The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ

Mateo 1

1 Riˈ ri jbˈijak yak jmam Kakaj Jesucristo ri rijajl David y Abraham. 2 Abraham riˈ ri jkaj Isaac, Isaac riˈ ri jkaj Jacob y Jacob riˈ ri jkaj Judá pach yak jkˈun y ratz. 3 Judá riˈ ri jkajak Fares pach Zara y jchuchak riˈ Tamar. Fares riˈ ri jkaj Esrom y Esrom riˈ ri jkaj Aram. 4 Aram riˈ ri jkaj Aminadab, Aminadab riˈ ri jkaj Naasón y Naasón riˈ ri jkaj Salmón. 5 Salmón riˈ ri jkaj Booz y jchuch riˈ Rahab, Booz riˈ ri jkaj Obed y jchuch riˈ Rut y Obed riˈ ri jkaj Isaí. 6 Isaí riˈ ri jkaj rey David, David riˈ ri jkaj Salomón y jchuch Salomón riˈ ri anm ri xwaˈx pire rixokl Urías. 7 Salomón riˈ ri jkaj Roboam, Roboam riˈ ri jkaj Abías y Abías riˈ ri jkaj Asa. 8 Asa riˈ ri jkaj Josafat, Josafat riˈ ri jkaj Joram y Joram riˈ ri jkaj Uzías. 9 Uzías riˈ ri jkaj Jotam, Jotam riˈ ri jkaj Acaz y Acaz riˈ ri jkaj Ezequías. 10 Ezequías riˈ ri jkaj Manasés, Manasés riˈ ri jkaj Amón y Amón riˈ ri jkaj Josías. 11 Josías riˈ ri jkaj Jeconías pach yak jkˈun y ratz laˈ mak junabˈ cuando yak rijajl Israel xcˈamsajtakbˈi prexil Babilonia. 12 Cuando xkˈajtakch prexil yak rijajl Israel Babilonia, xwaˈx jun jcˈajol Jeconías y xcoj jbˈij pi Salatiel. Salatiel riˈ ri jkaj Zorobabel. 13 Zorobabel riˈ ri jkaj Abiud, Abiud riˈ ri jkaj Eliaquim y Eliaquim riˈ ri jkaj Azor. 14 Azor riˈ ri jkaj Sadoc, Sadoc riˈ ri jkaj Aquim y Aquim riˈ ri jkaj Eliud. 15 Eliud riˈ ri jkaj Eleazar, Eleazar riˈ ri jkaj Matán y Matán riˈ ri jkaj Jacob. 16 Jacob riˈ ri jkaj José ri richjil María, María riˈ ri jchuch Kakaj Jesús y Kakaj Jesús riˈ ri tibˈijsaj re chi riˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew. 17 Y jilonli xwaˈxiˈ cajlajuj (14) kˈat ijajl ri xcholmajch chirij Abraham asta chirij David. Y xwaˈxiˈ cajlajuj (14) kˈat ijajl chic ri xcholmajch chirij David asta cuando yak rijajl Israel xcˈamsajtakbˈi prexil Babilonia. Y xwaˈxiˈ cajlajuj (14) kˈat ijajl chic ri xcholmajch cuando xkˈajtakch prexil yak rijajl Israel Babilonia asta chirij Kakaj Jesús. 18 Jilonri xqˈuisiˈy Kakaj Jesucristo, María ri jchuch Kakaj Jesucristo tzˈonalchak jwiˈl José pire ticˈuliˈy riqˈuil, pero ajquiˈ chi jcˈam ribˈak riqˈuil cuando xan yaj anm jwiˈlke jcwinel Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios. 19 José ri tzˈonawinak re María, juntir ri tran pi jcholajliˈn, re riˈ raj taˈ tresaj jqˈuixbˈ María ri nen jcholajl. Xchomorsaj roj xcan jyeˈ chi mukukil. 20 Re jilonli tijin tijchomorsaj, cuando xrichcˈaj xpe jun anjl ri takalch jwiˈl Kakaj Dios ri Kajawl, xij re: At José ri at rijajl David, mi tzaak achˈol chi jcˈamic María pi awixokl jwiˈl man ra ricˈlal ri tiqˈuisiˈy rechiˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios. 21 María tiqˈuisiˈy jun ra ricˈlal winak y tacoj jbˈij pi Jesús. Jilonli jbˈij jwiˈl riˈ re ticolow rechak juntir yak jwinak laj jkˈabˈ jmacak, xcheˈ. 22 Juntir li ri xaan pirechiˈ xtaw chiwch juntir Jyolj Kakaj Dios ri Kajawl ri xij jun ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios cuando xij jilonri: 23 Jun kˈapoj anm ri taˈ echbˈel jwiˈl ni jono winak tican yaj anm, tiqˈuisiˈy jun ra ricˈlal winak y tijcojtak jbˈij pi Emanuel, xcheˈ. Ri jcholajl tielwiˈ man yoloj Emanuel, Kakaj Dios wiˈchak kiqˈuil. 24 Cuando xcˈastaj jwich José, xan chapcaˈ xijsaj re jwiˈl anjl ri takalch jwiˈl Kakaj Dios ri Kajawl. Jilonli xcˈam María pire rixokl. 25 Pero taˈ xrechbˈej ribˈak asta xqˈuisiˈy ra ricˈlal winak ri xcojsaj jbˈij pi Jesús jwiˈl José, ajrucˈreˈ xrechbˈej ribˈak.

Mateo 2

1 Kakaj Jesús xqˈuisiˈy Belén ri jun tilmit re Judea laˈ mak junabˈ cuando Nabˈe Herodes wiˈ pire rey. Laˈ mak kˈij li xpetak nicˈj winak laj jsucˈlal lamas tielwiˈch kˈij, rechak tijojemiˈ ribˈak chirij chˈumil. Xtawtak Jerusalén chi rilic Kakaj Jesús. 2 Xtzˈonajtak jtaquil claˈ, xijtak: ¿Lamas wiˈ jreyak yak rijajl Israel ri xqˈuisiˈyc? Oj xkilaˈch jchˈumil cuando wojch laj jsucˈlal lamas tielwiˈch kˈij y xojpe chi jnimirsaj jkˈij, xcheˈtak. 3 Cuando man rey Herodes xta jtaquil chi jilonli tijbˈijtak, subˈlaj xoc il chi jtaic y jilon juntir cristian ri wiˈtak Jerusalén. 4 Xpe Herodes, xtak jsiqˈuijcak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios y xtzˈonaj rechak lamas tiqˈuisiˈywiˈ jun ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew. 5 Rechak xijtak re man rey: Jiˈ tiqˈuisiˈy Belén ri jun tilmit re Judea jilon xcan jtzˈibˈaj jun ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ojr cuando xij chirij jilonri: 6 At tilmit Belén ri jun tilmit re Judea, maˈ at taˈ jun tilmit ri taˈ cojol jkˈij chijxoˈlak mak tilmit re Judea, jwiˈl claˈ tiqˈuisiˈywiˈ jun rey ri ticˈamow jbˈeak yak rijajl Israel ri inwinak, xcheˈ, xcheˈtak re. 7 Xpe Herodes, xtak jsiqˈuijcak chi mukukil mak winak ri tijojem ribˈak chirij chˈumil pire xijsaj re nen or xriltak man chˈumil. 8 Ajrucˈreˈ xtaktakbˈi Belén, xij rechak: Jattak, toctatak lamas wiˈ man ra neˈ li y cuando tataˈtak, tikˈax abˈijtak chic chwe lamas wiˈ pire tibˈe innimirsaj jkˈij, xcheˈ rechak. 9 Mak winak ri tijojem ribˈak chirij chˈumil cuando xtatak ri xijsaj rechak jwiˈl man rey, xeˈtak. Y man chˈumil ri xriltakch laj jsucˈlal lamas tielwiˈch kˈij nabˈeyiˈ chiwchak ajriˈ xeˈ waˈrok laˈ man luwar lamas wiˈ ra neˈ. 10 Mak winak li ri tijojem ribˈak chirij chˈumil cuando xriltak xwaˈr man chˈumil subˈlaj xquiˈcottak. 11 Cuando xoctak la ja, xriltak man ra neˈ pach María ri jchuch, rechak laj or xxucbˈaˈ ribˈak chiwch man ra neˈ chi jnimirsaj jkˈij y xtebˈaˈ jcaxak y xsipajtak oro, pom y mirra re ra neˈ. 12 Y mak winak li ri tijojem ribˈak chirij chˈumil xijsaj rechak laj richcˈak chi taˈ chiquiˈ tikˈaxtak riqˈui man rey. Jwiˈliˈli jiˈchak xkˈaxtakbˈi li jun jalan bˈe cuando xkˈajtakbˈi laj richochak. 13 Cuando jorok bˈiˈtakaˈ mak winak ri tijojem ribˈak chirij chˈumil, xrichcˈaj José chi xwabˈaˈ ribˈ jun ranjl Kakaj Dios ri Kajawl chiwch y xij re: Bˈiiten, cˈambˈi man ra neˈ pach jchuch, jattak Egipto. Waˈxentak claˈ asta tina imbˈijna chawechak cuando ateltakch claˈ jwiˈl man rey Nabˈe Herodes tijtocaˈ man ra neˈ pire tijcamsaj, xcheˈ anjl re José. 14 Y lakˈabˈ li cuando xcˈastaj jwich José, xbˈiitbˈic, xcˈambˈi ra neˈ pach jchuch xeˈtak Egipto. 15 Claˈ xwaˈxtak asta xtaw kˈij xcam Herodes. Jilonli xantak pire xtaw chiwch Jyolj Kakaj Dios ri Kajawl ri xij jun ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios cuando xij jilonri: Egipto xinsiqˈuij Incˈajol, xcheˈ Kakaj Dios. 16 Nabˈe Herodes cuando xretemaj chi xsubˈsajiˈ jwiˈlak mak winak ri tijojem ribˈak chirij chˈumil subˈlaj xpe retzal, xtak jcamsajcak tra winak ri ajriˈ jqˈuisiˈycak asta mak tra ri wiˈ cacabˈ junbˈak ri wiˈtak Belén pach mak tra ri wiˈtak chijcˈulel man tilmit li, jwiˈl wiˈchak quibˈ junabˈ jbˈij jwiˈlak mak winak ri tijojem ribˈak chirijak mak chˈumil. 17 Jilonli xtaw chiwch Jyolj Kakaj Dios ri xcan jtzˈibˈaj Jeremías ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ri xij jilonri: 18 Li tilmit Ramá xtasaj subˈlaj okˈej y subˈlaj chˈejejem jwiˈl bˈis. Y riˈ Raquel ri tiokˈ chirijak yak ricˈlal. Taˈ raj tiyeˈsaj jcowil ranm jwiˈl xcamiˈ yak ricˈlal, xcheˈ Kakaj Dios. 19 Pero cuando jorok camiˈ man Nabˈe Herodes, José wiˈ Egipto cuando xrichcˈaj chi xwabˈaˈ chic ribˈ jun ranjl Kakaj Dios ri Kajawl chiwch y xij re jilonri: 20 Bˈiiten, cˈambˈi man ra neˈ pach jchuch, kˈajentak laj jluwrak yak rijajl Israel jwiˈl lajori xcamtakaˈ mak ri rajak roj xcamsajtak ra neˈ, xcheˈ re. 21 José xbˈiitc, xcˈambˈi ra neˈ pach jchuch xeˈtak laj jluwrak yak rijajl Israel. 22 Pero cuando xta chi Herodes Arquelao xcan pire rey re Judea pi jqˈuexwach Nabˈe Herodes ri jkaj, José xtzaak jchˈol chi bˈenam claˈ y xijsaj re jwiˈl Kakaj Dios laj richcˈ chi taˈ tibˈe claˈ. Jwiˈliˈli jiˈ xeˈ Galilea. 23 Xeˈ waˈx Nazaret ri jun tilmit re Galilea. Jilonli xtaw chiwch ri xijtak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojrtaktzij jilonri: Re tina bˈijsajna chirij chi aj Nazaretiˈn, xcheˈtak.

Mateo 3

1 Y laˈ mak kˈij li xticar Juan Ajbˈanal Jaˈtiox chi jtijoj cristian re Jyolj Kakaj Dios ri titawtak riqˈuil li jun luwar re Judea lamas taˈ cristian. 2 Re xij: Qˈuex anoˈjak chiwch Kakaj Dios jwiˈl raquitzchak raj tijchol takon Kakaj Dios chibˈak cristian, xcheˈ. 3 Chirijiˈ Juan Ajbˈanal Jaˈtiox ri xcan tzˈibˈaj jwiˈl Isaías ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij chi tina tasajna jun ri cow tichˈejej li jun luwar lamas taˈ cristian, tijbˈij jilonri: Bˈantak jwaˈx jbˈe Kakaj Jesús ri Kajawl, tebˈaˈtak jbˈe sucˈul laj awanmak, ticheˈ. 4 Ritzˈik Juan Ajbˈanal Jaˈtiox ri tijcoj bˈanal laˈ rusumal camello y jpas bˈanal laˈ tzˈum y sacˈ pach cabˈ re lak cheˈ tijtij pire jwa. 5 Wiˈ cristian xpetak Jerusalén, wiˈ xpetak lak juntir luwar re Judea y wiˈ xpetak lak luwar re chiˈ nimi jaˈ Jordán xtawtak chi jtaic jyolj Juan Ajbˈanal Jaˈtiox. 6 Y yak ri xcˈam jkˈabˈal jmacak chiwch Kakaj Dios, xpe Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xan jaˈtiox rechak li nimi jaˈ Jordán. 7 Pero Juan Ajbˈanal Jaˈtiox, cuando xril chi subˈlaj qˈui mak fariseo pach mak saduceo xtawtak riqˈuil, riˈ rajak tibˈan jaˈtiox rechak, xij rechak: Pur atak cumatz ri ticamsanc. Taˈ nen xin chawechak chi atcolmajtakaˈ chiwch jkˈatbˈitzij Kakaj Dios ri tina ranna jwiˈl retzal. 8 Bˈantak tzitaklaj noˈj laj acˈaslemalak pire ticˈutun chi kes tzˈet xaqˈuexaˈ anoˈjak y xacˈamaˈ jkˈabˈal amacak chiwch Kakaj Dios. 9 Ma chomorsaj laj awanmak chi atcolmajtakaˈ jwiˈl atakaˈ rijajl Abraham. Jwiˈl in tambˈij chawechak chi Kakaj Dios ticwiniˈ chi tiwux mak abˈaj ri pi rijajl Abraham. 10 Man iquej wiˈchak laj raˈ mak cheˈ pire ticˈursajtakbˈic. Juntir mak cheˈ ri taˈ tzi tiwichintak, ticˈursajtakaˈn y titˈojsajtakaˈ li kˈakˈ. 11 In kes tzˈet laˈ jaˈ tambˈan jaˈtiox chawechak chi jcˈutic chi xaqˈuexaˈ anoˈjak, pero petzal chiquiˈ jun chwij mas jcwinel chinwch in, ni taˈ ticˈular pi we tancˈambˈi jxajbˈ. Re tina ranna jaˈtiox chawechak laˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios y laˈ kˈakˈ. 12 Re cˈamaliˈch jun kelen jwiˈl laj jkˈabˈ ri quiek laˈ tijpuˈw jwich trig y tijtos mak rakan ri tiel chijxoˈl. Tijcˈol man trig li cˈuja, pero mak rakan ri tiel chijxoˈl tijcˈat li jun kˈakˈ ri taˈ jchupic, xcheˈ Juan Ajbˈanal Jaˈtiox. 13 Kakaj Jesús xelbˈi Galilea xeˈ chiˈ nimi jaˈ Jordán riqˈui Juan Ajbˈanal Jaˈtiox pire tibˈansaj jaˈtiox re. 14 Juan Ajbˈanal Jaˈtiox taˈ raj roj xan jaˈtiox re, xij re: Riˈ at rajwax atbˈanow jaˈtiox chwe chiwch in imbˈanow jaˈtiox chawe. ¿Nen chac atpe wiqˈuil? xcheˈ re. 15 Kakaj Jesús xij re: Canok pi jilonli, bˈan jaˈtiox chwe pire tikabˈan juntir lawiˈ raj Kakaj Dios tikabˈan, xcheˈ re. Jiˈkelonli xansaj jaˈtiox re jwiˈl Juan Ajbˈanal Jaˈtiox. 16 Cuando xantaj jaˈtiox re Kakaj Jesús, xelch ralaj jaˈ, xtormaj caj y xril kesalch Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chibˈ chapcaˈ rilic jun ra ut. 17 Y xtasaj jun chˈaˈwem xaanch lecj, xijch: Riˈ ri lokˈlaj Incˈajol ri subˈlaj inquiˈcot chirij, xcheˈch.

Mateo 4

1 Xpe Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, xcˈambˈi Kakaj Jesús li jun luwar lamas taˈ cristian pire titakchiˈj chi macun jwiˈl man jbˈabˈal etzl. 2 Caˈwinak (40) kˈij, caˈwinak (40) akˈabˈ xwaˈx Kakaj Jesús claˈ, taˈ nen xtij. Cuando xtzˈakat caˈwinak (40) kˈij y caˈwinak (40) akˈabˈ, ajrucˈreˈ xricˈaj wiˈjal. 3 Xpe man jbˈabˈal etzl, xtaw riqˈui Kakaj Jesús chi jtakchiˈj chi macunc, xij re: Wi kes tzˈet atiˈ Jcˈajol Kakaj Dios, bˈij re mak abˈaj ri chi tiwuxtak pi cuxlanwa, xcheˈ re Kakaj Jesús. 4 Pero Kakaj Jesús xij re: Li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tzˈibˈaliˈ jilonri:Maˈ jwiˈl taˈke cuxlanwa tiyoˈrwiˈ jun cristian, jwiˈliˈ juntir Jyolj Kakaj Dios, ticheˈ, xcheˈ re. 5 Ajrucˈreˈ man jbˈabˈal etzl laj or xcˈam chicbˈi Kakaj Jesús li tilmit Jerusalén ri tosol pire Kakaj Dios, xeˈ jwabˈaˈ li man luwar mas naj rakˈanebˈ re nimi richoch Kakaj Dios 6 y xij re: Wi kes tzˈet atiˈ Jcˈajol Kakaj Dios, tˈojbˈi aybˈ neri atbˈe kej lak ulew, jwiˈl li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tzˈibˈaliˈ jilonri: Kakaj Dios tijtakaˈch yak anjl chi achajajc y rechak atjcˈulaˈtakaˈ laˈ jkˈabˈak pire maˈ tibˈe achˈiˈyeˈ awakan laˈ jun abˈaj, ticheˈ, xcheˈ man jbˈabˈal etzl re Kakaj Jesús. 7 Kakaj Jesús xij chic re: Pero li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tzˈibˈaliˈ jilonri: Ma tzˈonaj re Akaj Dios ri Awajawl chi tran jun kelen pireke tawil wi kes tzˈetiˈ tran ri tijbˈij, ticheˈ, xcheˈ re. 8 Xpe chic man jbˈabˈal etzl, xcˈam chicbˈi Kakaj Jesús bˈa jun witz subˈlaj naj rakˈanebˈ y xcˈutbˈi chiwch juntir mak tilmit ri wiˈ wich ulew y juntir mak kustaklaj kelen ri wiˈ chiwch y xij re: 9 In tanjachaˈ juntir li laj akˈbˈ wi atxucar chinwch y tacoj inkˈij, xcheˈ re Kakaj Jesús. 10 Kakaj Jesús xij chic re man jbˈabˈal etzl: Jat jbˈabˈal etzl, elambˈi neri, jwiˈl li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tzˈibˈaliˈ jilonri: Nimirsaj jkˈij Akaj Dios ri Awajawl y xike rajwax tabˈan lawiˈ raj re tabˈan, ticheˈ, xcheˈ Kakaj Jesús re man jbˈabˈal etzl. 11 Y man jbˈabˈal etzl xelbˈic, xcan jyeˈ Kakaj Jesús y xtawtak nicˈj anjl chi jtˈoˈic Kakaj Jesús. 12 Kakaj Jesús cuando xta jtaquil chi Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xcojsajiˈ li cars, xkˈaj Galilea. 13 Cuando xtaw claˈ, taˈ xwaˈx Nazaret, re jiˈ xeˈ waˈxok Capernaúm, jun tilmit ri wiˈ chiˈ nimlaj alagun, chijcˈulel jluwrak yak rijajl Zabulón pach yak rijajl Neftalí. 14 Jilonli xtaw chiwch ri xcan jtzˈibˈaj Isaías ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ojr cuando xij jilonri: 15 Man jluwrak yak rijajl Zabulón pach man jluwrak yak rijajl Neftalí ri wiˈtak chˈakap re nimi jaˈ Jordán chiˈ nimlaj alagun re Galilea ri lamas wiˈtak yak maˈ rijajl taˈ Israel. 16 Mak cristian li ri wiˈtak li ukuˈmal, xcˈulaˈtakaˈ Jyolj Kakaj Dios chapcaˈ xkopaj ribˈ jun nimlaj kˈakˈ chibˈak. Jilonli jun kˈakˈ xkopaj ribˈ chibˈak mak ri wiˈtak chapcaˈ li ukuˈmal jwiˈl jmacak, xcheˈ Isaías. 17 Cuando xtaw Kakaj Jesús Capernaúm, xoc chi jtijoj cristian re Jyolj Kakaj Dios, xij rechak: Qˈuex anoˈjak chiwch Kakaj Dios jwiˈl raquitzchak raj tijchol takon Kakaj Dios chibˈak cristian, xcheˈ rechak. 18 Kakaj Jesús cuando tijin tiwoˈcot chiˈ nimlaj alagun re Galilea, xril jwich Simón ri tibˈijsaj Pedro re pach Andrés ri jkˈun. Rechak ajchapaltak cartakaˈn, tijin tijtˈoj jcˈaatak re chapbˈi car li jaˈ. 19 Kakaj Jesús xij rechak: Joˈtak chwij y in atincojaˈtakaˈ chi jtoquic cristian pire tioctak laj jkˈabˈ Kakaj Dios chapcaˈ jchapic car tabˈantak, xcheˈ rechak. 20 Rechak laj or xcan jyeˈ jcˈaatak re chapbˈi car y xeˈtak chirij Kakaj Jesús. 21 Kakaj Jesús xbˈen chicbˈi junquitz y xril chicbˈi jwichak quibˈ winak ri jkˈun ratz ribˈak, riˈtakaˈ Santiago pach Juan yak jcˈajol Zebedeo. Rechak wiˈtak li jun barc pach jkajak tijin tijcˈojaj jcˈaatak re chapbˈi car. Xpe Kakaj Jesús, xij rechak chi tibˈetak chirij. 22 Y laj or xcan jyeˈtak man barc pach jkajak y xeˈtak chirij Kakaj Jesús. 23 Kakaj Jesús xwoˈcot lak juntir luwar re Galilea. Xtijoj cristian lak sinagog. Re xij tzilaj jtaquil rechak cristian chirij jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian y xtzibˈsaj juntir jwich yajel ri wiˈ rechak. 24 Jtaquil chirij Kakaj Jesucristo xtawiˈ lak juntir luwar re Siria. Xpetak cristian xcˈamtakch juntir ri yajtak re jaljojtak yajel, yak ri wiˈ cˈaxlaj yajel rechak, yak ri wiˈ etzl laj ranmak, yak ri wiˈ quiekˈekˈ rechak y yak ri siquirnak jtioˈjlak. Juntir li xtzibˈsajtakaˈ jwiˈl Kakaj Jesús. 25 Y subˈlaj cristian ri xpetak Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y ri xpetak lak luwar ri wiˈtak chˈakap re nimi jaˈ Jordán xambˈertak chirij Kakaj Jesús.

Mateo 5

1 Xril Kakaj Jesús chi subˈlaj cristian xmulbˈaˈ ribˈak chirij, xjaw wich witz, claˈ xcubˈar y yak ajtijol ribˈak chirij xjutuntak chijcˈulel. 2 Y re xoc chi jtijojcak, xij rechak: 3 Tzi rechak yak cristian ri tijchomorsajtak chi tichoconiˈ Kakaj Dios jwiˈlak, jwiˈlke li rechak tina octakna laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire titakon chibˈak. 4 Tzi rechak yak cristian ri tibˈisontak jwiˈl jmacak, jwiˈl Kakaj Dios tina jyeˈna jcowil ranmak. 5 Tzi rechak yak cristian ri taˈ tijchomorsaj laj ranmak chi nimiˈ jkˈijak, jwiˈl tina yeˈsajna man ulew rechak jwiˈl Kakaj Dios ri bˈil jwiˈl. 6 Tzi rechak yak cristian ri xike bˈesal ranmak chi jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Dios trantak chapcaˈ jun cristian ri wiˈ wiˈjal re y chekej chiˈ re, jwiˈl tina tawna chiwch juntir ri bˈesal ranmak chirij. 7 Tzi rechak yak cristian ri tiiliwtak cˈur jwichak cristian, jwiˈl rechak tina ilsajna cˈur jwichak jwiˈl Kakaj Dios. 8 Tzi rechak yak cristian ri sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios, jwiˈl rechak tina riltakna jwich Kakaj Dios. 9 Tzi rechak yak cristian ri tijtoctak nen trantak pire tiwaˈx utzil chijxoˈlak riqˈuilak cristian, jwiˈl Kakaj Dios tina jbˈijna chirijak chi ralcˈwaltakaˈn. 10 Tzi rechak yak ri tibˈansaj cˈax rechak jwiˈl jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Dios trantak, jwiˈl tina octakna laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire titakon chibˈak. 11 Tzi awechak atak ri atyokˈsajtak, tibˈansaj cˈax chawechak y tikˈabˈaj tzij chawijak jwiˈlak cristian inwiˈlke in. 12 Waˈxok jun nimlaj quiˈcotemal laj awanmak, jwiˈl nimiˈ atojbˈlak tacˈultak riqˈui Kakaj Dios lecj. Jilonli cˈax xansaj rechak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ri xyuktak nabˈe chawchak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 13 Kakaj Jesús xij chic rechak: Atak, atakaˈ atzˈam pi rechak juntir cristian wich ulew. Pero wi man atzˈam tiel jquiˈl, taˈ chiquiˈ tijnaˈ tran quiˈ, taˈ chiquiˈ nen tichacuj, tichak tˈojsajbˈi lak bˈe y tiyakˈsaj jwiˈlak cristian. 14 Atak, atakaˈ kˈakˈ pi rechak juntir cristian wich ulew. Jun tilmit ri wiˈ bˈa jun witz ri naj rakˈanebˈ taˈ tijnaˈ tijmuk ribˈ. 15 Taˈ ni jono cristian tijtzij jun candil pire tijyeˈ ralaj jun cax. Jun cristian tijtzij jun candil jiˈ tijcocbˈaˈ lecj pire tijsakabˈsaj juntir la ja. 16 Y jiˈcˈulon atak bˈantak chapcaˈ tikopopon akˈakˈalak chiwchak cristian pire cuando yak cristian triltak utzil ri tabˈantak, tijbˈixajtakaˈ jnimirsaj jkˈij Akajak Dios ri wiˈ lecj, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 17 Kakaj Jesús xij chic rechak cristian: Ma chomorsajtak chi in ximpet pirechiˈ tansach jwich Jpixbˈ Kakaj Dios y ri xcan jtzˈibˈajtak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios. In taˈ ximpet chi jsachic jwichak, in ximpet pirechiˈ tiyuk imbˈaneˈ juntir ri tijbˈij. 18 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak, cuando ajwiˈna caj pach ulew, ni junquitz tisaach re Jpixbˈ Kakaj Dios asta tina tawna chiwch juntir ri tijbˈij. 19 Jwiˈliˈli nen taˈ tijcoj jono Jpixbˈ Kakaj Dios ri taˈ mas nim jkˈij y tijtijoj nicˈj cristian chic pire maˈ tijcojtak man pixabˈ li, taˈ mas ticojsaj jkˈij lamas titakon Kakaj Dios. Pero nen tijcoj mak pixabˈ li y tijtijoj nicˈj cristian chic pire tijcojtak mak pixabˈ li, re ticojsajiˈ mas jkˈij lamas titakon Kakaj Dios. 20 In tambˈij chawechak wi mitaˈ tacojtak Jpixbˈ Kakaj Dios mas chiwch ri tijcojtak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios pach mak fariseo, taˈ atwaˈxtak lamas titakon Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús rechak cristian. 21 Kakaj Jesús xij chic rechak cristian: Atak taliˈ awiˈlak ri xijsaj rechak amam atitˈak jilonri: Mat camsantak jwiˈl nen ticamsan tibˈaniˈ kˈatbˈitzij chibˈ, ticheˈ. 22 Pero in tambˈij chawechak chi nen jonok tipe retzal chirij jun cristian chic ri taˈ jcholajl, tibˈaniˈ kˈatbˈitzij chibˈ. Y nen jonok tiyokˈow re jun cristian chic, tibˈansajiˈ kˈatbˈitzij chibˈ jwiˈlak mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel. Y nen jono ri tijbˈij re jun cristian chic chi taˈ nen tichacuj, titˈojsajiˈ li jkˈakˈal man luwar re tijbˈi cˈax. 23 Jwiˈliˈli cuando tijin tayeˈ asipan bˈa altar pire tasuj re Kakaj Dios y ticuxtaj awiˈl chi wiˈ jun cˈax laj ranm jun cristian jwiˈl ri xabˈan re, 24 can yeˈ asipan chiwch man altar y jat nabˈe riqˈuil. Y bˈijta re chi tijcuy amac pire atcantak pi utzil riqˈuil, ajrucˈreˈ atkˈaj chic chi jsujic asipan re Kakaj Dios. 25 Wi wiˈ nen atsiqˈuin li kˈatbˈitzij, chomorsaj aybˈak laj or pi utzil riqˈuil cuando bˈesalcatak li bˈe pire taˈ chiquiˈ atbˈe jacheˈ laj jkˈabˈ man kˈatbˈitzij, jwiˈl wi atjjach laj jkˈabˈ man kˈatbˈitzij, tipe man kˈatbˈitzij atjjach laj jkˈabˈ man mayor y man mayor atjcoj li cars. 26 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawe chi wi xatkej li cars, taˈ atel wi mitaˈ tatoj man qˈuisbˈi centaw pire atesajbˈic, xcheˈ Kakaj Jesús rechak cristian. 27 Kakaj Jesús xij chic rechak cristian: Atak taliˈ awiˈlak ri bˈilch ojr jilonri: Ma wechbˈej jun cristian chic wi maˈ acˈulajl taˈn, ticheˈ. 28 Pero in tambˈij chawechak, nen jonok tril jwich jun anm y tijrayaj rechbˈej, chiwch Kakaj Dios niqˈuiˈ riqˈuil xrechbˈejiˈ jwiˈl jilon xrayaj laj ranm. 29 Jwiˈliˈli in tambˈij chawe chi wi riˈ jpaach bˈakˈ awch tibˈanow chawe atkej li mac, riˈ mas tzi tawesajbˈic, tatˈojbˈi chinaj chawe. Riˈ mas tzi tisaach junquitzke re atioˈjl chiwch juntir atioˈjl titˈojsajbˈi li man luwar re tijbˈi cˈax. 30 Y wi riˈ jpaach akˈbˈ tibˈanow chawe atkej li mac, cˈurbˈic, tˈojbˈi chinaj chawe, riˈ mas tzi tisaach jwich junquitzke re atioˈjl chiwch juntir atioˈjl titˈojsajbˈi li man luwar re tijbˈi cˈax, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 31 Kakaj Jesús xij chic rechak cristian: Bˈiliˈch ojr jilonri: Nen jonok tican jacheˈ rixokl, rajwaxiˈ tran jun jwuj rixokl ri tijbˈij chi xjachaˈ ribˈak, ticheˈ. 32 Pero in tambˈij chawechak chi nen jonok tijjach rixokl wi maˈ jwiˈl taˈ xechbˈej jwiˈl jun jalan winak chic, riˈ re tibˈanow re rixokl chi nicˈ riqˈuil xechbˈej jwiˈl jun winak chic ri maˈ jcˈulajl taˈ wi ticˈuliˈy riqˈui jono winak chic. Y nen jonok ticˈuliˈy chic riqˈui man anm li, ri jachal, nicˈ riqˈuil tike rechbˈej y maˈ jcˈulajl taˈn, xcheˈ Kakaj Jesús rechak cristian. 33 Kakaj Jesús xij chic rechak cristian: Y taliˈ awiˈlak chi xijsajiˈ rechak amam atitˈak jilonri: Ma kˈel aybˈak chi jbˈanic ri tabˈijtak re Kakaj Dios ri Kajawl chi tabˈanaˈtakaˈn, xcheˈ. 34 Pero in tambˈij chawechak chi taˈ tijnaˈ tacojtak jun jalan bˈij chic laj ayoljak chi jbˈij chi tzˈetel tzˈetiˈ ri tabˈijtak. Ma cojtak jbˈij caj laj ayoljak chi jbˈij chi tzˈetel tzˈetiˈ ri tabˈijtak, jwiˈl caj jcubˈarbˈiˈ Kakaj Dios. 35 Ma cojtak jbˈij ulew laj ayoljak chi jbˈij chi tzˈetel tzˈetiˈ ri tabˈijtak, jwiˈl ulew jluwriˈ rakan Kakaj Dios. Ma cojtak jbˈij tilmit Jerusalén laj ayoljak chi jbˈij chi tzˈetel tzˈetiˈ ri tabˈijtak, jwiˈl tilmit Jerusalén riˈ jtilmit nimlaj rey. 36 Ma cojtak ábˈak laj ayoljak chi jbˈij chi tzˈetel tzˈetiˈ ri tabˈijtak, jwiˈl taˈ atcwintak chi jbˈanic sak ni kˈek re jono rusumal ábˈak. 37 Atak cuando atyolowtak y tabˈijtak jun yoloj tzˈet, bˈijtak kes tzˈet. Y cuando tabˈijtak jun yoloj ri taˈ tzˈet, bˈijtak chi taˈ tzˈet. Jwiˈl jun cristian tijbˈij jbˈij jun kelen chi jbˈij chi tzˈetiˈn o taˈ tzˈet ri tijbˈij, man jbˈabˈal etzl tibˈanow re tijbˈij jilonli, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 38 Kakaj Jesús xij chic rechak cristian: Atak taliˈ awiˈlak ri xijsaj ojr jilonri: Nen jun cristian tran cˈax re bˈakˈ jwich jun cristian, tina bˈansajna cˈax re bˈakˈ jwich re. Nen tran cˈax re ree jun cristian, tina bˈansajna cˈax re ree re, xcheˈ. 39 Pero in tambˈij chawechak chi ma niqˈuibˈsaj aybˈak riqˈuil nen ri tibˈanow cˈax chawechak. Wi wiˈ nen atsecˈow laˈ jpaach acaybˈal, yeˈ chic man jun lad acaybˈal re chi seqˈuem. 40 Y wi wiˈ nen atsiqˈuin li kˈatbˈitzij pire raj tijmajbˈi atúnica, yeˈ luwar re tijcˈam chicbˈi awitzˈik ri takˈuˈj. 41 Y wi wiˈ jono cristian atjtakbˈi chi rikaj rikaˈn jun kilómetro, cˈambˈi quibˈ kilómetro chiwch. 42 Wi wiˈ nen titzˈonaj chawe jwiˈl jono cristian, yeˈ re y wi wiˈ nen titzˈonin kejom chawe, yeˈ re, ma qˈuecˈaj jyeˈic, xcheˈ rechak cristian. 43 Kakaj Jesús xij chic rechak cristian: Y atak taliˈ awiˈlak ri xijsaj ojr jilonri: Lokˈaj awichcˈulchiˈ y etzelbˈej jwich acontre, xcheˈ. 44 Pero in tambˈij chawechak lokˈajtak mak acontrak. Chˈaˈwentak riqˈui Kakaj Dios pire tran utzil rechak mak ri tibˈanowtak cˈax chawechak. 45 Y wi jilon tabˈantak li, atakaˈ ralcˈwal Kakaj Dios lecj. Re tranaˈ chi tielch kˈij chibˈak juntir cristian wich ulew chi tzi jnoˈjak, chi taˈ tzi jnoˈjak y tijtakaˈch jabˈ chibˈak mak cristian ri sucˈul ranmak y chibˈak yak ri taˈ sucˈul ranmak chiwch. 46 Pero atak wi xike talokˈajtak yak ri atlokˈintak, taˈ nen tachˈectak jwiˈl jiloniˈ trantak mak ajtzˈonaltak alcabar chiribˈil ribˈak. 47 Y wi xike yak awichcˈulchiˈak tacˈamtak rutzil jwichak, taˈ jaljoj rilic ri tijin tabˈantak, jiˈneˈlon trantak chiribˈil ribˈak mak ri taˈ tijcojtak Jyolj Kakaj Dios. 48 Atak rajwaxiˈ sucˈul awanmak chapcaˈ Akajak Dios ri wiˈ lecj re sucˈuliˈ ranm, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Mateo 6

1 Kakaj Jesús xij chic rechak cristian: Atak cwentijke aybˈak, cuando tabˈantak lawiˈ raj Kakaj Dios tabˈantak, ma bˈantak chiwchak cristian pireke atilsajtak. Wi tabˈantak lawiˈ raj Kakaj Dios tabˈantak pireke atilsajtak jwiˈlak cristian, Akajak Dios ri wiˈ lecj taˈ tijyeˈ atojbˈlak. 2 Jwiˈliˈli at, cuando tasipaj jono kelen rechak yak ri wiˈ rajwax rechak, ma yol rechak juntir cristian chapcaˈ trantak mak ajsolcopil jcaybˈalak lak sinagog y lak bˈe, riˈke rajak tzi jyolicak tibˈansaj jwiˈlak cristian. Pero kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi rechak xcˈulaˈtakaˈ jtojbˈlak y ri jtojbˈlak riˈ jcojic jkˈijak jwiˈlak cristian. 3 Pero at cuando tasipaj jono kelen rechak yak ri wiˈ rajwax rechak, ma yol re jono cristian ri pur awichcˈulchiˈ ri nen xabˈan. 4 Jwiˈliˈli at, cuando tasipaj jono kelen re jun cristian ri wiˈ rajwax re, sipaj re chi mukukil y Kakaj Dios lecj ri tiiliw juntir chi mukukil, tijyaˈ atojbˈl, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 5 Kakaj Jesús xij chic rechak cristian: Atak cuando atchˈaˈwtak riqˈui Kakaj Dios ma bˈantak chapcaˈ trantak mak ajsolcopil jcaybˈalak, rechak riˈ mas tzi triltak tiwaˈrtak chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios lak sinagog y lak jxiquinltak cˈaybˈl riˈke rajak tiilsajtak jwiˈlak cristian. Pero kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi xcˈulaˈtakaˈ jtojbˈlak. 6 Pero at ma bˈan jilonli. Cuando atchˈaˈw riqˈui Akaj Dios oquen laj awichoch, tzˈapij apwert y chˈaˈwen riqˈui Akaj Dios chi mukukil pi awicˈan. Y Akaj Dios ri tiiliw ri tabˈan chi mukukil, tijyaˈ atojbˈl. 7 Y cuando atchˈaˈw riqˈui Kakaj Dios taˈ tzi atke tijin chi jcaˈmulaj jbˈij mak yoloj ri taˈ nen tichacuj chapcaˈ trantak mak ri taˈ tijcojtak Jyolj Kakaj Dios. Rechak cuando tichˈaˈwtak tike tijintak chi jcaˈmulaj jbˈij mak yoloj ri taˈ nen tichacuj, riˈ chijchˈol rechak cuando mas tichˈaˈwtak, masna titaˈsaj jyoljak. 8 Atak ma bˈan awechak chapcaˈ trantak rechak jwiˈl Akajak Dios cuando ajquiˈ chatzˈonajtak re nen chawajak, re retamchak nen rajwax chawechak. 9 Pero atak cuando chawajak atchˈaˈwtak riqˈui Kakaj Dios, riˈ bˈijtak jilonri: At Kakaj Dios ri wat lecj, chi nimirsajti jcojic jkˈij abˈj. 10 Petok atakon chibˈak juntir cristian. Y lawiˈ ri chawaj tabˈan wich ulew, bˈan jilon chapcaˈ ri tabˈan lecj. 11 Yeˈ kaw nojel kˈij. 12 Cuy kamac riqˈui mak etzltak noˈj ri tikabˈan chawch chapcaˈ oj xkacuyaˈ jmacak yak cristian ri xanowtak cˈax chike. 13 Ma yeˈ luwar re man jbˈabˈal etzl ojjtakchiˈj chi jbˈanic etzltak noˈj. Cojacoleˈ laj jkˈabˈ, jwiˈl xike at Kakaj Dios ri wiˈ nimlaj kˈatbˈitzij laj akˈbˈ chi takon chibˈak juntir ri wiˈtak wich ulew pach lecj y xike at tinimirsaj mas akˈij lajori y ni jun bˈwelt tican yeˈsaj jnimirsaj akˈij. Jiloniˈn, atcheˈtak. 14 Y atak wi tacuytak jmac jun cristian ri tibˈanow cˈax chawechak, Kakaj Dios lecj tijcuyaˈ amacak. 15 Pero atak wi taˈ tacuytak jmac jun cristian ri tibˈanow cˈax chawechak, Kakaj Dios taˈ tijcuy amacak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak cristian. 16 Kakaj Jesús xij chic rechak cristian: Atak cuando tabˈantak ayun, ma bˈantak chapcaˈ bˈis awchak chapcaˈ trantak mak ajsolcopil jcaybˈalak, rechak trantak chapcaˈ bˈis jwichak, riˈke rajak tiilsajtak jwiˈlak cristian chi tijiniˈ trantak ayun. Pero kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi mak cristian li taˈ jtojbˈlak tijcˈultak riqˈui Kakaj Dios, ri jtojbˈlak riˈ tiilsajtak jwiˈlak cristian. 17 Pero at cuando tabˈan ayun, chˈaj acaybˈal y xaˈ abˈ 18 pire maˈ atilsaj jwiˈlak cristian chi tijiniˈ tabˈan ayun, xike Kakaj Dios tieteman re chi tijiniˈ tabˈan ayun chi mukukil y re tijyaˈ atojbˈl, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 19 Kakaj Jesús xij chic rechak cristian: Ma mulbˈaˈ abˈiomilak neri wich ulew jwiˈl tike ran pocˈ, tike ran pus y tioc mak alkˈom chi ralkˈajc. 20 Riˈ mas tzi mulbˈaˈ abˈiomilak riqˈui Kakaj Dios lecj, claˈ taˈ tran pocˈ, taˈ tran pus y taˈ alkˈom tioctak chi ralkˈajc. 21 Lamas wiˈ abˈiomil, claˈ tiwaˈx awanm jwiˈl riˈ bˈesal awanm chirij abˈiomil, xcheˈ Kakaj Jesús. 22 Kakaj Jesús xij chic rechak cristian: Bˈakˈ awch riˈ jun candil pire atioˈjl, wi tzi bˈakˈ awch, juntir atioˈjl wiˈ chi sak. 23 Pero wi taˈ tzi bˈakˈ awch juntir atioˈjl wiˈ li ukuˈmal y wi acandil ri wiˈ re atioˈjl chupul jkˈakˈal, juntir atioˈjl wiˈ li ukuˈmal, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 24 Kakaj Jesús xij chic rechak cristian: Taˈ ni jonok ticwin chi chac riqˈui quibˈ patron li jun kˈij, jwiˈl tina jxutna jun y tijlokˈaj jun chic. Ticojon chiwch jun y taˈ ticojon chiwch jun chic. Jun cristian taˈ tijnaˈ tran lawiˈ raj Kakaj Dios wi tibˈe ranm chirij jbˈiomil ri reke wich ulew, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 25 Kakaj Jesús xij chic rechak cristian: In tambˈij chawechak chi mat octak il chirij nen tatijtak, nen tawucˈaˈjajtak laj acˈaslemalak y mat octak il chirij awitzˈikak re tacojtak, jwiˈl acˈaslemalak masna nim jkˈij chiwch ri tatijtak y atioˈjlak masna nim jkˈij chiwch man itzˈik. 26 Iltak nen mo yoˈltak mak tzˈiquin ri tirupuptak lecj. Rechak taˈ titiconantak y taˈ tiochˈontak ni taˈ tijcˈoltak jwich jticoˈnak laj jcˈujaak, riˈ Kakaj Dios ri wiˈ lecj titzukuw rechak. Y atak masna nim akˈijak chiwchak mak tzˈiquin li. 27 Y taˈ ni jun chawechak ticwin chi jyoˈrsaj ribˈ quibˈ uxibˈ or mas re jcˈaslemal ri yeˈl jwiˈl Kakaj Dios jwiˈlke tioc il chirij jcˈaslemal. 28 Mat octak il chirij awitzˈikak. Iltak nen mo jqˈuiyic mak cutzˈiˈj re lak tzaˈl, rechak taˈ tichacuntak y taˈ tiquemowtak itzˈik. 29 Pero in tambˈij chawechak chi Salomón subˈlaj kustaklaj itzˈik xcoj, pero taˈ ni jono ritzˈik xcoj jilon chapcaˈ mak kustaklaj cutzˈiˈj li. 30 Wi jilon jwikic mak woron li tran Kakaj Dios, ri lajori wiˈtak lak tzaˈl y chwekˈ ticˈatsajtak li jorn, kes tzˈetel tzˈet atjwikaˈtakaˈ atak ri taˈ mas cubˈul achˈolak chirij Kakaj Dios. 31 Jwiˈliˈli atak mat octak il, ma bˈijtak: ¿Nen tikatij re kaw? ¿Nen tikatij re kucˈaˈ? ¿Nen tikacoj pire kitzˈik? mat cheˈtak. 32 Riˈ juntir mak kelen li ri tioctak il mak cristian chirij ri taˈ tijcojtak Jyolj Kakaj Dios, pero Kakaj Dios ri wiˈ lecj retamiˈ chi juntir mak kelen li tichoconiˈ awiˈlak. 33 Pi jqˈuexwach atoctak il chirij mak kelen li, riˈ oquentak il chi jtoquic Kakaj Dios pire titakon chabˈak y bˈantak lawiˈ raj Kakaj Dios tabˈantak y juntir mak kelen li tiyeˈsajiˈ chawechak. 34 Mat octak il chi jchomorsaj nen tabˈantak chwekˈ, jwiˈl man kˈij re chwekˈ wiˈ chiquiˈ jono cˈax. Nojel kˈij titaˈsajiˈ cˈax, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Mateo 7

1 Kakaj Jesús xij chic rechak cristian: Ma coj aybˈak pi kˈatbˈitzij chirijak cristian chi jbˈij chi taˈ tzi tijin trantak pire taˈ tibˈansaj kˈatbˈitzij chawijak. 2 Jwiˈl Kakaj Dios tranaˈ jkˈatbˈitzij chawijak chapcaˈ jbˈanic kˈatbˈitzij ri tabˈantak chirijak cristian y laˈ man pajbˈl ri tacojtak re cristian, riˈ ticojsaj chawechak jwiˈl Kakaj Dios. 3 At tawilaˈ jun ra jxercˈ cheˈ laj jwich jun awechˈelxic chic y at taˈ awetam chi wiˈ jun jtemal ja laj awch. 4 At tabˈij re: Nampuchna, wesajna jun ra jxercˈ cheˈ ri wiˈ laj awch, atcheˈ re. Y at wiˈ jun jtemal ja laj awch. 5 At ajsolcopil acaybˈal. Esajna nabˈe man jtemal ja ri wiˈ laj awch, ajrucˈreˈ tijnaˈ tawil man ra jxercˈ cheˈ ri wiˈ laj jwich jun awechˈelxic chic. 6 Lawiˈ ri tosol pire Kakaj Dios ma yeˈtak re mak cristian ri taˈ tzi jnoˈjak ri trantak chapcaˈ trantak mak tzˈiˈ, jwiˈl mak tzˈiˈ tipe chawijak y atjtiˈtak, trantak cˈax chawechak. Y ma yeˈtak mak kustaklaj abˈaj ri jbˈij perla re mak cristian ri trantak chapcaˈ trantak mak aak, jwiˈl tike jyakˈtak laˈ rakanak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 7 Kakaj Jesús xij chic rechak cristian: Tzˈonajtak re Kakaj Dios nen chawajak y re tijyaˈ chawechak. Toctak y tataˈtakaˈn. Chˈaˈwentak chiˈ pwert y titebˈajiˈ ja chawchak. 8 Jwiˈl nen titzˈonin re Kakaj Dios nen raj, tiyeˈsajiˈ re y nen titocow, tijtaˈn y nen tichˈaˈw chiˈ pwert, titebˈajiˈ ja chiwch. 9 Taˈ ni jono chawechak cuando tijtzˈonaj cuxlanwa jcˈajol, tijyeˈ abˈaj re chi tijem. 10 Ni taˈ tijyeˈ jun cumatz re chi tijem cuando tijtzˈonaj car. 11 Atak, onque taˈ tzi anoˈjak, awetamakiˈ tayeˈtak tzitaklaj kelen re awalcˈwalak chi tijem. Y riˈticˈu chic Kakaj Dios lecj, maˈ tijyeˈ kustaklaj sipan rechak yak ri titzˈonintak re. 12 Bˈantak rechak cristian chapcaˈ chawajak trantak chawechak jwiˈl jilon tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios y jilon xcan jtzˈibˈajtak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 13 Kakaj Jesús xij chic rechak cristian: Oquentak laˈ man nuchˈ jwich pwert jwiˈl man nim jwich pwert y man bˈe nim jwich jiˈ tibˈe li man luwar re tijbˈi cˈax y subˈlaj cristian tibˈetak claˈ. 14 Pero man nuchˈ jwich pwert y man bˈe ri tibˈe li tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic masna nuchˈ jwich y taˈ mas cristian titaˈwtak re, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 15 Kakaj Jesús xij chic rechak cristian: Tike acwentij aybˈak chiwchak mak joˈstaklaj cristian, rechak tijcoj ribˈak pi ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios, pero taˈ tzˈet, trantak chapcaˈ carner rilicak pero ranmak jilon chapcaˈ mak cˈaˈntaklaj utiw. 16 Atak chirijke ri nen trantak laj jcˈaslemalak tachˈobˈtak, jwiˈl taˈ qˈuix tijyeˈ uva pire jwich, ni taˈ qˈuixwokˈ tijyeˈ higo pire jwich. 17 Juntir tzitaklaj cheˈ, tziyiˈ jwich tijyeˈtak y juntir mak cheˈ ri taˈ tzi, taˈ tzi jwich tijyeˈtak. 18 Taˈ ni jono tzilaj cheˈ tijyeˈ jwich ri taˈ tzi y taˈ ni jono cheˈ ri taˈ tzi tijyeˈ jwich ri tzi. 19 Juntir mak cheˈ ri taˈ tzi tiwichintak, ticˈursajtakaˈn y titˈojsajtakaˈ li kˈakˈ. 20 Jwiˈliˈli atak chirijke ri nen trantak mak cristian li tachˈobˈtak nen jbˈanicak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 21 Kakaj Jesús xij chic rechak cristian: Maˈ juntir taˈ yak ri tibˈintak Wajawl chwe, tioctak laj jkˈabˈ Inkaj Dios pire titakon chibˈak, xike tioctak laj jkˈabˈ Inkaj Dios yak ri tibˈanowtak lawiˈ raj Inkaj ri wiˈ lecj. 22 Cuando titaw qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak subˈlaj cristian tibˈintak chwe, Wajawl oj xkakˈasajiˈ Jyolj Kakaj Dios laj abˈj y laj abˈj xkesajbˈi mak etzl y xkabˈanaˈ subˈlaj cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios laj abˈj, ticheˈtak chwe. 23 Pero in tambˈij rechak: Taˈ chˈobˈol awchak inwiˈl. ¡Elantakbˈi chinwch ajbˈanaltak etzltak noˈj! incheˈ rechak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak cristian. 24 Kakaj Jesús xij chic rechak cristian: Jun cristian ri tijta inyolj y tran lawiˈ tambˈij, niqˈuiˈ riqˈui jun cristian tzi jchomorsaˈn ri xan richoch chibˈ man abˈaj. 25 Cuando xpe nimlaj kˈalaj, xqˈuiych subˈlaj jaˈ, xpe subˈlaj tew y xkˈosaj ribˈ wich jxeˈ man ja li, pero taˈ xtzaak jwiˈl cowiˈ waˈl chibˈ man abˈaj. 26 Pero jun cristian ri tijta inyolj y taˈ tran lawiˈ ri tambˈij, niqˈuiˈ riqˈuil jun sons ri bˈa sanebˈke xan richoch. 27 Cuando xan jun nimlaj kˈalaj, xqˈuiych subˈlaj jaˈ, xpe subˈlaj tew y xkˈosaj ribˈ wich jxeˈ man ja li y man ja li xtzaak y xyojmajc, xcheˈ Kakaj Jesús rechak cristian. 28 Cuando xmay jbˈij Kakaj Jesús jilonli, juntir cristian subˈlaj xsaach jchˈolak chi jtaic jtijonc, 29 jwiˈl wiˈ jtakon chi tijonc. Maˈ jiˈtaˈlon chapcaˈ titijontak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios.

Mateo 8

1 Cuando xkejch Kakaj Jesús bˈa witz, subˈlaj cristian tixamtak chirij. 2 Xpe jun sicˈ winak ri wiˈ yajel chirij ri jbˈij lepra, xjutun chiwch Kakaj Jesús y xxucar chiwch, xij: Kaj, wi jilon chawaj, atcwiniˈ chi intzibˈsaj, xcheˈ re. 3 Xpe Kakaj Jesús, xyeˈ jkˈabˈ chibˈ, xij re: Chwajiˈn, cattzibˈok, xcheˈ re. Y laj or xel man yajel chirij sicˈ winak y xtzibˈc. 4 Kakaj Jesús xij chic re: Ta impuch, ma yolow re jono cristian nen xattzibˈsanc. Jat cˈutta chiwch man ajcˈamal jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios y cˈambˈi man sipan pire tibˈe asujeˈ re Kakaj Dios chapcaˈ tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, riˈ li cˈutbˈire chiwchak juntir cristian chi xattzibˈiˈn, xcheˈ Kakaj Jesús re. 5 Cuando xoc Kakaj Jesús Capernaúm, xpe jun jbˈabˈalak mak soldad xjutun chijcˈulel Kakaj Jesús y xtzˈonaj tokˈobˈ re: 6 Kaj, jun wajchac wiˈ laj wichoch kesal laj jsoc siquirnak juntir jtioˈjl y subˈlaj cˈax tijin tijtij, xcheˈ re. 7 Kakaj Jesús xij re: Imbˈiˈ chi jtzibˈsajc, xcheˈ re. 8 Xpe man jbˈabˈalak mak soldad, xij re: Kaj, in taˈ ticˈular pi we atbˈe oc laj wichoch, xike tabˈijbˈi chi titzibˈ wajchac, titzibˈiˈn. 9 Jwiˈl in wiˈ chiquiˈ nen titakon chimbˈ y wiˈ laj inkˈbˈ intakon chibˈak mak soldad. Cuando tambˈij re jonok chi tibˈec, tibˈiˈn y cuando tambˈij chic re jonok chi tipetc, tipetiˈn y cuando tambˈij re jun wajchac nen chwaj tran, tranaˈn, xcheˈ re Kakaj Jesús. 10 Cuando xta Kakaj Jesús xijsaj re jilonli, xsaach jchˈol chi jtaic y xij rechak yak ri tixamtak chirij: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi taˈ ni jono cristian taˈl inwiˈl xoˈlak yak rijajl Israel jilon jcubˈar jchˈol chwij chapcaˈ winak ri. 11 Tambˈij chawechak chi subˈlaj cristian tipetak laj jsucˈlal lamas tielch kˈij y wiˈ mas tipetak laj jsucˈlal lamas tikej kˈij, tibˈe waˈxtak pi jpach Abraham, Isaac y Jacob li man luwar lamas titakon Kakaj Dios lecj nicˈ riqˈuil ticubˈartak chi wicˈ. 12 Pero mak ri roj tioctak lamas titakon Kakaj Dios lecj tina tˈojsajtaknabˈi li ukuˈmal chinajbˈi re Kakaj Dios, claˈ tibˈe rokˈbˈej ribˈak y tijkuchˈuchˈuj reeak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak cristian. 13 Y xij chic re man jbˈabˈalak mak soldad: Jat laj awichoch y jilon tibˈan chapcaˈ chawaj jwiˈl xacojaˈ chi incwiniˈ chi jtzibˈsaj, xcheˈ re. Y laj or xtzibˈ man ajchac. 14 Kakaj Jesús xeˈ laj richoch Pedro y xeˈ jteˈ sicˈ anm ri jjiˈ Pedro kesal laj jsoc jwiˈl kˈakˈ. 15 Xpe Kakaj Jesús, xchap chi jkˈabˈ sicˈ anm y laj or xel man kˈakˈ chirij, xbˈiitc y xoc chi jtzukic Kakaj Jesús. 16 Cuando xoc may, xpetak cristian xcˈamtakbˈi subˈlaj cristian riqˈui Kakaj Jesús ri wiˈ etzl laj ranmak. Y re laˈke jun chi yoloj xij, xresaj juntir mak etzl ri wiˈ laj ranmak y xtzibˈsaj juntir yak cristian ri yajtak. 17 Jilonli xan pire xtaw chiwch ri xij Isaías ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios, cuando xij jilonri: Re xcˈamaˈbˈi kayaj, xcheˈ. 18 Kakaj Jesús cuando xril chi subˈlaj cristian tijin tijmulbˈaˈ ribˈak chirij, xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij chi tikˈaxtak chˈakap re nimlaj alagun. 19 Xpe jun ajtijol cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios, xjutun chijcˈulel Kakaj Jesús y xij re: Ajtijonl, in chwaj imbˈe chawij lamas atbˈeˈw, xcheˈ re. 20 Kakaj Jesús xij re: Mak utiw wiˈ jjulak y mak tzˈiquin wiˈ jsocak, pero Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil taˈ lamas tijtzˈebˈaˈwiˈ jbˈa, xcheˈ re. 21 Xpe jun chic rechak yak ri xamtak, xij re: Wajawl, yeˈ luwar chwe tibˈe immukeˈna inkaj nabˈe, xcheˈ re. 22 Xpe Kakaj Jesús, xij re: Joˈ chwij, can yeˈtak mak camnak jmukeˈna jcamnakak, xcheˈ re. 23 Kakaj Jesús xjaw li barc y xpe yak ajtijol ribˈak chirij xambˈertakbˈi chirij. 24 Cuando bˈesaltak bˈa nimlaj alagun etke xpe jun quiekˈekˈ tew bˈa jaˈ, xritzˈbˈej man jaˈ, xoc mak retumb re jaˈ li man barc y Kakaj Jesús tijin chi waraj. 25 Xpetak yak ajtijol ribˈak chirij, xeˈ jbˈiteˈtak y xijtak re: ¡Kajawl, cojacoleˈ, ojjikˈiˈ jwiˈl tijin tikej man barc ralaj jaˈ! xcheˈtak re. 26 Kakaj Jesús xij rechak: Nen chac mas titzaak achˈolak, atak taˈ kes cubˈul achˈolak chwij, xcheˈ rechak. Cuando xijmaj jilonli jwiˈl, xbˈiitc y xkˈel man quiekˈekˈ tew y mak retumb re man nimlaj alagun y laj or xmay juntir. 27 Rechak subˈlaj xsaach jchˈolak chi rilic, xoctak chi jtzˈonaj chiribˈil ribˈak: ¿Nen chiquiˈ jcholajl winak ri, chi jiˈ quiekˈekˈ tew pach mak retumb re nimlaj alagun ticojontak chiwch? xcheˈtak. 28 Cuando xtaw Kakaj Jesús chˈakap re nimlaj alagun li man luwar ri jbˈij Gadara, xpetak quibˈ winak ri wiˈ etzl laj ranmak. Xeltakch li camposant y xjutuntak chijcˈulel Kakaj Jesús. Rechak subˈlaj cˈaˈntak, jwiˈliˈli taˈ ni jono cristian tikˈax laˈ man bˈe li. 29 Xpe mak etzl, subˈlaj xchˈejejtak, xtzˈonajtak re Kakaj Jesús: ¿Nen chawaj chike at Jcˈajol Kakaj Dios? At xatpet chi kachˈuˈjursaj y ajquiˈ chi taw kˈij, xcheˈtak re Kakaj Jesús. 30 Nakaj re man luwar li lamas wiˈtak, wiˈ subˈlaj aak tijin jyukˈicak. 31 Xpetak mak etzl, xtzˈonajtak subˈlaj tokˈobˈ re Kakaj Jesús: Wi ojawesajbˈi neri, cojatakeˈbˈi riqˈuilak mak aak, xcheˈtak re. 32 Kakaj Jesús xij rechak: Jattak, xcheˈ rechak. Mak etzl xeltakbˈi laj ranmak mak winak y xeˈ octak laj jtioˈjlak mak aak y mak aak li xmajtak jol wich witz y xkejtakbˈi pi xulan asta xeˈ tzaaktak li nimlaj alagun, claˈ xjikˈtak. 33 Mak ajyukˈultak aak xelmajtak, xeˈtak li tilmit chi jyolic ri xaanc y nen xansaj rechak mak winak ri wiˈ etzl laj ranmak. 34 Juntir mak cristian ri wiˈtak li tilmit xeˈtak lamas wiˈ Kakaj Jesús. Cuando xriltak, xtzˈonajtak subˈlaj tokˈobˈ re Kakaj Jesús chi tielbˈi laj jtilmitak.

Mateo 9

1 Kakaj Jesús xjaw chicbˈi li barc, xkˈax chˈakap re nimlaj alagun y xtaw laj jtilmit. 2 Y claˈ xpetak nicˈj cristian xcˈamtakch jun winak riqˈui Kakaj Jesús bˈa jun chˈatum cheˈ, sicˈ winak li, siquirnak juntir jtioˈjl. Cuando Kakaj Jesús xril chi cubˈuliˈ jchˈolak chirij, xij re sicˈ winak ri yaj: Walcˈwal, coj jcowil awanm, amac xcuymajiˈn, xcheˈ re. 3 Xpetak jujun ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios, xoctak chi yoloj chirijil Kakaj Jesús, xijtak: Man winak ri, tijin tijcoj ribˈ pi Kakaj Dios, xcheˈtak. 4 Pero Kakaj Jesús retamiˈ nen tijin tijbˈijtak chirijil, xtzˈonaj rechak: ¿Nen chac atak tijin tabˈantak etzltak chomorsaˈn? 5 ¿Lacˈumas wiˈ ri mas cˈax jbˈij, amac xcuymajiˈn o riˈ mas cˈax jbˈij, bˈiiten y woˈcoten? 6 Pero in tancˈut chawchak chi Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil wiˈ kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ chi jcuyic mac neri wich ulew, xcheˈ rechak. Ajrucˈreˈ xij chic re sicˈ winak ri siquirnak jtioˈjl: Bˈiiten, cˈambˈi achˈatum cheˈ y jat laj awichoch, xcheˈ re. 7 Sicˈ winak ri yaj xbˈiitc y xeˈ laj richoch. 8 Cuando xriltak mak cristian chi jilonli xaanc, subˈlaj xsaach jchˈolak y xnimirsajtak jkˈij Kakaj Dios jwiˈl xyeˈ jcwinel Kakaj Jesús chi jbˈanic jilonli. 9 Kakaj Jesús xelbˈi claˈ, cuando bˈesalc, xrilbˈi jun winak ri jbˈij Mateo, cubˈul chiˈ mex lamas titojsaj alcabar y Kakaj Jesús xij re: Joˈ chwij, xcheˈ re. Mateo xwaˈrc y xeˈ chirij Kakaj Jesús. 10 Cuando Kakaj Jesús tijin chi wicˈ laj richoch Mateo, subˈlaj qˈui ajtzˈonaltak alcabar y subˈlaj qˈui ajmacbˈ xtawtak chi wicˈ riqˈui Kakaj Jesús pach yak ajtijol ribˈak chirij. 11 Mak fariseo, cuando xriltak jilonli, xtzˈonajtak rechak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo: ¿Nen chac ajtijol awechak tijin tiwiˈn chijxoˈlak mak ajtzˈonaltak alcabar pach mak ajmacbˈ? xcheˈtak rechak. 12 Cuando xta Kakaj Jesús chi jilonli xijsaj rechak yak ajtijol ribˈak chirij, xij rechak mak fariseo: Taˈ rajwax ajcun rechak yak cristian ri taˈ yajtak, riˈ rajwax ajcun pi rechak yak ri yajtak. 13 Jattak y chomorsajtak nen tielwiˈ Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri: In riˈ chwaj tawiltak cˈur jwich jun cristian chiwch tasujtak sipan chwe, ticheˈ. Jwiˈl in taˈ ximpe chi jtoquic yak cristian ri sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios, in riˈ ximpe chi jtoquic yak ajmacbˈ, xcheˈ rechak. 14 Xpetak yak ajtijol ribˈak chirij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox, xtawtak riqˈui Kakaj Jesús xtzˈonajtak re: ¿Nen chac yak ajtijol ribˈak chawij taˈ trantak ayun chapcaˈ tikabˈan oj pach mak fariseo? xcheˈtak re. 15 Kakaj Jesús xij rechak: Yak cristian ri bˈil rechak chi tibˈetak li jun tzˈam, taˈ tijnaˈ tibˈisontak cuando ajwiˈ man cˈojol winak chijxoˈlak ri ticˈuliˈyc. Pero cuando titaw kˈij ticˈamsajbˈi man cˈojol winak chiwchak, ajrucˈreˈ trantak ayun. 16 Taˈ ni jono cristian tijcˈojaj jun tzay itzˈik laˈ jun qˈuer aacˈ cˈojbˈl jwiˈl man aacˈ cˈojbˈl tijcˈolaˈ ribˈ y tike niman mas man rechˈeˈl re man tzay itzˈik. 17 Ni taˈ tijnaˈ tiyeˈsaj aacˈ vin lak tzaytak nejbˈ ri bˈanal laˈ tzˈum, jwiˈl man aacˈ vin tijrechˈaˈ mak tzaytak nejbˈ ri bˈanal laˈ tzˈum, jilonli titixiˈ man aacˈ vin y tranaˈ cˈax mak nejbˈ. Jwiˈliˈli man aacˈ vin rajwaxiˈ lak aacˈtak nejbˈ ri bˈanal laˈ tzˈum tiyeˈsajwiˈ, jilonli taˈ ni jono rechak tran cˈax, xcheˈ Kakaj Jesús. 18 Aj tijiniˈ Kakaj Jesús chi yoloj riqˈuilak yak ajtijol ribˈak chirij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox cuando xtaw jun jbˈabˈalak yak rijajl Israel y xxucbˈaˈ ribˈ chiwch y xij re: In rabˈin ajriˈ xcamc, pero wi atbˈe chi rilic y tayeˈ akˈbˈ chibˈ, tiyoˈr chiquiˈn, xcheˈ re. 19 Kakaj Jesús xwaˈrc, xeˈtak laj richoch winak li pach yak ajtijol ribˈak chirij. 20 Bˈesaltak riqˈui man winak li xpe jun anm yaj ri wiˈchak cabˈlajuj (12) junabˈ chi ticar chi cocˈxoˈlke tikej man chˈojnic chirij, xjutun chirij Kakaj Jesús y xchap raquitz chakˈchiˈ ritzˈik 21 jwiˈl xchomorsaj laj ranm: Riqˈuilke wi xincwin chi jchapic raquitz ritzˈik intzibˈiˈn, xcheˈ. 22 Pero Kakaj Jesús xsolcopij ribˈ xril sicˈ anm li, xij re: At inrabˈin, coj jcowil awanm, xattzibˈiˈ jwiˈl xcubˈar achˈol chwij, xcheˈ re. Y laj or xtzibˈ sicˈ anm. 23 Cuando xtaw Kakaj Jesús laj richoch man jbˈabˈalak yak rijajl Israel xril chi wiˈtakchak mak ajokˈsaltak suˈ y cristian tijin tijcamsaj ribˈak chi okˈej. 24 Xpe Kakaj Jesús, xij rechak: Elantakbˈi neri, man ra anm taˈ camnak, warajke tran, xcheˈ rechak. Mak cristian xtzeˈjtak jwich Kakaj Jesús. 25 Pero re xresajtakbˈi mak cristian chuchja, ajrucˈreˈ xoc lamas wiˈ man ra anm, xchap chi jkˈabˈ y man ra anm xwaˈrc. 26 Lak juntir luwar ri wiˈ chirij man luwar li xelwiˈ jtaquil nen xan Kakaj Jesús. 27 Cuando xelbˈi Kakaj Jesús claˈ xambˈertakbˈi quibˈ moy chirij, cow tichˈejejtak, tijbˈijtak: ¡Il cˈur kawch at Jcˈajol David! xcheˈtak re. 28 Cuando xoc Kakaj Jesús la ja xpetak yak moy xjutuntak chijcˈulel, xpe Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak: ¿Ton acojaˈtakaˈ chi incwiniˈ chi atzibˈsajcak? xcheˈ rechak. Rechak xijtak: Ticubˈariˈ kachˈol, Kajawl, xcheˈtak re. 29 Xpe Kakaj Jesús, xchap bˈakˈ jwichak y xij rechak: Jilon tibˈansaj chapcaˈ jcubˈarbˈ achˈolak chwij, xcheˈ rechak. 30 Jilonli xnaˈtuntak yak moy. Xpe Kakaj Jesús, subˈlaj cow jchˈabˈejcak xan, xij rechak: Ma yolowtak pire maˈquiˈ nen jonok tieteman re, xcheˈ rechak. 31 Ajriˈke xeltakbˈi riqˈui Kakaj Jesús laj or xoctak chi jyolic rechak cristian lak juntir mak luwar li, ri xan Kakaj Jesús rechak. 32 Cuando xeltakbˈi yak moy ri xtzibˈsaj bˈakˈ jwichak, xpetak nicˈj cristian chic xcˈamtakbˈi jun mem riqˈui Kakaj Jesús. Y sicˈ mem li wiˈ etzl laj ranm. 33 Cuando Kakaj Jesús xresaj man etzl laj ranm sicˈ mem, ajrucˈreˈ xoc chi yoloj. Mak cristian subˈlaj xsaach jchˈolak, xijtak chiribˈil ribˈak: Ni jun bˈwelt ilan kawiˈl neri Israel jilonli, xcheˈtak. 34 Pero mak fariseo xijtak: Man winak li tresajiˈ mak etzl ri wiˈ laj ranmak cristian laˈke jcwinel man jbˈabˈal etzl, xcheˈtak. 35 Kakaj Jesús xwoˈcot lak juntir tilmit y lak tra luwar. Xoc lak jsinagogak yak rijajl Israel y xij tzilaj jtaquil rechak cristian chirij jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian y xtzibˈsaj juntir cristian ri yajtak. 36 Cuando Kakaj Jesús xril jwichak subˈlaj qˈui cristian ri wiˈtak claˈ, xril cˈur jwichak jwiˈl tijin tijtijtak cˈax y taˈ nen tiilbˈen rechak chapcaˈ jun kˈat carner cuando taˈ ajyukˈ rechak. 37 Xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Subˈlaj nim man ticoˈn toquem raj jwich, pero quibˈ uxibˈke mocom. 38 Atak tzˈonajtak tokˈobˈ re Rajw ticoˈn chi tijtakch mocom chi jtoquic jwichak mak ticoˈn, xcheˈ rechak.

Mateo 10

1 Kakaj Jesús xmulbˈaˈ yak cabˈlajuj (12) ajtijol ribˈak chirij. Xyeˈ cwinel rechak chi resaj mak etzl ri wiˈ laj ranmak cristian y chi jtzibˈsaj cristian re juntir jaljojtak yajel. 2 Riˈ ri jbˈijak yak cabˈlajuj (12) takoˈn, nabˈe rechak riˈ Simón ri tibˈijsaj Pedro re pach jkˈun ri jbˈij Andrés, Santiago pach jkˈun ri jbˈij Juan ri yak jcˈajol Zebedeo, 3 Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo ri ajtzˈonal alcabar, Santiago ri jcˈajol Alfeo, Tadeo, 4 Simón ri tibˈijsaj Zelote re y Judas Iscariote ri xjachow re Kakaj Jesús pi camic. 5 Kakaj Jesús xtakbˈi yak cabˈlajuj (12) ajtijol ribˈak chirij ri xchaˈw y xij rechak nen rajwax trantak: Mat bˈetak riqˈuilak yak maˈ rijajl taˈ Israel y mat octak laj jtilmitak yak aj Samaria. 6 Riˈ mas tzi, atbˈetak riqˈuilak yak rijajl Israel ri chapcaˈ mak carner ri sacheˈltak. 7 Juntir luwar lamas attawtak, bˈijtak rechak: Raquitzchak raj tijchol takon Kakaj Dios chibˈak cristian, atcheˈtak rechak. 8 Tzibˈsajtak yak cristian ri yajtak, cˈastasajtak jwichak yak camnakibˈ laj jcamnaklak, tzibˈsajtak yak ri wiˈ yajel chirijak ri jbˈij lepra y esajtak mak etzl ri wiˈ laj ranmak cristian. Atak xacochajtake acwinelak chi jbˈanic juntir li, taˈ luwar tatzˈonaj atojbˈlak cuando tatzibˈsajtak cristian. 9 Taˈ tacˈamtakbˈi oro, ni plata, ni pwak bˈanal laˈ cobre, 10 ni chim pire tichocon awiˈlak laj abˈeak, ni taˈ cˈamtakbˈi jun túnica chic, ni carot y taˈ xajabˈ tacˈamtakbˈic, jwiˈl jun mocom pi jcholajliˈ tiyeˈsaj kelen re. 11 Cuando attawtak li jono tilmit o li jono luwar, toctak jono cristian ri ticˈular pire attawtak riqˈuil. Waˈxentak laj richoch ajriˈ ateltakbˈi claˈ cuando ateltakbˈi li man tilmit o li man luwar li. 12 Cuando atoctak la ja cˈamtak rutzil jwichak yak ri wiˈtak la ja y bˈijtak rechak: Atak juntir ri watak la ja neri, waˈxok utzil laj awanmak, atcheˈtak rechak. 13 Wi yak rajw ja lamas attawtakwiˈ ticˈulariˈ pi rechak atwaˈxtak riqˈuilak, ticaniˈ utzil riqˈuilak ri chawajak tiyeˈsaj rechak y wi mitaˈ ticˈular pi rechak atwaˈxtak riqˈuilak taˈ tican utzil riqˈuilak ri chawajak tiyeˈsaj rechak, tikˈaj chiquiˈch aacˈlak. 14 Y wi wiˈ jonok taˈ atjcˈultak y wi taˈ rajak tijtatak ayoljak, elantakbˈi li man ja li o li man tilmit li, can totojtak man pok ri wiˈ laˈ awakanak. 15 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak cuando titaw kˈij tran jkˈatbˈitzij Kakaj Dios chibˈak juntir cristian wich ulew, mak cristian li masna cˈax kˈatbˈitzij tibˈansaj chibˈak chiwch ri xaan chibˈak mak cristian aj Sodoma y aj Gomorra, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 16 Kakaj Jesús xij chic rechak: In atintaktakbˈi lak jaljojtak luwar, tambˈan chawechak chapcaˈ jtakic carner chijxoˈlak mak utiw. Jwiˈliˈli coj anoˈjak chi jchajaj aybˈak chapcaˈ trantak mak cumatz y bˈantak chapcaˈ trantak mak tra ut ri taˈ trantak cˈax. 17 Tike acwentij aybˈak chiwchak mak cristian jwiˈl atna jachsajtakna laj jkˈabˈak mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel y atna secˈsajtakna lak sinagog. 18 Y inwiˈlke in atna jachsajtakna laj jkˈabˈak mak jbˈabˈaltak kˈatbˈitzij y mak rey jilonli tijnaˈ tabˈijtak rechak y rechak yak maˈ rijajl taˈ Israel chi tzˈetiˈ ri ilan y tal awiˈlak chwij. 19 Pero cuando atjachsajtak laj jkˈabˈak mak jbˈabˈaltak kˈatbˈitzij li, mat octak il chi jchomorsaj nen tabˈijtak o nen tabˈantak chi yoloj jwiˈl cuando titaw or atchˈaˈwtak, Kakaj Diosiˈ tiyeˈw yoloj chawechak nen tabˈijtak. 20 Maˈ atak taˈ ri atchˈaˈwtak, riˈ Lokˈlaj Jsantil Akajak Dios ri wiˈ laj awanmak tichˈaˈwc. 21 Jun cristian tina jachna jkˈun ratzak pi camic y jun chuchkajw tina jachna ralcˈwalak pi camic y yak alcˈwalixelbˈ tina jbˈitna ribˈak chirij jkaj jchuchak y tina jachtakna pi camic. 22 Juntir cristian ri bˈesal ranmak chirijak mak etzltak noˈj atna retzelbˈejtakna y atna jcontrijtakna inwiˈlke in, pero nen taˈ tijquibˈaj ranm chwij asta ticamc, ticolmajiˈ laj jkˈabˈ jmac. 23 Cuando tibˈansaj cˈax chawechak li jun tilmit elmajentak, jattak chic li jun jalan tilmit chic. Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi atak ajquiˈ chatcwintak chi jbˈij Jyolj Kakaj Dios rechak cristian lak juntir jtilmitak yak rijajl Israel cuando tipe chic Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil. 24 Ni jono ajtijol ribˈ mas jnoˈj chiwch ajtijol re y taˈ ni jono mocom mas jnoˈj chiwch jpatron. 25 Jun ajtijol ribˈ tranaˈ pi re xike tran lawiˈ ri tran ajtijol re y man mocom tranaˈ pi re xike tran lawiˈ tran jpatron. Wi man rajw ja tibˈijsajiˈ chi jbˈabˈal etzliˈn, ¿nen chiquiˈ tibˈijsaj rechak yak ralcˈwal? xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 26 Kakaj Jesús xij chic rechak: Atak mi tzaak achˈolak chiwchak yak ri tibˈanowtak cˈax chawechak, jwiˈl taˈ ni jono kelen ri tibˈansaj chi mukukil miti tina elna chi sakil. 27 Lawiˈ ri tambˈij chawechak chi mukukil, bˈijtak chi sakil y lawiˈ ri tambˈij chawechak pi jasjail, chˈejejentak chi jbˈij bˈak ja. 28 Mi tzaak achˈolak chiwchak mak cristian ri ticamsan atioˈjlak, jwiˈl rechak taˈ ticwintak chi jcamsaj awanmak. Riˈ tzaak achˈolak chiwch jun ri ticwin tijtˈoj atioˈjlak pach awanmak li man luwar re tijbˈi cˈax. 29 Quibˈ chi nuchˈ tzˈiquin ticˈayajiˈ chi quibˈ centaw, pero taˈ ni jono rechak titzaak lak ulew wi taˈ tijyeˈ luwar Kakaj Dios 30 y jilon rusumal ábˈak ajlaliˈ jwiˈl. 31 Jwiˈliˈli mi tzaak achˈolak, atak masna atlokˈajtak chiwchak subˈlaj qˈui tzˈiquin, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 32 Kakaj Jesús xij chic rechak: Nen jonok tibˈin chiwchak cristian chi tijchˈobˈaˈ inwch, in tambˈijiˈ re Inkaj ri wiˈ lecj chi tzˈetiˈ tanchˈobˈaˈ jwich. 33 Pero nen jonok taˈ raj tijbˈij chiwchak cristian chi tijchˈobˈaˈ inwch, in taˈ tambˈij re Inkaj ri wiˈ lecj chi tanchˈobˈaˈ jwich, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 34 Kakaj Jesús xij chic rechak: Ma bˈij atak chi inwiˈlke in tiwaˈx utzil chijxoˈlak cristian. Jwiˈl inwiˈlke in tipe chˈoˈj chijxoˈlak cristian. 35 Y inwiˈlke in jun winak tijcontrij jkaj y jun anm tijcontrij jchuch y jun alibˈxel tijcontrij ralbˈ. 36 Jilonli yak ri ticontrin rechak cristian, riˈ yak rechˈelxicak. 37 Nen mas tijlokˈaj jkaj o jchuch chinwch in, taˈ ticˈular tioc pi we. Nen mas tijlokˈaj jcˈajol o jrabˈin chinwch in, taˈ ticˈular tioc pi we. 38 Nen jono cristian taˈ raj tijtij cˈax laj jcˈaslemal y tixambˈer chwij, taˈ ticˈular tioc pi we. 39 Nen jono cristian taˈ raj tijyeˈ ribˈ pi camic jwiˈlke tran lawiˈ raj Kakaj Dios tran, tisaachiˈ jwich, pero nen tijyeˈ ribˈ pi camic inwiˈl in, ticolmajiˈn. 40 Nen atcˈuluwtak, iniˈ injcˈultak y nen incˈuluw in, riˈ tijcˈul ri intakowinakch. 41 Y nen ticˈuluw re jun ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios tijcˈulaˈ re chapcaˈ jqˈuixel ri tiyeˈsaj re jun ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios chirij ri bˈanal jwiˈl y nen ticˈuluw re jun cristian ri sucˈul ranm chiwch Kakaj Dios, tijcˈulaˈ re chapcaˈ jqˈuixel ri tiyeˈsaj re jun cristian ri sucˈul ranm chiwch Kakaj Dios chirij ri bˈanal jwiˈl. 42 Nen jonok tijyeˈ jun vas joron re jun cristian jwiˈlke ajtijol ribˈiˈ chwij onque taˈ nim jkˈij, kes tzˈet tambˈij chawechak chi tijcˈulaˈ jqˈuixel, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Mateo 11

1 Cuando Kakaj Jesús xqˈuis jyeˈic jnoˈjak yak cabˈlajuj (12) ajtijol ribˈak chirij, xelbˈi claˈ y xeˈ chi jtijojcak cristian re Jyolj Kakaj Dios li mak tilmit re Galilea. 2 Juan Ajbˈanal Jaˈtiox wiˈ li cars, cuando xta jtaquil juntir ri tijin tran Kakaj Jesús, xtakbˈi yak ajtijol ribˈak chirij chi jtzˈonaj re Kakaj Jesús jilonri: 3 ¿Atniˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew o tina kulbˈejna jun chic? xcheˈtak re Kakaj Jesús. 4 Kakaj Jesús xij rechak: Jattak, bˈijtatak re Juan Ajbˈanal Jaˈtiox juntir ri tijin tawiltak y ri tijin tatatak. 5 Bˈijtatak re chi yak moy tichak naˈtuntak, yak coˈx tichak woˈcottak, yak ri wiˈ yajel chirijak ri jbˈij lepra xtzibˈtakaˈn, yak tac tichak tontak, yak camnak xcˈastasajiˈ jwichak laj jcamnaklak y yak powrtak xijsajiˈ tzilaj jtaquil rechak nen mo ticolmajtak laj jkˈabˈ jmacak. 6 Y tzi re jun cristian ri taˈ tijquibˈaj ranm chwij, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 7 Cuando xkˈajtakbˈi yak ajtijol ribˈak chirij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox, Kakaj Jesús xoc chi yoloj riqˈuilak cristian chirij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox y xtzˈonaj rechak: ¿Nen xeˈ awileˈtak li man luwar lamas taˈ cristian? ¿Roniˈ xeˈ awileˈtak jun aaj ri tiitzˈbˈej jwiˈl tew? 8 Wi maˈ jiˈtaˈlonli, ¿nencˈu xeˈ awileˈtak? ¿Roniˈ xeˈ awileˈtak jun winak ri cojol kustaklaj itzˈik jwiˈl? Maˈ jiˈtaˈlonli. Atak awetamakiˈ chi yak cristian ri ticojowtak kustaklaj itzˈik, jiˈ wiˈtak laj richochak mak rey. 9 ¿Nencˈu xeˈ awileˈtak? ¿Roniˈ xeˈ awileˈtak jun ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios? Jiloniˈn. Y in tambˈij chawechak chi re masna nim jkˈij chiwch jun ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios. 10 Jwiˈl riˈ re quiek chirij ri tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri: Tina intaknabˈi intakoˈn nabˈe chawch pire tibˈe jbˈij rechak cristian chi rajwaxiˈ tijqˈuex jnoˈjak y tijcˈam jkˈabˈal jmacak chinwch nicˈ riqˈuil tran jwaˈx jun abˈe chawch, ticheˈ Kakaj Dios. 11 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi taˈ ni jono cristian waˈsal xoˈlak juntir cristian ri mas nim jkˈij chiwch Juan Ajbˈanal Jaˈtiox. Pero chiwch Kakaj Dios riˈ mas nim jkˈij chiwch Juan jun cristian ri taˈ mas nim jkˈij chijxoˈlak yak ri titakon Kakaj Dios laj ranm. 12 Laˈ mak kˈij cuando Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xtijoj cristian re Jyolj Kakaj Dios asta lajori, subˈlaj cristian tijin tioctak laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire titakon chibˈak, pero xike yak ri wiˈ jcowil ranmak tioctak laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire titakon chibˈak. 13 Juntir yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojr pach Jpixbˈ Kakaj Dios xijtakaˈ chirij jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian asta xyuk Juan Ajbˈanal Jaˈtiox. 14 Wi tacojtak o taˈn, Elías ri bˈilch ojr chi tina pena wich ulew, riˈ Juan Ajbˈanal Jaˈtiox ri xyuk. 15 Nen titonc, jteˈ jcholajl ri tambˈij, xcheˈ Kakaj Jesús rechak cristian. 16 Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak: ¿Nen quiek laˈ tanniqˈuibˈsaj yak cristian ri wiˈtak re mak junabˈ lajori? Jilon jbˈanicak chapcaˈ mak tral acˈl ri ticubˈartak chi itzˈ lak cˈaybˈl y tichˈejejtak chi jchˈabˈej yak jpachak y tijbˈijtak: 17 Xkokˈsajiˈ suˈ chi axicnak, pero taˈ xatxojowtak y xkabˈixajiˈ bˈix ri kes bˈis jtaic, pero taˈ xatokˈtak, ticheˈtak. 18 Jwiˈl cuando xyuk Juan Ajbˈanal Jaˈtiox taˈ tijtij wa ni taˈ tijtij vin, atak tabˈijtak chi re wiˈ jun etzl laj ranm. 19 Y cuando xyuk Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil, re tijtijaˈ wa y tijtijaˈ vin, atak tabˈijtak: Man winak li subˈlaj tiwiˈnc, subˈlaj tikˈabˈarc, richcˈulchiˈyiˈ mak ajtzˈonaltak alcabar pach mak ajmacbˈ, atcheˈtak. Pero in tambˈij chawechak chi jnoˈj Kakaj Dios ticˈutuniˈ chirij tzitaklaj noˈj ri tibˈanc, xcheˈ Kakaj Jesús rechak cristian. 20 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xoc chi jyajicak mak cristian ri wiˈtak li mak tilmit lamas xan mas cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios, jwiˈl taˈ xqˈuex jnoˈjak. 21 Y xij rechak: ¡Cˈur awchak atak aj Corazín! ¡Cˈur awchak atak aj Betsaida! Jwiˈl witi jiˈ xansaj mak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios riqˈuilak yak cristian aj Tiro pach Sidón ri xansaj aacˈlak, ojrteneˈreˈ xqˈuex jnoˈjak y xcojaˈtakteneˈreˈ kˈektaklaj itzˈik y roj xtilaˈtakteneˈreˈ chaaj laj jbˈaak pire cˈutbˈire chi tibˈisontakaˈ jwiˈl jmacak. 22 Pero in tambˈij chawechak cuando tran jkˈatbˈitzij Kakaj Dios chibˈak juntir cristian wich ulew, atak masna cˈax kˈatbˈitzij tibˈan chabˈak chiwchak mak cristian aj Tiro pach Sidón. 23 Y atak aj Capernaúm, riˈ chachˈolak chi atcˈamsajtakaˈbˈi riqˈui Kakaj Dios lecj, pero jiˈcˈuneˈ atbˈetak li man luwar lamas ticˈolsaj jsantilak camnakibˈ. Witi mak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios ri xansaj aacˈlak jiˈteneˈ xansaj riqˈuilak yak cristian aj Sodoma, roj xqˈuexaˈteneˈ jnoˈjakreˈ y ajwiˈteneˈ man tilmit li lajori. 24 Pero in tambˈij chawechak cuando titaw kˈij tran jkˈatbˈitzij Kakaj Dios chibˈak juntir cristian wich ulew, atak masna cˈax kˈatbˈitzij tibˈan chabˈak chiwch ri xaan chibˈak yak cristian aj Sodoma, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 25 Laˈ mak kˈij li Kakaj Jesús xij jilonri: Tannimirsaj akˈij at Inkaj, ri Rajawl caj pach ulew jwiˈl at taˈ xayeˈ luwar rechak yak ri wiˈ jnoˈjak chi tretemajtak jcholajl nen xabˈij. Pero xayaˈ luwar xretemajtak yak cristian ri jilon jnoˈjak chapcaˈ mak tral acˈl. 26 Jiloniˈ Kaj, jwiˈl jilon chawaj, xcheˈ Kakaj Jesús. 27 Y xij chic rechak cristian: Inkaj xjachaˈ juntir laj inkˈbˈ. Taˈ ni jonok retam nen tran Jcˈajol Kakaj Dios, xike Kakaj Dios y taˈ ni jonok retam nen tran Kakaj Dios, xike Jcˈajol Kakaj Dios pach yak cristian ri lawiˈ raj Jcˈajol Kakaj Dios tijyeˈ retemaj rechak. 28 Tzajtak wiqˈuil atak ri cosolcatak li chac y ralaj awikaˈnak y in atinyaˈtakaˈ chi uxlan. 29 Cojtak incˈutuˈn chapcaˈ jun yug tacoj rij akulak y tijoj aybˈak chwij, in tambˈanaˈ nim re wanm chi awilicak, taˈ tancoj inkˈij y wi jilon tabˈantak li, tiuxlaniˈ awanmak. 30 Jwiˈl incˈutuˈn jilon chapcaˈ jun yug taˈ cˈax jcˈamic, taˈ nicˈ chapcaˈ jun ikaˈn al, xcheˈ Kakaj Jesús.

Mateo 12

1 Jorok kˈaxiˈ quibˈ uxibˈ kˈij jbˈij jwiˈl Kakaj Jesús jilonli cuando xkˈaxtak lak ticoˈn pach yak ajtijol ribˈak chirij li jun kˈij re uxlan y yak ajtijol ribˈak chirij subˈlaj xcˈoktak wiˈjal. Xtoctak jujun jwich trig y xtijtak. 2 Mak fariseo cuando xriltak chi jilonli xantak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, xijtak re: Il impuch, yak ajtijol ribˈak chawij tijin trantak ri taˈ yeˈl luwar tibˈansaj lak kˈij re uxlan, xcheˈtak re. 3 Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak: ¿Taˈcˈu ilan awiˈlak li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri xan David ojr pach yak jpach cuando xcˈoktak wiˈjal? 4 Re xoc li nimlaj chinam ri richoch Kakaj Dios pach yak jpach xtijtak mak cuxlanwa ri sujul re Kakaj Dios y taˈ yeˈl luwar jwiˈl Jpixbˈ Kakaj Dios chi titijsaj, xike rechak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios yeˈl luwar rechak tijtijtak. 5 Y, ¿taˈcˈu ilan awiˈlak ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios chi yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios taˈ timacuntak chiwch Kakaj Dios cuando tichacuntak li nimi richoch Kakaj Dios laˈ mak kˈij re uxlan? 6 Pero in tambˈij chawechak chi neri wiˈ jun masna nim jkˈij chiwch nimi richoch Kakaj Dios. 7 Atak taˈ awetamak nen jcholajl tielwiˈ Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri: In riˈ chwaj tawiltak cˈur jwich jun cristian chiwch tasujtak sipan chwe, ticheˈ. Witi awetamak jcholajl taˈ roj tacoj aybˈak pi kˈatbˈitzij chirijak yak ri taˈ jmacak, 8 jwiˈl Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil wiˈ laj jkˈabˈ nen raj tran laˈ man kˈij re uxlan, xcheˈ Kakaj Jesús rechak mak fariseo. 9 Cuando Kakaj Jesús xmay yoloj riqˈuilak mak fariseo, xeˈ octak li sinagog. 10 Y claˈ wiˈ jun winak ri siquirnak jun jkˈabˈ, pero jwiˈl rechak tijin tijtoctak nen jono kelen ri taˈ tzi tran Kakaj Jesús pire tijcojtak tzij chirij y xtzˈonajtak re: ¿Tijbˈijniˈ laj Jpixbˈ Kakaj Dios titzibˈsaj jun cristian laˈ kˈij re uxlan? xcheˈtak re. 11 Y Kakaj Jesús xij rechak: Wi wiˈ jono chawechak wiˈ jun jcarner y wi xtzaak li jun jul laˈ kˈij re uxlan, ¿taˈcˈu tresaj li jul laˈ kˈij li? 12 Jun cristian masna lokˈ jcˈaslemal chiwch jun carner, jwiˈliˈli Jpixbˈ Kakaj Dios tijyaˈ luwar tibˈan utzil laˈ kˈij re uxlan ri rajwax tibˈanc, xcheˈ rechak. 13 Y xij re sicˈ winak ri siquirnak jkˈabˈ: Yuk akˈbˈ, xcheˈ re. Y sicˈ winak xyuk jkˈabˈ y xtzibˈc, xcan chapcaˈ man jun jkˈabˈ chic. 14 Pero xeltakbˈi mak fariseo y xoctak chi jchomorsaj nen trantak chi jcamsaj Kakaj Jesús. 15 Kakaj Jesús cuando xretemaj nen xchomorsajtak chirij, xelbˈi claˈ y subˈlaj cristian xeˈtak chirij y xtzibˈsaj juntir cristian ri yajtak 16 y xij rechak chi mi jbˈijtak chi re Jcˈajoliˈ Kakaj Dios. 17 Jilonli xan pire xtaw chiwch ri xij Isaías ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios cuando Kakaj Dios xij jilonri: 18 Coˈ ri, wajchac ri chaˈl inwiˈl, ri subˈlaj tanlokˈaj y subˈlaj inquiˈcot chirij. Tanyaˈ Lokˈlaj Insantil laj ranm pire tijbˈij rechak yak maˈ rijajl taˈ Israel nen rajwax trantak pire tran sucˈul ranmak chinwch. 19 Taˈ tichˈoˈjin y taˈ tichˈejejc. Taˈ ni jonok titaˈw re chi cow tichˈaˈw xoˈlak bˈe. 20 Taˈ tran rechak cristian chapcaˈ jqˈuisic jkˈipic jun aaj ri cojol jyaj, ni taˈ tran rechak cristian chapcaˈ jqˈuisic jchupic jun mech re candil ri raquitzchak sibˈ tiel laˈ, taˈ ni jun cristian tijsach jwich asta tina ranna re cristian chi tran sucˈul ranmak chinwch pire tichˈecon chibˈak mak etzltak noˈj. 21 Y juntir cristian ri maˈ rijajl taˈ Israel ticubˈariˈ jchˈolak chi rulbˈej titaw man kˈij li, xcheˈ. 22 Xcˈamtakch jun winak moy y mem riqˈui Kakaj Jesús jwiˈl wiˈ etzl laj ranm y Kakaj Jesús xtzibˈsaj sicˈ winak, jilonli taˈ chiquiˈ etzl laj ranm, tichak chˈaˈw y tichak naˈtunc. 23 Juntir cristian subˈlaj xsaach jchˈolak xtzˈonajtak chiribˈil ribˈak: ¿Maˈ rontaˈ ri Jcˈajol David? xcheˈtak. 24 Mak fariseo cuando xtatak chi jilonli tijbˈijtak yak cristian chirij Kakaj Jesús, xijtak: Man winak li tresajiˈ mak etzl laj ranmak cristian laˈ jcwinel Beelzebú ri man jbˈabˈal etzl, xcheˈtak. 25 Y Kakaj Jesús retamiˈ nen tijin tijchomorsajtak, xij rechak: Juntir kˈatbˈitzij, wi tijtos ribˈak y tioctak chi chˈoˈj chiribˈil ribˈak, tisaachiˈ jwichak. Y jun tilmit o yak echˈelxic li jun ja, wi tijtos ribˈak y tioctak chi chˈoˈj chiribˈil ribˈak, taˈ naj tijcuytak jilonli. 26 Y jiˈcˈulonli witi man jbˈabˈal etzl tijin chi resaj man jbˈabˈal etzl, tijiniˈ tran cˈax ribˈ ricˈan. Wi jilonli tran man jbˈabˈal etzl tisaachiˈ jwich jkˈatbˈitzij. 27 Wi in laˈyiˈ jcwinel Beelzebú twesaj mak etzl laj ranmak cristian, ¿nencˈu yeˈwinak jcwinelak yak ajtijol ribˈak chawijak pire tresajtak mak etzl laj ranmak cristian? Riˈ rechak li tibˈintak chawechak chi atak sachalcatakaˈn. 28 Pero wi in twesaj mak etzl laj ranmak cristian laˈ jcwinel Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, riˈ li ticˈutuw chi jtakon Kakaj Dios chabˈak xyukiˈ aacˈlak. 29 Jun cristian ri wiˈ mas jchokˈbˈ taˈ ni jonok ticwin tioc laj richoch chi resaj kelen re. Nabˈe tina jximna, ajrucˈreˈ tijnaˈ tresaj kelen re, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 30 Y xij chic rechak: Nen taˈ tzi tril ri tambˈan, riˈ li incontrinc. Nen taˈ injtˈoˈ chi jmulbˈaj jwichak cristian, riˈ re tiuktambˈi rechak. 31 Jwiˈliˈli in tambˈij chawechak chi Kakaj Dios tijcuyaˈ juntir jmacak cristian ri bˈanal jwiˈlak y juntir mak yokˈon ri tijbˈijtak chirij Kakaj Dios. Pero nen jono cristian tiyokˈon chirij Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, taˈ ni jun bˈwelt ticuysaj jmac jwiˈl Kakaj Dios. 32 Kakaj Dios tijcuyaˈ jmacak yak ri tiyokˈontak chirij Jcˈajol ri xwux pi cristianil, pero nen jonok tiyokˈon chirij Lokˈlaj Jsantil, taˈ ticuysaj jmac lajori y nen or riqˈui Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús. 33 Kakaj Jesús xij chic rechak mak fariseo: Wi tzilaj cheˈ titicsaj, tziyiˈ jwich tijyeˈw, pero wi maˈ tzilaj cheˈ taˈ titicsaj, taˈ tzi jwich tijyeˈw. Jun cheˈ chirijke jwich tichˈobˈsaj nen chi cheˈ lal. 34 Y atak pur atak cumatz ri ticamsanc. Atak taˈ tabˈijtak tzitaklaj yoloj jwiˈl atakaˈ etzltak cristian. Jwiˈl laj ranmiˈ jun cristian tipeˈw ri tijbˈij laˈ jchiˈ. 35 Jun tzilaj cristian tijbˈijiˈ tzitaklaj yoloj jwiˈl wiˈ tzitaklaj noˈj laj ranm y jun etzl cristian tijbˈijiˈ etzltak tzij jwiˈl wiˈ etzltak noˈj laj ranm. 36 In tambˈij chawechak cuando titaw kˈij tran jkˈatbˈitzij Kakaj Dios chibˈak juntir cristian, juntir cristian tina jbˈijtakna re Kakaj Dios nen chac xijtak mak yoloj ri taˈ nen tichacuj. 37 Jwiˈl chirijiˈ ayolj ticˈutun wi taˈ amac y chirijiˈ ayolj ticˈutun wi wiˈ amac, xcheˈ Kakaj Jesús rechak mak fariseo. 38 Xpetak nicˈj fariseo pachak nicˈj ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios, xijtak re Kakaj Jesús: Ajtijonl, chikaj tikil tabˈan jono cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios chikawch, xcheˈtak re. 39 Kakaj Jesús xij rechak: Yak cristian ri wiˈtak wich ulew laˈ mak junabˈ lajori mas etzl jnoˈjak y taˈ sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios tijtzˈonajtak tibˈan jono cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios chiwchak, pero chiwchak mak cristian li taˈ chiquiˈ tibˈansaj jono cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios, xike ri xansaj chirij Jonás ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios. 40 Chapcaˈ Jonás xwaˈxiˈ uxibˈ kˈij pach uxibˈ akˈabˈ laj jchˈol jun nimlaj car, jilon Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil tina waˈxna uxibˈ kˈij pach uxibˈ akˈabˈ ralaj ulew. 41 Cuando titaw kˈij tran jkˈatbˈitzij Kakaj Dios chibˈak juntir cristian ri wiˈtak lajori, tina jbˈitna ribˈak yak cristian aj Nínive pire tijtzˈonajtak kˈatbˈitzij chibˈak mak cristian ri wiˈtak lajori, jwiˈl rechak xqˈuexaˈ jnoˈjak cuando xijsaj Jyolj Kakaj Dios rechak jwiˈl Jonás y lajori neri chaxoˈlak wiˈ jun ri masna nim jkˈij chiwch Jonás. 42 Y man anm ri xwaˈx pire reina re man luwar ri wiˈ li sur, re tipetiˈ cuando tran jkˈatbˈitzij Kakaj Dios chibˈak juntir cristian ri wiˈtak lajori. Re tina yuk jtzˈonajna kˈatbˈitzij chibˈak juntir mak cristian li, jwiˈl subˈlaj najiˈ xpeˈw pire xyuk chi jtaic jnoˈj Salomón. Lajori neri chaxoˈlak wiˈ jun masna jnoˈj chiwch Salomón, xcheˈ Kakaj Jesús rechak mak fariseo y rechak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios. 43 Kakaj Jesús xij chic rechak jilonri: Cuando jun etzl tiel laj ranm jun cristian, tibˈe lak chekej luwar, tijtoc lamas tiuxlanwiˈ, pero cuando taˈ tijtaˈ jono luwar lamas tiuxlanwiˈ, tijbˈij: 44 Inkˈaj chic laj wichoch lamas xinelwiˈch, ticheˈ. Y cuando tikˈaj chic man etzl li, tiyuk jteˈ man cristian ri lamas xelbˈi chapcaˈ rilic jun ja jamal jpam, tzi jmesic jpam y tzi jbˈanic jwaˈxc. 45 Tipe man etzl li, tibˈe jcameˈch wukubˈ (7) jpach chic ri masna etzl jnoˈjak chiwch re y juntir ribˈilak tioctak laj ranm man cristian li. Y man cristian li tran chic mas etzl jnoˈj chiwch ojr. Jilon tibˈansaj rechak mak etzltak cristian ri wiˈtak lajori, xcheˈ Kakaj Jesús rechak mak fariseo y yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios. 46 Aj tijiniˈ Kakaj Jesús chi yoloj riqˈuilak cristian cuando xtawtak jchuch pach yak jkˈun, rechak riˈ raj roj xchˈabˈejtak Kakaj Jesús, pero jiˈke xcantak chuchja. 47 Xpe jun rechak yak ri wiˈtak claˈ, xij re: Achuch pach yak akˈun wiˈtak chuchja y rajak atjchˈabˈejtak, xcheˈ re. 48 Pero Kakaj Jesús xij re man ri xin re jilonli: ¿Nencˈu inchuch y nencˈu inkˈun? xcheˈ re. 49 Ajrucˈreˈ xcˈut yak ajtijol ribˈak chirij y xij: Riˈtakaˈ rechak ri inchuch pach inkˈun. 50 Juntir yak ri tibˈanowtak lawiˈ raj Inkaj Dios ri wiˈ lecj, riˈtakaˈ li inkˈun, wanabˈ y inchuch, xcheˈ Kakaj Jesús re.

Mateo 13

1 Laˈ man kˈij li xelbˈi Kakaj Jesús la ja, xeˈ cubˈarok chiˈ nimlaj alagun. 2 Y jwiˈl subˈlaj cristian xmulbˈaˈ ribˈak riqˈuil, xjaw li jun barc, xcubˈarch claˈ y juntir cristian xcantak chiˈ nimlaj alagun. 3 Kakaj Jesús xoc chi jtijojcak re subˈlaj kelen laˈ esbˈitak noˈj. Xij jun esbˈi noˈj rechak jilonri: Wiˈ jun ajticonl xeˈ ticonanok. 4 Cuando tijin chi ticonanc, nicˈj íjaj xkejtak li bˈe y xpetak mak tzˈiquin xtijtak. 5 Nicˈj íjaj chic xkejtak xoˈlak abˈaj lamas taˈ pim ulew. Mak íjaj li, laj or xeltakch jwiˈl taˈ mas naj jpam man ulew lamas xkejtakwiˈ. 6 Pero jwiˈl taˈ lamas xeˈ raˈak cuando xel sakˈj, xchekejtak y xcamtak. 7 Y nicˈj íjaj chic xkejtak lak qˈuix, xeltakaˈch, pero mak qˈuix xqˈuiytak laj or chiwchak, xcamtak mak ticoˈn ralaj mak qˈuix. 8 Nicˈj íjaj chic xkejtak li tzilaj ulew. Mak íjaj li jor kus xwichintak. Jujun íjaj xyaˈtakaˈ jujun cient (100) jwichak y nicˈj chic xyaˈtakaˈ oxcˈal (60) jwichak y nicˈj chic xyaˈtakaˈ junwinak lajuj (30) jwichak. 9 Nen titonc, jteˈ jcholajl ri tambˈij, xcheˈ Kakaj Jesús rechak cristian. 10 Xpetak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, xjutuntak riqˈui Kakaj Jesús y xtzˈonajtak re: ¿Nen chac laˈ esbˈitak noˈj tachˈabˈej mak cristian? xcheˈtak re. 11 Kakaj Jesús xij rechak: Atak, Kakaj Dios xyaˈ retemaj chawechak jcholajl jtakon ri taˈ etemal, pero rechak taˈ xyeˈ luwar rechak tretemajtak. 12 Nen wiˈ mas riqˈuil, tiyeˈsaj chiquiˈ mas re pire tiniman re, pero nen taˈ re, asta raquitz ri wiˈ riqˈuil, timajsajiˈ re. 13 Jwiˈliˈli laˈ esbˈitak noˈj tanchˈabˈejtak jwiˈl rechak onque tinaˈtuntakaˈn, pero taˈ tijmajtak jcholajl nen tijin triltak. Tijtaˈtakaˈ nen tibˈijsaj rechak, pero taˈ tijtatak jcholajl nen tijin tijtatak. 14 Chirijak mak cristian li titaw chiwch Jyolj Kakaj Dios ri xcan jbˈij Isaías ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ojr cuando xij jilonri: Tijtaˈtakaˈ ri tibˈijsaj rechak, pero taˈ tijtatak jcholajl y tinaˈtuntakaˈn, pero taˈ tijmajtak jcholajl ri nen tijin triltak. 15 Jwiˈl mak cristian li pur abˈaj ranmak, nic riqˈuil tzˈapiliˈ jxicnak y nicˈ riquil tzˈapiliˈ bˈakˈ jwichak, taˈ tinaˈtuntak y taˈ tijtatak jcholajl ri ximbˈij pire taˈ tijqˈuex jnoˈjak y taˈ tikˈajtak wiqˈuil pire tancunajtak, xcheˈ. 16 Pero atak tzi awechak jwiˈl atnaˈtuntakaˈn y attontakaˈn. 17 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi subˈlaj ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios y subˈlaj cristian ri sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios rajak roj xrileˈtak ri tijin tawiltak lajori, pero taˈ xriltak. Rajak roj xtatak lawiˈ ri tijin tatatak lajori, pero taˈ xtatak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 18 Kakaj Jesús xij rechak: Tatak jcholajl ri tielwiˈ man esbˈi noˈj ri ximbˈij chirij man ajticonl. 19 Jun cristian ri tijta jtaquil chirij jtakon Kakaj Dios y taˈ tijta jcholajl, jilon chapcaˈ man bˈe ri lamas xkejwiˈ mak íjaj, tijcˈulaˈ Jyolj Kakaj Dios laj ranm, pero laj or tipe man jbˈabˈal etzl tresaj chic laj ranm. 20 Y jun cristian chic jilon chapcaˈ man ulew lak abˈaj lamas xkejtakwiˈ mak íjaj, re tijtaˈ Jyolj Kakaj Dios y laj or tijcˈul pi quiˈcotemal laj ranm, 21 pero taˈ tibˈe raˈ laj ranm jwiˈl taˈ tijcubˈaˈ mas jchˈol chirij. Quibˈ uxibˈ kˈijke tijcoj, pero cuando titakchiˈj chi macunc y cuando tibˈansaj cˈax re jwiˈl tijcoj Jyolj Kakaj Dios, laj or tijquibˈaj ranm. 22 Y man luwar lak qˈuix ri lamas xkejtakwiˈ mak íjaj, riˈ jun cristian ri tijcoj Jyolj Kakaj Dios laj ranm quibˈ uxibˈ kˈij, pero riˈ tibˈe mas ranm chirijak mak kelen re wich ulew y tisubˈsaj jwiˈl jbˈiomil, riˈ li tikˈatow jwich Jyolj Kakaj Dios pire taˈ tiwichin laj ranm. 23 Y man tzilaj ulew lamas xkejtakwiˈ mak íjaj, riˈ jun cristian ri tijcˈul Jyolj Kakaj Dios laj ranm y tijtaˈ jcholajl, nicˈ riqˈuil tiwichiniˈ Jyolj Kakaj Dios laj ranm. Re jilon chapcaˈ mak íjaj ri tijyeˈtak jujun cient (100) jwichak, chapcaˈ mak íjaj ri tijyeˈtak oxcˈal (60) jwichak y chapcaˈ mak íjaj ri tijyeˈtak junwinak lajuj (30) jwichak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 24 Kakaj Jesús xij chic jun esbˈi noˈj rechak cristian jilonri: Jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian jilon chapcaˈ xan jun winak ri xtic tzilaj íjaj laj rulew. 25 Pero lakˈabˈ cuando tiwartak juntir, xtaw jun jcontre winak li, xeˈ jtiqueˈ etzl woron chijxoˈlak mak trig y xecˈ. 26 Pero cuando xqˈuiytak mak trig, xcholtak wichinc, jilon mak etzl woron tijin tiqˈuiytak chijxoˈlak mak trig. 27 Xpetak mak mocom, xeˈ jbˈijtak re man rajw ticoˈn: Kaj, awíjaj ri xatic tzilaj íjajiˈn y, ¿lacˈumas xpeˈtak mak etzl woron? xcheˈtak re man rajw ticoˈn. 28 Man rajw ticoˈn xij rechak: Jono incontre xeˈ tiquiw mak etzl woron chijxoˈl inticoˈn, xcheˈ. Y mak mocom xtzˈonajtak re: ¿Chawajniˈ tibˈe kabˈukeˈ mak etzl woron? xcheˈtak re. 29 Y man rajw ticoˈn xij chic re mak mocom: Ma bˈukˈtak jwiˈl pent jbˈukˈic mak etzl woron tabˈantak tibˈukˈmajbˈi jujun trig chijxoˈl. 30 Riˈ mas tzi qˈuiyna xoˈlak trig asta titaw kˈij tikamol mak trig ajrucˈreˈ nabˈe tantak immocom, chi jmolic juntir mak etzl woron y tijximtak pi kˈaluˈn y tijtostak pire ticˈatsaj y juntir mak trig ri tijmoltak, tijcˈoltak laj incˈújaj, xcheˈ re mak mocom, xcheˈ Kakaj Jesús rechak cristian. 31 Kakaj Jesús xij chic jun esbˈi noˈj rechak cristian jilonri: Jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian jilon chapcaˈ jun ra íjaj re mostas ri xtic jun winak laj rulew. 32 Man ra íjaj re mostas masna nuchˈ chiwch juntir íjaj, pero cuando tiqˈuiy riˈ mas nim titaw chiwch juntir ichj, tranaˈ chapcaˈ jun nuchˈ cheˈ y mak tzˈiquin tipetak tran jsocak lak jkˈabˈ, xcheˈ Kakaj Jesús rechak cristian. 33 Kakaj Jesús xij chic jun esbˈi noˈj rechak cristian jilonri: Jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian jilon chapcaˈ chˈamkˈor ri tijcˈam jun anm, tijyuj pach uxibˈ pajbˈl cˈaj pire tijchˈamabˈsaj juntir man kˈor, xcheˈ Kakaj Jesús rechak cristian. 34 Laˈ esbˈitak noˈj xtijojwiˈ cristian Kakaj Jesús re Jyolj Kakaj Dios pire tijtatak jcholajl. 35 Jilonli xan pire xtaw chiwch ri xij jun ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ojr cuando Kakaj Dios xij jilonri: Inna yolowna laˈ esbˈitak noˈj, tina imbˈijna kelen ri taˈ etemalch asta cuando ajquiˈ caj pach ulew, xcheˈ. 36 Kakaj Jesús xmay yoloj riqˈuilak cristian y xoc la ja. Xpetak yak ajtijol ribˈak chirij, xijtak re Kakaj Jesús: Bˈij chike nen jcholajl tielwiˈ man esbˈi noˈj ri xabˈij chirijak mak etzl woron ri xeltakch lak trig, xcheˈtak re Kakaj Jesús. 37 Kakaj Jesús xij rechak: Ri xtiquiw tzilaj íjaj riˈ Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil. 38 Y ri ulew lamas xticonan riˈ juntir wich ulew y ri tzitaklaj íjaj riˈtakaˈ yak cristian ri tioctak laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire titakon laj ranmak. Y mak etzl woron riˈtakaˈ yak cristian ri wiˈtak laj jkˈabˈ man jbˈabˈal etzl. 39 Y man contre ri xtiquiw mak etzl woron riˈ man jbˈabˈal etzl y kˈij re cuando timolsajtak mak trig riˈ man kˈij re qˈuisbˈi jwich kˈijsak y yak ri xmolowtak re mak trig riˈtakaˈ yak anjl. 40 Chapcaˈ jmolic mak etzl woron tibˈansaj pire titˈojsaj li kˈakˈ pire ticˈatc, jilonli tibˈan laˈ qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak. 41 Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil tina jtaknach yak anjl chi jchaˈic chijxoˈlak yak cristian ri titakon Kakaj Dios laj ranmak, juntir yak cristian ri tibˈanow rechak cristian chi timacuntak pach yak ri tibˈanowtak mak etzltak noˈj, 42 titˈojsajtak li jun jorn ri wiˈ subˈlaj jkˈakˈal. Claˈ tibˈe rokˈbˈej ribˈak y tijkuchˈuchˈuj reeak. 43 Y yak ri sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios, tina jululuntaknach chapcaˈ rilic kˈij, tiwaˈxtakch lamas titakonwiˈ Kakaj Dios. Nen titonc, jteˈ jcholajl ri tambˈij, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 44 Kakaj Jesús xij chic rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian jilon chapcaˈ jun kelen ri pakal rijil ri mukul li jun luwar. Y jun winak tijtaˈw y xike tril tican jmukeˈ chic claˈ, subˈlaj tichak quiˈcotc, tibˈe jcˈayaj juntir kelen re y tijlokˈ man ulew li, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 45 Kakaj Jesús xij chic rechak: Jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian jilon chapcaˈ tran jun ajyecomanl ri tijin tijtoc mak kustaklaj perla ri pakal rijil. 46 Cuando tibˈe jteˈ jun ri subˈlaj pakal rijil, laj or tibˈe jcˈayaj juntir kelen re y tijlokˈ man kuslaj perla li ri subˈlaj pakal rijil, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 47 Kakaj Jesús xij chic rechak: Jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian jilon chapcaˈ jun cˈaat re chapbˈi car. Man cˈaat re chapbˈi car cuando titˈojsaj li mar tijmolaˈ juntir jwich car. 48 Cuando tinoj man cˈaat chi car tipetak mak ajchapaltak car tresajtakbˈi chiˈ jaˈ, tibˈe cubˈartak chi jchaˈic. Mak tzitaklaj car tijcˈoltak lak chicach y mak car ri taˈ tzi tijtˈojtakbˈic. 49 Y jilonli tibˈan laˈ qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak. Tipetak yak anjl, tijchaˈtak mak cristian ri pur etzl jnoˈjak chijxoˈlak yak ri sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios. 50 Y mak cristian li ri pur etzl jnoˈjak titˈojsajtak li jun jorn ri wiˈ subˈlaj jkˈakˈal. Claˈ tibˈe rokˈbˈej ribˈak y tijkuchˈuchˈuj reeak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 51 Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak: ¿Xataˈtakniˈ jcholajl nen mo tielwiˈ juntir ri ximbˈij? xcheˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij. Rechak xijtak re Kakaj Jesús: Xkataˈn, Kajawl, xcheˈtak. 52 Kakaj Jesús xij chic rechak: Jun ajtijol cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios cuando tijtijoj ribˈ re nen mo jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian jilon chapcaˈ jun rajw ja ri wiˈ kelen re cˈolan jwiˈl y cuando raj tresajch aacˈ kelen, tresajiˈn y cuando raj tresajch tzay kelen, tresajiˈn, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 53 Kakaj Jesús cuando xmay jbˈij juntir mak esbˈitak noˈj li, xelbˈi claˈ. 54 Xtaw laj jtilmit xchol jtijoj cristian li sinagog. Mak cristian subˈlaj xsaach jchˈolak chi jtaic y xtzˈonajtak chiribˈil ribˈak: ¿Laˈcumas xpe jnoˈj jilon tran li, ri tijin tijbˈij? Y, ¿nen chiquiˈ mo ticwin chi jbˈanic mak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios? 55 Re riˈ jcˈajol man ajcˈox y jchuch riˈ María. Riˈ ratzak Santiago, José, Simón pach Judas. 56 Y wiˈtakaˈ yak ranabˈ neri chikaxoˈl. Y, ¿lacˈumas xpe jnoˈj jilon tran li? xcheˈtak mak cristian chirij. 57 Jwiˈliˈli taˈ rajak tijcojtak lawiˈ ri tijbˈij Kakaj Jesús. Xpe re, xij rechak: Lak juntir luwar ticojsajiˈ jkˈij jun ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios, pero laj jtilmit taˈ ticojsaj jkˈij, ni laj richoch, xcheˈ rechak. 58 Y taˈ xan qˈuilaj cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios claˈ jwiˈl mak cristian ri wiˈtak claˈ taˈ ticubˈar jchˈolak chirij.

Mateo 14

1 Laˈ mak kˈij li man rey Herodes Antipas xta jtaquil juntir ri tran Kakaj Jesús. 2 Xij rechak mak ri wiˈ rekleˈnak pi jpach: Winak li riˈ Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xcˈastasaj jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ, jwiˈliˈli ticwiniˈ chi jbˈanic cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios, xcheˈ rechak. 3 Herodes xij jilonli jwiˈl riˈ re xtakow jchapic Juan Ajbˈanal Jaˈtiox y xtakow jximic laˈ caden y xtak jcojic li cars jwiˈl Herodías ri xwaˈx pi rixokl Herodes Felipe ri jkˈun 4 y Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xij re Herodes: Taˈ tzi xabˈan xatcˈuliˈy riqˈui rixokl akˈun, xcheˈ re. 5 Herodes rajti ranm tijcamsaj Juan Ajbˈanal Jaˈtiox, pero tike tzaak jchˈol chiwchak juntir cristian jwiˈl retamakiˈ chi Juan Ajbˈanal Jaˈtiox, ajkˈasal Jyoljiˈ Kakaj Dios. 6 Pero cuando xan jnimakˈj Herodes re xcˈul jkˈij, xpe jun kˈapoj anm ricˈlal Herodías xyuk xojow chiwchak juntir mak ri wiˈtak la ja ri xsiqˈuijtak li man nimakˈij li y Herodes subˈlaj kus xril. 7 Xij re chiwchak juntir cristian chi tzˈetel tzˈet tijyaˈ re nen chi kelen raj tijtzˈonaj. 8 Y man kˈapoj anm li xtakchiˈj jwiˈl jchuch chi tijtzˈonaj jbˈa Juan Ajbˈanal Jaˈtiox re Herodes, xij re: Chwaj chi tayeˈ chwe li jun nimlaj plat jbˈa Juan Ajbˈanal Jaˈtiox, xcheˈ re. 9 Man rey li subˈlaj xbˈison cuando xta chi jilonli xijsaj re, pero jwiˈl chiwchiˈ juntir mak ri wiˈtak li man nimakˈij li xij chi tijyaˈ re nen raj tijtzˈonaj, jwiˈliˈli xtak jyeˈic re man kˈapoj anm lawiˈ raj. 10 Jilonli xtak resaj jbˈa Juan Ajbˈanal Jaˈtiox li cars. 11 Xyeˈsajch li jun nimlaj plat y xyeˈsaj re man kˈapoj anm y man kˈapoj anm xeˈ jyeˈ re jchuch. 12 Xpetak yak ajtijol ribˈak chirij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox, xeˈ jcˈameˈtakch jcamnakl Juan Ajbˈanal Jaˈtiox. Xmuktak, ajrucˈreˈ xeˈ jbˈijtak re Kakaj Jesús. 13 Kakaj Jesús, cuando xta jtaquil chi xcamsajiˈ Juan Ajbˈanal Jaˈtiox, xelbˈi claˈ, xjawbˈi li jun barc y xeˈ li jun luwar lamas taˈ cristian chˈakap re nimlaj alagun. Y cuando subˈlaj qˈui cristian re mak tilmit xtatak jtaquil lamas xeˈ Kakaj Jesús, xeˈtak chi rakanak asta xtawtak lamas wiˈ Kakaj Jesús. 14 Cuando xelch Kakaj Jesús li barc xril subˈlaj qˈui cristian mulantak claˈ, xril cˈur jwichak y xtzibˈsaj yak cristian ri yajtak ri cˈamalbˈi jwiˈlak. 15 Cuando xeˈ kˈij xpe yak ajtijol ribˈak chirij, xjutuntak chijcˈulel y xijtak re: Lajori xiˈ kˈij y laˈ man luwar ri taˈ cristian, qˈuis ayolj riqˈuilak cristian y bˈij rechak chi tibˈetak lak tilmit pire tibˈe jlokˈeˈ jwaak re tijtijtak, xcheˈtak re Kakaj Jesús. 16 Kakaj Jesús xij rechak: Taˈ rajwax tina bˈetakna chi jlokˈic jwaak. Yeˈtak jwaak, xcheˈ rechak. 17 Rechak xijtak re Kakaj Jesús: Pero taˈ qˈui cuxlanwa wiˈ kiqˈuil, xike jobˈ chi cuxlanwa wiˈ kiqˈuil pach quibˈ chi car, xcheˈtak re. 18 Kakaj Jesús xij chic rechak: Cˈamtakch mak cuxlanwa pach mak car neri, xcheˈ rechak. 19 Y xij rechak juntir cristian chi ticubˈartak bˈak qˈuim. Y xpe Kakaj Jesús xcˈam mak jobˈ cuxlanwa laj jkˈabˈ pach mak quibˈ car, xnaˈtun lecj, xcˈomowaj re Kakaj Dios, xqˈuer y xyeˈ mak cuxlanwa rechak yak ajtijol ribˈak chirij y rechak xjachtak chiwchak juntir cristian. 20 Juntir cristian xwiˈntak asta xnojtak y cuando xcolajtak, xnojsajtakna cabˈlajuj (12) chicach chi qˈuertak cuxlanwa y car ri taˈ xqˈuisc. 21 Yak ri xwiˈntak raj wiˈ jobˈ mil (5,000) xike winak, taˈ xajlaj anm ni mak tral acˈl. 22 Cuando xantaj li jwiˈl Kakaj Jesús, xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij chi tijawtakbˈi li barc y tinabˈertakbˈi pire tikˈaxtakbˈi nabˈe chˈakap re nimlaj alagun. Re xcanna jchˈabˈej juntir cristian. 23 Ajrucˈreˈ xjaw bˈa jun witz ricˈan chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios. Cuando xoc akˈabˈ, re ajwiˈ bˈa witz. 24 Y man barc lamas xeˈtak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xjutuniˈbˈi naj bˈa nimlaj alagun y mak retumb re man nimlaj alagun subˈlaj tijkˈosaj ribˈak chiwch man barc, jwiˈl man tew jiˈ tijin jpetic laj jsucˈlal lamas bˈesal man barc. 25 Cuando sakarem re, Kakaj Jesús xeˈ chi rilicak, bˈe tran bˈa nimlaj alagun xjutumbˈi riqˈuilak. 26 Cuando yak ajtijol ribˈak chirij xriltak chi bˈe tran Kakaj Jesús bˈesal bˈa nimlaj alagun, rechak subˈlaj xtzaak jchˈolak y subˈlaj cow xchˈejejtak y xijtak: ¡Jun ajtzakal chˈoliˈn! xcheˈtak. 27 Xpe Kakaj Jesús, laj or xchˈabˈejtakbˈic, xijbˈi rechak: Cowirsaj awanmak, iniˈn, mi tzaak achˈolak, xcheˈ rechak. 28 Xpe Pedro, xij re Kakaj Jesús: Wajawl, wi kes tzˈet atiˈn, bˈij chwe chi imbˈembˈi bˈa jaˈ intaw aacˈl, xcheˈ re. 29 Kakaj Jesús xij: Tzaj, xcheˈ re. Ajrucˈreˈ xpe Pedro, xkejbˈi li barc xeˈ chi rakan bˈa jaˈ laj jsucˈlal lamas petzalwiˈ Kakaj Jesús. 30 Pero xril chi wiˈ mas jchokˈbˈ tew bˈa jaˈ, subˈlaj xtzaak jchˈol y cuando tijinchak jkejic ralaj jaˈ xchˈejejc, xij: ¡Wajawl, quinacoleˈ! xcheˈ. 31 Xpe Kakaj Jesús, laj or xchap chi jkˈabˈ y xij re: ¡At taˈ mas cubˈul achˈol chwij! ¿Nen chac xaquibˈaj awanm? xcheˈ re. 32 Cuando xjawtakch li barc, xtanar man quiekˈekˈ tew. 33 Y juntir yak ri wiˈtak li man barc xxucartak chiwch Kakaj Jesús y xijtak re: Tzˈetel tzˈet atiˈcaˈ Jcˈajol Kakaj Dios, xcheˈtak re. 34 Cuando rechak xkˈaxtakbˈi chˈakap re nimlaj alagun, xtawtak li jun luwar ri jbˈij Genesaret. 35 Y yak cristian claˈ xchˈobˈtak jwich Kakaj Jesús, xeˈ jyeˈtak jtaquil li juntir man luwar li y juntir cristian ri wiˈ jyowbˈak xcˈamtakbˈi riqˈui Kakaj Jesús. 36 Y xtzˈonajtak tokˈobˈ re chi tijyeˈ luwar rechak tijchaptak raquitz chakˈchiˈ ritzˈik. Juntir yak ri xchapowtak re xcaniˈ tzibˈtak re jyajak.

Mateo 15

1 Xpetak nicˈj fariseo pach nicˈj ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios ri tipetak Jerusalén xtawtak riqˈui Kakaj Jesús xijtak re: 2 Yak ajtijol ribˈak chawij taˈ tijcojtak jcˈutuˈnak kamam katitˈ. Rechak taˈ tijchˈaj jkˈabˈak nabˈe, ajrucˈreˈ tijtij kelen rechak, xcheˈtak re Kakaj Jesús. 3 Kakaj Jesús xij rechak: Atak jwiˈlke tatakejtak mak jcˈutuˈn amam atitˈak, taˈ tacojtak Jpixbˈ Kakaj Dios, 4 jwiˈl Kakaj Dios xijiˈ jilonri: Coj jkˈij akaj achuch, xcheˈ. Y xij chic: Nen tijyokˈ jkaj jchuch, tina camsajna, xcheˈ Kakaj Dios. 5 Pero atak tabˈijtak: Jun cristian tijnaˈ tijbˈij re jkaj o jchuch, taˈ tijnaˈ atintˈoˈw riqˈui nen rajwax chawe jwiˈl juntir kelen we ri wiˈ bˈiliˈ inwiˈl chi pirechiˈ tansuj re Kakaj Dios, atcheˈtak. 6 Y atak tabˈijtak chi jilonli taˈ rajwax tijcoj jkˈij jkaj o jchuch jun cristian. Jilonli tasachtak jwich Jpixbˈ Kakaj Dios jwiˈl riˈ chiquiˈ tatakejtak acˈutuˈnak. 7 Atak ajsolcopil acaybˈalak, tzˈetiˈcaˈ xcan jtzˈibˈaj Isaías ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios chawijak ojr cuando Kakaj Dios xij jilonri: 8 Yak cristian ri, jchiˈake tibˈin chi tijnimirsajtakaˈ inkˈij, pero laj ranmak taˈ tzˈet trantak jilonli. 9 Taˈ nen tichacuj tijnimirsajtak inkˈij. Rechak tijtijojtak cristian re mak cˈutuˈn ri queneysalke jwiˈlak, trantak chapcaˈ riˈ Impixbˈ tijbˈijtak, xcheˈ Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús rechak nicˈj fariseo pach nicˈj ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios. 10 Y Kakaj Jesús xsiqˈuij cristian, xij rechak: Tatak ri tambˈij y tatak jcholajl. 11 Maˈ riˈ taˈ ri tioc laj jchiˈ jun cristian ri tibˈanow re timacunc. Riˈ ri tielch laj jchiˈ jun cristian ri tibˈanow re timacunc, xcheˈ rechak. 12 Xpetak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, xjutuntak chijcˈulel y xijtak re: Mak fariseo taˈ tzi xtatak ri xabˈij, xcheˈtak re Kakaj Jesús. 13 Y Kakaj Jesús xij rechak: Juntir ticoˈn ri maˈ jticonoj taˈ Inkaj Dios ri wiˈ lecj, tina bˈukˈsajnabˈic. 14 Rechak waˈxtakna claˈ nicˈ riqˈuil moytakaˈ tijin tijcˈamtak jbˈeak nicˈj moy chic. Wi wiˈ jun moy tijcˈam jbˈe jun moy chic, chi quibˈ ribˈilak tibˈe tzaaktakaˈ li jono jul, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 15 Xpe Pedro, xij re Kakaj Jesús: Bˈij chike nen jcholajl tielwiˈ man esbˈi noˈj ri xabˈij, xcheˈ re. 16 Kakaj Jesús xij: Y jilon atak ajquiˈ chatatak jcholajl. 17 Juntir kelen ri tioc laj jchiˈ jun cristian, jiˈ tibˈe laj jchˈol, ajrucˈreˈ tresajbˈic. 18 Pero ri tijbˈij jun cristian, laj ranmiˈ tipeˈw y riˈ li ri tibˈanow re jun cristian timacunc. 19 Jwiˈl laj ranmiˈ jun cristian tipeˈw mak etzltak chomorsaˈn, ticamsanc, tran tzˈiˈal, trechbˈej jun jalan cristian chic ri maˈ jcˈulajl taˈn, tialkˈanc, tijmol tzij y tiyokˈonc. 20 Riˈ juntir mak noˈj li ri titzˈilibˈsan re ranm jun cristian chiwch Kakaj Dios. Pero jun cristian ri tijtij kelen y taˈ tijchˈaj jkˈabˈ, maˈ riˈ taˈ li titzˈilibˈsan re ranm chiwch Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 21 Kakaj Jesús xelbˈi claˈ, xeˈ lak luwar chijcˈulel Tiro pach Sidón. 22 Y claˈ wiˈ jun anm aj Canaán. Xpe man anm li, xjutun chijcˈulel Kakaj Jesús xchˈejej, xij: ¡Wajawl, Jcˈajol David, il cˈur inwch, wicˈlal subˈlaj cˈax tijin tijtij jwiˈl wiˈ jun etzl laj ranm! xcheˈ re. 23 Kakaj Jesús taˈ xchˈabˈej man anm li. Xpetak yak ajtijol ribˈak chirij, xjutuntak chijcˈulel Kakaj Jesús xtzˈonajtak tokˈobˈ re y xijtak: Bˈij re man anm li tibˈec, jwiˈl mas tichˈejej petzal chikij, xcheˈtak re Kakaj Jesús. 24 Xpe Kakaj Jesús, xij: In xintaksajch jwiˈl Kakaj Dios pirechiˈ tiyuk intoqueˈ jujun rechak yak rijajl Israel ri chapcaˈ mak carner ri sacheˈltak, xcheˈ. 25 Pero xpe man anm xxucar chiwch Kakaj Jesús y xij re: Wajawl, quinatˈoweˈ, xcheˈ re. 26 Kakaj Jesús xij chic re man anm: Taˈ tzi timajsaj jwaak yak alcˈwalixelbˈ y tiyeˈsaj rechak mak tzˈiˈ, xcheˈ re. 27 Man anm xij chic re Kakaj Jesús: Tzˈetiˈ tabˈij Wajawl. Pero mak tzˈiˈ tijtijaˈtakaˈ mak tra jxercˈ wa ri titzaakch bˈa mex riqˈui rajwak, xcheˈ re Kakaj Jesús. 28 Kakaj Jesús xij chic re man anm li: At anm, subˈlaj cubˈul achˈol chwij. Bˈanok chapcaˈ chawaj at tibˈansaj chawe, xcheˈ re. Y laj or xtzibˈ ricˈlal sicˈ anm. 29 Kakaj Jesús xel chicbˈi claˈ xeˈ chic chiˈ nimlaj alagun ri jbˈij Galilea. Cuando xtaw claˈ xjaw wich jun witz y xcubˈar claˈ. 30 Subˈlaj cristian xmulbˈaˈ ribˈak lamas wiˈ Kakaj Jesús y cˈamalch cristian jwiˈlak ri coˈxtak, ri moytak, ri taˈ tzˈakatnak rakan jkˈabˈak, ri memtak y nicˈj cristian chic ri wiˈ jaljojtak yajel rechak. Juntir li xeˈ jyeˈtak chiwch Kakaj Jesús y re juntir xtzibˈsajtak. 31 Juntir cristian subˈlaj xsaach jchˈolak cuando xriltak chi yak mem tichak chˈaˈwtak, yak ri taˈ tzˈakatnak rakan jkˈabˈak xtzˈakatiˈ rakan jkˈabˈak, yak coˈxtak tichak woˈcottak y yak moytak tichak naˈtuntak. Y xoctak chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios ri jDiosak yak rijajl Israel. 32 Kakaj Jesús xsiqˈuij yak ajtijol ribˈak chirij y xij rechak: Mas twil cˈur jwichak yak cristian jwiˈl xanaˈ uxibˈ kˈij wiˈtak wiqˈuil y taˈ nen tijtijtak, in taˈ chwaj tantakbˈi laj richochak chi mitaˈ tiwiˈntakbˈic, jwiˈl taˈ cˈaxreˈ wi tibˈe tukartak lak bˈe jwiˈl wiˈjal, xcheˈ rechak. 33 Y yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xijtak re: Taˈ lamas tikataˈwiˈ kelen pi rechak laˈ man luwar ri, ri taˈ cristian, xcheˈtak re. 34 Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak: ¿Jurubˈ chi cuxlanwa wiˈ aacˈlak? xcheˈ rechak. Y rechak xijtak: Wiˈ wukubˈ (7) chi cuxlanwa y quibˈ uxibˈ tra car, xcheˈtak. 35 Kakaj Jesús xij rechak juntir cristian chi ticubˈartak lak ulew. 36 Xcˈam mak wukubˈ (7) chi cuxlanwa pach quibˈ uxibˈ tra car y xcˈomowaj re Kakaj Dios. Ajrucˈreˈ xqˈuer mak cuxlanwa y xyeˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij y rechak xjachtak chiwchak juntir cristian. 37 Juntir cristian xwiˈntak asta xnojtak y cuando xcolajtak, xnojsajtakna wukubˈ (7) chicach chi qˈuertak cuxlanwa y car ri taˈ xqˈuisc. 38 Yak ri xwiˈntak raj wiˈ quejabˈ mil (4,000) xike winak, taˈ xajlaj anm ni tral acˈl. 39 Xantaj li jwiˈl Kakaj Jesús xcan jchˈabˈej mak cristian, xjawbˈi li barc y xeˈ lak luwar re Magadán.

Mateo 16

1 Mak fariseo pach mak saduceo xtawtak riqˈui Kakaj Jesús, pero pireke triltak wi kes tzˈet Kakaj Diosiˈ takowinakch re, xtzˈonajtak re chi tran jun cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios ri tipe lecj. 2 Pero Kakaj Jesús xij rechak: Atak cuando tibˈe kˈij, tabˈijtak: Tieliˈ sakˈj jwiˈl pur quiek xeˈ caj, atcheˈtak. 3 Y cuando tisakarsanc, tabˈijtak: Tipetiˈ nimaktak kˈalaj jwiˈl pur kˈek sutzˈke xeˈ caj, atcheˈtak. Atak awetamakiˈ tawiltak wi tieliˈ sakˈj o tipetiˈ jabˈ, pero taˈ tachˈobˈtak chirijak mak cˈutbˈire ri tijin tawiltak laˈ mak junabˈ lajori. 4 Yak cristian ri wiˈtak wich ulew laˈ mak junabˈ lajori mas etzl jnoˈjak y taˈ sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios tijtzˈonajtak tibˈan jono cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios chiwchak, pero chiwch rechak taˈ chiquiˈ tibˈansaj jono cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios, xike ri xansaj chirij Jonás, xcheˈ Kakaj Jesús. Cuando xijmaj jwiˈl jilonli, xcan jyeˈ mak cristian y xecˈ. 5 Cuando xkˈaxtakbˈi chˈakap re nimlaj alagun yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo taˈ xcuxtaj jwiˈlak xcˈamtakbˈi jcuxlanwaak. 6 Xpe Kakaj Jesús, xij rechak: Atak cwentij aybˈak re man jchˈamkˈorak mak fariseo y mak saduceo, xcheˈ rechak. 7 Y yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xoctak chi jbˈij chiribˈil ribˈak: Xij jilonli jwiˈl taˈ xcuxtaj kawiˈl xkacˈamch kacuxlanwa, xcheˈtak. 8 Kakaj Jesús xretemajiˈ nen tijin tijbˈijtak chiribˈil ribˈak xtzˈonaj rechak: ¿Nen chac tabˈijtak chawibˈil aybˈak chi taˈ acuxlanwaak? Atak taˈ kes tzˈet cubˈul achˈolak chwij. 9 Atak ajquiˈ chatatak jcholajl ri tijin tambˈij. ¿Taˈcˈu ticuxtaj awiˈlak jurubˈ chicach chi qˈuertak cuxlanwa ri xacˈoltak cuando xinjach jobˈ cuxlanwa chiwchak jobˈ mil (5,000) chi winak? 10 Y, ¿taˈcˈu ticuxtaj awiˈlak jurubˈ chicach chi qˈuertak cuxlanwa ri xacˈoltak cuando xinjach wukubˈ (7) cuxlanwa chiwchak quejabˈ mil (4,000) chi winak? 11 ¿Nen chac atak taˈ tatatak jcholajl chi in maˈ chirij taˈ cuxlanwa tijin inyolow? In ximbˈij chi tike acwentij aybˈak riqˈui man jchˈamkˈorak mak fariseo y mak saduceo, xcheˈ rechak. 12 Ajrucˈreˈ rechak xtatak jcholajl chi maˈ chirij taˈ chˈamkˈor re cuxlanwa tiyolow Kakaj Jesús, chirijiˈ mak jcˈutuˈnak mak fariseo pach mak saduceo. 13 Kakaj Jesús cuando xtaw lak luwar re Cesarea re Filipo, xtzˈonaj rechak yak ajtijol ribˈak chirij: ¿Nencˈu li ri Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil ri tijbˈijtak yak cristian? xcheˈ rechak. 14 Rechak xijtak re: Wiˈ jujun tijbˈijtak chi atiˈ Juan Ajbˈanal Jaˈtiox. Y wiˈ jujun chic tijbˈijtak chi atiˈ Elías. Y wiˈ jujun chic tijbˈijtak chi atiˈ Jeremías o atiˈ jun ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios chic, xcheˈtak re. 15 Y Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Rucˈ atak, ¿nencˈu in tabˈij atak? xcheˈ rechak. 16 Xpe Simón Pedro, xij re Kakaj Jesús: Atiˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew ri Jcˈajol Kakaj Dios ri yoˈl, xcheˈ re. 17 Kakaj Jesús xij re: Tzi awe at Simón ri jcˈajol Jonás, jwiˈl maˈ jun cristian taˈke xyeˈw retemaj chawe, riˈ Inkaj ri wiˈ lecj xyeˈw retemaj chawe. 18 Y in tambˈij chawe chi atiˈ Pedro ri chapcaˈ abˈaj. Xatincoj pi ajcˈamal jbˈeak yak ri ticojowtak tzilaj jtaquil chwij. Y chibˈ man abˈaj li tambˈan waˈx wichoch. Y taˈ chiquiˈ ticwin man camic chi jsachic jwichak yak ajtakeltak we. 19 Laj akˈbˈ tanjach mak law re jtakon Kakaj Dios lecj y nen taˈ tacuy jmac neri wich ulew, taˈ ticuysaj jmac riqˈui Kakaj Dios lecj y nen ri tacuy jmac neri wich ulew, ticuysajiˈ jmac riqˈui Kakaj Dios lecj, xcheˈ re Pedro. 20 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij chi mi jyoltak rechak cristian chi riˈ re ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew. 21 Laˈ mak kˈij li xcholch Kakaj Jesús chi jbˈij jcholajl rechak yak ajtijol ribˈak chirij chi re tina bˈena Jerusalén y tina bˈansajna cˈax re jwiˈlak yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel y jwiˈlak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios y jwiˈlak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios. Tina camsajna, pero tina cˈastasajna jwich laj jcamnakl laj jrox kˈij. 22 Xpe Pedro, xcˈambˈi Kakaj Jesús pi ricˈan y xoc chi jkˈelic, xij re: ¡Wajawl, miti titaw chiwch chapcaˈ tijin tabˈij! xcheˈ re. 23 Pero Kakaj Jesús cow xril Pedro, xij re: ¡Elambˈi chinwch at jbˈabˈal etzl! Tike akˈat inwch. At taˈ tachomorsaj lawiˈ raj Kakaj Dios tran, xike tachomorsaj lawiˈ ri tijchomorsajtak cristian, xcheˈ re. 24 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Wi wiˈ jonok raj tioc pire ajtijol ribˈ chwij, rajwaxiˈ jkˈeleˈ ribˈ chi jbˈanic lawiˈ ri raj re tran. Rajwaxiˈ tina jtijna cˈax laj jcˈaslemal y tixambˈer chwij. 25 Nen jono cristian taˈ raj tijyeˈ ribˈ pi camic jwiˈlke tran lawiˈ raj Kakaj Dios tran, tisaachiˈ jwich, pero nen tijyeˈ ribˈ pi camic inwiˈl in, ticolmajiˈn. 26 Taˈ nen tichacuj jwiˈl jun cristian trechbˈej juntir kelen re wich ulew wi pi reke tisaach jwich. Jun cristian taˈ nen ticwin chi jyeˈic chi jcolic ranm pire maˈ tisaach jwich. 27 Jwiˈl cuando tipe Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil nicˈ jnimal jkˈij pach Jkaj y tipe pach yak ranjl, ajrucˈreˈ tiyuk jyeˈ jqˈuixel rechak cristian chi jujunalak chirij ri bˈanal jwiˈlak. 28 Tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi wiˈ jujun rechak yak cristian ri wiˈtak wiqˈuil neri, taˈ ticamtak asta tina riltakna Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil titakon chibˈak cristian, xcheˈ Kakaj Jesús.

Mateo 17

1 Raj wakakibˈ (6) kˈij jbˈij jwiˈl Kakaj Jesús jilonli, xeˈ bˈa jun witz naj rakˈanebˈ. Xcˈambˈi Pedro, Santiago y Juan ri jkˈun Santiago, xtosbˈi ribˈak pi ricˈanak. 2 Y claˈ chiwchak xjalmaj rilic Kakaj Jesús, jcaybˈal tichak kopopon chapcaˈ rilic kˈij y ritzˈik xan sakbˈot. 3 Etke xriltak jwich Moisés pach Elías tijintak chi yoloj riqˈui Kakaj Jesús. 4 Xpe Pedro, xij re Kakaj Jesús: Wajawl, jor tzi wojtak neri. Wi chawaj, tambˈan uxibˈ chinam, jun pi awe at, jun pi re Moisés y jun pi re Elías, xcheˈ. 5 Aj tijiniˈ Pedro chi jbˈij jilonli re Kakaj Jesús cuando xpe jun sutzˈ tikopoponc, xchˈuk rijak. Riˈchak xtatak xaanch jun chˈaˈwem li sutzˈ, xij: Riˈ ri lokˈlaj Incˈajol ri subˈlaj inquiˈcot chirij, tatak jyolj, xcheˈch. 6 Yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo cuando xtatak chi jilonli xijsajch, rechak xtˈoj ribˈak pi jupul lak ulew jwiˈl subˈlaj xtzaak jchˈolak. 7 Xpe Kakaj Jesús, xjutun chijcˈulelak y xyeˈ jkˈabˈ chibˈak, xij rechak: Bˈiitentak, mi tzaak achˈolak, xcheˈ rechak. 8 Y cuando yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xbˈit jbˈaak xnaˈtuntak, taˈ chiquiˈ nen xriltak jwich, xichak Kakaj Jesús waˈl ricˈan. 9 Cuando kesaltakch wich witz, Kakaj Jesús xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Ma yoltakna re ni jun cristian juntir ri xawiltak, ajriˈ tayoltak cuando jorok cˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil, xcheˈ rechak. 10 Xpe yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, xtzˈonajtak re Kakaj Jesús: ¿Nen chac tijbˈijtak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios chi rajwaxiˈ nabˈe tipe Elías? xcheˈtak re. 11 Kakaj Jesús xij rechak: Tzˈetiˈ chi rajwaxiˈ tipe Elías nabˈe pire tiyuk chi jbˈanic jwaˈx juntir. 12 Pero in tambˈij chawechak chi Elías xyukiˈn y rechak taˈ xchˈobˈtak jwich y xanaˈtakaˈ cˈax re chapcaˈ rajak xantak re. Y jilon Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil tina jtijna cˈax laj jkˈabˈak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 13 Ajrucˈreˈ yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xtatak jcholajl chi chirijiˈ Juan Ajbˈanal Jaˈtiox tijin tiyolow Kakaj Jesús. 14 Cuando xyuktak lamas wiˈtak subˈlaj qˈui cristian, xpe jun winak xjutun chijcˈulel Kakaj Jesús, xxucar chiwch y xij re: 15 Wajawl, il cˈur jwich incˈajol subˈlaj cˈax wiˈw, tijyeˈ quiekˈekˈ re y qˈuilaj bˈwelt titzaak li kˈakˈ y li jaˈ. 16 Xincˈamch riqˈuilak yak ajtijol ribˈak chawij, pero rechak taˈ xcwintak chi jtzibˈsajc, xcheˈ re Kakaj Jesús. 17 Kakaj Jesús xij rechak: Atak cristian ri taˈ cubˈul achˈolak chirij Kakaj Dios y xike tabˈantak mak etzltak noˈj, ¿jurubˈcˈu kˈij rajwax inwaˈxna aacˈlak pire ticubˈar achˈolak chwij? ¿Jurubˈcˈu kˈij rajwax atna incuytakna jwiˈl taˈ ticubˈar achˈolak chwij? Cˈamtakch man cˈojol winak neri, xcheˈ rechak. 18 Kakaj Jesús xkˈel man etzl ri wiˈ laj ranm man cˈojol winak y xresajbˈic y laj or xtzibˈ man cˈojol winak. 19 Xpetak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, xtzˈonajtak re Kakaj Jesús pi ricˈanak: ¿Nen chac taˈ xojcwin oj chi resaj man etzl ri wiˈ laj ranm man cˈojol winak? xcheˈtak re. 20 Kakaj Jesús xij chic rechak: Atak taˈ kes cubˈul achˈolak chwij, jwiˈliˈli taˈ xatcwintak chi resaj man etzl ri wiˈ laj ranm man cˈojol winak. Kes tzˈet tambˈij chawechak witi cubˈul achˈolak chwij chapcaˈ jnimal jun ra bˈakˈ jwich mostas, atcwintakaˈ tabˈijtak re man witz ri: Elambˈi neri, jat li jun jalan luwar chic, atcheˈtak re. Y man witz tieliˈbˈic. Taˈ ni jun kelen maˈ atcwintak chi jbˈanic witi cubˈul achˈolak chwij. 21 Pero mak etzl chapcaˈ man ri, xike jun cristian ticwin chi resaj ri tichˈaˈw riqˈui Kakaj Dios y tran ayun, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 22 Kakaj Jesús woˈcotic trantak Galilea pach yak ajtijol ribˈak chirij, Kakaj Jesús xij rechak: Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil tina jachsajna laj jkˈabˈak mak cristian. 23 Tina jcamsajtakna y laj jrox kˈij tina cˈastasajna jwich laj jcamnakl, xcheˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij. Rechak cuando xtatak chi jilonli xijsaj rechak subˈlaj xbˈisontak. 24 Cuando xtawtak Kakaj Jesús Capernaúm pach yak ajtijol ribˈak chirij, xpetak mak ajtzˈonaltak alcabar re nimi richoch Kakaj Dios xeˈtak riqˈui Pedro y xtzˈonajtak re: ¿Ton jtojaˈ alcabar pire nimi richoch Kakaj Dios Jerusalén ajtijol awechak? xcheˈtak re. 25 Pedro xij: Tijtojaˈn, xcheˈ rechak. Cuando xocbˈi Pedro la ja, xpe Kakaj Jesús nabˈe xchˈabˈej y xtzˈonaj re: ¿Nen tabˈij at Simón? ¿Nen quiek re tijtzˈonajtak alcabar mak rey neri wich ulew? ¿Rechakniˈ yak jwinakak o rechak yak ri maˈ jwinakak taˈn? xcheˈ re Pedro. 26 Pedro xij re: Rechak yak ri maˈ jwinakak taˈn, xcheˈ re. Kakaj Jesús xij chic re: Tzˈetiˈn, yak jwinakak taˈ luwar tijtojtak alcabar, 27 pero pire tikabˈan nen rajak, jat chiˈ nimlaj alagun, tˈojta li jaˈ acˈam ri wiˈ chapbˈi car laˈ y man nabˈe car ri tachap, tebˈaˈ jchiˈ y laj jchiˈ tataˈch jun pwak. Cˈambˈic y tatoj walcabar in pach awe at laˈ, xcheˈ Kakaj Jesús re Pedro.

Mateo 18

1 Cuando xantaj li, xpetak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xjutuntak riqˈui Kakaj Jesús xtzˈonajtak re: ¿Nen chike ri mas nim jkˈij lamas titakonwiˈ Kakaj Dios? xcheˈtak re. 2 Xpe Kakaj Jesús, xsiqˈuij jun ral acˈl y xwabˈaˈ laj xoˈlak y xij rechak: 3 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi atak wi taˈ tabˈantak chapcaˈ jun ral acˈl, taˈ atoctak lamas titakonwiˈ Kakaj Dios. 4 Man ri mas nim jkˈij lamas titakonwiˈ Kakaj Dios riˈ man ri taˈ tijcoj jkˈij chapcaˈ man ral acˈl ri. 5 Nen ticˈuluw laj imbˈj, jun ri taˈ tijcoj jkˈij chapcaˈ man ral acˈl ri, iniˈ injcˈul. 6 Nen jun cristian ri tran chi yak ri taˈ mas nimak jkˈijak ri cubˈul jchˈolak chwij tikejtak li mac, riˈ mas tzi tiximsajbˈi jun nimlaj abˈaj re queˈm chi jkul y titˈojsajbˈi li mar. 7 Cˈur jwichak mak cristian ri retake wich ulew ri quiek jwiˈl wiˈ subˈlaj cristian tikejtak li mac. Wiˈke nen tibˈanow re jun cristian tikej li mac, pero riˈ mas cˈur jwich jun cristian ri tibˈanow rechak cristian tikejtak li mac, jwiˈl masna cˈax tijtij. 8 Jwiˈliˈli wi akˈbˈ o awakan tibˈanow chawe atkej li mac, cˈurbˈic, tˈojbˈi chinaj chawe. Riˈ mas tzi junchak akˈbˈ o junchak awakan tataˈ tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic chiwch chi quibˈ awakan o chi quibˈ akˈbˈ attˈojsajbˈi li kˈakˈ ri taˈ jchupic. 9 Y wi bˈakˈ awch tibˈanow chawe atkej li mac, esajbˈic, tˈojbˈi chinaj chawe. Riˈ mas tzi junchak bˈakˈ awch tataˈ tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic chiwch chi quibˈ bˈakˈ awch attˈojsajbˈi laj jkˈakˈal man luwar re tijbˈi cˈax, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 10 Kakaj Jesús xij chic rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Ma xuttak ni jono rechak yak ri taˈ mas jcowil ranmak chwij. In tambˈij chawechak chi yak ranjlak nojel kˈij wiˈtak chiwch Inkaj lecj. 11 Jwiˈliˈli Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil xpe chi jcolicak yak ri sacheˈltak. 12 Tatak impuch tambˈij chawechak. Wi wiˈ jun winak wiˈ jun cient (100) jcarner y wi xsach ribˈ jun rechak cuando tijin chi jyukˈic, re tican jyeˈ mak junmuchˈ bˈelejlajuj (99) wich takˈj y tibˈe chi jtoquic man jun ri xsach ribˈ. 13 Y cuando tibˈe jteˈch man carner ri xsach ribˈ, kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi riˈ mas tiquiˈcot chirij man jun li chiwchak mak junmuchˈ bˈelejlajuj (99). 14 Y jiˈcˈulon Akajak ri wiˈ lecj taˈ raj tisaach ni jun rechak yak ri taˈ mas jcowil ranmak chwij, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 15 Kakaj Jesús xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Wi wiˈ jono awechˈelxic chwij tibˈanow cˈax chawe, chˈabˈej pi ricˈan, bˈij re pi utzil chi xmacuniˈ chiwch Kakaj Dios y wi tzi tijta ayolj y tijqˈuex jnoˈj, xatcwiniˈ chi jkˈasaj laj jkˈabˈ Kakaj Dios. 16 Y wi taˈ tijta lawiˈ ri tabˈij re pi awicˈan, toc quibˈ o uxibˈ apach y atbˈetak chic riqˈuil pire tibˈe jteˈtak juntir ri tabˈij re chirij jmac. 17 Y wi taˈ ticojon chiwchak yak apach, bˈij rechak yak ajtakeltak we cuando mulbˈem aybˈak y wi taˈ ticojon chiwchak yak ajtakeltak we, waˈxbˈaˈ claˈ, bˈan re chapcaˈ jun cristian ri taˈ tijcoj Jyolj Kakaj Dios o chapcaˈ jun ajxutul lawiˈ ri tzi. 18 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak, nen taˈ tacuytak jmac neri wich ulew, taˈ ticuysaj jmac riqˈui Kakaj Dios lecj y nen ri tacuytak jmac neri wich ulew, ticuysajiˈ jmac riqˈui Kakaj Dios lecj. 19 Riˈ ri, ri tambˈij in chawechak: Wi wiˈ quibˈ chawechak tiniqˈuibˈ jwichak neri wich ulew chi chˈaˈwem riqˈui Inkaj lecj chi jtzˈonaj nen rajwax rechak, Inkaj tijyaˈ rechak. 20 Jwiˈl lamas wiˈtak quibˈ o uxibˈ cˈamem ribˈak laj imbˈj, in winiˈ riqˈuilak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 21 Xpe Pedro, xjutun riqˈui Kakaj Jesús y xtzˈonaj re: Kajawl, ¿jurubˈcˈu bˈwelt rajwax tancuy jmac jun wechˈelxic chawij cuando tran cˈax chwe? ¿Rajwaxniˈ tancuy jmac wukubˈ (7) bˈwelt? xcheˈ re. 22 Kakaj Jesús xij re Pedro: In taˈ tambˈij chawe chi wukubˈke (7) bˈwelt tacuy jmac jun awechˈelxic chwij. In tambˈij chawe chi rajwaxiˈ tacuy jmac nojel bˈwelt cuando tran cˈax chwe, xcheˈ Kakaj Jesús re Pedro. 23 Kakaj Jesús xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian jilon chapcaˈ xan jun rey. Man rey raj trajlaj jurubˈ jcˈasak yak mocom riqˈuil. 24 Kes tzˈakat tijchol rajlaj cuando xcˈamsajch jun mocom riqˈuil ri wiˈ lajuj (10) mil talento jcˈas riqˈuil. 25 Pero man mocom li taˈ nen quiek laˈ tijtojwiˈ jcˈas. Xpe man rey xij chi ticˈayajbˈi man mocom li pach rixokl, juntir ralcˈwal y juntir kelen re ri wiˈ pire tojbˈire jcˈas. 26 Xpe man mocom li, xxucar chiwch man rey y xtzˈonaj tokˈobˈ re: Kaj, cuy immac, quinawulbˈejna junquitz riqˈui incˈas. In tantojaˈ juntir incˈas aacˈl, xcheˈ re. 27 Man rey xrilaˈ cˈur jwich man mocom li y xcuyaˈ jmac riqˈui jcˈas, xtakbˈic y man winak xeˈ chi richoch. 28 Pero man mocom li, cuando bˈesal lak bˈe, xcˈul jun rich mocom ri wiˈ jun cient (100) denario jcˈas riqˈuil. Xpe re, xchap chi jkul, xoc chi jjitzˈaj y xij re: Toj acˈas wiqˈuil, xcheˈ re. 29 Xpe man jun ri wiˈ jcˈas riqˈuil, xxucar chiwch y xtzˈonaj tokˈobˈ re: Cuy immac, quinawulbˈejna junquitz riqˈui incˈas, in tantojaˈ juntir incˈas aacˈl, xcheˈ re. 30 Pero re taˈ raj xcuy jmac man rich mocom, xsiqˈuij li kˈatbˈitzij y xtak li cars asta tina jtojna juntir jcˈas riqˈuil. 31 Y mak nicˈj mocom chic subˈlaj xcˈaxcˈobˈ laj ranmak, xpe rechak xeˈ jbˈijtak re man rey juntir nen xansaj re sicˈ rich mocomak. 32 Xpe man rey, xtak chic jsiqˈuij man mocom ri xcuy jmac riqˈui jcˈas y xij re: ¡At etzl mocom, in xincuyaˈ amac riqˈui juntir acˈas wiqˈuil jwiˈl xatzˈonaj jcuyic amac chinwch! 33 Y at, ¿nen chac taˈ xawil cˈur jwich jun awich mocom chapcaˈ rilic cˈur awch at ximbˈan? xcheˈ re. 34 Subˈlaj xpe retzal man rey chirij, xtak jbˈanic subˈlaj cˈax re asta tina jtojna juntir jcˈas riqˈuil. 35 Y jilonli tran chawechak Inkaj ri wiˈ lecj wi taˈ tzˈet nojel awanmak tacuytak jmac jun awechˈelxicak chwij neri wich ulew, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

Mateo 19

1 Cuando xijmaj juntir li jwiˈl Kakaj Jesús xelbˈi Galilea, xeˈ lak luwar re Judea ri wiˈtak chˈakap re nimi jaˈ Jordán. 2 Subˈlaj qˈui cristian xambˈertak chirij claˈ y xtzibˈsaj cristian ri yajtak. 3 Xpetak nicˈj fariseo, xjutuntak chijcˈulel Kakaj Jesús, riˈ rajak tijtoctak jono jmac pire tikej laj jkˈabˈak y xtzˈonajtak re: ¿Ton jyaˈ luwar Jpixbˈ Kakaj Dios chi jun winak tijjachbˈi rixokl wi taˈ tzi tril ri tran? xcheˈtak re Kakaj Jesús. 4 Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak: ¿Taˈcˈu ilan awiˈlak ri tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri xanow nabˈe cristian wich ulew, winak pach anm xan? 5 Cuando Kakaj Dios xij jilonri: Jwiˈliˈli jun winak cuando ticˈuliˈyc, tican jyeˈ jkaj jchuch y ticˈuliˈy riqˈui rixokl y chi quibˈ ribˈilak tiwuxtak pi juntakchak chi cristian chiwch Kakaj Dios, xcheˈ. 6 Y Kakaj Jesús xij chic: Maˈ quibˈtak taˈ chiquiˈn, juntakchak chi cristian chiwch Kakaj Dios, jwiˈliˈli jun winak taˈ luwar tijjach rixokl ri quiek riqˈuil xcˈulbˈaj jwiˈl Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús rechak mak fariseo. 7 Mak fariseo xtzˈonajtak chic re Kakaj Jesús: ¿Nencˈu chac Moisés xyaˈ luwar chi tijnaˈ tijjach rixokl jun winak, xike man winak tijtzˈibˈaj jun wuj re jachbˈi ibˈ? xcheˈtak re Kakaj Jesús. 8 Kakaj Jesús xij chic rechak: Tzˈetiˈ xyeˈ luwar Moisés chawechak tajach awixoklak jwiˈliˈ atak pur abˈaj awanmak, pero cuando xticarch kˈijsak taˈ yeˈl luwar jwiˈl Kakaj Dios. 9 Pero in tambˈij chawechak nen jono winak tijjach rixokl y wi maˈ jwiˈl taˈ xechbˈej jwiˈl jun jalan winak chic y wi man winak li ticˈuliˈy chic riqˈui jun jalan anm chic, chiwch Kakaj Dios tijin trechbˈej jun anm ri maˈ jcˈulajl taˈn. Y nen jono winak chic ticˈuliˈy riqˈui man anm ri jachal, chiwch Kakaj Dios tijin trechbˈej jun anm chic ri maˈ jcˈulajl taˈn, xcheˈ Kakaj Jesús. 10 Xpetak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, xijtak re: Wi jilonli cˈax wiˈ chijxoˈlak jun winak riqˈui rixokl riˈ mas tzi taˈ ticˈuliˈytak yaltir, xcheˈtak. 11 Kakaj Jesús xij chic rechak: Maˈ juntir taˈ ticwintak chi jtaic jcholajl ri ximbˈij, xike yak ri chaˈltak jwiˈl Kakaj Dios. 12 Qˈuiyiˈ ri quiek jwiˈl taˈ ticˈuliˈytak jujun cristian. Wiˈ jujun winak tiqˈuisiˈytak ri nicˈ riqˈuil capunaltak y wiˈ jujun chic capunaltake jwiˈl cristian y wiˈ jujun chic riˈke taˈ rajak ticˈuliˈytak jwiˈl riˈ rajak trantak laj jcˈaslemalak lawiˈ raj Kakaj Dios trantak. Y nen raj tran jilonli, raneˈ laj jcˈaslemal, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 13 Jun kˈij nicˈj cristian xcˈamtakch ralcˈwalak riqˈui Kakaj Jesús pire tijyeˈ jkˈabˈ laj jbˈaak y tichˈaˈw riqˈui Kakaj Dios chirijak. Pero yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xkˈeltak yak cristian ri cˈamalch ralcˈwalak jwiˈlak. 14 Xpe Kakaj Jesús, xij rechak: Ma kˈeltak, yeˈtak luwar rechak tral acˈl tipetak wiqˈuil jwiˈl jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian pirechiˈ yak ri jilontak chapcaˈ tral acˈl, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 15 Cuando xyeˈmaj jkˈabˈ Kakaj Jesús laj jbˈaak tral acˈl, xelbˈi claˈ. 16 Xpe jun cˈojol winak, xjutun riqˈui Kakaj Jesús xtzˈonaj re: Ajtijonl, ¿nen chi tzilaj kelen lal rajwax tambˈan pire tantaˈ tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic? xcheˈ re. 17 Kakaj Jesús xtzˈonaj re: ¿Nen chac tatzˈonaj chwe lawiˈ ri tzi? Xike wiˈ jun ri tzi. Wi chawaj tataˈ tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic, bˈan lawiˈ ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús re man cˈojol winak. 18 Man cˈojol winak xtzˈonaj re Kakaj Jesús: ¿Nen chi pixabˈ lal tabˈij? xcheˈ re. Kakaj Jesús xij re: Mat camsanc, ma wechbˈej jun jalan cristian wi maˈ acˈulajl taˈn, mat alkˈanc, ma mol tzij chirij jun cristian, 19 coj jkˈij akaj achuch y lokˈaj awijl atzˈakt chapcaˈ jlokˈaj aybˈ tabˈan, xcheˈ Kakaj Jesús re man cˈojol winak. 20 Man cˈojol winak xij re Kakaj Jesús: Juntir li bˈanaliˈ inwiˈl. ¿Nen mas rajwax tina imbˈanna? xcheˈ re. 21 Kakaj Jesús xij chic re man cˈojol winak: Wi chawaj tatzˈakatsaj jbˈanic juntir chiwch Kakaj Dios, jat, cˈayta juntir kelen awe ri wiˈ y man rijil tajach chiwchak yak ri wiˈ rajwax rechak. Jilonli tiwaˈxiˈ subˈlaj utzil pi awe riqˈui Kakaj Dios lecj pi jqˈuexwach abˈiomil y ajrucˈreˈ atpe wiqˈuil pire atxambˈer chwij, xcheˈ Kakaj Jesús re. 22 Man cˈojol winak, cuando xta chi jilonli xijsaj re, subˈlaj bˈis jwich xecˈ, jwiˈl subˈlaj bˈiomiˈn. 23 Cuando xril Kakaj Jesús chi jilonli, xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi subˈlaj cˈaxiˈ roquic jun bˈiom lamas titakon Kakaj Dios chibˈak cristian. 24 Tancaˈmulaj chic jbˈij chawechak: Riˈ taˈ mas cˈax jkˈaxic jun camello laj bˈakˈ jwich jun acux chiwch roquic jun bˈiom laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire titakon chibˈ, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 25 Yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, cuando xtatak chi jilonli xij Kakaj Jesús rechak, subˈlaj xsaach jchˈolak, xijtak chiribˈil ribˈak: Wi jilonli, taˈ ni jun ticolmaj laj jkˈabˈ jmac, xcheˈtak. 26 Cow xilsajtak jwiˈl Kakaj Jesús y xij rechak: Pi rechak cristian taˈ ni jonok ticwin chi jbˈanic, pero Kakaj Dios taˈ ni jun kelen maˈ ticwin chi jbˈanic, xcheˈ rechak. 27 Pedro xij re Kakaj Jesús: Oj xcaniˈ kayeˈ juntir kelen ke ri wiˈ y xojxambˈeriˈ chawij. ¿Nencˈu tiyeˈsaj chike oj? xcheˈ re Kakaj Jesús. 28 Kakaj Jesús xij rechak: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak cuando titaw kˈij tiqˈuexsaj juntir kelen wich ulew, Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil subˈlaj nim jkˈij ticubˈar li man cubˈarbˈ lamas titakonwiˈ. Y atak ri atxambˈernaktak chwij, atcubˈartak chibˈak mak cabˈlajuj (12) cubˈarbˈ chi jbˈanic kˈatbˈitzij chibˈak yak cabˈlajuj (12) kˈat rijajl Israel. 29 Juntir yak ri tican jyeˈ richochak, jkˈun ratzak, ranabˈak, jkaj jchuchak, ralcˈwalak o rulewak inwiˈlke in, tijcˈulaˈtakaˈ subˈlaj nim jqˈuixel chapcaˈ ri xcan jyeˈtak y tijtaˈtakaˈ tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic. 30 Pero subˈlaj qˈui ri nabˈetak lajori jwiˈl nim jkˈijak, riˈtakaˈ ticantak pi qˈuisbˈire jwiˈl taˈ chiquiˈ ticojsaj jkˈijak. Y subˈlaj qˈui ri qˈuisbˈire lajori jwiˈl taˈ cojol jkˈijak, riˈtakaˈ tinabˈertak jwiˈl tina cojsajna jkˈijak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

Mateo 20

1 Kakaj Jesús xij chic: Jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian jilon chapcaˈ xan jun patron ri xelbˈi akˈabˈ chi jtoquic nicˈj mocom pire tichacuntak riqˈuil chi jtoquic uva. 2 Xchomorsaj riqˈuilak yak mocom chi jujun denario tijyeˈ rechak re jun kˈij chi chac y xtaktakbˈi chi tocoj uva. 3 Y man patron raj laj bˈelejebˈ (9) or re akˈabˈ xel chicbˈic, xeˈ li cˈaybˈl y claˈ xtaˈ chic nicˈj cristian ri taˈ jchacak. 4 Man patron xij rechak: Jattak li chac wiqˈuil chi tocoj uva y in twilaˈ jcholajl atojbˈlak, xcheˈ rechak mak cristian. Y mak cristian xeˈtak li chac riqˈuil. 5 Man patron xeˈ chic li cˈaybˈl raj laj cabˈlajuj (12) or re nicˈaj kˈij y xeˈ chic raj laj jrox or re bˈesal kˈij, xeˈ jteˈ chic nicˈj cristian y xij rechak chi tibˈetak li chac riqˈuil chi tocoj uva. 6 Y raj laj jjoˈ or re bˈesal kˈij, xel chicbˈi man patron xeˈ chic li cˈaybˈl, xeˈ jteˈ chic nicˈj cristian ri taˈ jchacak, re xtzˈonaj rechak: ¿Nen chac nerike watak jun kˈij y taˈ chac tabˈantak? xcheˈ rechak. 7 Y rechak xijtak re man patron: Jwiˈl taˈ nen sujuwinak kachc, xcheˈtak. Y man patron xij chic rechak: Jattak li chac wiqˈuil chi tocoj uva, xcheˈ rechak. Y rechak xeˈtak. 8 Y cuando xoc ukuˈm, xpe man patron xij re man jun ri wiˈ pi jbˈabˈal mocom: Siqˈuijbˈi juntir mak mocom, yeˈbˈi jtojbˈlak. Riˈ nabˈe tachol jtojicak yak ri xoctak li chac bˈesal kˈij y pi qˈuisbˈire tatoj yak ri xoctak akˈabˈ, xcheˈ re. 9 Y mak mocom ri xoctak li chac laj jjoˈ or re bˈesal kˈij xyeˈsajbˈi jujun denario rechak. 10 Y pi qˈuisbˈire xtojsajtak yak ri xoctak li chac nabˈe. Rechak riˈ chijchˈolak titojsajtakaˈ mas chiwchak yak nicˈj jwiˈl akˈabˈiˈ xoctak li chac, pero cuando xtojsajtak jujun denarioke xyeˈsaj rechak. 11 Cuando xcˈulmaj jtojbˈlak jwiˈlak xoctak chi yokˈon chirijil man patron. 12 Xpetak, xijtak re man patron: Mak nicˈj bˈesalchak kˈij xoctak li chac, jun orke xchacuntak y nicˈke katojic xabˈan y oj jun kˈijiˈ xojchacunc y xkacuyaˈ juntir jkˈakˈal kˈij, xcheˈtak re man patron. 13 Man patron xij re jun rechak mak mocom: At wichcˈulchiˈ, in taˈ ni jun kelen ximbˈan chawe ri maˈ jcholajl taˈn. Xkachomorsajiˈcaˈ aacˈl chi jun denario tantoj akˈij. 14 Cˈambˈi atojbˈl. In iniliw jcholajl wi tanyeˈbˈi jtojbˈlak yak nicˈj ri xoctak li chac bˈesal kˈij, nicˈ chapcaˈ tanyeˈ chawe at, 15 jwiˈl iniˈ iniliw jcholajl nen tambˈan riqˈui impwaak. At tipe awetzal chi rilic jwiˈl tzi innoˈj riqˈuilak cristian, xcheˈ man patron re man mocom, xcheˈ Kakaj Jesús. 16 Y Kakaj Jesús xij chic rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Jwiˈliˈli yak ri qˈuisbˈire lajori ri taˈ cojol jkˈijak riˈtakaˈ tinabˈertak jwiˈl tina cojsajna jkˈijak. Y yak ri nabˈetak lajori ri nim jkˈijak riˈtakaˈ ticantak pi qˈuisbˈire jwiˈl taˈ ticojsaj jkˈijak, xcheˈ rechak. 17 Kakaj Jesús cuando bˈesaltak lak bˈe pach yak ajtijol ribˈak chirij pire tibˈetak Jerusalén, xsiqˈuij yak cabˈlajuj (12) pi ricˈanak y xij rechak: 18 Lajori ojbˈetak Jerusalén, claˈ tijachsaj Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil laj jkˈabˈak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios y laj jkˈabˈak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios. Rechak tijtzˈonajtak kˈatbˈitzij chirij pire ticamsajc. 19 Y tijjachtak laj jkˈabˈak yak maˈ rijajl taˈ Israel pire tritzˈbˈejtak jwich, tijsecˈtak y tijcamsajtak wich curs, pero laj jrox kˈij tina cˈastasajna jwich laj jcamnakl, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 20 Xpe rixokl Zebedeo pach yak quibˈ ricˈlal, xjutun riqˈui Kakaj Jesús y xxucar chiwch chi jtzˈonaj jun tokˈobˈ re. 21 Kakaj Jesús xtzˈonaj re: ¿Nen chawaj? xcheˈ re anm. Y anm xij: Cuando attakon chibˈak cristian, yeˈ luwar chi yak wicˈlal ticubˈartak aacˈl, jun ticubˈar laj apaach y jun ticubˈar laj amax, xcheˈ re Kakaj Jesús. 22 Kakaj Jesús xij rechak: Atak taˈ awetamak nen attijintak chi jtzˈonaj chwe. ¿Toncˈu acuyaˈtakaˈ cˈax chapcaˈ ri tina intijna in? xcheˈ rechak. Rechak xijtak: Tikacuyaˈn, xcheˈtak. 23 Kakaj Jesús xij chic rechak: Atak tacuyaˈtakaˈ cˈax chapcaˈ ri tina intijna in, pero taˈ yeˈl luwar chwe chi jchaˈic nen ticubˈar laj impaach o laj immax, jwiˈl riˈ tiyeˈsaj rechak yak ri chaˈltak jwiˈl Inkaj, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 24 Yak lajuj (10) ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo cuando xtatak nen xijsaj re Kakaj Jesús, xpe retzalak chirijak yak quibˈ ri jkˈun ratz ribˈak. 25 Pero xpe Kakaj Jesús xsiqˈuij yak ajtijol ribˈak chirij y xij rechak: Atak awetamakiˈ chi mak jbˈabˈal jkˈatbˈitzijak yak maˈ rijajl taˈ Israel tijchomorsajtak chi wiˈ mas takon laj jkˈabˈak chibˈak yak jwinakak y mak nimaktak jbˈabˈalak titakontakaˈ chibˈak. 26 Pero chaxoˈl atak, maˈ jiˈtaˈlonli. Chaxoˈl atak, nen raj ticojsaj jkˈij rajwaxiˈ raneˈ lawiˈ ri rajwax jbˈanic pi rechak nicˈj chic. 27 Y wi wiˈ jono chawechak raj tioc pire bˈabˈal, rajwaxiˈ tijyeˈ ribˈ chi takem re juntir jpach chapcaˈ jun cristian ri wiˈ rajw. 28 Jilon chapcaˈ xan Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil, taˈ xpe wich ulew pire tibˈansaj re lawiˈ ri raj re. Re xpe wich ulew pirechiˈ tiyuk raneˈ lawiˈ ri rajwax rechak cristian y tiyuk jacheˈ ribˈ pi camic chi jcolicak subˈlaj cristian laj jkˈabˈ jmacak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 29 Cuando xeltakbˈi Kakaj Jesús Jericó pach yak ajtijol ribˈak chirij subˈlaj qˈui cristian xambˈertakbˈi chirijak. 30 Xpetak quibˈ moy ri cubˈultak chiˈ bˈe, xtatak chi tijin tikˈax Kakaj Jesús chijcˈulelak, xchˈejejtak, xijtak: ¡Jcˈajol David, il cˈur kawch! xcheˈtak. 31 Xpetak mak cristian, xkˈeltak yak moy, xijtak rechak chi mi chˈaˈwtak chic. Pero rechak subˈlaj cow xchˈejejtak chic, xijtak: ¡Kajawl, Jcˈajol David, il cˈur kawch! xcheˈtak. 32 Kakaj Jesús xwaˈrc, xsiqˈuijtakbˈic y xtzˈonaj rechak: ¿Nen chawajak tambˈan chawechak? xcheˈ rechak, 33 Rechak xijtak: Kajawl, chikaj ojnaˈtun chic, xcheˈtak re Kakaj Jesús. 34 Kakaj Jesús xril cˈur jwichak y xchap bˈakˈ jwichak y laj or xnaˈtuntak chic y xambˈertakbˈi chirij Kakaj Jesús.

Mateo 21

1 Cuando xtawtak chi nakaj re Jerusalén, wiˈtakchak Betfagé wich witz ri jbˈij Olivos. Kakaj Jesús xtakbˈi quibˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij, 2 xij rechak: Jattak li man tilmit ri wiˈbˈi chawchak, claˈ tibˈe ateˈtak jun ixok bˈur ximil y wiˈ jun ra jkˈun riqˈuil. Quirtakch man bˈur pach ra jkˈun y cˈamtakch. 3 Wi wiˈ nen atchˈabˈentak chirijak, bˈijtak re: Tike chocon jwiˈl Kajawl y laj orke tiyuk jkˈasaj, atcheˈtak re, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 4 Jilonli xan pire xtaw chiwch ri xcan jtzˈibˈaj jun ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri: 5 Bˈijtak rechak yak aj Sión:Iltak areyak petzal aacˈlak y taˈ tijcoj jkˈij, quejal jun ra bˈur jwiˈl, ticheˈ. 6 Xpetak yak quibˈ ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, xeˈtak y xeˈ raneˈtak chapcaˈ xijsaj rechak. 7 Xcˈamtakch man ixok bˈur pach man ra jkˈun, xyeˈtakbˈi ritzˈikak ri tijkˈuˈjtak chirij ra kˈun bˈur y Kakaj Jesús xquejajbˈic. 8 Y subˈlaj qˈui cristian bˈesaltak chirij, wiˈ nicˈj xlicˈ ritzˈikak ri tijkˈuˈjtak laj bˈe y nicˈj chic xcˈurtak xak cheˈ y xyeˈtak laj jbˈe. 9 Cristian ri nabˈetak pach ri tixamtak chirij Kakaj Jesús xoctak chi chˈejejem, xijtak: ¡Nim jkˈij Jcˈajol David! ¡Kakaj Dios ri Kajawl wiˈ jkˈabˈ chibˈ ri petzal laj jbˈij! ¡Nim jkˈij Kakaj Dios lecj! xcheˈtak. 10 Cuando xoc Kakaj Jesús Jerusalén juntir cristian xsaach jchˈolak y subˈlaj cristian xtzˈonajtak chiribˈil ribˈak: ¿Nen chiquiˈ chi winak lal ri? xcheˈtak. 11 Y nicˈj cristian xijtak: Riˈ Jesucristo ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ri aj Nazaret ri jun tilmit re Galilea, xcheˈtak. 12 Kakaj Jesús xoc li nimi richoch Kakaj Dios y xruktajbˈi mak ajcˈaybˈ pach mak ajlokˈomanl ri wiˈtak claˈ. Xsolcopij mak jmexak mak ajqˈuexeltak pwak ri wiˈtak claˈ pach mak jtemak mak ajcˈayaltak ut. 13 Y xij rechak: Tzˈibˈaliˈ li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri: Wichoch rechiˈ lamas tibˈan chˈaˈwem wiqˈuil, xcheˈ Kakaj Dios, ticheˈ. Pero atak cojol pi molbˈi ribˈak alkˈom awiˈlak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 14 Xpetak yak moy pach yak coˈx xtawtak riqˈui Kakaj Jesús li nimi richoch Kakaj Dios y xtzibˈsajtakaˈ jwiˈl Kakaj Jesús. 15 Pero mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios subˈlaj xpe retzalak cuando xriltak mak nimaktak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios ri xan y xtatak tichˈejejtak mak tral acˈl li nimi richoch Kakaj Dios ri tijbˈijtak: ¡Nim jkˈij Jcˈajol David! ticheˈtak. 16 Rechak xtzˈonajtak re Kakaj Jesús: ¿Ton ataˈ nen tijin tijbˈijtak mak tral acˈl? xcheˈtak re. Kakaj Jesús xij rechak: Tantaˈn. ¿Taˈcˈu ilan awiˈlak li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri? At xabˈan chi laˈ jbˈixak mak tral acˈl ri aj nuchˈtak pach mak tral acˈl aj tijin tituˈntak tibˈixaj jnimirsaj akˈij, ticheˈ, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 17 Kakaj Jesús xcan jyeˈ mak cristian claˈ xeˈ Betania, claˈ xeˈ waˈxok lakˈabˈ. 18 Akˈabˈ laj jcabˈ kˈij Kakaj Jesús xkˈaj chic Jerusalén, cuando bˈesal lak bˈe xcˈok jwiˈl wiˈjal. 19 Xrilbˈi chi wiˈ jun jcheˈl higo chiˈ bˈe. Xeˈ rileˈ wi wiˈ jwich, pero taˈ ni jono jwich xeˈ jteˈ. Jwiˈliˈli xchˈabˈej man jcheˈl higo, xij re: Ni jun bˈwelt atwichin chic, xcheˈ re. Y laj or xchekej man cheˈ. 20 Yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, cuando xriltak xchekej man jcheˈl higo, subˈlaj xsaach jchˈolak xtzˈonajtak re Kakaj Jesús: ¿Nen chac laj or xchekej man jcheˈl higo? xcheˈtak re. 21 Kakaj Jesús xij rechak: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak, atak wi kes tzˈet cubˈul achˈolak chirij Kakaj Dios y taˈ tran quibˈ awanmak, maˈ xitaˈke atcwintak chi jbˈanic chapcaˈ ximbˈan in re man jcheˈl higo. Atak wi tabˈijtak re man witz ri: Elambˈi claˈ, tˈojta aybˈ li mar, atcheˈtak re, ticojoniˈ chawchak. 22 Juntir nen chawajak tatzˈonajtak cuando atchˈaˈwtak riqˈui Kakaj Dios wi kes tzˈet cubˈul achˈolak chirij Kakaj Dios, taculaˈtakaˈn, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 23 Kakaj Jesús xocbˈi li nimi richoch Kakaj Dios. Cuando tijin chi jtijoj cristian claˈ, xpetak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel xjutuntak chijcˈulel Kakaj Jesús y xtzˈonajtak re: ¿Nencˈu xattakow chi jbˈanic jilonli? ¿Nen xyeˈw kˈatbˈitzij laj akˈbˈ pire tabˈan jilonli? xcheˈtak re. 24 Kakaj Jesús xij rechak: Jilon in chwaj tantzˈonaj jun kelen chawechak: Wi tacˈululajtak inyolj, tambˈijiˈ chawechak nen xyeˈw kˈatbˈitzij laj inkˈbˈ pire tambˈan jilonli. ¿Nencˈu xtakow re Juan Ajbˈanal Jaˈtiox chi jbˈanic jaˈtiox? ¿Kakaj Diosniˈ xtakow re o cristianke? xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 25 Rechak xoctak chi jchomorsaj chiribˈil ribˈak nen tijbˈijtak, xijtak: Wi tikabˈij re chi Kakaj Dios xtakowch re Juan Ajbˈanal Jaˈtiox, li tijbˈijiˈ chike: ¿Nencˈu chac taˈ xacojtak jyolj? ticheˈ. 26 Tike tzaak kachˈol pent wiˈ nen trantak cristian chike wi tikabˈij chi cristianke takowinak re, jwiˈl rechak tijbˈijtak chirij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox chi ajkˈasal Jyoljiˈ Kakaj Dios, xcheˈtak. 27 Jwiˈliˈli xijtak re Kakaj Jesús: Taˈ ketam nen takowinakch re, xcheˈtak. Kakaj Jesús xij chic rechak: Jilon in taˈ tambˈij chawechak nen xyeˈw kˈatbˈitzij laj inkˈbˈ chi jbˈanic jilonli, xcheˈ rechak. 28 Kakaj Jesús xtzˈonaj chic rechak: ¿Nen tabˈij atak chirij ri xantak quibˈ alcˈwalixelbˈ? Wiˈ jun winak wiˈ quibˈ jcˈajol. Xpe winak li, xij re man nabˈeal: At incˈajol, jat li chac lak uva, xcheˈ re. 29 Man jcˈajol li xij: Taˈ chwaj imbˈec, xcheˈ. Pero chi usil xqˈuex jnoˈj y xeˈ li chac. 30 Y xpe man winak li, xeˈ chic riqˈui man jcabˈal y xij re chapcaˈ xij re man nabˈeal y man jcabˈal xij: Tziyiˈ li, tat, imbˈiˈn, xcheˈ. Pero taˈ tzˈet xecˈ. 31 ¿Nencˈu rechak mak quibˈ xanowtak lawiˈ raj jkajak trantak? xcheˈ Kakaj Jesús rechak. Rechak xijtak re Kakaj Jesús: Riˈ man nabˈeal, xcheˈtak. Kakaj Jesús xij chic rechak: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi riˈ mak ajtzˈonaltak alcabar re Roma pach mak tzˈiˈtaklaj anm tioctak nabˈe lamas titakonwiˈ Kakaj Dios chibˈak cristian chawch atak, 32 jwiˈl Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xyukiˈ jbˈij chawechak nen rajwax tabˈantak laj acˈaslemalak pire tran sucˈul awanmak chiwch Kakaj Dios. Pero atak taˈ xacojtak jyolj y yak ajtzˈonaltak alcabar pach mak tzˈiˈtaklaj anm xcojaˈtakaˈn. Atak onque xawilaˈtakaˈ juntir li, pero taˈ xaqˈuex anoˈjak pire tabˈantak lawiˈ raj Kakaj Dios tabˈantak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 33 Kakaj Jesús xij chic rechak: Tatak jcholajl jun esbˈi noˈj chic jilonri, wiˈ jun winak xtic uva laj rulew y xcoj corral chirij. Xcˈot jun luwar lamas xan man yetzˈbˈi uva y xan jun ja naj rakˈanebˈ pire tijchajaj jticoˈn. Ajrucˈreˈ xcan jyeˈ man rulew li chi kejom rechak nicˈj ajchac y xeˈ chinaj li jun jalan tilmit chic. 34 Cuando xtaw kˈij tikˈanabˈ jwichak mak uva, xpe man rajw ulew xtakch nicˈj jtakoˈn riqˈuilak chi jtzˈonaj rechak mak ajkejeltak ulew lawiˈ mak jwich uva ri tiyeˈsaj re pire kejbˈire man ulew. 35 Pero xpetak mak ajkejeltak ulew xchaptak mak takoˈn li, jun xchˈiˈtak, jun xcamsajtak y jun chic xcamsajtak chi abˈaj. 36 Xpe man rajw ulew, xtak chicch mas jtakoˈn chiwch nabˈe bˈwelt chi jtzˈonaj rechak mak ajkejeltak ulew lawiˈ mak jwich uva ri tiyeˈsaj re pire kejbˈire man ulew. Pero mak ajkejeltak ulew xantak chicbˈi rechak chapcaˈ xantak re yak nicˈj. 37 Ajrucˈreˈ man rajw ulew xtakch jcˈajol chi jtzˈonaj rechak lawiˈ mak jwich uva ri tiyeˈsaj re pire kejbˈire man ulew jwiˈl xchomorsaj chi ticojontakaˈ chiwch jcˈajol. 38 Pero mak ajkejeltak ulew cuando xriltak xtaw jcˈajol man rajw ulew xijtak chiribˈil ribˈak: Riˈ re tiechbˈen man ulew, lajori kacamsajtak pire tican man ulew ri pi ke oj, xcheˈtak mak ajkejeltak ulew. 39 Xpetak, xchaptak, xresajtakbˈi lak uva y xcamsajtak. 40 Y cuando tipe man rajw ulew, ¿nencˈu tran rechak mak ri kejewinaktak man ulew? xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 41 Rechak xijtak: Taˈ chiquiˈ cˈax laj ranm tijcamsajtak mak etzltak ajkejeltak ulew li. Y tijyeˈ chic rulew chi kejom rechak nicˈj ajchac chic ri tijyeˈtak jwich uva pire kejbˈire man ulew cuando titaw kˈij tikˈanabˈ jwichak mak uva, xcheˈtak re Kakaj Jesús. 42 Kakaj Jesús xtzˈonaj chic rechak: ¿Taˈcˈu ilan awiˈlak li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri? Man abˈaj ri xcan jxuteˈtak yak ajbˈanaltak ja, riˈ xoc pire man nabˈe abˈaj pire jcowil man ja. Jilonli xan Kakaj Dios ri Kajawl y subˈlaj ojquiˈcot chirij, ticheˈ. 43 Jwiˈliˈli in tambˈij chawechak chi Kakaj Dios taˈ chiquiˈ titakon chabˈak, riˈchak titakon chibˈak jalan cristian chic ri tijyeˈtak jwich ticoˈn pire kejbˈi rulew man rajw ulew. 44 Nen titzaak chibˈ man abˈaj li, tikˈajmajiˈn. Y nen titzaak man abˈaj li chibˈ, tranaˈ pok, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 45 Cuando mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach mak fariseo xtatak jcholajl chi Kakaj Jesús tijin tijbˈij mak esbˈi noˈj li chirijakiˈ rechak, 46 subˈlaj xpe retzalak rajak roj xchapeˈtakbˈi Kakaj Jesús. Pero tike tzaak jchˈolak jwiˈl subˈlaj qˈui cristian retamakiˈ chi ajkˈasal Jyoljiˈ Kakaj Dios.

Mateo 22

1 Kakaj Jesús xoc chic chi yoloj riqˈuilak mak cristian li laˈ nicˈj esbˈitak noˈj, xij rechak: 2 Jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian jilon chapcaˈ xan jun rey ri xan jun nimakˈij cuando xcˈuliˈy jcˈajol. 3 Re xtak mak jtakoˈn chi jsiqˈuijcak yak ri quiek re xijwiˈ chi tipetak riqˈuil chi wicˈ, pero rechak taˈ rajak xpetak. 4 Xtak chicbˈi nicˈj jtakoˈn chic, xijbˈi rechak: Bˈij rechak chi xantajiˈ kaw. Xintakaˈ jcamsaj inwacx pach wawj ri chakˈsal inwiˈl y lajori joˈtak, tijtatak wa, atcheˈtak rechak, xcheˈ re mak jtakoˈn. 5 Pero mak cristian taˈ rajak xeˈtak riqˈuil li nimakˈij. Jun rechak xeˈ chi jsolaj rulew y jun chic xeˈ chi cˈayinc. 6 Y mak nicˈj chic xchaptak mak jtakoˈn man rey xsecˈtak y xcamsajtak. 7 Man jbˈabˈal kˈatbˈitzij subˈlaj xpe retzal chirijak mak ri xcamsan rechak mak jtakoˈn, jwiˈliˈli xtak mak jsoldad chi jcamsajcak y xtak jcˈatic jtilmitak. 8 Xij rechak mak nicˈj jtakoˈn chic: Juntir kelen ri tichocon re man nimakˈij re man cˈulniquil xantajiˈn, pero mak cristian ri siqˈuiltak taˈ ticˈular rechak tipetak li man nimakˈij. 9 Lajori jattak xoˈlak bˈe, juntir mak ri tataˈtak, bˈijtak rechak chi tipetak li man nimakˈij re cˈulniquil, xcheˈ rechak mak jtakoˈn. 10 Y mak jtakoˈn xeˈtak xoˈlak bˈe, xeˈ jsiqˈuijtakch juntir cristian ri wiˈtak xoˈlak bˈe chi tzi jnoˈjak y chi mitaˈ tzi jnoˈjak. Jilonli xnoj man ja chi cristian. 11 Cuando xocbˈi man rey la ja chi rilicak mak ri siqˈuiltak li nimakˈij, xril chi wiˈ jun winak claˈ taˈ cojol ritzˈik jwiˈl re cˈulniquil. 12 Xtzˈonaj re: At wichcˈulchiˈ, ¿nen chac xatocch neri wi mitaˈ xacojch awitzˈik re cˈulniquil? xcheˈ re. Y man winak li taˈ chiquiˈ xchˈaˈwc. 13 Xpe man rey, xij rechak mak ri tijintak chi jjachic wa: Ximtak rakan pach jkˈabˈ, esajtakbˈi lak ukuˈm rij ja. Claˈ tibˈe rokˈbˈej ribˈ y tijkuchˈuchˈuj ree. 14 Subˈlaj qˈui ri siqˈuiltak, pero quibˈ uxibˈke ri chaˈltak, xcheˈ Kakaj Jesús. 15 Cuando xantaj jbˈij jilonli jwiˈl Kakaj Jesús, mak fariseo xeˈtak y xniqˈuibˈ jwichak, xchomorsajtak nen tijbˈijtak re Kakaj Jesús jwiˈl riˈ rajak chirijke jyolj tikej laj jkˈabˈak pire tijcojtak tzij chirij. 16 Xtaktakbˈi nicˈj ajtijol ribˈak chirijak pach nicˈj rechak mak jpach Herodes Antipas, xeˈ jbˈijtak re Kakaj Jesús jilonri: Ajtijonl, oj ketamiˈ chi tzˈetel tzˈetiˈ ri tabˈij y tzˈetel tzˈetiˈ ri tijin tatijoj cristian pire trantak lawiˈ raj Kakaj Dios trantak y taˈ jaljoj rilic cristian tabˈan. 17 Bˈij chike: ¿Tziniˈ tikatoj alcabar re César o taˈn? xcheˈtak re Kakaj Jesús. 18 Kakaj Jesús retamiˈ mak etzltak jchomorsaˈnak, jwiˈliˈli xij rechak: Atak ajsolcopil acaybˈalak, ¿nen chac tatoctak etzltak noˈj pire inkej laj akˈbˈak? 19 Cˈuttaknecaˈ jun pwak chinwch ri quiek laˈ tatojtakwiˈ alcabar, xcheˈ rechak. Rechak xcˈamtakch jun denario xcˈuttak chiwch. 20 Kakaj Jesús xtzˈonaj chic rechak: ¿Nencˈu quiek jcaybˈal ri wiˈ chiwch ri y nen quiek jbˈij ri tzˈibˈal chiwch ri? xcheˈ rechak. 21 Rechak xijtak: Rechiˈ César, xcheˈtak re. Kakaj Jesús xij chic rechak: Yeˈtak re César lawiˈ re César y yeˈtak re Kakaj Dios lawiˈ re Kakaj Dios, xcheˈ rechak. 22 Cuando xtatak chi jilonli xijsaj rechak jwiˈl Kakaj Jesús subˈlaj xsaach jchˈolak, xcan jyeˈtak Kakaj Jesús, xeˈtak. 23 Laˈ man kˈij li xtawtak nicˈj saduceo riqˈui Kakaj Jesús. Rechak taˈ tijcojtak chi tina cˈastasajna jwichak camnakibˈ, jwiˈliˈli xijtak re Kakaj Jesús: 24 Ajtijonl, Moisés xij chike chi wi wiˈ jun winak ticamc y taˈ ralcˈwalak xwaˈxc, rajwaxiˈ ticˈuliˈy chic jun jkˈun riqˈui man anm li, ri camnak richjil pire tiwaˈx ralcˈwal riqˈuil y ticojsaj pi ralcˈwal man nabˈe winak. 25 Y chikaxoˈl oj xwaˈxiˈ wukubˈ (7) winak ri jkˈun ratz ribˈak. Man nabˈeal xcˈuliˈyc, pero xcamc, taˈ ralcˈwal xwaˈxc y man rixokl xcˈuliˈy chic riqˈui man jcabˈal. 26 Y xcam man jcabˈal y taˈ ralcˈwal xwaˈxc. Xcˈuliˈy chic man jroxal riqˈui man anm y jilon re xcamke. Wukubˈ (7) chi winak ri jkˈun ratz ribˈak xcˈuliˈytak riqˈui man anm li y chi wukubˈ (7) ribˈilak xcamtak. 27 Pi qˈuisbˈire xcam man anm. 28 Cuando ticˈastasaj jwichak camnakibˈ, ¿nencˈu rechak chi wukubˈ (7) winak li trixokolaj man anm li, jwiˈl chi wukubˈiˈ (7) ribˈilak xcˈuliˈytak riqˈuil? xcheˈtak re Kakaj Jesús. 29 Kakaj Jesús xij rechak: Atak sachalcatakaˈn, jwiˈl taˈ awetamak nen tijbˈij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios y taˈ awetamak juntir ri jcwinel Kakaj Dios ri wiˈ. 30 Cuando ticˈastasaj jwichak camnakibˈ chi winak chi anm taˈ chiquiˈ ticˈuliˈytak, jiˈchaklontak chapcaˈ yak anjl ri wiˈtak lecj. 31 ¿Taˈcˈu ilan awiˈlak li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri xij chawechak chirij cˈastajbˈal? Kakaj Dios xij jilonri: 32 Iniˈ ri in jDios Abraham, Isaac y Jacob, xcheˈ. Kakaj Dios maˈ jDios taˈ yak camnakibˈ, jDiosakiˈ yak ri yoˈltak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 33 Cuando Kakaj Jesús xij jilonli, subˈlaj qˈui cristian xsaach jchˈolak chi jtaic jyolj ri xij. 34 Cuando mak fariseo xtatak chi Kakaj Jesús xanaˈ rechak mak saduceo chi taˈ chiquiˈ xchˈaˈwtak, xmulbˈaˈ ribˈak 35 y jun rechak, riˈ jun ajtijol cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios raj tijtoc nen tran pire tikej Kakaj Jesús laj jkˈabˈak xtzˈonaj re: 36 Ajtijonl, ¿nen chi pixabˈ lal mas rajwax ticojsaj chiwchak nicˈj pixabˈ chic? xcheˈ re. 37 Kakaj Jesús xij re: Li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tijbˈij jilonri: Lokˈaj Akaj Dios ri Awajawl riqˈui nojel awanm y xike chomorsaj chirij Kakaj Dios y bˈan riqˈui nojel awanm lawiˈ raj tabˈan, ticheˈ. 38 Riˈ man pixabˈ li mas rajwax ticojsaj chiwchak juntir pixabˈ. 39 Y jcabˈ pixabˈ raquitz mitaˈ nicˈ jtaic pach man jun li, tijbˈij jilonri: Lokˈaj awijl atzˈakt chapcaˈ jlokˈaj aybˈ at tabˈan, ticheˈ. 40 Riˈ mak quibˈ pixabˈ li ri tiyeˈwtak jcholajl juntir Jpixbˈ Kakaj Dios y ri xijtak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús re. 41 Cuando aj mulantakaˈ mak fariseo xpe Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak: 42 ¿Nen tabˈij atak chirij nen quiek rijajl jun ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew? xcheˈ rechak. Rechak xijtak: Rijajliˈ David, xcheˈtak. 43 Kakaj Jesús xtzˈonaj chic rechak: ¿Nencˈu chac David xijsajiˈ re jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chi tijbˈij Wajawl re? Re xij jilonri: 44 Kakaj Dios ri Kajawl xijiˈ re Wajawl:Cubˈren laj impaach asta tina injachna laj akˈbˈ juntir yak ri atcontrinc, xcheˈ re, ticheˈ. 45 ¿Nen mo jun ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew, rijajliˈ David, cuando David xijiˈ Wajawl re? xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 46 Y ni jono rechak xcwintak chi jbˈij jono yoloj pire jcˈululaj Kakaj Jesús. Xcholmajbˈi laˈ mak kˈij li taˈ chiquiˈ ni jonok xcˈotow chic jchiˈ Kakaj Jesús.

Mateo 23

1 Cuando Kakaj Jesús xijmaj jwiˈl jilonli, xij chic jilonri rechak cristian ri wiˈtak claˈ pach yak ajtijol ribˈak chirij: 2 Yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios pach mak fariseo tiesantak chi sakil Jpixbˈ Kakaj Dios. 3 Jwiˈliˈli cojontak chiwchak, bˈantak juntir ri tijbˈijtak chawechak. Pero ma bˈan awechak chapcaˈ trantak rechak. Rechak tijbˈijtak lawiˈ rajwax tibˈansajc, pero jalan trantak chiwch ri tijbˈijtak. 4 Rechak tijtijojtak cristian re nicˈj pixabˈ subˈlaj cˈax jbˈanic, pero rechak taˈ titˈoˈontak chi jbˈanic ri nen tijbˈij, nicˈ riqˈuil tijyeˈtak jun al laj ikaˈn chirij cristian ri mitaˈ nen ticuyuw ralal, pero rechak ni laˈ jun bˈa jkˈabˈak titˈoˈontak chi jcˈamicbˈic. 5 Juntir ri trantak riˈke rajak tzi tiilsajtak jwiˈl cristian. Tijcˈamtak mak cˈolbˈitak wuj ri lamas tijcˈoltak mak qˈuer wuj ri tzˈibˈal Jpixbˈ Kakaj Dios chiwch y tijximtakbˈi chiˈ jwichak o wichak jtelbˈak y tijcojtak itzˈik ri nimak rakan ritzˈabˈl. 6 Y cuando tibˈetak li jono nimakˈij mas kus triltak ticubˈartak laˈ mak tem ri lamas ticubˈartak yak ri wiˈ rekleˈnak lak sinagog. 7 Riˈ rajak ticˈamsaj rutzil jwichak lak cˈaybˈl pi cˈutbˈire chi nimiˈ jkˈijak y riˈ rajak tibˈijsaj ajtijonl rechak. 8 Pero atak ma yeˈtak luwar tibˈijsaj ajtijonl chawechak jwiˈlak cristian, jwiˈl xike wiˈ jun Ajtijonl y atak juntir awechˈelxiquiˈ aybˈak. 9 Y ma cojtak jun cristian pi akajak, jwiˈl xike jun Akajak y re jiˈ wiˈ lecj. 10 Y ma yeˈtak luwar tibˈijsaj jbˈabˈal chawechak jwiˈl xike jun bˈabˈal wiˈ, riˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew. 11 Ri mas nim jkˈij chaxoˈlak, rajwaxiˈ raneˈ lawiˈ ri rajwax jbˈanic pire nicˈj chic. 12 Jwiˈl nen tijcoj jkˈij ricˈan, taˈ ticojsaj jkˈij y nen taˈ tijcoj jkˈij, riˈ li ticojsaj jkˈij. 13 ¡Cˈur awchak atak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios y atak fariseo, ajsolcopil acaybˈalak! Atak taˈ tayeˈtak luwar tioc cristian laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire titakon chibˈak, pero ni atak atoctak. 14 ¡Cˈur awchak atak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios y atak fariseo, ajsolcopil acaybˈalak! Atak tawesajtak kelen awechak chirijak yak anm ri camnak richjilak y pire bˈambˈi awchak chiwchak cristian, subˈlaj naj tabˈantak chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios. Jwiˈliˈli masna cˈax kˈatbˈitzij tibˈansaj chabˈak jwiˈl Kakaj Dios. 15 ¡Cˈur awch atak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios y atak fariseo, ajsolcopil acaybˈalak! Atak atwoˈcottak juntir luwar chi jtoquic jun ajtijol ribˈ chawijak. Cuando tataˈtak, tatijojtak re acˈutuˈnak y re masna etzl jnoˈj tiel chic chawchak. Jwiˈliˈli re quibˈ chi jilon cˈaxcˈol tijtij chapcaˈ ri tatij atak li man luwar re tijbˈi cˈax. 16 ¡Cˈur awchak atak ajcˈamaltak bˈe ri pur atak moy! Atak tabˈijtak: Nen jonok tijbˈij chi tranaˈ jun kelen y wi tijcoj nimi richoch Kakaj Dios laj jyolj chi jbˈij chi tzˈetiˈ tran ri tijbˈij, nicˈ riqˈuil taˈ ni jun kelen bˈil jwiˈl. Pero nen tijcoj mak oro re nimi richoch Kakaj Dios laj jyolj chi jbˈij chi tzˈetiˈ tran ri tijbˈij, rajwaxiˈ tran, atcheˈtak. 17 ¡Atak pur atak sons y pur atak moy! ¿Nencˈu mas nim jkˈij, roniˈ man oro o riˈ nimi richoch Kakaj Dios ri quiek jwiˈl nim jkˈij man oro? 18 Y tabˈijtak: Nen jonok tijbˈij chi tranaˈ jun kelen y wi tijcoj altar laj jyolj chi jbˈij chi tzˈetiˈ tran ri tijbˈij, nicˈ riqˈuil taˈ nen bˈil jwiˈl. Pero nen tijcoj mak kelen ri sipal re Kakaj Dios ri wiˈ chibˈ man altar laj jyolj chi jbˈij chi tzˈetiˈ tran ri tijbˈij, rajwaxiˈ tran, atcheˈtak. 19 ¡Atak pur atak moy! ¿Nencˈu mas nim jkˈij, roniˈ mak kelen ri sipal re Kakaj Dios o man altar ri quiek jwiˈl nim jkˈij mak kelen ri sipal re Kakaj Dios? 20 Nen tijcoj man altar laj jyolj chi jbˈij chi tzˈetiˈ tran ri tijbˈij, maˈ xitaˈke man altar tijcoj laj jyolj chi jbˈij chi tranaˈn, tijcojaˈ juntir ri wiˈ chibˈ. 21 Y nen tijcoj nimi richoch Kakaj Dios laj jyolj chi jbˈij chi tzˈetiˈ tran ri tijbˈij, maˈ xitaˈke nimi richoch Kakaj Dios tijcoj laj jyolj chi jbˈij chi tranaˈn, tijcojaˈ jbˈij Kakaj Dios ri wiˈ li nimi richoch. 22 Nen tijcoj man luwar lecj lamas wiˈ Kakaj Dios laj jyolj chi jbˈij chi tzˈetiˈ tran ri tijbˈij, maˈ xitaˈke man luwar lecj lamas wiˈ Kakaj Dios tijcoj laj jyolj chi jbˈij chi tzˈetiˈ tran ri tijbˈij, tijcojaˈ jbˈij jcubˈarbˈ Kakaj Dios laj jyolj chi jbˈij chi tzˈetiˈ tran y tijcojaˈ jbˈij Kakaj Dios ri ticubˈar laˈ man cubˈarbˈ. 23 ¡Cˈur awchak atak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios y atak fariseo, ajsolcopil acaybˈalak! Atak tayaˈtakaˈ jlájuj kelen awechak re Kakaj Dios tayaˈtakaˈ jlájuj mak woron ri jbˈij menta, anis y comino. Pero taˈ tijin tabˈantak lawiˈ ri mas rajwax jbˈanic ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios. Ri rajwax jbˈanic riˈ bˈantak juntir pi jcholajl chiwch Kakaj Dios, iltak cˈur jwich jun cristian y bˈantak laj acˈaslemalak lawiˈ raj Kakaj Dios tabˈantak. Riˈ li rajwax tabˈantak y mi can ayeˈtak jbˈanic. 24 Atak ajcˈamaltak bˈe, pur atak moy. Atak jor tacwentij aybˈak pire maˈ tabˈikˈtak jun usum, pero taˈ tawicˈajtak tabˈikˈaˈtakaˈbˈi jun camello. 25 ¡Cˈur awchak atak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios y atak fariseo, ajsolcopil acaybˈalak! Atakaˈ nicˈ riqˈuil man vas pach man lak ri chˈajal rij, pero tzˈil jpam jwiˈl alkˈanc y mak etzltak raybˈl ri tabˈantak. 26 ¡Atak fariseo, pur atak moy! Chˈajtak nabˈe jpam man vas pach man lak y jilonli tisakabˈiˈ rij. 27 ¡Cˈur awchak atak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios y atak fariseo, ajsolcopil acaybˈalak! Atak pur atak mak mukbˈi camnak ri tzˈajal rij laˈ chun, subˈlaj kus rilic rij, pero jpamak nojsaliˈ chi jbˈakeltak camnak y chi jtioˈjlak cristian ri kˈaˈysal. 28 Y jilon atak, rilic chapcaˈ sucˈuliˈ awanmak chiwch Kakaj Dios, pero awanmak nojsaliˈ chi solcopiltak yoloj y etzltak noˈj. 29 ¡Cˈur awchak atak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios y atak fariseo, ajsolcopil acaybˈalak! Tabˈantak jwaˈx mak mukbˈi camnak ri lamas mukultak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios y tacojtak ritzˈabˈl mak mukbˈi camnak ri lamas mukultak yak cristian ri sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios. 30 Y tabˈijtak: Witi wojchak wich ulew laˈ mak junabˈ cuando xwaˈxtak kamam katitˈ wich ulew taˈ roj xojtˈoˈon chi jcamsajcak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios, atcheˈtak. 31 Jilonli chirijke ayoljak ticˈutun chi atak, atakaˈ rijajl mak ri xcamsantak rechak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios. 32 ¡Qˈuistak jbˈanic lawiˈ ri cholanch jbˈanic jwiˈlak amam atitˈak ojr! 33 ¡Pur atak cumatz y rijajl cumatz ri ticamsanc! Taˈ ni jono chawechak ticolmaj laj jkˈabˈ man cˈaxlaj jkˈatbˈitzij Kakaj Dios ri petzal chabˈak jwiˈl jiˈ atbˈetak li man luwar re tijbˈi cˈax. 34 Jwiˈliˈli in tantakch ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios chaxoˈlak pach cristian ri wiˈ mas jnoˈjak jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios pachak ajtijonl, pero atak tacamsajtak y tatzˈonajtak chi ticamsaj jujun rechak wich curs. Y jujun chic tasecˈtak lak sinagog y tatakejtak jbˈanic cˈax rechak lak juntir tilmit. 35 Atakaˈ attojowtak re jcamicak juntir tzitaklaj cristian ri xcamsajtak, ticholmajch rajlaj riqˈui jcamic Abel ri sucˈul ranm chiwch Kakaj Dios asta jcamic Zacarías ri jcˈajol Berequías ri xcamsaj jwiˈl amamak laj xoˈlak man luwar ri tosol re Kakaj Dios pach man altar re cˈatbˈi awaj. 36 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi yak cristian ri wiˈtak wich ulew lajori riˈ rechak ticˈuluwtak subˈlaj cˈax chirij juntir mak mac li, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios y mak fariseo. 37 ¡Atak aj Jerusalén, atak aj Jerusalén, ri tacamsajtak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios y tacamsajtak chi abˈaj yak jtakoˈn Kakaj Dios ri takaltakch aacˈlak! ¡Qˈuilaj bˈwelt chwaj roj ximmulbˈaˈ awchak chapcaˈ tran jun chuch acˈ tijmulbˈaˈ tra jkˈun ralaj jxicˈ, pero atak taˈ chawajak! 38 Tatak jcholajl, awichochak tina canna pi caneˈl ja. 39 Y tambˈij chawechak chi lajori taˈ chiquiˈ tawiltak inwch, ajriˈ tawiltak chic inwch cuando tabˈijtak: ¡Nim jkˈij ri petzal laj jbˈij Kakaj Dios ri Kajawl! atcheˈtak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Mateo 24

1 Kakaj Jesús xelbˈi li nimi richoch Kakaj Dios, bˈenamchak re cuando xpetak yak ajtijol ribˈak chirij xjutuntak chijcˈulel, xoctak chi jcˈutic chiwch nen mo rilic nimi richoch Kakaj Dios. 2 Xpe Kakaj Jesús, xij rechak: Xawilaˈtakaˈ nen mo rilic juntir li, pero kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi tina tawna jun kˈij chi taˈ chiquiˈ ni jono abˈaj tican chibˈ jun chic. Juntir li tina yojmajna, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 3 Cuando Kakaj Jesús cubˈul bˈa witz ri jbˈij Olivos, xpetak yak ajtijol ribˈak chirij xjutuntak chijcˈulel, xtzˈonajtak re Kakaj Jesús pi ricˈanak: Chikaj tabˈij chike nen or titaw chiwch ri xabˈij. ¿Nencˈu retal ri tiilsaj pire cˈutbˈire cuando atpe chic y cuando titaw qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak? xcheˈtak re Kakaj Jesús. 4 Xpe Kakaj Jesús, xij rechak: Tike acwentij aybˈak pire maˈ atsubˈsajtak, 5 jwiˈl subˈlaj qˈui tina petakna y tijcoj ribˈak chapcaˈ in, tijbˈijtak: Iniˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew, tina cheˈtakna y subˈlaj cristian tina jsubˈtakna. 6 Atak tina atatakna jtaquil chi tijiniˈ nimaktak chˈoˈj li jono luwar, pero mi tzaak achˈolak, jwiˈl ajquiˈ chi taw kˈij re qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak. 7 Jun nimlaj tilmit tina chˈoˈjinna riqˈui jun tilmit chic y jun rey tina chˈoˈjinna riqˈui jun rey chic. Tina pena subˈlaj wiˈjal y tina ranna nimaktak cabˈrakn lak jaljojtak luwar. 8 Pero juntir li ajriˈ cholbˈire cˈax ri tina pena chibˈak cristian. 9 Y ajrucˈreˈ atak, atna jachsajtakna laj jkˈabˈak mak etzltak cristian pire tibˈansaj cˈax chawechak y atna camsajtakna. Y juntir tilmit wich ulew atna retzelbˈejtakna y atna jcontrijtakna inwiˈlke in. 10 Cuando titaw mak kˈij li subˈlaj cristian tijquibˈaj ranmak chwij y tijcontrij ribˈak chiribˈil ribˈak y tijjach jpachak li cˈax. 11 Y subˈlaj cristian tijcoj ribˈak chapcaˈ ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios, pero taˈ tzˈet, ajsubˈunltake y subˈlaj cristian tijsubˈtak. 12 Tina waˈxna mas etzltak noˈj laj ranmak cristian y subˈlaj cristian taˈ chiquiˈ tijlokˈaj ribˈak chiribˈil ribˈak. 13 Pero nen taˈ tijquibˈaj ranm chwij asta ticamc, ticolmajiˈ laj jkˈabˈ jmac. 14 Y tzilaj jtaquil ri re nen mo oquem laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire titakon chibˈak cristian tina bˈijsajna rechak juntir cristian wich ulew pire tretemajtak, ajrucˈreˈ titaw kˈij re qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak. 15 Tina awiltakna li man luwar ri tosol pire Kakaj Dios jun ri ajbˈanal cˈax ri xutul jwiˈl Kakaj Dios chapcaˈ xcan jtzˈibˈaj Daniel ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios. Nen tril jwich wuj ri, jteˈ jcholajl. 16 Cuando tawiltak jilonli yak cristian ri wiˈtak Judea rajwaxiˈ laj or tielmajtakbˈi bˈak witz. 17 Y nen wiˈ bˈa ja, mi oc chic chi resaj kelen re la ja. 18 Y nen wiˈ lak chac, mi kˈaj chic laj richoch chi jcˈamic ritzˈik ri tijkˈuˈj. 19 Cˈur jwichak yak yaj anm laˈ mak kˈij li pach yak ri wiˈ jneˈak tijtuˈtzajtak, jwiˈl rechak taˈ tijnaˈ tielmajtak laj or. 20 Atak tzˈonajtak re Kakaj Dios chi miti lak kˈij re riqˈuil jabˈ, ni lak kˈij re uxlan cuando atelmajtakbˈic, 21 jwiˈl tina pena jun nimlaj cˈax ri taˈ ni jun bˈwelt bˈanal cuando xticarch jwich kˈijsak asta lajori y ni jun bˈwelt tran chic. 22 Miti xchomorsaj Kakaj Dios chi taˈ qˈuilaj kˈij tran man cˈax li, taˈ ni jono cristian roj ticolmajc. Kakaj Dios xchomorsaj jilonli jwiˈlke tril cˈur jwichak yak ri chaˈl jwiˈl. 23 Wi wiˈ nen tibˈin chawechak: Iltak impuch, ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew wiˈ neri o wiˈ jili, ticheˈtak, ma cojtak, 24 jwiˈl wiˈ cristian tijcoj ribˈak chapcaˈ riˈtakaˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew y wiˈ tijcoj ribˈak pi ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios, pero taˈ tzˈet. Rechak tranaˈtakaˈ cˈutbˈi jcwinelak ri sachom chˈolal rilic, pero pireke tijsubˈtak cristian asta yak ri chaˈltak jwiˈl Kakaj Dios rajak tijsubˈtak. 25 Cojtak retal, in ximbˈijiˈ juntir ri chawechak onque ajquiˈ chi taw chiwch. 26 Wi wiˈ nen tibˈin chawechak: Iltak impuch, ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew wiˈ li jun luwar lamas taˈ cristian, wi ticheˈ, mat bˈetak chi rilic o wi wiˈ nen tibˈin chawechak: Iltak impuch, wiˈ li jun ja, wi ticheˈ, ma cojtak, 27 jwiˈl Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil jilon jpetic chapcaˈ jun coyop tijkopajch ribˈ jkˈakˈal laj jsucˈlal lamas tielch kˈij y tibˈe jsakabˈsaj asta laj jsucˈlal lamas tikej kˈij. 28 Lamas wiˈ jun camnak awaj, claˈ tijmulbˈaˈ ribˈak mak cˈuch, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 29 Kakaj Jesús xij chic rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Cuando jorok kˈaxiˈ juntir mak cˈax li ri ximbˈij, ajrucˈreˈ tran ukuˈm jwich kˈij, icˈ taˈ chiquiˈ tijyeˈ jkˈakˈal, mak chˈumil titzaaktakch lecj y juntir ri wiˈ lecj tina yucxijna laj jluwrak. 30 Ajrucˈreˈ ticˈutunch lecj retal jpetic Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil. Juntir cristian wich ulew tijcamsaj ribˈak chi okˈej jwiˈl subˈlaj cˈax ri petzal chibˈak. Juntir ribˈilak tina riltakna Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil tikejch lecj li sutzˈ subˈlaj tikopopon jkˈakˈal jnimal jkˈij y wiˈ jcwinel. 31 Cuando tiokˈsaj trompet, Kakaj Dios tijtakch yak ranjl chi jmolic jwichak juntir cristian ri chaˈltak jwiˈl ri wiˈtak lak juntir tilmit re wich ulew. 32 Esaj anoˈjak chirij man jcheˈl higo. Cuando tawiltak tiel chicch jxakak acˈal, atak awetamakchak chi petemchak re riqˈuil sakˈj. 33 Y jilonli, cuando tawiltak chi tichak tijin titaw chiwch juntir ri ximbˈij chawechak, etemajtak chi Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil petemchak re, chiˈ pwertchak wiˈ. 34 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi ajquiˈ chi camtak juntir cristian ri wiˈtak wich ulew re mak junabˈ ri cuando titaw chiwch juntir ri ximbˈij chawechak. 35 Caj pach ulew tisaachiˈ jwichak, pero tina tawna chiwch juntir ri ximbˈij chawechak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 36 Kakaj Jesús xij chic rechak: Pero ni jonok etemawinak nen chi kˈij lal o nen chi or lal tran ri ximbˈij chawechak, ni yak anjl ri wiˈtak lecj retamak, ni Jcˈajol Kakaj Dios, xike Kakaj Dios retam. 37 Chapcaˈ xantak yak cristian laˈ mak junabˈ cuando xwaˈx Noé wich ulew, jilon tina rantakna chic yak cristian laˈ mak junabˈ cuando tipe chic Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil. 38 Laˈ mak junabˈ li cuando ajquiˈ chi ran man nimlaj kˈalaj, yak cristian tiwiˈntak, tikˈabˈartak, ticˈuliˈytak y tijcˈulbˈaˈ ralcˈwalak asta cuando xtaw kˈij xjaw Noé li arc. 39 Rechak taˈ ricˈabˈak cuando xpe man nimlaj kˈalaj, xcˈambˈi juntir cristian. Y jilon cuando titaw kˈij tipe chic Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil, taˈ ricˈabˈak tiyuk. 40 Cuando titaw man kˈij li, wiˈ quibˈ winak, nicˈ tijintak li chac, jun ticˈamsajbˈic y jun tican yeˈsajok. 41 Y wiˈ quibˈ anm, nicˈ tijintak chi queˈm, jun ticˈamsajbˈic y jun tican yeˈsajok. 42 Atak chajintake jwiˈl taˈ awetamak nen or tipe Awajawlak. 43 Pero atak tatak jcholajl, witi man rajw ja retam nen or titaw man alkˈom laj richoch, taˈ tiwar chi jchajajc y taˈ tijyeˈ luwar tioc man alkˈom laj richoch chi ralkˈaj kelen re. 44 Y jiˈcˈulon atak, ulbˈentake, jwiˈl taˈ etemal nen or tipe chic Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil. 45 Jun mocom ri tzi tran laj jchac y tzi jnoˈj ticojsajiˈ pire jbˈabˈalak mak nicˈj mocom chic jwiˈl jpatron y riˈ re titzukuw rechak lak or re wicˈ. 46 Tzi re man mocom li ri tiyuk taˈsajok jwiˈl jpatron tijin chi jbˈanic chapcaˈ xcan bˈijsaj re. 47 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi man patron tijcojaˈ man mocom li chi jchajaj juntir kelen re ri wiˈ. 48 Pero wi man mocom li tran etzltak jnoˈj y tijbˈij laj ranm chi taˈ tikˈajch jpatron laj or, 49 tioc chi jseqˈuicak yak nicˈj mocom chic, tioc chi wicˈ y tioc chi kˈabˈric xoˈlak mak kˈabˈreltak cristian, 50 pero titaw jun kˈij y titaw jun or ri taˈ ricˈabˈ cuando tiyuk jpatron. 51 Tipe man jpatron tijcˈur laj nicˈajl man mocom li y tijtˈojbˈi li tijbˈi cˈax laj xoˈlak mak ajsolcopil jcaybˈalak. Claˈ tibˈe rokˈbˈej ribˈ y tijkuchˈuchˈuj ree, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

Mateo 25

1 Kakaj Jesús xij chic jun esbˈi noˈj rechak yak ajtijol ribˈak chirij jilonri: Jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian jilon chapcaˈ lajuj (10) kˈapojtak anm ri xcˈamtakbˈi jcandilak, xeˈtak chi jcˈulic man cˈojol winak ri ticˈuliˈyc. 2 Jobˈ rechak taˈ jchˈabˈejcak y jobˈ chic wiˈ jnoˈjak. 3 Yak ri taˈ jchˈabˈejcak xcˈamtakbˈi jcandilak, pero taˈ xcˈamtakbˈi raceitak pire tijnojsajtak chic jcandilak wi tiqˈuis jpam. 4 Pero yak ri wiˈ jnoˈjak xnojsajiˈbˈi jcandilak y xcˈamtak chicbˈi jnejbˈak re raceitak pire tijnojsajtak chic jcandilak wi tiqˈuis jpam. 5 Pero xnajtin mas akˈabˈ, taˈ jtawic man cˈojol winak ri ticˈuliˈyc, xpe subˈlaj jwarjak y juntir ribˈilak xwartak. 6 Raj tawem tran nicˈaj akˈabˈ cuando riˈchak xtatak xaan jun chˈaˈwem, tijbˈij: ¡Xpetiˈ man cˈojol winak ri ticˈuliˈyc! ¡Elantak jol chi jcˈulic! xcheˈ. 7 Juntir yak kˈapojtak anm li xbˈiittak xoctak chi jyeˈic jpam jcandilak. 8 Xpetak yak jobˈ ri taˈ jchˈabˈejcak, xijtak rechak yak ri wiˈ jnoˈjak: Yeˈtak junquitz kaceit jwiˈl chupem tran kacandil, xcheˈtak. 9 Xpetak yak ri wiˈ jnoˈjak, xijtak: Taˈ tijnaˈ tikayeˈ awechak jwiˈl taˈ naˈl wi tran ke oj. Riˈ mas tzi lokˈta awechak lamas ticˈayajwiˈ, xcheˈtak rechak. 10 Xeˈtak yak jobˈ ri taˈ jchˈabˈejcak chi jlokˈic raceitak, pero cuando bˈesaltak chi jlokˈic raceitak, xtaw man cˈojol winak ri ticˈuliˈyc. Yak kˈapojtak anm ri bˈanal jwaˈx jcandilak jwiˈlak xoctak li man nimakˈij re cˈulniquil nicˈ pach man cˈojol winak ri ticˈuliˈyc y xtzˈapij man pwert. 11 Ajrucˈreˈ xtawtak yak jobˈ kˈapojtak anm chic, xriltak chi tzˈapilchak man pwert, xijtak: ¡ Kaj, kaj! ¡Tebˈaˈ man pwert chikawch! xcheˈtak. 12 Pero man cˈojol winak ri ticˈuliˈy xij rechak: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi taˈ tanchˈobˈ awchak, xcheˈ rechak. 13 Jwiˈliˈli atak tike acwentij aybˈak, jwiˈl taˈ awetamak nen or tipe Jcˈajol Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 14 Kakaj Jesús xij chic jun esbˈi noˈj rechak yak ajtijol ribˈak chirij jilonri: Ri jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian jilon chapcaˈ xan jun patron, xchomorsaj chi tibˈe chinaj li jun jalan tilmit chic. Xsiqˈuij yak jmocom y xcan jyeˈ jpwaak laj jkˈabˈak pire tijyectak jwich asta cuando tikˈaj chicch. 15 Re jun xcan jyeˈ jobˈ chi talento y re jun chic xcan jyeˈ quibˈ chi talento, re jun chic xcan jyeˈ jun chi talento. Chi jujunalak xcaniˈ yeˈsaj rechak nen jnimakl ticwintak chi jyequic jwich y xeˈ man patron chinaj. 16 Man mocom ri xcan yeˈsaj jobˈ chi talento re, xoc chi jyequic jwich y xchˈecaˈ jobˈ chi talento chic chirij mak talento li. 17 Y man ri xcan yeˈsaj quibˈ chi talento re, xoc chi jyequic jwich y xchˈecaˈ quibˈ chi talento chic chirij mak talento li. 18 Pero man ri xyeˈsaj jun chi talento re, taˈ xyec jwich. Re xcˈot jun jul li ulew y xmuk man jpwaak jpatron claˈ. 19 Man patron li subˈlaj naj xeˈ sacharok y cuando xyuk, xsiqˈuij yak jmocom ri quiek riqˈuil xcan jyeˈ jpwaak, jwiˈl riˈ raj tretemaj nen xantak re man pwak. 20 Nabˈe xtaw man mocom ri xcan yeˈsaj jobˈ chi talento re, xeˈ jacheˈ mak talento ri xcan yeˈsaj re y xij re jpatron: Kaj, at xcan ayeˈ jobˈ chi talento chwe cuando xatbˈec y coˈ jobˈ talento chic ri, ri xinchˈec chirij apwaak, xcheˈ re. 21 Man patron xij re: Tziyiˈ xabˈan, atiˈ jun tzilaj mocom y pi jcholajliˈ xabˈan. Jwiˈl tziyiˈ xabˈan re jun raquitz, lajori tanjach mas laj akˈbˈ. Oquen li quiˈcotemal wiqˈuil ri in apatron, xcheˈ re. 22 Ajrucˈreˈ xtaw man jun ri xcan yeˈsaj quibˈ talento re, xij re man patron: Kaj, at xcan ayeˈ quibˈ talento chwe cuando xatbˈec y coˈ quibˈ talento chic ri, ri xinchˈec chirij apwaak, xcheˈ re. 23 Man patron xij re: Tziyiˈ xabˈan, atiˈ jun tzilaj mocom y pi jcholajliˈ xabˈan. Jwiˈl tziyiˈ xabˈan re jun raquitz, lajori tanjach mas laj akˈbˈ. Oquen li quiˈcotemal wiqˈuil ri in apatron, xcheˈ re. 24 Ajrucˈreˈ xtaw man jun mocom ri xcan yeˈsaj jun talento re, xij re man patron: Kaj, in wetamiˈ chi mas at cˈaˈn y atochˈon lamas taˈ nen tiquil awiˈl. 25 Jwiˈliˈli xtzaak inchˈol chawch, xincˈambˈi atalento ximmuk li ulew. Coˈ atalento ri, ri xcan ayeˈ chwe, xcheˈ re. 26 Man patron xij re: ¡Pur at etzl mocom y pur atsakˈor! Wi awetamiˈ chi in, chwaj inochˈon lamas taˈ tiquil inwiˈl, 27 xacˈamteneˈbˈi impwaak xeˈteneˈ ayeˈ pi kejom re jonok y cuando xinyuk wiˈteneˈchak ral impwaak roj xincˈuleˈ, xcheˈ re. 28 Y xij rechak mak ri wiˈtak claˈ: Majtak man jun talento re y yeˈtak re man ri wiˈ lajuj (10) talento riqˈuil. 29 Nen wiˈ mas riqˈuil, tiyeˈsaj chiquiˈ mas re pire tiniman re, pero nen taˈ re, asta raquitz ri wiˈ riqˈuil, timajsajiˈ re. 30 Man mocom ri, taˈ nen tichacuj esajtakbˈi ri ja, tˈojtakbˈi lak ukuˈm chinaj. Claˈ tibˈe rokˈbˈej ribˈ y tijkuchˈuchˈuj ree, xcheˈ man patron, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 31 Kakaj Jesús xij chic rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Cuando tipe chic Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil subˈlaj nim jkˈij tipet pach juntir yak ranjl y tiyuk cubˈar laj jcubˈarbˈ ri nim jkˈij lamas tranwiˈ jkˈatbˈitzij. 32 Y juntir cristian re juntir tilmit wich ulew tiyuk jmulbˈaˈ ribˈak chiwch. Y re tijtos yak ri sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios y tijtos yak ri taˈ sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios chapcaˈ tran jun ajyukˈ cuando tijtos mak carner y tijtos mak qˈuisicˈ. 33 Tijyeˈ mak carner laj jpaach y mak qˈuisicˈ tijyeˈ laj jmax. 34 Tipe man rey li tijbˈij rechak mak cristian ri wiˈtak laj jpaach: Tzaj atak ri wiˈ jkˈabˈ Inkaj chabˈak. Oquentak lamas titakonwiˈ Inkaj ri tosolch jwiˈl pi awechak ojr cuando ajquiˈ chi ran caj pach ulew, 35 jwiˈl cuando xincˈok jwiˈl wiˈjal, atak xayaˈtakaˈ inw, cuando xchekej ínchiˈ, atak xayaˈtakaˈ wucˈaˈ, cuando taˈ lamas inwaˈx, atak xinacˈamaˈtakaˈbˈi laj awichochak, 36 cuando rajwax witzˈik inwiˈl, atak xayaˈtakaˈ witzˈik, cuando xinyajarc, atak xinawilbˈejtakaˈn y cuando xinwaˈx li cars, atak ximbˈe asolajtakaˈn, ticheˈ rechak. 37 Tipetak yak ri sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios, tijtzˈonajtak re man rey: Kaj, ¿nen or xatkil xatcˈok jwiˈl wiˈjal y oj xkayeˈ aw? Y, ¿nen or xatkil xatcam jwiˈl chekej chiˈ y oj xkayeˈ awucˈaˈ? 38 Y, ¿nen or xatkil chi taˈ lamas atwaˈx y xatkacˈamaˈbˈi laj kichoch? Y, ¿nen or xatkil chi taˈ awitzˈik y oj xkayaˈ awitzˈik? 39 Y, ¿nen or xatkil xatyajarc o xatwaˈx li cars y oj xatbˈe kasolaj? ticheˈtak. 40 Man rey li tijbˈij rechak: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi juntir ri xabˈantak re jono yak wechˈelxic ri taˈ mas nim jkˈijak, chweyiˈ in xabˈantak, ticheˈ rechak. 41 Ajrucˈreˈ man rey li tijbˈij chic rechak yak cristian ri wiˈtak laj jmax: Elantakbˈi chinwch, atak etzltak cristian, jattak li man kˈakˈ ri taˈ jchupic, ri tosol pi re man jbˈabˈal etzl pach mak ranjl ri xambˈertak chirij, 42 jwiˈl cuando subˈlaj xincˈok jwiˈl wiˈjal, atak taˈ xayeˈtak inw y cuando subˈlaj xincam jwiˈl chekej chiˈ, atak taˈ xayeˈtak wucˈaˈ. 43 Y cuando taˈ lamas xinwaˈx, taˈ xinacˈamtakbˈi laj awichochak. Y cuando rajwax witzˈik inwiˈl, atak taˈ xayeˈtak witzˈik. Y cuando xinyajarc o cuando xinwaˈx li cars taˈ ximbˈe asolajtak, ticheˈ rechak. 44 Y rechak tijtzˈonajtak re man rey: Kaj, ¿nen or xatkil xatcˈok jwiˈl wiˈjal o xatcam jwiˈl chekej chiˈ o taˈ nen xatcˈamowbˈi laj richoch o taˈ awitzˈik o atyaj o xatkil wat li cars y taˈ xatkatˈoˈw? ticheˈtak re. 45 Y man rey li tijbˈij rechak: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak, juntir ri taˈ xabˈantak rechak yak wechˈelxic ri taˈ mas nim jkˈijak, chweyiˈ in taˈ xabˈantak, ticheˈ rechak. 46 Yak ri taˈ xantak utzil neri wich ulew jiˈ tibˈetak li man luwar re tijbˈi cˈax ri taˈ jqˈuisic y yak ri sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios jiˈ tibˈetak li tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

Mateo 26

1 Cuando xijmaj juntir li jwiˈl Kakaj Jesús, xij chic rechak yak ajtijol ribˈak chirij: 2 Atak awetamakiˈ chi pi quibˈ kˈijchak raj man nimakˈij Pascua y laˈ kˈij li tijachsaj pi camic wich curs Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil, xcheˈ rechak. 3 Laˈ mak kˈij li xpetak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel, xmulbˈaˈ ribˈak chuchja riqˈui Caifás ri man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios. 4 Xchomorsajtak nen mo trantak chi jchapic Kakaj Jesús chi mukukil pire tijjachtak pi camic. 5 Pero xijtak chiribˈil ribˈak: Taˈ tikachap laˈ man nimakˈij ri, pire maˈ tijbˈit ribˈak cristian chikij, xcheˈtak. 6 Kakaj Jesús wiˈ Betania laj richoch Simón ri xwaˈx yajel chirij ojr ri jbˈij lepra. 7 Xtaw jun anm riqˈuil, cˈamalbˈi jun nejbˈ jwiˈl ri bˈanal laˈ abˈaj ri jbˈij alabastro, nojsal chi jun perjum ri subˈlaj pakal rijil. Cuando cubˈul Kakaj Jesús chiˈ mex, xpe man anm li, xoc chi jtzˈajic perjum laj jbˈa Kakaj Jesús. 8 Y yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo cuando xriltak chi jilonli, xpe retzalak, xijtak chiribˈil ribˈak: ¿Nen chac xan cˈax re man perjum li? 9 Riˈ mas tzi xcˈayajteneˈ pi subˈlaj pakal rijil man perjum li pire titˈoˈsaj yak powr laˈ man pwak, xcheˈtak. 10 Xta Kakaj Jesús nen tijin tijbˈijtak xtzˈonaj rechak: ¿Nen chac tijin tayajtak man anm ri? Re utziliˈ xan chwe. 11 Yak powr tiwaˈxtakaˈ chaxoˈlak nojel kˈij, pero in taˈ naj inwaˈx chaxoˈlak. 12 Ri xan anm ri, xtzˈaj perjum laj imbˈ pi rechak mukbˈi we xan. 13 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi lak juntir luwar wich ulew lamas tibˈijsajwiˈ tzilaj jtaquil chwij ri, tibˈijsajiˈ nen xan anm ri chwe y jilonli jcuxtaj tibˈanc, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 14 Jun rechak yak cabˈlajuj (12) ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo ri jbˈij Judas Iscariote, re xeˈ riqˈuilak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios 15 y xtzˈonaj rechak: ¿Jurubˈ inatojtak tanjach Jesús laj akˈbˈak? xcheˈ rechak. Y mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios xijtak chi tijyaˈtakaˈ junwinak lajuj (30) pwak ri bˈanal laˈ plata re. 16 Laj or xoc Judas Iscariote chi jtoquic nen mo tran chi jjachic Kakaj Jesús laj jkˈabˈak. 17 Li nabˈe kˈij re mak kˈij re man nimakˈij ri titijsaj cuxlanwa ri taˈ chˈamkˈor laˈ, xpetak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xjutuntak chijcˈulel Kakaj Jesús xtzˈonajtak re: ¿Lamas chawaj tibˈe kabˈaneˈ jwaˈx asinar re Pascua? xchˈetak re. 18 Kakaj Jesús xij rechak: Jattak Jerusalén laj richoch jun winak, bˈijtak re: Tijbˈij Kajtijonl: Tawem tran chiwch ri tibˈan chwe, chwaj imbˈe laj awichoch, tibˈe imbˈaneˈ insinar re Pascua pach yak ajtijol ribˈak chwij, ticheˈ, atcheˈtak re, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 19 Yak ajtijol ribˈak chirij xantak chapcaˈ ri xijsaj rechak jwiˈl Kakaj Jesús. Xantak jwaˈx sinar re Pascua claˈ. 20 Cuando xoc akˈabˈ, xtaw Kakaj Jesús, xcubˈar chiˈ mex pach yak cabˈlajuj (12) ajtijol ribˈak chirij. 21 Cuando tijintak chi wicˈ xij rechak: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi wiˈ jun chawechak injachow pi camic, xcheˈ rechak. 22 Rechak xpe subˈlaj bˈis laj ranmak chi jtaic y xoctak chi jtzˈonaj re Kakaj Jesús chi jujunalak: Wajawl, ¿maˈ iniˈn taˈn? xcheˈtak re. 23 Kakaj Jesús xij chic rechak: Jun ri xmuˈ jcuxlanwa wiqˈuil li lak, riˈ li injachow pi camic. 24 Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil jilon tibˈan re chapcaˈ tzˈibˈal chirij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios, pero riˈ mas cˈur jwich man ri tijachow re pi camic. Riˈ mas tzi pire re mitneˈ xqˈuisiˈyc, xcheˈ rechak. 25 Xpe Judas ri tijachow re Kakaj Jesús pi camic, xtzˈonaj re Kakaj Jesús: Kajtijonl, ¿maˈ iniˈn taˈn? xcheˈ re. Kakaj Jesús xij chic re: Atiˈn, xcheˈ re. 26 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xcˈam jun cuxlanwa, xcˈomowaj re Kakaj Dios y xqˈuer. Xyeˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij, xij: Tij awechak, riˈ ri intioˈjl, xcheˈ rechak. 27 Y xcˈam man nejbˈ, xcˈomowaj re Kakaj Dios. Xyeˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij, xij: Tij awechak atak juntir ri wiˈ xilj man nejbˈ ri. 28 Man ri wiˈ li nejbˈ riˈ inquiqˈuel ri quiek laˈ xaan man aacˈ chomorsaˈn y tina tzˈutuwna chi jtojic jmacak subˈlaj cristian. 29 Tambˈij chawechak chi in taˈ tantij vin re uva aacˈlak asta ajriˈ chiquiˈ tantij aacˈ vin re uva aacˈlak lamas titakonwiˈ Inkaj, xcheˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 30 Cuando xantaj jbˈixaj jun bˈix jwiˈlak pire jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios, xeˈtak wich witz ri jbˈij Olivos. 31 Xpe Kakaj Jesús, xij chic rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Lakˈabˈ wica atak juntir tatil aybˈak chwij jwiˈl taˈ chiquiˈ ticubˈar achˈolak chwij, jwiˈl tzˈibˈaliˈ li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri: Tancamsaj man ajyukˈ y juntir mak carner tijtil ribˈak, ticheˈ. 32 Pero cuando ticˈastasaj inwch laj incamnakl, innabˈerbˈi chawchak ojbˈetak Galilea, xcheˈ rechak. 33 Xpe Pedro, xij re Kakaj Jesús: Onque juntir tijtil ribˈak chawij, pero in taˈ imbˈec, xcheˈ re. 34 Kakaj Jesús xij re Pedro: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawe chi lakˈabˈ wica jorok abˈijiˈ oxmul chi taˈ tachˈobˈ inwch cuando tiokˈ man puy, xcheˈ re. 35 Pedro xij chic re Kakaj Jesús: Onque incamsaj chawij, pero in taˈ tambˈij chi taˈ tanchˈobˈ awch, xcheˈ. Y juntir ribˈilak yak ajtijol ribˈak chirij jilon xijtak. 36 Kakaj Jesús pach yak ajtijol ribˈak chirij xeˈtak li jun luwar ri jbˈij Getsemaní y cuando xtawtak claˈ, xij re yak ajtijol ribˈak chirij: Cubˈrentak neri, inna bˈena jili chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios, xcheˈ rechak. 37 Y xcˈambˈi Pedro chirij pach yak quibˈ jcˈajol Zebedeo. Kakaj Jesús xpe jun cˈax laj ranm jwiˈl bˈis. 38 Xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Wiˈ jun nimlaj bˈis laj wanm, twicˈaj in riˈ incamsanc. Canentak atak neri, pero yoˈrentak wiqˈuil, xcheˈ rechak. 39 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xjutumbˈi junquitz, xxucar asta xtaw chiˈ jwich lak ulew, xoc chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios, xij: At Inkaj, wi tijnaˈ inacol laj jkˈabˈ juntir cˈax, pero maˈ riˈ taˈ tabˈan lawiˈ chwaj in, riˈ bˈan lawiˈ chawaj at, xcheˈ re Kakaj Dios. 40 Ajrucˈreˈ xkˈajch lamas xcantak yak uxibˈ ajtijol ribˈak chirij y cuando xtaw riqˈuilak, rechak tijintak chi waraj, xij re Pedro: Ni jun or xacuytak xatyoˈrtak wiqˈuil. 41 Yoˈrentak y chˈaˈwentak riqˈui Kakaj Dios pire maˈ tayeˈ aybˈak attakchiˈjtak chi macunc. Asantilak rajiˈ atyoˈrtak, pero riˈ atioˈjlak taˈ raj, xcheˈ rechak. 42 Xeˈ chic Kakaj Jesús jcaˈmul chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios, xij jilonri: At Inkaj, wi taˈ tijnaˈ inacol pire maˈ incamc, riˈ bˈan lawiˈ chawaj at tabˈan, xcheˈ re Kakaj Dios. 43 Cuando xkˈaj chicch lamas wiˈtak yak uxibˈ ajtijol ribˈak chirij, xeˈ jteˈtak tijintak chi waraj jwiˈl subˈlaj cˈax waraj rechak. 44 Xcan jyeˈtak claˈ y xeˈ chic roxmul chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios. Xeˈ jbˈij chic chapcaˈ ri xij laj jcaˈmul. 45 Ajrucˈreˈ xkˈaj chicch lamas wiˈtak uxibˈ yak ajtijol ribˈak chirij y xij rechak: Ajwichiˈ attijintak chi waraj y ajwichiˈ attijintak chi uxlan. Xtawiˈ chiwch tijachsaj Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil laj jkˈabˈak yak ajmacbˈ. 46 ¡Bˈiitentak! ¡Joˈtak! Xpetiˈ man ri injachow pi camic, xcheˈ rechak. 47 Aj tijiniˈ Kakaj Jesús chi yoloj riqˈuilak yak ajtijol ribˈak chirij cuando xtaw Judas ri jun rechak yak cabˈlajuj (12) ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo pach subˈlaj qˈui cristian cˈamalbˈi espad y cheˈ jwiˈlak, ri takaltakbˈi jwiˈlak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios y jwiˈlak yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel. 48 Judas ri tijachow re Kakaj Jesús pi camic xijiˈ rechak nen tran chi jcˈutic Kakaj Jesús chiwchak, xij rechak jilonri: Nen ri tantzˈubˈaj jkˈotzˈ, riˈ li Jesús, chaptak, xcheˈ rechak. 49 Cuando xtawtak xpe Judas xjutun chijcˈulel Kakaj Jesús xij re: Xoc akˈabˈ Kajtijonl, xcheˈ re. Y xtzˈubˈaj jkˈotzˈ. 50 Kakaj Jesús xij re Judas: At impach, bˈan ri petzalcat chi jbˈanic, xcheˈ re. Ajrucˈreˈ xpetak mak cristian ri xamtak chirij Judas xjutuntak chijcˈulel Kakaj Jesús, xchaptakbˈic. 51 Xpe jun rechak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, xresajch respad y xcˈurbˈi jun jxicn man jmocom man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios. 52 Kakaj Jesús xij re: Cˈol awespad laj jluwr jwiˈl juntir ri tichˈoˈjintak chi espad, chi espad ticamsajtak. 53 ¿Taˈcˈu awetam chi in tijnaˈ roj tambˈij re Inkaj chi injtˈoˈw y re laj or tijtakch oxcˈal cabˈlajuj mil (72,000) ranjl chi intˈoˈic? 54 Pero witi tambˈan jilonli, taˈ titaw chiwch ri tijbˈij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios chi tina bˈanna jilonli, xcheˈ re. 55 Ajrucˈreˈ xtzˈonaj rechak mak cristian: ¿Nen chac xacˈamtakch espad y cheˈ chi inchapic? ¿In incˈu jun alkˈom tawiltak? Nojel kˈij xintijoj cristian li nimi richoch Kakaj Dios y taˈ xinachaptak. 56 Pero juntir ri tijin tibˈan pirechiˈ titaw chiwch ri xcan jtzˈibˈajtak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. Cuando xij jilonli juntir yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xelmajtak y xcan jyeˈtak Kakaj Jesús ricˈan. 57 Mak ri xchapowtakbˈi re Kakaj Jesús xcˈamtakbˈi riqˈui Caifás man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios y claˈ xmulbˈaˈ ribˈak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios pach yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel. 58 Pedro xtakejiˈbˈi Kakaj Jesús, pero chinajchak bˈesal asta xtaw chuchja re richoch man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios. Xcubˈar chijxoˈlak mak ajchajaltak re nimi richoch Kakaj Dios, re riˈ raj tril nen tibˈan re Kakaj Jesús. 59 Mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach juntir mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel tijin tijtoctak jono cristian pire tijbˈij jun molbˈi tzij chirij Kakaj Jesús pire ticamsaj. 60 Pero taˈ xtaˈtak ni jono jmac, onque wiˈ subˈlaj qˈui xtawtak chi jcojic tzij chirij Kakaj Jesús, pero taˈ tzˈet ri xijtak. Pi qˈuisbˈire xtaw chic quibˈ chi jcojic tzij chirij y 61 xijtak: Oj xkataˈ cuando xij man winak ri jilonri: In incwiniˈ chi jyojic nimi richoch Kakaj Dios y li uxibˈ kˈij tambˈan jun chic, xcheˈ, xcheˈtak. 62 Xpe man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, xwaˈrc, xtzˈonaj re Kakaj Jesús: ¿Nen chac taˈ tacˈululaj mak cristian li, ri ticojowtak tzij chawij? ¿Nen chac taˈ nen tabˈij chirij amac ri tijin tijbˈijtak chawij? xcheˈ re Kakaj Jesús. 63 Pero Kakaj Jesús taˈ xcˈululaj. Xpe man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, xij re Kakaj Jesús: In tambˈij chawe chi tabˈij chwe laj jbˈij Kakaj Dios ri yoˈl, wi tzˈetel tzˈet atiˈ Jcˈajol Kakaj Dios ri bˈil jwiˈl chi tina jtaknach wich ulew, xcheˈ re Kakaj Jesús. 64 Kakaj Jesús xij re: Iniˈn, jilon chapcaˈ ri xabˈij y in tambˈij chawechak, atak juntir tina awiltakna jwich Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil tibˈe cubˈarch laj jpaach Kakaj Dios ri wiˈ jcwinel y tipe chic li sutzˈ lecj nen or, xcheˈ re. 65 Xpe man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, xrechˈbˈi ritzˈik chirij jwiˈl retzal y xij: ¡Man winak ri tijin tijcoj ribˈ pi Jcˈajol Kakaj Dios! Taˈ chiquiˈ tichocon mas ajcojoltak tzij chirij kawiˈl. Atak xataˈtakaˈ chi man winak ri tijin tijcoj ribˈ pi Jcˈajol Kakaj Dios. 66 ¿Nen tabˈijtak atak chirij? xcheˈ rechak mak cristian. Mak cristian xijtak: Pi jmaquiˈ ticamsajc, xcheˈtak. 67 Xpetak, xoctak chi jchubˈaj jcaybˈal y xsecˈtak chi kˈabˈ y nicˈj chic xpakˈtak jcaybˈal chi kˈabˈ. 68 Y xijtak re: At ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew, bˈijnecaˈ chike, ¿nen xatsecˈowc? xcheˈtak re. 69 Pedro cubˈul chuchja, xpe jun anm ajicˈ xjutun chijcˈulel y xij re: At, atiˈ jpach Jesús ri aj Galilea, xcheˈ re. 70 Pero Pedro xij chiwchak juntir cristian ri wiˈtak claˈ chi taˈ tijchˈobˈ jwich Kakaj Jesús, xij: Taˈ wetam nen quiek chirij tabˈij jilonli, xcheˈ re man ajicˈ. 71 Pedro xelbˈi claˈ, xeˈ chiˈ oquebˈ re chuchja y xilsaj chicbˈi claˈ jwiˈl jun ajicˈ chic y xij rechak cristian ri wiˈtak claˈ: Man winak ri jpachiˈ Jesús aj Nazaret, xcheˈ man ajicˈ. 72 Y Pedro xij chic chi taˈ tijchˈobˈ jwich Kakaj Jesús, xij: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chi taˈ tanchˈobˈ jwich man winak li, xcheˈ re man ajicˈ. 73 Ajriˈke jun rat jbˈij jwiˈl Pedro jilonli xpetak nicˈj cristian chic ri wiˈtak claˈ, xjutuntak chijcˈulel Pedro y xijtak re: Tzˈetel tzˈet, at, atiˈ jun rechak mak jpach Jesús, naˈliˈ atyolowc, xcheˈtak re. 74 Pedro xij chic chi tzˈetel tzˈetiˈ ri tijbˈij y wi mitaˈ tzˈet tijbˈij, tibˈaniˈ kˈatbˈitzij chibˈ jwiˈl Kakaj Dios, xij: Taˈ tanchˈobˈ jwich man winak li, xcheˈ. Cuando xijmaj jilonli jwiˈl Pedro, xokˈ jun puy. 75 Ajrucˈreˈ xcuxtaj jwiˈl Pedro ri xijsaj re jwiˈl Kakaj Jesús: Lakˈabˈ wica cuando ajquiˈ chi okˈ man puy, at jorok abˈijiˈ oxmul chi taˈ tachˈobˈ inwch, xcheˈ re. Jwiˈliˈli Pedro tikˈutut ranm, xelbˈi claˈ, xeˈ jcamsaj ribˈ chi okˈej.

Mateo 27

1 Cuando xsakarsanc, juntir mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel xchomorsajtak jcamsaj Kakaj Jesús. 2 Ximtakbˈi Kakaj Jesús y xcˈamtakbˈic. Xeˈ jacheˈtak laj jkˈabˈ Pilato ri man jbˈabˈal kˈatbˈitzij re Judea. 3 Judas ri xjachow re Kakaj Jesús pi camic, cuando xril chi xansajiˈ kˈatbˈitzij chirij Kakaj Jesús pire ticamsaj, xkˈutut ranm jwiˈl xan jilonli, xeˈ jkˈasaj mak junwinak lajuj (30) chi pwak ri bˈanal laˈ plata rechak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel. 4 Xij rechak: Xintocaˈ immac chiwch Kakaj Dios jwiˈl xinjach Jesús pi camic chi maˈquiˈ jmac, xcheˈ rechak. Rechak xijtak re Judas: Taˈ nen kacwent oj re li. Atiˈ xatchomorsan xabˈan jilonli, xcheˈtak re. 5 Xpe Judas, xcan jtˈojeˈ man pwak li nimi richoch Kakaj Dios, xelbˈic, xeˈ jitzˈaj ribˈ. 6 Xpetak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, xbˈittak man pwak li y xijtak: Taˈ tijnaˈ tikayeˈ li cax re cˈulbˈi pwak ri tisipaj re Kakaj Dios jwiˈl man pwak li xchoconiˈ pire tojbˈire jun camsanc, xcheˈtak. 7 Xchomorsajtak chiribˈil ribˈak xlokˈtak jun ulew laˈ man pwak li ri tibˈijsaj re, rulew man ajbˈanal kelen laˈ xokˈol. Y xcan jyeˈtak pire mukbˈi rechak yak maˈ rijajl taˈ Israel. 8 Jwiˈliˈli lajori man ulew li aj tibˈijsajiˈ man ulew re tojbˈire jun camsan re. 9 Jilonli xtaw chiwch ri xij Jeremías ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ojrtaktzij cuando xij: Laˈ mak junwinak lajuj (30) chi pwak ri bˈanal laˈ plata ri rijil winak ri xlokˈtak yak rijajl Israel, 10 laˈ man pwak li xlokˈtak jun ulew ri tibˈijsaj re, rulew man ajbˈanal kelen laˈ xokˈol chapcaˈ xijsaj chwe jwiˈl Kakaj Dios ri Kajawl, xcheˈ. 11 Kakaj Jesús xcˈamsajbˈi chiwch Pilato ri man jbˈabˈal kˈatbˈitzij. Pilato xtzˈonaj re: ¿Atniˈ jreyak yak rijajl Israel? xcheˈ re. Kakaj Jesús xij re: Iniˈn, jilon chapcaˈ ri xabˈij, xcheˈ re. 12 Xpetak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pachak yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel xcojtak tzij chirij Kakaj Jesús, pero Kakaj Jesús taˈ xcˈululanc. 13 Xril Pilato chi Kakaj Jesús taˈ tichˈaˈwc, xtzˈonaj re: ¿Taˈ tata juntir li ri tijbˈijtak chawij? xcheˈ re. 14 Pero Kakaj Jesús taˈ xcˈululaj ni jun yoloj ri tijbˈijtak chirij, jwiˈliˈli man jbˈabˈal kˈatbˈitzij subˈlaj xsaach jchˈol chi rilic Kakaj Jesús. 15 Man jbˈabˈal kˈatbˈitzij re Judea nakˈtaliˈ nojel junabˈ re man nimakˈij tijtak jun prex lawiˈ rajak cristian titaksajc. 16 Laˈ mak kˈij li wiˈ jun winak li cars ri jbˈij Barrabás. Man winak li etemaliˈ chi subˈlaj etzl jnoˈj. 17 Cuando mulantak juntir cristian xpe Pilato xtzˈonaj rechak: ¿Nen chi prex lal chawajak tantakbˈic? ¿Roniˈ tantakbˈi Barrabás o riˈ tantakbˈi Jesús ri tibˈijsaj re chi riˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew? xcheˈ rechak. 18 Jilonli xij rechak jwiˈl re retamiˈ chi xjachtak Kakaj Jesús laj jkˈabˈ jwiˈlke tijtiˈtijtak. 19 Aj cubˈuliˈ Pilato lamas tran jkˈatbˈitzij, xpe rixokl xtakbˈi jbˈij re: Ma coj aybˈ chi jbˈanic cˈax re winak li ri taˈ ni jun jmac, jwiˈl lakˈabˈ mir wiˈ jun ichicˈ ximbˈan chirij y subˈlaj sachal inchˈol jwiˈl, xcheˈbˈi re. 20 Pero xpetak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel xcwintakaˈ chi jtakchiˈj cristian pire tijbˈijtak re Pilato chi tijtakbˈi Barrabás y tijtak jcamsaj Kakaj Jesús. 21 Xpe man jbˈabˈal kˈatbˈitzij, xtzˈonaj chic rechak: ¿Nencˈu rechak chi quibˈ chawajak tantakbˈic? xcheˈ rechak. Rechak cow xchˈejejtak, xijtak: ¡Takbˈi Barrabás! xcheˈtak. 22 Pilato xtzˈonaj rechak: ¿Nencˈu tambˈan re Jesús ri tibˈijsaj re chi riˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew? xcheˈ rechak. Juntir rechak cow xchˈejejtak, xijtak: ¡Camsaj wich curs! xcheˈtak. 23 Pilato xtzˈonaj rechak: ¿Nencˈu kes cˈax bˈanal jwiˈl? xcheˈ rechak. Pero rechak subˈlaj cow xchˈejejtak, xijtak chic: ¡Camsaj wich curs! xcheˈtak chic. 24 Cuando Pilato xril chi taˈ ticwin chi jcolic Kakaj Jesús jwiˈl mak cristian cow xchˈejejtak y xpe mas retzalak, xtak jcˈamic jaˈ, xchˈaj jkˈabˈ chiwchak juntir cristian y xij rechak: In taˈ tantoj jcamic winak li riqˈui Kakaj Dios. Atak, atiliwtak nen tabˈantak, xcheˈ rechak. 25 Y juntir ribˈilak xijtak: Oj pachak juntir kalcˈwal ojtojow re jcamic riqˈui Kakaj Dios, xcheˈtak. 26 Xpe Pilato, xtak resaj Barrabás li cars y xtak jseqˈuic Kakaj Jesús. Ajrucˈreˈ xjachbˈi pire tibˈe jcamsajtak wich curs. 27 Xpetak mak jsoldad man jbˈabˈal kˈatbˈitzij, xcˈamtakbˈi Kakaj Jesús li nimlaj richoch man jbˈabˈal kˈatbˈitzij y xmulbˈaˈtak juntir mak soldad ri wiˈtak claˈ chirij Kakaj Jesús. 28 Xresajtak ritzˈik Kakaj Jesús chirij y ximtak jun nimlaj quiek itzˈik chirij. 29 Xpachˈujtak jun coron laˈ qˈuix y xcojtak laj jbˈa y xyeˈtak jun cheˈ laj jpaach jkˈabˈ. Xxucartak chiwch y xoctak chi ritzˈbˈej jwich, xijtak re: ¡Nim akˈij, at jreyak yak rijajl Israel! xcheˈtak re. 30 Xoctak chi jchubˈaj jwich y xcˈamtak man cheˈ laj jkˈabˈ, xoctak chi jseqˈuic laj jbˈa laˈ. 31 Cuando xantaj juntir li jwiˈlak re Kakaj Jesús, xresajtak chic man nimlaj itzˈik chirij y xcojtak chic ritzˈik chirij y xcˈamtakbˈi pire tibˈe jcamsajtak wich curs. 32 Cuando bˈesaltak lak bˈe xcˈultak jun winak aj Cirene ri jbˈij Simón, xchaptak y xijtak re chi trikajbˈi jcurs Kakaj Jesús. 33 Cuando xtawtak li jun luwar ri jbˈij Gólgota, ri jcholajl tielwiˈ, jbˈakel jbˈa camnak, 34 xyeˈtak vin re Kakaj Jesús chi tijem ri yujul pach cˈalaj woron, pero Kakaj Jesús xike xricˈaj laˈ raakˈ y taˈ raj xtij. 35 Cuando jorok tzˈocmajiˈ Kakaj Jesús wich curs, xpetak mak soldad xantak suert chirij ritzˈik nen chi itzˈik lal tijchˈectak chi jujunalak. 36 Ajrucˈreˈ xcubˈartak claˈ chi jchajaj Kakaj Jesús. 37 Y wich curs chibˈ Kakaj Jesús xcojsaj jun kelen tzˈibˈal jwich ri lamas tijbˈij nen chac xcamsajtak wich curs ri tijbˈij: RIˈ RI JESÚS JREYAK YAK RIJAJL ISRAEL, ticheˈ. 38 Y xtzˈocsaj quibˈ alkˈom wich curs pi jpach Kakaj Jesús, jun laj jpaach y jun chic laj jmax. 39 Mak cristian ri tikˈaxtak chijcˈulel Kakaj Jesús tritzˈbˈejtak jwich, tijsutaj jbˈaak chi jbˈij re: 40 ¡At ri tabˈij chi tayoj nimi richoch Kakaj Dios y li uxibˈ kˈij tabˈan chic jun, col aybˈ awicˈan! ¡Wi tzˈetel tzˈetiˈ at Jcˈajol Kakaj Dios, kejench wich curs! xcheˈtak re. 41 Y jilon mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios pach yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel xoctak chi ritzˈbˈej jwich Kakaj Jesús, xijtak: 42 Xcwiniˈ chi jcolic cristian, pero re taˈ ticwin chi jcolic ribˈ ricˈan. Wi riˈ jreyak yak rijajl Israel, kejokch wich curs ricˈan, ajrucˈreˈ tikacoj ri tijbˈij. 43 Cubˈuliˈ jchˈol chirij Kakaj Dios, lajori colsajok jwiˈl Kakaj Dios wi kes tzˈet jor tilokˈaj jwiˈl Kakaj Dios jwiˈl re xijiˈn: Iniˈ Jcˈajol Kakaj Dios, xcheˈ, xcheˈtak. 44 Y jilon mak alkˈom ri xtzˈocsajtak wich curs pi jpach Kakaj Jesús xritzˈbˈejtakaˈ jwich Kakaj Jesús. 45 Raj tiqˈuil kˈij re cabˈlajuj (12) xoc ukuˈm juntir wich ulew asta laj jrox or re bˈesal kˈij. 46 Raj laj jrox or re bˈesal kˈij cow xchˈejej Kakaj Jesús, xij: Elí, Elí, ¿lama sabactani? xcheˈ. Ri jcholajl tielwiˈ tijbˈij: ¡At Inkaj Dios! ¡At Inkaj Dios! ¿Nen chac xincan ayeˈ wicˈan? ticheˈ. 47 Jujun rechak mak ri wiˈtak claˈ, cuando xtatak nen xij Kakaj Jesús, xijtak: Man winak ri, tijin tijsiqˈuij Elías ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios, xcheˈtak. 48 Laj or xpe jun rechak mak ri wiˈtak claˈ, xeˈ jol chi jtoquic jun esponj y xmuˈbˈi li vinagre. Ximbˈi chi jtzam jun cheˈ y xyeˈ laj jchiˈ Kakaj Jesús pire tijtij. 49 Xpetak mak nicˈj, xijtak: Waˈxna claˈ, kileˈna wi tipe Elías chi jcolic, xcheˈtak. 50 Kakaj Jesús cow xchˈejejc, xjach jsantil laj jkˈabˈ Kakaj Dios y xcamc. 51 Cuando xcam Kakaj Jesús, xrechˈmaj laj nicˈj man itzˈik re tosbˈi jpam nimi richoch Kakaj Dios, quibˈ xelwiˈ, xrechˈmajch pi ajsic asta iquim. Y xpe jun cabˈrakn y mak abˈaj xpaxtak. 52 Mak mukbˈi camnak xtertak. Y subˈlaj cristian camnaktak ri tosoltak pire Kakaj Dios xcˈastasajiˈ jwichak laj jcamnaklak. 53 Xeltakch lamas mukultakwiˈ. Cuando jorok cˈastasajiˈ jwich Kakaj Jesús laj jcamnakl, ajrucˈreˈ xoctak li lokˈlaj tilmit Jerusalén y subˈlaj cristian xiliwtak jwichak. 54 Y man jbˈabˈalak mak soldad pach mak jpach ri wiˈtak chi jchajaj Kakaj Jesús cuando xricˈajtak man nimlaj cabˈrakn y xriltak juntir ri xaanc, subˈlaj xtzaak jchˈolak, xijtak: ¡Kes tzˈetel tzˈet winak ri Jcˈajoliˈ Kakaj Dios! xcheˈtak. 55 Subˈlaj anm wiˈtakbˈi chinaj chi naˈtunc. Y riˈtakaˈ yak anm li xpetak chirij Kakaj Jesús chi jtˈoˈic cuando xelch Galilea. 56 Chijxoˈlak yak anm li, wiˈtakaˈ María Magdalena pach María ri jchuchak Santiago pach José pach jchuchak yak jcˈajol Zebedeo. 57 Cuando oquem tran akˈabˈ xpe jun winak bˈiom aj Arimatea ri jbˈij José, re ajtijol ribˈiˈ chirij Kakaj Jesucristo. 58 Xpe José, xeˈ riqˈui Pilato chi jtzˈonaj jcamnakl Kakaj Jesús. Pilato xij chi tiyeˈsaj jcamnakl Kakaj Jesús re. 59 Xpe José, xcˈambˈi jcamnakl Kakaj Jesús, xbˈatzˈbˈi laˈ jun itzˈik ri jbˈij lino ri taˈ tzˈil laˈ 60 y xeˈ jmukeˈ li jun nimlaj aacˈ jul ri cˈotol li abˈaj re mukbˈi camnak. Man jul li rechiˈ re bˈanal jwiˈl. Cuando xyeˈmaj jcamnakl Kakaj Jesús jwiˈl claˈ, xcan jtzˈapij jchiˈ man jul laˈ jun nimlaj abˈaj y xecˈ. 61 María Magdalena pach jun María chic xcan cubˈartak chiwch man jul lamas xyeˈsaj jcamnakl Kakaj Jesús. 62 Laj jcabˈ kˈij re jmukic Kakaj Jesús riˈ kˈij re uxlan. Laˈ man kˈij li xpetak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach mak fariseo xeˈtak riqˈui Pilato. 63 Xijtak re: Kaj, xcuxtaj kawiˈl chi man joˈslaj winak li cuando aj yoˈlna xij chi tina cˈastasajna jwich laj jcamnakl laj jrox kˈij. 64 Jwiˈliˈli riˈ mas tzi tatakbˈi soldad chi jchajaj man jul lamas xmuksajwiˈ asta tiel uxibˈ kˈij, jwiˈl taˈ cˈaxreˈ wi tipetak yak ajtijol ribˈak chirij tiyuk resajtak jcamnakl lakˈabˈ tibˈe jmukeˈtak chic li jun jalan luwar y tijbˈijtak rechak cristian chi xcˈastasajiˈbˈi jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ. Wi xantak jilonli man qˈuisbˈi joˈslaj tzij tibˈe mas chi nim chiwch man nabˈe joˈslaj tzij, xcheˈtak re Pilato. 65 Pilato xij rechak: Coˈ nicˈj soldad li, jattak, cˈamtakbˈic y tzi jtzˈapij man jul tibˈe abˈaneˈtak, xcheˈ rechak. 66 Rechak xeˈtak xcojtak jun retal laˈ man abˈaj ri cojol chiˈ man jul pire ticˈutun wi wiˈ nen titebˈan re y xcan jyeˈtak mak soldad li claˈ chi jchajajc.

Mateo 28

1 Cuando xkˈax man kˈij re uxlan y xsakarsan li nabˈe kˈij re xuman, María Magdalena pach jun María chic xeˈtak chiˈ jul lamas xyeˈsajwiˈ jcamnakl Kakaj Jesús. 2 Etke xpe jun nimlaj cabˈrakn jwiˈl wiˈ jun ranjl Kakaj Dios ri Kajawl xkejch lecj y xjutun chiˈ jul lamas xyeˈsajwiˈ jcamnakl Kakaj Jesús, xsolcopijbˈi man abˈaj ri cojol chiˈ man jul y xcubˈar chibˈ. 3 Man anjl li subˈlaj tikopopon rij chapcaˈ coyop y ritzˈik subˈlaj sak chapcaˈ jsakil chun tew. 4 Mak soldad, cuando xriltak jwich anjl, subˈlaj xtzaak jchˈolak y tichak querquentak jwiˈl tzakom chˈolal y xcantak chapcaˈ camnaktak. 5 Xpe anjl, xij rechak yak anm: Mi tzaak achˈolak. In wetamiˈ chi riˈ tijin tatoctak Kakaj Jesús ri xcamsaj wich curs. 6 Re taˈ chiquiˈ neri, xcˈastasajiˈbˈi jwich laj jcamnakl chapcaˈ ri bˈil jwiˈl. Tzajtak, yuk awileˈtak lamas xyeˈsaj jcamnakl, taˈ chiquiˈ nen wiˈ. 7 Jattak laj or, bˈijtatak rechak yak ajtijol ribˈak chirij chi xcˈastasajiˈbˈi jwich laj jcamnakl y tinabˈeriˈbˈi chawchak atbˈetak Galilea, claˈ tibˈe awileˈtak jwich. Xike li ri tambˈij chawechak, xcheˈ anjl rechak yak anm. 8 Yak anm li, laj or xeltakbˈi chiˈ jul lamas xyeˈsajwiˈ jcamnakl Kakaj Jesús. Junquitz tzakal jchˈolak y junquitz tiquiˈcottak, xeˈtak jol xeˈ jbˈijtak rechak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo. 9 Cuando bˈesaltak yak anm li bˈe, etke xcˈul ribˈak pach Kakaj Jesús y xcˈamsaj rutzil jwichak. Rechak xjutuntak chijcˈulel, xxucartak, xkˈalujtak rakan y xnimirsajtak jkˈij. 10 Kakaj Jesús xij rechak: Mi tzaak achˈolak, bˈijtatak rechak yak inkˈun chi tibˈetak Galilea. Claˈ tibˈe rileˈtak inwch, xcheˈ rechak. 11 Cuando bˈesaltak yak anm li bˈe, xpetak nicˈj mak soldad ri wiˈtak chi jchajaj man jul, xeˈtak li tilmit chi jbˈij rechak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios juntir ri xriltak. 12 Xpetak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, xeˈ jchˈabˈejtak yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel, xchomorsajtak chiribˈil ribˈak chi tijyeˈtak subˈlaj pwak rechak mak soldad pire maˈ tijbˈijtak ri xriltak. 13 Xijtak rechak mak soldad: Atak bˈijtak jilonri: Lakˈabˈ cuando xeˈ kawarj, xtawtak mak ajtijol ribˈak chirij Jesús, xresajtak jcamnakl, xcˈamtakbˈic, atcheˈtak. 14 Y wi xta man jbˈabˈal kˈatbˈitzij juntir ri xaanc, oj ojchomorsan riqˈuil, atak mi tzaak achˈolak, atkacolaˈtakaˈ pire taˈ nen tran chawechak, xcheˈtak re mak soldad. 15 Mak soldad xcˈultak man pwak y xantak chapcaˈ ri xijsaj rechak. Jilonli xresajtak jtaquil chi taˈ tzˈet xcˈastasaj jwich Kakaj Jesús laj jcamnakl, asta lajori ajwichiˈ jilon jtaquil chijxoˈlak yak rijajl Israel. 16 Yak junlajuj (11) ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xeˈtak Galilea pire tibˈetak laˈ man witz ri xijsaj rechak jwiˈl Kakaj Jesús. 17 Cuando xriltak jwich Kakaj Jesús xnimirsajtak jkˈij, pero wiˈ jujun rechak taˈ kes tijcojtak wi riˈ Kakaj Jesús. 18 Xpe Kakaj Jesús, xjutun riqˈuilak y xij rechak: Kakaj Dios xyaˈ kˈatbˈitzij laj inkˈbˈ pire intakon chibˈak juntir ri wiˈtak lecj y juntir ri wiˈtak wich ulew. 19 Lajori jattak riqˈuilak juntir cristian wich ulew, tijojtak pire tioctak pi ajtijol ribˈak chwij. Bˈantak jaˈtiox rechak laj jbˈij Kakaj Dios, laj jbˈij Jcˈajol Kakaj Dios y laj jbˈij Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios. 20 Y tijojtak chi jbˈanic juntir ri ximbˈij chawechak. In, inwaˈxiˈ aacˈlak nojel kˈij asta tiqˈuis jwich kˈijsak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

Marcos 1

1 Jilonri xticarch ri tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo, ri Jcˈajol Kakaj Dios. 2 Jilon xcan jtzˈibˈaj Isaías ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios cuando Kakaj Dios xij jilonri: Tina intaknabˈi intakoˈn nabˈe chawch pire tijbˈij rechak cristian chi rajwaxiˈ tijqˈuex jnoˈjak chinwch nicˈ riqˈuil tran jwaˈx jun abˈe. 3 Y tina tasajna jun ri cow tichˈejej li jun luwar lamas taˈ cristian, ri tijbˈij jilonri:Bˈantak jwaˈx jbˈe Kakaj Jesús ri Kajawl, tebˈaˈtak jbˈe sucˈul laj awanmak, ticheˈ, xcheˈ Kakaj Dios, xcheˈ Isaías. 4 Jilonli, cuando xpe Juan Ajbˈanal Jaˈtiox chi jbˈanic jaˈtiox rechak cristian li jun luwar lamas taˈ cristian, xij rechak chi rajwaxiˈ tijqˈuex jnoˈjak pire ticuysaj juntir jmacak jwiˈl Kakaj Dios y tibˈansaj jaˈtiox rechak. 5 Subˈlaj cristian ri tipetak lak macˈultak luwar re Judea y tipetak Jerusalén xtawtak chi jtaic jxolj Juan Ajbˈanal Jaˈtiox. Lawiˈ ri xcˈam jkˈabˈal jmacak chiwch Kakaj Dios, Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xan jaˈtiox rechak li nimi jaˈ Jordán. 6 Ritzˈik Juan Ajbˈanal Jaˈtiox ri tijcoj bˈanal laˈ rusumal camello y jpas bˈanal laˈ tzˈum y sacˈ pach cabˈ re lak cheˈ tijtij pire jwa. 7 Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xij rechak cristian: Petzal chiquiˈ jun chwij mas jcwinel chinwch in. In taˈ ticˈular pi we intacar chi jquiric jcˈamul jxajbˈ. 8 In kes tzˈet laˈ jaˈ ximbˈan jaˈtiox chawechak, pero re tina ranna jaˈtiox chawechak laˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, xcheˈ Juan Ajbˈanal Jaˈtiox rechak cristian. 9 Laˈ mak kˈij li, Kakaj Jesús xelch Nazaret ri jun tilmit re Galilea y xtaw riqˈui Juan Ajbˈanal Jaˈtiox y re xan jaˈtiox re Kakaj Jesús li nimi jaˈ Jordán. 10 Cuando tijin tielch Kakaj Jesús ralaj jaˈ, xril xtormaj caj y kesalch Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chibˈ chapcaˈ rilic jun ra ut. 11 Xtasaj jun chˈaˈwem xaanch lecj, xijch: Atiˈ ri lokˈlaj Incˈajol, subˈlaj inquiˈcot chawij, xcheˈch. 12 Ajrucˈreˈ xpe Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, xcˈambˈi Kakaj Jesús li jun luwar lamas taˈ cristian. 13 Kakaj Jesús xwaˈx caˈwinak (40) kˈij claˈ ricˈan. Xwaˈx xoˈlak awaj re lak cheˈ. Xpe man jbˈabˈal etzl, xtakchiˈj Kakaj Jesús chi macunc. Pero xpetak yak anjl xyuktak chi jtˈoˈic Kakaj Jesús. 14 Cuando wiˈchak Juan Ajbˈanal Jaˈtiox li cars, Kakaj Jesús xeˈ Galilea chi jbˈij re juntir cristian tzilaj jtaquil chirij jtakon Kakaj Dios. 15 Y xij rechak: Xtawiˈ kˈij, raquitzchak raj tijchol takon Kakaj Dios chibˈak cristian. Qˈuex anoˈjak chiwch Kakaj Dios y cojtak riqˈui nojel awanmak tzilaj jtaquil chwij, xcheˈ rechak. 16 Cuando Kakaj Jesús tijin tiwoˈcot chiˈ nimlaj alagun re Galilea, xril jwichak Simón pach Andrés ri jkˈun. Rechak ajchapaltak cartakaˈn, tijin tijtˈoj jcˈaatak li jaˈ re chapbˈi car. 17 Kakaj Jesús xij rechak: Joˈtak chwij y in atincojaˈtakaˈ chi jtoquic cristian pire tioctak laj jkˈabˈ Kakaj Dios chapcaˈ jchapic car tabˈantak, xcheˈ rechak. 18 Rechak laj or xcan jyeˈ jcˈaatak re chapbˈi car y xeˈtak chirij Kakaj Jesús. 19 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xbˈen chicbˈi junquitz y xril chicbˈi jwichak yak jcˈajol Zebedeo, riˈtakaˈ Santiago pach Juan ri jkˈun, rechak wiˈtak li jun barc tijin tijcˈojaj jcˈaatak re chapbˈi car. 20 Xpe Kakaj Jesús, xsiqˈuijtakbˈic. Y rechak xcan jyeˈtak jkajak li barc pach yak jmocomak y xeˈtak chirij Kakaj Jesús. 21 Xtawtak Capernaúm. Laˈ kˈij re uxlan Kakaj Jesús xoc li sinagog y xoc chi jtijojcak cristian. 22 Cristian xsaach jchˈolak chi jtaic, jwiˈl wiˈ mas jnoˈj chi tijonc. Maˈ jiˈtaˈlon chapcaˈ titijontak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios. 23 Y li sinagog xtaw jun winak chijxoˈlak ri wiˈ etzl laj ranm. Xpe man etzl, cow xchˈejejc, xij: 24 ¡Nen ma bˈan chike at Kaj Jesús aj Nazaret! Wetamiˈ chi at tosolcatiˈ jwiˈl Kakaj Dios pire re y chi jbˈaniquiˈ cˈax chike xatpetc, xcheˈ. 25 Kakaj Jesús xkˈel man etzl ri wiˈ laj ranm man winak, xij re: ¡Tzˈapij xaˈw! ¡Elambˈi laj ranm winak ri! xcheˈ re. 26 Man etzl xyeˈ jun quiekˈekˈ re man winak y cow xchˈejej cuando xelbˈi laj ranm. 27 Juntir cristian xsaach jchˈolak. Xtzˈonajtak chiribˈil ribˈak: ¿Nen chiquiˈ ri? ¿Nen chiquiˈ jcholajl man aacˈ cˈutuˈn ri? Winak ri wiˈ kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ pire titakon chibˈak mak etzl y ticojontakaˈ chiwch, xcheˈtak. 28 Laj or xtaw jtaquil juntir ri xan Kakaj Jesús lak juntir luwar re Galilea. 29 Cuando Kakaj Jesús pach Santiago y Juan xeltakbˈi li sinagog, xeˈtak laj richochak Simón Pedro y Andrés. 30 Y sicˈ anm ri jjiˈ Simón Pedro kesal laj jsoc jwiˈl kˈakˈ chirij. Xijtak re Kakaj Jesús chi anm yajiˈn. 31 Xpe Kakaj Jesús, xjutun chijcˈulel jchˈat sicˈ anm y xchap chi jkˈabˈ y xbˈit. Laj or xel man kˈakˈ chirij y xoc chi jtzukicak juntir ri wiˈtak la ja. 32 Cuando xoc may, xpetak cristian aj Capernaúm, xcˈamtakch riqˈui Kakaj Jesús juntir cristian ri wiˈ yajel rechak pach ri wiˈ etzl laj ranmak. 33 Juntir cristian ri wiˈtak li tilmit xmulbˈaˈ ribˈak chuchja. 34 Kakaj Jesús xtzibˈsaj subˈlaj qˈui rechak re jaljojtak yajel ri wiˈ rechak y xresaj mak etzl ri wiˈ laj ranmak. Y Kakaj Jesús taˈ xyeˈ luwar rechak mak etzl tichˈaˈwtak jwiˈl rechak retamakiˈ lamas xpeˈw. 35 Subˈlaj akˈabˈ, aj ukuˈmna Kakaj Jesús xelbˈi Capernaúm. Xeˈ li jun luwar ricˈan lamas taˈ cristian pire tichˈaˈw riqˈui Kakaj Dios. 36 Simón Pedro y mak jpach xeˈtak chi jtoquic. 37 Cuando xeˈ jteˈtak Kakaj Jesús, xijtak re: Juntir cristian tijintak chi atoquic, xcheˈtak re. 38 Xpe Kakaj Jesús, xij rechak: Joˈtak laˈ mak tra luwar chic chi nakaj. Inna bˈena chi jtijojcak cristian claˈ, jwiˈl riˈ li quiek jwiˈl petzalquin, xcheˈ. 39 Jilonli Kakaj Jesús xwoˈcot lak juntir luwar re Galilea chi jtijojcak cristian lak sinagog y xresaj mak etzl ri wiˈ laj ranmak cristian. 40 Xpe jun sicˈ winak ri wiˈ yajel chirij ri jbˈij lepra, xjutun chiwch Kakaj Jesús, xxucar chi jtzˈonaj tokˈobˈ re: Wi jilon chawaj, atcwiniˈ chi intzibˈsaj, xcheˈ re. 41 Kakaj Jesús xril cˈur jwich, xyeˈ jkˈabˈ chibˈ, xij re: Chwajiˈn, cattzibˈok, xcheˈ re. 42 Y laj or xel man yajel chirij sicˈ winak y xtzibˈc. 43 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xij re: 44 Ta impuch, ma yolow re jono cristian nen xattzibˈsanc. Jat cˈutta chiwch man ajcˈamal jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios y cˈambˈi man sipan pire tibˈe asujeˈ re Kakaj Dios chapcaˈ tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, riˈ li cˈutbˈire chiwchak juntir cristian chi xattzibˈiˈn, xcheˈ Kakaj Jesús re. 45 Man winak xecˈ, pero taˈ xcoj ri xijsaj re jwiˈl Kakaj Jesús, xoc chi jyolic rechak juntir cristian ri nen xansaj re pire xtzibˈc. Jwiˈliˈli Kakaj Jesús taˈ chiquiˈ tijnaˈ tioc xoˈlak cristian, ni li jono tilmit. Jiˈchak tiwoˈcot chinaj lamas ri mitaˈ cristian, pero tiyuktakaˈ cristian re jaljojtak luwar riqˈuil.

Marcos 2

1 Kˈasalchak quibˈ uxibˈ kˈij, cuando xtaw chic Kakaj Jesús Capernaúm, xtasaj jtaquil jwiˈlak cristian chi wiˈchak chic la ja. 2 Xmol ribˈak subˈlaj cristian, taˈ chiquiˈ titzˈakattak chiˈ pwert. Cuando Kakaj Jesús tijin tijbˈij Jyolj Kakaj Dios rechak, 3 xtawtak quejabˈ winak cˈamalbˈi jun winak jwiˈlak bˈa chˈatum cheˈ ri siquirnak juntir jtioˈjl. 4 Pero taˈ tijnaˈ tioctak riqˈui Kakaj Jesús jwiˈl subˈlaj cristian wiˈtak chiˈ pwert, rechak xjawtak chibˈ man ja. Xtortak junquitz mak xoot bˈa ja laj jsucˈlal lamas wiˈ Kakaj Jesús y claˈ xkesajtak sicˈ yaj bˈa jchˈatum cheˈ. 5 Cuando Kakaj Jesús xril chi cubˈuliˈ jchˈolak chirij, xij re sicˈ winak ri yaj: At walcˈwal, amac xcuymajiˈn, xcheˈ re. 6 Xpetak nicˈj ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios ri cubˈultak claˈ, xchomorsajtak laj ranmak, xijtak: 7 ¿Nen chac tijbˈij man winak ri jilonli? Re tijin tijcoj ribˈ pi Kakaj Dios. Taˈ ni jun cristian ticwin chi jcuyic mac, xike Kakaj Dios, xcheˈtak. 8 Pero Kakaj Jesús xretemajiˈ laj ranm nen tijin tijchomorsaj laj ranmak y xtzˈonaj rechak: ¿Nen chac tijin tachomorsajtak laj awanmak jilonli? 9 ¿Lacˈumas wiˈ ri mas cˈax jbˈij re sicˈ yaj, amac xcuymajiˈn o riˈ mas cˈax jbˈij, bˈiiten, cˈambˈi achˈatum cheˈ y woˈcoten? 10 Pero in tancˈut chawchak chi Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil wiˈ kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ chi jcuyic mac neri wich ulew, xcheˈ rechak. Ajrucˈreˈ xij chic re sicˈ winak ri siquirnak jtioˈjl. 11 Tambˈij chawe at, bˈiiten, cˈambˈi achˈatum cheˈ y jat laj awichoch, xcheˈ re. 12 Sicˈ winak ri yaj xbˈiitc, xcˈambˈi jchˈatum cheˈ y xelbˈi chiwchak juntir cristian. Juntir cristian cuando xriltak jilonli, subˈlaj xsaach jchˈolak y xoctak chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios, xijtak: ¡Ni jun bˈwelt ilan jun kelen kawiˈl jilonri! xcheˈtak. 13 Kakaj Jesús xeˈ chic chiˈ nimlaj alagun y subˈlaj cristian xtawtak riqˈuil. Re xtijojtak re Jyolj Kakaj Dios. 14 Kˈaxem xan Kakaj Jesús cuando xrilbˈi Leví ri jcˈajol Alfeo, cubˈul chiˈ mex lamas titojsaj alcabar y Kakaj Jesús xij re: Joˈ chwij, xcheˈ re. Leví xwaˈrc y xeˈ chirij Kakaj Jesús. 15 Cuando Kakaj Jesús tijin chi wicˈ laj richoch Leví, subˈlaj qˈui ajtzˈonaltak alcabar y subˈlaj qˈui ajmacbˈ xcubˈartak chi wicˈ riqˈui Kakaj Jesús pach yak ajtijol ribˈak chirij y subˈlaj qˈui ribˈilak. 16 Cuando yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios ri riˈtakaˈ jun chijxoˈlak mak fariseo xriltak chi Kakaj Jesús tijin tiwiˈn chijxoˈlak mak ajmacbˈ pach mak ajtzˈonaltak alcabar, xsaach jchˈolak y xtzˈonajtak rechak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo: ¿Nen chac ajtijol awechak tijin tiwiˈn chijxoˈlak mak ajtzˈonaltak alcabar pach mak ajmacbˈ? xcheˈtak. 17 Cuando xta Kakaj Jesús chi jilonli xijsaj rechak yak ajtijol ribˈak chirij, xij rechak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios ri riˈtakaˈ jun chijxoˈlak mak fariseo: Taˈ rajwax ajcun rechak yak cristian ri taˈ yajtak, riˈ rajwax ajcun pi rechak yak ri yajtak. In taˈ ximpe chi jtoquic yak cristian ri sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios, in riˈ ximpe chi jtoquic yak ajmacbˈ, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 18 Jun kˈij cuando yak ajtijol ribˈak chirij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox pach mak ajtijol ribˈak chirijak mak fariseo tijin trantak ayun, xpetak nicˈj cristian riqˈui Kakaj Jesús xtzˈonajtak re: ¿Nen chac yak ajtijol ribˈak chirij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox pach mak ajtijol ribˈak chirijak mak fariseo tranaˈtakaˈ ayun y yak ajtijol ribˈak chawij at taˈ trantak ayun? xcheˈtak re Kakaj Jesús. 19 Kakaj Jesús xij rechak: Yak cristian ri bˈil rechak chi tibˈetak li jun tzˈam, taˈ tijnaˈ tibˈisontak cuando ajwiˈ man cˈojol winak chijxoˈlak ri ticˈuliˈyc. 20 Pero cuando titaw kˈij ticˈamsajbˈi man cˈojol winak chiwchak, ajrucˈreˈ trantak ayun. 21 Taˈ ni jono cristian tijcˈojaj jun tzay itzˈik laˈ jun qˈuer aacˈ cˈojbˈl, jwiˈl man aacˈ cˈojbˈl, tijcˈolaˈ ribˈ y tike niman mas man rechˈeˈl re man tzay itzˈik. 22 Ni taˈ tijnaˈ tiyeˈsaj aacˈ vin lak tzaytak nejbˈ ri bˈanal laˈ tzˈum, jwiˈl man aacˈ vin tijrechˈaˈ mak tzaytak nejbˈ ri bˈanal laˈ tzˈum, jilonli titixiˈ man aacˈ vin y tranaˈ cˈax mak nejbˈ. Jwiˈliˈli man aacˈ vin rajwaxiˈ lak aacˈtak nejbˈ ri bˈanal laˈ tzˈum tiyeˈsaj, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 23 Li jun kˈij re uxlan woˈcotic tran Kakaj Jesús xkˈaxtak lak ticoˈn pach yak ajtijol ribˈak chirij. Rechak pi kˈaxem trantak xtoctak jujun jwich trig y xtijtak. 24 Xpetak mak fariseo, xijtak re Kakaj Jesús: ¡Il impuch! ¿Nen chac yak ajtijol ribˈak chawij tijin trantak ri taˈ yeˈl luwar tibˈansaj laˈ kˈij re uxlan? xcheˈtak re Kakaj Jesús. 25 Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak: ¿Taˈcˈu ilan awiˈlak li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri xan David ojr pach yak jpach cuando xcˈoktak wiˈjal? 26 Re xoc li nimlaj chinam ri richoch Kakaj Dios cuando Abiatar wiˈ pi nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, xtij mak cuxlanwa ri sujul re Kakaj Dios y xyeˈ chi tijem rechak yak jpach onque taˈ yeˈl luwar jwiˈl Jpixbˈ Kakaj Dios chi titijsaj, xike rechak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios yeˈl luwar rechak tijtijtak. 27 Man kˈij re uxlan xansaj pirechiˈ cristian y maˈ cristian taˈ xansaj pire man kˈij re uxlan. 28 Jwiˈliˈli Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil wiˈ laj jkˈabˈ nen raj tran laˈ man kˈij re uxlan, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Marcos 3

1 Kakaj Jesús xoc chic li sinagog. Claˈ wiˈ jun winak ri siquirnak jun jkˈabˈ. 2 Jujun rechak mak fariseo cow triltak Kakaj Jesús wi tijtzibˈsajiˈ man winak li laˈ kˈij re uxlan pire tijcojtak tzij chirij. 3 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xij re man winak ri siquirnak jun jkˈabˈ: Bˈiiten, waˈren laj kaxoˈl, xcheˈ re. 4 Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak: ¿Nen yeˈl luwar ri tibˈansaj laˈ kˈij re uxlan, jbˈanic utzil o jbˈanic cˈax? ¿Tziniˈ jcolic jun cristian laj jkˈabˈ camic o jsachic jwich? xcheˈ rechak. Pero rechak taˈ xchˈaˈwtak. 5 Kakaj Jesús xpe retzal chi rilicak yak ri sutuwinaktak rij y xcˈaxcˈobˈ laj ranm jwiˈl taˈ rajak tijtatak jcholajl. Kakaj Jesús xij re sicˈ winak ri siquirnak jkˈabˈ: Yuk akˈbˈ, xcheˈ re. Y sicˈ winak li xyuk jkˈabˈ y xtzibˈc. 6 Mak fariseo xike xeltakbˈic, xoctak chi jchomorsaj riqˈuilak man kˈat ri jpach Herodes nen trantak chi jcamsaj Kakaj Jesús. 7 Kakaj Jesús pach yak ajtijol ribˈak chirij xeˈtak chiˈ nimlaj alagun y subˈlaj cristian aj Galilea xambˈertak chirij. 8 Y cuando xtatak jtaquil chirij juntir ri bˈanal jwiˈl Kakaj Jesús, subˈlaj cristian xpetak chi rilic, wiˈ xpetak lak luwar re Judea, Jerusalén, Idumea, chˈakap nimi jaˈ Jordán y lak luwar re Tiro pach Sidón. 9 Kakaj Jesús xril chi subˈlaj cristian tijin tijmulbˈaˈ ribˈak chirij. Xchomorsaj chi mas tilatzˈujc, jwiˈliˈli xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij chi tijtoctak jun barc pire lamas tiwaˈxwiˈ. 10 Xtasaj jtaquil chi subˈlaj cristian xtzibˈsaj jwiˈl Kakaj Jesús, jwiˈliˈli xpetak mas cristian ri yajtak y tichak jtucˈ ribˈak chi jchapic Kakaj Jesús jwiˈl riˈ rajak titzibˈsajtak re jyajak. 11 Y mak cristian ri wiˈ etzl laj ranmak cuando xriltak jwich Kakaj Jesús xxucaj ribˈak chiwch Kakaj Jesús y mak etzl ri wiˈ laj ranmak, xchˈejejtak chi jbˈijc: ¡Atiˈ Jcˈajol Kakaj Dios! xcheˈtak re. 12 Kakaj Jesús xij rechak mak etzl chi mi jbˈijtak chi re Jcˈajoliˈ Kakaj Dios. 13 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xjaw bˈa jun witz y xsiqˈuij yak ajtijol ribˈak chirij ri raj xsiqˈuij. 14 Y jilonli xchaˈ cabˈlajuj (12) winak y xcoj jbˈijak pi takoˈn pire tiwaˈxtak riqˈuil y pire tijtakbˈi chi jbˈij Jyolj Kakaj Dios. Jilonli xcan jbˈijak pi takoˈn. 15 Y xyeˈ cwinel rechak chi resaj mak etzl ri wiˈ laj ranmak cristian. 16 Riˈtakaˈ ri yak cabˈlajuj (12) ri xchaˈ, Simón ri xcojsaj jbˈij pi Pedro jwiˈl Kakaj Jesús, 17 Santiago pach jkˈun ri jbˈij Juan ri yak jcˈajol Zebedeo ri xcojsaj jbˈijak jwiˈl Kakaj Jesús pi Boanerges, ri jcholajl tielwiˈ man bˈij Boanerges, ralcˈwal quiekuljaw, 18 Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago ri jcˈajol Alfeo, Tadeo, Simón ri tibˈijsaj Zelote re 19 y Judas Iscariote ri xjachow re Kakaj Jesús pi camic. 20 Kakaj Jesús xoc li jun ja. Xmulbˈaˈ chic ribˈak subˈlaj qˈui cristian la ja claˈ y jwiˈliˈli Kakaj Jesús taˈ chiquiˈ tijnaˈ tijtij jwaak pach yak ajtijol ribˈak chirij. 21 Cuando jchuch pach jkˈun xtatak jtaquil chi wiˈchak li jun ja claˈ, xeˈtak chi jcˈamic jwiˈl tibˈijsaj chirij chi xtaˈ jchˈuˈjarc. 22 Y nicˈj ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios ri xpetak Jerusalén, xijtak: Man winak li wiˈ Beelzebú laj ranm y laˈke jcwinel Beelzebú li, ri man jbˈabˈalak mak etzl ticwin chi resaj mak etzl ri wiˈ laj ranmak cristian, xcheˈtak. 23 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xsiqˈuij mak cristian y xij jun esbˈi noˈj rechak jilonri: Man jbˈabˈal etzl taˈ ticwin chi resaj man jbˈabˈal etzl. 24 Juntir kˈatbˈitzij, wi tijjach ribˈak y tioctak chi chˈoˈj chiribˈil ribˈak, tijsachaˈ jwichak. 25 Y jun tilmit o yak echˈelxic li jun ja, wi tijtos ribˈak y tioctak chi chˈoˈj chiribˈil ribˈak taˈ naj tijcuytak jilonli. 26 Y jiˈcˈulonli witi man jbˈabˈal etzl tijin chi resaj man jbˈabˈal etzl, tijiniˈ tran cˈax ribˈ ricˈan. Wi jilonli tran man jbˈabˈal etzl, tisaachiˈ jwich ricˈan. 27 Jun cristian ri wiˈ mas jchokˈbˈ taˈ ni jonok ticwin tioc laj richoch chi resaj kelen re. Nabˈe tina jximna, ajrucˈreˈ tijnaˈ tresaj kelen re, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 28 Y xij chic: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi Kakaj Dios tijcuyaˈ jmacak juntir cristian y juntir mak yokˈon ri trantak chirij Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil. 29 Pero nen jonok tiyokˈon chirij Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios taˈ ni jun bˈwelt ticuysaj jmac jwiˈl Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 30 Jilonli xij Kakaj Jesús jwiˈl yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios tijin tijbˈijtak chi re wiˈ etzl laj ranm. 31 Jchuch Kakaj Jesús pach yak jkˈun xtawtak chi jchˈabˈej. Jiˈke xcantak chuchja y xtaktak jsiqˈuij Kakaj Jesús. 32 Subˈlaj cristian cubˈultak chirij Kakaj Jesús, rechak xijtak re: Achuch pach yak akˈun wiˈtak chuchja y rajak atjchˈabˈejtak, xcheˈtak re Kakaj Jesús. 33 Pero Kakaj Jesús xij rechak: ¿Nencˈu inchuch y nencˈu inkˈun? xcheˈ. 34 Y xril mak cristian ri cubˈultak chirij y xij: Riˈtakaˈ rechak ri inchuch pach inkˈun. 35 Nen raj tran lawiˈ raj Kakaj Dios tran, riˈ li inkˈun, wanabˈ y inchuch, xcheˈ Kakaj Jesús.

Marcos 4

1 Li jun kˈij chic xoc Kakaj Jesús chi jtijoj cristian re Jyolj Kakaj Dios chiˈ nimlaj alagun. Subˈlaj cristian xmulbˈaˈ ribˈak lamas wiˈ Kakaj Jesús. Jwiˈliˈli Kakaj Jesús xjaw li jun barc ri wiˈ chiˈ nimlaj alagun. Xcubˈar claˈ y juntir cristian xcantak chiˈ nimlaj alagun chi jtaic nen tijbˈij rechak. 2 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xoc chi jtijojcak re subˈlaj kelen laˈ esbˈitak noˈj, xij rechak: 3 Tatak impuch. Wiˈ jun ajticonl xeˈ ticonanok. 4 Cuando tijin chi ticonanc, nicˈj íjaj xkejtak li bˈe y xpetak mak tzˈiquin xtijtak. 5 Nicˈj íjaj chic xkejtak xoˈlak abˈaj lamas taˈ pim ulew. Mak íjaj li, laj or xeltakch jwiˈl taˈ mas naj jpam man ulew lamas xkejtakwiˈ. 6 Pero jwiˈl taˈ lamas xeˈ raˈak cuando xel sakˈj, xchekejtak y xcamtak. 7 Y nicˈj íjaj chic xkejtak lak qˈuix, xeltakaˈch, pero mak qˈuix xqˈuiytak laj or chiwchak, jwiˈliˈli xcam mak ticoˈn ralaj mak qˈuix y taˈ xwichintak. 8 Nicˈj íjaj chic xkejtak li tzilaj ulew. Mak íjaj li jor kus xwichintak. Wiˈ jujun íjaj xyaˈtakaˈ junwinak lajuj (30) jwichak. Nicˈj chic xyaˈtakaˈ oxcˈal (60) jwichak y nicˈj chic xyaˈtakaˈ jujun cient (100) jwichak. 9 Nen titonc, jteˈ jcholajl ri tambˈij, xcheˈ Kakaj Jesús rechak cristian. 10 Cuando xeˈtak jqˈuiyal cristian, Kakaj Jesús xcan xichak jpach yak cabˈlajuj (12) ajtijol ribˈak chirij pach nicˈj ri xamtak chirij xtzˈonajtak re: ¿Nen jcholajl tieltakwiˈ mak esbˈitak noˈj ri xabˈij rechak mak cristian? xcheˈtak re Kakaj Jesús. 11 Kakaj Jesús xij rechak: Atak, Kakaj Dios xyaˈ retemaj chawechak jcholajl jtakon ri taˈ etemal. Pero pi rechak mak nicˈj cristian ri taˈ tijcojtak Jyolj Kakaj Dios rajwaxna tambˈij laˈ esbˈitak noˈj rechak, 12 jwiˈl onque tinaˈtuntakaˈn, pero taˈ tijmajtak jcholajl nen tijin triltak. Tijtaˈtakaˈ nen tibˈijsaj rechak, pero taˈ tijtatak jcholajl nen tijin tijtatak pire maˈ tijqˈuex jnoˈjak y maˈ tikˈajtak chic laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire maˈ ticuysaj jmacak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 13 Kakaj Jesús xij chic rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Atak wi mitaˈ tatatak jcholajl nen tielwiˈ man esbˈi noˈj ri, taˈ tatatak jcholajl mak nicˈj esbˈitak noˈj chic. 14 Ri titiquiw mak íjaj, riˈ jun cristian ri tibˈin Jyolj Kakaj Dios rechak cristian. 15 Wiˈ jujun jilontak chapcaˈ man bˈe ri lamas xkejtakwiˈ mak íjaj. Tijcˈulaˈtakaˈ Jyolj Kakaj Dios laj ranmak, pero tipe man jbˈabˈal etzl tresaj chic Jyolj Kakaj Dios ri xcˈultak laj ranmak. 16 Wiˈ jujun cristian chic jilontak chapcaˈ man ulew lak abˈaj lamas xkejtakwiˈ mak íjaj. Rechak tijtaˈtakaˈ Jyolj Kakaj Dios y tijcˈulaˈtakaˈ pi quiˈcotemal laj ranmak. 17 Pero nicˈ riqˈuil taˈ tibˈe raˈ laj ranmak jwiˈl taˈ tijcubˈaˈ mas jchˈolak chirij. Quibˈ uxibˈ kˈijke tijcojtak, pero cuando titakchiˈjtak chi macunc y cuando tibˈansaj cˈax rechak jwiˈl tijcojtak Jyolj Kakaj Dios laj or tijquibˈaj ranmak. 18 Wiˈ jujun cristian chic jilontak chapcaˈ man luwar lak qˈuix ri lamas xkejtakwiˈ mak íjaj, rechak tijtaˈtakaˈ Jyolj Kakaj Dios, 19 pero riˈ mas tibˈe ranmak chirijak mak kelen re wich ulew y tisubˈsajtak jwiˈl jbˈiomilak y tijrayajtak tiwaˈx subˈlaj kelen rechak. Riˈ li tikˈatow jwich Jyolj Kakaj Dios pire taˈ tiwichin laj ranmak. 20 Wiˈ jujun cristian chic jilontak chapcaˈ man kuslaj ulew lamas xkejtakwiˈ mak íjaj. Rechak tzˈetel tzˈet tijcojaˈtakaˈ Jyolj Kakaj Dios y tiwaˈxiˈ laj ranmak chapcaˈ kus tiwichin laj ranmak. Jilon chapcaˈ jujun íjaj tijyaˈtakaˈ chapcaˈ junwinak lajuj (30) jwichak. Jujun chic tijyaˈtakaˈ chapcaˈ oxcˈal (60) jwichak. Nicˈj chic tijyaˈtakaˈ chapcaˈ jujun cient (100) jwichak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 21 Kakaj Jesús xij rechak: Taˈ ni jono cristian tijtzij jun candil pire tijyeˈ ralaj jun cax o pire tijyeˈ ralaj jun chˈat. Jun cristian tijtzij jun candil pirechiˈ tijcocbˈaˈ lecj pire tijsakabˈsaj la ja. 22 Taˈ ni jono kelen ri tibˈansaj chi mukukil miti tina elna chi sakil. 23 Nen titonc, jteˈ jcholajl ri tambˈij, xcheˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 24 Y xij chic rechak: Atak, cojtak retal nen tijin tatatak. Laˈ man pajbˈl ri tacojtak rechak cristian, riˈ ticojsaj chawechak jwiˈl Kakaj Dios y tijyaˈ chiquiˈ mas pi awechak. 25 Nen wiˈ mas riqˈuil, tiyeˈsaj chiquiˈ mas re y nen taˈ re, asta raquitz ri wiˈ riqˈuil, timajsajiˈ re, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 26 Kakaj Jesús xij chic jun esbˈi noˈj rechak jilonri: Jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian jilon chapcaˈ jun winak ri titiconanc 27 y man winak li onque tiwar o tibˈiitc, chi lakˈj chi lakˈabˈ mak tra íjaj tijin tiel racˈal ricˈanak. Y re taˈ retam nen quiek jwiˈl tijin tiqˈuiy jticoˈn. 28 Tiqˈuiy ticoˈn jwiˈliˈ jchokˈbˈ ulew. Nabˈe tiwaˈx jpatzˈanl, ajrucˈreˈ tiwaˈx rochˈal y tiwaˈx tra bˈakˈ jwich. Cuando ticowin bˈakˈ jwich, 29 tichekejc y man winak tibˈe chi rochˈic jwiˈl xtawiˈ jkˈijl re tiochˈsajc, xcheˈ Kakaj Jesús. 30 Kakaj Jesús xij chic jun esbˈi noˈj rechak jilonri: ¿Nen quiek laˈ tiniqˈuibˈsajwiˈ jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian? ¿Nen quiek laˈ tikaniqˈuibˈsajwiˈ pire esbˈi noˈj? 31 Jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian jilon chapcaˈ jun ra íjaj re mostas. Cuando titicsaj lak ulew, riˈ mas ra nuchˈ chijxoˈlak juntir íjaj. 32 Pero cuando tiquilchak mas tiqˈuiyc y mas nim titaw chiwch juntir ichj y mak jkˈabˈ mas nimak titaw asta tzˈiquin tijnaˈ tran jsocak lak jkˈabˈ laj mujal mak xak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 33 Laˈ esbˈitak noˈj xtijojwiˈ cristian Kakaj Jesús re Jyolj Kakaj Dios pire tijtatak jcholajl. 34 Taˈ ni jono yoloj xij rechak miti xijna esbˈitak noˈj. Pero cuando ricˈanakchak pach yak ajtijol ribˈak chirij, ajrucˈreˈ xij jcholajl mak esbˈitak noˈj rechak. 35 Laˈ man kˈij li cuando xoc akˈabˈ, Kakaj Jesús xij re yak ajtijol ribˈak chirij: Joˈtak chˈakap re nimlaj alagun, xcheˈ rechak. 36 Ajrucˈreˈ xcan jyeˈtak mak cristian y xjawtak li barc lamas wiˈ Kakaj Jesús y xcˈamtakbˈi Kakaj Jesús. Y xeˈ chic nicˈj barc chirijak. 37 Xpe jun quiekˈekˈ tew bˈa jaˈ. Xritzˈbˈej man jaˈ y mak retumb re man jaˈ xjawtak li barc. Man barc tichak tijin jnojic chi jaˈ. 38 Kakaj Jesús tijin chi waraj chibˈ jun qˈuisbˈi tem li barc y yeˈl jbˈa chibˈ jun chˈiquet jwiˈl. Yak ajtijol ribˈak chirij xbˈittak y xchˈejejtak, xijtak re: ¡Kajtijonl! Kuske chawe wi xojjikˈ li jaˈ, xcheˈtak re. 39 Kakaj Jesús xbˈiitc. Xkˈel tew, xij re jaˈ: ¡Jun waˈxenwiˈ! ¡Mat silibˈ chic! xcheˈ. Ajrucˈreˈ xkˈax quiekˈekˈ tew y xmay juntir. 40 Kakaj Jesús xij re yak ajtijol ribˈak chirij: ¿Nen chac mas titzaak achˈolak? ¿Nen chac taˈ cubˈul achˈolak chwij? xcheˈ rechak. 41 Rechak subˈlaj tzakal jchˈolak chi rilic, xoctak chi jtzˈonaj chiribˈil ribˈak: ¿Nen chiquiˈ jcholajl winak ri, chi jiˈ quiekˈekˈ tew pach mak retumb re nimlaj alagun ticojontakaˈ chiwch? xcheˈtak.

Marcos 5

1 Kakaj Jesús pach yak ajtijol ribˈak chirij xtawtak chˈakap re nimlaj alagun laj jluwrak yak aj Gadara. 2 Cuando xelch Kakaj Jesús li barc, xpe jun winak ri wiˈ etzl laj ranm, relicch li camposant. 3 Man winak li jiˈ jekel li camposant. Taˈ ni jun cristian ticwin chi jximic ni laˈ caden. 4 Qˈuilaj bˈwelt xximtak chi rakan y chi jkˈabˈ laˈ caden, pero ticwiniˈ chi jkˈatzic. Taˈ nen ticwin chirij jwiˈl wiˈ mas jchokˈbˈ. 5 Man winak li tiwoˈcot chi lakˈj chi lakˈabˈ tichˈejej bˈak witz y li camposant y tran cˈax ribˈ laˈ abˈaj. 6 Man winak li, cuando xrilch jwich Kakaj Jesús chinaj, tijolin xpetc, xyuk jxucbˈaˈ ribˈ chiwch chi jcojic jkˈij. 7 Man etzl ri wiˈ laj ranm man winak xchˈejejc, xtzˈonaj re Kakaj Jesús: ¿Nen chawaj chwe Kaj Jesús, at Jcˈajol Kakaj Dios lecj? ¡Chiwch Kakaj Dios bˈan tokˈobˈ chwe, min achˈuˈjursaj! xcheˈ. 8 Man etzl xij jilonli jwiˈl Kakaj Jesús xij re: ¡At etzl, elambˈi laj ranm winak ri! xcheˈ. 9 Kakaj Jesús xtzˈonaj re man etzl: ¿Nen abˈj? xcheˈ re. Man etzl xij: Qˈui imbˈj, jwiˈl ojiˈ subˈlaj qˈui woj laj ranm winak, xcheˈ. 10 Ajrucˈreˈ mak etzl li xtzˈonajtak tokˈobˈ re Kakaj Jesús chi taˈ titaksajtakbˈi chinaj re man luwar li. 11 Claˈ wiˈ subˈlaj aak tijin jyukˈicak wich witz. 12 Mak etzl xtzˈonajtak tokˈobˈ re Kakaj Jesús: Cojatakeˈbˈi riqˈuilak mak aak. Yeˈ luwar chike ojoc laj jtioˈjlak, xcheˈtak re Kakaj Jesús. 13 Kakaj Jesús xyaˈ luwar rechak. Xeltakbˈi mak etzl laj ranm man winak. Xeˈ octak laj jtioˈjlak mak aak. Raj wiˈ quibˈ mil (2,000) chi aak y mak aak xchˈuˈjartak y xmajtak jol wich witz y xkejtakbˈi pi xulan asta xeˈ tzaaktak li nimlaj alagun, claˈ xjikˈtak. 14 Mak ajyukˈultak aak xelmajtak, xeˈtak li tilmit y lak luwar nakaj chi jyolic ri xaanc. Xpetak cristian chi rilic nen xan Kakaj Jesús chi resaj mak etzl laj ranm man winak. 15 Cuando xtawtak lamas wiˈ Kakaj Jesús xriltak man winak ri xwaˈx mak qˈuitaklaj etzl laj ranm, cubˈulchak, cojolchak ritzˈik jwiˈl y taˈ chiquiˈ chˈuˈj. Rechak xtzaak jchˈolak chi rilic. 16 Y mak cristian ri xiliwtak nen xan Kakaj Jesús re man winak ri xwaˈx mak etzl laj ranm, xyoltak re mak cristian ri xtawtak claˈ ri nen xan Kakaj Jesús re man winak ri xwaˈx mak etzl laj ranm y ri nen xantak mak aak. 17 Ajrucˈreˈ xoctak chi jtzˈonaj subˈlaj tokˈobˈ re Kakaj Jesús chi tielbˈi laj jtilmitak. 18 Cuando Kakaj Jesús tijin tijaw li barc, man winak ri xesaj mak etzl laj ranm xtzˈonaj subˈlaj tokˈobˈ re Kakaj Jesús chi tibˈe chirij. 19 Pero Kakaj Jesús taˈ xyeˈ luwar re man winak xeˈ chirij y xij re: Jat laj awichoch xoˈlak awechˈelxic y yolta rechak juntir ri nen xansaj chawe jwiˈl Awajawl y nen mo xan chi rilic cˈur awch, xcheˈ Kakaj Jesús re man winak. 20 Ajrucˈreˈ man winak xecˈ y xoc chi jyolic rechak cristian re Decápolis juntir ri nen xan Kakaj Jesús re y juntir xsaach jchˈolak chi jtaic jyolj. 21 Cuando Kakaj Jesús xkˈax chicbˈi li barc chˈakap re nimlaj alagun, xtaw subˈlaj cristian riqˈuil chiˈ nimlaj alagun lamas xtawiˈ. 22 Ajrucˈreˈ xtaw jun winak ri jbˈij Jairo ri jun rechak mak jbˈabˈalak man kˈat ri tijmulbˈaˈ ribˈak li sinagog. Cuando xril jwich Kakaj Jesús xxucbˈaˈ ribˈ chiwch. 23 Y xtzˈonaj subˈlaj tokˈobˈ re, xij: Inrabˈin camic tran. Bˈan tokˈobˈ, yeˈta akˈbˈ chibˈ pire titzibˈ, xcheˈ re. 24 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xeˈ riqˈuil y subˈlaj cristian xeˈtak chirijak tichak jpitzˈ ribˈak chirij Kakaj Jesús. 25 Y xoˈlak cristian wiˈ jun anm yaj ri wiˈchak cabˈlajuj (12) junabˈ chi ticar chi cocˈxoˈlke tikej man chˈojnic chirij. 26 Mas cˈax tijil jwiˈl. Poc qˈui ajcun quiek riqˈuil xsachwiˈ juntir jpwaak ri wiˈ, pero taˈ ni jun xcwin chi jcunajc. Masneˈ xnimaˈtan jyaj. 27 Cuando xta jtaquil chi Kakaj Jesús ticwiniˈ chi tzibˈsanc, man anm li xjutun chirij Kakaj Jesús xoˈlak cristian y xchap raquitz ritzˈik Kakaj Jesús 28 jwiˈl xchomorsaj laj ranm: Xike wi xincwin chi jchapic raquitz ritzˈik, intzibˈiˈn, xcheˈ. 29 Xike cuando xchap raquitz ritzˈik Kakaj Jesús, laj or xtanar man chˈojnic chirij man anm y xricˈajiˈ chi xtzibˈiˈ re jyaj. 30 Kakaj Jesús xricˈaj chi xtzibˈsajiˈ jun cristian laˈ jcwinel, xsolcopij ribˈ y xtzˈonaj: ¿Nen xchapow witzˈik? xcheˈ. 31 Yak ajtijol ribˈak chirij xtzˈonajtak: ¿Nen chac tatzˈonaj nen chi cristian lal xchapow awitzˈik? Juntir cristian atpitzˈowc y atjtucˈtak, xcheˈtak re. 32 Kakaj Jesús tijin tinaˈtun chirij chi rilic nen xchapow ritzˈik. 33 Man anm tichak querquen jwiˈl jtzakic jchˈol, jwiˈl retamiˈ chi riˈ xchapow re ritzˈik Kakaj Jesús. Xxucbˈaˈ ribˈ chiwch Kakaj Jesús y xij jcholajl re nen quiek jwiˈl xchap ritzˈik. 34 Kakaj Jesús xij re: At inrabˈin, xattzibˈiˈn, jwiˈl xcubˈar achˈol chwij. Jat pi utzil, lajori taˈ chiquiˈ at yaj, xcheˈ re man anm. 35 Aj tijiniˈ Kakaj Jesús chi yoloj riqˈui man anm li cuando xtawtak nicˈj winak jpeticak laj richoch Jairo ri jbˈabˈalak man kˈat ri tijmulbˈaˈ ribˈak li sinagog y xijtak re: Xcamiˈ arabˈin. Taˈ chiquiˈ nen tichacuj talatzˈabˈsaj jwich sicˈ ajtijonl, xcheˈtak mak winak re Jairo. 36 Kakaj Jesús xan chapcaˈ taˈ tijta ri xijtak mak cristian re Jairo y xij re: Mi tzaak achˈol, xike cubˈaˈ achˈol chwij, xcheˈ re. 37 Taˈ xyeˈ luwar xambˈer mas cristian chirij, xike Pedro, Santiago y Juan ri jkˈun Santiago. 38 Y cuando xtawtak laj richoch Jairo xtatak poc tichˈejejtak cristian chi okˈej. 39 Kakaj Jesús xoc la ja y xtzˈonaj rechak: ¿Nen chac poc atchˈejejtak chi okˈej? Man ra anm taˈ camnak, warajke tran, xcheˈ rechak. 40 Mak cristian xtzeˈjtak jwich Kakaj Jesús cuando xtatak xij chi yoˈliˈ man ra anm. Kakaj Jesús xij rechak cristian chi tieltak la ja, xike xcantak la ja jkaj jchuch man ra anm pach yak ri bˈesaltak chirij. Xoctak lamas wiˈ man ra anm ri xcamc. 41 Kakaj Jesús xchap chi jkˈabˈ, xij re: ¡Talita cumi! xcheˈ re. Ri jcholajl tielwiˈ mak yoloj talita cumi, noy, tambˈij chawe, bˈiiten. 42 Man ra anm ri wiˈ cabˈlajuj (12) junbˈ, laj or xbˈiitc y xoc chi woˈcotem. Juntir xsaach jchˈolak chi rilic. 43 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xtzˈonaj tokˈobˈ rechak chi mi jyoltak re cristian ri nen xriltak y xij rechak chi tijyeˈtak jwa man ra anm.

Marcos 6

1 Kakaj Jesús xelbˈi claˈ pach yak ajtijol ribˈak chirij, xeˈtak laj jtilmit. 2 Cuando xtaw kˈij re uxlan xoc chi jtijojcak mak cristian li sinagog. Subˈlaj cristian xtatak jyolj Kakaj Jesús y xsaach jchˈolak chi jtaic y xtzˈonajtak chiribˈil ribˈak: ¿La chiquiˈ mas xretemajwiˈ juntir ri, ri tijin tijbˈij? ¿Lacˈumas xpe jnoˈj jilon tran li? ¿Nen chiquiˈ mo ticwin chi jbˈanic mak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios? 3 Re riˈ man ajcˈox, ri ricˈlal María, ri ratzak Santiago, José, Judas, Simón y yak ranabˈ wiˈtakaˈ neri chikaxoˈl, xcheˈtak. Jwiˈliˈli taˈ rajak tijcojtak lawiˈ ri tijbˈij Kakaj Jesús. 4 Kakaj Jesús xij rechak: Lak juntir luwar ticojsajiˈ jkˈij jun ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios, pero laj jtilmit taˈ ticojsaj jkˈij, ni chijxoˈlak yak rechˈelxic, ni laj richoch, xcheˈ. 5 Kakaj Jesús taˈ xnaˈ xan mas cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios claˈ, xike xyeˈ jkˈabˈ laj jbˈaak quibˈ uxibˈ cristian ri yajtak y xtzibˈtak. 6 Kakaj Jesús xsaach jchˈol chi rilicak mak cristian jwiˈl rechak taˈ xcubˈar jchˈolak chirij. Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xeˈ chi jtijojcak cristian lak luwar ri wiˈtak chi nakaj re Nazaret. 7 Kakaj Jesús xmulbˈaˈ yak cabˈlajuj (12) ajtijol ribˈak chirij y ajrucˈreˈ xchol jtakicak pi cacabˈ ribˈilak, xyeˈ cwinel rechak chi resaj mak etzl ri wiˈ laj ranmak cristian. 8 Xij rechak chi taˈ nen tijcˈamtakbˈi pire laj jbˈeak xike jujun jcarotak. Taˈ tijcˈamtakbˈi jwaak, ni jchimak, ni jpwaakak. 9 Xike tijcˈamtakbˈi jxajbˈak ri cojol jwiˈlak y mi jcˈamtakbˈi jun túnica chic. 10 Kakaj Jesús xij rechak: Cuando atoctak li jun tilmit y wi tataˈtak aposadak li jun ja, waˈxentak claˈ asta titaw kˈij ateltakbˈi li man tilmit li. 11 Y wi yak cristian li jono tilmit taˈ atjcˈultak y taˈ rajak tijtatak ayoljak, elantakbˈi claˈ. Can totojtak man pok laˈ awakanak pire cˈutbˈire chiwchak chi taˈ tzi xantak jwiˈl taˈ xatjcˈultak, xcheˈ rechak. 12 Ajrucˈreˈ yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xeltakbˈi chi jtijoj cristian y xijtak rechak chi rajwaxiˈ tijqˈuex jnoˈjak, 13 xresajtak subˈlaj etzl ri wiˈ laj ranmak cristian y subˈlaj cristian yajtak xcojtak aceit laj jbˈaak y xtzibˈsajtak. 14 Man rey Herodes Antipas xta jtaquil nen tijin tran Kakaj Jesús jwiˈl wiˈchak jtaquil lak juntir tilmit. Jujun cristian xijtak: Riˈ Juan Ajbˈanal Jaˈtiox ri xcˈastasaj jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ, jwiˈliˈli ticwin chi jbˈanic cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios, xcheˈtak. 15 Nicˈj cristian chic xijtak: Riˈ Elías, xcheˈtak. Nicˈj chic xijtak: Riˈ jun ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ri nicˈ chapcaˈ yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojrtaktzij, xcheˈtak. 16 Cuando Herodes Antipas xta jtaquil ri tijin tran Kakaj Jesús, xij: Li riˈ Juan Ajbˈanal Jaˈtiox ri xintak resaj jbˈa. Lajori xcˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl, xcheˈ. 17 Jilonli xij Herodes Antipas jwiˈl riˈ re xtakow jchapic Juan Ajbˈanal Jaˈtiox y xtakow jximic laˈ caden li cars jwiˈl Herodías ri xwaˈx pi rixokl Herodes Felipe ri jkˈun Herodes Antipas. Herodes Antipas xcˈuliˈy riqˈui man anm li. 18 Jwiˈliˈli Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xij re Herodes Antipas: Taˈ tzi xabˈan xatcˈuliˈy riqˈui rixokl akˈun, xcheˈ re. 19 Jwiˈliˈli Herodías xcontrij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox. Jwiˈl retzal raj roj xcamsaj, pero taˈ xnaˈw. 20 Jwiˈl Herodes Antipas retamiˈ chi tzilaj winakiˈ Juan Ajbˈanal Jaˈtiox y sucˈuliˈ ranm chiwch Kakaj Dios, xtzaak jchˈol chi jcamsajc. Jilonli taˈ xyeˈ luwar xansaj cˈax re. Herodes Antipas taˈ kes xta jcholajl nen xij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox, pero nojeliˈ ranm xta jyolj. 21 Pero xtawna jun kˈij chiwch Herodías xcamsaj Juan Ajbˈanal Jaˈtiox y riˈ cuando Herodes xcˈul jkˈij. Xpe Herodes, xsiqˈuij mak ri wiˈ rekleˈnak pi jpach, mak jbˈabˈalak mak soldad y mak winak ri cojol jkˈijak ri wiˈtak Galilea, xantak jun comon wicˈ. 22 Xpe man kˈapoj anm ri ricˈlal Herodías, xoc la ja lamas tijintak chi wicˈ y xoc chi xojoj chiwchak. Y Herodes Antipas pach mak winak ri tijintak chi wicˈ riqˈuil bˈa mex jor kus xriltak xojow man kˈapoj anm. Ajrucˈreˈ man rey Herodes xij re man kˈapoj anm: Tzˈonaj chwe nen chawaj. In tanyaˈ chawe, xcheˈ re. 23 Xsuj chi kes tzˈet tijyaˈ nen chi kelen lal titzˈonaj re asta pajnicˈj re juntir ri titakon chibˈ tijyaˈ re. 24 Man kˈapoj anm xelbˈi xeˈ jtzˈonaj re jchuch: ¿Nen tantzˈonaj? xcheˈ re jchuch. Jchuch xij re: Tzˈonaj jbˈa Juan Ajbˈanal Jaˈtiox, xcheˈ re. 25 Man kˈapoj anm xoc laj or lamas wiˈ man rey Herodes, xij re: Chwaj chi tayeˈ chwe li jun nimlaj plat jbˈa Juan Ajbˈanal Jaˈtiox, xcheˈ re. 26 Ajrucˈreˈ man rey Herodes jorchak tibˈisonc, pero jwiˈl xijiˈ chi kes tzˈet tijyaˈ nen titzˈonaj re y jwiˈl xtasajiˈ jwiˈl mak winak ri siqˈuil jwiˈl, taˈ xnaˈw xij chi taˈ chiquiˈ tijyeˈ ri xtzˈonaj re jwiˈl man kˈapoj anm. 27 Laj or xtakbˈi jun soldad pire tibˈe jcˈameˈch jbˈa Juan Ajbˈanal Jaˈtiox li jun nimlaj plat. Man soldad li xeˈ resajch jbˈa Juan Ajbˈanal Jaˈtiox li cars 28 y xyeˈch li jun nimlaj plat, xcˈamch. Xyeˈ re man kˈapoj anm y man kˈapoj anm xeˈ jyeˈ re jchuch. 29 Cuando yak ajtijol ribˈak chirij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xtatak jtaquil ri xansaj re, xeˈ jcˈameˈtakch jcamnakl y xmuktak. 30 Yak jtakoˈn Kakaj Jesús ri xkˈajtakch chi jbˈij Jyolj Kakaj Dios xmulbˈaˈ ribˈak riqˈui Kakaj Jesús y xyoltak re nen bˈanal jwiˈlak y nen xantak chi jtijoj cristian re Jyolj Kakaj Dios. 31 Jwiˈl subˈlaj cristian tibˈetak y tipetak riqˈuilak, taˈ tijnaˈ tiwiˈntak. Jwiˈliˈli Kakaj Jesús xij rechak: Tzajtak, coj uxlantak junquitz li jun luwar kicˈan, xcheˈ. 32 Ajrucˈreˈ rechak xeˈtak ricˈanak li jun barc li jun luwar lamas taˈ cristian chˈakap re nimlaj alagun. 33 Subˈlaj qˈui cristian xiliwtak re Kakaj Jesús pach yak ajtijol ribˈak chirij bˈesaltak li barc bˈa jaˈ. Xeltakch jol chi rakanak lak juntir tilmit xeˈ jcˈuleˈtak y nabˈe xtawtak chiˈ nimlaj alagun chiwchak Kakaj Jesús pach yak ajtijol ribˈak chirij. 34 Cuando Kakaj Jesús xelbˈi li barc xril subˈlaj qˈui cristian mulantak claˈ, xril cˈur jwichak jwiˈl jilontak chapcaˈ jun kˈat carner ri taˈ ajyukˈ rechak. Xoc chi jtijojcak re subˈlaj kelen chirij Jyolj Kakaj Dios. 35 Cuando xeˈ kˈij yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, xjutuntak chijcˈulel y xijtak re: Xiˈ kˈij y laˈ man luwar ri taˈ cristian. 36 Qˈuis ayolj riqˈuilak cristian y bˈij rechak chi tibˈe jlokˈeˈ jwaak li mak tilmit y li mak ja ri wiˈtak chi nakaj, xcheˈtak re Kakaj Jesús. 37 Pero Kakaj Jesús xij rechak: Yeˈtak jwaak atak, xcheˈ. Rechak xijtak: Tichoconiˈ quibˈ cient chi denario pire tikalokˈ cuxlanwa pire tikatzuktak juntir ribˈilak, xcheˈtak re Kakaj Jesús. 38 Kakaj Jesús xij rechak: Iltaknecaˈ, ¿jurubˈ chi cuxlanwa wiˈ aacˈlak? xcheˈ rechak. Cuando xriltak, xijtak re Kakaj Jesús: Jobˈ chi cuxlanwa pach quibˈ chi car, xcheˈtak. 39 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xij re yak ajtijol ribˈak chirij chi tijbˈijtak re cristian chi ticubˈartak bˈak qˈuim y tijcˈam ribˈak pitak mulaj. 40 Mak cristian xcubˈartak. Xcˈam ribˈak pitak jujun cient (100) y pitak caˈwinak lajuj (50) ribˈilak. 41 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xcˈam mak jobˈ cuxlanwa laj jkˈabˈ pach mak quibˈ car y xnaˈtun lecj. Xcˈomowaj re Kakaj Dios, xqˈuer mak cuxlanwa y xyeˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij pire tijjachtak re juntir cristian. Y xyeˈ mak quibˈ car rechak yak ajtijol ribˈak chirij pire xjachtak rechak cristian. 42 Juntir cristian xwiˈntak asta xnojtak. 43 Cuando xcolajtak juntir cristian, xnojsajtakna cabˈlajuj (12) chicach chi qˈuertak cuxlanwa pach car ri taˈ xqˈuisc. 44 Jobˈ miltakaˈ (5,000) chi winak ri xwiˈntak. 45 Cuando xantaj li jwiˈl Kakaj Jesús, xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij chi tijawtakbˈi li barc y tinabˈertakbˈi pire tikˈaxtakbˈi nabˈe chˈakap re nimlaj alagun pire tibˈetak Betsaida. Re xcanna jchˈabˈejna mak cristian. 46 Ajrucˈreˈ xjaw bˈa jun witz chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios. 47 Cuando xoc akˈabˈ, man barc bˈesalchak laj jnicˈajl man jaˈ. Kakaj Jesús xcan ricˈanchak chiˈ nimlaj alagun. 48 Re xrilbˈi chi mas usil jbˈic man barc jwiˈl man tew jiˈ tijin jpetic laj jsucˈlal lamas bˈesal man barc. Cuando sakaremchak re, xeˈ chi rilicak, bˈe tran bˈa nimlaj alagun xjutumbˈi riqˈuilak. Xan chapcaˈ kˈaxem trambˈi chiwchak. 49 Cuando yak ajtijol ribˈak chirij xriltak chi bˈe tran Kakaj Jesús bˈesal bˈa nimlaj alagun, chijchˈolak rechak ajtzakal chˈoliˈn y xchˈejejtak. 50 Juntir xiliwtak y subˈlaj xtzaak jchˈolak, pero Kakaj Jesús laj or xchˈabˈejtakbˈic, xijbˈi rechak: Cowirsaj awanmak, iniˈn, mi tzaak achˈolak, xcheˈ rechak. 51 Kakaj Jesús xjaw li barc riqˈuilak yak ajtijol ribˈak chirij y xtanar man quiekˈekˈ tew. Xsaach jchˈolak 52 jwiˈl ajquiˈ chi retemajtak nen tijin tran Kakaj Jesús, jwiˈl mas usil tijin tretemajtak onque xrilaˈtakaˈ nen xan Kakaj Jesús chi jtzukic qˈuilaj cristian laˈke quibˈ uxibˈ chi cuxlanwa. 53 Cuando xkˈaxtakbˈi chˈakap re nimlaj alagun, xtawtak li jun luwar ri jbˈij Genesaret y claˈ ximtakwiˈ man barc chiˈ jaˈ. 54 Xike cuando xkejtakch, mak cristian laj or xchˈobˈtak jwich Kakaj Jesús. 55 Jilonli xeˈtak jol lak juntir luwar re Genesaret, xeˈ jcˈameˈtakch bˈak chˈatum cheˈ yak ri yajtak. Xcˈamtakbˈi riqˈui Kakaj Jesús. 56 Juntir luwar lamas tikˈax Kakaj Jesús li mak tilmit y lak luwar ri wiˈtak chinaj re mak tilmit, xpetak yak cristian, xyeˈtak yak yaj chakˈ bˈe y xtzˈonajtak tokˈobˈ re Kakaj Jesús chi tijyeˈ luwar rechak yak yaj tijchaptak raquitz chakˈchiˈ ritzˈik. Juntir yak ri xchapowtak re xcaniˈ tzibˈtak re jyajak.

Marcos 7

1 Mak fariseo pach jujun yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios ri xpetak Jerusalén xtawtak riqˈui Kakaj Jesús 2 y xriltak chi jujun rechak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo tijtij kelen rechak chi mitaˈ chˈajal jkˈabˈak. 3 Mak fariseo pach juntir yak rijajl Israel ri takel jcˈutuˈn jmam jtitˈak jwiˈlak taˈ tijtijtak ni jun kelen rechak wi mitaˈ chˈajal jkˈabˈak jwiˈlak. 4 Rechak cuando tikˈajtakch li cˈaybˈl taˈ tijtij kelen rechak miti tina jchˈajtakna jkˈabˈak. Y wiˈ mas jcˈutuˈn jmam jtitˈak tijtakejtak, rechak tina jchˈajtakna jlakak, jvasak, jxarak y nicˈj nejbˈ chic ri bˈanal laˈ chˈiˈchˈ re tijtijwiˈ kelen rechak laˈ asta jchˈatak tijchˈajtak. 5 Jwiˈliˈli mak fariseo pach yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios xtzˈonajtak re Kakaj Jesús: ¿Nen chac yak ajtijol ribˈak chawij taˈ tijtakejtak jcˈutuˈnak kamam katitˈ? ¿Nen chac rechak tijtijtak kelen rechak chi mitaˈ chˈajal jkˈabˈak jwiˈlak? xcheˈtak re Kakaj Jesús. 6 Kakaj Jesús xij rechak: Tzˈetiˈ Jyolj Kakaj Dios ri xkˈasaj Isaías chawijak chi atakaˈ ajsolcopil acaybˈalak cuando xcan jtzˈibˈaj jilonri: Yak cristian ri, jchiˈake tibˈin chi tijnimirsajtakaˈ inkˈij, pero laj ranmak taˈ tzˈet trantak jilonli. 7 Taˈ nen tichacuj tijnimirsajtak inkˈij. Rechak tijtijojtak cristian re mak cˈutuˈn ri queneysalke jwiˈlak, trantak chapcaˈ riˈ Impixbˈ tijbˈijtak, xcheˈ Kakaj Dios, xcheˈ Isaías, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 8 Kakaj Jesús xij chic: Atak xcan ayeˈtak Jpixbˈ Kakaj Dios jwiˈl riˈ chiquiˈ tatakejtak jcˈutuˈnak cristian. 9 Atak tatakejtak mak acˈutuˈnak pire xcan ayeˈtak jcojic Jpixbˈ Kakaj Dios. 10 Moisés xij jilonri: Coj jkˈij akaj achuch, xcheˈ. Y xij chic: Nen tijyokˈ jkaj jchuch, tina camsajna, xcheˈ. 11 Pero atak tabˈijtak: Jun cristian tijnaˈ tijbˈij re jkaj o jchuch: Taˈ incwin chi atˈoˈic riqˈui nen rajwax chawe jwiˈl juntir kelen we ri wiˈ corbaniˈn, atcheˈtak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. Ri jcholajl tielwiˈ man yoloj corban, sujul re Kakaj Dios. 12 Jwiˈliˈli atak tayeˈtak luwar re man cristian li chi taˈ tijtˈoˈ jkaj jchuch. 13 Jilonli atak tasachtak jwich Jpixbˈ Kakaj Dios jwiˈl riˈ tatakejtak mak acˈutuˈnak ri xcan yeˈsaj chawechak jwiˈl amam atitˈak. Y wiˈ chiquiˈ subˈlaj kelen ri tabˈijtak ri taˈ tijbˈij Jyolj Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús rechak mak fariseo. 14 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xsiqˈuij chic cristian, xij rechak: Atak juntir, tatak ri tambˈij chawechak y tatak jcholajl. 15 Maˈ riˈ taˈ mak kelen ri tijtij jun cristian ri tibˈanow re timacunc. Riˈ ri tielch laj jchiˈ jun cristian ri tibˈanow re timacunc. 16 Nen titonc, jteˈ jcholajl ri tambˈij, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 17 Kakaj Jesús xcan jyeˈ mak cristian y xoctak li jun ja pach yak ajtijol ribˈak chirij. Xpetak yak ajtijol ribˈak chirij, xtzˈonajtak re nen jcholajl tielwiˈ man esbˈi noˈj ri xij rechak mak cristian. 18 Re xij rechak: Atak taˈ tatak jcholajl juntir li. Juntir kelen ri tioc laj jchiˈ jun cristian, maˈ riˈ taˈ li ri tibˈanow re timacunc, jwiˈl mak kelen li tike kˈax laj jchˈol, 19 taˈ tioc laj ranm, tike kˈaxbˈi laj jchˈol, ajrucˈreˈ tresajbˈic, xcheˈ. Jilonli xij chi jcˈutic chi taˈ kelen ri tijel rij ri tibˈanow chike ojmacunc. 20 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xij chic: Riˈ ri tiel laj jchiˈ jun cristian ri tibˈanow re timacunc. 21 Jwiˈl laj ranmiˈ jun cristian tipeˈw mak etzltak chomorsaˈn, mak etzltak raybˈl chi jbˈanic tzˈiˈal, tialkˈanc, ticamsanc, 22 trechbˈej jun cristian chic ri maˈ jcˈulajl taˈn, tijrayaj kelen re jun cristian chic, wiˈ mas jnoˈj chi jbˈanic juntir etzltak kelen, tijsubˈ jun cristian chic, tibˈe il jwiˈl jbˈanic kelen ri taˈ tzi, tijtiˈtij jun cristian chic ri wiˈ kelen re, tijmol tzij chirij jun chic, tijcoj jkˈij y xike tran kelen ri taˈ nen tichacuj. 23 Riˈ juntir mak etzltak noˈj li ri tipe laj ranm jun cristian ri tibˈanow re timacunc, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 24 Kakaj Jesús xelbˈi claˈ, xeˈ lak luwar re Tiro pach Sidón. Xoc li jun ja, riˈ raj taˈ nen tieteman re chi wiˈ claˈ, pero taˈ xcwin chi jmukic ribˈ jwiˈl xelna jtaquil. 25 Jun anm ri wiˈ jun ricˈlal ri wiˈ etzl laj ranm, cuando xta jtaquil chi wiˈchak Kakaj Jesús claˈ, xpe riqˈuil. 26 Man anm li maˈ rijajl taˈ Israel y jiˈ tipe Sirofenicia, xxucbˈaˈ ribˈ laj rakan Kakaj Jesús. Xtzˈonaj tokˈobˈ re chi tiesaj man etzl laj ranm ricˈlal. 27 Kakaj Jesús xij re: Ulbˈejna, wiˈntakna yak alcˈwalixelbˈ nabˈe. Taˈ tzi timajsaj jwaak yak alcˈwalixelbˈ y tiyeˈsaj rechak mak tzˈiˈ, xcheˈ Kakaj Jesús re man anm. 28 Man anm xij chic re Kakaj Jesús: Tzˈetiˈn, Wajawl, pero mak tzˈiˈ ri wiˈtak xeˈ mex tijtijaˈtakaˈ mak tra jxercˈ jwaak yak alcˈwalixelbˈ ri titzaakch bˈa mex, xcheˈ man anm re. 29 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xij chic re man anm li: Jwiˈl mak yoloj ri xabˈij chwe, jat laj awichoch, man etzl xeliˈ laj ranm awicˈlal, xcheˈ re anm. 30 Cuando xtaw man anm laj richoch, xeˈ jteˈ ricˈlal tzˈeˈl bˈa chˈat y man etzl jorok eliˈ laj ranm ricˈlal. 31 Kakaj Jesús xel chicbˈi lak luwar re Tiro, xkˈaxbˈi Sidón y li mak tilmit re Decápolis. Xtaw chiˈ man nimlaj alagun ri jbˈij Galilea. 32 Y claˈ mak cristian xcˈamtakch jun winak riqˈui Kakaj Jesús tac y taˈ kes ticwin chi yoloj. Xijtak re chi tijyeˈ jkˈabˈ laj jbˈa. 33 Kakaj Jesús xresajbˈi sicˈ winak li chijxoˈlak cristian, xtosbˈi ribˈak y xcoj bˈa jkˈabˈ laj jxicn sicˈ winak li. Xcˈam raˈl jchiˈ laˈ jkˈabˈ y xyeˈ bˈa raakˈ. 34 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xnaˈtun lecj, xjikˈxinc y xij: ¡Efatá! xcheˈ. Ri jcholajl tielwiˈ man yoloj efatá, tebˈaˈ aybˈ. 35 Laj or xter jxicn sicˈ winak y tzichak tiyolowc. 36 Kakaj Jesús xij rechak chi mi jyoltak re nicˈj cristian chic nen xan. Mak cristian onque xijsaj rechak jwiˈl Kakaj Jesús chi mitaˈ tresajtak jtaquil, mas puchic xresajtak jtaquil. 37 Mak cristian ri xiliwtak, subˈlaj xsaach jchˈolak, xijtak: ¡Juntir ri tran tziyiˈn! ¡Ticwiniˈ chi jtzibˈsaj jxicnak yak tac y yak mem tichak yolowtak jwiˈl! xcheˈtak chirij Kakaj Jesús.

Marcos 8

1 Laˈ mak kˈij li xmulbˈaˈ ribˈak subˈlaj qˈui cristian chirij Kakaj Jesús y taˈ nen tijtijtak. Kakaj Jesús xsiqˈuij yak ajtijol ribˈak chirij y xij rechak: 2 Mas twil cˈur jwichak yak cristian jwiˈl xanaˈ uxibˈ kˈij wiˈtak wiqˈuil y taˈ nen tijtijtak. 3 Wi tantakbˈi laj richochak chi mitaˈ nen tijil jwiˈlak, tibˈe tukartakaˈ lak bˈe jwiˈl wiˈjal jwiˈl wiˈ jujun mas naj tipetak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 4 Yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xtzˈonajtak re: Pero, ¿lacˈumas tikacˈamwiˈ subˈlaj cuxlanwa neri li man luwar ri taˈ cristian pire tikatzuktak? xcheˈtak. 5 Kakaj Jesús xtzˈonaj chic rechak: ¿Jurubˈ chi cuxlanwa wiˈ aacˈlak? xcheˈ rechak. Rechak xijtak: Wukubˈ (7) chi cuxlanwa, xcheˈtak. 6 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xij rechak juntir cristian chi ticubˈartak lak ulew. Xcˈam mak wukubˈ (7) chi cuxlanwa y xcˈomowaj re Kakaj Dios. Ajrucˈreˈ xqˈuer mak cuxlanwa y xyeˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij y rechak xjachtak chiwchak juntir cristian. 7 Y wiˈ quibˈ uxibˈ tra car riqˈuilak. Kakaj Jesús xcˈomowaj re Kakaj Dios y xtak jachic chiwchak cristian. 8 Juntir cristian xwiˈntak asta xnojtak y cuando xcolajtak, xnojsajtakna wukubˈ (7) chicach chi qˈuertak cuxlanwa pach car ri taˈ xqˈuisc. 9 Mak ri xwiˈntak raj wiˈ quejabˈ mil (4,000) chi cristian. Kakaj Jesús xcan jchˈabˈej mak cristian. 10 Ajrucˈreˈ xjawtak li barc pach yak ajtijol ribˈak chirij. Xeˈtak Dalmanuta. 11 Xpetak mak fariseo, xtawtak riqˈui Kakaj Jesús, xoctak chi yoloj riqˈuil, pero pireke triltak wi kes tzˈet Kakaj Diosiˈ takowinakch re, xijtak re chi tran jono cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios ri tipe lecj. 12 Kakaj Jesús subˈlaj xjikˈxin jwiˈl jcˈaxcˈol laj ranm jwiˈl mak cristian taˈ tijcojtak jyolj ri tijbˈij, taˈ tijcojtak jkˈij ri tijin tran y xij: Mak cristian ri wiˈtak wich ulew laˈ mak junabˈ lajori tijtzˈonajtak tibˈan jono cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios chiwchak. Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chi chiwchak mak cristian li taˈ chiquiˈ tibˈansaj jono cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios, xcheˈ. 13 Kakaj Jesús xcan jyeˈ mak cristian y xecˈ. Xjawtak chic li barc pach yak ajtijol ribˈak chirij. Xeˈtak chic chˈakap re nimlaj alagun. 14 Yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo taˈ xcuxtaj jwiˈlak xcˈamtakbˈi jcuxlanwaak. Xike jun chi cuxlanwa wiˈ riqˈuilak li barc. 15 Kakaj Jesús xij rechak: Atak cwentij aybˈak re man jchˈamkˈorak mak fariseo y Herodes Antipas, xcheˈ rechak. 16 Yak ajtijol ribˈak chirij xoctak chi jbˈij chiribˈil ribˈak: Kakaj Jesús xij chike jilonli jwiˈl taˈ kacuxlanwa, xcheˈtak. 17 Kakaj Jesús xtaˈ nen mo tijyoltak yak ajtijol ribˈak chirij, xtzˈonaj rechak: ¿Nen chac tabˈijtak chawibˈil aybˈak chi taˈ acuxlanwaak? ¿Aj tzˈapilniˈ axicnak? ¿Ajquiˈniˈ chatatak jcholajl ri tijin tambˈij? 18 ¿Taˈcˈu atnaˈtuntak laˈ bˈakˈ awchak? ¿Taˈcˈu attontak laˈ axicnak? ¿Taˈcˈu ticuxtaj awiˈlak 19 cuando xinjach jobˈ chi cuxlanwa chiwchak jobˈ mil (5,000) chi winak? ¿Jurubˈcˈu chicach chi qˈuertak cuxlanwa pach car xacˈoltak chic ri taˈ xqˈuisc? xcheˈ rechak. Rechak xijtak: Cabˈlajuj (12) chicach, xcheˈtak. 20 Kakaj Jesús xij chic: Cuando xinjach mak wukubˈ (7) chi cuxlanwa chiwchak quejabˈ mil (4,000) chi cristian, ¿jurubˈcˈu chicach chi qˈuertak cuxlanwa pach car xacˈoltak chic? xcheˈ rechak. Rechak xijtak: Wukubˈ (7) chicach, xcheˈtak. 21 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xij rechak: Ajquiˈ chatatak jcholajl ri tijin tambˈij, xcheˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 22 Ajrucˈreˈ xtawtak Betsaida. Mak cristian xcˈamtakch jun sicˈ moy riqˈui Kakaj Jesús y xtzˈonajtak tokˈobˈ re chi tijyeˈ jkˈabˈ chirij pire tijtzibˈsaj. 23 Jilonli Kakaj Jesús xchapbˈi chi jkˈabˈ sicˈ moy, xresajbˈi rij tilmit. Xyeˈ raˈl jchubˈ laj jwich sicˈ moy, xyeˈ jkˈabˈ laj jbˈa y xtzˈonaj re wi tichak ril jono kelen. 24 Sicˈ moy xnaˈtunc, xij: Twilaˈ mak cristian jilon rilicak chapcaˈ mak cheˈ tijin tiwoˈcottak, xcheˈ. 25 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xyeˈ jkˈabˈ rij bˈakˈ jwich. Y sicˈ moy cow xnaˈtunc, xtzibˈ bˈakˈ jwich, tichak ril juntir kelen asta ri wiˈ chinaj. 26 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xtakbˈi laj richoch, xij re: Mat oc li tilmit y ma bˈij re cristian, xcheˈ re. 27 Cuando xantaj li, xeˈtak Kakaj Jesús pach yak ajtijol ribˈak chirij lak luwar re Cesarea re Filipo y li bˈe xtzˈonaj rechak yak ajtijol ribˈak chirij: ¿Nencˈu in ri tijbˈijtak mak cristian? xcheˈ rechak. 28 Rechak xijtak: Jujun tijbˈijtak chi atiˈ Juan Ajbˈanal Jaˈtiox, jujun chic tijbˈijtak chi atiˈ Elías y jujun chic tijbˈijtak chi atiˈ jun rechak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios, xcheˈtak re. 29 Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Rucˈ atak, ¿nencˈu in tabˈij atak? xcheˈ rechak. Xpe Pedro, xij re: Atiˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew, xcheˈ re. 30 Kakaj Jesús xij rechak chi mi jyoltak rechak cristian chi riˈ re ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew. 31 Kakaj Jesús xoc chi jbˈij jcholajl rechak yak ajtijol ribˈak chirij chi Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil tina jtijna subˈlaj cˈax. Tina xutsajna jwiˈlak yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel y mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios y jwiˈlak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios. Tina camsajna, pero tina cˈastasajna jwich laj jcamnakl laj jrox kˈij, xcheˈ rechak. 32 Juntir li kes tzi jbˈij xan Kakaj Jesús rechak. Xpe Pedro, xcˈambˈi Kakaj Jesús pi ricˈan y xoc chi jkˈelic. 33 Kakaj Jesús xsolcopij ribˈ, xrilbˈi yak ajtijol ribˈak chirij y xkˈel Pedro, xij re: ¡Elambˈi chinwch at jbˈabˈal etzl! At taˈ tachomorsaj lawiˈ raj Kakaj Dios tran, xike tachomorsaj lawiˈ ri tijchomorsajtak cristian, xcheˈ Kakaj Jesús re. 34 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xsiqˈuij yak ajtijol ribˈak chirij pach subˈlaj cristian ri wiˈtak claˈ y xij rechak: Wi wiˈ jonok raj tioc pi ajtijol ribˈ chwij, rajwaxiˈ jkˈeleˈ ribˈ chi jbˈanic lawiˈ ri raj re tran. Rajwaxiˈ tina jtijna cˈax laj jcˈaslemal y tixambˈer chwij. 35 Nen jono cristian taˈ raj tijyeˈ ribˈ pi camic jwiˈlke tran lawiˈ raj Kakaj Dios tran, tisaachiˈ jwich. Pero nen tijyeˈ ribˈ pi camic inwiˈl in y jwiˈl jbˈij tzilaj jtaquil chwij, ticolmajiˈn. 36 Taˈ nen tichacuj jwiˈl jun cristian trechbˈej juntir kelen re wich ulew wi pi reke tisaach jwich. 37 Jun cristian taˈ nen ticwin chi jyeˈic chi jcolic ranm pire maˈ tisaach jwich. 38 Wi wiˈ jono cristian tiqˈuixibˈ inwiˈl y tiqˈuixibˈ jwiˈl inyolj chiwchak mak cristian ri wiˈtak re mak junabˈ lajori, ri tican jyeˈtak Kakaj Dios y tibˈe ranmak chi jbˈanic mak etzltak noˈj. Jilon Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil, tiqˈuixibˈiˈ jwiˈl cuando tipet nicˈ jnimal jkˈij pach Jkaj y tipe pach yak ranjl ri tosol pire re, xcheˈ.

Marcos 9

1 Kakaj Jesús xij chic rechak: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi wiˈ jujun rechak cristian ri wiˈtak wiqˈuil neri, taˈ ticamtak asta tina riltakna jpetic jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian laˈ jcwinel, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 2 Raj wakakibˈ (6) kˈij jbˈij jwiˈl Kakaj Jesús jilonli, xeˈ bˈa jun witz naj rakˈanebˈ. Xcˈambˈi Pedro, Santiago y Juan, xtosbˈi ribˈak pi ricˈanak. Claˈ xjalmaj rilic Kakaj Jesús chiwchak. 3 Ritzˈik xan sakbˈot y tikopoponc. Taˈ ni jono cristian ticwin chi jsakabˈsaj jun itzˈik chapcaˈ jsakil xan ritzˈik Kakaj Jesús. 4 Etke xriltak jwich Elías pach Moisés tijintak chi yoloj riqˈui Kakaj Jesús. 5 Xpe Pedro, xij re Kakaj Jesús: Kajtijonl, jor tzi wojtak neri, tikabˈan uxibˈ chinam, jun pi awe at, jun pi re Moisés y jun pi re Elías, xcheˈ re Kakaj Jesús. 6 Jilonli xij re Kakaj Jesús, pero taˈ retam wi tzi o taˈ tzi ri tijin tijbˈij jwiˈl juntir ribˈilak tzakaliˈ jchˈolak. 7 Etke xpe jun sutzˈ, xchˈuk rijak. Riˈchak xtatak xaanch jun chˈaˈwem li sutzˈ, xij: Riˈ ri lokˈlaj Incˈajol, tatak jyolj, xcheˈ. 8 Cuando xnaˈtuntak chic, taˈ chiquiˈ xriltak jwich Moisés pach Elías, xichak Kakaj Jesús waˈl ricˈan. 9 Cuando kesaltakch wich witz, Kakaj Jesús xij rechak yak uxibˈ ajtijol ribˈak chirij chi mi jyoltak re ni jun cristian nen xriltak, ajriˈ tijyoltak cuando jorok cˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil. 10 Jwiˈliˈli xwaˈxna laj ranmak, taˈ xyoltak. Rechak tijtzˈonajtak chiribˈil ribˈak nen jcholajl tielwiˈ ri tina cˈastasajna jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ. 11 Ajrucˈreˈ xtzˈonajtak re Kakaj Jesús: ¿Nen chac tijbˈijtak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios chi rajwaxiˈ nabˈe tipe Elías? xcheˈtak re Kakaj Jesús. 12 Kakaj Jesús xij rechak: Tzˈetiˈ chi rajwaxiˈ tipe Elías nabˈe pire tiyuk chi jbˈanic jwaˈx juntir. Pero, ¿taˈcˈu awetamak nen tzˈibˈal li wuj re Lokˈalaj Jyolj Kakaj Dios chirij Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil chi rajwaxiˈ tijtij cˈax y tina xutsajna? 13 Pero in tambˈij chawechak chi Elías xyukiˈn y rechak xanaˈtakaˈ cˈax re chapcaˈ rajak rechak xantak re chapcaˈ tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios chirij, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 14 Kakaj Jesús xkˈajtakch pach yak uxibˈ ajtijol ribˈak chirij lamas wiˈtakwiˈ yak nicˈj ajtijol ribˈak chirij. Xriltak subˈlaj qˈui cristian mulantak chirijak yak ajtijol ribˈak chirij y yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios tijin tijcˈottak jchiˈak. 15 Juntir cristian ri wiˈtak chirijak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, cuando xriltak jwich Kakaj Jesús, subˈlaj xsaach jchˈolak chi rilic chi xyukiˈn. Laj or xeˈtak riqˈui Kakaj Jesús y xcˈamtak rutzil jwich. 16 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios: ¿Nen tijin tatzˈonajtak rechak yak ajtijol ribˈak chwij? xcheˈ rechak. 17 Y jun rechak mak cristian ri wiˈtak claˈ xij: Ajtijonl, xincˈamaˈch jun incˈajol aacˈl, wiˈ etzl laj ranm, riˈ xanow mem re. 18 Macˈulke lamas wiˈ, tipe man etzl tijtzak incˈajol lak ulew y tiputzuw laj jchiˈ y tijkuchˈuchˈuj re y tican cheˈ jtioˈjl. Xintzˈonaj tokˈobˈ rechak yak ajtijol ribˈak chawij chi tresajtak man etzl, pero taˈ xcwintak chi resajc, xcheˈ man winak re Kakaj Jesús. 19 Kakaj Jesús xij rechak: Atak cristian ri taˈ cubˈul achˈolak chirij Kakaj Dios, ¿jurubˈcˈu kˈij rajwax inwaˈxna aacˈlak pire ticubˈar achˈolak chwij? ¿Jurubˈcˈu kˈij rajwax atna incuytakna jwiˈl taˈ ticubˈar achˈolak chwij? Cˈamtakch man cˈojol winak, xcheˈ rechak. 20 Xcˈamtakch man cˈojol winak riqˈui Kakaj Jesús. Y cuando man etzl xril jwich Kakaj Jesús xyeˈ jun quiekˈekˈ re man cˈojol winak y xtzaak lak ulew. Xparantij ribˈ y xputzuw laj jchiˈ. 21 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xtzˈonaj re jkaj: ¿Jurubˈ junabˈ jcholic jilon tran re ri? xcheˈ re. Jkaj man cˈojol winak xij: Aj nuchˈiˈ cuando xchol re. 22 Qˈuilaj bˈwelt xtzaksaj li kˈakˈ y li jaˈ jwiˈl man etzl. Riˈ raj tijcamsaj. Wi atcwin chi katˈoˈic, cojatˈoweˈ, il cˈur kawch, xcheˈ man winak re Kakaj Jesús. 23 Kakaj Jesús xtzˈonaj re: ¿Nen chac tatzˈonaj chwe wi incwin chi atˈoˈicak, jwiˈl nen kes nojel ranm ticubˈar jchˈol chwij tiyeˈsajiˈ re nen raj tiyeˈsaj re? xcheˈ. 24 Ajrucˈreˈ jkaj man cˈojol winak cow xchˈaˈwc, xij: ¡Ticubˈariˈ inchˈol, pero quinatˈoweˈ pire ticubˈar mas inchˈol chawij! xcheˈ re Kakaj Jesús. 25 Cuando Kakaj Jesús xril chi tijin tijmulbˈaˈ ribˈak subˈlaj qˈui cristian chirij, xkˈel man etzl, xij re: At etzl ri at mem y tac, in tambˈij chawe. ¡Can yeˈ man cˈojol winak ri! ¡Mat oc chic laj ranm! xcheˈ Kakaj Jesús re man etzl. 26 Y man etzl xchˈejejc. Xyeˈ chic jun quiekˈekˈ re man cˈojol winak y xelbˈic. Man cˈojol winak xcan chapcaˈ rilic camnakchak. Jwiˈliˈli mak cristian xijtak chi xcamiˈn. 27 Pero xpe Kakaj Jesús, xchap chi jkˈabˈ, xbˈit. Y man cˈojol winak xwaˈrc. 28 Cuando Kakaj Jesús xoctak la ja pach yak ajtijol ribˈak chirij, rechak xtzˈonajtak re pi ricˈanak: ¿Nen chac taˈ xojcwin oj chi resaj man etzl li? xcheˈtak re Kakaj Jesús. 29 Kakaj Jesús xij rechak: Mak etzl chapcaˈ man ri, xike jun cristian ticwin chi resaj ri tran ayun y tichˈaˈw riqˈui Kakaj Dios, xcheˈ rechak. 30 Cuando xeltakbˈi Kakaj Jesús claˈ pach yak ajtijol ribˈak chirij xkˈaxtakbˈi Galilea. Riˈ raj taˈ tietemaj jwiˈl cristian chi wiˈchak chijxoˈlak claˈ, 31 jwiˈl tijiniˈ chi jtijoj yak ajtijol ribˈak chirij. Tijin tijbˈij rechak chi Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil tina jachsajna laj jkˈabˈak mak cristian, tina jcamsajtakna y laj jrox kˈij tina cˈastasajna jwich laj jcamnakl. 32 Pero rechak taˈ xtatak jcholajl nen tielwiˈ ri xijsaj rechak y titzaak jchˈolak chi jtzˈonaj re nen tielwiˈ man yoloj ri xij rechak. 33 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús pach yak ajtijol ribˈak chirij xtawtak Capernaúm. Cuando wiˈtakchak li jun ja, xpe Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak: ¿Nen xayoltakch li bˈe? xcheˈ rechak. 34 Pero taˈ xchˈaˈwtak, jwiˈl li bˈe xyoltak chiribˈil ribˈak nen rechak kes mas nim jkˈij chijxoˈlak. 35 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xcubˈar y xij rechak yak cabˈlajuj (12): Wi wiˈ jonok raj ticojsaj jkˈij, rajwaxiˈ mi jcoj jkˈij y jyeˈ ribˈ chi takem re juntir jpach chapcaˈ jun cristian ri wiˈ rajw, xcheˈ Kakaj Jesús. 36 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xwabˈaˈ jun ral acˈl laj xoˈlak y xkˈaluj, xij rechak: 37 Nen ticˈuluw laj imbˈj, jun ri taˈ tijcoj jkˈij chapcaˈ man ral acˈl ri, iniˈ injcˈul. Nen incˈuluw in, riˈ tijcˈul ri xintakowch, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 38 Xpe Juan, xij re Kakaj Jesús: Kajtijonl, oj xkilaˈ jun winak tijin tresaj etzl laj ranm cristian laj abˈj. Oj xkakˈelaˈn, jwiˈl maˈ kapach taˈn, xcheˈ. 39 Kakaj Jesús xij: Ma kˈeltak jwiˈl taˈ ni jun cristian ticwin chi resaj mak etzl laj ranm cristian laj imbˈj y ajrucˈreˈ tiyokˈon chic chwij. 40 Jwiˈl nen jono cristian ri taˈ ojjcontrij riˈ jun kiqˈuil. 41 Nen jonok raj tijyeˈ jun vas joron chawechak jwiˈl atakaˈ re ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew, kes tzˈet tambˈij chi tina jcˈulna jqˈuixel nen or, xcheˈ re yak ajtijol ribˈak chirij. 42 Kakaj Jesús xij chic rechak: Nen jono ri tran chi yak ri taˈ mas nimak jkˈijak ri cubˈul jchˈolak chwij tikejtak li mac, riˈ mas tzi tiximsajbˈi jun nimlaj abˈaj re queˈm chi jkul y titˈojsajbˈi li mar. 43 Wi riˈ akˈbˈ tibˈanow chawe atkej li mac, cˈurbˈic. Riˈ mas tzi junchak akˈbˈ tataˈ tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic chiwch wiˈ chi quibˈ akˈbˈ atbˈe li man luwar re tijbˈi cˈax ri lamas wiˈ man kˈakˈ ri taˈ jchupic. 44 Y claˈ taˈ ticamtak mak amol ri titijiwtak jtioˈjl cristian y taˈ jchupic man kˈakˈ. 45 Wi awakan tibˈanow chawe atkej li mac, cˈurbˈic. Riˈ mas tzi junchak awakan tataˈ tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic chiwch wiˈ chi quibˈ awakan attˈojsajbˈi li man luwar re tijbˈi cˈax. 46 Y claˈ taˈ ticamtak mak amol ri titijiwtak jtioˈjl cristian y taˈ jchupic man kˈakˈ. 47 Wi riˈ bˈakˈ awch tibˈanow chawe atkej li mac, esajbˈic. Riˈ mas tzi junchak bˈakˈ awch atoc lamas titakonwiˈ Kakaj Dios chiwch wiˈ chi quibˈ bˈakˈ awch attˈojsajbˈi li man luwar re tijbˈi cˈax. 48 Y claˈ taˈ ticamtak mak amol ri titijiwtak jtioˈjl cristian y taˈ jchupic man kˈakˈ. 49 Juntir cristian tina jtijtakna cˈax, nicˈ riqˈuil tiatzˈamajtak jwiˈl kˈakˈ. 50 Atzˈam tziyiˈn, pero wi man atzˈam tiel jquiˈl, taˈ chiquiˈ tijnaˈ tran quiˈ. Jiˈcˈulon atak bˈantak tzitaklaj noˈj pire tiwaˈx utzil chaxoˈlak. Riˈ li chapcaˈ tran atzˈam ri tiyeˈw jquiˈl kelen pire tzi chi tijem, xcheˈ Kakaj Jesús re yak ajtijol ribˈak chirij.

Marcos 10

1 Kakaj Jesús xelbˈi Capernaúm, xeˈ lak luwar re Judea ri wiˈtak chˈakap re nimi jaˈ Jordán. Claˈ xmulbˈaˈ ribˈak subˈlaj qˈui cristian chirij y Kakaj Jesús xoc chic chi jtijojcak re Jyolj Kakaj Dios jwiˈl nakˈtaliˈ jilon tran. 2 Ajrucˈreˈ nicˈj fariseo xjutuntak chijcˈulel Kakaj Jesús y riˈke rajak tijtatak wi tijtaˈtak jun jmac laj jyolj, xtzˈonajtak re: ¿Ton jyaˈ luwar Jpixbˈ Kakaj Dios chi jun winak tijjachbˈi rixokl? xcheˈtak re. 3 Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak: ¿Nencˈu xij Moisés chawechak? xcheˈ rechak mak fariseo. 4 Rechak xijtak: Moisés xyaˈ luwar chi tijnaˈ tijjach rixokl jun winak, xike man winak tijtzˈibˈaj jun wuj re jachbˈi ibˈ, xcheˈtak re Kakaj Jesús. 5 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xij rechak: Moisés xcan jtzˈibˈaj jun pixabˈ jilonli jwiˈl atak pur abˈaj awanmak. 6 Pero cuando Kakaj Dios xchol jbˈanic juntir ri wiˈtak wich kˈijsak, Kakaj Dios xan winak pach anm, 7 jwiˈliˈli jun winak cuando ticˈuliˈyc, tican jyeˈ jkaj jchuch 8 y ticˈuliˈy riqˈui rixokl y chi quibˈ ribˈilak tiwuxtak pi juntakchak chi cristian chiwch Kakaj Dios. Maˈ quibˈtak taˈ chiquiˈn, juntakchak chi cristian. 9 Jwiˈliˈli jun winak taˈ luwar tijjach rixokl ri quiek riqˈuil xcˈulbˈaj jwiˈl Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús rechak mak fariseo. 10 Cuando wiˈtakchak Kakaj Jesús la ja pach yak ajtijol ribˈak chirij, rechak xtzˈonajtak re nen jcholajl tielwiˈ man yoloj ri xcan jbˈij rechak mak fariseo. 11 Kakaj Jesús xij: Jun winak wi tican jacheˈ rixokl y ticˈuliˈy chic riqˈui jun jalan anm chic, chiwch Kakaj Dios tijin trechbˈej jun jalan anm ri maˈ jcˈulajl taˈn. 12 Y jilon jun anm wi tican jacheˈ richjil y ticˈuliˈy chic riqˈui jun jalan winak chic, chiwch Kakaj Dios tijin tiechbˈej jwiˈl jun jalan winak ri maˈ jcˈulajl taˈn, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 13 Jun kˈij nicˈj cristian xcˈamtakch ralcˈwalak riqˈui Kakaj Jesús pire tijyeˈ jkˈabˈ chibˈak, pero yak ajtijol ribˈak chirij xkˈeltak yak cristian ri cˈamalch ralcˈwalak jwiˈlak. 14 Cuando Kakaj Jesús xril chi yak ajtijol ribˈak chirij xkˈelontak, xpe retzal, xij rechak: Ma kˈeltak, yeˈtak luwar rechak mak tral acˈl tipetak wiqˈuil jwiˈl jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian pirechiˈ yak ri jilontak chapcaˈ tral acˈl ri. 15 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi nen taˈ tijcˈul jtakon Kakaj Dios chapcaˈ jun ral acˈl, taˈ tioc lamas titakon Kakaj Dios chibˈak cristian, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 16 Ajrucˈreˈ xpe Kakaj Jesús, xkˈaluj mak tral acˈl ri xjutuntak riqˈuil y xyeˈ jkˈabˈ chibˈak. 17 Bˈesal Kakaj Jesús li bˈe cuando xpe jol jun winak bˈiom. Xxucbˈaˈ ribˈ chiwch xtzˈonaj re: At, Tzilaj Ajtijonl, ¿nen rajwax tambˈan pire tantaˈ tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic? xcheˈ re Kakaj Jesús. 18 Kakaj Jesús xtzˈonaj re: ¿Nen chac tabˈij chwe chi iniˈ tzi? Taˈ ni jun tzi, xike Kakaj Dios ri tzi. 19 Awetamchak Jpixbˈ Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri: Mat camsanc, ma wechbˈej jun jalan cristian wi maˈ acˈulajl taˈn, mat alkˈanc, ma mol tzij chirij jun cristian, mat subˈunc, coj jkˈijak akaj achuch, ticheˈ, xcheˈ Kakaj Jesús re man winak bˈiom. 20 Man winak bˈiom xij chic: Ajtijonl, juntir li xincojaˈch pi aj in acˈl, xcheˈ. 21 Kakaj Jesús subˈlaj kus xril, xij re: Ajwiˈ jun kelen rajwax tina abˈanna. Jat, cˈayta juntir kelen awe ri wiˈ y man rijil tajach chiwchak yak ri wiˈ rajwax rechak. Jilonli tiwaˈxiˈ subˈlaj utzil pi awe riqˈui Kakaj Dios lecj pi jqˈuexwach abˈiomil. Ajrucˈreˈ atpe wiqˈuil pire atxambˈer chwij, xcheˈ Kakaj Jesús re man winak bˈiom. 22 Cuando man winak xta jilonli xijsaj re jwiˈl Kakaj Jesús, xjalmaj jcaybˈal, subˈlaj bˈis jwich xecˈ, jwiˈl subˈlaj bˈiomiˈn. 23 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xsolcopij ribˈ chi rilic yak ajtijol ribˈak chirij y xij: Subˈlaj cˈax roquicak mak bˈiom lamas titakon Kakaj Dios chibˈak cristian, xcheˈ rechak. 24 Yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xsaach jchˈolak chi jtaic jyolj, pero Kakaj Jesús xcaˈmulaj chic jbˈij rechak, xij: Atak walcˈwal, tambˈij chawechak subˈlaj cˈax roquic jun bˈiom lamas titakon Kakaj Dios chibˈak cristian jwiˈl xike tibˈe ranm chirij jbˈiomil. 25 Tancaˈmulaj chic jbˈij chawechak riˈ taˈ mas cˈax jkˈaxic jun camello laj bˈakˈ jwich jun acux chiwch roquic jun bˈiom lamas titakon Kakaj Dios chibˈak cristian, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 26 Yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, cuando xtatak chi jilonli xij Kakaj Jesús rechak, subˈlaj xsaach jchˈolak, xijtak chiribˈil ribˈak: Wi jilonli, taˈ ni jun ticolmaj laj jkˈabˈ jmac, xcheˈtak. 27 Cow xilsajtak jwiˈl Kakaj Jesús y xij rechak: Pi rechak cristian taˈ ni jonok ticwinc, pero Kakaj Dios taˈ ni jun kelen maˈ ticwin chi jbˈanic, xcheˈ rechak. 28 Xpe Pedro, xij re Kakaj Jesús: Oj xcaniˈ kayeˈ juntir kelen ke ri wiˈ y xojxambˈeriˈ chawij, xcheˈ re. 29 Kakaj Jesús xij: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak, nen jun cristian tican jyeˈ richoch, rechˈelxic, jkaj jchuch, ralcˈwal y rulew inwiˈlke in y jwiˈlke jbˈij tzilaj jtaquil chwij, 30 tijcˈulaˈ subˈlaj nim jqˈuixel kelen re neri wich ulew chiwch ri xcan jyeˈ. Tina waˈxna subˈlaj nim jqˈuixel chapcaˈ richoch, rechˈelxic, jchuch, ralcˈwal y rulew onque tina jtijna cˈax y laˈ mak junabˈ ri tina pena tijtaˈ tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic. 31 Pero subˈlaj qˈui ri nabˈetak lajori ri cojol jkˈijak, riˈtakaˈ ticantak pi qˈuisbˈire jwiˈl taˈ chiquiˈ ticojsaj jkˈijak. Y subˈlaj qˈui ri qˈuisbˈire lajori ri taˈ cojol jkˈijak, riˈtakaˈ tinabˈertak jwiˈl tina cojsajna jkˈijak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 32 Bˈesaltak li bˈe, xeˈtak Jerusalén y Kakaj Jesús nabˈe chiwchak yak ajtijol ribˈak chirij, rechak sachal jchˈolak y yak ri xamtak chirijak tzakal jchˈolak. Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xsiqˈuij chicbˈi yak cabˈlajuj (12) ajtijol ribˈak chirij pi ricˈanak y xoc chi jbˈij rechak nen mo tibˈansaj re. 33 Xij rechak: Lajori ojbˈetak Jerusalén, claˈ tijachsaj Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil laj jkˈabˈak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios y laj jkˈabˈak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios. Rechak tijtzˈonajtak kˈatbˈitzij chirij pire ticamsajc. Y tijjachtak laj jkˈabˈ yak maˈ rijajl taˈ Israel, 34 tritzˈbˈejtak jwich, tijchubˈajtak jwich, tijsecˈtak y tijcamsajtak. Pero laj jrox kˈij tina cˈastasajna jwich laj jcamnakl, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 35 Xpetak Santiago pach Juan ri yak jcˈajol Zebedeo, xjutuntak riqˈui Kakaj Jesús, xijtak re: Kajtijonl, chikaj tayeˈ chike ri tikatzˈonaj chawe, xcheˈtak re. 36 Xpe Kakaj Jesús, xtzˈonaj rechak: ¿Nen chawajak tambˈan chawechak? xcheˈ rechak. 37 Rechak xijtak re Kakaj Jesús: Tayeˈ luwar chike chi cuando atcubˈar chi takon chibˈak cristian, jun ticubˈar laj apaach y jun ticubˈar laj amax, xcheˈtak re. 38 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xij rechak: Atak taˈ awetamak nen attijintak chi jtzˈonaj chwe. ¿Toncˈu acuyaˈtakaˈ cˈax chapcaˈ ri tina intijna in? xcheˈ rechak. 39 Rechak xijtak: Tikacuyaˈn, xcheˈtak. Kakaj Jesús xij rechak: Atak tacuyaˈtakaˈ cˈax ri chapcaˈ ri tina intijna in, 40 pero taˈ yeˈl luwar chwe chi jchaˈic nen ticubˈar laj impaach o laj immax, jwiˈl riˈ tiyeˈsaj rechak yak ri chaˈltak jwiˈl Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 41 Cuando yak lajuj (10) ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xtatak nen xijsaj re Kakaj Jesús, xpe retzalak chirij Santiago pach Juan. 42 Xpe Kakaj Jesús, xsiqˈuij yak ajtijol ribˈak chirij, xij rechak: Atak awetamakiˈ chi mak jbˈabˈal jkˈatbˈitzijak yak maˈ rijajl taˈ Israel tijchomorsajtak chi wiˈ mas takon laj jkˈabˈak chibˈak yak jwinakak y mak nimaktak jbˈabˈalak titakontakaˈ chibˈak. 43 Pero chaxoˈl atak, maˈ jiˈtaˈlonli. Chaxoˈl atak nen raj ticojsaj jkˈij, rajwaxiˈ raneˈ lawiˈ ri rajwax jbˈanic pi rechak nicˈj chic. 44 Y wi wiˈ jono chawechak raj tioc pire bˈabˈal, rajwaxiˈ tijyeˈ ribˈ chi takem re juntir jpach chapcaˈ jun cristian ri wiˈ rajw. 45 Jilon chapcaˈ xan Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil, taˈ xpe wich ulew pire tibˈansaj lawiˈ ri raj tibˈansaj re re. Re xpe wich ulew pirechiˈ tiyuk raneˈ lawiˈ ri rajwax rechak cristian y tiyuk jacheˈ ribˈ pi camic chi jcolicak subˈlaj cristian laj jkˈabˈ jmacak, xcheˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 46 Kakaj Jesús xtawtak Jericó pach yak ajtijol ribˈak chirij. Cuando elambˈi rechak Jericó, subˈlaj qˈui cristian xambˈertakbˈi chirijak y wiˈ jun sicˈ moy ri jbˈij Bartimeo ri jcˈajol Timeo cubˈul chiˈ bˈe chi jtzˈonaj limoxn. 47 Cuando sicˈ moy xta chi riˈ Kakaj Jesús ri aj Nazaret bˈesal, xoc chi chˈejejem chi jchˈabˈej Kakaj Jesús, xij: ¡Kaj Jesús, Jcˈajol David, il cˈur inwch! xcheˈ. 48 Subˈlaj cristian xkˈelewtak re riˈ rajak taˈ chiquiˈ tichˈaˈwc, pero re mas chiquiˈ cow xchˈejejc, xij chic: ¡Jcˈajol David, il cˈur inwch! xcheˈ. 49 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xwaˈrc, xij: Siqˈuijtakch, xcheˈ. Y xsiqˈuijtakch sicˈ moy, xijtak re: Cowirsaj awanm, bˈiiten. Atchˈabˈej jwiˈl Kakaj Jesús, xcheˈtak mak cristian re. 50 Ajrucˈreˈ sicˈ moy xcan jtˈojeˈ man ritzˈik ri tijkˈuˈj, xbˈiit jol y xjutumbˈi riqˈui Kakaj Jesús. 51 Ajrucˈreˈ xpe Kakaj Jesús, xtzˈonaj re: ¿Nen chawaj tambˈan chawe? xcheˈ re. Sicˈ moy xij: Ajtijonl, chwaj innaˈtunc, xcheˈ re. 52 Kakaj Jesús xij re: Tichak jnaˈ atbˈec, xatnaˈtuniˈ jwiˈl xcubˈar achˈol chwij, xcheˈ re. Y sicˈ moy laj or xnaˈtunc y xambˈerbˈi chirij Kakaj Jesús li bˈe.

Marcos 11

1 Cuando xtawtak chi nakaj re Jerusalén, wiˈtakchak chijcˈulel Betfagé pach Betania ri wiˈtak wich witz ri jbˈij Olivos. Kakaj Jesús xtakbˈi quibˈ ajtijol ribˈak chirij, 2 xij rechak: Jattak li man tilmit ri wiˈbˈi chawchak. Cuando attawtak, tibˈe ateˈtak jun ra bˈur ximil claˈ, ajquiˈ ni jono cristian quejawinak re. Quirtak y cˈamtakch. 3 Wi wiˈ nen tibˈin chawechak: ¿Nen chac taquirtak ra bˈur? wi ticheˈ chawechak, bˈijtak re: Tike chocon jwiˈl Kajawl y laj orke tiyuk jkˈasaj, atcheˈtak re, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 4 Rechak xeˈtak, xeˈ jteˈtak ra bˈur ximil chiˈ bˈe nakaj re pwert. Rechak xquirtak ra bˈur. 5 Xpe nicˈj rechak mak cristian ri wiˈtak claˈ, xtzˈonajtak rechak: ¿Nen chac taquirtak ra bˈur li? xcheˈtak re yak quibˈ ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo. 6 Rechak xijtak rechak mak cristian chapcaˈ ri xijsaj rechak jwiˈl Kakaj Jesús. Jiˈkelonli xyeˈsaj luwar rechak xquirtak ra bˈur. 7 Rechak xcˈamtakbˈi ra bˈur riqˈui Kakaj Jesús. Ajrucˈreˈ xyeˈ ritzˈikak ri tijkˈuˈjtak chirij ra bˈur y Kakaj Jesús xquejajbˈic. 8 Xpe subˈlaj qˈui cristian, xlicˈ ritzˈikak ri tijkˈuˈjtak laj jbˈe Kakaj Jesús. Nicˈj chic xtoctak xaktak cheˈ lak woron, xlicˈtak laj jbˈe Kakaj Jesús. 9 Cristian ri nabˈetak chiwch Kakaj Jesús pach ri tixamtak chirij xoctak chi chˈejejem, xijtak: ¡Nim jkˈij Jcˈajol David! ¡Kakaj Dios ri Kajawl wiˈ jkˈabˈ chibˈ ri petzal laj jbˈij! 10 ¡Kakaj Dios wiˈ jkˈabˈ chibˈ jtakon kamam David ri petzalc! ¡Nim jkˈij Kakaj Dios lecj! xcheˈtak cristian. 11 Kakaj Jesús xoc Jerusalén y xeˈ li nimi richoch Kakaj Dios, xeˈ rileˈ nen mo jbˈanic nimi richoch Kakaj Dios. Y cuando xril chi bˈesalchak kˈij, xeˈtak Betania pach yak cabˈlajuj (12) ajtijol ribˈak chirij. 12 Laj jcabˈ kˈij, cuando xeltakbˈi Betania, Kakaj Jesús xcˈok wiˈjal. 13 Xrilbˈi chinaj chi wiˈ jun jcheˈl higo ri wiˈ jxak. Xeˈ rileˈ wi wiˈ jwich, pero taˈ jwich jwiˈl ajquiˈ jkˈijl tiwichinc. 14 Jwiˈliˈli Kakaj Jesús xchˈabˈej man cheˈ, xij re: Taˈ chiquiˈ atwichin pire attijsaj, xcheˈ re. Yak ajtijol ribˈak chirij xtaˈtakaˈ ri xij Kakaj Jesús re man cheˈ. 15 Cuando xtaw chic Kakaj Jesús Jerusalén, xoc li nimi richoch Kakaj Dios y xoc chi ruktajbˈi mak ajcˈaybˈ pach mak ajlokˈomanl ri wiˈtak li nimi richoch Kakaj Dios. Xsolcopij mak jmexak mak ajqˈuexeltak pwak ri wiˈtak claˈ pach jtemak mak ajcˈayaltak ut. 16 Taˈ chiquiˈ xyeˈ luwar rechak mak ajcˈaybˈ tioctak pach rikaˈnak li nimi richoch Kakaj Dios chi cˈayinc. 17 Kakaj Jesús xoc chi jtijoj cristian, xij rechak: Tzˈibˈaliˈ li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri: Wichoch rechiˈ lamas tibˈan chˈaˈwem wiqˈuil pi rechak juntir cristian re juntir tilmit, xcheˈ Kakaj Dios, ticheˈ. Pero atak cojoliˈ awiˈlak pi molbˈi ribˈak mak alkˈom, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 18 Mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios xtatak jtaquil chi Kakaj Jesús xresajiˈbˈi mak ajcˈaybˈ li nimi richoch Kakaj Dios. Xoctak chi jchomorsaj chiribˈil ribˈak nen mo trantak chi jcamsaj Kakaj Jesús. Pero tike tzaak jchˈolak jwiˈl subˈlaj qˈui cristian jor tzi tijtatak jtijon Kakaj Jesús. 19 Oquem tran ukuˈm xeltakbˈi Jerusalén Kakaj Jesús pach yak ajtijol ribˈak chirij, xeˈtak Betania. 20 Akˈabˈ laj jcabˈ kˈij Kakaj Jesús pach yak ajtijol ribˈak chirij xkˈaxtak chijcˈulel man jcheˈl higo. Xriltak chekjchak juntir jkˈabˈ pach raˈ. 21 Ajrucˈreˈ Pedro xcuxtaj jwiˈl, xij re Kakaj Jesús: Kajtijonl, il impuch man jcheˈl higo ri xabˈij re chi ni jun bˈwelt tiwichin chic, xchekejiˈn, xcheˈ re Kakaj Jesús. 22 Kakaj Jesús xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Cubˈaˈ achˈolak chirij Kakaj Dios. 23 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak, wi wiˈ jono chawechak tijbˈij re man witz ri: Elambˈi claˈ, tˈojta aybˈ li mar, ticheˈ re. Y wi kes tzˈet tijcoj chi titawiˈ chiwch lawiˈ ri tijbˈij y wi mitaˈ tijquibˈaj ranm, titawiˈ chiwch. 24 Jwiˈliˈli tambˈij chawechak chi juntir ri tatzˈonajtak re Kakaj Dios cuando atchˈaˈwtak riqˈuil, wi tacojaˈtakaˈ chi tiyeˈsajiˈ chawechak lawiˈ ri tatzˈonajtak, tiyeˈsajiˈ chawechak. 25 Cuando attijintak chi chˈaˈwem riqˈui Akajak Dios y wi ticuxtaj awiˈlak chi wiˈ jonok bˈanowinak cˈax chawechak, rajwaxiˈ tacuytak jmac pire ticuysaj amacak atak jwiˈl Akajak Dios ri wiˈ lecj. 26 Pero wi taˈ tacuytak jmac jun cristian, Akajak Dios ri wiˈ lecj taˈ tijcuy amacak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 27 Ajrucˈreˈ xtawtak chic Kakaj Jesús Jerusalén pach yak ajtijol ribˈak chirij. Cuando Kakaj Jesús tijin tiwoˈcot li nimi richoch Kakaj Dios, mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach mak jbˈabˈalak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios pach yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel 28 xpetak, xtzˈonajtak re Kakaj Jesús: ¿Nencˈu xattakow chi jbˈanic jilonli? ¿Nencˈu xyeˈw kˈatbˈitzij laj akˈbˈ pire tabˈan jilonli? xcheˈtak re. 29 Kakaj Jesús xij rechak: Jilon in chwaj tantzˈonaj jun kelen chawechak. Cˈululajtak inyolj, ajrucˈreˈ tambˈij chawechak nen xintakowch chi jbˈanic jilonli. Bˈijtak chwe: 30 ¿Nencˈu xtakow re Juan Ajbˈanal Jaˈtiox chi jbˈanic jaˈtiox? ¿Kakaj Diosniˈ xtakow re o cristianke? xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 31 Rechak xoctak chi jchomorsaj chiribˈil ribˈak nen tijbˈijtak, xijtak: Wi tikabˈij chi Kakaj Dios xtakowch re Juan Ajbˈanal Jaˈtiox, li tijbˈijiˈ chike: ¿Nencˈu chac taˈ xacojtak jyolj? ticheˈ. 32 Pero taˈ tijnaˈ tikabˈij chi mak cristianke xtakowtak re, xcheˈtak chiribˈil ribˈak. Tike tzaak jchˈolak jwiˈl juntir cristian retamakiˈ chi Juan Ajbˈanal Jaˈtiox kes tzˈetel tzˈet ajkˈasal Jyoljiˈ Kakaj Dios. 33 Ajrucˈreˈ xpetak, xijtak re Kakaj Jesús: Taˈ ketam nen takowinakch re, xcheˈtak. Kakaj Jesús xij chic rechak: Jilon in taˈ tambˈij chawechak nen xyeˈw kˈatbˈitzij laj inkˈbˈ chi jbˈanic jilonli, xcheˈ rechak.

Marcos 12

1 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xoc chi jbˈij jun esbˈi noˈj rechak, xij: Wiˈ jun winak xtic uva laj rulew y xcoj corral chirij. Xcˈot jun luwar lamas xan man yetzˈbˈi uva y xan jun ja naj rakˈanebˈ pire tijchajaj jticoˈn. Ajrucˈreˈ xcan jyeˈ man rulew li chi kejom rechak nicˈj ajchac y xeˈ chinaj li jun jalan tilmit chic. 2 Cuando xtaw kˈij tikˈanabˈ jwichak mak uva, xpe man rajw ulew, xtakch jun jtakoˈn riqˈuilak chi jtzˈonaj rechak mak ajkejeltak ulew lawiˈ mak jwich uva ri tiyeˈsaj re pire kejbˈire man ulew. 3 Pero mak ajkejeltak ulew xchaptak man takoˈn li, xsecˈtak y xkˈasajtakbˈi chi taˈ nen xyeˈtakbˈi re. 4 Ajrucˈreˈ xpe man rajw ulew, xtak chicch jun jtakoˈn chic riqˈui mak ajkejeltak ulew, pero rechak xchaptak man takoˈn li, xchˈiˈtak laj jbˈa y xyokˈtak. 5 Man rajw ulew xtak chicch jun jtakoˈn chic riqˈui mak ajkejeltak ulew y mak ajkejeltak ulew xcamsajtak man takoˈn li. Ajrucˈreˈ man rajw ulew xtak chicch nicˈj jtakoˈn. Nicˈj rechak mak takoˈn li xsecˈsajtak y nicˈj chic xcamsajtak jwiˈlak mak ajkejeltak ulew. 6 Y man rajw ulew ajwiˈ chiquiˈ jun jtakoˈn, riˈ jun jcˈajol ri subˈlaj tijlokˈaj y riˈ li xtak chicch pi qˈuisbˈire chi jtzˈonaj lawiˈ ri tiyeˈsaj re kejbˈire man ulew. Re xij laj ranm: Lajori tantakbˈi incˈajol, pent tichak cojontak chiwch, xcheˈ man rajw ulew. 7 Pero mak ajkejeltak ulew cuando xriltak xtaw jcˈajol man rajw ulew, xijtak chiribˈil ribˈak: Riˈ re tiechbˈen man ulew, lajori kacamsajtak pire tican man ulew ri pi ke oj, xcheˈtak. 8 Xpetak, xchaptak y xcamsajtak. Camnakchak xresajtakbˈi lak uva. 9 ¿Nencˈu tran man rajw ulew rechak mak ajkejeltak ulew? Man rajw ulew tipetc, tiyuk jcamsaj mak ajkejeltak ulew y tijyeˈ chic rulew chi kejom re nicˈj chic. 10 ¿Taˈcˈu ilan awiˈlak ri tijbˈij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios jilonri? Man abˈaj ri xcan jxuteˈtak yak ajbˈanaltak ja, riˈ xoc pire man nabˈe abˈaj pire jcowil man ja. 11 Jilonli xan Kakaj Dios ri Kajawl y subˈlaj ojquiˈcot chirij, ticheˈ, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 12 Xpetak mak jbˈabˈalak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios pach mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel rajak roj xchapeˈtakbˈi Kakaj Jesús jwiˈl retamakiˈ chi chirijakiˈ rechak xijsaj man esbˈi noˈj li. Pero tike tzaak jchˈolak chiwchak subˈlaj cristian ri wiˈtak claˈ, jwiˈliˈli xcan jyeˈtak y xeˈtak. 13 Rechak xeˈ jtakeˈtakch nicˈj rechak mak fariseo pach nicˈj rechak mak jpach Herodes Antipas riqˈui Kakaj Jesús, jwiˈl riˈ rajak chirijke jyolj tikej laj jkˈabˈak pire tijcojtak tzij chirij. 14 Mak fariseo xpetak, xijtak re Kakaj Jesús: Ajtijonl, oj ketamiˈ chi tzˈetel tzˈetiˈ ri tabˈij y taˈ jaljoj rilic cristian tabˈan. Jwiˈliˈli chikaj tikatzˈonaj chawe: ¿Tziniˈ tikatoj alcabar re César o taˈn? xcheˈtak re. 15 Kakaj Jesús retamiˈ chi ajsolcopil jcaybˈalake, jwiˈliˈli xtzˈonaj rechak: ¿Nen chac tatoctak etzltak noˈj pire inkej laj akˈbˈak? Cˈamtaknecaˈch jun denario pire twil, xcheˈ rechak. 16 Xpetak, xyeˈtak jun pwak re Kakaj Jesús. Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak: ¿Nen quiek jcaybˈal ri wiˈ chiwch ri y nen quiek jbˈij ri tzˈibˈal chiwch ri? xcheˈ rechak. Rechak xijtak: Rechiˈ César, xcheˈtak. 17 Kakaj Jesús xij chic rechak: Yeˈtak re César lawiˈ re César y yeˈtak re Kakaj Dios lawiˈ re Kakaj Dios, xcheˈ rechak. Mak winak xsach jchˈolak chi jtaic jcˈulbˈej jyoljak xan Kakaj Jesús. 18 Xpetak mak saduceo, xeˈtak riqˈui Kakaj Jesús. Rechak taˈ tijcojtak chi tina cˈastasajna jwichak camnakibˈ, jwiˈliˈli xijtak re Kakaj Jesús: 19 Ajtijonl, Moisés xcan jtzˈibˈaj pi ke oj chi wi wiˈ jun winak cˈuliˈnak ticamc y taˈ ralcˈwalak xwaˈxc, rajwaxiˈ ticˈuliˈy chic jun jkˈun riqˈui man anm li, ri camnak richjil pire tiwaˈx ralcˈwal riqˈuil y ticojsaj pi ralcˈwal nabˈe winak. 20 Wiˈ jun bˈwelt wiˈ wukubˈ (7) chi winak ri jkˈun ratz ribˈak. Man nabˈeal xcˈuliˈyc, pero xcamc y taˈ ralcˈwal xwaˈxc. 21 Y man jcabˈal xcˈuliˈy chic riqˈui man anm ri camnak richjil li y xcamc, taˈ ralcˈwal xwaˈxc. Y jilon xan chic man jroxal. 22 Y jilon xantak mak wukubˈ (7) chi winak ri jkˈun ratz ribˈak, xcˈuliˈytak riqˈui man anm li. Ni jono rechak xwaˈx ralcˈwalak. Pi qˈuisbˈire xcam man anm. 23 Cuando ticˈastasaj jwichak camnakibˈ, ¿nencˈu rechak trixokolaj man anm li, jwiˈl mak wukubˈ (7) chi winak xcˈuliˈytak riqˈuil? xcheˈtak mak saduceo re Kakaj Jesús. 24 Kakaj Jesús xij rechak: Atak sachalcatakaˈn, jwiˈl taˈ awetamak nen tijbˈij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios y taˈ awetamak juntir ri jcwinel Kakaj Dios ri wiˈ. 25 Cuando ticˈastasaj jwichak camnakibˈ, chi winak chi anm taˈ chiquiˈ ticˈuliˈytak, jiˈchaklontak chapcaˈ yak anjl ri wiˈtak lecj. 26 Pero wiˈ chiquiˈ jun yoloj tambˈij chawechak chirij camnakibˈ cuando ticˈastasaj jwichak. Atak ilaniˈ awiˈlak li wuj ri xcan jtzˈibˈaj Moisés cuando xchˈabˈejch jwiˈl Kakaj Dios li jun nimlaj mat loˈquiej ri tijin ticˈatc y xij re jilonri: Iniˈ ri in jDios Abraham, Isaac y Jacob, xcheˈ. 27 Atak sachalcatakaˈn, jwiˈl Kakaj Dios maˈ jDios taˈ yak camnakibˈ, jDiosakiˈ yak ri yoˈltak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 28 Xpe jun rechak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios, xta chi tziyiˈ ri xijsaj rechak mak saduceo jwiˈl Kakaj Jesús. Y xpe re, xtzˈonaj re Kakaj Jesús: ¿Nen chi pixabˈ lal mas rajwax ticojsaj chiwchak nicˈj pixabˈ chic? xcheˈ re Kakaj Jesús. 29 Kakaj Jesús xij re man ajtijol cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios: Tatak jcholajl atak rijajl Israel, xike jun Kakaj Dios ri Kajawl wiˈ, taˈ chiquiˈ jun chic. Man pixabˈ ri mas rajwax ticojsaj riˈ ri: 30 Lokˈaj Akaj Dios ri Awajawl riqˈui nojel awanm y xike chomorsaj chirij Kakaj Dios y bˈan riqˈui nojel awanm lawiˈ raj tabˈan. 31 Y jcabˈ pixabˈ tijbˈij jilonri: Lokˈaj awijl atzˈakt chapcaˈ jlokˈaj aybˈ at tabˈan, ticheˈ. Taˈ chiquiˈ jono Jpixbˈ Kakaj Dios chic mas rajwax ticojsaj chiwchak mak quibˈ pixabˈ li, xcheˈ Kakaj Jesús. 32 Ajrucˈreˈ man ajtijol cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios xij re Kakaj Jesús: Ajtijonl, kes tzˈetel tzˈetiˈ xabˈij chi junke chi Kakaj Dios wiˈ y taˈ chiquiˈ jun Dios chic. 33 Rajwaxiˈ tikalokˈaj Kakaj Dios riqˈui nojel kanm y xike tikachomorsaj chirij re y riqˈui nojel kanm tikabˈantak lawiˈ raj tikabˈan y rajwaxiˈ tikalokˈajtak jun cristian chapcaˈ jlokˈaj kibˈ oj tikabˈan. Riˈ li mas rajwax tibˈansaj chiwchak juntir mak sipan ri ticˈatsaj chibˈ man altar pire tisujsaj re Kakaj Dios re tojbˈi mac, xcheˈ re Kakaj Jesús. 34 Kakaj Jesús xta chi jor tzi jcˈululaj xansaj jwiˈl man winak li, xij re: Raquitzchak raj pire tayeˈ luwar titakon Kakaj Dios chabˈ, xcheˈ Kakaj Jesús re. Taˈ chiquiˈ ni jonok xcoj jcowil ranm chi jcˈotic jchiˈ Kakaj Jesús. 35 Kakaj Jesús tijin chi jtijojcak mak cristian li nimi richoch Kakaj Dios xij: ¿Nen chac tijbˈijtak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios chi jun ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew rijajliˈ David? 36 Pero David xijsajiˈ re jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios cuando xij jilonri: Kakaj Dios ri Kajawl xijiˈ re Wajawl:Cubˈren laj impaach asta tina injachna laj akˈbˈ juntir yak ri atcontrinc, xcheˈ Kakaj Dios, xché David. 37 ¿Nen mo jun ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew, rijajliˈ David, cuando David xijiˈ Wajawl re? xcheˈ Kakaj Jesús rechak. Subˈlaj cristian ri mulbˈem ribˈak claˈ tziyiˈ xtatak jyolj Kakaj Jesús. 38 Cuando Kakaj Jesús tijin chi jtijojcak cristian, xij chic rechak: Tacwentij aybˈak riqˈuilak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios. Rechak riˈ mas tzi tricˈajtak tijcojtak nimak rakan ritzˈikak cuando tiwoˈcottak y mas tzi triltak ticˈamsaj rutzil jwichak lak cˈaybˈl pi cˈutbˈire chi nimiˈ jkˈijak. 39 Cuando tibˈetak li sinagog mas kus triltak ticubˈartak laˈ mak tem ri lamas ticubˈartak yak ri wiˈ rekleˈnak y mas kus triltak ticubˈartak laˈ mak nabˈetak tem lak comon wicˈ. 40 Tresajtak kelen rechak chirijak yak anm ri camnak richjil y pire bˈambˈi jwichak chiwchak cristian subˈlaj naj trantak chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios. Jwiˈliˈli masna cˈax kˈatbˈitzij tibˈansaj chibˈak jwiˈl Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 41 Li jun kˈij cuando cubˈul Kakaj Jesús li nimi richoch Kakaj Dios chijcˈulel mak cax re cˈolbˈi pwak ri tisipaj re Kakaj Dios, tijin tril nen mo trantak mak cristian chi jyeˈic pwak li cax. Xpetak nicˈj bˈiom, xyeˈtak subˈlaj pwak li mak cax. 42 Xpe jun anm powr ri camnak richjil, xyeˈ li jun cax quibˈ tra pwak ri taˈ nimak jwich. 43 Xpe Kakaj Jesús, xsiqˈuij yak ajtijol ribˈak chirij, xij rechak: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi sicˈ anm powr ri camnak richjil riˈ xyeˈw mas chiwchak juntir ri tijyeˈtak pwak li cax re cˈolbˈi pwak ri tisipaj re Kakaj Dios. 44 Juntir mak bˈiom li, riˈ tijyeˈtak ri mitaˈ tijqˈuistak chi sachem. Rucˈ sicˈ anm powr ri camnak richjil xyaˈ juntir ri wiˈ riqˈuil re tzukbˈi ribˈ, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Marcos 13

1 Cuando Kakaj Jesús xelbˈi li nimi richoch Kakaj Dios, xpe jun re yak ajtijol ribˈak chirij, xij re: Kajtijonl, il impuch mak nimaktak abˈaj ri cojol re nimi richoch Kakaj Dios y subˈlaj nimi ja, xcheˈ re Kakaj Jesús. 2 Kakaj Jesús xij re man ajtijol ribˈ chirij: Xawilaˈ jkusil nimi richoch Kakaj Dios ri, pero tina tawna jun kˈij chi taˈ chiquiˈ ni jono abˈaj tican chibˈ jun chic. Juntir li tina yojmajna, xcheˈ re. 3 Cuando Kakaj Jesús cubˈulchak bˈa witz ri jbˈij Olivos ri wiˈbˈi chiwch nimi richoch Kakaj Dios, xpetak Pedro, Santiago, Juan y Andrés, xijtak re Kakaj Jesús pi ricˈanak: 4 Chikaj tabˈij chike nen or titaw chiwch ri xabˈij. ¿Nencˈu retal ri tiilsaj pire cˈutbˈire chikawch chi tawem tran chiwch ri xabˈij chike? xcheˈtak re. 5 Xpe Kakaj Jesús, xij rechak: Tike cwentij aybˈak pire maˈ atsubˈsajtak, 6 jwiˈl subˈlaj qˈui tina petakna y tijcoj ribˈak chapcaˈ in, tijbˈijtak: Iniˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew, tina cheˈtakna y subˈlaj cristian tijsubˈtak. 7 Atak cuando tatatak jtaquil chi tijiniˈ nimaktak chˈoˈj li jono luwar, mi tzaak achˈolak jwiˈl jilonli tina bˈanna, pero ajquiˈ chi taw kˈij re qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak 8 jwiˈl jun nimlaj tilmit tina chˈoˈjintakna riqˈui jun tilmit chic y jun rey tina chˈoˈjinna riqˈui jun rey chic. Tina ranna nimaktak cabˈrakn lak jaljojtak luwar y tina pena subˈlaj wiˈjal. Pero juntir li ajriˈ cholbˈire cˈax ri tina pena chibˈak cristian. 9 Tike acwentij aybˈak, jwiˈl inwiˈlke in atna jachsajtakna laj jkˈabˈak mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel. Atna secˈsajtakna lak sinagog y atna cˈamsajtaknabˈi chiwchak mak jbˈabˈaltak kˈatbˈitzij y chiwchak mak rey. Y jilonli tijnaˈ tabˈijtak rechak chi tzˈetiˈ ri ilan y tal awiˈlak chwij. 10 Rajwaxiˈ nabˈe tina bˈijsajna tzilaj jtaquil chwij rechak juntir cristian wich ulew. 11 Cuando atcˈamsajtakbˈic y atjachsajtak laj jkˈabˈak mak jbˈabˈaltak kˈatbˈitzij, mat octak il chi jchomorsaj nen tabˈijtak. Cuando titaw kˈij li, xike tabˈijtak nen ri tibˈijsaj chawechak jwiˈl Kakaj Dios, jwiˈl maˈ atak taˈ atchˈaˈwtak, riˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri wiˈ laj awanmak tichˈaˈwc. 12 Jun cristian tina jachna jkˈun o ratz pi camic y jun chuchkajw tina jachna ralcˈwal pi camic y yak alcˈwalixelbˈ tina jbˈitna ribˈak chirij jkaj jchuchak y tina jachtakna pi camic. 13 Juntir cristian ri taˈ ticojontak chiwch Kakaj Dios atna retzelbˈejtakna y atna jcontrijtakna inwiˈlke in, pero nen taˈ tijquibˈaj ranm chwij asta ticamc, ticolmajiˈ laj jkˈabˈ jmac, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 14 Y Kakaj Jesús xij chic rechak: Tina awiltakna li man luwar ri tosol pire Kakaj Dios jun ri ajbˈanal cˈax ri xutul jwiˈl Kakaj Dios. Ajrucˈreˈ yak cristian ri wiˈtak Judea rajwaxiˈ laj or tielmajtakbˈi bˈak witz. Nen tril jwich man wuj ri, jteˈ jcholajl. 15 Y nen wiˈ bˈa ja, mi oc chic chi resaj kelen re la ja. 16 Y nen wiˈ lak chac mi kˈaj chic laj richoch chi jcˈamic ritzˈik ri tijkˈuˈj. 17 ¡Cˈur jwichak yak yaj anm laˈ mak kˈij li pach yak ri wiˈ jneˈak tijtuˈtzajtak jwiˈl rechak taˈ tijnaˈ tielmajtak laj or! 18 Atak tzˈonajtak re Kakaj Dios chi miti lak kˈij re riqˈuil jabˈ cuando atelmajtakbˈic, 19 jwiˈl tina pena jun nimlaj cˈax ri taˈ ni jun bˈwelt bˈanal cuando xticarch jwich kˈijsak asta lajori y ni jun bˈwelt tran chic. 20 Miti xij Kakaj Dios ri Kajawl chi taˈ qˈuilaj kˈij tran man cˈax li, taˈ ni jono cristian roj ticolmajc. Re xij jilonli jwiˈlke yak ri chaˈl jwiˈl. 21 Wi wiˈ nen tibˈin chawechak: Iltak impuch, ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew wiˈ neri o wiˈ jili, ticheˈ, ma cojtak, 22 jwiˈl wiˈ cristian tijcoj ribˈak chapcaˈ riˈtakaˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew y wiˈ tijcoj ribˈak pi ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios, pero taˈ tzˈet. Rechak tranaˈtakaˈ cˈutbˈi jcwinelak ri sachom chˈolal rilic, pero pireke tijsubˈtak cristian y asta yak ri chaˈltak jwiˈl Kakaj Dios rajak tijsubˈtak. 23 Cwentij aybˈak, in ximbˈijiˈ juntir ri chawechak onque ajquiˈ chi taw chiwch, xcheˈ Kakaj Jesús rechak Pedro, Santiago, Juan y Andrés. 24 Kakaj Jesús xij chic rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Cuando jorok kˈaxiˈ juntir mak cˈax li ri ximbˈij, ajrucˈreˈ tran ukuˈm jwich kˈij, icˈ taˈ chiquiˈ tijyeˈ jkˈakˈal, 25 mak chˈumil titzaaktakch lecj y juntir ri wiˈ lecj tina yucxijna laj jluwrak. 26 Ajrucˈreˈ triltak Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil tikejch lecj li sutzˈ subˈlaj tikopopon jkˈakˈal jnimal jkˈij y wiˈ subˈlaj jcwinel. 27 Ajrucˈreˈ tijtakch yak anjl chi jmolic jwich juntir cristian ri chaˈltak jwiˈl lak juntir luwar re wich ulew. 28 Esaj anoˈjak chirijak mak jcheˈl higo. Cuando tawiltak tiel chicch jxakak acˈal, atak awetamakchak chi petemchak re riqˈuil sakˈj. 29 Y jiˈcˈulonli, cuando tawiltak chi tichak tijin titaw chiwch juntir ri ximbˈij chawechak, etemajtak chi Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil petemchak re, chiˈ pwertchak wiˈ. 30 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi ajquiˈ chi camtak juntir cristian ri wiˈtak wich ulew re mak junabˈ ri, cuando titaw chiwch juntir ri ximbˈij chawechak. 31 Caj pach ulew tisaachiˈ jwichak, pero tina tawna chiwch juntir ri ximbˈij chawechak. 32 Pero ni jonok etemawinak nen chi kˈij lal o nen chi or lal tran ri ximbˈij chawechak, ni yak anjl ri wiˈtak lecj retamak, ni Jcˈajol Kakaj Dios, xike Kakaj Dios retam. 33 Tacwentij aybˈak y chajintake. Chˈaˈwentak riqˈui Kakaj Dios jwiˈl taˈ awetamak nen or titaw man kˈij li. 34 Jilon chapcaˈ jun winak bˈenam re chinaj. Nabˈe tijbˈij rechak yak jmocom chi tijchajajtak richoch y tijyeˈ jchacak chi jujunalak y tijbˈij re man ajtebˈal pwert chi tike chajinc. 35 Jwiˈliˈli tike acwentij aybˈak jwiˈl taˈ awetamak nen or tiyuk man rajw ja. Pent tiyuk pi oquem re akˈabˈ o nicˈaj akˈabˈ o subˈlaj akˈabˈ o sakchak. 36 Jwiˈliˈli tike acwentij aybˈak wi etke tipetc, atyuk jteˈtak kus awarjak. 37 Ri tambˈij chawechak jilon tambˈij rechak juntir cristian: Tacwentij aybˈak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Marcos 14

1 Quibˈ kˈijchak raj titaw man nimakˈij Pascua y man nimakˈij ri titijsaj cuxlanwa ri taˈ chˈamkˈor laˈ. Mak quibˈ nimakˈij li, li jun xumanke tikˈax. Mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios tijintak chi jtoquic nen trantak chi jchapic Kakaj Jesús chi mukukil pire tijjachtak pi camic. 2 Pero xijtak chiribˈil ribˈak: Taˈ tikachap laˈ man nimakˈij ri, pire maˈ tijbˈit ribˈak cristian chikij, xcheˈtak. 3 Kakaj Jesús wiˈ Betania laj richoch Simón ri xwaˈx yajel chirij ojr ri jbˈij lepra. Cuando cubˈul Kakaj Jesús chiˈ mex, xtaw jun anm cˈamalbˈi jun nejbˈ jwiˈl ri bˈanal laˈ abˈaj ri jbˈij alabastro, nojsal chi jun perjum ri jbˈij nardo subˈlaj pakal rijil. Xpe man anm li, xkˈip man nejbˈ y xtzˈaj perjum laj jbˈa Kakaj Jesús. 4 Nicˈj cristian ri wiˈtak claˈ xpe retzalak chi rilic man anm y xijtak chiribˈil ribˈak: ¿Nen chac xan cˈax re man perjum li? 5 Quibˈ cientiˈ denario rijil. Riˈ mas tzi xcˈayajteneˈ man perjum pire titˈoˈsaj yak powr laˈ man pwak, xcheˈtak. Poc xyajtak man anm li. 6 Pero Kakaj Jesús xij: Can yeˈtak anm ri. ¿Nen chac tijin tayajtak? Re utziliˈ xan chwe. 7 Yak powr tiwaˈxtakaˈ chaxoˈlak nojel kˈij. Atak tijnaˈ tabˈantak utzil rechak cuando chawajak, pero in taˈ naj inwaˈx chaxoˈlak. 8 Anm ri, xanaˈ lawiˈ ri xcwin chi jbˈanic. Xtzˈajaˈ perjum laj imbˈ, pero perjum ri xtzˈaj laj imbˈ pi rechak mukbˈi we xan. 9 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi lak juntir luwar wich ulew lamas tibˈijsajwiˈ tzilaj jtaquil chwij, tibˈijsajiˈ nen xan anm ri chwe y jilonli jcuxtaj tibˈanc, xcheˈ Kakaj Jesús. 10 Xpe jun rechak yak cabˈlajuj (12) ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo ri jbˈij Judas Iscariote, xelbˈic, xeˈ jchomorsaj riqˈuilak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios chi tijjachaˈ Kakaj Jesús laj jkˈabˈak. 11 Cuando xtatak chi Judas tijjachaˈ Kakaj Jesús laj jkˈabˈak, rechak subˈlaj xquiˈcottak. Xsujtak pwak re, ajrucˈreˈ Judas xoc chi jtoquic nen mo tran chi jjachic Kakaj Jesús laj jkˈabˈak. 12 Li man nabˈe kˈij re mak kˈij re man nimakˈij ri titijsaj cuxlanwa ri taˈ chˈamkˈor laˈ cuando tijcamsaj jun ra carner pire tijtijtak re sinar re Pascua, xpetak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, xtzˈonajtak re: ¿Lamas chawaj tibˈe kabˈaneˈ jwaˈx asinar re Pascua? xcheˈtak re Kakaj Jesús. 13 Xpe Kakaj Jesús, xtakbˈi quibˈ re yak ajtijol ribˈak chirij, xij rechak: Jattak Jerusalén. Tibˈe acˈuleˈtak jun winak cˈamalbˈi jun kˈibˈ jaˈ jwiˈl, takejtakbˈic. 14 Y lamas tiocwiˈ tabˈijtak re man rajw ja: Tijbˈij Kajtijonl: ¿Lamas wiˈw incwart lamas tantijwiˈ insinar re Pascua pach yak ajtijol ribˈak chwij? ticheˈ, atcheˈtak re. 15 Y re tijcˈut jun nimlaj cwart chawchak laj jcabˈ wik re ja ri jamalchak y bˈanalchak jwaˈxc. Bˈantak jwaˈx kasinar re Pascua claˈ, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 16 Y yak quibˈ ajtijol ribˈak chirij xeˈtak, xtawtak Jerusalén. Xeˈ jteˈtak juntir chapcaˈ xijbˈi Kakaj Jesús rechak y xantak jwaˈx sinar re Pascua. 17 Cuando xoc akˈabˈ, xtaw Kakaj Jesús pach yak cabˈlajuj (12) ajtijol ribˈak chirij. 18 Cuando cubˈulchak Kakaj Jesús chiˈ mex chi wicˈ pach yak ajtijol ribˈak chirij, xij: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi wiˈ jun chawechak ri tijin chi wicˈ wiqˈuil, injachow pi camic, xcheˈ rechak. 19 Rechak xpe subˈlaj bˈis laj ranmak chi jtaic jilonli y xoctak chi jtzˈonaj re Kakaj Jesús chi jujunalak: ¿Maˈ iniˈn taˈn? xcheˈtak re. 20 Kakaj Jesús xij chic rechak: Riˈ jun chawechak ri atak cabˈlajuj (12) ri tijmuˈ jcuxlanwa wiqˈuil li lak. 21 Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil jilon tibˈan re chapcaˈ tzˈibˈal chirij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios, pero riˈ mas cˈur jwich man ri tijachow re pi camic. Riˈ mas tzi pire re mitneˈ xqˈuisiˈyc, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 22 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xcˈam jun cuxlanwa, xcˈomowaj re Kakaj Dios y xqˈuer. Xyeˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij, xij rechak: Tij awechak, riˈ ri intioˈjl, xcheˈ rechak. 23 Ajrucˈreˈ xcˈam jun nejbˈ, xcˈomowaj re Kakaj Dios y xyeˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij y juntir xtijtak rechak. 24 Kakaj Jesús xij rechak: Man ri wiˈ li nejbˈ riˈ inquiqˈuel ri quiek laˈ xaan man aacˈ chomorsaˈn y tina tzˈutuwna chi jtojic jmacak subˈlaj cristian. 25 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi in taˈ tantij vin re uva aacˈlak asta ajriˈ chiquiˈ tantij aacˈ vin aacˈlak lamas titakonwiˈ Kakaj Dios, xcheˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 26 Cuando xantaj jbˈixaj jun bˈix jwiˈlak pire jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios, xeˈtak wich witz ri jbˈij Olivos. 27 Xpe Kakaj Jesús, xij chic rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Lakˈabˈ wica atak juntir tatil aybˈak jwiˈl taˈ chiquiˈ ticubˈar achˈolak chwij. Jwiˈl tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri: Tancamsaj man ajyukˈ y juntir mak carner tijtil ribˈak, ticheˈ. 28 Pero cuando ticˈastasaj inwch laj incamnakl, innabˈerbˈi chawchak ojbˈetak Galilea, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 29 Xpe Pedro, xij re Kakaj Jesús: Onque juntir tijtil ribˈak, pero in taˈ imbˈec, xcheˈ. 30 Kakaj Jesús xij re Pedro: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawe chi lakˈabˈ wica jorok abˈijiˈ oxmul chi taˈ tachˈobˈ inwch cuando tiokˈ jcaˈmul man puy, xcheˈ re. 31 Pedro xcoj jchokˈbˈ chi jbˈij re Kakaj Jesús, xij: Onque incamsaj chawij, pero in taˈ tambˈij chi taˈ tanchˈobˈ awch, xcheˈ. Y juntir ribˈilak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo jilon xijtak. 32 Kakaj Jesús pach yak ajtijol ribˈak chirij xeˈtak li jun luwar ri jbˈij Getsemaní. Kakaj Jesús xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Cubˈrentak neri, inna bˈena chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios, xcheˈ rechak. 33 Kakaj Jesús xcˈambˈi Pedro, Santiago y Juan chirij, xpe jun cˈax laj ranm jwiˈl bˈis. 34 Y xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Wiˈ jun nimlaj bˈis laj wanm, twicˈaj in riˈ incamsanc. Canentak neri, pero yoˈrentak wiqˈuil, xcheˈ rechak. 35 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xjutumbˈi junquitz, xxucar asta xtaw chiˈ jwich lak ulew, xoc chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios. Xtzˈonaj re Kakaj Dios wi tijnaˈ miti titaw chiwch man or re jcamic. 36 Y xij: At Inkaj, juntir atcwiniˈ chi jbˈanic. Inacoleˈ laj jkˈabˈ juntir cˈax, pero maˈ riˈ taˈ tabˈan lawiˈ chwaj in, riˈ bˈan lawiˈ chawaj at, xcheˈ re Kakaj Dios. 37 Ajrucˈreˈ xkˈajch lamas xcantak yak uxibˈ ajtijol ribˈak chirij y cuando xtaw riqˈuilak, rechak tijintak chi waraj, xij re Simón Pedro: Simón atwariˈn, taˈ xacuy xatyoˈr jun or wiqˈuil. 38 Yoˈrentak y chˈaˈwentak riqˈui Kakaj Dios pire maˈ tayeˈ aybˈak attakchiˈjtak chi macunc. Asantilak rajiˈ atyoˈrtak, pero riˈ atioˈjlak taˈ raj, xcheˈ re. 39 Xeˈ chic Kakaj Jesús jcaˈmul chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios. Xcaˈmulaj jbˈij ri xij nabˈe bˈwelt. 40 Cuando xkˈaj chicch lamas wiˈtak yak uxibˈ ajtijol ribˈak chirij, xeˈ jteˈtak tijintak chi waraj jwiˈl subˈlaj cˈax waraj rechak. Rechak taˈ chiquiˈ tijtaˈtak nen tijbˈijtak re Kakaj Jesús. 41 Kakaj Jesús xeˈ chic laj roxmul chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios. Cuando xkˈaj chicch lamas wiˈtak yak uxibˈ yak ajtijol ribˈak chirij, xij rechak: Ajwichiˈ attijintak chi waraj y ajwichiˈ attijintak chi uxlanc. Xtawiˈ chiwch tijachsaj Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil laj jkˈabˈak mak ajmacbˈ. 42 ¡Bˈiitentak! ¡Joˈtak! Xpetiˈ man ri injachow pi camic, xcheˈ rechak. 43 Aj tijiniˈ Kakaj Jesús chi yoloj riqˈuilak yak ajtijol ribˈak chirij cuando xtaw Judas ri jun rechak yak cabˈlajuj (12) ajtijol ribˈak chirij pach subˈlaj qˈui cristian cˈamalbˈi espad y cheˈ jwiˈlak ri takaltakbˈi jwiˈlak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios pach yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel. 44 Judas ri tijachow re Kakaj Jesús pi camic xijiˈ rechak nen tran chi jcˈutic Kakaj Jesús chiwchak, xij rechak jilonri: Nen ri tantzˈubˈaj jkˈotzˈ, riˈ li Jesús, chaptak. Cˈamtakbˈic, tzi jchapic tabˈantak, xcheˈ rechak. 45 Cuando xtawtak, xpe Judas xjutun chijcˈulel Kakaj Jesús y xij re: Kajtijonl, xcheˈ re. Y xtzˈubˈaj jkˈotzˈ. 46 Ajrucˈreˈ xpetak mak cristian ri xamtak chirij Judas xchaptakbˈi Kakaj Jesús. 47 Xpe jun rechak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, xresajch respad y xcˈurbˈi jun jxicn man jmocom man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios. 48 Xpe Kakaj Jesús, xtzˈonaj rechak mak cristian li: ¿Nen chac xacˈamtakch espad y cheˈ chi inchapic? ¿In incˈu jun alkˈom tawiltak? 49 Nojel kˈij xintijoj cristian li nimi richoch Kakaj Dios y taˈ xinachaptak. Pero juntir ri tijin tibˈan pirechiˈ titaw chiwch ri tijbˈij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 50 Y juntir yak ajtijol ribˈak chirij xelmajtak, xcan jyeˈtak Kakaj Jesús ricˈan. 51 Wiˈ jun cˈojol winak xambˈer chirij Kakaj Jesús ri bˈatzˈal jun chi itzˈik chirij jwiˈl. Xpetak mak cristian, roj xchaptak man cˈojol winak laˈ ritzˈik, 52 pero re xelmajbˈi pi chˈanalc, xcan elok man ritzˈik laj jkˈabˈak. 53 Ajrucˈreˈ xcˈamtakbˈi Kakaj Jesús riqˈui man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios y claˈ xmulbˈaˈ ribˈak juntir mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach juntir yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel pach juntir yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios. 54 Pedro xtakejiˈbˈi Kakaj Jesús, pero chinajchak bˈesal asta xtaw chuchja re richoch man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios. Pedro xcubˈar chi kˈakˈ chi jmikˈic ribˈ chijxoˈlak mak ajchajaltak re nimi richoch Kakaj Dios. 55 Mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach juntir mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel tijin tijtoctak jono jmac Kakaj Jesús pire tijnaˈ ticamsaj, pero taˈ tijtaˈtak, 56 jwiˈl subˈlaj cristian xcojtak tzij chirij Kakaj Jesús chi wiˈ jmac. Pero taˈ tzˈet jwiˈl taˈ nicˈ jwich jyoljak ri tijbˈijtak. 57 Xpe jujun rechak mak ajcojoltak tzij, xijtak jun molbˈi tzij chirij Kakaj Jesús jilonri: 58 Oj xkataˈ cuando xij man winak ri jilonri: In tina inyojna nimi richoch Kakaj Dios ri cristianke bˈanowinak y li uxibˈ kˈij tambˈan jun chic ri maˈ cristian taˈke tibˈanow re, xcheˈ, xcheˈtak. 59 Jilonli xijtak mak ajmololtak tzij chirij Kakaj Jesús, pero taˈ nicˈ jwich jyoljak ri tijbˈijtak. 60 Xpe man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, xwaˈr chijxoˈlak mak cristian xtzˈonaj re Kakaj Jesús: ¿Nen chac taˈ tacˈululaj mak cristian li, ri ticojowtak tzij chawij? ¿Nen chac taˈ nen tabˈij chirij amac ri tijin tijbˈijtak chawij? xcheˈ re Kakaj Jesús. 61 Y Kakaj Jesús taˈ xchˈaˈwc. Man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios xtzˈonaj chic re Kakaj Jesús: ¿Atniˈ Jcˈajol Kakaj Dios ri bˈil jwiˈl chi tina jtaknach wich ulew? xcheˈ re. 62 Kakaj Jesús xij re: Iniˈn. Atak tina awiltakna jwich Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil tibˈe cubˈarch laj jpaach Kakaj Dios ri wiˈ jcwinel y tipe chic li sutzˈ lecj nen or, xcheˈ Kakaj Jesús. 63 Man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios xrechˈbˈi ritzˈik chirij jwiˈl retzal y xij: Taˈ chiquiˈ tichocon mas ajcojoltak tzij chirij kawiˈl. 64 Atak xataˈtakaˈ chi man winak ri, tijin tijcoj ribˈ pi Jcˈajol Kakaj Dios. ¿Nen tabˈijtak atak chirij? xcheˈ. Juntir cristian xijtak chi pi jmaquiˈ ticamsajc. 65 Ajrucˈreˈ jujun xoctak chi jchubˈaj jcaybˈal. Xchˈuktak bˈakˈ jwich, xsecˈtak chi kˈabˈ y xijtak re: Bˈijnecaˈ chike, ¿nen xatsecˈowc? xcheˈtak re. Y mak ajchajaltak re nimi richoch Kakaj Dios xsecˈtak chi kˈabˈ. 66 Pedro wiˈ chuchja cuando xtaw jun anm ri rajicˈ man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios. 67 Xril chi tijin tijmikˈ ribˈ Pedro chi kˈakˈ chuchja. Cow xril y xij re: At, atiˈ jpach Jesús ri aj Nazaret, xcheˈ re. 68 Pero Pedro xij: Taˈ tanchˈobˈ jwich. Taˈ wetam nen quiek chirij tabˈij jilonli, xcheˈ re man ajicˈ. Ajrucˈreˈ Pedro xelbˈi claˈ, xeˈ chiˈ oquebˈ re chuchja. 69 Y man ajicˈ li xril chi ajwichke wiˈ Pedro claˈ, xij rechak cristian ri wiˈtak claˈ: Man winak ri, riˈ jun rechak mak jpach Jesús, xcheˈ. 70 Pedro xij chic chi taˈ tijchˈobˈ jwich Kakaj Jesús. Ajriˈke jun rat jbˈij jwiˈl Pedro jilonli xpetak nicˈj cristian ri wiˈtak claˈ, xijtak re Pedro: Tzˈetel tzˈet, at, atiˈ jun chijxoˈlak yak ajtijol ribˈak chirij Jesús y atiˈ aj Galilea, xcheˈtak re Pedro. 71 Ajrucˈreˈ Pedro xij chic chi tzˈetel tzˈetiˈ ri tijbˈij y wi mitaˈ tzˈet tijbˈij, tibˈaniˈ kˈatbˈitzij chirij jwiˈl Kakaj Dios, xij: Taˈ tanchˈobˈ jwich man winak li ri tabˈijtak chwe, xcheˈ. 72 Cuando xijmaj jilonli jwiˈl Pedro, xokˈ jcaˈmul man puy, ajrucˈreˈ xcuxtaj jwiˈl Pedro ri xijsaj re jwiˈl Kakaj Jesús: Lakˈabˈ wica cuando ajquiˈ chi okˈ jcaˈmul man puy, at jorok abˈijiˈ oxmul chi taˈ tachˈobˈ inwch, xcheˈ Kakaj Jesús re Pedro. Jwiˈliˈli tikˈutut ranm, xelbˈi claˈ, xeˈ jcamsaj ribˈ chi okˈej.

Marcos 15

1 Cuando xsakarsanc, mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios xmulbˈaˈ ribˈak pach yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel pach yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios y juntir mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel xchomorsajtak nen trantak re Kakaj Jesús, xximtakbˈic y xeˈ jacheˈtak laj jkˈabˈ Pilato. 2 Xpe Pilato, xtzˈonaj re Kakaj Jesús: ¿Atniˈ jreyak yak rijajl Israel? xcheˈ re. Kakaj Jesús xij re: Iniˈn, jilon chapcaˈ ri xabˈij, xcheˈ re Pilato. 3 Mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios subˈlaj tzij xcojtak chirij Kakaj Jesús. 4 Pilato xtzˈonaj chic jcaˈmul re Kakaj Jesús: ¿Nen chac taˈ tacˈululaj jyoljak mak cristian li chirij amac ri tijbˈijtak? xcheˈ re. 5 Pero Kakaj Jesús taˈ xcˈululaj ni jun yoloj y Pilato subˈlaj xsaach jchˈol jwiˈl taˈ nen xij Kakaj Jesús. 6 Pilato ri jbˈabˈal kˈatbˈitzij nakˈtaliˈ nojel junabˈ re man nimakˈij tijtak jun prex lawiˈ rajak cristian titaksajc. 7 Wiˈ jun winak li cars ri jbˈij Barrabás. Re wiˈ li cars pach mak jpach ri xantak camic cuando xchˈoˈjintak riqˈui man jbˈabˈal kˈatbˈitzij. 8 Xtawtak subˈlaj cristian riqˈui Pilato xijtak re chi tresaj jun re mak prexbˈ chapcaˈ tran nojel junabˈ. 9 Pilato xtzˈonaj rechak: ¿Chawajakniˈ tantakbˈi man jreyak yak rijajl Israel? xcheˈ rechak. 10 Jilonli xij rechak jwiˈl re retamiˈ chi mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios xjachtak Kakaj Jesús laj jkˈabˈ jwiˈlke tijtiˈtijtak. 11 Mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios xtakchiˈjtak subˈlaj cristian pire tijbˈijtak re Pilato chi titaksajbˈi Barrabás. 12 Pilato xtzˈonaj rechak: ¿Nencˈu tambˈan re, ri tabˈijtak chi riˈ man jreyak yak rijajl Israel? xcheˈ. 13 Rechak cow xchˈejejtak, xijtak: ¡Camsaj wich curs! xcheˈtak. 14 Pilato xtzˈonaj rechak: ¿Nencˈu kes cˈax bˈanal jwiˈl? xcheˈ. Pero rechak cow xchˈejejtak chic, xijtak: ¡Camsaj wich curs! xcheˈtak. 15 Pilato riˈ raj tzi tiilsaj jwiˈlak cristian, xtak resajbˈi Barrabás li cars y xtak jseqˈuic Kakaj Jesús. Ajrucˈreˈ xjachbˈi pire tibˈe jcamsajtak wich curs. 16 Mak soldad xcˈamtakbˈi Kakaj Jesús li nimlaj richoch man jbˈabˈal kˈatbˈitzij y xmulbˈaˈtak juntir mak soldad ri wiˈtak claˈ. 17 Xximtak jun nimlaj quiek itzˈik chirij Kakaj Jesús. Xpachˈujtak jun coron laˈ qˈuix y xcojtak laj jbˈa. 18 Xoctak chi chˈejejem chi ritzˈbˈej jwich y xijtak re: ¡Nim akˈij, at jreyak yak rijajl Israel! xcheˈtak re. 19 Xoctak chi jchubˈaj jwich y xsecˈtak laj jbˈa laˈ jun cheˈ. Xxucartak chiwch chi jcojic jkˈij, pero taˈ tzˈet rechak. 20 Xantaj ritzˈbˈej jwich Kakaj Jesús jwiˈlak, xresajtak chic man nimlaj quiek itzˈik chirij y xcojtak chic ritzˈik chirij. Ajrucˈreˈ xcˈamtakbˈi pire tibˈe jcamsajtak wich curs. 21 Cuando bˈesaltak lak bˈe, xcˈultak jun winak ri jbˈij Simón aj Cirene ri jkaj Alejandro pach Rufo, bˈenam re li tilmit Jerusalén, xchaptak y xijtak re chi trikajbˈi jcurs Kakaj Jesús. 22 Xcˈamtakbˈi Kakaj Jesús li jun luwar ri jbˈij Gólgota. Ri jcholajl tielwiˈ man yoloj Gólgota, jbˈakel jbˈa camnak. 23 Xyeˈtak vin re chi tijem yujul pach mirra, pero Kakaj Jesús taˈ raj xtij. 24 Ajrucˈreˈ xtzˈoctak Kakaj Jesús wich curs y xantak suert chirij ritzˈik chi rilic nen chi itzˈik lal tijchˈectak chi jujunalak. 25 Kakaj Jesús xtzˈocsaj wich curs laj bˈelejebˈ (9) or re akˈabˈ. 26 Y wich curs xcojsaj jun kelen tzˈibˈal jwich ri lamas tijbˈij nen chac xcamsajtak wich curs, tijbˈij jilonri: RIˈ RI JREYAK YAK RIJAJL ISRAEL, ticheˈ. 27 Y xtzˈocsaj quibˈ alkˈom wich curs pi jpach Kakaj Jesús, jun laj jpaach y jun chic laj jmax. 28 Jilon xansaj re Kakaj Jesús chapcaˈ tijbˈij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios jilonri: Xansajiˈ re chapcaˈ tibˈansaj rechak mak etzltak cristian, ticheˈ. 29 Mak cristian ri tikˈaxtak chijcˈulel Kakaj Jesús tritzˈbˈejtak jwich, tijsutaj jbˈaak chi jbˈij re: ¡At ri tabˈij chi tayoj nimi richoch Kakaj Dios y li uxibˈ kˈij tabˈan chic jun! 30 ¡Col aybˈ awicˈan y kejench wich curs! xcheˈtak re. 31 Jilonri ritzˈbˈej jwich Kakaj Jesús xantak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios, xijtak chiribˈil ribˈak: Xcwiniˈ chi jcolic cristian, pero re taˈ ticwin chi jcolic ribˈ ricˈan. 32 Wi riˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew y wi riˈ jreyak yak rijajl Israel, kejokch wich curs pire tikil y ojcojontak chiwch, xcheˈtak. Y jilon mak quibˈ ri xtzˈocsajtak wich curs pi jpach Kakaj Jesús xritzˈbˈejtakaˈ jwich Kakaj Jesús. 33 Raj tiqˈuil kˈij re cabˈlajuj (12) xoc ukuˈm juntir wich ulew asta laj jrox or re bˈesal kˈij. 34 Raj laj jrox or re bˈesal kˈij cow xchˈejej Kakaj Jesús, xij: ¡Eloi! ¡Eloi! ¿Lama sabactani? xcheˈ. Ri jcholajl tielwiˈ tijbˈij: ¡At Inkaj Dios! ¡At Inkaj Dios! ¿Nen chac xincan ayeˈ wicˈan? ticheˈ. 35 Y jujun rechak mak ri wiˈtak claˈ, cuando xtatak nen xij Kakaj Jesús, xijtak: Tatak impuch nen tijbˈij, tijin tijsiqˈuij Elías ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios, xcheˈtak. 36 Laj or xpe jun rechak mak ri wiˈtak claˈ, xeˈ jol chi jtoquic jun esponj y xmuˈbˈi li vinagre. Ximbˈi chi jtzam jun cheˈ y xyeˈ laj jchiˈ Kakaj Jesús pire tijtij y xij: Waˈxna claˈ y kileˈna wi tipe Elías chi jcolic, xcheˈ. 37 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús cow xchˈejejc y xcamc. 38 Cuando xcam Kakaj Jesús, xrechˈmaj laj nicˈj man tosbˈi jpam nimi richoch Kakaj Dios, quibˈ xelwiˈ, xrechˈmajch pi ajsic asta iquim. 39 Cuando man jbˈabˈalak mak soldad xril nen mo jcamic Kakaj Jesús, xij: ¡Kes tzˈetel tzˈet winak ri Jcˈajoliˈ Kakaj Dios! xcheˈ. 40 Y wiˈ nicˈj anm tijin tinaˈtuntakch chinaj. Chijxoˈlak mak anm li wiˈtakaˈ María Magdalena, María ri jchuch Santiago ri kˈunixel y ri jchuch José y wiˈ Salomé chijxoˈlak. 41 Mak anm li xpachijtakaˈ Kakaj Jesús y xtˈowaˈtakaˈ cuando re xwaˈx Galilea y wiˈ chiquiˈ nicˈj anm claˈ ri jpach Kakaj Jesús xtawtak Jerusalén. 42 Cuando oquem tran akˈabˈ y jwiˈl tawem tran or pire ticholmaj kˈij re uxlan pi rechak yak rijajl Israel, 43 xpe José aj Arimatea jun ri mas nim jkˈij chijxoˈlak mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel. Y re nojeliˈ ranm tijin chi rulbˈej titakon Kakaj Dios chibˈak cristian. Xcowirsaj ranm, xeˈ laj or riqˈui Pilato chi jtzˈonaj jcamnakl Kakaj Jesús re. 44 Pilato xsaach jchˈol chi jtaic chi xcamiˈ Kakaj Jesús. Xsiqˈuij man jbˈabˈalak mak soldad y xtzˈonaj re wi tzˈet camnakchak Kakaj Jesús. 45 Cuando man jbˈabˈalak mak soldad xij chi kes tzˈet xcamiˈn, ajrucˈreˈ Pilato xyeˈ luwar re José chi jkesaj jcamnakl Kakaj Jesús pire tibˈe jmukeˈ. 46 Xpe José, xkesaj jcamnakl Kakaj Jesús, xbˈatzˈbˈi laˈ jun itzˈik ri xlokˈ ri jbˈij lino y xcˈambˈic. Xeˈ jmukeˈ li jun nimlaj jul ri cˈotol li abˈaj. Ajrucˈreˈ xcan jtzˈapij jchiˈ man jul laˈ jun abˈaj. 47 María Magdalena pach María ri jchuch José xrilaˈtakaˈ lamas xcan yeˈsaj jcamnakl Kakaj Jesús.

Marcos 16

1 Cuando xkˈax man kˈij re uxlan, María Magdalena, María ri jchuch Santiago y Salomé xlokˈtak perjum pire tijcojtak chirij jcamnakl Kakaj Jesús. 2 Subˈlaj akˈabˈ li nabˈe kˈij re xuman, xeˈtak chiˈ jul lamas xyeˈsajwiˈ jcamnakl Kakaj Jesús. Xelch kˈij xtawtak claˈ. 3 Tijin tijbˈijtak chiribˈil ribˈak: ¿Nen chiquiˈ tisolcopin man abˈaj chiˈ jul chikawch? xcheˈtak. 4 Cuando xnaˈtuntak chiˈ jul, xriltak chi man abˈaj ri cojol pire chˈukbˈi chiˈ man jul taˈ chiquiˈ laj jluwr, solcopilchakbˈic. 5 Cuando xoctak li jul lamas xyeˈsajwiˈ jcamnakl Kakaj Jesús, xriltak jwich jun cˈojol winak cubˈul li paach re li jul cojol jun saklaj itzˈik chirij ri nim rakan. Rechak subˈlaj xtzaak jchˈolak chi rilic. 6 Man cˈojol winak xij rechak mak anm: Mi tzaak achˈolak. Atak riˈ tatoctak Kakaj Jesús aj Nazaret ri xcamsaj wich curs, pero xcˈastasajiˈbˈi jwich laj jcamnakl. Re taˈ chiquiˈ neri. Iltak lamas xyeˈsaj jcamnakl, taˈ chiquiˈn. 7 Jattak, bˈijtatak rechak Pedro pach yak nicˈj ajtijol ribˈak chirij jilonri: Re tinabˈeriˈbˈi chawchak atbˈetak Galilea, claˈ tibˈe awileˈtak jwich jilon chapcaˈ ri bˈil chawechak jwiˈl, atcheˈtak rechak, xcheˈ man cˈojol winak rechak. 8 Ajrucˈreˈ yak anm li, laj or xeltakbˈi li jul lamas xyeˈsajwiˈ jcamnakl Kakaj Jesús. Tichak querquentak jwiˈl jtzakic jchˈolak. Taˈ chiquiˈ ni jun quiek re xijtakwiˈ nen xriltak. 9 Cuando jorok cˈastasajiˈ jwich Kakaj Jesús laj jcamnakl, akˈabˈ li nabˈe kˈij re xuman, nabˈe xilsaj jwich jwiˈl María Magdalena ri xesaj wukubˈ (7) etzl laj ranm jwiˈl Kakaj Jesús. 10 Y re xecˈ, xeˈ jbˈij rechak yak ri xpachintak re Kakaj Jesús. Rechak jor tibˈisontak y tiokˈtak chirij Kakaj Jesús. 11 Pero cuando xtatak chi yoˈliˈ Kakaj Jesús y xilsajiˈ jwich jwiˈl María Magdalena, rechak taˈ xcojtak wi tzˈetiˈn. 12 Kakaj Jesús xilsaj chic jwich jwiˈlak yak quibˈ ajtijol ribˈak chirij cuando bˈesaltak li bˈe ri tibˈe lak tra luwar, pero jalan chiquiˈ rilic jwich xantak. 13 Rechak xeˈ jbˈijtak chic re yak nicˈj jpachak chic, pero taˈ xcojtak. 14 Pi qˈuisbˈire xilsaj chic jwich Kakaj Jesús jwiˈlak yak junlajuj (11) ajtijol ribˈak chirij cuando cubˈultak chi wicˈ chiˈ mex. Kakaj Jesús xyaj yak ajtijol ribˈak chirij jwiˈl taˈ cubˈul jchˈol chirij y pur abˈaj ranmak, taˈ tijcojtak jyoljak yak ri xiliwtak chi xcˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl. 15 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xij rechak: Jattak riqˈuilak juntir cristian wich ulew y bˈijtak tzilaj jtaquil rechak chwij. 16 Nen ticojow ri tabˈijtak y tibˈansaj jaˈtiox re, ticolmajiˈ laj jkˈabˈ jmac. Pero nen taˈ ticojow ri tabˈijtak, jiˈ tibˈe li man luwar re tijbˈi cˈax. 17 Yak cristian ri ticojowtak ri tabˈijtak, tina inyeˈna jcwinelak chi laj imbˈj tresajtak mak etzl ri wiˈ laj ranmak cristian y tina chˈaˈwtakna li jaljojtak tzijbˈal ri taˈ etemal. 18 Wi tijchaptak cumatz, taˈ titiˈsajtak. Wi tijtijtak jun kelen ri ticamsan, taˈ tran cˈax rechak. Y wi tijyeˈ jkˈabˈak laj jbˈaak cristian ri yajtak, titzibˈtakaˈn, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 19 Cuando xantaj jbˈij jilonli jwiˈl Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij, xcˈamsajbˈi lecj. Xeˈ cubˈar laj jpaach Kakaj Dios. 20 Yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xeˈtak chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rechak juntir cristian lak juntir tilmit. Riˈ Kakaj Jesús titˈoˈw rechak chi jbˈanic cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios pire cˈutbˈire chi kes tzˈetiˈ ri tijin tijbˈijtak.

Lucas 1

1 Qˈuiyiˈ cristian xtzˈibˈantak nen kes jcholajl juntir ri xyuk raneˈ Kakaj Jesús chikaxoˈl. 2 Jilon chapcaˈ ri xijsaj chike jwiˈlak yak ri xiliwtak jwich Kakaj Jesús ri nen mo xcholmajch y xqˈuisbˈen juntir ri xan Kakaj Jesús, jwiˈl xyeˈsaj rekleˈnak chi jbˈij juntir li. 3 Y jilon in, chi usiliˈ xinta jcholajl ri juntir nen mo xcholmajch juntir ri xan Kakaj Jesús y lajori riˈ li tantzˈibˈajbˈi jcholajl chawe li wuj, kaj Teófilo, 4 pire tawetemaj chi kes tzˈetiˈ ri tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri xattijojwiˈ. 5 Cuando Nabˈe Herodes wiˈ pire rey re Judea, xwaˈx jun ajcˈamal jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios ri jbˈij Zacarías. Y man kˈat re yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios ri lamas wiˈ Zacarías, riˈ man kˈat re Abías. Y Elisabet ri rixokl Zacarías, rijajliˈ Aarón. 6 Zacarías pach Elisabet pi jcholajliˈ juntir ri trantak y xcojaˈtakaˈ juntir Jpixbˈ Kakaj Dios ri Kajawl y xanaˈtakaˈ lawiˈ raj re xantak. 7 Rechak taˈ ni jono ralcˈwalak waˈsal, jwiˈl Elisabet taˈ tialcˈwalanc y chi quibˈ ribˈilak riˈjtaklaj cristiantakchak. 8 Cuando xtaw jun kˈij xtaˈ jxumanak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios ri man jkˈat Abías pire tichacuntak li nimi richoch Kakaj Dios, Zacarías wiˈ chijxoˈlak. 9 Yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios nakˈtaltakaˈ tijchaˈtak nen rechak tioc li nimi richoch Kakaj Dios ri Kajawl. Riˈ Zacarías xchaˈtak pire tioc li man luwar ri nim jkˈij re li nimi richoch Kakaj Dios chi jcˈatic pom. 10 Cuando xtaw or re ticˈatsaj pom, yak rijajl Israel tijin tichˈaˈwtak riqˈui Kakaj Dios chiwch nimi richoch Kakaj Dios. 11 Zacarías wiˈ chi cˈataj pom wich altar re cˈatbˈi pom li nimi richoch Kakaj Dios, etke xwabˈaˈ ribˈ jun ranjl Kakaj Dios ri Kajawl chiwch li paach re man altar re cˈatbˈi pom, 12 Zacarías cuando xril jwich anjl subˈlaj xsaach jchˈol y xtzaak jchˈol chi rilic. 13 Xpe anjl, xij re: Zacarías, mi tzaak achˈol. Kakaj Dios xtaˈ nen xatzˈonaj re cuando xatchˈaˈw riqˈuil. Elisabet awixokl tiwaˈxiˈ jun ra ricˈlal winak y tacoj jbˈij pi Juan. 14 At subˈlaj atquiˈcot laj awanm y subˈlaj cristian tiquiˈcottak cuando tiqˈuisiˈy ral acˈajol. 15 Y man ral acˈajol li chiwch Kakaj Dios ri Kajawl, nimiˈ jkˈij. Taˈ tijtij vin y taˈ tijtij kelen ri tikˈabˈarsanc. Y tinojsajiˈ ranm laˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios cuando ajquiˈ chi qˈuisiˈyc. 16 Y tran chi subˈlaj rijajl Israel tikˈajtak chic laj jkˈabˈ Rajawlak ri jDiosak. 17 Y riˈ Juan tiyuk nabˈe wich ulew chi jbˈij jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri Kajawl. Y Juan tiwaˈxiˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj ranm y tiwaˈxiˈ jcwinel chapcaˈ re Elías ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios pire tran chi tiwaˈx utzil chijxoˈlak yak chuchkajw pach yak ralcˈwalak. Y tran chi ticojontak chiwch Kakaj Dios yak ri taˈ ticojontak pire tiniqˈuibˈ jwichak yak ri sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios. Jilonli wiˈ subˈlaj cristian ticˈuluwtak re Kakaj Jesús ri Kajawl cuando tiyuk wich ulew, xcheˈ anjl re Zacarías. 18 Zacarías xtzˈonaj re anjl: ¿Nen mo twetemaj wi tzˈetiˈ ri xabˈij chwe? In inchak riˈjlaj winak y wixokl riˈjlaj anmchak, xcheˈ re. 19 Y anjl li xij re Zacarías: In iniˈ Gabriel. Tijin tambˈan lawiˈ raj Kakaj Dios tambˈan, riˈ re xintakowch chi yoloj aacˈl pire tiyuk imbˈij tzilaj jtaquil li chawe. 20 Pero lajori jwiˈl taˈ tacoj inyolj ri ximbˈij chawe, taˈ tijnaˈ atyolow asta titaw chiwch juntir ri ximbˈij chawe, xcheˈ anjl re Zacarías. 21 Y juntir cristian ri wiˈtak chiwch nimi richoch Kakaj Dios tijintak chi rulbˈej nen or tielch Zacarías y subˈlaj sachal jchˈolak tijin tijtzˈonaj chiribˈil ribˈak nen chac taˈ relicch. 22 Cuando xelch Zacarías, taˈ chiquiˈ tijnaˈ tiyolow riqˈuilak. Rechak xyeˈtak cwent chi wiˈ jono kelen xril li nimi richoch Kakaj Dios chapcaˈ li ichicˈ. Zacarías xichak jkˈabˈ tran chiwchak taˈ chiquiˈ tijnaˈ tiyolow riqˈuilak. 23 Cuando xtaw kˈij xqˈuis jchac Zacarías li nimi richoch Kakaj Dios xkˈaj laj richoch. 24 Y laˈ mak kˈij li xcan yaj anm Elisabet ri rixokl Zacarías. Elisabet jobˈ icˈ xwaˈx la ja, taˈ chiquiˈ lamas xelwiˈ. 25 Elisabet xij laj ranm: Kakaj Dios ri Kajawl xiliw cˈur inwch, jwiˈliˈli jilon imbˈanic ri pire taˈ chiquiˈ inyokˈsaj jwiˈlak mak cristian, xcheˈ laj ranm. 26 Cuando Elisabet bˈesalchak wakakibˈ (6) icˈ jcanic yaj anm, Kakaj Dios xtak chicch anjl Gabriel li tilmit Nazaret re Galilea 27 chi jsolaj jun anm ri ajquiˈ chˈobˈol winak jwiˈl ri jbˈij María ri tzˈonal jwiˈl José ri rijajl David. 28 Cuando xtaw anjl lamas wiˈ María, xij re: Tanyeˈ rutzil awch María. Wiˈ jun nimlaj utzil pi awe. Kakaj Dios ri Kajawl wiˈ aacˈl, xcheˈ re. 29 María xsaach jchˈol chi jtaic nen xijsaj re. Xoc chi jchomorsaj nen tielwiˈ ri jcˈamic rutzil jwich ri xansaj jwiˈl anjl. 30 Xpe anjl, xij chic re María: Mi tzaak achˈol, xataˈ utzil riqˈui Kakaj Dios. 31 Lajori atcan yaj anm y tiqˈuisiˈy jun ral awicˈlal winak, tacoj jbˈij pi Jesús. 32 Re tina nimirsajna jkˈij, tibˈijsajiˈ chirij chi Jcˈajoliˈ Kakaj Dios lecj y Kakaj Dios ri Kajawl tijyaˈ takon laj jkˈabˈ chapcaˈ takon ri xwaˈx laj jkˈabˈ David ri jmam. 33 Y riˈ re titakon chibˈak yak rijajl Israel y taˈ jqˈuisic jwich jtakonc, xcheˈ re María. 34 María xtzˈonaj re: ¿Nen mo tiwaˈx wicˈlal cuando ajquiˈ chˈobˈol winak inwiˈl? xcheˈ re. 35 Xpe anjl, xij chic re: Kakaj Dios tijtakch Lokˈlaj Jsantil chabˈ y jcwinel Kakaj Dios lecj jilon jpetic chabˈ chapcaˈ jmujal sutzˈ. Jwiˈliˈli ral awicˈlal ri tiqˈuisiˈy tibˈijsajiˈ chirij chi tosoliˈ pire Kakaj Dios y Jcˈajoliˈ Kakaj Dios. 36 Jilon Elisabet ri awechˈelxic, riˈjlaj anmchak, re tina waˈxna jun ricˈlal winak y wiˈchak wakakibˈ (6) icˈ jcanic yaj anm onque tibˈijsaj chirij chi taˈ tiwaˈx ralcˈwal, 37 jwiˈl Kakaj Dios taˈ ni jono kelen maˈ ticwin chi jbˈanic, xcheˈ anjl re María. 38 María xij re anjl: Iniˈ rajchac Kakaj Dios ri Kajawl raneˈ chimbˈ chapcaˈ ri xabˈij, xcheˈ re anjl. Cuando María xijmaj jwiˈl jilonli, anjl xkˈajbˈic. 39 Laˈ mak kˈij li María laj or xeˈ li jun tilmit re Judea ri wiˈ lak qˈuicheˈlaj. 40 Cuando xtaw María laj richoch Zacarías xcˈam rutzil jwich Elisabet. 41 Cuando xta Elisabet nen mo jcˈamic rutzil jwich xansaj jwiˈl María, etke xsilibˈ ra neˈ laj jsantil y xnojsaj ranm Elisabet laˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios. 42 Elisabet subˈlaj cow xchˈaˈwc, xij re María: Kakaj Dios xyaˈ jkˈabˈ chabˈ chiwchak juntir anm. Y xyaˈ jkˈabˈ chibˈ ral awicˈlal ri tiqˈuisiˈyc. 43 ¿Nencˈu incholajl in, inyuk solaj jwiˈl jchuch Wajawl? 44 Cuando xinta xacˈam rutzil inwch man ral inneˈ xsilibˈ laj jsantil jwiˈl jquiˈcotem. 45 Tzi awe jwiˈl xacojaˈ chi titawiˈ chiwch ri xijsaj chawe jwiˈl Kakaj Dios ri Kajawl, xcheˈ Elisabet re María. 46 Xpe María, xij: Nojel wanm tannimirsaj jcojic jkˈij Kakaj Dios ri Kajawl 47 y subˈlaj tiquiˈcot insantil chirij Kakaj Dios ri ajcolol we, 48 jwiˈl xrilaˈ cˈur jwich rajchac ri taˈ cojol jkˈij. Lajori juntir cristian tina jbˈijtakna chi tzi re, tina cheˈtakna chwij. 49 Kakaj Dios ri wiˈ subˈlaj jcwinel, subˈlaj kelen kus bˈanal chwe jwiˈl y subˈlaj nim jkˈij jbˈij. 50 Kakaj Dios taˈ ni jun bˈwelt miti tril cˈur jwichak juntir cristian ri nojel ranmak ticojontak chiwch. 51 Laˈ jcwinel Kakaj Dios xresaj jnoˈjak yak ri tijchomorsajtak laj ranmak chi nimakiˈ jkˈijak. 52 Y laˈ jcwinel xresaj rekleˈnak mak jbˈabˈaltak kˈatbˈitzij, xnimirsaj jkˈijak yak ri taˈ tijcoj jkˈijak. 53 Kakaj Dios xyeˈw tzitaklaj kelen rechak yak ri wiˈ wiˈjal rechak y xij rechak mak bˈiom chi tibˈetak y taˈ nen xyeˈbˈi rechak. 54 Kakaj Dios xtˈowaˈ yak rijajl Israel ri xanowtak lawiˈ raj Kakaj Dios trantak. Xcuxtajiˈ jwiˈl chi rilic cˈur jwichak 55 chapcaˈ ri bˈil jwiˈl re Abraham pach juntir rijajl, xcheˈ María re Elisabet. 56 María raj xwaˈxiˈ uxibˈ icˈ riqˈui Elisabet, ajrucˈreˈ xkˈaj chicch laj richoch. 57 Cuando xtaw kˈij xyeˈ Dios re Elisabet, xqˈuisiˈy jun ra ricˈlal winak. 58 Cuando xtatak yak jcˈulja pach yak rechˈelxic nen mo rilic cˈur jwich Elisabet xansaj jwiˈl Kakaj Dios ri Kajawl, subˈlaj xquiˈcottak riqˈui Elisabet. 59 Cuando xtzˈakat waxakibˈ (8) kˈij jqˈuisiˈy ra neˈ, xcojtak retal jtioˈjl y roj xcojtak jbˈij pi Zacarías chapcaˈ jbˈij jkaj. 60 Pero jchuch ra neˈ taˈ xyeˈ luwar xcojsaj jbˈij pi jilonli, xij: Maˈ jiˈtaˈlonli jbˈij tikacojwiˈ, tikacoj jbˈij pi Juan, xcheˈ. 61 Rechak xijtak re Elisabet: Pero taˈ ni jono rechak yak awechˈelxic Juan jbˈij, xcheˈtak. 62 Xantak retal re Zacarías laˈ jkˈabˈak chi jtzˈonaj re nen jbˈij ra neˈ tijcoj. 63 Zacarías xtzˈonaj jun kelen pire tijtzˈibˈaj chiwch nen jbˈij ra neˈ tijcojwiˈ y xtzˈibˈaj chi Juan jbˈij ra neˈ tijcoj. Y yak cristian xsaach jchˈolak chi jtaic nen jbˈij ra neˈ ticojsajwiˈ. 64 Laj or xel jyolj Zacarías y xoc chi jbˈixaj jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios. 65 Y juntir yak jcˈulja subˈlaj xsaach jchˈolak chi rilic juntir ri xaanc. Y juntir luwar ri wiˈ lak qˈuicheˈlaj re Judea xtatak jtaquil ri xaanc. 66 Juntir ri xtatak jtaquil tijtzˈonajtak chiribˈil ribˈak: ¿Nen chiquiˈ tran ra neˈ li cuando tiwinakirc? xcheˈtak. Jilonli tijbˈijtak chirij ra neˈ jwiˈl naˈliˈ chi Kakaj Dios ri Kajawl ri wiˈ jcwinel xanow juntir li. 67 Zacarías ri jkaj ra neˈ, xnojsaj ranm laˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, xkˈasaj Jyolj Kakaj Dios, xij: 68 ¡Nimirsajok jkˈij Kakaj Dios ri Kajawl ri jDiosak yak rijajl Israel, jwiˈl xpetiˈ chi jcolic yak jwinak laj jkˈabˈ jmacak! 69 Kakaj Dios xtakch jun ajcolol ke ri wiˈ subˈlaj jcwinel ri rijajl David, ri rajchac Kakaj Dios. 70 Ri ajcolol ke li, bˈilchakch jwiˈlak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojrtaktzij ri tosoltak re Kakaj Dios chi riˈ re tipe wich ulew chi kacolic. 71 Bˈiliˈch ojrtaktzij jwiˈl Kakaj Dios chi ojna jcolna laj jkˈabˈak yak ri ojcontrintak. Y ojna jcolna laj jkˈabˈak yak ri oj tijin ojjxuttak. 72 Y bˈiliˈch jwiˈl Kakaj Dios chi trilaˈ cˈur jwichak kamam katitˈ ojrtaktzij. Y Kakaj Dios taˈ tisaach re ri jchomorsaˈn ri bˈanal jwiˈl. 73 Riˈ ri xij Kakaj Dios re kamam Abraham ojrtaktzij, chi kes tzˈet tina ranna. 74 Xij chi ojna jcolna laj jkˈabˈak yak ri ojcontrintak pire maˈ titzaak kachˈol chi jbˈanic nen raj Kakaj Dios tikabˈantak 75 y pire tran sucˈul kanm chiwch nojel kˈij laj kacˈaslemal. 76 Y at incˈajol, tina bˈijsajna chawij chi atiˈ ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios lecj, jwiˈl at atnabˈer chiwch Kajawl chi jsucˈulbˈisaj jbˈe. 77 Y at tibˈe abˈij jtaquil rechak yak jwinak chi ticolmajtakaˈ laj jkˈabˈ jmacak jwiˈl ticuysajiˈ jmacak jwiˈl Kakaj Dios. 78 Kakaj Dios jwiˈl subˈlaj tril cˈur kawch, tina jtaknach jun ajcolol ke laj jkˈabˈ kamac chapcaˈ ajriˈ relicch kˈij 79 pire tijcˈut jbˈeak yak ri wiˈtak li ukuˈmal jwiˈl jmacak. Re tijcˈut chikawch nen rajwax tikabˈantak pire tiwaˈx utzil laj kanm y chikaxoˈl, xcheˈ Zacarías. 80 Ral acˈl li tijin tiqˈuiy y tijin tretemaj mas jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Dios tran. Y xeˈ waˈxok li jun luwar lamas taˈ cristian asta xtaw kˈij xoc chi jbˈanic lawiˈ ri xtaksaj jwiˈl Kakaj Dios chi jbˈanic chijxoˈlak yak rijajl Israel.

Lucas 2

1 Laˈ mak kˈij li, Augusto César ri jbˈabˈal kˈatbˈitzij re Roma, xtak jbˈij lak juntir tilmit ri titakon chibˈ chi rajwaxiˈ tiesaj jtzˈibˈalak juntir cristian. 2 Y riˈ nabˈe bˈwelt li xesaj jtzˈibˈalak cristian laˈ mak junabˈ cuando Cirenio wiˈ pire jbˈabˈal kˈatbˈitzij re Siria. 3 Jilonli juntir cristian xeˈ jyeˈ jtzˈibˈalak laj jtilmitak. 4 Y jwiˈliˈli José ri rijajl David xelbˈi Nazaret ri jun tilmit re Galilea, xeˈ Belén ri jun tilmit re Judea ri jtilmit David 5 chi jyeˈic jtzˈibˈalak pach María ri quiek riqˈuil tina cˈuliˈyna y María yaj anmchak. 6 Y wiˈtak Belén cuando xtaw kˈij tijyeˈ Dios re María. 7 Y claˈ xqˈuisiˈy nabˈe ricˈlal winak. Xpe María, xpis ra neˈ li itzˈik y xtzˈebˈaˈ li jun canow re yeˈbˈi jloˈ awaj jwiˈl taˈ xtaˈtak jposadak li man bˈambˈi posad. 8 Wiˈ nicˈj ajyukˈ tikˈasintak akˈabˈ wich takˈj chi nakaj re tilmit Belén chi jchajaj jcarnerak. 9 Etke xwabˈaˈ ribˈ jun ranjl Kakaj Dios ri Kajawl chiwchak y xrepaj ribˈ jkˈakˈal jnimal jkˈij Kakaj Dios chirijak y subˈlaj xtzaak jchˈolak. 10 Xpe anjl, xij rechak: Mi tzaak achˈolak, in ximpet pirechiˈ tiyuk imbˈij tzilaj jtaquil chawechak chi xyukiˈ jun nimlaj quiˈcotemal pire juntir cristian wich ulew. 11 Lajori xqˈuisiˈyiˈ jun ajcolol awechak ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew y riˈ Kajawl. Jiˈ xqˈuisiˈy Belén laj jtilmit David. 12 Cojtak retal nen mo jtaˈic man ra neˈ tabˈantak, naˈliˈ pisil li itzˈik y tzˈebˈal jwiˈl jchuch li jun canow re yeˈbˈi jloˈ awaj, xcheˈ anjl rechak yak ajyukˈ. 13 Cuando tijin anjl chi yoloj riqˈuilak yak ajyukˈ, etke xyuktak chic nicˈj anjl riqˈui anjl ri tijin tiyolow riqˈuilak yak ajyukˈ, jpeticak lecj, xbˈixajtak jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios y laj jbˈixak xijtak: 14 ¡Nim jkˈij Kakaj Dios ri wiˈ chikabˈ lecj! ¡Tiyeˈsajiˈ jun nimlaj utzil laj ranmak juntir cristian wich ulew ri tzi tiilsajtak jwiˈl Kakaj Dios! xcheˈtak yak anjl. 15 Cuando xkˈajtakbˈi yak anjl lecj, xpetak yak ajyukˈ xoctak chi jbˈij chiribˈil ribˈak: Joˈtak Belén, joˈ kileˈtak nen xijsaj chike. Kakaj Diosiˈ ri Kajawl xtakowch jbˈij chike, xcheˈtak. 16 Ajrucˈreˈ yak ajyukˈ li laj or xeˈtak y xeˈ jteˈtak María pach José y ra neˈ tzˈebˈal li jun canow re yeˈbˈi jloˈ awaj. 17 Cuando yak ajyukˈ xriltak ra neˈ, xoctak chi jyolic nen xijsaj rechak jwiˈl anjl chirij ra neˈ. 18 Y juntir yak ri xtatak ri tijbˈijtak yak ajyukˈ, subˈlaj xsaach jchˈolak chi jtaic. 19 María xwaˈxke laj ranm juntir ri xijsaj rechak y tike tijin tichomorsan chirij. 20 Y yak ajyukˈ cuando xkˈajtak tichak tijin tijbˈixajtak y tijin tijnimirsajtak jkˈij Kakaj Dios chi jcˈomowaj re juntir ri xyuk jteˈtak y xyuk rileˈtak, jwiˈl jilon xyuk jteˈtak chapcaˈ ri xijsaj rechak jwiˈl anjl. 21 Cuando xtzˈakat waxakibˈ (8) kˈij jqˈuisiˈy ra neˈ xcojsaj retal jtioˈjl y xcojsaj jbˈij pi Jesús chapcaˈ jbˈij ri xijsaj re María jwiˈl anjl Gabriel cuando ajquiˈ chi ran yaj anm. 22 Cuando xtzˈakat mak kˈij pire tran chˈajchˈoj jwich María chapcaˈ tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios ri Kajawl xeˈtak li nimi richoch Kakaj Dios pach José pire tibˈe jacheˈtak Kakaj Jesús laj jkˈabˈ Kakaj Dios. 23 Jilon xantak chapcaˈ tzˈibˈal li wuj re Jpixbˈ Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri: Juntir mak tra nabˈetak acˈl ri tiqˈuisiˈytak, ri winaktak, titosajtakaˈ pire Kakaj Dios ri Kajawl, ticheˈ. 24 Xeˈtak chi jsujic mak tra caˈn re Kakaj Dios chapcaˈ tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios ri Kajawl. Tijcˈamtakbˈi quibˈ tra ixmucur o quibˈ tra kˈun ut pire tijsujtak re Kakaj Dios ri Kajawl. 25 Laˈ mak junabˈ li wiˈ jun riˈjlaj winak li tilmit Jerusalén, Simeón jbˈij. Simeón sucˈuliˈ ranm chiwch Kakaj Dios. Re tranaˈ juntir lawiˈ raj Kakaj Dios tran y tijin chi rulbˈej ajcolol rechak yak rijajl Israel. Simeón wiˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj ranm. 26 Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios xij re Simeón chi taˈ ticam laj or, asta tina rilna tiyuk wich ulew jun ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios ri Kajawl chi tina jtaknach wich ulew. 27 Y sicˈ riˈjlaj winak li takalbˈi jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios xeˈ li nimi richoch Kakaj Dios. Y jkaj jchuch ra neˈ xpetak li nimi richoch Kakaj Dios chi jjachic ra neˈ laj jkˈabˈ Kakaj Dios chapcaˈ tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios. 28 Xpe Simeón, xkˈaluj ra neˈ y jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios, xij: 29 Kaj, yeˈ luwar chwe incam pi utzil ri in awajchac, xwilaˈ chapcaˈ ri bˈil chwe awiˈl. 30 Xwilaˈ laˈ bˈakˈ inwch ri ajcolol ke laj jkˈabˈ kamac, 31 ri xawesaj chi sakil chiwchak juntir cristian wich ulew, 32 riˈ re chapcaˈ jun kˈakˈ pire tijcˈut jbˈeak yak maˈ rijajl taˈ Israel y pire ticojsaj jkˈijak yak rijajl Israel, xcheˈ Simeón. 33 Jkaj jchuch ra neˈ xsaach jchˈolak chi jtaic nen tijbˈij Simeón chirij ra neˈ. 34 Xpe Simeón, xyeˈ jkˈabˈ chibˈ y xtzˈonaj re Kakaj Dios chi tijyeˈ jkˈabˈ chibˈak y xij re María ri jchuch ra neˈ: Man ral acˈl ri, chaˈliˈ pire tijqˈuex jnoˈjak nicˈj rechak yak rijajl Israel pire tijcojtak Jyolj Kakaj Dios y pire tijsach jwichak nicˈj rechak mak ri taˈ tijcojtak Jyolj Kakaj Dios. Jilonli ticˈutun chi wiˈ tixutuwtak re 35 pire tiel chi sakil juntir jchomorsaˈnak ri wiˈ laj ranmak. Juntir li pi awe at niqˈuiˈ chapcaˈ jun espad tioc laj awanm jwiˈl jcˈaxcˈol awanm chirij, xcheˈ Simeón re María. 36 Y claˈ wiˈ jun anm ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ri jbˈij Ana. Ana jrabˈiniˈ Fanuel ri rijajl Aser ri jun kˈat re yak cabˈlajuj (12) kˈat re yak rijajl Israel. Anm li riˈjlaj cristianchak, xcˈuliˈyna cuando aj kˈapoj anm, pero wukubˈ (7) junabˈke xcˈam ribˈak pach richjil. 37 Y sicˈ anm li ri camnak richjil wiˈchak junmuchˈ riqˈui quejabˈ (84) junbˈ. Re jekeliˈ li nimi richoch Kakaj Dios, chi lakˈj chi lakˈabˈ tijin tran lawiˈ raj Kakaj Dios tran laˈ ayun y chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios. 38 Cuando xqˈuis jyolj Simeón, xpe Ana xjutun chijcˈulelak y xoc chi jcˈomowaj re Kakaj Dios. Ajrucˈreˈ xoc chi yoloj chirij ra neˈ rechak juntir yak rijajl Israel ri tijin trulbˈejtak chi ticolmaj Jerusalén. 39 Cuando xantaj juntir li jwiˈlak ri chapcaˈ tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios ri Kajawl, José pach María xkˈajtakbˈi Galilea, xeˈtak laj jtilmitak Nazaret. 40 Y Kakaj Jesús tijin tiqˈuiyc y tijin jyuˈic jcowil ranm y tijin jyuˈic mas jnoˈj y subˈlaj rutzil ranm Kakaj Dios chirij. 41 Jkaj jchuch Kakaj Jesús nojel junabˈ tibˈetak Jerusalén chi jkˈasaj nimakˈij Pascua. 42 Cuando xtzˈakat cabˈlajuj (12) junbˈ Kakaj Jesús, xeˈtak Jerusalén chi jkˈasaj nimakˈij Pascua jwiˈl jilon nakˈtisajem ribˈak. 43 Cuando xqˈuis man nimakˈij li, xkˈajtak laj richochak. Pero Kakaj Jesús xcan resaj ribˈ li tilmit Jerusalén y jkaj jchuch taˈ xriltak lamas xcanwiˈ. 44 Chijchˈol rechak petzaliˈ xoˈlak jpachak ri xkˈajtakch li nimakˈij. Xeˈ jun kˈij jbˈeak, ajrucˈreˈ xoctak chi jtoquic xoˈlak yak rechˈelxicak y xoˈlak yak richcˈulchiˈak. 45 Cuando xriltak chi taˈ Kakaj Jesús chijxoˈlak, xkˈajtakbˈi chi jtoquic li tilmit Jerusalén. 46 Laj jrox kˈij, ajrucˈreˈ xeˈ jteˈtak Kakaj Jesús li nimi richoch Kakaj Dios cubˈul chijxoˈlak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios, tijin chi jtaic nen tijbˈijtak y tijin tijtzˈonaj rechak nen mo jcholajl tielwiˈ ri tijin tijbˈijtak. 47 Juntir mak ri xtatak nen tijbˈij Kakaj Jesús subˈlaj xsaach jchˈolak chi jtaic jwiˈl re wiˈ mas jnoˈj y ticwin chi jcˈululaj lawiˈ ri tijtzˈonajtak re. 48 Y jkaj jchuch cuando xriltak jwich Kakaj Jesús subˈlaj xsaach jchˈolak. Y jchuch xij re: At walcˈwal, ¿nen chac xabˈan chike jilonri? In pach atat ocsalcoj il chi atoquic, xcheˈ re. 49 Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak: ¿Nen tatoctak chwe? ¿Taˈcˈu awetamak chi in tina imbˈanna ri bˈilch chwe jwiˈl Inkaj? xcheˈ rechak. 50 Pero rechak taˈ xmajtak jcholajl nen tielwiˈ ri xij Kakaj Jesús rechak. 51 Ajrucˈreˈ xeˈ chic Kakaj Jesús chirijak jkaj jchuch, xkˈajtakbˈi Nazaret. Nojel kˈij subˈlaj ticojon chiwchak. Pero jchuch taˈ tiel laj ranm juntir ri xan. 52 Kakaj Jesús tijin tiqˈuiyc y tijin jyuˈic mas jnoˈj. Subˈlaj tzi tiilsaj jwiˈl Kakaj Dios y jwiˈlak cristian.

Lucas 3

1 Cuando xtzˈakat joˈlajuj (15) junabˈ roquic Tiberio César pire jbˈabˈal kˈatbˈitzij re Roma, Poncio Pilato wiˈ pire jbˈabˈal kˈatbˈitzij re Judea. Y Herodes Antipas wiˈ pire rey re Galilea y Herodes Felipe ri jkˈun Herodes Antipas wiˈ pire rey re Iturea pach Traconite y Lisanias wiˈ pire rey re Abilinia, 2 y Anás pach Caifás riˈtakaˈ mak nimaktak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios. Laˈ mak junabˈ li Kakaj Dios xchˈabˈej Juan Ajbˈanal Jaˈtiox ri jcˈajol Zacarías li jun luwar lamas taˈ cristian. 3 Y ajrucˈreˈ Juan xkˈax laˈ juntir mak luwar ri wiˈ chiˈ nimi jaˈ Jordán, xij re juntir cristian chi tijqˈuex jnoˈjak pire ticuysaj juntir jmacak jwiˈl Kakaj Dios y tibˈansaj jaˈtiox rechak. 4 Jilon xan chapcaˈ xcan jtzˈibˈaj Isaías ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios, ri tijbˈij chi tina tasajna jun ri cow tichˈejej li jun luwar lamas taˈ cristian, tijbˈij: Bˈantak jwaˈx jbˈe Kakaj Jesús ri Kajawl, tebˈaˈtak jbˈe sucˈul laj awanmak. 5 Juntir mak xoˈlak witz tina nojsajna y juntir mak bˈak witz tina kesajna y tibˈan takˈj re, juntir mak cotot bˈe tina bˈanna sucˈul re y juntir mak bˈe ri taˈ tiqˈuilc, tina bˈanna tiqˈuil re. 6 Y juntir cristian wich ulew tina riltakna ri ajcolol rechak laj jkˈabˈ jmacak ri tijtakch Kakaj Dios wich ulew, ticheˈ. 7 Y Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xril xtawtak mak cristian riqˈuil pire tibˈansaj jaˈtiox rechak, xij rechak: Atak, pur atak cumatz ri ticamsanc. Taˈ nen xin chawechak chi atcolmajtakaˈ chiwch jkˈatbˈitzij Kakaj Dios ri tina ranna jwiˈl retzal. 8 Bˈantak tzitaklaj noˈj laj acˈaslemalak pire ticˈutun chi kes tzˈet xaqˈuexaˈ anoˈjak y xacˈamaˈ jkˈabˈal amacak chiwch Kakaj Dios y ma chomorsaj laj awanmak chi atcolmajtakaˈ jwiˈl atakaˈ rijajl Abraham. Jwiˈl in tambˈij chawechak chi Kakaj Dios ticwiniˈ chi tiwux mak abˈaj ri pi rijajl Abraham. 9 Man iquej wiˈchak laj raˈ mak cheˈ pire ticˈursajtakbˈic. Juntir mak cheˈ ri taˈ tzi tiwichintak, ticˈursajtakaˈn y titˈojsajtakaˈ li kˈakˈ, xcheˈ Juan rechak. 10 Xpe yak cristian, xtzˈonajtak re Juan Ajbˈanal Jaˈtiox: ¿Nencˈu rajwax tikabˈan? xcheˈtak re. 11 Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xij rechak: Nen wiˈ quibˈ jtúnica, rajwaxiˈ tina jyeˈna jun re nen ri taˈ ritzˈik. Y nen wiˈ jwa rajwaxiˈ tina jcomonajna jtijic pach nen ri taˈ jwa, xcheˈ Juan Ajbˈanal Jaˈtiox rechak. 12 Y wiˈ nicˈj ajtzˈonaltak alcabar xeˈtak riqˈui Juan Ajbˈanal Jaˈtiox pire tibˈansaj jaˈtiox rechak. Y xtzˈonajtak re nen rajwax trantak: Ajtijonl, ¿nen rajwax tikabˈan oj? xcheˈtak re. 13 Re xij rechak: Ma tzˈonajtak mas pakal rijil alcabar, xike tatzˈonajtak chapcaˈ ri bˈil chawechak, xcheˈ rechak. 14 Y nicˈj soldad xtzˈonajtak re Juan Ajbˈanal Jaˈtiox nen rajwax trantak: Y oj, ¿nen rajwax tikabˈan? xcheˈtak. Re xij rechak: Ma bˈantak alakˈtak pwak chirij jun cristian, ma bˈantak cˈax rechak, ma moltak tzij chirij cristian chi resaj pwak chirijak. Xike cubˈaˈ achˈolak chirij nen jnimal tachˈectak, xcheˈ rechak. 15 Juntir cristian tijintak chi jchomorsaj laj ranmak chi Juan Ajbˈanal Jaˈtiox pent riˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew. 16 Pero Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xij rechak: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak, in laˈ jaˈ tambˈan jaˈtiox chawechak. Pero wiˈ chiquiˈ jun chic petzal chwij in, re masna jcwinel chinwch in y taˈ ticˈular pi we tanquir jxajbˈ. Re tina ranna jaˈtiox chawechak laˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios y laˈ kˈakˈ. 17 Re cˈamaliˈch jun kelen laj jkˈabˈ jwiˈl ri quiek laˈ tijpuˈw jwich trig y tijtos mak rakan ri tiel chijxoˈl. Tijcˈol man trig li cˈuja, pero mak rakan ri tiel chijxoˈl tijcˈat li jun kˈakˈ ri taˈ jchupic. 18 Jilonli xij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox chi jyeˈic jnoˈjak juntir cristian chirij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo li jun luwar lamas taˈ cristian. 19 Y chiwchak juntir cristian xkˈel man rey Herodes Antipas jwiˈl xcˈuliˈy riqˈui Herodías ri rixokl jkˈun. Y xkˈel chirij juntir mak etzltak noˈj ri bˈanal jwiˈl. 20 Pero Herodes Antipas xyeˈ chic mas jbˈa mak jmac ri bˈanal jwiˈl, xcoj Juan Ajbˈanal Jaˈtiox li cars. 21 Cuando Juan Ajbˈanal Jaˈtiox tijin chi jbˈanic jaˈtiox rechak cristian, xan jaˈtiox re Kakaj Jesús, Kakaj Jesús tijin chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios cuando xtormaj caj 22 y xkejch Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chibˈ chapcaˈ rilic jun ra ut. Y xtasaj jun chˈaˈwem xaanch lecj, xijch: Atiˈ ri Lokˈlaj Incˈajol, subˈlaj inquiˈcot chawij, xcheˈch lecj. 23 Kakaj Jesús raj wiˈchak junwinak lajuj (30) junbˈ cuando xchol jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Dios tran. Cristian tijbˈijtak chirij chi jcˈajoliˈ José, José jcˈajoliˈ Elí, 24 Elí jcˈajoliˈ Matat, Matat jcˈajoliˈ Leví, Leví jcˈajoliˈ Melqui, Melqui jcˈajoliˈ Jana, Jana jcˈajoliˈ José, 25 José jcˈajoliˈ Matatías, Matatías jcˈajoliˈ Amós, Amós jcˈajoliˈ Nahúm, Nahúm jcˈajoliˈ Esli, Esli jcˈajoliˈ Nagai, 26 Nagai jcˈajoliˈ Máat, Máat jcˈajoliˈ Matatías, Matatías jcˈajoliˈ Semei, Semei jcˈajoliˈ Josec, Josec jcˈajoliˈ Judá, 27 Judá jcˈajoliˈ Joanán, Joanán jcˈajoliˈ Resa, Resa jcˈajoliˈ Zorobabel, Zorobabel jcˈajoliˈ Salatiel, Salatiel jcˈajoliˈ Neri, 28 Neri jcˈajoliˈ Melqui, Melqui jcˈajoliˈ Adi, Adi jcˈajoliˈ Cosam, Cosam jcˈajoliˈ Elmodam, Elmodam jcˈajoliˈ Er, 29 Er jcˈajoliˈ Josué, Josué jcˈajoliˈ Eliezer, Eliezer jcˈajoliˈ Jorim, Jorim jcˈajoliˈ Matat, Matat jcˈajoliˈ Leví, 30 Leví jcˈajoliˈ Simeón, Simeón jcˈajoliˈ Judá, Judá jcˈajoliˈ José, José jcˈajoliˈ Jonám, Jonám jcˈajoliˈ Eliaquim, 31 Eliaquim jcˈajoliˈ Melea, Melea jcˈajoliˈ Mainán, Mainán jcˈajoliˈ Matata, Matata jcˈajoliˈ Natán, Natán jcˈajoliˈ David, 32 David jcˈajoliˈ Isaí, Isaí jcˈajoliˈ Obed, Obed jcˈajoliˈ Booz, Booz jcˈajoliˈ Salmón, Salmón jcˈajoliˈ Naasón, 33 Naasón jcˈajoliˈ Aminadab, Aminadab jcˈajoliˈ Aram, Aram jcˈajoliˈ Esrom, Esrom jcˈajoliˈ Fares, Fares jcˈajoliˈ Judá, 34 Judá jcˈajoliˈ Jacob, Jacob jcˈajoliˈ Isaac, Isaac jcˈajoliˈ Abraham, Abraham jcˈajoliˈ Taré, Taré jcˈajoliˈ Nacor, 35 Nacor jcˈajoliˈ Serug, Serug jcˈajoliˈ Ragau, Ragau jcˈajoliˈ Peleg, Peleg jcˈajoliˈ Heber, Heber jcˈajoliˈ Sala, 36 Sala jcˈajoliˈ Cainán, Cainán jcˈajoliˈ Arfaxad, Arfaxad jcˈajoliˈ Sem, Sem jcˈajoliˈ Noé, Noé jcˈajoliˈ Lamec, 37 Lamec jcˈajoliˈ Matusalén, Matusalén jcˈajoliˈ Enoc, Enoc jcˈajoliˈ Jared, Jared jcˈajoliˈ Mahalaleel, Mahalaleel jcˈajoliˈ Cainán, 38 Cainán jcˈajoliˈ Enós, Enós jcˈajoliˈ Set, Set jcˈajoliˈ Adán y Adán jcˈajoliˈ Kakaj Dios.

Lucas 4

1 Kakaj Jesús nojsalchak ranm laˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, xelch li nimi jaˈ Jordán. Y xcˈamsajbˈi jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios li jun luwar lamas taˈ cristian. 2 Claˈ xwaˈx caˈwinak (40) kˈij, xtakchiˈj chi macun jwiˈl man jbˈabˈal etzl y laˈ mak kˈij li taˈ nen xtij. Cuando xkˈax caˈwinak (40) kˈij li, ajrucˈreˈ xricˈaj wiˈjal. 3 Xpe man jbˈabˈal etzl, xtakchiˈj Kakaj Jesús chi macunc, xij re: Wi kes tzˈet atiˈ Jcˈajol Kakaj Dios, bˈij re man abˈaj ri chi tiwux pi cuxlanwa, xcheˈ re. 4 Kakaj Jesús xij re man jbˈabˈal etzl: Tzˈibˈaliˈ li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios jilonri: Maˈ jwiˈl taˈke cuxlanwa tiyoˈrwiˈ jun cristian, ticheˈ, xcheˈ re. 5 Y ajrucˈreˈ man jbˈabˈal etzl xcˈambˈi Kakaj Jesús bˈa jun witz subˈlaj naj rakˈanebˈ y laj or xcˈut juntir mak tilmit chiwch ri wiˈ wich ulew. 6 Y xij re: In tanjachaˈ laj akˈbˈ juntir mak tilmit li y juntir mak kustaklaj kelen ri wiˈ chiwch, jwiˈl juntir li jachaliˈ laj inkˈbˈ y tanyaˈ re nen quiek re chwaj tanyeˈw. 7 Wi atxucar chinwch y tacoj inkˈij, tanjachaˈ juntir li laj akˈbˈ, xcheˈ re. 8 Kakaj Jesús xij re man jbˈabˈal etzl: Tzˈibˈaliˈ li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios jilonri: Nimirsaj jkˈij Akaj Dios ri Awajawl y xike rajwax tabˈan lawiˈ raj re tabˈan, ticheˈ, xcheˈ Kakaj Jesús. 9 Man jbˈabˈal etzl xcˈam chicbˈi Kakaj Jesús Jerusalén, xeˈ jwabˈaˈ li man luwar mas naj rakˈanebˈ re nimi richoch Kakaj Dios, xij re: Wi kes tzˈet atiˈ Jcˈajol Kakaj Dios, tˈojbˈi aybˈ neri atbˈe kej lak ulew, 10 jwiˈl tzˈibˈaliˈ li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri: Kakaj Dios tijtakaˈch yak anjl chi atˈoˈic. 11 Y rechak atjcˈulaˈtakaˈ laˈ jkˈabˈak pire maˈ tibˈe achˈiˈyeˈ awakan laˈ jun abˈaj, ticheˈ, xcheˈ man jbˈabˈal etzl re Kakaj Jesús. 12 Kakaj Jesús xij chic re: Tzˈibˈaliˈ li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri: Ma tzˈonaj re Akaj Dios ri Awajawl chi tran jun kelen pireke tawil wi kes tzˈetiˈ tran ri tijbˈij, ticheˈ, xcheˈ re. 13 Cuando xril man jbˈabˈal etzl chi taˈ chiquiˈ xtaˈ ni jono noˈj chic nen tran chi jtakchiˈj Kakaj Jesús chi macunc, xelbˈic, xcan jyeˈ jchˈabˈej Kakaj Jesús asta laˈ jun kˈij chic ri chijchˈol re ticwin chi jtakchiˈj. 14 Kakaj Jesús wiˈ jcwinel Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj ranm, xkˈaj chic Galilea y juntir cristian lak juntir luwar re Galilea tijin tiyolowtak chirij Kakaj Jesús. 15 Y Kakaj Jesús xoc chi jtijojcak juntir cristian re Jyolj Kakaj Dios lak sinagog re juntir tilmit y juntir cristian ri wiˈtak claˈ xnimirsajtak jkˈij Kakaj Jesús. 16 Kakaj Jesús xeˈ Nazaret ri man tilmit lamas xqˈuiywiˈch. Laˈ kˈij re uxlan xoc li sinagog jwiˈl nakˈtaliˈ jilon tran. Xwaˈr pire tioc chi rilic jwich wuj re Jyolj Kakaj Dios chiwchak. 17 Xjachsaj man bˈotom wuj laj jkˈabˈ Kakaj Jesús ri xcan jtzˈibˈaj Isaías ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios y cuando xquir jwich xeˈ jteˈ man luwar lamas tijbˈijwiˈ jilonri: 18 Wiˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri Kajawl laj wanm jwiˈl chaˈlquiniˈ jwiˈl pire tambˈij tzilaj jtaquil rechak juntir ri wiˈ rajwax rechak. Takalquin chi jtakicak yak prexbˈ, chi jtzibˈsaj bˈakˈ jwichak yak moy, chi jresajcak yak cristian ri wiˈtak laj jkˈabˈ cˈax 19 y chi jbˈij jtaquil chi xtawiˈ man junabˈ chi tijyeˈ rutzil ranm Kakaj Dios ri Kajawl rechak juntir cristian wich ulew, ticheˈ, ri xril Kakaj Jesús wich man bˈotom wuj. 20 Xpe Kakaj Jesús, xbˈot chic jwich wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios y xkˈasaj chic laj jkˈabˈ man ajtˈoˈol man jbˈabˈal man kˈat ri tijmulbˈaˈ ribˈak li sinagog y xcubˈarc. Cow tiilsaj jwiˈlak juntir cristian ri wiˈtak claˈ. 21 Kakaj Jesús xij rechak: Lajori xtawiˈ chiwch ri quiek chirij tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios y lajori wiˈ aacˈlak, xcheˈ rechak. 22 Juntir cristian tibˈintak chirij Kakaj Jesús chi pi jcholajliˈ tijbˈij y sachal jchˈolak chi jtaic juntir ri tijin tibˈijsaj rechak jwiˈl Kakaj Jesús. Y xijtak chiribˈil ribˈak: Re riˈ jcˈajol José, xcheˈtak. 23 Kakaj Jesús xij rechak: In kes tzˈet tambˈij chawechak chi atak li tabˈijtakaˈ man tzij ri chwij jilonri: Ajcun, cunaj aybˈ awicˈan, bˈannecaˈ laj atilmit juntir ri tal kawiˈl ri xabˈan Capernaúm, atcheˈtakaˈ li chwij, xcheˈ. 24 Y xij chic rechak: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi ni jono ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios tzi jcˈulic tibˈan laj jtilmit. 25 Tzˈetiˈn, jilon chapcaˈ xaan ojr laˈ mak junabˈ cuando xwaˈx Elías ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios, cuando taˈ xan jabˈ uxibˈ junabˈ riqˈui pajnicˈj y xan subˈlaj wiˈjal lak juntir luwar re Israel. Wiˈ subˈlaj anm ri camnak richjilak Israel, 26 pero Elías taˈ xtaksaj laj richoch jono rechak yak anm li chi jtˈoˈicak, xike xtaksajbˈi laj richoch jun anm ri camnak richjil ri wiˈ Sarepta chijcˈulel Sidón. 27 Y jilon chapcaˈ xaan laˈ mak junabˈ cuando xwaˈx Eliseo ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios, wiˈ subˈlaj qˈui cristian yajtak Israel re man yajel ri jbˈij lepra, pero taˈ ni jono rechak xcunajc, xike xcunaj jun winak ri jbˈij Naamán ri tipe Siria, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 28 Juntir yak cristian ri wiˈtak li sinagog, cuando xtatak chi jilonli xijsaj rechak, subˈlaj xpe retzalak. 29 Laj or xresajtakbˈi Kakaj Jesús li tilmit, xcˈamtakbˈi chiˈ witz re man tilmit pire tijtˈojtakbˈi wich witz, jwiˈl man tilmit li jiˈ wiˈ bˈa witz. 30 Pero Kakaj Jesús xkˈaxbˈi laj xoˈlak, xelbˈic. 31 Kakaj Jesús, xeˈ Capernaúm ri jun tilmit re Galilea y laˈ kˈij re uxlan xoc chi jtijojcak cristian claˈ. 32 Cristian subˈlaj xsaach jchˈolak chi jtaic jtijonc, jwiˈl wiˈ mas jtakon chi tijonc. 33 Li sinagog wiˈ jun winak ri wiˈ jun etzl laj ranm, man etzl cow xchˈejejc, xij: 34 ¡Nen ma bˈan chike Kaj Jesús aj Nazaret! Wetamiˈ chi at tosolcatiˈ jwiˈl Kakaj Dios pire re y chi jbˈaniquiˈ cˈax chike xatpetc, xcheˈ re Kakaj Jesús. 35 Kakaj Jesús xkˈel man etzl ri wiˈ laj ranm man winak, xij re: ¡Tzˈapij xaˈw! ¡Elambˈi laj ranm winak ri! xcheˈ re. Ajrucˈreˈ man etzl xtzak sicˈ winak lak ulew chijxoˈlak juntir cristian y xelbˈi laj ranm y taˈ xan cˈax re sicˈ winak. 36 Juntir cristian xsaach jchˈolak. Xoctak chi jtzˈonaj chiribˈil ribˈak: ¿Nen chiquiˈ jcholajl jyolj winak ri? Wiˈ kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ pire titakon chibˈak mak etzl y mak etzl ticojontakaˈ chiwch, xcheˈtak. 37 Juntir mak luwar ri wiˈtak chi nakaj re Capernaúm xtaˈtakaˈ jtaquil juntir ri xan Kakaj Jesús. 38 Kakaj Jesús xel chicbˈi li sinagog, xeˈ laj richoch Simón Pedro. Y sicˈ anm ri jjiˈ Simón Pedro wiˈ subˈlaj kˈakˈ chirij. Xpetak, xtzˈonajtak tokˈobˈ re Kakaj Jesús chi tijtzibˈsaj sicˈ anm li. 39 Kakaj Jesús xtacbˈaˈ jbˈa chibˈ sicˈ anm y xkˈel man kˈakˈ chirij. Jilonli xel kˈakˈ chirij sicˈ anm li y laj or xbˈiitc, xoc chi jtzukicak. 40 Cuando xoc may, mak cristian xcˈamtakbˈi yak yaj re jaljojtak yajel riqˈui Kakaj Jesús. Y re xyeˈ jkˈabˈ chibˈak chi jujunalak yak cristian ri yajtak y xtzibˈsajtak. 41 Subˈlaj cristian xresaj etzl laj ranmak. Y mak etzl li ri xeltak laj ranmak mak cristian xchˈejejtak, xijtak: ¡Atiˈ Jcˈajol Kakaj Dios! xcheˈtak. Pero Kakaj Jesús xkˈel mak etzl, taˈ xyeˈ luwar rechak xchˈaˈwtak jwiˈl retamakiˈ chi re riˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew. 42 Cuando xsakarsanc, Kakaj Jesús xelbˈi Capernaúm. Xeˈ li jun luwar ricˈan lamas taˈ cristian. Pero yak cristian xoctak chi jtoquic, cuando xeˈ jteˈtak, xijtak re chi taˈ tielbˈi chijxoˈlak, 43 pero Kakaj Jesús xij rechak: Inna bˈena chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij jtakon Kakaj Dios rechak cristian li jalan tilmit chic pire tretemajtak nen mo titakon Kakaj Dios chibˈak. Riˈ ri quiek jwiˈl xintaksajch jwiˈl Kakaj Dios wich ulew, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak cristian. 44 Y jilonli xan Kakaj Jesús chi jtijojcak cristian lak sinagog lak juntir luwar re Galilea.

Lucas 5

1 Jun kˈij cuando Kakaj Jesús wiˈ chiˈ nimlaj alagun ri jbˈij Genesaret, subˈlaj cristian xmulbˈaˈ ribˈak claˈ y subˈlaj latzˈchakwiˈ Kakaj Jesús jwiˈl rajak tijtatak Jyolj Kakaj Dios ri tijin tijbˈij. 2 Kakaj Jesús xrilbˈi quibˈ barc canal chiˈ nimlaj alagun jwiˈlak yak ajchapaltak car, jwiˈl rechak tijin tijchˈaj jcˈaatak re chapbˈi car. 3 Kakaj Jesús xjaw li man jbarc Simón y xij re chi tijjutunsajbˈi junquitz man barc li jaˈ. Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xcubˈarc, xoc chi jtijoj mak cristian. 4 Y cuando xmay jtijojcak cristian, xij re Simón: Cˈambˈi man abarc li jono luwar re man nimlaj alagun ri naj jpam y tˈoj mak acˈaatak re chapbˈi car xilj, xcheˈ re. 5 Simón xij re: Ajtijonl, jun akˈabˈ xojkˈasin chi chapoj car y ni jonok xkachap. Pero lajori jwiˈl at atbˈinc, tantˈoj chic mak cˈaat li jaˈ, xcheˈ. 6 Xtˈojtak chic mak jcˈaatak li jaˈ y cuando xoctak chi resaj taˈ chiquiˈ ticwintak chi resajc, mak jcˈaatak tichak tijin tikˈatzmaj jwiˈl ralal subˈlaj car xelch. 7 Jwiˈliˈli Simón pach mak jpach xsiqˈuijtakbˈi laˈ jkˈabˈak yak nicˈj jpachak chic ri wiˈtak li man jun barc chic pire tiyuk tˈoˈsajtak chi resaj mak car. Cuando xtawtak mak nicˈj riqˈui man barc xoctak chi resaj mak car li mak cˈaat. Xnojsajtak chi quibˈ barc chi car y tichak tijin tikej mak barc ralaj jaˈ jwiˈl ralal subˈlaj car. 8 Cuando xril Simón Pedro chi jilonli, xxucar chiwch Kakaj Jesús y xij re: Wajawl, bˈan tokˈobˈ, elan chincˈulel jwiˈl in, iniˈ jun ajmac, xcheˈ. 9 Jilonli xij Simón jwiˈl jsachic jchˈolak pach yak jpach chi rilic subˈlaj car ri xresajtak. 10 Y jilon Jacob pach Juan ri yak jcˈajol Zebedeo ri yak jpach Simón, subˈlaj xsaach jchˈolak. Pero Kakaj Jesús xij re Simón: Mi tzaak achˈol, lajori atoc chi jtoquic cristian pire tioctak laj jkˈabˈ Kakaj Dios chapcaˈ jchapic car, xcheˈ re. 11 Rechak xcˈamtakbˈi mak barc. Cuando xtawtak chiˈ nimlaj alagun xcan jyeˈtak mak barc claˈ pach juntir kelen rechak y xeˈtak chirij Kakaj Jesús. 12 Li jun kˈij cuando wiˈ Kakaj Jesús li jun tilmit, xpe jun winak ri wiˈ yajel chirij ri jbˈij lepra. Sicˈ winak li cuando xril jwich Kakaj Jesús, xxucar chiwch y xxulbˈaˈ jcaybˈal asta xtaw chiˈ jwich lak ulew chi jtzˈonaj tokˈobˈ re Kakaj Jesús: Kaj, wi jilon chawaj, atcwiniˈ chi intzibˈsaj, xcheˈ re. 13 Xpe Kakaj Jesús, xyeˈ jkˈabˈ chibˈ, xij re: Chwajiˈn, cattzibˈok, xcheˈ re. Y laj or xel man yajel chirij sicˈ winak. 14 Kakaj Jesús xij re: Ma yolow re jono cristian nen xattzibˈsanc. Jat y cˈutta chiwch man ajcˈamal jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios y cˈambˈi man sipan pire tibˈe asujeˈ re Kakaj Dios chapcaˈ tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, riˈ li cˈutbˈire chiwchak juntir cristian chi xattzibˈiˈn, xcheˈ Kakaj Jesús re. 15 Pero ri tijin tran Kakaj Jesús, tijin tiel mas jtaquil. Y subˈlaj cristian nak tijmulbˈaˈ ribˈak chi jtaic jyolj y riˈ rajak titzibˈsajtak re jyajak, 16 pero Kakaj Jesús tieliˈbˈi chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios ricˈan lak luwar lamas taˈ cristian. 17 Li jun kˈij cuando Kakaj Jesús tijin chi jtijoj cristian re Jyolj Kakaj Dios, wiˈ nicˈj fariseo cubˈumantak claˈ pach yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios ri tipetak li mak tilmit re Galilea, re Judea y re Jerusalén. Y jcwinel Kakaj Dios ri Kajawl wiˈ riqˈui Kakaj Jesús pire tijtzibˈsaj cristian ri yajtak. 18 Y xtawtak nicˈj winak, cˈamalbˈi jun winak jwiˈlak bˈa jun chˈatum cheˈ, siquirnak juntir jtioˈjl y rechak rajak tijcojtak la ja pire tibˈe jyeˈtak chiwch Kakaj Jesús. 19 Pero taˈ xtaˈtak lamas tioctak jwiˈl subˈlaj cristian. Jwiˈliˈli xjawtak chibˈ man ja y xtortak junquitz mak xoot bˈa ja laj jsucˈlal lamas wiˈ Kakaj Jesús y claˈ xkesajtakwiˈch sicˈ yaj bˈa jchˈatum cheˈ asta xtaw lak ulew chiwch Kakaj Jesús xoˈlak cristian. 20 Cuando xril Kakaj Jesús chi cubˈuliˈ jchˈolak chirij, xij re sicˈ winak ri yaj: At wichcˈulchiˈ, amac xcuymajiˈn, xcheˈ re. 21 Yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios pach mak fariseo xoctak chi jchomorsaj laj ranmak, xijtak: ¿Nen chiquiˈ jbˈanic ri, man winak ri tijin tijcoj ribˈ pi Kakaj Dios? Taˈ ni jun cristian ticwin chi jcuyic mac, xike Kakaj Dios, xcheˈtak. 22 Pero Kakaj Jesús retamiˈ nen tijin tijchomorsaj laj ranmak xtzˈonaj rechak: ¿Nen chac tijin tachomorsaj laj awanmak jilonli? 23 ¿Lacˈumas wiˈ ri cˈax jbˈij re sicˈ yaj ri, amac xcuysajiˈn o riˈ mas cˈax jbˈij re: Bˈiiten y woˈcoten? 24 Pero in tancˈut chawchak chi Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil wiˈ kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ chi jcuyic mac neri wich ulew, xcheˈ rechak. Ajrucˈreˈ xij chic re sicˈ yaj ri siquirnak juntir jtioˈjl: Tambˈij chawe at, bˈiiten, cˈambˈi achˈatum cheˈ y jat laj awichoch, xcheˈ re. 25 Y sicˈ winak ri yaj xbˈiit chiwchak. Xcˈambˈi jchˈatum cheˈ ri quiek chibˈ tzˈeˈlwiˈ, xeˈ laj richoch, tichak tijin chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios. 26 Juntir cristian subˈlaj xsaach jchˈolak chi rilic y xoctak chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios. Subˈlaj tzakal jchˈolak, xijtak: ¡Lajori tijin tikiltak kelen ri sachom chˈolal rilic! xcheˈtak. 27 Cuando xantaj li, xelbˈi Kakaj Jesús y kˈaxem tran xril jun ajtzˈonal alcabar ri jbˈij Leví, cubˈul chiˈ mex lamas titojsaj alcabar y xij re: Joˈ chwij, xcheˈ re. 28 Leví xwaˈrc, xcan jyeˈ juntir mak kelen claˈ y xeˈ chirij Kakaj Jesús. 29 Y Leví xan jun nimlaj comon wicˈ laj richoch pire Kakaj Jesús. Y li man nimlaj comon wicˈ li subˈlaj qˈui ajtzˈonaltak alcabar xtawtak claˈ pach nicˈj cristian chic. 30 Pero mak fariseo pach yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios ri riˈtakaˈ jun chijxoˈlak mak fariseo xoctak chi jyajic yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, xijtak rechak: ¿Nen chac atak atwiˈntak y atucˈaˈjantak chijxoˈlak mak ajtzˈonaltak alcabar pach mak ajmacbˈ? xcheˈtak rechak. 31 Kakaj Jesús xij rechak: Taˈ rajwax ajcun rechak yak cristian ri taˈ yajtak, riˈ rajwax ajcun pi rechak yak ri yajtak. 32 In maˈ riˈ taˈ ximpe chi jtoquicak yak ri sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios, in riˈ ximpe chi jtoquic yak ajmacbˈ, xcheˈ rechak. 33 Rechak xtzˈonajtak re Kakaj Jesús: ¿Nen chac yak ajtijol ribˈak chirij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox pach mak ajtijol ribˈak chirijak mak fariseo, qˈuilaj bˈwelt trantak ayun, pero yak ajtijol ribˈak chawij tiwiˈntakaˈn y tiucˈaˈjantakaˈn? xcheˈtak re Kakaj Jesús. 34 Kakaj Jesús xij rechak: Yak cristian ri bˈil rechak chi tibˈetak li jun tzˈam, taˈ tijnaˈ tibˈisontak cuando ajwiˈ chijxoˈlak man cojol winak ri ticˈuliˈyc. 35 Pero cuando titaw kˈij ticˈamsajbˈi man cˈojol winak chiwchak, ajrucˈreˈ trantak ayun, xcheˈ rechak. 36 Y Kakaj Jesús xij chic jun esbˈi noˈj rechak jilonri: Taˈ ni jun cristian tijrechˈ jun qˈuer aacˈ itzˈik pire tijcˈojaj jun tzay laˈ y wi jilon tran li, tranaˈ cˈax re juntir man aacˈ itzˈik y man aacˈ cˈojbˈl taˈ tzi tican laˈ man tzay itzˈik. 37 Ni taˈ tijnaˈ tiyeˈsaj aacˈ vin lak tzaytak nejbˈ ri bˈanal laˈ tzˈum, jwiˈl man aacˈ vin tijrechˈaˈ mak tzaytak nejbˈ ri bˈanal laˈ tzˈum, jilonli titixiˈ man aacˈ vin y tranaˈ cˈax mak nejbˈ. 38 Jwiˈliˈli man aacˈ vin rajwaxiˈ lak aacˈtak nejbˈ ri bˈanal laˈ tzˈum tiyeˈsaj. 39 Y taˈ ni jono cristian tijtij nabˈe man ojr vin, ajrucˈreˈ raj tijtij chic aacˈ vin jwiˈl tijbˈij chi masna kus chi tijem man ojr vin, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Lucas 6

1 Li jun kˈij re uxlan woˈcotic tran Kakaj Jesús, xkˈaxtak lak ticoˈn pach yak ajtijol ribˈak chirij. Rechak pi kˈaxem trantak xtoctak jujun jwich trig y xpochˈtak laˈ jkˈabˈak y xtijtak. 2 Xpetak nicˈj rechak mak fariseo, xtzˈonajtak rechak: ¿Nen chac atak tijin tabˈantak ri taˈ yeˈl luwar tibˈansaj laˈ kˈij re uxlan? xcheˈtak. 3 Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak: ¿Taˈcˈu ilan awiˈlak li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri xan David ojr pach yak jpach cuando xcˈoktak wiˈjal? 4 Re xoc li nimlaj chinam ri richoch Kakaj Dios, xtij mak cuxlanwa ri sujul re Kakaj Dios y xyeˈ chi tijem rechak yak jpach y taˈ yeˈl luwar jwiˈl Jpixbˈ Kakaj Dios chi titijsaj, xike rechak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, ticheˈ, xcheˈ. 5 Y xij chic rechak: Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil wiˈ laj jkˈabˈ nen raj tran laˈ kˈij re uxlan, xcheˈ rechak. 6 Li jun kˈij re uxlan xoc Kakaj Jesús li sinagog y xoc chic chi jtijojcak cristian re Jyolj Kakaj Dios y claˈ wiˈ jun winak siquirnak jpaach jkˈabˈ. 7 Yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios pach mak fariseo, cow tijin triltak Kakaj Jesús wi tijtzibˈsaj cristian laˈ kˈij re uxlan pire tijcojtak tzij chirij. 8 Pero Kakaj Jesús retamiˈ nen jchomorsaˈnak, xij re man winak ri siquirnak jkˈabˈ: Bˈiiten, waˈren laj kaxoˈl, xcheˈ re. Man winak li xbˈiit xwaˈr laj xoˈlak. 9 Kakaj Jesús xij rechak mak fariseo y yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios: Chwaj tantzˈonaj chawechak: ¿Nen yeˈl luwar tibˈansaj laˈ kˈij re uxlan, jbˈanic utzil o jbˈanic cˈax? ¿Tziniˈ jcolic jun cristian laj jkˈabˈ camic o jsachic jwich? xcheˈ rechak. 10 Y xril chic juntir cristian ri sutuwinak rij y xij re sicˈ winak ri siquirnak jkˈabˈ: Yuk akˈbˈ, xcheˈ re. Sicˈ winak xyuk jkˈabˈ y xtzibˈc. 11 Pero mak cristian ri wiˈtak claˈ subˈlaj xpe retzalak, xoctak chi jchomorsaj nen trantak chi jcamsaj Kakaj Jesús. 12 Laˈ mak kˈij li, Kakaj Jesús xeˈ bˈa jun witz y claˈ xkˈasin jun akˈabˈ chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios. 13 Cuando xsakarsanc, xmulbˈaˈ juntir yak ajtijol ribˈak chirij y xchaˈ cabˈlajuj (12) chijxoˈlak y xcoj jbˈijak pi takoˈn. 14 Yak cabˈlajuj (12) li riˈtakaˈ: Simón ri xcojsaj jbˈij pi Pedro jwiˈl Kakaj Jesús, Andrés ri jkˈun Simón, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, 15 Mateo, Tomás, Santiago ri jcˈajol Alfeo, Simón ri tibˈijsaj Zelote re, 16 Judas ri jkˈun Santiago y Judas Iscariote ri xjachow re Kakaj Jesús pi camic. 17 Cuando xantaj li, Kakaj Jesús xkej chicch bˈa witz jpach yak jtakoˈn y xyuk waˈxtak wich jun takˈj. Y claˈ xcˈulwiˈ ribˈak subˈlaj ajtijol ribˈak chirij y subˈlaj cristian xpetak lak luwar re Judea y Jerusalén, wiˈ chiquiˈ nicˈj xpetak lak takˈj re Tiro pach Sidón. Rechak xtawtak riqˈui Kakaj Jesús pire tibˈe jteˈtak nen tijbˈij y pire titzibˈsajtak re jyajak. 18 Juntir yak ri tijtijtak cˈax jwiˈl wiˈ etzl laj ranmak, xtzibˈsajtakaˈn. 19 Juntir cristian ri yajtak rajak tijchaptak ritzˈik Kakaj Jesús jwiˈl retamakiˈ chi wiˈ jcwinel chi tzibˈsanc. 20 Kakaj Jesús xril yak ajtijol ribˈak chirij y xij rechak: Tzi awechak, atak ri wiˈ rajwax chawechak, jwiˈlkeli atna atoctakna laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire titakon chabˈak. 21 Tzi awechak ri atcˈoktak jwiˈl wiˈjal, atna nojtakna. Tzi awechak ri atokˈtak lajori, nen or atna tzeˈntakna. 22 Tzi awechak, atak ri atetzelbˈejtak jwiˈlak cristian, atresajtakbˈi chijxoˈlak, atyokˈsajtak y atxutsajtak jwiˈlke cubˈul achˈolak chirij Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil. 23 Cuando titaw kˈij li tibˈansaj cˈax chawechak, quiˈcotentak, waˈxok jun nimlaj quiˈcotemal laj awanmak jwiˈl nimiˈ atojbˈlak tacˈultak riqˈui Kakaj Dios lecj. Yak jmamak mak cristian li, jilonli xantak rechak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojrtaktzij. 24 Pero riˈ cˈur awchak ri atak bˈiom jwiˈl xatijaˈtakaˈbˈi utzil neri wich ulew. 25 Cˈur awchak atak ri nojsalcatak, tina bˈe acuyeˈtakna wiˈjal nen or. Cˈur awchak atak ri atquiˈcottak y attzeˈntak, atna okˈtakna nen or jwiˈl jcˈaxcˈol awanmak. 26 Cˈur awch, atak ri tzi atilsajtak jwiˈl cristian jwiˈl tina atijtakna cˈax. Jilonli xantak yak jmamak yak cristian li chi tziyiˈ xriltak mak ri xcoj ribˈak chapcaˈ ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojrtaktzij, xcheˈ rechak. 27 Y xij chic: Atak ri tijin tatatak inyolj tambˈij chawechak: Lokˈajtak mak acontrak y bˈantak utzil rechak mak ri atetzelbˈentak. 28 Bˈijtak re Kakaj Dios chi tijyeˈ jkˈabˈ chibˈak yak ri tijrayajtak tataˈtak cˈax. Chˈaˈwentak riqˈui Kakaj Dios chirijak yak ri tibˈanowtak cˈax chawechak. 29 Wi wiˈ nen atsecˈow laˈ acaybˈal, yeˈ chic jun lad acaybˈal re chi seqˈuem. Wi wiˈ nen timajow awitzˈik ri takˈuˈj, yeˈ luwar re tijcˈam chicbˈi atúnica. 30 Wi wiˈ nen titzˈonaj chawe jwiˈl jono cristian, yeˈ re y wi wiˈ nen tialkˈambˈi jono kelen awe, ma taˈjaj chirij. 31 Bˈantak rechak cristian chapcaˈ chawajak trantak chawechak. 32 Pero atak wi xike talokˈajtak yak ri atlokˈintak, taˈ jaljoj rilic ri tijin tabˈantak. Jiˈneˈlon trantak mak ajmacbˈ chiribˈil ribˈak. 33 Wi xike tabˈantak utzil rechak nen tibˈanow utzil chawechak, taˈ jaljoj rilic ri tijin tabˈantak. Jiˈneˈlon trantak mak ajmacbˈ chiribˈil ribˈak. 34 Y wi xike tayeˈtak jkejomak mak cristian ri tijkˈasaj jkejomak, taˈ jaljoj rilic ri tijin tabˈantak. Jiˈneˈlon trantak mak ajmacbˈ chiribˈil ribˈak, tijyaˈtakaˈ jkejomak chi ribˈil ribˈak y trulbˈejtakaˈ tikˈasaj jqˈuixel rechak nen jnimal xyeˈtakbˈi chi kejom. 35 Pero atak, riˈ lokˈajtak mak acontrak y bˈantak utzil rechak, yeˈtak jkejomak, pero ma tzˈonajtak chic jqˈuixel. Y wi jilon tabˈantak li tacˈulaˈtakaˈ subˈlaj nim atojbˈlak riqˈui Kakaj Dios lecj y atwuxtakaˈ pi ralcˈwal, jwiˈl Kakaj Dios trilaˈ cˈur jwichak mak ri taˈ tijcˈomowajtak jun tokˈobˈ y mak etzltak cristian. 36 Iltak cˈur jwichak juntir cristian chapcaˈ tran Akajak Dios, trilaˈ cˈur jwichak cristian, xcheˈ rechak. 37 Y xij chic: Ma coj aybˈak pi kˈatbˈitzij chirijak cristian chi jbˈij chi taˈ tzi tijin trantak pire Kakaj Dios taˈ tran jkˈatbˈitzij chawijak. Ma bˈan akˈatbˈitzijak chibˈak cristian pire taˈ tibˈansaj kˈatbˈitzij chawijak. Cuytak jmacak cristian y ticuysajiˈ amacak jwiˈl Kakaj Dios. 38 Yeˈtakbˈi re jun cristian y Kakaj Dios tijyaˈ chiquiˈ awechak tzi jpajic chapcaˈ tzi jnojsaj jun nejbˈ, tzi jchˈikxij y tzi jtˈubˈajajc. Laˈ man pajbˈl ri tacojtak rechak cristian, riˈ ticojsaj chawechak jwiˈl Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 39 Kakaj Jesús xij chic jun esbˈi noˈj rechak jilonri: Jun moy taˈ ticwin chi jcˈamic jbˈe jun moy chic. Wi tran jilonli chi quibˈ ribˈilak tibˈe tzaaktakaˈ li jono jul. 40 Ni jono ajtijol ribˈ mas jnoˈj chiwch ajtijol re, pero cuando tiqˈuis jtijoj ribˈ tiniqˈuibˈiˈ jnoˈj pach ajtijol re. 41 At tawilaˈ jun ra jxercˈ cheˈ laj jwich jun awechˈelxic y at taˈ awetam chi wiˈ jun jtemal ja laj awch. 42 At tabˈij re: Nampuchna, wesajna jun ra jxercˈ cheˈ ri wiˈ laj awch, atcheˈ re y at wiˈ jun jtemal ja laj awch. ¡At ajsolcopil acaybˈal! Esajna nabˈe man jtemal ja ri wiˈ laj awch at, ajrucˈreˈ tijnaˈ tawil man ra jxercˈ cheˈ ri wiˈ laj jwich jun awechˈelxic, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 43 Kakaj Jesús xij chic rechak: Taˈ ni jono tzilaj cheˈ, tijyeˈ jwich ri taˈ tzi y taˈ ni jono cheˈ ri taˈ tzi, tijyeˈ jwich ri tzi. 44 Juntir mak cheˈ laˈke jwichak tichˈobˈsaj nen chi cheˈ lal, jwiˈl taˈ qˈuix tijyeˈ higo pire jwich, ni taˈ loˈquiej tijyeˈ uva pire jwich. 45 Y jun tzilaj cristian tijbˈijiˈ tzitaklaj yoloj jwiˈl wiˈ tzitaklaj noˈj laj ranm y jun etzl cristian tijbˈijiˈ etzltak tzij jwiˈl wiˈ etzltak noˈj laj ranm. Jwiˈl laj ranmiˈ jun cristian tipeˈw ri tijbˈij laˈ jchiˈ, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 46 Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak: ¿Nen chac tabˈijtak Wajawl chwe y taˈ tabˈantak lawiˈ ri tambˈij chawechak? xcheˈ rechak. 47 Tancˈut chawchak nen chi cristian lal tijmaj jun cristian ri tipe wiqˈuil, ri tijta inyolj y tran lawiˈ ri tambˈij, 48 niqˈuiˈ chapcaˈ jun cristian xan jun ja, nabˈe xcˈot jluwr rakan richoch, naj xkesajwiˈ y xcoj man tzˈaak chibˈ man abˈaj. Cuando xan nimlaj kˈalaj, xqˈuiych subˈlaj jaˈ, xpe jchokˈbˈ man jaˈ, xkˈosaj ribˈ wich jxeˈ man ja, pero man ja taˈ xtzaak jwiˈl cowiˈ tiquil rakan li tzˈaak. 49 Pero jun cristian ri tijta inyolj y taˈ tran lawiˈ ri tambˈij re, jilon chapcaˈ jun cristian xan richoch bˈa ulewke, taˈ xtzˈak jluwr rakan richoch, cuando xpe nimlaj kˈalaj, xqˈuiy subˈlaj jaˈ, xpe jchokˈbˈ man jaˈ, xkˈosaj ribˈ wich jxeˈ man ja, laj or xtzaakc y xyojmajc, xcheˈ rechak.

Lucas 7

1 Kakaj Jesús cuando xmay jbˈij juntir mak esbˈitak noˈj li rechak cristian ri tijin tijtatak jyolj, xoc Capernaúm. 2 Y claˈ wiˈ jun jbˈabˈalak mak soldad y wiˈ jun jmocom ri subˈlaj tijlokˈaj y kesal re yajel camic re. 3 Man jbˈabˈalak mak soldad li cuando xta jtaquil chirij Kakaj Jesús, xtakbˈi nicˈj yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel chi jtzˈonaj tokˈobˈ re chi tiyuk jtzibˈsaj man mocom ri yaj. 4 Rechak cuando xtawtak riqˈui Kakaj Jesús xoctak chi jtzˈonaj subˈlaj tokˈobˈ re: Man jbˈabˈalak mak soldad, rajwaxiˈ tabˈan tokˈobˈ re, 5 jwiˈl re masiˈ tijlokˈaj katilmit y riˈ re xtakow jbˈanic kasinagog, xcheˈtak re. 6 Xpe Kakaj Jesús, xeˈ chirijak chi rilic man winak ri yaj, pero cuando tawem trantak chijcˈulel man ja, xpe man jbˈabˈalak mak soldad li, xtak chicch nicˈj richcˈulchiˈ chi jbˈij jilonri re Kakaj Jesús: Kaj, mat oc il chi petem laj wichoch, jwiˈl taˈ ticˈular pi we atoc laj wichoch, 7 jwiˈliˈli taˈ ximbˈe in chi achˈabˈejc, lajori xike tabˈijch chi titzibˈ wajchac, titzibˈiˈn. 8 Jwiˈl in wiˈ chiquiˈ nen titakon chimbˈ y wiˈ laj inkˈbˈ intakon chibˈak mak soldad. Cuando tambˈij re jonok chi tibˈec, tibˈiˈn y cuando tambˈij chic re jonok chi tipetc, tipetiˈn y cuando tambˈij re wajchac nen chwaj tran, tranaˈn, xcheˈ, xcheˈtak mak richcˈulchiˈ re Kakaj Jesús. 9 Cuando xta Kakaj Jesús xijsaj re jilonli, xsaach jchˈol chi jtaic y xsolcopij ribˈ y xij rechak yak cristian ri xamtak chirij: In tambˈij chawechak chi taˈ ni jono cristian taˈl inwiˈl xoˈlak yak rijajl Israel jilon jcubˈar jchˈol chwij chapcaˈ winak ri, xcheˈ rechak. 10 Mak ri takal jwiˈl man jbˈabˈalak mak soldad xkˈajtak la ja y xeˈ jteˈtak man ajchac ri yaj, jorok tzibˈiˈn. 11 Cuando xantaj li jwiˈl Kakaj Jesús, xeˈ chic li jun tilmit ri jbˈij Naín jpach yak ajtijol ribˈak y jpach subˈlaj cristian. 12 Cuando xtaw li man oquebˈ re man tilmit, xril cˈamalch jun camnak jwiˈlak bˈenam rechak chi jmukic y xike jun chi winak li ricˈlal sicˈ anm ri camnak richjil y subˈlaj cristian bˈesal chirij chi jmukic. 13 Cuando Kakaj Jesús ri Kajawl xril jwich sicˈ anm xril cˈur jwich y xij re: Mat okˈc, xcheˈ re. 14 Xjutun chijcˈulel camnak y xyeˈ jkˈabˈ laˈ man chˈatum cheˈ y yak ri cˈamowinaktak re camnak xwaˈrtak. Kakaj Jesús xij re camnak: At muˈs, in tambˈij chawe: ¡Bˈiiten! xcheˈ re. 15 Y camnak li, laj or xbˈiitc y xoc chi yoloj riqˈuilak. Xpe Kakaj Jesús, xjachbˈi laj jkˈabˈ sicˈ jchuch. 16 Juntir cristian cuando xriltak chi jilon xaan li, xtzaak jchˈolak y xoctak chi nimirsaj jkˈij Kakaj Dios, xijtak: ¡Jun nimlaj ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios xyuk chikaxoˈl! ¡Kakaj Dios xpetiˈ chi jbˈanic utzil chijxoˈlak yak rijajl Israel ri jwinak! xcheˈtak. 17 Y jtaquil chirij Kakaj Jesús xtawiˈ lak juntir luwar re Judea y lak juntir luwar ri wiˈtak li cˈulbˈatˈ re Judea. 18 Yak ajtijol ribˈak chirij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xyoltak re Juan juntir ri xtatak chirij Kakaj Jesús. Xpe Juan, xsiqˈuij quibˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij 19 y xtakbˈi riqˈui Kakaj Jesús ri Kajawl pire tibˈe jtzˈonajtak re jilonri: ¿Atniˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew o tina kulbˈejna jun chic? atcheˈtak re, xcheˈbˈi Juan rechak. 20 Cuando xtawtak yak ajtijol ribˈak chirij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox riqˈui Kakaj Jesús xtzˈonajtak re: ¿Atniˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew o tina kulbˈejna jono chic? xcheˈtak re. 21 Y li man rat li Kakaj Jesús tijin chi jtzibˈsaj subˈlaj cristian ri wiˈ yajel rechak y wiˈ nicˈj chic tijin tresaj etzl laj ranmak y wiˈ nicˈj moytak tijin chi jtzibˈsaj bˈakˈ jwichak. 22 Xpe Kakaj Jesús, xij rechak: Jattak, bˈijtatak re Juan Ajbˈanal Jaˈtiox juntir ri xawiltak y xatatak. Bˈijtatak re chi yak moy tichak naˈtuntak, yak coˈx tichak woˈcottak, yak ri wiˈ yajel chirijak ri jbˈij lepra xtzibˈtakaˈn, yak tac tichak tontak, yak camnak xcˈastasajiˈ jwichak laj jcamnaklak y yak powrtak xijsajiˈ tzilaj jtaquil rechak nen mo ticolmajtak laj jkˈabˈ jmacak. 23 Y tzi re jun cristian ri taˈ tijquibˈaj ranm chwij, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 24 Cuando xkˈajtakbˈi yak jtakoˈn Juan, Kakaj Jesús xoc chi yoloj riqˈuilak cristian chirij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox y xtzˈonaj rechak: ¿Nen xeˈ awileˈtak li jun luwar lamas taˈ cristian? ¿Roniˈ xeˈ awileˈtak jun aaj ri tiitzˈbˈej jwiˈl tew? 25 Wi maˈ jiˈtaˈlonli, ¿nencˈu xeˈ awileˈtak? ¿Roniˈ xeˈ awileˈtak jun winak ri cojol kustaklaj itzˈik jwiˈl? Maˈ jiˈtaˈlonli. Atak awetamakiˈ chi yak cristian ri ticojowtak kustaklaj itzˈik y wiˈ subˈlaj kustaklaj kelen rechak, jiˈ wiˈtak laj richochak mak rey. 26 ¿Nencˈu xeˈ awileˈtak? ¿Roniˈ xeˈ awileˈtak jun ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios? Jiloniˈn. Y in tambˈij chawechak chi re masna nim jkˈij chiwch jun ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios. 27 Jwiˈl riˈ re quiek chirij ri tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri: Tina intaknabˈi intakoˈn nabˈe chawch pire tijbˈij rechak cristian chi rajwaxiˈ tijqˈuex jnoˈjak y tijcˈam jkˈabˈal jmacak chinwch nicˈ riqˈuil tran jwaˈx jun abˈe chawch, xcheˈ Kakaj Dios. 28 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi taˈ ni jono cristian waˈsal xoˈlak juntir cristian ri mas nim jkˈij chiwch Juan Ajbˈanal Jaˈtiox. Pero chiwch Kakaj Dios riˈ mas nim jkˈij chiwch Juan jun cristian ri taˈ mas nim jkˈij chijxoˈlak yak ri titakon Kakaj Dios laj ranm. 29 Juntir cristian pach mak ajtzˈonaltak alcabar ri xansaj jaˈtiox rechak jwiˈl Juan Ajbˈanal Jaˈtiox, cuando xtatak chi jilonli xij Kakaj Jesús, xretemajtak chi pi jcholajliˈ ri tijbˈij Kakaj Dios. 30 Pero mak fariseo pach yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios taˈ xcˈul jwichak lawiˈ raj Kakaj Dios tran rechak. Rechak taˈ rajak xansaj jaˈtiox rechak jwiˈl Juan Ajbˈanal Jaˈtiox. 31 Jwiˈliˈli Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak: ¿Nen quiek laˈ tanniqˈuibˈsaj yak cristian ri wiˈtak re mak junabˈ lajori? ¿Nen jonok tijmajtak? 32 Jilon jbˈanicak chapcaˈ mak tral acˈl ri ticubˈartak chi itzˈ lak cˈaybˈl y tichˈejejtakbˈi chi jchˈabˈej yak jpachak y tijbˈijtak: Xkokˈsajiˈ suˈ chi axicnak, pero taˈ xatxojowtak y xkabˈixajiˈ bˈix ri kes bˈis jtaic, pero taˈ xatokˈtak, ticheˈtak. 33 Jwiˈl cuando xyuk Juan Ajbˈanal Jaˈtiox, taˈ tijtij wa y taˈ tijtij vin, atak tabˈijtak chi re wiˈ jun etzl laj ranm. 34 Y cuando xyuk Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil, re tijtijaˈ wa y tijtijaˈ vin, atak tabˈijtak: Man winak li subˈlaj tiwiˈnc, subˈlaj tikˈabˈarc y richcˈulchiˈyiˈ mak ajtzˈonaltak alcabar pach mak ajmacbˈ, atcheˈtak. 35 Pero in tambˈij chawechak chi jnoˈj Kakaj Dios ticˈutuniˈ chirij yak ralcˈwal, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 36 Xpe jun rechak mak fariseo ri jbˈij Simón, xij re Kakaj Jesús chi tibˈe jtijeˈ jwa riqˈuil. Kakaj Jesús xeˈ laj richoch y xcubˈar chiˈ mex. 37 Xtaw jun tzˈiˈlaj anm ri wiˈ li man tilmit li, cˈamalbˈi jun nejbˈ jwiˈl ri bˈanal laˈ abˈaj ri jbˈij alabastro, nojsal chi perjum. 38 Y man anm li cuando xtaw xjutun riqˈui rakan Kakaj Jesús, subˈlaj xokˈ y laˈ raˈl bˈakˈ jwich xchˈakarsaj rakan y xsuˈ laˈ rusumal jbˈa, xtzˈubˈaj y xtzˈaj perjum rij rakan Kakaj Jesús. 39 Y man fariseo ri xcˈamowbˈi re Kakaj Jesús cuando xril nen xan anm li, xij laj ranm: Witi kes tzˈet ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios winak ri, titicaˈ retemajreˈ chi man anm ri tichapow re rakan riˈ jun tzˈiˈlaj anm, xcheˈ laj ranm. 40 Pero xpe Kakaj Jesús, xij re: Simón, wiˈ jun kelen chwaj tambˈij chawe, xcheˈ re. Simón xij re Kakaj Jesús: Wajtijonl, bˈij chwe, xcheˈ re. 41 Kakaj Jesús xij re: Wiˈ jun winak xyeˈ jpwaak chi kejom re quibˈ winak. Re jun xyeˈ jobˈ cient (500) denario y re jun chic xyeˈ caˈwinak lajuj (50) denario. 42 Y jwiˈl yak cristian li taˈ chiquiˈ ticwintak chi jkˈasaj jkejomak riqˈuil, xpe man winak li, xcuy jmacak riqˈui jkejomak y taˈ chiquiˈ xkˈasajtak. Bˈijnecaˈ chwe: ¿Nencˈu rechak yak quibˈ ajkejom li, tilokˈin mas man winak ri xyeˈw jkejomak? xcheˈ Kakaj Jesús re Simón. 43 Simón xij re Kakaj Jesús: Tambˈij in riˈ man jun ri mas nim jkejom riqˈuil, xcheˈ re. Kakaj Jesús xij: Tzˈetiˈn, xcheˈ re. 44 Y xnaˈtun chic chi rilic man anm y xij re Simón: Xawilaˈ nen xan anm ri. Cuando xinocch laj awichoch, at taˈ xayeˈ ínjaˈ re chˈajbˈi wakan, pero anm ri xchˈakarsajiˈ wakan laˈ raˈl bˈakˈ jwich y xsuˈ laˈ rusumal jbˈa. 45 Taˈ xinatzˈubˈaj chi jcˈamic rutzil inwch, pero rucˈ anm ri xike cuando xyuk, xoc chi jtzˈubˈaj wakan y aj tijiniˈ chi jtzˈubˈaj lajori. 46 Taˈ xayeˈ aceit laj imbˈ, pero rucˈ anm ri xtzˈajaˈ perjum rij wakan. 47 Tambˈij chawe chi anm ri jwiˈl subˈlaj xinjlokˈaj, ticuymajiˈ subˈlaj jmac ri bˈanal jwiˈl. Pero nen taˈ mas jmac ticuysajc, taˈ mas tilokˈinc, xcheˈ Kakaj Jesús re Simón. 48 Kakaj Jesús xij re man anm li: Juntir amac xcuymajiˈn, xcheˈ re. 49 Y yak nicˈj chic ri siqˈuiltak jwiˈl Simón xoctak chi jtzˈonaj chiribˈil ribˈak: ¿Nen chiquiˈ jbˈanic winak ri, wiˈ laj jkˈabˈ tijcuy mac? xcheˈtak. 50 Kakaj Jesús xij chic re man anm: Jwiˈl xcubˈar achˈol chwij xatcolmajiˈ laj jkˈabˈ amac. Jat pi utzil, xcheˈ re.

Lucas 8

1 Cuando xeˈ quibˈ uxibˈ kˈij relicch Kakaj Jesús laj richoch Simón, xwoˈcot lak subˈlaj tilmit chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian y yak cabˈlajuj (12) jtakoˈn xamtak chirij 2 y wiˈ nicˈj anm bˈesaltak chirij. Yak anm ri bˈesaltak chirij riˈtakaˈ yak ri xtzibˈsajtak re jyajak y ri xesaj mak etzl laj ranmak. Y chijxoˈlak yak anm li bˈesaliˈ María ri tibˈijsaj Magdalena re, ri xesaj wukubˈ (7) etzl laj ranm jwiˈl Kakaj Jesús. 3 Y chijxoˈlak yak anm li bˈesaliˈ jun anm ri jbˈij Juana ri rixokl jun winak ri jbˈij Cuza. Y Cuza riˈ jun jbˈabˈalak mak ajchacbˈ laj richoch Herodes Antipas. Y bˈesaliˈ jun anm chic ri jbˈij Susana y wiˈ chiquiˈ nicˈj anm bˈesaltak chijxoˈlak. Y riˈtakaˈ yak anm li ri xtˈoˈwtak re Kakaj Jesús riqˈui nen rajwax re. 4 Jun kˈij subˈlaj cristian re qˈuilaj tilmit xmulbˈaˈ ribˈak chi jtaic jyolj Kakaj Jesús. Re xoc chi jtijojcak y xij jun esbˈi noˈj rechak jilonri: 5 Wiˈ jun ajticonl xeˈ ticonanok. Cuando tijin chi ticonanc, nicˈj íjaj xkejtak li bˈe y xyakˈsaj jwiˈl cristian y xtijsaj jwiˈl tzˈiquin. 6 Nicˈj íjaj chic xkejtak xoˈlak abˈaj lamas taˈ pim ulew. Cuando mak íjaj li xeltakch, xchekejtak jwiˈl mas chekej ulew. 7 Y nicˈj íjaj chic xkejtak lak qˈuix, pero mak qˈuix xqˈuiytak laj or chiwchak, taˈ xyeˈtak luwar xqˈuiytak mak ticoˈn, jwiˈliˈli mak ticoˈn xcamtak ralaj mak qˈuix. 8 Nicˈj chic xkejtak li tzilaj ulew y xqˈuiytakaˈn. Jujun íjaj xyaˈtakaˈ jujun cient (100) jwichak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. Y cuando xijmaj jilonli jwiˈl, ajrucˈreˈ cow xchˈaˈw chic, xij: ¡Nen titonc, jteˈ jcholajl ri tambˈij! xcheˈ Kakaj Jesús rechak cristian. 9 Xpe yak ajtijol ribˈak chirij, xtzˈonajtak re Kakaj Jesús nen jcholajl tielwiˈ man esbˈi noˈj ri xij. 10 Kakaj Jesús xij rechak: Atak, Kakaj Dios xyaˈ retemaj chawechak jcholajl jtakon ri taˈ etemal, pero rechak taˈ xyeˈ luwar rechak tretemajtak. Pero pire mak nicˈj cristian chic ri taˈ tijcojtak Jyolj Kakaj Dios rajwaxna tambˈij esbˈitak noˈj rechak, jwiˈl rechak onque tinaˈtuntakaˈn, pero taˈ tijmajtak jcholajl nen tijin triltak. Tijtaˈtakaˈ nen tibˈijsaj rechak, pero taˈ tijtatak jcholajl nen tijin tijtatak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 11 Kakaj Jesús xij chic: Jilonri jcholajl ri tielwiˈ man esbˈi noˈj ri ximbˈij. Ri jcholajl mak íjaj, riˈ Jyolj Kakaj Dios. 12 Ri bˈe lamas xkejtakwiˈ mak íjaj, riˈtakaˈ yak cristian ri tijtatak Jyolj Kakaj Dios, pero tipe man jbˈabˈal etzl tresaj chic laj ranmak pire maˈ tijyeˈ luwar rechak tijcojtak pire maˈ ticolmajtak laj jkˈabˈ jmacak. 13 Man luwar lak abˈaj lamas xkejtakwiˈ mak íjaj, riˈtakaˈ yak cristian ri subˈlaj tiquiˈcottak chi jtaic Jyolj Kakaj Dios y tijcˈulaˈtakaˈn, pero taˈ tibˈe raˈ laj ranmak jwiˈl quibˈ uxibˈ kˈijke tijcojtak y cuando titakchiˈjtak jwiˈl man jbˈabˈal etzl chi macunc, tican jyeˈtak jcojic Jyolj Kakaj Dios. 14 Man luwar lak qˈuix ri lamas xkejwiˈ mak íjaj, riˈtakaˈ yak cristian ri tijcojtak Jyolj Kakaj Dios quibˈ uxibˈ kˈij, pero chi usil tisaach laj ranmak, riˈ tibˈe ranmak chirij kelen rechak pach jpwaakak y trantak lawiˈ rajak rechak trantak. Riˈ li tikˈatow jwich Jyolj Kakaj Dios pire taˈ tiwichin laj ranmak. 15 Y man kuslaj ulew lamas xkejtakwiˈ mak íjaj, riˈtakaˈ yak cristian ri nojel ranmak tijcojtak Jyolj Kakaj Dios y tijtatak jcholajl y ticubˈar jchˈolak chi jbˈanic ri tijbˈij Jyolj Kakaj Dios. Jilonli nicˈ riqˈuil tiwichintakaˈn, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak jtakoˈn. 16 Y Kakaj Jesús xij chic: Taˈ ni jono cristian tijtzij jun candil pire tijyeˈ ralaj jono kelen o tijyeˈ ralaj chˈat. Jun cristian tijtzij jun candil pirechiˈ tijcocbˈaˈ lecj pire tijsakabˈsaj jbˈeak mak ri tioctak la ja. 17 Taˈ ni jono kelen ri tibˈansaj chi mukukil miti tina elna chi sakil. 18 Atak, cojtak retal nen tijin tatatak jwiˈl nen wiˈ mas riqˈuil, tiyeˈsaj chiquiˈ mas re y nen taˈ re, asta ri tijchomorsaj chi wiˈ riqˈuil, timajsajiˈ re, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 19 Jchuch pach yak jkˈun Kakaj Jesús xtawtak lamas wiˈ Kakaj Jesús, pero taˈ tijnaˈ tioctak riqˈuil jwiˈl subˈlaj cristian xmulbˈaˈ ribˈak la ja chi jtaic jyolj. 20 Xpe jun rechak yak ri wiˈtak claˈ, xij re: Achuch pach yak akˈun wiˈtak chuchja y rajak atjchˈabˈejtak, xcheˈ re. 21 Kakaj Jesús xij rechak: Juntir cristian ri tijtatak Jyolj Kakaj Dios y trantak lawiˈ tijbˈij, riˈtakaˈ li inchuch pach inkˈun, xcheˈ rechak. 22 Jun kˈij Kakaj Jesús pach yak ajtijol ribˈak chirij xtawtak chiˈ nimlaj alagun, Kakaj Jesús xij rechak: Joˈtak chˈakap re nimlaj alagun, xcheˈ rechak. Jilonli xjawtak li barc y xeˈtak. 23 Cuando bˈesaltak bˈa jaˈ, Kakaj Jesús xeˈ jwarj. Y etke xpe jun quiekˈekˈ tew bˈa jaˈ, xoc chi ritzˈbˈej mak retumb re man nimlaj alagun y xoc jaˈ li man barc. Jwiˈliˈli tichak tijin tikej man barc ralaj jaˈ. 24 Yak ajtijol ribˈak chirij xeˈtak lamas tiwarwiˈ Kakaj Jesús y xbˈittak, xijtak re: ¡Kajtijonl! ¡Kajtijonl! ¡Ojjikˈiˈ jwiˈl tijin tikej man barc ralaj jaˈ! xcheˈtak re. Ajrucˈreˈ xbˈiit Kakaj Jesús, xkˈel man quiekˈekˈ tew y mak retumb re man nimlaj alagun, ajrucˈreˈ xkˈax quiekˈekˈ tew y xmay juntir. 25 Ajrucˈreˈ xpe Kakaj Jesús, xtzˈonaj rechak yak ajtijol ribˈak chirij: ¿Nen chac taˈ cubˈul achˈolak chwij? xcheˈ rechak. Yak ajtijol ribˈak chirij subˈlaj xtzaak jchˈolak y xsaach jchˈolak, xoctak chi jtzˈonaj chiribˈil ribˈak: ¿Nen chiquiˈ jbˈanic winak ri, ri tijkˈel quiekˈekˈ tew pach mak retumb re nimlaj alagun y ticojontakaˈ chiwch? xcheˈtak. 26 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús pach yak ajtijol ribˈak chirij xeltakbˈi Galilea, xkˈaxtakbˈi chˈakap re nimlaj alagun y xtawtak li man luwar ri jbˈij Gadara. 27 Ajriˈke xelch Kakaj Jesús li barc, laj or xpe jun winak aj Gadara riqˈuil. Man winak li qˈuilaj junabˈchak wiˈ etzl laj ranm, taˈ tijcoj ritzˈik jwiˈl chˈuˈjuric, taˈ tiwaˈx laj richoch y jiˈ jekel li camposant. 28 Man winak li, cuando xril jwich Kakaj Jesús xxucaj ribˈ chiwch, cow xchˈejej man etzl ri wiˈ laj ranm, xtzˈonaj re: ¿Nen chawaj chwe Kaj Jesús, at Jcˈajol Kakaj Dios lecj? ¡Bˈan tokˈobˈ chwe, min achˈuˈjursaj! xcheˈ re Kakaj Jesús. 29 Man etzl li xij jilonli jwiˈl Kakaj Jesús xij re chi tielbˈi laj ranm man winak li. Re qˈuilaj bˈwelt tichˈuˈjursaj jwiˈl man etzl y qˈuilaj bˈwelt tiximsaj rakan y jkˈabˈ laˈ caden y tzi jchajaj trantak, riˈ rajak taˈ lamas tibˈeˈw. Pero jwiˈl jchokˈbˈ man etzl ri chˈuˈjursawinak re ticwiniˈ chi jkˈatzic mak caden y ticˈamsajbˈi lak luwar lamas taˈ cristian jwiˈl man etzl. 30 Kakaj Jesús xtzˈonaj re man etzl: ¿Nen abˈj? xcheˈ re. Y man etzl xij: Qˈui imbˈj, xcheˈ re Kakaj Jesús. Man etzl xij jilonli re Kakaj Jesús jwiˈl subˈlaj qˈui ocsaltak laj ranm. 31 Y mak etzl li xtzˈonajtak tokˈobˈ re Kakaj Jesús chi taˈ taksajtakbˈi li xelebˈxan. 32 Y wiˈ subˈlaj aak tijin jyukˈicak wich witz, mak etzl xtzˈonajtak subˈlaj tokˈobˈ re Kakaj Jesús chi tiyeˈsaj luwar rechak tioctak laj jtioˈjlak mak aak li. Y Kakaj Jesús xyaˈ luwar rechak. 33 Mak etzl xeltak laj ranm man winak y xeˈ octak laj jtioˈjlak mak aak. Juntir mak aak xmajtak jol wich witz y xkejtakbˈi pi xulan asta xeˈ tzaaktak li nimlaj alagun, claˈ xjikˈtak. 34 Mak ajyukˈultak aak xelmajtak, xeˈtak li tilmit y lak luwar nakaj chi jyolic juntir ri xaanc. 35 Y mak cristian xeˈtak chi rilic ri xaanc. Cuando xtawtak lamas wiˈ Kakaj Jesús, xriltak man winak ri xesaj mak etzl laj ranm, cubˈulchak chiwch Kakaj Jesús. Cojolchak ritzˈik jwiˈl y taˈ chiquiˈ chˈuˈj. Rechak subˈlaj xtzaak jchˈolak chi rilic. 36 Mak cristian ri xiliwtak nen xan Kakaj Jesús re man winak ri xwaˈx mak etzl laj ranm, xyoltak rechak cristian ri xtawtak chi rilic. 37 Y ajrucˈreˈ juntir cristian re man luwar ri jbˈij Gadara, xtzˈonajtak tokˈobˈ re Kakaj Jesús chi tielbˈi claˈ jwiˈl subˈlaj jtzakic jchˈolak. Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xjaw chicbˈi li barc y xecˈ. 38 Xpe man winak ri xesaj mak etzl laj ranm, xtzˈonaj subˈlaj tokˈobˈ re Kakaj Jesús chi tibˈe chirij, pero Kakaj Jesús xij: 39 Kˈajen laj awichoch y yolta rechak cristian juntir ri nen xansaj chawe jwiˈl Kakaj Dios, xcheˈ re. Man winak li xecˈ y xyol rechak cristian li tilmit juntir ri nen xan Kakaj Jesús re. 40 Cuando Kakaj Jesús xkˈaj chic chˈakap re nimlaj alagun, juntir yak cristian claˈ subˈlaj tiquiˈcottak chi jcˈulic jwiˈl juntir cristian tijintak chi rulbˈejc. 41 Y xtaw jun winak riqˈuil ri jbˈij Jairo. Re riˈ jbˈabˈal man kˈat ri tijmulbˈaˈ ribˈak li sinagog. Re xxucbˈaˈ ribˈ chiwch Kakaj Jesús xtzˈonaj tokˈobˈ re chi tibˈe laj richoch, 42 jwiˈl wiˈ jun jrabˈin yaj y xike jun jrabˈin wiˈ, raj wiˈ cabˈlajuj (12) junbˈ, camic tran. Kakaj Jesús cuando bˈesaltak li bˈe, bˈenam re chi rilic jrabˈin Jairo, subˈlaj tipitzˈsaj jwiˈl subˈlaj cristian ri bˈesaltak chirijak. 43 Y chijxoˈlak cristian bˈesaliˈ jun anm yaj ri wiˈchak cabˈlajuj (12) junabˈ chi ticar cocˈxoˈlke tikej man chˈojnic chirij, pero ni jonok xcwin chi jcunajc. 44 Man anm li xjutun chirij Kakaj Jesús y xchap raquitz chakˈchiˈ ritzˈik Kakaj Jesús y laj or xtanar man chˈojnic chirij. 45 Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak: ¿Nen xinchapowc? xcheˈ rechak. Juntir cristian taˈ tijbˈijtak nen xchapow re. Xpe Pedro, xij re Kakaj Jesús: Kajtijonl, yak cristianke atpitzˈowc y atjtucˈtak, xcheˈ Pedro re. 46 Kakaj Jesús xij chic: In xwicˈajiˈ chi xintzibˈsajiˈ jun cristian laˈ incwinel, xcheˈ. 47 Man anm li cuando xta chi xricˈajiˈ Kakaj Jesús, tichak querquen jwiˈl jtzakic jchˈol, xxucbˈaˈ ribˈ chiwch Kakaj Jesús y chiwchak juntir cristian xij nen chac xchap ritzˈik Kakaj Jesús y xij re chi xike cuando xchap ritzˈik, laj or xtanar man chˈojnic chirij. 48 Kakaj Jesús xij re: At inrabˈin, xattzibˈiˈ jwiˈl xcubˈar achˈol chwij, jat pi utzil, xcheˈ re. 49 Aj tijiniˈ Kakaj Jesús chi yoloj riqˈui man anm li cuando xtaw chic jun takoˈn riqˈui Jairo y xij re: Xcamiˈ arabˈin. Taˈ chiquiˈ nen tichacuj talatzˈabˈsaj jwich sicˈ ajtijonl, xcheˈ re. 50 Pero cuando xta Kakaj Jesús jilonli, xij re Jairo: Mi tzaak achˈol, xike cubˈaˈ achˈol chwij, arabˈin titzibˈiˈn, xcheˈ re. 51 Cuando xtawtak Kakaj Jesús la ja riqˈui Jairo, taˈ xyeˈ luwar xoctak jalan cristian riqˈuilak la ja, xike Pedro xcˈambˈi chirij pach Santiago, Juan y jkaj jchuch man ra anm. 52 Juntir cristian ri wiˈtak claˈ subˈlaj tijcamsaj ribˈak chi okˈej jwiˈl bˈis chirij ra anm. Xpe Kakaj Jesús, xij rechak: Mat okˈtak chirij ra anm, re taˈ camnak, warajke tran, xcheˈ rechak. 53 Rechak xtzeˈjtak jwich Kakaj Jesús jwiˈl xrilaˈtakaˈ chi xcamiˈ ra anm. 54 Xpe Kakaj Jesús, xchap chi jkˈabˈ ra anm y cow xchˈabˈejc, xij re: ¡Noy bˈiiten! xcheˈ re. 55 Man ra anm xkˈajch jsantil y laj or xbˈiitc. Xpe Kakaj Jesús, xij chi tijyeˈtak jwa ra anm. 56 Subˈlaj xsaach jchˈolak jkaj jchuch chi rilic. Xpe Kakaj Jesús, xtzˈonaj tokˈobˈ rechak chi mi jyoltak nen xan re ra anm.

Lucas 9

1 Kakaj Jesús xmulbˈaˈ yak cabˈlajuj (12) jtakoˈn y xyeˈ cwinel rechak chi resaj juntir mak etzl ri wiˈ laj ranmak cristian y chi jtzibˈsaj cristian ri yajtak. 2 Xtaksajtakbˈi chi jbˈij Jyolj Kakaj Dios rechak cristian pire tretemajtak nen mo oquem laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire titakon chibˈak y chi jtzibˈsaj cristian ri yajtak. 3 Y xij rechak: Taˈ nen tacˈamtakbˈi pire laj abˈeak, taˈ tacˈamtakbˈi carot, ni chim, ni wa, ni pwak, ni awitzˈikak re jalbˈi awijak. 4 Cuando attawtak li jono ja li jun tilmit, waˈxentak claˈ ajriˈ ateltakbˈi claˈ cuando ateltakbˈi li man tilmit. 5 Y wi yak cristian li jono tilmit taˈ rajak atjcˈultak, elantakbˈi claˈ, can totojtak man pok laˈ awakanak pire cˈutbˈire chiwchak chi taˈ tzi xantak jwiˈl taˈ xatjcˈultak, xcheˈ rechak. 6 Ajrucˈreˈ rechak xeltakbˈic, xeˈtak lak juntir mak tra luwar re mak tilmit, xeˈ jbˈijtak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rechak juntir cristian y xcunajtak cristian ri yajtak. 7 Man rey Herodes Antipas xta jtaquil juntir ri tran Kakaj Jesús y taˈ retam nen chi cristian lal. Wiˈ jujun tibˈintak chi riˈ Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xcˈastasaj jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ. 8 Y wiˈ jujun tibˈintak chi riˈ Elías ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ri xyuk chic wich ulew y wiˈ chiquiˈ jujun tibˈintak chi riˈ jono rechak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ri xcamtak ojrtaktzij ri xcˈastasaj jwich laj jcamnakl. 9 Herodes Antipas xij: Pero in xintakow resaj jbˈa Juan Ajbˈanal Jaˈtiox. ¿Nen chiquiˈ chi cristian lal man jun li ri subˈlaj jtaquil tijin tanta chirij ri tijin tran? xcheˈ. Y jwiˈliˈli Herodes Antipas rajti ranm tril jwich Kakaj Jesús. 10 Cuando xkˈajtakch yak cabˈlajuj (12) jtakoˈn Kakaj Jesús, xyoltak re Kakaj Jesús nen xantak. Y xcˈamsajtakbˈi pi ricˈanak jwiˈl Kakaj Jesús li tilmit Betsaida. 11 Pero cuando cristian xtatak chi xiˈtakaˈ li man tilmit li, xambˈertakbˈi chirijak y xcˈulsajtakaˈ pi quiˈcotemal jwiˈl Kakaj Jesús y xyeˈsaj jtaquil Jyolj Kakaj Dios rechak pire tretemajtak nen mo oquem laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire titakon chibˈak y xtzibˈsaj yak ri yajtak. 12 Cuando xeˈ kˈij xpetak yak cabˈlajuj (12) jtakoˈn Kakaj Jesús, xijtak re Kakaj Jesús: Qˈuis ayolj riqˈuilak cristian y bˈij rechak chi tibˈe jtoqueˈ jposadak, tibˈe jlokˈeˈ jwaak li mak tilmit y li mak ja ri wiˈ chi nakaj, jwiˈl neri taˈ kelen ticˈayaj, xcheˈtak re. 13 Kakaj Jesús xij rechak: Yeˈtak jwaak atak, xcheˈ rechak. Rechak xijtak re Kakaj Jesús: Pero taˈ nen wiˈ kiqˈuil, xike jobˈ chi cuxlanwa pach quibˈ chi car. ¿Toncˈu bˈe kalokˈeˈna subˈlaj cuxlanwa pire juntir cristian ri? xcheˈtak re. 14 Subˈlaj qˈui cristian wiˈtak claˈ, wiˈtakaˈ raj jobˈ mil (5,000) chi winak. Kakaj Jesús xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Bˈijtak rechak cristian chi ticubˈartak y tijcˈam ribˈak pitak caˈwinak lajuj (50) ribˈilak, xcheˈ rechak. 15 Y jilon xantak yak ajtijol ribˈak chirij pire xcubˈartak juntir cristian. 16 Xpe Kakaj Jesús, xcˈam mak jobˈ cuxlanwa laj jkˈabˈ pach mak quibˈ car, xnaˈtun lecj y xcˈomowaj re Kakaj Dios. Ajrucˈreˈ xqˈuer mak cuxlanwa y xyeˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij pire tijjachtak chiwchak juntir cristian. 17 Juntir cristian xwiˈntak asta xnojtak. Y cuando xcolajtak, xpetak yak ajtijol ribˈak chirij xnojsajtakna cabˈlajuj (12) chicach chi qˈuertak cuxlanwa pach car ri taˈ xqˈuisc. 18 Li jun kˈij tijin Kakaj Jesús chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios y xike yak ajtijol ribˈak chirij wiˈtak riqˈuil, xtzˈonaj rechak: ¿Nencˈu in ri tijbˈijtak cristian? xcheˈ rechak. 19 Rechak xijtak re: Wiˈ jujun tijbˈijtak chi atiˈ Juan Ajbˈanal Jaˈtiox, jujun chic tijbˈijtak chi atiˈ Elías y jujun chic tijbˈijtak chi atiˈ jun rechak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojrtaktzij ri xcˈastasaj jwich laj jcamnakl, xcheˈtak re. 20 Y xtzˈonaj rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Rucˈ atak, ¿nencˈu in tabˈij atak? xcheˈ rechak. Pedro xij re Kakaj Jesús: Atiˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew, xcheˈ re. 21 Kakaj Jesús xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij chi mi jyoltak rechak cristian ri xtatak. 22 Y xij rechak: Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil tina bˈansajna cˈax re, tina xutsajna jwiˈlak yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel y jwiˈlak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios y jwiˈlak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios. Tina camsajna, pero tina cˈastasajna jwich laj jcamnakl laj jrox kˈij, xcheˈ rechak. 23 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xij chic rechak juntir cristian: Wi wiˈ jonok raj tioc pi ajtijol ribˈ chwij, rajwaxiˈ jkˈeleˈ ribˈ chi jbˈanic lawi ri raj re tran. Rajwaxiˈ tina jtijna cˈax laj jcˈaslemal y tixambˈer chwij. 24 Nen jono cristian taˈ raj tijyeˈ ribˈ pi camic jwiˈlke tran lawiˈ raj Kakaj Dios tran, tisaachiˈ jwich, pero nen tijyeˈ ribˈ pi camic inwiˈl in, ticolmajiˈn. 25 Taˈ nen tichacuj jwiˈl jun cristian trechbˈej juntir kelen re wich ulew wi pi reke tisaach jwich. 26 Wi wiˈ jono cristian tiqˈuixibˈ inwiˈl y tiqˈuixibˈ jwiˈl inyolj, jilon Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil, tiqˈuixibˈiˈ jwiˈl cuando tipe chic subˈlaj nim jkˈij y nicˈ jnimal jkˈij pach Jkaj pach jnimal jkˈij yak anjl ri tosol pire re. 27 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi wiˈ jujun rechak cristian ri wiˈtak neri, taˈ ticamtak asta tina riltakna jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 28 Raj waxakibˈ (8) kˈij jbˈij jwiˈl Kakaj Jesús jilonli, xcˈambˈi Pedro, Juan y Santiago bˈa jun witz chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios. 29 Cuando tijin tichˈaˈw Kakaj Jesús riqˈui Kakaj Dios xjalmaj rilic y ritzˈik xan sakbˈot y tikopoponc. 30 Etke xriltak quibˈ winak tijintak chi yoloj riqˈui Kakaj Jesús, riˈtakaˈ Moisés pach Elías. 31 Subˈlaj tikopopon ritzˈikak y tijin tijyoltak nen mo jkˈajic Kakaj Jesús lecj ri tawem tran chiwch, ri tina bˈanna re li tilmit Jerusalén. 32 Pedro pach yak jpach subˈlaj cˈax waraj rechak, pero taˈ xwartak, jwiˈliˈli xriltak chi subˈlaj tikopopon rijak Kakaj Jesús pach yak quibˈ winak ri wiˈtak riqˈuil. 33 Cuando elamchak trantakbˈi yak winak riqˈui Kakaj Jesús, xpe Pedro, xij re Kakaj Jesús: Kajtijonl, jor tzi wojtak neri, tikabˈan uxibˈ chinam, jun pi awe at, jun pi re Moisés y jun pi re Elías, xcheˈ re. Pero Pedro taˈ retam wi tzi o taˈ tzi tijin tijbˈij. 34 Aj tijiniˈ Pedro chi jbˈij jilonli, cuando xpe jun sutzˈ, xchˈuk rijak. Subˈlaj xtzaak jchˈolak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo cuando xchˈuksaj rijak jwiˈl sutzˈ. 35 Riˈchak xtatak xaanch jun chˈaˈwem li sutzˈ, xij: Riˈ ri incˈajol, ri chaˈl inwiˈl, tatak jyolj, xcheˈ. 36 Cuando xtatak jilonli, xriltak Kakaj Jesús ricˈanchak. Rechak xwaˈxke laj ranmak, taˈ ni jono quiek re xyoltak nen xriltak. 37 Laj jcabˈ kˈij cuando xkejtakch bˈa witz, subˈlaj qˈui cristian xpetak chi jcˈulic Kakaj Jesús. 38 Y wiˈ jun winak chijxoˈlak mak cristian subˈlaj cow xchˈaˈwc, xij re Kakaj Jesús: Ajtijonl, bˈan tokˈobˈ chwe, il incˈajol, xike jun incˈajol li wiˈ. 39 Xoc jun etzl laj ranm. Etke tichˈejej, tijyeˈ quiekˈekˈ re, tiputzuw laj jchiˈ y taˈ tican yeˈsaj jwiˈl man etzl. 40 Xintzˈonajiˈ tokˈobˈ rechak yak ajtijol ribˈak chawij chi tresajtak man etzl, pero taˈ xcwintak chi resajc, xcheˈ man winak re Kakaj Jesús. 41 Kakaj Jesús xij rechak: ¡Atak cristian ri taˈ cubˈul achˈolak chirij Kakaj Dios y xike tabˈantak etzltak noˈj! ¿Jurubˈcˈu kˈij rajwax inwaˈxna aacˈlak pire ticubˈar achˈolak chwij? ¿Jurubˈcˈu kˈij rajwax atna incuytakna jwiˈl taˈ ticubˈar achˈolak chwij? xcheˈ rechak. Y xij re man winak: Cˈamch acˈajol neri, xcheˈ re. 42 Pero cuando tawem tran man cˈojol winak riqˈui Kakaj Jesús xtˈojsaj lak ulew jwiˈl man etzl y xyeˈ jun quiekˈekˈ re. Pero Kakaj Jesús xkˈel man etzl, xtzibˈsaj man cˈojol winak y xjach re jkaj. 43 Juntir cristian xsaach jchˈolak chi rilic jcwinel Kakaj Dios. 44 Tatak jcholajl ri tambˈij: Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil tina jachsajna laj jkˈabˈak mak cristian, xcheˈ rechak. 45 Pero yak ajtijol ribˈak chirij taˈ xtatak jcholajl nen tielwiˈ, jwiˈl ajquiˈ chi yeˈsaj luwar rechak jwiˈl Kakaj Dios chi retemaj jcholajl. Y titzaak jchˈolak chi jtzˈonaj re Kakaj Jesús nen jcholajl tielwiˈ ri xijsaj rechak. 46 Yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xoctak chi jyolic chiribˈil ribˈak nen rechak mas nim jkˈij. 47 Kakaj Jesús retamiˈ nen tijin tijchomorsaj laj ranmak, jwiˈliˈli xcˈam jun ral acˈl y xwabˈaˈ riqˈuil y xij rechak: 48 Nen tijcˈul laj imbˈj, jun ri taˈ tijcoj jkˈij chapcaˈ man ral acˈl ri, iniˈ injcˈul. Nen incˈuluw in, riˈ tijcˈul ri xintakowch. Jwiˈliˈli nen ri taˈ cojol jkˈij, riˈ re mas nim jkˈij, xcheˈ rechak. 49 Xpe Juan, xij re Kakaj Jesús: Kajtijonl, xkilaˈ jun winak tijin tresaj mak etzl laj ranm cristian laj abˈj. Oj xkakˈelaˈn, jwiˈl maˈ kapach taˈn, xcheˈ re. 50 Kakaj Jesús xij rechak: Ma kˈeltak jwiˈl nen taˈ atcontrintak, riˈ jun aacˈlak, xcheˈ rechak. 51 Cuando tawem tran mak kˈij re ticˈamsajbˈi Kakaj Jesús lecj, xcoj jcowil ranm, xeˈ Jerusalén. 52 Cuando bˈesaltak lak bˈe xtakbˈi yak jtakoˈn li jun luwar re Samaria pire tibˈe jtoqueˈtak lamas tiwaˈxtakwiˈ. 53 Pero yak cristian aj Samaria taˈ rajak xcˈultak jwiˈl retamakiˈ chi bˈenamiˈ re Jerusalén. 54 Yak quibˈ ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, Santiago pach Juan cuando xriltak chi jilonli xansaj rechak, xtzˈonajtak re Kakaj Jesús: Kajawl, ¿chawajniˈ tikatzˈonaj re Kakaj Dios lecj chi tijtakch kˈakˈ chapcaˈ xan Elías pire ticˈatsaj juntir mak cristian ri? xcheˈtak re. 55 Kakaj Jesús xsolcopij ribˈ chi rilicak, xkˈelonc y xij rechak: Atak taˈ awetamak nen chi santil titakon chabˈak. 56 Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil taˈ xpe chi jsachic jwichak cristian, re chi jcolicakiˈ xpetc, xcheˈ rechak. Y xantajtakbˈi pach yak ajtijol ribˈak chirij xeˈtak li jun jalan luwar chic. 57 Cuando bˈesaltak lak bˈe, xpe jun winak, xij re Kakaj Jesús: Chwaj imbˈe chawij lamas atbˈeˈw, xcheˈ re. 58 Kakaj Jesús xij re: Mak utiw wiˈ jjulak y mak tzˈiquin wiˈ jsocak, pero Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil taˈ lamas tijtzˈebˈaˈwiˈ jbˈa, xcheˈ re. 59 Y xij chic re jun chic: Joˈ chwij, xcheˈ re. Pero man winak xij re: Wajawl, yeˈ luwar chwe tibˈe immukeˈna inkaj nabˈe, xcheˈ re. 60 Pero Kakaj Jesús xij chic re: Can yeˈtak mak camnak jmukeˈna jcamnakak, pero at bˈijta Jyolj Kakaj Dios rechak cristian pire tretemajtak nen mo tioctak laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire titakon chibˈak, xcheˈ re. 61 Xpe chic jun, xij re Kakaj Jesús: Kajawl, in chwaj imbˈe chawij, pero yeˈ luwar chwe tibˈe inchˈabˈejtakna yak wechˈelxic laj wichoch nabˈe, xcheˈ re. 62 Kakaj Jesús xij chic re: Nen jonok tioc li chac chirij wacx chapalchak man arad jwiˈl y tinaˈtun chic chirij, taˈ tzi. Y jilon jun cristian ri raj tran lawiˈ raj Kakaj Dios y tijquibˈaj ranm, taˈ tzi pire tioc lamas titakonwiˈ Kakaj Dios chibˈak cristian, xcheˈ re.

Lucas 10

1 Cuando xantaj li, Kakaj Jesús ri Kajawl xchaˈ oxcˈal cabˈlajuj (72) yak ajtijol ribˈak chirij pire tijtakbˈi pi cacabˈ ribˈilak bˈak tilmit y lak luwar lamas tina bˈena. 2 Kakaj Jesús xij rechak: Subˈlaj nim man ticoˈn toquem raj jwich, pero quibˈ uxibˈke mak mocom. Atak tzˈonajtak tokˈobˈ re Rajw ticoˈn chi tijtakch mocom chi jtoquic jwichak mak ticoˈn. 3 Jattak, atintaktakbˈi lak jaljojtak luwar, tambˈan chawechak chapcaˈ jtakic carner chijxoˈlak mak utiw. 4 Taˈ tacˈamtakbˈi achimak, ni cˈolbˈi apwaakak, ni axajbˈak y mat waˈrtak chi yoloj lak bˈe pire maˈ atbˈaymajtak. 5 Cuando atoctak li jono ja, nabˈe tacˈamtak rutzil jwichak cristian y tabˈijtak rechak: Atak juntir ri watak la ja neri, waˈxok utzil laj awanmak, atcheˈtak rechak. 6 Wi wiˈ jono cristian claˈ ticˈular pire tijcˈul utzil laj ranm, ri utzil ri tzˈonal awiˈlak ticaniˈ riqˈuil, pero wi taˈ ni jono cristian claˈ ticˈular pire tijcˈul utzil laj ranm, tikˈaj chiquiˈch aacˈlak. 7 Waˈxentak la ja claˈ, tijtak wa pach jaˈ ri tiyeˈsaj chawechak, jwiˈl jun mocom pi jcholajliˈ titojsaj. Mat woˈcottak chakˈja. 8 Cuando attawtak li tilmit lamas atcˈulsajtak pi utzil tijtak lawiˈ ri tiyeˈsaj chawechak chi tijem. 9 Tzibˈsajtak yak cristian ri yajtak ri wiˈtak claˈ y bˈij rechak: Raquitzchak raj tijchˈol takon Kakaj Dios chabˈak, atcheˈtak rechak. 10 Pero wi attawtak li jono tilmit y taˈ atcˈulsajtak pi utzil, elantakbˈi li bˈe re man tilmit li y bˈijtak rechak: 11 Mak jpokal atilmitak ri xnacˈarbˈi laˈ kakan, ticaniˈ katotoj pire cˈutbˈire chawchak chi taˈ tzi xabˈantak xojaxuttak. Pero cojtak retal chi raquitzchak raj tijchˈol takon Kakaj Dios chibˈak cristian, atcheˈtak rechak. 12 In tambˈij chawechak cuando titaw kˈij tran jkˈatbˈitzij Kakaj Dios chibˈak juntir cristian wich ulew, mak cristian li masna cˈax kˈatbˈitzij tibˈan chibˈak chiwch xan chibˈak mak cristian aj Sodoma, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 13 Kakaj Jesús xij chic rechak: ¡Cˈur awchak atak aj Corazín! ¡Cˈur awchak atak aj Betsaida! Jwiˈl witi jiˈ xansaj mak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios riqˈuilak yak cristian aj Tiro pach Sidón ri xansaj aacˈlak, ojrteneˈreˈ xqˈuex jnoˈjak y xcojaˈtakteneˈreˈ kˈektaklaj itzˈik roj xtilaˈtakteneˈreˈ chaaj laj jbˈaak pire cˈutbˈire chi tibˈisontakaˈ jwiˈl jmacak. 14 Pero cuando tran jkˈatbˈitzij Kakaj Dios chibˈak juntir cristian wich ulew, atak masna cˈax kˈatbˈitzij tibˈan chabˈak chiwchak mak cristian aj Tiro y aj Sidón. 15 Y atak aj Capernaúm, riˈ chachˈolak chi atcˈamsajtakaˈbˈi riqˈui Kakaj Dios lecj, pero jiˈcˈuneˈ atcˈamsajtakbˈi li man luwar ri lamas ticˈolsaj jsantilak camnakibˈ. 16 Nen tijta ayoljak, iniˈ injtatak y nen atxutuwtak, iniˈ injxuttak y nen inxutuw in, riˈ tijxut ri intakowinakch wich ulew, xcheˈ rechak. 17 Yak oxcˈal cabˈlajuj (72) ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo cuando xkˈajtakch, subˈlaj tiquiˈcottak, xijtak: Kajawl, asta mak etzl xcojontakaˈ chikawch laj abˈj, xcheˈtak re Kakaj Jesús. 18 Kakaj Jesús xij rechak: Tzˈetiˈn, in xwilaˈ man jbˈabˈal etzl xtzaakch lecj. 19 In xinyaˈ kˈatbˈitzij laj akˈbˈak pire wi tayakˈtak mak cumatz pach mak sinaˈj taˈ nen trantak chawechak y xinyaˈ kˈatbˈitzij laj akˈbˈak pire atchˈecontak chibˈ jcwinel man jbˈabˈal etzl y taˈ tibˈansaj cˈax chawechak. 20 Pero mat quiˈcottak jwiˈl ticojon mak etzl chawchak. Riˈ quiˈcotentak jwiˈl tzˈibˈalchak abˈjak li wuj riqˈui Kakaj Dios lecj, xcheˈ rechak. 21 Laˈ man or li subˈlaj nojsal ranm Kakaj Jesús chi quiˈcotemal jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, xij: Tannimirsaj akˈij at Inkaj, ri Rajawl caj pach ulew jwiˈl at taˈ xayeˈ luwar rechak yak ri wiˈ jnoˈjak chi tretemajtak jcholajl nen xabˈij. Pero xayaˈ luwar xretemajtak yak cristian ri jilon jnoˈjak chapcaˈ mak tral acˈl. Jiloniˈ Kaj, jwiˈl jilon chawaj, xcheˈ. 22 Kakaj Jesús xij re cristian: Inkaj xjachaˈ juntir laj inkˈbˈ. Taˈ ni jonok retam nen tran Jcˈajol Kakaj Dios, xike Kakaj Dios y taˈ ni jonok retam nen tran Kakaj Dios, xike Jcˈajol Kakaj Dios pach yak cristian ri lawiˈ raj Jcˈajol Kakaj Dios tijyeˈ retemaj rechak, xcheˈ. 23 Y xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Tzi rechak yak cristian ri triltak lawiˈ ri tijin tawil atak. 24 Tambˈij chawechak chi wiˈ subˈlaj ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios pach mak rey rajak roj xrileˈtak ri tijin tawiltak lajori, pero taˈ xriltak. Rajak roj xtatak lawiˈ ri tijin tatatak lajori, pero taˈ xtatak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 25 Li jun kˈij, jun rechak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios xeˈ riqˈui Kakaj Jesús. Riˈ raj tijta nen tibˈijsaj re pire tijcojtak tzij chirij, xtzˈonaj re Kakaj Jesús: Ajtijonl, ¿nen rajwax tambˈan pire tantaˈ jun tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic? xcheˈ re. 26 Kakaj Jesús xtzˈonaj re man winak li: ¿Nencˈu tzˈibˈal li wuj re Jpixbˈ Kakaj Dios? ¿Nencˈu jcholajl tiel chawch at? xcheˈ re. 27 Man winak li xij chic re Kakaj Jesús: Lokˈaj Akaj Dios ri Awajawl riqˈui nojel awanm y xike chomorsaj chirij Kakaj Dios y bˈan riqˈui nojel awanm lawiˈ raj tabˈan y lokˈaj awijl atzˈakt chapcaˈ jlokˈaj aybˈ at tabˈan, xcheˈ. 28 Kakaj Jesús xij chic re: Tzˈetiˈ xabˈij. Wi tabˈan juntir li, tataˈ jun tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic, xcheˈ re. 29 Man ajtijol cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios xan chapcaˈ taˈ retam jcholajl, xtzˈonaj re: ¿Nencˈu wijl intzˈakt? xcheˈ re Kakaj Jesús. 30 Kakaj Jesús xij chic re: Wiˈ jun winak xelbˈi Jerusalén bˈenam re Jericó, xelch nicˈj alkˈom chirij, xkˈattak jbˈe, xresajtak juntir ritzˈik, xsecˈtak y xsoctak. Cuando xriltak camicchak re sicˈ winak, ajrucˈreˈ xcan jyeˈtak. 31 Y laˈ man bˈe li bˈesal jun ajcˈamal jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, pero cuando xril chi tobˈol sicˈ winak li bˈe, xcot jbˈe, naj xkˈaxwiˈ re, xecˈ. 32 Y bˈesal chic jun rijajl Leví. Re xril chi tobˈol sicˈ winak li bˈe, xcot jbˈe, naj xkˈaxwiˈ, xecˈ. 33 Y ajrucˈreˈ bˈesal chic jun winak aj Samaria laˈ man bˈe li, cuando xtaw chijcˈulel sicˈ winak tobˈol li bˈe, subˈlaj xril cˈur jwich. 34 Xjutun chijcˈulel chi rilic nen cˈax re y xoc chi jcunaj mak soqueˈl laˈ aceit olivo, laˈ vin y xpis jwich mak soqueˈl y xyeˈbˈi chirij jcwaˈy y xcˈambˈi li jun bˈambˈi posad y xwaˈx jun akˈabˈ chi jchajajc. 35 Cuando xsakarsan laj jcabˈ kˈij, xecˈ, xcan jyeˈ quibˈ denario re man rajw posad y xij re: Bˈan tokˈobˈ, tacunaj sicˈ winak ri y tachajaj y wi wiˈ mas pwak tasach chirij, mat oc il re. In tiyukiˈ intojeˈ chawe cuando inkˈaj chicch, xcheˈ re. 36 Kakaj Jesús xtzˈonaj re man ajtijol cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios: ¿Nencˈu rechak mak uxibˈ chi cristian li ri rijl jtzˈakt sicˈ winak ri xansaj cˈax re jwiˈl mak alkˈom? xcheˈ re. 37 Man ajtijol cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios xij re Kakaj Jesús: Riˈ man jun ri xiliw cˈur jwich, xcheˈ re. Kakaj Jesús xij chic re: Jat y bˈan at chapcaˈ xan man winak li, xcheˈ re man ajtijol cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios. 38 Kakaj Jesús xeˈ chic pach yak ajtijol ribˈak chirij y xtaw li jun tilmit. Li man tilmit li xcˈulsaj la ja jwiˈl jun anm ri jbˈij Marta. 39 Y Marta wiˈ chiquiˈ jun jkˈun jbˈij María. María xcubˈar riqˈui Kakaj Jesús chi jtaic nen tijbˈij. 40 Pero Marta taˈ xan jilonli jwiˈl subˈlaj latzˈ jwich chi jbˈanic ropis. Marta xeˈ riqˈui Kakaj Jesús y xtzˈonaj re: Kajawl, ¿kuskecˈu tawil xincan yeˈsaj wicˈan chi jbˈanic wopis jwiˈl inkˈun? Bˈijcoˈ re chi injtˈoˈw, xcheˈ re. 41 Pero Kakaj Jesús xij re Marta: Marta, Marta, subˈlaj atoc il chirij awopis, 42 pero junke chi kelen mas rajwax tibˈansajc, riˈ xan María lawiˈ mas rajwax tibˈansajc y taˈ nen tiesaj re, xcheˈ re Marta.

Lucas 11

1 Jun kˈij Kakaj Jesús xoc chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios li jun luwar. Cuando xmay chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios xpe jun rechak yak ajtijol ribˈak chirij xij re: Kajawl, cojatijoj chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios chapcaˈ Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xtijojiˈ yak ajtijol ribˈak chirij, xcheˈ re. 2 Kakaj Jesús xij re: Cuando atchˈaˈwtak riqˈui Kakaj Dios bˈijtak jilonri: At, Kakaj Dios, wat lecj chi jnimirsajti jcojic jkˈij abˈj. Petok attakon chibˈak juntir cristian. Y lawiˈ chawaj tabˈan wich ulew, bˈan jilon chapcaˈ tabˈan lecj. 3 Yeˈ kaw nojel kˈij. 4 Cuy kamac riqˈui mak etzltak noˈj ri tikabˈan chawch chapcaˈ oj tikacuyaˈ jmacak yak cristian ri tibˈanowtak cˈax chike. Ma yeˈ luwar re man jbˈabˈal etzl ojtakchiˈj chi jbˈanic etzltak noˈj. Cojacoleˈ laj jkˈabˈ man jbˈabˈal etzl, atcheˈtak, xcheˈ Kakaj Jesús. 5 Y xij chic rechak: Wi wiˈ jono chawechak wiˈ jono richcˈulchiˈ y titaw laj richoch nicˈaj akˈabˈ, tijbˈij re: Bˈan tokˈobˈ chwe injaleˈ uxibˈ incuxlanwa chawe 6 jwiˈlke wiˈ jun wichcˈulchiˈ ajriˈ xyuk, jpetic chinaj. Xtaw wiqˈuil la ja lajori y taˈ nen tanyeˈ re, ticheˈ re. 7 Y man ri wiˈ la ja taˈ tibˈiit chi rilic, xike tijbˈijch re: Ma wesaj kawarj xiˈ akˈabˈ y tzˈapiliˈ man ja. Y in pach yak walcˈwal tzˈeˈlcojchak, taˈ tijnaˈ imbˈiit chi jyeˈic jono kelen chawe, ticheˈ re. 8 In tambˈij chawechak mineˈ tibˈiit chi jyeˈic re onque richcˈulchiˈyiˈn, tina jtana chi taˈ tijmay jtzˈonaj re, tiqˈuistaj ranm chi jtaic. Ajrucˈreˈ tibˈiit chi jyeˈic juntir nen rajwax re. 9 Jwiˈliˈli in tambˈij chawechak: Tzˈonajtak re Kakaj Dios nen chawajak y re tijyaˈ chawechak. Toctak, tataˈtakaˈn. Chˈaˈwentak chiˈ pwert y titebˈajiˈ ja chawchak. 10 Jwiˈl nen titzˈonin re Kakaj Dios nen raj, tiyeˈsajiˈ re y nen titocow, tijtaˈn y nen tichˈaˈw chiˈ pwert, titebˈajiˈ ja chiwch. 11 Atak kaj, taˈ ni jun chawechak, cuando tijtzˈonaj car acˈajol, taˈ tayeˈ cumatz re chi tijem. 12 Taˈ tayeˈ sinaˈj chi tijem re acˈajol cuando tijtzˈonaj sakmolbˈ chawe. 13 Atak, onque taˈ tzi anoˈjak, awetamakiˈ tayeˈtak tzitaklaj kelen re awalcˈwalak chi tijem y riˈticˈu chic Kakaj Dios lecj maˈ tijyeˈ Lokˈlaj Jsantil rechak nen titzˈonin re, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 14 Jun kˈij Kakaj Jesús tijin chi resaj jun etzl laj ranm jun sicˈ winak ri xanow mem re y cuando xel man etzl laj ranm sicˈ mem, xoc chi yoloj y subˈlaj xsaach jchˈolak cristian chi rilic. 15 Wiˈ jujun cristian xijtak chirij Kakaj Jesús: Man winak li tresajiˈ mak etzl ri wiˈtak laj ranmak cristian, pero laˈ jcwinel Beelzebú ri man jbˈabˈalak mak etzl, xcheˈtak. 16 Nicˈj cristian chic riˈ rajak triltak wi kes tzˈet Kakaj Diosiˈ takowinakch re, xijtak re chi tran jono cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios ri tipe lecj. 17 Y Kakaj Jesús retamiˈ nen tijin tijchomorsajtak, xij rechak: Juntir kˈatbˈitzij, wi tijtos ribˈak y tioctak chi chˈoˈj chiribˈil ribˈak, tisaachiˈ jwichak. Y yak echˈelxic li jun ja, wi tijjach ribˈak y tioctak chi chˈoˈj chiribˈil ribˈak taˈ naj tijcuytak jilonli. 18 Y jiˈcˈulonli tran man jbˈabˈal etzl wi tijtos ribˈ chiribˈil ribˈ, tisaachiˈ jwich jkˈatbˈitzij. Jilonli tambˈij jwiˈl atak tabˈijtak chi in laˈyiˈ jcwinel Beelzebú twesajbˈi mak etzl. 19 Wi laˈyiˈ jcwinel Beelzebú twesaj mak etzl laj ranmak cristian, ¿nencˈu yeˈwinak jcwinelak yak ajtijol ribˈak chawijak pire tresajtak mak etzl laj ranmak cristian? Riˈ rechak li tibˈintak chawechak chi atak sachalcatakaˈn. 20 Pero wi in twesaj mak etzl laj ranmak cristian laˈ jcwinel Kakaj Dios, riˈ li ticˈutuw chi jtakon Kakaj Dios chabˈak xyukiˈ aacˈlak. 21 Cuando jun winak wiˈ jchokˈbˈ y wiˈ colbˈi ribˈ laj jkˈabˈ, tijchajajiˈ richoch y juntir kelen re ri cˈolan jwiˈl, taˈ nen tioc re. 22 Pero wi tipe jono chic ri wiˈ mas jcwinel chic chiwch re ticwiniˈ chirij man jun y tijmaj man colbˈi ribˈ ri cubˈul jchˈol chirij y tijjach kelen re chiwchak mak jpach. 23 Nen taˈ tzi tril ri tambˈan, riˈ li incontrinc. Nen taˈ injtˈoˈ chi jmulbˈaj jwichak cristian, riˈ re tiuktambˈi rechak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 24 Kakaj Jesús xij chic rechak: Cuando jun etzl tiel laj ranm jun cristian, tibˈe lak chekej luwar, tijtoc lamas tiuxlanwiˈ, pero cuando taˈ tijtaˈ jono luwar lamas tiuxlanwiˈ, tijbˈij: Inkˈaj chic laj wichoch lamas xinelwiˈch, ticheˈ. 25 Y cuando tikˈaj chic man etzl li, tiyuk jteˈ man cristian ri lamas xelbˈi chapcaˈ rilic jun ja, tzi jmesic jpam y tzi jbˈanic jwaˈxc. 26 Tipe man etzl li, tibˈe jcˈameˈch wukubˈ (7) jpach chic ri masna etzl jnoˈjak chiwch re y juntir ribˈilak tioctak laj ranm man cristian li. Y man cristian li tran chic mas etzl jnoˈj chiwch ojr, xcheˈ rechak. 27 Cuando tijin Kakaj Jesús chi jbˈij juntir li, xpe jun anm, ri wiˈ chijxoˈlak juntir cristian subˈlaj cow xchˈejejc, xij re: Tzi re anm ri xalcˈwalan awe y xatqˈuitzanc, xcheˈ. 28 Pero Kakaj Jesús xij re: Riˈ mas tzi rechak cristian ri tijtatak Jyolj Kakaj Dios y trantak nen tijbˈij, xcheˈ re man anm. 29 Cuando tijin tijmulbˈaˈ ribˈak mas cristian chirij Kakaj Jesús, re xchol yoloj riqˈuilak, xij rechak: Yak cristian re mak junabˈ lajori maschak etzl jnoˈjak, rajak tijtzˈonajtak tibˈan jono cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios chiwchak, pero chiwchak mak cristian li taˈ chiquiˈ tibˈansaj jono cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios, xike ri xansaj chirij Jonás. 30 Jilon chapcaˈ Jonás re riˈ jun retal pi rechak mak cristian ojr ri wiˈtak Nínive y jilon Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil riˈ jun retal pi rechak juntir cristian ri wiˈtak lajori, xcheˈ rechak. 31 Y man anm ri xwaˈx pire reina re man luwar ri wiˈ li sur, re tipetiˈ cuando tran jkˈatbˈitzij Kakaj Dios chibˈak juntir cristian ri wiˈtak lajori. Y tina yuk jtzˈonajna kˈatbˈitzij chibˈak juntir mak cristian li, jwiˈl subˈlaj najiˈ xpeˈw pire xyuk chi jtaic jnoˈj Salomón. Lajori neri chaxoˈlak wiˈ jun masna jnoˈj chiwch Salomón. 32 Yak cristian aj Nínive tina jbˈitna ribˈak pire tijtzˈonajtakna kˈatbˈitzij chibˈak mak cristian ri wiˈtak lajori, jwiˈl rechak xqˈuexaˈ jnoˈjak cuando xijsaj Jyolj Kakaj Dios rechak jwiˈl Jonás. Lajori neri chaxoˈlak wiˈ jun masna nim jkˈij chiwch Jonás, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 33 Kakaj Jesús xij chic rechak: Taˈ ni jono cristian tijtzij jun candil y tijyeˈ li jun luwar ri taˈ naˈlc o tijyeˈ ralaj jun cax. Jun cristian tijtzij jun candil jiˈ tijcocbˈaˈ lecj pire tijsakabˈsaj jbˈeak yak ri tioctak la ja. 34 Bˈakˈ awch riˈ jun candil pire atioˈjl, wi tzi bˈakˈ awch, juntir atioˈjl wiˈ chi sak. Pero wi taˈ tzi bˈakˈ awch, juntir atioˈjl wiˈ li ukuˈmal. 35 Tike acwentij aybˈ pire acandil re atioˈjl taˈ tran ukuˈm jwich. 36 Wi wiˈ jkˈakˈal acandil re juntir atioˈjl, taˈ ni junquitz canal li ukuˈmal, juntir atioˈjl wiˈ chi sakil, jilon chapcaˈ jun candil tijsakabˈsajiˈ la ja laˈ jkˈakˈal, xcheˈ rechak cristian. 37 Cuando xmay yoloj Kakaj Jesús riqˈuilak, xpe jun rechak mak fariseo xij re chi tibˈe wiˈn riqˈuil laj richoch. Kakaj Jesús xoc laj richoch y xcubˈar chiˈ mex. 38 Man fariseo li xsaach jchˈol chi rilic Kakaj Jesús jwiˈl taˈ xchˈaj jkˈabˈ nabˈe pire tijtij jwa chapcaˈ jcˈutuˈnak rechak. 39 Jwiˈliˈli xpe Kakaj Jesús ri Kajawl, xij rechak: Atak fariseo, pur atak mak vas y mak lak ri chˈajal rij, pero tzˈil jpam jwiˈl alkˈanc y mak etzltak raybˈl ri tabˈantak. 40 Atak, pur atak jip chi chˈabˈejem, ¿taˈcˈu awetamak chi Kakaj Dios ri xanow atioˈjlak niqˈuiˈ jbˈanic xan pach awanmak? 41 Atak, yeˈtak riqˈui nojel awanmak ri wiˈ aacˈlak rechak yak powr y jilonli juntir kelen sakiˈ pi awechak. 42 ¡Cˈur awchak atak fariseo! Atak tayaˈtakaˈ jlájuj kelen awechak pire Kakaj Dios, tayaˈtakaˈ jlájuj mak woron ri jbˈij menta, arur y juntir jwich ichj, pero xcaniˈ ayeˈtak jbˈanic juntir lawiˈ ri pi jcholajl chiwch Kakaj Dios y taˈ talokˈajtak Kakaj Dios. Ri rajwax jbˈanic riˈ bˈantak juntir pi jcholajl chiwch Kakaj Dios. Riˈ li ri rajwax tabˈantak y mi can ayeˈtak jyeˈic jlájuj kelen awechak. 43 ¡Cˈur awchak atak fariseo! Atak chawajak atcubˈartak laˈ mak tem ri lamas ticubˈartak yak ri wiˈ rekleˈnak lak sinagog y chawajak ticˈamsaj rutzil awchak lak cˈaybˈl pi cˈutbˈire chi nimiˈ akˈijak. 44 ¡Cˈur awchak atak fariseo! Pur atak mak mukbˈi camnak ri taˈ chiquiˈ naˈlc, tichak kˈax cristian chibˈ jwiˈl taˈ naˈlc, xcheˈ rechak. 45 Xpe jun rechak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios, xij re Kakaj Jesús: Ajtijonl, cuando tabˈij jilonli, jilon oj, ojayokˈaˈn, xcheˈ re. 46 Kakaj Jesús xij rechak: ¡Cˈur awchak atak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios! Atak tijin tayeˈtak nicˈj pixabˈ subˈlaj cˈax jbˈanic, pero atak taˈ attˈoˈontak chi jbˈanic ri nen tijbˈij, nicˈ riqˈuil tayeˈtak jun al laj ikaˈn chirij jun cristian ri mitaˈ nen ticuyuw ralal, pero atak ni laˈ jun bˈa akˈbˈak attˈoˈontak chi jcˈamicbˈic. 47 ¡Cˈur awchak! Atak ri tabˈantak tzˈaak chibˈ ri lamas xmuksajtakwiˈ yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ri xcamsajtak jwiˈl amamak. 48 Laˈke li tacˈuttak chi niqˈuiˈ awchak pach amamak. Rechak xcamsajtak y atak tabˈantak jwaˈx tzˈaak ri lamas xmuksajtak. 49 Jwiˈliˈli Kakaj Dios xchomorsaj, xij: Tantakbˈi yak ajkˈasaltak inyolj pach yak intakoˈn chijxoˈlak, rechak ticamsajiˈ jujun y jujun chic titakej jbˈanic cˈax rechak, xcheˈ. 50 Riˈ mak cristian ri wiˈtak wich ulew lajori, titojowtak jcamicak juntir yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ri xcamsajtak cuando xticarch jwich kˈijsak. 51 Xcholmajch rajlaj riqˈui jcamic Abel asta jcamic Zacarías ri xcamsaj laj xoˈlak man altar pach man luwar ri tosol re Kakaj Dios. Pero in tambˈij chawechak chi riˈ mak cristian ri wiˈtak wich ulew lajori titojowtak re juntir jcamicak. 52 ¡Cˈur awchak atak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios! Atak taˈ tayeˈtak luwar tiel jcholajl Jyolj Kakaj Dios chi sakil ri awetamak. Jilonli taˈ tayeˈtak luwar tioc cristian laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire titakon chibˈak y ni atak atoctak laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire titakon chabˈak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 53 Cuando elam trambˈi Kakaj Jesús, yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios pach mak fariseo subˈlaj xpe retzalak chirij. Xoctak chi jcˈotic jchiˈ Kakaj Jesús chirij subˈlaj kelen ri xtzˈonajtak re, 54 jwiˈl rechak riˈ rajak chirijke jyolj tikej laj jkˈabˈak pire tijcojtak tzij chirij.

Lucas 12

1 Cuando tijin Kakaj Jesús chi yoloj riqˈuilak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios pach mak fariseo, subˈlaj qˈui cristian xmulbˈaˈ ribˈak asta tichak jtucˈ ribˈak. Kakaj Jesús nabˈe xoc chi jbˈij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Atak, cwentij aybˈak re man jchˈamkˈorak mak fariseo ri ajsolcopil jcaybˈalak. Tijin tambˈij jilonri chirijak mak solcopil yoloj ri trantak, xcheˈ rechak. 2 Y xij chic: Taˈ ni jono kelen ri tibˈansaj chi mukukil miti tina elna chi sakil. 3 Juntir ri tayoltak chawibˈilke aybˈak tina elna chi sakil y juntir ri tabˈijtak pi jasjail tina chˈejejna jonok bˈak ja chi jbˈijc, xcheˈ rechak. 4 Kakaj Jesús xij chic rechak: Atak, wichcˈulchiˈ, in tambˈij chawechak chi mi tzaak achˈolak chiwchak mak cristian ri ticamsan atioˈjlak jwiˈl xike li ticwintak, taˈ chiquiˈ nen ticwintak chi jbˈanic. 5 In tambˈij chawechak nen quiek chiwch rajwax titzaak achˈolak: Riˈ tzaak achˈolak chiwch jun ri wiˈ kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ tresaj acˈaslemalak neri wich ulew y wiˈ kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ atjtˈojtak chic li man luwar re tijbˈi cˈax. Riˈ li rajwax titzaak achˈolak chiwch. 6 Jobˈ chi nuchˈ tzˈiquin ticˈayajiˈ chi quibˈ centaw, pero taˈ ni jono rechak sachal re Kakaj Dios 7 y jilon rusumal ábˈak ajlaliˈ jwiˈl. Jwiˈliˈli mi tzaak achˈolak, atak masna atlokˈajtak chiwchak subˈlaj qˈui tzˈiquin, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 8 Kakaj Jesús xij chic rechak: In tambˈij chawechak chi nen jonok tibˈin chiwchak cristian chi tijchˈobˈaˈ inwch, jilon Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil tijbˈijiˈ chiwchak ranjl Kakaj Dios chi tijchˈobˈaˈ jwich. 9 Pero nen jonok taˈ raj tijbˈij chiwchak cristian chi tijchˈobˈaˈ inwch, jilon in taˈ tambˈij chiwchak ranjl Kakaj Dios chi tanchˈobˈaˈ jwich. 10 Nen jonok tiyokˈon chirij Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil ticuysajiˈ jmac jwiˈl Kakaj Dios. Pero nen jonok tiyokˈon chirij Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios taˈ ni jun bˈwelt ticuysaj jmac jwiˈl Kakaj Dios. 11 Cuando atak atcˈamsajtakbˈi lak sinagog pire tibˈansaj kˈatbˈitzij chabˈak o cuando atcˈamsajtakbˈi chiwchak mak jbˈabˈaltak kˈatbˈitzij y chiwchak mak kˈatbˈitzij, mat octak il chi jchomorsaj nen tabˈantak chi jcolic aybˈak o nen tabˈijtak, 12 jwiˈl tibˈijsajiˈ chawechak laj awanmak jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios nen tabˈijtak cuando atchˈaˈwtak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 13 Xpe jun rechak yak winak, xij re Kakaj Jesús: Kajtijonl, bˈij re man wechˈelxic chi tijjach we, ri textament ri xcan jyeˈ inkaj, xcheˈ re. 14 Xpe Kakaj Jesús, xij re man winak li: At wichcˈulchiˈ, in taˈ cojolquin pire kˈatbˈitzij chabˈak, ni taˈ takalquin chi jjachic textament chawchak, xcheˈ re. 15 Y xij chic rechak cristian: Iltak jcholajl nen tabˈantak, tacwentij aybˈak, ma rayajtak tiwaˈx mas apwaakak o tiwaˈx mas kelen awechak ri reke wich ulew. Jwiˈl jun cristian ri wiˈ subˈlaj kelen re, maˈ riˈ taˈ li tiyeˈw jcˈaslemal, xcheˈ rechak. 16 Xpe Kakaj Jesús, xij jun esbˈi noˈj rechak jilonri: Wiˈ jun winak subˈlaj bˈiom. Juntir jticoˈn ri xtic laj rulew subˈlaj kus xwichintak. 17 Man bˈiom li xoc chi jchomorsaj laj ranm, xij: ¿Nen tambˈan lajori? Taˈ lamas tancˈolwiˈ juntir jwich inticoˈn, xcheˈ. 18 Y xij: Wetamchak nen tambˈan, tanyoj mak incˈújaj ri wiˈ y tambˈan chic nicˈj mas nimak chic y claˈ tancˈolwiˈ juntir jwich inticoˈn y juntir kelen we. 19 Y tambˈij re wanm: Wiˈ subˈlaj kelen awe re atuxlan subˈlaj junabˈ, tij aw, tij awucˈaˈ, uxlanok y quiˈcoten, incheˈ re, xcheˈ. 20 Pero Kakaj Dios xij re man winak li: At, atke sons, lakˈabˈ wica atcamc y juntir kelen awe ri cˈolan awiˈl, ¿nen quiek re ticanwiˈ? xcheˈ re. 21 Y jilon jun cristian ri tijmulbˈaˈ jbˈiomil xike pire re ricˈan, taˈ nen tichacuj, jwiˈl chiwch Kakaj Dios powriˈn, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 22 Kakaj Jesús xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: In tambˈij chawechak chi mat octak il chirij nen tatijtak laj acˈaslemalak, ni mat octak il chirij awitzˈikak re tacojtak, 23 jwiˈl acˈaslemalak masna nim jkˈij chiwch ri tatijtak y atioˈjlak masna nim jkˈij chiwch man itzˈik. 24 Riˈ iltak nen mo yoˈltak mak joj, rechak taˈ titiconantak y taˈ tiochˈontak, ni taˈ tijcˈoltak jwich jticoˈnak laj jcˈujaak, riˈ Kakaj Dios titzukuw rechak. Y atak masna nim akˈijak chiwchak mak tzˈiquin li. 25 Taˈ ni jun chawechak ticwin chi jyoˈrsaj ribˈ quibˈ uxibˈ or mas re jcˈaslemal ri yeˈl jwiˈl Kakaj Dios jwiˈlke tioc il chirij jcˈaslemal. 26 Y wi mitaˈ atcwintak chi jbˈanic mak tra nuchˈ kelen li, ¿nencˈu chac atoctak il chirijak mak nicˈj nimaktak kelen chic? 27 Iltak nen mo jqˈuiyic mak cutzˈiˈj re lak tzaˈl, rechak taˈ tichacuntak y taˈ tiquemowtak itzˈik. Pero in tambˈij chawechak chi Salomón subˈlaj kustaklaj itzˈik xcoj, pero taˈ ni jono ritzˈik xcoj jilon chapcaˈ mak kustaklaj cutzˈiˈj li. 28 Wi jilonli jwikic mak woron li tran Kakaj Dios ri lajori wiˈtak lak tzaˈl y chwekˈ ticˈatsajtak li jorn, kes tzˈetel tzˈet atjwikaˈtakaˈ atak ri taˈ mas cubˈul achˈolak chirij Kakaj Dios. 29 Jwiˈliˈli atak mat octak il chi jtoquic awak y awucˈaˈak. 30 Riˈ juntir mak kelen li tioctak il mak cristian chirij ri taˈ tijcojtak Jyolj Kakaj Dios, pero Kakaj Dios retamiˈ chi juntir mak kelen li tichoconiˈ awiˈlak. 31 Pi jqˈuexwach atoctak il chirij mak kelen li, riˈ oquentak il chi jtoquic Kakaj Dios pire titakon chabˈak y bˈantak lawiˈ raj Kakaj Dios tabˈantak y juntir mak kelen li tiyeˈsajiˈ chawechak jwiˈl Kakaj Dios, xcheˈ rechak. 32 Kakaj Jesús xij chic rechak: Mi tzaak achˈolak atak incarner, taˈ atak qˈui, pero Kakaj Dios nojeliˈ ranm tijyeˈ luwar chawechak pire atoctak laj jkˈabˈ pire titakon chabˈak. 33 Y cˈayajtak juntir kelen awechak ri wiˈ y sipajtak rijil rechak yak ri wiˈ rajwax rechak, riˈ coj achokˈbˈak chi jmolic jwich abˈiomilak ri taˈ tikˈax jwich y taˈ tisaach jwich. Mulbˈaˈ abˈiomilak riqˈui Kakaj Dios lecj ri lamas taˈ alkˈom tioc, ni taˈ pocˈ tibˈanow cˈax re kelen. 34 Lamas wiˈ abˈiomilak, claˈ tiwaˈx awanmak, jwiˈl riˈ bˈesal awanmak chirij abˈiomilak, xcheˈ rechak. 35 Kakaj Jesús xij chic rechak: Atak, ulbˈentake y tzijke akˈakˈak 36 chapcaˈ trantak yak mocom ri tike tijin chi rulbˈej jpatronak nen or akˈabˈ tikˈajch li jun tzˈam pire cuando tichˈabˈejtak, laj or tibˈe jtebˈaˈtak pwert chiwch. 37 Tzi rechak yak mocom ri tibˈe taˈmajtak jwiˈl jpatronak, yoˈltak chi rulbˈej nen or tikˈajch. Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak, laj or tipe man jpatronak tijcubˈaˈtak chiˈ mex y tioc chi jyeˈic jwaak. 38 Tzi rechak yak mocom ri tiyuk taˈmajtak jwiˈl jpatronak tijintak chi ulbˈenc, wi tiyuk nicˈaj akˈabˈ o sakaremchak re cuando tiyuk. 39 Pero tatak jcholajl, witi man rajw ja retam nen or titaw man alkˈom laj richoch, re tiyoˈriˈ chi jchajajc, taˈ tijyeˈ luwar tioc alkˈom laj richoch chi ralkˈaj kelen re. 40 Y jiˈcˈulon atak, ulbˈentake jwiˈl taˈ etemal nen or tipe chic Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 41 Xpe Pedro, xtzˈonaj re Kakaj Jesús: Kajawl, mak esbˈi noˈj ri, ri attijin chi jbˈijc, ¿pi keke oj o pi rechakiˈ juntir cristian? xcheˈ re. 42 Kakaj Jesús ri Kajawl xij: Jun mocom ri tzi tran laj jchac y tzi jnoˈj ticojsajiˈ pire jbˈabˈalak mak nicˈj mocom chic jwiˈl jpatron y riˈ re titzukuw rechak lak or re wicˈ. 43 Tzi re man mocom li, ri tiyuk taˈsajok jwiˈl jpatron tijin chi jbˈanic chapcaˈ xcan bˈijsaj re. 44 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi man patron tijcojaˈ man mocom li chi jchajaj juntir kelen re ri wiˈ. 45 Pero wi man mocom li tijbˈij laj ranm chi taˈ tikˈajch jpatron laj or, tioc chi jseqˈuicak yak nicˈj mocom chic pach mak ajicˈ, tioc chi wicˈ, tioc chi ucˈaˈjanc y tioc chi kˈabˈric. 46 Titaw jun kˈij y titaw jun or ri taˈ ricˈabˈ cuando tiyuk jpatron. Man patron li tijyeˈ jun cˈaxlaj cˈachbˈi wich re man jmocom li, tresaj chi jchajaj kelen re, tijtak chijxoˈlak mak ri taˈ ticojontak. 47 Man mocom ri retam nen raj jpatron tran y taˈ raj tran, tisecˈsajiˈ jwiˈl jpatron pire cˈachbˈi jwich jwiˈl taˈ tzi tran. 48 Man mocom ri taˈ retam nen raj jpatron tran y tran kelen ri taˈ tzi tiilsajwiˈ jwiˈl jpatron, tisecˈsajiˈ pire cˈachbˈi jwich, pero taˈ mas. Nen nim tiyeˈsaj re, masna nim titzˈonaj re. Nen wiˈ mas rekleˈn, masna nim ri rajwax tran, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 49 Kakaj Jesús xij chic rechak: In ximpe chi jcojic kˈakˈ neri wich ulew. Y in riˈ chwaj chi tichak tijin jcˈatic man kˈakˈ li. 50 Y rajwaxiˈ tina intijna jun nimlaj cˈax y subˈlaj cˈax tantij asta titaw man kˈij li. 51 Ma bˈij atak chi inwiˈlke in tiwaˈx utzil chijxoˈlak cristian. Jwiˈl inwiˈlke in tijtos ribˈak yak cristian. 52 Lajori ticholmajbˈic, wi wiˈ jobˈ cristian li jun ja, tijcontrijiˈ ribˈak, uxibˈ tijcontrijtak mak quibˈ y mak quibˈ tijcontrijtak mak uxibˈ. 53 Jun winak tijcontrij jcˈajol y re ticontrij jwiˈl jcˈajol. Jun kˈapoj anm tijcontrij jchuch y jun albˈ tijcontrij man alibˈxel y man alibˈxel tijcontrij ralbˈ, xcheˈ Kakaj Jesús. 54 Kakaj Jesús xij rechak subˈlaj qˈui cristian: Cuando tawiltak tipe sutzˈ laj jsucˈlal lamas tikej kˈij, atak tabˈijtak chi tipetiˈ jabˈ y tzˈetiˈ tipe jabˈ. 55 Y cuando tatatak tijubˈubˈ tew li sur tabˈijtak chi tieliˈ sakˈj y tzˈetiˈ tiel sakˈj. 56 Atak ajsolcopil acaybˈalak, atak awetamakiˈ rilic nen tran caj pach ulew, pero taˈ tachˈobˈtak chirij mak ri tijin tawiltak laˈ mak junabˈ lajori, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 57 Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak: ¿Nen chac maˈ tachomorsajtak pi awicˈanak lawiˈ tzi y lawiˈ ri taˈ tzi? 58 Wi wiˈ nen atsiqˈuin li kˈatbˈitzij, jat riqˈuil, chomorsaj aybˈak pi utzil riqˈuil laj or cuando bˈesalcatak li bˈe pire taˈ chiquiˈ atbˈe jacheˈ laj jkˈabˈ man kˈatbˈitzij, jwiˈl wi atjjach laj jkˈabˈ man kˈatbˈitzij, tipe man kˈatbˈitzij atjjach laj jkˈabˈak mak mayor y rechak atjcojtak li cars. 59 Tambˈij chawe chi wi xatkej li cars, taˈ atelbˈi wi mitaˈ tatoj man qˈuisbˈi centaw pire atesajbˈic, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Lucas 13

1 Laˈ mak kˈij li, xtawtak nicˈj cristian chi rilic Kakaj Jesús y xijtak re nen mo xansaj rechak nicˈj cristian aj Galilea ri xcamsajtak jwiˈl Pilato cuando tijin tijsujtak awaj re Kakaj Dios. 2 Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak: ¿Riˈcˈu chachˈol atak xcamsajtak yak cristian aj Galilea jwiˈl wiˈ mas jmacak chiwchak yak cristian laj jtilmitak? 3 Maˈ jiˈtaˈlonli jcholajl. Y jilon atak wi mitaˈ taqˈuex anoˈjak y taˈ tacˈam jkˈabˈal amacak chiwch Kakaj Dios, tibˈansajiˈ kˈatbˈitzij chabˈak chapcaˈ xansaj re yak cristian li. 4 ¿O riˈcˈu chachˈol atak chi mak waxaklajuj (18) cristian ri xcamtak cuando xtzaakch man tzˈaak ri naj rakˈanebˈ chibˈak ri wiˈ Siloé, jwiˈliˈ wiˈ mas jmacak chiwchak juntir cristian ri wiˈtak Jerusalén? 5 Maˈ jiˈtaˈlonli jcholajl. Pero wi atak taˈ taqˈuex anoˈjak y taˈ tacˈam jkˈabˈal amacak chiwch Kakaj Dios, jilon cˈax tatijtak chapcaˈ xtijtak yak cristian li, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 6 Kakaj Jesús xoc chi jbˈij jun esbˈi noˈj rechak cristian jilonri: Wiˈ jun winak tiquil jun jcheˈl higo jwiˈl laj rulew. Jun kˈij xeˈ rileˈ wi wiˈchak jwich, pero taˈ xtaˈ ni jun jwich. 7 Jwiˈliˈli xpe man rajw ulew li, xij re man jmocom ri tiakˈinan re mak jticoˈn: Xiˈ uxibˈ junabˈ, nojel junabˈ tiyuk wileˈ man jcheˈl higo wi wiˈ jwich, pero ni jun bˈwelt xintaˈ jwich. Lajori tacˈurbˈic, pire maˈ tran latzˈ, xcheˈ. 8 Pero man mocom xij re rajw man ulew: Kaj, waˈxna claˈ, re man junabˈ ri tzi jcˈupic rij tambˈan y tanyeˈ abono laj raˈ. 9 Y wi tiwichin laˈ man junabˈ ri, waˈxna claˈ y wi mitaˈ tiwichinc, ajrucˈreˈ tacˈurbˈic, xcheˈ man mocom re man rajw ulew, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 10 Li jun kˈij re uxlan, cuando tijin Kakaj Jesús chi jtijojcak cristian re Jyolj Kakaj Dios li jun sinagog 11 y claˈ wiˈ jun sicˈ anm chijxoˈlak cristian, wiˈchak waxaklajuj (18) junabˈ yaj jwiˈl jun etzl, tˈustˈic rij tibˈen y taˈ tijnaˈ tiwaˈr pi sucˈulc. 12 Kakaj Jesús xril sicˈ anm li, xsiqˈuij y xij re: At anm, lajori xatcolmajiˈ riqˈui ayaj, xcheˈ re. 13 Y xyeˈ jkˈabˈ laj jbˈa sicˈ anm y sicˈ anm laj or xtzibˈc, xsucˈulabˈ rij y xoc chi jbˈixaj jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios. 14 Pero man jbˈabˈal man kˈat ri tijmulbˈaˈ ribˈak li sinagog claˈ, subˈlaj xpe retzal chirij Kakaj Jesús jwiˈl xtzibˈsaj sicˈ anm laˈ kˈij re uxlan. Jwiˈliˈli xij rechak juntir cristian: Laˈ nojel xuman wiˈ wakakibˈ (6) kˈij pire chac. Y laˈ mak kˈij li petentak pire attzibˈsajtak, maˈ ajriˈ taˈ atpetak laˈ mak kˈij re uxlan, xcheˈ rechak cristian. 15 Pero Kakaj Jesús ri Kajawl xij rechak: Atak, atake ajsolcopil acaybˈalak, ¿taˈcˈu ni jono chawechak maˈ tijquirbˈi jbˈur o jwacx laj richoch awaj pire tibˈe jyeˈ rucˈaˈ laˈ kˈij re uxlan? 16 Y anm ri, rijajliˈ Abraham y xanaˈ waxaklajuj (18) junabˈ jximic jwiˈl man etzl laˈ man yajel ri, ¿taˈcˈu tijnaˈ titzibˈsaj re jyaj laˈ kˈij re uxlan? xcheˈ rechak. 17 Cuando xij jilonli Kakaj Jesús rechak, juntir mak ri xcontrin re, xqˈuixibˈtak chiwch. Pero yak nicˈj cristian chic subˈlaj xquiˈcot ranmak jwiˈl xriltak chi Kakaj Jesús tran nimaktak kelen ri sachom chˈolal rilic. 18 Kakaj Jesús xij: ¿Nen quiek laˈ tiniqˈuibˈsajwiˈ jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian? ¿Nen quiek laˈ tanniqˈuibˈsajwiˈ? 19 In tambˈij chawechak chi niqˈuiˈ chapcaˈ jun ra íjaj re mostas ri tijtic jun winak laj rulew. Cuando tiqˈuiyc, subˈlaj nim titaw chapcaˈ rilic jun cheˈ y mak tzˈiquin tran jsocak lak jkˈabˈ, xcheˈ Kakaj Jesús. 20 Kakaj Jesús xij chic: ¿Nen quiek laˈ tanniqˈuibˈsajwiˈ jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian? 21 Niqˈuiˈ chapcaˈ chˈamkˈor ri tijcˈam jun anm, tijyuj pach uxibˈ pajbˈl chi cˈaj pire tijchˈamabˈsaj juntir man kˈor, xcheˈ. 22 Kakaj Jesús bˈesalc, bˈenam re Jerusalén, pi kˈaxem tran, xkˈax lak jujun tilmit y lak jujun luwar chi jtijoj cristian re Jyolj Kakaj Dios. 23 Xpe jun rechak, xtzˈonaj re Kakaj Jesús: Kajawl, ¿quibˈ uxibˈinke cristian ticolmajtak laj jkˈabˈ mac? xcheˈ re. Kakaj Jesús xij re: 24 Coj jcowil awanmak chi oquem laˈ man pwert nuchˈ jwich, jwiˈl subˈlaj cristian rajak tioctak laˈ, pero taˈ ticwintak. 25 Cuando man rajw ja tibˈiitc y tijtzˈapij man pwert, atak ri watak rij ja, atoctak chi jcˈoscˈoj man pwert y tabˈijtak: Kaj, tebˈaˈcojoˈ man pwert chikawch, atcheˈtak. Pero re tijbˈij chawechak: Taˈ tanchˈobˈ awchak y taˈ wetam lamas atpetak, ticheˈ chawechak. 26 Y atak tabˈijtak chic re: Ojiˈ ri xojwiˈn y xojucˈaˈjanc aacˈl y lak bˈe re katilmit xkatijojiˈ cristian re Jyolj Kakaj Dios, atcheˈtak re. 27 Pero re tijbˈij chawechak: Tijin tambˈij chawechak chi taˈ tanchˈobˈ awchak y taˈ wetam lamas atpetak. ¡Elantakbˈic, atak juntir atakaˈ ajbˈanaltak etzltak noˈj! ticheˈ chawechak. 28 Claˈ tibˈe awokˈbˈej aybˈak y takuchˈuchˈuj aweeak cuando tawiltak Abraham, Isaac, Jacob y juntir yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios wiˈtak li man luwar lamas titakon Kakaj Dios y atak xatcan esajtak. 29 Laˈ mak kˈij li tipetakaˈ mas cristian, wiˈ tipetak laj jsucˈlal lamas tielch kˈij y wiˈ tipetak laj jsucˈlal lamas tikej kˈij y wiˈ tipetak li norte y wiˈ tipetak li sur. Juntir rechak tibˈe waˈxtak li man luwar lamas titakon Kakaj Dios chapcaˈ ticubˈartak chiˈ mex chi wicˈ. 30 Jwiˈliˈli wiˈ jujun rechak ri qˈuisbˈire lajori jwiˈl taˈ cojol jkˈijak, riˈtakaˈ tinabˈertak jwiˈl tina cojsajna jkˈijak y wiˈ jujun rechak ri nabˈetak lajori jwiˈl nim jkˈijak, riˈtakaˈ ticantak pi qˈuisbˈire jwiˈl taˈ chiquiˈ ticojsaj jkˈijak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak cristian. 31 Laj or xtawtak nicˈj fariseo riqˈui Kakaj Jesús y xijtak re: Elambˈi neri, Herodes Antipas raj atjcamsaj, xcheˈtak re. 32 Kakaj Jesús xij rechak: Jattak riqˈui man utiwlaj kˈatbˈitzij y bˈijtatak re: In tina wesajna mak etzl laj ranmak yak cristian y tina intzibˈsajtakna yak cristian ri yajtak lajori, chwekˈ y cabˈij tanqˈuis jbˈanic juntir inchc, ticheˈ, atcheˈtak re. 33 Pero lajori rajwaxiˈ tina intakejna jbˈanic lawiˈ ri rajwax tambˈan, chwekˈ y cabˈij, jwiˈl taˈ ni jono yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ticam li jun jalan luwar, rajwaxiˈ jiˈ ticam Jerusalén, xcheˈ. 34 Y xij chic chirijak mak cristian ri wiˈtak Jerusalén: ¡Atak aj Jerusalén, atak aj Jerusalén, ri tacamsajtak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios y tasecˈtak chi abˈaj yak jtakoˈn Kakaj Dios ri takaltakch aacˈlak! ¡Qˈuilaj bˈwelt roj chwaj xinmulbˈaˈ awchak chapcaˈ tran jun chuch acˈ tijmulbˈaˈ tra jkˈun ralaj jxicˈ, pero atak taˈ chawajak! 35 Tatak jcholajl, awichochak tina canna pi caneˈl ja. Y tambˈij chawechak chi lajori taˈ chiquiˈ tawiltak inwch, ajriˈ tawiltak chic inwch cuando tabˈijtak jilonri: ¡Nim jkˈij ri petzal laj jbˈij Kakaj Dios ri Kajawl! atcheˈtak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Lucas 14

1 Li jun kˈij re uxlan Kakaj Jesús xeˈ chi wicˈ laj richoch jun rechak mak jbˈabˈalak mak fariseo. Claˈ wiˈ chiquiˈ nicˈj fariseo xmukcheˈjtake nen tran Kakaj Jesús. 2 Claˈ wiˈ jun winak yaj, subˈlaj sipoˈl. 3 Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios y rechak mak fariseo ri wiˈtak la ja claˈ: ¿Ton jnaˈ titzibˈsaj jun cristian laˈ kˈij re uxlan o taˈn? xcheˈ rechak. 4 Pero rechak taˈ xchˈaˈwtak. Xpe Kakaj Jesús, xchap sicˈ winak ri yaj, xtzibˈsaj y xij re chi tibˈec. 5 Y Kakaj Jesús xij chic rechak: Wi wiˈ jono chawechak titzaakbˈi jcˈajol o jwacx li jun jul laˈ kˈij re uxlan, ¿taˈcˈu atbˈetak jol chi resajc? xcheˈ rechak. 6 Yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios pach mak fariseo taˈ xtaˈtak nen mo jcˈululaj jyolj Kakaj Jesús xantak. 7 Kakaj Jesús cuando xril chi mak ri siqˈuiltak chi wicˈ, xchaˈtak mak tem ri lamas ticubˈartak yak ri wiˈ rekleˈnak, xij jun esbˈi noˈj rechak jilonri: 8 Cuando wiˈ jono cristian tibˈin chawe chi atbˈe riqˈuil li nimakˈij re jun tzˈam, wi nabˈe attaw, mat cubˈar laˈ man tem lamas ticubˈartak yak ri wiˈ rekleˈnak. Jwiˈl wi cubˈulcatchak claˈ cuando titaw jun mas nim jkˈij chic chawch at, 9 tipe man rajw ja ri xin chawe chi atbˈe riqˈuil pach man ajriˈ xtaw, tijbˈij chawe: Bˈan tokˈobˈ, elan claˈ, can yeˈ man tem pire winak ri, ticheˈ chawe. Y at, atchak qˈuixibˈc, atbˈe cubˈar chic laˈ man qˈuisbˈi tem. 10 Y jwiˈliˈli wi tibˈijsaj chawe chi atbˈe li nimakˈij re jun tzˈam, cubˈren laˈ man qˈuisbˈi tem. Jilonli cuando atilsaj jwiˈl man ri xin chawe chi atbˈe li nimakˈij riqˈuil tipe aacˈl y tijbˈij chawe: At wichcˈulchiˈ, cubˈren laˈ man tem ri lamas ticubˈartak yak ri wiˈ rekleˈnak, ticheˈ chawe. Y cuando tibˈansaj jilonli chawe, tinimirsajiˈ akˈij chiwchak juntir mak cristian ri wiˈtak claˈ. 11 Jwiˈl nen tijcoj jkˈij ricˈan, taˈ ticojsaj jkˈij y nen taˈ tijcoj jkˈij, riˈ li ticojsaj jkˈij, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 12 Kakaj Jesús xij chic re man winak ri xin re chi tibˈe wiˈnok riqˈuil: At, cuando tabˈan jono comon wicˈ laj awichoch y tabˈij re cristian pire tiyuk wiˈntak aacˈl, ma bˈij re yak awichcˈulchiˈ, yak akˈun awatz, yak awechˈelxic y yak acˈulja ri bˈiomtak, jwiˈl rechak atjsiqˈuij chiquiˈ at chi jtijic wa riqˈuilak cuando trantak comon wicˈ. Jilonli trantak chic chi jyeˈic jqˈuixel chawe ri xayeˈ rechak. 13 Pero at, cuando tabˈan jono comon wicˈ laj awichoch y wi tabˈij re cristian chi tipetak chi wicˈ aacˈl, bˈij re yak ri wiˈ rajwax rechak, yak ri taˈ tzˈakat rakan jkˈabˈak, yak coˈx y yak moy. 14 Y jilonli subˈlaj tzi awe, jwiˈl rechak taˈ ticwintak chi jyeˈic jqˈuixel chawe ri tayeˈ rechak. Ajriˈ tiyeˈsaj jqˈuixel chawe cuando ticˈastasaj awch laj acamnakl pach yak cristian ri sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús re. 15 Y wiˈ jun winak cubˈul claˈ, cuando xta nen xij Kakaj Jesús, re xij: Tzi re jun cristian ri tiwiˈn li man luwar lamas titakonwiˈ Kakaj Dios, xcheˈ re. 16 Kakaj Jesús xij: Wiˈ jun winak xan comon wicˈ laj richoch y raj roj xtzukeˈ subˈlaj cristian, jwiˈliˈli xij rechak chi titawtak riqˈuil la ja. 17 Cuando xtaw or trantak man comon wicˈ, xpe man winak xtak jun jtakoˈn chi jsiqˈuij mak cristian ri quiek re xijwiˈ chi titawtak laj richoch chi wicˈ y man takoˈn xecˈ, xeˈ jbˈij rechak: Joˈtak, tijtatak wa laj richoch impatron, wa xantajiˈn, xcheˈ rechak. 18 Pero juntir xoctak chi jtzˈonaj jcuybˈi jmacak. Wiˈ jun xij: Cuy immac, taˈ imbˈantaj imbˈec, jwiˈl wiˈ jun ulew ajriˈ xinlokˈ y rajwaxiˈ imbˈe chi rilic, xcheˈ. 19 Y jun chic xij: Cuy immac, taˈ imbˈantaj imbˈec, jwiˈl wiˈ jobˈ yunt inwacx ajriˈ xinlokˈ y lajori rajwaxiˈ tibˈe incojeˈtak li chac pire twil nen mo tichacuntak, xcheˈ. 20 Y jun chic xij: Taˈ tijnaˈ imbˈec, jwiˈl ajriˈ xkacˈam kibˈ pach wixokl, xcheˈ. 21 Cuando xkˈajch man takoˈn ri xtaksajbˈi chi jsiqˈuijcak, xyuk jbˈij re jpatron juntir nen ri xijsajch re. Man jpatron subˈlaj xpe retzal chi jtaic y xij chic re man jtakoˈn: Lajori jat lak bˈe y li cˈaybˈl re tilmit, toctach juntir yak ri wiˈ rajwax rechak, yak ri taˈ tzˈakat rakan jkˈabˈak, yak moy y yak coˈx, xcheˈ re man jtakoˈn. 22 Y cuando xkˈajch man jtakoˈn, xij: Kaj, xincˈamaˈch yak cristian ri xabˈij chwe, pero ajwiˈ mas tem, xcheˈ re man jpatron. 23 Y man jpatron xij chic re: Lajori jat lak nimaktak bˈe y lak kˈuntak bˈe, bˈijta rechak juntir yak cristian ri wiˈtak xoˈlak bˈe chi tipetak laj wichoch, in riˈ chwaj tinoj wichoch chi cristian, 24 jwiˈl kes tzˈetel tzˈet tambˈij chi ni jono rechak yak ri siqˈuiltak inwiˈl nabˈe, tipetak chi wicˈ laj wichoch, xcheˈ man patron, xcheˈ Kakaj Jesús. 25 Subˈlaj cristian bˈesaltak chirij Kakaj Jesús y re xsolcopij ribˈ chi rilicak y xij rechak: 26 Wi wiˈ jono ri xam chwij raj tioc pire ajtijol ribˈ chwij, pero wi masna tijlokˈaj jkaj jchuch, rixokl, ralcˈwal y rechˈelxic o masna tijlokˈaj jcˈaslemal chinwch in, taˈ tzi tioc pire ajtijol ribˈ chwij. 27 Y nen taˈ raj tijtij cˈax laj jcˈaslemal y tixambˈer chwij, taˈ tioc pire ajtijol ribˈ chwij. 28 Wi wiˈ jono chawechak tran jono richoch subˈlaj nim, ¿taˈcˈu tijchomorsaj nabˈe nen jnimal pwak tichocon jwiˈl, wi ton ranaˈ jpwaak o taˈn? 29 Jwiˈl wi mitaˈ tran jpwaak, xike tijchol jbˈanic y taˈ tijqˈuis jbˈanic. Cuando tiilsaj jwiˈl cristian chi taˈ chiquiˈ ticwin chi jqˈuisic, tijtzeˈjtak jwich 30 y tijbˈijtak chirij: Man winak xike xchol jbˈanic man richoch, pero taˈ chiquiˈ xcwin chi jqˈuisic, ticheˈtak chirij. 31 Wi wiˈ jono rey raj tibˈe chˈoˈjin riqˈui jono rey chic, ¿taˈcˈu tijchomorsaj nabˈe wi ticwiniˈ lajuj mil (10,000) chi soldad chi chˈoˈj riqˈui junwinak mil (20,000) chi soldad? 32 Tijchomorsaj wi mitaˈ ticwin mak soldad chi chˈoˈj, aj najiˈ ajquiˈ chi taw mak jcontre cuando tijtakbˈi jono jtakoˈn chi jbˈij re man rey chi ticantak pi utzil pire maˈ tichˈoˈjintak. 33 Y jiˈcˈulon atak wi wiˈ jono chawechak taˈ tican jyeˈ juntir kelen re ri wiˈ, taˈ tzi tioc pire ajtijol ribˈ chwij, xcheˈ Kakaj Jesús. 34 Man atzˈam tziyiˈn, pero wi man atzˈam tiel jquiˈl taˈ chiquiˈ tijnaˈ tran quiˈ. 35 Taˈ chiquiˈ nen tichacuj, taˈ tzi re ulew ni taˈ chiquiˈ tzi pire ticojsaj xoˈlak abono, tichak tˈojsajbˈic. Nen titonc, jteˈ jcholajl ri tambˈij, xcheˈ Kakaj Jesús rechak cristian.

Lucas 15

1 Mak ajtzˈonaltak alcabar pachak nicˈj ajmacbˈ xjutuntak riqˈui Kakaj Jesús chi jtaic Jyolj Kakaj Dios ri tijin tijbˈij. 2 Xpetak mak fariseo pach yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios, xoctak chi yokˈon chirijil Kakaj Jesús, xijtak: Man winak ri tijcˈulaˈ mak ajmacbˈ y tiwiˈn riqˈuilak, xcheˈtak chiribˈil ribˈak. 3 Jwiˈliˈli Kakaj Jesús xoc chi jbˈij jun esbˈi noˈj rechak jilonri: 4 Wi wiˈ jono chawechak wiˈ jun cient (100) jcarner y tibˈe chi jyukˈicak y etke tican saach jun rechak, re tican jyeˈ mak junmuchˈ bˈelejlajuj (99) wich takˈj y tibˈe chi jtoquic man jun ri xcan sachok asta tina jtaˈna. 5 Y cuando tibˈe jteˈch, tichak quiˈcotc, tijtˈojch rij jkul, tipetc. 6 Y cuando titaw laj richoch, tijtak jsiqˈuij yak richcˈulchiˈ pach yak jcˈulja y tijbˈij rechak: Quiˈcotentak wiqˈuil jwiˈl xintaˈ man incarner ri xsaachc, ticheˈ rechak. 7 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi wiˈ mas quiˈcotemal lecj cuando jun ajmac tijcˈam jkˈabˈal jmac chiwch Kakaj Dios chiwchak yak junmuchˈ bˈelejlajuj (99) cristian ri qˈuexelchak jnoˈjak jwiˈlak y sucˈulchak ranmak chiwch Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 8 Kakaj Jesús xij chic: Wi wiˈ jono anm wiˈ lajuj (10) jpwaak y tijtzak jun jpwaak la ja, ¿taˈcˈu tijtzij jkˈakˈ chi jtoquic? Y, ¿taˈcˈu tioc chi jmesic jpam richoch y tijtoc jpwaak laj mes asta tina jtaˈna? 9 Y cuando tijtaˈ man pwak, tijtak jsiqˈuij juntir yak richcˈulchiˈ pach yak jcˈulja y tijbˈij rechak: Quiˈcotentak wiqˈuil jwiˈl xintaˈ impwaak ri xintzakc, ticheˈ rechak. 10 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak, cuando wiˈ jono ajmac tijcˈam jkˈabˈal jmac chiwch Kakaj Dios, yak ranjl Kakaj Dios subˈlaj tiquiˈcottak, xcheˈ rechak. 11 Kakaj Jesús xij chic jun esbˈi noˈj rechak cristian jilonri: Wiˈ jun winak wiˈ quibˈ jcˈajol. 12 Xpe man kˈunixel, xij re jkaj: Tat, jach chwe lajori lawiˈ ri textament ri tajach chwe nen or, xcheˈ re jkaj. Xpe jkajak, xjach chiwchak nen jnimakl titoˈntak chi quibˈ ribˈilak. 13 Ajriˈke quibˈ uxibˈ kˈij jjachic textament rechak, xpe man kˈunixel xoc chi jcˈayaj lawiˈ ri xjachsaj re. Xcˈambˈi man pwak li, xeˈ chinaj li jun tilmit chic. Claˈ xoc chi jsachic jpwaak lak etzltak kelen ri raj re tran laj jcˈaslemal. 14 Man cˈojol winak li xqˈuis juntir jpwaak chi sachem. Xpe jun nimlaj wiˈjal li tilmit ri lamas wiˈw, re subˈlaj xcˈok jwiˈl wiˈjal. 15 Xeˈ jtzˈonaj jchac riqˈui jun winak claˈ. Xpe man winak li, xtakbˈi chi rilbˈej aak laj rulew. 16 Man cˈojol winak li subˈlaj ticam jwiˈl wiˈjal, rajti ranm tijtij man jloˈ aak, pero taˈ tiyeˈsaj luwar re tijtij. 17 Ajrucˈreˈ xcuxtaj jwiˈl, xoc chi jchomorsaj laj ranm y xij: Subˈlaj mocom wiˈ riqˈui inkaj, rechak taˈ ajlal jwaak tijtijtak y rucˈ in incam jwiˈl wiˈjal neri. 18 Lajori inkˈaj la ja riqˈui inkaj y tambˈij re: Tat, cuy immac, xintocaˈ immac chiwch Kakaj Dios y chawch at. 19 Taˈ chiquiˈ ticˈular pi we tabˈij chi iniˈ acˈajol, in acojeˈ pi jun amocom, incheˈ re, xcheˈ laj ranm. 20 Jilonli xchomorsaj xkˈaj la ja riqˈui jkaj. Aj najiˈ wiˈw re ja cuando xilsajbˈi jwiˈl jkaj y jkaj cuando xril jwich jcˈajol, subˈlaj xril cˈur jwich. Xeˈ jol chi jcˈulic, xkˈaluj y xtzˈubˈaj. 21 Xpe jcˈajol, xij: Tat, cuy immac, xintocaˈ immac chiwch Kakaj Dios y chawch at. Taˈ chiquiˈ ticˈular pi we tabˈij chi iniˈ acˈajol, xcheˈ re jkaj. 22 Xpe jkaj, xij re yak jmocom: Esajtakch jono kuslaj itzˈik claˈ, cojtak chirij laj or y cojtak jun matkˈabˈ laˈ jkˈabˈ y jxajbˈ laˈ rakan. 23 Cˈamtatakch man tioˈjlaj wacx, camsajtak, katijeˈtak, kabˈaneˈtak nimakˈij, 24 jwiˈl incˈajol ri chinchˈol in xcamiˈn, pero nicˈ riqˈuil xcˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl. Xsaachna, pero lajori xkˈaj chiquiˈch, xcheˈ. Jilonli xcholtak jbˈanic jun nimakˈij. 25 Y man nabˈeal re jcˈajol bˈesaliˈ li chac y cuando xkˈajch, xtaw chijcˈulel ja riˈchak tijta tichak tijin kˈojom re nimakˈij la ja y xojoj. 26 Xpe re, xsiqˈuij jun mocom, xtzˈonaj re nen chac tijin nimakˈij la ja. 27 Man mocom xij re: Jwiˈl xyukiˈ akˈun, akajak xtak jcamsaj man tioˈjlaj wacx y xan jun nimakˈij pi re jwiˈl tziyiˈ jwich taˈ nen xtaˈw, xcheˈ re. 28 Subˈlaj xpe retzal man nabˈeal cuando xta chi jilonli xijsaj re, taˈ chiquiˈ raj tioc la ja. Xeˈna jkaj chi jbˈij re chi tioc la ja. 29 Re xij re jkaj: Subˈlaj junabˈ inchacunak aacˈl y ni jun bˈwelt miti bˈanal inwiˈl ri inatakwiˈ. Y ni jun qˈuisicˈ sipal chwe awiˈl pire tambˈan jono nimakˈij pach yak wichcˈulchiˈ. 30 Rucˈ lajori cuando xyuk acˈajol ri, ri xeˈ jqˈuiseˈch apwaak chi sachem riqˈui mak tzˈiˈtaklaj anm, xatakaˈ jcamsaj man tioˈjlaj wacx pire jnimakˈj, xcheˈ re jkaj. 31 Jkaj xij re: At walcˈwal, at watiˈ wiqˈuil y juntir kelen we ri wiˈ awechiˈn. 32 Pero lajori pi jcholajliˈ tikabˈan nimakˈij chirij akˈun jwiˈl chinchˈol in xcamiˈn, pero nicˈ riqˈuil xcˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl. Xsaachna, pero xkˈaj chiquiˈch, xcheˈ winak re jcˈajol, xcheˈ Kakaj Jesús.

Lucas 16

1 Kakaj Jesús xij chic jilonri rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Wiˈ jun winak subˈlaj bˈiom y wiˈ jun jmocom wiˈ pire jbˈabˈal mocom chi jchajaj juntir kelen re. Xpetak nicˈj cristian, xeˈ jbˈijtak re man bˈiom chi man mocom li tijin tijqˈuis juntir kelen re. 2 Xpe man bˈiom, xtak jsiqˈuij man jbˈabˈal mocom y cuando xtaw man jmocom riqˈuil xtzˈonaj re: ¿Nen tabˈij chirij ri xyuk bˈijsaj chwe jwiˈl cristian chawij? Lajori chwaj twetemaj nen jbˈanic juntir kelen we ri jachal laj akˈbˈ inwiˈl, jwiˈl lajori ateliˈ li chac wiqˈuil, xcheˈ re man mocom. 3 Man jbˈabˈal mocom xoc chi jchomorsaj laj ranm nen tran, xij: ¿Nen tambˈan lajori jwiˈl impatron taˈ chiquiˈ tijyeˈ inchc? Y taˈ chiquiˈ inchokˈbˈ chi chac y wi tantzˈonaj limoxn xoˈlak bˈe, qˈuixibˈal pi we, xcheˈ. 4 Etke xyuk laj ranm, xij: Lajori wetamchak nen tambˈan pire incˈulsaj laj richoch jono cristian cuando inesajbˈi laj inchc neri, xcheˈ. 5 Xtak jsiqˈuijcak chi jujunal mak cristian ri wiˈ jcˈasak riqˈui jpatron y xtzˈonaj re man xtaw nabˈe: ¿Jurubˈ acˈas riqˈui impatron? xcheˈ re. 6 Y man winak ri wiˈ jcˈas, xij: Bˈelejebˈ cient riqˈui oxcˈal waxaklajuj (978) galón aceit olivo incˈas, xcheˈ. Y xpe man jbˈabˈal mocom, xij re: Coˈ ri jwujal man acˈas, lajori cubˈren y cˈam man awuj y tzˈibˈaj xilj chi quejabˈ cient riqˈui jun muchˈ bˈelejebˈ (489) galónke acˈas, xcheˈ re. 7 Cuando xtaw chic man jun ri wiˈ jcˈas, xtzˈonaj re: Y at, ¿jurubˈ acˈas riqˈui impatron? xcheˈ re. Man winak ri wiˈ jcˈas, xij: Jun cient (100) quintal chi trig incˈas, xcheˈ. Y xpe man jbˈabˈal mocom, xij re: Coˈ ri jwujal man acˈas, lajori cubˈren y cˈam man awuj y tzˈibˈaj xilj chi junmuchˈ (80) quintalke acˈas, xcheˈ re. 8 Cuando xta man patron nen mo mak noˈj ri tijin tran man jbˈabˈal mocom, subˈlaj xsaach jchˈol chi jtaic mak jnoˈj. Mak cristian ri retake wich ulew wiˈna mas jnoˈjak chi jchomorsaj rij mak kelen ri, chiwchak yak cristian ri wiˈtakchak chi sak jwiˈl wiˈtakchak laj jkˈabˈ Kakaj Dios. 9 Tambˈij chawechak chi cojtak mak abˈiomilak ri reke wich ulew pire atcwintak chi jtaˈic mas awichcˈulchiˈak y cuando tiqˈuis juntir abˈiomilak, wiˈ nen atcˈuluwtak li jun luwar ri taˈ jqˈuisic lamas atjekertak. 10 Nen jun cristian tzi tran re junquitz, tziyiˈ tran cuando tiyeˈsaj mas re. Pero nen jun cristian taˈ tzi tran re junquitz, taˈ tzi tran cuando tiyeˈsaj mas re. 11 Atak wi taˈ tzi tabˈantak chirij abˈiomilak ri reke wich ulew, ¿nencˈu tiyeˈw tzˈetel bˈiomil re lecj chawechak ri taˈ jqˈuisic? 12 Y wi mitaˈ tzi anoˈjak chirijak mak kelen ri maˈ awechak taˈn, ¿nencˈu tiyeˈw chawechak lawiˈ ri awechak? 13 Taˈ ni jono mocom ticwin chi chac riqˈui quibˈ patron, jwiˈl tina jxutna jun y tijlokˈaj jun chic. Ticojon chiwch jun y taˈ ticojon chiwch jun chic. Atak taˈ atcwintak chi jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Dios tabˈantak wi tibˈe awanmak chirij bˈiomil ri reke wich ulew, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 14 Mak fariseo cuando xtatak nen xij Kakaj Jesús, xritzˈbˈejtak jwich jwiˈl rechak riˈ bˈesal ranmak chirij jbˈiomilak. 15 Kakaj Jesús xij rechak mak fariseo: Atak tacoj akˈijak chiwchak cristian chi sucˈuliˈ awanmak chiwch Kakaj Dios, pero Kakaj Dios retamiˈ nen achomorsaˈn laj awanmak. Nen jono cojol jkˈij jwiˈlak cristian xutuliˈ jwiˈl Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús rechak mak fariseo. 16 Kakaj Jesús xij chic rechak: Ojr riˈ xijsaj rechak cristian ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios pach ri xcan jtzˈibˈajtak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios asta cuando xyuk Juan Ajbˈanal Jaˈtiox. Y laˈ mak junabˈ re Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xticarch jbˈij tzilaj jtaquil re nen mo titakon Kakaj Dios chibˈak cristian. Jwiˈliˈli subˈlaj qˈui tijin tijcoj jcowil ranmak chi jcojic jyolj Juan Ajbˈanal Jaˈtiox pire tioctak laj jkˈabˈ Kakaj Dios. 17 Taˈ mas cˈax wi tisaach jwich caj pach ulew chiwch tisaach jwich junquitz re Jpixbˈ Kakaj Dios pach ri xcan jtzˈibˈajtak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios. 18 Wi wiˈ jono winak tican jacheˈ rixokl y ticˈuliˈy chic riqˈui jun anm chic, chiwch Kakaj Dios tijin trechbˈej jun anm ri maˈ jcˈulajl taˈn. Y wi wiˈ jono winak ticˈuliˈy riqˈui man anm ri xcan jachsajok jwiˈl richjil, chiwch Kakaj Dios tijin trechbˈej jun anm ri maˈ jcˈulajl taˈn, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 19 Kakaj Jesús xij chic: Wiˈ jun winak subˈlaj bˈiom ri tijcoj kustaklaj itzˈik y nojel kˈij tran kustaklaj comon wicˈ. 20 Y wiˈ jun sicˈ winak ri jbˈij Lázaro qˈuisil rij li chˈaˈcˈ y tijtzˈonaj limoxn. Re ticubˈar lak ulew chiˈ pwert riqˈui man bˈiom. 21 Y sicˈ winak li riˈ raj tijtij mak jxercˈ wa ri titzaak xeˈ mex riqˈui man bˈiom. Y tipetak mak tzˈiˈ tioctak chi jrekˈic jwich mak chˈaˈcˈ chirij sicˈ winak. 22 Cuando xtaw jun kˈij xcam sicˈ winak li, xcˈamsajbˈi jwiˈlak yak anjl lamas wiˈ Abraham. Y cuando xcam man bˈiom xeˈ muksajok. 23 Cuando man bˈiom tijin tijtij cˈax li man luwar ri lamas ticˈolsaj jsantilak camnakibˈ, xnaˈtunbˈic, xrilbˈi Abraham wiˈ li jun luwar subˈlaj naj y wi Lázaro riqˈuil. 24 Y man bˈiom subˈlaj cow xchˈaˈwc, xijbˈi re Abraham: Kaj Abraham, ilcojoˈ cˈur inwch. Bˈan tokˈobˈ chwe, bˈij re Lázaro chi tijmuˈchcojoˈ bˈa jkˈabˈ li jaˈ y tiyuk jorobˈsaj bˈa wakˈ laˈ, jwiˈl in mas cˈax tijin tantij neri li kˈakˈ, xcheˈ man bˈiom. 25 Pero Abraham xij re: At walcˈwal, cuxtaj awiˈl chi at xatijaˈ utzil laj acˈaslemal cuando xatwaˈx wich ulew. Pero Lázaro subˈlaj cˈax xtij cuando xwaˈx wich ulew, ajriˈ neri xyuk jteˈ utzil y at ajriˈ claˈ xyuk atijeˈ cˈax. 26 Pero lajori wiˈ jun nimlaj xelebˈxan laj kaxoˈl aacˈlak, jwiˈliˈli taˈ ni jono rechak mak ri wiˈtak neri tijnaˈ tikˈaxtakbˈi claˈ y taˈ ni jono rechak mak ri wiˈtak claˈ tijnaˈ tikˈaxtakch neri, xcheˈ Abraham re. 27 Y man bˈiom xij chic re Abraham: Kaj Abraham, bˈan jun tokˈobˈ chwe, takbˈi Lázaro laj richoch inkaj. 28 Claˈ ajwiˈtakaˈ jobˈ yak wechˈelxic chic y tibˈe jbˈijcojoˈ rechak chi mi ran rechak chapcaˈ ximbˈan in pire maˈ tipetak neri lamas titijsaj subˈlaj cˈax, xcheˈ re Abraham. 29 Abraham xij chic re: Pi rechak wiˈ Jpixbˈ Kakaj Dios ri xcan tzˈibˈaj jwiˈl Moisés y wiˈ Jyolj Kakaj Dios ri xcan jtzˈibˈajtak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojrtaktzij y riˈ li jcojeˈtak nen tijbˈij, xcheˈ Abraham re. 30 Y man bˈiom xij chic: Tzˈetiˈn, Kaj Abraham, pero wi wiˈ jono ticˈastasaj jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ titaw riqˈuilak, rechak tijqˈuexaˈ jnoˈjak chiwch Kakaj Dios, xcheˈ re Abraham. 31 Pero Abraham xij chic re: Wi taˈ tijcojtak Jpixbˈ Kakaj Dios ri xcan jtzˈibˈaj Moisés y Jyolj Kakaj Dios ri xcan jtzˈibˈajtak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojrtaktzij, riˈticˈu chic tijcojtak jyolj jun ri ticˈastasaj jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ, xcheˈ Abraham re, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

Lucas 17

1 Kakaj Jesús xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Cocˈxoˈlke wiˈ nen tibˈanow re jun cristian tikej li mac. Pero cˈur jwich jun cristian ri tibˈanow re jun chic tikej li mac jwiˈl masna cˈax tijtij. 2 Riˈ mas tzi tiximsajbˈi jun nimlaj abˈaj re queˈm chi jkul y titˈojsajbˈi li mar chiwch tran chi timacun yak ri taˈ mas nim jkˈijak ri cubˈul jchˈolak chwij. 3 ¡Atak cwentijke aybˈak! Wi wiˈ jono awechˈelxic chwij tibˈanow cˈax chawe, kˈel chirij ri tijin tran y wi tijqˈuex jnoˈj, cuy jmac. 4 Y wi wiˈ jun kˈij tran wukubˈ (7) bˈwelt cˈax chawe y wukubˈ (7) bˈwelt tiyuk aacˈl chi jtzˈonaj jcuyic jmac chawch y tijbˈij: Cuy immac, taˈ chiquiˈ tambˈan, ticheˈ chawe, cuy jmac, xcheˈ Kakaj Jesús. 5 Y yak jtakoˈn Kakaj Jesús ri Kajawl xijtak re: Yeˈ mas jcubˈarbˈ kachˈol chawij, xcheˈtak re. 6 Kakaj Jesús ri Kajawl xij rechak: Witi cubˈul achˈolak chwij chapcaˈ jnimal jun ra bˈakˈ jwich mostas, atcwintakaˈ tabˈijtak re man nim cheˈ ri, jilonri: Bˈukˈbˈi aybˈ neri y tibˈe atiqueˈ aybˈ li mar, atcheˈtak re y man cheˈ ticojoniˈ chawchak, xcheˈ rechak. 7 Kakaj Jesús xij chic rechak yak jtakoˈn: Y wi wiˈ jono chawechak wiˈ jono jmocom tijtakbˈi li chac chirij wacx o tijtakbˈi chi jyukˈic rawj y cuando tikˈajch man mocom li, taˈ tijbˈij re man mocom: Tzaj, cubˈren, tij aw, taˈ ticheˈ re. 8 Re tijbˈij: Bˈan jwaˈx wa re tantij re sinar y yeˈch bˈa mex, incolajna in nabˈe, ajrucˈreˈ tatij chic aw at, ticheˈ re. 9 Y taˈ rajwax ticˈomowaj re man mocom li jwiˈl riˈ xan juntir nen ri xijsaj re. 10 Y jiˈcˈulon atak cuando tabˈantak juntir ri tijbˈij Kakaj Dios chawechak, bˈijtak: Oj, ojke mocom ri taˈ nen ojchoconwiˈ, jwiˈl xike xkabˈan lawiˈ raj Kakaj Dios xkabˈan, atcheˈtak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 11 Kakaj Jesús cuando bˈenam re Jerusalén xkˈaxbˈi laj xoˈlak Samaria pach Galilea. 12 Cuando xtaw li jun luwar, xpetak lajuj (10) chi winak chi jcˈulic, wiˈ yajel chirijak ri jbˈij lepra. Mak winak li taˈ xjutuntak chijcˈulel Kakaj Jesús, jiˈke xwaˈrtakch chinaj re, 13 xijtakch re: Kaj Jesús Ajtijonl, il cˈur kawch riqˈui kayaj, xcheˈtakch re Kakaj Jesús. 14 Kakaj Jesús cow xrilbˈi mak winak y xij rechak: Jattak, cˈutta aybˈak chiwchak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, xcheˈ rechak. Rechak xeˈtak y cuando bˈesaltak lak bˈe bˈenam rechak riqˈui yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, xel man yajel chirijak y xtzibˈtak. 15 Jun rechak mak winak li cuando xril chi xtzibˈiˈn, xkˈaj riqˈui Kakaj Jesús, tichak chˈejej chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios. 16 Y cuando xtaw riqˈui Kakaj Jesús xxucaj ribˈ chiwch y xxulbˈaˈ jcaybˈal asta xtaw chiˈ jwich lak ulew chi jcˈomowaj re chi xtzibˈiˈn. Y man winak li aj Samariayiˈn. 17 Kakaj Jesús xij: ¿Miti lajujiˈ ribˈilak mak winak ri xtzibˈtak? ¿Lacˈumas xeˈtak mak bˈelejebˈ chic? 18 ¿Xicˈuke jun winak ri, ri maˈ rijajl taˈ Israel xkˈajch chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios chi xtzibˈiˈn? xcheˈ. 19 Kakaj Jesús xij re man winak: Bˈiiten y jat laj awichoch, xattzibˈiˈ jwiˈl xcubˈar achˈol chwij, xcheˈ. 20 Mak fariseo xtzˈonajtak re Kakaj Jesús nen or tipe jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian wich ulew. Y Kakaj Jesús xij rechak: Jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian wich ulew taˈ tiilsaj cuando tipetc. 21 Ni jonok tibˈin chi wiˈ neri o wiˈ jili, jwiˈl jtakon Kakaj Dios wiˈchak chaxoˈlak, xcheˈ re mak fariseo. 22 Y xij chic rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Tina tawna jun kˈij atak rajti awanmak wiˈti chic chaxoˈlak Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil, pero taˈ chiquiˈ tawiltak jwich. 23 Y wi wiˈ cristian tibˈin chawechak: Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil wiˈ neri o wiˈ jili, ticheˈtak, pero ma cojowtak y mat bˈetak chi rilic. 24 Jwiˈl cuando titaw kˈij tipe chic wich ulew Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil, jilon jpetic chapcaˈ jun coyop tijkopajch ribˈ li jun lad re caj, tijsakabˈsajiˈ juntir xeˈ caj. 25 Pero nabˈe tina jtijna subˈlaj cˈax y tina xutsajna jwiˈlak mak cristian ri wiˈtak re mak junabˈ lajori. 26 Y cuando titaw kˈij tipe chic wich ulew Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil, cristian tranaˈtakaˈ chapcaˈ xantak cristian laˈ mak junabˈ cuando xwaˈx Noé wich ulew. 27 Mak cristian li xtakejtak jbˈanic lawiˈ rajak rechak trantak. Rechak tiwiˈntak, tikˈabˈartak, ticˈuliˈytak y tijcˈulbˈaˈ ralcˈwalak asta cuando xtaw kˈij xjaw Noé li arc. Xchol jun nimlaj kˈalaj y xsaach jwich juntir ri wiˈtak wich ulew. 28 Jilon trantak chapcaˈ xantak mak cristian laˈ mak junabˈ cuando xwaˈx Lot li tilmit Sodoma. Mak cristian li xeˈ ranmak chirij jwaak, chirij kˈabˈric, chirij lokˈomanc, chirij cˈayinc, chirij ticoˈn y chi bˈanojtak ja. 29 Pero cuando xelbˈi Lot li tilmit Sodoma xpe kˈol pach kˈakˈ lecj, xkej chibˈ man tilmit li y juntir mak cristian ri wiˈtak li man tilmit xsaach jwichak li kˈakˈ. 30 Y cuando tikˈaj chicch wich ulew Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil jilon cˈax li tijtijtak mak cristian ri taˈ ticojontak chiwch Kakaj Dios. 31 Y cuando titaw kˈij li, nen wiˈ bˈa ja, mi oc chic chi resaj kelen re la ja y nen wiˈ lak chac mi kˈaj chic laj richoch. 32 Riˈ cuxtaj awiˈlak nen xansaj re rixokl Lot ojr. 33 Nen jono cristian taˈ raj tijyeˈ ribˈ pi camic jwiˈlke tran lawiˈ raj Kakaj Dios tran, tisaachiˈ jwich, pero nen tijyeˈ ribˈ pi camic inwiˈl in, ticolmajiˈn. 34 In tambˈij chawechak cuando titaw kˈij li, li jun akˈabˈ wiˈtak quibˈ chi waraj chibˈ jun chˈat, jun ticˈamsajbˈic y jun tican yeˈsajok. 35 Y wiˈ quibˈ anm, nicˈ tijintak chi queˈm, jun ticˈamsajbˈic y jun tican yeˈsajok. 36 Y wiˈtak quibˈ winak, nicˈ tijintak li chac, jun ticˈamsajbˈic y jun tican yeˈsajok, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 37 Cuando xtatak yak ajtijol ribˈak chirij chi jilonli xij, xtzˈonajtak re: Kajawl, ¿lacˈumas tibˈanwiˈ jilonli? xcheˈ rechak. Kakaj Jesús xij rechak: Lamas wiˈ jun camnak awaj, claˈ tijmulbˈaˈ ribˈak mak cˈuch, xcheˈ rechak.

Lucas 18

1 Kakaj Jesús xij jun esbˈi noˈj rechak yak ajtijol ribˈak chirij pire tijcˈut chiwchak chi rajwaxiˈ cocˈxoˈlke tichˈaˈwtak riqˈui Kakaj Dios y taˈ tijquibˈaj ranmak. 2 Xij rechak: Wiˈ jun kˈatbˈitzij xwaˈx li jun tilmit, taˈ tijcoj jkˈij Kakaj Dios y taˈ tijcoj jkˈij ni jun cristian. 3 Y li man tilmit li wiˈ jun anm ri camnak richjil, sicˈ anm li qˈuilaj bˈwelt titaw riqˈui man kˈatbˈitzij chi jtzˈonaj kˈatbˈitzij, re riˈ raj tibˈan kˈatbˈitzij chirij jun jcontre. 4 Man kˈatbˈitzij xeˈ quibˈ uxibˈ kˈij taˈ raj tran jkˈatbˈitzij chirij, pero cuando xtaw jun kˈij xqˈuistaj ranm chi rilic sicˈ anm, xij laj ranm: Onque taˈ tancoj jkˈij Kakaj Dios y taˈ tancoj jkˈijak mak cristian, 5 pero jwiˈl man anm ri, ri camnak richjil, nojel kˈij tiyuk chi jtzˈonaj kˈatbˈitzij chwe, lajori tambˈan kˈatbˈitzij chirij man jcontre jwiˈl wi mitaˈ tambˈan kˈatbˈitzij chirij man jcontre tiqˈuistaj wanm jwiˈl nojel kˈij tiyuk wiqˈuil, xcheˈ man kˈatbˈitzij, xcheˈ Kakaj Jesús. 6 Y Kakaj Jesús ri Kajawl xij chic rechak: Tatak jcholajl nen xij man kˈatbˈitzij ri taˈ sucˈul ranm chiwch Kakaj Dios. 7 Y, ¿riˈticˈu chic Kakaj Dios maˈ tijtˈoˈ laj or yak cristian ri chaˈl jwiˈl ri tichˈaˈwtak riqˈuil chi lakˈj chi lakˈabˈ? 8 Pero in tambˈij chawechak chi atjtˈowaˈtakaˈ laj or. Pero cuando tipe chic wich ulew Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil, taˈ etemal jurubˈ cristian tiyuk jteˈ ri cubˈul jchˈolak chirij, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 9 Wiˈ nicˈj rechak mak cristian ri tijbˈijtak laj ranmak chi rechak sucˈuliˈ ranmak chiwch Kakaj Dios, pero tijxuttak yak nicˈj cristian chic, jwiˈliˈli Kakaj Jesús xij jun esbˈi noˈj rechak jilonri: 10 Wiˈ quibˈ winak xeˈtak li nimi richoch Kakaj Dios chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios, jun fariseo y jun ajtzˈonal alcabar. 11 Man fariseo pi waˈl xoc chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios, xij: At, Kakaj Dios, tancˈomowaj chawe chi in, maˈ in taˈ nicˈ chapcaˈ mak nicˈj cristian chic, pur alkˈomtak y nicˈj chic pur etzl jnoˈjak re cristian y nicˈj chic tijrechbˈejtak jun cristian chic ri maˈ jcˈulajlak taˈn y maˈ in taˈ nicˈ chapcaˈ man jun ajtzˈonal alcabar ri. 12 In tambˈanaˈ cacabˈ kˈij ayun re nojel xuman y nen jnimal tanchˈec, tanyaˈ jlájuj chawe, xcheˈ man fariseo. 13 Pero man ajtzˈonal alcabar xcan waˈr chinaj re man fariseo y cuando xchˈaˈw riqˈui Kakaj Dios xxulbˈaˈ jcaybˈal lak ulew. Re taˈ xbˈit jcaybˈal lecj, xike xtˈic chi jchˈol chi kˈabˈ y xij re Kakaj Dios: At, Kakaj Dios, il cˈur inwch, cuy immac. In, iniˈ jun ajmac chawch, xcheˈ. 14 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi man ajtzˈonal alcabar li, cuando xkˈaj laj richoch, sucˈulchak ranm chiwch Kakaj Dios, pero man fariseo taˈ xsucˈulabˈ ranm chiwch Kakaj Dios. Jwiˈl nen jonok tijcoj jkˈij ricˈan, taˈ ticojsaj jkˈij, pero nen taˈ tijcoj jkˈij, riˈ li ticojsaj jkˈij, xcheˈ Kakaj Jesús. 15 Jun kˈij xcˈamsajtakbˈi mak tral acˈl riqˈui Kakaj Jesús pire tijyeˈ jkˈabˈ laj jbˈaak, pero cuando xriltak yak ajtijol ribˈak chirij, xkˈeltak mak cristian ri xcˈamowtakbˈi mak tral acˈl riqˈui Kakaj Jesús. 16 Pero Kakaj Jesús xsiqˈuij mak tral acˈl y xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Ma kˈeltak, yeˈtak luwar rechak mak tral acˈl tipetak wiqˈuil jwiˈl jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian pirechiˈ yak ri chapcaˈ tral acˈl ri. 17 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi nen taˈ tijcˈul jtakon Kakaj Dios chapcaˈ jun ral acˈl taˈ tioc lamas titakon Kakaj Dios chibˈak cristian, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 18 Jun winak ri nim jkˈij chijxoˈlak yak rijajl Israel xtzˈonaj re Kakaj Jesús: At, Tzilaj Ajtijonl, ¿nen rajwax tambˈan pire tantaˈ tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic? xcheˈ re. 19 Xpe Kakaj Jesús, xtzˈonaj re: ¿Nen chac tabˈij chwe chi iniˈ tzi? Taˈ ni jun tzi, xike Kakaj Dios ri tzi. 20 Awetamiˈ Jpixbˈ Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri: Ma wechbˈej jun jalan cristian wi maˈ acˈulajl taˈn, mat camsanc, mat alkˈanc, maˈ mol tzij chirij jun cristian y coj jkˈij akaj achuch, ticheˈ, xcheˈ re. 21 Man winak li xij re Kakaj Jesús: Juntir li xincojaˈch pi aj in acˈl, xcheˈ. 22 Cuando xta Kakaj Jesús chi jilonli xij man winak, xij chic re: Ajwiˈ jun kelen rajwax tina abˈanna. Cˈayta juntir kelen awe ri wiˈ y man rijil tajach chiwchak yak ri wiˈ rajwax rechak. Jilonli tiwaˈxiˈ subˈlaj utzil pi awe riqˈui Kakaj Dios lecj pi jqˈuexwach abˈiomil, ajrucˈreˈ atpe wiqˈuil pire atxambˈer chwij, xcheˈ re. 23 Man winak li, cuando xta chi jilonli xijsaj re, subˈlaj xbˈison jwiˈl subˈlaj bˈiomiˈn. 24 Kakaj Jesús cuando xril chi tichak bˈisonc, xij: Subˈlaj cˈax roquicak mak bˈiom lamas titakon Kakaj Dios chibˈak cristian. 25 Riˈ taˈ mas cˈax jkˈaxic jun camello laj bˈakˈ jwich jun acux chiwch roquic jun bˈiom lamas titakon Kakaj Dios chibˈak cristian, xcheˈ. 26 Cuando mak cristian xtatak chi jilonli, xijtak re Kakaj Jesús: Wi jilonli, taˈ ni jun ticolmaj laj jkˈabˈ jmac, xcheˈtak re. 27 Kakaj Jesús xij chic rechak: Pi rechak cristian taˈ ni jonok ticwinc, pero Kakaj Dios taˈ ni jun kelen maˈ ticwin chi jbˈanic, xcheˈ rechak. 28 Xpe Pedro, xij re Kakaj Jesús: Oj xcaniˈ kayeˈ juntir kelen ke ri wiˈ y xojxambˈeriˈ chawij, xcheˈ re. 29 Kakaj Jesús xij: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak nen jono cristian tican jyeˈ richoch, jkaj jchuch, rechˈelxic, rixokl y ralcˈwal jwiˈlke tijbˈij nen mo titakon Kakaj Dios chibˈak cristian, 30 tijcˈulaˈ subˈlaj nim jqˈuixel neri wich ulew y tijtaˈ tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 31 Kakaj Jesús xsiqˈuijbˈi pi ricˈanak yak cabˈlajuj (12) jtakoˈn y xij rechak: Lajori ojbˈetak Jerusalén lamas titawiˈ chiwch juntir ri xcan jtzˈibˈajtak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios chirij Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil. 32 Re tijachsaj laj jkˈabˈak yak maˈ rijajl taˈ Israel, rechak tritzˈbˈejtak jwich, tijyokˈtak y tijchubˈajtak jwich. 33 Tijsecˈtak y tijcamsajtak, pero laj jrox kˈij tina cˈastasajna jwich laj jcamnakl, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 34 Pero rechak taˈ xtatak jcholajl nen tielwiˈ ri xijsaj rechak jwiˈl Kakaj Jesús, jwiˈl taˈ yeˈl luwar rechak tretemajtak jcholajl. 35 Cuando tawem tran Kakaj Jesús Jericó, wiˈ jun sicˈ moy cubˈul chiˈ bˈe tijin tijtzˈonaj limoxn. 36 Cuando sicˈ moy xta chi subˈlaj cristian tijin tikˈaxtak, re xtzˈonaj rechak cristian nen tijin tibˈanc. 37 Mak cristian xijtak re chi Kakaj Jesús aj Nazaret tijin tikˈax claˈ. 38 Xpe re, cow xchˈejejc, xij: ¡Kaj Jesús, Jcˈajol David, il cˈur inwch! xcheˈ. 39 Xpetak mak cristian ri nabˈetakbˈic, xkˈeltak, riˈ rajak taˈ chiquiˈ tichˈaˈwc, pero mas chiquiˈ cow xchˈejejc, xij chic: ¡Jcˈajol David, il cˈur inwch! xcheˈ. 40 Kakaj Jesús xwaˈrc, xtak jcˈamic sicˈ moy. Cuando xtaw sicˈ moy chijcˈulel, xtzˈonaj re: 41 ¿Nen chawaj tambˈan chawe? xcheˈ re. Sicˈ moy xij: Wajawl, chwaj innaˈtunc, xcheˈ re. 42 Kakaj Jesús xij chic re: Naˈtunok. Xattzibˈiˈ jwiˈl xcubˈar achˈol chwij, xcheˈ re. 43 Y sicˈ moy laj or xnaˈtunc y xambˈerbˈi chirij Kakaj Jesús, tichak tijin chi jbˈixaj jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios. Y jilon juntir mak cristian ri xiliwtak nen xansaj re sicˈ moy, xbˈixajtak jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios.

Lucas 19

1 Kakaj Jesús bˈenam re xkˈaxbˈi li man tilmit Jericó. 2 Y claˈ wiˈ jun bˈiomlaj winak ri jbˈij Zaqueo, ri jbˈabˈalak mak ajtzˈonaltak alcabar. 3 Y Zaqueo riˈ raj tijchˈobˈ jwich Kakaj Jesús, pero taˈ tijnaˈ tril jwich chijxoˈlak subˈlaj cristian jwiˈl re taˈ naj rakan. 4 Jwiˈliˈli xnabˈer jol, riˈ raj tril jwich, xeˈ jaw bˈa jun cheˈ ri jbˈij sicómoro ri wiˈ chiˈ bˈe lamas tikˈaxwiˈ Kakaj Jesús. 5 Cuando Kakaj Jesús xkˈax claˈ, xnaˈtunjaˈ bˈa cheˈ y xij re Zaqueo: Zaqueo, kejench laj or, lajori rajwaxiˈ tambˈan imposad laj awichoch, xcheˈ re. 6 Ajrucˈreˈ Zaqueo xkejch laj or bˈa cheˈ, tiquiˈcot xyuk jcˈuleˈ Kakaj Jesús. 7 Y juntir cristian, cuando xriltak jilonli, xoctak chi yokˈon chirijil Kakaj Jesús, xijtak: Winak ri xeˈ raneˈ jposad laj richoch jun ajmac, xcheˈtak. 8 Xpe Zaqueo, xwabˈaˈ ribˈ chiwch Kakaj Jesús, xij re: Wajawl, lajori pajnicˈj re juntir kelen we ri wiˈ tanjachaˈ chiwchak yak ri wiˈ rajwax rechak y wi wiˈ cristian xinsubˈtak pire xwesaj mas pwak chirijak, tankˈasajiˈ jqˈuixel cajmul rechak mas chiwch ri jnimal ri xwesaj chirijak, xcheˈ re. 9 Kakaj Jesús xij: Lajori yak cristian ri wiˈtak la ja neri xcolmajtakaˈ laj jkˈabˈ jmacak, jwiˈl winak ri tzˈetel rijajliˈ Abraham. 10 Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil xpe wich ulew pirechiˈ tiyuk jtoqueˈ yak ri sacheˈltak jwiˈl jmacak pire ticolmajtak laj jkˈabˈ jmacak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 11 Cuando yak cristian tijin tijtatak nen tijbˈij Kakaj Jesús, xpe Kakaj Jesús xij chic jun esbˈi noˈj rechak jwiˈl tawem trantak Jerusalén y yak cristian chijchˈol rechak laj or triltak titakon Kakaj Dios chibˈak. 12 Kakaj Jesús xij rechak: Wiˈ jun winak nim jkˈij xeˈ chinaj li jun jalan tilmit chic pire tiyeˈsaj rekleˈn pire tioc re rey laj jtilmit, ajrucˈreˈ tikˈaj chicch. 13 Cuando bˈenam tran xsiqˈuij lajuj (10) rechak mak jmocom. Xcan jyeˈ jujun pwak rechak chi jujunalak subˈlaj nim jwich y xij rechak: Yecomantak laˈ man pwak ri asta cuando inkˈaj chicch, xcheˈ rechak. 14 Pero mak cristian laj tilmit taˈ rajak jwich man winak li y chirij re xtaktak chicbˈi nicˈj cristian chi jbˈij li man tilmit li, jilonri: Oj taˈ chikaj tioc man winak li pire karey laj katilmit, xcheˈtak. 15 Pero re xyeˈsajiˈ rekleˈn pire rey y xkˈaj chicch laj jtilmit. Y cuando xtaw laj jtilmit, xtak jsiqˈuijcak mak jmocom ri quiek re xcan jyeˈ jpwaak cuando xecˈ, jwiˈl raj tretemaj nen jnimakl xchˈectak chirij man pwak chi jujunalak. 16 Cuando xtaw man nabˈe mocom ri quiek re xcan jyeˈ pwak, xij re: Kaj, apwaak ri xcan ayeˈ chwe, xchˈecaˈ lajuj (10) jqˈuiyal chapcaˈ xcan ayeˈ chwe, xcheˈ re. 17 Y man rey xij re: Tziyiˈ xabˈan, atiˈ jun tzilaj mocom. Jwiˈl tziyiˈ xabˈan re jun raquitz, lajori atoc pire kˈatbˈitzij chibˈ lajuj (10) chi tilmit, xcheˈ re. 18 Xtaw man jcabˈ mocom chic, xij re: Kaj, apwaak ri xcan ayeˈ chwe, xchˈecaˈ jobˈ jqˈuiyal chapcaˈ xcan ayeˈ chwe, xcheˈ re. 19 Xpe man rey, xij re man mocom li: At, atoc pire kˈatbˈitzij chibˈ jobˈ tilmit, xcheˈ re. 20 Pero xtaw man jun mocom chic, xij re: Kaj, coˈ apwaak ri. Ximpis li jun sutˈ y xincˈol, 21 jwiˈl xtzaak inchˈol chi jcojic jwiˈl wetamiˈ chi mas at cˈaˈn y atochˈon lamas taˈ nen tiquil awiˈl, xcheˈ man mocom re man rey. 22 Xpe man rey, xij re man mocom li: At, atiˈ jun etzl mocom y ayolj titzˈonin kˈatbˈitzij chawij, jwiˈl wi awetamiˈ chi masiˈ in cˈaˈn y inochˈon lamas taˈ tiquil inwiˈl, 23 xacˈamteneˈbˈi impwaak xeˈteneˈ ayeˈ pi kejom re jonok y cuando xinyuk wiˈteneˈchak ral impwaak roj xincˈuleˈ, xcheˈ re. 24 Xpe man rey, xij rechak yak cristian ri wiˈtak claˈ: Majtak man pwak re y yeˈtak re man immocom ri xchˈecow lajuj (10) jqˈuiyal chapcaˈ ri jqˈuiyal impwaak xcan inyeˈ re, xcheˈ. 25 Y yak cristian ri wiˈtak claˈ, xijtak re: Kaj, pero re wiˈchak lajuj (10) jqˈuiyal chapcaˈ ri jqˈuiyal apwaak xcan ayeˈ re, xcheˈtak re. 26 Man rey xij chic rechak: In tambˈij chawechak nen wiˈ mas riqˈuil, tiyeˈsaj chiquiˈ mas re, pero nen taˈ re, asta raquitz ri wiˈ riqˈuil, timajsajiˈ re. 27 Y tambˈij chawechak chi mak cristian ri incontrintak ri taˈ rajak inoc pire rey laj jtilmitak, cˈamtatakch y tacamsajtak chinwch, xcheˈ man rey rechak, xcheˈ Kakaj Jesús. 28 Cuando xijmaj jilonli jwiˈl Kakaj Jesús, xnabˈer chiwchak yak ajtijol ribˈak chirij xeˈ Jerusalén. 29 Y cuando xtaw chijcˈulel man tilmit Betfagé y man tilmit Betania ri wiˈtak wich witz ri jbˈij Olivos, xtakbˈi quibˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 30 Xijbˈi rechak: Jattak li man tilmit ri wiˈbˈi chawchak. Cuando attawtak claˈ, tibˈe ateˈtak jun ra bˈur ximilc, ajquiˈ ni jono cristian quejawinak re, quirtak y cˈamtakch. 31 Y wi wiˈ nen titzˈonin chawechak: ¿Nen chac taquirtak man ra bˈur? wi ticheˈ chawechak, tabˈijtak re: Tike chocon jwiˈl Kajawl, atcheˈtak re, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 32 Yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xeˈtak. Juntir nen xijsaj rechak jilon xeˈ jteˈtak. 33 Cuando tijintak chi jquiric man ra bˈur, xtawtak mak rajw chi rilic y xijtak rechak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo: ¿Nen chac taquirtak man ra bˈur? xcheˈtak rechak. 34 Rechak xijtak rechak mak rajw: Tike chocon jwiˈl Kajawl, xcheˈtak rechak. 35 Xcˈamtakch man ra bˈur riqˈui Kakaj Jesús, xyeˈtakbˈi ritzˈikak ri tijkˈuˈjtak chirij man ra bˈur, ajrucˈreˈ xjawsajtak Kakaj Jesús chirij. 36 Y cuando tijin jbˈic Kakaj Jesús xpetak mak cristian xlicˈ ritzˈikak ri tijkˈuˈjtak laj jbˈe Kakaj Jesús. 37 Cuando xmajtakch man wich xulan re man wich witz ri jbˈij Olivos, juntir yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xcholtak chˈejejem jwiˈl jquiˈcotemak y xnimirsajtak jkˈij Kakaj Dios jwiˈl juntir mak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios ri ilan jwiˈlak, 38 xijtak: ¡Kakaj Dios ri Kajawl wiˈ jkˈabˈ chibˈ rey ri petzal laj jbˈij! ¡Waˈxok utzil lecj! ¡Nimirsajok jkˈij Kakaj Dios lecj! xcheˈtak. 39 Y chijxoˈlak mak cristian li, bˈesaltakaˈ nicˈj fariseo, rechak xijtak re Kakaj Jesús: Kaj, kˈelcojoˈ yak ajtijol ribˈak chawij, xcheˈtak re. 40 Xpe Kakaj Jesús, xij rechak: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak wi tijmaytak chˈejejem rechak, riˈ mak abˈaj tijcholtak chˈejejem, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 41 Kakaj Jesús xtaw chijcˈulel Jerusalén. Cuando xrilbˈi jwich man tilmit li, xrokˈbˈej ribˈ chirijak mak cristian ri wiˈtak claˈ 42 y xij: Atak, ri watak Jerusalén, witi tawetemajtak laˈ man kˈij ri, nen tiyeˈw utzil laj awanmak, pero lajori mukuliˈ chawchak, taˈ tijnaˈ tawetemajtak. 43 Tina tawna jun kˈij cuando acontrak trantak jun tusum abˈaj chirij juntir atilmitak y rechak tijsuttak awijak pire maˈ atelmajtak. 44 Y juntir awichochak tijyojtak y taˈ chiquiˈ ni jono abˈaj tican chibˈ jun chic y atjcamsajtak, jilonli tibˈansaj chawechak jwiˈl taˈ xawetemajtak cuando xatyuk solajtak jwiˈl Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús. 45 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xoc li nimi richoch Kakaj Dios y xoc chi ruktajbˈi juntir mak ajcˈaybˈ ri wiˈtak claˈ. 46 Xij rechak: Tzˈibˈaliˈ li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri: Wichoch rechiˈ lamas tibˈan chˈaˈwem wiqˈuil, xcheˈ Kakaj Dios, ticheˈ. Pero atak cojol pi molbˈi ribˈak mak alkˈom awiˈlak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 47 Kakaj Jesús nojel kˈij xtijojtak cristian re Jyolj Kakaj Dios li nimi richoch Kakaj Dios. Mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios y yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios pach mak cristian ri nim jkˈijak chijxoˈlak yak rijajl Israel tijin tijtoctak nen mo trantak chi jcamsaj Kakaj Jesús. 48 Pero taˈ tijtaˈtak nen trantak chi jcamsaj, jwiˈl juntir cristian subˈlaj kus tijtatak nen tijbˈij Kakaj Jesús.

Lucas 20

1 Li jun kˈij cuando tijin Kakaj Jesús chi jtijojcak cristian li nimi richoch Kakaj Dios xij tzilaj jtaquil rechak nen mo ticolmajtak laj jkˈabˈ jmacak. Y xtawtak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios y yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel. 2 Xpetak rechak, xijtak re Kakaj Jesús: Bˈij chike nen xattakow chi jbˈanic jilonri y nen xyeˈw kˈatbˈitzij laj akˈbˈ pire tabˈan jilonli, xcheˈtak re. 3 Kakaj Jesús xij rechak: Jilon in chwaj tantzˈonaj jun kelen chawechak. Cˈululajtak inyolj: 4 ¿Nen xtakow re Juan Ajbˈanal Jaˈtiox chi jbˈanic jaˈtiox? ¿Kakaj Diosniˈ xtakow re o cristianke? xcheˈ rechak. 5 Rechak xoctak chi jchomorsaj chiribˈil ribˈak, xijtak: Wi tikabˈij chi Kakaj Dios xtakow re Juan Ajbˈanal Jaˈtiox, li tijbˈijiˈ chike: ¿Nencˈu chac taˈ xacojtak jyolj? ticheˈ. 6 Y taˈ tijnaˈ tikabˈij chi cristianke takowinakch re. Wi tikabˈij jilonli, mak cristian ojjcamsajtakaˈ chi abˈaj, jwiˈl rechak tijcojaˈtakaˈ chi Juan Ajbˈanal Jaˈtiox ajkˈasal Jyoljiˈ Kakaj Dios, xcheˈtak chiribˈil ribˈak. 7 Y jwiˈliˈli xijtak re Kakaj Jesús: Taˈ ketam nen takowinakch re, xcheˈtak. 8 Kakaj Jesús xij chic rechak: Jilon in taˈ tambˈij chawechak nen xyeˈw kˈatbˈitzij laj inkˈbˈ chi jbˈanic jilonri, xcheˈ rechak. 9 Xpe Kakaj Jesús, xij chic jun esbˈi noˈj rechak cristian jilonri: Wiˈ jun winak xtic uva laj rulew y xcan jyeˈ man rulew chi kejom rechak nicˈj ajchac y xeˈ chinaj li jun jalan tilmit chic. 10 Cuando xtaw kˈij tikˈanabˈ jwichak mak uva, xpe man rajw ulew xtakch jun jtakoˈn riqˈuilak chi jtzˈonaj rechak mak ajkejeltak ulew lawiˈ mak jwich uva ri tiyeˈsaj re pire kejbˈire man ulew. Pero mak ajkejeltak ulew xchaptak man takoˈn li, xsecˈtak y xkˈasajtakbˈi chi taˈ nen xyeˈtakbˈi re. 11 Xpe chic man rajw ulew, xtak chicch jun jtakoˈn chi jtzˈonaj lawiˈ mak jwich uva ri tiyeˈsaj re pire kejbˈire man ulew, pero mak kejewinaktak ulew xsecˈtak, xyokˈtak y xkˈasajtakbˈi chi taˈ nen xyeˈtakbˈi re. 12 Xpe chic man rajw ulew, xtak chicch jun jtakoˈn chic chi jtzˈonaj lawiˈ mak jwich uva ri tiyeˈsaj re pire kejbˈire man ulew. Xpetak chic mak ajkejeltak ulew, xsoctak y xresajtakbˈi lak ticoˈn. 13 Xpe man rajw ulew, xij: ¿Nen jono tantakbˈic? Lajori tantakbˈi lokˈlaj incˈajol chi jtzˈonaj lawiˈ mak jwich uva ri tiyeˈsaj chwe pire kejbˈire man wulew, pent tichak cojontak chiwch, xcheˈ. 14 Pero mak ajkejeltak ulew cuando xriltak xtaw jcˈajol man rajw ulew, xijtak chiribˈil ribˈak: Riˈ re tiechbˈen man ulew, lajori kacamsajtak pire tican man ulew ri pi ke oj, xcheˈtak. 15 Xresajtakbˈi lak ticoˈn re uva y xcamsajtak. 16 Y, ¿nencˈu tran man rajw mak uva rechak mak ajchac? Re tiyuk jcamsaj mak ajkejeltak ulew y tijyeˈ chic rulew chi kejom re nicˈj ajchac chic, xcheˈ. Cuando xtatak mak cristian juntir ri xijsaj rechak, xijtak: ¡Miti tijyeˈ luwar Kakaj Dios titaw chiwch ri xabˈij! xcheˈtak. 17 Xpe Kakaj Jesús cow xril mak cristian y xtzˈonaj rechak: ¿Nen mo tielwiˈ ri tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri? Man abˈaj ri xcan jxuteˈtak yak ajbˈanaltak ja, riˈ xoc pire man nabˈe abˈaj pire jcowil man ja, ticheˈ. 18 Y nen titzaak chibˈ man abˈaj li, tikˈajmajiˈn. Y nen titzaak man abˈaj li chibˈ, tranaˈ pok, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 19 Mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios rajak roj xchapeˈtak Kakaj Jesús jwiˈl xtatak jcholajl chi chirijakiˈ rechak xijsaj man esbˈi noˈj li, pero xtzaak jchˈolak chiwchak mak cristian. 20 Rechak xtaktakbˈi nicˈj cristian riqˈui Kakaj Jesús ri xcoj ribˈak chapcaˈ wiˈ rajwax rechak, pero taˈ tzˈet, xike tijin tijtoctak nen mo tikej Kakaj Jesús laj jkˈabˈak chirij jono jyolj ri mitaˈ tzi ri tijbˈij pire tijjachtak laj jkˈabˈ man jbˈabˈal kˈatbˈitzij. 21 Y mak winak xijtak re Kakaj Jesús: Ajtijonl, oj ketamiˈ chi tzˈetel tzˈetiˈ ri tabˈij y tzˈetel tzˈetiˈ ri tijin tatijoj cristian y taˈ jaljoj rilic cristian tabˈan. 22 ¿Tziniˈ tikatoj alcabar re César o taˈn? xcheˈtak re. 23 Kakaj Jesús retamiˈ mak etzltak jchomorsaˈnak, jwiˈliˈli xij rechak: 24 Cˈuttaknecaˈ chinwch jun pwak. ¿Nencˈu quiek jcaybˈal ri wiˈ chiwch ri y nen quiek jbˈij ri tzˈibˈal chiwch ri? xcheˈ rechak. Rechak xijtak re Kakaj Jesús: Rechiˈ César, xcheˈtak re. 25 Kakaj Jesús xij chic rechak: Yeˈtak re César lawiˈ re César y yeˈtak re Kakaj Dios lawiˈ re Kakaj Dios, xcheˈ rechak. 26 Y mak winak li taˈ xtaˈtak jono jyolj Kakaj Jesús ri mitaˈ tzi ri xij chiwchak cristian pire tijchaptak. Juntir ribˈilak xsaach jchˈolak chi jtaic y taˈ chiquiˈ nen xijtak re. 27 Xpetak nicˈj saduceo, xeˈtak riqˈui Kakaj Jesús. Rechak taˈ tijcojtak chi tina cˈastasajna jwichak camnakibˈ, jwiˈliˈli xijtak re Kakaj Jesús: 28 Ajtijonl, Moisés xcan jtzˈibˈaj pi ke oj chi wi wiˈ jun winak cˈuliˈnak ticamc y taˈ ralcˈwalak xwaˈxc, rajwaxiˈ ticˈuliˈy chic jun jkˈun riqˈui man anm li, ri camnak richjil pire tiwaˈx ralcˈwal riqˈuil y ticojsaj pi ralcˈwal nabˈe winak. 29 Wiˈ jun bˈwelt wiˈ wukubˈ (7) chi winak ri jkˈun ratz ribˈak. Man nabˈeal xcˈuliˈyc, pero xcamc y taˈ ralcˈwal xwaˈxc. 30 Man jcabˈal xcˈuliˈy chic riqˈui man anm li ri camnak richjil y re xcamc, taˈ ralcˈwal xwaˈxc. 31 Y jilon xan man jroxal, xcˈuliˈy chic riqˈui man anm li y re xcamc. Jilonli xantak chi wukubˈ (7) ribˈilak xcˈuliˈytak riqˈui man anm li y chi wukubˈ (7) ribˈilak xcamtak y ni jono rechak xwaˈx ralcˈwal. 32 Pi qˈuisbˈire xcam man anm li. 33 Cuando ticˈastasaj jwichak camnakibˈ, ¿nencˈu rechak mak winak trixokolaj man anm li, jwiˈl chi wukubˈ (7) xcˈuliˈytak riqˈuil? xcheˈtak mak saduceo re Kakaj Jesús. 34 Xpe Kakaj Jesús, xij rechak mak saduceo: Neri wich ulew ticˈuliˈytakaˈ cristian. 35 Pero yak ri ticˈular pi rechak tibˈetak riqˈui Kakaj Dios lecj y ticˈastasaj jwichak laj jcamnaklak xoˈlak camnakibˈ, rechak taˈ chiquiˈ ticˈuliˈytak. 36 Rechak taˈ chiquiˈ ticamtak jwiˈl jiˈchaklontak chapcaˈ yak anjl. Ralcˈwal takchak Kakaj Dios jwiˈl cˈastasalchak jwichak laj jcamnaklak. 37 Moisés xin chi yak camnakibˈ ticˈastasajiˈ jwichak laj jcamnaklak jwiˈl re cuando xchˈabˈejch jwiˈl Kakaj Dios li jun nimlaj mat loˈquiej ri tijin jcˈatic, xijsaj re chi Kakaj Dios ri Kajawl, riˈ ri jDios Abraham, Isaac y Jacob. 38 Kakaj Dios maˈ jDios taˈ yak camnakibˈ, jDiosakiˈ yak ri yoˈltak. Jwiˈliˈli juntir ri wiˈtak laj jkˈabˈ Kakaj Dios onque ticamtak, pero chiwch Kakaj Dios, yoˈltakaˈn, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 39 Xpetak nicˈj ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios, xijtak re Kakaj Jesús: Ajtijonl, tzˈetel tzˈetiˈ ri xabˈij, xcheˈtak re. 40 Y taˈ chiquiˈ ni jonok xcˈotow jchiˈ Kakaj Jesús. 41 Xpe Kakaj Jesús, xtzˈonaj rechak cristian: ¿Nen chac tibˈijsaj chi ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew rijajliˈ David? 42 Pero David xcan tzˈibˈanok li wuj re Salmos ri tijbˈij jilonri: Kakaj Dios ri Kajawl xijiˈ re Wajawl:Cubˈren laj impaach 43 asta tina injachna laj akˈbˈ juntir yak ri atcontrinc, xcheˈ re, ticheˈ. 44 ¿Nen mo jun ri, ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios tina jtaknach wich ulew, rijajliˈ David, cuando David xijiˈ Wajawl re? xcheˈ Kakaj Jesús. 45 Kakaj Jesús chiwchak juntir cristian ri tijin tijtatak jyolj xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij jilonri: 46 Tacwentij aybˈak riqˈui yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios. Rechak riˈ mas tzi tricˈajtak tijcojtak nimak rakan ritzˈikak cuando tiwoˈcottak y tzi triltak ticˈamsaj rutzil jwichak lak cˈaybˈl pi cˈutbˈire chi nimiˈ jkˈijak. Rechak riˈ tijtoctak mak tem ri lamas ticubˈartak yak ri wiˈ rekleˈnak lak sinagog. Y jilon trantak cuando tibˈetak li jono nimakˈij. 47 Tresajtak kelen rechak chirijak yak anm ri camnak richjilak y pire bˈambˈi jwichak chiwchak cristian subˈlaj naj trantak chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios. Jwiˈliˈli masna cˈax kˈatbˈitzij tibˈansaj chibˈak jwiˈl Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Lucas 21

1 Cuando wiˈ Kakaj Jesús li nimi richoch Kakaj Dios xril chi mak cristian bˈiom tican jyeˈtak pwak li mak cax re cˈulbˈi pwak ri tisipaj re Kakaj Dios. 2 Y xril chic jun sicˈ anm powr ri camnak richjil, xyeˈ li jun cax quibˈ tra pwak ri taˈ nimak jwich. 3 Xpe Kakaj Jesús, xij: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi sicˈ anm powr ri camnak richjil riˈ xyeˈw mas chiwchak juntir ri tijyeˈtak pwak li cax re cˈulbˈi pwak ri tisipaj re Kakaj Dios. 4 Juntir mak bˈiom li, riˈ tijyeˈtak ri mitaˈ tijqˈuistak chi sachem. Rucˈ sicˈ anm powr ri camnak richjil xyaˈ juntir ri wiˈ riqˈuil re tzukbˈi ribˈ, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 5 Nicˈj ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo tijin tiyolowtak chirij nimi richoch Kakaj Dios, tijbˈijtak chi poc kus rilic juntir abˈaj ri cojol re y poc kus rilic juntir mak tra ritzˈabˈl ri sipal jwiˈlak cristian. Xpe Kakaj Jesús, xij rechak: 6 Tina tawna jun kˈij chi juntir ri tijin tawiltak lajori, taˈ chiquiˈ ni jono abˈaj tican chibˈ jun chic. Juntir li tina yojmajna, xcheˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 7 Xpe yak ajtijol ribˈak chirij, xoctak chi jtzˈonaj re Kakaj Jesús: Kajtijonl, ¿nen or titaw chiwch ri xabˈij? ¿Nencˈu retal ri tiilsaj pire cˈutbˈire chikawch chi tawem tran ri xabˈij chike? xcheˈtak re Kakaj Jesús. 8 Xpe Kakaj Jesús, xij rechak: Tike acwentij aybˈak pire maˈ atsubˈsajtak, jwiˈl subˈlaj qˈui tina petakna y tijcoj ribˈak chapcaˈ in, tijbˈijtak: Iniˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew y tichak taw qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak, tina cheˈtakna. Pero atak ma cojowtak y ma takejtak. 9 Atak cuando tatatak jtaquil chi tijiniˈ nimaktak chˈoˈj li jono luwar, mi tzaak achˈolak jwiˈl jilonli tina bˈanna, pero maˈ riˈ taˈ li kˈij re qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak, 10 jwiˈl jun nimlaj tilmit tina chˈoˈjinna riqˈui jun tilmit chic y jun rey tina chˈoˈjinna riqˈui jun rey chic. 11 Tina ranna nimaktak cabˈrakn, tina pena subˈlaj wiˈjal, tina pena subˈlaj yajel lak jaljojtak luwar y tina cˈutunna kelen subˈlaj tzakom chˈolal rilic lecj. 12 Pero cuando ajquiˈ chi bˈansaj juntir li, atak atna chapsajtakna y tina bˈansajna cˈax chawechak. Tina bˈansajna kˈatbˈitzij chawijak lak sinagog y atna cojsajtakna li cars y atna cˈamsajtaknabˈi chiwchak mak rey inwiˈlke in. 13 Jilonli tijnaˈ tabˈijtak chi tzˈetiˈ ri ilan y tal awiˈlak chwij. 14 Ma chomorsajtak nen tabˈijtak chi jcolic aybˈak, 15 jwiˈl tanyaˈ anoˈjak pach ayoljak nen tabˈijtak y yak acontrak taˈ chiquiˈ tijtaˈtak nen mo trantak chi jkˈatic jwich ayoljak. 16 Pero atak, atna jachsajtakna li cˈax jwiˈlak akaj achuchak, akˈun awatzak, awechˈelxicak y awichcˈulchiˈak. Y wiˈ jujun chawechak tina jachsajtakna pi camic. 17 Juntir cristian ri taˈ ticojontak chiwch Kakaj Dios atna retzelbˈejtakna y atna jcontrijtakna inwiˈlke in, 18 pero taˈ ni jono rusumal ábˈak tisaachc. 19 Wi mitaˈ taquibˈaj awanmak asta atcamtak, atcolmajtakaˈ laj jkˈabˈ amacak. 20 Cuando tawiltak chi sutulchak rij Jerusalén jwiˈlak soldad, cuxtaj awiˈlak chi tichak yojsaj man tilmit li. 21 Cuando tawiltak jilonli, yak cristian ri wiˈtak lak luwar re Judea rajwaxiˈ laj or tielmajtakbˈi bˈak witz y yak cristian ri wiˈtak Jerusalén rajwaxiˈ laj or tielmajtakbˈi claˈ y yak cristian ri esaltakbˈi li tilmit mi kˈajtak chic li tilmit, 22 jwiˈl tina pena subˈlaj cˈax chibˈak cristian pire titaw chiwch ri tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios. 23 ¡Cˈur jwichak yak yaj anm laˈ mak kˈij li pach yak ri wiˈ jneˈak tijtuˈtzajtak, jwiˈl rechak taˈ tijnaˈ tielmajtak laj or jwiˈl wiˈ jun nimlaj cˈax petzal chibˈak cristian wich ulew y chibˈak juntir cristian li man tilmit li! 24 Wiˈ jujun ticamsajtak chi espad y nicˈj chic ticˈamsajtakbˈi li cars lak juntir tilmit. Y Jerusalén tiwaˈx laj jkˈabˈak yak ri maˈ rijajl taˈ Israel pire titakontak chibˈak asta tina tzˈakatna nen jnajtil ri yeˈl rechak chi jilon trantak li, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 25 Kakaj Jesús xij chic rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Ajrucˈreˈ tiilsaj retal lecj ri sachom chˈolal rilic chirij kˈij y chirij icˈ y chirij chˈumil. Juntir cristian wich ulew tisaach jchˈolak y subˈlaj titzaak jchˈolak cuando tijtatak subˈlaj tijumum mar pach mak retumb re bˈa mar. 26 Mak cristian timakˈuj ranmak jwiˈl tzakom chˈolal chi jchomorsaj nen tibˈan wich ulew, jwiˈl triltak chi juntir ri wiˈ lecj tiyucxij laj jluwrak. 27 Ajrucˈreˈ triltak Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil tikejch lecj li sutzˈ subˈlaj tikopopon jkˈakˈal jnimal jkˈij y wiˈ subˈlaj jcwinel. 28 Cuando tijchol juntir mak retal li ri bˈil inwiˈl, cowirsaj awanmak, bˈit acaybˈalak lecj jwiˈl tawemchak tran man kˈij re atcolmajtak laj jkˈabˈ amacak, xcheˈ. 29 Kakaj Jesús xij chic jun esbˈi noˈj rechak yak ajtijol ribˈak chirij jilonri: Atak, cojtak retal jun jcheˈl higo o nicˈj cheˈ chic. 30 Cuando tawiltak tiel chicch jxak acˈal, atak awetamakchak chi petemchak re riqˈuil sakˈj. 31 Y jiˈcˈulonli cuando tawiltak chi tichak tijin titaw chiwch juntir ri ximbˈij chawechak, etemajtak chi jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian nakajchakwiˈw. 32 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi ajquiˈ chi camtak juntir cristian ri wiˈtak wich ulew re mak junabˈ ri cuando titaw chiwch juntir ri ximbˈij chawechak. 33 Caj pach ulew tisaachiˈ jwichak, pero tina tawna chiwch juntir ri ximbˈij chawechak. 34 Tike acwentij aybˈak, mi bˈe awanmak chi jbˈanic lawiˈ ri chawajak tabˈantak y mi bˈe awanmak chi kˈabˈric y chirij kelen awechak laj acˈaslemalak, jwiˈl wi riˈ tibˈe awanmak chirij juntir li, taˈ awicˈabˈak cuando titaw man kˈij li 35 chapcaˈ jun chapbˈi caˈn pi awechak y jilon jpetic man kˈij li chibˈak juntir cristian wich ulew. 36 Chajintake y cocˈxoˈl chˈaˈwentak riqˈui Kakaj Dios pire atcolmajtak laj jkˈabˈ juntir cˈax ri tina pena ri ximbˈij chawechak y pire tijnaˈ attawtak chiwch Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 37 Kakaj Jesús lakˈj tijtijoj cristian li nimi richoch Kakaj Dios y lakˈabˈ jiˈ tibˈe waˈxok bˈa witz ri jbˈij Olivos. 38 Y juntir cristian subˈlaj akˈabˈ titawtak li nimi richoch Kakaj Dios pire tibˈe jteˈtak Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij rechak.

Lucas 22

1 Tawem tran nimakˈij re titijsaj cuxlanwa ri taˈ chˈamkˈor laˈ y man nimakˈij li tibˈijsajiˈ Pascua re. 2 Mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios tijintak chi jtoquic nen mo trantak chi jcamsaj Kakaj Jesús chi mukukil jwiˈl tike tzaak jchˈolak chiwchak cristian. 3 Xpe man jbˈabˈal etzl, xoc laj ranm Judas ri tibˈijsaj Iscariote re. Judas riˈ jun rechak yak cabˈlajuj (12) ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo. 4 Xpe re, xeˈ rileˈ mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach mak jbˈabˈalak mak ajchajaltak re nimi richoch Kakaj Dios y xchomorsaj riqˈuilak nen mo tran chi jjachic Kakaj Jesús laj jkˈabˈak. 5 Rechak subˈlaj xquiˈcottak, xijtak re Judas chi tijyaˈtakaˈ pwak re wi tijjach. 6 Judas subˈlaj tzi xta y xoc chi jtoquic noˈj nen mo tran chi jjachic Kakaj Jesús laj jkˈabˈak cuando taˈ cristian riqˈuil. 7 Xtaw kˈij re man nimakˈij ri titijsaj cuxlanwa ri taˈ chˈamkˈor laˈ y cuando ticamsaj ra cˈojol carner pire man nimakˈij Pascua. 8 Xpe Kakaj Jesús, xij rechak Pedro pach Juan: Jattak, bˈantatak jwaˈx kasinar re nimakˈij Pascua, xcheˈ rechak. 9 Rechak xtzˈonajtak re Kakaj Jesús: ¿Lamas chawaj tibˈe kabˈaneˈ jwaˈx? xcheˈtak re. 10 Kakaj Jesús xij rechak: Cuando atoctak Jerusalén, tataˈtak jun winak cˈamalbˈi jun kˈibˈ jaˈ jwiˈl. Takejtakbˈi asta laˈ man ja lamas tiocwiˈ. 11 Bˈijtak re man rajw ja: Tijbˈij Kajtijonl: ¿Lamas wiˈ man cwart lamas tantijwiˈ insinar re Pascua pach yak ajtijol ribˈak chwij? ticheˈ, atcheˈtak re, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 12 Y man rajw ja tijcˈut jun nimlaj cwart chawchak laj jcabˈ wik re man ja ri bˈanalchak jwaˈxc, claˈ tabˈantak jwaˈx kasinar, xcheˈ rechak. 13 Rechak xeˈtak. Y jilon jtaˈic, xeˈ raneˈtak chapcaˈ xijbˈi Kakaj Jesús rechak y xantak jwaˈx sinar re Pascua. 14 Cuando xtaw or re sinar, Kakaj Jesús pach yak jtakoˈn xcubˈartak chiˈ mex. 15 Kakaj Jesús xij rechak: Subˈlaj rayal inwiˈl tantij sinar re Pascua aacˈlak nabˈe chiwch titaw or incamsajc. 16 Tambˈij chawechak chi taˈ chiquiˈ ni jun bˈwelt tambˈan chic sinar re Pascua aacˈlak, ajriˈ chiquiˈ cuando titaw chiwch ri jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 17 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xcˈam jun nejbˈ, xcˈomowaj re Kakaj Dios, xij: Cˈamtak ra nejbˈ ri y tij awechak ri wiˈ xilj, xcheˈ. 18 Tambˈij chawechak chi in taˈ chiquiˈ tantij vin re uva aacˈlak asta ajriˈ cuando tipe jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 19 Ajrucˈreˈ xcˈam jun cuxlanwa, xcˈomowaj re Kakaj Dios y xqˈuer. Xyeˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij, xij: Riˈ ri intioˈjl ri ticamsaj chi jtojic amacak. Bˈantak jilonri pi cuxtibˈiwe, xcheˈ rechak. 20 Y jilon xan re man nejbˈ, cuando xcolajtak re sinar, xcˈam man nejbˈ y xij: Man ri wiˈ li nejbˈ riˈ inquiqˈuel ri quiek laˈ xaan man aacˈ chomorsaˈn y tina tzˈutuwna chi jtojic jmacak subˈlaj cristian. 21 Man ri injachow pi camic lajori wiˈ wiqˈuil chiˈ mex. 22 Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil jilon tibˈan re chapcaˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios ojr, pero riˈ mas cˈur jwich man ri tijachow re pi camic, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 23 Ajrucˈreˈ yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xoctak chi jtzˈonaj chiribˈil ribˈak nen rechak tibˈanow jilonli. 24 Xpetak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, xoctak chi jtzˈonaj chiribˈil ribˈak nen rechak mas nim jkˈij chijxoˈlak rechak. 25 Xpe Kakaj Jesús, xij rechak: Mak jreyak yak maˈ rijajl taˈ Israel tijchomorsajtak chi wiˈ mas takon laj jkˈabˈak chibˈak yak jwinakak y mak nimaktak jbˈabˈalak tibˈijsajiˈ chirijak chi tziyiˈ trantak. 26 Pero chaxoˈl atak, maˈ jiˈtaˈlonli, ri mas nim jkˈij chaxoˈlak, tina ranna chapcaˈ jun acˈl ri taˈ nim jkˈij y ri titakonc, tina ranna chapcaˈ jun takoˈn. 27 ¿Nencˈu mas nim jkˈij? ¿Roniˈ ri man titzuksaj bˈa mex o riˈ man ri titzukunc? ¿Maˈ rontaˈcˈu nim jkˈij ri titzuksaj bˈa mex? Pero in win chaxoˈlak jilon imbˈanic chapcaˈ jun takoˈn. 28 Atak xatwaˈxtakaˈ wiqˈuil chi jtijic cˈax, 29 jwiˈliˈli in tanyaˈ takon laj akˈbˈak chapcaˈ tiyeˈsaj chwe in jwiˈl Inkaj. 30 Y atak, atwiˈntakaˈ y atucˈaˈjantakaˈ wiqˈuil bˈa mex lamas intakon chibˈak juntir cristian. Tanyeˈ kˈatbˈitzij laj akˈbˈak pire atcubˈartak chibˈak mak cubˈarbˈ chi jbˈanic kˈatbˈitzij chibˈak yak cabˈlajuj (12) kˈat rijajl Israel, xcheˈ rechak. 31 Kakaj Jesús xij re Simón Pedro: Simón, Simón, man jbˈabˈal etzl xatjtzˈonajtakaˈ pire atjtostak chwij, tran chawechak chapcaˈ jpuˈic mak bˈakˈ jwich trig. 32 Pero in subˈlaj tantzˈonaj tokˈobˈ re Kakaj Dios chawij pire maˈ taquibˈaj awanm chwij. Y cuando taqˈuex anoˈj y ticubˈar chic achˈol chwij, yeˈ jcowil ranmak yak apach ri xamtak chwij, xcheˈ re. 33 Simón Pedro xij re: Wajawl, chomorsaliˈ inwiˈl chi imbˈiˈ chawij wi atbˈe li cars y tanjachaˈ wibˈ pi camic pi apach wi atcamsajc, xcheˈ re Kakaj Jesús. 34 Kakaj Jesús xij re: Pedro, in tambˈij chawe chi wica jorok abˈijiˈ oxmul chi taˈ tachˈobˈ inwch cuando tiokˈ man puy, xcheˈ re. 35 Xpe Kakaj Jesús, xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Cuando xatintaktakbˈic, ximbˈij chawechak chi taˈ tacˈamtakbˈi cˈolbˈi apwaakak y taˈ tacˈamtakbˈi achimak, ni taˈ axajbˈak tacˈamtakbˈic. ¿Taˈcˈu xtzˈakat ri xyeˈsaj chawechak re juntir ri rajwax chawechak? xcheˈ rechak. Y rechak xijtak: Xtzˈakatiˈn, xcheˈtak. 36 Y xij chic rechak: Pero lajori nen chawechak wiˈ jchim jcˈameˈbˈic y nen wiˈ cˈolbˈi jpwaak jcˈameˈbˈic y nen taˈ respad jcˈayaj ritzˈik ri tijkˈuˈj y jlokˈeˈ jono re. 37 In tambˈij chawechak chi lajori titaw chiwch ri tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios chwij ri tijbˈij jilonri: Xcojsajiˈ laj rajlalak mak etzltak cristian, ticheˈ. Y juntir ri tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios chwij titawiˈ chiwch, xcheˈ rechak. 38 Y rechak xijtak re: Kajawl, neri wiˈ quibˈ espad, xcheˈtak re. Y re xij chic rechak: Tranaˈ li, xcheˈ rechak. 39 Xpe Kakaj Jesús xel chicbˈic, xeˈ bˈa witz ri jbˈij Olivos, jwiˈl nakˈtaliˈ jiˈkelon tran y yak ajtijol ribˈak chirij xambˈertakbˈi chirij. 40 Cuando xtawtak li man luwar, xij re yak ajtijol ribˈak chirij: Chˈaˈwentak riqˈui Kakaj Dios pire maˈ atkejtak li mac, xcheˈ rechak. 41 Kakaj Jesús xelbˈi riqˈuilak xjutumbˈic, raj jilon najtil chapcaˈ jnajtil titaw jun abˈaj ri titˈojsaj y xxucar. Xoc chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios, xij: 42 Kaj, wi jilon chawaj, inacol laj jkˈabˈ juntir cˈax. Pero riˈ bˈan lawiˈ ri chawaj at y maˈ riˈ taˈ ri chwaj in, xcheˈ. 43 Tijin tijbˈij jilonli cuando etke xril xwabˈaˈ ribˈ jun anjl chiwch jpetic lecj, xyuk chi jyeˈic jcowil ranm. 44 Kakaj Jesús tichak tijin tricˈaj subˈlaj cˈax, jwiˈliˈli subˈlaj xcoj jchokˈbˈ chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios y jcˈatol ri tikej lak ulew jiˈchaklon rilic chapcaˈ tzˈut quicˈ. 45 Cuando xmay chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios xeˈ chic riqˈuilak yak ajtijol ribˈak chirij y cuando xtaw riqˈuilak, rechak tijintak chi waraj jwiˈl makˈul ranmak jwiˈl bˈis. 46 Xpe Kakaj Jesús, xtzˈonaj rechak: ¿Nen chac atwartak? ¡Bˈiitentak! Chˈaˈwentak riqˈui Kakaj Dios pire maˈ tayeˈ aybˈak attakchiˈjtak chi macunc, xcheˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 47 Aj tijiniˈ Kakaj Jesús chi yoloj riqˈuilak yak ajtijol ribˈak chirij cuando xtaw jun kˈat chi cristian. Man jun rechak yak cabˈlajuj (12) ajtijol ribˈak chirij ri jbˈij Judas, riˈ cˈamowinakbˈi jbˈeak, re xjutun chijcˈulel Kakaj Jesús chi jtzˈubˈaj jkˈotzˈ. 48 Pero Kakaj Jesús xij re: At Judas, laˈke jun tzˈubˈaj kˈotzˈ tajach pi camic Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil, xcheˈ re. 49 Yak nicˈj ri wiˈtak riqˈuil cuando xretemajtak chi riˈ Kakaj Jesús tiyuk chapsajok, xtzˈonajtak re: Kajawl, ¿tziniˈ tawil wi ojchˈoˈjin riqˈuilak chi espad? xcheˈtak re. 50 Xpe jun rechak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, xcˈurbˈi jpaach jxicn man jmocom man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, xresajbˈi jpaach jxicn chi espad. 51 Xpe Kakaj Jesús, xij re: Xanaˈ li, ma bˈan chic cˈax re, xche. Ajrucˈreˈ xchap jxicn man mocom y xtzibˈsaj. 52 Y xij rechak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, mak jbˈabˈalak mak ajchajaltak re nimi richoch Kakaj Dios y yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel ri xpetak chi jchapic: ¿Nen chac xacˈamtakch espad y cheˈ chi inchapic? ¿In incˈu jun alkˈom tawiltak? 53 Nojel kˈij xintijoj cristian li nimi richoch Kakaj Dios y taˈ xinachaptak. Pero lajori xtawiˈ chiwch tabˈantak lawiˈ chawajak tabˈantak jwiˈl riˈ li raj man jbˈabˈal etzl tabˈantak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 54 Xchaptak Kakaj Jesús y xcˈamtakbˈi laj richoch man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios. Pedro xtakejiˈbˈi Kakaj Jesús, pero chinajchak bˈesalc. 55 Nicˈaj chuchja nuchuliˈ jun kˈakˈ y wiˈ cristian cubˈultak chiˈ kˈakˈ y Pedro xeˈ cubˈar riqˈuilak. 56 Xpe jun anm ajicˈ, xril chi cubˈul Pedro chiˈ kˈakˈ cow xril y xij: Man winak ri, jpachiˈ Jesús, xcheˈ. 57 Pero Pedro taˈ raj tijbˈij chi tzˈetiˈn, xij: At anm, in taˈ tanchˈobˈ jwich winak li, xcheˈ re. 58 Mirchak jbˈij jwiˈl Pedro jilonli cuando xpe chic jun, cow xril Pedro y xij re: At, atiˈ jun rechak mak jpach Jesús, xcheˈ re. Pero Pedro xij chic: ¡No! ¡Tzˈetel tzˈet maˈ impach taˈn! xcheˈ. 59 Raj jorok kˈaxiˈ jun or cuando xpe chic jun, xij re: Tzˈetel tzˈet tambˈij chi winak ri jpachiˈ Jesús jwiˈl jiˈ tipe Galilea, xcheˈ. 60 Pero Pedro xij chic: Taˈ wetam nen tijin tabˈij chwe, xcheˈ. Cuando tijin tijbˈij Pedro jilonli, xokˈ jun puy. 61 Xpe Kakaj Jesús ri Kajawl, xsolcopij ribˈ y cow xril Pedro. Ajrucˈreˈ xcuxtaj jwiˈl Pedro ri xijsaj re jwiˈl Kakaj Jesús ri Kajawl jilonri: Lakˈabˈ wica cuando ajquiˈ chi okˈ man puy, at jorok abˈijiˈ oxmul chi taˈ tachˈobˈ inwch, xcheˈ re. 62 Pedro xelbˈi claˈ, xeˈ jcamsaj ribˈ chi okˈej. 63 Mak winak ri wiˈtak chi jchajaj Kakaj Jesús xoctak chi ritzˈbˈej jwich y xsecˈtak. 64 Xchˈuktak bˈakˈ jwich, ajrucˈreˈ xsecˈtak y xijtak re: Bˈijnecaˈ chike, ¿nen xatsecˈowc? xcheˈtak re. 65 Y subˈlaj yoloj xijtak re chi jyokˈic. 66 Cuando xsakarsanc, xmulbˈaˈ ribˈak yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel, mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios y yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios y xcˈamsajbˈi Kakaj Jesús chiwchak mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel y claˈ xtzˈonajtak re: 67 Bˈij chike, wi atiˈ Jcˈajol Kakaj Dios ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew, xcheˈtak re Kakaj Jesús. Xpe Kakaj Jesús, xij rechak: Wi tambˈij chawechak chi iniˈn, taˈ tacojtak chi tzˈetiˈn. 68 Y wi wiˈ nen tantzˈonaj chawechak taˈ inacˈululajtak. 69 Pero Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil tina bˈe cubˈarna laj jpaach Kakaj Dios lecj ri wiˈ jcwinel, xcheˈ rechak. 70 Xpetak juntir ribˈilak, xtzˈonajtak re: ¿Atniˈ Jcˈajol Kakaj Dios? xcheˈtak. Kakaj Jesús xij chic rechak: Iniˈn, jilon chapcaˈ ri xabˈijtak, xcheˈ rechak. 71 Xpe rechak, xijtak: Taˈ chiquiˈ tichocon mas ajcojoltak tzij chirij kawiˈl jwiˈl oj xojtaw laj jchiˈ nen mo xij, xcheˈtak.

Lucas 23

1 Ajrucˈreˈ juntir ribˈilak mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel xcˈamtakbˈi Kakaj Jesús riqˈui Pilato ri man jbˈabˈal kˈatbˈitzij. 2 Claˈ xoctak chi jkˈabˈaj tzij chirij, xijtak: Xkataˈch man winak ri, tijin tijtakchiˈj kawinak, tijbˈij chi taˈ chiquiˈ tikatoj alcabar re César. Y tijbˈij chi riˈ re ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew y riˈ re jun rey, xcheˈtak re Pilato. 3 Ajrucˈreˈ Pilato xtzˈonaj re Kakaj Jesús: ¿Atniˈ jreyak yak rijajl Israel? xcheˈ re. Kakaj Jesús xij: Iniˈn, jilon chapcaˈ ri xabˈij, xcheˈ. 4 Pilato xij rechak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios y rechak juntir cristian: Taˈ tantaˈ ni jono jmac winak ri, xcheˈ rechak. 5 Pero rechak xcoj jchokˈbˈak chi jbˈijc: Tijin tijtakchiˈj kawinak laˈ mak jcˈutuˈn, xcholch Galilea y lajori xkˈax lak juntir luwar re Judea jilon tijin tran neri Jerusalén, xcheˈtak re Pilato. 6 Cuando Pilato xta chi jilonli xijsaj re, xtzˈonaj re Kakaj Jesús wi tzˈet jiˈ tipe Galilea. 7 Cuando xta chi Kakaj Jesús jiˈ tipe lamas titakon Herodes Antipas, xtakbˈi riqˈuil. Laˈ mak kˈij li Herodes Antipas jiˈ wiˈ Jerusalén. 8 Herodes subˈlaj xquiˈcot cuando xril jwich Kakaj Jesús jwiˈl ojrchak chi ticar rajti ranm tril jwich jwiˈl tal jtaquil jwiˈl chirij juntir ri bˈanal jwiˈl Kakaj Jesús y re riˈ raj tril tran jun cˈutbˈi jcwinel chiwch. 9 Jwiˈliˈli subˈlaj xcˈot jchiˈ Kakaj Jesús, pero re taˈ xcˈululaj ni jun yoloj. 10 Y wiˈtakaˈ claˈ mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios. Rechak xcoj jchokˈbˈak chi jkˈabˈaj tzij chirij Kakaj Jesús. 11 Herodes pach mak jsoldad subˈlaj xretzelbˈejtak jwich Kakaj Jesús y pire xritzˈbˈejtak jwich, xcojtak jun nimlaj itzˈik chirij Kakaj Jesús ri subˈlaj kus rilic. Ajrucˈreˈ Herodes xtak chicbˈi Kakaj Jesús riqˈui Pilato. 12 Pilato pach Herodes jcontriˈ ribˈak, pero laˈ kˈij li xcan pi richcˈulchiˈchak ribˈak. 13 Ajrucˈreˈ Pilato xsiqˈuij juntir mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel y juntir cristian pire tijmulbˈaˈ ribˈak chiwch. 14 Xij rechak: Xacˈamaˈtakaˈ chiquiˈch winak ri wiqˈuil ri tabˈijtak chirij chi tijin tijchˈuˈjursaj awinakak. Pero in xincˈotaˈ jchiˈ chawchak y xawilaˈtakaˈ chi taˈ xintaˈ ni jono jmac laj jyolj ri quiek jwiˈl tacojtak tzij chirij. 15 Y jilon Herodes taˈ xtaˈ ni jono jmac, jwiˈliˈli xtak chicch wiqˈuil. Xawilaˈtakaˈ chi taˈ nen bˈanal jwiˈl ri quiek jwiˈl ticamsajc. 16 Lajori tancˈach jwich y tantakbˈic, xcheˈ Pilato rechak. 17 Pilato nakˈtaliˈ nojel junabˈ re man nimakˈij Pascua tijtak jun prex lawiˈ rajak cristian titaksajc. 18 Juntir cristian ri wiˈtak claˈ cow xchˈejejtak, xijtak re Pilato: ¡Camsaj! ¡Riˈ takbˈi Barrabás! xcheˈtak. 19 Y man Barrabás cojol li cars jwiˈl xtakchiˈj cristian li tilmit chi tijbˈit ribˈak chi chˈoˈj riqˈui man jbˈabˈal kˈatbˈitzij y jwiˈl bˈanal jun camic jwiˈl. 20 Pilato xchˈabˈej chic mak cristian y jwiˈl riˈ raj roj xtakbˈi Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak chi wi tziyiˈ tijtakbˈic. 21 Pero mak cristian subˈlaj cow xchˈejejtak chic, xijtak: ¡Camsaj wich curs! ¡Camsaj wich curs! xcheˈtak. 22 Laj jroxmul, Pilato xtzˈonaj rechak mak cristian: ¿Nencˈu kes cˈax bˈanal jwiˈl? Taˈ ni jono jmac tantaˈ chirij ri quiek jwiˈl ticamsajc, lajori tancˈach jwich y tantakbˈic, xcheˈ. 23 Pero mak cristian xtakejtak chˈejejem chi jbˈij chi ticamsaj wich curs. 24 Jwiˈliˈli Pilato xan lawiˈ ri rajak mak cristian tibˈansaj re Kakaj Jesús. 25 Y jilonli xtakbˈi Barrabás ri xtzˈonajtak chi titaksajbˈic, re wiˈ li cars jwiˈl tijin tijtakchiˈj cristian li tilmit chi tijbˈit ribˈak chi chˈoˈj riqˈui man jbˈabˈal kˈatbˈitzij y bˈanal jun camic jwiˈl. Ajrucˈreˈ xjachbˈi Kakaj Jesús pire tibˈansaj re chapcaˈ rajak tibˈansaj re. 26 Xpetak mak soldad, xcˈamtakbˈi Kakaj Jesús pire tibˈe jcamsajtak wich curs. Cuando bˈesaltak lak bˈe, xcˈultak jun winak ri jbˈij Simón aj Cirene bˈenam re li tilmit Jerusalén y xijtak re chi trikajbˈi jcurs Kakaj Jesús. 27 Subˈlaj cristian xambˈertakbˈi chirij Kakaj Jesús y wiˈ subˈlaj anm tichˈejejtak chi okˈej jwiˈl jcˈaxcˈol ranmak chirij. 28 Xpe Kakaj Jesús, xsolcopij ribˈ chi rilicak, xij rechak: Atak anm aj Jerusalén, mat okˈtak chwij in, riˈ okˈaj aybˈak y okˈentak chirij awicˈlalak, 29 jwiˈl tina tawna jun kˈij tibˈijsaj jilonri: Tzi rechak yak anm ri taˈ tialcˈwalantak, tzi rechak yak anm ri taˈ tiwuxtak yaj anm y tzi rechak mak jtuˈak yak anm ri taˈ tuˈtzal jono acˈl jwiˈlak, ticheˈtak. 30 Ajrucˈreˈ tioctak chi jbˈij re nimaktak witz jilonri: Tzakentakch chikabˈ, ticheˈtak. Y tijbˈijtak re mak cocˈaktak witz jilonri: Cojamukeˈtak, ticheˈtak. 31 Jwiˈl wi jilonli tibˈansaj re man rax cheˈ y, ¿nen chiquiˈ mo tibˈansaj re man chekej cheˈ? xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 32 Y cˈamal chicbˈi quibˈ etzltak cristian jwiˈlak pire tibˈe jcamsajtak wich curs pi jpach Kakaj Jesús. 33 Cuando xtawtak laˈ man luwar ri jbˈij Jbˈakel Jbˈa Camnak, xtzˈoctak Kakaj Jesús wich curs pach mak quibˈ etzltak cristian li, jun laj jpaach Kakaj Jesús y jun chic laj jmax. 34 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xij re Kakaj Dios: Kaj, cuy jmacak jwiˈl taˈ retamak nen tijin trantak, xcheˈ. Y mak soldad xantak suert chirij ritzˈik chi rilic nen chi itzˈik lal tijchˈectak chi jujunalak. 35 Wiˈ subˈlaj cristian claˈ chi rilic y mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel xritzˈbˈejtak jwich Kakaj Jesús, xijtak: Xcwiniˈ chi jcolic cristian y wi kes tzˈet riˈ re ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew y ri chaˈl jwiˈl Kakaj Dios, jcoleˈ ribˈ ricˈan, xcheˈtak chirij. 36 Y jilon mak soldad xritzˈbˈejtakaˈ jwich, xjutuntak chijcˈulel y xsujtak vinagre re chi tijem 37 y xijtak re: Wi kes tzˈet at jreyak yak rijajl Israel, colnecaˈ aybˈ awicˈan, xcheˈtak re. 38 Y wich curs chibˈ Kakaj Jesús xcojsaj jun kelen tzˈibˈal jwich ri tijbˈij: RIˈ RI JREYAK YAK RIJAJL ISRAEL, ticheˈ. 39 Y jun rechak mak etzltak cristian ri cocoltak claˈ, xritzˈbˈej jwich Kakaj Jesús, xij: Wi atiˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew, col aybˈ awicˈan y cojacoleˈ oj, xcheˈ re. 40 Pero man jun chic xyaj man jpach, xij re: Taˈcojoˈ tacoj jkˈij Kakaj Dios y nicˈke kacamsaj tibˈanc. 41 Oj pi jcholajliˈ jilonri tibˈansaj chike jwiˈl tzˈetel tzˈetiˈ wiˈ kamac, riˈ tijin tikatoj lajori mak etzltak noˈj ri bˈanal kawiˈl. Pero winak ri taˈ jmac, xcheˈ. 42 Ajrucˈreˈ xij re Kakaj Jesús: Wajawl, quincuxtaj awiˈl cuando attakon chibˈak cristian, xcheˈ re. 43 Kakaj Jesús xij re: Tzˈetel tzˈet tambˈij chawe chi lajori atbˈiˈ wiqˈuil li man kuslaj luwar lamas wiˈ Kakaj Dios, xcheˈ re. 44 Raj tiqˈuil kˈij re cabˈlajuj (12) xoc ukuˈm juntir wich ulew asta laj jrox or re bˈesal kˈij. 45 Xan ukuˈm jwich kˈij y xrechˈmaj laj nicˈj man itzˈik re tosbˈi jpam nimi richoch Kakaj Dios, quibˈ xelwiˈ. 46 Kakaj Jesús cow xchˈejejc, xij: ¡Kaj, laj akˈbˈ tanjachwiˈ insantil! xcheˈ. Cuando xijmaj jilonli jwiˈl, xcamc. 47 Cuando man jbˈabˈalak mak soldad re Roma xril juntir ri xaanc, xoc chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios, xij: ¡Kes tzˈetel tzˈet winak ri taˈ nen jmac! xcheˈ. 48 Wiˈ subˈlaj cristian claˈ chi rilic. Cuando xkˈajtak laj richochak tichak jkˈosaj chijchˈolak laˈ jkˈabˈak jwiˈl jcˈaxcˈol ranmak chirij Kakaj Jesús. 49 Pero juntir yak richcˈulchiˈ Kakaj Jesús pach yak anm ri xpetak chirij cuando xelch Galilea, jiˈ xwaˈxtakch chinaj chi rilic juntir ri xaanc. 50 Wiˈ jun tzilaj winak ri jbˈij José y juntir ri tran pi jcholajliˈn. José riˈ jun chijxoˈlak mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel 51 y re jiˈ tipe Arimatea ri jun tilmit re Judea. Re cubˈuliˈ jchˈol chi rulbˈej cuando titaw kˈij titakon Kakaj Dios chibˈak juntir cristian. Re taˈ tijcˈul jwich lawiˈ ri xchomorsaj yak jpach y lawiˈ ri xantak. 52 Xpe José, xeˈ riqˈui Pilato chi jtzˈonaj jcamnakl Kakaj Jesús pire tiyeˈsaj re. 53 José xkesaj jcamnakl Kakaj Jesús wich curs, xbˈatzˈbˈi laˈ jun itzˈik ri jbˈij lino, xeˈ jmukeˈ li jun nimlaj jul ri cˈotol li abˈaj ri taˈ ni jun camnak mukul claˈ. 54 Y riˈ man bˈesal kˈij li tibˈansaj jwaˈx juntir kelen ri tichocon jwiˈlak laˈ kˈij re uxlan. 55 Mak anm ri xpetak chirij Kakaj Jesús cuando xelch Galilea, xeˈtak chirij José chi rilic man jul re mukbˈi camnak y chi rilic nen mo xan José chi jyeˈic jcamnakl Kakaj Jesús li jul. 56 Cuando xkˈajtak laj richochak xoctak chi jbˈanic jwaˈx siminlaj perjum pire tijcojtak chirij jcamnakl Kakaj Jesús. Ajrucˈreˈ rechak xuxlantak laˈ man kˈij re uxlan chapcaˈ tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios.

Lucas 24

1 Y kes xsakarsan li nabˈe kˈij re xuman, xeˈtak yak anm chiˈ jul lamas xyeˈsajwiˈ jcamnakl Kakaj Jesús y xcˈamtakbˈi mak perjum ri xantak jwaˈxc. 2 Cuando xtawtak chiˈ jul, xriltak man abˈaj ri xcan cojsaj pi chˈukbˈi chiˈ jul, solcopilchakbˈic. 3 Y rechak xoctakbˈi li jul lamas xyeˈsajwiˈ jcamnakl Kakaj Jesús y taˈ chiquiˈ xtaˈtak. 4 Rechak taˈ chiquiˈ tijtaˈtak nen trantak, etke xriltak waˈlchak quibˈ winak laj jxuctak subˈlaj tikopopon ritzˈikak. 5 Yak anm subˈlaj xtzaak jchˈolak, xxulbˈaˈ jcaybˈalak lak ulew. Xpetak yak quibˈ winak, xtzˈonajtak rechak: ¿Nen chac tiyuk atoqueˈtak jun yoˈl xoˈlak camnakibˈ? 6 Re taˈ chiquiˈ neri, xcˈastasajiˈbˈi jwich laj jcamnakl. Cuxtaj awiˈlak nen xij chawechak cuando ajwiˈ Galilea. 7 Xijiˈ chawechak chi Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil tina jachsajna laj jkˈabˈak mak ajmacbˈ y tina camsajna wich curs, pero tina cˈastasajna jwich laj jcamnakl laj jrox kˈij, xcheˈtak yak winak re yak anm. 8 Ajrucˈreˈ xcuxtaj jwiˈlak nen bˈil rechak jwiˈl Kakaj Jesús. 9 Xeltakbˈi lamas xyeˈsajwiˈ jcamnakl Kakaj Jesús, xeˈ jbˈijtak rechak yak junlajuj (11) chi jtakoˈn Kakaj Jesús y rechak yak nicˈj jpachak chic. 10 Yak ri xeˈ yeˈwtak jtaquil rechak yak takoˈn, riˈtakaˈ María Magdalena, Juana, María ri jchuch Santiago y yak nicˈj anm chic. 11 Pero yak takoˈn li taˈ xcojtak jyoljak yak anm, chijchˈol rechak jbˈanicke trantak. 12 Pero Pedro laj or xeˈ jol chi rilic. Cuando xtaw chiˈ jul, xtacar chi rilic li jul y xichak mak qˈuertak itzˈik ri jbˈij lino ri xbˈatzˈsajbˈi Kakaj Jesús laˈ, wiˈ claˈ. Ajrucˈreˈ xkˈaj chic la ja, jorchak sachal jchˈol jwiˈl taˈ chiquiˈ jcamnakl Kakaj Jesús claˈ. 13 Laˈ man kˈij li bˈesaltak quibˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, bˈenam rechak Emaús. Man tilmit li raj wiˈ uxibˈ lewa jnajtil re Jerusalén. 14 Y rechak cuando bˈesaltak li bˈe, tijintak chi jyolic chiribˈil ribˈak juntir ri xansaj re Kakaj Jesús. 15 Cuando bˈesaltak li bˈe, etke xjutun Kakaj Jesús riqˈuilak y xpachijbˈi ribˈak riqˈuil. 16 Pero wiˈ nen xkˈatow jwichak pire maˈ jchˈobˈtak jwich wi riˈ Kakaj Jesús. 17 Xpe Kakaj Jesús, xtzˈonaj rechak: ¿Nen tijin tayoltak petzalcatak li bˈe? xcheˈ rechak. Rechak xwaˈrtak, subˈlaj bˈis jwichak. 18 Xpe jun rechak ri jbˈij Cleofas, xij: Xike at jun re mak ajsolinl ri wiˈtak Jerusalén laˈ mak kˈij li, ri taˈ awetam nen xansaj claˈ, xcheˈ. 19 Xpe Kakaj Jesús, xtzˈonaj rechak: ¿Nencˈu xaan li tilmit? xcheˈ rechak. Xpe rechak, xijtak re: Riˈ ri xansaj re Kakaj Jesús aj Nazaret ri jun ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ri cojol jkˈij jwiˈl Kakaj Dios y jwiˈlak cristian, jwiˈl wiˈ jcwinel chi jbˈanic nen raj Kakaj Dios tran y chi yoloj. 20 Mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach yak kˈatbˈitzij re katilmit xantak kˈatbˈitzij chirij pire xjachtak pi camic wich curs. 21 Oj cubˈuliˈ kachˈol chi riˈ re ticolow ke ri oj yak rijajl Israel laj jkˈabˈak yak kacontre, pero lajori xiˈ uxibˈ kˈij jcamic. 22 Y wiˈ nicˈj yak anm chikaxoˈl xsachtak kachˈol. Akˈabˈ xeˈtak chiˈ jul lamas xyeˈsajwiˈ jcamnakl Kakaj Jesús, 23 pero taˈ chiquiˈ xeˈ jteˈtak jcamnakl claˈ. Xkˈajtak la ja, xyuk jbˈijtak chike chi xwabˈaˈ ribˈak nicˈj anjl chiwchak chi jbˈij rechak chi Kakaj Jesús yoˈliˈn. 24 Wiˈ nicˈj kapach xeˈtak chi rilic lamas xmuksajwiˈ. Xeˈ rileˈtak jilon chapcaˈ tijbˈijtak yak anm, pero taˈ xriltak jwich Kakaj Jesús, xcheˈtak re. 25 Xpe Kakaj Jesús, xij rechak: ¡Atak, pur atak tac! Taˈ tatatak jcholajl juntir y taˈ tacojtak juntir ri bˈil jwiˈlak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojrtaktzij. 26 Rajwaxiˈ jun ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew tina jtijna cˈax nabˈe, ajrucˈreˈ tinimirsaj jkˈij jwiˈl Kakaj Dios, xcheˈ rechak. 27 Ajrucˈreˈ xoc chi jbˈij jcholajl rechak juntir ri tijbˈij lak jwuj Moisés pach lak jwujak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios chirij re. 28 Cuando xtawtak li man tilmit lamas rajak titawtak, xpe Kakaj Jesús xan chapcaˈ tike kˈaxbˈic. 29 Pero rechak riˈ rajak tican Kakaj Jesús riqˈuilak, xpwersijtak, xijtak re: Canen kiqˈuil, jwiˈl xiˈ kˈij y oquem tran akˈabˈ, xcheˈtak re. Jwiˈliˈli Kakaj Jesús xoc la ja riqˈuilak pire tican riqˈuilak. 30 Y cuando cubˈulchak riqˈuilak chiˈ mex, xcˈam cuxlanwa, xcˈomowaj re Kakaj Dios, xqˈuer y xyeˈ rechak chi tijem. 31 Jilonli cuando xyeˈsaj luwar rechak xchˈobˈtak jwich chi riˈ Kakaj Jesús, pero etke xsaach chiwchak. 32 Xoctak chi jtzˈonaj chiribˈil ribˈak: ¿Miti xkicˈajtakaˈ chi xyaˈ jcowil kanm lak bˈe cuando xoc chi jbˈij chike ri jcholajl ri tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios chirij re? xcheˈtak. 33 Cuando xriltak jilonli, laj or xkˈajtakch Jerusalén, xeˈ jteˈtak yak junlajuj (11) jtakoˈn Kakaj Jesús pach nicˈj jpachak chic cˈamem ribˈak. 34 Y yak ri wiˈtak la ja xijtak jilonri rechak yak quibˈ ri xtawtak: Tzˈetel tzˈet xcˈastasajiˈ jwich Kakaj Jesús ri Kajawl laj jcamnakl y xilsajiˈ jwich jwiˈl Simón, xcheˈtak rechak. 35 Xpetak yak quibˈ li, xoctak chi jbˈij rechak nen xantak li bˈe y xyoltak chi ajriˈ xchˈobˈtak jwich Kakaj Jesús cuando xqˈuer man cuxlanwa. 36 Aj tijintakaˈ chi jbˈij jilonli cuando xwabˈaˈ ribˈ Kakaj Jesús laj xoˈlak, xij rechak: Waˈxok utzil laj awanmak, xcheˈ rechak. 37 Rechak subˈlaj xtzaak jchˈolak, chijchˈolak rechak jun ajtzakal chˈoliˈ xwabˈaˈ ribˈ chiwchak. 38 Xpe Kakaj Jesús, xij rechak: ¿Nen chac titzaak achˈolak? ¿Nen chac tachomorsajtak chi iniˈ jun ajtzakal chˈol? 39 Iltak inkˈbˈ pach wakan chi kes tzˈet iniˈn. Inna chapeˈtak, ticˈu awiltak chi jun ajtzakal chˈol taˈ jtioˈjl y taˈ jbˈakel chapcaˈ in, xcheˈ rechak. 40 Cuando xij jilonli, xcˈut jkˈabˈ pach rakan chiwchak. 41 Y rechak onque tiquiˈcottak y aj sachaliˈ jchˈolak, pero ajquiˈ chi xchomorsajtak wi riˈ Kakaj Jesús. Xpe Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak: ¿Woniˈ kelen re tijel rij aacˈlak neri? xcheˈ rechak. 42 Ajrucˈreˈ xpetak, xyeˈtak jun qˈuer bˈolom car re 43 y re xcˈul y xtij chiwchak. 44 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xij rechak: Ri xansaj chwe, riˈ ri ximbˈij chawechak cuando ajwiniˈ aacˈlak. Ximbˈij chawechak chi tina tawna chiwch juntir ri tzˈibˈal lak jwuj Moisés, lak jwujak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios y lak Salmos, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 45 Ajrucˈreˈ xan chi tijtatak jcholajl ri tijbˈij ri tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios. 46 Y xij rechak: Jilonri tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij chi ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew, tina camsajna y laj jrox kˈij tina cˈastasajna jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ. 47 Y laj jbˈij re rajwaxiˈ tina tijojna juntir cristian lak juntir tilmit chi rajwaxiˈ tijqˈuex jnoˈjak y tijcˈam jkˈabˈal jmacak chiwch Kakaj Dios pire ticuysaj jmacak jwiˈl Kakaj Dios. Ticholmajbˈi jtijoj cristian neri Jerusalén. 48 Atak xawilaˈtakaˈ chi tzˈetiˈ xaan juntir li. 49 In tantakaˈch chabˈak ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios. Waˈxentak neri Jerusalén asta tina acˈultakna laj awanmak ri cwinel ri tipe lecj, xcheˈ rechak. 50 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xcˈambˈi yak ajtijol ribˈak chirij Betania. Y claˈ xbˈit chi quibˈ jkˈabˈ lecj chi jyeˈic utzil chibˈak. 51 Cuando tijin tijyeˈ utzil Kakaj Jesús chibˈak, xelbˈi chijxoˈlak, xcˈamsajbˈi lecj. 52 Rechak xnimirsajtak jkˈij Kakaj Jesús. Cuando xantaj li jwiˈlak, subˈlaj tiquiˈcottak xkˈajtak Jerusalén. 53 Nojel kˈij wiˈtak li nimi richoch Kakaj Dios chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios.

Juan 1

1 Cuando xcholmajch jwich kˈijsak, wiˈchak jun ri jbˈij Yoloj y ri jbˈij Yoloj jiˈ wiˈ riqˈui Kakaj Dios y Diosiˈn. 2 Y ri jbˈij Yoloj wiˈchak riqˈui Kakaj Dios cuando xcholmajch jwich kˈijsak. 3 Jwiˈl re xansaj juntir ri wiˈtak wich ulew y lecj jwiˈl Kakaj Dios y taˈ ni jono kelen ri xansaj jwiˈl Kakaj Dios miti jwiˈl re. 4 Y jwiˈlke re titaˈmaj tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic y tzilaj cˈaslemal li riˈ chapcaˈ jun kˈakˈ ri tisakabˈsan re ranmak juntir cristian wich ulew. 5 Y man kˈakˈ li wiˈ jkˈakˈal li ukuˈmal y man ukuˈmal taˈ ticwin chi jchupic jkˈakˈal. 6 Kakaj Dios xtakch jun winak ri jbˈij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox 7 pire xyuk jbˈij rechak cristian chirij man kˈakˈ li, pire tijcojtak ri tijbˈij chirij. 8 Pero Juan Ajbˈanal Jaˈtiox maˈ riˈ taˈ re man kˈakˈ li, re takalkech pire xyuk resaj chi sakil chi tzˈetiˈ chirij man kˈakˈ li. 9 Ri kes tzˈetel kˈakˈ ri tisakabˈsan re ranmak juntir cristian yuˈem tran wich ulew. 10 Y ri jbˈij Yoloj xyukiˈ waˈxok xoˈlak cristian wich ulew y jwiˈl re xansaj juntir ri wiˈtak wich ulew y lecj jwiˈl Kakaj Dios ojr, pero mak cristian ri retake wich ulew taˈ xchˈobˈtak jwich. 11 Y cuando xyuk waˈxok xoˈlak yak jwinak wich ulew taˈ xcˈulsaj jwiˈlak yak jwinak. 12 Pero juntir ri xcˈuluwtak laj ranmak y xcubˈar jchˈolak chirij, xanaˈ rechak pire xwuxtak pi ralcˈwal Kakaj Dios. 13 Y rechak ralcˈwaltakaˈ Kakaj Dios jwiˈl ajriˈ xqˈuisiˈytak chic, pero taˈ xqˈuisiˈytak chapcaˈ jqˈuisiˈycak cristian, Kakaj Diosiˈ xalcˈwalan rechak. 14 Y ri jbˈij Yoloj xwux pi cristianil y xwaˈxiˈ chikaxoˈl, xkilaˈ jnimal jkˈij. Subˈlaj nim jkˈij jwiˈl xike re ri Jcˈajol Kakaj Dios y subˈlaj rutzil ranm chikij y riˈ kes tzˈetel tzij. 15 Juan Ajbˈanal Jaˈtiox ri xyolow chirij ri tipetc, xij: Riˈ ri quiek chirij xinyolow cuando ximbˈij: Wiˈ jun tipe chic chwij masna nim jkˈij chinwch in, jwiˈl wiˈchak ojrtaktzij cuando ajquiˈ chi inqˈuisiˈy in, xcheˈ. 16 Y subˈlaj rutzil ranm chikij, jwiˈliˈli subˈlaj qˈui jwich utzil xkacˈultak, 17 jwiˈl Moisés xyeˈw retemaj Jpixbˈ Kakaj Dios. Y rutzil ranm Kakaj Dios chikij y ri tzˈetel tzij Kakaj Jesucristo xyuk esan chi sakil. 18 Ni jonok iliwinak jwich Kakaj Dios. Kakaj Jesús jwiˈl xike re Jcˈajol Kakaj Dios ri Diosiˈn y juntake pach Kakaj Dios riˈ re xyuk esan chi sakil chikawch nen jbˈanic Kakaj Dios. 19 Mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel ri wiˈtak Jerusalén xtaktak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach yak rijajl Leví riqˈui Juan Ajbˈanal Jaˈtiox chi jtzˈonaj re nen jbˈanic re. 20 Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xij ri kes tzˈetel tzˈet rechak: In maˈ in taˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew, xcheˈ. 21 Y mak takoˈn li xtzˈonajtak chic re: ¿Nencˈu atbˈan? ¿Atniˈ Elías ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios? xcheˈtak re. Y Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xij chic rechak: Maˈ in taˈn, xcheˈ. Y rechak xtzˈonajtak chic re: ¿Atniˈ ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ri bˈil jwiˈl chi tina jtaknach wich ulew? xcheˈtak chic re. Y Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xij chic rechak: Maˈ in taˈn, xcheˈ. 22 Y xijtak chic re: Bˈij chike nen at, jwiˈl oj tina kacˈambˈi jtaquil rechak yak ri xojtakowch. ¿Nencˈu tabˈij chike chawij at? xcheˈtak re. 23 Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xij rechak: Iniˈ jun ri cow tichˈejej li jun luwar lamas taˈ cristian ri tijbˈij jilonri: Tebˈaˈtak jbˈe Kakaj Jesús ri Kajawl sucˈul laj awanmak, ticheˈ, xcheˈ rechak. Riˈ li xij Isaías ojr ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios. 24 Mak ri takaltakch jwiˈlak mak fariseo riqˈui Juan Ajbˈanal Jaˈtiox 25 xijtak chic re Juan Ajbˈanal Jaˈtiox: Wi maˈ at taˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew y wi maˈ at taˈ Elías y wi maˈ at taˈ ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ri bˈil jwiˈl chi tina jtaknach wich ulew, ¿nencˈu chac tabˈan jaˈtiox? xcheˈtak re. 26 Y Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xij chic rechak: In tambˈanaˈ jaˈtiox laˈ jaˈ, pero wiˈ jun chaxoˈlak ri taˈ tachˈobˈtak jwich 27 y riˈ re petzal chwij in. Y in taˈ ticˈular pi we tanquir jxajbˈ jwiˈl re masna nim jkˈij chinwch in. 28 Juntir li jiˈ xan laˈ man luwar ri jbˈij Betania ri wiˈ chˈakap re nimi jaˈ Jordán lamas tijin Juan Ajbˈanal Jaˈtiox chi jbˈanic jaˈtiox. 29 Laj jcabˈ kˈij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xril Kakaj Jesús tijin tijutun chijcˈulel, cow xchˈaˈwc, xij: ¡Iltak impuch, riˈ ri Ra Jcarner Kakaj Dios ri titojow jmacak juntir cristian wich ulew! 30 Riˈ re ri quiek chirij xinyolow cuando ximbˈij chi wiˈ jun chic petzal chwij in masna nim jkˈij chinwch in jwiˈl wiˈchak ojrtaktzij cuando ajquiˈ chi inqˈuisiˈy in. 31 In taˈ wetam nen chi cristian lal li, pero in tijin tambˈan jaˈtiox laˈ jaˈ pire tretemajtak yak rijajl Israel nen jbˈanic. 32 Y in xwilaˈ xkejch Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios lecj chapcaˈ jun ra ut y xcan chibˈ. 33 Y in taˈ nen imbˈanic, pero ri xintakow chi jbˈanic jaˈtiox laˈ jaˈ xij chwe: Cuando tawil tikejch Lokˈlaj Insantil lecj y tican chibˈ, riˈ li ri tibˈanow jaˈtiox laˈ Lokˈlaj Insantil, xcheˈ chwe. 34 Y in xwilaˈ jwich, jwiˈliˈli in tambˈij chi re riˈ Jcˈajol Kakaj Dios, xcheˈ Juan Ajbˈanal Jaˈtiox. 35 Laj jcabˈ kˈij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox wiˈ chic claˈ pach quibˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 36 Cuando xril xkˈaxbˈi Kakaj Jesús, xij rechak: ¡Iltak impuch, riˈ ri Ra Jcarner Kakaj Dios! xcheˈ rechak. 37 Yak quibˈ ajtijol ribˈak chirij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xtatak chi jilonli xij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox rechak, xambˈertakbˈi chirij Kakaj Jesús. 38 Kakaj Jesús xnaˈtun chirij, riˈchak xril chi bˈesal yak quibˈ cristian li chirij xtzˈonaj rechak: ¿Nen tatoctak? xcheˈ rechak. Y rechak xijtak re: Rabí, ¿lamas watwiˈ? xcheˈtak re. (Ri jcholajl tielwiˈ man yoloj rabí, ajtijonl.) 39 Laj jcaj orchak re bˈesal kˈij, Kakaj Jesús xij rechak: Tzajtak, iltatak, xcheˈ rechak. Y rechak xeˈtak chirij, xeˈ rileˈtak lamas wiˈw y claˈ riqˈuil xkesantakwiˈ kˈij. 40 Jun rechak yak quibˈ ri xtatak nen xij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox ri xeˈ chirij Kakaj Jesús, riˈ Andrés ri jkˈun Simón Pedro. 41 Ajrucˈreˈ nabˈe xeˈ chi jtoquic Simón ri ratz y xij re: Xkataˈ winak ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew ri tibˈijsaj Mesías re, xcheˈ Andrés re Simón. (Ri jcholajl tielwiˈ man bˈij Mesías, Cristo.) 42 Xpe Andrés xcˈambˈi Simón lamas wiˈ Kakaj Jesús. Xpe Kakaj Jesús, cuando xril jwich Simón, xij re: Atiˈ ri at Simón, jcˈajol Juan, lajori tioc abˈj pi Cefas, xcheˈ re. (Ri jcholajl tielwiˈ man bˈij Cefas, Pedro.) 43 Laj jcabˈ kˈij Kakaj Jesús xchomorsaj tibˈe Galilea, xcˈul Felipe, xij re: Joˈ chwij, xcheˈ re. 44 Felipe jiˈ tipe li tilmit Betsaida ri jtilmit Andrés pach Pedro. 45 Xpe Felipe, xeˈ jtoqueˈ Natanael y xij re: Xkataˈ winak ri quiek chirij ri xcan jtzˈibˈaj Moisés lak wuj re Jpixbˈ Kakaj Dios y ri quiek chirij xcan jtzˈibˈajtak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios. Riˈ Kakaj Jesús aj Nazaret ri jcˈajol José, xcheˈ Felipe re Natanael. 46 Xpe Natanael, xij: Taˈ ni jono winak aj Nazaret tibˈanow utzil, xcheˈ re Felipe. Xpe Felipe, xij re: Tzaj yuk awileˈ, xcheˈ re. 47 Kakaj Jesús cuando xril petzal Natanael, xij: Neri petzal jun tzˈetel rijajl Israel re taˈ tisubˈunc, xcheˈ. 48 Xpe Natanael, xtzˈonaj re: ¿Nen mo xawetemaj nen imbˈanic in? xcheˈ re. Kakaj Jesús xij chic re: In xwilaˈ awch, wat ralaj man jcheˈl higo cuando ajquiˈ chi atsiqˈuij jwiˈl Felipe, xcheˈ re. 49 Natanael xij chic re: ¡Kajtijonl, atiˈ Jcˈajol Kakaj Dios y atiˈ jreyak yak rijajl Israel! xcheˈ re. 50 Kakaj Jesús xij chic re: At xacojaˈn, jwiˈlke ximbˈij chawe chi xwilaˈ awch cuando wat ralaj man jcheˈl higo. Tina awilna mas ri subˈlaj sachom chˈolal rilic chiwch li, xcheˈ re. 51 Kakaj Jesús xij chic: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi atak tina awiltakna caj titer y tawiltak yak ranjl Kakaj Dios tiakˈantakbˈi lecj y tikejtakch pire tiwaˈxtak riqˈui Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil, xcheˈ rechak.

Juan 2

1 Laj jrox kˈij xansaj jun nimakˈij re cˈulniquil Caná re Galilea y jchuch Kakaj Jesús wiˈ claˈ. 2 Y Kakaj Jesús pach yak ajtijol ribˈak chirij xijsaj rechak chi tibˈetak li man nimakˈij li. 3 Y cuando xqˈuis man vin xpe jchuch Kakaj Jesús, xij re: Xqˈuisiˈ jvinak, xcheˈ re. 4 Kakaj Jesús xij re: At chuch, ma bˈij chwe nen tambˈan. Ajquiˈ titaw kˈij inoc chi jbˈanic ri takalquinch chi jbˈanic, xcheˈ re. 5 Pero jchuch xij rechak yak ri tijintak chi jjachic vin: Bˈantak juntir ri nen tijbˈij chawechak, xcheˈ rechak. 6 Y claˈ wiˈ wakakibˈ (6) nimaktak kˈibˈ bˈanal laˈ abˈaj, re cˈolbˈi jaˈ pire chˈajbˈi jkˈabˈak yak rijajl Israel, jwiˈl jilon jcˈutuˈnak, riˈ rajak tzi tiilsajtak jwiˈl Kakaj Dios. Mak kˈibˈ li raj tijkˈiyaˈ oxcˈal joˈlajuj (75) litro asta jun cient joˈlajuj (115) litro. 7 Xpe Kakaj Jesús, xij rechak yak ajjachaltak vin: Nojsajtak mak kˈibˈ li chi jaˈ, xcheˈ rechak. Ajrucˈreˈ rechak xnojsajtak mak kˈibˈ chi jaˈ asta ticˈalcˈatzinc. 8 Ajrucˈreˈ xpe Kakaj Jesús, xij chic rechak: Lajori esajtakbˈi junquitz, yeˈtatak re man ajcˈamal bˈe re man nimakˈij, xcheˈ rechak. Rechak xantak chapcaˈ xijsaj rechak. 9 Xpe man ajcˈamal bˈe re man nimakˈij, xricˈaj man jaˈ ri xwux pi vin, pero taˈ retam lamas xpeˈw, xike mak ajjachaltak vin retamak lamas xpeˈw, jwiˈl riˈ rechak xesantak li kˈibˈ. Jwiˈliˈli man ajcˈamal bˈe re man nimakˈij xsiqˈuij man cˈojol winak ri ticˈuliˈyc, xij re: 10 Juntir cristian cuando trantak nimakˈij re cˈulniquil riˈ nabˈe tijyeˈtak man vin chi tijem ri pakal rijil. Cuando yak ri siqˈuiltak re man nimakˈij jorok jtijaˈtakaˈ subˈlaj vin, ajrucˈreˈ pi qˈuisbˈire tijyeˈtak man vin chi tijem ri taˈ pakal rijil. Pero at xacˈolaˈ man vin ri pakal rijil pire tayeˈ chi tijem pi qˈuisbˈire man nimakˈij, xcheˈ man ajcˈamal bˈe re man nimakˈij re man cˈojol winak ri ticˈuliˈyc. 11 Ri xan Kakaj Jesús Caná re Galilea riˈ li nabˈe cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios xan pire xcˈut chi subˈlaj nimiˈ jkˈij, jwiˈliˈli yak ajtijol ribˈak chirij xcubˈar jchˈolak chirij. 12 Cuando xantaj li, Kakaj Jesús xeˈ Capernaúm pach jchuch, yak jkˈun y yak ajtijol ribˈak chirij, xwaˈxtak quibˈ uxibˈ kˈij claˈ. 13 Tawem tran jnimakˈjak yak rijajl Israel ri jbˈij Pascua, Kakaj Jesús xeˈ Jerusalén. 14 Y li nimi richoch Kakaj Dios xeˈ jteˈ mak ajcˈayaltak wacx, mak ajcˈayaltak carner, mak ajcˈayaltak ut y xeˈ jteˈ mak cristian ri cubˈultak chiˈ jmexak lamas tijqˈuextakwiˈ jpwaakak cristian. 15 Kakaj Jesús, cuando xril chi jilonli, xan jun chicot laˈ cˈam y laˈ man chicot li xruktaj juntir mak ajcˈaybˈ li nimi richoch Kakaj Dios pach mak jwacxak y jcarnerak. Y xtilbˈi jpwaakak mak ajqˈuexeltak pwak y xsolcopij mak jmexak chiwchak lak ulew. 16 Y xij rechak mak ajcˈayaltak ut: ¡Esajtakbˈi mak acˈyak neri! ¡Ma cojtak richoch Inkaj pi cˈaybˈl! xcheˈ rechak. 17 Ajrucˈreˈ yak ajtijol ribˈak chirij xcuxtaj jwiˈlak ri tzˈibˈal li wuj re Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri: Jwiˈl tanchajaj awichoch tina sachsajna inwch, ticheˈ. 18 Xpe mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel, xtzˈonajtak re Kakaj Jesús: ¿Nencˈu jono cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios ri tacˈut chikawch chi jcˈutic chi wiˈ kˈatbˈitzij laj akˈbˈ chi jbˈanic juntir li? xcheˈtak re. 19 Kakaj Jesús xij rechak: Yojtak nimi richoch Kakaj Dios ri y in li uxibˈ kˈij tambˈan chic jwaˈxc, xcheˈ rechak. 20 Mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel xijtak re: Chiwch caˈwinak wakakibˈ (46) junabˈ xantajwiˈ nimi richoch Kakaj Dios ri y, ¿atcˈu cwiniˈ at chi jbˈanic jwaˈx li uxibˈ kˈij? xcheˈtak re. 21 Pero Kakaj Jesús maˈ chirij taˈ nimi richoch Kakaj Dios xij cuando xij jilonli, chirijiˈ jtioˈjl re. 22 Jwiˈliˈli cuando xcˈastasaj jwich Kakaj Jesús laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ, yak ajtijol ribˈak chirij xcuxtaj jwiˈlak ri bˈil jwiˈl Kakaj Jesús, ajrucˈreˈ xcojtak nen tijbˈij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios y xcojtak jyolj Kakaj Jesús ri xij rechak. 23 Cuando wiˈ Kakaj Jesús Jerusalén li man nimakˈij Pascua, subˈlaj qˈui cristian xcubˈar jchˈolak chirij jwiˈl re subˈlaj cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios xan chiwchak. 24 Pero Kakaj Jesús taˈ xcubˈar jchˈol chirijak, jwiˈl re retamiˈ nen jchomorsaˈnak cristian laj ranmak. 25 Re taˈ rajwax tibˈijsaj re nen jbˈanic ranmak cristian jwiˈl re retamiˈ nen jchomorsaˈnak juntir cristian ri wiˈ laj ranmak.

Juan 3

1 Wiˈ jun rechak mak fariseo ri jbˈij Nicodemo riˈ jun winak subˈlaj nim jkˈij chijxoˈlak yak rijajl Israel. 2 Re xeˈ chi jsolaj Kakaj Jesús lakˈabˈ y xij re: Kajtijonl, ketamiˈ chi Kakaj Diosiˈ xattakowch chi katijoj jwiˈl taˈ ni jonok ticwin chi jbˈanic cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios chapcaˈ tabˈan at wi mitaˈ Kakaj Dios riqˈuil, xcheˈ re. 3 Kakaj Jesús xij re Nicodemo: Tzˈetel tzˈet tambˈij chawe chi nen jun cristian ri mitaˈ tiqˈuisiˈy chic jcaˈmul taˈ tijnaˈ tioc laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire titakon chibˈ, xcheˈ re. 4 Nicodemo xtzˈonaj chic re Kakaj Jesús: ¿Nen mo tijnaˈ tiqˈuisiˈy chic jun cristian jcaˈmul cuando riˈjlaj cristianchak? Taˈ tijnaˈ tikˈaj chic laj jsantil jchuch pire tiqˈuisiˈy chic jcaˈmul, xcheˈ re. 5 Kakaj Jesús xij chic re: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawe chi nen taˈ tijcˈam jaˈtiox y taˈ tijcˈul Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj ranm chapcaˈ tiqˈuisiˈy chic jcaˈmul, taˈ tioc laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire titakon chibˈ. 6 Nen tiqˈuisiˈy riqˈui jkaj jchuch, cristianke. Pero nen tijcˈul Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj ranm chapcaˈ tiqˈuisiˈy chic jcaˈmul, riˈchak Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios tiwaˈx laj ranm. 7 Mi sach achˈol chi jtaic ri tijin tambˈij chawe chi rajwaxiˈ juntir tina qˈuisiˈytakna chic jcaˈmul. 8 Tew tijubˈubˈiˈ juntir luwar, tataˈ tijumum, pero taˈ tawil lamas tipeˈw ni taˈ tawil lamas tibˈeˈw y jiˈcˈulon juntir yak ri tiqˈuisiˈytak jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios. 9 Nicodemo xij chic re Kakaj Jesús: Taˈ tijnaˈ tibˈan jilonli, xcheˈ re. 10 Kakaj Jesús xij chic re: Pero at atiˈ jun ajtijonl ri nim akˈij chijxoˈlak yak rijajl Israel y taˈ tata jcholajl ri tijin tambˈij chawe. 11 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawe chi oj riˈ tikabˈij ri ketam y tikabˈijiˈ chi tzˈetiˈ ri ilan kawiˈl, pero atak taˈ tacojtak lawiˈ ri tikabˈij chawechak. 12 Atak taˈ tacojtak ri tambˈij chawechak chirijke mak kelen re wich ulew, riˈticˈu chic tacojtak inyolj cuando tanyol chawechak chirij kelen ri wiˈ lecj. 13 Taˈ ni jun cristian xjaw riqˈui Kakaj Dios lecj, xike Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil ri xpe lecj. 14 Jilon chapcaˈ xan Moisés li chekej luwar cuando xcocbˈaˈ man richbˈal cumatz bˈa cheˈ, jilon tibˈansaj re Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil tina camsajna wich curs. 15 Y juntir ri tijcubˈaˈ jchˈolak chirij tijtaˈtakaˈ jun tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic, xcheˈ Kakaj Jesús re Nicodemo. 16 Kakaj Dios jwiˈl subˈlaj tijlokˈaj juntir cristian xtakch Kakaj Jesús wich ulew ri xike jun chi Jcˈajol wiˈ. Y juntir ri tijcubˈaˈ jchˈolak chirij taˈ tisaach jwichak, tijtaˈtakaˈ jun tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic. 17 Kakaj Dios taˈ xtakch Jcˈajol wich ulew pire tiyuk raneˈ jkˈatbˈitzij chibˈak cristian, re xtakch Jcˈajol wich ulew pirechiˈ tiyuk jcoleˈ cristian laj jkˈabˈ jmacak. 18 Nen jonok tijcubˈaˈ jchˈol chirij Jcˈajol Kakaj Dios taˈ tibˈan kˈatbˈitzij chibˈ, pero nen jonok taˈ tijcubˈaˈ jchˈol chirij ri xike jun chi Jcˈajol Kakaj Dios li wiˈ, xansajiˈ kˈatbˈitzij chibˈ. 19 Riˈ ri quiek jwiˈl tran jkˈatbˈitzij Kakaj Dios chibˈak juntir cristian. Taˈ rajak jwich kˈakˈ ri xyuk wich ulew jwiˈl rechak riˈ mas xeˈ ranmak chirij man ukuˈmal jwiˈl riˈ tijin trantak mak etzltak noˈj. 20 Nen jono cristian ri tibˈanow mak etzltak noˈj tijxutaˈ man kˈakˈ li, jwiˈl taˈ raj tiel chi sakil mak etzltak noˈj ri tijin chi jbˈanic. 21 Pero nen jonok tibˈanow tzitaklaj noˈj tijtocaˈ man kˈakˈ li pire ticˈutun chi tijin tran lawiˈ raj Kakaj Dios tran, xcheˈ Kakaj Jesús re Nicodemo. 22 Cuando xantaj li, Kakaj Jesús xeˈ Judea pach yak ajtijol ribˈak chirij y xwaˈxtakaˈ claˈ chi jbˈanic jaˈtiox. 23 Y jilon Juan Ajbˈanal Jaˈtiox tijiniˈ chi jbˈanic jaˈtiox rechak cristian Enón chijcˈulel Salim jwiˈl claˈ wiˈ subˈlaj jaˈ. Y juntir cristian ri xtawtak riqˈuil, re xanaˈ jaˈtiox rechak. 24 Riˈ li xansaj cuando ajquiˈ chi cojsaj Juan Ajbˈanal Jaˈtiox li cars. 25 Xpe jujun rechak yak ajtijol ribˈak chirij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox riqˈui jun rijajl Israel, xoctak chi jyolic chirij nen mas tzi trantak pire tisakabˈtak chiwch Kakaj Dios. 26 Xpe rechak, xeˈ jbˈijtak re Juan Ajbˈanal Jaˈtiox: Kajtijonl, winak ri xwaˈx aacˈl chˈakap re nimi jaˈ Jordán ri xayol chike, lajori tijin tran jaˈtiox rechak cristian y juntir cristian titawtak riqˈuil, xcheˈtak re Juan Ajbˈanal Jaˈtiox. 27 Xpe Juan Ajbˈanal Jaˈtiox, xij rechak: Taˈ ni jonok tiwaˈx rekleˈn wi maˈ Kakaj Dios taˈ tiyeˈw re. 28 Pero atak xataˈtakaˈ ri ximbˈij chawechak chi in maˈ in taˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew, in xintaksajchke nabˈe chiwch re. 29 Li jun nimakˈij re cˈulniquil, man cˈojol winak ri wiˈ man kˈapoj anm riqˈuil, riˈ re ticˈuliˈy riqˈui man anm y man richcˈulchiˈ man cˈojol winak ri ticˈuliˈy ri wiˈ claˈ chi rilic man nimakˈij, re subˈlaj tiquiˈcot chi jtaic jyolj man cˈojol winak. Y jilon in lajori subˈlaj inquiˈcotc. 30 Re rajwaxiˈ nojel kˈij tijin tiniman mas jkˈij y in tijin tikej inkˈij, xcheˈ Juan Ajbˈanal Jaˈtiox rechak. 31 Y Juan xij chic: Jun ri tipe lecj riˈ re titakon chibˈ juntir ri wiˈtak wich ulew y juntir ri wiˈtak lecj. Nen jono ri reke wich ulew xike retam mak kelen re wich ulew y xike li tijyol. Pero jun ri tipe lecj, riˈ re titakon chibˈak juntir. 32 Re riˈ tijyol juntir ri ilan y tal jwiˈl, pero taˈ ni jonok ticojow re nen tijbˈij. 33 Pero wi wiˈ jonok ticojow jyolj, riˈ li ticˈutuw chi tzˈetel tzˈetiˈ ri tijbˈij Kakaj Dios. 34 Jun ri takalch jwiˈl Kakaj Dios wich ulew, Jyoljiˈ Kakaj Dios ri tijbˈij, jwiˈl nojsaliˈ ranm laˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios jwiˈl Kakaj Dios. 35 Kakaj Dios subˈlaj tijlokˈaj Jcˈajol y xyaˈ juntir ri wiˈ wich ulew y juntir ri wiˈ lecj laj jkˈabˈ. 36 Nen ticubˈar jchˈol chirij Jcˈajol Kakaj Dios tijtaˈ jun tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic. Pero nen taˈ ticubˈar jchˈol chirij Jcˈajol, taˈ tijtaˈ tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic. Subˈlaj cˈaxiˈ kˈatbˈitzij tibˈansaj chibˈ jwiˈl Kakaj Dios, xcheˈ.

Juan 4

1 Mak fariseo xtatak jtaquil chi Kakaj Jesús ri Kajawl wiˈ mas cristian xoctak pi ajtijol ribˈak chirij chiwch Juan Ajbˈanal Jaˈtiox y wiˈ mas xan jaˈtiox rechak. 2 Pero tzˈetel tzˈet maˈ riˈ taˈ Kakaj Jesús tijin tibˈanow jaˈtiox rechak, riˈtakaˈ yak ajtijol ribˈak chirij. 3 Cuando Kakaj Jesús xta jtaquil chi jilonli xijsaj chirij, xelbˈi Judea, xkˈaj chic Galilea. 4 Y rajwaxna tikˈax Samaria. 5 Jilonli xtaw Sicar ri jun tilmit re Samaria, ri tican chijcˈulel man ulew ri xyeˈ Jacob re José ri jcˈajol. 6 Y claˈ wiˈ man cˈotobˈ ri tibˈijsaj jcˈotbˈ Jacob re. Kakaj Jesús subˈlaj cosol chi bˈe xcubˈar chijcˈulel man cˈotobˈ li chi uxlan, junquitz raj titicˈar kˈij re cabˈlajuj (12). 7 Y yak ajtijol ribˈak chirij xeˈtak li tilmit chi jlokˈic kelen rechak re tijtijtak. Y xtaw jun anm aj Samaria chi jcˈamic jaˈ li man cˈotobˈ li. Xpe Kakaj Jesús, xij re: Yeˈ junquitz ínjaˈ, xcheˈ re. 9 Xpe man anm li, xtzˈonaj re: ¿Nen chac tatzˈonaj jaˈ chwe? At atiˈ rijajl Israel y in iniˈ aj Samaria, xcheˈ re. Re xij jilonli jwiˈl yak rijajl Israel taˈ tiniqˈuibˈ jwichak riqˈuilak mak aj Samaria. 10 Kakaj Jesús xij chic re anm: Witi awetam nen tijsipaj Kakaj Dios y witi awetam nen ri titzˈonin jaˈ chawe, li tatzˈonajiˈ jaˈ re y re tijyaˈ jaˈ chawe ri tiyeˈw tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic, xcheˈ re. 11 Xpe man anm li, xij chic re Kakaj Jesús: Kaj, taˈ nen quiek laˈ tawesaj ájaˈ y man cˈotobˈ ri, najiˈ jkejebˈ. ¿Lacˈumas tacˈam jaˈ ri tiyeˈw tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic pire tayeˈ chwe? 12 ¿Mascˈu nim akˈij at chiwch kamam Jacob ri xcan yeˈw man cˈotobˈ ri chike, ri lamas xresaj jjaˈ re pach ralcˈwal ri xtijtak y xyeˈ re rawjak? xcheˈ re. 13 Kakaj Jesús xij chic re man anm li: Juntir ri titijowtak re man jaˈ ri, tina jyeˈna chic chekej chiˈ rechak, 14 pero nen titijiw re jaˈ ri tanyeˈ in, taˈ chiquiˈ ni jun bˈwelt tijyeˈ chekej chiˈ re, jwiˈl man jaˈ ri tanyeˈ in chi tijem tinimaniˈ laj ranm jun cristian, tranaˈ chapcaˈ jun relexebˈ jaˈ chi jyeˈic jun tzilaj cˈaslemal re riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic. 15 Man anm xij chic re Kakaj Jesús: Kaj, yeˈ man jaˈ li chwe pire maˈ tichekej chic ínchiˈ y taˈ chiquiˈ impe neri chi resaj jaˈ, xcheˈ re. 16 Kakaj Jesús xij chic re man anm: Jat, sicˈtach awichjil y atkˈaj chicch, xcheˈ re. 17 Man anm li xij: In taˈ wichjil, xcheˈ re. Kakaj Jesús xij re: Tzˈetiˈ tabˈij chi taˈ awichjil, 18 jwiˈl jobˈchak chi winak quiek riqˈuil xatcˈuliˈyc y man jun winak ri wiˈ aacˈl lajori maˈ awichjil taˈn. Tzˈetiˈ ri xabˈij chwe chi taˈ awichjil, xcheˈ Kakaj Jesús re. 19 Cuando xta man anm chi jilonli xijsaj re, xij: Kaj, tanta in atiˈ jun ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios. 20 Yak kamam katitˈ aj Samaria xnimirsajtakaˈ jkˈij Kakaj Dios laˈ man witz ri, pero atak yak rijajl Israel tabˈijtak chi xike li tilmit Jerusalén tijnaˈ tikanimirsajwiˈ jkˈij Kakaj Dios, xcheˈ re. 21 Kakaj Jesús xij chic re: At anm, coj ri tambˈij chawe, tina tawna jun kˈij chi taˈ chiquiˈ rajwax atpetak laˈ man witz ri y taˈ chiquiˈ rajwax atbˈetak Jerusalén chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios. 22 Atak aj Samaria taˈ awetamak nen chi dios ri tanimirsajtak jkˈij, pero oj ri oj rijajl Israel ketamiˈ chi riˈ tzˈetel Dios tikanimirsaj jkˈij jwiˈlke jun rechak yak rijajl Israel ticolmajtak cristian laj jkˈabˈ jmacak. 23 Pero tina tawna jun kˈij y lajori xtawiˈ man kˈij li cuando juntir yak ri tzˈetel ajnimirsaltak jkˈij Kakaj Dios tijnimirsajtak jkˈij laˈ jsantilak y kes tzˈetel tzˈet tijnimirsajtakaˈ jkˈij, jwiˈl Kakaj Dios riˈ tijtoc yak ri tinimirsantak jkˈij laˈ jsantilak. 24 Jwiˈl Kakaj Dios santiliˈn, jwiˈliˈli yak ri tinimirsantak jkˈij rajwaxiˈ tijnimirsajtak jkˈij laˈ jsantilak chapcaˈ raj Kakaj Dios tinimirsaj jkˈij, xcheˈ re man anm. 25 Man anm xij re: In wetamiˈ chi tina pena jun ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew ri tibˈijsaj Cristo re. Cuando re tipetc, tiyukiˈ jbˈij jcholajl chike juntir li, xcheˈ. 26 Kakaj Jesús xij chic re: Iniˈ ri tabˈij, ri intijin chi yoloj aacˈl, xcheˈ re. 27 Aj tijiniˈ Kakaj Jesús chi yoloj riqˈui man anm cuando xkˈajtakch yak ajtijol ribˈak chirij, rechak subˈlaj xsaach jchˈolak chi rilic chi Kakaj Jesús tijin tiyolow riqˈui jun anm. Pero ni jonok xtzˈonin re nen raj o nen chac tijin chi yoloj riqˈui man anm li. 28 Xpe man anm li, xcan jyeˈ jkˈibˈ claˈ, xeˈ li tilmit chi jbˈij rechak cristian y xij rechak jilonri: 29 Joˈ kileˈtak jun winak ri xij chwe juntir nen ri bˈanal inwiˈl. Pent riˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew, xcheˈ rechak. 30 Y subˈlaj cristian li tilmit xeˈtak chi rilic Kakaj Jesús. 31 Cuando bˈesal man anm chi jsiqˈuij cristian, xpetak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo subˈlaj xpwersijtak Kakaj Jesús chi tijtij jwa, xijtak re: Kajtijonl, tij aw, xcheˈtak re. 32 Kakaj Jesús xij rechak: In wiˈ inw re tantij, atak taˈ awetamak nen chi wa lal, xcheˈ rechak. 33 Yak ajtijol ribˈak chirij xoctak chi jtzˈonaj chiribˈil ribˈak: ¿Woninti jonok xcˈamowch jwa? xcheˈtak. 34 Pero Kakaj Jesús xij chic rechak: Pi jqˈuexwach inw riˈ tambˈan lawiˈ raj Kakaj Dios tambˈan ri in takowinakch y tina inqˈuisna jbˈanic ri xij chwe. 35 Atak wiˈ jun ayoljak ri tabˈijtak: Aj rajiˈ quejabˈ icˈ pire tikachol jmolic jwich man ticoˈn, atcheˈtak. Pero in tambˈij chawechak: Naˈtuntak, iltak juntir mak ticoˈn kˈanchak, tzichak pire timolsaj jwich. 36 Jun ajmolol jwich ticoˈn tijcˈulaˈ jtojbˈl y ri jwich ticoˈn ri tijmol pirechiˈ jun tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic, jwiˈliˈli man ajticonl pach man ajmolol ticoˈn tiquiˈcottakaˈn. 37 Chapcaˈ tijbˈij tzij: Jalan titiconanc y jalan timolow jwich man ticoˈn, ticheˈ. 38 In xatintaktakbˈi pire atbˈetak chi jmolic jwich man ticoˈn ri lamas taˈ xatchacuntak. Jalan xchacuntak re y atak xatmolowtak jwich man ticoˈn li, xcheˈ rechak. 39 Subˈlaj qˈui cristian re man tilmit li re Samaria xcubˈar jchˈolak chirij Kakaj Jesús jwiˈl ri xeˈ jbˈij man anm rechak, cuando xij rechak: Re xij chwe juntir nen ri bˈanal inwiˈl, xcheˈ rechak. 40 Cuando xtawtak mak aj Samaria riqˈui Kakaj Jesús, subˈlaj pwers xantak re pire tican riqˈuilak. Kakaj Jesús xcan quibˈ kˈij riqˈuilak claˈ. 41 Y wiˈ chiquiˈ subˈlaj qˈui cristian ri xcojtak ri xij Kakaj Jesús rechak. 42 Mak cristian xijtak re man anm: Lajori xcubˈariˈ kachˈol chirij, maˈ xitaˈke jwiˈl ri xabˈij chike, jwiˈliˈ xkataˈ jyolj ri tijbˈij. Lajori xketemajiˈ chi riˈ re ri ajcolol rechak juntir cristian laj jkˈabˈ jmacak, xcheˈtak. 43 Cuando xkˈax mak quibˈ kˈij li, ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xelbˈi Samaria xeˈ Galilea. 44 Kakaj Jesús bˈiliˈ jwiˈl chi jun ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios taˈ ticojsaj jkˈij y taˈ ticˈulsaj pi utzil laj jtilmit. 45 Cuando xtaw Kakaj Jesús Galilea xcˈulsajiˈ pi utzil jwiˈlak yak cristian, jwiˈl rechak xpetakaˈ Jerusalén chi rilic nimakˈij Pascua y rechak xrilaˈtakaˈ juntir ri xan claˈ. 46 Kakaj Jesús, cuando xtaw Galilea, xeˈ sucˈul Caná re Galilea lamas xan chi xwux jaˈ pi vin. Claˈ wiˈ jun jbˈabˈalak mak jsoldad man rey subˈlaj yaj jun jcˈajol ri wiˈ Capernaúm. 47 Y man jbˈabˈal soldad li, cuando xta jtaquil chi Kakaj Jesús xtaw chiquiˈ Galilea jiˈ jpetic Judea, xeˈ rileˈ y xtzˈonaj tokˈobˈ re chi tibˈe riqˈuil laj richoch pire tibˈe jtzibˈsaj jcˈajol ri camic re. 48 Kakaj Jesús xij re: Atak ajriˈ tacojtak asta tina awiltakna cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios, xcheˈ re. 49 Man jbˈabˈal soldad xij chic re: Kaj, bˈan tokˈobˈ, nabˈe joˈ laj or wiqˈuil chiwch ticam incˈajol, xcheˈ re. 50 Kakaj Jesús xij chic re: Jat laj awichoch, acˈajol yoˈliˈn, xcheˈ re. Man jbˈabˈal soldad li xeˈ laj richoch, xcojaˈ nen xijsaj re jwiˈl Kakaj Jesús. 51 Cuando tawem tran laj richoch, xeltakch mak jmocom chi jcˈulic, xijtak re: ¡Acˈajol yoˈliˈn! xcheˈtak re. 52 Y re xtzˈonaj rechak nen chi or lal xcholmaj jtzibˈic. Rechak xijtak re: Li nabˈe or re bˈesal kˈij xel man kˈakˈ chirij, xcheˈtak re. 53 Ajrucˈreˈ jkaj man ral acˈl li xcuxtaj jwiˈl chi riˈ man or li, ri xijsaj re jwiˈl Kakaj Jesús chi jcˈajol yoˈliˈn. Re pach rixokl y juntir ralcˈwal xcubˈar jchˈolak chirij Kakaj Jesús. 54 Riˈ li jcabˈ cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios ri xan Kakaj Jesús cuando xtaw Galilea jiˈ jpetic Judea.

Juan 5

1 Cuando xkˈax quibˈ uxibˈ kˈij jbˈantaj juntir li jwiˈl Kakaj Jesús, xeˈ Jerusalén jwiˈl jun nimakˈij ri trantak yak rijajl Israel. 2 Y li man tilmit li chijcˈulel man pwert re oquebˈ ri tibˈijsaj Jpwert Mak Carner re, wiˈ jun nimlaj cˈotobˈ bˈanal claˈ ri tibˈijsaj Betesda re li tzˈijbˈal hebreo. Y chakˈchiˈ man cˈotobˈ li sutul rij laˈ jobˈ chinam. 3 Y laj jmujalak mak chinam li wiˈ subˈlaj qˈui yaj tzˈeˈltak, wiˈ moytak, coˈxtak y siquirnak jtioˈjlak tijin trulbˈejtak tisilibˈ man jaˈ. 4 Jwiˈl wiˈ jujun bˈwelt tikejch jun ranjl Kakaj Dios chi jsilibˈsaj man jaˈ li y nen jono rechak yak cristian ri yajtak ri nabˈe tikej li man jaˈ cuando tisilibˈsaj jwiˈl anjl, titzibˈiˈ re nen chi yajel ri wiˈ re. 5 Y claˈ wiˈ jun winak yaj ri xanaˈ junwinak waxaklajuj (38) junabˈ jtaˈic jyaj jwiˈl. 6 Kakaj Jesús, cuando xril chi tzˈeˈl sicˈ winak claˈ xretemaj chi ojrchak yaj, xtzˈonaj re: ¿Chawajniˈ attzibˈc? xcheˈ re. 7 Sicˈ winak yaj xij re Kakaj Jesús: Kaj, taˈ nen inkesan li jaˈ cuando tisilibˈsaj man jaˈ jwiˈl anjl. Nojel bˈwelt cuando chwaj inkej li jaˈ, jalan tikej nabˈe chinwch, xcheˈ re. 8 Kakaj Jesús xij re: Bˈiiten, cˈambˈi achˈatum cheˈ y woˈcoten, xcheˈ re. 9 Y laj or xtzibˈ sicˈ winak, xcˈambˈi jchˈatum cheˈ y xwoˈcotc. Y jwiˈl man kˈij li kˈijiˈ re uxlan, 10 xpe mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel, xijtak re sicˈ winak li: Lajori kˈijiˈ re uxlan, taˈ yeˈl luwar chawe tawikajbˈi achˈatum cheˈ, xcheˈtak re. 11 Sicˈ winak li xij rechak: Winak ri xintzibˈsanc, xij chwe: Cˈambˈi achˈatum cheˈ y woˈcoten, xcheˈ chwe, xcheˈ rechak. 12 Rechak xtzˈonajtak re: ¿Nen xin chawe chi tacˈambˈi achˈatum cheˈ y atwoˈcotc? xcheˈtak re. 13 Y sicˈ winak taˈ xcwin chi jcˈutic nen xtzibˈsan re, jwiˈl Kakaj Jesús xsach ribˈ xoˈlak subˈlaj qˈui cristian ri wiˈtak claˈ. 14 Cuando xantaj juntir li, Kakaj Jesús xril chic jwich sicˈ winak bˈatzˈaak re nimi richoch Kakaj Dios y xij re: Ta jcholajl, lajori xattzibˈiˈn, mat macun chic pire maˈ tipe jun ayaj mas cˈax chic chiwch ri xataˈ, xcheˈ re. 15 Xpe sicˈ winak li, xeˈ jbˈij rechak mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel chi riˈ Kakaj Jesús ri xtzibˈsan re. 16 Mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel takel rij Kakaj Jesús jwiˈlak pire trantak cˈax re asta tijcamsajtak jwiˈl xtzibˈsaj sicˈ winak laˈ kˈij re uxlan. 17 Kakaj Jesús xij rechak: Inkaj nojel kˈij tijin tran utzil y jilon in, tambˈanaˈ utzil, xcheˈ rechak. 18 Jwiˈliˈli xpe chic mas retzalak mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel chirij, rajak roj tijcamsajtak jwiˈl re xan lawiˈ ri taˈ yeˈl luwar tibˈan laˈ kˈij re uxlan y jwiˈl re riˈ raj tijniqˈuibˈsaj ribˈ riqˈui Kakaj Dios jwiˈl xij chi riˈ Kakaj Dios Jkaj. 19 Kakaj Jesús xij chic rechak: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi Jcˈajol Kakaj Dios taˈ nen tran pi ricˈan, xike tran lawiˈ ri tril ri tran Jkaj. Juntir ri tran Jkaj, jilon tran Jcˈajol. 20 Kakaj Dios tijlokˈajiˈ Jcˈajol y juntir ri tran tijcˈutaˈ chiwch y tijcˈutaˈ mas nimaktak kelen chiwch ri subˈlaj sachom chˈolal rilic ri xawiltak lajori, ri tisachow mas achˈolak chi rilic. 21 Jilon chapcaˈ Kakaj Dios tijcˈastasaj jwichak camnakibˈ pire tijyeˈ chic jcˈaslemalak y jilon Jcˈajol Kakaj Dios tijyaˈ jcˈaslemal nen quiek re raj tijyeˈ jcˈaslemal. 22 Y Kakaj Dios taˈ tran jkˈatbˈitzij chibˈ jono cristian, xjachaˈ juntir jkˈatbˈitzij laj jkˈabˈ Jcˈajol y riˈ Jcˈajol tibˈanow kˈatbˈitzij chibˈak juntir cristian wich ulew, 23 pire juntir cristian tijcojtak jkˈij Jcˈajol Kakaj Dios chapcaˈ trantak chi jcojic jkˈij Kakaj Dios. Nen taˈ tijcoj jkˈij Jcˈajol Kakaj Dios, taˈ tijcoj jkˈij Kakaj Dios ri xtakowch re. 24 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak, nen tijta inyolj ri tambˈij y ticubˈar jchˈol chirij ri intakowinakch, tijtaˈ tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic. Y taˈ tibˈan kˈatbˈitzij chibˈ, nicˈ riqˈuil xcamiˈn y xcˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl. 25 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi tina tawna jun kˈij y lajori xtawiˈ kˈij cuando yak cristian ri nicˈ riqˈuil camnaktak tijtatak jyolj Jcˈajol Kakaj Dios. Y yak ri tijtatak jyolj Jcˈajol Kakaj Dios y trantak lawiˈ ri tijbˈij tiyoˈrtakaˈn. 26 Jilon chapcaˈ Kakaj Dios wiˈ jcwinel chi jyeˈic jcˈaslemal ricˈan, xyaˈ jcwinel Jcˈajol chi jyeˈic jcˈaslemal. 27 Y xyaˈ kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ pire tran kˈatbˈitzij chibˈak juntir cristian jwiˈl riˈ Jcˈajol ri xwux pi cristianil. 28 Mi sach achˈolak chi jtaic juntir ri, jwiˈl tina tawna jun kˈij juntir camnakibˈ tina jtatakna jyolj Jcˈajol Kakaj Dios laj jluwrak lamas mukultak 29 y tina eltaknach lamas mukultak. Yak ri xantak tzitaklaj noˈj ticˈastasaj jwichak laj jcamnaklak pire tijtaˈtak tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic. Pero yak ri xantak etzltak noˈj ticˈastasaj jwichak laj jcamnaklak pire tibˈan kˈatbˈitzij chibˈak. 30 In, taˈ tambˈan inkˈatbˈitzij pi wicˈan. In tambˈan inkˈatbˈitzij chibˈ jun cristian jilon chapcaˈ ri bˈil chwe jwiˈl Kakaj Dios y inkˈatbˈitzij ri tambˈan pi jcholajliˈn. Jwiˈl maˈ riˈ taˈ tambˈan lawiˈ ri chwaj in, riˈ tambˈan lawiˈ raj ri intakowinakch. 31 Y wi inke imbˈin chwij chi tzˈetiˈ ri tijin tambˈij, juntir ri tambˈij taˈ nen tichacuj. 32 Pero wiˈ jun tibˈin chwij in chi tzˈetiˈ ri tambˈij y in wetamiˈ chi lawiˈ ri tijbˈij re chwij, kes tzˈetel tzˈetiˈn. 33 Atak xataktak jtzˈonaj re Juan Ajbˈanal Jaˈtiox y juntir ri xij re kes tzˈetiˈn. 34 Pero pi we in taˈ rajwax jono cristian tibˈin chwij chi tzˈetel tzˈetiˈ ri tambˈij. In tambˈij jilonli pirechiˈ atcolmajtak laj jkˈabˈ amacak. 35 Juan Ajbˈanal Jaˈtiox jilon chapcaˈ jun kˈakˈ tijumin jkˈakˈal y tijsakabˈsaj juntir y atak xatquiˈcottakaˈ quibˈ uxibˈ kˈij jwiˈl jsakil ri xan. 36 Pero wiˈ chiquiˈ nen tibˈin chwij chi tzˈetel tzˈetiˈ ri tambˈij. Re masna tresaj chi sakil chiwch ri xij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox, jwiˈl juntir ri tambˈan riˈ ri xij Kakaj Dios chwe chi tambˈan y riˈ li ticˈutuw chi riˈ Kakaj Dios ri intakowinakch. 37 Y riˈ Kakaj Dios ri intakowinakch tibˈin chwij chi tzˈetel tzˈetiˈ ri tambˈij y atak taˈ tal jyolj awiˈlak y taˈ ilan jwich awiˈlak. 38 Witi tioc Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios laj awanmak, ticubˈariˈ achˈolak chirij ri takalch jwiˈl Kakaj Dios. 39 Atak tziyiˈ jtoquic jcholajl li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tabˈantak jwiˈl tabˈij laj awanmak chi claˈ tijbˈij nen tabˈantak chi jtaˈic jun tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic y riˈ wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios li tibˈin chwij chi tzˈetiˈ ri tambˈij. 40 Pero taˈ chawajak tatatak inyolj pire tataˈtak tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic. 41 In taˈ chwaj tinimirsaj inkˈij jwiˈlak yak cristian. 42 Y wetamiˈ anoˈjak y wetamiˈ chi taˈ talokˈajtak Kakaj Dios. 43 In, Kakaj Dios intakowinakch y atak taˈ tacˈultak inyolj, pero wi wiˈ jun chic laj jnoˈjke re tipetc, riˈ li tacˈulaˈtakaˈ jyolj pi utzil. 44 Atak taˈ tacojtak ri tambˈij jwiˈl riˈ mas kus tawiltak tacoj akˈijak chawibˈil aybˈak y taˈ atoctak il chi jbˈanic utzil pire ticojsaj akˈijak jwiˈl Kakaj Dios ri xike re jun chi Dios. 45 Ma bˈij laj awanmak chi in, incojow tzij chawijak chiwch Kakaj Dios. Ri ticojow tzij chawijak chiwch Kakaj Dios, riˈ Moisés ri cubˈul achˈolak chirij. 46 Atak, witi tacojtak ri xij Moisés, titicaˈ acojtakreˈ ri tambˈij in jwiˈl Moisés xtzˈibˈajiˈ li wuj chwij in. 47 Pero wi mitaˈ tacojtak ri xtzˈibˈaj Moisés, taˈ tacojtak ri tambˈij in chawechak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel.

Juan 6

1 Cuando xantaj li, Kakaj Jesús xeˈ chˈakap re nimlaj alagun ri jbˈij Galilea y ri tibˈijsaj Tiberias re. 2 Subˈlaj qˈui cristian xambˈertak chirij jwiˈl xrilaˈtakaˈ mak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios ri xan chi jtzibˈsaj cristian re jyajak. 3 Xpe Kakaj Jesús, xjaw wich jun witz pach yak ajtijol ribˈak chirij y xcubˈartak claˈ. 4 Tawem tran jnimakˈjak yak rijajl Israel ri jbˈij Pascua. 5 Kakaj Jesús xril chi subˈlaj qˈui cristian xmulbˈaˈ ribˈak chirij, xtzˈonaj re Felipe: ¿Lamas tikalokˈ cuxlanwa pire tijtijtak juntir yak cristian ri? xcheˈ re. 6 Re xij jilonli riˈke raj tijta nen tijbˈij Felipe. Re retamiˈ nen tran chi jtzukicak. 7 Felipe xij re Kakaj Jesús: Pero ni taˈ tran quibˈ cient (200) denario pire tilokˈsaj cuxlanwa laˈ pire tijtijtak qˈuitjaˈ rechak chi jujunalak, xcheˈ re. 8 Xpe Andrés ri jkˈun Simón Pedro, jun rechak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, xij re Kakaj Jesús: 9 Neri wiˈ jun ral acˈl cˈamalch jobˈ cuxlanwa jwiˈl bˈanal laˈ cebada pach quibˈ car, pero taˈ tran pire juntir cristian ri, xcheˈ re. 10 Kakaj Jesús xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Bˈijtak rechak juntir cristian chi ticubˈartak, xcheˈ rechak. Y laˈ man luwar li wiˈ subˈlaj qˈuim y chibˈ mak qˈuim li xcubˈartak juntir cristian, raj wiˈtakaˈ jobˈ (5,000) mil xike winak. 11 Xpe Kakaj Jesús, xcˈam mak cuxlanwa li y xcˈomowaj re Kakaj Dios, ajrucˈreˈ xij chi tijachsaj chiwchak juntir cristian ri xcubˈartak y jilon xan re mak car. Y mak cristian xwiˈntak asta xnojtak. 12 Cuando xcolajtak, xpe Kakaj Jesús xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Moltak mak qˈuer cuxlanwa ri taˈ xqˈuis pire maˈ tican sachok, xcheˈ rechak. 13 Y rechak xcˈoltak juntir mak qˈuer cuxlanwa ri bˈanal laˈ cebada y xnojsajtakna cabˈlajuj (12) chicach ri taˈ xqˈuisc. 14 Juntir cristian cuando xriltak man cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios ri xan Kakaj Jesús, xijtak: Tzˈetel tzˈet winak ri, riˈ ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ri tina pena wich ulew, xcheˈtak. 15 Kakaj Jesús retamiˈ nen jchomorsaˈnak chi rechak riˈ rajak tijchaptakbˈi pire tijcojtak pire re rey, jwiˈliˈli xelbˈi claˈ, xakˈan chic mas bˈa witz pi ricˈan. 16 Cuando xoc akˈabˈ yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xkejtakbˈi chiˈ nimlaj alagun. 17 Y xjawtakbˈi li jun barc pire tikˈaxtakbˈi chˈakap re nimlaj alagun pire titawtak Capernaúm. Ukuˈmchak y ajquiˈ chi taw Kakaj Jesús riqˈuilak. 18 Xpe jun quiekˈekˈ tew bˈa jaˈ y xoc chi ritzˈbˈej mak retumb re man nimlaj alagun. 19 Cuando xjutuntakbˈi raj jun lewa pach pajnicˈj bˈa nimlaj alagun riˈchak xriltak Kakaj Jesús tijin tibˈench bˈa nimlaj alagun y tijin tijutun chijcˈulel man barc, rechak subˈlaj xtzaak jchˈolak. 20 Xpe Kakaj Jesús, xij rechak: Iniˈn, mi tzaak achˈolak, xcheˈ rechak. 21 Ajrucˈreˈ rechak subˈlaj xquiˈcottak xijtak re Kakaj Jesús chi tijaw riqˈuilak li barc. Y cuando xjaw Kakaj Jesús li barc, riˈchak xricˈajtak wiˈtakchak chiˈ nimlaj alagun laˈ man luwar lamas rajak titawtak. 22 Laj jcabˈ kˈij mak cristian ri xcantak chˈakap re man nimlaj alagun xretemajtak chi yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xiˈtakaˈ li jun barc ri wiˈ chiˈ nimlaj alagun y xike jun barc li ri wiˈ claˈ y Kakaj Jesús taˈ xeˈ chijxoˈlak. 23 Y wiˈ nicˈj barc chic ri tipetak Tiberias xtawtak chiˈ nimlaj alagun nakaj re lamas xtijtak mak cuxlanwa subˈlaj qˈui cristian cuando Kakaj Jesús jorok jcˈomowajiˈ re Kakaj Dios. 24 Mak cristian, cuando xriltak chi taˈ Kakaj Jesús claˈ pach yak ajtijol ribˈak chirij, xjawtakbˈi li mak barc li, xeˈtak Capernaúm chi jtoquic Kakaj Jesús. 25 Cuando mak cristian xtawtak chˈakap re man nimlaj alagun, xeˈ jteˈtak Kakaj Jesús xtzˈonajtak re: Ajtijonl, ¿nen or xatyuk neri? xcheˈtak re. 26 Kakaj Jesús xij rechak: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi atak tijin inatoctak jwiˈlke xatijtak mak cuxlanwa wiqˈuil asta xatnojtak. Y maˈ jwiˈl taˈ xawetemajtak jcholajl mak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios ri ximbˈan. 27 Mat octak il chi chac pire jchˈequic awak ri tike saach jwich, riˈ oquentak il chi chac pire jchˈequic awak ri taˈ jsachic jwich ri tiyeˈw jun tzilaj cˈaslemal chawechak riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic. Y riˈ Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil tiyeˈw wa li chawechak, jwiˈl Kakaj Dios xcˈutaˈ chi riˈ re xtakowch re, xcheˈ rechak. 28 Jwiˈliˈli mak cristian xtzˈonajtak re Kakaj Jesús: ¿Nencˈu rajwax tikabˈan pire ojcwin chi jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Dios tikabˈan? xcheˈtak re. 29 Kakaj Jesús xij chic rechak: Ri raj Kakaj Dios tabˈantak, riˈ cubˈaˈ achˈolak chirij jun ri takalch jwiˈl, xcheˈ rechak. 30 Rechak xtzˈonajtak chic re: ¿Nen jono cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios tacˈut chikawch pire tikil y tikacoj ayolj? ¿Nen jono kelen atcwin chi jbˈanic? 31 Kamam katitˈ ojrtaktzij xtijaˈtakaˈ maná li chekej luwar chapcaˈ tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri: Re xyaˈ cuxlanwa re lecj rechak chi tijem, ticheˈ, xcheˈtak mak cristian re Kakaj Jesús. 32 Kakaj Jesús xij chic rechak: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak, maˈ riˈ taˈ Moisés xyeˈw cuxlanwa re lecj rechak chi tijem, riˈ Inkaj xyeˈw. Y lajori riˈ tiyeˈw tzˈetel cuxlanwa re lecj chi tijem chawechak. 33 Jwiˈl cuxlanwa ri tijyeˈ Kakaj Dios chi tijem, riˈ ri xkejch lecj y xyuk wich ulew y riˈ re tiyeˈw jun tzilaj cˈaslemal rechak cristian. 34 Mak cristian xijtak chic re: Kaj, yeˈ man cuxlanwa li chike nojel kˈij, xcheˈtak re Kakaj Jesús. 35 Kakaj Jesús xij chic rechak: Iniˈ man cuxlanwa ri tiyeˈw jun tzilaj cˈaslemal. Y nen incˈuluw laj ranm ni jun bˈwelt tijyeˈ chic wiˈjal re y nen tijcubˈaˈ jchˈol chwij ni jun bˈwelt tijyeˈ chekej chiˈ re. 36 Ximbˈijiˈ chawechak chi xawilaˈtakaˈ inwch, pero taˈ ticubˈar achˈolak chwij. 37 Juntir yak ri tijachsajtak laj inkˈbˈ jwiˈl Kakaj Dios tina petakna wiqˈuil y nen tipe wiqˈuil taˈ twesajbˈic. 38 Jwiˈl in jiˈ impe lecj, maˈ pire taˈ tambˈan lawiˈ chwaj in, riˈ tambˈan lawiˈ raj ri intakowinakch. 39 Riˈ ri raj tambˈan ri intakowinakch, re taˈ raj tisaach jwich ni jono rechak yak ri jachal laj inkˈbˈ jwiˈl. Riˈ raj tancˈastasaj jwichak laj jcamnaklak laˈ qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak. 40 Y riˈ raj Inkaj chi juntir cristian ri tiiliwtak juntir ri tran Jcˈajol Kakaj Dios y ticubˈar jchˈolak chirij, tijtaˈtakaˈ jun tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic y in tancˈastasaj jwichak laj jcamnaklak laˈ qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 41 Xpe yak rijajl Israel, xoctak chi yokˈon chirijil Kakaj Jesús jwiˈl xij: Iniˈ cuxlanwa ri xpe lecj, xcheˈ rechak. 42 Y yak rijajl Israel xijtak: Re jcˈajoliˈ José y oj tikachˈobˈaˈ jwich jkaj jchuch. ¿Nen chac tijbˈij chi jiˈ xpe lecj? xcheˈtak. 43 Kakaj Jesús xij chic rechak: Maytak yokˈon chwijil. 44 Ni jonok ticwin tipe wiqˈuil wi maˈ riˈ taˈ Kakaj Dios ri intakowinakch tijachow laj inkˈbˈ y in tancˈastasaj jwich laj jcamnakl laˈ qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak. 45 Yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios xcan jtzˈibˈajtakaˈ chi juntir cristian titijojtakaˈ jwiˈl Kakaj Dios. Juntir yak ri titawtak re ri tijbˈij Kakaj Dios y tretemajtak nen tijbˈij, tipetakaˈ wiqˈuil. 46 Taˈ ni jonok iliwinak jwich Kakaj Dios, xike ri xpe lecj riqˈui Kakaj Dios ri iliwinak jwich Kakaj Dios. 47 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak nen ticubˈar jchˈol chwij tijtaˈ jun tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic. 48 In iniˈ cuxlanwa ri tiyeˈw jun tzilaj cˈaslemal. 49 Yak amam atitˈak ojrtaktzij xtijaˈtakaˈ maná ri xyeˈsaj rechak li chekej luwar, pero xcamtakaˈn. 50 Pero ri tijin tambˈij in chawechak riˈ cuxlanwa ri xpe lecj, nen titijiw re, taˈchiquiˈ ticamc. 51 Y in iniˈ cuxlanwa ri yoˈl ri xpe lecj, nen titijiw re man cuxlanwa li, taˈ chiquiˈ ticamc. Y man cuxlanwa li, riˈ intioˈjl ri tanyeˈ pi camic pire tijtaˈtak jun tzilaj cˈaslemal juntir cristian wich ulew, xcheˈ. 52 Yak rijajl Israel xpe retzalak, xoctak chi jtzˈonaj chiribˈil ribˈak: ¿Nen mo ticwin man winak ri, tijyeˈ jtioˈjl chike chi tijem? xcheˈtak. 53 Kakaj Jesús xij chic rechak: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak wi mitaˈ tatijtak jtioˈjl y jquiqˈuel Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil, taˈ tataˈtak jun tzilaj cˈaslemal. 54 Y nen tijtij intioˈjl y inquiqˈuel tijtaˈ jun tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic y in tancˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl laˈ qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak. 55 Jwiˈl intioˈjl riˈ tzˈetel wa y inquiqˈuel riˈ tzˈetel ucˈaˈ. 56 Nen titijiw re intioˈjl y inquiqˈuel tiwaˈxiˈ wiqˈuil y inwaˈxiˈ riqˈuil. 57 Kakaj Dios ri intakowinakch yoˈliˈn y jwiˈl re yoˈlquin in y jiˈcˈulon nen ri titijow re intioˈjl y inquiqˈuel tiyoˈriˈ inwiˈlke in. 58 Tijin inyolow chirij man cuxlanwa ri xpe lecj. Amam atitˈak ojrtaktzij xtijaˈtakaˈ maná, pero xcamtakaˈn. Pero nen titijiw re man cuxlanwa ri, taˈchiquiˈ ticamc, xcheˈ. 59 Jilonli xij Kakaj Jesús chi jtijoj cristian li sinagog cuando wiˈ Capernaúm. 60 Subˈlaj qˈui ribˈilak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xtatak ri xij Kakaj Jesús rechak, xijtak: Juntir ri tijbˈij subˈlaj cˈax jtaic jcholajl. Taˈ nen ticwin chi jbˈanic juntir li, xcheˈtak. 61 Kakaj Jesús retamiˈ chi rechak taˈ tzi xtatak ri xij rechak, xtzˈonaj rechak: ¿Cˈaxcˈu xatatak ri ximbˈij chawechak? 62 ¿Nen tabˈantak wi tawiltak Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil tikˈaj lamas wiˈ nabˈe? 63 Riˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri tiyeˈw cˈaslemal y jun cristian taˈ ticwin chi jyeˈic cˈaslemal li. Mak yoloj ri ximbˈij chawechak, riˈ ri xij Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios y riˈ ri tiyeˈw cˈaslemal. 64 Pero wiˈ jujun chaxoˈlak taˈ tijcojtak ri tambˈij, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij. Kakaj Jesús retamchakch ojrtaktzij nen jono mak ri taˈ ticojowtak ri tijbˈij y retamchak nen tijachow re pi camic. 65 Y Kakaj Jesús xij chic rechak: Jwiˈliˈli in ximbˈij chawechak chi taˈ ni jonok tipe wiqˈuil wi maˈ Kakaj Dios taˈ tijachow laj inkˈbˈ, xcheˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 66 Jwiˈl xij Kakaj Jesús jilonli, subˈlaj qˈui yak ajtijol ribˈak chirij xcan jyeˈtak, taˈ chiquiˈ xambˈertak chirij. 67 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak yak cabˈlajuj (12) ajtijol ribˈak chirij: ¿Miti jilon atak chawajakiˈ atbˈetak? xcheˈ rechak. 68 Xpe Simón Pedro, xij re: Wajawl, ¿nenticˈu quiek riqˈuil ojbˈec? Xike aacˈl at wiˈ yoloj ri tiyeˈw jun tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic. 69 Oj tikacojaˈ ayolj y ketamiˈ chi at jiˈ xatpe riqˈui Kakaj Dios y tosolcatiˈ pire Kakaj Dios, xcheˈ re Kakaj Jesús. 70 Kakaj Jesús xij chic rechak: Iniˈ xinchaˈw awechak chi atak cabˈlajuj (12), pero wiˈ jun chawechak etzliˈn, xcheˈ. 71 Re tijin tiyolow chirij Judas Iscariote ri jcˈajol Simón Iscariote ri tijachow pi camic, Judas riˈ jun rechak yak cabˈlajuj (12) jtakoˈn Kakaj Jesús.

Juan 7

1 Cuando xantaj li, Kakaj Jesús xwoˈcot lak luwar re Galilea, taˈ raj tibˈe Judea jwiˈl mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel rajak tijcamsajtak. 2 Jwiˈl tawem tran man nimakˈij ri jbˈij Tabernáculo jun jnimakˈjak yak rijajl Israel, 3 xpe yak jkˈun Kakaj Jesús, xijtak re: Mat waˈx neri, rajwaxiˈ atbˈe Judea pire triltak yak ajtijol ribˈak chawij juntir ri tabˈan. 4 Ni jun cristian ri raj tichˈobˈsaj jwich tran kelen chi mukukil. At, wi tabˈan mak kelen jilonli, bˈan chiwchak juntir cristian, xcheˈtak re. 5 Jilonli xijsaj re Kakaj Jesús jwiˈlak yak jkˈun jwiˈl taˈ tijcojtak ri tijin tran. 6 Xpe Kakaj Jesús, xij rechak: Ajquiˈ chi taw kˈij pi we in, pero pi awe atak juntirke kˈij tzi. 7 Mak cristian ri retake wich ulew, taˈ atjxuttak. Pero in injxutaˈtakaˈ jwiˈl in twesajiˈ chi sakil juntir mak etzltak noˈj ri tijintak chi jbˈanic. 8 Jat atak li nimakˈij. In taˈ imbˈec jwiˈl ajquiˈ chi taw kˈij pi we in, xcheˈ rechak. 9 Cuando Kakaj Jesús xijmaj jilonli jwiˈl rechak yak jkˈun, xcan Galilea. 10 Y Kakaj Jesús cuando jorok bˈiˈ yak jkˈun li nimakˈij, ajrucˈreˈ xeˈ chic re, chi mukukilke xeˈ rileˈ nimakˈij. 11 Mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel xtocaˈtakaˈ Kakaj Jesús xoˈlak cristian li nimakˈij, xijtak: ¿Lachiquiˈmas wiˈ man winak? xcheˈtak. 12 Y xoˈlak cristian wiˈ nicˈj tijintak chi yoloj chiribˈil ribˈak chirijil Kakaj Jesús. Wiˈ jujun tijbˈijtak: Jun tzilaj winakiˈn, ticheˈtak. Y jujun chic tijbˈijtak: Maˈ jun tzilaj winak taˈn, tike tijin tijsubˈ cristian, ticheˈtak. 13 Pero chiribˈilke ribˈak tiyolowtak chirij Kakaj Jesús jwiˈl titzaak jchˈolak chiwchak mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel. 14 Cuando xnicˈajir man nimakˈij, ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xjawbˈi li nimi richoch Kakaj Dios y xoc chi jtijojcak cristian. 15 Mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel subˈlaj xsaach jchˈolak chi jtaic, xijtak: ¿Lachiquiˈmas xretemaj subˈlaj jnoˈj y lachiquiˈmas xtijojwiˈ ribˈ? xcheˈtak. 16 Kakaj Jesús xij rechak: Ri tijon tambˈan maˈ we taˈ in, rechiˈ Kakaj Dios ri intakowinakch, xcheˈ rechak. 17 Wi wiˈ jonok raj tran lawiˈ raj Kakaj Dios tran, tijchˈobˈaˈ wi jiˈ petzal riqˈui Kakaj Dios ri tijon tambˈan o laj imbˈke tipeˈw ri tambˈij. 18 Jun ri laj jbˈake tipeˈw ri tijbˈij, riˈke raj ticojsaj jkˈij jwiˈlak cristian, pero nen jonok tran jun kelen pire ticojsaj jkˈij ri xtakowch re, re tijbˈijiˈ tzˈetel tzij y taˈ tijbˈij joˈslaj tzij. 19 Moisés xcan jyeˈ mak pixabˈ li chawechak, pero ni jono chawechak ticojow mak pixabˈ li. ¿Nen chac chawajak inacamsajtak? xcheˈ rechak. 20 Mak cristian xijtak re: At wiˈ etzl laj awanm, taˈ ni jun tijchomorsaj acamsaj, xcheˈtak re. 21 Kakaj Jesús xij rechak: Jwiˈlke jun chi cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios ximbˈan laˈ kˈij re uxlan atak juntir subˈlaj xsaach achˈolak chi rilic. 22 Moisés xatjtaktak chi jcojic retal atioˈjlak. Pero maˈ riˈ taˈ re xcholow jbˈanic jilonli, riˈtakaˈ yak amamak xcholowtak jcojic retal jtioˈjlak y atak laˈ kˈij re uxlan tacojaˈtakaˈ retal jtioˈjlak yak acˈajolak. 23 Wi atak maˈ jwiˈl taˈ tikˈax mas awechak chiwch Jpixbˈ Kakaj Dios cuando tacojtak retal jtioˈjl yak acˈajolak lak kˈij re uxlan, ¿nen chac xpe awetzalak chwij in jwiˈl xintzibˈsaj jun cristian laˈ kˈij re uxlan? 24 Atak ma bˈijtak chi jun cristian taˈ tzi tran jwiˈlke ri tawiltak, rajwaxiˈ tachomorsajtak nen tabˈijtak pire maˈ tabˈijtak jun yoloj ri maˈ pi jcholajl taˈn, xcheˈ. 25 Ajrucˈreˈ xpetak nicˈj cristian aj Jerusalén xoctak chi jtzˈonaj chiribˈil ribˈak: ¿Maˈ ron taˈ winak li tijin jtoquic pire ticamsaj? 26 Wiˈ quili tijin tiyolow riqˈuilak cristian y taˈ nen tibˈijsaj re. ¿Xcojaˈtakcˈu mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel chi riˈ re ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew? 27 Oj ketamiˈ lamas tipeˈw man winak li. Pero cuando tipet ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew, taˈ ni jonok tieteman re lamas tipeˈw, xcheˈtak. 28 Kakaj Jesús tijin chi jtijoj cristian li nimi richoch Kakaj Dios cuando xta chi jilonli tijin tibˈijsaj chirij, subˈlaj cow xchˈaˈwc, xij: Atak tachˈobˈaˈtakaˈ inwch y awetamakiˈ lamas impeˈw, pero in maˈ laj innoˈj taˈke ximpetc. In takalquinkech jwiˈl jun ri kes tijnaˈ ticubˈar jchˈol jun cristian chirij y atak taˈ awetamak nen tran. 29 In wetamiˈ nen tran jwiˈl riqˈuiliˈ re petzalquinwiˈ y riˈ re xintakowch, xcheˈ rechak. 30 Jwiˈliˈli rajak roj xchapeˈtak Kakaj Jesús, pero ni jonok xchapow re jwiˈl ajquiˈ chi taw kˈij tichapsaj. 31 Subˈlaj qˈui cristian ri xcojowtak Jyolj, xijtak: Cuando tipe ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew, ¿toncˈu ranaˈ mas nimaktak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios chiwch ri tran winak ri? xcheˈtak. 32 Mak fariseo xtatak ri tijbˈijtak mak cristian chirij Kakaj Jesús. Xpe rechak pach mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, xtaktak nicˈj ajchajaltak re nimi richoch Kakaj Dios chi jchapic Kakaj Jesús. 33 Xpe Kakaj Jesús, xij: In quibˈ uxibˈ kˈijke inwaˈx aacˈlak y inkˈaj chic riqˈui ri xintakowch. 34 Atak inatocaˈtakaˈ chiquiˈn, pero taˈ chiquiˈ inataˈtak jwiˈl taˈ atcwintak chi bˈenam lamas imbˈe waˈxwiˈ in, xcheˈ rechak. 35 Ajrucˈreˈ xpe mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel, xoctak chi jtzˈonaj chiribˈil ribˈak: ¿Lamas chiquiˈ tibˈeˈw man winak ri, tijbˈij chi oj taˈ ojcwin chi jtaˈic? ¿Toncˈuti bˈiˈ riqˈuilak yak rijajl Israel ri tilem ribˈak chijxoˈlak yak maˈ rijajl taˈ Israel pire tibˈe jtijojtak yak maˈ rijajl Israel? 36 ¿Nen chiquiˈ jcholajl tielwiˈ ri xij chike chi atak inatocaˈtakaˈ chiquiˈn, pero taˈ chiquiˈ inataˈtak jwiˈl taˈ atcwintak chi bˈenam lamas imbˈe waˈxwiˈ in? xcheˈ, xcheˈtak. 37 Li man qˈuisbˈi kˈij re man nimakˈij, riˈ man kˈij li ri mas nim jkˈij, xpe Kakaj Jesús xwaˈr, subˈlaj cow xchˈaˈwc, xij: Nen wiˈ chekej chiˈ re, petok wiqˈuil jtijeˈ rucˈaˈ. 38 Nen ticojon chinwch chapcaˈ ri tijbˈij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios, tina elexna jaˈ ri yoˈl laj ranm, xcheˈ Kakaj Jesús. 39 Y ri jcholajl ri xij Kakaj Jesús rechak chirijiˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri tijcˈultak laj ranmak yak cristian ri ticubˈar jchˈolak chirij, pero ajquiˈ chi yeˈsaj Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios rechak jwiˈl ajquiˈ chi kˈajbˈi Kakaj Jesús lecj. 40 Jujun rechak yak cristian, cuando xtatak chi jilonli xijsaj rechak, xijtak: Tzˈetel tzˈet winak ri, riˈ ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ri tina pena, xcheˈtak. 41 Y nicˈj chic xijtak: Riˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew, xcheˈtak. Pero nicˈj chic xijtak: Ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew maˈ jiˈtaˈ tipe Galilea, xcheˈtak. 42 Li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tijbˈij chi jun ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew rijajliˈ David y jiˈ tipe Belén ri jtilmit David, xcheˈtak. 43 Jwiˈliˈli mak cristian nak xtos ribˈak jwiˈl taˈ xniqˈuibˈ jwich jyoljak chirij Kakaj Jesús. 44 Y wiˈ jujun rechak rajak roj xchaptak Kakaj Jesús, pero taˈ ni jonok xchapow re. 45 Mak ajchajaltak re nimi richoch Kakaj Dios xkˈajtak chic riqˈuilak mak fariseo pach mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios. Xpe rechak xtzˈonajtak rechak mak ajchajaltak re nimi richoch Kakaj Dios: ¿Nen chac taˈ xacˈamtakch? xcheˈtak rechak. 46 Mak ajchajaltak re nimi richoch Kakaj Dios xijtak: Taˈ ni jono cristian tiyolow chapcaˈ man winak li, xcheˈtak. 47 Mak fariseo xtzˈonajtak chic rechak: ¿Miti xayaˈ aybˈak chi subˈem re man winak li? 48 ¿Woncˈu jono rechak mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel o mak fariseo xcojowtak jyolj? 49 Mak cristian ri taˈ retamak nen tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, tibˈaniˈ kˈatbˈitzij chibˈak, xcheˈtak rechak mak ajchajaltak re nimi richoch Kakaj Dios. 50 Nicodemo, jun rechak mak fariseo ri xeˈ solinok re Kakaj Jesús, xij rechak mak nicˈj fariseo chic: 51 Kapixbˈ tijbˈij chi taˈ tijnaˈ tibˈansaj kˈatbˈitzij chibˈ jono cristian wi mitaˈ titasaj nabˈe nen bˈanal jwiˈl, xcheˈ Nicodemo rechak mak jpach. 52 Xpe mak jpach, xtzˈonajtak re: ¿Atcˈu aj Galilea? Toc impuch li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios, ticˈu awil chi taˈ ni jono ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios tipe Galilea, xcheˈtak re. 53 Ajrucˈreˈ juntir xeˈtak laj richochak chi jujunalak.

Juan 8

1 Pero Kakaj Jesús xeˈ bˈa witz ri jbˈij Olivos. 2 Y cuando xsakarsan laj jcabˈ kˈij, xkˈaj chic li nimi richoch Kakaj Dios, subˈlaj qˈui cristian xmulbˈaˈ ribˈak chirij chi jtaic jyolj y re xcubˈarc y xoc chi jtijojcak. 3 Xpe yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios pach mak fariseo, xcˈamtakch jun anm riqˈui Kakaj Jesús. Man anm li xeˈ jteˈtak tijin tiechbˈej jwiˈl jun jalan winak chic ri maˈ jcˈulajl taˈn. Xwabˈaˈtak man anm li chiwchak juntir cristian ri wiˈtak claˈ. 4 Y xijtak re Kakaj Jesús: Ajtijonl, man anm ri xkataˈch tijin tiechbˈej jwiˈl jun jalan winak chic ri maˈ jcˈulajl taˈn. 5 Jpixbˈ Kakaj Dios tijbˈij chi ticamsaj chi abˈaj mak anm ri jilon trantak li. Y at, ¿nen tabˈij chirij? xcheˈtak re Kakaj Jesús. 6 Rechak xijtak jilonli re Kakaj Jesús riˈke rajak tijtatak wi taˈ tzi tijbˈij chirij man anm li pire tijcojtak tzij chirij. Ajrucˈreˈ xpe Kakaj Jesús, xtacarc, xoc chi tzˈibˈan lak ulew laˈ jbˈa jkˈabˈ. 7 Jwiˈl rechak taˈ tijmaytak jtzˈonaj re Kakaj Jesús, xpe re xwaˈrc y xij rechak: Nen jono chawechak ri taˈ jmac, jtˈojeˈ man nabˈe abˈaj chirij man anm ri, xcheˈ rechak. 8 Xtacar chic xoc chic chi tzˈibˈan lak ulew. 9 Cuando xtatak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios pach mak fariseo chi jilonli xijsaj rechak jwiˈl Kakaj Jesús, xeˈtak chi jujunalak. Riˈ nabˈe xeˈtak mak riˈjabˈ, ajrucˈreˈ xeˈtak juntir mak jpachak. Xichak Kakaj Jesús xcan claˈ pach man anm li. 10 Kakaj Jesús xwaˈr chic y xtzˈonaj re man anm: At chuch, ¿lamas wiˈtakwiˈ mak ri xcojowtak tzij chawij? ¿Contaˈ jonok xanow jkˈatbˈitzij chawij? xcheˈ re. 11 Y man anm xij re: Taˈ ni jonok, Kaj, xcheˈ re. Kakaj Jesús xij re: Jilon in taˈ tambˈan kˈatbˈitzij chawij. Jat y mat macun chic, xcheˈ re. 12 Kakaj Jesús xij rechak cristian: Iniˈ jun kˈakˈ pi rechak juntir cristian wich ulew. Nen titaken jbˈanic lawiˈ ri tijbˈij incˈutuˈn, tiwaˈxiˈ chi sak ri tiyeˈw cˈaslemal y taˈ chiquiˈ tibˈen li ukuˈmal, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 13 Xpetak mak fariseo, xijtak re Kakaj Jesús: Atke, atbˈin chawij chi tzˈetiˈ ri tijin tabˈij. Jwiˈliˈli ri tijin tabˈij taˈ jcholajl, xcheˈtak re. 14 Kakaj Jesús xij chic rechak: Tzˈetiˈ chwijke in tijin tambˈij, pero ri tijin tambˈij kes tzˈetel tzˈetiˈn, jwiˈl in wetamiˈ lamas ximpeˈw y wetamiˈ lamas imbˈeˈw. Pero atak taˈ awetamak lamas ximpeˈw, ni taˈ awetamak lamas imbˈeˈw, xcheˈ rechak. 15 Atak tabˈantak kˈatbˈitzij chirijak cristian laˈke mak noˈj ri reke wich ulew, pero in taˈ tambˈan kˈatbˈitzij chirij ni jono cristian. 16 Y wi tambˈan kˈatbˈitzij chirij cristian, inkˈatbˈitzij ri tambˈan pi jcholajliˈn, jwiˈl in taˈ tambˈan kˈatbˈitzij chirij cristian pi wicˈan, impachiˈ Inkaj ri xintakowch. 17 Lak wuj re apixbˈak tzˈibˈaliˈ chi wi wiˈ quibˈ tibˈintak nicˈ chirij ri ilan o tal jwiˈlak riˈ li ticojsajc. 18 Tzˈetiˈn, iniˈ jun tijin tambˈij chi tzˈetiˈ ri tambˈij. Y Kakaj Dios ri xintakowch riˈ jun tibˈin chwij chi tzˈetiˈ ri tambˈij, xcheˈ rechak. 19 Rechak xtzˈonajtak chic re: ¿Lamas wiˈ akaj? xcheˈtak re. Kakaj Jesús xij chic rechak: Atak taˈ awetamak nen tambˈan in y taˈ awetamak nen tran Inkaj. Witi awetamak nen tambˈan in, awetamakiˈ nen tran Inkaj, xcheˈ rechak. 20 Kakaj Jesús xij juntir li cuando tijin chi jtijojcak cristian li nimi richoch Kakaj Dios laˈ man luwar lamas tiyeˈsajwiˈ pwak ri tisipaj re Kakaj Dios. Pero ni jonok xchapow re Kakaj Jesús jwiˈl ajquiˈ chi taw kˈij tichapsaj. 21 Kakaj Jesús xij chic rechak: In imbˈiˈn y atak inatocaˈtakaˈn, pero ajwatakaˈ laj jkˈabˈ amacak atcamtak. Atak taˈ atcwintak chi bˈenam lamas imbˈe in, xcheˈ rechak. 22 Xpe mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel, xijtak: Re tijbˈij chi taˈ ojcwin chi bˈenam lamas tibˈeˈw, ¿toncˈu bˈi jcamsaj ribˈ? xcheˈtak. 23 Kakaj Jesús xij chic rechak: Atak atakaˈ aj neri wich ulew, pero in jiˈ impe lecj. Atak atake re wich ulew, pero in maˈ in taˈ re wich ulew. 24 Jwiˈliˈli ximbˈij chawechak chi atak ajwatakaˈ laj jkˈabˈ amacak atcamtak. Wi taˈ tacojtak ri tambˈij chwij in, ajwatakaˈ laj jkˈabˈ amacak atcamtak, xcheˈ rechak. 25 Rechak xtzˈonajtak re Kakaj Jesús: ¿Nencˈu abˈanic atbˈan? xcheˈtak re. Y re xij chic rechak: Ojrchak xinticarch chi jbˈij chawechak nen imbˈanic in. 26 Wiˈ mas chwaj tambˈij chawechak chirijak mak noˈj ri taˈ tzi ri tijin tabˈantak. Ri intakowinakch tzˈetel tzˈetiˈ tijbˈij y ri tambˈij in rechak juntir cristian riˈ ri tal inwiˈl ri tijbˈij ri intakowinakch, xcheˈ rechak. 27 Pero rechak taˈ xmajtak chirij chi riˈ Kakaj Dios ri tijin tijbˈij rechak. 28 Jwiˈliˈli xij chic rechak: Cuando tacamsajtak wich curs Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil, ajrucˈreˈ tawetemajtak nen imbˈanic in. In taˈ tambˈan jun kelen pi wicˈan, in xike tambˈij ri bˈil chwe jwiˈl Kakaj Dios. 29 Kakaj Dios ri intakowinakch wiˈ wiqˈuil, taˈ canalquin wicˈan jwiˈl, jwiˈl riˈ tambˈan lawiˈ ri tzi tril re, xcheˈ rechak. 30 Cuando xij Kakaj Jesús jilonli, subˈlaj qˈui cristian xcojowtak Jyolj. 31 Kakaj Jesús xij rechak yak rijajl Israel ri xcubˈar jchˈolak chirij: Atak wi kes tzˈet tatakejtak jbˈanic ri ximbˈij chawechak, tzˈetel tzˈet atakaˈ ajtijol aybˈak chwij 32 y tawetemajtakaˈ tzˈetel tzij ri quiek jwiˈl attakmajtakbˈic, xcheˈ rechak. 33 Rechak xijtak re Kakaj Jesús: Oj ojiˈ rijajl Abraham, ni jun bˈwelt xwaˈx kajw. ¿Nen chac tabˈij at chi ojtakmajbˈic? xcheˈtak re. 34 Kakaj Jesús xij chic rechak: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak, juntir cristian ri timacuntak, wiˈtakaˈ laj jkˈabˈ jmacak chapcaˈ jun cristian wiˈ rajw. 35 Jun cristian ri wiˈ rajw taˈ tiwaˈx pi ralcˈwal ja, pero jun jcˈajol man patron tiwaˈxiˈ jwiˈl ralcˈwal jaiˈn. 36 Wi Jcˈajol Kakaj Dios atesantak laj jkˈabˈ amacak, kes tzˈetel tzˈet ateltakaˈ laj jkˈabˈ amacak. 37 Wetamiˈ chi atak atakaˈ rijajl Abraham, pero chawajak inacamsajtak jwiˈl taˈ tacˈultak inyolj. 38 In cuando inyolow, riˈ tambˈij ri cˈutul chinwch jwiˈl Inkaj y atak riˈ tabˈantak ri bˈil chawechak jwiˈl akajak, xcheˈ rechak. 39 Rechak xijtak chic re Kakaj Jesús: ¡Riˈ kamam Abraham! xcheˈtak re. Kakaj Jesús xij chic rechak: Witi kes tzˈet atak rijajl Abraham, titicaˈ abˈantakreˈ chapcaˈ xan re. 40 In riˈ ximbˈij chawechak ri tzˈetel tzij ri xij Kakaj Dios chwe y ajwichiˈ chawajak inacamsajtak. ¡Abraham ni jun bˈwelt xan jilonli! 41 Atak jilon tabˈantak chapcaˈ tran akajak, xcheˈ rechak. Rechak xijtak chic re Kakaj Jesús: Oj maˈ oj taˈ mak cristian ri taˈ naˈl nen jkajak, junke kakaj wiˈ, xike Kakaj Dios, xcheˈtak. 42 Kakaj Jesús xij chic rechak: Witi kes tzˈet riˈ Kakaj Dios akajak, inticaˈ alokˈajtakreˈ jwiˈl in jiˈ ximpe riqˈui Kakaj Dios y lajori win neri. In taˈ ximpet laj innoˈjke, Kakaj Diosiˈ xintakowch. 43 Atak taˈ tatatak jcholajl ri tambˈij chawechak jwiˈl taˈ chawajak tatatak inyolj. 44 Akajak riˈ man jbˈabˈal etzl y riˈ chawajak tabˈantak lawiˈ raj re tabˈantak. Man jbˈabˈal etzl ajcamsanliˈ cuando xcholmajch jwich kˈijsak. Ni jun bˈwelt tijbˈij tzˈetel tzij jwiˈl taˈ tzˈetel tzij laj jchiˈ. Cuando tijbˈij jun yoloj ri mitaˈ tzˈet jilon jbˈij tran chapcaˈ tzˈetel tzij, jwiˈl re ajbˈil joˈslaj tzijiˈn y riˈ re jkajak mak ajbˈil joˈslaj tzij. 45 Jwiˈl tzˈetel tzijiˈ tambˈij chawechak, atak taˈ tacojtak. 46 ¿Nen jono chawechak ticwin chi jbˈij chi in wiˈ immac? Y wi tzˈetel tzijiˈ ri tambˈij, ¿nen chac taˈ tacojtak inyolj? 47 Nen wiˈ laj jkˈabˈ Kakaj Dios tijcojaˈ Jyolj Kakaj Dios. Atak jwiˈl taˈ watak laj jkˈabˈ Kakaj Dios taˈ chawajak tatatak Jyolj Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 48 Yak rijajl Israel xijtak chic re Kakaj Jesús: Tzˈetiˈ ri tikabˈij chawij chi at atiˈ aj Samaria y wiˈ jun etzl laj awanm, xcheˈtak re. 49 Kakaj Jesús xij chic rechak: In taˈ ni jono etzl laj wanm. In riˈ tancoj jkˈij Inkaj y atak taˈ tacojtak inkˈij. 50 In taˈ chwaj ticojsaj inkˈij, pero wiˈ jun ri raj ticojsaj inkˈij y re tranaˈ jkˈatbˈitzij chirijak mak ri taˈ tijcojtak inkˈij. 51 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi nen jonok ticojow inyolj, taˈ ticamc, xcheˈ rechak. 52 Yak rijajl Israel xijtak chic re Kakaj Jesús: Lajori ketamchak chi tzˈetiˈ wiˈ jun etzl laj awanm. Abraham pach yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios xcamtakaˈn y at tabˈij chi nen ticojow ayolj, taˈ ticamc. 53 ¿Mascˈu nim akˈij at chiwch kamam Abraham? Re xcamiˈn y yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios xcamtakaˈn. ¿Nencˈu acholajl at? xcheˈtak re. 54 Kakaj Jesús xij chic rechak: Witi tannimirsaj inkˈij in wicˈan taˈ nen tichacuj. Ri tinimirsan inkˈij riˈ Inkaj ri tabˈij atak chi riˈ aDiosak. 55 Pero atak taˈ awetamak nen tran, in wetamiˈ nen tran y wi tambˈij chi taˈ wetam nen tran, iniˈ ajbˈil joˈslaj tzij chapcaˈ atak. Pero kes tzˈetel tzˈet wetamiˈ nen tran y riˈ tambˈan nen tijbˈij. 56 Abraham ri amamak subˈlaj xquiˈcot cuando xta chi tina rilna titaw inkˈij. Cuando xril xtaw inkˈij subˈlaj xquiˈcotc, xcheˈ rechak. 57 Xpe yak rijajl Israel, xijtak chic re: Ajquiˈneˈ caˈwinak lajuj (50) ajunbˈ y at tabˈij chi xawilaˈ jwich Abraham, xcheˈtak re. 58 Kakaj Jesús xij chic rechak: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi winchak cuando ajquiˈ chi qˈuisiˈy Abraham, xcheˈ rechak. 59 Xpe rechak, xeˈ jcˈameˈtak abˈaj pire roj xcojtak re Kakaj Jesús. Pero re xmuk ribˈ xoˈlak cristian xelbˈi li nimi richoch Kakaj Dios.

Juan 9

1 Kˈaxem tran Kakaj Jesús li bˈe cuando xril jun sicˈ winak ri moychak cuando xqˈuisiˈyc. 2 Xpe yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, xtzˈonajtak re: Kajtijonl, ¿nen chac moychak winak ri cuando xqˈuisiˈyc? ¿Jwiˈlniˈ xmacunc o jwiˈliˈ jmac jkaj jchuch? xcheˈtak re Kakaj Jesús. 3 Kakaj Jesús xij chic rechak: Maˈ jwiˈl taˈ xmacunc, ni maˈ jwiˈl taˈ xmacun jkaj jchuch. Pirechiˈ tiilsaj chirij re ri ticwin Kakaj Dios chi jbˈanic. 4 Cuando aj lakˈjiˈn, rajwaxiˈ tikabˈantak neri wich ulew lawiˈ raj ri intakowinakch, jwiˈl cuando tioc akˈabˈ taˈ chiquiˈ ni jonok ticwinc. 5 Lajori in jwiˈl ajwiniˈ neri wich ulew, iniˈ jun kˈakˈ pi rechak juntir cristian wich ulew, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 6 Cuando xijmaj jilonli jwiˈl Kakaj Jesús xchubˈan lak ulew, xan jun raquitz xokˈol laˈ raˈl jchubˈ, ajrucˈreˈ xtzˈaj laˈ bˈakˈ jwich sicˈ moy. 7 Y xij re: Jat chˈajta acaybˈal li man cˈotobˈ ri jbˈij Siloé, xcheˈ Kakaj Jesús re. (Ri jcholajl tielwiˈ man bˈij Siloé, takalbˈic.) Sicˈ moy xeˈ jchˈajeˈ jcaybˈal y cuando xkˈajch, tichak naˈtunc. 8 Xpetak mak jcˈulja pach mak cristian ri iliwinaktak re tijtzˈonaj limoxn, xijtak: ¿Maˈ ron taˈ winak ri ticubˈar chi jtzˈonaj limoxn? xcheˈtak. 9 Wiˈ jujun rechak xijtak: Riˈn, xcheˈtak. Y wiˈ jujun chic xijtak: Maˈ riˈ taˈn, xike jilon rilic chapcaˈ sicˈ moy, xcheˈtak. Pero sicˈ winak li xij: Tzˈetiˈn, iniˈn, xcheˈ. 10 Xpetak mak cristian, xtzˈonajtak re: ¿Nen mo li atchak naˈtunc? xcheˈtak re. 11 Re xij rechak: Riˈ winak ri Jesús jbˈij xintzibˈsanc. Xan jun raquitz xokˈol y xtzˈaj laˈ bˈakˈ inwch y xij chwe: Jat laˈ man cˈotobˈ ri jbˈij Siloé pire tibˈe achˈajeˈ acaybˈal claˈ, xcheˈ chwe. Y in ximbˈec y cuando xchˈajmaj incaybˈal, inchak naˈtunc, xcheˈ rechak. 12 Xpetak mak cristian, xtzˈonajtak re sicˈ winak li: ¿Lamas wiˈ man winak li? xcheˈtak re. Y re xij: Taˈ wetam lamas wiˈw, xcheˈ rechak. 13 Rechak xcˈamtakbˈi riqˈuilak mak fariseo sicˈ winak ri xtzibˈsaj bˈakˈ jwich. 14 Laˈ man kˈij li, cuando Kakaj Jesús xan xokˈol y xtzibˈsaj bˈakˈ jwich sicˈ moy, kˈijiˈ re uxlan. 15 Jwiˈliˈli xpe mak fariseo xtzˈonajtak re nen xan pire xnaˈtunc. Re xij rechak: Xtzˈaj xokˈol laˈ bˈakˈ inwch y in xinchˈaj, jilonli inchak naˈtunc, xcheˈ rechak. 16 Jujun rechak mak fariseo xijtak: Man winak ri xanow jilonli maˈ riqˈui taˈ Kakaj Dios tipeˈw, naˈliˈ taˈ tijcoj jkˈij man kˈij re uxlan, xcheˈtak. Pero nicˈj chic xijtak: ¿Nencˈu chac ticwin chi jbˈanic cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios li wi ajmaquiˈn? xcheˈtak. Jilonli taˈ xniqˈuibˈ jchomorsaˈnak chiribˈil ribˈak mak fariseo. 17 Xtzˈonajtak chic re sicˈ winak ri xtzibˈsaj bˈakˈ jwich: Y rucˈ at, ¿nen tabˈij chirij man winak li ri xtzibˈsan bˈakˈ awch? xcheˈtak re. Y re xij rechak: Tambˈij in ajkˈasal Jyoljiˈ Kakaj Dios, xcheˈ rechak. 18 Pero mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel taˈ tijcojtak chi sicˈ winak li moyiˈ ojr y lajori tichak naˈtunc, jwiˈliˈli xtaktakna jsiqˈuij jkaj jchuch sicˈ winak li 19 y xijtak rechak: ¿Roniˈ awalcˈwalak ri, ri tabˈijtak chi moychak cuando xqˈuisiˈyc? ¿Nen chac tichak naˈtunc? xcheˈtak rechak. 20 Y jkaj jchuch xijtak: Ketamiˈ chi riˈ ri kalcˈwal y moychak cuando xqˈuisiˈyc. 21 Pero oj taˈ ketam nen chac tichak naˈtunc. Y taˈ ketam nen xtzibˈsan re bˈakˈ jwich. Tzˈonajtak re, re wiˈchak junbˈ, tichak cwin chi jbˈij chawechak nen xtzibˈsan re, xcheˈtak rechak. 22 Jkaj jchuch xijtak jilonli jwiˈl jtzakic jchˈolak chiwchak mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel, jwiˈl mak bˈabˈal li chomorsalchak jwiˈlak chi tresajtakbˈi li sinagog nen jono cristian tibˈin chi Kakaj Jesús riˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew. 23 Jwiˈliˈli jkaj jchuch xijtak: Tzˈonajtak re, re wiˈchak junbˈ, xcheˈtak. 24 Xpetak mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel, xtaktak chic jsiqˈuij sicˈ winak ri moy ojr y xijtak re: Bˈij tzˈetel tzij chike chiwch Kakaj Dios, oj ketamiˈ chi man winak li ajmaquiˈn, xcheˈtak re. 25 Sicˈ winak xij chic rechak: In taˈ wetam wi ajmaquiˈn o taˈn. In xike wetam chi iniˈ moy, pero lajori inchak naˈtunc, xcheˈ rechak. 26 Y rechak xtzˈonajtak chic re: ¿Nen xan chawe? ¿Nen xan chi jtzibˈsaj bˈakˈ awch? xcheˈtak chic re. 27 Re xij chic rechak: Ximbˈijiˈ chawechak y atak taˈ tacojtak. ¿Nen chac chawajak tambˈij chic jun bˈwelt chawechak? ¿Chawajakcˈu atoctak pire ajtijol aybˈak chirij? xcheˈ rechak. 28 Xpetak rechak, xoctak chi jpetzaj retzal sicˈ winak, xijtak re: At, atiˈ ajtijol aybˈ chirij man winak li, pero oj ojiˈ ajtijol kibˈ chirij Moisés. 29 Oj ketamiˈ chi riˈ Kakaj Dios xchˈabˈen re Moisés, pero man winak li taˈ ketam lamas tipeˈw, xcheˈtak re sicˈ winak. 30 Sicˈ winak xij chic rechak: Subˈlaj tisaach inchˈol awiˈlak, taˈ awetamak lamas tipeˈw, pero xtzibˈsajiˈ bˈakˈ inwch. 31 Ketamiˈ chi Kakaj Dios taˈ tijta jyoljak yak ajmacbˈ, xike tijta jyoljak yak ri tinimirsantak jkˈij y yak ri tibˈanowtak lawiˈ raj re trantak. 32 Ni jun bˈwelt tal jtaquil kawiˈl chi wiˈ nen xtzibˈsan bˈakˈ jwich jun moy ri moychak cuando xqˈuisiˈyc. 33 Winak li miti jiˈ petzal riqˈui Kakaj Dios, taˈ roj ticwin chi jbˈanic ni jono cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios, xcheˈ rechak. 34 Y rechak xijtak chic re: At, atchak jun ajmac cuando xatqˈuisiˈyc y, ¿riˈcˈu chawaj ojatijoj? xcheˈtak re sicˈ winak. Y xresajtakbˈi li sinagog. 35 Kakaj Jesús xretemaj chi xesajiˈch sicˈ winak li sinagog. Cuando xtaˈ chic ribˈak pach sicˈ winak xtzˈonaj re: ¿Ton cubˈariˈ achˈol chirij Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil? xcheˈ re sicˈ winak. 36 Y sicˈ winak xij re: Kaj, bˈij chwe nen chi cristian lal pire ticubˈar inchˈol chirij, xcheˈ re. 37 Kakaj Jesús xij chic re: Xawilaˈ jwich, iniˈ ri, ri quiek riqˈuil attijin chi yoloj, xcheˈ re. 38 Xpe sicˈ winak, laj or xxucar chiwch Kakaj Jesús y xij re: Wajawl, ticubˈariˈ inchˈol chawij, xcheˈ re. 39 Kakaj Jesús xij chic re sicˈ winak li: In ximpe wich ulew pirechiˈ tiyuk wileˈ nen jbˈanicak cristian, tziniˈ jbˈanicak o taˈn pire tambˈan chi yak moy tinaˈtuntak y yak ri tinaˈtuntak tiwuxtak pi moy, xcheˈ. 40 Xpe jujun rechak mak fariseo ri wiˈtak riqˈuil, cuando xtatak chi jilonli xij Kakaj Jesús, xtzˈonajtak re: ¿Ojcˈu moy oj? xcheˈtak re Kakaj Jesús. 41 Kakaj Jesús xij chic rechak: Witi atak moy ticuysajiˈ amacak ri tabˈantak, pero jwiˈl atak tabˈijtakaˈ chi maˈ atak taˈ moy, taˈ ticuysaj amacak ri tabˈantak, xcheˈ rechak.

Juan 10

1 Kakaj Jesús xij chic rechak: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak nen taˈ tioc laˈ man pwert re jcorralak mak carner y jalan lad tioc, alkˈomiˈn y etzl cristianiˈn. 2 Pero nen tioc laˈ man pwert re jcorralak mak carner, riˈ man ajyukˈ. 3 Man ajchajal re chiˈ corral tijtebˈaˈ man pwert re man corral chiwch man ajyukˈ y man ajyukˈ tijchˈabˈej mak jcarner laˈ jbˈijak y mak carner tijchˈobˈaˈtakaˈ laj jkul chi riˈ tichˈaˈwc y tresajbˈi mak carner laj jcorralak. 4 Y cuando tiesmajbˈi juntir mak carner jwiˈl li corral, ajrucˈreˈ tinabˈerbˈi chiwchak tibˈetak y mak carner tixambˈertakaˈ chirij, jwiˈl tijchˈobˈaˈtakaˈ laj jkul chi riˈ tichˈaˈwc. 5 Rechak maˈ kus taˈke rechak tixambˈertak chirij jono wi mitaˈ tijchˈobˈtak jwich, tike elmajtak chiwch jwiˈl taˈ tijchˈobˈtak jwich y taˈ tijchˈobˈtak laj jkul chi riˈ tichˈaˈwc, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 6 Kakaj Jesús xij man esbˈi noˈj ri rechak, pero rechak taˈ xtatak jcholajl nen raj Kakaj Jesús xij rechak. 7 Kakaj Jesús xij chic rechak: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi iniˈ man pwert re man corral lamas tioctak mak carner. 8 Juntir mak ri xyuktak nabˈe chinwch in, alkˈomtakaˈn y etzltak cristiantakaˈn, pero mak carner taˈ xtatak jyoljak. 9 In, iniˈ man pwert re man corral y nen tioc li corral inwiˈl in, ticolmajiˈn. Tijnaˈ tioc y tiel laˈ man pwert re man corral y tijtaˈ richaj. 10 Man alkˈom tipet pireke tiyuk ralkˈaj mak carner y tiyuk jcamsajtak y tiyuk jsacheˈ jwichak. Pero in ximpet pirechiˈ tanyeˈ cˈaslemal y pire tanyeˈ jun tzilaj cˈaslemal rechak. 11 In, iniˈ jun tzilaj ajyukˈ. Jun tzilaj ajyukˈ tijyaˈ ribˈ pi camic chi jcolic jcarner. 12 Jun mocom ri tijin chi chac jwiˈlke jtojbˈl cuando tril tipe man utiw tican jyeˈ mak carner y tielmajbˈi jwiˈl maˈ riˈ taˈ re tzˈetel ajyukˈ y maˈ riˈ taˈ re rajw mak carner. Tioc man utiw li corral riqˈuilak mak carner chi jchapicak y truktajtakbˈic. 13 Man mocom li tielmajiˈbˈi jwiˈl mocomke, xike tichacun jwiˈl jtojbˈl y re taˈ tioc il chirijak mak carner. 14 In, iniˈ jun tzilaj ajyukˈ, tanchˈobˈaˈ jwichak incarner y mak incarner tijchˈobˈaˈtakaˈ inwch y tanyaˈ wibˈ pi camic chi jcolic mak incarner. 15 Jilon chapcaˈ Kakaj Dios tijchˈobˈaˈ inwch in y in tanchˈobˈaˈ jwich re. 16 Y wiˈ chiquiˈ nicˈj incarner chic ri taˈtakaˈ neri li corral, pero tina incˈamtaknach. Rechak tina jtatakna inyolj y tina jcˈamna ribˈak li jun kˈat y junke ajyukˈ pi rechak. 17 Kakaj Dios injlokˈajiˈ jwiˈl tanyaˈ wibˈ pi camic, pero ticˈastasajiˈ inwch laj incamnakl. 18 Taˈ ni jonok tiesan incˈaslemal, laj wanmiˈ tipeˈw, tanjach wibˈ pi camic. In wiˈ laj inkˈbˈ tanjach wibˈ pi camic y wiˈ laj inkˈbˈ tancˈul chic incˈaslemal. Riˈ li ri takalquin jwiˈl Inkaj chi jbˈanic, xcheˈ Kakaj Jesús. 19 Yak rijajl Israel cuando xtatak chi jilonli xijsaj rechak jwiˈl Kakaj Jesús, xjalmaj chic jchomorsaˈnak chiribˈil ribˈak. 20 Subˈlaj qˈui rechak xijtak: ¿Nen chac tacojtak ri tijbˈij? Re etzliˈ wiˈ laj ranm y chˈuˈjiˈn, xcheˈtak. 21 Y mak nicˈj chic xijtak: Mak yoloj ri tijin chi jbˈij maˈ jyolj taˈ jun cristian ri wiˈ etzl laj ranm. ¿Toncˈu cwiniˈ jun etzl chi jtzibˈsaj bˈakˈ jwich jun moy? xcheˈtak. 22 Laˈ mak riqˈuil jabˈ tijin trantak jun nimakˈij Jerusalén pire jcˈulic jkˈij jurubˈ junabˈ jbˈantaj jwaˈx nimi richoch Kakaj Dios y xjachsaj re Kakaj Dios. 23 Kakaj Jesús tijin tiwoˈcot bˈatzˈaak re nimi richoch Kakaj Dios ri jbˈij Salomón. 24 Xpe yak rijajl Israel, xsuttak rij Kakaj Jesús y xtzˈonajtak re: ¿Nen or tawesaj chi sakil chikawch wi atiˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew? ¡Bˈij chike lajori! xcheˈtak re. 25 Kakaj Jesús xij rechak: Ximbˈijiˈn y taˈ tacojtak inyolj. Laˈ juntir ri bˈanal inwiˈl ri takalquin chi jbˈanic jwiˈl Inkaj chi tambˈan, riˈ li ticˈutuw chi iniˈn. 26 Pero atak taˈ tacojtak inyolj jwiˈl maˈ atak taˈ incarner. 27 Mak incarner tijtaˈtakaˈ inyolj y in tanchˈobˈaˈ jwichak. Rechak tixambˈertakaˈ chwij. 28 In tanyaˈ jun tzilaj cˈaslemal rechak riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic. Rechak ni jun bˈwelt tisaach jwichak y taˈ ni jonok tiesantak laj inkˈbˈ. 29 Y Inkaj ri xjachow laj inkˈbˈ juntir li, masna nim jkˈij chiwch juntir cristian ri wiˈ wich ulew y ni jonok ticwin chi resajcak yak ri wiˈtak laj jkˈabˈ. 30 In pach Kakaj Dios ojke jun, xcheˈ rechak. 31 Xpetak yak rijajl Israel, xmoltak abˈaj pire roj xcojtak re Kakaj Jesús. 32 Kakaj Jesús xij chic rechak: Subˈlaj utzil bˈanal chawchak inwiˈl, jwiˈl riˈ li ri takalquinch jwiˈl Kakaj Dios chi jbˈanic. ¿Nencˈu quiek chirij chawajak tacojtak abˈaj chwe? xcheˈ rechak. 33 Yak rijajl Israel xijtak chic re: Maˈ jwiˈl taˈ ni jono utzil ri bˈanal awiˈl tikacoj abˈaj chawe, jwiˈl tacoj aybˈ pi Jcˈajol Kakaj Dios y atke cristian y tabˈij chi atiˈ Dios, xcheˈtak re. 34 Kakaj Jesús xij chic rechak: Tzˈibˈaliˈ li wuj re apixbˈak ri tijbˈij jilonri: Atak atakaˈ dios, ticheˈ. 35 Y wi Kakaj Dios xij chi diostakaˈ yak cristian ri xcojowtak Jyolj, taˈ tijnaˈ tikabˈij chi taˈ tzˈet ri tijbˈij Kakaj Dios. 36 Y wi Kakaj Diosiˈ xinchaˈw y xinjtakch wich ulew, ¿nencˈu chac tabˈij atak chi tijin tancoj wibˈ pi Dios jwiˈl ximbˈij chi iniˈ Jcˈajol Kakaj Dios? 37 Wi in taˈ tambˈan chapcaˈ tran Inkaj, taˈ tacojtak inyolj. 38 Pero wi tambˈan mak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios chawchak y wi taˈ chawajak tacojtak inyolj, xike cojtak mak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios ri tambˈan pire tawetemajtak y tatatak jcholajl chi Kakaj Dios wiˈ laj wanm y in winiˈ laj ranm, xcheˈ rechak. 39 Rechak rajak roj xchapeˈtak Kakaj Jesús, pero re taˈ xyeˈ ribˈ chi chapem. 40 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xkˈaj chicbˈi chˈakap re nimi jaˈ Jordán, xwaˈx laˈ man luwar lamas xwaˈxwiˈ Juan Ajbˈanal Jaˈtiox chi jbˈanic jaˈtiox. 41 Subˈlaj qˈui cristian xtawtak chi rilic y xijtak: Juan Ajbˈanal Jaˈtiox taˈ xan cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios, pero juntir ri xij chirij winak ri, tzˈetiˈn, xcheˈtak. 42 Laˈ man luwar li subˈlaj qˈui cristian xcubˈar jchˈolak chirij Kakaj Jesús.

Juan 11

1 Wiˈ jun winak subˈlaj yaj ri jbˈij Lázaro aj Betania ri jtilmitak María pach Marta yak ranabˈ. 2 María ranabˈ Lázaro ri yaj, riˈ María li ri xtzˈajow perjum rij rakan Kakaj Jesús ri Kajawl y xchekersaj chic laˈ rusumal jbˈa. 3 Xpetak yak ranabˈ Lázaro, xtaktak jbˈij re Kakaj Jesús jilonri: Kajawl, Lázaro ri lokˈlaj awichcˈulchiˈ yajiˈn, xcheˈtak re. 4 Kakaj Jesús, cuando xta chi jilonli xijsaj re, xij: Man yajel li taˈ tijcamsaj Lázaro, pirechiˈ tijcˈut jnimal jkˈij Kakaj Dios y pirechiˈ tinimirsaj jkˈij Jcˈajol Kakaj Dios. 5 Kakaj Jesús subˈlaj tijlokˈaj Marta, María y Lázaro. 6 Pero cuando xta chi yajiˈ Lázaro taˈ xeˈ laj or chi rilic, xwaˈxna chic quibˈ kˈij claˈ. 7 Ajrucˈreˈ xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Joˈtak chic Judea, xcheˈ rechak. 8 Yak ajtijol ribˈak chirij xijtak re: Kajtijonl, pero ajquiˈ ojr yak rijajl Israel ri wiˈtak Judea rajak roj xatjcamsajtak chi abˈaj y lajori, ¿chawajcˈu atbˈe chic claˈ? xcheˈtak re. 9 Y Kakaj Jesús xij chic rechak: ¿Taˈcˈu awetamak chi cabˈlajuj (12) or wiˈ re lakˈj? Wi jun cristian tiwoˈcot lakˈj taˈ tijtop rakan jwiˈl trilaˈ jbˈe laˈ jsakil ri tisakabˈsan wich ulew. 10 Pero nen jono cristian tiwoˈcot lakˈabˈ tijtopaˈ rakan jwiˈl taˈ naˈl jbˈe, xcheˈ. 11 Y xij chic rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Kichcˈulchiˈ Lázaro xwariˈn, pero in tibˈe incˈastasaj jwich, xcheˈ rechak. 12 Xpe yak ajtijol ribˈak chirij, xijtak re: Kajawl, pero wi xwariˈn, riˈ cˈutbˈire chi titzibˈiˈn, xcheˈtak re. 13 Pero Kakaj Jesús tijin tijbˈij chi Lázaro xcamiˈn y yak ajtijol ribˈak chirij riˈ chijchˈol rechak warajke tijin tran Lázaro. 14 Jwiˈliˈli Kakaj Jesús xij jcholajl rechak jilonri: Lázaro xcamiˈn 15 y subˈlaj inquiˈcot jwiˈl taˈ xinwaˈx claˈ laˈ mak kˈij li, jwiˈl jilonli tziyiˈ pi awechak pire ticubˈar achˈolak chwij. Lajori joˈ kileˈtak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 16 Xpe Tomás ri xcojsaj jbˈij pi Dídimo, xij rechak yak nicˈj ajtijol ribˈak chic chirij Kakaj Jesús: Joˈtak chirij pire ojbˈe camtak nicˈ riqˈuil, xcheˈ rechak. 17 Cuando xtaw Kakaj Jesús Betania xta jtaquil chi xanaˈ quejabˈ kˈij jmukmaj Lázaro. 18 Betania raj nicˈaj lewa jnajtil jxoˈl riqˈui Jerusalén. 19 Subˈlaj qˈui yak rijajl Israel ri wiˈtak Judea ri jwinakak Marta pach María xtawtak chi jsolajcak pire tibˈe jyeˈtak jcowil ranmak, jwiˈl subˈlaj tibˈisontak chirij jxibˈalak ri xcamc. 20 Marta, cuando xta chi bˈesaliˈ Kakaj Jesús, laj or xelch chi jcˈulic, pero María xcan la ja. 21 Marta xij re Kakaj Jesús: Wajawl, witi wat neri kiqˈuil taˈ roj xcam inxibˈal. 22 Pero in wetamiˈ chi aj tijnaˈ tijyeˈ Kakaj Dios chawe lajori juntir nen tatzˈonaj re, xcheˈ re. 23 Kakaj Jesús xij re: Axibˈal ticˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl, xcheˈ re. 24 Marta xij chic re: Tzˈetiˈn, in wetamiˈ chi ticˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl cuando ticˈastasaj jwichak camnakibˈ laˈ qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak, xcheˈ re. 25 Kakaj Jesús xij chic re: Iniˈ incˈastasan jwichak camnakibˈ y in inyeˈw cˈaslemal. Nen ticubˈar jchˈol chwij onque ticamc, ticˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl. 26 Y juntir yak cristian ri aj yoˈltak, wi ticubˈar jchˈolak chwij taˈ chiquiˈ ticamtak. ¿Ton acojaˈ at chi tzˈetiˈn? xcheˈ re Marta. 27 Marta xij chic re Kakaj Jesús: Tzˈetiˈn, Wajawl. In tancojaˈ chi atiˈ Jcˈajol Kakaj Dios ri bˈil jwiˈl chi tina jtaknach wich ulew, xcheˈ re. 28 Cuando xijmaj jilonli jwiˈl Marta xeˈ laj richoch chi jsiqˈuij María, xeˈ jbˈij re pi ricˈan jilonri: Ajtijonl wiˈchak jili y riˈ raj atbˈe riqˈuil, xcheˈ re. 29 María xike xta chi jilonli xijsaj re, laj or xwaˈrc y xeˈ chi rilic Kakaj Jesús. 30 Kakaj Jesús ajquiˈ chi oc li tilmit, ajwiˈ lamas xeˈ cˈulsaj jwiˈl Marta. 31 Yak rijajl Israel ri jwinakak María ri wiˈtak claˈ la ja chi jyeˈic jcowil ranm, cuando xriltak chi xwaˈr María y xelbˈi jol, rechak xeˈtak chirij. Riˈ chijchˈol rechak jiˈ tibˈe chi okˈej chiˈ jul lamas xmuksajwiˈ jxibˈal. 32 María, cuando xtaw lamas wiˈ Kakaj Jesús, xxucar chiwch y xij re: Wajawl, witi wat neri kiqˈuil taˈ roj xcam inxibˈal, xcheˈ re. 33 Kakaj Jesús, cuando xril chi subˈlaj tiokˈtak María pach yak rijajl Israel ri jwinakak ri bˈesaltak chirij, subˈlaj xcˈaxcˈobˈ ranm chi rilicak y subˈlaj xbˈisonc. 34 Xtzˈonaj rechak: ¿Lamas xamuktakwiˈ? xcheˈ rechak. Rechak xijtak chic re Kakaj Jesús: Kajawl, joˈ ilta, xcheˈtak re. 35 Kakaj Jesús xrokˈbˈej ribˈ. 36 Yak rijajl Israel ri jwinakak María ri wiˈtak claˈ xijtak: Iltak impuch naˈliˈ chi subˈlaj raj jwich, xcheˈtak. 37 Pero nicˈj rechak xijtak: Riˈ re xtzibˈsan bˈakˈ jwich sicˈ moy, ¿taˈcˈu roj xcwin nen xan re Lázaro pire maˈ xcamc? xcheˈtak. 38 Kakaj Jesús xcˈaxcˈobˈ chic laj ranm, xeˈ chiˈ jul lamas mukulwiˈ Lázaro y man jul li chˈukuliˈ jchiˈ laˈ jun abˈaj. 39 Kakaj Jesús xij: Esajtak man abˈaj, xcheˈ. Xpe Marta ranabˈ Lázaro ri xcamc, xij: Wajawl, li chuchak jwiˈl xanaˈ quejabˈ kˈij jmukic, xcheˈ re. 40 Pero Kakaj Jesús xij chic re: ¿Taˈcˈu ximbˈij chawe wi tacoj inyolj tawilaˈ jnimal jkˈij Kakaj Dios? xcheˈ re. 41 Ajrucˈreˈ xresajtak man abˈaj chi jchiˈ man jul y Kakaj Jesús xnaˈtun lecj y xij: Kaj, tancˈomowaj chawe jwiˈl xataˈ inyolj. 42 In wetamiˈ chi tataˈ inyolj, pero in tambˈij jilonri pire tijcojtak yak cristian ri wiˈtak neri chi atiˈ attakowinakch we, xcheˈ. 43 Y cuando xijmaj jilonli jwiˈl subˈlaj cow xchˈejejc, xij: ¡Lázaro elanch claˈ! xcheˈ. 44 Y laj or xelch Lázaro li jul ri xcamna, aj pisiliˈ jkˈabˈ pach rakan laˈ itzˈik y jcaybˈal aj pisiliˈ laˈ jun sutˈ, Kakaj Jesús xij rechak: Quirtak mak itzˈik ri pisil chirij y yeˈtak luwar re tibˈec, xcheˈ rechak. 45 Subˈlaj qˈui yak rijajl Israel ri wiˈtak claˈ chi jsolaj María, cuando xriltak nen xan Kakaj Jesús, xcubˈar jchˈolak chirij. 46 Pero nicˈj rechak xeˈtak riqˈuilak mak fariseo y xeˈ jbˈijtak rechak nen xan Kakaj Jesús. 47 Y xpetak mak fariseo pach mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, xmulbˈaˈ ribˈak pach mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel, xijtak: ¿Nen tikabˈantak? Man winak li tijin tran subˈlaj cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios. 48 Wi tican kayeˈ pi jilonli subˈlaj qˈui cristian ticojowtak jyolj y tipetak mak jbˈabˈaltak kˈatbˈitzij re Roma tiyuk jyujeˈtak nimi richoch Kakaj Dios y tijsachtak jwich katilmit, xcheˈtak. 49 Jun rechak ri jbˈij Caifás, ri wiˈ pire nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios laˈ man junabˈ li, xij rechak: Atak taˈ nen awetamak. 50 Taˈcojoˈ tachomorsajtak chi riˈ mas tzi pi ke oj ticamsaj jun chi cristian chiwch tisachsaj jwich katilmit, xcheˈ rechak. 51 Caifás cuando xij jilonli, maˈ laj noˈj taˈke re xpeˈw. Jwiˈl re riˈ man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios laˈ man junabˈ li, jwiˈliˈli Kakaj Dios xyeˈ luwar re xij chi Kakaj Jesús tina camna pi jqˈuexwach yak rijajl Israel. 52 Y maˈ xitaˈke pi rechak, chi jiˈ pi rechak yak maˈ rijajl taˈ Israel ri tilem ribˈak bˈak juntir tilmit pire tran jun rechak juntir yak ralcˈwal Kakaj Dios. 53 Laˈ man kˈij li xcholtak jchomorsaj mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel chi tijcamsajtak Kakaj Jesús. 54 Jwiˈliˈli Kakaj Jesús taˈ chiquiˈ mas xwaˈx chijxoˈlak yak rijajl Israel. Re xeˈ li jun tilmit ri jbˈij Efraín ri wiˈ chijcˈulel man chekej luwar, claˈ xwaˈx pach yak ajtijol ribˈak chirij. 55 Taˈ chiquiˈ naj raj titaw kˈij re jnimakˈjak yak rijajl Israel ri jbˈij Pascua. Y subˈlaj qˈui cristian re juntir tilmit tijin jtawicak Jerusalén pire tibˈe raneˈtak lawiˈ rajwax pire tijchˈajchˈobˈej jwichak nabˈe chiwch Kakaj Dios, ajrucˈreˈ tiwaˈxtak li nimakˈij. 56 Rechak tijin tijtoctak Kakaj Jesús y cuando xmulbˈaˈ ribˈak li nimi richoch Kakaj Dios tijbˈijtak chiribˈil ribˈak: ¿Nen tabˈij atak, ton petiˈ li nimakˈij o taˈn? xcheˈtak. 57 Mak fariseo pach mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios bˈilchak rechak cristian jwiˈlak chi wi wiˈ jonok tretemaj lamas wiˈ Kakaj Jesús tibˈe jyeˈ jtaquil rechak pire tibˈe chapsajok.

Juan 12

1 Wakakibˈ (6) kˈij raj titaw kˈij re jnimakˈjak yak rijajl Israel ri jbˈij Pascua. Kakaj Jesús xtaw Betania lamas wiˈ Lázaro ri xcˈastasaj jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ. 2 Claˈ xyeˈtak jun jsinar Kakaj Jesús pire jnimirsaj jkˈij. Marta xoc chi jyeˈic jwaak y Lázaro riˈ jun rechak yak ri cubˈul chi wicˈ chiˈ mex riqˈui Kakaj Jesús. 3 Xpe María, xcˈamch jun ra nejbˈ nojsal chi perjum ri jbˈij nardo y subˈlaj pakal rijil, xtzˈaj rij rakan Kakaj Jesús y xsuˈ laˈ rusumal jbˈa y juntir jpam man ja xnoj chi ruxbˈl man perjum. 4 Xpe jun rechak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo ri jbˈij Judas Iscariote, ri jcˈajol Simón, ri tijachow re Kakaj Jesús pi camic, xij: 5 ¿Nen chac maˈ xcˈayaj man perjum ri? Man perjum ri rijiliˈ uxibˈ cient (300) chi denario. Riˈ mas tzi xcˈayajteneˈ man perjum pire titˈoˈsaj yak powr laˈ man pwak, xcheˈ. 6 Pero Judas xij jilonli maˈ jwiˈl taˈ tril cˈur jwichak yak powr, jwiˈl re alkˈomiˈn. Riˈ re ajcˈolol pwak y tralkˈajiˈ qˈuitjaˈ re laˈ man pwak ri tijcˈol. 7 Kakaj Jesús xij re: Can yeˈ anm li pi utzil, man perjum li cˈolaniˈch jwiˈl pire ticojsaj chwij cuando immuksaj. 8 Yak powr tiwaˈxtakaˈ chaxoˈlak nojel kˈij, pero in taˈ naj inwaˈx chaxoˈlak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 9 Subˈlaj qˈui yak rijajl Israel xtatak jtaquil chi wiˈ Kakaj Jesús Betania, jwiˈliˈli xeˈtak chi rilic, pero maˈ xitaˈke Kakaj Jesús xeˈ rileˈtak, riˈ xeˈ rileˈtak Lázaro ri xcˈastasaj jwich jwiˈl Kakaj Jesús laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ. 10 Xpetak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, xchomorsajtak chi tijcamsajtak Lázaro jwiˈl, 11 jwiˈlke re subˈlaj qˈui yak rijajl Israel tijin tijtos ribˈak chirijak pire ticubˈar jchˈolak chirij Kakaj Jesús. 12 Subˈlaj qˈui cristian xeˈtak Jerusalén pire tibˈe jkˈasajtak nimakˈij Pascua claˈ. Laj jcabˈ kˈij cuando xtatak jtaquil chi tawem tran Kakaj Jesús li tilmit claˈ, 13 subˈlaj qˈui cristian xtoctak jxaktak palm y xeltakch chi jcˈulic Kakaj Jesús. Subˈlaj cow xchˈejejtak, xijtak: ¡Nim jkˈij Kakaj Dios ri Kajawl! ¡Kakaj Dios ri Kajawl wiˈ jkˈabˈ chibˈ ri petzal laj jbˈij! ¡Tzi re ri jreyak yak rijajl Israel! xcheˈtak. 14 Kakaj Jesús xtaˈ jun ra bˈur li bˈe y xquejajch chapcaˈ tzˈibˈal li wuj re Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri: 15 Mi tzaak achˈolak atak aj Sión, iltak areyak petzalc, quejal jun ra bˈur jwiˈl, ticheˈ. 16 Yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo taˈ xmajtak jcholajl laj or ri xan Kakaj Jesús, pero cuando xnimirsaj jkˈij Kakaj Jesús, ajrucˈreˈ xcuxtaj jwiˈlak chi juntir li tzˈibˈaliˈ jwiˈlak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojr chi jilonli tina bˈanna re. 17 Yak cristian ri wiˈtak riqˈui Kakaj Jesús cuando xsiqˈuij Lázaro chiˈ jul lamas xmuksajwiˈ pire xcˈastasaj jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ, xyoltak re cristian ri ilan jwiˈlak. 18 Jwiˈliˈli xeltakch subˈlaj qˈui cristian chi jcˈulic Kakaj Jesús jwiˈl xretemajtakaˈ chi Kakaj Jesús xanaˈ jun cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios. 19 Xpetak mak fariseo, xijtak chiribˈil ribˈak chirij Kakaj Jesús: Tawilaˈtakaˈ chi lajori taˈ chiquiˈ nen ojcwintak chi jbˈanic re. Iltak, juntir cristian tixambˈertakaˈ chirij, xcheˈtak. 20 Chijxoˈlak mak cristian ri xtawtak Jerusalén re man nimakˈij Pascua chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios wiˈtakaˈ jujun yak maˈ rijajl taˈ Israel. 21 Xpe rechak, xjutuntak chijcˈulel Felipe ri aj Betsaida ri jun tilmit re Galilea xtzˈonajtak tokˈobˈ re Felipe: Kaj, chikaj tikil jwich Kakaj Jesús, xcheˈtak re. 22 Xpe Felipe, xeˈ jbˈij re Andrés y xpetak chi quibˈ ribˈilak xeˈ jbˈijtak re Kakaj Jesús. 23 Kakaj Jesús xij rechak: Xtawiˈ or pire tinimirsaj jkˈij Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil. 24 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak, wi jun bˈakˈ jwich trig taˈ tikej ralaj ulew y taˈ tiel racˈal, tican pi junke bˈakˈ jwich, pero wi tiel racˈal tijyaˈ subˈlaj jwich. 25 Nen jono cristian taˈ raj tijyeˈ ribˈ pi camic jwiˈlke tran lawiˈ raj Kakaj Dios tran, tisaachiˈ jwich. Pero nen jono cristian tijyeˈ ribˈ pi camic jwiˈlke jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Dios tran, tijtaˈ jun tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic. 26 Nen jonok raj tran lawiˈ ri chwaj in tran, xambˈerok chwij y lamas inwaˈxwiˈ in, claˈ tiwaˈx re. Y nen tibˈanow lawiˈ ri chwaj in, tinimirsajiˈ jkˈij jwiˈl Inkaj, xcheˈ rechak. 27 Kakaj Jesús xij chic: Lajori wiˈ subˈlaj cˈax laj wanm. ¿Nencˈu tambˈij? ¿Toncˈu imbˈij: Kaj, inacoleˈ laj jkˈabˈ mak cˈax ri tantij laˈ mak kˈij ri? incheˈ. Taˈ tambˈij jilonli, jwiˈl riˈ li quiek jwiˈl petzalquin, xcheˈ. 28 Ajrucˈre xij: Kaj, nimirsaj jkˈij abˈj, xcheˈ. Riˈchak xtasaj xaanch jun chˈaˈwem lecj, xijch: Xinnimirsajiˈ jkˈij imbˈj y tannimirsaj chiquiˈn, xcheˈch. 29 Mak cristian ri wiˈtak riqˈui Kakaj Jesús, xtaˈtakaˈn. Nicˈj xijtak chi quiekuljawiˈn y nicˈj chic xijtak chi jun anjliˈ xchˈabˈench re. 30 Kakaj Jesús xij rechak: Maˈ pire taˈ utzil pi we in xansajch chˈaˈwem, pirechiˈ utzil pi awechak. 31 Riˈ kˈij ri tibˈan kˈatbˈitzij chirij cristian wich ulew y lajori tiesajbˈi man ri wiˈ takon laj jkˈabˈ chibˈak juntir cristian wich ulew. 32 Y cuando imbˈitsaj lecj, juntir yak ri tijtatak jcholajl ri xansaj chwe tancˈamaˈtakaˈbˈi wiqˈuil, xcheˈ. 33 Jilonli jbˈij xan Kakaj Jesús nen chi camic lal tioc re. 34 Mak cristian xijtak re: Taliˈ kawiˈl tijbˈij laj Jpixbˈ Kakaj Dios chi ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew taˈ jsachic jwich. Y, ¿nencˈu chac tabˈij at chi Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil tibˈitsajiˈ lecj? ¿Nencˈu li ri Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil? xcheˈtak. 35 Kakaj Jesús xij chic rechak: Ajwiˈna man kˈakˈ chaxoˈlak, pero taˈ chiquiˈ naj tiwaˈx chaxoˈlak. Woˈcotentak laj jsakil jkˈakˈal pire maˈ etke atcantak lak ukuˈm, jwiˈl nen tiwoˈcot li ukuˈmal taˈ retam lamas tibˈeˈw. 36 Cubˈaˈ achˈolak chirij man kˈakˈ li ri ajwiˈ chaxoˈlak pire atwuxtak pi ralcˈwal man kˈakˈ li, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. Cuando xijmaj jilonli jwiˈl Kakaj Jesús xeˈ jmukeˈ ribˈ chiwchak. 37 Kakaj Jesús xanaˈ subˈlaj cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios chiwchak yak rijajl Israel, pero rechak taˈ xcubˈar jchˈolak chirij, 38 jwiˈl rajwaxiˈ tina taw chiwch ri xcan jtzˈibˈaj Isaías ojr ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri: Kajawl, taˈ ni jun cojowinak re ri yeˈl jtaquil kawiˈl. ¿Nen quiek chiwch xcˈutsajwiˈ chi Kakaj Dios ri Kajawl wiˈ jcwinel? ticheˈ. 39 Jilonli rechak taˈ xcwintak xcubˈar jchˈolak chirij Kakaj Jesús y Isaías xij chic: 40 Kakaj Dios xanow moy rechak y xanow abˈaj re ranmak pire maˈ tinaˈtuntak laˈ bˈakˈ jwichak y pire maˈ tijchomorsajtak laj ranmak pire taˈ tijqˈuex jnoˈjak y taˈ tikˈajtak wiqˈuil pire tantzibˈsajtak, xcheˈ. 41 Isaías xij jilonli jwiˈl xrilaˈ chapcaˈ li jun ichicˈ chi nimiˈ jkˈij Kakaj Jesús y riˈ li ri xcan jbˈij chirij. 42 Pero wiˈ subˈlaj qˈui yak rijajl Israel y jujun rechak yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak xjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesús. Pero taˈ rajak tijcˈuttak chi sakil jwiˈl titzaak jchˈolak chiwchak mak fariseo pire maˈ tiesajtakbˈi li sinagog, 43 jwiˈl rechak riˈ mas rajak tzi tiilsajtak jwiˈlak cristian chiwch tzi tiilsajtak jwiˈl Kakaj Dios. 44 Kakaj Jesús subˈlaj cow xchˈaˈwc, xij: Nen ticubˈar jchˈol chwij, maˈ xitaˈke chwij in ticubˈar jchˈol, ticubˈariˈ jchˈol chirij ri intakowinakch. 45 Y nen tiiliw inwch, trilaˈ jwich ri intakowinakch. 46 Jwiˈl in iniˈ jun kˈakˈ, in ximpe wich ulew pire nen ticubˈar jchˈol chwij taˈ tican li ukuˈmal. 47 Pero nen tijta inyolj y taˈ tran lawiˈ ri tambˈij, maˈ in taˈ imbˈanow kˈatbˈitzij chirij, jwiˈl in taˈ ximpet pire tiyuk imbˈaneˈ kˈatbˈitzij chirijak juntir cristian, in ximpet pirechiˈ tiyuk incoleˈtak laj jkˈabˈ jmacak. 48 Nen inxutuwc y taˈ raj tijcoj inyolj, wiˈ nen tibˈanow kˈatbˈitzij chirij, riˈ inyolj ri ximbˈij re tibˈanow kˈatbˈitzij chirij laˈ qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak. 49 Jwiˈl maˈ laj innoˈj taˈke in tipeˈw ri tambˈij, riˈ Kakaj Dios ri intakowinakch chi jbˈij nen tambˈij y nen tantijoj cristian. 50 Y wetamiˈ chi juntir ri xinjtakch chi jbˈij riˈ tiyeˈw jun tzilaj cˈaslemal lecj riqˈuil ri taˈ jqˈuisic. Jwiˈliˈli riˈ tambˈij lawiˈ raj Kakaj Dios tambˈij, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Juan 13

1 Cuando jun kˈijchak raj nimakˈij Pascua, Kakaj Jesús retamchak chi xtawiˈ or tielbˈi neri wich ulew pire tikˈaj riqˈui Kakaj Dios lecj. Pero Kakaj Jesús subˈlaj xlokˈaj juntir cristian ri cubˈul jchˈolak chirij neri wich ulew asta xcamc. 2 Kakaj Jesús pach yak ajtijol ribˈak chirij cubˈultak chiˈ mex tijintak chi wicˈ re sinar. Man jbˈabˈal etzl tichak tijin chi jtakchiˈj Judas Iscariote ri jcˈajol Simón pire tijjach Kakaj Jesús pi camic. 3 Kakaj Jesús retamiˈ chi jiˈ xpe riqˈui Kakaj Dios y yeˈliˈ kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ pire titakon chibˈak juntir ri wiˈtak wich ulew pach lecj y retamiˈ chi riqˈuiliˈ Kakaj Dios tikˈaj chic. 4 Pero cuando tijin Kakaj Jesús chi wicˈ chiˈ mex, xwaˈr xresaj man itzˈik ri kˈuˈl jwiˈl y xxim jun tway xeˈ jpam. 5 Xyeˈ jaˈ li jun nejbˈ y xoc chi jchˈajic rakanak yak ajtijol ribˈak chirij y xchekersaj laˈ man tway ri xxim xeˈ jpam. 6 Cuando oquem re Kakaj Jesús chi jchˈajic rakan Simón Pedro, xpe Simón Pedro, xtzˈonaj re: Wajawl, ¿at atchˈajow re wakan? xcheˈ re. 7 Kakaj Jesús xij re: Lajori taˈ tata jcholajl nen tijin tambˈan, pero nen or tina atana jcholajl, xcheˈ. 8 Pedro cow xij chic re Kakaj Jesús: ¡Ni jun bˈwelt tanyeˈ luwar chawe tachˈaj wakan! xcheˈ. Kakaj Jesús xij chic re: Wi taˈ tanchˈaj awakan, taˈ ticˈular pi awe atwaˈx wiqˈuil, xcheˈ. 9 Ajrucˈreˈ xpe Simón Pedro, xij chic re: Kajawl, wi jilonli maˈ xitaˈke wakan tachˈaj, chˈaj inkˈbˈ pach imbˈ, xcheˈ. 10 Pero Kakaj Jesús xij re: Nen ajriˈke xan ritin xike rakan rajwax tichˈajsaj jwiˈl sakiˈ juntir jtioˈjl. Atak sakiˈ juntir atioˈjlak, onque maˈ atak taˈ juntir, xcheˈ. 11 Kakaj Jesús retamiˈ nen rechak tijachow re pi camic, jwiˈliˈ li xij chi taˈ saktak juntir. 12 Kakaj Jesús, cuando xchˈajmaj rakanak yak ajtijol ribˈak chirij jwiˈl, xcoj chic man itzˈik ri kˈuˈl jwiˈl chirij, xkˈaj chic laj jluwr chiˈ mex y xij rechak: ¿Xataˈtakniˈ jcholajl nen ximbˈan chawechak? 13 Atak tabˈijtak Kajtijonl chwe y tabˈijtak Kajawl chwe. Kes pi jcholajliˈ tabˈijtak jwiˈl iniˈn. 14 Iniˈ Awajtijonlak y Awajawlak, pero xinchˈajaˈ awakanak, jwiˈliˈli atak rajwaxiˈ tachˈaj awakanak chawibˈil aybˈak. 15 In xincˈutaˈ jun noˈj chawchak y rajwaxiˈ jilon tabˈan atak chapcaˈ ximbˈan in. 16 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi taˈ ni jono mocom mas nim jkˈij chiwch jpatron y taˈ ni jono takoˈn mas nim jkˈij chiwch ri xtakow re. 17 Tzi awechak wi tatatak jcholajl juntir li y tabˈantak nen tijbˈij. 18 Wiˈ jun yoloj tambˈij, pero maˈ pi awechak taˈ atak juntir. In wetamiˈ nen nojo yak ri chaˈltak inwiˈl, pero rajwaxiˈ tina tawna chiwch ri tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri: Ri tiwiˈn wiqˈuil chiˈ mex, tina jbˈitna ribˈ chwij, ticheˈ. 19 In tambˈij chawechak jilonli jwiˈl riˈke chwaj cuando titaw chiwch ri tambˈij chawechak, ticuxtaj inyolj awiˈlak chi iniˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew. 20 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak nen ticˈuluw ri tantakbˈic, in injcˈul y nen incˈuluw in, riˈ tijcˈul ri intakowinakch, xcheˈ rechak. 21 Cuando xijmaj juntir li jwiˈl Kakaj Jesús xpe subˈlaj cˈax laj ranm y xresaj chi sakil chiwchak yak ajtijol ribˈak chirij, xij jilonri: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi wiˈ jun chawechak injachow pi camic, xcheˈ rechak. 22 Yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo tichak ril ribˈak chiribˈil ribˈak jwiˈl taˈ retamak nen rechak ri tibˈijsaj jwiˈl Kakaj Jesús. 23 Wiˈ jun rechak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo ri subˈlaj tilokˈaj jwiˈl Kakaj Jesús cubˈul pi tzalan laj jxuct Kakaj Jesús chiˈ mex. 24 Xpe Simón Pedro, laˈke jkˈabˈ xan retal re man ajtijol ribˈ li pire tijtzˈonaj re Kakaj Jesús nen rechak ri tibˈijsajc. 25 Xpe man ajtijol ribˈ li ri subˈlaj tilokˈaj jwiˈl Kakaj Jesús, xjutun chijcˈulel Kakaj Jesús y xtzalbˈaˈbˈi ribˈ xtzˈonaj: Wajawl, ¿nen chike atjachow pi camic? xcheˈ re. 26 Kakaj Jesús xij re: Ri quiek re tanyeˈw man qˈuer cuxlanwa ri tanmuˈw, riˈ li injachow pi camic, xcheˈ re. Y xmuˈ jun qˈuer cuxlanwa y xyeˈ re Judas Iscariote ri jcˈajol Simón. 27 Cuando xyeˈmaj jun qˈuer cuxlanwa re Judas jwiˈl Kakaj Jesús, xoc man jbˈabˈal etzl laj ranm Judas. Xpe Kakaj Jesús, xij re: Ri chawaj tabˈan, bˈan laj or, xcheˈ re. 28 Pero ni jono rechak yak ri cubˈultak chi wicˈ chiˈ mex xtatak jcholajl nen chac xij Kakaj Jesús jilonli. 29 Judas riˈ ajcˈolol pwak chirijak, jwiˈliˈli jujun rechak xchomorsajtak ri xijsaj re Judas pirechiˈ tijlokˈ kelen ri tichocon re nimakˈij o tijyeˈ pwak rechak yak powr. 30 Xike xcˈulmaj man qˈuer cuxlanwa jwiˈl Judas, laj or xelbˈic y lakˈabˈchak. 31 Cuando jorok eliˈbˈi Judas, Kakaj Jesús xij: Lajori xtawiˈ or ticˈutun jnimal jkˈij Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil y jwiˈl re ticˈutun jnimal jkˈij Kakaj Dios. 32 Y wi riˈ Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil ticˈutuw jnimal jkˈij Kakaj Dios, Kakaj Dios tijcˈutaˈ jnimal jkˈij Jcˈajol ri xwux pi cristianil y tichak jcˈut jnimal jkˈij. 33 Atak walcˈwal, taˈ chiquiˈ naj inwaˈx aacˈlak. Atak inna atoctakna, pero in tambˈij chawechak chapcaˈ ximbˈij rechak mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel chi taˈ ticwintak chi bˈenam lamas imbˈeˈw. 34 Riˈ ri jun aacˈ pixabˈ tican inyeˈ chawechak. Talokˈaj aybˈak chawibˈil aybˈak chapcaˈ alokˈajcak tambˈan in, jilon jlokˈaj aybˈak tabˈantak chawibˈil aybˈak. 35 Wi kes tzˈet talokˈaj aybˈak chawibˈil aybˈak, juntir cristian wich ulew tretemajtakaˈ chi atakaˈ ajtijol aybˈak chwij, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 36 Xpe Simón Pedro, xtzˈonaj re Kakaj Jesús: Wajawl, ¿lacˈumas atbˈeˈw? xcheˈ re. Kakaj Jesús xij re: Ri lamas imbˈe in, at taˈ atcwin chi xambˈerem chwij lajori, pero atna xambˈerna chwij nen or, xcheˈ re. 37 Pedro xtzˈonaj re Kakaj Jesús: Wajawl, ¿nen chac taˈ incwin chi xambˈerem chawij lajori? In tanjachaˈ wibˈ pi camic chi acolic, xcheˈ re. 38 Kakaj Jesús xtzˈonaj chic re: ¿Kes tzˈetniˈ tajachaˈ aybˈ pi camic chi incolic? Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawe chi lakˈabˈ wica jorok abˈijiˈ oxmul chi taˈ tachˈobˈ inwch cuando tiokˈ man puy, xcheˈ re.

Juan 14

1 Kakaj Jesús xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Mi cˈaxcˈobˈ laj awanmak jwiˈl ri ximbˈij. Cubˈaˈ achˈolak chirij Kakaj Dios y cubˈaˈ achˈolak chwij in. 2 Lecj lamas wiˈ Inkaj, wiˈ mas luwar lamas tibˈan waˈxem y miti wiˈ mas luwar taˈ roj tambˈij chawechak, jwiˈliˈli lajori imbˈe chi jbˈanic jwaˈx jun luwar pi awechak. 3 Y cuando imbˈec, tibˈe imbˈaneˈ jwaˈx jun luwar pi awechak, ajrucˈreˈ impe chic pire atyuk incˈameˈtak pire atbˈetak wiqˈuil y atwaˈxtak lamas winwiˈ in. 4 Atak awetamakiˈ lamas imbˈeˈw y awetamakiˈ man bˈe, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 5 Xpe Tomás, xij re Kakaj Jesús: Kajawl, taˈ ketam lamas atbˈeˈw, ¿nencˈu mo tiketemaj man bˈe? xcheˈ re. 6 Kakaj Jesús xij re: Xike in, in jun chi bˈe pi rechak cristian ri tibˈetak riqˈui Kakaj Dios y iniˈ tzˈetel tzij y iniˈ inyeˈw tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic. Taˈ ni jono cristian titaw riqˈui Kakaj Dios miti inwiˈlke in. 7 Atak wi tawetemajtak nen tambˈan in, tawetemajtakaˈ nen tran Inkaj y tichak tijin tawetemajtak lajori y tichak tijin tawiltak jwich, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 8 Xpe Felipe, xij re: Kajawl, cˈut Kakaj Dios chikawch, xike li rajwax chike, xcheˈ re Kakaj Jesús. 9 Kakaj Jesús xij re: Felipe, ojrchak win chaxoˈlak y, ¿ajquiˈcˈu chawetemaj nen tambˈan in? Jwiˈl nen tiiliw inwch in, trilaˈ jwich Kakaj Dios. ¿Nen chac tabˈij chwe chi chawajak tancˈut Kakaj Dios chawchak? 10 ¿Taˈcˈu tacoj chi in winiˈ laj ranm Kakaj Dios y Kakaj Dios wiˈ laj wanm in? Juntir inyolj ri tambˈij chawechak maˈ laj innoˈj taˈke in tipeˈw, riˈ Kakaj Dios ri wiˈ laj wanm tibˈanow lawiˈ raj tran. 11 Cojtak chi in winiˈ laj ranm Kakaj Dios y Kakaj Dios wiˈ laj wanm in. Wi mitaˈ tacojtak, cojtak jwiˈl juntir ri tambˈan. 12 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak nen ticubˈar jchˈol chwij in tranaˈ nen ri tambˈan in y tranaˈ mas chiwch ri tambˈan in, jwiˈl in imbˈiˈ lamas wiˈ Kakaj Dios 13 y wi tatzˈonajtak juntir ri chawajak laj imbˈj, in tambˈanaˈn y jilonli Jcˈajol Kakaj Dios tijnimirsaj jkˈij Kakaj Dios. 14 Wi tatzˈonajtak juntir ri chawajak laj imbˈj, tambˈanaˈn, xcheˈ Kakaj Jesús. 15 Kakaj Jesús xij chic: Atak wi kes tzˈet inalokˈajtak, tabˈanaˈtakaˈ lawiˈ tijbˈij impixbˈ. 16 In tantzˈonajiˈ re Kakaj Dios chi tijtak chicch jun ajyeˈl jcowil awanmak y tiwaˈx aacˈlak y taˈ atcan jyeˈtak. 17 Y riˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri tibˈin tzˈetel tzij chawechak. Yak cristian ri bˈesal ranmak chi jbˈanic mak etzltak noˈj, taˈ tijnaˈ tijcˈultak jwiˈl taˈ triltak jwich y taˈ tretemajtak nen tiyuk raneˈ. Pero atak tawetemajtakna nen tiyuk raneˈ, jwiˈl wiˈ chaxoˈlak y tiwaˈxiˈ laj awanmak y taˈ atcan jyeˈtak. 18 Taˈ atcan inyeˈtak awicˈanak chapcaˈ nibˈaˈ. Inna kˈajna chicch pire inyuk waˈx aacˈlak. 19 Yak cristian ri bˈesal ranmak chi jbˈanic mak etzltak noˈj taˈ chiquiˈ naj triltak inwch, pero atak tawilaˈtakaˈ chiquiˈ inwch. Jwiˈl in yoˈlquiniˈn y atak atyoˈrtakaˈn. 20 Laˈ mak kˈij li atak tawetemajtak chi in winiˈ laj ranm Inkaj y atak watakaˈ laj wanm y in winiˈ laj awanmak. 21 Nen tijcoj impixbˈ y tran nen tijbˈij, tijcˈutaˈ chi kes tzˈetel tzˈet injlokˈajiˈn y nen inlokˈin in tilokˈajiˈ jwiˈl Inkaj y in tanlokˈajiˈn y tancˈutaˈ chiwch nen tambˈan, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. 22 Xpe Judas, maˈ riˈ taˈ Judas Iscariote, xtzˈonaj re Kakaj Jesús: Wajawl, ¿nen chac xike chikawch oj tacˈut nen tabˈan y taˈ tacˈut chiwchak juntir mak cristian ri retake wich ulew? xcheˈ re Kakaj Jesús. 23 Kakaj Jesús xij chic re Judas: Nen inlokˈinc y tijcoj inyolj, tilokˈajiˈ jwiˈl Inkaj y Inkaj pach in ojpetc, ojyuk waˈx laj ranm. 24 Nen taˈ inlokˈinc, taˈ tijcoj inyolj ri tambˈij. Mak yoloj ri xatatak maˈ inyolj taˈke in, Jyoljiˈ Kakaj Dios ri intakowinakch. 25 Juntir li ximbˈijiˈ chawechak lajori cuando ajwiniˈ chaxoˈlak. 26 Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri ajyeˈl jcowil awanmak ri tijtakch Kakaj Dios aacˈlak laj imbˈj, tijcˈutaˈ juntir li chawchak y tijcuxtajiˈ juntir chawechak ri ximbˈij chawechak. 27 In, inelbˈi chaxoˈlak, tican inyeˈ utzil laj awanmak. Pero in taˈ tanyeˈ utzil laj awanmak chapcaˈ jyeˈic utzil trantak mak cristian ri bˈesal ranmak chi jbˈanic mak etzltak noˈj, jwiˈliˈli mi cˈaxcˈobˈ awanmak y mi tzaak achˈolak. 28 Xataˈtakaˈ ximbˈij chi imbˈiˈn y inkˈaj chiquiˈch pire inyuk waˈx chic aacˈlak. Wi kes tzˈet inalokˈajtak, atquiˈcottakaˈ cuando xatatak chi imbˈiˈ riqˈui Kakaj Dios ri masna nim jkˈij chinwch in. 29 Lajori tambˈij jilonli chawechak cuando ajquiˈ chi taw chiwch, pire cuando titaw chiwch, ajrucˈreˈ tacojtak inyolj. 30 Taˈ chiquiˈ mas nen tambˈij chawechak jwiˈl petemchak re man ri wiˈ kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ pire titakon wich ulew. Re taˈ kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ pire titakon chimbˈ, 31 pero rajwaxiˈ jilonli tibˈan pire tretemajtak juntir cristian wich ulew chi tanlokˈajiˈ Kakaj Dios y tambˈanaˈ lawiˈ raj re tambˈan. Bˈiitentak, cojeltakbˈi neri, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

Juan 15

1 Kakaj Jesús xij chic rechak yak ajtijol ribˈak chirij: In iniˈ tzˈetel jcheˈl uva y riˈ Inkaj tiakˈinanc y tichajin re. 2 Re tijcˈurbˈi juntir mak jkˈabˈ man cheˈ ri taˈ tiwichintak, pero mak ri tiwichintak xike tresaj mak tra jkˈunal jkˈabˈ y trakˈinaj pire tijyeˈ chic subˈlaj jwich. 3 Jilon atak, xantajiˈ akˈin chawechak jwiˈl mak yoloj ri ximbˈij chawechak. 4 Ma tos aybˈak chwij chapcaˈ in taˈ tantos wibˈ chawijak. Jun jkˈabˈ uva taˈ chiquiˈ tiwichin wi jorok eliˈbˈi chiwch man jcheˈl. Y jiˈcˈulon atak taˈ chiquiˈ atwichintak wi tatos aybˈak chwij. 5 In iniˈ man jcheˈl uva y atak atakaˈ mak jkˈabˈ. Nen taˈ tijtos ribˈ chwij, in taˈ tantos wibˈ chirij y tijyaˈ subˈlaj jwich. Atak taˈ nen atcwintak chi jbˈanic wi tatos aybˈak chwij. 6 Nen tijtos ribˈ chwij tiesajiˈbˈi chwij chapcaˈ jun jkˈabˈ cheˈ ticˈursajbˈic y cuando tichekej timulbˈaj jwichak titˈojsajtak li kˈakˈ pire ticˈattak. 7 Wi atak taˈ tatos aybˈak chwij y wi taˈ tisaach chawechak juntir inyolj ri ximbˈij chawechak, tzˈonajtak nen chawajak y tiyeˈsajiˈ chawechak. 8 Inkaj subˈlaj tinimirsaj jkˈij cuando atak nicˈ riqˈuil atwichintak y jilonli ticˈutun chi kes tzˈetel tzˈet atakaˈ ajtijol aybˈak chwij. 9 In atinlokˈajtakaˈ chapcaˈ inlokˈaj in tran Kakaj Dios. Atak, mi can ayeˈtak lokˈin chapcaˈ alokˈajcak tambˈan in. 10 Wi tacojtak impixbˈ, taˈ tican ayeˈtak lokˈin chapcaˈ alokˈajcak tambˈan in, jilon chapcaˈ in tancojaˈ jpixbˈ Inkaj y taˈ tican inyeˈ lokˈin chapcaˈ inlokˈaj tran re. 11 In jilonli tambˈij chawechak pire tiwaˈx inquiˈcotem aacˈlak y tiwaˈxiˈ subˈlaj quiˈcotemal laj awanmak. 12 Riˈ ri impixbˈ ri tambˈij chawechak, lokˈaj aybˈak chawibˈil aybˈak chapcaˈ alokˈajcak tambˈan in. 13 Wi jun cristian tijyeˈ ribˈ pi camic pi jqˈuexwach yak richcˈulchiˈ, riˈ li jun lokˈin ri mas nim chiwch juntir lokˈinc. 14 Atak, atakaˈ wichcˈulchiˈ wi tabˈantak lawiˈ ri tambˈij chawechak, 15 taˈ chiquiˈ tambˈij immocom chawechak jwiˈl jun mocom taˈ retam nen tran jpatron. Lajori tambˈij chawechak chi atakaˈ wichcˈulchiˈ jwiˈl xinyaˈ retemaj chawechak juntir ri bˈil chwe jwiˈl Inkaj. 16 Maˈ atak taˈ xatchaˈwtak we, iniˈ xinchaˈw awechak y ximbˈijiˈ chawechak chi atbˈetak y bˈantak chapcaˈ jun cheˈ ri subˈlaj tiwichintak y man jwich ri taˈ jsachic jwich. Jilonli Inkaj tijyaˈ chawechak nen chawajak tatzˈonajtak re laj imbˈj. 17 Riˈ ri impixbˈ ri rajwax tabˈantak, lokˈaj aybˈak chawibˈil aybˈak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 18 Kakaj Jesús xij rechak: Wi atcontrijtak jwiˈlak mak cristian ri retake wich ulew, riˈ cuxtaj awiˈlak chi iniˈ nabˈe xinjcontrijtak. 19 Atak witi atake re wich ulew atjlokˈajtakaˈ chapcaˈ jlokˈaj ribˈak rechak trantak chiribˈil ribˈak, pero in xatinchaˈtakaˈ chijxoˈlak mak cristian li, jwiˈliˈli atjcontrijtak jwiˈl maˈ atak taˈ chiquiˈ nicˈ riqˈuilak. 20 Cuxtaj awiˈlak ri ximbˈij chawechak, taˈ ni jono mocom mas nim jkˈij chiwch jpatron. Wi tibˈan cˈax chwe in, jilon atak tina bˈanna cˈax chawechak y wi tijcojtak inyolj, jilon ayolj atak tijcojaˈtakaˈn. 21 Juntir li tibˈaniˈ chawechak jwiˈl atakaˈ we y jwiˈl taˈ retamak nen tran ri intakowinakch. 22 Taˈ roj jmacak miti ximpe in chi jbˈij rechak nen raj Kakaj Dios trantak, pero jwiˈl ximpetiˈ in chi jbˈij rechak nen raj Kakaj Dios trantak lajori riˈchak rechak ajmacbˈtak jwiˈl taˈ trantak nen raj Kakaj Dios trantak. 23 Yak cristian ri incontrinc, tijcontrijtakaˈ Inkaj. 24 Taˈ roj jmacak miti ximbˈan cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios chiwchak ri ni jono cristian chic bˈanowinak chiwchak. Pero rucˈ li xrilaˈtakaˈ juntir mak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios y ajwichiˈ injcontrijtak y tijcontrijtak Inkaj. 25 Jilon trantak li jwiˈl rajwaxiˈ tina tawna chiwch juntir ri tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri: Injcontrijtak chi maˈquiˈ jcholajl, ticheˈ. 26 Cuando tipe Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri ajyeˈl jcowil awanmak ri tibˈin tzˈetel tzij, re tiyuk jbˈij chawechak juntir ri qˈuis bˈanal inwiˈl. Ri Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios tantakch aacˈlak jiˈ tipe riqˈui Kakaj Dios. 27 Y jilon atak tina abˈijtakna juntir ri qˈuis bˈanal inwiˈl, jwiˈl atak watakaˈ wiqˈuil cuando xinchol jbˈanic juntir li, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

Juan 16

1 Kakaj Jesús xij chic rechak: Juntir ri tambˈij chawechak pirechiˈ maˈ takˈel aybˈak chwij. 2 Atna esajtaknabˈi lak sinagog y tina tawna jun kˈij chi mak ri atcamsantak, riˈ chijchˈol rechak tijin tijtˈoˈtak Kakaj Dios. 3 Rechak jilon trantak li jwiˈl taˈ retamak nen tran Inkaj y taˈ retamak nen tambˈan in. 4 Tambˈij juntir li chawechak pire cuando titaw kˈij tibˈansaj cˈax chawechak ticuxtaj awiˈlak chi bˈilchak chawechak inwiˈl. Taˈ ximbˈij juntir li chawechak xanwiˈch jwiˈl ajwiniˈ chaxoˈlak, xcheˈ Kakaj Jesús. 5 Kakaj Jesús xij chic: Pero lajori imbˈiˈ riqˈuil ri intakowinakch y ni jono chawechak titzˈonin chwe lamas imbˈeˈw. 6 Xoquiˈ subˈlaj bˈis laj awanmak jwiˈl ximbˈij juntir ri chawechak. 7 Pero in tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak, riˈ mas tzi pi awechak imbˈec. Jwiˈl wi taˈ imbˈec, taˈ tipe Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri ajyeˈl jcowil awanmak y wi ximbˈec, tantakaˈch. 8 Cuando tipe Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios tiyuk jbˈij rechak cristian lawiˈ mac ri tijin trantak, tiyuk jbˈij rechak chi trantak lawiˈ ri tzi tril Kakaj Dios y tiyuk jbˈij rechak chi Kakaj Dios tranaˈ jkˈatbˈitzij chirijak jwiˈl jmacak ri trantak. 9 Tijbˈijiˈ rechak chi ajmacbˈtakaˈ jwiˈl taˈ ticubˈar achˈolak chwij. 10 Tretemajtak chi rajwaxiˈ trantak lawiˈ ri tzi tril Kakaj Dios, jwiˈl in jiˈ imbˈe waˈxok riqˈui Kakaj Dios y atak taˈ chiquiˈ tawiltak inwch. 11 Tijbˈijiˈ rechak chi Kakaj Dios tranaˈ jkˈatbˈitzij chirijak juntir cristian wich ulew jwiˈl xanaˈ kˈatbˈitzij chirij man jbˈabˈal etzl ri titakon chibˈak cristian wich ulew. 12 Wiˈ mas chwaj roj tambˈij chawechak, pero taˈ chiquiˈ tican chawechak ri tambˈij. 13 Pero cuando tipe Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri tibˈin tzˈetel tzij, re atyuk jtijojtakaˈ re tzˈetel tzij jwiˈl re maˈ laj jnoˈj taˈke tipeˈw ri tijbˈij. Re riˈ tijbˈij lawiˈ tijta y tijyeˈ retemaj lawiˈ ri tina ranna nen or. 14 Re tijnimirsajiˈ inkˈij, jwiˈl re riˈ tijta ri tambˈij y tijbˈij chic chawechak. 15 Juntir ri wiˈtak laj jkˈabˈ Kakaj Dios wiˈ laj inkˈbˈ in, jwiˈliˈli ximbˈij chawechak chi Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios riˈ tijta ri tambˈij y tijbˈij chic chawechak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 16 Kakaj Jesús xij chic rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Taˈ chiquiˈ naj tawiltak inwch, pero taˈ naj li tawiltak chic inwch, xcheˈ rechak. 17 Xpetak yak nicˈj ajtijol ribˈak chirij, xoctak chi jtzˈonaj chiribˈil ribˈak: ¿Nen chiquiˈ jcholajl tielwiˈ ri tijbˈij Kakaj Jesús chike jilonri? Taˈ chiquiˈ naj tawiltak inwch, pero taˈ naj li tawiltak chic inwch, ticheˈ, xcheˈtak. Y tijbˈij chic: Jwiˈl jiˈ imbˈe riqˈui Inkaj, ticheˈ. 18 Y xijtak: ¿Nencˈu jcholajl tielwiˈ li ri tijbˈij chi taˈ chiquiˈ naj? Taˈ tikata jcholajl nen tielwiˈ ri tijbˈij, xcheˈtak chiribˈil ribˈak. 19 Kakaj Jesús xretemajiˈ ricˈan chi rechak rajak tijtzˈonajtak re nen tielwiˈ ri xij, jwiˈliˈli xij rechak: In ximbˈij chawechak chi taˈ chiquiˈ naj tawiltak inwch, pero taˈ naj li tawiltak chic inwch, xincheˈ. ¿Roniˈ li ri attijintak chi jtzˈonaj chawibˈil aybˈak? 20 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak, atak atna okˈtakna y tina cˈaxcˈobˈna awanmak jwiˈl bˈis. Pero mak cristian ri retake wich ulew subˈlaj tina quiˈcottakna. Pero tina tawna jun kˈij ri jcˈaxcˈol awanmak tina wuxna pi quiˈcotemal. 21 Jilon chapcaˈ jun yaj anm cuando titaw kˈij tijyeˈ Dios re subˈlaj cˈax tijtij, pero cuando jorok qˈuisiˈyiˈ ra ricˈlal taˈ chiquiˈ ticuxtaj jwiˈl ri jcˈaxcˈol ri xtij jwiˈl jquiˈcotem chirij ra ricˈlal ri xqˈuisiˈyc. 22 Y jiˈcˈulon atak lajori wiˈ cˈax laj awanmak jwiˈl bˈis jwiˈl taˈ chiquiˈ tawiltak inwch, pero cuando inkˈaj chicch chi awilicak, ajrucˈreˈ tiwaˈx chic jun nimlaj quiˈcotemal laj awanmak y taˈ nen tiesan chawechak. 23 Laˈ mak kˈij li taˈ chiquiˈ nen tatzˈonajtak chwe. Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi Kakaj Dios tijyaˈ juntir chawechak nen tatzˈonajtak re laj imbˈj. 24 Y lajori ajquiˈ nen tzˈonal awiˈlak laj imbˈj, tzˈonajtak y tiyeˈsajiˈ chawechak pire subˈlaj atquiˈcottakwiˈ, xcheˈ rechak. 25 Kakaj Jesús xij chic rechak: Ximbˈijiˈ juntir ri chawechak laˈke esbˈitak noˈj. Pero tina tawna kˈij ri taˈ chiquiˈ tambˈij jono yoloj chawechak laˈ esbˈitak noˈj, tambˈijiˈ chawechak chi sakil chirij Kakaj Dios. 26 Laˈ mak kˈij li tatzˈonajtak re Kakaj Dios laj imbˈj ri chawajak. In tambˈij chawechak chi tina intzˈonajna tokˈobˈ re Kakaj Dios chawijak, 27 jwiˈl re atjlokˈajtakaˈn, jwiˈl atak xinalokˈajtakaˈn y xacojaˈtakaˈ chi Kakaj Diosiˈ intakowinakch. 28 Xinelch riqˈui Kakaj Dios pire xinyuk waˈx neri wich ulew, pero lajori inelbˈi neri wich ulew pire inkˈaj chic riqˈui Kakaj Dios, xcheˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 29 Y xpetak yak ajtijol ribˈak chirij, xijtak re: Lajori kes tzˈetel tzˈet tijin tabˈij chike chi sakil, maˈ laˈ taˈ chiquiˈ esbˈitak noˈj tabˈij chike. 30 Lajori ketamchak chi awetamiˈ juntir y taˈ rajwax wiˈ jonok titzˈonin chawe jwiˈl awetamiˈ nen wiˈ laj ranm. Jwiˈliˈli tikacojaˈ chi jiˈ petzalcat riqˈui Kakaj Dios, xcheˈtak re. 31 Kakaj Jesús xij chic rechak: ¿Toncˈu acojaˈtakaˈ lajori? 32 Tawem re man or y lajori xtawiˈ man or li, tatil aybˈak incan ayeˈtak wicˈan, pero taˈ incan wicˈan jwiˈl wiˈ Kakaj Dios wiqˈuil. 33 Tambˈij juntir ri chawechak pire tiwaˈx utzil laj awanmak jwiˈl atakaˈ jun wiqˈuil. Atak tina atijtakna subˈlaj cˈax neri wich ulew, pero waˈxok jcowil awanmak jwiˈl in xincwiniˈ chirij man jbˈabˈal etzl ri titakon chibˈak cristian neri wich ulew, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

Juan 17

1 Cuando xijmaj jilonli jwiˈl Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij, xnaˈtun lecj y xij: Kaj, xtawiˈ or tanimirsaj jkˈij Acˈajol pire tinimirsaj akˈij jwiˈl Acˈajol. 2 At xatyeˈw kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ Acˈajol chibˈ juntir cristian pire tijyeˈ jun tzilaj cˈaslemal aacˈl lecj ri taˈ jqˈuisic rechak juntir yak ri jachal laj jkˈabˈ awiˈl. 3 Riˈ ri, ri ticˈamombˈi li tzilaj cˈaslemal lecj ri taˈ jqˈuisic, rajwaxiˈ tretemajtak nen tabˈan at, ri xike at ri tzˈetel Dios y taˈ ni jono chic y tretemajtak nen tran Jesucristo ri takalch awiˈl wich ulew. 4 In xinnimirsajiˈ akˈij neri wich ulew y xinqˈuisaˈ jbˈanic juntir ri xinatakch chi jbˈanic. 5 Lajori, Kaj, nimirsaj inkˈij aacˈl chapcaˈ jnimal inkˈij ri wiˈ cuando ajwiniˈ aacˈl cuando ajquiˈ chi waˈx caj pach ulew. 6 Y yak ri chaˈl awiˈl chijxoˈlak mak cristian ri retake wich ulew pire xajach laj inkˈbˈ, ximbˈijiˈ rechak nen abˈanic at. Rechak laj akˈbˈiˈ wiˈtak, pero xakˈasajiˈ laj inkˈbˈ in y lajori xcojaˈtakaˈ ayolj. 7 Lajori retamakchak chi juntir ri xayeˈ chwe jiˈ petzal aacˈl. 8 Y ximbˈijiˈ rechak ri xinatakch chi jbˈij y rechak xcojaˈtakaˈn. Xretemajtakaˈ chi jiˈ ximpe aacˈl y rechak xcojaˈtakaˈ chi atiˈ attakowinakch we. 9 In tantzˈonaj tokˈobˈ chawe chirijak, taˈ tantzˈonaj tokˈobˈ chawe chirijak mak cristian ri retake wich ulew. In tantzˈonaj tokˈobˈ chawe chirijak yak ri chaˈl awiˈl ri wiˈtak laj inkˈbˈ jwiˈl awechiˈn. 10 Juntir ri we in, awechiˈ at y juntir ri awe at, wechiˈ in y yak cristian li xnimirsajtakaˈ inkˈij. 11 In taˈ chiquiˈ naj inwaˈx neri wich ulew, pero rechak tina cantakna wich ulew y in inelbˈi neri pire imbˈe waˈxok aacˈl. At Lokˈlaj Inkaj, laˈ acwinel chajaj yak ri jachal laj inkˈbˈ awiˈl pire trantak junke jwichak chapcaˈ in aacˈl ojke jun. 12 In cuando win riqˈuilak neri wich ulew, xinchajajtakaˈ laˈ acwinel juntir yak ri jachal laj inkˈbˈ awiˈl y xincolaˈtakaˈn, ni jono rechak xsaachtak. Pero xike jun ri tina saachna chijxoˈlak jwiˈl tina tawna chiwch ri tijbˈij li wuj re Lokˈlaj Ayolj. 13 Lajori inchak bˈe lamas watwiˈ at, pero jwiˈl ajwinna chijxoˈlak neri wich ulew tambˈij juntir ri pire tiwaˈx subˈlaj quiˈcotemal laj ranmak jilon chapcaˈ ri wiˈ laj wanm in. 14 In ximbˈijiˈ ri xinatakch chi jbˈij rechak, pero mak cristian ri retake wich ulew tijcontrijtakaˈ rechak jwiˈl rechak maˈ retak taˈ wich ulew chapcaˈ in maˈ in taˈ re wich ulew. 15 In taˈ tantzˈonaj tokˈobˈ chawe chi tawesajtakbˈi neri wich ulew, in tantzˈonaj tokˈobˈ chawe chi tacoltak laj jkˈabˈ man jbˈabˈal etzl. 16 Rechak maˈ retak taˈ wich ulew jilon chapcaˈ in, maˈ in taˈ re wich ulew. 17 Tostak pi awe laˈ atzij pire trantak lawiˈ chawaj trantak, atzij tzˈetel tzˈetiˈn. 18 Chapcaˈ intakicch in xabˈan chijxoˈlak mak cristian ri retake wich ulew, jilon jtakicak rechak tambˈan chicbˈi in chijxoˈlak mak cristian ri retake wich ulew. 19 Y jwiˈl rechak tanjach wibˈ laj akˈbˈ pire kes tzˈetel tzˈet titosmajtak pi awe. 20 Pero maˈ xitaˈke chirijak yak ajtijol ribˈak chwij ri, tantzˈonaj tokˈobˈ chawe, jilon chirijak yak ri tina cubˈarna jchˈolak chwij nen or jwiˈl ri tijbˈijtak rechak. 21 In tantzˈonaj tokˈobˈ chawe chirijak juntir ribˈilak pire tiwuxtak jun kiqˈuil chapcaˈ in aacˈl ojke jun jwiˈl watiˈ laj wanm y in winiˈ laj awanm. Y tantzˈonaj tokˈobˈ chawe chi tiwuxtak junke jwichak pire tretemajtak mak cristian ri retake wich ulew chi atiˈ attakowinakch we. 22 In xinnimirsajiˈ jkˈij rechak chapcaˈ jnimal inkˈij in pire tiwuxtak junke jwichak chapcaˈ in aacˈl ojke jun. 23 In inwaˈxiˈ laj ranmak rechak y at watiˈ laj wanm pire tiwuxtak chapcaˈ juntake chi cristian, jilonli juntir mak cristian ri retake wich ulew tretemajtak chi atiˈ attakowinakch we y talokˈajtakaˈ rechak chapcaˈ inlokˈaj in tabˈan. 24 Kaj, at xatjachow rechak laj inkˈbˈ y riˈ chwaj tiwaˈxtak rechak wiqˈuil lamas imbˈe waˈxok in, pire triltak jnimal inkˈij ri yeˈl awiˈl jwiˈl lokˈalquinchakch awiˈl cuando ajquiˈ chi waˈx caj pach ulew. 25 Kaj, ri atbˈanow juntir ri kes pi jcholajl, mak cristian ri retake wich ulew taˈ tretemajtak nen tabˈan. Pero in wetamiˈ nen tabˈan y yak ri jachal laj inkˈbˈ awiˈl retamakchak chi atiˈ attakowinakch we. 26 Xinyaˈ retemaj rechak nen abˈanic at y tina imbˈijna chic rechak pire tilokˈintak chapcaˈ inlokˈaj in tabˈan y pire inwaˈx laj ranmak, xcheˈ Kakaj Jesús re Kakaj Dios.

Juan 18

1 Cuando xantaj chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios jwiˈl Kakaj Jesús xeltakbˈi pach yak ajtijol ribˈak chirij, xeˈtak chˈakap re man bˈe jaˈ ri jbˈij Cedrón. Y claˈ wiˈ jun ra luwar lamas wiˈ ticoˈn, Kakaj Jesús xoc claˈ pach yak ajtijol ribˈak chirij. 2 Judas ri tijachow re Kakaj Jesús pi camic retamiˈ man luwar li jwiˈl Kakaj Jesús qˈuilaj bˈwelt xmulbˈaˈ ribˈak claˈ pachak juntir yak ajtijol ribˈak chirij. 3 Jwiˈliˈli Judas xeˈ claˈ pach jun kˈat soldad, nicˈj rechak mak ajchajaltak re nimi richoch Kakaj Dios wikem ribˈak re chˈoˈj takaltakbˈi jwiˈlak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach mak fariseo y cˈamalbˈi candil y tzuqˈuelbˈi kˈakˈ jwiˈlak. 4 Kakaj Jesús retamiˈ nen tibˈan re, re xelch chi jcˈulicak y xtzˈonaj rechak: ¿Nen tatoctak? xcheˈ rechak. 5 Rechak xijtak re Kakaj Jesús: Riˈ tijin tikatoc Jesús aj Nazaret, xcheˈtak re. Kakaj Jesús xij rechak: Iniˈn, xcheˈ rechak. Y man Judas ri xjachow re Kakaj Jesús pi camic wiˈ chijxoˈlak. 6 Cuando Kakaj Jesús xij: Iniˈn, xcheˈ. Rechak xkˈaj chirijak y xtzaaktak lak ulew. 7 Y Kakaj Jesús xtzˈonaj chic rechak: ¿Nen tatoctak? xcheˈ rechak. Rechak xijtak chic re Kakaj Jesús: Tijin tikatoc Jesús aj Nazaret, xcheˈtak re. 8 Kakaj Jesús xij chic rechak: Ximbˈijiˈ chawechak chi iniˈn. Wi in inatoctak, ma chaptak yak nicˈj ri, yeˈtak luwar rechak tibˈetak, xcheˈ rechak. 9 Kakaj Jesús xij jilonli pire titaw chiwch ri xij re Kakaj Dios: Juntir ri jachal laj inkˈbˈ awiˈl taˈ xsaach ni jono rechak, xcheˈ. 10 Xpe Simón Pedro, xresajch man respad ri cˈamal jwiˈl, xcˈurbˈi jpaach jxicn jun rechak ri jbˈij Malco, ri jmocom man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios. 11 Xpe Kakaj Jesús, xij re Simón Pedro: Cˈol awespad laj jluwr. Wi Inkaj tibˈin chi tina intijna man cˈax ri, ¿taˈcˈu tantij bˈan? xcheˈ re. 12 Ajrucˈreˈ xpetak mak soldad pachak man jbˈabˈalak y yak rijajl Israel ri ajchajaltak re nimi richoch Kakaj Dios, xchaptak Kakaj Jesús y xximtak. 13 Y xcˈamtakbˈi riqˈui Anás, Anás jjiˈyiˈ Caifás y laˈ man junabˈ li Caifás wiˈ pire nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios. 14 Y riˈ Caifás li ri xin rechak mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel chi riˈ mas tzi pi rechak ticamsaj jun chi cristian chiwch ticamtak juntir cristian laj jtilmitak. 15 Simón Pedro pach jun ajtijol ribˈ chirij Kakaj Jesús xambˈertakbˈi chirij. Man ajtijol ribˈ li chirij Kakaj Jesús, chˈobˈoliˈ jwich jwiˈl man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, jwiˈliˈli xocbˈi chirij Kakaj Jesús asta chuchja. 16 Pero Pedro jiˈ xcan waˈr chiˈ man pwert ri wiˈ chiˈ bˈe, xpe man ajtijol ribˈ chirij Kakaj Jesús li ri chˈobˈol jwich jwiˈl man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios xelch y xchˈabˈej man anm ri ajchajal re man pwert li y jilonli xnaˈ xcojbˈi Pedro chuchja. 17 Xpe man anm li ri ajchajal re man pwert, xij re Pedro: At, atiˈ jun ajtijol aybˈ chirij man winak li, xcheˈ re. Pedro xij re: ¡Maˈ in taˈn! xcheˈ re. 18 Y jwiˈl subˈlaj jsical tew tijin tran, mak mocom pach mak ajchajaltak re nimi richoch Kakaj Dios cojol jun kˈakˈ jwiˈlak chuchja, rechak waˈltak chiˈ kˈakˈ, tijin tijmikˈ ribˈak. Y jilon Pedro wiˈ riqˈuilak tijin tijmikˈ ribˈ chiˈ kˈakˈ. 19 Xpe man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, xoc chi jtzˈonaj re Kakaj Jesús nen nojotak yak ajtijol ribˈak chirij y nen chi cˈutuˈn lal tijin tijtijoj cristian. 20 Kakaj Jesús xij re: In xinyolowiˈ riqˈuilak juntir cristian y xintijojtakaˈ cristian lak sinagog y xintijojtakaˈ cristian li nimi richoch Kakaj Dios. In taˈ ni jono yoloj bˈil inwiˈl chi mukukil. 21 Y, ¿nen chac tatzˈonaj chwe nen chi cˈutuˈn lal tijin tantijoj cristian? Riˈ tzˈonaj rechak yak ri xtawtak inyolj, rechak retamakiˈ nen chi cˈutuˈn lal bˈil rechak inwiˈl, xcheˈ Kakaj Jesús re. 22 Cuando xij Kakaj Jesús jilonli, xpe jun rechak mak ajchajaltak re nimi richoch Kakaj Dios ri waˈl chijcˈulel Kakaj Jesús, xsecˈbˈi Kakaj Jesús y xij re: ¿Nen chac jilon jcˈululaj nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios tabˈan? xcheˈ re. 23 Kakaj Jesús xij re: Wi wiˈ jono yoloj ri taˈ tzˈet xel laj ínchiˈ, bˈij chwe lawiˈ ri taˈ tzˈet ri ximbˈij, pero wi tzˈetiˈ ri ximbˈij, ¿nen chac inasecˈ? xcheˈ re. 24 Ajrucˈreˈ xpe Anás, xtakbˈi Kakaj Jesús pi ximil riqˈui Caifás ri man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios. 25 Simón Pedro aj waˈliˈ chiˈ kˈakˈ chi jmikˈic ribˈ cuando xtzˈonajtak chic re: ¿Miti atiˈ jun ajtijol aybˈ chirij man winak li? xcheˈtak re. Re taˈ raj tijbˈij chi riˈn, xij: ¡Maˈ in taˈn! xcheˈ. 26 Xpe jun rechak mak rajchac man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, ri rechˈelxic man jun ri xesaj jxicn jwiˈl Pedro, xij re Pedro: Pero xattwilaˈ chi watiˈ riqˈuil laˈ man ra luwar lak ticoˈn, xcheˈ re. 27 Pedro taˈ raj xij chi riˈn, etke xokˈ jun puy. 28 Cuando xsakarsanc, xresajtakbˈi Kakaj Jesús laj richoch Caifás, xcˈamtakbˈi laˈ man ja lamas tranwiˈ jkˈatbˈitzij man kˈatbˈitzij re Roma. Mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel taˈ xoctak li kˈatbˈitzij pire maˈ trantak kelen ri mac jbˈanic chapcaˈ tijbˈij jpixbˈak pire tijnaˈ tijtijtak jwaak re man nimakˈij Pascua, 29 jwiˈliˈli Pilato xelch la ja chi jtzˈonaj rechak: ¿Nen jmac winak ri chawchak? xcheˈ rechak. 30 Rechak xijtak re Pilato: Miti wiˈ jmac bˈanal jwiˈl taˈ roj xkacˈamch aacˈl, xcheˈtak re. 31 Xpe Pilato, xij rechak: Cˈamtakbˈic y bˈan akˈatbˈitzijak chirij chapcaˈ tijbˈij apixbˈak, xcheˈ rechak. Mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel xijtak re Pilato: Pero ke oj ri oj rijajl Israel taˈ yeˈl luwar chike tikacamsaj jun cristian, xcheˈtak. 32 Jilon xaan li pire xtaw chiwch chapcaˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Jesús chirij nen mo jcamic. 33 Pilato xoc chicbˈi laˈ man ja lamas tranwiˈ jkˈatbˈitzij, xsiqˈuij Kakaj Jesús y xtzˈonaj re: ¿Atniˈ jreyak yak rijajl Israel? xcheˈ re. 34 Kakaj Jesús xtzˈonaj re: ¿Atniˈke atbˈin jilonli o wiˈ jujun cristian xintak chawe jilonli chwij? xcheˈ re. 35 Pilato xij chic re Kakaj Jesús: ¿Incˈu jun rijajl Israel tawil? Riˈtakaˈ mak cristian ri awinak pach mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios ri xatjachowtak laj inkˈbˈ. Y, ¿nencˈu bˈanal awiˈl? xcheˈ re. 36 Kakaj Jesús xij chic re: Ri takon ri wiˈ laj inkˈbˈ maˈ re taˈ wich ulew. Witi intakon re tike wich ulew, yak intakoˈn titicaˈ jtij jkˈijakreˈ pire maˈ inchapsaj jwiˈlak mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel. Pero intakon maˈ re taˈ wich ulew, xcheˈ. 37 Xpe Pilato, xtzˈonaj chic re: ¿Atcˈu rey? xcheˈ re. Kakaj Jesús xij chic re: At xatbˈin chi iniˈ rey. In ximpe neri wich ulew y xinyuk qˈuisiˈy pirechiˈ tiyuk imbˈij tzˈetel tzij, juntir yak ri ticojowtak tzˈetel tzij, tijtaˈtakaˈ jcholajl lawiˈ ri tambˈij, xcheˈ. 38 Pilato xij chic re: ¿Nencˈu li tzˈetel tzij? xcheˈ re. Pilato cuando xijmaj jilonli re Kakaj Jesús jwiˈl, xel chicch chi jchˈabˈejcak mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel y xij rechak: In taˈ tantaˈ ni jono jmac winak ri. 39 Pero atak nojel junabˈ laˈ man nimakˈij Pascua nakˈtalcatakaˈ chi tatzˈonajtak chwe chi tantakbˈi jun prex. ¿Chawajakniˈ tantakbˈi jreyak yak rijajl Israel? xcheˈ rechak. 40 Juntir ribˈilak xchˈejejtak, xijtak: ¡Re taˈ tatakbˈic! ¡Riˈ takbˈi Barrabás! xcheˈtak. Man Barrabás jun alkˈomiˈn.

Juan 19

1 Xpe Pilato, xtak jseqˈuic Kakaj Jesús chi chicot. 2 Xpetak mak soldad, xpachˈujtak jun coron laˈ qˈuix, xcojtak laj jbˈa y xcojtak jun morad itzˈik chirij. 3 Xjutuntak chijcˈulel y xoctak chi jbˈij re: ¡Nim akˈij, at jreyak yak rijajl Israel! xcheˈtak re. Y xoctak chi jseqˈuic chi kˈabˈ. 4 Pilato xel chicch la ja lamas tranwiˈ jkˈatbˈitzij y xij rechak mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel: Xwesajch neri pire tawiltak chi in taˈ xintaˈ ni jono jmac, xcheˈ rechak. 5 Xelch Kakaj Jesús, cojolchakch jun coron laj jbˈa ri pachˈul laˈ qˈuix y cojolch man morad itzˈik jwiˈl. Ajrucˈreˈ xpe Pilato, xij chic rechak: Coˈ winak ri, xcheˈ rechak. 6 Cuando xriltak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach mak ajchajaltak re nimi richoch Kakaj Dios subˈlaj cow xchˈejejtak, xijtak: ¡Camsaj wich curs! ¡Camsaj wich curs! xcheˈtak. Pilato xij chic rechak: Cˈamtakbˈi atak y camsajtatak wich curs jwiˈl in taˈ ni jono jmac xintaˈw, xcheˈ rechak. 7 Xpetak yak rijajl Israel, xijtak chic re Pilato: Oj wiˈ jun kapixbˈ y kapixbˈ tijbˈij chi rajwaxiˈ ticamsaj jwiˈl xcoj ribˈ pi Jcˈajol Kakaj Dios, xcheˈtak. 8 Cuando xta Pilato chi jilonli xijsaj re, subˈlaj xtzaak jchˈol. 9 Xoc chicbˈi la ja lamas tranwiˈ jkˈatbˈitzij y xtzˈonaj chic re Kakaj Jesús: ¿Lamas atpeˈw? xcheˈ re. Pero Kakaj Jesús taˈ xcˈululaj. 10 Ajrucˈreˈ Pilato xtzˈonaj chic re: ¿Nen chac taˈ inacˈululaj? ¿Taˈcˈu awetam chi in wiˈ kˈatbˈitzij laj inkˈbˈ atintakbˈic y wiˈ kˈatbˈitzij laj inkˈbˈ atincamsaj wich curs? xcheˈ re. 11 Kakaj Jesús xij chic re: Taˈ tijnaˈ tabˈan akˈatbˈitzij chimbˈ miti xyeˈsaj luwar chawe jwiˈl Kakaj Dios. Jwiˈliˈli man ri xinjachow laj akˈbˈ wiˈ mas jmac chawch at, xcheˈ re. 12 Jilonli cuando Pilato xoc chi jtoquic nen roj xaneˈ chi jtakicbˈi Kakaj Jesús, pero yak rijajl Israel subˈlaj cow xchˈejejtak chic, xijtak: ¡Wi tatakbˈi man winak li, maˈ at taˈ richcˈulchiˈ César! ¡Nen tijcoj ribˈ pi rey chapcaˈ xan man winak li, tijcontrijiˈ César! xcheˈtak re Pilato. 13 Pilato, cuando xta chi jilonli xijsaj re, xtak resajbˈi Kakaj Jesús chuchja re man ja lamas tranwiˈ jkˈatbˈitzij. Re xcubˈar laˈ man jcubˈarbˈ lamas tranwiˈ jkˈatbˈitzij. Man cubˈarbˈ li jiˈ wiˈ li man luwar ri tibˈijsaj Tusum Abˈaj re, pero li tzijbˈal hebreo tijbˈij Gabatá re. 14 Y riˈchak chwekˈ nimakˈij Pascua, raj cabˈlajuj (12) or, xpe Pilato cow xchˈaˈwc, xij rechak yak rijajl Israel: ¡Coˈ areyak ri! xcheˈ rechak. 15 Pero rechak subˈlaj cow xchˈejejtak, xijtak: ¡Camsajok! ¡Camsajok! ¡Camsajok wich curs! xcheˈtak re. Pilato xtzˈonaj chic rechak: ¿Toncˈu incamsaj wich curs areyak? xcheˈ rechak. Xpetak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, xijtak re Pilato: Oj taˈ chiquiˈ jono karey chic titakon chikabˈ, xike César karey, xcheˈtak re. 16 Jilonli Pilato xqˈuistaj ranm chi jtaˈicak, xjachbˈi Kakaj Jesús laj jkˈabˈak pire tibˈe jcamsajtak wich curs. 17 Kakaj Jesús bˈatelbˈalbˈi jcurs jwiˈl, xcˈamtakbˈi laˈ man luwar ri jbˈij Jbˈakel Jbˈa Cristian ri tibˈijsaj Gólgota re li tzijbˈal hebreo. 18 Claˈ xtzˈoctak Kakaj Jesús wich curs pach quibˈ winak y Kakaj Jesús xyeˈtak li xoˈl. 19 Pilato xtak jcojic jun kelen wich curs tzˈibˈal jwich ri tijbˈij: RIˈ RI JESÚS AJ NAZARET RI JREYAK YAK RIJAJL ISRAEL, ticheˈ. 20 Subˈlaj qˈui yak rijajl Israel ri wiˈtak Judea xriltak nen tijbˈij ri tzˈibˈal wich man kelen, jwiˈl man luwar lamas xeˈ camsajwiˈ Kakaj Jesús wich curs nakajke re man tilmit y man kelen ri cojol wich curs tzˈibˈaliˈ jwich li uxibˈ jwich tzijbˈal, li hebreo, li griego y li latino. 21 Jwiˈliˈli xpetak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios ri rijajl Israel, xijtak re Pilato: Ma tzˈibˈaj chi ri jreyak yak rijajl Israel, tzˈibˈaj chi riˈke re xcoj ribˈ pi jreyak yak rijajl Israel, xcheˈtak re Pilato. 22 Pero Pilato xij rechak: Ri jtzˈibˈaj ximbˈan, jilon ticanwiˈ, xcheˈ rechak. 23 Cuando xtzˈocmaj Kakaj Jesús wich curs jwiˈlak mak soldad, xcˈamtak ritzˈik ri tijkˈuˈj, xoctak chi jjachic chiwchak chi quejabˈ ribˈilak jujun xcˈamtak chi jujunalak mak soldad y xcˈamtak man túnica taˈ jtzˈisbˈal, quemelke tielch ajsic asta chi rakan. 24 Jwiˈliˈli xpetak mak soldad, xijtak chiribˈil ribˈak chirij man itzˈik li: Taˈ tikarechˈtak, katzakeˈtak suert chirij pire tikiltak nen chike tichˈecow re, xcheˈtak. Y xoctak chi jtzakic suert chirij. Y jilonli xantak pire xtaw chiwch ri tijbˈij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios jilonri: Xjachtak witzˈik chiwchak y xtzaktak suert chirij witzˈik chi rilic nen tichˈecon re, ticheˈ. Jilonli xantak mak soldad. 25 Chijcˈulel jcurs Kakaj Jesús wiˈ jchuch pach jkˈun, María ri rixokl Cleofas y María Magdalena. 26 Kakaj Jesús, cuando xril chi waˈl jchuch chijcˈulel pach jun ajtijol ribˈ chirij ri subˈlaj tijlokˈaj, xij re jchuch: Chuch, coˈ jun winak li nicˈ riqˈuil riˈ awicˈlal, xcheˈ re. 27 Y xij chic re ri ajtijol ribˈ chirij: Niqˈuiˈ riqˈuil achuch anm ri, xcheˈ re. Jilonli xpe man ajtijol ribˈ li xcˈambˈi María laj richoch. 28 Cuando xijmaj jilonli jwiˈl Kakaj Jesús, re retamiˈ chi xantajiˈ juntir y pire titaw chiwch juntir ri tijbˈij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios, xij: Tichekej ínchiˈ, xcheˈ. 29 Y claˈ wiˈ jun nejbˈ nojsal chi vinagre. Xpetak mak soldad, xmuˈtakbˈi jun esponj li man vinagre y xyeˈtakbˈi man esponj chi jtzam jun jkˈabˈ cheˈ ri tibˈijsaj hisop re y xyeˈtakbˈi laj jchiˈ Kakaj Jesús. 30 Kakaj Jesús xtij man vinagre li y xij: Xantajiˈ juntir, xcheˈ. Xxulbˈaˈ jbˈa, xjach jsantil laj jkˈabˈ Kakaj Dios y xcamc. 31 Tawem tran or pire ticholmaj kˈij re uxlan. Mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel taˈ rajak tican yeˈsajtak wich curs yak winak li laˈ man kˈij re uxlan, jwiˈl man kˈij li nimiˈ jkˈij jwiˈl nimakˈijiˈ re Pascua. Jwiˈliˈli xtzˈonajtak re Pilato chi tijtak jkˈajic raˈak yak ri tzˈocoltak wich curs pire ticamtak laj or y jilonli tijnaˈ tijkesajtak. 32 Xpetak mak soldad, xeˈtak chi jkˈajic raˈak yak ri tzˈocoltak wich curs. Nabˈe xkˈajtak raˈ jun, ajrucˈreˈ xkˈajtak chic raˈ man jun chic ri xtzˈocsaj wich curs chijcˈulel Kakaj Jesús. 33 Pero cuando xjutuntak chijcˈulel Kakaj Jesús pire roj xkˈajeˈtak raˈ, xriltak chi camnakchak, taˈ chiquiˈ xkˈajtak raˈ. 34 Pero xpe jun rechak mak soldad xcˈobˈ laj jxucul Kakaj Jesús chi lans y laj or xelch jquiqˈuel pach jaˈ lamas xcˈobˈsaj re chi lans. 35 Y ri tiyolow li, riˈ jun ri xiliw re y tzˈetel tzˈetiˈ ri tijbˈij. Re retamiˈ chi tzˈetel tzˈetiˈ ri tijbˈij pire tacojtak. 36 Jilonli xaan pire xtaw chiwch juntir ri tijbˈij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios jilonri: Taˈ ni jun jbˈakel tikˈajsaj, ticheˈ. 37 Y li jun luwar re li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tijbˈij chic jilonri: Tina riltakna jwich ri xcˈobˈtak laj jxucul, ticheˈ. 38 Cuando xantaj li, xpe José aj Arimatea ri jun rechak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, pero chi mukukilke jwiˈl titzaak jchˈol chiwchak mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel. Re xtzˈonaj re Pilato chi tiyeˈsaj luwar re tijcˈambˈi jcamnakl Kakaj Jesús. Pilato xyaˈ luwar re y re xkˈax jcˈameˈbˈic. 39 Y cuando José ajquiˈ chi jkesaj jcamnakl Kakaj Jesús xtaw Nicodemo ri xeˈ solinok re Kakaj Jesús li jun akˈabˈ, cˈamalbˈi raj jun quintal chi perjum jwiˈl, bˈanal laˈ mirra yujul pach áloe. 40 Y jilonli xpe José pach Nicodemo xcˈamtak jcamnakl Kakaj Jesús y xbˈatzˈtak laˈ qˈuertak itzˈik ri jbˈij lino ri yeˈl man perjum li laˈ. Jilonli xantak jwiˈl yak rijajl Israel nakˈtaltakaˈ jilon trantak cuando tijmuktak jun camnak. 41 Chijcˈulel man luwar lamas xcamsaj Kakaj Jesús wich curs wiˈ jun ra luwar re ticoˈn y li man luwar li wiˈ jun aacˈ jul ri cˈotol li abˈaj re mukbˈi camnak ri taˈ ni jun camnak mukul claˈ. 42 Jwiˈl tawem tran or pire ticholmaj kˈij re uxlan pi rechak yak rijajl Israel y man jul li re mukbˈi camnak nakajke wiˈw, xmuktak jcamnakl Kakaj Jesús claˈ.

Juan 20

1 Li nabˈe kˈij re xuman, María Magdalena subˈlaj akˈabˈ, aj ukuˈmna, xeˈ chiˈ jul lamas xyeˈsajwiˈ jcamnakl Kakaj Jesús, riˈchak xril taˈ chiquiˈ man nimlaj abˈaj laj jluwr ri cojol pire chˈukbˈi jchiˈ man jul. 2 Re xeˈ jol lamas wiˈ Simón Pedro pach man jun ajtijol ribˈ chirij Kakaj Jesús ri subˈlaj tilokˈaj jwiˈl Kakaj Jesús, xij rechak: ¡Xresajtakaˈbˈi Kakaj Jesús ri Kajawl lamas mukulwiˈ y taˈ ketam lamas xeˈ jyeˈtak chic! xcheˈ rechak. 3 Ajrucˈreˈ Pedro pach man jun chic ajtijol ribˈ chirij Kakaj Jesucristo xeˈtak jol chi rilic chiˈ jul lamas xmuksajwiˈ. 4 Chi quibˈ ribˈilak tijolin xeˈtak chi rilic, pero man jun chic ajtijol ribˈ chirij Kakaj Jesús masna xjolin chiwch Pedro. Re nabˈe xtaw chiˈ jul lamas xmuksajwiˈ Kakaj Jesús. 5 Re xtacar chi rilic li jul, xril mak qˈuertak itzˈik ri jbˈij lino ri xbˈatzˈsajbˈi chirij Kakaj Jesús canaliˈ li jul, pero re taˈ xocbˈi li jul chi rilic. 6 Ajrucˈreˈ xtaw chic Simón Pedro ri xambˈerbˈi chirij, re xocbˈi li jul, riˈchak xril mak itzˈik ri xbˈatzˈsajbˈi chirij Kakaj Jesús canal claˈ. 7 Y xril man sutˈ ri quiek laˈ xpisbˈejbˈi jbˈa Kakaj Jesús canaliˈ claˈ, pero taˈ cˈamem ribˈ pach mak ri xbˈatzˈsajbˈi chirij, man sutˈ li bˈotol jwich canal li jun jalan luwar. 8 Ajrucˈreˈ man jun chic ajtijol ribˈ chirij Kakaj Jesucristo ri xtaw nabˈe chiˈ jul lamas xmuksajwiˈ Kakaj Jesús, xocbˈi li jul. Xril juntir ri xaanc y re xcojaˈ chi xcˈastasajiˈbˈi jwich Kakaj Jesús laj jcamnakl. 9 Pero rechak ajquiˈ chi jmajtak jcholajl ri tijbˈij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios chi Kakaj Jesús tina cˈastasajna jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ. 10 Xpetak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo li, xkˈajtak la ja lamas wiˈtak. 11 María Magdalena xcan chiˈ jul lamas xmuksajwiˈ Kakaj Jesús, re subˈlaj tijcamsaj ribˈ chi okˈej y cuando tijin chi okˈej, xtacar chi rilic li jul lamas xmuksajwiˈ Kakaj Jesús 12 y xril quibˈ anjl cojol saklaj itzˈik jwiˈlak cubˈultakch li jul lamas xyeˈsajwiˈ jcamnakl Kakaj Jesús. Jun cubˈul lamas xwaˈxwiˈ jbˈa y jun chic cubˈul lamas xwaˈxwiˈ rakan. 13 Xpetak yak anjl li, xtzˈonajtak re María Magdalena: Chuch, ¿nen tawokˈaj? xcheˈtak re. Y María Magdalena xij rechak: Inokˈ jwiˈl xcˈamsajbˈi jcamnakl Kakaj Jesús ri Wajawl y taˈ wetam lamas xyeˈsajwiˈ, xcheˈ rechak. 14 Cuando xijmaj jilonli jwiˈl, xsolcopij ribˈ, riˈchak xril Kakaj Jesús wiˈ chirij, pero re taˈ xchˈobˈ jwich wi riˈ Kakaj Jesús. 15 Xpe Kakaj Jesús, xtzˈonaj re: Chuch, ¿nen tawokˈaj? ¿Nen tatoc? xcheˈ re. Pero María Magdalena taˈ xchˈobˈ jwich, riˈ chijchˈol re riˈ man ajchajal ticoˈn ri xchˈabˈen re, xij re: Kaj, wi at xatcˈamowbˈi jcamnakl Kakaj Jesús, bˈij chwe lamas xayeˈw pire tancˈambˈic, xcheˈ re. 16 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xij: ¡María! xcheˈ re. María Magdalena, cuando xta chi jilonli xijsaj re, xnaˈtun riqˈuil y xij re li tzijbˈal hebreo: ¡Raboni! xcheˈ re. (Ri jcholajl tielwiˈ man yoloj raboni, ajtijonl.) 17 Kakaj Jesús xij re: Mina chapow, jwiˈl in ajquiˈ injaw riqˈui Inkaj lecj. Jat, bˈijta rechak yak inkˈun chi injawiˈ riqˈui Inkaj lecj ri Akajak, inDios y aDiosak, xcheˈ re. 18 Ajrucˈreˈ xpe María Magdalena, xeˈ jbˈij rechak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo chi re xrilaˈ jwich Kakaj Jesús ri Kajawl y xij rechak nen xijsajch re. 19 Y laˈ man kˈij li ri man nabˈe kˈij re xuman cuando xoc akˈabˈ, yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xmulbˈaˈ ribˈak la ja, xtzˈapijtak mak pwert y xtoxajtak rij jwiˈl jtzakic jchˈolak chiwchak mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel. Etke xwabˈaˈ ribˈ Kakaj Jesús chiwchak y xcˈam rutzil jwichak, xij rechak: Waˈxok utzil laj awanmak, xcheˈ rechak. 20 Y cuando xijmaj jilonli jwiˈl rechak, ajrucˈreˈ xcˈut jkˈabˈ pach jxucul chiwchak. Y rechak subˈlaj xquiˈcottak jwiˈl xriltak chi riˈ Kakaj Jesús ri Kajawl. 21 Kakaj Jesús xij chic rechak: Chwaj chi tiwaˈx utzil laj awanmak. Chapcaˈ intakicch in xan Kakaj Dios jilon atakicak tambˈan in chi jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Dios tabˈantak, xcheˈ rechak. 22 Xrubˈej chibˈak y xij rechak: Cˈultak Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios. 23 Wi atak tacuytak jmac jun cristian, ticuysajiˈ jmac jwiˈl Kakaj Dios, pero wi atak taˈ tacuytak jmac jun cristian, taˈ ticuysaj jmac jwiˈl Kakaj Dios, xcheˈ rechak. 24 Tomás ri xcojsaj jbˈij pi Dídimo, jun rechak yak cabˈlajuj (12) ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo ri taˈ chijxoˈlak cuando xtaw Kakaj Jesús. 25 Xpetak yak nicˈj ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, xijtak re: Xkilaˈ jwich Kakaj Jesús ri Kajawl, xcheˈtak re. Tomás xij rechak yak nicˈj: Wi taˈ twil laˈ bˈakˈ inwch jjulel mak clawx laj jpam jkˈabˈ y wi taˈ tancoj jbˈa inkˈbˈ xilj y wi taˈ tancoj inkˈbˈ li man jul laj jxucul, taˈ tancoj chi riˈ Kakaj Jesús, xcheˈ rechak. 26 Chi waxakibˈ (8) kˈij chic li yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo mulbˈem chic ribˈak juntir ribˈilak li jun ja y laˈ man kˈij li wiˈ Tomás chijxoˈlak y tzˈapil mak pwert jwiˈlak. Kakaj Jesús etke xwabˈaˈ ribˈ chiwchak y xcˈam rutzil jwichak, xij rechak: Chwaj chi tiwaˈx utzil laj awanmak, xcheˈ rechak. 27 Y xij re Tomás: Coj jbˈa akˈbˈ neri laj jpam inkˈbˈ y il jpam inkˈbˈ. Cˈamch akˈbˈ, coj li man jul laj inxucul. Can yeˈ jchomorsaj chi taˈ tzˈet xcˈastasaj inwch laj incamnakl. ¡Lajori coj chi tzˈetiˈn! xcheˈ re. 28 Ajrucˈreˈ Tomás cow xchˈaˈwc, xij re: ¡At Wajawl y at inDios! xcheˈ re. 29 Kakaj Jesús xij chic re: Tomás lajori xacojaˈ chi tzˈetiˈ xcˈastasaj inwch laj incamnakl jwiˈl xawilna inwch. Pero tzi rechak yak ri xcojtak chi tzˈetiˈ xcˈastasaj inwch laj incamnakl onque taˈ xriltak inwch, xcheˈ re. 30 Kakaj Jesús xanaˈ chiquiˈ subˈlaj qˈui cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios chiwchak yak ajtijol ribˈak chirij, pero taˈ chiquiˈ tzˈibˈal li man wuj ri. 31 Pero lawiˈ ri tzˈibˈal li man wuj ri, tzˈibˈaliˈ pire tacojtak chi Kakaj Jesús riˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew, ri Jcˈajol Kakaj Dios y ticubˈar achˈolak chirij pire tataˈtak tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri jqˈuisic.

Juan 21

1 Kakaj Jesús etke xwabˈaˈ chic ribˈ chiwchak yak wukubˈ (7) ajtijol ribˈak chirij chiˈ nimlaj alagun ri jbˈij Tiberias y jilonri rilic Kakaj Jesús xantak. 2 Cuando cˈamem ribˈak Simón Pedro, Tomás ri xcojsaj jbˈij pi Dídimo, Natanael ri aj Caná re Galilea, yak jcˈajol Zebedeo y quibˈ chic yak ajtijol ribˈak chic chirij Kakaj Jesús, 3 xpe Simón Pedro, xij rechak: Imbˈiˈ chi chapoj car, xcheˈ rechak. Y rechak xijtak re Pedro: Oj ojbˈiˈ chawij, xcheˈtak re. Xjawtakbˈi li jun barc xeˈtak, pero man akˈabˈ li taˈ ni jun car xchaptak. 4 Cuando xsakarsanc, Kakaj Jesús waˈlchak chiˈ nimlaj alagun, pero yak ajtijol ribˈak chirij taˈ retamak wi riˈ re. 5 Re cow xchˈaˈwc, xtzˈonajbˈi rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Atak winak, ¿wonchak car chapal awiˈlak? xcheˈbˈi rechak. Rechak xijtak re: Taˈn, xcheˈtak re. 6 Kakaj Jesús xij chic rechak: Tˈojtak chic acˈaatak laj jpaach man abarcak, xcheˈbˈi rechak. Y rechak xtˈojtak chic man jcˈaatak laj jpaach man barc. Cuando xoctak chi resaj man jcˈaatak li jaˈ taˈ chiquiˈ ticwintak chi resaj jwiˈl ralal subˈlaj car. 7 Xpe man jun ajtijol ribˈ chirij Kakaj Jesús ri subˈlaj tilokˈaj jwiˈl Kakaj Jesús, xij re Pedro: ¡Riˈ Kakaj Jesús ri Kajawl! xcheˈ re. Xike xta Simón Pedro chi riˈ Kakaj Jesús ri Kajawl, re laj or xcoj ritzˈik chirij y xximbˈic, jwiˈl xike jpam ritzˈik cojol jwiˈl y xtˈojbˈi ribˈ li jaˈ pire tielbˈi chiˈ jaˈ. 8 Yak nicˈj ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xcˈamtaknabˈi man barc asta chiˈ jaˈ y juralbˈi man cˈaat jwiˈlak nojsal chi car. Y raj wiˈ jun cient (100) metro ajquiˈ chi eltakbˈi li jaˈ. 9 Cuando xeltakbˈi li jaˈ xeˈ jteˈtak jun kˈakˈ ri wiˈ richak y wiˈ jun car chibˈ pach cuxlanwa. 10 Xpe Kakaj Jesús, xij rechak: Cˈamtakch nicˈj car ri ajriˈ xachaptakch, xcheˈ rechak. 11 Simón Pedro xjaw li man barc, xeˈ jurajch man cˈaat re chapbˈi car asta xresajch chiˈ nimlaj alagun y man cˈaat nojsaliˈ chi jun cient riqˈui caˈwinak oxlajuj (153) chi nimaktak car, pero man cˈaat taˈ xkˈatzmaj jwiˈl ralal mak car ri wiˈ xilj. 12 Kakaj Jesús xij rechak: Tzajtak, bˈan adesayunak, xcheˈ rechak. Pero ni jono rechak yak ajtijol ribˈak chirij xtzˈonin re nen chi cristian lal re, jwiˈl retamakchak chi riˈ Kakaj Jesús ri Kajawl. 13 Kakaj Jesús xcˈam cuxlanwa y xyeˈ rechak chi tijem y jilon xan re man car. 14 Riˈ li roxmul bˈwelt xilsaj jwich Kakaj Jesús jwiˈlak yak ajtijol ribˈak chirij cuando jorok cˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ. 15 Cuando xcolajtak wicˈ, Kakaj Jesús xtzˈonaj re Simón Pedro: Simón, jcˈajol Juan, ¿inalokˈajniˈ mas in chiwchak yak nicˈj winak ri? xcheˈ re. Simón Pedro xij re: Wajawl, awetamiˈ chi in chwajiˈ awch, xcheˈ re. Kakaj Jesús xij chic re: Chajaj tral incarner, xcheˈ re. 16 Y xij chic jcaˈmul re: Simón, jcˈajol Juan, ¿inalokˈajniˈn? xcheˈ re. Simón Pedro xij chic re: Awetamiˈ chi chwajiˈ awch, xcheˈ chic re. Kakaj Jesús xij chic re: Chajaj tral incarner, xcheˈ chic re. 17 Y xij chic roxmul re: Simón, jcˈajol Juan, ¿chawajniˈ inwch? xcheˈ re. Pedro laj or xpe jun cˈax laj ranm jwiˈl chi roxmulchak titzˈonaj re wi rajiˈ jwich Kakaj Jesús, re xij chic: Wajawl, at awetamiˈ juntir y awetamiˈ chi chwajiˈ awch, xcheˈ re. Kakaj Jesús xij chic re: Chajaj tral incarner. 18 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawe, cuando aj atiˈ cˈojol winak at tacoj awitzˈik chawij y atbˈiˈ lamas chawaj atbˈeˈw. Pero cuando atriˈjabˈc, xichak tatelej atelbˈ y jalanchak ticojow awitzˈik chawij y atjcˈamtakbˈi lamas taˈ chawaj atbˈeˈw, xcheˈ re. 19 Kakaj Jesús xij jilonli re Pedro chi resaj chi sakil nen chi camic tioc re Pedro y jwiˈl jcamic li tijnimirsaj jkˈij Kakaj Dios. Cuando xijmaj re Pedro jwiˈl jilonli, xij chic re: ¡Xambˈeren chwij! xcheˈ re. 20 Simón Pedro bˈesal chirij Kakaj Jesús xnaˈtun chirij, riˈchak xril man jun ajtijol ribˈ chirij Kakaj Jesús ri subˈlaj tilokˈaj jwiˈl Kakaj Jesús bˈesaliˈ chirijak. Riˈ re ri xtzalbˈaˈbˈi ribˈ laj jxuct Kakaj Jesús cuando xwiˈntak re sinar y xin re Kakaj Jesús jilonri: Wajawl, ¿nen atjachow pi camic? xcheˈ re. 21 Pedro, cuando xril chi bˈesaliˈ chirijak, xij re Kakaj Jesús: Wajawl, rucˈ jun ri, ¿nen tibˈan re? xcheˈ re. 22 Kakaj Jesús xij re: Wi chwaj in aj yoˈlna re cuando inkˈaj chicch y at, ¿nen acwent re? At, xambˈeren chwij, xcheˈ re. 23 Xel jtaquil chijxoˈlak juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo chi man ajtijol ribˈ li ri subˈlaj tilokˈaj jwiˈl Kakaj Jesús taˈ ticamc, pero Kakaj Jesús taˈ xij chi taˈ ticamc, re xike xij jilonri: Wi chwaj in aj yoˈlna re cuando inkˈaj chicch y at, ¿nen acwent re? xcheˈ Kakaj Jesús. 24 Y riˈ man jun ajtijol ribˈ li chirij Kakaj Jesucristo tibˈin jcholajl juntir ri ilan jwiˈl y juntir li xtzˈibˈajiˈn. Y ketamiˈ chi juntir ri tijbˈij re tzˈetel tzˈetiˈn. 25 Ajwiˈ mas ri xan Kakaj Jesús ri taˈ tzˈibˈal li man wuj ri. Y witi xtzˈibˈaj chi jujunal ri xan Kakaj Jesús, tambˈij in, taˈ chiquiˈ titzˈakat mak wuj neri wich ulew ri lamas titzˈibˈajwiˈ.

Hechos 1

1 At wichcˈulchiˈ Teófilo, li nabˈe inwuj ri xintzˈibˈajbˈi pi awe, xintzˈibˈajiˈ juntir ri bˈanalch jwiˈl Kakaj Jesús y juntir tijon ri xan cuando xwaˈx neri wich ulew 2 asta cuando xcˈamsajbˈi lecj jwiˈl Kakaj Dios. Cuando ajquiˈ chi cˈamsajbˈi lecj, laˈ jcwinel Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios xcan jbˈij rechak yak jtakoˈn ri chaˈl jwiˈl chi trantak lawiˈ raj Kakaj Dios trantak. 3 Chiwch caˈwinak (40) kˈij cuando jorok cˈastasajiˈ jwich Kakaj Jesús laj jcamnakl, qˈuilaj bˈwelt xilsaj jwich pi cristianil jwiˈlak yak jtakoˈn chi jcˈutic chi kes tzˈetel tzˈet xcˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl. Y Kakaj Jesús xij rechak nen mo titakon Kakaj Dios chibˈak juntir cristian. 4 Cuando ajwiˈ Kakaj Jesús riqˈuilak, xij rechak: Mat eltaknabˈi Jerusalén, ulbˈejtakna, tiyeˈsaj Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chawechak ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chapcaˈ ximbˈij chawechak. 5 Tzˈetiˈn, Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xanaˈ jaˈtiox rechak cristian laˈ jaˈ. Pero atak pi quibˈ uxibˈ kˈij tina bˈansajna jaˈtiox chawechak laˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, xcheˈ rechak. 6 Y yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo ri mulbˈem ribˈak riqˈuil, xtzˈonajtak re: Kajawl, ¿roniˈ kˈij ri tawesaj kˈatbˈitzij laj jkˈabˈak yak ri maˈ kawinaktak taˈn y tajach kˈatbˈitzij laj kakˈbˈ oj ri oj rijajl Israel? xcheˈtak re. 7 Kakaj Jesús xij rechak: Atak taˈ yeˈl luwar chawechak tawetemajtak, xike Kakaj Dios retam nen or tran ri chomorsal jwiˈl y xike re wiˈ kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ chi jbˈanic y atak taˈ yeˈl luwar chawechak tawetemajtak. 8 Pero cuando tacˈultak Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj awanmak, ajrucˈreˈ tiyeˈsaj acwinelak pire ateltak chi jbˈij li tilmit Jerusalén, juntir luwar re Judea, Samaria y juntir luwar re wich ulew chi kes tzˈet xawilaˈtakaˈ juntir ri ximbˈan, xcheˈ rechak. 9 Xantaj jbˈij rechak jilonli jwiˈl Kakaj Jesús, xcˈamsajbˈi lecj jwiˈl Kakaj Dios chiwchak y xchˈuksajbˈi rij jwiˈl jun sutzˈ. 10 Y aj tijintakaˈ chi rilic nen mo jawic Kakaj Jesús lecj, etke xriltak waˈlchak quibˈ winak chijcˈulelak, subˈlaj sak ritzˈikak. 11 Y yak quibˈ winak li xijtak rechak: Atak winak aj Galilea, ¿nen tawiltak lecj? Kakaj Jesús ri xwaˈx chaxoˈlak ri xcˈamsajbˈi lecj, tina pena chic. Nen mo jbˈic cuando xeˈ lecj, jilon jpetic cuando tipe chic, xcheˈtak rechak. 12 Yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo xeltakch bˈa witz ri jbˈij Olivos, xkˈajtak Jerusalén. Bˈa witz ri jbˈij Olivos raj wiˈ jun kilometro jnajtil re Jerusalén, jiˈke jnajtil chapcaˈ jnajtil bˈe ri yeˈl luwar tibˈembˈej lak kˈij re uxlan chapcaˈ tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios. 13 Cuando xtawtak Jerusalén, xjawtak laj jcabˈ wik re man ja lamas wiˈ jposadak. Yak ri xjawtak laj jcabˈ wik re man ja, riˈtakaˈ Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago ri jcˈajol Alfeo, Simón ri tibˈijsaj Zelote re y Judas ri jcˈajol Santiago. 14 Juntir ribˈilak tijmulbˈaˈ ribˈak chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios pach yak jkˈun Kakaj Jesús, María ri jchuch Kakaj Jesús y nicˈj anm chic. 15 Laˈ mak kˈij li xmulbˈaˈ ribˈak subˈlaj ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, raj wiˈtakaˈ jun cient pach junwinak (120) chi cristian ri xmulbˈaˈ ribˈak. Xpe Pedro, xwaˈr laj xoˈlak, xij rechak jilonri: 16 Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, awetamakiˈ chi lajori xtawiˈ chiwch juntir ri bˈil jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chirij Judas ri xcan jtzˈibˈaj David li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij chirij Judas ri xcˈamow jbˈeak mak ri xtawtak chi jchapic Kakaj Jesús. 17 Judas kapachiˈn y riˈ jun chi chac chikaxoˈl. 18 Xpe Judas, xlokˈ jun qˈuer ulew laˈ man pwak ri jtojbˈl ri xyeˈsaj re jwiˈl man etzl noˈj ri xan. Xantaj li jwiˈl, xtzaak pi xulan jbˈa lak ulew, xpax jchˈol y xelch juntir rixcolbˈ. 19 Juntir cristian Jerusalén xtatak jtaquil chirij Judas, xcojtak jbˈij man ulew pi Acéldama. Ri jcholajl tielwiˈ man yoloj Acéldama, luwar lamas xtix jquiqˈuel camnak. 20 Jwiˈl tzˈibˈaliˈ li wuj re Salmos ri tijbˈij jilonri: Rulew tican chi taˈ chiquiˈ rajw, taˈ chiquiˈ ni jonok tiwaˈx chiwch. Y jalanchak tioc pi jqˈuexwach, ticheˈ, xcheˈ Pedro rechak. 21 Y Pedro xij chic: Lajori rajwaxiˈ tichaˈsaj jun rechak yak cristian ri xojjpachijtak cuando xwoˈcot Kakaj Jesús ri Kajawl chikaxoˈl 22 y cuando xansaj jaˈtiox re jwiˈl Juan Ajbˈanal Jaˈtiox asta cuando xcˈamsajbˈi lecj. Rajwaxiˈ jun rechak yak ri xiliwtak re juntir li tioc pi jqˈuexwach Judas, pire tiwaˈx laj kaxoˈl chi jbˈij chi kes tzˈetiˈ xcˈastasajiˈ jwich Kakaj Jesús laj jcamnakl, xcheˈ rechak. 23 Ajrucˈreˈ yak ri mulbˈem ribˈak claˈ xchaˈtak quibˈ, xkˈasajtak chijxoˈlak. Yak quibˈ ri xchaˈtak, riˈtakaˈ José ri tibˈijsaj Barsabás y tibˈijsaj Justo re, pach Matías. 24 Ajrucˈreˈ xchˈaˈwtak riqˈui Kakaj Dios, xijtak: Kajawl, at awetamiˈ nen wiˈ laj ranmak juntir cristian. Cˈut chikawch nen rechak yak quibˈ ri, ri chaˈl awiˈl 25 pire tioc pi takoˈn chikaxoˈl pi jqˈuexwach Judas ri xkej li mac, ri xeˈ li man luwar ri tosol pire re, xcheˈtak. 26 Ajrucˈreˈ xoctak chi jtzakic suert chirijak chi rilic nen rechak yak quibˈ tican pi jqˈuexwach Judas y riˈ Matías xcanc. Jilonli Matías wiˈchak laj rajlalak yak junlajuj (11) chi jtakoˈn Kakaj Jesucristo.

Hechos 2

1 Cuando xtaw nimakˈij Pentecostés, juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo cˈamem ribˈak li jun ja. 2 Etke xtatak jun kelen tijumum petzal lecj chapcaˈ jtaic jun quiekˈekˈ tew y subˈlaj xjumum la ja lamas cubˈultak. 3 Ajrucˈreˈ chiribˈil ribˈak xriltak nicˈj kelen ri chapcaˈ rilic jxak kˈakˈ xkej chibˈak chi jujunalak. 4 Y juntir ribˈilak xnojsaj ranmak laˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios y etke xretemajtak jaljojtak tzijbˈal, tichak yolowtak lak jaljojtak tzijbˈal chi jujunalak chapcaˈ ri xyeˈsaj rechak jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios. 5 Y laˈ mak kˈij re man nimakˈij li ri xaan li tilmit Jerusalén, wiˈtakaˈ subˈlaj qˈui yak rijajl Israel ri tijcojtak Jpixbˈ Kakaj Dios jekeltak claˈ ri tipetak lak juntir tilmit. 6 Rechak, cuando xtatak xjumum lecj, xmulbˈaˈ ribˈak riqˈuilak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. Y subˈlaj xsaach jchˈolak jwiˈl chi jujunalak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo tichak chˈaˈwtak laj jtzijbˈalak chi jujunalak, 7 jilonli subˈlaj xsaach jchˈolak y xijtak chiribˈil ribˈak jilonri: Mak cristian ri tijin tichˈaˈwtak aj Galileatakaˈn. 8 ¿Nen mo ticwintak chi yoloj laj katzijbˈal ri xojqˈuiywiˈch chi kajujunal? 9 Chikaxoˈl neri wiˈtakaˈ cristian aj Partia, aj Media, aj Elam, aj Mesopotamia, aj Judea, aj Capadocia, aj Ponto, aj Asia, 10 aj Frigia, aj Panfilia, aj Egipto, yak ri tipetak lak luwar re Libia chi nakaj re Cirene, aj Roma, 11 wiˈ jujun rijajltakaˈ Israel, wiˈ jujun ri maˈ rijajltak taˈ Israel, pero xcojaˈtakaˈ Jpixbˈ Kakaj Dios, wiˈtakaˈ aj Creta y aj Arabia. Oj juntir laj katzijbˈal tijbˈijtakwiˈ chike juntir ri kus jtaic ri xan Kakaj Dios, xcheˈtak chiribˈil ribˈak. 12 Juntir sachal jchˈolak jwiˈl taˈ retamak jcholajl nen tijbˈijtak, xoctak chi jtzˈonaj chiribˈil ribˈak: ¿Nen chiquiˈ jcholajl li? xcheˈtak. 13 Pero nicˈj chic xtzeˈjtake y xijtak: Kˈabˈreltakaˈn, xcheˈtak chirijak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. 14 Ajrucˈreˈ xpe Pedro, xwaˈr chijxoˈlak yak junlajuj (11) jtakoˈn Kakaj Jesucristo, cow xchˈaˈwc, xij rechak juntir cristian: Atak rijajl Israel ri inwinak y juntir ri watak Jerusalén, tatak, tambˈij jcholajl chawechak. 15 Yak winak ri taˈ kˈabˈreltak chapcaˈ tabˈijtak, lajori aj akˈabˈiˈn, ajriˈneˈ bˈelejebˈ (9) or re akˈabˈ. 16 Riˈ ri xtaw chiwch ri xcan jbˈij Joel ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri: 17 Lak qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak, Kakaj Dios xij jilonri:Tina intaknabˈi Insantil chibˈak juntir cristian.Arabˈinak y acˈajolak tina jkˈasajtakna Inyolj rechak cristian.Y yak winak ri ajquiˈ mas riˈjtak tina riltakna ri tancˈut chiwchak, yak riˈjtaklaj cristian tina riltakna laj richcˈak ri tancˈut chiwchak. 18 Y laˈ mak kˈij li tantakch Insantil chibˈak, chi anm chi winak tikˈasintak Inyolj. 19 Lecj y wich ulew tina imbˈanna kelen ri sachom chˈolal rilic, tina imbˈanna cˈutbˈi incwinel y tina incˈutna quicˈ, kˈakˈ y tibˈukuk sibˈ. 20 Kˈij tina ukuˈmarna jwich y tran quiek jwich icˈ chapcaˈ quicˈ.Riˈ li retal tiilsaj nabˈe, ajrucˈreˈ titaw kˈij tipet Kajawl, riˈ jun kˈij li subˈlaj nim jkˈij. 21 Y juntir ri tichˈaˈwtak riqˈui Rajawl wi tijtzˈonajtak re chi ticolsajtak, ticolsajtakaˈn, xcheˈ Kakaj Dios, xcheˈ Joel, xcheˈ Pedro rechak. 22 Pedro xij chic rechak: Atak aj Israel, tatak jcholajl nen tambˈij chawechak. Kakaj Jesús aj Nazaret xan nimaktak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios y xan kelen sachom chˈolal rilic chaxoˈlak. Riˈ li retal xan chawchak pi cˈutbˈire chi Kakaj Diosiˈ takowinakch re chaxoˈlak y atak xawetemajtakaˈ chi re tzˈetel tzˈet Kakaj Diosiˈ takowinakch re. 23 Pero atak, cuando xjachsaj Kakaj Jesús laj akˈbˈak, atak xachaptak y xajachtak laj jkˈabˈak mak cristian ri etzl jnoˈjak pire xcamsajtak wich curs. Jilon xabˈantak re chapcaˈ jchomorsaˈn Kakaj Dios chirij ojrtaktzij. 24 Onque jilonli xabˈantak re Kakaj Jesús, xpe Kakaj Dios xresaj laj jkˈabˈ camic y xcˈastasaj jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ, jwiˈl man camic taˈ ticwin chirij. 25 David xij chirij Kakaj Jesús ojr jilonri: In cocˈxoˈl twil jwich Wajawl jwiˈl re wiˈ laj impaach chi lakˈj chi lakˈabˈ pire maˈ tanquibˈaj wanm. 26 Jwiˈliˈli jor tiquiˈcot wanm y imbˈixan jwiˈl inquiˈcotem y cuando incamc, cubˈuliˈ inchˈol chi taˈ tibˈe intijeˈ cˈax, li uxlaniˈ tibˈeˈw wanm 27 jwiˈl at, maˈ kus taˈke chawe tican insantil li man luwar lamas ticˈolsaj jsantilak camnakibˈ, ni taˈ tayeˈ luwar tikˈaˈy jtioˈjl lokˈlaj atakoˈn. 28 Xacˈutaˈ bˈe chinwch re tzilaj cˈaslemal y wiˈ jun quiˈcotemal laj wanm jwiˈl watiˈ wiqˈuil, xcheˈ David chirij Kakaj Jesús. 29 Pero in tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak atak inwinak ri ojtak rijajl Israel chi kamam David xcamiˈn, xmuksajiˈn y aj naˈliˈ lajori lamas xmuksajwiˈ. 30 David ajkˈasal Jyoljiˈ Kakaj Dios y re retamiˈ chi bˈiliˈ jwiˈl Kakaj Dios chi kes tzˈet re tina jchaˈna jun rechak yak rijajl pire tijyeˈ takon laj jkˈabˈ chapcaˈ takon ri xwaˈx laj jkˈabˈ re. 31 David cuando xijch ojr chapcaˈ chi taem tichak tijin chi rilic ri xij chirij ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew chi tina cˈastasajna jwich laj jcamnakl y taˈ tican jsantil li man luwar lamas ticˈolsaj jsantilak camnakibˈ y xij chi taˈ tijyeˈ luwar tikˈaˈy jtioˈjl li ulew. 32 Riˈ Kakaj Jesús li ri xcˈastasaj jwich laj jcamnakl jwiˈl Kakaj Dios y oj juntir xkilaˈ chi tzˈetiˈ xcˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl. 33 Kakaj Dios xcˈambˈi Kakaj Jesús lecj pire xcubˈaˈ laj jpaach. Y xyeˈ Lokˈlaj Jsantil re chapcaˈ ri bˈil jwiˈl pire tijtakch chikabˈ ojtak juntir y riˈ li ri attijintak chi rilic y attijintak chi jtaic lajori. 34 Maˈ riˈ taˈ David ri xeˈ lecj, pero riˈ re xin chirij Kakaj Jesucristo jilonri: Kakaj Dios ri Kajawl xijiˈ re Wajawl:Cubˈren laj impaach asta 35 tina injachna laj akˈbˈ yak ri atcontrinc, xcheˈ Kakaj Dios re, xcheˈ David. 36 Atak juntir rijajl Israel, etemajtak chi tzˈetel tzˈet Kakaj Jesús ri Kajawl ri xataktak jcamsaj wich curs, xyeˈsajiˈ rekleˈn pire titakon chibˈak juntir cristian y riˈ re ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew, xcheˈ Pedro rechak. 37 Cuando xtatak mak cristian chi jilon xijsaj rechak, xcˈaxcˈobˈ laj ranmak, xtzˈonajtak re Pedro y rechak yak nicˈj jtakoˈn Kakaj Jesucristo: Atak kawinak, ¿nen rajwax tikabˈan lajori? xcheˈtak. 38 Xpe Pedro, xij chic rechak: Lajori qˈuex anoˈjak y cˈam jkˈabˈal amacak chiwch Kakaj Dios pire ticuysaj amacak y tibˈansaj jaˈtiox chawechak chi ajujunalak laj jbˈij Kakaj Jesucristo y Kakaj Dios tijyaˈ Lokˈlaj Jsantil chawechak. 39 Riˈ li ri bˈil jwiˈl chi tina jyeˈna chawechak y tina yeˈsajna re awalcˈwalak y tina yeˈsajna rechak yak ri wiˈtak chinaj y rechak juntir yak ri tisiqˈuijtak jwiˈl Kakaj Dios ri Kajawl pire tiwaˈxtak riqˈuil, xcheˈ Pedro rechak. 40 Pedro xij chic nicˈj yoloj rechak chi jtijojcak y chi jyeˈic jnoˈjak: Col aybˈak re jkˈatbˈitzij Kakaj Dios ri tran chibˈak mak cristian ri wiˈtak re mak junabˈ ri, ri tibˈanowtak mak etzltak noˈj, xcheˈ rechak. 41 Y jilonli yak ri xcojowtak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri xij Pedro, xansaj jaˈtiox rechak. Laˈ man kˈij li subˈlaj xqˈuiyantak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, raj xoctakaˈ uxibˈ mil (3,000) chi cristian chijxoˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. 42 Y juntir ribˈilak, nojel ranmak chi jcojic ri tibˈijsaj rechak jwiˈlak yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo y juntir nicˈ jwichak. Tijcˈam ribˈak chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios y juntir tijmulbˈaˈ ribˈak chi wicˈ. 43 Juntir cristian subˈlaj xsaach jchˈolak chi rilic nimaktak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios ri xansaj chiwchak jwiˈlak yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo. 44 Juntir yak ri xjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo nicˈ jwichak y xjach chiwchak juntir kelen rechak chiribˈil ribˈak. 45 Tijcˈayaj rulewak y juntir kelen rechak y tijjachtak man pwak li chiwchak pire tijlokˈtak kelen ri rajwax rechak chi jujunalak. 46 Nojel kˈij tijmulbˈaˈ ribˈak li nimi richoch Kakaj Dios chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios y tijmulbˈaˈ ribˈak laj richochak chiribˈil ribˈak y trantak comon wicˈ. Tijjach jwaak chiwchak chiribˈil ribˈak pi quiˈcotemal y taˈ ni jun tiqˈuixibˈ chiwch jun chic, jwiˈl taˈ ni jono rechak tijcoj jkˈij chiwch jun chic. 47 Rechak tibˈixantak chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios y jor tzi tiilsajtak jwiˈlak juntir cristian y Kakaj Dios ri Kajawl tran chi nojel kˈij tijin tiqˈuiyantak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo pire ticolsajtak laj jkˈabˈ jmacak.

Hechos 3

1 Jun kˈij Pedro pach Juan xeˈtak li nimi richoch Kakaj Dios laj jrox or re bˈesal kˈij, ri or re tibˈan chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios. 2 Y claˈ wiˈ jun sicˈ winak coˈx, sicˈ winak li coˈxchak pi relexbˈal. Nojel kˈij ticˈamsajbˈic, tiyeˈsaj chiˈ oquebˈ ri tibˈijsaj Kus re, ri man oquebˈ re man tzˈaak ri wiˈ chirij nimi richoch Kakaj Dios. Claˈ tijtzˈonaj limoxn rechak cristian ri tibˈetak li nimi richoch Kakaj Dios. 3 Y sicˈ coˈx, cuando xril tijin tioctakbˈi Pedro pach Juan chiˈ man oquebˈ re man tzˈaak li, xtzˈonaj limoxn rechak. 4 Rechak cow xriltak, xpe Pedro, xij re: Ojawileˈ, xcheˈ re. 5 Re cow xnaˈtun riqˈuilak Pedro pach Juan, ulbˈelchak jwiˈl nen tiyeˈsaj re. 6 Xpe Pedro, xij re: Taˈ nen tanyeˈ chawe, taˈ plata, ni oro, xike ri yeˈl chwe, tanyeˈ chawe. Lajori laj jbˈij Kakaj Jesucristo aj Nazaret, bˈiiten y woˈcoten, xcheˈ re. 7 Cuando xijmaj jilonli jwiˈl Pedro, xchap laˈ jpaach jkˈabˈ sicˈ winak coˈx, xbˈit y etke xyuk jchokˈbˈ jbˈakel rakan. 8 Y sicˈ winak coˈx xchˈopinc, xwaˈrjaˈ, xchol woˈcotem y laˈchak rakan xocbˈi chirij Pedro y Juan li nimi richoch Kakaj Dios y tichak chˈopin chi jnimirsaj jcojic jkˈij Kakaj Dios. 9 Juntir cristian ri wiˈtak claˈ, cuando xriltak chi tichak woˈcot sicˈ winak y tichak tijin chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios, 10 subˈlaj xsaach jchˈolak chi rilic nen xan sicˈ winak coˈx, jwiˈl chˈobˈoliˈ jwich jwiˈlak y retamakiˈ chi riˈ re ticubˈar chi jtzˈonaj limoxn chiˈ man oquebˈ ri jbˈij Kus. 11 Sicˈ winak coˈx ri xtzibˈc, taˈ chiquiˈ raj tican jyeˈ Pedro pach Juan. Mak cristian aj sachaliˈ jchˈolak chi rilic ri xansaj, tijolin xeˈtak riqˈuilak Pedro pach Juan bˈatzˈaak re nimi richoch Kakaj Dios, laˈ man bˈatzˈaak ri cojol jbˈij pi bˈatzˈaak re Salomón. 12 Pedro xril chi aj sachaliˈ jchˈolak yak cristian, xij rechak: Atak rijajl Israel, ¿nen chac subˈlaj tisaach achˈolak? ¿Nen chac cow ojawiltak? Riˈ chachˈolak chi ojke xojtzibˈsan re winak ri laˈ kacwinel o jwiˈlke subˈlaj ojcojon chiwch Kakaj Dios xkabˈan chi xwoˈcotc. 13 Ri jDios Abraham, Isaac, Jacob y kamam riˈ li xyeˈw jnimal jkˈij Kakaj Jesús ri rajchac ri xajachtak laj jkˈabˈak mak kˈatbˈitzij. Cuando Pilato raj roj xtakeˈ, atak taˈ xayeˈtak luwar, 14 pi jqˈuexwach xabˈijtak re Pilato chi titaksajbˈi jun ri taˈ jmac y sucˈul ranm chiwch Kakaj Dios, riˈ chiquiˈ xabˈijtak chi titaksajbˈi jun ajcamsanl pi jqˈuexwach re. 15 Atak xataktak jcamsaj Kakaj Jesús ri quiek jwiˈl tikataˈtak tzilaj cˈaslemal. Pero Kakaj Dios xcˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ. Juntir li oj xkilaˈn y tijin tikabˈij lajori chi tzˈetiˈn. 16 Winak ri, ri tachˈobˈtak jwich, xtzibˈiˈn, pero laj jbˈijke Kakaj Jesús y jwiˈl xcubˈar jchˈol chirij. Jilonli xtzibˈc, xcan chapcaˈ rilic tijin tawiltak lajori. 17 Atak inwinak, in wetamiˈ chi cuando xataktak jcamsaj Kakaj Jesús pach yak abˈabˈalak, taˈ awetamak nen attijintak chi jbˈanic. 18 Jilonli xtaw chiwch chapcaˈ ri bˈil jwiˈlak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojr cuando xijtak chi tina camsajna Kakaj Jesús ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew. 19 Jwiˈliˈli lajori atak qˈuex anoˈjak, cˈam jkˈabˈal amacak chiwch Kakaj Dios ri Kajawl, oquentak laj jkˈabˈ Kakaj Dios y re tijcuyaˈ juntir amacak 20 y Kakaj Dios ri Kajawl tijyaˈ utzil laj awanmak jwiˈl tina jtaknach Kakaj Jesucristo ri xijsaj chi tina taksajnach pi awechak. 21 Lajori Kakaj Jesús wiˈ lecj, claˈ tiwaˈx asta tibˈansaj jwaˈx juntir jwiˈl Kakaj Dios chapcaˈ ri bˈil jwiˈlak yak ajkˈasaltak Jyolj ojrtaktzij. 22 Moisés xijiˈ rechak kamam ojrtaktzij jilonri: Kakaj Dios ri Awajawlak tina jtaknach jun ajkˈasal Jyolj chaxoˈlak chapcaˈ in. Re jiˈ tiqˈuisiˈy chijxoˈlak yak awijajlak. Cojtak juntir nen tijbˈij chawechak. 23 Y nen ri taˈ tijcoj jyolj ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios li, tiesajbˈi chijxoˈlak yak jwinak Kakaj Dios pire tisachsaj jwich, xcheˈ Moisés. 24 Juntir ri tijin tambˈij chawechak, bˈiliˈch jwiˈlak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojrtaktzij, xcholmajch jbˈij jwiˈl Samuel asta man qˈuisbˈi ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios. 25 Atak tawechbˈejtakaˈ ri xijtak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojrtaktzij y ri chomorsaˈn ri xan Kakaj Dios riqˈuilak kamam ojr cuando Kakaj Dios xij re kamam Abraham jilonri: Tina inyeˈna inkˈbˈ chibˈak juntir cristian wich ulew nen or jwiˈlke jun re yak awijajl, xcheˈ. 26 Kakaj Dios xcˈastasaj jwich rajchac laj jcamnakl y nabˈe xtak chaxoˈlak pire tijyeˈ jkˈabˈ chabˈak pire chi ajujunalak taqˈuex anoˈjak y tican ayeˈtak mak etzltak noˈj ri tijin tabˈantak pire ticuysaj amacak, xcheˈ Pedro rechak.

Hechos 4

1 Aj tijintakaˈ Pedro pach Juan chi yoloj riqˈuilak mak cristian cuando xtawtak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach man jbˈabˈalak mak ajchajaltak re nimi richoch Kakaj Dios y mak saduceo. 2 Subˈlaj xpe retzalak cuando xriltak chi tijintak Pedro pach Juan chi jtijoj cristian y tijin tijbˈijtak rechak chi xcˈastasajiˈ jwich Kakaj Jesús laj jcamnakl. Riˈ li ticˈutuw chi ticˈastasajiˈ jwichak camnakibˈ. 3 Xpe rechak, xchaptak Pedro pach Juan y jwiˈl bˈesal kˈijchak xichak xcan jcojeˈtak li cars pire tijchomorsajtak laj jcabˈ kˈij nen jmacak. 4 Pero subˈlaj cristian ri xtatak jyoljak, xjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesús y jilonli xqˈuiyantak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, xike winak raj wiˈ jobˈ mil (5,000) ribˈilak. 5 Y laj jcabˈ kˈij mak jbˈabˈalak y mak ajililtak jcholajl chijxoˈlak yak rijajl Israel pach yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios xmulbˈaˈ ribˈak Jerusalén. 6 Y wiˈtakaˈ Anás claˈ ri man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, wiˈtakaˈ Caifás, Juan, Alejandro y juntir yak rechˈelxicak mak nimaktak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios. 7 Xijtak chi ticˈamsajtakch Pedro pach Juan riqˈuilak. Cuando wiˈtakchak Pedro pach Juan riqˈuilak, xwabˈaˈtak chijxoˈlak y xtzˈonajtak rechak: ¿Nen xatakowtak o nen quiek laj jbˈij xabˈantak juntir li? xcheˈtak rechak. 8 Y Pedro nojsaliˈ ranm laˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, xij rechak: Atak bˈabˈal y atak yak ajililtak jcholajl chijxoˈlak yak rijajl Israel, 9 atak, wi riˈ tijin tatzˈonajtak chike nen xanow tokˈobˈ re sicˈ winak yaj y nen mo xtzibˈwiˈ, 10 lajori tawetemajtak atak juntir y tretemajtak juntir yak rijajl Israel chi winak ri, ri wiˈ kiqˈuil xtzibˈiˈn, pero laj jbˈijke Kakaj Jesucristo aj Nazaret ri xacamsajtak wich curs y ri xcˈastasaj jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ jwiˈl Kakaj Dios. 11 Kakaj Jesucristo riˈ man abˈaj ri taˈ xchocon awiˈlak ri atak ajbˈanaltak ja. Pero man abˈaj li xchoconiˈ pire jcowil ja. 12 Taˈ chiquiˈ nen jono quiek jwiˈl ojcolmajtak laj jkˈabˈ kamac, jwiˈl Kakaj Dios taˈ chiquiˈ tijtakch ni jono chic wich ulew ri quiek jwiˈl ojcolmajtak laj jkˈabˈ kamac, xcheˈ Pedro rechak. 13 Mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel cuando xriltak chi Pedro pach Juan taˈ titzaak jchˈolak chi yoloj y xretemajtak chi taˈ xtijoj ribˈak lamas xtijoj ribˈak yak ajtijonl, juntir ribˈilak xsaach jchˈolak y xchˈobˈtak chi riˈtakaˈ yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo. 14 Y winak ri xtzibˈc, wiˈ claˈ pi jpachak, jwiˈliˈli rechak taˈ chiquiˈ nen xijtak chirijak Pedro pach Juan. 15 Mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel xijtak rechak chi tieltakbˈi chijxoˈlak. Cuando xcantak ricˈanak xoctak chi jchomorsaj chiribˈil ribˈak, 16 xijtak: ¿Nen tikabˈan rechak mak winak ri? Juntir cristian Jerusalén xrilaˈtakaˈ jun cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios ri xantak cuando xtzibˈsajtak sicˈ winak coˈx y oj taˈ mo tikabˈij chi taˈ tzˈet. 17 Pero pire maˈ tiel mas jtaquil jwiˈlak cristian, lajori kakˈeleˈtak, kabˈij rechak chi mi jcuxtajtak chic jbˈij Jesús rechak cristian, xcheˈtak. 18 Cuando xijmaj jilonli jwiˈlak, ajrucˈreˈ xsiqˈuijtak Pedro pach Juan y xijtak rechak chi mi yolowtak chic y mi jtijojtak chic cristian laj jbˈij Kakaj Jesús. 19 Pedro pach Juan xijtak rechak: Atak chomorsajtak wi pi jcholajliˈ ojcojon chawchak y tikaxut Kakaj Dios. 20 Oj taˈ tijnaˈ tikamay jbˈij lawiˈ ri ilan y tal kawiˈl, xcheˈtak rechak mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel. 21 Y xpe mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel xijtak rechak chi wi mitaˈ tican jyeˈtak jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo, tina bˈansajna cˈax rechak, ajrucˈreˈ xtaktakbˈic. Taˈ xtaˈtak ni jono jmacak pire trantak kˈatbˈitzij chibˈak jwiˈl juntir cristian tijintak chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios jwiˈl ri xantak. 22 Raj wiˈchak mas caˈwinak (40) junbˈ man winak ri xtzibˈsaj laˈ jcwinel Kakaj Jesús. 23 Cuando xtakmajtakbˈi Pedro pach Juan, xeˈtak chic lamas wiˈ yak jpachak xoctak chi jyolic rechak nen xijsaj rechak jwiˈlak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios y jwiˈlak yak ajililtak jcholajl chijxoˈlak yak rijajl Israel. 24 Cuando xtatak juntir yak jpachak nen xansaj rechak, nicˈ xoctak chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios, xijtak jilonri: At Kajawl, atiˈ xatbˈanow caj, ulew, mar y juntir kelen ri wiˈ chiwchak, 25 xatak Asantil chi jkˈasaj Ayolj re David ri atakoˈn ri xij jilonri: Taˈ jcholajl tipe retzalak mak cristian wich ulew y trantak jun jchomorsaˈnak ri taˈ nen tichacuj. 26 Mak rey re wich ulew xmol ribˈak chi jcontrij Kakaj Dios ri Kajawl pach jtakoˈn ri tina jtaknach wich ulew, xcheˈ. 27 Riˈ li ri xantak Herodes Antipas pach Poncio Pilato, xmulbˈaˈ ribˈak neri Jerusalén pach yak rijajl Israel y yak maˈ rijajl taˈ Israel chi jbˈanic cˈax re Kakaj Jesús ri bˈil awiˈl chi tina ataknach wich ulew ri atakoˈn ri taˈ ni jun bˈwelt xmacunc. 28 Jilon xantak chapcaˈ ri bˈil awiˈl chi tina bˈanna. 29 Y lajori, at Kakaj Dios ri Kajawl, il jcholajl nen tijin trantak chike y yeˈ jcowil kanm ri oj awajchac chi jbˈij Ayolj rechak cristian. 30 Laˈ acwinel tzibˈsaj yak cristian ri yajtak y bˈan cˈutbˈi acwinel y nimaktak retal ri sachom chˈolal rilic laj jbˈij Kakaj Jesús ri awajchac ri tosol pi awe, xcheˈtak re Kakaj Dios. 31 Cuando xmaytak chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios, subˈlaj xquerquen man luwar lamas wiˈtakwiˈ y juntir ribˈilak xnojsaj ranmak laˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios y wiˈchak jcowil ranmak chi jbˈij Jyolj Kakaj Dios rechak cristian. 32 Juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo niqˈuiˈ jchomorsaˈnak. Juntir kelen rechak ri wiˈ chi jujunalak ni jonok tibˈin chi rechiˈ ricˈan, jwiˈl tijcomonajiˈ kelen rechak chiribˈil ribˈak. 33 Wiˈ jcowil ranmak yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo chi jbˈij chi tzˈetiˈ xcˈastasajiˈ jwich Kakaj Jesús ri Kajawl laj jcamnakl. Y Kakaj Dios xyaˈ subˈlaj rutzil ranm rechak juntir ribˈilak. 34 Ni jono rechak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo tijtij cˈax chi jtoquic nen rajwax re, jwiˈl wiˈ jujun rechak tijcˈayaj rulewak o richochak 35 y tijjachtak man pwak li laj jkˈabˈak yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo. Y yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo tijjach chiwchak yak ri wiˈ rajwax rechak. 36 Jilon xan José ri rijajl Leví ri tipe Chipre, ri xcojsaj jbˈij pi Bernabé jwiˈlak yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo. Ri jcholajl tielwiˈ man bˈij Bernabé, jcˈajol ajyeˈl jcowil kanm. 37 Winak li wiˈ jun qˈuer rulew xcˈayaj y xjach rijil laj jkˈabˈak yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo.

Hechos 5

1 Wiˈ jun winak ri jbˈij Ananías y Safira jbˈij rixokl. Xpe rechak, xcˈayajtak jun qˈuer rulewak. 2 Pero Ananías xchomorsaj pach rixokl, xcan jmukeˈ nicˈj pwak rijil rulewak y nicˈj xjach laj jkˈabˈak yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo. Xan chapcaˈ xikeli man pwak. 3 Xpe Pedro, xtzˈonaj re Ananías: ¿Nen chac xayeˈ luwar re man jbˈabˈal etzl xoc laj awanm y xabˈan joˈslaj tzij chiwch Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios cuando xamuk nicˈj pwak rijil awulew? 4 ¿Maˈ awech taˈcˈu bˈan man ulew ri xacˈayaj? ¿Maˈ awech taˈcˈu bˈan man pwak? ¿Nen chac xabˈan jilonli? Maˈ re taˈ cristian xabˈan joˈslaj tzij, rechiˈ Kakaj Dios, xcheˈ Pedro re Ananías. 5 Cuando xijmaj jilonli re Ananías jwiˈl Pedro, Ananías xtzaak lak ulew y xcamc. Y juntir yak ri xtatak jtaquil jcamic Ananías subˈlaj xtzaak jchˈolak chi jtaic. 6 Ajrucˈreˈ xpetak nicˈj cˈojolbˈ, xpistakbˈi jcamnakl li jun itzˈik, xcˈamtakbˈic y xeˈ jmukeˈtak. 7 Raj uxibˈ orchak jbˈantaj jilonli cuando xtaw chic rixokl Ananías. Re taˈ retam wi xcamiˈ richjil. 8 Xpe Pedro, xtzˈonaj re: Bˈij chwe, ¿jiˈniˈkelonri jqˈuiyal pwak ri rijil awulewak ri xacˈayajtak? xcheˈ re. Safira xij: Tzˈetiˈn, jiˈke jqˈuiyal pwak li, xcheˈ. 9 Ajrucˈreˈ xpe Pedro, xij re: ¿Nen chac xniqˈuibˈ awchak chi jbˈanic joˈslaj tzij chiwch Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri Kajawl? Coˈtakaˈ yak cˈojolbˈ li wiˈtakchak chiˈ pwert, ajriˈ xyuktak xpetak chi jmukic awichjil y lajori atjcˈamtak chicbˈi at, xcheˈ Pedro re. 10 Cuando xijmaj jilonli re Safira, etke xtzaak lak ulew chiwch Pedro y xcamc. Y cuando xoctak chicch yak cˈojolbˈ ri xpetak chi jmukic Ananías, xeˈ jteˈtak chic Safira camnakchak. Xresajtakbˈic, xeˈ jmukeˈtak laj jxuct richjil. 11 Y juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo pach yak nicˈj cristian chic, cuando xtatak jtaquil subˈlaj xtzaak jchˈolak. 12 Subˈlaj qˈui cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios xantak yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo chiwchak cristian. Juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo tijmulbˈaˈ ribˈak bˈatzˈaak re nimi richoch Kakaj Dios ri cojol jbˈij pi bˈatzˈaak re Salomón chapcaˈ ri nakˈtisajem ribˈak. 13 Juntir rechak jor tzi tiilsajtak jwiˈlak cristian, pero taˈ chiquiˈ ni jonok raj tioc riqˈuilak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo jwiˈl jtzakic jchˈolak. 14 Subˈlaj tijin tiqˈuiyantak jwiˈl subˈlaj qˈui xjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. 15 Y xresajtakch yak yaj, wiˈ xcˈamtakch pach jchˈatak y wiˈ bˈak chˈatum cheˈke cˈamalch jwiˈlak, xyuk jyeˈtak lak bˈe. Riˈ rajak cuando tikˈax Pedro, onque jnachke tikˈax chibˈak, jujun yaj pire tican tzibˈtak. 16 Y subˈlaj cristian ri tipetak lak jaljojtak tilmit chijcˈulel Jerusalén, tijcˈamtakch jyowbˈak riqˈuilak yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo. Y wiˈ jujun chˈuˈjursaltak jwiˈl wiˈ etzl laj ranmak y juntir li xcan tzibˈtak. 17 Ajrucˈreˈ man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach juntir jpach, riˈtakaˈ man kˈat re mak saduceo, xtiˈtijtak yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo, 18 xchaptak y xcˈamtakbˈic, xeˈ jcojeˈtak li man cars re tilmit. 19 Y lakˈabˈ xtaksajch jun anjl jwiˈl Kakaj Dios ri Kajawl chi jtebˈaj man cars y xresaj yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo li cars, xij rechak: 20 Lajori jattak li nimi richoch Kakaj Dios y bˈijtatak rechak cristian juntir nen tran Kakaj Dios chi jyeˈic aacˈlaj cˈaslemal rechak, xcheˈ rechak. 21 Jilon xantak chapcaˈ ri xijsaj rechak jwiˈl anjl. Laj jcabˈ kˈij xike xsakarsanc, xeˈtak li nimi richoch Kakaj Dios, xoctak chi jtijoj cristian. Y akˈabˈ li xpe man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach mak nicˈj jpachak chic, xtaktak jsiqˈuij mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel y xtaktak jcˈamicak yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo ri wiˈtak li cars. 22 Pero cuando xtawtak yak ajchajaltak re nimi richoch Kakaj Dios chi jcˈamicak, taˈtakaˈ chiquiˈ li cars y jilonli xkˈajtak chi jbˈij rechak mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel, 23 xijtak: Man cars tziyiˈ jtzˈapij xojtawc y mak ajchajaltak re cars wiˈtakaˈ chiˈ pwert re cars chi chajinc, pero cuando xkatebˈaˈ man cars, taˈ chiquiˈ nen wiˈ li cars, xcheˈtak. 24 Man jbˈabˈalak mak ajchajaltak re nimi richoch Kakaj Dios pach man jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, cuando xtatak jilonli, taˈ chiquiˈ tijtaˈtak nen trantak, xijtak chiribˈil ribˈak: Taˈ ketam nen mo tiqˈuisbˈentak mak cristian li, xcheˈtak. 25 Aj tijintakaˈ chi jbˈij jilonli cuando xtaw jun winak, xij rechak: Mak winak ri xacojtak li cars, wiˈtakaˈ li nimi richoch Kakaj Dios lajori, tijintakaˈ chi jtijoj cristian, xcheˈ rechak. 26 Ajrucˈreˈ man jbˈabˈalak mak ajchajaltak re nimi richoch Kakaj Dios xeˈtak pach mak jpach chi jtoquic yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo. Y xeˈ jcˈameˈtakch pi utzil, taˈ xantak cˈax rechak jwiˈl jtzakic jchˈolak pent ticamsajtak chi abˈaj jwiˈlak cristian. 27 Cuando xeˈ jcˈameˈtakch, xyuk jacheˈtak lamas mulbˈemwiˈ ribˈak mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel y xpe man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, xij rechak: 28 Oj xkabˈijiˈ chawechak chi ma tijojtak chic cristian laj jbˈij Jesús, pero atak xatcwintakaˈ chi jtijojcak juntir cristian Jerusalén re man cˈutuˈn li y takˈabˈaˈtak chikij oj chi oj xojcamsan re Jesús, xcheˈtak rechak yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo. 29 Ajrucˈreˈ xpe Pedro pach yak nicˈj jtakoˈn Kakaj Jesucristo chic, xijtak: Oj riˈ mas rajwax nabˈe ojcojon chiwch Kakaj Dios chiwch ojcojon chiwchak cristian. 30 Riˈ jDios kamam ri xcˈastasan jwich Kakaj Jesús laj jcamnakl ri xacamsajtak wich curs. 31 Pero Kakaj Dios xcˈamaˈbˈi riqˈuil y xeˈ jcubˈaˈ laj jpaach y xcoj pi jbˈabˈal y pi ajcolol rechak yak rijajl Israel pire tran chi tijqˈuex jnoˈjak y pire ticuysaj jmacak jwiˈl Kakaj Dios. 32 Riˈ li ri ojtijin chi jbˈij rechak cristian chi tzˈetiˈn y jilon Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios tijbˈijiˈ chi tzˈetiˈn. Riˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios li tijyeˈ Kakaj Dios rechak yak cristian ri ticojontak chiwch, xcheˈ Pedro rechak. 33 Mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel cuando xtatak chi jilonli xijsaj rechak, subˈlaj xpe retzalak chi jtaic y rajti ranmak roj xcamsajtak yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo. 34 Y chijxoˈlak mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel li, wiˈ jun fariseo ri jbˈij Gamaliel ri ajtijol cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios y jor cojol jkˈij jwiˈlak juntir cristian. Xpe re, xwaˈr chijxoˈlak, xtak resajcak junquitz yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo rij ja. 35 Ajrucˈreˈ xij rechak yak ri wiˈtak claˈ: Atak rijajl Israel, iltak jcholajl nen tabˈantak re yak winak ri. 36 Riˈ cuxtaj awiˈlak nen xan Teudas ojr. Re xij chi re wiˈ rekleˈn y jilonli subˈlaj qˈui cristian xtakentak re, raj wiˈtakaˈ quejabˈ cient (400) chi cristian. Pero cuando xcamsaj Teudas, mak jpach ri xtakentak re xtil ribˈak, taˈ chiquiˈ nen xantak. 37 Y jilon xan Judas aj Galilea laˈ mak kˈij ri xesaj jtzˈibˈalak juntir cristian, subˈlaj qˈui cristian xtakentak re. Pero cuando xcamsaj Judas, juntir ajtijol ribˈak chirij xtil ribˈak. 38 Jwiˈliˈli tambˈij chawechak, waˈxtakbˈaˈ mak winak li claˈ, ma coj aybˈak chi jbˈanic cˈax rechak. Wi reke cristian mak cˈutuˈn ri tijintak chi jcˈutic, tike can pi jilonli, 39 pero wi rechiˈ Kakaj Dios ri cˈutuˈn ri tijin tijcˈuttak, taˈ tican jyeˈtak jbˈij man aacˈlaj cˈutuˈn li y taˈ atcwintak chi jkˈatic jwichak. Iltakna jcholajl, ma coj aybˈak chi chˈoˈj riqˈui Kakaj Dios, xcheˈ Gamaliel rechak. Cuando xtatak mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel chi jilonli xijsaj rechak, juntir ribˈilak riˈ xantak lawiˈ ri xijsaj rechak jwiˈl Gamaliel. 40 Ajrucˈreˈ xtaktak chic jsiqˈuijcak yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo y xsecˈtak chi xicˈaˈy y cuando xsecˈmaj jwiˈlak, xijtak chi mi jtijojtak chic cristian laj jbˈij Kakaj Jesús, ajrucˈreˈ xtaktakbˈic. 41 Yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo, cuando xtaksajtak, xeltakbˈi chiwchak mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel, jorchak tiquiˈcottak jwiˈl Kakaj Diosiˈ xyeˈw luwar chi tijtijtak cˈax jwiˈl Kakaj Jesús. 42 Y rechak taˈ xmaytak jtijoj cristian. Nojel kˈij tibˈetak li nimi richoch Kakaj Dios y lak ja chi jtijoj y chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rechak cristian.

Hechos 6

1 Laˈ mak kˈij li tijin tiqˈuiyantak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo y juntir ribˈilak rijajltakaˈ Israel. Wiˈ nicˈj rechak tiyolowtak li tzijbˈal griego y wiˈ nicˈj chic rechak tiyolowtak li tzijbˈal hebreo. Xpetak yak ri tiyolowtak li tzijbˈal griego, xcojtak tzij chirijak yak ri tiyolowtak li tzijbˈal hebreo chiwchak yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo, xijtak chi taˈ tiyeˈsaj kelen rechak yak anm ri camnak richjilak ri tiyolowtak li tzijbˈal griego cuando tijachsaj kelen nojel kˈij. 2 Xpetak yak cabˈlajuj (12) jtakoˈn Kakaj Jesucristo, xsiqˈuijtak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, xijtak rechak: Ke oj taˈ tijnaˈ tikamay jtijoj cristian re Jyolj Kakaj Dios pire tikil jcholajl kelen awechak. 3 Jwiˈliˈli atak kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, chaˈtak chaxoˈlak wukubˈ (7) chi tzitaklaj winak ri nojsal ranmak laˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios y wiˈ mas jnoˈjak pire tikacojtak chi rilic jcholajl juntir kelen awechak. 4 Y oj tikatakej chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios y taˈ tikamay jtijoj cristian re Jyolj Kakaj Dios, xcheˈtak. 5 Juntir ribˈilak tziyiˈ xtatak, xchaˈtak yak wukubˈ (7) winak. Xchaˈtak Esteban, re subˈlaj cubˈul jchˈol chirij Kakaj Jesucristo y nojsaliˈ ranm laˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios. Yak jpach riˈtakaˈ Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás aj Antioquía re Pisidia, re xoquiˈ pi rijajl Israel jwiˈl xcojaˈ Jpixbˈ Kakaj Dios. 6 Y xcˈamtakbˈi yak wukubˈ (7) winak li chiwchak yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo y rechak xchˈaˈwtak riqˈui Kakaj Dios chirijak y xyeˈ jkˈabˈak laj jbˈaak chi jcˈutic chi xyeˈsajiˈ rekleˈnak. 7 Jilonli subˈlaj tijin tiel jtaquil Jyolj Kakaj Dios y subˈlaj tijin tiqˈuiyantak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo Jerusalén y subˈlaj ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios xjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. 8 Esteban nojsaliˈ ranm laˈ rutzil ranm Kakaj Dios y laˈ jcwinel Kakaj Dios chi jbˈanic nimaktak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios y nimaktak retal ri sachom chˈolal rilic chiwchak cristian. 9 Wiˈ jujun rechak yak rijajl Israel ri taˈ tijcojtak Jyolj Kakaj Dios, xpetak, xoctak chi jkˈatic jwich Esteban. Jujun rechak riˈtakaˈ yak aj Cirene, aj Alejandría, aj Cilicia y aj Asia. Rechak tijmulbˈaˈ ribˈak li jun sinagog cojol jbˈij pi Takaltakchak, jwiˈl claˈ tijmulbˈaˈ ribˈak yak ri esaltakchak laj jkˈabˈ rajwak. 10 Pero rechak taˈ ticwintak chi jkˈatic jwich jnoˈj y jcwinel Esteban jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri wiˈ laj ranm. 11 Rechak xtakchiˈjtak nicˈj cristian chi mukukil chi jcojic tzij chirij Esteban chi jbˈij jilonri: Xkataˈ cuando xyokˈon chirij Moisés y chirij Kakaj Dios, xcheˈtak. 12 Jwiˈl jilonli xantak, xpetak mak cristian pach yak ajililtak jcholajl chijxoˈlak yak rijajl Israel y yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios, xbˈit ribˈak chirij Esteban y xchaptak, xcˈamtakbˈi riqˈui mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel. 13 Y xpetak, xtoctak chic nicˈj cristian pire tijtzˈakatsajtak jcojic tzij chirij Esteban ri taˈ tzˈet, rechak xijtak: Man winak ri, taˈ tijkˈel ribˈ chi yokˈon chirij nimi richoch Kakaj Dios y chirij Jpixbˈ Kakaj Dios. 14 Y taliˈ kawiˈl tijbˈij chi Jesús aj Nazaret tina jyojna nimi richoch Kakaj Dios y tijqˈuexaˈ mak cˈutuˈn ri xcan jbˈij Moisés, xcheˈtak chirij Esteban. 15 Juntir ribˈilak mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel ri cubˈultak claˈ, cuando xnaˈtuntak xriltak jcaybˈal Esteban, jiˈchaklon rilic chapcaˈ jcaybˈal jun anjl.

Hechos 7

1 Xpe man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, xtzˈonaj re Esteban: ¿Tzˈetniˈ ri tijin tibˈijsaj chawij? xcheˈ re. 2 Xpe Esteban, xij: Atak kaj y atak inwinak, tatak impuch tambˈij jcholajl chawechak. Kakaj Dios ri subˈlaj nim jkˈij xwabˈaˈ ribˈ chiwch kamam Abraham cuando ajwiˈ Mesopotamia, ajquiˈ chi bˈe waˈxtak Harán 3 y xij re jilonri: Can yeˈ awulew pach yak awechˈelxic. Y jat li man luwar ri tancˈut chawch, xcheˈ Kakaj Dios re. 4 Jilonli Abraham xelbˈi laj jluwrak mak aj Caldea y xeˈ waˈx Harán. Y cuando xcam jkaj Abraham, Kakaj Dios xcˈam chicch Abraham laˈ man luwar ri jbˈij Canaán, lamas watakwiˈ atak lajori. 5 Cuando xyuk neri taˈ xjachsaj ni jun raquitz ulew laj jkˈabˈ, pero xijsajiˈ re jwiˈl Kakaj Dios chi man ulew ri, tina yeˈsajna rechak yak rijajl nen or cuando camnakchak re. Y Abraham ajquiˈ jono ralcˈwal laˈ mak kˈij li cuando xijsaj re jilonli. 6 Xpe Kakaj Dios, xij re Abraham: Yak awijajl nen or tina bˈe waˈxtakna li jun jalan tilmit ri maˈ jtilmitak taˈn y tina waˈxna rajwak. Claˈ tina bˈansajna cˈax rechak chiwch quejabˈ cient (400) junabˈ. 7 In tina imbˈanna inkˈatbˈitzij chibˈak mak cristian re man tilmit li ri tijcoj ribˈak pi rajwak y rechak tina eltaknach claˈ y tina jnimirsajtak inkˈij neri, xcheˈ Kakaj Dios re Abraham. 8 Kakaj Dios xan jun jchomorsaˈn riqˈui Abraham re jcojic retal tioˈjl pire retal ri jchomorsaˈn ri xan. Y jwiˈliˈli cuando xqˈuisiˈy ra jcˈajol ri jbˈij Isaac, waxakibˈ (8) kˈij jqˈuisiˈy cuando xcoj retal jtioˈjl y jilon xan chic Isaac re Jacob cuando xqˈuisiˈyc, xcoj retal jtioˈjl. Y Jacob cuando xqˈuisiˈy yak cabˈlajuj (12) jcˈajol, xcoj retal jtioˈjlak y riˈtakaˈ li yak cabˈlajuj (12) jmamak yak rijajl Israel. 9 Yak jcˈajol Jacob li, riˈtakaˈ kamam ri xtiˈtijtak José ri jkˈunak y xcˈayajtakbˈi Egipto, pero Kakaj Dios wiˈ riqˈui José. 10 Kakaj Dios xresaj José laj jkˈabˈ cˈax y xyeˈ jnoˈj, jwiˈliˈli subˈlaj tzi xilsaj jwiˈl man faraón ri rey re Egipto. Xpe man faraón, xcoj José pi jcabˈ jbˈabˈal kˈatbˈitzij re Egipto y xjach richoch y kelen re laj jkˈabˈ. 11 Xpe jun nimlaj wiˈjal Egipto y Canaán ri lamas wiˈtak kamam, rechak taˈ chiquiˈ nen tijtijtak. 12 Cuando xta jtaquil Jacob chi wiˈ trig Egipto, xtakbˈi kamam chi jlokˈic rechak claˈ, riˈ li cuando kamam xeˈtak nabˈe bˈwelt Egipto. 13 Y cuando xeˈtak chic jcaˈmul, ajrucˈreˈ xij José rechak chi jkˈunakiˈn, riˈ re ri xcˈayajtakbˈi ojr y jilonli man faraón xretemaj nen jkaj José. 14 Ajrucˈreˈ José xtak jcˈamic Jacob ri jkaj pach yak ratz y jkˈun y juntir ralcˈwalak, oxcˈal joˈlajuj (75) ribˈilak xeˈtak Egipto. 15 Y jilonli xeˈ waˈx Jacob Egipto y claˈ xcamwiˈ pach yak jcˈajol. 16 Jcamnaklak Jacob pach José xesajtakbˈi claˈ, xeˈ muksajtak li tilmit Siquem li ra luwar ri lokˈan jwiˈl Abraham riqˈui yak jcˈajol Hamor, xcheˈ Esteban. 17 Esteban xij chic: Jilonli xkˈax junabˈ. Cuando tawem tran kˈij tran Kakaj Dios ri bˈil jwiˈl re Abraham ojr, yak kamam subˈlaj xqˈuiyantak Egipto. 18 Y xoc chic jun rey re Egipto ri taˈ xchˈobˈ jwich José. 19 Y man rey li xoc chi jbˈanic cˈax rechak yak kawinak y xyeˈ jun takon chi tijxuttak tra ralcˈwalak winak ri ajqˈuisiˈy pire ticamtak. 20 Y laˈ mak kˈij li xqˈuisiˈy Moisés, jun ral acˈl ri jor tzi xilsaj jwiˈl Kakaj Dios. Uxibˈ icˈ xqˈuitzaj jwiˈl jkaj jchuch la ja. 21 Pero cuando xresajtakbˈi la ja, xpe man jrabˈin man faraón, xcˈambˈi laj richoch pire tijqˈuitzaj chapcaˈ ricˈlal. 22 Y xtijoj Moisés chirij jnoˈjak mak aj Egipto y wiˈ mas jnoˈj chi jbˈij nen raj tijbˈij y nen raj tran. 23 Pero cuando xtzˈakat caˈwinak (40) junbˈ Moisés, xchomorsaj laj ranm xeˈ chi jsolajcak yak rijajl Israel ri jwinak. 24 Y cuando xril Moisés chi jun aj Egipto tijin tran cˈax re jun rechak yak jwinak, xeˈ chi jcolic y xcamsaj man aj Egipto. 25 Moisés riˈ chijchˈol re chi tretemajtakaˈ yak jwinak chi Kakaj Diosiˈ takowinak re chi jcolicak. Pero yak jwinak taˈ xretemajtak. 26 Laj jcabˈ kˈij chic, Moisés xril quibˈ rechak yak jwinak tijintak chi chˈoˈj, re raj roj xjacheˈ jwichak, xij rechak: Atak, awinakiˈ aybˈak, ¿nen chac tabˈan cˈax aybˈak chawibˈil aybˈak? xcheˈ Moisés rechak. 27 Xpe man ri tijin tran cˈax re jpach, xchikajbˈi Moisés y xij re: ¿Nen xatcojow pi kˈatbˈitzij chikabˈ? Y, ¿nen xatcojow chi jbˈanic kˈatbˈitzij chikabˈ? 28 ¿Miti chawaj inacamsaj chapcaˈ xabˈan re jun aj Egipto iwr? xcheˈ re Moisés. 29 Cuando xta Moisés chi jilonli xijsaj re, xelmajbˈic, xeˈ waˈx li jun jalan luwar ri jbˈij Madián, xwaˈx li jun tilmit ri maˈ jtilmit taˈn y claˈ xwaˈx quibˈ jcˈajol. 30 Y caˈwinak (40) junabˈ jtawic Moisés claˈ, xwabˈaˈ ribˈ jun ranjl Kakaj Dios ri Kajawl chiwch ri wiˈ laj jxak jkˈakˈal jun mat loˈquiej li chekej luwar, chijcˈulel man nimlaj witz ri jbˈij Sinaí. 31 Moisés subˈlaj xsaach jchˈol chi rilic, xjutun chijcˈulel, riˈ raj tran rilic nen chi kelen lal, riˈchak xta xchˈaˈw Kakaj Dios ri Kajawl, xij jilonri: 32 Iniˈ ri in jDios amam, Abraham, Isaac y Jacob, xcheˈ. Cuando xta Moisés xchˈabˈejc, tichak querquen jwiˈl jtzakic jchˈol y taˈ chiquiˈ raj xril. 33 Y Kakaj Dios ri Kajawl xij chic re jilonri: Esaj axajbˈ jwiˈl man luwar ri lamas watwiˈ tosoliˈ pi we. 34 In ilaniˈ inwiˈl nen cˈax tijin tijtijtak yak walcˈwal Egipto y tantaˈ cuando tijbˈijtak chi subˈlaj cˈax tijin tijtijtak, jwiˈliˈli xinkejch chi jcolicak. Lajori, tzaj impuch, atintakbˈi Egipto, xcheˈ Kakaj Dios re Moisés. 35 Onque kamam nabˈe xxutaˈtakaˈ Moisés cuando xijtak re: ¿Nen xatcojow pi kˈatbˈitzij chikabˈ? Y, ¿nen xatcojow chi jbˈanic kˈatbˈitzij chikabˈ? xcheˈtak re. Pero Kakaj Dios xtakna pire kˈatbˈitzij chibˈak y pire ajcolol rechak cuando xwabˈaˈ ribˈ jun anjl chiwch ri wiˈ laj jxak jkˈakˈal jun mat loˈquiej. 36 Y riˈ Moisés li xesan rechak kamam Egipto y riˈ xanow nimaktak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios Egipto y li Mar Quiek y li chekej luwar chiwch mak caˈwinak (40) junabˈ. 37 Y riˈ Moisés li xin rechak yak rijajl Israel: Kakaj Dios ri Kajawl tina jchaˈna jun chijxoˈlak yak awinakak pi ajkˈasal Jyolj chaxoˈlak chapcaˈ in, xcheˈ rechak. 38 Y riˈ Moisés xwaˈx xoˈlak yak rijajl Israel ri kamam li chekej luwar. Riˈ re xchˈabˈej jwiˈl anjl bˈa witz Sinaí. Riˈ re xtaw Jyolj Kakaj Dios ri tiyeˈw cˈaslemal y xij chic chike oj, xcheˈ Esteban rechak yak rijajl Israel. 39 Esteban xij chic: Pero kamam taˈ rajak xcojtak Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij Moisés, xxuttak Moisés, riˈ rajak roj xkˈajtak chic Egipto. 40 Xijtak re Aarón: Bˈan nicˈj katiox pi jqˈuexwach kadios pire tinabˈertak chikawch chi jcˈamic kabˈe jwiˈl taˈ ketam nen xan Moisés ri xojesanch Egipto, xcheˈtak re Aarón. 41 Jilonli xantak jun tiox richbˈal jun wacx, xcojtak pi jdiosak. Y xcamsajtak awaj pire tijsujtak re, xantak jun nimakˈij pire xcˈultak jkˈij man jtioxak ri riˈke rechak xanowtak. 42 Jwiˈliˈli xcan yeˈsajtak jwiˈl Kakaj Dios chi jcojic jkˈijak mak chˈumil pach kˈij pach icˈ pi jdiosak. Jilon chapcaˈ tijbˈij lak jwujak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojr cuando Kakaj Dios xij jilonri: Atak rijajl Israel, taˈ xacamsajtak awaj pire xasujtak chwe, ni xasipajtak kelen chwe cuando xatwaˈxtak caˈwinak (40) junabˈ li chekej luwar. 43 Atak xawikajtakbˈi man atioxak ri jbˈij Moloc pach man chinam ri richoch man atioxak, pach man atioxak richbˈal jun chˈumil ri jbˈij Refán, ri mak tiox ri atake xatbˈanowtak pire tacojtak jkˈij. Jwiˈliˈli atwesajtakbˈi laj atilmitak y atintaktakbˈi jilibˈi re Babilonia, xcheˈ Kakaj Dios, xcheˈ Esteban rechak. 44 Esteban xij chic: Cuando xwaˈxtak kamam li chekej luwar ojr, wiˈ jun chinam riqˈuilak ri richoch Kakaj Dios ri lamas tijcˈoltakwiˈ mak tzˈalam abˈaj ri tzˈibˈal mak lajuj Jpixbˈ Kakaj Dios chiwch. Jilon jbˈanic xantak re chapcaˈ rilic man ri xcˈutsaj chiwch Moisés jwiˈl Kakaj Dios. 45 Kamam katitˈ xcˈultak laj jkˈabˈak jmam jtitˈak man chinam li, ri richoch Kakaj Dios y aj cˈamaliˈ man chinam li jwiˈlak pach Josué cuando xmajtak man ulew lamas xesajtak mak cristian jwiˈl Kakaj Dios chiwchak pire tijachsaj man ulew rechak. Y man chinam li xwaˈxna riqˈuilak asta laˈ mak kˈij cuando xwaˈx David. 46 David jor tzi xilsaj jwiˈl Kakaj Dios, re xtzˈonaj chi tiyeˈsaj luwar re tran jun tzˈetel ja lamas tiwaˈxwiˈ Kakaj Dios ri jDios Jacob. 47 Pero taˈ xyeˈsaj luwar re xan. Riˈ Salomón ri jcˈajol xanow jwaˈx man ja li. 48 Pero Kakaj Dios lecj taˈ tiwaˈx li jun ja ri bˈanalke laˈ jkˈabˈak cristian chapcaˈ xcan jtzˈibˈaj ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ojr cuando Kakaj Dios xij jilonri: 49 Caj tzˈakatke tran pire lamas incubˈarwiˈ chi uxlan y ulew xike tran pire jluwr wakan. Taˈ ni jun ja atcwintak chi jbˈanic pi we y taˈ jun inluwr aacˈlak lamas inuxlanwiˈ. 50 Jwiˈl laˈyiˈ inkˈbˈ bˈanalwiˈ caj pach ulew inwiˈl, xcheˈ Kakaj Dios. 51 Atak, subˈlaj atak jip, jilon axicnak y awanmak chapcaˈ rechak yak ri taˈ tijcojtak Jyolj Kakaj Dios, takˈattak jwich Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios. Atak atake nicˈ riqˈui amamak ojr. 52 Juntir yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios xansajiˈ cˈax rechak jwiˈl yak amamak. Rechak xcamsajtak ri tibˈintak chi tina pena jun ri sucˈul ranm. Y cuando xyuk Kakaj Jesús jun winak ri sucˈul ranm, xajachtak pi cˈax y xacamsajtak. 53 Atak xijsajiˈ Jpixbˈ Kakaj Dios chawechak ri xyeˈsaj re Moisés jwiˈl yak anjl, pero taˈ xacojtak, xcheˈ Esteban rechak. 54 Mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel cuando xtatak chi jilonli xijsaj rechak, subˈlaj xkuchˈuchˈuj reeak jwiˈl retzalak chi jtaic jyolj Esteban. 55 Pero Esteban nojsaliˈ ranm laˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, xnaˈtun lecj y xrilbˈi jkˈakˈal jnimal jkˈij Kakaj Dios y xrilbˈi Kakaj Jesucristo waˈl laj jpaach Kakaj Dios. 56 Ajrucˈreˈ Esteban xij: Iltak impuch lecj, twil in xteriˈ caj. In tijin twil Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil waˈl laj jpaach Kakaj Dios, xcheˈ rechak. 57 Rechak xtzˈapij jxicnak y subˈlaj cow xchˈejejtak y juntir nicˈ jwichak xpetak chi jchapic Esteban. 58 Xresajtakbˈi Jerusalén. Ajrucˈreˈ xcholtak jcamsaj chi abˈaj. Y mak ri xkˈabˈantak tzij chirij xrokxaˈnijtak ritzˈikak ri tijkˈuˈjtak riqˈui jun cˈojol winak ri jbˈij Saulo. 59 Y cuando tijintak chi jcamsaj Esteban chi abˈaj, Esteban xchˈaˈw riqˈui Kakaj Dios, xij: Kaj Jesús ri Wajawl, cˈul insantil, xcheˈ. 60 Ajrucˈreˈ xxucar y cow xchˈejejc, xij: ¡At Wajawl, cuy jmacak, ma yeˈ riqˈui awanm ri tijin trantak chwe! xcheˈ. Xijmaj jilonli jwiˈl, xcamc.

Hechos 8

1 Saulo jor tzi xril xcamsaj Esteban. Laˈ kˈij li xpetak mak ri xcontrintak re Kakaj Jesucristo, xoctak chi jbˈanic cˈax rechak juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Jerusalén. Rechak juntir ribˈilak nak xtil ribˈak. Wiˈ jujun xeˈtak lak luwar re Judea y wiˈ jujun xeˈtak lak luwar re Samaria. Xike yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo taˈ xtil ribˈak. 2 Xpetak jujun winak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, xeˈ jmukeˈtak jcamnakl Esteban y subˈlaj xokˈtak chirij. 3 Xpe Saulo, xoc chi jbˈanic cˈax rechak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, riˈ raj tijsach jwichak. Y xoc lak ja chi jchapicak chi anm chi winak pire tijcˈambˈic y tibˈe jcojeˈ li cars. 4 Pero yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri xeltakbˈi Jerusalén xtil ribˈak bˈak tilmit y lamas titawtak tijbˈijtak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. 5 Jun rechak ri jbˈij Felipe xeˈ Samaria. Xtaw claˈ, xoc chi jbˈij rechak cristian tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesús ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew. 6 Cuando mak cristian xtatak ri tibˈijsaj rechak jwiˈl Felipe y xriltak mak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios ri tran, subˈlaj cristian xmulbˈaˈ ribˈak chirij y nojel ranmak tijtatak jcholajl ri tijbˈij Felipe rechak. 7 Subˈlaj cristian ri wiˈ etzl laj ranmak xtzibˈsajtak jwiˈl Felipe y mak etzl subˈlaj cow tichˈejejtak cuando nak xeltakbˈic y subˈlaj qˈui cristian ri siquirnak rakanak y jkˈabˈak y wiˈ coˈxtak nak xtzibˈsajtak. 8 Jwiˈliˈli juntir cristian li man tilmit li subˈlaj tiquiˈcottak. 9 Y li man tilmit li, ojrchak wiˈ jun ajitz claˈ ri jbˈij Simón, jor xcwin chi jsubˈicak cristian Samaria tijcoj jkˈij chi re nimiˈ jkˈij. 10 Y juntir cristian, chi acˈl chi riˈjabˈ ticojowtak jkˈij y tijbˈijtak chirij: Man winak ri wiˈ jcwinel ri tibˈijsaj Nimlaj Jcwinel Kakaj Dios re, ticheˈtak. 11 Mak cristian jor tijcojtak nen tijbˈij, jwiˈl ojriˈ subˈultakch jwiˈl laˈ mak itz ri tran. 12 Pero cuando mak cristian xcojtak jyolj Felipe ri tijbˈij chirij tzilaj jtaquil chirij jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian y chirij Kakaj Jesucristo, chi anm chi winak xansaj jaˈtiox rechak. 13 Y asta riˈ jun Simón ri man ajitz xcojaˈ jyolj Felipe y xansaj jaˈtiox re y xchol xambˈerem chirij Felipe, jor tisaach jchˈol chi rilic chi Felipe xan mak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios. 14 Cuando xtatak jtaquil yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Jerusalén chi yak cristian aj Samaria xcojaˈtakaˈ Jyolj Kakaj Dios, xpetak xtaktakbˈi Pedro pach Juan claˈ. 15 Cuando xtawtak Pedro pach Juan, xchˈaˈwtak riqˈui Kakaj Dios chirijak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Samaria pire tijcˈultak Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj ranmak, 16 jwiˈl ajquiˈ chi jcˈultak Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj ranmak, xike jaˈtiox bˈanal rechak laj jbˈij Kakaj Jesús ri Kajawl. 17 Ajrucˈreˈ xpetak Pedro pach Juan, xyeˈ jkˈabˈak laj jbˈaak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, jilonli cuando xcˈultak Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj ranmak. 18 Cuando xril Simón chi yak cristian xcˈulaˈtakaˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj ranmak cuando xyeˈ jkˈabˈak Pedro pach Juan laj jbˈaak, xpe re, xsuj pwak rechak, 19 xij: Yeˈtak chwe man cwinel li pire incwin chi jbˈanic jilonli, pire cuando in tanyeˈ inkˈbˈ laj jbˈa jono cristian tijcˈul Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj ranm, xcheˈ. 20 Ajrucˈreˈ xpe Pedro, xij re: Chi saachti awch pach apwaak jwiˈl at xachomorsaj chi wiˈke chi lokˈem cwinel ri tijyeˈ Kakaj Dios. 21 At taˈ tijnaˈ tacˈul jcwinel Kakaj Dios jwiˈl taˈ sucˈul awanm chiwch Kakaj Dios. 22 Jwiˈliˈli qˈuex anoˈj y cˈam jkˈabˈal amac chiwch Kakaj Dios y tzˈonaj jcuyic amac re, jilonli pent tijcuy amac chirij mak etzltak chomorsaˈn ri xabˈan. 23 In twil chi nojsaliˈ awanm chi tiˈtin jwiˈl jcˈaxcˈol awanm chi rilic ri xkabˈan y nicˈ riqˈuil ximilcatiˈ jwiˈl amac, xcheˈ Pedro re. 24 Xpe Simón, xij re Pedro pach Juan: Chˈaˈwentak chwij riqˈui Kakaj Dios ri Kajawl pire maˈ tipe man cˈax chimbˈ chapcaˈ xabˈijtak chwe, xcheˈ. 25 Pedro pach Juan, cuando xcan bˈijmaj jwiˈlak rechak yak cristian nen xan Kakaj Jesucristo y xijtak Jyolj Kakaj Dios ri Kajawl rechak, xkˈajtak Jerusalén, pi kˈaxem rechak xkˈaxtak lak luwar re Samaria xcan jbˈijtak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rechak cristian. 26 Xpe jun ranjl Kakaj Dios ri Kajawl, xij re Felipe: Felipe, jat li sur, tibˈe ateˈ man bˈe ri tikˈax li chekej luwar ri tielbˈi Jerusalén tibˈe Gaza, xcheˈ re. 27 Felipe laj or xmajbˈi jbˈe, xecˈ. Bˈesal li bˈe cuando xeˈ jteˈ jun winak aj Etiopía. Y riˈ jun winak capunalc. Re nimiˈ rekleˈn jwiˈl riˈ ajcˈolol pwak chirij Candace, jun anm ri wiˈ pire reina re Etiopía. Man winak li jkˈajicch chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios. 28 Bˈenam re laj jtilmit y cubˈul li jun carret juralbˈi jwiˈl cwaˈy tijin chi rilic jwich wuj ri xcan jtzˈibˈaj Isaías ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios. 29 Ajrucˈreˈ xpe Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, xij re Felipe: Jat, jutumbˈi chijcˈulel man winak ri bˈesal li carret, xcheˈ re. 30 Xpe Felipe, xeˈ jol chijcˈulel man winak li, xta chi tijin chi rilic jwich wuj ri xcan jtzˈibˈaj Isaías ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios, xpe Felipe, xtzˈonaj re: ¿Ton ataˈ jcholajl nen tijbˈij li wuj ri attijin chi rilic? xcheˈ re. 31 Man winak aj Etiopía xij re Felipe: Taˈ tanta jcholajl jwiˈl taˈ nen tibˈin chwe nen mo tielwiˈ, xcheˈ re. Ajrucˈreˈ xij re Felipe chi tijaw riqˈuil li carret y ticubˈar riqˈuil. 32 Y man winak li tijin chi rilic li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri lamas tzˈibˈalwiˈ jilonri: Xcˈamsajbˈi pire ticamsaj chapcaˈ tibˈansaj re mak tra carner y chapcaˈ jun ra carner tike jyeˈ ribˈ cuando tisocaj rij, taˈ tichˈejejc y jilon xan re, taˈ xchˈaˈwc. 33 Re xyeˈke ribˈ nen xansaj re, xansaj kˈatbˈitzij chirij onque taˈ tzˈet wiˈ jmac. Taˈ ni jono cristian ticwin chi jyolic nen jnimal etzltak noˈj ri wiˈ laj ranmak mak cristian laˈ mak junabˈ cuando xwaˈx wich ulew, jwiˈl xresajtakbˈi jcˈaslemal wich ulew, ticheˈ. 34 Y man winak li xtzˈonaj re Felipe: Bˈan tokˈobˈ, bˈij chwe, ¿nen quiek chirij tijbˈijwiˈ ri tzˈibˈal neri jwiˈl ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios? ¿Chirijniˈ re o chirij jono chic? xcheˈ. 35 Ajrucˈreˈ xpe Felipe, xoc chi jbˈij jcholajl re nen tijin tril man winak li wuj y xij tzilaj jtaquil re chirij Kakaj Jesucristo. 36 Bˈesaltak li bˈe, xkˈaxtak li jun luwar lamas wiˈ jun jaˈ, xpe man winak, xij re Felipe: Neri wiˈ jaˈ, ¿contaˈ tijnaˈ tibˈansaj jaˈtiox chwe? xcheˈ re Felipe. 37 Xpe Felipe, xij re: Wi kes tzˈet nojel awanm ticubˈar achˈol chirij Kakaj Jesucristo, tijnaˈn, xcheˈ re man winak. Man winak xij: Lajori tancojaˈ chi Kakaj Jesucristo Jcˈajoliˈ Kakaj Dios, xcheˈ. 38 Ajrucˈreˈ xtak jwabˈaj man jcarret y xkejtak li jaˈ chi quibˈ ribˈilak y Felipe xan jaˈtiox re. 39 Cuando xeltakch li jaˈ Felipe etke xcˈamsajbˈi jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri Kajawl, taˈ chiquiˈ xilsaj jwich jwiˈl man winak li. Y man winak jorchak tiquiˈcotc, xeˈ chic. 40 Felipe riˈchak xricˈaj wiˈchak li man luwar ri jbˈij Azoto. Ajrucˈreˈ xeˈ chic, xmaj chicbˈi jbˈe. Xkˈax jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo asta xtaw Cesarea.

Hechos 9

1 Saulo xtakej jbˈanic cˈax rechak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri Kajawl, tijbˈij chirijak chi tina jcamsajtakna wi mitaˈ tican jyeˈtak jcojic tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. Y Saulo xeˈ riqˈui man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios ri wiˈ Jerusalén. 2 Xeˈ jtzˈonaj jun wuj re pire tiyeˈsaj kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ pire tibˈe lak sinagog re Damasco, pire tibˈe chi jtoquic yak ri ticojowtak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo, chi anm chi winak tijchap pire tijcˈamch prexil Jerusalén pire tibˈan kˈatbˈitzij chirijak. 3 Cuando bˈesal li bˈe tawem tran Damasco, etke xpe jun kˈakˈ lecj xrepaj ribˈ jkˈakˈal chirij. 4 Saulo xtzaak lak ulew y xta xaanch jun chˈaˈwem lecj, xij: ¡Saulo, Saulo! ¿Nen chac takelquin awiˈl pire tabˈan cˈax chwe? xcheˈ. 5 Ajrucˈreˈ Saulo xtzˈonaj re: ¿Nencˈu at li, Kaj? xcheˈ. Kakaj Jesús xij chic: Iniˈ Jesús ri takel awiˈl ri chawaj tabˈan cˈax chwe. 6 ¡Bˈiiten! Jat Damasco. Claˈ tibˈijsajwiˈ chawe nen rajwax tabˈan, xcheˈ re Saulo. 7 Y mak winak ri jpach Saulo bˈesal, jor xtzaak jchˈolak chi jtaic man chˈaˈwem ri xaanc, pero taˈ nen xriltak jwich. 8 Saulo xbˈiit lak ulew, xtebˈaˈ bˈakˈ jwich, taˈ chiquiˈ tinaˈtunc. Xpe mak winak ri jpach, xchaptakbˈi chi jkˈabˈ, xcˈamtakbˈi Damasco. 9 Uxibˈ kˈij xwaˈx claˈ, taˈ xnaˈtunc, ni taˈ xwiˈnc, ni taˈ xucˈaˈjanc. 10 Claˈ Damasco jekel jun winak ri ajtakel re Kakaj Jesucristo ri jbˈij Ananías, re xchˈabˈej chapcaˈ li jun ichicˈ jwiˈl Kakaj Jesús ri Kajawl, xij re: ¡Ananías! xcheˈ re. Ananías xij: Winiˈ neri, Wajawl, xcheˈ. 11 Y Kakaj Jesús xij re Ananías: Jat, atbˈe laˈ man bˈe ri cojol jbˈij pi Sucˈul, attaw chiˈ richoch Judas. Claˈ tatzˈonaj lamas wiˈ Saulo, jun winak aj Tarso. Re tijiniˈ chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios. 12 Re xril jwich jun winak chapcaˈ li jun ichicˈ jbˈij Ananías, xocbˈi riqˈuil y xyeˈ jkˈabˈ laj jbˈa pire xtzibˈ chic bˈakˈ jwich, xcheˈ Kakaj Jesús re Ananías. 13 Cuando xta Ananías chi jilon xijsaj re, xpe re, xij: Wajawl, pero man winak li subˈlaj cristian xintak chwe chi subˈlaj cˈax bˈanal jwiˈl rechak cristian ri ticojowtak tzilaj jtaquil chawij ri wiˈtak Jerusalén. 14 Y lajori xpe neri, yeˈlch kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ jwiˈlak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios chi jchapicak juntir cristian ri tinimirsantak jkˈij abˈj, xcheˈ Ananías re Kakaj Jesús. 15 Pero Kakaj Jesús ri Kajawl xij: Jat, in xinchaˈ winak li chi jbˈij intaquil rechak yak cristian ri maˈ rijajl taˈ Israel, rechak mak rey y rechak yak rijajl Israel. 16 In, tina incˈutna chiwch Saulo jurubˈ cˈax ri tina jtijna chi jyeˈic intaquil, xcheˈ Kakaj Jesús re Ananías. 17 Ananías xeˈ la ja lamas wiˈ Saulo. Cuando xoc la ja xyeˈ jkˈabˈ laj jbˈa Saulo y xij re: Saulo ri at wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, Kakaj Jesús ri Kajawl ri xatchˈabˈen li bˈe lamas petzalcatwiˈ, riˈ re xintakowch aacˈl pire atnaˈtunc y tijnojsaj awanm laˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, xcheˈ re. 18 Y laj or xtzaakch nicˈj kelen laj jwich Saulo chapcaˈ jmatzˈul ixm, jilonli cuando xtzibˈ chic bˈakˈ jwich, xbˈiit chic y xansaj jaˈtiox re. 19 Y ajrucˈreˈ xwiˈn chic y xucˈaˈjan chic, jiˈkelonli cuando xyuk chic jchokˈbˈ. Ajrucˈreˈ Saulo xcan quibˈ uxibˈ kˈij chijxoˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Damasco. 20 Saulo xoc chi jbˈij rechak cristian lak sinagog chi Kakaj Jesús, Jcˈajoliˈ Kakaj Dios. 21 Juntir ri xtatak jyolj subˈlaj xsaach jchˈolak chi jtaic y xoctak chi jtzˈonaj chiribˈil ribˈak: ¿Maˈ ronin taˈ winak ri, ri xanow cˈax rechak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Jerusalén? Y, ¿miti riˈ re ri xpe neri pire tiyuk jchapeˈ yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo pire tijcˈambˈi chiwchak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios ri wiˈtak Jerusalén? xcheˈtak. 22 Pero Saulo subˈlaj tijin tiyuk mas jcowil ranm chi jbˈij chi Kakaj Jesús riˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew. Jwiˈliˈli yak rijajl Israel ri wiˈtak Damasco xsaach jchˈolak chi jtaic, taˈ chiquiˈ tijtaˈtak nen trantak. 23 Cuando xeˈ qˈuilaj kˈij, yak rijajl Israel xniqˈuibˈ jwichak, xchomorsajtak nen trantak chi jcamsaj Saulo, 24 pero Saulo xretemajiˈ nen jchomorsaˈnak. Chi lakˈj chi lakˈabˈ tijin tijchajajtak chiˈ man pwert re man tzˈaak ri sutuwinak rij man tilmit pire tijcamsajtak. 25 Pero xpetak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, xresajtakbˈi Saulo lakˈabˈ xyeˈtakbˈi li jun nimlaj chicach y xkesajtakbˈi chirij man tzˈaak ri sutuwinak rij man tilmit Damasco, jiˈchaklonli xcolmajbˈi Saulo. 26 Cuando Saulo xtaw Jerusalén, re raj roj xoc chijxoˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, pero juntir ribˈilak subˈlaj titzaak jchˈolak chiwch, jwiˈl taˈ tijcojtak chi Saulo xjachaˈ ribˈ laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. 27 Pero xpe Bernabé, xcˈambˈic, xeˈ jwabˈaˈ chiwchak yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo y xij rechak chi Saulo xrilaˈ jwich Kakaj Jesús ri Kajawl li bˈe y xij rechak chi xchˈabˈejiˈ jwiˈl Kakaj Jesús. Y Saulo wiˈchak subˈlaj jcowil ranm xij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rechak cristian Damasco. 28 Jilonli cuando xcan Saulo chijxoˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Jerusalén, nicˈ tiwoˈcottak y wiˈ jcowil ranm xij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. 29 Xpe Saulo, xoc chi yoloj pach yak rijajl Israel ri tiyolowtak li tzijbˈal griego. Pero rechak xpe retzalak chirij Saulo jwiˈl re tijin tiyolow chirij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo, jilonli rechak xoctak chi jtoquic nen trantak chi jcamsajc. 30 Y cuando xretemajtak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo nen jchomorsaˈnak chirij Saulo, laj or xcˈamtakbˈi Cesarea y claˈ xtaktakbˈi Tarso. 31 Y jilonli cuando xwaˈx utzil pi rechak yak kˈat ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak lak luwar re Judea, Galilea y Samaria. Jilonli xbˈit ribˈak chi jbˈanic mas lawiˈ raj Kakaj Jesucristo, xtakejtak jcojic jkˈij Kakaj Jesucristo ri Kajawl, subˈlaj xqˈuiyantak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo y riˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios xyeˈw jcowil ranmak. 32 Cuando Pedro tijin chi jsolajcak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, xeˈ chi jsolajcak yak ri wiˈtak li man tilmit Lida. 33 Claˈ xeˈ jteˈ jun winak ri jbˈij Eneas. Re wiˈchak waxakibˈ (8) junabˈ jkejic laj jsoc jwiˈl siquirnak jtioˈjl. 34 Xpe Pedro, xij re: Eneas, Kakaj Jesucristo attzibˈsanc, bˈiiten, can yujbˈaˈ asoc, xcheˈ re. Eneas laj or xbˈiitc. 35 Juntir cristian ri wiˈtak Lida y Sarón, cuando xriltak chi xtzibˈsajiˈ Eneas, laj or xqˈuex jnoˈjak y xoctak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo ri Kajawl. 36 Jope wiˈ jun anm ajtakel re Kakaj Jesucristo ri jbˈij Tabita. Ri jcholajl tielwiˈ man bˈij Tabita, Dorcas. Sicˈ anm li nojel kˈij subˈlaj utzil tran, tijtˈowaˈ yak cristian ri wiˈ rajwax rechak. 37 Y laˈ mak kˈij li xpe jun jyaj Dorcas y xcamc. Mak cristian xantak ritin y cuando xantaj ritin jwiˈlak, xyeˈtak li jun cwart laj jcabˈ wik re man ja. 38 Jope jiˈ wiˈ nakaj re man tilmit Lida ri man tilmit lamas wiˈ Pedro. Jwiˈliˈli yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo cuando xtatak jtaquil chi wiˈ Pedro claˈ, xtaktakbˈi quibˈ winak chi jtzˈonaj tokˈobˈ re: ¡Bˈan tokˈobˈ, tzaj laj or kiqˈuil! xcheˈtak. 39 Jilonli xeˈ Pedro chirijak. Cuando xtaw claˈ, xcˈamtakbˈi laˈ man cwart lamas wiˈ camnak. Y juntir yak anm ri camnak richjilak subˈlaj tiokˈtak, xmulbˈaˈ ribˈak chirij Pedro y nak xoctak chi jcˈutic túnica y mak ritzˈikak ri tijkˈuˈjtak chiwch ri cochal jwiˈlak riqˈui Dorcas cuando aj yoˈlna. 40 Xpe Pedro, laj or xresajch juntir cristian ri wiˈtak la ja claˈ. Ajrucˈreˈ xxucar li man cwart y xoc chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios. Ajrucˈreˈ xril sicˈ anm ri camnak y xij re: ¡Tabita, bˈiiten! xcheˈ re. Sicˈ anm li xtebˈaˈ bˈakˈ jwich y cuando xril jwich Pedro, xbˈiitc, xcubˈar bˈa jchˈat. 41 Xpe Pedro, xchap chi jkˈabˈ, xwabˈaˈ y xsiqˈuijbˈi yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo pach yak anm ri camnak richjil. Xwabˈaˈ Dorcas chiwchak, cˈastasalchak jwich laj jcamnaklak. 42 Y juntir li xetemaj jwiˈlak cristian re Jope y subˈlaj qˈui xjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo ri Kajawl. 43 Pedro xcan qˈuilaj kˈij Jope. Xwaˈx laj richoch jun ajbˈanal jwaˈx tzˈum ri jbˈij Simón.

Hechos 10

1 Cesarea wiˈ jun winak ri jbˈij Cornelio, riˈ jun jbˈabˈalak man kˈat mak soldad ri tibˈijsaj Italiano re. 2 Man winak li pach rixokl y ralcˈwal nojeliˈ ranmak tijcojtak jkˈij Kakaj Dios y trantak lawiˈ raj Kakaj Dios trantak. Re subˈlaj pwak tijyeˈ chi jtˈoˈicak yak cristian ri wiˈ rajwax rechak y cocˈxoˈl tichˈaˈw riqˈui Kakaj Dios. 3 Li jun kˈij, raj laj jrox or re bˈesal kˈij, Cornelio xril jwich jun anjl chapcaˈ li ichicˈ, xocbˈi riqˈuil lamas wiˈ y xij re: ¡Cornelio! xcheˈ. 4 Y Cornelio cow xril anjl y subˈlaj xtzaak jchˈol, xtzˈonaj re: Kaj, ¿nen chawaj? xcheˈ re. Ajrucˈreˈ xpe anjl, xij re: Kakaj Dios xtaˈ ayolj cuando xatchˈaˈw riqˈuil y tziyiˈ xril xatˈoˈ yak ri wiˈ rajwax rechak. 5 Lajori takbˈi jono cristian Jope chi jsiqˈuij Simón ri tibˈijsaj Pedro re pire tipe aacˈl. 6 Jiˈ wiˈ jposad riqˈui jun winak ri jbˈij Simón ri ajbˈanal jwaˈx tzˈum ri wiˈ richoch chiˈ mar, xcheˈ anjl re Cornelio. 7 Cuando xelbˈi anjl ri xchˈabˈen re Cornelio, xpe Cornelio xsiqˈuij quibˈ rechak yak jmocom pach jun soldad ri ticojow jkˈij Kakaj Dios ri jun jtakoˈn ri cubˈul jchˈol chirij 8 y xyol rechak nen xij anjl. Cuando xyolmaj juntir rechak jwiˈl, ajrucˈreˈ xtakbˈi mak jtakoˈn Jope. 9 Laj jcabˈ kˈij cuando yak jtakoˈn Cornelio bˈesaltak lak bˈe tawem trantak Jope, raj tiqˈuil cabˈlajuj (12) kˈij, Pedro xjaw bˈa ja pire tichˈaˈw riqˈui Kakaj Dios. 10 Tichak cˈok jwiˈl wiˈjal y raj roj xtij jwa, pero cuando tijin jbˈanic jwaˈx jwa, re xril jun kelen chapcaˈ li ichicˈ. 11 Xril xter caj y xkejch jun kelen lecj asta xtaw lak ulew chapcaˈ rilic jun nimlaj sawn ximil chi quejabˈ jxiquinl. 12 Y chiwch man itzˈik petzal juntir jwich awaj ri cajcaj rakanak pach caˈn ri tijjuraj ribˈak lak ulew cuando tibˈentak y caˈn ri tirupuptak lecj. 13 Y xta xaan jun chˈaˈwem, xij re: Bˈiiten Pedro, camsaj mak awaj pach mak caˈn ri y tij, xcheˈ. 14 Pedro xij: Taˈn, Wajawl, in ni jun bˈwelt tijil kelen inwiˈl ri taˈ tijyeˈ luwar Jpixbˈ Kakaj Dios, xcheˈ. 15 Riˈchak tijta xijsaj chic re: Lawiˈ kelen ri Kakaj Dios xyeˈ luwar titijsaj, ma bˈij chi taˈ tzi titijsaj, xcheˈ re Pedro. 16 Oxmul xijsaj re jilonli, ajrucˈreˈ xchol chic jawem man sawn lecj. 17 Pedro aj tijiniˈ chi jchomorsaj nen jcholajl tielwiˈ man kelen ri xril, cuando xtawtak mak winak chiˈ pwert, ri takaltakbˈi jwiˈl Cornelio chi jtoquic richoch Simón. 18 Cuando xtawtak, xchˈaˈwtak y xtzˈonajtak wi laˈyiˈ man ja li wiˈ jposad winak ri jbˈij Simón ri tibˈijsaj Pedro re. 19 Y Pedro aj tijiniˈ chi jchomorsaj nen jcholajl tielwiˈ man kelen ri xril cuando xpe Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios xij re: Neri wiˈ uxibˈ winak tijintak chi atoquic. 20 Bˈiiten, kejench claˈ. Jat chirijak, mi ran quibˈ awanm jwiˈl iniˈ xintakowch rechak, xcheˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios re Pedro. 21 Pedro xkejch y xij rechak mak uxibˈ winak ri jtakoˈn Cornelio: Iniˈ ri, ri tijin tatoctak. ¿Nen quiek jwiˈl xatpetak chi intoquic? xcheˈ rechak. 22 Rechak xijtak: Oj xojtaksajch jwiˈl Cornelio ri jbˈabˈalak mak soldad, riˈ jun winak ri sucˈul ranm chiwch Kakaj Dios y tijcojaˈ jkˈij Kakaj Dios y mas tilokˈaj jwiˈlak juntir yak rijajl Israel. Y jun anjl xin re chi tijtak acˈamic pire atbˈe laj richoch y pire tijta nen chawaj tabˈij re, xcheˈtak re Pedro. 23 Ajrucˈreˈ xcojsajtak la ja jwiˈl Pedro y claˈ xwaˈxtakwiˈ jun akˈabˈ. 24 Y laj jcabˈ kˈij Pedro xtawtak Cesarea lamas tijin tiulbˈej jwiˈl Cornelio pach nicˈj yak rechˈelxic y yak nicˈj richcˈulchiˈ ri xtak jsiqˈuijc. 25 Cuando xocbˈi Pedro chuch ja, xpe Cornelio, laj or xelch chi jcˈulic y xxucar chiwch chi jcojic jkˈij. 26 Pero Pedro laj or xbˈit Cornelio y xij re: Bˈiiten, waˈren, in inke jun cristian chapcaˈ at, xcheˈ re. 27 Pedro tijin chi yoloj riqˈui Cornelio cuando xoctakbˈi la ja, xeˈ jteˈ subˈlaj cristian mulbˈem ribˈak la ja. 28 Pedro xij rechak: Atak awetamakiˈ chi taˈ tiyeˈsaj luwar re jun rijajl Israel tijpachij o tibˈe solin laj richoch jun cristian wi maˈ rijajl taˈ Israel. Pero Kakaj Dios xcˈutuw chinwch chi juntir cristian ri bˈanal jwiˈl taˈ luwar tikabˈij oj chi taˈ tzi. 29 Y jwiˈliˈli cuando xataktak insiqˈuijc, ximpetiˈn. Taˈ ximbˈij chi taˈ chwaj. ¿Nencˈu chawajak chwe xataktak incˈamic? xcheˈ Pedro rechak. 30 Y Cornelio xij re: Xanaˈ quejabˈ kˈij lajori, raj jilon or chapcaˈ or lajori, laj jrox or re bˈesal kˈij in win la ja neri tijin inchˈaˈw riqˈui Kakaj Dios cuando riˈchak xwil xwabˈaˈ ribˈ jun winak chinwch, cojol jun ritzˈik jwiˈl pur tikopoponc. 31 Y xij chwe: Cornelio, Kakaj Dios xtaˈ ayolj cuando xatchˈaˈw riqˈuil y retamiˈ ri bˈanal awiˈl chi jtˈoˈicak yak ri wiˈ rajwax rechak. 32 Tak jsiqˈuij Simón ri tibˈijsaj Pedro re, ri wiˈ Jope ri wiˈ jposad riqˈui jun winak ri jbˈij Simón ri ajbˈanal jwaˈx tzˈum ri wiˈ richoch chiˈ mar, xcheˈ chwe. 33 Jilonli xintak atoquic y at xabˈanaˈ tokˈobˈ xatpetc. Y lajori woj neri. Chiwch Kakaj Dios chikaj tikata juntir ri bˈil chawe jwiˈl Kakaj Dios chi tabˈij chike, xcheˈ Cornelio re Pedro. 34 Pedro xchol yoloj riqˈuilak y xij rechak: Lajori xwetemajiˈ chi Kakaj Dios tzˈetel tzˈetiˈ taˈ jaljoj rilic jun cristian tran pach jun chic. 35 Lak juntir tilmit re wich ulew Kakaj Dios tziyiˈ tril yak cristian ri ticojow jkˈij y trantak tzitaklaj noˈj. 36 Atak, awetamakiˈ tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri xtaksaj jbˈij rechak yak rijajl Israel jwiˈl Kakaj Dios, pire tiwaˈx utzil laj ranmak jwiˈl Kakaj Jesucristo ri Rajawlak juntir cristian. 37 Atak, awetamakiˈ chi tzilaj jtaquil li, jiˈ xcholmajbˈi jbˈij Galilea asta xtaw jtaquil lak juntir tilmit re Judea. Cuando jorok bˈijsajiˈ rechak cristian jwiˈl Juan Ajbˈanal Jaˈtiox chi rajwaxiˈ tijqˈuex jnoˈjak y tijcˈam jkˈabˈal jmacak chiwch Kakaj Dios pire tibˈansaj jaˈtiox rechak. 38 Awetamakiˈ chi Kakaj Dios xyaˈ jcwinel y xyaˈ Jsantil laj ranm Kakaj Jesús ri aj Nazaret. Kakaj Jesús xanaˈ utzil chijxoˈlak cristian y xtzibˈsajiˈ juntir cristian ri tijin tijtijtak cˈax laj jkˈabˈ man jbˈabˈal etzl, jwiˈl re wiˈ Kakaj Dios riqˈuil. 39 Y oj xkilaˈ chi tzˈetiˈ juntir ri xan Kakaj Jesús Jerusalén pach laj jluwrak yak rijajl Israel. Rechak xcamsajtak cocbˈal wich curs. 40 Pero Kakaj Dios xcˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl laj jrox kˈij y xan chi xwabˈaˈ chic ribˈ chikawch oj pi cristianil. 41 Kakaj Jesucristo taˈ xilsaj jwich jwiˈl juntir cristian, xike oj ri chaˈlcoj jwiˈl Kakaj Dios. Y xojwiˈniˈn y xojucˈaˈjaniˈ riqˈuil cuando jorok cˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ. 42 Re xojjtak chi jbˈij rechak juntir cristian bˈak tilmit chi riˈ re chaˈl jwiˈl Kakaj Dios pire tran jkˈatbˈitzij chibˈak juntir cristian ri yoˈltak y ri camnaktak. 43 Juntir yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios xijtakaˈ chi nen tijcubˈaˈ jchˈolak chirij, ticuysajiˈ jmac jwiˈl Kakaj Dios laj jbˈij Kakaj Jesucristo, xcheˈ Pedro rechak. 44 Aj tijiniˈ Pedro chi jbˈij jilonli rechak cuando xkej Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chibˈak yak ri tijintak chi jtaic jyolj Pedro. 45 Y yak rijajl Israel ri jachem ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo ri tijcojtak jkˈij man jcojic retal jtioˈjl winak ri xambˈertakch chirij Pedro, xsaach jchˈolak chi rilic chi Kakaj Dios xyaˈ Lokˈlaj Jsantil laj ranmak yak maˈ rijajl taˈ Israel. 46 Rechak xretemajtak chi xcˈulaˈtakaˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios jwiˈl xtatak tichak tijintak chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios y tichak yolowtak lak jaljojtak tzijbˈal. 47 Xpe Pedro, xij rechak: Taˈ ni jonok tibˈin chi taˈ tijnaˈ tibˈansaj jaˈtiox rechak yak cristian ri laˈ jaˈ, ri xcˈuluwtak Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj ranmak chapcaˈ xkabˈan oj, xcheˈ rechak. 48 Y Pedro xij chi tibˈansaj jaˈtiox rechak laj jbˈij Kakaj Jesucristo. Y ajrucˈreˈ subˈlaj xpwersijtak jbˈij re Pedro chi tiwaˈx chic quibˈ uxibˈ kˈij riqˈuilak.

Hechos 11

1 Yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo pach yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Judea xtaˈtakaˈ jtaquil chi yak ri maˈ rijajl taˈ Israel xcojaˈtakaˈ Jyolj Kakaj Dios. 2 Jilonli cuando Pedro xkˈaj chic Jerusalén, xpetak jujun rechak yak rijajl Israel ri ticojowtak Jyolj Kakaj Dios ri tijcojowtak jkˈij man jcojic retal jtioˈjl winak, xyajtak Pedro. 3 Y xijtak re: ¿Nen chac xeˈ asolaj mak cristian ri maˈ rijajl taˈ Israel ri taˈ cojol retal jtioˈjlak y xatwiˈn riqˈuilak? xcheˈtak re. 4 Ajrucˈreˈ Pedro xoc chi jyolic rechak juntir ri ilan y bˈanal jwiˈl, xij rechak: 5 Cuando xinwaˈx Jope, in tijin inchˈaˈw riqˈui Kakaj Dios cuando etke xcˈut ribˈ jun kelen chinwch chapcaˈ li ichicˈ. Xwil jun kelen chapcaˈ rilic jun nimlaj sawn ximil chi quejabˈ jxiquinl xkejch lecj asta lamas winwiˈ. 6 Cow xwil, riˈchak xwil mak awaj wiˈ chiwch ri cajcaj rakanak pach mak cˈaˈntaklaj caˈn pach caˈn ri tijjuraj ribˈak lak ulew cuando tibˈentak pach mak caˈn ri tirupuptak lecj. 7 Y riˈchak xinta xaanch jun chˈaˈwem lecj, xij chwe: Bˈiiten Pedro, camsaj juntir ri y tij, xcheˈ chwe. 8 Pero in ximbˈij: Taˈn Wajawl, in ni jun bˈwelt tijil kelen inwiˈl ri taˈ tijyeˈ luwar Jpixbˈ Kakaj Dios, xincheˈ re. 9 Riˈchak xinta xinjchˈabˈej chic jcaˈmul lecj, xij chwe: Lawiˈ kelen ri Kakaj Dios xyeˈ luwar titijsaj, ma bˈij chi taˈ tzi titijsaj, xcheˈ chwe. 10 Oxmul xijsaj jilonli chwe, ajrucˈreˈ xchol chic jawem man nimlaj sawn lecj. 11 Y laj or xtawtak uxibˈ winak la ja lamas winwiˈ, takaltakbˈi chi intoquic, jiˈ xeltakbˈi Cesarea xtawtak wiqˈuil. 12 Y Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios xin chwe chi mi ran quibˈ wanm chi bˈenam riqˈuilak. Y xeˈtak chwij yak wakakibˈ (6) kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo y nicˈ xojoc laj richoch Cornelio. 13 Re xij chike nen mo xril jun anjl waˈl laj richoch y xij re: Takbˈi nicˈj winak Jope pire tibˈe jsiqˈuij Simón ri tibˈijsaj Pedro re. 14 Y re tiyuk jbˈij chawe pach juntir yak ri wiˈtak laj awichoch nen tabˈantak pire atcolmajtak laj jkˈabˈ amacak, xcheˈ, xcheˈ Cornelio chwe. 15 Cuando xinchol jchˈabˈejcak Cornelio pach yak ri wiˈtak laj richoch, xkejch Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chibˈak chapcaˈ xan chikabˈ oj nabˈe. 16 Ajrucˈreˈ xcuxtaj inwiˈl jyolj Kakaj Jesucristo ri Kajawl cuando xij: Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xanaˈ jaˈtiox laˈ jaˈ, pero tina acˈultakna Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj awanmak, riˈ li jaˈtiox ri tran Kakaj Dios chawechak laˈ Lokˈlaj Jsantil, xcheˈ. 17 Kes tzˈet Kakaj Dios xyaˈ Lokˈlaj Jsantil rechak pire jun sipan chapcaˈ ri yeˈl chike oj jwiˈl, ri jachem kibˈ laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo ri Kajawl. Y, in taˈ nen incholajl pire tankˈat jwich Kakaj Dios, xcheˈ Pedro rechak. 18 Cuando rechak xtatak jilonli, xtzˈapij jchiˈak, xmaytak jyajic Pedro. Y xnimirsajtak jkˈij Kakaj Dios, xijtak: Iltakcˈu li, Kakaj Dios xyaˈ luwar rechak yak maˈ rijajl taˈ Israel chi jqˈuexic jnoˈjak pire tijtaˈtak tzilaj cˈaslemal, xcheˈtak. 19 Laˈ mak kˈij li, cuando xcamsaj Esteban, xoc jbˈanic cˈax rechak juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. Jwiˈliˈli rechak nak xelmajtakbˈic, wiˈ jujun xeˈtak Fenicia y wiˈ jujun xeˈtak Chipre y wiˈ jujun xeˈtak Antioquía re Siria. Claˈ xike rechak yak rijajl Israel xijtak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. 20 Pero wiˈ jujun chijxoˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri aj Chipre y aj Cirene, xtawtak Antioquía re Siria. Xijtak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri Kajawl rechak yak maˈ rijajl taˈ Israel. 21 Y jwiˈl xtˈoˈsajtak jwiˈl jcwinel Kakaj Jesucristo ri Kajawl, subˈlaj cristian xcan jyeˈtak mak ojrtak cˈutuˈn, xqˈuex jnoˈjak y xjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo ri Kajawl. 22 Man kˈat ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Jerusalén, cuando xtatak juntir li, xtaktakbˈi Bernabé Antioquía re Siria. 23 Y cuando xtaw Bernabé xril nen utzil ri yeˈl jwiˈl Kakaj Dios rechak jwiˈl rutzil ranm, re subˈlaj xquiˈcotc y xij rechak juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo chi jcubˈaˈ mas jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo ri Kajawl riqˈui nojel ranmak. 24 Bernabé tzilaj winakiˈn y nojsaliˈ ranm laˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios y cubˈuliˈ jchˈol chirij Kakaj Jesucristo. Subˈlaj cristian xcˈultak Kakaj Jesucristo ri Kajawl laj ranmak laˈ mak kˈij li. 25 Ajrucˈreˈ xeˈ Bernabé Tarso chi jtoquic Saulo. 26 Y cuando xeˈ jteˈ, xcˈamch Antioquía re Siria, xwaˈxtak jun junabˈ riqˈuilak man kˈat ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak claˈ y xtijojtak subˈlaj cristian claˈ. Antioquía re Siria ri lamas xcojsajwiˈ nabˈe bˈwelt jbˈijak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo pi ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. 27 Y laˈ mak kˈij li xeltakbˈi jujun ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios Jerusalén, xeˈtak Antioquía re Siria. 28 Y jun rechak, Agabo jbˈij, re xwaˈr y xtaksaj jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chi jbˈij chi tina pena jun nimlaj wiˈjal juntir wich ulew. Y cuando xan man nimlaj wiˈjal li, riˈ Claudio wiˈ pire jbˈabˈal kˈatbˈitzij re Roma. 29 Yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Antioquía re Siria xchomorsajtak xtaktakbˈi kelen re jtˈoˈicak yak rechˈelxicak chirij Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Judea. Xyeˈtakbˈi nen jnimakl xcwintak chi jyeˈic, xtaktakbˈic. 30 Jilonli xantak xtaktakbˈi Bernabé pach Saulo chi jyeˈic laj jkˈabˈak yak ajililtak jcholajl chijxoˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Judea.

Hechos 12

1 Laˈ mak junabˈ li man rey Herodes Nabˈe Agripa xoc chi jbˈanic cˈax rechak jujun yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. 2 Xtak jcamsaj Santiago chi espad, ri ratz Juan. 3 Cuando re xril chi tziyiˈ xriltak yak rijajl Israel ri taˈ tijcojtak Jyolj Kakaj Dios, xtak chic jchapic Pedro. Riˈ xan li laˈ man nimakˈij cuando titijsaj cuxlanwa ri taˈ chˈamkˈor laˈ. 4 Cuando xchapmaj Pedro, Herodes Nabˈe Agripa xij chi ticojsaj li cars lamas tichajaj jwiˈl quejabˈ kˈat chi soldad, cajcaj chi soldad wiˈ laˈ jujun kˈat. Re chomorsal jwiˈl chi xike tikˈax man nimakˈij Pascua, tresaj Pedro li cars pire tran kˈatbˈitzij chirij chiwchak cristian. 5 Y jilonli Pedro wiˈ li cars tzi jchajajc y yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo cocˈxoˈl tijin tichˈaˈwtak riqˈui Kakaj Dios riqˈui nojel ranmak chirij Pedro. 6 Laˈ man akˈabˈ li ri chomorsal jwiˈl Herodes Nabˈe Agripa chi xike tisakarsanc, tresaj Pedro li cars pire tijwabˈaˈ chiwchak cristian y pire tijbˈij rechak nen jmac. Pedro tijin chi waraj chijxoˈlak quibˈ soldad li cars y ximil laˈ quibˈ caden y nicˈj soldad chic wiˈtak chiˈ cars chi chajinc. 7 Etke xwabˈaˈ ribˈ jun ranjl Kakaj Dios ri Kajawl li cars y subˈlaj xsakabˈsaj jpam man cars y xpe anjl, xyucxij laj jxucul Pedro chi jcˈastasaj jwich y xij re: ¡Bˈiiten laj or! xcheˈ re. Y mak caden laj or xquirmaj laˈ jkˈabˈ Pedro. 8 Xpe anjl, xij re: Coj awitzˈik y coj aperem xajabˈ, xcheˈ re. Cuando Pedro xan lawiˈ ri xijsaj re, xij chic anjl re: Coj awitzˈik ri takˈuˈj y xambˈeren chwij, xcheˈ re. 9 Pedro xelbˈi li cars, xeˈ chirij anjl, pero ajquiˈ chi retemaj wi tzˈetiˈ jun anjl tijin tiyolow riqˈuil. Riˈ chijchˈol re tijin tril chapcaˈ li jun ichicˈ. 10 Xkˈaxtak lamas wiˈtakwiˈ mak nabˈetak ajchajinl y xkˈaxtak chic lamas wiˈtakwiˈ mak jcabˈtak ajchajinl. Cuando xtawtak lamas wiˈ man pwert ri bˈanal laˈ chˈiˈchˈ ri wiˈbˈi chiˈ bˈe, man pwert xter ricˈan. Rechak xeltakbˈic y xbˈembˈejtakbˈi jun cay, ajrucˈreˈ anjl xcan jyeˈ Pedro ricˈan. 11 Ajrucˈreˈ Pedro xmaj jcholajl y xij: Lajori xwetemajiˈ chi tzˈetel tzˈet riˈ Kakaj Dios ri Kajawl xtakowch re anjl chi incolic laj jkˈabˈ Herodes y laj jkˈabˈak yak rijajl Israel ri ulbˈel jwiˈlak tisakarsan pire trantak cˈax chwe, xcheˈ. 12 Y cuando Pedro xretemaj juntir li, xeˈ la ja riqˈui María ri jchuch Juan ri tibˈijsaj Marcos re, lamas mulbˈemwiˈ ribˈak subˈlaj cristian ri tijin tichˈaˈwtak riqˈui Kakaj Dios. 13 Xchˈaˈwbˈi laˈ man pwert ri wiˈ chiˈ bˈe y xelch jun ajicˈ ri jbˈij Rode chi rilic nen tichˈaˈw laˈ man pwert. 14 Cuando xta chi jyoljiˈ Pedro, subˈlaj xquiˈcotc. Jwiˈl jquiˈcotem taˈ chiquiˈ xtebˈaˈ man pwert, xeˈ jol la ja chi jbˈij rechak chi Pedro tichˈaˈw laˈ man pwert chiˈ bˈe. 15 Rechak xijtak re Rode: Atniˈ sons, xcheˈtak re. Pero Rode xij chi tzˈetiˈ Pedro tichˈaˈwc. Y rechak xijtak chic: Maˈ riˈ taˈ re ri tichˈaˈw, li riˈ ranjl ri tichajin re, xcheˈtak. 16 Y Pedro aj tijiniˈ tichˈaˈwbˈi laˈ man pwert. Cuando xtebˈaˈtak man pwert, xriltak chi Pedro tijin tichˈaˈw, subˈlaj xsaach jchˈolak. 17 Pero re laˈ jkˈabˈ xij rechak chi tijtzˈapij jchiˈak y xyol rechak chi usil nen xan Kakaj Dios ri Kajawl chi resaj li cars. Y xij chi tibˈijsaj re Santiago y pach rechak yak rechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo. Ajrucˈreˈ Pedro xelbˈic. Xeˈ li jun jalan luwar chic. 18 Cuando xsakarsanc, subˈlaj xsaach jchˈolak mak soldad jwiˈl taˈ retamak lamas xeˈ Pedro. 19 Y Herodes xtak jtoquic Pedro, pero taˈ chiquiˈ xtaˈtak. Xtak jcˈotic jchiˈak mak soldad nen xantak re Pedro y xtak jcamsajcak. Xeˈ quibˈ uxibˈ kˈij jbˈantaj jilonli, Herodes xelbˈi Judea. Xeˈ waˈxok Cesarea. 20 Herodes Nabˈe Agripa petzal retzal chirijak mak cristian ri wiˈtak Tiro y Sidón. Rechak xchomorsajtak chi tibˈetak riqˈui Herodes. Y cuando xeˈtak, xchˈabˈejtak Blasto ri ajchajal re man cwart lamas tiwar man rey Herodes pire trantak richcˈulchiˈ ribˈak riqˈuil y xijtak re chi tican jyeˈtak man ayuwal jwiˈl kelen rechak ri tijtijtak, jiˈ tipe li tilmit lamas wiˈ Herodes pire rey. 21 Herodes xchaˈ jun kˈij pire xtak jsiqˈuijcak mak cristian re Tiro y Sidón pire tiyolow riqˈuilak. Laˈ man kˈij li ri xchaˈ, Herodes xcoj ritzˈik re rey y xcubˈar lamas ticubˈarwiˈ cuando tran kˈatbˈitzij, xchol yoloj riqˈuilak. 22 Y cuando mak cristian xriltak jilonli, xcholtak chˈejejem, xijtak: ¡Ri tijin tichˈaˈw diosiˈn, maˈ jun cristian taˈn! xcheˈtak. 23 Y etke xyuk jun ranjl Kakaj Dios ri Kajawl, xan cˈax re Herodes jwiˈl taˈ xkˈel mak cristian cuando xijtak chi re diosiˈn y jwiˈl taˈ xnimirsajtak jkˈij Kakaj Dios. Jiˈkelonli xoc ramolil y xcamc. 24 Pero Jyolj Kakaj Dios tijiniˈ tibˈe mas jtaquil bˈak tilmit. 25 Bernabé pach Saulo, cuando xantajch jtajquilak jwiˈlak ri takaltakbˈic, xkˈajtak Jerusalén. Xcˈamtakbˈi Juan chirijak ri tibˈijsaj Marcos re, xeˈtak Antioquía re Siria.

Hechos 13

1 Chijxoˈlak man kˈat ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Antioquía re Siria wiˈ jujun ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios y wiˈ jujun ajtijoltak cristian re Jyolj Kakaj Dios. Riˈtakaˈ Bernabé, Simeón ri tibˈijsaj Negro re, Lucio aj Cirene, Saulo y Manaén ri nicˈ xqˈuiy pach Herodes Antipas. 2 Jun kˈij cuando tijintak chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios ri Kajawl y tijin trantak ayun, xpe Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, xij rechak: Tostak Bernabé pach Saulo pire trantak lawiˈ ri tambˈij rechak, xcheˈ. 3 Ajrucˈreˈ cuando xantaj chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios y xantaj ayun jwiˈlak, xyeˈ jkˈabˈak laj jbˈaak Bernabé pach Saulo y xtaktakbˈi chapcaˈ xijsaj rechak jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios. 4 Bernabé pach Saulo xtaksajtakbˈi jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios xeˈtak Seleucia ri wiˈ chiˈ mar. Claˈ xjawtak li jun barc, xeˈtak Chipre ri jun luwar ri wiˈ li mar. 5 Cuando xtawtak Salamina re Chipre, xoctak chi jbˈij Jyolj Kakaj Dios lak sinagog. Juan bˈesaliˈ riqˈuilak chi jtˈoˈicak chi jbˈij Jyolj Kakaj Dios. 6 Xeˈtak y xkˈaxtak lak juntir mak luwar re Chipre tijin tijbˈijtak Jyolj Kakaj Dios asta xtawtak Pafos. Claˈ xeˈ jteˈtak jun ajitz ri jbˈij Barjesús, jun joˈslaj rijajl Israel y tijbˈij chi ajkˈasal Jyolj Kakaj Diosiˈn. 7 Man ajitz li, jiˈ wiˈ riqˈui man jbˈabˈal kˈatbˈitzij re Chipre ri jbˈij Sergio Paulo, jun winak ri wiˈ jnoˈj. Man jbˈabˈal kˈatbˈitzij li xtak jsiqˈuij Bernabé pach Saulo jwiˈl riˈ raj tijta Jyolj Kakaj Dios. 8 Man ajitz ri jbˈij Barjesús, ri tibˈijsaj Elimas re, tijin tijtoc nen tran pire maˈ tijcoj man jbˈabˈal kˈatbˈitzij lawiˈ ri tijbˈijtak Bernabé pach Saulo pire maˈ ticubˈar jchˈol chirij Kakaj Jesucristo. 9 Saulo riˈ ri tibˈijsaj Pablo re, re wiˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj ranm, cow xril Elimas, 10 xij re: Pur at ajsubˈunl, ajbˈanal etzltak noˈj, atiˈ ralcˈwal man jbˈabˈal etzl y tacontrij juntir ri tzi. Taˈcojoˈ tican ayeˈ jqˈuexic jcholajl jcˈutuˈn Kakaj Jesucristo ri Kajawl ri sucˈul bˈe. 11 Lajori Kakaj Jesucristo ri Kajawl tranaˈ jun cˈax chawe. Atcan moy quibˈ uxibˈ kˈij, taˈ chiquiˈ tawil jsakil kˈij, xcheˈ re. Etke xoc ukuˈm laj jwich Elimas. Tichak jtoc nen ticˈamowbˈi re chi jkˈabˈ jwiˈl moychak. 12 Cuando xril man jbˈabˈal kˈatbˈitzij jilonli, ajrucˈreˈ xjach ribˈ laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo y subˈlaj xsaach jchˈol chi jtaic jcˈutuˈn Kakaj Jesucristo ri Kajawl. 13 Pablo pach yak jpach xeltakbˈi Pafos xjawtakbˈi li barc, xeˈtak Perge re Panfilia. Juan claˈ xtos ribˈ chirijak, xkˈaj chic Jerusalén. 14 Y rechak xeltakbˈi Perge xeˈtak Antioquía re Pisidia. Cuando xtaw kˈij re uxlan, xoctak li sinagog y xcubˈartak. 15 Cuando xilmaj jwich wuj re Jpixbˈ Kakaj Dios pach mak wuj ri tzˈibˈal jwiˈlak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios, xpetak mak jbˈabˈalak man kˈat ri tijmulbˈaˈ ribˈak li sinagog, xijtak rechak Pablo pach Bernabé: Atak kawinak, wi wiˈ nen chawajak tabˈijtak re yeˈbˈi jcowil ranmak cristian, bˈijtak lajori, xcheˈtak rechak. 16 Ajrucˈreˈ Pablo xwaˈrc, laˈ jkˈabˈ xij rechak chi tijtatak nen tijbˈij rechak y xij rechak: Tatak jcholajl atak rijajl Israel y atak ri maˈ atak taˈ rijajl Israel ri atcojowtak jkˈij Kakaj Dios. 17 Ri jDiosak yak rijajl Israel riˈ li xchˈabˈen rechak kamam y riˈ Kakaj Dios li xpaxin jwichak cuando xwaˈxtak Egipto y laˈ jcwinel li xresajtak chicbˈi claˈ. 18 Kakaj Dios caˈwinak (40) junabˈ xcuy jmacak kamam re juntir mak etzltak noˈj ri xantak cuando xwaˈxtak li chekej luwar. 19 Y xsach jwichak mak wukubˈ (7) tilmit ri wiˈtak Canaán y xyeˈ man luwar rechak kamam pi jtextamentak. 20 Y chirij li Kakaj Dios xchol jcojic mak kˈatbˈitzij pire titakontak chibˈak. Jilonli xkˈax quejabˈ cient caˈwinak lajuj (450) junabˈ asta cuando xtaw kˈij xwaˈx ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ri jbˈij Samuel. 21 Ajrucˈreˈ yak kamam li xtzˈonajtak jun rey re Kakaj Dios pire titakon chibˈak. Kakaj Dios xcoj Saúl pire rey. Caˈwinak (40) junabˈ xan pire rey. Saúl jcˈajoliˈ Cis ri jun rechak mak kˈat rijajl Benjamín. 22 Cuando Kakaj Dios xresaj Saúl pire rey, xcoj David y riˈ Kakaj Dios xin chirij David jilonri: Xinchaˈ David ri jcˈajol Isaí, jun winak ri mas cubˈul inchˈol chirij, re tranaˈ juntir ri chwaj tran, xcheˈ Kakaj Dios. 23 Y Kakaj Jesús rijajliˈ kamam David, riˈ re xcojsaj jwiˈl Kakaj Dios pi ajcolol rechak yak rijajl Israel laj jkˈabˈ jmacak chapcaˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios. 24 Cuando ajquiˈ chi jchol jtijonc Kakaj Jesús, Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xij rechak juntir yak rijajl Israel chi rajwaxiˈ tijqˈuex jnoˈjak y tibˈansaj jaˈtiox rechak. 25 Y cuando Juan Ajbˈanal Jaˈtiox tijin tijqˈuis jbˈanic lawiˈ ri takalch chi jbˈanic, xij rechak: ¿Nen imbˈanic in tabˈij atak? In maˈ in taˈ chapcaˈ ri tachomorsaj atak. Pero petzal chiquiˈ jun chwij ri mas nim jkˈij, taˈ ticˈular pi we intacar chi jquiric jxajbˈ, xcheˈ Juan Ajbˈanal Jaˈtiox, xcheˈ Pablo rechak. 26 Pablo xij chic: Atak inwinak ri ojtak rijajl Abraham y atak ri maˈ atak taˈ rijajl Israel ri atnimirsantak jkˈij Kakaj Dios, ri jtaquil ri nen mo atcolmajtak laj jkˈabˈ amacak pi awechakiˈ takalch jwiˈl Kakaj Dios. 27 Yak cristian ri wiˈtak Jerusalén pach yak jbˈabˈalak taˈ xretemajtak nen jbˈanic Kakaj Jesús y taˈ xtatak jcholajl Jyolj Kakaj Dios ri xcan jtzˈibˈaj yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ri tiilsaj chiwchak li wuj nojel kˈij re uxlan. Cuando rechak xjachtak Kakaj Jesús pi camic, jilonli xtaw chiwch ri bˈil jwiˈlak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojrtaktzij. 28 Onque taˈ xtaˈtak ni jono jmac pire tijcamsajtak, rechak pwers xantak re Pilato chi tijtak jcamsajc. 29 Y cuando xantaj jbˈanic re Kakaj Jesús juntir ri tijbˈij ri tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios, ajrucˈreˈ xpetak, xkesajtak Kakaj Jesús wich curs y xeˈ jmukeˈtak li jun jul. 30 Pero Kakaj Dios xcˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ. 31 Y qˈuilaj bˈwelt xilsaj chic jwich pi cristianil jwiˈlak yak ri xambˈertak chirij Galilea y Jerusalén y lajori riˈ rechak tibˈintak chic rechak cristian chi tzˈet xcˈastasajiˈ jwich Kakaj Jesús laj jcamnakl jwiˈl Kakaj Dios. 32 Jwiˈliˈli oj tikabˈij chawechak ri tzˈetel tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios rechak kamam. 33 Chikawch oj xtaw chiwch ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios rechak kamam cuando xcˈastasaj jwich Kakaj Jesús laj jcamnakl chapcaˈ xij Kakaj Dios laj jcabˈ Salmo jilonri: At, atiˈ Incˈajol, iniˈ xinalcˈwalan awe lajori, xcheˈ. 34 Kakaj Dios bˈiliˈ jwiˈl chi tina jcˈastasajna jwich Kakaj Jesús laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ pire maˈ tikˈaˈy jtioˈjl li ulew. Jilonli xtaw chiwch ri xij Kakaj Dios: Tina imbˈanna jun nimlaj utzil pi awechak chapcaˈ ri bˈil inwiˈl re David, xcheˈ. 35 Jwiˈliˈli tijbˈij li jun Salmo chic jilonri: At, taˈ tayeˈ luwar tikˈaˈy li ulew jtioˈjl awajchac ri tosol pi awe, ticheˈ. 36 David, cuando xantaj jwiˈl chapcaˈ jchomorsaˈn Kakaj Dios ri tran re jwinak, xcamc y xeˈ muksaj lamas mukulwiˈ jkaj jchuch. Re xkˈaˈyiˈ jtioˈjl li ulew. 37 Pero Kakaj Jesús ri xcˈastasaj jwich laj jcamnakl jwiˈl Kakaj Dios, re taˈ xkˈaˈy jtioˈjl li ulew. 38 Jwiˈliˈli atak inwinak, tatak jcholajl ri tambˈij chawechak chi jwiˈlke Kakaj Jesús wiˈ cuybˈi mac. 39 Jpixbˈ Kakaj Dios taˈ ticwin chi jcuyic jmacak cristian, pero juntir ri xjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesús, tranaˈ sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios jwiˈl ticuysajiˈ jmacak. 40 Jwiˈliˈli atak iltak jcholajl nen tabˈantak, mi qˈuisbˈen chabˈak ri xcan jtzˈibˈajtak li wuj yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojr ri xijtak jilonri: 41 Iltak impuch atak ri taˈ chawajak jwich jun tzˈetel cˈutuˈn, oquentakcojoˈ il, sachcojoˈ achˈolak jwiˈl in tambˈanaˈ nimaktak cˈutbˈi incwinel laj acˈaslemalak ri tiyeˈw tzakom chˈolal chawechak, pero atak taˈ tacojtak chi tzˈetiˈ onque tibˈijsaj chawechak, xcheˈ Kakaj Dios, xcheˈ Pablo rechak. 42 Cuando xeltakch Pablo pach yak jpach li sinagog, xpetak yak cristian xijtak rechak chi titawtak chic riqˈuilak laˈ man jun kˈij chic re uxlan chi jbˈij chic rechak lawiˈ ri xeˈ jbˈijtak. 43 Cuando xeltakch juntir cristian la ja claˈ, subˈlaj rijajl Israel y subˈlaj ri maˈ rijajl taˈ Israel ri ticojowtak jcˈutuˈnak y juntir ribˈilak xambˈertak chirijak Pablo pach Bernabé. Pablo pach Bernabé xijtak rechak chi mi jquibˈaj ranmak chirij rutzil ranm Kakaj Dios ri xyeˈsaj rechak. 44 Laˈ man jun kˈij chic re uxlan, raquitzchak maˈ juntir cristian li tilmit xmulbˈaˈ ribˈak chi jtaic Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈijtak. 45 Pero yak rijajl Israel xriltak chi subˈlaj cristian xmulbˈaˈ ribˈak. Rechak subˈlaj xtiˈtijtak Pablo, xoctak chi jkˈatic jwich jyolj y xyokˈtak. 46 Pero Pablo pach Bernabé taˈ xtzaak jchˈolak chi jcˈululajcak, xijtak: Oj rajwaxiˈ nabˈe xkabˈij Jyolj Kakaj Dios chawechak atak rijajl Israel. Pero jwiˈl xaxuttak Jyolj Kakaj Dios y taˈ ticˈular pi awechak tataˈtak tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic, ojbˈe riqˈuilak yak maˈ rijajl taˈ Israel. 47 Jwiˈl jilon katakic xan Kakaj Dios ri Kajawl cuando xij jilonri: Xatincoj pire tacˈut jbˈeak juntir cristian wich ulew pire ticolmajtak laj jkˈabˈ jmacak, xcheˈ Kakaj Dios, xcheˈ Pablo rechak. 48 Cuando yak maˈ rijajl taˈ Israel xtatak chi jilonli, subˈlaj xquiˈcottak. Xoctak chi jnimirsaj jkˈij Jyolj Kakaj Dios ri Kajawl y xjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo juntir yak ri chaˈltak jwiˈl Kakaj Dios pire tijtaˈtak tzilaj cˈaslemal riqˈuil lecj ri taˈ jqˈuisic. 49 Jilonli xel jtaquil Jyolj Kakaj Dios ri Kajawl lak juntir luwar re Pisidia. 50 Pero xpetak yak rijajl Israel, xtakchiˈjtak yak anm ri cojol jkˈijak ri tinimirsantak jkˈij Kakaj Dios y yak winak ri wiˈ rekleˈnak Antioquía re Pisidia pire trantak cˈax rechak Pablo pach Bernabé. Jilonli xcholtak jbˈanic cˈax rechak Pablo pach Bernabé y xresajtakbˈi li tilmit claˈ. 51 Ajrucˈreˈ Pablo pach Bernabé xcan jtotojtak mak pok laˈ rakanak chi jcˈutic chiwchak mak cristian chi taˈ tzi xantak y xeˈtak Iconio. 52 Pero yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo subˈlaj tiquiˈcottak y xnojsaj ranmak laˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios.

Hechos 14

1 Claˈ Iconio Pablo pach Bernabé xoctak li sinagog. Jor tzi jbˈij jcholajl tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo xantak rechak yak ri mulbˈem ribˈak claˈ. Jiˈkelonli subˈlaj cristian xjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. Wiˈ rijajl Israel y wiˈ ri maˈ rijajl taˈ Israel. 2 Pero yak rijajl Israel ri taˈ jachem ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo xoctak chi jtakchiˈj yak maˈ rijajl taˈ Israel, riˈ rajak tretzelbˈejtak jwichak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. 3 Pero Pablo pach Bernabé subˈlaj naj xwaˈxtak claˈ. Wiˈ jcowil ranmak chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri Kajawl. Riˈ Kakaj Jesucristo xyeˈw jcwinelak chi jbˈanic nimak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios chi jcˈutic chiwchak cristian chi tzˈetiˈ ri tijin tijbˈijtak chi Kakaj Dios subˈlaj rutzil ranm chirijak juntir cristian. 4 Pero yak cristian li tilmit Iconio taˈ nicˈ jwichak. Wiˈ nicˈj riˈ tijcojtak ri tijbˈijtak yak rijajl Israel ri taˈ jachem ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. Y wiˈ nicˈj chic riˈ tijcojtak lawiˈ ri tijbˈijtak Pablo pach Bernabé ri yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo. 5 Jujun rechak yak ri rijajl Israel pach jujun rechak yak maˈ rijajl taˈ Israel xniqˈuibˈ jwichak pach mak jbˈabˈalak. Xchomorsajtak chi trantak cˈax rechak Pablo pach Bernabé y tijcamsajtak chi abˈaj. 6 Cuando xtatak Pablo pach Bernabé chi jilonli xchomorsajtak, xelmajtakbˈic. Xeˈtak Listra y Derbe ri mak tilmit re Licaonia y laˈ mak luwar ri wiˈ chirijak mak tilmit li. 7 Y claˈ xtakejtak jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rechak cristian. 8 Claˈ Listra wiˈ jun winak ri coˈxchak cuando xqˈuisiˈyc. Y sicˈ winak li cubˈul 9 chi jtaic nen ri tijin tijbˈij Pablo. Y Pablo cow xrilbˈi winak li chi cubˈuliˈ jchˈol chi titzibˈsajiˈn. 10 Xpe Pablo, cow xchˈabˈej, xij re: ¡Bˈiiten! ¡Waˈren sucˈulc! xcheˈ re. Y sicˈ winak xchˈopinc y laj or xchol bˈe. 11 Mak cristian, cuando xriltak chi jilonli xan Pablo, xchˈejejtak laj jtzijbˈalak aj Licaonia, xijtak: ¡Yak winak ri, diostakaˈn, xwuxtak pi cristianil y xkejtakch kiqˈuil! xcheˈtak. 12 Bernabé xcojtak jbˈij pi dios Zeus y Pablo xcojtak jbˈij pi dios Hermes jwiˈl riˈ re kes tichˈaˈw. 13 Chi oquebˈ re man tilmit wiˈ man chotx ri lamas tibˈe jnimirsajtak jkˈij man dios Zeus. Y man ajcˈamal jbˈeak cristian riqˈui man dios Zeus pach mak cristian xcˈamtakch cutzˈiˈj pach nicˈj achaj wacx pire tijcamsajtak chi jsujic re Pablo pach Bernabé chi jnimirsaj jkˈijak. 14 Bernabé pach Pablo ri yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo cuando xtatak jtaquil chi jilonli xantak cristian, xrechˈ ritzˈikak chirijak chi jcˈutic chiwchak chi taˈ tzi trantak, xijtak: 15 Atak cristian, ¿nen chac tabˈantak jilonli? ¡Oj, ojke cristian chapcaˈ atak! Oj xojpet pirechiˈ tikabˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo chawechak pire tican ayeˈtak jbˈanic mak noˈj ri taˈ nen tichacuj y atoctak laj jkˈabˈ Kakaj Dios ri yoˈlc, ri xanow caj, ulew, mar pach juntir kelen ri wiˈ chiwchak. 16 Ojr xyeˈsajke luwar rechak juntir cristian jwiˈl Kakaj Dios xantak nen rajak xantak chi jujunalak. 17 Re xcˈutaˈ chi riˈ re Kakaj Dios cuando xan utzil chawechak. Riˈ re tiyeˈw jabˈ chawechak pire tzi tiwichin aticoˈnak y riˈ re tiyeˈw juntir kelen re tatijtak y riˈ re tiyeˈw quiˈcotemal chawechak, xcheˈ Pablo rechak yak cristian. 18 Onque Pablo pach Bernabé xijtak jilonli rechak cristian, subˈlaj cˈax xtijtak chi jkˈelicak pire maˈ tijcamsajtak mak achaj wacx pire tisujsaj rechak. 19 Cuando xtawtak nicˈj rijajl Israel ri jachem ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo ri tipetak Antioquía re Pisidia pach yak ri tipetak Iconio xtawtak Listra, xoctak chi jtakchiˈj yak cristian claˈ chi jqˈuexic jnoˈjak pire trantak cˈax re Pablo. Cuando xniqˈuibˈ jwichak, xoctak chi jcamsaj Pablo chi abˈaj. Cuando xantaj jwiˈlak, chijchˈol rechak camnakchak, xjurajtakbˈic, xresajtakbˈi li tilmit. 20 Pero cuando xmulbˈaˈ ribˈak subˈlaj ajtakeltak re Kakaj Jesucristo chirij Pablo, xbˈiit chic y xeˈ chic li tilmit. Laj jcabˈ kˈij xeltakbˈi claˈ pach Bernabé xeˈtak Derbe. 21 Cuando xijmaj tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo jwiˈlak rechak cristian ri wiˈtak Derbe, subˈlaj cristian xjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. Ajrucˈreˈ rechak xkˈajtak chic Listra, Iconio y Antioquía re Pisidia. 22 Laˈ mak tilmit li xyeˈtak jcowil ranmak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo pire maˈ tijquibˈaj ranmak chirij y xijtak rechak chi rajwaxiˈ tina jcuytakna cˈax ri tina bˈansajna rechak pire tioctak lamas titakonwiˈ Kakaj Dios. 23 Y chijxoˈlak mak kˈat ajtakeltak re Kakaj Jesucristo re mak tilmit li, xchaˈtak nicˈj cristian pire xcojtak pi ajililtak jcholajl chijxoˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. Y juntir rechak xoctak chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios y xantak ayun chirijak yak ri chaˈl jwiˈlak. Ajrucˈreˈ xcan jacheˈtak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo ri Kajawl ri quiek chirij xcubˈar jchˈolak. 24 Pablo y Bernabé xkˈaxtak Pisidia xtawtak Panfilia. 25 Xijtak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo Perge y xeˈtak chic Atalia. 26 Claˈ xjawtak li barc, xeˈtak chic Antioquía re Siria. Riˈ tilmit li lamas wiˈtakwiˈ cuando xjachsajtak laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire xtaksajtakbˈi chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri xqˈuistak jbˈanic lajori. 27 Cuando xtawtak Antioquía re Siria, xmulbˈaˈtak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, xoctak chi jyolic rechak juntir ri bˈanal rechak jwiˈl Kakaj Dios y xyoltak rechak chi Kakaj Dios xyeˈw luwar rechak yak maˈ rijajl taˈ Israel ticubˈar jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo. 28 Pablo y Bernabé subˈlaj naj xwaˈxtak claˈ riqˈuilak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo.

Hechos 15

1 Cuando wiˈtak Pablo pach Bernabé Antioquía re Siria, xtawtak jujun rijajl Israel ri jachem ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo ri tipetak Judea. Xijtak rechak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo jilonri: Wi mitaˈ ticojsaj retal atioˈjlak chapcaˈ tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios taˈ atcolmajtak laj jkˈabˈ amacak, xcheˈtak. 2 Pero Pablo pach Bernabé xcoj jcowil ranmak chi jbˈij rechak yak rijajl Israel ri tipetak Judea chi maˈ jcholajl taˈ ri tijin tijbˈijtak y subˈlaj naj xyolowtak chirij mak cˈutuˈn li. Jwiˈliˈli xpetak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo xtaktakbˈi Pablo pach Bernabé y nicˈj ajtakeltak re Kakaj Jesucristo chic Jerusalén, pire xeˈ jchomorsajtak riqˈuilak yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo pach riqˈuilak yak ajililtak jcholajl chijxoˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Jerusalén nen rajwax trantak. 3 Cuando Pablo pach Bernabé xtaksajtakbˈi jwiˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Antioquía re Siria, rechak xkˈaxtak Fenicia y Samaria. Pi kˈaxem xantak xyoltak rechak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo nen mo yak maˈ rijajl taˈ Israel xqˈuex jnoˈjak y xjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. Juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo subˈlaj xquiˈcottak chi jtaic. 4 Cuando xtawtak Jerusalén, xcˈulsajtakaˈ pi utzil jwiˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo y yak ajililtak jcholajl chijxoˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. Pablo pach Bernabé xyoltak juntir nen utzil ri bˈanal jwiˈl Kakaj Dios rechak. 5 Pero wiˈ nicˈj fariseo ri ajtakeltak re Kakaj Jesucristo xwaˈrtak y xijtak: Rajwaxiˈ ticojsaj retal jtioˈjlak yak winak ri maˈ rijajl taˈ Israel y rajwaxiˈ titaksajtak chi jbˈanic lawiˈ ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, xcheˈtak. 6 Y xmulbˈaˈ ribˈak yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo pach yak ajililtak jcholajl chijxoˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo chi jchomorsaj nen trantak chirij man cˈutuˈn li. 7 Subˈlaj naj xyolowtak chirij, ajrucˈreˈ xpe Pedro xwaˈrcw y xij rechak: Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, awetamakiˈ chi ojriˈ xinchaˈsaj jwiˈl Kakaj Dios chaxoˈlak pire tambˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rechak yak maˈ rijajl taˈ Israel pire tijjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. 8 Kakaj Dios retamiˈ nen jchomorsaˈn laj ranmak juntir cristian, xcˈut chi tijcˈulaˈ yak maˈ rijajl taˈ Israel cuando xyeˈ Lokˈlaj Jsantil rechak chapcaˈ xyeˈsaj chike oj ri ojtak rijajl Israel. 9 Kakaj Dios taˈ jaljoj kilic oj tran pach rechak, jwiˈl xsakabˈsajiˈ ranmak jwiˈlke xcubˈar jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo. 10 Y lajori, taˈ jcholajl takˈattak jwich ri bˈanal jwiˈl Kakaj Dios. Tayeˈtak mas jbˈa mak pixabˈ chapcaˈ jun al laj ikaˈn pi rechak yak maˈ rijajl taˈ Israel jwiˈl tabˈijtak chi rajwaxiˈ ticojsaj retal jtioˈjlak yak winak. Pero ni oj, ni kamam ojrtaktzij xcwintak chi jcojic juntir Jpixbˈ Kakaj Dios. 11 Oj ketamiˈ chi jwiˈlke rutzil ranm Kakaj Jesucristo ri Kajawl xojcolmaj laj jkˈabˈ kamac y jilon yak maˈ rijajl taˈ Israel, xcheˈ Pedro rechak. 12 Juntir ribˈilak taˈ chiquiˈ xchˈaˈwtak, riˈ xtatak nen xijtak Pablo pach Bernabé. Pablo pach Bernabé xoctak chi jyolic rechak lawiˈ nimaktak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios y kelen sachom chˈolal rilic ri bˈanal jwiˈl Kakaj Dios xoˈlak yak maˈ rijajl taˈ Israel jwiˈl rechak. 13 Cuando xmaytak chˈaˈwem Pablo pach Bernabé, ajrucˈreˈ Santiago xij rechak: Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, tatak lawiˈ tambˈij chawechak. 14 Simón Pedro xin chike nen mo xilsaj cˈur jwichak yak maˈ rijajl taˈ Israel jwiˈl Kakaj Dios. Re xchaˈ jun kˈat chijxoˈlak pire tiwuxtak pi ralcˈwal. 15 Riˈ li niqˈuiˈ pach ri xcan jtzˈibˈajtak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojr li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri: 16 Cuando tikˈax ri, tina tawna jun kˈij tambˈan jwaˈx chic richoch David ri tzakal. Juntir mak ri bˈanal cˈax tina inyujbˈaˈna chapcaˈ jbˈanic ojr. 17 Jilonli tambˈan pire juntir yak cristian wich ulew ri maˈ rijajl taˈ Israel ri tijtoctak kajawl tijnimirsajtak inkˈij. Ri jilon jbˈanicak chapcaˈ jun ja tzakal y tambˈan chic jwaˈxc, 18 xcheˈ Kakaj Dios ri Kajawl ri tibˈanow lawiˈ ri chomorsal jwiˈl ojrtaktzij. 19 Jwiˈliˈli tambˈij in chi taˈ tijnaˈ tikabˈij rechak yak maˈ rijajl taˈ Israel ri xqˈuex jnoˈjak ri xoctak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo chi rajwaxiˈ tijcojtak juntir Jpixbˈ Kakaj Dios. 20 Xike tikatakbˈi jbˈij rechak li wuj chi mi jtijtak chic mak kelen ri tijel rij ri sujulchak re mak tiox, mi rantak tzˈiˈal, mi jtijtak jtiˈnicl awaj ri tike jitzˈaj ribˈak y mi jtijtak jquiqˈuel awaj chapcaˈ tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, 21 jwiˈl ojrtaktzijiˈ wiˈ cristian lak juntir tilmit ri tijtijojtak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios. Mak pixabˈ li, tibˈijsajiˈ lak sinagog nojel kˈij re uxlan asta lajori, xcheˈ Santiago rechak. 22 Y yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo, yak ajililtak jcholajl chijxoˈlak y juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Jerusalén, nicˈ jwichak xchomorsajtak chi tijchaˈtak nicˈj chijxoˈlak rechak pire tijtaktakbˈi chirijak Pablo pach Bernabé Antioquía re Siria. Xchaˈtak Judas ri tibˈijsaj Barsabás re pach Silas ri cojol jkˈijak chijxoˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. 23 Chirijak rechak xtaktakbˈi man wuj ri tijbˈij jilonri: Oj jtakoˈn Kakaj Jesucristo kapach yak ajililtak jcholajl chijxoˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo y juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak neri Jerusalén, tikatakbˈi rutzil awchak atak kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo ri maˈ atak taˈ rijajl Israel ri watak Antioquía re Siria, ri watak lak luwar re Siria y lak luwar re Cilicia. 24 Xkata jtaquil chi wiˈ jujun cristian aj neri xtawtak aacˈlak xeˈ jbˈijtak nicˈj yoloj chawechak ri maˈ jcholajl taˈn y maˈ katakoˈntak taˈn. Rechak riˈke rajak tran quibˈ awanmak chirij Kakaj Jesucristo jwiˈl mak jyoljak ri xeˈ jbˈijtak chawechak. 25 Jwiˈliˈli xkachomorsaj oj juntir xkatakbˈi quibˈ winak chi asolajcak pi jpachak Bernabé pach Pablo ri lokˈlajtak kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo. 26 Rechak xjachaˈ ribˈak pi cˈax chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri Kajawl. 27 Jwiˈliˈli xkatakbˈi Judas y Silas chi awilicak, rechak tiyolowtakaˈ aacˈlak y tijbˈijtakaˈ chawechak chapcaˈ tzˈibˈalbˈi li wuj. 28 Oj pach Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios nicˈ kawch chi taˈ tikayeˈ chic jun jalan pixabˈ chawechak chapcaˈ jun al laj ikaˈn, xike mak ri, ri mas rajwaxc, 29 ma tijtak chic mak kelen ri tijel rij ri sujulchak re mak tiox, ma tijtak quicˈ, ma tijtak jtiˈnicl awaj ri tike jitzˈaj ribˈak y ma bˈantak tzˈiˈal. Y wi tabˈantak juntir li, tziyiˈ tabˈantak. Xikeli chikaj tikabˈijbˈi chawechak, ticheˈ li wuj ri xtaktakbˈic. 30 Jilonli yak winak ri xeˈtak Antioquía re Siria xcan jchˈabˈejtak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Jerusalén xantajtakbˈic, xeˈtak. Cuando xtawtak claˈ, xmulbˈaˈtak jwichak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo y xjachtak man wuj rechak. 31 Xilmaj jwich man wuj jwiˈlak, rechak subˈlaj xquiˈcottak jwiˈl tziyiˈ jyeˈic jnoˈjak xansajbˈi li wuj. 32 Judas pach Silas riˈtakaˈ ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios xoctak chi jyeˈic jnoˈjak y jcowil ranmak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. 33 Xkˈax quibˈ uxibˈ kˈij jtawicak claˈ, ajrucˈreˈ xcan jchˈabˈej ribˈak pi quiˈcotemal pire xkˈajtak riqˈuilak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri xtakowbˈi rechak. 34 Pero Silas xchomorsaj xcan Antioquía re Siria. 35 Y jilon xantak Pablo pach Bernabé xcantakna claˈ pi jpachak nicˈj yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo chi jtijoj cristian y chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri Kajawl. 36 Xeˈ quibˈ uxibˈ kˈij jwaˈxicak claˈ, Pablo xij re Bernabé: Lajori joˈ kasolaj yak kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo lak juntir tilmit lamas kˈasalcojwiˈ nabˈe chi jbˈij Jyolj Kakaj Dios y tikil nen jbˈanicak, xcheˈ Pablo. 37 Bernabé riˈ raj roj xeˈ Juan chirijak ri tibˈijsaj Marcos re. 38 Pero Pablo taˈ tzi xril tibˈe chirijak jwiˈl re xcan resaj ribˈ chirijak Panfilia, taˈ raj xpachijtak chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. 39 Jwiˈlke li taˈ xcˈul jwichak chiribˈil ribˈak Pablo pach Bernabé, xtos ribˈak, Bernabé xcˈambˈi Marcos chirij xjawtakbˈi li jun barc, xeˈtak Chipre. 40 Y Pablo xcˈambˈi Silas chirij. Yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo xchˈaˈwtak riqˈui Kakaj Dios chirijak y xjachtak laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire tiwaˈx rutzil ranm Kakaj Dios riqˈuilak. 41 Xkˈaxtak Siria y Cilicia, xkˈax jyeˈtak jcowil ranmak yak kˈat ajtakeltak re Kakaj Jesucristo pire ticubˈar mas jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo.

Hechos 16

1 Pablo pach Silas xtawtak Derbe y xeltak chicbˈi claˈ xeˈtak Listra, claˈ xtaˈtak jun ajtakel re Kakaj Jesucristo ri jbˈij Timoteo, jchuch rijajliˈ Israel y takeliˈ Kakaj Jesucristo jwiˈl y jkaj maˈ rijajl taˈ Israel. 2 Yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Listra pach yak ri wiˈtak Iconio tijbˈijtak chi subˈlaj tziyiˈ jnoˈj Timoteo. 3 Pablo riˈ raj tibˈe Timoteo chirij, jwiˈliˈli xcoj retal jtioˈjl Timoteo pire maˈ tipe retzalak yak rijajl Israel chirij ri wiˈtak claˈ jwiˈl rechak retamakiˈ chi jkaj Timoteo maˈ rijajl taˈ Israel. 4 Juntir tilmit lamas xkˈaxtak, xcan jbˈijtak rechak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo chi trantak nen tijbˈij man cˈutuˈn ri xchomorsajtak yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo y yak ajililtak jcholajl chijxoˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Jerusalén. 5 Jilonli xyeˈsaj mas jcowil ranmak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo pire ticubˈar mas jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo y nojel kˈij tijin tiqˈuiyantak. 6 Taˈ xyeˈsaj luwar rechak Pablo, Silas y Timoteo jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios xijtak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo Asia, jwiˈliˈli jiˈ xkˈaxtak laˈ mak luwar re Frigia y re Galacia. 7 Xtawtak li cˈulbˈatˈ re Misia. Claˈ xchomorsajtak chi tibˈetak Bitinia, pero Lokˈlaj Jsantil Kakaj Jesucristo taˈ xyeˈ luwar rechak xeˈtak claˈ. 8 Jwiˈliˈli jiˈ xkˈaxtak Misia, xtawtak Troas ri wiˈ chiˈ mar. 9 Y claˈ lakˈabˈ Pablo xril jun kelen chapcaˈ li ichicˈ. Xril jwich jun winak tipe Macedonia, waˈl chiwch y xij re: Pablo, tzaj kiqˈuil neri Macedonia y cojatˈoweˈ, xcheˈ re. 10 Cuando Pablo xril man kelen li chapcaˈ li ichicˈ, laj or xojbˈe Macedonia, jwiˈl xkachomorsaj chi Kakaj Diosiˈ xojsiqˈuin chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo claˈ. 11 Troas xojjawbˈi li barc, xojbˈe sucˈul li man luwar ri jbˈij Samotracia ri wiˈ li mar y laj jcabˈ kˈij xojtaw Neápolis ri wiˈ chiˈ mar. 12 Ajrucˈreˈ xojbˈe Filipos jun tilmit re Macedonia. Wiˈ subˈlaj cristian aj Roma jekeltak claˈ y xojwaˈx quibˈ uxibˈ kˈij claˈ. 13 Li jun kˈij re uxlan xojelbˈi chirij man tilmit li. Xojbˈe chiˈ jun nimi jaˈ ri wiˈbˈi chirij man tilmit, jwiˈl xkachomorsaj chi wiˈ jono luwar claˈ lamas tibˈe chˈaˈwtak yak rijajl Israel riqˈui Kakaj Dios. Xojcubˈar claˈ y xojoc chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rechak yak anm ri wiˈtak claˈ. 14 Chijxoˈlak yak anm ri wiˈtak claˈ, wiˈ jun ri jbˈij Lidia aj Tiatira, ajcˈayal morad itzˈik y re tijnimirsajiˈ jkˈij Kakaj Dios. Kakaj Jesucristo ri Kajawl xanow re Lidia xoc juntir jyolj Pablo laj ranm. 15 Jilonli xansaj jaˈtiox re pach juntir yak ri wiˈtak laj richoch y cuando xantaj jaˈtiox rechak, xpe anm li, xij chike: Wi kes tzˈet iniˈ ajtakel re Kakaj Jesucristo ri Kajawl tawiltak, bˈanta aposadak la ja kiqˈuil, xcheˈ chike. Pwers xan chike, xojcan riqˈuil. 16 Li jun kˈij bˈesalcoj laˈ man luwar lamas tibˈe chˈaˈwtak yak rijajl Israel riqˈui Kakaj Dios, xkacˈul jun kˈapoj anm ri wiˈ rajw. Re wiˈ etzl laj ranm ticwin chi jkˈijaj rij jun kelen, subˈlaj pwak tijchˈec pire mak jpatron. 17 Y man kˈapoj anm li xambˈer chikij kapach Pablo y xchˈejej chi jbˈij: Yak winak ri jtakoˈntakaˈ tzˈetel Dios lecj, riˈ tiyuk jbˈij chawechak nen mo atcolmajtak laj jkˈabˈ amacak, xcheˈ rechak cristian. 18 Qˈuilaj kˈij xambˈer chikij y jilon xan li. Xpe Pablo, xqˈuistaj ranm chi jtaic, xsolcopij ribˈ, xij re man etzl ri wiˈ laj ranm man kˈapoj anm: Laj jbˈij Kakaj Jesucristo tambˈij chawe chi atel laj ranm anm ri, xcheˈ re man etzl. Y man etzl laj or xelbˈic. 19 Xriltak mak jpatron man kˈapoj anm li chi taˈ chiquiˈ tijchˈectak pwak chirij xchaptak Pablo pach Silas, xcˈamtakbˈi li kˈatbˈitzij ri wiˈ lamas tijmulbˈaˈ ribˈak cristian. 20 Xjachtak laj jkˈabˈak mak kˈatbˈitzij y xijtak: Mak winak ri rijajltakaˈ Israel tijin trantak cˈax rechak cristian laj katilmit. 21 Tijin ojjtijojtak re jun jalan cˈutuˈn chic ri taˈ tijnaˈ tikacoj y tikabˈan jwiˈl ojiˈ aj Roma, xcheˈtak. 22 Juntir cristian xbˈit ribˈak chirijak Pablo pach Silas y mak kˈatbˈitzij xtaktak resaj ritzˈikak Pablo pach Silas y xtak jseqˈuicak chi xicˈaˈy. 23 Subˈlaj cˈax jseqˈuicak xansaj. Y xantaj jseqˈuic Pablo pach Silas jwiˈlak, xcojtak li cars. Mak kˈatbˈitzij xijtak re man ajchajal prexbˈ chi tzi jchajaj tran. 24 Xta man ajchajal prexbˈ chi jilonli xijsaj re, xcojbˈi Pablo pach Silas li qˈuisbˈi jpam man cars y xcoj rakanak li cepo. 25 Xtaw nicˈaj akˈabˈ, Pablo pach Silas tijin tichˈaˈwtak riqˈui Kakaj Dios y tijin tijbˈixajtak jcojic jkˈij Kakaj Dios. Yak nicˈj prexbˈ chic ri wiˈtak li cars tijin tijtatak. 26 Etke xpe jun nimlaj cabˈrakn. Xyucxij man tzˈaak re jxeˈ man cars y xtertak juntir mak pwert re man cars y xquirmaj mak caden ri quiek laˈ ximiltakwiˈ juntir mak prexbˈ. 27 Xcˈastaj jwich man ajchajal prexbˈ, xril chi telchak mak pwert re man cars, laj or xresajch man respad, raj roj xcamsaj ribˈ jwiˈl chijchˈol re xelmajtakaˈbˈi juntir mak prexbˈ. 28 Pero Pablo subˈlaj cow xchˈejejc, xij: ¡Ma bˈan cˈax aybˈ, oj juntir wojiˈ neri! xcheˈ re. 29 Ajrucˈreˈ xtzˈonaj jun kˈakˈ man ajchajal prexbˈ, xocbˈi jol chi rilicak. Y tichak querquen jwiˈl jtzakic jchˈol, xxucaj ribˈ chiwch Pablo pach Silas. 30 Laj or xresajbˈi Pablo pach Silas li cars, xcˈamtakbˈi chirij man cars y xij rechak: Atak kaj, ¿nen tambˈan pire incolmaj laj jkˈabˈ immac? xcheˈ re Pablo pach Silas. 31 Pablo pach Silas xijtak re: Cubˈaˈ achˈol chirij Kakaj Jesús ri Kajawl pire atcolmaj laj jkˈabˈ amac pach awixokl y juntir awalcˈwal, xcheˈtak re. 32 Y xijtak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri Kajawl re man ajchajal prexbˈ pach rixokl y juntir ralcˈwal. 33 Man ajchajal prexbˈ li, laˈ man or li lakˈabˈ xoc chi jchˈajic jwich lamas nak xsocmaj rechak Pablo pach Silas chi xicˈaˈy. Ajrucˈreˈ xpe Pablo pach Silas, xantak jaˈtiox re pach rixokl y ralcˈwal. 34 Xpe man ajchajal prexbˈ, xcˈambˈi Pablo pach Silas laj richoch y xyeˈ jwaak. Subˈlaj tiquiˈcottak man ajchajal prexbˈ pach rixokl y ralcˈwal jwiˈl xcubˈariˈ jchˈolak chirij Kakaj Dios. 35 Akˈabˈ laj jcabˈ kˈij, xtawtak nicˈj takoˈn chi jbˈij re man ajchajal prexbˈ jilonri: Tijbˈij mak kˈatbˈitzij chi tatakbˈi mak winak, xcheˈtak. 36 Man ajchajal prexbˈ li xij re Pablo: Mak kˈatbˈitzij xtaktakch jbˈij chi atintaktakbˈic. Lajori jattak pi quiˈcotemal, taˈ chiquiˈ nen tibˈanow cˈax chawechak, xcheˈ rechak. 37 Pero Pablo xij rechak mak jtakoˈn mak kˈatbˈitzij: Oj ojiˈ aj Roma. Xojjsecˈtak chiwchak juntir cristian chi maˈ retamak wi wiˈ kamac o taˈn y xojjcojtak li cars. Y lajori raj ojjtaktakbˈi chi mukukil chiwch cristian. Oj taˈ ojbˈec, petakna rechak ojyuk resajtak, xcheˈ rechak mak takoˈn. 38 Y mak takoˈn xeˈ jbˈijtak re mak kˈatbˈitzij nen xijsajbˈi rechak. Mak kˈatbˈitzij subˈlaj xtzaak jchˈolak cuando xtatak chi Pablo pach Silas aj Romatakaˈn. 39 Laj or xeˈtak chi jtzˈonaj jcuyic jmacak chiwchak Pablo pach Silas y xresajtak li cars, xtzˈonajtak tokˈobˈ rechak chi tieltakbˈi li tilmit. 40 Pablo pach Silas xeltakbˈi li cars, xeˈtak laj richoch Lidia. Cuando xmulbˈaˈ chic ribˈak pach yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, xyeˈtak jcowil ranmak y ajrucˈreˈ xeltak chicbˈi claˈ.

Hechos 17

1 Pablo pach Silas bˈesaltak lak bˈe, xkˈaxtak Anfípolis pach Apolonia y xtawtak Tesalónica, claˈ wiˈ jun sinagog. 2 Pablo xan chapcaˈ nakˈtisajem ribˈ, re xeˈ li sinagog re kˈij re uxlan. Uxibˈ xuman nojel kˈij re uxlan tijin tijbˈij rechak cristian ri wiˈtak claˈ chapcaˈ tijbˈij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios. 3 Xij rechak chi wiˈ jun ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew y tina camsajna, pero ticˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ y xij rechak: Riˈ Kakaj Jesucristo ri tijin tambˈij chawechak lajori ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew, xcheˈ Pablo rechak. 4 Jujun yak rijajl Israel xcojowtak re tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo y xniqˈuibˈ jwichak riqˈui Pablo pach Silas. Y subˈlaj qˈui aj Acaya xjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo pachak subˈlaj anm ri cojol jkˈijak. 5 Pero yak rijajl Israel ri taˈ jachem ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo xtiˈtijtak Pablo pach Silas y xoctak chi jmolic mak cristian ri pur etzl jnoˈjak ri wiˈtak lak bˈe, pire tijtakchiˈjtak subˈlaj cristian li tilmit pire tipe retzalak chirij Pablo pach Silas. Y xtortak richoch Jasón chi jtoquic Pablo pach Silas pire tijjachtak lak jkˈabˈ mak cristian. 6 Pero jwiˈl taˈ xtaˈtak Pablo pach Silas, riˈ Jasón pach nicˈj ajtakeltak re Kakaj Jesucristo xcˈamtakbˈi chiwchak mak kˈatbˈitzij, xchˈejejtak chi jbˈij: ¡Mak winak ri tijin tijqˈuex jchomorsaˈnak juntir cristian wich ulew y lajori xpetak neri 7 y riˈ Jasón xcˈuluw rechak mak winak li laj richoch! Juntir ribˈilak taˈ tijin tijcojtak jkˈij kˈatbˈitzij ri wiˈ laj jkˈabˈ César, jwiˈl tijin tijbˈijtak chi wiˈ chiquiˈ jun jalan rey chic ri jbˈij Jesús, xcheˈtak. 8 Xtatak mak cristian y mak kˈatbˈitzij chi jilon xijtak li, subˈlaj xpe retzalak chi jtaic. 9 Xpe mak kˈatbˈitzij, xtzˈonaj pwak re Jasón pach yak jpach pire titaksajtak, xpetak rechak, xcan jyeˈtak pwak, ajrucˈreˈ xtaksajtakbˈic. 10 Xike xoc akˈabˈ, xpetak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, xijtak re Pablo pach Silas chi tibˈetak laj or Berea. Y xeˈtak, xtawtak Berea, xoctak li sinagog. 11 Yak rijajl Israel ri wiˈtak claˈ poc kus tijtatak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo chiwchak mak ri wiˈtak Tesalónica. Rechak nojel ranmak xtatak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo y nojel kˈij triltak jwich wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios y riˈ rajak triltak wi tzˈetiˈ ri tijin tibˈijsaj rechak jwiˈl Pablo. 12 Y jilonli subˈlaj qˈui ribˈilak xjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo y subˈlaj qˈui anm aj Acaya ri cojol jkˈijak pach subˈlaj qˈui winak aj Acaya xjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. 13 Pero yak rijajl Israel ri taˈ xjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Tesalónica xtatak jtaquil chi Pablo tijin tijbˈij Jyolj Kakaj Dios Berea, xeˈtak chic rechak claˈ, xoctak chi jtakchiˈj cristian pire tipe retzalak y tijbˈit ribˈak chirijak Pablo pach Silas. 14 Y yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo xijtak re Pablo chi tibˈe laj or chiˈ mar pire tibˈe li jun jalan luwar chic, pero Silas pach Timoteo xcantak Berea. 15 Yak ri xpachintakbˈi re Pablo, xeˈ jacheˈtak asta Atenas, ajrucˈreˈ xkˈajtak chicch Berea y xyuk jbˈijtak chic re Silas y Timoteo chi tijbˈij Pablo chi tibˈetak laj or riqˈuil Atenas. 16 Cuando Pablo xcan Atenas chi rulbˈejcak Timoteo pach Silas, subˈlaj xcˈaxcˈobˈ ranm chi rilicak mak cristian jwiˈl subˈlaj qˈui tiox tijcojtak jkˈij li man tilmit li. 17 Jwiˈliˈli xoc chi yoloj chirijak mak tiox riqˈuilak yak rijajl Israel y riqˈuilak yak maˈ rijajl taˈ Israel ri tinimirsantak jkˈij Kakaj Dios li sinagog. Y re nojel kˈij tiyolow riqˈuilak mak cristian li man luwar lamas tijmulbˈaˈ ribˈak cristian. 18 Xtawtak nicˈj winak riqˈui Pablo, wiˈ ri tijin titijontak re mak jcˈutuˈnak ri jbˈij epicúreo y wiˈ ri tijin titijontak re mak jcˈutuˈnak ri jbˈij estoico. Xoctak chi yoloj riqˈui Pablo. Wiˈ tijbˈijtak: ¿Nen chiquiˈ tijbˈij man winak li? Taˈ titaˈmaj nen tijbˈij, ticheˈtak. Y wiˈ jujun chic tijbˈijtak: Riˈ re ajyeˈl jtaquil jalantak dios chic, ticheˈtak. Jilonli xijtak jwiˈl Pablo xij rechak nen bˈanal jwiˈl Kakaj Jesucristo cuando ajquiˈ chi camsaj y cuando xcˈastasaj jwich laj jcamnakl. 19 Ajrucˈreˈ mak winak li xcˈamtakbˈi Pablo li man luwar lamas tijmulbˈaˈ ribˈak chi chomorsan ri jbˈij Areópago y xtzˈonajtak re Pablo: ¿Ton jnaˈ tiketemaj oj ri aacˈlaj cˈutuˈn ri tijin tabˈij? 20 Tijin tabˈij nicˈj yoloj chike ri taˈ tal kawiˈl y riˈ chikaj tiketemaj jcholajl nen tielwiˈ, xcheˈtak. 21 Juntir rajak tijtatak jyolj Pablo jwiˈl juntir mak aj Atenas pach mak ri tipetak lak jaljojtak tilmit ri wiˈtak li tilmit claˈ, riˈ mas tzi pi rechak tikˈasintak rat chi jtaic y chi jyolic aacˈtak cˈutuˈn. 22 Ajrucˈreˈ xwaˈr Pablo laj xoˈlak mak cristian ri mulantak li man luwar ri jbˈij Areópago y xij rechak: Atak aj Atenas, twil in riˈ mas tzi tawiltak tanimirsajtak jkˈijak mak tiox pi adiosak. 23 Cuando in tijin inwoˈcotc, xwil mak altar lamas tanimirsajtak jkˈijak mak adiosak. Xeˈ inteˈ jun altar lamas tzˈibˈal chiwch ri tijbˈij jilonri: RE RIˈ JUN DIOS RI TAˈ ETEMAL JWICH, ticheˈ. Ri Dios li, ri tijin tacojtak jkˈij ri mitaˈ etemal jwich, riˈ Kakaj Dios li, ri tijin tambˈij chawechak. 24 Kakaj Dios ri xanow ulew pach juntir kelen ri wiˈtak chiwch, riˈ rajawl caj pach ulew. Re taˈ tiwaˈx lak ja ri bˈanalke jwiˈlak cristian. 25 Re taˈ rajwax titˈoˈsaj jwiˈlak cristian y taˈ nen rajwax re. Riˈ tiyeˈw jcˈaslemalak y ruxbˈlak cristian y riˈ re tiyeˈw juntir kelen rechak. 26 Kakaj Dios xanow nabˈe winak. Y jwiˈlke jun chi winak li xqˈuiyantak juntir cristian y xwaˈxtak juntir wich ulew. Y Kakaj Dios xchomorsaj jurubˈ junabˈ tiyoˈrtak wich ulew y xij lamas tiwaˈxtak. 27 Jilonli xan pire cristian tijtoctak Kakaj Dios ri Kajawl y pent tijmalajtak pire tijtaˈtak, pero kes tzˈetel tzˈet re taˈ naj wiˈ chike. 28 Y jwiˈlke Kakaj Dios yoˈlcojtak, ojsilibˈtak y wojtak neri wich ulew. Wiˈ jujun ajtzˈibˈal bˈix chaxoˈlak xijtak jilonri: Ojtakaˈ ralcˈwal Kakaj Dios, xcheˈtak. 29 Jwiˈl ojtakaˈ ralcˈwal Kakaj Dios, mi kabˈijtak laj kanm chi Kakaj Dios niqˈuiˈ pach mak tiox ri bˈanalke jwiˈlak cristian laˈ oro o laˈ plata o laˈ abˈaj chapcaˈ jchomorsaˈnak cristian. 30 Ojrtaktzij Kakaj Dios taˈ xyeˈ riqˈui ranm jmacak juntir cristian ri xantak jwiˈl taˈ retamak nen tijin trantak. Pero lajori Kakaj Dios tijbˈij rechak juntir cristian lak juntir luwar re wich ulew chi rajwaxiˈ tijqˈuex jnoˈjak, 31 jwiˈl bˈiliˈ jwiˈl chi tina tawna jun kˈij tran jkˈatbˈitzij pi jcholajl. Ri tibˈanow kˈatbˈitzij riˈ jun winak ri chaˈl jwiˈl. Riˈ xan jun cˈutbˈire chiwchak juntir cristian cuando xcˈastasaj jwich winak li laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ, xcheˈ Pablo rechak. 32 Rechak cuando xtatak xij Pablo chi tina cˈastasajna jwichak camnakibˈ laj jcamnaklak, wiˈ jujun mak ri taˈ tijcojtak chi ticˈastasajiˈ jwichak camnakibˈ laj jcamnaklak, xtzeˈjtak jwich Pablo, pero nicˈj chic xijtak: Tzˈakat tabˈij chic chike jilonri nen or, xcheˈtak. 33 Xpe Pablo, xelbˈi chijxoˈlak. 34 Pero wiˈ jujun xambˈertak chirij Pablo xjachaˈ ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. Chijxoˈlak rechak wiˈ Dionisio re riˈ jun rechak mak ri tijmulbˈaˈ ribˈak li Areópago, wiˈ jun anm chijxoˈlak ri jbˈij Dámaris y wiˈ chiquiˈ nicˈj chic.

Hechos 18

1 Xantaj li, Pablo xelbˈi Atenas, xeˈ Corinto. 2 Claˈ xtaˈ jun rijajl Israel ri jbˈij Aquila ri tipe Ponto. Re pach rixokl ri jbˈij Priscila, ajriˈ quibˈ uxibˈ kˈij jtawicak claˈ, jiˈ xeltakch Italia jwiˈl Claudio xij chi juntir yak rijajl Israel tiesajtakbˈi Roma. Pablo xtaw riqˈuilak Aquila pach Priscila chi jsolajcak. 3 Y jwiˈl nicˈke jchacak, xcan riqˈuilak pire tichacuntak nicˈ chi jbˈanic jwaˈx itzˈik re chinam. 4 Pablo nojel kˈij re uxlan tibˈe li sinagog pire tibˈe yolowok chirij Kakaj Jesucristo riqˈuilak yak rijajl Israel pach yak maˈ rijajl taˈ Israel jwiˈl riˈ raj chi tijqˈuex jnoˈjak. 5 Cuando Silas pach Timoteo xeltakbˈi Macedonia, xtawtak Corinto. Pablo xcan jyeˈ jchac ri jbˈanic jwaˈx itzˈik re chinam y nojel kˈij tijbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo y xij rechak yak rijajl Israel chi Kakaj Jesús riˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew. 6 Pero yak rijajl Israel ri taˈ jachem ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo subˈlaj xpe retzalak, xoctak chi jyokˈic Pablo y xcontrijtak. Pablo xoc chi jtotoj pok laˈ ritzˈik chi jcˈutic chi taˈ tzi xril nen xantak y xij rechak: Atakchak ajmacbˈ, tayeˈ aybˈak li cˈax awicˈanak jwiˈl taˈ xacojtak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. In taˈ chiquiˈ immac chawechak. Lajori imbˈe riqˈuilak yak maˈ rijajl taˈ Israel, tibˈe imbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rechak, xcheˈ rechak. 7 Xelbˈi chijxoˈlak yak rijajl Israel li sinagog, xeˈ laj richoch jun winak ajtakel re Kakaj Jesucristo ri jbˈij Ticio Justo. Winak li tijnimirsajiˈ jkˈij Kakaj Dios y jiˈ wiˈ richoch laj jxuct man sinagog. 8 Y Crispo, man jbˈabˈalak man kˈat ri tijmulbˈaˈ ribˈak li sinagog, pach rixokl, ralcˈwal y subˈlaj aj Corinto, cuando xtatak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri tijbˈij Pablo rechak, xjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo ri Kajawl y xansaj jaˈtiox rechak. 9 Li jun akˈabˈ xwabˈaˈ ribˈ Kakaj Jesucristo ri Kajawl chiwch Pablo chapcaˈ li jun ichicˈ y xij re: Pablo, mi tzaak achˈol, coj jcowil awanm, mi can ayeˈ jbˈij inyolj, 10 jwiˈl in winiˈ aacˈl y taˈ nen tibˈanow cˈax chawe, jwiˈl li tilmit neri wiˈ subˈlaj cristian ri chaˈltak inwiˈl. Tina jcojtakna inyolj ri tabˈij rechak, xcheˈ re. 11 Y jilonli Pablo xwaˈx jun junabˈ pach pajnicˈj claˈ Corinto chi jbˈij Jyolj Kakaj Dios. 12 Pero cuando xoc Galión pire jbˈabˈal kˈatbˈitzij re Acaya, xpetak yak rijajl Israel ri taˈ jachem ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo, xmol ribˈak chirij Pablo y xcˈamtakbˈi chiwch Galión, 13 xijtak re: Man winak ri, tijin tijbˈij rechak cristian chi tijcojtak jkˈij Kakaj Dios, pero maˈ jiˈtaˈlon chapcaˈ ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, xcheˈtak. 14 Raj tichˈaˈw Pablo cuando xpe Galión, xij rechak: Atak rijajl Israel, witi wiˈ jono jmac o jono cˈax bˈanal jwiˈl ri quiek jwiˈl tacojtak tzij chirij, tantaˈ jcholajl ayoljak. 15 Pero jwiˈlke atchˈoˈjintak chirij mak jyolj ri tijin tachomorsajtak chi wiˈ jmac chirij mak bˈij y chirij mak apixbˈak, chomorsaj atak chawibˈil aybˈak. In taˈ tancoj wibˈ aacˈlak, xcheˈ rechak. 16 Y xij rechak chi tieltakbˈi li man kˈatbˈitzij. 17 Xpetak juntir ribˈilak, xchaptak Sóstenes ri man jbˈabˈalak mak kˈat ri tijmulbˈaˈ ribˈak li sinagog y chuchja re man kˈatbˈitzij, xoctak chi jseqˈuic, pero Galión taˈ nen xij rechak jwiˈl taˈ raj tijcoj ribˈ riqˈuilak. 18 Pero Pablo xwaˈxna qˈuilaj kˈij Corinto, ajrucˈreˈ xcan jchˈabˈej yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak claˈ y xjawbˈi li barc, xeˈ Siria pach Priscila y Aquila. Pero cuando ajquiˈ chi jawtakbˈi li barc, Pablo xresajbˈi xeˈ jbˈa li man luwar Cencrea jwiˈl wiˈ nen ri bˈil jwiˈl re Kakaj Dios chi tina ranna. 19 Cuando xtawtak Éfeso, Pablo xtos ribˈak riqˈui Priscila pach Aquila y re xeˈ li sinagog. Xyolow riqˈuilak yak ri wiˈtak claˈ chirij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. 20 Yak rijajl Israel li xijtak re Pablo chi tiwaˈx qˈuilaj kˈij riqˈuilak, pero Pablo taˈ raj. 21 Cuando xelch, xcan jbˈij rechak: Wi jilon raj Kakaj Dios, inna pena chic chi asolajcak, xcheˈ rechak. Ajrucˈreˈ xel chicbˈi Éfeso, xjaw chicbˈi li barc y xeˈ Cesarea. 22 Cuando xtaw Cesarea, xel li barc, xakˈambˈi Jerusalén chi jchˈabˈejcak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak claˈ. Ajrucˈreˈ xkejbˈic, xeˈ Antioquía re Siria. 23 Xeˈ quibˈ uxibˈ kˈij jtawic Antioquía re Siria, xel chicbˈic, xeˈ chi solin laˈ mak luwar re Galacia y re Frigia chi jyeˈic jcowil ranmak juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. 24 Laˈ mak kˈij li xtaw jun winak rijajl Israel Éfeso ri jbˈij Apolos jiˈ tipe Alejandría. Re subˈlaj tinaˈw chi yoloj y subˈlaj retam jcholajl nen ri tijbˈij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios. 25 Apolos tijoliˈ re tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo jwiˈliˈli nojel ranm xtijoj cristian. Pero jiˈkelon jbˈij xan chapcaˈ tal jwiˈl ri bˈil jwiˈl Juan Ajbˈanal Jaˈtiox. 26 Apolos taˈ xtzaak jchˈol chi jtijoj cristian li sinagog. Cuando xtatak Priscila pach Aquila, xresajtakbˈi pi ricˈan y xijtak jcholajl re nen raj Kakaj Dios y nen xan Kakaj Jesucristo. 27 Cuando Apolos xchomorsaj chi tibˈe Acaya, xpe yak kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, xyeˈtakbˈi jcowil ranm y xtzˈibˈajtakbˈi jun wuj pi rechak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Acaya pire ticˈulsaj pi utzil Apolos claˈ. Y cuando re xtaw Acaya, xyeˈ jcowil ranmak yak ri xjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo jwiˈl xyeˈ rutzil ranm Kakaj Dios rechak. 28 Chiwchak juntir cristian Apolos xcoj Jyolj Kakaj Dios chi jbˈij rechak yak rijajl Israel chi Kakaj Jesucristo riˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew. Y yak rijajl Israel taˈ chiquiˈ xnaˈ xijtak chi taˈ tzˈet ri tijbˈij.

Hechos 19

1 Cuando Apolos ajwiˈ Corinto, Pablo xkˈaxbˈi lak luwar bˈak lom, xtaw Éfeso. Claˈ xeˈ jteˈ jujun ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. 2 Y Pablo xtzˈonaj rechak: ¿Xacˈulaˈtakniˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj awanmak cuando xajach aybˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo? xcheˈ rechak. Rechak xijtak re: Taˈn, ni taˈ tal jtaquil kawiˈl chi wiˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, xcheˈtak. 3 Ajrucˈreˈ Pablo xtzˈonaj chic rechak: ¿Nen chi jaˈtiox lal xansaj chawechak? xcheˈ rechak. Y rechak xijtak: Riˈ chapcaˈ xan Juan Ajbˈanal Jaˈtiox, xcheˈtak. 4 Pablo xij chic rechak, Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xanaˈ jaˈtiox rechak cristian laˈ jaˈ pire cˈutbˈire chi xqˈuexaˈ jnoˈjak. Y xijiˈ rechak chi ticubˈar jchˈolak chirij ri tipe chic chirij re. Ri tipe chic chirij re, riˈ Kakaj Jesucristo. 5 Cuando yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo xtatak jilonli, xansaj jaˈtiox rechak laj jbˈij Kakaj Jesús ri Kajawl. 6 Y cuando xyeˈ jkˈabˈ Pablo laj jbˈaak, rechak xcˈultak Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj ranmak y xoctak chi yoloj lak jaljojtak tzijbˈal ri taˈ etemal y xoctak chi jbˈij lawiˈ raj Kakaj Dios tijbˈijtak. 7 Raj wiˈtakaˈ cabˈlajuj (12) ribˈilak yak winak ri xcˈultak Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj ranmak. 8 Pablo uxibˈ icˈ xan Éfeso, tibˈe li sinagog y taˈ titzaak jchˈol chi jbˈij jcholajl rechak ri jtakon Kakaj Dios chibˈak juntir cristian riˈ raj tijqˈuex jnoˈjak. 9 Pero wiˈ jujun mas jiptak, taˈ rajak xjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. Chiwch juntir cristian xoctak chi yokˈon chirij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. Jwiˈliˈli xelbˈi Pablo chijxoˈlak, xcˈambˈi yak ri jachem ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo, xeˈ jmulbˈaˈ ribˈak li jun ja lamas titijonwiˈ Tirano y claˈ nojel kˈij tijbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rechak cristian ri titawtak claˈ. 10 Quibˈ junabˈ jilonli xan y juntir yak rijajl Israel ri wiˈtak Asia pach yak maˈ rijajl taˈ Israel xtaˈtakaˈ tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri Kajawl. 11 Kakaj Dios xcoj Pablo chi jbˈanic nimaktak cˈutbˈi jcwinel. 12 Y jilonli onque jun jsutˈ o jun ritzˈik Pablo tijcˈamtakbˈi riqˈuilak mak cristian ri yajtak pire titzibˈtak y mak etzl tieltakaˈ laj ranmak. 13 Wiˈ nicˈj yak rijajl Israel tike woˈcottak chi resajtak etzl laj ranmak cristian. Rechak rajak roj xresajtak mak etzl laj jbˈij Kakaj Jesús ri Kajawl, tijbˈijtak: Laj jbˈij Kakaj Jesús ri tijin tijbˈij Pablo, tambˈij chawe chi atelbˈic, ticheˈtak. 14 Mak ri tibˈanowtak jilonli riˈtakaˈ mak wukubˈ (7) jcˈajol jun rijajl Israel ri jbˈij Esceva ri jun jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios. 15 Pero jun kˈij cuando xantak jilonli, xpe jun etzl, xcˈululanc, xij rechak: Kakaj Jesús wetamiˈ nen jbˈanic y Pablo tanchˈobˈaˈ nen chi cristian lal, pero atak, ¿nencˈu abˈanicak? xcheˈ rechak. 16 Y man winak ri wiˈ etzl laj ranm xtˈojbˈi ribˈ chirijak. Laˈ juntir jchokˈbˈ xcwiniˈ chirijak juntir ribˈilak y rechak xelmajtakbˈi li man ja li pi chˈanal y soqueˈltak. 17 Y juntir yak rijajl Israel pach yak maˈ rijajl taˈ Israel ri wiˈtak Éfeso xtatak jtaquil y subˈlaj xtzaak jchˈolak. Jilonli xnimirsaj jkˈij jbˈij Kakaj Jesús ri Kajawl. 18 Subˈlaj cristian ri xjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo nak xyoltak rechak cristian juntir mak etzltak noˈj ri bˈanalch jwiˈlak. 19 Y jujun cristian ajitz ri tijojem ribˈak chi jbˈanic itz xcˈamch jwujak re itzinc y chiwchak juntir cristian xcˈattak. Y cuando xcˈatmaj, xrajlajtak jurubˈ rijil juntir mak jwujak, raj wiˈ caˈwinak lajuj mil (50,000) denario. 20 Jilonli xtaw tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri Kajawl lak juntir luwar y xcˈutun chi wiˈ jcwinel. 21 Xantaj juntir li, Pablo xchomorsaj laj ranm chi tibˈe Jerusalén, pero nabˈe tikˈaxbˈi Macedonia y Acaya. Y xij laj ranm: Cuando intaw Jerusalén inna bˈena chic Roma, xcheˈ. 22 Pablo xchomorsaj tibˈe Macedonia. Nabˈe xtakbˈi quibˈ ajtˈoˈol re claˈ, riˈtakaˈ Timoteo pach Erasto. Y re xcanna quibˈ uxibˈ kˈij Asia. 23 Laˈ mak kˈij li wiˈ subˈlaj cristian xtakchiˈj ribˈak pire tijbˈit ribˈak chirijak yak ri ticojowtak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Éfeso. 24 Wiˈ jun winak ri jbˈij Demetrio ri tichacun laˈ plata, re tran richbˈal jchotxak laˈ plata ri lamas tijnimirsajtak jkˈij man jdiosak ri jbˈij Artemisa y tijcˈayaj. Y subˈlaj pakal tijtoj mak jmocom. 25 Re xsiqˈuij juntir mak jmocom y nicˈj cristian chic ri tichacuntak laˈ plata, xij rechak: Atak, awetamakiˈ chi oj laˈke kachc ri, tikachˈectak kapwaak. 26 Y atak ilaniˈ y taliˈ awiˈlak chi man winak ri jbˈij Pablo tijin tijbˈij rechak cristian chi mak dios ri bˈanalke jwiˈlak cristian maˈ dios taˈn. Jilonli bˈil re juntir cristian jwiˈl y maˈ xitaˈke neri Éfeso bˈil jwiˈl, bˈiliˈ jwiˈl lak juntir tilmit re Asia y subˈlaj cristian xcojowtak jyolj. 27 Masiˈ cˈax tijin tran, jwiˈl kacˈy taˈ chiquiˈ tilokˈsajc y maˈ xitaˈke kacˈy tran cˈax re, jilon jchotx kadios Artemisa, taˈ chiquiˈ ticojsaj jkˈij pach kadios Artemisa ri cojol jkˈij lak juntir luwar re Asia pach lak juntir tilmit chic y lajori juntir mak cristian li tina canna jyeˈtak jcojic jkˈij kadios li, xcheˈ Demetrio rechak. 28 Xtatak chi jilonli xijsaj rechak jwiˈl Demetrio, xpe retzalak y xchˈejejtak, xijtak: ¡Nim jkˈij Artemisa ri jdiosak yak aj Éfeso! xcheˈtak. 29 Juntir cristian ri wiˈtak Éfeso xbˈit ribˈak, xchaptak Gayo pach Aristarco ri tipetak Macedonia ri xamtak chirij Pablo y xcˈamtakbˈi li man luwar lamas tijmulbˈaˈ ribˈak cristian chi jchomorsaj nen rajwax trantak. 30 Pablo raj roj xoc riqˈuilak, roj xeˈ jchˈabˈej mak cristian, pero yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo taˈ xyeˈtak luwar re. 31 Y chijxoˈlak mak kˈatbˈitzij re Asia wiˈ jujun richcˈulchiˈ Pablo y xtaktakch jbˈij re chi mi ocbˈi chijxoˈlak. 32 Juntir cristian ri mulantak claˈ taˈ chiquiˈ naˈl nen trantak, nicˈj tichˈejejtak chi jbˈij jun kelen y nicˈj chic tichˈejejtak chi jbˈij jun jalan kelen chic y subˈlaj cristian taˈ retamak nen chac xmulbˈaˈ ribˈak claˈ. 33 Yak rijajl Israel xchikajtakch Alejandro chiwchak juntir cristian pire xtaktak chi yoloj riqˈuilak mak cristian ri mulantak claˈ. Xpe Alejandro, laˈ jkˈabˈ xij rechak juntir cristian chi tijmaytak chˈaˈwem, raj roj xchˈaˈw chi jcolic yak quibˈ winak li chiwchak juntir cristian. 34 Pero cuando rechak xretemajtak chi Alejandro rijajliˈ Israel, subˈlaj cow xchˈejejtak, raj xanaˈtakaˈ quibˈ or chi chˈejejem, xijtak: ¡Nim jkˈij Artemisa ri jdiosak yak aj Éfeso! xcheˈtak. 35 Man ajtzˈibˈ li tilmit xkˈelonc y cuando xmaytak chˈejejem, xij: Atak aj Éfeso, juntir cristian lak juntir tilmit retamakiˈ chi mak cristian ri wiˈtak li tilmit neri, riˈtakaˈ tichajintak re chotx lamas wiˈ dios Artemisa ri xkejch lecj. 36 Pero jwiˈl ni jonok tibˈin chi taˈ tzˈet, tzˈapij áchiˈak. Ma bˈantak jun kelen wi mitaˈ tachomorsajtakna nen tabˈantak. 37 ¿Nen chac xacˈamtakch yak winak ri cuando rechak taˈ ni jun kelen alkˈal jwiˈlak li chotx lamas wiˈ kadios y taˈ yokˈol kadios jwiˈlak? 38 Pero wi Demetrio pach mak nicˈj ri tichacuntak laˈ plata rajak tijtzˈonajtak kˈatbˈitzij chirij jono rechak mak winak ri, riˈnecaˈ jchac wiˈ kˈatbˈitzij, jbˈijtak re kˈatbˈitzij nen bˈanal jwiˈlak mak winak ri. 39 Atak, wi wiˈ nen chawajak tabˈijtak, bˈijtak cuando kamulbˈem kibˈ pach mak kˈatbˈitzij re katilmit y tichomorsaj pi utzil. 40 Jwiˈl chapcaˈ ri xabˈantak ri masiˈ cˈax, pent wiˈ jonok tibˈe bˈin re man kˈatbˈitzij chi ojtijin chi jbˈanic cˈax laj katilmit. Oj tikatij cˈax jwiˈl taˈ ketam nen tibˈe kabˈij jwiˈl taˈ jcholajl xamulbˈaˈ aybˈak neri, xcheˈ man ajtzˈibˈ rechak. 41 Xikeli xij rechak cristian y xij rechak chi tieltakbˈi claˈ.

Hechos 20

1 Cuando xkˈax retzalak juntir cristian, Pablo xsiqˈuij yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, xoc chi jyeˈic jnoˈjak, ajrucˈreˈ xcan jchˈabˈejtak xantajbˈic, xeˈ Macedonia. 2 Cuando xtaw claˈ, xeˈ chi jsolajcak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo bˈak tilmit, xoc chi jyeˈic jcowil ranmak y ajrucˈreˈ xtaw Acaya. 3 Uxibˈ icˈ xwaˈx claˈ. Oquem tran li barc pire tibˈe Siria cuando xta jtaquil chi yak rijajl Israel ri taˈ jachem ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo chomorsalchak jwiˈlak chi trantak cˈax re. Jwiˈliˈli Pablo xchomorsaj xkˈaj chic Macedonia pire tibˈe Filipos. 4 Y xeˈtak quibˈ uxibˈ winak chirij. Xeˈ Sópater aj Berea ri jcˈajol Pirro y xeˈ Aristarco pach Segundo, rechak aj Tesalónicatakaˈn, xeˈ Gayo aj Derbe, xeˈtak Timoteo, Tíquico y Trófimo, rechak aj Asiatakaˈn. 5 Y yak winak li xnabˈertakbˈic, jiˈ xojbˈe rulbˈejtak Troas. 6 Y oj xojwaˈxna Filipos, xkˈaxna nimakˈij ri titijsaj cuxlanwa ri taˈ chˈamkˈor laˈ, ajrucˈreˈ xojbˈec. Xojelbˈi Filipos li barc, chi jobˈ kˈij xeˈ kateˈtak kibˈ riqˈuilak li man luwar ri jbˈij Troas, claˈ xojwaˈx chic wukubˈ (7) kˈij. 7 Li man nabˈe kˈij re xuman xkamulbˈaˈ kibˈ re jun comon wicˈ. Y Pablo xoc chi jtijojcak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. Y jwiˈl laj jcabˈ kˈijchak tibˈec, subˈlaj naj xyolow riqˈuilak chi jyeˈic jnoˈjak asta xtaw nicˈaj akˈabˈ. 8 Jiˈ xkamulbˈaˈ kibˈ laj jrox wik re man ja, claˈ wiˈ subˈlaj candil tzijil pire tijsakabˈsaj la ja. 9 Wiˈ jun cˈojol winak ri jbˈij Eutico cubˈul chiˈ ventan. Jwiˈl mas naj xyolow Pablo riqˈuilak, re xeˈ jwarj. Laj jwarj xtzaakbˈi li ventan laj jrox wik re man ja, xeˈ kej lak ulew. Cuando xeˈ jbˈiteˈtak, camnakchak. 10 Y Pablo xkejbˈi chi rilic, xjubˈaˈ ribˈ chibˈ y xkˈaluj, xij rechak: Mi tzaak achˈolak, taˈ xcamc, xcheˈ rechak. 11 Ajrucˈreˈ Pablo xjaw chic laj jrox wik re man ja, xjach cuxlanwa chiwchak pire xwiˈntak, xcolajtak, xoc chic chi jyeˈic jnoˈjak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo asta xsakarsanc y ajrucˈreˈ xelbˈi chijxoˈlak. 12 Xcˈamtakbˈi man cˈojol winak laj richoch, yoˈlchak y rechak subˈlaj xquiˈcottak. 13 Cuando xojelbˈi Troas, xojjawbˈi li barc, xojnabˈerbˈi asta xojtaw Asón ri lamas tibˈe kacˈuleˈ kibˈ riqˈui Pablo. Jilonli xkabˈan jwiˈl chomorsal jwiˈl tibˈe chi rakan asta claˈ. 14 Y cuando xkacˈul kibˈ riqˈui Pablo li man luwar Asón, xjawbˈi kiqˈuil li barc, xojbˈe Mitilene. 15 Xojel chicbˈi Mitilene, xojjawbˈi li barc, laj jcabˈ kˈij xojkˈax chiwchbˈi jun luwar ri wiˈ li mar ri jbˈij Quío y laj jcabˈ kˈij chic xojtaw li jun luwar ri wiˈ li mar ri jbˈij Samos. Laj jcabˈ kˈij chic xojtaw Mileto, jun luwar ri wiˈ chiˈ mar. 16 Jilonli xkabˈan jwiˈl Pablo taˈ raj tibˈaymaj lak luwar re Asia, taˈ xkˈax Éfeso. Re riˈ raj titaw laj or Jerusalén pire tiwaˈx claˈ re man nimakˈij Pentecostés wi tijnaˈw. 17 Pablo, cuando wiˈ Mileto, xtak jsiqˈuijcak yak ajililtak jcholajl chijxoˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Éfeso. 18 Cuando xtawtak, xij rechak: Atak, awetamakiˈ nen ximbˈan laˈ mak nabˈetak kˈij cuando xintaw lak luwar re Asia. 19 Nojel kˈij cuando xinwaˈx chaxoˈlak chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo, taˈ xincoj inkˈij. Y xwokˈbˈejiˈ wibˈ jwiˈl yak rijajl Israel xantak cˈax chwe jwiˈl tijin tambˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo y taˈ rajak tijcojtak. 20 Pero taˈ ximmay jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo chaxoˈlak, jwiˈl pirechiˈ utzil pi awechak. Chiwchak juntir cristian ximbˈij chawechak y ximpetiˈ laj awichochak chi jbˈijc. 21 Ximbˈijiˈ rechak yak rijajl Israel y rechak yak maˈ rijajl taˈ Israel chi rajwaxiˈ tijqˈuex jnoˈjak y jcubˈaˈ jchˈolak chirij Kakaj Jesús ri Kajawl. 22 Y lajori imbˈe Jerusalén jwiˈl takalquiniˈ jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, pero taˈ wetam nen tibˈe inteˈ claˈ. 23 Xike wetam ri xij Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chwe chi lak nojel tilmit lamas intawiˈ inna cojsajna li cars y tina bˈansajna subˈlaj cˈax chwe. 24 Pero in taˈ inoc il onque tibˈansaj cˈax chwe laj incˈaslemal, jwiˈl wetamiˈ chi taˈ nen tichacuj incˈaslemal. Wiˈ quiˈcotemal laj wanm, tanqˈuis jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Jesús ri Kajawl, jwiˈl takalquin jwiˈl chi jbˈij tzilaj jtaquil re juntir cristian wich ulew chi Kakaj Dios tijyaˈ rutzil ranm chike. 25 Pero wetamiˈ chi atak juntir ri ximbˈij chawechak nen mo titakon Kakaj Dios chabˈak, taˈ ni jono chawechak tiiliw chic inwch. 26 Jwiˈliˈli tambˈij chawechak chi in taˈ chiquiˈ immac chawechak wi taˈ tacojtak ri ximbˈij chawechak, 27 jwiˈl in ximbˈijiˈ jcholajl chawechak juntir nen jchomorsaˈn Kakaj Dios chibˈak juntir cristian. Taˈ chiquiˈ ni jun kelen ri mitaˈ ximbˈij chawechak. 28 Lajori chajaj aybˈak y tachajajtak juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, jwiˈl takalcatakaˈ jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chi rilic jcholajl chijxoˈlak yak ri ticojontak chiwch Kakaj Dios, juntir ri lokˈan jwiˈl laˈ jquiqˈuel Jcˈajol ri xtix wich curs. 29 In wetamiˈ chi cuando imbˈec, tipetakaˈ nicˈj cristian chic ri rajak tijsachtak jwichak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo jilon chapcaˈ trantak mak utiw cuando taˈ nen tichajin re mak carner, 30 asta chaxoˈlak wiˈtakaˈ jujun tioctak chi jtijojcak cristian re mak joˈstaklaj cˈutuˈn, trantak chapcaˈ tzitaklaj cˈutuˈn tijcˈuttak, pero taˈ tzˈet, riˈke rajak titakejtak jwiˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. 31 Jwiˈliˈli atak cwentijke aybˈak. Cuxtaj awiˈlak laˈ mak uxibˈ junabˈ ri xinwaˈx chaxoˈlak, chi lakˈj chi lakˈabˈ in taˈ xinmay jyeˈic anoˈjak chi ajujunalak asta xwokˈbˈej wibˈ chi jyeˈic anoˈjak. 32 Lajori atinjachtak laj jkˈabˈ Kakaj Dios y cubˈaˈ achˈolak chirij Jyolj ri tijbˈij chawechak chi tijyaˈ rutzil ranm chawechak y atjbˈitaˈtakaˈ chi jbˈanic mas lawiˈ raj Kakaj Jesús tabˈantak. Y Kakaj Dios tijyaˈ chawechak ri bˈil jwiˈl chi tijyeˈ rechak yak ri tosoltak pire re. 33 In taˈ xinrayaj plata ni oro, ni taˈ xinrayaj ritzˈik jono cristian. 34 Atak, awetamakiˈ chi xinchacuniˈn. Laˈ inkˈbˈ xinchˈec rijil kelen we y rijil kelen rechak yak impach. 35 In xinchacun jilonli pirechiˈ xincˈut chawchak chi rajwaxiˈ atchacuntak pire tatˈoˈtak cristian ri wiˈ rajwax rechak. Cuxtaj awiˈlak ri jyolj Kakaj Jesús ri Kajawl ri tijbˈij jilonri: Riˈ mas tzi rechak cristian cuando riˈ rechak tiyeˈwtak, chiwch riˈ rechak ticˈuluwtak, ticheˈ, xcheˈ Pablo rechak. 36 Y xijmaj jilonli jwiˈl Pablo, xxucartak xoctak chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios chi juntir ribˈilak. 37 Y juntir ribˈilak xrokˈbˈej ribˈak jwiˈl bˈis, xkˈalujtak Pablo y xtzˈubˈajtak jcaybˈal. 38 Subˈlaj tibˈisontak chirij Pablo jwiˈl xij rechak chi taˈ chiquiˈ triltak jwich. Pablo xecˈ y rechak xeˈtak chirij asta xeˈ jacheˈtak li barc.

Hechos 21

1 Cuando xcan kayeˈtak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, xojjawbˈi li barc, xojbˈe sucˈul li man luwar ri jbˈij Cos y laj jcabˈ kˈij xojjaw chicbˈi li barc, xojbˈe li man luwar ri jbˈij Rodas. Ajrucˈreˈ xojjaw chicbˈi li barc, xojbˈe li man luwar ri jbˈij Pátara. 2 Y claˈ Pátara xkataˈ jun barc bˈenam re Fenicia, xojjawbˈi xilj y xojbˈec. 3 Cuando bˈesalcoj, xojkˈax jilibˈi re Chipre ri man luwar ri wiˈ li mar. Jiˈ xcan laj kamax, xojkˈaxbˈi sucˈul xojbˈe asta Siria y jwiˈl tina can kesajna rikaˈn man barc Tiro, jilonli xojoc claˈ. 4 Claˈ xkataˈ quibˈ uxibˈ ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, xojwaˈx wukubˈ (7) kˈij riqˈuilak. Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios xij rechak chi tijbˈijtak re Pablo chi taˈ tibˈe Jerusalén. 5 Cuando xkˈax mak kˈij li, xojbˈec, juntir ribˈilak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, xojjpachijtakbˈi pach rixoklak y ralcˈwalak, xojelbˈi asta chirij man tilmit li. Cuando xojtaw chiˈ mar, xojxucar y xojoc chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios. 6 Ajrucˈreˈ xcan kachˈabˈej kibˈ riqˈuilak y xojjawbˈi li barc y rechak xkˈajtak laj richochak. 7 Xojelbˈi Tiro, xojbˈe asta Tolemaida. Claˈ xkayeˈ rutzil jwichak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo y xojwaˈx jun kˈij riqˈuilak. 8 Laj jcabˈ kˈij xojelbˈi claˈ, xojjaw chicbˈi li barc xojbˈe Cesarea. Y cuando xojtaw claˈ, xojbˈe laj richoch Felipe, ri jun ajbˈil tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. Riˈ jun rechak yak wukubˈ (7) ajtˈoˈoltak rechak yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Jerusalén y xojcan riqˈuil. 9 Felipe wiˈ quejabˈ jrabˈin, taˈ cˈuliˈnaktak, rechak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Diostakaˈn. 10 Qˈuilaj kˈijchak kawaˈxic claˈ cuando xtaw chic jun ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios aj Judea ri jbˈij Agabo. 11 Cuando xtaw kiqˈuil, xcˈam jpas Pablo y xxim rakan pach jkˈabˈ laˈ y xij: Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios tijbˈij chi yak rijajl Israel ri wiˈtak Jerusalén tina rantakna re rajw man pas chapcaˈ rilic ri ximbˈan in y tijjachtak laj jkˈabˈak yak maˈ rijajl taˈ Israel, ticheˈ, xcheˈ Agabo chike. 12 Cuando xkata chi jilonli, oj pach yak aj Cesarea subˈlaj xel kanm chi jbˈij re Pablo chi taˈ tibˈe Jerusalén. 13 Pero Pablo xij chike: ¿Nen chac atokˈtak chwij? Awiˈlak mas imbˈisonc. In taˈ titzaak inchˈol wi inximsaj y wi incamsajc. Quincamsajbˈaˈ claˈ jwiˈliˈ tijin tambˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri Kajawl, xcheˈ chike. 14 Y jwiˈl taˈ raj tijcoj lawiˈ ri xkabˈij re, xkamay jbˈij re, xichak xkabˈij re: Raneˈna Kakaj Dios ri Kajawl chabˈ nen raj tran, xojcheˈ re. 15 Ajrucˈreˈ xkabˈan jwaˈx kelen ke, xojbˈantajbˈic, xojbˈe Jerusalén. 16 Y nicˈj ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Cesarea xeˈtak chikij Jerusalén. Rechak xojjcˈamtakbˈi laj richoch jun winak aj Chipre ri jbˈij Mnasón, re ojrchak chi jjach ribˈ laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. 17 Yak kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Jerusalén subˈlaj xquiˈcottak chi kacˈulic cuando xojtawc. 18 Y laj jcabˈ kˈij xeˈ Pablo chikij, xojbˈe chi jsolaj Santiago y wiˈtakaˈ claˈ juntir yak ajililtak jcholajl chijxoˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. 19 Cuando Pablo jorok jcˈamaˈ rutzil jwichak, xyol rechak juntir utzil ri bˈanal jwiˈl Kakaj Dios jwiˈl re chijxoˈlak yak maˈ rijajl taˈ Israel. 20 Cuando xtatak nen xijsaj rechak jwiˈl Pablo, xoctak chi jbˈixaj jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios y xijtak re Pablo: At kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, at awetamiˈ chi chijxoˈlak yak rijajl Israel, subˈlaj qˈui xjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. Pero juntir rechak tijbˈijtak chi rajwaxiˈ tina cojsajna juntir ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios. 21 Y xijsaj rechak chi atiˈ xatbˈin rechak juntir yak rijajl Israel ri wiˈtak chijxoˈlak yak maˈ rijajl taˈ Israel lak jaljojtak tilmit, chi taˈ chiquiˈ trantak chapcaˈ xcan jbˈij Moisés y xabˈij rechak chi taˈ chiquiˈ tijcojtak retal jtioˈjl jcˈajolak y taˈ chiquiˈ trantak mak jcˈutuˈnak kamam ojrtaktzij. 22 ¿Nencˈu tikabˈan lajori? Mak cristian tijtaˈtakaˈ jtaquil chi xatyukiˈ neri. 23 Lajori bˈan chapcaˈ tikabˈij chawe. Neri chikaxoˈl wiˈtakaˈ quejabˈ winak ri trantak chapcaˈ ri bˈil jwiˈlak chiwch Kakaj Dios. 24 Cˈamtakbˈi chawij chˈajchˈobˈej aybˈ chiwch Kakaj Dios pi jpachak y yeˈ jpwaakak pire tijmoctak resaj xeˈ jbˈaak. Y jilonli juntir cristian triltak chi taˈ tzˈet ri bˈil rechak chawij, jwiˈl trilaˈtakaˈ chi tijiniˈ tacoj ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios. 25 Juntir yak maˈ rijajl taˈ Israel ri xtakentak re Kakaj Jesucristo, xkatakaˈbˈi jbˈij rechak li jun wuj chi mi jtijtak chic mak kelen ri sujulchak re mak tiox, mi jtijtak jquiqˈueltak awaj, mi jtijtak jtiˈnicl awaj ri tike jitzˈaj ribˈak y mi rechbˈejtak jun jalan cristian chic wi maˈ jcˈulajlak taˈn, xcheˈtak re Pablo. 26 Laj jcabˈ kˈij xpe Pablo, xcˈambˈi yak quejabˈ winak li chirij y xesaj xeˈ jbˈaak y ajrucˈreˈ xoctak li nimi richoch Kakaj Dios. Y xij re man ajcˈamal jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios chi pi wukubˈ (7) kˈij tijcˈamtakbˈi kelen pire tijsujtak re Kakaj Dios chi jcˈutic chi xanaˈtakaˈ chapcaˈ ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios. 27 Cuando tichak tzˈakat mak wukubˈ (7) kˈij li, xpe nicˈj rijajl Israel ri tipetak Asia, xriltak jwich Pablo li nimi richoch Kakaj Dios, xoctak chi jtakchiˈjcak cristian ri wiˈtak claˈ pire tijbˈit ribˈak chirij Pablo y xchaptak. 28 Cow xchˈejejtak, xijtak: Atak rijajl Israel, cojatˈoweˈtak jwiˈl riˈ man winak ri, ri tijin tiwoˈcot lak juntir tilmit tijin tijtakchiˈj cristian pire ojcontrijtak ri ojtak rijajl Israel y pire taˈ chiquiˈ tijcojtak Jpixbˈ Kakaj Dios y pire taˈ chiquiˈ tijcojtak jkˈij nimi richoch Kakaj Dios ri. Y witneˈ xike li tran, iltak lajori, re xcˈamaˈch yak maˈ rijajl taˈ Israel neri li nimi richoch Kakaj Dios reke tiyuk jtzˈilibˈsajtak man luwar ri tosol pire Kakaj Dios, xcheˈtak. 29 Jilonli xijtak chirij jwiˈl ilanchak jwich jwiˈlak li tilmit Jerusalén chi jpachiˈ Trófimo ri aj Éfeso ri maˈ rijajl taˈ Israel y riˈ chijchˈol rechak cˈamaliˈbˈi Trófimo jwiˈl Pablo li nimi richoch Kakaj Dios. 30 Y juntir cristian li tilmit xbˈit ribˈak chirij Pablo. Xmol ribˈak subˈlaj cristian, xchaptak Pablo y xresajtakbˈi pi jural li nimi richoch Kakaj Dios y laj or xtzˈapijtak mak pwert. 31 Camsajelchak rij Pablo jwiˈlak cuando xeˈ bˈijsaj re man jbˈabˈalak juntir mak soldad re César chi juntir cristian Jerusalén xbˈitaˈ ribˈak chirij Pablo y rajak tijcamsajtak. 32 Xpe man jbˈabˈalak juntir mak soldad, laj or xcˈambˈi nicˈj jbˈabˈalak mak soldad pach nicˈj soldad y xkejtakch jol chi rilic mak cristian li. Y cuando xriltak xtaw man jbˈabˈalak juntir mak soldad pach mak jsoldad laj or xmaytak jchˈiˈic Pablo. 33 Y man jbˈabˈalak juntir mak soldad xjutun chijcˈulelak, xchap Pablo y xtak jximic laˈ quibˈ caden y ajrucˈreˈ xtzˈonaj rechak cristian nen chi cristian lal y nen jmac chiwchak trantak cˈax re. 34 Pero juntir cristian cow tichˈejejtak, nicˈj tijbˈijtak jun kelen y nicˈj chic tijbˈijtak jun jalan kelen chic, taˈ chiquiˈ naˈl nen tijbˈijtak y man jbˈabˈalak juntir mak soldad taˈ chiquiˈ tijta jcholajl nen xantak. Jwiˈliˈli xij rechak mak soldad chi tijjawsajtakbˈi Pablo li cuartel. 35 Cuando jawem trantak laˈ man kˈaˈm ri tijaw li cuartel, mak soldad xchˈelejtakbˈi Pablo chi jcolic chiwchak mak cristian ri xbˈit ribˈak chirij. 36 Juntir mak cristian ri xambˈertakbˈic, subˈlaj cow xchˈejejtak, xijtak: ¡Camsajok man winak ri! xcheˈtak. 37 Cuando cˈamalbˈi Pablo oquem trantak li cuartel, re xtzˈonaj re man jbˈabˈalak juntir mak soldad: ¿Ton jnaˈ inyolow junquitz aacˈl? xcheˈ re li tzijbˈal griego. Y man jbˈabˈalak juntir mak soldad xij re Pablo: Awetamiˈcaˈ griego. 38 ¿Maˈ atintaˈ man aj Egipto ri ojrchak chi oc chi jtoquic chˈoˈj re mak jbˈabˈaltak kˈatbˈitzij y xeˈ li chekej luwar xcˈambˈi quejabˈ mil (4,000) etzltak cristian chirij? xcheˈ re. 39 Y xpe Pablo, xij re: Maˈ in taˈn, in iniˈ rijajl Israel jiˈ impe Tarso ri jun nimlaj tilmit re Cilicia. Y riˈ chwaj tabˈan jun tokˈobˈ, tayeˈ luwar chwe inyolow junquitz riqˈuilak juntir cristian, xcheˈ re. 40 Y man jbˈabˈalak juntir mak soldad xyeˈ luwar re Pablo xyolowc. Y ajrucˈreˈ xwaˈrch Pablo bˈa man kˈaˈm ri tijaw li cuartel y laˈ jkˈabˈ xij re cristian chi taˈ tichˈaˈwtak. Cuando xril chi taˈ chiquiˈ nen tichˈaˈwc, ajrucˈreˈ xoc chi jchˈabˈejcak li tzijbˈal hebreo y xij rechak:

Hechos 22

1 Atak inwinak y atak kaj, tatak lawiˈ ri tambˈij chawechak chi jcolic wibˈ, xcheˈ rechak. 2 Cuando xtatak chi xoc jchˈabˈejcak li tzijbˈal hebreo, ni jonok tichˈaˈw chic chi jtaic. Ajrucˈreˈ xij chic Pablo rechak: 3 In iniˈ rijajl Israel jiˈ xinqˈuisiˈy Tarso re Cilicia, pero jiˈ xinqˈuiy neri Jerusalén y jiˈ xintijoj wibˈ riqˈui jun ajtijonl ri jbˈij Gamaliel y xintijojiˈ wibˈ re mak pixabˈ ri xcojtak kamam y nojel wanm tambˈan lawiˈ raj Kakaj Dios tambˈan chapcaˈ atak lajori. 4 Ojr subˈlaj ximbˈan cˈax rechak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, roj xincamsajtak chi winak chi anm y xincojtak li cars. 5 Man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios y yak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel xrilaˈtakaˈ chi tzˈetiˈ ri tambˈij asta riˈ rechak xyeˈwtakbˈi wuj laj inkˈbˈ pire tibˈe inchapeˈtakch yak rijajl Israel ri ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Damasco. Y in ximbˈe claˈ chi jtoquicak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo pire tancˈamtakch neri Jerusalén pire ticˈachsaj jwichak, xcheˈ Pablo rechak. 6 Pablo xij chic rechak: Pero cuando bˈesalquin lak bˈe tawem tambˈan Damasco raj nicˈaj kˈij, etke xpe jun kˈakˈ lecj xrepajch ribˈ jkˈakˈal chwij. 7 Y in xintzaak lak ulew. Riˈchak tanta xaanch jun chˈaˈwem lecj, xij chwe: Saulo, Saulo, ¿nen chac takelquin awiˈl chawaj tabˈan cˈax chwe? xcheˈ. 8 In xintzˈonaj re: ¿Nencˈu at li, Kaj? xincheˈ re. Re xij: Iniˈ Jesús aj Nazaret ri takel awiˈl ri chawaj tabˈan cˈax chwe, xcheˈ chwe. 9 Yak winak ri bˈesaltak chwij xrilaˈtakaˈ man kˈakˈ, pero taˈ xtatak man chˈaˈwem ri xinchˈabˈenc. 10 Y in xintzˈonaj re: ¿Nencˈu tambˈan lajori, Wajawl? xincheˈ re. Y Kakaj Jesús xij chic chwe: Bˈiiten, jat Damasco y claˈ tibˈijsaj chawe nen tabˈan, xcheˈ chwe. 11 Y xpetak yak impach, xchaptakbˈi chi inkˈbˈ xinjcˈamtakbˈi Damasco, jwiˈl man jkˈakˈal man kˈakˈ ri xrepaj ribˈ chwij xincan moy. 12 Claˈ wiˈ jun winak ri jbˈij Ananías, xtaw chi wilic. Re tijcojaˈ jkˈij Kakaj Dios y tranaˈ nen tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios y jor tzi tiilsaj jwiˈlak yak rijajl Israel ri wiˈtak li tilmit claˈ. 13 Ananías xwaˈr chincˈulel, xij chwe: ¡At wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, naˈtunok chic! xcheˈ chwe. Y cuando xijmaj jilonli chwe jwiˈl, laj or xinnaˈtun chic y xwilchak jwich Ananías. 14 Y re xij chic chwe: JDiosak kamam ojrtaktzij xatjchaˈ pire tawetemaj nen raj re tabˈan y tawil jwich Kakaj Jesús ri sucˈul ranm chiwch Kakaj Dios y tata jyolj nen tijbˈij chawe. 15 Jwiˈliˈli at atna bˈena chi jbˈij jtaquil rechak juntir cristian y juntir ri ilan y tal awiˈl chirij Kakaj Jesús. 16 Lajori taˈ chiquiˈ nen tawulbˈej, bˈiiten y tibˈansaj jaˈtiox chawe y tzˈonaj laj jbˈij Kakaj Jesucristo chi tichˈajsaj awanm re amac, xcheˈ chwe. 17 Cuando xinkˈaj Jerusalén, ximbˈe li nimi richoch Kakaj Dios. Cuando tijin inchˈaˈw riqˈui Kakaj Dios claˈ, etke xwil jwich Kakaj Jesús chapcaˈ li ichicˈ, 18 xij chwe: Pablo, jat, elambˈi laj or Jerusalén jwiˈl mak cristian neri taˈ tijcojtak lawiˈ ri tabˈij rechak chwij, xcheˈ chwe. 19 Y in ximbˈij re: Wajawl, pero juntir cristian retamakiˈn y ilaniˈ jwiˈlak chi in ocsalquiniˈ lak juntir sinagog chi resajcak yak ri ticubˈar jchˈolak chawij pire xincojtak li cars y xinsecˈtak. 20 Y cuando xcamsajtak atakoˈn Esteban, in winiˈ claˈ chijxoˈlak, tziyiˈ xwil y in winiˈ chi jchajaj ritzˈikak mak ri xcamsantak re, xincheˈ re. 21 Pero Kakaj Jesús xij chic chwe: Lajori elambˈi Jerusalén. In atintakbˈi chinaj riqˈuilak yak maˈ rijajl taˈ Israel, xcheˈ chwe, xcheˈ Pablo rechak. 22 Mak cristian tijiniˈ tijtatak jyolj Pablo asta cuando re xij chi xtaksajiˈ riqˈuilak yak maˈ rijajl taˈ Israel, ajrucˈreˈ xmaytak jtaic jyolj Pablo, cow xchˈejejtak, xijtak: ¡Camsajok man winak ri! ¡Taˈ chiquiˈ chikaj tiyoˈrc! xcheˈtak. 23 Y cuando tijin tichˈejejtak chi jbˈij chi ticamsaj, tijin tijrechˈ ritzˈikak chirijak y tijin tijtˈojtak pok lecj jwiˈl retzalak. 24 Man jbˈabˈalak juntir mak soldad xij chi ticojsaj Pablo li cuartel y xtak jseqˈuic chi xicˈaˈy pire tijbˈij nen chac tichˈejejtak mak cristian chi jbˈij jilonli chirij. 25 Y cuando tichak tijintak chi jximic laˈ caden pire tijsecˈtak chi xicˈaˈy, xpe Pablo, xtzˈonaj re man jbˈabˈalak mak soldad ri wiˈ claˈ: ¿Woniˈ kˈatbˈitzij laj akˈbˈak tasecˈtak jun cristian aj Roma ri taˈ awetamak nen jmac? xcheˈ re. 26 Cuando re xta chi jilonli xijsaj re jwiˈl Pablo, xeˈ jol chi jtzˈonaj re man jbˈabˈalak juntir mak soldad: ¿Nen tabˈan lajori jwiˈl man winak ri, aj Romiˈn? xcheˈ re. 27 Cuando xta man jbˈabˈalak juntir mak soldad chi jilonli xijsaj re, laj or xeˈ riqˈui Pablo y xtzˈonaj re: Bˈij chwe, ¿tzˈetniˈ at aj Roma? xcheˈ re. Pablo xij: Tzˈetiˈn, xcheˈ. 28 Y man jbˈabˈalak juntir mak soldad xij re: In subˈlaj nim pwak xinsach pire xinwux pi jun aj Roma, xcheˈ re. Y Pablo xij chic re: In taˈ xinsach pwak pire xinwux pi jun aj Roma, jwiˈl jiˈ xinqˈuisiˈy li jun luwar re Roma, xcheˈ re. 29 Cuando xij Pablo jilonli, laj or xeltakbˈi mak ri roj xcˈotowtak jchiˈ y man jbˈabˈalak juntir mak soldad subˈlaj xtzaak jchˈol cuando xta chi Pablo aj Romiˈn, jwiˈl riˈ re xtakow jximic laˈ caden. 30 Y laj jcabˈ kˈij, jwiˈl man jbˈabˈalak juntir mak soldad raj tretemaj kes tzˈet nen chac ticojsaj tzij chirij Pablo jwiˈlak yak rijajl Israel, xquir mak caden ri quiek laˈ ximil Pablo y xtak jsiqˈuij juntir mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios y xtak jsiqˈuijcak mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel. Cuando xmulbˈaˈ ribˈak chiwch, xtak resaj Pablo y xwabˈaˈ chiwchak.

Hechos 23

1 Xpe Pablo, cow xril mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel y xij rechak: Atak inwinak, ojr y asta lajori ximbˈanaˈ lawiˈ raj Kakaj Dios tambˈan riqˈui nojel wanm, xcheˈ rechak. 2 Ajrucˈreˈ Ananías ri man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios xij rechak yak ri wiˈtak chijcˈulel Pablo chi tijcojtak kˈabˈ laj jchiˈ Pablo. 3 Pero Pablo xij re Ananías: ¡Kakaj Dios tibˈanow kˈatbˈitzij chabˈ! At ajsolcopil acaybˈal, cubˈulcatch claˈ chi jtaic wi wiˈ immac chirij Jpixbˈ Kakaj Dios, pero at nabˈena xatak inseqˈuic y claˈ ticˈutun chi taˈ tacoj nen tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, xcheˈ re. 4 Pero mak ri wiˈtak claˈ chijcˈulel Pablo, xijtak re: ¿Nen chac jilonli tabˈan chi jyokˈic nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios? xcheˈtak re. 5 Pablo xij chic rechak: Atak inwinak, li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tijbˈijiˈn: Mat yokˈon chirij jun cristian ri wiˈ kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ laj atilmit, ticheˈ. In xincˈululaniˈn, pero jwiˈlke taˈ wetam wi riˈ nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, xcheˈ rechak. 6 Cuando Pablo xchˈobˈ chi chijxoˈlak mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel wiˈtakaˈ nicˈj saduceo y nicˈj fariseo, re cow xchˈaˈwc, xij: Atak inwinak, in iniˈ fariseo, iniˈ ralcˈwal jun fariseo, tijin titocsaj nen jono immac pire tibˈansaj kˈatbˈitzij chimbˈ jwiˈl tijin tancoj chi tzˈetiˈ ticˈastasajiˈ jwichak camnakibˈ laj jcamnaklak, xcheˈ rechak. 7 Cuando xtatak mak fariseo y mak saduceo chi jilonli xij Pablo, laj or xpe retzalak, nak xtos ribˈak mak saduceo y xtos ribˈak mak fariseo. 8 Jilon xantak li jwiˈl mak saduceo tijbˈijtak chi mak cristian cuando ticamtak taˈ ticˈastasaj jwichak laj jcamnaklak y tijbˈijtak chi taˈ anjl y taˈ jsantil jun cristian, pero mak fariseo tijcojaˈtakaˈ juntir li. 9 Y juntir ribˈilak xoctak chi chˈejejem y wiˈ nicˈj ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios ri xyeˈ Moisés ri riˈtakaˈ jun chijxoˈlak fariseo, xwaˈrtak y xijtak: Winak ri taˈ nen jono cˈax bˈanal jwiˈl. Pent xchˈabˈejke jwiˈl jun santil o jwiˈl jono anjl, xcheˈtak. 10 Y cuando xniman jwich man chˈoˈj chijxoˈlak mak saduceo pach mak fariseo, xchaptak Pablo, nicˈj tijjurajtakbˈi Pablo jili y nicˈj chic tijjurajtak chicbˈi jili. Man jbˈabˈalak juntir mak soldad subˈlaj xtzaak jchˈol, xchomorsaj pent tijkˈatztak laj nicˈajl Pablo. Jwiˈliˈli xsiqˈuij jun kˈat jsoldad y xij rechak chi tresajtakbˈi Pablo laj jkˈabˈak y tijcˈamtak chicbˈi li cuartel pire maˈ tibˈansaj cˈax re. 11 Y laj jcabˈ akˈabˈ xwabˈaˈ ribˈ Kakaj Jesús ri Kajawl chiwch Pablo chapcaˈ li ichicˈ y xij re: Mi tzaak achˈol, Pablo. Coj jcowil awanm. Nen mo xabˈan chi jyeˈic intaquil neri Jerusalén jilon tabˈan chic chi jyeˈic intaquil Roma, xcheˈ re. 12 Laj jcabˈ kˈij xpetak nicˈj rechak yak rijajl Israel, xijtak chiwch Kakaj Dios chi onque tibˈan cˈax chibˈak, taˈ tijtijtak wa ni jaˈ asta tina jcamsajtakna Pablo. 13 Raj wiˈ mas caˈwinak (40) ribˈilak mak ri xchomorsantak chi trantak jilonli. 14 Y xeˈtak riqˈuilak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios y riqˈuilak yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel y xijtak rechak: Oj xkabˈijiˈ chiwch Kakaj Dios chi onque tibˈan cˈax chikabˈ taˈ nen tikatij asta tina kacamsajna Pablo. 15 Lajori atak pach yak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel taktak jbˈij re man jbˈabˈalak juntir mak soldad chi tijcˈamch Pablo neri chwekˈ. Bˈantak chapcaˈ chawajak tatzˈonajtak re Pablo pi utzil nen jmac. Y cuando man jbˈabˈalak juntir mak soldad tijcˈamch, oj tikachajaj li bˈe. Cuando tikil tipetc, tikacamsaj, xcheˈtak. 16 Pero jun ricˈlal ranabˈ Pablo xta nen xchomorsajtak chirij Pablo. Re xeˈ li cuartel lamas wiˈ Pablo y xij re nen xchomorsajtak chirij. 17 Xpe Pablo, xsiqˈuij jun jbˈabˈalak mak soldad y xij re: Cˈambˈi man cˈojol winak ri riqˈui abˈabˈalak jwiˈl wiˈ nen raj tijbˈij re, xcheˈ re. 18 Y man soldad li xcˈambˈi man cˈojol winak riqˈui man jbˈabˈalak juntir mak soldad y xij re: Man prex ri jbˈij Pablo xinjsiqˈuij y xij chwe chi tancˈamch man cˈojol winak ri aacˈl jwiˈl wiˈ nen raj tijbˈij chawe, xcheˈ re. 19 Xpe man jbˈabˈalak juntir mak soldad, xchapbˈi chi jkˈabˈ man cˈojol winak, xtosbˈi ribˈak y xtzˈonaj re: ¿Nen chawaj tabˈij chwe? xcheˈ re. 20 Xpe man cˈojol winak, xij re: Nicˈj rijajl Israel xchomorsajtakaˈ chi tijbˈijtak chawe chi tacˈam chicbˈi Pablo chiwchak mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel chwekˈ. Y xijtak chi tijbˈijtak chawe chi riˈke rajak tijtzˈonajtak chic jcaˈmul re Pablo pi utzil nen jmac, pero taˈ tzˈet rechak. 21 Ma cojow ri tijbˈijtak chawe, jwiˈl raj wiˈ mas caˈwinak (40) jpachak xijtak chi tijchajajtak Pablo li bˈe pire tijcamsajtak. Rechak xijtak chiwch Kakaj Dios chi onque tibˈan cˈax chibˈak, taˈ tijtijtak wa ni jaˈ asta tina jcamsajtakna Pablo. Y lajori riˈchak ulbˈel jwiˈlak nen tabˈij at rechak, xcheˈ man cˈojol winak re man jbˈabˈalak juntir mak soldad. 22 Ajrucˈreˈ xpe man jbˈabˈalak juntir mak soldad li, xij re man cˈojol winak chi mi jyol chic re jono cristian ri xij re y xtakbˈic. 23 Y man jbˈabˈalak juntir mak soldad xsiqˈuij quibˈ jbˈabˈalak mak soldad, xij rechak: Bˈijtak rechak quibˈ cient (200) chi soldad chi trantak jwaˈx kelen rechak pire tibˈetak Cesarea. Y bˈijtak rechak oxcˈal lajuj (70) tibˈetak chirij cwaˈy y quibˈ cient (200) chic tibˈetak pach jlansak. Tibˈetak chi jjachic Pablo Cesarea lakˈabˈ lajori cuando titaw bˈelejebˈ (9) or. 24 Bˈijtak rechak chi tijcˈamtakbˈi cwaˈy pire tijquejajbˈi Pablo y tijcˈamtakbˈi Pablo pi utzil pire tzi jwich titaw riqˈui Félix ri man jbˈabˈal kˈatbˈitzij re Judea, xcheˈ rechak. 25 Y man jbˈabˈalak juntir mak soldad xtakbˈi jun wuj chirijak mak soldad pire tibˈe jyeˈtak re Félix ri tijbˈij jilonri: 26 In Claudio Lisias tantakbˈi rutzil awch at Félix ri jbˈabˈal kˈatbˈitzij ri subˈlaj nim akˈij. 27 Yak rijajl Israel xchaptak winak ri y riˈchak rajak tijcamsajtak, pero ximbˈe in pach mak insoldad, xeˈ incoleˈ jwiˈl xinta chi aj Romiˈn. 28 In chwaj twetemaj nen jmac chiwchak, jwiˈliˈli xinwabˈaˈ chiwchak mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel. 29 Riˈchak tantareˈ chi jwiˈlke jpixbˈak rajak tijcamsajtak, pero taˈ jmac pire ticamsaj o ticojsaj li cars. 30 Cuando xinta jtaquil chi yak nicˈj rijajl Israel chomorsalchak jwiˈlak chi tijcamsajtak, jwiˈliˈli xintakbˈi aacˈl y ximbˈijiˈ rechak mak ri rajak roj tibˈanowtak cˈax re chi tijbˈijtak chawe nen jmac chiwchak, xcheˈbˈi li wuj. 31 Y mak soldad jilon xantak chapcaˈ xijsaj rechak. Xcˈamtakbˈi Pablo lakˈabˈ asta Antípatris. 32 Laj jcabˈ kˈij, mak soldad ri bˈesaltak chi rakanak xkˈajtak li cuartel y mak ri bˈesaltak chirij cwaˈy, xeˈtakna chirij Pablo asta Cesarea. 33 Cuando xtawtak Cesarea xjachtak man wuj laj jkˈabˈ man jbˈabˈal kˈatbˈitzij re Judea y xjachtak Pablo laj jkˈabˈ. 34 Félix xril jwich man wuj y xtzˈonaj re Pablo nen chi tilmit lal tipeˈw. Cuando xta chi jiˈ tipe li jun tilmit re Cilicia, xij re: 35 Tinecaˈ inta cuando tiyuktak mak ajtzˈonaltak kˈatbˈitzij chawij, xcheˈ re Pablo. Y xtak jyeˈic lamas tran jkˈatbˈitzij Herodes Jcabˈ Agripa y xtak jchajajc.

Hechos 24

1 Pablo jobˈ kˈij jtawic Cesarea, ajrucˈreˈ xtaw Ananías ri man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach nicˈj yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel pach Tértulo jun ri tichˈaˈw chirij cristian pire tibˈe chˈaˈw chirijak chi jtzˈonaj kˈatbˈitzij chirij Pablo. Xoctak riqˈui man jbˈabˈal kˈatbˈitzij pire tijcojtak tzij chirij Pablo. 2 Cuando xcˈamsajch Pablo, xpe Tértulo, xoc chi jcojic tzij chirij Pablo, xij re Félix jilonri: Cˈomo chawe kaj Félix ri subˈlaj nim akˈij. Awiˈl at, lajori wiˈ utzil chikaxoˈl. Cˈomo chawe re anoˈj jwiˈl subˈlaj tzi bˈanal laj katilmit awiˈl. 3 Oj juntir ri ojpe lak juntir luwar subˈlaj tikacˈomowaj chawe re juntir li. 4 Y lajori taˈ chwaj atimbˈay, tantzˈonaj jun tokˈobˈ chawe, tata jcholajl kayolj ri chikaj tikabˈij chawe. 5 Xkataˈ man winak ri chapcaˈ jun yajel, subˈlaj cˈax tijin tran chi jtakchiˈj juntir yak rijajl Israel lak juntir tilmit wich ulew y riˈ re jun jbˈabˈalak mak ri ticojowtak jun jalan cˈutuˈn ri taˈ tzi, ri tibˈijsaj aj Nazaret rechak. 6 Y raj roj xtzˈilibˈsaj nimi richoch Kakaj Dios, jwiˈliˈli xkachap y oj chikaj roj xkabˈaneˈ kˈatbˈitzij chirij chapcaˈ tijbˈij kapixbˈ. 7 Pero xpe Lisias ri man jbˈabˈalak juntir mak soldad, xcoj ribˈ y xcoj jchokˈbˈ chi jmajic laj kakˈbˈ. 8 Y xij chi mak ri ticojowtak tzij chirij rajwaxiˈ tina petakna aacˈl. Y at lajori kaj Félix, tijnaˈ tacˈot jchiˈ pire tata chi tzˈetiˈ ri tijin tikabˈij chirij, xcheˈ Tértulo. 9 Y yak rijajl Israel ri wiˈtak claˈ xijtak chi tzˈetiˈ ri xij Tértulo. 10 Xpe man jbˈabˈal kˈatbˈitzij, xan retal re Pablo pire tichˈaˈwc, ajrucˈreˈ Pablo xij: Nojel wanm tambˈij jcholajl chawe ri colbˈi wibˈ jwiˈl wetamiˈ chi ojrchak chatoc pire jbˈabˈal kˈatbˈitzij re katilmit. 11 Y at tijnaˈ tatzˈonaj jtaquil chi kes tzˈet in ajriˈ cabˈlajuj (12) kˈij intawic Jerusalén chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios. 12 Pero mak ajcojoltak tzij chwij taˈ ximbˈe jteˈtak li nimi richoch Kakaj Dios intijin chi yoloj riqˈui jono cristian, ni taˈ intijin chi jmulbˈaj jwich cristian pire tijbˈit ribˈak chi chˈoˈj, ni lak sinagog y ni li tilmit ximbˈan jilonli. 13 Mak cristian ri, taˈ ticwintak chi jbˈij chi tzˈetiˈ mak ri tijbˈijtak chwij jwiˈl taˈ nen intijin chi jbˈanic cuando xinjchaptak. 14 Pero riˈ tancˈam jkˈabˈal chawch chi tzˈetiˈ in riˈ tancoj jkˈij jDiosak kamam y tancojaˈ jtaquil nen mo ticolmaj cristian laj jkˈabˈ jmacak jwiˈlke Kakaj Jesucristo. Riˈ ri tijbˈijtak rechak chi riˈ jun jalan cˈutuˈn ri taˈ tzi. In tijin tancoj juntir ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios y ri tzˈibˈal jwiˈlak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojrtaktzij. 15 Y niqˈuiˈ jcubˈarbˈ inchˈol chirij Kakaj Dios chapcaˈ rechak, tancojaˈ chi Kakaj Dios tijcˈastasajiˈ jwichak laj jcamnaklak yak ri sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios pach mak ri taˈ sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios. 16 Jwiˈliˈli tike incwentij wibˈ chi jbˈanic juntir kelen, riˈ chwaj taˈ etzltak noˈj laj wanm chiwch Kakaj Dios y chiwchak juntir cristian. 17 In ximbˈe woˈcotch quibˈ uxibˈ junabˈ bˈak jaljojtak tilmit. Y xinkˈaj chicch Jerusalén pire xyuk inyeˈ sipan rechak yak inwinak ri wiˈ rajwax rechak y xincˈamch sipan pire xyuk inyeˈ li nimi richoch Kakaj Dios pire tisujsaj re Kakaj Dios. 18 Cuando jorok imbˈanaˈ lawiˈ ri rajwax tambˈan pire tanchˈajchˈobˈej wibˈ chiwch Kakaj Dios chapcaˈ jcˈutuˈnak yak rijajl Israel, taˈ mas cristian impach y taˈ ni jun cristian intijin chi jtakchiˈj. 19 Pero yak nicˈj rijajl Israel ri xpetak Asia ri ximbˈe taˈwtak claˈ, riˈ rechak li rajwax tipetak neri pire tiyuk jbˈijtak chawe nen immac chiwchak ri quiek jwiˈl rajak trantak cˈax chwe. 20 Wi maˈ jiˈtaˈlonli yak ri wiˈtak neri jbˈijtak wi wiˈ jono immac xtaˈsaj cuando xinwaˈx chiwchak mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel. 21 Xike cuando xinwaˈx chijxoˈlak, pent jwiˈl mas xinchˈejej chi jbˈijc chi rechak tijin tijtzˈonajtak kˈatbˈitzij chwij jwiˈlke tancoj chi ticˈastasajiˈ jwichak camnakibˈ laj jcamnaklak, xcheˈ Pablo re Félix. 22 Félix taˈ xan kˈatbˈitzij chirij Pablo jwiˈl retamiˈ mas chirij jtaquil nen mo ticolmajtak cristian laj jkˈabˈ jmacak jwiˈlke Kakaj Jesucristo, jwiˈliˈli xij: Petna Claudio Lisias ri man jbˈabˈalak juntir mak soldad, tiyuk jbˈij jcholajl chwe nen jmac winak ri, ajrucˈreˈ tanchomorsaj nen tambˈan re, xcheˈ rechak. 23 Félix xij re man jbˈabˈalak mak soldad chi tina waˈxna Pablo li cars, pero xij re chi taˈ chiquiˈ tijximtak y tijnaˈ tibˈe solaj o tibˈe yeˈsaj kelen re jwiˈlak yak richcˈulchiˈ. 24 Y xkˈax quibˈ uxibˈ kˈij, xtaw Félix pach rixokl ri jbˈij Drusila, anm li rijajliˈ Israel. Félix xtak jsiqˈuij Pablo pire tibˈijsaj re pach rixokl nen mo ticubˈar jchˈol jun cristian chirij Kakaj Jesucristo. 25 Cuando Pablo xij re nen mo tran sucˈul ranm jun cristian chiwch Kakaj Dios y xij re chi rajwaxiˈ tijkˈel ribˈ chi jbˈanic lawiˈ raj re tran y xij re chi Kakaj Dios tina yuk raneˈna jkˈatbˈitzij chibˈak juntir cristian laˈ qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak, Félix xtzaak jchˈol chi jtaic y xij re Pablo: Lajori jat, tzˈakat tantak chic asiqˈuij cuando jamalquin, xcheˈ re. 26 Félix qˈuilaj bˈwelt xtak jsiqˈuij Pablo pire tiyolow riqˈuil, pero re riˈke raj tiyeˈsaj pwak re jwiˈl Pablo pire tijtakbˈic. 27 Jilonli xantak, xkˈasintak quibˈ junabˈ y cuando Félix xel re jbˈabˈal kˈatbˈitzij, xcan oc chic Porcio Festo pi jqˈuexwach. Félix riˈ raj tzi tiilsaj jwiˈlak yak rijajl Israel, jwiˈliˈli xcan jyeˈ Pablo li cars cuando xelbˈic.

Hechos 25

1 Festo uxibˈ kˈij jtawic Cesarea, xeˈ Jerusalén. 2 Cuando xtaw claˈ, mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach mak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel xpetak chi jcojic tzij chirij Pablo chiwch Festo. 3 Y xtzˈonajtak tokˈobˈ re Festo chi tijtak jcˈamic Pablo pire tipe Jerusalén. Pero rechak chomorsalchak jwiˈlak chi wi xtaksajch Pablo claˈ, tijchajajtak li bˈe pire tijcamsajtak. 4 Pero Festo xij rechak chi Pablo wiˈ li cars Cesarea y re chomorsalchak jwiˈl chi pi quibˈ uxibˈ kˈijke tikˈaj chic Cesarea. 5 Xij rechak: Lajori yak ri wiˈ rekleˈnak chaxoˈlak rajwaxiˈ tibˈetak chwij Cesarea y wi wiˈ jmac winak li bˈanal jwiˈl, tibˈe jbˈijtak chwe claˈ, xcheˈ rechak. 6 Festo raj waxakibˈ (8) o lajuj (10) kˈij xwaˈx Jerusalén, ajrucˈreˈ xkˈaj chic Cesarea. Laj jcabˈ kˈij xcubˈar li man luwar lamas tibˈan kˈatbˈitzij y xtak jsiqˈuij Pablo. 7 Y cuando xocbˈi Pablo li kˈatbˈitzij xpetak yak rijajl Israel ri xpetak Jerusalén, xsutajtak rij Pablo y xoctak chi jcojic tzij chirij. Tijbˈijtak chi bˈanaliˈ subˈlaj cˈax jwiˈl, pero taˈ nen quiek laˈ ticwintak chi jcˈutic chi tzˈetiˈn. 8 Pire colbˈi ribˈ Pablo chiwchak, xij: In taˈ xinmacun chirij jpixbˈak yak rijajl Israel y taˈ nen bˈanal inwiˈl re nimi richoch Kakaj Dios y taˈ ni jono immac bˈanal inwiˈl chiwch César, xcheˈ Pablo re Festo. 9 Festo jwiˈl riˈ raj tzi tiilsaj jwiˈlak yak rijajl Israel xtzˈonaj re Pablo: ¿Chawajniˈ atbˈe Jerusalén pire tibˈe imbˈaneˈ kˈatbˈitzij chawij claˈ? xcheˈ re. 10 Y Pablo xij re Festo: Pero lajori winiˈcaˈ chiwch jun kˈatbˈitzij re Roma, rajwaxiˈ neri tibˈan kˈatbˈitzij chwij wi kes tzˈet wiˈ immac, pero at awetamiˈ chi taˈ nen bˈanal inwiˈl rechak yak rijajl Israel. 11 Pero wi kes tzˈet wiˈ jono immac bˈanal inwiˈl ri quiek jwiˈl incamsaj, in nojeliˈ wanm tanjach wibˈ pi camic. Pero wi mitaˈ tzˈet ri tijbˈijtak mak ri ticojowtak tzij chwij, taˈ tijnaˈ tibˈan kˈatbˈitzij chwij. In tantzˈonaj chi riˈ man jbˈabˈal kˈatbˈitzij re Roma tibˈanow jkˈatbˈitzij chwij, xcheˈ Pablo re Festo. 12 Xpe Festo, xtzˈonaj jnoˈj rechak mak ajyeˈltak jnoˈj y ajrucˈreˈ xij chic re Pablo: Jwiˈl xatzˈonaj chi tibˈansaj kˈatbˈitzij chawij jwiˈl man jbˈabˈal kˈatbˈitzij re Roma, lajori atbˈe riqˈuil, xcheˈ Festo re Pablo. 13 Cuando xeˈ quibˈ uxibˈ kˈij, man rey Herodes Jcabˈ Agripa pach Berenice xtawtak Cesarea chi jsolaj Festo. 14 Y quibˈ uxibˈ kˈij jwaˈxicak claˈ, xpe Festo, xyol re man rey Agripa nen xan Pablo, xij re: Wiˈ jun winak canal prexil neri jwiˈl Félix 15 y cuando ximpe Jerusalén xpetak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel, xcojtak tzij chinwch chirij man prex li, riˈ rajak tambˈan inkˈatbˈitzij chirij pire ticamsaj. 16 Pero in ximbˈij rechak chi jpixbˈak yak aj Roma taˈ tijyeˈ luwar ticamsaj jun cristian wi mitaˈ tiilsaj nabˈe wi tzˈetiˈ jmac chapcaˈ ri tibˈijsaj chirij jwiˈlak mak ri ticojowtak tzij chirij y chiwchak juntir tiyeˈsaj luwar re tijcol ribˈ chiwchak mak ajcojoltak tzij chirij. 17 Y jwiˈliˈli cuando xyuktak neri, laj jcabˈ kˈij xincubˈar li man luwar lamas tibˈan kˈatbˈitzij y xintak jsiqˈuij Pablo. 18 Cuando xpetak mak ri xcojowtak tzij chirij, taˈ xintaˈ ni jono jmac chapcaˈ jmac ri xinchomorsaj in. 19 Ri jmac ri xijtak, chirijke ri jcojoncak re jdiosak y chirijke jun winak ri jbˈij Jesús ri rechak tijbˈijtak chi xcamiˈn, pero Pablo tijbˈij chi yoˈliˈn. 20 Jwiˈliˈli in taˈ tantaˈ nen tambˈan re, xike xintzˈonaj re Pablo wi raj tibˈe Jerusalén pire tibˈe imbˈaneˈ kˈatbˈitzij chirij claˈ, chirij juntir ri tibˈijsaj chirij. 21 Pero re xtzˈonaj chi riˈ man jbˈabˈal kˈatbˈitzij re Roma tibˈanow kˈatbˈitzij chirij, jwiˈliˈli in xintak chic jcojic li cars asta cuando tantakbˈi aacˈl, xcheˈ Festo re Herodes Jcabˈ Agripa. 22 Y Agripa xij re Festo: In chwaj tanta nen tijbˈij winak li, xcheˈ re. Festo xij chic re Agripa: Chwekˈ tata nen tijbˈij, xcheˈ re. 23 Laj jcabˈ kˈij xtawtak Herodes Jcabˈ Agripa pach Berenice claˈ, rechak subˈlaj xcojsaj jkˈijak cuando xoctakbˈi li kˈatbˈitzij pach mak jbˈabˈalak mak soldad y mak ri mas cojol jkˈijak li tilmit. Xpe Festo, xtak jcˈamic Pablo. 24 Ajrucˈreˈ Festo xij rechak: At Kaj rey Agripa y atak juntir ri watak kiqˈuil neri, coˈ winak ri, ri tijbˈijtak juntir yak rijajl Israel ri tipetak Jerusalén pach yak ri wiˈtak neri Cesarea chi wiˈ jmac y tichˈejejtak chi jbˈij chwe chi tantak jcamsajc. 25 Pero twil in taˈ ni jono jmac pire ticamsaj y jwiˈl riˈ re xin chi tibˈan kˈatbˈitzij chirij jwiˈl man jbˈabˈal kˈatbˈitzij re Roma, jwiˈliˈli xinchomorsaj chi tantakbˈi Roma. 26 Jwiˈl taˈ tantaˈ nen tambˈan chi jtzˈibˈaj man wuj pire tantakbˈi riqˈui man jbˈabˈal kˈatbˈitzij re Roma jwiˈliˈli xincˈam chicch chawchak atak juntir y chawch at kaj rey Agripa pire tatatak nen jmac y pire wiˈ nen tantzˈibˈajbˈi li man wuj. 27 Taˈ jcholajl twil tantakbˈi jun cristian pire tibˈan kˈatbˈitzij chirij cuando taˈ naˈl nen jmac ri tibˈe li wuj, xcheˈ Festo rechak.

Hechos 26

1 Herodes Jcabˈ Agripa xij re Pablo: Tijnaˈ tabˈij nen chawaj tabˈij pire colbˈi aybˈ, xcheˈ re. Pablo xbˈit jkˈabˈ xoc chi yoloj y xij: 2 Kaj Agripa ri at rey, lajori subˈlaj inquiˈcot win chawch jwiˈl wetamiˈ chi tijnaˈ inchˈaˈw chi jcolic wibˈ laj jkˈabˈ subˈlaj tzij ri cojol chwij jwiˈlak yak rijajl Israel. 3 Y wetamiˈ chi at awetamiˈ juntir mak jcˈutuˈnak y mak chomorsaˈn ri taˈ tijcˈul jwichak yak rijajl Israel y tantzˈonaj tokˈobˈ chawe chi tata chi usil jcholajl inyolj. 4 Juntir yak rijajl Israel retamakiˈ nen mo inqˈuiyicch. Y retamakiˈ nen ximbˈan laj incˈaslemal cuando xinwaˈx laj intilmit y cuando xinwaˈx Jerusalén. 5 Y rechak retamakiˈn y wi rajak, tijnaˈ tijbˈijtak chawe chi tzˈetiˈ iniˈ fariseo. Mak fariseo riˈtakaˈ jun kˈat ri subˈlaj tioctak il chi jbˈanic juntir ri tijbˈij kacˈutuˈn chirij Kakaj Dios. 6 Y lajori waˈlquin chawch pire tibˈansaj kˈatbˈitzij chwij jwiˈl cubˈul inchˈol chirij juntir ri bˈilch jwiˈl Kakaj Dios rechak kamam. 7 Yak cabˈlajuj (12) kˈat rijajl Israel tijin trulbˈejtak tibˈan ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina ranna, jwiˈliˈli rechak mas tioctak il chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios chi lakˈj chi lakˈabˈ chapcaˈ in. In cubˈuliˈ inchˈol chirij ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios. Kaj rey Agripa, lajori tijin tijtzˈonajtak kˈatbˈitzij yak rijajl Israel chwij jwiˈlke tancoj juntir li. 8 In taˈ wetam nen chac atak taˈ tacojtak chi ticˈastasajiˈ jwichak camnakibˈ laj jcamnaklak jwiˈl Kakaj Dios, xcheˈ rechak. 9 Pablo xij chic re Herodes Jcabˈ Agripa: In ojr xinchomorsaj chi tambˈan cˈax rechak yak ajtakeltak re Kakaj Jesús aj Nazaret. 10 Y jilon ximbˈan Jerusalén. Xyeˈsajiˈ kˈatbˈitzij laj inkˈbˈ jwiˈlak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pire tancojtak subˈlaj ajtakeltak re Kakaj Jesucristo li cars y cuando ticamsajtak, iniˈ jun tzi twil. 11 Y qˈuilaj bˈwelt ximbˈan cˈax rechak, riˈ chwaj tican jyeˈtak jcojic jkˈij Kakaj Jesús y tiyokˈontak chirij. Jilonli ximbˈan lak juntir sinagog. Xeˈ imbˈaneˈ cˈax rechak yak ri wiˈtak lak jaljojtak tilmit. 12 Riˈ li quiek jwiˈl ximbˈe Damasco, yeˈlbˈi kˈatbˈitzij laj inkˈbˈ y takalquimbˈi jwiˈlak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios. 13 Pero kaj rey Agripa, cuando bˈesalquin li bˈe, riˈchak xwil jun kˈakˈ re lecj, xrepajch ribˈ jkˈakˈal chwij y chirijak yak ri bˈesaltak chwij. Y man kˈakˈ li masna tikopopon chiwch kˈij. 14 Y oj juntir xojtzaak lak ulew jwiˈl y xinta jun chˈaˈwem ri xaanch li tzijbˈal hebreo, xtzˈonaj chwe: Saulo, Saulo, ¿nen chac chawaj tabˈan cˈax chwe? At tijin tabˈan cˈax aybˈ awicˈan chapcaˈ tijin takˈosaj abˈ wich xeˈ ja, xcheˈ chwe. 15 Y in xintzˈonaj re: ¿Nencˈu at li, Kaj? xincheˈ. Y re xij chic chwe: Iniˈ ri Jesús ri chawaj tabˈan cˈax re. 16 Bˈiiten, waˈren. In xinwabˈaˈ wibˈ chawch jwiˈl chaˈlcat inwiˈl pire atincoj pi intakoˈn y tabˈij chi tzˈetiˈ ri nen mo ri xawil lajori y nen ri tina incˈutna chawch. 17 Atintakbˈi riqˈuilak yak maˈ rijajl taˈ Israel y riqˈuilak yak rijajl Israel y atincolaˈ laj jkˈabˈak cuando rajak trantak cˈax chawe. 18 Atintakbˈi chijxoˈlak pire tibˈe atebˈaˈ bˈakˈ jwichak pire maˈ tiwaˈxtak li ukuˈmal pire tieltak chi sak y pire tieltak laj jkˈabˈ man jbˈabˈal etzl y tioctak laj jkˈabˈ Kakaj Dios. Y jilonli ticuysajiˈ jmacak y tiyeˈsajiˈ utzil rechak pi jqˈuexwach jun textament nicˈ pachak yak ri tosoltak pire Kakaj Dios wi ticubˈar jchˈolak chwij, xcheˈ Kakaj Jesús chwe. 19 Y jilonli ximbˈan, kaj rey Agripa, xincojoniˈ chiwch Kakaj Jesús ri xinchˈabˈench lecj chapcaˈ li ichicˈ. 20 Nabˈe ximbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rechak yak cristian ri wiˈtak Damasco y ajrucˈreˈ ximbˈe Jerusalén y lak luwar re Judea y rechak yak maˈ rijajl taˈ Israel. Juntir rechak li ximbˈij rechak chi jqˈuexeˈ jnoˈjak pire tioctak laj jkˈabˈ Kakaj Dios y raneˈtak utzil pire ticˈutun chi xqˈuexaˈ jnoˈjak. 21 Y jwiˈliˈli xinchapsaj jwiˈlak yak rijajl Israel ri taˈ jachem ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo cuando xinwaˈx li nimi richoch Kakaj Dios y rajak roj injcamsajtak. 22 Kakaj Dios xintˈoˈwch asta lajori y taˈ xinquibˈaj wanm chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rechak cristian, chi jiˈ rechak yak nimak jkˈijak pach yak ri taˈ nimak jkˈijak tambˈijwiˈ. Pero ni jun bˈwelt tanyeˈ mas jbˈa tzij, xike tambˈij ri bˈil jwiˈlak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojrtaktzij pach ri xij Moisés 23 chirij ri tibˈansaj re Kakaj Jesús ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew y tina jtijna subˈlaj cˈax, tina camsajna, pero ticˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ. Riˈ re tiesan chi sakil chiwchak yak rijajl Israel y chiwchak juntir yak maˈ rijajl taˈ Israel nen mo ticolmajtak laj jkˈabˈ jmacak, xcheˈ Pablo re Agripa. 24 Cuando xijmaj jwiˈl Pablo jilonli pire colbˈi ribˈ, xpe Festo, subˈlaj cow xchˈejejc, xij: ¡At Pablo, atiˈ chˈuˈj! ¡Xatranaˈ chˈuˈj jwiˈl jtijoj aybˈ! xcheˈ re. 25 Y Pablo xij re: Maˈ in taˈ chˈuˈj, kaj Festo. Tzˈetel tzˈetiˈ ri tijin tambˈij chawechak y pi jcholajliˈn, xcheˈ re. 26 Y coˈ kakaj rey Agripa ri, re retamiˈ juntir ri tijin tambˈij chawechak, jwiˈliˈli in taˈ titzaak inchˈol chi jbˈij chawechak chiwch, jwiˈl wetamiˈ chi re retamiˈ jcholajl juntir ri tambˈij, jwiˈl maˈ chi mukukil taˈ xansaj. 27 Kaj rey Agripa, ¿ton acojaˈ ri xijtak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojr? In wetamiˈ chi tacojaˈn, xcheˈ Pablo re man rey. 28 Xpe Agripa, xij re Pablo: Riˈ chachˈol at laj orke atcwin chwij pire inoc pi ajtakel re Kakaj Jesucristo, xcheˈ re. 29 Pablo xij chic: Wi lajori o nen or atoc pi ajtakel re Kakaj Jesucristo, in tantzˈonaj re Kakaj Dios chi at pach juntir yak ri wiˈtak neri ri tijin tijtatak inyolj tiniqˈuibˈ awchak wiqˈuil chi jtakej Kakaj Jesucristo. Pero in taˈ chwaj atximsajtak laˈ caden chapcaˈ xansaj chwe in, xcheˈ Pablo re. 30 Ajrucˈreˈ xbˈiit man rey Agripa y xwaˈr pach Festo, Berenice y juntir mak ri cubˈultak claˈ. 31 Xeltakbˈic, xtosbˈi ribˈak chiwch Pablo xoctak chi jchomorsaj chiribˈil ribˈak chirij ri xij Pablo rechak y xijtak: Winak li taˈ ni jono jmac bˈanal jwiˈl. Taˈ nen quiek jwiˈl ticamsaj y tiwaˈx li cars, xcheˈtak. 32 Agripa xij re Festo: Winak li tijnaˈ titaksajbˈi miti riˈ re xtzˈonin chi tibˈansaj kˈatbˈitzij chirij jwiˈl César, xcheˈ.

Hechos 27

1 Cuando xchomorsajtak, xojjtaktakbˈi Italia y xjachtakbˈi Pablo pach mak nicˈj prexbˈ chic laj jkˈabˈ jun jbˈabˈalak mak soldad re Roma ri tibˈijsaj Julio re. 2 Xojjawbˈi li man barc Cesarea ri tipe Adramitio ri bˈenam rechak lak luwar re Asia ri wiˈtak chiˈ mar. Xojbˈe xilj y bˈesal Aristarco kiqˈuil, re jiˈ tipe Tesalónica ri jun tilmit re Macedonia. 3 Laj jcabˈ kˈij xojtaw Sidón ri wiˈ chiˈ mar. Xpe Julio, xril cˈur jwich Pablo, xyeˈ luwar re tibˈe chi jsolajcak yak richcˈulchiˈ y xyeˈ luwar tiyeˈsaj kelen re jwiˈlak yak richcˈulchiˈ. 4 Xojelbˈi Sidón y cuando bˈesalcoj bˈa mar xpe subˈlaj tew, taˈ chiquiˈ xnaˈ xojbˈe sucˈul, jwiˈliˈli jiˈchak xojkˈax laj jxuct Chipre ri wiˈ li mar lamas taˈ mas jchokˈbˈ tew. 5 Ajrucˈreˈ xojkˈax chiwch jun luwar re Cilicia ri wiˈ chiˈ mar y re Panfilia y jilonli xojtaw Mira ri wiˈ chiˈ mar ri jun tilmit re Licia. 6 Y man jbˈabˈalak mak soldad xtaˈ chicbˈi jun barc claˈ ri tipe Alejandría bˈenam re Italia y xojkˈasaj chicbˈi xilj, xojbˈec. 7 Qˈuilaj kˈij xojbˈen chi usil bˈa mar. Subˈlaj cˈax xkatij chi kˈaxem chijcˈulel man tilmit Gnido ri wiˈ chiˈ mar. Y jwiˈl aj tijiniˈ jkˈatic kawch jwiˈl tew, jwiˈliˈli xojkˈax chiwch Creta ri wiˈ li mar. Y xojkˈax chijcˈulel Salmón ri jun luwar re Creta. 8 Subˈlaj cˈax xkatij xojkˈax chiwch Creta, ajrucˈreˈ xojtaw li man luwar ri jbˈij Buenos Puertos ri wiˈ chijcˈulel Lasea ri jun luwar re Creta. 9 Qˈuilaj kˈij xojbˈaymaj y maschak cˈax bˈenam bˈa mar jwiˈl tawem tran mak riqˈuil jabˈ jwiˈl xkˈaxiˈ man kˈij re ayun. Jwiˈliˈli Pablo xij rechak: 10 Atak kaj, twil in lajori maschak cˈax tikatijtak laj kabˈe. In tambˈij chi pent tibˈe raneˈ cˈax man barc bˈa mar. Y maˈ xitaˈke man barc tran cˈax, jilon rikaˈn y jilon oj pent ojbˈe camok, xcheˈ rechak. 11 Pero man jbˈabˈalak mak soldad taˈ xcojon chiwch Pablo, riˈ mas xcojon chiwch man ajcˈamal re man barc y chiwch man rajw man barc. 12 Y jwiˈl li man luwar li, mas cˈax waˈxem laˈ mak riqˈuil jabˈ, jqˈuiyalak xchomorsantak chi mas tzi tieltakbˈi claˈ y tibˈetak Fenice ri jun tilmit re Creta ri wiˈ chiˈ mar ri tinaˈtun sudoeste y nordeste. 13 Cuando xchol jun raquitz tew bˈa mar ri tipe li sur, xchomorsajtak rechak chi tijnaˈ tijtakej jbˈeak. Xjawtak chicbˈi li barc xeˈtak, xkˈaxtak chijcˈulel chiˈ mar re Creta. 14 Quibˈ uxibˈ kˈij kabˈic cuando xpe jun nimlaj quiekˈekˈ tew ri tipe li nordeste tikˈax chibˈ Creta. Xojjtucˈbˈi mas li mar. 15 Cuando xcˈamsajbˈi man barc jwiˈl quiekˈekˈ tew, taˈ chiquiˈ xnaˈ xojbˈe sucˈul lamas chikaj roj xojbˈeˈw. Xkayeˈchak kibˈ pire xojcˈamsajbˈic. 16 Xojkˈax chirij jun ra luwar ri wiˈ li mar ri jbˈij Cauda. Claˈ taˈ mas tijubˈubˈ tew y subˈlaj cˈax xkatij chi jawsaj li barc man nuchˈ barc re colbˈi ibˈ. 17 Y cuando xantaj jawsaj man nuchˈ barc li barc, tzi jximic man nuchˈ barc xantak laˈ colobˈ jwiˈl pent tran cˈax wi titucˈsaj jwiˈl tew lak sanebˈ ri jbˈij Sirte. Jwiˈl xtzaak jchˈolak, xkesajtak man nimlaj itzˈik ri cojol chibˈ man barc ri tiubˈej jwiˈl tew pire tibˈen man barc. Jilonli xyeˈtak luwar ticˈamsajbˈi man barc jwiˈl tew lamas raj tijcˈambˈic. 18 Y laj jcabˈ kˈij xriltak chi man quiekˈekˈ tew tijin jpetic mas jchokˈbˈ bˈa mar, xoctak chi jtˈojic mak rikaˈn man barc li mar. 19 Y laj jrox kˈij rucˈ jkˈabˈak xcan jtˈojeˈtak chic li mar mak kelen ri tichocon li barc. 20 Y qˈuilaj kˈij taˈ xkil jwich kˈij ni chˈumil y subˈlaj quiekˈekˈ tew tijin. Oj xkachomorsaj laj kanm chi taˈ chiquiˈ ojyoˈrc. 21 Qˈuilaj kˈijchak taˈ tijil wa jwiˈlak mak cristian li, xpe Pablo, xwaˈr chijxoˈlak y xij rechak: Atak kaj, riˈ mas tzi witi chawajaktaj ri ximbˈij chawechak, miti xojelch Creta taˈ roj xkatij cˈax y taˈ roj xkatˈojbˈi mak kelen li mar. 22 Pero lajori coj jcowil awanmak, taˈ ni jono chike ticamc, xike man barc tran cˈax. 23 Lakˈabˈ mir xwabˈaˈ ribˈ jun anjl chinwch takalch jwiˈl Kakaj Dios ri quiek laj jkˈabˈ win y tambˈan nen raj tambˈan. 24 Y anjl li xij chwe: Mi tzaak achˈol Pablo, atna tawna riqˈui man César. Y awiˈlke at Kakaj Dios tijcolaˈ juntir yak ri bˈesaltak aacˈl li barc, xcheˈ anjl chwe. 25 Y lajori atak kaj, mi tzaak achˈolak, coj jcowil awanmak jwiˈl in cubˈuliˈ inchˈol chirij Kakaj Dios y wetamiˈ chi tranaˈ chapcaˈ xijsaj chwe jwiˈl anjl. 26 Pero ojna cˈamsajnabˈi jwiˈl quiekˈekˈ tew li jono luwar ri wiˈ li mar, xcheˈ Pablo rechak. 27 Jorok kˈaxiˈ cajlajuj (14) kˈij kabˈic bˈa mar, xcˈamsajbˈi man barc jwiˈl tew li mar ri jbˈij Adriático. Xcˈamsajbˈi man barc jwiˈl tew lamas raj tijcˈambˈic. Cuando xtaw nicˈaj akˈabˈ mak ajchacbˈ li man barc xricˈajtak chi taˈ chiquiˈ naj wiˈtak bˈa ulew. 28 Xpajtak nen jnajtil jkejebˈ man jaˈ, xriltak junwinak wuklajuj (37) metro jkejebˈ. Cuando xjutuntak chicbˈi junquitz, xpajtak chic junwinak wukubˈ (27) metrochak jkejebˈ. 29 Y jwiˈl jtzakic jchˈolak wi tibˈe jkˈosaj ribˈ man barc wiˈchak abˈaj ri wiˈ chiˈ mar, jwiˈliˈli xtˈojtakbˈi quejabˈ al laj chˈiˈchˈ li mar ri ximil chirij man barc pire tiwaˈr man barc. Y rechak rajti ranmak tisakarsanc. 30 Pero mak ajchacbˈ li man barc xchomorsajtak chi tieltakbˈic y tican jyeˈtak man barc. Xresajtak man nuchˈ barc re colbˈi ibˈ li man barc, xoctak chi jkesaj bˈa jaˈ. Xantak chapcaˈ jximic trantak chiwch man barc mak al laj chˈiˈchˈ ri tiwabˈan re man barc, pero taˈ tzˈet. 31 Cuando Pablo xril chi jilonli, xij re man jbˈabˈalak mak soldad y rechak mak soldad: Wi mitaˈ tiwaˈxtak yak nicˈj li, li barc taˈ atcolmajtak, xcheˈ rechak. 32 Ajrucˈreˈ xpetak mak soldad xkˈatztak mak ximbˈire man nuchˈ barc re colbˈi ibˈ pire titzaakbˈi li jaˈ. 33 Cuando xsakarsanc, xpe Pablo, xij rechak juntir chi tiwiˈntak y xij rechak: Xanaˈ cajlajuj (14) kˈij taˈ wa tijil awiˈlak chi rulbˈej nen tikataˈw. 34 Lajori tantzˈonaj tokˈobˈ chawechak chi atwiˈntak. Rajwaxiˈ atwiˈntak pire atyoˈrtak. Mi tzaak achˈolak, taˈ ni jun ra bˈakˈ jwich rusumal ábˈak tican tzakok, xcheˈ Pablo rechak. 35 Cuando xijmaj jilonli jwiˈl Pablo, xcˈam jun cuxlanwa y xcˈomowaj re Kakaj Dios chiwchak juntir cristian, ajrucˈreˈ xqˈuer y xoc chi jtijic. 36 Juntir ribˈilak xcowin ranmak y xoctak chi jtijic jwaak. 37 Juntir kibˈil ri bˈesalcoj li barc ojiˈ quibˈ cient riqˈui oxcˈal wuklajuj (267) chi cristian. 38 Y xwiˈntak asta xnojtak. Cuando xcolajtak, rechak riˈ rajak tikˈobˈ rikaˈn man barc, xcan jtˈojeˈtak man trig li mar. 39 Y cuando xsakarsanc, mak ajchacbˈ li barc taˈ tijchˈobˈtak lamas wiˈtakwiˈ. Pero xriltak jun luwar ri lamas tiqˈuilke jaˈ. Rechak xchomorsajtak pent tijnaˈ tijwabˈaˈtak man barc claˈ. 40 Xpetak, xkˈatztak lamas ximil mak al laj chˈiˈchˈ ri tiwabˈan re man barc, xcan jtˈojeˈtak li mar y xquirtak man ximbˈire mak timón re man barc y xcojtak man nimlaj itzˈik chibˈ man barc pire titucˈsajtakbˈi jwiˈl tew lamas rajak titawtak chiˈ mar. 41 Cuando tawem tran man barc chiˈ mar, xtzˈoc ribˈ man jtzam li sanebˈ ralaj jaˈ y taˈ chiquiˈ nen tisilibˈsan re y man chirij xchol tikˈipmaj jwiˈl jchokˈbˈ mak retumb re mar ri tiyuk jkˈosaj ribˈ chiwch. 42 Y mak soldad xchomorsajtak chi tijcamsajtak mak prexbˈ pire maˈ tijtˈojbˈi ribˈak bˈa jaˈ y tielmajtakbˈic. 43 Pero man jbˈabˈalak mak soldad jwiˈl riˈ raj tijcol Pablo, taˈ xyeˈ luwar rechak mak jsoldad tijcamsajtak mak prexbˈ. Jwiˈliˈli xij rechak mak ri retamak tiitintak li jaˈ tijnaˈ tijtˈojbˈi ribˈak li jaˈ y tieltakbˈi asta chiˈ mar. 44 Y xij rechak mak nicˈj ri taˈ retamak tiitintak li jaˈ, tibˈetak chibˈ mak tzˈalam y chibˈ mak qˈuereˈltak cheˈ re man barc pire titawtak chiˈ mar. Y jilonli xcolmajtak, xtawtak juntir ribˈilak chiˈ mar.

Hechos 28

1 Cuando jorok ojcolmajiˈbˈi li jaˈ, ajrucˈreˈ xkata jtaquil chi man luwar li ri wiˈ li mar ri jbˈij Malta. 2 Y mak cristian re man luwar li, jor tzi kacˈulic xantak oj juntir y jwiˈl tijiniˈ jabˈ y subˈlaj sic tew, xcojtak jun nimlaj kˈakˈ y xijtak chike chi tibˈe kamikˈeˈ kibˈ riqˈuilak. 3 Y Pablo xmol jun kˈaluˈn siˈ, tijin tijyeˈ li kˈakˈ cuando xelch jun cumatz li kˈakˈ ri ticamsanc. Man cumatz xelmajch jwiˈl jcˈatol kˈakˈ y xnacˈaj ribˈ laˈ jkˈabˈ Pablo chi jtiˈic. 4 Y mak cristian re man luwar li, cuando xriltak chi nacˈalchak man cumatz laˈ jkˈabˈ Pablo, xoctak chi jbˈij chiribˈil ribˈak: Man winak ri, ajcamsanliˈn. Xcolmajch laj jkˈabˈ cˈax li mar, pero jwiˈl jmac taˈ tiyeˈsaj luwar re tiyoˈrc, xcheˈtak. 5 Pero Pablo xtotoj jkˈabˈ bˈa kˈakˈ, man cumatz xtzaak li kˈakˈ y taˈ xcˈaxcˈobˈ lamas xtiˈsaj re jwiˈl man cumatz. 6 Rechak chajalchak jwiˈlak nen or tisipoj lamas xtiˈsaj re Pablo o nen or titzaak lak ulew cuando tipe jcamic. Subˈlaj naj xchajajtak, pero cuando xriltak chi taˈ nen xtaˈ Pablo, xsaach jchˈolak chi rilic, xoctak chi jbˈij chiribˈil ribˈak chi Pablo jun diosiˈn. 7 Y chijcˈulel lamas xojtaw, wiˈ rulew Publio ri man jbˈabˈalak mak cristian ri wiˈtak laˈ man luwar li. Re subˈlaj tzi kacˈulic xan y jor tzi kalokˈaj xan laˈ mak uxibˈ kˈij ri xkabˈan kaposad riqˈuil. 8 Y jkaj Publio yajiˈn, kesal laj jsoc jwiˈl kˈakˈ chirij y centeriy re. Pablo xeˈ rileˈ y xchˈaˈw riqˈui Kakaj Dios chirij. Ajrucˈreˈ xyeˈ jkˈabˈ laj jbˈa y jilonli xtzibˈc. 9 Cuando xtatak mak cristian ri wiˈtak li man luwar li chi xtzibˈsajiˈ winak li jwiˈl Pablo, xpetak juntir ri yajtak riqˈui Pablo y re xtzibˈsajtakaˈn. 10 Jilonli rechak subˈlaj tichak quiˈcottak chikij y subˈlaj kelen ke xsipajtak. Y cuando xojjaw chicbˈi li barc xojbˈec, xyeˈtak juntir kelen ke ri rajwax chike laj kabˈe. 11 Uxibˈ icˈ xkabˈan li man luwar ri wiˈ li mar ri jbˈij Malta. Ajrucˈreˈ xojel chicbˈi claˈ. Xojbˈe xilj jun barc chic re Alejandría ri xeˈ waˈxok li man luwar li laˈ mak riqˈuil jabˈ. Y chiwch man barc li bˈanal richbˈal mak dios cwach ri jbˈijak Cástor y Pólux. 12 Ajrucˈreˈ xojtaw Siracusa ri wiˈ chiˈ mar y xojwaˈx uxibˈ kˈij claˈ. 13 Ajrucˈreˈ xojel chicbˈi claˈ li barc xojtaw Regio ri wiˈ chiˈ mar. Y laj jcabˈ kˈij xpe jun nimlaj tew li sur, subˈlaj tijubˈubˈc y laj jcabˈ kˈij chic xojtaw Puteoli ri wiˈ chiˈ mar. 14 Y claˈ xeˈ kateˈ nicˈj ajtakeltak re Kakaj Jesucristo y xijtak chike chi ojwaˈx wukubˈ (7) kˈij riqˈuilak. Y jilonli xkabˈan laj juntir kabˈe asta xojtaw Roma. 15 Y yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Roma xtatak jtaquil chi bˈesalcojiˈ lak bˈe, xpetak chi kacˈulic. Jiˈ xojyuk jcˈuleˈtak laˈ man luwar ri jbˈij Foro de Apio y nicˈj chic jiˈ xojyuk jcˈuleˈtak laˈ jun luwar ri jbˈij Tres Tabernas. Cuando xril Pablo chi xojyuk cˈulsajok, xcˈomowaj re Kakaj Dios y xyuk mas jcowil ranm. 16 Y cuando xojtaw Roma, xyeˈsaj luwar re Pablo xcan ricˈan li jun ja y xike jun soldad tichajin re. 17 Pablo uxibˈ kˈij jtawic Roma, xtak jsiqˈuij mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel ri wiˈtak claˈ. Cuando mulbˈemchak ribˈak juntir, xij rechak: Atak inwinak, in taˈ nen bˈanal inwiˈl chirijak yak rijajl Israel ni chirij jcˈutuˈnak kamam. Pero cuando win Jerusalén, xpetak yak rijajl Israel, xinjchaptak y ximbˈe jacheˈtak laj jkˈabˈak mak kˈatbˈitzij re Roma. 18 Mak kˈatbˈitzij re Roma xcˈottak ínchiˈ y cuando xriltak chi taˈ xtaˈtak jono immac pire incamsaj, rechak rajak roj xinjtakeˈtak. 19 Pero yak rijajl Israel taˈ xyeˈtak luwar xintaksaj, jwiˈliˈli ximbˈij chi tran jkˈatbˈitzij César chwij. Pero maˈ jwiˈl taˈ chwaj tancoj tzij chirijak yak rijajl Israel ri inwinak, jilonli ximbˈij. 20 Y jwiˈliˈli xintak asiqˈuijcak pire twil awchak y pire inyolow aacˈlak. Chwaj tambˈij chawechak chi in ximilquin laˈ caden, pero jwiˈlke cubˈul inchˈol chirij ri ajcolonl ri tijin trulbˈejtak juntir yak rijajl Israel, xcheˈ Pablo. 21 Rechak xijtak re Pablo: Oj ni jono wuj cˈulan kawiˈl chawij ri tipe Judea y ni jono rechak kawinak, yolowinak chike chi taˈ tzi tijin tabˈan. 22 Oj ketamiˈ chi lak juntir luwar masiˈ jcontrak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. Jwiˈliˈli oj chikaj tikata nen tabˈij at chirijak, xcheˈtak re Pablo mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel ri wiˈtak Roma. 23 Y rechak xchaˈtak jun kˈij chic pire tijmol ribˈak. Laˈ man kˈij li subˈlaj cristian xmol ribˈak la ja lamas wiˈ Pablo chi jtaic jyolj. Pablo xchol jtijoj cristian akˈabˈ asta xbˈesan kˈij chi jbˈij rechak nen tran Kakaj Dios chi takon chibˈak juntir cristian ri raj tijcojtak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. Y xij rechak lamas tijbˈijwiˈ Jpixbˈ Kakaj Dios pach lak wuj ri xcan jtzˈibˈajtak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojrtaktzij chirij Kakaj Jesús. 24 Nicˈj xcojaˈtakaˈ nen xij Pablo, pero nicˈj chic taˈ xcojtak. 25 Jwiˈl taˈ nicˈ jwichak juntir ribˈilak, xcholtak bˈenam y pi qˈuisbˈi jyolj Pablo xij rechak: Tzˈetel tzˈetiˈ ri xij Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios re Isaías ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ojrtaktzij cuando xij jilonri: 26 Jat, bˈijta rechak yak rijajl Israel chi rechak titontakaˈn, pero taˈ tijtatak jcholajl. Tinaˈtuntakaˈn, pero taˈ tijmajtak jcholajl nen tijin triltak. 27 Jwiˈl mak cristian li pur abˈaj ranmak, nic riqˈuil tzˈapiliˈ jxicnak y nicˈ riquil tzˈapiliˈ bˈakˈ jwichak. Taˈ triltak jcholajl nen ticˈutsaj chiwchak y taˈ tijtatak jcholajl nen tibˈijsaj rechak. Jilonli taˈ tijqˈuex jnoˈjak pire tancuy jmacak, xcheˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios re Isaías. 28 Lajori chwaj tawetemajtak chi Kakaj Dios xtakch Kakaj Jesucristo chi resaj cristian laj jkˈabˈ jmacak. Lajori titawiˈ jtaquil riqˈuilak yak maˈ rijajl taˈ Israel nen mo ticolmajtak laj jkˈabˈ jmacak y rechak tijtatakaˈn, xcheˈ Pablo rechak mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel. 29 Y cuando xijmaj jilonli jwiˈl Pablo, mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel xeˈtak. Xoctak chi jtzˈonaj chiribˈil ribˈak nen mo tielwiˈ ri xij Pablo rechak. 30 Pablo xwaˈx quibˈ junabˈ li jun ja ri xkej y claˈ xcˈulwiˈ yak cristian nen rajak xtawtak riqˈuil. 31 Y wiˈ jcowil ranm xij rechak nen tran Kakaj Dios chi takon chibˈak juntir cristian y xij rechak nen xan Kakaj Jesucristo ri Kajawl. Y taˈ chiquiˈ nen jonok xcoj ribˈ chi jkˈatic jwich jyolj Pablo.

Romanos 1

1 In Pablo, in rajchac Kakaj Jesucristo. Kakaj Dios xinchaˈw pire jtakoˈn Kakaj Jesucristo y chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Dios. 2 Y ri tzilaj jtaquil li, bˈilchakch jwiˈl Kakaj Dios ojrtaktzij rechak yak ajkˈasaltak Jyolj y rechak xcan jtzˈibˈajtak lak wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios. 3 Y ri tzilaj jtaquil li chirijiˈ Jcˈajol Kakaj Dios ri xyuk qˈuisiˈy pi cristianil wich ulew y rijajliˈ David. 4 Y jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios xcˈutun chi Kakaj Jesucristo ri Kajawl, Jcˈajoliˈ Kakaj Dios y wiˈ jcwinel, jwiˈliˈli xcˈastasaj jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ. 5 Jwiˈlke Kakaj Jesucristo xyeˈ rutzil ranm Kakaj Dios chike y laj jbˈij Kakaj Jesucristo xyeˈ kekleˈn pire takoˈn chi jbˈij rechak cristian juntir bˈak tilmit chi rajwaxiˈ ticubˈar jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo. 6 Y atak aj Roma, watakaˈ chijxoˈlak yak cristian li ri chaˈltak jwiˈl Kakaj Dios pire tioctak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. 7 Tantzˈibˈajbˈi man wuj ri pi awechak atak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri watak Roma. Atak ri subˈlaj lokˈalcatak jwiˈl Kakaj Dios y chaˈlcatak jwiˈl, pire atjtostak pire re. Chwaj chi Kakaj Dios pach Kakaj Jesucristo ri Kajawl tijyeˈ rutzil ranm chawechak y tijyeˈ utzil laj awanmak. 8 Nabˈe tancˈomowaj re inDios chawijak atak juntir laj jbˈij Kakaj Jesucristo. Jilonli tambˈan jwiˈl juntir luwar xtawiˈ jtaquil ri jcubˈarbˈ achˈolak chirij Kakaj Jesucristo. 9 Kakaj Dios ri quiek laj jkˈabˈ win chi jbˈanic riqˈui nojel wanm lawiˈ raj tambˈan chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri Jcˈajol, retamiˈ chi kes tzˈetel tzˈet nojel bˈwelt cuando inchˈaˈw riqˈuil, atcuxtajtakaˈ inwiˈl 10 y tantzˈonajiˈ re chi wi jilon raj, tijyaˈ luwar chwe pire imbˈe chi asolajcak. 11 Rajti wanm twil awchak pire tanyeˈ jun tˈoˈbˈi awechak ri xyeˈ Kakaj Dios chwe pire tijyeˈ jcowil awanmak. 12 Jilonli tikacowirsajtak kanm chikibˈil kibˈ aacˈlak jwiˈl niqˈuiˈ jcubˈarbˈ kachˈol chirij Kakaj Jesucristo. 13 Chwaj chi tawetemajtak atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo chi qˈuilaj bˈwelt chomorsal inwiˈl chi atbˈe insolajtak pire atbˈe inteˈtak wiˈchak mas anoˈjak chirij Kakaj Jesucristo chapcaˈ yak nicˈj ri maˈ rijajl taˈ Israel xyukiˈ mas jnoˈjak cuando ximbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rechak. Pero asta lajori ajquiˈ tijnaˈ imbˈec. 14 In twicˈaj chapcaˈ wiˈ incˈas, jwiˈl rajwaxiˈ tambˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rechak juntir cristian, rechak yak ri tijojem ribˈak y rechak yak ri taˈ tijojem ribˈak. 15 Jwiˈliˈli rajti wanm nen tambˈan chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo chawechak, atak ri watak Roma. 16 In, taˈ inqˈuixibˈ chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo, jwiˈl riˈ jcwinel Kakaj Dios ri ticolow rechak laj jkˈabˈ jmacak yak ri ticojowtak tzilaj jtaquil li, nabˈe pi rechak yak rijajl Israel, ajrucˈreˈ pi rechak yak maˈ rijajl taˈ Israel. 17 Jwiˈl riˈ tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo tiesan chi sakil chi tranaˈ sucˈul kanm chiwch Kakaj Dios, jwiˈlke ticubˈar kachˈol chirij Kakaj Jesucristo chapcaˈ tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj ri tijbˈij jilonri: Jun cristian ri sucˈul ranm chinwch tiyoˈriˈ jwiˈlke xcubˈar jchˈol chwij, ticheˈ. 18 Jkˈatbˈitzij Kakaj Dios ri tran chibˈak juntir cristian jwiˈl retzal jiˈ tipe lecj jwiˈl taˈ ticojontak, riˈ trantak etzltak noˈj. Y jwiˈl mak etzltak noˈj ri trantak mak cristian li, taˈ tiel chi sakil ri kes tzˈetel tzˈet 19 jwiˈl lawiˈ ri tijnaˈ tietemaj chirij Kakaj Dios, rechak retamakiˈ jwiˈl Kakaj Diosiˈ yeˈwinak luwar rechak chi tretemajtak. 20 Jwiˈliˈli lawiˈ ri taˈ tijnaˈ tietemaj chirij Kakaj Dios, tijnaˈ tietemaj wi tichomorsaj chirij ri bˈanal jwiˈl cuando xanch juntir ri wiˈ lecj y wich ulew, riˈ li ticˈutuw chi Kakaj Dios wiˈ jcwinel ri taˈ jqˈuisic y subˈlaj nimiˈ jkˈij. Jwiˈliˈli mak cristian taˈ tijnaˈ tijbˈijtak chi taˈ retamak wi wiˈ Kakaj Dios. 21 Rechak onque retamakiˈ nen tran Kakaj Dios, pero taˈ xnimirsajtak jkˈij Kakaj Dios chapcaˈ rajwax tijnimirsajtak jkˈij y taˈ xcˈomowantak re Kakaj Dios. Riˈ xeˈ ranmak chirijak mak noˈj ri taˈ nen tichacuj y jchomorsaˈnak nicˈ riqˈuil sachaliˈ li ukuˈmal jwiˈl taˈ xchomorsajtak nen tijin trantak. 22 Rechak tijbˈijtak chi wiˈ mas jnoˈjak pero taˈ tzˈet, xwuxtakaˈ pi sons 23 jwiˈl taˈ xnimirsajtak jkˈij Kakaj Dios ri taˈ jsachic jwich, riˈ xnimirsajtak jkˈij mak tiox ri richbˈal cristian ri tike saach jwichak, xnimirsajtak jkˈij mak tiox ri richbˈal tzˈiquin, ri richbˈal awaj y ri richbˈal caˈn. 24 Jwiˈliˈli Kakaj Dios xcan jyeˈtak mak cristian li chi jbˈanic juntir mak etzltak raybˈl re tzˈiˈal ri bˈesal ranmak chi jbˈanic ri tiqˈuixibˈsan jtioˈjlak. 25 Rechak taˈ xcojtak ri tzˈetel tzˈet chirij Kakaj Dios, riˈ xcojtak ri mitaˈ tzˈet. Riˈ xnimirsajtak jkˈij y xcojontak chiwchak mak ri bˈanal jwiˈl Kakaj Dios y maˈ riˈ taˈ xnimirsajtak jkˈij Kakaj Dios ri bˈanowinak juntir. Xike Kakaj Dios tinimirsaj jkˈij y ni jun bˈwelt mi can yeˈsaj jnimirsaj jkˈij. Jiloniˈn. 26 Jwiˈliˈli mak cristian li xcan yeˈsajtak jwiˈl Kakaj Dios chi jbˈanic mak etzltak raybˈl re tzˈiˈal, asta mak anm xeˈ ranmak chi jbˈanic tzˈiˈal chiribˈil ribˈak. 27 Y jilon xantak mak winak xcan jyeˈtak rechbˈej mak anm, riˈ xeˈ ranmak chi jbˈanic tzˈiˈal chiribˈil ribˈak ri qˈuixibˈal jbˈanic. Y tijin tijtijtak cˈax pire tojbˈire mak etzltak noˈj re tzˈiˈal ri tijin trantak. 28 Mak cristian li xchomorsajtak chi taˈ rajwax tretemajtak nen tran Kakaj Dios, jwiˈliˈli xcan yeˈsajtak jwiˈl Kakaj Dios pire xichak tijchomorsajtak jbˈanic mak etzltak noˈj. 29 Nojsaliˈ ranmak chi juntir jwich etzltak noˈj, trantak tzˈiˈal, rajti ranmak tiwaˈx mas kelen rechak, tijcontrij ribˈak chiribˈil ribˈak. Nojsal ranmak chi titiˈtinc, ticamsantak, tijtoctak chˈoˈj chiribˈil ribˈak, ajsubˈunltak, trantak etzl jnoˈjak re cristian, ajmololtak tzij, 30 ajkˈabˈaltak tzij, tretzelbˈejtak jwich Kakaj Dios, taˈ jqˈuixbˈak, tijnimirsaj jkˈijak ricˈanak, nim tijyeˈ ribˈak, ajqueneysaltak etzltak noˈj y taˈ ticojontak chiwch jkaj jchuchak, 31 jiptak chi chˈabˈejem, taˈ trantak lawiˈ ri tijbˈijtak chi trantak, taˈ retamak jlokˈaj jun cristian y taˈ triltak cˈur jwich jun cristian. 32 Rechak retamakiˈ chi Kakaj Dios bˈiliˈ jwiˈl chi mak cristian ri tibˈanowtak mak etzltak noˈj li, ticˈulariˈ pi rechak man cˈaxlaj kˈatbˈitzij ri pi jcholajl ri taˈ jqˈuisic ri tran chibˈak. Pero rechak ajwichiˈ tijin trantak mak etzltak noˈj li y jor tiquiˈcottak chi rilic mak cristian ri tibˈanowtak mak etzltak noˈj chapcaˈ trantak rechak.

Romanos 2

1 Jwiˈliˈli taˈ chiquiˈ jono yoloj tabˈij pire ticuysaj amac, at ri tacoj aybˈ pi kˈatbˈitzij chirij jun cristian chic jwiˈl cuando tabˈan jilonli chirij jun cristian chic tijin tatoc kˈatbˈitzij chawij jwiˈl attijiniˈ chi jbˈanic chapcaˈ tijin tran re. 2 Pero ketamiˈ chi pi jcholajliˈ tran Kakaj Dios cuando tran jkˈatbˈitzij chibˈak mak cristian ri tibˈanowtak jilonli. 3 Y jilon at, ri atke cristian, ri tacoj aybˈ pi kˈatbˈitzij chirij cristian y tijin tabˈan chapcaˈ trantak mak cristian li, ma bˈij laj awanm chi atcolmajiˈ laj jkˈabˈ jkˈatbˈitzij Kakaj Dios. 4 At tijin taxut nimlaj utzil ri tran Kakaj Dios jwiˈl subˈlaj tijcochaˈ jwich chi awilic y cuyulke amac jwiˈl. Taˈ awetam chi Kakaj Dios tijin tran utzil chawe, pire taqˈuex anoˈj y tacˈam jkˈabˈal amac chiwch. 5 Pero jwiˈl mas at jip, taˈ chawaj taqˈuex anoˈj y tacˈam jkˈabˈal amac chiwch Kakaj Dios. Jilonli tijin tapetzaj mas retzal Kakaj Dios pire tran jkˈatbˈitzij chabˈ cuando titaw kˈij tresaj chi sakil jkˈatbˈitzij ri kes pi jcholajl ri tran 6 y tijtoj juntir cristian chirij ri bˈanal jwiˈlak chi jujunalak. 7 Kakaj Dios tijyaˈ tzilaj cˈaslemal riqˈuil lecj ri taˈ jqˈuisic rechak yak ri taˈ xcan jyeˈtak jbˈanic lawiˈ raj re trantak, riˈ rajak ticojsaj jkˈijak jwiˈl Kakaj Dios y taˈ jsachic jwichak, 8 pero Kakaj Dios jwiˈl retzal tranaˈ jkˈatbˈitzij chibˈak mak cristian ri xike tijchomorsajtak lawiˈ rajak rechak trantak y taˈ rajak tijcojtak tzˈetel tzij, riˈ tibˈe ranmak chirijak mak etzltak noˈj. 9 Subˈlaj cˈax tina jtijtakna juntir cristian ri tibˈanowtak mak etzltak noˈj, nabˈe pi rechak yak rijajl Israel, ajrucˈreˈ pi rechak yak maˈ rijajl taˈ Israel, 10 pero juntir yak cristian ri tzi trantak, ticojsajiˈ jkˈijak jwiˈl Kakaj Dios y tiyeˈsajiˈ utzil rechak, nabˈe pi rechak yak rijajl Israel, ajrucˈreˈ pi rechak yak maˈ rijajl taˈ Israel, 11 jwiˈl Kakaj Dios taˈ jaljoj rilic juntir cristian tran. 12 Yak maˈ rijajl taˈ Israel ri timacuntak onque taˈ retamak nen tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios tisaachiˈ jwichak. Yak rijajl Israel ri timacuntak y retamakiˈ ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios tibˈaniˈ kˈatbˈitzij chibˈak jwiˈl mak pixabˈ li. 13 Pero taˈ tisucˈulabˈ ranmak yak cristian chiwch Kakaj Dios ri tike jtatak nen tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, xike tisucˈulabˈ ranmak chiwch Kakaj Dios yak cristian ri tibˈanowtak lawiˈ ri tijbˈij mak pixabˈ li. 14 Yak maˈ rijajl taˈ Israel taˈ yeˈl Jpixbˈ Kakaj Dios rechak, pero tranaˈtakaˈ laj jcˈaslemalak chapcaˈ ri tijbˈij. Laj ranmak rechak tipeˈw jchomorsaj jbˈanic lawiˈ ri tijbˈij mak pixabˈ li onque taˈ retamak nen tijbˈij. 15 Jilonli ticˈutun chi nicˈ riqˈuil tzˈibˈaliˈ Jpixbˈ Kakaj Dios laj ranmak. Jnoˈjak tiesan chi sakil wi tzi o taˈ tzi trantak 16 cuando titaw kˈij tijyeˈ kˈatbˈitzij Kakaj Dios laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo chapcaˈ tijbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri ximbˈij chawechak, pire tran kˈatbˈitzij chibˈak juntir cristian chirij juntir ri xchomorsajtak laj ranmak. 17 Pero at tabˈij chi atiˈ rijajl Israel, cubˈuliˈ achˈol chirij Jpixbˈ Kakaj Dios y tacoj akˈij chi tziyiˈ atilsaj jwiˈl Kakaj Dios. 18 Y awetamiˈ nen raj Kakaj Dios tabˈan y xatijojiˈ aybˈ re Jpixbˈ Kakaj Dios, jwiˈliˈli awetamiˈ tabˈan laj acˈaslemal lawiˈ ri tzi. 19 Y at tabˈij laj awanm chi atiˈ ajcˈamal jbˈeak yak ri chapcaˈ moytak jwiˈl taˈ retamak jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Dios trantak. Y at tabˈij chi atiˈ chapcaˈ jun kˈakˈ chi jcˈutic jbˈeak yak cristian ri chapcaˈ wiˈtak li ukuˈmal. 20 Y tabˈij laj awanm chi jwiˈl tijojemiˈ aybˈ re Jpixbˈ Kakaj Dios, awetamiˈ juntir jwich noˈj y juntir tzˈetel tzij. Y at tabˈij laj awanm chi atcwiniˈ chi jyeˈic jnoˈjak yak cristian ri taˈ mas jnoˈjak re mak pixabˈ li y atcwiniˈ chi jtijojcak yak cristian ri taˈ retamak ni junquitz Jpixbˈ Kakaj Dios. 21 Tachomorsaj chi atcwiniˈ chi jtijoj nicˈj cristian chic, pero riˈ mas tzi tijoj aybˈ at nabˈe. At tabˈij chi taˈ tzi alkˈanc, pero at atalkˈaniˈn. 22 At tabˈij rechak cristian chi mi rechbˈejtak jun jalan cristian chic wi maˈ jcˈulajlak taˈn, pero at tawechbˈejiˈ jun jalan cristian chic ri maˈ acˈulajl taˈn. Y tabˈij chi contriliˈ mak tiox awiˈl, pero tawalkˈajiˈ kelen ri wiˈ li chotx lamas wiˈtak mak tiox. 23 At, mas tacoj akˈij chirij Jpixbˈ Kakaj Dios, pero taˈ tanimirsaj jkˈij Kakaj Dios jwiˈl taˈ tabˈan lawiˈ ri tijbˈij mak pixabˈ li. 24 Jilon chapcaˈ tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri: Awiˈl atak rijajl Israel tiyokˈontak yak maˈ rijajl taˈ Israel chirij Kakaj Dios, ticheˈ. 25 Ri retal atioˈjl cojol, kes tzˈetel tzˈet tichoconiˈ wi tabˈan lawiˈ ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, pero wi mitaˈ tabˈan lawiˈ ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, taˈ nen tichacuj cojol retal atioˈjl. 26 Wi wiˈ cristian ri taˈ cojol retal jtioˈjlak, pero wi trantak lawiˈ ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, chiwch Kakaj Dios nicˈ riqˈuil cojoliˈ retal jtioˈjlak. 27 Y wi wiˈ jono cristian ri taˈ cojol retal jtioˈjl, pero jwiˈl tranaˈ lawiˈ ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, tijcojaˈ tzij chawij jwiˈl at cojoliˈ retal atioˈjl y awetamiˈ Jpixbˈ Kakaj Dios, pero taˈ tabˈan lawiˈ ri tijbˈij. 28 Jun tzˈetel rijajl Israel maˈ chirij taˈ ticˈutun, ni maˈ riˈ taˈ man ri cojol retal jtioˈjl. 29 Jun tzˈetel rijajl Israel laj ranmiˈ cojol retal y ri retal ri cojol laj ranm, riˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios cojowinak, maˈ laˈ taˈ chiquiˈ jtioˈjl chapcaˈ tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios. Jwiˈliˈli ticojsajiˈ jkˈij jwiˈl Kakaj Dios y maˈ jwiˈl taˈ cristian.

Romanos 3

1 Wi jilonli, ¿nen chiquiˈ chac mas cojol jkˈijak yak rijajl Israel chiwchak yak maˈ rijajl taˈ Israel? ¿Nen tichacuj retal jtioˈjl jun winak ri ticojsaj? 2 Wiˈ nen quiek jwiˈl. Kes tzˈetel tzˈet yak rijajl Israel nimiˈ jkˈijak jwiˈl Kakaj Dios ojrtaktzij pi reke rechak xyeˈ Jyolj. 3 Onque wiˈ nicˈj cristian taˈ cubˈul jchˈolak chirij Kakaj Dios, pero Kakaj Dios taˈ tijkˈel ribˈ chi jbˈanic lawiˈ ri bˈil jwiˈl. 4 Kakaj Dios tranaˈ ri bˈil jwiˈl, onque cristian pur ajmololtak tzij chapcaˈ tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj ri tijbˈij jilonri: Chirijiˈ ayolj ticˈutun chi sucˈuliˈ awanm y atchˈeconiˈ chibˈak mak ri tijcoj ribˈak pi kˈatbˈitzij chabˈ chi jbˈij chi taˈ tzˈet ri tabˈij, ticheˈ. 5 Pero wi jwiˈl kamac ticˈutun chi Kakaj Dios pi jcholajliˈ tran juntir ri bˈil jwiˈl, ¿jcholajlcˈu tran jkˈatbˈitzij chikabˈ? Tijin tambˈij chapcaˈ tijbˈijtak mak cristian. 6 ¡Kes tzˈetel tzˈet, maˈ jcholajl taˈn! Wi maˈ pi jcholajl taˈ tran jkˈatbˈitzij Kakaj Dios chikabˈ jwiˈl kamac, taˈ tijnaˈ tran jkˈatbˈitzij chibˈak juntir cristian jwiˈl jmacak. 7 Pero wi jwiˈliˈ mak joˈstaklaj tzij ri tambˈij chapcaˈ tijbˈijtak chwij ticˈutun chi tzˈetel tzˈetiˈ ri tijbˈij Kakaj Dios pire tinimirsaj jkˈij, taˈ chiquiˈ roj tran jkˈatbˈitzij Kakaj Dios chwij onque iniˈ jun ajmac. 8 Pero wi jwiˈliˈ mak joˈstaklaj tzij tinimirsaj jkˈij Kakaj Dios ticˈulariˈ tibˈan mak etzltak noˈj pire tinimirsaj jkˈij Kakaj Dios. Wiˈ jujun cristian xkˈabˈantak tzij chwij chi riˈ li tijin tantijoj cristian. Mak cristian li, riˈke rajak taˈ ticojsaj ri nen mo jtijoj cristian tambˈan. Mak cristian li pi jcholajliˈ tibˈan kˈatbˈitzij chibˈak jwiˈl Kakaj Dios. 9 Kes tzˈetel tzˈet chiwch Kakaj Dios ojtak yak rijajl Israel taˈ nim kakˈij, ojke nicˈ pach yak maˈ rijajl taˈ Israel, jwiˈl xkabˈijiˈ chi oj yak rijajl Israel pach yak maˈ rijajl taˈ Israel, wojtakaˈ laj jkˈabˈ mac. 10 Chapcaˈ tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri: Ni jun cristian sucˈul ranm chiwch Kakaj Dios, taˈ ni jun. 11 Taˈ ni jun tran tzilaj chomorsaˈn. Taˈ ni jun raj tijtoc Kakaj Dios. 12 Juntir cristian jalan bˈe xtakejtak, taˈ ni jun rechak tzi jnoˈj. Taˈ ni jun tibˈanow lawiˈ ri tzi, taˈ ni jun. 13 Poc etzltak tzij tichˈaˈwtak, jilon laj jkulak chapcaˈ jun julel camnak ri taˈ tzˈapil jchiˈ. Rakˈak tibˈanow rechak tisubˈuntak. Jilon mak jxak jchiˈak nicˈ riqˈuil nojsaliˈ chi jqui mak cumatz jwiˈl mak etzltak tzij ri tijbˈijtak laˈ jchiˈak. 14 Jchiˈak nicˈ riqˈuil nojsaliˈ chi etzltak tzij pire tijrayajtak cˈax chirij jun cristian. 15 Laj or ticamsantak, 16 trantak cˈax rechak cristian y tican jyeˈtak bˈis laj ranmak. 17 Y taˈ retamak nen tibˈansaj pire tijyeˈ utzil chijxoˈlak cristian. 18 Y taˈ rajak tijcojtak jkˈij Kakaj Dios, ticheˈ li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios. 19 Pero ketamiˈ chi juntir ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios pi rechakiˈ yak rijajl Israel ri wiˈtak laj jkˈabˈ mak pixabˈ li. Y cuando ticˈotsaj jchiˈak juntir cristian jwiˈl Kakaj Dios taˈ ni jun tijbˈij chi taˈ jmac, jwiˈl Kakaj Dios tranaˈ jkˈatbˈitzij chibˈak juntir cristian wich ulew, 20 jwiˈl taˈ ni jun cristian tran sucˈul ranm chiwch Kakaj Dios jwiˈlke tran lawiˈ ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, jwiˈl mak pixabˈ li xike tichocon pire tijyeˈ retemaj chike chi ojtakaˈ ajmacbˈ. 21 Lajori Kakaj Dios xyaˈ retemaj rechak cristian nen rajwax trantak pire tisucˈulabˈ ranmak chiwch, pero maˈ jiˈtaˈ chiquiˈlon chapcaˈ tijbˈij Jpixbˈ. Wi triltak nen tijbˈij mak pixabˈ li pach ri xcan jtzˈibˈajtak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojrtaktzij, tretemajtakaˈ 22 chi juntir cristian jwiˈlke ticubˈar jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo tisucˈulabˈ ranmak chiwch Kakaj Dios. Kakaj Dios taˈ jaljoj rilic juntir cristian tran, 23 juntir cristian xmacuntakaˈ chiwch y taˈ tijcˈultak jnimal jkˈijak riqˈui Kakaj Dios. 24 Jwiˈlke rutzil ranm Kakaj Dios chirijak cristian tran sucˈul ranmak chiwch y xsipajke rechak ri jcolicak xansaj laj jkˈabˈ jmacak jwiˈl ri xan Kakaj Jesucristo 25 ri xtaksajch jwiˈl Kakaj Dios pire xcam wich curs chapcaˈ jun awaj ri tisujsaj re Kakaj Dios pire tojbˈi mac. Jilonli xan Kakaj Dios chi jcolicak cristian laj jkˈabˈ jmacak jwiˈlke jquiqˈuel Kakaj Jesucristo y wi ticubˈar jchˈolak chirij. Y jilonli xcˈutun chi Kakaj Dios pi jcholajliˈ tran juntir jwiˈlke ojr xcuyke rilic cristian ri xmacuntak chiwch. 26 Pero lajori xcˈutaˈ chi pi jcholajliˈ tran juntir. Re sucˈuliˈ ranm y tijsucˈulbˈisajiˈ ranmak yak ri ticubˈar jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo. 27 Jilonli taˈ tijnaˈ tijcoj jkˈijak cristian chiwch Kakaj Dios jwiˈl maˈ jwiˈl taˈ xantak lawiˈ ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, jwiˈliˈ xcubˈar jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo. 28 Jwiˈliˈli ketamiˈ chi jun cristian jwiˈlke ticubˈar jchˈol chirij Kakaj Jesucristo tran sucˈul ranm chiwch Kakaj Dios, maˈ jwiˈl taˈ tran lawiˈ ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios. 29 Kakaj Dios jDiosakiˈ yak rijajl Israel y jDiosakiˈ yak maˈ rijajl taˈ Israel. 30 Jilonli ticˈutun chi junke chi Dios wiˈ, riˈ Kakaj Dios li tisucˈulbˈisan ranmak juntir cristian ri ticubˈar jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo y Kakaj Dios taˈ tril jcholajl wi cojoliˈ retal jtioˈjlak o taˈn. 31 Jwiˈliˈli mi kabˈijtak chi jwiˈl cubˈul kachˈol chirij Kakaj Jesucristo, taˈ chiquiˈ nen tichacuj Jpixbˈ Kakaj Dios, jwiˈl jcubˈarbˈ kachˈol chirij Kakaj Jesucristo tijin tikacˈuttak chi tichoconiˈ Jpixbˈ Kakaj Dios.

Romanos 4

1 Lajori rajwaxiˈ tikacojtak retal chi kamam Abraham ojr taˈ nen xan pire xan sucˈul ranm chiwch Kakaj Dios. 2 Witi jwiˈlke wiˈ nen xan Abraham pire xan sucˈul ranm chiwch Kakaj Dios, tijnaˈ roj xcoj jkˈij ricˈan, pero chiwch Kakaj Dios taˈ nim jkˈij. 3 Li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tijbˈij jilonri: Abraham xcubˈariˈ jchˈol chirij Kakaj Dios, jwiˈliˈli Kakaj Dios xij chi sucˈuliˈ ranm chiwch, ticheˈ. 4 Jun cristian ri tichacunc, jtojbˈl ri tiyeˈsaj maˈ titaˈke sipaj re, rajwaxiˈ tiyeˈsaj re jwiˈl chˈequeliˈ jwiˈl. 5 Kes tzˈetel tzˈet jun cristian onque taˈ nen bˈanal jwiˈl, pero wi ticubˈar jchˈol chirij Kakaj Dios chi tijcuyaˈ jmac jun ajmac, tranaˈ sucˈul ranm chiwch Kakaj Dios. 6 David xij chi tzi rechak yak cristian ri tran sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios onque taˈ nen utzil bˈanal jwiˈlak, 7 cuando xij jilonri: ¡Tzi rechak mak cristian ri xcuysaj jmacak jwiˈl Kakaj Dios onque xrilaˈ mak etzltak noˈj ri bˈanal jwiˈlak, pero taˈ chiquiˈ xcuxtaaj! 8 ¡Tzi re jun cristian cuando Kakaj Dios ri Kajawl taˈ tijyeˈ riqˈui ranm juntir jmac ri bˈanal jwiˈl! xcheˈ. 9 Y juntir ri xijsaj maˈ xitaˈke pi rechak yak ri cojol retal jtioˈjlak, xijsajiˈ pi rechak yak ri taˈ cojol retal jtioˈjlak. Xkabˈijiˈ chi Abraham xcubˈariˈ jchˈol chirij Kakaj Dios, jwiˈliˈli Kakaj Dios xij chi sucˈuliˈ ranm chiwch. 10 Cuando ajquiˈ chi cojsaj retal jtioˈjl Abraham, Kakaj Dios jorok jbˈijiˈ chi sucˈuliˈ ranm chiwch. 11 Abraham sucˈulchak ranm chiwch Kakaj Dios cuando xcojsaj retal jtioˈjl pire cˈutbˈire chi sucˈuliˈ ranm jwiˈl xcubˈariˈ jchˈol chirij. Jwiˈliˈli Abraham xoc pire jmamak juntir yak ri xcubˈar jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo. Jilonli xan sucˈul ranm chiwch Kakaj Dios onque taˈ cojol retal jtioˈjlak. 12 Y Abraham riˈ jmamak yak ri cojol retal jtioˈjlak ri maˈ xitaˈke cojol retalak, cubˈuliˈ jchˈolak chirij Kakaj Dios chapcaˈ xan Abraham cubˈulchak jchˈol chirij Kakaj Dios cuando ajquiˈ chi cojsaj retal jtioˈjl. 13 Kakaj Dios xij re Abraham chi tijyaˈ man ulew re ri bˈil jwiˈl y rechak yak rijajl pire jtextamentak, pero maˈ jwiˈl taˈ xan lawiˈ ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, jwiˈliˈ xcubˈar jchˈol chirij Kakaj Dios xan sucˈul ranm chiwch. 14 Y wi ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios xike tiyeˈsaj rechak yak ri tibˈanowtak lawiˈ ri tijbˈij mak Jpixbˈ Kakaj Dios, taˈ nen tichacuj ticubˈar jchˈol jun cristian chirij Kakaj Jesucristo y taˈ nen tichacuj ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios. 15 Mak cristian jwiˈl taˈ trantak lawiˈ ri tijbˈij mak Jpixbˈ Kakaj Dios, tipe retzal Kakaj Dios chirijak. Jwiˈl lamas taˈ titakon pixabˈ chibˈak cristian, taˈ cristian timacun chiwch pixabˈ. 16 Kakaj Dios tijyaˈ rechak juntir yak rijajl Abraham ri bˈil jwiˈl, jwiˈlke wi ticubˈar jchˈolak chirij Kakaj Dios pire ticˈutun chi jwiˈlke rutzil ranm Kakaj Dios chirijak tijyeˈ ri bˈil jwiˈl. Yak ri tibˈanowtak lawiˈ ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios pach yak ri cubˈul jchˈolak chirij Kakaj Dios chapcaˈ xan Abraham tijcˈulaˈtakaˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios. Y jilonli chiwch Kakaj Dios, Abraham riˈ kakaj ojtak juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo 17 chapcaˈ tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj ri tijbˈij jilonri: Xatincojaˈ pire jkajak subˈlaj cristian re subˈlaj tilmit, ticheˈ. Riˈ Kakaj Dios li cubˈul jchˈol Abraham chirij, ri ticˈastasan jwichak camnakibˈ y ri tibˈanow juntir ri tina waˈxna ri taˈ waˈsal. 18 Abraham taˈ tiwaˈx ralcˈwal, pero xcojaˈn y xcubˈariˈ jchˈol chi rulbˈej ri xijsaj re jwiˈl Kakaj Dios. Jilonli xwux pi jkajak subˈlaj cristian re subˈlaj tilmit chapcaˈ xij Kakaj Dios re: Jilonri jqˈuiyal awijajl tina waˈxna, xcheˈ re. 19 Abraham taˈ xquibˈaj ranm, aj cubˈuliˈ jchˈol chirij Kakaj Dios onque raj wiˈchak jun cient (100) junbˈ, re retamiˈ chi subˈlaj riˈjchak y Sara ri rixokl taˈ chiquiˈ tialcˈwalanc. 20 Pero re taˈ xquibˈaj ranm chirij ri xijsaj re jwiˈl Kakaj Dios, masneˈ xcubˈar jchˈol chirij y xnimirsaj jkˈij 21 jwiˈl xcojaˈ chi Kakaj Dios wiˈ jcwinel chi jbˈanic ri bˈil jwiˈl. 22 Abraham xcubˈariˈ jchˈol chirij Kakaj Dios, jwiˈliˈli Kakaj Dios xij chi sucˈuliˈ ranm chiwch. 23 Y mak yoloj ri tijbˈij chi xsucˈulabˈiˈ ranm chiwch Kakaj Dios, maˈ xitaˈke chirij Abraham xtzˈibˈajwiˈ, 24 xtzˈibˈajiˈ chikij oj chi tisucˈulabˈiˈ kanm chiwch Kakaj Dios wi ticubˈar kachˈol chirij Kakaj Dios ri xcˈastasan jwich Kakaj Jesucristo ri Kajawl laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ, 25 ri xjachsaj pi camic jwiˈl kamac y xcˈastasaj jwich laj jcamnakl pire tisucˈulabˈ kanm chiwch Kakaj Dios.

Romanos 5

1 Jwiˈl xcubˈar kachˈol chirij Kakaj Jesucristo xan sucˈul kanm chiwch Kakaj Dios. Jwiˈlke ri xan Kakaj Jesucristo ri Kajawl xwaˈx utzil chikaxoˈl riqˈui Kakaj Dios. 2 Jwiˈl ri xan Kakaj Jesucristo y jwiˈl xcubˈar kachˈol chirij, wojtak laj jkˈabˈ Kakaj Dios jwiˈl subˈlaj rutzil ranm chike. Y ojquiˈcotiˈ jwiˈl cubˈul kachˈol chi tina yeˈsajna ke ri jnimal jkˈij Kakaj Dios. 3 Y maˈ xitaˈke li, cuando tikatijtak cˈax ojquiˈcottakaˈ jwiˈl ketamiˈ chi cuando tikatij cˈax ticˈutuniˈ chi taˈ tikaquibˈaj kanm chi jcuyic cˈax ri tikataˈtak laj kacˈaslemal 4 y wi ticˈutuniˈ chi taˈ tikaquibˈaj kanm, tiilsajiˈ jwiˈl Kakaj Dios chi tikacuyaˈ cˈax y wi ilanchak jwiˈl Kakaj Dios chi tikacuyaˈ cˈax, ticubˈariˈ mas kachˈol chi rulbˈej ri tijyeˈ Kakaj Dios chike. 5 Y maˈ lokˈtaˈke cubˈul kachˈol chi rulbˈej ri tijyeˈ Kakaj Dios chike, jwiˈl Kakaj Dios xnojsajiˈ kanm re lokˈin jwiˈl Lokˈlaj Jsantil ri xyeˈ laj kanm. 6 Oj taˈ xojcwintak chi jcolic kibˈ kicˈan laj jkˈabˈ kamac, pero cuando xtaw man kˈij chiwch Kakaj Dios, xtakch Kakaj Jesucristo pire xyuk camok wich curs chi jtojic kamac ri ojtak ajmacbˈ. 7 Taˈ ni jun cristian raj tijyeˈ ribˈ pi camic pi jqˈuexwach jun cristian ri sucˈul ranm, pero pent wiˈ jonok tijyeˈ ribˈ pi camic pi jqˈuexwach jun cristian ri subˈlaj tzi jnoˈj. 8 Pero Kakaj Dios tijcˈutaˈ chikawch chi ojlokˈajiˈn, onque aj ojtakaˈ ajmacbˈ xtakch Kakaj Jesucristo pire xcam pi kaqˈuexwach. 9 Lajori sucˈulchak kanm chiwch Kakaj Dios jwiˈl jquiqˈuel Kakaj Jesucristo, jilonli riˈ Kakaj Jesucristo ojcolow cuando tran jkˈatbˈitzij Kakaj Dios chibˈak juntir cristian. 10 Ojr cuando ajcontriliˈ Kakaj Dios kawiˈl laj kanm, xan chi xwaˈx chic utzil chikaxoˈl riqˈuil jwiˈlke jcamic Jcˈajol wich curs. Y jwiˈl wiˈchak utzil chikaxoˈl riqˈui Kakaj Dios, tijnaˈ ojcolmajtak laj jkˈabˈ kamac jwiˈlke jcˈaslemal Kakaj Jesucristo. 11 Pero maˈ xitaˈke li, wiˈ mas quiˈcotemal laj kanm chirij Kakaj Dios jwiˈl Kakaj Jesucristo ri Kajawl, ri quiek jwiˈl xwaˈx chic utzil chikaxoˈl riqˈui Kakaj Dios. 12 Jwiˈlke jun chi winak xoc mac wich ulew y jwiˈl mac xoc camic, jilonli xcholmaj jcamicak juntir cristian jwiˈl juntir xmacuntakaˈn. 13 Cuando Kakaj Dios ajquiˈ chi jyeˈ Jpixbˈ re Moisés wiˈchak mac wich ulew, pero taˈ xcˈutun chi wiˈchak mac jwiˈl ajquiˈ chi yeˈsaj mak pixabˈ li. 14 Man camic xtakoniˈ chibˈak juntir cristian, xcholmajch laˈ mak junabˈ re Adán asta cuando Kakaj Dios xyeˈ Jpixbˈ re Moisés, onque jmacak juntir cristian taˈ nicˈ chapcaˈ mac ri xan Adán ri taˈ xcojon chiwch Kakaj Dios. Adán riˈ chapcaˈ jun cˈutbˈire jun ri tina pena wich ulew. 15 Pero man jmac Adán ri xan taˈ nicˈ pach ri xsipaj Kakaj Dios chike jwiˈl rutzil ranm. Jwiˈlke jmac Adán xcamtak subˈlaj cristian, pero jwiˈlke jun chi winak subˈlaj cristian tijcˈultak ri tijsipaj Kakaj Dios jwiˈl rutzil ranm rechak. Y winak li, riˈ Kakaj Jesucristo. 16 Ri sipan ri xyeˈ Kakaj Dios chike taˈ nicˈ pach man mac ri xan jun chi winak. Jwiˈlke jmac jun chi winak tibˈansaj kˈatbˈitzij chibˈak juntir cristian. Pero ri sipan ri xyeˈ Kakaj Dios chike, riˈ xanow chi xcuysaj subˈlaj qˈui jwich jmacak subˈlaj cristian pire xsucˈulabˈ ranmak chiwch Kakaj Dios. 17 Wi jwiˈlke jmac jun chi winak xtakon man camic chibˈak juntir cristian, pi jcholajliˈ titakon jsipan Kakaj Dios laj jcˈaslemalak yak cristian jwiˈl rutzil ranm Kakaj Dios chirijak pire tran sucˈul ranmak chiwch jwiˈlke jun chi winak. Y winak li, riˈ Kakaj Jesucristo. 18 Jwiˈlke jmac Adán tibˈansaj kˈatbˈitzij chibˈak juntir cristian y jwiˈlke ri xan Kakaj Jesucristo ri sucˈul ranm xan sucˈul ranmak subˈlaj cristian chiwch Kakaj Dios pire tijtaˈtak tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic. 19 Jilonli jwiˈlke jun chi winak ri jbˈij Adán, ri taˈ xcojon chiwch Kakaj Dios, subˈlaj cristian xmacuntak y lajori jwiˈlke jun chi winak ri jbˈij Jesucristo ri xcojon chiwch Kakaj Dios tran sucˈul ranmak subˈlaj cristian chiwch Kakaj Dios. 20 Cuando Kakaj Dios xyeˈ Jpixbˈ re Moisés, riˈ li xcˈutuw chiwchak cristian chi tijin trantak mas mac chiwch Kakaj Dios, pero cuando xcˈutun chi wiˈ mas jmacak cristian, xyaˈ mas rutzil ranm Kakaj Dios rechak. 21 Jwiˈl man mac xtakon chibˈak mak cristian asta xcamtak, jilon rutzil ranm Kakaj Dios chirijak cristian, titakoniˈ chibˈak pire tran sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios y tijtaˈtak tzilaj cˈaslemal riqˈuil lecj ri taˈ jqˈuisic jwiˈlke Kakaj Jesucristo ri Kajawl.

Romanos 6

1 ¿Nencˈu tikabˈijtak? ¿Toncˈu katakejtakaˈ macun chiwch Kakaj Dios pire tijyeˈ mas rutzil ranm chike? 2 ¡Maˈ jiˈtaˈlonli! Oj nicˈ riqˈuil xojcamtakaˈ jwiˈl taˈ chiquiˈ wojtak laj jkˈabˈ kamac. Jwiˈliˈli taˈ chiquiˈ tijnaˈ tikatakejtak macun laj kacˈaslemal. 3 Cuxtaj awiˈlak, oj juntir ri bˈanal jaˈtiox chike, ojchak jun riqˈui Kakaj Jesucristo, jwiˈliˈli nicˈ riqˈuil xojcamtakaˈ riqˈui Kakaj Jesucristo. 4 Jilonli cuando xansaj jaˈtiox chike nicˈ riqˈuil xojmuksajiˈ riqˈui Kakaj Jesucristo jwiˈl nicˈ riqˈuil xojcamtakaˈn. Y chapcaˈ Kakaj Jesucristo xcˈastasaj jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ jwiˈl jcwinel Kakaj Dios, jilon oj nicˈ riqˈuil xcˈastasaj chiquiˈ kawch laj kacamnakl jwiˈl Kakaj Dios pire ojwaˈx li jun aacˈlaj cˈaslemal. 5 Wi xojranaˈ jun riqˈui Kakaj Jesucristo cuando xcamc, ojiˈ jun riqˈuil cuando xcˈastasaj jwich laj jcamnakl. 6 Jwiˈl ketamiˈ chi juntir mak etzltak noˈj ri bˈanalch kawiˈl laj kacˈaslemal chapcaˈ xtzˈocsajiˈ wich curs pi jpach Kakaj Jesucristo pire xsachsaj jwich jcwinel man mac chikabˈ. Jilonli taˈ chiquiˈ wojtak laj jkˈabˈ kamac. 7 Jwiˈl wi jun cristian ticamc, taˈ chiquiˈ titakon man mac chibˈ. 8 Pero wi nicˈ riqˈuil xojcamiˈ riqˈui Kakaj Jesucristo, cubˈuliˈ kachˈol chi ojyoˈriˈ riqˈuil. 9 Ketamiˈ chi Kakaj Jesucristo xcˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ y taˈ chiquiˈ ni jun bˈwelt ticamc, jwiˈl man camic taˈ chiquiˈ ticwin chirij. 10 Kakaj Jesucristo jun bˈweltke xcam chi resaj jcwinel man mac, pero lajori yoˈliˈn y xike tran lawiˈ raj Kakaj Dios tran. 11 Y jilon atak chomorsajtak chi nicˈ riqˈuil xatcamtakaˈ jwiˈl taˈ chiquiˈ watak laj jkˈabˈ amacak. Y lajori yoˈlcatakaˈn, pero chi jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Dios tabˈantak, jwiˈl atakchak jun riqˈui Kakaj Jesucristo. 12 Jwiˈliˈli atak ma yeˈtak luwar re man mac titakon chic chibˈ atioˈjlak ri tike saach jwich pire maˈ tabˈantak mak etzltak raybˈl ri raj tabˈantak. 13 Ma jach aybˈak chi jbˈanic mac. Riˈ jach aybˈak laj jkˈabˈ Kakaj Dios jwiˈl nicˈ riqˈuil xatcamtakna y xcˈastasaj awchak laj acamnaklak. Jwiˈliˈli jach aybˈak laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire tabˈantak lawiˈ ri tzi chiwch re. 14 Jilonli man mac taˈ chiquiˈ titakon chabˈak y taˈ chiquiˈ watak laj jkˈabˈ Jpixbˈ Kakaj Dios. Atak watakchak laj jkˈabˈ Kakaj Dios ri xyeˈ rutzil ranm chawechak. 15 ¿Nencˈu tikabˈijtak? ¿Toncˈu jnaˈ tikatakejtak macun jwiˈl taˈ chiquiˈ wojtak laj jkˈabˈ Jpixbˈ Kakaj Dios jwiˈl rutzil ranm Kakaj Dios chikij? ¡Maˈ jiˈtaˈlonli! 16 Jwiˈl awetamakiˈ chi wi xajach aybˈak laj jkˈabˈ jono cristian pire atcojontak chiwch, riˈ re awajwak. Y jiˈcˈulon riqˈui man mac, wi tajach aybˈak chi macunc, nicˈ riqˈuil riˈ man mac awajwak y riˈ atcˈamowtakbˈi pi camic. Pero wi tajach aybˈak laj jkˈabˈ Kakaj Dios chi cojon chiwch pire tran sucˈul awanmak chiwch, riˈ Kakaj Dios awajwak. 17 Atak ojr jachemiˈ aybˈak laj jkˈabˈ man mac chapcaˈ jun cristian ri wiˈ rajw, pero lajori cˈomo re Kakaj Dios nojelchak awanmak tijin tabˈantak nen mo ri xattijojtak. 18 Atak cuando xateltak laj jkˈabˈ man mac, xajach aybˈak laj jkˈabˈ Kakaj Dios chi jbˈanic lawiˈ ri tzi chiwch re. 19 In jilonri tambˈijbˈi chawechak, riˈ chwaj chi taˈ cˈax tatijtak chi jtaic jcholajl jwiˈl atak taˈ kes tatatak jcholajl. Ojr jachemiˈ aybˈak laj jkˈabˈ man mac chi jbˈanic mak etzltak noˈj pire tabˈantak mas mac chiwch Kakaj Dios, pero lajori xajachaˈ aybˈak chi jbˈanic laj acˈaslemalak ri tzi tril Kakaj Dios pire tran chi attosmajtak pire re. 20 Cuando aj jachemiˈ aybˈak laj jkˈabˈ man mac, taˈ watak laj jkˈabˈ Kakaj Dios chi jbˈanic lawiˈ ri tzi tril, jwiˈl taˈ sucˈul awanmak chiwch. 21 Atak taˈ nen xachˈectak chirijak mak mac ri xabˈantak ojr ri lajori atchak qˈuixibˈtak jwiˈl, xike roj xatjcˈamtakbˈi pi camic. 22 Pero lajori xatesajtakaˈ laj jkˈabˈ amacak ri awajwak jwiˈl Kakaj Dios pire riˈchak re awajwak, ri tachˈectak, attossajtak jwiˈl Kakaj Dios pire re ri quiek jwiˈl tataˈtak jun tzilaj cˈaslemal riqˈuil lecj ri taˈ jqˈuisic. 23 Jwiˈl man tojbˈl ri tijchˈectak mak cristian ri timacuntak, riˈ tijchˈectak tibˈetak pi camic. Pero ri sipan ri tijyeˈ Kakaj Dios, riˈ jun tzilaj cˈaslemal riqˈuil lecj ri taˈ jqˈuisic pi rechak yak cristian ri juntakchak riqˈui Kakaj Jesucristo ri Kajawl.

Romanos 7

1 Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, awetamakiˈ chi mak pixabˈ xike titakon chibˈ jun cristian cuando aj yoˈlna. 2 Jilon chapcaˈ jun anm ri cˈuliˈnak, wi aj yoˈliˈ richjil, man pixabˈ re cˈulniquil tijbˈij chi taˈ tijnaˈ ticˈuliˈy riqˈui jun jalan winak chic. Pero wi xcam richjil, man anm li taˈ chiquiˈ laj jkˈabˈ man pixabˈ re cˈulniquil. 3 Jwiˈliˈli wi jun anm ticˈuliˈy riqˈui jono winak chic y aj yoˈliˈ richjil timacuniˈn. Pero wi xcam richjil man anm li, tijnaˈ ticˈuliˈy chic y man pixabˈ re cˈulniquil tijbˈij chi taˈ timacunc. 4 Y jiˈcˈulon atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, nicˈ riqˈuil xatcamtakaˈ cuando xateltak laj jkˈabˈ mak Jpixbˈ Kakaj Dios jwiˈl xcam Kakaj Jesucristo wich curs pi cristianil pire xatoctak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo ri xcˈastasaj jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ pire tabˈantak lawiˈ ri tzi tril Kakaj Dios. 5 Cuando ajwojtakaˈ laj jkˈabˈ kamac ojr xkabˈanaˈtakaˈ lawiˈ chikaj oj xkabˈantak jwiˈl Jpixbˈ Kakaj Dios xbˈit jwichak mak etzltak raybˈl ri wiˈ laj kanm. Jwiˈliˈli nicˈ riqˈuil xojcˈambˈi pi camic. 6 Pero lajori nicˈ riqˈuil xojcamiˈ jwiˈl taˈ chiquiˈ titakon chikabˈ mak Jpixbˈ Kakaj Dios, wojchak laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire tikabˈantak lawiˈ raj tikabˈantak jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios xanaˈ aacˈ re kacˈaslemal y maˈ riˈ taˈ chiquiˈ tikabˈan lawiˈ ri tijbˈij mak pixabˈ ri tzˈibˈal. 7 Taˈ tijnaˈ tikabˈijtak chi riˈ Jpixbˈ Kakaj Dios tibˈanow chike ojmacunc. Miti jwiˈl Jpixbˈ Kakaj Dios in taˈ roj xwetemaj lawiˈ ri mac chiwch Kakaj Dios y taˈ roj xwetemaj cuando tijbˈij jilonri: Ma rayaj jwich lawiˈ re jun cristian chic, ticheˈ. 8 Pero man mac riˈ xcoj Jpixbˈ Kakaj Dios pire xbˈit jwich juntir jwich raybˈl ri wiˈ laj wanm. Jiˈcˈulonli miti wiˈ Jpixbˈ Kakaj Dios, taˈ roj xcˈutun chi wiˈ mac. 9 Ojr cuando taˈ wetam nen mo jcholajl ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, yoˈlquinke pi jilonli. Pero cuando xwetemaj jcholajl nen tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, jilonli xcˈutun immac, 10 jwiˈliˈli nicˈ riqˈuil iniˈ camnak chiwch Kakaj Dios. Y Jpixbˈ Kakaj Dios pi jqˈuexwach xcˈut chinwch nen mo jtaˈic tzilaj cˈaslemal, roj xinjcˈambˈi pi camic. 11 Jwiˈl man mac riˈ xcoj mak pixabˈ li pire xinjsubˈ y nicˈ riqˈuil xinjcamsaj. 12 Jilonli xketemaj chi Jpixbˈ Kakaj Dios saklaj tzijiˈn, pi jcholajliˈ ri tijbˈij y tziyiˈn. 13 ¿Xwuxcˈu tzilaj Jpixbˈ Kakaj Dios pi mitaˈ tzi pire roj xinjcˈambˈi pi camic? ¡Maˈ jiˈtaˈlonli! Riˈ man mac xcoj mak tzilaj pixabˈ li pire roj xincˈamowbˈi pi camic. Jwiˈl Jpixbˈ Kakaj Dios xel chi sakil chi man mac kes tzˈetel tzˈet maquiˈn. 14 Ketamiˈ chi mak pixabˈ li, jiˈ xpe riqˈui Kakaj Dios, pero in, inke jun cristian ri win laj jkˈabˈ immac chapcaˈ jun cristian ri wiˈ rajw. 15 In taˈ wetam nen tijin tambˈan, chwaj tambˈan lawiˈ ri tzi, pero pi jqˈuexwach tambˈan lawiˈ ri tzi, riˈ tambˈan ri mitaˈ tzi ri taˈ chwaj tambˈan. 16 Cuando riˈ tambˈan mak ri taˈ chwaj in tambˈan, twetemajiˈ chi Jpixbˈ Kakaj Dios tziyiˈn. 17 Jilonli maˈ laj innoˈj taˈ chiquiˈ tipeˈw cuando immacunc, riˈ man mac ri wiˈ laj wanm intakchiˈn chi macunc. 18 In wetamiˈ chi taˈ ni junquitz tzi wiˈ laj wanm jwiˈl inke cristian. Jwiˈliˈli in rajti wanm tambˈan lawiˈ ri tzi, pero taˈ incwin chi jbˈanic. 19 Taˈ tambˈan lawiˈ ri tzi ri chwaj in tambˈan, riˈ chiquiˈ tambˈan ri mitaˈ tzi ri taˈ chwaj in tambˈan. 20 Pero wi tijin tambˈan lawiˈ ri taˈ tzi, ri taˈ chwaj in tambˈan, riˈ li ticˈutuw chi maˈ laj innoˈj taˈke tipeˈw ri tambˈan, riˈ man mac ri wiˈ laj wanm tibˈanow chwe. 21 Jilonli xwetemaj chi cuando chwaj in tambˈan lawiˈ ri tzi, riˈ chiquiˈ tambˈan mak etzltak noˈj ri taˈ chwaj tambˈan. 22 Subˈlaj inquiˈcot laj wanm jwiˈl Jpixbˈ Kakaj Dios. 23 Pero in twicˈaj chi wiˈ jun jalan pixabˈ laj wanm y riˈ man pixabˈ li tichˈoˈjin pach mak tzitaklaj noˈj ri wiˈ laj inchomorsaˈn y riˈ man pixabˈ li tibˈanow chwe chapcaˈ in jun prex jwiˈl man pixabˈ re mac. 24 ¡Cˈur inwch jwiˈl taˈ nen incolow laj jkˈabˈ man camic ri wiˈ laj intioˈjl ri tina camna! 25 Pero cˈomo re Kakaj Dios jwiˈl Kakaj Jesucristo ri Kajawl, xinjcol laj jkˈabˈ man camic. Laj inchomorsaˈn winiˈ laj jkˈabˈ mak Jpixbˈ Kakaj Dios, pero riˈ intioˈjl tijyeˈ ribˈ laj jkˈabˈ man mac.

Romanos 8

1 Lajori yak ri juntakchak riqˈui Kakaj Jesucristo taˈ chiquiˈ tibˈan kˈatbˈitzij chibˈak. 2 Jwiˈl riˈ jcwinel Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri tiyeˈw aacˈlaj cˈaslemal rechak yak ri juntakchak riqˈui Kakaj Jesucristo, xincolow laj jkˈabˈ man jtakon man mac y re man camic. 3 Jpixbˈ Kakaj Dios taˈ xcwin chi kacolic laj jkˈabˈ kamac, pero Kakaj Dios xcwiniˈ chi kacolic laj jkˈabˈ kamac jwiˈl xtakch Jcˈajol wich ulew ri xwaˈx jtioˈjl chapcaˈ jtioˈjl cristian ajmacbˈ pire xcam wich curs chi jtojic jmacak juntir cristian. Jilonli xan Kakaj Dios pire xresaj jtakon man mac. 4 Kakaj Dios xan jilonli pire ojcwintak chi jbˈanic lawiˈ ri tijbˈij Jpixbˈ jwiˈl taˈ chiquiˈ tikabˈantak lawiˈ ri chikaj oj tikabˈantak, riˈchak tikabˈantak lawiˈ raj Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios tikabˈantak. 5 Mak cristian ri tibˈanowtak mak etzltak noˈj, xike tijchomorsajtak jbˈanic mak etzltak noˈj. Pero yak ri tibˈanowtak lawiˈ raj Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios trantak, xike tijchomorsajtak jbˈanic lawiˈ raj Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios trantak. 6 Jun cristian ri tijchomorsaj jbˈanic mak etzltak noˈj, riˈ ticˈamowbˈi re pi camic. Pero jun cristian ri tijchomorsaj jbˈanic lawiˈ raj Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios tran, riˈ ticˈamowbˈi re li tzilaj cˈaslemal y pi utzil. 7 Y jun cristian ri xike tijchomorsaj jbˈanic mak etzltak noˈj, tijin tijcontrij Kakaj Dios jwiˈl taˈ raj tran y taˈ ticwin chi jbˈanic lawiˈ ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios. 8 Juntir cristian ri trantak mak etzltak noˈj, taˈ tzi tiilsajtak jwiˈl Kakaj Dios. 9 Pero atak, wi kes tzˈetel tzˈet wiˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj awanmak, taˈ chiquiˈ bˈesal awanmak chi jbˈanic mak etzltak noˈj, riˈchak tabˈantak lawiˈ raj Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios tabˈantak. Nen jono ri taˈ Jsantil Kakaj Jesucristo laj ranm, taˈ laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. 10 Wi wiˈ Kakaj Jesucristo laj awanmak, onque ticam atioˈjlak jwiˈl man mac, yoˈliˈ asantilak jwiˈl sucˈulchak awanmak chiwch Kakaj Dios. 11 Y wi wiˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj awanmak, ri Kakaj Dios ri xcˈastasan jwich Kakaj Jesucristo laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ, riˈ Kakaj Dios li tiyeˈw jun aacˈlaj cˈaslemal re atioˈjlak ri tike cam jwiˈl wiˈ Lokˈlaj Jsantil laj awanmak. 12 Jwiˈliˈli atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, wiˈ jun rajwax ri tina kabˈantakna, pero maˈ riˈ taˈ jbˈanic mak etzltak noˈj ri chikaj oj tikabˈantak. 13 Jwiˈl wi atak riˈ tabˈantak mak etzltak noˈj laj acˈaslemalak, atna camtakna. Pero wi riˈ tabˈantak lawiˈ raj Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios tabˈantak, nicˈ riqˈuil tacamsajtak mak etzltak raybˈl ri raj atioˈjlak tabˈantak y jilonli atyoˈrtakaˈn. 14 Juntir yak cristian ri cˈamal jbˈeak jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, ralcˈwaltakaˈ Kakaj Dios. 15 Atak taˈ xyeˈsaj jun santil laj awanmak jwiˈl Kakaj Dios ri atjachowtak chic laj jkˈabˈ man tzakom chˈolal. Atak xyeˈsaj Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj awanmak pirechiˈ atwuxtak pi ralcˈwal Kakaj Dios. Y jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri wiˈ laj kanm tikabˈijtak: Kaj, ojcheˈtak. 16 Riˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios tibˈin re kasantil chi ojiˈ ralcˈwal Kakaj Dios. 17 Wi ojtakaˈ ralcˈwal Kakaj Dios, tikacˈulaˈtakaˈ katextament lecj ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios jpach Kakaj Jesucristo. Pero wi kes tzˈet tikacuytak cˈax ri tikatijtak jwiˈl cubˈul kachˈol chirij Kakaj Jesucristo, tinimirsajiˈ kakˈij pi jpach re. 18 In tambˈij chi mak cˈax ri tijin tikatijtak lajori, taˈ nicˈ pach ri jnimal kakˈij ri tina jyeˈna Kakaj Dios chike nen or. 19 Juntir ri bˈanal jwiˈl Kakaj Dios ri wiˈ wich ulew y lecj rajti ranmak titaw kˈij tiel chi sakil nen nojotak yak ralcˈwal Kakaj Dios. 20 Juntir ri bˈanal jwiˈl Kakaj Dios tina saachna jwichak, pero maˈ riˈ taˈ rechak xrayintak jilonli, Kakaj Diosiˈ xinc. Pero wiˈ jun cubˈarbˈ chˈol 21 chi tina esajtakna laj jkˈabˈ man cˈax li, pire tijcˈultak ri jnimirsaj jkˈijak chapcaˈ ri tina jcˈultakna yak ralcˈwal Kakaj Dios. 22 Ketamiˈ chi juntir ri bˈanal jwiˈl Kakaj Dios ri wiˈ wich ulew y lecj, lajori aj tijiniˈ tijelewtak jwiˈl jcˈaxcˈol ri tijtijtak chapcaˈ jun anm tijelew cuando tawem tran or tijyeˈ Dios re. 23 Y jilon oj ri xyeˈsaj Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj kanm chapcaˈ ri nabˈe jwich ticoˈn pire cˈutbˈire chi tikacˈulaˈtakaˈ ri tina jyeˈna Kakaj Dios chike. Tijin tijelew kanm jwiˈl rajti kanm titaw kˈij ojel chi sakil chi ojtakaˈ ralcˈwal Kakaj Dios y ticolmaj katioˈjl laj jkˈabˈ camic. 24 Oj xojcolmajtakaˈ jwiˈl cubˈuliˈ kachˈol. Wi jun cristian riˈ ticubˈar jchˈol chirij ri tril jwich, maˈ cubˈarbˈ chˈol taˈn. Taˈ ni jun cristian trulbˈej ri tichak tijin tril jwich. 25 Y wi tijin tikulbˈej ri taˈ ilan kawiˈl, tijin tikacoj jcowil kanm chi rulbˈej. 26 Jilon Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios riˈ tichˈaˈw riqˈui Kakaj Dios chikij cuando taˈ jcowil kanm chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios. Taˈ ketam nen tikabˈij cuando rajwax ojchˈaˈwtak riqˈui Kakaj Dios, pero riˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios tijikˈxin chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios chikij y taˈ ni jun ticwin chi jbˈij laˈ yoloj nen mo tran. 27 Kakaj Dios ri retam nen jchomorsaˈnak juntir cristian, retamiˈ nen raj tijtzˈonaj Jsantil cuando tichˈaˈw riqˈuil chirijak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios cuando tichˈaˈw riqˈui Kakaj Dios, jilon tichˈaˈw chapcaˈ raj Kakaj Dios. 28 Oj ketamiˈ chi juntir ri tipe chibˈak yak cristian ri tilokˈintak re Kakaj Dios pirechiˈ utzil pi rechak. Rechak riˈtakaˈ ri chaˈltak jwiˈl Kakaj Dios ri Kajawl jwiˈl jilon chomorsalch jwiˈl ojrtaktzij. 29 Cuando ajquiˈ chi cholmajch kˈijsak, Kakaj Dios retamchak nen chi cristian lal ri tioctak laj jkˈabˈ. Y yak cristian li xchaˈsajtakch jwiˈl Kakaj Dios pire tiwuxtak chapcaˈ Jcˈajol, pire riˈ Jcˈajol ri nabˈeal rechak juntir yak jkˈun. 30 Yak cristian ri xchaˈch cuando ajquiˈ chi cholmajch kˈijsak, riˈ yak ri xchaˈch, xsiqˈuij, yak ri xsiqˈuij, xsucˈulbˈisajiˈ ranmak y yak ri xsucˈulbˈisaj ranmak, xnimirsajiˈ jkˈijak. 31 Jwiˈliˈli taˈ nen tikabˈijtak, wi wiˈ Kakaj Dios kiqˈuil, taˈ ni jun tichˈecon chikabˈ. 32 Wi Kakaj Dios taˈ xqˈuecˈaj ribˈ chi jtakicch Jcˈajol pire xyuk chi jtojic kamac ojtak juntir, riˈticˈu chic maˈ tijyeˈ chike juntir ri rajwax chike jwiˈlke Jcˈajol. 33 Taˈ ni jun ticwin chi jcojic tzij chirijak yak ri xchaˈ Kakaj Dios, jwiˈl riˈ Kakaj Dios tisucˈulbˈisan ranmak. 34 Taˈ ni jun tibˈanow kˈatbˈitzij chikij jwiˈl Kakaj Jesucristo xcamiˈ pi kaqˈuexwach. Xcˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl y lajori wiˈ laj jpaach Kakaj Dios lecj y tijin tichˈaˈw riqˈui Kakaj Dios chikij. 35 Taˈ ni jun ticwin chi katosic chirij ri kalokˈaj tran Kakaj Jesucristo. Taˈ ticwin man bˈis, ni mak cˈax, ni man wiˈjal, ni maˈ jwiˈl taˈ mitaˈ kitzˈik, ni maˈ jwiˈl taˈ quibˈke tijbˈij chikabˈ y ni maˈ jwiˈl taˈ tisujsaj kacamic. 36 Chapcaˈ tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri: Nojel kˈij camic kij jwiˈl ojcojon chawch, mak cristian trantak chike chapcaˈ mak carner ri ticˈamsajtakbˈi li man luwar re camsibˈi awaj pire tibˈe camsajtak, ticheˈ. 37 Pero ojchˈecontakaˈ chibˈak juntir mak cˈax li ri tikatijtak, jwiˈlke jun ri subˈlaj xojlokˈin. 38 Pero in kes tzˈetel tzˈet tambˈij chi taˈ ni jun ticwin chi katosic chirij ri kalokˈaj tran Kakaj Dios, ni man camic, ni man cˈaslemal neri wich ulew, ni mak anjl, ni mak etzl ri wiˈ kˈatbˈitzij laj jkˈabˈak lecj, ni mak ri wiˈtak lajori, ni mak ri tipetak nen or, ni mak ri wiˈ jcwinelak wich kˈijsak, 39 ni mak ri wiˈ lecj y ni mak ri wiˈ ralaj ulew. Ni taˈ ni jono re juntir mak ri bˈanal jwiˈl Kakaj Dios ojtosow chirij ri kalokˈaj tran Kakaj Dios jwiˈl ojchak jun riqˈui Kakaj Jesucristo ri Kajawl.

Romanos 9

1 In tzˈetel tzijiˈ ri tambˈij jwiˈl inchak jun riqˈui Kakaj Jesucristo y riˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri wiˈ laj wanm tibˈin laj inchomorsaˈn chi tzˈetiˈ ri tambˈij. 2 Subˈlaj imbˈison y wiˈke jun cˈax laj wanm. 3 Witi tijnaˈ tantˈoˈ yak rijajl Israel ri inwinak pire ticolmajtak, in roj tanyaˈ wibˈ onque tipe cˈax chimbˈ jwiˈl Kakaj Dios y intosmaj chirij Kakaj Jesucristo. 4 Kakaj Dios xcˈulaˈ yak rijajl Israel pi ralcˈwal y xcˈutaˈ jnimal jkˈij chiwchak, xan jchomorsaˈn riqˈuilak y xyaˈ Jpixbˈ re Moisés pire xij rechak. Kakaj Dios xij rechak nen mo jnimirsaj jkˈij y qˈuiyiˈ ri xij chi tina jyeˈna rechak. 5 Yak rijajl Israel riˈtakaˈ yak rijajl Abraham, Isaac, Jacob pach yak cabˈlajuj (12) jcˈajol Jacob. Y chijxoˈlakiˈ rechak xqˈuisiˈy pi cristianil ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew. Y re riˈ Dios ri titakon chibˈ juntir, ni jun bˈwelt mi can yeˈsaj jnimirsaj jkˈij. Jiloniˈn. 6 Pero maˈ riˈ taˈ maˈ titaw chiwch ri xij Kakaj Dios, jwiˈl chiwch Kakaj Dios maˈ juntir taˈ yak rijajl Israel kes tzˈetel rijajl Israel, 7 ni maˈ juntir taˈ yak rijajl Abraham tzˈetel ralcˈwal Kakaj Dios, jwiˈl ri xij Kakaj Dios jilonri: Awijajl ri tiwaˈx jwiˈliˈ Isaac, xcheˈ re Abraham. 8 Riˈ li ticˈutuw chikawch chi taˈ ni jonok tiwux pi ralcˈwal Kakaj Dios jwiˈlke rijajliˈ Abraham. Yak tzˈetel rijajl Abraham riˈtakaˈ yak cristian ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tioctak pi ralcˈwal. 9 Jilonri xij Kakaj Dios re Abraham: Cuando inkˈaj chicch junabˈ wiˈchak jun acˈajol riqˈui Sara, xcheˈ re. 10 Pero maˈ xitaˈke li juntir. Tra jcwach Rebeca ri xwaˈx, junke jkajak, riˈ Isaac ri kamam. 11 Mak tra cwach li ajquiˈ chi qˈuisiˈytak, taˈ bˈanal utzil, ni taˈ bˈanal cˈax jwiˈlak, pero jchomorsaˈn Kakaj Dios 12 maˈ jwiˈl taˈ wiˈ nen bˈanal jwiˈlak xchaˈsajtak jwiˈl Kakaj Dios. Kakaj Dios xij re Rebeca chi riˈ man kˈunixel titakon chibˈ man nabˈeal. 13 Jilon chapcaˈ tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri: Riˈ xinlokˈaj Jacob y xwetzelbˈej Esaú, ticheˈ. 14 Y jilonli taˈ tijnaˈ tikabˈijtak chi maˈ jcholajl taˈ ri tijin tran Kakaj Dios. 15 Kakaj Dios xijiˈ re Moisés jilonri: Tanyaˈ rutzil wanm re nen quiek re chwaj tanyeˈw. Y twilaˈ cˈur jwich nen chwaj twil cˈur jwich, xcheˈ. 16 Y jilonli ticˈutun chi maˈ jwiˈl taˈke rajak yak cristian tichaˈsajtak, ni maˈ jwiˈl taˈke tzi ri tijin trantak tichaˈsajtak jwiˈl Kakaj Dios, jwiˈliˈ xyeˈ rutzil ranm Kakaj Dios rechak. 17 Jwiˈl li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tijbˈij chi Kakaj Dios xij re man rey faraón jilonri: Xatincoj pire rey pirechiˈ chawij at ticˈutun chi wiˈ incwinel y pire tiyeˈsaj jtaquil rechak juntir cristian wich ulew chirij juntir ri tambˈan, xcheˈ Kakaj Dios. 18 Y jilonli ticˈutun chi Kakaj Dios trilaˈ cˈur jwich jun cristian ri raj re tril cˈur jwich y tranaˈ jip re jun cristian ri raj re tran jip re. 19 Pent wiˈ jono chawechak tijbˈij chwe: Wi jilon tran Kakaj Dios li, taˈ jcholajl tijbˈij chi ajmaquiˈ jun cristian, jwiˈl taˈ nen ticwin chi jkˈatic jwich lawiˈ raj Kakaj Dios tran, ticheˈ. 20 Pero at, ¿nencˈu acholajl pire tacˈot jchiˈ Kakaj Dios? Jun bˈoˈj taˈ tijnaˈ tijbˈij re man ri xtzˈakow re: ¿Nen chac jilon imbˈanic ri xabˈan? taˈ ticheˈ re. 21 Jun ajbˈanal nejbˈ laˈ xokˈol wiˈ laj jkˈabˈ nen raj tran laˈ man xokˈol. Laˈ man xokˈol li tijnaˈ tran jun nejbˈ ri reke tijcoj pitak nimakˈij y tran jun chic pire tijcoj nojel kˈij. 22 Y jiˈcˈulon Kakaj Dios pire tijcˈut retzal y jcwinel, xcuyke rilicak mak cristian ri tibˈanowtak etzltak noˈj ri ticˈular pi rechak tibˈan kˈatbˈitzij chibˈak y tijsach jwichak. 23 Jilonli xan Kakaj Dios pire tijcˈut chikawch ri jnimal jkˈij jwiˈl xyeˈ rutzil ranm chike y xojjchaˈ ojrtaktzij pire ojwaˈx lamas titakonc. 24 Y jilonli Kakaj Dios xojjchaˈ ojtak juntir, nicˈj chike rijajltakaˈ Israel y nicˈj chic maˈ rijajl taˈ Israel. 25 Jilon chapcaˈ tijbˈij Kakaj Dios li wuj ri xcan jtzˈibˈaj Oseas ri tijbˈij jilonri: Yak cristian ri maˈ wetak taˈ ojr, tina imbˈijna chi wechtakaˈn. Y yak ri taˈ lokˈaltakch inwiˈl ojr, lajori tichak inlokˈajtak, ticheˈ. 26 Li man luwar lamas xijsajwiˈ rechak jilonri: Atak maˈ atak taˈ we, xcheˈ. Claˈ tina bˈijsajna chirijak: Atakaˈ ralcˈwal Kakaj Dios ri taˈ jcamic, ticheˈ. 27 Isaías xijiˈ chirijak yak rijajl Israel jilonri: Yak rijajl Israel onque jilon jqˈuiyalak chapcaˈ jqˈuiyal mak sanebˈ ri wiˈ chiˈ mar, pero quibˈ uxibˈke rechak ticolmajtak, 28 jwiˈl Kakaj Dios tranaˈ jkˈatbˈitzij chibˈak juntir cristian wich ulew ri taˈ ticojontak y laj orke tran jkˈatbˈitzij, xcheˈ. 29 Y Isaías xijiˈ ojr: Kakaj Dios ri Kajawl ri wiˈ jcwinel miti xtos quibˈ uxibˈ rechak yak kamam, roj xsaachiˈ kawch oj juntir chapcaˈ xansaj rechak mak cristian ri xwaˈxtak Sodoma pach Gomorra, xcheˈ. 30 Jilonli yak maˈ rijajl taˈ Israel xanaˈ sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios onque rechak taˈ tijin tijtoctak nen mo tran sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios, pero rechak xanaˈ sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios jwiˈlke xcubˈar jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo. 31 Yak rijajl Israel riˈ chijchˈol rechak chi tranaˈ sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios jwiˈlke xantak lawiˈ ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, pero taˈ xan sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios jwiˈl ri xantak. 32 ¿Nen chac taˈ xan sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios? Jwiˈl taˈ xcubˈaˈ jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo, riˈ xeˈ ranmak chi jbˈanic lawiˈ tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios. Y jwiˈliˈli chapcaˈ xtop rakanak laˈ man abˈaj ri tijtop rakanak cristian laˈ. 33 Chapcaˈ tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri: In tancoj li tilmit Sión jun abˈaj, ri quiek laˈ tijtop rakanak cristian. Y nen ticubˈar jchˈol chirij man abˈaj li, maˈ lokˈtaˈke, ticheˈ.

Romanos 10

1 Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, in rajti wanm ticolmajtak yak rijajl Israel laj jkˈabˈ jmacak y riˈ li tijin tantzˈonaj re Kakaj Dios cuando inchˈaˈw riqˈuil. 2 In tambˈij ri ilan inwiˈl chirijak yak rijajl Israel chi rechak tijrayajtakaˈ jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Dios trantak, pero rechak taˈ retamak jcholajl ri tzˈetel retemaj lawiˈ raj Kakaj Dios tietemajc. 3 Rechak taˈ retamak nen mo tran Kakaj Dios chi jbˈanic sucˈul re ranm jun cristian. Riˈ rajak roj xsucˈulbˈisaj ranmak chiwch Kakaj Dios ricˈanak chirij ri trantak. Jwiˈliˈli taˈ xcojtak ri xan Kakaj Dios pi rechak. 4 Cuando xcam Kakaj Jesucristo wich curs, xresaj chi sakil chi Jpixbˈ Kakaj Dios taˈ chiquiˈ titakon chibˈak yak ri tisucˈulbˈisaj ranmak chiwch Kakaj Dios jwiˈl ticubˈar jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo. 5 Moisés xtzˈibˈaj li wuj re Jpixbˈ Kakaj Dios ri nen mo tran sucˈul ranm cristian chiwch Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri: Nen tibˈanow juntir ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, tiyoˈriˈ jwiˈlke mak pixabˈ li, ticheˈ. 6 Pero chirij ri tran sucˈul ranm cristian chiwch Kakaj Dios jwiˈlke ticubˈar jchˈol chirij Kakaj Jesucristo tijbˈij jilonri: Ma bˈij laj awanm chi ¿nen tijaw lecj? mat cheˈ. Wi tabˈij jilonli, nicˈ riqˈuil tabˈan chi Kakaj Jesucristo tikejch. 7 Ni ma bˈij laj awanm: ¿Nen tikej li xelebˈxan? mat cheˈ. Wi tabˈij jilonli, nicˈ riqˈuil tabˈan chi Kakaj Jesucristo tijawch xoˈlak camnakibˈ. 8 Ri jcholajl tielwiˈ juntir li, tijbˈij jilonri: Nakajchak wiˈ Jyolj Kakaj Dios chawe, wiˈ laj áchiˈ y laj awanm, ticheˈ. Riˈ Jyolj Kakaj Dios li ri tiyeˈw cubˈarbˈ chˈol chirij Kakaj Jesucristo ri tijin tikabˈij chawechak. 9 Wi tabˈij chi kes tzˈet Kakaj Jesucristo riˈ Kajawl y riqˈui nojel awanm tacoj chi xcˈastasaj jwich jwiˈl Kakaj Dios laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ, atcolmajiˈ laj jkˈabˈ amac, 10 jwiˈl jun cristian laj ranmiˈ tijcoj juntir li pire tran sucˈul ranm chiwch Kakaj Dios y rajwaxiˈ tijbˈij chi cubˈuliˈ jchˈol chirij Kakaj Jesucristo pire ticolmaj laj jkˈabˈ jmac. 11 Chapcaˈ tijbˈij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios jilonri: Nen ticubˈar jchˈol chirij Kakaj Jesucristo, maˈ lokˈtaˈke, ticheˈ. 12 Taˈ jaljoj rilic yak rijajl Israel pach yak maˈ rijajl taˈ Israel, jwiˈl riˈ Kakaj Jesucristo Rajawlak juntir cristian y tijyaˈ subˈlaj utzil chibˈak yak ri tichˈaˈwtak riqˈuil. 13 Jwiˈl nen jonok tichˈaˈw riqˈui Kajawl chi jtzˈonaj cuybˈi jmac ticolmajiˈ laj jkˈabˈ jmac. 14 Pero cristian taˈ tichˈaˈwtak riqˈui Kakaj Jesucristo jwiˈl ajquiˈ chi cubˈar jchˈolak chirij. Y taˈ cubˈul jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo jwiˈl taˈ tal jtaquil jwiˈlak. Y cristian taˈ tijtatak jtaquil Kakaj Jesucristo jwiˈl taˈ nen tibˈin jtaquil rechak. 15 Y taˈ tijnaˈ tibˈijsaj tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rechak jwiˈl taˈ ni jonok titaksaj jwiˈl Kakaj Dios chi jbˈij rechak. Jwiˈl tzˈibˈaliˈ li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri: Subˈlaj tzi jtaic cuando titawtak yak ajyeˈltak tzilaj jtaquil re utzil, ticheˈ. 16 Pero maˈ juntir taˈ yak rijajl Israel xcˈultak ri tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. Jilon chapcaˈ tijbˈij Isaías cuando xij jilonri: Kajawl, taˈ ni jun cojowinak re ri yeˈl jtaquil kawiˈl, xcheˈ. 17 Jilonli, jcubˈarbˈ jchˈolak cristian ri tipet jwiˈlke ri tijtatak y ri tijtatak riˈ tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. 18 In tantzˈonaj: ¿Taˈcˈu xtatak tzilaj jtaquil yak rijajl Israel? Kes tzˈetel tzˈet xtaˈtakaˈn, jwiˈl jyoljak yak ajbˈiltak Jyolj Kakaj Dios xtasajiˈ jwiˈlak juntir cristian wich ulew y jyoljak xtawiˈ lak juntir luwar re wich ulew. 19 Tantzˈonaj chic jcaˈmul: Kes tzˈetel tzˈet, ¿taˈcˈuti xtatak jcholajl juntir li yak rijajl Israel? Rechak xtaˈtakaˈ jcholajl cuando Moisés xij nen mo ri xij Kakaj Dios chirijak jilonri: Tina imbˈanna chi taˈ chawajak jwichak yak maˈ rijajl taˈ Israel. Tina imbˈanna chawechak chi tipe awetzalak chirijak yak maˈ rijajl taˈ Israel ri pur sonstak, xcheˈ Kakaj Dios. 20 Isaías taˈ xtzaak jchˈol chi jbˈij nen mo xij Kakaj Dios cuando xij jilonri: Xinjtaˈtakaˈ yak ri taˈ tijin injtoctak y xincˈutaˈ incwinel chiwchak yak ri taˈ xinjtoctak, xcheˈ Kakaj Dios. 21 Isaías xij chic nen mo xij Kakaj Dios chirijak yak rijajl Israel cuando Kakaj Dios xij jilonri: Nojel kˈij xinkˈasin licˈan inkˈbˈ chi jsiqˈuijcak yak cristian ri mitaˈ ticojontak y xtos ribˈak chwij, xcheˈ Kakaj Dios.

Romanos 11

1 In tambˈij chawechak chi kes tzˈetel tzˈet Kakaj Dios taˈ xxut yak rijajl Israel ri tosol pire re. Jilon in taˈ xinjxut jwiˈl in iniˈ rijajl Israel, iniˈ rijajl Abraham y iniˈ jun re man kˈat re yak rijajl Benjamín. 2 Kakaj Dios taˈ xutul yak rijajl Israel jwiˈl ri xchaˈ pire re ojr cuando ajquiˈ chi cholmajch kˈijsak. Li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tijbˈijiˈ nen mo xan Elías cuando xchˈaˈw riqˈui Kakaj Dios chi jcojic tzij chirijak yak rijajl Israel cuando xij jilonri: 3 Wajawl, rechak xcamsajtakaˈ yak ajkˈasaltak Ayolj y xyojaˈtakaˈ mak awaltar. Xichak in xincan yoˈrok y tijin injtoctak pire injcamsajtak, xcheˈ re. 4 Pero Kakaj Dios xij re Elías: Wiˈ wukubˈ mil (7,000) chi cristian ri cubˈul jchˈolak chwij, rechak taˈ xcojtak jkˈij man tiox ri jbˈij Baal ni taˈ xxucartak chiwch, xcheˈ re. 5 Y jilon lajori wiˈtakaˈ quibˈ uxibˈ rechak yak rijajl Israel ri chaˈltak jwiˈl Kakaj Dios, jwiˈlke rutzil ranm chirijak. 6 Wi jwiˈlke rutzil ranm Kakaj Dios chirijak xchaˈsajtak, ticˈutuniˈ chi taˈ xchaˈsajtak jwiˈl tziyiˈ tijin trantak. Pero witi jwiˈlke ri tijin trantak xchaˈsajtak jwiˈl Kakaj Dios, taˈ jcholajl tibˈijsaj chi jwiˈlke xyeˈ rutzil ranm Kakaj Dios rechak. 7 Jilonli jqˈuiyal yak rijajl Israel taˈ xtaˈtak ri tijintak chi jtoquic, pero mak quibˈ uxibˈ ri chaˈltak jwiˈl Kakaj Dios xtaˈtakaˈn. Mak jqˈuiyalak yak rijajl Israel xansajke jip rechak jwiˈl Kakaj Dios. 8 Chapcaˈ tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri: Kakaj Dios xan rechak chi taˈ tijtatak jcholajl ri rajwax trantak. Wiˈ bˈakˈ jwichak, pero taˈ tinaˈtuntak, wiˈ jxicnak, pero taˈ titontak y jilon asta lajori, ticheˈ. 9 Y jilon xij David re Kakaj Dios chirijak yak rijajl Israel: Mak jcomon wicˈak ri trantak chi wuxteneˈ pi tzakbˈi rechak y topbˈi rakanak pire titzaaktak li mac y pire tibˈan kˈatbˈitzij chibˈak. 10 Chi chupteneˈ bˈakˈ jwichak pire maˈ tinaˈtuntak. Y tititˈusar rijak jurubˈ kˈij tiyoˈrtak y ni jun bˈwelt tisucˈulabˈ chic rijak, xcheˈ. 11 In tantzˈonaj: ¿Xtzakintitak yaltir yak rijajl Israel cuando xtop rakanak? ¡Maˈ jiˈtaˈlonli! Jwiˈl xtop rakanak yak rijajl Israel xpe colbˈi ibˈ laj jkˈabˈ mac pi rechak yak maˈ rijajl taˈ Israel, jilonli yak rijajl Israel tijtiˈtijtak yak maˈ rijajl taˈ Israel. 12 Wi jwiˈliˈ jmacak yak rijajl Israel ri xantak chiwch Kakaj Dios cuando xtop rakanak, xyeˈsaj subˈlaj utzil pi rechak juntir cristian wich ulew. Riˈ li ticˈutuw chi mas nim utzil tiyeˈsaj rechak yak rijajl Israel cuando tikˈajtak chic laj jkˈabˈ Kakaj Dios. 13 Chwaj tambˈij chawechak atak ri maˈ atak taˈ rijajl Israel, in jwiˈl iniˈ jtakoˈn Kakaj Jesucristo takalquinch jwiˈl Kakaj Dios chaxoˈlak. Wiˈ nimlaj quiˈcotemal laj wanm chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo chawechak. 14 Jwiˈl ri tijin tambˈan chaxoˈlak pent tran rechak yak rijajl Israel ri inwinak chi tipe laj ranmak tijbˈijtak chi ticubˈar jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo pire ticolmajtak jujun rechak laj jkˈabˈ jmacak. 15 Wi jwiˈliˈ xxutsajtak yak rijajl Israel xwaˈx utzil chijxoˈlak cristian riqˈui Kakaj Dios. Jilon cuando yak rijajl Israel tioctak chic laj jkˈabˈ Kakaj Dios nicˈ riqˈuil ticˈastasaj jwichak laj jcamnaklak xoˈlak camnakibˈ. 16 Wi man nabˈe cuxlanwa ri tibˈansaj laˈ man kˈor tosol pire tisujsaj re Kakaj Dios, juntir man kˈor tosoliˈ pire Kakaj Dios y wi mak raˈ jun cheˈ tosoliˈ pire Kakaj Dios, juntir mak jkˈabˈ tosoliˈ pire Kakaj Dios. 17 Jujun rechak yak rijajl Israel ri taˈ rajak xcubˈaˈ jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo xansaj rechak jwiˈl Kakaj Dios chapcaˈ mak jkˈabˈ man olivo ri xcˈursajbˈi laˈ man olivo ri tiquil y at ri maˈ at taˈ rijajl Israel jwiˈl xcubˈar achˈol chirij Kakaj Jesucristo xansaj chawe jwiˈl Kakaj Dios chapcaˈ mak jkˈabˈ man olivo re lak cheˈ ri xnacˈsaj laj jluwr mak jkˈabˈ man olivo ri tiquil pi jqˈuexwach mak jkˈabˈ ri xcˈursajbˈic. Jilonli tijin tacˈul acˈaslemal chapcaˈ ri tijyeˈ Kakaj Dios rechak yak rijajl Israel chapcaˈ man jkˈabˈ man cheˈ ri yoˈl jwiˈl man raˈ. 18 Jilonli ma bˈij laj awanm chi mas nim akˈij chiwchak yak rijajl Israel jwiˈl rechak riˈtakaˈ chapcaˈ jkˈabˈ man olivo ri xcˈursajbˈic. Wi at tabˈij laj awanm chi mas nim akˈij, cuxtajok awiˈl chi at atke chapcaˈ jkˈabˈ man olivo, maˈ at taˈ atyoˈrsan re man raˈ, riˈ man raˈ tiyoˈrsan awe ri at chapcaˈ mak jkˈabˈ. 19 Pent at ri maˈ at taˈ rijajl Israel tabˈij laj awanm jilonri: Yak nicˈj rijajl Israel ri chapcaˈ xcˈursajtak laˈ man olivo pirechiˈ xinnacˈsaj laˈ man olivo, atcheˈ. 20 Tzˈetiˈn, jilon xansaj rechak li, pero jwiˈliˈ taˈ xcojontak chiwch Kakaj Dios. Y lajori nacˈalcat laˈ man olivo jwiˈlke cubˈul achˈol chirij Kakaj Jesucristo. Jwiˈliˈli ma coj akˈij, riˈ mas tzi coj jkˈij Kakaj Dios. 21 Wi Kakaj Dios taˈ xcuy jmacak yak rijajl Israel ri chapcaˈ tzˈetel jkˈabˈ man olivo ri tiquil ri taˈ xcojontak chiwch Kakaj Dios, jilon at taˈ ticuysaj amac jwiˈl Kakaj Dios wi mitaˈ ticubˈar achˈol chirij Kakaj Jesucristo. 22 Ta impuch, Kakaj Dios tranaˈ utzil re cristian y tipetiˈ retzal chirij cristian. Tipetiˈ retzal chirijak yak ri xquibˈaj ranmak chirij, pero tranaˈ utzil chawe at wi ticubˈar achˈol chirij Kakaj Jesucristo. Y wi mitaˈ ticubˈar achˈol chirij Kakaj Jesucristo, tranaˈ chawe chapcaˈ mak jkˈabˈ man olivo ri xcˈursajtakbˈic. 23 Y wi yak rijajl Israel tijqˈuex jnoˈjak pire ticubˈar jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo, Kakaj Dios tranaˈ rechak chapcaˈ mak jkˈabˈ man olivo re lak cheˈ ri tinacˈsaj laˈ man olivo, jwiˈl Kakaj Dios wiˈ jcwinel chi jnaqˈuicak. 24 Jwiˈliˈli at, ri maˈ at taˈ rijajl Israel ri xcubˈar achˈol chirij Kakaj Jesucristo xaniˈ chawe chapcaˈ jkˈabˈ man olivo re lak cheˈ, xatnacˈsaj laˈ man olivo ri tiquil onque maˈ riˈ taˈ acheˈl. Jilon yak rijajl Israel wi ticubˈar jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo, taˈ cˈax jnaqˈuicak tibˈansaj jwiˈl Kakaj Dios laˈ man olivo, jwiˈl rechak riˈtakaˈ chapcaˈ mak tzˈetel jkˈabˈ man olivo ri tiquil. 25 Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, riˈ chwaj tawetemajtak nen jchomorsaˈn Kakaj Dios ri taˈ etemalch ojr pire maˈ tacoj akˈijak chi wiˈ mas awetamak. Nicˈj rechak yak rijajl Israel xansaj jip rechak qˈuilaj junabˈ jwiˈl Kakaj Dios, pero pireke tioctak yak maˈ rijajl taˈ Israel laj jkˈabˈ Kakaj Dios. 26 Ajrucˈreˈ yak rijajl Israel ticolmajtak laj jkˈabˈ jmacak. Chapcaˈ tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj ri tijbˈij jilonri: Ri ajcolonl jiˈ tipe Sión y re tresajiˈ juntir etzltak noˈj ri wiˈ laj ranmak yak rijajl Israel. 27 Jilonli tancuy jmacak chapcaˈ inchomorsaˈn ri bˈanal inwiˈl chirijak, xcheˈ Kakaj Dios. 28 Yak rijajl Israel jwiˈl taˈ xcojtak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo, xwuxtak pi jcontre Kakaj Dios pire xyeˈsaj luwar chawechak ri maˈ atak taˈ rijajl Israel atoctak laj jkˈabˈ Kakaj Dios. Pero jwiˈl xchaˈsajtak yak rijajl Israel jwiˈl Kakaj Dios, tilokˈajtakaˈ jwiˈl Kakaj Dios jwiˈlke man jchomorsaˈn ri xan riqˈuilak yak jmamak ojrtaktzij. 29 Jwiˈl Kakaj Dios taˈ tijnaˈ tresaj lawiˈ ri xsipaj y cuando tijsiqˈuij jun cristian, taˈ chiquiˈ tijqˈuex jchomorsaˈn chirij. 30 Atak ri maˈ atak taˈ rijajl Israel, ojrtaktzij taˈ xatcojontak chiwch Kakaj Dios, pero lajori xyaˈ rutzil ranm Kakaj Dios chawechak jwiˈlke taˈ xcojontak yak rijajl Israel chiwch Kakaj Dios. 31 Lajori rechak taˈ ticojontak chiwch Kakaj Dios pire tiwaˈx rutzil ranm Kakaj Dios riqˈuilak chapcaˈ xan chawechak. 32 Kakaj Dios xan rechak juntir cristian chi taˈ ticojontak chiwch pire tijcˈut chiwchak chi tijyaˈ rutzil ranm rechak juntir cristian. 33 ¡Subˈlaj kus rutzil ranm Kakaj Dios y subˈlaj kus jnoˈj! ¡Taˈ ni jun ticwin chi jbˈij nen mo jchomorsaˈn! ¡Taˈ ni jun ticwin chi retemaj nen wiˈ laj ranm Kakaj Dios! 34 Taˈ ni jonok tieteman re jchomorsaˈn Kakaj Dios ri Kajawl y taˈ ni jonok ticwin chi jyeˈic jnoˈj. 35 Taˈ ni jun cristian wiˈ nen yeˈl re Kakaj Dios jwiˈl, pire rajwaxna tiyeˈsaj chic jqˈuixel re. 36 Jwiˈl juntir ri wiˈ, jiˈ tipe riqˈui Kakaj Dios. Jwiˈliˈ Kakaj Dios wiˈ juntir ri wiˈ y rechiˈn. Xike Kakaj Dios rajwax tinimirsaj jkˈij y ni jun bˈwelt mi can yeˈsaj jnimirsaj jkˈij. Jiloniˈn.

Romanos 12

1 Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, in tambˈijbˈi chawechak jwiˈl subˈlaj tiel ranm Kakaj Dios chikij, rajwaxiˈ tajach aybˈak laj jkˈabˈ Kakaj Dios pi jun tosol y yoˈl sipan ri tisujsaj re Kakaj Dios ri tzi tril. Jilonli jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios tabˈantak. 2 Ma bˈan awechak chapcaˈ trantak mak cristian ri retake wich ulew, yeˈtak luwar chi Kakaj Dios tijqˈuex anoˈjak pire tran aacˈ re acˈaslemalak, jilonli tawetemajtak lawiˈ raj Kakaj Dios tabˈantak. Riˈ bˈantak lawiˈ ri tzi tril Kakaj Dios y ri kes pi jcholajl. 3 Jwiˈl xyeˈ rutzil ranm Kakaj Dios chwe wiˈ jcowil ínchiˈ tambˈij chawechak atak juntir chi ma bˈijtak chi ajujunalak chi mas nim akˈijak chapcaˈ tachomorsajtak laj awanmak, riˈ chomorsajtak nen abˈanicak chiwch Kakaj Dios chapcaˈ jnimal jcubˈarbˈ achˈolak ri yeˈl chawechak jwiˈl Kakaj Dios. 4 Chapcaˈ katioˈjl junke, pero wiˈ qˈuilaj qˈuer re y mak qˈuer re katioˈjl jalaniˈ tichacuj chi jujunal. 5 Y jilon kabˈanic oj ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, subˈlaj oj qˈui, pero ojke jun chi tioˈjl kanuqˈuemtak kibˈ jwiˈl ojchak jun riqˈui Kakaj Jesucristo. 6 Kakaj Dios jaljojiˈ kacwinel ri sipal chike jwiˈl chapcaˈ nen mo raj re xyeˈ chike jwiˈl xyeˈ rutzil ranm Kakaj Dios chike. Wi wiˈ jono sipal jcwinel pire jkˈasaj Jyolj Kakaj Dios, rajwaxiˈ jkˈasaj Jyolj Kakaj Dios chapcaˈ jcubˈarbˈ jchˈol chirij Kakaj Dios. 7 Wi wiˈ jono sipal jcwinel chi jtˈoˈic cristian, rajwaxiˈ titˈoˈonc. Y wi wiˈ jono sipal jcwinel chi jtijoj cristian, rajwaxiˈ titijonc. 8 Y wi wiˈ jono sipal jcwinel chi jyeˈic jcowil ranmak cristian, rajwaxiˈ jyeˈ jcowil ranmak cristian y wi wiˈ jono sipal jcwinel chi sipanc, rajwaxiˈ jyeˈ mas. Y wi wiˈ jono sipal jcwinel pire jbˈabˈal jun kˈat cristian, rajwaxiˈ tzi rilic jcholajl tran chijxoˈlak. Y wi wiˈ jono sipal jcwinel pire tran utzil re cristian jwiˈl tiel ranm chirijak, raneˈ pi quiˈcotemal. 9 Kes tzˈetel tzˈet lokˈaj aybˈak chawibˈil aybˈak riqˈui nojel awanmak. Xuttak mak etzltak noˈj y riˈ bˈantak tzitaklaj noˈj. 10 Lokˈaj aybˈak chawibˈil aybˈak chapcaˈ akˈun awatz aybˈak y coj akˈijak chawibˈil aybˈak riqˈui nojel awanmak. 11 Jach aybˈak chi jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Dios tabˈantak, ma sakˈoraj aybˈak. Bˈantak riqˈui nojel awanmak lawiˈ raj Kakaj Dios ri Kajawl tabˈantak. 12 Quiˈcotentak chirij ri jcubˈarbˈ achˈolak ri wiˈ. Cuytak riqˈui nojel awanmak juntir cˈax ri tatijtak y ma quibˈaj awanmak. Cocˈxoˈl chˈaˈwentak riqˈui Kakaj Dios. 13 Tˈoˈtak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈ rajwax rechak. Yeˈtak jposadak yak ri titawtak laj awichochak. 14 Tzˈonajtak re Kakaj Dios chi tran utzil rechak yak ri tibˈanowtak cˈax chawechak y ma tzˈonajtak cˈax chibˈak. 15 Quiˈcotentak riqˈuilak yak ri tiquiˈcottak y okˈentak riqˈuilak yak ri tiokˈtak. 16 Niqˈuibˈok awchak atak juntir. Ma coj akˈijak, rajwaxiˈ pachij aybˈak pach yak ri taˈ cojol jkˈijak y ma chomorsajtak laj awanmak chi mas anoˈjak. 17 Ma qˈuixelajtak jbˈanic cˈax re nen tibˈanow cˈax chawechak, riˈ bˈantak lawiˈ ri tzi chiwchak cristian. 18 Bˈantak utzil ri nen jnimal atcwintak chi jbˈanic pire tiwaˈx utzil chaxoˈlak riqˈuilak juntir cristian. 19 Atak lokˈlajtak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, ma bˈantak jqˈuixel mak cˈax ri tibˈansaj chawechak, jachtak laj jkˈabˈ Kakaj Dios, re wiˈ kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ chi jbˈanic kˈatbˈitzij chibˈ nen tibˈanow cˈax chawechak, jwiˈl tzˈibˈaliˈ li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri: Wiˈ kˈatbˈitzij laj inkˈbˈ chi jbˈanic kˈatbˈitzij chibˈ nen tibˈanow cˈax chawechak, ticheˈ Kakaj Dios. 20 Pero wi jun acontre ticˈok wiˈjal, yeˈ jwa y wi tichekej jchiˈ, yeˈ rucˈaˈ. Cuando tabˈan jilonli, re tichak qˈuixibˈ jwiˈl juntir ri bˈanal chawe jwiˈl. 21 Ma yeˈ aybˈ pire tichˈecon mak etzltak noˈj chabˈ, riˈ mas tzi at atchˈecon chibˈ mak etzltak noˈj jwiˈl utzil ri tabˈan.

Romanos 13

1 Juntir cristian rajwaxiˈ ticojontak chiwchak juntir kˈatbˈitzij, jwiˈl juntir ri wiˈtak pire kˈatbˈitzij Kakaj Diosiˈ xyeˈw rekleˈnak. Taˈ ni jun kˈatbˈitzij ri wiˈ wich ulew miti Kakaj Dios xcojow rechak. 2 Nen taˈ ticojon chiwch mak kˈatbˈitzij, taˈ tijcoj chi Kakaj Diosiˈ cojowinak rechak pi kˈatbˈitzij. Mak ri taˈ ticojontak chiwchak mak kˈatbˈitzij, ricˈanake tijtoctak chi tibˈan kˈatbˈitzij chibˈak. 3 Mak kˈatbˈitzij taˈ tran jkˈatbˈitzijak chirijak yak cristian ri tzi trantak, riˈ tran jkˈatbˈitzijak chirijak yak ri taˈ tzi trantak. Wi mitaˈ chawajak tibˈansaj kˈatbˈitzij chawijak jwiˈlak mak kˈatbˈitzij, bˈantak lawiˈ ri tzi pire tzi atilsajtak. 4 Mak kˈatbˈitzij riˈ trantak lawiˈ raj Kakaj Dios pire atwaˈxtak pi utzil. Pero wi mitaˈ tzi tabˈantak, tzaakcojoˈ achˈolak jwiˈl maˈ lokˈtaˈke wiˈ kˈatbˈitzij laj jkˈabˈak, jun kˈatbˈitzij tijin tran lawiˈ raj Kakaj Dios pire tran jkˈatbˈitzij pi jcholajl chibˈ nen ri mitaˈ tzi tran. 5 Jwiˈliˈli atak, rajwaxiˈ atcojontak chiwchak mak kˈatbˈitzij, maˈ pire taˈke maˈ tibˈan kˈatbˈitzij chabˈak, jwiˈliˈ tawicˈaj laj awanmak chi rajwaxiˈ atcojontak chiwchak. 6 Mak kˈatbˈitzij tijin trantak lawiˈ raj Kakaj Dios trantak, jwiˈliˈli rajwaxiˈ tatojtak rechak chi jujunalak nen rajwax titojsaj rechak jwiˈl rechak jachemiˈ ribˈak chi jbˈanic kˈatbˈitzij. 7 Toj acˈasak. Tojtak alcabar laj jkˈabˈak mak ajtzˈonaltak alcabar. Y toj awujak nen chi wuj lal rajwax tatojtak. Nen rajwax ticojsaj jkˈij, cojtak jkˈij. 8 Mi waˈx jono acˈasak ri mitaˈ tatojtak, xike acˈasak ri tina waˈxna riˈ jlokˈaj aybˈak chawibˈil aybˈak. Jwiˈl nen tilokˈinc, xanaˈ juntir nen mo tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios. 9 Jwiˈl Jpixbˈ Kakaj Dios tijbˈij jilonri: Ma wechbˈej jun cristian chic wi maˈ acˈulajl taˈn. Ma camsaj jun cristian. Mat alkˈanc. Ma rayaj kelen re jun cristian, ticheˈ. Juntir mak pixabˈ li pach mak nicˈj chic junke jcholajl tielwiˈ, ri tijbˈij jilonri: Lokˈaj awijl atzˈakt chapcaˈ jlokˈaj aybˈ at tabˈan, ticheˈ. 10 Nen tilokˈinc, taˈ ni jun bˈwelt tran cˈax re jun cristian. Jilonli nen tilokˈinc, tijiniˈ tran nen mo tijbˈij juntir Jpixbˈ Kakaj Dios. 11 Rajwaxiˈ tabˈantak jilonli laj acˈaslemalak jwiˈl awetamakiˈ nen mo jbˈanic mak junabˈ ri wojtak lajori. Bˈantak chapcaˈ ticˈastasaj awchak laj awarjak jwiˈl mak kˈij re kacolic ri tran Kakaj Dios maschak nakaj wiˈ lajori chiwch nabˈe cuando xkacojtak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. 12 Man akˈabˈ kˈaxem tran jwiˈl sakaremchak re jun kˈij chic. Jwiˈliˈli rajwaxiˈ can kayeˈtak jbˈanic mak etzltak noˈj jwiˈl niqˈuiˈ chapcaˈ ukuˈmal. Rajwaxiˈ kabˈaneˈtak tzitaklaj noˈj pire ojcˈambˈi chi waˈxem chi sak chapcaˈ jun soldad cuando tibˈe li chˈoˈj tijwik ribˈ laˈ mak chˈiˈchˈ re chˈoˈj. 13 Kabˈaneˈtak laj kacˈaslemal lawiˈ ri tzi tril Kakaj Dios chapcaˈ wojtak lakˈj. Moj kˈabˈartak chi jbˈanic nimakˈij. Moj kˈabˈartak. Mi kabˈantak tzˈiˈal. Mi kabˈantak etzltak raybˈl. Moj chˈoˈjintak. Mi katiˈtijtak jun cristian chic. 14 Riˈ mas tzi bˈantak lawiˈ raj Kakaj Jesucristo ri Kajawl tabˈantak nicˈ riqˈuil tawik aybˈak. Can yeˈtak jchomorsaj jbˈanic mak etzltak noˈj ri tarayajtak jbˈanic ri atmacuntak jwiˈl.

Romanos 14

1 Cˈultak pi utzil chaxoˈlak jun awechˈelxicak chirij Kakaj Jesucristo ri taˈ kes jcowil ranm chirij Kakaj Jesucristo. Ma yajtak chirij jchomorsaˈn ri tijbˈij chawechak. 2 Wiˈ jujun ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri cubˈul jchˈolak chi tijnaˈ tijtijtak juntir jwich kelen y wiˈ jujun ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri taˈ kes cubˈul jchˈolak chi tijnaˈ tijtijtak juntir jwich kelen, xike ichj tijtijtak. 3 Nen ri cubˈul jchˈol chi tijnaˈ tijtij juntir jwich kelen, taˈ luwar tijxut jun ri taˈ kes cubˈul jchˈol chi tijnaˈ tijtij juntir jwich kelen. Y nen ri taˈ kes cubˈul jchˈol chi tijnaˈ tijtij juntir jwich kelen, taˈ luwar tiyokˈon chirijil man jun ri cubˈul jchˈol chi tijnaˈ tijtij juntir jwich kelen jwiˈl ticˈulsajiˈ jwiˈl Kakaj Dios. 4 At, taˈ jcholajl atoc chi yokˈon chirijil jmocom jun patron, jwiˈl xike jpatron tiiliw jcholajl wi tziniˈ tijin tran o taˈn. Pero tziyiˈ tran jwiˈl riˈ Kakaj Jesucristo ri Kajawl tibˈanow re chi tzi tielwiˈ ri tran. 5 Wiˈ jujun tijchomorsajtak chi wiˈ jujun kˈij mas nimak jkˈijak chiwch jun kˈij chic. Y wiˈ jujun chic tijchomorsajtak chi juntir kˈij nicˈke. Chi jujunalak cristian jchomorsajtak nen chi kˈij lal mas nim jkˈij pi rechak. 6 Jun cristian ri tijchaˈ jun kˈij ri nim jkˈij pire re chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Jesucristo ri Kajawl, tijiniˈ tran pire Kakaj Jesucristo ri Kajawl. Jun cristian ri tijtij juntir jwich kelen, tijin tijtij chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Jesucristo ri Kajawl jwiˈl tijcˈomowajiˈ re Kakaj Dios ri tijtij. Y jun cristian ri naˈlke jwich kelen tijtij, tijin tijtij chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Jesucristo ri Kajawl y tijin tijcˈomowaj re Kakaj Dios. 7 Jwiˈliˈli taˈ ni jun chike yoˈl jwiˈlke jilon raj re y taˈ ni jun chike ticam jwiˈlke jilon raj re. 8 Jilonli wi yoˈlcojtak, yoˈlcojtakaˈ chi jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Jesucristo ri Kajawl tikabˈantak y wi ojcamtak, ojcamtakaˈ pire Kakaj Jesucristo ri Kajawl. Wi ojyoˈrtak o wi ojcamtak, ojtakaˈ re Kakaj Jesucristo ri Kajawl. 9 Jwiˈliˈli xcam Kakaj Jesucristo y xcˈastasaj jwich laj jcamnakl pire tioc pi rajwak yak camnakibˈ y pire rajwak yak ri aj yoˈltakna. 10 Jilonli at, taˈ tijnaˈ tacoj aybˈ pi kˈatbˈitzij chirij jun awechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo y taˈ tijnaˈ taxut. Jwiˈl ojtak juntir ojna tawtakna chiwch Kakaj Dios pire tran jkˈatbˈitzij chikij. 11 Jwiˈl tzˈibˈaliˈ li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios cuando Kakaj Dios ri Kajawl xij jilonri: Tzˈetel tzˈet tambˈij chi juntir cristian tina xucartakna chinwch y tina jcojtakna inkˈij, xcheˈ. 12 Ojtak juntir chi kajujunal tina kabˈijtakna re Kakaj Dios juntir ri bˈanal kawiˈl. 13 Jwiˈliˈli can kayeˈtak jbˈanic kakˈatbˈitzij chirij jun kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo. Riˈ mas tzi ma chomorsajtak jbˈanic mak noˈj ri tibˈanow chi tikej li mac jun awechˈelxicak chirij Kakaj Jesucristo. 14 Jwiˈl inchak jun riqˈui Kakaj Jesucristo ri Kajawl, in kes tzˈetel tzˈet tambˈij chi juntir kelen ri tijel rij tziyiˈn y taˈ atmacuntak wi tatijtak. Pero wi jun cristian tijchomorsaj chi taˈ tzi jun kelen ri tijel rij, pire re taˈ tzi. 15 Y wi tacoj jun cˈax laj ranm jun awechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo jwiˈl tatij mak kelen chiwch ri tijbˈij re chi maquiˈ jtijic, taˈ attijin chi jlokˈaj awechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo. Ma yeˈ luwar chi jwiˈlke mak kelen ri tatij, tikej jonok li mac ri quiek jwiˈl xcam Kakaj Jesucristo wich curs. 16 Ma bˈan jono kelen pire tayeˈ luwar tibˈijsaj chawij chi taˈ tzi ri tijin tabˈan onque awetamiˈ chi tziyiˈ tabˈan. 17 Jwiˈl oj maˈ jwiˈl taˈ ri tikatijtak tijnaˈ ojoc laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire titakon chikabˈ, jwiˈliˈ sucˈul kanm chiwch Kakaj Dios y ojwaˈxtak pi utzil chikibˈil kibˈ y tiwaˈx quiˈcotemal laj kanm jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios. 18 Nen tibˈanow jilonli chi jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Jesucristo tran, tziyiˈ tiilsaj jwiˈl Kakaj Dios y ticojsajiˈ jkˈij jwiˈlak cristian chi tziyiˈ tran. 19 Jwiˈliˈli rajwaxiˈ kabˈaneˈtak mak tzitaklaj noˈj ri tiyeˈw utzil chikaxoˈl y tikabˈittak kibˈ chikibˈil kibˈ chi jbˈanic mas lawiˈ raj Kakaj Jesucristo tikabˈantak. 20 Ma bˈan cˈax re utzil ri bˈanal jwiˈl Kakaj Dios jwiˈlke mak kelen ri tatij. Tzˈetiˈn, juntir kelen ri tijel rij tziyiˈ titijsajc. Pero taˈ tzi wi jwiˈlke mak kelen ri tatij tikej jun cristian li mac. 21 Jilonli riˈ mas tzi ma tij tiˈnic, ma tij vin y ma bˈan jono kelen ri tibˈanow re jun awechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo tikej li mac. 22 Lawiˈ tachomorsaj at chi taˈ atmacun wi tatij, chomorsaj awicˈan chiwch Kakaj Dios. Tzi re jun cristian ri tijnaˈ tran jun kelen ri tricˈaj laj ranm chi taˈ timacun chiwch Kakaj Dios. 23 Nen jun cristian quibˈke ranm chi jtijic jun kelen jwiˈl tricˈaj laj ranm chi timacuniˈ wi xtij, timacuniˈ chiwch Kakaj Dios jwiˈl taˈ cubˈul jchˈol chi jtijic. Juntir kelen ri tran, wi taˈ cubˈul jchˈol chirij, timacuniˈn.

Romanos 15

1 Ke oj ri kes nojel kanm cubˈul kachˈol chirij Kakaj Jesucristo, rajwaxiˈ katˈoweˈtak yak ri taˈ kes jcowil ranmak chirij Kakaj Jesucristo chi jyeˈic jcowil ranmak y maˈ riˈ taˈke tikabˈantak lawiˈ ri tzi tikil oj. 2 Ojtak juntir rajwaxiˈ kabˈaneˈtak lawiˈ ri tzi triltak cristian. Wi tikabˈantak jilonli, tijin tikatˈoˈtak pire tikabˈittak chi jbˈanic mas lawiˈ raj Kakaj Jesucristo tikabˈantak. 3 Jwiˈl Kakaj Jesucristo maˈ riˈ taˈ xan lawiˈ ri tzi xril re. Re riˈ xan chapcaˈ tijbˈij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios: Mak yokˈon ri xantak chawe mak ajyokˈ, chwe in xantak, ticheˈ. 4 Ri tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ojr pirechiˈ ojjtijojtak, pirechiˈ tijyeˈ jcowil kanm y pirechiˈ maˈ tikaquibˈaj kanm chi rulbˈej ri tiyeˈsaj chike. 5 Chwaj chi Kakaj Dios ri tiyeˈw jcowil kanm y ri tibˈanow chawechak chi taˈ taquibˈaj awanmak, atjtˈoˈtak pire tiniqˈuibˈ awchak chawibˈil aybˈak laj acˈaslemalak chapcaˈ ri xcˈut Kakaj Jesucristo chawchak, 6 pire nicˈ awchak tanimirsajtak jkˈij Kakaj Dios, ri jDios y Jkaj Kakaj Jesucristo ri Kajawl. 7 Cˈul aybˈak chawibˈil aybˈak chapcaˈ acˈulicak xan Kakaj Jesucristo pire tanimirsajtak jkˈij Kakaj Dios. 8 In kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi Kakaj Jesucristo xpe wich ulew pirechiˈ xyuk jtˈoweˈ yak rijajl Israel pire xcˈut chi kes tzˈetel tzˈet xtawiˈ chiwch juntir ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios rechak jmamak ojrtaktzij. 9 Y pire yak maˈ rijajl taˈ Israel tijnimirsajtak jkˈij Kakaj Dios jwiˈl rutzil ranm chirijak. Chapcaˈ tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri: Jwiˈliˈli at, Inkaj Dios, tina innimirsajna akˈij chijxoˈlak yak maˈ rijajl taˈ Israel y tambˈixaj jnimirsaj jkˈij abˈj, ticheˈ. 10 Y tijbˈij chic jilonri: Atak ri maˈ atak taˈ rijajl Israel, quiˈcotentak chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios pi jpachak yak jwinak Kakaj Dios, ticheˈ. 11 Y li jun luwar chic tijbˈij jilonri: Atak ri maˈ atak taˈ rijajl Israel ri watak lak juntir tilmit bˈixajtak jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios ri Kajawl, ticheˈ. 12 Jilonri tijbˈij ri xcan jtzˈibˈaj Isaías: Tina qˈuisiˈyna jun rijajl Isaí y re tina takonna chibˈak juntir cristian wich ulew y yak maˈ rijajl taˈ Israel ticubˈariˈ jchˈolak chirij, ticheˈ. 13 Chwaj chi Kakaj Dios ri ticubˈan kachˈol, tijnojsaj awanmak chi quiˈcotemal y utzil jwiˈl cubˈul achˈolak chirij. Y chwaj chi tiwaˈx mas jcubˈarbˈ achˈolak jwiˈl jcwinel Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios. 14 Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, in wetamiˈ chi mas atak tzitaklaj cristian, mas anoˈjak y atcwintakaˈ chi jyeˈic anoˈjak chawibˈil aybˈak. 15 In tantzˈibˈajbˈi jilonri pi awechak onque xichak chwaj tancuxtajbˈi juntir li chawechak. Jilonli tantzˈibˈajbˈi chawechak jwiˈl jilon raj Kakaj Dios chwij 16 y xyeˈ wekleˈn pi jtakoˈn Kakaj Jesucristo. Y wekleˈn ri xyeˈ, riˈ jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Dios rechak yak maˈ rijajl taˈ Israel pire tiwuxtak pi jun sipan ri tzi tril Kakaj Dios, jwiˈl sucˈulbˈisalchak ranmak jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios. 17 Jwiˈl inchak jun riqˈui Kakaj Jesucristo, pi jcholajliˈ tambˈij chi tziyiˈ tijin tambˈan jwiˈl riˈ tijin tambˈan lawiˈ raj Kakaj Dios tambˈan. 18 Taˈ chiquiˈ ni jun jalan yoloj tambˈij, xike tambˈij ri bˈanal jwiˈl Kakaj Jesucristo cuando xyeˈ wekleˈn pire tantijoj yak maˈ rijajl taˈ Israel pire ticojontak chiwch Kakaj Dios jwiˈl ri ximbˈij rechak y jwiˈl ri ximbˈan chijxoˈlak 19 cuando ximbˈan mak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios laˈ jcwinel Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios. Xincholbˈi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo Jerusalén y lak juntir luwar asta xintaw Ilírico. 20 In jiˈ xeˈ imbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rechak cristian lak luwar ri lamas taˈ ni jun bˈwelt bˈil tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. Jilonli ximbˈan jwiˈl taˈ chwaj tambˈij chic tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rechak cristian lamas ri bˈilchak rechak. 21 Jilon ximbˈan chapcaˈ ri tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri: Mak ri taˈ ni jun bˈwelt tal jtaquil chirij jwiˈlak, tina riltakna jwich y mak ri taˈ ni jun bˈwelt tal jcholajl jwiˈlak, tina jtatakna jcholajl, ticheˈ. 22 Jwiˈliˈli qˈuilaj bˈwelt chwaj imbˈe chi asolajcak, pero taˈ bˈesalquin. 23 Lajori xinqˈuisaˈ jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo li mak luwar ri. Xiˈ quibˈ uxibˈ junabˈ xinticar chwaj imbˈe chi asolajcak, 24 pero lajori chomorsal inwiˈl atkˈax insolajtak cuando imbˈe España. Y cuando jorok inwaˈxiˈ aacˈlak pi quiˈcotemal chi asolajcak chwaj chi inatˈoˈtak pire intaw lamas chwaj imbˈeˈw. 25 Pero lajori inna bˈena nabˈe riqˈuilak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Jerusalén pire tibˈe inyeˈ jun sipan rechak, 26 jwiˈl yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri maˈ rijajl taˈ Israel ri wiˈtak Macedonia y Acaya xchomorsajtak chi tijmoltak pwak pire jtˈoˈicak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈ rajwax rechak ri wiˈtak Jerusalén. 27 Yak maˈ rijajl taˈ Israel laj ranmak xpeˈw xantak jilonli, jwiˈl riˈtakaˈ yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri rijajl Israel xintak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rechak. Jwiˈliˈli rechak xricˈajtak chapcaˈ wiˈ jcˈasak riqˈuilak, jilonli xchomorsajtak xmoltak pwak pire tijtˈoˈtak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈ rajwax rechak ri wiˈtak Jerusalén. 28 In xichak tibˈe injacheˈ man sipan li rechak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Jerusalén. Imbˈantajbˈic, imbˈe España, pi bˈenam inkˈaxbˈi aacˈlak chi asolajcak. 29 Y in wetamiˈ chi cuando imbˈe aacˈlak chi asolajcak, Kakaj Jesucristo tijyaˈ subˈlaj utzil chike aacˈlak. 30 Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, tantzˈonaj tokˈobˈ chawechak laj jbˈij Kakaj Jesucristo ri Kajawl y jwiˈl ri kalokˈaj tran Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, tij akˈijak chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios chwij. 31 Cuando atchˈaˈwtak riqˈui Kakaj Dios chwij, tzˈonajtak re pire incolmaj laj jkˈabˈak mak cristian ri taˈ takel Kakaj Jesucristo jwiˈlak ri wiˈtak Judea. Y tzˈonajtak re Kakaj Dios pire ticˈulsaj pi utzil man sipan ri tibˈe injacheˈ rechak yak kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Jerusalén. 32 Jilonli intaw pi quiˈcotemal aacˈlak jwiˈl jilon raj Kakaj Dios. Y tijnaˈ inuxlan aacˈlak cuando intaw chi asolajcak. 33 Chwaj chi Kakaj Dios ri ajyeˈl utzil laj kanm, tiwaˈx aacˈlak atak juntir. Jiloniˈn.

Romanos 16

1 Tantzˈonajbˈi tokˈobˈ chawechak chi tacˈultak Febe ri kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, anm li ajtˈoˈonliˈ chijxoˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Cencrea. 2 Tzi jcˈulic tabˈantak laj jbˈij Kakaj Jesucristo ri Kajawl chapcaˈ jcˈulic aybˈak tabˈantak chawibˈil aybˈak ri atak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. Y tˈoˈtak riqˈui nen rajwax re jwiˈl re tˈoˈoliˈ subˈlaj cristian jwiˈl y tˈoˈolquiniˈ jwiˈl. 3 Yeˈtak rutzil jwichak Priscila pach Aquila ri richjil, rechak impachtakaˈ chi jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Jesucristo tikabˈan. 4 Rechak xyaˈ ribˈak pi camic chi incolic, jwiˈliˈli tancˈomowaj rechak y jilon juntir yak kˈat ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri maˈ rijajl taˈ Israel tijcˈomowajtakaˈ rechak. 5 Yeˈtak rutzil jwichak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri tijmulbˈaˈ ribˈak laj richochak Priscila y Aquila. Yeˈtak rutzil jwich Epeneto ri lokˈlaj wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo ri nabˈe aj Asia ri xjach ribˈ laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. 6 Yeˈtak rutzil jwich María, re subˈlaj xchacun chi atˈoˈicak. 7 Yeˈtak rutzil jwichak Andrónico pach Junías, rechak rijajltakaˈ Israel chapcaˈ in y xwaˈxtakaˈ pi impach li cars. Rechak mas cojol jkˈijak jwiˈlak yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo. Y rechak nabˈe xjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo chinwch in. 8 Yeˈtak rutzil jwich Amplias ri subˈlaj tanlokˈaj jwiˈl niqˈuiˈ cubˈul kachˈol chirij Kakaj Jesucristo ri Kajawl. 9 Yeˈtak rutzil jwich Urbano ri impach chi jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Jesucristo tikabˈan. Yeˈtak rutzil jwich Estaquis ri subˈlaj tanlokˈaj. 10 Yeˈtak rutzil jwich Apeles, re xcuyaˈ subˈlaj cˈax y xcˈutaˈ chi taˈ tijquibˈaj ranm chirij Kakaj Jesucristo. Yeˈtak rutzil jwichak juntir yak ri wiˈtak laj richoch Aristóbulo. 11 Yeˈtak rutzil jwich Herodión, re rijajliˈ Israel chapcaˈ in. Yeˈtak rutzil jwichak yak cristian ri wiˈtak laj richoch Narciso ri cubˈul jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo ri Kajawl. 12 Yeˈtak rutzil jwichak Trifena pach Trifosa, yak anm li tijin tijtij jkˈijak chi chac pire Kakaj Jesucristo ri Kajawl. Yeˈtak rutzil jwich Pérsida ri lokˈlaj kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, anm li subˈlaj xchacun pire Kakaj Jesucristo ri Kajawl. 13 Yeˈtak rutzil jwich Rufo ri chaˈl jwiˈl Kakaj Jesucristo ri Kajawl pach jchuch, sicˈ anm li jilon chapcaˈ inchuch twilwiˈ. 14 Yeˈtak rutzil jwichak Asíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas pach yak kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo ri wiˈtak riqˈuilak. 15 Yeˈtak rutzil jwichak Filólogo, Julia, Nereo pach ranabˈ, Olimpas y juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak riqˈuilak. 16 Cˈam rutzil awchak chi jcˈutic chi talokˈajiˈ aybˈak. Titaksajbˈi rutzil awchak jwiˈlak juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. 17 Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, tantzˈonajbˈi tokˈobˈ chawechak chi tacwentij aybˈak chiwchak mak cristian ri rajak tijjach awchak, jwiˈl rechak riˈ rajak tican ayeˈtak jcojic ri bˈil chawechak cuando xatijojtak. Tos aybˈak chirijak mak cristian li, 18 jwiˈl rechak taˈ trantak lawiˈ raj Kakaj Jesucristo ri Kajawl. Rechak riˈ tibˈe ranmak chi jbˈanic mak etzltak raybˈl ri wiˈ rechak. Laˈ mak joˈstaklaj yoloj ri subˈlaj kus jtaic, tijsubˈtak yak cristian ri taˈ tijchomorsajtak lawiˈ ri taˈ tzi. 19 Juntir cristian retamakiˈ chi atak atcojontakaˈ chiwch Kakaj Jesucristo, jwiˈliˈli subˈlaj inquiˈcot chawijak. In chwaj chi tiwaˈx mas anoˈjak chi jbˈanic utzil, in riˈ chwaj taˈ tawetemajtak jbˈanic etzltak noˈj. 20 Jilonli Kakaj Dios ajyeˈl utzil laj kanm, tranaˈ chi tijjach man jbˈabˈal etzl laj akˈbˈak pire atchˈecontak chibˈ. Chwaj chi Kakaj Jesucristo ri Kajawl tijyeˈ rutzil ranm chawechak. 21 Titaksajbˈi rutzil awchak jwiˈl Timoteo ri impach chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. Titaksajbˈi rutzil awchak jwiˈl Lucio, Jasón y Sosípater, rechak rijajltakaˈ Israel chapcaˈ in. 22 In Tercio, ri intijin chi jtzˈibˈaj man jwuj Pablo pi awechak jwiˈl ojiˈ re Kakaj Jesucristo ri Kajawl tantakbˈi rutzil awchak. 23 Titaksajbˈi rutzil awchak jwiˈl Gayo ri quiek riqˈuil win li posad neri lamas tijmulbˈaˈ ribˈak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. Y titaksajbˈi rutzil awchak jwiˈl Erasto ri ajcˈolol pwak re man tilmit ri, pach Cuarto ri kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo. 24 Chwaj chi Kakaj Jesucristo ri Kajawl tijyeˈ rutzil ranm chawechak atak juntir. Jiloniˈn. 25 Lajori kabˈixajtak jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios ri tiyeˈw jcowil awanmak pire ticubˈar mas achˈolak chirij Kakaj Jesucristo chapcaˈ ximbˈij chawechak cuando ximbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo chawechak. Y ri jtaquil li ri ximbˈij chawechak, riˈ jchomorsaˈn Kakaj Dios ri bˈanalch jwiˈl ojr ri taˈ esal chi sakil cuando ajquiˈ chi ran caj pach ulew. 26 Pero lajori tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo xeliˈ chi sakil y jilon xcan jtzˈibˈajtak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojr jwiˈl jilon raj Kakaj Dios ri taˈ jcamic, pire juntir cristian tijnaˈ ticubˈar jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo y tijcojtak re tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. 27 Nimirsajok jkˈij Kakaj Dios ri xike re mas jnoˈj y ni jun bˈwelt mi can yeˈsaj nimirsaj jkˈij jwiˈl ri xan Kakaj Jesucristo. Jiloniˈn.

1 Corintios 1

1 In Pablo, chaˈlquin jwiˈl Kakaj Dios pire jtakoˈn Kakaj Jesucristo jwiˈl jilon raj chwij. In, impach Sóstenes ri kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, 2 tantakbˈi jun wuj ri pi awechak atak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri watak Corinto, atak ri tosolcatak pire Kakaj Dios jwiˈl atakchak jun riqˈui Kakaj Jesucristo. Jilonli achaˈicak xansaj pire attosmajtak pire Kakaj Dios pi jpachak juntir cristian lak juntir luwar ri tinimirsantak jkˈij Kakaj Jesucristo ri Kajawl y Rajawl rechak. 3 Chwaj chi Kakaj Dios pach Kakaj Jesucristo ri Kajawl tijyeˈ rutzil ranm chawechak y tijyeˈ utzil laj awanmak. 4 Cuando inchˈaˈw riqˈui Kakaj Dios, tancˈomowajiˈ re chawijak jwiˈl subˈlaj rutzil ranm chawijak jwiˈl atakchak jun riqˈui Kakaj Jesucristo. 5 Y jwiˈl atakchak jun riqˈui Kakaj Jesucristo, xacˈulaˈtakaˈ cwinel riqˈui Kakaj Dios ri xsipaj chawechak. Lajori wiˈchak mas anoˈjak chi yoloj y wiˈchak mas anoˈjak chirij Kakaj Dios, 6 jwiˈl tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri xkabˈij chawechak, xacojaˈtakaˈ laj awanmak chi tzˈetel tzˈetiˈn. 7 Jilonli atak taˈ ni jono cwinel ri mitaˈ xsipaj chawechak jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, xichak tawulbˈejtak riqˈui nojel awanmak titaw kˈij tikˈajch Kakaj Jesucristo ri Kajawl. 8 Kakaj Jesucristo ri Kajawl atchajintak pire maˈ tran quibˈ awanmak chirij asta cuando re tikˈaj chicch pire taˈ ni jonok tibˈin chi wiˈ amacak cuando titaw man kˈij li. 9 Kes tzˈetel tzˈet Kakaj Dios tranaˈ juntir ri sujul jwiˈl. Y riˈ re xatsiqˈuintak pire atwuxtak jun riqˈui Kakaj Jesucristo ri Kajawl ri Jcˈajol. 10 Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, laj jbˈij Kakaj Jesucristo ri Kajawl tambˈij chawechak chi niqˈuibˈok awchak, ma tos aybˈak, niqˈuibˈok achomorsaˈnak. 11 In tambˈij jilonri chawechak jwiˈl xijsajiˈ chwe jwiˈlak nicˈj yak ri wiˈtak laj richoch Cloé chi taˈ tiniqˈuibˈ awchak. 12 In tambˈij chi taˈ tiniquˈuibˈ awchak jwiˈl wiˈ jujun chawechak tijbˈijtak: In, riˈ tancoj jcˈutuˈn Pablo, ticheˈ. Y jun chic tijbˈij: In, riˈ tancoj jcˈutuˈn Apolos, ticheˈ. Y jun chic tijbˈij: In, riˈ tancoj jcˈutuˈn Cefas, ticheˈ. Y jun chic tijbˈij: In, riˈ tancoj jcˈutuˈn Kakaj Jesucristo, ticheˈ. 13 Pero in tambˈij chawechak chi Kakaj Jesucristo taˈ jachal jwich pitak qˈuer. Maˈ riˈ taˈ Pablo xcamsaj wich curs chi jtojic amacak. Y maˈ laj jbˈij taˈ Pablo xansaj jaˈtiox chawechak. 14 Pero tancˈomowaj re Kakaj Dios chi taˈ ni jono chawechak ximbˈan jaˈtiox re, xike re Crispo pach Gayo. 15 Jilonli taˈ ni jono chawechak tijnaˈ tijbˈij chi laj imbˈj xansaj jaˈtiox re. 16 Y ximbˈanaˈ jaˈtiox re Estéfanas pach yak cristian ri wiˈtak laj richoch. Y taˈ chiquiˈ cuxtal inwiˈl wi ximbˈanaˈ jaˈtiox rechak nicˈj chic. 17 Kakaj Jesucristo taˈ xinjtak chi jbˈanic jaˈtiox rechak cristian. Re xinjtak pirechiˈ tambˈij tzilaj jtaquil chirij re. Y cuando xatintijojtak, taˈ xincoj nimaktak yoloj pire mas tzi inawiltak. Jilon ximbˈan pire maˈ twesaj jnimal jkˈij jcamic Kakaj Jesucristo wich curs. 18 Jtaquil chirij jcamic Kakaj Jesucristo wich curs taˈ nen tichacuj pi rechak mak cristian ri tina saachna jwichak. Rechak tijchomorsajtak chi sonsilke. Pero pi ke oj ri tijin ojcolmajtak laj jkˈabˈ kamac, jcwineliˈ Kakaj Dios. 19 Jwiˈl li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tzˈibˈaliˈ jilonri: Tansach jwich jnoˈjak yak ri wiˈ mas jnoˈjak ri taˈ nen tichacuj. Twesaj mak jchomorsaˈnak mak cristian ri tijchomorsajtak chi rechak masna jchomorsaˈnak, ticheˈ. 20 Taˈ chiquiˈ jnoˈj man cristian ri tijchomorsaj chi wiˈ mas jnoˈj, man ri mas tijojem ribˈ y man ri mas tijchomorsaj rij mak noˈj re wich ulew. Taˈ chiquiˈn, jwiˈl Kakaj Dios xanaˈ chi taˈ nen tichacuj juntir jnoˈj mak cristian li ri reke wich ulew. 21 Kakaj Dios jwiˈl wiˈ mas jnoˈj, xan rechak mak cristian ri wiˈ mas jnoˈjak ri reke wich ulew chi taˈ tretemajtak lawiˈ raj Kakaj Dios trantak. Kakaj Dios xchomorsaj tijcol yak cristian laj jkˈabˈ jmacak ri tijcojtak jtaquil jcamic Kakaj Jesucristo wich curs cuando tibˈijsaj jtaquil rechak, onque wiˈ jujun cristian tijchomorsajtak chi jtaquil jcamic Kakaj Jesucristo taˈ nen tichacuj. 22 Yak rijajl Israel riˈ rajak triltak tibˈansaj nimaktak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios chiwchak y yak maˈ rijajl taˈ Israel tijin tijtoctak nimaktak noˈj pire tiyuk mas jnoˈjak. 23 Oj riˈ tijin tikabˈij jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri xcamsaj wich curs, pero pi rechak yak rijajl Israel qˈuixbˈaliˈ jtaic y pi rechak yak maˈ rijajl taˈ Israel tijchomorsajtak chi taˈ nen tichacuj, reke sonsil. 24 Pero pi rechak yak ri chaˈltak jwiˈl Kakaj Dios, ri rijajl Israel y ri maˈ rijajl taˈ Israel, Kakaj Jesucristo riˈ ticˈutuw jcwinel y jnoˈj Kakaj Dios. 25 Jilonli lawiˈ ri xan Kakaj Dios ri tijchomorsajtak cristian chi taˈ nen tichacuj, riˈ noˈj li mas nim jkˈij. Y lawiˈ ri xan Kakaj Dios ri tijchomorsajtak cristian chi taˈ mas jcwinel, riˈ li ri mas jcwinel chiwch jcwinel cristian. 26 Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, cuxtaj awiˈlak chi atak cuando xatchaˈsajtak jwiˈl Kakaj Dios, taˈ qˈui chawechak ri wiˈ mas anoˈjak ri reke wich ulew. Y taˈ qˈui chawechak ri wiˈ takon laj akˈbˈak y taˈ qˈui chawechak ri ralcˈwalak yak cristian ri nimak jkˈijak. 27 Pero Kakaj Dios riˈ xchaˈ yak ri taˈ mas jnoˈjak pire xqˈuixibˈsaj mak cristian ri wiˈ mas jnoˈjak y riˈ xchaˈ yak cristian ri taˈ cojol jkˈijak jwiˈlak cristian pire xqˈuixibˈsaj mak ri mas cojol jkˈijak jwiˈlak cristian. 28 Kakaj Dios riˈ xchaˈ yak cristian ri taˈ nen tiajwan jwichak pach yak ri xutultak y yak ri taˈ nimak jkˈijak pire xkesaj jkˈijak yak ri nimak jkˈijak. 29 Y jilonli xan Kakaj Dios pire maˈquiˈ ni jonok tijcoj jkˈij chiwch Kakaj Dios chi re wiˈ mas jnoˈj. 30 Jwiˈl Kakaj Dios xatrantak jun riqˈui Kakaj Jesucristo ri ajyeˈl kanoˈj ri xyeˈ Kakaj Dios chike. Jwiˈl Kakaj Jesucristo xan sucˈul kanm chiwch Kakaj Dios y xojtosmajtak pire Kakaj Dios y xojcol laj jkˈabˈ kamac. 31 Jilonli titaw chiwch ri tijbˈij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios: ¡Wi wiˈ jono cristian raj tijcoj jkˈij, riˈ jcojeˈ jkˈij Kakaj Jesucristo ri Kajawl! ticheˈ.

1 Corintios 2

1 Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, cuando in xintaw aacˈlak chi jbˈij jtaquil jchomorsaˈn Kakaj Dios ri taˈ esalch chi sakil, taˈ xincoj nimaktak yoloj y taˈ ximbˈan chapcaˈ jun cristian ri wiˈ jnoˈj. 2 Jwiˈl cuando xinwaˈx aacˈlak taˈ chiquiˈ xinchomorsaj rij jono kelen chic, xike xeˈ wanm chi jbˈij jtaquil chirij Kakaj Jesucristo chawechak ri xcamsaj wich curs. 3 Cuando xinwaˈx aacˈlak, in xwicˈaj chi taˈ mas jcowil wanm y xinquerqueniˈ jwiˈl subˈlaj xtzaak inchˈol. 4 Y cuando ximbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo chawechak, taˈ xincoj nimaktak yoloj pireke tijcojtak cristian ri tambˈij. In cuando ximbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo chawechak, xcˈutuniˈ chi riˈ jcwinel Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios xintˈoˈw 5 pire maˈ jwiˈl taˈke jnoˈjak cristian xqueneych jcubˈarbˈ achˈolak chirij Kakaj Jesucristo, jwiˈliˈ jcwinel Kakaj Dios. 6 Pero oj cuando ojyolow riqˈuilak yak ri wiˈchak mas jcowil ranmak chirij Kakaj Jesucristo tikacojaˈ nimaktak noˈj, pero maˈ riˈ taˈ mak noˈj ri reke wich ulew, ni maˈ riˈ taˈ tikacoj mak jnoˈjak mak jbˈabˈaltak kˈatbˈitzij ri wiˈtak lajori, jwiˈl mak noˈj li tike saach jwichak. 7 Pero mak noˈj ri tijin tikacoj, riˈ jnoˈj Kakaj Dios ri taˈ esal chi sakil ri chomorsalch jwiˈl ojr cuando ajquiˈ chi cholmajch jwich kˈijsak chi tijnimirsajiˈ kakˈij. 8 Taˈ ni jono rechak mak jbˈabˈaltak kˈatbˈitzij ri wiˈtak lajori xtatak jcholajl jnoˈj Kakaj Dios. Witi xtatak jcholajl, taˈ roj xtaktak jcamsaj Kakaj Jesucristo wich curs ri Kajawl ri subˈlaj nim jkˈij. 9 Pero chapcaˈ tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri: Taˈ ni jono cristian xiliw re, ni taˈ jonok xtaˈw jtaquil y taˈ ni jonok xchomorsan re ri bˈanal jwiˈl Kakaj Dios ri tijyeˈ rechak yak ri tilokˈintak re, ticheˈ. 10 Pero juntir li xyeˈsajiˈ retemaj chike jwiˈl Kakaj Dios laˈ Lokˈlaj Jsantil, jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ticwiniˈ chi retemaj juntir y retamiˈ juntir jchomorsaˈn Kakaj Dios. 11 Jun cristian xike jsantil ticwin chi retemaj nen tijchomorsaj laj ranm, re taˈ ticwin chi retemaj nen tijchomorsaj jun jalan cristian chic laj ranm. Y jilon Kakaj Dios taˈ ni jonok ticwin chi retemaj nen tijchomorsaj, xike Lokˈlaj Jsantil retam. 12 Oj taˈ xkacˈul laj kanm jsantil cristian, oj riˈ xkacˈul Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj kanm pire tiketemajtak juntir ri xsipaj Kakaj Dios chike. 13 Oj riˈ tijin tikabˈij mak noˈj ri tijbˈij Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chike. Maˈ laj kachomorsaˈn taˈke tipeˈw. Jwiˈliˈli jilonli jbˈij tikabˈan ri tzˈetel tzˈet ri tijbˈij Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chike pire tikabˈij rechak yak ri wiˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj ranmak. 14 Pero jun cristian ri taˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj ranm taˈ raj tijcˈul ri tijyeˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios jwiˈl pi re taˈ nen tichacuj. Taˈ tijta jcholajl jwiˈl rajwaxiˈ wiˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj ranm jun cristian pire ticwin chi retemaj jcholajl. 15 Jun cristian ri wiˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj ranm, ticwiniˈ chi retemaj jcholajl ri tijbˈij Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios. Pero chirij re taˈ ni jono cristian ticwin chi retemaj wi tzi o taˈ tzi ri tijin tran. 16 Jwiˈl taˈ ni jonok tieteman re jchomorsaˈn Kakaj Dios ri Kajawl y taˈ ni jonok ticwin chi jyeˈic jnoˈj. Pero ke oj yeˈliˈ kachomorsaˈn chapcaˈ jchomorsaˈn Kakaj Jesucristo.

1 Corintios 3

1 Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, in taˈ xincwin chi achˈabˈejcak chapcaˈ jchˈabˈejcak yak cristian ri tibˈanowtak lawiˈ raj Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios trantak. Xike xincwin chi achˈabˈejcak chapcaˈ jchˈabˈejcak mak cristian ri bˈesal ranmak chirij mak noˈj ri reke wich ulew. Jwiˈl atak, jilon tijin tabˈantak chapcaˈ mak tra neˈ jwiˈl taˈ mas jcowil awanmak chirij Kakaj Jesucristo. 2 Atak xatintijojtakaˈ re Jyolj Kakaj Dios laˈ yoloj ri taˈ mas cˈax jtaic jcholajl pi awechak chapcaˈ jun ra neˈ ri lech tiyeˈsaj re chi tijem jwiˈl ajquiˈ chi cwin chi jtijic wa. Jilonli atijojcak ximbˈan jwiˈl taˈ mas atcwintak chi jtaic jcholajl, pero ni lajori ajquiˈ atcwintak chi jtaic jcholajl juntir ri tambˈij chawechak. 3 Atak ajwichiˈ bˈesal awanmak chirij mak noˈj ri reke wich ulew jwiˈl ajwichiˈ tatiˈtij aybˈak y ajwichiˈ atchˈoˈjintak chawibˈil aybˈak. Jilonli tacˈuttak chi jnoˈjakke cristian tacojtak. 4 Y wiˈ jun chawechak tijbˈij: In riˈ tantakej jcˈutuˈn Pablo, ticheˈ. Y wiˈ jun chic tijbˈij: In riˈ tantakej jcˈutuˈn Apolos, ticheˈ. Cuando tabˈijtak jilonli, tijin tacˈuttak chi laj anoˈjakke tipeˈw ri tabˈijtak. 5 Kes tzˈet in taˈ nim inkˈij, ni Apolos taˈ nim jkˈij. Oj ojke jtakoˈn Kakaj Dios chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo chawechak y jwiˈl tzilaj jtaquil li, xajach aybˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. Oj chi kajujunal xike xkabˈan lawiˈ raj Kakaj Jesucristo ri Kajawl xkabˈan. 6 Iniˈ xintiquiw re man ticoˈn jwiˈl iniˈ ximbˈin tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo chawechak. Y Apolos riˈ ajtixil jaˈ laˈ man ticoˈn jwiˈl riˈ xyeˈw mas anoˈjak chirij jcubˈarbˈ achˈolak chirij Kakaj Jesucristo y riˈ Kakaj Dios xqˈuiysan re man ticoˈn jwiˈl riˈ re xyeˈw retemaj jcholajl tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo chawechak. 7 Jilonli man ri xtiquiw man ticoˈn pach man ajtixil jaˈ laˈ, taˈ nimak jkˈijak, xike Kakaj Dios nim jkˈij jwiˈl riˈ tiqˈuiysan re man ticoˈn. 8 Man ajtiquil re ticoˈn pach man ajtixil jaˈ laˈ, nicˈtake chi quibˈ ribˈilak jwiˈl jtakoˈntake Kakaj Dios. Y chi jujunalak tijcˈulaˈtakaˈ jun jtojbˈlak riqˈui Kakaj Dios chirij ri bˈanal jwiˈlak. 9 Oj, ojke ajtˈoˈol re Kakaj Dios y riˈ Kakaj Dios rajw man ticoˈn ri lamas xojchacunwiˈ. Atak atakaˈ chapcaˈ man ticoˈn li y atakaˈ chapcaˈ jun ja ri tijin tran Kakaj Dios. 10 Jwiˈl rutzil ranm Kakaj Dios chwij xyeˈ incwinel chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo chawechak chapcaˈ jun ajbˈanal ja ri mas jnoˈj chi bˈanoj ja, ximbˈan man tzˈaak re jcowil man ja. Y wiˈ chiquiˈ jun chic ri tibˈanow man ja chibˈ man tzˈaak ri ximbˈan. Pero chi jujunalak rajwaxiˈ triltak jcholajl nen mo jbˈanic man ja trantak chibˈ man tzˈaak ri jcowil man ja. 11 Taˈ ni jonok tijnaˈ tijcoj chic jun jalan tzˈaak chic re jcowil man ja chiwch man ri cojolchak y man tzˈaak li re jcowil man ja riˈ Kakaj Jesucristo. 12 Jwiˈliˈli jun ajbˈanal ja ri tran ja chibˈ man tzˈaak re jcowil man ja, wi tran laˈ oro o laˈ plata o laˈ kustaklaj abˈaj o laˈke cheˈ o laˈke qˈuim o laˈke patzˈan, 13 pero tina tawna jun kˈij tiel chi sakil juntir ri xan, jwiˈl kˈakˈ juntir tresaj chi sakil y jilonli ticˈutun wi tzi o taˈ tzi jchac ri xan. Jilonli tran Kakaj Dios re jun ajbˈil tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo cuando titaw kˈij tran jkˈatbˈitzij chibˈak juntir, re tresajiˈ chi sakil wi tziyiˈ jtijoj cristian xan o taˈn. 14 Jun ajbˈanal ja, wi xan man ja chibˈ man tzˈaak re jcowil man ja y wi xcoj mak kelen ri taˈ ticˈat cuando titijsaj jcˈatic, tijcˈulaˈ jtojbˈl jwiˈl tziyiˈ jchac ri xan. Y jilon jun ajbˈil tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo wi tzi jtijoj cristian xan, tijcˈulaˈ jtojbˈl. 15 Pero jun ajbˈanal ja, wi ticˈat juntir man jchac ri bˈanal jwiˈl, taˈ tiyeˈsaj jtojbˈl chirij man jchac. Pero man ajbˈanal ja li, taˈ ticˈat li kˈakˈ, ticolmajiˈn, pero laj jxak kˈakˈchak tielbˈic. Y jilon jun ajbˈil tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo, re taˈ tiyeˈsaj jtojbˈl wi taˈ tzi jtijoj cristian xan, pero re ticolmajiˈ chapcaˈ laj jxak kˈakˈchak tielbˈic. 16 Atak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, awetamakiˈ chi atakaˈ richoch Kakaj Dios y wiˈ Lokˈlaj Jsantil laj awanmak. 17 Wi wiˈ jono cristian tran cˈax re richoch Kakaj Dios, Kakaj Dios tranaˈ jkˈatbˈitzij chibˈ, jwiˈl richoch tosoliˈ pire re y richoch Kakaj Dios li, atakaˈn. 18 Ma subˈ aybˈak awicˈanak. Wi wiˈ jono chawechak tijchomorsaj chi re wiˈ mas jnoˈj neri wich ulew, rajwaxiˈ raneˈ laj jcˈaslemal chapcaˈ taˈ nen retam pire tiwaˈx jnoˈj ri tijyeˈ Kakaj Dios. 19 Jwiˈl chiwch Kakaj Dios taˈ nen tichacuj mak noˈj ri reke wich ulew. Chirijak mak noˈj li tzˈibˈaliˈ li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri: Kakaj Dios tibˈanow rechak mak ri wiˈ jnoˈjak chi laˈke jnoˈjak tijsubˈ ribˈak ricˈanak, ticheˈ. 20 Y tijbˈij chic jilonri: Kakaj Dios ri Kajawl retamiˈ chi taˈ nen tichacuj mak jchomorsaˈnak mak cristian ri wiˈ mas jnoˈjak, ticheˈ. 21 Jwiˈliˈli taˈ luwar tijcoj jkˈij jun cristian chirij jnoˈj jun cristian chic. Juntir ri wiˈ awechakiˈn, 22 cˈutuˈn ri ximbˈij in Pablo, ri xijtak Apolos pach Cefas, juntir ri wiˈtak wich kˈijsak, man cˈaslemal, man camic, juntir ri wiˈtak lajori y ri tipe chic, juntir li pirechiˈ utzil pi awechak. 23 Y atak atakaˈ re Kakaj Jesucristo y Kakaj Jesucristo rechiˈ Kakaj Dios.

1 Corintios 4

1 Atak rajwaxiˈ tawetemajtak chi oj, ojke jtakoˈn Kakaj Jesucristo, takalcoj jwiˈl Kakaj Dios chi jbˈij jtaquil jchomorsaˈn ri bˈanal jwiˈl ri taˈ ni jun etemawinak re. 2 Pero nen tiyeˈsaj rekleˈn, rajwaxiˈ raneˈ lawiˈ ri titaksaj. 3 In taˈ titzaak inchˈol tabˈantak kˈatbˈitzij chimbˈ o inacˈamtakbˈi chiwch jono kˈatbˈitzij y ni in taˈ tambˈan kˈatbˈitzij chimbˈ wicˈan. 4 In twicˈaj laj wanm chi taˈ immac, pero taˈ wetam wi tziyiˈ tijin tambˈan o taˈn. Xike Kakaj Jesucristo ri Kajawl tibˈanow kˈatbˈitzij chimbˈ wi tziyiˈ tijin tambˈan chiwch o taˈn. 5 Jwiˈliˈli atak taˈ luwar tabˈantak kˈatbˈitzij laj or cuando ajquiˈ chi taw kˈij li. Man kˈij li riˈ cuando tikˈaj chicch Kakaj Jesucristo ri Kajawl. Re tiyukiˈ resaj chi sakil juntir mak etzltak noˈj ri xansaj chi mukukil y tiyuk resaj chi sakil nen jchomorsaˈnak cristian laj ranmak chi jujunalak. Y ajrucˈreˈ laˈ mak kˈij li Kakaj Dios tijnimirsaj jkˈijak yak cristian chi jujunalak ri ticˈular pi rechak. 6 Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, jilonli ximbˈij chawechak pire xinyeˈ anoˈjak. Kanoˈj ri xkacoj pach Apolos pirechiˈ tawetemaj awechak chikij. Jilonli xkabˈan pire maˈ tatakejtak jalantak chomorsaˈn chiwch ri tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios y pire taˈ ni jono chawechak tijcoj jkˈij chirij jonok pire tijxut jun chic. 7 Taˈ ni jun xin chawe chi mas at tzi chiwchak yak nicˈj chic. Juntir ri wiˈ aacˈl sipalke chawe jwiˈl Kakaj Dios. Pero wi Kakaj Diosiˈ sipawinak chawe ri wiˈ aacˈl, ma coj akˈij chi awicˈanke xataˈw. 8 Atak tachomorsajtak chi wiˈchak awechak juntir ri chawajak y atakchak bˈiom. Tachomorsajtak chi atakchak rey y oj taˈ woj aacˈlak. Y witneˈ kes tzˈet atakchak rey, oj tijnaˈ ojoc pire rey pi apachak. 9 In tanchomorsaj laj wanm chi oj jtakoˈn Kakaj Jesucristo riˈ Kakaj Dios ojchaˈwinak pire xojcan jyeˈ pi qˈuisbˈire, kilic tabˈantak chapcaˈ oj etzltak cristian ri bˈanal kˈatbˈitzij chibˈak pire ojcamsaj pire ojqˈuixibˈsaj chiwchak yak anjl y chiwchak cristian. 10 Oj jilon kilic tabˈantak chapcaˈ ojke sons jwiˈl oj ajtakel re Kakaj Jesucristo. Pero atak tachomorsajtak chi wiˈ mas anoˈjak jwiˈl atakchak jun riqˈui Kakaj Jesucristo. Atak tabˈijtak chikij chi taˈ jcowil kanm, pero atak tibˈijsaj chawijak chi wiˈ jcowil awanmak. Atak tachomorsajtak chi mas ticojsaj akˈijak y oj ojxutsajc. 11 Asta lajori aj tijiniˈ tikacuy wiˈjal y chekej chiˈ y tijin tikacuy taˈ mas kitzˈik y tibˈansaj cˈax chike y taˈ naˈl lamas ojjekerwiˈ 12 y subˈlaj ojcos li chac laˈ kakˈbˈ chi jchˈequic kelen ke. Cuando tioctak chi kayokˈic, oj tikatzˈonaj re Kakaj Dios chi tijyeˈ jkˈabˈ chibˈak. Y cuando trantak cˈax chike, oj tike kacuy jcˈaxcˈol. 13 Cuando tijkˈabˈaˈtak tzij chikij, oj tikacˈululajtak pi utzil. Xanaˈtakaˈ chike chapcaˈ ojke mes y xojxutsajiˈ jwiˈlak cristian ojr y ajwichiˈ jilon tibˈan chike lajori. 14 In jilonli jtzˈibˈaj tambˈambˈi chawechak, pero maˈ pire taˈ chwaj twesaj aqˈuixbˈak. In xintzˈibˈajbˈi jilonli chawechak riˈ chwaj tanyeˈ anoˈjak nicˈ riqˈuil atak lokˈlajtak walcˈwal. 15 Atak onque wiˈ lajuj mil (10,000) ajtijol awechak chirij Kakaj Jesucristo, pero taˈ jurubˈ akajak, xike in akajak chirij Kakaj Jesucristo jwiˈl xacojaˈtakaˈ tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri ximbˈij chawechak. 16 Jilonli tanyeˈ anoˈjak chi tabˈantak chapcaˈ tambˈan in. 17 Jwiˈliˈli tantakbˈi Timoteo aacˈlak ri tibˈanow lawiˈ ri tambˈij re, ri chapcaˈ incˈajol chirij Kakaj Jesucristo ri Kajawl ri subˈlaj tanlokˈaj. Riˈ re tibˈe cuxtan chic chawechak nen tambˈan laj incˈaslemal chi jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Jesucristo ri Kajawl chapcaˈ jtijojcak yak kˈat ajtakeltak re Kakaj Jesucristo tambˈan lak juntir luwar lamas inkˈaxwiˈ. 18 Wiˈ jujun chaxoˈlak jorchak tijcoj jkˈijak riˈ chijchˈol rechak taˈ chiquiˈ intaw chi asolajcak. 19 Pero in, imbˈiˈ laj or chi asolajcak wi jilon raj Kakaj Jesucristo ri Kajawl, ajrucˈreˈ tibˈe inteˈ jyoljak mak ri tijcoj jkˈijak y tibˈe wileˈtak wi wiˈ jcwinelak jwiˈl Kakaj Dios. 20 Jwiˈl jtakon Kakaj Dios maˈ xitaˈke tibˈijsaj laˈ yoloj, ticˈutuniˈ laˈ jcwinel Kakaj Dios. 21 In taˈ wetam nen chawajak, in taˈ wetam wi riˈ chawajak tancˈambˈi jun xicˈaˈy pire atbˈe inseqˈueˈtak o riˈ chawajak atbˈe wileˈtak pi utzil y pi quiˈcotemal.

1 Corintios 5

1 Wiˈ jtaquil chi jun chawechak tijin tran tzˈiˈal chaxoˈlak, jwiˈl wiˈ jchuchbˈal laj jkˈabˈ, meneˈ jilon trantak yak ri mitaˈ jachem ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. 2 Y atak jorbˈaˈ tacoj akˈijakreˈ chi tziyiˈ abˈanicak chiwch Kakaj Dios, pero witi jiˈti chawechak, atchak bˈisontak y roj xawesajtakaˈbˈi chaxoˈlak man winak ri tibˈanow jilonli. 3 In taˈ win chaxoˈlak pi cristianil, pero nicˈ riqˈuil wiˈ insantil chaxoˈlak jwiˈl xinchomorsajiˈ nen kˈatbˈitzij tibˈan chibˈ man winak ri xanow jilonli. 4 Cuando tamulbˈaˈ aybˈak atak juntir laj jbˈij Kakaj Jesucristo ri Kajawl nicˈ riqˈuil tiwaˈxiˈ insantil chaxoˈlak y laˈ jcwinel Kakaj Jesucristo ri Kajawl, 5 esajtakbˈi man winak li chaxoˈlak, jachtak laj jkˈabˈ man jbˈabˈal etzl pire tibˈansaj cˈax re jtioˈjl. Pero ticolmajiˈ jsantil ranm cuando tikˈaj chicch Kakaj Jesucristo ri Kajawl. 6 Atak taˈ tzi tacoj akˈijak chi tziyiˈ abˈanicak chiwch Kakaj Dios. Taˈcˈu awetamak chi junquitz chi chˈamkˈor ticwiniˈ chi jchˈamabˈsaj juntir man kˈor. 7 Esajtak mak etzltak noˈj ri wiˈ laj awanmak ri chapcaˈ chˈamkˈor pire atwuxtak chapcaˈ man cuxlanwa ri bˈanal laˈ man aacˈ kˈor ri taˈ chˈamkˈor laˈ. Jwiˈl Kakaj Jesucristo xcamsajiˈ wich curs pire tojbˈi kamac pi jqˈuexwach man ra carner re kanimakˈj Pascua. 8 Jilonli ke oj lajori, kabˈaneˈtak kachomorsaˈn pi jcholajl y kabˈijtak tzˈetel tzij ri chapcaˈ cuxlanwa ri taˈ chˈamkˈor laˈ. Riˈ li ri chapcaˈ tikatijtak li kanimakˈj Pascua. Mi kabˈantak mak etzltak noˈj ri chapcaˈ mak cuxlanwa ri wiˈ chˈamkˈor laˈ. 9 Li man jun wuj chic ri xintakbˈi aacˈlak ximbˈijiˈbˈi chi ma pachijtak mak cristian ri tibˈanowtak etzltak noˈj re tzˈiˈal. 10 In xintzˈibˈajbˈi jilonli, pero chirijakiˈ yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. In taˈ ximbˈijbˈi chawechak chi ma pachijtak mak cristian ri bˈesal ranmak chirij mak etzltak noˈj ri tibˈanowtak tzˈiˈal, ri tibˈe ranmak chirij bˈiomil, mak ri tialkˈantak y mak ri ticojowtak jkˈij mak tiox. Witi chirijak juntir li ximbˈijbˈi chawechak, roj rajwaxiˈ ateltakbˈi wich ulew pire taˈ atwaˈxtak chijxoˈlak. 11 In ximbˈijbˈi chawechak chi ma pachijtak, pero riˈ jun cristian ri tijbˈij chi tijcojaˈ Jyolj Kakaj Dios y ajwichiˈ tran mak etzltak noˈj re tzˈiˈal, ri aj tibˈiˈ ranm chirij bˈiomil, ri aj tijcojaˈ jkˈij mak tiox, ri aj tijkˈabˈaˈyiˈ tzij chirij jun cristian chic, ri aj tikˈabˈariˈn y aj tialkˈaniˈn. Tos aybˈak chirij man cristian li, mat wiˈntak nicˈ riqˈuil ni ma pachijtak chic. 12 Jwiˈl in taˈ tijnaˈ tambˈan in kˈatbˈitzij chibˈak mak cristian ajmacbˈ ri taˈ takel Kakaj Jesucristo jwiˈlak. Atak xike bˈan akˈatbˈitzijak chibˈak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. 13 Jwiˈl riˈ Kakaj Dios tibˈanow jkˈatbˈitzij chibˈak mak cristian ri taˈ takel Kakaj Jesucristo jwiˈlak ri tibˈanowtak mak etzltak noˈj. Jilonli atak esajtakbˈi chaxoˈlak man winak ri xanow man mac li.

1 Corintios 6

1 Cuando wiˈ jono chawechak tibˈansaj cˈax re jwiˈl jun chic, riˈ puchic tibˈe chi jyeˈic part chiwchak mak kˈatbˈitzij ri taˈ jachem ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo pi jqˈuexwach tibˈe jyeˈ part chiwchak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo pire tibˈan kˈatbˈitzij chirij. 2 Y atak awetamakiˈ chi yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo tina rantakna jkˈatbˈitzijak chibˈak mak ri wiˈtak wich ulew. Wi tabˈanaˈ akˈatbˈitzijak chibˈak mak ri wiˈ wich ulew, atcwintakaˈ chi jbˈanic akˈatbˈitzijak cuando tiyeˈsaj part chawchak chirij mak cˈax ri taˈ mas nimak. 3 Atak awetamakiˈ chi ojna takonna chibˈak yak anjl y riˈticˈu chic maˈ ojcwin tikabˈantak kakˈatbˈitzij cuando tiyeˈsaj part chikawch chirij mak cˈax ri tran jun cristian re jun chic neri wich ulew. 4 Atak, cuando wiˈ jonok chaxoˈlak ri xan cˈax re jun chic, riˈ chiquiˈ tayeˈtak part chiwchak mak cristian ri taˈ cojol jkˈijak jwiˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. 5 Pero pire atqˈuixibˈtakwiˈ, tambˈijbˈi chawechak jilonli jwiˈl wiˈ jono chawechak ri wiˈ jnoˈj chi jbˈanic jkˈatbˈitzij chirijak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri trantak cˈax chiribˈil ribˈak. 6 Pero pi jqˈuexwach li tipe jun ri xansaj cˈax re jwiˈl jun ajtakel re Kakaj Jesucristo tijcˈambˈi man ajbˈanal cˈax li chiwchak mak kˈatbˈitzij ri taˈ jachem ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo pire tran jkˈatbˈitzij chirijak. 7 Taˈ tzi wi ajwichiˈ wiˈ jono chaxoˈlak ri trantak cˈax re nicˈj chic. Atak rajwaxiˈ tican ayeˈtak pi jilonli wi tibˈansaj cˈax chawechak chi maˈquiˈ jcholajl. 8 Pero atak maˈ jcholajl taˈ ri tijin tabˈantak. Tijin tabˈantak cˈax re yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. 9 Atak awetamakiˈ chi taˈ tioctak lamas titakon Kakaj Dios mak ri taˈ sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios. Ma subˈ aybˈak, jwiˈl taˈ tioctak lamas titakon Kakaj Dios mak cristian ri tibˈanowtak tzˈiˈal, ni mak ri ticojowtak jkˈij mak tiox, ni mak cristian ri trechbˈejtak jun jalan cristian chic ri maˈ jcˈulajlak taˈn, ni mak winak ri trantak tzˈiˈal riqˈui jun winak chic, 10 ni mak alkˈom, ni mak ri tibˈe ranmak chirij bˈiomil, ni mak ri tikˈabˈartak, ni mak ri tikˈabˈantak tzij chirij jun cristian chic y ni mak ri tisubˈuntak chi alkˈanc. Mak cristian ri tibˈanowtak jilonli taˈ tioctak lamas titakonwiˈ Kakaj Dios. 11 Y ojr jilonli xantak jujun chawechak cuando ajquiˈ chajach aybˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. Pero lajori xchˈajsajiˈ juntir amacak, xattossajtakaˈ pire Kakaj Dios, xsucˈulbˈisajiˈ awanmak chiwch Kakaj Dios laj jbˈij Kakaj Jesucristo ri Kajawl y jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios. 12 Yeˈliˈ luwar chwe tambˈan nen chwaj tambˈan, pero maˈ juntir taˈ ri tzi. Yeˈliˈ luwar chwe tambˈan nen chwaj tambˈan, pero taˈ tanyeˈ luwar tibˈe wanm chirij juntir ri tanrayaj. 13 Kaw pirechiˈ tibˈe laj kachˈol y kachˈol pirechiˈ jluwr kaw, pero Kakaj Dios tijsachaˈ jwich kaw y kachˈol. Pero katioˈjl taˈ xansaj jwiˈl Kakaj Dios pire tzˈiˈal. Katioˈjl xansaj pirechiˈ tikabˈantak lawiˈ raj Kakaj Jesucristo ri Kajawl tikabˈantak. Y Kakaj Jesucristo ri Kajawl riˈ tichajin re katioˈjl. 14 Kakaj Dios laˈ jcwinel xcˈastasaj jwich Kakaj Jesucristo ri Kajawl laj jcamnakl y jilon oj tijcˈastasajiˈ kawch laj kacamnakl laˈ jcwinel. 15 Atak awetamakiˈ chi atioˈjlak rechiˈ Kakaj Jesucristo. ¿Toncˈu jnaˈ tancˈam intioˈjl ri junchak riqˈui Kakaj Jesucristo y tannucˈ pach jtioˈjl jun tzˈiˈlaj anm? Taˈ tijnaˈ tambˈan jilonli. 16 Atak awetamakiˈ chi jun winak wi trechbˈej jun tzˈiˈlaj anm, chi quibˈ ribˈilak tiwuxtak pi juntakchak chi cristian chiwch Kakaj Dios. Jwiˈl li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tijbˈij jilonri: Chi quibˈ ribˈilak tiwuxtakaˈ jun chi tioˈjl, ticheˈ. 17 Cuando jun cristian tiwux jun riqˈui Kakaj Jesucristo, tiwuxiˈ junke jsantil pach Kakaj Jesucristo ri Kajawl. 18 Ma wechbˈejtak jun jalan cristian chic wi maˈ acˈulajlak taˈn. Tos aybˈak re mak noˈj li. Juntir mak jalantak mac ri tran jun cristian, taˈ timacun chirij jtioˈjl, pero jun cristian ri trechbˈej jun jalan cristian chic ri maˈ jcˈulajl taˈn, timacuniˈ chirij jtioˈjl. 19 Atak awetamakiˈ chi atioˈjlak richochiˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri xtaksajch jwiˈl Kakaj Dios laj awanmak. Jilonli atak maˈ awechak taˈ atioˈjlak. 20 Kakaj Diosiˈ xatlokˈowtak y subˈlaj pakaliˈ xatjyeˈtak. Jwiˈliˈli nimirsajtak jkˈij Kakaj Dios laˈ juntir atioˈjlak.

1 Corintios 7

1 Lajori tambˈijbˈi jilonri chawechak pire jcˈululaj mak yoloj ri xataktakch jtzˈonaj chwe laj awujak. Subˈlaj tziyiˈ wi mitaˈ ticˈuliˈy jun winak, 2 pero pire maˈ tran tzˈiˈal, jun winak rajwaxiˈ tijtoc rixokl y jun anm rajwaxiˈ ticˈuliˈyc. 3 Jun winak rajwaxiˈ tijyeˈ luwar re rixokl cuando raj rixokl trechbˈej ribˈak. Y jun anm rajwaxiˈ tijyeˈ luwar re richjil cuando raj richjil trechbˈej ribˈak. 4 Jwiˈl jtioˈjl jun anm maˈ re taˈ re pi ricˈan, rechiˈ richjil, ni jtioˈjl jun winak maˈ re taˈ re pi ricˈan, rechiˈ rixokl. 5 Atak winak ma qˈuecˈaj aybˈak chi rechbˈej awixoklak wi riˈ raj awixoklak tawechbˈejtak y atak anm ma qˈuecˈaj aybˈak wi atechbˈejtak jwiˈl awichjilak, xike wi tiniqˈuibˈ awchak chi quibˈ awibˈilak chi taˈ tawechbˈej aybˈak quibˈ uxibˈ kˈij pire atchˈaˈwtak riqˈui Kakaj Dios tziyiˈn, pero cuando tibˈantaj chˈaˈwem awiˈlak riqˈui Kakaj Dios, echbˈej chic aybˈak pire maˈ attakchiˈjtak jwiˈl man jbˈabˈal etzl chi jbˈanic tzˈiˈal jwiˈl tosem aybˈak. 6 Pero cuando ximbˈij chi taˈ tawechbˈej aybˈak quibˈ uxibˈ kˈij pire atchˈaˈwtak riqˈui Kakaj Dios, taˈ tijin atintaktak pire tabˈan awechak jilonli, xike tijin tambˈij chi tijnaˈ tibˈan chapcaˈ ri ximbˈij. 7 In riˈ chwaj chi miti ticˈuliˈy jun winak chapcaˈ imbˈanic in. Pero chi kajujunal jaljojiˈ kacwinel ri xsipaj jwiˈl Kakaj Dios, jalaniˈ re jun y jalaniˈ re jun chic. 8 Tambˈij rechak yak ri ajquiˈ chi cˈuliˈytak y yak anm ri camnak richjilak chi riˈ mas tzi miti ticˈuliˈytak chapcaˈ imbˈanic in. 9 Pero wi mitaˈ ticwintak chi jkˈelic mak jraybˈak re echbˈenc, rajwaxiˈ ticˈuliˈytak jwiˈl riˈ mas tzi ticˈuliˈytak chiwch chapcaˈ ticˈattak jwiˈl mak jraybˈak re echbˈenc. 10 Pero juntir yak ri cˈuliˈnaktakchak tambˈij rechak, yak anm mi can jyeˈ richjilak. Y man pixabˈ ri tambˈijbˈi chawechak maˈ in taˈke imbˈinc, Kakaj Jesucristo ri Kajawl xinc. 11 Y wi wiˈ jono anm tican jyeˈ richjil, mi cˈuliˈy chic o wi raj ticˈuliˈyc, jtzˈonaj jcuyic jmac re richjil pire tijcˈam chic ribˈak. Y jilon jun winak taˈ luwar tican jacheˈ rixokl. 12 Rechak yak nicˈj chic tambˈijbˈi jilonri, pero inke imbˈinc, maˈ Kakaj Jesucristo ri Kajawl taˈn. Wi wiˈ jono ajtakel re Kakaj Jesucristo y wiˈ rixokl ri taˈ takel Kakaj Jesucristo jwiˈl, pero wi rixokl rajiˈ tiwaˈx riqˈuil, taˈ luwar tijachbˈic. 13 Y wi wiˈ jono anm cˈuliˈnak riqˈui jun winak ri taˈ takel Kakaj Jesucristo jwiˈl, pero wi richjil rajiˈ tiwaˈx riqˈuil, taˈ luwar tijachbˈic. 14 Jun winak ri taˈ takel Kakaj Jesucristo jwiˈl, tijcˈulaˈ utzil riqˈui Kakaj Dios jwiˈlke xcˈuliˈy riqˈui jun anm ri ajtakel re Kakaj Jesucristo y jun anm ri taˈ takel Kakaj Jesucristo jwiˈl, ri xcˈuliˈy riqˈui jun winak ri ajtakel re Kakaj Jesucristo tijcˈulaˈ utzil riqˈui Kakaj Dios. Wi maˈ ajtakeltak re Kakaj Jesucristotak taˈn, tra ralcˈwalak ri tiqˈuisiˈytak, taˈ nen jbˈanicak riqˈui Kakaj Dios. Pero wi ajtakel re Kakaj Jesucristo jono rechak, yak ralcˈwalak tijcˈulaˈtakaˈ utzil riqˈui Kakaj Dios. 15 Pero wi jun cristian ri maˈ ajtakel re Kakaj Jesucristo taˈn, ri cˈuliˈnak riqˈui jun ajtakel re Kakaj Jesucristo, wi raj tican jacheˈ jcˈulajl, tike yeˈsaj luwar re. Jun ajtakel re Kakaj Jesucristo jyeˈke luwar re jcˈulajl tibˈec jwiˈl Kakaj Dios xojchaˈw pirechiˈ tiwaˈx utzil laj kacˈaslemal. 16 Jwiˈl at anm taˈ awetam wi atcwiniˈ chi jcolic awichjil. Y jilon at winak, taˈ awetam wi atcwiniˈ chi jcolic awixokl. 17 Juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo cantakna laj jcˈaslemalak chapcaˈ ri yeˈl rechak jwiˈl Kakaj Jesucristo ri Kajawl y chapcaˈ cuando xchaˈsajtak jwiˈl Kakaj Dios. Riˈ li impixbˈ ri tanyeˈ rechak juntir yak kˈat ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. 18 Wi Kakaj Dios xchaˈ jono chawechak ri cojolchak retal jtioˈjl, canok pi jilonli. Y wi Kakaj Dios xchaˈ jono chawechak taˈ cojol retal jtioˈjl, taˈ luwar ticojsaj retal jtioˈjl, 19 jwiˈl chiwch Kakaj Dios taˈ nen tichacuj wi cojol retal jtioˈjl o taˈn. Kakaj Dios riˈ raj ticojsaj Jpixbˈ. 20 Juntir cristian cantakna chapcaˈ jbˈanicak cuando xchaˈsajtak jwiˈl Kakaj Dios. 21 Wi wiˈ awajw cuando xatchaˈsaj jwiˈl Kakaj Dios, mat oc il. Pero wi tijnaˈ attaksajbˈic, esajbˈi aybˈ. 22 Nen wiˈ rajw cuando xchaˈsaj pire xwux jun riqˈui Kakaj Jesucristo ri Kajawl, lajori takalchak jkˈabˈal, pero chi jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Jesucristo ri Kajawl. Y jilon jun ri mitaˈ rajw cuando xchaˈsaj jwiˈl Kakaj Jesucristo, lajori riˈchak Kakaj Jesucristo rajw. 23 Atak juntir subˈlaj pakal alokˈicak xansaj jwiˈl Kakaj Jesucristo, jwiˈliˈli maˈ yeˈtak chic luwar atwaˈxtak laj jkˈabˈak cristian pire tioc pi awajwak pi jqˈuexwach Kakaj Jesucristo. 24 Y jilonli atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, rajwaxiˈ chi ajujunalak canentak chiwch Kakaj Dios chapcaˈ abˈanicak cuando xatjchaˈtak. 25 Pi rechak yak anm ri taˈ ni jun bˈwelt echbˈeltak jwiˈl winak y yak winak ri taˈ ni jun bˈwelt echbˈel anm jwiˈlak, taˈ ni jun pixabˈ yeˈl chwe jwiˈl Kakaj Jesucristo ri Kajawl pire tambˈijbˈi rechak. Pero in chwaj tambˈijbˈi rechak lawiˈ ri tanchomorsaj in y atak cubˈaˈ achˈolak chirij juntir inyolj ri tambˈij chawechak jwiˈl riˈ Kakaj Dios ri Kajawl xyeˈw rutzil ranm chwe. 26 Jwiˈl mak cˈax ri wiˈ laˈ mak kˈij lajori, in tanchomorsaj chi juntir cristian riˈ mas tzi cantakna chapcaˈ jbˈanicak, wi cˈuliˈnaktak o taˈn. 27 Wi xatcˈuliˈtakaˈn, ma toc chic nen tabˈan chi jjachicbˈi acˈulajl. Y wi ajquiˈ chatcˈuliˈyc, mat cˈuliˈyc. 28 Wi xatcˈuliˈyc, taˈ atmacun chiwch Kakaj Dios. Y jilon jun anm ri taˈ ni jun bˈwelt echbˈel jwiˈl jono winak, wi xcˈuliˈyc, taˈ timacun chiwch Kakaj Dios. Pero wi ticˈuliˈytak, wiˈ mas cˈax tina jtijtakna laj jcˈaslemalak. In riˈ chwaj chi mitaˈ tijtijtak mak cˈax li jwiˈliˈli ximbˈij jilonli. 29 Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, riˈ ri chwaj tambˈij chawechak, taˈ chiquiˈ mas naj raj tipe Kakaj Jesucristo, jwiˈliˈli nen ri wiˈchak rixokl riˈ bˈok ranm chi jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Jesucristo tran, raneˈ chapcaˈ taˈ rixokl. 30 Yak ri tibˈisontak, raneˈtak chapcaˈ taˈ tibˈisontak. Y yak ri tiquiˈcottak, raneˈtak chapcaˈ taˈ tiquiˈcottak. Yak ri tijin tilokˈomantak, raneˈtak chapcaˈ taˈ kelen rechak. 31 Mak ri tioctak il chirij juntir ri wiˈ wich ulew, raneˈtak chapcaˈ taˈ tioctak il chirij, jwiˈl juntir ri wiˈ wich ulew tike tijin tisaach jwich. 32 In riˈ chwaj chi mitaˈ nen quiek chirij atoctakwiˈ il. Jun winak ri mitaˈ cˈuliˈnak riˈ mas tioc il chi jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Jesucristo ri Kajawl tran pire tzi tiilsaj jwiˈl Kakaj Jesucristo ri Kajawl. 33 Pero jun winak ri cˈuliˈnak riˈ mas tioc il chirij mak kelen reke wich ulew pire tzi tiilsaj jwiˈl rixokl 34 y jilonli quibˈ tielwiˈ jchomorsaˈn. Pero jun anm ri taˈ cˈuliˈnak o jun anm ri mitaˈ echbˈel jwiˈl jun winak, re riˈ mas tibˈe ranm chi jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Jesucristo ri Kajawl tran pire tzi tiilsaj jwiˈl Kakaj Jesucristo y riˈ tibˈe ranm chi jtosic ranm y jtioˈjl pire Kakaj Jesucristo. Pero jun anm ri cˈuliˈnak riˈ mas tioc il chirij mak kelen re wich ulew pire tzi tiilsaj jwiˈl richjil. 35 In tambˈijbˈi jilonri chawechak pirechiˈ utzil pi awechak. In maˈ pire taˈ chwaj atinkˈeltak chi cˈulniquil, in riˈ chwaj tabˈantak laj acˈaslemalak lawiˈ ri mas tzi y pire tajach aybˈak laj jkˈabˈ Kakaj Dios ri Kajawl chi jbˈanic lawiˈ raj tabˈantak. 36 Pero wi wiˈ jono winak tijchomorsaj chi pent taˈ tzi tijin tijchomorsaj chirij man jconciert y jwiˈl man jconciert xtzˈakatiˈ junbˈ pire ticˈuliˈyc, rajwaxiˈ ticˈuliˈytak, raneˈ lawiˈ ri tzi tril re, taˈ timacun chiwch Kakaj Dios. 37 Pero wi wiˈ jono ri taˈ tijquibˈaj ranm chirij ri tijchomorsaj y wi taˈ tricˈaj laj ranm chi rajwaxiˈ ticˈuliˈy riqˈui man jconciert y wi ticwin chi jkˈelic ribˈ re mak raybˈl re echbˈenc y wi taˈ ticˈuliˈy riqˈui man jconciert, tziyiˈ tran. 38 Jilonli jun winak wi ticˈuliˈy riqˈui man jconciert, tziyiˈ tran y wi jun winak taˈ ticˈuliˈy riqˈui man jconciert, masna tzi tran. 39 Jun anm wi aj yoˈliˈ richjil, taˈ tijnaˈ tican jacheˈ, pero wi xcam richjil, tichak jnaˈ ticˈuliˈy chic riqˈuil nen quiek riqˈuil raj ticˈuliˈyc. Pero jtoqueˈ jono richjil ri ajtakel re Kakaj Jesucristo ri Kajawl. 40 Pero in tambˈij riˈ mas tzi wi taˈ chiquiˈ ticˈuliˈy jun anm ri camnak richjil. Riˈ li ri tambˈij in y in wetamiˈ chi wiˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj wanm.

1 Corintios 8

1 Lajori inyolow chirijak mak kelen ri tijel rij ri sujulchak rechak mak tiox. Ojtak juntir ketamchak jcholajl chirij juntir mak kelen li y jwiˈl ketamchak jcholajl chirij juntir mak kelen li, oj tikachomorsaj laj kanm chi subˈlaj nimchak kakˈij. Pero wi tikalokˈajtak kibˈ chikibˈil kibˈ, riˈ li ojbˈitiw chi jbˈanic mas lawiˈ raj Kakaj Jesucristo tikabˈantak. 2 Wi wiˈ jono cristian tijbˈij laj ranm chi retamchak jcholajl juntir li, ajquiˈ chi retemaj juntir jcholajl lawiˈ ri rajwax tretemaj. 3 Nen riqˈui nojel ranm tijlokˈaj Kakaj Dios, Kakaj Dios tijbˈijiˈ chi ralcˈwaliˈn. 4 In tambˈij chawechak chirij mak kelen ri tijel rij ri sujulchak re mak tiox, kes tzˈet ketamiˈ chi mak tiox taˈ nen tichacujtak neri wich ulew y ketamiˈ chi xike jun chi Dios wiˈ 5 onque tibˈijsaj chi wiˈ subˈlaj dios lecj y wich ulew. Jilonli wiˈ mas ri tibˈijsaj dios y kajawl rechak, 6 pero pi ke oj junke chi Dios wiˈ. Xike Kakaj Dios ri xanow juntir mak kelen ri wiˈ wich kˈijsak y riˈ xyeˈw kacˈaslemal pire tikabˈantak lawiˈ raj re tikabˈantak y xike jun Kajawl wiˈ, riˈ Kakaj Jesucristo ri quiek jwiˈl xansaj juntir ri wiˈtak wich kˈijsak y jwiˈl re yoˈlcojtak. 7 Pero maˈ juntir taˈ cristian retamak jcholajl chirijak mak kelen ri tijel rij ri sujulchak re mak tiox. Wiˈ jujun ajtakeltak re Kakaj Jesucristo aj tijcojaˈtakaˈ jkˈijak mak tiox jwiˈl nakˈtaltakaˈch ojr, tijtijtak mak kelen ri sujulchak re mak tiox y tijchomorsajtak chi taˈ chiquiˈ tzi mak kelen li jwiˈl xsujsajiˈ re mak tiox. Y jwiˈl taˈ mas jcowil ranmak chirij Kakaj Dios, timacuntakaˈ jwiˈl ri trantak. 8 Maˈ jwiˈl taˈ mak kelen ri tikatijtak tran mas tzi kanm chiwch Kakaj Dios, ni taˈ ojwuxtak mas ajmacbˈ chiwch Kakaj Dios wi tikatijtak mak kelen li, ni mitaˈ tisakabˈ kanm chiwch Kakaj Dios wi tikatijtak. 9 Kes tzˈet tijnaˈ tabˈantak lawiˈ ri tachomorsajtak chi tziyiˈn, pero pire maˈ timacuntak chiwch Kakaj Dios yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri taˈ mas jcowil ranmak chirij Kakaj Dios, riˈ mas tzi wi mitaˈ tatijtak mak kelen li chiwchak. 10 Pero at ri wiˈchak mas anoˈj chirijak mak kelen li y atcubˈar laj jchotxak mak tiox chi jtijic mak kelen ri sujulchak re mak tiox. Y wi xatilsaj jwiˈl jono ajtakel re Kakaj Jesucristo ri taˈ mas jcowil ranm chirij Kakaj Jesucristo taˈ cˈaxreˈ wi re tioc chic chi jtijic mak kelen ri sujulchak re mak tiox. 11 Y jilonli awiˈlke at ri awetam chirijak mak kelen li, tikej chic li mac jun ajtakel re Kakaj Jesucristo ri taˈ mas jcowil ranm chirij Kakaj Dios ri quiek jwiˈl xcam Kakaj Jesucristo wich curs. 12 Y wi awiˈlake atak tikej li mac yak awechˈelxicak chirij Kakaj Jesucristo ri ajquiˈ mas jcowil ranmak chirij Kakaj Jesucristo, atak atmacuntakaˈ chiwch Kakaj Jesucristo. 13 Jwiˈliˈli wi jwiˈlke mak kelen ri tantij, tikej li mac jun ajtakel re Kakaj Jesucristo, taˈ chiquiˈ ni jun bˈwelt tantij tiˈnic pire maˈ tikej li mac jun ajtakel re Kakaj Jesucristo.

1 Corintios 9

1 In yeˈliˈ luwar chwe tambˈan lawiˈ ri chawaj tambˈan y iniˈ jtakoˈn Kakaj Jesucristo. In xwilaˈ jwich Kakaj Jesucristo ri Kajawl y atak xajach aybˈak laj jkˈabˈ jwiˈl ximbˈij jtaquil chawechak, riˈ li ticˈutuw chi tijin tambˈan lawiˈ raj Kakaj Dios tambˈan. 2 Wiˈ jujun cristian tijbˈijtak chi maˈ in taˈ jtakoˈn Kakaj Jesucristo, pero pi awechak iniˈ jtakoˈn Kakaj Jesucristo jwiˈl cuando xeˈ imbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri Kajawl chawechak, atak xacojaˈtakaˈn y riˈ li ticˈutuw chi tzˈetiˈ iniˈ jtakoˈn Kakaj Jesucristo. 3 Riˈ ri tambˈij rechak mak cristian ri rajak tretemajtak nen chac tambˈan jilonri, 4 oj jwiˈl ojiˈ jtakoˈn Kakaj Jesucristo, wiˈ jcowil káchiˈ tikatzˈonaj kelen ke y juntir ri rajwax chike laj kacˈaslemal. 5 Y oj pi jcholajliˈ tikacˈambˈi kixokl chikij lamas ojbˈeˈw chapcaˈ trantak yak nicˈj jtakoˈn Kakaj Jesucristo, chapcaˈ tran Cefas y chapcaˈ trantak yak jkˈun Kakaj Jesucristo ri Kajawl. 6 Jilonli, maˈ jcholajl taˈ wi xike in pach Bernabé ojchacun chi jchˈequic kaw. 7 Taˈ ni jun soldad ri mitaˈ jtojbˈl tijchˈec. Ni taˈ ni jun ajtiquil uva ri mitaˈ tijtij jwich jticoˈn. Ni taˈ ni jun ajyukˈ ri mitaˈ tijtij man lech ri tresaj. 8 Mak yoloj ri tambˈijbˈi chawechak maˈ laj noˈj taˈke jun cristian xpeˈw, tijbˈijiˈ laj Jpixbˈ Kakaj Dios. 9 Li mak pixabˈ li tijbˈij jilonri: Ma jetˈ jtzam man wacx cuando tijin chi jkˈosaj trig, ticheˈ. Kakaj Dios cuando xij jilonli maˈ xitaˈke tijchajaj mak wacx. 10 Kakaj Dios xij jilonli pirechiˈ tijcˈut chi ojjchajajiˈn. Man pixabˈ li kes tzˈet pi kechiˈ oj xtzˈibˈaj. Jun ajcˈupul ulew pach jun ri tikˈosin trig tichacuntakaˈ jwiˈl cubˈuliˈ jchˈolak chi tijcˈulaˈtakaˈ junquitz rechak laˈ man ticoˈn li. 11 Pero lajori jwiˈl ojiˈ xojbˈin tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo chawechak, pi jcholajliˈ tikacˈul kaw y kelen ke aacˈlak. 12 Wi yak nicˈj cristian chic ticˈulariˈ pi rechak tijcˈul kelen rechak aacˈlak, jilon oj ticˈulariˈ pi ke tikacˈul kelen ke aacˈlak, pero oj taˈ xkacoj jcowil káchiˈ chi jtzˈonajc. Xkacuyaˈ kelen ke jwiˈl riˈ chikaj taˈ nen tikˈatow jwich tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri tijin tikabˈij. 13 Atak awetamakiˈ chi jun cristian ri tichacun li nimi richoch Kakaj Dios, tijtijaˈ re laˈ mak sipan ri tibˈe yeˈsaj claˈ y jun cristian ri tisujuw awaj re Kakaj Dios bˈa altar, re tijtijaˈ re laˈ mak awaj ri tijsuj re Kakaj Dios. 14 Y jilon xcan jbˈij Kakaj Jesucristo ri Kajawl, chi jun cristian ri tijbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rajwaxiˈ tiyeˈsaj re lawiˈ ri tichocon jwiˈl laj jcˈaslemal. 15 Pero in, ni jun bˈwelt xintzˈonaj kelen we chawechak onque wiˈ jcowil ínchiˈ chi jtzˈonajc y ni maˈ jwiˈl taˈ chwaj tayeˈtak kelen we, tantzˈibˈajbˈi jilonri pi awechak. Pi we in riˈ mas tzi wi incam chiwch tiesaj quiˈcotemal ri wiˈ laj wanm jwiˈl jilonri tambˈan. 16 Pi we in taˈ nen tichacuj tancoj inkˈij cuando tambˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo jwiˈl takalquiniˈ jwiˈl Kakaj Jesucristo chi jbˈijc. ¡Pero riˈ mas cˈur inwch wi mitaˈ tambˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo jwiˈl tibˈansajiˈ kˈatbˈitzij chimbˈ jwiˈl Kakaj Dios! 17 Wi laj wanmiˈ tipeˈw tambˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo, wiˈ nen tanchˈec riqˈui Kakaj Dios. Pero wi pwersilquinke ri tambˈan, xike tambˈan lawiˈ ri takalquin chi jbˈanic. 18 ¿Nencˈu tanchˈec? Ri tanchˈec riˈ taˈ tantzˈonaj intojbˈl chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. Y taˈ tancoj jcowil ínchiˈ chi jtzˈonaj intojbˈl onque wiˈ jcowil ínchiˈ tantzˈonaj jwiˈl iniˈ ajbˈil tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. 19 Onque in taˈ wajw, pero xinyaˈ wibˈ laj jkˈabˈak juntir cristian chapcaˈ riˈ rechak wajw pire inwiˈl in wiˈ subˈlaj qˈui cristian tijjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. 20 Cuando win chijxoˈlak yak rijajl Israel ri ticojowtak Jpixbˈ Kakaj Dios, tambˈanaˈ laj incˈaslemal chapcaˈ in rijajl Israel pire tioctak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. In ximbˈanaˈ chapcaˈ tancojaˈ mak pixabˈ li pire tioctak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo, pero taˈ tzˈet jachem wibˈ laj jkˈabˈ mak Jpixbˈ Kakaj Dios. 21 Cuando win chijxoˈlak yak maˈ rijajl taˈ Israel ri taˈ tijcojtak Jpixbˈ Kakaj Dios, in ximbˈanaˈ chapcaˈ taˈ tancoj Jpixbˈ Kakaj Dios pire tioctak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. Kes tzˈetel tzˈet taˈ win laj jkˈabˈ Jpixbˈ Kakaj Dios, pero winiˈ laj jkˈabˈ jpixbˈ Kakaj Jesucristo. Ximbˈan jilonli pire tioctak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. 22 In cuando win chijxoˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri taˈ mas jcowil ranmak chirij Kakaj Jesucristo, in tambˈanaˈ chapcaˈ taˈ mas jcowil wanm chirij Kakaj Jesucristo jwiˈl riˈ chwaj tijcowirsaj ranmak chirij Kakaj Jesucristo. Jilonli cuando xinwaˈx chijxoˈlak cristian ximbˈanaˈ juntir li jwiˈl riˈ chwaj ticolmajtak jujun rechak laj jkˈabˈ jmacak. 23 Jilonli ximbˈan chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo pire tantaˈ utzil ri tijyeˈw. 24 Atak awetamakiˈ cuando tibˈan jun jol, subˈlaj qˈui cristian ri tijolintak, pero junke rechak ri tichˈecon y jilon atak rajwaxiˈ takejtak jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Dios tabˈantak chapcaˈ atjolintak pire tachˈec atojbˈlak. 25 Juntir yak ri tiitzˈantak li jun itzˈ, subˈlaj tijyeˈ ranmak chi jtijoj ribˈak nabˈe onque cˈax tijtijtak, ajrucˈreˈ tibˈetak li itzˈ pire tichˈecontak. Rechak jilonli trantak pero pireke tijchˈectak jun kelen ri tike saach jwich. Pero oj nojel kanm tikabˈantak lawiˈ raj Kakaj Dios tikabˈantak pire tikachˈectak ri tijyeˈ Kakaj Dios chike ri taˈ jsachic jwich. 26 Jilon in tantakejiˈ jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Dios tambˈan chapcaˈ injolinc y wetamiˈ lamas imbˈeˈw. Maˈ in taˈ chapcaˈ mak cristian ri tijniqˈuibˈsaj ribˈak chi chˈoˈj pach jun chic y li tewke tijtˈojtak kˈabˈ. 27 Pero in tijin tantij inkˈij chi jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Dios tambˈan, tankˈelaˈ intioˈjl pire taˈ tran lawiˈ raj re tran pire maˈ incan esaj chijxoˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri xintijojtak.

1 Corintios 10

1 Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, in riˈ chwaj taˈ tisaach chawechak chi juntir kamam katitˈ ojr cuando xeltakch Egipto xwoˈcottakaˈ ralaj jun sutzˈ y juntir rechak xkˈaxtakaˈ li Mar Quiek. 2 Jilonli juntir rechak nicˈ riqˈuil juntakchak pach Moisés jwiˈl chapcaˈ xansajiˈ jaˈtiox rechak li man sutzˈ y li Mar Quiek. 3 Y juntir ribˈilak xtijaˈtakaˈ jwaak ri xpe lecj ri xyeˈsaj rechak jwiˈl Kakaj Dios. 4 Y xtijaˈtakaˈ rucˈaˈak ri xpe lecj ri xyeˈsaj rechak jwiˈl Kakaj Dios ri xelch li man abˈaj. Y man abˈaj li riˈ cˈutbˈire chi Kakaj Jesucristo bˈesaliˈ chirijak laj jbˈeak. 5 Pero subˈlaj qˈui rechak ri taˈ tzi xantak chiwch Kakaj Dios, jilonli taˈ tzi xilsajtak jwiˈl Kakaj Dios, jwiˈliˈli xcan camtak li chekej luwar. 6 Juntir li ri xansajch pirechiˈ jun cˈutbˈire chikawch, pire maˈ tikarayajtak jbˈanic mak etzltak noˈj chapcaˈ xantak rechak. 7 Jwiˈliˈli atak ma cojtak jkˈij mak tiox chapcaˈ xantak jujun rechak. Chapcaˈ tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri: Mak cristian xcubˈartak chi wicˈ y chi ucˈaˈjan li jun nimakˈij y xantaj li jwiˈlak, xoctak chi xojoj chi jnimirsaj jkˈij man tiox, ticheˈ. 8 Y mi kabˈantak tzˈiˈal chapcaˈ xantak jujun rechak. Y jwiˈliˈli, li jun kˈijke xcamtak junwinak uxibˈ mil (23,000). 9 Ni mi katoctak nen tikatzˈonajtak re Kakaj Jesucristo ri Kajawl pire tikiltak wi tzˈetiˈ wiˈ jcwinel chapcaˈ xantak jujun rechak kamam katitˈ. Rechak jilonli xantak, jwiˈliˈli subˈlaj qˈui rechak xcamtak jwiˈl xtiˈsajtak jwiˈl cumatz. 10 Mat yokˈontak chirij Kakaj Dios chapcaˈ xantak jujun rechak. Jwiˈl jujun rechak xyokˈontak chirij Kakaj Dios, jwiˈliˈli xcamsajtak jwiˈl anjl ri xtaksaj jwiˈl Kakaj Dios chi jcamsajcak. 11 Juntir li ri xansajch chijxoˈlak kamam katitˈ ojrtaktzij pirechiˈ jun cˈutbˈire chikawch oj lajori. Y xcan tzˈibˈajok li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios pirechiˈ ojtijoj oj ri aj yoˈlcojtakna laˈ mak qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak. 12 Y jwiˈliˈli wi wiˈ jonok tijchomorsaj laj ranm chi taˈ tijquibˈaj ranm chirij Kakaj Jesucristo, tike jcwentij ribˈ pire maˈ tikej li mac. 13 Atak taˈ xattakchiˈjtak chi macun laˈ jun takchiˈjem ri mitaˈ ticwintak cristian chi jcuyic. Jwiˈl Kakaj Dios tranaˈ lawiˈ ri tijbˈij, re taˈ tijyeˈ luwar pire atkejtak li mak takchiˈjem chi macunc ri mitaˈ atcwintak chi jcuyic. Jilonli cuando atkejtak li mak takchiˈjem chi macunc, Kakaj Dios tijyaˈ retemaj chawechak nen rajwax tabˈantak pire atchˈecontak. 14 Jwiˈliˈli atak lokˈlajtak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, ma nimirsajtak jkˈij mak tiox. 15 In tambˈij chawechak jilonri, jwiˈl riˈ chwaj tiwaˈx mas anoˈjak, pire tijnaˈ tachomorsajtak wi tzi o taˈ tzi ri tambˈijbˈi chawechak. 16 Cuando tikatij ke ri wiˈ xilj man nejbˈ ri tikacˈomowaj re Kakaj Dios jwiˈl wiˈ jkˈabˈ chibˈ, riˈ jquiqˈuel Kakaj Jesucristo tijin tikatijtak. Y cuando tikatij ke laˈ man cuxlanwa ri tikajachtak chikawch, riˈ jtioˈjl Kakaj Jesucristo tijin tikatijtak. 17 Junke chi cuxlanwa ri wiˈ y oj onque ojiˈ qˈui, pero ojke chapcaˈ jun chi tioˈjl jwiˈl junke chi cuxlanwa tikatijtak. 18 Iltak nen trantak yak rijajl Israel. Mak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios tijtijaˈtakaˈ rechak laˈ ri tijsujtak re Kakaj Dios chibˈ man altar. 19 In, cuando tambˈij chawechak jilonli taˈ intijin chi jbˈij chawechak chi tziyiˈn o taˈ chiquiˈ tzi mak kelen ri sujultakchak re mak tiox y taˈ intijin chi jbˈij chi mak tiox wiˈ nen trantak. 20 In tijin tambˈij chi mak kelen ri tisujsaj re mak tiox jwiˈlak mak cristian ri taˈ tijcojtak Jyolj Kakaj Dios, maˈ re taˈ Kakaj Dios tijsujtak rechiˈ mak etzl tijsujtak y in taˈ chwaj tacomonajtak kelen awechak riqˈuilak mak etzl. 21 Atak taˈ tijnaˈ tatij awechak ri wiˈ xilj jnejbˈ Kakaj Jesucristo ri Kajawl y tatij chic awechak ri wiˈ xilj man jnejbˈak mak etzl. Ni taˈ luwar tatij awechak ri wiˈ bˈa jmex Kakaj Jesucristo ri Kajawl y tatij chic awechak ri wiˈ bˈa jmexak mak etzl. 22 Wi oj tikacomonaj kelen ke riqˈui Kakaj Dios y tikacomonaj kelen ke riqˈui mak etzl tijin tikabˈan chi tipe jselosil Kakaj Dios ri Kajawl chikij jwiˈl Kakaj Dios wiˈ mas jcwinel chikawch oj. 23 Cuando tibˈijsaj chi yeˈliˈ luwar chike tikabˈantak nen chikaj oj tikabˈantak, tzˈetiˈn, pero maˈ juntir taˈ wiˈ nen tichacuj. Y tzˈet yeˈliˈ luwar chike tikabˈantak lawiˈ ri chikaj oj tikabˈantak, pero maˈ juntir taˈ ri tikabˈantak ticwin chi kabˈitic chi jbˈanic mas lawiˈ raj Kakaj Jesucristo tikabˈantak. 24 Jun cristian taˈ luwar xike tijtoc utzil pire ricˈan, rajwaxiˈ tijtoc utzil pi rechak nicˈj cristian chic. 25 Atak tijnaˈ tatijtak juntir mak tiˈnic ri ticˈayaj lak cˈaybˈi tiˈnic. Taˈ rajwax tina atzˈonajtakna wi sujulchak re mak tiox o taˈn pire maˈ tachomorsajtak laj awanmak chi atmacuntakaˈ chiwch Kakaj Dios wi xatijtak. 26 Jwiˈl li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tijbˈij jilonri: Juntir ulew y juntir ri wiˈtak chiwch, rechiˈ Kakaj Dios ri Kajawl, ticheˈ. 27 Wi wiˈ jono cristian ri taˈ takel Kakaj Jesucristo jwiˈl, atjsiqˈuijtak chi jtijic wa riqˈuil laj richoch y wi chawajak atbˈetak, tijtak juntir nen tiyeˈsaj chawechak chi tijem. Taˈ rajwax tina atzˈonajtakna lamas xpe mak kelen ri tiyeˈsaj chawechak chi tijem pire maˈ tachomorsajtak laj awanmak chi atmacuntakaˈ wi xatijtak. 28 Pero wi wiˈ jonok tibˈin chawechak chi man tiˈnic ri xyeˈsaj chawechak sujulchak re mak tiox, ma tijtak pire maˈ tijchomorsaj laj ranm man ri xin chawechak chi timacuniˈ wi tijtij. 29 In, cuando tambˈij jilonli chawechak, taˈ inyolow chirij ri nen tachomorsaj atak laj awanmak, in tambˈij jilonli chawechak chirijiˈ ri tijchomorsaj jun jalan cristian chic laj ranm. Pero pent wiˈ jonok tijbˈij: In yeˈliˈ luwar chwe jwiˈl Kakaj Dios tantij mak kelen ri sujul re mak tiox, taˈ luwar tibˈan kˈatbˈitzij chimbˈ jwiˈl ri nen tijchomorsaj jun cristian laj ranm. 30 Y wi tancˈomowajiˈ re Kakaj Dios juntir ri tantij, taˈ nen tibˈanow jkˈatbˈitzij chimbˈ jwiˈl tancˈomowajiˈ re Kakaj Dios, ticheˈ. 31 Pero in tambˈij chawechak chi juntir kelen ri tatijtak, juntir ri tawucˈaˈjajtak y juntir kelen ri tabˈantak, bˈantak pire jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios. 32 Tike acwentij aybˈak pire maˈ awiˈlake atak tikejtak li mac yak rijajl Israel pachak yak maˈ rijajl taˈ Israel y yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. 33 In riˈ tambˈan juntir lawiˈ ri tzi tiilsaj jwiˈlak juntir cristian, in maˈ riˈ taˈ tambˈan lawiˈ ri tzi twil in, riˈ chwaj tantoc utzil pi rechak nicˈj cristian chic pire ticolmajtak laj jkˈabˈ jmacak.

1 Corintios 11

1 Jilonli atak, riˈ bˈantak laj acˈaslemalak chapcaˈ tambˈan in laj incˈaslemal, in riˈ tijin tambˈan laj incˈaslemal chapcaˈ ri xan Kakaj Jesucristo laj jcˈaslemal. 2 In subˈlaj inquiˈcot chawijak atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, jwiˈl incuxtajiˈ awiˈlak chirij juntir ri ximbˈan y tijin tatakejtak jbˈanic lawiˈ ri xatintijojtak. 3 Pero in riˈ chwaj tawetemajtak chi Kakaj Jesucristo riˈ bˈabˈal chibˈak yak winak, jilon jun winak riˈ bˈabˈal chibˈ rixokl y jilon Kakaj Dios riˈ bˈabˈal chibˈ Kakaj Jesucristo. 4 Jun winak wi tijchˈuk jbˈa cuando tichˈaˈw riqˈui Kakaj Dios o cuando tijkˈasaj Jyolj Kakaj Dios, tijin tijcˈut chi taˈ tijcoj jkˈij Kakaj Jesucristo ri jbˈabˈal. 5 Y jun anm wi mitaˈ tijchˈuk jbˈa cuando tichˈaˈw riqˈui Kakaj Dios o cuando tijkˈasaj Jyolj Kakaj Dios, tijin tijcˈut chi taˈ tijcoj jkˈij richjil ri jbˈabˈal, jwiˈl cuando taˈ tijchˈuk jbˈa nicˈ riqˈuil jotzoliˈ juntir rusumal jbˈa. 6 Jwiˈl wi wiˈ jono anm taˈ tijchˈuk jbˈa riˈ mas tzi resaj rusumal jbˈa. Pero wi qˈuixibˈaliˈ pire jun anm tiesaj rusumal jbˈa o tijotzsajbˈic, riˈ mas tzi jchˈukeˈ. 7 Jun winak taˈ luwar tijchˈuk jbˈa jwiˈl Kakaj Dios xanow re winak chapcaˈ re y riˈ winak li ticˈutuw jnimal jkˈij Kakaj Dios, pero jun anm riˈ re ticˈutuw jnimal jkˈij richjil. 8 Jwiˈl nabˈe winak maˈ laˈ taˈ jbˈakel jxucul jun anm xansaj. Nabˈe anm laˈyiˈ jbˈakel jxucul jun winak xansaj. 9 Kakaj Dios taˈ xan nabˈe winak jwiˈlke anm, anm jwiˈliˈ winak xansaj jwiˈl Kakaj Dios. 10 Jilonli jwiˈl yak anjl ri tijin tinaˈtuntakch, jun anm rajwaxiˈ tijchˈuk jbˈa chi jcˈutic chi wiˈ nen titakon chibˈ. 11 Pero chiwch Kakaj Jesucristo ri Kajawl taˈ ni jun winak ri wiˈ miti jwiˈlke anm, ni taˈ jun anm ri wiˈ miti jwiˈlke winak. 12 Nabˈe anm laˈyiˈ jbˈakel jxucul jun winak xansaj ojrtaktzij y lajori juntir winak ri tijin tiqˈuisiˈytak jwiˈlke anm, pero juntir li y juntir ri wiˈtak Kakaj Diosiˈ tibˈanow. 13 Atak chomorsajtak wi tziyiˈ rilic jun anm ri taˈ chˈukul jbˈa jwiˈl cuando tichˈaˈw riqˈui Kakaj Dios chiwchak cristian. 14 Etemaliˈ chi qˈuixibˈaliˈ rilic jun winak cuando tijyeˈ luwar tiqˈuiy mas rusumal jbˈa. 15 Pero jun anm ri nimak rusumal jbˈa tziyiˈ rilic jwiˈl rusumal jbˈa riˈ jqˈuexwach jun itzˈik re chˈukbˈi jbˈa. 16 Wi wiˈ jono ri taˈ tzi tijta ri tijin tambˈij, retemaj chi oj y juntir yak kˈat ajtakeltak re Kakaj Jesucristo xike li ketam, taˈ chiquiˈ ketam jun jalan cˈutuˈn chic. 17 Lajori tantzˈibˈajbˈi chawechak nen tabˈantak, pero maˈ pire taˈ tambˈij chi tziyiˈ tijin tabˈantak, jwiˈl cuando tamulbˈaˈ aybˈak chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios, pi jqˈuexwach tabˈantak ri tzi, riˈ mas tabˈantak ri mitaˈ tzi. 18 Nabˈe tambˈijbˈi chawechak chi xyolsaj chwe chi cuando tamulbˈaˈ aybˈak chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios, tatosaˈ aybˈak pitak kˈat y taxut aybˈak y in tancojaˈ chi tzˈetiˈn. 19 Jwiˈl pi awechak pent rajwaxiˈ tabˈantak jilonli pire ticˈutun nen chawechak tzˈetel tzˈet ajtakel re Kakaj Jesucristo. 20 Atak cuando tamulbˈaˈ aybˈak, maˈ riˈ taˈ chiquiˈ tatijtak Sinar ri nim jkˈij ri xcan jcˈuteˈ Kakaj Jesucristo, 21 jwiˈl tatos aybˈak pitak kˈat chi jtijic Sinar. Wiˈ jujun chawechak tinabˈertak chi jtijic jwaak, jwiˈliˈli wiˈ jujun taˈ tran jwaak y wiˈ jujun chic tikˈabˈartak. 22 Pero atak, riˈ mas tzi atwiˈntakch y atucˈaˈjantakch laj awichochak pire taˈ taxuttak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo y taˈ tzi taqˈuixibˈsajtak yak ri taˈ jwaak. Jwiˈliˈli taˈ tijnaˈ tambˈij chawijak chi subˈlaj tziyiˈ ri tijin tabˈantak. 23 Kakaj Jesucristo ri Kajawl xintijon re juntir ri ximbˈij chawechak. Laˈ man akˈabˈ li cuando tichak jachsaj Kakaj Jesucristo ri Kajawl pi camic, xcˈam cuxlanwa, 24 xcˈomowaj re Kakaj Dios, ajrucˈreˈ xqˈuer y xij rechak yak cabˈlajuj (12) ajtijol ribˈak chirij: Riˈ ri intioˈjl ri tijachsaj pi camic pire utzil pi awechak. Bˈantak jilonli pire cuxtibˈiwe, xcheˈ. 25 Y jilon xan re man ri wiˈ li nejbˈ, cuando xcolajtak wicˈ, xcˈam man nejbˈ y xij: Man ri wiˈ li nejbˈ ri, riˈ inquiqˈuel ri quiek laˈ xaan man aacˈ chomorsaˈn. Nojel bˈwelt cuando tatij awechak man ri wiˈ li man nejbˈ ri, bˈantak pi cuxtibˈiwe, xcheˈ Kakaj Jesucristo. 26 Y jilonli atak nojel bˈwelt cuando tatij awechak laˈ man ri wiˈ li man nejbˈ y tatij awechak laˈ man cuxlanwa, jcamic Kakaj Jesucristo ri Kajawl tijin tayeˈtak jtaquil asta cuando tipe chic. 27 Jwiˈliˈli wi wiˈ jono chawechak tijtij re laˈ man cuxlanwa o tijtij re laˈ man ri wiˈ li man jnejbˈ Kajawl y taˈ sucˈul ranm chiwch Kakaj Dios, timacuniˈ chiwch jtioˈjl y jquiqˈuel Kakaj Jesucristo ri Kajawl. 28 Jwiˈliˈli rajwaxiˈ icˈaj laj awanmak nabˈe chi ajujunalak wi sucˈuliˈ awanmak chiwch Kakaj Dios, ajrucˈreˈ tatij awechak laˈ man cuxlanwa y tatijtak awechak laˈ man ri wiˈ li man nejbˈ. 29 Nen jonok tijtij re laˈ man cuxlanwa y tijtij re laˈ man ri wiˈ li nejbˈ y taˈ tijta jcholajl chi jtioˈjliˈ y jquiqˈueliˈ Kakaj Jesucristo ri Kajawl xtij, tijin tiwiˈnc y tiucˈaˈjan pire tibˈan jkˈatbˈitzij chibˈ jwiˈl Kakaj Dios. 30 Jwiˈliˈli wiˈ mas chaxoˈlak taˈ jchokˈbˈak y yajtake. Y wiˈ jujun chaxoˈlak ri xcamtak. 31 Pero wi tikicˈaj nabˈe chi tziyiˈ jbˈanic kanm chiwch Kakaj Dios, taˈ tibˈan kˈatbˈitzij chikabˈ jwiˈl Kakaj Dios. 32 Pero Kakaj Dios ri Kajawl cuando tijcˈach kawch pirechiˈ maˈ tran jkˈatbˈitzij chikabˈ cuando tran jkˈatbˈitzij chibˈak juntir mak ri taˈ tijcojtak Jyolj Kakaj Dios. 33 Jwiˈliˈli atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, cuando tamulbˈaˈ aybˈak chi jtijic Sinar ri nim jkˈij ri xcan jcˈuteˈ Kakaj Jesucristo, ulbˈejtakna aybˈak chawibˈil aybˈak, ajrucˈreˈ nicˈ atoctak chi wicˈ. 34 Wi wiˈ jono chawechak ri wiˈ mas wiˈjal re jtijeˈch jwa laj richoch pire maˈ tibˈan kˈatbˈitzij chibˈ jwiˈl Kakaj Dios jwiˈlke taˈ tzi tran cuando tijin tatijtak Sinar ri nim jkˈij ri xcan jcˈuteˈ Kakaj Jesucristo. Mak nicˈj kelen chic ajriˈ tambˈij chawechak cuando intaw aacˈlak.

1 Corintios 12

1 Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, in chwaj chi tawetemajtak chirij kacwinel ri tijsipaj Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chike chi kajujunal. 2 Atak awetamakiˈ cuando ajquiˈ chajach aybˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo, kuske chawechak xatcˈamsajtakbˈi chi jcojic jkˈij mak tiox ri taˈ tichˈaˈwtak. 3 Jwiˈliˈli in, chwaj tawetemajtak chi ni jono ri cˈamal jbˈe jwiˈl Lokˈaj Jsantil Kakaj Dios ticwin tijyokˈ Kakaj Jesucristo y taˈ ni jonok ticwin chi jbˈij chi Kakaj Jesucristo riˈ Kajawl miti jwiˈliˈ cˈamal jbˈe jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios. 4 Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios qˈuiyiˈ jwich cwinel ri tijsipaj chike, pero Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios junke. 5 Qˈuiyiˈ jwich tˈoˈon chapcaˈ raj Kakaj Jesucristo, pero Kakaj Jesucristo ri Kajawl, junke. 6 Qˈuiyiˈ jwich ri ojcwintak chi jbˈanic pire Kakaj Dios, pero junke chi Dios ri wiˈ laj kanm ri tibˈanow chike ojcwintak chi jbˈanic lawiˈ ri tikabˈantak chi kajujunal. 7 Kakaj Dios sipaliˈ kacwinel jwiˈl chi kajujunal chi jcˈutic chi wiˈ Lokˈlaj Jsantil laj kanm pire utzil pi rechak juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. 8 Wiˈ jujun tisipaj jcwinel jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios pire tiwaˈx jnoˈj chi jyeˈic noˈj y wiˈ jujun chic tisipaj jcwinel jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios pire tretemaj mas lawiˈ retam Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios. 9 Wiˈ jujun ri tisipaj jcwinel jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios pire ticubˈar mas jchˈol chirij Kakaj Jesucristo y wiˈ jujun chic tisipaj jcwinel jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chi tzibˈsanc. 10 Wiˈ jujun chic tisipaj jcwinel jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chi jbˈanic nimaktak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios y wiˈ jujun chic tisipaj jcwinel jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chi jkˈasaj Jyolj Kakaj Dios. Wiˈ jujun chic tisipaj jcwinel jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chi retemaj lamaswiˈ ri Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios y lamaswiˈ ri maˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios taˈn. Y wiˈ jujun chic tisipaj jcwinel jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chi chˈaˈwem lak jaljojtak tzijbˈal ri taˈ etemal y asta wiˈ jujun chic tisipaj jcwinel jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chi jbˈij nen jcholajl tielwiˈ mak yoloj ri tibˈijsaj lak jaljojtak tzijbˈal ri taˈ etemal. 11 Pero juntir cwinel li, xike Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios tisipan rechak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo chapcaˈ raj re tijsipaj rechak chi jujunalak. 12 Jtioˈjl jun cristian qˈuiyiˈ qˈuer wiˈ re, pero onque qˈuiyiˈ qˈuer wiˈ re, junke chi tioˈjl. Y jilon jbˈanicak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo riqˈui Kakaj Jesucristo. 13 Y ojtak juntir laˈke jun chi Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios xansaj jaˈtiox chike pire ojwuxtak jun chi tioˈjl riqˈui Kakaj Jesucristo. Oj rijajl Israel y yak maˈ rijajl taˈ Israel, yak ri wiˈ rajwak o yak ri taˈn, pero ojtak juntir xike Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios xyeˈsaj laj kanm jwiˈl Kakaj Dios. 14 Jtioˈjl jun cristian maˈ jun taˈke jbˈanic, qˈuiyiˈ qˈuer wiˈ re. 15 Jwiˈliˈli witi tichˈaˈw rakan jun cristian y tijbˈij: Jwiˈl maˈ in taˈ kˈabˈ, maˈ in taˈ jun qˈuer re man tioˈjl, ticheˈ. Ni maˈ jwiˈl taˈ tijbˈij jilonli tican pi maˈ jun qˈuer taˈ re jtioˈjl jun cristian. 16 Y witi tichˈaˈw jxicn jun cristian y tijbˈij: Jwiˈl maˈ in taˈ bˈakˈ wich, maˈ in taˈ jun qˈuer re man tioˈjl, ticheˈ. Ni maˈ jwiˈl taˈ tijbˈij jilonli tican pi maˈ jun qˈuer taˈ re jtioˈjl jun cristian. 17 Y witi juntir jtioˈjl jun cristian bˈakˈwichtaj, taˈ roj tijta nen tibˈijsaj. Y witi juntir jtioˈjl jun cristian xicntaj, taˈ roj tijsik ruxbˈ jun kelen. 18 Pero Kakaj Dios riˈ xcoj mak qˈuer re jtioˈjl jun cristian lamas ri tzi xril re. 19 Y witi juntir jtioˈjl jun cristian jun qˈuerteneˈke, taˈ roj jcholajl. 20 Onque qˈui qˈuer ri titzˈakatsan re jun tioˈjl, pero junke chi tioˈjl. 21 Bˈakˈ jwich jun cristian taˈ tijnaˈ tijbˈij re jkˈabˈ: Taˈ atchocon inwiˈl, taˈ ticheˈ re. Y ni jbˈa jun cristian taˈ tijnaˈ tijbˈij re rakan: Taˈ atchocon inwiˈl, taˈ ticheˈ re. 22 Pero mak qˈuer re jtioˈjl jun cristian ri taˈ cˈax tichˈiˈmaj, riˈ li mas tichocon. 23 Mak qˈuer re katioˈjl ri taˈ mas tzi rilic, riˈ mas tzi jchajaj tikabˈan. Y mak qˈuer re katioˈjl ri tikachomorsaj oj chi qˈuixbˈaliˈ rilic, riˈ li mas tzi jchˈukic tikabˈantak. 24 Y mak qˈuer re katioˈjl ri tzi rilic, oj taˈ rajwax tzi jchˈukic tikabˈantak. Pero jilonli xan Kakaj Dios re juntir katioˈjl pire tzi jchajaj mak qˈuer re katioˈjl tikabˈantak ri tikachomorsajtak oj chi taˈ mas cojol jkˈij. 25 Y Kakaj Dios jilonli xan pire maˈ tijjach ribˈ katioˈjl. Re riˈ raj chi jun qˈuer re katioˈjl tijtˈoˈ jun qˈuer katioˈjl chic. 26 Wi wiˈ jun qˈuer re katioˈjl tijin tijtij cˈax, juntir katioˈjl tricˈajiˈ cˈax. Wi wiˈ jun qˈuer re katioˈjl ri ticojsaj jkˈij, juntir katioˈjl tijtaˈ quiˈcotemal riqˈuil. 27 Y jilon atak, atakaˈ jtioˈjl Kakaj Jesucristo y chi ajujunalak atakaˈ jun qˈuer re jtioˈjl Kakaj Jesucristo. 28 Chijxoˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, Kakaj Dios nabˈe xcoj jujun pi jtakoˈn Kakaj Jesucristo, jcabˈ xcoj jujun pi ajkˈasaltak Jyolj y jrox xcoj jujun pi ajtijonl. Y ajrucˈreˈ xcoj jujun chi jbˈanic cˈutbˈi jcwinel, xcoj jujun chic chi tzibˈsanc. Y xcoj jujun chic chi jtˈoˈicak nicˈj cristian chic y xcoj jujun chic pire ajilil jcholajl chijxoˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. Y xcoj jujun chic chi chˈaˈwem lak jaljojtak tzijbˈal ri taˈ etemal. 29 Pero maˈ juntirtak taˈ rechak jtakoˈn Kakaj Jesucristo, ni maˈ juntirtak taˈ rechak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios, maˈ juntirtak taˈ rechak ajtijonl y ni maˈ juntirtak taˈ rechak xcochaj jcwinelak chi jbˈanic nimaktak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios. 30 Maˈ juntir taˈ xcochaj jcwinelak chi tzibˈsanc, ni maˈ juntir taˈ xcochaj jcwinelak chi chˈaˈwem lak jaljojtak tzijbˈal ri taˈ etemal y maˈ juntir taˈ xcochaj jcwinelak chi jbˈij nen jcholajl tielwiˈ mak yoloj ri tibˈijsaj lak jaljojtak tzijbˈal ri taˈ etemal. 31 Atak riˈ mas tzi tibˈe awanmak chirij mak cwinel ri mas tzi.

1 Corintios 13

1 Wi in, inyolow laj jtzijbˈalak juntir cristian wich ulew y inyolow chapcaˈ tiyolowtak yak anjl, pero wi mitaˈ inlokˈinc, inke chapcaˈ jun chˈiˈchˈ ri titzininc o chapcaˈ jun campan ri titananc. 2 Y wi sipal incwinel chi jkˈasaj Jyolj Kakaj Dios y wetam juntir jchomorsaˈn Kakaj Dios ri mitaˈ etemalc y wi wiˈ subˈlaj innoˈj y wi wiˈ jun nimlaj jcubˈarbˈ inchˈol chirij Kakaj Jesucristo pire incwin chi resaj mak witz laj jluwr, pero wi mitaˈ inlokˈinc, taˈ nen inchoconwiˈ. 3 Y onque tanjach juntir kelen we ri wiˈ chiwchak yak ri wiˈ rajwax rechak y tanjach wibˈ pire incˈatsaj li kˈakˈ, pero wi mitaˈ inlokˈinc, taˈ nen tichocon pi we tambˈan jilonli. 4 Jun cristian ri tilokˈinc, tijcochaˈ jwich chi jcuyic juntir ri tibˈansaj re, tziyiˈ jnoˈj, taˈ titiˈtinc, taˈ tijcoj jkˈij y taˈ nim tijyeˈ ribˈ. 5 Jun cristian ri tilokˈinc, maˈ kus taˈke re tran jun kelen ri mitaˈ tzi, maˈ xitaˈke tijtoc utzil pire re, taˈ tipe retzal, ni taˈ tijyeˈ riqˈui ranm wi tibˈansaj cˈax re. 6 Jun cristian ri tilokˈinc, taˈ tiquiˈcot cuando jun cristian tran kelen ri mitaˈ tzi, riˈ tiquiˈcot chirij jun cristian ri tibˈanow lawiˈ ri tzi. 7 Jun cristian ri tilokˈinc, tijcuyaˈ juntir, tijcojaˈ juntir ri tibˈijsaj re, cubˈuliˈ jchˈol chi rulbˈej juntir, tijcuyaˈ juntir cˈax ri tijtaˈ laj jcˈaslemal. 8 Lokˈin taˈ jsachic jwich, pero tina tawna jun kˈij chi taˈ chiquiˈ rajwax wiˈ jonok tikˈasin Jyolj Kakaj Dios y taˈ chiquiˈ rajwax wiˈ jonok tichˈaˈw li jalan tzijbˈal ri taˈ etemal y tina saachna jwich man eteman re jtijoj jun chic. 9 Jwiˈl taˈ tzˈakat juntir ri ketam y taˈ ojcwintak chi jkˈasaj juntir Jyolj Kakaj Dios ri tibˈijsaj chike jwiˈl Kakaj Dios. 10 Pero tina tawna jun kˈij cuando tipe ri kes tzˈakat, ajrucˈreˈ juntir mak ri taˈ tzˈakat taˈ chiquiˈ tichocon kawiˈl. 11 In cuando aj iniˈ acˈl, jilon inchˈaˈwc, inchomorsaˈn y innoˈj chapcaˈ jun acˈl, pero cuando xinwinakirc, xcan inyeˈ jbˈanic juntir chapcaˈ tran jun acˈl. 12 Lajori raquitzke ketam re juntir ri tran Kakaj Dios, jilon chapcaˈ cuando ojnaˈtuntak li jun espej ri mujke jwich, pero tina tawna jun kˈij tiel juntir chi sak pire kes tzˈetel tzˈet tikiltak. Lajori taˈ mas wetam nen tran Kakaj Dios, pero tina tawna jun kˈij twetemajiˈ mas chirij Kakaj Dios chapcaˈ re retamiˈ juntir chwij. 13 Wiˈ uxibˈ kelen ri mitaˈ jsachic jwichak, jcubˈarbˈ kachˈol chirij Kakaj Jesucristo, jcubˈarbˈ kachˈol chi rulbˈej ri tisipaj chike y lokˈinc. Pero ri mas nim jkˈij re mak uxibˈ li, riˈ lokˈinc.

1 Corintios 14

1 Riˈ mas tzi takejtak lokˈinc y riˈ jrayaj awanmak tisipaj acwinelak jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios. Y riˈ mas tzi jrayaj awanmak tisipaj acwinelak chi jkˈasaj Jyolj Kakaj Dios. 2 Jun cristian ri sipal jcwinel jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chi chˈaˈwem li jalan tzijbˈal ri taˈ etemal, maˈ riˈ taˈ yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo tijchˈabˈej, riˈ Kakaj Dios tijchˈabˈej. Jwiˈliˈli taˈ ni jonok titaw jcholajl ri tijbˈij jwiˈl riˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios tibˈanow re tijbˈij yoloj ri taˈ ni jono etemawinak re. 3 Pero jun cristian ri sipal jcwinel jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chi jkˈasaj Jyolj Kakaj Dios riˈ tijchˈabˈej yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo pire jbˈiticak chi jbˈanic mas lawiˈ raj Kakaj Jesucristo trantak pire tijyeˈ jcowil ranmak chi jbˈanic lawiˈ ri tzi. 4 Jun cristian ri tichˈaˈw li jalan tzijbˈal ri taˈ etemal ri tisipaj re jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios xike re ricˈan tijbˈit ribˈ chi jbˈanic mas lawiˈ raj Kakaj Jesucristo tran, pero nen jonok tikˈasin Jyolj Kakaj Dios tijbˈitaˈ yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo chi jbˈanic mas lawiˈ raj Kakaj Jesucristo trantak. 5 In chwaj chi atak juntir ateneˈ chˈaˈwtak lak jaljojtak tzijbˈal ri taˈ etemal ri tijsipaj Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chawechak. Pero in riˈ mas chwaj chi takˈasajtak Jyolj Kakaj Dios jwiˈl jun ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios masna nim jkˈij chiwch jun ri tichˈaˈw li jalan tzijbˈal ri taˈ etemal, pero wi taˈ tijbˈij nen jcholajl tielwiˈ mak yoloj ri tijbˈij pire tijbˈit yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo chi jbˈanic mas lawiˈ raj Kakaj Jesucristo trantak. 6 Jwiˈliˈli atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, taˈ nen tichacuj pi awechak wi atbˈe insolajtak y atinchˈabˈejtak li jalan tzijbˈal ri taˈ etemal ri sipal chwe jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri taˈ tatatak. Taˈ nen tichacuj wi taˈ tambˈij chawechak lawiˈ ri xcˈutsaj chinwch jwiˈl Kakaj Dios o wi taˈ tambˈij chawechak lawiˈ ri xij Kakaj Dios chwe o wi taˈ tankˈasaj Jyolj Kakaj Dios chawechak o wi taˈ tanyeˈ jun tijon chawechak. 7 Jilon mak kelen ri tiesaj bˈix laˈ chapcaˈ mak suˈ y mak arp, wi mitaˈ tiokˈsaj y tikˈojomaj kes pi jcholajl, taˈ tichˈobˈsaj nen chi bˈix lal tijin tiesaj laˈ. 8 Y li jun chˈoˈj, wi maˈ jcholajl taˈ rokˈsaj man trompet tibˈansaj, taˈ ni jonok tijbˈit ribˈ pire tibˈe li chˈoˈj. 9 Y jiˈcˈulon chaxoˈlak wi taˈ titaˈsaj jcholajl mak yoloj ri tabˈijtak cuando atchˈaˈwtak lak jaljojtak tzijbˈal ri taˈ etemal, taˈ tietemaj nen tijin tabˈijtak, nicˈ riqˈuil li tewke attijintak chi chˈaˈwem. 10 Neri wich ulew subˈlaj qˈuiyiˈ jwich tzijbˈal y juntir mak tzijbˈal li, wiˈ jcholajl. 11 Pero wi inchˈabˈej jwiˈl jun cristian y taˈ tanta jtzijbˈal, pi we in man cristian li jalaniˈ jtilmit y jilon in pire man cristian li jalaniˈ intilmit jwiˈl jalaniˈ intzijbˈal. 12 Atak jwiˈl subˈlaj tijrayaj awanmak tacˈultak cwinel ri tijsipaj Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, coj jcowil awanmak pire tisipaj mas acwinelak jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios pire tabˈittak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo chi jbˈanic mas lawiˈ raj Kakaj Jesucristo trantak. 13 Y jwiˈliˈli jun cristian ri tichˈaˈw li jalan tzijbˈal ri taˈ etemal ri tijsipaj Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, chˈaˈwok riqˈui Kakaj Dios y jtzˈonaj re chi tisipaj jcwinel chi jbˈij nen jcholajl tielwiˈ mak yoloj ri tijin chi jbˈijc. 14 In, wi inchˈaˈw riqˈui Kakaj Dios li jalan tzijbˈal ri taˈ etemal ri tijsipaj Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chwe, insantil tichˈaˈw riqˈui Kakaj Dios, pero taˈ tanta jcholajl nen tambˈij. 15 ¿Nen rajwax tambˈan? Rajwaxiˈ insantil tichˈaˈw riqˈui Kakaj Dios y rajwaxiˈ inchˈaˈw riqˈui Kakaj Dios laˈ yoloj ri wetam nen chwaj tambˈij. Y rajwaxiˈ insantil tijbˈixaj jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios y rajwaxiˈ tambˈixaj jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios laˈ yoloj ri wetam nen chwaj tambˈixaj. 16 Cuando asantil tijin chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios y wi wiˈ jun cristian ri tijin tijta ri taˈ retam jcholajl nen tijin tijbˈij asantil, taˈ atjpachij chi cˈomowan re Kakaj Dios jwiˈl taˈ retam nen or tibˈijsaj jiloniˈn. 17 Pent kuslaj cˈomowaniˈ tijin tran asantil cuando tijin atchˈaˈw riqˈui Kakaj Dios, pero taˈ tijbˈit jun chic chi jbˈanic mas lawiˈ raj Kakaj Jesucristo tran. 18 In tancˈomowaj re Kakaj Dios chi masna inchˈaˈw chawchak atak juntir li jalan tzijbˈal ri taˈ etemal ri xincochaj riqˈui Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios. 19 Pero cuando win chijxoˈlak yak kˈat ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, riˈ mas tzi pi we wi tambˈij jobˈ chi yoloj ri tijtatak jcholajl ri tichocon jwiˈlak chiwch tambˈij lajuj mil (10,000) chi yoloj li jalan tzijbˈal ri taˈ etemal ri xincochaj riqˈui Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri taˈ tijtatak jcholajl. 20 Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, can yeˈtak mak chomorsaˈn ri chapcaˈ jchomorsaˈn yak ri taˈ nen retamak chapcaˈ tral acˈl. Bˈantak chapcaˈ yak ri taˈ nen retamak chirij mak etzltak noˈj, pero waˈxok mas anoˈjak pire tzi jchomorsaj tabˈantak nen tabˈantak chapcaˈ riˈjtaklaj cristian. 21 Li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tzˈibˈaliˈ jilonri: Tina intakna cristian re jaljojtak tilmit y cristian ri jalan jtzijbˈalak chi jchˈabˈejcak yak inwinak. Pero onque jilonli tambˈan chi jchˈabˈejcak, taˈ tijtatak nen tambˈij rechak, ticheˈ Kakaj Dios ri Kajawl. 22 Cuando jun cristian tichˈaˈw li jalan tzijbˈal ri taˈ etemalc, riˈ li jun cˈutbˈi jcwinel Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios pi rechak yak ri taˈ takel Kakaj Jesucristo jwiˈlak, maˈ pi rechak taˈ yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. Y cuando jun tijkˈasaj Jyolj Kakaj Dios, riˈ li jun cˈutbˈi jcwinel Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios pi rechak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, maˈ pi rechak taˈ yak ri taˈ tijcojtak Jyolj Kakaj Dios. 23 Wi tamulbˈaˈ aybˈak atak juntir ajtakeltak re Kakaj Jesucristo y atak juntir atchˈaˈwtak lak jaljojtak tzijbˈal ri taˈ etemalc y wi tioctakbˈi yak nicˈj ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri taˈ tijtatak jcholajl chirij man cwinel li, tijbˈijtakaˈ chi atake sons o wi tioctakbˈi yak ri taˈ tijcojtak Jyolj Kakaj Dios, tijbˈijtakaˈ chi atake sons. 24 Pero wi atak juntir tijin takˈasajtak Jyolj Kakaj Dios cuando tiocbˈi jono ri taˈ takel Kakaj Jesucristo jwiˈl o tiocbˈi jono ajtakel re Kakaj Jesucristo ri taˈ tijta jcholajl chirij man cwinel li, cuando tijta juntir mak yoloj ri tijin tabˈijtak, laj or tioc chi jcˈamic jkˈabˈal chi re wiˈ jmac y tioc chi jcuxtaj laj ranm lawiˈ ri taˈ tzi ri bˈanal jwiˈl 25 y tieliˈ chi sakil juntir mac ri wiˈ laj ranm. Jilonli laj or tijxucbˈaˈ ribˈ chiwch Kakaj Dios chi jnimirsaj jkˈij y jilonli tretemaj chi kes tzˈetel tzˈetiˈ wiˈ Kakaj Dios chaxoˈlak. 26 Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, cuando tamulbˈaˈ aybˈak chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios chi ajujunalak tijnaˈ jun tran jun bˈix, jun tijyeˈ jun tijonc, jun chic tijbˈij lawiˈ ri xcˈutsaj chiwch jwiˈl Kakaj Dios, jun chic tichˈaˈw lak jaljojtak tzijbˈal ri taˈ etemalc y jun chic tibˈin nen jcholajl tielwiˈ mak yoloj ri tibˈijsaj lak jaljojtak tzijbˈal ri taˈ etemalc. Bˈantak juntir li pire tabˈit aybˈak chi jbˈanic mas lawiˈ raj Kakaj Jesucristo. 27 Xike quibˈ o uxibˈ tijnaˈ tichˈaˈwtak lak jaljojtak tzijbˈal ri taˈ etemalc y riˈ raj chi jujunalak tichˈaˈwtak y rulbˈejtak tijqˈuis jyolj jun, ajrucˈreˈ tijchol jun chic y rajwaxiˈ wiˈ jun ri tibˈin nen jcholajl tielwiˈ mak yoloj ri xijtak. 28 Pero wi mitaˈ ni jono cristian ri ticwin chi jbˈij nen jcholajl tielwiˈ mak yoloj ri tijbˈijtak, mi chˈaˈwtak lak jaljojtak tzijbˈal ri taˈ etemal cuando mulbˈem ribˈak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, chˈaˈwok pi ricˈanak riqˈui Kakaj Dios. 29 Cuando tikˈasaj Jyolj Kakaj Dios xike quibˈ o uxibˈ tichˈaˈwtak y yak nicˈj chic, jteˈtak jcholajl wi tzˈetiˈ o taˈ tzˈet ri tijin tibˈijsaj. 30 Y cuando tijin tikˈasaj Jyolj Kakaj Dios y wi wiˈ jono chijxoˈlak yak nicˈj ri cubˈultak chi jtaic, wi etke wiˈ nen xtaksaj jwiˈl Kakaj Dios chi resaj chi sakil, chˈaˈwok y cuando tichˈaˈw re, man jun ri tijin chi chˈaˈwem jyeˈ luwar re man jun chic tichˈaˈwc. 31 Y jilonli juntir yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ticwintakaˈ chi jkˈasaj Jyolj Kakaj Dios chi jujunalak pire juntir cristian tijtijoj ribˈak y pire tiyuk mas jcowil ranmak chirij Kakaj Jesucristo. 32 Yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios rajwaxiˈ triltak jcholajl jcwinelak ri xcochajtak riqˈui Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios. 33 Jwiˈl Kakaj Dios taˈ tran jun kelen ri maˈ jcholajl taˈn y riˈ re tiyeˈw utzil laj kanm. Bˈantak chapcaˈ trantak juntir yak kˈat ajtakeltak re Kakaj Jesucristo 34 cuando mulbˈem ribˈak chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios, taˈ yeˈl luwar rechak yak anm tichˈaˈwtak. Y jwiˈl rechak taˈ yeˈl luwar rechak titakontak chibˈ yak winak cuando mulbˈem ribˈak chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios chapcaˈ tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios. 35 Wi wiˈ nen rajak yak anm tijtzˈonajtak ajriˈ jtzˈonajtak re richjilak laj richochak jwiˈl taˈ ticˈular pi rechak tichˈaˈwtak cuando mulbˈem ribˈak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios. 36 Jyolj Kakaj Dios maˈ aacˈlak taˈ xcholmaj jbˈij y ni maˈ xitaˈke atak xatcojowtak Jyolj Kakaj Dios. 37 Wi wiˈ jono chaxoˈlak tijchomorsaj laj ranm chi re ajkˈasal Jyoljiˈ Kakaj Dios o tijchomorsaj laj ranm chi riˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios xsipan jono jcwinel, tretemajiˈ chi ri tijin tantzˈibˈajbˈi chawechak riˈ Jpixbˈ Kakaj Jesucristo ri Kajawl. 38 Pero wi wiˈ jonok taˈ tijcoj jkˈij ri tantzˈibˈajbˈic, re taˈ ticojsaj jkˈij jwiˈl Kakaj Jesucristo ri Kajawl. 39 Jiˈcˈulonli atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, riˈ jrayaj awanmak jkˈasaj Jyolj Kakaj Dios y ma kˈeltak yak ri tichˈaˈwtak lak jaljojtak tzijbˈal ri taˈ etemalc. 40 Juntir ri tabˈantak, tzi jbˈanic tabˈantak y bˈantak kes pi jcholajl.

1 Corintios 15

1 Lajori atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, in riˈ chwaj ticuxtaj awiˈlak nen tijbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri ximbˈij chawechak y atak xcˈulaˈ awchak y lajori ajwichiˈ cubˈul achˈolak chi jtakejc. 2 Y jwiˈlke tzilaj jtaquil li, atcolmajtak laj jkˈabˈ amacak wi tatakejtak jcojic chapcaˈ jbˈij ximbˈan chawechak. Pero wi tican ayeˈtak jcojic, lokˈke xacojtak. 3 In ojr, riˈ xatintijojtak re lawiˈ ri xijsaj chwe in, chi Kakaj Jesucristo xcam wich curs chi jtojic kamac jilon chapcaˈ tijbˈij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios. 4 Y xmuksajc y xcˈastasaj jwich laj jcamnakl laj rox kˈij jilon chapcaˈ tijbˈij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios. 5 Y cuando jorok cˈastasajiˈ jwich Kakaj Jesucristo laj jcamnakl, etke xwabˈaˈ ribˈ chiwch Cefas y ajrucˈreˈ chiwchak yak cabˈlajuj (12) ajtijol ribˈak chirij. 6 Ajrucˈreˈ etke xwabˈaˈ chic ribˈ chiwchak raj jobˈ cient (500) chi ajtakeltak re y wiˈ mas rechak aj yoˈltakaˈn, pero wiˈ jujun rechak xcamtakaˈn. 7 Ajrucˈreˈ etke xwabˈaˈ chic ribˈ chiwch Santiago y etke xwabˈaˈ chic ribˈ chiwchak juntir yak jtakoˈn. 8 Y pi qˈuisbˈire etke xwabˈaˈ ribˈ chinwch in, jilonli xinjach wibˈ laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo chapcaˈ jun ra neˈ ri ajquiˈ chi tzˈakat riqˈuil cuando tiqˈuisiˈyc. 9 Jwiˈliˈli in tanchomorsaj chi taˈ nim inkˈij chijxoˈlak yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo y taˈ ticˈular pi we tibˈijsaj jtakoˈn Kakaj Jesucristo chwe, jwiˈl ojr ximbˈanaˈ cˈax rechak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. 10 In jwiˈlke xyeˈ rutzil ranm Kakaj Dios chwe jilon wekleˈn ri. Pero maˈ lokˈtaˈke xyeˈ rutzil ranm Kakaj Dios chwe jwiˈl in ximbˈanaˈ mas lawiˈ raj Kakaj Dios tambˈan chiwchak juntir yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo. Pero maˈ wicˈan taˈ incwin tambˈan lawiˈ raj Kakaj Dios tambˈan, riˈ Kakaj Dios ri xyeˈ rutzil ranm chi intˈoˈic. 11 Jwiˈliˈli, ri ximbˈij in o ri xijtak yak nicˈaj chic riˈ tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo tijin tikabˈij y riˈ li xacojtak. 12 Pero wi riˈ tijin tikabˈij chi xcˈastasajiˈ jwich Kakaj Jesucristo laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ, taˈ jcholajl tijbˈijtak jujun chawechak chi taˈ ticˈastasaj jwichak camnakibˈ laj jcamnaklak xoˈlak camnakibˈ. 13 Y wi mitaˈ ticˈastasaj jwichak yak camnakibˈ laj jcamnaklak, taˈ roj xcˈastasaj jwich Kakaj Jesucristo laj jcamnakl. 14 Y witi Kakaj Jesucristo taˈ xcˈastasaj jwich laj jcamnakl, taˈ roj nen tichacuj tzilaj jtaquil chirij ri tijin tikabˈij. Y taˈ nen roj tichocon cubˈul achˈolak chirij Kakaj Jesucristo. 15 Y wi jilonli, ojke joˈstaklaj cristian, taˈ tzˈet ri xojjtak Kakaj Dios chi jbˈij jwiˈl oj tijin tikabˈij chi Kakaj Dios xcˈastasaj jwich Kakaj Jesucristo laj jcamnakl. Y wi taˈ tzˈet xcˈastasaj jwich Kakaj Jesucristo laj jcamnakl, taˈ tzˈet ticˈastasaj jwichak camnakibˈ laj jcamnaklak. 16 Wi mitaˈ ticˈastasaj jwichak camnakibˈ laj jcamnaklak, taˈ roj xcˈastasaj jwich Kakaj Jesucristo laj jcamnakl. 17 Wi mitaˈ tzˈet xcˈastasaj jwich Kakaj Jesucristo laj jcamnakl, taˈ roj nen tichocon cubˈul achˈolak chirij, jwiˈl roj ajwatakaˈ laj jkˈabˈ amacak. 18 Jilonli yak ri cubˈul jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo cuando xcamtak, roj xsaachiˈ jwichak. 19 Y wi xike tichocon kawiˈl laj kacˈaslemal neri wich ulew ri jcubˈarbˈ kachˈol chirij Kakaj Jesucristo, masiˈ cˈur kawch chijxoˈlak juntir cristian. 20 Pero kes tzˈet Kakaj Jesucristo xcˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ. Riˈ re nabˈe xcˈastasaj jwich laj jcamnakl chiwchak juntir camnakibˈ xoˈlak camnakibˈ. 21 Jwiˈlke jun chi winak xcholmajch jcamicak cristian wich ulew y winak li riˈ Adán. Y jwiˈlke jun chi winak xcholmajch jcˈastasaj jwichak camnakibˈ laj jcamnaklak y winak li riˈ Kakaj Jesucristo. 22 Jilon chapcaˈ juntir cristian ri wiˈ jtioˈjlak chapcaˈ jtioˈjl Adán, ticamtakaˈn. Y juntir ri trantak jun riqˈui Kakaj Jesucristo cuando ticˈastasaj jwichak laj jcamnaklak, taˈ chiquiˈ ni jun bˈwelt ticamtak. 23 Pero jilon tibˈan chapcaˈ raj Kakaj Dios tran, riˈ Kakaj Jesucristo nabˈe xcˈastasaj jwich laj jcamnakl. Cuando tikˈaj chicch, ajrucˈreˈ ticˈastasaj jwichak laj jcamnaklak yak ri wiˈtak laj jkˈabˈ. 24 Ajrucˈreˈ titaw qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak cuando Kakaj Jesucristo tijjach jtakon laj jkˈabˈ Kakaj Dios riˈ cuando jorok chˈeconiˈ chibˈak juntir mak ri wiˈ kˈatbˈitzij laj jkˈabˈak y chibˈak mak ri wiˈ jcwinelak. 25 Jwiˈl Kakaj Jesucristo tina takonna chibˈak juntir asta tina chˈeconna chibˈak juntir mak jcontre chapcaˈ tijyeˈ ralaj rakan. 26 Y ri qˈuisbˈire jcontre Kakaj Jesucristo ri tina jsachna jwich, riˈ man camic. 27 Jwiˈl Kakaj Dios xjachaˈ juntir ri wiˈ wich kˈijsak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. Pero cuando tijbˈij chi juntir xjachsajiˈ laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo, taˈ tijbˈij chi riˈ jun Kakaj Dios xjach ribˈ laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo, jwiˈl riˈ re xjachow juntir ri wiˈ wich kˈijsak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. 28 Cuando wiˈchak juntir laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo, ajrucˈreˈ Kakaj Jesucristo ri Jcˈajol Kakaj Dios tijjach ribˈ laj jkˈabˈ Kakaj Dios ri xjachow juntir laj jkˈabˈ. Jilonli riˈchak Kakaj Dios nim jkˈij chibˈak juntir ri wiˈ wich kˈijsak. 29 Wiˈ jujun chawechak tibˈansaj jaˈtiox rechak pi jqˈuexwachak yak camnakibˈ, pero wi mitaˈ ticˈastasaj jwichak camnakibˈ laj jcamnaklak, taˈ nen tichacuj tibˈansaj jaˈtiox rechak pi jqˈuexwachak yak camnakibˈ. 30 Y wi mitaˈ ticˈastasaj jwichak yak camnakibˈ laj jcamnaklak, taˈ nen tichacuj cocˈxoˈlke tikayeˈ kibˈ li cˈax. 31 Kes tzˈet, atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, in nojel kˈij camic wij y kes tzˈetel tzˈet atak atyeˈwtak quiˈcotemal laj wanm jwiˈl atcojontakaˈ chiwch Kakaj Jesucristo ri Kajawl. 32 Wi kes tzˈet taˈ ticˈastasaj jwichak camnakibˈ laj jcamnaklak, taˈ nen tichacuj ri ximbˈan cuando xinwaˈx Éfeso, witi jwiˈlke jilon chwaj xintij inkˈij riqˈuilak mak cristian ri etzl jnoˈjak chapcaˈ cˈaˈntaklaj awaj. Wi jilonli, pi jcholajliˈ tijbˈij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios jilonri: Cojwiˈntak, cojucˈaˈjantak jwiˈl chwekˈ ojcamtak, ticheˈtak. 33 Atak ma yeˈ aybˈak chi subˈem, jwiˈl ticaˈ jbˈijiˈ tzij: Mak cristian ri tzi jnoˈjak wi tijpachijtak mak cristian ri taˈ tzi jnoˈjak, ticaniˈ jyeˈtak jbˈanic tzitaklaj noˈj, ticheˈ. 34 Atak, yukok ábˈak pisak jwiˈl riˈ li rajwax tabˈantak, can yeˈtak macun jwiˈl wiˈ jujun chawechak ajquiˈ retamak nen tran Kakaj Dios. In jilonli tambˈijbˈi chawechak pire atinqˈuixibˈsajtak. 35 Pentke wiˈ jono chawechak tijbˈij: ¿Nen chiquiˈ mo cuando ticˈastasaj jwichak yak camnakibˈ laj jcamnaklak? ¿Nen chiquiˈ mo jtioˈjlak li? ticheˈ. 36 ¡Jiplaj cristian! At awetamiˈn. Cuando tatic jun íjaj, tina camna man íjaj, ajrucˈreˈ tielch racˈal. 37 Ri tatic, maˈ riˈ taˈ man ra woron ri tielch, ri tatic riˈ jtioˈjl tra bˈakˈ jwich íjaj re trig o nen chi íjaj lal. 38 Y Kakaj Dios tibˈanow re jtioˈjl mak íjaj tiqueneych ra racˈalak chapcaˈ raj re tran. Jilonli mak tra íjaj tiqueneych racˈalak chirij nen chi íjaj lal titicsaj. 39 Juntir wiˈ jtioˈjlak, pero taˈ nicˈ jwich jtioˈjlak. Jalaniˈ jtioˈjlak cristian, jalaniˈ jtioˈjlak mak awaj, jalaniˈ jtioˈjlak mak tzˈiquin y jalaniˈ jtioˈjlak mak car. 40 Wiˈ tioˈjl lecj y wiˈ tioˈjl wich ulew, jalaniˈ jkusil mak tioˈjl ri wiˈ lecj y jalaniˈ jkusil mak tioˈjl ri wiˈ wich ulew. 41 Kˈij jalaniˈ jkˈakˈal chiwch jkˈakˈal icˈ y mak chˈumil jaljojiˈ jkˈakˈalak, wiˈ jun masna nim jkˈakˈal chiwch jun chic. 42 Y jiˈcˈulonli cuando ticˈastasaj jwichak camnakibˈ laj jcamnaklak, jtioˈjlak ri timuksaj tikˈaˈyiˈn, pero jtioˈjlak ri ticˈastasaj jwichak laj jcamnaklak, taˈ tikˈaˈytak, tiyoˈrtakaˈn y taˈ jcamicak. 43 Man jtioˈjl jun cristian ri timuksajc, taˈ kus rilic, pero cuando ticˈastasaj jwich laj jcamnakl, mas kus rilic. Man jtioˈjl jun cristian ri timuksajc, taˈ jchokˈbˈ, pero cuando ticˈastasaj jwich laj jcamnakl, wiˈchak mas jcwinel. 44 Jtioˈjl jun camnak ri timuksaj reke wich ulew, pero cuando ticˈastasaj jwich laj jcamnakl, jalanchak jtioˈjl jwiˈl taˈ chiquiˈ ticamc. Jwiˈl wiˈ tioˈjl ri tike camc y wiˈ tioˈjl ri taˈ chiquiˈ ticamc. 45 Li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tijbˈij: Adán ri nabˈe winak ri xansaj jwiˈl Kakaj Dios xyeˈsajiˈ ranm pire tiyoˈr, ticheˈ. Pero qˈuisbˈi Adán, santiliˈn y Adán li, riˈ Kakaj Jesucristo ri tiyeˈw cˈaslemal. 46 Maˈ riˈ taˈ tioˈjl ri taˈ chiquiˈ ticamc ri xpe nabˈe wich ulew, riˈ nabˈe xpe tioˈjl ri tike camc y ajrucˈreˈ xpe tioˈjl ri taˈ chiquiˈ ticamc. 47 Adán ri nabˈe winak laˈke ulew xansaj jwiˈl Kakaj Dios y reke neri wich ulew. Y jcabˈ winak jiˈ xpe lecj, riˈ Kakaj Jesucristo. 48 Mak jtioˈjlak cristian ri reke neri wich ulew nicˈtakaˈ riqˈui Adán ri xansaj jwiˈl Kakaj Dios laˈ ulew y mak jtioˈjlak cristian ri taˈ chiquiˈ ticamc, niqˈuiˈ chapcaˈ jtioˈjl Kakaj Jesucristo ri tipe lecj. 49 Y lajori oj wiˈ katioˈjl chapcaˈ jtioˈjl winak ri xansaj laˈ ulew, pero tina tawna jun kˈij tiwaˈx katioˈjl ri taˈ chiquiˈ ticamc chapcaˈ jtioˈjl winak ri tipe lecj y winak li riˈ Kakaj Jesucristo. 50 Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, in chwaj tambˈij chawechak chi katioˈjl pach kabˈakel y kaquiqˈuel ri reke wich ulew taˈ tioc lamas titakonwiˈ Kakaj Dios y mak ri tike kˈaˈyc, taˈ ticantak chapcaˈ mak ri taˈ tikˈaˈytak. 51 In chwaj tawetemajtak jun kelen ri taˈ etemal awiˈlak, maˈ juntir taˈ ojcamtak, pero ojtakaˈ juntir tiqˈuexmaj katioˈjl. 52 Etke tiqˈuexmaj katioˈjl cuando tiokˈsaj qˈuisbˈi trompet, jiˈkelon chapcaˈ cuando tikamutzˈtak bˈakˈ kawch y tikatebˈaˈtak chic. Jwiˈl cuando tiokˈsajch qˈuisbˈi trompet juntir yak camnakibˈ ticˈastasaj jwichak laj jcamnaklak y taˈ chiquiˈ tisaach jwichak, jilon oj tiqˈuexmajiˈ katioˈjl. 53 Katioˈjl ri tike kˈaˈyc, tina wuxna pi jun tioˈjl ri taˈ chiquiˈ tikˈaˈyc. Katioˈjl ri tike camc, tina wuxna pi jun tioˈjl ri taˈ chiquiˈ ticamc. 54 Pero cuando katioˈjl ri tike kˈaˈyc, tiwux pi jun tioˈjl ri taˈ jkˈaˈyic y cuando katioˈjl ri tike camc, tiwux pi jun tioˈjl ri taˈ jcamic, ajrucˈreˈ titaw chiwch ri tijbˈij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios: Man camic xsachsajiˈ jcwinel jwiˈl Kakaj Jesucristo ri xchˈecon chibˈ. 55 ¡At camic, taˈ nen chˈequel awiˈl! ¡At camic, taˈ chiquiˈ acwinel chi jbˈanic cˈax chike! ticheˈ. 56 Ri tiyeˈw jcwinel man camic pire tran cˈax chike, riˈ man mac. Y riˈ mak Jpixbˈ Kakaj Dios tiyeˈwtak jcwinel man mac. 57 Pero kacˈomowajtak re Kakaj Dios chi oj ojcwiniˈ chi chˈecon chibˈ man camic pach man mac jwiˈlke Kakaj Jesucristo ri Kajawl. 58 Jwiˈliˈli atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, ma quibˈaj awanmak. Nojel kˈij cojtak mas jcowil awanmak chi jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Jesucristo ri Kajawl tabˈantak. Jwiˈl atak awetamakiˈ chi juntir ri tabˈantak pire Kakaj Jesucristo ri Kajawl, maˈ lokˈtaˈke.

1 Corintios 16

1 Lajori inyolow chirij nen mo jmolic pwak tabˈantak pire tasipajtak rechak yak ri re Kakaj Dios ri wiˈtak Jerusalén. Bˈantak chapcaˈ ximbˈij rechak yak kˈat ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak lak luwar re Galacia. 2 Lak nojel doming cuando tamulbˈaˈ aybˈak, chi ajujunalak can tostak qˈuitjaˈ re nen jnimakl ri tachˈectak re man xuman y man pwak li cˈoltak pire cuando intaw aacˈlak, taˈ chiquiˈ rajwax atoctak chi jmolic pwak pire limoxn. 3 Y chwaj chi tachaˈtak nicˈj kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo pire tibˈe jyeˈtak man limoxn li rechak yak kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Jerusalén. Y cuando intaw aacˈlak xichak tantzˈibˈajbˈi mak jwujak ri tijbˈij chi oj xojtakowbˈi rechak pire tijcˈamtakbˈi man limoxn li. 4 Y wi tikachomorsaj aacˈlak chi rajwaxiˈ imbˈe in claˈ, nicˈ ojbˈe riqˈuilak. 5 Cuando imbˈe chi asolajcak, inna kˈaxna Macedonia nabˈe. Pero kˈaxemke tambˈambˈi claˈ, ajrucˈreˈ intaw aacˈlak Corinto. 6 Pent inna canna quibˈ uxibˈ kˈij aacˈlak o pent aacˈlak tankˈasaj mak riqˈuil jabˈ pire atcwintak chi intˈoˈicbˈi laj imbˈe cuando imbˈe lamas chwaj imbˈec. 7 In taˈ chwaj pi kˈaxemke atkˈax insolajtakbˈic, chwaj inwaˈx quibˈ uxibˈ kˈij aacˈlak wi Kakaj Dios ri Kajawl tijyeˈ luwar chwe. 8 Lajori in inna waˈxna neri Éfeso asta cuando titaw kˈij re man nimakˈij Pentecostés, 9 jwiˈl chwaj tambˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rechak cristian neri, jwiˈl cubˈuliˈ inchˈol chi wiˈtakaˈ subˈlaj cristian ri tina jjachna ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo y onque wiˈtakaˈ subˈlaj cristian incontrintak neri. 10 Cuando titaw Timoteo aacˈlak, yeˈtak jcowil ranm pire tiwaˈx pi quiˈcotemal chaxoˈlak jwiˈl re tijiniˈ tijbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo chapcaˈ tijin tambˈan in. 11 Jwiˈliˈli re taˈ luwar tixutsaj jwiˈl jono chawechak, tˈoˈtak riqˈui nen rajwax re pire tiwaˈx utzil laj ranm pire inyuk rileˈ jwiˈl in tijin twulbˈej neri Éfeso pachak yak nicˈj kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo. 12 In subˈlaj ximbˈij re Apolos ri kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo chi rajwaxiˈ tibˈe chi asolajcak lajori pach yak nicˈj kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo. Pero re xij chi taˈ tijnaˈ tibˈec, ajriˈ tibˈe cuando tijnaˈw. 13 Tike acwentij aybˈak pire maˈ ticwintak mak cristian chi jqˈuexic anoˈjak chirij Kakaj Jesucristo, ma quibˈaj awanmak chirij Kakaj Jesucristo, cowirsaj awanmak chirij chapcaˈ ranm jun riˈjlaj cristian. 14 Lokˈaj aybˈak chi jbˈanic juntir. 15 Atak juntir, cuxtaj awiˈlak chi riˈtakaˈ Estéfanas pachak yak ralcˈwal y juntir yak ri wiˈtak laj richoch ri nabˈetak aj Acaya ri xqˈuex jnoˈjak y xjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. Rechak riˈ xeˈ ranmak chi jbˈanic lawiˈ rajwax rechak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. 16 In tambˈij chawechak chi rajwaxiˈ tayeˈ aybˈak chi takem rechak cristian ri chapcaˈ rechak y rechak yak nicˈj kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo ri nojel ranmak tijin ojtˈoˈtak chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. 17 Subˈlaj xinquiˈcot cuando xwil xyuktak Estéfanas pach Fortunato y Acaico, riˈ rechak xanowtak aqˈuexwachak jwiˈl