïpanakmai Akuilatomoja. Masike tïpakolonkomtak Apolosi tëlëi ejahe epatohme tëjahe. Masike ëhmelë Kan pona eitoh pëk Apolosi tëpanmai ejahe. 27 Maa, ëkëmnëpsik Akaja pona ïtë he tëwëtïhe Apolosi. Masike Apolosi eitoh pëk Akaja ponokom neneme tïmilikhe Jeisu apësitponkomoja, Epesi ponokomoja, ise iweitopkome. Masike Akaja pona tïtëtïhwë pïnapophah Kan nenetpïtom, Jeisu apësitponkom, tëpëtomai Apolosija. 28 Awolemïla ekalëneme tëwëtïhe inëlë. Masike talïhnao Jujanatom tohpojanmai eja Jeisu pëk iwëtulukomohtao. Këlaisume man Jeisu katop imilikutpï tënepoi Apolosija Kan pampilanjao.

Jeisu Nalë Nalëpotom Eitoponpë 19

1 Maa, Kolenti po Apolosi aptao aktupojeinë itu polo tïtëi Pao Epesi pona. Molo Jeisu apësitponkom tënei eja. 2 Masike helë katïp tïkai Pao ejahe. Maa, Jeisu pona ëwëtïtïhwëhe aptao Ipokan Amole ka mapëitëne? tïkai. Uwa, tïkaitot Pao apënukume. Ipokan Amole pëk ënipanakmalale nai emna, tïkaitot. 3 Masike helë katïp tïkai Pao. Ënïk ehetjao mëtamëmnëpkapotëne? tïkai. Masike helë katïp tïkaitot Paoja. Uwa, Johanuja emna kunëtamëmnëpkapo, tïkaitot. 4 Masike helë katïp tïkai Pao ejahe. Maa, tïwïpïlïtpïkom hela kaliponotom aptaolëken tëmëmnëpkaitot Johanuja uhpak, tïkai Pao. Lome helë katïp kunka Johan. Juhpolon mënmëkja, kunka. Masike imëktïhwë eponalëken eitëk, kunka. Mëlë katïp Jeisu Këlaisu pona eitoh pëh kaliponotom tuwalonumane Johan, tïkai Pao ejahe. 5 Masike ma ikatïhwë Kumïtïnkom Jeisu ehetjao tëwëtamëmnëpkapoitot Paoja. 6 Moloinë eponahe tomotom ïtïhwë Paoja aptao Ipokan Amole tïwïptëi eponahe. Masike tïwëlën omitom ukuknetot, panakmaponetot, huwa. 7 12 melëken inamolo, eluwakomlëken. 8 Moloinë Jujanatom ëhmomtoptak tëwëmëmhe Pao. Ëhelowao nunuwë kaliponotom epa pëklëken inëlë. Elamnanma Kutamukome Kan Ëtïtoh pëk tuhetot eja. 9 Lome talankom Jeisu pona ëtïlï hela tëwëtïhe. Malalë ipokela Jeisu pona eitop tëkalëi ejahe ëhmelë kaliponotom nipanakmame. Masike imepïntak tïnepatom tëlëi Paoja. Tilanësi pakolontak. Masike awaina kuptë mëklë nepatoptao Kan Omi pëh kaliponotom tëpai Paoja. 10 Mëlë katïp kaliponotom tëpai Paoja Epesi po. Hakëne tïweinai molo, Epesi po. Masike Kumïtïnkom Jeisu pëk tïpanakmai ëhmelë Eisija ponokomoja, Jujanatom, Këlikijanatom, huwa. 11 Masike awolemïla eitoptom ïpone Kan Paoja. 12 Masike tupo hahkatpë tëlëpoi eja wamemnom pona. Malonme Pao up hahkatpë melekatïhwë tïwë tïwë tïnilëhkamoja aptao wame tëwëtïlëmëi. Malalë Pao up hahkatpë melekatïhwë sitpïlï amoleke talïhamoja aptao aowëinëhe sitpïlï amoletom tëwekaktaimëi. 13 Maa, molo sitpïlï amole ekaktanïhponanomlep, Jujanatom. Masike Kumïtïnkom Jeisu ehetjao sitpïlï amoletom ekaktanïhpo helep inamolo. Helë katïp tïkaitot sitpïlï amoletomoja. Ëwekaktakële, nïkei emna ëja Jeisu ehetjao, Pao neheptëtpï ehetjao, tïkaitot. 14 Mëlë katïp kunka Jujana peinom, Kan pakolon peptahmato peinom, Sikipa peinom. 7 me inamolo. 15 Masike helë katïp tëpënukhetot sitpïlï amoleja. Ënïkjamkompa manatëo? Jeisuja tuwalë wai, Pao malë. Lome ëjahe tuwalëlanma wai, tïkai. 16 Malonme mëlë katïp tëwëno katïhwë tumholop tïkai sitpïlï amole umït eponahe. Ëilenma inëlë. Masike tohpojanmaitot sitpïlï amole umïtïja. 17 Masike mëlë tïpanakmai ëhmelë Epesi ponokomoja. Jujanatomoja tïpanakmai, Këlikijanatomoja malë. Masike elamhakënmatoh tëwëtïhe. Masike ipokenma Kumïtïnkom Jeisu ehet tëkalëi ejahe. 18 Malalë talïhnak tïwïpïlïtpïkom tëheptëi Jeisu pona iwëtïlïtpïtomoja. Ëhmelë tëweitoponpïkom tëkalëi ejahe. 19 Malalë pïjahamoja tïpampilankom, tënephe. Malonme wapotohtak pïjaham pampilatpë tëwahe ejahe ëhmelë kaliponotom neneme. Epetpïlïmhakënmalep ipampilanutpïkom. 50,000 kalakuli koutu tïkolokem epetpënpë tëwahe ejahe. 20 Mëlë katïp awolemïla Kan Omi tëwëtïhe. Tëipalëkenela Kan Omi tëwëtïhe ëutë kuptë ekalëlïhtao. 21 Moloinë Jelusalem pona ïtë he Pao eitop ekalëne Ipokan Amole. Masike helë katïp tïtëtoh pëk tïpohnëphe eja. Maa, wïtëjai Masetonija polo, Akaja polo, huwa, Jelusalem pona ïtëlïhtao, tïkai. Moloinë Loma pona wïtëjai, tïkai Pao tïtëtop tïpohnëphe. 22 Masike mëha tëpëtomananom tënokhe Paoja akename Masetonija pona, Timoti, Elasëtësi, huwa. Ïtëlahnë Pao, mololëkenpitë Eisija po. 23 Masike mëlë po iwaptao asikame tëwëtïhe Epesi ponokom Jeisu nepatoptom ponanokom pëk. 24 Akename asikame eitop anïmïtpon ehet Timitijasi. Koutu tïkolokemke tïneponanmakom Tijana pakolon hapon ïne inëlë, epekatpone, huwa. Kolenma Timitijasi peito inikalakuliptëtom. 25 Masike tïpeitotom tïmomnehpoi eja, Timitijasija. Tïwëlënkom malë tïmomnehpoi eja, tëmaminumtopkom katïp tëmaminumhamo. Masike iwëhmomtïhwëhe aptao helë katïp tïkai Timitijasi ejahe. Maa, ïwekïtomoh, helë pëklëken kukalakulinkom hapëhjatëi, tïkai. 26 Masike Pao pëk ipohnëptëk, tïkai Timitijasi. Tïneponanmakom ponala kolenma Eisija ponokom ïpone Pao, talonkomlëken tapek. Tëponanmahamomela man kaliponotom nïlïtpï, mënke, tïkai Timitijasi. 27 Masike awomi umpoi kunïlïtpïkom ënepekatïla mënëtïja kaliponotom. Malalë ëhmelë uhpolon pakolon, Tijana pakolon, hela mënëtïlëmëjatot. Malalë awolemïlala ëhmelë Eisija ponokom neponanma mënïlëmëpoja, lo kuptë tëweihamo neponanma, huwa, tïkai Timitijasi. 28 Masike mëlë panakmatpo asikamenma tëwëtïhe iwëhmomïtpïtom. Masike helë katïp tïkëktïmhetot. Awolemïla man Tijana. Awolemïla man Epesi ponokom neponanma, tïkaitot. 29 Masike kajak tïkahenma ëhmelë ëutë ponokom. Masike Pao akëlëntom tëpëihe ejahe. Hakëne tëpëihe ejahe. Kajësi, Alisatakësi, huwa. Masetonija ponokom inamolo. Ëtïkom pëk tëwëhetamikatopkom pona tïnapësitpïkom tëlëi ejahe. 30 Masike tëkëlëntom apëitïhwë tëkëlëntom apëtomai ïtë he tëwëtïhe Pao. Lome Pao tëkuptëi inepatomoja. 31 Malalë tïkai Lomanitom peitotom. Pao akëlëntomoja. Ïtëla nai eikë, tïkaitot. 32 Maa, kajak tïkai mëwisnënma ëhmelë kaliponotom ahpelëken. Tëwëhmomtopkom pëk tuwalëlanma tëwesikomke tïkëktïmhelëkentot. 33 Malonme ilamnak Alesante anïmnehpo helep Jujanatom. Kaliponotom apënanïpkapoimë helep eja. Masike hulë tïkailep Alesante kajah kala eitohmelep. 34 Lome Jujaname iwesike awomi ënipanakma helatot. Masike helë katïp tïkëktïmëmëhehnëtot. Ëhmelë uhpolonme man Tijana, Epesi ponokom neponanma, Tïkaitot tïkëktïmïkome. Hapët kalanma awomikom. Hakëne julu mëlë katïp apënalanma awomikom eitop. 35 Maa, ëkëmnëpsik tëpënanïpkaimëitot itamukom peitolïja. helë katïp tïkai inëlë ejahe. Maa, Epesi ponokomoh. Awolemïla man kuneponanmakom Tijana, Epesi ponokom neponanma. Uhpah kapunaowëinë tëpu kunauta kuneponanmakom hapon. Mëlë tuwalënma man ëhmelë kaliponotom, tïkai. 36 Ahpe katëlanma man mëlëkom. Masike ëhelepïla eitëk, asikamela eitëk, tïkai. 37 Ëtïkatohme mëkja meneptëo? Tëponanmahamo pakolon alï pëk emenumïla mantot. Malalë ipokela kuneponanmakom ënekalëla inamolo. 38 Masike ipokela mëham ekalë he Timitijasi aptao, malalë akëlë tëmaminumhamo aptao, pohnëptënkomoja mënalëjatot. Masike ejahelëken mënekalëjatëo. Mëlë pëkënkome man pohnëptënkom, tïkai. 39 Masike ëtïkom pëk wala walam hehnë ëwaptaowëhe kutamukom malë wala walam kuweitopkom pona ëhalëtëk, tïkai. 40 Lome helë katïp ëpoptëpamtopkom man ipokela. Helë pëk talanme këilanopjatëo Lomanitom. Masike tala kutketëo manu ejahe? tïkai itamukom peito ejahe. 41 Malonme ma tïkatïhwë kaliponotom takpamnehpoimëi eja.

Jeisu Nalë Nalëpotom Eitoponpë 20

1 Maa, Epesi ponokom poptëpamkepëmëtïhwë tïnepatpïtom tëmëipai Paoja, wïtëimëjai tïkatohme ejahe. Malonme awolemïla Kan pona eitëk, tïkatïhwë Epesi poinë tëwekïlïmaimëi Pao Masetonija pona. 2 Masike tïtëimëlïhtao Kan Omi tëkalëi eja. Kole tëkalëi eja tïtëimëlïhtao aptao. Moloinë Këlisi pona tëwepolekai Pao. 3 Ëhelowao nunuwë Këlisi po inëlë. Moloinë Silija pona ïtë he tëwëtïhe Pao. Lome tuhmo he Jujanatom eitoh pëk tïpanakmai Paoja. Masike Masetonija pololëken tïtëimëi inëlë. 4 Mëha tïtëi Pao akëlë Eisija pona, Sopata, Pelija pono, Pailesi mumu. Maa, Alisatakësi, Sekuntësi, huwa, Teselonaikë ponokom. Maa, Kajësi, Tëpi pono. Maa, Timoti, Tïkëkësi, Tolopëmësi, huwa, Eisija ponokom. 5 Akenamepsik mëham tïtëi. Masike Tolowasi po emna elaimanetot. 6 Maa, Pelele Anuntapïn Ëktop ukuktïhwë Jujanatomoja aptao Pilipai poinë emna kuntëm. 5 ikohmamtïhwë Tolowasi pona emna kunëhapëi. Masike akename iwëhalëimëtpïtom emna kuneneimë. Malonme 7 me emna kunikohmam Tolowasi po. 7 Maa, ihjan wiki ëtïlëmëtop awainatoptao emna kunëhmom Jeisu mëlëtpïlë ëtukutpë ukuktohme emnaja. Masike Kan Omi ekalëne Pao. Itïhme Kan Omi panakmapoimëke tïhulenma kunekalë. Awainatïhwë ekïlïmaimë he kunehak. Masike kokole iwëtïtoh pona kunekalë. 8 Maa, kolenma pakolo hawemïhtom kawëna emna ëhmomtoponpëtao. 9 Masike ëhetpëhtoh po kunëtaptunuptë imjata. Ehet Jutëkësi. Tïhulenma Pao omi esike tïnïkpohenma inëlë. Masike ëkëmnëpsih kunïnïk. Malonme kawëinë kunëtuhmo inëlë lomona, 3 me iweitoh poinë. Masike Jutëkësi tanïmhelep iwekïtpïlïja. Lome uhpak tïlëmëphe. 10 Masike Jutëkësi enei Pao kunïptë. Ilëmëpïtpï ewakmane Pao. Ëhelepïla nai eitëk, nëhelemei toma, kunka Pao emnaja. 11 Malonme kawëna kunëhanukëmë Pao pakolotak. Mëlëme emna kunëtuk. Malonme mïjalë wala walam emna kunehak tawainai. Awainatïhwëlëken emna kuntëimë. 12 Malalë ipakolontak Jutëkësi tëlëimëi iwekïlïja. Tawakenma kunehaktot ilëmëpïla iwesike. 13 Malonme Tolowasi poinë emna kunëhalëimë Asosi pona. Akename emna kuntëm kanawailë. Itu polo Paolëken kuntëm mëlëlë pona, Asosi pona. Masike Asosi po Pao emna kunelaima. 14 Masike Asosi pona Pao mëktïhwë kanawajah kunëtïlëmë inëlë. Masike ëtakëlë emna kunëtïlëmë. Masike Mïtïlene pona emna kuntëm. 15 Mëlë po ëhapësila emna. Hawele, Kijosi emna kunakwat. Hawele, emna kuneklët Samosi pona. Samosi emna kunakwat. Hawele, Mailitësi pona emna kunëhapëipitë. 16 Epesi akwatï he Pao kunëtïlï, Eisija po eleta hela tëwesike. Tïnëlë Jelusalem pona ïtë he kunehak Tëpïhem Akpilamtop Ukuktop ukuku he esike. 17 Maa, Mailitësi po emna ëtïtïhwë Epesi pona towomi alëpone Pao Epesi ponokom, Kan ponanokom uwantanïmnanom malë wala walam he tëwesike. Masike Mailitësi po imëkïkom emna kunelaima. 18 Masike Epesi ponokom uwantanïmnanom mëktïhwë helë katïp kunka Pao ejahe. Maa, akenamehle talëna Eisija pona ïmëktoponpï poinë hemalë eitoh pona ïweitopoja tuwalënma manatëi. Ëhtaowëhe ïwaptao ïweitoh menetëne. 19 Kumïtïnkom maminumtoh pëklëken emaminumkepïla wai. Malalë kaliponotom uhpolo ëtïlï hela wai. Malalë kolelep jehemkuluptoponpïtom, ïnilëkpatoponpïtom Jujanatomoja, huwa. 20 Lome ëwepakepïlahenma wehaken, kunka Pao. Kan Omi pïnwëla wehaken ëwantanïptopkome. Mëlë katïp kuwepatëne wotaowëlanma. Malalë ëpakolonkom kuptë wïtë wïtëne ëwepahe he, huwa. 21 Jujanatom wepane, Këlikijanatom malë. Ëwïpïlïtpïkom ponala ëtïtëk, wïkane ejahe. Kan ponalëken eitëk, wïkane. Kumïtïnkom Jeisu Këlaisu pona ëtïtëk, wïkane ejahe, kunka Pao. 22 Maa, hemalë wïtëimëjai Jelusalem pona. Ëtï jepoja molo? Tuwalëlanma wai. Lome Ipokan Amole nipïmïtpïme ïwesike ikatop ailëlëken wïtëjai, kunka Pao Epesi ponokom uwantanïmnanomoja. 23 Helë pëklëken ïwenkalëla wai Ipokan Amoleja ïtuwalonumatoponpïlïja. Ëutë kuptë ïtë ïtëlïhtao ipoptë jepojanëlë japutoptom malë. 24 Lome mëlëkom ënunomna wai. Ëhepïnwëla wai. Helë henmalëken wai, mëlë pëk jemaminumtoh polepka helëken wai. Ma ïwaptao ëhewake wëtïjai. Kumïtïnkom Jeisu katoponpë ailë ipanakmapophakan ekalëtop ekalëne wai, pïnapophak ënetse Kan eitop ekalëne, kunka Pao. 25 Maa, helë tuwalë eitëk. Kutamukome Kan Ëtïtoh pëh kuwepatëne. Masike talëinë jemït ëneneimëlanma manatëi, kunka Pao. 26 Masike helë katïp wïkei ëjahe hemalë, kunka Pao. Jeisu ponalahnë ëhtalïkom aptao mënëtamonmïlëkjatot tïmïukomkelë. Malalonkom pëk enpïsipamïlanma wai. 27 Kan Omi pïnwëla wehaken. Ëhmelë Kan eitoh pëh kutuwalonumatëne, kunka Pao. 28 Maa, uwantanïmnanome manatëi. Masike ëweitopkom pëk ipohnëptëk. Malalë ëweknomkom haponkom pëk ipohnëptëk, ënepakom pëk. Enenanomkome ëwïtëne Ipokan Amole. Masike Kan ponanokom ewehtëk. Mëkja epekahne Kan Jeisu mïutpëke, kunka Pao. 29 Helë pëk ïwenkalëla wai. Ïtëimëtïhwë aptao ëwohanëmananomkom mënmëkja. Ëilenma mënëtïjatot, kaikui katïp. Masike Ënepakom enatkapo he mënëtïjatot sikapu enatkatop katïp kaikusija. 30 Malalë ëhtalïkom. Ahpe mënëtïjatot ënepakom pïnanïptohme tïnepakome, kunka Pao ejahe. 31 Masike pëtuku tuwalë eitëk. Ïweitoponpï pëk itenkapamëmëla eitëk. Ëhelowao ïweinane ëwepakom pëk. Awaina kuptë kuwepatëne koko, huwa. Malalë jehemkulumne ëwepakomohtao, kunka Pao ejahe. 32 Maa, ïwekïtomoh. Ëpëkëhe Kanuja wëtujai ëkulunmatopkome. Malalë pïnapophak ënetse iweitoh pona eitëk. Ëwantanïhponanomkome man Kan Omi. Malalë ëhmelë ipok eitop ekalëja ëjahe tïpeinome ëwesikomke, tïwëlënkom tïnimenkatpïtom malë. 33 Maa, kaliponotom koutun tïkolokem pëk ëtamëtkalanma wehaken, ikoutunkom pëk ëtamëtkalanma. Malalë upokom pëk ëtamëtkalanma wehaken, huwa. 34 Ïweitoponpï tuwalënma manatëi. Ise ïweitoh pëk jemaminumnelëken apëtunkepïla ïweitoptom epekahtohme, jakëlëntom apëtunkepïla eitop epekahtohme, huwa, kunka Pao. 35 Mëlë pëh kutuwalonumatëne. Anumna tëweihamo apëtomatëk. Kumïtïnkom Jeisu omitpë pëk itenkapamëmëla eitëk. Helë katïp kunka. Tawake ëweitopkom ïponeme man tïwëlënkom emjalïptëtop ëjahe. Lome tïwëlënkomoja ëwemjalïptëtopkom ahpoi man ipok tïwëlënkom emjalïptëtop ëjahe, kunka Jeisu, kunka Pao Epesi ponokom uwantanïmnanomoja. 36 Masike ma tïkatïhwë tëhehmu po Pao kunëtïlï imalëhe Kanuja tëwëtutohme. 37 Masike awolemïla kunëhamotot itïhme Pao eneimëke. Pao ewakmanetot, kunipoptahukmatot, huwa. 38 Talëinë jemït ëneneimëlanma manatëi Pao katoh pëk jamelanma kunëtïlïtot. Maa, ëkëmnëpsik Pao akëlë kuntëmtot kanawa kamtoh pona.

Jeisu Nalë Nalëpotom Eitoponpë 21

1 Malonme Mailitësi poinë emna ekïlïmaimëtïhwë hapëm emna kuntëimë Kosi pona. Hawele, Lolesi pona emna kuntëm. Moloinë Patala pona, huwa. 2 Maa, Ponisija pona ïtë he emna kunehak. Masike kanawa tamujak, Ponisija pona tïtëhemjak, emna kunëtïlï. 3 Malonme emna ïtëlïhtao Saipëlësi emna kunene emna pëwëjinuina hapon. Moloinë Silija pona emna kunëhapëi. Mëlë poinë emna ekïlïmaimëtïhwë Taili pona emna kunëhapëi kanawa tamu alïwapo he ihmato esike. 4 Masike molo, Taili po, Jeisu apësitponkom emna kunene. Masike 7 me emna kunïnïk akëlëhe. Helë katïp kunkatot Paoja Ipokan Amole omi ailë. Jelusalem pona nai kuhtëm, kunkaleptot Paoja. 5 Lome 7 ïnïktïhwë Taili poinë ekïlïmaimë he emna kunëtïlï. Masike emna akëlë kuntëmtot ëutëinë kanawa tamu ëhapëitoh pona. Ëhmelë kuntëm emna akëlë, ipïhamkom malë, ipeinomkom, huwa. Masike tuna etpitao emna ehehmu pona emna kunëtïlï Kanuja emna ëtutohme. 6 Moloinë emna nëhalëimëjai emna katïhwë kanawa tamujak emna kunëtïlëmë. Malalë tïpakolonkomtah kunëhalëimëtot. 7 Malonme Taili poinë emna kuntëimë Tolomai pona. Mëlë po Kan ponanokom emna kunene. Pëkënatpë emna kunïnïk akëlëhe. 8 Malonme awainatïhwë Tolomai poinë emna kuntëimë Sesalija pona. Sesalija po emna ëtïlëmëtïhwë Pilipi pakolontak emna kuntëm. Ipanakmapophakan ekalëtop ekalëneme Pilipi. Uwantanïmnanom apëtomaneme tïlïtpï inëlë, 7 me tëweihamo ïlïlïhtao. Masike ipakolontao emna kunïnïk. 9 Maa, 4 me Pilipi emsitom, ëhekulahnë tëweihamo, Kan Omi panakmaponanom. 10 Maa, kolepsik ikohmamtïhwë Julija poinë Akapasi kunmëk emnaja. Kan Omi panakmapone inëlë. 11 Masike Akapasi mëktïhwë Pao wahkïmïtke kune kunepïmï. Tomotom tïpïmïhe eja, Akapasija, tïpuputom malë. Moloinë helë katïp kunka inëlë. Helë katïm nïkei Ipokan Amole, kunka. Helëlë katïp ïwe ïwepïmïtoponpïlïhmato pïmïja Jelusalem ponokom, Jujanatom. Moloinë mëklë ekalëjatot tïwë tïwë towomilamoja, nïkei, kunka Akapasi emnaja. 12 Masike mëlë panakmatpo Jelusalem pona ïtëla eikë, kunkalep emna. Malalë kunkalep Sesalija ponokom. 13 Lome helë katïp emna apënukne Pao. Ëtïkatohme mëtahametëo? Jamela kïpojatëo. Ïtë henma wai. Ïpï ïpïmïtop unola wai. Jeisu Këlaisu ehet pona ïweitoh pëk ïlëmëpkapotop unola wai, kunka Pao emnaja. 14 Masike emna omi ënimojila iwesike Pao ënikonekmala emna kunëtïlëmë. Kan hek, kunkalëken emna. 15 Masike wantëlëpsik, emna mïnpalë petukwaimëtïhwë emnaja aptao, Jelusalem pona emna kuntëimë. 16 Malalë emna akëlë kunëhalë Jeisu apësitponkom, Sesalija ponokom. Manasoni pakolontak emna alënetot. Saipëlësi ponotpë inëlë Manasoni. Akenamepsik Jeisu apësitpon inëlë. Masike ipakolontao emna kunëtïlï. 17 Maa, Jelusalem pona emna epolekatïhwë tawake kunëtïlï Jeisu apësitponkom emna enetpo. 18 Masike mëlë anumalë Jemisi enei emna kuntëm Pao malë. Masike ëhmelë Jelusalem ponokom uwantanïmnanom kunëhmom. 19 Masike wala walam eikepïtpo tïwë tïwë towomilamo pëh Kan maminumtoponpë ekalëimëne Pao Jemisitom nipanakmame. 20 Masike ipokenma man Kan, kunkatot Pao nekalëimëtpï panakmatpo. Helë katïp tïkaimëhehnë Jemisitom Paoja. Maa, konoh. Kole taosanme Jeisu pona kunëtïlï Jujanatom. Malalë Mosesi Nimilikutpï moijahnëtot. 21 Malalë helë katïh mënke Pao kanë tïpanakmai ejahe, kunka Jemisi. Mosesi Nimilikutpï ënimojila eitëk, mënke Pao Jeisu apësitponkomoja. Malalë ëpeinomkom aluh pitpë ënipkëlëla eitëk, mënke. Malalë kutamutpïkom omitpë ënimojila eitëk, mënke Pao Jeisu apësitponkomoja, kanë tïpanakmai Jujanatomoja, kunka Jemisitom Paoja. 22 Masike talahku kutketëo? Tïhulela talë ëweitoh pëk mënipanakmetot, kunkatot Paoja. 23 Masike helë katïp emna nïkei ëja, kunkatot. Maa, talë man eluwakom 4 me. Mënëtupukpojatot Kanuja towomikom tïwë ënïlïla tëweitopkome. 24 Masike mëham malë ïtëk Kan pakolon peptatak. Ekolokapota imalëhe. Masike Kanuja inekalëkom epekatkë iwëtupukpotopkome. Masike mëlë katïp ëweitop enetpo talonkomoja aptao ahpe mënkaimëjatot tïnipanakmatpïkom pëk. Malalë ailëlëken man, mënketot. Mosesi Nimilikutpï moija Pao, mënketot ëpëk, kunkatot Paoja. 25 Masike kunkaimëhnë Jemisitom Paoja. Maa, helë katïh pampila emna kunimilik tïwë tïwë towomilamo neneme, Jeisu apësitponkom neneme. Tïneponanmakomoja imemnom nekalë ënëla eitëk katop emna kunimilik. Malalë emïkapïn ënëla eitëk. Malalë isulumatpï ënëla eitëk. Malalë wëlïham pëk ëhewakmala eitëk. Malalë eluwakom pëk ëhewakmala eitëk. Huwalëken emna kunimilik tïwë tïwë towomilamo nimojime, kunka Jemisitom Paoja. 26 Malonme ëë, kunka Pao. Masike awainatïhwë, tëwekolokapotïhwëhe aptao, ëtupukpo hankom malë Pao kuntëm Kan pakolon peptatak. Helë katïp kunka Pao Kan pakolon peptatao. Maa, 7 me awainatïhwë Kanuja emna nekalë emna nekalëjai Mosesi Nimilikutpï ailë, kunka. 27 Malonme 7 me awainatop ëtïpolïhtao Kan pakolon peptatao Pao tënei Jujanatomoja, Eisija ponokomoja. Masike kaliponotom tasikapamnehpoi ejahe Pao pëk. Masike Pao tëpëihe ejahe. 28 Helë katïp tïkaitot Jujanatom asikapamnehpome. Isëlëjanatomoh, emna apëtomatëkët. Ëhmelë kaliponotom epaneme man mëhe. Jujanatom ohanëmaneme inëlë. Mosesi Nimilikutpï ohanëmaneme, huwa. Malalë Kan pakolon pepta ipokela ekalëneme man. Enetëk. Kan pakolon peptatah Këlikijanatom alëne mëhe. Helë pakolo ipokan ohanëme, tïkaitot. 29 Mëlë katïp tïkaitot Pao pëk Tolopëmësi akëlë Pao tënei ejahe esike ëutë po. Këlikijana Tolopëmësi, Epesi pono. Kan pakolon peptatak tëlëi inëlë Paoja natot inamolo. Lome ënalëla. Ahpelëkentot. 30 Masike asikamenma tëwëtïhe Jelusalem ponokom mëlë panakmatpo. Masike tuhtume tïtëitot Pao apëihe. Masike Pao tëlëi ejahe Kan pakolon peptataowëinë. Iwekaktaimëtïhwëhe aptao Kan pakolon pepta eta apulutom tapuhe apunanomoja. 31 Malonme Pao uhmo uhmolïhtao ejahe ëhmelë Jelusalem ponokom mënipoptëpamja katop tïpanakmai solati tamuluja. 32 Masike tïnëlë tïpeitotom tëlëi eja, solatitom umïtïnkom malë. Tuhtume tïtëitot kolankomohtak. Masike solatitom enetpo, malalë itamukom enetpo, Pao ënuhmola tëwëtïlëmëitot. 33 Masike Pao tëpëihe solati tamuluja. Hakëne ketike Pao tïpïmïpoi eja. Moloinë helë katïp tïkai solati tamu Jujanatomoja. Ënïk mëhe ënu ënuhmotpïkom? Ëtï pëk neha ipokela? tïkai. 34 Lome ëhekatïpïlanma solati tamu tëpënukhe ejahe. Masike tëwenkalëkenhe tëwesike, malalë kajak tïkai iwesikomke, Pao tëlëpoi solati tamuluja solati pakolontak. 35 Malonme solati pakolo epïjin po iwaptaowëhe ëhjapëkënma tëwëtïhe kaliponotom. Ëilenma iwesikomke Pao tanïmhe solatitomoja tïmotaktuhponahe ikulunmatohme. 36 Malonme solatitom tïwehnonokmai kaliponotomoja. Uhmotëk, tïkaitot Pao pëk tïkëktïmïkome. 37 Malonme tïpakolonkomtak Pao alëlïhtao solatitomoja aptao helë katïp tïkai Pao solati tamuluja. Wala walam hesi, tïkai. Mëk, tïkai solati tamu, Këlikijana omi kapa mukukja? 38 Isepijana tapeh ka man, uhpakëpsih kaliponotom asikapamnehpotpon tapek? Itënumïn pona 4,000 me tëweihamo, kaliponotom uhmonanom alëtpon tapeh ka man? tïkai solati tamu Paoja. 39 Masike helë katïp tïkai Pao eja. Uwa, Jujana wai, Silisija pono. Ïwekaktatoponpï Tasësi. Apsikïlanma man ïpata, tïkai Pao. Masike mëhamoja ka he wai, tïkai Pao solati tamuluja. 40 Masike, ëë, tïkai Solati tamu. Masike ëpïi po Pao tëwëtïhe. Hulë tïkai inëlë mëlë mëlë kala kaliponotom ëtïtohme. Masike tëk tïkaitot. Malonme Ipalu omijao towomitai Pao.

Jeisu Nalë Nalëpotom Eitoponpë 22

1 Helë katïp tïkai Pao. Maa, ïwekïtomoh, papaktomoh. Kupanakmatëk. Ïweitoh pëk wekalëjai ëjahe, tïkai. 2 Masike tëk tïkailëkentot Ipalu omijao tulukomke Paoja. Malonme tïkaimëhehnë Pao ejahe. 3 Maa, Jujana wai. Ïwekaktatoponpï ehet Tasësi, Silisija po. Lome Jelusalem po Kamelijeu nepame wehaken. Ëhmelë kutamutpïkom nimojitom pëk wëhepane. Masike ëkatïpïhe Kan Omi moji helëken wehakenlep. Mëlë katïh manatëi hemalë, tïkai Pao ejahe. 4 Masike Jeisu nepatoptom ponanokom wawohanëmane. Masike wipïmïponetot, wapuponetot, huwa, eluwakom, wëlïham malë. Mëlë katïp Jeisu apësitponkom wilëmëpkapone, tïkai Pao ejahe. 5 Ahpela wai. Mëlë katïp kane Pao eitoponpë ëkatïhwëhe manu, ïhï, mëlë katïp, mënke Kan pakolon peptahmatonom tamu ïpëk. Malalë ëhmelë pohnëptënkom. Ïhï, mënketot. Mëlë katïh man Pao eitoponpë, mënketot ïpëk, tïkai Pao. Tuwalë inamolo. Pampila ekalënetot ïja Jeisu apësitponkom apëipotohme ïja. Masike inimilikutpïkom wekalëne Jujanatomoja, Tamasëkësi ponokomoja. Ketike Jeisu apësitponkom pïmïpo he wehaken. Moloinë Jelusalem pona alëhe he wehaken awohanëmatopkome, tïkai Pao ejahe, Jujanatomoja. 6 Malonme Tamasëkësi pona ïtëlïhtao mëjela wëtïne Tamasëkësi pëk. Talanme ankomhak aptao jukap kunka kapu mëwisnë. Tïhaweipoi ïu. 7 Malonme lomona wëtuhmome, omi wipanakmane, huwa. Helë katïp kunka omi. Saoh, Saoh. Ëtïkatohme kuwohanëme, kunka, tïkai Pao. 8 Masike helë katïp omi wapënukne, tïkai Pao. Ënïk man tamoh, wïkane. Jeisu wai. Nasale ponotpë. Ënawohanëma wai, kunka omi, tïkai Pao. 9 Maa, ïhaweipo enene jakëlëntom. Masike elamhah kunëtïlïtot. Lome omi ënipanakmala kunehaktot. 10 Masike helë katïp wïkane. Jumïtïnuh, tala wëtïja? wïkane. Masike helë katïp kunka Kumïtïnkom. Ëtanïmkë, Tamasëkësi pona ïtëk. Molo ëwaptao ïmoitoh pëh kutuwalonumapojai, kunka, tïkai Pao. 11 Masike ënetëla wëtïne ïhaweipotpïke. Masike jalë jalëne jakëlëntom. Mëlë katïp Tamasëkësi pona jalënetot, tïkai Pao. 12 Maa, Tamasëkësi po eluwa kunehak. Ehet Ananajasi. Awolemïla Kan ponano inëlë, Mosesi Nimilikutpï moine. Masike ipoklëken tëkalëi inëlë Jujanatomoja, Tamasëkësi ponokomoja, tïkai Pao. 13 Malonme ïja kunmëk. Helë katïp kunka Ananajasi ïja. Maa, konoh, Saoh, kunka. Ënetse mëtïlëmëjai, kunka. Masike mëlëlë julu aptao ënetse wëtïlëmëne, Ananajasi wenene, tïkai Pao ejahe. 14 Malonme helë katïp kunkaimëhnë Ananajasi ïja, tïkai Pao. Kutamutpïkom neponanma nisanome manai tïmoineme. Masike imumu ipokan menene. Malalë awomi mipanakmane, huwa. 15 Malalë Jeisu eitoh pëk ekalëneme mëtïjai. Masike ëhmelë kaliponotomoja ënenetpï pëk mekalëjai, ënipanakmatpï pëk, huwa. 16 Masike ëtanïmkë. Ëtamëmnëpkapok. Kumïtïnkomoja ëtukë ëwïpïlïtpïtom tenkapamnëhpotohme eja, kunka Ananajasi, tïkai Pao ejahe. 17 Malonme wantë Jelusalem pona umëkëmëne. Malonme Kan pakolon peptatak wëmëmne Kanuja etuhe. 18 Malonme Kan pakolon peptatao Jeisu kunëhenepo ïja, tïkai Pao. Helë katïp kunka ïja, tïkai. Tïnëlë nai Jelusalem poinë ekïlïmakële, kunka. Ïpëk ënekalë ënipanakmalanma man talonkom, kunka. 19 Masike helë katïp wïkane Jeisuja. Uwa, Jumïtïnuh, ïweitoponpïlïja tuwalënma talonkom. Jujanatom ëhmomtop kuptë ëponanokom pilëpotoponpë pëk ïja tuwalë mantot. 20 Malalë Sëtipën uhmolïhtao molo wehaken uhmonanom upo eneneme. Uhmotëk, wïkane ejahe. Mëlë pëk tuwalënma man talonkom, wïkane Jeisuja, tïkai Pao Jujanatomoja. 21 Masike helë katïp kunkaimëhnë Jeisu ïja. Uwa, ekïlïmak. Mïhja kuwenokjai tïwë tïwë towomilamoja, kunka, tïkai Pao. 22 Masike tïwë tïwë towomilamoja kuwenokjai kunka ikatoh panakmalïhtao awolemïla mëlë mëlë tïkaimëi Jujanatom Pao pëk. Pao alëtëk. Ulë iweipola man, tïkaitot tïkëktïmïkome Pao pëk. 23 Malalë tupokom tali talimai ejahe kawëna, lo malë, asikame tëwesikomke. 24 Masike pakolotak Pao tëlëpoi solatitom tamuluja. Malalë Pao pilëpo he inëlë iwëhekalëtohme. 25 Malonme Pao tïpïmïhe ejahe. Masike tïpïmïlïhtao helë katïp tïkai Pao tëkatalïlïja solatitom umïtïnuja. Ipok kane Lomani peito pilëtop ipilëtëh katop kalahnë ëwuhpolonkom aptao? tïkai. 26 Masike mëlë panakmatpo solatitom umïtïnuja aptao tïtamuluja tïtëi. Helë katïp tïkai inëlë solati tamuluja. Ëtïkatohme Lomani peito mipilëpoja? Lomani peitome man mëhe, tïkai inëlë Pao pëk. 27 Masike Pao ekatak tïtëi solati tamu. Helë katïp tïkai inëlë Paoja. Ahpela ka man Lomani peitome? tïkai. Ïhï ahpela, tïkai Pao solati tamuluja. 28 Masike helë katïp tïkai solati tamu. Kole kalakuli wekalëne Lomani peitome ïweitop epetpëme, tïkai. Malalëla wai, mëhjeleinë Lomanime wai ilonkom po tëwekaktai ïwesike, tïkai Pao. 29 Masike Pao ekataowëinë tïtëimëi ipilë he iwesitpïtomlep elamhak tëwesikomke. Malalë elamhak tëwëtïhe solati tamu, Lomani peito pïmïpotoponpë pëk. Lomani peitome Pao eitoh pëk tëlekaptëhenmatot. 30 Malonme mëlë anumalë Pao tïpilopkaimëpoi solati tamuluja. Malonme Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom tëmëipai eja, pohnëptënkom malë, Pao uhmo he Jujanatom eitoh pëk tïtuwalonuma he tëwesike. Malalë tëmpatak Pao tënehpoi eja.

Jeisu Nalë Nalëpotom Eitoponpë 23

1 Malonme pohnëptënkom tënei Paoja. Moloinë helë katïp tïkai inëlë ejahe. Maa, ïwekïtomoh. Ailëlëken man ïweitop. Masike ïweitoh pëk ipokela jekalëla man Kan wantë, tïkai Pao ejahe. 2 Malonme helë katïp tïkai Ananajasi, Kan pakolon peptahmatonom tamu, Pao ekatalïlïja. Imkopakmak mëklë, tïkai. 3 Masike helë katïp tïkai Pao eja. Ëwuhmoja Kan tïkolokemke anopëmëtpï haponuh, tïkai Pao. Mosesi Nimilikutpï ailë jukuku he manai. Lome inimilikutpï ailëla juhmopo he meha, tïkai Pao eja. 4 Malonme helë katïp tïkai Pao ekatalï Paoja. Kan pakolon peptahmatonom tamu mipojiptëja? tïkai. 5 Masike helë katïp tïkai Pao. Maa, ïwekïtomoh, Kan pakolon peptahmatonom tamume iweitopoja tuwalëla weha. Ëwumïtïnkom ipokela ënekalëla eitëk mënke Kan pampilan, tïkai Pao. 6 Maa, mëha Pao panakmananom. Palasitom, Satusitom, huwa. Masike mëlë katïp ëhehtao iweitopkom pohnëptïhwë Paoja aptao helë katïp tïkai Pao pohnëptënkomoja. Maa, ïwekïtomoh, Palasi wai. Malalë Palasi mumutpë wai. Maa, talëna kënehpotëo hemalë. Ilëmëpheinë ilëmëpïtpïtom mënawonaimëja ïkatoh panakma he man ëhtalïkom ahpe tïkatopkome, tïkai Pao ejahe. 7 Masike ma Pao katïhwë tëwë tëwëtapënmai Palasitom Satusitom malë, ëhekatïpïla iwepohnëptopkom esike ilëmëpïtpïtom wonaimëtoh pëk. 8 Ilëmëpheinë man kaliponotom awonaimëla tïkai Satusitom. Malalë ahpe tïkaitot amoletom pëk, ensutom pëk, huwa. Malëla Palasitom. Ahpela tïkaitot amoletom pëk. Malalë ahpela tïkaitot ensutom pëk, huwa. 9 Masike awolemïla tëwë tëwëtapënmaitot. Masike tëwëtanïmhe Mosesi Nimilikutpï pëk ëpatënkom, Palasitom. Helë katïp tïkaitot Pao pëk. Ipokelala man mëhe, tïkaitot. Talanme man ituwalonumaneme man ensu. Talanme amole. Masike Kan malë ëta ëtapësila heitëi, tïkaitot. 10 Masike awolemïlanma tëwëtïhetot. Masike Jujanatomoja Pao uhmo uno tïpeitotomoja Pao tëjomaimëpoi solati tamuluja. Tïpakolonkomtak Pao tëlëpoi eja. 11 Malonme koko aptao pao ekatak tëwehapëkai Kumïtïnkom. Helë katïp tïkai Jeisu eja. Paoh. Elamna eikë, tïkai. Ïpëk mekalë talë, Jelusalem po. Masike helëlë katïh mekalëjai Loma pona ëtëtïhwë, tïkai Jeisu Paoja. 12 Maa, awainatïhwë talankom Jujanatom tëwëhmomhe Pao uhmo he tëweitopkom pëk tëwëtutopkome. Masike helë katïp tïkaitot. Ahpela heitëi. Ëtukula heitëi. Ëtawokïla heitëi, huwa. Pao uhmotïhwëlëken këtuktësile, këtawoktësilë, huwa. 13 Kole ma tïkahamo, 40 ahpojepsik. 14 Malonme Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom pona tïtëitot, Jujanatom tamutom pona, huwa. Helë katïp tïkaitot ejahe. Maa, helë katïp emna nëtulu. Ahpela nai emna. Talëinë ëtukulanma emna nëtïjai. Pao uhmotïhwëlëken emna nëtukëmëjai, tïkaitot. 15 Masike helë katïp emna nïkei ëjahe, tïkaimëhehnëtot. Anumalë Pao alëpok pohnëptënkom empatah kaitëk solati tamuluja, nïkei emna, ëponahe imëkïlïhtao Pao uhmotohme emnaja, tïkaitot. 16 Lome awomikom tïpanakmai Pao patumïja. Masike solati pakolontak tïtëi inëlë towolïja ekalëimëi. 17 Masike tïpatum nekalëimëtpï panakmatpo solatitom umïtïn tëmëipai Paoja. Helë katïp tïkai Pao eja. Maa, mëhe imjata alëk ëtamuluja. Wala walam he man ëtamuluja, tïkai. 18 Masike Pao patum tëlëi eja tïtamuluja. Helë katïp tïkai inëlë. Maa, kunapulutpï jamëipa. Mëhe alëk, nïka. Wala walam he man ëtamuluja, nïka. Masike mëklë wenep. Wala walam he man ëja, tïkai solati tïtamuluja. 19 Masike amo pëk Pao patumlëken tëlëi solati tamuluja upaphakanapsik. Tala ka he man ïja? tïkai inëlë imjatalïja. 20 Masike helë katïp tïkai Pao patum solati tamuluja. Maa, pohnëptënkom empatak Pao alëpo he man Jujanatom ëja. Masike anumalë helë katïh mënketot ëja. Wala walam he nai emna Paoja, mënketot. 21 Masike ënimojilahe eikë. 40 ahpoi Pao uhmo hankom mënëtonamja Pao uhmotohme pohnëptënkom pona alëpolïhtao ëja. Helë katïp kunkatot. Ahpela heitëi. Ëtukula heitëi. Ëtawokïla heitëi, huwa. Pao uhmotïhwëlëken këtuktësile, këtawoktësilë, huwa, kunkatot. Tïhah mantot Pao elaimame, tïkai Pao patum solati tamuluja. 22 Masike helë katïp tïkai solati tamu eja. Maa, ïtuwalonumatoponpï ënekalëimëla nai eikë, tïkai. Malonme ma tïkatïhwë Pao patum tënokëmëi eja. 23 Malonme hakëne solatitom umïtïntom tëmëipai solati tamuluja imepïn pona Pao alëtoh pëk ituwalonumatopkome. Helë katïp tïkai inëlë ejahe. Helë katïp solatitom enoktëk, tïkai. 200 tïpupukom polo tëwëhalëhamo enoktëk. Malalë 70 asi po tëwëhalëhamo enoktëk. Malalë 200 walata alënonom enoktëk, huwa. Sesalija pona enoktëktot 9 julu koko Pao alëi, tïkai. 24 Malalë asi, Pao kanawa, alëpotëk. Pëtuku nai Pao alëtëk Piliksi pona, Sesalija ponokom tamu peito pona, tïkai solati tamu tïpeitotomoja. 25 Malonme ma tïkatïhwë Piliksi pampilan tïmilikhe eja. 26 Helë katïp tïkai inimilikutpï. Ïu wai Këlëtijësi. Jehet akon Lisijësi. Piliksi ëmë, awolemïla tëweihem, Sesalija ponokom tamu peito. Maa, wame kaleh man? 27 Maa, ïnenehpotpï pëk wimilik. Jujana napësitpïme inëlë. Uhmo uhmolïhtao Jujanatomoja aptao wejomaimëpone inëlë ïpeitotomoja Lomanime iwesike, tïkatop tïmilikhe solati tamuluja. 28 Masike helë katïp wïkane Jujanatomoja, pohnëptënkomoja. Ëtïkatohme mëhe muhmo muhmotëo, wïkane. 29 Masike helë katïp tuwalë wëtïne Pao pëk. Mosesi Nimilikutpï ailëla iwesikelëken mëklë uhmo he kunehaktot iwalë. Lome uhmopola man. Malalë apupola man, huwa, tïkatop tïmilikhe Këlëtijësija. 30 Maa, ëkëmnëpsik Pao uhmo hehnë iweitopkom pëk wipanakmane. Masike hemalë Pao wenehpo ëpona. Malalë ipokela ekalënanom wenokjai Pao ekalëtohme ejahe ënipanakmame. Huwalëken. Maka neha, tïkatop tïmilikhe Këlëtijësija Piliksi neneme. 31 Malonme tïtamukom katoponpë ailë koko aptao Antipatëlësi pona Pao tëlëi solatitomoja. 32 Awainatïhwë tïpatakëhe tëwelamaimëi tïpupukom polo tëwëhalëhamo. Masike Pao tëlëimëhehnë asi po tëwëhalëhamoja. 33 Masike Sesalija pona Pao tëlëi ejahe. Ëutëna tëwëtïtïhwëhe aptao Këlëtijësi nimilikutpï tëkalëi ejahe Piliksija, Sesalija ponokom tamu peitolïja. Malalë Pao tëlëi ejahe Piliksi empatak. 34 Malonme Këlëtijësi nalëpotpï tïtïpkai Piliksija. Pampila enetïhwë aptao helë katïp tïkai inëlë Paoja. Maa, eitëpane ëpata? tïkai Piliksi Paoja. Silisija, tïkai Pao eja. 35 Masike helë katïp tïkai Piliksi Paoja. Maa, wantë ëwomi wipanakmei. Awap, ëwekalënanom numëk, tïkai. Masike ma tïkatïhwë Heloti maminumtoptak Pao tïpoi eja.

Jeisu Nalë Nalëpotom Eitoponpë 24

1 Maa, 5 Pao enoktoponpë ïnïktïhwë Sesalija pona tïtëi Ananajasi, Kan pakolon peptahmatonom tamu. Akëlë tïtëi Jujanatom tamutom. Malalë Pao ekalëne tïtëi akëlëhe. Ehet Tëtulësi. Masike Sesalija po tëwëtïtïhwëhe Piliksi ponatoh tïtëi Pao ekalëtohme. 2 Masike tëwëtanïmhe Tëtulësi. Helë katïh Pao tëkalëi eja Piliksi nipanakmame. Maa, Piliksi ëmë, emna tamu. Ipokenma manai. Masike ëtwëla kutatëi tïwëlënkom malë, tuwenkelelëken. Malalë kolenmanëlë emna mapëtometëi. 3 Masike ipok manai kakepïla emna ëja, tïkai Tëtulësi Piliksija. 4 Maa, ëwapulëpo hela nai emna. Masike apsiklëken wala walam he wai ëja. Masike kupanakmak, tïkai Tëtulësi Piliksija. 5 Maa, ipokelanma man mëhe Pao, tïkai. Jujanatom ënapulëpokepïlanma man. Lo kuptë Jujanatom ënasikapamnehpokepïlanma man. Nasale ponotpë ponanokom tamume man, tïkai Tëtulësi Pao pëk. 6 Masike Kan pakolon pepta ohanëma he kunehak, tïkai. Masike mëlë pëk iwaptao mëklë emna kunapëi. Masike emna nimoji ailë Pao pohnëpï helep emna kunehak. 7 Lome emna apulëpone solati tamu Këlëtijësi. Awolemïla kunëtïlï Pao ejomaimëlïhtao, tïkai. 8 Helë katïp kunka solati tamu emnaja Pao pëk. Pao ekalë he ëwaptaowëhe Piliksija ëhalëtëk, kunka. Pao ekalëtatëk Piliksi nipanakmame, kunka emnaja, tïkai Tëtulësi Piliksija. Masike Paoja kaikë ipokela man ëkatohme, tïkai Tëtulësi Piliksija. 9 Masike mëlë katïp ikatïhwë ahpelanma man tïkai akëlëntom, Jujanatom. 10 Malonme, Pao ekalëtïhwë Tëtulësija aptao Pao tanïmnehpoi Piliksija, Tëtulësi omi apënukhe. Masike helë katïp tïkai Pao. Maa, Piliksih. Uhpak emna eitoh pohnëmne manai. Masike wai tawake Tëtulësi omi apënuhkë, tïkai ëwesike, tïkai Pao eja. 11 Maa, helë tuwalë eikë. 12 melëken nïnïkëmë Jelusalem pona ïtëtoponpï Kanuja ëtuhe. 12 Kaliponotom ëna ënapënmalanma wehaken Kan pakolon peptatao ïwaptao. Malalë Jujanatom ëhmomtoptomtao ënasikapamnehpolahe wehaken. Malalë ëutë po ënasikapamnehpolahe wehaken, huwa. 13 Ahpenmalëken man ipokela jekalë he tëweihamo, tïkai Pao. 14 Lome helë pëk ëweuhnëpïla wai. Emna tamutpëtom Neponanma ponanome wai. Ahpe ikatoponpïkom pona wai, Jeisu pona. Lome Mosesi Nimilikutpï ponahnë wai. Malalë Kan Omi panakmapotponkom nimilikutpï ponahnë, huwa, tïkai Pao Piliksija. 15 Malalë ilëmëpheinë ïwonanïpkaimëtop he wai Kanuja. Malalë mëlëlë katïh mënkeleptot mëlë pëk. Ëhmelë mënawonanïpkaimëja Kan. ipokankom wonanïpkaimëja, ipokemnom malë, tïkai Pao Piliksija. 16 Masike helë katïh man iweitop. Ipokela ëhekalëpola ïweitop wïjai Kan neneme, kaliponotom neneme, huwa. 17 Uhpakënma Jelusalem ënenela wëtïne. Masike hemalë hapon umëkëmëne ïwekïtom apëtomatop enephe, kalakuli enephe. Malalë Kanuja ïnekalë ekalëi umëkne. 18 Masike mëlë pëk ïwaptao Kan pakolon peptatao jenene Jujanatom, Eisija poinë imëkïtpïtom. Jujanatom eitop ailë ïwëtakowapolïhtao jenenetot. Kolankomohtaowëla wehaken, ipokelala wehaken, huwa, tïkai Pao. 19 Jujanatomlëken kunehak jenenanome. Masike ëtïkatohme umëkïlane jenetponkom ipokela jekalë he tëweihamo? 20 Masike mëhamoja upokële ipokela kunehak pohnëptënkom empatao tëwaptao ikatopkome ïpëk, tïkai Pao Piliksija. 21 Helë katïplëken mënketot ïwomitpï pëk. Helë katïplëken wïkane inipanakmakome pohnëptënkom empatak jenehpotïhwë ejahe aptao. Talëna kënehpotëo hemalë. Ilëmëpheinë ilëmëpïtpïtom mënawonaimëja ïkatoh panakma he man ëhtalïkom ahpe tïkatopkome, wïkane, tïkai Pao Piliksija. 22 Maa, Jeisu nepatoptom ponanokom eitopoja tuwalënma Piliksi. Masike helë katïp tïkai Piliksi Paoja. Awap. Këlëtijësi helaimatëi, tïkai. Masike solati tamu mëktïhwë ëwomi panakmaimë he wai, tïkai. 23 Malonme solatitomoja Pao tapupoi Piliksija. Helë katïp tïkai inëlë Pao enenanomoja. Pao ewetï he akëlëntom aptao ënekuptëpolahe eitëk. Ëtï kai mëhelëjatëo kala nai eitëk Pao ene hankomoja, huwa, tïkai Piliksi Pao enenanomoja, solatitomoja. 24 Maa, kolepsik ïnïktïhwë Piliksi tumëkëmëi, tïpïn malë. Ïpït ehet Tulusila. Jujana ipït. Masike Pao tënehpoi ejahe. Masike imëktïhwë Këlaisu pona eitoh pëk tëkalëi Paoja inipanakmakome. 25 Ipok eitëk, tïkai Pao ejahe. Awolemïlala eitëk, tïkai. Iwïpïlïtpïkom pëh kaliponotom epetpïme Kan wantë, tïkai Pao Piliksitomoja. Masike tëlekaptëhenma tëwëtïhe Piliksi Pao omi panakmake. Masike helë katïp tïkai inëlë Paoja. Ïtëkëlepïtë. tïkai. Omolïme kuwamëipapojai pëtuku ipanakmatohme hemele, tïkai. 26 Lome kalakuli helëken inëlë Paoja apuwaimëtop epetpëme. Masike tïja Pao enenehpokepïla inëlë wala walam eitohme. 27 Malonme hakëne tïweinai Pao Sesalija po ëtaputopjao. Malonme Piliksi mïjakan tïhe Lomanitomoja. Ehet Posijësi. Ehet akon Pesëtësi. Lome Jujanatom apëtoma he Piliksi esike Pao ënapuwaimëpola inëlë.

Jeisu Nalë Nalëpotom Eitoponpë 25

1 Malonme Sesalija pona tïtëi Pesëtësi tëmaminumtoh pona. Malonme 3 ïnïktïhwë Sesalija poinë tëwekïlïmaimëi inëlë Jelusalem pona. 2 Malonme Jelusalem po iwëtïtïhwë Pesëtësija tïtëi Kan pakolon peptahmatonom tamu, Jujanatom tamutom malë, Pao pëk ituwalonumatohme. Helë katïp tïkaitot. 3 Pao enehpokële Jelusalem pona, tïkaitot Pesëtësija. Mëlë katïp Pao enehpo hetot Pao uhmo he tëwesikomke imëkïlïhtao. 4 Lome helë katïp tïkai Pesëtësi. Uwa. Mololëkenpitë man Sesalija po ëtaputopjao. Wantëlëpsik molona wïtëimëjai, tïkai. 5 Masike Pao ekalë he ëwaptaowëhe tuwalonkom alëpotëk jakëlë. Malonme molo Pao ekalëjatot ipokela iwaptao, tïkai Pesëtësi ejahe. 6 Masike 10 ahpojepsik tïnïktïhwë Sesalija pona tïtëimëi Pesëtësi. Tïtëimëtoponpï anumalë tahmit pona tëwëtïlëmëi inëlë, kaliponotom eitoh pëk pohnëptoh pona. Malonme Pao tënehpoi eja. 7 Masike Pao eneptïhwë solatitomoja aptao ekatak tëwëhmomhe Jujanatom, Jelusalem poinë imëkïtpïtom. Kolenma Pao pëk tëkalëilep ejahe. Tïnïlïkomlëlëken tëkalëi ejahe. 8 Masike helë katïp tïkai Pao tëweitoh pëk. Jujanatom nimoji ënakupjakapïn wai, tïkai Pao Pesëtësija. Malalë Kan pakolon pepta ënawohanëmala wehaken. Malalë Sisa ënekalëla wehaken huwa, tïkai Pao eja. 9 Masike helë katïp tïkai Pesëtësi, Jujanatom amephaktanïpï he tëwesike. Jelusalem pona ïtë hela ka Man? Molo, Jelusalem po ëwekalënanom ënapënuku hela ka man ïnipanakmame? tïkai Pesëtësi Paoja. 10 Masike helë katïp tïkai Pao Pesëtësija. Uwa, talëlëken wai Sisa peito ahmit empatao. Talëlëken jekalëja Jujanatom jekalë he tëwaptaowëhe. Jujanatom ënawohanëmala wai, Mëlëja tuwalënma manai, tïkai Pao Pesëtësija. 11 Lome ipokela ïwaptao ïlëmëptop unola manu wai ipokela ïwesike. Lome ahpelëken awomikom ïpëk esike Jujanatomoja jekalëla manai. Sisajalëken ëhekalë he wai, tïkai Pao Pesëtësija. 12 Masike Pao omi pëk tëwëtuhe Pesëtësi tëkëlëntom malë. Malonme helë katïp tïkai Pesëtësi Paoja. Maa, Sisajalëken ehekalë he wai mïka. Masike Sisaja kuwenokjai, tïkai. 13 Maa, kolepsik ïnïktïhwë Sesalija pona tumëkhe Akëlipa, Penisi malë, Pesëtësi enei. Julija ponokom tamu Akëlipa. 14 Malonme Sesalija po kolepsik inïktïhwëhe Pao eitoh pëk tïtamu tïtuwalonumai Pesëtësija. Helë katïp tïkai Pesëtësi eja Pao pëk. Talë man Piliksi napupotpï, tïkai. 15 Jelusalem po ïwaptao jempatah kunmëh Kan pakolon peptahmatonom umïtïnkom, Jujanatom tamutom malë, uhmopo he tëwesikomke eja. 16 Lome helë katïp wïkane ejahe, tïkai Pesëtësi Akëlipaja. Uwa, mëlë katïpïla man Lomanitom eitop, wïkane. Akename ekalënanom omi ipanakma he Lomanitom, wïkane. Moloinë inekalëtpïkom omi ipanakma he, wïkane Jujanatomoja. 17 Masike talëna ekalënanom kunmëk jakëlë. Masike mëlë anumalë jahmit empatak Pao wenehpone, ekalënanom malë, awomikom panakmatohme ïja, tïkai Pesëtësi Akëlipaja. 18 Sitpïlï eitoh pëk Pao ekalë wipanakmei natot wehaken. Lome tïwëlën pëklëken Pao tëkalëi ejahe. 19 Helë pëklëken Pao ekalënetot. Kan pona Jujanatom eitop ailëla man Pao, kunkatot. Ilëmëpheinë Jeisume eheptëtpï kunawonaimë kunka Pao, kunkatot ïja, tïkai Pesëtësi Akëlipaja. 20 Masike ma Pao ekalënanom katïhwë helë katïp wipohnëmne. Maa, tala wapënukjatot? Tuwalëla ïwesike helë katïp wïkane Paoja. Jelusalem pona ïtë hela ka man? Molo Jelusalem po ëwekalënanom ënapënuku hela ka man ïnipanakmame? wïkane. 21 Masike uwa, kunka Pao. Sisajalëken ëhekalë he wai, kunka. Masike Pao wapupone Sisaja alëpotop elaimame, tïkai Pesëtësi Akëlipaja. 22 Masike helë katïp tïkai Akëlipa. Mëklë omi panakma he wai, tïkai. Masike ëë, tïkai Pesëtësi. Anumalë ipanakmak, tïkai. 23 Masike awainatïhwë kaliponotom ëtutoptak tïtëi Akëlipatom. Awolemïla tëweihamo katïh pakolotak tëwëmëmhe Akëlipa, Penisi malë. Mëha tïtëi akëlëhe. Solati tamutom, Sesalija ponokom tamutom, huwa. Malonme Pao tënehpoimëi Pesëtësija. 24 Masike Pao enepëmëtïhwë helë katïp tïkai Pesëtësi Akëlipaja. Maa, Akëlipah. Emna tamuluh. Maa, mëhamoh, Mëhe enetëk, tïkai inëlë Pao pëk. Ëhmelë Jujanatom nekalë mëhe. Talonkom nekalë mëhe, Jelusalem ponokom nekalë mëhe, huwa. Mëhe uhmopo henma mantot. 25 Malëla wai, tïkaimëhehnë Pesëtësi. Uhmopola wenejai. Lome Sisajalëken ëhekalë he wai, tïkai iwesike Sisa pona walëpojai, tïkai. 26 Lome tala wimilikja ipëk Sisa neneme? Tuwalëlanma wai ipokelala iwesike. Masike hemalë wenehpo ëwempatak tamoh, tïkai Pesëtësi Akëlipaja. Masike iweitoh pëh këtutëi. Ipëk ïnimiliktoh pëk sipohnëptëi, huwa. 27 Ipokela man ïnapulutpï alëpotop ekalëtop ënimilikula ïwaptao, tïkai Pesëtësi Akëlipatomoja Pao pëk.

Jeisu Nalë Nalëpotom Eitoponpë 26

1 Malonme helë katïp tïkai Akëlipa Paoja Ëweitoh pëk ekalëk, tïkai. Masike hulë tïkai Pao, towomitai, huwa. 2 Maa, Akëlipah, emna tamuluh. Kolenma ipokela jekalëja Jujanatom. Masike tawake wai helë katïp wala walam kuweitoh pëk, tïkai Pao Akëlipaja. 3 Ëhmelë Jujanatom eitopoja tuwalënma manai. Masike ikïpamïla eikë ïwomi pëk, tïkai Pao. 4 Maa, helë katïp ïweitop. Mulemeinë ïweitopoja tuwalënma Jujanatom. Mëhjeleinë helëkom polëken wehaken, ïpata po, Jelusalem po, huwalëken. 5 Helë katïp ïweitopoja tuwalënma Jujanatom. Palasitom nimoji ailëlëken wehaken. Kolenma Palasitom nimoji. Tïwëlënkom Jujanatom nimoji ahpojenma man Palasitom nimoji. Mëlë wimoine, tïkai Pao. Masike ahpela, mëlë katïp kunehak mënketot ïpëk mala ka he tëwaptaowëhe, tïkai Pao. 6 Maa, talë wai hemalë ënekalëkome. Ëtïkatohme këkalëjatëo? Uwa, kutamutpïkomoja kuwonanïpkaimëjatëi Kan katoponpë ekalëke ïja këkalëjatëi. 7 Mëlë Kan katoponpë elaime ëhmelë kuwekïkom, 12 me Jakopi peinom pajamonpëtom. Masike awaina kuptë, koko, huwa. Kan pona tëweitopkom enepo pëk mantot, tïkai Pao. Maa, emna tamume manai Akëlipah. Inelaimakom pëk ekalëneme ïwesikelëken jekalëja Jujanatom hemalë, tïkai Pao. 8 Masike ëtïkatohme ahpe mïketëo ilëmëpïtpïtom wonanïpkaimëtoh pëh Kanuja? tïkaimëhehnë Pao. 9 Malalënma wehaken. Nasale ponotpë ehet ohanëma henma wehaken, Jeisu ohanëma he. 10 Mëlë katïp wehaken Jelusalem po. Masike kolenma Jeisu apësitponkom wapupone Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom katoponpë ailë. Malalë uhmotëktot kaliponotom katïhwë, ëë, wïkane, tïkai Pao. 11 Masike Jujanatom ëhmomtop kuptë Jeisu apësitponkom wawohanëmane. Jeisu ponala ïlëmëpohe he wehaken. Ëilenma wehaken. Masike ëutë kuptë wïtëne mëhjenkom ohanëmai, tïkai Pao Akëlipaja. 12 Moloinë helë katïp tïkaimëhehnë Pao Akëlipaja. Masike Tamasëkësi pona wïtëne Jeisu apësitponkom pëk. Pampila ekalëne Kan pakolon peptahmatonom umïtïntom apëipotopkome ïja. Masike ikatoponpïkom ailë wïtëne, tïkai Pao. 13 Masike tuwalë eikë tamoh, Akëlipah. Emna ëhalëlïhtao pulam kunka kapu ankomhak aptao. Lome sisi ahpoi pulam kunka ïhaweipone, jakëlëntom haweipone, huwa. 14 Masike lomona emna kunëtuhmo. Malonme omi wipanakmane Ipalu omijao. Helë katïp kunka omi. Saoh, Saoh, ëtïkatohme kuwohanëme? Ïmoji hela manailep kau katïp, tïhmato ënimojipïn katïp. Pïlai mënke kau tïhmato ënimoji hela tëwesike. Lome tïhmato enepu ope. Masike mënilëkpapo. Mëlë katïp ïmoji hela manai, kunka omi ïja, tïkai Pao. 15 Masike helë katïp wïkane omi apënukume. Ënïk man tamoh, wïkane, tïkai Pao. Jeisu wai kunka japënukume, ënawohanëma wai, kunka. 16 Masike ëtanïmkë. Ïpeitome ëweitohme wëhenepo ëja, kunka omi. Masike ënenetpïtom pëk ekalëkële imemnomoja. Ëja ïkatoponpï ekalëkële kaliponotomoja, kunka omi, tïkai Pao. 17 Jujanatomoja kuwenokjai, tïwë tïwë towomilamoja malë. Masike ëwuhmo heleh mënëtïjatot. Lome ëkulunme wëtïjai, kunka. 18 Malalë kaliponotom tuwalonumananome kuwenokjai ëmuniman poinë kaliponotom lamapoimëi hawem tïkahem pona. Seitën winëinë Kan pona kaliponotom milamapoimëjai. Masike ïpona kaliponotom ëtïtïhwë aptao iwïpïlïtpïkom pëk witenkapamnëpkei. Ma iwaptaowëhe ïnimenkatpïtomohtak wïpojaitot ïpona iwesikomke, kunka omi ïja, tïkai Pao Akëlipatomoja. 19 Masike tamoh, Akëlipah. Kapunak ïnipanakmatpï ënimojilala wehaken. 20 Masike Tamasëkësi ponokomoja Jeisu eitoh pëk wekalëne akename. Moloinë Jelusalem ponokomoja wekalëne. Moloinë mono monole wïtëne Julija polo. Moloinë tïwë tïwë towomilamoja wïtëne, huwa. Ëwïpïlïtpïkom ponala ëtïtëk, wïkane ejahe. Kan pona eitëk, wïkane. 21 Masike ma ïkalïhtao, Kan pakolon peptatao ïwaptao, japëine Jujanatom. Juhmo he kunehaktot. 22 Lome ïkulunmane Kan. Malalë hemalë japëtome inëlë. Masike ïweitoponpï wekalë ënipanakmakome. Uhpolonkomoja wekalëjai uhpolomnomoja, huwa. Kan Omi panakmapotponkom omitpë ailëlëken wekalëjai, Mosesi omitpë ailë, huwa. Tïwëlën ënekalëla wai. 23 Helë katïp kunkatot, tïkai Pao. Ëwanïmnanomkom mënëhlëkja. Lome ilëmëpheinë awonaimëtpïtom akename mënëtïja. Masike anïmtopkom pëk Jujanatom tuwalonumapoja inëlë tïwë tïwë towomilamo malë, kunkatot, tïkai Pao, Akëlipatomoja. 24 Masike mëlë katïh Pao katïhwë helë katïp tïkai Pesëtësi anumhak. Paoh. Iwepohnëptopomna manai. Kolenma ëtuwalonuluja ipokela ëwuputpï tïpoi, tïkai. 25 Masike helë katïp tïkai Pao Pesëtësija. Uwa, tamoh, uhpolonuh Pesëtësih. Iwepohnëptopomnala wai. Ahpela eitoh pëklëken wïkei, tïkai Pao. 26 Moloinë helë katïp tïkai Pao Akëlipaja. Maa, tamoh Akëlipah, ëhmelë ïkatoponpïlïja tuwalë manai wotaowëla Jeisu towonaimëi esike. Masike elamna mëlë katïp wïka, tïkai Pao. 27 Maa, tïkaimëhehnë Pao. Maa, tamoh Akëlipah. Ahpe mïke ka Kan Omi panakmapotponkom nimilikutpï pëk? Ëweitopoja tuwalë wai. Ahpela inimilikutpïkom mïkei, tïkai Pao eja. 28 Masike helë katïp tïkai Akëlipa Paoja. Helë katïplëken kuwëtululuhtao aptao Këlaisu katïp tëweiheme jïlï he kapa man? tïkai. 29 Masike helë katïp tïkai Pao. Kan man ïweitopoja tuwalë, tïkai. Ïkatïp ëwïpo henma wai. Malalë ëhmelë ïpanakmananom. Ïkatïp tïpohe he wai. Lome ïpïmïtop katïplëken ënipïmïpohe hela wai, tïkai Pao Akëlipaja. 30 Malonme ma Pao katïhwë tëwëtanïmhe itamukom Akëlipa. Malalë Pesëtësi, Penisi malë. Malonme ëhmelë tëwëtanïmhe. 31 Pakolotaowëinë tëwekaktaimëitot. Tëwekaktaimëtïhwëhe aptao helë katïp tëwëtuhetot Pao pëk. Uhmopola man, apupola huwa, tïkaitot. 32 Masike helë katïp tïkai Akëlipa Pesëtësija. Sisajalëken ëhekalë he wai kala iwaptao wapuwaimëpojai manu, tïkai.

Jeisu Nalë Nalëpotom Eitoponpë 27

1 Maa, Itali pona Pao enoktoh pohnëptïhwë kole solatitom napulutpïtom malë Pao tëlëpoi ejahe. Alënanomkom ehet Julijësi, solatitom umïtïn, Sisa peito. 2 Masike Atalamitijam po kanawa tamujak emna kunëtïlï, Eisija ponapitë emna ïtëtohme. Emna akëlë Alisatakësi, Masetonija ponotpë. Ipata Teselonaikë. 3 Malonme awainatïhwë Sailan pona emna kunëhapëi. Masike mëlë po emna aptao kanawajaowëinë Pao tënïptëpoi Julijësija pïnapophak Pao tënei eja esike. Ëhetwetpota ëwekïtomoja, kunka Julijësi Paoja. 4 Moloinë mëlë poinë emna kunekïlïma. Ipokela taun. Masike Saipëlësi ekatailë emna kuntëm taun uno. 5 Moloinë tuna pepta emna kuneklët Silisija poinë, Pampilija poinë, huwa. Malonme Maila pona emna kunëhapëi. Lo ehet Lisija. Ëutë ehen Maila 6 Malonme mëlë po kanawa tamu akon tënei solatitom umïtïnuja, Alesantija pono kanawa. Itali pona tïtëhem kanawa tamu esike mëlëjak Pao ïpone emna malë. 7 Malonme asimna emna kunëhalë ipokela taun esike. Kole awainatïhwë Sënailësi emna kunene. Lome Awolemïla taun kunehak. Masike hapëmela emna kuntëm pau ekatailë, Këliti ekatailë. Hakëne ëutë pau po. Ekatailëlëken Salomoni emna kunakwat. 8 Ekatailëlëken emna kunëhalë awolemïla taun esike. Moloinë Ipokan Kanawa Tamu Ëhapëitop emna kunene. Mëlë pëk mëjela ëutë, Lasija. 9 Masike tïhule Ipokan Kanawa Tamu Ëhapëitoh po emna kunehak. Masike molo emna aptao Jujanatom eitop ukuktop kunëtïlï, kunapënaimë, huwa. Masike ipokelanma ïtëtop tëwëtïlëmëi. Masike kanawa pëkënkom konekma heleh Pao kunehak ïtëlapitë iweitopkome. 10 Helë katïp kunka Pao. Helë pëk ïwenkalëla wai. Talëinë ipokela kutëtopkom mënëtïja. Tïtëi kuwaptaowëhe mënëmëmja kanawa tamu, mïnpalë malë, kunka. Malalë kulomojatëi, kunkaleh Pao ejahe. 11 Lome ahpe tïkai kanawa tamuluhmato esike awomilëken tïmoihe solatitom umïtïnuja. Pao omi ënimojila. 12 Malalë tïhulenma Ipokan Kanawa Tamu Ëhapëitoh po ëtïlï helanma kanawa pëkënkom esike ïtë henma tëwëtïhetot. Penisi polëken ëhekuptë hetot, ipok iwëtïtop elaimai. Këliti po Penisi. Taun mëktopoinala esike mëlë po ipok iwëtïlï elaima hetot. 13 Maa, ëkëmnëpsik ipok taun tëwëtïlëmëilep. Masike ïtë he tëwëtïhe kanawa pëkënkom. Masike kanawa ekuptëtop tanukëmëi ejahe emna ekïlïmatohme. Masike pau ekatailë emna kuntëm Këliti ekatailë. 14 Lome ëkëmnëpsik awolemïla taun kunëtïlëmë. Taun awolemïpïn ëheptëtop, sisi mëktop ekatailë tumëkhem. 15 Masike taun mëktopoina kanawa tamu tïtunuptëilep ipëkënkomoja. Lome taunuja tïlamapoi kanawa tamu. Masike kanawa tamu tëlë tëlëilëken taunuja. 16 ëkëmnëpsik paupsik emna kunakwat. Pau ehet Këlola. Maa, pau ekatailë emna ëhalëlïhtao taun tëpënaimëi poptë. Masike kanawa pepta pëkëna kanawahle emna kunipïmï. Tëmaminenma emna kunehah kanawa pëk awolemïla taun esike, sipalu malë. 17 Ëkëmnëpsih kanawa tamujah kanawahle ïlëmëne ipëkënkom. Moloinë kanawa tamu tïpï tïpïmïhe ejahe, huwa. Maa, ëhapëitopomna paupsik po. Masike jahpinan pona, hamut pona, etolomala emna eitohme kanawa tamu pelan ïkïne ipëkënkom, alëne ïkïne. Masike taunujalëken kanawa tamu tëlë tëlëi. 18 Koko apënalanma taun. Sipalu malë apënala. Masike awainatïhwë kanawa talïwai ipëkënkomoja. Mïnpalë, kanawa tamu nalë, talimai ejahe tunakuwak howoime iweitohme. 19 Hawele, 3 me awainatoptao, kanawa tamu pelan ewalïnpëtom emna kunalima. 20 Kolenma sisi ënenela emna kunehak. Koko aptao silikëtom ënenela. Awolemïlanmalëken taun, sipalu malë. Masike emna ëmëmtoh pëk emna kunipohnëp. Kulëmëpjatëi, kunka emna. 21 Maa, tïhulenma ëtukulanma kanawa pëkënkom. Masike helë katïp kunka Pao ejahe. Maa, jakëlëntomoh. Ïwomi ënipanakmalanma mehatëken. Talëpitë heitëi wïkanelep. Lome ïmojila mehatëken. Masike ëhmelë mïnpalë nutat. 22 Lome elamna eitëk. Ilëmëpïla manatëi, kunka Pao ejahe. Kanawa tamulëken mënëmëmja. 23 Koko aptao jekatak ensu numëk, Kan nenokïtpï. Jumïtïnme man ensu enokïtpon. Ipeitome wai, kunka Pao. 24 Helë katïm nïka ensu ïja. Paoh, ëhelepïla eikë, nïka. Sisa empatak mëtïjai wantëlëpsik. Masike ëkulunme Kan. Malalë ëwakëlëntom, ëmëmïla mantot, nïka ensu, kunka Pao ejahe. 25 Masike tawake ëtïtëkële, kunkaimëhnë Pao. Kan ponalëken wai, awomi pona, huwa. Ëmëmïla kutatëi awomi ailë, kunka. 26 Lome pau pona kutolomapojatëo taun, kunka Pao kanawalïtomoja. 27 Masike 14 me kunikohmam emna kanawa alë alëtop tuna peptakuwao, Atalijakuwao. Malonme kokole aptao emna etoloma pëh kunipohnëp kanawa tamu pëkënkom. Mëjela man lo, kunkatot. 28 Masike ewake tupkan tukukhe ejahe. Tupkenma tuna 40 meitëme. ëkëmnëpsik tuna tukukëmëi ejahe. Tupkepsiklëken tuna 30 meitëmelëken. 29 Masike tëpu pëkëna emna etoloma uno kunëtïlïtot. Masike 4 me ekuptëtop amëmnëpkanetot antïkwë. Moloinë Kanuja emna kunëtulu awaina henma emna esike. 30 Lome tëmene hapon kanawa tamu pëkënkom ekïlïma he. Ekuptëtoptom emna namëmnëpkei antïkïlïina kunkatot. Ahpenmalëkentot. Kanawahle tënïptëi ejahe tëwekïlïmatopkome. 31 Masike helë katïp kunka Pao solati tamuluja, solatitomoja, huwa. Kanawa pëkënkom ekïlïmatïhwë ëlomojatëi. Masike ekuptëpoktot, kunka Pao ejahe. 32 Masike kanawahle pïmït tïpkëlëi solatitomoja kanawahle alë alëtohme tunaja. 33 Malonme awainalïhtao helë katïp kunka Pao kanawalïtomoja. Ëtuktëkët, kunka, 14 nikohmam ëtukula ëweitopkom, taun apëna melaimatëolep. 34 Masike ëtuktëkët wïkei ëjahe anumhak ëweitopkome. Elamna eitëk. Pëkënatpë man ëwumhetkom ëtumkala, kunka Pao ejahe. 35 Malonme ma tïkatïhwë ulu anïmne Pao. Malalë Kanuja kunëtulu inipanakmakome. Moloinë kunëtuk. 36 Masike elamna kunëtïlëmëtot, kunëtuktot, huwa. 37 Helë katïp kanawalïtom, 276 me emna kunehak. 38 Malonme emna ëtuhkeptïhwë kanawa tamu alï alimane ipëkënkom howoime iweitohme. Tunakuwak polok epï tupaphe ejahe kanawa tamu alïtpë. 39 Malonme awainatïhwë lo tëneilep kanawa tamu pëkënkomoja. Loja tuwalëlanmatot. Lome amat kumta enenetot. Masike amat kumtah kanawa tamu alë he tëwëtïhetot. 40 Masike ekuptëtoptom ewa pïkëlënetot. Ekuptëtoptom tïnëmëi ejahe tunakuwao. Malalë kanawa tamu tunuptëtop ewa pilopkane kanawa pëkënkom. Ipelan tanukëmëi ejahe ipotwë etpitah kanawa tamu alëtohme taunuja. 41 Lome jahpinan pona kanawa tëlëi ëtapona apëtumhak tëweihemïja. Masike hamutuhtah kanawa tamu kunulup. Ëtulupkapolanma kunëtïlï. Malalë anumhakënma sipalu esike antïkï takulikai sipaluja. 42 Masike tïnenekom epe hela solatitom esike uhmotopkom pëh kunëtulutot. Pita pitame nëhalëja natot inamolo. 43 Lome Pao pïnwë tëwëtïhe solatitom umïtïn. Masike uwa, kunka inëlë tïpeitotomoja. Ënuhmolahe eitëk, kunka. Helë katïp kunka. Tumtopok kaitëk tunakuwak, Sum sume ëhalëtëk etpitak, kunka. 44 Malalë tuwalëmnomoh, kanawa tamu ëtakulikatoponpë polo ëhalëtëk, kunka. Masike mëlë katïp etpitak emna kunëhapëi. Ëmëmïlanma emna.

Jeisu Nalë Nalëpotom Eitoponpë 28

1 Malonme hamut pona emna kanawa etolomatïhwë pau pona emna kunëhapëi. Malonme pau eheptëtopoja tuwalë emna kunëtïlï. Pau ehet Melita. 2 Pïnapophak emna enene pau ponokom. Masike wapoh tulëi ejahe emna ëhumtohme. Kopëme esike këmïiken emna kunehak. 3 Malonme wapot ahkon Pao kunamik wapot ahkonmatohme. Lome wapot ahkonohtao ëkëi. Masike Pao amo ëne ëkëi. 4 Mëlë enene pau ponokom. Masike helë katïp kunkatot Pao pëk. Talanme kalipono uhmotpon mëhe, kunkatot Pao pëk. Ëmëmïla tëkulephe esike talanme ëkëi opa, epetpï apëi, kunkatot. 5 Masike tak tak tïkailëken Pao wapotohtak ëkëi alimanehpone. Etumna tëtoponpï. 6 Masike Pao ëtoponpë tolopamï elaimaneleh pau ponokom. Pao lëmëpï tëlaimailep ejahe. Tïhulepsik Pao enenetot. Lome itolopamïla tëkulephe. Masike helë katïp kunkatot Pao pëk, tëponanmahem mëhe, kunkatot. 7 Maa, emna ëhapëitoponpë pëk mëjela pau ponokom pata. Itamukom ehet Pëpulijësi. Pïnapophak emna enene inëlë. Masike 3 emna kunïnïk akëlë. Emna nehpaimëne inëlë, Pëpulijësi. 8 Maa, tïjephe kunëtïlï Pëpulijësi jum, kunuikapopka, huwa. Masike wamepïn enei Pao kuntëm. Masike wamepïn melekane Pao, Kanuja kunëtulu ipëk, huwa. Masike wame kunëtïlëmë Pëpulijësi jum. 9 Masike mëlë enetpo ëhmelë wamemnom enemnetot wame tïlëmëpotopkome. 10 Masike emna emjalïptënetot. Malalë mëlë poinë emna ïtëimëlïhtao emna elepamtënetot, huwa. 11 Maa, ëhelowao nunuwë pau po emna kunehak. Moloinë Alesantija ponojak, kanawa tamujak, emna kunëtïlï Loma pona emna ïtëtohme hemele. Tïhule kunehak pau po kanawa tamu ipok tuna eitop elaimame. Hakëne silikë pëk pohnëptop kanawa tamu potï pëk, Kasëtë, Polokësi, huwa. 12 ëkëmnëpsik Silakusi pona emna kunëhapëi. Mëlë po emna kunïnïk 3 me. 13 Moloinë emna kuntëm Lisijam pona. Hawele, ipokenma tuna tëwëtïlëmëi. Masike hakëne awainatïhwë Putijoli pona emna kunëhapëi. 14 Molo, Putijoli po Jeisu apësitponkom emna kunene. Emna akëlë eitëk, kunkatot emnaja. Masike mëlë po emna kunïnïk 7 me. Moloinë Loma pona emna kuntëm. 15 Malonme Paotom mënmëkja kanë tïpanakmai Jeisu apësitponkomoja, Loma ponokomoja. Masike emna lapëi kunëhalëtot. Apijai po, tëpïhem epekahtoh po, emna tïlapëi ejahe. Malalë tïwëlënkomoja Ëhelowao ëtawoktoh pakolon eitoh po emna tïlapëi. Malonme mëkja enetïhwë Paoja anumhak tëwëtïlëmëi inëlë. Ipokenma man Kan, kunka Pao Kanuja tëwëtulume. 16 Malonme Loma pona emna epolekatïhwë ipakolontaolëken, inepekatïtpïtao, Pao apune solatitom. Pëkënatpëlëken solati tïhe ejahe Pao pakolontao Pao eneneme. 17 Malonme 3 awainatïhwë Jujanatom tamutom amëipane Pao. Malonme imëktïhwëhe helë katïp kunka Pao ejahe. Maa, ïwekïtomoh. Jujanatom ohanëmane tapek wai. Malalë kaikë kutamutpïkom katoponpë akupjakane tapek wai. Lome Jelusalem po ïwaptao japëine Jujanatom. Lomanitomoja jekalënetot japutohme, kunka Pao. 18 Masike jukuknetot. Lome ipoklëken ïwesike japuwaimëpo helëken Lomanitom kunehak, ilëmëpkapotohpola ïwesike, kunka Pao. 19 Lome juhmopo helëken Jujanatom. Masike Sisajalëken ëhekalë he wai wïkane ïlëmëpkapo hela ïwesike Jujanatomoja, kunka Pao. Lome ëtamïpo hela wai. Ipokela ïwekïtom ënekalëla wai, kunka Pao. 20 Masike kuwamëipatëo wala walam kuweitopkome. Isëlëjanatom neponanma pona ïwesike helë katïp ïpïmïtop walë walëjai, kunka Pao ejahe. 21 Masike helë katïp kunkatot Paoja. Maa, ëpëk emna pampilan ënimilikula Julija ponokom. Malalë emna wekï, kalanma inamolo ëpëk. Talëna imëktïhwëhe aptao ëwekalëlatot, kunkatot. 22 Helë katïplëken katop emnaja tïpanakmai Jeisu apësitponkom pëk, kunkaimëhnëtot Paoja. Jeisu apësitponkom ipokela ënekalëkepïlanma kaliponotom ëutë kuptë katop. Masike ëwomi panakma he nai emna, kunkatot. 23 Masike awomi panakmatop awainatop pohnëmnetot. Masike mëlë ailë Paoja kunmëkëmëtot. Kole tëwëhmomhe Pao pakolontak awomi panakmahe tëwesikomke. Masike Kutamukome Kan Ëtïtoh pëh kunepatëo Pao. Jeisu pëk Mosesi Nimilikutpï pëk tëkalëi eja. Malalë Jeisu pëh Kan Omi panakmapotponkom nimilikutpï pëk tëkalëi Paoja. Tïhulenma tëkalëi Paoja ikohmamtoh pona. 24 Masike ëhehtao Pao panakmananom kunëtïlï, awomi ponanokom, awomi ponamnom, huwa. 25 Masike tëwë tëwëtapënmaitot tïpakolonkomtak tëwëhalëimëlïhtaowëhe aptao. Masike helë katïp kunka Pao ejahe. Ahpela Ipokan Amole omitpë Aisejaja tïmilikhe. Helë katïp tïkai Ipokan Amole kutamutpïkomoja. 26 Ëhalëtëkële Jujanatomoja, tïkai. Helë katïp kaitatëkële. Panakmatseleh manatëi. Lome panakmatëmnom katïp ënipanakmatpïkom pëk ënipohnëpïla mëtïjatëi. Malalë ënetseleh manatëi. Lome ënetëmnom katïp ënenetpïkom pëk ënipohnëpïla mëtïjatëi. 27 Takïphe ewanëkom kunëtïlï. Masike panakmatëla hapon mantot. Malalë ënetëla hapon mantot. Malëla iwaptaowëhe mënenejaton manu. Malalë mënipanakmeton manu. Malalë tëwanëkomjao tuwalë mënëtïjaton manu. Malalë ïpona mënëtïjaton manu. Malonme ipok manu wïjaitot, kunka Kan. Kunka Pao. 28 Masike helë tuwalë eitëk. Tïwë tïwë towomilamoja towomi alëpone Kan. Masike mënimoijatot, kunka. 29 Masike ma Pao katïhwë pakolotaowëinë tïtëimëi Jujanatom. Awolemïla tëwë tëwëtapënmaitot Pao omi pëk. 30 Maa, hakëne tïweinai Loma po Pao, tïpakolontao. Ipakolon tapek. Imepïn pakolon. Lome itaolëken inëlë. Kalakuli tëkalëi eja epetpïme. Masike mëlëtak Pao eneimëi tumëkhe kaliponotom, mëktëk tïkai iwesike. 31 Masike Kutamukome Kan Ëtïtoh pëk ënekalëkepïlanma Pao kunehak. Malalë Kumïtïnkom pëk, Jeisu Këlaisu pëk, tëpaitot eja, huwa. Elamna kunekalë. Mala kala nai eikë, kala kaliponotom eja, huwa.

Lomani 1

1 Maa helë ïnimilikutpï. Ïu wai Pao, Jeisu Këlaisu peito. Kan nïlïtpï wai Jeisu nalë nalëpome. Malalë Kan nisanopïtpï wai ipanakmapophakan ekalëtop ekalëneme. 2 Ipanakmapophakan ekalëtop wekalëpojai, tïkatoponpï ailë ipanakmapophakan tïmilikpoi Kanuja uhpak towomi panakmaponanomoja tïpampilan ipokan pëkëna. 3 Kumïtïnkom Jeisu Këlaisu ekalëtoh pëk man ipanakmapophakan ekalëtop, Kan mumu pëk. Teipë palïnpëjao kunekakta inëlë. 4 Lome emehetatïhwë Kan mumume iweitop enepone Ipokan Amole. Anumhak iweitop enepone, ilëmëpheinë Jeisu wonanïpkaimëne. 5 Mëklëja emna maminumnehpone Kan ina inalëpotome Këlaisu peitotome emna ïne ehet pëk eutë kuptë tëweihamo tuwalonumananome. 6 Masike Kan moinanome manatëi Jeisu Këlaisu namëipatpïtome ëwesikomke. 7 Masike ëpampilankom wimilikne Loma ponokomoh. Kan nisanotome manatëi tëponanokome inamëipatpïtome. Masike ëpëkëhe Kujumkomoja wëtujai. Malalë Kumïtïnkom Jeisu Këlaisuja wëtujai. pïnapophak ëwenetopkome, ëhelekaptëla ëwïtopkome, huwa. 8 Maa, helë katïp ëpëkëhe Kanuja wëtujai Jeisu Këlaisu ehetjao. Ipokenma manai Papah ëpona Loma ponokom eitop tïpanakmai ëutë kuptë tëweihamo esike, wïkei akename Kanuja ïwëtululuhtao. 9 Kan man tuwalë ëpëkëhe ïwëtutoponpï pëk. Kanuja ïwëtulu kuptë ëpëkëhe wëtujai. Awolemïla ipeitome wai. Imumu pëk ipanakmapophakan ekalëtop ekalëneme wai. 10 Malalë helë pëh Kanuja wëtujai, Loma pona ïtë he iweitoh pëk. Uhpaklë wai ïtë henma. Masike wïtëjai hemele, Kan hek. 11 Ëwenehe henma wai. Ëwepahe henma, huwa, awolemïla Kan pona ëweitopkome. 12 Malalë tëlekaptë hela iweitohme awolemïla. Kan pona ëweitopkom enetpo. Malalë manu manatëi tëlekaptë hela Kan pona ïweitop enetpo. 13 Masike tuwalë eitëk ïwekïtomoh. Umëkï henmanëlëleh wai talëna. Lome jeku jekuptëpokelëkenëlë wai umëkïlanëlë. Jeisu apëipo henma wai ëwekïkomoja, tïwëlënkomoja tïwë tïwë towomilamoja ïnapëipotoponpï katïp. 14 Helë katïh man ïweitop. Wëhelekaptëjahenma Kan Omi ekalë henma ïwesike Këlikijanatomoja, tïwë tïwëlënkomoja, huwa. Malalë ekalë henma wai tuwalonkomoja, tuwalënmomoja, huwa. 15 Masike ipanakmapophakan ekalëtop ekalë henma wai ënipanakmakome talë Loma po. 16 Pïipelanma wai Këlaisu pëk ekalëtoh pëh. Kan anumhak eitoh pëk tuwalonumatënme man mëlë pëk ekalëtop. Masike ëhmelë ipanakmapophakan ekalëtoh pona tëweihamo anïmja Kan. Akename Jujanatom nipanakmame kunekalëpo Kan. Moloinë tïwë tïwë towomilamo nipanakmame kunekalëpo. 17 Ipanakmapophakan ekalëtopke kaliponotom tuwalonume Kan ipok tïtopkome. Masike Kan pona iwaptaowëhelëken ipok mënïjatëo Kan mïhjalë. Helë katïh mënke Kan Pampilan. Ulë mënëtïja iwïpïlïtpïlïmna Kan nïlïtpïtom tëpona iwesikomke, tïkai. 18 Maa, helë katïp tasikalun enepoja Kan kaliponotomoja. Kapunaowëinë tasikalun enokja ënimoji hela iwesikomke. 19 Kan pëk tuwalënmaleh man malalonkom aowëhe Kan tuwalë eitop esike, uhpak tïnïlïtpïtom pëk tëwepohnëhpoi Kan esike. 20 Enela man Kan. Lome mëhjeleinë tïnïlïtpïtom pëk tëwepohnëhpoi Kan kaliponotomoja. Kanme tëweitoh pohnëhpone. Malalë etïpïla anumhak tëweitop tïpohnëhpoi eja tïnïlïtpïtom pëk. Masike Kanuja tuwalëlanma wai kala man kaliponotom. 21 Kanuja tuwalënma kunehah kaliponotom. Lome Kanme ëneheptëlatot. Malalë ipok manai kalanmatot. Tëipalëmelëken iwepohnëptopkom. Masike iwepohnëptopomna kunëtïlïtot, ëmunim ewanëkom kunëtïlï. 22 Tuwalënma wai, tïkaileptot. Lome iwepohëptopomnomelëkentot. 23 Malalë ilëmëpïpïn katïp, Kan katïp, tïlomohamo tïhe ejahe tïneponanmakomelep. Mëha tïhe ejahe, kalipono hapontom, tolopït hapontom, tëhamo hapontom, tëmnom hapontom. Tïlakom po tëwë tëwëhalëhamo hapontom, huwa, tïhelep ejahe Kan katïp tëweihamome. 24 Masike ipëkëlahe tëwëtïhe Kan sitpïlï pëklëken iwëhewakmakomke, iwëtawohanëmakomke, huwa. 25 Kan Omi ahpepïn hela tëwesikomke ahpe eitoh pona kunëtïlïtot. Malalë tïnïlïkomlëken tïhe ejahe tïneponanmakome ëhmelë tïlïtpon pona ëtïlï hela tëwesikome. Lome Kanlëken man ipokanme mïhjalë etïpïla, ahpela. 26 Masike ipëkëlahe tëwëtïhe Kan sitpïlï pëklëken iwëhewakmakomke. Masike kunëtawohanëmalëken wëlïham eluwakomomna eitop katïp. 27 Malalë eluwakom wëlïham hela tëwëtïhe. Kunëtawohanëmalëkentot welïhamomna eitop katïp. Masike tïwïpïlïtpïkom epetpë tëpëihe ejahe. 28 Kan tuwalë eitop helanma tëwëtïhe kaliponotom. Masike ipëkëlahe tëwëtïhe Kan sitpïlï eitoh pëklëken iwepohnëptopkome hemele. Masike ipokela eitoptom pëklëken tëwëtïhetot. 29 Ipokela eitopohpenmalëkentot. Helëkomohpenmalëkentot. Wëlïi pëk eitopohpe, eluwa pëk eitopohpe, sitpïlïme eitopohpe, ëhmelë ëhewakmatopohpe, tïwëlënkom ohanëmatopohpe, umosiphak eitopohpe, tïwëlën uhmo he eitopohpe, ëta ëtapënmatopohpe, ahpe eitopohpe, sitpïlïmelëken tïwëlënkom pohnëptopohpe, omi pëk eitopohpe. 30 Ipokela tïwëlënkom ekalëtopohpe, Kan hela eitopohpe, pojiptëtse eitopohpe, tïwëlënkom uhpolo ëtïlï he eitopohpe, awolemïla ëhekalë he eitopohpe, huwa. Masike sitpïlïme eitoptom ënipohnëpkepïlatot. Tïjumkom ënimojilatot. Malalë tïjekom ënimojilatot. Malalë tïjekom ënimojilatot. 31 Malalë ipokela tëweitopkom pëk ëhelekaptëlatot. Towomikom ënakupjakakepïlatot. Tïwekïkom helatot. Malalë ipokela tïwëlënkom malë tëweitoponpïkom ënitenkapamnëpkaimë helatot. Pïnapolanma tïwëlënkom tënei ejahe, huwa. 32 Ulë iweipola man malalonkom. Kan katoponpëjalep tuwalëtot. Lome ipëklëkentot. Malalë sitpïlïme eitoh pëkënkom henmatot tëkëlënkome.

Lomani 2

1 Maa, ïnisanotomoh. Iwïpïlïtpïkom pëh ka tïwëlënkom mekalëjatëo? Malalë manatëi ipokela mëlëlë pëk ëwesikomke. Masike ipokela mëhepetpïmapojatëi ipokela tïwëlënkom ekalëke ëjahe. 2 Lome helë tuwalë kutatëi. Sitpïlïme eitoptom pëk tëweihamo epetpïme Kan ailë ëpetpïmatse iwesike. 3 Masike tuwalë eitëk ïnisanotomoh. Talanme ipokela tïwëlënkom mekalëjatëilep iwïpïlïtpïkom pëk. Lome mëlëlë pëk manatëi. Masike ëwepetpïmalahe kane Kan, mipohnëpjatëo? 4 Talanme ipokenma iweitoh mipojiptëjatëi. Malalë tïhule eja ëwutoh mipojiptëjatëi, tïhule ëtakilimala iweitoh mipojiptëjatëi. Ipoh Kan eitopoja tuwalëla ka manatëo? Ipok tëwesike ëwïpïlïtpïkom ponala ëwïlëmëpojatëo. 5 Lome takïphnema ëwanëkom esike ëwïpïlïtpïkom ënimomta hela manatëi. Masike kolenma Kan asikalunuja mëhepopojatëi ipokela kaliponotom eitoponpë epetpïmalïhtao Kanuja, tasikalun enepolïhtao eja. 6 Iweitoponpïkom ailëlëken mënepetpïmetëo. 7 Masike talankom man ikïpamïla ipok eitoh pëk, ipok tïtopkome he tëwesikomke. Malalë ipok tëkalëkem he mantot. Malalë etïpïla tëweitopkom he mantot. Masike etïpïla ulë eitop ekalëja Kan ejahe. 8 Malëla man tïwëlënkom. Mënë wënëtapënmelëkentot. Malalë ahpela eitop ënimojila mantot. Ipokela eitoptomlëken moijatot. Masike ipokela mënekalëjatëo Kan, tasikalun ekalëja, huwa. 9 Ipoptëja ënepopokepïlahe man Kan sitpïlïme eitoh pëk eikepïla iwesikomke. Ohanëmenma mënïjatëo. Akename Jujanatom wïpïlïtpë epetpïme Kan. Moloinë tïwë tïwë towomilamo wïpïlïtpë epetpïme. 10 Lome ipoklëken eitoptom pëk tëweihamo ïja Kan. Ipokenma mënekalëjatëo. Malalë jamephak eitop ekalëja Kan ejahe. Mëlë katïp akename Jujanatom epetpïme Kan. Moloinë tïwë tïwë towomilamo epetpïme, huwa. 11 Ëhekatïplëken kaliponotom eneja Kan. 12 Masike Mosesi Nimilikutpïlïmna tëweihamo ewïpïlïtptëtïhwë. Mosesi Nimilikutpï ailë ënipohnëpïlahe man Kan. Malëla man Mosesi Nimilikutpïlïhpe tëweihamo ewïpïlïptëtïhwë aptao Mosesi Nimilikutpï ailë mënepetpïmetëo Kan. 13 Iwïpïlïtpïlïmna ka nëtïpoja kaliponotom Mosesi Nimilikutpï tïpanakmailëken aptao? Uwa, imoitïwëlëken iwïpïlïtpïlïmna mënëtïpojatot. 14 Mosesi Nimilikutpïlïmnaleh man tïwë tïwë towomilamo. Lome Tëwëlëlëken Mosesi nimojitom moijatot tëwanëkomjao ipok eitop tuwalë tëwesikomke, 15 ëwanëkomjak tïnimoipotom tïhe Kanuja esike. Masike ipokela tëwaptaowëhe mënëhekalëjatot ipokela tëweitopkom pëk. Malëla ipok tëwaptaowëhe ëhekalëla mantot. 16 Masike wantë, ipanakmapophakan ekalëtop ekalëtoponpë ailë ïja, ëneheptëla iweitoponpïkom pëh kaliponotom epetpïmapoja Kan Jeisu Këlaisuja. 17 Maa, Jujanatomoh, tuwalë eitëk. Ipokenma ëweitopkom mepohnëpjatëilep Mosesi Nimilikutpïlïhpe ëwesikomke. Malalë ipokenma Kan mekalëjatëilep. 18 Mosesi Nimilikutpïlïja tuwalënma manatëi. Malalë Kan nimoipotom tuwalë manatëi. Ipok eitopoja tuwalë manatëi. Malalë ipokela eitopoja tuwalë manatëi, huwa. 19 Masike ënetëmnom alë alënanome mepohnëpjatëilep. Talïhnak ëmuninaowëinë enepëmënanomkome mepohnëpjatëilep. 20 Malalë tuwalëmnom epananome, peitopït epananome, mepohnëpjatëilep. Mëlë katïp tuwalonkome ëweitopkom mipohnëpjatëileh Mosesi Nimilikutpïlïja tuwalë ëwesikomke. 21 Malalë tïwëlënkom mepetëilep. Lome ënepatopkom enimojila manatëi. Tëmenela eitëk, mïketëi. Emenumïla ka manatëo? 22 Malalë tïwëlën pït pëkëla eitëk, mïketëilep. Malalë tïwëlën mïnelum pëkëla eitëk, mïketëilep. Tïwëlën pït pëkëla ka manatëo, tïwëlën mïnelum pëkëla, huwa. Malalë Kan katïplep tïwëlënkom nïlïtpï helanma manatëi. Ineponanmakom pakolon ënawohanëmala ka manatëo? 23 Malalë Mosesi Nimilikutpïlïhpe nai emna, mïketëilep. Kan ënipokehwëpola ka manatëo inimilikpotpï ënimojila ëwaptaowëhe? 24 Helë katïp tïkai Aiseja nimilikutpï. Jujanatom umpoi ipokela Kan ehet ekalëja tïwë tïwë towomilamo, tïkai. 25 Tëipalëkenela manu man ëwaluh pitpïkom pïkëlëtoponpë, Mosesi Nimilikutpï tïmoihe ëjahe aptaolëken. Lome Mosesi Nimilikutpï ënimojila ëwaptaowëhe taluh pitpïje tëweihamo katïh mëtïlëmëjatëi. 26 Masike ipohnëptëk tïwë tïwë towomilamo pëk. Taluh pitpïkom ënipkëlëpolatot. Lome Kan Omi tïmoihe ejahe aptao taluh pitpïkom pïkëlëpotponkom katïh mënenejatëo Kan. 27 Ëwaluh pitpïkom mipkëlëpotënelep. Malalë Mosesi Nimilikutpïlïhpenma manatëi. Lome inimoipotom ënimojila manatëi. Masike ipokela ëwepetpïmapojatëo manu taluh pitpïjamo Kan Omi pona iwesikomke. 28 Masike tuwalë eitëk. Jujanahlemela man Jujanajao iwekaktatpï. Malalë taluh pitpï pïkëlëpotponuhleme man taluh pitpï pïkëlëpotponlep. 29 Kan ponanolëken man Jujanahleme, tëwanëjao Kan pona tëweihem. Malalë taluh pitpï pïkëlëpotponuhleme man tëwanëjao Ipokan Amoleke talïhem. Talanme ipokela malalonkom mekalëjatëi taluh pitpïkom ënipkëlëpola iwesikomke. Lome ipok malalonkom ekalëja Kan.

Lomani 3

1 Maa, ipoh kane Jujanatom katïp aptao? Malalë ipoh kane taluh pitpïkom tëpïkëlëpoi ejahe aptao? 2 Ïhï, ipok, akename Jujanatomoja towomi tëkalëi Kanuja esike. 3 Lome ëhehtao man Jujanatom, Kan ponanokom, Kan ponamnom, huwa. Masike tuwalë eitëk. Towomi ponala Jujanatom esike towomi akupjake ka Kan? 4 Uwanma. Ahpelanma man Kan. Malëla man kaliponotom ahpenma. Helë katïp tïkai Teipë nimilikutpï Kan Omi pëk. Ahpelanma man, mënke kaliponotom ëwomi pëk. Masike ëwahpojanmala man kaliponotom ëwekalëlïhtao ejahe, tïkai 5 Maa, helëhnë. Ipoh Kan eitoh manu ka henepojatëo ipokela kuwaptaowëhe? Uwanma. Masike tala kutketëi mëlë pëk? Uwa, kaliponotome kuwesikomke helë katïh manu kutketëi. Ipokelanma man Kan, kutketëi manu ipokela kuweitoponpïkom pëh këpetpïmalïhtaowëhe. 6 Ipokela eitop he Kan aptao tala kaliponotom wïpïlïtpë epetpïme manu Kan? Uwanma. 7 Malalë ahpela Kan eitoh manu ka wenepoja ahpe ïwaptao? Uwanma, ënenepola. Masike ahpe ïwaptao ïwïpïlïtpï epetpë manu wapëhjai. 8 Malalë ipokela ka këtïjatëo ipoh Kan eitop enepotohme kujahe? Uwanma. Lome helë katïp tïkai kaliponotom emna pëk. Ipokela eitëk ipok tëweitop enepotohme Kanuja, mënke Paotom, tïkaitot. Masike ipok man Kan asikalun awolemïpïn tëpëihe malalonkomoja aptao. 9 Masike helë pëk sipohnëptëi, Jujanatom kuwesikomke tïwëlënkom ahpoi ka kutatëi? Uwanma. Helë tuwalënma kutatëi. Ewïpïlïptëkepïla kutatëi tïwë tïwë towomilamo katïplë. 10 Masike helë katïp tïkai Teipë nimilikutpï. Ipokanumna man kaliponotomohtao lo kuptë, tïkai. 11 Malalë tuwalonkomomnanma. Malalë Kan pona ëtïlï hela mantot, tïkai. 12 Kan ponala kunëtïlëmëtot ipokela eitoh pona tëwëtïlëmëtopkome. Masike ipok eitoh pëkënkomomnanma man kaliponotomohtao. 13 Malalë etumhakënma awomikom imatatpï pokïn katïp. Ahpen malëken mantot. Malalë awomikom etumhakënma ëkëh je kasilin katïp, tïkai. 14 Awomipolanmatot. 15 Malalë uhmotsenmatot. 16 Malalë kaliponotom ohanëmelëkentot. 17 Malalë jamephak eitoponmnanma mantot. 18 Malalë Kan ënunomna mantot, tïkai. 19 Masike talankom Kan empatao tëwaptaowëhe ninukepja? Uwa, Mosesi Nimilikutpïlïhpe tëweihamo ëhmelë ënimojila tëwesikomke. Malalë ëhmelë kaliponotom mënimukepja Kan nimoipotom ënimojila tëwesikomke. 20 Masike Mosesi Nimilikutpï moitïhwëlep kaliponotomoja aptao iwïpïlïtpïlïmna ka nëtïpojatot Kanuja? Uwa. Iwïpïlïtpïlïmna ëtïtohmela man. Iwïpïlïtpïkom pohnëhpotohmelëken man Mosesi Nimilikutpï. 21 Maa, Kanuja ipoh kaliponotom ënïpola man Mosesi Nimilikutpï. Tïwë man hemalë ipoh kaliponotom ïpotop. Helë pëk tïmilikhe Kan Omi panakmapotponkomoja. Mosesija, huwa. 22 Helë katïp aptaolëken ipoh kaliponotom ïja Kan? Jeisu Këlaisu pona iwaptaowëhelëken ipoh kaliponotom ïja Kan, ëhekatïplëken kaliponotom eneneme tëwesike. 23 Tëwewïpïlïptëi ëhmelë kaliponotom. Ipoh Kan eitoh ponakalelanmatot. 24 Lome pïnapophak kaliponotom eneja Kan. Masike epetpïlïmna iwïpïlïtpïlïmna iweitopkom ekalëja Kan Jeisu ponanokomoja, epekatëmënanomkome Jeisu Këlaisu esike. 25 Talëna Jeisu tënokhe Kanuja kaliponotom wïpïlïtpë tenkapamnëhponeme. Masike Jeisu emïkatoponpë pona iwaptaowëhe tïwïpïlïtpïkom tenkapamnëhpojatot Kanuja. Mëlë katïh man Kan eitop hemalë ailë ëpetpïmatse tëweitop enepotohme eja. Malëla kunehak uhpak. Kaliponotom wïpïlïtpë enenelëken Kan. Masike Jeisu lëmëptïhwëlëken uhpakatonom wïpïlïtpë tenkapamnëpkane Kan. 26 Mëlë katïp kunehah Kan ailë ëpetpïmatse tëweitop enepotohme hemalë. Ahpepïnme man Kan. Masike iwïpïlïtpïlïmna Jeisu ponanokom ïja Kan. 27 Masike tala kutketëi? Ipok wai kutketëi ka Mosesi Nimilikutpï tïmoihelëken kujahe aptao? Uwa, Jeisu pona kuwaptaowëhelëken ipok wai kutkatëi. 28 Masike helëja tuwalë kutatëi. Iwïpïlïtpïlïmna kuwëtïtopkomela man Mosesi Nimilikutpï. Kan pona kuwëtïtïhwëhelëken iwïpïlïtpïlïmna këtïjatëi. 29 Masike ënïk neponanmamene Kan? Jujanatom neponanmamelëken kane Kan? Tïwë tïwë towomilamo neponanmamela kane? Uwa, tïwë tïwë towomilamo neponanmamehnë man Kan. 30 Pëkënatpëlëken man Kan. Masike Jeisu pona Jujanatom aptao iwïpïlïtpïlïmna Jujanatom ïja manu. Malalë Jeisu pona tïwë tïwë towomilamo aptao iwïpïlïtpïlïmna mënïjatëo manu. 31 Masike ipohnëptëk. Jeisu pona kuwesikomke ka Mosesi Nimilikutpï sinomtetëo? Uwa, ipok man Mosesi Nimilikutpï kutketëi.

Lomani 4

1 Maa, Apalaham eitoponpë pëk sipohnëptëi. Jujanatom akena eitoponpë pëk. 2 Iwïpïlïtpïlïmna ka kunëtïlï Apalaham ipok eitoh pëklëken tëwaptao? Uwa, iwïpïlïtpïlïmïnme tëwaptao manu ipok manu kunëhekalë Kanuja. 3 Lome, Kan Omi pona kunëtïlï Apalaham. Masike ipok tïhe Apalaham Kanuja, tïkai Kan Pampilan. 4 Malalë man kaliponotom eitop. Emaminumtïhwëhe emaminumnehponanomkom mënepetpïmetëo. Ënekalëlalëken mantot. Emaminumtoponpïkom eptpïmelëkentot. 5 Malëla man Kan ponanokom. Emaminumïla ipok tïtopkome epetpëme. Iwïpïlïtpïlïmna tïkatïpïla iwesitpïtom ïne pona tëwesikomkelëken ipok mënëtïpojatot. 6 Helëlë pëk Teipëja tïmilikhe uhpak. Tawakenma man kalipono, ipoh Kan nïpotpï, ipok tëweitopkom epetpëme emaminumïla tëwesikomke, tïkai Teipë. Helë katïp tïmilikhe Teipëja. 7 Tawakenma man kaliponotom tïwïpïlïtpïkom tenkapamnëhpotoponpë pëh Kanuja, iwïpïlïtpïkom tëjoptëi Kanuja esike. 8 Malalë tawakenma man kaliponotom iwïpïlïtpïlïmna Kanuja tënei tëwesikomke, tïkai. 9 Masike ënïkjamkom pëk Teipë kunimilik? Taluh pitpïkom pïkëlëpotponkom pëklëken ka kunimilik? Uwa, taluh pitpïjamo pëk malë kunimilik. Masike helë katïp wïkei. Kan Omi pona tëwëtïhe Apalaham. Masike ipok Apalaham tïhe Kanuja. 10 Masike talaptao ipok Apalaham ïne Kan? Taluh pitpï pïkëlëtïhwë ka ipoh kunïlï? Uwa, akename ipok Apalaham ïne Kan. Ëkëmnë taluh pitpï tïpkëlëpoi eja. 11 Tëpona iwïtïtïhwëlëken aluh pitpï pikëlëtoh pëk Apalaham tuwalonumane Kan. Tëpona Apalaham eitop enepotohmelëken Apalaham aluh pitpë tïpkëlëpoi Kanuja. Masike ëhmelë Kan ponanokom akenaptëponme man Apalaham, taluh pitpïjamo akenaptëtponme, ipok taluh pitpïjamo ïlï he Kan esike. 12 Malalë taluh pitpïkom pïkëlëpotponkom akenaptëtponme man Apalaham, Apalaham eitoponpë katïp Kan pona iwesikomke, taluh pitpï ënipkëlëlahnë Kan pona iweitoponpï katïp. 13 Maa, helë katïp tïkai Kan Apalahamïja uhpak. Ëhmelë lo wekalëjai ëja ëlonme, tïkai. Malalë ëwekïtomoja wekalëjai, tïkai. Ëtïkatohme ma tïkai Kan eja? Mosesi Nimilikutpï tïmoihe eja esike? Uwa, tëponalëken Apalaham esike ma tïkai Kan eja. 14 Masike ëhmelë lo ekalëja ka Kan Apalaham palïnpëtomoja, Mosesi Nimilikutpï moinanomoja? Uwa, ënekalëla eponala iwesikomke. Tëkalëi ejahe aptao manu, ëhmelë lo ïponanotomoja wekalëjai, ikatoponpï manu mënekulepja. 15 Mosesi Nimilikutpï moipolïhtaowëhnë Kanuja aptao Kan asikalun apëine ënimojimnom. Lome ëtï moijahku inimojilïmnom? 16 Masike tëpona kaliponotom aptaolëken ëhmelë Kan mënekalëja. Pïnapophah kaliponotom eneneme tëwesikelëken ëhmelë mënekalëja Kan tëpona Apalaham eitoponpë katïp tëpona iwesikomke, Mosesi Nimilikutpï moinanomojalëkenela. Masike ëhmelë kakenaptëtponkome man Apalaham. 17 Helë katïp tïkai Kan Pampilan. Tïwë tïwë towomilamo akenaptëneme kuwïjai, tïkai Kan Apalahamïja, tïkai. Tëpona Apalaham esike ma tïkai Kan eja. Masike ahpelanma man Kan Omi, ulë ilëmëpïtpïtom ïlëmëpone omi, tïlïtpïtom katïp ëtïlïlahnë tëweihamo eneneme tëwesike. 18 Masike tamusimenma Apalaham aptao, ëmumu wekalëjai, kunka Kan eja, ilëmëptoh pëk mëjela Apalaham ëtïtïhwë. Lome Kan Omi ponalëken tëwesike tïwë tïwë towomilamo akenaptëneme tëwëtïhe inëlë, kole ëpeinom mënëtïja Kan katoponpë ailë, tïkai 19 100 ekatao iwejin ëtïpolïhtao ma kunka Kan eja. Lome awolemïla Kan ponalëken tëwesike ëhelekaptëlanma kunehak tamusime tëweitoh pëk. Malalë tïpït Sela anëpkatoh pëk, ëhelekaptëlanma kunehak. 20 Kan Omi ponala tëweihem katïpïla kunehak. Talahku? kala kunehah Kan katoponpë pëk. Awolemïla Kan ponalëken kunehak. Ipokenmalëken Kan tëkalëi Apalahamïja. 21 Towomi ënakupjakapïnme Kan eitopoja tuwalënma Apalaham. Masike helë katïp tïkai Apalaham Kan pëk. Ëhmelë wïjai tïkatoponpï ïja, tïkai. 22 Masike awolemïla tëpona Apalaham esike ipok tïhe Apalaham Kanuja. 23 Masike inenemelëkenela ipok Apalaham wïne tïkatoh milikpone Kan. 24 Kunenekom malë ma kunimilikpo. Masike ipok Apalaham ïtoponpë katïplë ipoh kïjatëo manu Kan, Kumïtïnkom Jeisu onanïpkaimëtpon pona kuwaptaowëhe. 25 Kuwïpïlïtpïkom epetpëme Jeisu lëmëpkapone, kunawonanïpkaimë, huwa, iwïpïlïtpïlïmna kïtopkome.

Lomani 5

1 Maa, iwïpïlïtpïlïmna kënejatëi Kan hemalë tëpona kuwesikomke. Masike ëhelepïla kutatëi Kan pëk. Kumïtïnkom Jeisu Këlaisu pona kuwesikomke. 2 Pïnapophah Kan nenetome kutatëi Jeisu pona kuwesikomke. Masike tawake kutatëi Kan katïp kuwëtïlïkom elaima pëh kuwesikomke. 3 Malalë tawake kutatëi ipoptëja këpotopkom pëk. Ahmekantala kïpojatëo ëtïkomoja këpotopkom. 4 Malalë tawake Kan kutïpojatëi ahmekantala kuwaptaowëhe. Masike tïnelaimah kutatëi. 5 Malalë tïnelaimah kuweitopkom pëk pïipela kutatëi. Malalë kuhehe Kan eitop tuwalë kutatëi kuwanëkomjao Ipokan Amoleja kututwalonumakomke. Këwëhe man Ipokan Amole Kan nekalëtpï kujahe. 6 Maa, kuwïpïlïtpïkom tenkapamnëhpotopomna kuwesikomke Këlaisu tënokhe Kanuja tïnipohnëpïtpï ailë, tïkatïpïla tëweihamo emtakaime ilëmëptohme. 7 Ilëmëpï he kane kalipono ipokankom emtakaime? Talanme uwa. Talanme ilëmëpï he ipokankom emtakaime. 8 Lome kuhehe tëwesike Këlaisu enokne Kan këmtakaikome ilëmëptohme sitpïlïme kuwesikomke. 9 Masike iwïpïlïtpïlïmna kïtëne Kan Jeisu mïuke. Masike Kan asikalun ënapësilanma kutatëi epona kuwesikomke. 10 Kan hemnome hehatëken. Lome tïmumu lëmëptïhwë tëpetome kïtëne Kan. Masike epetome kuwesikomke kanïmjatëo Jeisu ulë tëwesike. 11 Masike tawakenma kutatëi Kan pëk, Kan epetome kïpotoponpïkom pëk, huwa, Kumïtïnkom Jeisu Këlaisuja. 12 Maa, pëkënatpë kalipono ewïpïlïptëtïhwë ëhmelë ipokela mënëtïja kaliponotom. Masike tïlëmëphamome tëwëtïhe kaliponotom iwewïpïlïptëtpï umpoi. Masike ëhmelë kaliponotom mënilëmëpja, ipokela tëwëtïhe esike. 13 Mosesija towomi ënimilikpolahnë Kan aptao ipokelanma tëwëtïhe uhpakatonom. Iwïpïlïtpïkom enenelëken Kan tïnimoipo ënimilikpolahnë tëwesike. 14 Masike tïlomoilëken kaliponotom Anam lëmëptoponpë katïp Mosesi ëtïtoh pona. Anam wïpïlïtpë katïpïlalep iwïpïlïtpïkom. Lome tïlëmëphelëkentot Anam lëmëptoponpë katïplë. Wantë tumëkhem pohnëptohmelep Anam kunehak. 15 Lome ëhekatïpïlatot. Anam wïpïlïtpë katïpïlanma man Kan nekalëtpï. Epetpïlïmna Kan nekalëtpï. Kolenma kaliponotom tïlëmëphe pëkënatpë kalipono ewïpïlïptëtpë umpoi. Lome Anam wïpïlïtpë ahpojenma man pïnapophah kaliponotom enepoja Kan. Masike epetpïlïmna pëkënatpë tëweihemïja. Jeisu Këlaisuja, pïnapophah kolenma kaliponotom enepoja Kan. 16 Ëhekatïpïlanma man Kan nekalëtpï kujahe, Anam wïpïlïtpë malë. Kulëmëpïkom hapëhjatëi pëkënatpë kalipono ewïpïlïptëtpë umpoi. Lome kolenma kuwïpïlïtpïkom tenkapamnëpke Kan. Iwïpïlïtpïlïmna kïjatëo Kan epetpïlïmna. 17 Ahpela kulëmëpïkom hapëhjatëileh pëkënatpë kalipono ewïpïlïptëtpë umpoi. Lome etïpïla ulë mënëtïja pïnapophah Kan nenetom, ipok inïlïtom, Jeisu Këlaisu umpoi. Pïnapophak mëwisnë kënejatëo. Malalë epetpïlïmna ipoh Kïjatëo. 18 Ëhmelë kaliponotom lomotohme man pëkënatpë kalipono ewïpïlïptëtpë. Malalë iwïpïlïtpïlïmna etïpïla ulë kaliponotom ïpoja pëkënatpë tëweihem ipok tëweitopke. 19 Sitpïlïmenma kolenma tëwëtïhe kaliponotom Kan Omi ënimojila pëkënatpë kalipono esitpëke. Malalë ipokenma kolenma kaliponotom ïpoja Kan pëkënatpë tëweihemïja towomi mojike. 20 Mosesija towomi milikpotïhwë Kanuja aptao ipokela tëwewïpïlïptëi mëwisnënma kaliponotom. Lome sitpïlïme eitop ahpojenma pïnapophah kaliponotom eneja Kan. 21 Masike tïlëmëphamomelëken kaliponotom tëwëtïhe tïwïpïlïtpïkom umpoi. Malëla ipokenmalëken kïjatëo Kan pïnapophah kënekomke eja. Etïpïla ulë kïjatëo Kan Kumïtïnkom Jeisu Këlaisu pona kuwesikomke.

Lomani 6

1 Masike tala kutketëo sitpïlïme eitoh pëk? Ewïpïlïptëkepïla ka këtïjatëo pïnapophah kënekepïlahe eitohme? 2 Uwanma. Ilëmëpïtpï katïp këtïtëi sitpïlï pëkëla kuweitopkome. Masike ewïpïlïptëla heitëi. 3 Helë pëk ëwenkalëlahe manatëi. Jeisu Këlaisu ehetjao këtamëmnëpkapotëne. Ilëmëptoponpï katïp këtïtëne këmëmnëpkalïhtaowëhe. 4 Malalë Këlaisu onamtoponpë katïp këtïtëne këmëmnëpkalïhtaowëhe. Anumhak tëwesike Jeisu wonanïpkaimëne Papak. Masike ihjanme kuweitopkom këtïtëi Jeisu Onanïpkaimëtoponpë katïp eja. 5 Jeisu lëmëptoponpë katïp tunakuwah këtamëmnëpkapotëne. Masike kuwonanïpkaimëjatëo Kan Jeisu katïplë. 6 Masike helë tuwalë kutatëi. Kuweitoponpïkom lëmëpkapone Jeisu, tïlëmëpïlïhtao wewe topopalaihem pëk, sitpïlïme eitoh pëkëla kuweitopkome, sitïpïme eitoh peitomela kuweitopkome, huwa. 7 Kalipono lëmëptïhwë sitpïlïme eitoh peitomela mënëtïlëmëja inëlë. 8 Malalë kutatëi ilëmëpïtpïtom katïp kuwïpïlïtpïkom pëkëla Këlaisu pona kuwesikomke. Masike ulë këtïjatëi Jeisu akëlë. 9 Helë tuwalë kutatëi. Tonamtoponpïjaowëinë towonaimëi Këlaisu. Masike ilëmëpëmëlamë man mïjalë. Masike ënahpojanmala lëmëptop tëkulephe. 10 Pëkënatpë tïlëmëptoponpïke sitpïlïme eitop tohpojanmai eja. Masike mïhjalë Kan akëlëlëken man ulë. 11 Masike ilëmëpïtpïtom katïp epohnëptëk sitpïlïme eitoh pëkëla ëweitopkome. Lome ulënokome katïp epohnëptëk. Kan akëlë tëweihamo katïp. Kumïtïnkom Jeisu Këlaisu pona ëwesikomke. 12 Malalë ëtamukomela sitpïlïme eitop tïtëk, sitpïlïme eitoptom ënewakmala ëweitopkome. 13 Malalë ëpunkom ënekalëla eitëk sitpïlïme eitopoja, ëwïpïlïptëjatëo malalë. Kan peitomelëken hek ëtïtëk ilëmëpheinë Kan nawonanïpkaimëtpïtom katïp. Malalë Kanujalëken ëpunkom ekalëtëk ipokan peitome. 14 Ëtamukomela man sitpïlïme eitop. Mosesi Nimilikutpï ënimoipola man Kan ëjahe hemalë. Kan moinanome hek eitëk, pïnapophak ëwenekomke eja. 15 Masike ipohnëptëk, Mosesi Nimilikutpï ënimoipola tëwëtïlëmëi esike hewïpïlïptëjatëohnë ka? Uwanma, ewïpïlïptëla heitëi pïnapophah kënekomke Kanuja. 16 Helë pëk tuwalë eitëk. Kalipono peitotome ëwëtïtïhwëhe aptao awomi mimoijatëi. Malalë sitpïlïme eitoh moitïhwë ëjahe aptao ëlëmëpjatëi. Malëla ipok eitoh moitïhwë ëjahe aptao ipoklëken ëwïjatëo. 17 Masike ipoklëken Kan hekalëtëi. Sitpïlïme eitoh peitotome mehatëken uhpak. Lome ëwepatoponpïkom mimoitëne ëwanëkomjao. 18 Masike sitpïlïme eitoh pëkëinë ëpilopkatëne Kan ipok eitoh pëk ëweitopkome. 19 Iloptailëla hapon ïwomi wimilikne tuwalëla ëwesikomke. Uhpak ipokela eitopojalëken ëpunkom ënekalëkepïla mehatëken. Ewïpïlïptëkepïla mëwisnë mehatëken. Masike mëlëlë katïp ëpunkom ekalëtëk ipok eitopoja ipok ëweitopkome. 20 Sitpïlïme eitoh pëitotome ëwaptaowëhe ipokelanmalëken mehatëken. 21 Masike ipoh ka ëwïtëne sitpïlïme eitoptom ipeitotome ëwaptaowëhe? Uwanma, ëlëmëpkapotëne manulëken. Masike pïipe manatëi hemalë sitpïlïme ëweitoponpïkom pëk. 22 Lome hemalë sitpïlïme eitoh peitotomela manatëi. Kan peitotome hek manatëi. Masike ipok ëwïjatëo Kan. Malalë etïpïla ulë ëwïjatëo. 23 Kaliponotom wïpïlïtpë epetpëme man ilëmëpïkom. Lome epetpïla etïpïla ulë iweitopkom ekalëja Kan ejahe Kumïtïnkom Jeisu Këlaisu pona iwaptaowëhe.

Lomani 7

1 Maa, ïwekïtomoh, ïwomi mipohnëpjatëi talanme Mosesi Nimilikutpïlïja tuwalë ëwesikomke. Talaptaolëken Mosesi omitpë moija kaliponotom? Uwa, ulëhnë tëwaptaowëhelëken. 2 Malalë man tïmnelumkamo eitop. Tïmnelumke man wëlïi ulëhnë iwaptaolëken, tïkai Mosesi Nimilikutpï. Lome imnelum lëmëptïhwë aptao imnelumela mënëtïja. 3 Ulëhnë tïmnelum aptao imepïn tëpëhëmëi aptao ipokelanma. Eluwa pëkënmenma man malalon. Lome tïmnelum lëmëptïhwëlëken tïwëlën apëhëmëtop ipok. Mala iwaptaolëken man ewïpïlïptëla wëlïi. 4 Malalë manatëi ïwekïtomoh. Mosesi Nimilikutpï ënimojila ilëmëpïtpï ëtïlïtpë katïh Mosesi Nimilikutpï ënimojila manatëi Këlaisu tïlëmëphe esike. Tïwëlënke wëlïi emnelumpaimëtoponpë katïh manatëi. Këlaisu pona mëtïlëmëtëne Kan nawonanïpkaimëtpï pona. Masike wewe epelï tumoi eitop katïp ipok eitop ïpo he man Kan kujahe. 5 Kuweitoponpïkom ponalëken kuwaptaowëhe Mosesi Nimilikutpï ënimoji hela hehatëken sitpïlïme eitoh pëh kuwëhewakmakomke. Masike tumoi wewe epelï eitop katïp hehatëken lëmëptopkelëken. 6 Lome Mosesija tïnimilikpotpï ënimoipola man tëwëtïlëmëi Kan ënimojila ilëmëpïtpï ëtïlïtpë katïp. Masike kaikë katoptom ënimojila kutatëi. Ihjanlëken simoijatëi hemalë Ipokan Amoleke talïhe kuwesikomke. 7 Masike tala kutketëo Mosesi Nimilikutpï pëk? Ipokela kane? Uwa, ipok man. Ipokela aptao ipokela eitoh pëk ënipohnëpïla manu wehaken, ëhmelë ëhewakmatoh pëk ënimilikula aptao. 8 Mosesi Nimilikutpïlïmna aptao ïwenkalëken manu wai ipokela eitoh pëk. Lome Mosesi Nimilikutpïlïhme ïwesike ëhmelë ipokela ïweitopoja tuwalë wai. 9 Ïwïpïlïtpï epetpëme ïlëmëptop ënipohnëpïla manu wai Mosesi Nimilikutpïlïmna ïwaptao. Lome Mosesi Nimilikutpïlïhme ïwesike ïwïpïlïtpï epetpëme ïlëmëptopoja tuwalë wai. 10 Ulë kaliponotom he tëwesike towomi tïmilikpoi Kanuja. Lome Mosesi Nimilikutpï enelïhtao ïlëmëptoplëken wipohnëmnelep. 11 Jeuhnëmne sitpïlïme eitoptom. Mosesi Nimilikutpï ënimojila jïne sitpïlïme eitop. Masike ïlëmëptoplëkenneh wipohnëmne. 12 Ipokenma man Mosesi Nimilikutpï. Malalë ahpelanma man ëhmelë Kan nimoipotom, ipokenma, huwa. 13 Masike ipohnëptëk. Ïlëmëpkapotohme ka towomi milikpone Kan? Uwanma, sitpïlïme eitoh pëklëken ïtuwalonumatohme. Ïwïpïlïtpïlëken hek ïlëmëpkapoja, ipokela mëwisnënma esike. 14 Helë tuwalë kutatëi. Ipokenma man Kan Nimilikpotpï Mosesija. Ïulëken wai ipokela. Masike sitpïlïme eitoptom wimoijai. 15 Ëtïkatohme ipokela wa? Ipok ëtïlï henmaleh wai. Lome ipokela eitoh pëklëken wai. 16 Mosesi Nimilikutpï moji heleh wai. Lome ënimojila. Masike ipokela wëhenepojai. Malëla man Mosesi Nimilikutpï ipok. 17 Ewïpïlïptë helaleh wai. Lome jaowë ipokela ïweitop esike wewïpïlïptëjai. 18 Ipok eitopomna wai jaowë ïulëlë. Ipok eitoh pëklep wëhewakmei. Lome ënimojila wai ïulëlë. 19 Ipok ëtïlï heleh wai. Lome ipokela eitoh pëklëken wai. Malalë sitpïlï helaleh wai. Lome ipëk wai. 20 Masike ïu tapek wewïpïlïptëjai. Jaowë ipokela ïweitop esike wewïpïlïptëjai. 21 Masike helë katïh wipohnëpjai. Ipok ëtïlï he ïwaptao ipokelalëhken jïja ipokela ïweitop. 22 Wëtamephaktanïpjailep ïwanëjao Kan Nimilikpotpï pëk. 23 Lome talëhnë man ïweitop akon ïpunjao, sitpïlïme eitop, ipokela ïwepohnëptop ïponeme. Masike sitpïlïme eitoh pëklëken jïpoja. 24 Ohanëmenma wai. Masike ënïk ïpilopke imatatpï katïp tëweihem pëkëinë, ïwïpïlïtpï pëkëinë? 25 Uwa, Kumïtïnkomlëken ïpilopke, Jeisu Këlaisu. Masike ipokenma Kan wekalëjai. Huwa ïweitoponpï. Ïwepohnëptopke Kan nimoipotom moji helep wehaken. Lome ïpunke sitpïlïme eitop wimoine.

Lomani 8

1 Masike helë katïp Jeisu Këlaisujao tëweihamo eitop hemalë. Iwïpïlïtpïkom pëk ënepetpïmalahe man Kan, uhpak tëweitoponpïkom katïpïla iwesikomke, Ipokan Amolejalëken iwë iwëtalëpokomke. 2 Sitpïlïme eitoptom pëkëinë ïpilopkane Ipokan Amole Jeisu Këlaisujao jïtohme. Malalë ïlëmëptop emtakaimapone inëlë ulënome ïweitohme. 3 Mëlë katïpïla kunehak Mosesi Nimilikutpï, imoipola hapon. Malëla kunehah Kan. Kupunkom sitpïlï katïp tïmumu tïpunpapoi eja kuwïpïlïtpïkom epetpëme ilëmëptohme, sitpïlïme eitoptom ahpojanmapotohme. 4 Mëlë katïp tïmumu tënokhe Kanuja Mosesi Nimilikutpï moikeptohme kaliponotomoja. Masike uhpah kuweitoponpïkom katïpïla kutatëi. Ipokan Amolejalëken këta këtalëpotjatëi. 5 Helë katïh man tëweitoponpïkom ponanokom eitop. Tïpunkom nisano pëklëken mënëtamephaktanïpjatot ipokela eitoh pëk. Malëla man Ipokan Amoleja tëwë tëwëtalëpohamo. Ipokan Amole nisano pëklëken mënëtamephaktanïpjatot. 6 Masike kupunkom nisano pëklëken tïpohnëphe kujahe aptao kulëmëpjatëi. Malëla Ipokan Amole nisano pëk tïpohnëphe kujahe aptao etïpïla ulë eitop hapëhjatëi, ëhelepïla kutatëi, huwa. 7 Kan helanma man tïpunkom nisano pëklëken tëwepohnëphamo. Awomi ënimoijilatot aowëhe imoji he eitopomna tëwesikomke. 8 Malalë Kan ënamephaktanïhpola man tïpunkom nisano pëklëken tëweihamo. 9 Malëla manatëi, epunkom nisano pëklëkenela, ëwaowëhe Kan Amole aptao. Kan peinomela man Këlaisu Amolemna tëweihamo. 10 Masike helë katïh man ëweitopkom ëwaowëhe Këlaisu aptao. Ëpunkom mënilëmëpja sitpïlïme eitop umpoi. Lome ilëmëpïla man ëwamolekom ipok tïhe ëwesikomke Jeisuja. 11 Masike ëwaowëhe Jeisu wonanïpkaimëtpon amole aptao ihjan katïp ulë ëwïpojatëo Kan ëwaowënokomoja, Ipokan Amoleja. 12 Masike ïwekïtomoh sitpïlïme eitoptom, kupunkom nisano, ponala heitëi. 13 Sitpïlïme eitoptom, ëpunkom nisano, pona ëwaptaowëhe ëlëmëpjatëi. Lome ëwaowëhe man Ipokan Amole. Masike sitpïlïme eitoptom, ëpunkom nisano, ilëmëpkapotëk eja ilëmëpïla ëweitopkome. 14 Kan peinome man Ipokan Amoleja tëwë tëwëtalëpohamo. 15 Masike tïpeitotome ëwïlëmëlahe man ëwelainamatponkom. Kan peinomelëken hek ëwïtëne Ipokan Amole. Masike Apa, kutketëi, Papah, kutketëi kuwëtuluhtaowëhe. 16 Malalë Kan peinome kuweitopkom pëh komolekom tuwalonume Ipokan Amole. 17 Masike Kan peinome kuwesikomke ëhmelë Kan nekalëtom hapëhjatëi Këlaisu malë. Masike Jeisu ohanëmatoponpë katïp kuwohanëmetëo kaliponotom. Lome ipokenma kïjatëo Kan ipokenma Jeisu ïtoponpë katïp. 18 Masike helë katïp wipohnëpjai kuwohanëmatopkom pëk, hemalëlotom pëk. Aohamnala man kuwohanëmatopkom. Mëlë katïpïla man wantë, kolenma ipok eitop enepoja Kan kujahe. 19 Malalë tïpeinome kuweitopkom enepo he man Kan ëhmelë tïnïlïtpïtomoja. Masike këlaimetëo Kan nïlïtpïtom, Kan peinome kuweitopkom ene he esike. 20 Ëhmelë tïnïlïtpïtom mataikapoja Kan ipokela tïlëmëpoi eja esike. Masike ipok tëwëtïlëmëkom elaima pëk man Kan nïlïtpïtom. 21 Masike wantë tïnïlïtpïtom ënaimataikapola mënëtïlëmëja Kan tïpeinom ënimataikapola tëweitop katïp. 22 Masike helë tuwalë kutatëi. Mule ekaktanïmne katïh mënëhemeilëja Kan nïlïtpïtom ipok tëwëtïlëmëtopkome elaimalïhtao. 23 Lome mëlëkomlëken tapek. Këwëheleh man Ipokan Amole. Lome këhlëkjatëi hemele tïpeinome kïtopkome elaimalïhtao, etïpïla kupunkom ïlëmëtop elaimalïhtao, huwa. 24 Kuneneptëkom pona kuwesikomke kanïmjatëo Kan. Helë katïh man kaliponotom eitop. Tïnelaimatpïkom enetïhwë ënelaimalaton mënëtïlëmëja. Tïneneptëkom ene henmatot. Malëla tïnenetpïkom ënene hela man kaliponotom. 25 Masike kuneneptëkom ene henma kuwesikomke ahmekantala kutatëi elaimalïhtao. 26 Malalë këpëtometëo Ipokan Amole anumna kuwesikomke. Etïkom pëh Kanuja kuwëtutopkom pëk ënipohnëpïla hapon kutatëi. Masike mëlëkom pëk tuwalëla kuwesikomke mënëtuja Kapunalï tomoleja këpëtomananomkome tëwëhemeilëtoptomke, omikela. 27 Kuwanëkom alï eneneme man Kan. Malalë Ipokan Amole epohnëptopoja tuwalë man. Jeisu apësitponkom pëk tïtuwalonumaneme Ipokan Amole esike. Ëmë hek, tïkaheme man Ipokan Amole kupëkëhe Kanuja tëwëtululuhtao. 28 Maa, helëja tuwalënma kutatëi. Ipoklëken kïpojatëo ëhmelënma ëtïlëja këpotopkom Kan he kuwesikomke. Kan nipohnëpïtpïtom pëkënkome inamëipatpïtome kuwesikomke, huwa. 29 Ekaktalahnë tëponanokom aptao tuwalënma Kan. Masike tïmumu eitop katïp iweitopkom tïpohnëphe Kanuja kolenma tïwekle Jeisu eitohme. Lome Jeisu man akename iwekaktatpï katïp. 30 Masike tëpona tuwalë tëweitoponpïtom ïja Kan. Malalë ïwïpïlïtpïlïmna mënïjatëo. Malalë tïnisaweipotopke mënisaweipojatëo, huwa. 31 Masike tala manu kutketëo kupëkëhe kaliponotom aptao? Uwa, tala kala. Kupëkëhe iwaptaowëhe tëipalëmelëken manu mantot kupëkëhe kukulunkome Kan esike. 32 Tïmumu pïnwëla kunehah Kan. Këmtakaikome tïmumu ekalëne Kan kujahe uhpak. Masike tïmumu ekalëtoponpë katïp ëhmelë ipok eitoptom ekalëja Kan kujahe epetpïlïmna. 33 Masike ënïk nëtïja ipokela Kan nisanotom ekalëneme? Uwanma, iwïpïlïtpïlïmna tïhetot Kanuja esike. 34 Malalë ënïk nëtïja ipokela tïponanomkome? Uwanma, Këlaisu tïlëmëphe esike. Malalë kunawonaimë. Malalë Kan apëtunuina man Kan tuwalonumaneme kupëkëhe. 35 Masike ëtï kupïnanïpemëjatëo kuhankom winëinë, Këlaisu winëinë? Ipoptë ka kupïnanïpëmëjatëo? Uwa. Maa, kuwëtahamatopkom ka kupïnanïpëmëjatëo? Uwa. Maa, tïwëlënkomoja kuwohanëmatopkom kupïnanïpëmëjatëo? Uwa. Maa, këpëjepïkom ka kupïnanïpëmëjatëo? Uwa. Maa, ohanëme kuweitopkom ka kupïnanïpëmëjatëo? Uwa. Maa, kuwëhelainamatopkom ka kupïnanïpëmëjatëo uwa. Maa, kulëmëpkapotopkom ka kupïnanïpëmëjatëo? Uwanma. Jeisu winëinë man mëlëkom kupïnanïpëmëlahe. 36 Helë katïp tïkai Teipë nimilikutpï. Ëpona emna esike awaina kuptë emna lëmëpkapo helëkenep kaliponotom. Tuhmotoh pona sikapu ïtëtop katïp emna ïlï he mantot, tïkai. 37 Ëhmelë ipokela kïlïhe he tëweihamo ahpoi kutatëi, kuhankomjao kuwesikomke. 38 Masike helë pëk tuwalë wai. Kuhankom winëinë kupïnanïpëmëlahe man helëkom. Kulëmëptopkom kupïnanïpëmëlahe. Malalë ulë kuweitopkom kupïnanïpëmëlahe. Malalë ensutom kupïnanïpëmëlahe. Malalë ahpojantom kupïnanïpëmëlahe. Malalë ipeitokom kupïnanïpëmëlahe. Malalë hemalëlotom kupïnanïpëmëlahe. Malalë wantë tëweihamo kupïnanïpëmëlahe. 39 Malalë kawënotom kupïnanïpëmëlahe. Malalë lo opinënkom kupïnanïpëmëlahe, huwa. Uwanma, kupïnanïpëmëlahe man Kan nïlïtpïtom Kan winëinë, kuhankom winëinë, Kumïtïnkom Jeisu Këlaisu pona kuwesikomke.

Lomani 9

1 Maa, helë pëk Wimilikjai ënenekome. Ahpela wai ïhmatome Këlaisu esike. Malalë ïpohnëhponeme man Ipokan Amole. 2 Ëtahamakepïla wai ïwekïtom pëk. 3 Emtakaikome Kan asikalun apësi heleh wai ïwekïme Jujanatom esike. Malalëleh wai Jeisu Akëlëla ëtïlëmë he epona iwesikom he ïwesike. 4 Uhpak tïpeinomelep Isëlëjanatom ïne Kan. Malalë isaweipohe heleh man Kan. Malalë ïmoitïhwë ipoh kuwïjatëi, kunka Kan ejahe. Malalë tïnimoipotom milikpone Kan ejahe. Malalë tïpakolon peptatao tëmaminumnehpoitot Kanuja. Malalë ëhmelë wekalëjai ëjahe kunkalep Kan ejahe. 5 Apalaham pajamonpëme mantot. Malalë iwekïkome kunepunpa Këlaisu. Ëhmelë uhpolonme man mëklë, etïpïla ipok iweitop tïhe Kanuja esike. 6 Tëipalëkenela Kan Omi apëinetot ëhehtao iweitopkom esike. Talankom man Isëlëjanatomohleme. Talankom man uwa. 7 Isëlëjanatomelalëhken man Apalaham peinom. Helë katïp kunka Kan Apalahamïja imumu peinom pëk, Isaki peinom pëk. Ëpajamohleme ëmumu peinom mënëtïja, tïkai Kan. Tïkai. Masike mëhalëken man Isëlëjanatomohleme, Isaki peinom. 8 Masike Kan peinomelëhkenela man Apalaham peinom. Mëhalëken Kan peinome man, ëmumu wekalëjai Kan katoponpë peinom. 9 Helë katïp kunka Kan Apalahamïja Isaki pëk. Omolïme ïmëkëmëtïhwë ëmumu ekaktanïpja Sela, kunka, tïkai 10 Malonme tëmehetatïhwë Lepeka tïmumukpai Isakija, kutamutpïkome tëwëtïhemïja. 11 Lome ipeinomkom ekaktalahnë aptao tïnipohnëpïtpï ailë Jakopi he tëwëtïhe Kan ipok eitopomnahnë iwaptaowëhe. Malalë ipokela eitopomnahnë iwaptaowëhe, huwa. Malalë emaminumïlahnënma Jakopi tïhe Kan eitop epetpïme, ekaktalahnë tëwesike. Lome iselëken Kan. 12 Masike helë katïp tïkai Kan Lepekaja ekaktalahnë ipeinom aptao. Helë katïp ëpeinom mënëtïja. Ëkëmnë iwekaktatpï peitome mënëtïja akename iwekaktatpï, tïkai. 13 Malalë helë katïp tïkai Malakai nimilikutpï. Jakopi helëken wai. Malëla Iso helanma wai, tïkai Kan, tïkai. 14 Masike tala kutketëo mëlë pëk? Ipokela man Kan kutketëo ka? Uwanma. 15 Helë katïp kunka Kan Mosesija. Ïu hek. Pïnapophah kaliponotom ene he ïwaptao pïnapophak wenejaitot, kunka. Malalë kaliponotom apëtome he ïwaptao wapëtomeitot isehe ïwesike, kunka, tïkai. 16 Masike awomikom ailëla pïnapophak mënenejatëo Kan. Malalë emaminumïla man kaliponotom pïnapophak tënetopkom epetpëme. Pïnapophak enehe helëken tëwesike pïnapophak mënenejatëo Kan. 17 Helë katïp kunka Kan uhpak Pelejoja, tïkai Kan Pampilan. Ïkajalin enepotohme ïja Isepijanatom tamume kuwïne. Malalë lo kuptë jehet panakmatohme kaliponotomoja, kunka Kan, tïkai. 18 Masike pïnapophah kaliponotom ene he tëwaptao pïnapophah kaliponotom eneja Kan. Malalë moitëla kaliponotom ïpo he tëwaptao moitëla kaliponotom ïpoja Kan. 19 Masike helë katïh mipohnëpjatëi Kan eitoh pëk. Ëtïkatohme tïmojimnom eilene Kan? Moitëlalanma mantot. Lome talanme Kanuja moitëlalëkentoh tïpoi, mïketëi. 20 Masike ipohnëptëk ïwekïtomoh. Kaikë kukatopkom moija ka Kan? Uwanma. Ëliwë pëk ipohnëptëk. Tïwëlëpsih kïkë nïke ka ëliwë tïkamneja? Uwanma. 21 Tïkamnelëken hek tïwë tïwë mënkapja. Talanme tïpïnme kapja. Talanme tïwë tïpïnela tëweihem kapja. Mëlëhnë kapjalep tïkamne. 22 Mëlëlë katïh man Kan eitop. Tasikalun enepo he kunehak. Malalë Tïkajalin enepo he, huwa. Uhmopophah kunehak asikame Kan ïpotponkom tïpïnemela tïkapïtpï katïp. Lome tïhulenma tasikalun ënekalëla kunehak. 23 Malalë ipokenma tïkapïtpï aklamatop katïp pïnapophak tëpona tïnipohnëpïtpïtom eneja Kan ëhmelë awolemïla tëweitoptom enepotohme ejahe. 24 Masike ëhehtao kutatëi inisanopïtpïtome. Jujanatom, tïwë tïwë towomilamo, huwa. 25 Helë katïp tïkai Hoseja nimilikutpï Kan Omi pëk. Akename ënisanopïlahe ïweitoponpïtom wisanopjai hemalë ïwekïtome. Malalë isela ïweitoponpïtom he wëtïjai, kunka Kan, tïkai. 26 Malalë helë katïp tïkahehnë Hoseja nimilikutpï. Ulë tëweihem peinome, Kan peinome, mënëtïja ïpeinomela manatëi ikatoponpïtom, kunka, tïkai. 27 Malalë helë katïp tïkai Aiseja nimilikutpï Isëlëjanatom pëk. Kolenmaleh man Isëlëjanatom kolenma hamut eitop katïp. Tuna pepta etpitalï katïp. Lome kolela hapon mënipïnanïpja Kan. 28 Tïnëlë lomo tëmamine tëweitop apënanïpkapoimëja Kan ipok tëwesike. Tïnëlënma kaliponotom epetpïme Kumïtïnkom epetpïmatopkom po aptao, tïkai. 29 Malalë helë katïp tïkahehnë Aiseja nimilikutpï. Ëhmelë kutamutpïkom tuhmopoi Kumïtïnkomoja aptao uwanma manu kutatëi. Salam ponokom katïp kuhmonmatëne manu, Komola ponokom katïp, tïkai. 30 Masike helë katïp kutketëi. Ipok tïtopkome ënupilalep tïwë tïwë towomilamo. Lome ipok tïhetot Kanuja tëpona iwesikomke. 31 Malëla uhpak Isëlëjanatom. Tëipalëmelëken Mosesi Nimilikutpï moineleptot. Lome ipok tïhetot Kanuja tëpona iwesikomke. 32 Ëtïkatohme? Uwa, Kan pona ëtïlï hela tëwesikomke. Ëhewëlëlëken ipok tëweitopkom ïlï helëken tëwesikomke, Mosesi Nimilikutpï moinanome tëwesikomke. Masike tëwemïnpalëmaitot tëpu katïp tëweihem pëkëna. 33 Helë katïp tïkai Aiseja nimilikutpï. Sajan pona Isëlëjanatom ëtuhmotop wenokjai tëpu katïp tëweihem, ipëkëna iwemïnpalëmatopkome, tëpu pëkëna emïnpalëmatop katïp iwemïnpalëmatopkome. Lome ekulepïlanma mënëtïja eponanokom, tïkai.

Lomani 10

1 Maa, ïwekïtomoh, ïwekïtom anïmpo henma wai Kanuja, Jujanatom anïmpo he. Masike mëlë pëh Kanuja ëtukepïla wai. 2 Iweitopkomoja tuwalënma wai. Kan ponaleh mantot. Lome epona tëwëtïtopkomoja tuwalëlanmatot. 3 Malalë Kanuja ipoh kaliponotom ïtoh pëk tuwalëlanmatot. Masike Ëhewëlëlëken ipok tëweitopkom ïlï helëken mantot. Masike Kanuja ëhekalë hela mantot ipok tïpotopkome. 4 Lome Mosesi Nimilikutpï tïmoikehpoi Këlaisuja tïlïmëptoponpïke. Masike hemalë Jeisu ponanokomlëken ipok ïja Kan. 5 Maa, helë katïp katop Mosesija tïmilikpoi Kanuja uhpah kaliponotom nimojime, ipoh kaliponotom enetohme Kanuja. Ïnimilikpotpï tïmoihe kaliponotomoja aptao ulë mënëtïja kaliponotom, tïkai. 6 Malëla man kutuwalonumatopkom hemalë Jeisu pona eitoh pëk. Masike helë katïp kala eitëk. Ënïk nïtëja kapunak Jeisu enepëmëi kala eitëk. 7 Malalë ënïk nïtëja eta etïpïpïnjak ilëmëpheinë Jeisu enepëmëi, kala eitëk. 8 Helë katïh mënke Kan Pampilan. Ëpëkehe mëjela man Kan Omi, ëwomikomke man, ëwanëkomjao, huwa, tïkai. Masike mëlë emna nekalëjai Kan pona eitoh pëk tuwalë ëweitopkome. 9 Masike Ëwumïtïnkome Kumïtïnkom Jeisu tïtëk ëwomikomke. Malalë ahpela Jeisu onanïpkaimëne Kan kaitëk ëwanëkomjao. Ma tïkai ëwaptaowëhe ëwanïmjatëo Kan. 10 Kuwanëkomke Kan pona këtïjatëi, ipoh kïtopkome eja. Malalë kuwomikomke Kumïtïnkome Jeisu kutïjatëi kanïmtopkome eja. 11 Helë katïp tïkai Kan Pampilan. Ekulepïlanma man mëklë ponanokom, tïkai. 12 Masike ëhekatïplëken man Jujanatom tïwë tïwë towomilamo malë. Ëhmelë kaliponotom Umïtïnme man Jeisu. Masike ëhekatïplëken ipok ëhmelë tëja tëwëtuhamo ïja Jeisu. 13 Ëhmelë Tumïtïnkome Kumïtïnkom eheptënanom anïmja Kan. 14 Lome talahku mëklë ehpetëja ahpe tïkahamo? Malalë talahku epona nëtïja ehet ënipanakmamnom? Malalë talahku Jeisu ehet panakme tïwëlënkom ekalënemna aptao? 15 Malalë talahku ekalëne nïtëja enoknanomomna aptao? Masike helë katïp tïkai Kan Pampilan. Enepophakënma man ipanakmapophakan ekalëtop ekalënanom pupu, ëhelekaptëla eitop tënephe ejahe esike. Malalë ipok eitop tïpanakmapoi ejahe esike, tïkai. 16 Lome ëhmelëla ipanakmapophakan ekalëtop ënimojila. Helë katïp tïkai Aiseja nimilikutpï. Jumïtïnuh, ënïh kunekalë panakme? tïkai. 17 Masike helë katïh man Kan pona kaliponotom ëtïtop. Kan Omi panakmetot akename. Moloinë epona mënëtïjatot. 18 Masike helë katïp wïkei. Ëhmelë kane Kan Omi ënipanakmala kaliponotom? Uwa, ëhmelë Kan Omi panakmanetot. Mohnole tëweihamo Kan Omi panakmane, ëhmelë lo enahtoh po tëweihamo. 19 Malalë helë katïp wïkei. Tïwëlënkomoja towomi ekalëpo he Kan eitop tuwalëla ka kunehak Isëlëjanatom? Uwa, tuwalënmatot, tïwëlënkom he tëweitoh pëk towomi tïmilikpoi Mosesija esike. Helë katïp tïkai Mosesi Nimilikutpï. Umosiphah kuwïjatëi tïwëlënkom Anïmï he ïwesike. Malalë kuwasikapamnehpojatëi tuwalëmnom he ïwesike. tïkai Kan, tïkai. 20 Malalë helëlë katïp tïmilikhe Aisejaja. Elamna Aiseja. Ïpëk tuwalë mënëtïja ïpëk tuwalëmnomotpëtom. Malalë ïpëk ënipohnëpïmnomoja wëhenepojai, kunka. 21 Lome helë katïp kunka Kan Isëlëjanatomoja. Tïhulenma ëpëkëheleh wehaken ïpona ëwïpohe henma ïwesike. Lome ïmojila mehatëken, ïpona ëtïlï hela, huwa tïkai Kan, tïkai.

Lomani 11

1 Masike helë katïp wïkei Isëlëjanatom pëk. Tïnisanopïtpïtom nomtane ka Kan? Uwanma ëninomtalahe. Ïuhnë toma wai Isëlëjana, Apalaham palïnpë toma wai, Pensaman palïnpë, huwa. 2 Uhpak Isëlëjanatom tïhanophe Kanuja. Masike ëninomtalahe inëlë. Masike Isëlëjanatom ëninomtala wai, tïkatoponpï tïmilikpoi Kanuja. Masike mëlë pëk ipohnëptëk. Helë katïp tïkailep Ilaika Kanuja Isëlëjanatom pëk. 3 Jumïtïnuh. Ëwomi panakmaponanom uhmone Isëlëjanatom. Malalë ëja tïnekalëkom ahmit tïkï tïkïhe ejahe. Juhmolahnëpsiklëken kunehaktot, tïkai Ilaika. 1 Isë. 4 Masike helë katïp Ilaika tëpënukhe Kanuja. Uwa, molohnë man ïponanokom 7,000 mehnë eluwakomlëken, Pejo empatak tëhehmukom po ëtïlïla tëweihamo, tïkai Kan Ilaikaja. 5 Malalë man hemalë Isëlëjanatom ëhehtao. Kolela hapon man Kan nisanotom istaowëhe, pïnapophah Kan nenetome. 6 Masike pïnapophak ënetse tëweitop umpoilëken pïnapophak tëneitot Kanuja. Emaminumïlatot pïnapophak tënetopkom epetpëme. Malëla tëpetpïmai aptao pïnapophak enetënmela manu man Kan. 7 Masike helë tuwalë eitëk. Kan tupihelep Isëlëjanatomoja. Lome ënetëmnom katïp Kan kunïtëo. Tïnisanotomlëken tëpona tïhe eja. 8 Helë katïp tïkai Kan Pampilan Isëlëjanatom Pëk, Aiseja nimilikutpï. Tïnïkpohamo katïp Isëlëjanatom ïne. Malalë ënetëmnom katïp kunïtëo. Malalë panakmatëla tëweihamo katïp kunïtëo. Malalëlëhnë mantot hemalë, tïkai. 9 Malalë tïkai Teipë nimilikutpï ipëkëhe. Tëipalëmelëken Jujanatom nukuku ukukjatot. Lome mëlëkom pëk mënëhepïiwapojatot. 10 Ënetëmnom katïh mantot. Masike ipoptëja wai ënepopokepïlahe, tïkai. 11 Masike helë katïp wïkei ëjahe Isëlëjanatom pëk. Isëlëjanatom ewïpïlïptëtïhwë ka Kan kuninomtatëo? Uwanma, tïwë tïwë towomilamo anïmtoh pëklëkenpitë tëwëtïhe Kan Isëlëjanatom umosiphaktanïhpotohme. 12 Masike Isëlëjanatom ewïpïlïptëtïhwë ëhmelë kaliponotom he tëweitop tënepoi Kanuja. Malalë ipokela Isëlëjanatom ëtïtïhwë, ipok tïwë tïwë towomilamo tïhe Kanuja. Malalë tëpona Isëlëjanatom ëtïlëmëtïhwë ipokenma Isëlëjanatom ïlëmëja Kan. 13 Maa, helë katïp wïkei ëjahe tïwë tïwë towomilamoh. Jeisu nalë nalëpo wai tïwë tïwë towomilamo epaneme. Masike ëwepananomkome ïweitoh pëk tawakenma wai. 14 Masike tïwë tïwë towomilamo epaneme ïwesike ïwekïtom wumoisiphaktanïhpojaipitë Kan pona tëweitopkom pohnëptohme ejahe. 15 Malalë talanme talankom anïmja Kan. Isëlëjanatom helapitë tëwëtïtïhwë tëpona ëutë kuptë tëweihamo ïlï pëk tëwëtïhe Kan. Masike isehe Kan ëtïlëmëtïhwë ilëmëpheinë awonaimëtpïtom katïh mënëtïjatot. 16 Helë katïh man Jujanatom eitop. Ipok ulu ïtop aptao ipokenmalëken ekejutpï. Malalë wewe. Ipok imihtom aptao ipokenmalëken man amahtom. 17 Masike mëlë pëk ipohnëptëk. Wewe ëtamatkatpë katïh man Jujanatom, Kan ponalapitë tëwëtïlëmëi tëwesikomke. Malalë manatëi. Ipokepïn alipi katïh manatëi. Lome ipokan pëkëna ëwïpotïhwëhe ipok iweitoh mapëhjatëi ipok ëweitopkome. 18 Masike wewe ëtamatkatpëtom katïp tëweihamo uhpolo ëtïlï hela eitëk. Tïwëlën pëkëna tïlïtpïtom katïplëken manatëi. Tïmitkem katïpïla manatëi. Lome ëwïnehponanomkomelëken man tïmitkem. 19 Talanme helë katïh mipohnëpjatëilep Jujanatom pëk. Wewe ëtamatkatpë katïp tïpëkëinë Jujanatom tïkïhe Kanuja tïpëkëna emna ïtohme, mïketëi. 20 Masike tuwalë eitëk. Tëpona ëtïlï hela iwesikomke tïpëkëinë Jujanatom tïkïhe Kanuja. Malëla man ëpëkëhe tëpona ëtïlï he ëwesikomke. Masike pojiptëtëla eitëk, Kan uno eitëk. 21 Tamahtomohle ëtamatkatpë katïh malalë ëwïpoimëjatëo Kan. 22 Masike ipoh Kan eitoh pëk ipohnëptëk. Malalë asikalun pëk ipohnëptëk. Kan ponala Jujanatom esike asikalun apëinetot. Malëla ipok ëwïjatëo tëpona ëwesikomke. Masike eponalëken eitëk. Eponala ëwëtïlëmëtïhwëhe ëwïkïlëmëjatëo manu. 23 Malalë tëpona Jujanatom ëtïlëmë he aptao tïpëkëna mënïlëmëjatëo Kan ïlïtsenma tëwesike. 24 Ipokepïn alipi amat katïh mehatëken. Tïwëlën pëkëna, ipokan pëkëna, tïlïtpïtomlëken katïh manatëi. Malëla man Jujanatom amahtomohle katïp. Masike iwëtamatkatoponpïkom pëkëna mënïlëmëjatëo Kan. 25 Maa, ïwekïtomoh, Helë pëk, iloptailon pëk, Ëwenkalëkenhe ëwesikom hela wai. Malalë Jujanatom uhpolo ëtïlï he ëwesikom hela wai. Ënetëmnom katïhpitëlëken man Isëlëjanatom, ipok tïwë tïwë towomilamo ïtop elaimame. 26 Moloinë ëhmelë Isëlëjanatom anïmëmëja Kan tïpampilan omi ailë. Helë katïp tïkai Aiseja nimilikutpï. Sajan poinë mënmëkja Isëlëjanatom anïmne. Malonme Kan pona Jakopi palïnpëtome ïlëmëpoja. 27 Mëlë pëk ïwomitpï ënakupjakala wai. Ëhmelë iwïpïlïtpïkom witenkapamnëpkei, tïkai. 28 Masike tuwalë eitëk. Ipanakmapophakan ekalëtop hela man Jujanatom. Masike ipïnwëlahepitë man Kan hemalë ëwanïmïkom pëkpitëlëken tëwesike. Tïnisanopïtpïtom helala man Kan. Isehe man tïkatoponpï ailë itamutpïkomoja. 29 Tïnekalëtpïtom tumtak ënïlëmëla man Kan. Malalë tïnamëipatpïtom pëk tïwë tëwëpohnëptop ënïlïla man Kan. 30 Uhpah Kan ponala mehatëken. Lome pïnapophak ëwenejatëo Kan hemalë tëponala Jujanatom esike. 31 Masike uhpah Kan ponala ëweitoponpïkom katïp Kan ponala man hemalë Jujanatom. Lome pïnapophak ëwenetoponpïkom katïh pïnapophak Jujanatom eneimëja Kan. 32 Towomi ënimojila ëhmelë kaliponotom tïpoi Kanuja, pïnapophak ëhmelë eneimëtopkome eja. 33 Kolenma man Kan tuwalonu pohnëptop. Pohnëptënmenma man, huwa. Masike ituwalonuluja tuwalëlanma kutatëi. Malalë iwepohnëptop ënipohnëpïla kutatëi. 34 Helë katïp tïkai Aiseja nimilikutpï mëlë pëk. Kan epohnëptopoja tuwalëlanma man kaliponotom. Malalë Kan ënepala man kaliponotom. 35 Malalë Kan ënemjalïptëlanma man kaliponotom ipok tëwëtïpotopkome, tïkai. 36 Ëhmelë tïlïtponme man Kan. Masike ëhmelë kulunmatënme man. Ipok tëwëhekalëpotohme ëhmelë tïhe Kanuja. Masike ipokenma Kan hekalëjatëi mïhjalë etïpïla. Ahpela.

Lomani 12

1 Maa, ïwekïtomoh, helë katïp wïkei ëjahe. Pïnapophah kënekepïlahe man Kan. Masike Kanuja ulë tëkalëhem katïp ëhekalëtëk, ipokan katïp, Kan eumakpe tëweihem katïp. Ëhepïnwë ëwesikom helanma man Kan. 2 Malalë ëutë kuptë tëweihamo katïpïla eitëk, ipokemnom katïpïla. Tïwëlën katïp hek eitëk ëwepohnëptopkom anuktanïpïke Kanuja. Mëlë katïp ëwaptaowëhe ëtïkom he Kan eitopoja tuwalë mëtïjatëi. Malalë Kan nisanotom pëk tuwalë mëtïjatëi, eumakpe tëweihamo pëk, ipokenma tëweihamo pëk, huwa. 3 Towomi ekalëneme jïne Kan. Masike helë katïp wïkei ëjahe. Tïwëlënkom ahpoi epohnëpïla eitëk. Ipoklëken epohnëptëh Kan pona ëweitopkom pëk. 4 Kolenma man kupunkom pëkënkom. Tïwë tïwëlënma man emaminumtopkome. 5 Malalë kolenma kutatëi. Lome pëkënatpë man kupunkom Këlaisu malë, tïpun pëkëna tïhe kuwesikomke. 6 Tïwë man kumaminumnehpotopkom Kanuja. Masike tëmamine kuweitopkom pëk tuwalë kuweitopkom ekalëja Kan. Towomi ekalëneme tïhe kuwaptaowëhe awomilëken hekalëjatëi. 7 Malalë tïwëlënkom apëtomaneme tïhe kuwaptaowëhe tïwëlënkom hapëtometëi. Malalë tïwëlënkom epananome tïhe kuwaptaowëhe tïwëlënkom hepetëi. 8 Malalë tïwëlënkom unanomelëken tïhe kuwaptaowëhe pëtuku tïwëlënkom kutujatëi. Malalë ëmjalïptëtënme tïhe kuwaptaowëhe etïkom pïnwëla heitëi tïwëlënkom apëtomatohme. Malalë kaliponotom tamume tïhe kuwaptaowëhe ipoklëken këmaminumjatëi. Malalë pïnapophak ënetënme tïhe kuwaptaowëhe ëhewake heitëi pïnapophah kaliponotom enetoh pëk. 9 Ahpela heitëi kaliponotom he wai kukatopkom pëk. Malalë ipokela eitop hela heitëi. Ipok eitoplëken hewakmatëi. 10 Ëtakontom katïplëken ëhehenma heitëi. Malalë ewahpojehe tëweihem katïp tïwëlënkom enetëk, ëwekïkom malë. 11 Malalë ikïla eitëk ëwemaminumïlïhtaowëhe. Awolemïla eitëh Kumïtïnkom peitotome. 12 Masike ëhewake eitëk tïnelaimak ëwesikomke. Malalë ahmekantala eitëk ipoptëja ëwepotïhwëhe. Malalë Kanuja ëtukepïla eitëk. 13 Malalë ohanëmenma Jeisu apësitponkom aptao apëtomatëktot. Malalë ëwehtë eitëk. 14 Malalë ipoklëken ëwohanëmananomkom ekalëtëk. Kanujalëken ëtutëk ipëkëhe ipok tïtopkome Kanuja. Ipokela ënekalëlahe eitëk. 15 Malalë ëhewake tïwëlënkom aptao ëhewake eitëk imalëhe. Malalë tïwëlënkom ehemkulupïlïhtao ëwehemkuluptëk imalëhe. 16 Malalë ëhekatïplëken ëwepohnëptopkom tïtëk. Malalë kaliponotom uhpolo tëweihamo akëlë ëtïlïla eitëk. Ohanëmankom akëlë hek eitëk. Malalë tïwëlënkom uhpolo ëtuwalonukom ënipohnëpïla eitëk. 17 Malalë tïwëlënkomoja ëwohanëmatïhwëhe aptao ëtamïpola eitëk. Ipoklëken ëweitopkom enepotëk ëhmelë kaliponotomoja. 18 Malalë jamephaklëken ëhenepotëk ëhmelë kaliponotomoja. 19 Maa, ïnisanotomoh, ëtamïpola eitëk ëwohanëmalïhtaowëhe aptao. Kan asikalun apëhjalële ëwohanëmananomkom. Helë katïp tïkai Mosesi Nimilikutpï. Ïulëken amïpotse wai. Ëwohanëmatoponpïkom wepetpïmei, tïkai Kumïtïnkom, tïkai. 20 Helë katïp tïkahehnë Kan Pampilan, Saloman nimilikutpï. Tëpëjephe ëhehemnom aptao ewehtëktot Malalë tuna he iwaptaowëhe awokpatëktot. Mala ëwaptaowëhe tuputpïkom po tëpulëwëtpën malëpojatëi ejahe, tïkai. 21 Mala ëwaptaowëhe ipokela eitop ëwahpojanmalahe man. Ipokela eitop hek mahpojanmapojatëi.

Lomani 13

1 Maa, ëwumïtïnkom imoitëk, Kan nïpotpïtome iwesikomke. Ëhmelë kaliponotom tamutom ïponeme man Kan. 2 Masike ëwumïtïnkom imoitëk. Ëwumïtïnkom ënimojila ëwaptaowëhe Kan nimoipo ënimojila manatëi malalë. Mala ëwaptaowëhe ipokela mëhepetpïmapojatëi. 3 Tumïtïnkom unola man ipokankom. Ipokemnomlëken man Tumïtïnkom uno. Masike ëwumïtïnkom ënunomna he ëwaptaowëhe ipoklëken eitëk. Ipok ëwaptaowëhe ipok ëwekalëjatëotot. 4 Kan peitotome man ëwumïtïnkom ëwapëtomananomkome. Lome ipokela ëwaptaowëhe uno mëtïjatëi inamlëpotopkom uno ëwesikomke. Tëipalëmelëken tïnamlëtopkela mantot. Amïpotënme ëwumïtïnkom tïpoi Kanuja ipokemnom epetpïmananome. 5 Masike ëwumïtïnkom mimoijatëi asikalunkom uno ëwesikomke. Malalë imoitëktot ipokela ëhekalëla ëweitopkome. 6 Malalë ëwumïtïnkom kalakulin mekalëjatëi, maminumtop kalakulinme eneptëk ikatïhwëhe aptao, Kan peitotome iwesikomke. 7 Masike ëtïkom epetpïmatëk epetpï he iwaptaowëhe ëjahe. Ëwumïtïnkom kalakulin ekalëtëk eneptëk ikatïhwëhe. Malalë Tuwana kalakulin ekalëtëk eneptëk ikatïhwëhe. Malalë ëwumïtïnkom imoitëk, ipoklëken ekalëtëktot, huwa. 8 Maa, tïwëlënkom katop ëwumtakëhelë ënïlïla eitëk. Ekalëimëmalëken eitëk. Tïwëlënkom he eikepïlalëken hek eitëk. Tïwëlënkom he ëwaptaowëhe Kan nimoipo mimoijatëi. 9 Helë katïp tïkai Kan nimoipo. Tïwëlën pït pëkëla eitëk. Malalë tïwëlën mïnelum pëkëla eitëk, tïkai. Malalë imepïn ënuhmola eitëk. Malalë tëmenela eitëk. Malalë ahpe tïwëlënkom ënekalëla eitëk. Malalë ëtïkom pëk ëtamëtkala eitëk, tïkai. Molohnë man kolenma Kan nimoipotom. Lome helë tïmoihe ëjahe aptao ëhmelë Kan nimoipotom mimoijatëi manu. Ëhepïnwë ëweitopkom katïp ëwekatalïkom he eitëk. 10 Tëkatalï ënawohanëma hela man ëhmelë kaliponotom he tëweihem. Masike tïwëlënkom he kuwaptaowëhe Kan nimoipotom simoijatëi. 11 Kumïtïnkom mëktoh pëk tuwalë kutatëi. Masike Ëwetomamtëk. Tïnëlë Kanïmnanomkom mënmëkja. Uhpak Jeisu apësihanme kuwaptaowëhe mëjelalep kunehah Kanïmnanomkom. Lome helë man mëlë katïpïla, mëjelalenma man hemalë. 12 Ëmunimela mënëtïlëmëja. Umëkpo man ijawahetatop. Masike ëmuninao kuweitopkom sinomtatëi, kuwïpïlïtpïkom. Hawem tïkahemkelëken heh këhenpatëi. 13 Malalë ipoklëken heitëi talïhnailë tïtë tïtëhem katïp. Ipokemnom pëk ëhmomïla heitëi. Malalë ëhnameptëla heitëi. Malalë wëlïham pëkëla heitëi. Malalë wëlïhamoh. Eluwakom pëkëla eitëk. Malalë alumela heitëi. Malalë ëta ëtapënmala heitëi. Malalë tïwëlënkom pëk umosiphakëla heitëi. 14 Kumïtïnkom Jeisu Këlaisuke heh këhenpatëi. Malalë kuwïpïlïptëtopkom sipohnëptëi ewïpïlïptëla kuweitopkome.

Lomani 14

1 Maa, awolemïlala Kan pona tëweihamo he heitëi. Tïwë iwepohnëptopkom aptao, talala, mëlë pëk ëna ënapënmalahe eitëk. 2 Talanme ëhmelë talan mënëja. Malëla tïwëlën, awolemïlala Kan pona tëweihem, tëpïhemlëken epïja. 3 Masike ëhekalëla eitëk. Tëhamo ënëmnom ënekalëla eitëk. Malalë tëhamo ënanom ënekalëla eitëk. Isehe man Kan. 4 Masike tïwëlën peito ënekalëla eitëk. Inipeitomtëkom man tuwalë. Ipok tïpeito maminumtoponpë aptao ipok tïpeito ekalëja. Malëla ipokela emaminumtoponpï aptao ipokela tïpeito ekalëja. Lome ipok mënemaminumja Kanuja tëpëtomake ipok ïpotënme Kan esike. 5 Malalë talanme tïwëlëntom awainatoptom ahpoi pëkënatpë awainatop ïja kaliponotom. Malëla man tïwëlënkom. Ëhekatïplëken ëhmelë awainatoptom enejatot. Masike tala awainatoptom ene he manatëo? Ëmëlamkom hek. Masike ipohnëptëk. 6 Tïwëlëntom awainatoptom ahpoi pëkënatpë awainatop ïlï he kaliponotom aptao, ahpoi pëkënatpë awainatop ïjatot. Kumïtïnkom pona tëwesikomke. Malalë ëhekatïplëken awainatoptom ene helëken aptao ëhekatïplëken awainatoptom enejatot Kumïtïnkom pona tëwesikomke. Malalë tëhamo ënanom. Ipok manai mënketot Kanuja Kumïtïnkom pona tëwesikomke. Malalë ënëla tëweihamo. Ipok manai mënketot Kanuja, Kumïtïnkom pona tëwesikomke. 7 Kuwantëpanëkëlahe ulë kutatëi. Malalë kuwantëpanëkëlahe kulëmëpjatëi. 8 Kumïtïnkom umpoilëken ulë kutatëi. Malalë Kumïtïnkom umpoilëken kulëmëpjatëi. Masike ulëhnë kuwaptaowëhe Kumïtïnkom winë kutatëi. Malalë kulëmëptïhwëhe Kumïtïnkom winë kutatëi. 9 Mala kuweitopkome Këlaisu kunilëmëp, kunawonaimë, huwa. Masike ulë man. Masike ulëhnë kuwaptaowëhe Kumïtïnkome man Jeisu. Malalë kulëmëptïhwëhe Kumïtïnkome man. 10 Masike ëtïkatohme ipokela tïwëlënkom Jeisu apësitponkom mekalëjatëo? Malalë ëtïkatohme mipojiptëjatëotot? Wantë Këlaisu ahmit empatao këtanïmjatëi tëpësitponkom epetpïmalïhtao. 11 Helë katïp tïkai Kumïtïnkom omi Aiseja nimilikutpï. Ilëmëpïpïnme ïwesike tëhehmukom pona mënëtïja ëhmelë kaliponotom jempatao. Malalë Kanuja tëweitoponpïkom pëk mënekalëjatot, tïkai. 12 Masike kuweitoponpïkom pëk hekalëjatëi Kan nipanakmame. 13 Masike talëinë kuweitopkom pëk ipokela ëhekalëla heitëi. Helë katïp hek eitëk. Tïwëlën Jeisu apësitponkom ëniwïpïlïptëpola eitëk. 14 Helë pëk ïwenkalëla wai Kumïtïnkom Jeisuja ïtuwalonumatoponpï pëk. Ipokela eitoh man ëtïlïla tëwëlë. Lome ëtïkompalë pëk ipokela kukatopkom pëklëken hewïpïlïptëjatëi. 15 Masike ëwotkom pëk Jeisu apësitponkom ëhelekaptëlïhtao ëwotkom ënëlapitë eitëk ëniwïpïliptëpolahe ëweitopkome. Ipïnwëhe tëwesike Këlaisu kunilëmëp. 16 Ipok ëweitopkom ipokela ënekalëpola eitëk. 17 Kuwëtuktopkom katïpïla man Kutamukome Kan Ëtïtop. Malalë kuwëtawoktopkom katïpïla man. Helë katïp hek man Kutamukome Kan Ëtïtop. Ipokenmalëken man. Malalë ëhelekaptëla eitohme man. Malalë ëhewakenmalëken man Ipokan Amole umpoi. 18 Këlaisu peitome kutatëi. Masike mëlëkomohpe kuwaptaowëhe Kan eumakpe kutatëi. Malalë ipoh këkalëjatëo kaliponotom. 19 Masike helë pëklëken heitëi. Jamephak tïwëlënkom ïpotoh pëk. Malalë awolemïla Kan pona tïpotopkome pëk, huwa. 20 Masike Kan maminumtop ënekuptëpola eitëk ëwëtuktopkomoja. Ipokleh man ëhmelë. Lome ipokela tïkatopkom pëklëken mënewïpïlïptëja kaliponotom. 21 Masike ëwotkom pëk Jeisu apësitponkom ëhelekaptëlïhtao ënëlapitë eitëk. Malalë ëwekïkom pëk iwëhelekaptëlïhtaowëhe ënelïlapitë eitëk. Malalë eitëk ëtïkom pëk. Ëtïkatohme? Uwa ëpëkëhe ipokela tïkatïhwëhe aptao iwewïpïlïptëkom uno. Malalë awolemïlala Kan pona iweitopkom ïpo uno. 22 Talanme ëhmelë tëhamo mëjatëi awolemïla Kan pona ëwesikomke. Masike Kanujalëken mëlë katïp ëweitopkom enepotëk. Tawakenma man kaliponotom tëweitopkom pëk ëhelekaptëla tëwaptaowëhe. 23 Malëla man tïwëlënkom, awolemïlala Kan pona tëweihamo. Tïnunonopïkom ëtïhwë ejahe aptao mënewïpïlïptëjatot awolemïlala Kan pona tëwesikomke. Masike ëwewïpïlïptëtopkome man ëhmelë ipokela ëkatopkom Kan pona ëtïtohmela mëlëkom esike.

Lomani 15

1 Maa, awolemïla Kan pona kutatëi. Masike awolemïlala Kan pona tëweihamo hapëtomatëi. Jamephah kuweitopkomlëken hela heitëi. 2 Jamephah këkatalïkom kutïpotëi awolemïla Kan pona iweitopkome. 3 Mëlë katïp Këlaisu kunehak ëtamephaktanïpïla kunehak. Helë katïp tïkai Teipë nimilikutpï Jeisu eitoponpë pëk. Ëweilanomnanomkom jeilanopja, tïkai. 4 Tuwalë kuweitopkome man ëhmelë Kan Nimilikpotpï ahmekantala kuweitopkome, ëhelekaptëla kuweitopkome, huwa. Masike Kan pampilanuhpe kuwesikomke tïnelaimah kutatëi. 5 Ahmekantala kïnanomkome man Kan. Malalë ëhelekaptëla kïnanomkome. Masike Mëklëja wëtujai pëkënatpë ëwepohnëptopkom ïtohme eja Këlaisu eitop katïp. 6 Malonme pëkënatpë ëwepohnëptopkom mënëtïja. Masike ipokenmalëken Kan mekalëjatëi, Kumïtïnkom jum, Jeisu Këlaisu jum. 7 Masike ëhehe eitëh kuhehenma Këlaisu eitop katïp, ipoklëken Kan ekalëtohme kujahe. 8 Maa, helë katïp kai Jeisu Këlaisu kunmëk Jujanatomoja. Ahpelanma Kan kunehak Apalahamtomoja, ipoh kuwïjai kunka, kai Jeisu kunmëk. 9 Malalë, ipok man Kan ëkatopkome pïnapophak ëwenejatëo Kan, kai kunmëk Jeisu tïwë tïwë towomilamoja. Masike helë katïp tïkai Teipë nimilikutpï. Ipokenma kuwekalëjai tïwë tïwë towomilamoja. Malalë ipokenma man Kan, wïkei ïwëhepatop ukukuluhtao, tïkai. 10 Malalë helë katïp tïkahehnë Mosesi nimilikutpï. Ëhewake eitëk tïwë tïwë towomilamoh, Kan peinome manatëi Jujanatom malë, tïkai. 11 Malalë helë katïp tïkahehnë Teipë nimilikutpï. Ipokenma Kan ekalëtëk tïwë tïwë towomilamoh. Ëhmelë kaliponotomoh, ipoh Kan ekalëtëk, tïkai. 12 Malalë helë katïp tïkahehnë Aiseja nimilikutpï. Tïwë tïwë towomilamo tamume mënëtïja Jesi palïnpë, Jesi mit katïp tëweihem. Mëklë pona mënëtïja tïwë tïwë towomilamo, tïkai. 13 Maa, tïnelaimah kïnanomkome man Kan. Masike ëhewake ëwïtopkome mëklëja wëtujai. Malalë ëhelekaptëla ëweitopkome epona ëwesikomke. Malonme awolemïla tïnelaimak ëwïjatëo Ipokan Amole. 14 Maa, ïwekïtomoh. Ipokenma manatëi iwalë. Malalë tuwalonkome manatëi ëpatënkom katïp. 15 Lome talonkomoja awolemïlalenma man ïnimilikutpï, itenkapamëmëla ëweitopkome. Masike wimilikne Kan nemaminumnehpome ïwesike. 16 Jeisu Këlaisu peitome jïne Kan, tïwë tïwë towomilamo epaneme. Masike ipanakmapophakan ekalëtoh pëk, Kan pëk, wepeitot Kan eumakpe ekalëtopkome ïja, Ipokan Amole nimenkatpïtome iwesikomke. 17 Masike ëhewake wai Kan maminumtoh pëk, Jeisu Këlaisu peitome ïweitoh pëk. 18 Lome helëkom pëkëhnëlëken wekalëjai jajah Këlaisu nïlïtpïtom pëk. Awolemïla jïne inëlë. Ïwomi malë awolemïla kunïlï. Masike Kan pona man tïwë tïwë towomilamo. 19 Masike kole Kan pëk ipohnëptoptom tïpoi Ipokan Amoleja ïja. Malalë awolemïla ïweitop ïne. Masike mïhja wïtëne Jelusalem poinë Ililikëm pona. Këlaisu pëk ipanakmapophakan ekalëtop wipanakmaponmane ejahe. 20 Këlaisu ehet ënipanakmamnomoja ipanakmapophakan ekalëtoh panakmapo henmalëken wehaken imepïn ïtëtoponpë pona ïtëla ïweitohme. 21 Helë katïp tïkai Aiseja nimilikutpï mëlë pëk. Mëklë pëk ekalë panakme uhpak ënipanakmamnom. Malalë tuwalë mënëtïja ipëk tuwalëmnomotpëtom, tïkai. 22 Masike umëkï henmanëlëleh wai talëna. Lome tïwëlën pona, tïwëlën pona, jalë jalëke umëkïlanëlë wai. 23 Lome tïwëlën pona, tïwëlën pona, ïtëtoh pëk ïtëla wëtïlï tënatse ïtëtop esike. Masike Uhpakënma Ëwenehe he ïwesike. 24 ëponahe umëkï he wai hemele Sëpein pona ïtëlïhtao. Masike ïmëktïhwë aptao Tïhulepsik ëwakëlëhe ëtïlï he wai. Masike talëinë ïwekïlïmalïhtao këpëtomatëk Sëpein pona ïtëtohme. 25 Lome akenamepitë Jelusalem pona wïtëjai Jeisu apësitponkom katop alëi. 26 Jeisu apësitponkom kalakulin alëi wïtëjai, Masetonija ponokom nekalëtpï, Akaja ponokom nekalëtpï, huwa, Jelusalem ponokom kalakulinme ohanëmenma iwesikomke. 27 Helë ekalë he kunehaktot Jujanatomoja, Jeisu apësitponkomoja, ipanakmapophakan ekalëtoh pëk tïtuwalonumatponkome iwesikomke. Masike apëtomahe henma mantot. 28 Masike ikalakulinkom ekalëheinë Sëpein pona wïtëjai. Malonme Sëpein pona ïtëlïhtao kuwenejatëi. 29 Helëja tuwalë wai, ahpela wai. Talëna ïmëktïhwë ipokenma ipanakmapophakan ekalëtoh pëk ëwepapojatëo Këlaisu ïja. 30 Masike helë katïp wïkei ëjahe ïwekïtomoh Kumïtïnkom Jeisu Këlaisu pona ëwesikomke. Tïwëlënkom he Ipokan Amole eitop ëwaowëhe esike helë katïp wïkei ëjahe. Ïpëk nai awolemïla Kanuja ëtutëk, wïkei. 31 Helë katïp ïpëh Kanuja ëtutëk. Pao ikulunmak Jelusalem po iwaptao ënuhmola ëponamnom, Julija ponokom, eitohme, kaitëk. Malalë inekalëkom he Jeisu apësitponkom tïkë, kaitëk. 32 Malalë jamephaklëken enehpok ëhewake emna eitohme ëhenetpo, kaitëk. Malalë ëmë hek, kaitëh Kanuja ëwëtulukomohtao. 33 Malalë helë katïp ëpëkëhe Kanuja wëtujai. Loma ponokom akëlë eikë, wïkei ëhelekaptëla kïnanomkomoja, ahpela.

Lomani 16

1 Maa, helë tuwalë eitëk. Poipei mënmëkja talëna, Jeisu apësitpon. Senkëlija ponokom, Kan ponanokom, apëtomane mëklë. 2 Jeisu apësitponkom manatëi. Masike imëktïhwë ekuptëtëk mëklë Kumïtïnkom ehetjao. Malalë ëtïlë he iwaptao apëtomatëk. Kolankom apëtomanemna mëklë. Malalë japëtomanemenëlë man. 3 Maa, ipoh ka manatëo, kunka Pao, kaitëk Pësilaja, Akuilaja, huwa. Jakëlë kunemaminumtot Jeisu Këlaisu maminumtoh pëk. 4 Ëhepïnwëlatot kunehak jejomame. Masike ipok manatëi, kunka Pao kaitëk ejahe. Malalë tïkai ëhmelë Kan ponanokom, tïwë tïwë towomilamo. Ipok manatëi, kunkatot, kaitëk ejahe. 5 Malalë, ipoh ka manatëo, kunka Pao, kaitëh Kan ponanokomoja, Akuilatom pakolontak tëwëhmomhamoja. Malalë, ipoh ka man, kunka Pao, kaitëk Epënitësija. Ïnisanome man mëklë. Akenamehle Jeisu apësitpon mëklë Akaja po. 6 Malalë ipoh ka man, kunka Pao, kaitëk Melijaja, awolemïla ëwapëtomatponkomoja. 7 Malalë ipoh ka manatëo, kunka Pao, kaitëk ïwekïtomoja, Antolonikësija, Junijaja, huwa. Uhpak jakëlë ëtaputopjao kunehaktot. Ipokenma Jeisu nalë nalëpotom nekalëtpï mëkja. Akename Këlaisu apësitponkom mëkja. 8 Malalë ipoh ka man, kunka Pao, kaitëk Ampëlïjësija. Ëhepeme nai emna imalë Këlaisujao emna esike. 9 Malalë ipoh ka man, kunka Pao, kaitëk Eupanija. Këlëlënkome man Këlaisu maminumtoh pëk. Malalë, ipoh ka man, kunka Pao, kaitëk Sëteikësija. Ïnisanome man mëklë. 10 Malalë ipoh ka man, kunka Pao, kaitëk Apelesija. Awolemïla Këlaisu pona tëweitop enepone mëklë. Malalë ipoh ka manatëo, kunka Pao, kaitëk Alistopëlësitomoja. 11 Malalë ipoh ka man, kunka Pao, kaitëk ïwekïlïja, Helotijanija. Malalë, ipoh ka manatëo, kunka Pao, kaitëk Nasisitomoja, Kumïtïnkom apësitponkomoja. 12 Malalë ipoh ka manatëo, kunka Pao, kaitëk Tëlaipinija, Tëlaiposaja, huwa. Kumïtïnkom maminumtoh pëk tëmaminumhamo mëkja. Malalë ipoh ka man, kunka Pao kaitëh kunisanokomoja, Pesisija. Awolemïla Kumïtïnkom maminumtoh pëk tëmaminumhem mëklë. 13 Malalë ipoh ka manatëo, kunka Pao, kaitëk Lupësija, ijeja, huwa. Awolemïla Kumïtïnkom maminumtoh pëkën mëklë, Jeisu nisano. Tïmumku katïp uhpak jenene ije. 14 Malalë ipoh ka manatëo, kunka Pao, kaitëk talonkomoja, Asinkëlëtësija, Pëleikanija, Heumasija, Pataloposija, Heumësija, huwa. Malalë, ipoh ka manatëo, kunka Pao, kaitëk akëlënkomoja, Jeisu apësitponkomoja. 15 Malalë ipoh ka manatëo, kunka Pao, kaitëk talonkomoja, Pilolokësija, Julijaja, Neuwësija, awëlïsilïja, Alimpasija, huwa. Malalë, ipoh ka manatëo, kunka Pao, kaitëk akëlënkomoja, Jeisu apësitponkomoja. 16 Malalë Kan pona ëweitopkom enepotëk, ëwëhetalepalïhtaowëhe epoptahukmatëk. Maa, ipoh ka manatëo, tïkatopkom milikpone ïja ëutë kuptë tëweihamo, Kan ponanokom. 17 Maa, ïwekïtomoh, tïwë tïwë ëwepananomkomoja tuwalë eitëk. Malalë, ënepatoponpïkom ailëla ëwepahe he tëweihamoja tuwalë eitëk. Malalonkom malë ëtïlïla eitëk. 18 Kumïtïnkom Jeisu Këlaisu peitomela man malalonkom. Awolemïla tëweitopkom enepo helëken man malalonkom. Awomiphakënmaleh mantot. Malalë inekalëkom ipanakmapophaklep. Masike tuwalëmnom euhnëpjatot. 19 Maa, Kan Omi moinanome ëweitopkom panakmane ëutë kuptë tëweihamo. Masike tawakenma wai ëpëkëhe. Ipok eitopojalëken tuwalë ëwesikom henma wai. Ipokela eitopoja tuwalë ëwesikom hela wai, huwa. 20 Maa, wantëlëpsik Seitën etkapapoja Kan ëjahe, ëhelekaptëla kïnanomkome. Maa, pïnapophak ëwenetopkome Kumïtïnkomoja, Jeisu Këlaisuja, wëtujai, ahpela. 21 Maa, ipoh ka manatëo, tïkatoh milikpone ïja jakëlën Timoti. Malalë, ipoh ka manatëo, tïkatopkom milikpone ïja ïwekïtom, Lusijësi, Jasoni, Sosipa, huwa. 22 Maa, ïu wai, Teutijësi, helë pampila milikutpon. Masike ipoh ka manatëo, wïkei ëjahe Kumïtïnkom apësitponme ïwesike. 23 Maa, ipoh ka manatëo tïkatoh milikpone ïja jewehne Kajësi. Ëhmelë Kan ponanokom apëtomane mëklë. Malalë, ipoh ka manatëo, tïkatoh milikpone ïja Ilasëtësi, tïpatakom. Malalë, ipoh ka manatëo tïkatoh milikpone ïja Kuwatësi, Jeisu apësitpon. 24 Maa, pïnapophak ëwenetopkome Kumïtïnkome Jeisu Këlaisuja wëtujai, ahpela. 25 Masike ipokenmalëken Kan hekalëtëi. Anumhak man Kan. Masike awolemïla tëpona ëwïpojatëo Jeisu Këlaisu pëk ipanakmapophakan ekalëtop ïnekalë ailë. Malalë ënipanakmaptëtpïkom pëk ënituwalonumakom ailë. Lo akïmaheinë mëlë ënekalëpola Kan kunehak. 26 Lome hemalë helë panakmapo pëk man Kan. Malalë helë pëk towomi panakmaponanomoja Kan kunimilikpo. Masike Kan etïpïpïn katoponpë ailë lo kuptë tëweihamo epa pëk man ipeitotom imoitohme ejahe epona iweitopkome, huwa. 27 Maa, tuwalonme man Kanlëken. Masike Jeisu Këlaisu pona kuwesikomke ipokenmalëken Kan hekalëtëi mïhjalë etïpïla, ahpela.

1 Kolentijana 1

1 Maa, helë ïnimilikutpï. Ïu wai Pao. Ëhewëlë Kan nïlïtpï wai Jeisu Këlaisu nalë nalëpome. Malalë kuwekïkom Sasetenesi pampilan helë. 2 Ënenekom helë Kan ponanokomoh, Kolenti ponokomoh. Kan nimenkapotpïtome manatëi Jeisu Këlaisuja. Malalë ipok tëweihamome ëwanmëipatëne ëutë kuptë tëweihamo malë, Kumïtïnkom Jeisu Këlaisuja tëwëtuhamo malë. Kumïtïnkome man umïtïnkom. 3 Maa, Kanuja, Kujumkomoja, wëtujai pïnapophak ëwenetopkome eja, ëhelekaptëla ëwïtopkome, huwa. Malalë Kumïtïnkom Jeisu Këlaisuja wëtujai. 4 Malalë ipok manai kakepïla wai Kanuja ïwëtutop kuptë pïnapophak Jeisu Këlaisuja ëwenepotoponpïkomke. 5 Masike ëhmelë pëk ohanëmela manatëi epona ëwesikomke. Masike ekalëtopohme manatëi, tuwalë eitopohme, huwa. 6 Ahpela, Këlaisu pëk emna nekalëtpï pona manatëi. 7 Masike ekulepïla manatëi, Kan nekalëtomomnala, maminumtoptomomnala, Kumïtïnkom Jeisu Këlaisu elaimalïhtao ëjahe. 8 Malalë ikepïla ëwïjatëo Kan ëhmelë enahtoh pona. Masike ipokela ëhekalëpola mëtïjatëi Kumïtïnkom Jeisu Këlaisu mëktïhwë. 9 Kupinehpolahe man Kan, tïmumu akëlëntome, Kanïmnanomkom Jeisu Këlaisu akëlëntome, këmëipatponkom. 10 Maa, ïwekïtomoh, helë katïp wïkei Kumïtïnkom Jeisu Këlaisu ehet ailë. Ëhekatïplëken ëwomikom tïtëk. Ëta ëtapënmala eitëk. Pëkënatpëlëken ëwepohnëptopkom tïtëk hemele. 11 Helë katïp kunka Këlowitom ïja ëpëkëhe ïwekïtomoh. Mënë mënëtapënmetot, kunka. 12 Helë katïh mënketot, kunka. Pao nepamelëken wai, mënketot. Malalë Apolosi nepamelëken wai, mënketot. Malalë Sipësi nepamelëken wai, mënketot. Malalë tïwëlënkom, Këlaisu nepamelëken wai, mënketot, kunka. 13 Masike helë katïp wïkei ëjahe. Nehahahke ka Këlaisu? Uwanma. Maa, Pao ka kunilëmëp wewe topopalaihem pëk ëwemtakaikome? Uwanma. Maa, Pao ehetjao ka mëtamëmnëpkapotëne? Uwanma. 14 Tawake wai ëwamëmnëpkalahe ïweitoh pëk. Mëhalëken wamëmnëpkane, Këlisëpësi, Kajësi, huwa. 15 Masike Pao ehetjao kunëtamëmnëpkapotot, kalanma man kaliponotom ëpëkëhe. 16 Mëhalëken wamëmnëpkane, Sëtepënësitom. Imepïn ka wamëmnëpkane? Këken, tïtenkapamëmëi wai. 17 Kaliponotom amëmnëpkai jenokïla kunehah Këlaisu. Ipanakmapophakan ekalëtop ekalëilëken jenokne kaliponotom tuwalonumatohme ïja iloptailëpïnke. Lome iloptailonke tuwalonumatse ïwaptao anumna mënëtïja manu wewe topopalaihem pëh Këlaisu lëmëptoponpë pëk ïnekalëtop. 18 Lome ipohnëhpola man mënke Kanuja ëtanïmpomnom wewe topopalaihem pëh Këlaisu lëmëptoponpë ekalëtoh pëk. Lome Kan kajalinme man Këlaisu lëmëptoponpë ekalëtop kujahe, Kan namïmïtome kuwesikomke. 19 Helë katïp tïkai Kan, tïkai Kan pampilan. Tuwalonkom tuwalonu wenatkei. Malalë tëipalëmelëken tuwalë iweitopkom wïjai, tïkai Kan. 20 Masike kaliponotom tuwalonu pëk ipohnëptëk. Malalë pampila miliknanom pëk ipohnëptëk. Malalë hemalë eitoptom pëk tuwalonkome pëk ipohnëptëk. Tëipalëmelëken ituwalonukom Kanuja tïpoi. 21 Masike tïtuwalonukomke Kanuja tuwalëlanma kaliponotom. Tuwalënma Kan esike ma tïpoitot eja. Epohnëhpola man, ikatopkom, ënekalëpokepïla ma Kan emnaja. Masike mëlë panakmananom anïmï he man Kan tëpona iwaptaowëhe. 22 Awolemïla eitoptom ene henma Jujanatom. Malalë kaliponotom eitoptom pëklëken tïtuwalonukom henma Këlikijanatom. 23 Lome wewe topopalaihem pëkëna Këlaisu wëtoponpë pëk hekalëjatëi, tëpu katïp tëweihem pëk, Jujanatom ëtuhmotop katïp tëweihem pëk, epohnëhpola man Këlikijanatom katoponpë pëk, huwa. 24 Lome helë katïp Këlaisu ekalëja Kan namëipatpïtom, Jujanatom, Këlikijanatom, huwa. Kan nikajalimtëme man Këlaisu, inituwalonumame man, huwa, mënketot Këlaisu pëk. 25 Ituwalonulumna Kan aptao kaliponotom tuwalë eitop ahpojehnë manu man Kan tuwalonu. Malalë anumna Kan aptao kaliponotom kajalin ahpoi manu man. 26 Masike ïwekïtomoh, ëwamëipatoponpïkom pëk ipohnëptëk. Kole mëwisnëla tuwalonkome amëipe. Malalë kole mëwisnëla anumhakankom amëipe. Malalë kole mëwisnëla uhpolonkom amëipe, huwa. 27 Mëha hanopja Kan pïipe tuwalonkome ïpotohme. Epohnëhpola man ikatpïtom hanopja. Malalë anumna tëweihamo hanopja pïipe anumhakankom ïpotohme, huwa. 28 Malalë uhpolola tëweihamo, kaliponotom nipojiptë, hanopja Kan. Malalë ëtïlïmnom hanopja tïlïtpïtom enatkaimëneme. 29 Masike ipok ëhekalëlanma man kaliponotom Kan empatao tëwaptaowëhe. 30 Ulë ëwïnanomkom man Kan Jeisu Këlaisu pona ëwesikomke. Malalë Këlaisu ïne kutuwalonumananomkome, ipoh kïnanomkome, kumenkananomkome, këpëkatëmënanomkome, huwa. 31 Masike helë katïp tïkai Kan pampilan. Ipok ëhekalë he ëwaptaowëhe ëneponanmakom hek ipok ekalëtëk, tïkai.

1 Kolentijana 2

1 Maa, ïwekïtomoh, ëtuwalonukom ahpojan katïp ëtïlïla wehaken ëponahe ïmëktïhwë. Malalë iloptailon tapek wekalëne Kan Omi ekalëlïhtao ïja. 2 Helë katïp wëtïjai Kolentijanatomohtao ïwaptao wïkane ïloptao. Ëhmelë pëk tuwalëpïn katïp wëtïjai, wïkane. Jeisu Këlaisu pëklëken tuwalë wëtïjai, wewe topopalaihem pëk ilëmëptoponpï pëk tuwalë, huwa, wïkane. 3 Masike anumna wehaken ëhtaowëhe ïwaptao. Malalë elamhak wehaken, awolemïla ïtatalumne, huwa. 4 Masike ekalëlïhtao ïja aptao kaliponotom tuwalonu tapek wekalëne, ipanakma he ëweitopkomlëken tapek, huwa. Ipokan Amole ïkajalimtëne ekalëlïhtao ïja ahpela ëkatopkome, 5 kaliponotom tuwalonu ponala ëweitopkome, Kan kajalin ponalëken ëweitopkome. 6 Lome awolemïla Kan pona tëweihamo nipanakmame iloptailon emna nekalëjai, kaliponotom tuwalonu tapek, itamukom tuwalonu tapek, tïhulela tïlëmëphamome iwesikomke. 7 Kan tuwalonu hek emna nekalëjai, kaliponotom nituwalonumaptë tuwalonu, uhpak ipoh kïtopkome pohnëptoponpë ailëlëken. Ëhmelë ënïlïlahnë tëwaptao mëlë tïpohnëphe eja. 8 Mëlë pëk tuwalëlanma kaliponotom tamutom. Tuwalë tëwaptaowëhe wewe topopalaihem pëh Kumïtïnkom, Kan nisaweipotpï, ënuwëla manu kunehaktot. 9 Helë katïp tïkai Kan pampilan. Kan nekalë tïhankomoja ënenelahnënma man kaliponotom. Malalë ënipanakmalahnëtot. Tïnipohnëpïptëkom petukuwane Kan tïnekalëme tïhankomoja, tïkai. 10 Lome mëlëkom pëh kutuwalonumapojatëo Kan tomoleja. Ëhmelë eneneme man Kan Amole, ituwalonu iloptailon tuwalë, huwa. 11 Malalë man kaliponotom amole. Tëwepohnëptopkomoja tuwalë amolekom tïloptaowëhe esike. Malëla Kan epohnëptopoja tuwalëlanma kaliponotom. Kan Amolelëken man tuwalë. 12 Kaliponotom amole ënapësila hehatëken. Kan nenokïtpï hek hapëitëne, Ipokan Amole, ëhmelë epetpïlïmna Kan nekalëtom tuwalë kuweitopkome. 13 Masike mëlëkom pëk ënekalëla nai emna kaliponotom tuwalonu ailë. Ipokan Amole tuwalonu ailë hek emna nekalëjai. Masike Kan eitoh pëk sipohnëhpojatëi Ipokan Amoleke talïhamoja. 14 Lome Kan Amole nekalëtom ënapësila Ipokan Amolemna tëweihamo. Epohnëhpolanma man mëlëkom, mënketot, ënipohnëpïlanma tëwesikomke. Lome Ipokan Amoleke talïhamo mëlëkom pohnëpja. 15 Masike ëhmelë eitoh pëk mënipohnëpja Ipokan Amoleke talïhamo. Lome iweitopkom pëk ënipohnëpïlanma man kaliponotom. 16 Masike ënïkne Kumïtïnkom epohnëptop tuwalë epaneme tëweitohme? Uwanma. Lome Këlaisu epohnëptopohme kutatëi.

1 Kolentijana 3

1 Maa, ïwekïtomoh, awolemïla Kan pona iwëtïlïtpïtom utop katop ëwululahe wehaken. Tïpunkom nisano pona tëweihamo utop katïp kutëne, Piukukutom utop katïp, Këlaisu apësihan utop katïp. 2 Masike susulëken welïpone ëjahe. Tëhem ënekalëla wehaken tëhem ënëlale ëwesikomke. Malalëhnë manatëi hemalë tëhem ënëlahnë, 3 ëpunkom nisano pona ëwesikomke. Helëkomohmehnë manatëi. Umosiphak eitopohmehnë, ëta ëtapënmatopohmehnë, tïwë tïwë ëwepananomkom he eitopohmehnë, huwa. Ma ëwesikomke ëpunkom nisano ponala ka manatëo? Malalë kaliponotom eitop katïpïla kane ëweitopkom? 4 Ëpunkom nisano pëkëhnë manatëi Pao nepamelëken wai tïkai ëwesikomke. Malalë Apolosi nepamelëken wai tïkai ëwesikomke. 5 Ëtï pëkne Pao? Malalë ëtï pëkne Apolosi? Uwa, Kan peitotomelëken mantot, Jeisu pona ëwïpotponkome, Kan nemaminumnehpotome. 6 Masike epïmatpon katïp wai. Malalë eukumane katïh man Apolosi. Lome Kan man tïnehponeme. 7 Masike ahpojela man epïmatpon. Malalë eukumane. Lome Kanlëken man tïnehponeme. 8 Ëhekatïh man epïmatpon, eukumane malë. Masike tëmaminumtoponpïkom ailë tëpetpïkom apëhjatot. 9 Ëtakëlëntome nai emna Kan peitotome. Kan tupime manatëi, inïpome huwa. 10 Masike Kanuja ïmaminumnehpoke pakolo tuwalonuja pakolo pitëtop katïh pakolo pata wïpetukwane. Masike mëlë pëk mënenmaminumja tïwëlënkom. Masike pëtuku ipohnëptïhwëlëken mënemaminumjatot ipok tïtohme ejahe. 11 Tïwëlën pakolo pata ënipetukwala man kaliponotom. Jeisu Këlaisulëken hek man pakolo patame ipetukwatpïme. 12 Masike mëlë pakolo patame ipetukwatpï po talankom mënïja koutuke, koutu akonke tïkolokemke, kahulu hapontomke epetpïlïmhakantomke, huwa. Malalë talankom mënïja weweke, pajake, tëpïhem epïnpëke, huwa. 13 Masike ëhmelë umakaimëtoh po ëhmelë kaliponotom maminumtoponpë umakaimëja Kan. Wapotke emaminumtoponpïkom ukukja ëhewalumnom tuwalë tëweitohme. 14 Masike emaminumtoponpïkom ëhewalula aptao epetpï apëhjatot. 15 Malëla emaminumtoponpïkom tëwëhewahe aptao epetpï ënapësila mënekulepjatot. Lome ilëmëpïla man malalonkom amole. Wapotohtaowëinë ipëipamïlïhtao anïmëmëtpï katïplëken mënëtïjatot. 16 Maa, Kan pakolonme ëweitopkom pëk Ëwenkalëkenhe manatëo? Ëloptaowëhe man Kan Amole. 17 Masike Kan pakolon ohanëmane enatke Kan. Ipokenma man ipakolon. Ipakolonme manatëi. 18 Masike ëheuhnëhpola eitëk. Kaliponotom eitoh pëklëken tuwalonme tëwepohnëphe ëwaptaowëhe mëlëkom pëk Iwepohnëptopomïn katïp ëtïtëk tuwalonmehle ëweitopkome. 19 Iwepohnëptopomnom katïp kaliponotom eitoh pëklëken tuwalonkom eneja Kan. Helë katïp tïkai Kan pampilan. Tuwalonkomoja tuwalënma man Kan. Malalë ëuhnëptë iweitopkomoja tuwalënma, huwa, tïkai. 20 Malalë helë katïp tïkai Kan pampilan. Tuwalonkom epohnëptopoja tuwalënma man Kan, tïkai. Lome tëipalëmelëken man iwepohnëptopkom, tïkai. 21 Masike uhpolo kaliponotom ënekalëla eitëk ëhmelë ispe ëwesikomke. 22 Malalë mëha. Pao, Apolosi, Sipësi, huwa. Ëjahe Kan nekalëtpïtom mëha. Malalë helëkom, lo, ulë eitop, lëmëptop, hemalë eitoptom, wantë eitoptom, huwa. Ëwinëhe man ëhmelë mëlëkom. 23 Malalë Këlaisu winënme manatëi. Malalë Kan winënme man Këlaisu.

1 Kolentijana 4

1 Maa, Këlaisu peitotome emna eitop ipohnëptëk. Hemalë Kan nipanakmapolïhmatonome nai emna, uhpah kaliponotom nipanakmaptë panakmaponanome. 2 Helë katïh man tïnipeitomtëk katoptom enene eitop. Ëhmelë pëk tïnipeitomtëkom ënupinehpola. 3 Masike mëlë pëk jekalëtop unola wai. Malalë tïwëlënkomoja mëlë pëk jekalëtop unola. Malalë mëlë pëk ipok ëhekalëla wai. 4 Lome ënupinehpola wepohnëpjai. Lome ïnipohnëpïtpï ailë ipok jïlïla man Kan. Kumïtïnkomlëken ïpohnëpja. 5 Masike tïwëlënkom eitoh pëk ënipohnëpïla eitëk umakaimëtopkom uwap. Kumïtïnkom mëktïhwë ëmuninah kaliponotom nonamïtpïtom umakaimëja. Malalë iweitopkomonpïlïhle enepoimëja, huwa. Lome ipok iwaptaowëhe ipok manu mënekalëjatëo Kan. 6 Masike ïwekïtomoh, emna pëk ma wïkei ëjahe, Apolosi pëk, ïpëk, huwa, tuwalë ëweitopkome. Masike Kan pampilan nekalë ailë talankom ahpoi ënïlïla eitëk. 7 Tïwëlënkom ahpojanme tïlïtpï ka manatëo? Malalë ekalëtpï tapeklëken ka mëlë ëwinënkom? Uwa, ekalëtpïlëken mëlëkom. Masike Tohmepa ekalëtpïlëken ëwinëhe eitamna awolemïla mëhekalëjatëo ëhmelë ekalëne katïp? 8 Ëtïlëmnala manatëi, ëhmelë ihme. Malalë uhpolonkom katïh mëtïpotëne, emna muwaponkatëne. Ipok manu ma ïja ahpela uhpolonkome ëwaptaowëhe, ëwakëlëhe uhpolonkome emna eitohme. 9 Masike helë katïp wipohnëpjai. Ëkëmnëtonom katïp emna ïne Kan, Jeisu nalë nalëpotom ïne. Masike kaliponotom nilëmëpkapotom katïm nai emna. Malalë ëhmelë tëneheme nai emna, ensutom neneme, kaliponotom neneme, huwa. 10 Iwepohnëptopomnom katïp emna pohnëpja kaliponotom Këlaisu pona emna esike. Malëla manatëi, tuwalonkomeleh mepohnëpjatëi Këlaisu pona ëwesikomke. Anumna nai emna. Malëla manatëi, anumhak iwalë. Malalë ipok ëwekalëjatëo tïwëlënkom. Malëla emna pojiptëjatot. 11 Masike nai emna hemalë, tëpëjephenma, tuna henma, huwa. Malalë upomna hapon emna. Malalë kaliponotomoja emna tuhmo tuhmoi. Malalë ipakolonumna nai emna, huwa. 12 Malalë awolemïla emna nemaminumjai. Lome emna pojiptëtïhwë emna pojiptënanom ipoklëken emna nekalëjai. Malalë emna ohanëmalïhtao ahmekantala nai emna. 13 Malalë ipokela emna ekalënanom ipoklëken emna netalepai. Kaliponotom nupapï katïm nai emna inapisakakom katïp, huwa. Malalë hemalë mëlëlë katïm nai emna. 14 Maa, ewepïsiptëtopkome helëkom ënimilikula wehaken. Ëwepohnëptopkomelëken hek helëkom wimilikne ïpeinome ëwesikomke, ïnipïnïntome. 15 Talanme 10,000 me Këlaisu pëk ëwepananomkom mënëtïja. Lome kolela man ëjumkom. Jeisu Këlaisujao ëjumkome wëtïne ipanakmapophakan ekalëtop ekalëke ïja. 16 Masike helë katïp wïkei ëjahe. Ïkatïp eitëk. 17 Ma ëweitopkome Timoti wenokjai. Ïnipïnïnme man Timoti, ïmumume. Jupinehpola ma Kumïtïnkom maminumtoh pëk. Masike Kan pakolon kuptë ïnepatop katïp, Këlaisu pona ïweitoh pëk, ëwepetëo itenkapamëmëla ëweitopkome. 18 Lome ëhtaowëhe man awolemïla tëweihamo, umëkëmëlamë man Pao, tïkahamo. 19 Lome wantëlëpsik umëkjai. Kumïtïnkom hek. Masike ïmëktïhwë mëkja, mala tïkahamo, eitoh pëk tuwalë wëtïjai. Towomikom ailëla iweitopkom tuwalë wëtïjai. 20 Omimelalëken man Kutamukome Kan Ëtïtop, awolemïlanma. 21 Masike tala ïmëkï he manatëo? Ëpilëtopkom ka wenepja? Maa, ëhankom katïplëken ka umëkja, jamephak tëweihem katïp? Ëmëlamkom hek.

1 Kolentijana 5

1 Maa, istaowëhe man wëlïi pëkën, tïjum pït pëkën, kanë wipanakmei ëpëkëhe. Mëlë katïp wëlïi pëkëlanma man tïwë tïwë towomilamo, tïjumkom pït pëkëlanmatot. 2 Lome ipoklëken mëhekalëjatëi. Ëtïkatohme mëlë pëk ëhelekaptëla manatëo? Ëtïkatohme malalon ëhtaowëinëhe ënenokïla manatëo? 3 Imepïn poleh wai. Lome ïwepohnëptoh man talë ëhtaowëhe. Masike mëklë malalon pëk wipohnëpkep talë ïwepohnëptop esike. 4 Masike Kumïtïnkom Jeisu Këlaisu ehetjao ëhmomtëk ëhtaowëhe ïwepohnëptop ëtïtohme. Masike Kumïtïnkom Jeisu Këlaisu kajalinke mëklë 5 malalon mekalëjatëi Seitënuja ipun lëmëptohme, amole anïmtohme Kumïtïnkom Jeisu Këlaisuja tumëktïhwë. 6 Ipoklëken ëwëhekalëtopkom man ipokela. Helë pëk tuwalëla ka manatëo? Apsikleh man pelele anuntanïhpotop. Lome ëhmelë pelele anuntanïhpoja. 7 Masike ëwanuntanïhpotopkom hapon, sitpïlïme eitop, alimatëk, tïlïhan katïp ëwëtïlëmëtopkome, anuntapïn katïp tëweihamome ëwesikomke. Sikapu mumkë katïp tëweiheme man Këlaisu, Isepi epoi Kan ïtëlïhtao Isëlëjanatom nuhmotpï katïp. Masike këmtakaikome Këlaisu lëmëpkapone Kan. 8 Masike Isepi Epoi Kan Ïtëtoponpë Ukuktop ukuknanom katïp heitëi. Akename tïpelelenkom anuntanïhpotoponpë talimai ejahe, tïwïpïlïtpïkom alimatoh pohnëptohme tëjahe. Moloinë anuntapïnlëken tëkhe ejahe. Masike kuweitopkom anuntanïhpotop hapon pëkëla heitëi, tïwëlënkom ënawohanëmala, sitpïlïme eitoptom pëkëla heitëi, huwa. Malalë Anuntapïn hapon pëklëken heitëi. Ipoklëken heitëi, ahpela heitëi, huwa. 9 Maa, helë katïp ënenekom wimilikne, wëlïi pëkënkom akëlëla eitëk, ïkatop. Malalë eluwa pëkënkom Akëlëla eitëk ïkatop wimilikne. 10 Lome ëhemelëken pëh kala wehaken, tïpawanak hankom pëh kala. Malalë tëwëtamëtkahamo pëh kala wehaken. Malalë tëmenamo pëh kala wehaken. Malalë tïneponanmakome tïwëlën ïnanom pëh kala wehaken. Ëhmelë pëk tïkai ïwaptao tala helë pola mëtïjatëo manu mëham Akëlëla ëweitopkome? 11 Helë pëklëken hek wimilikne. Helë katïp Jeisu apësitponkom aptao mëklë malalon malë ëtakëlënpala eitëk, tïpawanak he iwaptao. Malalë ëhmelë pëk iwëtamëtkalïhtao aptao. Malalë tïneponanmame tïwëlën ïlï he iwaptao. Malalë omi pëk iwaptao. Malalë iwëhnameptëlïhtao. Malalë tëmene iwaptao, huwa. Malalonkom malë ëtukulanma eitëk. 12 Kan ponamnom pohnëmne tapek wai. Lome Kan ponanokom sipohnëpjatëi. 13 Kanlëken tëponamnom pohnëpja. Masike ëhtaowëinëhe sitpïlïman enoktëk.

1 Kolentijana 6

1 Maa, ëtïkatohme ëwohanëmatponkom, Jeisu apësitponkom, malëjatëi pohnëptënuja, Jeisu ënapësipïnïja? Ëtïkatohme Jeisu apësitponkomoja ënalëlahe manatëo ipohnëptopkome ejahe? 2 Helë pëk tuwalëla ka manatëo? Wantë, ëhmelë kaliponotom pëk mënipohnëpja Kan ponanokom. Masike mëlë tuwalë eitamna ëtïkatohme Apisantom pëklëken mëhelekaptëjatëo, ëmëlamkomlëlëken ënipohnëpëmëla manatëo? 3 Helëhnë tuwalëla ka manatëo? Ensutom pëk malë sipohnëpjatëi wantë. Masike mëlë tuwalë kuwesikomke hemalëlotom sipohnëpjatëi. 4 Masike hemalëlotomoja ëwepopotoponpïkom manu ka mipohnëhpojatëi tuwalëpïnïja, Jeisu apësitponuja? 5 Mala ëwaptaowëhe kupïsiptëjatëi manu. Talanme tuwalonkomomna manatëi ëwekïkom, Jeisu apësitponkom, pohnëmnanome. 6 Masike pohnëptënuja, Jeisu ponala tëweihemïja, Jeisu apësitponkom malëjatëi. 7 Masike ipokela man mëlë katïh pohnëptënuja ëwë ëwëtalëtopkom. Ëtïkatohme ipokela ëwïtopkom pëk mëhelekaptëjatëo? Ëtïkatohme ëwohanëmatopkom pëk mëhelekaptëjatëo? 8 Ipokela manatëi. Ëwekïkom, Jeisu apësitponkom mawohanëmetëi. Malalë ikatopkom pëk ëwemenumjatëi, huwa. 9 Helë tuwalëla ka manatëo? Kutamukome Kan Ëtïtopjak ëmëmïlanma man ipokemnom? Ëheuhnëhpola eitëk. Mëha man ëmëmïlanma Kutamukome Kan Ëtïtopjak. Tïpawanak hankom. Malalë tïneponanmakome tïwëlën ïnanom, tïwëlën pït pëkënkom, tïwëlën mïnelum pëkënkom malë. Malalë ipokela tëwëtawohanëmahamo wëlïhamomna eitop katïp tëweihamo. Malalë eluwakomomna eitop katïp tëweihamo, huwa. 10 Malalë mëha man ëmëmïlanma. Tëmenamo, ëhmelë pëk tëwëtamëtkahamo, tëwëhnameptëhamo, pojiptëtënkom, ëuhnëptënkom, huwa, Kutamukome Kan Ëtïtopjak ëmëmïlanma. 11 Mëha, malalonkom, katïp kunehak ëhtalïkom. Lome mëtakowapotëne, Malalë memenkapotëne. Malalë iwïpïlïtpïlïmna mëtïpotëne Kumïtïnkom Jeisu Këlaisu ehet ailë Kan Amoleja. 12 Maa, ipokleh man ëhmelënma ëtïkom ïja. Lome japëtomelëkenela man mëlëkom. Malalë ipokleh ma ëhmelënma ëtïkom ïja. Lome ïnipeitomtëme mëlëkom ënïlï hela wai. 13 Kunepïkom enïme kuwetepukom ïne Kan. Malalë kuweteptonkom alïme kunepïkom ïne. Lome mëlëkom enatke Kan. Malalë tïpawanah kuweitopkome kupunkom ënïlïla kunehah Kan. Kumïtïnkom peitotome heh kïtëne. Malalë kupunkomjao Kumïtïnkom maminumtohme. 14 Ilëmëpheinë Kumïtïnkom onanïpkaimëne Kan. Malalë tïkajalinke kuwonanïpkaimëjatëo. 15 Helë tuwalëla ka manatëo? Këlaisu pëkëna iwëtïlïtpïtome man ëpunkom. Masike Këlaisu pëkëna iwëtïlïtpïtom ka wïkïlëmëja tëwëhekhem pëkëna tïlëmëtohme ïja? Uwanma. 16 Helë tuwalë ka manatëo? Tëwëhekhem ëkuluhtao kaliponoja aptao pëkënatpë man ipunkom. Helë katïp kunka Kan. Pëkënatpë mënëtïjatot, tïkai. 17 Lome mëlëhnëme man pëkënatpë amolekom Kumïtïnkom malë ipëkëna iwëtïlïtpïtom. 18 Masike tïpawanakela eitëk. Ëpunkom ohanëmatop katïpïlalenma man helë, tïpawanak he eitop, ipokela mëwisnënma. 19 Helë tuwalëla ka manatëo? Ipokan Amole pakolonme man ëpunkom. Ëwaowëhe ma mëklë, Kan nekalëtpï ëjahe. Masike ëhewinëla manatëi. 20 Ëwepekatëmëtëne Kan, ëwepetpïkom ekalëne. Masike ipok ëhenepotëh kaliponotomoja ipoh Kan ekalëtohme ejahe.

1 Kolentijana 7

1 Maa, helë ënimilikutpïkom emtakai. Ipokleh man tïpïjela eluwa aptao. 2 Masike wëlïi pëk hela tëwaptao tïpït apëhja. Malalë wëlïham, Tïmnelumke aptaolëken man ipok. 3 Masike eluwakomoh, ëhehe ëpïhamkom aptao ëpïhamkom imoitëk. Malalë wëlïhamoh, ëhehe ëmnelumkom aptao ëmnelumkom imoitëk. 4 Ëpunkomohmatomela manatëi. Ëmnelumkom hek man ëpunkomohmatome. Malalë manatëi eluwakomoh. Ëpunkomohmatomela manatëi. Ëpïhamkom hek man ëpunkomohmatome. 5 Masike ëhekalë helala eitëk ëmnelumkomoja, ëpïhamkomoja, huwa. Lome helë katïp tïkaipitë ëwaptaowëhe ëhekalëlapitë mëtïjatëi. Ëhekalëlapitë hesi, ëtukula, huwa, Kanuja kuwëtutohme, tïkai ëwaptaowëhelëken. Masike ipok ëjahe aptaolëken ëhekalëlapitë mëtïjatëi. Lome wantëlëpsik mëhekalëimëjatëi ipokela eitoh pëk ëwukukulahe Seitën eitohme. Tïhule ëhekalëla ëwaptaowëhe ëwukukjatëo malalë Seitën. 6 Lome ënimojikomohlemela ma wïkei. Mëlë katïp he ëwaptaowëhelëken mëlë katïh manatëi. 7 Ipokenma ïja ïkatïp ëhmelë kaliponotom aptao. Lome ëhekatïpïla man Kumaminumtopkom Kan nekalëtpïtom kujahe. Talan helë katïp, talan tïwë, huwa. 8 Masike helë katïp wïkei ipïtamnom pëk, imnelumtamnom pëk, pïtpëtom pëk, huwa. Malëken ëwaptaowëhe man ipok, ïkatïp ëwaptaowëhe. 9 Lome eluwa henma ëwaptaowëhe ëmnelumtetëi. Malalë wëlïi henma ëwaptaowëhe ëpïtetëi. Lome eluwa hano tïlëkhe ëjahe aptao ipokela man. Malalë wëlïi hano tïlëkhe ëjahe aptao ipokela man. Masike ma ëwaptaowëhe ëmnelumtatopkom man ipok, ëpïtatopkom ipok, huwa. 10 Malalë helë katïp wïkei Tïpïjamo pëk, tïmnelumkamo pëk, huwa. Lome ïu tapek. Helë katïp tïkai Kumïtïnkom tïmnelumkamo pëk. Ëmnelumkom ëninomtala eitëk, tïkai. 11 Lome ëmnelumkom tïnomtai ëjahe aptao tïmnelumkela manatëi, tïkai. Lome ëmnelumkom he ëwaptaowëhe mëklëlë mapëhemëjatëi. Malalë eluwakomoh, ëpïhamkom ëninomtala eitëk. 12 Malalë helë katïp imemnom pëk wïkehehnë, Kumïtïnkom tapek. Talanme Kan ponala ëpïhamkom. Lome ëwakëlëhe helëken iwaptaowëhe ëpïhamkom ëninomtala eitëk. 13 Malalë talanme Kan ponala ëmnelumkom. Lome ëwakëlëhe helëken iwaptaowëhe ëmnelumkom ëninomtala eitëk. 14 Talanme Kan ponala iwaptaowëhe Kan pona mënëtïja ëmnelumkom ëwumpojehe Kan pona ëwesikomke. Malalë Kan ponala iwaptaowëhe talanme Kan pona mënëtïja ëpïhamkom ëwumpojehe Kan pona ëwesikomke. Mëlë katïp ëwaptaowëhe Kan eumakpe mënëtïja ëpeinomkom. Lome malëla ëwaptaowëhe Kan Omi ënipanakmamnom peinom katïh mënëtïja ëpeinomkom. 15 Lome ënomtahe he Jeisu ponala tëweihamo aptao talala ënomtetëotot. Inamolo hek. Mëkja malalonkom mïnelumela manatëi. Malalë ipïhamkomela manatëi, huwa. Tëlekaptëi kuwesikom hela man Kan. 16 Masike wëlïhamoh, tuwalë eitëk. Talanme Jeisu mapëipojatëi ëmnelumkomoja. Malalë eluwakomoh, talanme Jeisu mapëipojatëi ëpïhamkomoja. 17 Maa, helë katïp kakepïla wai ëhmelë Jeisu apësitponkomoja Kan pakolon kuptë. Jeisu apësihanme aptao ëweitoponpïkom katïplëlëken eitëk. Malalë Kanuja ëwemaminumnehpotopkom ailë ëwemaminumtëk. 18 Masike aluh pitpïlïmna ëwaptaowëhe Jeisu tëpëihe ëjahe aptao, taluh pitpïjamo pëk ëhewakmaimëla eitëk. Malalë taluh pitïje ëwaptaowëhe Jeisu tëpëihe ëjahe aptao, ëwaluh pitpïkom ënipkëlëpola eitëk. 19 Tëipalëmelëken man ëwaluh pitpïkom pïkëlëtop. Malalë tëipalëmelëken ënipkëlëpola ëwaptaowëhe. Helëlëken man tëipalëkenela eitohme, Kan nimoipotom moitop ëjahe. 20 Masike Jeisu apësihanme aptao ëweitoponpïkom katïplëlëken eitëk. 21 Malalë Jeisu apësihanme tïnipeitomtëk ëwaptaowëhe, mëlë pëk ëhelekaptëla eitëk. Lome inipeitolïmtëla ëwïlëmëhe he ëhmatokom aptao, ipok man inipeitolïmtëla ëwëtïlëmëtopkom. 22 Lome Jeisu apësihanme tïnipeitomtëk ëwaptaowëhe inipeitomtëpïn katïp ëwenejatëo Kumïtïnkom tëpona ëwesikomke. Malalë Jeisu apësihanme inipeitolïmtëla ëwaptaowëhe Këlaisu peitomelëken mëtïjatëi. 23 Ëwepekatëmëtëne Kan, ëwepetpïkom ekalëne. Masike sitpïlïme kaliponotom eitoptom pëkëla eitëk, mipeitomtëjatëi malalë. 24 Masike ïwekïtomoh, Jeisu apësihanme aptao ëweitoponpïkom katïplëlëken eitëk, Kan akëlëntome. 25 Maa, imnelumtamnom pëk ïwepohnëptoplëken Wimilikjai, Kumïtïnkom tapek. Malalë ipïtamnom pëk Wimilikjai. Pïnapophah Kan nenetpïme ïwesike imoipophak man ïwomi. Kan ënupinehpola wai. 26 Helë katïp wipohnëpjai towohanëmai kaliponotomoja kuwesikomke. Jeisu apësihanme aptao ëweitoponpïkom katïplëlëken eitëk. 27 Tïpïje ëwaptaowëhe ëpïhamkom ëninomtala eitëk. Malalë tïpïjela ëwaptaowëhe ipïtala eitëk. 28 Lome ëpïtatïhwëhe aptao ëwïpïlïptëla manatëi. Malalë ëmnelumtatïhwëhe aptao ewïpïlïptëla manatëi. Lome ëpïtatïhwëhe aptao kole ëwëhelekaptëtopkom mënëtïja. Masike mëlëkomoja ëwepotopkom hela ïwesike helë wimilikjai. 29 Helë katïp wïkei ëjahe ïwekïtomoh. Tïhulela kumaminumjatëi. Masike tïpïje ëwaptaowëhe talëinë ipïtïmïn katïp ëwemaminumtëk. 30 Malalë tëwëtahamai ëwaptaowëhe, ëtahamamnom katïp ëtïtëk. Malalë tawake ëwaptaowëhe, tawakela tëweihamo katïp eitëk. Malalë ëtïkom epekahtïhwë ihmato katïpïla eitëk. 31 Malalë ëtïkom pëkënme ëwaptaowëhe mëlëkom pëklëkenela ëwemaminumtëk. Tïnëlë ëhmelë mënenatja. 32 Ëhmelë pëklëken tëlekaptëi ëwesikom hela wai, ipïtïmnom katïp ëwesikom he. Kumïtïnkom eumakpe he tëwesikomke tëmaminumtopkom pëk mënëhelekaptëja ipïtamnom. 33 Malëla man Tïpïjamo. Tïpïhamkom nisano pëklëken mënhelekatpëjatot. 34 Masike ëhehtao man wëlïham ëhelekaptëtop. Kumïtïnkom maminumtoh pëklëken tëlekaptëi Imnelumïmnom Kan eumakpe tïpunkom eitop he tëwesikomke, tomolekom eitoh malë. Malëla man tïmnelumkamo. Tïmnelumkom nisano pëklëken mënëhelekaptëja. 35 Mëlë tuwalë ëweitopkome helë wimilikne. Lome helënma nai imoitëh kala wai. Ipok ëwesikom helëken wai. Malalë ëwapulëpotopkom hela wai Kumïtïnkom maminumtoh pëk ëwaptaowëhe. 36 Masike ise ëweitopkom ënawohanëma hela ëwaptaowëhe apëitëk. Wëlïi hano ënilëkula eitëk, Ënisanokom mëninotpëpamja malalë. Ewïpïlïptëla manatëi mëlë katïp ëwaptaowëhe. 37 Malëla anumhak ëweitopkom tïhe ëjahe aptao, wëlïi hano ënilëkula manatëi. Masike ipïta hela ëwaptaowëhe, ipïtala manatëi. Ipok man mëlë katïp ëweitopkom. 38 Masike ipok man ëpïtatopkom. Lome ipok mëwisnë man ipïtala ëwaptaowëhe. 39 Maa, ulëhnë wëlïi mïnelum aptao imnelumelëken man. Lome tïmnelum lëmëptïhwë tïwëlën apëhëmëja apësi he tëwaptao. Lome Jeisu apësitponlëken apëhëmëja tïmnelume. 40 Lome helë katïp wipohnëpjai. Tawake mëwisnë mënëtïja mëklë malalon pïtpëmelëken tëwaptao. Malalë Kan Amole pohnëpja iwalë.

1 Kolentijana 8

1 Maa, helë tëhem pëk, tïneponanmakomoja kaliponotom nekalëtpï pëk. Ahpela mëlë pëk tuwalë kutatëi. Masike tuwalë kuwesikomke talanme tïneponanmakomoja kaliponotom nekalëtpï uno tëweihamo ahpoi hepohnëpjatëi. Mëlë katïpïla heitëi. Isehe kuweitopkom hek henepotëi tëhem pëk iwëhelekaptëkomohtao awolemïla Kan pona iweitopkom ïpotohme. 2 Masike tuwalonkome tëwepohnëphelëken kaliponotom aptao tuwalëlahnë mantot, Kan tuwalonu pëk ënipohnëpïla tëwesikomke. 3 Malëla man Kan henma tëweihamo, Kan tuwalonu tuwalë. 4 Masike helë katïp wïkei ëjahe tïneponanmakomoja kaliponotom nekalëtpï ëtoh pëk. Helë tuwalë kutatëi. tëipalëmelëken man tïneponanmakome kaliponotom nïlïtpïtom. Malalë pëkënatpëlëken man Kan, tïwëlënumna man. 5 Kolenma Kanme kaliponotom neheptëtpïtomlep. Kapunalïtom tïhe ejahe. Malalë lo ponokom tïhe ejahe. Masike kolenma kaliponotom neponanmatomlep, umïtïnkomlep, huwa. 6 Lome pëkënatpëlëken Kuneponanmakomohle, Kan Kujumkom. Ëhmelë tïlïtponme man. Ipeitotome ulë kutatëi. Malalë pëkënatpëlëken man Kumïtïnkom Jeisu Këlaisu, ëhmelë tïlïtpon. Masike epona kuwesikomke etïpïla ulë kutatëi. 7 Lome ëhehtao man Jeisu apësitponkom, kaliponotom neponanmatom pohnëmnanom, ënipohnëpïmnom, huwa. Masike totïkom pëk mënëhelekaptëja ënipohnëpïmnom, tïneponanmakomoja kaliponotom nekalëtpïlep ëlïhtao ejahe, tïneponanmatpïkom unohnë tëwesikome. Awolemïlala Kan pona tëwesikomke ipokela tëwëtïtopkom pohnëpjatot. 8 Lome Kan pona kuweitopkomela man tëhem uno kuweitopkom. Ipoh kïpolahe man ikotkom. Malalë ipokela kïpolahe, huwa. 9 Masike tëhem pëk tëlekaptëhamo ëniwïpïlïptëpola eitëk tëhem ëlïhtao ëjahe unola ëwesikomke. 10 Talanme tïneponanmakomoja kaliponotom nekalëtpï ëlïhtao ëjahe aptao ëwenejatëo awolemïlala Kan ponanokom. Malalë ëwotkom pëk mënëhewakmetot. 11 Iwïpïlïtpïkom pëh Këlaisu kunilëmëp. Lome awolemïlala Kan ponanokom milomoikapojatëi tuwalë ëweitamnalëhe. 12 Malalë mewïpïlïptëjatëi. Ipokela Këlaisu mïpojatëi awolemïlala Kan ponanokom tëmëtkapoi ëjahe esike. 13 Masike tëhem pëk tëlekaptëi ïwekïtom aptao, Kan ponanokom aptao, tëhem ënëla manu wai mïhjalë helëkom enatu pona, ïwekïtom, Kan ponanokom, ëniwïpïlïptëpo hela ïwesike.

1 Kolentijana 9

1 Maa, inipeitomtëpïn tapeh ka wa? Malalë Jeisu nalë nalëpo tapeh ka wa? Malalë Kumïtïnkom Jeisu Këlaisu enetpon tapeh ka wa? Malalë Jumïtïn ënapëipola ka wehaken ëjahe? 2 Talanme Jeisu nalë nalëpo tapek mëhe mënke tïwëlënkom ïpëk. Lome ma kala manatëi. Jeisu nalë nalëpome man mëhe mïkapojatëi tïwëlënkomoja Kumïtïnkom pona ëwesikomke. 3 Masike ipokela jekalëlïhtao kaliponotomoja aptao helë katïp wapënukjaitot. 4 Ewetpola ka wa, awokpapola, huwa, ëpëkëhe jemaminumïlïhtao? wïkei. 5 Malalë ipokela kane Jeisu apësitpon tëpëihe ïja aptao ïpïnme tïwëlënkom Jeisu nalë nalëpotom eitop katïp, Kumïtïnkom meitïlïja tïpïhamkom apëitoponpë katïp, Pitu eitop katïp, huwa? wïkei. 6 Talanme tïwëlën pëk emna maminumnehpo he manatëi, Panapasi malë, emna nepï epetpïmatohme? wïkei. 7 Maa, solati ken? Tïnepï epetpïme ka solatime tëwaptao? Uwa. Maa, tëmehamo epïmane ken? Tïnepïmatpïtom epelï ënemela kane? Uwa. Maa, sikapu ewehne ken? Tëknom susu ënelïla kane? Uwa, wïkei. 8 Lome mëkja pëklëkenela ma wïkei, tuwalë kuweitopkom pëklëkenela. Helë katïh mënke Mosesi Nimilikutpï, wïkei. 9 Tëpïhem pëh kau emaminumnehpolïhtao imta ënapulula eitëk iwëhepetpïmatohme, tïkai. Masike ipohnëptëk. Kautom pëklëken ka nëhelekaptëja Kan? 10 Uwa, kupëkëhe ma tïkai. Kupëkëhe ma kunimilikpo. Masike tïnepïkom ëtïlï elaime tïnepïkom epïmananom. Malalë tïnimomïtpïkom epïja tëpïhem momnanom. 11 Malalë emna, ipokan epï epïmatoponpë katïp Kan Omi emna kunekalë ëjahe. Masike ipokela kane emna ewehtop ëjahe? 12 Tëwehtopkom he man tïwëlënkom ëjahe. Emna ken? Tïwëlënkom ewehtop ahpoi ewetpophak nai emna. Lome kala nai emna ëjahe. Mëlë katïp emna ohanëmatop unola nai emna ipanakmapophakan ekalëtop Këlaisu pëk ënekuptëpo hela emna esike. 13 Helë tuwalëla ka manatëo? Ipok eitoptom pëh Kan pakolon peptatao tëmaminumhamo mënëtukja Kanuja kaliponotom nekalëtpï pëk. Malalë Kanuja tëkalëhem ahmit ponotpëtom ëja Kanuja tëkalëhem ahmit pëkënkom. 14 Malalë ipanakmapophakan ekalëtop ekalënanom ewetpoja Kumïtïnkom ipanakmananomkomoja. 15 Lome mëlë katïp ëhewetpola wai ïnepatomoja. Malalë mëlë katïp ënimilikula wai jewehtoh pëk. Mëlë katïp jewetï hela wai ëjahe. Ïlëmëpjai akename, epetpïla Kan Omi wekalëjai kunkalep, kala kaliponotom eitohme. 16 Ipanakmapophakan ekalëtoh pëk ïja ipok ëhekalëla wai, Kanlëken ekalëponeme esike. Lome ipanakmapophakan ekalëtop ënekalëla ïwaptao ipokela wëtïpojai malalë. 17 Masike ïulëlëlëken jemaminumïlïhtao epetpï he manu wai. Lome ipanakmapophakan ekalëtop ekalëneme jïne Kan. Masike jemaminumjai. 18 Masike ëtïne jepetpïme? Uwa, epetpïlïmna Kan Omi ekalëtop ïja tïwëlënkomoja. Mëlëlëken man jepetpïme. Epetpï he wai kala ïweitoplëken man jepetpïme ipanakmapophakan ekalëtop ekalëlïhtao ïja. Ewetpophak wai ipanakmapophakan ekalëtop ekalëneme ïwesike. Lome këwehtëk kala wai. 19 Inipeitolïmtëla wai, kalipono peitomela. Lome ëhemelëken kaliponotom peitome wai kolankomoja Jeisu apëipo he ïwesike. 20 Masike Jujanatomohtao ïwaptao Jujana katïp wëtïjai Jujanatomoja, Jujanatomoja Jeisu apëipo he ïwesike. Malalë Mosesi Nimilikutpï moine katïp wëtïjai inimilikutpï moinanomoja Jeisu apëipo he ïwesike. 21 Malalë Inimilikutpï ënimojipïn katïp wëtïjai ënimojimnomoja Jeisu apëipo he ïwesike. Lome Kan Omi ënimojipïn katïp ëtïlïla wai, Këlaisu omi moinemenma ïwesike. 22 Malalë anumna tëweihem katïp wëtïjai anumnomoja Jeisu apëipo he ïwesike. Ëhmelëlëken kaliponotom katïp wëtïjai Jeisu apëipo he ïwesike ejahe. 23 Mëlë katïp wëtïjai ipanakmapophakan ekalëtoh ponanome ïwesike, ipok jekalëtohme Kanuja. 24 Tuwalëla ka manatëo? Tuhtume mënëhalëja ëtuwaponka he tëweihamo. Lome pëkënatpëlëken man waponkatën, tëpetpï apëine. Masike mëlë katïp eitëk waponkatse ëweitopkome. 25 Helë katïh man waponkatse ëtïlï he tëweihem. Awolemïla mënëhepe anumhak tëweitohome, waponkatse tëweitohme. Mëlë katïh man waponkatse tëweihem, pumali apësi he tëweihem. Lome waponkatse iweitoponpï mënimate. Malëla man kupumalinkom, kunapësitpïkom, imatala. 26 Masike awolemïla tuhtume tïtë tïtëhem katïp awolemïla jemaminumjai. Malalë awolemïla tëwëtukukhem katïp awolemïla jemaminumjai, pajam pajam tïkahemlëken katïpïla. 27 Masike ipokela he ïweitop ënimojila wai. Wetuwalonumaimëjailëken. Malëla ïwaptao tëipalëmelëken manu Kan Omi wekalëjai tïwëlënkomoja, ïhela manu mënëtïja Kan, huwa.

1 Kolentijana 10

1 Maa, ïwekïtomoh, kutamutpïkom eitoponpë pëk tuwalë eitëk, Mosesi kuptëlënkom eitoponpë pëk. Tëlënanomkom opinë, ëlësiwë opinë, kunëhalëtot. Malalë takpilem tuna tïklëtse Mosesi akëlë. 2 Masike Mosesi akëlëntom tëwëtïhetot ëlësiwëhtak tëwëtïhe tëwesikomke tunakuwak tëmëmnëpkatop katïp. Malalë kunëtïlïtot tuna kulëtïlïhtao tëjahe. 3 Malalë Kan nekalëtpï tëpïhe ejahe. 4 Malalë Kan nekalëtpï tëlïhe ejahe, tuna tëlïhe, tëpujaowinë tumëkhem. Akëlëhe kunehak tëpu katïp tëweihem, Këlaisu. 5 Lome tawakela Kan kunehak istalïkom pëk, kolankom pëk. Masike kunilëmëpkapotëo itënumïn po iwaptaowëhe. 6 Kuwëhepatopkome man iweitoponpïkom ikatïpïlahe kuweitopkome, ipokela eitoptom pëk ëtamëtkala kuweitopkome. 7 Malalë tïwëlënkom ponala kuweitopkome. Tïneponanmaklep kunehaktot Mosesi akëlë tëweihamohtalïtom. Helë katïp tïkai Kan pampilan iweitoponpïkom pëk. Ëtukhe tëwakamhetot. Moloinë tëwëtanïmëmëitot uwai, tïkai. 8 Malalë tïpawanah kunehak istalïkom. Mëlë katïpïla heitëi. Mala iwesikomke kole kunilomotot mëlëlë awainatoptao 23,000 me. 9 Masike Këlaisu ënukukula heitëi. Këlaisu tukukhe ejahe esike tëpoitot Kanuja ëkëitomoja. 10 Malalë mëkja katïpïla heitëi, ëtakilimala heitëi. Ëtakilimakepïla iwesikomke lëmëpkatën ensu kunilomoikatëo. 11 Kuwëhepatopkome man iweitoponpïkom. Kuwëhelainamatopkome iweitoponpïkom tïmilikpoi Kanuja ëhmelë enahtop ëtïpoke. 12 Masike awolemïla Kan pona ka mepohnëpjatao? Epohnëptëk ipokela eitoh pëk ëtïlëmëla ëweitopkome. 13 Ëhmelë kaliponotom ukuktop katïplë man ëwukuktopkom. Ëwupinehpolahe man Kan. Anumna ëweitopkomoja tuwalë man Kan. Masike anumhak ëweitopkom ahpojanke ëwukukpolahe man. Malalë ëwukukukomohtao ëwukuktopkome ahpojanmapoja ëjahe ikepïla ëweitopkome. 14 Masike ïwekïtomoh, ëneponanmakome tïwëlënkom ënïlïla eitëk. 15 Tuwalonkom epatop katïp kuwepetëi. Masike ïwomi pëk ipohnëptëk. 16 Jeisu mëlëtpïlë ëtukutpë pëk ipohnëptëk. Ipok manai kutketëi Kanuja okï elïtohme kujahe. Masike okï elïlïhtao kujahe aptao Këlaisu akëlë kuwemïkatoponpïkom pëk sipohnëptëi. Malalë pelele akuhpomatpï ëkuluhtao kujahe aptao, Këlaisu akëlë kulëmëptoponpïkom pëk sipohnëptëi. 17 Kolelep kutatëi. Lome pëkënatpë pelele eitop katïp kutatëi. Malalë pëkënatpë pun katïp kutatëi, mëlëlë pelele ëknanome kuwesikomke. 18 Isëlëjanatom pëk ipohnëptëk. Kanuja tëkalëhem ahmit ponotpëtom tëhe ejahe. Masike Kan akëlëntom katïp tëwëtïhetot Kanuja kaliponotom nekalëtpïtom ëlïhtao ejahe. 19 Masike mëlë pëk wipohnëhpojai ëjahe. Tëipalëmelëken man kaliponotom neponanmatom. Malalë tëipalëmelëken tïnekalëkom ekalëjatot tïneponanmakomoja. 20 Joloktomojalëken tïnekalëkom ekalëja tïwë tïwë towomilamo Kanujala. Joloktom akëlëntom katïp ëwesikome hela wai. 21 Ipoh kane jolok pëk ëwaptaowëhe Jeisu mëlëtpïlë ëtukutpë ukuktop ëjahe? Uwanma. Masike hakëne okï ënelïla eitëk, Kumïtïnkom okï, jolok okï malë. Malalë hakëne ulu ënëkula eitëk, Kumïtïnkom ulu, jolok ulu, huwa. 22 Umosiphah Kumïtïnkom kutïpojatëi hakëne ipëh kuwaptaowëhe. Anumhah ka kutatëo Kan ahpoi? 23 Maa, ipokleh man ëhmelënma ëtïkom ïja. Lome japëtomelëkenela man mëlëkom. Malalë ipokleh man ëhmelënma ëtïkom ïja. Lome awolemïla Kan pona jïlïla man mëlëkom. 24 Masike ëkatopkom pëklëkenela ëhelepatëtëk. Ëwekatalïkom apëtomatëk. 25 Tëpïhem epekahtoh po ëhmelë ënepekatïtpïkom tëtëk. Tïneponanmakomoja kaliponotom nekalëtpï ka mëhe? kala eitëk ëwotkom epekatïlïhtao ëjahe, ipokela ëhekalëla ëweitopkome. 26 Helë katïp tïkai Kan pampilan. Kan winë man lo. Malalë ëhmelë lo ponokom man Kan winë, tïkai. 27 Masike Kan ponapïn akëlë ëwëtukuluhtaowëhe aptao ëhmelë tëtëk ëwopalïhtaowëhe aptao. Tïneponanmakomoja kaliponotom nekalëtpï kapa mëhe? kala eitëk, ipokela ëhekalëla ëweitopkome. 28 Lome tïneponanmakomoja kaliponotom nekalëtpï mëhe, tïkai iwaptaowëhe ënëla eitëk ëtuwalonumatponkom ipokela ënïpola ëweitopkome tuwalë ëwesikomke, huwa. 29 Ipokleh ma ëjahe. Lome ipokela man ëwenenanomkomoja. Masike mëlë pëk ipohnëptëk. Talanme helë katïh mënke talan. Ëtïkatohme ënëla wa, ënëla tïwëlënkom esikelëken? mënke. 30 Ipok manai wïkei Kanuja jot pëk. Masike ëtïkatohme ipokela jekalëja tëhem ënë hemnom? mënke. 31 Masike helë katïp wïkei ëjahe. Ipoh Kan ekalëpotëk ëwotkom ëtoh pëk. Malalë ëwekïkom elïtoh pëk. Ëtïlë pëk ëwaptaowëhe ipoklëken Kan ekalëpotëk. 32 Ipokela ëhekalëpola eitëk Jujanatomoja, tïwë tïwë towomilamoja, huwa. Malalë ipokela ëhekalëpola eitëh Kan ponanokomoja. 33 Ïkatïp eitëk. Ëtïlë pëk ïwaptao ëhmelë kaliponotom wamephaktanïhpojai. Ipok ïwëtïtohmelëkenela, ipok iweitopkomelëken heh, Kanuja iwëtanïmpotopkome.

1 Kolentijana 11

1 Masike ïkatïp eitëk, Këlaisu katïp ïwëtïtop katïp. 2 Maa, ïwekïtomoh, ipokenma manatëi, ëhmelë ïweitoh pëk itenkapamëmëla manatëi. Malalë ïnepatoptom mimojatëi. 3 Lome helë pëk tuwalë ëwesikom he wai. Tïpïhamkom Umïnme man eluwakom. Malalë ëhmelë eluwakom Umïnme man Këlaisu. Malalë Këlaisu Umïnme man Kan. 4 Masike tëwëtupjomtëtïhwë Kanuja tëwëtuhe eluwa aptao Këlaisu pojiptëpoja inëlë. Malalë tëwëtupjomtëtïhwë Kan Omi tëkalëi eja aptao Këlaisu pojiptëpoja inëlë. 5 Malalë man wëlïham, ëtupjomtëla Kanuja tëwëtuhe iwaptaowëhe tïmnelumkom pojiptëpojatot. Malalë ëtupjomtëla Kan Omi tëkalëi ejahe aptao tïmnelumkom pojiptëpojatot iwëtupukutpï katïp tëwesikomke. 6 Masike ëtupjomtë hela wëlïham aptao upuknehpotëktot. Lome ëtupuku helanma iwaptaowëhe upjomtëpotëktot pïipela iweitopkome. 7 Malëla man eluwakom ëtupjomtëla Kan katïp tëwesikomke, ipoh Kan eitop eneponanome tëwesikomke, huwa. Malëla man wëlïham mënëtupjomtëjatot tohpojehe tïmnelumkom esike. 8 Wëlïhjaowëinë eluwa ïtop ënïkïlïla Kan. Eluwajaowëinë hek wëlïi ïtop ïkïne. 9 Malalë wëlïi peitome eluwa ënïlïla Kan. Eluwa peitome wëlïi ïne. 10 Masike tohpojehe tïmnelumkom eitop enepoja wëlïham ensutomoja tupjomke tëwesikomke. 11 Maa, wëlïham helëkenela man Kan. Malalë eluwakom helëkenela. Ëhekatïh man isehe Kumïtïnkom pona iwesikomke. 12 Eluwajaowëinë wëlïi ïtop tïkïhe Kanuja. Lome wëlïhjaowëinë mënekakte eluwakom. Lome Kanlëken ëhmelë mënïpoja. 13 Masike ipohnëptëk. Ipoh kane kaliponotom neneme Kanuja wëlïham ëtulu ëtupjomtëla iwaptaowëhe? Uwa. 14 Malalë ipokela man tumhehule eluwa aptao. 15 Malëla man ipokenma tumhehule wëlïi aptao uputpïkom ejohme, umhetkom Kanuja tëkalëi esike. 16 Lome mëlë pëk ëwa ëwapënmahe he iwaptaowëhe helë tuwalë eitëk. Mëlë katïplëken emna eitop, kaitëk. Malalë man ëhmelë Kan ponanokom Kan pakolontao tëwaptaowëhe, kaitëk. 17 Maa, helë pëkëhnë wimilikjai. Lome helë pëk ipok ëwekalëlahe wai ipokela ëwesikomke Kan pakolontao. 18 Ëheile mantot Kan pakolontao tëwaptaowëhe, kanë tïpanakmai ïja. Masike ahpela wipohnëpjai. 19 Talanme ëhtaowëhe man mala tëweihamo. Masike ahpemnom tuwalë kutatëi ëheilanopïmnom tuwalë. 20 Helë katïh mënëhmomjatot Jeisu mëlëtpïlë ëtukutpë ukukhelep, kanë tïpanakmai ïja. 21 Ëtuktop katïp talankom Jeisu mëlëtpïlë ëtukutpë ukukjatot, kanë tïpanakmai ïja. Malalë talankom man tëpëjephe kanë tïpanakmai ïja. Malalë talankom mënëhnameptëja kanë tïpanakmai ïja. 22 Masike helë katïp wïkei ëjahe. Pakolomna ka manatëo, ëwëtuktopkomomna, ëwëtawoktopkomomna, huwa? Talanme Kan ponanokom pojiptëpo he manatëi. Malalë inepïlïmnom pojiptëpo he manatëi. Masike mëlë katïp ëwesikomke ipoh ka kuwekalëjatëo? Uwanma, ipok ëwekalëlahe wai mëlë pëk. 23 Kumïtïnkomoja jepatoponpï wekalëne ëjahe. Helë katïp kunehak. Tëkalëtoponpïtao walunak pelele tanïmhe Kumïtïnkomoja, Jeisuja. 24 Kanuja tëwëtutïhwë pelele takuhpomai eja. Helë katïp tïkai inëlë pelele pëk. Helë ïpun katïp tëweihem. Ëwemtakaikome Wëhekalëjai. Masike pelele tëk tëk ïpëk itenkapamïla ëweitopkome, tïkai. 25 Malalë tëwëtuktïhwëhe okï tanïmhe eja. Helë katïp tïkai inëlë. Helë okï, ïmïu katïp tëweihem. Tïnimoipotom ihjan moinanom pëk tïkatoponpï ënakupjakala Kan eitoh pohnëptop helë. Masike elïtëk. Malalë helë hapon ënelïkepïla eitëk ïpëk itenkapamïla ëweitopkome. 26 Masike helë hapon ëkuluhtao, malalë hela hapon elïlïhtao Kumïtïnkom lëmëptoponpë pëk mipohnëhpojatëi imëktop ëtïtoh pona. 27 Masike ipokela tëwaptaowëhe helë hapon tëkhe kaliponotomoja aptao Kumïtïnkom pun ohanëmetot. Malalë ipokela tëwaptaowëhe helë hapon tëlïhe kaliponotomoja aptao Kumïtïnkom mïu ohanëmetot. 28 Lome akename tëwepohnëphe iwaptaowëhe helë hapon ëkjatot. Malalë helë hapon elïjatot. 29 Malëla ipokela tëwaptaowëhe helë hapon tëkhe kaliponotomoja aptao ipokela mënëtïpojatot Kanuja, Kumïtïnkom pun pëk ënipohnëpïla iwesikomke. Malalë ipokela tëwaptaowëhe helë hapon okï tëlïhe kaliponotomoja aptao ipokela mënëtïpojatot Kanuja. 30 Ma ëwesikomke kole ëhtalïkom man anumna. Malalë kole wamemnom man ëhtaowëhe. Malalë kolenma kunilomo. 31 Masike akename tëwepohnëphe kuwaptaowëhe ipokela kïpolahe man Kan. 32 Lome kupohnëpjatëo Kan. Masike Kumïtïnkom kupilëjatëo ipokemnom malë kalimalahe tëweitohme wantë. 33 Masike ïwekïtomoh, Kumïtïnkom mëlëtpïlë ëtukutpë pëk ëwaptaowëhe ëhelaimatëk. 34 Tëpëjephe ëwaptaowëhe ëtuktëk akename ëpakonlonkomtao ëwohanëmalahe Kan eitohme ëwëhmomtïhwëhe aptao. Maa, ïmëkëmëtïhwë aptao tïwëlën pëh këtujatëi.

1 Kolentijana 12

1 Maa, ïwekïtomoh, kumaminumtopkom pëk, Ipokan Amole nekalëtpïtom pëk, tuwalë eitëk. 2 Uhpah Kan ponalahnë ëwaptaowëhe awomilïmnom ponalëken mehatëken, tïwë tïwë towomilamome ëwesikomke. Mëheuhnëptënelëken. 3 Masike tuwalë eitëk. Ipokela Jeisu ënekalëla ma Ipokan Amole nawomiptë. Malalë Kumïtïnkome man Jeisu, kala man Ipokan Amoleja ëta ëtalëpola tëweihamo. 4 Maa, tïwë tïwë man Ipokan Amole nekalëtom kaliponotomoja emaminumtopkome. Lome mëklëlë man ekalëneme. 5 Malalë tïwë tïwë man kumaminumtopkom. Lome mëklëlë man kumaminumnehponanomkome. 6 Malalë tïwë tïwë kutuwalonumetëo kumaminumtopkom pëk. Lome mëklëlë man Kan kutuwalonumananomkome. 7 Këwëhe man Ipokan Amole, Kan nekalëtpï kujahe, ëpëtomatse kuweitopkome. 8 Masike ëhehtao kutuwalonumetëo Ipokan Amole tïwë tïwëlën pëh kuweitopkome. Talan utënme ïja. Malalë tïwëlën Ëpatënme ïja. 9 Malalë awolemïla Kan ponanome tïwëlën ïja. Malalë wame wamenom ïlëmëneme tïwëlën ïja. 10 Malalë awolemïla eitoptom ïpoja tïwëlënuja. Malalë Kan Omi ekalëpoja tïwëlënuja. Malalë kaliponotom nekalë pohnëmneme tïwëlën ïja, Ipokan Amole nekalëpo helë, tïkaheme. Malalë ipokepïn amoletom nekalëpo helë, tïkaheme, huwa. Malalë tïwëlënkom omijao tïwëlën omitanïhpoja. Malalë tïwëlënuja awomi pohnëhpoja Ipokan Amole ipanakmananom tuwalonumatohme eja. 11 Lome mëklëlë man ëhmelë mëlëkom ïponeme. Ekalë he tëweitop ailë tïwë tïwë tïnekalëtom ekalëja Ipokan Amole kaliponotomoja. 12 Maa, kole man kupunkom mulit. Lome pëkënatpëlëken man kupunkom mëlëkom malë. Mëlëlë katïh man Këlaisu tëpona tëweihamo malë. 13 Kole kutatëi, Jujanatom, tïwë tïwë towomilamo, tïnipeitomtëk tëweihamo, inipeitolïmtëla tëweihamo, huwa. Lome mëklëlëhnëjah këmëmnëpkatëne Ipokan Amole. Malalë mëklëlëhnëke kalïptëtëne Kan. 14 Koleleh ma kupunkom mulit. Lome pëkënatpëlëken man kupunkom mëlëkom malë. 15 Masike talanme helë katïh mënkelep kupupukom. Omomela ïwesike punu mulis tapek wai, mënke. Masike ma tïkai tëwesike kane kupunkom mulinmela kane kupupukom? Uwa. 16 Malalë ëumela ïwesike punu pëkëla wai, tïkai kupanakom aptao kupunkom pëkëla kane kupanakom? Uwa. 17 Ëumelëken kupunkom aptao tala panakmatse kutatëo? Malalë panamelëkom kupunkom aptao tala poktë kutatëo? 18 Lome tuwalë tëwesike kupunkom pëk tëweihamo tïhe Kanuja tïlï he tëweitoponpï ailë. 19 Ëhekatïplëken tïhe kupunkom pëk tëweihamo aptao tala manune kupunkom? 20 Lome ëhekatïpïla kupunkom pëk tëweihamo tïhe eja. Lome pëkënatpë man kupunkom mëlëkom malë. 21 Masike ëhela wai kala man kupupukom komokomoja. Malalë ëhela wai kala man kuputpïkom kupupukomoja. 22 Anumna hapon kupunkom pëk tëweihamo pïnwënma kutatëi. 23 Malalë ipïnwëla hapon kuweitopkom Pëtukulëken kutïjatëi. Malalë ënenepo hela kuweitopkom pëtuku hejoptëjatëi, 24 enepo he kuweitopkom katïpïla. Mëlë katïp kupunkom ïne Kan, kupëkënkom malë, ëhekatïp ëhmelë ise kuweitopkom. 25 Malalë ëhehelala kupunkom pëk tëweihamo eitohme, ëhepïnwëlëken iweitopkome, huwa. 26 Masike pëkënatpë ipokela iwëtïtïhwë ëhmelë anumna mënëtïja. Malalë pëkënatpë uhpolo ëtïtïhwë aptao tawakelëken mënëtïja ëhmelë. 27 Malalë manatëi Këlaisu pun pëk tëweihamome, ipun mulistome. 28 Masike helë katïp tëponanokomohtao tïpeitotom tïpoi Kanuja. Akename Jeisu nalë nalëpotom ïne. Moloinë awolemïla eitoptom ïnanom. Moloinë wame wamemnom ïlëmënanome, ëpëtomatënkom, tëponanokom umïhtom, tïwë tïwëlën omi ukuknanom, huwa, tïhe eja. 29 Masike ëhekatïp kanetot Jeisu nalë nalëpotom malë? Uwanma, ëhekatïp kanetot Kan Omi panakmaponanom malë? Uwa. Malalë ëhekatïp kanetot ëpatënkom malë? Uwa. Malalë ëhekatïp kanetot awolemïla eitoptom ïnanom malë? Uwa. 30 Malalë ëhekatïp kanetot wame wamemnom ïlëmënanome malë? Uwa. Malalë ëhekatïp kanetot tuwalëla tëweitopkom ukuknanom malë? Uwa. Malalë ëhekatïp kanetot awomikom pëk ipanakmananomkom tuwalonumananome malë? Uwa. 31 Masike Ipokan Amole nekalëtom awolemïmnom he eitëk awolemïla. Masike awolemïpïn pëh kuwepetëi. Helë katïp ëweitopkom aptao man ipokenma.

1 Kolentijana 13

1 Talanme kaliponotom omi ukuknemenmaleh wai. Malalë ensutom omi ukukneme. Lome kaliponotom he eitopomna ïwaptao tëipalëmelëken manu mënëtïja ïwomi, panatimkatën katïplëken. 2 Malalë talanme Kan Omi panakmaponeme Ipokan Amole nïlïtpïleh wai. Malalë talanme kaliponotom nipanakmaptë tuwalëleh wai. Malalë talanme ïpï kïlïmaponemeleh wai. Lome kaliponotom he eitopomna ïwaptao tëipalëmelëken manu wai mëlë katïp. 3 Malalë talanme ëhmelë ïmïnpalë wekamjailep ohanëmankom nepï epekahtohme. Malalë talanme ëhepïnwëlaleh wai. Masike Wëhekalëjai kaliponotom newalume. Lome tëipalëmelëken manu wai mëlë katïp kaliponotom he eitopomna ïwaptao. 4 Helë katïh man kaliponotom he tëweihem. Ahmekantala man. Malalë pïnapophah kaliponotom eneja. Tïwëlën pëk umosila man. Malalë tïwëlënkom uhpolo epohnëpïla man, awolemïla epohnëpïla, huwa. 5 Malalë awomipolala awomi. Malalë ëmëmna man. Malalë asikapamïla man. Malalë ipokela tëkalëtoponpï pëk itenkapamëmëhpomna man. 6 Malalë tawakela man sitpïlïme eitoptom pëk. Ahpela eitoptom pëklëken tawake. 7 Masike ëhmelë ëtïlëja tëpotoptom pëk ahmekantala man kaliponotom he tëweihem? Masike ahpe kalanma man Kan Omi pëk. Masike wantë eitoptom elaima pëklëken man, ëhmelë eitoh pëk ikepïla man, huwa. 8 Apënalanma man tïwëlënkom he eitop. Malëla man Kan Omi ekalëtoh mënapëne. Malalë tïwëlën omijao eitoh mënapëne. Malalë kaliponotom tuwalonu mënapëne. 9 Apsiklëken man kutuwalonukom. Malalë apsiklëken Kan Omi hekalëjatëi. 10 Lome ipokenmalëken tëweihem mëktïhwë kutuwalonutpïkomopsik enatke kutuwalonumatopkome hemele. 11 Muleme ïwaptao mule omimelë ïwomi kunehak. Malalë apsiklëken panakmatse wehaken. Malalë ëtïkom pëk wïpohnëmne, mule epohnëptop katïplë. Lome ïwëtïtïhwë Muleme ëweitoponpï walimane. 12 Lome hemalë apsiklëken tuwalë kutatëi kutei ailë mutom Kunenekom katïplëken. Lome wantë pëtuku henejatëi empatao kuwaptaowëhe. Kanuja tuwalë këtïjatëi hemele, kujahe tuwalë iweitop katïplë. 13 Masike helëkom man Enatula, 3 me. Kan pona eitop, ëlaimatse eitop, tïwëlënkom he eitop, huwa. Lome pëkënatpë man ahpojenma, tïwëlënkom he eitop.

1 Kolentijana 14

1 Maa, tïwëlënkom he eitëk. Malalë Ipokan Amole nekalëtom he eitëk. Lome helë he eitëk awolemïla, Kan Omi panakmapo henma eitëk. 2 Kaliponotom nïpanakmamelëkenela tïwë omi ukukja tuwalëla tëweitop ukukne. Kan nipanakmame hek mënukukja. Kaliponotom man malalon omi ënipohnëpïla. Ipokan Amole nawomiptëlëken kaliponotom nipohnëpïptë ekalëja. 3 Malëla man Kan Omi panakmapone. Kaliponotom nipanakmame mënekalëja awolemïla Kan pona iweitopkome, ëhkonekmala iweitopkome, tëlekaptë hela iweitopkome, huwa. 4 Mënëtamephaktanïpjalëken tïwë omi ukukne tuwalëla tëweitop ukukuluhtao. Malëla man Kan Omi panakmapone, ëhmelë Kan ponanokom awolemïla Kan pona ïpoja. 5 Masike ipok man ïja tïwëlën omijao ëwaptaowëhe. Lome Kan Omi panakmaponanome ëwaptaowëhe man ipok mëwisnënma ïja. Towomi pëh Kan ponanokom ënituwalonumapola tuwalëla tëweitop ukukne aptao, ahpoi man Kan Omi panakmapone. Lome Kan ponanokom tïtuwalonumai aptao awolemïla Kan pona iweitopkom ïpoja. 6 Masike ïwekïtomoh, ipohnëptëk. Tïwëlën omijao ïwaptao kuwapëtometëo manu ka? Uwanma. Talaptaolëken kuwapëtometëo? Uwa, Kan nekalëtpï ekalëlïhtao ïja. Malalë ëtuwalonumalïhtaowëhe ïja. Malalë Kan Omi ekalëlïhtao ïja. Malalë ëwopalïhtaowëhe ïja, huwa. 7 Malalë helëkom pëk ipohnëptëk, luetom pëk, kitali hapontom pëk, huwa. Ailëla tëtëi aptao talahku nipohnëpja ipanakmananom? 8 Malalë solatitom, ëtwëtoh pona itëtop ailëla Tëukom tëtëi aptao, epetukwala man akëlënkom. 9 Malalë ëwomikom. Tïwëlënjao, tuwalëla kaliponotom eitopjao, ëwaptaowëhe ëwomikom pëk ënipohnëpïla man ëpanakmananomkom. Tëipalëmelëken mekalëjatëilep. 10 Tïwë tïwë kaliponotom omi. Ëutë kuptënma man towomikom tuwalë kaliponotom. 11 Masike tïwëlënkom patao ïwaptao, awomikom ënukukula ïwaptao, tïwëlën katïplëken jenejatot. Malalë tïwëlënkom katïplëken wenejaitot. 12 Masike Ipokan Amole nekalëtom he ëwesikomke awolemïla ëwemaminumtëk awolemïla Kan pona eponanokom ïpotohme ëjahe. 13 Masike tïwëlën omi ukukuluhtao ëjahe aptao, tuwalëla ëweitopkom ukukuluhtao ëjahe, Kanuja ëtutëk ëwomikom panakmaimëponanom pëk. 14 Tïwëlënjao Kanuja ëwëtululuhtao jamolelëken mënëtuja, ïu tapek. 15 Masike tala wëtuja? Uwa, jamole mënëtuja. Malalë ïwepohnëptop ailë wëtujai. Malalë ïwëhepatop ukukja jamole. Malalë ïwëhepatop wukukjai. 16 Ipokan Amolejalëken towomiptëi ëwaptaowëhe ipok manai ekatopkome Kanuja ëwëtukuluhtaowëhe, tala ahpela nïke ëpanakmananomkom ëwomikom tuwalëla iwaptaowëhe. 17 Ipokleh man ipok manai ëkatopkom Kanuja ëwëtulukomohtao. Lome awolemïla Kan pona tïwëlënkom ënïpola man. 18 Ipok manai wïkei Kanuja kole omi ukuktoh pëk ïja ëwahpojehe. 19 Lome tëipalëmelëken manu man ëwomikomjaowëla 10,000 me omi tïtïpkailep ïja Kan pakolontao. Lome ënipanakmala ëmëlamkom. Lome ëwomikomjaolë 5 me omi tïtïpkai ïja aptao mipanakmetëi. 20 Masike ïwekïtomoh, ijumankom katïplëken ëwepohnëptopkom tïtëk, Peitopïhtom katïpïla. Helë pëklëken Peitopïhtom katïp eitëk, sitpïlïme eitoptom pëklëken. 21 Helë katïh mënke Kan pampilan. Tïwë tïwë towomilamoja ïwomi wekalëpojai Isëlëjanatom nipanakmame. Lome ïwomi ënipanakma hela mënëtïjatot, tïkai Kan, tïkai. 22 Masike Kan ponamnom nipanakmamelëken man tïwëlën omi ukuktop. Malëla man Kan Omi ekalëtop, awolemïla Kan eitoh pohnëhpotohme man eponanokomoja. 23 Masike ëwëhmomtïhwëhe tala nïke manu Kan ponamnom ëpëkëhe tïwëlën omi ukukuluhtao ëjahe? Malalë tala nïke man tïwëlën omi ënukukumnom? Uwa, iwepohnëptopomna mantot, mënketot ëpëkëhe. 24 Lome tuwalë iweitopkomjaolëken Kan Omi tïpanakmapoi ëjahe aptao mënipanakme manutot. Masike mënipohnëpja manutot tïnipanakmatpïkom pëk. 25 Malalë inonamïtpïkom umakaimëja manu Kan. Masike mënëhemotake manutot Kanuja tëwëtulukomohtao. Malalë ahpela ëwakëlëhe man Kan, mënketot ëjahe, huwa. 26 Maa, ïwekïtomoh, helë katïp eitëk ëwëhmomtïhwëhe. Ëhepatop ukukne tïtëk. Malalë tïwëlënuja ëhepapotëk. Malalë tïwëlën, Kanuja tïtuwalonumatoponpï panakmapoimëja. Malalë tïwëlën omi ukukja tïwëlën. Malalë awomi pëk ëtuwalonumetëo tïwëlën. Masike monoinëken ëtanïmïla eitëk. Awolemïla Kan ponanokom ëtïtohme mëlë katïp eitëk. 27 Tïwëlën omi ukuku he ëhtalïkom aptao ëta ëtakëmnë ukukpotëk, talanme hakëne, talanme ëhelowao, awomikom pëk tuwalonumatën mole aptaolëken. 28 Lome tuwalonumatënumna aptao kala mantot. Kan pakolontao. Talanme Kan nipanakmamelëken mënketot. 29 Malalë Kanuja tïtuwalonumatoponpïkom ekalëja tïwëlënkom, talanme hakëne, talanme ëhelowao. Masike ekalëlïhtao ejahe awomikom pëk ipohnëptëk. 30 Talanme tïtuwalonumatoponpï ekalëlïhtao tïwëlën tuwalonume Kan. Masike tïtuwalonumatoponpï ekalëne mënapënepitë awomi panakmatohme. 31 Ëta ëtakëmnë mekalëjatëi Kan pëk ëpanakmananomkom tuwalë eitohme, ëpëtomatse ëwomikom eitohme, huwa. 32 Ka he tomolelëken eitop ëkuptëjapitë Kanuja tïtuwalonumatoponpïkom ekalë he tëweihamo 33 kajah kanë hela Kan esike, tïnme kuwesikom he. 34 Malalë wëlïhamoh, tëh kaitëh Kan pakolontao ëwaptaowëhe. Malëhken man wëlïham Kan pakolon kuptë Mosesi Nimilikutpï mojike, tëh kaitëk, tïkai Mosesi Nimilikutpï esike. Malalë moitë eitëk wëlïhamoh, tïkai. 35 Masike ëtïkom pëk tïpakolonkomtao, imakpela Kan pakolontao mëlë mëlë tïkakomke. 36 Talanme ëmëlamkomlëken Kan Omi ekalënanome mëhekalëjatëi. Talanme kujahelëken towomi ekalëne Kan, mïketëi. 37 Ahpela Kan Omi ekalëneme ëwaptaowëhe, malalë Ipokan Amole nekalëtom apësitponme ëwaptaowëhe, ahpela mïketëi ïnimilikutpï pëk. Kumïtïnkom nimoipo tïmilikhe eja, mïketëi ïpëk. 38 Lome mala kala ëhtalïkom aptao inekalë ënipanakmala eitëk. 39 Masike ïwekïtomoh, Kan Omi panakmaponanome ëtïlï he eitëk awolemïla. Lome tëh kaitëk, kala eitëk tïwë omi ukukneja. 40 Malalë ëhmelë eitoh pëk ipoklëken eitëk.

1 Kolentijana 15

1 Maa, ïwekïtomoh. Ipanakmapophakan ekalëtoh pëk ïnekalëtpï ekalëimë hemë wai. Ïnekalëtpï mapëitëne. Masike mëlë pona manatëi. 2 Mëlë ponalëken ëwaptaowëhe ëwanïmpojatëo Kan. Lome ahpelëken ëwaptaowëhe ëwanïmïlahe man. 3 Ïnapësitpï pëh Këlaisu pëk wekalëne ëjahe. Kan pampilan ailë Këlaisu kunilëmëp kuwïpïlïtpïkom pëk. 4 Malalë tonamhe inëlë. Lome ëhelowao awainatïhwë ulë kunëtïlëmë Kan pampilan ailë. 5 Moloinë Pituja tëwëhenepoimëi inëlë. Moloinë 12 me tëweihamoja tëwëhenepoimëi inëlë. 6 Moloinë 500 ahpoi tëweihamoja tëwëhenepoimëi inëlë, tëponanokomoja. Lome ëhmelëla man enetponkom ulë hemalë. Talankom tïlomoi. Lome kolehnë ulë. 7 Maa, ëkëmnëpsik Jemisija tëwëhenepoimëi inëlë. Moloinë ëhmelë tïna tïnalëpotomoja tëwëhenepoimëi. 8 Ëkëmnëhle ïja tëwëhenepoi inëlë ekulepïtpïlïjanmalep. 9 Masike ina inalëpotom ahpojela wai. Malalë ina inalëpome jeheptë hela wai Kan ponanokom ohanëmatponme ïwesike. 10 Lome pïnapophah Kanuja tënei ïwesike tïwëlën katïp wai hemalë. Tëipalëkenela pïnapophak jenene. Masike ina inalëpotom ahpoi jemaminumjai. Lome ïu tapek. Kanlëken man jemaminumnehponeme. 11 Masike ënïk ëtuwalonumatëne akename? Talanme Jeisu nalë nalëpotom. Talanme ïu. Lome mëklëlë pëklëken emna kunekalë. Masike epona mëtïtëne. 12 Maa, ilëmëpheinë Këlaisu kunawomaimë, nïkei emna. Lome ëhtaowëhe man awonaimëla man kaliponotom, tïkahamo. 13 Ahpela awonaimëla iwaptaowëhe awonaimëla manu kunehah Këlaisu. 14 Masike awonaimëla Këlaisu aptao tëipalëmelëken manu emna nekalëjai, tëipalëmelëken manu Kan pona manatëi, huwa. 15 Malalë ahpelëken Këlaisu wonanïpkaimëne Kan nïkei manu emna. Ahpe onaimëtop aptao Këlaisu ënawonanïpkaimëla kunehah Kan. 16 Awonaimëla kaliponotom aptao malalë manu Këlaisu kunehak, awonaimëla. 17 Malalë Këlaisu ënawonanïpkaimëla Kan aptao tëipalëmelëken epona manu manatëi. Malalë ëwïpïlïtpïkomohmehnë manu manatëi. 18 Malalë Këlaisu ponanokom, ilëmëpïtpïtom, awonaimëla manu man. 19 Masike ahpe Kan Omi kuwonaimëtopkom pëk aptao, tëipalëmelëken Këlaisu pona manu kutatëi hemalë ulëhnë kuwaptaowëhe, awonaimëla kuwesikomke kulëmëptïhwëhe. Masike ipohnëptëk. Ohanëme man Kan ponamnom towonaimëtopkom ënelaimala tëwesikomke. Lome Kan ponamnom ahpoi ohanëmenma manu kutatëi tëkulephe kuwaptaowëhe. 20 Lome ilëmëpheinë Këlaisu kunawonaimë. Masike eluwa umpoi ilëmëpïtpïtom mënawonaimëja. 21 Eluwa umpoi kulëmëptopkom hapëitëne. Malalë eluwa umpoi ilëmëpïtpïtom mënawonaimëja. 22 Masike ëhmelë kaliponotom mënilëmëpja Anam umpoi. Malalë ëhmelë mënawonaimëja Këlaisu pona tëweihamo. 23 Helë katïp kuwonaimëjatëi. Akename Këlaisu kunawonaimë. Ëkëmnë Këlaisu pona tëweihamo mënawonaimëja Këlaisu mëktïhwë. 24 Moloinë ëhmelë enahtoh mënëtïja ëhmelë tamutom ahpojanmatïhwë eja. Malalë ëhmelë uhpolonkom ahpojanmatïhwë, ëhmelë awolemïla tëweihamo ahpojanmatïhwë, huwa. Masike ëhmelë tamume mënëtïja Këlaisu. Lome ëhmelë tamume tëweitoponpï ekalëimëja Këlaisu tïjumïja, Kanuja. 25 Lome ëhmelë tamume tëweitop ënekalëimëlapitë man Këlaisu tïmojilahnë ëhmelë esike. Ëhmelë tïhemnom tïpupu opikai ïtïhwë Kanuja aptao tïmoipotoponpïtom ekalëimëja Këlaisu Papakoja. 26 Malalë kaliponotom ohanëmane akojinpë enatke, lëmëptop enatke. 27 Ëhmelënma ipupu opinë kunïpotëo Kan, tïkai Kan pampilan. Lome ma tïpotponkomlëken Këlaisu pupu opikai ëtïlïla mënëtïja. 28 Masike ëhmelëja tïmoipotïhwë Kanuja, Kan ahpojela mënëtïja Këlaisu, ahpojanme tïlïtpon ahpojela. Masike ëhmelë tamume Kan mënëtïja hemele. 29 Masike tïwëlënkom pëk ipohnëptëk. Ëtamëmnëpkapola tïwekïtpïkom tïlëmëphe aptao, mënëtamëmnëpkapojatot emtakaikome. Masike awonaimëla kaliponotom aptao tëipalëmelëken mëntamëmnëpkapojatot. 30 Malalë ahpe Kan Omi wonaimëtoh pëk aptao julu kuptë emna ohanëmatop hela manu nai emna. 31 Masike ïwekïtomoh, awaina kuptë ïlëmëpkapo he tïwëlënkom. Ahpela wai mëlë pëk. Malalë Kumïtïnkom Jeisu Këlaisu pona ëweitopkom pëk tawake pëk, ahpela. 32 Malalë awonaimëla kaliponotom aptao tëipalëmelëken talë Epesi po, mëkpalëtom malë wëta wëtapëine. Helë katïh manulëken kutketëi. Këtuktëi, këtawoktëi. Talanme anumulë kulëmëpjatëi, kutketëi manulëken. 33 Masike ëheuhnëhpola eitëk ma tïkahamoja. Ipokela tëkëlëntom ïpoja malalonkom. 34 Masike ipok eitoptom pëklëken ëtïtëkële hemele. Sitpïlïme eitoptom pëkëla eitëk. Mëlë katïp wïkei pïipe ëweitopkome Kanuja tuwalëlahnë ëhtalïkom esike. 35 Maa, helë katïh mënke kaliponotom. Talahku ilëmëpïtpïtom wonanïpkaimëja Kan? mënketot. Malalë tala nëtïlëmëja ipunkom towonaimëtïhwëhe? mënketot. 36 Enipohnëpïmnomoh, tëpïmatïhwë mënilëmëpja epï tëwëtïlëmëtohme. 37 Epïlëken lonak mepïmetëi. Talanme polok epï hapon. Talanme tïwëlën. Lome iwëtïlïtpï ënepïmala manatëi. 38 Ënepïmatpïkom ïnehponeme man Kan. Masike epetanïhpo he tëweitop ailë mënepetanïhpoja. Masike ëhekatïpïla tëpelamotom epetanïhpoja. 39 Malalë punu eitop. Ëhekatïpïla kupunkom tëhamotom pun malë, katom pun malë, tëpëlamotom pun malë, huwa. 40 Malalë kapunalïtom, hawem tïkahamo katïpïla man lomonokom pëtuku eitop. Tïwë pëtuku iweitopkom. 41 Malalë pëtuku nunuwë eitop katïpïla man sisi pëtuku eitop. Malalë silikëtom, tïwë pëtuku iweitopkom. Malalë ëhmelë ëhekatïpïla silikëtom tïwë tïwëlënme. 42 Mëlë katïh ma ilëmëpheinë kaliponotom wonaimëtop. Tïmatahemlëken mënëtonamja. Lome imatala tëweihem mënawonaimëja. 43 Pëtukuluhaleh man tonamïlïhtao, anumna. Lome towonaimëtïhwë pëtukulunma mënëtïlëmëja, anumhak. 44 Kalipono punlëken mënëtonamja. Lome eilëmëpïpïnme mënawonaimëja. Hakëne man kupunkom eitop, tïlëmëphem, ilëmëpïpïn, huwa. 45 Helë katïp tïkai Kan pampilan. Ulë tëweihemelep akenamehle kalipono tïhe Kanuja, Anam tïhe, tïkai. Masike ulë eitop ïlëmëneme Këlaisu tïhe Kanuja. 46 Masike akename tïpunke këtïjatëi, lomo kuweitopkome. Lome ëkëmnë ilëmëpïla tëweiheme kïlëmëjatëo Kan kapunao kuweitopkome. 47 Loke Anam tïhe Kanuja. Lome kapunaowëinë Kumïtïnkom kunmëk. 48 Masike tïpunke man lomonokom Anam katïplë. Lome kapunaowëinë imëkïtpï katïh mënëtïlëmëja eponanokom. 49 Masike lo ïlïtpë katïplëken kutatëi hemalë. Lome kapunao imëkïtpï katïp këtïjatëi. 50 Masike helë katïp wïkei ëjahe ïwekïtomoh. Tïpunkehnë tëweihamo man, tïmïlehnë tëweihamo, huwa. ëmëmïlanma Kutamukome Kan Ëtïtopjak. Masike etïpïlala man kaliponotom punuhle. 51 Masike ënipanakmaptëkom pëh kutuwalonumetëi. Ëhmelëla kulëmëpjatëi. Masike tïhulela ilëmëpïmnome anuktanïpja, 52 pinap katop katïp, Kan eu etëlïhtao. Malalë Kan eu etëlïhtao, kanuktanïpïlïhtaowëhe, ilëmëpïtpïtom mënawonaimëja ilëmëpïla tëweihamome. 53 Masike imatala këkulepjatëi Imatapïnme kïlëmëkomke. Malalë ilëmëpïla këkulepjatëi Ilëmëpïpïnme kïlëmëkomke. 54 Masike Imatapïnme kïlëmëtïhwëhe, malalë Ilëmëpïpïnme kïlëmëtïhwëhe, Kan pampilan omi ailë këtïjatëi, lëmëptoh mënenatja katop ailë. Malalë waponkatse tëweihem katïh mëtïjatëi, katop ailë. 55 Masike lëmëpkatënutpë mënekulepja. Malalë etumna mënëtïlëmëja lëmëpkatënutpë, tïkai. 56 Etumhak lëmëptoptom kunëtïlï sitpïlïme eitoptom umpoi. Malalë awolemïla man sitpïlïme eitoptom Mosesi Nimilikutpï ailë. 57 Masike ipokenma manai kutkatëi Kanuja ahpojanmananome kïpotopkomke Kumïtïnkom Jeisu Këlaisuja. 58 Masike ïnisanotomoh, ïwekïtomoh, awolemïla Kan pona eitëk. Kan pona eiheinë Kan ponala ëtïlëmëla eitëk. Malalë awolemïla ëwemaminumtëh Kumïtïnkom maminumtoh pëk. Kumïtïnkom pona ëwesikomke tëipalëkenela ëwemaminumjatëi.

1 Kolentijana 16

1 Maa, helë ënekalëkom pëk Jeisu apësitponkomoja, Jelusalem ponokomoja. Helë pëh Kaleisija ponokom, Kan ponanokom, wituwalonumane. Masike kutuwalonumetëi mëlëlë katïp. 2 Masike ëjahe Kan nekalëpotpï ëkalakulinkom Isahkatëk wiki ëtakïmaimëtoptom kuptë ekalëtohme ëjahe, tëk ëkatopkomelëken molona ïtëtïhwë aptao. 3 Malonme talëna ïmëktïhwë aptao enokï he ëweitoptom wenokjai Jelusalem pona ëkalakulinkom alëi. Malalë inalëkom wimilikjai tuwalë Jelusalem ponokom eitohme. 4 Talanme wïtëjai. Tuwalëlahnë wai. Masike tïtëi ïwaptao jakëlëlëkentoh mënëhalëja. 5 Maa, Masetonija pona wïtëjai. Masike Masetonija lon polopitë wïtë wïtëjai. Moloinë talëna umëkjai. 6 Talanme Tïhulepsik ëwakëlëhe wëtïjai ahalamatën enatëmë elaimame. Malonme tïwëlën pona ïtëlïhtao këpëtomatëk. 7 Tïhulepsik wai talë he. Tuilelëken ïweitoh man ipokela. Kumïtïnkom hek. 8 Lome Talëpitëlëken wai Epesi po. Tëpïhem Akpilamtop Ukuktop ëtïlëmëtop elaima pëk. 9 Pakolo eta apulu apuwatpë katïp, kole jemaminumtop ekalëne Kan ïja talë. Kole Kan pampilan panakma hankom talë. Malalë kole ïhemnom talë. 10 Maa, talanme Timoti mënmëkja. Masike tumëkhe iwaptao apëtomatëk. Kumïtïnkom maminumtoh pëk man ïkatïp. 11 Masike ënipojiptëla eitëk. Malalë talëinë ïpona itëlïhtao apëtomatëk. Timoti henma wai, akëlëntom malë. 12 Maa, helëhnë kuwekïkom pëk, Apolosi pëk. Enokï heleh wai talëna, tïwëlënkom Jeisu apësitponkom malë. Lome ïtë helapitë man. Wantë mënmëkja ipohnëpïtpo. 13 Masike tuwalë eitëk. Awolemïla Kan pona eitëk. Elamnanma eitëk. Anumhak eitëk, huwa. 14 Malalë ëtïkom pëk ëwaptaowëhe tïwëlënkom he ëweitopkom enepotëk. 15 Maa, ïwekïtomoh. Sëtepënësitom pëk tuwalë manatëi. Akenamehle Jeisu apësitponkometot Akaja po. Malalë awolemïlatot Kan ponanokom apëtomame. Masike helë katïp wïkei ëjahe. 16 Sëtepënësitom imoitëk. Malalë akëlëhe tëmaminumhamo imoitëk. 17 Maa, tawake wai mëha mëktoponpë pëk. Sëtepënësi pëk, Potunatësi pëk, Akajakësi pëk, huwa. Tïwëlën po ëwesikomke japëtometot ëwemtakaikome. 18 Jamephak jïpojatot jamephak ëwïpotoponpïkom katïp ejahe. Masike ipok malalonkom ekalëtëk. 19 Maa, ipoh ka manatëo tïkatopkom milikpone ïja Ëisija ponokom, Kan ponanokom. Malalë ipoh ka manatëo tïkatopkom milikpone ïja Akuila, Pësila, huwa. Malalë ipoh ka manatëo tïkatopkom milikpone ïja Akuila pakolontak iwëhmomïtpïtom, Kan ponanokom. 20 Malalë ipoh ka manatëo tïkatopkom milikpone ïja ëhmelë talonkom, kuwekïkom. Masike Kan pona ëweitopkom enepotëk, ëwëhetalepalïhtaowëhe epoptahukmatëk. 21 Maa, helë enahtop ïulëlëhle ïkatop wimilikne. Ipoh ka manatëo? 22 Maa, ipokelanma mënëtïpoja Kumïtïnkom Jeisu Këlaisu hepïn. Masike Malanata, wïkei. 23 Maa, pïnapophak ëwenetopkome Kumïtïnkom Jeisu Këlaisu wëtujai. 24 Ëhehenma wai Jeisu Këlaisu pona kuwesikomke, ahpela.

2 Kolentijana 1

1 Maa, Kan ponanokomoh, Kolenti ponokomoh, helë ënenekom. Malalë ëhmelë Kan ponanokom nene helë, Akaja ponokom nene. Ïu wai Pao. Ëhewëlë Kan nïlïtpï wai Jeisu Këlaisu nalë nalëpome. Helë inimilikutpï, kuwekïkom Timoti malë. 2 Kanuja, Kujumkomoja, wëtujai pïnapophak ëwenetopkome, ëhelekaptëla ëwïtopkome huwa. Malalë Kumïtïnkom Jeisu Këlaisuja wëtujai. 3 Masike ipok manai kutkatëi Kanuja, Kumïtïnkom Jeisu Këlaisu Jumïja. Pïnapophak ënetënme man Papak. Masike ëpëtomatse man. 4 Masike ëtïlëja këpolïlïhtaowëhe këpëtometëo Kan, tïwëlënkom apëtomatohme kujahe këpëtomatoponpïkom katïp Kanuja. 5 Këlaisu pona emna esike awolemïla kaliponotom emna ohanëme. Lome awolemïla emna apëtome Këlaisu. 6 Masike ëwapëtomahe henma emna esike emna nëtawohanëmapojai, ëwanïmpohe he emna esike. Lome emna apëtome Këlaisu emna ohanëmalïhtao. Malalë ëwapëtometëo. Anumhak ëwïjatëo ahmekantala ëweitopkome emna katïp ëwohanëmakomohtao. 7 Masike ëhelekaptëla nai emna ëpëkëhe. Emna ohanëmatop katïh man ëwohanëmatopkom. Lome emna apëtomane ëwapëtometëo. 8 Masike emna wekïtomoh, Eisija po emna aptao emna ohanëmatoponpëja tuwalë eitëk. Awolemïlanma emna towohanëmai esike emna kunipëipam. 9 Masike kulëmëpkapojatëo Kan, kunka emna. Lome mëlë katïp emna ïne Kan ilëmëpheinë onanïpkaimëtën ponalëken emna eitohme, emna kajalin ponalëkenela emna eitohme. 10 Masike emna lëmëpkapo he kaliponotom aptao emna apëtomane inëlë. Malalë hemalë emna apëtome. Malalë emna ënapëtomakepïla man, huwa. 11 Emna mapëtometëi Kanuja ëwëtutopkomke. Masike kolankom ëtutop umpoi emna apëtome Kan. Malalë emna apëtomatop enetpo ipok manai mënke kole kaliponotom Kanuja. 12 Maa, helë pëk ipok emna nëhekalëjai, ëtïlë pëk emna aptao ipokela ëhekalëpola emna eitoh pëk. Ipokenma emna kunëhenepo ëjahe ëhtaowëhe emna aptao. Malalë ahpela Kan eitop katïp ahpelanma nai emna. Lome emnalëlë tapek. Kan kajalinke hek ipok emna kunëhenepo tïwëlënkomoja. Lome mëlë ahpoi emna kunëhenepo ëjahe. 13 Maa, iloptailonkom pëk nai emna ënimilikula. Masike itïpkatpo apsik mipohnëpjatëi. Masike ipohnëhponma he wai ëjahe hemele. 14 Malonme Kumïtïnkom Jeisu mëktïhwë tawake mëtïjatëi emna pëk, tawake ëpëkëhe emna eitop katïp. 15 Masike mëlë pohnëpïke ïja ëponahe ïtëimë hemë wëtïne ëwepaimëhe hemë. 16 Masike talëinë, Julija poinë, Masetonija pona ïtëlïhtao ëweneimëhe helep wehaken. Malalë ïmëkëmëlïhtao ëweneimëhe hemëlep wehaken ëtapëtomapo he ëjahe ïwesike ïmëkëmëlïhtao. 17 Ëtïkatohme ïtëla wehaken ïnipohnëpïtpï ailë? Tïwë ïwepohnëptop ka wïne? Uwa. Malalë ïulëlë ka ïtëhe wehaken? Uwa. Malalë kole tëwepohnëphem katïp ka wehaken, ëë, tïkahem katïp, moloinë uwa, wïkane ka? Moloinë mïjalë ëë, wïkane ka, moloinë uwa, wïkane ka, huwa? 18 Uwanma, mëlë katïpïla wai. Ahpela man Kan. Malalë wai ahpela. Masike hapëmlëken ïwomi wïjai. Ëë, ka he ïwaptao, ëë, wïkeilëken. Malalë uwa, ka he ïwaptao, uwa, wïkeilëken. 19 Kan mumu pëk, Jeisu Këlaisu pëk emna kunekalë ëjahe, ïu, Sailasi, Timoti, huwa. Towomi ënakupjakalanma kunehah Këlaisu. Masike ïna, ka he tëwaptao, uwa, kalanma man. 20 Ëhmelë Kan Omi moine inëlë. Masike ëhmelë Kan katoponpëtom ïneme man. Masike ahpela kutketëi Jeisu Këlaisu ehetjao ipoh Kan ekalëlïhtao kujahe. 21 Maa, awolemïla Jeisu ponanokome kïtëne Kan. Malalë ipanakmapophakan ekalëtop ekalënanome emna ïne. 22 Malalë tëwinëntome kïtëne Kan. Malalë kuwanëkomjak Ipokan Amole ïne, towomi ënakupjakala man Kan tïkapotohme kujahe. 23 Maa, Kan man ïwepohnëptopoja tuwalë. Ëwejuhe hela ïwesike Kolenti pona ïtëla wehaken. 24 Awolemïla Kan pona manatëi. Kan pona ëweitopkom pëk ëtamukom katïp ëtïlï hela nai emna. Ëwapëtomananomkomelëken nai emna tawake ëweitopkome.

2 Kolentijana 2

1 Maa, helë katïp wipohnëmne. Umëkëmëlamë wehaken jamela kuwëtïlïkom uno. 2 Tumëkhe ïwaptao tala manu jamephak wëtïja jamela ëwïpotïhwëhe ïja? Uwanma. 3 Masike ëpampilankom wimilikne. Umëkëmëlamë wehaken jamela ïwëtïlï uno. Jamephaklëken jïpo he ïwesike ëjahe. Jamephak ïwaptao, malalë jamephak manatëi. 4 Tëlekaptëhenma wehaken ëpampilankom milukuluhtao. Tekmenma ïwanë kunehak, jehemkulumne, huwa. Jamela ëwïpohe helanma wehaken. Ëhehenma ïweitop enepo henma wehaken ëpëkëhe ïwëhelekaptëke. 5 Lome tëlekaptëi jïpotoponpï ahpoi tëlekaptëi ëwïpotëne iwewïpïlïptëtpï. 6 Masike maka neha eilanoptop ëjahe. 7 Masike ipokela iweitoponpï pëk ëtenkapamtëkële. Malalë ipok etalepatëkële. Ipokelalëken tëtalepai aptao man ipok ëtïlëmëla. 8 Masike helë katïp wïkei ëjahe. Ise ëweitopkom enepotëk eja. 9 Masike ëpampilankom wimilikne ëtïkom eitoh pëk moitë ëweitopkom ukuktohme. 10 Masike kaliponotom wïpïlïtpë pëk tïtenkapamhe ëwaptaowëhe malalë ïtenkapamjai ëkatïpïhe, Këlaisuja ïtenkapamnëhpoke. 11 Malëla kuwaptaowëhe kohpojanmetëo Seitën malalë. Iweitopoja tuwalënma kutatëi. 12 Maa, Tolowasi pona wïtëne Këlaisu pëk ipanakmapophakan ekalëtop ekalëi. Masike pakolo eta apulu apuwatop katïp ïpanakma he kunïpotëo Kumïtïnkom. 13 Lome wëhelekaptëne kuwekïkomomna esike, Taitësimna esike. Masike wïtëjai wïkane Tolowasi ponokomoja. Masike Masetonija pona wïtëne. 14 Maa, ahpojanmananome kïkepïlahe man Kan Këlaisu malë. Masike ipok manai kakepïla heitëi Kanuja. Malalë mono monole Këlaisu pëk ekalëlïhtao emnaja ipokpophakan katïp isanohpophak emna omi ïja Kan. 15 Malalë kutatëi, ipokpophakan pokïn katïp kïjatëo Këlaisu Kan nipokïme. Malalë kaliponotomohtailë kutë kutëkomohtao kupokjatëo Kan ponanokom, Kan hemnom malë. 16 Lome ilëmëpïtpï pokïn katïp kupokjatëo Kan hemnom tïlëmëphamomelëken tëwesikomke. Malëla ipokpophah kupokjatëo ulë helëken tëweihamo. Masike sipohnëptëi. Ipokpophah ka kutatëo? 17 Tïwëlënkom epetpï hankom katïpïla nai emna, mïnpalë katïp Kan Omi epekatï hankom katïpïla. Ahpelanma nai emna Kan nenokïtpïtome emna esike. Malalë emna eneja Kan towomi ekalëlïhtao emnaja Këlaisu peitotome emna esike.

2 Kolentijana 3

1 Maa, talanme mïjalë awolemïla mënëhekalëjatot, mïketëi emna pëk iwalë. Malalë emna enokïtpon pampilan ene he ka manatëo ëwepananomkome emna eitop tuwalë ëweitopkome? Uwa. Malalë pampila hela nai emna ëjahe, ëpatënme emna eitoh pëk tïwëlënkom tuwalonumatop hela. 2 Emna pampilan katïh manatëi, emna wanë pëkëna imilikutpï katïp, tuwalë ëhmelë kaliponotom eitohme, itïpkatohme ejahe, huwa. 3 Emnaja Këlaisu nimilikpotpï manatëi. Tëpu pëkëna imilikutpï katïpïla manatëi, ëwanëkom pëkëna Kan pona ëweitopkom tïmilikhe Kan Amoleja, ulë tëweihem amoleja, esike. 4 Mëlë katïm nïkei emna Kan pona kuwesikomke Këlaisu apëitïhwë. 5 Ëhewëlë emaminumïla emna. Kan kajalinkelëken emna nemaminumjai. 6 Tïnimoipotom ihjan ekalënanome emna ïne inëlë. Kole man ënimojikom kala man Kan Omi ihjan. Ipokan Amolelëken imoitëk, mënke. Malëla hehatëken Mosesi Nimilikutpïlïhme kuwaptaowëhe, kulëmëptopkomlëken sipohnëptëne. Malëla ulë kuweitopkom ekalëja Ipokan Amole. 7 Tëpu pëkëna Kan nimoipotom milikuluhtao hawem kunka Mosesi emït Kanuja tïhaweipoke. Malalë imilikheinë imëkëmëlïhtao jukap kala hapon kunëtïlëme emït. Lome isaweipotoponpï enatëmëlahnëpsik esike Isëlëjanatom tëkukuitanïphe. Mëlë katïp awolemïla tëweitop enepone Kan ilomotopkom pëk ituwalonumapokomohtao. 8 Lome mëlë ahpoi awolemïla tëweitop enepoja Kan ulë kaliponotom ïtoh pëk Ipokan Amole maminumïlïhtao. 9 Ipokenma Mosesija Kan nimilikpotpï, ilomotopkom pëh kaliponotom tuwalonumatop. Lome hemalëlo man ipok mëwisnë, iwïpïltpïlïmna kaliponotom ïpotop Kanuja. 10 Anumhah kunehak Mosesija Kan nimilikpotpï. Lome hemalë man anumna hapon, hemalëlo awolemïlanma esike. 11 Ipokenma kunehak. Lome hemalë ënimoipola uhpakat uhpolo ipokenma hemalëlo esike, enatulanma, huwa. 12 Masike enatulanma esike elamnanma helë pëk hekalëjatëi. 13 Mosesi katïpïla kutatëi. Tëwëhemïtjomtëi inëlë tïhaweipotop enatëmë ënenela Isëlëjanatom eitohme. 14 Malalë Mosesija Kan nimilikpotpï pëk ënipohnëpïla kunehak Isëlëjanatom. Malalë mëlëlë katïh mantot hemalë, tïnipanakmakom pëk ënipohnëpïla tapuluke iwepohnëptopkom esike. Lome Këlaisu pona tëwëtïtïhwëhelëken Mosesi Nimilikutpï pëk mënipohnëpjatot iwepohnëptopkom apulu tïkïhe eja esike. 15 Malalë man hemalëlëhnëtot tïnitïpkakom ënipohnëpïla, Mosesi Nimilikutpï ënipohnëpïla tapuluke ewanëkom esike. 16 Lome Kumïtïnkom pona tëwëtïtïhwëhe mënipohnëpjatot ewanëkom apulu tïkïhe esike. 17 Ipokan Amole man kaliponotom neponanmame. Masike inipeitolïmtëla man Ipokan Amoleke talïhamo. 18 Ëhemïtjomtëla kutatëi. Lome kuhaweipojatëo Kumïtïnkom. Masike kupëkëhe tëmaminumïlïhtao Këlaisu katïp ipokenma kïkepïlahe man Ipokan Amole.

2 Kolentijana 4

1 Maa, pïnapophak emna enene Kan. Malalë emna maminumnehponeme man. Masike emna maminumtoh pëk ikïpamïla nai emna. 2 Ëhmelë ipokela eitop hela emna kunëtïlï, wotao eitoptom hela. Masike kaliponotom ëneuhnëpïla nai emna. Malalë ejala Kan Omi ënekalëla nai emna. Emna eitopoja tuwalënma man Kan. Ahpelalëken nai emna. Masike ahpela mantot, mënke emnaja tuwalë tëweihamo. 3 Lome tïlomohamolëken man emna nekalë pëk ënipohnëpïla, ipanakmapophakan ekalëtoh pëk ënipohnëpïla. 4 Kan Omi ponala mantot hemalëlotom tamuluja iwepohnëptopkom tapuhe esike. Lome iwepohnëptopkom apulula aptao Këlaisu pëk ipanakmapophakan ekalëtopke, ipokanke, mënisaweipojatëo Kan. Kan katïpïnma man Këlaisu. 5 Masike emna pëk nai kala emna. Kumïtïnkome Jeisu Këlaisu eitoh pëklëken emna nekalëjai. Malalë ëpeitokome nai emna Jeisu pona emna esike, nïkei emna. 6 Uhpak ëmunimela eikë kunka Kan ëmunimanuja. Masike ëmunimela kunëtïlï. Mëlëlë katïp kuwanëkomjao kuhaweipotëne Kan, awolemïla tëweitoh pëk tuwalë kuweitopkome. Awolemïla tëweitop enepoja Jeisu Këlaisu emït pëk. 7 Këwëhe man Kan nipïnïn. Lome ëliwë katïplëken kutatëi inipïnïn enïme. Masike Kan awolemïla eitoh man awolemïla iweitopkome, mënke kaliponotom kupëkëhe. 8 Masike mono monole emna aptao man ipoptë emna ënepokepïla. Lome ikepïla nai emna. Malalë tuwalëla emna aptao ahmekantala nai emna. 9 Malalë emna ohanëme kaliponotom. Lome ilëmëpïla nai emna. 10 Kumïtïnkom Jeisu lëmëptoponpë katïm nai emna, emnajao Jeisu eitop tuwalë iweitopkome. 11 Masike emna lëmëpkapo he man kaliponotom Jeisu pona emna esike. Mëlë katïm nai emna emnajao Jeisu eitop tuwalë iweitopkome. 12 Masike nilë nilëmëhpojahenma emna ulë ëweitopkom ïpolïhtao. 13 Helë katïp tïkai Teipë nimilikutpï. Kan pona ïwesike Kan pëk wekalëjai, tïkai. Malalë Kan pona nai emna. Masike Kan pëk emna nekalëjai. 14 Helë tuwalë kutatëi. Kumïtïnkom Jeisu onanïpkaimëne Kan. Malalë Jeisu akëlëntome ulë kïpojatëo Kan tëmpatao tëweihamome. 15 Ulë ëweitopkom ïpolïhtao ohanëmenma nai emna. Lome pïnapophak mëwisnë kaliponotom ënenekepïla man Kan. Masike kolenma ipok manai tïkahamo mënëtïja Kanuja. Ipokenma Kan ekalëjatot. 16 Masike ikepïla nai emna. Talanme emna nilëmëpjai. Lome awaina kuptë emna amole anumhak ïja Kan. 17 Awolemïlala man emna ohanëmatop, tïhulela. Lome enatula ipokenma emna eitop ïpoja emna ohanëmatoponpë ahpojenma. 18 Masike emna ohanëmatoptom pëk nai ëhelekaptëla emna. Enemnom pëklëken hek emna nipohnëpjai. Kunenekom mënenatja. Malëla man ënenela kuweitopkom enatula.

2 Kolentijana 5

1 Maa, helë tuwalë kutatëi. Helë kupunkom, komolekom pelan hapon, ëtuhmotïhwë imjakan man kapunao, kaliponotom nïlïtpï tapek, Kan nïlïtpï enatupïn. 2 Masike këhemeilëjatëi kupunpaimëtopkom henma kuwesikomke, kapunalï kupunkom henma kuwesikomke. 3 Masike mëlëke kupunpaimëtïhwëhe ipunumnala këtïlëmëjatëi, tïpunke. 4 Masike këhemeilëjatëi kuwëhelekaptëkomke helë pela haponke tïpunke kuwaptaowëhe. Ilëmëpï helalep kutatëi. Lome tïlëmëphemelëken helë esike kapunalï kupunkom henmalëken kutatëi, ilëmëpïpïn henma helë mïjakanme. 5 Mëlë katïp kïlëmëtopkome kupetukwatëne Kan. Malalë tomole ekalëne kujahe towomi ënakupjakala man Kan tïkapotohme kujahe. 6 Masike elamnanma kutatëi. Helë tuwalë kutatëi. Ilëmëpïlahnë kuwesikomkelëken Kumïtïnkom akëlëla kutatëi. 7 Ënenelalep kutatëi. Lome Kan pona kuwesikomke tuwalë kutatëi. 8 Masike elamnanma kutatëi. Ëhepïnwëla kutatëi talë he kuweitopkom ahpoi Kumïtïnkom akëlë ëtïlï he kuwesikomke. 9 Lome helë he mëwisnë kutatëi. Talë lomo kuwaptaowëhe jamephah Kumïtïnkom ïpo he kutatëi. Malalë kapunao kuwaptaowëhe jamephah Kumïtïnkom ïpo he, huwa. 10 Këlaisu empatao këtïjatëi wantë kupohnëptopkome eja. Masike kuweitoponpïkom katïplëken këpetpïmetëo Jeisu ipoh kuweitoponpïkom katïp, ipokela kuweitoponpïkom katïp, huwa. 11 Masike Kan asikalunuja tuwalë emna esike epona kaliponotom ïpo he nai emna. Emna eitopoja tuwalë man Kan. Malalë emna eitopoja tuwalë manatëi iwalë. 12 Mïjalë awolemïla ëhekalëpo hela nai emna ëjahe. Emna eitoh pëklëken tuwalë ëwïpohe helëken nai emna, enepophaklëken ëhenepo he tëweihamo apënuktopoja tuwalë ëweitopkome. Mëlë pëklëken tëlekaptëitot. Lome tëweitopkom pëk ëhelekaptëla mantot. 13 Masike iwepohnëptopomna emna aptao, talala. Kan peitotomelëken nai emna. Malalë tëwepohnëptopke emna aptao, talala, ëwapëtomahe helëken nai emna. 14 Mëlë katïp emna eitop kuhehenma Këlaisu eitop umpoi. Malalë mëlë katïp emna helë tuwalë emna esike. Ëhmelë kaliponotom emtakaime pëkënatpë kunilëmëp. Lome ilëmëpïla iwaptao ëhmelë manu mënilëmëpja. 15 Ëhmelë emtakaime kunilëmëp ëhepïnwëla iweitopkome. Tïpeitotome iweitopkome kunilëmëp, kunawonaimë, huwa. 16 Masike kaliponotom nipohnëptop ailëla Jeisu apësitponkom pëk ipohnëptëk. Uhpah kaliponolëken Këlaisu natot emna kunehak. Lome malëla nai emna hemalë. 17 Këlaisu pona kalipono ëtïtïhwë ihjanme mënëtïja. Tëweitoponpï nomte ihjanme tëweitohme. 18 Ihjanme kïlëmënanomkome man Kan. Tëpona kïlëmëpotëne Jeisu Këlaisuja. Malalë tëpona tïwëlënkom ïlëmëponanome kïtëne. 19 Masike Këlaisuja tëpona kaliponotom ïlëmëpoja Kan. Masike iwïpïlïtpïkom pëk ënepetpïmapolahe man. Malalë towomi ekalëne kujahe tëpona kaliponotom ïlëmëpotohme kujahe. 20 Masike Këlaisu omi ekalëimënanome nai emna. Masike emna omilë tapek mipanakmetëi. Kan Omi hek mipanakmetëi. Masike helë katïm nïkei emna ëjahe, Këlaisu omi ekalëimëme, Kan pona ëtïpotëk. 21 Iwïpïlïtpïlïmïn wïpïlïtpëme kuwïpïlïtpïkom ïne Kan, ipoh Kan eitop apëitohme kujahe Këlaisu pona kuwëtïtïhwëhe.

2 Kolentijana 6

1 Masike Kan akëlë tëmaminumhamome nai emna. Masike helë katïm nïkei emna ëjahe. Pïnapophak ëwenetëne Kan. Masike tëipalëmelëken Kan pona ëwëtïtoponpïkom ënïpola eitëk. 2 Helë katïp tïkatop tïmilikpoi Kanuja Aisejaja. Pïnapophak ëwenekomke ëwomikom wipanakmane. Malalë pïnapophak ëwenekomke kuwapëtomatëne, tïkai. Masike helë tuwalë eitëk. Hemalë pïnapophak ëwenejatëo Kan. Malalë hemalë ëwanïmïhe he man. 3 Masike kaliponotom ënikonekmala nai emna, ipokela emna maminumtop ënekalëpo hela emna esike. 4 Masike ëtïkom pëk emna aptao ipoklëken emna nëhenepojai Kan peitotome. Masike helë katïh man emna eitop. Ahmekantala nai emna. Malalë kolenma emna ohanëmatoponpëlep. Malalë kole emna apëtunkeptoponpë. Malalë kole ipoptëja emna tëpohe. 5 Malalë kole emna pilëtoponpëtom. Malalë kole emna aputoponpëtom. Malalë kole kaliponotom poptëpamnehpotoponpëtom emnaja. Malalë kole awolemïla emna maminumtoponpëtom. Malalë kole ïnïkïlanma emna eitoponpëtom. Malalë kole ëtukulanma emna eitoponpëtom, huwa. 6 Kan peitotome emna eitop emna nenepojai ipok emna eitop ënenepokepïla emna esike. Malalë tuwalë emna esike. Malalë ëtakilimala emna esike. Malalë pïnapophak ënetse emna esike. Malalë ahpela kaliponotom he emna esike. Malalë Ipokan Amoleke talïhe emna esike. 7 Malalë ahpela emna nekalëtoptom esike. Malalë Kan kajalinuhpe emna esike. Malalë ipok eitopke emna apëtun emna nikulunmei. Malalë ipok eitopke emna pëwëjin emna nikulunmei. 8 Malalë awolemïla emna tëkalëi talankomoja. Lome tïwëlënkomoja emna tïpojiptëi. Malalë ipokela emna tëkalëi talankomoja. Lome tïwëlënkomoja ipoklëken emna tëkalëi. Malalë ahpe tëkalëi emna talankomoja. Lome ahpela nai emna. 9 Kaliponotom tuwalë eitop tapeklem nai emna. Lome emnaja tuwalënma ëhmelë kaliponotom. Malalë tïlë tïlëmëhpoi emna. Lome ilëmëpïla nai emna. Malalë emna tuhmo tuhmoilep kaliponotomoja. Lome ilëmëpïla nai emna. 10 Malalë kole tawakela tïpoilep emna. Lome jamephaklëken nai emna. Imïnpalëlalem nai emna. Lome kolenma kaliponotom mïnpalëptëpojai emna. Malalë kalakulimnalem nai emna. Lome ëhmelë ihme emna. 11 Maa, Kolentijanatomoh, ëweuhnëpïlahe nai emna. Malalë ëhehenma nai emna. 12 Ëhehelala nai emna. Lome emna hela hapon manatëi. 13 Masike ïpeinom katïp kuwetalepetëi. Ëhehe emna eitop katïp emna he eitëk, wïkei. 14 Maa, tëlë tëlëhamo ahmit haponjak ëtïlïla eitëh Kan ponamnom malë. Ipok eitoptom man ëtakëlëla ipokela eitoptom malë. Malalë ëtakëlëla man tawainai iweitop koko iweitoh malë. 15 Malalë jolok tamu malë ëtakëlëla man Këlaisu. Malalë Kan ponamnom malë ëtakëlëla man Kan ponanokom. 16 Tïwëlënkom neponanma pakolon katïpïlanma man Kan pakolon. Ulë tëweihem pakolonme manatëi, Kan pakolonme. Helë katïp tïkatop tïmilikpoi Kanuja tïpeitotom pëk. Iloptakëhe wëtïja. Malalë akëlëhe wïtë wïtëjai. Ineponanmakome wëtïjai. Malalë ïpeitotome mënëtïjatot. 17 Masike ipokemnomohtaowëla ëtïtëkële. Tïwëlënkom katïp ëtïtëkële, tïkai Kumïtïnkom. Ipokela eitoptom ënimelekala eitëk. Mala ëwaptaowëhe jakëlë kuwïjatëi, tïkai. 18 Malalë Ëjumkome wëtïjai. Ïmumutome mëtïjatëi, jemsitome, huwa, tïkai Kumïtïnkom Anumhakan, tïkai.

2 Kolentijana 7

1 Masike ïnisanotomoh, ma tïkai Kan esike kuwïpïlïtpïkom hakowapotëi, kupunkom wïpïlïn, komolekom wïpïlïn malë. Ipoklëken këtïlïnmatëi Kan uno kuwesikomke. 2 Maa, emna he eitëk. Ëwohanëmalahe emna kunehak, ipokela ëwïlïlahe. Malalë ëkatopkom pëk tëmenela kunehak emna. 3 Ipokela wai ëwekalëlahe. Helë katïplëken wïkaimëjahehnë ëjahe. Ëhehenma nai emna. Kulëmëpïlïhtaowëhe ëhehenma nai emna. Malalë ulë kuwaptaowëhe ëhehenma nai emna. 4 Masike ëpëkëhe ëhelekaptëla wai. Ipokenmalëken kuwekalëjatëi. Malalë jamephak wai ëpëkëhe ïwepohnëpïlïhtao. Kolenma towohanëmailep emna. Lome tawakelëken emna. 5 Masetonija pona emna ïtëtïhwë emna ëneletanïpïlanma kunehaktot emna ohanëmatoh pëk. Emna ënawohanëmakepïlanma kaliponotom kunehak, emna tëpë tëpënmai ejahe, huwa. Masike elamhak emna kunëtïlï. 6 Lome Kan man jamela tëweihamo jamephak ïlëmëponeme. Masike jamephak jïlëmëpone inëlë, ïja Taitësi enokïke. 7 Lome imëkïkelëkenela. Helë katïp kunka ëpëkëhe. Tawakenma jïponetot, kunka. Malalë Pao ene he nai emna, kunkatot ëpëh, kunka. Malalë kunëhelekaptëtot tïwïpïltpïkom pëk, kunka. Malalë Pao pëk emna nëhelekaptëjai, kunkatot, kunka Taitësi ëpëkëhe. Masike tawake mëwisnë wehaken mëlë panakmatpo. 8 Tawakela kuwïpotëne akename ïnimilikutpïlïja. Masike wëhelekaptëne ïnimilikutpï pëk. Lome tïhulela tawake mëtïlëmëtëne. Masike ëhelekaptëla wëtïlëmëne. 9 Masike jamephaklëken wai hemalë. Tawakela ëwïpotoponpïkom pëk jamephakëla wai. Ëwïpïlïtpïkom pohnëhpotoponpë pëklëken wai tawake. Ëwïpïlïtpïkom pohnëhpone Kan ëjahe. Masike ëwohanëmalahe emna kunehak. 10 Kaliponotom anïmï he Kan esike tawakela mënïpojatëo tïwïpïlïtpïkom pohnëptohme ejahe. Masike tawakela kïtopkom pëh Kanuja ëhelekaptëla heitëi. Lome ëhewëlëlëken tawakela kuwëtïtopkom kulëmëpkapojatëo. 11 Tawakela Kanuja ëwïpotoponpïkom pëk ipohnëptëk. Ëwïpïlïtpïkom pëk mëhelekaptëtëne. Masike ëwïpïlïtpïkom hela mëtïtëne. Malalë iwewïpïlïptëtpï wïpïlïtpë pëk asikame mehatëken. Masike elamhak mehatëken. Malalë ëwapëtomakom he mehatëken ïja. Malalë iwewïpïlïptëtpï eju he mehatëken. Masike ipokela ëhekalëpola mëtïlëmëpotëne. 12 Masike iwewïpïlïptëtpï apëtomatohmelëkenela ëpampilankom wimilikne. Malalë inawohanëmatpï jamephak ïlëmëpotohmelëkenela wimilikne. Kan neneme hek emna omi moji he ëweitopkom enepotohme ëjahe ëpampilankom wimilikne. 13 Masike tawakenma nai emna jamephak ëwëtïlëmëtoponpïkomke. Malalë tawake nai emna tawake Taitësi ïpotoponpë pëk ëjahe. 14 Ipokenma man Kolentijanatom, wïkane Taitësija. Taitësi ëneuhnëhpola mehatëken ïja. Ahpelalëken wehaken ëjahe. Malalë Taitësi ëneuhnëpïla wehaken ëpëkëhe. 15 Masike ëhehenma man Taitësi. Moitë ëweitoponpïkom pëk itenkapamëmëla man. Malalë tuno ëwaptaowëhe ëtatalumtoponpïkom pëk itenkapamëmëla man. 16 Masike ëtïkom pëk ëhelekaptëla wai ëpëkëhe. Masike mëlë pëk tawakenma wai.

2 Kolentijana 8

1 Maa, ïwekïtomoh. Helë pëk ëtuwalonumahe he nai emna, Kan ponanokom pëk, Masetonija ponokom pëk. Ipokenma tëweitopkom tïhe ejahe pïnapophak tënekomke Kanuja. 2 Kolenma awohanëmatopkomlep. Malalë kalakulimnanma mantot. Lome jamephaklëkentot Kan pëk. Masike kolenma Kanuja tëkalëi ejahe. 3 Ahpela wai, akename tïnisahkatpïkom tëkalëi ejahe. Lome ekalë henma tëwesikome tïnaklamatpïkomlep tïhahkaimëhemë ejahe. 4 Masike tïkalakulinkom alëpo he emnaja esike awolemïlanma wala walam kunehaktot emnaja, Kan ponanokom kalakulin alëpo he tëwesikomke. 5 Emna nipohnëptop ahpoi tëweitopkom tïhe ejahe, akename Kumïtïnkom moji helëken kunëtïlïtot. Moloinë emna moji he kunëtïlïtot mëlë he Kan ejahe esike. 6 Masike Taitësi enokï he nai emna, akename Kan kalakulin ekalëtoh pëk ëwepatponkome iwesike. Masike mëlë pëk ëwepanmapohe he nai emna eja. 7 Ëtïkom pëk ohanëmela manatëi. Kan pona manatëi. Malalë ipoh Kan Omi ekalënanome manatëi. Malalë tuwalënma manatëi, Kan moji he manatëi, emna he manatëi, huwa. Masike ëkalakulinkom pïnwëla eitëk malalë. 8 Kumoitëh kala wai ëjahe. Kan he ëweitopkom enepo he ïwesikelëken ma wïka Masetonija ponokom pëk. 9 Pïnapophak ënetse Kumïtïnkom Jeisu Këlaisu eitopoja tuwalënma manatëi. Ëhmelë ihme inëlë kapunao. Lome ëpïnwëhe tëwesike imïnpalëpïn katïp kunëtïlï. Masike ohanëme iweitoponpï emtakaime ëhmelë ihme manatëi. 10 Masike helë katïp wïkei ëjahe. Akenamehle Kan kalakulin ekalëtoh mipohnëptëne akon wei po. Masike ekalë he mehatëken. 11 Masike ekalë he ëweitoponpïkom katïp ëtïtëkële. Tïkalakulik ëwaptaowëhe ekalëtëk. 12 Helë tuwalë eitëk. Ekalë he ëwaptaowëhelëken ënekalëtpïkom man Kan eumakpe. Ihme ëwaptaowëhelëken ise man Kan. Lome, uwa ëwaptaowëhe isela man. 13 Ohanëmela tïwëlënkom ënïpo hela wai ohanëmela ëweitoponpïkomke. 14 Lome ihme manatëi hemalë. Masike mapëtometëitot. Malalë omolïme ëwapëtometëotot ohanëme ëwaptaowëhe ihme iwaptaowëhe. Masike ëtapëtoma he mëtïjatëi. 15 Helë katïp tïkai Kan pampilan mëlë pëk. Kole tïnepï amiknelep kole tïnepï he iwesitpï. Malëla ipëkëlela kunëtïlï kolela tïnepï amikutpon nepï, tïkai. 16 Maa, ipok manai, nïkei emna Kanuja Taitësi pëk, ëwepahe he iweitop tïpoi Kanuja esike, ëwepahe he emna eitop katïp. 17 Masike tawake Taitësi kunëtïlï tënokï he emna eitoh pëk. Malalë kuntëm manu kala emna aptao. 18 Masike akëlë kuwekïkom emna nenokjai. Ipokenma ipanakmapophakan ekalëtop ekalëneme man, mënke ëhmelë Kan ponanokom ipëk. 19 Malalë emna akëlënme Kan ponanokom nïlïtpï inëlë, Jelusalem ponokom kalakulin alëneme. Masike emna nalëtpï ipoh Kumïtïnkom ekalëpoja Jelusalem ponokomoja. Malalë ëtapëtoma he kuweitopkom enepoja. 20 Kolenma Jeisu apësitponkom nekalëtpï emna nalëjai. Masike ipokela emna ekalë hela nai emna. 21 Tëmenela nai emna. Masike tëmenela emna eitop enepo he nai emna Kumïtïnkomoja, kaliponotomoja, huwa. 22 Malalë Taitësitom akëlë tïwëlën kuwekïkom emna nenokjai. Kolenma kunukuklep emna. Lome ëpëtomatse tëweitoplëken enepone. Masike ïtë henma inëlë ëhepa he ëweitopkom pohnëpïke. 23 Masike ënïk mëhe? Taitësi pëh kaliponotom katïhwë, helë katïp kaitëk. Pao akëlën mëhe këpëtomananomkom, kaitëk. Malalë akëlëntom pëk tïkai iwaptaowëhe helë katïp kaitëk. Kan ponanokom nenokïtpïtom mëha, ipokenma Këlaisu ekalëpo he tëweihamo, kaitëk. 24 Masike isehe ëweitopkom enepotëk, ahpela kunehak Pao ipëkëhe, ëkapotopkome ëhmelë Kan ponanokomoja.

2 Kolentijana 9

1 Maa, Kan ponanokom apëtomatëk ïkatop wimilikjai. Lome tuwalë manatëi. Masike tëipalëmelëken wimilikjai. 2 Apëtoma he ëweitopkomoja tuwalë wai. Masike mëlë pëk ipoh kuwekalëtëne Masetonija ponokomoja. Uhpak akon wei aptao, tïnekalëkom ekalë helep kunehak Akaja ponokom, wïkane. Masike ekalë he tïwëlënkom mïpotëne ekalë he ëweitopkom katïp. 3 Masike kuwekïkom wenokjai ëponahe tëipalëmelëkenela ëpëtomatse man Kolenti ponokom ïkatoponpï eitohme. Masike ënekalëkom ipetukwatëk ekalë malëken ëweitopkome. 4 Talanme jakëlë mënmëkja Masetonija ponokom. Masike ënipetukwala ëwaptaowëhe pïipe këtïjatëi malalë ëpëtomatse he man mëkja ïkatoponpï pëk. 5 Masike kuwekïkom enokï he wehaken jakename ekalë he ëweitopkom petukwapoi. Masike ënekalëkom mekalëjatëi ïkatoponpïmelëkenela, ekalë he ëwesikomkelëken. 6 Masike helë tuwalë eitëk. Kolela tëpïhem momja kolela tëpïhem epïmatpon. Malëla kole tëpïhem epïmatpon, kole mënimomja. 7 Masike ekalë he ëweitopkom ailë ekalë he ëweitopkom ekalëtëk, Kan katoponpëmelëkenela. Malalë ëhelekaptëla eitëk ënekalëtpïkom pëk. Jamephak ekalë he tëweitop ekalëne henma man Kan. 8 Apëtunkepïla ëweitopkom ënekalëkepïla man Kan ëjahe. Masike ahpoi mënekalëja tïwëlënkom apëtomatohme ëjahe. 9 Helë katïp tïkai Kan pampilan. Kole mënekalëja Kan ohanëmankomoja. Apënalanma man pïnapophak ënetse iweitop, tïkai. 10 Tëpïhem epï ënekalëkepïla man Kan epïmaneja. Malalë ëwukom ënekalëkepïla man. Malalë tumojenma epïmatpï katïp kole ipok eitoptom ïpoja ëjahe. 11 Kolenma mënekalëja Kan ëjahe tïwëlënkom ënemjalïptëkepïla ëweitopkome. Masike ënalëpotpïkom ekamtïhwë emnaja aptao ipok manai, mënke kaliponotom Kanuja. 12 Apëtunkepïla Kan ponanokom eitohmelëkenela man ënekalëtpïkom. Ipok man Kan mënkapojahnë hek ejahe. 13 Masike ënekalëtpïkom enetpo ipok man Kan, mënketot, ipanakmapophakan ekalëtoh pona ëweitopkom enetpo. Malalë ipok man Kan, mënketot tëpëtomatopkom pëk ëjahe, tïwëlënkom apëtomatoh pëk ëjahe, huwa. 14 Malalë ëhehe mënëtïjatot, ëpëkëhe Kanuja mënëtujatot, huwa, pïnapophak ënetse Kan eitop eneponanome ëwesikomke. 15 Masike ipok manai, kutkatëi Kanuja tïnipïnïn ekalëtoponpë pëk eja. Ipëkëlenma man kuwomikom ipok mëklë ekalëtoh pëk.

2 Kolentijana 10

1 Maa, ïu wai Pao. Ëwakëlëhe ïwaptao awolemïlala kënetëne. Lome imepïn po ïwaptao awolemïla wai. Awolemïla ëtïlïla kunehah Këlaisu, jamephaklëken kunehak. Masike mëlë katïp iweitop esike helë katïp wïkei ëjahe. 2 Ëheipo hela eitëk ïja talëna ïmëktïhwë, wïkei. Lome talankom weijai iwalë kaliponotom eitop katïplëken man Pao eitop, tïkai iwesikomke. 3 Ahpela kaliponotomelëken kutatëi. Lome kaliponotom ëtwëtop katïpïla man kuwëtwëtopkom. 4 Malalë tïwë man kulekom kaliponotom pïle katïpïla. Anumhakënma man kulekom, Kan nekalëtpï kujahe. Masike ipokela tëweihamo apulu hapon henatkapojatëi. 5 Ahpenma man Kan ikatopkom henatkapojatëi. Malalë Kan pëk tuwalë kaliponotom ënïpo hela ipokemnom eitop henatkapojatëi. Malalë ëhmelë kaliponotom epohnëptop hapupojatëi Këlaisu moitohme ejahe. 6 Malalë wantë Këlaisu ënmoijila hapon ëwëtïlëmëtïhwëhe helëke kupilëjatëi. 7 Talanme ïpunlëken menejatëi. Lome ïloptak ënenela manatëi. Masike Këlaisu pona ëwaptaowëhe helë tuwalë eitëk. Ëkatïpïhe Këlaisu winë ïweitoh pëk tuwalë eitëk. 8 Talanme awolemïla ïweitoh pëk wëhekalëjai mala tïhe Kumïtïnkomoja ïwesike. Lome mëlë pëk pïipela wai ëwohanëmalahe ïwesike. Awolemïla Kan pona ëwïtopkome hek mala jïne. 9 Malalë ëwelainamapola he wai ïnimilikutpïtomoja. 10 Helë katïh mënke talankom. Anumhakënma man Pao nimilikutpïtom, etumhakënma, huwa. Lome këkëlëhe iwaptao anumna man, awolemïlala awomi, huwa, mënketot. 11 Masike tuwalë eitëk ma tïkahamoh. Imepïn po ïnalëpotom milikuluhtao awolemïla ïweitop katïp awolemïla wëtïjai ëhtaowëhe ïwaptao. 12 Awolemïla tëwepohnëphamo katïpïla wai. Malëla man awolemïla tëwepohnëphamo, tïwëlënkom eitop katïplëken tëwepohnëphetot. Masike tuwalëlanma mantot. 13 Ïweitoplë pëk awolemïla ëhekalëla wai. Helë pëklëken awolemïla wepohnëpjai, Kanuja jemaminumnehpotoh pëklëken. Kanuja jemaminumnehpotom pololëken wïtë wïtëne. Masike ëpëkëhe jemaminumjai. 14 Kan emna maminumnehpoja ëpëkëhe. Masike emna maminumnehpotop ailëlëken emna kunehak ipanakmapophakan ekalëtop Këlaisu pëk ekalëlïhtao emnaja ëjahe. 15 Ëjahe emna enokne Kan. Masike tïwëlënkom maminumtoponpë emna maminumtoponpë katïp ënïlïla nai emna. Helë helëken nai emna. Awolemïla Kan pona ëwëtïlïkom he ëpëkëhe emna maminumëmëtohmemë, Kan nemaminumnehpotop ailëlëken. 16 Moloinë ëpatakom mëwihnënokom polo nai emna ipanakmapophakan ekalëtop ekalë he. Tïwëlënkom maminumtoponpëtom pëk awolemïla ëhekalë hela nai emna. 17 Helë katïp tïkai Kan pampilan. Awolemïla ëhekalëla eitëk. Kumïtïnkom hek awolemïla ekalëtëk, tïkai. 18 Tëipalëmelëken ipok mënëhekalëja kalipono. Lome Kumïtïnkomoja ipok tëkalëi iwaptao ipok.

2 Kolentijana 11

1 Maa, awolemïla tëwepohnëphem katïhpitë wëhekalëjai. Masike kupanakmatëk. 2 Ëpëkëhe umosiphak wai Kan umosiphak eitop katïp. Ëhekulahnë tëweihem mïnelumpatop katïp kuwekalëjatëi Këlaisuja. 3 Lome elamhak wai. Talanme ëkësija Ipi euhnëptoponpë katïp ipokela eitoptom pëk ëpohnëhpoimëjatëo ipokemnom. Masike awolemïla Këlaisu pona ëweitoponpïkom katïpïla mëtïlëmëjatëi. 4 Umëhkepïla man tïwëlënkom, Jeisu pëk ekalënanomlep, ipëk emna nipanakmapotpï tapek. Malalë Ipokan Amole eheptëjaleptot, ënapësitpïkom tapek. Malalë ipanakmapophakan ekalëtop ekalëjaleptot. Lome epona ëweitopkom tapek. Masike inepatopkom mipanakmetëi. 5 Masike malalonkom, ëwepananomkomlep, ahpojelala wepohnëpjai. 6 Talanme ipokela ekalëneme wai. Lome tuwalë eitoptomohpenma wai. Malalë mëlë pëk tuwalënma manatëi. 7 Kupojiptëtëne ka epetpïla Kan pëk ipanakmapophakan ekalëtop ekalëtoh pëk ïja? Ipok ëwïpohe helëken wehaken. Masike ipokela ka wehaken mëlë katïp ïwaptao? 8 Tïwëlënkom Kan ponanokom japëtomane ëpëkëhe jemaminumtohme. Awohanëmananomkom katïp ikalakulinkom wapëine ëpëkëhe jemaminumïlïhtao. 9 Masike ëhtaowëhe ohanëme ïwaptao këpëtomatëh kala wehaken ëjahe. Kuwekïkom, Masetonija ponokom, kunmëk japëtomai. Masike ëhtaowëhe ïweitoponpï katïplëken wëtïjai ïmëkëmëtïhwë. Ïulëlëlëken wëtapëtomei. 10 Ahpela wai, Këlaisu ahpela eitop katïp. Masike mëlë pëk ënekalëkepïla wëtïjai Akaja polo ïtëlïhtao. 11 Ëtïkatohme? ehelahe ïwesike? Uwa, ëhehenma ïweitopoja tuwalënma man Kan. 12 Masike ënekalëkepïla wai, Pao katïp emna nemaminumjai, tïkahamo apënaimëtohme, ëwepananomkomlep apënaimëtohme. 13 Jeisu nalë nalëpotomela man ma tïkahamo. Ahpenma mantot. Këlaisu nalë nalëpotom katïplëken mënëhenepojatot. 14 Masike mëk, kala eitëk mëlë pëk. Malalë man Seitën. Jukap tïkahem katïp, ensu katïp, mënëhenepoja. 15 Masike mëk, kala eitëk malalë ipeitotom aptao, ipok eitoh pëk tuwalonumatën katïp iwëhenepotïhwëhe. Lome ipokela tëweitoponpïkom katïp ipokela tëpetpïmatopkom apëhjatot. 16 Maa, mïjalë wïkaimëjahemë, ënipohnëpïpïnme ïpohnëpïla eitëk. Lome ënipohnëpïpïn katïp kënejatëi talanme. Talala. Masike kupanakmatëk apsiklëken ipok ïwëhekalëlïhtao. 17 Helë Kan nekalë tapek. Ïulëlë ïwëhekalëtoplëken ënipohnëpïpïn katïp. 18 Kolenma man ipok tëwëhekalëhamo. Masike malalë ipok wëhekalëjai. 19 Tuwalonkome mepohnëpjatëi. Lome ëhewake ënipohnëpïmnom mipanakmetëi. 20 Malalë tïpeitokome ëwïtïhwëhe ejahe aptao mimoijatëitot. Malalë ëwohanëmakomohtao tëk mïketëilëken. Malalë tëk mïketëilëken ëkatopkom pëk tëmene iwaptaowëhe. Malalë ëwahpojehe iwëtïlïkomohtao ënapënanïpkaimëlahe manatëi. Malalë ëpoptapakmatïhwëhe ëtamïpola manatëi. 21 Malalonkom katïpïla wai, awolemïlala wai. Lome awolemïla iwëhekalëtopkom katïplëken awolemïla wëhekalëjai ënipohnëpïpïn katïp. 22 Ipalutome kanetot? Ïhï, mala wai Ipalume. Malalë Isëlëjanatome kanetot? Ïhï, mala wai Isëlëjaname. Malalë Apalaham palïnpëme kanetot? Ïhï, mala wai Apalaham palïnpëme. 23 Malalë Këlaisu peitome kanetot? Talanme ënipohnmëpïpïn katïp wïkei. Lome mëkja ahpojenma ipeitome wai. Ahpojehe awolemïla jemaminumjai. Malalë aputoponpïkom ahpojenma japutoponpïtom, kolenma. Malalë ipi ipilëtoponpïkom ahpojenma ïpi ïpilëtoponpïtom, kolenma. Malalë ilë ilëmëhpotoponpïkom ahpojenma ïlë ïlëmëhpotoponpïtom, kolenma. 24 Helë katïp ïpi ïpilëtoponpï Jujanatomoja. 39 me ïpilënetot. Malalë tïwë tïwëlën po ïpilënetot. Masike 5 me ëhmelë tëwëtïhe japëitoponpïtom ïpilëlïhtao. 25 Malalë 3 me japëitoponpïtom weweke ïpilëlïhtao. Malalë pëkënatpë japëitoponpï tëpuke juhmo juhmotohme. Malalë 3 me ïwëmëmtoponpïtom. Masike ïwëmëmtïhwë tunakuwao ïkohmamne. Malalë jawainane tunakuwao. 26 Malalë kolenma ïtë ïtëtoponpïtom. Malalë ïtë ïtëlïhtao kolenma ïwëmëmï uno wehaken tuna kunake. Malalë kolenma ïpëk tëmenamo kunehak. Malalë kole ïwekïtom juhmo he eitop. Malalë kole tïwë tïwë towomilamo juhmo he eitop. Malalë kolenma ëutëtom po tïlë tïlëmëhpoi ïu. Malalë kolenma itënumïn po tïlë tïlëmëhpoi ïu. Malalë kolenma kanawajao ïwaptao tïlë tïlëmëhpoi ïu. Malalë kolenma kuwekïkom katïplep tëweihamo akëlë, ahpankom akëlë, ïwaptao tïlë tïlëmëhpoi ïu. 27 Malalë kolenma ïkepkapotoponpïtom. Malalë kolenma etumhalalak ïweitoponpïtom. Malalë kolenma ïnïkïlanma ïweitoponpïtom. Malalë kolenma japëjepï lëktoponpëtom. Malalë kolenma tuna he ïweitoponpïtom. Malalë kolenma ëtukula ïweitoponpïtom. Malalë kolenma ïkëmïsi lëktoponpëtom. Malalë kolenma upomna hapon ïweitoponpïtom. 28 Maa, mëlëkomlëken tapek man ïkeptoponpïme. Helë pëkëhnë hek awaina kuptë ïkepjai, ëhmelë Kan ponanokom pëk. 29 Masike awolemïlala Kan pona kalipono ëtïtïhwë tawakela wëtïjai ikatïp. Malalë ïwewïpïlïptëimëtpï pëk etumhak ïwanë mënëtïja. 30 Masike ïwëhekalëlïhtao helë pëklëken wëhekalëjai, anumna ïweitoh pëk. 31 Ahpela ïweitopoja tuwalënma man Kan. Masike ipokenma Kan ënekalëkepïla heitëi, Kumïtïnkom Jeisu Këlaisu Jum. 32 Tamasëkësi po ïwaptao Aletasi Jujanatom tamu peitome kunehak. Masike tïpeitolïja ëutë apulutom ehema tëjomapoi japëipotohme. 33 Lome pïlasi peptajao eutë aputoh poinë, etalïmïn polo jenïptëimëne jakëlëntom. Masike wepeimëne.

2 Kolentijana 12

1 Maa, tëipalëmelëken man awolemïla ïwëhekalëtop. Lome wïkaimëjahemë Kan nenepotpïtom pëk ïja, ïtuwalonumatoponpïtom pëk eja, huwa. 2 Këlaisu pona wai. 14 me ïweinaimë kapunak ïtëheinë. 3 me kapu eitoh pona Kan jalëne. Talanme tïpunke wïtëne, talanme uwa. Tuwalëla wai. Kanlëken man tuwalë. 3 Lome ïtëtoponpïlïja tuwalënma wai. Talanme tïpunke wïtëne, talanme uwa. Tuwalëla wai, Kanlëken man tuwalë. 4 Kawëna, Palateisi pona, jalëne. Masike mëlë po ïwaptao kaliponotom nipanakmaptë wipanakmane. Lome ïnipanakmatpï ënekalëpoimë hela man Kan. Lome tëkalëi ïja aptao ipohnëhpotopomna man talë. 5 Masike ïtëtoponpï pëklëken awolemïla ënekalëkepïla wai. Lome ïulëlë pëk awolemïla ëhekalëla wai. Helë pëklëken wëhekalëjai, anumna ïweitoh pëk. 6 Awolemïla ëhekalë he ïwaptao ënipohnëpïpïn katïpïla manu wai ahpela ïwëhekalëtop esike. Lome awolemïla ëhekalëla wai awolemïla ïweitop ahpoi epohnëhpo hela ïwesike jenenanomoja, ïpanakmananomoja, huwa. 7 Kolenma man Kanuja ïtuwalonumapotpïtom. Lome awolemïla ëhekalëla ïweitohme ïnilëkpapone Kan Seitënuja. 8 Masike ëhelowao wëtunelep Kumïtïnkomoja ïnilëku ïkïpoimë he ïwesike. 9 Lome helë katïp japënukne. Ahmekantala ïweitop wekalëjai ëja ënilëku pëk ahmekantala ëweitohme, kunka. Malalë anumna tëweihamojao anumhak ïweitop wenepojai, kunka. Masike tawake wai anumna ïweitoh pëk Këlaisu kajalin he ïwesike. 10 Malalë jamephaklëken wai wamela ïwaptao. Malalë jamephaklëken wai ïpojiptëlïhtao. Malalë jamephaklëken wai japëtunkehpolïhtao. Malalë jamephaklëken wai ïwohanëmalïhtao. Malalë jamephaklëken wai Këlaisu pona ïweitoh pëk ipokela eitoptomoja jepotoh pëk. Anumna ïwaptao awolemïla wëtïjai. 11 Maa, ënipohnëpïpïn katïp awolemïla wëhekalëne. Lome ëwumpojehlëken awolemïla wëhekalëne. Awolemïla tëkalëi ëjahe ïwaptao man ipok. Awolemïlalaleh wai. Lome ëtïlë pëk Jeisu nalë nalëpotom umïtïntom ahpojela wai. 12 Ahpela Jeisu nalë nalëpome ïweitop wenepone ëjahe ëhtaowëhe ïwaptao. Masike ëtïkom pëk ahmekantala ïweitoh menetëne. Malalë tïpëk ipohnëhpotoptom ïpone Kan ïja ënenekome. Masike mëk, mïkatëne mëlëkom enelïhtao. Malalë awolemïla eitoptom ïpone ïja. 13 Maa, ëutë kuptë ïtë ïtëlïhtao aptao Kan ponanokom wepane. Helë pëklëken tïwëlëpsik wëtïne ëhtaowëhe ïwaptao. Jemjalïptë hela wehaken ëjahe. Masike talanme ipokela wehaken ma ïweitoponpïke. Masike mëlë pëk ipokela ïweitoponpï pëk ëtenkapamtëkële. 14 Maa, umëkjai talëna. Masike ïmëktïhwë ëhelowao mënëtïja ëjahe ïmëktoponpïtom. Malalë ïmëktïhwë këmjalïptëtëh kala wai ëjahe. Ëhehelëken wai, ëkalakulinkom hela. Tïjumkom ënemjalïptëla man peitopït, tïjekom ënemjalïptëla. Tïpeinomkom emjalïptëja hektot. 15 Masike ëhmelë ihme ïweitoh manu wekalëjai ëwemjalïptëtopkome. Malalë ëhewakelëken wëtïjai ëwemjalïptëtopkom ekalëme. Malalë ëhepïnwëlanma wai ëwapëtomatopkom pëk. Lome awolemïla ëhehe ïwëtïlïnmalïhtao ïhela hapon mëtïlëmëjatëi. 16 Masike talanme ahpela kunehak Pao, këmjalïptëtëh kala kunehak, mïketëi. Malalë talanme helë katïh mïketëi. Talanme këuhnëpjatëonma Pao, mïketëi. Talanme kupëkëhe tëmamine tëweitop epetpë apëhja, mïketëi. 17 Talahku kuweuhnëhptëne? Kalakuli ka wapëine ëhtakëhe ïnenokïtpïtom maminumtoponpë epetpëme? Uwanma. 18 Malalë Taitësi wenokne. Malalë kuwekïkom wenokne akëlënme. Ëpëkëhe tëmaminumtoponpïkom epetpë apëine ka Taitësitom? Uwanma. Malalë ëhekatïpïla ka emna ëwepatëne? Malalë ëhekatïpïla ka emna eitoh menetëne? Uwanma. 19 Malalë talanme ahpela man Pao kapo he tëwesike ma kunimilik, mïketëi. Lome ahpela wai Këlaisu apësitponme ïwesike. Malalë ïweitopoja tuwalënma man Kan. Masike ïnisanotomoh, awolemïla Kan pona ëwïpohe helëken nai emna. 20 Helë pëk wëhelekaptëjahenma. Talanme talëna ïmëktïhwë ipok eitëk ïkatop ailëla kuwenejatëi. Masike mala ëwaptaowëhe tïwëlën katïp kënejatëi malalë. Helë katïp talanme kuwenejatëi talëna ïmëkëmëtïhwë. Talanme mëta mëtapënmetëi. Malalë talanme tïwëlënkom pëk umosiphak manatëi. Malalë talanme asikame manatëi. Malalë talanme ëmëmhak manatëi. Malalë talanme ipokela mëhekalëjatëi. Malalë talanme ahpe tïwëlënkom mekalëjatëi. Malalë talanme awolemïla mepohnëpjatëi. Malalë talanme pëkënatpëlëkenela ëwepohnëptopkom mïjatëi. 21 Malalë helë pëkëhnë wëhelekaptëjai. Talëna ïmëktïhwë pïipe wëtïjai ëpëkëhe Jumïtïnuja ïpïsiptëke. Malalë wëtahamei manu tëwewïpïlïptëhamo pëk, ipokela tëweitoponpïkom pëk ëhelekaptëla iwesikomke. Malalë wëlïham pëk tëweitoponpïkom pëk ëhelekaptëla iwesikomke. Malalë eluwakom pëk tëweitoponpïkom pëk ëhelekaptëla iwesikomke. Malalë sitpïlïme eitoptom pëk tëweitoponpïkom pëk ëhelekaptëla iwesikomke, huwa.

2 Kolentijana 13

1 Maa, ïmëktïhwë aptao, ëhelowao mënëtïja talëna ïmëktoponpïtom. Helë katïp tïkai Kan pampilan ipokemnom ekalënanom pëk. Hakëne iwaptaowëhe, talanme ëhelowao iwaptaowëhe huwa, Ahpela, mënke ipanakmananomkom, tïkai. 2 Masike helë katïp wïkei ëjahe iwewïpïlïptëtpïtomoh, malalë ewïpïlïptëmnomoh. Talëna ïmëktïhwë awolemïla kuwujatëi. Akenamehle ïmëktïhwë ma kala wehaken. Ma wïkane ëjahe 2 me ïmëktïhwë. Masike mïjalë wimilikne tuwalë ëweitopkome. 3 Masike ahpela mïketëi. Këlaisu nawomiptëtpïme man mëhe, mïketëi ïpëk. Anumnala man Këlaisu ëpëkëhe tëwaptao. Masike anumhak iweitoh menejatëi. 4 Anumnalep kunehak wewe topopalaihem pëk tïlëmëpïlïhtao. Lome Kan kajalinuhpe tëwesike ulë kunëtïlëmë. Malalë nai emna anumna, iweitoponpï katïp. Lome Kan kajalinuhpe emna esike, Këlaisu ulë ëtïlëmëtoponpë katïm nai emna ëpëkëhe emna maminumtohme. 5 Masike epohnëptëk. Kan pona ëweitopkom ukuktëk ahpela Kan pona ëweitopkom tuwalë ëweitopkome. Helë tuwalënma manatëi. Ëwaowëhe man Jeisu Këlaisu. Kan ponala ëwaptaowëhelëken ëwaowëlahe man. 6 Malalë helë tuwalënma manatëi iwalë. Kan ponamnom tapek nai emna. 7 Maa, ëpëkëhe Kanuja wëtujai sitpïlïme eitoptom pëkëla ëweitopkome. Ëtïkatohme? Awolemïla emna ekalëpotohme? Uwa. Talanme ipokela emna pohnëpjalep kaliponotom. Talala. Lome ipok ëwesikom helëken nai emna. 8 Mëlë katïplëken man emna maminumtop, Kan Omi ahpepïn pona kaliponotom ïpo he emna esike. Ipokela eitoptom ënïpo hela nai emna. 9 Masike anumna emna eitoh pëk ëhelekaptëla manu nai emna, anumhak ëwaptaowëhe. Malalë Kanuja emna nëtujai epona ëwëtïlïnmatopkom pëk. 10 Masike helë wimilikne akename, awolemïlala ïweitohme talëna ïmëktïhwë. Awolemïla Kumïtïnkom jïne. Masike awolemïla jitoponpïke awolemïla Kan pona ëwïpohe he wai, ëwejuhe hela. 11 Maa, ïwekïtomoh, helë katïp wïkei itïhme. Ipok ëtïlïnmapotëk. Ïwomi imoitëk. Masike ëhekatïplëken ëwepohnëptopkom tïtëk. Malalë ëheilela eitëk. Mala ëwaptaowëhe ëwakëlëhe mënëtïja ëhankom, tëlekaptëhela ëwïponanomkom, Kan. 12 Maa, Kan pona ëweitopkom enepotëk, ëwetalepalïhtaowëhe epoptahukmatëk. 13 Maa, ipoh ka manatëo? tïkatopkom milikpone ïja Kan ponanokom. 14 Maa, Kumïtïnkom Jeisu Këlaisu wëtujai pïnapophak ëwenetopkome. Malalë Kanuja wëtujai ëhehe iweitopoja tuwalë ëweitopkome. Malalë Ipokan Amoleja wëtujai ëwaowëhe iweitopoja tuwalë ëweitopkome, ahpela.

Kaleisijana 1

1 Maa, ïu wai Pao, Jeisu Këlaisu nalë nalëpo, ilëmëpheinë awonanïpkaimëtpon nalë nalëpo, Kujumkom Kan nalë nalëpo. Kaliponotom nalë nalëpo tapek wai, inïlïtpïkom tapek, huwa. 2 Masike helë ënenekom Kan ponanokomoh, Kaleisija lon ponokomoh, ëutë kuptë tëweihamoh. Ïpampilan helë, ëhmelë jakëlëntom kuwekïkom malë. 3 Pïnapophak ëwenekepïlahe iweitohme Kanuja wëtujai, Kujumkomoja wëtujai. Ëhelekaptëla ëwïtopkome wëtujai. Malalë Kumïtïnkomoja, Jeisu Këlaisuja, wëtujai. 4 Kuwïpïlïtpïkom epetpëme kunëhekalë hemalëlotom wïpïlïtpë kohpojanmalahe eitohme. Mëlë katïp kunehak mëlë he Kujumkom Kan esike. 5 Masike Kan ipok ënekalëkepïla heitëi mïhja etïpïla, ahpela. 6 Maa, mëk wïkane tïnëlë Këlaisuja pïnapophak ëwenepotponkom ponala ëwëtïlëmëtoponpïkom pëk. Tïwëlën nepatoh pona mëtïlëmëtëne. 7 Lome tïwëlënumna man, kanïmpotopkomomna. Lome talankom man ëwenumahe helëken. Ejala ipanakmapophakan ekalëtop Këlaisu pëk ïpoimë he mantot. 8 Talanme talëinë tïwëlën ekalëtop emna nekalëjai, emna nekalëtpï katïpïla tëweihem. Masike Kan asikalun ënapëikepïla manu emna nëtïjai. Malalë talanme tïwëlën ekalëtop ekalëja ensu, kapunalï. Malalë Kan asikalun ënapëikepïla manu mënëtïja. 9 Masike hemalë wïkaimëjahemë akename emna katoponpë katïplë. Kan asikalun apëhja tïwëlën ekalëtop ekalëtpon epona ëwëtïtoponpïkom tapek tëkalëi eja aptao. 10 Ipok manai, kapo he ka wa kaliponotomoja? Uwa, Kanujalëken ma kapo henma wai. Malalë kaliponotom nisanome ëtïlï he ka wa? Uwa, kaliponotom nisanome ëtïlï he ïwaptao Këlaisu peitomela manu wai. 11 Maa, ahpela wai ïwekïtomoh, kaliponotom nekalëpotpï tapek wekalëjai ipanakmapophakan ekalëtoh pëk. 12 Kalipono nipanakmapotpï tapek wekalëjai. Malalë mëlë pëk jepala kunehah kaliponotom. Jeisu Këlaisulëken ïtuwalonumane. 13 Ïweitoponpï mipanakmatëne, Jujanatom nepatoh pona ïwaptao. Awolemïlanma Kan ponanokom wawohanëmane. Malalë enatkahe henma wehaken. 14 Ïwejin katïp tïwejinkamo uhpolo ïtuwalonu kunehak Jujanatom nepatoh pëk. Malalë ahpojehe emna tamutpëtom nekalëtpï wimoine. 15 Lome pïnapophak jeneke ïhanomne Kan ekaktalahnë ïwaptao. Masike tïpeitome jïne. 16 Malalë tïmumu pëk ïtuwalonuma he kunehak tïwë tïwë towomilamo tuwalonumatohme ïja. Masike kaliponotomoja ehepapola wehaken. 17 Malalë Jelusalem pona ïtëla wehaken akename Jeisu nalë nalëpotom malë ëtuhe. Alapija ponalëken wïtëne. Moloinë Tamasëkësi pona umëkëmëne. 18 Moloinë, ëhelowao ïweinaimëtïhwë, Jelusalem pona wïtëimëne Pitu enei. Masike 15 me ïkohmamne Pitu akëlë. 19 Lome tïwëlënkom Jeisu nalë nalëpotom ënenela wehaken. Jemisilëken wenene, Kumïtïnkom akon. 20 Masike ahpelanma man ïnimilikutpï. Ahpela ïweitopoja tuwalë man Kan. 21 Maa, Pitu eneheinë Silija pona wïtëne, Silisija pona, huwa. 22 Lome ïja tuwalëlahnë Kan ponanokom kunehak, Këlaisu apësitponkom, Julija ponokom. 23 Helë pëklëken jekalë tïpanakmai ejahe. Jeisu pona eitoh pëk mënekalëja kuwohanëmatponkom. Enatka he tëweitoponpï pëk mënekalëja, katoplëken tïpanakmai ejahe. 24 Masike Kan pona ïwëtïtoponpï pëk ipoh Kan tëkalëi ejahe.

Kaleisijana 2

1 Moloinë 14 me ïweinaimëtïhwëhnë Jelusalem pona wïtëimëne Panapasi akëlë. Malalë Taitësi walëne jakëlë. 2 Kan umpoilëken wïtëimënemë tïwë tïwë towomilamoja ïnekalëtpïtom pëk ituwalonumaimëhe he. Masike uwantanïmnanom malëlëken wala walam wehaken tëipalëmelëken jemaminumtoponpë ënïpo hela ïwesike. 3 Masike jakëlën Taitësi aluh pitpë ënipkëlëpola kunehaktot. Këlikijanamelep inëlë. 4 Lome emnahtak Jeisu apësitponkom katïp tëwëtïhamo kunëtïlï. Emnahtah kunëtïlïtot emna eitop ene he tëwesikomke, Jeisu Këlaisu pona kuwëtïtïhwëhe uhpak eitoponpëtom katïpïla kutatëi, katop panakma he tëwesikomke, imoipola iwëtïlëmëtpïtom moipo he emnaja tëwesikomke. 5 Lome emna omi ënahpojanmala kunehaktot. Ipanakmapophakan ekalëtop Këlaisu pëk emna kunikulunma ahpepïn ponalëken ëweitopkome. 6 Masike ïnekalëtom ënimulimïla kunehah Kan ponanokom umïtïntom. Talala umïtïntomelep kunehaktot. Lome ënunomnahe wehaken ëhekatïplëken kënekomke Kanuja. 7 Helë katïplëken kunkatot ïja. Ahpela, tïwë tïwë towomilamoja Jeisu nalë nalëpome manai, Jujanatomoja tïna tïnalëpome Pitu katïp, kunkatot. 8 Jujanatom pëk Pitu ailë awolemïla tëmaminumtop katïp jailë tïwë tïwë towomilamo pëk awolemïla mënemaminumja Kan. 9 Masike ahpela, kunka mëha, Kan ponanokom ëputom, Jemisi, Pitu, Johan, huwa. Tïwë tïwë towomilamo pëh Kan ëwemaminumnehpoja, kunkatot. Masike ma tïkatïhwëhe jamohtukmanetot, Panapasi amohtukmanetot, huwa. Malalë tïwë tïwë towomilamo pëk ëwemaminumtëk, kunkatot. Malalë Jujanatom pëk emna nemaminumjai, kunkatot. 10 Malalë ohanëmankom ënapëtomakepïla eitëk, kunkatot emnaja. Lome mëlë katïp emna eitop, ëpëtomatse eikepïla. 11 Maa, wantë Antijak pona Pitu kuntëm. Masike talïhnao ipokela iweitoh pëk weine inëlë. 12 Akename tïwë tïwë towomilamo malë, Jeisu apësitponkom malë, tëwëtukhe inëlë. Lome Jemisi nenokïtpïtom mëktïhwë akëlëhe ëtukula kunëtïlëmë, tïwë tïwë towomilamo aluh pitpë pïkëlëpo hankom uno tëwesike. 13 Masike ikatïp ëtukula kunëtïlëmë Pitu akëlëntom, Jujanatom. Malalë ikatïpïhehnë Panapasi kunëtïlëmë. 14 Masike ahpepïn Këlaisu pëk ipanakmapophakan ekalëtop ailëla iwesikomke helë katïp wïkane Pituja ëhmelë tïpanakmaheme. Jujana manai. Lome tïwë tïwë towomilamo katïp ëweitoh mïjai. Masike ëtïkatohme Jujanatom katïp tïwë tïwë towomilamo ïpo he man? wïkane. 15 Ahpela Jujanatom kutatëi, tïwë tïwë towomilamo ëwïpïlïptëtop katïpïla tëweihamo. 16 Lome helë tuwalë kutatëi. Mosesija Kan Nimilikpotpï tïmoihelëken kaliponotomoja aptao iwïpïlïtpïlïmna mënïjatëo. Masike Jeisu Këlaisu pona këtïtëne iwïpïlïtpïlïmna kïtopkome Këlaisu pona kuwesikomke. Masike Mosesi Nimilikutpï moitopkela iwïpïlïtpïlïmna kïtëne Kan. Mosesija Kan Nimilikpotpï tïmoihelëken kaliponotomoja aptao iwïpïlïtpïlïmna ënïlïlahe man. 17 Masike talanme ipok ëtïpo he kutatëi Këlaisuja. Masike Mosesija Kan Nimilikpotpï tuwalëla tïwë tïwë towomilamo eitoponpë katïp këtïjatëi. Masike ïwïpïlïptëimëponeme man Këlaisu kutketëi manu ka Mosesi Nimilikutpï ënimojila kuwëtïtïhwëhe? Uwanma. 18 Tëipalëmelëken man Mosesija Kan Nimilikpotpï moitoplëken kujahe hemalë, tïkaheme wai. Masike mëlëkom moipo he tëwëtïlëmëi ïwaptao wewïpïlïptëjai malalë. 19 Lome Kan nimoipo tuwalë ïwëtïtïhwë Mosesija inimilikpotpï pëk ilëmëpïtpï katïp wëtïlëmëne Kan moinemelëken ïweitohme. 20 Këlaisu malë ïlëmëmne wewe topopalaihem pëk iwaptao. Lome ulëhnë wai. Ïu tapeklep ulë. Këlaisulëken hek man ulë jaowë. Masike ipok wëhenepojai Kan mumu pona ïwesike. Ïhenma man. Masike jemtakaime kunehekalë. 21 Tëipalëmelëken Kanuja pïnapophah kënetopkom ënïpo hela wai. Lome ipoh kïpotopkome Mosesija Kan Nimilikpotpï aptao tëipalëmelëken manu Këlaisu kunilëmëp.

Kaleisijana 3

1 Maa, Kaleisijantomoh, iwepohnëptopomnomoh. Ënïk ëweuhnëptëne ahpela eitop ënimojila ëwëtïlëmëtopkome? Wewe topopalaihem pëk Jeisu Këlaisu wëtoponpë mipohnëptënelep enetponkom katïp. 2 Masike helë pëh kutuwalonumatëk. Talaptao ëwajakëhe Ipokan Amole kunëmëm? Mosesija Kan Nimilikpotpï pona ëwesikomohtao? Maa, Jeisu pona ëwesikomohtao? Talaptao? 3 Talahku iwepohnëptopomna mëtïlëmëtëne? Ipokan Amole mïtëne ëwa ëwalënekome. Masike tohme hemalë ipok ëtïlïnmapo heleh manatëo ëmëlamkomlëlëken? 4 Tëipalëmelëken ka mëtawohanëmapotëne ipok ëweitopkom ïpolïhtao ëjahe? Talanme uwa, wipohnëpjai. 5 Ipokan Amole ekalëne Kan ëjahe. Malalë awolemïla eitoptom ïpone ëhtaowëhe. Tala ëwaptaowëhe ma kunëtïlï? Mosesija Tïnimilikpotpï pona ëwaptaowëhe? Maa, Jeisu pëk ekalëtoh pona ëwaptaowëhe? Tënon pona ëwaptaowëhe? 6 Apalaham pëk ipohnëptëk. Kan Omi pona kunehak. Masike tëpona Apalaham esike ipoh kunïlï Kan. 7 Masike tuwalë eitëk. Kan ponanokomlëken man Apalaham palïnpëtomohleme. 8 Uhpak tïwë tïwë towomilamo iwïpïlïtpïlïmna ïja Kan tëpona iwëtïtïhwëhe, tïkai Kan pampilan. Masike ipanakmapophakan ekalëtop tuwalë Apalaham kunehak helë katïp tïkai Kan pampilan esike, ipok ëhmelë lo kuptë tëweihamo ïneme ëpalïnpï mënëtïja, tïkai esike. 9 Masike ipok Apalaham ïne Kan tëpona iwesike. Malalë ëhmelë Apalaham katïp tëweihamo, Kan pona tëweihamo, ipoh Kan mënïjatëo. 10 Malëla man Mosesija Kan Nimilikpotpï pëklëken tëweihamo. Kan asikalun apëhjalëkentot. Helë katïp tïkai Kan pampilan Kan Omi pëk. Kan asikalun apëhja Mosesija Kan Nimilikpotpï pëkënkom ëhmelëlëken tïmoihamo ënimojila iwesikomke, tïkai. 11 Masike tuwalë kutatëi. Ïwïpïlïtpïlïmna kaliponotom ënenela man Kan Mosesija tïnimilikpotpï tïmoihelëken ejahe aptao. Helë katïp tïkai Kan pampilan, ulënokome mënëtïja ïponanokom, tïkai Kan, tïkai. 12 Këlaisu ponala man Mosesija Kan Nimilikpotpï pëk tëweihamo. Lome ëhmelënma inimilikpotpï tïmoihe ejahe aptao ulë mënëtïja manutot, tïkai Kan pampilan. 13 Kan asikalun apëinanomelep hehatëken Mosesija Kan Nimilikpotpï ailë. Lome mëlë pëkëinë këpekatëmëtëne Këlaisu. Këmtakaikome Kan asikalun apëine. Helë katïp tïkai Kan pampilan. Kan asikalun apëineme man ëhmelë wewe pëkëna tuwëtpïtom, tïkai. 14 Mëlë katïp Jeisu Këlaisu kunëtïlï ipok tïwë tïwë towomilamo ïpo he tëwesike, ipok Apalaham ïtoponpë katïp. Masike epona kuwëtïtïhwëhe Ipokan Amole ekalëja Kan kujahe, wekalëjai tïkatoponpï ailë. 15 Maa, ïwekïtomoh, kalipono eitoh pëk wïkei. Ëtïlë pëk ahpela wai tïkatopkom milikja kaliponotom, malalë ipëkëna tëhetkom milikja, masike tïnimilikutpïkom ënakupjakala mantot. Malalë tïwëlënme ënïlïla mantot. 16 Masike helë katïp kunka Kan Apalahamïja ipalïnpï pëk. Ipoh kuwïjai, ipok ëpalïnpï wïjai, huwa, kunka. Ëpalïnpïtom kala, ëpalïnpï tïkailëken Kan, tïkai Kan pampilan, pëkënatpë tëweihem pëk, Këlaisu pëk ma tïkai. 17 Masike tuwalë eitëk. Ïwomi moitïhwë ipoh kuwïjatëi tïkatoponpï Apalahamïja ënakupjakala man Kan. Mëlëtpëmeinë 430 me iweinaimëtïhwë Mosesija Tïnimoipotom akon tïmilikpoi Kanuja. Lome Apalahamïja tïkatoponpïtom ënakupjakapolanma. 18 Tïpeinome Mosesija Tïnimilikpotpï pëk tëweihamo ïja ka Man mëlë pëk iwesikomke? Uwa, tïpeinome tïhe aptao Apalahamïja tïkatoponpï akupjake manu Kan. Tïmumume Apalaham tïhe eja ipoh kuwïjai tïkai tëwesikelëken. 19 Masike ëtïkatohme Mosesija Tïnimoipotom tïmilikpoi Kanuja? Uwa, sitpïlïme eitoptom pëh kaliponotom tuwalonumatohmelëken Apalaham palïnpë umëkïlahnë aptao, ipok ëpalïnpï wïjai Kan katoponpë umëkïlahnë aptao. Ensutomoja Tïnimoipotom ekalëne Kan Mosesija ekalëimëtohme ejahe. Moloinë Isëlëjanatom tïtuwalonumai Mosesija. Masike Kan Omi ekalëimëne Mosesi. 20 Malëla Apalaham malëhle wala walam kunehah Kan. Tïwëlënuja Apalaham ënituwalonumapola kunehak. Pëkënatpë man Kan. 21 Maa, Kan katoponpë tïpeinome kaliponotom ïtoh pëk ailëla kane Mosesija Inimilikpotpïtom? Uwanma, ailëlep. Lome ulë eitop ënïpola. Ulë ïpotënme iwaptao, mëlë imoitëk ipok ëweitopkome, mënke manulëken Kan. 22 Lome helë katïh mënke Kan pampilan. Ëhmelë lo kuptë tëweihamo man ipokela, mënke. Lome tïkatoponpï ailë ipok mënïjatëo Kan, Jeisu Këlaisu pona iwëtïtïhwëhe aptao. 23 Jeisu Këlaisu pona eitoh pëh kaliponotom ënituwalonumalahnë aptao Mosesija Kan Nimilikpotpï moinëlëken kaliponotom, tapulutponkom moitop katïp apulutpïtomoja. Mëlë katïp kaliponotom kunehak Jeisu pona eitop ëtïtoh pona. 24 Masike kuwëhepatopkome man Mosesija Kan Nimilikpotpï Këlaisu pona kuwëtïtopkome. Masike epona kuwëtïtïhwëhe iwïpïlïtpïlïmna kïjatëo Kan. 25 Masike Këlaisu pona kuwesikomke Mosesija Kan Nimilikpotpï pëkëla kutatëi. 26 Kan peinome manatëi Jeisu Këlaisu pona ëwesikomke. 27 tunakuwak mëtamëmnëpkapotëne Këlaisu pona ëweitopkom enepotohme. Masike Këlaisu eitop katïp ëweitopkom mïtëne. 28 Masike Jujana katïpïla kutatëi. Malalë Këlikijana katïpïla. Malalë tïnipeitomtëk tëweihamo katïpïla. Malalë inipeitolïmtëla tëweihamo katïpïla. Malalë eluwa katïpïla. Malalë wëlïi katïpïla, huwa. Pëkënatpë eitop katïp kutatëi Jeisu Këlaisu pona kuwesikomke. 29 Masike Këlaisu pona ëwesikomke Apalaham palïnpëme manatëi. Malalë Kan peinome manatëi Kan katoponpë ailë Apalahamïja.

Kaleisijana 4

1 Maa, helë tuwalë eitëk mulenpë pëk. Tïjum lëmëptïhwë aptao ëhmelë tïjum mïnpalëtpë tumtak ënilëmëlapitë man apsikïhnë tëwaptao. Lome tëwëtïkeptïhwë ëhmelë tïjum mïnpalëtpë tumtak mënïlëmëja. Lome tëwëtïlï elaimame tïjum peitotpë katïplëkenpitë man. 2 Malalë tëpananom tïpanakmaipitë, tuwantanïmne tïmoihepitë, huwa, ïmumutpï ëtïtïhwë ïmïnpalëtpï tumtak mënïlëmëja, kunka ëjum ekepï, tïkai tuwantanïmne esike. 3 Mëlë katïp hehatëken Kan ponalahnë kuwaptaowëhe. Peitopït katïp hehatëken ëtïkom peitotomelëken. 4 Lome tïmumu enokï he tëweitoh pona iwëtïtïhwë tïmumu tënokhe Kanuja. Masike wëlïhjao tëwekaktai inëlë, Mosesi Nimilikutpï mojilïhtaowëhnë Jujanatomoja. 5 Mëlë katïp kunëtïlï këpekatëmëtopkome, Mosesi Nimilikutpï pëkëla kuwëtïlëmëtopkome, Kan peinome kïtopkome, huwa. 6 Masike tïpeinome ëweitopkom tuwalë ëweitopkome tïmumu amole ïne Kan ëwanëkomjak, Apa tïkapoheme, Papah tïkapoheme. Papah katop Apa katop. 7 Masike ipeitotom katïpïla manatëi hemalë, ipeinome. Masike ipeinome ëwesikomke ëhmelë mënekalëja Kan ëjahe Këlaisu pona ëwesikomke. 8 Maa, uhpah Kanuja tuwalëla mehatëken. Tëponanmahamoleh ponalëken ëweitopkom menpotëne. 9 Lome hemalë Kanuja tuwalë manatëi. Talanme uwa. Kanlëken man ëjahe tuwalë. Masike ëtïkatohme anumnom pona ëtïlëmë he manatëo? Malalë ahpe tëwëihamo pona? Ëtïkatohme ënipeitomtëkome mëlëkom ïlëmë he manatëo? 10 Ipok ëwëtïtopkom mepohnëpjatëilep ënimojikom awainatoptao. Malalë ënimojikom nunuwë awainatoptao. Malalë ikopëtaimëlïhtao ënimojikom awainatoptao. Malalë iweinalïhtao ënimojikom awainatoptao. 11 Masike elamhak wai ëpëkëhe. Talanme tëipalëmelëken jemaminumne ëpëkëhe. 12 Masike ïwekïtomoh, ïkatïp eitëk, wïkei ëjahe. Ëkatïpïhe wai. Uhpak, talë ïwaptao, ipokelala mehatëken ïja. 13 Helë tuwalënma manatëi. Wamelanma wehaken akenamehle ipanakmapophakan ekalëtop Këlaisu pëk ekalëlïhtao ïja. 14 Lome wamela ïweitoh pëk ïpojiptëla mehatëken. Ïhelala mehatëken. Malalë Kan nenokïtpï katïp, ensu katïp, këpëtomatëne. Jeisu Këlaisu apëtomatop katïp këpëtomatëne. 15 Jamephakënma mehatëken. Ahpela wai, talanme mëheukatëne manu jeutome. Masike ëtïkatohme malëla manatëo hemalë? 16 Ïhela ka manatëo hemalë ahpela eitoptom panakmapotoh pëk ïja? 17 Ahpenma man ëwepananomkomlep. Ëhehe tëweitopkom enepojaleptot ïponala ëwëtïlëmëtopkome, tëponahe ëwëtïtopkome. 18 Ipokenma man tïwëlënkom he eitop ahpela isankom aptaolëken. Mëlë katïp wai ëhtaowëhe ïwaptao, ëhtaowëlahe ïwaptao, huwa. 19 Maa, ïpeinomoh, mïjalë wëhlëkjai ëpëkëhe mule ëhjetumtëtop katïp, Këlaisu eitop katïp ëwëtïlïnmakom he ïwesike. 20 Ëpëkëhe wëhelekaptëjahenma. Masike ëhtaowëhe henmalep wai ëjahe ëtukepïla ïweitohme. 21 Maa, Mosesi Nimilikutpï moji hankomoh. Mosesi Nimilikutpï ënipohnëpïla ka manatëo? 22 Helë katïp tïkai Kan pampilan. Hakëne Apalaham peinom kunehak, tïkai. Akename ipït peito mumkë. Akon ipïtïle mumkë. 23 Tïpït peito tënëpkai esike imumu tëwekaktai. Malëla ipïtïle mumkë, Kan katoponpë ailë kunekakta. 24 Hakëne Kan katoponpëtom pohnëptohme man iweitoponpïkom. Akename Sainai po Kan katoponpë Mosesija pohnëptohme man Heika eitoponpë. Masike kalipono peitomelëken Heika peinom eitoponpë katïh man Mosesi Nimilikutpï moinanom, mëlëkom pëklëken iwesikomke. 25 Heikame Sainai tëheptëi Alapija ponokomoja. Malalë Jelusalem pëk ipohnëptohme man Heika. Ipeinom katïh man Jelusalem ponokom, Mosesi Nimilikutpï tïmoihelëkenep ejahe esike. 26 Malëla man Apalaham pïtïhle. Kapunalï Jelusalem pëk ipohnëptohme man. Kujekom katïp inëlë. Kalipono peitomela iweitoponpï katïp kutatëi Mosesi Nimilikutpï pëkëla kuwesikomke. 27 Helë katïp tïkai Kan pampilan. Tawake eikë anëpïpïnïh. Tawakenma eikë mule ëhjetumtëtop tuwalëpïnïh. Anëpïlaleh mehaken. Lome ëmnelum akëlënutpë ahpoi ëpeinomtëi, tïkai. 28 Masike ipohnëptëk ïwekïtomoh. Kan katoponpë ailë Isaki ekaktatoponpë katïp Kan peinome kutatëi. 29 Malalë Heika mumkëja Ipokan Amole nekaktanïhpotpï ohanëmatoponpë katïp kuwohanëmetëo hemalëlotom. 30 Tala tïkai Kan pampilan? Uwa, ëpït peito enohkë, imumku malë, kunka Kan, tïkai. Malalë tumtak ëmïnpalëtpï ënïlëmëla man. Ëpïtïle mumkëlëken tumtak mënïlëmëja, kunka, tïkai 31 Masike ïwekïtomoh, Apalaham pït peito peinom katïpïla kutatëi. Ipïtïle peinom katïp heh kutatëi.

Kaleisijana 5

1 Maa, Mosesi Nimilikutpï pëkëla kïlëmëtëne Këlaisu. Masike mëlë katïp ëweitopkom ëninomtala eitëk. Mëlëlë pëkëna epïmïpoimëla eitëk, ëna ënalëkom ahmit hapon pëkëna epïmïpoimëla eitëk. 2 Tuwalë eitëk. Ïu ma wïkei, Pao. Ëwaluh pitpïkom pïkëlëtoh pona ëwaptaowëhe tëipalëmelëken Këlaisu pona mehatëken. 3 Malalë helë katïp wïkaimëjahemë ëjahe. Ëwaluh pitpïkom pïkëlëpotïhwë ëhmelë Mosesija Kan Nimilikpotpï imoitëk. 4 Talanme iwïpïlïtpïlïmna ëwëtïtopkom mepohnëpjatëilep Mosesi Nimilikutpï pëk ëwesikomke. Masike pïnapophak ëhenepola mëtïlëmëjatëi. 5 Malëla kutatëi. Kan pona kuwesikomke Ipokan Amole kukajaliptëjatëo ipok hemele kïtopkome elaimalïhtao kujahe. 6 Masike tëipalëmelëken man Jeisu Këlaisu ponanokom aluh pitpë pïkëlëtop. Malalë tëipalëmelëken man ënipkëlëpola iwaptaowëhe. Helëlëken hek tëipalëkenela eitohme man, epona tëweitopkom enepotop tïwëlënkom he tëwesikomke. 7 Ipokenma ëweitopkom menepotënelep. Masike ënïk ahpepïn ënimojila ëwïlëmëpotëne? 8 Kan tapek ma ëwïlëmëtëne, ahpela eitoh pona ëwamëipatponkom tapek. 9 Apsiklëken pelele anuntatopleh man. Lome kolenma mënanuntanïhpoja. 10 Lome mïjalëlële Këlaisu pona ëwëtïlëmëtopkome wipohnëpjai Kumïtïnkom ponanokome kuwesikomke. Malalë Kan asikalun apëhja ejala ëwepatponkom. 11 Maa, ïwekïtomoh, ëwaluh pitpïkom ipkëlëtëk, kalalenma wai. Masike ïwohanëma he man ëwaluh pitpïkom pïkëlëpo hankom. Ëwaluh pitpïkom ipkëlëtëk, tïkai ïwaptao, wewe topopalaihem pëh Këlaisu wëtoponpë pëk ïnekalë panakme manutot iwalë. 12 Masike tëlekaptëi ëwïponanomkome ëhelekaptëla ïpoimë he wai. Ëpëkëlahe hemele iweitopkom man ipok. 13 Maa, ïwekïtomoh. Mosesi Nimilikutpï pëkëla tëwëtïlëmëi ëwesikomke ka sitpïlïme eitoptom pëk mëtïlëmëjatëo? Uwa. Ëhehe ëweitopkom hek enepotëk, ëtapëtomatëk. 14 Ëhmelë Kan Nimoipotom mimojatëi manu ëwekatalïkom he ëwaptaowëhe ëhehe ëweitopkom katïp. 15 Lome ëile ëwaptaowëhe, malalë ëpë ëpënmatse ëwaptaowëhe, ipokela mëtïlïnmetëi hemele. 16 Masike helë katïp wïkei ëjahe. Ipokan Amoleja ëta ëtalëpotëk. Ma ëwaptaowëhe sitpïlïme eitoptom pëk ëtamëtkala mëtïjatëi. 17 Ëhekatïpïla man ise Ipokan Amole eitop, ise kaliponotom eitoh malë. Masike ëheilanopkepïla mantot. Masike ëtïkom pëk he ëwaptaowëhe ënimojila manatëi. 18 Lome Ipokan Amoleja tëwë tëwë talëpohamome ëwaptaowëhe Mosesi Nimilikutpï ënimoipola man Kan ëjahe. 19 Helë katïh man ipokela kaliponotom eitop. Tïwëlën pït pëk eitop. Malalë tïwëlën mïnelum pëk eitop. Malalë wëlïi pëk eitop. Malalë eluwa pëk eitop. Malalë alume eitop. Malalë sitpïlï helëken eitop. 20 Malalë tïwëlën tïneponanmakomelep ïtop. Malalë pïjai eitop. Malalë ëheilanoptop. Malalë ëta ëtapënmatop. Malalë umosiphak eitop. Malalë ëile eitop. Malalë ëmëmhak eitop. Malalë tïwë tïwë tëpananomkom ïtop. Malalë tëpatoponpïkom ponala ëtïlëmëtop. 21 Malalë ëtamëtkatop. Malalë kalipono uhmotop. Malalë ëhnameptëtop. Malalë ipokemnom pëk ëhmomtop. Malalë ëhmelë mëlëkom haponkom ipokelanma. Masike uhpak ïkatoponpï katïp wïkaimëjahemë ëjahe. Mëlëkom pëkënkom tamume ëtïlïla man Kan. 22 Malëla helë katïh man Ipokan Amole nïpotom wewe epelï katïp. Tïwëlënkom he eitop. Malalë jamephak eitop. Malalë ëhelekaptëla eitop. Malalë ëtakilimala eitop. Malalë ëilela eitop. Malalë pïnapophak ënetse eitop. Malalë Kan ponalëken eitop. 23 Malalë uhpolo ëtïlï hela eitop. Malalë ëtïkom pëk awolemïlala eitop. Mëlëkom ënimojila eitëh katëla man mëlëkom. 24 Ipokela tëweitoponpïkom wëpone Këlaisu ponanokom ahmit pëkëna, ipokela eitoptom he tëweitoponpïkom malë, sitpïlïme eitoptom pëk tëwëtamëtkatoponpïkom, huwa. 25 Masike Ipokan Amoleke talïhe kuwaptaowëhe Ipokan Amoleja këta këtalëpotëi. 26 Awolemïla këkalëkom hela heitëi. Malalë ëtasikapamnehpola heitëi. Malalë ëtamëtkala heitëi, huwa.

Kaleisijana 6

1 Maa, ïwekïtomoh, talanme ëhtalïkom mënewïpïlïptëja. Masike Ipokan Amoleja tëwë tëwëtalëpohamome ëwesikomke pëtuku malalon utëk ipok iwëtïlëmëtohme. Malalë epohnëptëk ikatïp ewïpïlïptëla ëweitopkome. 2 Malalë ëtapëtomatëk ëwëhelekaptëtopkom pëk. Mëlë katïp ëwaptaowëhe Këlaisu Nimoipo mimoijatëi. 3 Talanme awolemïla mënepohnëpja awolemïla wai tïkaheme. Mënëheuhnëpjalëken. 4 Masike tëweitoh pohnëpïtpolëken jamephak mënëtïja kaliponotom, tïwëlënkom eitoh pëk ëtamëtkala. 5 Ëhelekaptëtopohpenma man ëhmelë kaliponotom ëhe ëhejalë. 6 Maa, Kan Omi pëk ëwepananomkom apëtomatëk. Ipok eitoptom ekalëtëk. 7 Ëheuhnëhpola eitëk. Kan ëneuhnëpïla manatëi. Ëtïlë epïme kaliponotom, malalë epetatïhwë mëlëlë tïnepïmatpïkom epelï momjatot. 8 Masike ipokela inepïmatpïkom aptao, malalë ipokela inepïmatpïkom epelï mënëtïja. Malalë ipokela eitoptom he tëweitopkom moitïhwë mënilëmëpjalëkentot. Malëla ipok inepïmatpïkom aptao ipoklëken inepïmatpïkom epelï mënëtïja. Malalë ise Ipokan Amole eitoptom pëk iwëtïtïhwëhe ulë etïpïla mënïjatëo Ipokan Amole. 9 Masike ikepïla heitëi ipok eitoptom ïpotoh pëk. Ikepïla kuwaptaowëhe ipoh këpetpïmetëo Kan wantë, tïnepïmatpïkom momnanom katïp. 10 Masike tëpëtomakom he kaliponotom aptao ëhmelë kaliponotom hapëtometëi. Lome Kan ponanokom awolemïla hapëtometëi. 11 Maa, ïulëlëhle helë wimilikjai. Junme ïnimilikutpï menejatëi. 12 Maa, tëweitopkom awolemïla enepo he tëweihamolëken man ëwaluh pitpïkom pïkëlëpo he, Këlaisu wëtoponpë pona tëweitopkom pëk ëhpojiptëpo hela tëwesikomke. 13 Aluh pitpïlïmnaleptot. Lome Mosesi Nimilikutpï ënimojilahnëtot. Ëwaluh pitpïkom pïkëlëpo helëken mantot, emna ma kunïpotëo, ka he tëwesikomkelëken. 14 Malëla wai. Wewe topopalaihem pëkëna Kumïtïnkom Jeisu Këlaisu wëtoponpë pëklëken awolemïla wekalëjai. Mëlë pëk tïlëmëphe iwesike sitpïlïme eitoptom pëk ëtamëtkala wai, ëtïkom pëk ëtamëtkala wewe pëk tuwëtpï eitop katïp. Malalë jahpojela man mëlëkom, wewe pëk tuwëtpï ënahpojanmala eitop katïp. 15 Masike tëipalëmelëken man Jeisu Këlaisu ponanokom aluh pitpë pïkëlëtop. Malalë tëipalëmelëken man taluh pitpïkom ënipkëlëpola iwaptaowëhe. Helë hek man tëipalëkenela eitohme, ihjanme ëtïlëmëtop. 16 Masike Kanuja wëtujai jamephak mëlë moinanom ïtohme. Malalë pïnapophak enetopkome. Malalë mëlë pëk wëtujai ëhmelë Isëlëjanatom pëk, Kan winëntom pëk. 17 Maa, talëinë ïnekalëtoh pëk japulëpo hela wai. Ïpun pëk Jeisu peitome ïweitoh menejatëi, ïpilëtoponpï patatpëtom. 18 Maa, ïwekïtomoh, pïnapophak ëwenekepïlahe iweitohme Kumïtïnkomoja, Jeisu Këlaisuja, wëtujai, ahpela.

Epesijana 1

1 Maa, Ïu wai Pao, Jeisu Këlaisu nalë nalëpo, Kan nïlïtpï. Helë ënenekom Kan ponanokomoh, Epesi ponokomoh. Jeisu Këlaisu ënupinehpolanma manatëi. 2 Masike pïnapophak ëwenetopkome Kanuja, Kujumkomoja, wëtujai. Malalë jamephak ëwïtopkome. Malalë Kumïtïnkomoja, Jeisu Këlaisuja, wëtujai. 3 Ekalëpophak man Kan, Kuneponanmakom, Jeisu Këlaisu jum. Ipokenma kapunalï eitoptom ekalëne Kan kujahe Jeisu Këlaisu pona kuwesikomke. 4 Uhpak, lo ënïlïlahnë aptao, kuhanoptëne Kan Këlaisu ponanokome, ipoh kënehe he tëwesike, ipokela ëhekalëpola kuweitopkome, huwa. Mëlë katïh man kuhehe tëwesike. 5 Uhpak tïpeinome kuwëtïtopkom tïpohnëphe Kanuja. Masike Jeisu Këlaisu enokne tïpeinome kïtopkome hemele, mëlë he tëwesike. 6 Masike ipokenma Kan hekalëtëi pïnapophak ënetse iwesike. Pïnapophakënma kënepotëne tïnipïnïnuja, tïmumuluja. 7 Këlaisu emïkatoponpëke këpekatëmëtëne Kan. Malalë pïnapophakënma ënetse tëwesike, kuwïpïlïtpïkom pëk mënitenkapamja. 8 Pïnapophak mëwisnënma kënetëne tuwalonme tëwesike. Malalë kuweitopkomoja tuwalë tëwesike, huwa. 9 Masike tïlï he tëweitoh pëh kutuwalonumatëne, kunipanakmaptëtpïkom pëk. Tïnipohnëpïtpï ailëlëken tïlï he tëweitoh pëh kutuwalonumatëne. 10 Masike tïnipohnëpïtopï awaina ëtïtïhwë ehekatïp ëhmelë mënïlëmëja. Kapunalïtom ïlëmëja, lomonokom malë. Malalë umïtïnkome Këlaisu ïja. 11 Masike Këlaisu pona kuwesikomke tïpeinome kïtëne Kan kupohnëptoponpïkom ailë eja. Tïnipohnëpïtpï ailëlëken tïneme man Kan tïlï he tëweitop ailë tïneme. 12 Masike helë he man Kan emnaja akename Këlaisu pona emna ëtïlïke. Ipokenma tëweitop ekalëpo he man emnaja. 13 Malalë manatëi. Ahpepïn omi mipanakmatëne. Ipanakmapophakan ekalëtoh mipanakmatëne ëwanïmpotopkom pëk. Masike Këlaisu pona mëtïtëne. Malalë Ipokan Amole wekalëjai tïkatoponpï ailë Ipokan Amole ekalëne Kan ëjahe tëwinëntome ëweitopkome hemele. 14 Towomi ënakupjakala man Kan tïkapotohme kujahe Ipokan Amole ekalënepitë, tïpeinome hemele tïnepekatëmëtpïtom ïlëmëptop elaimatohme. Masike ipokenma Kan hekalëtëi. 15 Masike Kumïtïnkom Jeisu pona ëwëtïtoponpïkom tïpanakmai ïja esike, malalë Kan ponanokom he ëweitopkom ekalëtop tïpanakmahehnë ïja esike, 16 ipok manai kakepïla wai Kanuja. Kanuja ïwëtutop kuptë ma wïkei. 17 Malalë helë pëh Kanuja wëtujai, ipok eitoptomohmatoja wëtujai, Kumïtïnkom Jeisu Këlaisu Jumïja. Malalë tomoleja tuwalë ëwïpotopkom pëk wëtujai. Malalë tëweitop enepotohme ëjahe tïpëk ëpohnëhpotopkome, huwa. 18 Malalë helëkom pëk ipohnëptohme ëjahe, tïpeinome ëwamëipatoponpïkom pëk. Malalë tëponanokomoja kole ipokankom ekalëtoh pëk ipohnëptohme ëjahe. 19 Malalë kukajalimtëtopkom pëk ipohnëptohme ëjahe. Awolemïlanma man Kan kajalin. Masike kukajalimtëjatëo tëpona kuwesikomke. 20 Tïkajalin enepone Kan, ilëmëpheinë Këlaisu onanïpkaimëne. Malalë tëpëtunuina Këlaisu ïpoimëne kapunao. 21 Masike kapu mëwisnëno po man ëhmelë ahpojantom Umïnme. Malalë ëhmelë awolemïla tëweihamo eitop ahpoi man awolemïla iweitop. Malalë awomikom kajalin ahpoi man awomi kajalin. Malalë ipeitokom ahpoi man. Malalë ëhmelë ehet ahpoi man ehet, hemalëlotom ehet ahpoi, wantë tëweihamo ehet ahpoi, huwa. 22 Ëhmelënma ipupu opinë kunïpotëo Kan. Malalë ëhmelë tëponanotom uputpëme kunïlï. 23 Këlaisu punme man Kan ponanokom. Masike imulilitïmnala man. Malalë istaowëhe man ëhmelë tïponeme.

Epesijana 2

1 Maa, ulëno katïp ëwïlëmëtëne. Uhpak ilëmëpïtpïtom katïh mehatëken ipokela ëwesikomke, ëwïpïlïtpïkomohpe ëwesikomke, huwa. 2 Ipokela ëutë kuptë tëweihamo eitop katïh mehatëken. Malalë ipokemnom kapunalïtom, awolemïla tëweihamo, umïn mimoitëne. Amoleme man. Masike hemalë Kan ënimojimnomjao mënemaminumja. 3 Kan ënimojimnom katïp hehatëken. Kaliponotom nisano pëklëken hehatëken. Masike kupunkom nisano ponalëken hehatëken. Malalë kuwepohnëptopkom nisano pona hehatëken. Kakenakom umpoi Kan asikalun apëinanomelep hehatëken tïwëlënkom katïp. 4 Lome pïnapophak ënetse mëwisnë Kan. Masike kuhehe awolemïla man. 5 Masike ilëmëpïtpï katïp kuwaptaowëhe, ipokela eitopohpe kuwaptaowëhe, ulënokome katïp kïlëmëtëne Kan Këlaisu pona kuwesikomke. Pïnapophak tënei ëwesikomkelëken ëwanïmtëne Kan. 6 Masike Këlaisu akëlë awonanïpkaimëtpïtom katïp kutatëi. Malalë kapunao, Këlaisu ekatao, ewakamnehpotpïtom katïp kutatëi, huwa. 7 Masike pïnapophak mëwisnë Jeisu Këlaisuja kënepotoponpïkom enepoja Kan wantë tëweihamoja, kuhehe tëweitop enepoja. 8 Pïnapophak tënei ëwesikomkelëken ëwanïmtëne Kan, Këlaisu pona ëwesikomke. Ëtanïmïla manatëi ëhewëlë. Kanlëken ulë eitop ekalëja. 9 Masike etïpïla ulë ëweitopkom pëk emaminumïla mehatëken. Tëmaminumhe ëwaptaowëhe awolemïla manu mëhekalëjatëi. 10 Kan nïlïtpïtome kutatëi. Ihjanme kïlëmëtëne Kan Jeisu Këlaisu pona kuwëtïlïkomke, ipok eitoptom pëkënkome kuweitopkome, kupëkëhe uhpak tïnipohnëpïtopï ailë. 11 Masike wantah kaitëkële ëweitoponpïkom pëk. Tïwë tïwë towomilamo manatëi, ëwaluh pitpïkom ënipkëlëmnom. Masike mëlë ailë ëweheptëjatëo Jujanatom, taluh pitpïkom pïkëlënanom. 12 Uhpah Këlaisumna mehatëken. Tïwëlënkome mehatëken Kan nisanotomela, Isëlëjanatomela. Malalë Isëlëjanatomoja ïwomi moitïhwë ipoh kuwïjatëi, Kan katoponpë tuwalëlanma mehatëken. Inelaimala mehatëken, Kanuja tuwalëlanma mehatëken ëpatakom po. 13 Kan pëk upaphakënma mehatëken. Lome hemalë Kan pëk mëjela manatëi Jeisu Këlaisu emïkatoponpë pona ëwëtïlïkomke. 14 Këlaisu man jamephah kïlëmënanomkome. Pëkënatpë katïp Jujanatom ïne tëwë tïwë towomilamo malë. Ëhehela kuweitoponpïkom, apulu hapon, alimapone inëlë. 15 Tïlëmëptopke ëhehela kuweitoponpïkom nomtapoimëne Këlaisu, Mosesija Kan Nimilikpotpïtom pëkëla kïlëmëtëne, huwa. Masike mëlëkom Kan nimoipotom ënimoipola man, kaikë Kan katoponpëtom ënimoipola. Masike ihjan katïh mëlëhëme, ëhekatïpïla tëweihamotpëtom ïlëmëmne, jamephah kunïlëmëtëo, huwa. 16 Wewe topopalaihem pëk tuwëtoponpïke ëhehela iweitoponpïkom alimapone. Masike mëlëhnëme Kan ponanokome kunïlëmëpotëo. 17 Kan pëk akëlephak mehatëken. Lome jamephak ëwïlëmëpotopkom ekalëpone Këlaisu ënipanakmakome. Malalë Kan pëk mëjelalep tëweihamo nipanakmame jamephak tïlëmëpotopkom ekalëpone. 18 Masike Këlaisu pona kuwesikomke Kan empatah këtïjatëi Ipokan Amoleja këpëtomakomke. 19 Masike tuwalëmnom katïpïla manatëi hemalë, tïwëlënkom katïpïla. Kan pata ponokome manatëi, Kan ponanokom akëlëntome, Kan wekïme manatëi. 20 Pakolo patame ipetukwatpï katïh man Jeisu nalë nalëpotpïtom, Kan Omi panakmapotponkom malë. Malalë ipetukwatpï po tïlïtpïtom katïh manatëi pakolome. Lome Jeisu Këlaisulëken man pakolo ïtop ëtapkëlëtoh ponomehle. 21 Masike Kan pakolon ipokanme mënëtïja mëlë pëkëna iwëtïlïtpïtom. 22 Mëlë katïh manatëi. Mëklë pona ëwesikomke tïwëlënkom malë Kan pakolonme tïlïtpïtome manatëi, Amole pakolonme.

Epesijana 3

1 Maa, tïwë tïwë towomilamoh. Ïu wai, Pao, Jeisu Këlaisu peito. Ëpëkëhe ïwesike ëtaputopjao wai. 2 Kanuja pïnapophak ëwenetopkom ekalëneme wai. Mëlë pëkënme jïtoponpï ekalë mipanakmatëne. 3 Kaliponotom nipanakmaptë pëk ïtuwalonumane Kan. Masike apsiklëken mëlë pëk wimilikne. 4 Masike ïnimilikutpï tïpkatpo, kaliponotom nipanakmaptëtpï Këlaisu pëk tuwalë ïweitopoja tuwalë mëtïjatëi. 5 Uhpak mëlë pëk uhpakatonom ënituwalonumala kunehak. Hemalë haponlëken ipokankom tuwalonumapone Kan Ipokan Amoleja. Mëha tïtuwalonumapoi eja, Jeisu nalë nalëpotom. Kan Omi panakmaponanom, huwa. 6 Helë pëk tïtuwalonumaitot. Ëhewekïme mënëtïlëmëja tïwë tïwë towomilamo Jujanatom malë Kan peinome, katoh pëk. Malalë mëlëhnëme mënëtïlëmëjatot Këlaisu pun pëkëna tëwëtïlëmëkomke, katoh pëk. Malalë ëhmelë Kan katoponpëtom Këlaisu ponanokom pëk apëhjatot, katoh pëk, huwa. Masike ma mënëtïjatot ipanakmapophakan Këlaisu pëk ekalëtoh panakmake. 7 Masike mëlë ekalëneme jïne Kan. Awolemïla tëwesike mëlë pëk jemaminumtohme ïkajalimtëne. 8 Lome ëhmelë Kan ponanokom uhpolola wai. Lome mëlë pëk jemaminumnehpone. Masike kolenma Këlaisu winëntome pëk, ipok eitoptom pëk, ekalëneme jïne, tïwë tïwë towomilamo epaneme. Lome ëhmelë ewinëntom man ipohnëhpola. 9 Malalë inipanakmaptëkom pëk ëhmelë kaliponotom tuwalonumaneme jïne. Uhpakatonom ënituwalonumala kunehah Kan, Jeisu Këlaisuja ëhmelë tïpotpon. 10 Ëtïkatohme uhpakatonom ënituwalonumala? Uwa, hemalëlotom, tëponanokom, eitop ailë ëhmelë tïwë tïwëlën pëk tïtuwalonu pohnëhpo he tëwesike kapunao kapunalïtom tamutomoja, awolemïla tëweihamoja, huwa. 11 Mëlë pëk Uhpaklë kunipohnëp Kan. Masike mëlë ailëlëken Kumïtïnkom Jeisu Këlaisu enokne. 12 Masike mëklë pona kuwesikomke elamna Kan empatah këtïjatëi. Malalë kupanakmatopkomoja tuwalë kutatëi. 13 Masike helë katïp wïkei ëjahe. Ëpëkëhe ïwohanëmatoptom pëk ëhelekaptëla eitëk. Ipok ëwekalëpotopkome man ïwohanëmatoptom. 14 Masike helë pëk Papakoja wëtujai jehehmu po. 15 Kan ehetjao man ëhmelë kapunalïtom, lo monokom malë. 16 Ipok mëwisnë iweitop esike Amoleja ëweitopkom anumhaktanïhpotoh pëk wëtujai. 17 Malalë Këlaisu pona ëwesikomke ëwanëkomjao iweitoh pëk wëtujai. Malalë iloptak tëpïhem mit ïtëtop katïp tëwëlënkom he ëweitopkom pëk wëtujai. 18 Malalë tïwëlënkom Kan ponanokom katïp, kuhehe Kan eitopoja tuwalë ëweitopkom pëk wëtujai. Sisi mëktopoina itëtopoja kupime iweitopoja tuwalë ëweitopkom pëk. Malalë awopo kupimenma iweitopoja tuwalë ëweitopkom pëk. Malalë kawëna, lonak iweitoh pëk, huwa, wëtujai. 19 Malalë kuhehe Këlaisu eitopoja tuwalë ëweitopkom pëk wëtujai. Kutuwalonukom ahpojenma man kuhehe iweitop. Malalë ëhmelë ipok tëweitopke ëwaliptëtopkome Kanuja wëtujai. 20 Maa, ëtïlë pëh kuwëtutopkom, ahpojanmapoja Kan kujahe këwëhe ikajalin esike. Malalë kuwepohnëptopkom ahpojanmapoja, huwa. 21 Masike ipoh Kan ënekalëkepïla Kan ponanokom aptao man ipok. Etïpïla Kan ipok ekalëponeme man Jeisu Këlaisu, ahpela.

Epesijana 4

1 Maa, Kumïtïnkom umpoi ëtaputopjao wai. Masike awolemïla helë katïp wïkei ëjahe. Tëpona ëwamëipatponkom eumakpe ëweitopkom tïtëk. 2 Uhpolo epohnëpïla eitëk. Malalë Jamephaklëken eitëk. Malalë ëtïkom pëk ëtakïmala eitëk. Malalë ëhehe ëweitopkom enepotëk ëwëtapëtomatopkomke. 3 Jamephaklëken eitëk pëkënatpë katïp kïtoponpïkom Ipokan Amoleja ënawohanëmala ëweitopkome. 4 Pëkënatpë punu pëkëntom katïp kutatëi. Malalë pëkënatpëlëken man Ipokan Amole. Malalë pëkënatpë man kunelaimakom tëpona këmëipatoponpïkomke Kanuja. 5 Malalë pëkënatpëlëken man Kumïtïnkom. Malalë pëkënatpëlëken man Kan pona eitop, pëkënatpëlëken kuwëmëmtopkom, huwa. 6 Malalë pëkënatpëlëken man Kan ëhmelë Kujumkom. Kuhpolonkome man. Malalë kuhtailëhe mënemaminumja, kuhtaowëhe man, huwa. 7 Kumaminumtopkom pëh kutuwalonumatëo Këlaisu kutuwalonumahe he tëweitop ailë. 8 Masike helë katïp tïkai Kan pampilan. Kawëna tïtëimëlïhtao kolenma apulutpïtom alëne, tïkai. Malalë emaminumtopkome pëh kaliponotom tuwalonumane, tïkai. 9 Masike tala sipohnëpjatëo kawëna itëimëtoponpï pëk. Uwa, akename loloptalïjak tïtëi inëlë. 10 Masike mëklëlë man lonak itëtpï kawëna itëimëtpïme. Mïhja kapu mëwisnëno pona kuntëimë ëhmelëhtao tëweitohme. 11 Masike helë katïp tëponanokom ïja. Talankom ïja tïna tïnalëpotome. Malalë talankom ïja Kan Omi panakmaponanome. Malalë talankom ïja Jeisu apëiponanome. Malalë talankom ïja uwantanïmnanome. Malalë talankom ïja ëpatënkome, huwa. 12 Mëlë katïh mënïjatëo tïwëlënkom Kan ponanokom tuwalonumatohme ejahe Kan maminumtoh pëk. Malalë awolemïla Kan pona Këlaisu pëkëna iwëtïlïtpïtom ïtohme, huwa. 13 Masike mëlë katïh mënïjatëo pëkënatpë katïp Këlaisu ponanokom ëtïlï pona. Malalë ëhekatïp Kan mumu pëh kutuwalonukom aptao, ïjume këtïjatëi malalë, ijume Këlaisu eitop katïp. 14 Masike peitopït katïpïla këtïlëmëjatëi, tïwë tïwëlën pona iwëtïlëmëtopkom katïpïla. Taun nalë nalëtom katïpïla këtïlëmëjatëi ahpankom nepatoptom ponala. Mënëtonamjatot këuhnëptopkome. 15 Masike Jamephaklëken heitëi ahpepïn pëk ekalëlïhtao kujahe. Mëlë katïp kuwaptaowëhe Këlaisu katïp ijume këtïjatëi. Kuputpïkom katïh man Këlaisu. 16 Masike ëhepëkëna kumulitkom ëhapëitop katïp ipëkëna këtïjatëi. Malalë pëtuku kumulitkom maminumïlïhtao ipoh kuwantatëi. Mëlëlë katïh man Jeisu apësitponkom uwantatop. Ëhehe tëwesikomke awolemïla Kan pona tëwëtïpoitot. 17 Masike helë katïp wïkei ëjahe Kumïtïnkom eket ailë. Talëinë tïwëlënkom tïwë tïwë towomilamo katïpïla eitëk. Tëipalëmelëken man iwepohnëptopkom. 18 Ëmuninalï katïpïhnëtot. Malalë Kan ponanokom eitop katïpïla man iweitopkom, Kanuja tuwalëlanma tëwesikomke, malalë Kanuja tuwalë ëtïlï hela tëwesikomke, huwa. 19 Masike pïipelanma tëwëtïlëmëi tëwesikomke sitpïlïme eitoptom pëklëkentot. Alume mëwisnë mantot. 20 Lome malëla ëwepatëne Këlaisu. 21 Këlaisu pëk ënipanakmala ka mëhatëken? Malalë inepatoptom ahpepïn ënipanakmala ka mehatëken. 22 Masike ipokela ëweitoponpïkom inomtatëk. Sitpïlïmenma man ipokela ëweitoponpïkom ëhmelë pëk ëwëtamëtkatoponpïkomke. 23 Ipoklëken hek ëwepohnëptopkom tïtëk. 24 Malalë ihjanme ëweitopkom tïtëk, ipokenma tëweitop katïp Kan nïlïtpï, ahpela iwïpïlïtpïlïmna iweitop katïp. 25 Masike ëwahpanukom inomtatëk. Ahpela eitëk ëwekatalïkomoja ëhepëkëna tïlïtpïtome kuwesikomke. 26 Malalë asikame ëwaptaowëhe ewïpïlïptëla eitëk. Ikohmamïla eitëk asikame ëwaptaowëhe. 27 Malalë jolok tamu ënimojila eitëk. 28 Malalë emenumïtpïtomoh. Tëmenela eitëk talëinë. Ipoklëken ëwemaminumtëh kalakuli apëitohme ohanëmankom apëtomatohme. 29 Malalë omi pëkëla eitëk. Ipoklëken ëwomikom tïtëk. Awolemïla Kan pona tïwëlënkom ïpotoh pëklëken ëwomitatëk jamephak ëpanakmananomkom eitohme. 30 Malalë Ipokan Amole, Kan Amole, ënahamanehpola eitëk. Tëwinëntome ëweitopkome ïpotoh pëklëken ëwomitatëk jamephak ëpanakmananomkom eitohme. 31 Malalë ipokela tïwëlën pëk ënipohnëpïla eitëk. Masike Ëilela eitëk. Malalë asikamela eitëk. Malalë ëta ëtapënmala eitëk. Malalë omi pëkëla eitëk. Malalë ipokela ëhekalëla eitëk. Ëhmelë mëlëkom inomtatëk. 32 Malalë ëtapëtomatëk, pïnapophak ëhenetëk. Malalë ipokela ëwïtoponpïkom pëk ëtenkapamtëk, ëwïpïlïtpïkom pëh Kan tenkapamtoponpë katïp Këlaisu pona ëwëtïtïhwëhe.

Epesijana 5

1 Maa, Kan peinome manatëi, inipïnïntome. Masike ikatïp ëtïtëk. 2 Tïwëlënkom he eitëk, kuhehe Këlaisu eitop katïp. Këmtakaikome kunëhekalë, Kanuja kaliponotom nekalë katïp, ipokpophakan katïp. 3 Masike tïpawanakela eitëk. Malalë alumela eitëk. Malalë ëtïkompalë pëk ëtamëtkala eitëk. Mëlëkom pëk ëhekalëpola eitëh Kan ponanokome ëwesikomke. 4 Helë katïp omitanë man ipokela, sitpïlïme eitoptom pëk aptao. Malalë ënipohnëpïpïn katïp aptao. Malalë sitpïlï pëk tawake aptao. Ipok manai kakepïlalëken hek eitëh Kanuja. 5 Helë tuwalë eitëk. Mëha Tamu Ëtïlïla man Këlaisu. Malalë man Kan, Itamukome Ëtïlïla. Tïpawanakamo. Malalë alumankom. Malalë ëtïkompalë pëk tëwëtamëtkahamo. Tïwëlën tïneponanmakom ïnanom katïh man ëtïkompalë pëk tëwëtamëtkahamo. 6 Masike ëheuhnëhpola eitëk ëwepananomkomlepïja. Masike mëlëkom pëk iwesikomke Kan asikalun apëhja Kan ënimojimnom. 7 Masike malalonkom pëkëla eitëk. 8 Uhpaklëken ëmunim mehatëken. Lome haweipotse manatëi hemalë Kumïtïnkom pona ëwesikomke. Hawem tïkapoheme peinome manatëi. Masike hawem tïkapoheme peinom katïp ëhenepotëk. 9 Ipok eitoptomlëken man hawem tïkapoheme nïpotome. Malalë tïmoihamotom moitop ailë ïtënme man. Malalë Ahpelalëken ïpotënme, huwa. 10 Masike Kumïtïnkom eumakpantomoja tuwalë eitëk. 11 Masike Ëmuninalïtom ipokela eitoptom pëkëla eitëk tumojela wewe eitop katïp iwesikomke. Jawahenaklëken hek ipokela iweitopkom tïtëk. 12 Wotao iweitopkom pëk ënimilikula wai pïipe ïwëtïlï uno ipokela mëwisnë mëlë esike. 13 Lome jawahenak mala iweitopkom ïtïhwë ipokela tëweitopkom pëk mënepohnëpjatot. Tuwalë ïpotënme man Kan hawemïtïn. 14 Masike helë katïp tïkai Kan. Ëwetomamtëk tïnïkhamoh. Ëwonatëkële. Këlaisu ëhaweipojatëo, tïkai. 15 Masike ëweitopkom pëk epohnëptëk. Ënipohnëpïmnom katïpïla eitëk. Tuwalonkome hek eitëk. 16 Malalë ëhekeimala eitëk, ipokelanma man hemalëlotom. 17 Masike ënipohnëpïmnom katïpïla eitëk. Tïlï he Kumïtïnkom eitopoja tuwalë eitëk. 18 Malalë ëhnameptëla eitëk, ëwohanëmanehpojatëo malalë. Ipokan Amoleke talïhe hek eitëk. 19 Malalë ëwëhmomtïhwëhe aptao ëhepatoptom ukuktëk. Malalë awolemïla Kan ekalëtoptom ukuktëk, ëtïkompalë pëh Kan elemitom malë. Malalë talïhnaklëkenela mëlëkom ukuktëk. Ëwanëkomjao malë ukuktëh Kumïtïnkom nipanakmame. 20 Malalë ëhmelë pëk ipok manai, kakepïla eitëh Kanuja, Papakoja. Kumïtïnkom Jeisu Këlaisu ehetjao kaitëk. 21 Malalë ëtapëtomatëh Këlaisu mojike. 22 Malalë eitëk wëlïhamoh, ëmnelumkom imoitëh Kumïtïnkom moitop katïp. 23 Tïpïhamkom uhpolo man eluwakom, Kan ponanokom uhpolo Këlaisu eitop katïp. Kan ponanokom, tïmulit katïp tëweihamo, anïmneme man Këlaisu. 24 Masike ëtïkom pëk tïmnelumkom mojalëken wëlïham Këlaisu moitop katïp Kan ponanokomoja. 25 Malalë eluwakomoh, ëpïhamkom henma eitëk, Kan ponanokom henma Këlaisu eitoponpë katïp. Masike emtakaikome kunëhekalë. 26 Mëlë katïp kunëtïlï imenkatopkome, towomike akowatopkome, amëmnëpkapotopkome, huwa. 27 Malalë mëlë katïp kunëtïlï pëtukulunma Kan ponanokom enetohme tëja, kamisa wïlïkmatoponpë katïp ënene helahe tëwesike, tïmisikhe ënene helahe tëwesike, huwa. Ëhmelë mëlë katïp ipokela ënene he hela. Ipokenmalëken enehe he inëlë, ëtïkomohpe ipunkom tëweihamo katïpïla. 28 Masike ëhepïnwë tëweitopkom katïp tïpïhamkom pïnwë eluwakom aptao man ipok. Tïpït pïnwë tëweihem man ëhepïnwë. 29 Ëheulahmekela man kaliponotom pun. Tïpunkom pïnwë man kaliponotom. Masike tïpunkom anumhaktanïhpojatot. Mëlë katïh man Kumïtïnkom Kan ponanokom pëk. 30 Ipun mulilihtome kutatëi, ipun malë, ijetpï malë, huwa. 31 Masike tïjum ekataowëinë eluwa mënekïlïme, tïje ekataowëinë, huwa, tïpït akëlë tëweitohme. Masike pëkënatpë mënëtïjatot. 32 Iloptailënma man helë. Lome Këlaisu pëk ma wïka, Kan ponanokom pëk malë. 33 Malalë ëpëkëhe ma wïka. Masike helë katïp eitëk ëhmelë. Ëhepïnwë ëweitopkom katïp ëpïhamkom he eitëk eluwakomoh. Malalë eitëk wëlïhamoh, ëmnelumkom imoitëk.

Epesijana 6

1 Maa, kamitomoh, ëjumkom imoitëk, ëjekom malë. Mëlë katïp ëwesikom henma man Kumïtïnkom. 2 Ëjumkom imoitëk, mënke Kan pampilan. Malalë ëjekom imoitëk, tïkai. 3 Ëjumkom ënimoikepïla ëwaptaowëhe, malalë ëjekom ënimoikepïla aptao ipok mëtïpojatëi manu, kunka Kan, malalë kole ëwejinkom mënëtïja manu, tïkai. Mëlë katïp kunkalëken akename tïnimoipo pëk. 4 Maa, tïpeinomkamoh, Tëwëlëlëken ëpeinomkom ënasikapamnehpola eitëk. Kumïtïnkom pëklëken hek epatëktot. Malalë ipokela iwaptaowëhe Pëtukulëken etalepatëktot. 5 Maa, tïnipeitomtëk tëweihamoh. Ënipeitomtëkom imoitëk. Malalë unohe eitëk. Malalë ëwemaminumtëk ikatoponpïkom ailë, Këlaisu katoponpë ailë iwesitpïtom katïp. 6 Malëken ëwemaminumtëk, ëwenelïhtaowëhelëkenela. Malalë ipokenma man mëhe ekapotopkomelëkenela. Këlaisu peitotome ëwesikomke ipoklëken ëwemaminumtëk, Kan moiji he ëwesikomke. 7 Masike Jamephaklëken eitëk ëwemaminumïkomohtao, Kumïtïnkom katoponpë ailë emaminumïtpïtom katïp, kalipono katoponpë ailëlëkenela. 8 Helë tuwalë eitëk. Ipok iweitoponpïkom pëh kaliponotom epetpïme Kumïtïnkom. Ëhekatïp kaliponotom epetpïme, tïnipeitomtëk tëweihamo epetpïme, inipeitolïmtëla tëweihamo malë. 9 Malalë eitëk tïpeitokamoh, ëpeitokomoja. Ëpeitokom ënelainamala eitëk. Helë pëk tuwalë eitëk. Ënipeitomtëkom man kapunao, ëhekatïp kaliponotom enene. 10 Maa, ïwekïtomoh, helë katïp wïkei ëjahe itïhme. Awolemïla Kumïtïnkom pona eitëk. Malalë ikajalin apëitëk ëkajalinkome. 11 Ëhmelë Kan nekalëtomke ëhenpatëk punu apulu haponke, jolok tamu tïlï he eitoptom aputohme ëjahe. 12 Kaliponotom malë ëtukukula kutatëi. Amole ipokemnom tamutom malë heh këtukukjatëi. Malalë awolemïla tëweihamo malë këtukukjatëi. Malalë ipokela hemalëlotom ïnanom tamutom malë këtukukjatëi. Malalë kapunalïtom ipokemnom malë këtukukjatëi. 13 Masike ëhmelë Kan nekalëtomke ëhenpatëk ipokepïn aputohme ëjahe ëwepolïlïhtaowëhe aptao. Masike ipokepïn aputïhwë ipëk ëtïlëmëla manu mëtïjatëi. 14 Masike anumhak eitëk. Ëpetkom apulu haponke, ahpela eitopke, ëhenpatëk. Malalë ëwelepatakom apulu haponke, ipok eitopke, ëhenpatëk. 15 Malalë ëpupukom enï haponke, ipanakmapophakan Këlaisu pëk ekalëtopke, ëhelekaptëla kaliponotom ïpotopke, ëpupukom enpatëk. 16 Malalë ëtaputëk solati apulu haponke, Këlaisu pona eitopke. Mëlë man ëhmelë tïwëlënkom ahpoi. Mëlëke ëhmelë sitpïlïman pïlëo, wapotke tuhponokem, mapujatëi. 17 Malalë hapo haponke ehapoptëtëh Kanuja ëwanïmpotopkomke. Malalë Ipokan Amole namlëtopon alë alëtëk, Kan Omi. 18 Malalë Kanuja ëtukepïla eitëk. Ënisanokom pëk ëtutëk Ipokan Amoleja ëwutopkome. Ikepïla eitëk ëwëtulukomohtao. Malalë ise ëhmelë Kan ponanokom eitoh pëk ëtutëk. 19 Malalë ïpëh Kanuja ëtutëk ïwomiptëtohme, elamna ekalëtohme ïja ipanakmapophakan Këlaisu pëh kaliponotom nipanakmaptë ekalëlïhtao ïja. 20 Kan nenokïtpï wai mëlë ekalëneme. Masike ëtaputopjao wai. Masike ïpëk ëtutëk elamna Kan Omi ekalëtohme ïja japutoponïjao. 21 Maa, kuwekïkom Tïkëkësi mënmëkja talëna. Kunipïnïnkom mëklë. Kumïtïnkom peitome man, ënupinehpopïnme. Masike tïmëktïhwë ëhmelë ïpëk ëtuwalonumetëo. 22 Masike emna pëk tuwalë ëweitopkome wenokjai. Malalë ëhelekaptëla ëwanëkom ïpotohme, huwa. 23 Masike jamephak ëwïtopkome Kanuja wëtujai, Papakoja. Malalë Kumïtïnkomoja, Jeisu Këlaisuja wëtujai. Malalë ëhehe ëwïpotopkome wëtujai, awolemïla tëpona ëwïtopkome, huwa. Mëlë katïp wëtujai ëhmelë Jeisu apësitponkom pëk. 24 Malalë Kumïtïnkom Jeisu Këlaisu hankomohle pëk wëtujai, pïnapophak enetopkome Kanuja, ahpela.

Pilipijana 1

1 Maa, helë emna pampilan. Ïu wai Pao. Jakëlën Timoti. Jeisu Këlaisu peitotome nai emna. Helë ënenekom ëhmelë Kan ponanokomoh, Jeisu Këlaisujao tëweihamoh. Pilipai po manatëi. Malalë ënenekom helë uwantanïmnanomoh, uwantanïmnanom apëtomananomoh. 2 Kanuja, Kujumkomoja, wëtujai pïnapophak ëwenetopkome, ëhelekaptëla ëwïtopkome, huwa. Malalë Kumïtïnkomoja, Jeisu Këlaisuja wëtujai. 3 Ipok manai wïkei Kanuja, Ïneponanmalïja, ëpëkëhe ïwepohnëpïlïhtao. 4 Tawakenma wai ëpëkëhe ïwëtululuhtao. 5 Jeisu apësihanme ëwaptaowëhe hemalë iweitoh pona ëtakëlëntome kuwesikomke, ipanakmapophakan ekalëtoh panakmaponanome kuwesikomke. 6 Malalë helë tuwalë wai. Ipokenma ëpëkëhe tëmaminumtop akïmane Kan. Masike ipok ëwïkepïlahe man Jeisu Këlaisu mëktoh pona. 7 Ipok man mëlë katïp ïwepohnëptop ëpëkëhe ëhehenma ïwesike. Ëtaputopjao ïwaptao këpëtometëi Kan nemaminumnehpome ïwesike. Malalë mehatëken ipanakmapophakan ekalëtop kulunmalïhtao ïja, ekalëlïhtao ïja, huwa. 8 Ahpela ïweitopoja tuwalënma man Kan. Ëhehenma wai ëhehe Jeisu Këlaisu eitop katïp. 9 Masike helë pëk ëpëkëhe wëtujai, tïwëlënkom he eikepïla ëweitopkom pëk. Malalë tuwalë ëtïkepïla ëweitopkom pëk. Malalë pohnëptë ëweitopkom pëk 10 ipok mëwisnë eitoptomlëken hanoptohme ëjahe. Malalë ewïpïlïptëla ëweitopkome, ipokela ëhekalëpola ëweitopkome, huwa, Këlaisu ëhenepolïhtao. 11 Malalë wewe epelï tumoi eitop katïp kole ipok eitoptom ïpoja Jeisu Këlaisu ëjahe. Ma ëwesikomke uhpolonme Kan mekalëpojatëi, ipokenma mekalëpojatëi, huwa. 12 Maa, ïwekïtomoh, helë pëk tuwalë ëwesikom he wai. Kolenma ipoptëja jepotoponpïtomlep. Lome ipanakmapophakan ekalëtop ënapënanïpkaimëla mëlëkom, ënekalëpokepïla ïwesike. 13 Masike Këlaisu peitome ïwesike ëtaputopjao ëweitoh pëk tuwalë man ëhmelë Sisa pakolon elahetom. Malalë tïwëlënkom man tuwalë. 14 Masike kole tïwëlënkom, Kumïtïnkom ponanokom, elamna kunëtïlï elamna ïwesike ëtaputopjao. Masike elamna Kan Omi ekalëjatot. 15 Talankom Kan Omi ekalënanom man tïwëlënkom pëk umosiphak, ëpë ëpënmatse. Lome talankom eitoh man ipokenma. 16 Akename tëweihamo man Kan Omi ekalëja awolemïla ëhekalëpo he tëwesikomke, ekalë he tëwesikomkela. Jelekaptëpo henma mantot ëtaputopjao ïwaptao. 17 Lome ëkëmnë tëweihamo Kan Omi ekalëja kaliponotom he tëwesikomke. Mala mantot ipanakmapophakan ekalëtop kulunmaneme ïweitopoja tuwalë tëwesikomke. 18 Masike talala, Këlaisu pëk mënekalëja awolemïla ëhekalëpo he tëweihamo. Malalë mëklëlë pëk mënekalëja ahpemnom. Masike ëhmelëja Këlaisu pëk ekalëtoh pëk tawake wai. Malalë tawake wëtïjai 19 helëja tuwalë ïwesike. Kanuja ëwëtutopkom umpoi Jeisu Këlaisu amole japëtome japuwapoimëtohme. 20 Helë katïp ïwesi henma wai. Ëtïlë pëk pïipela ïwesi henma wai. Elamnanma ïwesi henma wai Këlaisu awolemïla ekalëpotohme ïja ïnekalëpotoponpï katïp. Ilëmëpïla ïwaptao Këlaisu awolemïla ekalëpo he wai. Malalë ïlëmëptïhwë awolemïla ekalëpo he wai. 21 Helë katïh man ïweitop. Ulë ïwaptao man ipok, Këlaisu ulë jaowë esike. Lome ulë ïweitop ahpoi ipokenma man ïlëmëptop. 22 Lome ilëmëpïla ïwaptao tumoi wewe epelï eitop katïp jemaminumtoh mënëtïja. Masike tënon wisanopjai? Tuwalëla wai. 23 Masike hakëne ïwepohnëptop. Ïtë henma wai Këlaisu akëlë ïweitohme. Mëlë man ipok mëwisnënma. 24 Lome ëwapëtomananomkome ïwesike ulë hepitë wai. 25 Mëlë tuwalënma wai. Masike talëlëken ïweitopoja tuwalë wai. Ëwakëlëhe wëtïjai ëwantanïptopkome ïja, ëhewake ëwïtopkome huwa. 26 Masike tawakenma mëtïjatëi ipok Jeisu Këlaisu ekalëme ëhtakëhe ïwëtïlëmëtïhwë. 27 Masike Këlaisu pëk ipanakmapophakan ekalëtoh ponanokom ipok eitop katïp ipok ëhenepotëk. Masike talëna ïmëktïhwë ëweitopkom pëk ipanakma he wai. Malalë tïwëlën pona ïtëtïhwë ipanakma he wai. Pëkënatpë tomolekamo katïp awolemïla Kan pona ëweitopkom ipanakma henma wai. Malalë pëkënatpë ëwepohnëptopkom pëk ipanakma henma wai ipanakmapophakan ekalëtop Kan pona eitoh pëk tëmaminumhamome ëwesikomke. 28 Malalë ëhehemnomoja ëwohanëmatopkom pëk unola ëweitopkom pëk ipanakma henma wai. Mala ëwaptaowëhe tënatkatopkom pëk tuwalë mënëtïja ëhehemnom. Malalë Kanuja ëwanïmtopkom pëk tuwalë mëtïjatëi. 29 Helë katïp ëwïpotëne Kan. Këlaisu pona ëwïpotëne. Lome epona ëweitopkom pëk ëwohanëmatopkom mapëhjatëi malalë. 30 Masike mëlë pëk ïwë ïwëtapësi katïh mëta mëtapëhjatëi. Mëlë katïp ïweitoh menetëne. Malalë hemalë mëlë katïp ïweitoh pëk mipanakmetëi.

Pilipijana 2

1 Maa, ëhkonekmala ëwïpokepïlahe kane Këlaisujao ëweitopkom? Malalë kane ëhelekaptëla ëwïpokepïlahe ëhehe iweitop? Malalë ëwakëlëhe Ipokan Amole eitoh pëk tuwalë ka manatëo? Malalë ëpëtomatse ka manatëo, pïnapophak ënetse? 2 Mala ëwaptaowëhe jamephah kïlïnmapojatëi ëhekatïp tëwepohnëphamome ëwëtïlïkomke. Malalë ëhehe eitëk. Mëlëlë pëk ëwemaminumtëk pëkënatpë ëwepohnëptopkom esike. 3 Ëtïkom pëk ëmëmhakëla eitëk. Malalë tïwëlënkom uhpolo epohnëpïla eitëk. Uhpolola ëwepohnëpïkomke ëwuhpolohe tïwëlënkom ipohnëptëk. 4 Malalë ëweitopkom pëklëkenela ëhelekaptëtëk. Tïwëlënkom eitoh pëk hek ëhelekaptëtëk. 5 Jeisu Këlaisu epohnëptop katïp ëwepohnëptopkom tïtëk. 6 Kanme inëlë. Masike Kan ënawohanëmala kunehah Kan eitop katïplë tëweitoh pohnëhpolïhtao. 7 Lome uhpolola tëweihem katïp kunëtïlï, kaliponotom peito katïp tëweitoh pohnëhpolïhtao. 8 Masike tïpunke tëwëtïtïhwë awolemïlala kunëtïlï. Moitëlëken kunehak tïlëmëptoh pona. Wewe topopalaihem pëh kunilëmëp. 9 Masike ëhmelë uhpolonme Kan kunïlï, ëhmelë ehet ahpoi kuneheptë, huwa. 10 Masike Jeisu ehet panakmatpo tëhehmukom po mënëtïja ëhmelë kapunalïtom, lo ponokom, lo opinënkom, huwa. 11 Malalë Kumïtïnkome man Jeisu Këlaisu mënke ëhmelë. Ipoh Kujumkom Kan ekalëjatot. 12 Maa, ïnisanotomoh, ëhtaowëhe ïwaptao kumoitëne. Masike imepïn po ïwaptao ïmoitoponpï ahpoi kumoitëk. Ëwanïmtopkom enepotoptom pëk ëwemaminumtëk. Malalë mëlëkom pëk ëwaptaowëhe Kan uno eitëk, ëtatalumtëk, huwa. 13 Kan man ëwaowëhe tëmaminumheme. Masike tïlï he tïnipohnëpïtpïtom ïlï he ëweitopkom ïja. Malalë mëlëkom ïpoja ëjahe. 14 Masike ëtïkom pëk ëwaptaowëhe ipëk hela wai kala eitëk, ëpë ëpënmatëla eitëk. 15 Mala ëwaptaowëhe ipokela ëhekalëpola mëtïjatëi. Malalë ewïpïlïptëla mëtïjatëi. Kan peinome mëtïjatëi ipokela ëhekalëpomnome. Mëlë katïp eitëk ipokemnomohtao, sitpïlïme eitoptom pëkënkomohtao. Hawem tïkahamo katïh manatëi istaowëhe. 16 Omi ulë ïne pëk ënekalëkepïla eitëk. Masike tawakenma wëtïjai Këlaisu ëhenepotïhwë tëipalëkenela tuhtume tïtëhem katïp ëweitoponpï pëk, jemaminumtoponpï pëk malë. 17 Talanme wemïkei Kanuja tëkalëhem katïp Kan pona ëweitopkom ïpolïhtao ïja. Tawake wai mëlë pëk. Tawake wai ëwakëlëhe. 18 Masike mëlë pëk tawake eitëk malalë. Ïmalë tawake eitëk. 19 Maa, wantëlëpsik Timoti enokï he wai ëponahe. Kumïtïnkom Jeisu hek. Masike imëktïhwë ëhelekaptëla wëtïjai ëweitopkom pëk ïtuwalonumaimëtïhwë eja. 20 Mëklëlëken man jakëlë ïwepohnëptop katïp tëweiheme, ëweitopkom pëk tëlekaptëheme. 21 Lome tïwëlënkom man tëweitopkom pëklëken tëlekaptëi. Jeisu Këlaisu eitoptom pëk ëhelekaptëla mantot. 22 Lome iweitopoja tuwalë manatëi. Tïjum apëtomane katïp jakëlë emaminumkepïla man ipanakmapophakan ekalëtoh pëk. 23 Masike tïnëlë enokï heleh wai ëponahe. Lome ïtuwalonumalahnë japulutpon esike ënenokïlapitë wai. 24 Malalë ïulëlëhnëlep talëna umëkï he wai. Kumïtïnkom hek. 25 Malalë Epapolaitisi wenokëmëne ëponahe. Jakon katïp jakëlë kunemaminum, solati katïp. Akename menoktëne inëlë japëtomai. 26 Masike ëweneimëhe henma kunehak. Kunëhelekaptë ëpëkëhe wamela tëweitoponpï pëk tïpanakmai ëjahe esike. 27 Ahpela wamelanma kunehak, kunilëmëhpo. Lome pïnapophah kunene Kan. Lome mëklëlëken tapek. Ïu malë pïnapophak jenene kole ïwëhelekaptëtop ënïpo hela tëwesike. 28 Masike wenokëmëne tawake ëwëtïlëmëtopkome eneimëtpo. Malalë mëlë pëk ëhelekaptëla ïweitohme. 29 Masike tawake mëklë ekuptëtëh Kumïtïnkom pona kuwesikomke. Malalë ëwuhpolohe mëklë tïtëk ëhmelë ikatïp tëweihamo malë. 30 Këlaisu maminumtoh pëk tëwaptao ilëmëpï henma kunehak. Lome ëhepïnwëla kunehak japëtomapo he ëweitopkom moji he tëwesike.

Pilipijana 3

1 Maa, helëhnë itïhme ïwekïtomoh. Tawake eitëh Kumïtïnkomjao ëwesikomke. Maa, ïnimilikutpï katïp helë ïnimilikëmëmë pëk ëhelekaptëla wai. Malalë ipok man ëjahe itenkapamëmëla ëweitopkom. 2 Masike kaikui haponkom eitopoja tuwalë eitëk. Malalë sitpïlïme eitoptom pëkënkom eitopoja tuwalë eitëk. Malalë tïpunkom ohanëmananomoja tuwalë eitëk. 3 Taluh pitpïkom pïkëlëtponkom ahpemnom katïp kutatëi Kan pona kuwesikomke komolekomjao. Malalë tawake kuwesikomke Jeisu Këlaisu pëk. Aluh pitpë pïkëlëtoh ponala kutatëi. 4 Ahpela aluh pitpë pïkëlëtop aptao awolemïla manu wai. Masike taluhpitpïkom pïkëlëtoponpë pona kaliponotom aptao ahpojehe awolemïla wai. 5 8 me ïnïktïhwë ïwekaktatïhwë jaluh pitpï pïkëlëpone papak. Isëlëjana wai, Pensaman palïnpë. Ipalu wai Ipalujao tëwekaktai ïwesike. Malalë Mosesi Nimilikutpï moineme wai Palasime. 6 Awolemïla mëlë pëk ïwesike Jeisu apësitponkom wawohanëmane. Malalë Mosesi Nimilikutpï mojike ïja ipokela ëhekalëpola wehaken. 7 Awolemïla ïwëhekalëpotoponpïtomleh mëlëkom. Lome mëlëkom ponala wëtïlëmëne Këlaisu pona ïweitohme. 8 Ahpela wai, ëtïkom hela wai tïpïnenma tëweihem he ïwesike, ïtuwalonumatop he Jumïtïn pëk, Jeisu Këlaisu pëk. Mëklë pona ïwesike ëhmelë Winomtane. Tupaphamo katïh mëlëkom wïlëmëne ïwinënme Këlaisu henma ïwesike. 9 Malalë mëklëjao ïweitohme. Ipok ëtïlïla wai ïulëlë Mosesi Nimilikutpï mojikelep ïja. Ipok hek wëtïpojai Këlaisu pona ïwesike. Mëlë katïh man ipoh kïpotopkom Kanuja, tëpona kuwesikomke ipoh kïjatëo. 10 Mëklëja tuwalë helëken wai. Malalë awonanïpkaimëtpon kajalinuja tuwalë he wai. Malalë awohanëmatoponpïtom katïp ïwohanëmatop he wai. Malalë ilëmëptoponpï katïp ilëmëpï he wai. 11 Mëlë katïp ïwaptao ilëmëpheinë ïwonanïpkaimëja. 12 Maa, mëlë katïp wëtïlïnmane kala wai. Malalë ipok wëtïlïnmane kala wai. Lome mëlë katïp ïweitohme wïtëjailëken ipok jïlï he Jeisu Këlaisu eitop ailë ipok ïweitohme. Ma ïweitohme ïpïnanïmne Jeisu Këlaisu. 13 Ipok iwëtïlïnmatpïme epohnëpïla wai. Masike helë katïh man ïweitop. Uhpak eitoponpëtom pëk ïtenkapamne ëtïlë epotohme ïja. 14 Masike hapëm wïtëjai waponkatën pohnëptoh pona waponkatën napësi apëitohme ïja, kawëna Jeisu Këlaisuja jamëipapotop Kanuja. 15 Masike ijumankome kuwesikomke mëlë pëk ëhekatïp kuwepohnëptopkom kutïtëi. Lome tïwë ëwepohnëptopkom aptao mënipohnëhpoja Kan ëjahe. 16 Masike ipoh kuwëtïtoponpïkom ailë këhenepotëi, mëlëlë simoitëi. 17 Maa, ïwekïtomoh, ïkatïp eitëk. Malalë emna eitop katïp tëweitopkom eneponanomja tuwalë eitëk. Tuwalë ëweitopkom nai emna. 18 Kolenma man ipokela tëweitopkom eneponanome. Mëkja pëh kutuwalonumatëne. Masike mïjalë ipëkëhe kutuwalonumaimëjatëhemë. Jehemkulupjai wewe pëkëna Këlaisu wëtoponpë ohanëmapoke ejahe. 19 Masike mënëhenatkapojatot. Iwetepukom man ineponanmakome. Malalë ipok tëwëhekalëitot pïipela tëweitopkom pëk. Kaliponotom eitoptom pëklëken mënepohnëpjatot. 20 Lome Kan pata ponokome kutatëi. Mëlë poinë kanïmnanomkom mëkï elaima pëh kutatëi, Kumïtïnkom Jeisu Këlaisu mëkï. 21 Masike tumëktïhwë kupunkom sitpïlï anuktanïpja tïpun pëtukulun katïp kuweitopkome. Mëlë katïp kïjatëo tïkajalinke ëhmelë uhpolo tëwëtïpotopke.

Pilipijana 4

1 Maa, ïwekïtomoh, ïnisanotome manatëi. Ëweneimëhe henma wai. Jamephak ïweitohme manatëi. Malalë Ïpumalin apëiponanome manatëi. Masike ïnisanotomoh awolemïla eitoh Kumïtïnkom pona. 2 Maa, helë katïp wïkei Juwolija pëk, Sinteki pëk, huwa. Ëhekatïp ëwepohnëptopkom tïtëh Kumïtïnkomjao ëwesikomke, kunka Pao, kaitëk ejahe. 3 Malalë helë katïp wïkei ëja ïna ïnalë ahmit pëkënuh Jupinehpopïn manai. Mëha wëlïham apëtomak. Ipanakmapophakan ekalëtoh pëk jemaminumïlïhtao japëtomanetot. Malalë Këlementi apëtomanetot. Malalë tïwëlënkom, jakëlë tëmaminumhamo, apëtomanetot. Ehetkom man Ilomola Tëweihamo Ehet Pampilan pëk. 4 Maa, tawake eikepïla eitoh Kumïtïnkomjao. Mïjalë mëlëlë katïp wïkaimëjahemë, tawake eitëk, wïkei. 5 Malalë awolemïlala ëweitopkom enepotëk ëhmelë kaliponotomoja. Mënmëkpoja Kumïtïnkom. 6 Maa, ëhmelë pëk ëhelekaptëla eitëk. Ëhmelë Ënisanokom pëh Kan ituwalonumatëk ëwëtulukomohtao eja, ipok manai ekalïhtaowëhe. 7 Malonme ëhelekaptëla tëweitop ekalëja Kan ëjahe. Ëhelekaptëla Kan eitoh pëk ënipohnëpïlanma man kaliponotom. Masike Jeisu Këlaisuja ëhelekaptëla ëwanëkom ïpoja, ëwepohnëptopkom malë. 8 Maa, helëhnë itïhme ïwekïtomoh, helëkom pëk ënipohnëpkepïla eitëk, ahpela eitoptom pëk, tïwëlënkom he eitoh pëk, ipok tïwëlënkom ekalëtoh pëk, huwa. Masike mëlëkom pëk ënipohnëpkepïla eitëk, ipokenma mëlëkom eitoptom esike, ekalëpophak, huwa. 9 Mëlëkom pëh kuwepatëne. Wekalëne mëlëkom pëk ëjahe. Kupanakmatëne. Malalë mëlëkom ailë ïweitoh menetëne. Masike mëlëlë katïp eitëk. Malalë ëwaptaowëhe ëwakëlëhe mënëtïja Kan, tëlekaptë hela ëwïponanomkom. 10 Maa, tawake mëwisnë wai Kumïtïnkom pëk japëtomatoponpï pëkëmë ëjahe. Tïhule japëtomala mehatëken. Japëtoma henmaleh mehatëken. Lome apëtomatohpola ïwesikelëken japëtomala mehatëken. 11 Ohanëmenma wai kala wai. Helë katïp ïweitop wïne. Ëtïlëme ïwaptao ëhelekaptëlalëken wai. 12 Masike ëtïkomomna eitopoja tuwalë wai. Malalë kole ëtïkomohpe eitopoja tuwalë wai. Masike ëitële ïwaptao ëtïlë eitoh pëk tuwalë wai. Masike tëpëjephe eitopoja tuwalë wai. Malalë ëpëknaimëtopoja tuwalë wai. Kole ëtïkomohpe eitopoja tuwalë wai. Malalë ohanëme eitopoja tuwalë wai. 13 Masike ëhmelë tïneme wai ïkajalimtëke Këlaisuja. 14 Lome ipokenma manatëi ohanëme ïwaptao japëtomake ëjahe. 15 Maa, Pilipijanatomoh, helë tuwalë eitëk. Akenamehle Masetonija poinë ipanakmapophakan ekalëtop ekalëi ïtëlïhtao jemjalïptëla kunehak ëhmelë Kan ponanokom. Ëmëlamkomlëken këmjalïptëtëne. 16 Malalë mehatëken Teselonaikë po ïwaptao pëkënatpëlëkenela japëtomatoh malëpotëne. 17 Jemjalïptëtop helaleh wai. Helë henma hek wai. Kole ipok eitoptom ïpo henma wai ëjahe tumoi wewe epelï eitop katïp ipokenma ëwekalëtopkome Kanuja. 18 Hemalë kole ihme wai. Apëtunkepïla ïweitop ahpoi ihme wai. Tïmnoke wai ëhmelë Epapolaitisija ënalëpotpïkom tëpëihe ïja esike. Ipokpophakan katïp, Kanuja tëkalëhem ipokan katïp, ënalëpotpïkom kunehak, Kan eumakpan katïp. 19 Masike ëhmelë apëtunkepïla ëweitopkom ekalëpoja Kan Ïneponanma ëjahe, Jeisu Këlaisuja. Ëhmelë ipok eitoptom man ewinë. 20 Maa, ipoh Kan Kujumkom hekalëjatëi mïhja etïpïla, ahpela. 21 Maa, ipoh ka manatëo kunka Pao, kaitëk ëhmelë Jeisu Këlaisu ponanokomoja. Malalë ipoh ka manatëo tïkatopkom milikpone ïja ëhmelë jakëlëntom, kuwekïkom. 22 Malalë ipoh ka manatëo tïkatopkom milikpone ïja ëhmelë Kan ponanokom. Lome inimilikpotpïkom ahpoi ipoh ka manatëo tïkatopkom milikpone ïja Kan ponanokom, Sisa pakolontao tëmaminumhamo. 23 Maa, Kumïtïnkomoja, Jeisu Këlaisuja, wëtujai pïnapophak ëwenekepïlahe iweitohme, ahpela.

Kolasijana 1

1 Maa, ïu wai Pao, Jeisu Këlaisu nalë nalëpo, Kan nïlïtpï. Jakëlën Timoti. 2 Helë ënenekom Kan ponanokomoh, Kolasi ponokomoh. Ïwekïtome manatëi Këlaisu ënupinehpomnome. Masike pïnapophak ëwenetopkome Kanuja Kujumkomoja, wëtujai. Malalë jamephak ëwïtopkome. Malalë Kumïtïnkomoja, Jeisu Këlaisuja wëtujai. 3 Ipok manai kakepïla nai emna ëpëkëhe Kanuja, emna ëtulu kuptë, Kumïtïnkom Jeisu Këlaisu Jumïja. 4 Jeisu Këlaisu pona ëweitopkom pëk tïpanakmai emnaja. Malalë ëhmelë Kan ponanokom henma ëweitopkom pëk tïpanakmai emnaja. 5 Ma manatëi kapunalï ënelaimakom pohnëpïke. Mëlë pëk mipanakmatëne ahpepïn pëk, ipanakmapophakan ekalëtop ekalëlïhtao. 6 Mëlëlë mipanakmatëne ëutë kuptë tïpanakmaheme. Masike tumoi wewe epelï eitop katïp ipok eitoptom ïpoja ëutë kuptë tëweihamoja. Mala mëtïtëne akenamehle ipanakmatpo. Ahpela pïnapophah kënejatëo Kan, ëkatïhwëhe ipok eitoptom pëk mëtïtëne. 7 Mëlë pëk ëwepatëne Epapëlësi. Kunipïnïnkome man. Këkëlëhe Kan peitome man. Këlaisu ënupinehpola man ëkatoponpïkom ailë emna apëtomalïhtao. 8 Kaliponotom henma kunïpotëo Ipokan Amole, kunka emnaja ëweitopkom pëk. 9 Masike ëwekalëkom panakmatpo ëpëkëhe Kanuja ëtukepïla kunëtïlï emna. Ëtïlë he Kan eitopoja tuwalë ëwesikom henma nai emna. Malalë tïtuwalonu pëk ëtuwalonumapotopkome Ipokan Amoleja emna netujai, ipohnëhpotohme ëjahe, huwa. 10 Malalë Kumïtïnkom eumakpelëken ëweitopkom pëk emna nëtujai. Malalë wewe epelï tumoi eitop katïp kole ipok eitoptom ïtoh pëk emna nëtujai. Malalë tïpëk ëtuwalonukom emamnëptoh pëk Kanuja emna nëtujai. 11 Awolemïlanma man Kan. Masike tïkajalinke ëhmelë ëkajalimtëtopkom pëh Kanuja emna nëtujai, ëhmelë pëk ahmekantala ëweitopkome, ëtakilimala ëweitopkome, huwa. Malalë jamephaklëken ëweitopkome emna nëtujai. 12 Malalë ipok manai Papah, ëkatopkom pëk emna nëtujai. Jawahenah kïtëne. Malalë tïpeinome kïtëne tïnekalëtom apëinanome, tïwëlënkom tëponanokom malë. 13 Ëmunimanuhmato winëinë kupïnanïpëmëtëne. Malalë Kutamukome tïmumu, tïnipïnïn, ïne. 14 Masike këpekatëmëtëne tëwemïkatoponpïke. Kuwïpïlïtpïkom tenkapamnehponeme man iwemïkatoponpï. 15 Enepïn pohnëhponeme man Këlaisu, Kan Pohnëhponeme. Uhpakahlëme man, ëhmelë tïlïlahnë aptao tëweiheme. 16 Masike ëhmelë tïlïtponme man, kapunalïtom ïlïtponme, lomonokom ïlïtponme, huwa. Enemnom tïhe eja, tënehamo malë. Malalë ëhmelë tamutom ïponeme man, ipeitokom malë. Malalë ahpojantom ïponeme man, awolemïla tëweihamo ïponeme, huwa. Tïmumuluja ëhemelënma tïpoi Kanuja ëhmelëhmatome tïlï he tëwesike. 17 Ëhmelë akename man. Masike ëhmelë itunume man. 18 Malalë tïpun mulilihtome uputpëme man, Kan ponanokom putpëme. Masike Kan pona ïpotënutpëme man. Malalë akenamehle wonaimëtop akïmatponme man. Masike ëhmelë ahpojanme man. 19 Tïmumujak tëweitop ïlï he tëwesike ëhmelë tëweitop ïne Kujumkom Këlaisujak. 20 Malalë tëpone ëhmelë lo monokom ïlëmëpo he tëwëtïhe Kan tïmumuluja. Malalë kapunalïtom tëpona ïlëmëpo he. Masike wewe topopalaihem pëk tëwemïkai imumu amephaktaimëtohme. 21 Masike tëpona ëwïlëmëpotëne. Kan pëk akëlephak mehatëken. Isela mehatëken ipokela ëwepohnëptopkom esike, ipokela eitoptom pëklëken ëwesikomke, huwa. 22 Lome tïlëmëptoponpïke Kan pona Këlaisu ëwïlëmëtëne. Masike ipoklëken ëwenejatëo Kan. Iwïpïlïtpïlïmna ëwenejatëo. Malalë ipokela ekalëtopomna ëwenejatëo, huwa. 23 Lome helë katïp ëwaptaowëhelëken ma ëwenejatëo. Eponalëken ëwaptaowëhe. Malalë awolemïla epona ëwaptaowëhe kënemela pakolo epuptëtoponpë katïp, ëtïkïlëmë hepïn katïp, ëwaptaowëhe. Malalë ënelaimakom ëninomta hemnome ëwaptaowëhe. Ënelaimakomoja tuwalë mëtïtëne ipanakmapophakan ekalë panakmake ëjahe. Malalë mëlë panakmane ëhmelë kapu opinëntom. Malalë mëlë ekalëneme tïlïtpï wai. 24 Maa, ëpëkëhe ïwohanëmatoh pëk tawake wai. Këlaisu ohanëmatpon jepokepïla man. Malalë tïwëlënkom ënepokepïla man. Tïpun mulilihtome, Kan ponanokom, emtakaime kunëtawohanëmapo. 25 Masike mëlë pëk ekalëneme wai, Kan nïlïtpïme. Ëpëkënkome jïne ëhmelë towomi ekalëponma he tëwesike. 26 Uhpah kaliponotom nipanakmaptëtpï panakmapoja Kan hemalë tëponanokomoja. 27 Tïwë tïwë towomilamohtao ipok mëwisnë tëweitop enepotoh pëk ituwalonumahe he, tïnipanakmaptëtpïkom pona tïwë tïwë towomilamo esike. Ëwaowëhe man Këlaisu, katoh pëk ituwalonumahe he. Malalë, wantë ipok ëwïlïnmatopkom elaimapoja Këlaisu ëjahe, katoh pëk ituwalonumahe he, huwa. 28 Masike Këlaisu pëk ënekalëkepïla nai emna, ëhmelë kaliponotom tuwalonuma he emna esike. Malalë ëhmelë emna tuwalonu ekalë he nai emna ejahe, Jeisu Këlaisu pona tïlïnmapohe he emna esike. Masike Kan empatah Këlaisu pona iwëtïlïnmatpïtomlëken emna nanïmpojai. 29 Masike mëlë pëk jemaminumjai awolemïla jïlïke Këlaisuja.

Kolasijana 2

1 Maa, awolemïla ëpëkëhe jemaminumtoponpï pëk tuwalë ëwesikom heleh wai. Lejotisija ponokom pëk jemaminumne. Malalë kolankom pëk, jenemnomole pëk, jemaminumne. 2 Mëlë katïp jemaminumjai ëhkonekmala ëweitopkome. Malalë ëhehe ëweitopkome. Malalë tuwalë ëwëtïlïnmatopkome, ahpe kamnome ëweitopkome. Uhpah Këlaisu pëh kaliponotom ënituwalonumala Kan eitoponpë tuwalë ëwesikom he wai. 3 Ëhmelë Kan nipïnïntome man Këlaisujao, ituwalonu, ipohnëhpotoptom malë. 4 Masike helë katïp wïkei ëjahe. Ipanakmapophakankelep ëheuhnëhpola eitëk. 5 Ëhtaowëlaheleh man ïpun. Lome jamole man ëwakëlëhe. Tawakenma wai ipok ëweitopkom pëk. Malalë awolemïla Këlaisu pona ëweitopkom pëk tawake wai. 6 Maa, Jeisu Këlaisu mapëitëne Ëwumïtïnkome. Masike mëklëjaolëken eitëk. 7 Awolemïla epona eitëk iloptak imihtatpï katïp. Malalë ipëk tuwalë ëtïkepïla eitëk. Malalë epona eitoh pëk ëwepatoponpïkom pona ëtïlïnmatëk. Malalë ipok manai kakepïla eitëk, huwa. 8 Malalë tuwalë eitëk, tïnipohnëptopkomke Kan pona ëweitopkom ënipoktanïhpola eitëk tïwëlënkom eitoh pëk. Tëipalëmelëken man kaliponotom tuwalonu. Ëweuhnëpjatëolëkentot. Malalë tëipalëmelëken man uhpakatonom nekalëtpïtom. Kaliponotom eitoptomlëken ekalëjatot, Këlaisu eitop tapek. 9 Ëhmelë Kan eitoh man Këlaisu punjao. 10 Malalë mëklëjao ëwesikomke mëtïlïnmatëne, ëhmelë tamutom ahpojanme iwesike, ëhmelë awolemïla tëweihamo ahpojanme, huwa. 11 Malalë mëklëjao ëwesikomke taluh pitpïkom pïkëlëpotponkom katïh manatëi, ëpëkëinëhe ëwïpïlïtpïkom tïpkëlëi Këlaisuja esike. 12 Malalë onamtoponpï katïh mëtamëmnëpkapotëne. Malalë Kan pona ëwesikomke Kanuja awonaïpkaimëtoponpï katïh mehatëken ëpïmsihmaimëkomohtao. 13 Ilëmëpïtpïtom katïh mehatëken ëwïpïlïtpïkomohpe ëwaptaowëhe. Malalë taluh pitpïje mehatëken. Lome ëwawonanïpkaimëtëne Kan Këlaisu akëlë, ëwïpïlïtpïkom pëh kunitenkapam, huwa. 14 Malalë kaliponoja tïnimilikpotpï ënimoipola tëwëtïlëmëi Kan kujahe. Malalë mëlë alimapoimëne inëlë. Malalë ënimojila kuweitoponpïkom wëpone Kan wewe topopalaihem pëkëna Këlaisu akëlë. 15 Masike wewe topopalaihem pëh Këlaisu wëtoponpëja amole ipokemnom tamutom tïkajalikapoi Kanuja. Malalë awolemïla tëweihamo tïkajalikapoi eja. Talïhnao Këlaisuja tohpojanmapoitot. 16 Masike ipokela ekalëpolala mëtïjatëi tëhamo ëtoh pëk. Malalë tëlïhamo elïtoh pëk. Malalë tïmoihamo awainatoptom eitoh pëk. Malalë tïmoihamo nunuwë ëtïlëmëlïhtao eitoh pëk, Sapatitom eitoh pëk, huwa. 17 Tïmoihamomepitëlëken mëlëkom kunehak tïmoihemïhle elaimame, Këlaisu elaimame. 18 Masike ëheuhnëhpola eitëh kaliponotomoja. Kan patak ïtëla manatëi ëpunkom ënawohanëmala ëwesikomke, tïkahamo. Malalë ensutomoja ëtulula ëwesikomke, tïkahamo. Malalë tëu akonkela ëwesikomke, tïkahamo, huwa. Uhpolo tëweihamo katïh mënëhenepojaleptot kaliponotom tuwalonu tuwalë tëwesikomke. 19 Tuputpïkom katïp Këlaisu ënïlïla mantot. Kuputpïkom pëk man kupunkom apëinanom, kujetpïkom apëinanom malë. Masike kuputpïkom kupunkom uwantanïhpoja. Mëlëlë katïh man Këlaisu pëkëna kuweitopkom, kuwantatopkom, huwa. Tïkajalinke kuwantanïhpotjatëo Kan. 20 Masike kaliponotom tuwalonu pëk ilëmëpïtpï katïh mëtïtëne Këlaisu lëmëptoponpëke. Masike ëtïkatohme mëlë pona tëweihamo katïh mëtïjatëo, ënimojila ëtïlëmëtoponpë mïmojatëohnë? 21 Ipëkëla ëtïtëkële, katoh ponahnë manatëo. Malalë ënimelumkala eitëh, katoh ponahnë manatëo, ënimelekala eitëh, katoh ponahnë manatëo, huwa. 22 Tëipalëmelëken man mëlëkom moitop. Kaliponotom nimoipotomlëken mëlëkom, inepakom nimojitom. 23 Ahpela man mëlëkom, mënke kaliponotom, ipok natot. Masike mëlëkom mojaleptot. Malalë tïpunkom ohanëmeleptot. Lome ipokela iweitopkom ipok ënïlëmëpola man mëlëkom.

Kolasijana 3

1 Maa, Këlaisu malë awonanïpkaimëtpïtome manatëi. Masike kapunao eitoptomlëken isanoptëk. Kapunao man Këlaisu, Kan apëtunuina tëwakamhe. 2 Masike kapunao eitoptom pëklëken ipohnëptëk. Lomo eitoptom pëk ënipohnëpïla eitëk. 3 Ilëmëpïtpï katïh manatëi mëlëkom pëk. Malalë Këlaisu malë onamïtpïtom katïh manatëi Kanjao ëwesikomke. 4 Këlaisu umpoilëken ulë kutatëi. Masike pëtukulunma Këlaisu ëhenepoimëlïhtao mëhenepoimëjatëhehnë akëlë. 5 Masike lomohnë ëwesikomke ipokela ëweitopkom ilëmëpkapotëk. Helëkom ilëmëpkapotëk. Wëlïi pëk eitop. Malalë eluwa pëk eitop. Malalë alume eitop. Malalë ipokela epohnëptop. Malalë ipokela eitoptom pëk ëtamëtkatop. Malalë ëtïkompalë pëk ëtamëtkatop. Tïwëlën ëneponanmakom ïtop katïh man ëtïkompalë pëk ëwëtamëtkatopkom. 6 Mëlëkom pëk iwesikomke Kan asikalun apëhja Kan ënimojimnom. 7 Mëlë katïh mehatëken mëlëkom pëkëhnë ëwaptaowëhe. 8 Masike helëkom inomtatëk. Asikame eitop. Malalë ëile eitop. Malalë tïwëlënkom ohanëma he eitop. Malalë ipokela tïwëlënkom ekalëtop. Malalë sitpïlïme ëwomitatopkom. 9 Malalë ëheuhnëpïla eitëk. Ëweitoponpïkom Minomtatëne, 10 ihjanme mëtïlëmëtëne, huwa. Ihjan ëtuwalonukom ënïkepïla man Këlaisu tïkatïp ëwïlïkomohtao, tëpona ëwïpotponkome iwesike. 11 Masike ëhekatïplëken tëponanokom eneja Këlaisu. Ëhekatïp Këlikijanatom eneja Jujanatom malë. Malalë ëhekatïp aluh pitpïlïmnom eneja taluh pitpïjamo malë. Malalë ëhekatïp Këlikijana omilïja tuwalëla tëweihamo eneja alumankomotpëtom malë. Malalë ëhekatïp tïnipeitomtëk tëweihamo eneja inipeitolïmtëla tëweihamo malë. Këlaisu pona iwesikomke ëhmelë aowëhe man. 12 Kan nisanopïtpïtome manatëi. Malalë ipok ëwïtëne. Inipïnïntome manatëi, huwa. Masike helëkomke ëtupomatëk. Pïnapophak ënetse eitopke. Malalë ëpëtomatse eitopke. Malalë uhpolo epohnëpïla eitopke. Malalë uhpolo ëtïlï hela eitopke. Malalë ëtakilimala eitopke. 13 Malalë ëtahmekanmala eitëk. Malalë ipokela ëwïtoponpïkom pëk ëtenkapamtëk, ëwïpïlïtpïkom pëh Këlaisu tenkapamtoponpë katïp. 14 Lome mëlëkom ahpoi ëhehe eitopke ëtupomatëk, pëkënatpë ëwepohnëptopkom ïlïnmatohme ëhehe eitop esike. 15 Malalë Kan jamephak eitop tïtëk ëwanëkomjak ënipeitomtëkome. Mëlë katïp ëweitopkome pëkënatpë punu eitop katïp ëwïtëne Kan. Maa, helëhnë. Ipok manai kakepïla eitëk. 16 Malalë ëwaowëhe awolemïla Këlaisu nepatoptom tïnehpotëk ëtuwalonumananomkome. Malalë helëkomke ëhenpatëk, ëtutëk, huwa. Ëhepatoptom ukuktëk. Malalë awolemïla Kan ekalëtoptom ukuktëk. Malalë tïwë tïwëlënme Kan elemitom ukuktëk, huwa. Kan nipanakmame mëlëkom ukuktëk. Malalë ipok manai kaitëk ëwanëkomjao mëlëkom ukukuluhtao. 17 Malalë etïkompalë pëk ëwaptaowëhe, malalë ëtïkompalë pëk ëkalïhtaowëhe, Kumïtïnkom Jeisu ehetjao kaitëk. Jeisu ailë ipok manai, kaitëh Kanuja, Papakoja. 18 Maa, wëlïhamoh, ëmnelumkom imoitëk. Mëlë katïp ëwesikom he man Kumïtïnkom. 19 Malalë eluwakomoh, ëpïhamkom he eitëk Ënapënmalahe eitëk. 20 Malalë kamitomoh, ëtïkompalë pëk ëjumkom ënimoikepïla eitëk, ëjekom malë, Kumïtïnkom eumakpe ëweitopkome. 21 Malalë eluwakomoh, ëpeinomkom ënasikapamnehpola eitëk, mikonekmapojatëiton malalë. 22 Malalë tïnipeitomtëk tëweihamoh. Ënipeitomtëkom ënimoikepïla eitëk. Awolemïla ëwemaminumtëk ëwenelïhtaowëhelëkenela. Malalë ipokenma man mëhe ëkapotopkomelëkenela. Mëlë katïp ëwemaminumtëk ipok emaminumï he ëwesikomke, Kan uno ëwesikomke. 23 Malalë ëtïkompalë pëk ëwaptaowëhe awolemïla Kumïtïnkom moitop katïp eitëk, kalipono moitop katïpïla. 24 Helë tuwalë manatëi Kumïtïnkom Këlaisu peitome manatëi. Masike Kan nekalëtomke Kumïtïnkom ewepetpïmetëo. 25 Lome ipokela kaliponotom ëtïtïhwë ipokela tëweitoponpïkom epetpë apëhjalëkentot. Iweitopkom ailëlëken kaliponotom epetpïmaneme man Kan.

Kolasijana 4

1 Maa, tïpeitokamoh, ipoklëken eitëk ëpeitokomoja. Ënawohanëmalahe eitëk. Helë pëk tuwalë eitëk. Ënipeitomtëkom man kapunao. 2 Masike Kanuja ëtukepïla eitëk. Malalë ëwëtulukomohtao tuwalë eitëk, ipok manai kaitëk, huwa. 3 Malalë emna pëh Kanuja ëtutëk, pakolo eta apulu apuwatop katïp Këlaisu pëh kaliponotom nipanakmaptë ekalëtohme emnaja. Ma ïwesike ëtaputopjao wai. 4 Masike ëtutëk iloptailonkela talonkom tuwalonumatohme ïja. Mëlë katïp ïwaptao man ipok. 5 Maa, ipoklëken ëhenepotëh Kan ponamnomoja. Malalë ëhekeimala eitëk. 6 Malalë pëtukulëken ëwomitatëk. Emepophak isautpatpï katïp ipanakmapophaklëken ëwomikom tïtëk. Ma ëwaptaowëhe kaliponotom apënuktopoja tuwalë mëtïjatëi 7 Maa, ïweitoh pëk Tïkëkësi ëtuwalonumetëo. Kuwekïkome man Kunipïnïnkome. Këlaisu ënupinehpola man tëmaminumïlïhtao. Jakëlënme man Kumïtïnkom peitome. 8 Masike ëtuwalonumananomkome talëna wenokne. Malalë ëweitopkom pëk ïtuwalonumaimëneme. Malalë ëhelekaptëla ëwïpotopkome wenokne. 9 Malalë Onesëmësi wenokne akëlë. Kan ënupinehpopïnme man. Kuwekïkome man Kunipïnïnkome. Ëwekïkomohleme inëlë. Masike talë eitoh pëk ëhmelë ëtuwalonumetëotot. 10 Maa, ipoh ka manatëo tïkatoh milikpone Alisatakësi ïja, jakëlën ëtaputopalï. Malalë tïkai Maki, Panapasi wëlïsi mumkë. Mëklë pëh kutuwalonumatëne. Talanme mënmëkja talëna. Masike imëktïhwë ekuptëtëk. 11 Malalë ipoh ka manatëo tïkatoh milikpone Jeisu ïja. Ehet akon Jusëtësi. Mëkjalëken man Jujanatome, japëtomananome, Kutamukome Kan Ëtïtoh pëk tëmaminumhamome. 12 Maa, ipoh ka manatëo tïkatoh milikpone Epapëlësi ïja. Ëwekïkomohleme man, Këlaisu peitome, huwa. Awolemïla Kan pona ëweitopkom pëh Kanuja ëtukepïla man. Malalë Kan pona ëwëtïlïnmatopkome pëk ëtukepïla man tïlï he Kan eitoh moitohme ëjahe. 13 Iweitopoja tuwalë wai. Ëpëkëhe ëhelekaptëkepïla nëlë man, Lejotisija ponokom pëk malë, Hajelapalisi ponokom pëk, huwa. 14 Malalë ipoh ka manatëo tïkatopkom milikpone ïja Luki, Timasi malë. Këpinëmnanomkome man Luki, Kunipïnïnkome. 15 Maa, ipoh ka manatëo kunka Pao, kaitëh Kan ponanokomoja, Lejotisija ponokomoja. Malalë kaitëk wëlïsija, Nimpasija, Kan ponanokomoja, huwa, ipakolontak tëwëhmomhamoja. 16 Maa, helë ïpampilan enetpo itïpkatëk Lejotisija po, Kan ponanokom nipanakmame. Malalë ipampilankome ïnimilikutpï itïpkatëk. 17 Maa, helë katïp kunka Pao, kaitëk Akipisija, Kumïtïnkom nemaminumnehpome manai. Masike ëwemaminumtop ipolepkak, kunka Pao, kaitëk. 18 Maa, helë ïulëlëhle ïkatop, ipoh ka manatëo, ïkatop, wimilikne. Ïu wai Pao. Masike ëtaputopjao ïweitoh pëk itenkapamïla eitëk. Maa, pïnapophak ëwenetopkome Kanuja wëtujai, ahpela.

1 Teselonijana 1

1 Maa, helë emna pampilan. Ïu wai Pao. Jakëlëntom Sailasi, Timoti, huwa. Ënenekom helë Kan ponanokomoh, Teselonaikë ponokomoh. Kan winën manatëi, Kujumkom winën. Malalë Kumïtïnkom Jeisu Këlaisu winën manatëi. Masike ëpëkëhe Kanuja Kujumkomoja emna nëtujai, pïnapophak ëwenetopkome, ëhelekaptëla ëwïtopkome, huwa. Malalë Kumïtïnkom Jeisu Këlaisuja emna nëtujai. 2 Malë ipok manai kakepïla nai emna Kanuja ëpëkëhe emna ëtululuhtao. Kanuja emna ëtutop kuptë ëpëkëhe emna nëtujai. 3 Helë pëh Kanuja, Kujumkomoja ëtukepïla nai emna, Kan pona ëweitopkom enepotoh pëk ëjahe. Malalë tïwëlënkom he ëwesikomke ipëkëhe ëwemaminumtopkom pëk. Malalë ahmekantalanma ëweitopkom pëh Kumïtïnkom Jeisu Këlaisu elaimalïhtao ëjahe. 4 Masike ïwekïtomoh, helë tuwalënma nai emna. Ëhehenma man Kan. Tëwinëntome ëhanoptëne. 5 Emna omilëken tapek emna kunïpanakmapo ëjahe ipanakmapophakan ekalëtop ekalëlïhtao emnaja. Ipokan Amole awolemïla emna omi ïne. Masike kunipohnëhpo ëjahe ahpela ëkatopkome. Malalë emna eitoh menetëne ëhtaowëhe emna aptao. Ipok emna kunëhenepo ipok ëwëtïtopkome. 6 Masike emna katïh mëtïtëne. Malalë Kumïtïnkom Katïh mëtïtëne. Tatïlïla ëwohanëmatëne tïwëlënkom Kan Omi pona ëtïlïhanme ëwaptaowëhe. Lome jamephaklëken mehatëken Ipokan Amoleja jamephak ëwïtoponpïkomke. 7 Ipok mëhenepotëne. Masike ipok ëweitopkom enene ëhmelë Kan ponanokom, Masetonija ponokom, Akaja ponokom. 8 Malalë Kumïtïnkom pëk mekalëtëne ëutë kuptë, Masetonija polëkenela, Akaja polëkenela. Masike Kan pona ëweitopkom panakmane ëhmelë kaliponotom. Masike kala nai emna ëpëkëhe tuwalë iwesikomke. 9 Malalë emna nekalë panakma he ëweitoponpïkom pëk ënekalëkepïla mantot. Malalë tïneponanmakomleh pëkëla kunëtïlëmëtot Kan pona tëweitopkome, ulë tëweihem peitotome tëweitopkome, ahpepïn peitotome tëweitopkome, huwa, kakepïla man Kaliponotom ëpëkëhe. 10 Malalë Kapunaowëinë Kan mumu, ilëmëpheinë awonanïpkaimëtpï, mëktop elaimetot, kakepïla mantot ëpëkëhe. Mëklë kupïnanïpjatëo Kan asikalun uwap.

1 Teselonijana 2

1 Maa, ïwekïtomoh, helë tuwalë manatëi. Tëipalëkenela emna kuntëm ëjahe. 2 Malalë helë tuwalë manatëi. Pilipai po emna aptao emna ohanëmanetot. Emna pojiptënetot talëna umëkïlahnë emna aptao. Awolemïla kunehaktot. Lome elamna emna ïne emna neponanma, ipanakmapophakan ekalëtop Kan pëk ekalëtohme emnaja ënipanakmakome. 3 Ahpe eitoh pëk ënekalëla nai emna. Malalë alume eitop tapek emna nekalëjai, ëweuhnëptopkom tapek. 4 Ipok emna enene Kan. Masike ipanakmapophakan ekalëtop ekalënanome emna ïne. Masike Kan nekalëpolëken emna nekalëjai, kaliponotom ipanakma he eitoplëken tapek. Kan amephaktanïhpo he nai emna kuwepohnëptopkom tuwalonme iwesike. 5 Emna eitopoja tuwalë manatëi. Malalë Kan man emna eitopoja tuwalë. Talë emna aptao jamephakankom katïpïla emna kunehak, ëkalakulinkom hankom katïpïla. 6 Malalë ipok ëhekalepo hela emna kunehah kaliponotomoja. Malalë ipok ëhekalëpo hela kunehak emna ëjahe. Këlaisu nalë nalëpotome nai emna. Lome emna ewehtëh kala emna kunehak. 7 Jamephaklëken emna kunehak ëhtaowëhe emna aptao, wëlïi jamephakan katïp, ipok tïpeinom uwantanïmne katïp. 8 Ëhehenma emna esike ipanakmapophakan ekalëtop Kan pëk ekalë helëkenela emna kunehak. Emna kunëhlëmëpkapo manu malalë emna nipïnïntome ëwëtïlïkomke. 9 Emna eitopoja itenkapamëmëla manatëi, ïwekïtomoh. Ëhtaowëhe emna aptao awolemïlanma emna kunemaminum. Awaina kuptë emna kunemaminum, koko, huwa ëwahmekanmalahe emna eitohme ënepïkom pëk. Mëlë katïp emna kunehak ipanakmapophakan ekalëtop Kan pëk ekalëlïhtao emnaja. 10 Masike emna enetponkome manatëi, Kan ponanokomoh. Malalë Kan man emna eneneme. Ëhtaowëhe emna aptao ipoklëken emna eitoh menetëne. Ahpelanmalëken emna eitoh menetëne. Ipokela Ëhekalëpola emna eitoh menetëne. 11 Malalë helë tuwalë manatëi, emnaja ëwutoponpïkom tuwalë. Pëtuku ëwutëne emna ëhelekaptëla ëweitopkome ipok tïpeinom utop katïp eluwaja. 12 Kan eumakpe ëweitopkom tïtëk, kunka emna ëjahe, tëkëlë uhpolontome ëwïlïhe he iwesike, ëhaweipohe he, huwa. 13 Maa, helë pëkëhnë ipok manai kakepïla nai emna Kanuja. Kan Omi ekalëlïhtao emnaja aptao, awomikomlëken helë, kala ëweitoponpïkom pëk. Kan Omi helë, mïkatëne. Ahpela Kan Omime man, ëwaowëhe tëmaminumhem omi. Tëipalëkenela ëwaowëhe mënemaminumja tëpona ëwesikomke. 14 Masike ïwekïtomoh, Julija ponokom, Kan ponanokom, katïh manatëi, akename Jeisu Këlaisu apësitponkom katïp. Jujanatomoja awohanëmatoponpïkom katïp ëwohanëmatëne ëwekïkom. 15 Kumïtïnkom Jeisu lëmëpkapone Jujanatom. Malalë uhpah Kan Omi panakmaponanom lëmëpkaponetot. Malalë tïwëlënkom Jujanatom emna ohanëmane. Masike Kan eumakpelanma man malalonkom. Malalë ëhmelë kaliponotom hemnome mantot. 16 Masike emna ekuptëpo henma kunehaktot anïmtopkom pëk tïwë tïwë towomilamo tuwalonumalïhtao emnaja aptao. Mëlë katïp tïwïpïlïtpïkom ïlïnmanetot. Masike hemalë Kan asikalun apëhjatot. 17 Maa, ïwekïtomoh, ëhtaowëinëhe emna enokëmëtïhwë tïhulela talëna umëkëmë hemëlep kunehak emna. Tïwëlën polep emna kunehak. Lome helë emna kunipohnëp. Ëweneimëhe henma emna kunehak. 18 Masike umëkëme hemëlep kunehak emna. Kolenma umëkëmë hemëlep ïweitoponpï, ïulë Pao. Lome Seitënuja emna tëku tëkuptëi, 19 ipok emna epetpïmatop elaimaponanome ëwesikomke. Malalë tawake emna ïponanome ëwesikomke. Malalë pumali eitop katïp aohamna emna nekalëme ëwesikomke Kumïtïnkom Jeisu Këlaisu empatao kuwëtïtïhwëhe imëktïhwë? 20 Awolemïla emna nekalëme manatëi, jamephak emna ïponanome, huwa.

1 Teselonijana 3

1 Masike ëkëmnëpsik tëlekaptëi mëwisnënma emna esike kunmëlëken talë hesi Atenesi po, wïkane Sailasija. 2 Masike kuwekïkom Timoti emna kunenok. Emna malë tëmaminumheme man ipanakmapophakan ekalëtop ekalëneme Këlaisu pëk. Masike Timoti emna kunenok awolemïla Kan pona ëweitopkom ïpotohme eja. Malalë tëlekaptëhela ëwïpotopkome, huwa, 3 elamala ëweitopkome ëwohanëmakomohtao. Helë tuwalënma manatëi, kaliponotom nawohanëmame kutatëi Kan nipohnëpïtpï ailë kupëkëhe. 4 Ëhtaowëhe emna aptao kuwohanëmananomkom mënëtïja, kunka emna. Masike tuwalë manatëi. Emna katoponpë ailë ohanëmatënkom tëwëtïhe. 5 Masike tëlekaptëi mëwisnë ïwesike Timoti wenokne, Kan pona tëweitopkom katïplë kalemnetot, emna katohme. Talanme ëwukuktëne Seitën tëipalëmelëken emna maminumtoponpë ïpo he tëwesike. Tuwalëla emna kunehak. 6 Lome talëinë Timoti kuntëimë. Ipokenma ëwekalëimëtëne Kan pona ëweitopkom pëk, kaliponotom he ëweitopkom pëk, huwa. Kupëkëhe itenkapamëmëla man Teselonaikë ponokom, kunka Timoti. Malalë këneimëhe henma mantot eneimëhe hemë kuweitopkom katïp, kunka. 7 Masike ïwekïtomoh, ëhelekaptëla emna kunëtïlëmë ëweitopkom panakmaimëtpo. Tatïlïla ohanëmenma nai talë emna, kaliponotom emna ohanëmei. 8 Masike ulë tëweihamo katïp emna nëtïjai awolemïla Kumïtïnkom pona ëwesikomke. 9 Masike talahku ipok manai nïke emna Kanuja? Talanme ipëkële man ipok manai emna katop jamephak emna ïpotoponpë pëh Kanuja ëpëkëhe. 10 Awaina kuptë Kanuja emna nëtujai. Malalë koko ëweneimëhe hemë emna esike, Kan pona ëweitopkom ïlïnmapo he emna esike. 11 Masike Kanuja, Kujumkomoja, emna nëtujai. Malalë Kumïtïnkom Jeisu Këlaisuja emna nëtujai emna enokëmëtohmemë ëponahe. 12 Malalë Kumïtïnkomoja emna nëtujai ëhehe ëwëtïlïnmatopkome. Malalë ëhmelë kaliponotom he ëwëtïlïnmatopkome ëhehe emna eitop katïp. 13 Mala ëwaptaowëhe awolemïla tëpona ëwïjatëo Kumïtïnkom. Malalë ipokela ëhekalëpola ëwïjatëo, ipoklëken ëwïjatëo, huwa, Kan empatao ëwaptaowëhe, Kujumkom empatao ëwaptaowëhe, Kumïtïnkom Jeisu Këlaisu mëktïhwë tëponanokom malë.

1 Teselonijana 4

1 Maa, helëhnë ïwekïtomoh, Kan eumakpe ëweitopkome emna ëwepatëne. Masike emna katoponpë ailë manatëi. Masike helë katïm nïkehehnë emna ëjahe Kumïtïnkom Jeisu umpoi. Kan eumakpe ëweitopkom tïlïnmatëk. 2 Kumïtïnkom Jeisu umpoi ënimojikom emna kunekalë ëjahe. Tuwalënma manatëi. 3 Masike helë he man Kan ëjahe. Iwïpïlïtpïlïmna ëwesikom he man, wëlïham pëkëla ëwesikom he, eluwakom pëkëla, huwa. 4 Masike ipoklëken ëpïtatëk eluwakomoh, ïwïpïlïtpïlïmna ëweitopkome. 5 Tïwë tïwë towomilamo katïpïla eitëk, Kan ënimojimnom katïpïla, wëlïham ohanëmananom katïpïla. 6 Mëlë pëk ëwekïkom ëneuhnëpïla eitëk, ënawohanëmalahe eitëk, huwa. Ipokela ëweitoponpïkom epetpïme Kumïtïnkom. Mëlë katïp kunka emna ëjahe awolemïla. 7 Ipokela kuweitopkome këmëipalahe kunehah Kan. Ipoklëken kuweitopkome heh këmëipatëne. 8 Masike helë ënimojila kalipono aptao kalipono omi tapek ënimojila man. Kan Omi hek ënimojila man mëklë malalon. Ipokan Amole ekalëne ënimojila. 9 Maa, tïwëlënkom Jeisu apësitponkom he eitëh katop ënimilikula wai, ëhehe eitëh katoh pëk tëpai ëwesikomke Kanuja. 10 Malalë manatëi ëhmelë Jeisu apësitponkom he, Masetonija ponokom he. Masike helë katïm nïkehehnë emna ëjahe. Isehe ëweitopkom tïlïnmatëk. 11 Malalë jamephak ëweitopkom ënïkepïla eitëk emelepkapopïn katïpïla. Malalë ëwemaminumtëk emna katoponpë ailë. 12 Mëlë katïp ëwaptaowëhe ipok ëwenejatëo Kan ponamnom. Malalë ëtïlëmnala mëtïjatëi. 13 Maa, ïwekïtomoh, ilëmëpïtpïtom pëk ëtuwalonumahe he nai emna tëwëhamohamo katïpïla ëweitopkome, tïwekïkom onaimëtop ënipohnëpïmnom katïpïla ëweitopkome. 14 Helë pona kutatëi. Jeisu kunilëmëp, kunawonaimë, huwa. Masike helëhnë tuwalë kutatëi, Jeisu mëkïlïhtao akëlë Jeisu apësitponkom ilëmëpïtpïtom enokja Kan. 15 Kumïtïnkom omi emna nekalëjai ëjahe. Kumïtïnkom mëktïhwë eponanokom, ilëmëpïtpïtom ënakenakala kutatëi ulëhnë kuwaptaowëhe. 16 Kapunaowëinë mënmëkja Kumïtïnkom. Mënikëktïmja. Malalë ensutom tamu mënawomite. Kan eu sipanakmetëi. Masike ëhmelë Këlaisu winëntom, ilëmëpïtpïtom mënawonaimëja akename. 17 Moloinë ëtakëlë këlëjatëo eklot pona, Kumïtïnkom pona. Masike Kumïtïnkom akëlëlëken këtïjatëi etïpïla. 18 Masike mëlë pëk pëtuku ëtutëk ëhelekaptëla ëweitopkome.

1 Teselonijana 5

1 Maa, ïwekïtomoh, malaptao Kumïtïnkom mënmëkja katop ënimilikula wai. Malalë mëlë po mënmëkja katop ënimilikula wai. 2 Helë tuwalënma manatëi. Koko tëmenem mëktop katïh mënmëkja Kumïtïnkom. 3 Masike helë katïh mënke kaliponotom. Elamna eitëk, helë katïplëken man mïhjalë, mënketot. Lome ma ikalïhtaowëhe aptao tïnëlë awohanëmatopkom mënëtïja, wëlïham peinom ëhjetumtëtop katïp. Masike epeimëla mantot. 4 Lome ëmuninalïtom katïpïla manatëi, ïwekïtomoh, tëmenem mëktop ënelaimamnom katïpïla. Jeisu mëktoh pëk tuwalë manatëi. 5 Hawem tïkapohem peinome manatëi talïhnalïtome. Ëmunimanuhmato peinomela kutatëi ëmuninaowëla. 6 Masike tïwëlënkom katïpïla heitëi. Ïnïkïla heitëi, tuwalë heitëi, ëhnameptëla heitëi, huwa. 7 Koko aptao kaliponotom mënïnïkja. Malalë koko mënëhnameptëjatot. 8 Malëla kutatëi, awainatopohmato peinome kutatëi. Masike ëhnameptëla heitëi. Kan pona eitopke heh këhenpatëi. Kaliponotom he eitopke tëlepatajapuhe heitëi. Malalë kanïmtopkom elaimatopke hehapoptëtëi hapo haponke. 9 Tasikalun apëinanome kuhanopïlahe kunehah Kan. Kumïtïnkom Jeisu Këlaisuja kanïmpotopkome heh kuhanoptëne. 10 Këmtakaikome Jeisu kunilëmëp tëkëlë kuweitopkome. Masike ilëmëpïla kuwaptaowëhe Jeisu akëlëlëken këtïjatëi. Malalë kulëmëptïhwëhe akëlëlëken këtïjatëi. 11 Masike helë pëk ëtutëk tëlekaptëhela ëweitopkome. Malalë helëlë pëk ëtukepïla eitëk awolemïla epona ëwëtïpotopkome. Mëlë katïh manatëi. 12 Maa, ïwekïtomoh, helë katïm nïkehehnë emna ëjahe. Ëpëkëhe tëmaminumhamo imoitëk. Ëwepananomkome Kumïtïnkom Kunisanoptëo ëwunanomkome. 13 Masike isehe mëwisnë eitëk ëpëkëhe emaminumïkomohtao. Malalë jamephaklëken eitëk, ëwekatalïkom ënelekaptëpola eitëk. 14 Malalë helë katïm nïkehehnë emna ëjahe, ïwekïtomoh. Ikïphakankom etalepatëk. Malalë elamhak tëweihamo utëk elamna iweitopkome. Malalë anumnom apëtomatëk. Malalë ëhmelë kaliponotom pëk ahmekantala eitëk. 15 Malalë tïwëlënkomoja ëwohanëmatïhwëhe aptao ëtamïpola eitëk. Ipoklëken hek ëtapëtomatëk. Ipoklëken eitëk ëhmelë kaliponotomoja. 16 Jamephaklëken eitëk mïhjalë. 17 Malalë Kanuja ëtukepïla eitëk. 18 Malalë ëhmelë pëk ipok manai kakepïla eitëh Kanuja. Mëlë katïp ëwesikom he man Kan, Jeisu Këlaisu pona ëwesikomke. 19 Malalë Ipokan Amole ënijehmalakala eitëk. 20 Malalë Kan nekalëpotom ënipanakmapo helala eitëk. 21 Ëhmelë ipohnëptëk, ipokankomoja tuwalë ëweitopkome, ipok eitoptom ponalëken ëweitopkome. 22 Malalë ipokela eitoh pëkënkom katïp ëhenepola eitëk. 23 Maa, ëhelekaptëla kïnanomkomoja, Kanuja, wëtujai iwïpïlïtpïlïmna ëwïlïnmatopkome eja. Malalë ipokela ëwamolekom ënekalëpola eitohme. Malalë ipokela ëwepohnëptopkom ënekalëpola eitohme. Malalë ipokela ëpunkom ënekalëpola eitohme, huwa, Kumïtïnkom Jeisu Këlaisu mëktïhwë. 24 Mëlë katïp ëwïjatëo ëwamëipatponkom ëwupinehpopïnkome tëwesike. 25 Malalë emna pëh Kanuja ëtutëk, ïwekïtomoh. 26 Maa, ipoh ka manatëo kunka Pao kaitëk ëhmelë kuwekïkomoja. Malalë Kan pona ëweitopkom enepotëh kuwekïkom etalepalïhtao ëjahe, ipoptahukmatëktot. 27 Maa, helë katïp awolemïla wïkei ëjahe Kumïtïnkom umpoi. Helë pampila itïpkatëk ëhmelë ipokankomoja, kuwekïkomoja. 28 Maa, Kumïtïnkom Jeisu Këlaisuja wëtujai pïnapophak ëwenetopkome, ahpela.