The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ

Matheo 1

Lotso lwa ga Jesu Keresete

1 Lokwalo lwa lotso lwa ga Jesu morwa Dafita, morwa Aborahame. 2 Aborahame o ne a tsala Isaka; Isaka a tsala Jakobe; Jakobe a tsala Juta le bomorwa-rraagwe. 3 Juta le Thamare ba tsala Pherese le Sera; Pherese a tsala Heserone; Heserone a tsala Rame; 4 Rame a tsala Aminatabe; Aminatabe a tsala Nasone; Nasone a tsala Salema; 5 Salema le Rahabe ba tsala Boase; Boase le Ruthe ba tsala Obete. 6 Obete a tsala Isai; Isai a tsala kgosi Dafita. Dafita le mogatsa-Uria ba tsala Salomo. 7 Salomo a tsala Rehabeame; Rehabeame a tsala Abia; Abia a tsala Asa. 8 Asa a tsala Josafate; Josafate a tsala Jorame; Jorame a tsala Usia; 9 Usia a tsala Jothame; Jothame a tsala Ahase; Ahase a tsala Hesekia; 10 Hesekia a tsala Manase; Manase a tsala Amone; Amone a tsala Josia; 11 Josia a tsala Jegonya le bomorwa-rraagwe ka sebaka sa go hudusediwa kwa Babilone. 12 E rile morago ga go hudusediwa kwa Babilone, Jegonya a tsala Salathiele; Salathiele a tsala Serubabele; 13 Serubabele a tsala Abiute; Abiute a tsala Eliakime; 14 Eliakime a tsala Asore; Asore a tsala Satoke; Satoke a tsala Agime; Agime a tsala Eliute; 15 Eliute a tsala Eleasare; Eleasare a tsala Mathane; Mathane a tsala Jakobe; 16 Jakobe a tsala Josefa, monna wa ga Maria yo o belegeng Jesu yo o bidiwang Keresete. 17 Jalo he ditshika tsotlhe, go simolola ka Aborahame go tla go fitlha mo go Dafita, ke ditshika di le 14; le go tswa mo go Dafita go tla go fitlha mo sebakeng sa go hudusediwa kwa Babilone ke ditshika di le 14; le go tswa mo sebakeng sa go hudusediwa kwa Babilone go tla go fitlha mo go Keresete ke ditshika di le 14.

Go tsalwa ga Jesu

18 Go tsalwa ga Jesu Keresete go ne go le jaana: E rile Maria mmaagwe a sena go beelelwa ke Josefa, ba ise ba kopane, a bonwa a le moimana ka Mowa o o Boitshepo. 19 Josefa, lekau la gagwe, ka a siame, mme a sa rate go mo tlhabisa ditlhong, a ikaelela go mo tlhanogela mo sephiring. 20 Ya re a ntse a akanya jalo, moengele wa Morena a bonala fa go ene ka toro a re: "Josefa, morwa Dafita, se boife go tsaya Maria go nna mosadi wa gago; gonne boimana jwa gagwe bo tswa mo Moweng o o Boitshepo. 21 O tla belega mosimane, mme wena o bitse leina la gagwe Jesu; gonne ke ene yo o tla gololang batho ba gagwe mo dibeng tsa bone." 22 Gotlhe moo go dirafetse gore go dirafale se se builweng ke Morena ka moporofeti a re: 23 "Bonang, lekgarebe le tla ima, le belega mosimane; mme ba tla bitsa leina la gagwe Imanuele,"Ka phetolo ke go re: "Modimo o na le rona." 24 Ya re Josefa a tsoga mo borokong, a dira ka fa moengele wa Morena a mo laetseng ka teng, a tsaya mosadi wa gagwe; 25 mme a se ka a kopana nae ga tsamaya a belega ngwana wa ntlha wa gagwe wa mosimane; a ba a bitsa leina la gagwe Jesu."

Matheo 2

Batlhalefi ba botlhabatsatsi

1 E rile Jesu a sena go tsalelwa kwa Betleheme wa Jutea mo malatsing a kgosi Herote, batlhalefi bangwe ba tswa kwa botlhabatsatsi, ba fitlha mo Jerusalema ba re: 2 "Kgosi ya Bajuta e e tsetsweng e fa kae? Gonne re bonye naledi ya yona, re le kwa botlhabatsatsi, mme re tsile go mo obamela. 3 Ya re kgosi Herote a utlwa, a tshoga le botlhe ba Jerusalema nae. 4 A ba a phutha baperesiti ba bagolo botlhe le baitse-dikwalo ba morafe, a tlhotlhomisa mo go bone gore Keresete o tla tsalelwa kae. 5 Ba mo araba ba re: "Kwa Betleheme wa Jutea; gonne go kwadilwe jalo ke moporofeti ga twe: 6 'Wena Betleheme wa lefatshe la Juta; ga o mmotlana ka gope mo magosaneng a Juta; gonne mo go wena go tla tswa molaodi yo o tla disang morafe wa me wa Iseraele.'" 7 Ke fa Herote a biletsa batlhalefi fa thoko, a ba botsa thata ka ga sebaka se naledi e bonetseng ka sona, 8 a ba a ba romela kwa Betleheme a re: "Yaang lo tlhotlhomise sentle ka ga ngwana; mme e re lo sena go mmona, lo tle go mpolelela, gore le nna ke ye go mo obamela." 9 Ya re ba sena go utlwa kgosi, ba tsamaya; ba akofa ba bona naledi e ba e bonyeng kwa botlhabatsatsi, ya ba etelela pele, ya ba ya fitlha ya ema e okame felo fa ngwana a leng teng. 10 Ya re ba bona naledi, ba itumela thata ka boitumelo jo bogolo. 11 Ba feta ba tsena mo ntlong, ba bona ngwana, a na le Maria, mmaagwe. Jaanong ba wela fa fatshe, ba mo obamela, ba be ba phutholola matlotlo a bone, ba mo ntshetsa dineo, e bong gouta le maswalo le mera. 12 Mme ya re ka ba laetswe ke Modimo ka toro gore ba se ka ba boela kwa go Herote, ba boela kwa lefatsheng la ga bone ka tsela e sele.

Josefa o tshabela kwa Egepeto

13 E rile ba sena go tloga, moengele wa Morena a bonala fa go Josefa ka toro, a mo raya a re: "Nanoga o tsee ngwana le mmaagwe, o tshabele kwa Egepeto, o be o nne teng go tsamaya ke go itsise; gonne Herote o ikemiseditse go batla ngwana gore a mmolaye." 14 Ke fa a tsoga, a tsaya ngwana le mmaagwe bosigo, a tloga a ya kwa Egepeto; 15 a nna teng ga tsamaya Herote a swa, gore go dirafale se se builweng ke Morena ka moporofeti a re: "Ke biditse morwaake kwa Egepeto."

Herote o bolaya bana

16 E rile jaanong Herote a lemoga gore batlhalefi ba mo forile, a gakala thata, a ba a romela batlhanka go bolaya basimanyana botlhe kwa Betleheme le mo tikologong yotlhe ya teng, go simolola ka ba dinyaga tse pedi le bomonnaabone, ka fa sebakeng se o se tlhotlhomisitseng mo batlhalefing. 17 Ka go dira jalo ga dirafala se se builweng ke moporofeti Jeremia a re: 18 "Lentswe le ne la utlwala kwa Rama, selelo le khutsafalo e kgolo; Ragele a lelela bana ba gagwe, mme a gana go gomodiwa, gonne ga ba tlhole ba le teng."

Josefa o boela gae

19 Jaanong ya re Herote a sena go swa, moengele wa Morena a bonala fa go Josefa kwa Egepeto ka toro a re: 20 "Tsoga o tsee ngwana le mmaagwe, o boele kwa lefatsheng la Iseraele; gonne ba ba neng ba batla go bolaya ngwana ba sule." 21 A tsoga, a tsaya ngwana le mmaagwe, a boela kwa lefatsheng la Iseraele. 22 Ya re a utlwa gore Aregelao o busa kwa Jutea mo boemong jwa ga Herote rraagwe, a boifa go ya teng; mme ya re a sena go laelwa ke Modimo ka toro, a fetela kwa lefatsheng la Galelea, 23 a ba a fitlha a aga mo motseng o o bidiwang Nasaretha; ka go dira jalo ga dirafala se se builweng ke baporofeti ba re: "O tla bidiwa Monasaretha."

Matheo 3

Tsa ga Johane Mokolobetsi

1 Mo malatsing ao ga tla Johane Mokolobetsi, a rera mo sekakeng sa Jutea a re: 2 "Tlhabologang; gonne puso ya magodimo e atametse!" 3 Yoo ke ene yo moporofeti Jesaya o buileng ka ga gagwe a re: "Lentswe la mongwe yo o kuang mo sekakeng la re: 'Baakanyang tsela ya Morena, siamisang mebila ya gagwe!'" 4 Johane yoo, seaparo sa gagwe e ne e le sa boboa jwa kammele, a itlamile letheka ka moitlamo wa letlalo; dijo tsa gagwe e ne e le tsie le dinotshe tsa naga. 5 Ke fa go tswela go ene batho ba Jerusalema le ba Jutea yotlhe le ba naga yotlhe e e fa Joretane, 6 mme a ba kolobetsa mo nokeng ya Joretane, ba ntse ba ipobola dibe tsa bone. 7 Ya re a bona bontsi jwa Bafarisai le Basadukai ba tla kolobetsong, a ba raya a re: "Lotsalo lwa dinoga ke lona! Lo kaetswe ke mang gore lo falole bogaleng jo bo tlang? 8 Ungwang he maungo a a tshwanetseng tlhabologo. 9 Lo se ka lwa ithaya lwa re: 'Re na le Aborahame, ke ene rraetsho.' Gonne ke lo raya ke re: Modimo o nonofile go ka tsosetsa Aborahame bana ka majwe a. 10 Selepe se setse se beilwe fa meding ya ditlhare; mme setlhare sengwe le sengwe se se sa ungweng leungo le le siameng, se tla rengwa, se be se latlhelwa mo molelong. 11 Nna ke lo kolobeletsa tlhabologo ka metsi; mme yo o tlang morago ga me o nonofile bogolo go nna, yo ke sa tshwanelang go mo tsholela ditlhako; ene o tla lo kolobetsa ka Mowa o o Boitshepo le ka molelo; 12 o tshwere seoloso ka letsogo, mme o tla feela seboana sa gagwe gotlhe; o tla phuthela mabele a gagwe mo sefaleng, mme moko a o tshuba ka molelo o o sa kakeng wa tingwa."

Johane o kolobetsa Jesu

l3 Jaanong Jesu a tswa kwa Galelea, a ya kwa go Johane kwa Joretane gore a kolobediwe ke ene. 14 Mme Johane a re o a gana, a mo raya a re: "Ke nna ke tshwanetseng go kolobediwa ke wena, mme a o tla go nna?" 15 Jesu a mo araba a re: "Letlelela go nne jalo; gonne go re tshwanetse jalo gore re dirafatse tshiamo yotlhe." Ke fa a dumela. 16 Ya re Jesu a sena go kolobediwa, a tswa mo metsing ka bonako. Foo magodimo a mmulegela, a bona Mowa wa Modimo o fologa jaaka lephoi, o tla mo go ene. 17 Mme lentswe la utlwala, le tswa kwa magodimong le re: "Yoo ke Morwaake yo o rategang, yo ke mo itumelelang."

Matheo 4

Jesu o a raehua

1 Ya baa gona Jesu a gogelwang ke Mowa kwa sekakeng gore a raelwe ke Diabolo. 2 E rile a sena go itima dijo malatsi a le 40 le masigo a le 40, a tshwarwa ke tlala. 3 Jaanong moraedi a tla, a mo raya a re: "Fa o le Morwa Modimo, bua gore majwe a, a fetoge dinkgwe." 4 Ene a fetola a re: "Go kwadilwe ga twe: 'Motho ga a nke a phela ka senkgwe fela; o phela ka lefoko lengwe le lengwe le le tswang mo molomong wa Modimo.'" 5 Jaanong Diabolo a mo isa kwa motseng o o boitshepo, a mmaya mo setlhoeng sa Tempele, 6 a mo raya a re: "Fa o le Morwa Modimo, itatlhele kwa tlase; gonne go kwadilwe ga twe: 'O tla laela baengele ba gagwe ka ga gago; ba tla go kuka ka diatla, e se re gongwe dinao tsa gago tsa kgopiwa ke lentswe.'" 7 Jesu a mo fetola a re: "E bile go kwadilwe ga twe: 'O se ka wa leka Morena, Modimo wa gago!'" 8 Gape, Diabolo a mo isa kwa thabeng e e goletseng kwa godimo thata, a mmontsha magosi otlhe a lefatshe le bontle jwa ona, 9 a mo raya a re: "Tsotlhe tse ke tla di go naya, fa o ka wela fa fatshe, wa nkobamela." 10 Jesu a mo fetola a re: "Ntlogela, Satane! Gonne go kwadilwe ga twe: 'O tshwanetse go obamela Morena, Modimo wa gago le go direla ene a le esi fela.'" 11 Ke fa Diabolo a mo tlogela; mme baengele ba tla, ba mo direla.

Jesu o simolola tiro

12 E rile a utlwa gore Johane o golegilwe, a ngwegela kwa Galelea. 13 A huduga kwa Nasaretha, a ya go nna kwa Kaperenaume yo o fa letsheng mo nageng ya Sebulone le Nafetale, 14 gore go dirafale se se builweng ke moporofeti Jesaya a re: 15 "Lefatshe la Sebulone le lefatshe la Nafetale, ntlheng ya letsha, moseja wa Joretane, Galelea wa Baditshaba, 16 morafe o o ntseng mo lefifing o bonye lesedi le legolo; ba ba dutseng mo lefatslieng la loso le mo moriting wa loso, lesedi le ba tlhabetse." 17 Go tloga foo Jesu a simolola go rera a re: "Tlhabologang; gonne puso ya magodimo e atametse!"

Barutwa ba ntlha

18 Ya re a tsamaya fa letsheng la Galelea, a bona bana ba motho ba le babedi, e bong Simone yo o bidiwang Petoro le Andrea morwa-rraagwe, ba digela letloa mo letsheng; gonne e ne e le batshwari ba ditlhapi. 19 A ba raya a re: "Ntshalang morago, mme ke tla lo dira batshwari ba batho." 20 Jaanong ba akofa ba tlogela matloa, ba mo sala morago. 21 Ya re a fetela pele go tswa foo, a bona bana ba motho ba bangwe ba le babedi, e bong Jakobo, morwa Sebeteo, le Johane monnawe, ba na le Sebeteo rraabo mo mokorong, ba baakanya matloa a bone; a ba bitsa. 22 Ba akofa ba tlogela mokoro le rraabo, ba mo sala morago. 23 Jaanong Jesu a tsamaya le Galelea yotlhe, a ntse a ruta mo disenagogeng tsa bone a rera Efangele ya puso, a fodisa malwetse otlhe le makoa otlhe mo bathong. 24 Tumo ya gagwe ya tswela kwa Siria yotlhe. Batho ba isa go ene botlhe ba ba lwalang, ba ba tshwerweng ke malwetse a mefutafuta le matlhoko, le ba ba tsenyweng ke medemone, le ba ba karalalang, le ba ba suleng mefama, a ba fodisa. 25 Bontsintsi jwa mo latela, bo tswa kwa Galelea le Dekapoli le Jerusalema le Jutea le kwa moseja ga Joretane.

Matheo

Thuto ya go tshegofala

1 E rile a bona bontsintsi, a tlhatlogela kwa thabeng; ya re a sena go nna fa fatshe, barutwa ba gagwe ba tla go ene, 2 A tumolola molomo, a ba ruta a re: 3 "Go sego ba ba humanegileng mo moweng; gonne puso ya magodimo ke ya bone. 4 Go sego ba ba hutsafetseng; gonne ba tla gomodiwa. 5 Go sego ba ba pelonolo; gonne ba tla rua boswa jwa lefatshe. 6 Go sego ba ba nang le tlala ya tshiamo, ba e nyorelwa; gonne ba tla kgorisiwa. 7 Go sego ba ba kutlwelo-botlhoko; gonne ba tla utlwelwa botlhoko. 8 Go sego ba ba pelo di itshekileng; gonne ba tla bona Modimo. 9 Go sego badira-kagiso; gonne ba tla bidiwa bana ba Modimo. 10 Go sego ba ba bogisediwang tshiamo; gonne puso ya magodimo ke ya bone. 11 "Lo sego, fa batho ba lo kgoba, ba lo bogisa, ba bua bosula jotlhe ka ga lona ka maaka, ka ntlha ya me. 12 Itumeleng lo ipele; gonne tuelo ya lona e kgolo kwa magodimong. Gonne ba bogisitse baporofeti jalo, ba ba neng ba le teng pele ga lona.

Letswai la lefatshe le lesedi la lefatshe

13 "Lona lo letswai la lefatshe. Fa letswai le tswapogile, le tla lokwa ka eng? Ga le tlhole le na le tiro epe, fa e se go latlhelwa kwa ntle le go gatakwa ke batho. l4 "Lona lo lesedi la lefatshe. Motse o o mo godimo ga thaba ga o ka ke wa fitlhega. 15 Le gona ga go ke go tshujwa lobone, lwa bewa ka fa tlase ga kgamelo. Lo bewa mo setlhomong; foo lo tla bonegela botlhe ba ba mo ntlong. 16 A lesedi la lona le bonegele batho jalo gore ba bone ditiro tsa lona tse di siameng, ba tle ba galaletse Rraalona yo o kwa magodimong.

Ka ga tirafatso ya molao le baporofeti

17 "Lo se ka lwa gopola gore ke tsile go dirolola molao gongwe baporofeti; ga ke a tla go dirolola, ke tsile go dirafatsa. 18 Gonne, ammaaruri ke lo raya ke re: Fa tsotlhe di ise di dirafale pele, ga go ka ke ga feta tlhakanyana epe, le fa e le letshwaonyana lepe la molao, go tsamaya go fete legodimo le lefatshe." 19 Ka moo, le fa e le mang yo o tla dirololang nngwe ya ditaolo tse dipotlana tse le go ruta batho jalo, o tla bidiwa yo mmotlana mo pusong ya magodimo. Mme yo o tla di dirisang le go di ruta, ene o tla bidiwa yo mogolo mo pusong ya magodimo. 20 Gonne ke lo raya ke re: Fa tshiamo ya lona e sa gaise ya Baitse-dikwalo le ya Bafarisai, ga lo ka ke lwa tsena mo pusong ya magodimo ka gope.

Ka ga kgalefo

21 "Lo utlwile gore go reilwe ba bogologolo ga twe: 'O se ka wa bolaya; mme le fa e le mang yo o bolayang o tla atlholelwa petso. 22 Mme nna ke lo raya ke re: Mongwe le mongwe yo o galefelang mokaulengwe wa gagwe fela, o tla atlholelwa petso; yo o rayang mokaulengwe wa gagwe a re: 'Selo ke wena!' o tla tshwanelwa ke katlholo ya lekgotla le legolo; yo o reng: 'Lesilo ke wena!1 o tla tshwanelwa ke go latlhelwa kwa moleteng wa molelo. 23 Fa jaanong o isa neo ya gago fa aletareng, mme o gakologelwa teng gore mokaulengwe wa gago o ngongorega ka wena. 24 foo tlogela neo ya gago teng fa pele ga aletare, o ye o agisanye le mokaulengwe wa gago pele, e be gona o ka tlang wa isa neo ya gago. 25 "Akofa o utlwane le moganetsi wa gago, o sa ntse o na nae mo tseleng, e se re gongwe moganetsi a go neela moatlhodi, mme moatlhodi a go neela motlhanka, mme wa latlhelwa mo ntlong ya kgolegelo. 26 Ammaaruri ke go raya ke re: Ga o ka ke wa tswa teng ka gope, o ise o lefe sente ya bofelo.

Ka ga boaka

27 "Lo utlwile gore go tilwe: 'O se ka wa dira boaka.' 28 Mme nna ke lo raya ke re: Mongwe le mongwe yo o lebang mosadi ka go mo eletsa, o setse a dirile boaka nae mo pelong ya gagwe. 29 Fa leitlho la gago le le jang le go kgopisa, o le gonye, o le latlhe; gonne go molemo mo go wena, fa nngwe ya ditokololo tsa gago e ka senyega, gore go se latlhelwe mmele otlhe wa gago mo moleteng wa molelo. 30 Fa letsogo la gago le le jang le go kgopisa, o le kgaole, o le latlhe; gonne go molemo mo go wena, fa nngwe ya ditokololo tsa gago e ka senyega, gore go se latlhelwe mmele otlhe wa gago mo moleteng wa molelo.

Ka ga tlhalo

31 "Gape go tilwe: 'Yo o tlhalang mosadi wa gagwe, a a mo nee lokwalo lwa tlhalo. 32 Mme nna ke lo raya ke re: Mongwe le mongwe yo o tlhalang mosadi wa gagwe, e se ka ntlha ya boaka, o mo dira seaka; mme yo o nyalang yo o tlhadilweng, o dira boaka.

Ka ga maikano

33 "Gape, lo utlwile gore go reilwe ba bogologolo ga twe: 'O se ka wa ikana ka maaka, mme o tshegeletse Morena maikano a gago.' 34 Mme nna ke lo raya ke re: Se ikaneng ka gope, le fa e le ka legodimo, ka e le sedulo sa Modimo sa bogosi, 35 le fa e le ka lefatshe, ka e le sebeo sa ona sa dinao, le fa e le ka Jerusalema, ka e le motse wa kgosi e kgolo. 36 Le gona, o se ka wa ikana ka tlhogo ya gago, ka o sa ka ke wa dira thiri epe tshweu gongwe ntsho. 37 Mme a lefoko la lona la 'Ee' e nne 'Ee', la 'Nnyaa' e nne 'Nnyaa'; mme se se fetang tseo se tswa mo go yo-o-bosula.

Se busolosetse babe

38 "Lo utlwile gore go tilwe: 'A leitlho le tswelwe ke leitlho le leino ke leino.' 39 Mme nna ke lo raya ke re: Se ganetsanyeng le yo o lo direlang bosula; mme fa mongwe a go faphola lesameng le le jang, mo neele le la molema. 40 Yo o ratang go seka le wena go tsaya kojwana ya gago, mo leseletse go go tseela le kobo. 41 Gape, fa motho a go pateletsa go tsamaya le ene mmaele e le nngwe, yaa nae tse pedi. 42 Naya yo o go kopang; le yo o ratang go adima mo go wena, o se ka wa mo hularela.

Ratang baba ba lona

43 "Lo utlwile gore go tilwe: 'Rata mongwe-ka-wena, mme o tlhoe mmaba wa gago. 44 Mme nna ke lo raya ke re: Ratang baba ba lona, lo tshegofatseng ba ba lo hutsang; ba ba lo tlhoileng lo ba direleng molemo, lo rapelele ba ba lo kgobotlang, ba lo bogisa, 45 gore lo nne bana ba ga Rraeno yo o kwa magodimong; gonne o tlhabisetsa ba ba bosula le ba ba molemo letsatsi la gagwe, o nesetsa basiami le basiamolodi pula. 46 Gonne fa lo rata ba ba lo ratang, lo na le tuelo efe? Bakgethisi le bone a ga ba dire jalo? 47 Fa lo dumedisa bakaulengwe ba lona fela, lo gaisa ba bangwe ka eng? Baheitane a ga ba dire jalo le bone? 48 Ka moo he, siamang ka botlalo jaaka Rraeno wa legodimo a siame ka botlalo.

Matheo 6

Ka ga dikatso

1 "Itiseng gore lo se dire tshiamo ya lona fa pele ga batho gore lo bonwe ke bone; go seng jalo ga lo na tuelo mo go Rraeno yo o kwa magodimong. 2 "Ka moo he, e re fa o dira tsa bopelotlhomogi, o se ka wa letsa lonaka fa pele ga gago, jaaka baitimokanyi ba tle ba dire mo disenagogeng le mo mebileng gore ba tlotlwe ke batho. Ammaaruri ke lo raya ke re: Tuelo ya bone ba setse ba e amogetse. 3 Mme wena, e re fa o ntsha dikatso, a letsogo la gago la molema le se ka la itse se se dirwang ke le le jang. 4 gore dikatso tsa gago di nne mo bosaitsiweng; mme Rraago yo o bonang mo go fitlhegileng o tla go duela. 5 "Gape fa lo rapela, lo se ka lwa nna jaaka baitimokanyi; gonne ba rata go rapela ba eme mo disenagogeng le fa makopanelong a mebila gore ba ipontshe batho. Ammaaruri ke lo raya ke re: Tuelo ya bone ba setse ba e amogetse. 6 Mme wena, e re fa o rapela, o tsene mo ntlwaneng ya gago e e kwa teng; mme e re o sena go tswala mojako, o rapele Rraago yo o mo sephiring; mme Rraago yo o bonang mo go fitlhegileng o tla go duela. 7 "Fa lo rapela, lo se ka lwa boaboela jaaka baheitane; gonne ba gopola gore ba tla utlwiwa ka ntlha ya bontsi jwa mafoko a bone. 8 Ka moo he, se tshwaneng le bone; gonne Rraalona o itse tse lo di tlhokang, lo ise lo di mo kope.' 9 Mme lona lo rapele jaana lo re: 'Rraetsho yo o kwa magodimong; leina la gago a le itshepisiwe; 10 puso ya gago a e tle; thato ya gago a e dirafale mo lefatsheng jaaka kwa legodimong." 11 Re fe gompieno sejo sa rona sa letsatsi. 12 O re itshwarele melato ya rona, jaaka le rona re itshwarela ba ba melato le rona." 13 O se re gogele mo thaelong, mme o re golole mo bosuleng. Gonne bogosi ke jwa gago, le thata, le kgalalelo, ka bosenabokhutlo! Amen.' 14 "Gonne fa lo itshwarela batho ditlolo tsa bone, le lona Rraeno wa legodimo o tla lo itshwarela. 15 Mme fa lo sa itshwarele batho ditlolo tsa bone, Rraeno le ene ga a kitla a lo itshwarela ditlolo tsa lona.

Go itima dijo

16 "Gape fa lo itima dijo, lo se ka lwa tlhonya jaaka baitimokanyi; gonne ba itshenya difatlhego gore ba ipontshe batho, fa ba itima dijo. Ammaaruri ke lo raya ke re: Tuelo ya bone ba setse ba e amogetse. 17 Mme wena, e re fa o itima dijo, o iphotle tlhogo, o tlhape sefatlhego 18 gore batho ba tle ba se ka ba bona gore o itima dijo; mme o bonwe fela ke Rraago yo o mo sephiring; mme Rraago yo o bonang mo go fitlhegileng o tla go duela.

Lehumo la legodimo

19 "Se iphutheleng mahumo mo lefatsheng, kwa go senyang motoutwana le marale teng, le kwa magodu a phunyang, a utswa teng. 20 Iphutheleng mahumo kwa legodimong, kwa motoutwana o sa senyeng teng, le fa e le marale, le kwa magodu a sa phunyeng go utswa teng. 21 Gonne kwa letlotlo la gago le leng teng, pelo ya gago le yona e tla nna teng.

Lesedi la mmele

22 "Leitlho ke lobone lwa mmele; ka moo, fa leitlho la gago le siame, mmele otlhe wa gago o tla sedifala. 23 Mme fa leitlho la gago le le bosula, mmele otlhe wa gago o tla fifala. Fa jaanong lesedi le le mo go wena e le lefifi, kana lefifi le tla bo le le legolo jang!

Modimo le khumo

24 "Ga go ope yo o ka direlang barena ba le babedi; gonne o tla tlhoa yo mongwe, mme a rate yo mongwe; gongwe o tla ngaparela yo mongwe, mme a nyatse yo mongwe. Ga lo ka ke lwa direla Modimo le Mamone. 25 "Ke ka ntlha ya moo ke lo rayang ke re: Se tshwenyegeleng bophelo jwa lona gore lo tla ja eng, lo tla nwa eng, le fa e le mmele gore lo tla apara eng? Bophelo a ga bo gaise dijo, le mmele a ga o gaise diaparo? 26 Lebang dinonyane tsa leapi; ga di jwale, e bile ga di robe, le fa e le go phuthela mo difaleng; mme Rraalona wa legodimo o a di otla. Lona a ga lo di gaise segolo? 27 Ke ofe wa lona yo o ka ikoketsang boleele jwa letsogo le le lengwe fela ka go itlhofaelela? 28 "Lo tlhofaelelelang diaparo? Elang dithunya tsa naga tlhoko ka fa di golang ka teng; ga di dire, ga di otlhe; 29 mme ke lo raya ke re: Le fa e le Salomo mo kgalalelong yotlhe ya gagwe o ne a sa kgaba jaaka sengwe sa tseo. 30 Fa Modimo o apesa jalo bojang jwa naga, jo bo leng teng kajeno, mme ka moso bo latlhelwa mo leisong, a ga o kitla o lo apesa bogolo lona ba tumelo e potlana? 31 "Ka moo, se tshwenyegeng lwa re: 'Re tla ja eng, gongwe, re tla nwa eng, gongwe, re tla apara eng? 32 Gonne tsotlhe tseo di batlwa ke baheitane; kana Rraeno wa legodimo o itse gore tsotlhe tseo lo tshela ka tsona. 33 Jalo he, batlang pele puso ya Modimo le tshiamo ya ona, mme tsotlhe tseo lo tla di okelediwa. 34 Ka moo he, se tshwenyegeleng letsatsi la ka moso; gonne letsatsi la ka moso le tla itshwenyegela ka losi. Letsatsi le lekanywe ke tshwenyego ya lone.

Matheo 7

Go atlhola

1 "Lo se ka lwa atlhola gore lo se atlholwe; 2 gonne katlholo e lo ka atlholang ka yona, lo tla atlholwa ka yona, le selekanyo se lo ka Iekanyang ka sona, lo tla lekanyediwa ka sona. 3 O lebelang phatsana e e mo leitlhong la morwa-rraago, mme o sa lemoge kota e e mo leitlhong la gago? 4 Gape o ka raya morwa-rraago jang wa re: 'Nte ke ntshe phatsana mo leitlhong la gago,' etswe o sa bone kota e e mo leitlhong la gago? 5 Moitimokanyi ke wena! Ntsha kota mo leitlhong la gago pele; ke gona o tla bonang sentle go ntsha phatsana mo leitlhong la morwa-rraago. 6 "Lo se ka lwa naya dintswa se se itshepileng; le gona lo se ka lwa latlhela ditalama tsa lona fa pele ga dikolobe, e se re gongwe tsa di gataka ka ditlhako tsa tsona, tsa ba tsa retologa, tsa lo gagoganya.

Kopang, batlang, konyakonyang

7 "Kopang, mme lo tla newa; batlang, mme lo tla bona; konyakonyang, mme lo tla bulelwa. 8 Gonne mongwe le mongwe yo o kopang, o a amogela; le yo o batlang, o a bona; le yo o konyakonyang, o tla bulelwa. 9 A kampo go na le motho mo go lona yo e ka reng fa morwawe a mo kopa senkgwe, a mo naya lentswe? 10 Gongwe fa a kopa tlhapi, a a ka mo naya noga? 11 Jaanong, fa lona, ba lo leng bosula, lo itse go naya bana ba lona dineo tse di molemo, bogolo jang Rraalona yo o kwa magodimong o tla naya ba ba mo kopang tse di siameng! 12 "Jaanong tsotlhe tse lo ratang batho ba di lo direla, lo ba direle tsona; gonne molao o a re jalo le baporofeti.

Kgoro e e pitlaganyeng

13 "Tsenang ka kgoro e e pitlaganyeng; gonne kgoro e atlhame, le tsela e kgolo e e yang kwa tatlhegong, mme ba ba tsenang ka yona ba bantsi. 14 Mme kgoro e pitlaganye, le tsela e tshesane e e yang botshelong, mme ba ba e bonang ga ba bantsi.

Ditlhare le maungo

15 "Itiseng mo baporofeting ba e seng bone, ba ba tlang go lona ba apere diaparo tsa dinku, mme mo teng e le diphiri tse di garolang. 16 Lo tla ba itse ka maungo a bone. A go a tle go fulwe leungo la moweine mo mitlweng, gongwe difeie mo mesitlwaneng? 17 Ka moo, setlhare sengwe le sengwe se se siameng se ungwa maungo a a monate; mme setlhare se se sa siamang se ungwa maungo a a botlhoko. 18 Setlhare se se siameng ga se ka ke sa ungwa maungo a a botlhoko, le setlhare se se sa siamang ga se ka ke sa ungwa maungo a a monate. 19 Setlhare sengwe le sengwe se se sa ungweng leungo le le monate se a rengwa, se latlhelwe mo molelong. 20 Ka moo he, lo tla ba itse ka maungo a bone.

Ga ke lo itse

21 "Ga se mongwe le mongwe yo o nthayang a re: 'Morena, Morena!' yo o tla tsenang mo pusong ya magodimo; go tla tsena fela yo o dirang thato ya ga Rre yo o kwa magodimong. 22 Ba bantsi ba tla nthaya ka letsatsi leo ba re: 'Morena, Morena, a ga re a ka ra rera Lefoko la Modimo ka leina la gago, ra ba ra leleka medemone ka leina la gago, ra ba ra dira ditiro tse dikgolo ka leina la gago?' 23 Foo ke tla ba raya ke re: 'Ga ke ise nke ke lo itse; tlogang fa go nna, lona badiratshiamololo!'

Baagi ba ba bedi

24 "Jaanong mongwe le mongwe yo o utlwang mafoko ao a me, a ba a a dirisa, o tla tshwana le monna yo o tlhoko, yo o agileng ntlo ya gagwe mo lefikeng; 25 mme pula ya fologa, le merwalela ya tla, le diphefo tsa foka, tsa itaya ntlo eo; mme ya se ka ya wa; gonne e ne e theilwe mo lefikeng. 26 "Mme mongwe le mongwe yo o utlwang mafoko ao a me, mme a sa a dirise, o tla tshwana le monna yo o lesiio, yo o agileng ntlo ya gagwe mo mosaweng; 27 mme pula ya fologa, le merwalela ya tla, le diphefo tsa foka, tsa itaya ntlo eo, ya ba ya wa; mme go wa ga yona ga nna gogolo."

Thata ya ga Jesu

28 Jaanong ya re Jesu a sena go fetsa mafoko ao, batho ba welwa ke letshogo le legolo ka ntlha ya thuto ya gagwe; 29 gonne o ne a ba ruta jaaka yo o nang le thata, e seng jaaka Baitse-dikwalo ba bone.

Matheo 8

Molepero o a fodisiwa

1 E rile a fologa mo thabeng, masomo a magolo a mo sala morago. 2 Jaanong molepero a tla go ene, a mo obamela a re: "Morena, fa o rata, o ka mphepafatsa." 3 Jesu a ntsha letsogo, a mo ama a re: "Ke a rata, phepafala!" Mme a akofa a fola lepero la gagwe. 4 Jesu a ba a mo raya a re: "O itise gore o se ka wa bolelela ope; mme yaa o ipontshe moperesiti, o be o ise neo e Mose o e laetseng, go nna tshupo mo go bone."

Molaodi-wa-lekgolo wa Kaperenaume

5 E rile a tsena mo Kaperenaume, ga tla molaodi-wa-lekgolo go ene, a mo rapela a re: 6 "Morena, motlhanka wa me o letse fa fatshe mo ntlong, o sule mhama, o bile o tlhabegile mo go botlhoko." 7 Jesu a mo raya a re: "Ke tla tla, ke mo fodisa." 8 Molaodi a araba a re: "Morena, ga go a ntshwanela gore o tsene fa tlase ga ditlhomeso tsa me; bua lefoko fela, mme motlhanka wa me o tla fola; 9 gonne le nna ke motho yo o mo taolong, mme ke na le batlhabani fa tlase ga me; e a re fa ke raya yo ke re: 'Tsamaya!' a tsamae; le yo mongwe ke re: 'Tlaa!' a tle; le motlhanka wa me ke re: 'Dira se!' a se dire." 10 Ya re Jesu u utlwa, a gakgamala, a raya ba ba mo setseng morago a re: "Ammaaruri ke lo raya ke re: Ga ke ise nke ke bone tumelo e e kana le fa e le mo Iseraele. 11 Ke bile ke lo raya ke re: Ba bantsi ba tla tswa kwa botlhabatsatsi le kwa bophirimatsatsi, ba nna fa tafoleng le Aborahame le Isaka le Jakobe mo pusong ya magodimo. 12 mme bana ba puso ba tla kgaramelediwa kwa lefifing le le kwa ntle; teng go tla nna selelo le phuranyo ya meno." 13 Jesu a ba a raya molaodi a re: "Tsamaya; a go go dirafalele ka fa o dumetseng ka teng." Mme motlhanka wa gagwe a fola ka yona nako eo.'

Mogwagwadia Petoro o a fodisiwa

14 E rile Jesu a tsena mo ntlong ya ga Petoro, a bona mogwagwadie a letse fa fat she, a tuka bolelo; 15 ke fa a tshwara seatla sa gagwe; mme mogote wa mo tlogela, a ba a tsoga, a mo direla. 16 Ya re go le maitsiboa, ba tsisa go ene ba le bantsi ba ba tsenyweng ke medemone; a kgarameletsa mewa kwa ntle ka lefoko, a fodisa botlhe ba ba Iwalang, 17 gore go dirafale se se builweng ke Jesaya moporofeti a re: "Ene o ithwesitse makoa a rona, a rwala malwetse a rona."

Ka ga go sala Jesu morago

18 E rile Jesu a bona lesomo la batho le mo dikanyeditse, a laola gore go tshelelwe kwa moseja. 19 Foo ga tla Moitse-dikwalo, a mo raya a re: "Moruti, ke tla go sala morago gongwe le gongwe kwa o ka yang teng." 20 Jesu a mo fetola a re: "Diphokojwe di na le mesima le dinonyane tsa leapi di na le dintlhaga, mme Morwa-Motho ene ga a na fa a ka latsang tlhogo teng." 21 Yo mongwe wa barutwa a mo raya a re: "Morena, ntetlelele, ke ye go fitlha rre pele." 22 Jesu a mo fetola a re: "Nrihale morago; a baswi ba fitlhe baswi ba bone!"

Jesu o didimatsa ledimo

23 E rile a palama mokoro, barutwa ba gagwe ba mo sala morago. 24 Jaanong ga tsoga ledimo le legolo mo letsheng, mo mokoro o bileng wa khurumediwa ke makhubu, mme ene a bo a robetse. 25 Ba ya go ene, ba mo tsosa ba re: "Morena, re pholose, re a nwela!" 26 A ba raya a re: "Lo boifelang, ba tumelonyana ke lona?" Ke fa a tsoga, a kgalemela diphefo le letsha, ga ba ga nna tidimalo e kgolo. 27 Foo batho ba gakgamala ba re: "Yo ke yo o ntseng jang, ka le tsona diphefo le letsha di mo utlwa?"

Phodiso ya ditsenwa tsa Gatara

28 E rile a fitlha kwa moseja mo lefatsheng la Bagatara, batho ba le babedi ba kgatlhana nae, ba ba tsenyweng ke mewa e e bosula, ba tswa kwa diphupung, ba le bogale thata, mo go neng go se ope yo o ka fetang ka tsela eo. 29 Ba goa ba re: "Re na le kopano efe le wena, Morwa Modimo? A o tsile kwano go re tlhokofatsa e ise e nne nako?" 30 Jaanong ga bo go fula motlhape o mogolo wa dikolobe kgakalanyana le bone. 31 Mewa e e bosula ya mo rapela ya re: "Fa o re kgarameletsa ntle, re romele kwa motlhapeng wa dikolobe." 32 A e raya a re: "Yaang teng!" Foo ya tswa, ya tsena mo dikolobeng; motlhape otlhe wa ba wa itigela ka maokoriba mo letsheng, wa swela mo metsing. 33 Jaanong badisa ba tshaba, ba ya kwa motseng, ba bolela tsotlhe, le tsona tsa ba ba neng ba tsenywe ke mewa e e bosula. 34 Foo batho botlhe ba motse ba tswa ba ya go kopana le Jesu. Ya re ba mmona, ba mo rapela gore a tloge mo nageng ya bone.

Matheo 9

Phodiso va yo o suleng mhama

1 Jaanong a palama mokoro a ~ tshela letsha, a boela kwa motseng wa ga gabo. 2 Foo ba tsisa go ene mongwe yo o suleng mhama, a letse mo bolaong. Ya re Jesu a bona tumelo ya bone, a raya yo o suleng mhama a re: "Namatshega, ngwanaka; dibe tsa gago o di itshwaretswe." 3 Ke fa bangwe ba Baitse-dikwalo ba ithaya ba re: "Yo, o kgala Modimo." 4 Ya re Jesu a lemoga megopolo ya bone, a ba raya a re: "Lo gopolelang tse di bosula mo dipelong tsa lona? 5 Se se botlhofo ke sefe, a ke go re: 'Dibe tsa gago o di itshwaretswe,' gongwe go re: 'Tsoga o tsamae'? 6 Mme lo tla lemoga gore Morwa-Motho o na le thata mo lefatsheng go itshwarela dibe!" Ke fa a raya yo o suleng mhama a re: "Tsoga o tsee bolao jwa gago, o be o ye kwa ntlong ya gago!" 7 Mme a tsoga, a ya kwa ntlong ya gagwe. 8 Ya re batho ba bona, ba boifa, ba be ba galaletsa Modimo o o neileng batho thata e e ntseng jalo.

Go bidiwa ga Matheo

9 E rile Jesu a tswa foo, mme a fetela pele, a bona motho yo o bidiwang Matheo, a dutse mo ntlong ya kgethelo; a mo raya a re: "Ntshala morago!" Yoo a nanoga, a mo sala morago. 10 Ya re Jesu a ntse fa dijong mo ntlong, bakgethisi le baleofi ba le bantsi ba tla, ba nna nae fa dijong le barutwa ba gagwe. 11 Ya re Bafarisai ba bona, ba raya barutwa ba gagwe ba re: "Moruti wa lona o jelang le bakgethisi le baleofi?" 12 Ya re a utlwa jalo, a ba raya a re: "Ngaka ga e batlwe ke ba ba itekanetseng, e batlwa ke ba ba lwalang. 13 Jaanong tsamayang, lo ithute gore ke go reng, fa go twe: 'Ke batla kutlwelobotlhoko, e seng setlhabelo;' gonne ke tsile go biletsa baleofi tlhabologong, e seng basiami."

Ka ga go itima dijo

14 Ya baa gona barutwa ba ga Johane ba tlang go ene ba re: "Ke go reng, fa rona le Bafarisai re itima dijo gantsi, mme barutwa ba gago ba sa di itime?" 15 Jesu a ba araba a re: "A baetsana ba ka lela, monyadi a sa ntse a na nabo? Mme malatsi a tla tla, a monyadi a tla tlosiwang mo go bone ka ona; ke gona ba tla itimang dijo. 16 "Ga go ope yo o ka bitiang seaparo se se onetseng ka sebata se seswa; gonne sebata sa sona se tla gagola seaparo, mme legago le oketsege. 17 E bile ga go ke go tshelwa weine e ntshwa mo makukeng a a onetseng. Fa go ka dirwa jalo, makuka a ka phanyega, weine ya tshologa, le makuka a senyega. Mmme go a tle go tshelwe weine e ntshwa mo makukeng a maswa, mme di bolokege mmogo."

Phodiso ya mosadi wa tshologo ya madi. Tsoso va ngwana wa ga Jairo

18 Ya re a sa ntse a bua tseo nabo, mookamedi mongwe wa senagoge a tla, a mo obamela a re: "Morwadiake ke gona o swang; mme aokoo tle, o mmee letsogo, mme o tla rula." 19 Jesu a nanoga, a mo sala morago le barutwa ba gagwe. 20 Jaanong mosadi yo o sa leng a nna le tshologo ya madi dinyaga di le 12, a tla fa morago ga gagwe, a ama kola ya kobo ya gagwe; 21 gonne o ne a dumela go re: "Fa nka ama kobo ya gagwe fela, ke tla fola." 22 Jesu a retologa, a mmona, a mo raya a re: "Namatshega, morwadiaka; tumelo ya gago e go thusitse." Mme mosadi a fola e sa le ka nako eo. 23 Ya re Jesu a tsena mo ntlong ya mookamedi, mme a bona baletsi ba ditlhaka, le bontsi bo tsositse modumo, 24 a ba raya a re: "Thibogang! Gonne morweetsana ga a swa, o thulametse." Mme ba mo tshega. 25 Ya re batho ba sena go ntshiwa, a tsena, a mo thswara letsogo, mme morweetsana a tsoga. 26 Tumo ya moo ya utlwala mo lefatsheng leo lotlhe.

Phodiso ya difofa

27 E rile Jesu a tloga foo, difofu tse pedi tsa mo sala morago, tsa goa tsa re: "Re utlwele botlhoko, Morwa Dafita!" 28 Ya re a sena go tsena mo ntlong, difofu tsa tla fa go ene. Jesu a ba raya a re: "A lo dumela gore ke nonofile go dira jalo?" Tsa mo raya tsa re: "Ee, Morena." 29 Ke fa a ama matlho a bone a re: "A go lo dirafalele ka fa tumelong ya lona!" 30 Foo matlho a bone a foufologa. Mme Jesu a ba laela thata a re: "Lo itise gore lo se itsise ope." 31 Mme ba tswa, ba mo tumisa mo lefatsheng leo lotlhe. 32 Ya re ba tswa, ga tsisiwa go ene semumu se se tsenyweng ke modemone. 33 Ya re modemone o sena go kgaramelediwa ntle, semumu sa bua; mme batho ba gakgamala ba re: "Ga go ise go ke go bonwe se se ntseng jalo mo Iseraele." 34 Mme Bafarisai ba re: "O kgarameletsa medemone ntle ka molaodi wa medemone."

Ka ga thobo e kgolo le barobi

35 Jaanong Jesu a tlhatlologanya metse le metsana yotlhe, a ntse a ruta mo disenagogeng tsa bone, a rera Efangele ya puso, a fodisa malwetse otlhe le makoa otlhe. 36 Ya re a bona bontsi jwa batho, a ba tlhomogela pelo; gonne ba ne ba bogisegile, ba lapile jaaka dinku tse di se nang modisa. 37 Ke fa a raya barutwa ba gagwe a re: "Thobo e kgolo, mme badiri ba a tlhaela. 38 Ka moo he, rapelang Morena wa thobo gore a romele badiri mo thobong ya gagwe."

Matheo 10

Baapostolo ba Jesu

1 Jaanong a ipiletsa barutwa ba A gagwe ba ba 12, a ba naya thata mo meweng e e itshekologileng go e kgarameletsa ntle, le go fodisa malwetse le makoa otlhe. 2 Maina a baapostolo ba ba 12 ke a: Wa ntlha ke Simone yo o bidiwang Petoro, le Andrea morwa-rraagwe; le Jakobo wa ga Sebeteo, le Johane morwa-rraagwe; 3 le Filipo le Baretolomeo; le Thomase le Matheo, mokgethisi; le Jakobo wa ga Alefeo le Lebeo yo o bidiwang Thateo; 4 le Simone wa Kana le Jutase Isekariote, yo e leng ene o mo tshwarisitseng.

Thomo ya baapostolo

5 Bone ba ba 12 ba, Jesu o ne a ba roma, a ba laela a re: "Lo se ka lwa tsaya ditsela tse di yang baheitaneng, le e seng go tsena mo motseng ope wa Basamaria; 6 mme bogolo lo ye kwa dinkung tse di timetseng tse e leng Baiseraele. 7 Lo tsamae lo ntse lo rera lo re: Tuso ya Modimo e atametse." 8 Fodisang balwetse, tsosang baswi, phepafatsang balepero, kgarameletsang medemone ntle. Lo amogetse fela, nayang fela! 9 Se tseeng gouta, le fa e le selefera, le fa e le kgotlho mo meitlamong ya lona, 10 le fa e le kgwatlha ya leeto, le fa e le dikobo tse pedi, le fa e le ditlhako, le fa e le tsamma; gonne modiri o rshwanetse go newa dijo.™ 11 "Fa lo tsena mo motseng gongwe motsaneng, le fa e ka nna ofe, lo tlhotlhomise gore yo o tshwanetseng mo go ona ke mang. Lo nne teng go tsamae lo be lo tswe teng. 12 E re lo tsena mo ntlong, lo dumedise! 13 Fa e le ntlo e e tshwanetseng, a kagiso ya lona e tle mo go yona; mme fa e le e e sa tshwanelang, a kagiso ya lona e boele mo go lona. 14 Le fa e le mang yo o sa lo tsholeng, le e seng go reetsa mafoko a lona, tswaang mo ntlong eo gongwe mo motseng oo, lo be lo itlhotlhore lorole mo dinaong. 15 Ammaaruri ke lo raya ke re: E tla re ka letsatsi la katlholo petso ya motse oo e nne bogale go feta ya lefatshe la Sotoma le Gomora.

Dipogiso

16 "Bonang, ke lo roma jaaka dinku mo gare ga diphiri; ka moo he, nnang botlhale jaaka dinoga, lo be lo nne ba nnete jaaka maeba. 17 Itiseng mo bathong! Gonne ba tla lo neela mo makgotleng a magolo, ba lo seola mo disenagogeng tsa bone. 18 Lo tla isiwa fa pele ga balaodi le dikgosi ka ntlha ya me, go nna tshupo mo go bone le mo baheitaneng. 19 E re fa ba lo isa mo tshekong, lo se ka lwa tshwenyega lwa re: 'Re tla bua jang gongwe re tla bua eng'; gonne ka nako eo lo tla newa se lo tla se buang; 20 gonne ga e ne e nna lona ba lo buang, ke Mowa wa ga Rraeno o o buang ka lona. 21 "Motho o tla neela morwa-rraagwe mo losong, le rramotho ngwana wa gagwe; le bana ba tla tsogela batsadi ba bone, ba ba bolaisa batho. 22 Lo tla tlhoiwa ke botlhe ka ntlha ya leina la me; mme yo o irshokelang bokhurlong, ene o tla pholosiwa 23 Mme a e re fa ba lo bogisa mo motseng ono, lo rshabele kwa go o mongwe; gonne ammaaruri ke lo raya ke re: Morwa-Motho o tla tla, lo ise lo fetse metse ya Iseraele. 24 "Morutwa ga a fete moruti wa gagwe, le motlhanka ga a fete morena wa gagwe. 25 Go lekanye gore morutwa a nne jaaka moruti wa gagwe, le gore motlhanka a nne jaaka morena wa gagwe. Fa mong wa ntlo a biditswe Beelsebule, kana ba ntlo ya gagwe ba tla bidiwa jalo bogolo jang ne!

Se boife batho

26 "Ka moo he, se ba boifeng; gonne ga go sepe se se bipilweng, se se se kitlang se senolwa, le fa e le se se fitlhegileng, se se se kitlang se itsiwe. 27 Se ke se lo bolelelang mo lefifing, lo se bue mo leseding; le se lo se sebelwang, lo se utlwatse lo le mo godimo ga matlo. 28 Le gona, lo se ka lwa boifa ba ba bolayang mmele, mme ba sa nonofa go bolaya mowa; mme bogolo lo boife ene yo o nonofileng go senya mowa le mmele mo moleteng wa molelo. 29 A dirobele tse pedi ga di rekisiwe ka halfsent? Mme ga go sepe sa tsona se se welang fa fatshe kwa ntle ga go rata ga Rraeno. 30 Mme le dithiri tsa ditlhogo tsa lona di badilwe tsotlhe. 31 Ka moo, se boifeng; gonne lo gaisa dirobele di le dintsi.

Go latola Jesu

32 "Jaanong mongwe le mongwe yo o tla impolelang fa pele ga batho, le nna ke tla mo ipolela fa pele ga Rre yo o kwa magodimong. 33 Mme yo o tla intatolang fa pele ga batho, le nna ke tla mo itatola fa pele ga Rre yo o kwa magodimong.

E seng kagiso, fa e se tshaka

34 "Lo se gopole gore ke tsisitse kagiso mo lefatsheng; ga ke a tsisa kagiso, fa e se tshaka. 35 Gonne ke tsile go lotlhanya motho le rraagwe, morwadi le mmaagwe, ngwetsi le matsalaagwe. 36 Mme ba ntlo ya motho e tla nna baba ba gagwe. 37 "Yo o ratang rraagwe gongwe mmaagwe bogolo go nna, ga a ntshwanela; le yo o ratang morwawe gongwe morwadie bogolo go nna, ga a ntshwanela. 38 Le yo o sa tseyeng sefapaano sa gagwe, a ntshala morago, ga a ntshwanela. 39 Yo o bolokang bophelo jwa gagwe o tla latlhegelwa ke jona; mme yo o latlhegelwang ke bophelo jwa gagwe ka ntlha ya me, o tla bo bona.

Tuelo

40 "Yo o lo tsholang, o a ntshola; mme yo o ntsholang, o tshola yo o nthomileng. 41 Yo o tsholang moporofeti, ka e le moporofeti, o tla bona tuelo ya moporofeti; le yo o tsholang mosiami, ka e le mosiami, o tla bona tuelo ya mosiami. 42 Le yo o nosang mongwe wa ba babotlana ba metsi a a tsididi ka sego fela, ka e le ene morutwa, ammaaruri ke lo raya ke re: Ga a kitla a latlhegelwa ke tuelo ya gagwe ka gope."

Matheo 11

Johane Mokolobetsi o roma barutwa kwa go Jesu

11 E rile Jesu a sena go swetsa go laya barutwa ba gagwe ba ba 12, a tloga teng, a ya go ruta batho le go rera mo metseng ya bone. 2 E rile Johane a le mo ntlong ya kgolegelo, mme a utlwela ditiro tsa ga Keresete, a roma barutwa ba gagwe ba le babedi. 3 a mmotsa a re: "A ke wena yo o tlang, a kampo re lebelele o sele?" 4 Jesu a ba araba a re: "Tsamayang lo bolelele Johane tse lo di utlwang le tse lo di bonang: 5 Difofu di a bona, batlhotsi ba a tsamaya, balepero ba a phepafadiwa, disusu di a utlwa, baswi ba a tsosiwa, bahumanegi ba rerelwa Efangele. 6 Mme go sego yo o sa kgopisiweng ke nna." 7 Ya re bone ba tsamaya, Jesu a simolola go bua le batho ka ga Johane a re: "Lo ne lo tswela kwa sekakeng go bona eng? A e ne e le lotlhaka lo lo tshikinngwang ke phefo? 8 Gape, lo ne lo tswela go bona eng? A e ne e le motho yo o apereng tse di boleta? Kana ba ba apereng tse di boleta ba mo matlong a dikgosi. 9 Gape, lo ne lo tswela eng? A e ne e le go bona moporofeti? Ee, ke lo raya ke re: Yo e bile o mogolo go moporofeti. 10 Gonne ke ene go kwadilweng ka ga gagwe ga twe: 'Bona, ke roma morongwa wa me fa pele ga gago, yo o tla go baakanyetsang tsela.' 11 Ammaaruri ke lo raya ke re: Mo go ba ba tsetsweng ke basadi ga go a tsoga ope yo o fetang Johane Mokolobetsi; mme yo mmotlana mo pusong ya magodimo o a mo feta. 12 Go tloga mo malatsing a ga Johane Mokolobetsi go fitlha jaanong, puso ya magodimo e tlhaselwa ka thata, mme batlhasedi ba a e thopa. 13 Gonne baporofeti botlhe le molao ba be ba bolelela pele go fitlha mo go Johane. l4 Mme ke ene Elia yo o tshwanetseng go tla, fa lo rata go dumela jalo. 15 Yo o nang le ditsebe go utlwa y a a utlwe! 16 "Batho ba gompieno ke tla ba tshwantsha le eng? Ba tshwana le bana ba ba ntseng mo dipatlelong, ba tlhaeletsa balekane ba bone ba re: 17 tRe lo leleditse ditlhaka, mme ga lo a ka lwa bina; ra tlhaba difela tsa bohutsana, mme ga lo a ka lwa lela! 18 Gonne go tsile Johane, a sa je, a sa nwe; mme ba bua ba re: 'O na le modemone.' 19 Go tsile Morwa-Motho, a ja, a nwa; mme ba re: 'Bonang motho yo e leng sejabele le monwi wa weine, tsala ya bakgethisi le baleofi!' Mme botlhale bo atlholetswe ke bana ba jona."

Metse e meraro e e sa ikwatlhayang

20 Jaanong a simolola go kgoba metse e bontsi jwa dikgakgamatso tsa gagwe di dirilweng mo go yona, ka e se ka ya tlhabologa, a re: 21 "A tatlhego ya gago wee, Gorasine! A tatlhego ya gago wee, Betsaita! Gonne fa ditiro tsa nonofo tse di dirilweng mo go lona, di ka bo di dirilwe mo Tiro le Sitone, ba ka bo ba sa bolo go ikwatlhaya, ba apere kgetse, ba ntse mo moloreng. 22 Mme ke lo raya ke re: E tla re ka letsatsi la katlholo petso ya lona e nne bogale go feta ya Tiro le Sitone. 23 Le wena Kaperenaume yo o godiseditsweng kwa legodimong, o tla digelwa kwa felong ga baswi. Gonne fa ditiro tsa nonofo tse di dirilweng mo go wena, di ka bo di dirilwe kwa Sotoma, o ka bo a sa ntse a eme le kajeno. 24 Mme ke lo raya ke re: E tla re ka letsatsi la katlholo petso ya gago e nne bogale go feta ya lefatshe la Sotoma."

Ka ga go rwala jokwe ya ga Jesu

25 Ka nako eo Jesu a bua a re: "Ke a go boka, Rara, Morena wa legodimo le lefatshe, ka o fitlhetse ba ba botlhale le ba ba tlhaloganyang dilo tse, mme o di senoletse ba ba sa rutegang. 26 Ee, Rara; gonne e ne e le kgatlhego ya gago gore go nne jalo. 27 "Tsotlhe ke di neilwe ke Rre; ga go ope yo o itseng Morwa, fa e se Rara; le gona ga go ope yo o itseng Rara, fa e se Morwa, le yo Morwa o ratang go mo mo senolela. 28 "Tlaang kwano go nna lotlhe ba lo lapileng, ba lo imelwang; nna ke tla lo lapolosa. 29 Ipeleseng jokwe ya me, lo ithute mo go nna; gonne ke bonolo le boikokobetso mo pelong, mme lo tla bonela mewa ya lona tapologo. 30 Gonne jokwe ya me e bonolo, morwalo wa me o botlhofo."

Matheo 12

Jesu ke Morena wa Sabata

1 O E rile ka nako eo Jesu a ralala masimo e le ka Sabata; barutwa ba gagwe ba bo ba tshwerwe ke tlala, ba simolola go kgetla diako le go ja. 2 Ya re Bafarisai ba bona, ba mo raya ba re: "Bona, barutwa ba gago ba dira se se sa letlelelwang go dirwa ka Sabata." 3 A ba fetola a re: "A ga lo a buisa se Dafita o kileng a se dira, jale fa a tshwerwe ke tlala, ene le ba ba nang nae. 4 ka fa o neng a tsena mo ntlong ya Modimo ka teng, a ja dinkgwe tsa tshupo tse a sa letlelelwang go di ja, le fa e le ba ba neng ba na nae, fa e se baperesiti fela? 5 Kampo a ga lo ise lo buise mo molaong gore baperesiti ba tle ba itshepolole Sabata mo Tempeleng ka Sabata, mme ba se ke ba nne molato? 6 Mme ke lo raya ke re: Yo o leng mogolo go feta Tempele o fano. 7 Fa lo ka bo lo tlhalogantse gore ke go reng, fa go twe: 'Ke batla kutlwelo-botlhoko, e seng setlhabelo. lo ka bo lo sa sekise ba ba se nang molato. 8 Gonne le Sabata Morwa-Motho ke Morena wa yona."

Phodiso ya monna yo o omelet seng seatla

9 Ya re a sena go tloga teng, a tsena mo senagogeng sa bone. 10 Ga bo go le motho teng yo o nang le seatla se se omeletseng. Ba mmotsa ba re: "A go letleletswe go fodisa ka Sabata?" Ba re jalo gore ba tle ba mmee molato. 11 A ba fetola a re: "Motho e ka nna mang mo go lona yo o nang le nku e le nngwe fela yo e ka reng e wetse mo mokoleng ka Sabata, a se ka a e tshwara, a e ntsha? 12 Mme kana motho o gaisa nku thata jang ne! Ke ka moo go letleletsweng go dira se se molemo ka Sabata." 13 Ya baa gona o rayang motho yoo a re: "Otlolola seatla!" A se otlolola; sa boa sa fola sentle, sa nna jaaka se sengwe. 14 Ke fa Bafarisai ba tswa, ba gakoiolana ka ga gagwe ka fa ba ka mmolayang ka teng.

Motlhanka yo o tlhaotsweng

15 Ya re Jesu a lemoga, a tloga teng; mme ba bantsi ba mo sala morago, a ba fodisa botlhe. 16 Mme a ba laela thata gore ba se ka ba mo tumisa, 17 e le gore go tle go dirafale se se builweng ke Jesaya moporofeti, a re: 18 "Bonang Motlhanka wa me yo ke mo itlhaoletseng; moratwi wa me, yo pelo ya me e natefelwang ke ene. Ke tla baya Mowa wa me mo go ene, mme o tla bolelela merafe tshiamo. 19 Ga a kitla a omana, le fa e le go goa; ga go ope yo o tla utlwang lentswe la gagwe mo mebileng. 20 Lotlhaka lo lo phitsegileng ga a kitla a lo roba, le mogala wa lobone o o takatakang ga a kitla a o tima, go ya a be a neele tshiamo phenyo. 21 Mme merafe e tla solofela mo leineng la gagwe."

Go kgala ga Bafarisai

22 Jaanong ga tlisiwa go ene mongwe yo o tsenyweng ke modemone, e le sefofu le semumu; mme a mo fodisa, mo semumu se bileng sa bua, sa ba sa bona. 23 Ke fa batho botlhe ba gakgamala ba re: "A jaana yo ga se Morwa Dafita?" 24 E rile Bafarisai ba utlwa, ba re: "Yo ga a lelekele medemone ntle ka sepe fa e se ka Beelsebule, molaodi wa medemone." 25 Jaanong ya re ka a itse megopolo ya bone, a ba raya a re: "Bogosi bongwe le bongwe jo bo ikgaogantseng bo a senyega, le motse mongwe le mongwe, gongwe ntlo e e ikgaogantseng ga e ka ke ya ema. 26 Fa Satane a kgarameletsa Satane kwa ntle, o tla bo a ikgaogantse; jaanong bogosi jwa gagwe bo ka ema jang? 27 Jaanong fa ke kgarameletsa medemone kwa ntle ka Beelsebule, bomorwaalona bone ba e kgarameletsa ntle ka mang? Ke ka ntlha ya moo ba tla nnang baatlhodi ba lona. 28 Mme fa ke kgarameletsa medemone kwa ntle ka Mowa wa Modimo, foo puso ya Modimo e tla bo e tlile go lona. 29 "Motho o ka tsena jang mo ntlong ya monna wa senatla, a thopa dithoto tsa gagwe, fa a sa golega senatla pele? Mme fa a sena go mo golega, ke gona o ka thopang tsa ntlo ya gagwe. 30 "Yo o sa gogeng le nna o lwa le nna, le yo o sa phutheng le nna o a phatlalatsa. 31 Ke ka moo ke lo rayang ke re: Sebe sengwe le sengwe le kgalo, batho ba ka di itshwarelwa; mme kgalo e e kgalang Mowa, yona ga e kitla e itshwarelwa. 32 Le fa e le mang yo o tla buang lefoko le le nyefolang Morwa-Motho, o ka itshwarelwa; mme yo o tla buang le le nyefolang Mowa o o Boitshepo, ga a kitla a itshwarelwa mo metlheng eno le e seng mo go e e tlang.

Did hare le maungo

33 "Dirang gore setlhare se siame, foo le leungo la sona le tla siama; gongwe dirang gore setlhare e nne se se sa siamang, foo le leungo la sona e tla nna le le sa siamang; gonne setlhare se itsiwe ka leungo. 34 Lotsalo lwa dinoga ke lona! Lo ka bua jang tse di molemo lo le bosula? Gonne molomo o bua tse di tletseng mo pelong. 35 Motho yo o molemo o ntsha tse di molemo mo lohumong lo lo molemo; mme motho yo o bosula o ntsha tse di bosula mo lohumong lo lo bosula. 36 "Ke lo raya ke re: Lefoko lengwe le lengwe la boithamako le batho ba tla le buang, ba tla ikarabela ka ga lone mo letsatsing la katlholo. 37 Gonne o tla kaiwa mosiami ka mafoko a gago, gongwe o tla bonwa molato ka mafoko a gago."

Sesupo sa ga Jona

38 Ke fa bangwe ba Baitse-dikwalo le Bafarisai ba mo raya ba re: "Moruti, re rata go bona sesupo mo go wena." 39 A ba fetola a re: "Morafe o o bosula wa boaka o batla sesupo; ga o kitla o newa sesupo sepe, fa e se sesupo sa ga Jona moporofeti; 40 gonne Morwa-Motho o tla nna mo teng ga lefatshe malatsi a mararo le masigo a mararo jaaka Jona a kile a nna mo mpeng ya leruarua malatsi a mararo le masigo a mararo. 41 Banna ba Ninife ba tla ema ka letsatsi la katlholo, ba na le batho ba kajeno, ba ba bona molato; gonne bone ba ne ba ikwatlhaya ka ntlha ya thero ya ga Jona; mme itseng gore yo o fetang Jona o fano. 42 Kgosi ya sesadi ya kwa borwa e tla nanoga ka letsatsi la katlholo, e na le batho ba kajeno, e ba bona molato; gonne yona e ne ya tswa kwa bokhutlong jwa lefatshe, ya tla go utlwa botlhale jwa ga Salomo; mme itseng gore yo o fetang Salomo o fano.

Mowa o o itshekologileng

43 "Mowa o o itshekologileng, e a re fa o dule mo mothong, o ralale mafelo a a se nang metsi, o batle tapologo, mme o se ke o e bone. 44 Jaanong o re: 'Ke tla boela kwa ntlong ya me e ke duleng mo go yona.' E re o tla, o fitlhele e se na ope, e feetswe, e kgabisitswe. 45 Foo o ye, o itseele mewa e sele e e supang, e e bosula go o feta, e be e tsene, e age teng; mme morago motho yoo a nne bosula go feta pele. Le batho ba ba bosula ba, ba tla dirafalelwa ke tse di ntseng jalo."

Ba ntlo ya ga gabo Jesu

46 Ya re a sa ntse a bua le batho, mmaagwe le bomonnawe ba bo ba eme kwa ntle, ba batla go bua nae. 47 Mongwe a mo raya a re: "Bona, mmaago le bomonnao ba eme kwa ntle, ba batla go bua nao." 48 A fetola yo o mmoleletseng a re: "Mme ke mang, le bonnake ke bomang?" 49 A ba a ntsha letsogo, a supa barutwa ba gagwe a re: "Bonang, mme le bonnake ke ba. 50 Gonne mongwe le mongwe yo o dirang go rata ga Rre yo o kwa magodimong, ke ene nnake le kgaitsadiake le mme."

Matheo 13

Setshwantsho sa mojwadi

1 Ka letsatsi leo Jesu a tswa mo ntlong a ya go nna fa letsheng. 2 Jaanong ga phuthegela masomo a magolo a batho kwa go ene, mo o bileng a tsena mo mokorong, a nna teng; batho botlhe ba bo ba eme fa losing. 3 Foo a bua dilo tse dintsi nabo ka ditshwantsho a re: "Reetsang, mojwadi o kile a ya go jwala. 4 Ya re a ntse a jwala, ditlhaka dingwe tsa wela mo tseleng; mme dinonyane tsa tla, tsa di ja. 5 Tse dingwe tsa wela mo lekgwaraneng fa go se nang mmu o montsi teng; tsa akofa tsa tlhaba, ka di se na mmu o o boteng. 6 Ya re letsatsi le sena go tlhaba, tsa swaba; mme ya re ka medi e tlhoka boteng, tsa omelela. 7 Tse dingwe tsa wela mo mitlweng; mme mitlwa ya gola ya di hupetsa. 8 Tse dingwe tsa wela mo mmung o o siameng, tsa ungwa, tse dingwe ga 100, tse dingwe ga 60, tse dingwe ga 30. 9 "Yo o nang le ditsebe a a utlwe!"

Ditshwantsho di kaya eng?

l0 Jaanong barutwa ba tla, ba mmotsa ba re: "O buelang nabo ka ditshwantsho?" 11 A araba a re: "Ke ka gonne lona lo neilwe go itse masaitsiweng a puso ya magodinlo; bone ga ba a go newa. 12 Gonne yo o nang le sengwe o tla newa, mme o tla nna le letlotlo; mme yo o se nang sepe, le se o nang naso o tla se amogwa. 13 Ke ka moo ke buang nabo ka ditshwantsho; gonne le fa ba bona, ga ba bone; le fa ba utlwa, ga ba utlwe, le e seng go tlhaloganya. 14 Polelelo-pele ya ga Jesaya e a ba dirafalela e e reng: 'Go utlwa lo tla utlwa, mme ga lo na go tlhaloganya; le go leba le tla leba, mme ga lo na go bona; 15 gonne dipelo tsa morafe oo di thatafetse, ba kabetse ditsebe, ba buduladitse matlho, e se re gongwe ba lemoga ka matlho, ba utlwa ka ditsebe, ba tlhaloganya ka dipelo, mme ba sokologa, ka ba fodisa.' 16 "Mme matlho a lona a sego, ka gonne a a bona, le ditsebe tsa lona, ka gonne di a utlwa. 17 Gonne ka nnete ke lo raya ke re: Baporofeti le basiami ba le bantsi ba ne ba eletsa go bona tse lo di bonang, mme ba se ka ba di bona, le go utlwa tse lo di utlwang, mme ba se ka ba di utlwa.

Tlhaloso ya setshwarttsho sa mojwadi

18 "Jaanong he, utlwang setshwantsho sa mojwadi: 19 E a re fa motho a utlwa Lefoko la puso, a sa le tlhaloganye, go tle yo-o-bosula, a phamole se se jwetsweng mo pelong ya gagwe; ke ene wa peo e e jwetsweng mo tseleng. 20 Wa peo e e jwetsweng mo lekgwaraneng ke ene yo o utlwang Lefoko, a be a akofe a le tshole ka boitumelo. 21 Mme ga a na modi ka kwa teng, ke wa sebakanyana fela; e re fa go tsoga patiko gongwe pogiso ka ntlha ya Lefoko, a akofe a kgopege. 22 Wa peo e e jwetsweng mo mitlweng ke ene yo o utlwang Lefoko; mme tshwenyego ya metlha eno le tsietso ya khumo di hupetse Lefoko, le be le tlhoke leungo. 23 Wa peo e e jwetsweng mo mmung o o siameng ke ene yo o utlwang Lefoko, a be a le tlhaloganye. Ke ene yo o ungwang, peo e nngwe e ungwe ga lekgolo, e nngwe ga 60, e nngwe ga 30.'

Setshwantsho sa mhoka

24 A ba ruta ka setshwantsho se sengwe a re: "Puso ya magodimo e tshwana le motho yo o kileng a jwala peo e e siameng mo tshimong ya gagwe. 25 Mme ya re batho ba robetse, mmaba wa gagwe a tla, a jwala mhoka mo gare ga mabele, a ba a tloga. 26 Ya re mabele a sena go gola le go tsala, mhoka le ona wa itshupa. 27 Jaanong batlhanka ba mong wa ntlo ba tla, ba mo raya ba re: 'Morena, a ga o a jwala peo e e siameng mo tshimong ya gago? Mme jaanong mhoka o tswa kae?' 28 A ba raya a re: 'Ke mmaba yo o dirileng jalo.' Batlhanka ba mo raya ba re: 'Fa go le jalo, a o rata gore re ye go o putuka?' 29 Mme a re: 'Nnyaya, e ka re gongwe fa lo putuka mhoka, lwa o kumolela le mabele. 30 Lesang, go gole mmogo go ya thobong; e tla re ka nako ya thobo ke ree barobi ke re: Phuthang mhoka pele, lo o bofe dingata go o fisa; mabele ona lo a phuthele kwa difaleng tsa me.'"

Setshwantsho sa mmasetete

31 A ba bolelela ka setshwantsho se sengwe a re: "Puso ya magodimo e tshwana le tlhaka ya peo ya mmasetete e motho a e tsereng, a e jwala mo tshimong ya gagwe, 32 e e leng potlana mo dipeong tsotlhe; mme e re e sena go gola, e nne kgolo go feta merogo, e nne setlhare, mo dinonyane tsa leapi di a beng di tle, di age dintlhaga mo dikaleng tsa sona."

Setshwantsho sa matlhabego

33 A boa a ba bolelela setshwantsho se sengwe gape a re: "Puso ya magodimo e tshwana le matlhabego a mosadi o a tsereng, a a tsenya mo bupeng jwa dielo di le tharo, jwa ba jwa bela jotlhe." 34 Tsotlhe tseo Jesu a di bua le batho ka ditshwantsho; ga a ka a bua sepe nabo, fa e se ka ditshwantsho. 35 gore go dirafale se se builweng ke moporofeti a re: "Ke tla tumolola molomo wa me ka ditshwantsho; ke tla bolela dilo tse di sa leng di fitlhwa go tswa tlholegong ya lefatshe."

Phuthololo ya setshwantsho sa mhoka

36 Jaanong Jesu a tlogela batho, a tsena mo ntlong. Barutwa ba gagwe ba ya go ene ba re: "Re phuthololele setshwantsho sa mhoka wa tshimo." 37 A araba a re: "Yo o jwalang peo e e siameng ke Morwa-Motho. 38 Tshimo ke lefatshe; peo e e siameng ke bana ba puso; mhoka ke bana ba yo-o-bosula. 39 Mmaba yo o o jwetseng ke Diabolo; thobo ke bokhutlo jwa lefatshe; barobi ke baengele. 40 Jaanong go tla nna mo bokhutlong jwa lefatshe jaaka mhoka o phuthwa, o fisiwa ka molelo: 41 Morwa-Motho o tla roma baengele ba gagwe, ba tla phutha mo pusong ya gagwe botlhe ba ba kgopisang le ba ba dirang boikepo. 42 Ba tla ba latlhela mo molelong o mogolo. Teng go tla nna selelo le phuranyo ya meno. 43 Foo basiami ba tla phatsima jaaka letsatsi mo pusong ya ga Rraabo. Yo o nang le ditsebe go utlwa a a utlwe!

Setshwantsho sa lehumo le le fitlhilweng

44 "Gape, puso ya magodimo e tshwana le lohumo lo lo fitlhilweng mo tshimong lo motho o neng a lo bona, a ba a lo loba; mme ka go lo itumelela a ya a rekisa tsotlhe tse a nang natso, a reka tshimo eo.

Seishwantsho sa perela

45 "Gape, puso ya magodimo e tshwana ie moreki yo o batlang diperela tse dintle. 46 Ya re a sena go bona perela nngwe e e tlhwatlhwa e kgolo, a ya a rekisa tsotlhe tse a nang natso, a e reka.

Setshwantsho sa letloa

47 "Gape, puso ya magodimo e tshwana le letloa le le digetsweng mo lewatleng, la gogoretsa mefuta yotlhe ya ditlhapi. 48 Ya re le sena go tlala, ba le gogela kwa losing lwa lewatle; mme ba nna, ba tlhophela tse di siameng mo megopong, tse di sa jeweng ba di latlha. 49 Go tla nna jalo mo bokhutlong jwa lefatshe; baengele ba tla tswa, ba tlhaola ba ba bosula mo go ba ba siameng. 50 Ba tla ba latlhela mo molelong o mogolo; teng go tla nna selelo le phuranyo ya meno.

Tse dintshzoa le tse dikgologolo

51 "A lo tlhalogantse tsotlhe tseo?" Ba mo araba ba re: "Ee." 52 A ba raya a re: "Ka moo moitsedikwalo mongwe le mongwe yo o rutilweng tsa puso ya magodimo o tshwana le mong wa ntlo yo o ntshang tse dintshwa le tse dikgologolo mo lohumong lwa gagwe." 53 Ya re Jesu a sena go wetsa ditshwantsho tseo, a tloga teng.

Jesu o nyadiwa kwa Nasaretha

54 E rile a fitlha kwa motseng wa ga gabo, a ba ruta mo senagogeng sa bone, mo ba bileng ba gakgamala ba re: "Yo, o tsere kae botlhale jo le dinonofo tse? 65 A ga se ene morwa mmetli? Mmaagwe a ga a bidiwe Maria le bomonnawe Jakobo le Josefa le Simone le Juta? 56 Le bokgaitsadie a ga ba nne le rona botlhe? Jaanong tsotlhe tse o di tsaya kae?" 57 Mme ba kgopisega ka ga gagwe. Mme Jesu a ba raya a re: "Moporofeti ga a ke a tlhoka tlotlo gope fa e se mo lefatsheng la ga gabo le mo ntlong ya ga gabo." 58 Mme a se ka a dira ditiro tsa nonofo tse dintsi teng ka ntlha ya go sa dumeleng ga bone.

Matheo 14

Johane Mokolobetsi o kgaolwa tlhogo

1 Metiheng eo kgosi Herote a utlwela tumo ka ga Jesu, 2 a ba a raya batlhanka ba gagwe a re: "Yo, ke Johane Mokolobetsi; o tsogile mo baswing, ke ka moo dinonofo di itshupang mo go ene." 3 Herote a re jalo, gonne o ne a tshwere Johane, a mo golega, a mo tsenya mo ntlong ya kgolegelo ka ntlha ya ga Herodia, mosadi wa ga Filipo morwarraagwe. 4 Gonne Johane o ne a mo reile a re: "Ga o a letlelelwa go nna nae." 5 Mme le fa a ne a rata go mmolaya, a boifa batho; gonne ba ne ba mo kaya moporofeti. 6 E rile ka letsatsi la botsalo jwa ga Herote, morwadia Herodia a bina fa pele ga bone, a kgatlha Herote. 7 Ke ka moo a mo solofetsang ka ikano go mo naya se a tla se kopang, le fa e ka nna eng. 8 Mme ya re a sena go tlhotlhelediwa ke mmaagwe, a re: "Nnaya fano tlhogo ya ga Johane Mokolobetsi ka mogopo." 9 Jaanong kgosi ya hutsafala; mme ka ntlha ya maikano le ka ntlha ya ba ba ntseng nayo fa dijong ya laela gore a e newe. 10 A ba a roma motlhanka go kgaola Johane tlhogo kwa ntlong ya kgolegelo. 11 Mme tlhogo ya gagwe ya tsisiwa ka mogopo, ya newa morweetsana, mme ene a e isa kwa go mmaagwe. 12 Barutwa ba gagwe ba tla, ba tsaya serepa, ba se fitlha, ba be ba tla ba bolelela Jesu. 13 E rile a utlwa, a tloga teng ka mokoro, a ya a le nosi felong gongwe kwa sekakeng; mme ya re batho ba utlwa, ba mo latela ka dinao, ba tswa mo metseng.

Ntsifatso ya ntlha ya dinkgwe

14 Ya re a tswa teng, a bona lesomo le legolo la batho, a ba tlhomogela pelo, a ba a fodisa balwetse ba bone. 15 Ya re go le maitsiboa, barutwa ba gagwe ba ya go ene ba re: "Felo fa ke sekaka, mme lobaka lo setse lo fetile; naya batho tsela gore ba ye metsaneng, ba ithekele dijo." 16 Mme Jesu a ba fetola a re: "Ga go batlege gore ba tsamae; lona ba feng, ba je!" 17 Bone ba re: "Fano ga re na sepe, fa e se dinkgwe tse tlhano le ditlhapi tse pedi." 18 Ene a re: "Di tsiseng kwano go nna!" 19 Ya re a sena go laela batho go nna mo bojannye, a tsaya dinkgwe tse tlhano le ditlhapi tse pedi, a lelala kwa legodimong, a leboga, a nathoganya dinkgwe, a di neela barutwa, mme barutwa ba di abela batho. 20 Ba ja botlhe, ba kgora, ba be ba sela masadisa, a tlala ditlatla di le 12. 21 Ba ba jeleng e ka nna banna ba ba dikete tse tlhano, go sa balwe basadi le bana.

Jesu o tsamaya fa godimo ga letsha

22 Jaanong a akofa a kgola barutwa gore ba palame mokoro, ba mo etelele pele ba ye kwa moseja, ene a sa ntse a phatlalatsa batho. 23 E rile a sena go naya batho tsela, a tlhatlogela kwa thabeng a le esi go rapela; ya re go le maitsiboa, a bo a le teng a le esi. 24 Mme mokoro wa bo o setse o le mo gare ga letsha, o tshwenngwa ke makhubu; gonne ba ne ba tlhabaganye le phefo. 25 Ya re ka tebelo ya bone ya bosigo a tla kwa go bone, a tsamaya mo godimo ga letsha. 26 Ya re barutwa ba mmona a tsamaya mo godimo ga letsha, ba tshoga ba re: "Ke sedimo!" ba be ba kua ka ntlha ya poifo. 27 Jesu a akofa a bua nabo a re: "Namatshegang! Ke nna, se boifeng!" 28 Petoro a mo araba a re: "Morena, fa e le wena, ntaolela gore ke tle go wena mo godimo ga metsi." 29 Jesu a re: "Tlaya!" Petoro a fologa mo mokorong, a tsamaya mo godimo ga metsi, a ya kwa go Jesu. 30 Mme ya re a bona phefo e e thata, a boifa, mme ka a simolola go nwela, a goa a re: "Morena, nkinola!" 31 Jesu a akofa a ntsha letsogo, a mo tshwara, a mo raya a re: "Wena yo o tumelo e potlana, o ne o belaelelang?" 32 Ya re ba sena go palama mokoro, phefo ya didimala. 33 Mme ba ba mo mokorong ba mo obamela ba re: "Ammaaruri, o Morwa Modimo!"

Jesu o fodisa balwetsi kwa Genesareta

34 Ya re ba sena go tshela, ba fitlha kwa lefatsheng la Genesareta. 35 Ya re banna ba felo foo ba mo lemoga, ba romela mo tikologong eo yotlhe; ke fa batho ba tsisa ba ba lwalang go ene, 36 ba mo rapela gore ba ame kola fela ya kobo ya gagwe; mme botlhe ba ba neng ba e ama ba fola.

Matheo 15

Ka ga boitsheko le boitshekologo

1 Jaanong ga tla go Jesu Bafarisai le Baitse-dikwalo, ba tswa kwa Jerusalema ba re: 2 "Ke go reng, fa barutwa ba gago ba tlhokomologa ngwao ya bagolo? Ka gonne ga ba tlhape diatla, fa ba ja." 3 Ene a ba araba a re: "Ke go reng, fa le lona lo tlola taolo ya Modimo ka ntlha ya ngwao ya lona? 4 Gonne Modimo o rile: 'Tlotla rraago le mmaago.' Gape wa re: 'Yo o hutsang rraagwe gongwe mmaagwe, o na le go swa.' 5 Mme lona lo a re: 'Fa motho a raya rraagwe gongwe mmaagwe a re: Se nka bong ke go thusa ka sona, se abetswe Modimo.' 6 ga go batlege gore a tlotle rraagwe gongwe mmaagwe ka gope. Lo dirolotse Lefoko la Modimo ka ntlha ya ngwao ya lona. 7 Baikaketsi ke lona! Jesaya o boleletse pele sentle ka ga lona a re. 8 'Batho ba, ba ntlotla ka melomo, mme dipelo tsa bone di kgakala le nna. 9 Mme ba nkobamelela lefela, ka ba ruta dithuto tse e leng ditaelo tsa batho.'"

Se se itshekololang motho

10 Jaanong a ipiletsa batho, a ba raya a re: "Utlwang lo tlhaloganye: 11 Se se tsenang ka legano ga se sona se se itshekololang motho; mme se se tswang ka molomo ke sona se se itshekololang motho." l2 Ke fa barutwa ba tla go ene, ba mo raya ba re: "A o itse gore e rile Bafarisai ba utlwa lefoko leo, ba kgopega?" 13 A araba a re: "Setlhatshana sengwe le sengwe se Rre wa legodimo o sa se tlhomang, se tla kumolwa ka medi. 14 Ba leseng; ke difofu tse di gogang difofu. Mme fa sefofu se goga sefofu, di tla wela mmogo mo kgatamping." 15 Petoro a mo fetola a re: "Re ranolele setshwantsho se." l6 Ene a re: "A le lona lo sa ntse lo tlhoka tlhaloganyo? 17 A ga lo lemoge gore tsotlhe tse di tsenang ka legano di fetela mo mpeng, di be di ye go latlhelwa kwa ntle? 18 Mme tse di tswang ka molomo di tswa mo pelong; ke tsona tse di itshekololang motho; 19 gonne mo pelong go tswa dikakanyo tse di bosula, e bong dipolao le tsa boikanyologo jwa banyalani le tsa boaka le tsa bogodu le ditshupo tsa maaka le dikgalo. 20 Ke tsona tse di itshekololang motho. Mme go ja ka diatla tse di sa tlhapiwang ga go itshekolole motho."

Mosadi wa Mokanana

21 Foo Jesu a tloga teng, a ya ntlheng ya Tiro le Sitone. 22 Mme teng ga tla mosadi wa Mokanana wa naga eo, a goa a re: "Nkutlwela botlhoko, Morena, Morwa Dafita! Morwadiake o tshwenngwa thata ke modemone." 23 Mme a se ka a mo araba ka lefoko lepe. Barutwa ba gagwe ba tla go ene, ba mo rapela ba re: "Dira gore a tsamae; gonne o re goeletsa morago." 24 A fetola a re: "Ga ke a rongwa gope, fa e se kwa dinkung tse di latlhegileng tsa ntlo ya Iseraele." 25 Ke fa mosadi a tla, a mo obamela a re: "Morena, nthusa!" 26 Jesu a araba a re: "Ga go a tshwanela go tsaya senkgwe sa bana go se latlhela dintswanyana." 27 Ene a fetola a re: "Ee, Morena, gonne le tsona dintswanyana di a tle di je matlhotlhora a a wang mo tafoleng ya beng ba tsona." 28 Foo Jesu a mo araba a re: "Mosadi, tumelo ya gago e kgolo! A go go dirafalele ka fa o eletsang ka teng." Mme morwadie a fola e sa le ka nako eo.

Ntsifatso ya bobedi ya dinkgwe

29 Jesu a tloga teng, a ya fa letsheng la Galelea, a ba a tlhatlogela mo thabeng, a nna teng. 30 Foo ga tla go ene masomo a magolo a batho, ba na le batlhotsi le digole le difofu le dimumu le balwetse ba bangwe ba le bantsi, ba ba baya fa dinaong tsa gagwe, mme a ba fodisa, 31 mo batho ba bileng ba gakgamala, ka ba bona dimumu di bua, le digole di fodile, le batlhotsi ba tsamaya, le difofu di bona, ba be ba galaletsa Modimo wa Iseraele. 32 Foo Jesu a ipiletsa barutwa ba gagwe a re: "Ke tlhomogela batho ba pelo, ka gonne ba setse ba tlhotse le nna malatsi a mararo, ba se na se ba ka se jang. Mme ga ke rate go ba phatlalatsa ka tlala, e se re gongwe ba felelwa ke thata mo tseleng." 33 Barutwa ba mo raya ba re: "Re ka bona kae dinkgwe mono sekakeng, tse di ka lekanang go kgorisa bontsi jo bo kanakana?" 34 Jesu a ba raya a re: "Lo na le dinkgwe di le kae?" Ba re: "Di a supa, le ditlhatswana di se kae." 35 Ya re a sena go laela batho gore ba nne fa fatshe, 36 a tsaya dinkgwe tse di supang le ditlhapi, a leboga, a di nathoganya, a di neela barutwa, mme barutwa ba di abela batho. 37 Ba be ba ja botlhe, ba a kgora; ba sela masadisa, a tlala diroto tse di supang. 38 Ba ba jeleng e ne e le banna ba ba dikete tse nne, go sa balwe basadi le bana. 39 Ya re a sena go naya batho tsela, a palama mokoro, a ya kwa nageng ya Magatala.

Matheo 16

Batho ba kopa motlholo

1 Jaanong Bafarisai le Basadukai ba tla go ene, ba mo raela, ba mo kopa gore a ba supetse sesupo se se tswang legodimong. 2 Mme a ba fetola a re: "E a re fa go le maitsiboa, lo re: 'Go tla tsoga go anogile; gonne legodimo le lehibidu.' 3 E re mo mosong lo re: 'Go tla tlhola go le letlololo; gonne legodimo le lehibidu le bontsho.' Fa e le ponalo ya legodimo, lo itse go e farologanya; mme ditshupo tsa dipaka tsona, a di a lo palela? 4 Morafe o o bosula wa boaka o batla sesupo; mme ga o kitla o newa sesupo sepe, fa e se sesupo sa ga Jona." Mme a ba tlogela foo, a tsamaya.

Matlhabego a Bafarisai

5 E rile barutwa ba fitlha kwa moseja, ba bo ba lebetse go tsaya dinkgwe. 6 Jesu a ba raya a re: "Tlhokomelang, lo bo lo itise mo matlhabegong a Bafarisai le a Basadukai!" 7 Jaanong ba gopotsanya ba re: "O raya ka gore ga re a tsaya dinkgwe." 8 Mme Jesu a itse, a ba raya a re: "Lona ba tumelo e potlana, ke eng fa lo gopotsanya gore ke ka gonne lo se na dinkgwe? 9 A ga lo ise lo lemoge sepe, le fa e le go gakologelwa dinkgwe tse tlhano tsa ba ba dikete tse tlhano le ditlatla di le kae tse lo di bonyeng? 10 Le fa e le dinkgwe tse di supang tsa ba ba dikete tse nne le diroto di le kae tse lo di bonyeng? 11 Ke ka ntlhang fa lo sa lemoge gore ke ne ke sa bue le lona ka ga dinkgwe? Mme ka re: Itiseng mo matlhabegong a Bafarisai le a Basadukai!" 12 Ke fa ba tlhaloganya gore o ne a sa ree go itisa mo matlhabegong a senkgwe, mme a raya thuto ya Bafarisai le ya Basadukai.

Boipolelo jwa ga Petoro

13 E rile Jesu a fitlha mo ntlheng ya Kaisarea-Filipi, a botsa barutwa ba gagwe a re: "Batho ba re, Morwa-Motho ke mang?" 14 Ba re: "Bangwe ba re, ke Johane Mokolobetsi; ba bangwe ba re, ke Elia; ba bangwe gape ba re, ke Jeremia gongwe yo mongwe wa baporofeti." 15 A ba a ba botsa a re: "Mme lona lo a re, nna ke mang?" 16 Simone Petoro a araba a re: "O Keresete Morwa Modimo o o phelang." 17 Mme Jesu a mo raya a re: "O sego, Simone, morwa Jona; ka gonne ga se nama le madi tse di go senoletseng moo, mme ke Rre yo o kwa magodimong." 18 E bile ke go raya ke re: O Petoro, mme ke tla aga phuthego ya me mo lefikeng le; mme dikgoro tsa felo ga baswi ga di kitla di e fenya. 19 Ke tla be ke go neele dilotlele tsa puso ya magodimo; sengwe le sengwe se o tla se bofang mo lefatsheng, se tla bo se bofilwe kwa magodimong; mme se o tla se bofololang mo lefatsheng, se tla bo se bofolotswe kwa magodimong." 20 Jaanong a laya barutwa ba gagwe gore ba se ka ba bolela ope, fa ene e le Keresete.

Polelo-pele va ntlha ya dipogo

21 Go tloga foo Jesu Keresete a simolola go sedimosetsa barutwa ba gagwe gore o tshwanetse go ya kwa Jerusalema, le go bogisiwa ka tse dintsi ke bagolo ba morafe le baperesiti ba bagolo le Baitse-dikwalo, le go bolawa, le go tsosiwa ka letsatsi la boraro. 22 Petoro a mo tseela kwa thoko, a simolola go mo kgalemela a re: "Morena, a Modimo o thibele moo! Go se ka ga go dirafalela jalo!" 23 Mme Jesu a retologa, a raya Petoro a re: "Ntlogele, o mpote morago, Satane! O sekgopi mo go nna; gonne ga o gopole tsa Modimo, o gopola tsa batho."

Go sikara sefapaano

24 Ke fa Jesu a raya barutwa ba gagwe a re: "Fa mongwe a rata go ntshala morago, a a itlogele, a sikare sefapaano sa gagwe, a ntshale morago; 25 gonne yo o ratang go boloka bophelo jwa gagwe o tla latlhegelwa ke jona; mme yo o latlhegelwang ke bophelo jwa gagwe ka ntlha ya me o tla bo bona. 26 Gonne motho go ka mo thusang, le fa a ka bapala lefatshe lotlhe, mme a senyegelwa ke bophelo jwa gagwe jwa nnete? Gongwe motho o ka ntsha eng go nna segololo sa bophelo jwa gagwe? 27 Kana Morwa-Motho o tla tla ka kgalalelo ya ga Rraagwe, a na le baengele ba gagwe; mme foo o tla busetsa mongwe le mongwe ka fa ditirong tsa gagwe. 28 Ammaaruri ke lo raya ke re: Go na le bangwe ba bone ba ba emeng fa, ba ba se kitlang ba utlwa loso ka gope ba ise ba bone Morwa-Motho a tla ka puso ya gagwe."

Matheo 17

Morena o galalediwa kwa thabeng

1 Morago ga malatsi a marataro Jesu a tsaya Petoro le Jakobo le Johane, morwarraagwe, a tlhatlogela nabo mo thabeng e e kwa godimo ba le bosi. 2 Foo a fetoga setshwano fa pele ga bone; sefatlhego sa gagwe sa phatsima jaaka letsatsi, diaparo tsa gagwe tsa nna ditshweu jaaka lesedi. 3 Ke fa Mose le, Elia ba bonala fa go bone, ba bua nae. 4 Mme Petoro a simolola go bua, a raya Jesu a re: "Morena, go monate mo go rona go nna fano; fa o rata, ke tla dira metlaagana e meraro fano, o mongwe e nne wa gago, o mongwe wa ga Mose, o mongwe wa ga Elia." 5 Ya re a sa ntse a bua, leru le le lesedi la ba ritifalela ka tshoganyetso, le lentswe la tswa mo lerung la re: "Yoo ke Morwaake yo o rategang, yo ke mo itumelelang; mo utlweng!" 6 Ya re barutwa ba le utlwa, ba wela fa fatshe ka difatlhego, ba boifa segolo, 7 Foo Jesu a tla, a ba ama a re: "Tsogang, se boifeng!" 8 Ya re ba tsholetsa matlho, ba se ka ba bona ope, fa e se Jesu a le esi. 9 Ya re ba fologa mo thabeng, Jesu a ba laela a re: "Lo se ka lwa bolelela ope pono e, go tsamaya Morwa-Motho a tsosiwe mo baswing." 10 Barutwa ba gagwe ba mmotsa ba re: "Ke go reng, fa Baitse-dikwalo ba re, Elia o tshwanetse go tla pele?" 11 Mme a araba a re: "Ka nnete Elia o e tla, o tla tsosolosa tsotlhe. 12 Mme ke lo raya ke re: Elia o setse a tsile, mme ga ba a ka ba mo itse, ba dirile ka ene ka fa ba ratileng ka teng. Morwa-Motho le ene ba tla mmogisa jalo." 13 Ke fa barutwa ba gagwe ba tlhaloganya gore o bua nabo ka ga Johane Mokolobetsi.

Phodiso ya molwetse wa seebana

14 E rile ba sena go fitlha kwa bathong, ga tla motho mongwe kwa go ene, a mo khubamela a re: 15 "Morena, utlwela morwaake botlhoko; gonne o a karalala, o bogisega thata; ke gantsi a wela mo molelong le gantsi mo metsing. 16 Ke ne ke mo tlisitse kwa barutweng ba gago, mme ba paletswe ke go mo fodisa." 17 Jesu a fetola a re: "A batho ba ba sa dumeleng, ba ba kgopo! Kana ke tla nna le lona go fitlhelela leng? Ke tla lo itshokela goleele eo le kae? Mo tsiseng kwano go nna!" 18 Foo Jesu a kgalemela modemone, wa tswa mo go ene, mme mosimane a fola e sa le ka nako eo. 19 Jaanong barutwa ba tla kwa go Jesu kwa thoko ba re: "Ke go reng, fa rona re reteletswe ke go o kgarameletsa ntle?" 20 A ba raya a re: "Ke ka gore lo tlhoka tumelo; gonne ammaaruri ke lo raya ke re: Fa lo na le tumelo, le fa e le e e kana ka tlhaka ya peo ya mmasetete fela, lo ka raya thaba e lo a re: 'Tloga fa, o ye fale!' mme e tla ya, go se na sepe se se ka lo palelang.rf 21 Mme mofuta o ga o tswe, fa e se ka thapelo le ka go itima dijo."

Polelo-pele ya bobedi va dipogo

22 Ya re ba ntse ba kopana mo Galelea, Jesu a ba raya a re: "Morwa-Motho o tla neelwa mo diatleng tsa batho. 23 Ba tla mmolaya; mme o tla tsosiwa ka letsatsi la boraro." Foo ba hutsafala thata.

Jesu o duela lekgetho la Tempele

24 E rile ba sena go fitlha kwa Kaperenaume, ba ba amogelang lekgetho la Tempele ba tla kwa go Petoro ba re: "A moruti wa lona ga a ntshe lekgetho la Tempele?" 25 Ene a re: "Nnyaya, o a le ntsha." Ya re a tsena mo ntlong, Jesu a mo raka ka puo a re: "O gopolang, Simone? Dikgosi tsa lefatshe di amogela makgetho a kgwebo gongwe a tlhogo ya motho mo go bomang? A ke mo go bomorwaa-tsona gongwe mo bathong ba bangwe?" 26 Mme ya re a re: "Mo bathong ba bangwe,"Jesu a mo raya a re: "Fa go le jalo, bomorwa ba gololesegile. 27 Le gale a re se ba kgopise; yaa kwa letsheng, o latlhele kobe mo teng, mme tlhapi e o e tshwarang pele, o e tsee, o e atlhamolose; o tla fitlhela ledi la selefera; le tsee, o le ba neele, e nne lekgetho la me le la gago."

Matheo 18

Yo mogolo mo pusong ya magodimo

1 Ka nako eo barutwa ba ne ba tla go Jesu ba re: "Yo mogolo mo pusong ya magodimo ke mang?" 2 Foo a ipiletsa ngwana, a mmaya mo gare ga bone 3 a re: "Ammaaruri ke lo raya ke re: Fa lo sa fetoge, lwa nna jaaka bana, ga lo ka ke lwa tsena mo pusong ya magodimo ka gope. 4 Ka moo, mongwe le mongwe yo o tla ingotlang jaaka ngwana yo, ke ene yo mogolo mo pusong ya magodimo. 5 Yo o tsholang ngwana mongwe yo o ntseng jalo ka leina la me, o tshola nna.

Tse di leofisang

6 "Mme yo o kgopisang mongwe wa ba babotlana ba, ba ba dumelang mo go nna, go molemo mo go ene gore lelwala le legolo le golegelelwe mo molaleng wa gagwe, a be a nwediwe mo botennye jwa lewatle. 7 Ijoo lefatshe ka ntlha ya dikgopiso! Dikgopiso di tshwanetse go tla; fela a tatlhego ya motho wee yo kgopiso e tlang ka ene! 8 "Fa seatla gongwe lonao lwa gago lo go kgopisa, o di kgaole, o di latlhe; go molemo mo go wena go tsena mo bophelong o le segole gongwe setlhotsa, bogolo go go latlhelwa mo molelong o o sa khutleng, o na le diatla tse pedi gongwe dinao tse pedi. 9 Gape fa leitlho la gago le go kgopisa, o le gonye, o le latlhe; go molemo mo go wena go tsena mo bophelong o le moitlho, bogolo go go latlhelwa mo moleteng wa molelo, o na le matlho a mabedi.

Nku e e timet seng

10 "Itiseng gore lo se nyatse ope wa ba babotlana ba; gonne ke lo raya ke re: Baengele ba bone kwa magodimong ba bona ka gale sefatlhego sa ga Rre yo o kwa magodimong. nGonne Morwa-Motho o tsile go pholosa se se latlhegileng. 12 "Lo gopolang? Fa motho mongwe a na le dinku di le lekgolo, mme nngwe ya tsona e timela, a ga ke re o tla tlogela tse di 99 kwa dithabeng, a ya go batla e e timetseng? 13 Mme fa a ka e bona, ruri, ke lo raya ke re: O tla itumelela bogolo go tse di 99 tse di se kang tsa timela. 14 Fela jalo le ene Rraeno yo o kwa magodimong ga a rate gore ope wa ba babotlana ba a latlhege.

Fa o leofelwa ke mongwe

15 "Fa mokaulengwe wa gago a go leofela, yaa o mo kgalemele, lo le babedi fela. Fa a ka go utlwa, o tla bo o iponetse mokaulengwe." 16 Fa a sa utlwe, tsaya mongwe gongwe babedi nao gore lefoko lengwe le lengwe le tlhomamisiwe ka melomo ya basupi ba babedi gongwe ba bararo." 17 Fa a gana go ba utlwa, o bolelele phuthego; fa a gana go utlwa le yona phuthego, a nne jaaka moheitane le mokgethisi mo go wena.

Titmalano

18 "Ammaaruri ke lo raya ke re: Sengwe le sengwe se lo tla se bofang mo lefatsheng, se tla bo se bofilwe kwa legodimong; le se lo tla se bofololang mo lefatsheng, se tla bo se bofolotswe kwa legodimong. 19 "Gape ke lo raya ke re: Fa ba le babedi ba lona ba ka dumalana mo lefatsheng ka ga sengwe se ba tla se kopang, le fa e ka nna eng, ba tla se direlwa ke Rre vo o kwa magodimong; 20 gonne kwa ba le babedi gongwe ba le bararo ba phuthegetseng teng mo leineng la me, foo ke teng mo gare ga bone."

Motlhanka yo o senang bopelotlhomogi

21 Ke fa Petoro a atamela, a mo raya a re: "Morena, mokaulengwe wa me o ka nteofela ga kae, ke ntse ke mo itshwarela? A e ka nna gasupa?" 22 Jesu a mo raya a re: "Ke go raya ke re: E seng gasupa, mme e nne ga 70 gasupa. 23 Ka moo puso ya magodimo e tshwana le motho yo e leng kgosi e e neng e rata go tlhatlhoba mesuga le batlhanka ba yona. 24 Ya re e simolola go tlhatlhoba, ga tsisiwa mongwe yo o mosuga nayo ditalente di le dikete tse some. 25 Mme ya re ka a palelwa ke go lefa, morena a laola gore a rekisiwe le mosadi le bana le tsotlhe tse o nang natso, gore go duelwe mesuga. 26 Motlhanka yoo a wela fa fatshe, a mo khubamela a re: 'O nne pelotelele le nna, ke tla go duela tsotlhe.' 27 Morena wa motlhanka yoo a tlhomoga pelo, a mo golola, a mo itshwarela molato. 28 "Jaanong motlhanka yoo a tswa, a kopana le yo mongwe wa batlhanka-ka-ene, yo o mosuga nae diranta di le some, a mo tshwara, a mmeta a re: 'Lefa molato wa gago!' 29 Motlhanka-ka-ene a wela fa fatshe, a mo rapela a re: 'O nne pelotelele le nna, ke tla go lefa tsotlhe.' 30 Mme a gana, a ya a mo latlhela mo ntlong ya kgolegelo, go tsamaya a lefe molato. 31 Ya re batlhanka-ka-ene ba bona tse di dirafetseng, ba hutsafala thata, ba tla ba begela morena wa bone tsotlhe tse di dirafetseng. 32 Ke fa morena wa gagwe a mmitsa, a mo raya a re: 'Motlhanka vo o bosula ke wena! Ke go itshwaretse molato ole otlhe, ka o nthapetse. 33 Le wena, a e ne e se tshwanelo ya gago go utlwela motlhanka-ka-wena botlhoko, jaaka le nna ke go utlwetse botlhoko?' 34 Mme morena wa gagwe a tuka bogale, a mo neela batlhokofatsi, go tsamae a lefe molato otlhe." 35 "Rre wa legodimo le ene o tla direla jalo mongwe le mongwe wa lona yo o sa itshwareleng mokaulengwe wa gagwe ka pelo yotlhe."

Matheo 19

Ka ga tlhalo

1 E rile Jesu a sena go wetsa mafoko ao, a tloga kwa Galelea, a ya kwa nageng ya Jutea ka tsela e e kwa moseja ga Joretane. 2 Masomo a magolo a batho a mo sala morago, mme a ba fodisa teng. 3 Jaanong ga tla Bafarisai go ene, ba mo lalela ba re: "A go letleletswe motho go tthala mosadi wa gagwe ka ntlha ya sengwe le sengwe?" 4 A araba a re: "A ga lo a buisa gore Mmopi o ba dirile monna le mosadi mo tshimologong? 5 A ba a re: 'Ke ka ntlha ya moo monna o tla tlogelang rraagwe le mmaagwe, a ngaparela mosadi wa gagwe, mme ba babedi bao ba tla nna nama e le nngwe fela'? 6 Ka moo, ga ba tlhole ba le babedi, mme ke nama e le nngwe fela. Jaanong se Modimo o se kopantseng, a motho a se se kgaoganye." 7 Ba mo raya ba re: "Mme ke go reng, fa Mose a laotse gore go ntshiwe lokwalo lwa tlhalo le go tlhala?" 8 A ba fetola a re: "Mose o lo leseleditse go tlhala basadi ba lona ka ntlha ya bothata jwa dipelo tsa lona; mme go tswa kwa tshimologong go ne go sa nna jalo. 9 Mme nna ke lo raya ke re: Motho yo o tlhalang mosadi wa gagwe, fa e se ka ntlha ya boaka, a ba a nyala o sele, o senya kgolagano ya nyalo; le yo o mo nyalang a sena go tlhalwa, o senya kgolagano ya nyalo." 10 Barutwa ba mo raya ba re: "Fa go ntse jalo ka ga monna le mosadi, go tla bo go se molemo go nyala." 11 A ba raya a re: "Ga se botlhe ba ba tlhaloganyang lefoko le, fa e se ba ba neilweng go le tlhaloganya. 12 Gonne go na le ba ba sa eletseng go nyala, ka ba tsetswe jalo; e bile go na le ba ba palelwang ke go nyala, ka ba dirilwe jalo ke batho; gape go na le ba ba ikiletsang nyalo ka ntlha ya puso ya magodimo. Yo o nonofileng go tlhaloganya a a tlhaloganye!"

Jesu o tshegofatsa bana

13 Jaanong ga tsisiwa bana go ene gore a ba bee diatla le go ba rapelela. Mme barutwa ba ba kgalemela. 14 Jesu a re: "Lesang bana, lo se ba iletse go tla go nna; gonne puso ya magodimo ke ya ba ba ntseng jalo." 15 Jaanong ya re a sena go ba baya diatla, a tloga teng.

Lekau le le humileng

16 Jaanong mongwe a tla go ene a re: "Moruti, nka dirang se se molemo gore ke bone bophelo jo bo sa khutleng?" 17 A mo araba a re: "O mpoletsang ka ga se se molemo? Yo o molemo ke a le mongwe fela; mme fa o rata go tsena mo bophelong, tshegetsa ditaolo." 18 A mmotsa a re: "Ke dife?" Jesu a re: "Ke tse: O se ka wa bolaya; o se ka wa dira boaka; o se ka wa utswa; o se ka wa supa tshupo ya kako. 19 tlotla rraago le mmaago; gape: Rata mongwe-ka-wena jaaka o ithata." 20 Lekau la mo raya la re: "Tsotlhe tse ke di tlhokometse; ke sa tlhoka eng?" 21 Jesu a mo araba a re: "Fa o rata go nna yo o tletseng, yaa o rekise tse o nang natso, o abele bahumanegi, mme o tla nna le lehumo kwa magodimong; o be o tle, o ntshale morago!" 22 Ya re lekau le utlwa lefoko le, la tsamaya le hutsafetse; gonne le ne le na le dithuo tse dintsi. 23 Foo Jesu a raya barutwa ba gagwe a re: "Ammaaruri ke lo raya ke re: Mohumi o tla tsena mo pusong ya magodimo ka bo thata. 24 Gape, ke lo raya ke re: Go botlhofo go kammele go tsena ka letshoba la lomao bogolo go mohumi go tsena mo pusong ya Modimo." 25 Ya re barutwa ba utlwa, ba rerega thata ba re: "Fa go ntse jalo, go ka pholosiwa mang?" 26 Jesu a ba leba, a ba raya a re: "Seo mo bathong se padile; mme mo Modimong tsotlhe di ka dirafala." 27 Jaanong Petoro a mo fetola a re: "Bona, rona re tlogetse tsotlhe, ra go sala morago; re tla boelwa ke eng?" 28 Jesu a ba raya a re: "Ammaaruri ke lo raya ke re: E tla re mo bontshwafatsong, fa Morwa-Motho a nna mo sedulong sa bogosi sa kgalalelo ya gagwe, le lona ba lo ntatetseng lo nne mo ditulong tsa bogosi di le 12, lo buse ditso di le 12 tsa Iseraele. 29 Le mongwe le mongwe yo o tlogetseng matlo gongwe bomorwa-rraagwe gongwe bokgaitsadie gongwe rraagwe gongwe mmaagwe gongwe bana gongwe masimo ka ntlha ya leina la me, o tla amogela bontsi jo bo fetang tseo, a ba a ja boswa jwa bophelo jo bo sa khutleng. 30 Mme ba bantsi ba pele e tla nna ba morago, le ba morago e nne ba pele.

Matheo 20

Setshwantsho sa badiri mo tshimong ya moweine

1 Gonne puso ya magodimo e tshwana le motho yo e leng mong wa ntlo, yo o phaketseng, a ya go thapela tshimo ya gagwe ya moweine badiri. 2 Ya re a sena go dumalana le badiri ka ranta e le nngwe ka letsatsi, a ba romela kwa tshimong ya gagwe ya moweine. 3 Ya re a tswa, e ka nna ka nako ya borobongwe, a fitlhela ba bangwe ba eme mo patlelong, ba sa dire sepe. 4 Le bone a ba raya a re: 'Le lona yaang kwa tshimong ya moweine, mme se se siameng ke tla se lo naya.' Mme ba ya. 5 A tswa gape, e ka nna ka nako ya motshegare le ya boraro, a dira fela jalo. 6 Ya re e ka nna nako ya botlhano a tswa a fitlhela ba bangwe ba eme fela; a ba raya a re: 'Lo emetseng fano letsatsi lotlhe, lo sa dire sepe?' 7 Ba mo fetola ba re: 'Ke ka gonne ga go na ope yo o re thapileng.' A ba raya a re: 'Le lona yaang kwa tshimong ya moweine; mme se se tshwanetseng lo tla se bona.' 8 "Ya re go le maitsiboa, morena wa tshimo ya moweine a raya motlameledi wa gagwe a re: 'Bitsa badiri, o ba amogedise dituelo tsa bone, o simolole ka ba morago, o fetse ka ba ntlha.' 9 Ya re go tla ba nako e e ka nnang ya botlhano, mongwe le mongwe a amogela ranta e le nngwe. 10 Ya re ba ntlha ba tla, ba itlhoma gore ba tla amogela bogolo; mme le bone mongwe le mongwe a amogela ranta e le nngwe. 11 Ya re ba e amogela, ba ngongoregela mong wa ntlo 12 ba re: 'Bao ba morago ba dirile nako e le nngwe fela, mme o ba lekantse le rona, ba re itshoketseng letsapa la letsatsi le mogote.' 13 "Ene a fetola mongwe wa bone a re: 'Tsala, ga ke go siamololele a ga o a dumelana le nna ka ranta e le nngwe? 14 Tsaya se e leng sa gago, o tsamae; ke rata go naya yo wa morago fela jaaka ke go neile. 15 A ga ke a letlelelwa go dira se ke se ratang ka tsa me? A kampo leitlho la gago le bosula, ka ke le molemo?'" 16 "Ka mokgwa o o jalo ba morago ba tla nna ba ntlha le ba ntlha ba morago; gonne ba ba biditsweng ba bantsi, mme ba ba tlhaotsweng ga ba bonene."

Polelelo-pele ya boraro ya dipogo

17 E rile Jesu a rata go ya kwa Jerusalema, a tsaya barutwa ba ba 12 ba le bosi, mme ya re ba le mo tseleng, a ba raya a re: 18 "Bonang, re tlhatlogela kwa Jerusalema; mme Morwa-Motho o tla neelwa baperesiti ba bagolo le baitsedikwalo, mme ba tla mo atlholela loso. 19 Ba tla mo neela baheitane go sotlwa le go seolwa le go bapolwa; mme o tla tsosiwa ka letsatsi la boraro."

Kopo ka ga bomorzua Sebeteo

20 Ke fa go tla go ene mma-bomorwa Sebeteo, a na le bomorwawe, a mo obamela, a mo kopa sengwe. 21 Jesu a mmotsa a re: "O batlang?" A mo araba a re: "Bua gore bomorwaake ba babedi ba, ba go tsenye gare, mongwe a dule ka fa letsogong la gago le le jang, yo mongwe ka fa go la molema mo pusong ya gago." 22 Jesu a fetola a re: "Ga lo itse se lo se kopang. A lo nonofile go nwa senwelo se ke yang go se nwa le go kolobediwa ka kolobetso e ke yang go kolobediwa ka yona?" Ba mo raya ba re: "Re nonofile." 23 A ba raya a re: "Fa e le senwelo sa me, lo tla se nwa, le kolobetso e ke yang go kolobediwa ka yona, lo tla kolobediwa ka yona; mme go nna ka fa letsogong la me le le jang le ka fa go la molema ga se ga me go go naya, go tla newa bone ba ba go baakanyeditsweng ke Rre." 24 Ya re ba ba lesome ba utlwa, ba gakalela bakaulengwe ba babedi bao. 25 Mme Jesu a ba bitsa, a ba raya a re: "Lo itse gore balaodi ba merafe ba a e busa, le ba bagolo ba e laola ka thata. 26 Mo go lona ga go ne go nna jalo; mme yo o ratang go nna mogolo mo go lona a a nne modiredi wa lona. 27 Le gona, yo o ratang go nna wa ntlha mo go lona, a a nne motlhanka wa lona; 28 fela jaaka Morwa-Motho a sa tla go direlwa, mme e le go direla le go neela botshelo jwa gagwe losong go nna kgololo ya ba bantsi."

Difofu tsa Jerigo

29 E rile ba tswa mo Jerigo, bontsi jo bogolo jwa batho jwa mo sala morago. 30 Mme difofu di le pedi tsa bo di ntse fa tseleng. Ya re di utlwa gore Jesu o a feta, tsa goa tsa re: "Morena, re utlwele botlhoko, wena Morwa Dafita!" 31 Foo batho ba ba kgalemela gore ba didimale; mme ba goa bogolo ba re: "Morena, re utlwele botlhoko, wena Morwa Dafita!" 32 Jesu a ema, a ba bitsa a re: "Lo rata ka lo direla eng?" 33 Ba mo raya ba re: "Morena, a matlho a rona a foufololwe." 34 Jesu a tlhomoga pelo, a ama matlho a bone; ba akofa ba bona, ba be ba mo sala morago.

Matheo 21

Jesu o tsena kwa Jerusalema

1 E rile ba atamela jerusalema, A ba fitlha kwa Bethefage fa Thabeng ya Diolefa, foo Jesu a roma barutwa ba le babedi, 2 a ba raya a re: "Yaang kwa motsaneng o lo lebaganyeng nao; lo tla akofa lo fitlhela esele e golegilwe, e na le eselana; di gololeng, lo di tsise kwano go nna. 3 Mme fa mongwe a bua sengwe le lona, lo re: 'Morena o a di batla;' mme o tla akofa a di romela." 4 Mme tsotlhe tse, di ne di dirafala gore go dirafale se se builweng ke moporofeti a re: 5 "Bolelelang Morwadia Sione lo re: 'Bona, Kgosi ya gago e tla go wena, e le bonolo, e palame esele, e bong eselana, ngwana wa esele.'" 6 Barutwa ba ya, ba dira fela ka fa Jesu a ba laetseng ka teng. 7 Ba tsisa esele le eselana, ba baya dikobo tsa bone mo go tsona, mme Jesu a e palama. 8 Foo bontsi jwa batho jwa ala dikobo tsa bone mo tseleng; mme ba bangwe ba kgaola dikala mo ditlhareng, ba di ala mo tseleng. 9 Mme batho ba ba mo eteletseng pele le ba ba mo setseng morago ba tlhaba mokgosi ba re: "Hosana go Morwa Dafita! Go bakwe yo o tlang ka leina la Morena; Hosana mo magodimodimong!" l0 E rile a tsena mo Jerusalema, motse otlhe wa huduega wa re: "Yo ke mang?" 11 Mme bontsi jwa batho jwa araba jwa re: "Ke ene moporofeti Jesu yo o tswang kwa Nasaretha wa Galelea."

Jesu o leleka ba ba itshepololang Tempele

12 Jaanong Jesu a tsena mo Tempeleng, a feta a leleka botlhe ba ba rekisang le ba ba rekang mo Tempeleng, a menola ditafole tsa ba ba ananyang madi, le ditulo tsa ba ba rekisang maphoi, 13 a ba raya are: "Go kwadilwe ga twe: 'Ntlo ya me e tla bidiwa Ntlo ya thapelo;' mme lona lo e dirile mongobo wa dinokwane." 14 Foo difofu le batlhotsi ba tla go ene mo Tempeleng, mme a ba fodisa. 15 Ya re baperesiti ba bagolo le baitsedikwalo ba bona dikgakgamatso tse o di dirang, le bana ba ba opang mokgosi mo Tempeleng ba re: "Hosana go Morwa Dafita!" ba gakala, 16 ba mo raya ba re: "A o utlwa se bao ba se buang?" Jesu a ba fetola a re: "Ee; a ga lo ise lo ke lo buise se se reng: 'O ipaakanyeditse pako ka melomo ya masea le ya ba ba anyang?'" 17 Mme a ba tlogela, a tswa mo motseng, a ya kwa Bethania, a lala teng.

Komelelo va mofeie

18 Ya re ka moso phakela, fa a boela kwa motseng, a tshwarwa ke tlala. 19 Ya re a bona mofeie fa tseleng, a ya kwa go ona; mme a se ka a fitlhela sepe mo go ona, fa e se matlhare fela. Foo a o raya a re: "A go se tlhole go ungwa leungo lepe mo go wena go ya bosakhutleng!" Mme mofeie wa akofa wa omelela. 20 Ya re barutwa ba bona, ba gakgamala ba re: "Kana mofeie o omeletse ka bonako jang?" 21 Jesu a ba araba a re: "Ammaaruri ke lo raya ke re: Fa lo na le tumelo, lo sa belaele, lo ka dira, e seng fela se se diretsweng mofeie; mme fa lo ka raya thaba e lo a re: 'Itsholetse o itigele mo lewatleng,' go ka dirafala. 22 Le tsotlhe tse lo ka di kopang mo thapelong ka go dumela, lo tla di amogela."

Potso ka ga thata ya ga Jesu

23 E rile a sena go tsena mo Tempeleng, mme a ruta, baperesiti ba bagolo le bagolo ba morafe ba tla go ene ba re: "Dilo tse o di dira ka thata efe? Ke mang yo o go neileng thata e?" 24 Mme Jesu a ba fetola a re: "Le nna ke tla lo botsa lefoko le le lengwe fela; fa lo ka le mpolelela, le nna ke tla lo bolelela thata e ke dirang dilo tse ka yona: 25 Kolobetso ya ga Johanne e ne e tswa kae, a ke kwa legodimong, gongwe mo bathong?" Foo ba akanya ba re: "Fa re ka re: 'Kwa legodimong,' o tla re raya a re: 'Mme ke eng, fa lo ne lo sa mo dumele?' 26 Mme fa re ka re: 'Mo bathong,' re boifa batho; gonne botlhe ba kaile Johane moporofeti." 27 Jaanong ba araba Jesu ba re: "Ga re itse." Le ene a ba raya a re: "Le nna ga ke lo bolelele thata e ke dirang dilo tse ka yona.

Setshwantsho sa bomorwa ba babedi

28 "Lo gopolang? Motho mongwe o ne a na le bomorwa ba le babedi; mme a ya kwa go wa ntlha a re: 'Ngwanaka, ya o dire mo tshimong ya moweine kajeno.' 29 A araba a re: 'Ee, morena.' Mme a se ka a ya. 30 Foo a ya kwa go wa bobedi, a bua fela jalo. Ene a araba a re: 'Ke a gana.' Mme morago a ikwatlhaya, a ya. 31 Jaanong he, ke ofe wa ba babedi ba, yo o dirileng thato ya ga rraagwe?" Ba re: "Wa bofelo." Jesu a ba raya a re: "Ammaaruri ke lo raya ke re: Bakgethisi le diaka ba lo rata go tsena mo pusong ya Modimo. 32 Gonne Johane o tsile go lona ka thuto e e siameng, mme ga lo a ka lwa mo dumela; bakgethisi le diaka bone ba mo dumela. Mme lona, le fa lo bonye, ga lo a ka lwa ikwatlhaya morago gore lo mo dumele.

Setshwantsho sa balemi

33 "Utlwang setshwantsho se sengwe: Go ne go le motho yo e leng mong wa ntlo, a lemile tshimo ya moweine, a e agelela ka logora, a epa setlhotlhelo sa weine mo go yona, a aga sefata; mme tshimo a e neela balemi, a ba a eta. 34 Ya re sebaka sa maungo se atamela, a roma batlhanka ba gagwe kwa baleming gore ba ye go amogela maungo a gagwe. 35 Balemi ba tshwara batlhanka ba gagwe, mongwe ba mmetsa, yo mongwe ba mmolaya, yo mongwe ba mo kgobotletsa ka majwe. 36 Gape a roma batlhanka ba bangwe ba bantsi go feta ba pele; mme ba ba dira fela jalo. 37 La bofelo a roma morwawe kwa go bone, a gopola gore: 'Ba tla tlotla morwaake.' 38 Mme ya re balemi ba bona morwawe, ba raana ba re: 'Wa boswa ke yo; tlaang re mmolayeng, re tle re je boswa jwa gagwe!' 39 Ba mo tshwara, ba mo kgarameletsa kwa ntle ga tshimo ya moweine, ba mmolaya. 40 "Jaanong, e tla re morena wa tshimo ya moweine a tla, a direng ka balemi bao?" 41 Ba mo araba ba re: "Ba ba bosula bao o tla ba bolaya setlhogo, mme tshimo ya moweine o tla e neela balemi ba sele, ba ba tla neng ba mo neela maungo ka dinako tsa ona." 42 Jesu a ba raya a re: "A ga lo ise lo ke lo buise mo Dikwalong fa go tweng: 'Lentswe le baagi ba le latlhileng ke lone le le dirilweng letlapa la sekhutlo. Seo se dirilwe ke Morena, se bile se gakgamatsa mo matlhong a rona.'" 43 "Ke ka ntlha ya moo ke lo rayang ke re: Puso ya Modimo e tla tlosiwa mo go lona, e newa setshaba se se tla ntshang maungo a yona. Yo o welang mo lentsweng leo o tla thubagana; mme yo lone le mo welang le tla mo papetla." 45 Ya re baperesiti ba bagolo le Bafarisai ba utlwa ditshwantsho tsa gagwe, ba lemoga gore o bua ka ga bone, 46 ba be ba batla go mo tshwara, mme ba boifa masomo a batho, ka ba mo kaya moporofeti.

Matheo 22

Papiso ya lenyalo la morwa kgosi

1 Jaanong Jesu a tswa molomo, a bua gape nabo ka ditshwantsho a re: 2 "Puso ya magodimo e tshwana le motho yo e leng kgosi e e kileng ya direla morwaayona moletlo wa lenyalo. 3 Ya roma batlhanka ba yona go bitsa ba ba laleleditsweng moletlo wa lenyalo; mme ba gana go tla. 4 Ya ba ya roma batlhanka ba bangwe ya re: 'Rayang ba ba laleditsweng lo re: Itseng, ke baakantse dijo tsa me; dipholo tsa me le tse di nontshitsweng di tlhabilwe, tsotlhe di baakantswe; tlaang lenyalong!' 5 Mme ba tlhokomologa, ba itsamaela, mongwe a ya kwa tshimong ya gagwe, yo mongwe kwa papading ya gagwe. 6 Ba ba setseng ba tshwara batlhanka ba yona, ba ba diraka mo go maswe, ba ba bolaya. 7 Foo kgosi ya galefa, ya bolotsa mephato ya yona, ya bolaya babolai bao, ya tshuba motse wa bone. 8 Jaanong ya raya batlhanka ba yona ya re: 'Lenyalo lone le baakantswe, mme ba ba laleditsweng ba ne ba sa tshwanela. 9 Ka moo, yaang kwa makgabaganong a ditsela, mme botlhe ba lo tla ba fitlhelang, lo ba laleletse lenyalo.' 10 Batlhanka bao ba tswela kwa ditseleng, ba phutha botlhe ba ba ba fitlhelang, ba ba bosula le ba ba molemo, ntlo ya lenyalo ya tlala ba ba ntseng fa dijong. 11 "Ya re kgosi e tsena go sekaseka ba ba ntseng fa dijong, ya bona motho teng yo o sa aparang seaparo sa lenyalo. 12 Ya mo raya ya re: 'Tsala, o tsenye jang fano, o sa apara seaparo sa lenyalo?3 Ene a tlhoka puo. 13 Ke fa kgosi e raya badiredi e re: 'Mmofeng maoto le mabogo, lo mo latlheleng kwa ntle kwa lefifing le le kwa ntlentle; go tla nna selelo le phuranyo ya meno teng.' 14 "Gonne ba ba biditsweng ba bantsi, mme ba ba tlhaotsweng ga ba banene."

Ka ga lekgetho la Kaisara

15 Jaanong Bafarisai ba ya go gakololana ka fa ba ka mo raraanyang mo lefokong lengwe ka teng. 16 Ba roma barutwa ba bone kwa go ene, ba na le ba ga Herote, ba re: "Moruti, re itse gore o boammaaruri, o bile o ruta tsela ya Modimo ka boammaaruri, o sa re ope sepe; gonne ga o gobelelele motho. 17 Jaanong he, re bolelele gore o gopolang? A go letleletswe go kgethela Kaisara, gongwe nyaa?" 18 Ya re ka Jesu a lemoga bolotsana jwa bone, a araba a re: "Lo nthaelelang, baitimokanyi ke lona? l9 Ntshupetseng ledi la lekgetho!" Ba tsisa ledi la selefera kwa go ene. 20 A ba botsa a re: "Setshwantsho se le sekwalo se ke tsa ga mang?" 21 Ba mo araba ba re: "Ke tsa Kaisara." Jaanong a ba raya a re: "Ka moo he, ntshetsang Kaisara tse e leng tsa Kaisara le Modimo tse e leng tsa Modimo." 22 Ya re ba utlwa, ba gakgamala; ba mo tlogela, ba tsamaya.

Potso ya Basadukai ka ga tsogo ya baswi

23 Ka letsatsi leo Basadukai ba ba reng, ga go na tsogo ya baswi, ba tla go ene, ba mmotsa ba re: 24 "Moruti, Mose o rile, fa mongwe a swa, a se na bana, a morwa-rraagwe a nyale mosadi wa gagwe, a tsosetse morwa-rraagwe losika. 25 Jaanong go kile ga bo go le bomorwa-monna ba ba supang mo go rona. Wa ntlha, ya re a sena go nyala, a swa; mme ka a se na bana, a tlogelela morwa-rraagwe mosadi wa gagwe. 26 Ga nna fela jalo le wa bobedi le wa boraro go ya go wa bosupa. 27 Morago ga bone botlhe mosadi le ene a swa. 28 Jaanong mo tsogong e tla nna mosadi wa ga mang mo go bone ba ba supang? Gonne ba ne ba mo tsere botlhe." 29 Jesu a ba araba a re: "Lo a timela, ka lo sa itse Dikwalo, le fa e le nonofo ya Modimo; 30 gonne mo tsogong ya baswi ga ba nyale, le fa e le go nyalwa; mme ba ntse jaaka baengele kwa legodimong. 31 Ka ga tsogo ya baswi, a ga lo ise lo ke lo bale se Modimo o se buileng le lona wa re: 32 'Ke nna Modimo wa ga Aborahame, Modimo wa ga Isaka, Modimo wa ga Jakobe'? Modimo ga se wa baswi, ke wa baphedi." 33 Ya re batho ba utlwa, ba gakgamalela thuto ya gagwe.

Taolo e kgolo

34 E rile Bafarisai ba utlwa gore o tlhokisitse Basadukai puo, ba phuthega. 35 Mongwe wa bone, e le Moitse-molao, a mmotsa ka go mo leka a re: 36 "Moruti, taolo e kgolo mo molaong ke efe?" 37 A mo araba a re: "Rata Morena, Modimo wa gago, ka pelo yotlhe le ka mowa otlhe le ka tlhaloganyo yotlhe ya gago.' 38 E ke yona taolo e kgolo le ya ntlha. 39 Mme ya bobedi e tshwana nayo, e a re: 'Rata mongwe-ka-wena jaaka o ithata.' 40 Mo ditaolong tsoo pedi tse go akareditswe molao otlhe le baporofeti."

Potso ka ga tlhago ya ga Keresete

41 E rile Bafarisai ba phuthegile, Jesu a ba botsa a re: 42 "Lo gopolang ka ga Keresete? Ke morwa mang?" Ba mo raya ba re: "Ke wa ga Dafita." 43 A ba raya a re: "Fa go le jalo, Dafita o mmitsa jang 'Morena' ka Mowa, fa a re: 44 'Morena o reile Morena wa me a re: Nna ka fa letsogong la me le le jang, go tle go tsamae ke bee baba ba gago fa tlase ga dinao tsa gago'? 45 "Jaanong fa Dafita a mmitsa 'Morena', o ntse morwawe jang?" 46 Mme ga bo go se ope yo o nonofileng go mo araba ka lefoko lepe; le gona fa e sa le ka letsatsi leo ga bo go se ope yo o sa ntseng a ka beta pelo go mmotsa sepe.

Matheo 23

Jesu o omanya Baitse-dikwalo le Bafarisai

O Ya baa gona Jesu o buang le bontsi jwa batho le barutwa ba gagwe a re: 2 "Baitse-dikwalo le Bafarisai ba ntse mo sedulong sa ga Mose; 3 ka moo tsotlhe tse ba di lo rayang, lo di dire, lo di tlhokomele; fela lo se ka lwa dira ka fa ditirong tsa bone; gonne tse ba di buang ga ba di dire." 4 Ba bofaganya merwalo e e bokete, ba e bee mo magetleng a batho, mme bone ka bosi ga ba rate go e tshikinya, le fa e le ka monwana. 5 Mme ditiro tsotlhe tsa bone ba di dira gore ba bonwe ke batho; gonne ba katolosa meitlamo ya bone ya thapelo; ba leelefatsa dikola tsa dikobo tsa bone. 6 Ba bile ba rata manno a a kwa pele mo meletlong le ditulo tse di kwa pele mo disenagogeng. 7 le go dumedisiwa mo dipatlelong le go bidiwa ke batho 'Moruti'! 8 "Mme lona lo se ka lwa bidiwa baruti; gonne moruti wa lona o mongwe fela, e bong Keresete, mme lona lotlhe lo bana ba ga Rraeno. 9 Le gona lo se ka lwa bitsa ope rraeno mo lefatsheng; gonne rraeno o mongwe fela yo o kwa legodimong. 10 Gape, lo se ka lwa bidiwa bagogi; gonne mogogi wa lona o mongwe fela, e bong Keresete. 11 Mme yo o leng mogolo mo go lona a a nne modiredi wa lona. l2 Gonne mongwe le mongwe yo o ikgodisang o tla kokobediwa; mme yo o ikokobetsang o tla godisiwa.'

Jesu o nvatsa Bafarisai

13 "Ijoo lonaa, lona Baitse-dikwalo le Bafarisai, baitimokanyi ke lona! Gonne lo tswalela batho puso ya magodimo. Tota lona ga lo tsene, mme ba ba reng ba a tsena, ga lo ba letlelele go tsena. 14 Ijoo lonaa, lona Baitse-dikwalo le Bafarisai, baitimokanyi ke lona! Gonne lo ja matlo a batlholagadi, lo itimokanya ka dithapelo tse ditelele; ke ka ntlha ya moo lo tla bonang katlholo e e bokete. 15 "Ijoo lonaa, lona Baitse-dikwalo le Bafarisai, baitimokanyi ke lona! Gonne lo dikologa lewatle le lefatshe go itlhabololela motho a le mongwe fela; mme e re a sena go nna jalo, lo mo dire morwa molete wa molelo go lo feta gabedi. 16 "Ijoo lonaa, lona bagogi ba ba foufetseng, ba lo reng: 'Fa motho a ikana ka Tempele, ga se sepe; mme fa a ikana ka gouta ya Tempele, o ipofile.' 17 Masilo le difofu ke lona! Se segolo ke eng, a ke gouta, gongwe a ke Tempele e e itshepisitseng gouta? l8 Gape lo a re: 'Fa motho a ikana ka aletare, ga se sepe; mme fa a ikana ka tshupelo e e mo godimo ga yona, o ipofile. 19 Masilo le difofu ke lona! Se segolo ke eng, a ke tshupelo, gongwe aletare e e itshepisang tshupelo?' 20 Ka moo, yo o ikanang ka aletare o ikana ka yona le ka tsotlhe tse di mo godimo ga yona. 21 Le yo o ikanang ka Tempele o ikana ka yona le ka Ona o o nnang mo go yona. 22 Le yo o ikanang ka legodimo o ikana ka sedulo sa bogosi sa Modimo le ka Ona o o ntseng mo go sona. 23 "Ijoo lonaa, lona Baitse-dikwalo le Bafarisai, baitimokanyi ke lona! Gonne lo kgetha karolo ya bosome ya minte le anise le kumina™, mme lo tlbgetse tse di boima tsa molao, e bong tshiamo le kutlwelo-botlhoko le tumelo. Dilo tseo di tshwanetse go dirwa, le tsele di se ka tsa tlogelwa. 24 Bagogi ba ba foufetseng ke lona! Lo tlhotlha lo ntshe monang, mme kammele lo e metse. 25 "Ijoo lonaa, lona Baitse-dikwalo le Bafarisai, baitimokanyi ke lona! Gonne lo tlhatswa senwelo le mogopo ka fa ntle, mme mo teng di tletse bogodu le bopelotshetlha. 26 Mofarisai wa sefofu ke wena! Tlhatswa senwelo ka fa teng pele gore se nne phepa le ka fa ntle. 27 "Ijoo lonaa, lona Baitse-dikwalo le Bafarisai, baitimokanyi ke lona! Gonne lo tshwana le diphupu tse di takilweng, tse di bonalang di le dintle ka fa ntle, mme ka mo teng di tletse marapo a baswi le boitshekologo jotlhe. 28 Le lona lo ntse jalo; ka fa ntle lo bonala mo bathong jaaka basiami, mme ka mo teng lo tletse boitimokanyo le boikepo.

Katlholo ya Bafarisai

29 "Ijoo lonaa, lona Baitse-dikwalo le Bafarisai, baitimokanyi ke lona! Gonne lo aga diphupu tsa baporofeti, lo kgabise matlapa a segopotso a basiami, 30 lo re: eFa re ka bo re ne re le teng mo malatsing a borraetsho, re ka bo re se ka ra dumelana nabo go bolaya baporofeti. 31 Lo itshupa ka moo gore lo bomorwaabone ba ba bolaileng baporofeti. 32 Le lona, tlatsang seelo sa borraeno! 33 Dinoga ke lona le lotsalo lwa mabolobolo! Lo tla falola jang mo katlholong ya molete wa molelo? 34 Ke ka ntlha va moo ke romang baporofeti le batlhalefi le Baitse-dikwalo go lona; bangwe ba bone lo tla ba bolaya, lo ba bapolela sefapaanong; ba bangwe ba bone lo tla ba seola mo disenagogeng tsa lona, lo ba bogisa go tswa motseng mongwe go ya go o mongwe, 35 gore madi otlhe a a siameng a a tsholotsweng mo lefatsheng a lo wele, go simolola ka madi a ga Abele, mosiami, go tla mading a ga Sagaria, morwa Baragia, yo lo mmolaetseng fa gare ga Tempele le aletare." Ammaaruri ke lo raya ke re: Tsotlhe tseo, di tla wela batho bao ba ba ntseng jalo.

Jesu o rata ba Jerusalema

37 "Jerusalema, Jerusalema, yo o bolayang baporofeti, o kgobotletsa ba ba romilweng go wena! Ke ratile gantsi jang go phutha bana ba gago, fela jaaka kgogo e tle e phuthe dikgogwana tsa yona ka fa tlase ga diphuka; mme lo ganne! 38 Bonang, Tempele ya lona lo tla e tlogelelwa e le letlotla fela. 39 Gonne ke lo raya ke re: Go tloga jaanong ga lo kitla lo mpona, go tle go tsamae lo bue lo re: 'A go bakwe yo o tlang ka leina la Morena!'"

Matheo 24

Tempele e tla digwa

1 Foo Jesu a tswa Tempeleng, a tsamaya. Jaanong barutwa ba gagwe ba mo atamela go mo supetsa dikago tsa Tempele. 2 Mme a ba fetola a re: "A ga lo bone tsotlhe tse? Ammaaruri ke lo raya ke re: Ga go kitla go lesiwa lentswe lepe fa le tlhatlaganye le le lengwe, le le se kitlang le thujwa."

Ditlalelo tsa metlha va bofelo

3 E rile a ntse mo Thabeng ya Diolefa, barutwa ba gagwe ba tla go ene kwa thoko ba re: "Re bolelele gore tseo di tla nna leng, le sesupo sa go tla ga gago le sa bokhutlo jwa metlha eno ya lefatshe se tla nna jang?" 4 Jesu a ba araba a re: "Itiseng gore go se nne ope yo o lo timetsang! 5 Gonne ba bantsi ba tla tla ka leina la me, mongwe le mongwe a ipitsa a re: 'Ke nna Keresete.' Mme ba tla timetsa ba le bantsi. 6 Lo tla utlwela dintwa le medumo ya dintwa. Itiseng, mme lo se ka lwa tshoga; gonne go tshwanetse go dirafala; mme e tla bo e ise e nne bokhutlo. 7 Gonne setshaba se tla tsogela setshaba, le puso e tsogela puso; go bile go tla nna leuba le dithoromo tsa lefatshe kwa le kwa. 8 Mme tsotlhe tse ke tshimologo ya maralalo. 9 "Metlheng eo ba tla lo tsenya mo pitlaganong, ba lo bolaya; mme lo tla nna ba ba tlhoilweng ke ditshaba tsotlhe ka ntlha ya leina la me. 10 Metlheng eo ba bantsi ba tla kgotswa, ba tshwarisanya, ba tlhoana. 11 Baporofeti ba bantsi ba kako ba tla tsoga, ba timetsa ba bantsi. 12 Mme lorato lwa ba bantsi lo tla tsidifala ka ntlha ya go ntsifala ga tshiamololo. 13 Mme yo o itshokelang go ya bokhutlong ke ene yo o tla pholosiwang. 14 Mme Efangele e ya puso e tla rerwa mo lefatsheng lotlhe go nna tshupo mo merafeng yotlhe; ke gona bokhutlo bo tla tlang.

Pitlagano e kgolo. Baporofeti ba kako

15 "E re fa lo bona makgapha a tshenyego a eme mo felong ga boitshepo, a a boletsweng ke moporofeti Daniele"- a yo o buisang a tlhaloganye!: 16 "foo ba ba mo Jutea a ba tshabele kwa dithabeng. 17 Yo o mo godimo ga ntlo a a se fologele go tsaya tse di mo ntlong ya gagwe; 18 le yo o kwa masimo a a se boele kwa morago go tsaya kobo ya gagwe. 19 A tatlhego wee ya ba baimana le ba ba amusang mo malatsing ao! 20 Mme lo rapele gore tshabo ya lona e se nne mariga, le fa e le ka Sabata; 21 gonne ka sebaka seo go tla nna pitlagano e kgolo, e e iseng e ke e nne go tswa mo tshimologong ya lefatshe go tla nakong eno; le gona ga go kitla go tlhola go nna jalo le ka motlha ope. 22 Mme fa malatsi ao a ka bo a sa khutshwafadiwa, go ka bo go sa pholosiwe motho ope; mme malatsi ao a tla khutshwafadiwa ka ntlha ya batlhaolwi. 23 "Metlheng eo fa mongwe a ka lo raya a re: 'Bonang, Keresete ke yo,' gongwe, 'Ke yole,' lo se ka lwa dumela; 24 gonne go tla tsoga bokeresete ba kako le baporofeti ba kako; ba tla dira ditshupo tse dikgolo le dikgakgamatso gore fa go ka kgonega ba timetse le batlhaolwi. 25 Tlhokomelang, ke lo boleletse go sa le kwa pele. 26 "Fa jaanong ba lo raya ba re: 'Bonang, o kwa sekakeng!' lo se ka lwa tswa; 'Bonang, o mo matlwaneng!' lo se ka lwa dumela; 27 gonne go tla ga Morwa-Motho go tla nna jaaka logadima lo lo tleng lo tswe kwa botlhabatsatsi, lo bonalele le kwa bophirimatsatsi. 28 "Kwa setoto se leng teng, manong a tla phuthegela teng.

Go tla ga Morwa-Motho

29 "Ka bonako morago ga pitlagano ya malatsi ao, letsatsi le tla fifala, le ngwedi ga o kitla o ntsha lesedi la ona, le dinaledi di tla wa mo legodimong, le dithata tsa magodimo di tla reketlisiwa. 30 Ke gona go tla bonalang sesupo sa Morwa-Motho kwa legodimong. Foo ditso tsotlhe tsa lefatshe di tla bokolela, mme di tla bona Morwa-Motho a tla ka maru a legodimo ka thata le ka kgalalelo e kgolo." 31 O tla roma baengele ba gagwe ka tumo e kgolo ya diphala, ba tla phutha batlhaolwi ba gagwe kwa ntlheng tse nne, go tswa sekhutlong sengwe sa magodimo go ya kwa go se sengwe.

Thuto ka ga mofeie

32 "Lo ithute sekao ka mofeie: E a re fa dikala tsa ona di setse di le dinana, di tlhoga matlhare, lo itse gore selemo se gaufi. 33 Le lona jalo, e re lo bona dilo tsotlhe tse, itseng gore o gaufi, o fa mojako fela. 34 Ammaaruri ke lo raya ke re: Losika lo ga lo kitla lo fela ka gope, tsotlhe tse di ise di dirafale pele. 35 Legodimo le lefatshe di tla fela, mme mafoko a me ga a kitla a fela ka gope.

Nako ga e itsiwe

"Ka ga letsatsi leo le nako eo ga go itse ope, le fa e le baengele ba magodimo le e seng Morwa, fa e se Rara a le esi. 37 Gonne go tla ga Morwa-Motho go tla nna jaaka go ne go le ka malatsi a ga Noa. 38 Go tla nna jaaka go ne go ntse mo malatsing ao a pele ga morwalela: Ba ne ba ja, ba nwa, ba nyala, ba nyalwa, go tla go fitlha mo letsatsing le Noa a tsenyeng mo mokorong o mogolo ka lone. 39 mme ba sa lemoge, ga tsamaya morwalela wa tla, wa ba tsaya botlhe. Go tla ga Morwa-Motho le gona go tla nna jalo. 40 Foo banna ba babedi ba tla bo ba le mo masimo; mongwe o tla tsholwa, yo mongwe a tlogelwe. 41 Basadi ba babedi ba tla bo ba sila mo lelwaleng; mongwe o tla tsholwa, yo mongwe a tlogelwe. 42 "Ka moo, phaphamang! Gonne ga lo itse letsatsi le Morena wa lona o tla tlang ka lone. 43 Kana lo a itse gore fa mong wa ntlo a ka bo a itsile nako ya bosigo e legodu le tla tlang ka yona, o ka bo a disitse, a sa leseletsa ntlo ya gagwe go phunngwa. 44 Ka moo, le lona, nnang lo iketleeditse; gonne Morwa-Motho o tla tla ka nako e lo sa e gopoleng.

Setshwantsho sa batlhanka ba babedi

45 "Jaanong he, motlhanka yo o ikanyegang yo o botlhale ke ofe, yo morena wa gagwe o mo laodisitseng ba ntlo ya gagwe go ba abela dijo ka nako ya tsona? 46 Go sego motlhanka yo, yo e tla reng morena wa gagwe a tla, a mo fitlhele a dira jalo. 47 Ammaaruri ke lo raya ke re: O tla mo laodisa tsotlhe tse o nang natso. 48 Mme fa motlhanka yo o bosula a ka ithaya a re: 'Morena wa me o diegile,' 49 mme a simolola go betsa batlhanka-ka-ene, a ja, a nwa le matagwa, 50 morena wa motlhanka yoo o tla tla ka letsatsi le a sa mo lebelelang ka lone le ka nako e a sa e itseng; Sio tla mo fatola, a mo neela kabelo ya gagwe le baitimokanyi. Go tla nna selelo le phuranyo ya meno teng.

Matheo 25

Setshwantsho sa makgarebe a a lesome

1 "Motlhang oo puso ya magodimo e tla tshwana le makgarebe a a some, a a tsereng dipone tsa ona, a bolola, a ya go kgatlhantsha monyadi. 2 A matlhano a ona a ne a le bosilo, a matlhano a le botlhale. 3 A a bosilo, e rile a tsaya dipone tsa ona, a se ka a tsaya le lookwane. 4 A a botlhale ona a tsaya lookwane ka medutwana mmogo le dipone tsa ona. 5 Ya re monyadi a diega, otlhe a otsela, a robala. 6 "Mo gare ga bosigo ga opiwa mokgosi ga twe: 'Bonang, monyadi ke yo! Tswaang lo ye go mo kgatlhantsha!' 7 Ke fa makgarebe ao a tsoga otlhe, a baakanya dipone tsa ona, 8 mme a a bosilo a raya a a botlhale a re: 'Re tsheleleng lookwane lo longwe lwa lona, gonne dipone tsa rona di a tima. 9 A a botlhale a araba a re: 'Nnyaya, ga go ka ke ga lekana rona le lona; bogolo yaang go ba ba rekisang, lo ithekele. 10 Ya re a sa ile go reka, monyadi a tla; mme a a iketleeditseng a tsena nae mo moletlong wa nyalo, mme mojako wa tswalwa. 11 "Morago makgarebe a mangwe le ona a tla a re: 'Morena, Morena re bulele!' 12 Ene a araba a re: 'Ammaaruri ke lo raya ke re: Ga ke lo itse' 13 "Ka moo he, itiseng! Gonne ga lo itse letsatsi, le fa e le nako e Morwa-Motho a tla tlang ka yona.

Setshwantsho sa ditalente

14 "Gonne go ntse jaaka monna yo o rileng a ya go eta a bitsa batlhanka ba gagwe, a ba neela di-tsa-gagwe. l5 A neela mongwe ditalente tse tlhano, yo mongwe tse pedi, yo mongwe e le nngwe fela, mongwe le mongwe ka fa nonofong ya gagwe; a ba a akofa a eta. 16 Foo yo o amogetseng ditalente tse tlhano a ya a dira ka tsona, a bapala ditalente tse dingwe tse tlhano. 17 Fela jalo le yo o amogetseng tse pedi a bapala tse dingwe tse pedi. 18 Mme yo o amogetseng e le nngwe fela, a ya a epa fa fatshe, a fitlha madi a morena wa gagwe. 19 "Morago ga sebaka se seleele morena wa batlhanka bao a boa, a tla go bona gore a ba dirile ka ditalente. 20 Pele ga tla yo o amogetseng ditalente tse tlhano, a tsisa ditalente tse dingwe tse tlhano a re: 'Morena, o ne o nneetse ditalente tse tlhano; bona, ke bapetse ditalente tse dingwe tse tlhano ka tsona.' 21 Morena wa gagwe a mo raya a re: 'Ahee, o motlhanka yo o siameng yo o ikanyegang; o ne wa ikanyega mo go tse dipotlana, ke tla go laodisa tse dintsi; tsena mo boitumelong jwa morena wa gago. 22 "Le yo o amogetseng ditalente tse pedi a tla a re: 'Morena, o ne o nneetse ditalente tse pedi; bona, ke bapetse ditalente tse dingwe tse pedi ka tsona. 23 Morena wa gagwe a mo raya a re: 'Ahee, o motlhanka yo o siameng yo o ikanyegang; o ne wa ikanyega mo go tse dipotlana, ke tla go laodisa tse dintsi; tsena mo boitumelong jwa morena wa gago. 24 "Yo o amogetseng talente e le nngwe fela a tla a re: 'Morena, ke itsile gore o motho yo o bogale, ka o tle o robe kwa o sa jwalang teng, o be o sele kwa o sa gasang teng; 25 mme ke ne ka boifa, ka ya ka fitlha talente ya gago mo mmung; bona, sa gago ke se. 26 "Morena wa gagwe a mo fetola a re: 'Motlhanka yo o bosula le botshwakga ke wena! A o itsile gore ke roba kwa ke sa jwalang teng, ke be ke sele kwa ke sa gasang teng? 27 Fa go ntse jalo, o ne o tshwanetse wa bo o isitse madi a me kwa baatising ba ona, mme nna, mo go tleng ga me nka bo ke amogetse sa me ka koketsego. 28 Jaanong mo tseeleng talente eo, lo e nee yo o nang le ditalente tse some. 29 Gonne mongwe le mongwe yo o dirisitseng sengwe ka boikanyo o tla okelediwa, a ba a nna le letlotlo; mme yo o sa supeng boikanyo o tla amogwa le se o nang naso. 30 Mme motlhanka yo o se nang molemo mo latlheleng kwa lefifing le le kwa ntlentle; go tla nna selelo le phuranyo ya meno teng.'

Bophelo jo bo sa khutleng le petso e e sa khutleng

31 "E tla re Morwa-Motho a tla ka kgalalelo ya gagwe, baengele botlhe ba ba boitshepo ba na nae, a nne mo sedulong sa bogosi sa kgalalelo ya gagwe. 32 Mme merafe yotlhe e tla phuthelwa fa pele ga gagwe. O tla ba tlhaola bangwe mo go ba bangwe, jaaka modisa a tlhaola dinku mo dipoding. 33 Dinku o tla di baya ka fa letsogong le le jang la gagwe, mme dipodi ka fa go la molema. 34 Jaanong kgosi e tla raya ba ba ka fa letsogong le le jang la yona e re: 'Tlaang lona, batshegofadiwa ba ga Rre, lo rue boswa jwa puso e lo e baakanyeditsweng e sa le ka tlholego ya lefatshe! 35 Gonne ke ne ke tshwerwe ke tlala, lwa mpha dijo; ke ne ke nyorilwe, lwa nnosa; ke ne ke le moeng, lwa ntshola; 36 ke ne ke sa apara, lwa nkapesa; ke ne ke lwala, lwa ntekola; ke ne ke le mo ntlong ya kgolegelo, lwa tla go nna.' 37 "Foo basiami ba tla mo fetola ba re: 'Morena, re go bonye leng, o tshwerwe ke tlala, mme ra go jesa, gongwe o nyorilwe, mme ra go nosa?" 38 Re go bonye leng, o le moeng, mme ra go tshola, gongwe o sa apara, mme ra go apesa? 39 Re go bonye leng, o lwala, gongwe o le mo ntlong ya kgolegelo, mme ra tla go wena?' 40 Kgosi e tla ba araba e re: 'Ammaaruri ke lo raya ke re: Tsotlhe tse lo di diretseng mongwe wa bonnake ba babotlana ba, lo di ntiretse.' 41 "Jaanong e tla raya ba ba ka fa letsogong la molema e re: 'Tlogang fa go nna, bahutsiwa ke lona, lo ye kwa molelong o o sa khutleng, o o baakanyeditsweng Diabolo le baengele ba gagwe1. 42 Gonne ke ne ke tshwerwe ke tlala, lwa se ka lwa mpha dijo; ke ne ke nyorilwe, lwa se ka lwa nnosa; 43 ke ne ke le moeng, lwa se ka lwa ntshola; ke ne ke sa apara, lwa se ka lwa nkapesa; ke ne ke lwala, e bile ke le mo ntlong ya kgolegelo, lwa se ka lwa ntekola. "Foo le bone ba tla araba ba re: 'Morena, re go bonye leng, o tshwerwe ke tlala, gongwe o nyorilwe, gongwe o le moeng, gongwe o sa apara, gongwe o lwala, gongwe o le mo ntlong ya kgolegelo, ra se ka ra go direla?' 45 Foo o tla ba araba a re: 'Ammaaruri ke lo rava ke re: Tsotlhe tse lo se kang lwa di direla mongwe wa ba babotlana ba, le nna ga lo a ka lwa di ntirela.' 46 Mme ba tla tloga ba ya kwa petsong e e sa khutleng, basiami bone ba ya botshelong jo bo sa khutleng."

Matheo 26

Maano a go tshwara Jesu

1 E rile Jesu a sena go wetsa mafoko otlhe ao, a raya barutwa ba gagwe a re: 2 "Lo itse gore e tla re malatsi a mabedi a sena go feta, go nne moletlo wa Tlolaganyo, mme Morwa-Motho o tla neelwa go bapolelwa sefapaanong." 3 Jaanong baperesiti ba bagolo le bagolo ba morafe ba phuthegela kwa lapeng la moperesiti yo mogolo yo o bidiwang Kaifase, 4 ba be ba gakololana gore ba tshware Jesu ka maano le go mmolaya. 5 Mme ba re: "Fela e seng mo moletlong, gore go se tsoge pheretlhego mo bathong!"

Jesu o tlodiwa kwa Bethania

6 E rile Jesu a le kwa Bethania mo ntlong ya ga Simone wa molepero, 7 ga tla mosadi go ene, a tshotse lebotlolonyana la alabastere, le na le setlolo sa tlhwatlhwa e kgolo, a se mo tshela mo tlhogong a ntse fa dijong. 8 Ya re barutwa ba bona, ba gakala ba re: "Tshenyo e ke ya go reng? 9 Gonne setlolo se, se ka bo se rekisitswe ka tlhwatlhwa e kgolo, ya newa bahumanegi." 10 Mme ya re Jesu a lemoga, a ba raya a re: "Lo tshwenyetsang mosadi yo? Kana o ntiretse tiro e e molemo: ngonne bahumanegi lo na nabo ka gale; mme nna ga lo na le nna ka gale. 12 Gonne ya re a gorometsa setlolo se mo mmeleng wa me, a bo a dira jalo go mpaakanyetsa phitlho. 13 Ammaaruri ke lo raya ke re: Gongwe le gongwe kwa Efangele e, e tla rerwang teng mo lefatsheng lotlhe le sona se yoo o se dirileng se tla bolelwa teng gore a gopolwe ka sona."

Tuelo ya ga Jutase Isekariote ya go tshwarisa Jesu

14 Ke fa mongwe wa ba ba 12, yo o bidiwang Jutase Isekariote, a ya kwa baperesiting ba bagolo 15 a re: "Lo tla mpha eng, fa nka mo lo tshwarisa?" 35 Ba mo lekanyetsa diselefera di le 30. 16 Go tloga foo a senka nako e e lebanyeng ya go mo ba neela.

Tlolaganyo ya bofelo

17 E rile ka letsatsi la ntlha la Dinkgwe tse di sa bedisiwang, barutwa ba tla go Jesu ba re: "O rata ra go baakanyetsa kae, go jela Tlolaganyo teng?" 18 Ene a re: "Yaang kwa motseng kwa go mokete, lo mo ree lo re: 'Moruti a re: Nako ya me e gaufi, ke tla jela Tlolaganyo mo ga gago le barutwa ba me.'" 19 Barutwa ba dira ka fa Jesu a ba laetseng ka teng, ba baakanyetsa Tlolaganyo. 20 Ya re maitsiboa a nna fa dijong le barutwa ba ba 12. 21 Ya re ba ja, a bua a re: "Ammaaruri ke lo raya ke re: Mongwe wa lona o tla ntshwarisa." 22 Ba hutsafala thata, ba simolola go mmotsa, mongwe le mongwe a re: "Morena, a ke nna?" 23 A araba a re: "Yo o tsentseng letsogo le nna mo mogopong, ke ene yo o tla ntshwarisang. 24 Fa e le Morwa-Motho, o tsamaya fela jaaka go kwadilwe ka ga gagwe; mme a tatlhego wee ya motho yoo, yo o tshwarisang Morwa-Motho! Go ka bo go le botoka mo go ene, fa a ka bo a se ka a tsalwa." 35 Jutase yo o mo tshwarisang a mmotsa a re: "Moruti, a ke nna?" Ene a araba a re: "O boletse jalo."

Selalelo se se boitshepo

26 Ya re ba ntse ba ja, Jesu a tsaya senkgwe, a leboga, a se nathoganya, a se naya barutwa a re: "Tsayang lo je! Se ke mmele wa me." 27 A ba a tsaya senwelo, a leboga, a se ba neela a re: "Nwaang lotlhe ka sona!" 28 Gonne ke madi a me a kgolagano e ntshwa a a tshololwang ka ntlha ya ba bantsi gore ba itshwarelwe dibe. 29 Mme ke lo raya ke re: Ga nkitla ke tlhola ke nwa ga leungo le la moweine go tloga jaanong go ya go fitlha mo letsatsing leo, mogang ke tla le nwang le lona le le leswa mo pusong ya ga Rre." 30 Ya re ba sena go opela difela0 tsa Tlolaganyo, ba tswela kwa Thabeng ya Diolefa.

Petoro o a kaelwa ka ga hatola

31 Jaanong Jesu a ba raya a re: "Lona lotlhe lo tla kgopisega ka ga me mo bosigong jono; gonne go kwadilwe ga twe: 'Ke tla itaya modisa, mme dinku tsa letsomane di tla faladiwa.' 32 Mme e tla re ke sena go tsosiwa, ke lo etelele pele go ya kwa Galelea." 33 Petoro a mo fetola a re: "Le fa botlhe ba ka kgopisega ka ga gago, nna ga nkitla ke kgopiwa ka gope." 34 Jesu a mo raya a re: "Ammaaruri ke go raya ke re: O tla intatola gararo mo bosigong jono mokoko o ise o lele." 35 Petoro a mo raya a re: "Le fa ke na le go swa le wena, ga nkitla ke go itatola ka gope." Le barutwa botlhe ba bua jalo.

Jesu mo Getsemane

36 Ke fa Jesu a fitlha nabo kwa felong fa go bidiwang Getsemane. Foo a raya barutwa a re: "Nnang fa, ke sa ya fale go rapela." 37 A tsaya Petoro le bomorwa Sebeteo ba babedi, a ya nabo, a ba a simolola go hutsafala le go tlalelwa 38 A ba a ba raya a re: "Mowa wa me o hutsafetse thata go ya losong; nnang fa, lo dise le nna." 39 Jaanong a ya kwa pelenyana, a wela fa fatshe ka sefatlhego, a rapela a re: "Rra, fa go ka kgonega, a senwelo se, se mphete; fela e se nne ka fa nna ke ratang ka teng, mme go dirafale ka fa wena o ratang ka teng!" 40 Foo a tla fa barutweng, a fitlhela ba robetse, a ba a raya Petoro a re: "Ao! A lo paletswe ke go disa le nna nako e le nngwe fela? 41 Disang lo rapele gore lo se tsene mo thaelong; mowa ona o tlhaga, mme nama e bokoa." 42 A ya gape lwa bobedi, a rapela a re: "Rra, fa senwelo se, se sa ka ke sa mpheta ke sa se nwe, a thato ya gago e dirafale!" 43 A tla a fitlhela gape ba robetse; gonne matlho a bone a ne a bokaletse. 44 A ba tlogela, a ya gape, a rapela lwa boraro, a fela a ntse a bua mafoko ao. 45 Jaanong a boela kwa barutweng, a ba raya a re: "A lo sa ntse lo robetse le go ikhutsa? Bonang, nako e atametse, mme Morwa-Motho o neelwa mo diatleng tsa baleofi. 46 Tsogang re tsamaeng! Bonang, yo o ntshwarisang o atametse."

Jesu o a tshwariva

47 Ya re a sa ntse a bua, Jutase, mongwe wa ba ba 12 a tla, a na le batho ba bantsi, ba tshotse ditshaka le melamu, ba romilwe ke baperesiti ba bagolo le bagolo ba morafe. 48 Mme yo o tsileng go mo tshwarisa o ne a ba neile sesupo a re: "Yo ke tla mo atlang, ke ene, lo mo tshware." 49 Mme a akofa a tla go Jesu a re: "Dumela, Rabbi!'"a ba a mo atla. 50 Jesu a mo raya a re: "Tsala, o tletseng fano?" Ke fa ba tla, ba tsenya Jesu diatla, ba mo tshwara. 51 Jaanong mongwe wa ba ba nang le Jesu a ntsha letsogo, a somola tshaka ya gagwe, a rema motlhanka wa moperesiti yo mogolo, a mo kgaola tsebe. Mme Jesu a mo raya a re: "Somela tshaka ya gago mo kgatleng ya yona; gonne botlhe ba ba tsayang tshaka ba tla nyelela ka tshaka." 53 Kampo a o itlhoma ke sa ka ke ka rapela Rre gore e re fela jaanong a nthomele bogolo go mephato e le 12 ya baengele? 54 Kana Dikwalo di ne di ka dirafala jang tse di reng, go tshwanetse ga nna jalo?" 55 Ka nako eo Jesu a raya lesomo leo a re: "A lo bolotse ka ditshaka le melamu go ntshwara, jaaka e kete ke senokwane? Ke ne ke nna ka malatsi otlhe mo Tempeleng, ke ruta, mme ga lo a ka lwa ntshara, 56 Mme tsotlhe tse, di dirafetse gore Dikwalo tsa baporofeti di dirafale." Ke fa barutwa botlhe ba mo tlogela, ba tshaba."

Jesu o fa pele ga lekgotla la Bajuta

57 Ba ba tshwereng Jesu ba mo gogela kwa go Kaifase, moperesiti yo mogolo, kwa Baitse-dikwalo le bagolo ba morafe ba phuthegetseng teng. 58 Petoro a mo latela a le kgakala, go ya go fitlha kwa lapeng la moperesiti yo mogolo, a tsena mo go lone, a nna le batlhanka gore a bone bokhutlo jwa tsheko. 59 Jaanong baperesiti ba bagolo le lekgotla le legolo lotlhe ba batla tshupo ya kako ka ga Jesu gore ba tle ba mmolae. 60 Mme ba se ka ba e bona, le fa go ne go tsile basupi ba maaka ba le bantsi. La bofelo ga tla ba le babedi ba re: 61 "Yo, o kile a re: 'Nka senya Tempele ya Modimo, ka ba ka e tsosa ka malatsi a le mararo.' 62 Moperesiti yo mogolo a ema, a mmotsa a re: "A ga o arabe sepe? Ke eng se bao ba se supang ka ga gago?" 63 Mme Jesu a didimala. Moperesiti yo mogolo a mo raya a re: "Ke go ikanisa ka Modimo o o tshelang, re bolelele, fa o le Keresete, Morwa Modimo." 64 Jesu a mo raya a re: "O boletse jalo. Fela ke lo raya ke re: Go tloga jaanong lo tla bona Morwa-Motho a ntse ka fa letsogong le le jang la Nonofo, a bile a tla ka maru a legodimo." 65 Ke fa moperesiti yo mogolo a ikgagola diaparo a re: "O kgadile Modimo; re sa batlelang basupi? Kana lo uthvile kgalo ya gagwe jaanong; lo gopola eng?" 66 Ba araba ba re: "O tshwanetswe ke loso!" 67 Ke fa ba mo kgwela mathe mo sefatlhegong, ba mo kata ka matswele; ba bangwe ba mmetsa ka dithupa, ba re: 68 "Keresete, re bolelele gore ke mang yo o go iteileng?"

Petoro o itatola Morena

69 Petoro o ne a dutse ka fa ntle mo lelapeng. Foo lelata lengwe la tla go ene la re: "Le wena o ne o na le Jesu wa Galelea." 70 Mme a latola fa pele ga botlhe a re: "Ga ke itse se o se buang." 71 Ya re a tswela kwa kgorong, lelata le lengwe la mmona, la raya ba ba teng la re: "Yo le ene o ne a na le Jesu wa Naseretha." 72 Mme a latola gape ka ikano a re: "Ga ke itse motho yoo." 73 Ya re kgantele ba ba emeng teng ba tla, ba raya Petoro ba re: "Ammaaruri, le wena o mongwe wa bone; gonne le yona puo ya gago e a go supa." 74 Ke fa a simolola go rogaka le go ikana a re: "Ga ke itse motho yoo." Mme mokoko wa akofa wa lela. 75 Jaanong Petoro a gakologelwa lefoko le Jesu a le buileng a re: "E tla re mokoko o ise o lele, o be o intatotse gararo." Mme a tswela kwa ntle, a lela mo go botlhoko.

Matheo 27

Jesu o isiwa kwa go Pilato

1 E rile boo sa, baperesiti ba ' bagolo botlhe le bagolo ba morafe ba utlwana ka ga Jesu gore ba mmolae. 2 Ya re ba sena go mo golega, ba eta ba mo goga, ba mo neela Pontio Pilato, molaodi.

Jutase o a ipolaya

3 Jaanong Jutase yo o mo tshwarisitseng, ya re a bona gore Jesu o atlhotswe, a ikwatlhaya, a busetsa diselefera tse di 30 kwa baperesiting ba bagolo le bagolong ba morafe 4 a re: "Ke leofile, ka ke tshwarisitse motho yo o se nang molato." Bona ba re: "Ga re na sepe le tseo. A go bone wena!" 5 Ke fa a latlhela diselefera mo Tempeleng, a tsamaya a ya a ipeta. 6 Baperesiti ba bagolo ba tsaya diselefera tseo ba re: "Ga go a letlelelwa go di tsenya mo letloleng la dikabelo, ka e le tuelo ya madi." 7 Ya re ba sena go utlwana, ba reka naga ya mmopi wa dipitsa ka tsona go fitlha baeng mo go yona. Ke ka moo naga eo e bidiwang "Naga ya Madi," go fitlhelela kajeno. 9 Ya baa gona go dirafalang se se builweng ke moporofeti Jeremia, a re: "Ka tsaya diselefera tse di 30 mo Baiseraeleng, e le tlhwatlhwa ya yo o kailweng, yo batho ba neng ba mo kaya jalo. 10 Ba di ntshetsa naga ya mmopi wa dipitsa, jaaka Morena a ntaetse."

Jesu fa pele ga Pilato

11 Jaanong Jesu a emisiwa fa pele ga molaodi. Molaodi a mmotsa a re: "A ke wena kgosi ya Bajuta?" Jesu a re: "O bolela jalo." 12 Mme ya re a bewa molato ke baperesiti ba bagolo le bagolo ba morafe, a se ka a fetola sepe. 13 Ke fa Pilato a mo raya a re: "A ga o utlwe tse dintsi tse ba di supang ka ga gago?" 14 Mme a se ka a araba lefoko lepe la gagwe, mo molaodi o bileng a gakgamala thata.

Jesu o a atlholwa go bolawa

15 Molaodi o ne a tlwaetse gore ka moletlo a gololele batho mogolegwi yo ba mmatlang. 16 Ya re ka sebaka seo ba bo ba na le mogolegwi mongwe yo o tumileng ka bosula, yo o bidiwang Barabase. 17 Jaanong ya re ba phuthegile, Pilato a ba raya a re: "Lo rata ka lo gololela mang, a Barabase gongwe Jesu yo o bidiwang Keresete?" 18 A re jalo, gonne o ne a itse gore ba mo neetse tshekong ka lefufa. 19 Ya re a ntse mo sedulong sa katlholo, mosadi wa gagwe a roma go ene a re: "O se ka wa nna le sepe le mosiami yoo; gonne ke bogile tse dintsi bosigong jono mo torong ka ntlha ya gagwe." 20 Mme baperesiti ba bagolo le bagolo ba morafe ba tlhotlheletsa batho gore ba kope Barabase, mme ba bolae Jesu. 21 Molaodi a ba botsa a re: "Lo rata ka lo gololela ofe mo go ba babedi ba?" Ba re: "Barabase!" 22 Pilato a ba a ba botsa a re: "Mme jaanong ke tla dirang ka Jesu yo o bidiwang Keresete?" Botlhe ba re: "A a bapolelwe sefapaanong!" 23 Ene a re: "Kana o dirile bosula bofe?" Mme ba goa thata thata ba re: "A a bapolelwe sefapaanong!" 24 Ya re Pilato a bona gore o a palelwa, mme bogolo go bile go tsoga pheretlhego, a tsaya metsi, a tlhapa diatla fa pele ga batho a re: "Ga ke na molato mo mading a mosiami yo; a go bone lona." 25 Morafe otlhe wa araba wa re: "Madi a gagwe a a wele rona le bana ba rona!" 26 Ke fa a ba gololela Barabase. Ya re a sena go seola Jesu, a mo ba neela gore a bapolwe.

Jesu o sotlzva ke bailhabani

27 Jaanong batlhabani ba molaodi ba tsenya Jesu mo kagong ya molaodi, ba phuthela mophato otlhe kwa go ene, 28 ba mo apola diaparo, ba mo apesa kobo e khibidu; 29 ba loga kgare ya mitlwa, ba e mo rwesa mo tlhogong, ba mo tshwarisa lotlhaka ka letsogo le le jang, ba khubamela fa pele ga gagwe, ba mo sotla ba re: "Dumela, Kgosi ya Bajuta!" 30 Ba mo kgwela mathe, ba tsaya lotlhaka, ba mo rutha mo tlhogong. 31 Ya re ba sena go mo sotla, ba mo apola kobo, ba mo apesa diaparo tsa gagwe, ba tsamaya ba mo goga gore ba mmapolele sefapaanong.

Jesu o a bapolwa

32 Ya re ba tswela kwa ntle, ba bona motho mongwe wa Kirene yo leina la gagwe e leng Simone; ba mo pateletsa gore a mo sikarele sefapaano. 33 Ya re ba sena go fitlha felong fa go bidiwang Golegotha, ke go re, "Felo ga logata," 34 ba mo naya weine e tlhakantswe le santlhokwe, gore a nwe; mme ya re a sena go e leka, a gana go e nwa. 35 Ya re ba sena go mmapola, ba kgaogana diaparo tsa gagwe ka go di tlhamela tengwa, e le gore go dirafale se se builweng ke moporofeti a re: "Ba kgaoganye diaparo tsa me; mme kobo ya me ba e tlhamela tengwa." 36 Jaanong ba nna fatshe foo, ba mo lebelela. 37 Fa godimo ga tlhogo ya gagwe ba pega sekwalo sa molato wa gagwe se re: "YO KE JESU KGOSI YA BAJUTA." 38 Ga bapolwa nae dinokwane tse pedi, sengwe ka fa letsogong le le jang, se sengwe ka fa go la molema. 39 Jaanong ba ba fetang ba mo kgala, ba thukhutha di tlhogo 40 ba re: "Wena yo o rileng o ka senya Tempele, wa ba wa e tsosa ka malatsi a le mararo, ipholose! Fa o le Morwa-Modimo, fologa mo sefapaanong!" 41 Baperesiti ba bagolo le bone, mmogo le Baitse-dikwalo le bagolo ba morafe, ba mo sotla fela jalo ba re: 42 "O ne a thusa ba bangwe, mme ene o palelwa ke go ithusa. Fa e le ene Kgosi ya Iseraele, a a fologe jaanong mo sefapaanong, re tle re dumele mo go ene. 43 O ikantse Modimo; a o mo golole jaanong, fa o mo rata; gonne o rile: 'Ke Morwa-Modimo.'" 44 Dinokwane tse di bapotsweng nae le tsone tsa mo kgoba fela jalo. 45 Go tloga ka nako ya motshegare ga nna lefifi mo lefatsheng lotlhe go ya nakong ya boraro ya thapama. 46 Ya re e ka ne e le ka nako ya boraro thapama, Jesu a goa ka lentswe le legolo a re: "Eli, Eli, lama sabagathani?" Ke go re: "Modimo wa me, Modimo wa me, o ntlogeletseng?" 47 Bangwe ba bone ba ba emeng teng, ya re ba utlwa, ba re: "O bitsa Elia." 48 Mongwe wa bone a akofa, a siana, a tsaya ngami, a e ina mo motatseng, a e tlhomela mo lotlhakeng, a mo nosa. 49 Ba bangwe ba re: "Lesa, re boneng gore a Elia o tla tla, a mo golola." 50 Mme Jesu a goa gape ka lentswe le legolo, a ba a ntsha mowa. 51 Foo lesire la Tempele la gagoga ka bogare, go simolola kwa godimo go ya kwa tlase; lefatshe la roroma, mafika a fatoga, 52 diphupu tsa bulega, mebele e mentsi ya baitshepi ba ba neng ba robetse ya tsosiwa, 53 ba tswa diphupung morago ga tsogo ya gagwe, ba tsena mo motseng o o boitshepo, ba bonwa ke ba le bantsi. 54 Mme molaodi-wa-Iekgolo le ba ba lebeletseng Jesu nae, ya re ba bona thoromo ya lefatshe le tse di dirafalang, ba boifa thata ba re: "Ammaaruri, yo e ne e le Morwa-Modimo." 55 Basadi ba bantsi ba bo ba le teng foo, ba lebile ba le kwa kgakala, e le ba ba setseng Jesu morago go tswa Galelea go mo direla. 56 Mo go bone ga bo go le Maria Magtalena, le Maria, mma Jakobo le Jose, le mma bomorwa Sebeteo.

Phitlho ya ga Jesu

57 E rile go le maitsiboa, ga tla motho mongwe wa mohumi wa Arimathia, yo leina la gagwe e leng Josefa, yo le ene e neng e le morutwa wa ga Jesu. 58 Yo a ya kwa go Pilato, a kopa serepa sa ga Jesu. Pilato a rebola gore a se neelwe. 59 Josefa a tsaya serepa, a se phuthela ka lesela le lentle le lesweu, 60 a se baya mo lebitleng le leswa la gagwe, le o neng a le gabile mo lefikeng. Ya re a sena go pitikela lentswe le legolo mo mojakong wa phupu, a tloga. 61 Maria Magtalena a bo a le teng, le Maria yo mongwe, ba ntse ba lebaganye le phupu.

Ba ba disitseng phupu ya ga Jesu

62 Ya re kamoso, e le letsatsi le le latelang la ikeetletso, baperesiti ba bagolo le Bafarisai ba phuthegela kwa go Pilato 63 ba re: "Morena, re gakologelwa gore e rile motsietsi yoo a sa ntse a phela, a re: 'Morago ga malatsi a le mararo ke tla tsoga.' Jaanong he, laola gore phupu e disiwe go ya letsatsing la boraro, e se re gongwe barutwa ba gagwe ba tla, ba mo utswa, ba raya batho ba re: 'O tsogile mo baswing,' mme tsietso ya morago ya tla ya sulafala bogolo go ya ntlha." 65 Pilato a ba raya a re: "Lekoko la badisa ke leo; tsamayang lo e dise ka fa lo kgonang ka teng." 66 Foo ba tsamaya. Ya re ba sena go kana lentswe, ba disa phupu ka lekoko la badisa.

Matheo 28

Tsogo ya ga Jesu

1 E rile Sabata a sena go feta, fa bosigo jwa letsatsi la ntlha la beke boo sa, Maria Magtalena le Maria yo mongwe ba ya go bona phupu. 2 Ka tshoganyetso ga nna thoromo e kgolo ya lefatshe; gonne moengele wa Morena o ne a fologa kwa legodimong, a pitikolola lentswe, a nna mo go lone. 3 Ponalo ya gagwe e ne e tshwana le logadima, seaparo sa gagwe se le sesweu jaaka semathana. 4 Badisa ba roromisiwa ke go mmoifa, ba be ba nna jaaka baswi. 5 Moengele a raya basadi a re: "Lona se boifeng! Kana ke itse gore lo batla Jesu yo o neng a bapotswe. 6 Ga a yo fa; gonne o tsogile, fela jaaka a buile. Tiaang lo bone felo fa o ne a letse teng. 7 Mme jaanong itlhaganeleng, lo bolelele barutwa ba gagwe lo re: 'O tsogile mo baswing, o bile o lo etelela pele go ya kwa Galelea. Lo tla mmona teng. Ke foo, ke lo boleletse." 8 Ba akofa ba tloga fa phupung ka poifo le boitumelo jo bogolo, ba siana go itsise barutwa ba gagwe, 9 Ka tshoganyetso Jesu a kgatlhana nabo a re: "Dumelang!" Ba tla ba tshwara dinao tsa gagwe, ba mo obamela. 10 Jesu a ba raya a re: "Se boifeng! Yaang lo bolelele bana ba ga Rre lo re, ba ye kwa Galelea, ba tla mpona teng."

Polelo ya Bajuta ka ga tsogo

11 Ya re ba tsamaya, bangwe ba lekoko la badisa ba tsena mo motseng, ba bolelela baperesiti ba bagolo tsotlhe tse di dirafetseng, 12 Jaanong bone ya re ba sena go phuthega le bagolo ba morafe, le go utlwana, ba naya batlhabani madi a mantsi 13 ba re: "Buang lo re: 'Barutwa ba gagwe ba tsile bosigo, ba mo utswa re robetse.' 14 Mme fa molaodi a ka utlwa, rona re tla mo kgona, re lo ntshe tshwenyegong." 15 Ba tsaya madi, ba bolela ka fa ba rutilweng ka teng. Mme polelo eo e tumile mo Bajuteng go fitlha letsatsing la kajeno.

Ponalo ya ga Jesu kwa Galelea

16 Barutwa ba ba 11 ba ya kwa Galelea kwa thabeng e Jesu o e ba kaetseng. 17 Ya re ba mmona, ba mo obamela; mme ba bangwe ba belaela, 18 Jesu a tla kwa go bone, a bua nabo a re: "Thata yotlhe ke e neilwe kwa legodimong le mo lefatsheng. 19 Ka moo he, yaang lo dire merafe yotlhe barutwa, lo ba kolobetse mo leineng la Rara le la Morwa le la Mowa o o Boitshepo. 20 lo ba rute go tlhokomela tsotlhe tse ke di lo laetseng, Mme itseng, nna ke na le lona ka malatsi otlhe go ya bokhutlong jwa lefatshe."

Mareko 1

Johane Mokolobetsi

1 Efangele ya ga Jesu Keresete, A Morwa Modimo, e simologile 2 fela jaaka go kwadilwe mo go Jesaya moporofeti ga twe: "Bonang, ke roma morongwi wa me go go etelela pele yo o tla go baakanyetsang tsela. 3 Lentswe la ya o tlhabang mokgosi mo sekakeng la re: 'Baakanyang tsela ya Morena, siamisang mebila ya gagwe!'" 4 Johane o ne a tla jalo, a kolobetsa kwa sekakeng, a rera kolobetso ya tlhabologo go isa boitshwarelong jwa dibe, 5 Botlhe ba naga ya Jutea le botlhe ba Jerusalema ba tswela kwa go ene, ba kolobediwa ke ene mo nokeng ya Joretane, ba ipobola dibe tsa bone. 6 Johane o ne a apere kobo ya boboa jwa kammele, le moitlamo wa letlalo mo lethekeng la gagwe, a ja tsie le dinotshe tsa naga. 7 A rera a re: "Morago ga me go tla yo o nang le thata bogolo go nna, yo ke sa tshwanelang go inama, ka funolola kgole ya ditlhako tsa gagwe. 8 Nna ke lo kolobetsa ka metsi; mme ene o tla lo kolobetsa ka Mowa o o Boitshepo."

Kolobetso ya ga Jesu le go raelwa ga gagwe

9 Mo malatsing ao Jesu a tswa kwa Nasaretha wa Galelea, a kolobediwa ke Johane mo Joretane. 10 Ya re a tswa mo metsing, a akofa a bona magodimo a bulega, le Mowa o tswa teng, o fologela mo go ene jaaka lephoi. 11 Lentswe la tswa kwa magodimong la re: "O Morwaake yo o rategang yo ke go itumelelang." 12 Jaanong Mowa wa akofa wa mo kgweeletsa kwa sekakeng. 13 A nna kwa sekakeng malatsi a ie 40, a ntse a raelwa ke Satane, a nna teng le diphologolo; mme baengele ba mo direla.

Go bidiwa ga barutwa ba ntlha

14 Erile Johane a sena go golegwa, Jesu a ya kwa Galelea, a rera Efangele ya Modimo. 15 A re: "Sebaka se weditswe, puso ya Modimo e atametse. Tlhabologang lo dumele Efangele!" 16 Ya re a tsamaya fa letsheng la Galelea, a bona Simone le Andrea morwa-rraagwe Simone, ba latlhela letloa mo letsheng; gonne e ne e le batshwari ba ditlhapi. 17 Jesu a ba raya a re: "Tlaang lo ntshaleng morago! Ke tla dira gore lo nne batshwari ba batho." 18 Ba akofa ba tlogela matloa a bone, ba mo sala morago. i9 Ya re a ya fa pelenyana, a bona Jakobo wa ga Sebeteo, le Johane morwa-rraagwe, ba le bone ba ne ba le mo mokorong, ba roka matloa. 20 A akofa a ba bitsa; ba tlogela Sebeteo rraabo mo mokorong, a na le barapiwa, ba mo sala morago.

Phodiso ya yo o tsenyweng ke mowa o o bosula mo Kaperenaume

21 Jaanong ba tsena mo Kaperenaume. Ya re ka Sabata a akofa a tsena mo senagogeng, a ruta. 22 Mme batho ba gakgamalela thuto ya gagwe; gonne o ne a ba ruta jaaka yo o nang le thata, e seng jaaka Baitse-dikwalo. 23 Ka motlha oo ga bo go le motho yo o nang le mowa o o itshekologileng mo senagogeng sa bone, a goa a re: 24 "O na le eng le rona, Jesu wa Nasaretha? A o tsile go re isa tatlhegong? Ke itse gore o mang; o Moitshepi wa Modimo." 25 Jesu a o kgalemela a re: "Didimala o tswe mo go ene!" 26 Ya re mowa o o itshekologileng o mo rutlarutla, wa goa ka lentswe le legolo, wa tswa mo go ene. 27 Botlhe ba gakgamala, mo ba bileng ba botsanya ba re: "Ke eng se? Ke thuto e ntshwa e e nang le thata. Le mewa e e itshekologileng o a e laola, mme e a mo utlwa." 28 Mme tumo ya gagwe ya akofa ya tswela ntlheng tsotlhe mo tikologong yotlhe ya Galelea.

Jesu o fodisa balwetse

29 E rile ba sena go tswa mo senagogeng, ba akofa ba tsena mo ntlong ya ga Simone ie Andrea, ba na le Jakobo le Johane. 30 Mogwagwadia Simone a bo a letse fa fatshe, a tuka bolelo, mme ba akofa ba mo mmolelela. 31 Jesu a mo atamela, a mo tshwara seatleng, a mo kakatlolola; mogote wa mo tlogela, a ba a ba direla. 32 Ya re go le maitsiboa, letsatsi le phirima, ba isa go ene botlhe ba ba lwalang le ba ba tsenyweng ke medemone. 33 Motse otlhe wa bo o phuthegetse fa mojako. 34 A fodisa ba bantsi ba ba lwalang malwetse a mefutafuta, a kgarameletsa medemone e mentsi ntle; mme a se ka a letlelela medemone go bua; gonne e ne e mo itse. 35 Ya re ka moso, go sa le bosigo, a tsoga, a tswela kwa ntle, a ya kwa felong fa go senya, a rapela teng. 36 Simone le ba ba nang nae ba mo latela. 37 Ba mo fitlhela, ba mo raya ba re: "Botlhe ba a go batla." 38 A ba raya a re: "A re yeng go sele, kwa metsaneng e e gaufi, gore le gona koo ke rere Efangele, gonne ke sona se ke se tletseng." 39 A ya a rera mo disenagogeng tsa bone kwa Galelea yotlhe, a kgarameletsa medemone kwa ntle.

Phodiso ya molwetse wa lepero

40 Jaanong ga tla molwetse wa lepero kwa go ene, a mo rapela, a mo khubamela, a mo raya a re: "Fa o rata, o ka mphepafatsa." 41 Jesu a tlhomoga pelo, a ntsha letsogo, a mo ama, a mo raya a re: "Ke a rata, phepafala!" 42 Lepero la akofa la mo tlogela, a fola. 43 Mme Jesu a mo laela thata, a akofa a mo rebola. 44 a mo raya a re: "Itise gore o se ka wa bolelela ope sepe! Mme tsamaya o ipontshe moperesiti, o be o ntshetse phepafalo ya gago tse Mose o di laotseng, go nna tshupo mo go bone." 45 Mme ene ya re a tswa, a simolola go bolela tse dintsi le go utlwatsa tiro eo, mo Jesu a neng a sa tlhole a kgona go tsena mo motseng a bonwa, mme a nna kwra ntle mo mafelong a a senya. Mme batho ba tla go ene, ba tswa ntlheng tsotlhe.

Mareko 2

Phodiso ya yo o suleng mhama

1 Morago ga malatsi mangwe a boa a tsena mo Kaperenaume; mme ga utlwala, fa a le kwa lapeng. 2 Jaanong ga phuthega batho ba bantsi, ga ba ga tlhokafala manno tota le fa mojako, mme a ba bolelela Lefoko. 3 Ga ba ga tla bangwe, ba tsisa mongwe yo o suleng mhama go ene, a rwelwe ke batho ba le bane. 4 Ya re ba palelwa ke go mo isetsa kwa go ene ka ntlha ya bontsi, ba rutla thulelo, fa a leng teng; ya re ba sena go phunya, ba folosa bolao jo motho yo o suleng mhama o neng a letse mo go jona. 5 Ya re Jesu a bona tumelo ya bone, a raya yo o suleng mhama a re: "Ngwanaka, dibe tsa gago o di itshwaretswe." 6 Mme bangwe ba Baitse-dikwalo ba ne ba ntse teng, ba akanya mo dipelong tsa bone ba re: 7 "Yo, o buelang jaana? O a kgala! Ke mang yo o nang le thata go itshwarela dibe, fa e se Modimo o le osi?". 8 Ya re ka Jesu a lemoga ka bonako mo moweng wa gagwe gore ba akanya jalo mo teng ga bone, a ba raya a re: "Lo akanyetsang jalo mo dipelong tsa lona? 9 Mo go botlhofo ke gofe? A ke go raya yo o suleng mhama o re: 'Dibe tsa gago o di itshwaretswe'; gongwe go re: 'Tsoga o tsee bolao jwa gago, o tsamae?' 10 Mme lo tla lemoga gore Morwa-Motho o na le thata mo lefatsheng go itshwarela dibe!" Jaanong a raya yo o suleng mhama a re: 11 "Ke go raya ke re: Tsoga o tsee bolao jwa gago, o boele kwa gae!" 12 Mme a tsoga, a tsaya bolao jwa gagwe ka bonako, a tswa fa pele ga bone botlhe, mo botlhe ba bileng ba gakgamala, ba galaletsa Modimo ba re: "Ga re ise re ke re bone se se ntseng jaana."

Go bidiwa ga Lefi

13 A ba a tloga, a boela kwa letsheng, mme lesomo lotlhe la batho la tla kwa go ene, mme a ba ruta. 14 Ya re a feta, a bona Lefi, morwa Alefeo a ntse mo ntlong ya kgethelo; a mo raya a re: "Ntshala morago!" A nanoga a mo sala morago. 15 Ya re Jesu a ntse fa dijong mo ntlong ya ga Lefi, bakgethisi ba bantsi le baleofi ba nna fa dijong nae le barutwa ba gagwe; gonne e ne e le ba bantsi ba ba mo setseng morago. 16 Jaanong ya re Baitse-dikwalo ba setlhopha sa Bafarisai ba bona, fa a ja le baleofi le bakgethisi, ba raya barutwa ba gagwe ba re: "Ke go reng, fa a ja le bakgethisi le baleofi?" 17 Ya re Jesu a utlwa, a ba raya a re: "Ba ba itekanetseng ga ba batle ngaka, e batlwa ke ba ba lwalang. Ga ke a tla go bitsa basiami, ke tsile go bitsa baleofi."

Ka ga go itima dijo

18 Ka sebaka seo barutwa ba ga Johane le Bafarisai ba ne ba itima dijo. Jaanong ba tla, ba mo raya ba re: "Ke go reng, fa barutwa ba ga Johane le barutwa ba Bafarisai ba itima dijo, mme barutwa ba gago bone ba sa dire jalo?" l9 Jesu a ba raya a re: "A batho ba lenyalo ba ka itima dijo, monyadi a sa ntse a na nabo? Fa ba sa ntse ba na le monyadi, ga ba ka ke ba itima dijo. 20 Mme malatsi a tla tla, mogang monyadi a tla bong a tlositswe mo go bone; ke gona mo malatsing ao ba tla itimang dijo. 21 "Ga go ope yo o ka rokelelang sebata sa lesela le leswa mo seaparong se se onetseng; fa go ka dirwa jalo, sebata se seswa se tla gagola seaparo se se onetseng, mme legago le oketsege. 22 Le gona ga go ope yo o ka tshelang weine e ntshwa mo makukeng a a onetseng; fa go ka dirwa jalo, weine e tla phantsha makuka, mme weine e senyege mmogo le makuka; mme weine e ntshwa e tshelwa mo makukeng a maswa."

Jesu ke Morena wa Sabata

23 E rile Jesu a ralala masimo ka Sabata, barutwa ba gagwe ba simolola go roba diako, ba ntse ba tsamaya. 24 Bafarisai ba mmotsa ba re: "Bona, ba direlang se se sa letlelelwang ka Sabata?" 25 Ene a ba araba a re: "A ga lo ise lo ke lo buise se Dafita o kileng a se dira, fa a tlhoka, mme a tshwerwe ke tlala, le ba ba neng ba na nae? 26 Jaaka a ne a tsena mo ntlong ya Modimo, Abjathare e le moperesiti yo mogolo, a ba a ja dinkgwe tsa tshupo tse di sa letlelelwang go jewa ke ope, fa e se baperesiti fela, a ba a fa le bone ba ba neng ba na nae?" 27 A ba a ba raya a re: "Sabata o dirilwe ka ntlha ya motho, e seng motho ka ntlha ya Sabata." 28 Ka moo he, Morwa-Motho ke Morena le wa Sabata.

Mareko 3

Monna wa letsogo le le omeletseng

1 Jaanong a tsena gape mo senagogeng. Ga bo go le motho teng yo o nang le letsogo le le omeletseng. 2 Ba mo lepa gore a o tla mo fodisa ka Sabata, gore ba tle ba mmee molato. 3 Jesu a raya motho yo o nang le letsogo le le omeletseng a re: "Emela fa gare." 4 A ba botsa a re: "A go letleletswe go dira molemo ka Sabata, gongwe go dira bosula, go pholosa motho, gongwe go mmolaya?" Mme ba didimala fela. 5 Jaanong a ba leba tikologong ka bogale, a tlhokofadiwa ke bothata jwa dipelo tsa bone, a raya motho yoo a re: "Otlolola letsogo!" A le otlolola; la ba la fola. 6 Jaanong Bafarisai ba tswela kwa ntle, ba akofa ba gakololana le ba ba gogang le Herote ka ga gagwe, gore ba tle ba mmolae. 7 Jesu a thobela kwa letsheng, a na le barutwa ba gagwe; mme bontsi jo bogolo jwa batho jwa mo latela, jo bo tswang kwa Galelea le kwa Jutea, 8 le kwa Jerusalema le kwa Idumea le kwa moseja ga Joretane le kwa tikologong ya Tiro le Sitone, mme ga tla bontsi jo bogolo kwa go ene, ka ba utlwetse dilo tsotlhe tse a di dirang. 9 Ke fa a bua le barutwa ba gagwe gore mokorwana o mo lete ka ntlha ya bontsi, gore bo se mo pitlaganye; 10 gonne o ne a fodisa ba bantsi, mo ba bileng ba mo kgotlhaganela botlhe ba ba nang le matlhoko gore ba mo ame. nLe mewa e e itshekologileng, e ne ya re e mmona, e wele fa fatshe fa pele ga gagwe, e goe e re: "Wena o Morwa Modimo." 12 Mme a e laela thata gore e se ka ya mo senola.

Go bidiwa ga ba ba 12

13 Jaanong a tlhatlogela mo thabeng, a ipiletsa ba a ratang go ba bitsa; mme ba tla go ene. l4 A tlhoma ba le 12 gore ba nne nae, le gore a tle a ba rome go rera, 15 mme ba nne le thata ya go kgarameletsa medemone kwa ntle. 16 A tlhoma ba ba 12 ke ba: Simone; ene a mo okeletsa leina la Petoro; 17 le Jakobo, morwa Sebeteo, le Johane, morwa-rraagwe Jakobo; bone a ba okeletsa leina la Boaneregese, ke go re: Bomorwa tumo ya rnaru;' 18 le Andrea le Filipo le Baretolomeo le Matheo le Thomase le Jakobo, morwa Alefeo, le Thateo le Simone wa Kana, l9 le Jutase Isekariote, e bong yo o mo tshwarisitseng.

Baitse-dikzvalo ba kgala Modimo

20 Jaanong a tsena mo ntlong. Mme lesomo la batho la kgobokana gape, mo ba bileng ba palelwa le ke go ja dijo. 21 E rile ba ga gabo ba utlwa, ba bolola go mo tshwara; gonne ba ne ba re: "Ga a itse se a se dirang." 22 Baitse-dikwalo ba ba tsileng, ba tswa Jerusalema, bone ba re: "O na le Beelsebule, mme o kgarameletsa medemone ntle ka molaodi wa medemone." 23 Mme a ba ipiletsa, a bua nabo ka ditshwantsho a re: "Satane o ka kgarameletsa Satane ntle jang? 24 Fa bogosi bo ikgaogantse ditlhopha tse di lwang, bogosi joo ga bo ka ke jwa tlhomama. 25 Fa ba lapa ba ikgaogantse, lelapa ga le ka ke la tlhomama. 26 Fa Satane a itwantsha, a ikgaoganya, ga a ka ke a tlhomama mme o fedile. 27 "Ga go na ope yo o ka tsenang mo ntlong ya senatla, a thopa thoto ya sona, fa a sa golege senatla seo pele; ke gona a ka thukhuthang ntlo ya sona dilo. 28 "Ammaaruri ke lo raya ke re: Bana ba batho ba ka itshwarelwa dibe tsotlhe le dikgalo tsotlhe tse ba ka kgalang ka tsona; 29 fela yo o tla kgalang Mowa o o Boitshepo, ga a na go itshwarelwa ka bosenabokhutlo; o molato wa sebe se se sa khutleng." 30 A re jalo ka gonne ba ne ba re, o na le mowa o o itshekologileng.

Ba ga gabo Jesu ba nnete

31 Jaanong ga tla mmaagwe le bomonnawe; ya re ba eme kwa ntle, ba roma kwa go ene go mmitsa. 32 Mme batho ba bantsi ba bo ba dutse ba mo dikanyeditse. Ke fa ba mo raya ba re: "Bona, mmaago le bomonnao le bokgaitsadio ba kwa ntle, ba a go batla." 33 A ba fetola a re: "Mme ke mang, le bonnake ke bomang?" 34 A ba a leba ba ntseng fa fatshe, ba mo dikanyeditse a re: "Bonang, mme le bonnake ke ba! 35 Gonne mongwe le mongwe yo o dirang thato ya Modimo, ke ene nnake le kgaitsadiake le mme."

Mareko 4

Setshwantsho sa mojwadi

1 Jaanong a boa a simolola gape go ruta fa letsheng. A phuthegelwa ke batho ba bantsi, mo o bileng a palama mokoro, a nna teng a le mo letsheng, batho botlhe ba le mo lefatsheng fa letsheng. 2 A ba ruta dilo tse dintsi ka ditshwantsho. Ya re a ruta, a ba raya a re: 3 "Reetsang! Mojwadi o ne a ya go jwala. 4 Ya re a ntse a jwala, ditlhaka dingwe tsa wela mo tseleng; dinonyane tsa tla, tsa di ja. 5 Tse dingwe tsa wela mo majweng, fa go se nang mmu o montsi teng; tsa akofa tsa tlhaba, ka di tlhoka mmu o o boteng. 6 Mme ya re letsatsi le sena go tlhaba, tsa swaba; mme ya re ka di se na medi, tsa omelela. 7 Tse dingwe tsa wela mo mitlweng; mme mitlwa ya gola, ya di hupetsa, tsa se ka tsa ungwa. 8 Tse dingwe tsa wela mo mmung o o molemo, tsa ungwa di sena go tlhoga le go gola; tsa tsala, tse dingwe ga 30, tse dingwe ga 60, tse dingwe ga 100."

Jesu o bolelelang ditshwantsho

9 A ba a re: "Yo o nang le ditsebe go utlwa, a a utlwe!" 10 E rile a le esi, ba ba fa go ene, ba na le ba ba 12, ba mmotsa ka ga setshwantsho se. 11 A ba raya a re: "Lona lo neilwe bosaitsiweng jwa puso ya Modimo; mme ba ba kwa ntle bone, tsotlhe di ba dirafalela ka ditshwantsho. 12 gore 'go bona ba bone, mme ba se ka ba lemoga, le go utlwa ba utlwe, mme ba se ka ba tlhaloganya, e se re gongwe ba sokologa, ba itshwarelwa dibe.'"

Tlhaloso ya setshwantsho sa mojwadi

13 A ba a ba raya a re: "A ga lo tlhaloganye setshwantsho se? Mme ditshwantsho tsotlhe lo tla di lemoga jang? 14 Mojwadi o jwala Lefoko. 15 Ba ba tshwanang le tsela, kwa Lefoko le jwalwang teng, ke ba: E a re ba utlwa, Satane a akofe a tle, a tlose Lefoko le le jwetsweng go bone. 16 Le gona jalo ba go jwalwang mo majweng ke ba e a reng ba utlwile Lefoko, ba akofe ba le tshole ka boitumelo; 17 mme ga ba na medi mo go bone, ke ba ba se nang tlhomamo, mme e re fa go tsoga pitlagano gongwe pogiso morago ka ntlha ya Lefoko, ba akofe ba kgopisege. 18 Ba bangwe ke ba go jwalwang mo mitlweng; ke ba ba utlwileng Lefoko. 19 Mme matshwenyego a metlha eno le tsietso ya lehumo le dikeletso tsa dilo tse dingwe di tsene, di hupetse Lefoko, mme le tlhoke leungo. 20 Ba go jwetsweng mo mmung o o molemo ke ba ba utlwang Lefoko, ba le tshole, ba ungwe, bangwe ga 30, ba bangwe ga 60, ba bangwe ga 100."

Setshwantsho sa lobone

21 A ba raya a re: "A lobone lo a tle lo tshujwe gore lo bewe ka fa tlase ga kgamelo, gongwe ka fa tlase ga bolao? A ga ke re, lo bewa mo setlhomong? 22 Gonne ga go na sepe se se fitlhegileng se se sa tshwanelang go bonala; le gona ga go a dirafala sepe se subegile se se sa tshwanelang go senoga. 23 Fa mongwe a na le ditsebe go utlwa, a a utlwe!" 24 A ba a ba raya a re: "Tlhokomelang se lo se utlwang! Selekanyo se lo lekanyang ka sona, lo tla lekanyediwa ka sona, lo be lo okelediwa lona ba lo utlwang. 25 Gonne yo o tshotseng sengwe o tla okelediwa; mme yo o se nang sepe, le se o nang naso o tla se amogwa."

Setshwantsho sa peo

26 A bua a re: "Puso ya Modimo e ntse jaana, jaaka fa motho a jwala peo mo tshimong."Mme a robale, a tsoge, bosigo le motshegare, peo e mele, e gole, ene a sa itse gore jang. 28 Lefatshe le ikungwisa ka losi, pele go tswe mogwang, morago seako, morago mabele a a tletseng mo seakong. 29 Mme e re fa mabele a budule, a akofe a tsenye thipa, ka gonne thobo e fitlhile."

Setshwantsho sa peo ya mmasetete

30 A boa a re: "Re ka tshwantsha puso ya Modimo jang? Gongwe re ka e bapisa ka setshwantsho sefe? 31 E tshwana le tlhaka ya peo ya mmasetete, e e a reng e jwalwa mo mmung, e be e le potlana mo dipeong tsotlhe tse di mo lefatsheng. 32 Mme fa e j wets we, e mele, e nne kgolo go feta merogo yotlhe, e ntshe dikala tse dikgolo, mo dinonyane tsa leapi di bileng di ka aga dintlhaga mo go tsona mo moriting." 33 A ba bolelela Lefoko ka ditshwantsho tse dintsi tse di ntseng jalo ka fa ba nonofileng go utlwa ka teng. 34 A se ka a bua nabo kwa ntle ga setshwantsho, mme e ne ya re fa ba le bosi, a phuthololele barutwa ba gagwe tsotlhe.

Jesu o didimatsa letsha

35 Ya re ka letsatsi leo, go le maitsiboa, a ba raya a re: "A re tsheleleng kwa moseja." 3 Ba phatlalatsa batho, ba tsamaya nae fela a ntse a le mo mokorong. Mme mekoro e mengwe ya mo pata. 37 Jaanong ga tsoga matsubutsubu a magolo a phefo, makhubu a metsi a tlolela mo mokorong, mokoro wa ba wa batla go tlala, 38 ene a bo a le kwa morago mo mokorong, a robetse mo mosamong. Ba mo tsosa, ba mo raya ba re: "Moruti, a ga o re sepe, fa re nyelela?" 39 A tsoga, a kgalemela phefo, a raya letsha a re: "Kgaotsa o didimale!" Phefo ya khutla, ga ba ga nna tidimalo e kgolo. 40 A ba raya a re: "Ke eng, fa lo le boi jaana? Ke go reng, fa lo se na tumelo?" 41 Bone ba boifa ka poifo e kgolo, ba raana ba re: "Kana yo ke mang, fa phefo le letsha le tsona di mo utlwa?"

Mareko 5

Setsenwa sa Gatara

1 Ba fitlha kwa moseja ga letsha, mo lefatsheng la Bagatara. 2 Ya re a tswa mo mokorong, motho yo o nang le mowa o o itshekologileng a akofa a kgatlhana nae, a tswa kwa diphupung, 3 yo boago jwa gagwe bo leng mo diphupung; mme go se ope yo o kgonang go mo golega, le fa e le ka keetane; 4 gonne o ne a golegwa gantsi ka mefiri ya maoto le dikeetane, mme dikeetane a di kgaole, le mefiri a e komoganye; go ne go se ope yo o nonofileng go mo kgwabofatsa. 5 Ka metlha yotlhe, bosigo le motshegare, o ne a nna kwa diphupung le kwa dithabeng, a ntse a goa, a ititaya ka majwe. 6 Ya re a bona Jesu a sa le kgakala, a taboga, a mo obamela, 7 a ba a goa ka lentswe le legolo a re: "O tsile go ntheng, Jesu, Morwa Modimo o o godimodimo? A Modimo o go kgone gore o se ka wa ntlhokofatsa!" 8 Wa bua jalo, ka gonne Jesu o ne a o reile a re: "Tswaa mo mothong yo, wena mowa o o itshekologileng!" 9 Jesu a o botsa a re: "Leina la gago ke mang?" Wa mo araba wa re: "Leina la me ke 'Mophato'; gonne re medemone e mentsi." 10 Wa ba wa mo rapela thata gore a se ka a e leleka mo lefatsheng leo. 11 Jaanong ga bo go le motlhape o mogolo wa dikolobe teng fa thabeng di fula. 12 Medemone yotlhe ya mo rapela ya re: "Re romele kwa dikolobeng gore re tsene mo go tsona." 13 A e letlelela. Jaanong mewa e e itshekologileng ya tswa, ya tsena mo dikolobeng, mme motlhape wa kgokologela ka fa makgotlhong mo letsheng, e ka nna di le 2 000, tsa betwa mo metsing. 14 Badisa ba tsona ba tshaba, ba bolela mo motseng le mo nageng. Batho ba tla go bona se se dirafetseng. 15 Ba tla kwa go Jesu, ba bona yo o ne a tsenywe ke medemone, a ntse fa fatshe, a apesitswe, a na le tlhaloganyo, e bong ene yo o neng a na le Mophato; mme ba boifa. 16 Ba ba bonyeng ba ba bolelela ka fa go dirafaletseng yo o neng a tsenywe ke medemone ka teng le ka ga dikolobe. l7 Ba be ba simolola go rapela Jesu gore a tloge mo dinageng tsa bone. 18 Ya re a tsena mo mokorong, yo o ne a tsenywe ke medemone a mo rapela gore a nne nae. l9 Mme Jesu a se ka a mo letlelela, mme a mo raya a re: "Yaa kwa ntlong ya gago kwa go ba ga eno, o ba bolele dilo tse dikgolo tse Morena a di go diretseng, fa a go utlwela botlhoko." 20 Yoo a ya a simolola go tumisa mo nageng ya Metse-e-e-lesome dilo tse dikgolo, tse Jesu a di mo diretseng; mme botlhe ba gakgamala.

Morwadia Jairo. Mosadi yo o tshologang madi

21 E rile Jesu a sena go tshelela gape kwa moseja ka mokoro, batho ba bantsi ba phuthegela kwa go ene, a le fa letsheng. 22 Jaanong ga tla mongwe wa bagolo ba senagoge yo leina la gagwe e leng Jairo. Ya re a mmona, a wela fa dinaong tsa gagwe, 23 a mo rapela thata a re: "Morwadiake yo monnye o gaufi le go swa; a o ko o tle, o mmee diatla gore a fole, a phele." 24 A tloga nae, batho ba bantsi ba mo sala morago, ba mo pitlaganya. 25 Jaanong mosadi yo o sa leng a bolawa ke madi dinyaga di le 12, 26 mme a bogile thata mo dingakeng tse dintsi, a bile a feletswe ke tsotlhe tse a neng a na natso, a sa bona thusego epe, mme bolwetse bo ntse bo atela pele; 27 ya re a utlwa ka ga Jesu, a mo tla kwa morago a Ie mo gare ga batho, a ama seaparo sa gagwe. 28 Gonne o ne a dumela gore fa nka ama le fa e le diaparo tsa gagwe fela, ke tla fola. 29 Ke fa kelelo ya madi a gagwe e kgala ka bonako, a ikutlwa mo mmeleng, fa a fodisitswe botlhoko jwa gagwe. 30 Jesu a akofa a itemoga, fa thata e dule mo go ene; a ba a retologa mo bathong a re: "Ke mang yo o amileng diaparo tsa me?" 31 Barutwa ba gagwe ba mo raya ba re: "O a bona, fa bontsi bo go pitlagantse, mme o a re: 'Ke mang yo o nkamileng?'" 32 Jesu a batlisisa go bona yo o dirileng jalo."Jaanong mosadi a boifa, a roroma, ka a itse se se mo dirafaletseng, a tla a wela fa pele ga gagwe, a mmolelela boammaaruri jotlhe. 34 Jesu a mo raya a re: "Morwadiaka, tumelo ya gago e go thusitse; tsamaya ka kagiso, o folele ruri botlhoko jwa gago." 35 Ya re a sa ntse a bua, ga tla ba bangwe ba tswa kwa ntlong ya mogolo wa senagoge ba re: "Morwadio o sule; o sa tshwenyetsang Moruti?" 36 Ya re Jesu a utlwa lefoko le le buiwang, a raya mogolo wa senagoge a re: "Se boife, dumela fela." 37 A se ka a letlela ope go mo sala morago, fa e se Petoro le Jakobo le Johane, morwa-rraagwe Jakobo. 38 Jaanong ba fitlha kwa ntlong ya mogolo wa senagoge; a bona khuduego, le ba ba lelang, ba goa thata. 39 Ke fa a tsena, a ba raya a re: "Lo huduegelang, lo lela? Ngwana ga a a swa, o robetse." 40 Mme ba mo tshega. Ya re a sena go ba ntshetsa botlhe kwa ntle, a tsaya rrangwana le mmaagwe, le ba ba nang nae, a ba a tsena kwa ngwana a leng teng. 41 A tshwara seatla sa ngwana, a mo raya a re: "Talita khumi!" Fa go fetolwa ke go re: "Mosetsana, ke go raya ke re: Tsoga!" 42 Mme ka bonako mosetsana a tsoga, a tsamaya. O ne a na le dinyaga di le 12. Ba akofa ba gakgamala ka kgakgamalo e e fetisang. 43 Jesu a ba laela thata gore go se ka ga itse ope; a ba a re, ngwana a fiwe dijo.

Mareko 6

Jesu o nyadiwa kwa Naseretha

1 Jesu a tloga teng, a ya kwa motseng wa ga gabo; barutwa ba gagwe ba mo sala morago. 2 E rile ka Sabata a simolola go ruta mo senagogeng; mme ba le bantsi, ya re ba utlwa, ba gakgamala ba re: "Yo, dilo tseo o di tsere kae, le botlhale jo o bo neilweng ke jo bo ntseng jang? Kana ditiro tsa thata tse a di dirang ka diatla tsa gagwe di kana kang!> 3 A yo ga se ene mmetli, morwa Maria, mogoloa bojakobo le Josefa le Juta le Simone? Le bokgaitsadie a ga ba nne le rona mono?" Ba be ba kgopisega ka ga gagwe. 4 Jesu a ba raya a re: "Moporofeti ga a nke a nyatsega gope, fa e se mo lefatsheng la ga gabo le mo lapeng la ga gabo." 5 Mme a palelwa ke go dira tiro ya kgakgamatso teng, fa e se go baya balwetse ba se kae diatla le go ba fodisa. 6 A gakgamalela go sa dumeleng ga bone. Jaanong a ralala metsana e e mo tikologong, a ntse a ruta.

Barutwa ba a rongwa

7 Ya baa gona a ipiletsang ba ba 12, a simolola go ba roma ka bobedi le bobedi, a ba naya thata mo meweng e e itshekologileng. 8 A ba laela gore ba se ka ba tseela leeto sepe, fa e se tsamma fela; e seng senkgwe, le fa e le kgwatlha, le fa e le madi mo moitlamong. 9 Ba rwale ditlhako, mme ba se ka ba apara dikobo di le pedi. 10 A ba raya a re: "Gongwe le gongwe kwa lo tsenang mo ntlong teng, lo nne gona go tsamae lo tloge teng. 11 Mme gongwe le gongwe kwa lo sa tsholweng teng, ba sa lo utlwe, e re lo tswa teng, lo itlhotlhore lorole lo lo fa tlase ga dinao tsa lona, go nna tshupo mo go bone." 12 Ba bolola, ba rera gore batho ba tlhabologe. 13 Ba kgarameletsa medemone e mentsi ntle, ba tshasa balwetse ba bantsi lookwane, ba ba fodisa.

Loso lwa ga Johane Mokolobetsi

14 Kgosi Herote a utlwa ka ga Jesu; gonne leina la gagwe le ne le itsege. Mme a re: "Johane Mokolobetsi o tsogile mo baswing, ke ka moo dithata di itshupang mo go ene." 15 Ba bangwe ba re: "Ke Elia." Ba bangwe ba re: "Ke moporofeti jaaka mongwe wa baporofeti." 16 Mme Herote, ya re a utlwa, a re: "Ke ene Johane yo ke mo kgaotseng tlhogo; o tsogile." 17 Herote o ne a romile go tshwara Johane, a mo golega mo ntlong ya kgolegelo ka ntlha ya ga Herodia, mosadi wa ga Filipo morwa-rraagwe; ka gonne o ne a mo nyetse. 18 Gonne Johane o ne a reile Herote a re: "Ga o a letlelelwa go nna le mosadi wa ga morwa-rraago." 19 Mme Herodia a mo tlhoa, a batla go mmolaya, mme a palelwa; 20 gonne Herote o ne a boifa Johane, ka a itse gore ke monna yo o siameng, yo o boitshepo; a ba a mo sireletsa. E ne ya re fa a mo utlwa, a akabale thata, mme a rate go mo utlwa. 21 E rile go tla letsatsi le le lebanyeng, e leng la botsalo jwa ga Herote, le a direlang dikgosana tsa gagwe le balaodi-ba-sekete le batlotlegi ba Galelea moletlo ka lone, 22 morwadia Herodia a tsena, a bina, a kgatlha Herote le ba ba ntseng nae fa dijong. Mme kgosi ya raya morweetsana ya re: "Nkopa se o se ratang, le fa e ka nna eng, ke tla se go naya." 23 A ba a mo ikanela a re: "Se o tla se nkopang ke tla se go naya, le fa e ka nna bontlhanngwe jwa puso ya me." 24 Mosetsana a tswa, a botsa mmaagwe a re: "Nka kopang?" Ene a re: "Tlhogo ya ga Johane Mokolobetsi." 25 A tsena ka bonako, a itlhaganelela kwa kgosing, a kopa a re: "Ke rata gore o nnee tlhogo ya ga Johane Mokolobetsi e sa le jaanong ka mogopo." 26 Kgosi ya hutsafala thata, mme ka ntlha ya maikano le ka ntlha ya ba ba ntseng nayo fa dijong ya se ka ya rata go gana kopo ya gagwe. 27 Kgosi ya akofa ya roma motlhabani, ya laola gore a tsise tlhogo ya gagwe; a ya, a mo kgaola tlhogo mo ntlong ya kgolegelo, 28 a e tlisa ka mogopo, a e naya morweetsana, mme morweetsana a e naya mmaagwe. 29 Ya re barutwa ba gagwe ba utlwa, ba tla ba tsaya serepa sa gagwe, ba ya go se fitlha mo lebitleng.

Ntsifatso ya ntlha ya dinkgwe

30 Jaanong baapostolo ba phuthegela kwa go Jesu, ba mmolelela tsotlhe tse ba di dirileng le tse ba di rutileng. 31 Mme a ba raya a re: "Tlaang lona lo le losi, a re yeng kwa felong fa go senya, lo ikhutse go le gonnye." A re jalo ka gonne go ne go le ba bantsi ba ba tlang le ba ba tlogang, e bile ba se na sebaka, le fa e le sa go ja. 32 Ke fa ba tloga ka mokoro, ba ya kwa thoko kwa felong gongwe fa go senya. 33 Mme ba bantsi ba ba bona ba tsamaya, ba ba lemoga, ba taboga ka dinao ba tswa kwa metseng yotlhe, ba phuthegela teng, ba ba raka. 34 Ya re Jesu a fologa, a ba bona e le bontsi jo bogolo, a ba tlhomogela pelo, ka ba ntse jaaka dinku tse di se nang modisa. A ba a simolola go ba ruta dilo tse dintsi. 35 Ya re letsatsi le setse le ngotlegile, barutwa ba gagwe ba ya go ene ba re: "Felo fa ke sekaka, le letsatsi le setse le ngotlegile. 36 Ba phatlalatse gore ba ye kwa merakeng le kwa metsaneng tikologong, ba ithekele se ba ka se jang." 37 A ba araba a re: "A ba fiwe ke lona, ba je!" Ba mo raya ba re: "A o raya gore re ye go reka dinkgwe tsa diranta di le 20, re tle go ba fa, ba je?" 38 A ba raya a re: "Lo na le dinkgwe di le kae? Yaang lo bone!" Ya re ba sena go bona, ba mo raya ba re: "Di tlhano le ditlhapi tse pedi." 39 Jaanong a ba laela gore ba nne botlhe mo bojannye jo botala ka masomo. 40 Ba nna fatshe e le ditlhopha tsa ba makgolo le ba masome a matlhano. 41 Foo a tsaya dinkgwe tse tlhano le ditlhapi tse pedi, a lelala legodimong, a leboga, a nathoganya dinkgwe, a di neela barutwa gore ba di ba bee pele; le ditlhapi tse pedi a di kgaoganyetsa botlhe. 42 Mme ba ja botlhe, ba kgora, 43 ba ba ba sela masadisa, a tlala ditlatla di le 12, le a ditlhapi. Ba ba jeleng dinkgwe e ne e le banna ba ba dikete tse tlhano.

Jesu o tsamaya mo godimo ga letsha

45 Jaanong a akofa a kgola barutwa ba gagwe go palama mokoro le go mo etelela pele kwa moseja kwa Betsaita, ene a sa ntse a phatlalatsa batho. 46 Ya re a sena go kgaogana nabo, a ya kwa thabeng go rapela. 47 Ya re go le maitsiboa, mokoro wa bo o le fa gare ga letsha, ene a le esi kwa lefatsheng. 48 A ba bona ba tshwere bothata ka go tsamaisa mokoro; gonne ba ne ba tlhabaganye le phefo. A tla kwa go bone, e ka ne e le ka tebelo ya bone bosigo, a tsamaya mo godimo ga letsha; a ba a rata go ba feta. 49 Ya re ba mmona a tsamaya mo godimo ga letsha, ba itlhoma e le sedimo, mme ba kua. 50 Gonne ba ne ba mmona botlhe, ba be ba tshoga. Mme a akofa a bua nabo, a ba raya a re: "Namatshegang! Ke nna: se boifeng!" 51 A ba a tsena kwa go bone mo mokorong, phefo ya ba ya khutla; mme ba tseana thata thata."Gonne ba ne ba sa rutega ka dinkgwe, dipelo tsa bone di ne di thatafetse. Jesu o fodisa balwetse kwa Genesareta 53 Ya re ba sena go tshelela kwa lefatsheng, ba fitlha kwa Genesareta, ba be ba gokelela mokoro. 54 Ya re ba fologa mo mokorong, batho ba akofa ba mo lemoga, 55 ba taboga le lefatshe leo lotlhe, ba simolola go rwalela balwetse ka malao kwa ba mo utlwelang teng. 56 Le gongwe le gongwe kwa a tsenang teng, mo metsaneng gongwe mo metseng gongwe mo merakeng, ba baya balwetse mo patlelong, ba mo rapela gore ba ke ba ame le fa e ka bo e le kola ya seaparo sa gagwe fela, mme botlhe ba ba mo amileng ba fola.

Mareko 7

Mekgwa ya bagolo le taolo ya Modimo

1 Jaanong Bafarisai le bangwe ba Baitse-dikwalo ba phuthegela kwa go ene, ba tswa Jerusalema. 2 Ya re ba bona gore bangwe ba barutwa ba gagwe ba ja dijo ka diatla tse di sa itshekang, ke go re tse di sa tlhapiwang, ba ba bona molato. 3 Gonne Bafarisai le Bajuta botlhe ga ba ke ba ja, ba sa tlhapa diatla sentle, ka ba tshegetsa ngwao ya bagolo. 4 E a re fa ba tswa kwa marekelong, ba se ke ba je, fa ba sa itsokotsa diatla. E bile go na le tse dintsi tse dingwe tse ba di amogetseng go di tshegetsa, jaaka go tlhatswa dinwelo le dipitsana le dijana tsa kgotlho le malao. 5 Ka moo Bafarisai le Baitse-dikwalo ba mmotsa ba re: "Ke go reng, fa barutwa ba gago ba sa tshele ka fa ngwaong ya bagolo, ba ja senkgwe ka diatla tse di sa itshekang?" 6 Mme a ba araba a re; "Jesaya o boleletse pele sentle ka ga lona baitimokanyi, jaaka go kwadilwe ga twe: 'Morafe o, o ntlotla ka melomo, mme dipelo tsa bone di kgakala le nna. 7 Mme ba nkobamelela lefela, ka ba ruta dithuto tse e leng ditaolo tsa batho fela.' 8 "Lo tlogela taolo ya Modimo, lo tlhokomela ngwao ya batho." 9 A ba a ba raya a re: "Lo itse sentle go dirolola taolo ya Modimo, lo tle lo tshegetse ngwao ya lona. 10 Gonne Mose o rile: 'Tlotla rraago le mmaago'; a ba a re: 'Yo o hutsang rraagwe gongwe mmaagwe o na le go swa.' 11 Mme lona lo a re: 'Fa motho a raya rraagwe gongwe mmaagwe a re: Se o ka bong o thusiwa ke nna ka sona ke Korban,' ke go re, se abetswe Modimo, 12 ga a tlhole a letlelelwa go direla rraagwe gongwe mmaagwe sepe. 13 Lo dirolola Lefoko la Modimo ka ngwao ya lona e lo e beileng; le tse dingwe tse dintsi tse di ntseng jalo lo a di dira."

Ka ga se se itshekololang motho

14 Ya re a sena go ipiletsa bontsi gape, a ba raya a re: "Ntheetsang lotlhe, lo tlhaloganye! 15 Ga go na sepe se se tswang kwa ntle ga motho, se se ka mo itshekololang ka go tsena mo go ene; tse di tswang mo mothong ke tsona tse di mo itshekololang. 16 Fa mongwe a na le ditsebe go utlwa, a a utlwe!" 17 E rile a sena go tsena mo ntlong, a tlogetse bontsi, barutwa ba gagwe ba mmotsa ka ga setshwantsho seo. 18 A ba raya a re: "A e ntse jaana le lona ga lo na tlhaloganyo? A ga lo lemoge gore sengwe le sengwe se se tsenang mo mothong se tswa kwa ntle, ga se ka ke sa mo itshekolola? 19 Gonne ga se tsene mo pelong ya gagwe, se tsena mo mpeng, se be se ye se tswele kwa ntle." A raya gore dijo tsotlhe di itshekile. 20 A boa a re: "Se se tswang mo teng ga motho ke sona se se mo itshekololang. 21 Gonne mo teng, mo dipelong tsa batho, go tswa dikakanyo tse di bosula, e bong dikgokafalo le tsa bogodu le dipolao, 22 le tsa boikanyologo jwa banyalani le megagaru le tsa bokgopo le bolotsana le boitaolo le lefufa le go kgala le boikgantsho le bosilo. 23 Tsotlhe tse di bosula tseo di tswa mo teng, di itshekolola motho."

Mosadi wa Mokanana

24 Jaanong a tloga teng, a ya kwa dinageng tsa Tiro le Sitone. A tsena mo ntlong, a sa rate gore go itse ope, mme a palelwa ke go fitlhega. 25 Ka bonako mosadi mongwe, yo morwadie yo monnye o neng a na le mowa o o itshekologileng, ya re a mo utlwela, a tla a wela fa dinaong tsa gagwe. 26 Mosadi yoo e ne e le Mogerika, Mosirofenika ka fa botsalong. A mo rapela gore a leleke modemone mo go morwadie. 27 Jesu a mo raya a re: "A bana ba kgore pele; gonne ga go gontle go tseela bana senkgwe go se latlhela dintswanyana." 28 Ene a mo araba a re: "Ee, Morena; le tsona dintswanyana tse di leng ka fa tlase ga tafole di ja matlhotlhora a bana." 29 Jesu a mo raya a re: "Tsamaya ka ntlha ya lefoko leo; modemone o dule mo go morwadio." 30 Yoo a tloga a ya kwa ntlong ya gagwe, a fitlhela ngwana a letse mo bolaong, le modemone o dule.

Phodiso ya sesusu

31 E rile a sena go tswa gape mo dinageng tsa Tiro le Sitone, a fitlha kwa letsheng la Galelea, mo gare ga dinaga tsa Dekapoli. 32 Foo ba tsisa kwa go ene motho wa sesusu yo o gweletlhang; ba mo rapela gore a mmee seatla. 33 Ya re a sena go mo ntsha mo bontsing, a mo isa fa thoko, a tsenya menwana ya gagwe mo ditsebeng tsa gagwe, a kgwa mathe, a ama loleme lwa gagwe 34 a lelala kwa legodimong, a fegelwa, a mo raya a re: "Efatha!" Ke go re: "Kabologa." 35 Ditsebe tsa gagwe tsa kabologa ka bonako, le thapo ya loleme lwa gagwe ya funologa, a ba a bua sentle. 36 Jaanong a ba laela gore ba se ka ba bolelela ope; mme le fa a ba laetse thata, bone ba ya ba bolela bogolo thata. 37 Ba gakgamala thata ba re: "O dirile tsotlhe sentle; o utlwisa disusu, o buisa dimumu."

Mareko 8

Jesu ojesa dikete tse nne

1 Mo malatsing ao ga bo go le batho ba bantsi gape fa go Jesu, mme ba se na se ba ka se jang. A ipiletsa barutwa, a ba raya a re: 2 "Ke utlwela batho ba botlhoko, ka gonne jaanong ba setse ba tlhotse le nna malatsi a mararo, mme ga ba na se ba ka se jang. 3 Fa nka ba phatlalatsa go ya kwa magaeng a bone ka tlala, ba ka felelwa ke thata mo tseleng; gonne bangwe ba bone ba tswa kgakala." 4 Barutwa ba gagwe ba mo araba ba re: "Dinkgwe di ka tswa kae tse motho o ka kgorisang batho ba ka tsona mono sekakeng?" 5 Jesu a ba botsa a re: "Lo na le dinkgwe di le kae?" Ba re: "Di supa." 6 Jaanong a laela batho gore ba nne fa fatshe, a tsaya dinkgwe tse di supang, a leboga, a di nathoganya, a di neela barutwa ba gagwe, gore ba di ba bee pele; ba di baya batho pele. 7 Mme ba bo ba na le ditlhatswana di se kae; ya re a sena go di lebogela, a re le tsona ba di bewe pele. 8 Ba ja ba kgora, ba be ba sela masadisa, a tlala ditlatla di supa. 9 E ne e ka nna ba ba dikete tse nne; jaanong a ba naya tsela. 10 A akofa a palama mokoro le barutwa ba gagwe, a ba a fitlha kwa dinageng tsa Dalemanutha.

Matlhabego a Bafarisai

11 Jaanong ga tla Bafarisai, ba simolola go ganetsanya nae, ba batla sesupo mo go ene se se tswang kwa legodimong, mme e le go mo leka. 12 Mme a fegelwa thata mo moweng wa gagwe a re: "Losika lo, lo batlelang sesupo? Ammaaruri ke lo raya ke re: Losika lo ga lo kitla lo newa sesupo sepe!" 13 A ba tlogela, a boa a palama mokoro, a tshelela kwa moseja. 14 Ba bo ba lebetse go tsaya dinkgwe; le mo mokorong ba se na sepe, fa e se senkgwe se le sengwe fela. 15 Jesu a ba tlhagisa a re: "Tlhokomelang, lo itise mo matlhabegong a Bafarisai le mo matlhabegong a ga Herote." 16 Ke fa ba akanya mmogo ba re: "Ke ka gonne re se na dinkgwe." 17 Ya re ka Jesu a itse, a ba raya a re: "Lo akanyetsang gore ga lo na dinkgwe? A ga lo ise lo lemoge, le fa e le go tlhaloganya? A dipelo tsa lona di sa ntse di siregile? 18 A ga lo bone, le fa lo na le matlho? A ga lo utlwe, le fa lo na le ditsebe? A ga lo gakologelwe gore 19 e rile ke nathoganyetsa ba ba dikete tse tlhano dinkgwe tse tlhano, lwa tsholetsa ditlatla di le kae, di tletse masadisa?" Ba mo raya ba re: "Di le 12." 20 "Gape e rile ke nathoganyetsa ba ba dikete tse nne dinkgwe tse di supang, lwa tsholetsa ditlatla di le kae, tse di tletseng masadisa?" Ba mo raya ba re: "Di supa." 21 A ba raya a re: "Mme go ntse jang, fa lo ise lo tlhaloganye?"

Phodiso ya sefofu sa Betsaita

22 "Jaanong ba fitlha mo Betsaita. Foo batho ba tsisa sefofu kwa go ene, ba mo rapela gore a se ame. 23 A tshwara sefofu seatleng, a se gogela kwa ntle ga motsana, a se kgwela mathe mo matlhong, a se baya diatla, a se botsa a re: "A o bona sengwe?" 24 Sa lelala sa re: "Ke bona batho; mme ke ba bona ba tsamaya, e kete ke ditlhare." 25 A boa a se baya diatla gape mo matlhong, sa ba sa leba thata, sa fodisiwa, sa bonela tsotlhe sentle kwa kgakala. 26 Jaanong a se romela kwa ntlong ya sona a re: "O se ka wa tsena mo motsaneng le e seng go bolelela ope mo go ona."

Boipolelo jwa ga Petoro. Dipogo di bolelelwa pele

27 Jesu a tloga foo, a ya kwa metsaneng ya Kaisarea-Filipi, a na le barutwa ba gagwe; a ba botsa mo tseleng a re: "Batho ba re, nna ke mang?" 28 Ba mo araba ba re: "Bangwe ba re, o Johane Mokolobetsi; ba bangwe ba re, o Elia; ba bangwe gape ba re, o mongwe wa baporofeti." 29 A ba botsa gape a re: "Mme lona lo a re, ke mang?" Petoro a mo araba a re: "O Keresete." 30 Foo a ba laela thata gore ba se ka ba bolelela ope ka ga gagwe.

Polelelo-pele ya?nlha ya dipogo

31 Jaanong a simolola go ba ruta gore Morwa-Motho o tshwanetse go boga dilo tse dintsi, le go latlhwa ke bagolo ba morafe le baperesiti ba bagolo le Baitse-dikwalo, le go bolawa, le go tsoga morago ga malatsi a mararo. 32 Lefoko le a le bua ka phuthologo. Ke fa Petoro a mo tseela kwa thoko, a simolola go mo kgalemela. 33 Mme Jesu a retologa, a leba barutwa ba gagwe, a kgalemela Petoro a re: "Mpota morago, Satane! Gonne ga o batle tsa Modimo, o batla tsa batho."

Ka ga go sikara Sefapaano

34 Jaanong a ipiletsa batho ba ba leng teng mmogo le barutwa ba gagwe, a ba raya a re: "Fa mongwe a rata go ntshala morago, a a itlogele, a sikare sefapaano sa gagwe, a ntshale morago! 35 Gonne yo o ratang go boloka bophelo jwa gagwe o tla latlhegelwa ke jona; mme yo o latlhegelwang ke bophelo jwa gagwe ka ntlha ya me le ka ntlha ya Efangele o tla bo boloka. 36 Gonne go ka thusa motho eng, fa a ka bapala lefatshe lotlhe, mme a senyegelwa ke bophelo jwa gagwe jwa nnete? 37 Kampo motho o ka ntsha eng go nna segololo sa botshelo jwa gagwe?m 38 Gonne mongwe le mongwe yo o tlhajwang ke ditlhong ka ntlha ya me le ka ntlha ya mafoko a me mo losikeng loo lwa boikepo le boleo, Morwa-Motho le ene o tla tlhajwa ke ditlhong ka ntlha ya gagwe, mogang a tlang ka kgalalelo ya ga Rraagwe, a na le baengele ba ba boitshepo."

Mareko 9

1 A boa a ba raya a re: "Ammaaruri ke lo raya ke re: Go na le bangwe mo go ba ba emeng fano, ba ba se kitlang ba utlwa loso ka gope, go tsamaya ba bone puso ya Modimo e tsile ka thata."

Go galalela ga Jesu mo thabeng

2 Morago ga malatsi a le marataro Jesu a tsaya Petoro le Jakobo le Johane, a tlhatlogela nabo mo thabeng e e kwa godimo kwa thoko ba le bosi. Jaanong a fetoga setshwano fa pele ga bone. 3 Diaparo tsa gagwe tsa phatsima, tsa nna ditshweu thata jaaka semathana, mo go se nang mosweufatsi ope mo lefatsheng yo o ka sweufatsang jalo. 4 Ga ba ga bonala fa go bone Elia a na le Mose, ba bua le Jesu. 5 Petoro a simolola go bua, a raya Jesu a re: "Moruti, go monate mo go rona go nna fano; nte re dire metlaagana e le meraro, mongwe e nne wa gago, o mongwe wa ga Mose, o mongwe wa ga Elia." 6 Mme o ne a sa itse se a se buang, ka ba ne ba boifa thata. 7 Foo ga tla leru, la ba ritifalela; ga ba ga tswa lentswe mo lerung la re: "Yoo ke Morwaake yo o rategang; mo utlweng!" 8 Ka bonako ya re ba sebaseba, ba se ka ba tlhola ba bona ope, fa e se Jesu a le esi, a na le bone. 9 Ya re ba fologa mo thabeng, a ba laela gore ba se bolelele ope tse ba di bonyeng, Morwa-Motho a ise a tsoge mo baswing. 10 Ba boloka lefoko leo mo go bone, ba botsanya gore go tsoga mo baswing ke go reng. 11 Jaanong ba mmotsa ba re: "Ke go reng, fa Baitse-dikwalo ba re, Elia o tshwanetse go tla pele?" 12 A ba raya a re: "Ee, Elia o tla tla pele go siamisa tsotlhe; mme go kwadilwe jang ka ga Morwa-Motho gore a boge dilo tse dintsi, a be a nyadiwe? 13 Mme ke lo raya ke re: Elia o setse a tsile, mme ba dirile ka ene ka fa ba ratileng ka teng, fela jaaka go kwadilwe ka ga gagwe."

Phodiso ya molwetse wa seebana

14 Ya re ba fitlha kwa barutweng, ba bona batho ba bantsi ba ba dikanyeditse le Baitse-dikwalo ba ganetsanya nabo. 15 Ka bonako ya re bontsi joo bo mmona, jwa gakgamala, jwa tabogela kwa go ene, jwa mo dumedisa. 16 Ene a ba botsa a re: "Lo ganetsanyang nabo?" 17 Mongwe wa batho a mo araba a re: "Moruti, ke tsisitse morwaake kwa go wena, o na le mowa o o semumu. 18 Mme gongwe le gongwe kwa o mo tshwarang teng, o a mo rutlarutla, a phoke mafulo, a phuranye meno, a kwatlalale. Ke buile le barutwa ba gago gore ba o kgarameletse ntle, mme ba paletswe." 19 Jesu a ba raya a re: "Mofuta wa batho ba ba sa dumeleng ke lona! Ke tla nna le lona go fitlhelela leng? Ke tla lo itshokela sebaka se se kana kang? Mo tsiseng kwano go nna!" 20 Ba mo isa kwa go ene; ya re ngwana a mmona, mowa wa akofa wa mo rutlarutla, a wela fa fatshe, a bidikama, a phoka mafulo. 21 Jesu a botsa rraagwe a re: "Ke sebaka se se kae a ntse a ntse jaana?" Yoo a re: "Go tswa bonyaneng jwa gagwe."Mme gantsi o mo digetse mo molelong le mo metsing go mmolaya. Jaanong fa o nonofile go dira sengwe, re tlhomogele pelo, o re thuse!" 23 Jesu a mo raya, a re: "A o a re: 'Fa o nonofile'? Tsotlhe di ka dirafalela ene yo o dumelang." 24 Ke fa rra-ngwana a goa ka dikeledi a re: "Ke a dumela! Thusa go tlhoka-tumelo ga me!" 25 Mme ya re Jesu a bona batho ba tabogela mmogo teng, a kgalemela mowa o o itshekologileng, a o raya a re: "Wena mowa o o semumu, o o bosusu, ke a go laola: Tswaa mo go ene, mme o se ka wa tlhola o boela mo go ene!" 26 Ke fa o goa, o mo rutlarutla thata, o tswa; mosimane a nna jaaka moswi, mo ba bantsi ba bileng ba re: "O sule." 27 Mme Jesu a mo tshwara seatla, a mo kakatlolola, a ba a tsoga. 28 Ya re a tsena mo ntlong, barutwa ba gagwe ba mmotsa kwa thoko ba re: "Ke go reng, fa rona re paletswe ke go o kgarameletsa ntle?" 29 A ba raya a re: "Mofuta o ga o ka ke wa tswa ka sepe, fa e se ka thapelo le ka go itima dijo."

Polelelo-pele ya bobedi ya dipogo

30 Jaanong ba tloga teng, ba ralala Galelea; mme a sa rate gore go itse ope. 31 Gonne o ne a ruta barutwa ba gagwe, a ba raya a re: "Morwa-Motho o tla neelwa mo diatleng tsa batho, mme ba tla mmolaya; mme e tla re a sena go bolawa, a tsoge morago ga malatsi a le mararo." 32 Mme ba se ka ba tlhaloganya polelo eo, ba be ba boifa go mmotsa.

Yo mogolo ke mang?

33 Jaanong ba fitlha kwa Kaperenaume. Ya re a le mo ntlong, a ba botsa a re: "Lo ne lo buisanya ka ga eng mo tseleng?" 34 Mme ba didimala; gonne ba ne ba ganetsantse mo tseleng gore yo mogolo ke mang. 35 Jesu a nna fa fatshe, a bitsa ba ba 12, a ba raya a re: "Fa mongwe a rata go nna wa pele, a a nne wa morago mo go botlhe, le modiredi wa botlhe." 36 A ba a tsaya ngwana, a mo emisa mo gare ga bone, a mo diketsa ka mabogo, a ba raya a re:v 37 "Yo o tsholang mongwe wa bana ba ba ntseng jaana ka ntlha ya leina la me, o a ntshola; mme yo o ntsholang, ga a tshole nna, o tshola ene yo o nthomileng."

Yo o seng kgatlhanong le rona, o na le'rona

38 Johane a mo raya a re: "Moruti, re bonye mongwe yo o sa re lateleng, a kgarameletsa medemone ntle ka leina la gago: mme ra mo iletsa, ka a sa re latele." a 39 Mme Jesu a re: "Lo se ka lwa mo iletsa; gonne ga go ope yo e ka reng a dira kgakgamatso ka leina la me, a akofa a bua bosula ka ga me. 40 Kana yo o sa lweng le rona o goga le rona. 41 Le gona yo o tla lo nosang metsi ka sego ka leina la me, ka lo le ba ga Keresete, ammaaruri ke lo raya ke re: Ga a nke a latlhegelwa ke tuelo ya gagwe ka gope.

Dikgopiso

42 "Yo o tla kgopisang mongwe wa ba babotlana ba, ba ba dumelang mo go nna, go molemo mo go ene, fa lolwala lo logolo lo ka bo lo gokeletswe mo molaleng wa gagwe, mme a lathelwa mo lewatleng. 43 Fa seatla sa gago se go kgopisa, o se kgaole; gonne go molemo go wena go tsena mo bophelong, o le segole, bogolo go ya mo moleteng, e bong mo molelong o o sa ka keng wa tingwa, o na le diatla tse pedi. 44 kwa seboko sa bone se sa sweng le molelo o sa timeng teng. 45 Fa lonao lwa gago lo go kgopisa, o lo kgaole; gonne go molemo go wena go tsena mo bophelong, o le setlhotsa, bogolo go go latlhelwa mo moleteng, o na le dinao tse pedi, 46 kwa seboko sa bone se sa sweng le molelo o sa timeng teng. 47 Fa leitlho la gago le go kgopisa, o le gonye; gonne go molemo go wena go tsena mo pusong ya Modimo, o le moitlho, bogolo go go latlhelwa mo moleteng wa molelo, o na le matlho a mabedi, 48 'kwa seboko sa bone se sa sweng le molelo o sa timeng teng.' 49 "Gonne mongwe le mongwe o tla lokwa ka molelo; le setlhabelo sengwe le sengwe se tla lokwa ka letswai. 50 "Letswai le molemo; mme fa letswai le tswapogile, lo tla le tswaisa ka eng? "Nnang le letswai mo go lona, lo agisanye."

Mareko 10

Ka ga tlhalo

1 Jaanong a tloga teng, a ya kwa nageng ya Jutea ka tsela e e kwa moseja ga Joretane; mme batho ba bantsi ba phuthegela gape kwa go ene, a ba a ba ruta ka fa a tlwaetseng ka teng. 2 Bafarisai ba tla go ene, ba mmotsa gore a monna o letleletswe go tlhala mosadi wa gagwe. Mme ya bo e le go mo lalela. 3 A ba araba a re: "Mose o lo laotse jang?" 4 Ba re: "Mose o re letleletse go ka kwala lokwalo lwa tlhalo le go tlhala." m 5 Jesu a ba raya a re: "Taolo eo, o e lo kwaletse ka ntlha ya bopeloethata jwa lona. 6 Fela e sa le ka tshimologo ya tlholego 'Modimo o ba dirile monna le mosadi.' 7 Ke ka ntlha ya moo monna o tla tlogelang rraagwe le mmaagwe, a ngaparela mosadi wa gagwye, mme ba babedi ba, ba tla nna nama e le nngwe fela; 8 ka moo ga ba tlhole ba le babedi, ke nama e le nngwe fela. 9 Jaanong se Modimo o se kopantseng, a motho a se se kgaoganye." 10 Mo ntlong barutwa ba mmotsa gape ka ga tseo. 11 A ba raya a re: "Fa motho a tlhala mosadi wa gagwe, a nyala o sele, o mo senyetsa nyalano. 12 Le mosadi, fa a tlhala monna wa gagwe, a nyalwa ke o sele, o senya nyalano.'

Jesu o tshegofatsa bana

13 Tsatsi lengwe ga tsisiwa bana kwa go ene gore a ba ame; mme barutwa ba kgalemela ba ba ba tsisitseng. 14 Ya re Jesu a bona, a gakala, a ba raya a re: "Lesang bana ba tle go nna, lo se ka lwa ba iletsa; gonne puso ya Modimo ke ya ba ba ntseng jalo. 15 Ammaaruri ke lo raya ke re: Motho yo o sa tsholeng puso ya Modimo jaaka ngwana, ga a ka ke a tsena mo go yona ka gope." 16 A be a ba diketsa ka mabogo, a ba baya diatla, a ba tshegofatsa.

Motho yo o humileng. Ka ga go sala Morena morago

17 Ya re a tswela mo tseleng, ga tabogela mongwe kwa go ene, a mo khubamela, a mmotsa a re: "Moruti yo o molemo, nka dirang gore ke tle ke rue bophelo jo bo sa khutleng?" 18 Jesu a mo raya a re: "O mpiletsang yo o molemo? Ga go ope yo o molemo, fa e se a le mongwe fela, e bong Modimo. 19 Ditaolo o a di itse tse di reng: 'O se ka wa bolaya; o se ka wa dira boaka; o se ka wa utswa; o se ka wa supa tshupo ya kako; o se ka wa tsietsa; tlotla rraago le mmaago.'" 20 Ene a mo raya a re: "Moruti, tsotlhe tse ke di tlhokometse go tloga bonyaneng jwa me." 21 Jesu a mo leba, a mo rata, a mo raya a re: "O tlhoka selo se le sengwe fela; yaa o rekise tsotlhe tse o nang natso, o abele bahumanegi, mme o tla nna le lehumo kwa legodimong, o be o tle, o sikare sefapaano, o ntshale morago. 22 Yoo a swaba ka ntlha ya lefoko leo, a tloga a hutsafetse; gonne o ne a na le dithuo tse dintsi. 23 Jesu a sebaseba, a raya barutwa ba gagwe a re: "Kana go thata jang mo go ba ba nang le mahumo go ka tsena mo pusong ya Modimo!" 24 Barutwa ba gakgamalela mafoko a gagwe ka letshogo. Jesu a boa a ba raya gape a re: "Banaka, kana go thata jang mo go ba ba ikantseng mahumo go ka tsena mo pusong ya Modimo!" 25 Go ka nna botlhofo go kammele go tsena ka letshoba la lomao, bogolo go mohumi go tsena mo pusong ya Modimo." 26 Mme ba rerega mo go fetisang, ba raana ba re: "Gona go ka pholosiwa mang?" 27 Jesu a ba leba a re: "Mo bathong go a pala, mme e seng mo Modimong; gonne mo Modimong tsotlhe di ka kgonega." 28 Jaanong Petoro a simolola go mo raya a re: "Bona, rona re tlogetse tsotlhe, ra go sala morago." 29 Jesu a re: "Ammaaruri ke lo raya ke re: Ga go na ope yo o tlogetseng ntlo gongwe bomorwa-rraagwe gongwe bokgaitsadie gongwe mmaagwe gongwe rraagwe gongwe bana gongwe masimo ka ntlha ya me le ka ntlha ya Efangele, 30 yo jaanong mo sebakeng seno a se kitlang a bona ga lekgolo matlo le bomorwa-rraagwe le bokgaitsadie le bommaagwe le bana le masimo mmogo le dipogiso, le go bona bophelo jo bo sa khutleng mo lefatsheng le le tlang. 31 Mme ba bantsi ba e leng ba pele ba tla nna ba morago, le ba e leng ba morago ba tla nna ba pele."

Polelelo-pele ya boraro va dipogo

32 Jaanong ba ne ba le mo tseleng, ba ya kwa Jerusalema; Jesu a bo a ba eteletse pele, mme ba gakgamala, le ba ba mo latetseng ba boifa. Ke fa a tsaya ba ba 12 gape, a ba bolelela tse di tla mo dirafaleleng1 33 a re: "Bonang, re tlhatlogela kwa Jerusalema; mme Morwa-Motho o tla neelwa baperesiti ba bagolo le Baitse-dikwalo, ba tla mo atlholela loso, ba be ba mo neela baheitane. 34 Ba tla mo sotla, ba mo kgwela mathe, ba mo seola, ba mmolaya; mme o tla tsoga morago ga malatsi a le mararo."

Kopo ya bomorwa Sebeteo

35 Jaanong ga tla go ene Jakobo le Johane, bomorwa Sebeteo, ba mo raya ba re: "Moruti, re rata gore o re direle se re tla se go kopang." 36 A ba botsa a re: "Lo rata ka lo direla eng?" 37 Ba mo araba ba re: "Re nee gore re tle re nne, mongwe ka fa letsogong le le jang la gago, yo mongwe ka fa go la molema, mo kgalalelong ya gago." 38 Jesu a ba fetola a re: "Ga lo itse se lo se kopang. A lo nonofile go nwa senwelo se ke yang go se nwa, gongwe go kolobediwa ka kolobetso e ke yang go kolobediwa ka yona?" 39 Ba mo araba ba re: "Re nonofile." Mme Jesu a ba raya a re: "Senwelo se ke se nwang lo tla se nwa, le kolobetso e ke kolobediwang ka yona lo tla kolobediwa ka yona." 40 Mme go nna ka fa letsogong le le jang la me le ka fa go la molema ga se ga me go go naya, go tla newa bone ba ba go baakanyeditsweng. 41 Ya re ba ba lesome ba utlwa, ba simolola go ngongoregela Jakobo le Johane. 42 Jesu a ba ipiletsa, a ba raya a re: "Lo itse gore ba ba kaiwang balaodi ba merafe, ba e busa ka thata, le bagolo ba yona ba a e laola. 43 Mme go se ka ga nna jalo mo go lona; yo o ratang go nna mogolo mo go lona, a a nne modiredi wa lona; 44 le gona, yo o ratang go nna wa kwa pele mo go lona, a a nne motlhanka wa botlhe. 45 Gonne le ene Morwa-Motho ga a tla go direlwa, mme o tsile go direla le go ntsha bophelo jwa gagwe go nna segololo sa ba bantsi."

Sefofu sa Jerigo

46 Jaanong ba fitlha kwa Jerigo. Mme ya re a tswa mo Jerigo, a na le barutwa ba gagwe le batho ba bantsi, mokopi wa sefofu, e bong Baratimeo, morwa Timeo, a bo a ntse fa tseleng. 47 Ya re a utlwa, fa e le Jesu wa Nasaretha, a simolola go goa a re: "Morwa Dafita, Jesu, nkutlwele botlhoko!" 48 Ba bantsi ba mo kgalemela ba re, a didimale; mme ene a goa bogolo bogolo a re: "Morwa Dafita, nkutlwele botlhoko!" 49 Ke fa Jesu a ema a re: "Mmitseng!" Ba bitsa sefofu, ba se raya ba re: "Namatshega o nanoge; o a go bitsa." 50 Foo a latlha kobo ya gagwe, a supuga, a tla go Jesu. 51 Jesu a tswa molomo, a mmotsa a re: "O rata ka go direla eng?" Sefofu sa mo araba sa re: "Rabuni, dira gore ke boe ke bone." 52 Jesu a mo raya a re: "Tsamaya; tumelo ya gago e go fodisitse." Ka bonako a boa a bona, a ba a mo sala morago mo tseleng.

Mareko 11

Jesu o tsena mo Jerusalema

1 E rile ba atamela Jerusalema, kwa Bethefage le Bethania, fa Thabeng ya Diolefa, a roma barutwa ba gagwe ba le babedi, 2 a ba raya a re: "Yaang kwa motsaneng o lo lebaganyeng nao; e tla re lo tsena mo go ona, lo akofe lo fitlhele eselana e golegilwe, e e iseng e ke e palangwe ke motho ope; e gololeng, lo e tsise. 3 Fa mongwe a ka lo raya a re: 'Lo direlang jalo?' lo re: 'Morena o a e batla, mme o tla akofa a e busetsa kwano.'" 4 Ba tsamaya, ba fitlhela eselana e golegilwe fa mojako ka fa ntle mo mmileng, ba be ba e golola. 5 Bangwe ba ba emeng teng ba ba raya ba re: "Lo dirang, fa lo golola eselana?" 6 Barutwa ba ba araba jaaka Jesu a ba laetse, mme ba ba lesa. 7 Ba isa eselana kwa go Jesu, ba baya dikobo tsa bone mo go yona; mme a e palama. 8 Jaanong batho ba bantsi ba ala dikobo tsa bone mo tseleng; ba bangwe ba rema dikala mo ditlhareng, ba di ala mo tseleng. 9 Mme ba ba eteletseng pele le ba ba setseng morago ba tlhaba mokgosi ba re: "Hosana! A go bakwe yo o tlang mo leineng la Morena! 10 A go bakwe puso ya ga Rraetsho Dafita e e tlang; Hosana kwa magodimodimong!" 11 Mme Jesu a tsena mo Jerusalema, a ya kwa Tempeleng. Ya re a sena go sekaseka tsotlhe, a tswela kwa Bethania, ka e ne e setse e le nako ya maitsiboa, a na le ba ba 12.

Mofeie o o omeletseng. Phepafatso ya Tempele

12 Ya re kamoso ba tswa mo Bethania, a tshwarwa ke tlala. 13 Mme a bonela mofeie kgakajana kwa pele o na le matlhare, a fitlha teng a re, e tla re gongwe a fitlhele sengwe mo go ona; ya re a fitlha fa go ona, a se ka a bona sepe, fa e se matlhare fela; gonne e ne e se sebaka sa difeie. 14 Mme Jesu a tswa molomo, a o raya a re: "A go se nne ope yo o tlholang a ja leungo mo go wena le ka bosakhutleng." Barutwa ba gagwe ba utlwa. 15 Jaanong ba fitlha mo Jerusalema; mme a tsena mo Tempeleng, a simolola go lelekela ba ba rekisang le ba ba rekang mo Tempeleng kwa ntle, a menola ditafole tsa ba ba ananyang madi, le ditulo tsa ba ba rekisang maphoi; 16 mme a se ka a letlelela ope go ralala Tempele a tshotse sepe. 17 A ba a ba ruta a re: "A ga go a kwalwa ga twe: 'Ntlo ya me e tla bidiwa Ntlo ya thapelo ya ditshaba tsotlhe?' Mme lona lo e dirile legaga la dinokwane." 18 Baperesiti ba bagolo le Baitse-dikwalo ba utlwa, ba be ba batla ka fa ba ka mo nyeletsang ka teng; gonne ba ne ba mmoifa, ka batho botlhe ba gakgamaletse thuto ya gagwe. 19 E ne e a tle e re go le maitsiboa a tswele kwa ntle ga motse.

Thuto ya mofeie

20 Jaanong ya re ka moso phakela ba feta, ba bona mofeie o omeletse go tloga kwa meding. 21 Foo Petoro a gakologelwa, a mo raya a re: "Rabbi, bona mofeie o o o hutsitseng o omeletse." 22 Jesu a ba araba a re: "Nnang le tumelo mo Modimong. 23 Ammaaruri ke lo raya ke re: Le fa e le mang yo o rayang thaba e a re: 'Manologa o itatlhele mo lewatleng!' a sa belaele mo pelong ya gagwe, a dumela gore se a se buang se tla dirafala, o tla direlwa jalo. 24 Ke ka moo ke lo rayang ke re: Tsotlhe tse lo di kopang, lo rapela, le fa e ka nna eng, lo dumele gore lo di amogetse, mme lo tla di bona. 25 E ne e re fa lo rapela lo eme, lo itshwarela yo lo gopolang molato wa gagwe, gore Rraeno yo o kwa magodimong le ene a lo itshwarele ditlolo tsa lona. 26 Mme fa lona lo sa itshwarele, le ene Rraeno yo o kwa magodimong ga a nke a lo itshwarela ditlolo tsa lona.

Ka ga kolobetso va ga Johane

27 Jaanong ba fitlha gape kwa Jerusalema; ya re a tsamaya mo Tempeleng, ga tla baperesiti ba bagolo go ene, le Baitse-dikwalo le bagolo ba morafe, 28 ba mmotsa ba re: "Dilo tse o di dira ka thata efe? Gongwe ke mang yo o go neileng thata ya go dira dilo tse?" 29 Jesu a ba raya a re: "Ke tla lo botsa lefoko le le lengwe fela; lo nkarabe, mme ke tla lo bolelela thata e ke dirang dilo tse ka yona: 10 Kolobetso ya ga Johane a e ne e tswa kwa legodimong, gongwe mo bathong? Nkarabang!" 31 Ba akanya mo go bone ba re: "Fa re ka re: 'Kwa legodimong', o tla re: 'Mme ke ka ntlhaang, fa lo ne lo sa mo dumele?' 32 Mme fa re ka re: 'Mo bathong." Foo ba be ba boifa batho; gonne botlhe ba ne ba kaya Johane moporofeti tota. 33 Ba araba Jesu ba re: "Ga re itse." Jesu a ba raya a re: "Foo le nna ga ke lo bolelele gore ke dira dilo tse ka thata efe."

Mareko 12

Papiso ya balemi ba ba bosula

1 Ke fa a simolola go bua nabo ka dipapiso a re: "Motho o ne a dira tshimo ya moweine, a e agelela ka logora, a epa setlhotlhelo sa weine, a aga serala, a e neela barapi, a eta. 2 Ka nako ya teng a roma motlhanka kwa baraping gore a amogele kabelo ya gagwe ya maungo a tshimo ya moweine mo go bona. 3 Mme ba mo tshwara, ba mmetsa, ba mo koba a se na sepe. 4 A boa a roma motlhanka yo mongwe kwa go bona; le ene ba mo ntsha dintho mo tlhogong, ba mo dira tse di tlhabisang ditlhong. 5 Jaanong a roma yo mongwe, mme ene ba mmolaya; le ba bangwe ba le bantsi; ba bangwe ba ba betsa, ba bangwe ba ba bolaya. 6 O ne a sa na le a le mongwe, morwawe yo o rategang, a mo roma kwa go bona e le wa bofelo, a re: 'Ka e le morwaake, ba tla mo tlotla.' 7 Mme balemi bao ba rayana ba re: 'Yo ke moja-boswa; tlayang, re mmolaeng, boswa e tle e nne jwa rona.' 8 Ba be ba mo tshwara, ba mmolaya, ba mo latlhela kwa ntle ga tshimo ya moweine. 9 "Jaanong, morena wa tshimo o tla dirang? O tla tla, a bolaya balemi, tshimo ya moweine o tla e neela ba sele. 10 A ga lo a buisa Lokwalo lo lo reng: 'Lentswe le baagi ba le latlhileng ke lone le le dirilweng letlapa la sekhutlo; 11 nseo se dirilwe ke Morena, se bile se gakgamatsa mo matlhong a rona?'" 12 Foo ba batla go mo tshwara; gonne ba ne ba lemoga, fa a buile setshwantsho se ka ga bona; mme ba boifa batho, ba be ba mo tlogela, ba tsamaya.

Pot so ka ga lekgetho la Kaisara

13 Jaanong ba roma bangwe ba Bafarisai le ba ga Herote kwa go ene gore ba mo tshware ka lefoko. 14 Ya re ba tla, ba mo raya ba re: "Moruti, re itse gore o boammaaruri, mme ga o re ope sepe; gonne ga o gobelele motho, mme o ruta tsela ya Modimo ka boammaaruri. A go letleletswe go kgethela Kaisara gongwe nnyaya? A ke re ntshe lekgetho gongwe re se ka ra le ntsha?" 15 Mme ene, ka a itse boitimokanyo jwa bone, a ba raya a re: "Lo nthaelelang? Ntsisetsang ledi la lekgetho gore ke le bone!" 16 Ba le tsisa. A ba botsa a re: "Setshwantsho se le sekwalo se ke tsa ga mang?" Ba mo araba ba re: "Tsa Kaisara." 17 Mme Jesu a ba raya a re: "Ka moo, ntshetsang Kaisara tse e leng tsa Kaisara le Modimo tse e leng tsa Modimo." Mme ba mo gakgamalela thata.

Potso ya Basadukai ka ga tsogo ya baszwi

18 Jaanong Basadukai ba ba reng, ga go na tsogo ya baswi, ba tla kwa go ene, ba mmotsa ba re: 19 "Moruti, Mose o re kwaletse a re: 'Fa morwa-rra-motho a swa, a tlogela mosadi, mme a se na ngwana, a morwa-rraagwe a tsee mosadi yoo, a tsosetse morwa-rraagwe losika.' 20 Go ne go le bomorwa motho ba ba supang; wa ntlha a tsaya mosadi; mme a swa, a sa tlogele losika, 21 Wa bobedi a mo tsaya, le ene a swa a sa tlogele losika; le wa boraro fela jalo, 22 Ka bosupa jwa bone ba mo tsaya, mme go se yo o tlogetseng losika. Morago ga bone botlhe mosadi le ene a swa. 23 Jaanong mo tsogong, fa ba tsoga, mosadi e tla nna wa ga mang mo go bone? Kana ba ne ba mo tsere ka bosupa jwa bone." 24 Jesu a ba araba a re: "A ga ke re, lo a timela, ka lo sa itse Dikwalo le fa e le thata ya Modimo? 25 Kana e tla re ba tsoga mo baswing, ba se ke ba nyale le e seng go nyalwa, mme ba tla nna jaaka baengele mo magodimong. 26 Mme fa e le baswi gore ba tla tsosiwa, a ga lo a buisa mo Lokwalong lwa ga Mose ka fa Modimo o buileng nae ka teng fa setlhareng sa mitlwa wa re; 'Ke nna Modimo wa ga Aborahame, Modimo wa ga Isaka, Modimo wa ga Jakobe'? 27 Modimo ga se wa baswi, ke wa baphedi; lo timetse thata."

Taolo e kgolo

28 Foo mongwe wa Baitse-dikwalo a tla, a ba utlwa ba botsanya, mme ka a lemoga gore o ba arabile sentle, a mmotsa a re: "Taolo e kgolo mo go tsotlhe ke efe?" 29 Jesu a mo araba a re: "E kgolo ke e: 'Utlwa, wena Iseraele! Morena, Modimo wa rona, ke Morena a le esi fela; 30 o rate Morena, Modimo wa gago, ka pelo yotlhe le ka mowa otlhe le ka tlhaloganyo yotlhe le ka thata yotlhe ya gago. Ke yona taolo ya ntlha. 31 Ya bobedi ke e: 'Rata mongwe-ka-wena jaaka o ithata.' Ga go na taolo epe e sele e e fetang tse." 32 Moitse-dikwalo a mo raya a re: "Ruri, Moruti, o buile sentle; gonne Modimo o mongwe fela, mme ga go ope o sele, fa e se ona. 33 Le go o rata ka pelo yotlhe le ka tlhaloganyo yotlhe le ka thata yotlhe, le motho go rata mongwe-ka-ene jaaka a ithata, ke mo go gaisang ditlhabelo tsa phiso le ditlhabelo tsotlhe.'" 34 Ya re Jesu a bona, fa a arabile ka tlhaloganyo, a mo raya a re: "Ga o kgakala le puso ya Modimo." Mme ga bo go sa tlhole go le ope yo o betang pelo go mmotsa.

Keresete ke morwa Dafita le morena wa gagwe

35 Ya re Jesu a ruta mo Tempeleng, a botsa a re: "Ke eng fa Baitse-dikwalo ba bua ba re: 'Keresete ke morwa Dafita'? 36 Kana Dafita o buile ka esi ka Mowa o o Boitshepo a re: 'Morena o reile Morena wa me a re: Nna ka fa letsogong la me le le jang, go tle go tsamae ke bee baba ba gago fa tlase ga dinao tsa gago.' 37 "Dafita ka esi o mmitsa 'Morena'; o ka nna morwawe jang?" Mme batho ba bantsi ba mo utlwa ka boitumelo.

Tlhagiso ka ga Baitse-dikwalo

38 Mo thutong ya gagwe a bua a re: "Lo itise mo go Baitse-dikwalo ba ba ratang go tsamaya ka dikobo tse di kgokgothang, le ditumediso mo dipatlelong, 39 le ditulo tse di kwa pele mo disenagogeng, le manno a a kwa pele mp meletlong; 40 ba metsa matlo a batlholagadi, ba itimokanya ka go rapela go le goleele. Bone ba tla bona katlholo e kgolo bogolo."

Neo ya motlholagadi wa mohumanegi

41 Ya re Jesu a ntse go lebagana le letlole la dikabelo, a bona ka fa batho ba tsenyang madi mo letloleng ka teng; bahumi ba bantsi ba tsenya a magolo. 42 Mme ga tla motlholagadi mongwe yo o humanegileng, a tsenya madinyana a le mabedi a a dirang sente. 43 Jaanong a ipiletsa barutwa ba gagwe, a ba raya a re: "Ammaaruri ke lo raya ke re: Motlholagadi yo, yo o humanegileng, o tsentse go feta botlhe ba ba tsentseng mo letloleng la dikabelo. 44 Gonne bone botlhe ba tsentse tsa letlotlo la bone mme ene o tsentse tsa lehuma la gagwe tsotlhe tse a nang natso, tsotlhe tse a phelang ka tsona."

Mareko 13

Tempele e tla senngwa

1 E rile a tswa mo Tempeleng, mongwe wa barutwa ba gagwe a mo raya a re: "Moruti, bona majwe a, le dikago tse, di dintle jang ne!" 2 Jesu a mo raya a re: "A o bona dikago tse dikgolo tse? Ga go nke go lesiwa lentswe lepe le tlhatlaganye le le lengwe, le le se kitlang le digwa."

Ditlalelo tsa metlha ya bofelo

3 Ya re a ntse mo Thabeng ya Diolefa, go lebagana le Tempele, Petoro le Jakobo le Johane le Andrea ba mmotsa kwa thoko ba re: 4 "Re bolelele gore dilo tse, di tla nna leng? Gape sesupo sa nako e dilo tsotlhe tse, di tla dirafalang ka botlalo ka yona ke sefe?" 5 Mme Jesu a simolola go bua nabo a re: "Lo itise gore lo se ka lwa timediwa ke ope. 6 Ba bantsi ba tla tla ka leina la me, mongwe le mongwe a ipitsa a re: 'Ke nna ene Keresete; mme ba tla timetsa ba bantsi. 7 Mme e re lo utlwela dintwa le medumo ya dintwa, lo se ka lwa tshoga; dilo tse, di tshwanetse go dirafala; mme e tla bo e ise e nne bokhutlo. 8 Gonne setshaba se tla tsogela setshaba, le bogosi bo tla tsogela bogosi; go tla nna dithoromo tsa lefatshe kwa le kwa le ditlala le dikhuduego; dilo tse ke tshimologo fela ya maralalo. 9 "Mme lona lo itise; gonne ba tla lo tsenya mo makgotleng; lo tla bediwa mo disenagogeng, lo tla emisiwa fa pele ga balaodi le dikgosi ka ntlha ya me go nna tshupo mo go bone. 10 Mme Efangele e tshwanetse go rerelwa merafe yotlhe pele. 11 E re fa ba lo isa go lo tsenya mo lekgotleng, lo se ka lwa itshwenya go sa le kwa pele ka ga se lo tla se buang; se lo tla se newang ka nako eo, lo se bue. Gonne e tla bo e se lona ba lo buang, mme e le Mowa o o Boitshepo. 12 Motho o tla neela morwa-rraagwe mo losong, le rra-ngwana o tla neela ngwana wa gagwe, le bana ba tla tsogela batsadi ba bone, ba ba neela polaong. 13 Lo tla tlhoiwa ke botlhe ka ntlha ya leina la me; mme yo o itshokelang go ya bofelong, ke ene yo o tla pholosiwang.

Dipitlagano tse dikgolo

14 "E re fa lo bona makgapha a tshenyego, e bong mongwe yo o emeng fa a sa tshwanelang go ema teng"- a yo o buisang a ele tlhoko- "foo ba ba mo Jutea a ba tshabele kwa dithabeng. 15 Le yo o mo godimo ga ntlo a a se fologe, le fa e le go tsena mo teng go tsaya sengwe mo ntlong ya gagwe. 16 Le yo o kwa tshimong a a se boele kwa morago go tsaya kobo ya gagwe. 17 "A tatlhego wee ya ba baimana le ba ba amusang ka malatsi ao! 18 Mme lo rapele gore dilo tse, di se dirafale go le mariga. 19 Gonne malatsi ao e tla nna a pitlagano, jaaka go ise go ke go nne go tloga ka tshimologo ya tlholego e Modimo o e tlhodileng go tla nakong eno; le gona ga go nke go tlhola go nna jalo ka motlha ope. 20 Mme fa Morena a ka bo a sa khutshwafatse malatsi ao, go ka bo go sa pholosiwe motho ope; mme o khutshwafaditse malatsi ka ntlha ya baitlhaolelwi ba o ba itlhaoletseng. 21 "Metlheng eo e re fa mongwe a lo raya a re: 'Bonang, Keresete ke yo; bonang, ke yole!' lo se ka lwa dumela. 22 Gonne go tla tsoga bokeresete ba maaka le baporofeti ba maaka; ba tla dira ditshupo le dikgakgamatso gore fa go ka kgonega ba timetse batlhaolwi. 23 Mme lona lo itise! Ke lo boleletse tsotlhe go sa le gale.

Go tla gape ga Morwa-Motho

24 "Mo malatsing ao, morago ga pitlagano eo, letsatsi le tla fifala, le ngwedi ga o nke o ntsha lesedi la ona. 25 Le dinaledi di tla wa kwa legodimong, le di thata tse di mo magodimong di tla reketlisiwa. 26 Ke gona ba tla bonang Morwa-Motho a tla mo marung ka thata e kgolo le ka kgalalelo. 27 Foo o tla roma baengele ba gagwe, a phutha batlhaolwi ba gagwe kwa ntlheng tse nne, go tswa sekhutlong sa lefatshe go ya sekhutlong sa legodimo.

Ka ga se mofeie o se rutang

28 "Ithuteng setshwantsho ka mofeie: E a re fa dikala tsa ona di setse di le dinana, di kukunya matlhare, lo a bo lo itse gore selemo se gaufi. 29 Le gona jalo e re fa lo bona tseo di dirafala, itseng gore o gaufi fa mejako. 30 Ammaaruri ke lo raya ke re: Mofuta o ga o nke o fela, go tsamae dilo tsotlhe tse, di dirafale. 31 Legodimo le lefatshe di tla fela, mme mafoko a me ga a nke a fela. 32 Ka ga letsatsi la teng le nako ya teng ga go itse ope, le e seng baengele legodimong, le e seng Morwa, fa e se Rara fela.

Ka ga go itisa

33 "Itiseng lo se itebale, lo rapele; gonne ga lo itse gore go tla dirafala leng. 34 Go tshwana le motho yo o ileng leetong, a tlogela ntlo ya gagwe, a neela batlhanka ba gagwe go laola, mongwe le mongwe tiro ya gagwe, a laela molebeledi wa kgoro gore a dise. 35 Ka moo disang; gonne ga lo itse gore morena wa ntlo o tla tla leng, a maitsiboa gongwe bosigogare, gongwe fa mokoko o lela, gongwe ka masa, 36 e se re gongwe a tla ka tshoganyetso, a fitlhela lo robetse. 37 Mme se ke se lo rayang ke se raya botlhe, ka re: Disang!"

Mareko 14

Kgakololano ya baperesiti ba bagolo

1 E rile moletlo wa Paseka, wa Dinkgwe tse di sa bedisiwang o saletswe ke malatsi a mabedi, baperesiti ba bagolo le Baitse-dikwalo ba batla ka fa ba ka mo tshwarang ka teng ka maano ie go mmolaya. 2 Fela ba re: "E seng mo moletlong, e se re gongwe ga nna pheretlhego mo bathong."

Jesu o tlodiwa kwa Bethania

3 E rile a le kwa Bethania mo ntlong ya ga Simone wa molepero, a ntse fa dijong, ga tla mosadi, a tshotse lebotlonyana la alabastere le na le setlolo sa lookwane lwa narete lo lo sa pekwang sa tlhotlhwa e e kwa godimo, a thuba lebotlolonyana, a se tshela mo tlhogong ya gagwe. 4 Mme ga bo go le bangwe teng ba ba ngongoregang, ba raana ba re: "Tshenyo e ya setlolo ke ya go reng? 5 Kana setlolo se, se ka bo se rekisitswe ka diranta di le 100, tsa newa bahumanegi." Ba be ba mo nyatsa. 6 Mme Jesu a re: "Mo leseng! Lo mo tshwenyetsang? O dirile tiro e e molemo mo go nna. 7 Kana bahumanegi lo na nabo ka metlha yotlhe, mme fa lo rata, lo ka ba direla molemo; mme nna ga lo na le nna ka gale. 8 O dirile ka fa a kgonang ka teng; o tloleditse mmele wa me phitlho go sa le kwa pele. 9 Ammaaruri ke lo raya ke re: Gongwe le gongwe kwa Efangele e tla rerwang teng mo lefatsheng lotlhe, le sona se ene a se dirileng se tla bolelwa teng gore a gopolwe ka sona."

Tuelo ya tshwariso

10 Jaanong Jutase Isekariote, mongwe wa ba ba 12, a tloga a ya kwa baperesiting ba bagolo gore a tle a mo ba neele. nYa re bone ba utlwa, ba itumela, ba mo solofetsa gore ba tla mo naya madi. Jaanong a batla sebaka se se lebanyeng sa go mo tshwarisa.

Jesu le barutwa ba ja Tlolaganyo

12 E rile ka letsatsi la ntlha la Dinkgwe tse di sa bedisiwang la go tlhajwa ga kwana ya Tlolaganyo, barutwa ba gagwe ba mo raya ba re: "O rata ra ya go baakanya kae gore o jele Tlolaganyo teng?" 13 Ke fa a roma ba le babedi ba barutwa ba gagwe, a ba raya a re: "Yaang mo motseng, mme motho mongwe o tla kgatlhana le lona, a rwele nkgo ya metsi; lo mo sale morago, umme kwa a tla tsenang teng, lo ree mong wa ntlo lo re: 'Moruti a re: Ntlwana ya me ya baeti e kae, kwa nka jelang Tlolaganyo teng le barutwa ba me?' 15 Ene o tla lo supetsa ntlwana e kgolwane e e fa godimo, e beilwe mesamo, e baakantswe; lo re baakanyetse teng." 16 Barutwa ba ya, ba fitlha mo motseng, ba fitlhela go ntse fela jaaka a ba boleletse, ba be ba baakanyetsa Tlolaganyo. 17 Ya re go le maitsiboa, a tla le ba ba 12. 18 Ya re ba ntse fa dijong ba ja, Jesu a bua a re: "Ammaaruri ke lo raya ke re: Mongwe wa lona o tla ntshwarisa, e bong yo o jang le nna." 19 Ba simolola go hutsafala, ba mmotsa ka tatelano ba re: "A ke nna?" 20 A ba araba a re: "Ke mongwe wa ba ba 12 yo o inang thathana le nna mo mogopong. 21 Fa e le Morwa-Motho, o tsamaya fela ka fa go kwadilweng ka ga gagwe ka teng; mme go latlhega motho yoo, yo o tshwarisang Morwa-Motho! Go ka bo go le botoka mo go ene, fa a ka bo a se ka a tsalwa."

Tlhomamiso ya Selalelo se se Boitshepo

22 Jaanong ya re ba ja, a tsaya senkgwe, a leboga, a se nathoganya, a se ba naya a re: "Tsayang lo je! Se ke mmele wa me." 23 A ba a tsaya senwelo, a leboga, a se ba neela, mme ba nwa botlhe ka sona. 24 A ba raya a re: "Se ke madi a me a kgolagano e ntshwa a a tshololwang ka ntlha ya ba bantsi. 25 Ammaaruri ke lo raya ke re: Ga nke ke tlhola ke nwa ga leungo la moweine, go ya go fitlha mo letsatsing leo, le ke tla le nwang le ie leswa ka lone mo pusong ya Modimo." 26 Ya re ba sena go opela difela tsa Tlolaganyo, ba tswela kwa Thabeng ya Diolefa.

Petoro o a bolelelwa

27 Jaanong Jesu a ba raya a re; "Lo tla kgotswa lotlhe; gonne go kwadilwe ga twe: 'Ke tla itaya modisa, mme dinku di tla faladiwa.' 28 Mme e tla re ke sena go tsosiwa, ke lo etelele pele go ya kwa Galelea. 29 Petoro a mo raya a re: "Le fa botlhe ba ka kgotswa, nna ga nka ke." 30 Jesu a mo raya a re: "Ammaaruri ke go raya ke re: Kajeno mo bosigong jono, wena o tla intatola gararo, mokoko o ise o lele ga bedi." 31 Mme ene a gatelela thata a re: "Le fa ke tshwanetse go swa nao, ga nkitla ke go itatola ka gope." Mme botlhe ba bua fela jalo le bone.

Jesu kwa Getsemane

32 Jaanong ba fitlha felong fa go bidiwang Getsemane; mme a raya barutwa ba gagwe a re: "Salang fa, ke sa ntse ke ya go rapela." 33 A ba a tsaya Petoro le Jakobo le Johane, a ya nabo; a simolola go rerega le go tlalelwa. 34 A ba raya a re: "Mowa wa me o hutsafetse thata mo go isang losong; salang fa, lo se robale." 35 Jaanong a ya fa pelenyana, a wela fa fatshe, a rapela gore fa go ka kgonega, nako e, e mo fete. 36 A ba a re: "Abba, Rra, dilo tsotlhe o a di kgona; tlosa senwelo se fa go nna. Fela go se nne ka fa go rateng ga me, go nne ka fa go rateng ga gago." 37 Jaanong a tla, a fitlhela ba robetse; a raya Petoro a re: "Simone, a o robetse? A o ne o sa kgone go itisa ka nako e le nngwe fela? 38 Tlhokomelang, lo rapele, gore lo se tsene mo thaelong; mowa ona o tlhaga, mme nama e bokoa." 39 A boa a ya gape, a rapela, a bua ona mafoko ao. 40 A ba a tla gape, a ba fitlhela ba robetse, gonne matlho a bone a ne a bokaletse, ba sa itse se ba ka se mo arabang. 41 A tla lwa boraro, a ba raya a re: "A lo sa ntse lo robetse le go ikhutsa? Go lekanye, nako e fitlhile; bonang, Morwa-Motho o neelwa mo diatleng tsa baleofi. 42 Tsogang, re tsamaeng! Bonang, yo o ntshwarisang o atametse."

Jesu o a tshwarwa

43 Ya re ka bonako, a sa ntse a bua, ga tla Jutase, mongwe wa ba ba 12, a na le ba bantsi, ba tshotse ditshaka le melamu, ba romilwe ke baperesiti ba bagolo le Baitse-dikwalo le bagolo ba morafe. 44 Jaanong motshwarisi o ne a ba neile sekao a re: "Yo ke tla mo atlang ke ene; lo mo tshware, lo tsamae ka ene, a a se tshomoge." 45 Ya re a fitlha, a akofa a tla kwa go ene a re: "Rabbi!" a ba a mo atla. 46 Ke fa ba mo tsenya diatla, ba mo tshwara. 47 Mme mongwe wa ba ba emeng teng a somola tshaka, a rema motlhanka wa moperesiti yo mogolo, a mo kgaola tsebe. 48 Jesu a ba raya a re: "A lo bolotse ka ditshaka le melamu go ntshwara, jaaka e kete ke senokwane? 49 Ke ne ke na le lona ka malatsi otlhe mo Tempeleng, ke ruta, mme ga lo a ka lwa ntshwara; mme go direga gore Dikwalo di dirafale." 50 Foo barutwa ba mo tlogela botlhe, ba tshaba. 51 Lekau lengwe la mo latela, le apere lesela fela, mme ba le tshwara. 52 La ba la tlogela lesela, la tshaba le sa apara.

Jesu mo kgotleng

53 Jaanong ba gogela Jesu kwa moperesiting yo mogolo; baperesiti ba bagolo botlhe le bagolo ba morafe le Baitse-dikwalo ba phuthegela fa go ene. 54 Petoro a latela Jesu a le kgakala nae, a tsena mo teng ga lelapa la moperesiti yo mogolo; a feta a nna le batlhanka, a ikomosa fa molelong. 55 Mme baperesiti ba bagolo le botlhe ba lekgotla ba batla tshupo ka ga Jesu gore ba tle ba mmolae; mme ba se ka ba e bona. 56 Gonne ba bantsi ba ne ba supa maaka ka ga gagwe, fela ditshupo tsa bone tsa bo di fapaana. 57 Ke fa go ema bangwe, ba supa maaka ka ga gagwe ba re: 58 "Re mo utlwile a re: 'Ke tla senya Tempele e, e e dirilweng ka diatla, ke aga e sele malatsing a le mararo e e sa dirweng ka diatla.'" 59 Mme le ka mokgwa oo ditshupo tsa bone tsa se ka tsa utlwana. 60 Foo moperesiti yo mogolo a ema fa gare, a botsa Jesu a re: "A ga o arabe sepe? Ke eng se bao ba se supang ka ga gago?" 61 Mme a didimala, a se ka a araba sepe. Gape moperesiti yo mogolo a mmotsa a re: "A o Keresete, Morwaa-Ona o o bakwang?" ? 62 Jesu a re: "Ke nna; mme lo tla bona Morwa-Motho a ntse ka fa letsogong le le jang la thata ya Modimo, a tla ka maru a legodimo." 63 Foo moperesiti yo mogolo a ikgagola diaparo a re: "Re sa batlelang basupi? 64 Lo utlwile kgalo e; lo gopolang?" Mme botlhe ba mo atlhola ba re, o tshwanetswe ke loso. 65 Bangwe ba simolola go mo kgwela mathe le go mo fapa sefatlhego le go mo kata ka matswele le go mo raya ba re: "Re bolelele!" Le batlhanka ba mo faphola marama.

Petoro o itatola Morena

66 Ya re Petoro a le kwa tlase mo lapeng, ga tla lengwe la malata a moperesiti yo mogolo; 67 ya re le bona Petoro a ikomosa, la mo leba la re: "Le wena o ne o na le Jesu wa Nasaretha." 68 Mme a latola a re: "Ga ke itse se o se buang, le fa e le go se tlhaloganya." A ba a tswela kwa lapeng la ka fa ntle; mme mokoko wa lela. 69 Ya re letata le mmona gape, la simolola go raya ba ba emeng teng la re: "Yo ke mongwe wa bone." 70 A boa a latola. Gape ya re morago ga sebakanyana ba ba emeng teng ba raya Petoro ba re: "Ammaaruri o mongwe wa bone; gonne le wena o Mogalelea." 71 Jaanong a simolola go rogaka, a ba a ikana a re: "Ga ke itse motho yo lo buang ka ga gagwe." 72 Mme mokoko wa akofa wa lela lwa bobedi. Ke fa Petoro a gakologelwa lefoko la ga Jesu, le a le mo reileng a re: "E tla re mokoko o ise o lele gabedi, o bo o intatotse gararo." Ya re a akanya jalo, a lela.

Mareko 15

Jesu fa pele ga Pilato

1 E rile ka moso phakela baperesiti ba bagolo ba na le bagolo ba morafe le Baitse-dikwalo le botlhe ba lekgotla ba akofa ba dumelana; mme ya re ba sena go golega Jesu, ba ya go mo neela Pilato. 2 Pilato a mmotsa a re: "A ke wena kgosi ya Bajuta?" A mo araba a re: "O bolela jalo." 3 Baperesiti ba bagolo ba mmaya melato ka dilo tse dintsi. 4 Pilato a mmotsa gape a re: "A ga o arabe sepe? Kana ba go baya melato e e kana kang!" 5 Mme Jesu a se ka a tlhola a araba sepe, Pilato a ba a tla a gakgamala.

Jesu o atlholelwa loso

6 Jaanong e ne e a tle e re ka moletlo a ba gololele mogolegwa yo ba mo kopang. 7 Ga bo go le mongwe yo o bidiwang Barabase, a golegilwe le ba ba dirileng khuduo, ba e rileng mo khuduong ba bolaya motho. 8 Jaanong lesomo la tlhatlogela teng, la simolola go mo kopa gore a dire ka fa a tle a ba direle ka teng. 9 Pilato a ba fetola a re: "A lo rata ka lo gololela kgosi ya Bajuta?" 10 A re jalo, gonne o ne a itse gore baperesiti ba bagolo ba mo neetse tshekisong ka lefufa. 11 Mme baperesiti ba bagolo ba tlhotlheletsa batho gore bogolo a ba gololele Barabase. 12 Pilato a ba fetola gape a re: "Mme jaanong ke tla dirang ka ene yo lo mmitsang Kgosi ya Bajuta?" 13 Ba goa gape ba re: "Mmapolele sefapaanong!" 14 Mme Pilato a ba raya a re: "Naare o dirile bosula bofe?" Ba goa thata thata ba re: "Mmapolele sefapaanong!" 15 Ya re ka Pilato a rata go kgatlha bontsi, a ba gololela Barabase; mme ya re a sena go seola Jesu, a mo neela gore a bapolwe.

Batlhabani ba sotla Jesu

16 Ke fa batlhabani ba mo isa kwa teng ga lelapa, e bong kwa kagong ya molaodi, ba be ba phutha mophato otlhe. 17 Ba mo apesa kobo e khibidu, ba loga serwalo sa mitlwa, ba se mo rwesa; 18 ba simolola go mo dumedisa ba re: "Dumela, Kgosi ya Bajuta!" 19 Le gona ba mmetsa mo tlhogong ka lotlhaka, ba mo kgwela mathe, ba wa ka mangole, ba mo obamela. 20 Ya re ba sena go mo sotla, ba mo apola kobo e khibidu, ba boa ba mo apesa diaparo tsa gagwe. Jaanong ba mo gogela kwa ntle, gore ba mmapole.

Papolo ya Morena

21 Foo ba pateletsa mongwe yo o fetang a tswa kwa nageng, e bong Simone wa Kirene, rraagwe Aleksantere le Rufo, gore a mo sikarele sefapaano. 22 Ba mo isa kwa felong fa go tweng Golegotha, mo phetolong ke go re: "Felo ga logata." 23 Ba mo naya weine e tlhakantswe le mera; mme a se ka a e nwa. 24 Jaanong ba mmapola, ba be ba kgaogana diaparo tsa gagwe ka go di tlhamela tengwa gore mongwe le mongwe a tsee sa gagwe. 25 E ne e le nako ya borobongwe fa ba mmapola. 26 Sekwalo sa molato wa gagwe sa bo se kwadilwe fa godimo se re: "KGOSI YA BAJUTA." 27 Ba bapola dinokwane di le pedi nae, sengwe ka fa letsogong la gagwe le le jang, se sengwe ka fa go la molema. 28 Lokwalo lwa ba lwa dirafala lo lo reng: O baletswe le baikepi. 29 Ba ba fetang ba mo kgala, ba thukhutha ditlhogo ba re: "Auwi, wena yo o senyang Tempele, o be o e age ka malatsi a le mararo, 30 ipholose, o fologe mo sefapaanong." 31 Baperesiti ba bagolo le bone le Baitse-dikwalo ba sotla fela jalo, ba raana ba re: "O ne a thusa ba bangwe, mme o palelwa ke go ithusa. 32 A Keresete, Kgosi ya Iseraele, a fologe jaanong mo sefapaanong gore re bone, re tle re dumele." Le ba ba bapotsweng nae ba mo kgoba.

Loso lwa ga Jesu

33 Ya re ka nako ya motshegare ga nna lefifi mo lefatsheng lotlhe go ya nakong ya boraro thapama. 34 Ya re ka nako ya boraro thapama Jesu a kua ka lentswe le legolo a re: "Eloi, Eloi, lama sabagathani?" fa go fetolwa ke go re: "Modimo wa me, Modimo wa me, o ntlogeletseng?" 35 Ba bangwe ba bone ba ba emeng teng, ya re ba utlwa, ba bua ba re: "Utlwang, o bitsa Elia." 36 Mongwe a taboga, a ina ngami mo motatseng, a e tlhomela mo lotlhakeng, a mo nosa a re: "Lesang, re boneng gore a Elia o tla tla go mo pagolola." 37 Mme Jesu a goa ka lentswe le legolo, a ntsha mowa. 38 Ke fa lesire la Tempele le gagoga, go simolola kwa godimo go ya kwa tlase. 39 Mme molaodi-wa-lekgolo yo o emeng fa teng a lebaganye nae, ya re a bona gore o ntshitse mowa ka mokgwa oo, a bua a re: "Ammaaruri, motho yo e ne e le Morwa Modimo." 40 Le gona ga bo go le basadi teng, ba lebile ba le kwa kgakala; mo go bone go le Maria Magtalena le Maria mmaagwe Jakobo yo mmotlana le Jose, le Salome, 41 ba e rileng a le kwa Galelea, ba mo sala morago, ba mo direla; le basadi ba bangwe ba bantsi ba ba ileng kwa Jerusalema le ene.

Phitlho ya Morena

42 E rile jaanong go setse go le maitsiboa, ka e le la iketleetso, e bong letsatsi le le latelwang ke la Sabata, 43 ga tla Josefa wa Arimathia, e le mongwe yo o tlotlegang wa lekgotla, yo le ene o ne a lebeletse puso ya Modimo; a tsena ka bopelokgale kwa go Pilato, a kopa serepa sa ga Jesu. 44 Pilato a gakgamala, fa a setse a sule. A bitsa molaodi-wa-lekgolo, a mmotsa gore a e setse e le sebaka a ntse a sule. 45 Ya re a sena go utlwa mo molaoding-wa-lekgolo, a neela Josefa serepa. 46 Yo a reka lesela, a mo pagolola, a mo phuthela ka lone, a ba a mmaya mo lebitleng le le neng le gabilwe mo lefikeng; a ba a pitikela lentswe mo mojakong wa lone. 47 Maria Magtalena le Maria mma Jose ba bona fa a fitlhilweng teng.

Mareko 16

Tsogo ya Morena

1 E rile Sabata a sena go feta, Maria Magtalena le Maria, mma Jakobo, le Salome ba reka ditlolo tse di nkgang monate gore ba ye go mo tlotsa. 2 Ya re ka mo so phakela ka letsatsi la ntlha la bekes ba fitlha fa lebitleng, letsatsi le tlhaba. 3 Foo ba raana ba re: "Ke mang yo o tla re pitikololelang lentswe fa mojakong wa lebitla?" 4 Mme ya re ba leba, ba bona lentswe le pitikolotswe; gonne le ne le le legolo thata. 5 Ya re ba tsena mo lebitleng, ba bona lekau le ntse ka fa ntlheng ya le le jang, le apere kobo e tshweu; ba be ba rerega. 6 La ba raya la re: "Se reregeng; lo batla Jesu wa Nasaretha yo o neng a bapotswe. O tsogile, ga a yo fa! Bonang felo fa ba ne ba mmeile teng! 7 Jaanong yaang lo bolelele barutwa ba gagwe le Petoro gore o lo etelela pele go ya kwa Galelea; lo tla mmona teng, ka fa a lo boleletseng ka teng." 8 Ke fa ba tswa mo lebitleng, ba tshaba; gonne thoromo le therego di ne di ba tshwere; mme ba se ka ba bua sepe le ope, ka gonne ba boifa.

Jesu o iponatsa morago ga tsogo

9 Ya re a sena go tsoga e sa le ka moso ka letsatsi la ntlha la beke, a bonala pele kwa go Maria Magtalena yo a kileng a kgarameletsa medemone e e supang ntle mo go ene. 10 Ene a ya a bolelela bone ba ba neng ba na le Jesu, ba hutsafetse, ba lela. 11 Mme bone, ya re ba utlwa gore o a phela, e bile o bonywe ke ene, ba se ka ba dumela. 12 Morago ga moo a iponatsa go ba le babedi ba bone ka popego e sele, fa ba tsamaya ba ya kwa nageng. 13 Le bone ba ya ba bolelela ba bangwe; mme le bone ba se ka ba ba dumela.

Taelo ya go rerela batho botlhe Efangele

14 La bofelo a iponatsa go ba ba 11, ba ntse fa dijong, a kgalemela go sa dumeleng ga bone le bopeloethata jwa bone, ka ba se ka ba dumela ba ba mmonyeng a sena go tsosiwa. 15 A ba a ba raya a re: "Yaang le lefatshe lotlhe, lo rerele lobopo lotlhe Efangele. 16 Yo o dumelang, a ba a kolobediwa, o tla pholosiwa; yo o sa dumeleng ene o tla atlholwa. 17 Ditshupo tse di tla supelang ba ba dumelang ke tse: Ba tla kgarameletsa medemone ntle ka leina la me; ba tla bua ka diteme tse dintshwa. 18 Ba tla tsholetsa dinoga; mme le fa ba ka nwa se se bolayang, ga se nke se ba dira sepe. Ba tla baya balwetse diatla, mme ba tla fola."

Tlhatlogo ya ga Jesu

19 Jaanong e rile Morena Jesu a sena go bua nabo, a tsholelediwa kwa legodimong, a nna ka fa ntlheng ya le le jang la Modimo. 20 Mme bone ba tswa, ba rera mo dintlheng tsotlhe, Morena a ntse a dira nabo, a tlhomamisa Lefoko ka ditshupo tse di le latelang.

Luka 1

Keteletso-pele

1 Batho ba le bantsi ba setse ba dirile letsapa la go kwala ka thulaganyo polelo ya tse di dirafetseng mo go rona, tse di tlhomameng, 2 fela jaaka re di neilwe ke ba ba di bonyeng ka matlho go tswa kwa tshimologong, mme ba nna badiredi ba Lefoko. 3 Le nna, ya re ke sena go tlhotlhomisa tsotlhe ka botlalo go tswa tshimologong, ka gopola gore go ka nna molemo go di go kwalela ka thulaganyo, wena Theofilo yo o tlotlegang segolo, gore o tle o itse boikanyego jwa mafoko a o a rutilweng.

Kitsiso ya botsalo jwa ga Johane

5 Mo malatsing a ga Herote, kgosi ya Jutea, go ne go le moperesiti mongwe yo leina la gagwe e leng Sagaria, wa lesomo la ga Abia; mosadi wa gagwe e ne e le wa bomorwadia Arone, leina la gagwe e le Elisabete. 6 Ba bo ba siame fa pele ga Modimo ka bobedi jwa bone, ba tsamaya mo ditaolong tsotlhe le mo ditaong tsa Morena, ba se na molato. 7 Mme ba bo ba se na ngwana, ka Elisabete e le moopa, ba bile ba setse ba tsofetse ka bobedi jwa bone. 8 Ya re a dira tiro ya boperesiti fa pele ga Modimo ka fa thulaganyong ya lesomo la gagwe, 9 a tshwarwa ke tengwa ka fa tlwaelong ya boperesiti go tsena mo Tempeleng ya Morena gore a tshube maswalo. 10 Mme phuthego yotlhe ya batho ya bo e rapela, e le ka fa ntle ka nako ya go tshuba maswalo. 11 Ke fa go bonala fa go ene moengele wa Morena, a eme ka fa ntlheng ya le le jang ya aletare ya maswalo. 12 Ya re Sagaria a mmona, a rerega, mme poifo ya mo wela. 13 Moengele a mo raya a re: "Sagaria, o se ka wa boifa; gonne thapelo ya gago e utlwilwe. Elisabete, mosadi wa gago, o tla go belegela ngwana wa mosimane, mme o bitse leina la gagwe Johane. 14 O tla nna le boitumelo le boipelo; mme ba bantsi ba tla itumelela go tsalwa ga gagwe; 15 ka gonne o tla nna mogolo fa pele ga Morena. Ga a nke a nwa weine, le fa e le seno se se tagang, mme o tla tlala Mowa o o Boitshepo go tloga sebopelong sa ga mmaagwe. 16 Ba bantsi ba bomorwa Iseraele o tla ba sokololela go Morena, Modimo wa bone. 17 O tla mo etelela pele mo moweng le mo thateng ya ga Elia go sokololela dipelo tsa borra-bana mo baneng, le ba ba sa utlweng go ba sokolela mo maikutlong a basiami, go baakanyetsa Morena setshaba se se etleeditseng." 18 Sagaria a raya moengele a re: "Seo ke tla se lemoga ka eng? Gonne ke monna mogolo, le mosadi wa me o tsofetse." 19 Moengele a mo araba a re: "Ke nna Gaberiele yo ke emeng fa pele ga Modimo; mme ke romilwe go bua nao le go go bolelela mafoko ao a boitumelo. 20 Mme bona, o tla nna semumu, o retelelwa ke go bua go fitlha mo letsatsing le dilo tseo di tla dirafalang ka lone, ka o sa dumela mafoko a me a a tla dirafadiwang ka sebaka sa ona." 21 Mme batho ba bo ba lebeletse Sagaria, jaanong ba gakgamalela tlego ya gagwe mo Tempeleng. 22 Ya re a tswa, a retelelwa ke go bua nabo; ba lemoga gore o bonye pontsho mo Tempeleng. Mme a nna a ba gwetlha, a fela a le semumu. 23 Ya re malatsi a tirelo ya gagwe a sena go feta, a ya kwa gae. 24 E rile morago ga malatsi ao, Elisabete, mosadi wa gagwe, a ithwala, a ba a iphitlha dikgwedi tse tlhano a re: 25 "Morena o ntiretse jalo mo malatsing a o nkgopotseng ka ona go ntlosa kgobo mo bathong."

Kitsiso ya botsalo jwa ga Jesu

26 E rile ka kgwedi ya borataro moengele Gaberiele a rongwa ke Modimo kwa motseng wa Galelea o leina la ona e leng Nasaretha, 27 kwa lekgarebeng le le beeletsweng ke monna yo leina la gagwe e leng Josefa, wa kgotla yoora Dafita, leina la lekgarebe e le Maria. 28 Ya re moengele a tsena kwa go ene, a mo raya a re: "Dumela, yo o tlhogonolofaditsweng, Morena o na nao; o tshegofaditswe mo basading." 29 Ya re a mmona, a rerega thata ka lefoko leo, a akanya turnediso eo gore ke e ntseng jang. 30 Moengele a mo raya a re: "Maria, o se ka wa boifa; gonne o bonye bopelotlhomogi mo Modimong. 31 Reetsa: O tla ithwala, o belega ngwana wa mosimane, leina la gagwe o le bitse Jesu. 32 Ene yoo o tla nna mogolo, a bidiwa Morwa Mogodimodimo. Morena Modimo o tla mo naya sedulo sa bogosi sa ga Dafita rraagwe. 33 O tla nna kgosi mo ntlong ya ga Jakobe ka bosakhutleng; bogosi jwa gagwe ga bo nke bo nna le bokhutlo." 34 Maria a raya moengele a re: "Seo se tla dirafala jang, ka ke sa itse monna?" 35 Moengele a mo araba a re: "Mowa o o Boitshepo o tla tla mo go wena, le thata ya Mogodimodimo e tla go ritifalela; mme ka ntlha ya moo ngwana yo o boitshepo yo o tla belegwang ke wena o tla bidiwa Morwa Modimo. 36 Bona, Elisabete wa ga eno le ene o ithwele ngwana wa mosimane mo botsofeng jwa gagwe; kgwedi eno ke ya borataro ya gagwe, ene yo o neng a bidiwa moopa. 37 Gonne ga go na sepe se se ka palelang Modimo." 38 Foo Maria a re: "Bona, ke lelata la Morena; a go ntirafalele ka fa lefokong la gago." Jaanong moengele a mo tlogela.

Maria o etela Elisabete

39 Mo malatsing ao Maria a nanoga, a ya ka potlako kwa lefatsheng la makgabana, kwa motseng mongwe wa Juta, 40 a feta a tsena mo ntlong ya ga Sagaria, a dumedisa Elisabete. 41 Ya re Elisabete a utlwa tumediso ya ga Maria, ngwana a tloia mo mpeng ya gagwe. Mme Elisabete a tlala Mowa o o Boitshepo. 42 a tlhatlosa lentswe a re: "O tshegofaditswe mo basading, go bile go thsegofaditswe leungo la mmele wa gago. 43 Seo se ntswela kae, fa mma Morena wa me a ka tla kwano go nna? 44 Gonne bona, e rile lentswe la tumediso ya gago le tsena mo ditsebeng tsa me, ngwana a tlola ka boipelo mo mpeng ya me. 45 Mme go sego yo o dumetseng, ka gonne tse o di boleletsweng ke Morena di tla dirafala.

Poko ya ga Maria

46 Maria a re: "Pelo ya me e godisa Morena, 47 mowa wa me o ipelela Modimo, Mopholosi wa me. 48 Gonne o ne a leba bobotlana jwa lelata la gagwe. Bona, go tloga jaanong ditshika tsotlhe di tla mpitsa yo o sego; 49 ka gonne Yo-o-thata o ntiretse tse dikgolo; leina la gagwe le boitshepo. 50 Boutlwelo-botlhoko jwa gagwe bo mo go ba ba mmoifang mo ditshikatshikeng. 51 O dirile ka thata ya letsogo la gagwe; a falatsa ba ba ikgodisang mo kakanyong ya dipelo tsa bone. 52 O digile dikgosi tse di thata mo ditulong tsa tsona tsa bogosi; a godisa ba babotlana. 53 Ba ba tshwerweng ke tlala o ba kgorisitse tse di molemo; mme bahumi a ba tsamaisa ba iphotlhere. 54 O thusitse Iseraele, motlhanka wa gagwe, a gopola boutlwelo-botlhoko, 55 fela jaaka a buile le borraetsho, e leng Aborahame le losika lwa gagwe ka bosakhutleng." 56 Mme Maria a nna nae, e ka nna dikgwedi tse tharo, a ba a boela kwa gae.

Botsalo jwa ga Johane

57 Jaanong lobaka lwa ga Elisabete lwa go belega lwa fitlha, mme a belega ngwana wa mosimane. 58 E rile baaga-mmogo le ba ga gabo ba utlwa gore Morena o mo godiseditse boutlwelo-botlhoko jwa gagwe, ba itumela nae. 59 Ya re ka letsatsi la robobedi ba tla go rupisa ngwana, mme ba re ba mmitsa Sagaria ka leina la ga rraagwe. 60 Mme mmaagwe a araba a re: "E seng jalo! O tla bidiwa Johane." 61 Ba mo raya ba re: "Ga go na ope mo go ba ga eno yo o bidiwang ka leina leo." 62 Ba gwetlha rraagwe, ba mmotsa gore o rata ngwana a bidiwe mang? 63 Ya re a sena go lopa letlapa, a kwala a re: "Leina la gagwe ke Johane." Mme ba gakgamala botlhe. 64 Foo molomo wa gagwe wa bulega ka bonako, le loleme lwa gagwe lwa funologa, a ba a bua, abaka Modimo. 65 Poifo ya wela botlhe ba ba agileng tikologong ya bone; dikgang tsotlhe tseo tsa bolelwa mo lefatsheng lotlhe la makgabana la Jutea. 66 Botlhe ba ba di utlwang ba di tshola ka pelo ba re: "Kana ngwana yo, o tla nna eng?" Gonne letsogo la Morena le ne le na nae.

Poko ya ga Sagaria

67 Jaanong Sagaria rraagwe a tlala Mowa o o Boitshepo, a bua ka ona a re: 68 "A go bakwe Morena, Modimo wa Iseraele; gonne o lekotse morafe wa ona, wa o direla kgololo. 69 O re emiseditse lonaka lwa pholoso mo ntlong ya ga Dafita, motlhanka wa ona, 70 jaaka o buile ka melomo ya baporofeti ba ona ba ba boitshepo go tswa metiheng ya bogologolo 71 wa re: O tla re namolela mo babeng ba rona, le mo mabogong a botlhe ba ba re tlhoileng, 72 gore o direle borraetsho boutlwelo-botlhoko, o be o go pole kgolagano e e boitshepo ya ona, 73 e bong ikano e o e ikanetseng Aborahame rraetsho. 74 go re naya gore e re re golotswe mo mabogong a baba ba rona, re o direle re se na poifo. 75 re le mo boitshepong le mo tshiamong fa pele ga ona ka malatsi otlhe a rona. 76 Mme le wena, ngwana, o tla bidiwa moporofeti wa Mogodimodimo; gonne o tla etelela Morena pele go baakanya ditsela tsa gagwe. 77 go naya morafe wa gagwe kitso ya pholoso ka go itshwarelwa dibe tsa ona. 78 ka ntlha ya boutlwelo-botlhoko jo bo boteng jwa Modimo wa rona, jo tlhabo ya lesedi e e tswang kwa godimo e tla re lekolang ka jona. 79 go sedimosetsa ba ba ntseng mo lefifing le mo moriting wa loso, go siamisetsa dinao tsa rona mo tseleng ya kagiso." 80 Mme ngwana a gola, a tia mo moweng; a ba a nna mo dikakeng go fitlha mo letsatsing la go ipontsha mo go Iseraele.

Luka 2

Botsalo jwa ga Jesu Keresete

1 E rile mo malatsing ao ga tswa taolo kwa go Kaisara Auguseto gore lefatshe lotlhe le kwalwe. 2 Go kwalwa moo ga ntlha go dirilwe fa Kirenio a le molaodi wa Siria. 3 Botlhe ba ya go kwalwa, mongwe le mongwe a ya kwa motseng wa ga gabo. 4 Josefa le ene a tswa kwa Galelea mo motseng wa Nasaretha, a tlhatlogela kwa Jutea kwa motseng wa ga Dafita o o bidiwang Betleheme, ka a le wa kgotla yoora Dafita; 5 a ya go kwalwa le Maria, mosadi yo a mmeeletseng, a le moimana. 6 Ya re ba le koo, ga fitlha malatsi a o tla belegang ka ona, 7 a ba a belega morwawe wa ntlha, a mo phutha ka masela, a mo latsa mo segopong sa dipitse; ka gonne ba ne ba se na bonno mo ntlong ya baeti.

Badisa ba kwa Betleheme

8 Go ne go le badisa mo lefatsheng leo, ba le kwa nageng, ba tlhokometse letsomane la bone bosigo. 9 Mme moengele wa Morena a ema fa go bone, le kgalalelo ya Morena ya bonega dintlheng tsotlhe tsa bone; mme ba boifa ka poifo e kgolo. 10 Moengele a ba raya a re: "Se boifeng; gonne bonang, ke lo tsiseditse mafoko a a molemo a boitumelo jo bogolo jo e tla nnang jwa batho botlhe; nka gonne gompieno lo tsaletswe Mogolodi mo motseng wa ga Dafita, yo e leng Keresete Morena. 12 "Mme se e tla nnang sesupo mo go lona ke se: Lo tla fitlhela lesea le phuthilwe ka masela, le letse mo segopong sa dipitse." 13 Ka tshoganyetso bontsi jwa masomo a legodimo jwa nna le moengele, jwa baka Modimo jwa re: 14 "Tlotlo a e nne ya Modimo kwa magodimong le kagiso mo lefatsheng mo bathong ba o ba itumelelang." 15 Ya re baengele ba sena go ba tlogela ba ya legodimong, badisa ba raana ba re: "A re yeng tlhe kwa Betleheme, re bone selo se, se se dirafetseng, se Morena o se re itsisitseng." 16 Ba ya ka bonako, ba fitlhela Maria le Josefa le lesea le letse mo segopong sa dipitse. 17 Ya re ba sena go bona, ba bega lefoko le ba le boleletsweng ka ga ngwana yo." 18 Mme botlhe ba ba utlwang ba gakgamalela tse ba di boleletsweng ke badisa. 19 Maria a boloka dipolelo tsotlhe tseo, a di akanya mo pelong ya gagwe. 20 Jaanong badisa ba boa, ba galaletsa Modimo, ba o boka ka ntlha ya tsotlhe tse ba di utlwileng le tse ba di bonyeng, fela jaaka ba ne ba boleletswe.

Thupiso ya ga Jesu le go supiwa ga gagwe

21 E rile malatsi a a robedi a sena go feta a gore ngwana a rupisiwe, leina la gagwe la bidiwa Jesu, le a le teilweng ke moengele, a ise a ithwalwe. 22 Ya re malatsi a phepafatso ya gagwe a sena go feta ka fa molaong wa ga Mose, ba mo isa kwa Jerusalema go mo supa fa pele ga Morena, 23 fela jaaka go kwadilwe mo molaong wa Morena ga twe: "Mosimane mongwe le mongwe wa maitibolo o tla bidiwa moitshepi wa Morena." 24 Ba ya go ntsha setlhabelo ka fa go builweng mo molaong wa Morena ka teng, e bong sa maphoi a le mabedi, gongwe maebana a le mabedi.

Simeone le Hana

25 Go ne go le motho mo Jerusalema yo leina la gagwe e leng Simeone; motho yoo a bo a siame, e le mmoifa-Modimo, a lebeletse kgomotso ya Iseraele, mme Mowa o o Boitshepo o le mo go ene. 26 O kile a senolelwa ke Mowa o o Boitshepo gore ga a nke a bona loso, a ise a bone Motlodiwa wa Morena. 27 A isiwa ke Mowa kwa Tempeleng. Ya re batsadi ba tsisa ngwana Jesu go mo direla ka fa mokgweng wa molao, 28 a mo tshola ka mabogo, a boka Modimo a re: 29 "Morena, jaanong o naya motlhanka wa gago tsela, ka fa lefokong la gago, go ya ka kagiso; 30 ka gonne matlho a me a bonye pholoso ya gago 31 e o e etleeditseng mo matlhong a merafe yotlhe, 32 e bong lesedi le le tla senogelang baheitane le go galaletsa morafe wa gago wa Iseraele." 33 Mme rraagwe le mmaagwe ba gakgamalela dilo tse di buiwang ka ga gagwe. 34 Jaanong Simeone a ba tshegofatsa, a raya Maria mmaagwe a re: "Bona, ngwana yo o beetswe go wa le go tsoga ga ba bantsi mo go Iseraele, le go nna sesupo se se ganediwang. 35 Le wena ka wesi lerumo le tla phunyeletsa mowa wa gago, gore megopolo ya dipelo tse dintsi e senolwe." 36 Le gona ga bo go le Hana moporofeti, morwadia Fanuele, wa lotso lwa ga Asere; yoo a bo a tsofetse thata, mme o ne a phedile le monna wa gagwe dinyaga tse di supang go tloga mo bokgarebeng jwa gagwe. 37 E ne e le motlholagadi yo o ka nnang dinyaga di le 84, yo o sa tlogeng mo Tempeleng, a direla Modimo ka go itima dijo le ka merapelo bosigo le motshegare. 38 Yoo a tla ka yona nako eo, a leboga Modimo, a bua ka ga gagwe le botlhe ba ba lebeletseng kgololo ya Jerusalema.

Ba boela kwa Nasaretha

39 Ya re ba sena go swetsa tsotlhe ka fa molaong wa Morena, ba boela kwa Galelea kwa motseng wa ga bone wa Nasaretha. 40 Ngwana ene a gola, a tia, a tlala botlhale, mme tshegofatso ya Modimo e ne e le mo go ene.

Jesu mo Tempeleng

41 Jaanong bagolo ba gagwe ba ne ba tle ba ye kwa Jerusalema ka dinyaga tsotlhe kwa moletlong wa Tlolaganyo. 42 E rile a le dinyaga di le 12, ba tlhatlogela kwa Jerusalema ka fa tlwaelong ya moletlo. 43 Ya re ba boa ba sena go swetsa malatsi, ngwana Jesu a sala mo Jerusalema, bagolo ba gagwe ba sa itse." 44 Mme ka ba gopotse gore o mo lesomong la baeti, ba tsamaya leeto la letsatsi, ba mmatla mo go ba ga bone le mo go ba ba itsanyeng nabo. 45 Ya re ba sa mmone, ba boela kwa Jerusalema, ba ntse ba mmatla. 46 Ya re malatsi a le mararo a sena go feta, ba mo fitlhela mo Tempeleng, a ntse mo gare ga baruti, a ba reeditse, a bile a ba botsolotsa. 47 Botlhe ba ba mo utlwang ba gakgamalela tlhaloganyo le dikarabo tsa gagwe. 48 Ya re ba mmona, ba gamarega. Mme mmaagwe a mo raya a re: "Ngwanaka, o ne o re direlelang jalo? Bona, rraago le nna re go batlile ka bohutsana.' 49 A ba raya a re: "Lo ne lo mpatlelang? A lo ne lo sa itse gore ke tshwanetse go nna mo go tse e leng tsa ga Rre?" 50 Mme ba se ka ba tlhaloganya lefoko le a le buang nabo. 51 Mme a tsamaya nabo, a fitlha mo Nasaretha, a ba utlwa; mmaagwe a boloka mafoko aotlhe ao mo pelong. 52 Jesu a tota mo go tlhalefeng le mo bogolong le mo go ratweng ke Modimo le batho.

Luka 3

Go rera ga Johane Mokolobetsi

E rile ka ngwaga wa 15 wa puso ya Kaisara Tiberio, fa Pontio Pilato a le molaodi wa Jutea, le Herote a le kgosi ya Galelea, le Filipo morwa-rraagwe a le kgosi ya Iturea le lefatshe la Teragoniti, le Lesania a le kgosi ya Abilene, 2 le Hanase le Kaifase e le baperesiti ba bagolo, Lefoko la Modimo la tla kwa go Johane, morwa Sagaria, a le mo sekakeng. 3 Jaanong a fitlha mo lefatsheng lotlhe le le mo tikologong ya Joretane, a rera kolobetso ya tlhabologo e e isang boitshwarelong jwa dibe, 4 ka fa go kwadilweng ka teng mo lokwalong lwa mafoko a ga Jesaya wa Moporofeti ga twe: "Lentswe la mongwe yo o kuang mo sekakeng la re: 'Baakanyang tsela ya Morena, siamisang mebila ya gagwe 5 A dikhuti tsotlhe di katelwe, dithaba tsotlhe le dithota di phadimolwe; ditsela tse di manyokenyoke di tlhamaladiwe, tse di magwata di rethefadiwe! 6 Foo batho botlhe ba tla bona pholoso ya Modimo.'" 7 Ya baa gona a rayang masomo a batho ba ba tsileng go kolobediwa ke ene a re: "Losika lwa dinoga ke lona! Lo tlhagisitswe ke mang go tila bogale jo bo tlang? 8 Ka moo, ntshang maungo a a tshwanetseng tlhabologo. Lo se ka lwa simolola go ithaya lo re: 'Re bana ba ga Aborahame'; gonne ke lo raya ke re: Modimo o nonofile go tsosetsa Aborahame bana ka majwe a. 9 Mme le gona selepe se setse se beilwe mo meding ya ditlhare; jaanong he, setlhare sengwe le sengwe se se sa ungweng leungo le le molemo se tla rengwa, se latlhelwa mo molelong." 10 Foo batho ba mmotsa ba re: "Jaanong re dire eng?" 11 A ba araba re: "Yo o nang le dikobo di le pedi, a a abeie yo o se nang epe; le yo o nang le dijo, a a dire jalo." 12 Bakgethisi le bone ba tla go kolobediwa, ba mmotsa ba re: "Moruti, rona re dire eng?" 13 A ba raya a re: "Se kgethiseng go fetisa mo lo go laetsweng." 14 Batlhabani le bone ba mmotsa ba re: "Mme fa e le rona, re dire eng?" A ba raya a re: "Se gateleleng ope, se lefiseng ope ka patiko; mme lo itumelele tuelo ya lona fela." 15 Ya re batho ba le mo tebelelong, mme botlhe ba akanya mo dipelong tsa bone ka ga Johane gore a jaana ga e ka ne e le ene Keresete, 16 Johane a ba raya botlhe a re: "Nna ke lo kolobetsa ka metsi; mme go tla tla yo o nonofileng bogolo go nna, yo ke sa lekanang go funolola kgole ya ditlhako tsa gagwe; ene yoo o tla lo kolobetsa ka Mowa o o Boitshepo le ka molelo. 17 Loselo lwa gagwe lo mo seatleng sa gagwe go olosetsa ruri se se mo seboaneng sa gagwe, le go phuthela mabele mo sefaleng sa gagwe, mme moko o tla o tshuba ka molelo o o sa ka keng wa tingwa." 18 A nna a rerela batho Efangele, a ba laya le ka mafoko a mantsi a mangwe.

Johane o a golegwa

19 Jaanong ya re kgosi Herote a kgalemelwa ke ene ka ntlha ya ga Herodia, mosadi wa ga Filipo morwa-rraagwe le ka ntlha ya tsotlhe tse di bosula tse Herote a di dirileng,' 20 a fela a oketsa tsotlhe tseo ka go tswalela Johane mo ntlong ya kgolegelo.

Kolobetso ya ga Jesu

21 Ya re batho botlhe ba kolobediwa, Jesu le ene a sena go kolobediwa, mme a rapela, legodimo la bulega, 22 mme Mowa o o Boitshepo wa fologela mo go ene ka popego ya lephoi, mme ga utlwala lentswe le le tswang kwa legodimong le re: "O Morwaake yo o rategang, yo ke go itumelelang.'

Lotso lwa ga Jesu

23 E rile Jesu a simolola go ruta, a bo a na le dinyaga tse di ka neng di le 30, mme- jaaka go ne go gopolwa- ya bo e le morwa Josefa, wa ga Eli, 24 wa ga Mathate, wa ga Lefi, wa ga Melegi, wa ga Janai, wa ga Josefa, 25 wa ga Mathatia, wa ga Amose, wa ga Nahume, wa ga Esedi, wa ga Nangai, 26 wa ga Maathe, wa ga Mathatia, wa ga Simei, wa ga Josega, wa ga Jota, 27 wa ga Joanane, wa ga Resa, wa ga Serubabele, wa ga Salathiele, wa ga Neri, 28 wa ga Melegi, wa ga Adi, wa ga Kosame, wa ga Elematame, wa ga Ere, 29 wa ga Jesua, wa ga Eliesere, wa ga Jorime, wa ga Mathate, wa ga Lefi, 30 wa ga Simeone, wa ga Juta, wa ga Josefa, wa ga Joname, wa ga Eliakime, 31 wa ga Melea, wa ga Menane, wa ga Mathata, wa ga Nathane, wa ga Dafita, 32 wa ga Isai, wa ga Obete, wa ga Boase, wa ga Salema, wa ga Nasone, 33 wa ga Aminatabe, wa ga Rame, wa ga Heserone, wa ga Pherese, wa ga Juta, 34 wa ga Jakobe, wa ga Isaka, wa ga Aborahame, wa ga Thara, wa ga Nahore, 35 wa ga Seruge, wa ga Rehu, wa ga Phelege, wa ga Ebere, wa ga Sela, 36 wa ga Kenane, wa ga Arephagasadi, wa ga Seme, wa ga Noa, wa ga Lamege. 37 wa ga Methusala, wa ga Henoge, wa ga Jarete, wa ga Mahalalele, wa ga Kenane, 38 wa ga Enose, wa ga Sethe, wa ga Atame, wa Modimo.

Luka 4

Thaelo

1 Jannong Jesu a boa kwa Joretane, a tletse Mowa o o Boitshepo, a ba a gogelwa ke Mowa kwa le kwa mo sekakeng 2 ka malatsi a le 40, a ntse a raelwa ke Diabolo; mme a sa je sepe mo malatsing ao; ya re a sena go feta, Jesu a tshwarwa ke tlala. 3 Jaanong Diabolo a mo raya a re: "E re fa o le Morwa Modimo, raya lentswe le, le fetoge senkgwe." 4 Jesu a mo araba a re: "Go kwadilwe ga twe: 'Motho ga a nke a phela ka senkgwe fela, mme o phela ka Lefoko lengwe le lengwe la Modimo. 5 Foo Diabolo a mo tlhatlosetsa kwa thabeng e e godimo, a mmontsha magosi otlhe a lefatshe ka ponyo ya leitlho. 6 Diabolo a mo raya a re: "Ke tla go naya borena jotlhe jo, le kgalalelo ya jona; gonne ke bo filwe, mme ke bo naya yo ke ratang go bo mo naya. 7 Jaanong, fa o ka nkobamela, e tla nna jwa gago jotlhe." 8 Jesu a mo araba a re: "Go kwadilwe ga twe: 'Obamela Morena, Modimo wa gago, o direle ena a le esi fela." 9 Ke fa a mo gogela kwa Jerusalema, a mo emisa mo setlhoeng sa Tempele, a mo raya a re: "E re fa o le Morwa Modimo, o itatlhele kwa tlase, o le fano; 10 gonne go kwadilwe ga twe: 'O tla laela baengele ba gagwe ka ga gago gore ba go boloke'; 11 le gona ga twe: 'Ba tla go kuka ka diatla, e se re gongwe dinao tsa gago tsa kgopiwa ke lentswe." 12 Jesu a mo fetola a re: "Go tilwe: 'O se ka wa leka Morena, Modimo wa gago.'" 13 Ya re Diabolo a sena go wetsa thaelo yotlhe, a mo tlogela go ya go fitlha nakong e e lebanyeng.

Jesu o lelekwa mo Nasaretha

14 Jesu a boela kwa Galelea ka thata ya Mowa; mme tumo ya gagwe ya tswela mo lefatsheng lotlhe le le mo tikologong. 15 A ruta mo disenagogeng tsa bone, a tlotlomadiwa ke botlhe. 16 A fitlha mo Nasaretha, kwa a goletseng teng, a ba a tsena mo senagogeng ka letsatsi la Sabata ka fa tlwaelong ya gagwe, mme a ema gore a buise. 17 Foo a neelwa lokwalo lwa moporofeti Jesaya. Ya re a phutholola lokwalo, a bona felo fa go kwadilweng teng ga twe: 18 "Mowa wa Morena o mo go nna, ka gonne o ntloleditse go rerela bahumanegi Efangele; a ba a nthoma go fodisa ba ba pelo di phatlogileng, go bolelela batshwarwi kgololo, le difofu go baa di bona, le ba ba ketekilweng go ba naya tsela ba golotswe, 19 go bolela ngwaga o o monate wa Morena." 20 Ya re a sena go phutha lokwalo le go lo neela modiredi, a nna fa fatshe, mme botlhe ba ba mo senagogeng ba ne ba mo tsepile matlho. 21 Jaanong a simolola go ba raya a re: "Se se kwadilweng fa, se dirafetse kajeno, lwa se ikutlwela." 22 Botlhe ba supa ka ga gagwe, ba gakgamalela mafoko a a monate a a tswang mo molomong wa gagwe ba re: "Yo, a ga se morwa Josefa?" 23 A ba raya a re: "Kana lo tla nthaya ka seane lo re: 'Ngaka, iphodise! Tsotlhe tse re di utlwetseng di dirafetse kwa Kaperenaume, di dire le mono motseng wa ga eno.'" 24 A ba a re: "Ammaaruri ke lo raya ke re: Ga go moporofeti ope yo o lebosegang mo motseng wa ga gabo. 25 "Mme ka boammaaruri ke lo raya ke re: Go ne go le batlholagadi ba le bantsi mo Iseraele mo malatsing a ga Elia, fa legodimo le tswetswe dinyaga di le tharo le dikgwedi di le thataro, go le tlala e kgolo mo lefatsheng lotlhe; 26 mme Elia ga a ka a rongwa kwa go ope wa bone, fa e se kwa Sarefathe mo lefatsheng la Sitone kwa mosading wa motlholagadi. 27 E bile go ne go le balepero ba le bantsi mo Iseraele mo metiheng ya ga Elisa moporofeti; mme ga go a ka go fodisiwa ope wa bone, fa e se Naamane wa Mosiria." 28 Ya re ba utlwa dilo tseo, botlhe ba ba mo senagogeng ba tlala bogale, 29 ba nanoga ba mo kgarameletsa kwa ntle ga motse, ba mo isa kwa makgotlhong a thaba e motse wa bone o agilweng mo go yona, gore ba mo digele kwa tlase. 30 Mme ene a ba ralala, a tsamaya.

Phodiso ya monna yo o nang le mowa o o bosula

31 Jaanong a ya kwa Kaperenaume, motseng wa Galelea, a ba ruta ka malatsi a Sabata. 32 mme ba gamaregela thuto ya gagwe, ka gonne lefoko la gagwe le ne le na le thata. 33 Mo senagogeng ga bo go le motho yo o nang le mowa wa modemone o o itshekologileng a goela godimo 34 a re: "Ao! Re na le eng le wena, Jesu wa Nasaretha? A o tsile go re senya? Ke go itse gore o mang, o Moitshepi wa Modimo." 35 Jesu a o kgalemela a re; "Didimala o tswe mo go ene!" Mme ya re modemone o sena go mo piriganyetsa mo gare ga bone, wa tswa mo go ene, o sa mo utlwisa botlhoko. 36 Foo botlhe ba tshoga ka kgakgamalo, ba raana ba re: "Lefoko le ke la eng? Ka gonne o laola mewa e e itshekologileng ka thata le ka nonofo, mme e tswe." 37 Mme tumo ya gagwe ya tswela kwa mafelong otlhe a lefatshe le le mo tikologong.

Phodiso ya mogzvagzoadia Simone le ya balwetse ba bangioe

38 Jaanong a nanoga, a tswa mo senagogeng, a tsena mo ntlong ya ga Simone. Mogwagwadia Simone a bo a tuka bolelo thata, mme ba mo mo rapelela. 39 Jesu a ema, a mo okama, a kgalemela go fisa, mme ga mo tlogela; a akofa a tsoga, a ba direla. 40 Ya re letsatsi le phirima, botlhe ba ba nang le ba ba lwalang malwetse a mefutafuta ba ba tsisa kwa go ene; a baya mongwe le mongwe wa bone diatla, a ba fodisa. 41 Medemone le yona ya tswa mo go ba le bantsi, ya goa ya re: "O Morwa Modimo." Mme a e kgalemela, a se ka a e lesa go bua; gonne e ne e itse gore ke ene Keresete.

Jesu o rera Efangele

42 Ya re bo sa, a tswa a ya felong gongwe fa go senya; mme batho ba mmatla ka bontsi, ba tla kwa go ene, ba mo thibela gore a se ba tlogele, 43 A ba raya a re: "Le metse e mengwe ke tshwanetse go e rerela Efangele ya puso ya Modimo; gonne ke se ke se rometsweng." 44 Mme a nna a rera mo disenagogeng tsa Galelea.

Luka 5

Tshwaro e e gakgamaisang ya ditlhapi

1 Ya re Jesu a eme fa letsheng la Genesareta, batho ba mo pitlaganya go utlwa Lefoko la Modimo; 2 a bona mekoro e mebedi e eme fa letsheng; batshwari ba ditlhapi ba bo ba dule mo go yona, ba tlhatswa matloa. 3 A palama o mongwe wa mekoro, e le wa ga Simone, a ba a mo kopa gore a o katose lefatshe go le gonnye, a nna fa fatshe, a ruta batho a le mo mokorong. 4 Ya re a sena go khutla go bua, a raya Simone a re: "O suteletse kwa go boteng, lo latlhele matloa a lona gore lo tshware." 5 Simone a fetola a re: "Moruti, re letse re itapisitse bosigo jotlhe, ga re a ka ra tshwara sepe. Le fa go ntse jalo ke tla latlhela matloa ka lefoko la gago." 6 Ya re ba dira jalo, ba sobokanya bontsi jo bogolo jwa ditlhapi, matloa a bone a ba a thanyega. 7 Ba gwetlha balekane ba bone ba ba mo mokorong o mongwe gore ba tle go ba thusa. Ba tla, mme ba tlatsa mekoro e mebedi eo, mo e bileng ya batla go teba. 8 Ya re Simone Petoro a bona, a wela fa mangoleng a ga Jesu a re: "Morena, ntlogele, ka gonne ke monna yo o boleo." 9 A re jalo gonne letshogo le kgakgamalo di ne di mo wetse, le botlhe ba ba nang nae, ka ntlha ya tshwaro ya ditlhapi e ba e bonyeng; 10 fela jalo di tshwara le bo Jakobo le Johane, bomorwa Sebeteo, ba e leng balekane ba ga Simone. Jesu a raya Simone a re: "O se ka wa boifa; go simolola kajeno o tla nna motshwari wa batho." 11 Ya re ba sena go fitlhisa mekoro kwa losing, ba tlogela tsotlhe, ba mo sala morago.

Phodiso ya molepero

12 Bonang, e rile a le mo motseng mongwe, ga bo go le monna yo o tletseng lepero; ya re a bona Jesu, a wela fa fatshe ka sefatlhego, a mo rapela a re: "Morena, fa o rata, o ka mphodisa, ka phepafala." 13 Morena a ntsha letsogo, a mo ama a re: "Ke a rata; fola!" Mme lepero la mo tlogela ka bonako. 14 Jesu a mo laya gore a se ka a bolelela ope, a ba a re: "Tsamaya o ipontshe moperesiti, o ntshetse pholo ya gago ka fa Mose a laotseng ka teng, go nna tshupo mo go bone." 15 Fela tumo ya gagwe ya faladiwa bogolo; batho ba bantsi ba phuthega go utlwa le go fodisiwa malwetse a bone. 16 Mme ene a ngongwaela, a nna kwa mafelong a a senya, a rapela.

Phodiso ya monna yo o suleng mhama

l7 Ka lengwe la malatsi ao a bo a ruta. Bafarisai le Baruta-molao ba bo ba ntse fa fatshe, e le ba ba tswang mo motseng mongwe le mongwe wa Galelea le Jutea le kwa Jerusalema; thata ya Morena ya go fodisa e ne e na nae. l8 Mme bonang, banna bangwe ba tsisa motho ka diphate yo o suleng mhama, ba leka go mo tsenya mo teng le go mmaya fa pele ga gagwe. 19 Ya re ka ba sa bone ka fa ba ka mo tsenyang mo ntlong ka teng ka ntlha ya bontsi jwa batho, ba palama kwa godimo ga thulelo, ba mo folosa gare ga ditlhomeso, a le mo diphateng, ba mmaya mo gare, fa pele ga Jesu. 20 Ya re a bona tumelo ya bone, a mo raya a re: "Monna, dibe tsa gago o di itshwaretswe." 21 Jaanong Baitse-dikwalo le Bafarisai ba simolola go akanya ba re: "Ke mang yo, yo o buang dikgalo? Ke mang yo o ka itshwarelang dibe, fa e se Modimo fela?" 22 Ya re Jesu a lemoga dikakanyo tsa bone, a ba fetola a re: "Lo akanyang mo dipelong tsa lona? 23 Mo go botlhofo ke gofe, a ke go re: 'Dibe tsa gago o di itshwaretswe3 gongwe go re: 'Tsoga o tsamae'? 24 Mme ke tla dira gore lo lemoge, fa Morwa-Motho a na le thata mo lefatsheng ya go itshwarela dibe!" Ke fa a raya yo o suleng mhama a re: "Ke go raya ke re: Tsoga o tsee diphate tsa gago, o ye kwa ntlong ya gago!" 25 Yoo a tsoga ka bonako fa pele ga bone, a tsaya se o neng a letse mo go sona, a ya kwa ntlong ya gagwe, a ntse a galaletsa Modimo. 26 Foo ba tlholelwa botlhe, ba galaletsa Modimo, ba tlala poifo ba re: "Re tlhotse re bonye disitapelo."

Go bidiwa ga Lefi

27 Morago ga tseo a tswa, a tsamaya; a bona mokgethisi yo leina la gagwe e leng Lefi, a ntse fa ntlong ya kgethelo, a mo raya a re: "Ntshale morago!" 28 Yoo a tlogela tsotlhe, a nanoga, a mo sala morago. 29 Jaanong Lefi a mo direla moletlo o mogolo mo ntlong ya gagwe, go le bontsi jo bogolo jwa bakgethisi le jwa ba bangwe ba ba ntseng nabo fa dijong. 30 Foo Bafarisai le Baitse-dikwalo ba bone ba ngongoregela barutwa ba gagwe ba re: "Ke eng, fa lo ja, lo nwa le bakgethisi le baleofi?" 31 Jesu a ba araba a re: "Ba ba itekanetseng ga ba batle ngaka; mme e batlwa ke ba ba lwalang. 32 Ga ke a tla go biletsa basiami tshokologong, fa e se baleofi fela."

Go itima dijo go kayang?

33 Gape ba mo raya ba re: "Barutwa ba ga Johane ba itima dijo gantsi, ba dira merapelo, ba Bafarisai le bone jalo; mme ba gago bone ba a ja, ba a nwa." 34 Jesu a ba raya a re: "A lo a tle lo itimise baetsana dijo, monyadi a sa ntse a na nabo? 35 Malatsi a tla tla; mme e tla re monyadi a sena go tlosiwa mo go bone, e be e le gona ba tla itimang dijo mo malatsing ao." 36 Le gona a bua nabo ka setshwantsho a re: "Ga go ope yo o segang setsiba mo seaparong se seswa, a se rokelele mo seaparong se se onetseng; fa a ka dira jalo, o tla gagola le sona se seswa. Le gona setsiba se se tswang mo go se seswa ga se nke se dumelelana le se se onetseng. 37 Gape, ga go na ope yo o tshelang weine e ntshwa mo makukeng a magologolo; fa go ka dirwa jalo, weine e ntshwa e tla phantsha makuka, e tshologa, le makuka a senyega. 38 Weine e ntshwa e tshwanetse go tshelwa mo makukeng a maswa; di bolokega jalo mmogo. 39 Le gona ga go na ope yo e a reng a sena go nwa weine e kgologolo, a tloge a batle e ntshwa; gonne a re: 'E kgologolo e bedile."

Luka 6

Jesu ke Morena wa Sabata

1 E rile ka Sabata sengwe a ralala masimo; barutwa ba gagwe ba roba diako, ba di sogotlhela mo diatleng, ba ja. 2 Bafarisai bangwe ba ba raya ba re: "Lo direlang se se sa letlelelwang go dirwa ka Sabata?" 3 Jesu a ba araba a re: "A ga lo ise lo buise se Dafita o se dirileng, fa a tshwerwe ke tlala, ene le ba ba neng ba na nae. 4 jaaka a ne a tsena mo ntlong ya Modimo, a tsaya dinkgwe tsa tshupo, a ja, a ba a naya le ba ba neng ba na nae, etswe e le tse di sa letlelelwang go jewa ke ope, fa e se baperesiti fela?" 5 A ba a ba raya a re: "Morwa-Motho ke Morena wa Sabata."

Phodiso ya monna wa seatla se se omeletseng

6 E rile ka Sabata se sengwe a tsena mo senagogeng, a ba a ruta. Ga bo go le motho teng yo seatla sa gagwe se se jang se neng se omeletse. 7 Baitse-dikwalo le Bafarisai ba mo lepa gore a o tla fodisa ka Sabata, e le gore ba bone ka fa ba ka mmayang molato ka teng. 8 mme ene a bo a itse dikakanyo tsa bone, a raya monna yo o nang le seatla se se omeletseng a re: "Nanoga o eme mo gare!" Yoo a nanoga, a ema fa teng. 9 Jesu a ba raya a re: "Ke a lo botsa ka re: Se se letleletsweng go dirwa ka Sabata ke eng? A ke go dira molemo, gongwe go dira bosula? A ke go pholosa bophelo, gongwe go bo senya?" 10 A ba leba botlhe tikologong, a ba a raya motho yoo a re: "Otlola seatla!" A dira jalo, seatla sa gagwe sa fola, sa nna jaaka se sengwe. nKe fa bone ba tlala bogale jwa botsenwa, ba botsanya se ba ka se dirang Jesu.

Go tlhaolwa ga ba ba 12

12 Mo malatsing ao a tswela kwa thabeng go rapela; mme a lala a rapela Modimo bosigo jotlhe. 13 Ya re bo sa, a bitsa barutwa ba gagwe, a ba a itlhaolela ba ba 12 mo go bone, a ba bitsa baapostolo, e bong. 14 Simone yo e bileng a mmitsa Petoro, le Andrea morwa-rraagwe, le Jakobo le Johane, le Filipo le Baretolomeo, 15 le Matheo le Thomase, le Jakobo wa ga Alefeo, le Simone yo o bidiwang Selote, 16 le Juta wa ga Jakobo, le Jutase Isekariote, yo o tlogileng a mo tswa ka bolotsana.

Thero va kwa Thabeng

17 Ya re a sena go fologa nabo, a ema mo felong gongwe, fa go leng lobala, a na le bontsi jo bogolo jwa barutwa ba gagwe, le lesomo le legolo la ba ba tswang mo Jutea yotlhe le Jerusalema le kwa Tiro le Sitone fa lewatleng, 18 ba ba tsileng go mo utlwa le go fodisiwa malwetse a bone; le ba ba tshwenngwang ke mewa e e itshekologileng ba fodisiwa. 19 Bontsi jotlhe jwa senka go mo ama; ka gonne thata e ne e tswa mo go ene, a ba fodisa botlhe.

Ba e leng ba lesego le ba e seng bone

20 Jaanong a tlhatlosa matlho, a leba barutwa ba gagwe a re: "Go sego lona bahumanegi; gonne puso ya Modimo ke ya lona. 21 "Go sego lona ba jaanong lo tshwerweng ke tlala; gonne lo tla kgorisiwa. "Go sego lona ba jaanong lo lelang; gonne lo tla tshega. 22 "Go sego lona, motlhang batho ba lo tlhoang, ba lo tlhanogela, ba lo kgoba, ba nyefola maina a lona jaaka e kete a bosula, ka ntlha ya Morwa-Motho. 23 Lo itumeleng ka letsatsi leo, lo be lo ipele; gonne, itseng, tuelo ya lona e kgolo kwa legodimong; gonne borraabo ba ne ba direla baporofeti fela jalo. 24 "Mme a tatlhego ya lona wee, ba lo humileng; gonne kgomotso ya lona lo setse lo e amogetse!" 25 "A tatlhego ya lona wee, ba jaanong lo itladitseng dimpa; gonne lo tla bolawa ke tlala! "A tatlhego ya lona wee, ba jaanong lo tshegang; gonne lo tla hutsafala lo lela! 26 "Go latlhega lona, fa batho botlhe ba bua sentle ka ga lona; gonne borraabo ba ne ba direla baporofeti ba maaka fela jalo.

Ditiro tse di tshwanetseng motho

27 "Mme lona ba lo reeditseng, ke lo raya ke re; Ratang baba ba lona; ba ba lo tlhoileng lo ba direleng molemo. 28 Tshegofatsang ba ba lo hutsang, lo rapelele ba ba lo kgobang. 29 Yo o go fapholang mo lesameng lengwe, o mo neele le le lengwe; yo o go tseelang kobo, le yona kojwana o se ka wa gana ka yona. 30 Naya mongwe le mongwe yo o go kopang; yo o go tseelang tsa gago, o se ka wa di batla gape mo go ene. 31 Direlang batho fela jaaka lo rata ba lo direla. 32 "Fa lo rata ba ba lo ratang, lo na le tebogo efe fa pele ga Modimo? Kana baleofi le bone ba rata ba ba ba ratang. 33 Fa lo direla bone molemo ba ba lo direlang molemo, lo na le tebogo efe? Kana baleofi le bone ba dira jalo. 34 Fa lo adima bone fela ba lo solofetseng go amogela mo go bone, lo na le tebogo efe? Baleofi le bone ba adima baleofi gore ba amogele mo go kalo gape. 35 Mme ratang baba ba lona, dirang molemo, ba adimeng fela, lo sa solofele sepe, mme tuelo ya lona e tla nna kgolo, lo tla nna bomorwa Mogodimodimo. Gonne ene o pelontle mo go ba ba sa lebogeng le mo go ba ba bosula. 36 Nnang kutlwelo-botlhoko, fela jaaka Rraeno a le kutlwelo-botlhoko.

Ka ga go atlhola ba bangwe

37 "Le gona, lo se ka lwa atlhola, mme ga lo nke lo atlholwa. Se boneng ope molato, mme ga lo nke lo bonwa molato. Itshwareleng, mme lo tla itshwarelwa 38 Nayang, mme lo tla newa. Selekanyo se se molemo, se se katetsweng, se se kgotlhokgoditsweng, se se tshologang, ba tla se lo naya mo dihubeng tsa lona; gonne selekanyo se lo lekanyang ka sona, lo tla be lo lekanyediwa ka sona." 39 Le gona a bua nabo ka setshwantsho a re: "A sefofu se ka goga sefofu? A ga di nke di wela mmogo mo lengopeng? 40 Morutwa ga a mogolo go feta yo o mo rutang; mme mongwe le mongwe yo o rutegileng o tla nna jaaka yo o mo rutileng. 41 "O lebelang lofatsana lo lo mo leitlhong la mongwe-ka-wena, mme o sa lemoge kota e e mo leitlhong la gago? 42 Gongwe o ka raya mongwe-ka-wena jang o a re: 'Motho wetsho, nte ke ntshe lofatsana lo lo mo leitlhong la gago,' etswe o sa bone kota e e mo leitlhong la gago? Moikaketsi ke wena! Ntsha kota mo leitlhong la gago pele, morago ga moo o ka tlhokomela go ntsha lofatsana lo lo mo leitlhong la mongwe-ka-wena.

Setlhare se itsiwe ka maungo a sona

43 "Gonne ga go na setlhare se se siameng se se a tleng se ungwe leungo le le bosula; le gona, ga go setlhare se se sa siamang se se a tleng se ungwe leungo le le monate. Kana setlhare sengwe le sengwe se itsiwe ka leungo le e leng la sona. Gonne ga go ke go fulwa difeie mo ditlhareng tse di mitlwa, le gona ga go ke go fulwa leungo la moweine mo mosung. 45 Motho yo o molemo o ntsha se se molemo mo lohumong lo lo molemo lwa pelo ya gagwe; mme yo o bosula o ntsha se se bosula mo lohumong lo lo bosula; gonne se se tletseng ka pelo se tshologa ka molomo.

Motheo o o tlhomameng

46 "Lo mpiletsang 'Morena, Morena,' lo sa dire tse ke di buang? 47 Mongwe le mongwe yo o tlang kwa go nna, a utlwa mafoko a me, a a dirisa, ke tla lo supetsa yo a tshwanang nae: 48 O tshwana le motho yo o agileng ntlo, a epela kwa teng, a thaya motheo mo lefikeng; mme ya re morwalela o tla, metsi a a tlang ka thata a itaaka ntlo eo; mme a retelelwa ke go e tshikinya, ka e agilwe sentle. 49 Mme yo o utlwang, a sa dirafatse, o tshwana le motho yo o neng a aga ntlo fa fatshe, e se na motheo; ya re metsi a a tlang ka thata a e itaaka, ya akofa ya wa, go ribegela ga ntlo eo ga nna gogolo."

Luka 7

Molaodi wa kwa Kaperenaume

1 E rile a sena go wetsa dipolelo tsotlhe tseo tsa gagwe mo ditsebeng tsa batho, a tsena mo Kaperenaume. 2 Teng go ne go le molaodi-wa-lekgolo mongwe, a na le motlhanka yo a mo ikanyang thata, a lwala, a le gaufi le go swa. 3 Ya re a utlwa ka ga Jesu, a roma bagolo ba Bajuta kwa go ene, a mo rapela gore a tle go fodisa motlhanka wa gagwe. 4 Ya re ba fitlha kwa go Jesu, ba mo rapela ka tlhoafalo ba re: "Go mo tshwanetse, mo direle jalo; 5 gonne o rata setshaba sa rona, e bile ke ene yo o re agetseng senagoge." 6 Foo Jesu a ya nabo. Jaanong ya re a sa tlhole a le kgakala le ntlo, molaodi-wa-lekgolo a roma ditsala kwa go ene, a mo raya a re: "Morena, se itshwenye; gonne ga ke a lekana gore o tsene ka fa tlase ga ditlhomeso tsa me. 7 Ke ka moo ke ikaileng gore ga ke a tshwanela go tla koo go wena; bua lefoko fela, mme motlhanka wa me o tla fola. 8 Gonne le nna ke motho yo ke beilweng ka fa tlase ga taolo, ke na le batlhabani ba ba mo taolong ya me; ke raya yo ke re: 'Tsamaya!' a tsamae; le yo mongwe, ke re: 'Tlaya!' a tle; le motlhanka wa me, ke re: 'Dira se!' mme a se dire." 9 Ya re Jesu a utlwa jalo, a mo gakgamalela, a ba a retologela kwa bathong ba ba mo setseng morago a re: "Ke lo raya ke re: Ga ke ise nke ke bone tumelo e e kalokalo, le fa e le mo Iseraele." 10 Jaanong ya re ba ba romilweng ba boela kwa ntlong, ba fitlhela motlhanka yo o neng a lwala a fodile.

Lekau la kwa Naine

11 Ya re kamoso a ya kwa motseng o o bidiwang Naine, mme barutwa ba gagwe ba ya nae, le batho ba bantsi. 12 Ya re a atamela kgoro ya motse, ga bo go tshotswe moswi, a isiwa kwa ntle, e le morwa mmaagwe yo o esi, mme ene e le motlholagadi. Bontsi jo bogolo jwa motse jwa bo bo na nae. 13 Ya re Morena a mmona, a mo tlhomogela pelo, a mo raya a re: "Se lele." 14 Jaanong a atamela, a ama setsholo, mme ba ba mo tshotseng ba ema. Foo a re: "Lekau, ke go raya ke re: Tsoga!" 15 Moswi a kanamologa, a simolola go bua, mme Jesu a mo neela mmaagwe. 16 Ke fa poifo e ba tshwara botlhe, ba be ba galaletsa Modimo ba re: "Moporofeti yo mogolo o tsogile mo gare ga rona!" Gape ba re: "Modimo o lekotse batho ba ona." 17 Polelo eo ka ga gagwe ya utlwala mo Jutea yotlhe le mo lefatsheng lotlhe Ie le mo tikologong.

Barongwi ba ga Johane Mokolobetsi

18 Jaanong barutwa ba ga Johane ba ya, ba mmegela dilo tsotlhe tseo. 19 Foo Johane a ipiletsa barutwa ba le babedi ba gagwe, a ba roma go Morena a re: "A ke wena yo go tilweng: O tla tla, kampo re lebelele o sele?" 20 Ya re banna bao ba fitlha kwa go ene, ba re: "Johane Mokolobetsi o re romile kwano go wena a re: 'A ke wena yo go tilweng: O tla tla, kampo re lebelele o sele?'" 21 Mo nakong eo a bo a fodisa ba le bantsi malwetse le matlhoko le mewa e e bosula, a naya difofu di le dintsi go bona. 22 Mme a ba araba a re: "Tsamayang, lo bolelele Johane tse lo di bonyeng le tse lo di utlwileng: Difofu di a bona, digole di a tsamaya, balepero ba a phepafadiwa, disusu di a utlwa, baswi ba a tsosiwa, bahumanegi ba rerelwa Efangele. 23 Mme go sego yo o sa kgopisegeng ka ga me." 24 E rile barongwa ba ga Johane ba sena go tsamaya, a simolola go bua le batho ka ga Johane a re: "Lo ne lo tswela kwa sekakeng go bonang? A e ne e le lotlhaka lo lo temekisiwang ke phefo? 25 Tota lo ne lo tswela go bona eng? A e ne e le motho yo o apereng diaparo tse di boleta? Kana ba ba apereng diaparo tse dintlentle le ba ba phelang mo letlepung ba mo malapeng a dikgosi. 26 Tota lo ne lo tswela go bona eng? A e ne e le moporofeti? Ee, ke lo raya ke re: E bile ke yo o fetang moporofeti. 27 Yo ke ene go kwadilweng ka ga gagwe ga twe: 'Bonang, ke roma morongwa wa me fa pele ga sefatlhego sa gago, yo o tla baakanyang tsela ya gago fa pele ga gago.' 28 Gonne ke lo raya ke re: Mo go ba ba tsetsweng ke basadi ga go ope yo o leng mogolo go feta Johane; mme yo o leng mmotlana mo pusong ya Modimo o mogolo go mo feta." 29 Batho botlhe, le bone bakgethisi ba utlwile, ba ineela mo Modimong ka go kolobediwa ka kolobetso ya ga Johane. 30 Bafarisai le Baitse-molao bone ba nyatsa maikaelelo a Modimo a go ba thusa, ka ba se ka ba kolobediwa ke ene. 31 Morena a ba a re: "Kana batho ba kajeno nka ba tshwantsha le eng? Ba tshwana le eng? 32 Ba tshwana le bana ba ba ntseng mo patlelong, ba bitsana ba re: 'Re lo leleditse ditlhaka, mme ga lo a ka lwa bina; re lo opeletse tse di ledisang, mme ga lo a ka lwa lela.' 33 Johane Mokolobetsi o tsile, a sa je senkgwe, a sa nwe weine; mme lo a re: 'O na le modemone.' 34 Morwa-Motho o tsile, a ja, a nwa; mme lo a re: 'Bonang motho wa lejabobe, monwa-bojalwa, tsala ya bakgethisi le baleofi ke yo!' 35 Mme botlhale bo atlholetswe ke bana botlhe ba jona."

Jesu o tlodiwa dinao

36 Jaanong mongwe wa Bafarisai a mo kopa gore a je nae. Jesu a tsena mo ntlong ya gagwe, a nna fa dijong. 37 Mme bonang, mosadi mongwe wa motse yo e leng moleofi a utlwa gore o ntse fa dijong mo ntlong ya Mofarisai, a tsisa setlolo ka modutwana wa alabasetere, 38 a ema ka fa morago fa dinaong tsa gagwe, a lela, a simolola go kolobetsa dinao tsa gagwe ka dikeledi, a di phimola ka moriri wa gagwe, a nna a mo atla dinao, a di tlotsa ka setlolo. 39 Ya re Mofarisai yo o mo laleditseng a bona jalo, a ithaya a re: "Yo, fa e ka bo e le moporofeti, a ka bo a itse gore mosadi yo o mo amang ke mang, le gore o ntse jang; gonne ke moleofi." 40 Jesu a tswa molomo, a mo raya a re: "Simone, ke na le lefoko nao." Ene a re: "Moruti, bua." 41 Jesu a re: "Batho ba le babedi ba ne ba tsere molato mo moadiming mongwe, wa ntlha a le molato wa diranta di le 50, yo mongwe wa di le tlhano. 42 Mme ya re ka ba se na sepe se ba ka lefang ka sona, a phimola molato wa bona ka bobedi. Jaanong yo o tla mo ratang bogolo mo go bone ke ofe?" 43 Simone a araba a re: "Ke gopola gore e tla nna ene yo a mo itshwaretseng go le gogolo." Jesu a mo raya a re: "O atlhotse sentle." 44 Jaanong a retologela kwa mosading, a raya Simone a re: "A o bona mosadi yo? Ke tsenye mo ntlong ya gago, mme ga o a ka wa mpha metsi a go tlhapa dinao; mme ene o nkolobeditse dinao ka dikeledi, a ba a di phimola ka moriri wa gagwe. 45 Wena ga o a ka wa nkatla; mme ene, fa e sa le a tsena ga a ise a ke a khutle go nkatla dinao. 46 Tlhogo ya me ga o a ka wa e tlotsa lookwane; mme ene o ntloditse dinao ka setlolo. 47 Ka ntlha ya moo ke go raya ke re: Dibe tsa gagwe tse di leng dintsi o di itshwaretswe; go bonala jalo, ka a ratile go le gogolo; mme yo o itshwarelwang go le gobotlana, o rata go le gobotlana." 48 Jaanong a raya mosadi a re: "Dibe tsa gago o di itshwaretswe." 49 Ba ba ntseng nae fa dijong ba simolola go akanya ba re: "Ke mang yo, yo e bileng a itshwarela dibe?" 50 Jesu a raya mosadi a re: "Tumelo ya gago e go pholositse; tsamaya ka kagiso!"

Luka 8

Basadi ba ba diretseng Morena ka di-tsa-bone

1 Morago ga moo a ralala metse le metsana ka go latelana, a rera, a bolela Efangele ya puso ya Modimo, a na le ba ba 12, 2 le basadi bangwe ba ba neng ba fodisitswe mewa e e bosula le malwetse, e bong Maria yo o bidiwang Magtalena, yo go duleng medemone e e supang mo go ene, 3 le Johana, mosadi wa ga Gusa, molebeledi wa ntlo ya ga Herote, le Susana, le bontsi jwa ba bangwe ba ba neng ba ba direla ka tse ba nang natso.

Setshzvantsho ka ga mojwadi

4 Ya re batho ba le bantsi ba phuthega, le ba ba tswang mo metseng yotlhe ba tla go ene, a bua ka setshwantsho a re: 5 "Mojwadi o kile a tswela go jwala peo ya gagwe. Ya re a ntse a jwala, tse dingwe tsa wela mo tseleng, tsa gatakwa, mme dinonyane tsa leapi tsa di ja. 6 Tse dingwe tsa wela mo mmung o o majwe; mme ya re di sena go tlhaba, tsa omelela, ka di tlhaela bokgola. 7 Tse dingwe tsa wela mo gare ga ditlhatshana tse di mmitlwa; mme ditlhatshana tsa mela natso, tsa di hupetsa. 8 Tse dingwe tsa wela mo mmung o o siameng, tsa mela, tsa ba tsa ungwa ga lekgolo." Ya re a sena go bua dilo tse, a tlhatlosa lentswe a re: "Yo o nang le ditsebe go utlwa, a a utlwe!"

Ke ka ntlhaang Jesu a bolela ditshwantsho?

9 Jaanong barutwa ba gagwe ba mmotsa ba re: "Naare, setshwantsho se, ke sa eng?" 10 A re: "Lona lo neilwe go itse masaitsiweng a puso ya Modimo; mme ba bangwe ba newa ka ditshwantsho gore le fa ba bona, ba se ka ba bona, mme le fa ba utlwa, ba se ka ba tlhaloganya.

Tlhaloso ya setswantsho sa mojwadi

11 "Mme setshwantsho se raya jaana: Peo ke Lefoko la Modimo. 12 Tse di mo tseleng ke ba ba utlwileng, mme morago go tle Diabolo, a tlose Lefoko mo dipelong tsa bone gore ba se ka ba dumela, ba pholosiwa. 13 Tse di mo mmung o o majwe ke ba e a reng ba utlwile, ba tshole Lefoko ka boitumelo; mme ga ba na modi. Ke ba ba dumelang ka sebakanyana fela, mme mo motlheng wa thaelo ba tenege. 14 Tse di wetseng mo ditlhatshaneng tse di mmitlwa ke bone ba ba utlwileng, mme ba tsamaya ba imelwa ke matshwenyego le mahumo le menate ya lefatshe, ba hupediwa, mme go se ke go butswe leungo lepe mo go bona. 15 Tse di mo mmung o o siameng ke bone ba e a reng ba utlwile, ba boloke Lefoko mo pelong e ntle e e molemo, mme ba ungwe go ya pele.

Setshwantsho ka ga lobone

l6 "Ga go na ope yo e a reng a tshubile lobone, a lo ribegetse ka sejana, le fa e le go lo baya ka fa tlase ga bolao; mme o a tle a lo tlhome mo setlhomong gore ba ba tsenang ba bone lesedi. 17 "Gonne ga go a fitlhega sepe se se se kitlang se bonala; le gona ga go a subega sepe se se se kitlang se itsiwe, se tla mo ponatshegong. 18 "Ka moo, tlhokomelang ka fa lo utlwang ka teng; gonne yo o nang le sengwe o tla newa; mme yo o se nang sepe, le se a itlhomang a na naso o tla se tseelwa."

Ba ga gabo Jesu

19 Jaanong mmaagwe le bomonnawe ba tla go ene, mme ba retelelwa ke go fitlha fa go ene ka ntlha ya bontsi. 20 A bolelelwa ga twe: "Mmaago le bomonnao ba eme kwa ntle, ba rata go go bona." 21 A ba fetola a re: "Mme le bonnake ke bone ba ba utlwang Lefoko la Modimo, ba le dirisa."

Jesu o didimatsa letsha

22 Ka lengwe la malatsi ao a palama mokoro le barutwa ba gagwe, a ba raya a re: "A re tsheleleng kwa moseja ga letsha." Mme ba bolola. 23 Ya re ba ntse ba tsamaya, a thulamela. Ga fologela matsubutsubu a phefo mo letsheng, metsi a ba gasegela, mme ba nna mo kotsing. 24 Ke fa ba tla, ba mo tsosa ba re: "Moruti, Moruti, re a nyelela!" A tsoga, a kgalemela phefo le dinteelo tsa metsi; tsa khutla, ga ba ga nna tidimalo. 25 A ba raya a re: "Tumelo ya lona e kae?" Mme ba boifa, ba gakgamala, ba raana ba re: "Kana yo ke mang, fa le tsona diphefo le metsi a di laola, mme di mo utlwa?"

Setsenwa sa kwa Gerasa

26 Jaanong ba be ba tshelela kwa lefatsheng la Bagerasa le le lebaganyeng le Galelea. 27 Ya re a tswela mo lefatsheng, monna mongwe wa kwa motseng a kgatlhana nae, a na le medemone, yo o sa bolong go tsamaya a sa apara, a sa nne mo ntlong, fa e se mo mabitleng. 28 Ya re a bona Jesu, a goa, a wela fa fatshe fa pele ga gagwe, a goa a re: "Ke na le eng le wena, Jesu, Morwa Modimo Mogodimodimo? Ke a go rapela: O se ka wa ntlhokofatsa." 29 Ke ka gonne Jesu o ne a laotse mowa o o itshekologileng go tswa mo mothong yoo. O ne o a tle o mo rutlarutle gantsi, a ba a golegwe ka dikeetane tsa mabogo le maoto, a disiwe, mme a kgaole dikgolego, a kgweelediwe ke modemone kwa mafelong a a senya. 30 Jesu a mmotsa a re: "Leina la gago ke mang?" Yoo a re: "Ke 'Mophato';" gonne go ne go tsenye medemone e mentsi mo go ene. 31 Jaanong ya mo rapela gore a se ka a e laola go ya moleteng o o se nang bolekanngo. 32 Ga bo go le lekgamu la dikolobe di le dintsi teng, le fula mo thabeng. Mme medemone ya mo rapela gore a e letlelele go tsena mo go tsona. A e letlelela. 33 Foo medemone ya tswa mo mothong, ya tsena mo dikolobeng, mme lekgamu la kgokologela ka fa makgotlhong mo letsheng, la betwa ke metsi. 34 Ya re badisa ba bona se se dirafetseng, ba tshaba, ba se bolela mo motseng le kwa masimo. 35 Ke fa batho ba motse ba ya go bona se se dirafetseng, ba tla kwa go Jesu, ba fitlhela motho yo medemone e duleng mo go ene, a ntse fa dinaong tsa ga Jesu, a apere, a ikutlwa sentle; mme ba boifa. 36 Mme ba ba bonyeng ba ba bolelela ka fa yo o neng a tsenywe ke medemone a thusitsweng ka teng. 37 Ke fa batho botlhe ba ba mo tikologong ya Bagerasa ba rapela Jesu gore a tloge mo go bone; gonne ba ne ba tshwerwe ke poifo e kgolo. Mme a palama mokoro, a boa. 38 Jaanong monna yo medemone e duleng mo go ene a mo rapela gore a nne nae; mme Jesu a mo naya tsela a re: 39 "Boela kwa ntlong ya gago, o bolele dilo tse dikgolo tse Modimo o di go diretseng." Monna yoo a tloga, a tumisa mo motseng otlhe dilo tse dikgolo tse Jesu o di mo diretseng.

Morwadia Jairo. Mosadi wa tshologo ya madi

40 Ya re Jesu a boa, batho ba bantsi ba mo tshola ka boitumelo; gonne ba ne ba mo letetse botlhe. 41 Mme bonang, ga tla monna yo leina la gagwe e leng Jairo, e le tlhogo ya senagoge. Yoo a wela fa dinaong tsa ga Jesu, a mo rapela gore a tsene mo ntlong ya gagwe; 42 gonne o ne a na le ngwana wa mosetsana yo o esi, yo o ka neng a le dinyaga di le 12, yo o neng a le gaufi le go swa. Ya re a tsamaya, bontsi jwa batho jwa mo pitlaganya. 43 Jaanong ga tla mosadi yo o sa leng a bolawa ke tshologo ya madi dinyaga di le 12, mme a feditse tsotlhe tse a phelang ka tsona mo dingakeng, mme go se ope yo o ka mo fodisang, 44 a tla fa morago ga gagwe, a ama momeno wa seaparo sa gagwe. Ka bonako tshologo ya madi ya ema mo go ene. 45 Ke fa Jesu a re: "Ke mang yo o nkamileng?" Ya re ba itatola botlhe, Petoro le ba ba nang nae ba re: "Moruti, bontsi bo go pitlagantse, ba kataganye fa go wena." 46 Mme Jesu a re: "Mongwe o nkamile; gonne ke ikutlwile gore thata e dule mo go nna." 47 Ya re mosadi a bona, fa a sa fitlhega, a tla a roroma, a wela fa fatshe fa pele ga gagwe, a ipolela fa pele ga batho botlhe se a se mo ametseng le ka fa a akofileng a fola ka teng. 48 Ya baa gona Jesu a mo rayang a re: "Morwadiaka, tumelo ya gago e go thusitse; tsamaya ka kagiso." 49 Ya re a sa ntse a bua, ga tla mongwe a tswa kwa ga gabo molaodi wa senagoge, a mo raya a re: "Morwadio o sule; se tlhole o lapisa Moruti." 50 Ya re Jesu a utlwa, a mo raya a re: "Se boife; dumela fela, mme ngwana o tla phedisiwa." 51 Ya re a tsena mo ntlong, a se ka a letlelela ope go tsena nae, fa e se Petoro le Johane le Jakobo le rramosetsana le mmaagwe. 52 Botlhe ba bo ba lela, ba mo hutsafalela. Mme Jesu a re: "Se leleng; gonne ga a a swa, o robetse." 53 Mme ba mo tshega, ka ba itse gore o sule. 54 Jesu a mo tshwara seatla, a mo raya a re: "Ngwanaka, tsoga!" 55 Ke fa mowa wa gagwe o boa, mme a tsoga ka bonako. Jesu a laola gore a fiwe dijo. 56 Bagolo ba gagwe ba gamarega; mme Jesu a ba laya gore ba se bolelele ope se se dirafetseng.

Luka 9

Jesu o roma baapostolo baba 12

1 Jaanong Jesu a bitsa barutwa ba ba 12 mmogo, a ba naya nonofo le thata ya go leleka medemone yotlhe, le go fodisa malwetse. 2 A ba roma go rera puso ya Modimo, le go fodisa ba ba lwalang. 3 A ba raya a re: "Lo se ka lwa tseela leeto sepe, le fa e ka nna thobane, le fa e le kgwatlha, le fa e le senkgwe, le fa e le madi, le e seng ope wa lona dikobo di le pedi. 4 Ntlo e lo tsenang mo go yona, le fa e ka nna efe, lo nne teng, lo be lo tloge teng. 5 Mme botlhe ba ba sa lo tsholeng, e re lo tswa mo motseng oo, lo itlhotlhore lorole mo dinaong, go nna tshupo ka ga bone." 6 Ba tloga, ba ralala metsana ka tatelano, ba rera Efangele, ba fodisa balwetse gongwe le gongwe.

Herote le Johane Mokolobetsi

7 Ya re kgosi Herote a utlwa ka ga tsotlhe tse di dirafalang tseo, a akabala, ka bangwe ba ne ba re: "Johane o tsogile mo baswing." 8 Ba bangwe ba re: "Elia o bonetse;" ba bangwe ba re: "Moporofeti mongwe wa ba bogologolo o tsogile." 9 Herote a re: "Johane ke mo kgaotse tlhogo; mme yo ke utlwang dilo tse di ntseng jalo ka ga gagwe ke mang?" A ba a eletsa go mmona.

Ntsifatso ya ntlha ya dinkgwe

10 Jaanong baapostolo ba boa, ba mmolelela tsotlhe tse ba di dirileng. A ba tsaya, a ya nabo kwa thoko kwa motseng o o bidiwang Betsaita."Ya re batho ba lemoga, ba mo latela. A ba tshola, a bua nabo ka ga puso ya Modimo, a fodisa ba ba tlhokang phodiso. 12 E rile letsatsi le simolola go ngotlega, ba ba 12 ba tla kwa go ene, ba mo raya ba re: "Naya batho tsela gore ba ye kwa metsaneng le kwa merakeng mo tikologong, ba bone marobalo le dijo; gonne fano re mo sekakeng." 13 A ba raya a re: "Ba feng lona, ba je!" Mme ba re: "Ga re na sepe, fa e se dinkgwe tse tlhano le ditlhapi tse pedi, fa e se gore rona re ye go rekela batho botlhe bao dijo." 14 E ne e ka nna banna ba ba dikete tse tlhano. A raya barutwa ba gagwe a re: "Ba nniseng fa fatshe ka masomo, lengwe le lengwe e ka nna 50." 15 Ba dira jalo, ba ba nnisa botlhe fa fatshe. 16 Jaanong a tsaya dinkgwe tse tlhano le ditlhapi tse pedi, a lelala legodimong, a di lebogela, a di nathoganya, a ba a di neela barutwa go di baya batho pele. 17 Ba ja, ba kgora botlhe; ga ba ga selwa masadisa a a ba saletseng, a tlatsa ditlatla di le 12.

Boipolelo jwa ga Petoro. Pego ya ntlha ya dipogo

18 Ya re a rapela a le esi, barutwa ba bo ba na nae. Jaanong a ba botsa a re: "Batho ba re, nna ke mang?" 19 Ba araba ba re: "Ba re, o Johane Mokolobetsi; ba bangwe ba re, o Elia; ba bangwe gape ba re, moporofeti mongwe wa ba bogologolo o tsogile." 20 Jaanong a ba raya a re: "Mme lona lo a re, ke mang?" Petoro a araba a re: "O Keresete wa Modimo." 21 Mme Jesu a ba laya thata, a ba laola gore ba se bolelele ope jalo, 22 a re: "Morwa-Motho o tshwanetse go boga dilo tse dintsi, le go ganwa ke bagolo ba morafe le baperesiti ba bagolo le Baitse-dikwalo le go bolawa le go tsosiwa ka letsatsi la boraro."

Ka ga go sikara sefapaano

23 Jaanong a raya botlhe a re: "Fa mongwe a rata go ntshala morago, a a itlogele, a sikare sefapaano sa gagwe ka letsatsi le letsatsi, a ntshale morago. 34 Gonne motho yo o ratang go boloka bophelo jwa gagwe o tla latlhegelwa ke jona; mme yo o latlhegelwang ke bophelo jwa gagwe ka ntlha ya me o tla bo pholosa. 25 Kana motho go ka mo thusang, le fa a ka bapala lefatshe lotlhe, mme ene ka esi a itatlha, gongwe a itshenyetsa? 26 Gonne yo o tlhajwang ke ditlhong ka ntlha ya me le ka ntlha ya mafoko a me, le Morwa-Motho o tla tlhajwa ke ditlhong ka ntlha ya gagwe, motlhang a tlang ka kgalalelo ya gagwe le ya ga Rraagwe le ya baengele ba ba boitshepo. 27 Ke lo bolelela boammaaruri ka re: Go na le bangwe ba bone ba ba emeng fa, ba ba se kitlang ba utlwa loso ka gope, ba ise ba bone puso ya Modimo."

Kgalaletso ya ga Jesu kwa thabeng

28 E rile go sena go feta malatsi a a ka robedi morago ga mafoko ao, a tsaya Petoro le Johane le Jakobo, a tlhatlogela kwa thabeng go rapela. 29 Ya re a ntse a rapela, ponalo ya sefatlhego sa gagwe ya fetoga, seaparo sa gagwe sa nna sesweu, sa fatlha. 30 Jaanong bonang, banna ba le babedi ba bua nae, e bong Mose le Elia, 31 ba bonala mo kgalalelong, ba bua ka ga bokhutlo jwa botshelo jwa gagwe jo a tla bo feleletsang kwa Jerusalema. 32 Petoro le ba ba nang nae ba bo ba tshwerwe ke boroko. Ya re ba sena go thanya, ba bona kgalalelo ya gagwe le banna ba babedi ba ba emeng nae. 33 Ya re ba kgaogana nae, Petoro a raya Jesu a re: "Moruti, go molemo go rona go nna fa; a re direng metlaagana e le meraro, o mongwe e nne wa gago, o mongwe wa ga Mose, o mongwe wa ga Elia." Mme a sa itse se a se buang. 34 Ya re a bua jalo, ga tla leru, la ba ritifalela, mme ba boifa, fa banna bale ba tsena mo lerung. 35 Foo lentswe la utlwala, le tswa mo lerung le re: "Yoo ke Morwaake yo ke mo itlhaoletseng; mo utlweng!" 36 Ya re lentswe le sena go utlwala, Jesu a fitlhelwa a le esi. Bone ba didimala, mme mo malatsing ao ba se ka ba bolelela ope sepe sa tse ba di bonyeng.

Phodiso ya ngwana zva bolwetse jwa seebana

37 Ya re ba fologa mo thabeng ka letsatsi la ka moso, batho ba bantsi ba mo kgatlhantsha. 38 Ke fa monna mongwe mo bontsing a kua a re: "Moruti, ke a go rapela, leba morwaake, gonne ke ngwanake yo o esi. 39 Bona, mowa o a tle o mo tshware, mme a goe ka tshoganyetso; mowa o mo rutlarutle, a ba a phoke mafulo; ke ka sewelo fela fa o mo tlogela sebakanyana, o sa mmogise. 40 Ke rapetse barutwa ba gago gore ba o kgarameletse ntle, mme ba reteletswe." 41 Jesu a araba a re: "Batho ba ba sa dumeleng, ba ba kgopo ke lona! Ke tla nna le lona go fitlhelela leng, ke lo itshoketse? Tsisa morwao kwano!" 42 Ya re a sa ntse a tla kwa go ene, modemone wa mo rutlarutla, wa mo karalatsa. Mme Jesu a kgalemela mowa o o itshekologileng, a fodisa mosimane, a ba a mo neela rraagwe. 43 Botlhe ba gakgamadiwa thata ke bogolo jwa Modimo.

Pego ya bobedi ya dipogo

Ya re botlhe ba ntse ba gakgamaletse tsotlhe tse Jesu o di dirileng, a raya barutwa ba gagwe a re: 44 "Tsenyang mafoko a mo ditsebeng tsa lona: Morwa-Motho o tla neelwa mo diatleng tsa batho." 45 Mme ba se ka ba tlhaloganya polelo e; ya nna e e subegileng mo go bone, mo ba bileng ba se ka ba e lemoga, mme ba boifa go mmotsa ka ga yona."

Yo mogolo mo pusong ya Modimo ke mang?

46 Jaanong ga simologa kgang mo go bone ya gore yo mogolo mo go bone ke mang. 47 Ya re Jesu a lemoga kakanyo ya dipelo tsa bone, a tsaya ngwana, a mo emisa fa go ene, 48 a ba raya a re: "Yo o tsholang ngwana yo ka leina la me, o a ntshola; mme yo o ntsholang, o tshola yo o nthomileng. Gonne yo o leng mmotlana mo go lona lotlhe, ke ene yo mogolo."

Yo o sa lweng le rona o a re lwela

49 Johane a tswa molomo a re: "Morena, re bonye mongwe a leleka medemone ka leina la gago; ra mo iletsa, ka a sa go sale morago le rona." 50 Jesu a mo raya a re: "Lo se ka lwa mo iletsa; gonne yo o sa lweng le rona o a re lwela."

Basamaria ba gana Jesu

51 E rile malatsi a go tlhatlosiwa ga gagwe a atamela, a ikaelela a tiisitse pelo go ya kwa Jerusalema. 52 A romela barongwa kwa pele; ba ya ba tsena mo motsaneng mongwe wa Basamaria gore ba mmaakanyetse teng. 53 Mme bone ba se ka ba mo tshola, ka a gopotse go ya kwa Jerusalema. 54 Ya re barutwa ba gagwe Jakobe le Johane ba bona, ba mo raya ba re: "Morena, a o rata, ra re molelo o fologe kwa legodimong, o ba nyeletse jaaka Elia a kile a dira?" 55 Mme Jesu a retologa, a ba kgalemela a re: "Ga lo itse gore lo ba mowa o o ntseng jang! Morwa-Motho ga a tla go senya maphelo a batho, o tsile go a pholosa." Mme ba ya kwa motseng o mongwe.

Ka ga go sala Jesu morago

57 Ya re ba ntse ba tsamaya mo tseleng, mongwe a mo raya a re: "Ke tla go sala morago gongwe le gongwe kwa o ka yang teng." 58 Jesu a mo raya a re: "Diphokojwe di na le mesima, le dinonyane tsa loapi di na le dintlhaga; mme Morwa-Motho ga a na fa a ka latsang tlhogo teng." 59 Jesu a raya yo mongwe a re: "Ntshale morago." Yoo a re: "Morena, ntetlelele ke ye go fitlha rre pele." 60 Jesu a mo raya a re: "Lesa baswi ba fitlhe baswi ba bone; mme wena tsamaya, o phatlalatse tsa puso ya Modimo." 61 Yo mongwe le ene a re: "Morena, ke tla go sala morago; mme ntetlelele pele go laelana le ba lapa la me." 62 Mme Jesu a mo raya a re: "Ga go ope yo o ka nonofelang puso ya Modimo, fa e ka re a tshwere mogoma, a gadima kwa morago."

Luka 10

Jesu o roma barutwa ba ba 70

1 Morago ga dilo tseo Morena a tlhomamisa ba bangwe ba le 70, a ba roma ka bobedi le bobedi go mo etelela pele kwa motseng mongwe le mongwe le felong gongwe Ie gongwe kwa a tla fitlhang teng ka esi. 2 Foo a ba raya a re: "Thobo e kgolo, mme badiri ga ba banene. Ka moo, rapelang Morena wa thobo gore a romele badiri mo thobong ya gagwe. 3 Tsamayang! Bonang, ke a lo roma jaaka dikwana mo gare ga diphiri. 4 Se tsholeng kgetsana ya madi, le fa e le kgwatlha, le fa e le ditlhako. Lo se ka lwa dumedisa ope mo tseleng. 5 Mme le fa lo tsena mo ntlong efe, buang pele lo re: 'A kagiso e nne le ntlo e!' 6 Fa go le ngwana wa kagiso teng, kagiso ya lona e tla nna mo go ene; mme fa go se jalo, e tla boela kwa go lona. 7 Lo nne mo ntlong eo, lo je lo nwe tse ba nang natso; gonne modiri o tshwanetswe ke tuelo ya gagwe. Lo se ka lwa tsamaya lo tlhomaganya matlo. 8 Mme le fa lo tsena mo motseng ofe, mme ba lo tshola, lo je tse lo di bewang pele; 9 lo be lo fodise balwetse ba ba mo go ona, lo ba ree lo re: 'Puso ya Modimo e lo atametse. 10 Mme le fa lo tsena mo motseng ofe, mme ba sa lo tshole, tswelang mo mebileng ya ona lo re: ntLe lone lorole lwa motse wa lona, lo lo kgomaretseng dinao tsa rona, re a lo lo phimolela. Fela, itseng gore puso ya Modimo e atametse. 12 Ke lo raya ke re: Ka letsatsi leo go tla nna botoka mo go Basotoma bogolo go motse o.

Jesu o kgalemela metse

13 "A tatlhego ya gago wee, Gorasine! A tatlhego ya gago wee, Betsaita! Gonne fa ditiro tsa nonofo tse di dirilweng mo go lona di ka bo di dirilwe mo Tiro le Sitone, ba ka bo ba sa bolo go ikwatlhaya, ba apere lesela la kgetse, ba ntse mo moloreng. 14 Fela petso ya lona mo katlholong e tla feta ya ba Tiro le Sitone. 15 Wena Kaperenaume, a ga o a godisiwa go fitlha legodimong? O tla fologela kwa Felong ga baswi. 16 "Yo o lo utlwang o utlwa nna; yo o lo nyatsang o nyatsa nna, mme yo o nnyatsang o nyatsa ene yo o nthomileng."

Barutwa ba ba 70 ba a boa

17 Jaanong ba ba 70 ba boa ka boitumelo ba re: "Morena, medemone le yone e re ikobela ka leina la gago." 18 Jesu a ba raya a re: "Ke ne ka bona Satane a wa kwa legodimong jaaka logadima. 19 Bonang, ke lo neile thata ya go gata dinoga le diphepheng le ya go fenya nonofo yotlhe ya mmaba; ga go sepe se se ka lo direlang bosula ka gope. 20 Fela lo se ka lwa itumelela moo, fa mewa e lo ikobela, mme itumeleng, ka maina a lona a kwadilwe kwa magodimong."

Jesu o boka Rraagwe

21 Ka yona nako eo Jesu a ipela mo Moweng o o Boitshepo a re: "Ke a go leboga, Rara, Morena wa legodimo le lefatshe, ka gonne dilo tse o di subetse ba ba botlhale le ba ba tlhaloganyang, mme o di senoletse ba e leng bana. Ee, Rara; gonne go ne go go kgatlha jalo. 22 "Dilo tsotlhe ke di neilwe ke Rre. Ga go ope yo o itseng gore Morwa ke mang, fa e se Rara, le gore Rara ke mang, fa e se Morwa le yo Morwa o ka ratang go mo mo senolela." 23 Ke fa a retologela go barutwa, ba le kwa thoko a re: "Go sego matlho a a bonang tse lo di bonang. 24 gonne ke lo raya ke re: Baporofeti ba le bantsi, le dikgosi, ba batlile go bona tse lo di bonang, mme ga ba a ka ba di bona, le go utlwa tse lo di utlwang, mme ga ba a ka ba di utlwa."

Mosamaria yo o kutlwelo-botlhoko

25 Ke fa Moitse-molao mongwe a ema, a mo lalela a re: "Moruti, ke tla dirang gore ke rue bophelo jo bo sa khutleng?" 26 Jesu a mo raya a re: "Go kwadilwe eng mo molaong? O buisa jang?" 27 Ene a araba a re: "Rata Morena, Modimo wa gago, ka pelo yotlhe le ka mowa otlhe le ka thata yotlhe le ka tlhaloganyo yotlhe ya gago; le mongwe-ka-wena o mo rate jaaka o ithata." 28 Jesu a mo raya a re: "O arabile sentle; dira jalo, mme o tla phela." 29 Mme ene, ka a rata go itshiamisa, a raya Jesu a re: "Mme mongwe-ka-nna ke mang?" 30 Jesu a araba a re: "Motho mongwe o kile a tswa Jerusalema, ya kwa Jerigo; mme a wela mo dinokwaneng. Ya re di sena go mo apola le go mo ntsha dintho, tsa tsamaya, tsa mo tlogela a le gaufi le go swa. 31 Ga dirafala, moperesiti mongwe a fologa ka tsela eo, mme ya re a mmona, a mo feta fela. 32 Fela jalo le Molefi, ya re a fitlha felong foo, mme a mmona, a mo feta fela. 33 Mme Mosamaria mongwe a eta, a fitlha fa a leng teng. Ya re a mmona, a tlhomoga pelo, 34 a ya fa go ene, a fapa dintho tsa gagwe, a di tshela lookwane le weine, a ba a mo palamisa pelesa ya gagwe, a mo isa kwa ntlong ya baeti, a mo tlamela. 35 Ya re kamoso a ntsha diselefera tse pedi, a di naya mong wa ntlo a re: 'Mo tlamele, mme se o tla se ntshang bogolo go moo, ke tla se go busetsa, fa ke boa.' 36 "O gopolang, ke mang wa ba bararo ba, yo e neng e le mongwe-ka-ene yo o wetseng mo dinokwaneng?" 37 Yoo a re: "Ke yo o mo diretseng ka kutlwelo-botlhoko." Jesu a mo raya a re: "Tsamaya o dire jalo le wena."

Maretha le Maria

38 Ya re ba ntse ba tsamaya, a tsena mo motsaneng mongwe. Mme mosadi mongwe, yo leina la gagwe e leng Maretha, a mo tsholela mo ntlong ya gagwe. 39 A bo a na le monnawe yo o bidiwang Maria; ene o ne a nna fa dinaong tsa Morena, a reeditse lefoko la gagwe. 40 Maretha ene a bo a kgoreletsegile thata ka go ba direla go le gogolo. A ba a tla a re: "Morena, a ga o re sepe, fa nnake a ntlogetse ke dira ke le nosi? Mo ree jaanong, a nthuse!" 41 Mme Morena a mo araba a re: "Maretha, Maretha, o itshwenya ka tse dintsi, o bile o itlhokisa boiketlo. 42 Mme se se batlegang ke se le sengwe fela. Fa e le Maria, o itlhaoletse kabelo e e molemo, e e se kitlang e tlosiwa mo go ene."

Luka 11

Thapelo va Morena

1 E rile a le kwa felong gongwe, a rapela; ya re a khutla, mongwe wa barutwa ba gagwe a mo raya a re: "Morena, re rute go rapela, jaaka Johane le ene a rutile barutwa ba gagwe." 2 Jesu a ba raya a re: "E re fa lo rapela, lo re: 'Rraarona, yo o kwa magodimong; leina la gago a le itshepisiwe; puso ya gago a e tle; thato ya gago a e dirafale mo lefatsheng jaaka kwa legodimong. 3 O re fe kajeno sejo sa rona sa letsatsi. 4 O re itshwarele melato ya rona, jaaka le rona re itshwarela ba ba melato le rona. O se re gogele mo thaelong; mme o re golole mo bosuleng.'"

Ka ga go rapela ka tlhoafalo

5 A boa a ba raya a re: "Ke ofe mo go lona, yo e ka reng a na le tsala, mme a ya go yona bosigogare, a e raya a re: 'Tsala, nkadima dinkgwe di le tharo; 6 gonne tsala ya me e nkgorogetse, e tswa leetong, mme ga ke na sepe se ke tla se e bayang pele;' 7 mme yole a araba, a le kwa teng, a re: 'Se ntshwenye; mojako o setse o tswetswe, le bana ba me ba na le nna mo bolaong, Ga nka ke ka tsoga, ka go naya.' A o ka re jalo? 8 Ke lo raya ke re; Le fa a ne a sa ka ke a tsoga, a mo naya, ka e le tsala ya gagwe, mme ka ntlha ya kemelelo ya gagwe o tla tsoga, a mo naya ka fa a tlhokang ka teng. 9 "Le gona ke lo raya ke re: Kopang, mme lo tla newa; batlang, mme lo tla bona; konyakonyang, mme lo tla bulelwa. 10 "Gonne mongwe le mongwe yo o kopang o a amogela, le yo o batlang o a bona, le yo o konyakonyang o tla bulelwa. 11 Mme rra-bana ke ofe mo go lona, yo e a reng morwawe a mo kopa senkgwe, a mo nee lentswe, gongwe a mo kopa tlhapi, a mo nee noga mo boemong jwa tlhapi, 12 gongwe a mo kopa lee, a mo nee phepheng? 13 Jaanong, fa lona ba lo leng bosula, lo itse go naya bana ba lona dineo tse di molemo, kana Rraeno wa legodimo o tla naya bone ba ba mo kopang Mowa o o Boitshepo bogolo jang!"

Tshotlo ya Bafarisai

l4 A ba a kgarameletsa modemone ntle, ya bo e le o o semumu. Ya re modemone o sena go tswa, motho yo o semumu a bua; mme bontsi jwa batho jwa gakgamala. 15 Foo bangwe ba bone ba re: "O kgarameletsa medemone ntle ka Beelsebule, morena wa medemone." 16 Ba bangwe ba mo leka, ba batla mo go ene sesupo se se tswang kwa legodimong. 17 Mme ene, ka a itse megopolo ya bone, a ba raya a re: "Bogosi bongwe le bongwe jo bo ikgaogantseng bo a senyega, mme ntlo e e itwantshang e a wa. 18 Fa Satane le ene a ikgaogantse le ba gagwe, bogosi jwa gagwe bo ka ema jang? Gonne lo a re, ke kgarameletsa medemone ntle ka Beelsebule. 19 Jaanong fa nna ke kgarameletsa medemone ntle ka Beelsebule, bomorwaa-lona ba e kgarameletsa ntle ka mang? Ka moo bone ba tla nna baatlhodi ba lona. 20 Mme fa ke kgarameletsa medemone ntle ka monwana wa Modimo, gona puso ya Modimo e fitlhile mo go lona. 21 "E a re fa monna yo o senatla, yo o tlhometseng, a disitse lapa la gagwe, tse a nang natso di nne mo kagisong. 22 Mme fa mongwe yo o senatla bogolo go ene a mo tlhasela, a mo fenya, o mo tseela dibolai tsa gagwe tse a di ikantseng, a abe dithopo tsa gagwe. 23 "Yo o sa ntweleng, o a ntwantsha; yo o sa phutheng le nna, o a falatsa.

Mowa o o itshekologileng

24 "Mowa o o itshekologileng e a re o dule mo mothong, o ralale mafelo a a se nang metsi, o batla tapologo; mme e re o sa e bone, o re: 'Ke tla boela kwa ntlong ya me e ke duleng mo go yona.' 35 Jaanong e re o tla, o fitlhele e feetswe, e kgabisitswe. 26 Foo o ye, o itseele mewa e sele e e supang e e bosula go o feta; mme e tsene, e age teng; mme tsa bofelo tsa motho yoo di nne bosula go feta tsa ntlha."

Boitumelo jwa nnete

37 Ya re a sa ntse a bua jalo, mosadi mongwe mo bontsing a tsholetsa lentswe, a mo raya a re: "Go sego mmele o o go belegeng, le mabele a o a amuleng." 28 Mme ene a re: "Ee, mme bogolo go sego ba ba utlwang Lefoko la Modimo, ba le boloka."

Sesupo sa ga Jona

29 E rile bontsi bo phuthega, a simolola go bua a re: "Losika lo ke lo lo bosula; lo batla sesupo; mme ga lo kitla lo newa sesupo sepe, fa e se sa ga Jona moporofeti. 30 Gonne Morwa-Motho o tla nna sesupo mo losikeng lo, fela jaaka Jona e ne e le sesupo mo go ba Ninife. 31 Kgosigadi ya kwa borwa e tla nanoga mo katlholong ya bofelo, e na le banna ba losika lo, mme e tla ba bona molato; ka gonne e ne ya tswa kwa dikhutlong tsa lefatshe, ya tla go utlwa botlhale jwa ga Salomo; mme kana yo o fetang Salomo o fano." 32 Le banna ba Ninife ba tla ema mo katlholong ya bofelo, ba na le losika lo, ba lo bona molato; ka gonne ba ne ba ikwatlhaisiwa ke thero ya ga Jona; mme kana yo o fetang Jona o fano.'

Lobone lwa mmele

33 "Ga go ope yo e a reng a tshubile lobone, a lo bee mo go fitlhegileng, le fa e le ka fa tlase ga seelo, mme o lo baya mo setlhomong, gore ba ba tsenang ba bone lesedi. 34 Lobone lwa mmele ke leitlho la gago. Fa leitlho la gago le siame, mmele otlhe wa gago le ona o tletse lesedi; mme fa le fokola, mmele wa gago le ona o tletse lefifi. Jaanong he, ela tlhoko, e se re gongwe lesedi le le mo go wena ya bo e le lefifi. 36 Fa mmele wa gago otlhe o tletse lesedi, go se na gope fa go leng lefifi, o tla bo o tletse lesedi otlhe, jaaka fa lobone lo go bonesa ka lesedi."

Jesu o kgalemela Baitse-dikwalo le Bafarisai

37 Ya re a sena go bua, Mofarisai mongwe a mo kopa gore a fitlhole nae. A tsena, a nna fa dijong. 38 Ya re Mofarisai a bona, a gakgamala, ka a se ka a tlhapa pele ga go ja. 39 Mme Morena a mo raya a re: "Kana lona Bafarisai, lo tlhatswa senwelo le mogotswana ka fa ntle, mme ka fa teng lo tletse megagaru le bosula. 40 Masilo ke lona! A yo o dirileng se se ka fa ntle ga a dira le sona se se ka fa teng? 41 Bogolo ntshang tse di mo teng go atswa bahumanegi; mme tsotlhe di tla nna phepa mo go lona. 42 "Mme go latlhega lona Bafarisai! Ka gonne lo kgetha sa bosome sa kgomodimetsing le sa seruane le sa merogo yotlhe; mme lo fapoga tshiamo le lorato lwa Modimo. Tse, di tshwanetse go dirwa, mme tsele tsa se ka tsa tlogelwa. 43 "Go latlhega lona Bafarisai! Ka gonne lo rata ditulo tse di kwa pele mo disenagogeng le ditumediso mo dipatlelong. 44 Go latlhega lona Baitse-dikwalo le Bafarisai, baitimokanyi ke lona! Ka gonne lo ntse jaaka diphupu tse di sa bonaleng, tse batho ba sa itseng gore a ba tsamaya fa godimo ga tsona." 45 Foo mongwe wa Baitse-molao a mo araba a re: "Moruti, fa o bua jalo, le rona o a re kgoba." 46 Mme Jesu a re: "Go latlhega le lona Baitse-molao! Ka gonne lo rwesa batho merwalo e e bokete go rwalwa, mme lona ka losi ga lo ame merwalo e, le fa e le ka monwana o le mongwe fela. 47 Go latlhega lona! Gonne lo aga matlapa a diphupu tsa baporofeti, etswe borraeno ba ba bolaile. 48 Ka moo lo basupi, mme lo dumalana le ditiro tsa borraeno; gonne bone ba ba bolaile, mme lona lo aga matlapa a diphupu tsa bone. 49 Ke ka moo le jona Botlhale jwa Modimo bo buileng jwa re: 'Ke tla roma baporofeti le baapostolo kwa go bone; mme bangwe ba bone ba tla ba bolaya, ba ba bogisa.' 50 Jalo madi a baporofeti botlhe a a tsholotsweng go tloga tlholegong ya lefatshe a busolosediwa losika lo, 51 go simolola ka madi a ga Abele go tla mo mading a ga Sagaria yo o swetseng fa gare ga aletare le Tempele. Ee, ke lo raya ke re: A tla busolosediwa losika lo. S2 "Go latlhega lona Baitse-molao! Ka gonne lo tlositse selotlele sa kitso; lona ka losi ga lo a ka lwa tsena, mme ba ba reng ba a tsena lo a ba kgoreletsa." 53 Ya re a sena go bua jalo nabo, Baitse-dikwalo le Bafarisai ba simolola go mo leba ka bogale le go mmotsolotsa ka ga dilo di le dintsi; S4 ba mo thaela serai gore ba tshware sengwe se se tswang mo molomong wa gagwe, ba tle ba mmone molato.

Luka 12

Ka ga bohimokanvo

1 E rile go sa le jalo, diketekete tsa batho di sena go phuthega, mo ba bileng ba gatana dinao, a simolola go bua pele le barutwa ba gagwe a re: "Itiseng mo matlhabegong a Bafarisai, a e leng boitimokanyo. 2 Ga go na sepe se se bipilweng, se se se kitlang se senolwa, le fa e le se se fitlhegileng, se se se kitlang se itsiwe. 3 Ka moo, tsotlhe tse lo di buileng mo lefifing di tla utlwala mo leseding, le se lo se sebileng ditse,beng mo matlwaneng a a kwa teng se tla phatlaladiwa mo godimo ga matlo.

Yo o tshwanetseng go boifiwa

4 "Mme lona ditsala tsa me, ke lo raya ke re: Se boifeng ba ba bolayang mmele, mme morago ba se na sepe se ba ka se dirang bogolo go moo. 5 Mme ke tla lo supetsa yo lo tshwanetseng go mmoifa: Boifang ene yo e a reng a sena go bolaya, a bo a na le thata go latlhela mo moleteng wa molelo. Ee, ke lo raya ke re: Boifang ene. 6 "A dirobele di le tlhano ga di rekwe ka madinyana a le mabedi? Mme ga go sepe sa tsona se se ka lebalwang fa pele ga Modimo. 7 Le tsona dithiri tsa ditlhogo tsa lona di badilwe tsotlhe. Se boifeng; gonne lo gaisa dirobele di le dintsi.

Ka ga go ipolela Morena le go mo itatola

8 "Ke lo raya ke re: Mongwe le mongwe yo o impolelang fa pele ga batho, Morwa-Motho le ene o tla mo ipolela fa pele ga baengele ba Modimo, 9 Mme yo o intatolang fa pele ga batho, o tla itatolwa fa pele ga baengele ba Modimo. 10 "Mongwe le mongwe yo o tla buang lefoko le le nyefolang Morwa-Motho, o ka itshwarelwa; mme yo o ka kgalang Mowa o o Boitshepo, ga a ka ke a itshwarelwa. 11 "E re fa ba lo isa fa pele ga disenagoge le mebuso le balaodi, lo se ka lwa itshwenya gore lo tla ikarabela jang, gongwe ka eng, le fa e le gore lo tla bua eng; 12 gonne Mowa o o Boitshepo o tla lo ruta ka nako eo tse lo tshwanetseng go di bua."

Setshwantsho sa mohumi wa lesilo

13 Ke fa mongwe mo bontsing a mo raya a re: "Moruti, raya morwa-rre gore a kgaogane boswa le nna." 14 Mme Jesu a mo raya a re: "Motho ke wena, ke mang yo o mpeileng go nna moatlhodi gongwe mokgaoganyi wa boswa jwa lona?" 15 A boa a ba raya a re: "Elang tlhoko, lo itise mo megagarung yotlhe; gonne le fa mongwe a na le letlotlo, ga a bone bophelo ka tse a nang natso." 16 A ba a bua nabo ka setshwantsho a re: "Masimo a motho mongwe wa mohumi a ne a ungwa thata. 17 Mme a ikakanya a re: 'Ke tla dira eng, ka ke se na mo nka bolokelang thobo ya me teng?' 18 A ikaraba a re: 'Ke tla dira jaana: Ke tla rutla difala tsa me, ke aga tse dikgolo, ke bolokela mabele aotlhe le dikhumo tsa me teng, 19 jaanong ke raya mowa wa me ke re: Mowa wa me, o na le dikhumo tse dintsi tse di lekanyeng dinyaga tse dintsi. Ikhutse o je, o nwe, o ipele.' 20 Mme Modimo wa mo raya wa re: 'Lesilo ke wena! Mowa wa gago o tla tlosiwa mo go wena mo bosigong jono; mme dilo tse o di kgobokantseng e tla nna tsa ga mang?' 21 "Yo o iphuthelang matlotlo, mme a sa huma ka fa Modimong, o ntse jalo."

Ditshwenvego tsa bophelo

22 Jaanong a raya barutwa ba gagwe a re: "Ke ka moo ke lo rayang ke re: Se tshwenyegeleng bophelo gore lo tla ja eng, le fa e le mmele gore lo tla apara eng. 23 GOnne bophelo bo gaisa dijo, le mmele o gaisa diaparo, 24 Elang magakabe tlhoko; ka gonne ga a jwale, ga a robe; le gona ga a na sefala, le fa e le ntlo ya polokelo, mme Modimo o a a otla, Lona lo gaisa dinonyane segolo jang! 25 Ke ofe wa lona yo o ka ikoketsang boleele jwa letsogo le le lengwe fela ka go itlhofaetsa? 26 Jaanong fa le se sennyennyane se lo palela, lo itshwenyetsang ka tse dingwe? 27 Elang madutla tlhoko ka fa a golang ka teng; ga a otlhe, ga a loge; mme ke lo raya ke re: Le fa e le Salomo mo kgalalelong yotlhe ya gagwe, o ne a sa apare jaaka lengwe la ona, 28 Mme fa Modimo o apesa jalo bojang jo bo mo nageng, jo bo leng teng gompieno, mme kamoso bo latlhelwa mo pesetsong, o tla lo apesa bogolo jang, ba tumelo e potlana ke lona! 29 "Se batleng se lo tla se jang le se lo tla se nwang, le gona lo se ka lwa di tlhofaelela. 30 Gonne dilo tsotlhe tse di batlwa ke merafe ya lefatshe; mme Rraeno o itse gore di batlega mo go lona. 31 Bogolo batlang puso ya gagwe, mme dilo tsotlhe tse lo tla di okelediwa.

Lohumo lwa nnete

32 "Se boifeng, letsomanenyana; gonne go natefetse Rraeno go lo naya puso. 33 Rekisang tse lo nang natso, lo ntshe dikatso. Itireleng dikgwama tse di sa onaleng, e bong lohumo lo lo sa feleng kwa magodimong, kwa legodu le sa atameleng teng le kwa motoutwana o sa senyeng teng; 34 gonne kwa lohumo lwa lona lo leng teng, dipelo tsa lona le tsona di tla nna teng.

Setshwantsho sa motlhanka yo o bobebe

35 "A matheka a lona a nne a tlamilwe, le dipone tsa lona di tuke." 36 Lo nne jaaka batho ba ba lebeletseng morena wa bone, fa a tla boa kwa modirong wa nyalo, gore e re a tla a konyakonya, ba akofe ba mmulele. 37 Go sego batlhanka bao ba e tla reng morena wa bone a tla, a ba fitlhele ba disitse. Ammaaruri ke lo raya ke re: O tla itlama, a ba nnisa fa dijong, a ba a tla, a ba tsholela. 38 Mme fa e ka re a tla ka tebelo ya bobedi, le fa e le ka ya boraro, a ba fitlhela jalo, ba tla nna sego batlhanka bao. 39 Kana fa mong wa ntlo a ka bo a itsile gore legodu le tla tla ka nako efe, o ka bo a disitse, a se ka a leseletsa ntlo ya gagwe go phunngwa. 40 Le lona, nnang lo iketleeditse; gonne Morwa-Motho o tla tla ka nako e lo sa e gopolang."

Aiolebeledi yo o ikanyegang

41 Ke fa Petoro a mo raya a re: "Morena, setshwantsho se a o se bolelela rona fela, gongwe botlhe?" 42 Morena a re: "Kana molebeledi yo o ikanyegang, yo o botlhale ke mang, yo morena wa gagwe o tla mo laodisang badiredi ba gagwe gore a ba abele dijo ka nako tsa teng? 43 Go sego motlhanka yoo, yo e tla reng morena wa gagwe a tla, a mo fitlhele a dira jalo. 44 Ammaaruri ke lo raya ke re: O tla mo laodisa tsotlhe tse o nang natso. 45 Mme fa motlhanka yoo a ka ithaya a re: 'Morena wa me o diega go tla,' mme a simolola go betsa batlhanka le malata, le go ja Ie go nwa le go tagwa, 46 morena wa motlhanka yoo o tla tla ka letsatsi le o sa mo lebelelang ka lone, le ka nako e o sa e itseng, mme o tla mo gagoganya, a mo naya kabelo ya gagwe le ba ba sa ikanyegeng. 47 "Motlhanka yo o itsileng thato ya morena wa gagwe, mme a se ka a baakanya sepe, le fa e le go dira ka fa thatong ya gagwe, o tla bediwa thata. 48 Mme yo o se kang a itse, mme a dira tse di tshwanetseng kotlo, o tla bediwa go le gonnye. Mongwe le mongwe yo o neetsweng tse dintsi, go tla batlwa tse dintsi mo go ene; yo o filweng taolo mo go tse dintsi, go tla batlwa tse di fetisang mo go ene.

Jesu o tsisa molelo le kgaoganyo

49 "Ke tsile go latlhela molelo mo lefatsheng; mme ke eletsa jang, fa o ka bo o setse o tshubilwe. 50 Mme ke na le kolobetso e ke tla kolobediwang ka yona; mme ke tlaletswe jang go tsamae e dirafale! 51 A lo itlhoma gore ke tsile go dira kagiso mo lefatsheng? Ke lo raya ke re: Nnyaya, mme bogolo kgaogano: 52 gonne go tloga jaanong go tla nna ba le batlhano mo ntlong e le nngwe fela ba kgaoganye, ba bararo ba ganetsanya le ba babedi, ba babedi ba ganetsanya le ba bararo. 53 Ba tla nna ba kgaoganye, rra-motho a ganetsa morwawe, morwa a ganetsa rraagwe; mma-motho a ganetsa morwadie, morwadi a ganetsa mmaagwe; matsalaa-motho a ganetsa ngwetsi wa gagwe, ngwetsi a ganetsa matsalaagwe."

Ditshupo tsa dipaka

54 A boa a raya batho a re: "E a tle e re lo bona leru le tlhatloga kwa bophirimatsatsi, lo akofe lo re: 'Go tla tla mookodi,' mme go dirafale jalo. 55 Mme e re phefo ya borwa e foka, lo re: 'Go tla nna mogote,' mme go nne jalo. 56 Baitimokanyi ke lona! Ponalo ya lefatshe le ya legodimo lo itse go e lemoga; mme go ntse jang, fa lo sa lemoge sebaka seno?

Ithuanye le moganetsi wa gago

57 "Gape, ke go reng, fa lo sa ikatlholele ka losi se e leng tshiamo? 58 Fa o ya kwa kgosaneng, o na le moganetsi wa gago, o dire matsapa go ithuanya nae, o sa le mo tseleng, e se re gongwe a go gogela kwa moatlhoding, mme moatlhodi a go neela motlhanka, mme motlhanka a go latlhela mo ntlong ya kgolegelo. 59 Ke go raya ke re: Ga o nke o tswa teng ka gope, o ise o lefe le lone ledinyana la bofelo."

Luka 13

Polaoya Bagalelea. Turio ya Siloame

1 Go ne go le bangwe teng ka yona nako eo, ba mmegela ka ga Bagalelea ba Pilato o tlhakantseng madi a bone le ditlhabelo tsa bone. 2 Jesu a ba araba a re: "A lo itlhoma gore Bagalelea bao e ne e le baleofi go feta Bagalelea botlhe, ka ba bolailwe jalo?" 3 Ke lo raya ke re: Nnyaya; mme fa lo sa sokologe, le lona lo tla nyelela jalo lotlhe.' 4 Gongwe ba ba 18 ba turio e ba wetseng kwa Siloame, ya ba bolaya, a lo itlhoma gore ba ne ba le molato go feta batho botlhe ba ba agileng mo Jerusalema? 5 Ke lo raya ke re: Nnyaya; mme fa lo sa sokologe, le lona lo tla nyelela fela jalo lotlhe."

Setshwantsho sa mofeie o o sa ungweng

6 A ba a bua ka setshwantsho se se reng: "Motho mongwe o ne a na le mofeie, o tlhomilwe mo tshimong ya gagwe ya moweine. Jaanong a tla a batla maungo mo go ona, mme a a tlhoka." 7 A raya molemi wa tshimo a re: 'Bona, ke dinyaga tse tharo, ke ntse ke tla ke batla maungo mo mofeieng o, mme ke a tlhoka. O reme! O jelang lefatshe fela?' 8 Ene a mo araba a re: 'Morena, o o lese le ka ngwaga ono, ke tle ke o o lemele, ke tsenye letshotelo. 9 Motlhaope o tla ungwa isago; fa go sa nne jalo, o ka o rema.'"

Phodiso ya mosadi wa segole

10 A bo a ruta mo senagogeng sengwe ka Sabata. 11 Teng ga bo go le mosadi yo o neng a na le mowa wa bolwetse dinyaga di le 18, a hutaganye, a palelwa gotlhe ke go ikinamolola. 12 Ya re Jesu a mmona, a mmitsa, a mo raya a re: "Mosadi, o golotswe mo bolwetseng jwa gago." 13 A ba a mmaya diatla; mme ka bonako mosadi a inamologa, a ba a galaletsa Modimo. 14 Ke fa molaodi wa senagoge a gakatsega, ka Jesu a fodisitse ka Sabata, a raya batho a re: "Go malatsi a le marataro a go tshwanetseng ga dirwa ka ona; tlaang lo fodisiwe ka ona, e seng ka letsatsi la Sabata." 15 Morena a mo araba a re: "Baitimokanyi ke lona! Mongwe le mongwe wa lona a ga a ke a golola kgomo ya gagwe gongwe esele fa segopong ka Sabata, a ya go e nosa? 16 Mme yo e leng morwadia Aborahame, yo Satane o ntseng a mo golegile dinyaga di le 18, gopola, a o ne a sa tshwanela go gololwa mo kgolegong e ka letsatsi la Sabata?" 13 17 Ya re a bua dilo tse, baganetsi botlhe ba gagwe ba tlhajwa ke ditlhong; mme batho botlhe ba itumela ka ntlha ya tsotlhe tsa kgalalelo tse di dirwang ke ene.

Setshwantsho sa peo ya mmasetete

18 Ke fa a re: "Puso ya Modimo e tshwana le eng? Ke tla e bapisa le eng? 19 E tshwana le tlhaka ya peo ya mmasetete, e motho o e tsereng, a e jwala mo tshimong ya gagwe. Ya gola, ya tswa sedhare, mme dinonyane tsa loapi tsa ba tsa aga mo dikaleng tsa sona."

Setshwantsho sa matlhabego

20 A boa a bua gape a re: "Puso ya Modimo ke tla e tshwantsha ka eng? 21 E tshwana le matlhabego a mosadi o a tsereng, a a tsenya mo dielong tse tharo tsa bupe, jwa ba jwa bela jotlhe."

Kgoro e e pitlaganyeng

22 Jaanong a ralala metse le metsana, a eta a ruta, a etela kwa Jerusalema. 23 Foo mongwe a mo raya a re: "Morena, ba ba tla pholosiwang a ga ba banene?" Mme Jesu a ba raya a re: 24 "Lwelang go tsena ka mojako o o pitlaganyeng; gonne ke lo raya ke re: Ba bantsi ba tla leka go tsena, mme ba tla palelwa. 25 E tla re mong wa ntlo a sena go nanoga, a tswala mojako, lo simolole go ema ka fa ntle, lo konyakonya lobati lo re: 'Morena, re bulele!' a lo arabe a re: 'Ga ke lo itse, le kwa lo tswang teng.' 26 Foo lo tla simolola go bua lo re: 'Re ne ra ja, ra nwa fa pele ga gago, le gona o ne wa ruta mo mebileng ya rona' 27 Mme o tla re: 'Ke lo reile ka re: Ga ke itse kwa lo tswang teng; tlogang fa go nna lotlhe, badiri ba tshiamololo ke lona!' 28 Teng foo go tla nna selelo le phuranyo ya meno, motlhang lo bonang Aborahame le Isaka le Jakobe le baporofeti botlhe mo pusong ya Modimo, mme lona lo leleketswe kwa ntle. 29 Mme ba tla tswa kwa botlhabatsatsi le kwa bophirimatsatsi le kwa bokone le kwa borwa, ba nna fa dijong mo pusong ya Modimo. 30 Mme itseng, go na le ba morago ba ba tla nnang ba pele, e bile go na le ba pele ba ba tla nnang ba morago."

Jesu o tlhagisiwa ka ga Herote

31 Ka yona nako eo ga tla Bafarisai bangwe, ba mo raya ba re: "Tloga mono o tshabe; gonne Herote o batla go go bolaya." 32 A ba raya a re: "Yaang lo ree phokojwe eo lo re: 'Bona, ke kgarameletsa medemone ntle, ke dira diphodiso kajeno le kamoso, mme ka moso o mongwe ke tla wetsa.' 33 Le fa go ntse jalo ke tshwanetse go tsamaya kajeno le kamoso le ka le le latelang; gonne ga go a tshwanela gore moporofeti a bolaelwe kwa ntle ga Jerusalema. 34 "Jerusalema, Jerusalema! Wena yo o bolayang baporofeti, o kgobotletsa ba ba romilweng go wena! Ke ratile gantsi jang go phutha bana ba gago, jaaka koko e tle e phuthe dikokwana tsa yona fa tlase ga diphuka; mme lo ganne! 35 Itseng, Ntlo ya lona lo e tlogelelwa e le letlotla. Ke lo raya ke re: Ga lo kitla lo mpona go tsamae lo tle lo re: 'A go bakwe yo o tlang mo leineng la Morena!'"

Luka 14

Jesu o fodisa monna wa bolwetse jwa metsi

1 A E rile a tsena mo ntlong ya molaodi mongwe wa Bafarisai ka Sabata go ja senkgwe, bone ba bo ba mo disitse. 2 Mme ga bo go le motho mongwe fa pele ga gagwe yo o nang le bolwetse jwa metsi. 3 Jesu a tswa molomo, a botsa Baitse-molao le Bafarisai a re: "A go letleletswe go fodisa ka Sabata, gongwe nnyaa?" 4 Mme ba didimala. Jaanong a mo tsaya, a mo fodisa, a mo naya tsela. 5 A ba a ba botsa a re: "Ke ofe wa lona, yo esele gongwe kgomo ya gagwe e ka reng e wetse mo sedibeng, a se ka a akofa a e ntsha ka letsatsi la Sabata?" 6 Mme ba palelwa ke go araba mafoko ao.

Setshwantsho sa balalediwa

7 A ba a bua le ba ba laleditsweng ka setshwantsho, ka a lemoga ka fa ba ipatlelang ditulo tse di kwa pele ka teng; a ba raya a re: 8 "E re fa mongwe a go laleleditse modiro wa nyalo, o se ka wa nna mo sedulong se se kwa pele, e se re gongwe mongwe yo o tlotlegang bogolo go wena le ene a bo a mo laleditse; 9 mme fa yo o lo laleditseng wena le ene, a tla, a go raya a re: 'Sutela yo!' o tla tloga o ya go tsaya bonno jo bo kwa moragorago ka ditlhong. 10 E re fa o laleditswe, o ye o nne mo bonnong jo bo kwa moragorago, gore e tle e re yo o go laleditseng a tla, e nne ene yo o ka go rayang a re: 'Tsala, nnela kwa pele!' Ke gona o tla nnang le tlotlo fa pele ga botlhe ba ba ntseng nao fa dijong. nGonne mongwe le mongwe yo o ikgodisang o tla kokobediwa; mme yo o ikokobetsang o tla godisiwa." 12 Le gona a raya ene yo o mo laleditseng a re: "E re fa o dira sefitlholo gongwe selalelo, o se ka wa laletsa ditsala tsa gago, le e seng bana ba ga rraago, le e seng ba ga eno, le e seng ba ba bapileng nao ba ba humileng, e se re gongwe le bone ba tloga ba go laletsa, mme wa boelwa. 13 Mme e re fa o dira moletlo, o laletse bahumanegi le digole le batlhotsi le difofu. 14 Foo o tla nna sego, ka gonne ga ba na se ba ka go busetsang ka sona; o tla busediwa mo tsogong ya basiami."

Setshwantsho sa selalelo se segolo

15 Ya re mongwe wa ba ba ntseng nae fa dijong a utlwa tseo, a mo raya a re: "Go sego yo o tla jang senkgwe mo pusong ya Modimo." 16 Jesu a mo fetola a re: "Motho mongwe o ne a dira moledo o mogolo, a ba a laletsa ba bantsi. 17 A roma motlhanka wa gagwe ka nako ya moletlo go ya go raya ba ba laleditsweng a re: 'Tlaang, gonne tsotlhe di setse di baakantswe.' 18 Mme botlhe ba ela seopo sengwe, ba simolola go ipata. Wa ntlha a mo raya a re: 'Ke rekile tshimo, mme ke tshwanetse go ya go e bona; ke a go rapela, o mpolele gore ke itatile.' 19 Yo mongwe a re: 'Ke rekile dipholo tsa dijoko tse tlhano, mme ke ya go di leka; ke a go rapela, o mpolele gore ke itatile.' 20 Yo mongwe a re: 'Ke nyetse mosadi, ke ka moo ke sa ka keng ka tla.' 21 "Motlhanka a tla, a bolelela morena wa gagwe dilo tse. Ke fa mong wa ntlo a galefa, a raya motlhanka wa gagwe a re: 'Akofa o tswele kwa mebileng le mebilaneng ya motse, o tsise bahumanegi le digole le difofu le batlhotsi kwano.' 22 Motlhanka a re: 'Morena, se o se laotseng se dirilwe, mme manno a sa le teng.' 23 Morena a raya motlhanka a re: 'Tswela kwa ditseleng le dikgorong, mme o ba kgole go tsena gore ntlo ya me e dale. 24 Gonne ke lo raya ke re: Ga go ope wa banna bao, ba ba laleditsweng, yo o tla utlwang moletlo wa me.'"

Kakanyo ya mabaka a borutioa

25 Jaanong bontsintsi jwa batho jwa tsamaya nae; mme a retologa, a ba raya a re: 26 "Fa mongwe a tla go nna, mme a sa nthate bogolo go rraagwe le mmaagwe le mosadi le bana le bomorwa-rraagwe le bokgaitsadie le jona botshelo jwa gagwe, ga a ka ke a nna morutwa wa rae. 27 Le fa e le mang yo o sa sikareng sefapaano sa gagwe, a ntshala morago, ga a ka ke a nna morutwa wa me. 28 "Ke ofe wa lona yo e ka reng a rata go aga turio, a se ka a nna pele, a bala ditshenyegelo tsa teng gore a o na le go e wetsa? 29 E se re gongwe a sena go baya motheo, mme a palelwa ke go e wetsa, botlhe ba ba bonang ba simolola go mo tshega 30 ba re: 'Motho yo, o simolotse go aga, mme o paletswe ke go wetsa.' 31 "Gongwe, kgosi ke efe, e e ka reng e ya go bololela kgosi e nngwe ka ntwa, ya se ka ya nna fa fatshe, ya akanya gore a e nonofile ka dikete di le some go kgatlhantsha e e tlang go yona ka dikete di le masome a mabedi? 32 Fa go sa nna jalo, e re eo e sa ntse e le kgakala, e rome barongwi go kopa kagiso. 33 Jaanong he, mongwe le mongwe wa lona yo o sa ikgaoganyeng le tsotlhe tse a nang natso, o palelwa jalo ke go nna morutwa wa me.

Mokeresete ke letswai la lefatshe

34 "Kana letswai le molemo; mme fa letswai le lone le tswapogile, le ka tswaisiwa ka eng? 35 Ga le na tiro, le fa e le tshimong, le fa e le mo thotobolong; mme ba le latlhela kwa ntle. Yo o nang le ditsebe go utlwa a a utlwe!"

Luka 15

Setshwantsho sa nku e e timetseng

1 Jaanong bakgethisi botlhe le baleofi ba nna ba tla go mo utlwa. 2 Mme Bafarisai le Baitse-dikwalo ba ngongorega ba re: "Yo, o tshola baleofi, o ja nabo." 3 Ke fa Jesu a ba bolelela setshwantsho se a re: 4 "Motho ke ofe mo go lona, yo e ka reng a na le dinku di le lekgolo, a timelelwa ke e le nngwe ya tsona, a se ka a tlogela tse di 99 kwa sekakeng, a latela e e timetseng go tsamaya a e bone? 5 Mme e re a sena go e bona, a e bee mo magetleng a gagwe, a itumele. 6 Mme e re a tla mo gae, a phuthe ditsala le ba ba agileng nae, a ba ree a re: 'Itumeleng le nna; ka gonne ke bonye nku ya me e e neng e timetse.' 7 Ke lo raya ke re: Go tla nna boitumelo jalo mo legodimong ka ga moleofi a le mongwe fela yo o sokologang, bogolo go basiami ba le 99, ba go sa batlegeng tshokologo mo go bone.

Setshwantsho sa selefera e e latlhegileng

8 "Gongwe mosadi ke ofe yo e ka reng a na le diselefera di le some, a latlhegelwa ke selefera e le nngwe fela, a se ka a tshuba lobone, a feela ntlo, a batla ka tlhoafalo go tsamaya a e bone? 9 Mme e re a sena go e bona, a phuthe ditsala le ba ba agileng nae a re: 'Itumeleng le nna; gonne ke bonye selefera e e neng e ntatlhegetse.' 10 Ke lo raya ke re: Go boitumelo jalo mo baengeleng ba Modimo ka ga moleofi a le mongwe yo o sokologang."

Morwa yo o latlhegileng

11 Gape a bua a re: "Motho mongwe o ne a na le bomorwa ba le babedi. 12 Yo mmotlana a raya rraagwe a re: 'Rra, mphe kabelo ya boswa e e ntshwanetseng.' Mme rraagwe a ba kgaoganya tse ba phelang ka tsona. 13 Morago ga malatsi a se kae morwa yo mmotlana a phutha tsotlhe, a hudugela kwa lefatsheng le le kwa kgakala; teng a senya khumo ya gagwe ka bophelo jo bo maswe. 14 Ya re a sena go senya tsotlhe, ga nna leuba mo lefatsheng leo, mme a simolola go tlhoka. 15 Jaanong a ya a ikopanya le mongwe wa baagi ba lefatshe leo. Yoo a mo romela kwa magoleng a gagwe go disa dikolobe. 16 A ba a eletsa go ikgorisa ka maungo a ditlhare a a jewang ke dikolobe, mme a se ka a fiwa ke ope. 17 Ke fa a itharabologelwa a re: 'Barapiwa ba ga rre ba bantsi jang, ba ba nang le dijo tse dintsi, mme nna fano ke swa ka tlala. 18 Ke tla nanoga ke ya kwa go rre, ke mo raya ke re: Rra, ke leofetse legodimo le wena; 19 ga ke tlhole ke tshwanela go bidiwa morwao; ntire jaaka mongwe wa batlhanka ba gago.' 20 A ba a nanoga, a ya kwa go rraagwe. "Ya re a sa ntse a le kgakala, rraagwe a mmona, a tlhomoga pelo, a taboga, a wela mo thamong ya gagwe, a mo atla. 21 Morwawe a mo raya a re: 'Rra, ke leofetse legodimo, ka ba ka leofela wena; ga ke tlhole ke tshwanela go bidiwa morwao.' 22 Mme rraagwe a raya batlhanka ba gagwe a re: 'Akofang lo ntshe seaparo se sentlentle, lo mo apese, lo mo rwese palamonwana mo monwaneng, le ditlhako mo dinaong; 23 lo be lo tsiseng namane e e nontshitsweng, lo e tlhabe; mme a re jeng, re itumele; 24 ka gonne morwaake yo o ne a sule, mme o bile o tsogile; o ne a latlhegile, mme o bony we.' Mme ba simolola go itumela. 25 "Morwawe yo mogolo a bo a le kwa tshimong. Ya re a tla a atamela ntlo, a utlwa kopelo le dipina. 26 A ipiletsa mongwe wa batlhanka, a mmotsa gore go direlwang jaana. 27 Yoo a mo raya a re: 'Monnao o gorogile, mme rraago o tlhabile namane e e nontshitsweng, ka a mmonye a sa phela.' 28 "Ke fa a galefa, a gana go tsena. Foo rraagwe a tswa, a mo rapela. 29 Ene a araba rraagwe a re: 'Bona, ke ntse ke go direla dinyaga tse dintsi. Ga ke ise nke ke dole taolo ya gago; mme nna ga o ise o ke o mphe potsane gore ke itumele le ditsala tsa me. 30 Mme e rile morwao yo a tla, yo o jeleng dithuo tsa gago le diaka, wa mo tlhabela namane e e nontshitsweng.' 31 Rraagwe a mo raya a re: 'Ngwanaka, o na le nna ka metlha, mme tsotlhe tsa me ke tsa gago. 32 Mme e ne e le tshwanelo go ipela le go itumela; ka gonne monnao yo o ne a sule, mme o tsogile; o ne a latlhegile, mme o bonywe.'"

Luka 16

Setshwantsho sa mookamedi yo o sa siamang

1 A Le gona a raya barutwa ba gagwe a re: "Go ne go le motho mongwe yo o humileng, a na le mookamedi wa ditiro; mme yo, o ne a latofadiwa fa pele ga gagwe gore o senya di-tsa-gagwe. 2 A mmitsa, a mo raya a re: 'Ke eng se ke se utlwang ka ga gago? Ikarabele ka ga bookamedi jwa gago; gonne ga o ka ke wa tlhola o nna mookamedi.' 3 Mookamedi a ikakanya a re: 'Ke tla dirang, ka e le fa morena wa me a tlosa bookamedi mo go nna? Ga ke itse go otola, mme go kopa go ntlhabisa ditlhong. 4 Ke lemogile se ke tla se dirang gore e tle e re ke ntshiwa mo bookameding, ba tle ba ntsholele mo matlong a bone.' 5 "Jaanong a bitsa mongwe le mongwe wa ba ba molato le morena wa gagwe, a raya wa ntlha a re: 'O molato o le kae le morena wa me?' 6 Yoo a re: 'Makokoko a le 200 a lookwane.' Mookamedi a mo raya a re: 'Tsaya lokwalo lwa gago lwa molato, o nne fa fatshe, o kwale ka bonako o re: A le 100.' 7 A tloga a raya yo mongwe a re: 'Wena o molato o le kae?' Yoo a re: 'Dikgetse tsa mabele di le 300.' Mookamedi a mo raya a re: 'Tsaya lokwalo lwa gago lwa molato, o kwale o re: Di le 240.' 8 "Morena a boka mookamedi wa tshiamololo, ka a dirile ka botlhale; gonne bana ba lefatshe leno mo losikeng lwa bone ba tlhalefile go gaisa bana ba lesedi." 9 Gape ke lo raya ke re: "Itireleng ditsala ka Mamone wa tshiamololo gore e tle e re a fela, di lo tsholele mo maagong a a sa khutleng. 10 Yo o ikanyegang mo go se sennye o ikanyega le mo go se segolo; mme yo o sa siamang mo go se sennye, ga a siama le mo go se segolo. 11 Jaanong fa lo ne lo sa ikanyege ntlheng ya Mamone yo o sa siamang, ke mang yo o tla lo ikanyang mo khumong ya boammaaruri? 12 Fa lo ne lo sa ikanyege mo go sa boeng, ke mang yo o tla lo nayang se e leng sa lona? 13 "Ga go motlhanka ope yo o ka direlang barena ba le babedi; gonne o tla tlhoa yo mongwe, mme a rate yo mongwe; gongwe o tla ngaparela yo mongwe, mme a nyatse yo mongwe. Ga lo ka ke lwa direla Modimo le Mamone."

Thata ya molao

14 Jaanong le Bafarisai, ba ba neng ba rata madi, ba utlwa tsotlhe tse, ba be ba mo sonya. 15 Mme Jesu a ba raya a re: "Ke lona ba lo itshiamisang fa pele ga batho, mme Modimo o itse dipelo tsa lona; gonne se se tlotlomaditsweng ke batho, ke makgapha fa pele ga Modimo. 16 "Molao le baporofeti ba felela ka Johane; go tloga foo go rerwa Efangele ya puso ya Modimo, mme mongwe le mongwe o itshukunyetsa mo go yona. 17 Go feta ga legodimo le lefatshe go ka nna botlhofo bogolo go go wela fa fatshe ga lotshwaonyana longwe lwa molao. 18 "Mongwe le mongwe yo o tlhalang mosadi wa gagwe, a nyala o sele, o dira kgokafalo; le yo o nyalang mosadi yo o tlhadilweng ke monna, o dira kgokafalo.

Ka ga mohumi le Lasaro

19 "Go ne go le motho mongwe yo o humileng, a apere seaparo se sehibidu le lesela le lentle la letseta, a nna a itumela ka letsatsi le letsatsi mo bontlengtleng. 20 Mme mokopi mongwe yo o bidiwang Lasaro, o ne a beilwe fa kgorong ya gagwe, a tletse dintho. 21 A eletsa go kgorisiwa ka tse di wang mo tafoleng ya mohumi: gape ga tla dintswa, tsa latswa dintho tsa gagwe. 22 "Ya re mokopi a swa, a belegelwa ke baengele kwa sehubeng sa ga Aborahame. Mohumi le ene a swa, a fitlhwa. 23 Ya re a le mo felong ga baswi, a tsholetsa matlho a le mo ditlhokofatsong, a bona Aborahame kgakala le Lasaro a le mo sehubeng sa gagwe. 24 Ke fa a kua a re: 'Rara Aborahame, nkutlwele botlhoko, o rome Lasaro gore a ine ntlha ya monwana wa gagwe mo metsing, a ntsidifatse loleme; gonne ke utlwa botlhoko mo kgabong e.' 25 "Mme Aborahame a re: 'Ngwanaka, gopola gore o amogetse tse di molemo tsa gago mo bophelong jwa gago, mme Lasaro ene tse di bosula jalo; mme jaanong mono ene o a gomodiwa, mme wena o a tlhokofadiwa. 26 Mme kwa ntle ga tsotlhe tseo go na le kgophu e kgolo fa gare ga rona le lona, gore ba ba kwano ba ba ratang go fetela go lona, ba retelelwe, le ba ba koo, ba ba ratang go tla kwano go rona, ba palelwe.' 27 Mohumi a re: 'Rra, fa go le jalo, ke go rapela gore o mo rome kwa ntlong ya ga rre; 28 gonne ke na le bomorwa-rre ba le batihano; a ye teng, a ba tlhagise, e se re gongwe le bone ba tla felong fano ga tlhokofatso.' 29 "Aborahame a mo fetola a re: 'Ba na le Mose le baporofeti; a ba utlwe bone!' 30 Mme mohumi a re: 'Nnyaa, Aborahame rra, mme fa mongwe a tswa mo baswing, a ya kwa go bone, ba tla sokologa.' 31 Foo Aborahame a mo raya a re: 'Fa ba sa utlwe Mose le baporofeti, ga ba ka ke ba kgonega, le fa mongwe a ka tsoga mo baswing.'"

Luka 17

Ka ga dikgopiso; ka ga go itshwarelana

1 Jaanong a raya barutwa ba gagwe a re: "Dikgopiso ga di ka ke tsa thibelwa go tla; mme go latlhega yo di tlang ka ene. 2 Go ka nna botoka mo go ene, fa lolwala lo ka gokelelwa mo molaleng wa gagwe, mme a digelwa mo lewatleng, bogolo go gore a kgopise mongwe wa ba babotlana ba. 3 Itiseng! "E re fa mokaulengwe wa gago a leofa, o mo kgalemele; mme fa a ikwatlhaya, o mo itshwarele. 4 Fa a go leofela gasupa ka letsatsi, mme a boela gasupa kwa go wena a re: 'Ke a ikwatlhaya,' o mo itshwarele.

Ka ga tumelo

5 Jaanong baapostolo ba raya Morena ba re: "Re okeletse tumelo!" 6 Mme Morena a re: "Fa lo ka bo lo na le tumelo e e kana ka tlhaka ya peo ya mmasetete, lo ne lo ka raya setlhare se sa murubei lo a re: 'Kumoga o itlhome mo lewatleng!' mme se ka lo utlwa.

Ka ga boikanyego

7 "Ke ofe wa lona yo e ka reng a na le motlhanka yo o lemang, gongwe yo o disang, ya re a tswa kwa tshimong, a mo raya a re: 'Akofa o tle, o nne fa dijong'? 8 Mme ga ke re, o ka mo raya a re: 'Baakanya se ke tla lalelang ka sona, o itlame, o ntirele, ke tle ke je, ke nwe pele; mme morago ga moo o ka ja, wa nwa'? 9 A o a tle a leboge motlhanka, ka a dirile tse a di laetsweng? Ga ke gopole jalo. 10 Le lona jalo e ne e re lo sena go dira tsotlhe tse lo di laetsweng, lo re: 'Re batlhanka ba re se nang molemo; re dirile fela se re neng re tshwanetse go se dira.'"

Phodiso ya balepero ba ba some

11 E rile ba etela kwa Jerusalema, a ralala naga e e fa gare ga Samaria le Galelea. 12 Ya re a tsena mo motsaneng mongwe, banna ba le some ba balepero ba mo kgatlhantsha, ba emetse kgakala; 13 ba tsholetsa mantswe ba re: "Jesu, Moruti, re utlwele botlhoko!" 14 Ya re a ba bona, a ba raya a re: "Yaang lo itshupetse baperesiti!" Ya re ba tsamaya, ba phepafala. 15 Fa jaanong mongwe wa bone a bona gore o fodisitswe, a boa, a galaletsa Modimo ka lentswe le legolo, 16 a ba a wela fa fatshe ka sefatlhego fa dinaong tsa gagwe, a mo leboga; mme yoo ya bo e le Mosamaria. 17 Mme Jesu a araba a re: "A ga go a fodisiwa ba le some? Ba ba robongwe ba kae? 18 A ga go a bonwa ope mo go bone yo o boileng go naya Modimo tlotlo, fa e se moeng yo?" 19 Jaanong a mo raya a re: "Nanoga o tsamae; tumelo ya gago e go pholositse."

Puso ya Modimo e tla ka tshoganyetso

20 E rile a bodiwa ke Bafarisai gore puso ya Modimo e tla tla leng, a ba araba a re: "Puso ya Modimo ga e tle mo e ka lejwang ka matlho; 21 le gona ga ba nke ba re: 'Bonang, ke e!' gongwe: 'Ke ele!' Gonne itseng gore puso ya Modimo e teng mo go lona." 22 A ba a raya barutwa a re: "Metlha e tla tla e lo tla eletsang go bona lengwe la malatsi a Morwa-Motho ka yona, mme ga lo nke lo le bona. 23 Ba tla lo raya ba re: 'Bonang, ke yole!' 'Bonang, ke yo!' Se tsamaeng le e seng go ba ela tlhoko. 24 Gonne Morwa-Motho, mo letsatsing la gagwe, o tla nna jaaka legadima le le gadimang, le tswa ntlheng nngwe ya legodimo, le phatsimela kwa ntlheng e nngwe."Mme pele o tshwanetse go boga di le dintsi le go latlhwa ke ba metlha eno. 26 Mo malatsing a Morwa-Motho go tla nna fela jaaka go kile ga dirafala mo malatsing a ga Noa. 27 Ba ne ba ja, ba nwa, ba nyala, ba nyalwa, go tla go fitlha mo letsatsing le Noa o tsenyeng mo arekeng ka lone, mme morwalela wa tla, wa ba nyeletsa botlhe. 28 Le gona go tla nna fela jaaka go kile ga dirafala mo malatsing a ga Lote: Ba ne ba ja, ba nwa, ba reka, ba rekisa, ba tlhoma, ba aga; 29 mme ka letsatsi le Lote o duleng mo Sotoma ka lone, ga na molelo le sebabole di tswa kwa legodimong, tsa ba laila botlhe. 30 Mme go tla nna fela jalo ka letsatsi le Morwa-Motho o bonatshegang ka lone. 31 "Ka letsatsi leo, a yo o tla nnang mo godimo ga ntlo, mme di-tsa-gagwe di le ka mo ntlong, a se ka a fologa go di tsaya; le ene jalo yo o kwa tshimong, a se ke a boela kwa go tse di kwa morago. 32 Ikgakololeng tsa mosadi wa ga Lote."Motho yo o batlang go boloka bophelo jwa gagwe o tla latlhegelwa ke jona; mme yo o latlhegelwang ke jona, o tla bo tsalelwa seswa. 34 Ke lo raya ke re: Mo bosigong joo, ba le babedi ba tla re ba le mo bolaong bo le bongwe fela, mongwe a tsewe, yo mongwe a tlogelwe. 35 Basadi ba le babedi ba tla re ba sila mo felong go le gongwe, mongwe a tsewe, yo mongwe a tlogelwe. 36 Ba le babedi ba tla re ba le mo tshimong, mongwe a tsewe, yo mongwe a tlogelwe." 37 Ke fa ba mmotsa ba re: "Kae, Morena?" A ba raya a re: "Kwa setoto se leng teng, manong a tla phuthegela teng."

Luka 18

Moatlhodi yo o sa siamang

1 A ba a bua nabo ka setshwantsho sa gore motho o tshwanetse go rapela ka metlha, a sa lape, 2 a re: "Go ne go le moatlhodi mo motseng mongwe yo o sa boifeng Modimo, le motho a sa re sepe ka ene. 3 Mo motseng oo go ne go le motlholagadi yo o neng a ntse a tla kwa go ene a re: 'Ntsheka mo moganetsing wa me!' 4 Mme a gana sebaka se seleele; morago ga moo a akanya a re: 'Le fa ke sa boife Modimo, le motho ke sa re sepe ka ene, 5 le fa go ntse jalo, ka motlholagadi yo a ntapisa, ke tla mo seka gore a se ka a mphatlola tlhogo ka go boaboa ga gagwe.'" 6 Morena a ba a re: "Lo utlwile se moatlhodi yo o sa siamang o se buileng. 7 A Modimo ona ga o nke o atlholela baitlhaolelwi ba ona ba ba o tlhaeletsang bosigo le motshegare, gongwe a o ka ba diegela?e 8 Ke lo raya ke re: O tla ba atlholela ka bonako. Fela a e tla re Morwa-Motho a tla, a fitlhele tumelo mo lefatsheng?"

Mofarisai le mokgethisi

9 Le gona a bua ka setshwantsho se le bangwe ba ba iikanyang gore ba siame, mme ba nyatsa ba bangwe, a re: 10 "Batho ba babedi ba kile ba ya kwa Tempeleng go rapela, mongwe e le Mofarisai, yo mongwe e le mokgethisi. 11 "Mofarisai a ema, a ithapelela jaana a re: 'Modimo, ke a go leboga ka ke sa tshwane le batho ba bangwe, e bong dinokwane le basiamolodi le bagokafadi, gongwe jaaka mokgethisi yo. 12 Ke itima dijo gabedi ka beke; ke kgetha bosome jwa tsotlhe tse ke di amogelang.' "Mokgethisi ene a emela kgakala, le matlho a se ka a rata go a tsholeletsa kwa legodimong, mme a itshwara seledu a re: 'Modimo, intshwarele nna moleofi!' 14 Ke lo raya ke re: Yo, o fologetse kwa ntlong ya gagwe a siamisitswe, e seng yole; gonne mongwe le mongwe yo o ikgodisang o tla kokobediwa, mme yo o ikokobetsang o tla godisiwa."

Jesu le bana

15 Jaanong batho ba tsisa le bana ba bannye go ene gore a ba ame; ya re barutwa ba bona, ba ba kgalemela. 16 Mme Jesu a ipiletsa bana, a raya barutwa a re: "Lesang bana ba tle go nna, lo se ka lwa ba iletsa; gonne puso ya Modimo ke ya ba ba ntseng jalo. 17 Ammaaruri ke lo raya ke re: Motho yo o sa amogeleng puso ya Modimo jaaka ngwana, ga a nke a tsena mo go yona ka gope."

Molaodi yo o humileng

18 Jaanong molaodi mongwe a mmotsa a re: "Moruti yo o molemo, nka dirang gore ke rue bophelo jo bo sa khutleng?" 19 Mme Jesu a mo araba a re: "O mpiletsang yo o molemo? Ga go ope yo o molemo, fa e se a le mongwe fela, e bong Modimo. 20 Ditaolo o a di itse, tse di reng: 'O se ka wa akafala; o se ka wa bolaya; o se ka wa utswa; o se ka wa supa tshupo ya kako; tlotla rraago le mmaago.'" 21 Ene a re: "Tsotlhe tse ke di tshegeditse go tloga mo bonyaneng jwa me." 22 Ya re Jesu a utlwa, a mo raya a re: "O sa ntse o tlhoka selo se le sengwe fela: Rekisa tsotlhe tse o nang natso, o abele bahumanegi, mme o tla nna le lehumo kwa magodimong, o be o tle, o ntshale morago." 23 Ya re yoo a utlwa jalo, a hutsafala segolo, ka a ne a humile thata. 24 Mme ya re Jesu a mmona a hutsafetse segolo, a bua a re: "Go thata jang mo go ba ba nang le mahumo go tsena mo pusong ya Modimo! 25 Gonne go botlhofo gore kammele e tsene ka letshoba la lomao, bogolo go mohumi go tsena mo pusong ya Modimo." 26 Ba ba utlwileng ba botsa ba re: "Mme go ka pholosiwa mang?" 27 Ene a re: "Tse di palelang batho ga di palele Modimo." 28 Foo Petoro a re: "Bona, rona re tlogetse di-tsa-rona, re bile re go setse morago." 29 Jesu a ba raya a re: "Ammaaruri ke lo raya ke re: Ga go ope yo o tlogetseng ntlo gongwe mosadi gongwe bana ba ga rraagwe gongwe bagolo gongwe bana, ka ntlha ya puso ya Modimo, 30 yo o se kitlang a di amogela gantsi mo sebakeng seno, le go amogela botshelo jo bo sa khutleng mo lefatsheng le le tlang."

Jesu o bolelela-pele gape dipogisego tsa gagwe

31 Jaanong a itseela ba ba 12, a ba raya a re: "Bonang, re tlhatlogela kwa Jerusalema, mme tsotlhe tse di kwadilweng ka ga Morwa-Motho ke baporofeti, di tla dirafala;" 32 gonne o tla neelwa baheitane, a sotlwa, a direlwa maswe, a kgwelwa mathe. 33 Ba tla mo seola, ba mmolaya. Mme o tla tsoga ka letsatsi la boraro." 34 Mme ba se ka ba tlhaloganya sepe sa tseo, lefoko leo le ne le ba fitlhegetse, ba se ka ba lemoga tse di buiwang."

Sefofu sa Jerigo

35 E rile a atamela Jerigo, sefofu sengwe sa bo se ntse fa tseleng, se kopa. 36 Ya re a utlwa bontsi bo feta, a botsa gore ke eng seo. 37 Ba mmolelela gore Jesu wa Nasaretha o a feta. 38 Ke fa a goa a re: "Jesu, Morwa Dafita, nkutlwele botlhoko!" 39 Foo ba ba eteletseng pele ba mo kgalemela ba re, a didimale; mme ene a kua bogolobogolo a re: "Morwa Dafita, nkutlwele botlhoko!" 40 Jesu a ema, a laola gore a tsisiwe go ene. Ya re a sena go mo atamela, Jesu a mmotsa a re: 41 "O rata gore ke go direle eng?" Yoo a re: "Morena, dira gore ke boe ke bone." 42 Jesu a mo raya a re: "Boa o bone! Tumelo ya gago e go thusitse." 43 A boa a bona ka bonako, a ba a mo sala morago, a galaletsa Modimo. Batho botlhe, ya re ba bona, ba naya Modimo pako.

Luka 19

Sakeo

1 Jaanong a fitlha kwa Jerigo, a ralala motse. 2 Ga bo go le monna teng, leina la gagwe e le Sakeo, e le mogolo wa bakgethisi, mme a humile. 3 Yoo a batla go bona gore Jesu ke mang, mme a palelwa ka ntlha ya batho ba bantsi, ka a ne a le mokhutshwane. 4 Ka moo a tabogela kwa pele, a palama setlhare sa motlhatsa gore a mmone, ka a tla feta ka tsela eo. 5 Ya re Jesu a fitlha felong foo, a lelala, a mo raya a re: "Sakeo, akofa o fologe! Gonne ke tshwanetse go tlhola mo ntlong ya gago kajeno." 6 Yoo a akofa a fologa, a ba a mo tshola ka boitumelo. 7 Ya re botlhe ba bona, ba ngongorega ba re: "O gorogetse kwa monneng wa moleofi go tlhola teng." 8 Sakeo a ema, a raya Morena a re: "Bona, Morena, bontlhanngwe jwa tse ke nang natso ke bo naya bahumanegi; mme fa ke tseetse mongwe sengwe ka patiko, ke tla se mmusetsa gane." 9 Mme Jesu a mo raya a re: "Kajeno pholoso e dirafaletse ntlo e, ka le ene e le morwa Aborahame: 10 gonne Morwa-Motho o tsile go batla le go pholosa se se latlhegileng."

Setshwantsho sa diranta

11 Ya re ba ntse ba utlweletse, a oketsa a bolela setshwantsho, ka a le gaufi le Jerusalema, mme bone ba itlhoma gore puso ya Modimo e tla akofa e bonala. 12 Jaanong a re: "Motho mongwe yo o tlotlegang o kile a etela kwa lefatsheng le le kgakala, a ya go ikamogelela bogosi, a itse go boa. 13 A bitsa batlhanka ba gagwe ba ba lesome, a neela mongwe le mongwe diranta di le some, a ba raya a re: 'Bapalang ka tsona go tsamae ke tle.' 14 Mme ba motse wa ga gabo ba bo ba mo tlhoile, ba roma barongwa go mo latela ba re: 'Ga re rate gore yo a re buse.' 15 "Ya re a boa, a sena go amogela bogosi, a laola gore batlhanka bao ba bidiwe, ba o ba neetseng madi, gore a tle a itse se mongwe le mongwe a se bapetseng. 16 Wa ntlha a tla a re: 'Morena, diranta tsa gago tse di some di bapetse diranta tse dingwe di le lekgolo.' 17 Morena a mo raya a re: 'Ahee, motlhanka yo o siameng ke wena; e re ka o ne wa ikanyega mo go se sennye, o nne molaodi wa metse e le some.' 18 Wa bobedi a tla a re: 'Morena, diranta tsa gago tse di some di bapetse diranta tse dingwe di le 50.' 19 Le ene a mo raya a re: 'Le wena, o laole metse e le metlhano.' 20 "Yo mongwe a tla a re: 'Morena, bona, diranta tsa gago tse di some ke tse; ke di bolokile mo leseleng la mofufutso; 21 gonne ke ne ke go boifa, ka o le motho yo o bogale; o tsaya se o sa se bayang, o robe se o sa se jwalang.' 22 Kgosi ya mo raya ya re: 'Motlhanka yo o bosula ke wena! Ke tla go atlhola ka se se tswang mo molomong wa gago. A o itsile gore ke motho yo o bogale, ke tsaya se ke sa se bayang, ke robe se ke sa se jwalang? 23 O ne o sa tsenyetseng madi a me mo bankeng? Mme nna ya re ke tla, nka bo ke a amogela le dinamane tsa ona.' 24 "Jaanong a raya ba ba emeng teng a re: 'Mo amogeng diranta tse di some tseo, lo di nee yo o nang le diranta di le lekgolo.' 25 Ba mo raya ba re: 'Morena, kana o na le diranta di le lekgolo.' 26 Ke lo raya ke re: 'Mongwe le mongwe yo o nang le sengwe o tla nwa; mme yo o se nang sepe, le se o nang naso o tla se amogwa. 27 Fa e le baba bao ba me ba ba ganneng ke ba busa, ba tsiseng kwano, lo ba bolaele fa pele ga me.'" 28 Ya re a sena go bua jalo, a fetela pele a tlhatlogela kwa Jerusalema.

Jesu o tsena kwa Jerusalema

29 E rile a atamela Bethefage le Bethania, fa thabeng e e bidiwang ya Diolefa, a roma barutwa ba le babedi ba gagwe 30 a re: "Yaang kwa motsaneng o lo lebaganyeng nao, o e tla reng lo tsena mo go ona, lo fitlhele eselana e golegilwe, e e iseng e ke e palangwe ke motho ope; e gololeng, lo e tsise. 31 Mme fa mongwe a lo botsa a re: 'Lo e gololelang?' lo mo ree lo re: 'Morena o a e batla.'" 32 Ba ba romilweng ba ya, ba fitlhela go ntse fela jaaka a ba boleletse. 33 Ya re ba golola eselana, beng ba yona ba ba botsa ba re: "Lo gololelang eselana eo?" 34 Ba re: "Morena o a e batla." 35 Jaanong ba e tsisa go Jesu, ba baya dikobo tsa bone mo eselaneng, ba mo palamisa. 36 Ya re a tsamaya ba ala diaparo tsa bone mo tseleng. 37 Jaanong ya re a setse a atamela fa mhapheng wa Thaba ya Diolefa, lesomo lotlhe la barutwa la simolola go baka Modimo ka boitumelo ka lentswe le legolo ka ntlha ya ditiro tsa nonofo tsotlhe tse ba di bonyeng 38 ba re: "A go bakwe Kgosi e e tlang mo leineng la Morena! Kagiso e nne kwa legodimong le kgalalelo kwa magodimodimong!" 39 Foo bangwe ba Bafarisai ba ba mo bontsing ba mo raya ba re: "Moruti, kgalemela barutwa ba gago!" 40 Mme a araba a re: "Ke a lo bolelela ka re: Fa ba, ba ka didimala, majwe a tla kua."

Jesu o lelela Jerusalema

41 Ya re a atamela, mme a bona motse, a o lelela 42 a re: "Ntlha le wena mo letsatsing leno la gago o ka bo o lemoga tse di go isang kagisong! Mme jaanong di fitlhetswe matlho a gago 43 gonne malatsi a tla tla mo go wena, a baba ba gago ba tla kgobelang mmu tikologong ya gago ka ona, ba go dikanyetsa ka ntwa, ba go pitlaganya ntlheng tsotlhe: 44 Ba tla go gatakelela fa fatshe le bana ba gago ba ba mo teng ga gago, mme ga ba nke ba tlogela mo go wena lentswe lepe le tlhatlaganye le le lengwe, ka o se ka wa lemoga nako e Modimo o go etetseng ka yona."

Phepafatso ya Tempele

45 Jaanong a tsena mo Tempeleng, a simolola go leleka ba ba rekisang le ba ba rekang mo go yona. 46 A ba raya a re: "Go kwadilwe ga twe: 'Ntlo ya me e tla nna Ntlo ya thapelo.' Mme lona lo e dirile logaga lwa dinokwane." 47 Jaanong a ruta ka letsatsi lengwe le lengwe mo Tempeleng. Mme baperesiti ba bagolo le Baitse-dikwalo le bagolo ba morafe ba batla go mmolaya; 48 fela ba se ka ba bona se ba ka se dirang; gonne batho botlhe ba ne ba mo kgomaretse, ba mo reetsa.

Luka 20

Ka ga kolobetso ya ga Johane

1 Ka lengwe la malatsi ao, ya re a ruta batho mo Tempeleng, a rera Efangele, baperesiti ba bagolo le Baitse-dikwalo ba tla go ene, ba na le bagolo ba morafe, 2 ba bua nae ba re: "Re bolelele gore dilo tse o di dira ka thata efe? Gongwe ke mang yo o go neileng thata eo?" 3 A ba araba a re: "Le nna ke tla lo botsa lefoko lengwe; mpolelelang: 4 Kolobetso ya ga Johane a e ne e tswa kwa legodimong gongwe mo bathong?" 5 Ba ikakanya ba re: "Fa re ka re: 'Kwa legodimong,' o tla re: 'Lo ne lo sa mo dumeleleng?' 6 Mme fa re ka re: 'Mo bathong,' batho botlhe ba tla re kgobotletsa; gonne ba dumetse ruri gore Johane e ne e le moporofeti." 7 Foo ba araba ba re: "Ga re itse gore e ne e tswa kae." 8 Jesu a ba raya a re: "Gona le nna ga ke lo bolelele thata e ke dirang dilo tse ka yona."

Balemi ba ba bosula

9 Jaanong a simolola go bolelela batho setshwantsho se a re: "Motho mongwe o ne a lema tshimo ya moweine, a e neela balemi, a ba a eta sebaka se seleele. 10 Ya re ka nako ya teng a roma motlhanka kwa baleming gore ba mo nee mangwe a maungo a tshimo ya moweine. Mme balemi ba mo itaya, ba mmusa a iphotlhere. 11 A boa a roma motlhanka yo mongwe; mme le ene ba mo itaya, ba mo dira mo go tlhabisang ditlhong, ba mmusa a iphotlhere. 12 A boa a roma wa boraro; mme le yoo ba mo ntsha dintho, ba mo lelekela kwa ntle. 13 Foo mong wa tshimo ya moweine a ikakanya a re: 'Ke tla dirang? Ke tla roma morwaake yo o rategang. E ka re gongwe ba mo tlotla.' 14 Mme ya re balemi ba mmona, ba ikakanya ba re: 'Yo ke ene moja-boswa; tlaang re mmolaeng gore boswa e nne jwa rona.' 15 Mme ba mo kgarameletsa kwa ntle ga tshimo ya moweine, ba mmolaya. "Jaanong mong wa tshimo ya moweine o tla ba dirang? 16 O tla tla, a bolaya balemi bao; mme tshimo ya moweine o tla e neela ba sele." Ya re ba utlwa, ba re: "A go se nne jalo!" 17 Mme a ba leba a re: "Go kaya eng fa go kwadilwe ga twe: 'Lentswe le baagi ba le latlhileng ke lone le le dirilweng letlapa la sekhutlo'? 18 "Mongwe le mongwe yo o welang mo letlapeng leo o tla thubagana; mme yo le tla mo welang le tla mo tshwetlakanya."

Potso ka ga lekgetho

19 Ka yona nako eo Baitse-dikwalo le baperesiti ba bagolo ba batla go mo tshwara, mme ba boifa batho, ka gonne ba ne ba lemoga gore o iteisa bone ka setshwantsho se. 20 Jaanong ba mo lepa, ba roma balaledi ba ba itimokanyang ka go ipaya basiami, gore ba mo tshware mo lefokong lengwe, ba be ba mo neele mmuso, e bong mo thateng ya molaodi. 21 Ba mmotsa ba re: "Moruti, re itse gore o bua, o ruta ka tshiamo, o sa gobelelele ope, mme o ruta tsela ya Modimo ka boammaaruri. 22 A re letleletswe go neela Kaisara lekgetho gongwe nyaa?" 23 Ya re ka a lemoga bolotsana jwa bone, a ba raya a re: 24 "Ntshupetseng ledi la lekgetho! Le na le setshwantsho le sekwalo sa ga mang?" Ba re: "Sa Kaisara." 25 A ba raya a re: "Ka moo he, ntshetsang Kaisara tse e leng tsa Kaisara, le Modimo tse e leng tsa Modimo." 26 Mme ba retelelwa ke go mo tshwara mo polelong ya gagwe fa pele ga batho, ba be ba gakgamalela karabo ya gagwe, ba didimala.

Basadukai le tsogo ya baswi

27 Jaanong ga tla go ene Basadukai bangwe ba ba latolang tsogo ya baswi, ba mmotsa ba re: 28 "Moruti, Mose o re laetse go re: 'Fa motho a swa, a na le mosadi, mme a se na ngwana, a morwa-rraagwe a tsee mosadi yoo, a tsosetse morwa-rraagwe losika.' 29 Jaanong go kile ga bo go le bomorwa monna ba ba supang. Wa ntlha a tsaya mosadi; mme a swa a se na ngwana. 30 Le wa bobedi a tsaya mosadi yoo, 31 le wa boraro a mo tsaya; ga nna fela jalo mo go bone ka bosupa jwa bone; ba se ka ba tlogela bana, mme ba swa. 32 La bofelo mosadi le ene a swa. 33 Mosadi yoo jaanong mo tsogong ya baswi e tla nna mosadi wa ga mang mo go bone? Ka gonne ba ne ba mo nyetse ka bosupa jwa bone." 34 Jesu a ba araba a re: "Bana ba lefatshe leno ba a nyala, ba a nyalwa; 35 mme ba ba kaiwang ba siametse go abelwa lefatshe lele le tsogo ya baswi ga ba nyale, ga ba nyalwe, 36 le gona ga ba ka ke ba tlhola ba a swa; gonne ba tshwana le baengele, e bile ke bana ba Modimo, ka e le bana ba tsogo ya baswi. 37 Mme fa e le gore baswi ba a tsosiwa, Mose le ene o supile jalo fa setlhareng sa mitlwa, fa a bitsa 'Morena Modimo wa ga Aborahame, Modimo wa ga Isaka, Modimo wa ga Jakobe.' 38 Ke go re, Modimo ga se wa baswi, ke wa baphedi; gonne botlhe ba phelela ona." 39 Foo bangwe ba Baitse-dikwalo ba mo raya ba re: "Moruti, o buile sentle." 40 Gonne ba ne ba tshaba go mmotsa sengwe gape.

Keresete ke morwa Dafita le Morena wa gagwe

41 Jaanong a ba botsa a re: "Ba raya jang, fa ba re: Keresete ke morwa Dafita? 42 Kana Dafita ka esi o bua mo lokwalong lwa Dipesalome a re: 'Morena o reile Morena wa me a re: Dula ka fa letsogong la me le le jang, 43 go ya ke be ke dire baba ba gago sebeo sa dinao tsa gago.' 44 "Jaanong he, fa Dafita a mmitsa 'Morena', e ka nna morwawe jang?"

Tlhagiso ya ga Jesu ka ga Baitse-dikwalo

45 Ya re batho botlhe ba utlweletse, a raya barutwa a re: 46 "Itiseng mo go Baitse-dikwalo ba ba ratang go tsamaya ka dikobo tse di kgokgothang, ba bile ba rata ditumediso mo dipatlelong, le ditulo tse di kwa pele mo disenagogeng, le manno a a kwa pele mo meletlong; 47 ba metsa matlo a batlholagadi, mme ba itimokanya ka go rapela go le goleele. Bone ba tla bona petso e kgolo bogolo mo katlholong."

Luka 21

1 Ya re Jesu a tsholetsa matlho, a bona bahumi ba latlhela dikabelo tsa bone mo letloleng la Modimo. 2 A ba a bona motlholagadi yo o humanegileng a latlhela madinyana a le mabedi teng. 3 Jaanong a re: "Ammaaruri ke lo raya ke re: Motlholagadi yo o humanegileng yo, o latlhetse go feta botlhe. 4 gonne botlhe ba, ba latlhetse tsa letlotlo la bone mo dikabelong tsa Modimo, mme ene o latlhetse tsa lehuma la gagwe, e bong tsotlhe tse a nang natso, a phelang ka tsona."

Polelelo-pele ka ga tshenyo ya Tempele

5 Ya re bangwe ba bua ka ga Tempele gore e kgabisitswe ka majwe a mantle le ka dineo tse di neetsweng Tempele, a bua a re: 6 "Fa e le tse lo di bonang tseo, malatsi a tla tla a go se kitlang go lesiwa lentswe lepe ka ona le tlhatlaganye le le lengwe, le le se kitlang le digwa."

Ka ga tshimologo ya ditlalelo

7 Ba mmotsa ba re: "Moruti, kana dilo tse di tla nna leng? Gape sesupo sa nako e di tla dirafalang ka yona ke sefe?" 8 Mme a re: "Lo itise gore lo se timediwe! Gonne ba bantsi ba tla tla ka leina la me, ba ipitsa ba re: 'Ke nna Keresete'; gape ba re: 'Nako e atametse.' Lo se ka lwa ba sala morago. 9 Mme mogang lo utlwelang dintwa le dikhuduego, lo se ka lwa rerega; gonne tseo di tshwanetse go dirafala pele. Mme bokhutlo ga bo nke bo tla ka pele." 10 Gape a ba raya a re: "Morafe o tla tsogela morafe, le bogosi bo tla tsogela bogosi. 11 Go tla nna dithoromo tse dikgolo tsa lefatshe, le malwetse a leroborobo, le ditlala kwa le kwa. Go tla nna dipoitshego le ditshupo tse dikgolo di tswa mo legodimong. 12 Fela, pele ga dilo tsotlhe tseo ba tla lo tshwara, ba lo bogisa, ba lo neela mo disenagogeng le mo matlong a kgolegelo, ba lo gogela fa pele ga dikgosi le balaodi ka ntlha ya leina la me. 13 Mme moo go tla lo dirafalela gore go supege ka ga me. 14 Ka moo, elang tlhoko gore lo se ka lwa akanyetsa kwa pele ka fa lo tla ikarabelang ka teng; 15 gonne nna ke tla lo naya molomo le botlhale o baganetsi botlhe ba lona ba se kitlang ba kgona go emelana najo, le fa e le go bo ganetsa. 16 Mme le gona lo tla tshwarisiwa ke bagolo ba lona le bomorwa-rraalona le ba ga lona le ditsala; ba bile ba tla bolaya bangwe ba lona. 17 Lo tla nna ba ba ilegang mo go botlhe ka ntlha ya leina la me. 18 Mme le fa e le thiri e le nngwe ya ditlhogo tsa lona, ga e nke e nyelela. 19 Lo tla bona maphelo a lona ka tshwarelelo ya lona.

Pitlagano e kgolo

20 "E re lo bona Jerusalema o dikanyeditswe ka ntwa ke mephato, lo be lo itse gore go senngwa ga ona go atametse. 21 Foo ba ba mo Jutea a ba tshabele kwa dithabeng; ba ba mo teng ga motse a ba tswe; ba ba kwa nageng a ba se tsene mo go ona. 22 Gonne 'ao ke Malatsi a Pusoloso' gore tsotlhe tse di kwadilweng di dirafale. 23 Go latlhega ba baimana le ba ba amusang mo malatsing ao! Gonne go tla nna tlalelo e kgolo mo lefatsheng le petso e e bogale mo morafeng o. 24 Ba tla wa ka bogale jwa tshaka, ba isiwa botshwarong kwa merafeng yotlhe; Jerusalema o tla gatakwa ke baheitane go tle go tsamae metlha ya baheitane e dale."

Go tla ga Morwa-Motho

25 "Foo go tla nna ditshupo mo letsatsing le mo ngweding le mo dinaleding; le mo lefatsheng go tla nna tlalelo ya merafe e le mo tharaanong, go le mesumo ya lewatle le makhubu a lone. 26 Batho ba tla idibadiwa ke poifo le tebelelo ya dilo tse di tlang mo lefatsheng; gonne dithata tsa magodimo di tla reketlisiwa. 27 Foo ba tla bona Morwa-Motho a tla ka leru ka thata le kgalalelo e kgolo. 28 Mme e re tseo di simolola go dirafala, lo inamologe, lo tsholetse ditlhogo, ka gonne kgololo ya lona e a atamela.

Sekao sa ditlhare

29 A ba a ba bolelela setshwantsho a re: "Bonang mofeie le ditlhare tsotlhe; 30 fa lo di bona di setse di tlhoga, lo be lo itse ka losi gore selemo se setse se le gaufi. 31 Le lona jalo, e re lo bona dilo tseo di dirafala, lo itse gore puso ya Modimo e gaufi. 32 "Ammaaruri ke lo raya ke re: Losika lo ga lo nke lo fela ka gope, dilo tsotlhe di ise di dirafale. 33 Legodimo le tla feta le lefatshe, mme mafoko a me ga a nke a feta ka gope.

Tlhagiso ya go itisa

34 "Lo itise, e se re gongwe dipelo tsa lona tsa imafadiwa ke bojabobe le botagwa le ditshwenyegelo tsa botshelo, mme letsatsi leo la lo wela ka tshoganyetso jaaka seru; 35 gonne le tla wela botlhe ba ba agileng mo lefatsheng lotlhe. 36 Disang he, lo rapele ka nako nngwe le nngwe gore lo tle lo kgone go falola mo go tsotlhe tseo tse di tla dirafalang le go ema fa pele ga Morwa-Motho." 37 E ne ya re motshegare a tlhole a ruta mo Tempeleng, mme e re bosigo a tswele kwa ntle, a ye go lala kwa thabeng e e bidiwang ya Diolefa. 38 Mme batho botlhe ba phakelele kwa go ene mo Tempeleng go mo utlwa.

Luka 22

Maano a go bolaya Jesu

1 Jaanong moletlo wa Dinkgwe tse di sa bedisiwang o o bidiwang Tlolaganyo wa bo o atametse. 2 Mme baperesiti ba bagolo le Baitse-dikwalo ba batla ka fa ba ka mmolayang ka teng; gonne ba ne ba boifa morafe.

Jutase o tshwarisa Jesu

3 Jaanong Satane a tsena mo go Jutase yo o bidiwang Isekariote, e le mongwe wa ba ba 12. 4 Yoo a ya a bua le baperesiti ba bagolo le balaodi ba Tempele ka fa a ka mo ba neelang ka teng. 5 Bone ba itumela, ba be ba dumelana go mo naya madi. 6 A ba a dumela. Jaanong a batla nako e e lebanyeng ya go mo ba neela, bontsi bo se yo.

Selalelo sa tlolaganyo se a baakanngwa

7 Jaanong ga tla letsatsi la Dinkgwe tse di sa bedisiwang, le kwana ya Tlolaganyo e tshwanetseng go tlhajwa ka lone. 8 Jesu a roma Petoro le Johane a re: "Yaang lo re baakanyetse Tlolaganyo gore re e je." 9 Ba mmotsa ba re: "O rata gore re e baakanyetse kae?" 10 A ba raya a re: "Bonang, e tla re lo sena go tsena mo motseng, lo kgatlhane le monna a rwele nkgwana ya metsi; lo mo sale morago go ya mo ntlong e o tsenang mo go yona, nlo ree mong wa ntlo lo re: 'Moruti o a go botsa a re: Ntlwana ya baeti e kae, kwa nka jelang Tlolaganyo teng le barutwa ba me?' 12 Ene o tla lo supetsa ntlwana e kgolo e e fa godimo, e e adilweng mesamo; lo baakanyetse teng." 13 Ba ya ba fitlhela go ntse fela jaaka a ba boleletse, ba baakanyetsa Tlolaganyo.

Tlhomamiso ya Selalelo se se Boitshepo

14 Ya re nako e sena go fitlha, a rapama fa dijong, a na le baapostolo ba ba 12. 15 Jaanong a ba raya a re: "Ke eleditse thata go ja Tlolaganyo e le lona, ke ise ke boge; 16 gonne ke lo raya ke re: Ga nke ke tlhola ke e ja ka gope, go tle go tsamae e dirafale ka botlalo mo pusong ya Modimo." 17 Ke fa a tsaya senwelo, a leboga a re: "Se tseeng, lo se hupalane. 18 Gonne ke lo raya ke re: Go tloga jaanong ga nke ke tlhola ke nwa leungo la moweine, go tle go tsamae puso ya Modimo e tle." 19 A ba a tsaya senkgwe, a leboga, a se nathoganya, a se ba naya a re: "Se ke mmele wa me o o neelwang lona; dirang jalo gore e nne go nkgopola." 20 Fela jalo le sona senwelo a se tsaya morago ga selalelo a re: "Senwelo se ke kgolagano e ntshwa ka madi a me a lo a tshololelwang. 21 "Mme itseng, seatla sa yo o ntswang se na le nna mo tafoleng. 22 Tota Morwa-Motho o tsamaya jaaka go laotswe; fela go latlhega motho yoo yo o mo tswang." 23 Ke fa ba simolola go botsanya gore e ka nna ofe wa bone yo o tla dirang jalo.

Yo mogolo le yo mmotlana

24 Le gona ga tsoga kgang mo go bone ya gore ke ofe wa bone yo o ka kaiwang yo mogolo. 25 Jesu a ba raya a re: "Dikgosi tsa merafe di a e busa, e bile ba ba setlhogo mo go bone ba bidiwa 'Bababaledi ba bone.' 26 Fela lona lo se nne jalo, mme yo mogolo mo go lona a a nne jaaka yo mmotlana, le yo e leng moeteledi-pele a a nne jaaka modiredi. 27 Kana yo mogolo ke ofe? A ke yo o ntseng fa dijong, gongwe yo o direlang? A ga se yo o ntseng fa dijong? Mme nna ke mo gare ga lona jaaka yo o direlang. 28 "Ke lona ba lo itshokileng le nna mo dipitlaganong tsa me. 29 Mme ke lo abela puso fela jaaka Rre a e nkabetse, 30 gore lo je lo nwe fa tafoleng ya me mo pusong ya me. Lo tla nna mo ditulong tsa bogosi, lo atlhola ditso tse di 12 tsa Iseraele."

Petoro o a kgothadiwa

31 Jaanong Morena a re: "Simona, Simona, bona, Satane o lo ipatletse gore a lo olose jaaka mabele; 32 mme nna ke go rapeletse gore tumelo ya gago e se khutle. Mme wena e re o sena go sokologa, o tiise bakaulengwe ba gago." 33 Ene a mo fetola a re: "Morena, fa ke na nao, ke iketleeditse go ya le mo ntlong ya kgolegelo le mo losong." 34 Mme Jesu a re: "Ke a go bolelela, Petoro, mokoko ga o nke o lela kajeno, wena o ise o intatole gararo o re, ga o nkitse."

Ditshaka tse pedi

35 A boa a ba raya a re; "E rile ke lo roma, lo se na sekgwama le kgwatlha le ditlhako, a lo ne lwa tlhoka sengwe?" Ba re: "Le e seng sepe." 36 A ba raya a re: "A jaanong yo o nang le sekgwama, a se tsee, le kgwatlha jalo. Yo o tlhokang, a a rekise kobo ya gagwe, a reke tshaka. 37 Gonne ke lo raya ke re: Se se kwadilweng se se reng: 'O baletswe le baikepi' se sa ntse se tshwanetse go wediwa mo go nna. Gonne tse di kwadilweng ka ga me di a dirafala." 38 Foo ba re: "Morena, bona, ditshaka tse pedi ke tse." A ba raya a re: "Go lekanye."

Jesu kwa Getsemane

39 Jaanong a tswa, a ya kwa Thabeng ya Diolefa ka fa a tlwaetseng ka teng, barutwa ba mo sala morago. 40 Ya re a sena go fitlha felong foo, a ba raya a re: "Rapelang gore lo se tsene mo thaelong!" 41 A ba a katogana nabo, go ka nna kana ka makonopelo a lentswe, a khubama ka mangole, a rapela 42 a re: "Rara, fa o rata, tlosa senwelo se mo go nna; fela a go se dirafale thato ya me, mme go dirafale ya gago!" 43 Jaanong ga bonala moengele kwa go ene, a tswa legodimong, a mo thatafatsa. 44 Ya re a le mo tlalelong e kgolo, a rapela ka bojotlhe jwa gagwe; mofufutso wa gagwe wa nna jaaka marothodi a madi a a rothelang fa fatshe. 45 Ya re a tsoga mo thapelong, a tla kwa barutweng, a fitlhela ba robetse ka ntlha ya bohutsana. 46 A ba raya a re: "Lo robaletseng? Tsogang lo rapele go re lo se tsene mo thaelong."

Jesu o a golegwa

47 E rile a sa ntse a bua, ba bona go tla letshuti la batho, mme yo o bidiwang Jutase, mongwe wa ba 12, a bo a ba eteletse pele, a ba a atamela Jesu go mo atla. 48 Ke fa Jesu a mo raya a re: "Jutasa, a o tshwarisa Morwa-Motho ka katlo?" 49 Ya re ba ba mo dikanyeditseng ba bona se se tla dirafalang, ba botsa ba re: "Morena, a ke re reme ka tshaka?" 50 Mme mongwe wa bone a rema mothanka wa moperesiti yo mogolo, a mo kgaola tsebe ya le le jang. 51 Mme Jesu a araba a re: "Lesang, go lekanye." A ba a ama tsebe ya gagwe, a mo fodisa. 52 Jaanong Jesu a raya baperesiti ba bagolo le balaodi ba Tempele le bagolo ba morafe ba ba tsileng go ene a re: "A lo bolotse ka ditshaka le melamu, jaaka e kete lo tsoma senokwane? 53 E rile ke ntse ke na le lona ka malatsi otlhe mo Tempeleng, lwa se ka lwa ntshetsa diatla; mme nako eno ke nako ya lona le thata ya lefifi."

Petoro o itatola Morena

54 Foo ba mo tshwara, ba tsamaya ka ene, ba mo isa kwa ntlong ya moperesiti yo mogolo. Petoro a ba latela a le kgakala. 55 Ya re ba sena go gotsa molelo fa gare ga lelapa, ba ntse mmogo, Petoro a nna mo gare ga bone. 56 Jaanong ya re lelata lengwe le mmona a dutse fa molelong, la tlhoma matlho mo go ene, la bua la re: "Yo le ene o ne a na nae." 57 Mme a mo itatola a re: "Mosadi, ga ke mo itse." 58 Morago ga sebakanyana yo mongwe a mmona a re: "Le wena o mongwe wa bone." Mme Petoro a re: "Monna, ga ke ene." 59 Ya re go sena go feta e ka nna nako'e le nngwe fela, yo mongwe a tlhomamisa a re: "Ammaaruri, yo le ene o ne a na nae, gonne le ene ke Mogalelea." 60 Mme Petoro a re: "Monna, ga ke itse se o se buang." Mme ka bonako, ya re a sa ntse a bua, mokoko wa lela. 61 Ke fa Morena a retologa, a leba Petoro, mme Petoro a gakologelwa lefoko la Morena ka fa a mo reileng ka teng a re: "E tla re mokoko o ise o lele kajeno, o intatole gararo." 62 Petoro a tswela kwa ntle, a lela mo go botlhoko.

Jesu o fa pele ga lekgotla le legolo

63 Jaanong banna ba ba tshwereng Jesu ba mo sotla, ba mo itaaka, 64 ba be ba mo fapa matlho, ba mo faphola sefatlhegong, ba mmotsa ba re: "Bolela gore ke mang yo o go iteileng?" 65 Le dilo tse dingwe tse dintsi ba mo kgoba ka tsona, ba mo kgala.

Jesu o a latofadiwa

66 E rile bo sena go sa, ga phuthega bagolo ba morafe, e bong baperesiti ba bagolo le Baitse-dikwalo, ba mo isa kwa lekgotleng la bone. 67 ba re: "Fa o le Keresete, re bolelele." A ba raya a re: "Le fa nka lo bolelela, ga lo nke lo dumela; 68 mme fa nka botsa, ga lo nke lo nkaraba, le fa e le go nkgolola. 69 Mme go tlogeng fano Morwa-Motho o tla nna ka fa letsogong le le jang la thata ya Modimo." 70 Botlhe ba re: "Mme a o Morwa-Modimo?" A ba araba a re: "Lo a bolela, ke nna ene." 71 Bone ba re: "Re sa batlelang tshupo? Gonne re e utlwile ka rosi ka molomo wa gagwe."

Luka 23

Jesu o fa pele ga Pilato

1 Jaanong lekoko lotlhe la bone la nanoga, la mo isa go Pilato. 2 Ba simolola go mo latofatsa ba re: "Re bonye yo, a timetsa morafe wa rona, a o iletsa go ntshetsa Kaisara lekgetho, a ipolela, fa e le ene Keresete, kgosi." 3 Pilato a mmotsa a re: "A ke wena Kgosi ya Bajuta?" A mo araba a re: "O bolela jalo." 4 Foo Pilato a raya baperesiti ba bagolo le matshutitshuti a batho a re: "Ga ke bone molato ope mo mothong yo." 5 Mme bone ba tatalala ba re: "O hudua batho ka go rutaruta mo Jutea yotlhe; o simolotse kwa Galelea go fitlha fano."

Jesu o fa pele ga Herote

6 Ya re Pilato a utlwa ka ga Galelea, a botsa gore a motho yo ke Mogalelea. 7 Ya re a sena go tlhaloganya gore ke wa taolo ya ga Herote, a mo romela go Herote, yo le ene o ne a le mo Jerusalema ka malatsi ao. 8 E rile Herote a bona Jesu, a itumela thata; gonne o ne a sa bolo go eletsa go mmona, ka a ne a utlwile ka ga gagwe; mme a solofela gore o tla bona sesupo sengwe se dirwa ke ene. 9 A mmotsa mafoko a mantsi; mme ene a se ka a mo araba sepe. 10 Baperesiti ba bagolo le Baitse-dikwalo ba ema ba mo latofatsa ka kgakalo. 11 Herote a mo nyatsa mmogo le badiredi ba gagwe, a mo sotla; a ba a mo apesa seaparo se se phatsimang, a mmusetsa kwa go Pilato. 12 Mme Herote le Pilato ba tsalana ka letsatsi leo; gonne e rile pele ba bo ba tlhoanye.

Jesu o atlholelwa loso

13 E rile Pilato a sena go phutha baperesiti ba bagolo le banna ba lekgotla le legolo le morafe, 14 a ba raya a re: "Lo tsisitse motho yo kwano go nna, jaaka mongwe yo o faposang batho. Kana ke mmotsoloditse fa pele ga lona, mme ka se ka ka bona molato ope mo go ene wa tse lo mo latofatsang ka tsona. 15 Nnyaya, le e seng Herote; gonne o mmuseditse kwano go rona; mme bonang, ga go sepe se a se dirileng se se tshwanetseng loso. 16 Ka moo ke tla mo watlhaya ke be ke mo golola." 17 Kana o ne a tshwanetse go ba gololela mongwe ka moletlo. 18 Jaanong ba goela gongwe ba re: "Tlosa yo, mme o re gololele Barabase." 19 Yoo o ne a tsentswe mo ntlong ya kgolegelo ka ntlha ya pheretlho nngwe e e dirilweng mo motseng, le ka ntlha ya polao. 20 Mme Pilato a bua nabo gape, ka a rata go golola Jesu. 21 Fela ba goa gape ba re: "Mmapole, mmapole!" 22 A boa a ba raya lwa boraro a re: "Kana yo, o dirile bosula bofe? Ga ke a bona molato ope o o tshwanetseng loso mo go ene; ka moo ke tla mo watlhaya ke be ke mo golola." 23 Mme ba mo emelela ka mantswe a magolo, ba mo pateletsa gore a bapolwe, mme mantswe a bone le a baperesiti ba bagolo a fenya. 24 Ke fa Pilato a atlhola gore go dirwe ka fa ba batlang ka teng. 25 A ba a golola yo o ne a tsentswe mo ntlong ya kgolegelo ka ntlha ya pheretlho le polao, yo ba mo lopileng; mme Jesu ene a mo neela mo thatong ya bone.

Jesu o mo tseleng go ya Golegotha

26 E rile ba mo isa polaong, ba tshwara mongwe, e bong Simone wa Kirene, a tswa kwa tshimong, ba mmelesa sefapaano gore a se sikare fa morago ga Jesu. 27 Jaanong lekoko le legolo la batho la mo sala morago, le la basadi ba ba bileng ba ithwele megono, ba mo lelela. 28 Foo Jesu a retologela kwa go bone a re: "Bomorwadia Jerusalema, se nteleleng, bogolo lo itelele, lo be lo lelele bana ba lona; 29 gonne itseng, malatsi a e tla, a ba tla buang ka ona ba re: 'Go sego meopa le mebele e e iseng e ke e belege le mabele a a iseng a ke a amuse.' 30 Foo ba tla simolola go raya dithaba ba re: 'Re weleng godimo!' le makgabana ba re: 'Re khurumetseng!' 31 Gonne fa ba dira dilo tse mo setlhareng se setala, go tla dirafalang mo go se se omeletseng?" 32 Ga ba ga isiwa basenyi bangwe ba le babedi go bolawa nae.

Papolo

33 E rile ba fitlha mo felong fa go bidiwang "Logata", ba mmapolela teng le basenyi bao, mongwe ka fa letsogong le le jang, yo mongwe ka fa go la molema. 34 Jesu a bua a re: "Rara, ba itshwarele; gonne ga ba itse se ba se dirang." Mme ba kgaogana diaparo tsa gagwe ka go tlhama tengwa. 35 Batho ba eme ba lebile. Mme banna ba lekgotla le legolo ba nna ba mo kgoba ba re: "O pholositse ba bangwe, a a ipholose, fa e le ene Keresete, Motlhaolwi wa Modimo." 36 Le batlhabani ba mo sotla, ba tla go ene, ba mo tsisetsa motatsa 37 ba re: "Fa o le Kgosi ya Bajuta, ipholose." 38 Mme ga bo go le sekwalo fa godimo ga gagwe, se se kwadilweng ka ditlhaka tsa Segerika le Seroma le Sehebera se re: "YO KE KGOSI YA BAJUTA." 39 Mongwe wa basenyi ba ba pegilweng a mo kgala a re: "A ga o Keresete ne? Ipholose, le rona o re pholose." 40 Yo mongwe a fetola, a mo kgalemela a re: "A le wena ga o boife Modimo, etswe o atlhotswe fela jaaka ene? 41 Kana, fa e le rona, go re siametse; gonne re bona tse di tshwanetseng tse re di dirileng; mme yo, ene ga a dira sepe se se sokameng." 42 A ba a raya Jesu a re: "Morena, o nkgopole motlhang o tsenang mo bogosing jwa gago." 43 Jesu a mo raya a re: "Ammaaruri ke go raya ke re: Kajeno o tla nna le nna mo Parateiseng."

Loso lwa ga Jesu

44 Jaanong e ne e setse e ka nna nako ya motshegare; mme ga nna lefifi mo lefatsheng lotlhe go ya nakong ya boraro thapama, 45 letsatsi la fifala; lesire la Tempele la gagoga ka bogare. 46 Foo Jesu a goa ka lentswe le legolo a re: "Rara, ke neela mowa wa me mo diatleng tsa gago!" Ya re a sena go bua jalo, a ntsha mowa. 47 E rile molaodi-wa-lekgolo a bona se se dirafetseng, a galaletsa Modimo a re: "Ruri, motho yo e ne e le mosiami." 48 Mme batho botlhe ba ba neng ba phuthegetse go bona pono e, ya re ba bona tse di dirafetseng, ba itshola, ba boa. 49 Botlhe ba ba itsanyeng nae, le basadi ba ba neng ba mo setse morago ba tswa Galelea, ba ne ba emetse kgakala, ba lebile dilo tseo.

Phitlho

50 Jaanong go ne go le monna mongwe, leina la gagwe e le Josefa yo e leng monna wa lekgotla, e le monna yo o molemo, yo o siameng 51 - ene o ne a sa dumelana le katlholo ya bona le tiro ya bona - e le wa Arimathea, motse wa Bajuta, yo o neng a letetse puso ya Modimo. 52 Yoo a ya kwa go Pilato, a kopa setoto sa ga Jesu. 53 Ya re a sena go se pagolola, a se phuthela ka lesela le lesweu, a se baya mo lebitleng le le gabilweng mo lefikeng, le go iseng go ke go ladiwe ope mo go lone. 54 E ne e le letsatsi la Iketleetso, mme Sabata o ne a atametse. 55 Basadi ba ba neng ba dule nae kwa Galelea, ba bo ba mo setse morago, ba bona phupu le ka fa serepa sa gagwe se laditsweng ka teng. 56 Ya re ba sena go boa, ba baakanya makga le ditlolo; mme ba ikhutsa ka Sabata ka fa molaong.

Luka 24

Tsogo

1 E rile ka letsatsi la ntlha la beke, e sa le phakela, ba tla kwa phupung, ba tshotse makga a ba a baakantseng. 2 Ba fitlhela lentswe le pitikolotswe mo phupung. 3 Ya re ba tsena mo teng, ba se ka ba fitlhela setoto sa Morena Jesu. 4 Ya re ba sa ntse ba akabetse ka ntlha ya moo, ba bona banna ba le babedi ba eme fa go bone, ba apere diaparo tse di phatsimang. 5 Mme ya re ka ba boifa, mme ba obela difatlhego fa fatshe, banna bao ba ba raya ba re: "Lo batlelang mophedi mo baswing? 6 Ga a yo fa, mme o tsositswe. Gakologelwang ka fa a buileng le lona ka teng, a sa ntse a le kwa Galelea 7 a re: 'Morwa-Motho o tshwanetse go neelwa mo diatleng tsa batho ba ba boleo, le go bapolwa le go tsoga ka letsatsi la boraro.'" 8 Foo ba gakologelwa dipolelo tsa gagwe. 9 Ya re ba sena go boa kwa phupung, dilo tsotlhe tseo ba di bolelela ba ba 11 le ba bangwe botlhe. 10 E ne e le Maria Magtalena le Johana le Maria mma Jakobo le ba bangwe ba ba nang nabo, ba ba boleletseng baapostolo dilo tseo. 11 Mme dipolelo tse tsa utlwala mo go bone jaaka e kete ke ditlotlo fela mme ba se ka ba dumela basadi. 12 Petoro a nanoga, a sianela kwa phupung. Ya re a okomela mo teng, a bona masela a masweu a beilwe a le osi, a ba a boela kwa gae, a gakgamaletse se se dirafetseng.

Barutwa ba Emause

13 Jaanong ka lone letsatsi leo ba babedi ba bone ba ya kwa motsaneng wa Emause, o bokgakala jwa ona go tswa Jerusalema e neng e le dimaele tse di robedi. 14 Ba buisanya ka ga dilo tsotlhe tseo tse di dirafetseng. 15 Ya re ba ntse ba buisanya, ba botsanya, Jesu ka esi a atamela, a tsamaya nabo. 16 Mme matlho a bone a bo a siregile, mo ba se kang ba mo itse. 17 A ba raya a re: "Mafoko a ke afe a lo a buisanyang lo ntse lo tsamaya?" Mme ba ema, ba hutsafetse. 18 Yo mongwe wa bone, e bong Keleopa, a mo araba a re: "A ke wena moeng o le wesi mo Jerusalema yo o sa itseng tse di dirafetseng teng mo malatsing ano?" 19 A ba raya a re: "Dilo dife?" Ba mo raya ba re: "Tsa ga Jesu wa Nasaretha, yo e neng e le monna wa moporofeti yo o thata mo tirong le mo lefokong fa pele ga Modimo le batho botlhe, 20 ka fa baperesiti ba bagolo le ba lekgotla le legolo ba rona ba mo neetseng ka teng go atlholelwa loso, ba mmapola. 21 Mme rona re ne re solofetse gore ke ene yo o tla gololang Iseraele. Le gona, kwa ntle ga dilo tsotlhe tse, kajeno e setse e le letsatsi la boraro, dilo tse di ntse di dirafetse. 22 E bile basadi bangwe ba ga rona ba re gakgamaditse, ba ba neng ba phaketse, ba ya kwa phupung. 23 Mme e rile ba sa fitlhele setoto sa gagwe, ba boa ba re, ba bonye pono ya baengele ba ba reng: 'O phedile.' 24 Mme bangwe ba bone ba ba nang le rona ba ya kwa phupung, ba fitlhela go ntse fela jaaka basadi ba boletse; mme ene ba se ka ba mmona." 25 Foo Jesu a ba raya a re: "Ao, ba sena-tlhaloganyo ke lona, ba lo pelo di bonya go dumela tsotlhe tse baporofeti ba di buileng! 26 A Keresete o ne a sa tshwanela go boga dilo tseo le go tsena mo kgalalelong ya gagwe." 27 Jaanong a simolola ka Mose le ka baporofeti botlhe, a ba rarabololela tse di builweng ka ga gagwe mo Dikwalong tsotlhe. 28 Jaanong ya re ba atamela motsana o ba yang go ona, mme ene a dira jaaka e kete o fetela pele, 29 ba mo emelela ba re: "Lala le rona; gonne go maitsiboa, letsatsi le setse le fettle." Foo a tsena, a nna nabo. 30 Ya re a ntse nabo fa dijong, a tsaya senkgwe, a leboga, a se nathoganya, a se ba abela. 31 Ke fa matlho a bone a sirologa, mme ba mo itse; a ba a nyelela mo ponong ya bone. 32 Jaanong ba raana ba re: "A dipelo tsa rona ga di a ka tsa tuka mo teng ga rona, fa a ntse a bua le rona mo tseleng, a re tlhalosetsa Dikwalo?" 33 Mme ba nanoga ka yona nako eo, ba boela kwa Jerusalema, ba fitlhela ba ba 11 ba phuthegile le ba ba nang nabo, 34 ba ba reng: "Ruri, Morena o tsogile, o bony we ke Simone!" 35 Jaanong bone ba babedi ba bolela tse di dirafetseng mo tseleng le ka fa ba mo itsileng ka teng ka go nathoganya senkgwe.

Iponatso go Baapostolo

36 E rile ba ntse ba bua dilo tseo, ene ka esi a ema mo gare ga bone, a ba raya a re: "A kagiso e nne le lona!" 37 Mme ba tshoga, ba boifa, ba itlhoma ba bona sedimo. 38 A ba a ba raya a re: "Lo huduegelang? Dipelaelo di tsogelang mo dipelong tsa lona? 39 Lebang diatla tsa me le dinao tse me; gonne ke nna ka nosi; mphopholeng lo bone. Sedimo ga se na nama le marapo, jaaka lo mpona ke na le tsona." 40 Ya re a sena go bua jalo, a ba bontsha diatla le dinao. 41 Ya re ba ise ba dumele ka ntlha ya boitumelo, mme ba gakgametse, a ba raya a re: "A lo na le se se jewang fano?" 42 Ba mo naya lenatho la tlhapi e e besitsweng le la lomepe lwa dinotshe. 43 A di tsaya, a di ja fa pele ga bone. 44 A ba a ba raya a re: "Mafoko a me a ke a buileng le lona, fa ke sa na le lona, ke a go re: Tsotlhe tse di kwadilweng ka ga me mo molaong wa ga Mose le mo baporofeting le mo dipesalomeng di tshwanetse go dirafala." 45 Ya baa gona o sedimosang tlhaloganyo ya bone gore ba tlhaloganye Dikwalo. 46 A ba raya a re: "Go kwadilwe jalo, mme go ne go tshwanetse gore Keresete a boge, a be a tsoge mo baswing ka letsatsi la boraro, 47 le gore go rerelwe merafe yotlhe boikwatlhao jo bo isang boitshwarelong jwa dibe ka leina la gagwe, go simolola mo Jerusalema. 48 Lona lo basupi ba dilo tse. 49 Mme itseng, ke lo romela mpho e lo e solofeditsweng ke Rre. Lona lo nne mo motseng wa Jerusalema go tle go tsamae lo newe nonofo e e tswang kwa bogodimong."

Tlhatlogo

50 Jaanong a ba gogela kwa ntle go fitlha go lebagana le Bethania; a tsholetsa mabogo a gagwe, a ba tshegofatsa. 51 Ya re a ntse a ba tshegofatsa, a kgaogana nabo, a tlhatlosediwa kwa legodimong. 52 Foo ba mo obamela, ba be ba boela kwa Jerusalema ka boitumelo jo bogolo; 53 ba nna mo Tempeleng ka gale, ba leboga Modimo, ba o baka.

Johane 1

Lefoko le ne la nna nama

1 E rile mo tshimologong Lefoko la bo le ntse le le teng; Lefoko le ne le na le Modimo, mme Lefoko e ne e le Modimo. 2 Le ne le na le Modimo mo tshimologong. 3 Dilo tsotlhe di dirilwe ka lone, mme kwa ntle ga lone ga go a dirwa sepe sa tse di dirilweng. 4 Bophelo bo ne bo le mo go lone; mme bophelo e ne e le lesedi la batho. 5 Lesedi le ntse le phatsima mo lenfing mme lefifi ga le a ka la le amogela. 6 Go ne ga tla motho, a romilwe ke Modimo, leina la gagwe e le Johane. 7 Yoo o ne a tla go supa gore a supe ka ga lesedi, gore botlhe ba tle ba dumele ka ene. 8 E ne e se ene lesedi, mme a tla go supa ka ga lesedi. 9 Lesedi la boammaaruri le le bonegelang motho mongwe le mongwe e ne e le ene yo o tlang mo lefatsheng. 10 O ne a le mo lefatsheng, mme lefatshe le dirilwe ka ene; fela lefatshe ga le a ka la mo itse. 11 O ne a tla kwa ga gagwe, mme ba gagwe ba se ka ba mo tshola. 12 Le gale, botlhe ba ba neng ba mo tshola, a ba naya tshiamelo ya go nna bana ba Modimo, e bong ba ba dumelang mo leineng la gagwe; l3 ke ba ba sa tsalwang ka madi, le e seng ka thato ya nama, le e seng ka thato ya monna, mme ba tsetswe ke Modimo. 14 Lefoko leo la nna nama, la aga mo go rona, ra ba ra bona kgalalelo ya lone, e le kgalalelo e e lebanyeng yo o tsetsweng a le esi, e tswa mo go Rara, a tletse bopelotlhomogi le boammaaruri. 15 Johane o ne a supa ka ga gagwe, a kua a re: "Yo ke ene ke buileng ka ga gagwe ka re: 'Yo o tlang morago ga me o a mpheta; gonne o ne a le teng, ke ise ke nne teng.'" 16 Gonne rona rotlhe re bonye bopelotlhomogi godimo ga bopelothomogi mo botlalong jwa gagwe. 17 Kana molao o neilwe ka Mose, mme bopelotlhomogi le boammaaruri di tsile ka Jesu Keresete. 18 Ga go ope yo o kileng a bona Modimo ka motlha ope; Morwa yo o tsetsweng a le esi, yo o fa sehubeng sa ga Rara, ke ene yo o o boletseng.

Tshupo ya ga Johane Mokolobetsi

19 Tshupo ya ga Johane ke e: E rile Bajuta ba roma baperesiti le Balefi go ene, ba tswa Jerusalema go mmotsa gore: "O mang?" 20 A ipolela, a se ka a itatola, a ipolela a re: "Ga ke Keresete." 21 Ba mmotsa ba re: "Mme o eng? A o Elia?" A re: "Ga ke ene." "A ke wena moporofeti yole?" A araba a re: "Nnyaya." 22 Ke fa ba mo raya ba re: "O mang ne? Gore re tle re ba fe karabo ba ba re romileng. O a reng ka ga gago?" 23 A re: "Ke nna lentswe la mongwe yo o kuang mo sekakeng la re: Siamisang tsela ya Morena!" jaaka Jesaya moporofeti a kile a bua. 24 Ba ba neng ba romilwe e ne e le ba Bafarisai. 25 Jaanong ba mmotsa ba re: "O kolobeletsang, fa o se Keresete, le e seng Elia le e seng moporofeti yole?" 26 Johane a ba araba a re: "Nna ke kolobetsa ka metsi; mme go eme mongwe mo gare ga lona yo lo sa mo lemogeng. 27 Ke ene yo o tlang morago ga me, yo ke sa tshwanelang go funolola kgole ya setlhako sa gagwe." 28 Dilo tseo di dirafetse kwa Bethania kwa moseja ga Joretane, kwa Johane o neng a le teng, a kolobetsa.

Jesu ke Kwana ya Modimo

29 E rile ka letsatsi le le latelang a bona Jesu a tla go ene a re: "Bonang, Kwana ya Modimo e e tlosang boleo jwa lefatshe!" 30 Yo ke ene ke buileng ka ga gagwe ka re: 'Monna o e tla morago ga me, yo o mphetang; gonne o ne a le teng, ke ise ke nne teng.' 31 Le nna ke ne ke sa mo lemoge, mme ke tlile go kolobetsa ka metsi gore ene a tle a senolelwe Iseraele." 32 Johane a ba a supa a re: "Ke bonye Mowa o fologa jaaka lephoi, o tswa legodimong, wa nna mo go ene. 33 Le nna ke ne ke sa mo lemoge; mme ene yo o nthomileng go kolobetsa ka metsi a nthaya a re: 'Ene yo o tla bonang Mowa o fologela go ene, o nna mo go ene, ke ene yo o kolobetsang ka Mowa o o Boitshepo. 34 Ke bonye, ka ba ka supa gore yo ke Morwa Modimo."

Barutwa ba ntlha ba ga Jesu

35 Ya re ka moso Johane a bo a eme gape, a na le barutwa ba gagwe ba le babedi; 36 a leba Jesu a ntse a tsamaya, a ba a re: "Bonang, Kwana ya Modimo!" 37 Barutwa ba babedi bao ba mo utlwa a bua, ba be ba sala Jesu morago. 35 Jesu a retologa, a ba bona ba mo setse morago, a ba raya a re: "Lo batlang?" Ba mo raya ba re: "Rabbi," (mo phetolelong ke go re: Moruti) "o nna kae?" 39 A ba raya a re: "Tlaang lo bone." Ba tla, ba bona fa a nnang teng, ba be ba tlhola nae letsatsi leo. Nako e ne e ka nna ya bone thapama. 40 Andrea, morwa-rraagwe Simone Petoro, e ne e le mongwe wa ba babedi ba ba neng ba utlwile Johane, ba mo sala morago. 41 Yo a bona Simone morwa-rraagwe pele, a mo raya a re: "Re bonye Mesia,"mo phetolelong ke go re: Motlodiwa (Keresete). 42 A ba a mo isa go Jesu. Jesu a mo leba a re: "O Simone, morwa Jona; o tla bidiwa Kefa,"mo phetolelong ke go re: Lefika (Petoro).

Filipo le Nathanaele

43 Ya re ka moso Jesu a rata go ya kwa Galelea, a bona Filipo, a mo raya a re: "Ntshale morago!" 44 Filipo e ne e le wa kwa Betsaita, motse wa ga gabo Andrea le Petoro. 45 Filipo a bona Nathanaele, a mo raya a re: "Re bonye yo Mose a kwadileng ka ga gagwe mo molaong, le bone baporofeti, e bong Jesu, morwa Josefa wa Nasaretha." 46 Nathanaele a mo raya a re: "A sengwe se se molemo se ka tswa kwa Nasaretha?" Filipo a mo raya a re: "Tlaa o bone!" 47 Jesu a bona Nathanaele a tla go ene, a bua ka ga gagwe a re: "Bonang, Moiseraele wa nnete yo go se nang boferefere mo go ene!" 48 Nathanaele a mo raya a re: "O nkitse jang?" Jesu a mo araba a re: "Ke go bonye o le fa tlase ga setlhare sa mofeie, Filipo a ise a go bitse." 49 Nathanaele a mo fetola a re: "Moruti, ke wena Morwa Modimo, ke wena kgosi ya Iseraele." 50 Jesu a mo fetola a re: "A o dumela ka gonne ke go reile ka re: 'Ke go bonye fa tlase ga mofeie'? O tla bona dilo tse dikgolo bogolo go tse." 51 A ba a mo raya a re: "Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Go tloga jaanong lo tla bona legodimo le bulegile, le baengele ba Modimo ba tlhatloga, ba be ba fologela mo go Morwa-Motho."

Johane 2

Ponatso ya ntlha ya kgalalelo ya Morena mo lenyalong la kwa Kana

1 Ka letsatsi la boraro go ne go le lenyalo kwa Kana wa Galelea, mma Jesu a le teng. 2 Jesu le ene a lalelediwa lenyalo le barutwa ba gagwe. 3 Jaanong ya re weine e tlhaela, mma Jesu a mo raya a re: "Ga ba na weine." 4 Jesu a mo raya a re: "Mosadi, ke tlhakanetseng nao? Nako ya me ga e ise e tle." 5 Mmaagwe a raya badiredi a re: "Se a ka se lo rayang, lo se dire." 6 Jaanong ga bo go le ditsaga tsa majwe di le thataro, tse di beilweng ka fa mokgweng wa Bajuta wa go tlhapa, nngwe le nngwe e ka tshola dikgamelo di le tlhano gongwe di supa. 7 Jesu a ba raya a re: "Tlatsang ditsaga tseo metsi!" Ba di tshela, tsa ba tsa tlala. 8 Jaanong a ba raya a re: "Gayang jaanong, lo ise kwa go morulaganyi wa modiro." Ba a isa. 9 Ya re morulaganyi wa modiro a utlwa metsi a a fetogileng weine, a sa itse kwa e tswang teng, go itse badiredi fela ba ba gileng metsi, bitsa monyadi, 10 Ha mo raya a re: "Motho mongwe le mongwe o a tle a ntshe weine e e monate pele, mme fa ba sena go kgora, go ntshiwe e e seng monate. Wena o bolokile weine e e monate go fitlha jaanong." 11 Sesupo seo sa ntlha Jesu o se dirile kwa Kana wa Galelea, a bonatsa kgalalelo ya gagwe, mme barutwa ba gagwe ba dumela mo go ene.

Jesu mo Tempeleng

12 Morago ga moo a ya kwa Kaperenaume, ene le mmaagwe le bomonnawe le barutwa ba gagwe, ba tlhola teng malatsi a se kae. 13 Jaanong Tlolaganyo ya Bajuta ya bo e le gaufi, mme Jesu a ya kwa Jerusalema. 14 A fitlhela ba ba rekisang dikgomo le dinku le maeba le baananyi ba madi ba ntse mo Tempeleng. 15 Ya re a sena go dira seitei ka megala, a ba kobela kwa ntle ga Tempele botlhe, le tsona dinku le dikgomo; madi a baananyi a a tshololela fa fatshe, le dipati a di menola. 16 A raya bone ba ba bapatsang maeba a re: "Tlosang dilo tse fa! Se direng Ntlo ya ga Rre ntlo ya thekelo." 17 Foo barutwa ba gagwe ba gakologelwa gore go kwadilwe ga twe: "Go tlhoafalela Ntlo ya gago go tla nja." 18 Ke fa Bajuta ba mmotsa ba re: "O ka re bontsha sesupo sefe gore o ka dira dilo tseo?" 19 Jesu a ba araba a re: "Digang Tempele e, nna ke tla e tsosa ka malatsi a le mararo." 20 Foo Bajuta ba re: "Tempele e, e agilwe dinyaga di le 46, mme ke eng fa wena o re, o tla e tsosa ka malatsi a le mararo?" 21 Mme ene o ne a bua ka ga Tempele ya mmele wa gagwe. 22 Jaanong e rile a sena go tsosiwa mo baswing, barutwa ba gagwe ba gakologelwa gore o kile a bua jalo, ba be ba dumela Lokwalo le lefoko le Jesu a le buileng.

Jesu o itse se se mo mothong

23 E rile a le mo Jerusalema ka moletlo wa Tlolaganyo, batho ba bantsi ba dumela mo leineng la gagwe, ka ba bona ditshupo tsa gagwe tse a ntseng a di dira. 24 Mme Jesu ka esi a se ka a ba ikanya, mo a ka ba ipolelelang, ka a ba itse botlhe, 25 a sa tlhoke go bolelelwa sepe ka ga motho; gonne ene ka esi o ne a itse se se mo mothong."

Johane 3

Puisanyo ya ga Jesu le Nikotemo

1 Go ne go le motho wa Bafarisai yo o bidiwang Nikotemo, mongwe wa lekgotla la Bajuta. 2 Yoo a tla go Jesu bosigo, a mo raya a re: "Moruti, re itse gore o moruti yo o tswang kwa Modimong; gonne ga go ope yo o ka dirang ditshupo tse wena o di dirang, fa Modimo o se na nae." 3 Jesu a mo araba a re: "Ammaaruri, ammaaruri ke go raya ke re: Fa motho a sa tsalwe go tswa godimo, ga a ka ke a lemoga puso ya Modimo." 4 Nikotemo a mo fetola a re: "Motho yo o godileng a ka tsalwa jang? A a ka ba a tsena la bobedi mo mmeleng wa ga mmaagwe, a boa a tsalwa?" 5 Jesu a araba a re: "Ammaaruri, ammaaruri ke go raya ke re: Fa motho a sa tsalwe ka metsi le Mowa, ga a ka ke a tsena mo pusong ya Modimo. 6 Se se tsetsweng ke nama, ke nama; mme se se tsetsweng ke Mowa, ke mowa. 7 O se gakgamale, fa ke go reile ka re: Lo tshwanetse go tsalwa go tswa godimo. 8 Phefo e fokela kwa e ratang teng, o utlwa mosumo wa yona, mme ga o itse kwa e tswang teng le kwa e yang teng. Mongwe le mongwe yo o tsetsweng ke Mowa o ntse jalo." 9 Nikotemo a mo fetola a re: "Dilo tse, di ka dirafala jang?" 10 Jesu a mo araba a re: "O moruti wa Iseraele, mme dilo tse ke eng, fa o sa di tlhaloganye? 11 Ammaaruri, ammaaruri ke go raya ke re: Re bolela se re se itseng, re bile re supa se re se bonyeng; mme lona ga lo tshole tshupo ya rona. 12 Fa ke lo boleletse dilo tsa lefatshe, mme lo sa dumele, lo ka dumela jang, fa ke lo bolelela tsa legodimo? 13 Ga go ope yo o kileng a tlhatlogela kwa legodimong, fa e se ene yo o fologileng kwa legodimong, e bong Morwa-Motho yo o mo legodimong. 14 "Mme Morwa-Motho o tshwanetse go tlhatlosiwa, jaaka Mose a kile a tlhatlosa noga kwa sekakeng, 15 gore mongwe le mongwe yo o dumelang mo go ene, a se latlhege, mme a nne le bophelo jo bo sa khutleng. 16 Gonne Modimo o ratile lefatshe mo go kalo, mo o bileng wa le neela Morwaa-ona yo o tsetsweng a le esi, gore mongwe le mongwe yo o dumelang mo go ene a se ka a latlhega, mme a nne le bophelo jo bo sa khutleng. 17 Kana Modimo ga o a roma Morwaa-ona mo lefatsheng gore a atlhole lefatshe, mme e le gore lefatshe le pholosiwe ka ene. 18 "Yo o dumelang mo go ene ga a atlholwe. Yo o sa dumeleng o setse a atlhotswe, ka a se ka a dumela mo leineng la Morwa Modimo yo o tsetsweng a le esi. 19 Mme katlholo ke e: Lesedi le tsile mo lefatsheng, mme batho ba ratile lefifi bogolo go lesedi; gonne ditiro tsa bone di ne di le bosula. 20 Gonne mongwe le mongwe yo o dirang bosula o ila lesedi, le gona ga a de mo leseding, gore ditiro tsa gagwe di se ka tsa kgalemelwa. 21 Mme yo o dirang boammaaruri o tla kwa leseding gore ditiro tsa gagwe di bonatshege gore di dirilwe ka Modimo."

Jesu o mo Jutea. Tshupo ya Mokolobetsi

22 Morago ga dilo tse Jesu le barutwa ba gagwe ba fitlha mo lefatsheng la Jutea; a nna nabo teng, a ba a kolobetsa. 23 Johane le ene o ne a kolobetsa kwa Enone, gaufi le Salime; gonne metsi a ne a le mantsi teng, mme batho ba ya teng, ba kolobediwa. 24 Gonne Johane o ne a ise a tsenngwe mo ntlong ya kgolegelo. 25 Jaanong ga tsoga kganetsanyo fa gare ga barutwa ba ga Johane le Mojuta mongwe ka ga phepafatso. 26 Ba ya kwa go Johane, ba mo raya ba re: "Moruti, yo o neng a na nao kwa moseja ga Joretane, yo o supileng ka ga gagwe, bona, o a kolobetsa, mme botlhe ba ya go ene." 27 Johane a araba a re: "Motho ga a ka ke a amogela sepe, fa a sa se newa ke Modimo. 28 Lona ka losi lo basupi ba me ba gore ke boletse ka re: 'Nna ga ke Keresete, mme ke romilwe go mo etelela pela fela.' 29 Yo o nang le monyalwa ke monyadi; mme tsala ya monyadi e e mo direlang e a mo utlwa, e itumelela lentswe la monyadi thata. Boitumelo joo jwa me bo tletse jaanong. 30 Ene o tshwanetse go gola, mme nna ka ngotlafala.

Yo o tswang kwa godimo le yo o tswang lefatsheng

31 "Yo o tswang kwa godimo o godimo ga botlhe. Yo o tswang mo lefatsheng ke wa lefatshe, o bile o bua ka ga lefatshe. Yo o tswang kwa legodimong o godimo ga botlhe. 32 Se o se bonyeng, a ba a se utlwa, ke sona se a se supang; mme tshupo ya gagwe ga e amogelwe ke ope. 33 Yo o amogetseng tshupo ya gagwe o tlhomamisitse gore Modimo o boammaaruri. 34 Gonne yo Modimo o mo romileng o bua mafoko a Modimo; gonne o aba Mowa kwa ntle ga selekanyo.' 35 Rara o rata Morwa, mme dilo tsotlhe o di tsentse mo seatleng sa gagwe. 36 Yo o dumelang mo go Morwa o na le bophelo jo bo sa khutleng; yo o sa utlweng Morwa ga a ka ke a bona bophelo, mme bogale jwa Modimo bo mo okame."

Johane 4

Jesu fa sedibeng sa ga Jakobe kwa Samaria

1 E rile Morena a lemoga gore Bafarisai ba utlwile go twe, Jesu o dira barutwa ba le bantsi, e bile o kolobetsa bogolo go Johane. 2 - le fa Jesu ka esi a ne a sa kolobetse, mme e le barutwa ba gagwe - 3 a tloga mo Jutea, a ba a boela kwa Galelea. 4 Mme o ne a tshwanetse go ralala Samaria. 5 Jaanong a fitlha kwa motseng mongwe wa Samaria o o bidiwang Sigare, gaufi le tshimo e Jakobe a neng a e file Josefa morwawe. 6 Foo ga bo go le sediba sa ga Jakobe. Jaanong ya re ka Jesu a lapisitswe ke leeto, a nna fa sedibeng, e ne e ka nna ka nako ya motshegare. 7 Ga tla mosadi wa Samaria go ga metsi. Jesu a mo raya a re: "Mphe ke nwe!" 8 Gonne barutwa ba gagwe ba ne ba ile kwa motseng go reka dijo. 9 Jaanong mosadi wa Mosamaria a mo raya a re: "Wena yo o leng Mojuta o ka kopa jang metsi mo go nna ke le mosadi wa Mosamaria?" A re jalo ka gonne Bajuta ba ne ba sa tsalane le Basamaria. 10 Jesu a mo araba a re: "Fa o ka bo o itse neo ya Modimo le gore ke mang yo o go rayang a re: Mphe ke nwe! ke wena o ka bong o mo kopile, mme a ka bo a go naya metsi a a phelang." 11 Mosadi a mo raya a re: "Morena, ga o na segelelo, mme sediba se boteng; metsi a a phelang o ka a tsaya kae? 12 A o mogolo go rraetsho Jakobe yo o re neileng sediba se, yo o neng a nwa mo go sona ka esi le bomorwawe le diruiwa tsa gagwe?" 13 Jesu a mo fetola a re: "Mongwe le mongwe yo o nwang metse a, o tla nyorwa gape; 14 mme yo o ka nwang metsi a nna ke tla a mo nayang, ga a ka ke a tlhola a nyorwa ka bosena-bokhutlo; mme metsi a ke tla a mo nayang a tla nna motswedi mo go ene o o elelang go isa bophelong jo bo sa khutleng." 15 Mosadi a mo raya a re: "Morena, a o ko o mphe metsi ao, gore ke se tlhole ke nyorwa, le e seng go tla kwano go ga." 16 Jesu a mo raya a re: "Yaa o bitse monna wa gago, lo tle kwano!" 17 Mosadi a fetola a re: "Ga ke na monna." Jesu a mo raya a re: "O buile sentle, fa o re, ga o na monna; 18 gonne ke banna ba batlhano ba ba neng ba go nyala, mme yo o nang nae kajeno ga se monna wa gago; moo o buile nnete." 19 Mosadi a mo raya a re: "Morena, ke lemoga gore o moporofeti. 20 Borraetsho ba ne ba obamela mo thabeng e, mme lona lo a re: Jerusalema ke felogosi fa go tshwanetseng ga obamelwa teng." 21 Jesu a mo raya a re: "Mosadi, o ntumele, nako e e tla e lo se kitlang lo obamela Rara ka yona mo thabeng e, le fa e le kwa Jerusalema. 22 Lona lo obamela se lo sa se itseng; rona re obamela se re se itseng; gonne pholoso e tswa mo Bajuteng. 23 Mme nako e e tla, le jaanong e setse e tsile, e baobamedi ba nnete ba tla obamelang Rara ka yona ka Mowa le ka boamaaruri; gonne Rara o batla baobamedi ba ba ntseng jalo. 24 Modimo ke Mowa; mme ba ba o obamelang ba tshwanetse go o obamela ka Mowa le ka boammaaruri." 25 Mosadi a mo raya a re: "Ke itse gore Mesia yo o bidiwang Keresete o e tla; e tla re a sena go tla, a re bolelele dilo tsotlhe." 26 Jesu a mo raya a re: "Ke nna yo ke buang nao." 27 Ke fa barutwa ba gagwe ba tla; mme ba gakgamala, ka a bua le mosadi. Le fa go ntse jalo ga se ka ga nna ope yo o reng: "O batlang?" gongwe go Jesu: "O buelang nae?" 28 Jaanong mosadi a tlogela nkgwana ya gagwe, a ya kwa motseng, a raya batho a re: 29 "Tlaang lo bone motho yo o mpoleletseng tsotlhe tse ke di dirileng; a jaana ga se ene Keresete?" 30 Ba tswa mo motseng, ba tla go ene. 31 Barutwa ba sala ba mo rapela ba re: "Moruti, a o ko o je!" 32 Ene a ba raya a re: "Ke na le sejo se ke se jang, se lo sa se itseng." 33 Jaanong barutwa ba botsanya ba re: "A mongwe o mo tsiseditse dijo?" 34 Jesu a ba raya a re: "Sejo sa me ke go dira thato ya yo o nthomileng le go wetsa tiro ya gagwe. 35 A ga lo re: 'Go setse dikgwedi tse nne go ya thobong'? Bonang, ke lo raya ke re: Tsholetsang matlho, lo lebe masimo; gonne a setse a sweufaletse thobo. 36 Yo o robang o amogela tuelo, mme leungo o le phuthela bophelo jo bo sa khutleng, gore yo o jwalang a itumele mmogo le yo o robang. 37 Gonne fano lefoko le le reng: 'Mongwe o a jwala, yo mongwe o a roba,' ke la nnete. 38 Ke lo romile go roba fa lo ne lo sa dira teng; go dirile ba bangwe, mme lona lo tsenye mo tirong tsa bone." 39 Basamaria ba bantsi ba motse oo ba dumela mo go ene ka ntlha ya lefoko la mosadi yo o supileng a re: "O mpoleletse tsotlhe tse ke di dirileng." 40 E rile jaanong Basamaria ba tla go ene, ba mo rapela gore a tlhole nabo. A tlhola teng malatsi a le mabedi. 41 Ga ba ga dumela ba bantsi go feta ba pele ka ntlha ya lefoko la gagwe. 42 Ba raya mosadi ba re: "Jaanong ga re tlhole re dumela ka ntlha ya polelo ya gago; gonne rona ka rosi re mo ikutlwetse, mme re itse gore ke ene Keresete tota, Mopholosi wa lefatshe."

Jesu o mo Galelea. Phodiso ya morwa tona ya kgosi

43 Morago ga malatsi a mabedi a tswa teng, a ya kwa Galelea; 44 gonne Jesu ka esi o ne a supile gore moporofeti ga a na tlotlo epe mo lefatsheng la ga gabo. 45 E rile jaanong a fitlha kwa Galelea, Bagalelea ba mo tshola, ka ba bonye tsotlhe tse a di dirileng kwa Jerusalema mo moletlong; gonne le bone ba ne ba ile moletlong. 46 Jaanong Jesu a fitlha gape kwa Kana wa Galelea, kwa a kileng a fetola metsi weine teng. Ga bo go le tona ya kgosi, e morwaa-yona a neng a lwala kwa Kaperenaume. 47 E rile ene a utlwa gore Jesu o dule kwa Jutea, mme o tsile kwa Galelea, a ya go ene, a mo rapela gore a tle go fodisa morwawe; gonne o ne a le gaufi le go swa. 48 Jaanong Jesu a mo raya a re: "Fa lo sa bone ditshupo le dikgakgamatso, ga lo dumele ka gope." 49 Tona ya mo raya ya re: "Morena, a o ko o tle, ngwanake a ise a swe." 50 Jesu a mo raya a re: "Tsamaya, morwao o phedile." Motho yoo a dumela lefoko le Jesu a le mo rayang, a ba a tsamaya. 51 Ya re a sa ntse a le mo tseleng, batlhanka ba gagwe ba mo kgatlhantsha, ba mmolelela gore morwawe o phedile. 52 Foo a ba botsa nako e o fodileng ka yona. Ke fa ba mo raya ba re: "E rile maabane ka nako ya motshegare go fisa ga mo tlogela." 53 Jaanong rraagwe a lemoga gore ke yona nako e Jesu a mo reileng ka yona a re: "Morwao o phedile." Mme a dumela le ba lapa la gagwe botlhe. 54 Sesupo seo ke sa bobedi se Jesu o se dirileng, a sena go tswa kwa Jutea, a ya kwa Galelea.

Johane 5

Phodiso ya molwetse zva kwa Bethesta ka Sabata

1 Morago ga tseo ga nna moletlo mongwe wa Bajuta, mme Jesu a ya Jerusalema. 2 Jaanong go na le bodiba mo Jerusalema fa Kgorong ya Dinku jo bo bidiwang Bethesta ka Sehebere, bo na le maobo a le matlhano. 3 Mo go ona go ne go letse balwetse ba bantsi le difofu le batlhotsi le baomeledi, ba ntse ba letetse kgobero ya metsi. 4 Gonne moengele o ne a tle a fologele mo bodibeng ka dinako tse dingwe, a hudue metsi; yo jaanong a tsenang pele, metsi a sena go huduiwa, a fole, le fa e ka nna bolwetse bofe jo bo mo tshwereng. 5 Jaanong go ne go le motho mongwe teng yo e setseng e le dinyaga di le 38 a ntse a lwala. 6 E rile Jesu a mmona a letse, mme a utlwa gore ga a bolo go nna jalo, a mo raya a re: "A o rata go fola?" 7 Molwetse a mo araba a re: "Morena, ga ke na motho ope yo o ka ntsenyang mo bodibeng, fa metsi a huduiwa; e a re ke sa ntse ke tla, go fologele yo mongwe pele ga me." 8 Jesu a mo raya a re: "Tsoga o tsee bolao jwa gago, o tsamae!" 9 Ke fa motho yoo a fola e sa le ka nako eo, a tsaya bolao jwa gagwe, a tsamaya. Mme letsatsi leo e le la Sabata. 10 Ya baa gona Bajuta ba rayang yo o fodisitsweng ba re: "Ke Sabata; ga go a letlelelwa gore o rwale bolao." 11 Yoo a ba fetola a re: "Yo o mphodisitseng ke ene yo o ntheileng a re: 'Tsaya bolao jwa gago, o tsamae.'" 12 Ba mmotsa ba re: "Motho yoo ke mang yo o go reileng a re: 'Bo tsee o tsamae'?" 13 Mme yo o fodisitsweng o ne a sa mo itse; gonne Jesu o ne a ngwangwaetse, go le batho ba bantsi mo felong foo. 14 Morago ga moo Jesu a mmona mo Tempeleng, a mo raya a re: "Bona, o fodile; o se tlhole o leofa, gore se se bosula bogolo se se go dirafalele." 15 Motho yoo a ya a bolelela Bajuta gore ke Jesu yo o mo fodisitseng. 16 Ka ntlha ya moo Bajuta ba tlhomara Jesu, ba batla go mmolaya, ka a dirile dilo tseo ka Sabata.' 17 Jesu a ba fetola a re: "Rre o sa dira le ka nako eno, le nna ke a dira." 18 Ke ka ntlha ya moo Bajuta ba ne ba batla bogolo go mmolaya, e seng fela ka a sentse Sabata, mme le gona e le ka a rile, Modimo ke rraagwe, a itekanya le Modimo.

Modimo Rara le Morwa

19 Ya baa gona Jesu a ba fetolang a re: "Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Morwa o palelwa ke go dira sengwe ka bogagagwe, fa a sa bone Rara a se dira; gonne tse ene o di dirang, Morwa le ene o di dira jalo. 20 Kana Rara o rata Morwa, o mmontsha tsotlhe tse o di dirang, e bile o tla mmontsha ditiro tse dikgolo bogolo go tse gore lo gakgamale." 21 Gonne Morwa o phedisa ba o ratang go ba phedisa, jaaka Rara a tsosa baswi, a ba phedisa. 22 Le gona Rara ga a atlhole ope, mme katlholo yotlhe o e neetse Morwa 23 gore botlhe ba tlotle Morwa, fela jaaka ba tlotla Rara. Yo o sa tlotleng Morwa, ga a tlotle Rara yo o mo romileng. 24 "Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Yo o utlwang lefoko la me, a dumela ene yo o nthomileng, o na le bophelo jo bo sa khutleng, mme ga a tsene mo katlholong; o dule mo losong, a tshelela botshelong. 25 Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Nako e e tla, le jaanong e setse e tsile, e baswi ba tla utlwang lentswe la Morwa Modimo ka yona, mme ba ba le utlwang ba tla phela. 26 Gonne Rara o neile Morwa go nna le bophelo mo go ene ka esi, jaaka ene a na le botshelo mo go ene ka esi. 27 O bile o mo neetse thata ya go atlhola, ka e le ene Morwa-Motho. 28 Se gakgamaleleng moo; gonne nako e e tla e botlhe ba ba mo diphupung ba tla utlwang lentswe la gagwe ka yona. 29 Ba tla tswa, ba ba dirileng tse di molemo go ya tsogong ya bophelo, ba ba dirileng tse di bosula bone go ya tsogong ya katlholo.

Boipolelo jwa ga Jesu

30 "Ga nka ke ka dira sepe ka bogame. Ke atlhola ka fa ke utlwang ka teng, mme katlholo ya me ke ya tshiamo; gonne ga ke batle thato ya me, ke batla thato ya yo o nthomileng. 31 "Fa ke supa ka ga me, tshupo ya me e ka se nne nnete. 32 Ke o sele yo o supang ka ga me, mme ke itse gore tshupo e o e supang ka ga me ke nnete. 33 Lo romile batho kwa go Johane, mme o supile boammaaruri. 34 Nna ga ke amogele tshupo mo mothong, mme dilo tse ke di bua gore lo pholosiwe. 35 Ene e ne e le lobone lo lo tukang, lo lo phatsimang, mme lona lo ne lwa rata go itumelela lesedi la gagwe ka nakonyana fela. 36 "Nna ke na le tshupo e e fetang ya ga Johane; gonne ditiro tse Rara o di nneetseng go di wetsa, e bong tsona ditiro tse ke di dirang, di supa ka ga me gore Rara o nthomile. 37 Rara yo o nthomileng le ene o supile ka ga me. Ga lo ise lo utlwe lentswe la gagwe ka motlha ope, le fa e le go bona gore o ntse jang. 38 Le Lefoko la gagwe ga le nne mo go lona; gonne ga lo dumele yo a mo romileng. 39 Lo batlisisa Dikwalo; gonne lo itlhoma lo ka nna le botshelo jo bo sa khutleng ka tsona, e tswe e le tsona tse di supang ka ga me. 40 Mme lo gana go tla kwa go nna, gore lo tle lo nne le bophelo. 41 "Ga ke newe tlotlo ke batho. 42 Mme ke itse gore ga lo na lorato lwa Modimo mo go lona. 43 Nna ke tsile mo leineng la ga Rre, mme ga lo ntshole; fa o sele a ka itlela ka leina la gagwe, ene lo tla mo tshola. 44 Lo ka dumela jang lona ba lo tlotlanang, mme tlotlo e e tswang mo Modimong o le osi yona lo sa e batle? 45 Lo se ka lwa gopola gore nna ke tla lo baya molato mo go Rara. Mose ke ene yo o lo bayang molato, yo lo solofetseng mo go ene. 46 Gonne fa lo ka bo lo dumetse Mose, le nna lo ka bo lo ntumetse; gonne ene o kwadile ka ga me. 47 Mme fa lo sa dumele dikwalo tsa gagwe, mafoko a me lo ka a dumela jang?"

Johane 6

Jesu o jesa batho ba ba dikete tse tlhano

1 E rile morago ga tseo Jesu a tshelela kwa moseja ga letsha la Galelea, le e leng la Tiberia. 2 Bontsi jo bogolo jwa batho jwa mo latela, ka ba bonye ditshupo tse a di dirileng mo balwetsing. 3 Jaanong Jesu a tlhatlogela mo thabeng, a nna teng le barutwa ba gagwe. 4 Mme Tlolaganyo, moletlo wa Bajuta, ya bo e le gaufi. 5 Ya re Jesu a tsholetsa matlho, mme a bona bontsi jo bogolo bo tla go ene, a raya Filipo a re: "Re tla reka dinkgwe kae, gore bao ba je?" 6 Mme a bo a bua jalo, e le go mo leka fela; gonne ene ka esi o ne a itse se a tla se dirang. 7 Filipo a mo araba a re: "Dinkgwe tsa diranta di le 40 ga di ka ke tsa ba lekana, gore mongwe le mongwe a amogele go le gonnye." 8 Mongwe wa barutwa ba gagwe, e bong Andrea, morwa-rraagwe Simone Petoro, a mo raya a re: 9 "Mosimane ke yo, o na le dinkgwe tse tlhano tsa garase le ditlhatswana tse pedi; mme tse e ka nna eng mo bontsing jo bo kana?" 10 Ke fa Jesu a re: "Nnisang batho fa fatshe!" Gona foo go ne go le bojang jo bontsi. Jaanong banna ba nna fa fatshe, palo ya bone e ka ne e le dikete tse tlhano. 11 Jesu a ba a tsaya dinkgwe, a leboga, a di abela barutwa, mme barutwa ba di abela ba ba ntseng fa fatshe; le tsona ditlhatswana fela jalo, ka fa ba ratang ka teng. 12 Ya re ba sena go kgora, a raya barutwa ba gagwe a re: "Selang masadisa gore go se latlhege sepe." 13 Ba a sela, ba tlatsa ditlatlana di le 12 ka masadisa a dinkgwe tse tlhano tsa garase a a setseng mo go ba ba jeleng. 14 Jaanong ya re batho ba bona sesupo se o se dirileng, ba re: "Ammaaruri, ke ene moporofeti yo go tilweng o tla tla mo lefatsheng. 15 Ya re ka Jesu a lemoga gore ba tla tla go mo tsaya ka thata go mo dira kgosi, a ngwega, a boela gape kwa thabeng a le esi.

Morena o tsamaya mo godimo ga letsha

16 E rile go tshwara letlatlana, barutwa ba gagwe ba fologela kwa letsheng, 17 ba ya ba palama mokoro, ba tshela letsha go ya kwa Kaperenaume. Mme ga nna lefifi, Jesu a ise a be a tle go bone. 18 Jaanong letsha la huduiwa ke go foka ga phefo e kgolo. 19 Ya re ba tsweletse pele e ka nna dimaele tse tharo gongwe tse nne, ba bona Jesu a tsamaya mo godimo ga letsha, a atamela mokoro; mme ba boifa. 20 Foo a ba raya a re: "Ke nna, se boifeng!" 21 Ke fa ba rata gore a palame mokoro, mme mokoro wa akofa wa fitlha kwa lefatsheng le ba yang go lone.

Batho ba batla Jesu kwa Kaperenaume

22 Ka moso batho ba ba emeng kwa moseja ga letsha ba lemoga gore go ne go se na mokoro ope o sele, fa e se o le mongwe fela o barutwa ba ga Jesu ba neng ba o palama, le gore Jesu ga a ka a o palama le barutwa ba gagwe, mme barutwa ba gagwe ba tsamaile ba le bosi fela. 23 Mekoro e mengwe e e tswang Tiberia ya atamela felong fa ba jetseng senkgwe teng, Morena a sena go leboga. 24 Ya re jaanong batho ba bona fa Jesu a se teng le e seng barutwa ba gagwe, le bone ba palama mekoro, ba ya kwa Kaperenaume, go batla Jesu.

Jesu ke senkgwe sa bophelo

25 Ya re ba mo fitlhela kwa moseja ga letsha, ba mmotsa ba re: "Moruti, o tlile leng kwano?" 26 Jesu a ba araba a re: "Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Ga lo mpatle ka gonne lo bonye ditshupo, mme ke ga gonne lo jele dinkgwe, lwa kgora. 27 Se tlhoafaleleng sejo se se nyelelang, mme lo tlhoafalele sejo se se nnelang go ya go fitlha bophelong jo bo sa khutleng, se Morwa-Motho o tla se lo nayang; gonne ke ene yo Rara, e bong Modimo, o mo kanneng." 28 Ba mo raya ba re: "Re ka itheng gore re tlhoafalele ditiro tsa Modimo?" 29 Jesu a ba araba a re: "Tiro ya Modimo ke gore lo dumele mo go ene yo o romilweng ke ona." 30 Ba mo raya ba re: "Kana o dira sesupo sefe gore re bone, re go dumele? O itshupa ka tiro efe? 31 Borraetsho ba jele Mmana kwa sekakeng, jaaka go kwadilwe ga twe: 'O ba file senkgwe se se tswang kwa legodimong go se ja.'" 32 Jesu a ba raya a re: "Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Ga se Mose yo o lo fileng senkgwe se se tswang kwa legodimong, ke Rre yo o lo fang senkgwe sa nnete se se tswang kwa legodimong. 33 Gonne senkgwe sa Modimo ke sona se se fologang kwa legodimong, se se nayang lefatshe bophelo." 34 Ba mo raya ba re: "Morena, re fe senkgwe seo ka metlha yotlhe." 35 Jesu a ba raya a re: "Ke nna senkgwe sa bophelo; yo o tlang go nna ga a ka ke a tlhola a utlwa tlala. Yo o dumelang mo go nna ga a ka ke a tlhola a nyorwa. 36 Mme ke lo boleletse ka re: Go mpona lo mponye, mme ga lo dumele." 37 Botlhe ba Rara o ba nnayang ba tla tla go nna, mme yo o tlang go nna, ga nka ke ka mo kgarameletsa ntle. 38 Gonne ke fologile kwa legodimong, e seng go dira thato ya me, fa e se go dira thato ya yo o nthomileng. 39 Mme thato ya yo o nthomileng ke go re, botlhe ba o ba nneileng ke se ka ka latlhegelwa ke ope wa bone, mme bogolo ke be ke ba tsose ka letsatsi la bofelo. 40 Gonne thato ya ga Rre ke go re, mongwe le mongwe yo o lebang Morwa, a ba a dumela mo go ene, a nne le bophelo jo bo sa khutleng, mme nna ke tle ke mo tsose ka letsatsi la bofelo.'" 41 Jaanong Bajuta ba mo ngongoregela, ka a rile: "Ke nna senkgwe se se fologileng kwa legodimong," 42 ba re: "Yo a ga se Jesu, morwa Josefa, yo rraagwe le mmaagwe re ba itseng? O bua jang jaanong fa a re: 'Ke fologile kwa legodimong'?" 43 Jesu a ba fetola a re: "Se tlhotlheletsaneng go ngongorega. 44 Ga go ope yo o ka kgonang go tla go nna fa e se yo o gogwang ke Rara yo o nthomileng; mme nna ke tla mo tsosa ka letsatsi la bofelo. 45 Gonne go kwadilwe mo baporofeting ga twe: 'Botlhe ba tla bo ba rutilwe ke Modimo.' Mongwe le mongwe yo o utlwileng mo go Rara, a ithuta, o tla go nna. 46 Ga se go re motho mongwe o kile a bona Rara, fa e se yo o tswang kwa Modimong; ke ene yo o bonyeng Rara. 47 Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Yo o dumelang mo go nna o na le bophelo jo bo sa khutleng. 48 Ke nna senkgwe sa bophelo. 49 Borraeno ba ne ba ja Mmana kwa sekakeng, mme ba sule. 50 Se ke sona senkgwe se se fologang kwa legodimong, gore motho a se je, mme a se ka a swa. 51 Ke nna senkgwe se se phelang se se fologileng kwa legodimong. Fa mongwe a ka ja senkgwe se, o tla phela ka bosenabokhutlo; mme senkgwe se ke tla se abang ke nama ya me e ke tla e neelang losong gore lefathe le tle le phele." 52 Ya baa gona Bajuta ba ganetsanyang ba re: "Yo a ka re naya nama ya gagwe jang go e ja?" 53 Jesu a ba raya a re: "Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Fa lo sa je nama ya Morwa-Motho, lwa ba lwa nwa madi a gagwe, ga lo na bophelo mo teng ga lona. 54 Yo o jang nama ya me, a ba a nwa madi a me, o na le bophelo jo bo sa khutleng, mme nna ke tla mo tsosa ka letsatsi la bofelo; 55 gonne nama ya me ke sejo tota, le madi a me ke seno tota. 56 Yo o jang nama ya me, a ba a nwa madi a me, o ntse mo go nna, le nna ke ntse mo go ene. 57 Yo o njang o tla phela ka ntlha ya me, jaaka Rara yo o phelang a nthomile, mme le nna ke phela ka ntlha ya ga Rara. 58 Se ke sona senkgwe se se fologileng kwa legodimong, e seng jaaka borraeno ba ne ba ja, mme ba swa. Yo o jang senkgwe se o tla phela ka bosakhutleng." 59 Dilo tse o di buile, fa a ruta mo senagogeng kwa Kaperenaume.

Tenego ya barutwa, maipolelo a ga Petoro

60 E rile jaanong ba bantsi ba barutwa ba gagwe ba utlwa, ba re: "Lefoko le, le thata; ke mang yo o ka le utlwelelang?" 61 Ya re ka Jesu a itse ka bogagagwe gore barutwa ba gagwe ba ngongoregela seo, a ba raya a re: "A seo se a lo kgopisa? 62 Jaanong lo tla reng fa lo bona Morwa-Motho a tlhatlogela kwa a neng a le teng pele? 63 Mowa ke ona o o phedisang; nama ga e na thuso epe. Mafoko a nna ke a buileng le lona ke mowa, e bile ke bophelo. 64 Mme go na le bangwe mo go lona ba ba sa dumeleng." Jesu o ne a itse go tloga tshimologong gore ba ba sa dumeleng ke bomang, le gore yo o tla mo tshwarisang ke mang. 65 A boa a re: "Ke gona ka moo ke lo reileng ka re: Ga go ope yo o ka kgonang go tla go nna, fa e se yo o go newang ke Rara." 66 Go tloga foo ba bantsi ba barutwa ba gagwe ba boela kwa morago, ba se ka ba tlhola ba tsamaya nae. 67 Jaanong Jesu a raya ba ba 12 a re: "A le lona lo rata go tsamaya?" 68 Simone Petoro a mo araba a re: "Morena, re tla ya go mang? Wena o na le mafoko a bophelo jo bo sa khutleng. 69 mme re dumetse, re bile re itse gore ke wena Moitshepi wa Modimo." 70 Jesu a ba araba a re: "A ga ke a lo itlhaolela lo le 12? Mme mongwe wa lona ke Diabolo." 71 O ne a raya Jutase Isekariote, morwa Simone; gonne e ne e le ene yo o tla mo tshwarisang, e le mongwe wa ba ba 12.

Johane 7

Bomonnaa Jesu ga ba dumele

1 Morago ga tseo Jesu a nna a tsamaya mo Galelea; gonne o ne a sa rate go tsamaya mo Jutea, ka Bajuta ba batla go mmolaya. 2 Jaanong moletlo wa Bajuta wa Metlaagana o ne o le gaufi. 3 Ke fa bomonnawe ba mo raya ba re: "Tloga mono, o ye kwa Jutea gore le barutwa ba gago ba bone ditiro tsa gago tse o di dirang. 4 Gonne ga go ope yo o dirang sengwe mo sephiring, fa ene ka esi a batla go nna mo ponatshegong. Fa o dira dilo tse, iponatse mo lefatsheng." 5 Gonne le bone bomonnawe ba ne ba sa dumele mo go ene ka sebaka sele. 6 Jesu a ba raya a re: "Nako ya me ga e ise e tle, mme lona lo ka dira ka nako tsotlhe. 7 Lefatshe ga le ka ke la lo tlhoa, mme nna le ntlhoile; gonne nna ke ntse ke supa ka ga lone gore ditiro tsa lone di bosula. 8 A go ye lona kwa moletlong, nna ga ke ya kwa go ona jaanong; gonne nako ya me ga e ise e dale." 9 E rile a sena go bua dilo tseo nabo, a sala mo Galelea.

Jesu o ya kwa Jerusalema

10 Ya re bomonnawe ba sena go ya, le ene a ya kwa moletlong, e se mo pepeneneng, mme e le mo sephiring. nKe fa Bajuta ba mmatla mo moletlong ba re: "Yole o kae?" 12 Mme go ne go le phapaano e kgolo mo bathong ka ntlha ya gagwe; gonne bangwe ba ne ba re: "O molemo;" ba bangwe ba re: "Nnyaya, kana o timetsa batho." 13 Le fa go ntse jalo ga bo go se ope yo o buang ka ga gagwe ka phuthologo ka ntlha ya go boifa Bajuta."

Jesu o emela thuto ya gagwe

14 E rile e setse e le fa gare ga moletlo, Jesu a ya kwa Tempeleng, a ruta. 15 Ke fa Bajuta ba gakgamala ba re: "Monna yo, o itse Dikwalo jang, etswe a sa rutwa?" 16 Jesu a ba araba a re: "Thuto ya me ga se ya me, ke ya yo o nthomileng. 17 Fa motho a rata go dira thato ya Modimo, o tla itse ka ga thuto gore a e tswa go ona, kampo ke bua se se tswang mo go nna fela. 18 Yo o buang se se tswang mo go ene fela o ipatlela tlotlo; mme yo o batlang tlotlo ya yo o mo romileng, yoo ke ene wa nnete, ga go na tshiamololo epe mo go ene. 19 A Mose ga a a lo naya molao? Mme le fa go ntse jalo ga go ope wa lona yo o tshegetsang molao. Lo batlelang go mpolaya?" 20 Batho ba araba ba re: "O a tsenwa; ke mang yo o batlang go go bolaya?" 21 Jesu a ba araba a re: "Ke dirile tiro e le nngwe fela, mme lo gakgametse lotlhe. 22 Mose o lo neile bogwera; - e se gore bo tswa mo go Mose, bo tswa mo go borraeno - mme lo a tle lo rupise motho ka letsatsi la Sabata. 23 Fa motho a rupisiwa ka Sabata, gore molao wa ga Mose o se dirololwe, ke eng fa lo nkgalefetse, fa ke fodisitse motho yotlhe ka Sabata? 24 Se atlholeng ka fa lo bonang; atlholang ka katlholo e e siameng."

Jesu ke mang?

25 Jaanong bangwe ba Jerusalema ba re: "Yoo a ga se ene yo ba batlang go mmolaya? 26 Kana o bua ka phuthologo, mme ga ba mo ree sepe. A jaana ruri balaodi ga ba a lemoga, fa e le ene Keresete? 27 Mme re itse kwa monna yo a tlhagang teng; mme motlhang Keresete a tlang, ga go ope yo o tla itseng kwa a tlhagang teng." 28 Foo Jesu a tsholetsa lentswe mo Tempeleng, a ruta a re: "A lo a nkitse, a lo itse kwa ke tswang teng? Kana ga ke a itlisa, mme yo o nthomileng ke wa nnete, yo lo sa mo itseng. 29 Nna ke a mo itse; gonne ke fa go ene, e bile o nthomile." 30 Jaanong ba batla go mo tshwara; mme ga se ka ga nna ope yo o mo ntshetsang letsogo, ka nako ya gagwe e ne e ise e tle." 31 Mme ba bantsi ba morafe ba dumela mo go ene, ba be ba re: "A fa Keresete a tla, o tla dira ditshupo tse dintsi bogolo go tse monna yo a di dirileng?"

Jesu le baganetsi ba gagwe

32 Ya re Bafarisai ba utlwa gore batho ba seba jalo ka ga gagwe, bone baperesiti ba bagolo le Bafarisai ba roma batlhanka go mo tshwara. 33 Jaanong Jesu a re: "Ke sa na le lona ka bokhutshwanyane fela, mme ke ya go ene yo o nthomileng. 34 Lo tla mpatla, mme ga lo kitla lo mpona; le gona kwa ke leng teng lona ga lo kgone go fitlha teng." 35 Foo Bajuta ba raana ba re: "Yoo o tla ya kae, fa a re, ga re ka ke ra mmona? A o tla ya kwa go ba ba falaletseng kwa Bagerikeng, a ya go ruta Bagerika? 36 Lefoko la reng, le a le buileng a re: 'Lo tla mpatla, mme lo se ke lo mpone, le gona fa ke leng teng, lona ga lo kgone go fitlha teng'?" Jesu ke motswedi wa nnete 37 Ka letsatsi la bofelo, e le le legolo la moletlo, Jesu a bo a erne, a tsholetsa lentswe a re: "Fa mongwe a nyorilwe, a a tle go nna, a nwe! 38 Yo o dumelang mo go nna, 'dinoka tsa metsi a a phelang di tla ela di tswa mo mmeleng wa gagwe,' jaaka Dikwalo di buile." 39 Mme o ne a bua jalo ka ga Mowa o ba ba dumelang mo go ene ba tla o amogelang; gonne Mowa o o Boitshepo o ne o ise o nne teng, ka Jesu a ne a ise a galalediwe.

Kganetsanyo ya Bajuta

40 Jaanong e rile bangwe mo bathong ba sena go utlwa mafoko ao, ba bua ba re: "Ammaaruri, ke ene moporofeti yole." 41 Ba bangwe ba re: "Ke ene Keresete." Ba bangwe ba re: "A Keresete a ka tswa kwa Galelea?e 42 A Lokwalo ga lo a ka lwa re: Keresete o tla tswa mo losikeng lwa ga Dafita le mo motsaneng wa Betleheme, mo Dafita a neng a le teng?" 43 Ga ba ga nna kgaogano mo bathong ka ga gagwe. 44 Bangwe ba bone ba batla go mo tshwara, mme ga bo go se ope yo o mo ntshetsang letsogo.

Go sa dumeleng ga ba Lekgotla

45 Ke fa batlhanka ba boela kwa baperesiting ba bagolo le Bafarisaing; mme bone ba ba raya ba re: "Lo ne lo sa mo tsisetseng?" 46 Batlhanka ba araba ba re: "Ga go ise go ko go bue motho ope jaaka motho yole." 47 Bafarisai ba ba fetola ba re: "A le lona lo timeditswe? 48 A mongwe wa balaodi gongwe wa Bafarisai o dumetse mo go ene? 49 Kana morafe o, o o sa itseng molao, o hutsitswe!" 50 Nikotemo, mongwe wa bone yo o kileng a tla go ene, a ba raya a re. 51 "A molao wa rona o ka atlhola motho, a ise a sekisiwe, go ise go itsiwe se a se dirileng?" 52 Ba mo araba ba re: "A le wena o wa kwa Galelea? Tlhotlhomisa o bone gore ga go na moporofeti ope yo o ka tswang kwa Galelea." 53 Jaanong ba tsamaya, mongwe le mongwe a ya kwa ga gagwe.

Johane 8

Mosadi wa seaka

1 Jaanong Jesu a ya kwa Thabeng ya Diolefa. 2 A ba a boela gape kwa Tempeleng ka moso go sa le phakela, mme batho botlhe ba tla kwa go ene, a dula, a ba ruta. 3 Foo Baitse-dikwalo le Bafarisai ba tsisa go ene mosadi yo o tshwerweng mo boakeng. Ya re ba sena go mo emisa mo gare ga bone, 4 ba mo raya ba re: "Moruti, mosadi yo, o tshwerwe, a akafala. 5 Mme Mose o re laetse mo molaong gore ba ba ntseng jalo ba kgobotlediwe ka majwe. Jaanong wena o a reng?" 6 Ba ne ba bua jalo, e le go mo lalela gore ba baane le se ba ka mmayang molato ka sona. Mme Jesu a inama, a kwala ka monwana fa fatshe. 7 Ya re ba tsweletse go mmotsa, a inamologa, a ba raya a re: "Yo o se nang sebe mo go lona, a e nne ene wa ntlha yo o mo konopang ka lentswe." 8 A boa a inama, a kwala fa fatshe. 9 Ya re ba utlwa, mme ba latofadiwa ke digakolodi tsa bone, ba tswa ka monokela go simolola ka bagolo go ya go wa bofelo, Jesu a tlogelwa a le esi, le mosadi a ntse a eme fa gare. 10 Ya re Jesu a inamologa, mme a sa bone ope, fa e se mosadi fela, a mo raya a re: "Mosadi, balatofatsi bale ba gago ba kae? A ga go ope yo o go atlhotseng?" 11 Yoo a re: "Ga go ope, Morena." Jesu a mo raya a re: "Le nna ga ke go atlhole. Tloga o tsamae, mme o se tlhole o leofa.'>

Jesu ke lesedi la lefatshe

12 Jesu a ba a bua nabo gape a re: "Ke nna lesedi la lefatshe; yo o ntshalang morago ga a ka ke a tsamaya mo lefifing, mme o tla nna le lesedi la bophelo." 13 Ke fa Bafarisai ba mo raya ba re: "O supa ka ga gago fela, tshupo ya gago ga se ya nnete." 14 Jesu a ba fetola a re: "Le fa ke supa ka ga me, tshupo ya me ke ya nnete; gonne ke itse kwa ke tswang teng le kwa ke yang teng, mme lona ga lo itse kwa ke tswang teng le kwa ke yang teng. 15 Lona lo atlhola ka fa nameng; nna ga ke atlhole ope. 16 Le fa nna nka atlhola, katlholo ya me e tla bo e le ya nnete; gonne ga ke nosi, ke nna le yo o nthomileng. 17 Le gona go kwadilwe mo molaong wa lona gore tshupo ya batho ba le babedi ke ya nnete. 18 Ke nna yo ke supang ka ga me, le Rara yo o nthomileng o supa ka ga me." 19 Foo ba mo raya ba re: "Rraago o kae?" Jesu a araba a re: "Ga lo nkitse le fa e le Rre. Fa lo ka bo lo nkitse, le ene Rre lo ka bo lo mo itse." 20 Mafoko a, o ne a a buela fa letloleng la dineo, a ruta mo Tempeleng; mme ga se ka ga nna ope yo o mo tshwarang, ka nako ya gagwe e ne e ise e tle.

Jesu le baganetsi ba gagwe

21 Jesu a boa a ba raya a re: "Ke a tsamaya; lo tla mpatla, mme lo tla swela mo dibeng tsa lona. Kwa ke yang teng, lo ka se kgone go fitlha teng." 22 Bajuta ba re: "A o tla ipolaya, fa a re: 'Kwa ke yang teng, lo ka se kgone go fitlha teng'?" 23 Jesu a ba raya a re: "Lona lo ba tlase, nna ke wa godimo; lona lo ba lefatshe leno, nna ga ke wa lefatshe leno. 24 Ke ka moo ke lo reileng ka re: Lo tla swela mo dibeng tsa lona; gonne fa lo sa dumele gore ke nna ena, lo tla swela mo dibeng tsa lona." 25 Ba mo raya ba re: "Wena o mang?" Jesu a ba raya a re: "Ke sa le ene yo ke lo ipoleletseng mo tshimologong. 26 Ke na le dilo tse dintsi go di bolela ka ga lona le go di atlhola. Mme yo o nthomileng ke wa nnete, mme dilo tse ke di utlwileng mo go ene ke tsona tse ke di bolelelang lefatshe." 27 Ga ba a ka ba lemoga gore o bua nabo ka ga Rara. 28 Jaanong Jesu a ba raya a re: "E tla re lo sena go tlhatlosa Morwa-Motho, gona lo tla itse gore ke nna ena, le gore ga ke dire sepe ka bogame, mme ke bua dilo tse, jaaka Rre a nthutile. 29 Yo o nthomileng o na le nna, ga a a ntlogela ke le nosi; gonne ke dira ka gale tse di mo kgatlhang." 30 Ya re a bua dilo tse, ba bantsi ba dumela mo go ene.

Morwa Modimo o tlisa kgololesego

31 Jaanong Jesu a raya Bajuta ba ba mo dumetseng a re: "Fa lo nna mo lefokong la me, lo bo lo le barutwa ba me ruri. 32 Lo tla itse boammaaruri, mme boammaaruri bo tla lo golola." 33 Ba mo fetola ba re: "Re bana ba ga Aborahame, ga re ise re ke re nne batlhanka ba ga ope. O bua jang, fa o re: 'Lo tla gololesega'?" 34 Jesu a ba araba a re: "Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Mongwe le mongwe yo o dirang boleo ke motlhanka wa boleo. 35 Mme motlhanka ga a nne mo ntlong ka gale, mme Morwa ene o nna ka gale. 36 Fa jaanong Morwa a ka lo golola, lo tla bo lo gololesegile tota. 37 Ke itse gore lo bana ba ga Aborahame, mme lo batla go mpolaya, ka lefoko la me le se na bonno mo go lona. 38 Nna ke bua tse ke di bonyeng mo go Rre, le lona lo dira tse lo di utlwileng mo go rraeno." 39 Ba mo araba ba re: "Rraetsho ke Aborahame." Jesu a ba raya a re: "Fa lo ka bo lo le bana ba ga Aborahame, lo. ka bo lo dira ditiro tsa ga Aborahame. 40 Mme jaanong lo batla go mpolaya, nna motho yo ke lo boleletseng boammaaruri jo ke bo utlwileng mo Modimong; Aborahame ga a a ka a dira jalo. 41 Lona lo dira ditiro tsa ga rraeno." Ba mo raya ba re: "Ga re a tsalwa ka boaka, re na le rraetsho a le mongwe fela, e bong Modimo." 42 Jesu a ba raya a re: "Fa Modimo e ka bo e le rraeno, lo ka bo lo nthata; gonne ke tswa kwa Modimong, ka tla. Ga ke a tla ka bogame, mme ke ona o o nthomileng. 43 Ke go reng, fa lo sa tlhaloganye puo ya rhe? Ke ka gonne lo palelwa ke go reetsa lefoko la me. 44 Lona lo tswa mo go rraeno Diabolo, lo bile lo rata go dira dikeletso tsa ga rraeno. Ene e ne e le mmolai wa batho go tswa tshimologong, ga a a ka a tlhomama mo boammaaruring; ka gonne ga go na boammaaruri bope mo go ene. Fa a bua maaka, o bua se ene a leng sona; gonne ke ene moaki le rraa-maaka. 45 Mme nna, e re ka ke bolela boammaaruri, ga lo ntumele. 46 Ke ofe wa lona yo o ka supang boleo mo go nna? Mme fa ke bua boammaaruri, ke eng lo sa ntumele? 47 Yo e leng wa Modimo o utlwa mafoko a Modimo; lona ga lo ba Modimo, ke ka moo lo sa a utlweng."

Aborahame le Jesu

48 Bajuta ba mo araba ba re: "A ga re bue nnete, fa re re, o Mosamaria, o bile o na le modemone?" 49 Jesu a fetola a re: "Nna ga ke na modemone, ke tlotla Rre, mme lona lo a ntlotlolola. 50 Nna ga ke ipatlele tlotlo, mme mongwe o teng yo o e batlang, yo o atlholang. 51 Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Fa mongwe a ka dirisa lefoko la me, ga a ka ke a bona loso ka bosakhutleng." 52 Bajuta ba mo raya ba re: "Jaong re itse gore o na le modemone. Aborahame o sule, le baporofeti, mme wena o a re: 'Fa motho a ka tshegetsa lefoko la me, ga a ka ke a utlwa loso ka bosakhutleng.' 53 A wena o mogolo go Aborahame, rraetsho yo o suleng, le baporofeti ba sule? O itshema mang?" 54 Jesu a araba a re: "Fa nna ke ikgalaletsa, kgalalelo ya me ga se sepe; Rre ke ene yo o nkgalaletsang, yo lo reng, ke Modimo wa lona. 55 Fela, ga lo mo itse; mme nna ke a mo itse. Fa nka bo ke re: Ga ke mo itse, nka bo ke tshwana le lona, ke le moaki; mme ke a mo itse, ke bile ke dirisa lefoko la gagwe. 56 Aborahame rraeno o ne a ipelela go tla bona letsatsi la me, a le bona, a ba a itumela." 57 Ke fa Bajuta ba mo raya ba re: "Ga o ise o nne le dinyaga di le 50, o bonye Aborahame jang?" 58 Jesu a ba raya a re: "Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Pele Aborahame a ise a tsalwe, nna ke ntse ke le teng." 59 Foo ba sela majwe go mo konopa ka ona; mme Jesu a iphitlha, a tswa mo Tempeleng, a ba raletse, a tsamaya.

Johane 9

Phodiso ya sefofu

1 Erile Jesu a feta, a bona monna yo o tsetsweng e le sefofu. 2 Barutwa ba gagwe ba mmotsa ba re: "Moruti, go leofile mang, a ke ene gongwe batsadi ba gagwe, fa a tsetswe e le sefofu jaana?" 3 Jesu a araba a re: "Ga a a leofa, le e seng batsadi ba gagwe. Go dirafetse jalo gore ditiro tsa Modimo di bonadiwe mo go ene. 4 Re tshwanetse go dira ditiro tsa yo o nthomileng, go sa le motshegare. Bosigo bo e tla jo go seng ope yo o ka kgonang go dira ka jona." 5 Fa ke sa le mo lefatsheng, ke lesedi la lefatshe." 6 Ya re a sena go bua jalo, a kgwela fa fatshe, a duba seretse ka mathe, a tshasa matlho a sona ka seretse seo. 7 a se raya a re: "Yaa o tlhape mo bodibeng jwa Siloame!" (Mo phetolelong ke go re: Morongwa). A ya, a tlhapa, a boa a bona. 8 Jaanong ba ba agileng nae le ba ba mmonyeng pele e le mokopi ba re: "Yo a ga se ene yo o neng a tlhola a nnetse go kopa?" 9 Ba bangwe ba re: "Ke ene;"ba bangwe ba re: "Nnyaya, o tshwana le ene." Mme ene a re: "Ke nna." 10 Jaanong ba mmotsa ba re: "Matlho a gago a foufolotswe jang?" 11 A araba a re: "Motho yo o bidiwang Jesu o dubile seretse, a se ntshasa mo matlhong, a nthaya a re: 'Yaa kwa bodibeng jwa Siloame, o tlhape.' Jaanong ka ya, mme ya re ke tlhapa, ka foufologa." 12 Ba mo raya ba re: "O kae, yoo?" Ene a re: "Ga ke itse."

Bafarisai ba botsolotsa sefofu

13 Ba mo isa kwa Bafarisaing, ene yo o neng a foufetse pele. 14 Letsatsi le Jesu a dirileng seretse, a foufolola matlho a gagwe ka lone, e ne e le la Sabata. 15 Jaanong Bafarisai le bone ba mmotsa jalo ka fa a bonyeng pono ya gagwe ka teng. A ba raya a re: "O mpeile seretse mo matlhong, ka tlhapa, mme jaanong ke a bona." 16 Ke fa bangwe ba Bafarisai ba re: "Monna yoo ga se wa Modimo; gonne ga a tshegetse Sabata." Ba bangwe ba re: "Monna wa moleofi o ka kgona jang go dira ditshupo tse di ntseng jalo?" Ga nna kgaogano gare ga bone. 17 Ba be ba raya monna wa sefofu ba re: "Wena o a reng ka ga gagwe, ka e le foo o foufolotse matlho a gago?" Ene a re: "Ke moporofeti." 18 Bajuta ba se ka ba dumela gore o ne a foufetse, mme o bonye pono ya gagwe, go fitlhelela ba bitse bagolo ba yo o foufologileng, 19 ba ba botsa ba re: "A yo ke morwaa-lona yo go tweng o tsetswe a foufetse? Jaanong o bona jang kajeno?" 20 Bagolo ba gagwe ba araba ba re: "Re itse fela gore yo ke morwaa-rona le gore o tsetswe a foufetse. 21 Mme ga re itse ka fa jaanong a bonang ka teng; le ene yo o mo foufolotseng matlho ga re mo itse. Mo ipoletseng, o godile, o tla ikarabela." 22 Bagolo ba gagwe ba ne ba bua jalo, ka ba ne ba boifa Bajuta; gonne Bajuta ba ne ba setse ba dumalanye gore fa mongwe a ka mo ipolela gore ke Keresete, a kgaolwe mo senagogeng. 23 Ke gona ka moo bagolo ba gagwe ba rileng: "O godile, mo ipoletseng." 24 Ba boa ba bitsa motho gape yo o neng a foufetse, ba mo raya ba re: "Tlotla Modimo fela. Rona re itse gore motho yoo ke moleofi." 25 Ene a fetola a re: "Fa e le moleofi, ga ke itse; ke itse se le sengwe fela gore ke ne ke le sefofu, mme jaanong ke a bona." 26 Ba boa ba mmotsa gape ba re: "O go dirileng? O go foufolotse matlho jang?" 27 A ba araba a re: "Kana ke setse ke lo boleletse, mme ga lo a ka lwa utlwa. Lo batlelang go utlwa gape? A kampo le lona lo batla go nna barutwa ba gagwe?" 28 Ke fa ba mo kgoba ba re: "Ke wena morutwa wa gagwe; rona re barutwa ba ga Mose. 29 Re itse gore Modimo o buile le Mose; mme yoo, ga re itse gore o tswa kae." 30 Monna yoo a ba araba a re: "Ke se se gakgamatsang, fa lo sa itse gore o tswa kae, etswe a mphoufolotse matlho. 31 Kana re itse gore Modimo ga o utlwe baleofi; mme fa mongwe a boifa Modimo, a dira ka fa thatong ya ona, Modimo o a mo utlwa. 32 Go tswa tlholegong ga go ise go ke go utlwiwe ka gope gore mongwe o foufolotse matlho a yo o tsetsweng e le sefofu. 33 Fa yoo e ka bo e se wa Modimo, o ka bo a sa kgone go dira sepe." 34 Ba mo araba ba re: "O tsaletswe mo dibeng gotlhe fela, mme a o a re ruta?" Ba be ba mo kgarameletsa kwa ntle.

Morena o kopana le sefofu se se foufologileng

35 Jesu a utlwela gore ba mo kgaotse senagogeng. Ya re a mmona, a mo raya a re: "A o dumela mo go Morwa Modimo?" 36 A araba a re: "Morena, ke mang, gore ke tle ke dumele mo go ene?" 37 Jesu a mo raya a re: "O mmonye, e bile ke ene yo o buang nao." 38 Yoo a re: "Morena, ke a dumela." A ba a mo obamela. 39 Foo Jesu a re: "Ke tletse katlholo mo lefatsheng gore ba ba sa boneng ba bone, mme ba ba bonang ba foufale." 40 Bangwe ba Bafarisai ba ba nang nae, ya re ba utlwa dilo tseo, ba mo raya ba re: "A le rona re difofu?" 41 Jesu a ba raya a re: "Fa lo ka bo lo le difofu, lo ka bo lo se na boleo; jaanong ka lo re: 'Lo a bona!' boleo jwa lona ga bo tloge.

Johane 10

Lesaka la dinku

1 A "Ammaaruri, ammaaruri ke lo A raya ke re: Yo o sa tseneng ka kgoro ya lesaka la dinku, mme a tlolela go sele, ke legodu le senokwane. 2 Mme yo o tsenang ka kgoro ke modisa wa dinku. 3 Modisa wa kgoro o a mmulela, dinku di utlwa lentswe la gagwe, o bitsa dinku tse e leng tsa gagwe ka maina, a di bolotse. 4 Fa a sena go bolotsa dinku tsotlhe tse e leng tsa gagwe, a di etelele pele, dinku di mo sale morago; gonne di itse lentswe la gagwe. 5 Moeng ga di ka ke tsa mo sala morago, mme di tla mo tshaba, ka di sa itse mantswe a baeng." 6 Jesu a bua nabo ka setshwantsho seo; mme bone ba se ka ba tlhaloganya gore ke eng se a se buang nabo.

Jesu ke kgoro ya lesaka le modisa

7 Foo Jesu a bua gape nabo a re: "Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Ke nna kgoro ya dinku. 8 Botlhe ba ba tlileng pele ga me ke magodu le dinokwane, mme dinku ga di a ka tsa ba utlwa. 9 Ke nna kgoro. Fa mongwe a tsena ka nna, o tla pholosiwa; o tla tsena, a tswa, e bile o tla bona mafulo. 10 Legodu le tla fela go utswa le go bolaya le go senya. Nna ke tsile gore di baane le bophelo, di be di nne le letlotlo. 11 Ke nna modisa yo o molemo; modisa yo o molemo o beela dinku bophelo jwa gagwe. 12 Yo e leng morapiwa, e se modisa, yo dinku e seng tsa gagwe, fa a bona phiri e tla, o tlogela dinku, a tshabe, phiri e di tshware, e di falatse. 13 Yo o rapilweng o a tshaba, ka e le morapiwa, mme a sa kgathalele dinku. 14 Ke nna modisa yo o molemo; ke itse tsa me, e bile ke itsiwe ke tsa me. 15 jaaka Rara a nkitse, le nna ke itse Rara; ke bile ke beela dinku bophelo jwa me. 16 Ke na le dinku di sele, tse e seng tsa lesaka le; le tsona ke tshwanetse go di tsisa; di tla utlwa lentswe la me, mme e tla nna letsomane le le lengwe fela le modisa a le mongwe fela. 17 "E re ka nna ke neela botshelo jwa me gore ke be ke bo tsee gape, ke ka moo Rara a nthatang. 18 Ga go ope yo o ka bo nkamogang, ke nna ke bo neelang ka bogame. Ke na le thata go bo neela, ke bile ke na le thata go bo tsaya gape. Taolo e ke e amogetse mo go Rre." 19 Phapaano ya nna teng gape mo gare ga Bajuta ka ntlha ya mafoko ao. 20 Ba bantsi ba bone ba re: "O na le modemone, o tlhakanye tlhogo; lo mo reeletsang?" 21 Ba bangwe ba re: "Mafoko a ga se a motho yo o nang le modemone. A modemone o ka kgona go foufolola matlho a difofu?"

Jesu ke Morwa Modimo

22 Jaanong ga bo go le moletlo wa Ntshwafatso ya Tempele mo Jerusalema, go le mariga. 23 Jesu a tsamaya mo lapeng la Tempele, mo leobong la ga Salomo. 24 Foo Bajuta ba mo dikanyetsa, ba mo raya ba re: "O tla belaetsa mewa ya rona goleele go le kae? Fa o le Keresete, re bolelele ka thanolo." 25 Jesu a ba fetola a re: "Ke lo boleletse, mme lona ga lo dumele. Ditiro tse ke di dirang mo leineng la ga Rre ke tsona tse di supang ka ga me. 26 Mme lona ga lo dumele, ka gonne ga lo dinku tsa me, jaaka ke lo boleletse. 27 Dinku tsa me di utlwa lentswe la me, ke a di itse, mme di ntshala morago. 28 Ke di naya bophelo jo bo sa khutleng. Ga di ka ke tsa latlhega, le fa e le ka motlha ope; le gona ga go ope yo o ka di phamolang mo seatleng sa me. 29 Rre yo o di nneileng o mogolo go botlhe, mme ga go ope yo o ka di phamolang mo seatleng sa ga Rre.

Bongwefela jwa ga Jesu le Modimo

30 "Nna le Rara re bongwefela." 31 Jaanong Bajuta ba sela majwe gape gore ba mo kgobotletse." 32 Jesu a ba fetola a re: "Ke lo bontshitse ditiro tse di molemo di le dintsi tse di tswang go Rara; lo nkgobotleletsa tiro efe ya tsona?" 33 Bajuta ba mo araba ba re: "Ga re go kgobotleletse tiro e e molemo; mme ke ka ntlha ya kgalo, ka e re o le motho, o itshema Modimo." 34 Jesu a ba araba a re: "A ga go a kwalwa mo molaong wa lona ga twe: 'Ke rile, lo medimo'? 35 Fa molao o biditse bone medimo ba Lefoko la Modimo le tlileng kwa go bone - mme Lokwalo lo sa ka ke lwa dirololwa - 36 a lo bolela ka ga gagwe yo Rara a mo itshepisitseng, a mo romela mo lefatsheng, lo re: 'O a kgala,' ka ke buile ka re: 'Ke Morwa Modimo'? 37 Fa ke sa dire ditiro tsa ga Rre, lo se ka lwa ntumela. 38 Mme fa ke di dira, dumelang ditiro, le fa nna lo sa ntumele, gore lo lemoge le go itse gore Rara o mo go nna, le nna ke mo go Rara." 39 Ba fela ba batla go mo tshwara, mme a falola mo diatleng tsa bone. 40 A ba a boela kwa moseja ga Joretane, kwa Johane a neng a kolobetsa teng pele, a nna teng. 41 Mme ba bantsi ba tla go ene ba re: "Johane ga a a ka a dira sesupo sepe, mme tsotlhe tse Johane o di buileng ka ga yo, e ne e le tsa nnete." 42 Teng ba bantsi ba dumela mo go ene.

Johane 11

Bolwetse jwa ga Lasaro le loso lwa gagwe

1 Go ne go le motho yo o lwalang, e bong Lasaro wa Bethania, motsana wa ga gabo Maria le Maretha mogolowe. 2 Maria yo ke ene yo o kileng a tlotsa Morena setlolo, a mo phimola dinao ka moriri. Kgaitsadie Lasaro ke ene yo o neng a lwala." 3 Jaanong bokgaitsadie ba roma go ene ba re: "Morena, bona, yo o mo ratang o a lwala." 4 E rile Jesu a utlwa, a bua a re: "Bolwetse joo ga se jwa loso, ke jwa kgalaletso ya Modimo gore Morwa Modimo a galalediwe ka jona." 5 Jesu a bo a rata Maretha le monnawe le Lasaro. 6 Jaanong ya re a sena go utlwa gore o a lwala, a nama a sa tlhotse malatsi a mabedi kwa a neng a le teng. 7 Morago ga moo a raya barutwa a re: "A re yeng gape kwa Jutea." 8 Barutwa ba mo raya ba re: "Moruti, maloba Bajuta ba ne ba batla go go kgobotletsa, mme a o boa o ya teng gape?" 9 Jesu a araba a re: "A dinako ga di 12 mo letsatsing? Fa motho a tsamaya motshegare, ga a ka ke a kgotswa; gonne o bona lesedi la lefatshe leno. 10 Mme fa motho a tsamaya bosigo, o a kgotswa, ka lesedi le se teng fa go ene." 11 A bua jalo, mme morago ga moo a ba raya a re: "Lasaro, tsala ya rona, o robetse; mme ke ya teng go mo tsosa mo borokong." 12 Foo barutwa ba mo raya ba re: "Morena, fa a robetse, o tla fola." 13 Mme Jesu o ne a bua ka ga loso lwa gagwe; bone ba gopola gore o bua ka ga thobalo ya boroko. 14 Jaanong Jesu a ba bolelela ka thanolo a re: "Lasaro o sule. 15 Mme ke itumela ka ntlha ya lona, fa ke ne ke se teng, gore lo tle lo dumele. Fela a re yeng go ene." 16 Thomase yo o bidiwang lefatlha a raya barutwa-ka-ene a re: "Le rona a re tsamaeng, re ye go swa nae."

Tsoso ya ga Lasaro

17 E rile Jesu a goroga, a fitlhela a setse a na le malatsi a le mane mo phupung. 18 Bethania o ne a le gaufi Ie Jerusalema, e ka nna dimaele di le pedi. 19 Bajuta ba bantsi ba ne ba tsile go Maretha le Maria go ba gomotsa ka ntlha ya loso lwa ga kgaitsadia-bone. 20 Ya re Maretha a utlwa gore Jesu o e tla, a ya a mo kgatlhantsha; Maria ene a sala a ntse mo ntlong. 21 Ke fa Maretha a raya Jesu a re: "Morena, fa o ka bo o ne o le teng, kgaitsadiake o ka bo a se ka a swa. 22 Le jaanong ke itse gore tsotlhe tse o tla di kopang Modimo, Modimo o tla di go naya." 23 Jesu a mo raya a re: "Kgaitsadio o tla tsoga." 24 Maretha a mo raya a re: "Ke itse gore o tla tsoga ka letsatsi la bofelo motlhang botlhe ba tsogang." 25 Jesu a mo raya a re: "Ke nna tsogo le bophelo; yo o dumelang mo go nna o tla phela, le fa a ka swa. 26 Mongwe le mongwe yo o phelang, a dumela mo go nna, ga a ka ke a swa ka motlha ope. A o dumela jalo?" 27 Ene a mo raya a re: "Ee, Morena, ke dumetse gore o Keresete, Morwa Modimo, yo o tlang mo lefatsheng."

Jesu o bua le Maria

28 Ya re a sena go bua jalo, a ya a bitsa monnawe Maria ka sephiri a re: "Moruti o fale, o a go bitsa." 29 Yoo e rile a utlwa, a nanoga ka pele, a ya go ene. 30 Jesu o ne a ise a fitlhe mo motsaneng, mme a sa le fa Maretha a mo kgatlhantshitseng teng. 31 Bajuta ba ba neng ba na nae mo ntlong, ba mo gomotsa, ya re ba bona Maria a nanoga ka pele, a tswela kwa ntle, ba mo sala morago, ka ba gopola gore o ya kwa phupung gore a lelele teng. 32 Ya re Maria a fitlha kwa Jesu a leng teng, mme a mmona, a wela fa dinaong tsa gagwe a re: "Morena, fa o ka bo o ne o le teng, kgaitsadiake o ka bo a se ka a swa." "Jaanong ya re Jesu a mmona a lela, le Bajuta ba ba tsileng nae ba lela, a tlhabega mo moweng, a huduegarf 34 a re: "Lo mo laditse kae?" Ba mo raya ba re: "Morena, tlaa o bone." 35 Jesu a tsholola dikeledi. 36 Ke fa Bajuta ba re: "Bonang, o ne a mo rata jang ne!" 37 Mme ba bangwe ba bone ba re: "A yo o foufolotseng matlho a sefofu o paletswe ke go dira gore ene yo a se ka a swa?"

Jesu o tsosa Lasaro

38 Jaanong Jesu a ba a tlhabega, a tla fa phupung; mme ya bo e le legaga, le thibilwe ka letlapa. 39 Jesu a re: "Tlosang letlapa!" Mme Maretha, kgaitsadia yo o suleng, a mo raya a re: "Morena, o setse a na le monkgo; gonne e setse e le malatsi a mane a ntse a sule." 40 Jesu a mo raya a re: "A ga ke a ka ka go bolelela gore fa o ka dumela, o tla bona kgalalelo ya Modimo?" 41 Jaanong ba tlosa letlapa fa moswi a letseng teng. Jesu a lelala godimo a re: "Rara, ke a go leboga, ka o nkutlwile; 42 mme ke ntse ke itse gore o nkutlwa ka gale. Ke buile jalo ka ntlha ya batho ba ba ntikanyeditseng gore ba dumele fa o nthomiIe." 43 Ya re a sena go bua jalo, a goa ka lentswe le legolo a re: "Lasaro, tswela kwano!" 44 Ke fa yo o neng a sule a tswa, a fapakilwe diatla le dinao ka masela a phupu, le sefatlhego sa gagwe se fapilwe ka lesela. Jesu a ba raya a re: "Mmofololeng, lo nte a tsamae."

Polelelo-pele ya ga Kaifase

45 Jaanong Bajuta ba bantsi ba ba neng ba tlile go Maria, ya re ba bona se Jesu o se dirileng, ba dumela mo go ene. 46 Mme bangwe ba bone ba ya kwa Bafarisaing, ba ba bolelela tse Jesu a di dirileng. 47 Jaanong baperesiti ba bagolo le Bafarisai ba tsenya lekgotla le legolo ba re: "Re ka dirang, ka monna yoo a dira ditshupo tse dintsi? 48 Fa re ka mo leseletsa jalo, botlhe ba tla dumela mo go ene, mme Baroma ba tla tla, ba re amoga lefatshe le morafe." 49 Mongwe wa bone, e bong Kaifase yo e neng e le moperesiti yo mogolo ka ngwaga oo, a ba raya a re: "Lona ga lo itse sepe, 50 le gona ga lo akanye, fa go le molemo mo go lona gore motho a le mongwe fela a swele morafe, mme go se ka ga latlhega morafe otlhe." 51 Fela a se ka a bua jalo ka bogagagwe, mme e rile ka e ne e le moperesiti yo mogolo ka ngwago oo, a bolelela-pele gore Jesu o tla swela morafe 52 e seng morafe oo fela, mme le gona e le gore a phuthe bana ba Modimo ba ba faladitsweng, a ba kopanye. 53 Go tloga ka letsatsi leo ba bo ba dumelanye gore ba mmolae. 54 Ka lebaka leo Jesu a se ka a tlhola a tsamaya mo ponong ya Bajuta; a tloga teng a ya kwa nageng e e gaufi le sekaka, kwa motseng o o bidiwang Eferaime, a nna teng le barutwa ba gagwe. 55 Tlolaganyo ya Bajuta ya bo e le gaufi, mme ba bantsi ba tswa kwa nageng, ba ya kwa Jerusalema pele ga Tlolaganyo gore ba iphepafatse. 56 Jaanong ba batla Jesu, ba botsanya ba eme mo Tempeleng ba re: "Lo gopolang? A ga a nke a tla moletlong?" 57 Mme baperesiti ba bagolo le Bafarisai ba bo ba laetse gore e re fa mongwe a itse kwa a leng teng, a bolele, gore ba ye go mo tshwara.

Johane 12

Maria o tlotsa Jesu dinao

1 E rile go sa le malatsi a marataro pele ga Tlolaganyo, Jesu a ya kwa Bethania, kwa Lasaro a neng a le teng, yo Jesu a mo tsositseng mo baswing. 2 Teng ba mo direla moletlo wa dijo, mme Maretha a ba tsholela, Lasaro e le mongwe wa ba ba ntseng nae fa dijong. 3 Jaanong Maria a tsaya setlolo sa lookwane lwa narete lo lo sa tswakwang, sa tlhwatlhwa e kgolo sa bokete jwa ponto, a tlotsa dinao tsa ga Jesu, a ba a di phimola ka moriri; mme ntlo ya tlala monko wa setlolo seo." 4 Ke fa mongwe wa barutwa ba gagwe, e bong Jutase Isekariote, morwa Simone, yo o tla mo tshwarisang, a re: 5 "Naare setlolo se, se ne se sa rekisediweng ka diranta di le 100, tsa tla tsa newa bahumanegi?" 6 A bua jalo, e se ka gonne a bapalela bahumanegi, mme e le ka e le legodu, a tshola sekgwama, mme a itseela tse di tsenngwang mo go sona. 7 Ke fa Jesu a re: "Mo lese; o ne a se boloketse letsatsi la phitlho ya me. 8 Kana bahumanegi bone lo na nabo ka gale, mme nna ga lo na le nna ka gale."

Maano a go bolaya Lasaro

9 Ya baa gona Bajuta ba bantsi thata ba itseng gore o teng; mme ba tla, e seng ka ntlha ya ga Jesu fela, mme le gona e le gore ba bone Lasaro yo o mo tsositseng mo baswing. 10 Foo baperesjti ba bagolo ba rera mmogo gore ba bolae le ene Lasaro; 11 gonne Bajuta ba bantsi ba ne ba ba tlogela ka ntlha ya gagwe, ba dumela mo go Jesu.

Jesu o tsena kwa Jerusalema

12 Kamoso ya re batho ba bantsi ba ba neng ba tsile moletlong ba utlwa gore Jesu o tla kwano Jerusalema, 13 ba tsaya dikala tsa mekolane, ba tswela go mo kgatlhantsha, ba tlhaba mokgosi ba re: "Hosana! Go tshegofaditswe yo o tlang ka leina la Morena, yo e leng Kgosi ya Iseraele!" 14 Ya re Jesu a bona eselana, a e palama, jaaka go kwadilwe ga twe: 15 "Morwadia Sione, o se ka wa boifa; bona, Kgosi ya gago e e tla, e palame eselana ya esele." 16 Dilo tseo barutwa ba gagwe ga ba a ka ba di tlhaloganya pele, mme ya re Jesu a sena go galalediwa, ya baa gona ba gakologelwang gore dilo tseo di kwadilwe ka ga gagwe, le gore ba di mo diretse. 17 Jaanong batho ba ba neng ba na nae, fa a bitsa Lasaro go tswa phupung, a mo tsosa baswing, ba ne ba ntse ba supa ka ga moo. 18 Ke ka ntlha ya moo batho ba ileng go mo kgatlhantsha, ka ba ne ba utlwile gore ke ene yo o dirileng sesupo seo. 19 Jaanong Bafarisai ba raana ba re: "Lemogang tlhe gore ga lo kgone sepe; kana lefatshe lotlhe le mo setse morago."

Jesu o mo Tempeleng

20 Ga bo go le Bagerika bangwe mo go bone ba ba neng ba tlile go obamela mo moletlong. 21 Bao ba tla go Filipo wa Betsaita wa Galelea, ba mo kopa ba re: "Morena, re batla go bona Jesu." 22 Filipo a ya a bolelela Andrea, mme Andrea le Filipo ba ya ba bolelela Jesu. 23 Jesu a ba araba a re: "Nako e tsile ya gore Morwa-Motho a galalediwe. 24 Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Fa tlhaka ya mabele e sa wele mo mmung ya swa, e tla nna e le yosi; mme fa e swa, e ungwa leungo le legolo." 25 Yo o ratang bophelo jwa gagwe o bo isa tatlhegong, mme yo o tlhoileng bophelo jwa gagwe mo lefatsheng leno o tla bo bolokela bophelo jo bo se nang bokhutlo. 26 Fa motho a ntirela, a a ntshale morago, mme kwa ke leng teng, modiredi wa me le ene o tla nna teng. Fa motho a ntirela, Rara o tla mo tlotla.

Puisanyo ya ga Jesu le Bajuta

27 "Jaanong mowa wa me o huduegile, mme ke tla reng? 'Rara, nkgolole mo nakong e'? Mme kana ke tlile mo nakong e ka ntlha ya moo. 28 'Rara, galaletsa leina la gago.'" Foo ga utlwala lentswe le tswa mo legodimong le re: "Ke le galaleditse, le gona ke tla boa ke le galaletsa." 29 Ya re batho ba ba emeng teng ba utlwa, ba re: "Ke tumo ya maru." Ba bangwe ba re: "Moengele o buile nae." 30 Jesu a fetola a re: "Lentswe le ga le a tla ka ntlha ya me, mme le tlile ka ntlha ya lona. 31 Ka nako e lefatshe leno le a atlholwa; molaodi wa lefatshe leno o tla lelekelwa kwa ntle ka nako e. 32 Mme nna, e tla re fa ke sena go tlhatlosiwa mo lefatsheng, ke ikgogele batho botlhe." 33 A bua jalo go supa mokgwa wa loso lo o tla lo swang. 34 Batho ba mo fetola ba re: "Re utlwile mo molaong gore Keresete o tla nna ka bosakhutleng; mme o raya jang fa o re: 'Morwa-Motho o tshwanetse go tlhatlosiwa'? Morwa-Motho yoo ke mang?" 35 Jesu a ba araba a re: "Lesedi le sa ntse le na le lona ka sebaka se sekhutshwane. Tsamayang, ka lo sa ntse lo na le lesedi, gore lefifi le se ka la lo tshwara; kana yo o tsamayang mo lefifing ga o itse kwa a yang teng. 36 A e re ka lo sa ntse lo na le lesedi, dumelang mo leseding gore lo nne bana ba lesedi." Jesu a bua dilo tseo, a ba a ya a ba iphitlhela.

Go sa dumeleng ga Baiseraele

37 Le fa a ne a dira ditshupo tse dintsi fa pele ga bone, ga ba a ka ba dumela mo go ene, 38 gore go dirafale lefoko la moporofeti Jesaya le a le buileng a re: "Morena, ke mang yo o dumetseng thero ya rona, letsogo la Morena le senoletswe mang?" 39 Ka ntlha ya moo ba paletswe ke go dumela; gonne Jesaya o buile gape a re. 40 "O foufaditse matlho a bone, a thatafatsa dipelo tsa bone gore ba se bone ka matlho le e seng go tlhaloganya ka pelo, ba tloga ba sokologa, mme ka ba fodisa." 41 Dilo tse Jesaya o ne a di bua, ka a bona kgalalelo ya gagwe, mme a bua ka ga gagwe. 42 Le fa go ntse jalo ba bantsi ba balaodi le bone ba dumela mo go ene; fela ba ne ba sa ipolele ka ntlha ya Bafarisai gore e se re gongwe ba kgaolwa mo senagogeng. 43 Gonne ba ne ba rata go tlotlwa ke batho bogolo go go tlotlwa ke Modimo.

Jesu o a pholosa, ga a atlhole

44 Foo Jesu a bua ka lentswe le legolo a re: "Yo o dumelang mo go nna ga a dumele mo go nna, o dumela mo go yo o nthomileng. 45 Yo o mponang o bona ene yo o nthomileng. 46 Nna lesedi, ke tlile mo lefatsheng gore mongwe le mongwe yo o dumelang mo go nna a se ka a nna mo lefifing. 47 Fa mongwe a utlwa mafoko a me, a sa a tshegetse, nna ga ke mo atlhole; gonne ga ke a tla go atlhola lefatshe, ke tsile go le pholosa. 48 Yo o nnyatsang, a sa amogele mafoko a me, o na le se se tla mo atlholang: Lefoko le ke le buileng ke lone le le tla mo atlholang ka letsatsi la bofelo. 49 Gonne nna ga ke a ka ka bua ka bogame, mme Rara yo o nthomileng ke ene yo o nneileng taolo ya gore ke bue eng, ke bolele eng. 50 Ke itse gore taolo ya gagwe ke bophelo jo bo sa khutleng; jaanong tse ke di buang ke di bua fela, jaaka Rara a mpoleletse."

Jesu o tlhapisa barutwa ba gagwe dinao

Johane 13

1 E rile Jesu a itse pele ga moletlo wa Tlolaganyo gore nako ya gagwe e tsile ya go tloga mo lefatsheng leno le go ya kwa go Rara, a rata ba gagwe ba ba mo lefatsheng ka botlalo, ba a ne a ntse a ba rata. 2 Ya re go nna selalelo, Diabolo a bo a setse a tsentse mo pelong ya ga Jutase Isekariote, morwa Simone, gore a mo tshwarise; 3 Jesu ene o ne a itse gore Rara o mo neetse dilo tsotlhe diatleng le gore o dule Modimong, e bile o ya kwa Modimong: 4 Ke fa a nanoga mo selalelong, a apola kobo, a tsaya sephimolo, a ikgatlha ka sona. 5 Morago ga moo a tshela metsi mo mogopong, a simolola go tlhapisa barutwa dinao le go di phimola ka lesela le a ikgatlhileng ka lone. 6 Jaanong ya re a tla kwa go Simone Petoro, ene a mo raya a re: "Morena, a ke wena o ka ntlhapisang dinao?" 7 Jesu a mo araba a re: "Se ke se dirang wena ga o se tlhaloganye jaanong, mme o tla se lemoga morago." 8 Petoro a mo raya a re: "Ga o ka ke wa ntlhapisa dinao ka gope." Jesu a mo fetola a re: "Fa ke sa go tlhapise, ga o na kabelo le nna." 9 Simone Petoro a mo raya a re: "Morena, a e se nne dinao tsa me fela, mme e nne le tsona diatla le tlhogo!" 10 Jesu a mo raya a re: "Yo o tlhapisitsweng mmele otlhe, ga go batlege gore a tlhapisiwe fa e se dinao fela, gonne o itshekile gotlhe; lona lo itshekile, fela e seng lotlhe." 11 Ke go re, o ne a itse yo o tla mo tshwarisang; ke ka moo a rileng: "Ga lo a itsheka lotlhe." 12 Jaanong e rile a sena go ba tlhapisa dinao le go apara kobo le go rapama fa dijong gape, a ba raya a re: "A lo lemogile se ke se lo diretseng? 13 Lo mpitsa Moruti le Morena, mme lo bua sentle; gonne ke se ke leng sona. 14 Jaanong he, fa nna yo ke leng Morena le Moruti ke lo tlhapisitse dinao, le lona lo tshwanetse lwa ne lo tlhapisanya dinao. 15 Kana ke ne ke lo beela sekao gore le lona lo dire jaaka ke lo diretse. 16 Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Motlhanka ga a mogolo go morena wa gagwe, le ene morongwi ga a mogolo go yo o mo romileng. 17 Fa lo itse dilo tse, lo sego fa lo di dira."

Jutase o kgaolwa mo borutweng

18 "Ga ke bue ka ga lona lotlhe; ke itse ba ke ba itlhaoletseng. Mme Lokwalo lo tshwanetse go dirafala lo lo reng: 'Yo o jang senkgwe sa me o ntsholeleditse serethe. 19 Ke lo bolelela jaanong pele go ise go dirafale gore mogang go dirafalang lo dumele gore ke nna ena. 20 Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Yo o tsholang yo ke mo romang o tshola nna, mme yo o ntsholang o tshola ene yo o nthomileng." 21 E rile Jesu a sena go bua dilo tse, a huduega mo moweng, a supa a re: "Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Mongwe wa lona o tla ntswa." 22 Barutwa ba kobana, ba akabala gore o raya mang. 23 Mongwe wa barutwa ba gagwe yo Jesu a mo ratang, o ne a rapame fa sehubeng sa ga Jesu. 24 Jaanong Simone Petoro a mo getla gore a botse gore o raya mang. 25 Yoo a ba a ikaega ka sehuba sa ga Jesu, a mmotsa a re: "Morena, ke mang?" 26 Jesu a araba a re: "Ke ene yo ke tla inang thathana, ke e mo naya." Jaanong ya re a sena go ina thatana, a e naya Jutase Isekariote, morwa Simone. 27 Morago ga thathana gone Satane a tsena mo go ene. Jaanong Jesu a mo raya a re: "Se o se dirang o se dire ka pele." 28 Mme ga se ka ga nna ope wa bone ba ba rapameng fa dijong yo o neng a tlhaloganya gore o buelang nae jalo. 29 Gonne e re ka Jutase a ne a tshola sekgwama, bangwe ba ne ba itlhoma gore Jesu o mo raya a re: "Reka tse re di batlelang moletlo;"gongwe a abele bahumanegi sengwe. 30 Jaanong ya re a sena go tsaya thathana, a tswa ka pele; mme go ne go le bosigo.

Taolo e ntshwa, e bong ya go ratana

31 E rile a sena go tswa, Jesu a re: "Jaanong Morwa-Motho o galaleditswe, le Modimo o galaleditswe mo go ene. 32 Fa Modimo o galaleditswe mo go ene, le ene Modimo o tla mo galaletsa mo go ona, o tla akofa o mo galaletsa. 33 Banaka, ke sa na le lona sebakanyana. Lo tla mpatla, mme jaanong le lona ke lo raya jaaka ke reile Bajuta ka re: 'Kwa ke yang teng, lona lo palelwa ke go fitlha teng. 34 Ke lo naya taolo e ntshwa ya gore lo ratane, ka e le fa ke lo ratile gore le lona lo ratane. 35 Fa lo ratana, batho botlhe ba tla lemoga ka gona moo gore lo barutwa ba me."

Kitsiso ya gore Petoro o tla mo itatola

36 Simone Petoro a mo raya a re: "Morena, o ya kae?" Jesu a mo araba a re: "Kwa ke yang teng, o palelwa ke go ntatela jaanong, mme o tla ntatela morago." 37 Petoro a mo raya a re: "Morena, ke ka ntlha ya eng, fa nka palelwa ke go go latela jaanong? Le bophelo jwa me nka bo go ntshetsa." 38 Jesu a araba a re: "A o ka nntshetsa bophelo jwa gago? Ammaaruri, ammaaruri ke go raya ke re: Mokoko ga o nke o lela, o ise o intatole gararo.

Johane 14

Dipotso tsa barutwa. Dikgothatso ka ga tumelo

1 "A dipelo tsa lona di se huduege; dumelang mo Modimong, le nna, dumelang mo go nna! 2 Mo ntlong ya ga Rre go na le maago a le mantsi. Go seng jalo, nka bo ke lo boleletse; gonne ke ya go lo baakanyetsa manno. 3 Mme e tla re ke sena go ya le go lo baakanyetsa manno, ke boe, ke lo itseele gore kwa ke leng teng, le lona lo nne teng. 4 Mme kwa ke yang teng, lo a go itse, le tsela lo a e itse." 5 Thomase a mo raya a re: "Morena, ga re itse kwa o yang teng; mme tsela re ka e itse jang?" 6 Jesu a mo araba a re: "Ke nna tsela le boammaaruri le bophelo; ga go ope yo o ka fitlhang kwa go Rara fa e se ka nna. 7 Fa lo ka bo lo nkitse, lo ka bo lo itse le ene Rre. Mme go tloga jaanong lo a mo itse, lo bile lo mmonye." 8 Filipo a mo raya a re: "Morena, re supetse Rara, foo go tla bo go re lekanye." 9 Jesu a mo raya a re: "Ga ke bolo go nna le lona, mme a ga o ise o nkitse, Filipo? Yo o mponyeng o bonye Rara. O bua jang fa o re: 'Re supetse Rara'? 10 A ga o dumele gore nna ke mo go Rara, le Rara o mo go nna? Mafoko a ke a buang le lona ga ke a bue ka bogame; mme Rara yo o nnang mo go nna ke ene yo o dirang ditiro tsa gagwe. 11 Ntumeleng gore ke mo go Rai a le Rara o mo go nna; mme fa go sa nne jalo, ntumeleng ka ntlha ya tsona ditiro. 12 Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Yo o dumelang mo go nna, le ene o tla dira ditiro tse ke di dirang, e bile o tla dira tse dikgolo bogolo go tse; gonne ke ya kwa go Rara. 13 Mme le fa e ka nna eng se lo ka se kopang mo leineng la me, ke tla se dira gore Rara a galalediwe mo go Morwa. 14 Fa lo kopa sengwe mo leineng la me, ke tla se dira.

Ka ga go tla ga Mozva le kagiso

15 "Fa lo nthata, lo tla dirisa ditaelo tsa me." 16 Nna ke tla rapela Rara, mme o tla lo naya Mogomotsi yo mongwe gore a nne le lona ka bosakhutleng, 17 e bong Mowa wa nnete, o lefatshe le palelwang ke go o amogela; gonne ga le o bone le e seng go o itse. Lona lo a o itse; gonne o na le lona, e bile o tla nna mo teng ga lona. 18 "Ga nke ke lo tlogela lo le masiela. Ke tla tla go lona. 19 Morago ga sebakanyana lefatshe ga le nke le tlhola le mpona; mme lona lo tla mpona; e re ka ke phela, le lona lo tla phela. 20 Tsatsing leo lo tla lemoga gore ke mo go Rre, le lona lo mo go nna, le nna ke mo go lona. 21 "Yo o tshotseng ditaolo tsa me, a di dirisa, ke ene yo o nthatang; mme yo o nthatang o tla ratwa ke Rre, le nna ke tla mo rata, ke be ke mo itshenolela." 22 Jutasa, e seng Isekariote, a mo raya a re: "Morena, ke go reng, fa o tla itshenolela rona, e seng lefatshe?" 23 Jesu a mo araba a re: "Fa mongwe a nthata, o tla tlhokomela lefoko la me, le Rre o tla mo rata; mme re tla tla go ene, re aga mo go ene. 24 Yo o sa nthateng ga a tlhokomele mafoko a me; mme kana lefoko le lo le utlwang ga se la me; ke la ga Rara yo o nthomileng. 25 "Dilo tse ke di buile le lona, ke sa ntse ke na le lona. 26 Mme Mogomotsi, e bong Mowa o o Boitshepo, o Rara o tla o romelang mo leineng la me, o tla lo ruta dilo tsotlhe, o bo o lo gakolola tsotlhe tse ke di lo boleletseng. 27 "Ke lo tlogelela kagiso, ke lo naya kagiso ya me. Ga ke lo nee jaaka lefatshe le naya. A dipelo tsa lona di se huduege, le gona di se boife. 28 Lo utlwile jaaka ke lo reile ka re: 'Ke a tsamaya, e bile ke boela go lona.' Fa lo ka bo lo nthata, lo ka bo lo itumela, fa ke rile: Ke ya go Rara; gonne Rara o mogolo go nna." 29 Ke lo boleletse jaanong, go ise go dirafale gore e re fa go dirafala, lo dumele. 30 Ga nkitla ke tlhola ke bua tse dintsi le lona; gonne molaodi wa lefatshe leno o e tla, mme ga a na thata epe mo go nna; 31 fela lefatshe le na le go itse gore ke rata Rara, ke bile ke dira ka fa a ntaetseng ka teng. "Ka moo a re nanogeng, re tlogeng fano.

Johane 15

Setlhare sa moweine le dikala tsa sona

1 "Ke nna setlhare sa moweine sa nnete; Rre ke molemi wa moweine. 2 Kala nngwe le nngwe e e mo go nna e e sa ungweng leungo, o a e tlosa; mme nngwe le nngwe e e ungwang leungo, o a e tlokotla gore e tle e ungwe segolo. 3 Lona lo setse lo tlokotlilwc ka ntlha ya lefoko le ke le buileng le lona. 4 Nnang mo go nna, le nna ke nne mo go lona; gonne ga lo ka ke lwa ungwa, fa lo sa nne mo go nna, jaaka kala e sa ka ke ya ungwa ka boyona, fa e sa nne mo moweineng. 5 "Ke nna setlhare sa moweine, lona lo dikala. Yo o nnang mo go nna le nna ke le mo go ene, o ungwa maungo a mantsi; gonne kwa ntle ga me ga lo ka ke lwa dira sepe. 6 Fa motho a sa nne mo go nna, o latlhelwa kwa ntle, jaaka kala e latlhelwa kwa ntle, e omelele, mme di kokwanngwe, di latlhelwe mo molelong, di fisiwe. 7 Fa lo nna mo go nna, le mafoko a me a nna mo go lona, lo ka kopa se lo se ratang, se tla lo dirafalela. 8 Se Rre a ka galalediwang ka sona ke fa lo ungwa maungo a mantsi, lo nna barutwa ba me. 9 Ke lo ratile, fela jaaka Rara a nthatile; nnelang ruri mo loratong lwa me. 10 Fa lo utlwa ditaolo tsa me, lo tla nna mo loratong lwa me, fela jaaka nna ke utlwile ditaolo tsa ga Rre, mme ke ntse mo loratong lwa gag we. 11 "Dilo tse ke di buile le lona gore boitumelo jwa me bo nne mo go lona, le gore boitumelo jwa lona bo dale. 12 Taolo ya me ke ya gore lo ratane, fela jaaka ke lo ratile. 13 Ga go ope yo o nang le lorato lo lo fetang lo lwa gore motho a ntshetse ditsala tsa gagwe bophelo jwa gagwe. l4 Lona lo ka nna ditsala tsa me, fa lo dira tsotlhe tse ke di lo laelang. 15 Ga ke tlhole ke lo bitsa batlhanka; gonne motlhanka ga a itse se morena wa gagwe a se dirang. Lona ke lo biditse ditsala; gonne tsotlhe tse ke di utlwileng mo go Rre ke di lo begetse. 16 Ga se lona lo intlhaoletseng, ke nna ke itlhaoletseng lona, ke bile ke lo beile gore lo ye lo ungwe leungo, mme leungo la lona le nnele ruri, gore se lo ka se kopang Rara mo leineng la me, a se lo nee, le fa e ka nna eng. 17 Ke lo laela dilo tse, e le gore lo ratane.

Lefatshe le tlhoile badumedi

18 "Fa lefatshe le lo tlhoa, itseng gore le ntlhoile pele ga lona. 19 Fa lo ka bo lo le ba lefatshe, lefatshe le ka bo le rata se e leng sa lone; mme ka lo se ba lefatshe, mme nna ke lo itlhaoletse mo lefatsheng, ke ka moo lefatshe le lo tlhoileng. 20 Gopolang lefoko le ke le lo reileng ka re: 'Motlhanka ga a mogolo go morena wa gagwe.' Fa ba mpogisitse, le lona ba tla lo bogisa; fa ba tlhokometse lefoko la me, le la lona ba tla le tlhokomela. 21 Mme dilo tsotlhe tseo ba tla di lo dira ka ntlha ya leina la me, ka ba sa itse yo o nthomileng. 22 Fa nka bo ke se ka ka tla ka bua nabo, ba ka bo ba se na sebe; mme jaanong ga ba na sepe se ba tla itatolang boleo jwa bone ka sona. 23 Yo o ntlhoileng o tlhoile le ene Rre. 24 Fa nka bo ke sa dira ditiro mo gare ga bone tse di sa dirwang ke ope o sele, ba ka bo ba se na sebe; mme le fa ba di bonye, ba tlhoile nna le Rre, 25 e le gore lefoko le le kwadilweng mo molaong wa bone le dirafale le le reng: 'Ba ntlhoile ka bomo.'

Tshupo ya Mowa o o Boitshepo le ya badumedi ka ga Jesu

26 "E tla re Mogomotsi a sena go tla, yo ke tla mo lo romelang, a tswa mo go Rara, e bong Mowa wa boammaaruri o o tswang kwa go Rara, o supe ka ga me. 27 Mme le lona lo tla supa; gonne lo ne lo ntse lo na le nna go tloga tshimologong.

Johane 16

1 "Dilo tse ke di buile le lona gore lo se ka lwa kgopega. 2 Ba tla lo kgaola mo disenagogeng; ee, nako e e tla e mongwe le mongwe yo o lo bolayang o tla itlhomang e le go direla Modimo. 3 Ee, dilo tse ba tla di dira, ka gonne ga ba itse Rara le e seng nna. 4 Dilo tse ke di lo boleletse gore motlhang nako e tlang, lo gakologelwe gore ke di lo boleletse. "Ga ke a ka ka di lo bolelela go tloga tshimologong, ka gonne ke ne ke ntse ke na le lona.

Thuso ya Mowa o o Boitshepo

5 "Jaanong ke ya go ene yo o nthomileng, mme ga go ope wa lona yo o mpotsang a re: 'O ya kae?' 6 Mme bohutsana bo tletse mo dipelong tsa lona, ka ke lo boleletse dilo tseo. 7 Mme ke lo bolelela boammaaruri, fa ke re: Go molemo go lona, fa ke tsamaya; gonne fa ke sa tsamae, Mogomotsi ga a ka ke a tla go lona. Mme fa ke tsamaya, ke tla mo romela go lona. 8 Fa a sena go tla, o tla lemosa lefatshe boleo le tshiamo le katlholo; 9 boleo, e le go sa dumeleng ga bone mo go nna; 10 tshiamo, e le fa ke ya kwa go Rre, mme lo se ne lo tlhola lo mpona; 11 katlholo, e le fa molaodi wa lefatshe leno a atlhotswe. 12 "Ke sa na le dilo tse dintsi go di lo bolelela, mme lo palelwa ke go di itshokela jaanong. 13 Fela e tla re Mowa wa boammaaruri o sena go tla, o lo gogele mo boammaaruring jotlhe; gonne ga o nke o bua ka bogaona, mme o tla bua tsotlhe tse o di utlwang; o bile o tla lo itsise dilo tse di tlang. 14 Ona o tla nkgalaletsa; gonne o tla tsaya mo go tse e leng tsa me, o di lo itsise. 15 Tsotlhe tse Rara o nang natso ke tsa me, ke ka moo ke rileng: 'O tla tsaya mo go tse e leng tsa me, o di lo itsise.'"

Khutsafalo e fetoga boitumelo

16 "Morago ga sebakanyana ga lo nke lo tlhola lo mpona, mme morago ga sebakanyana gape lo tla mpona; gonne ke ya kwa go Rara." 17 Ke fa bangwe ba barutwa ba gagwe ba raana ba re: "Ke eng se o se re bolelelang, fa a re: 'Morago ga sebakanyana ga lo nke lo mpona, mme morago ga sebakanyana gape lo tla mpona;' le fa a re: 'Ke ya kwa go Rara'?" 18 Ba boa ba re: "Ke go reng, fa a re: 'Morago ga sebakanyana'? Ga re itse se a se buang." 19 Jesu a lemoga gore ba rata go mmotsa; a ba raya a re: "A lo botsanya ka ga se ke se buileng, fa ke re: 'Morago ga sebakanyana ga lo nke lo mpona, mme morago ga sebakanyana gape lo tla mpona'? 20 Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Lo tla lela, lo tlhokofala, lefatshe lone le tla itumela. Lo tla hutsafala; mme khutsafalo ya lona e tla fetoga boitumelo. 21 Mosadi, fa a belega, o na le bohutsana, ka nako ya gagwe e tlile. Mme e a re a sena go belega ngwana, a se ke a tlhole a gopola tlalelo ka ntlha ya boitumelo jwa gore motho o tsaletswe mo lefatsheng. 22 Jalo le lona lo na le bohutsana jaanong, mme ke tla boa ke lo bona; dipelo tsa lona di tla itumela, mme ga go ope yo o tla lo amogang boitumelo jwa lona. 23 "Motsing oo ga lo nke lo mpotsa sepe. Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Fa lo kopa Rara sengwe mo leineng la me, o tla se lo naya. 24 Go fitlha nakong eno ga lo ise lo ke lo kope sepe mo leineng la me; kopang, mme lo tla amogela gore boitumelo jwa lona bo tlale.

Taelo ya bofelo

25 "Dilo tse ke di buile Ie lona ka diane; nako e e tla e ke se kitlang ke tlhola ke bua le lona ka yona ka diane, mme ke tla lo begela tsa ga Rara ka thanolo. 26 Ka motlha oo lo tla kopa mo leineng la me, mme ga ke lo ree ke re, ke tla lo rapelela Rara; 27 gonne Rara ka esi o a lo rata, ka lo nthatile, lo bile lo dumetse gore ke tswa mo Modimong. 28 Ke dule kwa go Rara, ka tla mo lefatsheng; ke bile ke tlogela lefatshe, ke ya kwa go Rara." 29 Barutwa ba gagwe ba re: "Bona, jaanong o bua ka thanolo, ga o bue seane sepe. 30 Jaanong re itse gore o itse dilo tsotlhe, mme ga go batlege gore motho a go botse. Ke ka moo re dumelang gore o tswa mo Modimong." 31 Jesu a ba fetola a re: "A jaanong lo a dumela? 32 Itseng, nako e e tla, e bile e setse e tsile, e lo tla faladiwang ka yona, mongwe le mongwe a ya ga gabo, lo ntlogela ke le nosi. Fela ga ke nosi; gonne Rara o na le nna. 33 Dilo tse ke di buile le lona gore lo nne le kagiso mo go nna. Lo tla nna le pitlagano mo lefatsheng, mme namatshegang, ke fentse lefatshe."

Johane 17

Thapelo ya Moperesiti yo mogolo, e bong Jesu. Ya go ithapelela

1 Dilo tseo Jesu o ne a di bua. Jaanong a tsholeletsa matlho kwa legodimong a re: "Rara, nako e tsile; galaletsa Morwao gore Morwao a go galaletse, 2 jaaka o mo neile thata mo nameng yotlhe gore mongwe le mongwe yo o mo mo neileng a mo nee bophelo jo bo sa khutleng. 3 Mme botshelo jo bo sa khutleng ke fa ba go itse o le Modimo wa boammaaruri o le wesi, le Jesu Keresete yo o mo romileng. 4 Ke go galaleditse mo lefatsheng ka go fetsa tiro e o e nneetseng go e dira. 5 Jaanong, wena Rara, nkgalaletse mo go wena ka wesi ka kgalalelo e ke neng ke na le yona fa go wena, lefatshe le ise le nne teng.

Go rapelela barutwa

6 "Leina la gago ke le senoletse batho ba o ba nneileng, ba tswa mo lefatsheng; e ne e le ba gago, o ba nneile, e bile ba tlhokometse lefoko la gago. 7 Jaanong ba itse gore tsotlhe tse o di nneileng di tswa go wena. 8 Gonne ke ba neile mafoko a o a nneileng, mme ba a amogetse, ba bile ba itse ruri gore ke tswa go wena, ba dumetse gore o nthomile. 9 "Ke a ba rapelela; ga ke rapelele lefatshe, mme ke rapelela ba o ba nneileng; gonne ke ba gago. 10 Tsotlhe tse e leng tsa me ke tsa gago, mme tse e leng tsa gago ke tsa me, mme ke galaleditswe ka bone. 11 Nna ga ke tlhole ke le mo lefatsheng, mme bone ba mo lefatsheng. Nna ke tla koo go wena. Rara yo o Boitshepo, ba femele, ba nne mo leineng la gago le o le nneileng, gore ba nne bongwefela jaaka rona. 12 E rile ke sa ntse ke na nabo mo lefatsheng, ka ba femela ka leina la gago; ba o ba nneileng ka ba disa. Ga go ope wa bone yo o latlhegileng, fa e se morwa-tatlhego, gore Lokwalo lo dirafale. 13 Jaanong ke tla koo go wena, mme ke bua dilo tse mo lefatsheng gore ba nne le boitumelo jwa me, bo dale mo go bone. 14 Ke ba neile lefoko la gago, mme lefatshe le ba tlhoile; gonne ga se ba lefatshe, jaaka le nna ke se wa lefatshe. 15 Ga ke kope gore o ba tlose mo lefatsheng, mme e le gore o ba femele mo go yo-o-bosula. 16 Bone ga se ba lefatshe, jaaka nna ke se wa lefatshe. 17 Ba itshepise ka boammaaruri; lefoko la gago ke lone boammaaruri. 18 Ke ba romile mo lefatsheng, fela jaaka o nthomile mo lefatsheng. 19 Ke iitshepisa ka ntlha ya bone gore le bone e nne ba ba itshepisitsweng ka boammaaruri.

Go rapelela badumedi

20 "Ga ke rapelele bone fela, mme ke rapelela le ba ba tla dumelang mo go nna ka lefoko la bone, 21 gore ba nne bongwefela botlhe jaaka wena Rara o le mo go nna, le nna ke le mo go wena; a le bone ba nne bongwefela mo go rona, mo lefatshe le ka dumelang, fa o nthomile. 22 Ke ba neile kgalalelo e o e nneileng gore ba nne bongwefela jaaka rona re le bongwefela; 23 nna ke le mo go bone, le wena o le mo go nna, gore ba nne bongwefela ka botlalo, mo lefatshe le ka itseng, fa o nthomile; o bile o ba ratile jaaka o nthatile. 24 "Rara, ke rata gore ba o ba nneileng le bone ba nne le nna kwa ke leng teng, gore ba bone kgalalelo ya me e o e nneileng, ka o nthatile lefatshe le ise le thaiwe. 25 Rara wa tshiamo, lefatshe ga le a ka la go itse, mme nna ke go itsile; le bone ba, ba lemogile, fa o nthomile. 26 Leina la gago ke le ba itsisitse, mme ke tla fela ke le ba itsise gore lorato lo o nthatileng ka lone lo nne mo go bone, le nna ke nne mo go bone."

Johane 18

Jesu o a tshwarwa

1 E rile Jesu a sena go bua dilo tseo, a tswa le barutwa ba gagwe, a tshela molatswana wa Kidirone; teng go ne go le tshimo, a tsena mo go yona le barutwa ba gagwe. 2 Jutase yo o neng a mo tshwarisa le ene a itse felo foo; gonne Jesu le barutwa ba gagwe ba ne ba atisitse go phuthegela teng. 3 Jaanong Jutase a tsaya lesomo la batlhabani le batlhanka ba baperesiti ba bagolo le ba Bafarisai, ba fitlha teng ka dirumola le dipone le dibolai. 4 Ya re ka Jesu a itse tsotlhe tse di tla mo tlelang, a tswa, a ba raya a re: "Lo batla mang?'" 5 Ba mo araba ba re: "Re batla Jesu wa Nasaretha." Jesu a ba raya a re: "Ke nna." Le Jutase yo o mo tshwarisang a bo a eme nabo. 6 E rile jaanong a ba raya a re: "Ke nna,"ba kata ka morago, ba wela fa fatshe. 7 A ba botsa gape a re: "Lo batla mang?" Ba re: "Jesu wa Nasaretha." 8 Jesu a fetola a re: "Ke lo boleletse gore ke nna. Fa e fela lo batla nna, lesang ba, ba tsamae;"9 e le gore go dirafale lefoko le a le buileng a re: "Ga ke a latlhegelwa ke ope wa bone ba o ba nneileng.

Petoro o tlhabanela Jesu

10 Jaanong Simone Petoro o ne a tshotse tshaka, a e somola, a rema motlhanka wa moperesiti yo mogolo, a mo kgaola tsebe ya le le jang; leina la motlhanka yoo e le Malego. 11 Foo Jesu a raya Petoro a re: "Somela tshaka mo kgatleng. A ga ke a tshwanela go nwa senwelo se Rara a se nneileng?"

Jesu o fa pele ga lekgotla la Bajuta

l2 Ya baa gona lesomo la batlhabani le molaodi-wa-sekete le batlhanka ba Bajuta ba tshwarang Jesu, ba mo golega, 13 ba mo isa go Hanase pele; gonne e ne e le mogwagwadia Kaifase yo e neng e le moperesiti yo mogolo ka ngwaga oo. 14 Kaifase e ne e le ene yo o gakolotseng Bajuta a re: "Go molemo bogolo gore motho a le mongwe a swele morafe." 15 Simone Petoro le morutwa yo mongwe ba sala Jesu morago. Morutwa yoo o ne a itsiwe ke moperesiti yo mogolo, a tsena le Jesu mo lapeng la moperesiti yo mogolo. 16 Petoro ene a eme fa kgorong kwa ntle. Jaanong morutwa yo mongwe yo o itsiweng ke moperesiti yo mogolo, a tswa, a bua le mosadi yo o disitseng kgoro, a tsenya Petoro mo teng. 17 Foo lelata le e leng modisa wa kgoro la raya Petoro la re: "A ga ke re le wena o mongwe wa barutwa ba monna yole?" A re: "Ga ke ene." 18 Batlhanka le badiredi ba ne ba erne, ba ikomosa fa molelong wa magala o ba o gotsitseng; gonne go ne go le tsididi. Petoro a bo a eme fa go bone, a ikomosa. 19 Jaanong moperesiti yo mogolo a botsa Jesu ka ga barutwa ba gagwe le ka ga thuto ya gagwe. 20 Jesu a mo araba a re: "Ke buile le batho phatlalatsa, ka ruta ka gale mo senagogeng le mo Tempeleng, kwa Bajuta botlhe ba phuthegelang teng, ga ke a ka ka bua sepe mo sephiring. 21 O mpoletsang? Botsa ba ba utlwileng se ke se buileng nabo; kana ba itse tse ke di buileng." 22 Ya re a bua jalo, motlhanka mongwe yo o emeng teng a faphola Jesu a re: "A o araba moperesiti yo mogolo jalo?" 23 Jesu a mo fetola a re: "Fa ke buile ka tshokamo, supa ka ga tshokamo; mme fa ke buile ka tshiamo, o mpeletsang?" 24 Jaanong Hanase a mo romela a golegilwe go Kaifase, moperesiti yo mogolo.

Petoro o latola gape

25 Simone Petoro o ne a ntse a eme a ikomosa. Ke fa ba mo raya ba re: "A le wena ga o mongwe wa barutwa ba gagwe?" A latola a re: "Ga ke ene." 26 Motlhanka mongwe wa moperesiti yo mogolo, yo e neng e le wa losika la yo Petoro a mo kgaotseng tsebe, a re: "A ga ke a ka ka go bona kwa tshimong, o na nae?" 27 Ke fa Petoro a latola gape, mme mokoko wa akofa wa lela.

Jesu o fa pele ga Pilato

28 Jaanong ba ntsha Jesu mo ntlong ya ga Kaifase, ba mo isa kwa kagong ya molaodi, e sa le phakela. Fela bone ba se ka ba tsena mo kagong ya molaodi, gore e se re gongwe ba kgotlelega, mme ba itse go ja Tlolaganyo. 29 Jaanong Pilato a tswela go bone a re: "Molato o lo o bonang mo mothong yo ke ofe?" 30 Ba mo araba ba re: "Fa monna yo e ka bo e se mosenyi, re ka bo re sa mo go neela." 31 Pilato a ba raya a re: "Mo tseeng, lo mo atlhole ka fa molaong wa lona." Bajuta ba mo raya ba re: "Ga re a letlelelwa go bolaya motho." 32 E ne e le gore lefoko la ga Jesu le dirafale, le a kaileng ka lone mokgwa wa loso lo a tla lo swang. 33 Ke fa Pilato a tsena mo kagong ya molaodi, a bitsa Jesu, a mo raya a re: "A ke wena kgosi ya Bajuta?" 34 Jesu a araba a re: "A o bua jalo ka bogagago, a kampo bangwe ba go boleletse ka ga me?" 35 Pilato a araba a re: "A ke Mojuta? Morafe wa ga eno le baperesiti ba bagolo ba go nneetse; o dirileng?" 36 Jesu a araba a re: "Puso ya me ga se ya lefatshe leno. Fa puso ya me e ka bo e le ya lefatshe leno, badiredi ba me ba ka bo ba tlhabana gore ke se neelwe Bajuta; mme jaanong puso ya me ga se ya mono." 37 Pilato a mo raya a re: "Mme a e fela o le kgosi?" Jesu a araba a re: "O bolela jalo, ke kgosi. Ke tsaletswe gona, ke bile ke tletse gona mo lefatsheng gore ke supe ka ga boammaaruri. Mongwe le mongwe yo e leng wa boammaaruri o utlwa lentswe la me." 38 Pilato a mo raya a re: "Boammaaruri ke eng?"

Jesu o atlholelwa loso

E rile a sena go bua jalo, a ba a tswela kwa Bajuteng, a ba raya a re: "Nna ga ke bone molato ope mo go ene. 39 Kana lo na le temalo ya gore ke lo gololele mongwe ka moletlo wa Tlolaganyo; jaanong a lo rata ka lo gololela kgosi ya Bajuta?" 40 Ba goa botlhe gape ba re: "E seng yoo, mme a e nne Barabase!" Barabase ene e ne e le senokwane.

Johane 19

1 Ya baa gona Pilato a tsayang Jesu, a mo seola. 2 Batlhabani ba loga serwalo sa mitlwa, ba se mo rwesa mo tlhogong, ba mo apesa kobo e khibidu, 3 ba mo atamela ba re: "Dumela, Kgosi ya Bajuta!" Ba be ba mo faphola. 4 Foo Pilato a tswela gape kwa ntle, a ba raya a re: "Bonang, ke mo ntshetsa go lona gore lo itse, fa ke sa bone molato ope mo go ene." 5 Ke fa Jesu a tswela kwa ntle, a rwele serwalo sa mitlwa, a apere kobo e khibidu. Pilato a ba raya a re: "A motho! Bonang, motho!" 6 Ya re baperesiti ba bagolo le batlhanka ba mmona, ba goa ba re: "Mmapole, mmapole!" Pilato a ba raya a re: "Mo tseeng ka losi, lo mmapole; gonne nna ga ke bone molato mo go ene." 7 Bajuta ba mo fetola ba re: "Re na le molao, mme ka fa molaong wa rona o tshwanetse go swa; gonne o itshemile Morwa Modimo." 8 Ya re Pilato a utlwa lefoko leo, a boifa go feta pele. 9 A boa a tsena mo kagong ya molaodi, a botsa Jesu a re: "O tswa kae?" Mme Jesu a se ka a mo naya karabo. 10 Pilato a mo raya a re: "A ga o bue le nna? A ga o itse gore ke na le thata ya go go golola le thata ya go go bapola?" 11 Jesu a araba a re: "O ka bo o se na thata epe mo go nna, fa o ka bo o sa e newa e tswa kwa godimo; ka moo, yo o go nneetseng o na le boleo jo bogolo bogolo." 12 Foo Pilato a batla go mo golola; mme Bajuta ba goa ba re: "Fa o golola monna yo, o tla bo o se tsala ya ga Kaisara; mongwe le mongwe yo o itirang kgosi o lwa le Kaisara." 13 Ya re Pilato a sena go utlwa lefoko leo, a ntshetsa Jesu kwa ntle, a nna mo sedulong sa katlholo mo felong fa go bidiwang Bodilo jwa matlapa, ka Sehebere go twe: "Gabatha". 14 E ne e le letsatsi la iketleetso ya Tlolaganyo, e ka nna nako ya motshegare. Pilato a raya Bajuta a re: "Bonang, Kgosi ya lona ke e!" 15 Ke fa bone ba goa ba re: "Mo dose, mo tlose, mmapole!" Pilato a ba raya a re: "A ke bapole kgosi ya lona?" Baperesiti ba bagolo ba araba ba re: "Ga re na kgosi, fa e se Kaisara." 16 Ya baa gona a mo ba neelang gore a bapolwe. Ba tsaya Jesu, ba tsamaya ka ene.

Jesu o a bapolwa

17 Ke fa a tswa a sikere sefapaano sa gagwe, a ya felong fa go bidiwang Felo-ga-logata, ka Sehebere go twe: "Golegotha". 18 Ba mmapolela teng mmogo le bangwe ba le babedi, mongwe ka fa, yo mongwe ka fa, Jesu a le fa gare. 19 Pilato a kwala sekwalo, a se tlhomela mo sefapaanong; go ne go kwadilwe ga twe: "Jesu wa nasaretha, kgosi ya bajuta." 20 Bajuta ba bantsi ba buisa sekwalo seo; gonne felo fa Jesu a neng a bapoletswe teng go ne go le gaufi le motse. Le gona se ne se kwadilwe ka Sehebera le Seroma le Segerika. 21 Foo baperesiti ba bagolo ba Bajuta ba raya Pilato ba re: "Se re: 'Kgosi ya Bajuta' kwala gore ke ene a rileng: 'Ke nna Kgosi ya Bajuta.'" 22 Pilato a fetola a re: "Se ke se kwadileng ke se kwadile." 23 Jaanong ya re batlhabani ba sena go bapola Jesu, ba tsaya diaparo tsa gagwe, ba di kgaoganya dikarolo tse nne gore motlhabani mongwe le mongwe a bone kabelo e le nngwe, le yona kobo; kobo eo e ne e se na moroko, e logilwe gotlhe go simolola kwa godimo. 24 Ke fa ba raana ba re: "A re se e gagoleng; a re e tlhameleng tengwa, re tle re itse gore e ka nna ya ga mang." E ne e le gore Lokwalo lo dirafale lo lo reng: "Ba kgaoganye diaparo tsa me, mme kobo ya me ba e tlhametse tengwa." Ke tsona tse batlhabani ba di dirileng. 25 Gaufi le sefapaano sa ga Jesu ga bo go eme mmaagwe le monnaa mmaagwe"le Maria, mosadi wa ga Keleopa, le Maria Magtalena. 26 Ya re Jesu a bona mmaagwe le morutwa yo a mo ratang a eme gaufi, a raya mmaagwe a re: "Mosadi, bona morwao ke yoo!" 27 A ba a raya morutwa a re: "Bona, mmaago ke yoo!" Go tloga ka nako eo morutwa yoo a mo tsholela kwa ga gagwe.

Loso lwa ga Jesu

28 Morago ga moo, ka Jesu a itse gore tsotlhe di setse di weditswe gore Lokwalo lo dirafadiwe gotlhe, a re: "Ke nyorilwe!" 29 Mme jaanong ga bo go le nkgwana e e tletseng motatsa, ba ina ngami mo motatseng, ba e tlhomela thupeng ya mosiama, ba e tsholeletsa kwa molomong wa gagwe. 30 Ya re Jesu a sena go amogela motatsa, a re: "Go weditswe!" A ba a oba tlhogo, a ntsha mowa.

Motlhabani o tlhaba letlhakore la ga Jesu

31 Jaanong e re ka e le letsatsi la iketleetso, Bajuta ba kopa Pilato gore memomo ya bone e rojwe, mme ba pagololwe gore direpa di se nne mo difapaanong ka Sabata; gonne letsatsi la Sabata yoo e ne e le le legolo. 32 Jaanong ga tla batlhabani, ba roba memomo ya wa ntlha le ya yo mongwe yo o neng a bapotswe nae. 33 Ya re ba tla fa go Jesu, mme ba fitlhela a setse a sule, ba se ka ba roba memomo ya gagwe. 34 Mme mongwe wa batlhabani a tlhaba letlhakore la gagwe ka lerumo, ga akofa ga tswa madi le metsi. 35 Ene yo o bonyeng o supile, mme tshupo ya gagwe ke boammaaruri, o bile o itse gore o bua tsa boammaaruri gore le lona lo dumele. 36 Gonne dilo tseo di dirafetse gore Lokwalo lo dirafale lo lo reng: "Go se ka ga rojwa lesapo lepe la gagwe." 37 Gape Lokwalo lo longwe lo a re: "Ba tla leba ene yo ba mo tlhabileng."

Phitlho va ga Jesu

38 Morago ga dilo tseo Josefa wa Arimathea yo e neng e le morutwa wa ga Jesu, mme a itobile ka ntlha ya go boifa Bajuta, a kopa Pilato go mo letlela gore a tlase serepa sa ga Jesu. Pilato a mo dumelela. Jaanong a ya a tlosa serepa sa gagwe. 39 Nikotemo le ene yo o kileng a tla go Jesu bosigo, a tla a tshotse motswako wa setlolo sa mera le mokgwapha, e ka nna wa bokete jwa diponto di le 100. 40 Jaanong ba tsaya serepa sa ga Jesu, ba se thathelela le ditlolo tse di nkgang monate ka masela a letseta ka mokgwa o Bajuta ba fitlhang ka ona. 41 Ga bo go le tshimo fa Jesu a bapoletsweng teng, mme lebitla le leswa le le teng mo tshimong eo, le go iseng go ke go ladiwe ope mo go lone. 42 Jaanong ba latsa Jesu teng ka ntlha ya letsatsi la iketleetso la Bajuta; gonne lebitla leo le ne le le gaufi.

Johane 20

Tsogo ya Morena. Petoro le Johane ba ya kwa phupung va Morena

1 Ka letsatsi la ntlha la beke Maria Magtalena a ya kwa phupung phakela go sa le lefifi, a fitlhela letlapa le tlositswe mo phupung. 2 Ke fa a siana, a tla kwa go Simone Petoro le go morutwa yo mongwe yo Jesu a neng a mo rata, a ba raya a re: "Ba tlositse Morena mo lebitleng, mme ga re itse gore ba mmeile kae." 3 Petoro le morutwa yo mongwe ba tloga, ba fitlha kwa lebitleng. 4 Ba siana mmogo ka bobedi jwa bone; mme morutwa yo mongwe a sia Petoro, a fitlha pele kwa lebitleng. 5 Ya re a inama, a fitlhela masela a letseta a beilwe fa fatshe, mme a se ka a tsena. 6 Jaanong Simone Petoro a tla, a mo setse morago, a tsena mo lebitleng, a bona masela a beilwe fa fatshe. 7 Lesela le le neng le le mo tlhogong ya gagwe le ne le sa bewa le masela a mangwe, mme le phuthilwe go sele fa thoko. 8 Foo morutwa yo mongwe yo o fitlhileng pele fa lebitleng le ene a tsena, a bona, a ba a dumela; 9 gonne ba ne ba ise ba itse Lokwalo lo lo reng: "O tshwanetse go tsoga mo baswing." 10 Jaanong barutwa ba boela kwa gae.

Jesu o iponatsa go Maria Magtalena

11 Maria a bo a eme fa ntle ga lebitla a lela; ya re a ntse a lela, a inama, a okomela mo lebitleng, 12 a bona baengele ba le babedi ba ba apereng bosweu, ba ntse mongwe fa tlhogong, yo mongwe fa dinaong, fa serepa sa ga Jsu se neng se letse teng. 13 Bao ba mo raya ba re: "Mosadi, o lelelang?" A ba fetola a re: "Ke ka gonne ba tlositse Morena wa me, mme ga ke itse gore ba mmeile kae." 14 Ya re a sena go bua jalo, a retologa, a bona Jesu a erne, mme a sa itse gore ke Jesu. 15 Jesu a mo raya a re: "Mosadi, o lelelang? O batla mang?" Ene a gopola gore ke molemi wa tshimo, a mo raya a re: "Morena, a e re fa e le wena yo o mo tlositseng, o mpolelele gore o mmeile kae, mme ke tla ya go mo tlosa." 16 Jesu a mo raya a re: "Maria!" Maria a retologa, a mo raya ka Sehebera a re: "Rabuni!" (ke go re: "Moruti wa me." ) 17 Jesu a mo raya a re: "Se nkame; gonne ga ke ise ke tlhatlogele kwa go Rre; tsamaya, o ye kwa go bana ba ga Rre, o ba ree o re: 'Ke tlhatlogela kwa go Rre yo e leng le Rraeno, kwa Modimong wa me o e leng le Modimo wa lona.'" 18 Maria Magtalena a ya a bolelela barutwa a re: "Ke bonye Morena!" le tse a di mo laetseng.

Jesu o iponatsa go barutwa ba gagwe

19 E rile ka maabanyana a lone letsatsi leo, e le la ntlha la beke, mejako ya kwa barutwa ba neng ba phuthegetse teng e tswetswe ka ntlha ya go boifa Bajuta, Jesu a tla a ema mo gare ga bone, a ba raya a re: "A kagiso e nne le lona!" 20 Ya re a sena go bua jalo, a ba bontsha diatla le letlhakore. Ya baa gona barutwa ba itumelang, ka ba bona Morena." 21 Jesu a ba raya gape a re: "A kagiso e nne le lona! Ke a lo roma, jaaka Rara a nthomile." 22 Ya re a sena go bua jalo, a ba budulela, a ba raya a re: "Amogelang Mowa o o Boitshepo! 23 Ba lo ba itshwarelang dibe tsa bone ba di itshwaretswe; mme ba lo ba balelang dibe tsa bone ba di baletswe."

Jesu o iponatsa gape barutweng

24 Thomase mongwe wa ba ba 12, yo o bidiwang lefatlha, o ne a se na nabo, fa Jesu a tla. 25 Jaanong barutwa ba bangwe ba mo raya ba re: "Re bonye Morena." Ene a ba raya a re: "Fa ke sa bone dipadi tsa dimapo tsa tshipi mo diatleng tsa gagwe, le go tsenya monwana wa me mo dipading tsa dimapo, ka ba ka tsenya seatla sa me mo letlhakoreng la gagwe, ga nka ke ka dumela." 26 Ya re morago ga malatsi a a robedi barutwa ba gagwe ba bo ba le mo teng gape, le ene Thomase a na nabo. Jesu a tla gape, mejako e tswetswe, a ema mo gare a re: "A kagiso e nne le lona!" 27 A ba a raya Thomase a re: "Ntshetsa monwana wa gago kwano, o lebe diatla tsa me; o ntshetse seatla sa gago kwano, o se tsenye mo letlhakoreng la me; o se nne yo o sa dumeleng, mme o nne yo o dumelang." 28 Thomase a mo araba a re: "Morena wa me le Modimo wa me!" 29 Jesu a mo raya a re: "Thomase, o dumetse, ka o mponye. Go sego ba ba dumetseng, le fa ba sa bona." .

Lokwalo lo lo tsosa tumelo

30 Jesu o dirile ditshupo tse dintsi tse dingwe fa pele ga barutwa ba gagwe tse di sa kwalwang mo lokwalong lo. 31 Mme tse, di kwadilwe gore lo dumele, fa Jesu e le Keresete, Morwa Modimo, mme ka go dumela lo bone bophelo ka leina la gagwe

Johane 21

Jesu le barutwa ba gagwe fa letsheng la Tiberia

1 Morago ga dilo tseo Jesu a iponatsa gape barutweng ba gagwe fa letsheng la Tiberia, a iponatsa jaana: 2 Go ne go le Simone Petoro le Thomase yo o bidiwang Lefatlha le Nathanaele wa Kana wa Galelea le bomorwa Sebeteo le ba babedi ba bangwe ba barutwa ba gagwe, ba le mmogo. 3 Simone Petoro a ba raya a re: "Ke ya go tshwara ditlhapi." Ba mo raya ba re: "Le rona re ya nao." Ba tswa ba ya ba palama mokoro; mme ba se ka ba tshwara sepe mo bosigong joo. 4 Ya re e setse e le mo mosong, Jesu a ema fa losing lwa letsha, fela barutwa ba se ka ba itse fa e le Jesu.' 5 Jesu a ba botsa a re: "Banaka, a ga lo na sesabo?" Ba mo araba ba re: "Nnyaya." 6 A ba raya a re: "Digelang letloa ntlheng ya le le jang ya mokoro, mme lo tla tshwara." Ya re ba dira jalo, ba se ka ba tlhola ba kgona go le goga ka ntlha ya bontsi jwa ditlhapi. 7 Ke fa morutwa yo Jesu a mo ratang a raya Petoro a re: "Ke Morena." Ya re Simone Petoro a utlwa gore ke Morena, a ikgatlha ka kobo e kgolo, ka a ne a sa apara, a ba a tlolela mo letsheng. 8 Mme barutwa ba bangwe ba tla ka mokoro; gonne ba ne ba se kgakala le lefatshe, e ka nna dikgato di le 100, ba goga letloa la ditlhapi. 9 Ya re ba sena go fitlha kwa lefatsheng, ba bona molelo wa magala teng, le ditlhapi di besitswe mo go ona le senkgwe. 10 Jesu a ba raya a re: "Tsisang ditlhapi tse dingwe tsa tse lo di tshwereng jaanong." 11 Simone Petoro a palama mokoro, a gogela letloa kwa lefatsheng, le tletse ditlhapi tse dikgolo di le 153; mme le fa di ne di le kalo, letloa la se ka la gagoga. 12 Jesu a ba raya a re: "Tlaang lo fitlhole." Mme go ne go se ope wa barutwa yo o betang pelo go mmotsa go re: "O mang?" ka ba itse gore ke Morena. 13 Jaanong Jesu a tla a.tsaya senkgwe, a se ba naya, le ditlhapi jalo." 14 E ne e setse e le la boraro Jesu a iponatsa go barutwa, a sena go tsosiwa mo baswing.

Jesu o busetsa Petoro mo boapostolong

15 E rile ba sena go fitlhola, Jesu a botsa Simone Petoro a re: "Simona, morwa Jona, a o nthata bogolo go ba?" A mo araba a re: "Ee, Morena, o itse gore ke a go rata." Jesu a mo raya a re: "Fudisa dikwanyana tsa me!" 16 A boa a mmotsa lwa bobedi a re: "Simona, morwa Jona, a o a nthata?" A mo araba a re: "Ee, Morena, o itse gore ke a go rata." Jesu a mo raya a re: "Disa dinku tsa me!" 17 A mmotsa lwa boraro a re: "Simona, morwa Jona, a o a nthata?" Petoro a hutsafala, ka a mmotsa lwa boraro a re: "A o a nthata?" A ba a mo araba a re: "Morena, o itse dilo tsotlhe, o itse gore ke a go rata." Jesu a mo raya a re: "Fudisa dinku tsa me!p 18 Ammaaruri, ammaaruri ke go raya ke re: E rile o sa le yo moswa, wa itlama, wa itsamaela kwa o ratang teng; mme e tla re o sena go tsofala, o otlolole mabogo, mme yo mongwe a go tlame, a go gogele kwa o sa go rateng." 19 O ne a bua jalo go supa gore o tla galaletsa Modimo ka loso lo lo ntseng jang. Ya re a sena go bua jalo, a mo raya a re: "Ntshale morago!"

Mafoko ka ga Johane

20 Ya re Petoro a retologa, a bona morutwa yo Jesu a mo ratang, a ba setse morago, ene yo o neng a rapame fa sehubeng sa gagwe mo selalelong, a ba a re: "Morena, ke mang yo o go tshwarisang?" 21 Ya re Petoro a mmona, a botsa Jesu a re: "Morena, go tla nna jang ka ga yo?" 22 Jesu a mo araba a re: "Fa ke rata gore a sale go fitlhelela ke tla, go go tshwenya ka eng? Wena ntshale morago!" 23 Ka moo ga tuma mo bakaulengweng polelo e e reng: Morutwa yoo ga a nke a swa. Fela Jesu ga a a ka a mo raya a re: "Ga a nke a swa,"mme o rile: "Fa ke rata gore a sale go fitlhelela ke tla, go go tshwenya ka eng?"

Mafoko a bofelo

24 Morutwa yoo ke ene yo o supang ka ga dilo tseo, o bile o di kwadile; mme re itse gore tshupo ya gagwe ke boammaaruri. 25 Le gona go na le dilo tse dintsi di sele tse Jesu a di dirileng, tse e ka reng fa di ka bo di kwadilwe ka tatelano, ke gopola gore lefatshe le ne le sa ka ke la lekana go tshola dikwalo tse di ka bong di kwadilwe.

Ditiro 1

Taelo ya ga Jesu le tlhatlogo ya gagwe

1 Lokwalo lwa pele ke lo kwadile, wena Theofilo, ka ga tsotlhe tse Jesu o simolotseng go di dira le go di ruta, 2 go fitlha mo letsatsing le o tlhatlositsweng ka lone, a sena go laola baapostolo ka Mowa o o Boitshepo ba a ba itlhaoletseng. 3 Ke bone ba morago ga go boga ga gagwe a bileng a ba ipontsha e le yo o phelang ka ditshupo tse dintsi, a bonala mo go bone malatsi a le 40, a ntse a bolela tsa puso ya Modimo. 4 E rile ba phuthegile nae, a ba laela gore ba se ka ba tloga mo Jerusalema, mme ba lebelele tsholofetso ya Rara, e o reng: "Lo e utlwile mo go nna. 5 Gonne fa e le Johane, o ne a kolobetsa ka metsi, mme lona lo tla kolobediwa ka Mowa o o Boitshepo go ise go fete malatsi a mantsi." 6 Jaanong ba ba neng ba phuthegile ba mmotsa ba re: "Morena, a o tla boa o tsosetsa Iseraele bogosi ka sebaka seno?" 7 A ba araba a re: "Ga go a lo tshwanela go itse metlha gongwe dinako tse Rara o di beileng ka thata ya gagwe. 8 Mme lo tla bona nonofo ya Mowa o o Boitshepo, motlhang o tlang mo go lona; lo tla nna basupi ba me mo Jerusalema le mo Jutea yotlhe le mo Samaria le go ya kwa bokhutlong jwa lefatshe." 9 Ya re a sena go bua dilo tse, a tlhatlosiwa, ba ntse ba lebile; mme leru la mo tlosa mo ponong ya bone. 10 Ya re ba sa ntse ba leletse kwa legodimong a ntse a tlhatloga, ga ema banna ba le babedi fa go bone, ba apere diaparo tse ditshweu, 11 ba re: "Lona banna ba Galelea, lo emetseng lo leletse kwa legodimong? Jesu yole yo o tsholeleditsweng kwa legodimong, a tswa mo go lona, o tla boa a tla fela jaaka lo mmonye a ya kwa legodimong." 12 Ya baa gona ba boelang kwa Jerusalema, ba tswa mo thabeng e e bidiwang ya Diolefa e e gaufi le Jerusalema, e bokgakala jwa yona e leng leeto la Sabata. 13 Ya re ba sena go tsena, ba tlhatlogela kwa ntlwaneng e e kwa godimo, kwa ba ne ba nna teng, e bong Petoro le Johane le Jakobo le Andrea le Filipo le Thomase le Baretolomeo le Matheo le Jakobo wa ga Alefeo le Simone-Selote le Juta wa ga Jakobo. 14 Botlhe bao ba nnela ruri mo thapelong ka bongwefela jwa pelo, ba na le basadi bangwe le Maria, mma Jesu, le bomonnaa Jesu.

Go tlhaolwa ga Mathia

15 E rile mo malatsing ao Petoro a ema mo gare ga bakaulengwe ba ba ka nnang 120 ba ba neng ba le mmogo a re: 16 "Banna ba ga etsho, Lokwalo lo ne lo tshwanetse go dirafala, lo Mowa o o Boitshepo o buileng pele ka lone ka molomo wa ga Dafita ka ga Jutase yo o neng a nna mogogi wa ba ba tshwereng Jesu. 17 gonne o na a baletswe mo go rona, a ba a abelwa tirelo e ya boapostolo." 18 Fa e le ene, o rekile setsha ka tuelo ya tshiamololo, a wa ka tlhogo, a phanyega ka bogare, mateng a gagwe a ba a gorometsega otlhe. 19 ga ba ga itsiwe ke botlhe ba ba agileng mo Jerusalema, mo setsha seo se bileng sa bidiwa Akeledama mo puong ya bone, ke go re: Setsha sa madi. 20 "Gonne go kwadilwe mo lokwalong lwa Dipesalome ga twe: 'A boago jwa gagwe bo fetoge lesope, a go se nne ope yo o agang mo go lone!' Gape ga twe: 'A o sele a tsee tirelo ya gagwe!'" 21 "Jaanong fa e le banna ba ba sa leng ba tsamaya le rona ka sebaka sotlhe se Morena Jesu o neng a tsena a tswa mo go rona ka sona, 22 go simolola ka kolobetso ya ga Johane go fitlha mo letsatsing le o tlhatlositsweng mo go rona ka lone, mongwe wa bone o tshwanetse go nna mosupi le rona wa tsogo ya gagwe." 23 Jaanong ba emisa ba le babedi, e bong Josefa yo o bidiwang Baresaba, a okelediwa leina la Juseto, le Mathia. 24 Ba be ba rapela ba re: "Morena, wena moitsi wa dipelo tsa botlhe, supa yo o mo itlhaoletseng mo go ba babedi ba 25 gore a tle a tsee boemo jwa tirelo e jwa boapostolo jo Jutase o oleng mo go jona, gore a ye felong ga gagwe." 26 Jaanong ba ba tlhamela ditengwa, mme tengwa ya supa Mathia; a tlhophiwa jalo go nna mongwe wa baapostolo ba ba 11.

Ditiro 2

Go tshololwa ga Mowa o o Boitshepo

1 E rile letsatsi la Pentekoste le tla, ba bo ba le mmogo botlhe felong go le gongwe. 2 Ga utlwala ka tshoganyetso mosumo o o tswang legodimong, e kete wa ledimo le le tsubutlang, wa tlala ka ntlo yotlhe e ba nnang mo go yona. 3 Ga ba ga bonala mo go bone diteme tse di kgaoganang, e kete dikgabo tsa molelo, tsa nna mo go mongwe le mongwe wa bone. 4 Mme botlhe ba tlala Mowa o o Boitshepo, ba simolola go bua ka diteme di sele ka fa Mowa o ba buisang ka teng. 5 Jaanong ga bo go agile Bajuta mo Jerusalema, e le banna ba ba boifang Modimo, ba tswa morafeng mongwe le mongwe o o fa tlase ga legodimo.6 Ya re mosumo oo o utlwala, batho ba bantsi ba phuthega, ba be ba feretlhega, ka mongwe le mongwe a utlwa ba bua ka puo ya ga gabo. 7 Botlhe ba tseana, ba gakgamala, ba raana ba re: "Kana, ba ba buang ba, a ga se Bagalelea botlhe? 8 Mme go ntse jang, fa mongwe le mongwe wa rona a utlwa ba bua mo puong ya gagwe e a tsaletsweng mo go yona? 9 Re le Bapharatha le Bamedia le Baelama le ba ba agileng mo Mesopotamia le mo Jutea le mo Kapatokia le mo Ponto le mo Asia 10 le mo Feregia le mo Pamefilia le mo Egepeto le kwa dintlheng tsa Lebia tikologong ya Kirene le baeng ba ba tswang kwa Roma, 11 Bajuta le batlhabologi le Bakereta le Baarabia, re ba utlwa ba bua ditiro tse dikgolo tsa Modimo ka diteme tsa rona." 12 Ba tseana botlhe, ba akabala, ba raana ba re: "Kana dilo tse, di kaela kae?" 13 Mme ba bangwe ba sotla ba re: "Ba kgotshe weine e e botshe."

Thero ya ga Petoro

14 Ke fa Petoro a ema le ba ba 11, a tsholetsa lentswe, a bua nabo a re: "Lona banna ba Jutea le lona lotlhe ba lo agileng mo Jerusalema, itseng selo se, lo tlhwaele mafoko a me tsebe: 15 Gonne banna ba ga ba a tagwa jaaka lo itlhoma; kana e sa ntse e le nako ya robongwe mo mosong. 16 Mme se ke se se builweng ke moporofeti Joele a re: 17 'Modimo wa re: E tla re ka malatsi a bofelo ke tshele Mowa wa me mo bathong botlhe; bomorwaa-lona le bomorwadia-lona ba tla itsise thato ya Modimo, makau a lona a tla lora ditoro. 18 Ee, le mo batlhankeng ba me le mo malateng a me ke tla tshela Mowa wa me mo malatsing ao, mme ba tla itsise thato ya Modimo pele. 19 Ke tla dira dikgakgamatso kwa godimo mo legodimong le ditshupo kwa tlase mo lefatsheng, e bong madi le molelo le dipinagare tsa musi. 20 Letsatsi le tla fetolwa lefifi, ngwedi o tla fetolwa madi, letsatsi le legolo la Morena le le galalelang le ise le tle. 21 Mme mongwe le mongwe yo o tla bitsang leina la Morena o tla pholosiwa.' 22 "Lona banna ba Iseraele, utlwang mafoko a: Jesu wa Nasaretha, monna yo lo mo supeditsweng ke Modimo ka dinonofo le dikgakgamatso le ditshupo tse Modimo o di dirileng ka ene mo gare ga lona jaaka lo itse ka losi, 23 ene yoo yo o neetsweng losong ka maikaelelo a a beilweng ke Modimo le ka kitsetso-pele ya ona, lona lo mmapotse, lwa mmolaya ka diatla tsa baikepi; 24 ke ene yo Modimo o mo tsositseng, o sena go funolola maralalo a loso; gonne go ne go sa kgonege gore lo mo golegele ruri. 25 Gonne Dafita o ne a bua ka ga gagwe a re: 'Ke ne ke bona Morena fa pele ga me ka gale, ka a le ka fa letsogong la me le le jang, gore ke se theekele. 26 Ka moo pelo ya me e ne ya itumela, loleme lwa me lwa ipela, le yona nama va me e tla ikhutsa mo tsholofelong; 27 gonne ga o kitla o tlogelela felo ga baswi mowa wa me, le gona ga o nke o leseletsa Moitshepi wa gago a senngwa ke go bola. 28 O nkitsisitse ditsela tsa bophelo, o tla ntlatsa boitumelo ka sefatlhego sa gago.' 29 "Banna ba ga etsho, nka bua le lona ka maikutlo a a phuthologileng ka ga Dafita rraetsho-mogolo gore o sule, a ba a fitlhwa, mme phupu ya gagwe e sa le mo go rona le gompieno. 30 Jaanong e re ka e ne e le ene moporofeti, mme a itse gore Modimo o kile wa mo ikanela gore o tla nnisa Keresete yo e leng wa leungo la letheka la gagwe ka fa nameng mo sedulong sa gagwe sa bogosi, 31 a bua ka ga tsogo ya ga Keresete ka go e bona pele gore mowa wa gagwe ga o a tlogelwa mo felong ga baswi, le yona nama ya gagwe ga e a senngwa ke go bola. 32 Jesu yoo Modimo o mo tsositse, mme rona rotlhe re basupi ba gona. 33 Jaanong o godisitswe ka letsogo le le jang la Modimo, a amogela Mowa o o Boitshepo mo go Rara o a o solofeditseng, a tshela se jaanong lo se bonang, lo se utlwang. 34 Gonne Dafita ga a a ka a tlhatlogela kwa magodimong, mme o bua a re: 'Morena o reile Morena wa me a re: Nna ka fa letsogong la me le le jang, 35 go ya ke be ke dire baba ba gago sebeo sa dinao tsa gago.' 36 "Jaanong a lelapa lengwe le lengwe la Iseraele le itse ruri gore ene Jesu yo lo mmapotseng, Modimo o mo dirile Morena le Keresete."

Phuthego ya ntlha

37 E rile ba utlwa, ba tlhabega mo pelong, ba be ba raya Petoro le baapostolo ba bangwe ba re: "Banna ba ga etsho, re ka dirang?" 38 Petoro a ba raya a re: "Tlhabologang, mme a mongwe le mongwe wa lona a kolobediwe ka leina la ga Jesu Keresete go bona boitshwarelo jwa dibe tsa lona, mme lo tla amogela neo ya Mowa o o Boitshepo. 39 gonne tsholofetso e raya lona le bana ba lona le botlhe ba ba kwa kgakala, e bong botlhe ba Morena, Modimo wa rona, o tla ba ipiletsang." 40 A supa, a ba a ba kaela ka mafoko a mantsi a mangwe a re: "Ineeleng go pholosiwa, lo tswe mo mofuteng ono o o kgopo!" 41 Ke fa ba ba amogetseng lefoko la gagwe ba kolobediwa, mme ka letsatsi leo phuthego ya oketsega ka batho ba ba ka nnang 3 000.

Bophelo jwa phuthego

42 Ba nnela ruri mo thutong ya baapostolo le mo kopanong le mo nathoganyong ya senkgwe le mo merapelong 43 Poifo ya tshwara dipelo tsotlhe; dikgakgamatso le ditshupo di le dintsi di ne di dirwa ke baapostolo. 44 Mme botlhe ba ba dumetseng ba utlwana, ba tlhakanela di-tsa-bone tsotlhe; 45 ba rekisa dithuo le di-tsa-bone, ba abela botlhe ka fa mongwe le mongwe a tlhokang ka teng. 46 Ba nnela ruri ka malatsi otlhe ka bongwefela jwa pelo mo Tempeleng, ba nathoganya senkgwe kwa le kwa mo matlong a bone, ba ja dijo ka boitumelo le bopelophepa, 47 ba baka Modimo, ba bona botsalano mo bathong botlhe. Mme Morena a oketsa phuthego ka letsatsi le letsatsi ka ba ba pholosiwang.

Ditiro 3

Petoro le Johane ba fodisa motlhotsi

1 Petoro le Johane ba ne ba ya kwa Tempeleng ka nako ya thapelo, e bong ka nako ya boraro thapama. 2 Ke fa monna mongwe yo o tsetsweng a golafetse maoto a rwalwa a tsisiwa; ba ne ba tle ba mmee ka malatsi otlhe fa mojakong o o bidiwang "O montle" wa Tempele gore a kope dikatso mo go ba ba tsenang mo Tempeleng. 3 Ya re ene a bona Petoro le Johane ba re ba tsena mo Tempeleng, a kopa katso. 4 Petoro a mo tlhoma matlho, a na le Johane, a re: "Re lebe!" 5 Yoo a ba leba, a solofetse go amogela sengwe mo go bona. 6 Mme Petoro a mo raya a re: "Selefera le gouta ga ke na natso; mme se ke nang naso ke a se go naya: Mo leineng la ga Jesu Keresete wa Nasaretha, nanoga o tsamae!" 7 A ba a mo tshwara letsogo le le jang, a mo emisa; mme dinao tsa gagwe le malengana tsa akofa tsa tia. 8 A ragoga, a ema ka dinao, a tsamaya; a ba a tsena nabo mo Tempeleng, a tsamaya, a tlolaka, a baka Modimo. 9 Mme batho botlhe ba mmona a tsamaya, a baka Modimo; 10 ba bile ba bona gore ke ene yo o ne a tle a nnele dikatso fa mojakong o montle wa Tempele. Ba tlala kgakgamalo le tseano ka ga se se mo dirafaletseng. 11 Ya re a ntse a ngaparetse Petoro le Johane, batho botlhe ba taboga, ba ba kgobokanela kwa leobong le le bidiwang la ga Salomo ba gakgametse thata.'

Thero ya ga Petoro ka ga motlhotsi

12 Ya re Petoro a bona jalo, a simolola go bua le batho a re: "Lona banna ba Iseraele, lo gakgamaleletseng motho yo? Lo tlhometseng matlho mo go rona, jaaka e kete re mo tsamaisitse ka thata gongwe poifo-Modimo ya rona? 13 Modimo wa ga Aborahame le Isaka le Jakobo, Modimo wa borraetsho, o galaleditse Jesu, motlhanka wa ona, yo lona lo mo neetseng katlholong, lwa mo itatola fa pele ga sefatlhego sa ga Pilato, ene a ikaeletse go mo golola. 14 Mme lona lwa itatola Moitshepi le Mosiami, lwa kopa gore lo gololelwe monna wa mmolai, 15 lwa bolaya Moeteledi-pele go ya botshelong. Ke ene yo Modimo o mo tsositseng mo baswing, mo re leng basupi ba gona. 16 Ke ka go dumela mo leineng la gagwe, fa leina la gagwe le tiisitse monna yo, yo lo mmonang, lo mo itseng. Mme tumelo e e tlang ka ene Jesu e mo neile boitekanelo jo bo tletseng jo fa pele ga lona lotlhe. 17 "Mme jaanong, ba ga etsho, ke itse gore lo dirile jalo ka go tlhoka go itse, fela jaaka le bone balaodi ba lona. 18 Mme tse Modimo o di boleletseng pele ka melomo ya baporofeti botlhe gore Keresete wa ona o tla bogisega, o di dirafaditse jalo. 19 Jaanong he, fetogang pelo lo sokologe gore dibe tsa lona di phimolwe. 20 gore go tle go tle metlha ya tapologo e e tswang sefatlhegong sa Morena, mme a rome yo o beilweng go nna Keresete wa lona, e bong Jesu, 21 yo legodimo le tshwanetseng go mo tshola go fitlha metiheng ya go siamisa dilo tsotlhe, e Modimo o buileng ka ga yona ka melomo ya baporofeti ba ona ba ba boitshepo go tloga bogologolo. 22 Mose o kile a raya borraetsho a re: 'Morena, Modimo wa lona, o tla lo tsosetsa moporofeti yo o tshwanang le nna, a tswa mo losikeng lwa lona; ene yoo lo mo reetse mo go tsotlhe tse o tla di buang le lona. 23 Mme go tla dirafala gore mongwe le mongwe yo o se kitlang a utlwa moporofeti yoo, a bolawe, a kumolwe mo morafeng.' 24 Le bone baporofeti botlhe ba ba buileng go simolola ka Samuele le ba ba tsileng morago, ba boletse ka ga ona malatsi ano. 25 Ke lona bana ba baporofeti le ba kgolagano e Modimo o e dirileng le borraeno, fa o raya Aborahame o re: 'Ditshaba tsotlhe tsa lefatshe di tla tshegofadiwa ka losika lwa gago. 26 Ke lona ba Modimo o lo tsoseditseng Motlhanka wa ona, wa mo romela go tshegofatsa lona pele ka go sokolola mongwe le mongwe wa lona mo bosuleng jwa gagwe."

Ditiro 4

Kgolego ya ga Petoro le Johane le kgololo ya bone

1 Ya re ba ntse ba bua le batho, baperesiti le molaodi wa Tempele le Basadukai ba tla go bone, 2 ba betilwe ke pelo, ka ba ruta batho, ba rera tsogo ya baswi ka Jesu. 3 Ba ba tshwara, ba ba latsa mo kgolegong go fitlhelela ka moso; gonne go ne go setse go le maitsiboa. 4 Mme ba bantsi ba bone ba ba utlwileng Lefoko ba dumela; palo ya banna e ne e ka re gongwe ya nna dikete tse tlhano. 5 Ya re ka moso ba lekgotla le legolo ba bone le bagolo ba morafe le Baitse-dikwalo ba phuthega mo Jerusalema, 6 ba na le Hanase, moperesiti yo mogolo, le Kaifase le Johane le Aleksantere le botlhe ba losika lwa boperesiti jo bogolo. 7 Ya re ba sena go ba emisa fa gare, ba ba botsa ba re: "Tiro e, lo e dirile ka thata efe, gongwe ka leina lefe?" 8 Ke fa Petoro a ba araba, a tletse Mowa o o Boitshepo, a re: "Lona balaodi ba morafe le bagolo ba Iseraele, 9 fa kajeno re lotolodiwa ka ga tiro e e molemo e e diretsweng motho wa molwetse, e o fodisitsweng ka yona, 10 a go itsiwe ke lona lotlhe le morafe otlhe wa Iseraele gore ke ka leina la ga Jesu Keresete wa Nasaretha, yo lo neng lwa mmapola, yo Modimo o mo tsositseng mo baswing; ke ka ene, fa motho yo a eme fa, fa pele ga lona, a fodile. 11 Jesu ke ene lentswe le le nyaditsweng ke lona baagi, le le duleng letlapa la sekhutlo. 12 Mme ga go na pholoso mo go ope o sele; le gona ga go na leina lepe le sele fa tlase ga legodimo, le le neilweng batho, le re tshwanetseng go pholosiwa ka lone." 13 Ya re ba bona bopelokgale jwa ga Petoro le Johane, mme ba lemoga gore ga ba a rutega, ke batho fela, ba gakgamala, ba bile ba itse sentle gore ba ne ba ntse ba na le Jesu. 14 Mme ya re ka ba bona motho yo o fodisitsweng a eme nabo, ba tlhoka ka fa ba ka ganelang ka teng. 15 Ya re ba sena go laola gore ba tswele kwa ntle ga lekgotla, ba gakololana 16 ba re: "Batho ba, re ka ba reng? Gonne go itsegile mo go botlhe ba ba agileng mo Jerusalema gore sesupo se se bonatshegang se dirilwe ke bone, mme ga re ka ke ra se latola. 17 Fela, a re ba kgalemeleng gore ba se tlhole ba bua le motho ope ka leina le, gore go se ka ga tlhola go anamela mo bathong." 18 Jaanong ba ba bitsa, ba ba laola gore ba se ka ba tlhola ba bua ka gope, le fa e le go ruta ka leina la ga Jesu. 19 Mme Petoro le Johane ba ba fetola ba re: "A go atlhole lona gore a go siame fa pele ga Modimo go utlwa lona bogolo go Modimo; 20 gonne rona ga re ka ke ra kgona go lesa go bua tse re di bonyeng le tse re di utlwileng." 21 Ya re ba sena go ba kgalemela thata, ba ba naya tsela, ka ba tlhoka ka fa ba ka ba betsang ka teng ka ntlha ya batho; gonne botlhe ba ne ba galaletsa Modimo ka ntlha ya se se dirilweng. 22 Gonne motho yo sesupo se sa phodiso se dirilweng mo go ene, dinyaga tsa gagwe di ne di fetile 40.

Tebogo le thapelo ya phuthego

23 Ya re ba sena go gololwa, ba ya kwa go ba ga bone, ba bolela tsotlhe tse baperesiti ba bagolo le bagolo ba morafe ba di buileng nabo. 24 Ya re bone ba sena go utlwa, ba tlhatlosetsa mantswe kwa Modimong ka bongwefela jwa pelo ba re: "Morena, wena yo o dirileng legodimo le lefatshe le lewatle le tsotlhe tse di mo go tsona; 25 o kile wa bua ka Mowa o o Boitshepo ka molomo wa ga Dafita rraetsho, motlhanka wa gago, wa re: 'Ditshaba di ne di gakalelang, merafe e ne e akanyetsang dilo tsa boithamako? 26 Dikgosi tsa lefatshe di ikemisitse, balaodi ba phuthegetse go lwantsha Morena le Motlodiwa wa gagwe.' 27 "Gonne ruri, mo motseng o, Herote le Pontio Pilato mmogo le baheitane le ditso tsa Iseraele, ba ikopantse go lwantsha Jesu, Motlhanka wa gago yo o boitshepo, yo o mo tloditseng, 28 mme tota e le go dira tsotlhe tse letsogo la gago le thato ya gago di laotseng pele gore di dirafale. 29 Jaanong Morena, ela go bopa ga bone tlhoko, o nee batlhanka ba gago go bua Lefoko la gago ka bopelokgale jotlhe. 30 ka go ntsha letsogo go fodisa, mme a ditshupo le dikgakgamatso di dirwe ka leina la ga Jesu, Motlhanka wa gago yo o boitshepo." 31 Ya re ba sena go rapela, felo fa ba phuthegetseng teng ga reketla, botlhe ba tlala Mowa o o boitshepo, ba be ba bua Lefoko la Modimo ka bopelokgale.

Kabelano ya leruo

32 Botlhe ba ba dumetseng ba bo ba le pelo nngwe fela le mowa mongwe fela; mme ga bo go se ope yo o reng, tse a nang natso ke tsa gagwe, tsotlhe ba ne ba di tlhakanetse. 33 Baapostolo ba supa ka ga tsogo ya Morena Jesu ka bonatla jo bogolo; bopelotlhomogi jo bogolo jwa Morena bo ne bo na le bone botlhe. 34 Le gona ga bo go se ope mo go bone yo o tlhokang; gonne botlhe ba ba neng ba na le masimo gongwe matlo, ba a rekisa, ba tsisa madi a tse di rekisitsweng, 35 ba a baya fa dinaong tsa baapostolo, mme ga abelwa mongwe le mongwe ka fa a tlhokang ka teng. 36 Jose yo baapostolo ba neng ba mo okeletsa leina la Baranaba, fa go fetolwa, ke go re: Morwa-kgomotso, Molefi wa kwa Kipero ka fa losikeng, 37 le ene o ne a na le tshimo, a e rekisa, a tsisa madi, a a baya fa dinaong tsa baapostolo.

Ditiro 5

Anania le Safira

1 Monna mongwe yo leina la gagwe e leng Anania, a na le Safira, mosadi wa gagwe, a rekisa naga; 2 mme a ngobetsa madi a mangwe, mosadi le ene a itse, a tsisa a mangwe, a a baya fa dinaong tsa baapostolo. 3 Mme Petoro a re: "Anania, ke eng fa Satane a tladitse pelo ya gago go aketsa Mowa o o Boitshepo le go ngobetsa madi a mangwe a naga? 4 E rile e sa ntse e le teng, a e ne e se ya gago? Mme ya re e sena go rekisiwa, a madi a ne a se mo thateng ya gago? O tsenyeditseng tiro e mo pelong ya gago? Ga o a aketsa batho, o akeditse Modimo." 5 Ya re Anania a utlwa mafoko a, a wela fa fatshe, a swa. Foo poifo e kgolo ya tlela batho botlhe ba ba utlwang. 6 Makau a nanoga, a mo phutha, a mo rwalela kwa ntle, a mo fitlha. 7 Ya re morago ga sebaka sa dinako tse di ka nnang tharo, mosadi wa gagwe le ene a tsena, a sa itse se se dirafetseng. 8 Petoro a mmotsa a re: "Mpolelele, a naga lo e rekisitse ka bokalo?" Ene a re: "Ee, ka bokalo," 9 Ke fa Petoro a mo raya a re: "Ke go reng, fa lo dumalanye go leka Mowa wa Morena? Bona, dinao tsa ba ba fitlhileng monna wa gago di fa mojako, le wena ba tla go rwalela kwa ntle." 10 Ka bonako a wela fa dinaong tsa gagwe, a swa; makau a tsena, a mo fitlhela a sule, a mo rwalela kwa ntle, a mo fitlha fa monneng wa gagwe. 11 Foo poifo e kgolo ya tlela phuthego yotlhe le botlhe ba ba utlwang dilo tse.

Dikgakgamatso tsa baapostolo

12 Ditshupo le dikgakgamatso tse dintsi di ne di dirwa mo bathong ka diatla tsa baapostolo. Ba nna mmogo botlhe mo leobong la ga Salomo ka bongwefela jwa pelo. 13 Mme mo go ba bangwe ga bo go se ope yo o betang pelo go ikopanya nabo; mme morafe o ne o ba tlotla thata. 14 Mme ba ba dumelang mo Moreneng ba nna ba oketsega segolo, e le masomo a banna le basadi; 15 mo ba bileng ba ntshetsa balwetse mo mebileng, ba ba baya mo diphateng le mo malaong gore e re Petoro a tla, le fa e ka bo e le moriti wa gagwe fela, o ritifalele mongwe wa bone. 16 Le gona ga phuthega bontsi jo bo tswang mo metseng e e mo tikologong ya Jerusalema, ba tsisa balwetse le ba ba tshwenngwang ke mewa e e itshekologileng, mme ba fodisiwa botlhe.

Kgolego ya baapostolo le kgololo e e gakgamatsang ya bone

17 Ke fa moperesiti yo mogolo a ema le botlhe ba ba nang nae, ba e leng lekoko la Basadukai, ba be ba tlala lefufa, 18 ba tshwara baapostolo, ba ba tsenya mo ntlong ya kgolegelo ya motse. 19 Mme moengele wa Morena a bula mejako ya ntlo ya kgolegelo bosigo, a ba ntshetsa kwa ntle a re: 20 "Yaang lo erne, lo bolelele batho mo Tempeleng mafoko otlhe a bophelo jo jwa tumelo!" 21 Ya re ba sena go utlwa, ba tsena mo Tempeleng ka masa, ba ruta. Jaanong moperesiti yo mogolo, ya re a sena go fitlha le ba ba nang nae, ba bitsa lekgotla le legolo, e bong bagolo botlhe ba Baiseraele, ba be ba roma kwa ntlong ya kgolegelo gore ba tsisiwe. 22 Ya re batlhanka ba fitlha teng, ba fitlhela ba se yo mo ntlong ya kgolegelo, ba be ba boa, ba bolela 23 ba re: "Re fitlhetse ntlo ya kgolegelo e tswetswe ka tlhomamo, le badisa ba eme fa mejako; mme e rile re sena go bula, ra se ka ra fitlhela ope mo teng." 24 Ya re molaodi wa Tempele le baperesiti ba bagolo ba utlwa mafoko a, ba botsanya ka kgakgamalo gore selo se, se tla felela kae. 25 Mme ga fitlha mongwe, a ba bolelela a re: "Bonang, banna ba lo letseng lo ba tsentse mo ntlong ya kgolegelo ba eme mo Tempeleng, ba ruta batho."

Puelelo ya ga Gamaliele

26 Ya baa gona molaodi a tsamayang le batlhanka, ba ba tsisa, mme e seng ka thata; gonne ba ne ba boifa batho, e se re gongwe ba kgobotlediwa. 27 Ya re ba sena go ba tlisa, ba ba emisa fa pele ga lekgotla le legolo. Jaanong moperesiti yo mogolo a ba arabisa 28 a re: "A ga re a ka ra lo laya thata gore lo se tlhole lo ruta mo leineng le? Mme bonang, lo tladitse Jerusalema thuto ya lona, lo bile lo rata go baya madi a motho yoo mo go rona." 29 Petoro le baapostolo ba araba ba re: "Ke tshwanelo go utlwa Modimo bogolo go batho. 30 Modimo wa borraetsho o tsositse Jesu yo lona lo mmolaileng ka go mo pega mo logonnye. 31 Ene yoo, Modimo o mo godisitse ka letsogo la ona le le jang, go nna Moeteledipele le Mopholosi gore a nee Iseraele tlhabologo le boitshwarelo jwa dibe. 32 Mme rona re basupi ba dilo tseo, le ona Mowa o o Boitshepo o Modimo o o neileng bone ba ba o utlwang." 33 Yare bone ba utlwa, ba betwa ke dipelo, ba rata go ba bolaya. 34 Jaanong ga ema mongwe mo lekgotleng le legolo, e le Mofarisai yo leina la gagwe e leng Gamaliele, moruta-molao yo o tlotliwang ke batho botlhe, a laela gore baapostolo ba name ba sa ntshediwe kwa ntle. 35 A ba a ba raya a re: "Lona banna ba Iseraele, lo itise ntlheng ya batho bao gore lo tla dira eng. 36 Gonne mo sebakeng sa pele go kile ga tsoga Theotase, a itira yo mogolo yo palo ya banna ba ba neng ba goga nae e neng e ka nna 400. Mme a bolawa, le botlhe ba ba neng ba mo utlwa ba faladiwa, ba nyelela. 37 Morago ga yoo ga tsoga Jutase wa Galelea ka malatsi a batho ba badilweng ka ona, a feretlha, a itatedisa lesomo la batho. Le ene a nyelela, le botlhe ba ba neng ba mo utlwa ba faladiwa. 38 Mme jaanong ke lo raya ke re: Tlogelang batho bao, lo ba lese; gonne fa kgakololo e gongwe tiro e, e tswa mo bathong, e tla senyega. 39 Mme fa e tswa mo Modimong, lo tla palelwa ke go senya tiro ya bone, e se re gongwe lwa fitlhelwa lo lwantsha Modimo." Foo ba mo utlwa. 40 Ya re ba sena go bitsa baapostolo, ba ba betsa, ba ba iletsa gore ba se tlhole ba bua mo leineng la ga Jesu; ba be ba ba lesa ba tsamaya. 41 Ke fa bone ba tswa fa pele ga lekgotla le legolo, ba itumela ka ba kailwe ba na le tshwanelo ya go tlotlololwa ka ntlha ya leina la gagwe. 42 Mme ba se ka ba khutla, ba ruta ka letsatsi lengwe le lengwe mo Tempeleng le mo matlong, ba rera Efangele ya ga Jesu, fa e le ene Keresete.

Ditiro 6

Go tlhaolwa bathusi ba baapostolo

1 E rile mo malatsing ao, fa barutwa ba ntsifala, ga tsoga ngongorego ya ba ba buang Segerika, ba ngongoregela ba ba buang Sehebere, ka batlholagadi ba bone ba sa tlhokomelwe mo tlamelong ya malatsi. 2 Foo ba ba 12 ba bitsa barutwa botlhe ba re: "Ga go a tshwanela gore re ka tlogela Lefoko la Modimo, ra ya go aba dijo. 3 Ka moo, bakaulengwe, itlhopheleng banna ba supa mo go lona, ba ba supelwang gore ba siame, ba ba tletseng Mowa le botlhale, ba re ka ba laodisang tiro e e batlegang eo. 4 Mme rona re tla tshwarelela mo thapelong le mo tirelong ya Lefoko." 5 Lefoko le la kgatlha botlhe pitsong, mme ba tlhopha Setefane, monna yo o tletseng tumelo le Mowa o o Boitshepo, le Filipo le Porogoro le Nikanore le Timone le Paremena le Nikolao, motlhabologi wa kwa Antiogia; 6 ba ba emisa fa pele ga baapostolo. Ya re ba sena go rapela, ba ba baya diatla. 7 Lefoko la Modimo la tota, palo ya barutwa ya ntsifala thata mo Jerusalema, lesomo le legolo la baperesiti la ineela mo tumelong.

Setefane o a latofadhua

8 Mme Setefane, e le yo o tletseng tumelo le thata, a dira dikgakgamatso le ditshupo tse dikgolo mo bathong. 9 Jaanong ga tsoga bangwe ba e leng ba senagoge se se bidiwang sa Balibertine le Bakirene le Baaleksanteria, le ba ba tswang kwa Kilekia le Asia, ba ganetsanya le Setefane. 10 Mme ba ne ba sa nonofa go emelana le botlhale le Mowa o a buang ka ona. 11 Ke fa ba tlhotlheletsa banna ba ba reng: "Re mo utlwile a bua mafoko a kgalo ka ga Mose le Modimo." 12 Ba be ba hudua batho le bagolo ba morafe le Baitse-dikwalo, ba mo wela, ba mo tshwara ka thata, ba mo isa lekgotleng le legolo. 13 Ba emisa basupi ba maaka ba ba reng: "Motho yo ga a khutle go bua mafoko a go nyefola Felo-fa-go-Boitshepo ga mono le molao. 14 gonne re mo utlwile a re: Jesu yoo wa Nasaretha o tla senya Felo fa, a ba a fetola mekgwa e Mose o e re neileng." 15 Ya re botlhe ba ba dutseng mo lekgotleng le legolo ba mo tsepile matlho, ba bona sefatlhego sa gagwe se tshwana le sa moengele.

Ditiro 7

Boikarabelo jwa ga Setefane 1 Ke fa moperesiti yo mogolo a mmotsa a re: "A dilo tse, di ntse jalo?" 2 Ene a re: "Banna ba ga etsho le borra, reetsang! Modimo wa kgalalelo o ne wa bonala kwa go rraetsho Aborahame, a le kwa Mesopotamia, a ise a age kwa Harane. 3 wa mo raya wa re: 'Tswaa mo lefatsheng la ga eno le mo go ba ga eno, o ye kwa lefatsheng le ke tla le go supetsang. 4 Ya baa gona a tswang mo lefatsheng la Bakalatea, a ya go aga kwa Harane. Go tloga teng, fa rraagwe a sena go swa, wa mo hudusetsa kwano lefatsheng leno le kajeno go agileng lona mo go lone. 5 Wa se ka wa mo naya boswa bope mo go lone, le fa e le kgato e le nngwe fela; mme wa mo solofetsa gore o tla le mo naya go le rua, le losika lwa gagwe morago ga gagwe, le fa a ne a ise a nne le ngwana. 6 Modimo wa mmolelela jaana gore losika lwa gagwe e tla nna bajaki mo lefatsheng la boeng, ba tla ba dira batlhanka, ba ba gatelela dinyaga di le 400. 7 'Mme setshaba se ba tla nnang batlhanka ba sona, nna ke tla se betsa,' go bua Modimo; 'morago ga moo ba tla tswa, ba ntirela mo felong fa. 8 Wa mo naya kgolagano ya go rupa. Aborahame a tsala Isaka jalo, a ba a mo rupisa ka letsatsi la borobedi; Isaka a tsala Jakobe, Jakobe a tsala borraa-ditso tsa rona ba ba 12." 9 "E rile ka borraa-ditso tsa rona ba fufegela Josefa, ba mo rekisa, a isiwa kwa Egepeto; mme Modimo wa bo o na nae, 10 wa mo golola mo dipitlaganong tsotlhe tsa gagwe, wa mo naya botlhale fa pele ga Farao, kgosi ya Egepeto, le bopelontle jwa gagwe, a mo dira molaodi wa Egepeto le wa ntlo yotlhe ya gagwe. 11 Foo ga tla tlala mo lefatsheng lotlhe la Egepeto le Kanana, le tlalelo e kgolo; mme borraetsho ba tlhoka dijo. 12 Ya re Jakobe a sena go utlwa gore go na le mabele kwa Egepeto, a roma borraetsho teng la ntlha. 13 Fa ba ya la bobedi, Josefa a ikitsise bomorwarraagwe, lotso lwa ga Josefa lwa ba lwa itsege mo go Farao. 14 Josefa a roma, a bitsa Jakobe rraagwe le losika lotlhe lwa gagwe, e le batho ba ba 75. 15 Jakobe a ya kwa Egepeto, a swa, ene le borraetsho. 16 Ba rwalelwa kwa Sigeme, ba fitlhwa mo legageng le Aborahame o ne a le rekile ka madi mo go bomorwa Hemore, mo Sigeme. 17 "E rile sebaka se atamela sa tsholofetso e Modimo o e solofeditseng Aborahame, batho ba ata ba ntsifala kwa Egepeto. 18 go fitlhelela ga tsoga kgosi e sele mo Egepeto, e e neng e sa itse Josefa. 19 Ene yoo a direla losika lwa rona ka bolotsana, a tlhorisa borraetsho mo go botlhoko, a laola gore go latlhwe masea a bone, a tle a se ka a phela. 20 Ka sebaka seo Mose a tsalwa, a bo a le montle fa pele ga Modimo. A ba a otliwa mo ntlong ya ga rraagwe dikgwedi di le tharo. 21 Ya re a sena go bewa kwa nokeng, morwadia Farao a mo tshola, a mo ikgodisetsa gore a nne morwawe. 22 Mose a rutwa botlhale jotlhe jwa Baegepeto, a nonofa mo mafokong le mo ditirong tsa gagwe. 23 "E rile a le dinyaga di le 40, ga mo tlela mo pelong go lekola ba ga gabo, e bong Baiseraele. 24 Ya re a bona yo mongwe a siamololelwa, a mo femela, a busolosetsa yo o patikwang ka go bolaya Moegepeto. 25 A ba a itlhoma gore ba ga gabo ba tla lemoga, fa Modimo o ba naya pholoso ka letsogo la gagwe; mme ba se ka ba lemoga. 26 Ya re ka letsatsi le le latelang a bonala mo go bone ba lwa, a leka go ba tsereganya a re: 'Banna, lo bana ba motho; lo siamololanelang?' 27 Foo yo o siamololelang mongwe-ka-ene a mo kgarametsa a re: 'Ke mang yo o go dirileng molaodi le moatlhodi mo go rona? 28 A kampo o rata go mpolaya jaaka o letse o bolaile Moegepeto?' 29 Ke fa Mose a tshaba ka ntlha ya lefoko leo, a ba a ya go nna lekgwelwa kwa lefatsheng la Midiane, kwa o tsaletseng bomorwawe ba babedi teng. 30 "E rile dinyaga di le 40 di sena go feta, moengele a bonala mo go ene kwa sekakeng sa thaba ya Sinai, a le mo kgabong ya molelo wa sedhare se se mitlwa. 31 Ya re Mose a bona, a gakgamalela pono; mme ya re a atamela go leba, ga tla lentswe la Morena la re: 32 'Ke nna Modimo wa borraago, Modimo wa ga Aborahame le Isake le Jakobe.' Foo Mose a roroma, a tshaba go leba. 33 Morena a mo raya a re: 'Rola ditlhako mo dinaong tsa gago; gonne felo fa o emeng teng foo ke lefatshe le le itshepileng. 34 Tota ke bonye pogisego ya morafe wa me o o kwa Egepeto, ke utlwile phegelo ya ona, ke bile ke fologetse go ba golola. Jaanong tlaya, ke tla go roma kwa Egepeto.' 35 "Mose yoo, yo ba neng ba mo itatola ba re: 'Ke mang yo o go dirileng molaodi le moatlhodi?' ke ene yo Modimo o neng wa mo roma go nna molaodi le mogolodi ka letsogo la moengele yo o bonetseng fa go ene kwa setlhareng se se mitlwa. 36 Ke ene yo o ba ntshitseng, a dira dikgakgamatso le ditshupo kwa lefatsheng la Egepeto le kwa Lewatleng le Lehibidu le kwa sekakeng dinyaga di le 40. 37 Mose ke ene yo o reileng Baiseraele a re: 'Modimo o tla lo tsosetsa moporofeti mo go bomorwarraalona jaaka nna; ene lo mo utlweng.' 38 "Yo ke ene yo o neng a na le moengele kwa sekakeng, yo o neng a bua nae kwa thabeng ya Sinai a le mo phuthegong ya borraetsho, a amogela mafoko a a phelang go a re naya; 39 yo borraetsho ba ganneng go mo utlwa, mme ba mo kgorometsa ba boela kwa Egepeto ka dipelo tsa bone, 40 ba raya Arone ba re: 'Re direle medimo e e tla re etelelang pele; gonne Mose yole, yo o re ntshitseng kwa lefatsheng la Egepeto, ga re itse se se mo dirafaletseng.' 41 Malatsing ao ba dira namane, ba ntshetsa setshwantsho se se bopilweng setlhabelo, ba itumelela ditiro tsa diatla tsa bone. 42 Mme Modimo wa hulara, wa ba neelela go direla lesomo la legodimo, jaaka go kwadilwe mo lokwalong lwa baporofeti ga twe: 'Lona Baiseraele, a lo ne lo ntlisetsa diruiwa tse di tlhajwang le ditlhabelo dinyaga di le 40 kwa sekakeng? 43 Lo ne lwa rwala motlaagana wa ga Mologe le naledi ya modimo o o bidiwang Remfane, ditshwantsho tse lo di dirileng go di obamela. Ke tla lo hudusetsa ka kwa pele ga Babilone.' 44 "Borraetsho ba ne ba na le Tente ya Boipontsho kwa sekakeng, fela jaaka go laotse yo o buileng le Mose gore a e dire ka fa setsh wants hong se o neng a se bona; 45 ya re borraetsho ba sena go e amogela mo go borraabo, ba tsena nayo mo dinageng tsa baheitane ba Modimo o neng wa ba leleka fa pele ga borraetsho, ba na le Josua, (ya nna teng) go tla go fitlha malatsing a ga Dafita. 46 yo o bonyeng bopelotlhomogi fa pele ga Modimo, a ba a kopa gore a bonele Ntlo ya Modimo wa ga Jakobe bonno. 47 Mme Salomo ke ene yo o neng a o agela Ntlo." 48 "Mme Mogodimodimo ga a nne mo dikagong tse di agilweng ka diatla, jaaka go bua moporofeti a re. 49 'Legodimo ke sedulo sa me sa bogosi, lefatshe ke sebeo sa dinao tsa me. Lo ka nkagela ntlo e e ntseng jang, go bua Morena, gongwe felo ga boikhutso jwa me e ka nna gofe? 50 A seatla sa me ga se sona se se dirileng tsotlhe tse?' 51 "Lona ba lo thamo di thata, ba lo sa rupisiwang mo dipelong le mo ditsebeng, ka metlha lo ganetsa Mowa o o Boitshepo; le lona lo tshwana fela le borraeno. 52 Ke ofe wa baporofeti yo borraeno ba se kang ba mmogisa? Mme ba bolaile ba ba boleletseng pele ka ga go tla ga Mosiami; jaanong lo mo tshwarisitse, lwa mmolaya. 53 lona ba lo amogetseng molao wa Modimo ka thuso ya baengele, mme lwa se ka lwa o tshegetsa."

Loso lwa ga Setefane

54 E rile ba utlwa jalo, ba betwa ke pelo, ba mo phuranyetsa meno. 55 Mme ene, ka a tletse Mowa o o Boitshepo, a fela a ntse a leletse kwa legodimong, a bona kgalalelo ya Modimo le Jesu a eme ka fa ntlheng ya le le jang ya Modimo. 56 A ba a re: "Lebang, ke bona magodimo a bulegile, le Morwa-Motho a eme ka fa ntlheng ya le le jang ya Modimo." 57 Foo ba goa ka lentswe le legolo, ba ithiba ditsebe, ba mo ragogela ka bongwefela jwa pelo, 58 ba mo kgoromeletsa kwa ntle ga motse, ba mo kgobotletsa ka majwe. Basupi ba baya dikobo tsa bone fa dinaong tsa lekau lengwe le le bidiwang Saulo. 59 Ba kgobotletsa Setefane ka majwe, a ntse a rapela a re: "Morena Jesu, amogela mowa wa me!" 60 Jaanong a khubama, a kua ka lentswe le legolo a re: "Morena, o se ka wa ba balela sebe se!" Ya re a sena go bua jalo, a robala.

Ditiro 8

Pogisego ya phuthego ya Jerusalema

1 Saulo le ene a kgatlhwa ke polao ya gagwe. Ya re ka letsatsi leo pogiso e kgolo ya tsogela phuthego e e mo Jerusalema, mme botlhe ba falalediwa kwa dinageng tsa Jutea le Samaria, fa e se baapostolo. 2 Mme banna bangwe ba ba boifang Modimo ba fitlha Setefane, ba mo lelela segolo. 3 Mme Saulo a nna a tlhorisa phuthego, a tlhomaganya matlo, a swatola banna le basadi, a ba tsenya mo ntlong ya kgolegelo.

Tlhabologo ya Basamaria ka thero ya ga Filipo

4 Jaanong ba ba faladitsweng ba ya le naga, ba eta ba rera lefoko la Efangele. 5 Filipo a ya kwa motseng mongwe wa Samaria, a ba rerela Keresete. 6 Batho ba tlhokomela dilo tse di bolelwang ke Filipo ka bongwefela jwa pelo, ka ba utlwa le go bona ditshupo tse a di dirang; 7 gonne ba bantsi ba ne ba na le mewa e e itshekologileng; yona e ne e tswa e goa ka lentswe le legolo. Mme ba bantsi ba ba suleng mefama le ba ba golafetseng maoto ba fodisiwa. 8 Ga ba ga nna boitumelo jo bogolo mo motseng oo. 9 Monna mongwe yo leina la gagwe e leng Simone o ne a le mo motseng oo pele ga foo, a dira tsa bongaka, a tseanya setshaba sa Samaria ka go bua a re: "Ke nna yo mogolo." 10 Botlhe ba ne ba mo setse morago, ba bannye le ba bagolo, ba re: "Ke ene nonofo ya Modimo e e bidiwang 'E kgolo'." 11 Ba ne ba mo sala morago, ka a sa bolo go ba tseanya ka tsa bongaka sebaka se seleele. 12 E rile ba dumela Filipo yo o neng a ba rerela Efangele ya puso ya Modimo le leina la ga Jesu Keresete, ba kolobediwa, banna le basadi. 13 Le Simone ka esi a dumela, mme ya re a sena go kolobediwa, a nna a nna le Filipo ka gale; ya re a bona ditshupo le ditiro tsa nonofo tse dikgolo di dirwa, a tseana.

Petoro le Simone wa ngaka

14 E rile baapostolo ba ba kwa Jerusalema ba utlwa gore Basamaria ba amogetse Lefoko la Modimo, ba roma Petoro le Johane kwa go bone. 15 Ya re ba sena go fitlha teng, ba ba rapelela gore ba amogele Mowa o o Boitshepo; 16 gonne o ne o ise o wele mo go ope wa bone, ba ne ba kolobeditswe mo leineng la Morena Jesu fela. 17 Ba ba baya diatla, mme ba amogela Mowa o o Boitshepo. 18 Ya re Simone a bona gore Mowa o o Boitshepo o newa ka peo ya diatla tsa baapostolo, a ba tlisetsa madi 19 a re: "Le nna, nnayang nonofo eo gore e tle e re mongwe le mongwe yo ke mmayang diatla, a amogele Mowa o o Boitshepo." 20 Mme Petoro a mo fetola a re: "A madi a gago a nyelele nao, ka gonne o gopotse gore neo ya Modimo e ka bonwa ka madi. 21 Ga o na kabelo, le e seng tshiamelo mo neong eo; gonne pelo ya gago e kgopo fa pele ga Modimo. 22 Ka moo he, ikwatlhaele bosula jo jwa gago, o be o rapele Morena, e tle e re gongwe maikaelelo ao a pelo ya gago o a itshwarelwe; 23 gonne ke go bona o tletse santlhokwe wa bogalaka, e bile o bofilwe ka tshiamololo." 24 Simone a araba a re: "Nthapele-leng Morena e le lona gore ke se ka ka welwa ke sepe sa dilo tse lo di buileng." 25 Ya re jaanong ba sena go supa le go bolela Lefoko la Morena, ba boela kwa Jerusalema, ba eta ba rera Efangele mo metsaneng e mentsi ya Basamaria.

Tlhabologo ya Moethiopia

26 Jaanong moengele wa Morena a bua le Filipo a re: "Nonaga o ye kwa ntlheng ya borwa kwa tseleng e e tswang Jerusalema, e ya kwa Gasa;"ke tsela e e senya. 27 A nanoga a tsamaya, a ba a fitlhela monna mongwe wa Moethiopia teng, e le modiredi le tona ya ga Kantase, kgosi ya sesadi ya Baethiopia, yo o neng a okametse khumo yotlhe ya gagwe. O ne a tsile kwa Jerusalema go obamela teng. 28 Jaanong a boela gae ka koloi ya gagwe, a buisa lokwalo lwa moporofeti Jesaya. 29 Mowa wa raya Filipo wa re: "Yaa o kopane le koloi ele!" 30 Filipo a tabogela teng, a mo utlwa a buisa moporofeti Jesaya, a ba a re: "A o tlhaloganya se o se buisang?" 31 Ene a re: "Nka tlhaloganya jang, fa ke sa tlhalosediwe ke ope?" A ba a rapela Filipo gore a pagame, a nne nae. 32 Kgaolo e a neng a e buisa e ne e le e e reng: "O ne a gogelwa tlhabong jaaka nku; a se ka a bula molomo wa gagwe jaaka kwana e didimetse fa pele ga mmeodi wa yona. 33 Ya re ka a le mo boikokobetsong, a timiwa katlholo e e siameng; losika lwa gagwe lo tla bolelwa ke mang? Gonne bophelo jwa gagwe bo tlosiwa mo lefatsheng." 34 Jaanong modiredi a botsa Filipo a re: "Ke a go rapela, moporofeti o bua jalo ka ga mang, a ke ka ga gagwe gongwe ka ga mongwe o sele?" 35 Ke fa Filipo a tswa molomo, a simolola ka lokwalo loo, a mo rerela Efangele ya ga Jesu. 36 Ya re ba ntse ba tswelela pele mo tseleng, ba fitlha fa metsing mangwe, mme modiredi a re: "Bona, metsi ke ale; ke kgorelediwa ke eng go ka kolobediwa?" 37 Filipo a araba a re: "Fa o dumela ka pelo yotlhe, go ka nna jalo." Ene a araba a re: "Ke dumela gore Jesu Keresete ke Morwa Modimo." m 38 Jaanong a laola gore koloi e erne, ba fologela kwa metsing ka bobedi jwa bone, Filipo le modiredi, mme a mo kolobetsa. 39 Ya re ba tswa mo metsing, Mowa wa Morena wa tlosa Filipo, mme modiredi a se ka a tlhola a mmona; fela a tswelela mo tseleng ya gagwe ka boitumelo. 40 Filipo a fitlhelwa kwa Asetote, a eta a ntse a rera Efangele mo metseng yotlhe, ga tsamaya a fitlha kwa Kaisarea.

Ditiro 9

Tlhabologo va ga Saulo

1 Mme Saulo yo o neng a sa ntse a gakaletse barutwa ba Morena ka go bopa le go ba bolaya, a ya kwa moperesiting yo mogolo. 2 a mo kopa dikwalo tse di kwalelwang disenagoge tsa Damaseko gore fa a ka fitlhela bangwe ba e leng ba Tsela e ya bokeresete, banna le fa e le basadi, a ba golege, a ba tlise kwa Jerusalema. 3 Ya re a tsamaya, mme a atamela Damaseko, a tshogana ka lesedi le le tswang legodimong le mo phatsimela. 4 Mme a wela fa fatshe, a utlwa lentswe le mo raya Ie re: "Saulo, Saulo, o mpogisetsang?" 5 Ene a re: "O mang, Morena?" Morena a re: "Ke nna Jesu yo o mmugisang. Go thata mo go wena go raga ditlhabi tsa leswane." 6 Foo a roroma, a gakgamala a re: "Morena, o rata gore ke dire eng?" Morena a mo raya a re: "Nanoga o tsene mo motseng; o tla bolelelwa se o tshwanetseng go se dira." 7 Banna ba ba neng ba mo patile ba erne, ba tlhoka puo, ba utlwa lentswe, mme ba sa bone ope. 8 Jaanong Saulo a tsoga fa fatshe, mme le fa a budulogile matlho, a bo a sa bone. Ba mo tshwara ka letsogo, ba mo isa kwa Damaseko. 9 A tlhola malatsi a le mararo a sa bone, a sa je, a sa nwe. Anania o rongwa kwa go Saulo 10 Jaanong ga bo go le morutwa mongwe mo Damaseko, yo leina la gagwe e leng Anania. Morena a bua nae ka pono a re: "Anania!" Ene a re: "Ke fano, Morena." 11 Morena a mo raya a re: "Nanoga o ye kwa mmileng o o bidiwang Tolamo, o batle mongwe yo leina la gagwe e leng Saulo wa kwa Tareso, mo ntlong ya ga Juta. Gonne bona, o a rapela. 12 mme a bona monna ka pontsho yo leina la gagwe e leng Anania, a tsena a mmaya diatla gore a boe a bone." 13 Anania a fetola a re: "Morena, ke utlwile ka ba bantsi ka ga monna yoo gore o diretse baitshepi ba gago kwa Jerusalema tse di bosula tse di kana kang! 14 Le mono o na le thata e e tswang mo baperesiting ba bagolo ya go golega botlhe ba ba bitsang leina la gago." 15 Morena a mo raya a re: "Yaa teng; gonne ene yoo ke sediri sa me se se tlhaotsweng go rwalela leina la me fa pele ga baheitane le dikgosi le Baiseraele." 16 Kana ke tla mo supetsa gore tse a tshwanetseng go di boga ka ntlha ya leina la me di kana kang." 17 Anania a tloga, a tsena mo ntlong, a mmaya diatla a re: "Saulo, mokaulengwe, Morena, e bong Jesu yo o bonetseng go wena mo tseleng e o tsileng ka yona, o nthomile gore o boe o bone, le gore o tladiwe Mowa o o Boitshepo." 18 Ka bonako ga wa dilo mo matlhong a gagwe, e kete matlape, mme a foufologa, a ba a nanoga a kolobediwa, 19 a ja, a ba a boelwa gape ke thata. Mme a tlhola malatsi mangwe le barutwa ba ba mo Damaseko.

Tshimologo ya boapostolo jwa ga Saulo

20 A akofa a simolola go rera mo disenagogeng gore Jesu ke ene Morwa Modimo. 21 Mme botlhe ba ba utlwang ba rerega ba re: "Yo a ga se ene yo o neng a dira sedhogo kwa Jerusalema mo go ba ba bitsang Leina leo, mme le mono o ne a tletse sona seo gore a ba golege, a ba ise fa pele ga baperesiti ba bagolo?" 22 Saulo a nonofela pele, a silofatsa Bajuta ba ba agileng mo Damaseko ka go tlhomamisa gore Jesu ke ene Keresete. 23 Ya re malatsi a se kae a sena go feta, Bajuta ba gakololana go mmolaya. 24 Mme Saulo a itse maikaelelo a bone. Ba ne ba disa dikgoro bosigo le motshegare gore ba mmolae. 25 Mme barutwa ba mo tsaya bosigo, ba mo folosa ka fa loboteng, ba mo lepeletsa ka seroto. 26 E rile a fitlha kwa Jerusalema, a leka go ikopanya le barutwa; mme bone ba mmoifa botlhe, ba sa dumele gore ke morutwa. 27 Mme Baranaba a mo tshola, a ba a mo isa kwa baapostolong, a ba bolelela ka fa Saulo a bonyeng Morena mo tseleng ka teng, le jaaka Morena a buile nae, le ka fa a rerileng ka teng mo leineng la ga Jesu kwa Damaseko ka bopelokgale. 28 Jaanong a nna nabo, a ntse a tsena a tswa mo Jerusalema, a rera mo leineng la Morena ka bopelokgale; 29 a bua le Bajuta ba ba buang Segerika, a ba a ganetsanya nabo. Mme bone ba batla go mmolaya. 30 Ya re bakaulengwe ba lemoga, ba mo isa kwa Kaisarea, ba be ba mo romela kwa Tareso.

Dikgakgamatso tsa ga Petoro kwa Lita le Jope

31 Jaanong phuthego ya nna mo kagisong nageng yotlhe mo Jutea le mo Galelea le mo Samaria, ya agega, ya tswelela pele mo go boifeng Morena, ya oketsega ka thuso ya Mowa o o Boitshepo. 32 Jaanong ya re Petoro a ba etela botlhe, a fitlha le kwa baitsheping ba ba agileng kwa Lita. 33 A fitlhela monna mongwe teng yo leina la gagwe e leng Enea, yo o neng a ntse a letse mo bolaong e setse e le dinyaga di le robedi, a sule mhama. 34 Petoro a mo raya a re: "Enea, Jesu Keresete o a go fodisa; tsoga o ikalolele!" A akofa a tsoga. 35 Botlhe ba ba agileng mo Lita le mo Sarone ba mmona, ba be ba sokologela Moreneng. 36 Jaanong go ne go le morutwa mongwe wa mosadi kwa Jope, yo leina la gagwe e leng Tabitha, fa go fetolwa ke go re Dorokase. Ene o ne a tletse ditiro tsa lorato, a atswa ba bantsi. 37 Ka malatsi ao a lwala, a ba a swa. Ya re ba sena go mo tlhapisa, ba mmaya mo ntlwaneng e e kwa godimo. 38 Ya re ka Lita a Ie gaufi le Jope, mme barutwa ba utlwa gore Petoro o teng, ba roma banna ba le babedi go ene, ba mo rapela ba re: "O se ka wa diega go da go rona." 39 Petoro a nanoga, a ya nabo. Ya re a sena go fitlha teng, ba mo isa kwa ndwaneng e e kwa godimo. Mme batlholagadi botlhe ba tla ba ema fa go ene ba lela, ba mo supetsa mesese le diaparo tse Dorokase a di dirileng a sa ntse a na nabo. 40 Ke fa Petoro a ba ntshetsa kwa ntle botlhe, a khubama a rapela, a ba a retologela kwa serepeng a re: "Tabitha, tsoga!" A buduloga matlho, mme ya re a bona Petoro, a kanamologa. 41 Petoro a mo neela seatla, a mo kakatlolola, a ba a bitsa baitshepi le batlholagadi, a mo ba supetsa a phela. 42 Ga ba ga itsiwe mo Jope yotlhe, mme ba bantsi ba dumela mo Moreneng. 43 Petoro a tlhola malatsi a se kae mo Jope mo go Simone mongwe, mosugi wa matlalo.

Ditiro 10

Pono ya ga Koronelio kwa Kaisarea

1 Go ne go le monna mongwe kwa Kaisarea yo leina la gagwe e leng Koronelio, e le molaodi-wa-lekgolo mo mophatong o o bidiwang wa Italia, 2 e le morapedi yo o boifang Modimo, ene le botlhe ba ntlo ya gagwe, yo o atswang batho thata, a rapela Modimo ka metlha. 3 E rile e ka nna nako ya boraro thapama, a bona moengele wa Modimo sentle ka pontsho a tsena go ene, a mo raya a re: "Koronelio!" 4 Mme ene a tsepa matlho mo go ene a tshogile a re: "Ke eng, Morena?" A mo araba a re: "Merapelo ya gago le dikatso tsa gago di tlhatlogile go nna segopotso fa pele ga Modimo. 5 Mme jaanong roma banna kwa Jope go bitsa Simone yo o okeleditsweng leina la Petoro; 6 o nna kwa go Simone yo mongwe wa mosugi yo ntlo ya gagwe e leng fa lewatleng; ene o tla go bolelela se o tshwanetseng go se dira." 7 Ya re moengele yo o buileng nae a sena go tsamaya, a bitsa ba le babedi ba badiredi ba lelapa le motlhabani mongwe yo o boifang Modimo, wa ba ba nang nae ka gale, 8 a ba bolelela tsotlhe, a ba roma kwa Jope.

Pono ya ga Petoro kwa Jope

9 E rile ka moso, bone ba sa le mo tseleng, mme ba atametse motse, Petoro a tlhatlogela kwa godimo ga ntlo go rapela, e ka nna ka nako ya motshegare. 10 Foo a tshwarwa ke tlala, a ba a rata go ja. Ya re ba baakanya, a welwa ke tshiramo ya pelo, 11 a bona legodimo le bulegile, le setsholo sengwe, e kete lesela le legolo, se fologela fa fatshe se lepeleditswe ka dintlha tse nne,' 12 mo go sona go le mefutafuta ya tse di maoto-mane le dibata le digagabi tsa lefatshe le dinonyane tsa loapi. 13 Lentswe la ba la tla go ene la re: "Nanoga, Petoro, tlhaba o je!" 14 Mrae Petoro a re: "A go se nne jalo, Morena; gonne ga ke ise nke ke je sepe se se ilegang, le fa e le se se itshekologileng." 15 Lentswe la ba la tla go ene lwa bobedi la re: "Tse Modimo o di itshekisitseng, wena o se ka wa re, di a ilega." 16 Ga dirafala jalo gararo; setsholo sa ba sa akofa sa tsholelwa kwa legodimong. 17 Ya re Petoro a sa ntse a akabetse gore pono e o e bonyeng e ka ne e kayang, ga tla banna ba ba romilweng ke Koronelio, ba boditse ka ga ntlo ya ga Simone, ba ema fa mojako, 18 ba bitsa, ba be ba botsa gore a Simone yo o okeleditsweng leina la Petoro o nna teng fa. 19 Ya re Petoro a ntse a akanya ka ga pono, Mowa wa mo raya wa re: "Bona, go banna ba le bararo, ba a go batla. 20 Nanoga o fologe, o ye nabo, o se belaele sepe; gonne ke nna ke ba romileng." 21 Petoro a fologela kwa banneng ba ba romilweng ke Koronelio kwa go ene a re: "Ke nna yo lo mmatlang; ke eng se lo se tletseng?" 22 Ba re: "Koronelio, molaodi-wa-lekgolo, monna yo o siameng yo o boifang Modimo, yo o bolelwang ka molemo ke setshaba sotihe sa Bajuta, o laetswe ke moengele yo o boitshepo gore a go biletse kwa ntlong ya gagwe, a utlwe mafoko mo go wena."

Petoro mo ntlong ya ga Koronelio

23 Ke fa a ba biletsa mo teng, a ba tshola. Ya re kamoso a tsoga a bolola nabo, le bangwe ba bakaulengwe ba ba mo Jope ba ya nae. 24 Ka moso o mongwe ba tsena mo Kaisarea. Koronelio a bo a ba lebeletse, a phuthile ba ga gabo le ditsala tse dikgolo tsa gagwe. 25 Ya re Petoro a re o a tsena, Koronelio a mo kgatlhantsha, a wela fa dinaong tsa gagwe, a mo obamela. 26 Mme Petoro a mo emisa a re: "Nanoga, le nna ke motho fela jaaka wena." 27 Ya re a ntse a bua nae, a tsena, a ba a fitlhela ba bantsi ba phuthegile. 28 A ba raya a re: "Lo itse ka losi gore monna wa Mojuta ga a a letlelelwa go ikopanya le mongwe wa morafe o sele, le fa e le go tsena go ene; mme nna Modimo o ntshupeditse gore ke se ka ka kaya motho ope gore o a ilega gongwe o itshekologile. 29 Ke gona ka moo e rileng ke bidiwa, ka tla fela, ke sa ganetse. Mme jaanong ke botsa gore lo mpileditseng?" 30 Koronelio a araba a re: "E rile maloba, go setse go fetile malatsi a mane, ka nako eno ya boraro thapama, ka rapela mo ntlong ya me, ka bona monna a ema fa pele ga me, a apere diaparo tse di galalelang, 31 a nthaya a re: 'Koronelio, thapelo ya gago e utlwilwe, le dikatso tsa gago di gopotswe fa pele ga Modimo. 32 Ka moo he, roma kwa Jope, o bitse Simone yo o okeleditsweng leina la Petoro; o nna mo ntlong ya ga Simone wa mosugi fa lewatleng; yoo e tla re fa a tsile, a bue nao.' 33 Ke ka moo ke akofileng ka roma kwa go wena; mme o dirile sentle, fa o tsile. Jaanong re fano rotlhe fa pele ga Modimo go utlwa tsotlhe tse o di laetsweng ke Modimo." 34 Ke fa Petoro a tswa molomo a re: "Ammaaruri, ke lemoga gore Modimo ga o gobelelele motho; 35 mme yo o o boifang, a ba a dira ka tshiamo morafeng mongwe le mongwe, o a mo amogela. 36 O rometse Baiseraele Lefoko la ona, wa bega kagiso ka Jesu Keresete Efangeleng; ke ene Morena wa botlhe. 37 Lo itse se se dirafetseng mo lefatsheng lotlhe la Jutea, go simolola kwa Galelea, morago ga kolobetso e Johane o neng a e rera, 38 e bong sa ga Jesu wa Nasaretha, jaaka Modimo o mo tloditse ka Mowa o o Boitshepo le ka nonofo; yo o ne a dikologa a dira molemo, a fodisa botlhe ba ba gatelelwang ke Diabolo; gonne Modimo o ne o na nae. 39 "Rona re basupi ba tsotlhe tse o di dirileng mo lefatsheng la Bajuta le mo Jerusalema, yo ba bileng ba mmolaya ka go mo pega mo logonnye. 40 Ene yoo Modimo o mo tsositse ka letsatsi la boraro, wa dira gore a bonale, 41 e seng mo bathong botlhe, mme e le mo basuping ba ba tlhaotsweng ke Modimo pele, e bong mo go rona ba re jeleng, ra nwa nae, a sena go tsoga mo baswing. 42 Mme o re laetse go rerela batho le go supa gore ke ene yo o tlhomilweng ke Modimo go nna moatlhodi wa baphedi le baswi. 43 Ke ene yo baporofeti botlhe ba supang ka ga gagwe gore mongwe le mongwe yo o dumelang mo go ene o da bona boitshwarelo jwa dibe ka leina la gagwe." 44 Ya re Petoro a sa ntse a bua mafoko a, Mowa o o Boitshepo wa wela botlhe ba ba utlwang molaetsa. 45 Ke fa ba bogwera ba ba dumetseng, ba ba tsileng le Petoro, ba gakgamala fa neo ya Mowa o o Boitshepo e tshetswe le mo baheitaneng; 46 gonne ba ba utlwa ba bua ka diteme, ba godisa Modimo. Ke fa Petoro a simolola go botsa a re: 47 "A mongwe a ka thibela metsi gore batho ba, ba ba amogetseng Mowa o o Boitshepo fela jaaka rona, ba se kolobediwe?" 48 A ba a laola gore ba kolobediwe mo leineng la ga Jesu Keresete. Jaanong ba mo rapela gore a tlhole malatsi mangwe teng.'

Ditiro 11

Petoro o emela kolobetso ya baheitane ba ba tlhabologang

1 Jaanong baapostolo le bakaulengwe ba ba kwa Jutea ba utlwa gore Baditshaba le bone ba amogetse Lefoko la Modimo. 2 E rile Petoro a sena go fitlha kwa Jerusalema, ba e leng ba bogwera ba ganetsanya nae ba re. 3 "O ile wa tsena mo banneng ba ba sa rupang, wa ja nabo." 4 Mme Petoro a simolola go ba ranolela ka thulaganyo a re: 5 "Ke ne ke le mo motseng wa Jope, ke rapela. Ya re ke wetswe ke tshiramo ya pelo, ka bona pono, e bong setsholo se se tswang kwa legodimong, e kete lesela le legolo, le lepeleditswe ka dintlha tse nne, la fitlha fa go nna. 6 Ya re ke sena go le tlhoma matlho, ka le tlhokomela, ka ba ka bona dilo tse di maoto-mane tsa lefatshe le dibata le tse di gagabang le dinonyane tsa loapi. 7 Le gona ka utlwa lentswe le nthaya le re: 'Nanoga, Petoro, tlhaba o je!' 8 Mme ka re: 'A go se nne jalo, Morena; gonne ga go ise go ke go tsene sepe mo leganong la me se se ilegang gongwe se se itshekologileng.' 9 Mme lentswe la araba lwa bobedi, le tswa kwa legodimong, la re: 'Tse Modimo o di itshekisitseng, wena o se ka wa di kaya tse di ilegang.' 10 Ga dirafala jalo gararo, tsotlhe tsa ba tsa tsholelwa gape kwa legodimong. 11 Mme ka yona nako eo banna ba le bararo ba tla, ba ema fa pele ga ntlo e re ne re le mo go yona, ba romilwe kwa go nna, ba tswa kwa Kaisarea. 12 Mme Mowa wa nthaya wa re, ke ye nabo, ke se tlhaole ope. Mme le bakaulengwe ba barataro ba, ba ne ba ya le nna, ra tsena mo ntlong ya monna yoo. 13 A re bolelela ka fa a bonyeng moengele ka teng a eme mo ntlong ya gagwe a re: 'Roma kwa Jope go bitsa Simone yo leina le lengwe la gagwe e leng Petoro; 14 ene o tla go bolelela mafoko a o tla pholosiwang ka ona, wena le ba ntlo ya gago botlhe.' 15 Ya re ke simolola go bua, Mowa o o Boitshepo wa fologela mo go bona fela jaaka mo go rona mo tshimologong. 16 Jaanong ka gakologelwa Lefoko la Morena jaaka a rile: 'Fa e le Johane, ene o kolobeditse ka metsi; mme lona lo tla kolobediwa ka Mowa o o Boitshepo.' 17 Fa jaanong Modimo o ba neile neo e e tshwanang le ya rona ba re dumetseng mo go Morena Jesu Keresete, nna ke ne ke le mang, yo nka kgoreletsang Modimo?" 18 Ya re ba utlwa jalo, ba didimala, ba be ba galaletsa Modimo ba re: "Jaanong ke go re: Baditshaba le bone Modimo o ba neile tlhabologo e e isang bophelong."

Phuthego ya ntlha ya Bakeresete kwa Antiogia

19 Jaanong ba ba faladitsweng ka pogiso e e tsogileng ka ntlha ya ga Setefane ba ya go fitlha kwa Fenikia le kwa Kipero le kwa Antiogia, ba sa bolelele ope Lefoko fa e se Bajuta fela. 20 Mme bangwe ba bone e ne e le banna ba Kipero le ba Kirene, ba e rileng ba fitlha kwa Antiogia, ba bua le Bagerika le bone, ba rera Efangele ya Morena Jesu. 21 Letsogo la Morena la nna nabo, mme ba bantsi ba dumela, ba sokologela mo Moreneng. 22 Tumo ka ga bone ya utlwala mo ditsebeng tsa phuthego ya kwa Jerusalema, ba be ba roma Baranaba kwa Antiogia. 23 Ya re a fitlha teng, mme a bona bopelotlhomogi jwa Modimo, a itumela, a ba a ba kgothatsa botlhe gore ba ngaparele Morena ka boikaelelo jwa pelo; 24 gonne e ne e le monna yo o siameng, a tletse Mowa o o Boitshepo le tumelo; mme bontsi jo bogolo jwa oketsegela Morena. 25 Ke fa Baranaba a tswa teng, a ya kwa Tareso go batla Saulo. 26 Ya re a sena go mmona, a mo isa kwa Antiogia. Ga fela ngwaga o o tletseng ba ntse ba nna le phuthego, ba ruta bontsi jo bogolo. Teng kwa Antiogia barutwa ba simolola go bidiwa Bakeresete. 27 Mo malatsing ao ga fitlha baporofeti bangwe mo Antiogia, ba tswa Jerusalema. 28 Ga nanoga mongwe wa bone yo leina la gagwe e leng Agabo, a bolela ka Mowa gore go tla nna leuba le legolo mo lefatsheng lotlhe. Ke Ie le neng la dirafala mo malatsing a ga Kelaudio. 29 Barutwa ba dumalelana gore ba romele dithuso kwa badumeding-ka-bone ba ba agileng kwa Jutea, mongwe le mongwe ka fa a nonofileng ka teng. 30 Ba be ba dira jalo, ba di romela kwa bagolong ka Baranaba le Saulo.

Ditiro 12

Loso lwa ga Jakobo. Kgolego ya ga Petoro

1 E rile ka sebaka seo kgosi Herote a tshwara bangwe ba phuthego go ba direla tse di setlhogo." 2 A bolaya Jakobo, morwa-rraagwe Johane, ka tshaka. 3 Ya re a bona gore go kgatlhile Bajuta, a tswelela pele, a tshwara Ie ene Petoro. Mme ya bo e le malatsi a Dinkgwe tse di sa bedisiwang. 4 Ya re a sena go mo tshwara, a mo tsenya mo ntlong ya kgolegelo, a mo neela ditlhophana tse nne tsa batlhabani, tse go leng ba le bane mo go sengwe le sengwe, go mo disa; mme a ikaeletse gore e tle e re Tlolaganyo e sena go feta, a mo sekise fa pele ga morafe. 5 Petoro a disiwa jalo mo ntlong ya kgolegelo; mme phuthego ya nna ya mo rapelela fa pele ga Modimo.

Kgololo e e gakgamatsang ya ga Petoro

6 E rile ka jona bosigo joo, fa Herote a tla tsoga a mo ntsha, Petoro a bo a robetse fa gare ga batlhabani ba le babedi, a golegilwe ka dikeetane tse pedi, balebeledi ba le fa mojako, ba disitse ntlo ya kgolegelo. 7 Mme moengele wa Morena a ema fa go ene ka tshoganyetso, le lesedi la phatsima mo ntlong; mme a batola Petoro fa letlhakoreng, a mo tsosa a re: "Tsoga ka bonako!" Mme dikeetane tsa wa mo mabogong a gagwe. 8 Moengele a ba a mo raya a re: "Itlame o rwale ditlhako tsa gago!" Petoro a dira jalo. Jaanong a mo raya a re: "Apara kobo ya gago o ntshale morago!" 9 A tswa, a mo sala morago, mme a bo a sa itse gore a se se dirilweng ke moengele ke nnete; a itlhoma a bona pono fela. 10 Ya re ba sena go feta balebeledi ba ntlha le ba bobedi, ba fitlha fa setswalong sa tshipi sa kgoro e e tswelang kwa motseng; mme sona sa ba ipulela. Ba tswa, ba tsamaya go fitlha mokgwatheng o o kgabaganyang; foo moengele a akofa a kgaogana nae. 11 Ya re Petoro a sena go sedimogelwa, a re: "Jaanong ke itse gore ruri Morena o romile moengele wa gagwe, a nkgolola mo seatleng sa ga Herote le mo go tsotlhe tse morafe wa Bajuta o neng o di lebeletse." 12 Ya re a sena go lemoga jalo, a ya kwa ntlong ya ga Maria, mma Johane yo leina le lengwe la gagwe e leng Mareko, kwa ba bantsi ba neng ba phuthegetse teng, ba rapela. 13 Ya re a konyakonya setswalo sa kgoro, lelata le le bidiwang Rote la tla go reetsa. 14 A lemoga lentswe la ga Petoro, a se ka a bula kgoro ka ntlha ya boitumelo, mme a tabogela mo teng, a bolela gore Petoro o eme fa kgorong. l5 Ba mo raya ba re: "O a tsenwa." Mme ene a tlhomamisa thata gore go ntse jalo. Bone ba re: "Ke moengele wa gagwe." 16 Mme Petoro a nna a konyakonya. Ya re ba sena go bula, ba mmona, ba be ba tseana. 17 A ba boka ka seatla gore ba didimale, a ba bolelela ka fa Morena a mo ntshitseng mo ntlong ya kgolegelo ka teng; a ba a re: "Bolelang Jakobo le bakaulengwe dilo tseo." Mme a tloga a ya felong go sele.

Loso lwa ga Herote ka petso ya Modimo

18 Ya re bo sena go sa, ga nna khuduego e kgolo mo batlhabaning gore go dirafetse eng ka Petoro. 19 Ya re Herote a sena go mmatla, mme a sa mmone, a sekisa balebeledi, a laela gore ba bolawe; a tloga mo Jutea, a ya kwa Kaisarea, a nna teng. 20 O ne a galefetse ba Tiro le ba Sitone thata. Mme bone ba tla go ene ka bongwefela jwa pelo, ba itsalanya le Belaseto, modisa wa marobalo a kgosi, ba kopa kagiso; ka gonne lefatshe la bone le ne le jesiwa ke lefatshe la kgosi. 21 Ya re ka letsatsi le le beilweng Herote a apara diaparo tsa bogosi, a nna mo sennong sa bogosi, a bua le bone. 22 Ke fa batho ba kua ba re: "Ke lentswe la Modimo, ga se la motho." 23 Moengele wa Morena a mo itaya ka bonako, ka a se ka a naya Modimo tlotlo. Mme a jewa ke diboko, a swa.'

Go ntsifala ga phuthego

24 Mme Lefoko la Modimo la gola, la ntsifala. 25 E rile Baranaba le Saulo ba sena go fitlhisa dithuso tsa Antiogia, ba boa kwa Jerusalema, ba na le Johane yo leina le lengwe la gagwe e leng Mareko.

Ditiro 13

Baranaba le Paulo ba a rongwa. Tiro ya bone mo Kipero

1 Go ne go le baporofeti le baruti mo Antiogia mo phuthegong ya teng, e bong Baranaba le Simeone yo o bidiwang Nigere, le Lukio wa Kirene, le Manaene yo o godisitsweng mmogo le kgosi Herote, le Saulo. 2 Ya re ba ntse ba direla Morena, mme ba itima dijo, Mowa o o Boitshepo wa re: "Nntshetsang Baranaba le Saulo gore ba ye tirong e ke ba bileditseng yona." 3 Jaanong ya re ba sena go itima dijo le go rapela le go ba baya diatla, ba ba naya tsela. 4 Jaanong bone, ka ba romilwe ke Mowa o o Boitshepo, ba ya kwa Seloikia, ba be ba tswa teng, ba tshelela kwa Kipero ka mokoro. 5 Ya re ba sena go fitlha kwa Salami, ba bolela Lefoko la Modimo mo disenagogeng tsa Bajuta, ba na le Johane e le mothusi. 6 Ya re ba sena go ralala setlhakatlhake sotlhe go fitlha mo Phafo, ba fitlhela monna mongwe wa moitseanape teng, moporofeti wa maaka, wa Mojuta yo leina la gagwe e leng Barejesu; 7 o ne a nna le molaodi Seregio Paulo, monna wa tlhaloganyo. Ene a bitsa Baranaba le Saulo, a eletsa go utlwa Lefoko la Modimo. 8 Mme Elemase wa moitseanape - leina la gagwe le fetolwa jalo - a ganetsanya nabo, a leka go faposa molaodi mo tumelong. 9 Jaanong Saulo yo o bidiwang Paulo, a tlhoma matlho mo go ene, a tletse Mowa o o Boitshepo, a mo raya a re: 10 "Wena yo o tletseng boferefere le bolotsana jotlhe, wena wa ga Diabolo, mmaba wa tshiamo yotlhe, a ga o nke o bakela go sokamisa ditsela tse di siameng tsa Morena? 11 Jaanong bona, letsogo la Morena le mo go wena, mme o tla nna sefofu, o sa bone letsatsi sebaka." Ga ba ga wela leoto le lefifi mo go ene ka bonako; a nna a dikologa, a batla ba ba ka mo gogang ka letsogo. 12 Ya re molaodi a bona se se dirilweng, a dumela, a gakgamaletse thuto ya Morena.

Baranaba le Paulo kwa Antiogia wa Pisidia

13 Jaanong Paulo le ba a nang nabo ba tloga mo Phafo ka mokoro, ba fitlha kwa Perege wa Pamefilia. Teng foo Johane a ba tlogela, a boela kwa Jerusalema. 14 Mme bone ba ralala lefatshe go tloga kwa Perege, ba fitlha kwa Antiogia wa Pisidia. Ba tsena mo senagogeng ka letsatsi la Sabata, ba nna fa fatshe. 15 Ya re go sena go buisiwa molao le baporofeti, bagogi ba senagoge ba roma kwa go bone ba re: "Banna, bakaulengwe, a e re fa lo na le lefoko lengwe la go kgothatsa batho, lo bue." e 16 Ke fa Paulo a nanoga, a boka ka letsogo a re: "Banna ba Iseraele, le lona ba lo boifang Modimo, reetsang! 17 Modimo wa morafe o wa Iseraele o itlhaoletse borraetsho, wa godisa morafe o le kwa majakong mo lefatsheng la Egepeto, wa ba ntsha teng ka letsogo le le tsholetsegileng. 18 Wa ba wa itshokela mekgwa ya bone mo sekakeng, e ka nna sebaka sa dinyaga di le 40. 19 Mme e rile o sena go senya ditshaba tse di supang mo lefatsheng la Kanana, wa ba naya lefatshe la tsona go nna boswa. 20 Morago ga dilo tseo dinyageng tse e ka nnang di le 450 wa ba naya baatlhodi go tla go fitlha mo go Samuele moporofeti. 21 "Go tloga foo ba kopa kgosi. Modimo wa ba naya Saule, morwa Khise, monna wa lotso lwa ga Benyamene, dinyaga di le 40. 22 Ya re o sena go mo tlosa, wa tlhoma Dafita gore a nne kgosi ya bone, wa supa ka ga gagwe wa re: 'Ke bonye Dafita, morwa Isai, monna ka fa pelong ya me, yo o tla dirang thato ya me yotlhe.' 23 Ke ene yo Modimo o ntshitseng Mopholosi wa Iseraele mo losikeng lwa gagwe ka fa tsholofetsong, e bong Jesu. 24 Johane a sena go rerela batho botlhe ba Iseraele kolobetso ya tlhabologo, pele Jesu a ise a simolole tiro. 25 E rile Johane a wetsa tiro ya gagwe, a re: 'Se lo nkayang sona ga ke sona. Mme bonang, o e tla morago ga me yo ditlhako tsa dinao tsa gagwe ke sa tshwanelang go di funolola.'" 26 "Banna ba ga etsho, bomorwa lotso lwa ga Aborahame le ba ba boifang Modimo mo go lona, lefoko la pholoso e, le rometswe rona; 27 gonne ba ba agileng mo Jerusalema le balaodi ba bone, ka ba ne ba sa mo itse, ba mo atlhola, ba dirafatsa mantswe a baporofeti jalo a a buisiwang ka Sabata mongwe le mongwe. 28 Mme le fa ba se ka ba fitlhela molato ope o o tshwanetseng loso mo go ene, ba kopa Pilato gore a bolawe. 29 E rile ba sena go swetsa tsotlhe tse di kwadilweng ka ga gagwe, ba mo pagolola mo logonnye, ba mo tsenya mo lebitleng. 30 Mme Modimo wa mo tsosa mo baswing. 31 a bonwa ka malatsi a mantsi ke ba ba duleng nae kwa Galelea, ba ya kwa Jerusalema, ba jaanong e leng basupi ba gagwe mo bathong. 32 Le rona re lo rerela mafoko a boitumelo a tsholofetso e e diretsweng borraetsho, 33 ka Modimo o e dirafaditse mo go rona, ba re leng bana ba bone, ka go tsosa Jesu, jaaka go kwadilwe mo Pesalomeng ya bobedi ga twe: 'O morwaake, ke go tsetse kajeno.' 34 "O mo tsositse mo baswing gore a se ka a tlhola a boela mo go boleng; o sa le o bua jalo o re: 'Ke tla lo naya tse di boitshepo tse di tlhomameng tsa ga Dafita.' 35 "Ke gona ka moo o buang le mo go e nngwe wa re: 'Ga o nke o lesa Moitshepi wa gago a bona go bola.' 36 "Gonne Dafita, e rile a sena go direla thato ya Modimo mo motlheng wa gagwe, a robala, a fitlhwa fa go borraagwe, a ba a bona go bola. 37 Mme ene yo Modimo o mo tsositseng ga a a ka a bona go bola. 38 Jaanong itseng he, lona banna ba ga etsho: Lo rerelwa bokshwarelo jwa dibe ka ene yo. 39 Mongwe le mongwe yo o dumelang o siamisiwa ke ene mo dilong tsotlhe tse lo ne lo sa ka ke lwa di itshwarelwa ka molao wa ga Mose. 40 Jaanong itiseng, e se re gongwe lwa dirafalelwa ke se se builweng ke baporofeti se re. 41 'Bonang, banyatsi ke lona, lo gakgamale, lo nyelele; gonne ke tla dira tiro mo malatsing a lona e lo ka bong lo sa e dumela ka gope, le fa mongwe a e lo bolelela.'" 42 Ya re Bajuta ba tswa mo senagogeng, baheitane ba kopa gore ba bolelelwe mafoko ao le ka Sabata yo o tlang. 43 Ya re phuthego e phatlalala, Bajuta ba bantsi le batlhabologi ba ba boifang Modimo ba sala Paulo le Baranaba morago. Bao ba ba kgothatsa, ba ba tlhotlheletsa gore ba nnele ruri mo boitshwarelong jwa Modimo. 44 Ya re ka Sabata yo o latelang ga batla go phuthega motse otlhe go utlwa Lefoko la Modimo. 45 Ya re Bajuta ba bona bontsintsi, ba tlala lefufa, ba ganetsa tse di builweng ke Paulo, ba kgala. 46 Mme Paulo le Baranaba ba bua ka bopelokgale ba re: "Go ne go tshwanetse gore Lefoko la Modimo le bolelelwe lona pele. Mme e re ka lo le gana, lo ikatlhola gore ga lo a tshwanelwa ke botshelo jo bo sa khutleng, bonang, jaanong re ya kwa baheitaneng. 47 Gonne Morena o re laetse jalo a re: 'Ke go dirile lesedi la baheitane gore o nne pholoso go fitlha kwa dikhutlong tsa lefatshe. 48 Ya re baheitane ba utlwa, ba itumela, ba galaletsa Lefoko la Morena. Botlhe ba ba tlhaoletsweng botshelo jo bo sa khutleng ba dumela. 49 Lefoko la Modimo la ba la anamisiwa mo lefatsheng leo lotlhe. 50 Bajuta bone ba tlhotlheletsa basadi ba ba boifang Modimo ba ba tlotlegang le ditlhogo tsa motse, ba tsosetsa Paulo le Baranaba pogiso, ba ba leleka mo nageng ya bone. 51 Ke fa bone ba ba tlhotlhorela lorole lwa dinao, ba fetela kwa Ikonio."Mme barutwa ba tlala boitumelo le Mowa o o Boitshepo.'

Ditiro 14

Tiro ya baapostolo kzva Ikonio

1 Ga nna fela jalo le kwa Ikonio, ba tsena mo senagogeng sa Bajuta, ba bua tota, mo go bileng ga dumela bontsi jo bogolo jwa Bajuta le jwa Bagerika. 2 Mme Bajuta ba ba sa dumeleng ba tlhotlheletsa baheitane, ba ba galefketsa badumedi. 3 Jaanong baapostolo ba nna teng sebaka, ba bua ka phuthologo, ba ikantse Morena yo o neng a supela Lefoko la bopelotlhomogi jwa gagwe ka go dirafatsa ditshupo le dikgakgamatso ka diatla tsa bone. 4 Ke fa bontsi jwa motse bo kgaogana, bangwe ba goga le Bajuta, ba bangwe le baapostolo. 5 Mme ya re go nna pheretlhego ya baheitane le Bajuta, ba na le balaodi ba bone go ba bogisa le go ba kgobotletsa ka majwe. 6 ba lemoga, ba tshabela kwa metseng ya Lekaonia, e bong kwa Lesitara le Derebe, le mo tikologong ya yona. 7 ba rera Efangele teng.

Kgakgamatso ya baapostolo le thero ya bone kwa Lesitara

8 Mo Lesitara go ne go ntse monna mongwe yo o palelwang ke dinao, a golafetse go tswa botsalong jwa gagwe, yo o iseng a ke a tsamae ka gope. 9 Ene a utlwelela Paulo a bua. Ya re Paulo a tlhoma matlho mo go ene, mme a bona gore o na le tumelo ya go ka pholosiwa, 10 a tlhatlosa lentswe a re: "Ema ka dinao, o tlhamalale!" Ke fa a ragoga, a tsamaya." 11 Ya re batho ba bona se Paulo a se dirileng, ba tsholetsa mantswe ka Selekaonia ba re: "Medimo e fetogile, ya tshwana le batho, ya fologela kwano go rona." 12 Ba bitsa Baranaba Jupttere, le Paulo ba mmitsa Merekurio, ka e ne e le ene sebui. 13 Moperesiti wa ga Jupitere yo tempele ya gagwe e leng kwa ntle ga motse, a tsisa dipoo le dirwalo tsa dithunya kwa dikgorong, a re o dira ditlhabelo mmogo le bontsi. 14 Ya re baapostolo Baranaba le Paulo ba utlwa, ba ikgagola diaparo, ba tlolela mo bontsing, ba kua 15 ba re: "Banna, lo direlang jalo? Kana le rona re batho fela jaaka lona, re lo rerela Efangele gore lo tlogele medimo e e seng yona, lo sokologele kwa Modimong o o phelang, o o dirileng legodimo le lefatshe le lewatle le tsotlhe tse di mo go tsona. 16 o e rileng mo dipakeng tse di fetileng wa lesa ditshaba tsotlhe go itsamaela ka ditsela tsa tsona. 17 Le fa go ntse jalo, ga o a ka wa tlhoka go itshupa ka go dira molemo le go lo nesetsa dipula tse di tswang legodimong le go lo naya metlha ya go roba sentle le go tlatsa dipelo tsa lona dijo le boitumelo." 18 Le fa ba bua jalo, ba batla go palelwa ke go thibela batho gore ba se ba direle ditlhabelo.

Baapostolo ba tshabela kwa Derebe, ba boela kwa Antiogia

19 Jaanong ga tla Bajuta teng ba ba tswang kwa Antiogia le Ikonio. Ya re ba sena go kgona bontsintsi, ba kgobotletsa Paulo ka majwe, ba mo gogela kwa ntle ga motse, ba itlhoma a sule. 20 Mme ya re barutwa ba sa ntse ba mo dikanyeditse, a tsoga, a boela mo motseng; ka moso a tloga le Baranaba, ba ya kwa Derebe. 21 Ya re ba sena go rerela motse oo Efangele le go dira barutwa ba se kae, ba boela kwa Lesitara le Ikonio le Antiogia. 22 Ba tiisa dipelo tsa barutwa, ba ba kgothatsa gore ba nnele ruri mo tumelong. Le gona ba re: "Re tshwanetse go tsena mo pusong ya Modimo ka ditlalelo di le dintsi." 23 Ya re ba sena go ba beela bagolo mo phuthegong nngwe le nngwe le go rapela ka go itima dijo, ba ba neela Morena yo ba dumetseng mo go ene." 24 Ba be ba ralala Pisidia, ba fitlha mo Pamefilia. 25 Ya re ba se na go bolela Lefoko mo Perege, ba ya kwa Atalea. 26 Ba tloga teng ka mokoro, ba ya kwa Antiogia kwa ba kileng ba neelwa bopelotlhomogi jwa Modimo teng go ya go dira tiro e jaanong ba tswang go e fetsa. 27 E rile ba sena go fitlha teng le go kgobokanya phuthego, ba bolela dilo tsotlhe tse Modimo o di dirileng o na le bone, le ka fa o buletseng baheitane mojako wa tumelo ka teng. 28 Ba be ba nna le barutwa sebaka se seleele.

Ditiro 15

Paulo le Baranaba ba rongwa pitsong kwa Jerusalema

1 Ke fa bangwe ba tswa kwa Jutea, ba ruta badumedi ba re: "Fa lo sa rupe ka fa mokgweng wa ga Mose, ga lo ka ke lwa pholosiwa." 2 Ya re Paulo le Baranaba ba na le kgang le potsanyo e kgolo nabo, ga utlwanwa gore Paulo le Baranaba le ba bangwe ba bone ba ye kwa Jerusalema kwa baapostolong le bagolong ka ntlha ya kgang e. 3 Ya baa gona ba buledisiwang ke phuthego, ba ralala Fenikia le Samaria, ba eta ba bolelela badumedi tshokologo ya baheitane, ba ba itumedisa botlhe thata. 4 Ya re ba sena go fitlha kwa Jerusalema, ba tsholwa ke phuthego le baapostolo le bagolo, ba bolela dilo tsotlhe tse Modimo o di dirileng o na le bona. 5 Mme ga tsoga badumedi bangwe ba lekoko la Bafarisai ba ba reng: "Baheitane ba ba tlhabologang ba tshwanetse go rupisiwa le go laelwa gore ba tshegetse molao wa ga Mose."

Ditlhaloso tsa ga Petoro le Jakobo

6 Jaanong baapostolo le bagolo ba phuthega go sekaseka kgang e. 7 Morago ga kganetsanyo e telele Petoro a ema, a ba raya a re: "Banna ba ga etsho, lo itse gore Modimo ga o bolo go intlhaolela mo go lona, gore baheitane ba utlwe Lefoko la Efangele ka molomo wa me, mme ba dumele. 8 Modimo, moitsi wa dipelo, o supile ka ga bone, wa ba naya Mowa o o Boitshepo fela jaaka rona. 9 Ga o a ka wa re farologanya le bone, gonne o phepafaditse dipelo tsa bone ka tumelo. 10 Jaanong he, lo lekelang Modimo ka go baya jokwe mo melaleng ya barutwa, e le e borraetsho le rona re neng re sa nonofa go e rwala? 11 Mme re dumela gore re pholosiwa ka bopelotlhomogi jwa Morena Jesu fela jaaka bone." 12 Foo ba didimala botlhe, ba reetsa Baranaba le Paulo, ba ba bolelang ditshupo le dikgakgamatso tse dintsi tse Modimo o di dirileng mo baheitaneng ka bone. 13 Ya re ba sena go didimala, ga simolola Jakobo go bua a re: "Banna ba ga etsho, ntheetsang! 14 Simone o boletse ka fa Modimo o etetseng baheitane ga ntlha ka teng go batlela leina la ona morafe mo go bone. 15 Le mafoko a baporofeti a dumalelana le gona, jaaka go kwadilwe ga twe. 16 'Morago ga tseo ke tla boa, ke tsosa ntlo ya ga Dafita e e oleng, ke aga gape tse di oleng tsa yona, ke e siamisa 17 gore masalela a batho a batle Morena, le Baditshaba botlhe ba Leina la me le boletsweng mo go bone, go bua Morena yo o dirang dilo tseo, 18 tse di sa leng di itsege go tloga metiheng ya bogologolo.' 19 "Ke gona ka moo nna ke atlholang gore ba ba tswang mo baheitaneng ba ba sokologelang Modimong, re se ka ra ba imetsa, 20 mme re ba kwalele gore ba ikilele mo go tse di itshekologileng tsa medimo ya diseto le mo boakeng le mo go se se betilweng le mo mading. 21 Gonne go tswa metiheng ya bogologolo Mose o ntse a na le ba ba mo rerang mo motseng mongwe le mongwe, ka a buisiwa mo disenagogeng ka Sabata mongwe le mongwe."

Katlholo ya kgang le phetso ya yona

22 Jaanong baapostolo le bagolo, mmogo le phuthego yotlhe, ba fitlhela go le molemo go ka tlhaola banna bangwe ba bone le go ba roma kwa Antiogia, ba na le Paulo le Baranaba, e bong Juta yo o bidiwang Baresaba, le Silase, banna ba e leng bagogi mo gare ga badumedi. 23 Ba ba neela lokwalo lo lo reng: "Rona baapostolo le bagolo, re le badumedi-ka-lona re a lo dumedisa, lona badumedi ba lo tswang mo merafeng, lo le kwa Antiogia le kwa Siria le kwa Kilekia. 24 E re ka re utlwile gore bangwe ba ba duleng mo go rona, ba re sa ba romang, ba lo tshwentse ka mafoko, ba belaedisa dipelo tsa lona, 25 re fitlhetse go le molemo, mme ra dumalelana go tlhaola banna le go ba roma koo go lona, ba na le Baranaba le Paulo, baratiwa ba rona, 26 ba e leng banna ba ba beetseng leina la Morena wa rona Jesu Keresete maphelo a bone. 27 Ke ka moo re romileng Juta le Silase; le bone ba tla lo bolelela dilo tseo ka molomo. 28 Gonne go kgatlhile Mowa o o Boitshepo le rona gore re se ka ra lo rwesa morwalo ope o sele kwa ntle ga tse di batlegang tsa gore 29 lo ikilele mo nameng ya ditlhabelo tsa medimo le mo mading le mo go tse di betilweng le mo boakeng; fa lo ka ithiba mo go tseo, lo tla bo lo dira sentle. Salang pila." 30 Jaanong ya re bao ba sena go newa tsela, ba fitlha kwa Antiogia, ba phutha phuthego yodhe, ba ba naya lokwalo. 31 Ba lo buisa, ba itumelela kgothatso eo. 32 Juta le Silase ba e bileng e le baporofeti, ba nametsa bana ba Modimo ka bone ka mafoko a mantsi, ba ba tiisa. 33 Ya re ba sena go nna sebaka teng, ba newa tsela ka kagiso go tswa mo go ba ga bone tumelong go boela kwa go ba ba ba romileng. 34 Fela Silase ene a kgatlhwa ke go sala teng. 35 Paulo le Baranaba ba nna sebaka kwa Antiogia, ba ruta, ba rera Efangele ya Lefoko la Morena mmogo le ba bangwe ba le bantsi.

Paulo le Baranaba ba a kgaogana

36 E rile morago ga malatsi mangwe Paulo a raya Baranaba a re: "Jaanong a re boe, re ye go tlhola bakaulengwe mo motseng mongwe le mongwe o re boletseng Lefoko la Morena mo go ona, re bone ka fa ba phelang ka teng." 37 Mme Baranaba a rata gore le Johane yo o bidiwang Mareko a ye nabo.' 38 Paulo ene a fitlhela go sa tshwanela gore a ye le bone, ka a ikgaogantse nabo kwa Pamefilia, mme a se ka a ya nabo tirong. 39 Ga tsoga phapaang e e botlhoko, mo ba bileng ba kgaogana. Baranaba a tsaya Mareko, a ya nae kwa Kipero ka mokoro. 40 Paulo a itlhaolela Silase, a bolola a sena go rapelelwa bopelotlhomogi jwa Morena ke bakaulengwe. 41 A ralala Siria le Kilekia, a eta a tiisa diphuthego.

Ditiro 16

Paulo o bona Timotheo

1 fa A fitlha le kwa Derebe le Lesitara, a fitlhela morutwa mongwe teng, yo leina la gagwe e leng Timotheo, yo mmaagwe e leng Mojuta yo o dumetseng, rraagwe ene e le Mogerika. 2 A bo a bolelwa ka molemo ke bakaulengwe ba ba mo Lesitara le mo Ikonio. 3 Ene yoo Paulo a rata gore a tsamae nae; a mo tsaya, a mo rupisa ka ntlha ya Bajuta ba mafelo ao; gonne ba ne ba itse botlhe gore rraagwe ke Mogerika. 4 Ya re ba ntse ba ralala metse, ba ba laela ditaelo tse di utlwanetsweng ke baapostolo le bagolo ba kwa Jerusalema gore ba di tshegetse. 5 Diphuthego tsa tiisiwa jalo mo tumelong, tsa ntsifala mo palong ka letsatsi lengwe le lengwe.

Paulo o bilediwa kwa Maketonia

6 Ba ralala lefatshe la Feregia le la Galatia, ka ba ilediwa ke Mowa o o Boitshepo go bolela Lefoko mo Asia. 7 E rile ba fitlha go lebagana le Misia, ba leka go ya kwa Bithinia; mme Mowa wa ga Jesu wa se ka wa ba letlelela. 8 Ke fa ba feta Misia, ba fologela kwa Teroase. 9 Teng pono ya tlhagela Paulo bosigo, a bona monna mongwe wa Maketonia a erne, a mo rapela a re: "Tshelela kwano Maketonia, o re thuse!" 10 Ya re a sena go bona pono, ra akofa ra leka go ya kwa Maketonia, ka re lemoga gore Modimo o re biditse go ba rerela Efangele.

Tlhabologo ya ga Ledia kwa Filipi

11 Jaanong ra tswa mo Teroase ka mokoro, ra tlhamalalela kwa Samotherake, mme ka moso ra fitlha kwa Neapoli. 12 Go tloga foo ra ya kwa Filipi yo e leng motse wa ntlha wa karolo ya teng ya Maketonia, e le boago jwa Baroma; ra tlhola malatsi mangwe mo motseng oo. 13 Ya re ka letsatsi la Sabata ra tswela kwa ntle ga kgoro fa nokeng, kwa re ne ra gopola go le felo ga thapelo teng, ra nna fa fatshe, ra bua le basadi ba ba phuthegileng. 14 Mosadi mongwe yo leina la gagwe e leng Ledia, morekisi wa masela a mahibidu, wa motse wa Thiatira, yo o boifang Modimo, a reetsa; ene Morena a bula pelo ya gagwe gore a tlhokomele tse di buiwang ke Paulo. 15 Ya re a sena go kolobediwa le ba ntlo ya gagwe, a kopa a re: "Fa lo nkaya ke le yo o dumelang mo Moreneng, tsenang mo ntlong ya me, lo nne teng." Mme a re emelela thata.

Kgolego ya ga Paulo

16 E rile ka letsatsi le lengwe re ya kwa felong ga thapelo, morweetsana mongwe yo o neng a na le mowa wa boitseanape a re kgatlhantsha, e le yo o neng a tsisetsa beng ba gagwe khumo e kgolo ka tsa boitseanape. 17 Yoo a sala Paulo le rona morago, a eta a kua a re: "Batho ba ke batlhanka ba Modimo o o godimodimo ba ba lo bolelelang tsela ya pholoso." 18 A dira jalo ka malatsi a mantsi. Mme Paulo a gakala, a retologa, a raya mowa a re: "Ke go laela ka leina la ga Jesu Keresete gore o tswe mo go ene!" Wa tswa ka yona nako eo. 19 Ya re beng ba gagwe ba bona gore tsholofelo ya bone ya go bapalela pele e nyeletse, ba tshwara Paulo le Silase, ba ba gogela kwa patlelong ya motse kwa balaoding, 20 ba ba isa kwa baatlhoding ba re: "Batho ba, e re e le Bajuta, ba feretlha motse wa rona. 21 ba ruta mekgwa e re sa letlelelwang go e amogela, le fa e le go e dira, ka re le Baroma." 22 Ke fa batho ba motse ba ba tsogela, mme baatlhodi ba ba rutla diaparo, ba laola gore ba itewe ka dithupa. 23 Ya re ba sena go ba itaya dithupa tse dintsi, ba ba latlhela mo ntlong ya kgolegelo, ba laela modisa wa kgolegelo gore a ba dise thata. 24 Ya re yo a sena go amogela taelo e e ntseng jalo, a ba latlhela mo kgolegelong e e kwa tengteng, a tlapisa dinao tsa bone ka dikota.

Tlhabologo ya modisa wa ntlo ya kgolegelo

25 Ya re gare ga bosigo Paulo le Silase ba rapela, ba opelela Modimo difela, bagolegwi-ka-bone ba bo ba ba reeditse. 26 Jaanong ga nna thoromo e kgolo ya lefatshe ka tshoganyetso, mo metheo ya ntlo ya kgolegelo e bileng ya reketla, le mejako yotlhe ya bulega ka bonako, le dikgolego tsa botlhe tsa funologa. 27 Ya re modisa wa kgolegelo a thanya mo borokong, mme a bona mejako ya ntlo ya kgolegelo e bulegile, a somola tshaka, a re o a ipolaya, a itlhoma bagolegwi ba tshabile. 28 Mme Paulo a kua ka lentswe le legolo a re: "Se ipolae; gonne re fano rotlhe!" 29 Jaanong a lopa dipone, a tlolela mo teng, a wela fa pele ga Paulo le Silase, a roroma. 30 A ba a ba ntshetsa kwa ntle a re: "Barena, ke tshwanetse go dirang gore ke pholosiwe?" 31 Ba araba ba re: "Dumela mo go Morena Jesu, mme o tla pholosiwa, wena le ba ntlo ya gago." 32 Ba be ba mmolelela Lefoko la Morena le botlhe ba ba mo ntlong ya gagwe. 33 A ba tsaya ka nako eo ya bosigo, a tlhatswa dintho tsa bone, a akofa a kolobediwa, ene le ba lapa la gagwe botlhe; 34 a ba isa mo ntlong ya gagwe, a ba tsholela dijo, a ipela le botlhe ba ntlo ya gagwe, ka a dumetse mo Modimong.

Paulo le Silase ba a gololwa

35 E rile bo sena go sa, baatlhodi ba roma batlhanka ba re: "Golola batho bao!" 36 Modisa wa kgolegelo a bolelela Paulo mafoko a, a re: "Baatlhodi ba rometse gore lo gololwe; jaanong he, tswayang lo tsamae ka kagiso." 37 Paulo a ba raya a re: "Ba re iteile mo pepeneneng, re sa atlholwa, re le Baroma, ba re latlhetse mo ntlong ya kgolegelo; mme jaanong a ba tla re ntshetsa kwa ntle ka go sa itsiweng? Le go ka! A go tle bone ka bosi, ba re ntshe." 38 Batlhanka ba bolelela baatlhodi mafoko ao. Ya re ba utlwa gore ke Baroma, ba boifa; 39 jaanong ba tla, ba ba rapela. Ya re ba sena go ba ntsha, ba ba kopa gore ba tloge mo motseng. 40 Ba tswa mo ntlong ya kgolegelo, ba ya kwa go Ledia; mme ya re ba sena go bona bakaulengwe, ba ba gomotsa, ba tloga ba tsamaya.

Ditiro 17

Paulo mo Thesalonika

1 E rile ba sena go ralala Amfipoli le Apolonia, ba fitlha mo Thesalonika, kwa go neng go le senagoge sa Bajuta teng. 2 Paulo a tsena fa go bone ka fa tlwaelong ya gagwe, a nna a fetolana nabo ka fa Dikwalong ka boSabata ba le tharo. 3 A phutholola, a ranola gore Keresete o ne a tshwanetse go boga le go tsoga mo baswing; le gona a re: "Jesu yo ke mo lo rerelang ke ene Keresete." 4 Bangwe ba bone ba utlwa, ba ikopanya le Paulo le Silase, le bontsi jo bogolo jwa Bagerika ba ba boifang Modimo, le basadi ba ba tlotlegang ba le bantsi. 5 Jaanong Bajuta ba ba sa dumeleng ba itseela banna bangwe ba ba bosula ba ba difafalele, ba kgobokanya bontsi, ba feretlha motse; ba tlhasela ntlo ya ga Jasone, ba leka go ntshetsa Paulo le Silase mo bathong. 6 Ya re ba sa ba fitlhele, ba gogela Jasone le bakaulengwe bangwe fa pele ga balaodi ba motse, ba kua ba re: "Batho ba, ba ba feretlhang lefatshe, le mono ba tsile. 7 Jasone o ba amogetse, mme botlhe ba, ba tlola ditaolo tsa Kaisara ba re, kgosi ke o sele, e bong Jesu." 8 Bontsi le balaodi ba motse ba huduega, fa ba utlwa jalo. 9 Mme ya re ba sena go amogela peeletso mo go Jasone le ba bangwe, ba ba lesa ba tsamaya.

Paulo kwa Berea

10 Ke fa bakaulengwe ba akofa ba romela Paulo le Silase kwa Berea bosigo. Ya re ba fitlha teng, ba ya kwa senagogeng sa Bajuta. 11 Mme bone ba ne ba tsalegile bogolo go ba kwa Thesalonika, ba amogela Lefoko ka tlhagafalo yotlhe, ba lotolotsa Dikwalo ka letsatsi lengwe le lengwe gore a dilo tse, di ntse jalo. 12 Jaanong ba bantsi ba bone ba dumela le bontsinyana jwa batlotlegi ba basadi le banna ba Bagerika. 13 E rile Bajuta ba Thesalonika ba utlwa gore le mo Berea Lefoko la Modimo le rerwa ke Paulo, ba ya teng, ba belaedisa batho, ba ba ferekanya le teng. 14 Ya baa gona bakaulengwe ba akofang ba tshabisa Paulo go ya go fitlha kwa lewatleng, Silase le Timotheo bone ba sala teng. 15 Ba ba patileng Paulo ba mo fitlhisa kwa Athene. Ya re ba sena go amogela molaetsa mo go Paulo wa gore Silase le Timotheo ba tle kwa go ene ka bonako, ba boa.

Paulo kwa Athene. Thero ya gagwe mo Areopago

16 E rile Paulo a sa ntse a ba letile mo Athene, mowa wa gagwe wa galefa, ka a bona motse o tletse medimo ya diseto. 17 Ke ka moo a nnang a fetolana le Bajuta le ba ba boifang Modimo mo senagogeng, le ba ba rakanang nae mo marekelong ka letsatsi lengwe le lengwe. 18 Jaanong bangwe ba batlhalefi ba Baepikure le Bastoike le bone ba ganetsanya nae. Bangwe ba re: "Kana mmalabadi yo, o rata go buang?" Ba bangwe ba re: "E kete ke moreri wa medimo e sele." Ke ka gonne o ne a rera Efangele ya ga Jesu le tsogo ya baswi. 19 Ba mo tsaya, ba mo isa kwa lekgotleng la Areopago ba re: "A re ka itse gore thuto e ntshwa e, e o e bolelang, ke ya eng? 20 Gonne o utlwatsa dilo di sele mo ditsebeng tsa rona; jaanong re rata go utlwa gore dilo tse, di kayang." 21 Mme jaanong ba-Athene botlhe le bafaladi ba ba agileng teng, ba ne ba sa kgathalale sepe fa e se go bolela gongwe go utlwa se seswa. 22 Jaanong Paulo a ema fa gare ga Areopago a re: "Lona banna ba Athene, ke lemoga gongwe le gongwe gore lo tlotla medimo thata. 23 Gonne ya re ke tsamaya, ke leba tse lo di obamelang, ka fitlhela le aletare e go kwadilweng mo go yona go twe: 'YA MODIMO O O SA ITSIWENG'. "Jaanong he, ona o lo o obamelang lo sa o itse ke ona o ke o lo bolelelang. 24 Modimo o o dirileng lefatshe le tsotlhe tse di mo go lone, ona, ka e le Morena wa legodimo le lefatshe, ga o nne mo ditempeleng tse di dirilweng ka diatla; 25 le gona ga o direlwe ka diatla tsa batho, jaaka e kete o tlhoka sengwe, etswe e le ona ka osi o o nayang botlhe bophelo le mowa le tsotlhe. 26 O dirile gore setshaba sengwe le sengwe sa batho se tswe mo mading a le mangwe fela, ba age mo lefatsheng lotlhe; o tlhomamisitse metlha ya bone e e beilweng pele le melelwane ya maago a bone 27 gore ba batle Modimo, e tle e re gongwe ba o apaape, ba o bone; kana ga o kgakala le ope wa rona; 28 gonne re ntse re na nao, fa re tshela, re tsamaya, re le teng, jaaka le bangwe ba baboki ba lona ba buile ba re: 'Kana le rona re losika lwa ona.' 29 Jaanong he, e re ka re le losika lwa Modimo, ga re a tshwanela go itlhoma gore Modimo o ka tshwana le sebopiwa sa gouta gongwe sa selefera gongwe sa lentswe sa botswerere le kakanyo ya motho." 30 "Fa e le metlha ya botlhoka-kitso, Modimo o e tlhokomologile, mme jaanong o laela batho botlhe mo ntlheng tsotlhe go tlhabologa; 31 gonne o tlhomile letsatsi le o tla atlholang lefatshe ka lone ka tshiamo, ka monna yo o mmeetseng gona, mme o buletse botlhe tsela ya go ka dumela ka go mo tsosa mo baswing." 32 Ya re ba utlwa tsogo ya baswi, bangwe ba sotla; ba bangwe ba re: "Re tla go utlwa gape ka ga moo." 33 Paulo a tswa jalo mo gare ga bone. 34 Mme banna bangwe ba mo ngaparela, ba dumela, mo go bone go le Dionisio wa Areopago, le mosadi mongwe yo leina la gagwe e leng Damarise, ba na le ba bangwe.

Ditiro 18

Paulo kwa Korinthe 1 Morago ga tseo Paulo a tloga kwa Athene, a ya kwa Korinthe. 2 A fitlhela Mojuta mongwe teng yo leina la gagwe e leng Akwila,

e le yo o tsaletsweng kwa Ponto, yo e leng gona a tswang kwa Italia, a na le Perisila mosadi wa gagwe; ka gonne Kelaudio o ne a laotse gore Bajuta botlhe ba tloge mo Roma, mme Paulo a ya kwa go bone. 3 Mme ya re ka a le wa tiro nngwe fela nabo, a nna nabo, mme ba dira. Tiro ya bone e ne e le go dira ditente. 4 Paulo a fetolana le batho mo senagogeng ka Sabata mongwe le mongwe, a kgona Bajuta le Bagerika. 5 E rile Silase le Timotheo ba tswa kwa Maketonia, Paulo a tlhagafalela Lefoko, a tiisetsa Bajuta gore Jesu ke Keresete. 6 Ya re ba ganetsa, ba kgala, a ikudubatsa diaparo, a ba raya a re: "A madi a lona a wele ditlhogong tsa lona! Nna ke itshekile; go tloga jaanong ke tla ya kwa baheitaneng." 7 Mme a tloga teng, a ya mo ntlong ya mongwe yo leina la gagwe e leng Titio Juseto, e le yo o boifang Modimo, yo ntlo ya gagwe e bapileng le senagoge. 8 Kerisepo, mogogi wa senagoge, a dumela mo Moreneng le botlhe ba lelapa la gagwe; le Bakorinthe ba le bantsi, ya re ba utlwa, ba dumela, ba be ba kolobediwa. 9 Morena a raya Paulo bosigo ka pono a re: "O se ka wa boifa; bua fela, o se ka wa didimala!" 10 Gonne nna ke na nao, mme ga go ope yo o tla go tlhaselang go go direla bosula; gonne ke na le batho ba bantsi mo motseng o. 11 Mme a nna teng ngwaga le dikgwedi tse thataro, a ruta Lefoko la Modimo mo go bona.

Go latofadiwa ga Paulo fa pele ga Galeo

12 E rile Galeo e le molaodi wa Agaya, Bajuta ba tsogela Paulo ka bongwefela jwa pelo, ba mo isa kwa lekgotleng 13 ba re: "Motho yo, o kgona batho gore ba direle Modimo ka mokgwa o o thulanang le molao." 14 Ya re Paulo a re o tumolola molomo, Galeo a raya Bajuta a re: "Bajuta ke lona, fa e ka bo e le tshiamololo gongwe tiro ya bolotsana, nka bo ke lo itshokela ka fa tshwanelong ya teng. 15 Mme fa e le dikgang ka ga thuto le maina le molao o e leng wa lona, tsona tseo di iponeleng ka losi; ga ke rate go nna moatlhodi wa dilo tseo." 16 Mme a ba leleka mo kgotleng. 17 Jaanong botlhe ba tshwara Sosethene, mogogi wa senagoge, ba mmetsa teng mo kgodeng; mme Galeo a se ka a re sepe ka ga dilo tseo.

Leeto la ga Paulo la go boela kwa Antiogia le go bolola gape

18 Paulo a fela a tlhola malatsi a se kae teng; ke fa a sadisa bakaulengwe sentle, a tswa teng ka mokoro, a ya kwa Siria, a na le Perisila le Akwila; a bile a ipeotse tlhogo mo Kenegerea; gonne o ne a dirile maikano. 19 Ba fitlha kwa Efeso, mme a ba tlogela teng. Ene a tsena mo senagogeng, a fetolana le Bajuta. 20 Ya re ba mo kopa gore a tlhole nabo malatsinyana, a se ka a dumela, 21 mme a ba sadisa sentle a re: "Kana ke tshwanetse go nna mo moletlong o o tlang kwa Jerusalema. Ke tla boela kwano go lona, fa Modimo o rata." Mme a tloga mo Efeso ka mokoro. 22 Ya re a sena go fitlha kwa Kaisarea, a tlhatlogela kwa Jerusalema, a dumedisa phuthego, a ba a ya kwa Antiogia. 23 Ya re a sena go nna sebaka teng, a tloga, a ralala lefatshe la Galatia le la Feregia ka go tlhomoganya mafelo, a tiisa barutwa botlhe.

Apolo kwa Efeso le kwa Korinthe

24 Jaanong Mojuta mongwe yo leina la gagwe e leng Apolo a fitlha kwa Efeso; o ne a tsaletswe kwa Aleksanteria, e le monna yo o rutegileng, yo o nonofileng mo Dikwalong. 25 Monna yo, o ne a rutilwe Tsela ya Morena, mme a bua, ka go tuka mo pelong, a ruta ka kelelelo ka ga Jesu, mme kolobetso o ne a itse ya ga Johane fela. 26 Ene a simolola go bua ka phuthologo mo senagogeng. Mme ya re Perisila le Akwila ba mo utlwa, ba mo itseela, ba mo phuthololela tsela ya Modimo ka kelelelo e e fetisang. 27 Ya re a rata go fetela kwa Agaya, bakaulengwe ba mo nametsa, ba kwalela barutwa gore ba mo tshole. Ya re a sena go fitlha, a thusa thata ba ba dumetseng ka bopelotlhomogi jwa Modimo; 28 gonne 0 ne a fenya Bajuta ka nonofo mo pepeneng, a supa ka Dikwalo gore Jesu ke Keresete.

Ditiro 19

Tlhabologo ya barutwa ba Kolobetso ya ga Johane

1 Jaanong e rile Apolo a le kwa Korinthe, Paulo a fitlha kwa Efeso, a sena go ralala dinaga tse di kwa godimo; a fitlhela barutwa bangwe teng. 2 A ba botsa a re: "A e rile fa lo dumela, lwa amogela Mowa o o Boitshepo?" Ba mo araba ba re: "Nnyaya, le e seng go utlwa gore go na le Mowa o o Boitshepo." 3 A botsa gape a re: "Lo kolobeditswe ka kolobetso efe?" Ba re: "Ka kolobetso ya ga Johane." 4 Paulo a re: "Johane o kolobeditse ka kolobetso ya tlhabologo, a bolelela batho gore ba dumele mo go ene yo tlang morago ga gagwe, e bong Jesu." 5 Ya re ba sena go utlwa jalo, ba kolobediwa mo leineng la Morena Jesu. 6 Mme ya re Paulo a ba baya diatla, Mowa o o Boitshepo wa tla mo go bone, ba bua ka diteme, ba be ba porofesa. 7 Mme banna botlhe bao e ne e ka nna ba ba 12.

Dithuto tsa ga Paulo le dikgakgamatso tsa gagwe

8 Jaanong a tsena mo senagogeng, a bua ka ga puso ya Modimo ka bopelokgale dikgwedi tse tharo, a fetolana nabo, a leka go ba kgona. 9 E rile bangwe ba ithatafatsa dipelo, ba sa utlwe, ba bua bosula ka ga Tsela ya bokeresete fa pele ga batho, a tloga mo go bone, a phuthela barutwa go sele, a fetolana le batho ka letsatsi lengwe le lengwe mo sekolong sa ga Tirano. 10 Selo se sa dirafala dinyaga di le pedi, mo botlhe ba ba agileng mo Asia ba bileng ba utlwa Lefoko la Morena, Bajuta le Bagerika. 11 Modimo wa dira ditiro tsa nonofo tse di gakgamatsang ka diatla tsa ga Paulo. 12 mo e bileng masela a a amileng letlalo la gagwe gongwe dikhiba di neng tsa bewa mo balwetseng, mme malwetse a tloga mo go bone, le mewa e e bosula ya tswa.

Ka ga baleleki ba mewa e e bosula

13 Bajuta bangwe ba ba pholethang, e le baleleki ba mewa e e bosula, ba leka go bitsa leina la Morena Jesu mo go ba ba nang le mewa e e bosula ka go ba raya ba re: "Re a lo leleka ka Jesu yo Paulo o mo rerang!" 14 E ne e le bomorwa ba ba supang, ba Mojuta mongwe, e bong Sekefa, moperesiti yo mogolo, ba ba dirang jalo. 15 Mme mowa o o bosula wa ba fetola wa re: "Jesu ke a mo itse, le Paulo ke a mo tlhaloganya, lo bomang lona?" 16 Mme monna yo mowa o o bosula o leng mo go ene, a ba tlolela, a ba betelela botlhe, a ba fenya, mo ba bileng ba tshaba mo ntlong eo, ba sa ikatega, ba le dintho. 17 Jaanong selo se sa itsiwe ke botlhe, Bajuta le Bagerika, ba ba agileng mo Efeso; poifo ya ba wela botlhe, mme leina la Morena Jesu la tumisiwa. 18 Ga ba ga tla ba bantsi ba ba dumetseng, ba ipobola, ba bolela ditiro tsa bone. 19 Ba bantsinyana ba bone ba ba neng ba dirile tsa mereo ya boloi, ba kgobokanya dikwalo tsa teng, ba di fisa fa pele ga botlhe; ba bala tlhotlhwa ya tsona, ba fitlhela e le diranta di le 5 000. 20 Ka mokgwa oo Lefoko la Morena la ata, la fenya ka nonofo.

Maikaelelo a tshepelo

21 E rile dilo tseo di sena go fela, Paulo a ikaelela mo moweng go ralala Maketonia le Agaya le go ya kwa Jerusalema, a re: "E tla re ke sena go nna teng, ke tshwanela go bona le Roma." 22 Jaanong a roma ba le babedi ba bone ba ba mo direlang, e bong Timotheo le Eraseto, a ba romela kwa Maketonia, ene a nama a sa setse sebaka mo Asia.

Khuduego ya ga Demeterio kwa Efeso

23 Ka sebaka seo ga tsoga khuduego e kgolo ka ntlha ya Tsela ya bokeresete; 24 gonne monna mongwe yo leina la gagwe e leng Demeterio, mothudi wa selefera yo o dirang ditempelana tsa selefera tsa ga Diana, a bo a tsisetsa badiri papadi e kgolo. 25 Yoo a ba phutha le badiri ba tiro e e tshwanang a ba raya a re: "Banna, lo itse gore re bona khumo ya rona ka papadi e; 26 mme lo a bona, e bile lo utlwa gore Paulo yo, o kgonne batho ba bantsi, e bile o ba fapositse, e seng mo Efeso fela, mme e batlile e nna le mo Asia yotlhe ka go bua a re: Medimo e e dirwang ka diatla ga se medimo. 27 Mme ga se tiro ya rona fela e e mo kotsing ya go ka nyatsega, e bile le tempele ya ga Diana, modimo o mogolo wa sesadi, e ka kaiwa e se sepe; tota ona ka osi o Asia yotlhe le lefatshe lotlhe le o obamelang, o ka senyegelwa ke kgalalelo ya ona." 28 Fa ba utlwa jalo, ba tlala bogale, ba kua ba re: "O mogolo, Diana wa Baefeso!" 29 Mme motse wa tlala pheretlhego, ba tabogela mo lebaleng la tshamekelo ka bongwefela jwa pelo, ba sena go tshwara Gayo le Aristarego Bamaketonia, bapati ba ga Paulo. 30 Ya re Paulo a rata go tsena mo bathong ba, barutwa ba mo thibela. 31 Le balaodi bangwe ba Asia ba e leng ditsala tsa gagwe, ba roma kwa go ene, ba mo rapela gore a se ka a ya kwa lebaleng la tshamekelo. 32 Teng ba bangwe ba kua se, ba bangwe se sele; gonne kgobokano e ne e feretlhegile. Mme bontsi bo ne bo sa itse se se phuthegetsweng. 33 Bangwe ba bontsi ba isa Aleksantere kwa pele, ka Bajuta ba mo dirile mmueledi wa bone. Mme Aleksantere a boka ka letsogo, a rata go ba arabela mo bathong. 34 Ya re ba lemoga gore ke Mojuta, botlhe ba nna ba kua ka lentswe Ie le lengwe fela ka dinako tse di ka nnang tse pedi ba re: "O mogolo, Diana wa Baefeso!" 35 Jaanong ya re mokwaledi wa motse a sena go didimatsa bontsi, a bua a re: "Lona banna ba Efeso, kana ke ofe mo bathong yo o sa itseng gore motse wa Efeso ke modisa wa tempele ya ga Diana yo mogolo le wa setshwantsho sa gagwe se se oleng kwa legodimong? 36 Jaanong e re ka dilo tse, di sa ka ke tsa ganediwa, lo tshwanetse go didimala, lo se dire sepe ka potlako. 37 Gonne lo tsisitse banna ba, ba e seng magodu a dilo tsa tempele, le e seng bakgadi ba modimo wa rona wa sesadi. 38 Mme jaanong, fa Demeterio le badiri ba ba nang nae ba na le kgang le mongwe, makgotla a teng, le baatlhodi, a ba sekisanye. 39 Mme fa lo batla sengwe se sele, se tla sekwa mo pitsong e e epilweng ka molao. 40 Gonne re mo kotsing ya go ka bewa molato ka ntlha ya moferefere wa kajeno, ka go se na lebaka lepe le re ka ikarabelang ka lone ka ntlha ya pheretlhego e." Ya re a sena go bua jalo, a phatlalatsa kgobokano.

Ditiro 20

Paulo o ya kwa lefatsheng la Bagerika le kwa Teroase

1 E rile pheretlhego e sena go khutla, Paulo a bitsa barutwa, a ba kgothatsa; a ba a ba sadisa sentle, a bolola go ya kwa Maketonia. 2 A ralala dinaga tsa teng, a ba nametsa ka mafoko a mantsi, a ba a fetela kwa lefatsheng la Bagerika, 3 a nna teng dikgwedi tse tharo. Ya re ka Bajuta ba mo laletse, fa a re o ya kwa Siria ka mokoro, a fetoga maikaelelo, a potologa ka tsela ya Maketonia. 4 O ne a patwa ke Sopatere, morwa Piro wa Berea, le Aristarego le Sekunto, e le ba Thesalonika, le Gayo wa Derebe, le Timotheo, le ba kwa Asia, e bong Tigiko le Teronmo. 5 Bone ba ne ba fetetse kwa pele, mme ba re leta kwa Teroase. 6 Mme rona ra tswa mo Filipi ka mokoro morago ga malatsi a Dinkgwe tse di sa bedisiwang, ra ba fitlhela kwa Teroase morago ga malatsi a matlhano, ra tlhola teng malatsi a supa.

Eutigo o a tsosiwa

7 E rile ka letsatsi la ntlha la beke, fa re phuthegetse go nathoganya senkgwe, Paulo a bua nabo, a ikaeletse go tsoga a tsamaya; mme a rera nako e telele go fitlha gare ga bosigo. 8 Ga bo go le dipone tse dintsi mo ntlong e e fa godimo, kwa re phuthegetseng teng. 9 Jaanong lekau lengwe le leina la lone e leng Eutigo, le le ntseng mo festereng, la tshwarwa ke boroko jo bogolo, Paulo a sa ntse a buela pele; mme ka le fentswe ke boroko, la wela fa fatshe go tswa kwa ntlong ya boraro e e kwa godimo, la tsewa le sule. 10 Mme Paulo a fologa, a mo wela godimo, a mo tlamparela a re: "Se tsoseng modumo; gonne mowa wa gagwe o sa le mo go ene." 11 A ba a tlhatloga, a nathoganya senkgwe, a ja, a bua nabo go Ie goleele go ya bosigo bo be bo se, ya baa gona a tlogang. 12 Ba tsisa mosimane a phedile, ba be ba gomotsega thata.

Paulo o fitlha kwa Mileto

13 Jaanong rona re ne ra fetela kwa mokorong, ra ya kwa Aso ka ona, kwa re tla tsayang Paulo teng; gonne o ne a laetse jalo, ka a ratile go tsamaya ka dinao. 14 E rile a kgatlhana le rona kwa Aso, ra mo pega mo mokorong, ra ya kwa Mitilene. 15 Ra tswa teng ka mokoro, mme ka moso ra fitlha go lebagana le Gio, ka moso o mongwe ra fapogela kwa Samo, mme ya re re sena go tlhola mo Terogileo, ka moso o mongwe ra fitlha kwa Mileto. 16 Gonne Paulo o ne a ikaeletse go feta Efeso ka mokoro gore a tle a se ka a diega mo Asia. O ne a itlhaganetse gore fa a ka kgona, a tle a nne kwa Jerusalema ka letsatsi la Pentekoste.

Taelano ya ga Paulo le bagolo ba Efeso

17 Ya re a le kwa Mileto, a roma motho kwa Efeso go bitsa bagolo ba phuthego. 18 Ya re ba sena go fitlha kwa go ene, a ba raya a re: "Lo itse ka fa ke ntseng le lona ka teng ka sebaka sotlhe, go tloga ka letsatsi la ntlha le ke tsileng mono Asia ka lone, 19 ke direla Morena ka boikokobetso jotlhe, le ka dikeledi, le ka dithaelo tse di nkwetseng ka ditalelo tsa Bajuta. 20 ka fa ke se kang ka tlhaetsa sepe se se molemo ka teng, ka lo bolelela, ka lo ruta mo ponatshegong le mo matlong; 21 ka supa mo Bajuteng le mo Bagerikeng ka ga tlhabologelo Modimong, le tumelo ya go dumela mo go Morena wa rona Jesu Keresete. 22 "Mme jaanong, bonang ke etela kwa Jerusalema, ke bofilwe mo moweng, ke sa itse tse di tla ntirafalelang teng, 23 fa e se gore Mowa o o Boitshepo o ntshupetsa mo motseng mongwe le mongwe o re, dikgole le dipitlagano di nkemetse. 24 Mme ga ke re sepe ka tsona, le bophelo jwa me ga ke bo kaye se segolo, fa nka swetsa fela tshiano ya me ka boitumelo, e bong tirelo e ke e amogetseng mo go Morena Jesu ya go supa Efangele ya bopelotlhomogi jwa Modimo. 25 "Mme jaanong ke itse gore ga lo kitla lo tlhola lo bona sefatlhego sa me, lona lotlhe ba ke tsamaileng mo go lona, ke rera tsa puso ya Modimo. 26 Ke ka moo ke supang mo go lona ka letsatsi la kajeno gore ga ke na molato mo tatlhegong ya ga ope; 27 gonne ga ke a ka ka tlhaetsa sepe, mme ke lo boleletse maikaelelo a Modimo otlhe. 28 Lo itise, lo be lo dise letsomane lotlhe le Mowa o o Boitshepo o lo beileng go nna baokamedi ba lone, gore lo fudise phuthego ya Modimo e o e itheketseng ka madi a ona. 29 Gonne ke itse gore e tla re ke sena go tsamaya, go tsene mo go lona diphiri tse di setlhogo tse di sa rekegeleng letsomane. 30 Le mo go lona ka losi go tla tsoga banna ba ba buang tse di sokameng gore ba fapose barutwa, ba sale bone morago. 31 Ka moo, disang lo nne lo gakologelwe gore dinyaga di le tharo ga ke a ka ka khutia go kaela mongwe le mongwe bosigo le motshegare ka dikeledi. 32 "Mme jaanong, bakaulengwe, ke lo neela mo Moreneng le mo Lefokong la bopelotlhomogi jwa gagwe yo o nonofileng go lo aga le go lo naya boswa mmogo le botlhe ba ba itshepisitsweng. 33 Ga ke a ka ka eletsa selefera le fa e le gouta le fa e le diaparo tsa ga ope. 34 Lo itse ka losi gore diatla tse, di ntiretse tsa bophelo le ba ba neng ba na le nna. 35 Ke lo supeditse mo go tsotlhe gore ka go dira jalo re tshwanetse go thusa ba ba bokoa, le go gakologelwa Lefoko la Morena Jesu le a le buileng ka esi a re: 'Go naya go na le lesego bogolo go go amogela.'" 36 Ya re a sena go bua jalo, a khubama, a rapela nabo botlhe. 37 Ga ba ga nna selelo se segolo mo go botlhe, ba wela mo molaleng wa ga Paulo, ba mo atla, 38 ba hutsafadiwa bogolo ke lefoko le a le buileng a re, ga ba kitla ba tlhola ba bona sefatlhego sa gagwe. Mme ba mo felegetsa go fitlha kwa mokorong.

Ditiro 21

Leeto la ga Paulo la go ya kzoa Jerusalema

1 E rile re sena go kgaogana nabo, ra tsamaya ka mokoro, ra tlhamalalela kwa Kose; ka moso ra ya kwa Roto, ra tswa teng, ra fitlha kwa Patara. 2 Ra fitlhela mokoro o o kgabaganyetsang kwa Fenikia, ra o palama, ra tsamaya. 3 Ya re re bona setlhakatlhake sa Kipero, ra se pota ka fa molemeng, ra fetela kwa Siria, ra goroga mo Tiro; gonne ke gona fa mokoro o neng o tla pagololwa morwalo teng. 4 Ya re re bona barutwa, ra tlhola malatsi a a supang teng; mme bao ba bolelela Paulo ka Mowa gore a se ka a ya kwa Jerusalema. 5 Ya re re sena go swetsa malatsi ao, ra tloga, ra tswelela, bone botlhe ba na le basadi le bana ba re buledisa, go ya re be re tswe mo motseng; ra khubama fa losing lwa lewatle, ra rapela. 6 Jaanong ra dumedisanya, ra palama mokoro, bone ba boela kwa gae. 7 Ya re re fetsa leeto la go tswa kwa Tiro, ra fitlha kwa Petolemai, ra dumedisa badumedi, ra tlhola nabo letsatsi le le lengwe fela. 8 Ka moso ra tloga, ra ba ra fitlha kwa Kaisarea; teng ra tsena mo ntlong ya ga Filipo wa moefangele yo e neng e le mongwe wa ba supa, ra tlhola nae. 9 Yoo a bo a na le bomorwadie ba le bane, e le makgarebe a a nang le neo ya boporofeti. 10 Ya re re sena go nna teng malatsi a se kae, ga tla moporofeti mongwe, a tswa Jutea yo go tweng Agabo. 11 A fitlha fa go rona, a tsaya moitlamo wa ga Paulo, a ipofa maoto le mabogo a re: "Mowa o o Boitshepo o bua jaana o re: 'Mong wa moitlamo o, Bajuta ba tla mmofa jalo kwa Jerusalema, ba mo neela mo diatleng tsa baheitane.'" 12 Ya re re utlwa jalo, ra mo rapela, rona le ba felo foo, gore a se ka a ya kwa Jerusalema. 13 Foo Paulo a araba a re: "Lo dirang ka go lela, lo mphatlola pelo? Kana ke iketleeditse go swela leina la Morena Jesu kwa Jerusalema, e seng go golegwa fela." 14 Mme ya re a gana go rapelesega, ra ineela ra re: "A thato ya Morena e dirafale!" 15 Morago ga malatsi ao ra ipaakanya, ra ya kwa Jerusalema. 16 Bangwe ba barutwa ba Kaisarea le bone ba ya le rona, ba re isa kwa go mongwe e bong Menasone wa Kipero, morutwa wa bogologolo, yo re yang go nna kwa ga gagwe.

Kopano ya ga Paulo le baapostolo

17 E rile re fitlha kwa Jerusalema, bakaulengwe ba re tshola ka boitumelo. 18 Ka moso Paulo a ya le rona kwa go Jakobo; bagolo botlhe ba phuthegela teng. 19 Ya re a sena go ba dumedisa, a ba bolelela sengwe le sengwe se Modimo o se dirileng mo baheitaneng ka tirelo ya gagwe. 20 Mme bone, ya re ba utlwa, ba galaletsa Modimo, ba mo raya ba re: "Mogarona, o a bona gore ke dikete tse di kana kang tsa Bajuta ba ba dumetseng; mme botlhe ba tlhoafaletse molao. 21 Ba boleletswe ka ga gago ga twe: O ruta Bajuta botlhe ba ba mo go Baditshaba gore ba hularele Mose, o a re, ba se rupise bana le e seng go tsamaya ka fa mekgweng ya segarona. 22 Mme jaanong go ka tweng? Go tshwanetse ga nna pitso ya phuthego; kana ba tla utlwa gore o tsile. 23 "Ka moo he, dira se re se go rayang. Re na le banna ba le bane ba ba nang le ikano; 24 ba tsee, o itshekisiwe nabo, o ba duelele gore ba tle ba beolwe ditlhogo; mme botlhe ba tla itse gore tse ba di boleletsweng ka ga gago ga se tsona, mme le wena ka wesi o sepela o tshegeditse molao. 25 Fa e le Baditshaba ba ba dumetseng re ba kwaletse katlholo ya rona gore ba se ka ba tshegetsa sepe sa dilo tse, mme ba ikilele mo nameng ya ditlhabelo tsa medimo le mo mading le mo go tse di betilweng le mo boakeng fela." 26 Foo Paulo a tsaya banna bao; mme ya re ka moso a itshekisiwa nabo, a tsena mo Tempeleng, a bolela gore sebaka sa malatsi a boitshekiso se tla fela leng, a nna teng go ya mongwe le mongwe wa bone a be a isediwe setlhabelo. Pheretlhego ya Bajuta mo Jerusalema 27 Jaanong e rile malatsi ao a supa a le gaufi le go fela, Bajuta ba ba tswang kwa Asia ba mmona mo Tempeleng, ba feredha bontsi jotlhe, ba mo tshwara, 28 ba kua ba re: "Banna ba Iseraele, thusang! Motho yo ke ene yo o rutang botlhe mo ntlheng tsotlhe ka mokgwa o o thulanang le morafe wa ga rona le molao le Felo fa; e bile o disitse Bagerika mo Tempeleng, a itshepolola Felo-fa-go-Boitshepo fa." 29 Ba re jalo ka gonne ba ne ba bonye Terofimo wa Efeso, a na le ene mo motseng, yo ba itlhomileng gore Paulo o mo isitse mo Tempeleng. 30 Motse otlhe wa kgoberega, ga nna kgobokano ya batho; jaanong ba tshwara Paulo, ba mo swatolela kwa ntle ga Tempele; mme ka bonako mejako ya tswalwa.

Kgolego ya ga Paulo

31 Ya re ba rata go mmolaya, molaodi wa mophato o o sekete a itsisiwe gore Jerusalema yotlhe o feretlhegile. 32 A akofa a tsaya batlhabani le balaodi-ba-lekgolo, a tabogela kwa go bone. Mme ya re ba bona molaodi-wa-sekete le batlhabani, ba khutla go betsa Paulo. 33 Foo molaodi-wa-sekete a atamela, a mo tshwara, a laola gore a golegwe ka dikeetane di le pedi; a ba a botsa gore ke mang, le gore o dirile eng. 34 Mme bangwe mo bontsing ba kua se, ba bangwe se sele; ya re ka a retelelwa ke go lemoga tlhomamo ka ntlha ya pheretlhego, a laola gore a isiwe mo kagong ya batlhabani. 35 Ya re a fitlha fa mapalamong, a rwalwa ke batlhabani ka ntlha ya bogale jwa batho. 36 Gonne bontsi jwa morafe bo ne bo ba setse morago, bo kua bo re: "A a bolawe!" 37 Ya re fa Paulo a tla isiwa mo kagong ya batlhabani, a raya molaodi-wa-sekete a re: "A nka bua sengwe nao!" Ene a araba a re: "A o itse Segerika? 38 A ga se wena Moegepeto yo maloba o tsositseng pheretlhego, wa gogela babolai ba ba dikete tse nne kwa sekakeng?" 39 Paulo a araba a re: "Ke Mojuta wa kwa Tareso wa Kilekia, moagi wa motse o o itsegeng; ke a go rapela, ntetlelele go bua le batho." 40 Ya re a sena go mo letlelela, Paulo a ema mo mapalamong, a boka batho ka letsogo; mme ya re go sena go nna tidimalo e kgolo, a bua nabo ka Sehebere a re:

Ditiro 22

Paulo o a ikarabela

1 "Ba ga etsho le borra, utlwang boikarabelo jwa me mo go lona." 2 Ya re ba utlwa gore o bua nabo ka Sehebere, ba didimala bogolo; mme a tswelela pele a re: 3 "Nna ke monna wa Mojuta, ke tsaletswe kwa Tareso wa Kilekia, mme ka godisediwa mo motseng ono, ka rutwa molao wa borraetsho fa dinaong tsa ga Gamaliele ka tlhokomelo e kgolo, ke le yo o tlhoafalelang Modimo jaaka lona lotlhe lo dira gompieno. 4 Ka bogisa Tsela e ya bokeresete go isa losong, ka golega banna le basadi, ka ba tsenya mo matlong a kgolegelo, 5 jaaka le ene moperesiti yo mogolo le lesomo lotlhe la bagolo ba ka supa ka ga me. Ke bile ka tsaya dikwalo mo go bone tse di yang kwa go ba ga etsho ba Damaseko, ka etela teng gore le ba ba teng ke ba golege, ke ba tsise kwano Jerusalema, ba tle ba fiwe petso. 6 "Jaanong ya re ke ntse ke tsamaya, ke atametse Damaseko, go le motshegare, lesedi le legolo le le tswang legodimong le phatsima tikologong ya me ka tshoganyetso, 7 ka wela fa fatshe, ka utlwa lentswe le nthaya le re: 'Saulo, Saulo, o mpogisetsang?' 8 Ka araba ka re: 'Morena, o mang?' A nthaya a re: 'Ke nna Jesu wa Nasaretha yo o mmogisang.' 9 Mme ba ba neng ba na le nna ba bona lesedi, ba boifa, fela ba se ka ba utlwa lentswe la yo o buang le nna. 10 Ka ba ka re: 'Morena, ke direng?' Morena a nthaya a re: 'Nanoga o tsene mo Damaseko, teng o tla bolelelwa tsotlhe tse o laotsweng go di dira.' 11 Mme ka ke ne ke sa bone ka ntlha ya kgalalelo ya lesedi leo, ka gogwa ka letsogo ke ba ba neng ba na le nna, ka fitlha kwa Damaseko. 12 "Mme Anania mongwe, monna yo o boifang Modimo ka fa molaong, yo o neng a na le tumo e e molemo mo Bajuteng botlhe ba ba agileng teng, 13 a tla kwa go nna, a ema teng, a nthaya a re: 'Saulo, mokaulengwe, boa o bone!' Ka foufologa e sa le ka nako eo, ka mmona. 14 A ba a re: 'Modimo wa borraetsho o go itlhaoletse pele gore o itse thato ya ona, le go bona Mosiami le go utlwa lentswe le le tswang mo molomong wa gagwe; 15 gonne o tla nna mosupi wa gagwe mo bathong botlhe, o supa tse o di bony eng le tse o di utlwileng. 16 Jaanong o diegelang? Nanoga o kolobediwe, o be o tlhapisiwe dibe tsa gago o ntse o bitsa leina la gagwe!' 17 "E rile ke boetse kwano Jerusalema, ke rapela mo Tempeleng, ka wela mo tshiramong ya pelo, 18 ka mmona, a nthaya a re: 'Itlhaganele o tswe mo Jerusalema ka bonako; gonne ga ba nke ba tshola tshupo ya gago ka ga me.' 19 Nna ka bua ka re: 'Morena, ba itse ka bosi gore ba ba dumetseng mo go wena ke ba tsentse mo kgolegong, ka ba betsa mo disenagogeng. 20 le gona e rile madi a ga Setefane, mosupi wa gago, a tshololwa, le nna ka nosi ka bo ke eme teng, ke dumelelana le go bolawa ga gagwe, ke disitse dikobo tsa ba ba mmolayang.' 21 Mme a nthaya a re: 'Tloga o tsamae; gonne ke tla go romela kwa kgakala kwa baheitaneng.'"

Paulo o femelwa ke molaodi wa batlhabani

22 Ba nna ba mo reetsa go fitlha mo lefokong le; ya baa gona ba tsholetsang mantswe ba re: "A yo o ntseng jaana a tlosiwe mo lefatsheng; gonne ga go a tshwanela gore a phele!" 23 Ya re ba ntse ba kua, ba latlha dikobo, ba kubuela lorole kwa godimo, 24 molaodi-wa-sekete a laola gore a isiwe mo kagong ya batlhabani, a re, a botsolodiwe ka dithupa, a tle a lemoge gore ke ka ntlha ya eng, fa ba mo kuelela jalo. 25 Jaanong ya re ba mo ngamola ka dikgole, Paulo a raya molaodi-wa-lekgolo yo o emeng teng a re: "A lo letleletswe go seola motho yo e leng Moroma, a bile a ise a adholwe?" 26 Ya re molaodi-wa-lekgolo a sena go utlwa, a ya kwa molaoding-wa-sekete, a mo raya a re: "O tla reng? Motho yo ke Moroma." 27 Ga tla molaodi-wa-sekete, a mmotsa a re: "Mpolelele, a o Moroma?" Ene a re: "Ee." 28 Molaodi-wa-sekete a mo fetola a re: "Boroma joo ke bo rekile ka madi a mantsi." Paulo ene a re: "Mme nna ke tsetswe ke le Moroma." 29 Ya baa gona ba ba neng ba re ba a mmotsolotsa ba akofang ba tloga fa go ene; molaodi-wa-sekete le ene a boifa, a sena go utlwa gore ke Moroma, ka a mo golegile. Paulo mo lekgotleng le legolo la Bajuta 30 Ya re ka moso, ka molaodi a rata go itse ka tlhomamo se Bajuta ba mmonang molato ka sona, a mmofolola dikgolego; a ba a laola gore baperesiti ba bagolo Ie lekgotla le legolo lotlhe ba phuthege; a folosa Paulo, a mmaya fa pele ga bone.

Ditiro 23

1 Jaanong Paulo a tlhoma matlho mo lekgotleng le legolo, a ba raya a re: "Banna ba ga etsho, ke phedile ka segakolodi se se molemo fa pele ga Modimo go fitlhela letsatsing leno." 2 Foo Anania, moperesiti yo mogolo, a laola ba ba emeng fa go ene gore ba mo itee molomo. 3 Paulo a mo raya a re: "Modimo o tla go betsa, lomota lo lo takilweng ke wena! O a re, o nkatlhola ka fa molaong; mme a o laola gore ke itewe, mme e se ka molao?" 4 Ba ba emeng teng ba re: "A o kgala moperesiti yo mogolo wa Modimo?" 5 Paulo a re: "Ba ga etsho, ke ne ke sa itse gore ke moperesiti yo mogolo; kana go kwadilwe ga twe: 'O se ka wa hutsa molaodi wa morafe wa ga eno." 6 Ya re Paulo a lemoga gore bangwe ba bone ke Basadukai, mme ba bangwe ke Bafarisai, a kua mo lekgotleng a re: "Banna ba ga etsho, ke Mofarisai le ngwana wa Bafarisai; ke ka ntlha ya tsholofelo, e bong tsogo ya baswi, fa ke sekisiwa." 7 Ya re a sena go bua jalo, ga tsoga kgang fa gare ga Bafarisai le Basadukai; lekgotla la ba la kgaogana. 8 Gonne Basadukai ba re, ga go na tsogo ya baswi le e seng moengele gongwe mowa; mme Bafarisai ba di dumela tsotlhe. 9 Ga ba ga tsoga modumo o mogolo; mme bangwe ba Baitse-dikwalo ba lesomo la Bafarisai ba nanoga, ba mo emela ba re: "Ga re bone bosula bope mo mothong yo; mme fa mowa gongwe moengele a buile nae, re ka palelwa ke go lwantsha Modimo!" 10 Ya re kgang e gola, molaodi-wa-sekete a boifa gore Paulo o tla gagolwa ke bone; a ba a laola gore mophato o fologe, o mo tsee ka thata mo go bone, o mmusetse kwa kagong ya batlhabani. 11 Mo bosigong joo Morena a ema fa go ene, a mo raya a re: "Nametsega, Paulo; gonne o tshwanetse go supa le kwa Roma, jaaka o supile ka ga me mo Jerusalema."

Maikaelelo a Bajuta a go bolaya Paulo

12 E rile bo sena go sa, Bajuta ba dira kgolagano, ba ikana ka khutso gore ga ba kitla ba ja le e seng go nwa, ba ise ba bolae Paulo. 13 Ba ba dumalanyeng ka ikano eo ba ne ba feta 40. 14 Bone bao ba ya kwa baperesiting ba bagolo le bagolong ba morafe, ba ba raya ba re: "Re ikanne ka khutso gore ga re kitla re isa sepe ganong, re ise re bolae Paulo. 15 Jaanong he, lona le ba lekgotla le legolo, kopang molaodi-wa-sekete gore a mo folosetse kwano go lona, jaaka e kete lo rata go tlhotlhomisa ka ga gagwe ka tlhokomelo e kgolo; mme rona re ipaakantse go mmolaya, a ise a fitlhe." 16 Mme motlogolo wa ga Paulo a utlwela talelo eo, a ya, a tsena mo kagong ya batlhabani, a bolelela Paulo. 17 Paulo a bitsa mongwe wa balaodi-ba-lekgolo, a mo raya a re: "Isa lekau le kwa molaoding-wa-sekete; gonne o na le sengwe go se mmegela." 18 Ke fa a le tsaya, a le isa kwa molaoding-wa-sekete, a mo raya a re: "Paulo wa mogolegwi o mpiditse, a nkopa gore ke tsise lekau le kwano go wena; le na le sengwe go se go bolelela." 19 Molaodi-wa-sekete a le tshwara letsogo, a le gogela fa thoko, a le botsa ka sephiri a re: "Ke eng se o nang le go se mpolelela?" 20 Ene a re: "Bajuta ba dumalanye go go kopa gore e re kamoso o folosetse Paulo kwa lekgotleng le legolo, jaaka e kete ba rata go botsolotsa ka ga gagwe ka tlhokomelo e kgolo. 21 "O se ka wa ba utlwa; gonne o laletswe ke banna ba ba fetang 40 ba bone, ba ikanne ka khutso gore ga ba kitla ba ja le e seng go nwa, ba ise ba mmolae; mme jaanong ba ipaakantse, ba letile tumelelo ya gago." 22 Ke fa molaodi-wa-sekete a rebola lekau gore le tsamae, a le laya a re: "O se ka wa bolelela ope gore o ntshebetse dilo tseo."

Paulo o isizva kwa Kaisarea

23 Jaanong a bitsa balaodi-ba-lekgolo ba le babedi, a ba raya a re: "Baakanyang batlhabani ba le 200, ba ye kwa Kaisarea, le bapalami ba dipitse ba le 70, le ba marumo ba le 200, ba tloge ka nako ya robongwe bosigo; 24 gape ba baakanye dipelesa gore ba palamise Paulo mo go tsona, ba mo ise kwa go molaodi yo mogolo Felekise a phologile sentle." 25 A ba a kwala lokwalo a re: 26 "Nna Klaudio Lisia ke dumedisa Felekise, molaodi yo o tlotlegang segolo, ka re: 27 Monna yoo o ne a tshwerwe ke Bajuta, ba batla go mmolaya. Mme ka ya teng le mophato, ka mo golola, ka ke lemogile gore ke Moroma. 28 Jaanong ka ke ne ke rata go itse se ba mo latofatsang ka sona, ka mo isa kwa lekgotleng le legolo la bone; 29 ka fitlhela a bewa molato ka ntlha ya dikgang dingwe tsa molao wa bone; mme a se na molato ope o o tshwanetseng loso, le e seng kgolego. 30 E rile ke sena go sebelwa gore monna yoo o tla lalelwa, ka akofa ka mo romela koo go wena, ka ba ka laela balatofatsi ba gagwe gore se ba nang naso ka ga gagwe ba se bue fa pele ga gago. Sala sentle." 31 Jaanong batlhabani ba tsaya Paulo ka fa ba laetsweng ka teng; ba mo isa kwa Antipateri bosigo. 32 Ya re ka moso ba tlogela bapalami ba dipitse gore ba tswelele nae; mme ba dinao ba boela kwa kagong ya batlhabani. 33 Ya re ba sena go fitlha kwa Kaisarea, ba neela molaodi yo mogolo lokwalo, le Paulo ba mmaya fa pele ga gagwe. 34 Ya re a sena go lo buisa, a botsa gore ke wa karolo efe ya puso ya Roma; ya re a utlwa gore ke wa Kilekia, a re: 35 "Ke tla utlwa sentle kgang ya gago, balatofatsi ba gago le bone ba sena go tla." A ba a laola gore a disiwe a le mo ntlong ya ga Herote ya bogosi.

Ditiro 24

Paulo o sekisiwa fa pele ga Felekise

1 E rile morago ga malatsi a le matlhano Anania, moperesiti yo mogolo, a tla le bagolo ba morafe bangwe le mmueledi mongwe, e bong Teretulo, ba begela molaodi yo mogolo Paulo. 2 Ya re Paulo a sena go bidiwa, Teretulo a simolola go mo latofatsa a re: "E re ka re bona kagiso e kgolo ka wena, le ka morafe ono o direlwa ditlhabololo ka tlamelo ya gago 3 ka mekgwa yotlhe Ie mo ntlheng tsotlhe, re amogela gona ka tebogo yotlhe, wena Felekise yo o tlotlegang segolo. 4 Mme fela, ka ke sa rate go go dia, ke go rapela gore o re reetse go se kae ka bopelonomi jwa gago. 5 Re fitlhetse monna yo a le botlhole, a feretlha mo Bajuteng botlhe mo lefatsheng lotlhe; e bile ke moeteledi pele wa setlhopha sa maitirelo sa Banasaretha. 6 O bile o lekile go itshepolola Tempele; mme ra mo tshwara, ra rata go mo atlhola ka fa molaong wa rona. 7 Mme Lisia, molaodi-wa-sekete, a tla, a mo ubula ka thata e kgolo mo diatleng tsa rona, 8 a laela balatofatsi ba gagwe gore ba tle fa pele ga gago. O tla kgona go tlhaloganya dilo tsotlhe tse re mmayang molato ka tsona, fa o ka mmotsolotsa ka wesi." 9 Bajuta le bone ba mo tlatsa, ba tlhomamisa gore go ntse jalo.

Boikarabelo jwa ga Paulo

10 Ya re molaodi yo mogolo a sena go mo gwetlha gore a bue, Paulo a araba a re: "E re ka ke itse gore e setse e le dinyaga tse dintsi o ntse o le moatlhodi wa morafe o, ke ikarabela ka phuthologo ntlheng ya tse di ntebanyeng; 11 o ka lemoga gore fa ke sena go ya kwa Jerusalema go obamela, ga go ise go fete malatsi a le 12; 12 mme ga ba ise ba mphitlhele ke ganetsanya Ie ope mo Tempeleng, gongwe ke dira khuduego mo bontsing le e seng mo disenagogeng gongwe mo motseng. 13 Le gona ga ba ka ke ba go tlhomamisetsa sepe ka ga dilo tse ba ntatofatsang ka tsona jaanong. 14 "Mme ke go ipobolela gore ka nnete ke direla Modimo wa borraetsho ka fa Tseleng e ba reng ke ya setlhopha sa maitirelo, ke ntse ke dumela tsotlhe tse di utlwanang le molao le tse di kwadilweng mo bap oro feting. 15 ke na le tsholofelo mo Modimong ya se le bone ba se lebelelang gore go tla nna tsogo ya basiami le ya basiamolodi. 16 Ke bile ke ntse ke itlwaetsa go nna le segakolodi se se se nang molato ka gale mo Modimong le mo bathong. 17 "Mme morago ga dinyaga di se kae ka tla go tsisetsa morafe wa ga etsho dikatso le go isa ditshupelo. 18 Ya re ke di isa, Bajuta bangwe ba kwa Asia ba mphitlhela mo Tempeleng ke itshekisitswe, go se na bontsi jwa batho le e seng modumo; 19 ke bone ba ba ka bong ba le fano fa pele ga gago ba supa molato, fa ba o bona mo go nna. 20 Gongwe a bone ba ka bosi ba bolele tshiamololo e ba e bonyeng mo go nna, fa ke ne ka ema fa pele ga lekgotla le legolo la bone. 21 Kampo ba mpona molato ka ntlha ya lefoko le le lengwe lele le ke le kuileng ke eme mo gare ga bone ka re: 'Ke sekisiwa kajeno ke lona ka ntlha ya tsogo ya baswi.'"

Paulo fa pele ga Felekise le Durusila

22 Mme Felekise, e re ka a ne a itse tse dintsi tsa Tsela ya bokeresete, a busetsa kgang kwa morago a re: "E tla re Lisia, molaodi-wa-sekete, a sena go tla, ke atlhole kgang ya lona." 23 Jaanong a laela molaodi-wa-lekgolo gore a mo dise, mme a se ka a tshwenngwa; go se thibelwe ope wa ba ga gabo go mo direla gongwe go mo etela. 24 E rile morago ga malatsi mangwe Felekise a tla le Durusila, mohumagadi wa gagwe wa Mojuta; a bitsa Paulo, a mo reetsa, a bolela ka ga tumelo ya go dumela mo go Keresete Jesu. 25 Mme ya re a ntse a bua ka ga tshiamo le ka ga boitshwaro le ka ga katlholo e e tlang, Felekise a tshoga, a ba a mo araba a re: "Gompieno o ka tsamaya; e tla re ke sena go bona nako, ke go bitse." 26 E bile o ne a solofetse gore o tla newa madi ke Paulo gore a mo golole; ke ka moo a mmiditseng gangwe le gape, a buisanya nae. 27 E rile dinyaga tse pedi di sena go feta, Porekio Feseto a tsena mo boemong jwa ga Felekise; mme ya re ka Felekise a ne a rata go kgatlha Bajuta, a tsamaya, a sa golola Paulo.

Ditiro 25

Paulo o lopa go atlholwa ke Kaisara 1 Jaanong e rile Feseto a sena go fitlha mo karolong eo ya puso, a tloga kwa Kaisarea morago ga malatsi a mararo, a ya kwa Jerusalema. 2 Foo baperesiti ba bagolo le batlotlegi ba Bajuta ba mmegela molato wa ga Paulo, ba mo emelela, 3 ba kopa gore a ba itumedise kgatlhanong le ene ka go mmiletsa kwa Jerusalema; fela bone ba ne ba mo laletse go tla mmolaela mo tseleng. 4 Jaanong Feseto a fetola a re: "Paulo o disitswe kwa Kaisarea; le nna ka nosi ke tla tloga ke boela teng." 5 A ba a re: "Jaanong a ba ba nang le thata mo go lona ba tsamae le nna; e tle e re fa go na le tshokamo nngwe mo monneng yoo, ba e supe." 6 Ya re a sena go tlhola nabo malatsi a a ka nnang robedi gongwe some, a boela kwa Kaisarea. Ka moso a nna mo sedulong sa katlholo, a laela gore Paulo a tsisiwe. 7 Ya re a sena go tla, Bajuta ba ba tswang kwa Jerusalema ba mo dikanyetsa, ba mmaya melato e mentsi e megolo e ba sa ka keng ba e supa. 8 Paulo ene a ikarabela a re: "Ga ke a leofela molao wa Bajuta le e seng Tempele le e seng Kaisara." 9 Mme Feseto, ya re ka a rata go kgatlha Bajuta, a botsa Paulo a re: "A o rata go ya kwa Jerusalema go atlholwa teng fa pele ga me ka ga dilo tse?" 10 Ke fa Paulo a re: "Ke eme fa pele ga sedulo sa katlholo sa Kaisara, fa ke tshwanetseng go atlholwa teng; Bajuta ga ke a ba siamololela ka sepe jaaka le wena o itse sentle. 11 Jaanong fa ke siamolotse, ke dirile sengwe se se tshwanetseng loso, ga ke gane go swa; mme fa go se na nnete mo go tse ba ntatofatsang ka tsona, ga go ope yo o tshwanetseng go nneela mo thateng ya bone. Ke ipiletsa Kaisara." 12 Feseto, fa a sena go gakololana le ba lekgotla, a mo araba a re: "O ipileditse Kaisara, o tla ya kwa go Kaisara."

Kgosi Ageripa le Berenike kgaitsadie ba etela Feseto

13 E rile malatsi mangwe a sena go feta, kgosi Ageripa le Berenike ba fitlha mo Kaisarea gore ba dumedise Feseto. 14 Ya re ba sena go nna teng malatsinyana, Feseto a bolelela kgosi kgang ya ga Paulo a re: "Go na le monna mongwe mono yo Felekise a mo tlogetseng, a golegilwe. 15 E rile ke le kwa Jerusalema, baperesiti ba bagolo le bagolo ba Bajuta ba mpegela molato wa gagwe, ba batla gore a atlholwe. 16 Mme ka ba araba ka re, ga se mokgwa wa Baroma go neela motho ope mo petsong, fa yo o latofadiwang a ise a lebagane le ba ba mmayang molato, gore a nne le go ka ikarabela ka ga molato o a o bewang. 17 Jaanong ya re ba sena go phuthega mono, ka se ka ka diega; ka moso ka nna mo sedulong sa katlholo, ka laela gore monna yoo a tlisiwe. 18 Mme ya re ba ba mo latofatsang ba ema, ba se ka ba supa molato ope wa tse di bosula, tse ke neng ke di gopotse; 19 mme ba bo ba na le dikganetsanyo dingwe nae ka ga tumelo ya bone le ka ga mongwe yo o bidiwang Jesu yo o suleng, yo Paulo o tlhomamisang gore o a phela. 20 Nna ya re ka ke akabadiwa ke go tlhotlhomisa dilo tse, ka mmotsa fa a rata go ya kwa Jerusalema le go atlholwa teng ka ga dilo tse. 21 Mme ya re Paulo a sena go rapela gore a nne mo kgolegong, a lete katlholo ya Kaisara, ka laela gore a disiwe go ya ke be ke mo romele kwa go Kaisara." 22 Jaanong Ageripa a raya Feseto a re: "Le nna ke rata go utlwa motho yoo." Ene a re: "O tla mo utlwa kamoso." 23 Kamoso Ageripa a tla le Berenike ka tlotlomalo e kgolo, ba tsena mo ntlong ya lekgotla le balaodi-ba-sekete le banna ba ba tlotlegang ba motse. Ke fa Paulo a tsisiwa ka taelo ya ga Feseto. 24 Feseto a bua a re: "Kgosi Ageripa le banna botlhe, ba lo nnang le rona fano, lo a mmona, yo bontsi jotlhe jwa Bajuta ba nthapetseng ka ga gagwe kwa Jerusalema le mono, ba kua ba re: 'Ga a tlhole a tshwanela go phela.' 25 Mme nna ka fitlhela a sa dira sepe se se tshwanetseng loso; mme e re ka ene ka esi a ipileditse Kaisara, ka atlhola go mo romela teng. 26 Mme fela, ga ke na sepe sa tlhomamo se nka se kwalelang morena ka ga gagwe. Ke ka moo ke mo tlisitseng fa pele ga lona, bogolo fa pele ga gago, kgosi Ageripa, gore e tle e re morago ga potsolotso ke nne le sengwe se nka se kwalang; 27 gonne mo go nna ke bosilo, fa go ka romelwa mogolegwi, mme go sa bolelwe melato e a e bewang."

Ditiro 26

Boikarabelo jwa ga Paulo

1 Jaanong Ageripa a raya Paulo a re: "O letlektswe go ipuelela." Paulo a tsholetsa letsogo, a ikarabela a re: 2 "Ke ikaya ke le sego, kgosi Ageripa, ka ke tshwanetse go ikarabela fa pele ga gago kajeno ka ga dilo tsotlhe tse ke latofadiwang ke Bajuta ka tsona; 3 bogolo ka o na le kitso ka ga mekgwa le dikgang tsotlhe tse di mo Bajuteng; ke ka moo ke go rapelang gore o ntheetse ka bopelotelele. 4 "Jaanong fa e le tsa bophelo jwa me go tloga bosweng jwa me jo ke bo phedileng go tswa tshimologong mo morafeng wa ga etsho le mo Jerusalema, Bajuta botlhe ba a di itse, 5 ka ba sa le ba nkitse go tloga tshimologong; fa ba rata, ba ka bo ba supa gore ke phedile ke le Mofarisai mo lesomong le le nang le molao o o gagametseng thata la tumelo ya rona. 6 Mme jaanong ke eme fano go sekisiwa ka ntlha ya go solofela se Modimo o se solofeditseng borraetsho; 7 se ditso tsa rona tse di 12 di solofelang go se bona ka go direla Modimo ka tlhoafalo bosigo le motshegare. Mme kgosi, ke latofadiwa ke Bajuta ka ntlha ya tsholofelo eo. 8 Ke ka ntlhaang, fa mo go lona go kaiwa go twe, ga go dumelesege gore Modimo o tsosa baswi? 9 "Fa e le nna, ke ne ke itheile ka re, ke tshwanetse go dira dilo tse dintsi tsa go Iwantsha leina la ga Jesu wa Nasaretha. 10 Ke bile ke dirile jalo mo Jerusalema, ka tswalela baitshepi ba bantsi mo matlong a kgolegelo, ke sena go amogela thata mo baperesiting ba bagolo; e ne ya re ba bolawa, ke dumele. 11 Ke ne ke ba betsa gantsi mo disenagogeng tsotlhe, ke ba pateletsa go kgala, mme ya re ka ke ba gakaletse mo go fetisang, ka ba ka ba bogisa le kwa metseng e e ka kwa ntle. 12 "E rile ke ya kwa Damaseko go dira jalo ka thata le tetlelelo ya baperesiti ba bagolo, 13 foo, kgosi, motshegare, ke le mo tseleng, ka bona lesedi le le tswang legodimong, le gaisa kgalalelo ya letsatsi, le phatsima tikologong ya me le ya ba ba tsamayang le nna. 14 Ya re re wetse rotlhe fa fatshe, ka utlwa lentswe le nthaya ka puo ya Sehebere le re: 'Saule, Saule, o mpogisetsang? Go thata mo go wena go raga ditlhabi tsa leswane.' 15 Nna ka fetola ka re: 'Morena, o mang?' Morena a re: 'Ke nna Jesu yo o mpogisang. 16 Jaanong tsoga o eme ka dinao; gonne maikaelelo a ke go bonaletseng ka ona ke gore ke go dire modiredi le mosupi wa dilo tse o mponyeng ka tsona, le wa tse ke tla bonalang mo go wena ka tsona. 17 Ke tla go golola mo Bajuteng le mo baheitaneng ba ke go romang kwa go bone, 18 go ba budulola matlho gore ba sokologe, ba tswe mo lefifing, ba tsene leseding, ba tswe mo thateng ya ga Satane, ba ineele Modimo, gore ba amogele boitshwarelo jwa dibe le boswa mmogo le ba ba itshepisitsweng ka go dumela mo go nna.' 19 "Kgosi Ageripa, ke ka ntlha ya moo ke sa ganang go utlwa pono eo ya legodimo; 20 mme ke ne ke rerela ba ba mo Damaseko pele, ke bile ke bolelela le ba ba kwa Jerusalema le ba naga yotlhe ya Jutea le Baditshaba gore ba fetoge pelo, ba sokologele Modimong; ba dire ditiro tse di tshwanetseng boikwatlhao. 21 Ke ka ntlha ya tseo, fa Bajuta ba ntshwere mo Tempeleng, ba leka go mpolaya. 22 Jaanong ka ke bonye thuso mo Modimong, ke eme go fitlhela letsatsing le, ke supetsa bannye le bagolo, ke sa bue sepe, fa e se tse baporofeti le Mose ba rileng, di tla dirafala, 23 ba re, Keresete o tshwanetse go boga le go nna wa ntlha mo tsogong ya baswi gore a tle a rerele Baiseraele le Baditshaba lesedi."

Paulo o fetolana le Feseto le Ageripa

24 Ya re a ntse a ikarabela jalo, Feseto a bua ka lentswe le legolo a re: "Paulo, o a tsenwa! Thutego e kgolo e go dira setsenwa." 25 Paulo a fetola a re: "Feseto, motlotlegi yo mogolo, ga ke tsenwe, ke bua mafoko a boammaaruri le a tlhaloganyo. 26 Kana kgosi e itse dilo tseo; e bile ke bua ka bopelokgale fa pele ga yona; gonne ga ke dumele gore sengwe sa dilo tseo se e fitlhegetse; gonne ga di a ka tsa direlwa mo sephiring. 27 Kgosi Ageripa, a o dumela baporofeti? Ke itse gore o a ba dumela." 28 Mme Ageripa a raya Paulo a re: "O gaufi le go nkgona go ntira mokeresete." 29 Paulo a mo fetola a re: "Le fa go le gaufi gongwe kgakala, ke rapela Modimo gore e se nne wena fela, mme le botlhe ba ba nkutlwang gompieno ba tshwane le nna, ke sa ree dikgole tse." 30 Jaanong kgosi ya nanoga le molaodi yo mogolo le Berenike le ba ba ntseng nabo; 31 ba emela fa thoko, ba bua mmogo ba re: "Motho yo ga a a dira sepe se se tshwanetseng loso, le e seng dikgolego." 32 Ageripa a raya Feseto a re: "Motho yo, o ka bo a gololwa, fa a ka bo a sa ipiletsa Kaisara."

Ditiro 27

Paulo o isiwa kwa Roma

1 E rile leeto la rona la go isiwa kwa Italia ka mokoro le sena go rulaganngwa, Paulo le bagolegwi ba bangwe ba neelwa mo thateng ya molaodi mongwe wa lekgolo yo leina la gagwe e leng Juleo, wa mophato wa Kaisara. 2 Ra palama mokoro mongwe wa Ateramite o o neng o ya kwa mafelong a Asia a a ikamileng lewatle. Ra tsamaya re na le Aristarego wa kwa Thesalonika mo nageng ya Maketonia. 3 Ya re ka moso ra fitlha kwa Sitone. Mme Juleo a direla Paulo ka bopelontle, a mo letlelela go ya kwa ditsaleng tsa gagwe gore a bone tlamelo. 4 Ya re re tloga teng, ra tsamaya re ikamile Kipero; ka gonne diphefo di ne di lebaganye le rona. 5 Fa re sena go kgabaganya lewatle le le bapileng le Kilekia le Pamefilia, ra fitlha kwa Mira wa Lekia. 6 Teng molaodi-wa-lekgolo a fitlhela mokoro wa Aleksanteria o o yang kwa Italia; a ba a re palamisa mo go ona. 7 Ya re re sena go tsamaya ka bonya malatsi a se kae, ra fitlha go lebagana le Kenito ka bothata; e re ka phefo e ne e re thibela, ra tsamaya re ikamile Kereta go lebagana le Salemone; 8 ra tsamaya ka bothata, re ntse re ikamile losi, ra ba ra fitlha felong gongwe fa go bidiwang Magorogelo-mantle, gaufi le motse wa Lasea. 9 E re ka sebaka se seleelenyana se ne se fetile le go eta mo lewatleng go setse go tshabega, ka malatsi a go itima dijo le ona a setse a fetile, Paulo a ba gakolola a re: 10 "Banna, ke lemoga gore leeto le tla nna le tlalelo le tshenyegelo e kgolo, e seng fela ya morwalo le ya mokoro, mme le yona ya maphelo a rona." 11 Mme molaodi-wa-lekgolo a utlwa motsamaisi wa mokoro le mong wa ona bogolo go tse di buiwang ke Paulo. 12 Ya re ka magorogelo a sa siamela go nnela mariga teng, bontsi jwa banna jwa gakolola gore ba tswe teng, e tle e re fa go kgonega, ba fitlhe kwa Fenikise yo e leng magorogelo a Kereta a a lebileng kwa botsheka jwa borwa le jwa bokone ntlheng ya bophirimatsatsi, ba nnele mariga teng.

Tlalelo ya ledimo

13 Jaanong e rile phefonyana ya borwa e foka, ba ithaya ba re, ba ka dirafatsa maikaelelo a bone, ba somola dikgoge, ba tsamaya, ba bapile le Kereta. 14 Mme morago ga sebakanyana ga fologa ledimo teng le le tswang kwa botsheka jwa botlhabasatsi le bokone. 15 Ya re ka mokoro o tsewa ke phefo, o retelelwa ke go lebagana nayo, ra ineela, ra kgweediwa. 16 Ra feta re ikamile setlhakenyana sengwe se se bidiwang Kelauta, ra batla go palelwa ke go tshegetsa mokorwana. 17 Ya re ba sena go o pega mo mokorong, ba tiisa mokoro ka go o bofa kwa tlase ka dithapo; mme ka ba boifa gore ba tla kgaramelediwa kwa Siretise, ba folosa diseile, ba kgweediwa fela jalo. 18 Ya re ka moso re pitlaganngwa thata ke ledimo, ba latlhela dithoto dingwe mo lewatleng. 19 Mme ka letsatsi la boraro ra latlhela didiri tsa mokoro mo lewatleng ka diatla. 20 Ya re ka letsatsi le dinaledi di ntse di sa bonale ka malatsi a le mantsi, e bile re pitlagantswe ke ledimo le legolo, la bofelo tsholofelo yotlhe ya nyelela ya gore re ka phologa. 21 Ga feta sebaka se seleele go sa jewe; ke fa Paulo a ema mo gare ga bone, a ba raya a re: "Banna, fa lo ka bo lo ntheeditse, lwa se ka lwa tloga mo Kereta, lo ka bo lo sa bone tlalelo e le tshenyegelo e. 22 Mme jaanong ke lo kgothatsa gore lo namatshege; gonne ga go nke go senyega bophelo jwa ga ope mo go lona, fa e se mokoro o le osi fela. 23 Gonne moengele wa Modimo o ke leng wa ona, o ke bileng ke o direla, o letse a eme fa go nna, 24 a nthaya a re: 'Paulo, se boife! O tshwanetse go ema fa pele ga Kaisara; mme itse gore Modimo o tla pholosa botlhe ka ntlha ya gago ba ba etang nao mo mokorong.' 25 Ka moo he, banna, namatshegang; gonne ke dumela Modimo gore go tla nna fela jaaka ke boleletswe. 26 Mme fela re na le go kgaramelediwa kwa setlhakeng sengwe.

Mokoro o a robega, batho ba a ipholosa

27 E rile e le bosigo jwa 14 re ntse re kgarakgatshiwa mo lewatleng la Ateria, e ne e ka nna gare ga bosigo, badiri-mokorong ba lemoga gore ba atamela lefatshe lengwe. 28 Ba lekanya boteng, ba fitlhela e le dikgato di le 40; fa ba sena go tswelela kwa pelenyana, ba fitlhela e le dikgato di le 30. 29 Jaanong ka ba boifa gore gongwe re ka thula mafika, ba digela dikgoge di le nne ka kwa morago ga mokoro; ba be ba eletsa gore bo se. 30 Mme ya re badiri-mokorong ba rata go ngwega mo go ona, e bile ba setse ba foloseditse mokorwana mo lewatleng ka go ipata ba re, ba ya go digela dikgoge le ka kwa pele ga mokoro, 31 Paulo a raya molaodi-wa-lekgolo le batlhabani a re: "Fa ba, ba ka tlogela mokoro, ga lo ka ke lwa phologa." 32 Ya baa gona batlhabani ba kgaolang megala ya mokorwana, ba o lesa wa ya. 33 Ya re bo batla go sa, Paulo a nametsa botlhe gore ba je, a re: "Gompieno ke letsatsi la 14 lo ntse lo lebeletse, lo itimile dijo, lo sa je sepe. 34 Ke ka moo ke lo kgothatsang gore lo je; gonne go tla lo thusa go ka falola; kana ga go kitla go latlhega thiri ya ga ope wa lona mo tlhogong." 35 Ya re a sena go bua jalo, a tsaya senkgwe, a leboga Modimo fa pele ga botlhe, a se nathoganya, a simolola go ja. 36 Jaanong ba namatshega botlhe; le bone ba a ja. 37 Rona rotlhe mo mokorong re ne re le batho ba ba 276. 38 Fa ba sena go kgora, ba imolola mokoro ka go tshololela mabele mo lewatleng. 39 Fa bo sena go sa, ba se ka ba bona lefatshe sentle, mme ba lemoga segoro sengwe se se nang le losi lwa motlhaba; jaanong ba ikaelela go kgweeletsa mokoro kwa go sona, fa ba ka kgona. 40 Ba kgaola dikgoge, ba di tlogela mo lewatleng, ba be ba funolola megala ya dipati tse di sokololang mokoro; ya re ba sena go tsholeletsa seile e e kwa pele kwa phefong, ba leba kwa losing. 41 Mme ya re ka ba fitlha mo thotaneng ya motlhaba e e kgaoganyang metsi, ba tsenya mokoro teng; sehuba sa ona sa tlhaba, sa tsepama; marago ona a thujwa ke thata ya maphoto. 42 Jaanong batlhabani ba ne ba ikemisetsa go bolaya bagolegwi, e se re gongwe bangwe ba sapela kwa lefatsheng, ba ngwega. 43 Ya re ka molaodi-wa-lekgolo a rata go boloka Paulo, a ba kganela go dirafatsa maikaelelo ao; a ba a laola gore ba ba itseng go sapa, ba itatlhele pele mo lewatleng gore ba fitlhe kwa lefatsheng, Mmme ba ba setseng ba ithuse, bangwe ka dipati, ba bangwe ka dilo tse dingwe tsa mokoro. Botlhe ba falolela jalo kwa lefatsheng.'

Ditiro 28

Paulo mo Maleta

1 E rile re sena go phologa, ra utlwa go twe, setlhake seo se bidiwa Maleta. 2 Batho ba teng ba re direla ka botsalano jo bogolo; ba ne ba re gotsetsa molelo, ba re tshola rotlhe ka ntlha ya pula e e neng e na le ka ntlha ya serame. 3 Jaanong ya re Paulo a sena go rwalela ngata ya dikgong le go di baya mo molelong, ga tswa noga, e ntshitswe ke bolelo, ya mo palama letsogo. 4 Fa batho ba teng ba bona noga e lepeletse mo seatleng sa gagwe, ba raana ba re: "Ruri, motho yo ke mmolai; le fa a falotse lewatleng, pusoloso ga e mo leseletse go phela." 5 Mme ene a tlhotlhorela noga mo molelong, a se ka a direga sepe. 6 Bone ba bo ba lebeletse gore o tla ruruga, gongwe a wele fa fatshe, a swe ka bonako. Ya re ba sena go lebelela nako e telele, mme ba sa bone sepe se se bosula se mo tlela, ba fetoga mogopolo ba re: "Ke modimo."

Paulo o fodisa balwetse. Ba fitlha kwa Roma

7 Mo tikologong ya felo foo go ne go le masimo a mookamedi wa setlhake yo leina la gagwe e leng Pubilio, yo o neng a re tshola, a re babalela ka botsalano malatsi a le mararo. 8 Jaanong rraagwe Pubilio o ne a robetse fatshe, a tshwerwe ke go fisa le go tsholola madi; Paulo a ya kwa go ene, a rapela, a ba a mmaya diatla, a mo fodisa. 9 Ya re go sena go dirafala jalo, ga tla le ba bangwe ba setlhake ba ba nang le malwetse, ba fodisiwa. 10 Bao le bone ba re tlotla gagolo; ya re re tsamaya, ba re abela tse re di tlhokang. 11 Morago ga dikgwedi di le tharo ra tsamaya ka mokoro wa Aleksanteria o o neng o nnetse mariga fa setlhakeng; letshwao la one e ne e le Kastore le Polokese. 12 Ya re re fitlha kwa Sirakuse, ra tlhola malatsi a le mararo teng. 13 Ra ba ra tswa teng, ra fitlha mo Regio; ya re morago ga letsatsi le le lengwe fela ga tsoga phefo ya borwa; mme ka letsatsi la bobedi ra fitlha kwa Puteoli. 14 Teng ra fitlhela badumedi, ra rapelwa gore re nne malatsi a a supang nabo; morago ra fitlha kwa Roma. 15 E rile bakaulengwe ba re utlwela, ba tswa teng, ba tla go re kgatlhantsha kwa Patlelong ya ga Apio le kwa Matlong-mararo-a-baeti. Ya re Paulo a ba bona, a leboga Modimo, a ba a namatshega.

Paulo o fetolana le Bajuta ba kwa Roma; o ruta dinyaga di le pedi a golegilwe

16 E rile re sena go tsena mo Roma, molaodi-wa-lekgolo a neela molaodi wa bafemedi ba Kaisara bagolegwi, mme Paulo a letlelelwa go nna a le esi le motlhabani yo o mo disitseng. 17 Morago ga malatsi a le mararo a phutha baeteledi-pele ba Bajuta; ya re ba sena go phuthega, a ba raya a re: "Banna, bakaulengwe, le fa ke sa dira sepe se se lwantshang morafe wa ga etsho gongwe mekgwa ya borraetsho, ke neetswe mo diatleng tsa Baroma ke le mogolegwi, ke tswa kwa Jerusalema. 18 Bone, e rile ba sena go mpotsolotsa, ba rata go nkgolola, ka go se na molato ope wa loso mo go nna. 19 Ya re Bajuta ba ganetsa, ka patelesega go ipiletsa Kaisara, e se gore ke na le sengwe se ke latofatsang morafe wa ga etsho ka sona. 20 Jaanong ke ka ntlha ya moo ke kopileng go lo bona le go bua le lona; gonne ke golegilwe ka keetane ena ka ntlha ya tsholofelo ya Iseraele. 21 Ba mo fetola ba re: "Ga re a amogela dikwalo tse di tswang kwa Jutea ka ga gago; le gona ga go a tla ope wa ba ga rona go bolela le fa e le go bua sepe se se bosula ka ga gago. 22 Le gale re fitlhela e le tshwanelo gore re utlwe mo go wena se o se gopolang; gonne fa e le thuto eo, re itse gore e ganediwa ntlheng tsotlhe. 23 Ya re ba sena go mmeela letsatsi, ba bantsi ba tla kwa go ene mo ntlong e o ntseng mo go yona, a ba phuthololela tsa puso ya Modimo, a supa ka ga yona; go tloga mosong go ya maitsiboeng a leka go ba kgona ka molao wa ga Mose le ka baporofeti gore ba dumele mo go Jesu. 24 Bangwe ba dumela tse a di buileng, ba bangwe ba se ka ba dumela. 25 Ya re ba sa dumelelane, ba phatlalala, Paulo a sena go bua lefoko le le lengwe a re: "Mowa o o Boitshepo o buile sentle le borraeno ka moporofeti Jesaya 26 wa re: 'Yaa kwa morafeng oo o re: Go utlwa lo tla utlwa, mma ga lo nke lo tlhaloganya ka gope; le go leba lo tla leba, mme ga lo nke lo bona ka gope; 27 gonne dipelo tsa morafe o di thatafaditswe, ba kabetse ditsebe, ba ipuduladitse matlho, e se re gongwe ba bona ka matlho, ba utlwa ka ditsebe, ba tlhaloganya ka dipelo, ba sokologa, mme ka ba fodisa.' 28 "Ka moo he, itseng gore pholoso e ya Modimo e rometswe kwa baheitaneng; e bile bona ba tla utlwa." 29 Ya re a sena go bua jalo, Bajuta ba tsamaya, ba le mo kganetsanyong e kgolo. 30 Paulo a nna dinyaga di le pedi tse di tletseng mo ntlong e o e adimileng ka tuelo, a tshola batho botlhe ba ba tlang go ene, 31 a rera puso ya Modimo, a ba a ruta tsa Morena Jesu Keresete ka phuthologo yotlhe, go se na kgoreletso.

Baroma 1

Tshiamo ga e bonzve ka molao le e seyig ka ditiro tsa ona; gonne batho botlhe ke baleofi le basiamolodi. Tumediso

1 Nna Paulo, motlhanka wa ga Jesu Keresete, yo ke biditsweng go nna moapostolo, ka tlhaolelwa Efangele ya Modimo1 2 e o e solofeditseng ka baporofeti ba ona mo Dikwalong tse di boitshepo. 3 ka ga Morwaa-ona yo o tsetsweng e le wa losika lwa ga Dafita ka fa nameng; 4 yo o beilweng go nna Morwa Modimo yo o tletseng thata ka fa Moweng o o Boitshepo ka tsogo mo baswing, e bong Jesu Keresete, Morena wa rona. 5 yo re amogetseng bopelotlhomogi le boapostolo ka ene gore go nne kutlo ya tumelo mo merafeng yotlhe ka ntlha ya leina la gagwe. 6 e le lona lo leng ba yona lo le ba ba biditsweng ke Jesu Keresete. 7 Ke kwalela lona lotlhe ba lo kwa Roma, lona baratwi ba Modimo, lona baitshepi ba lo biditsweng: A bopelotlhomogi bo nne le lona le kagiso tse di tswang mo go Modimo Rraetsho le mo go Morena Jesu Keresete

Keletso ya ga Paulo ya go ka kopana le Baroma

8 Ke simolola ka go leboga Modimo wa me ka Jesu Keresete ka ntlha ya lona lotlhe, ka gonne tumelo ya lona e bolelwa mo lefatsheng lotlhe; 9 kana Modimo o ke o direlang ka mowa wa me ka go rera Efangele ya Morwaa - ona, ke mosupi wa me wa gore ga ke khutle go lo gopola. 10 Ga ke bolo go kopa mo merapelong ya me gore ke bone phatlha ya go tla koo go lona, fa go ka nna jalo ka fa go rateng ga Modimo; 11 gonne ke tlhologeletswe go lo bona gore ke lo abele neo nngwe ya Mowa, lo tle lo tiisiwe; 12 e le gore re tle re gomotsege mmogo ke le koo go lona, mongwe ka tumelo ya yo mongwe, e bong nna ka ya lona le lona ka ya me. 13 Ba ga etsho, ga ke rate lo tlhoka go itse gore ke ikaeletse gantsi go tla koo go lona, mme ke kganelesegile go fitlha jaanong, gore le mo go lona ke tle ke nne le maungonyana jaaka mo merafeng e mengwe. 14 Ke tshwanetse go direla Bagerika le ba e leng batho fela, ba ba botlhale le ba ba seng botlhale. 15 Fa e le nna, ke eleditse ka ntlha ya moo gore le lona ba lo leng kwa Roma, ke lo rerele Efangele.

Kakaretso ya thuto ya ga Paulo

16 Gonne ga ke tlhajwe ke ditlhong ka Efangele ya ga Keresete, ka e le thata ya Modimo e e pholosang mongwe le mongwe yo o dumelang, Bajuta pele, le bone Bagerika; 17 gonne tshiamo ya Modimo e senolwa mo go yona ka tumelo go isa tumelong, jaaka go kwadilwe ga twe: "Mosiami o tla phela ka tumelo."

Tshenyego ya baheitane, bogale jwa Modimo

18 Kana bogale jwa Modimo jo bo tswang kwa legodimong bo a bonala, bo wela boikepo jotlhe le tshiamololo tsa batho ba ba kgoreletsang boammaaruri ka tshiamololo; 19 gonne se se ka itsiweng ka ga Modimo se senogile mo go bone, ka Modimo o se ba senoletse. 20 Kana go tswa tlholegong ya lefatshe bosabonweng jwa ona, e bong thata e e sa khutleng ya ona le Bodimo jwa ona, bo lemogwa sentle ka ditiro tsa ona gore ba se nne le seipato; 21 gonne e rile ba ntse ba itse Modimo, ba se ka ba o galaletsa jaaka Modimo, le e seng go o leboga, mme ba fetoga masilo mo dikakanyong tsa bone, dipelo tse di se nang tlhaloganyo tsa bone tsa fifala. 22 Ya re ka ba itshema matlhale, ba direga masilo. 23 Mme kgalalelo ya Modimo o o sa nyeleleng ba e fetola go tshwana le setshwano sa motho yo o nyelelang, le sa dinonyane le sa tse di maoto-mane le tse di gagabang. 24 Ka ntlha ya moo Modimo o ba neeletse mo masweng ka dikeletso tsa dipelo tsa bone gore ba tlotlololane mebele; 25 ba ba fetotseng boammaaruri jwa Modimo maaka, mme ba tlotla setlhodiwa, ba se direla bogolo go Motlhodi yo o tshwanetsweng ke pako ka bosakhutleng. Amen. 26 Ka ntlha ya moo Modimo o ba neeletse mo dikeletsong tse di tlhabisang ditlhong; gonne mokgwa o e leng wa tlholego, basadi ba bone ba o fetotse o e seng wa tlholego. 27 Fela jalo le banna ba tlogela go dira le mosadi ka fa mokgweng wa tlholego, ba tukelana ka dikgatlhego tsa bone, banna ba dira matlhabisa-ditlhong le banna ba bangwe, ba amogela tuelo e e tshwanetseng timelo ya bone mo go bona ka bosi. 28 Mme ka ba ne ba sa re sepe go itse Modimo, Modimo o ba neeletse mo maitlhomong a bokgopo go dira dilo tse di sa tshwanelang, 29 ba tletse tshiamololo yotlhe le boaka le bosula le bopelotshetlha le bokgopo; ba tletse lefufa le polao le ntwa le boferefere le bolotsana; 30 ke basebi le basenya-maina le ba ba tlhoang Modimo le bagateledi le baikgodisi le baikgantshi le batlhalefedi ba bosula le ba ba sa utlweng bagolo, 31 le masilo le ba ba sa ikanyegeng le ba ba se nang lorato le ba ba sa itshwareleng le ba ba sa utlweleng botlhoko; 32 ba e reng ba ntse ba itse molao wa Modimo wa go re, bone ba ba dirang dilo tseo ba tshwanetswe ke loso, ba sa di direng fela, mme e bile ba itumelela ba bangwe ba ba di dirang.

Baroma 2

Bosaikwatlhayeng jwa Bajuta. Tshiamo ya Modimo

1 Ke ka moo o tlhokang go itlhatswa, motho ke wena, le fa o ka ne o le mang yo o latofatsang; ka gonne se o latofatsang yo mongwe ka sona ke se o itatofatsang ka sona; ka gonne wena molatofatsi o dira sona seo. 2 Mme kana re itse gore katlholo ya Modimo ke ya nnete mo go bone ba ba dirang dilo tse di ntseng jalo. 3 Motho ke wena, a o gopola gore wena yo o latofatsang ba ba dirang jalo, o ka falola mo katlholong ya Modimo, etswe o dira jalo ka wesi? 4 A kampo o nyatsa lohumo lwa bopelontle le lwa boitshoko le lwa bopelotelele jwa ona, o sa itse gore molemo wa Modimo o go gogela tlhabologong? 5 Mme wena, ka fa pelong e e thata ya gago e e sa ikwatlhayeng, o ikgobokanyetsa bogale mo letsatsing la bogale le la ponalo ya katlholo e e siameng ya Modimo, 6 o o tla duelang mongwe le mongwe ka fa ditirong tsa gagwe. 7 Ba ba batlang kgalalelo le tlotlo le bosafeleng ka go tshwarelela ditirong tse di molemo, o tla ba naya botshelo jo bo sa khutleng; 8 mme ba ba ratang kgang, ba gana go utlwa boammaaruri, mme ba utlwa tshiamololo, bone o ba duele ka bogale le kgakalo. 9 Tlalelo le pitlagano di tla wela motho mongwe le mongwe yo o dirang bosula, Mojuta pele, le ene Mogerika. 10 Mme kgalalelo le tlotlo le kagiso di tla tlela mongwe le mongwe yo o dirang molemo, Mojuta pele, le ene Mogerika. 11 Gonne Modimo ga o gobelelele motho. 12 Kana botlhe ba ba leofileng ba se na molao ba tla latlhega kwa ntle ga molao; mme botlhe ba ba leofileng ba na le molao ba tla atlholwa ka molao. 13 Kana ba e leng basiami fa pele ga Modimo ga se ba ba utlwang molao ka ditsebe fela, mme badirafatsi ba molao ke bone ba ba tla kaiwang basiami. 14 Gonne fa Baditshaba bangwe ba ba se nang molao ba dira dilo tsa molao ka fa tlhagong, ba bo ba tshotse molao ka bobone, le fa ba se na molao wa ga Mose; 15 ba itshupa gore go dira ka fa molaong go kwadilwe mo dipelong tsa bone, digakolodi tsa bone di ntse di supa jalo le dikakanyo tse di ba latofatsang gongwe di ba latofolole, 16 jaaka go tla itshupa mo letsatsing le Modimo o tla atlholang tse di sa itsiweng tsa batho ka lone, ka Jesu Keresete, ka fa Efangeleng ya me. Bajuta ga ba na go itlhatswa. Go rupa ga nnete 17 Jaanong fa o bidiwa Mojuta, mme o ikaega ka molao, o ipoka ka Modimo, 18 o itse go rata ga ona, o tlhotlhomisa tse di tshwanetseng, ka o ntse o rutwa molao, 19 o ithaya o re, o mogogi wa difofu, o lesedi la bone ba ba mo lefifing, 20 o mokaedi wa ba ba sa rutegang, o moruti wa ba e leng bana, ka o na le kitso le boammaaruri tota ka molao: 21 Mme jaanong wena yo o rutang yo mongwe, ga o ithuteleng? Wena yo o rerang gore motho a se ka a utswa, o utswelang? 22 Wena yo o reng, motho a se ka a akafala, o akafalelang? Yo o ilang medimo ya diseto, o thopelang tsa ditempele? 23 Wena yo o ipokang ka molao, o tlotlololelang Modimo ka go tlola molao? 24 Kana leina la Modimo le kgalwa mo baheitaneng ka ntlha ya lona jaaka go kwadilwe. 25 Go rupa le gale go ka thusa, fa o dirisa molao; mme fa o le motlodi wa molao, foo go rupa ga gago go fetogile bosarupang. 26 Mme fa yo o sa rupang a ka tlhokomela tshiamo ya molao, a bosarupang jwa gagwe ga bo ka ke jwa kaiwa go rupa? 27 Yo o sa rupang ka fa tlhagong, fa a dirisa molao, a ga a nke a go bona molato, wena yo o leng motlodi wa molao, o ntse o na le lokwalo lwa molao o rupile? 28 Kana Mojuta tota ga se yo e leng Mojuta ka fa ponalong; le thupiso e e dirwang mo mme leng fela ga se yona tota. 29 Mme Mojuta wa nnete ke yo e leng Mojuta ka mo teng; le thupiso ya nnete ke e e leng ya pelo ka fa moweng, e seng ka fa molaong; poko ya yo o ntseng jalo ga e tswe mo bathong, mme e tswa mo Modimong.

Baroma 3

Lesego la Mojuta. Tshiamo ya Modimo

1 Mojuta jaanong o gaisa ba bangwe ka eng, gongwe thuso ya thupiso ke eng? 2 Ke e kgolo mo ntlheng tsotlhe; gonne ga ntlha: ba neetswe Lefoko la Modimo. 3 Jaanong go ka tweng? A ke go re, fa bangwe ba ne ba sa ikanyege, go-sa-ikanyegeng ga bone go ka dirolola boikanyego jwa Modimo? 4 Le go ka! Mme go tshwanetse ga nna jaana: Modimo o boammaaruri, mme motho mongwe le mongwe ke moaki, jaaka go kwadilwe ga twe: "Gore o tle o fitlhelwe o siame mo mafokong a gago, o fenye, fa o bewa molato." 5 Fa jaanong tshiamololo ya rona e tlhomamisa tshiamo ya Modimo, re ka reng? A Modimo o a bo o siamolola, fa o re galefela? Ke bua ka mokgwa wa batho. 6 Le go ka! Gonne fa go ka bo go ntse jalo, Modimo o ka atlhola lefatshe jang? 7 Fa boammaaruri jwa Modimo bo totafaletse kgalalelong ya ona ka maaka a me, ke tla bo ke sa ntse ke sekisediwang jaaka moleofi? 8 A ga re ka ke ra bua bogolo ra re: "A re direng bosula gore molemo o tswe mo go jona!" jaaka bangwe ba sotla ka rona ba re, re bua jalo? Bao ke ba petso e ba tshwanetseng."

Botlhe ba mo thateng ya boleo

9 Jaanong go ka tweng? A re gaisa ba bangwe? E seng ka gope; gonne re setse re supile gore Bajuta le Bagerika botlhe ba mo taolong ya boleo, 10 jaaka go kwadilwe ga twe: "Ga go ope yo o siameng, le e seng a le mongwe fela. 11 Ga go ope yo o tlhaloganyang, ga go ope yo o batlang Modimo. 12 Botlhe ba fapogile, botlhe mmogo ba tlhobosegile; ga go ope yo o dirang molemo, ga a yo le e seng a le mongwe fela. 13 Memetso ya bone ke mabitla a a butsweng; ba tsietsa ka diteme tsa bone. Botlhole jwa dinoga bo mo melomong ya bone. 14 Magano a bone a tletse thogako le bogalaka. 15 Dinao tsa bone di bofefo go tsholola madi. 16 Tshenyo le pogiso di mo ditseleng tsa bone, 17 mme tsela ya kagiso yona ga ba e itse. 18 Ga ba boife Modimo jaaka o le fa pele ga matlho a bone." 19 Mme jaanong re itse gore dilo tsotlhe tse molao o di buang, o di bua le bone ba ba mo taolong ya molao gore molomo mongwe le mongwe o thijwe, mme lefatshe lotlhe le nne molato fa pele ga Modimo. 20 Ke ka moo go se nang motho ope yo o tla siamisiwang fa pele ga ona ka ditiro tsa molao; gonne molao o re naya kitso ya boleo.

Tshiamiso ka go dumela mo go Jesu Keresete

21 Mme jaanong tshiamo ya Modimo e senotswe kwa ntle ga molao, e supilwe ke molao le baporofeti. 22 e bong tshiamo ya Modimo e e bonwang ka go dumela mo go Jesu Keresete, mme ke ya botlhe ba ba dumelang; gonne ga go na pharologanyo epe; 23 gonne botlhe ba leofile, ba tlhoka tlotlo fa pele ga Modimo. 24 mme ba ka siamisiwa fela ka boitshwarelo jwa ona ka kgololo e e mo go Keresete Jesu. 25 yo Modimo o mmeileng go nna thuanyo ka madi a gagwe e e bonwang ka tumelo, gore go supiwe tshiamo ya ona ka ntlha ya go tlhokomologa maleo a a dirilweng pele, Modimo o ntse o iphapaantse 26 gore o tle o supe tshiamo ya ona mo sebakeng seno, e nne ona o o siameng, o o siamisang ene Yo o dumelang mo go Jesu. 27 Mme jaanong ipelafatso e kae? E latlhetswe kwa ntle. E le ka molao ofe? A ke wa ditiro? Nnyaya, ke ka molao wa tumelo. 28 Ke ka moo re kayang gore motho o siamisiwa ka tumelo fela, e seng ka ditiro tsa molao. 29 A kampo Modimo ke Modimo wa Bajuta fela? A ga se wa Baditshaba le bone? Ee, ke wa Baditshaba le bone. 30 ka e le gore Modimo ke o le mongwe fela; ba ba rupileng o tla ba siamisa mo tumelong, le ba ba sa rupang o ba siamisa ka tumelo. 31 Jaanong a ke go re, re dirolola molao ka tumelo? Le go ka; tota re tlhomamisa molao.

Baroma 4

Aborahame o siamisitszoe ka tumelo

1 Mme jaanong re ka botsa re re: Aborahame, rraetsho-mogolwago-lwane ka fa nameng, o bonye eng? 2 Kana fa Aborahame a ka bo a siamisitswe ka ditiro, o ka bo a na le pelafalo, fela e seng fa pele ga Modimo. 3 Gonne Lokwalo lo a reng? Lo a re: "Aborahame o ne a dumela Modimo, mme ka moo a kaiwa mosiami." 4 Yo o dirang, tuelo ga a e balelwe ka fa bopelotlhomoging, mme e le ka fa selekanyong. 5 Mme ene yo o sa direng, mme a dumela mo go ene yo o siamisang moikepi, ene tumelo ya gagwe e tla kaiwa tshiamo, 6 fela jaaka Dafita a bua ka ga lesego la motho yo Modimo o mo kayang mosiami kwa ntle ga ditiro a re: 7 "Go sego bone ba ditshiamololo tsa bone di itshwaretsweng, ba dibe tsa bone di bipilweng. 8 Go sego monna yo Morena a sa mmaleleng molato wa boleo ka gope." 9 Jaanong lesego leo a ke la ba ba rupileng fela, a kampo ke la ba ba sa rupang le bone? Gonne ra re: "Aborahame tumelo ya gagwe e kailwe tshiamo." 10 Mme kana o ne a kaiwa mosiami a ntse jang? A ke fa a setse a rupile, gongwe a ise a rupe? Ga se fa a rupile, mme ke fa a ise a rupe. 11 Sesupo sa go rupa o ne a se amogela go nna sekano sa tshiamo ya tumelo e o neng a na nayo a ise a rupe, gore a nne rraabone botlhe ba ba dumelang, le fa ba sa rupa, gore le bone ba kaiwe basiami. 12 le gore a nne rraabone ba ba rupileng, e seng ka go rupa fela, mme le ka go tsaya motlhala wa tumelo ya ga rraetsho Aborahame, a ise a rupe; 13 gonne tsholofetso ya go re, o tla nna morua-boswa wa lefatshe, ga e a newa Aborahame gongwe losika lwa gagwe ka molao, mme ke ka tshiamo ya tumelo. 14 Kana fa ba e leng ba molao e ka nna bone barua-boswa, foo tumelo e tla bo e se na thuso epe, le tsholofetso e tla bo e dirolotswe. 15 Gonne molao o tsosa bogale, mme kwa go se nang molao teng, tlolo le yona ga e yo teng. 16 Ka moo boswa bo tla ka tumelo gore e nne ka fa bopelotlhomoging, e le gore tsholofetso e tlhomamele bana botlhe, e seng fela ba e leng ba molao, mme le bone ba tumelo ya ga Aborahame yo e leng rraarona rotlhe, 17 jaaka go kwadilwe ga twe: "Ke go dirile rra merafe e mentsi;" Aborahame ke rraarona fa pele ga ona Modimo o a o dumetseng, o o phedisang baswi, o bile o bitsa dilo tse di se yong jaaka e kete di teng; 18 yo e rileng tsholofelo e sa tlhole e le teng, a dumela ka tsholofelo, gore a tle a nne rra merafe e mentsi ka fa go builweng ka teng ga twe: "Losika lwa gago lo tla nna jalo." 19 Mme ga a ka a koafala mo tumelong, fa a leba mmele wa gagwe o o setseng o onetse, dinyaga tsa gagwe e le tse di ka nnang lekgolo, le mmele wa ga Sara o o setseng o onetse. 20 A se ka a belaela tsholofetso ya Modimo ka go sa dumeleng, mme bogolo a tia mo tumelong, a tlotla Modimo. 21 a dumela ka botlalo gore se Modimo o se solofeditseng, o bile o nonofile go se dira. 22 Ka ntlha ya moo tumelo e bile ya kaiwa tshiamo ya gagwe. 23 Jaanong ga go a kwalwa ka ntlha ya gagwe fela gore tumelo e kailwe tshiamo ya gagwe, 24 mme e bile ke ka ntlha ya rona, ba re tla kaiwang jalo, e bong rona ba re dumelang mo go ona o o tsositseng Jesu Morena wa rona mo baswing, 25 yo o neng a neelwa losong ka ntlha ya ditlolo tsa rona, a ba a tsosediwa go siamisiwa ga rona.

Baroma 5

Go ruanngwa le Modimo. Kagiso e e tlang ka tumelo

1 Jaanong ka re siamisitswe ka tumelo, re na le kagiso le Modimo ka Morena wa rona Jesu Keresete; 2 ka ene re bile re bonye tsela ya go fitlha ka tumelo mo bopelotlhomoging joo, jo re emeng mo go jona, e bile re ipoka ka go solofela kgalalelo ya Modimo. 3 Mme e seng gona fela, e bile re ipoka ka ditlalelo, ka re itse gore tlalelo e dira boitshoko, 4 boitshoko bo dira boikanyego, boikanyego bo dira tsholofelo, 5 mme tsholofelo ga e tlhabise ditlhong; gonne lorato lwa Modimo lo tshetswe mo dipelong tsa rona ka Mowa o o Boitshepo o re o neilweng. 6 Gonne e rile re le bokoa, Keresete a swela rona baikepi ka nako ya teng. 7 Kana go thata gore mongwe a swele mosiami; motlhaope mongwe a ka beta pelo, a swela yo o molemo. 8 Mme Modimo o supile lorato lo o re ratang ka lone, ka Keresete a re swetse, re ntse re le baleofi. 9 Jaanong e re ka re siamisitswe ka madi a gagwe, bogolo jang ne re tla pholosiwa ke ene mo bogaleng! 10 Gonne fa re ne ra ruanngwa le Modimo ka loso lwa Morwaa-ona re le baba, re tla pholosiwa bogolo jang ne ka botshelo jwa gagwe, ka re le ba ba ruantsweng. 11 Mme ga se gona fela, e bile re ipoka ka Modimo ka Morena wa rona Jesu Keresete yo jaanong re amogetseng thuanyo ka ene.

Bopelotlhomogi le botshelo di tsile ka motho a le mongwe fela, fela jaaka boleo le loso

12 Ka moo he, boleo bo tsenye mo lefatsheng ka motho a le mongwe fela, le loso ka boleo, mme loso lwa phololela jalo mo bathong botlhe, ka ba leofile botlhe. 13 Kana boleo bo ne bo le mo lefatsheng go fitlha nakong ya molao; mme boleo ga bo kaiwe molato, fa molao o se yo. 14 Le fa go ntse jalo, go tloga ka Atame go ya kwa go Mose loso lo ne lo ntse lo laola le mo go bone ba ba se kang ba leofa ka mokgwa o o tshwanang le tlolo ya ga Atame yo e leng sekao sa yo o tla tlang. 15 Mme fela neo ya bopelotlhomogi ga e a nna jaaka boleo; gonne fa ba bantsi ba sule ka boleo jwa a le mongwe fela, bopelotlhomogi jwa Modimo le neo tse di senogileng ka bopelotlhomogi jwa motho a le mongwe fela, e bong Jesu Keresete, kana tsona di atiseditswe ba le bantsi bogolo thata jang ne! 16 Gape neo ga e tle jaaka go tsile tshenyego ka a le mongwe yo o leofileng; gonne tshekiso e lebile a le mongwe fela, e isa katlholelong ya petso, mme neo ya bopelotlhomogi e lebile ditlolo di le dintsi, e isa tshiamisong. 17 Gonne fa loso lo ne lo busa ka tlolo ya a le mongwe fela, e bong ka a le mongwe yoo, ba ba amogelang letlotlo la bopelotlhomogi le la neo ya tshiamo bone ba tla busa bogolo jang ne bophelong ka a le mongwe fela, e bong Jesu Keresete! 18 Ka moo he, tshiamiso ya bophelo e tsile mo bathong botlhe ka tiro e le nngwe ya tshiamo, jaaka katlholelopetso e ne e tsile mo bathong ka tlolo e le nngwe fela. 19 gonne batho ba le bantsi ba tla direga basiami ka kudo ya a le mongwe fela, jaaka ba bantsi ba ne ba diregile baleofi ka go sa utlweng ga motho a le mongwe fela. 20 Mme molao o tsenye fa gare gore tlolo e ntsifale, mme kwa tlolo e atileng teng, ke kwa bopelotlhomogi bo atileng teng bogolobogolo. 21 gore bopelotlhomogi bo tle bo buse ka tshiamo go isa kwa bophelong jo bo sa khutleng ka Jesu Keresete, Morena wa rona, jaaka boleo bo busitse ka loso.

Baroma 6

Bopelotlhomogi ga bo re letlelele go leofa, mme bo re golola mo taolong ya boleo

1 Jaanong re tla reng? A re tla tswelela pele mo boleong gore bopelotlhomogi bo tle bo ate bogolo? 2 Le go ka! Rona ba re suleng ntlheng ya boleo, re sa ntse re ka phela jang mo go jona? 3 Kampo a ga lo itse gore rona rotlhe ba re kolobeleditsweng Keresete Jesu, re kolobeleditswe loso lwa gagwe? 4 Ke go re, re fitlhilwe nae ka kolobetso gore re swe. re tle re tsamae mo bophelong jo boswa, jaaka Keresete le ene a tsositswe mo baswing ka kgalalelo ya ga Rara; 5 gonne fa re kopantswe nae go tshwana le loso lwa gagwe, le tsogo ya gagwe re tla tshwana nayo, 6 ka re itse gore motho yo mogologolo wa rona o bapotswe nae gore mmele wa boleo o khutlisiwe go leofa, mme re se tlhole re direla boleo; 7 gonne yo o suleng o siamisitswe, a gololwa mo boleong. 8 Mme fa re sule le Keresete re dumela gore le go phela re tla phela nae, 9 ka re itse gore Keresete yo o tsositsweng mo baswing ga a tlhole a tla swa, loso ga lo tlhole lo na le thata mo go ene; 10 gonne loso lo a lo suleng, o ne a lo swa ka ntlha ya boleo gangwe fela, a feletsa ruri, mme bophelo jo o bo phelang jona o bo phelela Modimo. 11 Le lona jalo, iponeng lo le baswi ntlheng ya boleo le baphedi ba ba phelelang Modimo lo le'mo go Keresete Jesu, Morena wa rona. 12 Jaanong mebele ya lona e e swang, a boleo bo se tlhole bo e laola, mo lo ka utlwang dikeletso tsa yona. 13 Gape se neeleng boleo ditokololo tsa lona go nna didiri tsa tshiamololo, mme ineeleng Modimo jaaka ba ba tswang mo losong, ba phela, le ditokololo tsa lona di neeleng Modimo go nna didiri tsa tshiamo. 14 gonne boleo ga bo nke bo lo laola, ka lo se fa tlase ga molao, mme lo le fa tlase ga bopelotlhomogi. 15 Jaanong re tla reng? A re tla leofa, ka re se fa tlase ga molao, mme re le fa tlase ga bopelotlhomogi? Le go ka! 16 A ga lo itse gore yo lo mo ineelang go nna batlhanka go mo utlwa, ke ene yo lo leng batlhanka ba gagwe, yo lo tshwanetseng go mo utlwa, le fa e le boleo go isa losong, gongwe kutlo go isa tshiamong? 17 Mme a Modimo o lebogwe, ka lo khutlile go nna batlhanka ba boleo, mme lo simolotse go utlwa ka pelo yotlhe sekao sa thuto se lo tsentsweng mo go sona. 18 Lo diregile batlhanka ba tshiamo, ka lo golotswe mo boleong. 19 Ke bua ka fa mokgweng wa batho ka ntlha ya bokoa jwa nama ya lona; a e re jaaka lo ne lo neetse ditokololo tsa lona go nna badiredi ba maswe le ba boitaolo jo bo isang boitaolong, jaanong neelang ditokololo tsa lona jalo go nna badiredi ba tshiamo e e isang boitshepisong. 20 Kana e rile lo sa le batlhanka ba boleo, lwa bo lo sa laolwe ke tshiamo. 21 Mme foo lo ne lo na le leungo lefe? Ke dilo tse jaanong lo tlhajwang ke ditlhong ka tsona; gonne bokhutlo jwa tsona ke loso. 22 Mme jaanong ka lo golotswe mo boleong, e bile lo diregile batlhanka ba Modimo, lo na le leungo la lona le le isang boitshepisong, mme bokhutlo ke bophelo jo bo sa khutleng. 23 gonne tefo ya boleo ke loso, mme neo ya bopelotlhomogi ya Modimo ke bophelo jo bo sa khutleng jo bo bonwang mo go Keresete Jesu, Morena wa rona.

Baroma 7

Mokeresete yo o golotszveng mo molaong o direla Modimo ka mowa o moswa

1 Bakaulengwe - kana ke bua le ba ba itseng molao - a ga lo itse gore molao o busa motho fela, fa a sa ntse a phela? 2 Kana mosadi yo o nang le monna wa gagwe o golegeletswe mo monneng ka molao, fa monna a sa ntse a phela; mme fa monna a sule, foo o tla bo a golotswe mo molaong wa lenyalo. 3 Jaanong fa a ka nna wa monna yo mongwe, monna wa gagwe a sa tshela, go tla twe o kgotlela nyalo; mme fa monna a sule, foo o tla bo a golotswe mo molaong, mme ga go nke go twe o kgotlela nyalo, le fa a ka nna wa monna yo mongwe. 4 Bakaulengwe ba me, le lona lo bolailwe jalo ntlheng ya molao ka mmele wa ga Keresete gore lo nne ba yo mongwe, e bong ba yo o tsositsweng mo baswing, gore re ungwele Modimo. 5 gonne e rile re sa le mo nameng, dikeletso tsa maleo tse di tlhotlhelediwang ka molao tsa bo di dira ka thata mo ditokololong tsa rona gore di ungwe maungo a loso. 6 Mme jaanong re golotswe mo molaong, ka re sule ntlheng ya sona se se neng se re tshwere; ke ka moo re leng badiredi ka fa bosweng jwa mowa, e seng ka fa mokgweng wa bogologolo wa ditlhaka tsa molao.

Molao o re supetsa boleo

7 Jaanong re tla reng? A ke go re, molao ke boleo? Ga go a nna jalo; mme nka bo ke sa itse boleo., fa e ne e se ka molao. Le yona keletso nka bo ke sa e lemoge, fa molao o ka bo o sa re: "O se ka wa eletsa!" 8 Mme boleo, e re ka bo bonye tlhotlheletso, jwa tsosa dikeletso tsotlhe mo go nna ka taolo; gonne kwa ntle ga molao boleo bo sule. 9 Nna, pele ke ne ke phela kwa ntle ga molao; jaanong e rile taolo e sena go tla, boleo jwa tsoga, 10 mme nna ka swa; taolo e e ka bong e nkisa bophelong, ka fitlhela e nkisa losong. 11 Gonne boleo jwa ntsietsa, ka bo bonye tlhotlheletso ka taolo, jwa mpolaya ka yona. 12 Jalo he, molao o boitshepo, le taolo e boitshepo, e siame, e molemo. 13 Jaanong a ke go re, se se molemo se mphetogetse loso? A go se tualo! Ke boleo jo bo ntsiseditseng loso ka se se molemo gore bo bonale e le boleo tota, gore boleo e nne jo bo bobe bogolo ka taolo.

Ntwa ya nama e e Iwang le mowa

14 Re itse gore molao ke wa mowa, mme nna ke nama, ke bapaleditswe boleo. 15 Se ke se dirang ga ke se tlhaloganye; gonne se ke se ratang ga ke se dire; ke dira se ke se tlhoileng. 16 Mme fa ke dira se ke sa se rateng, ke dumelana le molao gore o molemo. 17 Foo e be e sa tlhole e le nna yo o se dirang, mme e be e le boleo jo bo agileng mo teng ga me. 18 Gonne ke itse gore mo teng ga me, e bong mo nameng ya me, ga go na molemo ope; go rata go teng mo go nna, mme go dira se se molemo ga go yo. 19 Gonne molemo o ke o ratang ga ke o dire, mme bosula jo ke sa bo rateng jona ke a bo dira. 20 Fa jaanong nna ke dira se ke sa se rateng, e tla bo e sa tlhole e le nna yo o se dirang, mme e tla bo e le boleo jo bo agileng mo teng ga me. 21 Jaanong fee fitlhela molao mo go nna wa go re: E a re fa ke rata go dira molemo, bosula bo nne teng mo go nna. 22 Gonne ka fa mothong yo o ka mo teng ke itumelela molao wa Modimo. 23 Fela ke fitlhela go na le molao o sele mo ditokololong tsa me o o lwang le molao wa maikutlo a me; e bile o nkgolega ka molao wa boleo o o mo ditokololong tsa me. 24 A motho wa mogolo nna! Ke mang yo o tla nkgololang mo mmeleng wa loso lo? 25 Ke leboga Modimo, ka ke gololwa ka Jesu Keresete, Morena wa rona. Jaanong go ntse jaana: nna ka nosi ke direla molao wa Modimo ka maikutlo, mme ka nama ke direla molao wa boleo.

Baroma 8

Bophelo jo boswa jwa yo o itshwaretsweng. Mowa zva boitshepiso. Re tsholelwa mo bongwaneng

1 Jaanong he, ga go na katlholo ya tatlho epe mo go bone ba ba mo go Keresete Jesu, ba ba sa tsamaeng ka fa nameng, mme ba tsamaya ka fa moweng. 2 Gonne molao wa mowa wa go phela ka Keresete Jesu o nkgolotse mo molaong wa boleo, wa loso. 3 Gonne se se reteletseng molao, ka o se na thata ka ntlha ya nama, Modimo o se dirile, wa atlhola boleo mo nameng ka go roma Morwaa-ona mo tshwanong ya nama ya boleo le ka ntlha ya boleo. 4 gore tshiamo e e batlwang ke molao e dirafale mo go rona ba re sa tsamaeng ka fa nameng, mme e le ka fa moweng. 5 Gonne ba ba leng ka fa nameng ba batla tsa nama, mme ba ba leng ka fa moweng bone ba batla tsa mowa. 6 Kana go batla ga nama ke loso, mme go batla ga mowa gona ke botshelo le kagiso. 7 Gonne go batla ga nama ke go tlhoa Modimo, ka e sa ikokobeletse molao wa Modimo, e bile e a palelwa. 8 Ba ba mo nameng ga ba ka ke ba kgatlha Modimo. 9 Mme lona ga lo mo nameng; lo mo moweng, fa tota Mowa wa Modimo o agile mo go lona; fa motho a sa tshola Mowa wa ga Keresete, yoo ga se wa gagwe. 10 Mme fa Keresete a le mo go lona, mmele o tla bo o sule ka ntlha ya boleo, mme mowa ona o phela ka ntlha ya tshiamo. 11 Fa Mowa wa ona o o tsositseng Jesu mo baswing o agile mo go lona, foo ona o o tsositseng Keresete Jesu mo baswing o tla phedisa le yona mebele e e swang ya lona ka Mowa wa ona o o agileng mo go lona. 12 Ka moo he, bakaulengwe, re tlamegile go phela ka fa moweng, e seng ka fa nameng. 13 Gonne fa lo phela ka fa nameng, lo tla swa; mme fa lo bolaya ditiro tsa mmele ka mowa, lo tla phela. 14 Gonne botlhe ba ba gogwang ke Mowa wa Modimo ke bone bana ba Modimo. 15 Kana ga lo a amogela mowa wa botlhanka wa gore lo boe lo boife; mme lo amogetse mowa wa bongwana o re bitsang ka ona re re: "Abba, Rara!" 16 Mowa ka osi o supetsa mewa ya rona gore re bana ba Modimo.' 17 Mme fa re le bana, e bile re barua-boswa, e bong barua-boswa ba Modimo le barua-boswa mmogo le Keresete, fa tota re bogisiwa nae, ke go re, re tle re galalediwe nae.

Maungo a Mowa

18 Gonne ke kaya gore dipogo tsa sebaka seno ga se tsa sepe, fa di bapisiwa le kgalalelo e re tla e senolelwang. 19 Kana tsotlhe tsa tlholego di lebeletse ponatshego ya bana ba Modimo ka tlhologelelo e kgolo. 20 Gonne tsa tlholego di tsentswe mo taolong ya tshenyego, e seng ka go rata ga tsona, mme e le ka ntlha ya ona o o di tsentseng teng gore go nne tsholofelo; 21 gonne tsa tlholego le tsona ka tsosi di tla gololwa mo tirelong ya tshenyego go isiwa kgololesegong ya kgalalelo ya bana ba Modimo. 22 Kana re itse gore tsa tlholego tsotlhe di a fegelwa, di mo tlalelong ya pelego mmogo go fitlha nakong eno. 23 Mme ga se tsona fela, le rona ka rosi, ba re nang le mabutswa-pele a Mowa, re fegelwa ka rosi mo teng ga rona, ka re lebeletse bongwana jwa rona, e bong kgololo ya mebele ya rona. 24 Gonne re pholositswe ka tsholofelo. Mme jaanong tsholofelo e e bonwang ga se tsholofelo. Gonne se motho o setseng a se bonye, a o sa ntse a ka se solofela? 25 Mme fa re solofela se re sa se boneng, re se lebelela ka bopelotelele. 26 Mme Mowa le ona o thusa bokoa jwa rona jalo; gonne ga re itse se re ka se kopang ka tshwanelo; Mowa ka osi o re emela ka diphegelo tse di sa kgonweng go bolelwa. 27 Mme Motlhotlhomisi wa dipelo o itse maikaelelo a Mowa; gonne ona o emela baitshepi ka fa go rateng ga Modimo. 28 Mme re itse gore bone ba ba ratang Modimo, dilo tsotlhe di dira mmogo go ba tsalela molemo, e bong bone ba ba biditsweng ka fa boikaelelong jwa Modimo. 29 Gonne ba o ba itsileng pele, o ba tlhaotse pele gore ba tshwane le popego ya Morwaa-ona, a tle a nne motsalwa-pele mo baneng ba le bantsi. 30 Mme ba o ba tlhaotseng pele, e bile o ba biditse; ba o ba biditseng, e bile o ba siamisitse; ba o ba siamisitseng, e bile o ba galaleditse.

Mokgosi wa phenyo. Modimo o ntlheng ya rona

31 Jaanong re tla reng ka ga dilo tseo? Fa Modimo o le ntlheng ya rona, ke mang yo o ka emelanang le rona? 32 O e bileng o sa rekegela Morwaa-ona, mme o mo neetse mo losong ka ntlha ya rona rotlhe, o ka tlhoka jang go re abela dilo tsotlhe nae? 33 Ke mang yo o ka bayang batlhaolwi ba Modimo molato? Modimo ke ona o o siamisang. 34 Ke mang yo o ka ba atlholelang molato? Keresete Jesu o ne a sule, ee, bogolo ke yo e bileng a tsositswe, yo o ka fa letsogong le le jang la Modimo, yo e bileng a re emela. 35 Ke mang yo o ka re kgaoganyang le lorato lwa ga Keresete? A ke tlalelo gongwe pitlagano gongwe pogiso gongwe tlala gongwe bosaikatega gongwe kotsi gongwe tshaka? 36 Jaaka go kwadilwe ga twe: "Re bolawa letsatsi lotlhe ka ntlha ya gago, re kaiwa jaaka dinku tsa tlhabo fela." 37 Mme mo dilong tsotlhe tseo re fenya bogolobogolo ka ene yo o re ratileng. 38 Gonne ke tlhoma-miseditswe gore le fa e ka nna loso gongwe bophelo gongwe baengele gongwe balaodi gongwe dilo tse di leng teng gongwe tse di tla tlang gongwe dithata. 39 gongwe bogodimo gongwe boteng, le fa e ka nna sebopiwa se sele, ga di kgone go ka re kgaoganya le lorato lwa Modimo lo lo mo go Keresete Jesu, Morena wa rona.

Baroma 9

Bohutsana jwa ga Paulo ka ntlha ya go sa dumeleng ga Baiseraele

1 Ke bua boammaaruri mo go Keresete, ga ke ake; - segakolodi sa me le sona se ntshupela jalo ka Mowa o o Boitshepo - 2 ka re, ke tletse bohutsana jo bogolo, pelo ya me e utlwa botlhoko ka gale. 3 Kana ke ne ke eletsa gore e kete nka bo ke hutsitswe ka nosi le go kgaolwa mo go Keresete mo boemong jwa ba ga etsho, ba e leng ba losika lwa me ka fa nameng. 4 Ke raya Baiseraele ba ba amogetseng bongwana jwa Modimo le kgalalelo le dikgolagano le neo ya molao le tirelo-Modimo le ditsholofetso;"sba borraetsho e leng ba bone, ba Keresete o duleng mo go bone ka fa nameng, yo e leng Modimo o o okameng tsotlhe, yo o bakwang ka bosakhutleng. Amen.

Ditsholofetso tsa Modimo di thusa badumedi fela

6 Fela ga se go re, Lefoko la Modimo le nyeletse; gonne ga se go re, ba ba duleng mo go Iseraele ke Baiseraele botlhe. 7 Le gona ga se go re, botlhe ke bana, ka e le ba losika lwa ga Aborahame; mme ga twe: "Losika lwa gago lo tla bidiwa ka Isaka." 8 Ke go re, ba e leng bana ka fa nameng fela, ga se bone bana ba Modimo; bana ba tsholefetso ke bone bana ba losika. 9 Gonne Lefoko le le reng: "Ke tla tla isago ka nako eno, mme Sara o tla bo a na le ngwana wa mosimane," ke la tsholefetso. 10 Mme ga se gona fela; le ene Rebeka o ne a nna moimana ka mongwe, e bong Isaka rraetsho; 11 gonne e rile bana ba ise ba tsalwe, ba ise ba dire molemo gongwe bosula, 12 a bolelelwa go re: "Yo mogolo o tla direla yo mmotlana," gore boikaelelo jwa Modimo jwa go tlhaola bo tlhomame, e seng ka ditiro, mme e le ka thato ya yo o bitsang; 13 jaaka go kwadilwe ga twe: "Ke ratile Jakobe, mme Esau ke mo tlhoile." 14 Jaanong re tla reng? A go na le tshiamololo mo Modimong? Le go ka! 15 Gonne o reile Mose wa re: "Ke tla utlwela botlhoko yo ke tla mo utlwelang botlhoko; ke tla tlhomogela pelo yo ke tla mo tlhomogelang pelo." 16 Jaanong he, ga se ga yo o ratang, gongwe ga yo o tabogang, mme ke ga Modimo fela o o utlwelang botlhoko. 17 gonne Lokwalo le reile Farao lwa re: "Ke go tsoseditse gona moo gore ke tle ke supe thata ya me mo go wena, le gore leina la me le itsisiwe mo lefatsheng lotlhe." 18 Ke ka moo o itshwarelang yo o ratang go mo itshwarela; e bile o thatafatsa pelo ya yo o ratang go e thatafatsa mo go ene. 19 Jaanong o ka mpotsa o a re: "O sa ntse o kgalemelelang? Kana ke mang yo o ka emelanang le go rata ga ona?" 20 Motho ke wena! Kana o mang yo o ka ganetsanyang le Modimo? A sebopiwa se ka raya mmopi wa sona sa re: "O mpopetseng jaana?" 21 A kampo mmopi ga a na thata mo letsopeng go dira selwana sengwe sa tlotlego le se sengwe sa tlotlologo, e ntse e le ka letsopa le le lengwe fela? 22 Mme wena o ka reng, fa Modimo o o ratileng go supa bogale jwa ona le go itsise thata ya ona, o itshoketse ka bopelotelele jo bogolo dilwana tsa bogale tse di diretsweng tshenyego, 23 gore o tle o supe lehumo la kgalalelo ya ona ka dilwana tsa bopelotlhomogi tse o di baakanyeditseng kgalalelo e sa le gale? 24 Le rona o re biditse jalo, e seng mo Bajuteng fela, mme le mo baheitaneng; 25 jaaka e bile o bua ka Hosea o re: "Morafe o e neng e se wa me, ke tla o bitsa morafe wa me, le yo e neng e se moratwi. ke tla mmitsa moratwi." 26 Gape: "Go tla dirafala go re, kwa ba neng ba boleletswe teng ga twe: 'Lona ga lo batho ba me,' teng ba tla bidiwa bana ba Modimo o o phelang." 27 Jesaya ene o kua ka ga Iseraele a re: "Le fa palo ya Baiseraele e le kana ka mosawa wa lewatle, go tla pholosiwa masalela fela. 28 Gonne Morena o tla dirafatsa sa Lefoko la gagwe mo lefatsheng, a se fetsa ka bonako." 29 Jaaka Jesaya a bile a bua pele a re: "Fa Morena wa masomosomo a ka bo a sa re tlogelela losika, re ka bo re diregile jaaka Sotoma, ra tshwana le Gomora." 30 Jaanong re tla reng? Re tla re: Baheitane ba ba neng ba sa senke tshiamo ba amogetse tshiamo, mme e le tshiamo e e tswang mo tumelong. 31 Baiseraele bone ba ba neng ba batla molao wa tshiamo, ga ba a ka ba bona molao oo. 32 E le ka ntlha ya eng? E le ka go sa o batle ka tumelo, mme e le ka ditiro; jaanong ba kgopilwe ke lentswe le le kgopang; 33 jaaka go kwadilwe ga twe: "Bonang, ke baya lentswe la kgopo mo Sione, lefika la kgopiso; mongwe le mongwe yo o dumelang mo go ene ga a nke a tlhajwa ke ditlhong."

Baroma 10

Bajuta ba latlhile tshiamo e e bonwang ka tumelo

1 Ba ga etsho, keletso ya pelo ya me le thapelo ya me mo Modimong ka ntlha ya bone ke ya gore ba bone pholoso; 2 gonne ke supa ka ga bone gore ba tlhoafaletse Modimo, mme e seng ka tlhaloganyo. 3 Gonne e re ka ba sa itse tshiamo ya Modimo, e bile ba lekile go itlhomela tshiamo ya bone ka bosi, ga ba a ka ba ikokobeletsa tshiamo ya Modimo. 4 Gonne Keresete ke bofelelo jwa molao gore tshiamo e bonwe ke mongwe le mongwe yo o dumelang;" 5 gonne Mose o kwadile a re: "Motho yo o dirisang tshiamo e e leng ka molao o tla tshela ka yona." 6 Mme tshiamo e e leng ka tumelo yona e bua jaana e a re: "O se ka wa bua mo pelong ya gago o a re: Ke mang yo o tla tlhatlogelang kwa legodimong?" Go re jalo ke go folosa Keresete teng. 7 gongwe: "Ke mang yo o tla fologelang kwa botennye?" Go re jalo ke go tlhatlosa Keresete mo baswing. 8 Mme e a reng? E a re: "Lefoko le gaufi nao, le mo molomong wa gago le mo pelong ya gago." Ke lone Lefoko la tumelo le re le rerang. 9 Gonne fa o ipolela ka molomo o re, Jesu ke Morena, o dumela ka pelo gore Modimo o mo tsositse mo baswing, o tla pholosiwa. 10 Gonne go dumela ka pelo go isa motho tshiamong; go ipolela ka molomo go isa pholosong. 11 Gonne Lokwalo lo a re: "Mongwe le mongwe yo o dumelang mo go ene ga a nke a tlhajwa ke ditlhong." 12 Kana ga go na pharologanyo mo Mojuteng le Mogerika; gonne ene ke Morena wa botlhe, o humetse botlhe ba ba mmitsang. 13 gonne ga twe: "Mongwe le mongwe yo o tla bitsang leina la Morena o tla pholosiwa." 14 Jaanong ba ka bitsa jang yo ba iseng ba dumele mo go ene? Ba ka dumela jang ba ise ba utlwe ka ga gagwe? Ba ka utlwa jang go se na moreri? 15 Ba ka rera jang ba sa rongwe? Jaaka go kwadilwe ga twe: "Kana di dintle jang ne dinao tsa bone ba ba rerang mafoko a a thabisang a a molemo!" 16 Fela Efangele ga ba a ka ba e utlwisisa botlhe; gonne Jesaya a re: "Morena, ke mang yo o dumetseng thero e re e utlwileng?" 17 Jaanong he, tumelo e tla ka thero, thero yona e tla ka taelo ya ga Keresete. 18 Mme ka re: A ruri ga ba a ka ba utlwa? Ba utlwile; gonne "Tumo ya bone bareri e ile mo lefatsheng lotlhe, mafoko a bone a ile kwa mafelelong a lone." 19 Gape ka re: A ruri Baiseraele ga ba a ka ba tlhaloganya? Mose o buile pele a re: "Ke tla lo tlhotlheleletsa lefufeng ka ba e seng morafe wa Modimo, ke lo gakatsa ka morafe o o se nang tlhaloganyo." 20 Mme Jesaya o betile pelo a re: "Ke bonywe ke bone ba ba neng ba sa ntshenke, ke senogetse ba ba neng ba sa botse sepe ka ga me." 21 Mme ka ga Baiseraele gona o a re: "Ke otlololetse batho ba ba sa utlweng, ba ba ganetsang, mabogo letsatsi lotlhe."

Baroma 11

Tsholofelelo ya Baiseraele

1 Jaanong ka re: A ke go re, Modimo o latlhile morafe wa ona? Le go ka! Kana le nna ke Moiseraele wa losika lwa ga Aborahame, wa lotso lwa ga Benyamene. 2 Modimo ga o a ka wa latlha morafe wa ona o o o itsileng pele. A kampo ga lo itse se Lokwalo lo se buang le Elia, fa a lela ka ga Baiseraele fa pele ga Modimo a re. 3 "Morena, ba bolaile baporofeti ba gago, ba digile dialetare tsa gago, ke setse ke le nosi fela, mme ba batla go mpolaya." 4 Karabo ya Modimo e mo reile ya reng? Ya re: "Ke itshadiseditse banna ba le 7 000, ba ba iseng ba ke ba khubamele Baale." 5 Go ntse jalo le kajeno, go na le masalela ka fa tlhaolong ya bopelotlhomogi. 6 Mme fa e le ka bopelotlhomogi, ga e tlhole e le ka ditiro; gonne foo bopelotlhomogi e ka bo e sa tlhole e le bopelotlhomogi; mme fa e le ka ditiro, ga e tlhole e le ka bopelothomogi; gonne foo tiro e ka bo e sa tlhole e le tiro. 7 Go ntse jang jaanong? Se Baiseraele ba neng ba se batla ga ba a ka ba se bona; mme ba ba tlhaotsweng ba se bonye; ba bangwe bone ba thatafaditswe dipelo. 8 jaaka go kwadilwe ga twe: "Modimo o ba file mowa wa kidibalo, le matlho a a sa boneng, le ditsebe tse di sa utlweng go fitlha mo letsatsing la gompieno." 9 Mme Dafita a re: "A tafole ya bone e nne mutlwane le lemena le sekgopi le pusoloso mo go bone. 10 A matlho a bone a fifale gore ba se ka ba bona; mekokotlo ya bone o e konele ruri." 11 Jaanong ka re: A ba kgopilwe gore ba tle ba we? Nnyaya! Ka go wa ga bone pholoso e tletse baheitane gore lefufa le tsoge mo Bajuteng. 12 Mme fa go wa ga bone go humisa lefatshe, le boikepo jwa bone e le khumiso ya baheitane, go dirafatsa thato ya Modimo ga bone gona go ka humisa bogolo jang ne! 13 Kana ke bua le lona baheitane ka re: E re ka ke le moapostolo wa baheitane, ke tlotla tiro ya me, 14 e tle e re gongwe ke tsose lefufa mo go bone ba e leng ba morafe wa ga etsho, ke pholose bangwe ba bone. 15 Gonne fa tatlhego ya bone e le thuanyo ya lefatshe, kana go tsholwa gape ga bone gona e ka nna eng fa e se bophelo jwa baswi? 16 Mme fa senkgwe sa pele se le boitshepo, modubo wa sona le ona o tla bo o le boitshepo; fa medi e le boitshepo, dikala le tsona di tla bo di le boitshepo. 17 Jaanong fa dikala tse dingwe di kgaotswe, mme wena yo o neng o le setlhare sa olefa sa naga, wa lomelelwa mo gare ga tsona, wa tlhakanela modi le monono wa setlhare sa olefa sa legae, 18 foo o se ka wa belafalela dikala. Fa o ka belafala, itse gore kana ga se wena yo o rweleng modi, mme modi o rwele wena.w 19 Go gongwe o tla re: "Kana dikala di kgaotswe gore nna ke lomelelwe teng." 20 Go siame, di kgaotswe ka go tlhoka tumelo, mme wena o eme ka tumelo. O se ka wa ikgodisa, mme o boife. 21 Gonne fa Modimo o sa rekegela dikala tse e leng tsona tota, le wena ga o kitla o go rekegela. 22 A o ko o lemoge molemo le bogale jwa Modimo; bogale mo go bone ba ba oleng, molemo ona mo go wena, fa o ka sala mo molemong; go seng jalo le wena o tla kgaolwa. 23 Gape, le bone, fa ba sa sale mo go sa dumeleng, ba tla lomelelwa; Modimo o nonofile go ba busetsa mo mannong a bone. 24 Gonne fa wena o kgaotswe mo setlhareng sa olefa sa naga o le wa sona, mme wa lomelelwa mo setlhareng sa olefa sa legae o se wa sona, kana bogolo jang bone ba e ntseng e le ba sona tota ba ka busediwa mo setlhareng sa olefa sa legae sa bone! 25 Ba ga etsho, ga ke rate go lo lobela bosaitsiweng jo, gore lo se itlhome lo le botlhale, e bong bosaitsiweng jwa go re: Boithatafatso bo tsile mo Baiseraeleng ka ntlha nngwe go ya baheitane ba tsene pele ka palo e e tletseng. 26 Ke gona Baiseraele botlhe ba tla pholosiwang jaaka go kwadilwe ga twe: "Mogolodi o tla tswa mo go Sione, a tlosa boikepo mo go Jakobe. 27 Ke yona kgolagano ya me le bone, motlhang ke tlosang dibe tsa bone." 28 Jaanong ka go gana Efangele ke baba ba Modimo ka ntlha ya lona; mme ka fa tlhaolong gone ke baratwi ka ntlha ya borraetsho. 29 Gonne dineo tsa bopelotlhomogi le pitso ya Modimo ga di dirololwe. 30 Gonne lona e rile pele lwa bo lo sa utlwe Modimo, mme jaanong lo utlwetswe botlhoko ka go sa utlweng ga bone, 31 le bone jalo kajeno ga ba utlwe, gore le bone ba tle ba utlwelwe botlhoko ka boutlwelo-botlhoko jo lona lo bo bonyeng; 32 gonne Modimo o ba tswaletse botlhe mo go sa utlweng gore o tle o ba utlwele botlhoko botlhe.

Loboko

33 A boteng jwa khumo le jwa botlhale le jwa kitso ya Modimo! Dikatlholo tsa ona ga di na totolotso jang ne, le ditsela tsa ona ga di na tlhotlhomiso jang ne! 34 "Gonne ke mang yo o itsileng maikaelelo a Morena, gongwe mogakolodi wa gagwe e ne e le mang?" 35 "Gape ke mang yo o mo neileng pele se o tla se busediwang?" 36 Gonne dilo tsotlhe di tswa go ene, di teng ka ene, di ya go ene. Tlotlo a e nne ya gagwe ka bosakhutleng! Amen.

Baroma 12

Go ineela Modimo le go dirisa dineo tsa ona ka boikanyo

1 Jaanong, ba ga etsho, ke a lo kgothatsa, ka re na le kutlwelo-tlhoko ya Modimo, gore lo neele Modimo mebele ya lona go nna setlhabelo se se tshelang, se se boitshepo, se se o kgatlhang; ke yona tirelo-Modimo ya lona e e lebanyeng. 2 Lo se ka lwa tshwana le lefatshe leno, mme fetogang ka go ntshwafadiwa maikutlo, gore lo tlhotlhomise se e leng thato ya Modimo e e molemo, e e kgatlhang, e e botlalo. 3 Gonne ke raya mongwe le mongwe wa lona ka bopelotlhomogi jo ke bo neilweng ka re: A a se ikaye mogolo go feta tshwanelo ya go ikaya, mme a a akanye go nna tekano ka fa tumelong e Modimo o e lekanyeditseng mongwe le mongwe. 4 Kana re na le ditokololo tse dintsi mo mmeleng o le mongwe fela, mme ditokololo tsotlhe ga di dire tiro e le nngwe fela. 5 rona re mmele o le mongwe jalo mo go Keresete, le fa re le bantsi, mme rotlhe re direlana re le ditokololo. 6 Jaanong re na le dineo tse di farologanyeng ka fa bopelotlhomoging jo re bo neilweng: Yo o nonotshitsweng go rera a a go dirise ka go utlwana le tumelo, 7 yo o direlang a a tlhokomele tirelo; yo o rutang a a tlhokomele go ruta; 8 yo o kgothatsang a a tlhokomele go kgothatsa; yo o atswang a a atswe ka pelo e tshweu; yo o gogang phuthego a a dire ka tlhoafalo; yo o dirang tsa kutlwelo-botlhoko a a dire a thabile. 9 A lorato e nne lo lo sa itimokanyeng; ilang bosula, kgomarelang molemo. 10 Mo loratong lwa bakaulengwe lo ratane ka pelo yotlhe; gaisanyang ka go tlotlana. 11 Se lapeng mo tlhoafalong, lo tuke mo moweng, lo direle Morena. 12 Itumeleng mo tsholofelong; itshokeleng tlalelo; tswelelang mo thapelong. 13 Abelang baitshepi ba ba tlhokang; itlwaetseng go tshola baeng. 14 Tshegofatsang ba ba lo bogisang; tshegofatsang, mme lo se ka lwa hutsa. 15 Itumeleng le ba ba itumelang, lo lele le ba ba lelang. 16 Nnang bopelonngwe fela. Se batleng dilo tse dikgolo, mme tsalanang le ba ba kwa tlase. Lo se ikaye botlhale ka losi.' 17 Se busoloseng bosula jwa ga ope ka bosula; gopolang tse di molemo mo bathong botlhe.m 18 Fa go kgonega ka fa thateng ya lona, agisanyang le batho botlhe. 19 Baratwi, lo se ka lwa ipusolosetsa, mme sutelang bogale jwa Modimo; gonne go kwadilwe ga twe: "Pusoloso ke ya me, nna ke tla busolosa, go bua Morena." 20 "Jesa mmaba wa gago, fa a tshwerwe ke tlala; mo nose, fa a nyorilwe; gonne ka go dira jalo o tla tlhatlaganya magala a molelo mo tlhogong ya gagwe." 21 O se ka wa fenngwa ke bosula, mme fenya bosula ka molemo.

Baroma 13

Go ikokobeletsa mebuso

1 A motho mongwe le mongwe a ikokobeletse balaodi ba ba busang; gonne ga go na mmuso fa e se o o tswang Modimong; mebuso e e le yong e beilwe ke Modimo. 2 Ka moo, yo o ganang mmuso o emelana le puso ya Modimo; mme ba ba o ganang ba tla itsisetsa katlholo. 3 Gonne babusi ga se ba ba boifiwang ka ntlha ya tiro e e molemo, mme e le ka ntlha ya e e bosula. Jaanong fa o sa rate go boifisiwa ke mmuso, dira molemo, mme o tla bona tlotlo mo go ona. 4 Gonne ke modiredi wa Modimo mo go wena gore o bone molemo. Mme fa o dira bosula, o boife; gonne ga o a tsholela tshaka lefela; ka gonne ke modiredi wa Modimo, ke mmusolosi yo o dirafatsang bogale jwa Modimo mo go ene yo o dirang bosula. 5 Ka ntlha ya moo ke tshwanelo go ikokobetsa, e seng fela ka ntlha ya petso, mme e bile e le ka ntlha ya segakolodi. 6 Ke ka ntlha ya moo lo ntshang lekgetho; gonne ke batlhanka ba Modimo ba ba ineetseng tiro eo ya bone ka metlha. 7 Jaanong neelang mongwe le mongwe se se mo tshwanetseng: lo neele lekgetho ene yo o tshwanetsweng ke lekgetho, pulatsela ene yo o tshwanetsweng ke pulatsela, poifo ene yo o tshwanetsweng ke poifo, tlotlo ene yo o tshwanetsweng ke tlotlo."

Lorato lo dirafatsa molao

8 Lo fetse tsotlhe tse di tshwanetseng go leswa, go sale go ratana fela; gonne yo o ratang yo mongwe o dirafaditse molao. 9 Gonne ditaolo tse di reng: "O se ka wa dira boaka; o se ka wa bolaya; o se ka wa utswa; o se ka wa supa tshupo ya kako; o se ka wa eletsa,"le fa go ka ne go le taolo e nngwe e sele, di akareditswe ka lefoko le le reng: "O rate mongwe-ka-wena jaaka o ithata." 10 Lorato ga lo direle motho bosula; ke ka moo lorato e leng tirafatso ya molao.

Sepelang lo thantse sentle!

11 Dirang jalo, ka lo itse sebaka gore e setse e le nako ya go tsoga mo thobalong; gonne pholoso e re atametse jaanong bogolo go jale fa re simolola go dumela. 12 Bosigo bo a sa, letsatsi le atametse; ka moo, a re apoleng ditiro tsa lefifi, re apareng marumo a lesedi! 13 A re tsamaeng re itshotse sentle jaaka mo motshegareng, e seng mo medirong ya tlhapelo le ya botagwa, e seng mo marobalelong a boaka le mekgweng e e maswe, e seng mo kgannye le mo lefufeng. 14 mme aparang Morena Jesu Keresete, lo se tlameleng mmele ka mokgwa o o ka tsosang dikeletso tse di bosula.

Baroma 14

Bopelotelele mo go ba ba bokoa

1 Yo o bokoa mo tumelong lo mo tshole, lo se ganetsanye ka ntlha ya maikutlo. 2 Mongwe o dumela gore o ka ja tsotlhe, mme yo o bokoa o ja merogo fela. 3 Yo o jang a a se nyatse ene yo o sa jeng; mme yo o sa jeng a a se atlhole yo o jang; gonne Modimo o mo amogetse. 4 Kana wena o mang yo o ka atlholang motlhanka wa yo mongwe? Ene o emela gongwe o wela Morena wa gagwe; mme o tla emisiwa, gonne Morena o nonofile go ka mo emisa. 5 Yo mongwe o kaya gore letsatsi lengwe le feta le lengwe; mme yo mongwe ene o kaya gore malatsi a a tshwana. A mongwe le mongwe a tlhomame mo boitlhomong jwa gagwe. 6 Yo o tlotlang letsatsi o le tlotlela Morena; yo o jang o ja ka ntlha ya Morena, gonne o leboga Modimo. Mme yo o sa jeng o lesa go ja ka ntlha ya Morena, mme o leboga Modimo. 7 Gonne ga go ope wa rona yo o itshelelang, e bile ga go ope yo o itshwelang; 8 gonne fa re tshela, re tshelela Morena; fa re swa, re swela Morena; ka moo, le fa re tshela gongwe re swa, re ba Morena. 9 Gonne se Keresete a se swetseng, a ba a tsoga, a phela gape, ke gore a tle a nne Morena wa baswi le baphedi. 10 Mme wena o beelang ngwana wa ga Rraago molato? Gongwe le wena, o nyaletsang ngwana wa ga Rraago? Gonne rotlhe re tla ema fa pele ga sedulo sa katlholo sa Modimo; 11 gonne go kwadilwe ga twe: "Ka bophelo jwa me! Mangole otlhe a tla nkhubamela, diteme tsotlhe di tla ipolela Modimo, go bua Morena." 12 Ke ka moo mongwe le mongwe wa rona o tla ikarabelang ka boene mo Modimong.

Go phedisanya ka lorato

13 Jalo he, a re se tlholeng re baana melato, mme bogolo tlhokomelang gore go se nne ope yo o kgopisang mokaulengwe gongwe go mo leofisa. 14 Ke a itse, e bile ke itse ka tlhomamo ka Morena Jesu gore ga go sepe se se itshekologileng ka bosona; mme ene yo o se kayang se itshekologile, se itshekologetse ene. 15 Gonne fa mokaulengwe wa gago a ka belaediwa ke wena ka ntlha ya dijo, foo o tla bo o sa tlhole o tsamaya ka fa loratong, Motho yo Keresete o mo swetseng o se ka wa mo senya ka dijo tsa gago. 16 Jaanong a molemo wa lona o se ka wa kgalwa! 17 Gonne puso ya Modimo ga se go ja le go nwa, mme ke tshiamo le kagiso le boitumelo ka Mowa o o boitshepo. 18 Gonne ene yo o direlang Keresete ka tseo ke yo o kgatlhang Modimo, e bile o ikanngwa ke batho. 19 Ka moo he, a re lateleng tsa kagisanyo le tsa ketleetsanyo tumelong! 20 O se ka wa senya tiro ya Modimo ka ntlha ya dijo. Dilo tsotlhe di itshekile; mme di bosula mo mothong yo o di jang ka pelaelo. 21 Go molemo, fa go ka tlogelwa go ja nama le go nwa bojalwa le sengwe le sengwe se mokaulengwe wa gago a ka kgopisiwang ke sona. 22 Fa o na le kgololesego, a e nne ya gago ka bowena fa pele ga Modimo. Go sego yo o sa itshekiseng mo go se a se kayang se letleletswe. 23 Mme yo o jang a belaela ene o atlhotswe molato, ka a sa je ka tumelo. Mme sengwe le sengwe se e seng sa tumelo ke boleo.

Baroma 15

Keresete ke sekao sa go itatola Je sa go thusa ba bangwe

1 Rona ba re leng thata, re tshwanetse go itshokela makoa a ba ba seng thata, e seng go ikgatlha. 2 A mongwe le mongwe wa rona a kgatlhe mongwe-ka-ene, a mmatlele tse di molemo tsa go thusanya mo tumelong. 3 Gonne Keresete le ene ga a a ka a ikgatlha, mme go ne go le jaaka go kwadilwe ga twe: "Dikgobo tsa ba ba go kgobang di nkwetse godimo. 4 Kana tsotlhe tse di kwadilweng pele di kwaletswe go re ruta gore re tle re nne le tsholofelo ka go tshwarelela le ka go kgothadiwa ke Dikwalo. 5 Jaanong a Modimo wa tshwarelelo le wa kgothatso o lo thuse gore lo utlwane ka fa thatong ya ga Keresete Jesu. 6 gore lo galaletse Modimo, Rra Morena wa rona Jesu Keresete, ka bongwefela jwa pelo ka molomo o le mongwe fela. 7 Tsholanang he, jaaka Keresete le ene a re tsholetse go galaletsa Modimo. 8 Gonne ka re, Keresete o ne a nna modiredi wa Bajuta ka ntlha ya boammaaruri jwa Modimo, gore a tlhomamise tse borraetsho ba di boleletsweng pele, 9 mme baheitane bone ba galaletse Modimo ka ntlha ya kutlwelo-botlhoko, jaaka go kwadilwe ga twe: "Ka ntlha ya moo ke tla go baka mo baheitaneng, ke opelela leina la gago." 10 Go bile ga twe: "Lona baheitane, itumeleng mmogo le morafe wa gagwe!" 11 Ga ba ga twe: "Bakang Morena, lona baheitane lotlhe, lo mmake, lona merafe yotlhe!" 12 Gape Jesaya a re: "Go tla tla modi wa ga Isai, e bong ene yo o tsogang go laola baheitane; baheitane ba tla solofela mo go ene." 13 Mme jaanong a Modimo wa tsholofelo o lo tlatse boitumelo jotlhe le kagiso ka go dumela gore lo tote bogolo mo tsholofelong ka thata ya Mowa o o Boitshepo.

Boapostolo jwa ga Paulo le maikaelelo a gagwe

14 Ba ga etsho, le nna ka nosi ke itse tota ka ga lona gore lo tletse molemo, lo tladitswe kitso yotlhe; e bile lo nonofile go kaelana. 15 Le fa go ntse jalo, e re ka ke ne ke rata go lo gakolola gape, ke lo kwaletse mo gongwenyana ka bopelokgale ka ntlha ya bopelotlhomogi jo ke bo filweng ke ModimoJ 16 gore ke nne modiredi wa ga Keresete Jesu mo baheitaneng le moperesiti wa Efangele ya Modimo, gore baheitane ba nne tshupelo e e amogelegang, e e itshepisitsweng ke Mowa o o Boitshepo. 17 Ke ka moo ke nang le go ka ipoka mo go Keresete Jesu ka ntlha ya go direla Modimo. 18 Gonne ke tla beta pelo fela go bolela tse Keresete o neng a di dira ka nna go isa baheitane kutlong ka mafoko le ditiro. 19 ka thata ya ditshupo le dikgakgamatso le ka thata ya Mowa wa Modimo, mo ke bileng ke tlatsa lefatshe Efangele ya ga Keresete go simolola kwa Jerusalema le mo tikologong go ya go fitlha kwa Ileriko. 20 Ke ne ke itlotla ka go rera Efangele, kwa Keresete a iseng a bolelwe teng gore ke se ka ka aga mo motheong wa yo mongwe. 21 Mme e le jaaka go kwadilwe ga twe: "Ba ba iseng ba itsisiwe ka ga gagwe ba tla bona, le ba ba iseng ba utlwe ba tla tlhaloganya." 22 Ke ka moo ke neng ke tshwarega gantsi go tla koo go lona. 23 Jaanong e re ka ke sa tlhole ke na le kwa ke yang teng mo mafatsheng ano, e bile e setse e le dingwaga tse dintsi, ke ntse ke tlhologeletswe go tla koo go lona, 24 motlhang ke yang kwa Sepania; gonne ke solofela go lo bona, fa ke feta koo, le go romelwa teng ka thuso ya lona, ke sena go lapolosiwa pelo go se kae mo go lona. 25 Mme jaanong ke etela kwa Jerusalema, ke ya go direla baitshepi; 26 gonne ba Maketonia le Agaya ba bonye go le molemo go phuthela bahumanegi ba baitshepi ba ba kwa Jerusalema dikatso. 27 Ee, ba ratile jalo, e bile ba sesuga mo go bone; gonne fa baheitane ba abetswe dilo tsa bone tsa mowa, ke tshwanelo ya bone gore ba ba leboge ka dilo tsa bone tsa mmele. 28 E tla re fa ke sena go swetsa jalo le go tsenya maungo a dikabelo mo diatleng tsa bone, ke fete ka lona, fa ke ya kwa Sepania. 29 Mme ke itse gore mogang ke tlang koo go lona, ke tla tla ka lesego le le tletseng la Efangele ya ga Keresete. 30 Bakaulengwe, ke lo rapela ka Morena wa rona Jesu Keresete le ka lorato lwa Mowa gore lo nthuse mo ntweng ka go nthapelela Modimo 31 gore ke falodisiwe mo go bone ba ba kwa Jutea, ba ba ganang go utlwa, le gore tirelo ya me e ke e direlang Jerusalema e natefele baitshepi, 32 e tle e re fa e le go rata ga Modimo ke tle koo go lona ka boitumelo, ke lapologe ke le mo go lona. 33 A Modimo wa kagiso o nne le lona lotlhe! Amen.

Baroma 16

Ditumediso le dikeleletso

1 Ke lo laela Febe, kgaitsadiarona, yo e leng modiredi wa phuthego ya kwa Kenegerea, 2 gore lo mo tshole mo Moreneng jaaka go tshwanetse baitshepi, le go mo thusa ka fa a batlang thuso ya lona ka teng; gonne le ene e ne e le mothusi wa ba bantsi le wa me ka nosi. 3 Dumedisang Perisila le Akwila, bathusi ba me mo go Keresete Jesu. 4 ba ba femetseng botshelo jwa me ka dithamo tsa bone, ba ke ba lebogang, mme e seng nna fela; e bile ba lebogwa ke diphuthego tsotlhe tse di tswang mo baheitaneng. 5 Dumedisang le phuthego e e kgobokanelang mo ndong ya bone. Dumedisang Epeneto, moratwi wa me, yo e leng ene wa ntlha yo o ineetseng Keresete kwa Asia. 6 Dumedisang Maria yo o itapisitseng gagolo ka ntlha ya rona. 7 Dumedisang Anteroniko le Junia, ba setshaba sa ga etsho, ba ba neng ba tshwerwe mmogo le nna, ba ba tumileng mo baapostolong, ba ba bileng ba ineetse Keresete pele ga me." 8 Dumedisang Ampelea, moratwi wa me mo Moreneng. 9 Dumedisang Urubano, mothusi wa rona mo go Keresete, le Setagi, moratwi wa me. 10 Dumedisang Apele yo o ikanyegang mo go Keresete. Dumedisang bakaulengwe mo go ba ga Arisetobulo. 11 Dumedisang Herodione wa setshaba sa ga etsho. Dumedisang ba e leng ba Morena mo go ba ga Narekiso. 12 Dumedisang Terefina le Terefosa, basadi ba ba direlang Morena. Dumedisang Peresise yo o rategang, mosadi yo o diretseng Morena thata. 13 Dumedisang Rufo, motlhaolwi wa Morena, le mmaagwe yo le nna e leng mme.' 14 Dumedisang Asinkerito le Felegone le Hereme le Pateroba le Herema le bakaulengwe ba ba nang nabo. 15 Dumedisang Filologo le Julia le Nereo le kgaitsadie le Olempa le baitshepi botlhe ba ba nang nabo. 16 Dumedisanyang ka katlo e e boitshepo. Diphuthego tsotlhe tsa ga Keresete di a lo dumedisa. 17 Mme jaanong, bakaulengwe, ke lo rapela gore lo ele bone tlhoko ba ba tsosang dikgaogano le dikgopiso kgatlhanong le thuto e lo e ithutileng mo go rona, lo ba efoge. 18 Gonne ba ba ntseng jalo ga ba direle Keresete Morena wa rona, mme ba direla dimpa tsa bone; dipelo tsa ba ba sa sekasekeng ba di tsietsa ka mafoko a a borethe le ka dipuo tse dintle. 19 Kana kutlo ya lona e itsegile mo go botlhe. Ka moo ke a lo itumelela, ke bile ke eletsa gore lo tlhalefele molemo; mme lo sisimoge bosula. 20 Modimo wa kagiso o tla gatelela Satane ka bonako fa tlase ga dinao tsa lona. A bopelotlhomogi jwa Morena wa rona Jesu bo nne le lona! 21 Timotheo, mothusi wa me, le Lukio le Jasone le Sosipatere, ba setshaba sa ga etsho, ba a lo dumedisa. 22 Nna, ke le Teretio, mokwadi wa lokwalo lo, ke lo dumedisa mo Moreneng. 23 Gayo yo ke nnang mo ntlong ya gagwe, yo o tsholang phuthego yotlhe, o a lo dumedisa. Eraseto, motsholamadi wa motse, le Kwarato, mokaulengwe, ba a lo dumedisa. 24 A bopelotlhomogi jwa Morena wa rona Jesu Keresete bo nne le lona lotlhe! Amen. 25 Ona o o nonofileng go ka lo tiisa ka fa Efangeleng ya me, le ka fa therong ka ga Jesu Keresete, ka fa ponatshegong ya bosaitsiweng jo bo neng bo subilwe go tswa bosasimologeng. 26 jo jaanong bo senotsweng ka dikwalo tsa baporofeti, jwa itsisiwa merafe yotlhe ka fa taolong ya Modimo o o sa khutleng gore e ineele mo kutlong ya tumelo; 27 ona Modimo o o leng botlhale o le osi, a kgalalelo e nne ya ona ka Jesu Keresete ka bosakhutleng! Amen.

1 Bakorinthe 1

1 Nna Paulo, moapostolo yo o biditsweng wa ga Jesu Keresete ka thato ya Modimo, le Sosethene mokaulengwe: 2 Re kwalela phuthego ya Modimo ya kwa Korinthe, e bong ba ba itshepisitsweng mo go Keresete Jesu, baitshepi ba ba biditsweng, le bone botlhe ba ba bitsang leina la Morena wa rona Jesu Keresete mo mafelong otlhe a bone le a rona: 3 A bopelotlhomogi bo nne le lona le kagiso tse di tswang go Modimo Rraetsho le mo go Morena Jesu Keresete! 4 Ke ntse ke leboga Modimo wa me ka ga lona ka ntlha ya bopelotlhomogi jwa Modimo jo lo bo neilweng mo go Keresete Jesu, 5 ka lo humisitswe ka ene ka tsotlhe, ka thuto yotlhe le ka kitso yotlhe, 6 jaaka tshupo ya ga Keresete e tlhomamisitswe mo go lona, 7 fa e bileng lo sa tlhoke neo epe, lo ntse lo lebeletse tshenogo ya Morena wa rona Jesu Keresete. 8 yo e bileng a tla lo tlhomamisa go ya bokhutlong gore lo nne ba ba se nang molato ka letsatsi la Morena wa rona Jesu Keresete. 9 Modimo o boikanyo, o lo bileditsweng ke ona go kopanngwa le Morwaa-ona Jesu Keresete, Morena wa rona.

Dikgaogano tsa phuthego ya Bakorinthe

10 Ba ga etsho, ke lo rapela ka leina la Morena wa rona Jesu Keresete gore lo bue puo e le nngwe fela lotlhe, go se nne dikgaogano mo go lona, lo nne lo tshwaraganye ka boitlhomo bo le bongwe fela le ka kutlwano. 11 Bakaulengwe ba me, kana ke begetswe ke ba ga Keloe ka ga lona gore go na le dikganetsanyo mo go lona; 12 ke raya gore mongwe wa lona a re: "Nna ke wa ga Paulo;" yo mongwe a re: "Nna ke wa ga Apolo;" yo mongwe a re: "Nna ke wa ga Kefa;"yo mongwe a re: "Nna ke wa ga Keresete." 13 A Keresete o kgaogantswe naa? A Paulo o lo bapoletswe? Gongwe a lo kolobeditswe ka leina la ga Paulo? 14 Ke leboga Modimo, ka ke sa kolobetsa ope wa lona fa e se Kerisepo le Gayo, 15 gore go se nne ope yo o ka reng, lo kolobeditswe ka leina la ka, 16 Le gale le ba ntlo ya ga Setefane ke ba kolobeditse; mme kwa ntle ga bao ga ke itse gore a go sa na le mongwe yo ke mo kolobeditseng.

Botlhale jwa Modimo le botlhale jwa lefatshe

17 Gonne Keresete ga a nthoma gore ke kolobetse, mme e le gore ke rere Efangele, e seng ka botlhale jwa puo, gore sefapaano sa ga Keresete se se ka sa nna lefela.' 18 Gonne lefoko la sefapaano ke bosilo fela mo go bone ba ba latlhegang, mme mo go rona ba re pholosiwang ke thata ya Modimo; 19 gonne go kwadilwe ga twe: "Ke tla senya botlhale jwa matlhale, ke nyeletsa tlhaloganyo ya batlhaloganyi." 20 Yo o botlhale o kae? Moitse-dikwalo o kae? Motlhotlhomisi wa lefatshe leno o kae? A modimo ga o a silofatsa botlhale jwa lefatshe leno? 21 Gonne, e re ka lefatshe le se ka la tlhaloganya Modimo ka botlhale jwa lone ntlheng ya botlhale jwa one, Modimo wa kgatlhega go pholosa ba ba dumelang ka bosilo jwa thero. 22 Kana Bajuta ba batla sesupo, Bagerika bone ba eletsa botlhale; 23 mme rona re rera Keresete yo o bapotsweng, yo e leng sekgopi mo Bajuteng le bosilo mo Bagerikeng; 24 mme mo go bone ba ba biditsweng, e bong Bajuta le Bagerika, re rera Keresete, yo e leng thata ya Modimo le botlhale jwa ona. 25 Gonne se se kaiwang bosilo jwa Modimo ke botlhale jo bo gaisang jwa batho; le se se kaiwang bokoa jwa Modimo ke thata e e fetang ya batho. 26 Ba ga etsho, a lo ke lo lebe go bidiwa ga lona: Ga go na batlhalefi ba bantsi mo go lona ka fa nameng, ga go na bathata ba bantsi, ga go na batlotlegi ba bantsi. 27 Mme tse di kaiwang bosilo mo lefatsheng ke tsona tse Modimo o di itlhaoletseng gore o tlhabise matlhale ditlhong; le tse di kaiwang bokoa mo lefatsheng ke tse Modimo o di itlhaoletseng gore o tlhabise tse di thata ditlhong; 28 le tse di se nang tlotlo mo lefatsheng le tse di nyatsegang, e bong tse e seng tsa sepe, ke tsona tse Modimo o di itlhaoletseng gore o nyeletse tse e leng tsa sengwe, 29 gore go se nne ope wa nama yo o ka ipokang fa pele ga Modimo. 30 Mme ke ka ona, fa lona lo le mo go Keresete Jesu, yo Modimo o mo re diretseng botlhale le tshiamo le boitshepiso le kgololo. 31 gore go nne jaaka go kwadilwe ga twe: "Yo o ipokang a a ipoke ka Morena!"

1 Bakorinthe 2

Mokgwa wa thero ya ga Paulo

1 Bakaulengwe, le nna e rile ke tla koo go lona, ka feta ka lo bolelela tshupo ya Modimo, e seng ka mafoko a a gaisang le e seng ka botlhale jo bogolo. 2 Gonne ke ne ke sa ikaelela go lo itsise sepe fa e se Jesu Keresete fela, ene yo o bapotsweng. 3 Le gona ke ne ke le mo go lona ka bokoa le poifo le thoromo e kgolo. 4 Gape, thuto ya me le thero ya me ga di a ka tsa dirafala ka mafoko a a kgonang ka botlhale, mme e ne e le ka tshupo ya Mowa le ya thata, 5 gore tumelo ya lona e se ka ya ema ka botlhale jwa batho, mme e eme ka thata ya Modimo. 6 Le gale botlhale re a tle re bo bue mo go ba ba botlalo; mme ga se botlhale jwa lefatshe leno le e seng jwa balaodi ba lefatshe leno ba ba nyelelang. 7 Mme re bua botlhale jwa Modimo jo e leng bosaitsiweng, jo bo fitlhegileng, jo Modimo o sa leng o bo rulaganya pele, dipaka di ise di nne teng go re isa kgalalelong. 8 jo bo neng bo sa itsiwe ke ope wa balaodi ba lefatshe leno; gonne fa ba ka bo ba bo itsile, ba ka bo ba sa bapola Morena wa kgalalelo. 9 Mme go ntse jaaka go kwadilwe ga twe: "Tse leitlho le sa di bonang, tse tsebe e sa di utlwang, tse di sa tsenang mo pelong ya motho, ke tsona tse Modimo o di baakanyeditseng bone ba ba o ratang." 10 Mme Modimo o di re senoletse ka Mowa wa ona; gonne Mowa o tlhotlhomisa dilo tsotlhe, le tse di boteng tsa Modimo. 11 Kana ke mang mo bathong yo o itseng tse di mo mothong, fa e se mowa wa motho o o mo go ene? Le gona jalo ga go ope yo o itseng tse di mo Modimong fa e se Mowa wa Modimo. 12 Mme rona ga re a tshola mowa wa lefatshe, re na le Mowa o o tswang mo Modimong gore re tle re itse dilo tse re di abetsweng ke Modimo; 13 tse e bileng re di bolela, e seng ka mafoko a a rutwang ka botlhale jwa botho, mme e le ka a a rutwang ke Mowa o o Boitshepo ka go tlhalosetsa ba Mowa tsa Mowa. 14 Mme motho wa nama ga a tshole dilo tsa Mowa wa Modimo; gonne di bosilo mo go ene, ga a kgone go di tlhaloganya; gonne di ka atlholwa ka Mowa fela. 15 Wa mowa o atlhola tsotlhe, mme ene ka esi ga a atlholwe ke ope. 16 "Ke mang yo o itsileng boitlhomo jwa Morena go ka mo ruta?" Mme rona re na le boitlhomo jwa ga Keresete.

1 Bakorinthe 3

Mowa wa lefatshe ke modi wa dikgaogano

1 Mme nna, bana ba ga Rra, ke ne ke sa ka ke ka bua le lona jaaka ba e leng ba mowa, mme e le jaaka ba e leng ba nama, jaaka masea mo go Keresete. 2 Ke lo otlile ka maswi, e seng ka dijo tse di tiileng; gonne lo ne lo ise lo di nonofele. Tota le jaanong ga lo ise lo di nonofele. 3 Ka gonne lo sa ntse lo le ba nama. E re ka lefufa le dikgang le dikgaogano di le mo go lona, a ga lo ba nama, a ga lo tsamae ka fa boitaolong jwa motho? 4 Kana jaaka mongwe a re: "Ke wa ga Paulo;" yo mongwe a re: "Ke wa ga Apolo," a ga lo batho fela? 5 Kana Paulo ke eng? Le Apolo ke eng? Ke badiredi fela ba lo dumetseng ka bone, mme e le ka fa Morena a abetseng mongwe le mongwe ka teng. 6 Nna ke tlhomile, Apolo o nositse, mme Modimo o tlhogisitse. 7 Jaanong he, yo o tlhomang ga a sepe le yo o nosang ga a sepe; mme yo o leng sengwe ke Modimo fela o o tlhogisang. 8 Yo o tlhomang le yo o nosang ba a lekana; mme mongwe le mongwe o tla amogela tuelo ya gagwe ka fa matsapeng a gagwe. Modumedi ke kago ya Modimo, Keresete ke motheo wa kago 9 Kana rona re badira-mmogo ba Modimo, lona lo temo ya Modimo, lo kago ya Modimo. 10 Nna ke thaile mothao jaaka moagi yo o botlhale ka fa bopelotlhomoging jwa Modimo jo ke bo neilweng; yo mongwe o tla aga mo go ona. Mme a mongwe le mongwe a ele tlhoko ka fa a agang mo go ona ka teng. 11 Gonne ga go ope yo o ka thayang mothao o sele, fa e se ona fela o o thailweng, e bong Jesu Keresete. 12 Mme fa mongwe a ka aga mo mothaong oo ka gouta gongwe ka selefera le fa e le ka majwe a mantle gongwe ka dikgong kampo ka bojang kampo ka dirite, 13 tiro ya mongwe le mongwe e tla bonatshega; gonne letsatsi la katlholo le tla e bonatsha, ka e tla senolwa ka molelo, mme molelo o tla leka tiro ya mongwe le mongwe gore e ntse jang. 14 Fa tiro ya motho e sa swe e o e agileng mo go ona, o tla amogela tuelo. 15 Mme fa tiro ya motho e ka swa, o tla senyegelwa, mme ene ka esi o tla phologa, mme e le fela jaaka yo o falotseng mo molelong. 16 A ga lo itse gore lo Tempele ya Modimo, le gore Mowa wa Modimo o agile mo teng ga lona? 17 Fa mongwe a senya Tempele ya Modimo, Modimo o tla mo senya; gonne Tempele ya Modimo e boitshepo, e lo leng yona. 18 A go se nne ope yo o itsietsang! Fa mongwe mo go lona a itshema yo o botlhale mo lefatsheng leno, a a nne bosilo gore a tle a tlhalefe. 19 gonne botlhale jwa lefatshe leno ke bosilo fa pele ga Modimo; gonne go kwadilwe ga twe: "Batlhalefi o ba tshwara mo boferefereng jwa bone." 20 Gape go a twe: "Morena o itse maikaelelo a matlhale gore ke boithamako." 21 Ka moo a go se nne ope yo o ipokang ka batho; gonne tsotlhe ke tsa lona; 22 le fa e le Paulo gongwe Apolo gongwe Kefa gongwe lefatshe gongwe bophelo gongwe loso gongwe tsa kajeno gongwe tse di tlang, tsotlhe ke tsa lona; 23 mme lona lo ba ga Keresete, Keresete ene ke wa Modimo.

1 Bakorinthe 4

Badiredi ba ga Keresete

1 A motho mongwe le mongwe a re kaye jaaka re le batlhanka ba ga Keresete le balebeledi ba masaitsiweng a Modimo. 2 Mme kana go batlega mo go bone balebeledi gore mongwe le mongwe a fitlhelwe a le boikanyo. 3 Mme mo go nna ke selo se sennyennye go ka atlholwa ke lona gongwe ka katlholo ya batho: Ee, le nna ka nosi ga ke ikatlhole; 4 gonne ga ke itemoge sepe, mme ga se gore ke kaiwa mosiami ka go re jalo; yo o nkatlholang ke Morena. 5 Ka moo he, lo se ka lwa atlhola sepe, e ise e nne nako, go ya Morena a tle yo o tla ntshetsang leseding tse di fitlhilweng tsa lefifi, a senola maikaelelo a dipelo; foo mongwe le mongwe o tla bona poko mo Modimong.

Boikgodiso jwa Bakorinthe, bonolo jwa baapostolo

6 Ba ga etsho, dilo tseo ke di lebisitse mo go nna le Apolo ka ntlha ya lona gore lo ithute ka rona, mme lo se nne le maikutlo a a fetang tse di kwadilweng, gore go se nne ope mo go lona yo o ikgogomosang ka moruti mongwe, a nyatsa yo mongwe. 7 Ke mang yo o go nayang go gaisa ba bangwe? O na le eng se o sa se newang? Mme fa o se neilwe, o ipokelang jaaka e kete ga o a se newa? 8 Lo setse lo kgotshe. Lo setse lo humile. Lo busa kwa ntle ga rona. Mme e kete lo ka busa tota, ra tla ra busa mmogo le lona! 9 Gonne ke bona gore e kete rona baapostolo Modimo o re beile kwa moragorago jaaka ba ba atlholetsweng loso; gonne re diregile tshameko e e lejwang ke lobopo lotlhe, e bong baengele le batho. 10 Rona re masilo ka ntlha ya ga Keresete, mme lona lo matlhale mo go Keresete; rona re bokoa, mme lona lo thata; lona lo batlotlegi, mme rona re banyatsegi. 11 Nako e sa le eno re tshwerwe ke tlala le lenyora, ga re a ikatega, re a itewa, ga re na boago jwa tlhomamo. 12 Re itapisa ka tiro ya diatla tsa rona; fa re omanngwa, rona re a tshegofatsa; fa re bogisiwa, rona re a itshoka. 13 Fa re kgalwa, rona re bua ka molemo; re diregile matlakala a lefatshe le makgobolo a botlhe, nako e sa le eno. 14 Ga ke kwale dilo tseo go lo tlhabisa ditlhong, mme e le go lo kaela jaaka bana ba me ba ba rategang; 15 gonne le fa lo ka bo lo na le balai ba le dikete di le some mo go Keresete, borraeno bone ga ba bantsi; ka gonne ke nna ke lo tsetseng mo go Keresete Jesu ka Efangele.' 16 Ke ka moo ke lo layang ke re: Nnang baetsi ba me! 17 Ke gona ka moo ke lo rometseng Timotheo yo e leng morwaake yo o rategang, yo o ikanyegang mo Moreneng. Ke ene yo o tla lo gopotsang ditsela tsa me mo go Keresete, jaaka ke ruta gongwe le gongwe mo diphuthegong tsotlhe. 18 Mme ba bangwe ba ikgogomositse, jaaka e kete ga ke ne ke tla koo go lona. 19 Mme ke tla akofa ke tla koo go lona, fa Morena a rata; foo ke tla itse thata ya bone ba ba ikgogomositseng, e seng mafoko a bone. 20 Gonne puso ya Modimo ga e mo mafokong, mme e mo thateng. 21 Jaanong lo ratang? A ke ke tle go lona ka thupa gongwe ka lorato le ka mowa wa bonolo?

1 Bakorinthe 5

Sekgopi mo phuthegong ya Bakorinthe. Kgalemelo ya ga Paulo

1 Go utlwetse tota gore mo go lona go na le boaka, mme e le boaka jwa mokgwa o le mo baheitaneng o seng teng, wa gore mongwe o na le mosadi wa ga rraagwe. 2 Mme lona lo sa ntse lo budulogile; bogolo lo ka bo lo utlwa botlhoko gore yo o dirileng tiro e e ntseng jalo a tlosiwe mo go lona! 3 Fa e le nna yo ke seng teng koo ka mmele, mme ka mowa ke le teng, ke setse ke atlhotse yo o dirileng jalo, fela jaaka e kete ke ne ke le teng. 4 ka re: E re re sena go kgobokana ka leina la Morena Jesu, lona le mowa wa me, re na le thata ya ga Jesu, Morena wa rona. 5 yo o ntseng jalo a neelwe Satane gore nama ya gagwe e senyege, mme mowa ona o tle o phologe ka letsatsi la Morena. 6 Maipoko a lona ga a mantle. A ga lo itse gore matlhabego a mannye a bedisa modubo otlhe? 7 Tlosang he matlhabego a bogologolo gore lo nne modubo o moswa, jaaka lo le ba ba sa bedisiwang; gonne le rona, kwana ya Tlolaganyo re e tlhabetswe, e bong Keresete. 8 Ka moo, a re direng moletlo ka go sa bedisiwang ga bophepa le boammaaruri, e seng ka matlhabego a bogologolo, le fa e le matlhabego a bosula le bolotsana. 9 Ke lo kwaletse mo lokwalong gore lo se tlhakane le baakafadi. 10 ke sa ree gotlhe le baakafadi ba lefatshe leno gongwe ba ba pelotshetlha gongwe dinokwane gongwe badiredi-medimo; gonne foo lo ka bo lo na le go tlogela lefatshe. 11 Mme tota ke lo kwaletse gore lo se tlhakane le ope yo o bidiwang modumedi, etswe e le moakafadi gongwe yo o pelotshetlha gongwe modiredi-medimo gongwe mokgadi gongwe letagwa gongwe senokwane; ke raya gore yo o ntseng jalo le go ja lo se ka lwa ja nae. 12 Kana nka sekisetsang ba ba kwa ntle? Ke eng lo sa sekise ba ba mo teng?" 13 Ba ba kwa ntle Modimo o tla ba atlhola. "Tlosang mosulafatsi yoo mo go lona!"

1 Bakorinthe 6

Kgalemelo ka ntlha ya go sa utlwaneng ga bakaulengwe

1 Fa mongwe wa lona a na le kgang le yo mongwe, a ka beta pelo jang go e seka fa pele ga baheitane, mme e se fa pele ga baitshepi? 2 A kampo ga lo itse gore baitshepi ba tla atlhola lefatshe? Mme fa lefatshe le tla atlholwa ke lona, a ga lo a tshwanela go atlhola dilo tse dipotlana bogolo tsa tsheko? 3 A ga lo itse gore re tla atlhola baengele? Bogolo jang dilo tsa bophelo jono! 4 Jaanong ke eng? E a re fa lo seka dilo tsa botshelo jono, lo di batlele bone ba ba sa kaiweng sepe mo phuthegong gore ba di atlhole. 5 Ke bua jalo go lo tlhabisa ditlhong. A ruri ga go na ope yo o botlhale mo go lona, le fa e le a le mongwe fela, yo o ka atlholang fa gare ga modumedi le mongwe-ka-ene? 6 Mme mo go lona modumedi o a tle a seke le mongwe-ka-ene, e bile e le fa pele ga ba ba sa dumeleng! 7 Kana e setse e le molato tota, fa lo sekisanya. Ga lo ineeleleng bogolo go siamololelwa? Ga lo itshokeleleng bogolo go thukhuthiwa? 8 Mme jaanong ke lona ba lo siamololelang ba bangwe, lo a ba thukhutha, e bile e le badumedi-ka-lona! 9 A kampo ga lo itse gore basiamolodi ga ba kitla ba rua puso ya Modimo? Se tsietsegeng; le fa e le diaka gongwe badiredi-medimo gongwe batlhadi gongwe banna ba ba akafalang le banna 10 gongwe magodu gongwe ba ba bohula gongwe matagwa gongwe bakgadi gongwe dinokwane, ga go ope wa bone yo o tla ruang puso ya Modimo. 11 Bangwe ba lona ba ne ba ntse jalo; mme jaanong lo tlhapisitswe, lo itshepisitswe, lo siamisitswe ka leina la Morena Jesu Keresete le ka Mowa wa Modimo wa rona.

Mebele ya rona ke ditokololo tsa ga Keresete

12 Ke letleletswe tsotlhe, mme ga di thuse tsotlhe; ke letleletswe tsotlhe, mme ga ke leseletse sepe sa tsona go ntaola. 13 Dijo ke tsa mpa, mpa ke ya dijo; mme Modimo o tla di nyeletsa ka bobedi jwa tsona. Mmele ona ga se wa boaka, mme ke wa Morena, mme Morena ke wa mmele. 14 Kana Morena ke yo Modimo o mo tsositseng; le rona o tla re tsosa ka thata ya ona.e 15 A ga lo itse gore mebele ya lona ke ditokololo tsa ga Keresete? A jaanong nka tsaya ditokololo tsa ga Keresete, ka di dira ditokololo tsa seaka? Le go kal! 16 A kampo ga lo itse gore yo o ngaparetseng seaka, o mmele o le mongwe fela naso? Gonne go a twe: "Ba babedi bao ba tla nna nama e le nngwe fela." 17 Mme yo o kgomaretseng Morena ene o mowa o le mongwe fela nae. 18 Tshabang boaka! Maleo otlhe a motho o a dirang a kwa ntle ga mmele; mme yo o akafalang o leofela mmele wa gagwe. 19 A kampo ga lo itse gore mebele ya lona ke Tempele ya Mowa o o Boitshepo o o mo teng ga lona, o lo o amogetseng mo Modimong, e bile ga lo ba lona? 20 Lo rekilwe ka tlhwatlhwa e kgolo; galaletsang he Modimo ka mebele ya lona e e leng ya Modimo!'

1 Bakorinthe 7

Karabo ya dipotso tsa Bakorinthe ka ga nyalo

1 Jaanong fa e le tse lo di nkwaletseng, ka re: Go molemo mo monneng, fa a sa ame mosadi. 2 Mme ka go tshaba boaka a monna mongwe le mongwe a nne le mosadi wa gagwe, le mosadi mongwe le mongwe a nne le monna wa gagwe. 3 A monna a nee mosadi se e leng tshwanelo, le ene mosadi a dire jalo mo monneng. 4 Mosadi ga a laole mmele wa gagwe, o laolwa ke monna; jalo le monna ga a laole mmele wa gagwe, o laolwa ke mosadi. 5 Lo se ikgogonelane, fa e se ka tumelano ka sebakanyana, gore lo nne le nako ya go rapela; lo be lo kopane gape gore Satane a se lo raele, ka lo palelwa ke go itshwara. 6 Mme ke bua jalo ka tetlelelo, e seng ka taolo. 7 Gonne ke eletsa gore e kete batho botlhe ba ka bo ba ntse jaaka nna. Fela mongwe le mongwe o na le neo ya gagwe e e tswang mo Modimong, yo mongwe jaana, yo mongwe ka go sele. 8 Mme ba ba iseng ba nyale gongwe go nyalwa, le bone batlholagadi, ke ba raya ke re: Go molemo go bone, fa ba ka nna jaaka nna. 9 Le gale fa ba palelwa ke go itshwara, a ba nyale gongwe ba nyalwe; gonne go nyala gongwe go nyalwa go molemo bogolo go go gotela. 10 Mme ba ba nyalanyeng bone ba laelwa ke Morena, e seng nna, gore mosadi a se ka a tlhala monna, 11 - mme fa a mo tlhadile, a a nne fela a sa nyalwa gape; go seng jalo, a a ithuanye le monna wa gagwe - le ene monna a a se tlhale mosadi. 12 Ba bangwe nna ke a ba raya, e seng Morena, ka re: Fa modumedi mongwe a na le mosadi yo o sa dumeleng, mme mosadi a dumetse go nna nae, a monna a se mo tlhale. 13 Le mosadi yo o nang le monna yo o sa dumeleng, mme monna a dumetse go nna nae, a mosadi a se mo tlhale. 14 Gonne monna yo o sa dumeleng o itshepisitswe ka mosadi, le mosadi yo o sa dumeleng o itshepisitswe ka monna. Fa go ka bo go sa nna jalo, bana ba lona ba ka bo ba sa itsheka; mme jaanong ba itshepile. 15 Mme yo o sa dumeleng, fa a tlhala, a a tlhale. Fa go ntse jalo, modumedi wa monna gongwe wa mosadi ga a bofega; Modimo o re bileditse kagisong. 16 Gonne, wena mosadi, o itse jang gore o ka pholosa monna? Gongwe wena monna, o itse jang gore o ka pholosa mosadi? 17 Fela a mongwe le mongwe a tsamae ka fa Morena a mo abetseng ka teng, le ka fa Modimo o mmiditseng ka teng. Ke laya jalo mo diphuthegong tsotlhe. 18 Yo o biditsweng a rupile a a se eletse go sa rupeng; yo o biditsweng a sa rupa a a se rupe. 19 Thupiso ga se sepe, le go sa rupang ga se sepe; se segolo ke go tlhokomela ditaolo tsa Modimo. 20 A mongwe le mongwe a sale mo maemong a o biditsweng a le mo go ona. 21 Fa o biditswe o le motlhanka, se ngongorege; mme fa o ka gologa, o go dirise bogolo. 22 Gonne yo o biditsweng ke Morena e le motlhanka, ke mogololesegi wa Morena; le gona jalo ene yo o biditsweng a gololesegile, ke motlhanka wa ga Keresete. 23 Lo rekilwe ka tlhwatlhwa e kgolo; se nneng batlhanka ba batho. 24 Ba ga etsho, a mongwe le mongwe a sale fa pele ga Modimo mo maemong a o biditsweng a le mo go ona. 25 Ntlheng ya makgarebe gona ga ke na taolo ya Morena, mme ke bolela maikutlo a me, nna yo ke bonyeng kutlwelo-botlhoko ya Morena gore ke nne yo o ikanyegang. 26 Jaanong ke bona gore go molemo ka ntlha ya tlalelo ya sebaka seno, go molemo mo mothong go nna ka fa a ntseng ka teng. 27 Fa o kopantswe le mosadi, se batle tlhalo; fa o sa kopanngwa le mosadi, se batle mosadi. 28 Mme le fa o ka nyala, o tla bo o sa leofe. Le gale, ba ba ntseng jalo ba tla bona makete mo nameng; mme nna ke ne ke rata go lo rekegela. 29 Ba ga etsho, se ke se bolelang ke se: Nako e khutshwane; mme e bile ka re: Le bone ba ba nang le basadi, a ba nne jaaka e kete ga ba na nabo. 30 Le ba ba lelang, a ba nne jaaka e kete ga ba Iele; le ba ba itumelang, a ba nne jaaka e kete ga ba itumele; le ba ba rekang, a ba nne jaaka e kete ga ba na sepe; 31 le ba ba dirisang tsa lefatshe leno, a ba nne jaaka e kete ga ba di dirise; gonne popego ya lefatshe leno e a feta. 32 Mme ke rata gore lo nne lo se na tshwenyego. Yo o sa nyalang o tlhokomela tsa Morena ka fa a ka kgatlhang Morena ka teng. 33 Yo o nyetseng ene o tlhokomela tsa lefatshe ka fa a ka kgatlhang mosadi ka teng. 34 Mosadi ga a tshwane le lekgarebe; yo o sa nyalwang o tlhokomela tsa Morena, gore a nne boitshepo ka fa mmeleng le ka fa moweng; mme yo o nyetsweng ene o tlhokomela tsa lefatshe ka fa a ka kgatlhang monna ka teng. 35 Ke bua jalo gore go nne molemo go lona ka losi, e seng gore ke lo tshware ka segole, mme e le gore lo nne mo Moreneng ka maitsholo a mantle le ka tlhomamo, go se na kgoreletsego. 36 Fa mongwe a gopola gore o direla ngwana wa gagwe wa lekgarebe ka go sa tshwanelang, fa le setse le lekanye go ka nyalwa, mme go tshwanetse ga nna jalo, a a dire se a se ratang, ga a leofe; a ba nyalane. 37 Mme ene yo o tlhomameng mo pelong ya gagwe, a sa patelediwe ke sepe, a na le thata go dirafatsa thato ya gagwe, e bile a ikaeletse mo pelong ya gagwe gore o tla thibelela ngwana wa gagwe wa lekgarebe go nyalwa, o tla bo a dira sentle. 38 Jalo he, yo o nyadisang ngwana wa gagwe wa lekgarebe o dira sentle; mme yo o sa mo nyadiseng, ene o tla bo a dira sentle bogolo. 39 Mosadi o golegilwe ka molao, fa monna wa gagwe a sa ntse a tshela; mme fa monna wa gagwe a sule, o tla bo a letleletswe go nyalwa ke yo mosadi a mo ratang, fela e nne mo Moreneng. 40 Mme ka fa maikutlong a me o sego bogolo, fa a ka nna fela jaaka a ntse, mme ke gopola gore le nna ke na le Mowa wa Modimo.

1 Bakorinthe 8

Karabo ka ga nama ya ditlhabelo tse di tlhabetsweng medimo

1 Jaanong fa e le nama ya ditlhabelo tsa medimo ya diseto, re a e itse; gonne rotlhe re na le kitso. Kitso e a budulosa, mme lorato lone lo a aga. 2 Mme fa mongwe a ithaya a re, o itse sengwe, yoo ga a ise a lemoge ka fa a tshwanetseng go itse ka teng. 3 Mme fa mongwe a rata Modimo, yoo o itsilwe ke ona. 4 Jaanong fa e le go ja nama ya ditlhabelo tsa medimo ya diseto, re itse gore modimo wa seseto ga o sepe mo lefatsheng le gore ga go Modimo ope o sele, fa e se ona o le mongwe fela. 5 Gonne le fa go ka ne go le teng tse go tweng ke medimo, le fa e le kwa legodimong gongwe mo lefatsheng - jaaka go na le medimo e le mentsi le barena ba le bantsi - 6 le fa go ntse jalo re na le Modimo o le mongwe fela, Rara, yo dilo tsotlhe di tswang mo go ene, yo re bopetsweng ene; le Morena a le mongwe fela, e bong Jesu Keresete yo dilo tsotlhe di leng ka ene, yo le rona re leng ka ene. 7 Mme kitso eo ga e mo go botlhe; bangwe go fitlha jaanong ba sa ntse ba tlwaetse modimo wa seseto, ba ja nama eo ka tumelo ya gore ke setlhabelo sa medimo; jaanong digakolodi tsa bone tse di bokoa di kgotlelege. 8 Mme dijo ga di re atametse Modimo; fa re ja, ga re thusege; fa re sa je, ga re thusologe. 9 Mme itiseng, e se re gongwe kgololesego eo ya lona ya nna sekgopi mo go bone ba ba bokoa! 10 Gonne fa mongwe wa bone a ka go bona, wena yo o nang le kitso, o ntse fa dijong mo tempeleng ya medimo, a segakolodi sa yo o bokoa yoo ga se kitla se tihotlhelediwa go ja tse di tlhabetsweng medimo ya diseto? 11 Ka go re jalo mokaulengwe yo o bokoa, yo Keresete o mo swetseng, o tla senyega pelo ka kitso ya gago. 12 Mme e re ka lo leofela bakaulengwe jalo le go khutla digakolodi tsa bone tse di bokoa, lo leofela Keresete. 13 Ka moo he, fa dijo di ka kgopisa mokaulengwe wa me, ga nkitla ke ja nama ka bosakhutleng gore ke se kgopise mokaulengwe wa me."

1 Bakorinthe 9

Kgololesego le ditshwanelo tsa moapostolo

1 A ga ke mogololesegi? A ga ke moapostolo? A ga ke a bona Jesu, Morena wa rona? Lona a ga lo tiro ya me mo Moreneng?" 2 Le fa ke se moapostolo mo go ba bangwe, mo go lona ke ene; gonne lona lo sesupo sa boapostolo jwa me mo Moreneng. 3 Ke jona boikarabelo jwa me mo go bone ba ba mpotsang. 4 A ga re na tshiamelo ya go ja le go nwa?' 5 A ga re na tshiamelo ya go tsamaya le basadi ba e leng badumedi, e le bomogatsaarona, jaaka baapostolo ba bangwe le bomonnaa Morena le Kefa?? 6 A kampo ke nna le Baranaba fela, ba re sa siamelwang ke go lesa tiro ya diatla? 7 Ke mang yo o ka yang ntweng, mme a itlamele ka esi? Ke mang yo o tlhomang moweine mo tshimong, mme a sa je leungo la ona? Gape, ke mang yo o disitseng letsomane, mme a sa je maswi a letsomane? 8 A ke bua jalo ka fa mokgweng wa batho fela? A molao le ona ga o bue jalo? 9 Gonne mo molaong wa ga Mose go kwadilwe ga twe: "Kgomo e e phothang o se ka wa e bofa molomo." A ke go re, Modimo o tlamela dikgomo fela? 10 A kampo ga o bue jalo gagolo ka ntlha ya rona? Kana go kwadilwe ka ntlha ya rona ga twe: "Molemi o tshwanetse go lema ka tsholofelo, le yo o phothang a phothe ka tsholofelo ya go bona kabelo." 11 Fa jaanong re lo jwaletse tsa mowa, a go a rona, fa re roba tsa mmele mo go lona? 12 Fa ba bangwe ba na le tshwanelo ya gore lo ba abele di-tsa-lona, a rona ga re na nayo bogolo? Le fa go ntse jalo, ga re a ka ra dirisa thata eo, mme re itshokela tsotlhe gore re se kgoreletse Efangele ya ga Keresete, 13 A ga lo itse gore bone ba ba direlang kwa Tempeleng, e bile ba ja tsa Tempele; le ba ba direlang fa aletareng ba na le kabelo mo go tsa aletare?" 14 Le Morena o laetse jalo gore ba ba rerang Efangele ba tshele ka Efangele. 15 Mme nna ga ke a ka ka ithusa ka sepe sa dilo tseo. E bile dilo tseo ga ke a ka ka di kwala gore ke direlwe jalo. Gonne go swa go molemo mo go nna bogolo go go ka senyediwa ke mongwe poko ya me. 16 Gonne fa ke rera Efangele, ga se se nka se ipokelang; gonne ke patelesegile go dira jalo; mme go ka latlhega nna, fa ke sa rere Efangele! 17 Kana fa ke dira jalo ka boitumelo, ke tla bona tuelo; mme fa e ka nna ka pateletso, kana tiro ya go rera Efangele ke e neetswe. 18 Jaanong tuelo ya me ke efe? Ke ya gore, fa ke rera Efangele ya ga Keresete, ke e rere go se na tuelo, gore ke se dirise tshiamelo ya me mo Efangeleng. 19 Gonne le fa ke ne ke gololesegile mo go botlhe, ke ne ka itira motlhanka wa botlhe gore ke tle ke kgone ba le bantsi. 20 Ke ne ka nna jaaka Mojuta mo Bajuteng gore ke kgone Bajuta; ke ne ka nna jaaka yo o mo taolong ya molao mo go ba ba mo molaong, le fa ke ne ke se fa tlase ga molao ka nosi, gore ke kgone ba ba fa tlase ga molao. 21 Ke ne ka nna jaaka yo o kwa ntle ga molao mo go ba ba kwa ntle ga molao gore ke tle ke kgone ba ba kwa ntle ga molao, le fa ke ne ke se kwa ntle ga molao wa Modimo, mme ke le mo molaong wa ga Keresete. 22 Ke ne ka nna jaaka yo o bokoa mo go ba ba bokoa gore ke kgone ba ba bokoa. Ke ne ka nna tsotlhe mo go botlhe gore ka mekgwa yotlhe ke pholose bangwe. 23 Mme tsotlhe tseo ke di dira ka ntlha ya Efangele gore le nna ke nne le kabelo mo go yona.

Tshiano ya bokeresete

24 A ga lo itse gore ba ba sianang mo lebaleng la tshamekelo ba taboga botlhe, mme yo o bonang sekgele ke a le mongwe fela? Sianang he gore lo se amogele! 25 Mme mongwe le mongwe wa kgaisanyo o ikilela mo dilong tsotlhe. Bao ba dira jalo gore ba bone serwalo se se senyegang, mme rona e le go bona se se sa senyegeng. 26 Ka moo he, ke siana jaaka yo o sa akabaleng; ke lwa jaaka yo o sa iteyeng loapi, 27 Mme ke katisa mmele wa me, ke a o laola, e se re gongwe nna ka latlhega, ke sena go rerela ba bangwe.

1 Bakorinthe 10

A re se raeleng Modimo jaaka Baiseraele!

1 A Ba ga etsho, ga ke rate lo tlhoka go itse gore borraetsho botlhe ba ne ba le fa tlase ga leru, le gore botlhe ba tshedile lewatle. 2 botlhe ba ne ba kolobediwa ka leru le ka lewatle, gore e nne ba ga Mose; 3 botlhe ba ja sejo se le sengwe fela sa mowa; 4 botlhe ba nwa seno se le sengwe fela sa mowa; gonne ba ne ba nwa se se tswang mo lefikeng la mowa le le ba setseng morago, mme lefika leo e ne e le Keresete. 5 Mme Modimo wa se ka wa kgatlhwa ke bontsi jwa bone; gonne ba bolaetswe mo sekakeng. 6 Mme dilo tseo di dirafetse go nna dikao mo go rona gore re se eletse tse di bosula jaaka bone ba ne ba di eletsa. 7 Le gona se nneng badiredi ba medimo ya diseto jaaka bangwe ba bone; jaaka go kwadilwe ga twe: "Morafe o ne wa nnela go ja le go nwa, ba tloga ba nanoga go tshameka." 8 Gape, a re se akafaleng jaaka bangwe ba bone ba ne ba akafala, ga ba ga swa ba le 23 000 ka letsatsi le le lengwe. 9 Le gona a re se raeleng Morena jaaka bangwe ba bone ba ne ba mo raela, ba tloga ba nyelediwa ke dinoga. 10 Gape, se ngongoregeng jaaka bangwe ba bone ba ne ba ngongorega, ba be ba nyelediwa ke mmolai. 11 Dilo tsotlhe tseo di ne tsa ba dirafalela go nna dikao; mme di kwaletswe tlhagiso ya rona ba bokhutlo jwa metlha ya lefatshe bo re atametseng. 12 Ka ntlha ya moo he, a e re yo o iponang a erne, a itise gore a se ka a wa! 13 Lona ga lo ise lo tshwarwe ke thaelo epe e e ka palelang motho. Mme Modimo o boikanyo, o o se kitlang o lo lesa lwa raelwa mo go fetang thata ya lona, mme o tla lo direla phatlha mo thaelong gore lo kgone go e itshokela.

Tirelo-Modimo le tirelo ya medimo ya diseto

14 Baratwi ba me, tshabang tirelo ya medimo ya diseto ka ntlha ya moo1. 15 Ke bua le lona, lo le ba ba tlhaloganyang ka re: Akanyang se ke se buang! 16 Senwelo sa tshegofatso se re se lebogelang, a ga se go nna le kabelo mo mading a ga Keresete le go kopanngwa nao? Le senkgwe se re se nathoganyang, a ga se go nna le kabelo mo mmeleng wa ga Keresete le go kopanngwa nao? 17 E re ka e le senkgwe se le sengwe fela, rona ba re leng bantsi re mmele o le mongwe fela; ka gonne rotlhe re tlhakanela senkgwe se le sengwe fela. 18 Lebang ba e leng Baiseraele ka fa botsalong: Bone ba ba jang ditlhabelo a ga ba na kabelo mo aletareng? 19 Jaanong ke reng? A nama ya setlhabelo sa modimo wa seseto ke sengwe? A kampo modimo wa seseto ke sengwe? 20 Nnyaya! Mme ka re, tse baheitane ba di tlhabelang ba di tlhabela medemone, e seng Modimo. Mme nna ga ke rate gore lo ikopanye le medemone. 21 Ga lo ka ke lwa nwa senwelo sa Morena le senwelo sa medemone; ga lo ka ke lwa jela mo tafoleng ya Morena le mo tafoleng ya medemone. 22 A kampo re rata go tsosa lefufa la Morena? A re mo feta ka thata?

Kgololesego ya bokeresete

23 Dilo tsotlhe di letleletswe, mme ga di thuse tsotlhe; dilo tsotlhe di letleletswe, mme ga di age phuthego tsotlhe. 24 A go se nne ope yo o ipatlelang tsa gagwe, mme mongwe le mongwe a a batlele yo mongwe. 25 Tsotlhe tse di rekisiwang mo ntlong ya dinama, lo ka di ja, lo sa botsolotse sepe ka ntlha ya segakolodi. 26 gonne lefatshe ke la Morena, le tsotlhe tse di mo go lone. 27 E re fa mongwe wa ba ba sa dumeleng a ka lo laletsa, mme lo rata go ya teng, lo je tsotlhe tse ba di lo bayang pele, lo sa botsolotse sepe ka ntlha ya segakolodi. 28 Mme fa mongwe a ka lo raya a re, se ke nama ya setlhabelo sa medimo, foo lo se ka lwa ja ka ntlha ya yo o lo boleletseng le ka ntlha ya segakolodi. 29 Fela ga ke ree segakolodi sa gago, ke raya sa yo mongwe. Kana kgololesego ya me e ka sekisediwang ke segakolodi sa yo mongwe? 30 Fa ke amogela ka tebogo, ke ka kgalelwang ka ntlha ya se ke se lebogelang? 31 Jaanong le fa lo ja gongwe lo nwa kampo lo dira se sele, dirang tsotlhe go tlotla Modimo ka tsona. 32 Se kgopiseng Bajuta gongwe Bagerika le e seng phuthego ya Modimo. 33 jaaka le nna ke itumedisa botlhe mo go tsotlhe, ke sa batle thusego ya me, mme ke batla ya ba bantsi gore ba pholosiwe.

1 Bakorinthe 11

Ka ga maitsholo a banna le basadi mo phuthegong

1 Nnang baetsi ba me, jaaka le nna ke le moetsi wa ga Keresete. 2 Ke a lo boka, ka lo nkgopola mo go tsotlhe, e bile lo tshegeditse ditayo ka fa ke di lo laetseng ka teng. 3 Ke rata lo a itse gore Keresete ke tlhogo ya monna mongwe le mongwe, monna ene ke tlhogo ya mosadi, Modimo ona ke tlhogo ya ga Keresete. 4 Monna mongwe le mongwe, fa a rapela gongwe a bua jaaka moporofeti, a rwele sengwe mo tlhogong, o tlotlolola tlhogo ya gagwe. 5 Mme mosadi mongwe le mongwe, fa a rapela gongwe a bua jaaka moporofeti, a sa bipa tlhogo, o tlotlolola tlhogo ya gagwe; gonne go tshwana fela jaaka fa a beotswe. 6 Gonne fa mosadi a sa ipipe tlhogo, le gona a a beolwe; mme fa e le ditlhong mo mosading go beolwa gongwe go pongwa moriri, a a ipipe tlhogo. 7 Monna ene ga a a tshwanela go ipipa tlhogo, ka e le ene setshwano sa Modimo le tlotlo ya ona; mosadi ene ke tlotlo ya monna. 8 gonne monna ga a a dirwa ka mosadi, mosadi ke ene o dirilweng ka monna. 9 Kana e bile monna ga a a botswa ka ntlha ya mosadi, mosadi ke ene o bopilweng ka ntlha ya monna.' 10 Ke ka moo mosadi o tshwanetseng go nna le sesupo sa go laolwa mo tlhogong ka ntlha ya baengele. 11 Le gale mo Moreneng mosadi ga a ka ke a nna teng kwa ntle ga monna, le monna ga a ka ke a nna teng kwa ntle ga mosadi; 12 gonne monna o teng ka mosadi jaaka le mosadi a tswa mo monneng; mme tsotlhe di tswa mo Modimong. 13 Atlholang ka losi gore a ke tshwanelo, fa mosadi a ka rapela Modimo, a sa bipa tlhogo? 14 A kampo tlhago ga e lo rute ka yosi gore, fa monna a na le moriri o moleele, ke tlotlologo mo go ene? 15 Le gore mosadi ene, fa a na le moriri o moleele, ke tlotlo mo go ene? Gonne o neilwe moriri o moleele go nna sebipo. 16 Mme fa mongwe a rata go ganetsa, a a itse gore rona ga re na mokgwa o sele, le fa e le tsona diphuthego tsa Modimo.

Mokgwa wa go amogela Selalelo sa Morena

17 Se sengwe se ke ratang go se lo laela ke se: Ga ke lo boke; ka gonne go phuthega ga lona ga go lo okeletse molemo, go lo okeletsa bosula. 18 Gonne se segolo ke utlwa go twe: E a re fa lo phuthega mo phuthegong, go nne dikgaogano mo go lona; mme ntlha e nngwe ke a dumela. 19 Gonne dikgaogano di tshwanetse go nna teng mo go lona gore ba ba tlhomameng mo go lona ba bonatshege. 20 Jaanong e a re fa lo phuthegele felong go le gongwe, go bo go pale go ja Selalelo sa Morena. 21 Gonne fa go jewa, mongwe le mongwe o a tle a je dijo tsa gagwe pele, mme yo mongwe a sale ka tlala, yo mongwe ene a tlhapelwe. 22 A ga lo na matlo a go jela le go nwela teng? A kampo lo nyatsa phuthego ya Modimo, a lo swabisa bone ba ba se nang sepe? Ke tla lo raya ke reng? A ke lo boke? Mo go tseo ga ke lo boke. 23 Kana ke amogetse mo Moreneng se ke se lo neileng, gore Morena Jesu o ne a tsaya senkgwe mo bosigong jo o tshwarisitsweng ka jona. 24 a se lebogela, a se nathoganya a re: "Tsayang lo je! Se ke mmele wa me o o neelwang losong boemong jwa lona. Dirang jalo go nkgopola!" 25 A ba a tsaya senwelo jalo morago ga selalelo a re: "Senwelo se ke kgolagano e ntshwa ka madi a me. E ne e re fa lo nwa ka sona, lo dira jalo go nkgopola!" 26 Gonne ka gale, fa lo ja senkgwe se le go nwa senwelo se, lo a bo lo itsise loso lwa Morena, go ya a ba a tle. 27 Ka moo he, yo o jang senkgwe se, gongwe a nwa senwelo sa Morena ka mokgwa o o sa tshwanelang, o tla bo a leofela mmele wa Morena le madi a gagwe. 28 Mme a motho a itlhatlhobe pele, morago ga moo a je senkgwe se, a ba a nwe ka senwelo se. 29 gonne yo o jang, a ba a nwa ka mokgwa o o sa tshwanelang, o ijela le go inwela petso, ka a sa tlotle mmele wa Morena. 30 Ke gona ka moo go leng ba bantsi mo go lona ba ba bokoa le ba ba lwalang; ba bantsi ba robetse. 31 Gonne fa re ka bo re itshekisa, re ka bo re sa atlholwe. 32 Mme fa re atlholwa, re watlhaiwa ke Morena gore re se ka ra atlholelwa tatlhego mmogo le lefatshe. 33 Jalo he, ba ga etsho, e re fa lo phuthegela go ja, lo letane! 34 Mme fa mongwe a tshwerwe ke tlala, a a je kwa gae gore go phuthega ga lona go se lo tsisetse go atlholelwa molato. Mme dilo tse di setseng ke tla di rulaganya motlhang ke tlang koo.

1 Bakorinthe 12

Dineo tsa Mowa

1 Ba ga etsho, ga ke rate gore lo tlhoke kitso ka ga dineo tsa Mowa. 2 Lo itse gore e rile lo sa le baheitane, lwa gogelwa kwa medimong ya diseto e e dimumu jaaka lo timeditswe.iy 3 Ke ka moo ke lo itsiseng gore ga go ope yo e ka reng a bua ka Mowa wa Modimo a re: "A go hutsiwe Jesu!" E bile ga go ope yo o ka reng: "Jesu ke Morena!" fa e se ka Mowa o o Boitshepo. 4 Go na le dineo tse di sa tshwaneng, mme Mowa o mongwe fela; 5 go na le ditirelo tse di farologanyeng, mme Morena o mongwe fela. 6 go na le dinonofo tsa mefutafuta, mme Modimo o mongwe fela o o dirang tsotlhe mo go botlhe. 7 Mongwe le mongwe o newa ponatshego ya Mowa go nna thusego ya botlhe. 8 Gonne yo mongwe o newa go bua ka botlhale ka Mowa, Yo mongwe go bua ka kitso ka ona Mowa oo; 9 yo mongwe o newa tumelo ka ona Mowa oo, yo mongwe dineo tsa go fodisa ka ona Mowa oo; 10 yo mongwe go dira dikgakgamatso, yo mongwe go bua jaaka moporofeti, yo mongwe go farologanya mewa, yo mongwe mefuta ya dipuo tsa loleme, yo mongwe phuthololo ya dipuo tseo. 11 Mme dilo tsotlhe tseo di dirwa ke ona Mowa o mongwe fela oo, o o abelang mongwe le mongwe ka fa o ratang ka teng.

Bongwefela jwa mmele, bontsi jwa ditokololo

12 Gonne go ntse jaaka go le mmele o le mongwe o o nang le ditokololo tse dintsi, mme ditokololo tsotlhe tsa mmele, le fa di le dintsi, e le mmele o le mongwe fela: Keresete le ene o ntse jalo. 13 Gonne le rona rotlhe re kolobeleditswe go nna mmele o le mongwe fela ka Mowa o le mongwe fela, le fa re le Bajuta gongwe Bagerika, le fa re le batlhanka gongwe bagololesegi, rotlhe re nositswe Mowa o le mongwe fela. 14 Kana le ona mmele ga se tokololo e le nngwe fela, ke ditokololo tse dintsi. 15 Fa lonao lo ka re: "E re ka ke se seatla, ga ke wa mmele;" le fa lo ka re jalo, e ntse e le lwa mmele. 16 Fa tsebe e ka re: "E re ka ke se leitlho, ga ke wa mmele;" le fa e ka re jalo, e ntse e le ya mmele. 17 Fa mmele otlhe e ka bo e le leitlho, kutlo e ka bo e le kae? Fa mmele otlhe e ka bo e le kutlo, go dupa go ka bo go le kae? 18 Mme jaanong Modimo o beile ditokololo mo mmeleng, nngwe le nngwe ya tsona ka fa go rateng ga ona. 19 Fa tsotlhe e ka bo e le tokololo e le nngwe fela, mmele o ka bo o le kae? 20 Mme jaanong ditokololo di dintsi, mme mmele ona o mongwe fela. 21 Leitlho ga le ka ke la raya seatla la re: "Ga ke go batle;" gongwe le tlhogo ya raya dinao ya re: "Ga ke lo batle." 22 Nnyaya; kana ditokololo tsa mmele tse e keteng ke tse di bokoa, ke tsona tse di batlegang bogolo; 23 le ditokololo tsa mmele tse rona re reng di tlhoka tlotlo, ke tsona tse re di tlotlang bogolo; le tse e seng tse dintle tsa rona di kgabisiwa bogolo; 24 kana tse dintle tsa rona ga di batle go kgabisiwa. Mme Modimo o lomagantse mmele ka go naya tokololo e e sa tlotlegeng tlotlo e kgolo bogolo, 25 gore go se nne phapaano mo mmeleng, mme ditokololo di tlamelane ka go utlwana. 26 Fa tokololo e le nngwe e ka boga, ditokololo tsotlhe di boga nayo; kampo fa tokololo e le nngwe e ka tlotlwa, ditokololo tsotlhe di itumela nayo. 27 Mme lona lo mmele wa ga Keresete le ditokololo, mongwe le mongwe fa a beilweng teng. 28 La ntlha Modimo o beile bangwe mo phuthegong go nna baapostolo, la bobedi ba bangwe go nna baporofeti, la boraro ba bangwe go nna baruti, morago ga moo badiri ba dikgakgamatso, le ba dineo tsa go fodisa, le bathusi le bagogi le ba dipuo tsa mefutafuta. 29 A botlhe ke baapostolo? A botlhe ke baporofeti? A botlhe ke baruti? A botlhe ke badiri ba dikgakgamatso? 30 A botlhe ba na le dineo tsa go fodisa? A botlhe ba bua ka loleme? A botlhe ke baphutholodi? 31 Tlhoafalelang dineo tse di molemo bogolo! E bile ke sa ntse ke tla lo supetsa tsela e e siameng go feta.

1 Bakorinthe 13

Loboko lwa go boka lorato

1 Le fa nka bo ke bua ka dipuo tsa batho le tsa baengele, mme ke se na lorato, nka bo ke diregile jaaka kgotlho e e dumang gongwe diphaphatshana tse di opiwang. 2 Le fa nka bo ke na le neo ya boporofeti, ke tlhaloganya masaitsiweng otlhe le kitso yotlhe; kampo ke na le tumelo yotlhe ya go ka sutisa dithaba, mme ke se na lorato, nka bo ke se sepe. 3 Le fa nka bo ke abela bahumanegi di-tsa-me tsotlhe, kampo ke neela mmele wa me gore ke fisiwe, mme ke se na lorato, go ka bo go sa nthuse sepe. 4 Lorato lo bopelotelele, lo bopelontle; lorato ga lo fufege; lorato ga lo ipoke, ga lo ikgogomose, 5 ga lo boatla, ga lo ipatlele, ga lo gakale, ga lo sale bosula jwa motho morago; 6 ga lo itumelele tshiamololo, mme lo itumelela boammaaruri. 7 Lo iphapaanya le dilo tsotlhe, lo dumela dilo tsotlhe, lo solofela dilo tsotlhe, lo itshokela dilo tsotlhe. 8 Lorato ga lo nyelele ka bosakhutleng. Fa e le dipolelelo-pele, di tla nyelela, le dipuo di tla khutla, le kitso e tla nyelela. 9 Gonne re itse ka bontlhanngwe, re bolelela-pele ka bontlhanngwe; 10 mme e tla re sa botlalo se sena go tla, sa bontlhanngwe se nyelediwe. 11 E rile ke sa ntse ke le ngwana, ka bo ke bua jaaka ngwana, ke ikutlwa jaaka ngwana, ke akanya jaaka ngwana; mme ya re ke sena go nna monna, ka tlogela tsa bonyana. 12 Gonne gompieno re bona dilo mo seiponing di le letobo, mme ka motlha oo re tla di bona sentle jaaka difatlhego di lebanye; gompieno ke tlhaloganya ka bontlhanngwe, mme ka motlha oo ke tla itse gotlhe, jaaka le nna ke itsilwe gotlhe. 13 Mme jaanong tse di nnelang ruri ke tumelo le tsholofelo le lorato, tse tharo tse; mme se segolo mo go tsona ke lorato.

1 Bakorinthe 14

Molemo wa neo ya go ruta

1 A Latelelang lorato, lo tlhoafalele dineo tsa mowa, mme bogolo gore lo rute. 2 Gonne yo o buang ka lolemer ga a bue le batho, o bua le Modimo; gonne ga a utlwiwe ke ope, mme o bua masaitsiweng ka mowa. 3 Mme yo o rutang ene o bua le batho tse di agang le tsa kgothatso le tsa nametso. 4 Yo o buang ka loleme o a ikaga; mme yo o rutang o aga phuthego. 5 Ke rata gore lo bue lotlhe ka diteme, mme ke rata gore bogolo lo rute; gonne yo o rutang o gaisa yo o buang ka loleme, fa e se gore a phutholole gore phuthego e agege. 6 Jaanong, ba ga etsho, fa nka tla koo go lona, ka bua ka loleme, ke sa bue le lona ka tshenolo gongwe ka kitso gongwe ka polelelopele gongwe ka thuto, nka bo ke lo thusa eng? 7 Le diletso tse di sa pheleng, e ka nna lotlhaka gongwe lengope, fa di sa farologanye medumo, go ka lemosega jang se se lediwang ka lotlhaka gongwe ka lengope? 8 Kana fa lonaka lo ka ntsha modumo o o sa utlwaleng, ke mang yo o ka iketleeletsang go ya ntweng? 9 Le lona jalo, fa lo sa bolele mafoko ka diteme a a utlwegang sentle, go tla tlhaloganngwa jang se se buiwang? Kana lo tla bo lo bolela tse di tsewang ke phefo! 10 Le fa go na le mefuta e e kana kang ya dipuo mo lefatsheng, ga go na epe e e sa utlwaleng. 11 Fa jaanong ke sa itse se puo e se rayang, ke tla bo ke tshwana le moeng mo go ene yo o buang, le ene yo o buang o tla bo a ntse jaaka moeng mo go nna. 12 Le lona jalo, e re ka lo tlhoafaletse dineo tsa Mowa, tlhokomelang gore di lo atele, phuthego e tle e agege ka tsona." 13 Ka moo, a ene yo o buang ka loleme a rapele gore a kgone go phutholola! 14 Gonne fa ke rapela ka loleme, go tla bo go rapela mowa wa ka, mme tlhaloganyo ya me e tla bo e sa thuse ope. 15 Jaanong go ka tweng? Ke tla rapela ka mowa, e bile ke tla rapela ka tlhaloganyo; ke tla opela ka mowa, mme le gona ke tla opela ka tlhaloganyo. 16 Fa go sa nne jalo, e ka re fa o leboga ka mowa fela, mophuthego yo o sa go tlhaloganyeng o tla itse jang go bua a re: "Amen!" mo tebogong ya gago, ka a sa itse se wena o se buang? 17 Le gale wena o leboga sentle, mme yo mongwe ene ga a agiwe. 18 Ke leboga Modimo wa me, ka ke ka bua ka loleme bogolo go lona lotlhe. 19 Mme mo phuthegong ke rata go bua mafoko a le matlhano fela ka tlhaloganyo ya me gore le ba bangwe ke ba rute, bogolo go go bua mafoko a le dikete di le some ka loleme. 20 Ba ga etsho, se nneng bana mo tlhaloganyong, mme nnang masea mo bosuleng; mo tlhaloganyong gona lo nne banna. 21 Mo molaong go kwadilwe ga twe: "Ke tla bua le batho ba ka dipuo di sele le ka melomo ya ba sele; mme le ka mokgwa o o ntseng jalo ga ba nke ba nkutlwa, go bua Morena." 22 Ke ka moo go bua ka loleme e leng sesupo go ba ba sa dumeleng, e seng go ba ba dumelang; mme thuto ke sesupo go ba ba dumelang, e seng go ba ba sa dumeleng. 23 Fa jaanong phuthego yotlhe e phuthegetse felong go le gongwe, mme botlhe ba bua ka diteme, mme go tsena ba ba sa tlhaloganyeng gongwe ba ba sa dumeleng, a ga ba nke ba re: "Lo a tsenwa!" 24 Mme fa botlhe ba ka senola Lefoko la Modimo, mme go tsena yo o sa dumeleng gongwe yo o sa tlhaloganyeng, o tla lemosiwa molato ke botlhe le go atlholwa ke botlhe. 25 Foo sephiri sa pelo ya gagwe se tla bonatshega; o tla itigela fa fatshe, a obamela Modimo, a bolela a re: "Ka nnete, Modimo o mo go lona."

Thulaganyo e batlega mo tirelong-Modimo

26 Jaanong go ka tweng, ba ga etsho? E re fa lo phuthega, mongwe a na le sefela, yo mongwe a na le thuto, yo mongwe a na le tshenolo, yo mongwe a na le puo ya loleme, yo mongwe a na le phuthololo (ya yona); a tsotlhe tseo e nne tsa go aga phuthego. 27 Fa go buiwa ka loleme, a e nne ka tatelano ya ba le babedi gongwe ba le bararo, mme e seng go feta moo; yo mongwe ene a phutholole. 28 Mme fa go se na mophutholodi, a ba didimale mo phuthegong, ba ipuele ka bosi, ba bue le Modimo ka pelo. 29 Baporofeti bone a go bue ba le babedi gongwe ba le bararo, ba bangwe ba atlhole. 30 Mme fa yo mongwe a ka tlelwa ke tshenogelo, a ntse a ntse fa fatshe, a wa pele a didimale; 31 gonne lo ka ranola lotlhe Lefoko la Modimo ka tatelano gore botlhe ba ithute, botlhe ba kgothadiwe. 32 Mewa ya baporofeti e ikobela boporofeti. 33 Gonne Modimo ga se wa tlhakatlhakanyo, ke wa kagiso jaaka go ntse mo diphuthegong tsotlhe tsa baitshepi. 34 A basadi ba lona ba didimale mo diphuthegong; gonne ga ba a letlelelwa go bua, mme a ba ikokobetse jaaka molao le ona o bua. 35 Mme fa ba rata go ithuta, a ba botse banna ba bone kwa gae; gonne go a rona, fa mosadi a bua mo phuthegong. 36 A kampo Lefoko la Modimo le simologile mo go lona, gongwe a le ne la tla kwa go lona lo le losi? 37 Fa motho a ikutlwa a le moporofeti gongwe a le wa mowa, a a itse gore tse ke di lo kwalelang ke ditaolo tsa Morena. 38 Mme fa mongwe a sa utlwisise, a a nne a sa utlwisise! 39 Ka moo he, ba ga etsho, tlhoafalelang go ranola Lefoko la Modimo, mme lo se iletse go bua ka loleme. 40 A tsotlhe di dirwe ka maitsholo le ka thulaganyo!

1 Bakorinthe 15

Ka ga tsogo ya baswi

1 Bakaulengwe, ke lo gopotsa Efangele e ke e lo reretseng, e lo e amogetseng, e e bileng lo eme mo go yona, 2 e lo pholosiwang ka yona, fa lo ntse lo e dirisa jaaka ke e lo reretse, fa lo sa dumelela lefela. 3 Gonne tse dikgolo tse ke di lo neileng ke tse le nna ke di amogetseng, e bong gore Keresete o ne a swela dibe tsa rona ka fa Dikwalong, 4 le gore o ne a fitlhwa, le gore o tsositswe ka letsatsi la boraro ka fa Dikwalong, 5 le gore o ne a iponatsa mo go Kefa le mo go ba ba 12 morago ga moo. 6 Morago ga moo a iponatsa mo bakaulengweng ba ba fetang 500 ka nako e le nngwe, ba bontsi jwa bone bo sa leng teng, mme bangwe ba robetse. 7 Morago ga moo a iponatsa mo go Jakobo, a ba a iponatsa mo go baapostolo botlhe. 8 Mme morago ga botlhe a iponatsa le mo go nna, ka nna jaaka yo o tsetsweng ka nako e e seng yona. 9 Gonne ke yo mmotlana mo baapostolong, yo ke sa tshwanelang go bidiwa moapostolo, ka ke ne ka bogisa phuthego ya Modimo. 10 Mme ke se ke leng sona ke ka bopelotlhomogi jwa Modimo; mme bopelotlhomogi jwa ona mo go nna e ne e se lefela. Ke dirile bogolo go bone botlhe, mme e se nna, ke bopelotlhomogi jwa Modimo jo bo nang le nna. 11 Jaanong fa e le nna, kampo e le bone, re rera jalo, e bile lo dumetse jalo. 12 Fa jaanong Keresete a rerwa go twe, o tsogile mo baswing, go ntse jang, fa bangwe ba lona ba re, ga go na tsogo ya baswi? 13 Kana fa go se na tsogo ya baswi, Keresete le ene o tla bo a sa tsoga. 14 Mme fa Keresete a sa tsoga, thero ya rona e tla bo e le lefela, le tumelo ya lona e tla bo e le lefela. 15 Mme foo rona re tla fitlhelwa re le basupi ba maaka ba Modimo, ka re supile ka ga Modimo, gore o tsositse Keresete, etswe o sa mo tsosa, fa e le gore baswi ga ba tsosiwe; 16 gonne fa baswi ba sa tsosiwe, Keresete le ene o tla bo a sa tsosiwa, 17 Mme fa Keresete a sa tsosiwa, tumelo ya lona e tla bo e le lefela, lo tla bo lo sa ntse lo le mo maleong a lona. 18 Foo le bone ba ba swetseng mo go Keresete ba tla bo ba latlhegile. 19 Fa re solofela mo go Keresete tsa botshelo jono fela, re tla bo re tlhomola pelo bogolo go batho botlhe. 20 Mme jaanong Keresete o tsositswe mo baswing, a nna lebutswa-pele mo go ba ba robetseng. 21 Gonne e re ka loso lo tsile ka motho, le tsogo ya baswi e tsile ka motho. 22 Gonne botlhe ba tla phedisiwa ka Keresete jaaka botlhe ba swa ka Atame; 23 mongwe le mongwe ka fa thulaganyetsong ya gagwe: Keresete e le wa ntlha; morago ga moo ba e leng ba ga Keresete, motlhang a tlang. 24 ke gona go tla tlang bokhutlo, motlhang a tla neelang Modimo Rara bogosi, a sena go nyeletsa puso yotlhe le taolo yotlhe le thata yotlhe. 25 Gonne o tshwanetse go busa go ya o be o digele dira tsotlhe fa tlase ga dinao tsa gagwe. 26 Mmaba wa bofelo yo o tla nyelediwang ke loso. 27 Gonne "o digetse dilo tsotlhe fa tlase ga dinao tsa gagwe." Mme kana fa go twe, dilo tsotlhe di digetswe fa tlase ga gagwe, go bonala gore ga go teiwe ona o o digetseng tsotlhe fa tlase ga gagwe. 28 Mme e tla re dilo tsotlhe di sena go digelwa fa tlase ga gagwe, le ene Morwa a ikobele ona o o digetseng tsotlhe fa tlase ga gagwe, gore Modimo e nne wa tsotlhe mo go botlhe. 29 Fa go sa nna jalo, kana bone ba ba kolobelediwang baswi ba tla bo ba dirang? Fa baswi ba sa tsosiwe ka gope, ba tla bo ba kolobelediwang ka ntlha ya bona? 30 Le rona re tla bo re tshelelang mo diphatseng ka dinako tsotlhe? 31 Ba ga etsho, ka poko e ke nang nayo mo go Keresete Jesu, Morena wa rona, ka ntlha ya lona, ka re: Ke swa ka letsatsi Ie letsatsi! 32 Fa ke lole le dibata kwa Efeso ka mokgwa wa batho, go tla bo go nthusang? Fa baswi ba sa tsosiwe, gona "a re jeng he, re nweng; gonne kamoso re tla tsoga re sule! 33 Se tsiediweng: "Go tsalana le ba ba bosula go senya mekgwa e e siameng." 34 Tlhaphogelwang tota lo se leofeng; gonne bangwe ga ba itse Modimo. Ke bua jalo go lo tlhabisa ditlhong. 35 Mme mongwe o ka botsa a re: "Baswi ba tla tsosiwa jang? Ba tla tla ka mebele e e ntseng jang?" 36 Lesilo ke wena! Kana se o se jwalang ga se tshedisiwe, fa se sa swe pele. 37 Le fa o jwala eng, ga o jwale mmele o o tla nnang teng, mme ke tlhaka fela, e ka nna ya mabele gongwe ya peo e sele. 38 Mme Modimo o e naya mmele ka fa o ratileng ka teng, e bong peo nngwe le nngwe mmele wa yona. 39 Dinama ga di tshwane tsotlhe; nama ya batho ke e sele, le nama ya diruiwa ke e sele, le nama ya dinonyane ke e sele, le ya ditlhapi ke e sele. 40 Go na le mebele ya legodimo le mebele ya lefatshe; mme kgalalelo ya yona ya legodimo ke e sele, le ya yona ya lefatshe ke e sele. 41 Kgalalelo ya letsatsi ke e sele, le kgalalelo ya ngwedi ke e sele, le kgalalelo ya dinaledi ke e sele; gonne naledi nngwe e farologanye le e nngwe ka kgalalelo. 42 Tsogo ya baswi le yona e tla nna jalo. Go jwalwa se se bolang, go tsosiwa se se sa boleng; 43 go jwalwa se se tlotlologang, go tsosiwa se se galalelang; go jwalwa se se bokoa, go tsosiwa se se thata; 44 go jwalwa mmele wa nama, go tsosiwa mmele wa mowa. Fa go na le mmele wa nama, go na le le ona mmele wa mowa. 45 Go kwadilwe jalo ga twe: "Motho wa ntlha, e bong Atame, o ne a nna motshedi"; Atame wa bofelo ene o ne a nna mowa o o tshedisang. 46 Mme mmele wa pele ga se wa mowa, ke wa nama; wa morago ke ona wa mowa. 47 Motho wa ntlha o tswa mo mmung, ke wa lefatshe; motho wa bobedi o tswa kwa legodimong. 48 Ba lefatshe ba tshwana le wa lefatshe, mme ba legodimo ba tshwana le ene yo o tswang legodimong. 49 Re tla apara setshwano sa wa legodimo, jaaka re ne re apere setshwano sa wa lefatshe. 50 Mme ba ga etsho, se ke se bolelang ke se: Nama le madi ga di ka ke tsa rua puso ya Modimo, le go bola ga go rue bosaboleng. 51 Ke lo bolelela bosaitsweng ke jo: Ga re nke re swa rotlhe, mme re tla fetolwa rotlhe S2 ka nakonyana, ka ponyo ya leitlho, ka lonaka lwa bofelo; gonne lo tla kgelebetega, mme baswi ba tla tsosiwa e le ba ba sa feleng, mme rona re tla fetolwa. 53 Gonne tse di felang tse, di tshwanetse go apara bosafeleng; le tse di swang tse, di tshwanetse go apara bosasweng. 54 E tla re tse di felang tse, di sena go apara bosafeleng, le tse di swang tse, di sena go apara bosasweng, ke gona go tla dirafalang lefoko le le kwadilweng le le reng: "Loso lo meditswe ke phenyo." 55 "Loso, lobolela lo lo botlhole lwa gago lo kae? Felo ga baswi, phenyo ya gago e kae?" 56 Lobolela lwa loso ke boleo, mme thata ya boleo ke molao. 57 Mme a Modimo o lebogwe o o re nayang phenyo ka Morena wa rona Jesu Keresete! 58 Jalo he, bakaulengwe ba me ba ba rategang, nnang tlhomamo, lo se tshikinyege, lo nne lo totele pele mo tirong ya Morena, ka lo itse gore matsapa a lona ga se a lefela mo Moreneng.

1 Bakorinthe 16

Dikatso tse di direlwang baitshepi

1 Fa e le dikatso tse di ntshediwang baitshepi, le lona lo dire jaaka ke laetse diphuthego tsa kwa Galatia. 2 A ka gale ka letsatsi la ntlha la tshipi mongwe le mongwe wa lona a beele sengwe fa thoko, a kgobokanye ka fa a tlhogonolofaditsweng ka teng, e se ka ya re gongwe fa ke tla, ka fitlhela e le gona go phuthwang. 3 Mme e tla re fa ke sena go goroga, bone ba lo ba tlhaotseng ke ba rome ka dikwalo go isa dikatso tsa lona kwa Jerusalema. 4 Mme fa di lekanye go isiwa ke nna, ba tla tsamaya le nna.

Maikaelelo a ga Paulo a go eta, le ditumediso

5 Ke tla tla koo go lona ke raletse Maketonia; gonne Maketonia ke tla mo ralala fela. 6 mme mo go lona motlhamongwe ke tla diega, gongwe ke be ke feletse mariga teng, gore lo tle lo mphelegeletse kwa ke tla yang teng. 7 Gonne ga ke rate go lo bona jaanong ka go feta fela; mme ke solofela gore ke tla tlhola le lona sebakanyana, fa Morena a ka letlelela jalo. 8 Kwa Efeso gona ke tla nna teng go fitlha Pentekoste; 9 gonne ke buletswe mojako o mogolo teng wa tiro e e nang le lesego, e bile baganetsi ba le bantsi ba teng. 10 E re fa Timotheo a goroga, lo dire gore a nne mo go lona a se na poifo; gonne o dira tiro ya Morena fela jaaka nna. 11 Jaanong a go se nne ope yo o mo nyatsang, mme mmulediseng ka kagiso gore a tle go nna; gonne nna le bakaulengwe re mo lebeletse. 12 Fa e le Apolo, mokaulengwe, ene ke mo rapetse thata gore a ye koo go lona mmogo le bakaulengwe. Mme o ne a sa rate ka gope go ya koo jaanong; o tla tla ka sebaka se se mo lebanyeng. 13 Itiseng lo tlhomame mo tumelong, itsholeng senna lo tle! 14 A tsotlhe tsa lona di dirwe ka lorato! 15 Bakaulengwe, ke a lo rapela - Lo itse ba ntlo ya ga Setefane gore ke bone badumedi ba ntlha ba Agaya, mme ba ineetse mo tirelong ya go direla baitshepi - 16 ka re: Le lona lo ikokobeletse ba ba ntseng jalo le mongwe le mongwe yo o itapisang ka go dira le rona. 17 Ke itumeletse go tla ga Setefane le Fortunato le Agaiko; gonne ba emetse lona ba lo seng teng. 18 Gonne ba lapolositse mowa wa me le mewa ya lona. Tlotlang ba ba ntseng jalo! 19 Diphuthego tsa Asia di a lo dumedisa. Akwila le Perisila ba lo dumedisa thata mo Moreneng, le phuthego e e mo ntlong ya bone. 20 Bakaulengwe botlhe ba a lo dumedisa. Dumedisanyang ka katlo e e boitshepo. 21 Nna Paulo ke lo kwalela tumediso ka letsogo la ka. Z2 Fa mongwe a sa rate Morena, a a hutsege! Marana tha! 23 A bopelotlhomogi jwa ga Jesu Keresete Morena bo nne le lona! 24 Lorato lwa me lo mo go lona lotlhe ka Keresete Jesu. Amen.

2 Bakorinthe 1

Tumediso le keletso ya bopelotlhomogi

1 Nna Paulo, moapostolo wa ga Keresete Jesu ka go rata ga Modimo, le Timotheo mokaulengwe, re kwalela phuthego ya Modimo ya kwa Korinthe le baitshepi botlhe ba ba mo lefatsheng lotlhe la Agaya. 2 A bopelotlhomogi bo nne le lona le kagiso tse di tswang mo go Modimo Rraetsho le mo go Morena Jesu Keresete!

Paulo o lebogela Modimo thuso ya ona

3 A go bakwe Modimo, e bong Rra Jesu Keresete, Morena wa rona, Rara yo o mautlwelo-botlhoko, Modimo wa kgomotso yotlhe. 4 o o re gomotsang mo dipitlaganong tsotlhe tsa rona gore re tle re nonofe go gomotsa bone ba ba mo dipitlaganong tsa mefutafuta ka kgomotso e le rona ka rosi re gomodiwang ke Modimo ka yona; 5 gonne kgomotso e re ntsifaletse ka Keresete, jaaka dipogiso tsa ga Keresete le tsona di re ntsifaletse. 6 Mme fa re pitlaganngwa, e a be e le gore lo bone kgomotso le pholoso; gongwe fa re gomodiwa, e a be e le ka ntlha ya kgomotsego ya lona e e itshupang ka go itshokela tsona dipogo tse le rona re di bogang. 7 Mme tsholofelo ya rona ka ga lona e tlhomame, ka re itse gore lo tlhakanetse kgomotso le rona fela jaaka lo tlhakanetse dipogo. 8 Gonne bakaulengwe, ga re rate gore lo tlhoke go itse ka ga pitlagano ya rona e e re dirafaletseng kwa Asia, gore re ne re tlaletswe bogolo go feta thata ya rona, mo re bileng ra tlhoboga le matshelo a rona. 9 Tota mo teng ga rona re ne re setse re ineetse go swa, e le gore re se ka ra iikanya ka rosi, mme re ikanye Modimo o o tsosang baswi, 10 o o re golotseng mo losong lo lo kalokalo, mme o sa ntse o re golola, o re solofelang mo go ona gore o tla nna o re golola; 11 ka le lona lo ntse lo thusa ka go re rapelela, gore neo ya bopelotlhomogi e re e bonyeng e lebogelwe ke batho ba bantsi ka malebogo a mantsi ka ntlha ya rona.

Boikarabelo jwa ga Paulo

12 Gonne pelafalo ya rona ke e, e bong tshupo ya digakolodi tsa rona ya gore re tshedile ka boitshepo le ka bophepa jwa Modimo mo lefatsheng, bogolo mo go lona, e seng ka botlhale jwa nama, mme e le ka bopelotlhomogi jwa Modimo. 13 gonne ga re lo kwalele dilo di sele, fa e se tse lo di buisang, lo di tlhaloganya; mme ke solofela gore lo tla nna lo lemoga go ya bokhutlong, 14 jaaka lo setse lo re lemogile go se gonene gore re pelafalo ya lona, fela jaaka le lona lo le ya rona ka letsatsi la ga Jesu, Morena wa rona. 15 Mme ke ne ke ikaeletse go tla koo go lona pele ka go ikanya jalo gore lo bone bopelotlhomogi gape, 16 le go feta jalo ka lona go ya kwa Maketonia, le go boa gape kwa Maketonia go tla koo go lona, le gore lo mpate go ya kwa Jutea. 17 Jaanong a ke ne ka go tsaya ka motlhofo, fa ke ikaeletse jalo? Kampo a se ke se ikaelelang ke se ikaelela ka fa nameng gore mo go nna Ee, Ee, e tshwane le Nnyaya, Nnyaya? 18 Modimo o boikanyo, o ka supa gore lefoko le re le lo boleletseng ga le tlhakanye Ee le Nnyaya; 19 gonne Jesu Keresete, Morwa Modimo, yo re mo rerileng mo go lona, e bong nna le Silefano le Timotheo, ga a ka a nna Ee le Nnyaya, mme mo go ene go ntse go le Ee; 20 gonne le fa go ka nna dipolelelo-pele tsa Modimo di le kae, di Ee mo go ene; ke ka moo re reng Amen ka ene go galaletsa Modimo. 21 Mme ene yo o re tlhomamisang mmogo le lona mo go Keresete yo o re tloditseng ke Modimo, 22 o e bileng o re tshwaile, wa re naya sebeelelo sa Mowa mo dipelong tsa rona.

Paulo o tlhalosetsa Bakorinthe se se mo kganetseng go ya kwa go bone

23 Mme nna ke bitsa Modimo go nna mosupi wa mowa wa me gore fa ke se ka ka tla gape koo Korinthe, ke ka ntlha ya go lo rekegela. 24 Ga se gore re laola tumelo ya lona, mme re thusa go oketsa boitumelo jwa lona; gonne lo eme mo tumelong."

2 Bakorinthe 2

1 Mme ke ne ke ikaeletse mo pelong gore ga nke ke tla koo go lona gape ka khutsafalo. 2 Gonne fa nna ke lo hutsafatsa, ke mang yo o ka nthabisang, fa e se ene yo o hutsafaditsweng ke nna? 3 Kana ke lo kwaletse jalo gore fa ke tla, ke se ka ka hutsafadiwa ke bone ba ke tshwanetseng go ba thabela; gonne ke lo ikanya lotlhe gore boitumelo jwa me ke jwa lona lotlhe. 4 Gonne ke lo kwaletse ka dikeledi tse dintsi, ke le mo pitlaganong e kgolo le mo tlalelong ya pelo, e se gore lo tle lo hutsafadiwe, mme e le gore lo lemoge lorato lo ke lo ratang gagolo bogolo ka lone.

Paulo o kaela Bakorinthe gore ba itshwarele moleofi yo o kgopisitseng le go mo tshola ka lorato

5 Mme fa mongwe a tsositse bohutsana, ga a hutsafatsa nna fela, o hutsafaditse lona, le fa e se lotlhe> gore ke se oketse. 6 Mo go yo o ntseng jalo, petso e e tswang mo bontsing e lekanye, 7 mo jaanong lo tshwanetseng go itshwarela yoo le go mo gomotsa bogolo, e se re gongwe a mediwe ke bohutsana jo bogolo thata. 8 Ke ka moo ke lo kaelang gore lo mo direle ka lorato; 9 gonne ke kwadisitswe ke gona gore ke tle ke lemoge boitshupo jwa lona gore a lo na le kutlo mo go tsotlhe. 10 Mme yo lo mo itshwarelang sengwe, le nna ke a mo itshwarela; gonne le nna, fa ke ne ke na le sengwe go se itshwarela, ke se itshwaretse ka ntlha ya lona fa pele ga sefatlhego sa ga Keresete, 11 gore re se tsiediwe ke Satane; gonne maano a gagwe ga a re fitlhegela.

Paulo o itumelela phenyo ya Efangele

12 E rile ke sena go fitlha kwa Teroase go rera Efangele ya ga Keresete mme ke buletswe mojako teng mo Moreneng, 13 ka tlhoka boikhutso mo moweng wa me, ka ke sa fitlhela Tito mokaulengwe teng; mme ya re ke sena go laelana nabo, ka ya kwa Maketonia. 14 A Modimo o lebogwe o o re nayang phenyo mo go Keresete ka gale, o o utlwatsang lonko lwa go mo itse ka rona mo mafelong otlhe; 15 gonne re lonko lo lo monate lwa ga Keresete fa pele ga Modimo, mo go bone ba ba phologang le mo go ba ba latlhegang: 16 mo go bangwe ke lonko lwa loso go isa losong, mme mo go ba bangwe ke lonko lwa botshelo go isa botshelong. Mme kana ke mang yo o nonofetseng dilo tse? 17 Gonne ga re etse ba bantsi ba ba bapalang ka Lefoko la Modimo, mme re bua fa pele ga Modimo mo go Keresete ka bopelophepa, jaaka go tswa mo Modimong."

2 Bakorinthe 3

Kgalalelo ya Kgolagano e ntshwa le ya boapostolo

1 A re simolola gape go itshupela? Kampo a le rona re batla dikwalo tse di re begang mo go lona jaaka ba bangwe, gongwe tse lona lo re begang ka tsona? 2 Ke lona lokwalo lwa rona lo lo kwadilweng mo dipelong tsa rona, lo lo itsiweng, lo lo buisiwang ke batho botlhe. 3 ka lo ntse lo bonala gore lo lokwalo lwa ga Keresete lo lo dirilweng ke rona, lwa kwalwa, e seng ka enke, mme e le ka Mowa wa Modimo o o tshelang, e seng mo matlapeng a maboti, mme e le mo matlapeng a nama a dipelo. 4 Mme re na le boikanyo jo bo ntseng jalo go Modimo ka Keresete. 5 Ga se gore rona ka rosi re nonofile go ka akanya sengwe ka borona, mme nonofo ya rona e tswa mo Modimong 6 o o re nonofisitseng go nna badiredi ba kgolagano e ntshwa, e seng ba tlhaka ya Lokwalo, mme e le ba Mowa; gonne tlhaka e a bolaya, mme Mowa o a phedisa. 7 Mme fa tirelo ya loso e e kwadilweng ka ditlhaka mo matlapeng e ne e tlala kgalalelo, mo Baiseraele ba neng ba palelwa ke go tlhoma matlho mo sefatlhegong sa ga Mose ka ntlha ya kgalalelo ya sefatlhego sa gagwe, etswe e le e e tla nyelelang. 8 kana tirelo ya Mowa yone e tla nna le kgalalelo e kgolo bogolo jang ne. 9 Gonne fa tirelo ya katlholo e na le kgalalelo, tirelo ya tshiamo yona e tla bo e tletse kgalalelo bogolo bogolo 10 gonne golo fa se se galaleditsweng ga se tlhole se galalediwa ka ntlha ya kgalalelo e e feteletseng. 11 Gonne fa sona se se nyelelang se ne se na le kgalalelo, se se nnelang ruri se tla nna le kgalalelo e kgolo bogolo. 12 E re ka jaanong re na le tsholofelo e e ntseng jalo, re dirisa bopelokgale jo bogolo, 13 rame ga re etse Mose yo o neng a bipa sefatlhego sa gagwe ka lesire gore Baiseraele ba se ka ba bona bokhutlo jwa se se nyelelang. 14 Mme maitlhomo a bone a thatafaditswe; gonne go fitlha letsatsing la kajeno lone lesire leo le ntse le le mo puisong ya kgolagano e kgologolo, le sa tlosiwe; gonne e tlosiwa ka Keresete fela. 15 Mme go fitlha letsatsing la kajeno, e a re fa Lokwalo lwa ga Mose lo buisiwa, lesire le nne mo dipelong tsa bone; 16 mme fa ba ka boela go Morena, lesire le tla tlosiwa. 17 Morena ke ene Mowa, mme kwa Mowa wa Morena o leng teng, gona go kgololesego. 18 Mme rona rotlhe, e re ka re bonatsa kgalalelo ya Morena jaaka seiponi ka difatlhego tse di sirolotsweng, re fetolelwa tshwanong eo go tswa kgalalelong nngwe go ya kgalalelong e nngwe, jaaka go dirwa ke Morena yo e leng Mowa.

2 Bakorinthe 4

Paulo le bathusi ba gagwe ba dira ka bopelokgale le ka lesedi la Modimo

1 Ke ka ntlha ya moo re sa lapeng, ka re na le tirelo eo ka fa kutlwelong-botlhoko e re e diretsweng. 2 mme re baketse tse di fitlhegileng tsa ditlhong, ka re sa tsamae mo boferefereng, le e seng go sokamisa Lefoko la Modimo; mme ka go bonatsa boammaaruri re ntse re itshupetsa digakolodi tsotlhe tsa batho fa pele ga Modimo. 3 Mme le fa Efangele ya rona e ka ne e siregile, e tla bo e siregile fela mo go ba ba latlhegang, 4 e bong bone ba ba sa dumeleng, ba modimo wa lefatshe leno o foufaditseng maikutlo a bone, gore lesedi la Efangele ya kgalalelo ya ga Keresete, yo e leng setshwano sa Modimo, le se ka la ba bonegela. 5 Gonne ga re rere ka ga rona, re rera Keresete Jesu gore ke ene Morena, le gore rona re batlhanka ba lona ka ntlha ya ga Jesu; 6 gonne Modimo o o rileng: "A lesedi le phatsime mo lefifing!" ke ona o o sedifaditseng dipelo tsa rona, e le go bonesiwa go ka lemoga kgalalelo ya Modimo mo sefatlhegong sa ga Jesu Keresete.

Re dira ka bokoa le dipogiso. Tsholofelo ya boapostolo le kgalalelo ya jona

7 Mme khumo eo re e tshotse ka dinkgwana tsa letsopa, gore thata e kgolo bogolo e nne ya Modimo, e seng e e tswang mo go rona. 8 Re gatelelwa ntlheng tsotlhe, mme ga re felelwe; re a tlalediwa, mme ga re tlhoboge. 9 re a bogisiwa, mme ga re latlhwe; re a digwa, mme ga re nyelele; 10 re tsamaya re ntse re apere go swa ga Jesu mo mebeleng gore le go tshela ga Jesu go bonale mo mebeleng ya rona; 11 gonne rona ba re tshelang re ntse re neelwa mo losong ka ntlha ya ga Jesu gore le go tshela ga Jesu go bonale mo nameng ya rona e e swang. 12 Jalo he, loso lo dira mo go rona, mme botshelo bo dira mo go lona. 13 Mme jaanong, ka re na le mowa ona oo wa tumelo, jaaka go kwadilwe ga twe: "Ke dumetse, ke ka moo ke buileng,"le rona re a dumela; ka moo re bile re a bua, 14 ka re itse gore ona o o tsositseng Morena Jesu, le rona o tla re tsosa le Jesu le go re emisa fa pele ga ona le lona. 15 Gonne dilo tsotlhe tse, di dirafala ka ntlha ya lona, gore bopelotlhomogi jo bo totileng ka ba bantsi ba ba pholosiwang bo godise tebogo go galaletsa Modimo. 16 Ke ka moo re sa nyemeng moko. Mme le fa bomotho jwa rona jwa ka kwa ntle bo fedisiwa, jo bo kwa teng jone bo ntshwafadiwa ka letsatsi le letsatsi. 17 gonne tlalelo ya rona e e botlhofo ya nako e khutshwane e re direla letlotlo le le sa khutleng le le gaisang tsotlhe la kgalalelo, 18 ka re sa tlhokomele dilo tse di bonwang, mme re tlhokometse tse di sa bonweng; gonne dilo tse di bonwang di a feta, mme tse di sa bonweng tsona ke tsa bosakhutleng.

2 Bakorinthe 5

Re tlhologeletswe go nna mo legaeng la legodimo

1 Gonne re itse gore fa ntlo ya rona ya lefatshe ya motlaagana e thujwa, re na le kago e e tswang mo Modimong, e bong ntlo e e sa khutleng kwa magodimong e e sa dirwang ka diatla. 2 Gonne re fegelwa ka ntlha ya moo, re tlhologeletswe go apesiwa boago jwa rona jo bo tswang kwa legodimong; 3 e le gore fa re bo apesitswe, ga re ne re fitlhelwa re sa ikatega. 4 Gonne le rona, ba re leng mo motlaaganeng ono, re a fegelwa, re a imelwa; ka gonne ga re rate go apolwa, re rata go apesiwa godimo gore se se swang se mediwe ke bophelo. 5 Mme yo o re etleeleditseng gona moo ke Modimo o o re neileng sebeelelo sa Mowa. 6 Ka moo re na le bopelokgale ka metlha yotlhe, re itse gore fa re sa ntse re agile mo mmeleng, re kgakala le legae Moreneng. 7 gonne re sepela ka tumelo, e seng ka go bona. 8 Mme re pelokgale, re bile re eletsa bogolo go huduga mo mmeleng le go goroga go nna le Morena. 9 Ke gona ka moo re tlhoafaletseng thata gore fa re le mo gae gongwe re se mo gae, re nne ba ba mo kgatlhang. 10 gonne rona rotlhe re na le go bonala fa pele ga sedulo sa tshekelo sa ga Keresete gore mongwe le mongwe a amogele ka fa ditirong tse a di dirileng a sa le mo mmeleng, le fa e le tse di molemo kampo tse di bosula.

Paulo o rata go dirisa lorato lwa ga Keresete fela

11 Jaanong e re ka re itse go boifa Morena, re leka go kgona batho, re ntse re senogetse Modimo; mme ke solofela gore le mo digakoloding tsa lona ke senogile. 12 Ga re ipoke gape mo go lona, mme re lo neela tlhotlheletso ya go boka ka ntlha ya rona, gore lo nne le sengwe kgatlhanong le bone ba ba ipokang ka se se bonalang fela, e seng ka se se mo pelong; 13 gonne fa re ne re timeletswe ke tlhaloganyo, e ne e le ka ntlha ya Modimo; mme fa re dira ka tlhaloganyo, e tla bo e le ka ntlha ya lona. 14 Gonne lorato lwa ga Keresete lo a re tlhotlheletsa, ka re kaya gore fa mongwe a swetse botlhe, ba a bo ba sule botlhe. 15 Mme ene o swetse botlhe gore ba ba phelang ba se tlhole ba iphelela, mme ba phelele ene yo o ba swetseng, a ba a tsoga ka ntlha ya bone. 16 Jalo he, go tlogeng fano ga re tlhole re itse ope ka fa nameng; mme fa re kile ra itse Keresete ka fa nameng, jaanong ga re tlhole re mo itse jalo. 17 Ka moo he, fa motho a le mo go Keresete, o a bo a le sebopiwa se seswa; dilo tsa bogologolo di fetile, bonang, di ntshwafetse tsotlhe! 18 Mme tsotlhe tse, di tswa mo Modimong o o ithuantseng le rona ka Jesu Keresete, wa ba wa re neela tirelo ya thuanyo; 19 gonne Modimo o ithuantse le lefatshe ka Keresete ka go sa ba balele maleo a bone, wa tlhoma lefoko la thuanyo mo go rona. 20 Ke ka moo re leng barongwi mo boemong jwa ga Keresete, ka Modimo o kgothatsa ka rona; re rapela mo boemong jwa ga Keresete ra re: Ineeleng go ruanngwa le Modimo! 21 Gonne Keresete yo o neng a sa itse boleo, Modimo o mo dirile boleo ka ntlha ya rona gore re nne basiami fa pele ga ona ka ene.

2 Bakorinthe 6

Moapostolo ke sekao mo tirelong-Modimo

1 Le rona, ba re leng badira-mmogo, re lo kaela gore lo se tsholele bopelotlhomogi jwa Modimo lefela. 2 gonne o a re: "Ke go utlwile ka nako ya go ka amogelwa, ke go thusitse ka letsatsi la pholoso." Bonang he, jaanong ke nako ya go ka amogelwa sentle; bonang, jaanong ke letsatsi la pholoso! 3 Ga re kgopise ope mo go sepe, gore tirelo ya rona e se ka ya kgalwa, 4 mme re itshupa mo dilong tsotlhe gore re badiredi ba Modimo, ka boitshoko jo bogolo mo dipogisong le mo ditlalelong le mo dipitlaganong' 5 le mo dipetsong le mo dikgolegong le mo dikhuduegong, ka matsapa le ka tlhobaelo le ka tlala1 6 le ka boitsheko le ka kitso le ka bopelotelele le ka tsalano le ka Mowa o o Boitshepo le ka lorato lwa go sa itimokanyeng 7 le ka lefoko la boammaaruri le ka thata ya Modimo le ka marumo a tshiamo ka fa letsogong le le jang le la molema. 8 ka go tlotlwa le ka go tlotlololwa, ka go bolelwa ka bosula le ka molemo; jaaka batimetsi, etswe re le ba nnete; 9 jaaka ba ba sa itsiweng, etswe re itsiwe; jaaka ba ba swang, mme bonang, re a tshela; jaaka ba ba itewang, mme re sa bolawe. 10 jaaka ba ba hutsafetseng, etswe re itumetse ka gale; jaaka bahumanegi, etswe re humisa ba bantsi; jaaka ba ba se nang sepe, etswe re na le dilo tsotlhe.

Kaelo ya gore ba kgaogane le ditiro tsa seheitane

11 Melomo ya rona e lo bulegetse, lona Bakorinthe, dipelo tsa rona di phuthologile. 12 Ga lo tlhoke manno mo go rona, mme lo tlhoka manno mo dipelong tsa lona. 13 Ke bua le lona jaaka ke bua le bana ka re: Le nna ntireleng jaaka ke lo diretse; phuthologang dipelo le lona! 14 Lo se ka lwa goga ka joko e le nngwe le ba ba sa dumeleng; gonne tshiamo e ka utlwana jang le tshiamololo? Lesedi le ka kopana jang le lefifi? 15 Mme Keresete a ka utlwana jang le Beliale? Kampo modumedi a ka tlhakanela eng le yo o sa dumeleng? 16 Gongwe Tempele ya Modimo e ka agisanya jang le medimo e sele? Kana ke rona Tempele ya Modimo o o tshelang; jaaka Modimo o buile wa re: "Ke tla nna mo go bone, ke tsamaya mo gare ga bone; ke tla nna Modimo wa bone, mme bone ba nna morafe wa me." 17 Ka moo: "Tswayang mo gare ga bone, lo lomologane nabo, go bua Morena; lo se ka lwa ama se se itshekologileng) mme ke tla lo tshola." 18 Gape: "Ke tla nna Rraeno, mme lo nne bomorwaake le bomorwadiake, go bua Morena wa thata yotlhe."

2 Bakorinthe 7

1 Baratwi ba me, e re ka jaanong re na le ditsholofetso tseo, a re iphepafatseng mo masweng otlhe a nama le a mowa, le go tlatsa boitshepiso ka poifo-Modimo.

Moapostolo o itumelela boikwalhao jwa Bakorinthe

2 Re feng manno mo dipelong tsa lona; ga re a siamololela ope, ga re a senyetsa ope, ga re a ja sa ga ope. 3 Ga ke bue jalo go sekisa; gonne ke setse ke boletse gore lo mo dipelong tsa rona, gore re swe mmogo, re be re phele mmogo. 4 Ke lo phuthologetse pelo thata, ke na le tlotlego e kgolo ka ntlha ya lona, ke tletse kgomotso, ke na le letlotlo la boitumelo mo tlalelong yotlhe ya rona; 5 gonne e rile re sena go fitlha kwa Maketonia, mebele ya rona ya tlhoka boikhutso, ra tlalelwa mo go tsotlhe, ka kwa ntle go le dintwa, mo teng go le dipoifo. 6 Mme Modimo o o gomotsang ba ba bogisegang o re gomoditse ka go tla ga Tito. 7 e seng ka go tla ga gagwe fela, mme e bile e le ka kgomotso e ene o gomoditsweng ka ntlha ya lona ka yona, fa a re bolelela tlhologelelo ya lona le selelo sa lona le ka fa lo ntlhoafaletseng ka teng, mo ke bileng ka itumela gagolo. 8 Gonne le fa ke lo hutsafaditse ka lokwalo, ga ke inyatse; le fa ke ne ka inyatsa, ka ke bonye gore lokwalo lole lo lo hutsafaditse, le fa e le ka nakonyana fela. 9 jaanong ke a itumela, e seng ka lo ne lo hutsafaditswe, mme e le ka lo ne lo hutsafaditswe mo go isang boikwatlhaong; gonne lo ne lo hutsafaditswe ka fa thatong ya Modimo gore lo se ka lwa senyediwa mo go sepe ke rona. 10 Gonne khutsafalo e e batlwang ke Modimo e dira tlhabologo e e sa swabiseng e e isang phologong, mme khutsafalo ya lefatshe yona e isa losong. 11 Gonne bonang, selo seo, e bong go hutsafadiwa ka fa thatong ya Modimo go tsositse botlhaga jo bogolo jang ne mo go lona! Ee, le boikarabelo le kgakalo le poifo le tlhologelelo le tlhoafalo le petso ya yo o molato, lo itshupile mo go tsotlhe gore lo phepa mo selong seo. 12 Jaanong le fa ke lo kwaletse, e ne e se ka ntlha ya yo o kgopisitseng, le fa e le ka ntlha ya yo o kgopisitsweng, mme e ne e le gore botlhaga jwa lona ka ntlha ya rona bo bonatshege mo go lona fa pele ga Modimo. 13 Re ne ra gomotsega ka ntlha ya moo. Mme kgomotsego ya rona ya okediwa ka go itumelela boitumelo jwa ga Tito mo go feteletseng; ka gonne mowa wa gagwe o lapolositswe ke lona lotlhe. 14 Fa nkile ka lo boka fa pele ga gagwe, ga ke a ka ka tlhajwa ke ditlhong; mme poko ya rona fa pele ga Tito ya bonala e le boammaaruri, jaaka re buile dilo tsotlhe mo go lona ka boammaaruri. 15 Pelo ya gagwe e lo rata bogolo bogolo, ka a gakologelwa kutlo ya lona lotlhe, jaaka lo ne lwa mo tshola ka poifo le thoromo. 16 Ke a itumela, ka ke ka lo ikanya mo dilong tsotlhe.

2 Bakorinthe 8

Ka ga dikatso tse di tla tkusang phuthego ya kwa Jerusalema

1 Ba ga etsho, re lo itsise bopelotlhomogi jwa Modimo jo bo neilweng diphuthego tsa kwa Maketonia, 2 gore mo teng ga diteko tse dintsi tsa tlalelo, letlotlo la boitumelo jwa bone le khumanego e e makete ya bone di dirile gore go tsalege lorato lo logolo lwa go aba; 3 gonne ke supa gore ba ne ba le pelotshweu ka fa ba ka kgonang ka teng, ee, le go feta thata ya bone; 4 ba re rapela ka go re emelela thata gore ba letlelelwe go tsenya seatla mo tirelong ya go thusa baitshepi. 5 Mme ba dira, e seng fela ka fa re rieng re solofetse ka teng, mme ba ineela Morena pele, ba be ba ineela le rona ka go rata ga Modimo, 6 mo re bileng ra kgothatsa Tito gore a fetse le tiro eo ya lorato mo go lona jaaka a simolotse pele. 7 A e re jaaka lo humile gotlhe, e bong mo tumelong le mo lefokong le mo kitsong le mo botlhageng jotlhe le mo loratong lo lo tswang mo go rona, lwa tsalega mo go lona, lo tlhokomele gore lo hume le mo tirong eo ya lorato. 8 Ga ke bue jalo go laola, mme e le go leka nnete ya lorato jwa lona ka botlhaga jwa ba bangwe; 9 gonne lo itse bopelotlhomogi jwa Morena wa rona Jesu gore le fa a ne a humile, o ne a humanega ka ntlha ya lona gore lo hume ka khumanego ya gagwe. 10 Ke ntsha mogopolo wa me ka ga tiro eo, gonne e tla lo thusa, lona ba lo simolotseng ngogola, e seng go dira fela, mme le gona e le go dira ka bopelotshweu. 11 Mme jaanong fetsang le go dira, gore lo fetse ka fa lo tshotseng ka teng, ka fa maikaelelo a lorato a ntseng ka teng. 12 Gonne fa go rata go le teng, go natefa, fa motho a ntsha ka fa a tshotseng ka teng, e seng ka fa a sa tsholang ka teng. 13 Kana ga se gore ba bangwe ba imololwe, mme lona lo imelwe, mme e le gore go lekalekane: 14 A mo nakong eno letlotlo la lona le direle go tlhoka ga bone gore le letlotlo la bone le direle go tlhoka ga lona, gore go lekalekane. 15 jaaka go kwadilwe ga twe: "Yo o phuthileng tse dintsi a se ka a nna le letlotlo, mme yo o phuthileng go le gonnye a se ka a tlhoka." 16 A Modimo o lebogwe o o lo tsoseditseng botlhaga joo mo pelong ya ga Tito; 17 gonne le fa a amogetse kaelo, o ile kwa go lona ka boene, ka a le tlhaga thata. 18 E bile re romile mokaulengwe nae, yo pako ya gagwe e tumileng mo diphuthegong tsotlhe ka go rera Efangele. 19 Ga se gona fela, e bile o tlhaotswe ke diphuthego go tsamaya le rona ka ntlha ya dineo tsa lorato tse re yang go di fitlhisa go galaletsa Morena ka esi le go supa go rata ga rona; 20 re tle re thiboge gore go se nne ope yo o re senyang leina ka ntlha ya letlotlo la dineo tse di phuthwang ka taelo ya rona; 21 gonne re tlhokomela tse di sa belaetseng, e seng fa pele ga Modimo fela, mme le fa pele ga batho. 22 Mme gape re romile mokaulengwe yo mongwe wa rona nabo, yo re mo fitlhetseng gantsi a le tlhaga mo dilong tse dintsi, mme jaanong o tlhaga bogolo ka go lo ikanya gagolo. 23 Fa e le Tito, ke mokaulengwe wa me le mothusi wa me mo go lona; fa e le bakaulengwe ba rona, ke barongwi ba diphuthego le kgalaletso ya ga Keresete. 24 Ba bontsheng he nnete ya lorato lwa lona le ya go lo boka ga rona fa pele ga diphuthego.

2 Bakorinthe 9

1 Kana tota ga go batlege gore ke lo kwalele ka ga tirelo ya go thusa baitshepi. 2 Gonne ke itse ketleetsego ya lona e ke e lo bokelang mo go ba Maketonia gore Agaya o sa le a ipaakanya ngogola, mme tlhoafalo ya lona e tlhotlheleditse ba bantsi. 3 Mme ke romile bakaulengwe gore go lo boka ga rona go se nyelele ntlheng ya tiro eo, mme lona lo nne ba ba ipaakantseng jaaka ke buile. 4 e se re gongwe fa ba Maketonia ba tla le nna, mme ba fitlhela lo ise lo ipaakanye, rona - tota nka bo ke re: Lona - ra tlhajwa ke ditlhong ntlheng ya go lo ikanya jalo. 5 Ke ka moo ke fitlhetseng go batlega gore ke kgothatse bakaulengwe ba gore ba re etelele pele go tla koo go lona, ba baakanye neo ya tshegofatso ya lona go sa le kwa pele, e e begilweng pele, gore e nne e e baakantsweng jaaka neo ya tshegofatso, e seng jaaka ya bohula. 6 Mme akanyang tse: Yo o jwalang go le gonnye le gona o tla roba go le gonnye; mme yo o jwalang go le gontsi le gona o tla kotula go le gontsi. 7 A mongwe le mongwe a abe ka fa a ikaeletseng ka teng mo pelong, e seng ka bohutsana gongwe ka go patelediwa; gonne Modimo o rata yo o nayang ka boitumelo. 8 Mme Modimo o nonofile go lo atisetsa neo nngwe le nngwe ya bopelotlhomogi, gore lo nne le tsotlhe tse di lekanyeng ntlheng tsotlhe ka gale, le letlotlo la go ka dira tiro nngwe le nngwe e e molemo; 9 jaaka go kwadilwe ga twe: "O gasitse, a fa bahumanegi; tshiamo ya gagwe e nna ka bosakhutleng." 10 Mme yo o nayang mojwadi peo le senkgwe sa go jewa, le lona o tla lo naya peo ya lona, a e atisa, a ba a godisa maungo a tshiamo ya lona. 11 gore lo hume dilo tsotlhe go ka dira tiro nngwe le nngwe ya lorato e e direlang Modimo tebogo ka rona. 12 Gonne tirelo ya go thusa jalo ga e tlatse go tlhoka ga baitshepi fela, mme e bile e atile ka malebogo a mantsi mo Modimong. 13 gonne boikanyego jwa lona jo bo itshupang ka tirelo eo bo dira gore ba galaletse Modimo ka ntlha ya maipolelo a lona a go utlwa Efangele ya ga Keresete le ka ntlha ya nnete ya go kopana nabo le botlhe. 14 Mme le bone ba tla lo rapelela, ka ba lo tlhologeletswe ka ntlha ya bopelotlhomogi jwa Modimo jo bogolo mo go fetisang mo go lona. 15 Mme Modimo a o lebogelwe neo ya ona e e fetang go ka bolelwa!

2 Bakorinthe 10

Paulo o emela boapostolo jwa gagwe

1 Mme nna Paulo ka nosi ke lo rapela ka bopelonolo le bopelonomi jwa ga Keresete, yo e a reng fa ke le koo go lona, ke be ke le boikokobetso, mme fa ke se yo, ke be ke le pelokgale mo go lona. 2 Ke kopa gore e re fa ke le teng koo, ke se ka ka tshwanela go ema senna ka bopelokgale jo ke ikaeletseng go beta pelo ka jona go tlhasela bangwe ba ba reng, re tshela ka fa nameng. 3 Gonne le fa re sepela mo nameng, ga re tlhabane ka fa nameng; 4 kana dibolai tsa tlhabano ya rona ga se tsa nama, mme di nonofile ka Modimo go ka diga dikago tsa phemelo. 5 re senya maano le kago nngwe le nngwe e e godimo ya phemelo e e tsogelang kitso ya go itse Modimo, re be re golega kakanyo nngwe le nngwe gore e utlwe Keresete; 6 e bile re ntse re iketleeditse go betsa bosautlweng bongwe le bongwe, fa kutlo ya lona e sena go tladiwa. 7 Lebang tse di fa pele ga matlho! Fa motho a ikaya a le wa ga Keresete, a a akanye gape gore le rona re ba ga Keresete jaaka ene. 8 Gonne le fa nka ipoka go feta moo ka ntlha ya thata ya rona e Morena o e re neileng go lo aga, e seng go lo rutla, ga nka ke ka tlhajwa ke ditlhong. 9 Mme ga ke ipoke gore ke se nne jaaka e kete ke lo tshosa ka dikwalo. 10 Gonne ba re: "Dikwalo tsona di bokete, di thata, mme fa a le teng ka boene, o bokoa, e bile puo ya gagwe e a nyatsega." 11 A yo o reng jalo a akanye gore se re leng sona ka lefoko mo dikwalong, fa re se yo, re ntse re le sona le ka tiro, fa re le teng.' 12 Gonne ga re ne re leka go ikopanya le bone gongwe go itshwantshanya le bone ba ba ipokang; kana ba selekanyo sa bone e leng bone ka bosi, ba ba tshwantshang le bone ka bosi, ga ba na tlhaloganyo. 13 Mme rona ga re nke re ipoka go feta selekanyo, mme e tla nna ka fa selekanyong sa karolo ya tiro e Modimo o re abetseng selekanyo sa yona go fitlha le koo go lona. l4 Gonne ga re ikotlolole ka go fetisa jaaka e kete ga re ise re fitlhe koo go lona; kana re fitlhile le koo go lona, ra ba raka ka thero ya Efangele ya ga Keresete. 15 Ga re ipoke go feta selekanyo ka tiro ya ba bangwe, mme e le ka go nna le tsholofelo ya gore, fa tumelo ya lona e gola, re godisiwe mo go lona ka fa karolong ya tiro ya rona mo go fetisang, 16 gore Efangele e be e rerwe ke rona mo mafelong a a kwa pele ga lona, re sa ipoke ka tiro e e setseng e dirilwe mo mafelong a a laoletsweng o sele. 17 "Yo o ipokang a a ipoke mo Moreneng!" 18 Gonne moikanyegi ga se yo o ipokang, mme ke yo o bokwang ke Morena.

2 Bakorinthe 11

Paulo o ipoka ntlheng ya boapostolo jwa gagwe

1 E kete lo ka bo lo itshokela bosilo jwa me go le gonnye! Intshokeleleng tlhe! 2 Kana ke lo tlhoafaletse ka tlhoafalo ya Modimo; gonne ke lo beeletse monna a le mongwe fela gore ke lo ise kwa go Keresete lo le lekgarebe le le itshekileng. 3 Mme ke boifa gore maikutlo a lona a ka senyega, a faposiwa mo nneteng le mo boitshekong jwa go ineela Keresete, jaaka noga e kile ya tsietsa Efa ka boferefere jwa yona. 4 Gonne e a re fa mongwe a tla, a rera Jesu o sele, yo rona re sa mo rerang, gongwe fa lona lo ka tshola mowa o sele o lo neng lo sa o tshola, gongwe Efangele e sele e lo neng lo sa e amogela, lo mo amogele fela. 5 Gonne ke kaya gore ga ke phalwe ke baapostolo bao ka sepe ba ba reng, ba bagolo. 6 Le fa ke se setswerere mo go bueng, ntlheng ya kitso ke sona, mme re e lo senoletse gotlhe fa pele ga botlhe. 7 A kampo ke dirile boleo ka go ikokobetsa gore lona lo tle lo godisiwe, ka ke lo reretse Efangele ya Modimo kwa ntle ga tuelo?" 8 Ke thukhuthile diphuthego tse dingwe ka go tsaya tuelo gore ke direle lona. 9 E rile ke le fa go lona ke tlhoka, ka se ka ka imetsa ope; gonne go tlhoka ga me go tlositswe ke bakaulengwe ba ba neng ba tswa kwa Maketonia; ke ne ka ithiba mo go tsotlhe gore ke se ka ka imetsa ope, mme ke tla nna ke ithiba. 10 Ka boammaaruri jwa ga Keresete jo bo mo go nna, poko eo ka ga me ga e nke e didimadiwa mo dinageng tsa Agaya! 11 E le ka ntlhaang? A ke ka gore ga ke lo rate? Moo go itse Modimo. 12 Mme se ke se dirang ke tla nna ke se dira, gore bone ba ba batlang lebaka la go fitlhelwa ba tshwana le rona ka tse ba ipokang ka tsona, ke le ba senyetse. 13 Gonne batho ba ba ntseng jalo ke baapostolo ba maaka le badiri ba tsietso, ka ba itirile e kete ke baapostolo ba ga Keresete.' 14 Mme ga se kgakgamatso; gonne ene Satane ka esi o a tle a iphetole go nna moengele wa lesedi e se ene. 15 Ke ka moo go sa gakgamatseng, fa le bone batlhanka ba gagwe ba iphetola go nna batlhanka ba tshiamo e se bone, ba bokhutlo jwa bone bo tla nnang ka fa ditirong tsa bone. 16 Ke bua gape ka re: A go se nne ope yo o gopolang gore ke lesilo; mme fa lo re jalo, ntsholang he jaaka lesilo, gore le nna ke be ke ipoke go se kae. 17 Se ke se buang jaanong ga ke se bue ka fa moweng wa Morena, mme ke ka bosilo, ka gore go a ipokwa. 18 E re ka ba bantsi ba ipoka ka fa nameng, le nna ke tla ipoka. 19 Gonne lo itshokela masilo ka boitumelo, etswe lo le botlhale. 20 Lo itshokela motho, fa a lo dira batlhanka, fa a lo jela, fa a lo golega, fa a ikgodisa, fa a lo itaya mo sefatlhegong. 21 Ke bua ka go itlhabisa ditlhong ka re: Tseo di re paletse. Mme se mongwe o ikgantshang ka sona- ke bua ka bosilo- le nna ke ikgantsha ka sona: 22 Ba re: Re Bahebere, le nna ke Mohebere! Ba re: Re Baiseraele, le nna ke Moiseraele! Ba re: Re ba losika lwa ga Aborahame, le nna ke ntse jalo! 23 Ba re: Re badiredi ba ga Keresete- ke bua jaaka lesilo- nna ke a ba gaisa; ke ba gaisa ka matsapa le ka dikgolego le ka go boga dipetso mo go fetisang le ka dikotsi tsa loso gantsintsi. 24 Ke kgwathisitswe gatlhano ke Bajuta, ba mpetsa dithupa tse di tlhaetseng e le nngwe mo masomeng a le mane.' 25 Ke beditswe gararo ka dithobane, ka kgobotlediwa gangwe ka majwe, ka dirafalelwa ke thubego ya mokoro gararo, ka tlhola bosigo le letsatsi mo botennye jwa lewatle. 26 Ke etile gantsi, ke ne ke le mo dikotsing tsa dinoka le mo dikotsing tsa dinokwane, mo dikotsing tsa ba ga etsho le mo dikotsing tsa baheitane, mo dikotsing mo motseng le mo dikotsing mo sekakeng, mo dikotsing mo lewatleng le mo dikotsing tsa bakaulengwe ba maaka. 27 Ke ne ke le mo matsapeng le maitapisong, ke tlhoka boroko gantsi, ke bolawa ke tlala le lenyora, ke itima dijo gantsi, ke bolawa ke serame le go sa apara. 28 Kwa ntle ga tse dingwe tse di dirafalang ke etelwa ke ba bantsi ka letsatsi le letsatsi, ke tshwenyegela diphuthego tsodhe. 29 Ke mang yo o ka koafalang, nna ke sa koafale nae? Ke mang yo o ka kgopisiwang, nna ke sa swe pelo? 30 Fa go tshwanetse go ipokwa, ke tla ipoka ka tsa bokoa jwa me. 31 Modimo, Rra Morena Jesu, o o bokwang ka bosakhutleng, o itse gore ga ke ake. 32 Kwa Damaseko kgosana ya kgosi Areta e ne ya disa motse wa ba-Damaseko gore e ntshware; 33 mme ka folosiwa ka seroto ka fenstere e e mo loboteng, ka falola mo diatleng tsa gagwe.

2 Bakorinthe 12

Pono ya ga Paulo le mutlwa mo nameng ya gagwe

1 O Boipoko bo tshwanetse, le fa bo sa thuse sepe. Ke ka moo ke tla fetelang kwa diponong tsa me le kwa maipontshong a Morena. 2 Ke itse motho mo go Keresete yo o kileng a phamolelwa kwa legodimong la boraro, ngwaga ono ke wa lesome le bone. Ga ke itse gore a o ne a le mo mmeleng gongwe kwa ntle ga mmele; go itse Modimo. 3 Mme ke itse motho yo o ntseng jalo - ga ke itse gore a o ne a le mo mmeleng gongwe kwa ntle ga mmele; go itse Modimo - 4 gore o ne a phamolelwa kwa Parateiseng, a utlwa mafoko a a sa ka keng a bolelwa, a motho o sa letlelelwang go a bua. 5 Ke tla ipoka ka ntlha ya yo o ntseng jalo; mme ga nke ke ipoka ka bonna, fa e se ka makoa a me fela. 6 Gonne fa nka rata go ipoka, ke tla bo ke se lesilo, ka ke tla bo ke bua boammaaruri. Mme ke a itshwara gore go se nne ope yo o gopolang ka ga me go feta se a se bonang mo go nna gongwe se a se utlwang ka ga me. 7 Mme ke ne ka tsenngwa mutlwa mo nameng, e bong moengele wa ga Satane, gore a nkitle ka matswele, e le gore ke se ikgodise ka bogolo jo bo fetisang jwa diponatshego. 8 Ke ne ka rapela Morena gararo ka ntlha ya moo gore a ntlogele. 9 Mme Morena a nthaya a re: "Bopelotlhomogi jwa me bo go lekanye; gonne thata ya me e bonala ka botlalo mo bokoeng." Ke gona ka moo bogolo ke tla ipokang ka makoa a me gore thata ya ga Keresete e nne mo go nna. 10 Ke ka ntlha ya moo ke itumelelang makoa le ditshotlo le ditlalelo le dipogiso le dipitlagano ka ntlha ya ga Keresete; gonne e a re fa ke le bokoa, e be e le gona ke leng thata."

Go sa ithateleng ga Paulo

11 Ke diregile lesilo ka go ipoka; ke lona lo mpateleditseng jalo; gonne ke ne ke tshwanetse go bokwa ke lona. Gonne ga ke tlhaele sepe sa baapostolo ba bagolo, le fa ke se sepe. 12 Kana maitshupo a moapostolo a dirilwe mo go lona ka boitshoko jotlhe ka ditshupo le dikgakgamatso le ka ditiro tsa nonofo. 13 Kana ke eng se diphuthego tse dingwe di lo fetang ka sona, fa e se fela gore lona ga ke a ka ka lo imetsa ka sepe? Intshwareleng tshiamololo eo! 14 Itseng, ke ipaakantse jaanong go tla koo go lona la boraro, mme ga ke ne ke lo imetsa; gonne ga ke batle di-tsa-lona, ke batla lona. Kana ga se tshwanelo gore bana ba phuthele bagolo khumo, mme bagolo ba phuthela bana khumo. 15 Mme nna ke tla itumela go ntsha tsotlhe le go intsha ka nosi ka ntlha ya mewa ya lona. Fa nna ke lo rata thata thata, a ke go re, nna ke ratwe sebotlana? 16 Mme a go nne jalo, nna ga ke a ka ka lo imetsa; mme ka ke na le maano, ke ne ka lo tseela ka bolotsana. 17 A kampo ke ne ka bapala mo go lona ka mongwe wa bone ba ke ba romileng kwa go lona? 18 Ke kaetse Tito, ka ba ka roma mokaulengwe nae. A kampo Tito o ne a bapala mo go lona? A ga re a ka ra tsamaya ka mowa o le mongwe fela, ra gata motlhala o le mongwe fela?

Dikaelo tsa bofelo tsa go kaela phuthego le tumediso

19 Ga lo bolo go gopola gore re ipuelela mo go lona. Nnyaya, re bua fa pele ga Modimo mo go Keresete; mme baratwi, tsotlhe tseo ke tsa go lo aga. 20 Gonne ke boifa gore e ka re fa ke tsile, ka lo fitlhela lo sa nna jaaka ke eletsa, le lona lwa mphitlhela ke ntse jaaka lo sa eletse; ka fitlhela go le kgang le lefufa le dikgakalo le dikganetsanyo le ditshenyomaina le ditshebo le maikgodiso le ditlhakatlhakanyo mo go lona; 21 e se re gongwe fa ke sena go tla gape, Modimo wa me wa nkokobetsa mo go lona, mme ka hutsafalela ba le bantsi ba bone ba ba kileng ba leofa, mme ba se ka ba sokologa mo boitshekologong le boakeng le bopepeng, tse ba di dirileng.

2 Bakorinthe 13

1 Jaanong ke la boraro ke tlang koo go lona; mafoko otlhe a tla tlhomamisiwa ka melomo ya basupi ba le babedi gongwe ba le bararo. 2 Ba ba kileng ba leofa le ba bangwe botlhe ke ba boleletse pele, fa ke ne ke le koo la bobedi, le gompieno ke sa ntse ke bolelela pele, ke se yo, ka re: E tla re fa ke tla gape, ke se ke ke ba rekegele; 3 ka e le gore lo batla go bona sesupo sa gore Keresete o bua ka nna yo o seng bokoa tebaganong le lona, mme a le thata mo go lona. 4 Gonne le fa a ne a bapolwa a le bokoa, o tshela ka thata ya Modimo. Kana le rona re bokoa mo go ene, mme re tla phela nae ka thata ya Modimo ka ntlha ya lona.M' 5 Itlhatlhobeng ka losi gore a lo mo tumelong, lo iteke. A kampo ga lo itemoge, fa Jesu Keresete a le mo go lona? Kana fa go se jalo, lo ka bo lo sa ikanyege. 6 Mme ke solofela gore lo tla lemoga, fa rona re se ba ba sa ikanyegeng. 7 Mme ke rapela Modimo gore lo se dire bosula bope, e se gore rona re bonale re le ba ba tlhomameng, mme e le gore lona lo dire tse di molemo, mme rona re nne jaaka e kete re ba ba sa tlhomamang. 8 Gonne re palelwa ke go lwantsha boammaaruri, mme re na le go bo emela. 9 Re a itumela, fa rona re le bokoa, mme lona lo le thata; mme se re se rapelelang ke gore lo nne ba botlalo. 10 Ke ka moo ke lo kwalelang dilo tseo, ke se yo mo go lona, gore e re ke le teng, ke se ka ka dira ka bogale ka fa thateng e Morena o e nneileng ya go aga, e seng ya go rutla. 11 Ke fetsa ka go re: Bakaulengwe, itumeleng lo siamisiwe, lo gomotsege; nnang le boitlhomo bo le bongwe fela lo agisanye! Foo Modimo wa lorato le kagiso o tla nna le lona. l2 Dumedisanyang ka katlo e e boitshepo. Baitshepi botlhe ba a lo dumedisa. 13 Bopelotlhomogi jwa Morena Jesu Keresete le lorato lwa Modimo le kabelanyo ya Mowa o o Boitshepo a di nne le lona lotlhe! Amen.

Bagalata 1

Tumediso

1 Nna Paulo moapostolo - yo ke sa rongwang ke batho le e seng ka motho, mme e le ka Jesu Keresete le Modimo Rara yo o mo tsositseng mo baswing - 2 le bakaulengwe botlhe ba ba nang le nna, re kwalela diphuthego tsa Galata: 3 A bopelotlhomogi bo nne le lona le kagiso tse di tswang mo go Modimo Rraarona le mo go Morena Jesu Keresete 4 yo o ineetseng losong ka ntlha ya dibe tsa rona gore a re falodise mo lefatsheng leno le le bosula ka fa go rateng ga Modimo Rraaronae syo kgalalelo e leng ya gagwe ka bosenabokhutlo. Amen.

Moapostolo o gakgamalela tlhanogo ya Bagalata, ka ba ineetse ba thuto e sele ka bonako

6 Ke gakgametse ka gore ene yo o lo biditseng ka bopelothomogi jwa ga Keresete, lo mo hularetse ka bonako, lwa ineela Efangele e sele, 7 etswe go se e sele, e le fela ka gore go na le bangwe ba ba lo huduang, ba rata go fetola Efangele ya ga Keresete. 8 Mme le fa rona gongwe moengele yo o tswang kwa legodimong a ka lo rerela Efangele e sele e e ganetsanyang le e re e lo reretseng, a a hutsege! 9 Le jaanong ke bua gape jaaka ke buile pele ka re: Fa mongwe a ka lo rerela Efangele e sele e e ganetsanyang le e lo e amogetseng, a a hutsege! 10 Fa ke re jalo, a ke batla lorato lwa batho gongwe lwa Modimo? A kampo ke batla go kgatlha batho? Kana fa nka bo ke sa ntse ke kgatlha batho, nka bo ke se motlhanka wa ga Keresete.

Paulo ga a ka a rutwa ke batho, o rutilwe ke Morena

11 Bakaulengwe, ke lo itsise gore Efangele e e rerilweng ke nna ga se ya motho. 12 E bile ga ke a e amogela mo mothong, le e seng go e rutwa ke ope, mme ke ka go e senolelwa ke Jesu Keresete. 13 Kana lo utlwile ka ga tsamao ya me ya pele mo thutong ya Bajuta gore ke ne ke bogisa phuthego ya Modimo gagolo thata thata, ke e senya. 14 ka ba ka tswelela pele mo Sejuteng go feta balekane ba le bantsi ba morafe wa ga etsho, ka go re thuto e re e neetsweng ke borraetsho ke ne ke e tlhoafaletse mo go fetisang. 15 Mme e rile go kgatlha Modimo o o ntlhaotseng go tswa mmeleng wa ga mme, wa mpitsa ka bopelotlhomogi jwa ona. 16 ya re go o kgatlha go ntshenolela Morwaa-ona gore ke tle ke rere Efangele ya gagwe mo baheitaneng, ka akofa, ka se ka ka gakololana le nama le madi; 17 le gona ka se ka ka ya kwa Jerusalema kwa go bone ba e neng e le baapostolo pele ga me, mme ka ya kwa Arabia, ka ba ka boela kwa Damaseko. 18 Morago ga moo, ya re go sena go feta dingwaga di le tharo, ka ya kwa Jerusalema go itsanye le Kefa, ka ba ka tlhola nae malatsi a le 15. 19 Mme ga ke a ka ka bona baapostolo ba bangwe, fa e se Jakobo, monnaa Morena fela. 20 Mme tse ke di lo kwalelang, reetsang, ke supa fa pele ga Modimo gore ga ke ake! 21 Morago ga moo ka ya kwa mefameng ya Siria le Kilekia. 22 Ke ne ke sa itsege ka sefatlhego mo diphuthegong tsa Jutea tse di mo go Keresete. 23 Ba ne ba utlwile fela go twe: "Yo e rileng pele a bo a re bogisa, kajeno o rera tumelo e pele o neng a e senya." 24 Mme ba galaletsa Modimo ka ntlha ya me.

Bagalata 2

Tiro ya ga Paulo ya go ruta baheitane e tlhomamisiwa ke lekgotla la baapostolo

1 Morago ga moo, dingwaga di le 14 di sena go feta, ka ya gape kwa Jerusalema, ke na le Baranaba, Tito le ene ka mo tsaya. 2 Mme ke ne ka ya teng ke dirwa ke tshenolo, ka ba beela Efangele pele e ke e rerelang baheitane, mme ba ba kaiwang ba bagolo bone ka e ba beela pele ba le bosi, e se re gongwe ka bo ke tabogetse lefela gompieno gongwe metlha e e fetileng. 3 Mme le Tito yo o neng a na le nna, ga a a ka a patelesega go rupa, le fa e le Mogerika. 4 e le ka go ganetsa bakaulengwe ba tsietso ba ba tsentsweng ka bolotsana ba itshukunyetsa, ba tla go tlhola kgololesego ya rona e re nang nayo mo go Keresete Jesu, gore ba tle ba re patikelele mo botlhankeng. 5 bao ra se ka ra ba thibogela, le e seng ka nako e le nngwe fela go ba ikokobeletsa, gore boammaaruri jwa Efangele bo tlhomamele ruri mo go lona. 6 Fa e le bona ba ba neng ba kaiwa ba bagolo - se ba kileng ba bo ba le sona, ga ke se tsee tsia; Modimo ga o gobelelele motho ka fa ponalong-kana nna ba ba kaiwang ba bagolo ga ba a ka ba nkokeletsa sepe sa thuto. 7 Nnyaya, e rile ba bona gore nna ke laoletswe Efangele mo go ba ba sa rupang fela jaaka Petoro a e laoletswe mo go ba ba rupileng. 8 Gonne yo o nonofisitseng Petoro mo tirong ya boapostolo mo go ba ba rupileng, le nna o nnonofisitse mo tirong ya boapostolo kwa baheitaneng - 9 ya re ba lemoga bopelotlhomogi jo ke bo neilweng, Jakobo le Kefa le Johane, ba ba neng ba kaiwa dipilara, ba naya nna le Baranaba diada tse di jang tsa kutlwano ya gore rona re ye kwa baheitaneng, mme bone ba ye kwa go ba ba rupileng. 10 Fela ba re re gopole bahumanegi, mme ke se ke ntseng ke tlhoafetse go se dira.

Paulo o kgalemela Petoro

11 Mme e rile Kefa a fitlha kwa Antiogia, ka mo ganetsa mo matlhong, ka a bonywe molato; 12 gonne ya re bangwe ba ba tswang kwa go Jakobo ba ise ba tle, a ja mmogo le baheitane; ya re ba sena go tla, a boa ka morago, a ikgaoganya nabo ka go boifa ba ba rupileng. 13 Bajuta ba bangwe le bone ba itimokanya nae, mo Baranaba le ene o bileng a faposiwa ke boitimokanyo jwa bone. 14 Mme ya re ke bona gore ga ba sepele ka fa tshwanelong ya boammaaruri jwa Efangele, ka raya Kefa fa pele ga botlhe ka re: "Fa wena yo o leng Mojuta o phela ka fa mokgweng wa baheitane, mme e seng wa Bajuta, o pateleletsang baheitane go phela ka fa mokgweng wa Bajuta?" 15 Rona ba re leng Bajuta ka fa tlhagong, re se baleofi ba ba tswang mo baheitaneng, 16 e re ka re itse gore motho ga a siamisiwe ka ditiro tsa molao, mme e le ka go dumela mo go Keresete Jesu, le rona re dumetse mo go Keresete Jesu gore re tle re siamisiwe ka go dumela mo go Keresete, mme e seng ka ditiro tsa molao; gonne ga go kitla go siamisiwa motho ope ka ditiro tsa molao. 17 Mme fa rona ka rosi, ba re batlang go siamisiwa mo go Keresete, re kaiwa ba ba leofang ka go re jalo, a ke go re, Keresete ke moetleetsi wa boleo ne? Le go ka! 18 Gonne fa ke aga gape tse ke di rutlileng, ke tla bo ke itira motlodi. 19 Gonne nna, ntlheng ya molao ke moswi ka molao, gore ke tshelele Modimo, ke bapotswe mmogo le Keresete. 20 Ke a tshela, mme ga e tlhole e le nna, ke Keresete yo o tshelang mo go nna, mme se ke se tshelang jaanong mo nameng ke se tshela ka go dumela mo go Morwa Modimo yo o nthatileng, a ba a ineela losong ka ntlha ya me. 21 Ga ke latlhe boitshwarelo jwa Modimo; gonne fa tshiamo e le ka molao, Keresete o tla bo a swetse lefela.

Bagalata 3

Tshiamiso ya motho e tswa mo tumelong, e seng mo molaong

1 Bagalata ba lo se nang tlhaloganyo! Lo loilwe ke mang go se utlwe boammaaruri, lona ba Jesu Keresete o lo tshwantsheditsweng jaaka e kete o bapotswe fa pele ga matlho a lona? 2 Se ke ratang go se utlwa fela mo go lona ke go re: A lo amogetse Mowa ka ditiro tsa molao gongwe ka thero ya tumelo? 3 A lo bosilo mo go kalo? Lo simolotse ka Mowa, a jaanong lo rata go fetsa ka nama? 4 A dilo tse di kalokalo lo di lemogetse lefela? Fa ka nnete e ka nna lefela. 5 Jaanong ona o o lo abelang Mowa o dirisa dithata mo go lona, a ke ka ditiro tsa molao, kampo ka thero ya tumelo?

Aborahame ke sekao sa tumelo. Molao o tsile morago ga gagwe

6 Aborahame "o ne a dumela Modimo, mme tumelo eo ya kaiwa tshiamo ya gagwe." 7 Itseng jalo he gore ba e leng ba tumelo ke bone bana ba ga Aborahame. 8 Mme e re ka Lokwalo lo bonye pele, fa Modimo o tla siamisa baheitane ka tumelo, lwa bolelela Aborahame Efangele pele e e reng: "Merafe yotlhe e tla tshegofadiwa ka wena." 9 Ka moo ba e leng ba tumelo ba tshegofadiwa mmogo le Aborahame wa modumedi; 10 mme botlhe ba e leng ba ditiro tsa molao ba mo khutsong; gonne go kwadilwe ga twe: "Go hutsitswe mongwe le mongwe yo o sa direng tsotlhe tse di kwadilweng mo lokwalong lwa molao." 11 Go bonala gore ga go ope yo o ka siamisiwang ka molao fa pele ga Modimo; gonne go a twe: "Mosiami o tla phela ka tumelo." 12 Molao o go sele le tumelo, go a twe: "Yo o dirileng dilo tsa ona o tla phela ka tsona." 13 Keresete o re rekolotse mo khutsong ya molao, ka a diregile khutso mo boemong jwa rona; gonne go kwadilwe ga twe: "Go hutsitswe mongwe le mongwe yo o pegilweng mo koteng; 14 go dirafetse jalo gore tshegofatso ya ga Aborahame e fitlhe mo baheitaneng ka Jesu Keresete, le gore rona re amogele Mowa o o solofeditsweng ka tumelo. 15 Bakaulengwe, ke bua ka fa mokgweng wa batho ka re: Kana ga go na ope yo o ka dirololang lokwalo lwa boswa lwa motho, fa lo tlhomamisitswe, le e seng go lo oketsa. 16 Mme jaanong ditsholofetso di boleletswe Aborahame le losika lwa gagwe. Modimo ga o bue o re: "Ditshika," jaaka e kete di dintsi, mme e le lo lo longwe fela, e bong: "Losika lwa gago," lo e leng Keresete. 17 Ke bua jaana ka re: Kgolagano e tlhomamisitswe ke Modimo pele; mme molao o o tsileng morago ga dinyaga di le 430, ga o e dirolole le e seng go nyeletsa tsholofetso. 18 Gonne fa boswa bo bonwa ka molao, bo tla bo bo sa tlhole bo bonwa ka tsholofetso; mme Modimo o bo file Aborahame fela ka tsholofetso.

Molao ke mogogi yo o gogelang motho kwa go Keresete

19 Jaanong molao e be e le wa eng? Ke o go okeditsweng tsholofetso ka ona ka ntlha ya ditlolo go ya losika lo lo boleletsweng tsholofetso lo be lo tle, wa tlhongwa ka baengele, wa neelwa mo seatleng sa motsereganyi. 20 Mme jaanong motsereganyi ga se wa a le mongwe fela; Modimo ona o mongwe fela. 21 A jaanong ke go re, molao o thulana le ditsholofetso tsa Modimo? A go se tualo! Gonne fa go ka bo go neilwe molao o o nonofileng go phedisa, foo ruri tshiamo e ka bo e tswa molaong. 22 Mme Lokwalo lo golegeletse botlhe mo boleong gore ba ba dumelang ba newe tse ba di solofeditsweng ka go dumela mo go Jesu Keresete. 23 E rile tumelo e ise e tle, ra bo re le mo tisong ya molao, re tswaletswe teng go ya tumelo e be e bonatshege. 24 Ka moo he, molao o ne wa nna mowatlhai wa rona go re isa kwa go Keresete gore re tle re siamisiwe ka tumelo. 25 Mme e re ka tumelo e tsile, ga re tlhole re le mo taolong ya mowatlhai; 26 gonne lotlhe lo bana ba Modimo ka go dumela mo go Keresete Jesu. 27 Gonne lona lotlhe ba lo kolobeditsweng mo go Keresete, lo apere Keresete." 28 Ga go Mojuta gongwe Mogerika, ga go motlhanka gongwe yo o gololesegileng, ga go monna gongwe mosadi; gonne lotlhe lo tshwana fela mo go Keresete Jesu.29 Mme fa lo le ba ga Keresete, gona lo losika lwa ga Aborahame le barua-boswa ka fa tsholofetsong.

Bagalata 4

Botlhanka jwa molao bo tlositswe ke Keresete

1 Mme ka re: Fa morua-boswa e sa ntse e le ngwana, o a bo a sa tshwanologe le motlhanka ka gope, le fa e le mong wa dilo tsotlhe, 2 mme o nna mo taolong ya baokamedi le batlamedi go ya motlheng o o laotsweng ke rraagwe. 3 Le rona jalo, e rile re le bana, ra bo re le batlhanka ba ba mo taolong ya dithata tsa tlhago tsa lefatshe. 4 Mme ya re sebaka se e leng sona se sena go tla, Modimo wa roma Morwaa-ona, a belegwa ke mosadi, a nna fa tlase ga molao 5 gore a rekolole ba ba laolwang ke molao, mme re tle re amogele bongwana. 6 Mme e re ka lo le bana, Modimo o rometse Mowa wa Morwaa-ona mo dipelong tsa rona o o bitsang o re: "Abba, Rara!" 7 Jaanong ga o tlhole o le motlhanka, o ngwana; mme fa o le ngwana, o morua-boswa wa Modimo ka Keresete.

Moapostolo o utlwa botlhoko ka ntlha ya go boela kwa morago ga Bagalata

8 Le gale, mo motlheng ole o lo neng lo sa itse Modimo ka ona, lo ne lo direla medimo e e seng yona ka fa tlhagong; 9 mme jaanong, ka lo itse Modimo, ee, bogolo ka lo itsilwe ke Modimo, lo boelelang gape kwa dithateng tsa tlhago tse di bokoa tse di se nang molemo, tse lo ratang go di direla seswa gape? 10 Lo ilela gape malatsi le dikgwedi le dipaka le dinyaga. 11 Ke a lo boifela e se re gongwe ka bo ke lo itapiseditse lefela. 12 Bakaulengwe, ke a lo rapela, a lo ko lo nne jaaka nna; gonne le nna ke ntse jaaka lona. Ga lo a ka lwa ntshiamololela. 13 Kana lo itse gore e rile ke lo rerela Efangele ga ntlha, ka dira jalo ka bokoa jwa mmele. 14 Mme se se ka bong se lo kgopisitse mo mmeleng wa me, ga lo a ka lwa se nyatsa, le e seng go se kgwa mathe; mme lo ne lwa ntshola jaaka e kete ke moengele wa Modimo, ee, jaaka Keresete Jesu. 15 Go ipela ga lona gore lo sego go kae jaanong? Gonne ke supa ka ga lona gore fa go ne go ka kgonega, lo ka bo lo gontse matlho a lona, lwa a nnaya. 16 A jaanong ke fetogile mmaba wa lona ka go lo bolelela boammaaruri? 17 Batho bao ga ba lo tlhoafalele ka mokgwa o o siameng, mme ba rata go lo kgaoganya le rona gore lo tle lo tlhoafalele bone. 18 Go siame, fa go tlhoafalelwa se se molemo ka gale, e seng fela fa ke le mo go lona. 19 Banaka, ba ke leng mo botlhokong jwa pelego gape ka ntlha ya lona, go ya Keresete a be a bopege mo go lona, 20 ke eletsa gore, nka bo ke le mo go lona jaanong, ka bo ke fetola lentswe la me; gonne ke mo tlalelong ka ntlha ya lona.

Isemaele ke sekao sa botlhanka, Isaka ke sekao sa kgololesego

21 Mpoleleleng lona ba lo ratang go laolwa ke molao: A ga lo utlwe gore molao o a reng? 22 Kana go kwadilwe ga twe: Aborahame o ne a na le bana ba babedi ba basimane, yo mongwe ka lelata, yo mongwe ka mohumagadi. 23 Yo e leng wa lelata o ne a tsetswe ka fa nameng, mme yo e leng wa mohumagadi ene ka polelelo-pele. 24 Dilo tseo ke setshwantsho: Kana basadi bao ba kaya dikgolagano di le pedi, nngwe ke ya thaba ya Sinai e e tsalelang botlhanka, e e leng Hagare; 25 gonne thaba ya Sinai mo Arabia e bidiwa Hagare, mme e tshwana le motse wa Jerusalema wa gompieno; ka gonne o mo bodhankeng le bana ba ona. 26 Mme Jerusalema o o kwa godimo ke mohumagadi yo e seng lelata, ke ona mmaarona rotlhe. 27 gonne go kwadilwe ga twe: "Itumele, wena moopa yo o sa belegeng, letsa mogolokwane, wena yo o sa segwang ke leralalo; gonne bana ba yo o esi ba bantsi go feta ba yo o nang le monna. 28 Mme lona, bakaulengwe, lo bana ba polelelo-pele jaaka Isaka. 29 Mme le kajeno go ntse jaaka go ne go ntse mo motlheng ole: Yo o tsetsweng ka fa nameng o ne a bogisa yo o tsetsweng ka fa moweng. 30 Mme kana Lokwalo lo a reng? Lo a re: "Leleka lelata le morwaalone; gonne morwa lelata ga a nke a tlhakanela boswa le morwa mohumagadi." 31 Ka moo he, bakaulengwe, ga re bana ba lelata, re ba mohumagadi yo o gololesegileng.

Bagalata 5

Moapostolo o kgothatsa Bagalata go itshwarelela ka kgololesego ya bokeresete

1 Keresete o re gololetse kgololesego; tlhomamang he mo go yona, mme lo se ka lwa golegwa gape ka joko ya botlhanka. 2 Reetsang, nna Paulo ke lo raya ke re: Fa lo ka rupa, Keresete o tla bo a sa lo thuse sepe. 3 Ke bolelela gape motho mongwe le mongwe yo o rupang ke le mosupi gore o tshwanetse go dirafatsa molao otlhe. 4 Lona ba lo ratang go siamisiwa ka molao, lo kgaoganye le Keresete, lo ole mo boitshwarelong. 5 Gonne rona re lebeletse se se solofelwang sa go siamisiwa ka Mowa le ka tumelo. 6 Kana mo go Keresete Jesu go rupa le go sa rupeng ga go thuse, go thusa tumelo fela e e itshupang ka lorato. 7 Lo kile lwa siana sentle. Ke mang yo o lo kgoreleditseng gore lo se utlwe boammaaruri? 8 Tlhotlheletso eo ga e tswe mo go ene yo o lo bitsang. 9 Letlhabego le lennye le bedisa modubo odhe. 10 Nna ke lo ikanya mo Moreneng gore ga lo nke lo nna le maikutlo a sele; mme motho yo o lo huduang o tla boga petso ya molato wa gagwe, le fa e ka nna mang. 11 Mme nna, bakaulengwe, fa ba re, ke sa ntse ke rera thupiso, ke sa ntse ke bogisediwang? Kana kgopiso ya sefapaano e tla bo e tlositswe. 12 E kete ba ba lo huduang ba ka bo ba ikgaola bonna ka bosi!?

Kgothatso ya gore ba se senye kgololesego. Ditiro tsa nama; maungo a Mowa

13 Lona, bakaulengwe, lo bileditswe kgololesegong; fela a e se nne kgololesego ya nama e e nayang boleo taolo, mme lo direlane ka lorato. 14 Gonne molao otlhe o dirafadiwa ka lefoko le le lengwe fela le le reng: "Rata mongwe-ka-wena jaaka o ithata." 15 Mme fa lo lomana, lo metsana, itiseng gore lo se fetsanye. 16 Mme ka re: Tsamayang ka fa Moweng, foo ga lo ne lo dirafatsa dikeletso tsa nama. 17 gonne nama e eletsa tse di tlhabanang le mowa, le mowa o eletsa tse di tlhabanang le nama; dilo tse, di emelelanye gore lo se ka lwa dira tse lo di ratang. 18 Mme fa lo gogwa ke mowa, ga lo fa tlase ga molao. 19 Ditiro tsa nama di a bonatshega, e bong tlhalo le boaka le se se maswe le boitaolo 20 le tirelo-medimo e sele le tiriso ya mereo le tlhoano le komano le lefufa le dikgakalo le dikganetsanyo le diphapaano le dikgaogano tsa maitirelo 21 le tsa bopelotshetlha le dipolao le tsa botagwa le mediro ya tlhapelo le tse di ntseng jalo, tse ke di lo bolelelang jaaka nkile ka bua pele ka re: Ba ba dirang dilo tse di ntseng jalo ga ba nke ba rua boswa jwa puso ya Modimo.w 22 Mme leungo la Mowa lone ke lorato le boitumelo le kagiso le bopelotelele le bopelontle le molemo le boikanyego 23 le bonolo le boitshwaro le bophepa; dilo tse dintseng jalo, molao ga o ganetsanye natso. 24 Kana ba e leng ba ga Keresete Jesu ba bapotse nama le dikgotelo le dikeletso. 25 Fa re phela ka Mowa, a re tsamaeng ka Mowa le gona. 26 A re se ka ra batla tlotlo ya boithamako, ra rumolana, ra fufegelana.

Bagalata 6

Kaelo ya gore ba supe bophelo jo boswa mo loratong

1 Ba ga etsho, e re fa motho a tlhagetswe ke molato mongwe ka tshoganyetso, lona ba lo leng ba mowa, siamisang yo o ntseng jalo ka mowa o o bonolo ka go ikgopola gore le wena o se raelwe. 2 Rwadisanyang merwalo, ke gone lo tla bong lo dirafatsa molao wa ga Keresete. 3 Gonne fa motho a itlhoma a le sengwe, etswe a se sepe, o a itsietsa. 4 A mongwe le mongwe a tlhotlhomise tiro ya gagwe, foo o ka nna le tlotlo mo go ene ka esi, mme e seng mo go yo mongwe. 5 Gonne mongwe le mongwe o tla rwala morwalo wa gagwe. 6 Yo o rutwang Lefoko a a fe yo o mo rutang kabelo ya dilo tsotlhe tse di molemo. 7 Se tsietsegeng, Modimo ga o sotlwe; gonne se motho o se jwalang, e bile ke sona se o tla se robang. 8 Kana yo o jwalelang nama ya gagwe o tla roba tshenyego mo nameng, mme yo o jwalelang Mowa o tla roba botshelo jo bo sa khutleng mo Moweng. 9 A re se lapeng go dira tse di molemo; gonne re tla roba ka sebaka sa teng, fa re sa itsemeletse. 10 Jaanong he, a e re ka re na le sebaka, re direleng botlhe molemo, mme bogolo bone ba e leng ba ga rona ka tumelo.

Bokhutlo jwa lokwalo

11 Bonang gore ke lo kwaletse ka ditlhaka tse dikgolo jang ne ka seatla sa me! 12 Botlhe ba ba ratang go kgatlha batho ka tsa nama, bone ba lo pateletsa go rupa, e le fela gore ba se bogisiwe ka ntlha ya sefapaano sa ga Keresete. 13 Le bone ka bosi ba ba rupang ga ba tshegetse molao; mme ba batla gore lona lo rupe, ba tle ba ipoke ka lona. 14 Mme a go nne kgakala le nna go ipoka, fa e se fela ka sefapaano sa Morena wa rona Jesu Keresete, se lefatshe le mpapoletsweng ka sona, le nna ke bapoletswe lefatshe ka sona. 15 Gonne mo go Keresete Jesu go rupa ga se sepe le go sa rupeng ga se sepe; se segolo ke go bopiwa seswa. 16 A jaanong botlhe ba ba tla phelang ka fa kaelong eo, kagiso le kutlwelo-botlhoko di nne mo go bone ba e leng bone Baiseraele ba Modimo." 17 Jaanong a ke se tlhole ke tshwenngwa ke ope; gonne ke na le dipadi tsa ga Jesu mo mmeleng wa me." 18 Bakaulengwe, a bopelotlhomogi jwa Morena wa rona Jesu Keresete bo nne le mewa ya lona! Amen.

Baefeso 1

Tumediso

1 Nna Paulo, moapostolo wa ga A Keresete Jesu ka go rata ga Modimo, ke kwalela baitshepi ba kwa Efeso ba ba dumelang mo go Keresete Jesu. 2 A boitshwarelo bo nne le lona le kagiso tse di tswang mo go Modimo Rraetsho le mo go Jesu Keresete Morena!

Leboko la pholoso e re e neilweng ka Jesu Keresete

3 A go bakwe Modimo, Rra Jesu Keresete, Morena wa rona, o o re tshegofaditseng ka masego otlhe a mowa mo legodimong ka Keresete. 4 jaaka o sa le o re itlhophela ka ene pele, lefatshe le ise Ie tlholwe, gore re nne boitshepo, re se nyatsege fa pele ga ona. 5 ka o sa le o re tlhomamisa pele ka lorato go nna bana ba ona ka Jesu Keresete ka fa natefelong ya thato ya ona. 6 gore go bokwe kgalalelo ya bopelotlhomogi jwa ona jo o re tlhomogetseng pelo ka jona ka Morwaa-ona yo o ratwang. 7 Re na le kgololo mo go ene ka madi a gagwe, e bong boitshwarelo jwa ditlolo ka fa khumong ya bopelotlhomogi jwa ona. 8 jo o bo re totiseditseng ka botlhale jotlhe le temogo, 9 ka go re itsise bosaitsiweng jwa thato ya ona e o neng o e ikaeletse mo go ene. 10 gore o e dirafatse, fa dipaka di sena go tlala, e bong go kopanya tsotlhe tse di mo legodimong le tse di mo lefatsheng mo go Keresete yo e leng tlhogo. 11 Ee, mo go ene, yo re dirilweng ba ona ka ene, rona ba re tlhomamisitsweng pele ka fa maikaelelong a ona o o dirang tsotlhe ka fa kgakololong ya go rata ga ona 12 gore re nne pako ya kgalalelo ya ona, rona ba re sa leng re solofela Keresete pele. 13 Le lona, e rile lo sena go utlwa Lefoko la boammaaruri, e bong Efangele ya go pholosiwa ga lona le go dumela mo go ene, lwa kanwa mo go ene ka Mowa o o boitshepo o o solofeditsweng. 14 o e leng sebeelelo sa boswa jwa rona, gore go gololwe ba e leng ba ona go boka kgalalelo ya ona.

Paulo o rapelela Baefeso gore ba fiwe kitso e e tletseng ya phologo e ba e amogetseng

15 Ka moo le nna, fa ke sa le ke utlwa ka ga go dumela ga lona mo go Morena Jesu le ka fa lo ratang baitshepi botlhe ka teng. 16 ga ke ise ke khutle go leboga ka ntlha ya lona, ke ntse ke lo gopotse mo merapelong ya me 17 gore Modimo wa Morena wa rona Jesu Keresete, Rara wa kgalalelo, o lo nee Mowa wa bodhale wa tshenolo mo kitsong ya go o itse; l8 o be o lo nee matlho a a sedimogetsweng a dipelo tsa lona, lo tle lo itse gore tsholofelo ya pitso ya ona ke efe, le gore khumo ya kgalalelo ya boswa jwa ona mo baitsheping ke e e ntseng jang, 19 le gore bogolo jo bogolo jwa thata ya ona ke e e ntseng jang ntlheng ya rona ba re dumelang ka fa tirong ya bonatla jwa nonofo ya ona 20 e o dirileng ka yona mo go Keresete ka go mo tsosa mo baswing le ka go mo nnisa fa letsogong le le jang la ona mo legodimong, 21 godimodimo ga puso yotlhe le taolo le thata le borena le leina lengwe le lengwe le le ka bidiwang, e seng fela mo lefatsheng leno, mme le gona mo go le le tlang. 22 O beile tsotlhe fa tlase ga dinao tsa gagwe, wa naya phuthego ene a le tlhogo e e godimo ga dilo tsotlhe. 23 Phuthego ke mmele wa gagwe e a tletseng mo go yona, a tlatsa tsotlhe mo go botlhe.

Baefeso 2

Sesupo sa thata ya Modimo e e dirileng mo go ba ba neng ba sule ka ditlolo le maleo

1 Le lona o lo tshedisitse ba lo neng lo sule ka ditlolo tsa lona le maleo 2 a lo kileng lwa bo lo tsamaya mo go ona ka fa mokgweng wa lefatshe leno, jaaka mong wa loapi a laola, e bong mowa o le jaanong o dirang mo bathong ba ba sa utlweng. 3 ba le rona rotlhe re kileng ra bo re tsamaya nabo mo dikeletsong tsa nama ya rona, re dira tse di ratwang ke nama le maikutlo, mme re le bana ba bogale ka fa tlhagong fela jaaka ba bangwe. 4 Mme Modimo o o humileng boutlwelobotlhoko ka ntlha ya lorato lo logolo lwa ona lo o re ratileng ka lone, 5 le fa re ne re sule ka ditlolo, o ne wa re phedisa le Keresete - kana lo pholositswe ka boitshwarelo! - 6 wa re tsosa nae, wa re nnisa nae mo legodimong go nna mo go ene Keresete Jesu, 7 gore mo metiheng e e tlang o tle o bonatse khumo e kgolo mo go fetisang ya boitshwarelo jwa ona mo go rona ka bopelontle jo bo mo go Keresete Jesu. 8 gonne lo pholositswe ka boitshwarelo ka tumelo; mme ga go tswe mo go lona, ke neo ya Modimo. 9 Ga se ka ditiro, gore go se nne ope yo o ipokang. 10 Gonne re tiro ya ona, re tlholetswe ditiro tse di molemo mo go Keresete Jesu, tse Modimo o di etleeditseng pele gore re tsamae mo go tsona.

Modimo o kopantse Bajuta le baheitane go nna phuthego e le nngwe fela ya ga Keresete

11 Ka moo lona ba lo kileng lwa bo lo le baheitane ka fa nameng, ba lo bidiwang ba-sa-rupang ke ba ba bidiwang ba borupi jo bo dirwang ka diatla mo nameng, gakologelwang gore 12 mo metiheng eo lo ne lo se na Keresete, lo le kwa ntle ga morafe wa Modimo wa Iseraele, lo le baeng mo dikgolaganong tsa tsholofetso, lo se na tsholofelo epe, lo se na Modimo mo lefatsheng. 13 Mme lona ba lo kileng lwa bo lo le kgakala, lo atameditswe jaanong ka madi a ga Keresete mo go Keresete Jesu. 14 Gonne ke ene kagiso ya rona yo o dirileng gore ba babedi ba nne bongwefela, a ba a phoma lobota lo lo fa gare lwa tomologanyo, e bong ledhoo, a le mo nameng. 15 ka go tlosa molao wa ditaolo tse di beilweng gore a bope motho yo moswa a le mongwe fela mo go ene ka ba babedi bao, ka go dira kagiso. 16 le gore a ruanye boo babedi le Modimo mo mmeleng o le mongwe fela ka sefapaano ka go bolaya letlhoo ka sona. 17 Mme ya re a tla, a lo rerela kagiso ka Efangele, lona ba lo kgakala, a e rerela le ba ba gaufi. 18 gonne rona ka bobedi jwa rona re na le tsela ya go fitlha ka ena kwa go Rraetsho ka Mowa o le mongwe fela. 19 Jaanong he, ga lo tlhole lo le baeng le bajaki, mme lo ba morafe mmogo le baitshepi, lo ba ntlo ya Modimo. 20 ka lo agilwe mo motheong wa baapostolo le baporofeti o Keresete Jesu ka esi e leng lentswe la sekhutlo la ona. 21 yo kago yotlhe e kopanngwang sentle mo go ene, e ntse e gola go nna Tempele e e boitshepo mo Moreneng, 22 yo le lona lo agiwang mo go ene le ba bangwe go nna boago jwa Modimo mo Moweng.

Baefeso 3

Tlotlego ya boapostolo ke go itsise baheitane gore le bone ke barua-boswa ka ntlha ya ga Keresete

1 Ke ka ntlha ya moo nna Paulo ke le mogolegwi wa ga Keresete ka ntlha ya lona baheitane ke rapelang,' 2 fa e le gore lo utlwile ka ga tirelo ya bopelotlhomogi jwa Modimo jo ke bo neilweng ka ntlha ya lona; 3 gonne ke itsisitswe bosaitsiweng ka ponatshego jaaka ke setse ke kwadile ka mafoko a makhutshwane, 4 a e ka reng fa lo a buisa, lo a lemoga ka ona tlhaloganyo ya me ntlheng ya bosaitsiweng jwa ga Keresete, 5 jo bo se kang jwa itsisiwe batho mo metiheng ya pele, jaaka jaanong bo senoletswe baapostolo ba ba boitshepo ba gagwe le baporofeti ka Mowa 6 gore baheitane le bona ke barua-boswa nabo, ke ba mmele nabo, ke ba ba tlhakanetseng tsholofetso nabo mo go Keresete Jesu ka Efangele,' 7 e ke duleng modiredi wa yona ka fa neong ya bopelotlhomogi jwa Modimo jo ke bo neilweng ka fa tirong ya thata ya ona. 8 Nna yo ke leng mmotlana mo baitsheping botlhe, ke neilwe bopelotlhomogi joo gore ke rerele baheitane Efangele ya khumo e e sa ka keng ya tlhotlhomisiwa ya ga Keresete, 9 le go sedimosetsa botlhe se e leng tirafatso ya bosaitsiweng jo go tswa tshimologong bo neng bo fitlhegile mo Modimong o o tlhodileng dilo tsotlhe ka Jesu Keresete, 10 gore botlhale jwa Modimo jwa mefutafuta jaanong bo itsisiwe balaodi le bathata mo legodimong ka phuthego 11 ka fa boikaelelong jo bo se nang tshimologo, jo o bo dirafaditseng mo go Keresete Jesu Morena wa rona 12 yo re nang le bopelokgale le kgololesego ka ena ya go fitlha kwa Modimong ka go dumela mo go ena. 13 Ke ka moo ke rapelang gore lo se ka lwa kgobega marapo ka ditlalelo tse ke leng mo go tsona ka ntlha ya lona, tse e leng tlotlo ya lona.

Moapostolo o rapelela Baefeso gore Modimo o ba tiise mo tumelong le mo loratong le mo kitsong

14 Ke ka ntlha ya moo ke khubamang ka mangole fa pele ga Rra Morena wa rona Jesu Keresete 15 yo borara jotlhe mo legodimong le mo lefatsheng bo bidiwang ka ene, 16 ke rapela gore a lo nee nonofo ya go tia mo mothong yo o kwa teng ka Mowa wa gagwe ka fa khumong ya kgalalelo ya gagwe. 17 gore Keresete a age mo dipelong tsa lona ka tumelo, lo nne ba ba medi mo loratong lwa gagwe, ba ba thaegileng mo go lone, 18 gore lo kgone go tlhaloganya le baitshepi botlhe se e leng boatlhamo le boleele le bogodimo le boteng jwa lone, 19 le go itse lorato lwa ga Keresete lo lo gaisang kitso gore lo nne lo tlale go ya go fitlha botlalong jotlhe jwa Modimo. 20 Mme ona o o nonofileng go dira bogolo go feta tsotlhe tse re ka di kopang le tse re ka di gopolang ka fa thateng e e dirang mo go rona, 21 a kgalalelo e nne ya ona mo phuthegong le mo go Keresete Jesu go ya tshikatshikeng tsa bosakhutleng. Amen.

Baefeso 4

Kaelo ya gore go dirxoe ka bongwefela mo phuthegong

1 Jaanong nna ke le mogolegwi mo Moreneng, ke lo kaela gore lo tsamae ka fa go tshwanetseng pitso e lo biditsweng ka yona 2 ka boikokobetso jotlhe le bonolo le bopelotelele le ka go itshokelana mo loratong; 3 lo tlhoafalele go boloka bongwefela jwa Mowa ka kopanyo ya kagiso: 4 Ke mmele o le mongwe fela le Mowa o le mongwe fela, jaaka lo bileditswe mo tsholofelong e le nngwe fela ya go bidiwa ga lona; 5 ke Morena a le mongwe fela le tumelo e le nngwe fela le kolobetso e le nngwe fela; 6 ke Modimo o le mongwe fela, one Rra botlhe; o godimo ga botlhe, o dira ka botlhe, o mo go botlhe. 7 Mme mongwe le mongwe wa rona o neilwe neo ya bopelotlhomogi ka fa selekanyong se Keresete o nayang ka sona. 8 Ke ka moo go tweng: "O ne a tlhatlogela kwa bogodimong, a tshwara batho, a ba isa botshwarong, a naya batho dineo." 9 Mme fa go twe, "O tlhatlogile," ke go reng? A ga se go re o ne a fologetse pele kwa mafelong a a kwa tlasetlase a lefatshe? 10 Yo o fologileng e bile ke ene yo o tlhatlogetseng kwa godimo ga magodimo otlhe gore a tlale mo dilong tsotlhe. 11 Ke ene yo o tlhomileng bangwe go nna baapostolo, ba bangwe go nna baporofeti, ba bangwe go nna baefangele, ba bangwe go nna badisa le baruti. 12 gore baitshepi ba etleetsegele tiro ya go direla le kago ya go aga mmele wa ga Keresetee 13 go fitlhelela re be re fitlhe rotlhe mo bongwengfela jwa tumelo le jwa go itse Morwa Modimo le go nna monna yo o tletseng go fitlha selekanyong sa bogolo jo bo tletseng jwa ga Keresete 14 gore re se tlhole re nna jaaka bana, re kgokgwediwa jaaka makhubu le go dikolosiwa ke phefo nngwe le nngwe ya thuto ka tsietso ya batho ka fa boferefereng jwa go re logela maano a timetso. 15 mme e re ka go nna boammaaruri mo loratong re golele mo go ene mo dilong tsotlhe, ene yo e leng tlhogo, e bong Keresete, 16 yo mmele otlhe o dirafatsang go gola ga ona ka ene, o lomaganngwa le go tshwaraganngwa ka go thusanya ga ditokololo tsotlhe ka fa tirong e e lekanyeng tokololo nngwe le nngwe gore o ikage ka lorato.

Bophelo jo boswa ga bo utlwane le jwa bogologolo

17 Jaanong ke bua jaana, e bile ke bolela ke le mosupi mo Moreneng ka re: Lo se tlhole lo tshela jaaka baheitane ba tshela mo boithamakong jwa maikutlo a bone. 18 ba ba fifaditsweng tlhaloganyo, ba le kgakala le botshelo jo bo tswang Modimong ka ntlha ya go sa itseng a bone, ka ntlha ya logwadi lwa dipelo tsa bone, 19 ba e reng ka ba latlhegetswe ke maikutlo a botho, ba ineela mo boitaolong, ba ntse ba dira tse di maswe tsotlhe ka bopelotshetlha. 20 Mme lona, Keresete ga lo a ka lwa mo ithuta jalo, 21 fa ruri lo mo utlwile, mme lo rutegile ka ene, jaaka boammaaruri bo le mo go Jesu, 22 gore lo apole motho yo mogologolo yo o ntseng ka fa tsamaong ya pele, yo o senyegang ka dikeletso tsa tsietso, 23 le gore lo ntshwafadiwe mo meweng ya maikutlo a lona. 24 mme lo apare motho yo moswa yo o tlhodilweng ka fa Modimong mo tshiamong le mo boitshepong jwa boammaaruri. 25 Ka moo apolang maaka, mme a mongwe le mongwe a bue boammaaruri le mongwe-ka-ene; ka gonne re direlana re le ditokololo. 26 Galefang, mme lo se ka lwa leofa; a letsatsi le se phirime, lo ntse lo galefile. 27 Le gona lo se ka lwa naya diabolo sebaka. 28 Yo o utswileng a a se tlhole a utswa, mme bogolo a a dire matsapa ka go dira se se molemo ka mabogo a gagwe gore a nne le go ka fa yo o tlhokang. 29 A go se tswe lefoko lepe le le maswe mo melomong ya lona; a go tswe fela le le agang ka fa go batlegang ka teng gore le tshegofatse ba ba le utlwang. 30 Se hutsafatseng Mowa o o Boitshepo wa Modimo o lo kanetsweng letsatsi la kgololo ka ona. 31 A bogalaka jotlhe le kgakalo le bogale le komano le kgalo di tlosiwe mo go lona mmogo le bosula jotlhe. 32 Mme tsholanang ka bopelontle, lo utlwelane botlhoko, lo itshwarelane jaaka Modimo le ona o lo itshwaretse ka Keresete.

Baefeso 5

Phelang jaaka bana ba lesedi; tlogelang ditiro tsa lefifi

1 Ka moo he, nnang baetsi ba Modimo jaaka bana ba ba rategang. 2 lo tsamae mo loratong jaaka Keresete le ene a lo ratile, a ineela ka ntlha ya rona go. dirwa tshupelo le setlhabelo go nna monko o o monate mo Modimong. 3 Boaka le maswe otlhe le fa e le bogagaru di se ka tsa dirwa, le e seng go umakwa mo go lona, gonne ga go a tshwanela baitshepi. 4 le boatla le mafoko a bosilo le fa e le metlae ke tse di sa tshwanelang; mme bogolo lebogang. 5 Gonne moo lo go itse sentle gore ga go ope yo e leng seaka gongwe yo o maswe gongwe yo o megagaru yo o ka nnang le boswa mo pusong ya ga Keresete le Modimo, ka e le modiredi wa medimo e sele. 6 Se tsiediweng ke ope ka mafoko a boithamako; gonne bogale jwa Modimo bo tla mo baneng ba ba sa utlweng ka ntlha ya dilo tseo. 7 Ka moo he, se tlhakaneng nabo! 8 Gonne lo kile lwa bo lo le lefifi, mme jaanong lo lesedi mo Moreneng; tsamayang jaaka bana ba lesedi - 9 gonne leungo la lesedi ke molemo otlhe le tshiamo le boammaaruri - 10 lo tlhotlhomise se se kgatlhang Morena. 11 Lo se ka lwa tlhakanela ditiro tsa lefifi tse di sa ungweng sepe, mme bogolo lo di kgalemele; 12 gonne tse di dirwang ke bone mo sephiring, tota le go di bolela go tlhabisa ditlhong. 13 Mme dilo tsotlhe tse di kgalemelwang ke lesedi di a senoga; gonne sengwe le sengwe se se senolwang se tswela leseding. 14 Ke ka moo go tweng: "Thanya, wena yo o robetseng, o tsoge mo baswing, mme Keresete o tla go sedifatsa." 15 Tlhokomelang thata he ka fa lo tshelang ka teng, e seng jaaka masilo, mme e nne jaaka matlhale 16 lo dirise nako ka tshwanelo, gonne malatsi a bosula. 17 Ka moo he, se nneng bosilo, mme tlhaloganyang se e leng go rata ga Morena. 18 Se tagweng ke bojalwa, ka botlhaswa bo tswa mo go jona; mme tlalang Mowa. 19 lo buisanye ka dipesalome le difela tsa pako le dikopelo tsa mowa, lo opelele Morena, lo mo dudueletse ka dipelo tsa lona. 20 lo leboge Modimo Rraetsho ka gale ka ntlha ya tsotlhe mo leineng la Morena wa rona Jesu Keresete, 21 lo ikokobeletsanye ka go boifa Keresete.

Go laelwa banna le basadi ba ba nyalanyeng

22 Lona basadi, ikokobeletseng banna ba e leng ba lona, jaaka lo ikokobeletsa Morena; 23 gonne monna ke tlhogo ya mosadi, jaaka Keresete le ene e le tlhogo ya phuthego, ene yo e leng Mopholosi wa mmele. 24 A basadi ba ikokobeletse banna ba bone mo dilong tsotlhe, jaaka phuthego e ikokobeletsa Keresete. 25 Lona banna, ratang basadi ba lona, jaaka Keresete le ene a ratile phuthego, a ineela losong ka ntlha ya yona 26 gore a e itshepise, a sena go e itshekisa ka tlhapiso ya metsi ka Lefoko. 27 gore a itlhomele phuthego e e tlotlegang e e se nang sebala, le fa e le matsutsuba, gongwe se sengwe se se ntseng jalo, mme e nne e e boitshepo, e e sa nyatsegeng. 28 Ke ka ntlha ya moo banna ba tshwanetseng go rata basadi ba bone jaaka ba rata mebele ya bone. Yo o ratang mosadi wa gagwe o a ithata. 29 Kana ga go ope yo o kileng a tlhoa mmele wa gagwe, mme o a o otla, o a o babalela, jaaka Keresete le ene a direla phuthego; 30 gonne re ditokololo tsa mmele wa gagwe, re ba nama ya gagwe, ba marapo a gagwe. 31 "Ke ka ntlha ya moo monna o tla tlogelang rraagwe le mmaagwe, a ngaparela mosadi wa gagwe, mme ba babedi bao ba tla nna nama e le nngwe fela." 32 Bosaitsiweng joo ke jo bogolo, mme kana ke raya Keresete le phuthego. 33 Mme jaanong le lona, a mongwe le mongwe a rate mosadi wa gagwe jaaka a ithata; mosadi ene a dode monna wa gagwe.

Baefeso 6

Ditshwanelo tsa bana le bagolo ba bone, le tsa batlhanka le beng ba bone

1 Lona bana, utlwang bagolo ba lona mo Moreneng; gonne moo go siame. 2 Taolo ya ntlha e e nang le tsholofetso ke e: "Tlotla rraago le mmaagor 3 gore o nne sentle, mme o phele ka boleele mo lefatsheng." 4 Le lona borra-bana, se rumoleng bana ba lona, mme ba godisetseng mo thutong le mo kaelong ya Morena. 5 Lona batlhanka, utlwang beng ba lona ba lefatshe ka poifo le ka thoromo le ka bopelophepa, jaaka lo utlwa Keresete, 6 e seng ka go dira fela, fa lo bonwa, jaaka bakgatlhi ba batho ba dira, mme lo dire ka fa thatong ya Modimo ka pelo yotlhe jaaka batlhanka ba ga Keresete; 7 le gona e nne ka boitumelo jaaka ba ba direlang Morena, e seng batho. 8 Lo itse gore mongwe le mongwe, fa a dirile se se molemo, o tla se amogela gape mo Moreneng, le fa e le motlhanka gongwe yo e seng motlhanka. 9 Le lona barena, ba direleng tsona tseo, lo lese go bopa, ka lo itse gore yo e leng Morena wa bone mo magodimong e bile ke wa lona, mme go gobelelela motho ga go teng mo go ene.

Kaelo ya go Izva ntwa ya bokeresete ka tshwanelo yotlhe le ka dibolai tsa bokeresete

10 Bakaulengwe ba me, ke fetsa ka go re: Thatafalang mo Moreneng le mo thateng ya bonatla jwa gagwe. 11 Aparang tsotlhe tsa tlhabano tsa Modimo gore lo tle lo kgone go emelana le mekgwa ya tsietso ya ga Diabolo. 12 gonne ga re lwantshe madi le nama, mme re lwa le mebuso le bathata le barena ba lefifi la lefatshe leno le mewa e e bosula e e mo mafelong a a kwa godimo. 13 Ka moo, tsayang dibolai tsotlhe tsa Modimo gore lo itse go inamola ka letsatsi le le bosula le go nna lo ntse lo erne, lo sena go fenya tsotlhe. 14 Emang he, lo itlamile matheka ka boammaaruri, lo apere sefemela-sehuba sa tshiamo. 15 le mo dinaong lo rwele iketleetso ya Efangele ya kagiso, 16 lo tshotse thebe ya tumelo bogolobogolo e lo tla kgonang go tima metswi yotlhe e e tshubang ya yo-o-bosula ka yona. 17 Lo be lo tsee futshe ya tshipi ya namolelo, le tshaka ya Mowa, e bong Lefoko la Modimo. 18 lo ntse lo rapela ka gale ka Mowa ka merapelo yotlhe le ka mekokotlelo, mme lo nne lo thantse ka ntlha ya moo ka tlhomamo yotlhe, lo rapelele baitshepi botlhe. 19 le nna lo nthapeleleng gore e ne e re fa ke tswa molomo, ke newa lefoko la go itsise bosaitsiweng jwa Efangele ka bopelokgale. 20 le gore ke e rere ka bosena-poifo jaaka go ntshwanetse, ke le morongwi wa yona yo o golegilweng.

Bokhutlo jwa lokwalo

21 Jaanong Tigiko, mokaulengwe yo o rategang, modiredi yo o ikanyegang wa Morena, o tla lo itsise dilo tsotlhe gore le lona lo itse ka fa ke phelang ka teng, le se ke se dirang. 22 Ke mo rometse koo go lona ka ntlha ya moo gore lo tle lo itse ka fa re ntseng ka teng, le gore a gomotse dipelo tsa lona. 23 A kagiso e nne le bakaulengwe, le lorato le tumelo tse di tswang mo go Modimo Rara le mo go Morena Jesu Keresete! 24 A bopelotlhomogi bo nne le bone botlhe ba ba ratang Morena wa rona Jesu Keresete mo go sa fetogeng! Amen.

Bafilipi 1

Tumediso

1 Nna Paulo le Timotheo, A batlhanka ba ga Keresete Jesu, re kwalela botlhe ba e leng baitshepi ka Keresete Jesu ba kwa Filipi mmogo le balebeledi le badiredi. 2 A bopelotlhomogi bo nne le lona le kagiso tse di tswang mo go Modimo Rraetsho le mo go Morena Jesu Keresete!

Tebogo ya moapostolo le thapelo ya gagwe

3 Ke leboga Modimo wa me ka nako le nako, fa ke lo gopola. 4 thapelo nngwe le nngwe e ke lo rapelelang lotlhe ka yona ka gale ke e dira ka boitumelo 5 ka ntlha ya gore lo abetswe Efangele go tloga ka letsatsi la ntlha go fitlha gompieno. 6 Ke ikanya gore yo o simolotseng tiro e e molemo mo go lona o tla e tsweletsa go ya a e fetsa ka letsatsi la ga Keresete Jesu. 7 jaaka go ntshwanetse go nna le kgopolo eo ka ga lona lotlhe, ka lo Ie mo pelong ya me; gonne lotlhe lo tlhakanetse bopelotlhomogi le nna ke le mo kgolegong, ke emela Efangele, ke e tlhomamisa. 8 Modimo ke mosupi wa me gore ke lo tlhologeletswe lotlhe ka mautlwelo-botlhoko a ga Keresete Jesu. 9 Mme ke rapela gore lorato lwa lona lo nne lo golele pele mo kitsong le mo temogong nngwe le nngwe, 10 le gore lo tlhotlhomise dilo tse di batlegang gore lo nne bopelophepa, lo se kgopise go ya letsatsing la ga Keresete, 11 lo nne ba ba tletseng maungo a tshiamo a a leng ka Jesu Keresete go nna tlotlo le poko ya Modimo.

Moapostolo o tlhalosa maemo a gagwe le botswelelo-pele jwa Efangele

12 Ba ga etsho, ke rata lwa itse gore tse di ntirafaletseng di thusitse thata go tsweletsa Efangele pele. 13 mo go bileng ga senoga mo bafemeding botlhe ba Kaisara le mo go ba bangwe botlhe gore ke golegilwe ka ntlha ya ga Keresete 14 mme bontsi jwa bakaulengwe ba tlala boikanyo mo Moreneng ka kgolego ya ka, ba be ba beta pelo bogolo go pele go bolela Lefoko la Modimo, ba sa boife sepe. 15 Le gale, bangwe ba rera Keresete ka lefufa le kgang, ba bangwe bona ka pelo e ntle. 16 Bano ba dira ka lorato, ka ba itse gore ke beetswe go emela Efangele; 17 mme bale bone ba rera Keresete ka go tsosa kgang, e seng ka bopeloephepa, ka ba ikaeletse go okeletsa kgolego ya me tlhokofatso. 18 Mme tseo di ka dirang? Kana Keresete o rerwa ka mokgwa mongwe le mongwe, le fa e le ka boitimokanyo gongwe ka boammaaruri, mme ke sona se ke se itumelelang, e bile ke tla nna ke itumela 19 gonne ke itse gore tseo di tla mphetogela pholoso ka thapelo ya lona le ka thuso ya Mowa wa ga Jesu Keresete. 20 ka fa tebelelong e e bogale ya me ke a solofela gore, ga ke ne ke tlhajwa ke ditlhong, mme le jaanong Keresete o tla godisiwa ka mmele wa me jaaka ka gale, ke le pelo e e phuthologileng, le fa e ka nna ka botshelo gongwe ka loso. 21 Gonne mo go nna go phela ke Keresete, go swa ke letlotlo. 22 Mme e re ka go phela mo nameng e le sona se se ungwisang tiro ya me, ruri ga ke itse se nka se itlhophelang. 23 Ke akabadiwa ke dilo tse pedi tse: Ke na le keletso ya go huduga le go nna le Keresete; kana moo go gaisa tsotlhe; 24 mme go sala mo nameng go batlega bogolo ka ntlha ya lona. 25 Mme ka go ikanya jalo ke a itse gore ke tla sala, ke nna le lona lotlhe go lo tsweletsa pele le go lo thabisa tumelong 26 gore go ipoka ga lona ka nna go nne gogolo bogolo mo go Keresete Jesu mogang ke nang le lona gape.

Kaelo ya go tshela ka fa Efangeleng le go tlhahanela Efangele ka bongwefela jwa pelo

27 Fela tshelang mo phuthegong jaaka go tshwanetse Efangele ya ga Keresete gore le fa nka tla ka lo bona gongwe ke se yo, ke utlwe ka ga lona gore lo eme ka tlhomamo mo moweng o le mongwe fela, lo tlhabanela tumelo ya Efangele mmogo ka bongwefela jwa pelo,0 28 lo sa tshosiwe ke baganetsi mo go sepe ba kganetso ya bone e leng sesupo sa go latlhega ga bone, mme mo go lona e le sa go phologa, mme e le ka Modimo. 29 Gonne lona lo abetswe go bogisiwa ka ntlha ya ga Keresete, e seng go dumela fela mo go ene, 30 ka lo le mo go yona tlhabano e lo e bonyeng mo go nna, e le jaanong lo e utlwang ka ga me.

Bafilipi 2

Moapostolo o kaela Bafilipi gore ba nne ka mowa o le mongwe fela, Keresete e le sekao sa bone

1 Jaanong fa go na le kgothatso ka Keresete, fa go na le kgomotso ya lorato, fa go na le kopano ya Mowa, fa go na le lorato lwa pelo le kutlwelo-botlhoko, 2 tlatsang boitumelo jwa me ka go nna le boitlhomo bo le bongwe fela le lorato lo le longwe fela le bongwefela jwa pelo le kgopolo e le nngwe fela. 3 Se direng sepe ka boithatelo, le fa e le ka tlotlo ya boithamako, mme ka boikokobetso yo mongwe a kaye yo mongwe yo mogolo mo go ene. 4 A mongwe le mongwe a se lebe tsa gagwe fela, mme a a lebe le tsa ba bangwe. 5 Boitlhomo jo bo tshwanetseng go nna mo go lona ke jo bo neng bo le mo go Keresete Jesu le ene, 6 yo e rileng a le mo tshwanong ya Modimo, a se ka a kaya go tshwana le Modimo jaaka thopo. 7 mme a ikamoga ka go tshola tshwano ya motlhanka, a nna jaaka batho, a fitlhelwa a tshwana le motho ka maitsholo, 8 a ikokobetsa ka go nna yo o utlwang go ya losong, e bong loso lwa sefapaano. 9 Ke ka moo Modimo o mo godisitseng mo go fetang, wa mo naya leina le le fetang leina lengwe le lengwe 10 gore mangole odhe a khubamele leina la ga Jesu a dilo tse di kwa legodimong le a tse di mo lefatsheng le a tse di kwa tlase ga lefatshe. 11 le loleme longwe le longwe lo ipolele gore Morena ke Jesu Keresete, e le go galaletsa Modimo Rara.

Kaelo ya go utlwa Morena mo dilong tsotlhe

12 Jaanong, baratwi ba ka, ba lo ntseng lo utlwa ka metlha, e seng fela fa ke le teng, mme bogolo bogolo jaanong ke se yo, ipatleleng phologo ya lona ka poifo le thoromo. 13 gonne Modimo ke ona o o dirang mo go lona go rata le go dira ka ntlha ya natefelo ya ona. 14 Dirang tsotlhe kwa ntle ga dingongorego le dipelaelo 15 gore lo nne lo se na molato, lo le bopeloephepa le bana ba Modimo ba ba sa nyatsegeng mo gare ga batho ba ba kgopo le tshokamo, ba lona lo phatsimang mo go bone jaaka dinaledi mo lefatsheng; 16 lo ntse lo kgomaretse Lefoko la botshelo go nna poko ya me ka letsatsi la ga Keresete ya gore ga ke a ka ka sianela lefela le e seng go itapisetsa lefela. 17 Mme le fa madi a me a ka tshololwa jaaka tshupelo ya noo ke ntse ke supele Modimo tumelo ya lona le go e o isetsa, ke tla nna ke itumela, ke be ke itumela le lona lodhe. 18 Mme le lona itumeleng fela jalo, lo itumeleng le nna.

Timotheo le Epafrodito ba romelwa kwa Filipi

19 Ke solefela mo go Jesu Morena gore ke tla akofa ke lo romela Timotheo gore le nna ke namatshege mo moweng, fa ke sena go utlwa ka fa lo phelang ka teng; 20 gonne ga ke na ope yo o tshwanang nae ka maikutlo, yo o ka lo disang ka nnete. 21 ka gore botlhe ba ipatlela tsa bone, e seng tsa ga Keresete Jesu. 22 Mme go ikanyega ga gagwe lo a go itse, ka a dirile tiro ya Efangele le nna jaaka ngwana a tle a dire le rraagwe. 23 Ke ene yo jaanong ke solofelang go mo roma ka bonakonako, ke sena go bona ka fa kgang ya me e felang ka teng. 24 Mme ke ikanya mo Moreneng gore le nna ke tla akofa ke tla. 25 Le gona ke fitlhetse e le tshwanelo go busetsa Epafrodito kwa go lona, mokaulengwe le mothusi wa me le motlhabani-ka-nna, yo e leng morongwi wa lona le montlamedi ka tse ke di batlang. 26 Gonne o ne a lo tlhologeletswe lotlhe, a tshwenyega thata mo moweng, ka lo ne lo utlwetse bolwetse jwa gagwe. 27 O ne a lwala tota, e bile a le gaufi le go swa. Mme Modimo o mo utlwetse botlhoko, mme e seng ene fela, le nna o nkutlwetse botlhoko gore mahutsana a me a se ka a tla a tlhomaganye. 28 Ke gona ka moo ke mo romileng ka potlako gore e re lo mmona, lo boe lo itumele, le nna ke fokotsegelwe ke bohutsana. 29 Jaanong mo amogeleng mo Moreneng ka boitumelo jotlhe; tlotlang ba ba ntseng jalo. 30 Gonne o ne a le gaufi le go swa ka ntlha ya tiro ya ga Keresete, ka a se ka a rekegela botshelo jwa gagwe gore a ntirele mo lona lo tlhaetseng go ntirela teng.

Bafilipi 3

Kaelo ya gore ba itise mo go ba ba senyang thuto. Keresete ke tshiamo ya rona ka tumelo

1 Gape, ba ga etsho, itumeleng mo Moreneng. Go lo kwalela dilo di le dingwe fela, nna ga go ntapise, mme lona go a lo tiisa. 2 Itiseng mo dintsweng, itiseng mo badiring ba ba bosula, itiseng mo go segakweng! 3 Gonne ba ba rupileng tota ke rona ba re direlang Modimo ka Mowa, re ipoka ka Keresete Jesu, re sa ikanye nama. 4 le fa nna ke na le go ka ikanya nama le yona. Fa yo mongwe a re a ka ikanya nama, nna ke a mo gaisa. 5 Ke rupile ka letsatsi la borobedi, ke wa losika lwa ga Iseraele, wa lotso lwa ga Benyamene, ke Mohebere wa Bahebere, ke Mofarisai ka fa molaong; 6 ka fa tlhoafalong ke ne ke le mmogisi wa phuthego, ka fa tshiamong e e leng ka molao ke sa nyatsege. 7 Mme tse e neng e le khumo mo go nna ke di kaile tshenyegelo ka ntlha ya ga Keresete. 8 Ruri ke kaya dilo tsotlhe tshenyegelo ka ntlha ya kitso e kgolo ya go itse Keresete Jesu Morena wa me yo ke latlhileng dilo tsotlhe tseo ka ntlha ya gagwe; ke bile ke di kaya matlakala gore ke hume Keresete, 9 ke be ke fitlhelwe mo go ene, ke se na tshiamo ya me e e tswang mo molaong, mme e le e e bonwang ka go dumela mo go Keresete, e bong tshiamo e e tswang mo Modimong ka tumelo 10 ya go itse ene le thata ya tsogo ya gagwe le go kopana nae mo dipogong tsa gagwe ka go dirwa yo o tshwanang le loso lwa gagwe. 11 e tle e re gongwe ke fitlhe mo tsogong ya baswi.

Moapostolo o sianela kwa pele go bona botlalo jwa bokeresete. Kaelo ya gore ba mo etse

12 Ga se go re ke setse ke tshwere, gongwe ke setse ke le botlalo; mme ke ntse ke bo tabogela gore motlhamongwe ke bo tshware, ka le nna ke tshwerwe ke Keresete Jesu. 13 Ba ga etsho, nna ga ke ikaye gore ke setse ke tshwere; mme selo se le sengwe ke a se dira ke se: Ke lebala dilo tse di kwa morago, ke gagamalela tse di kwa pele. 14 Ke sianela bokhutlong jwa tshiano, ke tabogela sekgele sa pitso ya legodimo ya Modimo mo go Keresete Jesu. 15 Jaanong rona rotlhe ba re tletseng, a re nneng le kgopolo e e ntseng jalo; mme fa lo ka akanya sengwe ka go sele, le sona Modimo o tla se lo senolela. 16 Mme fela, a re tsamaeng mo go sone se re setseng re fitlhile mo go sone; re nne mo kutlwanong. 17 Ba ga etsho, nnang baetsi ba ka lotlhe, lo ele ba ba tsamayang jalo tlhoko, jaaka re le sekao sa lona; 18 gonne ba bantsi ba ke lo boleletseng gantsi ka ga bone, mme jaanong ke bile ke lo bolelela ka selelo gore ba tshela e le baba ba sefapaano sa ga Keresete. 19 Bokhutlo jwa bone ke tatlhego, modimo wa bone ke mpa, tlotlo ya bone ke ditlhong tsa bone; ba gopola tsa lefatshe fela. 20 Mme rona legae la rona le kwa magodimong, re bile re lebeletse Mopholosi go boa teng, e bong Morena Jesu Keresete. 21 yo o tla fetolang mebele e e seng ya sepe ya rona gore e tshwane le mmele wa gagwe wa kgalalelo ka fa thateng e a nonofileng go ka tsenya tsotlhe mo taolong ya gagwe ka yona.

Bafilipi 4

Boitumelo jo bo mo Moreneng. Kagiso. Bophelo jwa bokeresete

1 Ka moo he, emang jalo mo Moreneng ka tlhomamo, lona bakaulengwe ba ka ba ba rategang, ba ke lo tlhologeletsweng, ba lo leng boitumelo jwa ka le serwalo sa ka, lona baratwi. 2 Ke kaela Eodia, le Sintige ke a mo kaela gore ba utlwane mo Moreneng. 3 Ee, le wena, molekane wa me wa nnete mo tirong, ke a go rapela ka re, ba thuse, basadi bao, ba ba nthusitseng mo tlhabanelong ya Efangele, ba na le Klemense le badiri-ka-nna ba bangwe ba maina a bone a leng mo Lokwalong lwa Bophelo. 4 Itumeleng mo Moreneng ka gale, ke a boela ka re, itumeleng. 5 A bopelontle jwa lona bo itsiwe ke batho botlhe. Morena o gaufi. 6 Se tshwenyegeleng sepe, mme a ka metlha tse lo di tlhokang di itsisiwe Modimo ka thapelo le kopo, di na le tebogo. 7 Mme kagiso ya Modimo e e fetang tlhaloganyo yotlhe e tla boloka dipelo tsa lona le maikutlo a lona mo go Keresete Jesu. 8 Ba ga etsho, ke fetsa ka go re: Tsotlhe tsa boammaaruri le tsotlhe tsa tlotlego le tsotlhe tsa tshiamo le tsotlhe tsa boitsheko le tsotlhe tsa lorato le tsotlhe tse di tumo e ntle le tse di ka nnang teng tsa maatlametlo gongwe tsa poko, di akanyeng. 9 Tse lo di ithutileng, lwa di amogela, lwa di utlwa, lwa di bona le mo go nna, lo di dire, mme Modimo wa kagiso o tla nna le lona.

Moapostolo o lebogela Bafilipi kabelo ya bone

10 Ke itumetse thata mo Moreneng, ka jaanong lo tiile gape go ka gopola go ntlamela; le gale lo ne lo ntse lo nkgopola, mme lo sa bone phatlha. 11 Ga ke bue jalo ka ntlha ya go tlhoka; gonne ke ithutile go itumelela tse ke leng mo go tsona. 12 Lehuma ke a le itse, le letlotlo ke a le itse; ke itse dilo tsotlhe, le fa e le go kgora gongwe go bolawa ke tlala, le fa e le go atlanegelwa gongwe go tlhoka. 13 Tsotlhe ke di kgona ka ene yo o nthatafatsang, e bong Keresete. 14 Le fa go ntse jalo lo dirile sentle, ka lo tlhakanetse tlalelo le nna. 15 Kana le lona Bafilipi lo itse gore mo tshimologong ya Efangele, e rile ke sena go tloga kwa Maketonia, ga se ka ga nna phuthego epe e e neng ya tlhakanela lenaneo la me la madi le nna ntlheng ya go ntsha le go amogela fa e se lona lo le losi fela. 16 Gonne e rile ke le kwa Thesalonika, le teng lwa romela gangwe le gape tse ke neng ke di tlhoka. 17 Ga se go re ke batla neo, mme ke batla leungo le le tla lo atelang mo lenaneong la lona. 18 Ke amogetse tsotlhe, ke na le letlotlo, di ntlaletse, ke amogetse tse di tswang koo go lona mo go Epafrodito, tse e leng lonko lo lo nkgang monate le tshupelo e e natefelang e e kgatlhang Modimo. 19 Mme Modimo wa me o tla lo abela tsotlhe tse lo di tlhokang ka fa khumong ya ona mo kgalalelong e e mo go Keresete Jesu. 20 A kgalalelo e nne ya Modimo Rraetsho go ya bosakhutleng jotlhe! Amen.

Tumediso le tshegofatso

21 Dumedisang moitshepi mongwe le mongwe mo go Keresete Jesu. Bakaulengwe ba ba nang le nna ba a lo dumedisa. 22 Baitshepi botlhe ba a lo dumedisa, bogolo bone ba ntlo ya Kaisara. 23 Bopelotlhomogi jwa Morena Jesu Keresete a bo nne le mewa ya lona!

Bakolose 1

Tumediso

1 Nna Paulo, moapostolo wa ga Keresete Jesu ka thato ya Modimo, le Timotheo mokaulengwe, 2 re kwalela baitshepi ba kwa Kolose, e bong bakaulengwe ba ba dumelang mo go Keresete: A bopelotlhomogi bo nne le lona le kagiso tse di tswang mo go Modimo Rraetsho le mo go Morena Jesu Keresete!

Tumelo ya Bakolose le lorato lwa bone. Moapostolo o a ba rapelela. Keresete ke Mogolodi wa rona le setshwano sa Modimo le Tlhogo ya phuthego

3 Re leboga Modimo, Rra Morena wa rona Jesu Keresete, ka gale, fa re lo rapelela, 4 ka re utlwile ka ga tumelo ya lona ya go dumela mo go Keresete Jesu, le ka ga lorato lo lo ratang baitshepi botlhe ka lone, 5 ka ntlha ya tsholofelo ya se lo se beetsweng mo magodimong, se lo setseng lo utlwile ka ga sona ka Lefoko la boammaaruri la Efangele 6 le le tsileng go lona, fela jaaka le tsile mo lefatsheng lotlhe, le ungwa le gola jaaka le dirile le mo go lona go tloga ka letsatsi le lo utlwileng ka lone, lwa lemoga bopelotlhomogi jwa Modimo ka nnete, 7 jaaka lo ithutile mo go Epafera, motlhanka-ka-rona yo o rategang, yo e leng modiredi yo o boikanyo wa ga Keresete mo go lona, 8 yo e bileng a re begetse lorato lwa lona lo lo tswang mo Moweng. 9 Ke gona ka moo le rona, e sa le ka letsatsi le re utlwileng ka lone, re sa khutleng go lo rapelela le go kopa gore lo tladiwe kitso ya thato ya ona ka bodhale jotlhe le temogo tse di tswang mo Moweng, 10 gore lo tshele ka fa go tshwanetseng Morena ka teng go mo kgatlha gotlhe, lo ungwe tiro nngwe le nngwe e e molemo, lo gole mo kitsong ya Modimo, 11 lo thatafadiwe ka thata yodhe ka fa thateng ya kgalalelo ya ona gore lo be lo nne le tshwarelelo yotlhe le bopelotelele; 12 lo leboge Rara ka boitumelo yo o re nonotshitseng go nna le kabelo mo bosweng jwa baitshepi mo leseding, 13 a re golola mo thateng ya lefifi, a re tsenya mo pusong ya Morwaa-ona wa lorato 14 yo re nang le kgololo mo go ene ka madi a gagwe, e bong boitshwarelo jwa dibe. 15 Ke ene setshwano sa Modimo o o sa bonweng, yo o tsetsweng pele ga tlholego yotlhe. 16 gonne dilo tsotlhe tse di mo legodimong le mo lefatsheng, tse di bonwang le tse di sa bonweng, di tlhodilwe ka ene, le fa e ka nna ditulo tsa bogosi gongwe magosi gongwe balaodi gongwe mebuso, tsotlhe di tlhodilwe ka ene, di bile di tlholetswe ene. 17 Ene o sa le a nna teng pele ga tsotlhe, e bile tsotlhe di tlhomame ka ene. 18 Ke ene tlhogo ya mmele o e leng phuthego, ene yo e leng tshimologo le motsalwa-pele go tswa mo baswing gore a nne le boemo jo bo kwa pele mo go tsotlhe. 19 Gonne go ne go kgatlha Modimo gore botlalo jotlhe bo nne mo go ene. 20 le gore tsotlhe tse di mo lefatsheng le tse di kwa magodimong di ruanngwe le ona ka ene ka go dira kagiso ka ene ka madi a sefapaano sa gagwe. 21 Le lona ba e rileng pele lwa bo lo le baeng le baba ka go tlhalefela ditiro tse di bosula. 22 jaanong Jesu o lo ruantse ka loso a le mo mmeleng wa gagwe wa nama gore a lo emise fa pele ga ona, lo le boitshepo, lo se na molato, lo sa nyatsege. 23 fa tota lo ka nna mo tumelong, lo theilwe, lo tlhomame, lo sa sutisiwe mo tsholofelong ya Efangele e lo e utlwileng, e e reretsweng lobopo lotlhe lo lo fa tlase ga letsatsi, e nna Paulo ke dirilweng modiredi wa yona.

Tiro ya ga Paulo le tlhabano ya gagwe mo tirelong ya gagwe

24 Jaanong ke itumela mo dipogong tse ke di lo bogelang, ke tlatsa ka nama ya me dipitlagano tsa ga Keresete fa di tlhaelang teng, ke direla mmele wa gagwe o e leng phuthegor 25 e ke diregileng modiredi wa yona ka fa tirong ya modimo ya go pholosa batho e ke e neilweng go dirafatsa Lefoko la Modimo mo go lona, 26 e bong bosaitsiweng jo bo ntseng bo fitlhegile go tswa metiheng ya bogologolo le ditshikeng tsa bogologolo, mme jaanong bo senoletswe baitshepi ba onas 27 ba Modimo o ratileng go ba itsise se e leng lohumo lwa kgalalelo ya bosaitsiweng joo mo baheitaneng, lo e leng Keresete mo go lona, yo e leng tsholofelo ya kgalalelo. 28 Ke ene yo re mo rerang ka go kgothatsa le go ruta motho mongwe le mongwe ka botlhale jotlhe gore re emise motho mongwe le mongwe a tletse mo go Keresete. 29 Ke sona se ke se itapisetsang, ke se Iwela ka fa thateng ya gagwe e e dirang mo go nna ka nonofo.

Bakolose 2

1 Ke rata gore lo itse ntwa e e kana kana e ke e lwelang lona le ba kwa Laodikea le botlhe ba ba iseng ba mpone sefatlhego, 2 gore dipelo tsa bone di gomotsege ka go kopanngwa mo loratong, ba hume tlhaloganyo e e tletseng, ba tle ba tlhaloganye bosaitsiweng jwa Modimo, e bong jwa ga Keresete 3 yo mahumo otlhe a botlhale le a kitso a fitlhegileng mo go ene.

Kaelo ya go itisa mo dithuwng tsa tsietso

4 Ke bua tseo gore go se nne ope yo o lo tsietsang ka dipuo tse di borethe. 5 Gonne le fa ke se yo ka mmele, ka mowa ke na Je lona, ke itumelela go bona thulaganyo ya lona le tlhomamo ya go dumela ga lona mo go Keresete. 6 Jaanong tsamayang mo go Keresete Jesu Morena jaaka lo mo amogetse. 7 Lo nne ba ba namileng medi, lo agiwe mo go ene, lo tiisiwe mo tumelong ka fa lo rutilweng ka teng, lo penologe tebogo. 8 Itiseng gore go se nne ope yo o lo ithopelang ka thuto ya botlhale le ka tsietso ya boithamako ka fa melawaneng ya batho, ka fa dithateng tsa tlhago tsa lefatshe, mme e seng ka fa go Keresete. 9 Gonne botlalo jotlhe jwa Bodimo bo agile mo go ene ka sebele. 10 Mme lona lo dirilwe ba botlalo mo go ene yo e leng tlhogo ya balaodi botlhe le mebuso yotlhe. 11 Le gona lo rupile mo go ene ka thupiso e e sa dirweng ka diatla, ka go apola mmele wa nama e e boleo, ka thupiso ya ga Keresete. 12 ka lo fitlhilwe nae ka kolobetso. Lo bile lo tsositswe nae ka go dumela mo thateng ya Modimo o o mo tsositseng mo baswing. 13 Le lona ba lo neng lo sule ka ditlolo le ka go-sa-rupang ga nama ya lona, o lo phedisitse nae, wa re itshwarela ditlolo tsotlhe,e 14 wa phimola lokwa'o lo lo re bayang molato lo lo ne lo emelanye le rona ka melao, wa lo Mosa fa gare ka go lo kokotela mo sefapaanong. 15 wa apola babusi le balaodi, wa ba supa mo ponatshegong, wa tlhaba koma ka bone mo go ene. 16 Mme jaanong a go se nne ope yo o lo sekisang ka ntlha ya dijo gongwe dino, le e seng ka ntlha ya sengwe sa moletlo gongwe sa ngwedi o o rogilweng gongwe sa boSabata. 17 tse e leng moriti wa dilo tse di tlang, mme tsone tota ke tsa ga Keresete. 18 A go se nne ope yo o phamolang sekgele mo go lona ka go kgatlhwa ke boikokobetso le kobamelo ya baengele, a ikgantsha ka tse o di bonyeng, a budulosiwa ke tlhaloganyo ya nama ya gagwe kwa ntle ga lebaka, 19 mme a sa itshwarelele ka yo e leng tlhogo, yo mmele otlhe o golang ka ene, o godisiwa ke Modimo ka go thusiwa le go tshwaraganngwa ke malokololo le mesifa. 20 Mme fa ka go swa le Keresete lo golotswe mo dithateng tsa tlhago tsa lefatshe, lo iteseleletsang go laolwa ke melaonyana jaaka e kete lo sa ntse lo phela mo lefatsheng? 21 Ga twe: "O se ka wa tshwara ka letsogo; o se ka wa utlwa ka loleme; o se ka wa ama!" 22 Kana tsotlhe tseo di na le go senyega ka go dirisiwa ka fa ditaelong le dithutong tsa batho. 23 Dilo tseo ke tse ba reng ke tsa botlhale ka tirelo-modimo ya boithatelo, le ka boikokobetso le ka go sa rekegeleng mmele; mme ga di molemo ka gope, fa e se go kgorisa nama fela."

Bakolose 3

Kaelo ya go ineela go itshepisiwa le ya go ratana

1 Fa jaanong lo tsositswe le Keresete, batlang he tse di kwa godimo, kwa Keresete a leng teng, a ntse ka fa letsogong le le jang la Modimo. 2 Gopolang dilo tse di kwa godimo, e seng tse di mo lefatsheng. 3 gonne lo sule, mme botshelo jwa lona bo fitlhegile le Keresete mo Modimong. 4 E tla re Keresete yo e leng botshelo jwa rona a bonala, foo le lona lo bonale nae mo kgalalelong. 5 Jaanong he bolayang ditokololo tsa lona tsa lefatshe, e bong boaka le maswe le go fisiwa ke keletso le kgatlhego e e bosula le megagaru e e leng go direla medimo e sele. 6 tse bogale jwa Modimo bo tlang mo baneng ba ba sa utlweng ka ntlha ya tsona. 7 Le lona lo kile lwa tsamaya mo go tsona, jale fa lo sa ntse lo tshela mo go tsona. 8 Mme jaanong le lona, latlhang tsotlhe tseo, e bong bogale le kgakalo le bosula le kgalo; mme dipuo tsa ditlhong di se tlhole di tswa mo melomong ya lona. 9 Se aketsanyeng, ka lo apotse motho yo mogologolo le ditiro tsa gagwe. 10 mme lo apere motho yo moswa yo o ntshwafalediwang kitso ka fa setshwanong sa ona o o mo tlhodileng. 11 fa go sa tlholeng go farologanngwa Mogerika le Mojuta, go rupa le go-sa-rupang, lekgalagadi le Mosekhithe, lekgoba le mogololesegi, mme Keresete e le bojotlhe, a bile a le mo go botlhe. 12 Jaanong he, lona ba lo leng batlhaodwi ba Modimo, le baitshepi le barategi, aparang kutlwelo- botlhoko ya pelo le bopelontle le boikokobetso le bonolo le bopelotelele. 13 lo itshokelane, lo itshwarelane fa mongwe a ledisiwa ke molato wa yo mongwe; itshwareleng jaaka Morena le ene a lo itshwaretse. 14 Mo godimo ga tsotlhe tseo lo apare lorato lo e leng sebofo sa botlalo. 15 A kagiso ya ga Keresete e laole mo dipelong tsa lona e lo e bileditsweng mo mmeleng o le mongwe fela, mme lo nne ba ba lebogang. 16 A Lefoko la ga Keresete le age mo go lona segolo ka botlhale jotlhe, lo rutane, lo kgothatsanye ka dipesalome le difela tsa pako le dikopelo tsa mowa, lo opelele Modimo ka tebogo mo dipelong tsa lona. 17 Mme le fa e le eng se lo se dirang ka puo gongwe ka tiro, dirang tsotlhe mo leineng la Morena Jesu, lo ntse lo leboga Modimo Rara ka ene.

Melao ya lelapa

18 Lona basadi, ikokobeletseng banna ba lona, jaaka go tshwanetse mo Moreneng. 19 Lona banna, ratang basadi ba lona, mme lo se ka lwa ba gakalela. 20 Lona bana, utlwang bagolo mo dilong tsotlhe; gonne moo go kgatlha Morena. 21 Lona borra-bana, lo se tshwenye bana ba lona, gore ba se kgobege marapo. 22 Lona batlhanka, utlwang beng ba lona ka fa nameng mo dilong tsotlhe, e seng ka go ba direla matlhong jaaka ba ba kgatlhang batho, mme a e nne ka bopelophepa ka go boifa Morena. 23 Le fa e le eng se lo se dirang, se direng ka pelo yotlhe, jaaka e le go direla Morena, e seng batho, 24 ka lo itse gore lo tla amogela boswa mo Moreneng e le tuelo. Kana lo direla Morena Keresete. 25 Gonne yo o dirang tshiamololo o tla busediwa tshiamololo e a e dirileng, mme go gobelelela motho ga go teng mo Modimong.

Bakolose 4

1 Lona beng ba batho, nayang batlhanka ba lona se se siameng, se se ba tshwanetseng, ka lo itse gore le lona lo na le Morena mo legodimong.

Kaelo ya go rapela le ya go tshela ka botlhale

2 Tswelelang mo thapelong, lo nne lo thantse mo go yona ka tebogo. 3 Le rona lo nne lo re rapelele gore Modimo o re bulele lobati lwa Lefoko gore re bolele bosaitsiweng jwa ga Keresete, jo e bileng ke bo golegetswe, 4 gore ke tle ke bo senole, jaaka go ntshwanetse go bua. 5 Tsamayang ka botlhale fa pele ga bone ba ba kwa ntle, lo sole sebaka molemo. 6 A ka metlha yotlhe mafoko a lona e nne a bopelontle, a a lokilweng ka letswai, gore lo itse ka fa lo tshwanetseng go araba mongwe le mongwe ka teng.

Go rongzva ga Tigiko le Onesimo. Ditumedisa

7 Tsotlhe tsa botshelo jwa me lo tla di itsisiwe ke Tigiko, mokaulengwe yo o rategang, modiredi yo o boikanyo, motlhanka-ka-nna mo Moreneng, 8 yo ke mo rometseng koo go lona ka ntlha ya moo gore lo itse ka fa re tshelang ka teng, mme a gomotse dipelo tsa lona. 9 a na le Onesimo, mokaulengwe yo o boikanyo yo o rategang, yo e leng mongwe wa ga lona; ba tla lo itsise tsotlhe tsa mono. 10 Aristarego, mogolegwi-ka-nna, o a lo dumedisa, le Mareko, ntsalaa Baranaba - yo lo amogetseng ditaetso ka ga gagwe. E re fa a ka tla koo go lona, lo mo tshole" - 11 le Jesu yo o bidiwang Juseto. Ba thupiso ke bone fela ba e leng badiri-ka-nna mo pusong ya Modimo; ba diregile kgomotso ya me. 12 Epafera o a lo dumedisa, yo e leng wa ga lona, motlhanka wa ga Keresete Jesu, yo o ntseng a lo tlhabanela ka gale ka merapelo ya gore lo eme mo thatong yotlhe ya Modimo ka botlalo le ka tlhomamo. 13 gonne ke supa ka ga gagwe gore o itapisa thata ka ntlha ya lona le ka ntlha ya bone ba kwa Laodikea le ba kwa Hierapoli. 14 Luka, ngaka e e rategang, le Dema ba a lo dumedisa. 15 Dumedisang bakaulengwe ba kwa Laodikea, le ene Nimfa le phuthego ya ntlo ya gagwe. 16 E re fa lokwalo loo lo sena go buisiwa mo go lona, dirang gore lo buisiwe le mo phuthegong ya Laodikea, mme le lona lo buise lwa Laodikea. 17 Rayang Aregipo lo re: "Tlhokomela tirelo e o e amogetseng mo Moreneng, o e dirafatse." 18 Tumediso ya me, ke le Paulo ke eo, ke e kwadile ka letsogo la me. Gopolang kgolego ya me. A bopelotlhomogi bo nne le lona! Amen.

1 Bathesalonika 1

Tumediso

1 Nna Paulo le Silefano le Timotheo re kwalela phuthego ya Thesalonika e e mo go Modimo Rara le mo go Morena Jesu Keresete: A bopelotlhomogi bo nne le lona le kagiso tse di tswang mo go Modimo Rraetsho le mo go Morena Jesu Keresete!

Maungo a Efangele kwa Thesalonika le boikanyego jwa phuthego ya teng

2 Re leboga Modimo ka gale ka ntlha ya lona lotlhe, re ntse re lo gopola mo merapelong ya rona. 3 Ga re khutle go gopola tiro ya lona ya tumelo fa pele ga Modimo Rraetsho le matsapa a lona a lorato le tshwarelelo ya lona ya go solofela mo go Morena wa rona Jesu Keresete, 4 ka re itse go tlhaolwa ga lona, bakaulengwe ba lo ratwang ke Modimo; 5 gonne Efangele ya rona ga e a ka ya tla koo go lona ka mafoko fela, mme e tsile le ka thata le ka Mowa o o Boitshepo le ka tlhomamo e kgolo, jaaka lo itse ka fa re neng re le mo go lona ka teng ka ntlha ya lona. 6 Mme lo ne lwa nna baetsi ba rona le ba Morena, lwa amogela Lefoko mo pitlaganong e kgolo ka boitumelo jo bo tswang mo Moweng o o Boitshepo, 7 mo lo bileng lwa nna sekao sa badumedi bodhe koo Maketonia le mono Agaya. 8 Gonne Lefoko la Morena le dule mo go lona, la tumela pele, e seng koo Maketonia le mono Agaya fela, mme go dumela ga lona mo Modimong go utlwetse kwa mafelong otlhe, mo go bileng go sa batlege mo go rona go bua ka ga tsona. 9 Gonne bone ka bosi ba bolela ka ga rona ka fa re neng ra amogelega sentle koo go lona ka teng, le ka fa lo neng lwa tlhabologela Modimong ka teng, lwa bakela medimo ya diseto go direla Modimo o o tshelang wa nnete. 10 le go lebelela Morwaa-ona go boa kwa magodimong, yo o mo tsositseng mo baswing, e bong Jesu yo o re falodisang mo bogaleng jo bo tlang.

1 Bathesalonika 2

Paulo o bolela ka fa a dirileng tiro ya gagwe mo go Bathesalonika ka teng

1 Bakaulengwe, lo itse ka losi gore go tsena ga rona mo go lona go ne go se lefela. 2 Mme le fa re ne ra bogisiwa, ra direlwa tse di botlhoko pele kwa Filipi, jaaka lo itse, re ne ra nna pelokgale ka Modimo wa rona go bua Efangele ya Modimo mo go lona re le mo kganetsanyong e kgolo. 3 Gonne thero ya rona ga e tswe mo timelong le e seng mo boitshekologong le e seng mo boferefereng, 4 mme re bua ka fa re kailweng ke Modimo ka teng re le ba ba ikanyegang go ka neelwa Efangele; ga re bue jaaka ba ba kgatlhang batho, mme e le go kgatlha Modimo o o tlhotlhomisang dipelo tsa rona. 5 Gonne ga re ise re ke re bue mafoko a a tlakisang jaaka lo itse, le e seng ka maano a megagaru - Modimo ke mosupi - 6 le e seng go batla tlotlo mo bathong, le fa e ka nna mo go lona gongwe mo go ba bangwe. 7 Re ne re ka nna ra lo rwesa morwalo re le baapostolo ba ga Keresete, mme re ne ra nna bopelontle mo gare ga lona jaaka moamusi a fara bana ba gagwe. 8 Re ne ra ratanngwa jalo, ra rata go lo abela le matshelo a rona, e seng Efangele ya Modimo fela; gonne lo ne lo diregile baratwi ba rona. 9 Bakaulengwe, kana lo gakologelwa matsapa a rona le tapisego; re lo reretse Efangele ya Modimo re ntse re dira bosigo le motshegare gore re se imetse ope wa lona. 10 Lo basupi, Ie Modimo ke mosupi ka fa re neng re itshotse ka teng ka boitshepo le ka tshiamo le ka go se na molato mo go lona ba lo dumelang, 11 jaaka lo itse ka fa re neng re lo laya ka teng, mongwe le mongwe wa lona a le esi jaaka rra-bana a laya bana ba gagwe, 12 re lo kgothatsa, re lo tiisetsa gore lo sepele ka mokgwa o o tshwanetseng Modimo o o lo bileditseng pusong le kgalalelong ya ona. 13 Ke ka moo le rona re sa khutleng go leboga Modimo ka ntlha ya gore e rile lo amogela Lefoko la Modimo le lo le utlwileng mo go rona, lwa se ka lwa le tshola jaaka lefoko la batho, mme lwa le tshola e le Lefoko la Modimo tota le le bileng le dira mo go lona ba lo dumelang. 14 Gonne lona, bakaulengwe, lo ne lwa nna balatedi ba diphuthego tsa Modimo tsa kwa Jutea tse di leng mo go Keresete Jesu, ka le lona lo ne lwa bogisiwa ke ba ga lona ka tse le bone ba bogisitsweng ke Bajuta ka tsona, 15 ba e bileng ba bolaile Morena Jesu le baporofeti, le rona ba re leleka, ba bo ba sa kgatlhe Modimo, ba le kgatlhanong le batho botlhe. 16 ba re kgoreletsa go rerela baheitane gore ba tle ba pholosiwe, e le gore ba tle ba tlatse seelo sa maleo a bone ka gale. Mme bogale jwa Modimo bo setse bo tsile mo go bone go ba isa tatlhegong.

Paulo o tlhologeletswe Bathesalonika

17 Bakaulengwe, rona ba re neng re kgaogantswe le lona ka bokhutshwanyane ka difatlhego, e seng ka dipelo, re tlhoafaletse thata go bona difatlhego tsa lona ka tlhologelelo e kgolo. 18 Ke gona ka moo re ratileng go tla koo go lona, nna Paulo gangwe le gape, mme Satane a re kgoreletsa. 19 Kana tsholofelo ya rona gongwe boitumelo jwa rona gongwe serwalo sa tlotlo sa rona ke mang? A ga se le lona fa pele ga Jesu Morena wa rona mo go tleng ga gagwe? 20 Ee, ke lona kgalalelo ya rona le boitumelo jwa rona.

1 Bathesalonika 3

1 Ka moo e rile re sa tlhole re kgona go itshoka, ra utlwanela go sala mo Athene re le rosi, 2 mme ra roma Timotheo mokaulengwe wa rona, modiredi wa Modimo, modiri-ka-rona mo Efangeleng ya ga Keresete, gore a lo tiise le go lo kgothatsa mo tumelong ya lona 3 gore go se nne ope yo o tshikinngwang ka dipitlagano tseno; gonne lo itse ka losi gore re di beetswe. 4 Gonne e rile re sa ntse re na le lona, ra lo bolelela pele gore re tla pitlaganngwa, fela jaaka go dirafetse, e bile lo a itse. 5 Jaanong ya re ke palelwa ke go tlhola ke itshoka, ka roma motho ka ntlha ya moo gore ke tle ke itse tumelo ya lona, e se re gongwe moraedi a bo a lo raetse, mme tiro ya rona ya nna lefela. 6 Mme jaanong Timotheo o bile a tla, a tswa koo go lona, a re tsholetse mafoko a a itumedisang ka ga tumelo ya lona le lorato lwa lona le a gore lo ntse lo re gopola ka molemo, lo tlhologeletswe go re bona jaaka le rona re tlhologeletswe go bona lona. 7 ka moo bakaulengwe, re gomotsegile ka ga lona ka tumelo ya lona mo tlalelong yotlhe ya rona le mo pitlaganong ya rona; 8 gonne jaanong re a phela, fa lona lo eme ka tlhomamo mo Moreneng. 9 Mme re ka leboga Modimo ka eng ka ntlha ya lona, ra lebogela boitumelo jotlhe jo re lo itumeletseng ka jona fa pele ga Modimo wa rona? 10 Re ntse re rapela thata thata bosigo le motshegare gore re bone difatlhego tsa lona le go tlatsa tse di tlhaelang mo tumelong ya lona. 11 Mme a Modimo Rraetsho ka esi le Jesu, Morena wa rona, a re siamisetse tsela ya go tla koo go lona. 12 A Morena a lo godise, a ba a lo totise loratong lwa go ratana le lwa go rata botlhe jaaka le rona re lo rata, 13 gore dipelo tsa lona di tiisiwe, di se nne molato, di nne mo boitshepong fa pele ga Modimo Rraarona, mogang Jesu, Morena wa rona, a tlang gape le baitshepi botlhe ba gagwe.

1 Bathesalonika 4

Kaelo ya go batla boitshepiso le go dirisa lorato

1 Bakaulengwe, jaanong re tswelela ka go lo rapela le go lo kaela ka Morena Jesu gore lo nne lo tote bogolo thata, jaaka lo ithutile mo go rona ka fa lo tshwanetseng go tsamaya le go kgatlha Modimo ka teng, jaaka lo setse lo sepela. 2 Kana lo itse ditaolo tse re di lo neetseng ka Morena Jesu; 3 gonne se Modimo o se batlang ke boitshepiso jwa lona gore lo tile boaka, 4 gore mongwe le mongwe wa lona a itse go nyala mosadi ka boitshepo le tlotlo. 5 e seng ka go fenngwa ke keletso, jaaka baheitane ba ba sa itseng Modimo. 6 A go se nne ope yo o patikang mokaulengwe wa gagwe, le e seng go mo tsietsa mo thekisanyong; gonne Morena ke mmusolosi mo dilong tsotlhe tseo, jaaka re kile ra lo bolelela, ra lo tlhomamisetsa. 7 Gonne Modimo ga o a re biletsa boitshekologong, o re bileditse boitshepisong. 8 Jalo he, yo o nyatsang ga a nyatse motho, mme o nyatsa Modimo o o lo neileng Mowa o o Boitshepo wa ona. 9 Ka ga go ratana ga bakaulengwe ga go batlege mo go lona gore ke lo kwalele; gonne lona ka losi lo rutilwe ke Modimo go ratana. 10 kana lo bile lo direla bakaulengwe botlhe jalo ba ba koo Maketonia yotlhe. Mme bakaulengwe, re lo kaela gore lo nne lo tote bogolo thata, 11 lo itlotle ka go tshela ka boiketlo le go dira tsa lona le go sebetsa ka diatla tsa lona jaaka re lo laetse 12 gore lo tsamae ka tlotlego mo go bone ba ba kwa ntle, mme lo se tlhoke sepe sa bone."

Ka ga tsogo ya baswi le go tla gape ga Morena

13 Bakaulengwe, ga re rate gore lo tlhoke go itse ka ga bone ba ba robetseng, gore lo se hutsafale jaaka ba bangwe ba ba se nang tsholofelo. 14 gonne fa re dumela gore Jesu o ne a swa, a ba a tsoga, le bone ba ba swetseng mo go Jesu, Modimo o tla ba isa nae. 15 Gonne se re se lo bolelelang ka Lefoko la Morena ke se: Rona ba re phelang, ba re salelang go tla ga Morena, ga re kitla re raka ba ba robetseng. 16 Gonne Morena ka esi o tla fologa kwa legodimong ka mokgosi le ka lentswe la moengele yo mogolo le ka phala ya Modimo, mme baswi ba ba swetseng mo go Keresete ba tla tsoga pele. 17 Morago ga moo rona ba re setseng re sa ntse re tshela re tla tsholelediwa kwa loaping ka maru mmogo le bone go ya go kgatlhantsha Morena. Mme jalo re tla nna le Morena ka gale. 18 Gomotsanyang he ka mafoko ao.

1 Bathesalonika 5

1 Jaanong, bakaulengwe, ga go batlege gore lo kwalelwe ka ga dipaka le dinako;! 2 gonne lona ka losi lo itse sentle gore letsatsi la Morena le tla tla fela jaaka legodu bosigo. 3 Gonne e tla re go twe: "Go kagiso le polokego!" ke gona tshenyego e tla ba welang ka tshoganyetso, jaaka ditlhabi di wela mosadi yo moimana, mme ga ba kitla ba falola. 4 Mme lona, bakaulengwe, ga lo mo lefifing, mo letsatsi leo le ka lo welang jaaka legodu. 5 Nnyaya, lona lotlhe lo bana ba lesedi le bana ba letsatsi; ga re ba bosigo le e seng ba lefifi. 6 Ka moo he a re se robaleng jaaka ba bangwe, mme a re nneng re thantse, re nne tekano; 7 gonne ba ba robetseng ba robetse bosigo, le ba ba tagilweng ba tagilwe bosigo. 8 Mme rona ba re leng ba letsatsi, a re nneng tekano, re apere sefemela-sehuba sa tumelo le sa lorato, le tsholofelo ya phologo go nna kuane ya phemelo. 9 Gonne Modimo ga o a re beela bogale, mme o re beetse go bona phologo ka Morena wa rona Jesu Keresete 10 yo o re swetseng gore le fa re tsogile gongwe re robetse, re phele mmogo nae. 11 Ka moo gomotsanyang lo agane jaaka lo ntse lo dira.

Ditaelo le dikeleletso

12 Mme, bakaulengwe, re lo rapela gore lo tlotle bone ba ba itapisang ka lona, ba ba lo okameng mo Moreneng, ba ba lo layang. 13 lo ba kaye segolo bogolo ka lorato ka ntlha ya tiro ya bone. Agisanyang nabo. 14 Bakaulengwe, re lo kaela re re: Kgalemelang ba ba bofafalele, nametsang ba ba nyemang moko, tlhokomelang ba ba bokoa, lo nne pelotelele le botlhe. 15 Tlhokomelang gore go se nne ope yo o busetsang yo mongwe bosula ka bosula, mme tlhoafalang ka gale go direlana molemo le go o direla botlhe. 16 Itumeleng ka gale. 17 Se khutleng go rapela. 18 Lebogang mo dilong tsotlhe; gonne moo ke thato ya Modimo mo go Keresete Jesu ka ga lona." 19 Se timeng Mowa. 20 Se nyatseng dithuto tsa Lefoko la Modimo. 21 Tlhotlomisang tsotlhe, lo boloke tse di siameng. 22 Fapogang mofuta mongwe le mongwe wa bosula. 23 Mme a Modimo wa kagiso ka osi o lo itshepise gotlhe; a mewa ya lona le maphelo a lona le mebele ya lona di bolokwe, e nne tse di itekanetseng, di se na molato mo go tleng ga Morena wa rona Jesu Keresete. 24 Ona o o lo bitsang o a ikanyega, o bile o tla dirafatsa. 25 Bakaulengwe, re rapeleleng. 26 Dumedisang bakaulengwe botlhe ka katlo e e boitshepo. 27 Ke lo tiisetsa ka Morena gore lokwalo loo lo buisediwe bakaulengwe botlhe ba ba boitshepo. 28 A bopelotlhomogi jwa Morena wa rona Jesu Keresete bo nne le lona!

2 Bathesalonika 1

Tumediso

1 Nna Paulo le Silefano le Timotheo re kwalela phuthego ya Thesalonika e e mo go Modimo Rraetsho le mo go Morena Jesu Keresete. 2 A bopelotlhomogi bo nne le lona le kagiso tse di tswang mo go Modimo Rraetsho le mo go Morena Jesu Keresete!

Botswelelo-pele ja Bathesalonika le tlhomamo ya bona mo tumelong le mo loratong mo nakong ya dipogo

3 Re tshwanetse go leboga Modimo ka gale ka ntlha ya lona, bakaulengwe, jaaka go tshwanetse; ka gonne tumelo ya lona e ntse e gola thata, le lorato lwa mongwe le mongwe wa lona lo lo ratanang ka lone lo ntse lo totela pele. 4 Ke ka moo rona ka rosi re belafalang ka lona mo diphuthegong tsa Modimo ka ntlha ya boitshoko jwa lona le tumelo mo dipogisong tsotlhe tsa lona le mo dipitlaganyong tse lo di itshokelang. 5 Ke sesupo sa katlholo e e siameng ya Modimo gore lo kaiwe lo le ba ba tshwanetseng puso ya Modimo e lo bileng lo e bogela. 6 ka gonne go siame mo Modimong gore o busetse ba ba lo pitlaganyang pitlaganyo, 7 mme lona ba lo pitlaganngwang o lo lapolose mmogo le rona mo ponatshegong ya Morena Jesu, mogang a tswang kwa legodimong, a na le baengele ba thata ya gagwe, 8 a le mo kgabong ya molelo, a busolosa bone ba ba sa itseng Modimo, e bong bone ba ba sa utlweng Efangele ya ga Jesu Morena wa rona. 9 Ba tla boga petso, e bong tshenyego e e sa khutleng, e le ya go nna kgakala le sefatlhego sa Morena le kgalalelo ya thata ya gagwe. 10 motlhang a tlang go galalediwa mo baitsheping ba gagwe, le go gakgamalelwa ke badumedi botlhe ka letsatsi leo; gonne tshupo ya rona e re e lo reretseng e dumetswe. 11 Ke ka moo re ntseng re lo rapelela gore Modimo wa rona o lo dire ba ba tshwanetseng pitso, o bo o dirafatse natefelo nngwe le nngwe ya bopelontle jwa ona le tiro ya tumelo ka thata, 12 gore leina la ga Jesu Morena wa rona le galalediwe mo go lona le lona mo go ene ka fa bopelotlhomoging jwa Modimo wa rona le jwa Morena Jesu Keresete.

2 Bathesalonika 2

Go tla ga Morena go etelelwa pele ke go tla ga Moganetsa-Keresete

1 Ba ga etsho, re lo rapela ka ntlha ya go tla ga Morena wa rona Jesu Keresete le ka ntlha ya go phuthegela ga rona kwa go ene 2 gore lo se ka lwa akofa lwa faposiwa maikutlo le e seng go tshosiwa ke sepe, le fa e ka nna mowa gongwe lefoko gongwe lokwalo lo go ka tweng lo tswa mo go rona lwa go re letsatsi la Morena le setse le tsile. 3 Lo se ka lwa tsiediwa ke ope ka mokgwa ope; gonne go tshwanetse go tla tenego pele, le motho wa boikepo a itshupe, e bong motho wa tshenyego. 4 ene moganetsi yo o ikgodisetseng sengwe le sengwe se se bidiwang Modimo gongwe se se obamelwang, mo o bileng a ya go dula mo Tempeleng ya Modimo, a itshupa a re, ke ene Modimo. 5 A ga lo gakologelwe gore e rile ke sa ntse ke na le lona, ka lo bolelela dilo tseo? 6 Mme jaanong lo itse se se mo diegisang go ya a be a senolwe mo motlheng wa gagwe; 7 gonne bosaitsiweng jwa boikepo bo setse bo dira; fela yo o bo diegisang go fitlha jaanong o tshwanetse go tlosiwa pele fa gare. 8 Mme ke gona foo moikepi o tla senolwang, yo Morena Jesu o tla mmolayang ka pudulo ya molomo wa gagwe, a mo nyeletsa ka ponatshego ya go tla ga gagwe, 9 ene yoo go tla ga gagwe go leng ka fa tirong ya ga Satane ka thata ya mefutafuta le ka ditshupo le dikgakgamatso tsa maaka0 10 le ka tsietso yotlhe ya tshiamololo mo go bone ba ba latlhegang, ka ba se ka ba amogela lorato lwa go rata boammaaruri gore ba pholosiwe. 11 Ke ka ntlha ya moo Modimo o ba romelang timetso e e thata gore ba tle ba dumele maaka. 12 gore botlhe ba ba se kang ba dumela boammaaruri, mme ba kgatlhilwe ke tshiamololo, ba atlholwe. 13 Mme rona re tshwanetse go leboga Modimo ka gale ka ntlha ya lona, bakaulengwe ba lo ratwang ke Morena, ka gonne Modimo o sa le o lo itlhaolela go tswa tshimologong gore lo pholosiwe ka go itshepisiwa ke Mowa le ka go dumela boammaaruri. 14 Ke se o lo bileditseng sona ka Efangele ya rona gore lo rue kgalalelo ya Morena wa rona Jesu Keresete. 15 Ka moo he, ba ga etsho, emang ka tlhomamo, lo dirise dithuto tse lo di rutilweng, e ka nna ka molomo gongwe ka lokwalo lo lo tswang go rona. 16 Mme Morena wa rona Jesu Keresete ka esi le Modimo Rraetsho yo o re ratileng, a ba a re naya kgomotso e e sa khutleng le tsholofelo e e molemo ka bopelotlhomogi, 17 a a gomotse dipelo tsa lona, a lo tiise mo tirong nngwe le nngwe e e siameng le lefokong lengwe le lengwe le le siameng.

2 Bathesalonika 3

Ditaelo le ditumediso

1 Bakaulengwe, re sa ntse re re: Re rapeleleng gore Lefoko la Morena le ate ka bonako, le be le galalediwe fela jaaka mo go lona. 2 le gore re gololwe mo bathong ba ba sokameng ba ba bosula; gonne go dumela ga se ga botlhe. 3 Mme Morena o boikanyo yo o tla lo tiisang, a ba a lo femela mo go yo-o-bosula." 4 Mme re lo ikanya mo Moreneng gore se re se lo laelang, lo a se dira, le gona lo tla nna lo se dira. 5 A Morena a gogele dipelo tsa lona loratong lwa Modimo le boitshokong jwa ga Keresete. 6 Ba ga etsho, re lo laela ka leina la Morena Jesu Keresete gore lo ikgaoganye le mokaulengwe mongwe le mongwe yo o tsamayang ka bofafalele, e seng ka fa thutong e lo e amogetseng mo go rona. 7 Lo itse ka losi ka fa lo tshwanetseng go re etsa ka teng; gonne ga re a ka ra tsamaya ka bofafalele mo go lona. 8 Le gona, ga re a ka ra batla go ja dijo mo go ope tse re di fiwang fela, mme re ne ra dira bosigo le motshegare ka matsapa le tapisego gore re se imele ope wa lona. 9 Ga se go re, ga re na tshiamelo ya go dira jalo, mme ke go re, re ipee sekao mo go lona gore lo re etse. 10 Kana le jale fa re na le lona, re lo laetse jaana ra re: "Fa mongwe a gana go dira, le gona a se ka a ja." 11 Gonne re utlwa go twe, bangwe ba tsamaya ka botlhaswa mo go lona, ba sa dire sepe, fa e se tse di se nang mosola fela. 12 Ba ba ntseng jalo re ba laela, e bile re ba laya ka Morena Jesu Keresete gore ba dire ka tidimalo, ba je dijo tse e leng tsa bone. 13 Mme lona, bakaulengwe, se lapeng go dira tse di molemo. 14 Mme fa mongwe a sa utlwe lefoko la rona ka lokwalo loo, lo mmee leitlho, mme lo se ka lwa kopana nae, gore a tle a tlhajwe ke ditlhong; 15 le gale lo se ka lwa mo kaya mmaba, mme lo mo kgalemele jaaka mokaulengwe. 16 A Morena wa kagiso ka esi a lo nee kagiso ka metlha yotlhe le ka mekgwa yotlhe. A Morena a nne le lona lotlhe! 17 Tumediso ya me ke eo, ke le Paulo, ke e kwala ka letsogo la me. Ke yona sesupo sa me mo lokwalong longwe le longwe lo lo tswang go nna; ke kwala jalo. 18 A bopelotlhomogi jwa Morena wa rona Jesu Keresete bo nne le lona lotlhe!

1 Timotheo 1

Tumediso

1 Nna Paulo, moapostolo wa ga A Keresete Jesu ka fa taolong ya Modimo Moregolodi le ya ga Keresete Jesu yo e leng tsholofelo ya rona. 2 ke kwalela Timotheo, ngwanake tota mo tumelong: A bopelotlhomogi bo nne le wena le boutlwelo-botlhoko le kagiso tse di tswang mo go Modimo Rara le mo go Keresete Jesu, Morena wa rona.

Ka ga dithuto tsa boithamako

3 E rile fa ke tla ya kwa Maketonia, ka go laela ka re: O sale mo Efeso, o be o laole batho bangwe gore ba se ka ba ruta thuto e sele. 4 le e seng go tlhokomela dinaane le dithulaganyo tse di sa feleng tsa maina a ditshika, tse di tsosang dikgang, bogolo go go tlhokomela thulaganyo ya pholoso ya Modimo e e dirafalang ka tumelo. 5 Mme se taolo eo e isang kwa go sona ke lorato lo lo tswang mo pelong e e itshekileng le mo segakoloding se se se nang molato le mo tumelong e e se nang boitimokanyo; 6 ke dilo tse batho bangwe ba di fapogileng, ba fapogela kwa dipuong tsa boithamako. 7 Ba rata go nna baruta-molao, etswe ba sa tlhaloganye tse ba di buang, le fa e le tse ba reng ke tsa nnete tota.

Ka ga tiro ya molao

8 Mme re itse gore molao o molemo, fa motho a o dirisa ka fa go tshwanetseng ka teng. 9 a itse gore molao ga o a beelwa mosiami, mme o beetswe basiamolodi le baitaodi le baikepi le baleofi le baitshepologi le basokami le ba ba bolayang borraabo le bommaabo le ba ba bolayang batho, 10 le baakafadi le basenya-basimane le bautswa-batho le baaki le ba ba ikanang ka maaka, le fa go le sengwe se sele se se sa utlwaneng le thuto e e itekanetseng 11 ka fa Efangeleng e ke e neetsweng ya kgalalelo ya Modimo o o sego ka boona.

Moapostolo o boka boutlwelo-botlhoko jwa Modimo

12 Ke leboga ene yo o nnonotshi-tseng, e bong Keresete Jesu Morena wa rona, ka a nkaile ke le boikanyo, a ntira modiredi wa gagwe. 13 nna yo e rileng pele ka bo ke le mokgadi le mmogisi le mogateledi. Mme ke utlwetswe botlhoko, ka ke dirile jalo ke sa itse, ke tlhoka tumelo. 14 Mme bopelotlhomogi jwa Morena wa rona bo ne jwa nna bogolo mo go fetang mmogo le tumelo le lorato lo lo mo go Keresete Jesu. 15 Lefoko le le ikanyegang, le le tshwanetseng go amogelwa tota ke le: Keresete Jesu o tsile mo lefatsheng go pholosa baleofi ba nna ke leng yo mogolo wa bone. 16 Mme se ke utlwetsweng botlhoko ka ntlha ya sona ke gore Jesu Keresete a senole bopelotelele jotlhe mo go nna, ke nne wa ntlha gore e nne sekao sa ba ba tla dumelang mo go ene go isiwa botshelong jo bo sa khutleng. 17 Mme jaanong Kgosi ya masakhutleng, e bong Modimo o o sa nyeleleng, o o sa bonweng, o o botlhale o le osi, a tlotlo le kgalalelo e nne tsa ona ka bosakhutleng! Amen. 18 Ke go neela taolo eo, wena Timotheo, ngwanaka, ka fa dipolelelong-pele tse di kileng tsa buiwa ka ga gago gore o tlhabane tlhabano e e molemo ka tsona, 19 o ntse o na le tumelo le segakolodi se se se nang molato, se batho bangwe ba se latlhileng, mme ba senyegelwa ke tumelo. 20 ba Himeneo le Aleksantere e leng bangwe ba bone, ba ke ba neetseng Satane gore ba rutiwe go lesa go kgala Modimo."

1 Timotheo 2

Thapelo ya go rapelela batho botlhe

1 Jaanong ke kaela pele ga tsotlhe gore dikopo le dithapelo le dithapelelo le ditebogo di direlwe batho botlhe. 2 le dikgosi le botlhe ba ba leng bagolo, gore re nne le bophelo jwa boiketlo le tidimalo ka poifo-Modimo yotlhe le ka tlotlego. 3 Go dira jalo go molemo, go bile go natefela Modimo, Morepholosi. 4 o o ratang gore batho botlhe ba pholosiwe le go fitlha mo kitsong ya boammaaruri. 5 Gonne go Modimo o le mongwe fela le motsereganyi a le mongwe fela fa gare ga Modimo le batho, e bong Keresete Jesu, a le motho. 6 yo o ineetseng go nna tefo ya kgololo ya botlhe; ke yona tshupo e e tla rerwang ka metlha e e leng yona. 7 e ke laotsweng go nna motlhaba-mokgosi le moapostolo wa yona le moruti wa baheitane go ba isa mo tumelong le mo boammaaruring; ke bua nnete mo go Keresete, ga ke ake. 8 Ke ka moo ke ratang gore banna ba rapele mo mafelong otlhe, ba tsholeditse mabogo a a boitshepo kwa ntle ga bogale le pelaelo.

Ditshwanelo tsa mosadi

9 Le gona jalo ke rata gore basadi ba kgabe ka diaparo tse di tshwanetseng ka tshisimogo le ka tekano, e seng ka meriri e e logilweng le ka gouta, gongwe ka ditalama le diaparo tsa tlhotlhwa e kgolo, 10 mme e nne ka ditiro tse di molemo jaaka go tshwanetse basadi ba ba ratang go supa poifo-Modimo. 11 A mosadi a ithute mo tidimalong ka boikokobetso jotlhe. 12 Ga ke letlelele mosadi go ruta, le fa e le go laola monna, mme a a nne mo tidimalong. 13 Gonne Atame o bopilwe pele, Efa a bopiwa morago. 14 Le gona Atame ga a ka a tsiediwa, mme mosadi ene a tsiediwa, a wela mo molatong. 15 Mme o tla pholosiwa ka go belega bana, fa basadi ba ka nna ba ntse ba le mo tumelong le mo loratong le mo boitshepisong jo bo nang le tekano.

1 Timotheo 3

Ditshwanelo tsa badisa ba phuthego le tsa badiredi

1 Lefoko le le boikanyo ke le: Fa motho a batla tiro ya boruti, o eletsa tiro e e molemo. 2 Mme jaanong modisa wa phuthego o tshwanetse a bo a se na molato, e le monna wa mosadi a le mongwe fela, a le tekano, a na le tlhaloganyo, a na le mekgwa e men tle, a tshola baeng, a nonofile mo go ruteng. 3 e se letagwa, a se borumolano, e se mmatli wa mahumo ka mokgwa o o maswe, mme a le tsalano, e se motho wa kgang, e se morati wa madi; 4 e le yo o laolang lelapa la gagwe sentle, a na le bana ba ba utlwang ka tlotlego yotlhe. 5 Fa motho a sa itse go laola lelapa le e leng la gagwe, o ka babalela jang phuthego ya Modimo? 6 A e se nne motho yo moswa tumelong, e se re gongwe a ikgogomosa, a wela mo tshekisong ya ga Diabolo. 7 Ebile o tshwanetse go nna le tumo e e siameng mo go ba ba kwa ntle gore a se wele mo kgobong le mo serung sa ga Diabolo. 8 Badiredi le bone ba tshwanetse go nna batho ba tlotlego, ba se diteme-pedi, ba sa itlopele bojalwa, ba sa batle mahumo ka mokgwa o o maswe. 9 ba tshegeditse bosaitsiweng jwa tumelo ka segakolodi se se itshekileng. 10 Le bone a ba tlhatlhojwe pele; ke gona ba ka dirang tiro ya bodiredi, fa ba se na nyatsego. 11 Le bone basadi a e nne ba ba tlotlegang, e se balatofatsi; a ba nne tekano le boikanyo mo dilong tsotlhe. 12 A modiredi mongwe le mongwe a nne le mosadi a le mongwe fela, e nne ba ba laolang bana ba bone le malapa a bone sentle. 13 gonne ba ba dirileng sentle ka tiro ya bodiredi ba bona boemo jo bo molemo le namatshego e kgolo mo tumelong ya go dumela mo go Keresete Jesu. 14 Dilo tseo ke di go kwalela ka tsholofelo ya gore ke tla akofa ke tla koo go wena, 15 gore e re fa nka diega, o be o itse ka fa go tshwanetseng ga dirwa ka teng mo ntlong ya Modimo e e leng phuthego ya Modimo o o tshelang, le pinagare le motheo wa boammaaruri. 16 Mme ga go na pelaelo, bosaitsiweng jwa poifo-Modimo bo bogolo jwa go re: Jesu o bonaditswe mo nameng, a supelwa tshiamo ke Mowa, a bonwa ke baengele, a rerwa mo baheitaneng, a dumelwa mo lefatsheng, a tsholediwa ka kgalalelo.

1 Timotheo 4

Tenego mo metiheng ya bofelo

1 Mowa o bolela ka thanolo gore mo metiheng ya bofelo bangwe ba tla tenega mo tumelong, ba ineela mo meweng e e timetsang le mo dithutong tsa medemone. 2 e le ka boitimokanyo jwa ba ba buang maaka, ba digakolodi tsa bone di tshwailweng jaaka ka tshipi e e molelo. 3 Ba iletsa batho go nyalana, ba laola gore go ilwe dijo tse Modimo o di diretseng go amogelwa ka tebogo ke badumedi ba ba itseng boammaaruri. 4 gonne sengwe le sengwe se Modimo o se dirileng se molemo, mme ga go sepe se se nang le go latlhwa, fa se amogelwa ka tebogo; 5 gonne se itshepisiwa ka Lefoko la Modimo le ka thapelo.

Ka ga boikanyo le tlhokomelo mo tirelong

6 Fa o gakolola bakaulengwe dilo tseo, o tla bo o le modiredi yo o molemo wa ga Keresete Jesu, o le yo o ikotlang ka mafoko a tumelo le a thuto e e siameng e o ntseng o e setse morago. 7 Mme o gane dinaane tse di sa itshepang tsa basadi bagolo. Bogolo o itlwaetse poifo-Modimo. 8 Gonne go sidila mmele go na le thuso e nnye fela, mme poifo-Modimo yona e na le thuso mo dilong tsotlhe, ka e na le tsholofetso ya botshelo jwa gompieno le ya jo bo tlang. 9 Ke lefoko le le ikanyegang le le tshwanetseng go amogelwa tota. 10 go nne re itapisetsa sona seo le go se tlhabanela, ka re solofela mo Modimong o o tshelang, o e leng Mopholosi wa batho botlhe, bogolo wa bone ba ba dumelang. 11 Dilo tseo o di ba laele, o di ba rute. 12 A go se nne ope yo o nyatsang bokau jwa gago, mme o nne sekao mo go ba ba dumelang ka puo le motsamao le lorato le mowa le tumelo le ka boitsheko. 13 Tswelela pele go buisa le go kaela le go ruta, go ya ke be ke tle. 14 O se ka wa tlhokomologa neo e e mo go wena, e o e neilweng ka polelelo-pele le ka go bewa diatla ke bagolo. 15 Tlhoafalela dilo tseo, o nne mo go tsona gore botswelelo-pele jwa gago bo bonatshege mo go botlhe. 16 Ikele tlhoko, o be o tlhokomele le yona thuto; o tlhomame mo dilong tseo. Fa o dira jalo, o tla ipholosa, o be o pholosa ba ba go utlwang.

1 Timotheo 5

Batsofe le batlholagadi

1 O se ka wa kgalemela monna-mogolo, mme o mo kaele jaaka e kete ke rraago. 2 le basadi-bagolo jaaka e kete ke bommaago, le ba baswa jaaka e kete ke bokgaitsadio, ka boitsheko jotlhe. 3 Batlholagadi ba e leng batlholagadi tota o ba tlotle. 4 Mme fa motlholagadi a na le bana gongwe bana ba bana, a bao ba ithute go supa bodumedi pele mo go ba ga bone le go leboga batsadi ba bone; gonne seo ke se se kgatlhang Modimo. 5 Mme ene yo e leng motlholagadi tota, a tlogetswe a le esi, o solofetse mo Modimong, o tswelela pele ka mekokotlelo le ka merapelo bosigo le motshegare. 6 mme yo o phelelang dikgatlhego tsa gagwe ene o sule, le fa a ntse a phela. 7 Dilo tseo le tsona o di ba laele gore ba nne ba ba se nang molato. 8 Fa motho a sa tlamele ba ga gabo, bogolo ba e leng ba ntlo ya gagwe, o itatotse tumelo, o bosula bogolo go yo o sa dumeleng. 9 A mo palong go kwalwe motlholagadi fela wa dinyaga tse di sa tlhaeleng 60, yo o neng e le mosadi wa monna a le mongwe fela, 10 a na le tshupo ya ditiro tse di molemo tsa gore o godisitse bana, a tshola baeng, a tlhapisa baitshepi dinao, a thusa ba ba pitlagantsweng, a tlhokomela tiro nngwe le nngwe e e molemo. 11 Batlholagadi ba e sa ntseng e le ba baswa, o ba gane; gonne e a re fa ba fenngwa ke dikeletso mo go tlotlololang Keresete, ba rate go nyalwa, 12 ba welwe ke katlholo ya gore ba dirolotse maikano a bone a pele. 13 Mme le gona ba ineela botshwakga, ba tlwaela go tlhotlhoma le malapa; mme ga se go tshwakgafala fela, e bile ke babalabadi le batshwenyi ba ba buang tse di sa tshwanelang. 14 Ka ntlha ya moo ke batla gore batlholagadi ba e sa ntseng e le batho ba baswa ba nyalwe, ba tshole bana, ba dise lelapa, gore ba se nee moganetsi lebaka la go kgoba. 15 Gonne bangwe ba setse ba fapogile, ba latela Satane. 16 Fa modumedi a na le batlholagadi, a a ba tlamele gore phuthego e se ka ya imediwa, yona e tlamele ba e leng batlholagadi tota.

Ka ga ditshwanelo tsa Bagolo le dikaelo tse dingwe

17 Bagolo ba phuthego ba ba tshwereng tiro sentle a ba kaiwe ba tshwanetswe ke tlotlo e e menaganyeng, bogolo bone ba ba dirang ka lefoko le ka thuto. 18 gonne Lokwalo lo a re: "Kgomo e e phothang o se ka wa e bofa molomo;" gape lo a re: "Modiri o tshwanetswe ke tuelo ya gagwe." 19 Fa mogolo wa phuthego a latofadiwa, se amogele tatofatso eo, fa e se ka basupi ba babedi gongwe ba bararo. 20 Ba ba leofang o ba kgalemele fa pele ga botlhe gore ba bangwe le bone ba boife. 21 Ke go laya fa pele ga Modimo le Keresete Jesu le baengele ba ba tlhaotsweng gore o tlhokomele dilo tseo; o se ka wa atlhola o ise o tlhotlhomise, o se dire sepe ka go gobelelela motho. 22 O se ka wa baya motho ope diatla ka potlako, le gona o se ka wa itsenya mo maleong a batho ba bangwe. Wena o nne o itshekile. 23 O se tlhole o nwa metsi fela, mme o nwe weinenyana ka ntlha ya mala a gago, le ka o fokola gantsi. 24 Maleo a batho bangwe a itsege gotlhe, a ba etelela pele kwa katlholong, mme a ba bangwe a a ba latela. 25 Go ntse jalo le ditiro tse di molemo, di itsege gotlhe; mme tse di sa itsegeng ga di ka ke tsa fitlhegela ruri.

1 Timotheo 6

Ditshwanelo tsa batlhanka

1 Botlhe ba e leng batlhanka ba ba mo jokweng a ba kaye beng ba bone e le ba ba tshwanetsweng ke tlotlo yotlhe gore go se kgalwe leina la Modimo le thuto. 2 Bone ba ba nang le beng ba ba dumelang a ba se ka ba ba tlhokisa tlotlo, ka e le badumedi-ka-bone, mme a ba ba direle bogolo; ka gonne ba ba amogelang tirelo e e molemo ke badumedi le barategi. Dilo tseo o di ba rute, o ba laye.

Dikaelo le dikgakololo tse dingwe

3 Fa motho a ruta dilo di sele, mme a sa dumalane le mafoko a a itekanetseng a Morena wa rona Jesu Keresete le thuto ya poifo-Modimo, 4 o ikgogomositse a ntse a sa itse sepe, mme o na le bolwetse jwa dipotsolotso le jwa dikganetsanyo tse di tsalang lefufa le ntwa le dikgalo le dikgopolelo tse di bosula 5 le diphapaang tse di sa feleng tsa batho ba ba senyegileng tlhaloganyo, ba ba amogilweng boammaaruri, ka ba itlhoma poifo-Modimo e le papadi. 6 Papadi e kgolo ke poifo-Modimo e e nang le pelo e e thethebetseng. 7 Gonne ga re a ka ra tsisa sepe mo lefatsheng, mme go bonala gore ga re ka ke ra ntsha sepe mo go lone. 8 Mme fa re na le dijo le diaparo a go re lekane. 9 Ba ba ratang go huma ba wela mo thaelong le mo serung le mo dikeletsong tse dintsi tsa bosilo tse di senyang, tse di nwetsang batho mo tshenyegong le mo tatlhegong. 10 Gonne bopelotshetlha ke modi wa masula otlhe; e rile batho bangwe ba ineela mo go jona, ba fapoga tumelo, ba itirela matlhoko a mantsi. 11 Mme wena, motho wa Modimo, tshaba dilo tseo! O tsotelele tshiamo le poifo-Modimo le tumelo le lorato le boitshoko le bopelonolo. 12 Tlhabana tlhabano e e molemo ya tumelo, phamola bophelo jo bo sa khutleng jo o bo bileditsweng, wa ba wa ipolela boipolelo jo bo molemo fa pele ga basupi ba le bantsi. 13 Ke go laya fa pele ga Modimo o o phedisang dilo tsotlhe le fa pele ga Keresete Jesu yo o supileng boipolelo jo bo molemo fa pele ga Pontio Pilato, 14 ka re: Tshegetsa taolo eo ka mokgwa o o se nang sebala le nyatsego go fitlha ponatshegong ya Morena wa rona Jesu Keresete, 15 e e tla bonatshiwang mo metiheng ya teng ke yo e leng Mmusi a le esi wa masego le Kgosi ya dikgosi le Morena wa barena. 16 Ke ene fela yo o nang le bosasweng, yo o agileng mo leseding le le sa ka keng la atamelwa, yo o iseng a ke a bonwe ke motho ope, yo o sa ka keng a bonwa ke ope. Ke ene yo o tshwanetsweng ke tlotlo le puso e e sa khutleng. Amen. 17 Bahumi ba lefatshe leno o ba lave gore ba se ka ba ikgodisa le e seng go ikanya khumo e e se nang tlhomamo, mme a ba solofele mo Modimong o o re abelang dilo tsotlhe ka botlalo gore di re jese monate. 18 O be o ba laye gore ba dire molemo, ba hume ka fa ditirong tse di molemo, ba itumelele go atswa le go abelana, 19 ba be ba iphuthele mahumo a mothao o o siameng wa tse di tlang gore ba tle ba bone botshelo jwa nnete. 20 Timotheo, boloka se o se neilweng, o thibogele dipalabalo tsa boithamako le dikganetsanyo tsa se se bidiwang kitso, etswe e se yona. 21 e bangwe e rileng ba ineetse mo go yona, ba timela ntlheng ya tumelo. A bopelotlhomogi bo nne le lona!

2 Timotheo 1

Tumediso

1 Nna Paulo, moapostolo wa ga Keresete Jesu ka go rata ga Modimo ka fa tsholofetsong ya botshelo jo bo mo go Keresete Jesu, 2 ke kwalela Timotheo, ngwanake yo o rategang: A bopelotlhomogi le boutlwelo-botlhoko le kagiso tse di tswang mo go Modimo Rara le mo go Keresete Jesu Morena wa rona di nne le wena!

Lorato lwa ga Paulo lwa go rata Timotheo

3 Ke leboga Modimo o ke sa leng ke o direla go tloga mo go borre ka segakolodi se se itshekileng. Ke ntse ke go gopotse ka gale mo merapelong ya me bosigo le motshegare. 4 Ke tlhologeletswe go go bona, fa ke gopola dikeledi tsa gago, gore ke tle ke tladiwe boitumelo. 5 Ke gakologelwa tumelo ya gago e e se nang boitimokanyo, e e rileng pele ya bo e agile mo go mmaago-mogolo Loise le mo go mmaago Onika, mme ke dumela gore le mo go wena e teng. 6 Ka ntlha ya moo ke go gakolola gore o kgotetse neo ya Modimo gape e e mo go wena ka peo ya diatla tsa me. 7 Gonne Modimo ga o a ka wa re naya mowa wa boboi, mme e le wa thata le wa lorato le wa boitshwaro. 8 Ka moo o se ka wa tlhajwa ke ditlhong ka ntlha ya tshupo ya go supa ka ga Morena wa rona, le fa e le nna, ke le mogolegwi wa gagwe, mme o bogele Efangele mmogo le nna ka fa thateng ya Modimo 9 o o re pholositseng, wa re bitsa ka pitso e e boitshepo, e seng ka fa ditirong tsa rona, mme e le ka fa boikaelelong jwa ona le ka fa bopelotlhomoging jo re sa leng re bo newa mo go Keresete Jesu pele ga metlha e e se nang tshimologo, 10 mme jo jaanong bo senotsweng ka iponatso ya ga Keresete Jesu, Mogolodi wa rona, yo o nyeleditseng loso, a baya bophelo le bosasweng mo leseding ka Efangele 11 e ke e beetsweng go nna motlhaba-mokgosi le moapostolo le moruti wa baheitane. 12 Ke ka ntlha ya moo ke bogang dilo tseo, mme ga ke tlhajwe ke ditlhong; gonne ke itse yo ke dumetseng mo go ene, ke bile ke itse ka tlhomamo gore o nonofile go boloka se ke se neetsweng go fitlha mo letsatsing leo. 13 Sekao sa mafoko a a itekanetseng a o a utlwileng mo go nna, o se tshegetse mo tumelong le mo loratong lo lo mo go Keresete Jesu. 14 Neo e e molemo e o e neetsweng o e boloke ka Mowa o o Boitshepo o o agileng mo go rona. 15 Kana o itse gore batho botlhe ba kwa Asia ba nkhularetse, ba Figelo le Heremogene e leng bangwe ba bone. 16 A Morena a utlwele ba ntlo ya ga Onesiforo botlhoko; gonne o ntsitsibositse gantsi, mme a se ka a tlhajwa ke ditlhong ka ntlha ya keetane e e mpofileng. 17 Mme e rile a fitlha kwa Roma, a mpatla ka tlhoafalo, a ba a mpona. 18 A Morena a mo nee go bona boutlwelo-botlhoko mo Moreneng ka letsatsi leo. Mme dilo tse dintsi tse a di ntiretseng kwa Efeso, o di itse sentle thata.

2 Timotheo 2

Kaelo ya go ema ka tlhomamo mo tumelong le mo tirelong

1 Mme wena, ngwanaka, tia jaanong ka bopelotlhomogi jo bo mo go Keresete Jesu. 2 Mme dilo tse o di utlwileng mo go nna go le basupi ba bantsi, o di neele batho ba ba ikanyegang, ba ba bileng ba tla nonofa go di ruta ba bangwe. 3 Boga le nna jaaka motlhabani yo o siameng wa ga Keresete Jesu. 4 Ga go ope yo e a reng a bololetse tlhabano, a tshwenyegele tse a iphedisang ka tsona, mme o dira gore a kgatlhe ene yo o mmileditseng ntweng. 5 Kana le fa motho a tsena mo kgaisanyong, ga a nke a rwesiwa serwalo, fa a sa se lekele ka fa molaong. 6 Molemi yo o itapisang o tshwanetse go nna wa ntlha yo o jang maungo. 7 Ela se ke se buang tlhoko; gonne Morena o tla go neela tlhaloganyo mo dilong tsotlhe. 8 Gopola Jesu Keresete yo o tsositsweng mo baswing, yo e leng wa losika lwa ga Dafita ka fa Efangeleng ya me 9 e ke e bogelang, mo ke bileng ka golegwa jaaka mosenyi. Mme Lefoko la Modimo lone ga le a golegwa. 10 Ke gona ka moo ke itshokelang dilo tsotlhe ka ntlha ya batlhaolwi gore le bone ba amogele pholoso e e mo go Keresete Jesu le kgalalelo e e sa khutleng. 11 Lefoko le le boikanyo ke le: "Fa re sule nae, re tla phela nae. 12 Fa re itshoka, re tla busa nae; fa re mo itatola, le ene o tla re itatola. 13 Fa re sa ikanyege, ene o tla nna a le boikanyo; gonne ga a ka ke a iitatola."

Ka ga maitsholo a a ka rutang ba ba fapogileng thuto e e siameng le bophelo jo bo itshekileng

14 Dilo tseo o di ba gopotse, o ba tlhagise fa pele ga Modimo gore ba se ka ba ganetsanya ka mafoko mo go sa thuseng sepe, mme e le fela go isa ba ba a utlwang mo tshenyegong. 15 O nne tlhaga gore o itshupetse Modimo o le yo o ikanyegang, o le modiri yo o se nang go tlhajwa ke ditlhong, yo o lebanyang Lefoko la boammaaruri ka tshwanelo. 16 Mme dipalabalo tsa boithamako o di tshabe; gonne babalabadi ba tla nna ba tswelela pele fela mo boikepong. 17 Lefoko la bone le tla nna le kekela jaaka tlhagala e e kekelang, ba Himeneo le Fileto e leng bangwe ba bone, 18 ba ba fapogileng boammaaruri ba re tsogo ya baswi e setse e dirafetse, ba be ba senya tumelo ya ba bangwe. 19 Le fa go ntse jalo motheo o o tlhomameng wa Modimo o erne, o na le sekano se se reng: "Morena o itse ba e leng ba gagwe;"le se se reng: "A mongwe le mongwe yo o bitsang leina la Morena a tlogele tshiamololo." 20 Mme jaanong mo ntlong e kgolo ga go na dijana tsa gouta le tsa selefera fela, mme go na le tsa logong le tsa letsopa le tsona, tse dingwe e le tsa tlotlo, tse dingwe e le tsa tlotlololo. 21 Jaanong fa motho a tlhapa dilo tseo, o tla nna sejana sa tlotlo se se itshepisitsweng, se se lebanyeng go direla mong wa ntlo, se se baakanyeditsweng tiro nngwe le nngwe e e molemo. 22 Tshaba dikeletso tsa bokau, o batle tshiamo le tumelo le lorato le kagiso mmogo le ba ba bitsang Morena ka dipelo tse di itshekileng. 23 Mme dipotso tsa bosilo le tsa bonyana o di gane, ka o itse gore di tsala kgang fela. 24 Mme motlhanka wa Morena ga a tshwanela go nna motho wa kgang, mme a a nne pelontle le botlhe, a itse go ruta, mme a itshokele bosula. 25 a be a kgalemele baganetsi ka bonolo, e tle e re gongwe Modimo o ba nee tlhabologo e e isang kitsong ya boammaaruri, 26 ba tle ba rarabologelwe, ba tswe mo serung sa ga Diabolo se ba neng ba tshwerwe ka sona gore ba dirafatse thato ya gagwe.

2 Timotheo 3

Tshenyego e e boitshegang metiheng ya bofelo

1 Mme itse gore mo malatsing a bofelo go tla tla dipaka tse di bokete. 2 gonne batho e tla nna baithati, baratamadi, baipoki, baikgantshi, bakgadi, ba ba sa utlweng bagolo, ba ba sa lebogeng, ba ba sa itshepang, 3 ba ba se nang lorato, ba ba sa itshwareleng, ba ba latofatsang, ba ba sa itsholeng sentle, ba ba sa itshwareng, ba ba sa rateng sepe se se molemo, 4 balotsana, ba ba kgopo, ba ba ikgogomosang, ba ba ratang dikgatlhego tsa lefatshe bogolo go Modimo. 5 ba ba nang le setshwano sa bodumedi, etswe thata ya jona ba e latotse. Bone bao o ikgaoganye nabo. 6 Gonne mo go bao go na le ba ba kukunelang matlo, ba ikgapela basadi ba ba se nang maitsholo, ba ba tletseng boleo, ba gogwa-gogwTa ke dikeletso tsa mefutafuta. 7 le fa ba ithuta ka gale, ga ba kgone ka gope go fitlha kitsong ya boammaaruri. 8 Banna bao ba ganetsa boammaaruri, jaaka Janese le Jambrese ba kile ba ganetsa Mose. Ke batho ba ba senyegileng maikutlo, mo ba sa tlholeng ba ka dumela. 9 Mme ga ba kitla ba tswelela pele ka boleele; gonne bosilo jwa bone bo tla itsege mo go botlhe, fela jaaka jwa bale bo senogile.

Kaelo ya go ema ka tlhomamo mo thutong e e siameng, le ya go rera ka nako le nako

10 Mme wena o ntatetse ka thuto le mokgwa le boikaelelo le tumelo le bopelotelele le lorato le boitshoko 11 le ditlhomaro le dipogiso, jaaka di ntirafaletse kwa Antiogia le kwa Ikonio le kwa Lesitara. Di kana kang ne, dipogiso tse ke di itshoketseng! Mme Morena o nkgolotse mo go tsona tsotlhe. 12 Botihe ba ba ratang go phela ka poifo-Modimo mo go Keresete Jesu le bone ba tla bogisiwa. 13 Mme batho ba ba bosula le batsietsi ba tla nna ba sulafalela pele, ba timetsa, ba bile ba timediwa. 14 Mme wena, tlhomama mo dilong tse o di ithutileng, wa di dumela ka go itemogela, ka o itse ba o ithutileng mo go bone 15 le ka Dikwalo tse di boitshepo o sa le o di itse go tswa bonyaneng jwa gago, tse di nonofileng go go tlhalefisetsa phologo ka go dumela mo go Keresete Jesu. 16 Lokwalo longwe le longwe lo lo kwadilweng ka tlhotlheletso ya Modimo lo molemo go ruta le go kgalemela le go sokolola le go godisa mo tshiamong, 17 gore motho wa Modimo a nne boitekanelo, e nne yo o etleetsegetseng tiro nngwe le nngwe e e siameng ka botlalo.m

1 Timotheo 4

1 Ke go ikanisa fa pele ga Modimo le fa pele ga Keresete Jesu yo o tla atlholang baphedi le baswi, le ka ponatshego ya gagwe le ka puso ya gagwe, ke re: 2 Rera Lefoko o nne yo o ipaakantseng ka nako e e leng yona le e e seng yona; supa molato, o kgalemele, o laye ka bopelotelele jotlhe le ka thuto; 3 gonne go tla tla sebaka se ba tla ganang thuto e e itekanetseng ka sona; mme ba tla ikgobokanyetsa baruti ka fa dikgatlhegong tsa bona ba ba ba tlakisang ditsebe. 4 Ba tla iphaposa ditsebe mo boammaaruring, ba fapogela dinaaneng. 5 Mme wena, o nne tekano mo dilong tsotlhe, o itshokele dipogiso, o dire tiro ya moreri wa Efangele, o fetse tirelo ya gago ka botlalo.

Paulo o leba bokhutlo jwa gagwe. O ipiletsa Timotheo. Kitsiso ka ga batho ba bangwe

6 Nna ke setse ke tla dirwa setlhabelo, nako ya me ya go swa e fitlhile. 7 Ke tlhabanye tlhabano e e molemo, ke weditse tshiano, ke bolokile tumelo. 8 Jaanong ke setse ke beetswe serwalo sa tshiamo se Morena Moatlhodi yo o siameng o tla se nnayang ka letsatsi leo, mme e seng nna ke le nosi, le bona botlhe ba ba ratang ponatshego ya gagwe." 9 Itlhaganele go tla kwano go nna ka bonako; 10 gonne Demase o ntlogetse, ka a ratile lefatshe leno, o ile kwa Thesalonika. Keresekese o ile kwa Galatia, Tito o ile kwa Dalematia. 11 Ke Luka fela yo ke nang nae. Tsaya Mareko, o be o tle nae; gonne o tla nthusa thata mo tirelong. 12 Tigiko ene ke mo rometse kwa Efeso. 13 Kobo e ke e tlogetseng mo go Karepo kwa Teroase, e re o tla, o e ntlele, le dikwalo, bogolo tsa matlalo. 14 Aleksantere wa mothudi o ntiretse bosula jo bogolo; Morena o tla mmusetsa ka fa ditirong tsa gagwe. 15 Le wena, o itise mo go ene; gonne o ganeditse mafoko a rona thata. 16 Mo boikarabelong jwa ntlha jwa me ga go a ka ga ema ope le nna, ba ntshabetse botlhe; a ba se ka ba bonwa molato ka ntlha ya moo. 17 Mme Morena ene o ne a ema le nna, a nthatafatsa gore ke tle ke rere Efangele go ya bokhutlong, mme baheitane botlhe ba utlwe; ka ba ka gololwa mo leganong la tau. 18 Morena o tla nkgolola mo tirong nngwe le nngwe e e bosula, a mpholosa, a nkisa mo pusong ya gagwe ya legodimo. A kgalalelo e nne ya gagwe go ya bosakhutleng! Amen.

Tumediso

19 Dumedisa Periseka le Akwila le ba lapa la ga Onesiforo. 20 Eraseto o setse kwa Korinthe, Terofirno ke mo tlogetse kwa Mileto a lwala. 21 Itlhaganele go tla, mariga a ise a tsene. Eubulo a re, o dumele; le Putese le Leno le Kelaudia le bakaulengwe botlhe ba a go dumedisa. 22 A Morena Jesu Keresete a nne le mowa wa gago; a bopelotlhomogi bo nne le lona!

Tito 1

Tumediso

1 Nna Paulo, motlhanka wa Modimo le moapostolo wa ga Jesu Keresete ka ntlha ya tumelo ya batlhaolwi ba Modimo le ka ntlha ya kitso ya boammaaruri jo bo isang mo poifong-Modimo 2 ka tsholofelo ya bophelo jo bo sa khutleng, jo Modimo o o sa ka keng wa aka o sa leng o bo solofetsa pele mo metiheng e e se nang tshimologo, 3 mme wa senola Lefoko la ona mo metiheng ya teng ka thero e ke e neetsweng ka fa taolong ya Modimo Morepholosi. 4 ke kwalela Tito ngwanake tota ka fa tumelong e re e tlhakanetseng: Bopelotlhomogi le boutlwelo-botlhoko le kagiso tse di tswang mo go Modimo Rara le mo go Keresete Jesu, Moregolodi, a di nne le wena.

Tito o laeltva tiso ya phuthego ya Kereta le go ganetsa baruti ba tsietso

5 Ke go tlogetse kwa Kereta gore o tle o rulaganye dilo tse di neng di setse, le go baya bagolo ba phuthego mo motseng mongwe Ie mongwe ka fa ke go laetseng ka teng; 6 yo o tlhongwang a e nne yo o se nang molato, monna wa mosadi a le mongwe, a na le bana ba ba dumelang, ba ba sa bonweng molato wa botlhaswa gongwe boitaolo; 7 gonne mookamedi o tshwanetse go nna motho yo o se nang molato, e le yo o tlhokomelang tsa Modimo, e se yo o ikgantshang, e se yo o gakalang fela, e se letagwa, e se morumodi, a sa batle khumo e rrtpe. 8 mme e le yo o tsholang baeng, yo o ratang se se molemo, yo o itsholang sentle, yo o thokgameng, yo o boitshepo, yo o tekano, 9 a tshegeditse lefoko le le ikanyegang le le lebanyeng thuto gore a kgone go kaela ka thuto e e itekane-tseng le go fenya baganetsi. 10 Gonne go na le batho ba le bantsi ba ba ganang go utlwa, le babalabadi, le batsietsi, bogolo ba e leng ba thupiso, 11 ba ba tshwanetseng go thijwa melomo, ka ba feretlha malapa gotlhe ka go ruta dilo tse di sa tshwanelang, e le ka ntlha ya papadi e mpe. 12 Mongwe wa bone, e bong moporofeti wa bone, o rile: "Bakeret ke baaki ka gale, ke dibata tse di bosula, ke dimpa tse di bobodu." 13 Tshupo eo ke ya nnete. Lebakeng leo o ba kgalemele ka bogale gore ba tle ba fole mo tumelong, 14 ba se ka ba tlhokomela dinaane tsa Sejuta le ditaolo tsa batho ba ba fapogang boammaaruri. 15 Dilo tsotlhe di itshekile mo go ba ba itshekileng; mme mo go ba ba itshekologileng, ba ba sa dumeleng, ga go sepe se se itshekileng; go kgotlelegile maikutlo a bone le digakolodi tsa bone. 16 Ba ipolela ba re ba itse Modimo! mme ba o itatola ka ditiro tsa bone, ka ba le bosula mo go fetisang, ba sa utlwe, ba sa nonofa go dira tiro epe e e molemo.

Tito 2

Kaelo ka ja Tito a tshwanetseng go ruta banna-bagolo le basadi le makolwane le batlhanka ka teng 1 Mme wena, bua dilo tse di tshwanetseng thuto e e tshedisang. 2 A banna-bagolo ba

nne tekano le tlotlego le boiketlo, ba itekanele mo tumelong le mo loratong le mo boitshokong. 3 Basadi-bagolo le bone a ba nne jaaka go tshwanetse baitshepi, e se nne balatofatsi, ba se laolwe ke majalwa, e nne ba ba rutang tse di molemo. 4 gore ba rute basadi ba baswa go rata banna ba bone le go rata bana ba bone, 5 ba nne tekano, ba nne phepa, ba tlhokomele tiro tsa malapa, ba nne molemo, ba ikokobeletse banna ba bone gore Lefoko la Modimo le se ka la kgalwa. 6 Makolwane le ona o a kaele fela jalo gore a itshole sentle, 7 o ntse o itshupa ka dilo tsotlhe gore o sekao mo ditirong tse di molemo; mo go ruteng o itshupe ka maikutlo a a sa senyegang le ka tlotlego, 8 o na le puo e e thokgameng e e se nang go ka ganediwa, gore yo o ganetsang a tle a tlhajwe ke ditlhong, ka a tlhoka bosula jo a ka bo buang ka ga rona. 9 Batlhanka o ba kaele gore ba ikokobeletse beng ba bone mo dilong tsotlhe, ba ba kgatlhe, ba se ba ganetse. 10 ba se itseele sepe, mme ba itshupe ka boikanyo jotlhe jo bo molemo gore ba kgabise thuto ya Modimo, Morepholosi, mo dilong tsotlhe.

Bopelotlhomogi jo bo pholosang bo bonatshegetse botlhe, le se bo se kayang

11 Gonne bopelotlhomogi jwa Modimo bo bonetse jo bo tsisetsang batho botlhe pholoso; 12 bo re ruta gore re itatole boikepo le dikeletso tsa lefatshe, mme re phele ka tekano le ka tshiamo le ka borapedi mo lefatsheng leno. 13 re ntse re lebeletse lesego la tsholofelo le ponatshego ya kgalalelo ya Modimo o mogolo le ya ga Keresete Jesu Morepholosi1 14 yo o re ineeletseng losong gore a re golole mo tshiamololong yotlhe, a be a itshekise batho gore e nne ba gagwe ba ba tlhoafaletseng ditiro tse di molemo. 15 Dilo tseo o di bue, o kaele, o supe se e leng molato ka tlhoafalo yotlhe. A go se nne ope yo o go nyatsang.

Tito 3

1 O ba gakolole gore ba ikokobeletse mebuso e e laolang, ba e utlwe, ba etleetsegele tiro nngwe le nngwe e e molemo. 2 ba se kgale ope, ba se batle kgang, mme ba nne bopelontle, ba itshupe ka bonolo jotlhe mo bathong botlhe. 3 Gonne le rona re kile ra bo re le bosilo, re sa utlwe, re timetse, re direla dikeletso le dikgatlhego dingwe le dingwe, re phela ka bosula le ka lefufa, re ilega, re tlhoanye. 4 Mme e rile go bonala bopelontle jwa Modimo, Morepholosi, le go rata batho ga ona. 5 wa re pholosa, e seng ka ntlha ya ditiro tsa tshiamo tse rona re di dirileng, mme e le ka fa boutlwelong-botlhoko jwa ona ka tlhapo ya go tsalwa gape le ka ntshwafatso ya Mowa o o Boitshepo 6 o o o goromeditseng mo go rona ka Jesu Keresete, Morepholosi. 7 gore e tle e re fa re sena go siamisiwa ka bopelotlhomogi jwa ona, re nne baruaboswa ba botshelo jo bo sa khutleng jo re bo solofelang. 8 Lefoko leo ke le le ikanyegang. Mme ke rata gore dilo tseo o di bolele ka tlhomamo gore ba ba dumetseng mo Modimong ba tlhoafalele go dira ditiro tse di molemo. Dilo tseo di siame, e bile di thusa batho. 9 Mme o katoge dipotso tsa bosilo le dithulaganyo tsa maina a ditshika le dikgang le dikganetsanyo ka ga molao; gonne ga di thuse sepe, ke tsa boithamako fela. 10 Motho yo o simololang kereke ya maitirelo e re fa o sena go mo tlhagisa gangwe gongwe gabedi, a gana, o mo tlogele, 11 ka o itse gore yo o ntseng jalo o kgopo, o a leofa; o bile o ikatlhotse.

Melaetsa e mengwe. Tumediso

12 E re fa ke romela Aretema gongwe Tigiko koo go wena, o itlhaganele go tla go nna kwano Nikopodi; gonne ke ikaeletse go dika mariga teng. 13 Senase, moitse-molao, le Apolo o ba thuse ka tlhoafalo go ka etela pele, gore ba se ka ba tlhoka sepe. 14 A ba ga rona le bone ba ithute go nna tlhaga mo ditirong tse di molemo go thusa ka tse di batlegang gore ba se nne ba ba sa ungweng sepe. 15 Botlhe ba ke nang nabo ba a go dumedisa. Ntumedisetsa ba ba re ratang mo tumelong. A bopelothomogi bo nne le lona lotlhe! Amen.

Filemone 1

Tumediso le tebogo

1 Nna Paulo, mogolegwi wa ga Keresete Jesu, le Timotheo morwa-Rre, re kwalela Filemone, moratiwa wa rona, modiri-ka-rona. 2 le Apia, kgaitsadia-rona, le Aregipo, motlhabani-ka-rona, le phuthego ya mo ntlong ya gago. 3 A bopelotlhomogi le kagiso tse di tswang mo go Modimo Rraetsho le mo go Morena Jesu Keresete di nne le lonaK 4 Ke leboga Modimo wa me ka gale, fa ke go gopola mo merapelong ya me, 5 ka ke utlwa ka ga tumelo ya gago ya go dumela mo go Morena Jesu le ka ga lorato lwa gago lo o ratang baitshepi botlhe ka lone, 6 gore tumelo ya gago e re kopanyeng nao ka yona e itshupe ka kitso ya tse di molemo tsotlhe tse di mo go rona, e le go direla Keresete. 7 Gonne ke ne ka nna le boitumelo jo bogolo le kgomotso ka ntlha ya lorato lwa gago; ka gonne dipelo tsa baitshepi di tsitsibositswe ke wena, morwa-Rra.

Paulo o rapelela Onesimo, motlhanka yo o thobileng kwa moreneng wa gagwe a ba a tlhabologa

8 Ka ntlha ya moo, le fa nka go laela se se tshwanetseng ka Keresete ka pelo e e phuthologileng, 9 bogolo ke go rapela ka ntlha ya lorato, ke le Paulo, monna-mogolo, yo kajeno e bileng ke le mogolegwi wa ga Keresete Jesu; 10 ke go rapela ka ntlha ya ga Onesimo ngwanake yo ke mo tsetseng ke le mo dikgoleng, 11 yo e rileng pele a bo a se molemo ope mo go wena, mme kajeno o molemo mo go wena le mo go nna. 12 Ke mmusetsa koo go wena; mo tshole ene yo e leng pelo ya me. 13 Ke ne ke rata go mo thibela gore a nne le nna, a ntirele mo boemong jwa gago, ke le mo dikgoleng ka ntlha ya Efangele. 14 Mme ke ne ke sa rate go dira sepe kwa ntle ga tetlelelo ya gago, gore molemo wa gago o se dirafale jaaka e kete ke ka pateletso, mme e nne ka pelotshweu. 15 Gonne motlhamongwe o ne a kgaogantswe le wena ka sebakanyana, e le gore o tle o nne nae ka bosakhutleng, 16 e sa tlhole e le motlhanka, mme e le yo o gaisang motlhanka, e le mokaulengwe yo o rategang; ke wa me tota, mme bogolo ke wa gago ka fa nameng le mo Moreneng. 17 Fa jaanong nna o nkaya molekane wa gago, mo tshole jaaka o ka tshola nna. 18 Mme fa a go senyeditse sengwe, gongwe a le molato nao, o se batle mo go nna. 19 Ke le Paulo, ke kwadile ka letsogo la me ka re: Nka lefa, ka tloga ka go bontsha gore wena ka wesi o molato mo go nna ka bojotlhe jwa gago. 20 Ee, ngwana wa ga rra, a nke ke bone thuso ya gago mo Moreneng: Lapolosa pelo ya me mo go Keresete. 21 Ke go kwaletse ka go ikanya kutlo ya gago, ke bile ke itse gore o tla dira le go fetisa se ke se buang.

Boikakanyo le tumediso

22 Le gona o ke o mpaakanyetse bonno koo; gonne ke solofela gore ke tla lo neelwa gape ka merapelo ya lona. 23 Epafera mogolegwi-ka-nna mo go Keresete Jesu o a go dumedisa. 24 le Mareko le Aristarego le Demase le Luka, badiri-ka-nna. 25 A bopelotlhomogi jwa Morena wa rona Jesu Keresete bo nne le mewa ya lona! Amen.

Bahebere 1

Keresete o feta baengele kgakala

1 E rile Modimo o sena go bua gantsi le ka mekgwa e mentsi le borraetsho ka baporofeti mo metiheng ya bogologolo, 2 wa bua le rona mo bofelong jwa malatsi ano ka Morwaa-ona yo o mmeileng morua-boswa wa dilo tsotlhe, yo e bileng o dirile mafatshe ka ene. 3 Ke ene marang a kgalalelo ya ona le setshwano sa bodimo jwa ona, o tshegeditse dilo tsotlhe ka lefoko la thata ya gagwe; ya re a sena go dira phepafatso ya dibe, a nna ka fa letsogong le le jang la Borena kwa magodimong. 4 a nna mogolo go feta baengele, jaaka a filwe boswa jwa leina le legolo bogolo go maina a bone. 5 Gonne ke ofe wa baengele yo o kileng wa mo raya wa re: "O Morwaake, kego tsetse kajeno"? Wa ba wa re: "Ke tla nna rraagwe, mme ene o tla nna Morwaake"? 6 Mme e tla re o tsisa Motsalwa-pele gape mo lefatsheng, o laele o re: "Baengele botlhe ba Modimo ba tshwanetse go mo obamela." 7 Fa e le ka ga baengele, o buile wa re: "O dira baengele ba ona diphefo le badiredi ba ona dikgabo tsa molelo." 8 Mme o raya Morwa o a re: "Modimo, sedulo sa bogosi sa gago ke sa bosakhutleng; thobane ya bogosi jwa gago ke thobane ya tshiamo. 9 O ne o rata tshiamo, mme o tlhoa tshiamololo; ke gona ka moo, Modimo, Modimo wa gago o go tloditseng lookwane lwa boitumelo go gaisa balekane ba gago." 10 Gape wa re: "Wena Morena, o theile lefatshe mo tshimologong, magodimo ke ditiro tsa diatla tsa gago. 11 Tseo di tla nyelela, mme wena o nnetse ruri, mme tsona tsotlhe di tla onala jaaka seaparo. 12 O tla di mena jaaka kobo, jaaka seaparo, di tla fetolwa, mme wena o ntse o le yo o leng ene; dinyaga tsa gago ga di nke di khutla." 13 Mme ke ofe wa baengele yo o kileng wa mo raya wa re: "Dula ka fa letsogong la me le le jang, ke tle ke tsamae ke dire baba ba gago sebeo sa dinao tsa gago"? 14 Bone botlhe a ga se mewa e e direlang, e e romelwang tirelong ka ntlha ya ba ba tla ruang pholoso boswa?

Bahebere 2

Keresete, Morwa-Motho, yo o fetang baengele, ke Moperesiti yo mogolo yo o ka re utlwelang botlhoko mo makoeng a rona

1 Ke ka moo re tshwanetseng go tlhokomela bogolo dilo tse re di utlwileng, e se re gongwe ra latlhegelwa ke pholoso. 2 Gonne fa lefoko le le builweng ke baengele le ne le tlhomama, le tlolo nngwe le nngwe le go gana go utlwa go ne go amogela petso e e tshwanetseng. 3 rona re ka falola jang, fa re tlhokomologa pholoso e e kalokalo? Ke e e rileng e sena go bolelwa pele ke Morena, rona ra e tlhomamisediwa ke ba ba e utlwileng. 4 Modimo o ntse o supa mmogo le bone ka ditshupo le dikgakgamatso le dithata tse dintsi le dikabo tsa Mowa o o Boitshepo ka fa thatong ya ona. 5 Gonne lefatshe le le tlang, le re buang ka ga lone, ga o a le baya mo taolong ya baengele; 6 mme mongwe o supile felong gongwe a re: "Kana motho ke eng, fa o mo gopotse, gongwe ngwana wa motho ke eng, fa o mmabalela?" 7 O mo tlhaedisitse baengele ka sebakanyana fela, mme morago wa mo rwesa kgalalelo le tlotlo, wa mo laodisa ditiro tsa diatla tsa gago; 8 dilo tsotlhe wa di baya fa tlase ga dinao tsa gagwe." Mme kana ka go baya dilo tsotlhe fa tlase ga gagwe, ga o a ka wa sadisa sepe se se seng mo taolong ya gagwe. Mme kajeno ga re ise re bone, fa dilo tsotlhe di beilwe mo taolong ya gagwe. 9 Mme ene yo o ne a fetwa ke baengele ka sebakanyana, e bong Jesu, re mmona a rwesitswe kgalalelo le tlotlo ka ntlha ya pogiso ya loso gore a utlwele mongwe le mongwe loso ka bopelotlhomogi jwa Modimo." 10 Gonne go ne go tshwanetse ona o dilo tsotlhe di leng ka ntlha ya ona, o dilo tsotlhe di leng ka ona, o o gogetseng bana ba bantsi kwa kgalalelong, gore o ise mosimolodi wa pholoso ya bona kwa botlalong ka dipogo. 11 Gonne fa e le yo o itshepisang le ba ba itshepisiwang, botlhe ba tswa mo go a le mongwe fela; ke ka moo a sa tlhajweng ke ditlhong go ba bitsa bomorwa-rraagwe. 12 fa a re: "Ke tla bolelela bomorwa-rre leina la gago, ke go opelela mo gare ga phuthego." 13 A bile a re: "Nna ke tla mo ikanya;" a ba a re: "Bona, ke fano le bana ba Modimo o ba nneileng. 14 Jaanong e re ka bana ba na le madi le nama, le ene a nna natso fela jalo, gore a nyeletse ka loso ene yo o nang le thata ya loso, e bong Diabolo, 15 a be a golole botlhe ba ba neng ba le mo bokgobeng botshelong jotlhe ka go boifa loso. 16 Gonne ruri ga se baengele ba o ba thusang, mme o thusa ba losika lwa ga Aborahame. 17 Ke ka moo o neng a tshwanetse go nna fela jaaka bomorwa-rraagwe mo dilong tsotlhe gore a nne kutlwelo-botlhoko, a nne moperesiti yo mogolo yo o ikanyegang mo dilong tse di lebanyeng Modimo, a tle a batlele batho boitshwarelo jwa dibe. 18 Gonne e re ka a bogile ka esi ka go raelwa, o nonofile go thusa ba ba raelwang.

Bahebere 3

Keresete o feta Mose. Tlhagiso ka ga go sa dumeleng le go sa utlweng

1 Ka ntlha ya moo, lona ba ga etsho, ba lo itshepileng, ba lo leng baabelwi ba pitso ya legodimo, elang Jesu tlhoko, Morongwi le Mopereseti yo mogolo wa maipolelo a rona, 2 yo o neng a le boikanyo mo go ona o o mo dirileng, jaaka le ene Mose a ne a le boikanyo mo ntlong yotlhe ya ona. 3 Gonne yoo o kailwe a tshwanetswe ke kgalalelo e kgolo go feta Mose, fela jaaka ene yo o agileng ntlo a na le tlotlo e kgolo go feta ntlo. 4 Gonne ntlo nngwe le nngwe e agiwa ke motho, mme yo o agileng dilo tsotlhe ke Modimo. 5 Le gale Mose o ne a le boikanyo mo ntlong yotlhe ya ona jaaka modiredi, gore a supe ka ga dilo tse di tla bolelwang, 6 mme Keresete o boikanyo jaaka Morwa yo o okametseng ntlo ya ona o ntlo ya ona e leng rona, fa e le gore re tshegeditse phuthologo ya maikutlo le poko ya tsholofelo ka tlhomamo go ya bokhutlong. 7 Ka moo utlwang ka fa Mowa o o Boitshepo o buang ka teng o re: "Kajeno, fa lo utlwa lentswe la ona, 8 se thatafatseng dipelo tsa lona jaaka mo kgakatsegong ka letsatsi la thaelo kwa sekakeng. 9 kwa borraeno ba nthaetseng teng mo tekong, ba ntse ba bonye ditiro tsa me dinyaga di le 40. 10 Ke ka moo ke neng ka galefela losika loo ka re: 'Ba timela ka gale ka dipelo; mme ga ba a ka ba lemoga ditsela tsa me,' 11 mo ke bileng ka ikana ka bogale jwa me ka re: 'Ga ba nke ba tsena mo boikhutsong jwa me!'" 12 Bakaulengwe, tlhokomelang gore go se nne ope wa lona yo o pelo e bosula e e sa dumeleng ka go tenegela o o tshelang. 13 Mme kgothatsanyang ka letsatsi lengwe le lengwe, go sa ntse go twe: "kajeno!" gore go se nne ope wa lona yo o thatafadiwang ka tsietso ya boleo. 14 Gonne re diregile ba ba nang le seabe mo go Keresete, fa re tshegeditse boikanyo jwa ntlha ka tlhomamo go ya bokhutlong. 15 Fa go twe: "Kajeno, fa lo utlwa lentswe la ona, se thatafatseng dipelo tsa lona jaaka mo kgakatsegong! 16 Kana ke bomang ba ba neng ba utlwa, ba be ba gakatsa Modimo? A ga se botlhe ba ba neng ba huduga kwa Egepeto ka Mose? 17 Mme ke bafe ba o ba galefetseng dinyaga di le 40? A ga se ba ba neng ba leonle, ba direpa tsa bona di neng tsa namalala kwa sekakeng? 18 Mme ba o ba ikanetseng gore ga ba nke ba tsena mo boikhutsong jwa ona ke bafe, fa e se ba ba neng ba gana go utlwa? 19 Mme re bona, fa ba paletswe ke go tsena ka ntlha ya go sa dumeleng.

Bahebere 4

1 Jaanong he, e re ka tsholofetso ya go tsena mo boikhutsong jwa ona e sa ntse e le teng, a re boifeng e se re gongwe ga bonala mongwe wa lona a setse kwa morago. 2 Gonne le rona Efangele re e reretswe fela jaaka bale; mme lefoko la thero bale ga le a ka la ba thusa sepe, ka le se ka la tsholwa ka tumelo ke ba ba le utlwileng. 3 Gonne rona ba re dumetseng re tsena mo boikhutsong, jaaka o buile wa re: "Ka moo ka ikana ka bogale jwa me ka re: 'Ga ba nke ba tsena mo boikhutsong jwa me!'", le fa ditiro di sa le di fediwa ka tlholego ya lefatshe. 4 Gonne mo felong gongwe o buile jaana ka ga letsatsi la bosupa wa re: "Modimo o ne wa ikhutsa ka letsatsi la bosupa o sena go fetsa ditiro tsotlhe tsa ona." 5 Mme fale go bile go twe: "Ga ba nke ba tsena mo boikhutsong jwa me." 6 Jaanong e re ka go lebeletswe gore bangwe ba tla tsena mo go jona, mme ba ba reretsweng Efangele pele ba se ka ba tsena ka ntlha ya go se utlwe, 7 o baya letsatsi le lengwe gape, e bong ia "kajeno,"ka go bua ka Dafita morago ga sebaka se se kalo, jaaka pele go tilwe wa re: "Kajeno, fa lo utlwa lentswe la ona, se thatafatseng dipelo tsa lona!" 8 Gonne fa Josua a ka bo a ba isitse boikhutsong, Modimo o ka bo o se ka wa tlhola o bua morago ka ga letsatsi le lengwe. 9 Ke gona ka moo boikhutso jwa Sabata bo sa saletseng batho ba Modimo. 10 Gonne yo o tsenyeng mo boikhutsong jwa gagwe le ene o ikhutsa a khutlisitse ditiro tsa gagwe jaaka Modimo o ne wa ikhutsa o feditse tsa ona. 11 Jaanong he, a re tlhoafaleleng go tsena mo boikhutsong joo gore go se nne ope yo o welang mo tseleng ya bale ya go gana go utlwa. 12 Gonne Lefoko la Modimo le a tshela, le a dira, le bogale go feta tshaka nngwe le nngwe e e magale mabedi; le a phololela, le be le kgaoganye botshelo le mowa le malokololo le moko, le atlhole dikakanyo le maikutlo a pelo. 13 Ga go na sebopiwa sepe se se fitlhegileng fa pele ga ona, mme dilo tsotlhe di bipologile, tsa senoga mo matlhong a ona o re nang le go ikarabela fa pele ga ona.

Keresete o feta baperesiti ba bagolo ba kgolagano e kgologolo

14 E re ka jaanong re na le moperesiti yo mogolo bogolo yo o raletseng magodimo, e bong Jesu, Morwa Modimo, a re ngangatleleng boipolelo jwa tumelo ya rona. 15 Gonne moperesiti yo mogolo wa rona ga se yo o palelwang ke go utlwela makoa a rona botlhoko, mme re na le yo o neng a raelwa mo dilong tsotlhe fela jaaka rona, mme a se ka a leofa. 16 Ka moo he, a re atameleng sedulo sa bogosi sa bopelotlhomogi ka dipelo tse di phuthologileng gore re tle re amogele kutlwelo-botlhoko, re bone boitshwarelo, re tle re thusiwe ka nako ya teng.

Bahebere 5

1 Gonne moperesiti yo mogolo mongwe le mongwe yo o ntshiwang mo bathong o tlhomamisediwa batho go ba thusa mo ditirelong tsa Modimo gore a tsise dineo le ditlhabelo ka ntlha ya maleo, 2 e le yo o ka utlwelang ba ba sa itseng le ba ba timetseng botlhoko, ka gonne le ene ka esi o kgomaretswe ke bokoa. 3 Mme ka ntlha ya jona o tshwanetse go itsisetsa ditlhabelo fela jaaka a tlhabela batho ka ntlha ya maleo. 4 Mme ga go ope yo o itseelang tlotlo ya boperesiti, mme ke ka go bidiwa ke Modimo, fela jaaka Arone. 5 Le ene Keresete jalo ga a a ka a itseela tlotlo ya go nna moperesiti yo mogolo, mme o e filwe ke o o mo reileng wa re: "O Morwaake, ke go tsetse gompieno;" 6 jaaka le go gongwe o buile wa re: "O moperesiti ka bosakhutleng ka fa mokgweng wa ga Melegi-Seteke." 7 Ke ene yo, mo malatsing a nama ya gagwe o isitseng merapelo le mekokotlelo ka selelo se se thata le ka dikeledi kwa go ona o o nonofileng go mo golola mo losong, mme a utlwiwa, a gololwa mo poifong. 8 Le fa a ne a le Morwa Modimo, a ithuta kutlo ka tse o di bogileng. 9 Mme e rile a sena go fitlha maemong a a tletseng, a nna mosimolodi wa pholoso e e sa khutleng wa botlhe ba ba mo utlwang, 10 mme Modimo wa mmitsa Moperesiti yo mogolo ka fa mokgweng wa ga Melegi-Seteke. 11 Golo fa re na le tse dintsi go di bua, mme go thata go ka di lo tlhalosetsa, ka lo thibetse ditsebe. 12 Gonne fa go lekanngwa sebaka, lo ne lo tshwanetswe lwa bo lo setse lo le baruti; mme go sa ntse go batlega gape gore lo rutiwe ditlhaka tsa ntlha tsa Lefoko la Modimo; ee, lo boetse lo tshwanetswe ke lebese, e seng dijo tse di loileng. 13 Gonne mongwe le mongwe yo o sa ntseng a phela ka lebese, ga a ise a tlhalefele lefoko le le tletseng la tshiamo, ka a sa le lesea fela. 14 Mme dijo tse di loileng ke tsa ba ba godileng, ba ba nang le maikutlo a a tlwaeditsweng go ka farologanya tse di molemo le tse di bosula.

Bahebere 6

1 Ka ntlha ya moo a re feteng thuto ya pele ka ga Keresete, re fetele pele kwa maemong a a tletseng, re se ka ra ba ra thaya motheo gape wa go ikwatlhaela ditiro tse di suleng, wa go dumela mo Modimong, 2 wa thuto ya dikolobetso le ya go baya diatla le ya tsogo ya baswi le ya katlholo e e sa khutleng. 3 Re tla dira jalo, fa Modimo o ka re letlelela. 4 Gonne go pala mo go ba ba kileng ba sedimosediwa, ba utlwa monate wa neo ya legodimo, ba abelwa Mowa o o Boitshepo. 5 ba utlwa monate wa Lefoko le le molemo la Modimo le wa dithata tsa lefatshe le le tlang, 6 mme ba tloga ba tenega, go a pala go ba ntshwafatsa gore ba tlhabologe gape, ka ba bapola Morwa Modimo gape ka bobone, ba mo dira nyatsego mo ponatshegong. 7 Gonne lefatshe le le nwang pula e e le nang gantsi, le le ungwelang bone ba ba le lemelang dijwalo tse di thusang, lone le bona lesego mo Modimong. 8 Mme fa le ungwa mesu le ditshetlho, le a bo le sa thuse sepe, le le gaufi le go hutsiwa, mo bofelelo jwa gona e leng go fisiwa. 9 Mme le fa re bua jalo, baratwi, re dumela tse di gaisang moo ka tlhomamo ntlheng ya lona, e bong tse di isang phologong. 10 Gonne Modimo ga o tshiamololo go ka lebala tiro ya lona, le lorato lo lo lo supileng ka ntlha ya leina la ona, ka lo diretse baitshepi, mme lo sa ntse lo ba direla. 11 Mme re eletsa gore mongwe le mongwe wa lona a supe tlhoafalo e e ntseng jalo gore a bone tsholofelo e e tletseng go ya bokhutlong. 12 gore lo se tshwakgafale, mme lo nne baetsi ba bone ba tse ba di solofeditsweng ba di ruang boswa ka tumelo le ka bopelotelele. 13 Gonne e rile Modimo o neela Aborahame tsholofetso, ya re ka o se na ope yo mogolo go ona go ka ikana ka ene, wa ikana ka ona ka osi 14 wa re: "Ammaaruri, ke tla go tshegofatsa thata, ke go atisa gagolo." 15 Jaanong ya re a sena go leta jalo ka bopelotelele, a amogela tse a di solofeditsweng. 16 Gonne batho ba a tle ba ikane ka yo mogolo go bone, mme ikano ke tlhomamiso e e khutlisang kganetso yotlhe mo go bone. 17 Ke ka moo e rileng Modimo o rata gagolo go supetsa baja-boswa ba tse di solofeditsweng bosafetogeng jwa boikaelelo jwa ona, wa di tiisa ka maikano; 18 e le gore ka dilo tse pedi tse di sa ka keng tsa fetoga, tse Modimo o sa ka keng wa aka ka gope ka tsona, rona ba re falotseng mo lefatsheng re tle re nne le kgomotso e kgolo, re itshwarelele ka tsholofelo e e beilweng fa pele ga rona, 19 e re nang nayo jaaka seitsetsepelo sa mowa se se tlhomameng, se se sa tsikinyegeng, mme se tsena ka kwa teng ga lesire, 20 kwa Jesu, moeteledi-pele, a tsenyeng teng ka ntlha ya rona, ene yo o diregileng Moperesiti yo mogolo ka bosakhutleng ka fa mokgweng wa ga Melegi-Seteke.

Bahebere 7

Boperesiti jzva ga Melegi-Seteke ke sekao sa boperesiti jwa ga Keresete jo bo sa khutleng

1 Gonne Melegi-Seteke yoo e ne e le kgosi ya Salema Ie moperesiti wa Modimo o o godimodimo; o kile a kgatlhantsha Aborahame, jale fa a boa a tswa go fenya dikgosi, a mo tshegofatsa. 2 Ke ene yo Aborahame o bileng a mo abela bosome jwa dilo tsotlhe; ga ntlha e ne e le "Kgosi ya tshiamo", fa go fetolwa leina; e bile e le kgosi ya Salema, ke go re: "Kgosi ya kagiso", 3 a se na rraagwe, a se na mmaagwe, a sa balelwe mo losikeng lope, a se na tshimologo ya malatsi, le fa e le bokhutlo jwa bophelo, mme a dirilwe gore a tshwane le Morwa Modimo, o ntse a le moperesiti ka gale. 4 Elang tlhoko tlhe gore ene yoo o mogolo jang, yo Aborahame, rraetsho mogolwagolwane o mo ntsheditseng bosome jwa thopo! 5 Boora Lefi ba ba amogelang boperesiti ba na le taolo ka fa molaong go ntshisa morafe karolo ya lesome, ke go re, ba ga bone, le fa le bone ba dule mo lethekeng la ga Aborahame. 6 Mme ene yo e seng wa losika lwa bone, o amogetse karolo ya lesome mo go Aborahame, mme a tshegofatsa ene yo o nang a na le ditsholofetso. 7 Kana yo mmotlana o tshegofadiwa ke yo mogolo; moo ga go na kganetso epe. 8 E bile fano batho ba ba swang ba amogela dikarolo tsa lesome, mme jale e ne e le mongwe yo go supiwang ka ga gagwe gore o a tshela. 9 Ee, go ka twe, le ene Lefi tota yo o amogelang bosome, o kile a ntsha bosome ka Aborahame; 10 gonne le fa a ne a ise a tsalwe, o ne a le mo lethekeng la ga rraagwe, fa Melegi-Seteke a mo kgatlhantsha. 11 Jaanong he, fa ka boperesiti jwa Balefi go ka bo go ne go le botlalo jo batho ba amogetseng molao ka ntlha ya jona, go ne go sa ntse go batlegelang gore go tsoge moperesiti o sele ka fa mokgweng wa ga Melegi-Seteke, yo o sa bidiweng ka fa mokgweng wa ga Arone? 12 Gonne fa boperesiti bo fetolwa, molao le ona o tshwanetse go fetolwa. 13 Ene yo dilo tseo di buiwang ka ga gagwe, e ne e le wa lotso lo sele, lo go iseng go ke go nne motho ope wa lone, yo o neng a direla aletare. 14 Gonne go a itsege, fa Morena wa rona a dule mo go Juta, lotso lo Mose o se kang a bua sepe le lone ka ga boperesiti. 15 Mme seo se bonatshega bogolo thata, fa go tsoga moperesiti yo mongwe ka fa tshwanong ya ga Melegi-Seteke 16 yo o sa bewang ka fa molaong wa taolo ya nama, mme a beilwe ka fa nonofong ya bophelo jo bo sa nyeleleng. 17 Gonne go supilwe ka ga gagwe ga twe: "O moperesiti ka bosakhutleng ka fa mokgweng wa ga Melegi-Seteke." 18 Gonne go dirololwa taolo ya pele ka ntlha ya bokoa jwa yona le go sa thuseng sepe ga yona. 19 - Gonne molao ga o a ka wa isa sepe kwa botlalong. - Mme go tsisiwa tsholofelo e e gaisang, e re atamelang Modimo ka yona. 20 Mme e re ka go sa direga kwa ntle ga ikano - gonne bale ba ne ba diregile baperesiti kwa ntle ga ikano, 21 mme yoo o diregile moperesiti ka go ikana ga yo o mo reileng a re: "Morena o ikanne, mme ga a kitla a ikwatlhaya, a re: 'O moperesiti ka bosakhutleng -'" 22 ka moo Jesu o diregile moemedi wa kgolagano e e gaisang. 23 E bile bale ba ne ba tswa baperesiti ka bontsi, ka ba palelwa ke go nnela ruri mo tirong ka ntlha ya loso. 24 Mme ene yoo, ka a nna ka bosakhutleng, o na le boperesiti jo bo sa fetogeng. 25 Ke gona ka moo o nonofileng go pholosa ka botlalo ba ba atamelang Modimo ka ene, ka a phela ka gale go ba rapelela. 26 Gonne moperesiti yo mogolo yo o ntseng jalo o ne a batlega mo go rona, yo o boitshepo, a se na bosula, a se na sebala, a kgaogantswe le baleofi, a tlhatloga go feta magodimo. 27 go ne go sa batlege mo go ene gore a ise ditlhabelo ka letsatsi lengwe le lengwe ka ntlha ya dibe tsa gagwe pele, mme morago ka ntlha ya dibe tsa batho jaaka baperesiti ba bagolo bale; ka gobane seo o se diretse ruri gangwe fela, jale fa a itira setlhabelo. 28 Gonne molao o tlhoma batho ba ba nang le makoa go nna baperesiti ba bagolo; mme lefoko la ikano le le builweng morago ga molao, lone le tlhoma Morwa Modimo yo o leng botlalo ka bosakhutleng.

Bahebere 8

Kgolagano e kgologolo ke sekao, mme e a jela. Keresete ke moruanyi wa kgolagano e e molemo bogolo e e sa khutleng

1 Mme se segolo sa tse di buiwang fano ke se: Re na le moperesiti yo mogolo yo o ntseng jalo, yo o neng a ya go nna ka fa ntlheng ya le le jang ya sedulo sa bogosi sa Borena kwa magodimong; 2 e le modiredi wa Felo-ga-Boitshepo, wa Taberenakele ya nnete, e Morena o e tlhomileng, e seng motho. 3 Gonne moperesiti yo mogolo mongwe le mongwe o tlhongwa gore a supele dineo le ditlhabelo; ka moo go ne go batlega gore le ene Jesu a nne le sengwe se a ka se ntshetsang Modimo. 4 Mme jaanong fa a ka bo a le mo lefatsheng, a ka bo a se moperesiti, ka gonne ba ba supelang dineo ka fa molaong ba teng, 5 ke ba ba direlang setshwantsho, e bong moriti wa tse di kwa legodimong, jaaka Mose a laetswe ke Modimo, fa a tla aga Taberenakele. Gonne o rile: "Ela tlhoko gore o dire dilo tsotlhe ka fa setshwantshong se o se bontshitsweng mo thabeng." 6 Mme jaanong Jesu o amogetse tirelo e e gaisang ya pele fela jaaka a le moruanyi wa kgolagano e le yona e e phalang ya pele, e e tlhomamisitsweng mo motheong wa dipolelelo-pele tse di molemo bogolo. 7 Gonne fa kgolagano ele ya ntlha e ka bo e se na nyatsego epe, go ka bo go sa batlelwa ya bobedi bonno. 8 Gonne o a ba nyatsa o re: "Bonang, malatsi a e tla, go bua Morena, a ke tla dirang kgolagano e ntshwa le Baiseraele le Bajuta ka ona. e seng kgolagano e e tshwanang le e nkileng ka e dira le borraabo ka letsatsi le ke ne ke ba tshwere mabogong ka lone go ba ntsha kwa lefatsheng la Egepeto; gonne ga ba a ka ba nna mo kgolaganong ya me, le nna ka ba tlhokomologa, go bua Morena. 10 Kana kgolagano e ke tla e dirang le Baiseraele fa morago ga malatsi ano ke ya go re: Ke tla tsenya melao ya me mo maikutlong a bone, ke e kwala mo dipelong tsa bone; ke tla nna Modimo wa bone, mme bone ba tla nna morafe wa me. Morena a re jalo. 11 Go tla bo go sa tlhole go le ope yo o rutang mongwe-ka-ene gongwe morwa-rraagwe a re: 'Itse Morena!' gonne ba tla nkitse botlhe, ba bannye le ba bagolo ba bone. 12 Gonne ke tla itshwarela ditshiamololo tsa bone, mme maleo a bone le ditlolo tsa bone ga nke ke tlhola ke di gopola ka gope." 13 Fa o bua o re: "Kgolagano e ntshwa," ke go re, ya pele o e dirile e kgologolo. Mme se se nnang segologolo, se se onalang, se gaufi le go nyelela.

Bahebere 9

Ditlhabelo tsa kgolagano e kgologolo di ne di tshwanetse go boelelwa, ka di se botlalo. Setlhabelo sa ga Keresete se dirilwe gangwe fela; gonne ke se ruri se tletseng

1 Mme jaanong le yona kgolagano ya ntlha e ne e na le dithulaganyo tsa tirelo-Modimo le Felo-ga-Boitshepo ga lefatshe. 2 Gonne go ne go tlhongwa Tempelana: Go le karolo ya botlhabatsatsi e go neng go le setlhomo sa lobone le tafole le dinkgwe tsa tshupo mo go yona e e bidiwang Felo-ga-Boitshepo; 3 mme fa morago ga lesire la bobedi go le Tempelana e e bidiwang Felo-ga-Boitshepo-jwa-Maitshepo. 4 mo go neng go na le aletare ya maswalo ya gouta le letlole la kgolagano le le manegilweng gouta gotlhe, le mo go lone go neng go le nkgwana ya gouta e e nang le Mmana le thobane ya ga Arone e e kileng ya tlhoga, le matlapa a kgolagano. 5 Kwa godimo ga lone go ne go le boKerubime ba kgalalelo, ba okame sekhurumelo sa thuanyo; mme ga go ka ke ga buiwa ka ga sengwe le sengwe sa dilo tseo jaanong. 6 Mme e rile dilo tseo di sena go baakanngwa jalo, baperesiti ba nna ba tsena ka gale mo Felong-ga-Boitshepo, e le go dirafatsa tsa tirelo-Modimo. 7 mme mo Felong ga bobedi go tsena moperesiti yo mogolo a le esi fela gangwe ka ngwaga, e se kwa ntle ga madi a o a isang teng ka ntlha ya maleo a gagwe le a batho a a dirilweng ka go sa itemoge. 8 Ka tseo Mowa o o Boitshepo o ne o supa gore tsela e e yang kwa Felong-ga-Boitshepe e ne e ise e bonatshege, fa Taberenakele ya ntlha e sa ntse e le teng. 9 e e leng sekao se se lebileng sebaka seno, e ka fa mokgweng wa yona go isiwang dineo le ditlhabelo teng tse di sa ka keng tsa dira gore modiredi a nne yo o tletseng ka fa segakoloding. 10 Kana ke dithulaganyo tsa nama fela ka ga dijo le dino le ditlhapiso tsa mefutafuta, tse di beilweng fela go ya go fitlha sebakeng sa tlhabolo. 11 Mme Keresete o tsile go nna moperesiti yo mogolo wa masego a a tla tlang, a ralala Felo-ga-Boitshepo fa go gaisang ga pele ka bogolo le botlalo, fa go sa dirwang ka diatla, ke go re, fa e seng ga tlholego eno. 12 Le gona, ga a a tsena ka madi a diphoko le a dinamane, mme o tsenye ka madi a e leng a gagwe gangwe fela mo Felong-ga-Boitshepo-jwa-Maitshepo, a dira kgololo e e sa khutleng. 13 Gonne fa madi a diphoko le a dipoo le molora wa namane ya moroba o o gasiwang mo go ba ba kgotlelegileng, di ba itshepisa gore ba nne phepa mo mmeleng, 14 madi a ga Keresete yo o ineetseng Modimo ka Mowa o o sa khutleng go nna setlhabelo se se se nang bogole, ona a tla phepafatsa bogolo jang ne digakolodi tsa rona go tswa ditirong tse di suleng gore re direle Modimo o o tshelang! 15 Ke ka ntlha ya moo Keresete e leng Moruanyi wa kgolagano e ntshwa gore bone ba ba biditsweng ba amogele boswa jo bo sa feleng, jo bo boleletsweng pele, loso lwa gagwe lo sena go dirafala go nna kgololo ya ditlolo tsa sebaka sa kgolagano ya ntlha. 16 Gonne kwa lokwalo lwa boswa lo leng teng, loso lwa yo o lo kwadileng lo tshwanetse lwa supiwa. 17 Kana lokwalo lwa boswa lo amogela thata ka loso, ka lo sa ka ke lwa nna le thata ka gope, fa yo o lo dirileng a sa ntse a tshela. 18 Ka ntlha ya moo kgolagano ya pele le yona ga e a ka ya kgakolwa kwa ntle ga madi. 19 Gonne e rile taolo nngwe le nngwe e sena go bolelelwa morafe otlhe ke Mose ka fa molaong, a tsaya madi a dinamane le a diphoko mmogo le metsi le boboa jo bohibidu le mosiama, a ba a kgatsha lokwalo ka losi le morafe otlhe ka tsona, 20 a re: "Ke ona madi a kgolagano e Modimo o e lo laetseng." 21 Le yona Taberenakele le didiri tsotlhe tsa tirelo-Modimo a di kgatsha fela jalo ka madi. 22 Dilo tse di phepafadiwang ka madi ka fa molaong e batlile go nna tsotlhe, mme kwa ntle ga go tsholola madi ga go na boitshwarelo bope. 23 Jaanong go ne go batlega gore ditshwantsho tsa dilo tse di kwa legodimong di phepafadiwe ka ditlhabelo tseo, mme dilo tsa legodimo ka tsosi tsone ka ditlhabelo tse di phalang tsele. 24 Gonne Keresete ga a ka a tsena mo Felong-ga-Boitshepo fa go dirilweng ka diatla, fa e leng setshwantsho fela sa felo ga boammaaruri, mme o tsenye mo legodimong tota gore jaanong a bonale fa pele ga sefatlhego sa Modimo ka ntlha ya rona. 25 Le gona e ne e se gore a itire setlhabelo gantsi, jaaka moperesiti yo mogolo a tsena mo Felong-ga-Boitshepo-jwa-Maitshepo ka ngwaga le ngwaga ka madi a e seng a gagwe. 26 Gonne foo o ka bo a ne a na le go boga gantsi go tswa tlholegong ya lefatshe. Mme jaanong o bonetse gangwe fela mo bokhutlong jwa metlha gore a tlose boleo ka go itira setlhabelo. 27 Mme go tla dirafala jaaka batho ba beetswe go swa gangwe fela, mme go tla katlholo morago ga moo: 28 Keresete le ene yo o dirilweng setlhabelo gangwe fela gore a tlose maleo a ba bantsi, o tla bonala la bobedi, e se ka ntlha ya boleo mo go bone ba ba mo lebeletseng go ba isa phologong.

Bahebere 10

1 Gonne e re ka molao o na le A moriti fela wa dilo tse di molemo tse di tla tlang, e seng tsona tota, ga o ka ke wa dira ka gope, gore ba ba atamelang ba nne ba ba tletseng ka ditlhabelo tse di tshwanang tsa ngwaga le ngwaga tse ba ntseng ba di isa ka gale. 2 Go seng jalo, a ga ke re, ditlhabelo di ka bo di sa bolo go khutla go isiwa, fa batho ba sena go phepafadiwa gangwe fela? - ka gonne ba ba di direlang Modimo ba ka bo ba sa tlhole ba na le letswalo la dibe. 3 Mme go ne go gopodiwa maleo ka tsona ka ngwaga le ngwaga. 4 Gonne go a pala gore madi a dipoo le a diphoko a tlose maleo. 5 Ke ka moo e rileng a tla mo lefatsheng, a bua a re: "Setlhabelo le tshupelo o di ganne, mme o mpaakanyeditse mmele. 6 Ditlhabelo tsa phiso le tsa boleo ga di a go natefela. 7 Foo ke ne ka re: 'Bona, ke tsile' - go kwadilwe ka ga me mo Lokwalong - 'go dira thato ya gago, Modimo.'" 8 Pele o rile: "Ditlhabelo le ditshupelo le ditlhabelo tsa phiso le tsa boleo tse di tsisiwang ka fa molaong o di ganne, le gona ga di a go natefela." 9 Ya baa gona a reng: "Bona, ke tsile go dira thato ya gago." Ka go re jalo o dirolola sa pele gore a tlhomamise sa bobedi. 10 Ke ka yona thato eo re itshepiseditsweng ruri ka setlhabelo sa mmele wa ga Jesu Keresete. 11 Le gale moperesiti mongwe le mongwe o eme ka letsatsi lengwe le lengwe, a dira tsa tirelo-Modimo, a isa ditlhabelo tse di tshwanang gantsi, tse di sa kgoneng ka gope go tlosa maleo. 12 Mme ene Jesu, e rile a sena go isetsa maleo setlhabelo se le sengwe, a ya go nnela ruri ka fa letsogong le le jang la Modimo, 13 a ntse a letetse gore baba ba gagwe ba be ba dirwe sebeo sa dinao tsa gagwe. 14 Gonne ba ba itshepisiwang o ba dirile ba ba botlalo ka bosakhutleng ka setlhabelo se le sengwe fela. 15 Mme le Mowa o o Boitshepo o re supetsa jalo; gonne e rile Morena a sena go bua a re: 16 "Kgolagano e ke tla e dirang nabo morago ga malatsi ano ke e, Morena a ba a re: Ke tla tsenya melao ya me mo dipelong tsa bone, ke e kwala mo maikutlong a bone. 17 mme dibe tsa bone le ditshiamololo tsa bone ga nkitla ke tlhola ke di gopola." 18 Mme jaanong kwa boitshwarelo jwa tsona bo leng teng, ga go tlhole go le setlhabelo ka ntlha ya boleo.

Kgothatso ya go tlhomama mo tumelong

19 Jaanong he, ba ga etsho, e re ka re na le phuthologo ka madi a ga Jesu go ka tsena mo Felong-ga-Boitshepo 20 ka tsela e ntshwa e e phelang e o e re buletseng go ka ralala lesire, ke go re, ka nama ya gagwe. 21 e re ka re bile re na le moperesiti yo mogolo yo o okameng Ntlo ya Modimo: 22 A re atameleng he ka dipelo tsa boammaaruri, re na le tumelo e e tletseng, re kgatshitswe dipelo, go tlositswe matswalo, re bile re tlhapisitswe mebele ka metsi a a phepa. 23 A re kgomareleng boipolelo jwa tsholofelo, re se tshikinyege; gonne ene o boikanyo yo o re solofeditseng. 24 A re elaneng tlhoko gore re tlhotlheletsanye mo loratong le ditirong tse di molemo. 25 re se tlogele go phuthega ga rona, jaaka bangwe ba tlwaetse, mme re kaelane, bogolo thata ka lo bona letsatsi le ntse le atamela. 26 Gonne fa re leofa ka bomo, re sena go amogela kitso ya boammaaruri, go tla bo go sa tlhole go na le setlhabelo sepe sa maleo, 27 fa e se tebelelo e e boitshegang ya katlholo le bogale jwa molelo o o tla lailang baganetsi. 28 Fa mongwe a latlhile molao wa ga Mose, o swa ka basupi ba babedi gongwe ba bararo, a sa utlwelwe botlhoko. 29 Jaanong akanyang he gore ene yo o gatileng Morwa Modimo ka dinao, a kaya madi a kgolagano a o itshepisitsweng ka one dinyana, a sotla Mowa wa bopelotlhomogi: Ene o tla kaiwa a tshwanetswe ke petso e kgolo bogolo jang ne! 30 Gonne re itse yo o buileng a re: "Pusoloso ke ya me, ke tla busolosa;" a ba a re: "Morena o tla atlhola batho ba gagwe." 31 Ke se se boitshegang go wela mo diatleng tsa Modimo o o tshelang. 32 Mme gakologelwang malatsi a pele, a e rileng lo sena go sedifadiwa, lwa itshokela kampano e kgolo ya dipogo ka ona. 33 ntlha nngwe e le ka go dirwa sebogelwa ka ditshotlo le dipitlagano, mme ntlheng e nngwe e le ka go nna balekane ba bone ba ba tshelang mo go tse di ntseng jalo. 34 Kana ba ba golegilweng lo ba tlhomogetse pelo, mme go amogwa dithoto tsa lona lwa go itshokela ka boitumelo, ka lo itse gore lona lo na le khumo kwa legodimong e e gaisang tsa lefatshe e e nnelang ruri. 35 Ka moo he, se latlheng boikanyo jwa lona jo bo nang le tuelo e kgolo! 36 Gonne boitshoko bo lo tshwanetse, e tle e re lo sena go dirafatsa thato ya Modimo, lo amogele se se solofeditsweng. 37 Gonne go a twe: "Go sa ntse go le sebakanyana se sekhutshwanyane, mme yo o tshwanetseng go tla, o tla tla, a sa diege. 38 Mme mosiami wa me o tla tshela ka tumelo; mme fa a ka ikepa, mowa wa me ga o ne o mo itumelela." 39 Mme rona ga re ba boikepo jo bo isang tatlhegong, re ba tumelo e e isang phologong ya botshelo.

Bahebere 11

Popego ya tumelo. Dikao tsa kgolagano e kgologolo

1 Jaanong tumelo ke go ikanya dilo tse di solofelwang le go tlhomamisa dilo tse di sa bonweng.' 2 Gonne ba bogologolo ba bonye tshupo ka ntlha ya yona. 3 Ke ka tumelo re tlhaloganyang gore lefatshe le dirilwe ka Lefoko la Modimo; ke go re, dilo tse di bonwang ga di a ka tsa dirwa ka dilo tse di bonalang. 4 Ke ka tumelo Abele a ntsheditseng Modimo setlhabelo se se gaisang sa ga Kaine, mme ka yona a newa tshupo ya gore o siame, ka Modimo o ne wa supa ka ga dineo tsa gagwe; mme le fa a sule, o sa ntse a bua ka yona. 5 Ke ka tumelo Henoge a tlositsweng gore a se bone loso; mme a se ke a bonwa, ka Modimo o ne o mo tlositse; mme e rile pele a ise a tlosiwe, a newa tshupo ya gore o kgatlhile Modimo. 6 Mme ga go kgonege go o kgatlha kwa ntle ga tumelo; gonne yo o atamelang Modimo o tshwanetse go dumela gore o teng le gore ke ona moduedi wa ba ba o batlang. 7 Ke ka tumelo, fa Noa a ne a dira areka ka poifo-Modimo go pholosa ba lapa la gagwe, a sena go laelwa ke Modimo ka ga dilo tse di iseng di bonwe; ke ka yona a atlhotseng lefatshe, a nna morua-boswa wa tshiamo e e leng ka fa tumelong. 8 Ke ka tumelo Aborahame a neng a utlwa, jale fa a bidiwa go hudugela kwa lefatsheng le o tla le mang go nna boswa, mme a huduga, a sa itse kwa a yang teng. 9 Ke ka tumelo, fa a ne a ya go jaka kwa lefatsheng le a le solofeditsweng, e ise e nne la gagwe, a nna mo ditenteng, a na le Isaka le Jakobe, barua-boswa nae ba yona tsholofetso eo. 10 gonne o ne a lebeletse motse o o nang le metheo, o morulaganyi le moagi wa ona e leng Modimo. 11 Ke ka tumelo, fa Sara a ne a newa thata ya go ka nna moimana, mme a belega a fetilwe ke dinyaga tsa teng, ka a ne a o ikanya o o mo solofeditseng jalo. 12 Mme ke ka moo go duleng bontsi mo go a le mongwe fela, yo e bileng a le mmele o o suleng, e le bontsi jo bo tshwanang le dinaledi tsa legodimo, le mosawa o o fa losing lwa lewatle, o o sa ka keng wa balwa. 13 Botlhe bao ba swetse mo tumelong, ba ise ba amogele tse ba di solofeditsweng, mme ba di bonetse kgakala, ba be ba di itumelela; e bile ba ipolela gore ke baeng le baeti mo lefatsheng. 14 Gonne ba ba buang jalo ba supa gore ba batla legae. 15 Mme kana fa ba ka bo ba ne ba raya lele le ba duleng mo go lone, ba ka bo ba bonye sebaka sa go boa. 16 Mme jaanong ba eletsa le le molemo bogolo, e bong la legodimo. Ke ka moo Modimo o sa ba tlhabelweng ke ditlhong go bidiwa Modimo wa bone; gonne o ba baakanyeditse motse. 17 Ke ka tumelo Aborahame a neng a ntsha Isake setlhabelo, fa a lekwa; ene yo o ne a amogetse ditsholofetso, a isa motsalwa-nosi tlhabong. 18 ene yo o boleletsweng ga twe: "Losika lwa gago lo tla bidiwa ka Isaka;" 19 ka a gopotse gore Modimo o nonofile go ka tsosa le mo baswing; ke ka moo a mo amogetseng gape go nna sekao sa tsogo. 20 Ke ka tumelo, fa le ene Isaka a ne a tshegofatsa Jakobe le Esau a lebile tse di tlang. 21 Ke ka tumelo Jakobe e rileng a swa, a tshegofatsa bomorwa Josefa ka bobedi, a obamela Modimo a itshegeditse ka tlhogo ya thobane ya gagwe. 22 Ke ka tumelo Josefa e rileng a swa, a gopola khudugo ya Baiseraele, a laela ka ga marapo a gagwe. 23 Ke ka tumelo, fa Mose a ne a fhihwa ke bagolo ba gagwe dikgwedi di le tharo, a sena go tsalwa, ka ba bona gore ke ngwana yo montle, mme ba se ka ba boifa taolo ya kgosi. 24 Ke ka tumelo Mose e rileng a sena go gola, a gana go bidiwa morwa morwadia Farao, 25 ka a ne a itlhophela go bogisiwa mmogo le morafe wa Modimo, bogolo go go ja monate wa boleo ka sebakanyana, 26 ka a kaya gore kgobo ya ga Keresete ke khumo e kgolo go feta mahumo a Egepeto; gonne o ne a lebile tuelo. 27 Ke ka tumelo a tlogetseng Egepeto, a sa boife bogale jwa kgosi; gonne o ne a itshwarelela ka yo o sa bonweng jaaka e kete o a mmona. 28 Ke ka tumelo, fa a ne a baakanya Tlolaganyo le tshaso ya madi gore mmolai wa batsalwa-pele a se ka a ba ama. 29 Ke ka tumelo ba kgabagantseng Lewatle le Lehibidu, jaaka e kete ke lefatshe le le omileng; ya re Baegepeto ba leka jalo, ba nwela. 30 Ke ka tumelo, fa dipota tsa Jerigo di ne tsa wa, di sena go dikologwa malatsi a supa. 31 Ke ka tumelo Rahabe wa seaka a se kang a bolawa mmogo le ba ba ganneng go utlwa, ka a ne a amogela batlhodi ka kagiso. 32 Mme ke sa ntse ke ka bua eng? Ke ne ke ka tlhaelelwa ke sebaka, fa nka bolela ka ga Giteone le Barake le Simesone le Ifeta le Dafita le Samuele le baporofeti 33 ba ba fentseng magosi ka tumelo, ba dirafatsa tshiamo, ba amogela tse ba di solofeditsweng, ba thiba magano a ditau. 34 ba tima bogale jwa molelo, ba falola mo bogaleng jwa tshaka, ba thatafala mo bokoeng, ba nna bogale mo tlhabanong, ba fenya mephato ya merafe e sele. 35 Basadi ba busediwa baswi ba bone ka go tsosiwa; ba bangwe ba bogisiwa, ba sa amogele kgololo, e le gore ba tle ba bone tsogo e e molemo bogolo. 36 Ba bangwe ba boga ditshotlo le dipetso, ba be ba golegwa, ba tsenngwa dikgolegelong. 37 Ba kgobotlediwa ka majwe, ba raelwa, ba segaganngwa, ba bolawa ka tshaka, ba kgarakgatshega, ba apere matlalo a dinku le a dipodi, ba tlhoka, ba pitlaganngwa, ba direlwa bosula. 38 e le batho ba lefatshe le sa tshwanelwang ke go nna le bone, ba kgarakgatshega kwa dikakeng le kwa dithabeng le mo dikgageng le mo dikgophung tsa naga. 39 Mme botlhe bao, le fa ba amogetse tshupo ka tumelo, ga ba a ka ba bona tse ba di solofeditsweng, 40 ka Modimo o ne o re akanyeditse se se molemo bogolo gore ba se ka ba fitlha botlalong kwa ntle ga rona.

Bahebere 12

Tshwarelelo mo ditekong tebagano le sekao sa ga Keresete

1 Ka moo he, e re ka re dikanyeditswe ke lesomo le le kalokalo la basupi, a le rona re latlheng morwalo mongwe le mongwe, le boleo jo bo bonako go ka re raretsa, mme re siane tshiano e e re lebanyeng ka tshwarelelo. 2 re lebile Jesu, mosimolodi le mofetsi wa tumelo, yo o neng a itshokela sefapaano boemong jwa boitumelo jo bo mo lebanyeng, a nyatsa ditlhong, a ba a nna ka fa ntlheng ya le le jang ya sedulo sa bogosi sa Modimo. 3 Tlhokomelang ene yo o itshoketseng kganetso e e kalo ya baleofi gore lo se ka lwa lapa ka go ngodiega mo meweng. 4 Gonne ga lo ise lo emelane le boleo gore go be go tshologe madi mo tlhabanong ya lona. 5 E bile lo lebetse kaelo e e buang le lona jaaka bana e e reng: "Morwaaka, se kaye kwatlhao ya Morena se sennye, le gona o se ka wa kgobega marapo, fa a go kgalemela. 6 gonne Morena o watlhaya yo a mo ratang, o itaya ngwana mongwe le mongwe yo a mo amogelang." 7 Fa lo itshokela go watlhaiwa, Modimo o lo tshola jaaka bana; gonne ke ngwana ofe yo rraagwe o sa mo watlhaeng? 8 Mme fa lo sa bone kwatlhao e botlhe ba e bonang, lo tla bo lo le bana ba dikgora, e seng ba nnete. 9 Gape re ne re na le borraetsho ka fa nameng ba ba re watlhaileng, mme ra ba ikobela; a ga re nke re ikokobeletsa Rara wa mewa bogolo, re tle re tshele? 10 Gonne bone ba re watlhaile malatsinyana fela ka fa ba neng ba bona go tshwanetse ka teng, mme ene o re watlhaela molemo gore re tle re amogele boitshepo jwa gagwe. 11 Le gale kwatlhao nngwe le nngwe, fa e dirafala, e a ne e kete ga e na boitumediso, mme ke tlhokofatso; mme morago gona e ungwele ba ba lailweng ka yona leungo le le agisang la tshiamo. 12 Ka ntlha ya moo tiisang diatla tse di repileng le mangole a a kgwetlhang. 13 Lo direle dinao tsa lona ditsela tse di tlhamaletseng gore setlhotsa se se ka sa relela, mme bogolo se alafege. 14 Latelelang kagiso mo bathong botlhe le boitshepiso jo go seng ope yo o tla bonang Morena kwa ntle ga jona. 15 lo ele tlhoko gore go se nne ope yo o diegelang bopelotlhomogi jwa Modimo, e se re gongwe modi o o galakang wa tlhoga, wa senya, mme batho ba bantsi ba kgotlelega ka ona. 16 A go se nne ope yo e leng seaka kampo yo o sa itshekang jaaka Esau yo o bapaditseng botsalwa-pele jwa gagwe ka sejo se le sengwe fela. 17 Kana lo a itse, fa e rile morago ga moo a eletsa go rua boswa jwa tshegofatso, a latlhwa; gonne ga a ka a kgona go ka fetola pelo, le fa a go batlile ka dikeledi. 18 Gonne ga lo a tla fa thabeng e e ka angwang le e seng fa molelong o o tukang le e seng fa bontshong, le e seng fa lenflng le e seng fa ledimong. 19 le e seng fa go leleng ga lonaka le e seng fa tumong ya mafoko e bautlwi ba yona ba kopileng gore ba se ka ba tlhola ba okelediwa lefoko lepe. 20 Gonne ba ne ba retelelwa ke go itshokela se se laotsweng se se reng: "Tota le setshedi, fa se ka ama thaba eo, se be se na le go kgobotlediwa ka majwe gongwe go hulwa ka metswi." 21 Mme ponalo e ne e boitshega mo go kalo, fa Mose a bileng a re: "Ke tshogile, ke a roroma." 22 Mme lona lo tsile fa thabeng ya Sione, le mo motseng wa Modimo o o tshelang, e bong Jerusalema wa legodimo, le kwa masomosomong a baengele le kwa kgobokanong ya moletlo 23 le mo phuthegong ya batsalwa-pele ba ba kwadilweng kwa magodimong, le fa Modimong, moatlhodi wa botlhe, le fa meweng ya basiami ba ba dirilweng botlalo. 24 le fa go Jesu, motsereganyi wa kgolagano e ntshwa, le fa mading a kgatsho a a buang go gaisa a ga Abele. 25 Itiseng gore lo se ka lwa gana yo o buang. Gonne fa bale ba se ka ba falola, ba ba ganneng yo o ba laetseng mo lefatsheng, bogolo jang rona, fa re hularela yo o re laelang a le mo magodimong. 26 yo lentswe la gagwe le kileng la tshikinya lefatshe, mme kajeno o boleletse pele a re: "Ke sa ntse ke tla roromisa gangwe gape, e seng lefatshe fela, mme le lone-legodimo." 27 Mme lefoko le le reng: "Gangwe gape," le supa phetolo ya tse di tshikinngwang, ka e le tse di dirilweng, gore go sale tse di sa tshikinyegeng. 28 Ka moo, e re ka re amogela puso e e sa reketleng, a re nneng le tebogo, mme ka yona re direle Modimo ka mokgwa o o o natefelang ka tshisimogo le ka poifo. 29 Gonne Modimo wa rona ke molelo o o nyeletsang.

Bahebere 13

Dikaelo tsa mefutafuta

1 A lorato lwa go rata badumedi-ka-rona lo tlhomame. 2 Se lebaleng go tshola baeng; gonne ka go dira jalo bangwe ba kile ba tshola baengele, ba sa itse. 3 Gopolang ba ba golegilweng, jaaka e kete lo golegilwe nabo, le ba ba direlwang bosula lo ba gopoleng lo le batho ba ba nang le mebele jaaka bone. 4 A nyalano e tlotliwe mo go botlhe, mme bolao bo se kgotlelwe; gonne Modimo o tla atlhola diaka le ba ba senyang nyalano. 5 A tsamao ya lona e se nne ya go rata madi; itumeleleng tse lo nang natso; gonne o buile ka osi wa re: "Ga nka ke ka go tlhokomologa le e seng go go tlogela ka gope." 6 Ke ka moo re tiang moko re re: "Morena ke mothusi wa me, ga nkitla ke boifa; motho a ka ntirang?" 7 Gopolang baruti ba lona ba ba lo boleletseng Lefoko la Modimo, elang bokhutlo jwa tsamao ya bone tlhoko, lo etse tumelo ya bone. 8 Jesu Keresete o ntse a tshwana maabane le gompieno le ka bosakhutleng. 9 Lo se ka lwa akgelwa kwa le kwa ke dithutothuto tsa seeng; gonne go molemo, fa pelo e tiisiwa ka bopelotlhomogi, e seng ka dijo tse di sa thuseng sepe bone ba ba neng ba phela ka fa melaong ya tsona. 10 Re na le aletare e bone ba ba direlang Taberenakele ba sa letlelelwang go ja tsa yona. 11 Gonne diphedi tse madi a tsona a isiwang ke moperesiti yo mogolo mo Felong-ga-Boitshepo ka ntlha ya maleo, ditoto tsa tsona di nsediwa kwa ntle ga bothibelelo ka molelo. 12 Ke ka ntlha ya moo, fa le ene Jesu a bogile kwa ntle ga kgoro ya motse gore a itshepise batho ka madi a gagwe. 13 Jalo he, a re tsweleng kwa go ene, kwa ntle ga bothibelelo, re sikare kgobo ya gagwe. 14 Gonne mono ga re na motse wa tlhomamo, mme re batla o o tlang. 15 Jalo he, a re isetseng Modimo ka gale tshupelo ya pako ka ene, e bong leungo la melomo e e ipolelang leina la gagwe. 16 Mme go dira molemo le go atswana lo se ka lwa go lebala; gonne ditshupelo tse di ntseng jalo ke tse di kgatlhang Modimo. 17 Utlwang baruti ba lona, lo ba ikokobeletse; gonne ba disitse mewa ya lona, e le ba ba tla ikarabelang, gore ba tle ba dire jalo ka boitumelo, e seng ka phegelo; gonne mo go ka bo go se molemo mo go lona. 18 Lo re rapeleleng; gonne re ikaya gore re na le segakolodi se se molemo, ka re rata go tsamaya sentle mo go tsotlhe. 19 Mme ke lo kgothatsa bogolo bogolo gore lo dire jalo gore ke tle ke busediwe koo go lona ka pele.

Ditshegofatso le ditumedtso

20 Mme Modimo wa kagiso o o ntshitseng Jesu Morena wa rona mo baswing, yo e leng modisa yo mogolo wa dinku ka madi a kgolagano e e sa khutleng. 21 a o lo nonotshe mo go sengwe le sengwe se se siameng gore lo dirafatse thato ya ona o o dirang mo go lona se se o kgatlhang ka Jesu Keresete; a kgalalelo e nne ya gagwe ka bosakhutleng! Amen. 22 Gape ke a lo rapela, ba ga etsho, ka re: A lo ke lo amogele lefoko leo la kgothatso; gonne ke lo kwaletse ka bokhutshwane. 23 Itseng gore mokaulengwe wa rona Timotheo o golotswe; fa a ka tla ka bonako, ke tla tla nae koo go lo bona. 24 Dumedisang bagogi botlhe ba lona le baitshepi botlhe. Ba e leng ba Italia ba a lo dumedisa. 25 A bopelotlhomogi bo nne le lona lotlhe!

Jakobo 1

Tumediso

1 Nna Jakobo, motlhanka wa Modimo le wa Morena Jesu Keresete, ke kwalela ditso tse di 12 tse di faletseng. Dumelang!

Diteko le dithaelo

2 Ba ga etsho, e re fa lo wela mo ditekong tsa mefutafuta, lo di kaye boitumelo fela. 3 ka lo itse gore go lekwa ga tumelo ya lona go tsosa tlhomamo. 4 Mme tlhomamo e tshwanetse go nna le tiro e e tletseng gore lo nne botlalo, lo itekanele, lo se tlhaele mo go sepe. 5 Mme fa mongwe wa lona a tlhoka botlhale, a a bo kope mo Modimong o o nayang mongwe le mongwe ka boitumelo, o sa nyatse, mme o tla bo newa. 6 Mme a a kope ka tumelo, a sa belaele sepe; gonne yo o belaelang o tshwana le lekhubu la lewatle le le kgweediwang ke phefo, le rutlarutlwa. 7 Kana motho yoo a se ka a itlhoma gore o tla amogela sengwe mo Moreneng, 8 ka e le monna yo o pelo-pedi yo o akgaakgegang mo ditseleng tsotlhe tsa gagwe. 9 Mme mokaulengwe yo o kwa tlase a a ipoke ka bogolo jwa gagwe. 10 Yo o humileng ene a a ipoke ka bobotlana jwa gagwe; gonne o tla nyelela jaaka sethunya sa bojang. 11 Gonne e a re letsatsi le tlhaba ka mogote o o nsang, le swabise bojang, mme sethunya sa jona se tlhotlhorege, bontle jwa sebopego sa sona bo nyelele: Mohumi le ene o tla nyelela jalo mo metsamaong ya gagwe. 12 Go sego monna yo o itshokelang diteko; gonne e tla re a sena go bonwa a fentse diteko, a amogele serwalo sa bophelo se Morena o se solofeditseng bone ba ba mo ratang. 13 A go se nne ope yo e reng a raelwa a re: "Ke raelwa ke Modimo." Gonne Modimo ga o ka ke wa raelwa ke bosula, mme ona ka osi ga o raele ope. 14 Mme mongwe le mongwe o a raelwa, fa a gogwa gongwe a okwa ke keletso ya gagwe. 15 Morago e re keletso e sena go nemera, e tsale boleo; boleo jone e re bo sena go tlala, bo tsale loso. 16 Ba ga etsho ba ba rategang, lo se ka lwa timela! 17 Neo nngwe le nngwe e e molemo le mpho nngwe le nngwe e e tletseng e tswa kwa godimo, e fologa kwa go Rrarmasedi yo go se nang phetogo epe mo go ene, le e seng kamogano ya bosigo le motshegare. 18 O re tsetse ka fa go rateng ga gagwe ka lefoko la boammaaruri gore re nne mangwe a mabutswapele a dibopiwa tsa gagwe.

Badiri ba Lefoko

19 Ka moo, ba ga etsho ba ba rategang, a motho mongwe le mongwe a akofe go utlwa, a iketle go bua, a iketle go galefa. 20 Gonne bogale jwa motho ga bo dirafatse tse di siameng fa pele ga Modimo. 21 Ka moo latlhang maswe tlhe le bosula jo bo setseng, lo amogele ka bonolo Lefoko le le tlhomilweng mo go lona, le le nonofileng go pholosa mewa ya lona. 22 Mme lo nne badiri ba Lefoko, e seng bautlwi fela, lwa tloga lwa itsietsa. 23 Gonne fa mongwe e le moutlwi wa Lefoko, e se modiri, yoo o tshwana le monna yo o iponang sefatlhego sa tlholego mo seiponing; 24 gonne e a re a sena go ipona, a tsamae, a lebale ka pele ka fa a ntseng ka teng. 25 Mme yo o lebileng mo teng ga molao o o itekanetseng wa kgololesego, a bile a tsweletse jalo, e se moutlwi yo o lebalang, mme e le modiri wa tiro, yoo o tla nna sego mo go direng ga gagwe. 26 Mme fa mongwe a itlhoma a direla Modimo, a ntse a sa thibele loleme lwa gagwe, mme a tsietsa pelo ya gagwe, tirelo-Modimo ya motho yoo ke ya lefela. 27 Tirelo-Modimo e e itshekileng e e se nang sebala fa pele ga Modimo Rara ke ya go lekola dikhutsana le batlholagadi mo matshwenyegong a bone, le go ipoloka ka bophepa mo lefatsheng.

Jakobo 2

Go tlhaola batho ga go a nama

1 Ba ga etsho, lo se ka lwa kopanya tumelo ya go dumela mo go Morena wa rona Jesu Keresete wa kgalalelo le go gobelelela batho. 2 Gonne fa mo phuthegong ya lona go ka tsena motho wa dipalamonwana tsa gouta, a apere seaparo se sentle, mme go be go tsena mohumanegi wa seaparo se se maswe, 3 mme fa lo tlhokomela yo o apereng seaparo se sentle lo re: "Wena nna fa bonnong jo bontle," mme lo raya mohumanegi lo re: "Wena ema foo, gongwe o nne fa fatshe fa sebeong sa me sa dinao," 4 a foo ga lo a dira pharologanyo mo go lona, lwa nna baatlhodi ba megopolo e e bosula? 5 Reetsang, ba ga etsho ba ba rategang: A Modimo ga o a itlhophela ba e leng bahumanegi mo lefatsheng go nna bahumi mo tumelong le barua-boswa ba puso e o e solofeditseng ba ba o ratang? 6 Mme lona lo tlotlolotse mohumanegi. A ga se bahumi ba ba lo patikang, ba ba lo gogelang kwa makgotleng a tsheko? 7 A ga se bone ba ba kgalang leina le lentle le lo biditsweng ka lone? 8 Kana fa lo dirafatsa tlhogo ya molao ka fa Lokwalong e e reng: "Rata mongwe-ka-wena jaaka o ithata," lo tla bo lo dira sentle. 9 Mme fa lo gobelelela batho, lo dira boleo, lo supediwa ke molao gore lo batlodi. 10 Gonne le fa motho a ka tshegetsa molao otlhe, mme a tlola taolo e le nngwe fela, o molato mo go ona otlhe. 11 Gonne ene yo o buileng a re: "O se ka wa dira boaka," e bile o rile: "O se ka wa bolaya." Jaanong fa o sa dire boaka, mme o bolaya, o motlodi wa molao. 12 Buang lo bo lo dire jaaka lo le ba ba tla atlholwang ka molao wa kgololesego. 13 Gonne katlholo ga e nke e nna le kutlwelo-botlhoko mo go ene yo o neng a se na kutlwelo-botlhoko; mme kutlwelo-botlhoko e fenya tshekiso.

Bosetiang-thuso jwa tumelo e e se nang ditiro

14 Ba ga etsho, go thusang fa motho a re, o na le tumelo, mme ditiro a se na natso? A tumelo eo e ka mo pholosa naa? 15 Fa mokeresete-ka-wena, monna gongwe mosadi, a tlhoka diaparo le dijo tsa letsatsi, 16 mme mongwe wa lona a ka ba raya a re: "Yaang ka kagiso, lo thuthafale, lo kgore," mme lo sa ba fe dilo tse di batlegang mo mmeleng, go a bo go thusang? 17 Tumelo le yona jalo, fa e le yosi, e se na ditiro, e sule. 18 Jaanong motho o ka re: "Wena o na le tumelo, nna ke na le ditiro." Mpontshe tumelo ya gago e e se nang ditiro, mme nna ke tla go bontsha tumelo ka ditiro tsa me. 19 Wena o dumela gore go na le Modimo o le mongwe fela; o dira sentle. Le medemone e dumela jalo, mme e a roroma. 20 Motho yo o bosilo ke wena. A o rata go itse gore tumelo e e se nang ditiro ga e ungwe? 21 Aborahame rraetsho a ga a a siamisiwa ka ditiro, fa a baya Isaka morwawe mo aletareng go nna setlhabelo? 22 Foo o ka bona gore tumelo e dirile mmogo le ditiro tsa gagwe, mme tumelo ya tlala ka ditiro. 23 Mme Lokwalo lwa dirafala lo lo reng: "Aborahame o ne a dumela Modimo, mme tumelo eo ya kaiwa tshiamo ya gagwe," a ba a bidiwa tsala ya Modimo. 24 Lo ka bona ka tseo gore motho o siamisiwa ka ditiro, e seng ka tumelo fela. 25 Fela jalo le ene Rahabe wa seaka, a ga a a siamisiwa ka ditiro, ka a ne a tshola barongwi, a ba tshabisa ka tsela e sele? 26 Tumelo e sule, fa e se na ditiro, jaaka mmele o sule, fa o se na mowa.

Jakobo 3

Loleme lo na le go laolwa

1 Ba ga etsho, lo se ka lwa nna baruti ka bontsi, ka lo itse gore rona baruti re tla sekisiwa go feta ba bangwe. 2 Gonne rona rotlhe re fosa gantsi. Fa mongwe a sa fose mo puong, yoo e a bo e le monna wa botlalo yo o nonofileng go laola le ona mmele otlhe. 3 Mme fa re tsenya dipitse megolasetso mo ganong gore di re utlwe, re a bo re sokolola le yona mebele yotlhe ya tsona. 4 Bonang le tsona dikepe, le fa di le dikgolo thata, e bile di kgweediwa ke diphefo tse di thata, di sokololwa ka lobatinyana gore di ye kwa mokgweetsi o ratang go di isa teng. 5 Le lone loleme ke tokololo e potlana e e ntseng jalo; mme lo ipoka ka go bua tse dikgolo. Bonang, molelo o monnye o a tle o tshube sekgwa se se kana kang ne! 6 Loleme le lone ke molelo; loleme lo itshupa mo gare ga ditokololo tsa rona e le lefatshe la tshiamololo, e le lo lo kgotlelang mmele otlhe, lo tshuba tsamao yotlhe ya botshelo, lo tshujwa ke molete wa molelo. 7 Kana diphologolo le dinonyane le digagabi le ditshedi tsa lewatle, le fa e le tsa mofuta ofe, di a kgwabofadiwa, di bile di setse di kgwabofaditswe ke tlhaloganyo ya motho. 8 Mme loleme lone, ga go motho ope yo o ka kgonang go lo kgwabofatsa; ke bosula jo bo huduegang, lo tletse botlhole jo bo bolayang. 9 Re baka Modimo Rara ka lone, re bile re hutsa batho ka lone ba ba bopilweng ka fa setshwanong sa Modimo. 10 Tshegofatso le khutso di tswa mo molomong o le mongwe fela. Ba ga etsho, tseo ga di a tshwanela go nna jalo. 11 A motswedi o a tle o tswele metsi a a botshe le a a bogalaka mo leitlhong le le lengwe fela? 12 Ba ga etsho, a mofeie o ka ungwa diolefa, gongwe moweine wa ungwa difeie? Fela jalo motswedi wa metsi a a letswai ga o ka ke wa tswela metsi a a monate.

Botlhale jo bo tswang kwa godimo

13 Ke mang yo o botlhale, yo o nang le tlhaloganyo mo go lona? A a supe ditiro tsa gagwe tsa tsamao e e siameng ka bonolo jwa botlhale 14 Mme fa lo na le lefufa le le galakang le kgang mo dipelong tsa lona, lo se ka lwa ikgantsha, lwa aketsa boammaaruri. 15 Botlhale joo ga se jo bo tswang kwa godimo, mme ke jwa lefatshe, jwa nama, jwa medemone. 16 Gonne kwa go leng lefufa le kgang teng, gona go na le tlhakatlhakanyo le tiro nngwe le nngwe e mpe. 17 Mme botlhale jo bo tswang kwa godimo, ga ntlha ke jo bo boitsheko, bo bile bo kagiso, bo bonolo, bo a rapelesega, bo tletse kutlwelo-botlhoko le maungo a a molemo, bo se na kgobelelo le boitimokanyo. 18 Mme leungo la tshiamo le jwalwa ka kagiso, le jwalelwa bone ba ba agisang.

Jakobo 4

Go Iwantsha puso ya dikgatlhego

1 Dintwa di tswa kae, le dikganetsanyo di tswa kae mo go lona? A ga di tswe gona mo dikeletsong tsa lona tse di bosula tse di lwang mo ditokololong tsa lona?" 2 Lo a eletsa, mme lo a tlhoka; lo a bolaya, lo fufege, mme ga lo ka ke lwa amogela sepe; lo tsose kgang, lo lwe, mme lo a tlhoka, ka lo sa rapele. 3 Lo a rapela, mme ga lo amogele sepe, ka gonne lo rapela ka mokgwa o o bosula, gore lo tle lo senye dilo ka bofafalele mo dikgatlhegong tsa lona. 4 Banna le basadi ba lo senyang nyalano! A ga lo itse gore go tsalana le lefatshe ke go nna mmaba wa Modimo? Kana yo o ratang go nna tsala ya lefatshe o itira mmaba wa Modimo. 5 A kampo lo gopola gore Lokwalo lo buela lefela, fa lo re: "Modimo o tlhologeletswe mowa o o o tsentseng mo go rona ka lefufa"? 6 Mme o naya boitshwarelo jo bogolo bogolo; ke ka moo o buang o re: "Modimo o ganetsa baikgodisi, mme baikokobetsi o ba naya bopelotlhomogi." 7 Ka moo, ikokobeletseng Modimo; ganetsang Diabolo, mme o tla lo tshaba. 8 Atamelang Modimo, mme o tla lo atamela. Tlhapang diatla, lona baleofi, lo itshepise dipelo, lona ba lo maikutlo mabedi. 9 Utlwang botlhoko, lo hutsafale, lo lele. A go tshega ga lona go fetoge khutsafalo, le boitumelo bo fetoge maswabi. 10 Ikokobetseng fa pele ga Morena, mme o tla lo godisa. 11 Ba ga etsho, lo se ka lwa kgobana. Yo o kgobang mokaulengwe wa gagwe gongwe a mo sekisa, o kgoba molao, e bile o sekisa molao. Mme fa wena o sekisa molao, o tla bo o se modirisi wa molao, mme o le mosekisi wa one. 12 Motlhomi wa molao le moatlhodi ke a le mongwe fela yo o nonofileng go pholosa le go latlha. Mme wena o mang, yo o sekisang mongwe-ka-wena?"

Gosaitsizveng ga bofelo jwa motho

13 Jaanong lona ba lo reng: "Kajeno gongwe kamoso re tla ya kwa motseng wa bolebelebe, re dika ngwaga teng, re rekisa, re bapala." 14 Lona ba lo sa itseng tsa kamoso, botshelo jwa lona ke eng? Kana lo mouwane fela o o a tleng o bonale ka sebakanyana fela, o tloge, o nyelele. 15 Etswe lo ka bo lo re: "Fa Morena a rata, re tla phela, re dira se kampo se." 16 Mme jaanong lo ipelafatsa ka maikgantsho a lona. Boipelafatso bongwe le bongwe jo bo ntseng jalo bo bosula. 17 Jaanong yo o itseng go dira molemo, mme a sa o dire, o a leofa.

Jakobo 5

Molato wa bahumi ba ba seng pelotlhomogi

1 Jaanong he, lona bahumi, lelang lo bokololele ditatlhego tse di tlang go lo wela. 2 Khumo ya lona e bodile, diaparo tsa lona di jelwe ke motoutwana. 3 Gouta ya lona le selefera di jelwe ke morodu, mme morodu wa tsona o tla supa ka ga lona, o ja nama ya lona jaaka molelo. Lo kgobokantse mahumo mo malatsing a bofelo! 4 Bonang, tuelo ya badiri ba ba robileng masimo a lona, e lo ganneng ka yona, e a kua, le go goa ga barobi go tsenye mo ditsebeng tsa Morena wa masomosomo. 5 Lo phedile mo lefatsheng ka monatenate le mo tlhapelong, lo otla dipelo tsa lona, lo di otlela letsatsi la tlhabo. 6 Lo atlhotse mosiami, lwa ba lwa mmolaya, a sa ganele le lona.

Kaelo ka ga boitshoko le ikano le thapelo le tshokologo

7 Jaanong he, ba ga etsho, nnang pelotelele, go tsamae Morena a tle. Bonang, molemi o a tle a lebelele leungo le le molemolemo la tshimo, a le pelotelele ka ntlha ya lone go tsamae le be le bone pula ya ntlha le ya morago. 8 Le lona nnang pelotelele, lo tiise dipelo tsa lona, ka go tla ga Morena go le gaufi. 9 Ba ga etsho, lo se ka lwa ngongoregelana, lo tle lo se ka lwa atlholwa. Bonang, moatlhodi o eme fa mojako. 10 Ba ga etsho, tsayang sekao sa pogo le sa bopelotelele mo baporofeting ba ba neng ba bua ka leina la Morena. 11 Bonang, re kaya lesego ba ba itshokileng. Lo utlwile ka ga boitshoko jwa ga Jobe, lwa bona ka fa Morena a mo diretseng ka teng bofelong; gonne Morena o tletse bopelotlhomogi, o bile o kutlwelo-botlhoko.t- 12 Ba ga etsho, se segolo bogolo ke go re, lo se ikane ka gope, e seng ka legodimo le e seng ka lefatshe le e seng ka ikano e sele. Mme a "ee" ya lona e nne "ee", le "nnyaya" a e nne "nnyaya", gore lo se ka lwa wela mo molatong. 13 A mongwe wa lona o a boga? A a rapele! A mongwe o a itumela? A a opele difela! 14 A mongwe wa lona o a lwala? A a bitse bagolo ba phuthego, ba mo rapelele, ba mo tlotse lookwane ka leina la Morena. 15 Thapelo ya tumelo e tla thusa molwetse, mme Morena o tla mo tsosa. Fa a dirile maleo, o tla itshwarelwa. 16 Ka moo, ipobolelaneng dibe, lo rapelelane gore lo fole. Thapelo ya mosiami e nonofile go dira tse dikgolo, fa e le ya tlhoafalo. 17 Elia e ne e le motho jaaka rona, mme o ne a rapela thata gore pula e se ka ya na, mme ya se ka ya na mo lefatsheng dinyaga di le tharo le dikgwedi di le thataro. 18 A ba a rapela gape, mme legodimo la nesa pula, lefatshe la ntsha leungo la lone. 19 Ba ga etsho, fa mongwe wa lona a timeletswe ke boammaaruri, mongwe a mo sokolola, 20 a a itse gore yo o sokololang moleofi mo tseleng ya gagwe ya timelo o tla pholosa mowa wa gagwe mo losong, a bipa dibe tsotlhe.

1 Petoro 1

Tumediso

1 Nna Petoro, moapostolo wa ga Jesu Keresete, ke kwalela baeng ba e leng bafaladi kwa Ponto le Galatia le Kapadokia le Asia le Bithinia, ba ba tlhaotsweng 2 ka fa maikaelelong-pele a Modimo Rara ka boitshepiso jwa Mowa, gore ba utlwe Jesu Keresete, ba kgatshiwe ka madi a gagwe: A bopelotlhomogi le kagiso di lo ntsifalele.

Tebogo ka ntlha ya tsholofelo ya pholoso

3 A go bakwe Modimo, Rra Jesu Keresete, Morena wa rona, o o re tsetseng gape ka fa boutlwelong botlhoko jo bogolo jwa ona, gore re nne le tsholofelo e e tshelang ka go tsoga ga Jesu Keresete mo baswing, 4 re tle re rue boswa jo bo sa nyeleleng, jo bo se nang sebala, jo bo sa swabeng, jo lo bo boloketsweng kwa legodimong. 5 lona ba lo bolokwang ka thata ya Modimo ka tumelo go ya pholosong e e baakantsweng gore e senolwe ka nako ya bofelo. 6 Ke tsona tse lo di itumelelang, ba lo hutsafaditsweng kajeno go le gonnye ka diteko tsa mefutafuta ka fa go batlegang ka teng. 7 gore tlhomamo ya tumelo ya lona e e lekilweng e fitlhelwe e le e e gaisang gouta e e nyelelang e e lekwang ka molelo, e bokwe, e galalediwe, e tlotliwe mogang go bonatshegang Jesu Keresete, 8 yo lo mo ratang, le fa lo sa mmona, yo lo dumelang mo go ene, le fa jaanong lo sa mmone, mme lo tla itumela ka boitumelo jo bo sa ka keng jwa bolelwa, jo bo galaleditsweng. 9 lo amogela bofelelo jwa tumelo ya lona, e bong pholoso ya mewa ya lona. 10 Fa e le pholoso eo, baporofeti ba ba boletseng pele ka ga bopelotlhomogi jo bo laotsweng gore lo bo bone, ba ne ba e batlisisa, ba e tlhotlhomisa; 11 ba tlhotlhomisa gore Mowa wa ga Keresete o o neng o le mo go bone o senola nako efe le e e ntseng jang, fa o supela pele dipogo tse di tla tlelang Keresete le tsa kgalalelo tse di tla di latelang. 12 Ke fa ba senolelwa gore ga ba itirele, mme ba direla lona ka go bolela dilo tseo, tse gompieno lo di reretsweng ke ba ba lo boleletseng Efangele ka Mowa o o Boitshepo o o rometsweng o tswa kwa legodimong, e le dilo tse baengele ba eletsang go di leba.

Kaelo ya go nna boitshepo

13 Ka moo, itlameng matheka a maikutlo a lona, lo nne tekano, lo tlhome tsholofelo ya lona ka botlalo mo bopelotlhomoging jo lo bo tsisediwang ka ponatshego ya ga Jesu Keresete. 14 Nnang bana ba ba utlwang, se laolweng ke dikeletso tsa pele tsa go tlhoka kitso ga lona, 15 mme le lona lo nne boitshepo mo tsamaong yotlhe ya lona, jaaka ene yo o lo biditseng a le boitshepo, 16 ka go kwadilwe ga twe: "Nnang boitshepo; gonne nna ke boitshepo." 17 Jaanong e re ka lo mmitsa Rara yo o atlholang ka fa tirong ya mongwe le mongwe, a sa gobelelele ope, tsamayang ka poifo mo sebakeng sa boeng jwa lona. 18 ka lo itse gore mo tsamaong ya boithamako ya lona e lo e bonyeng mo go borraeno, ga lo a gololwa mo go yona ka dilo tse di nyelelang, jaaka selefera le gouta, 19 mme e le ka madi a a molemolemo a ga Keresete, e le a kwana e e se nang nyatsego le fa e le sebala, 20 yo o sa leng a itsiwe pele, lefatshe le ise le tlholwe, mme a bonadiwa mo metiheng ya bofelo ka ntlha ya lona 21 ba lo dumetseng ka ene mo Modimong o o mo tsositseng mo baswing, wa mo naya kgalalelo, gore tumelo ya lona le tsholofelo di nne mo Modimong. 22 E re ka lo itshekisitse mewa ya lona ka go utlwa boammaaruri ka Mowa mo go isang go rataneng ga bakaulengwe mo go se nang boitimokanyo, ratanang ka dipelo tse di fisegang, 23 lo le ba ba tsetsweng gape, e seng ka peo e e nyelelang, mme e le ka e e sa nyeleleng, e bong ka Lefoko la Modimo le le tshelang, le le nnetseng ruri. 24 Gonne: "Nama yotlhe e ntse jaaka bojang, kgalalelo yotlhe ya motho e ntse jaaka sethunya sa bojang. Bojang bo a swaba le sethunya se tlhotlhorege. 25 mme Lefoko la Morena le ntse ka bosakhutleng." Lefoko leo ke lone le lo le reretsweng.

1 Petoro 2

1 Jaanong bakelang bosula jotlhe le tsietso yotlhe le boitimokanyo le lefufa le ditshebo tsotlhe. 2 mme lo eletse maswi a Lefoko a a sa pekwang, jaaka bana ba e leng gona ba tsalwang, gore lo tle lo golele pholosong ka ona. 3 fa lo lemogile gore Morena o pelontle.' 4 Tlayang go ene yo e leng lentswe le le tshelang, le le latlhilweng ke batho, mme e le le le tlhophilweng la botlhokwa mo Modimong; 5 ineeleng go agiwa jaaka majwe a a tshelang go nna ntlo ya Mowa, ya boperesiti jo bo itshepileng, go tsisa ditlhabelo tsa Mowa tse di kgatlhang Modimo ka Jesu Keresete. 6 Gonne go kwadilwe mo Lokwalong ga twe: "Bona, ke baya lentswe la sekhutlo mo Sione le le tlhophilweng la botlhokwa; yo o dumelang mo go lone ga a kitla a tlhajwa ke ditlhong." 7 Ke la botlhokwa mo go lona ba lo dumelang; mme mo go ba ba sa dumeleng: "Lentswe le baagi ba le latlhileng le dirilwe letlapa la sekhutlo," 8 "lentswe le le kgopang, letlapa la seru;" bone ba a kgotswa, ka ba sa utlwe Lefoko; ke sona se ba bileng ba se beetswe. 9 Mme lona lo losika lo lo tlhaotsweng, lo boperesiti jwa bogosi le morafe o o boitshepo le baruiwa ba Modimo, gore lo tumise ditiro tse dikgolo tsa yo o lo biditseng go tswa mo lefifing, go tsena mo leseding la gagwe le le gakgamatsang. 10 lona ba e rileng pele lwa bo lo se morafe, mme jaanong lo batho ba Modimo ba lo neng lo sa utlwelwe botlhoko, mme jaanong lo utlwetswe botlhoko.

Motsamao wa tlotlego mo gare ga Baditshaba. A go ineelwe mebuso

11 Baratwi, ke kgothatsa lona, ba lo leng bajaki le baeng gore lo ikilele mo dikeletsong tsa nama tse di tlhabanang le mowa. 12 mme lo nne le tsamao e e siameng mo go baheitane gore se ba lo sebang ka sona ba re, lo badira-dibe, ba galaletse Modimo ka letsatsi la tekolo ka ntlha ya sona, fa ba se bona sentle ka ditiro tse di molemo tsa lona. 13 Ikokobeletseng melao yotlhe ya batho ka ntlha ya Morena, le fa e le kgosi, ka e le molaodi yo mogolo, 14 kampo dikgosana, ka e le tse di romilweng ke yona go betsa badira-dibe le go tlotla ba ba dirang molemo; l5 gonne thato ya Modimo e ntse jaana gore lo didimatse go sa itseng ga batho ba ba bosilo ka go dira molemo, 16 lo le ba ba gololesegileng, mme lo sa dirise kgololesego jaaka seipato bosuleng, mme lo le batlhanka ba Modimo. 17 Tlotlang botlhe. Ratang bakaulengwe. Boifang Modimo. Tlotlang kgosi.

Ditshwanelo tsa batlhanka ba e leng bakeresete

18 Lona batlhanka, utlwang beng ba lona ka poifo yotlhe, e seng ba ba molemo le ba ba bonolo fela, mme le bone ba ba kgopo. 19 Gonne moo go a lebosega, fa motho a ka itshokela ditlhokofatso ka ntlha ya segakolodi se se utlwang Modimo, a bogisiwa a se na molato. 20 E ka nna boipoko jwa eng, fa e ka re lo itewa lo sena go leofa, lo a go itshokela? Mme fa lo bogisiwa mogang lo dirang molemo, mme lo go itshokela, gone foo go lebosega fa pele ga Modimo. 21 gonne lo bileditswe gona moo. Keresete le ene o bogisitswe ka ntlha ya lona, a lo tlogelela sekao gore lo gate motlhala wa gagwe. 22 yo o neng a sa dira boleo bope, le tsietso ga e a ka ya fitlhelwa mo molomong wa gagwe. 23 E rile a kgalwa, a se ka a ba a kgala; ya re a bogisiwa, a se ka a bopa, mme a ineela fela mo go ene yo o atlholang ka tshiamo. 24 O ne a belegela maleo a rona ka boene ka mmele wa gagwe kwa sefapaanong, gore rona re nne ba ba suleng ntlheng ya boleo, mme re tshelele tshiamo; lo fodisitswe ka dintho tsa gagwe. 25 Gonne lo ne lo ntse jaaka dinku tse di timetseng, mme jaanong lo boetse go Modisa le Molebeledi wa mewa ya lona.

1 Petoro 3

Ditshwanelo tsa basadi le banna

1 Le lona basadi, utlwang banna ba lona gore le fa banna bangwe ba sa dumele Lefoko ba fenngwe ke tsamao ya basadi kwa ntle ga Lefoko. 2 fa ba bona tsamao e e phepa ya lona ya poifo-Modimo. 3 Mokgabo wa lona e se ka ya nna wa ka fa ntle wa go loga meriri le go ikgabisa ka gouta le go apara diaparo tsa maphatsiphatsi. 4 mme a e nne motho yo o fitlhegileng wa pelo yo o apereng mokgabo o o sa nyeleleng wa mowa o o bonolo, o o iketlileng; ke ona o o kgatlhang Modimo. 5 Gonne bogologolo basadi ba ba boitshepo ba ba neng ba solofela mo Modimong le bone ba ne ba ikgabisa jalo ka go ikokobeletsa banna ba bone, 6 jaaka Sara a ne a utlwa Aborahame, a mmitsa morena yo lo leng bana ba gagwe, fa lo dira molemo, mme lo sa boife sepe se se tshosang. 7 Le lona banna, agang le bone ka tlhaloganyo, ka mosadi a bopegile bokoa, mme lo ba nee tlotlo, ka e bile e le ba ba ruang bopelotlhomogi jwa botshelo mmogo le lona, gore merapelo ya lona e se ka ya kgoreletsega.

Lorato lwa bakaulengwe. Boitshoko. Dipogiso

8 Ke akaretsa ke re: Nnang pelonngwe fela lotlhe lo nne pelotlhomogi, lo ratane jaaka bana ba motho, lo nne kutlwelo-botlhoko le boikokobetso. 9 Lo se ka lwa lefa bosula ka bosula gongwe komano ka komano, mme bogolo tshegofatsang, ka lo bileditswe gona moo gore lo rue lesego. 10 Gonne "Yo o ratang go itumelela bophelo le go bona malatsi a a molemo, a a thibele loleme lwa gagwe mo bosuleng, le molomo wa gagwe gore o se ka wa bua tsietso.x nA a fapoge bosula, a dire molemo, a a batle kagiso, a e latelele; 12 gonne matlho a Morena a lebile basiami, ditsebe tsa gagwe di reeditse merapelo ya bone. Mme sefatlhego sa Morena se emelanye le ba ba dirang bosula." 13 Ke mang yo o ka lo utlwisang botlhoko, fa lo tlhoafaletse molemo? 14 Mme le fa lo ka boga ka ntlha ya tshiamo, lo sego. Lo se ka lwa ba boifa ka gope le e seng go tshoga. 15 Mme lo itshepise Morena Keresete mo dipelong tsa lona, lo ntse lo iketleeditse go araba mongwe le mongwe yo o batlang boikarabelo mo go lona ka ga tsholofelo e lo nang nayo, mme e nne ka bonolo le ka poifo. 16 Lo nne le segakolodi se se siameng gore bone ba ba kgalang tsamao e e molemo ya lona mo go Keresete ba tlhajwe ke ditlhong ka dilo tse ba lo senyang leina ka tsona. 17 Gonne fa Modimo o rata gore lo boge, gona go boga ka ntlha ya go dira sentle go gaisa go boga ka ntlha ya go dira bosula. 18 Gonne Keresete le ene o kile a bogela maleo a rona gangwe fela, ene mosiami mo boemong jwa basiamolodi, gore a re ise kwa Modimong; a bolawa ka fa nameng, mme a tshedisiwa ka fa moweng. 19 o e leng ona o bileng a ya ka ona, a rerela mewa e e mo kgolegelong. 20 e e kileng ya gana go utlwa, jale fa Modimo o ntse o iketlile ka bopelotelele mo malatsing a ga Noa, go sa ntse go baakanngwa areka e batho ba se kae, e bong ba ba robedi fela, ba bolokilweng ka yona mo metsing. 21 Ke ona a le lona a lo pholosang kajeno kolobetsong, e le setshwantsho sa yona, e se go tlosa leswe la mmele, mme e le go kopa segakolodi se se siameng mo Modimong ka tsogo ya ga Jesu Keresete 22 yo o tsenyeng mo legodimong, a nna fa letsogong le le jang la Modimo, baengele le mebuso le ba ba thata ba sena go bewa mo taolong ya gagwe.

1 Petoro 4

1 Mme jaanong e re ka Keresete a re bogetse ka fa mmeleng, le lona tlhomelang ona mogopolo oo; gonne yo o bogileng ka fa mmeleng o baketse boleo, 2 gore mo sebakeng se se sa ntseng se setse sa go phela a se tlhole a phelela dikeletso tsa batho, mme a phelele thato ya Modimo. 3 Gonne go lekanye, fa re dirisitse thato ya baheitane mo sebakeng se se fetileng ka go tsamaya ka boitaolo le dikeletso le botagwa le bojabele le tlhapelo le ditirelo tsa medimo e sele tse di maila. 4 Ke ka moo ba fitlhelang lo ba fetogetse baeng, ba a lo nyefola, ka lo sa tlhole lo tsamaya nabo mo boithatelong joo jwa tatlhego; 5 ke bone ba ba tla ikarabelang fa pele ga gagwe yo o iketleeleditseng go atlhola baphedi le baswi. 6 Ke ka ntlha ya moo baswi le bone ba reretsweng Efangele gore ba atlholwe ka fa mokgweng wa batho mo nameng, mme ka fa mokgweng wa Modimo ba phele mo moweng. 7 Bokhutlo jwa dilo tsotlhe bo atametse. Jaanong nnang tekano, lo iphe nako go rapela. 8 Bogolo go dilo tsotlhe ratanang thata; gonne lorato lo bipa dibe tsotlhe. 9 Tsholanang mo maetong go se na ngongorego. 10 Direlanang, mongwe le mongwe ka fa neong e o e amogetseng, lo nne badirisi ba ba molemo ba methale ya bopelontle jwa Modimo: 11 Fa mongwe a bua, a e nne jaaka fa a bua mafoko a Modimo; fa mongwe a direla, a a direle ka thata e Modimo o e mo abelang, gore mo dilong tsotlhe go galalediwe Modimo ka Jesu Keresete, yo kgalalelo e leng ya gagwe le thata go ya bosakhutleng. Amen. 12 Baratwa, lo se ka lwa gakgamadiwa ke pogo e e fisang e e lo dirafalelang gore lo lekwe, jaaka e kete lo dirafalelwa ke se se ronang. 13 Mme itumeleng ka fa dipogiso tsa ga Keresete lo di tlhakanetseng le ene ka teng, gore le mo ponatshegong ya kgalalelo ya gagwe lo tle lo itumele, lo ipele. 14 Lo sego, fa lo kgojwa ka ntlha ya leina la ga Keresete, ka Mowa wa kgalalelo wa Modimo o ntse mo go lona. Mo go bone le a kgalwa, mme mo go lona le a galalediwa. 15 Kana go se ka ga nna ope wa lona yo o bogisiwang, e le mmolai gongwe legodu gongwe modira-bosula gongwe yo o itsenyang mo dilong tse di sa mo tshwanelang. 16 Mme fa a bogisiwa, ka a le mokeresete, a a se ka a tlhajwa ke ditlhong ka ntlha ya leina leo, mme a a galaletse Modimo ka lone. 17 Gonne ke nako ya gore tshekiso e simologe mo ntlong ya Modimo. Mme fa e simologa mo go rona, bokhutlo jwa bone ba ba sa dumeleng Efangele ya Modimo e tla nna eng? 18 Mme "Fa mosiami a batlile go tlhaela go pholosiwa, kana moikepi le moleofi ba tla ya kae?" 19 Ka moo he, a ba ba bogang ka fa thatong ya Modimo ba neele Mmopi yo o boikanyo mewa ya bone ba ntse ba dira molemo.

1 Petoro 5

Ditshwanelo tsa bagolo ba phuthego

1 Jaanong ke kaela bagolo ba phuthego ba ba mo go lona, ke le mogolo-ka-bone le mosupi wa dipogo tsa ga Keresete, ke bile ke tlhakanetse nae kgalalelo e e tla senolwang. 2 ke re: Fudisang letsomane la Modimo le le mo go lona, e seng ka go patelediwa, mme e nne ka bopelotshweu ka fa thatong ya Modimo; e seng ka go ipatlela khumo e e maswe, mme e nne ka pelo yotlhe; 3 e seng jaaka barena ba diphuthego, mme lo nne dikao tsa letsomane. 4 Mme lo tla bona serwalo sa kgalalelo se se sa swabeng mogang Modisa yo mogolo a bonalang.

Batho ba baswa ba kaelwa gore ba ikokobetse le go itisa

5 Le lona ba baswa, utlwang bagolo, mme lotlhe direlanang ka boikokobetso; gonne "Modimo o ganetsa ba ba ikgogomosang, mme ba ba ikokobetsang o ba naya boitshwarelo." 6 Ka moo, ikokobeletseng letsogo le le thata la Modimo gore o tle o lo godise ka nako e e leng yona. 7 Latlhelang matshwenyego otlhe a lona mo go one, gonne lo tlamelwa ke one. 8 Nang tekano lo itise; gonne Diabolo, moganetsi wa lona, o kgarakgatshega jaaka tau e e dumang, a batla yo a ka mo metsang. 9 Lo emelane nae ka go tlhomama mo tumelong, ka lo itse gore tsona dipogiso tseo di dirafalela bakaulengwe ba lona ba ba mo lefatsheng. Dikeleletso le tumediso 10 Mme Modimo wa bopelotlhomogi jotlhe o o lo bileditseng kgalalelong ya ona e e sa khutleng ka Keresete, e tla re lo sena go boga sebakanyana, o lo dire botlalo, o lo tiise, o lo thatafatse, o lo tlhomamise. 11 Kgalalelo le thata ke tsa ona go ya bosakhutleng. Amen. 12 Ke lo kwaletse ka bokhutshwane ka Silefano, mokaulengwe yo o ikanyegang, ka fa ke mo lebileng ka teng, ke lo kgothatsa, ke supa gore ke jona bopelotlhomogi jwa nnete jwa Modimo jo lo emeng mo go jona. 13 Phuthego e e tlhaotsweng le lona ya mono Babilone le Mareko, morwaake, ba a lo dumedisa. 14 Dumedisanyang ka katlo ya lorato. A kagiso e nne le lona lotlhe, ba lo leng mo go Keresete.

2 Petoro 1

Tumediso

1 Nna Simone Petoro, motlhanka le moapostolo wa ga Jesu Keresete, ke kwalela ba ba neilweng tumelo ya botlhokwa jaaka rona ka tshiamo ya Modimo wa rona le ya Mopholosi Jesu Keresete: 2 A bopelotlhomogi Ie kagiso di lo ntsifalele ka go itse Modimo le Jesu, Morena wa rona!

Kaelo ya go dirisa maitsholo a bokeresete

3 Kana ke thata ya gagwe ya bodimo e e re abetseng dilo tsotlhe tse di re direlang bophelo le poifo-Modimo, ka go itse ene yo o re biditseng ka kgalalelo ya gagwe le ka maatlametlo a gagwe. 4 Ka tsona o re abetse ditsholofetso tse di tlotlegang, tse dikgolo thata, gore lo nne le kabelo mo popegong ya bodimo ka go dumela tsona, lo sena go falola mo tshenyegong e e mo lefatsheng ka keletso. 5 Ka ntlha ya moo, tlhoafalang thata gore lo oketse tumelo ya lona ka maatlametlo, le maatlametlo ka kitso. 6 le kitso ka boitshwaro, le boitshwaro ka tshwarelelo, le tshwarelelo ka poifo-Modimo, 7 le poifo-Modimo ka go rata bakaulengwe, le go rata bakaulengwe ka go rata botlhe. 8 Gonne fa dilo tse, di le teng mo go lona, mme di ntse di ata, di tlosa botshwakga le botlhoka-leungo ntlheng ya go itse Morena wa rona Jesu Keresete. 9 Yo o tlhokang dilo tse o foufetse, ga a bonele kgakala, o bile o lebetse tlhapiso ya maleo a gagwe a pele. 10 Ka ntlha ya moo, ba ga etsho, tlhoafalang bogolo gore lo tlhomamise go bidiwa ga lona le go tlhaolwa ga lona; gonne fa lo dira jalo, ga lo kitla lo kgotswa ka gope. 11 Gonne foo lo tla abelwa segolo go tsena mo pusong e e sa khutleng ya Morena wa rona Jesu Keresete, Morepholosi. 12 Ke ka ntlha ya moo ke ikaeletseng go lo gakolola dilo tseo ka gale, le fa lo di itse, lo bile lo tlhomamisitswe mo boammaaruring jo bo leng teng. 13 Mme ke fitlhela e le tshwanelo go lo kurusa ka kgakololo, ke sa ntse ke le mo motlaaganeng ono wa mmele. 14 ka ke itse gore motlaagana wa me o tla akofa o tlhomololwa ka fa le Morena wa rona Jesu Keresete a ntshenoletseng ka teng. 15 Mme ke tla tlhoafalela gore ka gale lo nne lo gakologelwe dilo tseo, le fa ke sena go tsamaya. 16 Gonne e rile re lo itsise thata ya Morena wa rona Jesu Keresete le go tla gape ga gagwe, ra bo re sa latele dinaane tse di rulagantsweng ka botlhale, mme re ne re le basupi ba ba bonyeng borena jwa gagwe. 17 Gonne o amogetse tlotlo le kgalalelo mo go Modimo Rara, jale fa lentswe le le ntseng jaana le tswa kgalalelong ya borena, le tla go ene le re: "Yoo ke Morwaake yo o rategang, yo o nkgatlhang." 18 Lentswe leo re le utlwile le tswa legodimong, re na nae mo thabeng e e boitshepo. 19 E bile re na le lefoko la polelelo-pele le le tlhomameng bogolo, le lo tla bong lo dira sentle, fa lo le tlhokomela jaaka lobone lo lo phatsimang mo felong ga lefifi go ya bo be bo se, le naledi ya moso e be e tlhabe mo dipelong tsa lona, 20 ka lo itse bogolo gore ga go na polelelo-pele epe ya Lokwalo e e bolelwang ka tlhaloso ya boithatelo ya motho; 21 gonne ga go ise go ke go tle polelelo-pele ka go rata ga motho, mme batho ba ba boitshepo ba Modimo ba buile, ba tlhotlheleditswe ke Mowa o o Boitshepo.

2 Petoro 2

Ka ga baruti ba maaka

1 Mme e bile go ne go le baporofeti ba maaka mo bathong, jaaka Ie mo go lona go tla nna baruti ba maaka ba ba tla sukunyetsang dithuto tse di senyang; jaanong e re ka ba latola Morena yo o ba golotseng, ba itsisetsa tshenyego ya tshoganyetso. 2 Mme batho bantsi ba tla sala boitaolo jwa bone morago, ba tsela ya boammaaruri e tla kgalwang ka ntlha ya bone. 3 Ka megagaru ya bone ba tla bapala ka lona ka mafoko a maaka. Mme go tloga bogologolo katlholo ya bone ga e diege, le tatlhego ya bone ga e otsele. 4 Gonne fa Modimo o se ka wa rekegela baengele ba ba leofileng, mme wa ba digela kwa moleteng, wa ba bofa ka dikgole tsa lefifi gore ba bolokelwe katlholo; 5 gape wa se ka wa rekegela lefatshe la bogologolo, mme wa boloka Noa, moreri wa tshiamo, a na le batho ba supa, jale fa o tsisa morwalela mo lefatsheng la baikepi; 6 le metse ya Sotoma le Gomora wa e fetola melora, wa e atlholela tatlhego, wa e baya sekao sa ba ba tla ikepang ka moso. 7 mme wa falodisa Lote yo o siameng, yo o neng a bogisega ka tsamao ya ba ba itaolang mo masweng - 8 gonne mosiami yoo, ka a ne a agile mo go bone, a tshwenyega mo moweng o o siameng ka go bona le go utlwa ditiro tsa bone tsa boikepo ka letsatsi lengwe le lengwe - 9 go bonala gore Morena o itse go golola baboifa-Modimo mo thaelong, le go bolokela basiamolodi letsatsi la katlholo gore ba watlhaiwe, 10 bogolo bone ba ba latelang nama ka dikeletso tse di maswe, ba nyatsa borena; ba matepe, ba a ikgantsha, ga ba boife go kgala bagalaledi, 11 netswe baengele ba ba ba fetang ka nonofo le ka thata, bone ba sa ise katlholo ya kgalo ka ga bone fa pele ga Morena. 12 Mme baruti bao, ka ba tshwana le diphedi tse di se nang tlhaloganyo, tse ka fa tlholegong ya tsona di tsaletsweng go tshwarwa Ie go bolawa, ba kgala tse ba sa itseng sepe ka ga tsona; ba tla senyega ka tshenyego ya tsona, 13 ba bona tuelo ya tshiamololo. Ba kaya tlhapelo ya motshegare monate; ke batho ba makgapha le maswe, ba mejo mo ditsietsong tsa bone, fa ba ja le lona. 14 Ba na le matlho a a tletseng go eletsa seaka, a a sa bakeleng boleo; ba oka mewa e e sa tiang, ba na le dipelo tse di tlwaetseng megagaru, ke bana ba ba hutsegileng. 15 Ba tlogetse tsela e e siameng, ba timetse, ba ya le tsela ya ga Bileame, morwa Beore, yo o neng a rata tuelo ya tshiamololo, 16 mme a kgalemelelwa tlolo ya gagwe; esele e e semumu ya bua ka lentswe la motho, ya thibela bosilo jwa moporofeti. 17 Bao ke metswedi e e se nang metsi, ke mouwane o o kgweediwang ke ledimo, ke ba ba boloketsweng lenn le lentsho. 18 Gonne ka go bua tsa boikgantsho jwa boithamako le ka boitaolo dikeletsong tsa nama ba oka bone ba e leng gona ba falolang mo go ba ba tsamayang mo timelong, 19 ba ba solofetsa kgololesego, mme bone ka nosi ke batlhanka ba tshenyego; gonne se motho o fentsweng ke sona, ke sona se a diregileng lekgoba la sona. 20 Gonne fa e re ba sena go falola mo masweng a lefatshe ka go itse Morena le Mogolodi Jesu Keresete, ba boa ba thaisiwa ke ona le go fenngwa ke ona, bao kemo ya bone ya morago e a tle e sulafale bogolo go ya pele. 21 Gonne go ka bo go le molemo mo go bone, fa ba ka bo ba se ka ba itse tsela ya tshiamo ka gope, bogolo go go e itse le go tloga ba hularela taolo e e boitshepo e ba e neetsweng. 22 Ba dirafaletswe ke se se bolelwang ka seane sa boammaaruri se se reng; "Ntswa e boetse matlhatseng a yona;"le se sengwe se se reng: "Kolobe e e tlhapileng e boetse go bidikama mo dithetseng."

2 Petoro 3

Ka ga go tla gape ga Morena

1 Baratwi, lokwalo loo e setse e le lwa bobedi lo ke lo lo kwalelang, ke ntse ke tsosa maikutlo a a phepa a lona ka kgakololo 2 gore lo gakologelwe mafoko a a sa leng a buiwa pele ke baporofeti ba ba boitshepo, le taolo ya Morena le Mopholosi, e lo e neetsweng ke baapostolo ba lona. 3 Itseng pele gore mo malatsing a bofelo go tla tla basotli ba ba tsamayang ka fa dikeletsong tsa bone, ba sotla 4 ba re: "E kae, polelelo-pele ya go tla ga gagwe? Kana e sa le borara ba robala, dilo tsotlhe di sa ntse di ntse fela jaaka mo tshimologong ya tlholego." 5 Gonne ba itebaditse ka bomo gore magodimo a sa le a nna teng bogologolo, le gore lefatshe le le tswang mo metsing le ka thata ya metsi le dirilwe ka Lefoko la Modimo. 6 Ke ona a lefatshe la sebaka sele le senyegileng ka ona, e bong ka morwalela. 7 Mme magodimo a gompieno le lefatshe di boloketswe molelo ka Lefoko la ona, di beelwa letsatsi la katlholo le tshenyego ya batho ba ba ikepileng. 8 Baratwa, lo se ka lwa lebala selo se le sengwe sa go re: Mo Moreneng letsatsi le le lengwe le tshwana le sekete sa dinyaga, le sekete sa dinyaga se tshwana le letsatsi le le lengwe. 9 Morena ga a diegise polelelo-pele, jaaka bangwe ba kaya e le tlego; mme o pelotelele le lona, ka a sa rate gore bangwe ba latlhege, mme o rata gore botlhe ba sokologe. 10 Mme letsatsi la Morena le tla tla jaaka legodu bosigo, magodimo a tla fela ka lone ka modumo o mogolo; dilo tse lefatshe le bopilweng ka tsona di tla tuka, di nyelela; lefatshe le ditiro tse di mo go lone di tla swa. 11 E re ka tsotlhe tseo di tla nyelela jalo, lo tshwanetse lwa nna batho ba tsamao e e boitshepo, ba poifo-Modimo bogolo jang ne, 12 lo lebeletse, lo bile lo rata go akonsa go tla ga letsatsi la Modimo le magodimo a tla swang ka lone, a nyelela; tse lefatshe le bopilweng ka tsona di tla tuka, di gakologa ka mogote! 13 Mme re lebeletse magodimo a maswa le lefatshe le leswa ka fa tsholofetsong ya ona, mo tshiamo e agileng teng. 14 Ka ntlha ya moo, baratwa, a e re lo lebeletse dilo tseo, lo tlhoafale gore lo fitlhelwe fa pele ga one lo se na maswe, le fa e le molato, mme lo le mo kagisong. 15 Mme bopelotelele jwa Morena lo bo kaye e le pholoso, jaaka le ene Paulo, mokaulengwe yo o rategang wa rona a lo kwaletse ka fa botlhaleng jo a bo neilweng. 16 Go ntse jalo mo dikwalong tsotlhe tsa gagwe, fa a bua ka ga dilo tse; mo go tsona go na le dilo tse di thata go tlhaloganngwa, tse batho ba ba sa rutegang le ba ba bokoa ba di sokamisang, jaaka ba dira le ka dikwalo tse dingwe, ba itsisetsa tshenyego. 17 Jaanong lona, baratwi, e re ka lo itse dilo tse pele, itiseng gore lo se ka lwa faposiwa ke timelo ya baikepi, lwa wa mo tlhomamong ya lona. 18 Mme golang mo bopelotlhomoging le mo kitsong ya Morena wa rona Jesu Keresete Morepholosi. A kgalalelo e nne ya gagwe jaanong le go ya letsatsing la bosakhutleng!

1 Johane 1

Lefoko le bonetse mo nameng

1 Re lo anegela se se neng se le teng go tloga tshimologong, se re se utlwileng, se re se bonyeng ka matlho a rona, se re se lebileng, se diatla tsa rona di se fophotseng, e bong sa Lefoko la botshelo - 2 mme botshelo bo bonetse, re bile re bo bonye; re a supa, re lo begela botshelo jo bo sa khutleng, jo bo neng bo le fa go Rara, mme bo re bonatshegetse. - 3 Se re se bonyeng, ra se utlwa, le lona re a se lo rerela gore le lona lo nne le kopano le rona; mme kana kabeJano ya rona ke ya go kopana le Rara le Jesu Keresete Morwawe. 4 Dilo tse re di lo kwalela gore boitumelo jwa lona e nne jo bo tletseng.

Modimo ke lesedi. Ba ba sa tsamaeng mo leseding ga ba na kopano nao

5 Molaetsa o re o utlwileng mo go ene, o e bileng re o lo begela ke wa go re: Modimo ke lesedi, mme ga go na lefifi lepe mo go ona. 6 Fa re re, re na le kopano le ona, mme re tsamaya mo lefifing, re a aka, ga re dire boammaaruri. 7 Mme fa re tsamaya mo leseding jaaka ona o le mo leseding, re na le kopano mongwe le yo mongwe, e bile madi a ga Jesu Keresete, Morwaa-ona, a re itshekisa boleo jotlhe.

Ka ga boipobolo jwa maleo le boitshwarelo jwa Morena

8 Fa re re, ga re na boleo, re a itsietsa, mme boammaaruri ga bo yo mo go rona, 9 mme fa re ipobola maleo a rona, ona o boikanyo le tshiamo go re itshwarela maleo le go re itshekisa tshiamololo yotlhe. 10 Fa re re, ga re a leofa, re o dira moaki, mme Lefoko la ona ga le yo mo go rona.

1 Johane 2

1 Banaka, dilo tse ke di lo kwalela gore lo se ka lwa leofa. Mme fa mongwe a leofa, re na le Mmueledi mo go Rara, e bong Jesu Keresete yo o tshiamo. 2 Ene yoo ke thuanyo ya maleo a rona, mme e seng ya maleo a rona fela, mme e bile ke ya maleo a lefatshe lotlhe.

Ka ga go tshegetsa ditaolo. Lorato lwa bakaulengwe. Go itatola lefatshe

3 Se re itseng ka sona gore re a mo itse, ke fa re tshegetsa ditaolo tsa gagwe. 4 Yo o reng: "Ke a mo itse," mme a sa tshegetse ditaolo tsa gagwe, ke moaki, e bile ga go na boammaaruri mo go ene. 5 Mongwe le mongwe yo o tshegetsang Lefoko la gagwe, ruri lorato lwa Modimo lo mo go ene ka botlalo. Ke sona se re itseng ka sona gore re mo go ene. 6 Yo o reng, o ntse mo go ene, o tshwanetse go sepela ka esi jaaka le ene a ne a sepela. 7 Baratwi, ga ke lo kwalele taolo e ntshwa; ke taolo e kgologolo e lo sa leng lo e tshola go tloga tshimologong. Taolo e kgologolo ke Lefoko le lo le utlwileng go tloga tshimologong. 8 Le fa go ntse jalo ke lo kwalela taolo e ntshwa, gona ke nnete mo go ene le mo go lona; gonne lefifi le a anoga, mme lesedi la boammaaruri le setse le phatsima." 9 Yo o reng, o mo leseding, mme a dhoile mongwe-ka-ene, o sa ntse a le mo lefifing le jaanong." 10 Yo o ratang mongwe-ka-ene o ntse mo leseding, ga go na sekgopi mo go ene. 11 Mme yo o tlhoileng mongwe-ka-ene o mo lefifing, e bile o tsamaya mo lefifing, mme ga a itse kwa o yang teng, ka lefifi le mo foufaditse matlho. 12 Banaka, ke a lo kwalela; gonne lo itshwaretswe maleo ka ntlha ya leina la gagwe. 13 Borra, ke a lo kwalela; gonne lo itse ene yo o ntseng a le teng go tswa tshimologong. Makau, ke a lo kwalela; gonne lo fentse yo-o-bosula. 14 Banaka, ke lo kwaletse; gonne lo itse Rara. Borra, ke lo kwaletse; gonne lo itse ene yo o ntseng a le teng go tloga tshimologong. Makau, ke lo kwaletse; gonne lo thata, mme Lefoko la Modimo le ntse mo go lona, lo bile lo fentse yo-o-bosula. 15 Lo se ka lwa rata lefatshe, le fa e le dilo tse di mo lefatsheng. Fa mongwe a rata lefatshe, lorato lwa ga Rara ga lo yo mo go ene. 16 Gonne tsotlhe tse di mo lefatsheng, e bong keletso ya nama le keletso ya matlho le mabela a bophelo, ga se tse di tswang mo go Rara, ke tse di tswang mo lefatsheng."Lefatshe lone le a feta le keletso ya lone, mme yo o dirang go rata ga Modimo o nna ka bosakhutleng.

Baganetsa-Keresete

18 Banaka, ke nako ya bofelo, mme go ntse jaaka lo kile lwa utlwa gore moganetsa-Keresete o e tla; go setse go tsogile baganetsa-Keresete ba bantsi jaanong. Ke ka gona moo re itseng gore ke nako ya bofelo. 19 Ba dule mo go rona, mme e ne e se ba rona; gonne fa e ka bo e ne e le ba rona, ba ka bo ba sa na le rona. Mme go tshwanetse ga bonala, fa e se ba rona botlhe. 20 Mme lona lo na le tlotso e e tswang mo Moitsheping, lo bile lo itse tsotlhe. 21 Ga ke a lo kwalela, ka lo sa itse boammaaruri, mme e le ka lo bo itse, le ka go se na maaka ape a a ka tswang mo boammaaruring. 22 Moaki ke mang fa e se ene yo o latolang a re: Jesu ga se Keresete? Ke ene moganetsa-Keresete yo o itatolang Rara le Morwa. 23 Mongwe le mongwe yo o itatolang Morwa, le Rara ga a na nae; yo o ipolelang Morwa, le Rara o na nae. 24 Se lo sa leng lo se utlwa go tloga tshimologong, a se nne mo go lona. Fa se lo sa leng lo se utlwa go tloga tshimologong se ntse mo go lona, le lona lo tla nna mo go Morwa le mo go Rara. 25 Mme tsholofetso e o e re solofeditseng ke e; E bong bophelo jo bo sa khutleng. 26 Dilo tse ke di lo kwaletse ka ntlha ya bone ba ba lo timetsang. 27 Mme lona, tlotso e lo e amogetseng mo go ene, e ntse mo go lona; ga go batlege gore lo rutwe ke ope; mme go ntse jaaka tlotso ya gagwe e lo ruta ka ga tsotlhe, ke yona boammaaruri, ga se maaka; nnang he mo go ene, fela jaaka e lo rutile.

Bana ba Modimo

28 Mme jaanong, banaka, nnang mo go ene gore e re fa a bonatshega, re nne le phuthologo, mme re se ka ra tlhajwa ke ditlhong fa pele ga gagwe, mogang a tlang. 29 Fa lo itse gore ene o tshiamo, lo nne lo itse gore le mongwe le mongwe yo o dirang tshiamo o tsetswe ke ene.

1 Johane 3

1 Bonang, ke lorato lo lo ntseng jang ne, lo Modimo Rara o re ratileng ka lone gore re bidiwe bana ba Modimo! Mme tota re bone. Ke ka moo lefatshe le sa re itseng, ka gonne ga le a ka la itse ene. 2 Baratwi, jaanong re bana ba Modimo mme ga go ise go bonatshege gore re tla nna jang. Mme re itse gore fa a sena go bonatshega, re tla tshwana nae; gonne re tla mmona jaaka a ntse. 3 Mongwe le mongwe yo o nang le tsholofelo eo mo go ene o a iitshekisa jaaka ene a itshekile. 4 Mongwe le mongwe yo o dirang boleo o a siamolola; boleo ke jona tshiamololo. 5 Mme lo itse gore ene o bonetse gore a tlose boleo, mme mo go ene ga go na boleo. 6 Mongwe le mongwe yo o ntseng mo go ene ga a leofe; mongwe le mongwe yo o leofang ga a ise a mmone, le fa e le go mo itse. 7 Banaka, se timediweng ke ope; yo o dirang tshiamo ke mosiami, jaaka ene e le mosiami. 8 Yo o dirang boleo ke wa ga Diabolo; gonne Diabolo o ntse a leofa go tswa tshimologong. Se Morwa Modimo o se bonatshegetseng ke go senya ditiro tsa ga Diabolo. 9 Mongwe le mongwe yo o tsetsweng ke Modimo ga a dire boleo, ka gonne peo ya ona e ntse mo go ene, mme o palelwa ke go leofa, ka a tsetswe ke Modimo. 10 Ke sona se go bonalang ka sona ba e leng bana ba Modimo le ba e leng bana ba ga Diabolo; mongwe le mongwe yo o sa direng tshiamo ga se wa Modimo, le ene yo o sa rateng modumedi-ka-ene o ntse jalo. 11 Gonne molaetsa o lo sa leng lo o utlwa go tloga tshimologong ke wa gore re ratane. 12 e seng jaaka Kaine yo e neng e le wa yo-o-bosula, a bolaya monna we. Mme o mmolaetseng? E ne e le ka ditiro tsa gagwe di le bosula, mme tsa ga monnawe di siame. 13 Ba ga etsho, se gakgamaleng, fa lefatshe le lo tlhoa. 14 Re itse gore re dule mo losong, ra tsena mo bophelong, ka re rata badumedi-ka-rona. Yo o sa rateng modumedi-ka-ene o setse mo losong. 15 Mongwe le mongwe yo o tlhoileng morwa-Rraagwe ke mmolai, mme lo itse gore ga go mmolai ope yo botshelo jo bo sa khutleng bo ntseng mo go ene. 16 Se re itsileng lorato ka sona ke fa ene a re beetse bophelo jwa gagwe; le rona re tshwanetse go beela bomorwa-Rraarona maphelo a rona. 17 Mme le fa e le mang yo o nang le tsa botshelo jwa lefatshe, mme a fitlhela morwa-Rraagwe a tlhoka, a ba a mo hutela pelo, lorato lwa Modimo lo ka nna jang mo go ene? 18 Banaka, a re se rateng ka lefoko, le fa e le ka loleme, mme a e nne ka tiro le ka boammaaruri. 19 Se re tla itseng ka sona gore re ba boammaaruri, e bile re ka gomotsa dipelo tsa rona fa pele ga ona ka sona, 20 ke fa e re dipelo tsa rona di re atlhola, re re: Modimo o mogolo go feta dipelo tsa rona, o bile o itse tsotlhe. 21 Baratwi, fa dipelo tsa rona di sa re atlhole, re a be re na le nametsego mo Modimong. 22 Mme le fa e le eng se re se kopang, re se amogela mo go ona, ka re tshegetsa ditaolo tsa ona, re dira tse di natefang fa pele ga ona. 23 Taolo ya one ke ya gore re dumele mo leineng la ga Morwaa-one, Jesu Keresete, re be re ratane ka fa taolong e o e re neetseng. 24 Mme yo o dirisang ditaolo tsa ona o nna mo go ona, le ona o nna mo go ene; mme se re itseng ka sona gore o nna mo go rona, ke ka Mowa o re o neilweng ke ona.

1 Johane 4

Baruti ba maaka

1 Baratwi, lo se ka lwa dumela mowa mongwe le mongwe, mme lo leke mewa gore a e tswa mo Modimong; gonne baporofeti ba bantsi ba maaka ba bololetse mo lefatsheng. 2 Se lo tla itseng Mowa wa Modimo ka sona ke se: Mowa mongwe le mongwe o o ipolelang Jesu Keresete yo o tsileng mo nameng, ke o o tswang mo Modimong. 3 Mme mowa mongwe le mongwe o o sa ipoleleng Jesu Keresete yo o tsileng mo nameng, ga o tswe mo Modimong, mme ke ona mowa wa moganetsa-Keresete o lo utlwileng gore o e tla, mme jaanong o setse o le mo lefatsheng. 4 Lona banaka lo ba Modimo, mme lo ba fentse; gonne yo o mo go lona o mogolo bogolo go yo o mo lefatsheng. 5 Bone ke ba lefatshe, ke ka ntlha ya moo ba buang tsa lefatshe, le gona lefatshe le a ba utlwa. 6 Rona re ba Modimo. Yo o itseng Modimo o a re utlwa; yo e seng wa Modimo ga a re utlwe. Ke sona se re itseng Mowa wa boammaaruri le mowa wa timelo ka sona.

Modimo ke lorato. Ka ga go rata Modimo le batho

7 Baratwa, a re rataneng; gonne lorato lo tswa Modimong, mme mongwe le mongwe yo o nang le lorato o tsetswe ke Modimo, e bile o itse Modimo. 8 Yo o se nang lorato, ga a a ka a itse Modimo; gonne Modimo ke lorato. 9 Lorato lwa Modimo lo bonetse mo go rona ka gore Modimo o rometse Morwaa-ona mo lefatsheng yo o tsetsweng a le esi, gore re tshele ka ene. 10 Lorato lo ntse jaana: Ga se rona re ratileng Modimo, mme ke ona o ratileng rona, wa romela Morwaa-ona go nna thuanyo ya maleo a rona. 11 Baratwa, fa Modimo o re ratile go le kalokalo, le rona re tshwanetse go ratana. 12 Ga go ope yo o kileng a bona Modimo. Fa re ratana, Modimo o nna mo go rona, le lorato lwa one lo tletse mo go rona. 13 Se re itseng ka sona gore re nna mo go ona, le ona mo go rona, ke fa o re abetse Mowa wa ona. 14 Re bonye, re bile re supa gore Rara o rometse Morwawe go nna Mopholosi wa lefatshe. 15 Mongwe le mongwe yo o ipolelang gore Jesu ke Morwa Modimo, Modimo o nna mo go ene, le ene mo Modimong. 16 Mme re itsile, ra ba ra dumela lorato lo Modimo o re ratang ka lone. Modimo ke lorato, mme yo o nnang mo loratong o nna mo Modimong, le Modimo o nna mo go ene. 17 Se lorato lo diregileng botlalo mo go rona ka sona ke sa go re, re tle re nne le namatshego ka letsatsi la katlholo; gonne mo lefatsheng leno re tshwana le ene. 18 Poifo ga e yo mo loratong; lorato lo lo tletseng lo lelekela poifo kwa ntle, ka gonne poifo e na le petso, mme yo o boifang ga a a tlala mo loratong. 19 Rona re a o rata; gonne ona o re ratile pele. 20 Fa motho a re: "Ke rata Modimo," mme a tlhoile morwa-Rraagwe, ke moaki; gonne yo o sa rateng morwa-Rraagwe yo a mmonyeng, a ka rata Modimo jang o a iseng a o bone? 21 Mme taolo e re e amogetse mo go ona e e reng: Yo o ratang Modimo a a rate le morwa-Rraagwe.

1 Johane 5

Tumelo mo go Jesu, le maungo a yona

1 Mongwe le mongwe yo o dumelang gore Jesu ke ene Keresete o tsetswe ke Modimo; mme mongwe le mongwe yo o ratang one o o tsetseng, e bile o rata ba ba tsetsweng ke one. 2 Se re itseng ka sona gore re rata bana ba Modimo ke fa re rata Modimo, re be re dirafatsa ditaolo tsa ona. 3 Gonne lorato lwa go rata Modimo ke fa re tshegetsa ditaolo tsa ona, mme ditaolo tsa ona ga di thata. 4 Gonne botlhe ba ba tsetsweng ke Modimo ba fenya lefatshe; mme tumelo ya rona ke yona phenyo e e fentseng lefatshe. 5 Mme ke mang yo o fenyang lefatshe fa e se ene yo o dumelang gore Jesu ke Morwa Modimo? 6 Yo ke ene yo o tsileng ka metsi le madi, Jesu Keresete, e seng ka metsi a le osi, mme e le ka metsi le madi. Mme Mowa ke one o o supang, gonne Mowa ke boammaaruri. 7 Gonne go ba bararo ba ba supang, 8 e bong Mowa le metsi le madi; boraro jo, bo supela gongwe. 9 Fa re tshola tshupo ya batho, tshupo ya Modimo e kgolo bogolo; gonne tshupo ya Modimo ke yona e, e o e supileng ka ga Morwaa-ona. 10 Yo o dumelang mo go Morwa Modimo o na le tshupo mo teng ga gagwe. Yo o sa dumeleng Modimo o o dirile moaki, ka a se ka a dumela tshupo e Modimo o e supileng ka ga Morwaa-ona. 11 Mme tshupo eo ke e e reng: Modimo o re neile bophelo jo bo sa khutleng, mme botshelo joo bo mo go Morwaa-ona. 12 Yo o nang le Morwa o na le bophelo; yo o se nang Morwa Modimo ga a na bophelo. 13 Dilo tseo ke di lo kwaletse gore lona ba lo dumelang mo leineng la Morwa Modimo, lo itse gore lo na le bophelo jo bo sa khutleng. 14 Mme namatshego e re nang nayo mo go ona ke ya gore o a re utlwa, fa re kopa sengwe ka fa go rateng ga ona. 15 Mme fa re itse gore o a re utlwa, le fa re ka ne re kopa eng, foo re itse gore re setse re tshotse tse re di kopileng mo go ona. 16 Fa motho a bona morwa-Rraagwe a leofa ka boleo jo bo sa iseng kwa losong, a a kope, mme Modimo o tla mo neela bophelo, o bo neela ba ba sa leofang ka boleo jo bo isang kwa losong. Go na le boleo jo bo isang kwa losong; ga ke bue ka ga jona, fa ke re, a a kope. 17 Tshiamololo nngwe le nngwe ke boleo; mme go na le boleo jo bo sa iseng kwa losong. 18 Re itse gore mongwe le mongwe yo o tsetsweng ke Modimo ga a leofe; yo Modimo o mo tsetseng o a mmoloka, mme yo-o-bosula ga a na go mo tshwara. 19 Re itse gore re ba Modimo; mme lefatshe lotlhe le mo thateng ya yo-o-bosula. 20 Re bile re itse gore Morwa Modimo o tsile, a re naya tlhaloganyo ya gore re itse ene yo e leng boammaaruri. Mme re mo go ene yo e leng boammaaruri, mo go Morwaa-ona, Jesu Keresete. Yoo ke ene Modimo wa boammaaruri le bophelo jo bo sa khutleng. 21 Banaka, itiseng mo medimong e sele.

2 Johane 1

1 Nna yo mogolo, ke kwalela mohumagadi yo o tlhaotsweng, le bana ba gagwe ba ke ba ratang ruri, mme e seng nna fela, ba bile ba ratwa ke botlhe ba ba itseng boammaaruri. 2 Ke ka ntlha ya jona boammaaruri jo bo ntseng mo go rona, jo bo tla nnang le rona ka bosakhutleng. 3 Ka re: Bopelotlhomogi bo tla nna le rona le boutlwelo-botlhoko le kagiso tse di tswang mo go Modimo Rara le mo go Jesu Keresete, Morwa Rara, ka boammaaruri le ka lorato.

Lorato lwa bakaulengwe. Baruti ba maaka

4 Ke itumetse thata, ka ke fitlhetse bangwe ba bana ba gago ba tsamaya mo boammaaruring, jaaka re amogetse taolo mo go Rara. 5 Mme jaanong ke a go rapela, mohumagadi, e seng jaaka e kete ke go kwalela taolo e ntshwa, mme ke e re sa leng re e tshola go tswa tshimologong gore re ratane. 6 Mme lorato ke lwa gore re tsamae ka fa ditaolong tsa ona; taolo ke ya gore lo sepele mo go lone jaaka lo sa le lo e utlwa go tloga tshimologong; 7 gonne batsietsi ba bantsi ba bololetse mo lefatsheng, ba ba sa ipoleleng Jesu yo o tsileng mo nameng. Yo o ntseng jalo ke ene motsietsi le moganetsa-Keresete. 8 Itlhokomeleng gore lo se ka lwa latlhegelwa ke dilo tse re di dirileng, lo tle lo amogele tuelo e e tletseng. 9 Mongwe le mongwe yo o fapogang, a sa nne mo thutong ya ga Keresete, ga a na Modimo; yo o nnang mo thutong eo ke ene yo o nang le Rara le Morwa. 10 Fa mongwe a ka tla go lona, a sa rute thuto e, lo se ka lwa mo tsholela mo ntlong, le gona lo se ka lwa mo dumedisa. 11 Gonne yo o mo dumedisang o tlhakanela ditiro tse di bosula tsa gagwe nae. 12 Le fa ke na le dilo tse dintsi go di lo kwalela, ke ne ke sa rate go dira jalo ka pampiri le enke; gonne ke solofela gore ke tla tla koo go lona, mme re tla buisanya ka molomo gore boitumelo jwa rona e nne jo bo tletseng. 13 Bana ba ga morwadia-mmaago yo o tlhaotsweng ba a go dumedisa.

3 Johane 1

Tumediso, Gayo o a bokwa

1 Nna yo mogolo ke kwalela Gayo yo o rategang, yo ke mo ratang ka nnete. 2 Moratwa, ke eletsa gore o tshele sentle mo dilong tsotlhe, o nne yo o itekanetseng mo mmeleng jaaka mowa wa gago o phela pila. 3 Gonne ke itumetse thata, jale fa bakaulengwe ba tla, ba supa ka ga boammaaruri jwa gago, jaaka o ntse o tsamaya mo boammaaruring. 4 Ga ke na boitumelo jo bo fetang joo jwa go utlwa gore bana ba me ba tsamaya mo boammaaruring. 5 Moratwa, o dira tiro nngwe le nngwe ka boikanyo, e o e direlang badumedi-ka-wena ba e leng baeng; 6 ba supile fa pele ga phuthego ka ga lorato lwa gago. O tla bo o dira sentle, fa o ba tsamaisa pila ka mokgwa o o tshwanetseng Modimo. 7 Gonne ba bolotse ka ntlha ya leina la ga Keresete ba sa tsee sepe mo baheitaneng. 8 Ke ka moo re tshwanetseng go tshola ba ba ntseng jalo gore re nne badiredi ba boammaaruri mmogo.

Ngongorego ka ga Dioterefese. Demeterio o a bokwa. Tumediso

9 Nkile ka kwalela phuthego lefoko lengwe, mme Dioterefese yo o ratang go nna wa ntlha mo go bone ga a re tshole. 10 Ka ntlha ya moo, e tla re ke tla, ke mo gopotse ditiro tsa gagwe tse a di dirang, ka a ntse a re senya ka mafoko a a bosula; mme tseo ga di ise di mo lekane, nnyaya, ene ka esi ga a tshole bakaulengwe, e bile o kganela ba ba ratang go dira jalo, a ba leleke mo phuthegong. 11 Moratwa, o se ka wa latela se se bosula, mme o latele se se molemo. Yo o dirang molemo o tswa Modimong; yo o dirang bosula ga a bona Modimo. 12 Demeterio o na le tshupo ya batho botlhe le ya boammaaruri ka josi gore o siame, ee, le rona re supa jalo, mme wena o itse gore tshupo ya rona ke boammaaruri. 13 Ke na le dilo tse dintsi tse nka di go kwalelang, mme ga ke rate go di go kwalela ka enke le pene. 14 Mme ke solofela gore ke tla akofa ke go bona, mme re tla buisanya ka molomo. 15 Kagiso a e nne nao! Ditsala di a go dumedisa. Dumedisa ditsala ka maina.

Juta 1

Tumediso

1 Nna Juta, motlhanka wa ga Jesu Keresete le monnaa Jakobo, ke kwalela ba ba biditsweng, ba ba ratilweng mo go Modimo Rara, ba ba boloketsweng Jesu Keresete:" 2 A boutlwelo-botlhoko le kagiso le lorato di lo ntsifalele! Ka ga go ganetsa baruti ba boikepo le maaka 3 Baratwi, e rile ke ikaeletse ka tlhoafalo yotlhe go lo kwalela ka ga pholoso e re e tlhakanetseng, ka patelesega go lo kwalela go lo kgothatsa gore lo tlhabanele tumelo e e kileng ya neelwa baitshepi gangwe fela. 4 Gonne go itshusumeditse batho bangwe ba e sa leng bogologolo ba kwaletswe katlholo ya go re: Ke baikepi ba ba fetolang bopelotlhomogi jwa Modimo wa rona boitaolo, mme ba itatola Molaodi yo o tlhelele, Morena wa rona Jesu Keresete. 5 Mme lona, le fa dilo tsotlhe tse lo ntse lo di itse, ke rata go lo gakolola gore e rile Morena a sena go golola morafe kwa lefatsheng la Egepeto, a boa a nyeletsa bone ba ba se kang ba dumela. 6 Le baengele ba ba se kang ba boloka maemo a bone, mme ba tlogela boago jwa bone, o ba boloketse katlholo ya letsatsi le legolo ka dikgole tse di sa khutleng mo lefifing. 7 jaaka ba Sotoma le Gomora le ba metse e e neng e le mo tikologong, ba ba akafetseng ka mokgwa wa bao, ba latela nama e sele, ba beilwe go nna sekao ka go boga petso ya molelo o o sa khutleng. 8 Le fa go ntse jalo le bone bao ba leswefatsa nama jalo, ba dirwa ke ditoro tsa bone, ba nyatsa borena, ba kgala baengele ba ba galalelang. 9 Mme Migaele, moengele yo mogolo, e rile a omana le Diabolo, a ganetsanya nae ka ga serepa sa ga Mose, a tshaba go atlhola ka go mo gobolola, mme a bua a rer "A Morena a go kgalemele!" 10 Mme bao ba kgala tsotlhe tse ba sa di itseng; mme tsotlhe tse ba di itseng ka fa tlhagong jaaka diphedi tse di se nang tlhaloganyo di di itse, tseo ba itshenya ka tsona. 11 A tatlhego ya bone wee! Gonne ba tsamaile ka tsela ya ga Kaine, ba itatlhela mo timelong ka ntlha ya tuelo jaaka Bileame, ba latlhega ka go rukhutlha jaaka Kora. 12 Bao ke dibala tsa ditlhong mo meletlong ya lona ya lorato, ga ba boife go ja le lona le go inontsha fela. Ke maru a a se nang metsi, a a kgweediwang ke diphefo; ke ditlhare tsa mariga tse di se nang maungo, tse di suleng gabedi, di kumotswe. 13 Ke makhubu a lewatle a a gwasang, ba phoka mafulo a ditlhong tsa bone; ke dinaledi tse di kailang, ba boloketswe bontsho jwa lefifi ka bosakhutleng. 14 Le ene Henoge, motho wa bosupa go tloga mo go Atame o boleletse pele ka ga bone a re: "Bona, Morena o e tla, a na le masomosomo a a boitshepo a gagwe, 15 go tla go sekisa botlhe le go betsa baikepi botlhe ka ntlha ya ditiro tsotlhe tsa boikepo jwa bone, tse ba di dirileng ka go ikepa, le ka ntlha ya mafoko otlhe a bodipa a baleofi bao ba ba ikepileng ba a buileng ka ga gagwe." 16 Bao ke bangongoregi ba ba galalang tse ba di newang, ba ba tsamayang ka fa dikeletsong tsa bone; le gona melomo ya bone e bua mafoko a bodipa, ba ntse ba tlakisa batho go ipatlela thuso.

Kgothatso le tebogo

17 Mme lona, baratwi, gakologelwang mafoko a a sa leng a buiwa ke baapostolo ba Morena wa rona Jesu Keresete, 18 ba lo boleletse ba re: "Mo sebakeng sa bofelo go tla nna basotli ba ba tsamayang ka fa dikeletsong tsa bone tsa boikepo." 19 Ba ke bone ba ba dirang dikgaogano, e le batho ba nama fela, ba ba se nang Mowa. 20 Mme lona, baratwi, ikageng mo tumelong ya lona e e bbitshepotshepo, lo rapele ka Mowa o o Boitshepo. 21 lo ipoloke mo loratong lwa Modimo, lo lebeletse kutlwelo-botlhoko ya Morena wa rona Jesu Keresete e e isang bophelong jo bo sa khutleng. 22 Mme ba bangwe ba ba belaelang lo ba utlwele botlhoko, 23 lo ba pholose ka go ba swatola mo molelong; ba bangwe bone lo ba utlwele botlhoko ka go boifa, lo ntse lo tlhoile le sona seaparo se se kgotletsweng ke nama." 24 Mme ona o o nonofileng go lo boloka gore lo se kgotswe, le go lo emisa fa pele ga kgalalelo ya ona, lo se na molato ope, lo duduetsa. 25 e bong Modimo o osi, Mopholosi wa rona ka Jesu Keresete, Morena wa rona, a kgalalelo e nne ya one le borena le thata le puso ka metlha e e fetileng le jaanong le ka bosakhutleng! Amen.

Tshenolo 1

Leina la lokwalo le thuto ya lone

1 Tshenolo ya ga Jesu Keresete, e Modimo o e mo neetseng go bontsha batlhanka ba gagwe dilo tse di tshwanetseng go akofa di dirafala; o ne a roma moengele wa gagwe, a e itsise Johane, motlhanka wa gagwe, 2 yo o supileng ka ga Lefoko la Modimo le ka ga tshupo ya ga Jesu Keresete, e bong dilo tsotlhe tse o di bonyeng. 3 Go sego yo o buisang le ba ba utlwang mafoko a polelo-pele, ba boloka tse di kwadilweng mo teng; gonne sebaka se atametse.

Johane o dumedisa diphuthego di supa tsa kwa Asia yo monnye

4 Ke nna Johane, ke kwalela diphuthego tse supa tse di mo Asia: A bopelotlhomogi bo nne le lona le kagiso tse di tswang mo go yo o leng teng, e bile o ne a le teng, e bile ke yo o tla tlang, le mo Meweng e supa, e e fa pele ga sedulo sa gagwe sa bogosi, 5 le mo go Jesu Keresete, mosupi yo o ikanyegang, motsalwa-pele wa baswi, molaodi wa dikgosi tsa lefatshe! Ene yo o re ratileng, a ba a re golola mo maleong a rona ka madi a gagwe. 6 a ba a re dira dikgosi le baperesiti ba Modimo, Rraagwe; a kgalalelo e nne ya gagwe le thata go ya bosakhutleng! Amen. 7 Bonang, o tla a le mo marung, matlho otlhe a tla mmona, le ba ba mo tlhabileng; ditshika tsotlhe tsa lefatshe di tla lela ka ntlha ya gagwe. Ee, Amen. 8 "Ke nna Alefa le Omega," go bua Morena Modimo yo o leng teng, e bile o ne a le teng, e bile ke yo o tla tlang, Mothatayotlhe.

Jesu o ipontshitse Johane kwa Patemose, a mo laela go kwala tse di mo senogetseng le go di romela diphuthegong tse di supang

9 Nna Johane, morwa-Rraalona, yo o tlhakanetseng le lona pitlagano le puso le boitshoko mo go Jesu, ke ne ke le mo setlhakatlhakeng se se bidiwang Patemose ka ntlha ya Lefoko la Modimo le ka ntlha ya go supa ka ga Jesu. 10 Ke ne ka tsenwa ke Mowa ka Letsatsi la Morena, ka utlwa lentswe le legolo kwa morago ga me, e kete la phala, 11 le re: "Se o se bonang, o se kwale mo lokwalong, o lo romele kwa diphuthegong tse di supang, kwa Efeso le Semerina le Peregamo le Thiatira le Saredise le Filatelefia le Laodikea." 12 Jaanong ka retologa gore ke bone lentswe le le buang le nna; fa ke retologa, ka bona ditlhomo tsa dipone tsa gouta di supa; 13 mo gare ga ditlhomo tsa dipone ka bona mongwe yo o tshwanang le Morwa-Motho, a apere seaparo se se fitlhang kwa dinaong, a itlamile sehuba ka moitlamo wa gouta; 14 tlhogo ya gagwe le moriri di le ditshweu jaaka boboa jo bosweu le jaaka semathana; matlho a gagwe a ntse jaaka kgabo ya molelo; 15 dinao tsa gagwe di ntse jaaka kgotlho e khibidu, e e besitsweng mo leisong; lentswe la gagwe le ntse jaaka kgwaso ya metsi a le mantsi. 16 O ne a tshotse dinaledi di supa ka seatla se se jang, mo molomong wa gagwe go dule tshaka e e bogale, e e magale mabedi; sefatlhego sa gagwe se le jaaka letsatsi, fa le phatsima ka thata ya lone. 17 E rile ke mmona, ka wela fa dinaong tsa gagwe jaaka moswi; mme a mpaya seatla se se jang a re: "O se ka wa boifa; ke nna wa ntlha le wa bofelo 18 le yo o phelang; ke ne ke sule, mme ke phela ka bosakhutleng; ke tshotse dilotlele tsa loso le tsa felo ga baswi. 19 Jaanong kwala dilo tse o di bonyeng le tse di leng teng le tse di tla dirafalang morago ga tse. 20 Bosaitsiweng jwa dinaledi di supa, tse o di bonyeng mo seatleng sa me se se jang, le jwa ditlhomo tsa dipone tsa gouta di supa ke jo: Dinaledi di supa ke baengele ba diphuthego di supa; ditlhomo dipone di supa ke diphuthego di supa.

Tshenolo 2

Dikwalo tsa diphuthego tse di supang tsa mo Asia yo mmotlana. Lokwalo lwa ntlha ke lwa Baefeso 1 "Kwalela moengele wa phuthego ya kwa Efeso o re: 'Yo o tshotseng dinaledi di supa mo

seatleng se se jang, yo o tsamayang mo gare ga ditlhomo tsa dipone tsa gouta di supa, o bua jaana a re: 3 "'Ke itse ditiro tsa gago le matsapa a gago le tlhomamo ya gago, le ka fa o sa ka keng wa itshokela batho ba ba bosula ka teng; o lekile ba ba ipitsang baapostolo, etswe e se bone, wa ba fitlhela e le baaki; 3 o na le tlhomamo, o itshokile ka ntlha ya leina la me, wa se ka wa lapa. 4 Mme fela, se ke go nyatsang ka sona ke se: O tlogetse lorato lwa gago lwa ntlha. 5 Jaanong gopola se o oleng mo go sona o tlhabologe, o dire ditiro tsa ntlha; fa o sa dire jalo, ke tla tla koo go wena, ke tlosa setlhomo sa gago sa lobone mo bonnong jwa sona, fa o sa tlhabologe. 6 Mme se o nang naso ke se: O tlhoile ditiro tsa Banikolaite, tse le nna ke di tlhoileng. 7 "'Yo o nang le tsebe a a utlwe se Mowa o se rayang diphuthego! Yo o fenyang ke tla mo naya go ja setlhare sa bophelo se se mo Parateiseng ya Modimo.'

Lokwalo lwa bobedi ke lwa phuthego ya Semerina

8 "Kwalela moengele wa phuthego ya kwa Semerina o re: 'Yo e leng wa ntlha le wa bofelo, yo o neng a sule, a ba a phela, o bua jaana a re:w 9 "' Ditiro tsa gago le pitlagano ya gago le khumanego ya gago ke a di itse, mme o humile - le kgalo ke a e itse ya ba ba ipitsang Bajuta, etswe e se bone, e le ba phuthego ya ga Satane. 10 O se ka wa boifa tse o tla di bogang. Bona, Diabolo o tla latlhela bangwe ba lona mo kgolegelong gore lo lekwe; lo tla nna le pitlagano ka malatsi a le some. O nne boikanyo go ya losong, mme ke tla go naya serwalo sa botshelo. 11 "'Yo o nang le tsebe a a utlwe se Mowa o se rayang diphuthego! Yo o fenyang ga a nke a tlhokofadiwa ke loso lwa bobedi.'

Lokwalo lwa boraro ke lwa phuthego ya Peregamo

12 "Kwalela moengele wa phuthego ya kwa Peregamo o re: 'Yo o tshotseng tshaka e e bogale, e e magale mabedi, o bua jaana a re. 13 "'Ke itse ditiro tsa gago le kwa o agileng teng, kwa sedulo sa ga Satane se leng teng; o itshwareletse ka leina la me, wa se ka wa itatola go dumela mo go nna, le e seng ka malatsi a Antipase, moswela-tumelo wa me yo o boikanyo, o bolaetsweng koo go lona ka ona, kwa Satane o agileng teng. 14 Mme go na le dilo di se kae tse ke go nyatsang ka ntlha ya tsona, ka o na le bangwe koo ba ba dumelanang le thuto ya ga Bileame yo o rutileng Balake go beela Baiseraele sekgopi gore ba je tse di tlhabetsweng medimo ya diseto le go dira boaka. 15 E bile o na le bangwe ba ba kgomaretseng thuto ya Banikolaite e ke e tlhoileng. 16 Jaanong he: Tlhabologa! Mme fa o sa dire jalo, ke tla akofa ke tla koo go wena, ke tlhabana nabo ka tshaka ya molomo wa me. 17 "'Yo o nang le tsebe a a utlwe se Mowa o se rayang diphuthego! Yo o fenyang ke tla mo naya Mmana o o fitlhegileng, ke mo naya lentswe le lesweu; mo lentsweng leo go kwadilwe leina le leswa le go seng ope yo o le itseng, fa e se yo o le amogelang.

Lokwalo lwa bone ke lwa phuthego ya Thiatira

18 "Kwalela moengele wa phuthego ya kwa Thiatira o re: 'Morwa Modimo yo o nang le matlho a a ntseng jaaka kgabo ya molelo, yo maoto a gagwe a tshwanang le kgotlho e khibidu, o bua jaana a re. 19 "'Ke itse ditiro tsa gago le lorato le tumelo le tirelo le tshwarelelo ya gago le gore ditiro tsa gago tsa morago di gaisa tsa pele. 20 Mme se ke go nyatsang ka sona ke se: O leseletsa mosadi yole, e bong Isebele yo o ipitsang moporofeti, a ruta, a timetsa batlhanka ba me gore ba akafale le gore ba je tse di tlhabetsweng medimo ya diseto. 21 Ke mo neile sebaka gore a fetoge pelo, mme ga a rate go bakela boaka jwa gagwe. 22 Bona, ke mo latlhela mo bolaong jwa bolwetse; ba ba dirang boaka nae ke tla ba latlhela mo pitlaganong e kgolo, fa ba sa tlhabologe, ba tlogela ditiro tsa gagwe. 23 Bana ba gagwe ke tla ba bolaya ka loso; diphuthego tsotlhe di tla itse gore ke nna yo o tlhotl horn isang diphilo le dipelo; mongwe le mongwe wa lona ke tla mo naya ka fa ditirong tsa gagwe. 24 "'Mme lona ba bangwe ba lo mo Thiatira, ba lo sa dumalaneng le thuto eo, lo sa itse dilo tse ba di bitsang madiba a ga Satane, ke lo raya ke re: Ga ke To rwese morwalo o sele. 25 Mme fela se lo nang naso lo se tshware go ya ke be ke tle. 26 Yo o fenyang, a tlhokomela ditiro tsa me go ya bofelong, ke tla mo naya thata mo baheitaneng. 27 O tla ba busa ka lore lwa tshipi, jaaka dijana tsa letsopa di a tle di thubaganngwe; jaaka le nna ke amogetse mo go Rre. 28 Ke tla mo naya naledi ya moso. 29 "'Yo o nang le tsebe a a utlwe se Mowa o se rayang diphuthego!'

Tshenolo 3

Lokwalo lwa botlhano ke lwa phuthego ya Saredise

1 "Kwalela moengele wa phuthego ya kwa Saredise o re: 'Yo o nang le Mewa e supa ya Modimo le dinaledi tse di supang o bua jaana a re: "'Ke itse ditiro tsa gago gore o na le leina la gore o a phela, mme tota o sule. 2 Thanya o tiise ba ba setseng, ba ba gaufi le go swa; gonne ditiro tsa gago ke fitlhetse di sa tlala fa pele ga Modimo wa me. 3 Jaanong he, gakologelwa ka fa o amogetseng, wa utlwa ka teng, o ele tlhoko, o be o sokologe. Fa o sa itise jaanong, ke tla tla jaaka legodu; mme ga o kitla o itse nako e ke tla go welang ka yona. 4 Le gale o na le maina a se kae mo Saredise a ba ba sa kgotlelang diaparo tsa bone; bao ba tla tsamaya le nna ka diaparo tse ditshweu, ka gonne go ba tshwanetse. 5 Yo o fenyang o tla apesiwa jalo diaparo tse ditshweu; ga nkitla ke phimola leina la gagwe mo bukeng ya bophelo; mme ke tla ipolela leina la gagwe fa pele ga Rre le fa pele ga baengele ba gagwe. 6 "'Yo o nang le tsebe a a utlwe se Mowa o se rayang diphuthego!'

Lokwalo lwa borataro ke lwa phuthego ya Filatelefia

7 "Kwalela moengele wa phuthego ya kwa Filatelefia o re: 'Yo o boitshepo, yo o boammaaruri, yo o tshotseng selotlele sa ga Dafita, yo e a reng a bula, go se nne ope yo o ka tswalang, yo e a reng a tswala, go se nne ope yo o ka bulang, o bua jaana a re. 8 "'Ke itse ditiro tsa gago; bona, ke go neile lobati lo lo bulegileng fa pele ga gago, lo lo sa ka keng lwa tswalwa ke ope; ka gonne o na le thata e nnye, mme o tshegeditse lefoko la ka; wa se ka wa itatola leina la ka. 9 Reetsa, ke go naya bangwe ba phuthego ya ga Satane ba ba ipitsang Bajuta, etswe e se bona, mme ba a aka; bona, ke tla dira gore ba tle, ba obamele fa dinaong tsa gago, ba lemoge gore ke go ratile. 10 E re ka o bolokile lefoko le le reng o tshwarelele mo go nna, le nna ke tla go femela ka nako ya thaelo e e tla welang lefatshe lotlhe gore go raelwe ba ba agileng mo go lone. 11 Reetsa, ke tla akofa ke tla; tshwara se o nang naso gore go se nne ope yo o go amogang serwalo. 12 Yo o fenyang ke tla mo dira pilara mo Tempeleng ya Modimo wa ka, mme ga a kitla a tlhola a tswa teng; ke tla kwala leina la Modimo wa me mo go ene le leina la motse wa Modimo wa me, e bong Jerusalema yo moswa, yo o fologang mo legodimong kwa Modimong wa me; ke be ke kwala leina la me le leswa mo go ene.' 13 "'Yo o nang le tsebe a a utlwe se Mowa o se rayang diphuthego!'

Lokwalo lwa bosupa ke Izva phuthego ya Laodikea

14 "Kwalela moengele wa phuthego ya kwa Laodikea o re: 'Yo e leng Amen, mosupi yo o boikanyo le boammaaruri, mosimolodi wa lobopo lwa Modimo, o bua jaana a re. 15 "'Ke itse ditiro tsa gago gore ga o tsididi, e bile ga o bolelo. E kete o ka bo o le tsididi gongwe o le bolelo! 16 Jaanong ka o le bothitho fela, o se molelo le e seng tsididi, ke tla go kgwa ka molomo wa me. 17 Gonne o a re, o mohumi, o humile, ga o tlhoke sepe; mme o sa itse gore o mmogisegi, o tlhomola pelo, o tletse lehuma, o sefofu, ga o a ikatega. 18 Ke go gakolola gore o reke gouta mo go nna e e itshekisitsweng ka molelo gore o tle o hume, le diaparo tse ditshweu gore o tle o apare, mme ditlhong tsa bosaikatega jwa gago di se ka tsa senoga, le setlhare sa matlho go itlotsa matlho gore o tle o bone. 19 Botlhe ba ke ba ratang ke a ba kgalemela, ke a ba watlhaya; ka moo he, nna matlhagatlhaga o tlhabologe. 20 Bona, ke eme fa mojako, ke a konyakonya. Fa motho a utlwa lentswe la ka, a ba a bula lobati, ke tla tsena kwa go ene, ke ja selalelo nae le ene le nna. 21 Yo o fenyang ke tla mo naya gore a nne le nna mo sedulong sa ka sa bogosi, jaaka le nna ke fentse, ke ntse le Rre mo sedulong sa gagwe sa bogosi. 22 "'Yo o nang le tsebe a a utlwe se Mowa o se rayang diphuthego!'"

Tshenolo 4

Pontsho ya sedulo sa bogosi. Bagolo ba le 24. Diphedi tse nne

1 Morago ga dilo tseo ka bona mojako mo legodimong o bulegile; lentswe la ntlha le ke le utlwileng le bua le nna e kete la lonaka la re: "Tlhatlogela kwano; ke tla go bontsha tse di tshwanetseng go dirafala metiheng e e tlang." 2 Jaanong ka akofa ka tsenwa ke Mowa; ka bona sedulo sa bogosi, se beilwe mo legodimong le mongwe a ntse mo go sona. 3 Yo o ntseng mo go sona o ne a tshwana le lentswe la botlhokwa la Jasepise le Saredise; motshewabadimo wa bo o dikanyeditse sedulo sa bogosi, o tshwana le lentswe la Semaragate. 4 Mo tikologong ya sedulo sa bogosi go ne go le ditulo di le 24; ka bona bagolo ba le 24 ba ntse mo ditulong tseo, ba apere diaparo tse ditshweu, ba rwele dirwalo tsa bogosi tsa gouta mo ditlhogong. 5 Go ne go tswa dikgadima le mantswe le ditumo tsa maru mo sedulong sa bogosi. Dipone tse supa tsa be di tuka fa pele ga sedulo, tse e It Mewa e supa ya Modimo. 6 Fa pele ga sedulo go ne go ntse jaaka lewatle la galase, le tshwana le legakwa le le galalelang; mo gare, fa sedulong, e bong mo tikologong ya sona go na le diphedi di le nne, di tletse matlho ka fa pele le ka fa morago. 7 Setshedi sa ntlha se ne se tshwana le tau; sa bobedi se tshwana le poana; sa boraro se na le sefatlhego se se tshwanang le sa motho; sa bone se tshwana le ntswi fa e fofa. 8 Sengwe le sengwe sa diphedi tse nne tseo se ne se na le diphuka di le thataro, di tletse matlho ka fa ntle le ka fa teng, di sa ikhutse bosigo le motshegare, di ntse di bua di re: "Go boitshepo, go boitshepo, go boitshepo Morena, Modimo Mothatayotlhe yo o neng a le teng, yo o leng teng, yo o tla tlang!" 9 Jaanong e a re ditshedi di neela yo o ntseng mo sedulong kgalalelo le tlotlo le tebogo, e bong ene yo o tshelang ka bosakhutleng, 10 bagolo ba ba 24 ba itigele fa pele ga yo o ntseng mo sedulong, ba obamele ene yo o phelang ka bosakhutleng, ba bee dirwalo tsa bona tsa bogosi fa pele ga sedulo, ba bue ba re: 11 "Morena, Modimo wa rona, o tshwanetse go amogela kgalalelo le tlotlo le thata; gonne o tlhodile dilo tsotlhe, tsa nna teng, di bopilwe ka fa thatong ya gago."

Tshenolo 5

Lokwalo lo lo kannweng ka dikano tse di supang. Ke Kwana fela e e nang le tshwanelo ya go lo kanolola

1 Jaanong ka bona lokwalo mo letsogong le le jang la yo o ntseng mo sedulong, lo kwadilwe ka fa teng le ka fa ntle, lo kannwe ka dikano tse supa. 2 Ka ba ka bona moengele yo o thata, a buela kwa godimo a re: "Ke mang yo o nang le tshwanelo ya go bula lokwalo le go kanolola dikano tsa lone?" 3 Mme ga bo go se ope mo legodimong le mo lefatsheng le kwa tlase ga lefatshe yo o nonofileng go ka bula lokwalo, le fa e le go ka leba mo go lone. 4 Jaanong ka lela thata, ka go sa fitlhelwe ope yo o nang le tshwanelo ya go ka bula lokwalo, le fa e le go leba mo go lone. 5 Mme mongwe wa bagolo a nthaya a re: "Se lele; bona, Tau e e leng ya lotso lwa Juta, Modi wa ga Dafita, o fentse gore a bule lokwalo le go kanolola dikano di supa tsa lone." 6 Jaanong fa gare, fa pele ga sedulo le diphedi tse nne le mo gare ga bagolo ka bona Kwana e erne, e kete e tlhabilwe, e na le dinaka di supa le matlho a supa a e leng Mewa e supa ya Modimo, e e rometsweng kwa lefatsheng lotlhe. 7 Yona ya tla, ya tsaya lokwalo mo letsogong le le jang la yo o ntseng mo sedulong. 8 Ya re e tsaya lokwalo, diphedi tse nne le bagolo ba ba 24 ba wela fa pele ga Kwana, mongwe le mongwe a tshotse harepa le megotswana ya gouta e tletse maswalo a e leng merapelo ya baitshepi. 9 Ba opela sefela se seswa ba re: "Go go tshwanetse go tsaya lokwalo le go kanolola dikano tsa lone, ka o tlhabilwe; mme batho ba ditso tsotlhe le ba dipuo tsotlhe le ba ditshaba tsotlhe le ba merafe yotlhe wa ba rekololela Modimo ka madi a gago. 10 wa ba dira dikgosi le baperesiti ba Modimo wa rona ba ba tla busang mo lefatsheng." 11 Jaanong ka bona, ka ba ka utlwa mantswe a baengele ba le bantsi tikologong ya sedulo le ya diphedi le ya bagolo; palo ya bone e ne e le 10000 ga 10000 le dikete ga dikete. 12 ba bua ka lentswe le legolo ba re: "Kwana e e tlhabilweng e na le tshwanelo ya go tshola thata le khumo le botlhale le nonofo le tlotlo le kgalalelo le poko." 13 Jaanong ka utlwa sebopiwa sengwe le sengwe se se mo legodimong le mo lefatsheng le kwa tlase ga lefatshe le mo lewatleng le tsotlhe tse di mo go tsona di re: "A poko le tlotlo le kgalalelo le puso e nne tsa yo o ntseng mo sedulong le tsa Kwana go ya bosakhutleng!" 14 Diphedi tse nne tsa re: "Amen"; bagolo ba wela fa fatshe, ba obamela yo o phelang go ya bosakhutleng.

Tshenolo 6

Kanololo ya dikano di le thataro

1 E rile Kwana e kanolola sekano sengwe sa dikano tse di supang, ka bona, ka ba ka utlwa sengwe sa diphedi tse nne se bua jaaka tumo ya maru se re: "Tlaya o bone!" 2 Ka leba, ka bona pitse e tshweu; yo o e palameng a bo a tshotse bora; mme a newa serwalo, a ba a bolola e le mofenyi gore a fenye. 3 Ya re e kanolola sekano sa bobedi, ka utlwa sephedi sa bobedi se re: "Tlaya o bone!" 4 Jaanong ga tswa pitse e nngwe e e bohibidu jwa molelo; yo o e palameng a newa thata ya go tlosa kagiso mo lefatsheng le go dira gore batho ba bolayane; a ba a newa tshaka e kgolo. 5 Ya re e kanolola sekano sa boraro, ka utlwa sephedi sa boraro se re: "Tlaya o bone!" Ka leba, ka bona pitse e ntsho; yo o e palameng a bo a tshotse selekanyetso ka letsogo. 6 Ka ba ka utlwa lentswe le bua mo gare ga diphedi tse nne le re: "Tlatlana ya korong e ja seleng, ditlatlana di le tharo tsa garase di ja seleng; mme o se ka wa senya lookwane le weine." 7 Ya re e kanolola sekano sa bone, ka utlwa sephedi sa bone se re: "Tlaya o bone!" 8 Ka leba, ka bona pitse e tshetlha; yo o e palameng leina la gagwe ga twe Loso; felo ga baswi go ne go mo setse morago. Ba newa thata ya go bolaya karolo ya bone ya lefatshe ka tshaka le ka loso lwa leroborobo le ka dibata tsa lefatshe. 9 Ya re e kanolola sekano sa botlhano, ka bona fa tlase ga aletare go le mewa ya ba ba bolailweng ka ntlha ya Lefoko la Modimo le ka ntlha ya tshupo e ba nang nayo. 10 Ba buela kwa godimo ba re: "Mmusi yo o boitshepo, yo o boammaaruri, go goleele go le kae, o sa atlhole, wa busolosetsa madi a rona mo go bona ba ba agileng mo lefatsheng?" 11 Jaanong mongwe le mongwe wa bone a newa seaparo se sesweu, ba bolelelwa gore ba name ba sa ikhutsitse sebakanyana go ya palo e be e tlale ya batlhanka-ka-bone le ya badumedi-ka-bone ba le bone ba tla bolawarig jaaka bone. 12 Ya re e kanolola sekano sa borataro, ka bona thoromo e kgolo ya lefatshe, letsatsi la ntshofala, la nna jaaka kgetse ya boditse, ngwedi otlhe wa nna jaaka madi. 13 dinaledi tsa legodimo tsa wela mo lefatsheng, jaaka setlhare sa feie se tlhotlhorega mmono wa sona, fa se tsubutliwa ke phefo e e thata. 14 Legodimo lone la katoga jaaka lokwalo, fa lo phuthwa, dithaba tsotlhe le ditlhakatlhake tsa katosiwa mo mannong a tsona. 15 Dikgosi tsa lefatshe le batlotlegi le balaodi le bahumi le ba ba thata le batlhanka botlhe le bagololesegi botlhe ba iphitlha mo dikgageng le mo mafikeng a dithaba, 16 ba raya dithaba le mafika ba re: "Re weleng godimo, lo re fitlhele sefatlhego sa yo o ntseng mo sedulong sa bogosi le bogale jwa Kwana; 17 ka gonne letsatsi le legolo la bogale jwa gagwe le fitlhile; ke mang yo o nonofileng go ka ema?"

Tshenolo 7

Baiseraele ba ba boikanyo ba gololwa mo dipitlaganong tse di boitshegang

1 Morago ga moo ka bona baengele ba le bane ba eme fa dikhutlong tse nne tsa lefatshe, ba tshwere diphefo tse nne tsa lefatshe gore go se ka ga foka phefo epe mo lefatsheng le e seng mo lewatleng le e seng mo setlhareng sepe. 2 Ka ba ka bona moengele yo mongwe a tlhatloga kwa botlhabatsatsi, a na le sekano sa Modimo o o phelang; a kuela ka lentswe le legolo kwa baengeleng ba bane ba ba neilweng go senya lefatshe le lewatle 3 a re: "Lo se ka lwa senya lefatshe le e seng lewatle le e seng ditlhare, go ya re tshwae batlhanka ba Modimo wa rona pele mo diphatleng tsa bone." 4 Jaanong ka utlwa palo ya ba ba tshwailweng, e le batshwaiwa ba le 144 000, ba tswa mo lotsong longwe le longwe lwa bomorwa Iseraele: 5 Ba lotso lwa ga Juta e le batshwaiwa ba le 12 000; ba lotso lwa ga Rubene e le 12 000; ba lotso lwa ga Gate e le 12 000; 6 ba lotso lwa ga Asere e le 12 000; ba lotso lwa ga Nafetale e le 12 000; ba lotso lwa ga Manase e le 12000; 7 ba lotso lwa ga Simeone e le 12 000; ba lotso lwa ga Lefi e le 12 000; ba lotso lwa ga Isasare e le 12 000; 8 ba lotso lwa ga Sebulone e le 12 000; ba lotso lwa ga Josefa e le 12 000; ba lotso lwa ga Benyamene e le batshwaiwa ba le 12 000.

Lesomo le legolo la ba ba golotsweng

9 Morago ga dilo tseo ka leba, ka bona lesomo le legolo la batho le le sa ka keng la balwa ke ope, e le ba ditshaba tsotlhe le ba ditso le ba merafe le ba dipuo ba eme fa pele ga sedulo sa bogosi le fa pele ga Kwana, ba apere diaparo tse ditshweu, ba tshotse dikala tsa mokolane ka diatla; 10 ba tshela losalaba lo logolo ba re: "Pholoso e mo Modimong wa rona o o ntseng mo sedulong sa bogosi le mo Kwaneng!" 11 Baengele botlhe ba bo ba eme mo tikologong, sedulo se le fa gare le bagolo le diphedi tse nne, ba wela fa pele ga sedulo ka difatlhego, ba obamela Modimo 12 ba re: "Amen! A poko le kgalalelo le botlhale le tebogo le tlotlo le thata le nonofo e nne tsa Modimo wa rona go ya bosakhutleng! Amen." 13 Jaanong mongwe wa bagolo a mpotsa a re: "Ba ba apereng diaparo tse ditshweu ba, ke bomang, ba tswa kae?" 14 Ka mo raya ka re: "Morena wa me, go itse wena." A nthaya a re: "Ba ke bone ba ba tswang mo pitlaganong e kgolo, ba tlhatswitse diaparo tsa bone, ba di sweufaditse mo mading a Kwana. 15 Ke ka ntlha ya moo ba leng fa pele ga sedulo sa bogosi sa Modimo, ba o direla bosigo le motshegare mo Tempeleng ya ona; mme yo o ntseng mo sedulong o tla tsharolola tente ya gagwe godimo ga bone. 16 Ga ba kitla ba tlhola ba bolawa ke tlala le fa e le lenyora, le letsatsi ga le kitla le ba fisa le fa e le mogote ope. 17 gonne kwana e e fa gare fa pele ga sedulo e tla ba fudisa, e ba gogela kwa metsweding ya metsi a botshelo; mme Modimo o tla phimola dikeledi tsotlhe mo matlhong a bone."

Tshenolo 8

Sekano sa bosupa se a kanololwa. Baengele ba supa ba na le diphala di supa. Diphala tsa ntlha tse nne

1 E rile Kwana e kanolola sekano sa bosupa, ga nna tidimalo mo legodimong e ka nna botlhanngwe jwa nako. 2 Jaanong ka bona baengele ba supa, ba ba emeng fa pele ga Modimo, ba neelwa diphala di supa. 3 Moengele yo mongwe a tla, a ema fa aletareng, a tshotse leiswana la gouta, a ba a neelwa maswalo a mantsi gore a a supelele merapelo ya baitshepi botlhe mo aletareng ya gouta e e fa pele ga sedulo sa bogosi. 4 Mme musi wa maswalo a a tshubetsweng dithapelo tsa baitshepi wa tlhatloga, wa tswa seatleng sa moengele, wa fitlha fa pele ga Modimo. 5 Jaanong moengele a tsaya leiswana, a le tlatsa molelo wa aletare, a o latlhela mo lefatsheng; ke fa go tla mantswe le ditumo tsa maru le dikgadima le thoromo ya lefatshe. 6 Jaanong baengele ba supa, ba ba nang le diphala di supa, ba iketleeletsa go di letsa. 7 Moengele wa ntlha a letsa; mme ga na sefako le molelo di tlhakanye le madi, tsa latlhelwa mo lefatsheng; karolo ya boraro ya lefatshe ya swa le karolo ya boraro ya ditlhare ya swa le bojang jotlhe jo botala jwa swa. 8 Moengele wa bobedi a letsa; mme ga nna jaaka e kete thaba e kgolo e e tukang molelo e latlhelwa mo lewatleng; karolo ya boraro ya lewatle ya ba ya fetoga madi. 9 le karolo ya boraro ya diphedi tsa lewatle ya swa, le karolo ya boraro ya dikepe ya senngwa. 10 Moengele wa boraro a letsa, mme ga wa naledi e kgolo mo legodimong, e tuka jaaka serumola, ya wela mo karolong ya boraro ya dinoka le mo metsweding ya metsi. 11 Leina la naledi eo ke Longana; jaanong karolo ya boraro ya metsi ya nna longana, mme batho ba bantsi ba swa ka metsi ao, ka a fetogiie bogalaka. 12 Moengele wa bone a letsa; mme karolo ya boraro ya letsatsi ya itewa le karolo ya boraro ya ngwedi le karolo ya boraro ya dinaledi, gore karolo ya boraro ya tsona e fifale le gore karolo ya boraro ya motsi e tlhoke lesedi, le bosigo fela jalo. 13 Ka bona, ka ba ka utlwa moengele e kete ntswi a fofa fa gare ga legodimo, a kua ka lentswe le legolo a re: "A tatlhego ya bone wee, wee, wee, ba ba agileng mo lefatsheng, ka ntlha ya mantswe a mangwe a diphala tsa baengele ba bararo ba ba tla tlogang ba letsa."

Tshenolo 9

Phala ya botlhano le tatlhego ya ntlha

1 Jaanong moengele wa botlhano a letsa; mme ka bona naledi e wetse mo lefatsheng, e tswa kwa legodimong; a ba a newa selotlele sa molete o o se nang bolekanngo. 2 A bula molete o o se nang bolekanngo, ga ba ga tlhatloga musi mo moleteng jaaka musi wa pesetso e kgolo; letsatsi le loapi tsa nfadiwa ke musi wa molete. 3 Tsie ya tla mo lefatsheng e tswa mo musing, ya newa thata, jaaka diphepheng tsa lefatshe di na le thata. 4 Ya laelwa gore e se ka ya senya bojang jwa lefatshe, le fa e le sepe se setala, le fa e le setlhare sepe, fa e se batho fela ba ba se nang letshwao la Modimo mo diphatleng. 5 Ya laelwa gore e se ka ya ba bolaya, mme e ba tlhokofatse dikgwedi di le tlhano; tlhokofatso ya yona e tshwana le tlhokofatso ya phepheng, fa e loma motho. 6 Mo malatsing ao batho ba tla batla loso, mme ga ba kitla ba lo bona ka gope; ba tla eletsa go swa, mme loso lo tla ba gana. 7 Popego ya tsie ya bo e tshwana le ya dipitse tse di baakanyeditsweng ntwa; mo ditlhogong tsa yona go ntse jaaka dirwalo e kete tsa gouta, difatlhego tsa yona di tshwana le tsa batho 8 mme ya bo e na le meriri e e tshwanang le ya basadi, meno a yona a ntse jaaka meno a ditau. 9 Ya bo e na le difemela-sehuba tse di ntseng jaaka tsa tshipi, mosumo wa diphuka tsa yona o ntse jaaka loratla lwa dikoloi tsa dipitse di le dintsi tse di bololelang ntwa. 10 E ne e na le megatla e e tshwanang le ya diphepheng le mabolela, mme thata ya yona e le mo megatleng go bogisa batho dikgwedi di le tlhano. 11 E na le kgosi ya yona, e bong moengele wa molete, leina la gagwe ke Abadone ka Sehebere, mme ka Segerika ke Apolione. 12 Tatlhego ya ntlha e fetile, kana go sa tla ditatlhego di le pedi kwa morago.

Phala ya borataro le tatlhego ya bobedi

13 Jaanong ga letsa moengele wa borataro; mme ka utlwa lentswe le tswa mo dinakeng tse nne tsa aletare ya gouta e e fa pele ga Modimo, 14 le raya moengele wa borataro yo o tshotseng phala le re: "Golola baengele ba bane ba ba golegilweng fa nokeng e kgolo ya Euferate." 15 Baengele ba bane bao ba gololwa, ba ba etleeleditsweng nako eo le letsatsi leo le kgwedi eo le ngwaga oo gore ba bolae karolo ya boraro ya batho. 16 Palo ya ba mephato ya bapalama-dipitse e ne e le dimileone di le 200; ke ne ka utlwa palo ya bone. 17 Mme ka bona dipitse mo ponong le ba ba di palameng go ntse jaana: Ba na le difemela-sehuba tse dikhibidu jaaka molelo le tse dikwebu jaaka musi le tse ditshetlha jaaka sebabole; ditlhogo tsa dipitse tsona di le jaaka ditlhogo tsa ditau, go tswa molelo le musi le sebabole mo maga-nong a tsona. 18 Karolo ya boraro ya batho ya bolawa ka dipetso tse tharo tseo, e bong molelo le musi le sebabole, tse di tswang mo maganong a tsona. 19 Gonne thata ya dipitse tseo e mo maganong a tsona le mo megatleng ya tsona; gonne megatla ya tsona e tshwana le dinoga, e na le ditlhogo, di senya ka yona. 20 Mme batho ba ba setseng, ba ba sa bolawang ka dipetso tseo, ba se ka ba bakela ditiro tsa diatla tsa bone tsa go obamela medemone le medimo ya diseto ya gouta le ya selefera le ya kgotlho le ya lentswe le ya logong, e e sa boneng, e e sa utlweng, e e sa tsamaeng; 21 le gona ba se ka ba ikwatlhaela dipolao tsa bone le e seng boloi le e seng boaka le e seng bogodu jwa bone.

Tshenolo 10

Johane o ja lokwalonyana lwa legodimo

1 Jaanong ka bona moengele yo mongwe yo o thata a fologa kwa legodimong, a apere leru, motshewabadimo o le godimo ga tlhogo ya gagwe, sefatlhego sa gagwe se ntse jaaka letsatsi, dinao tsa gagwe di ntse jaaka dipilara tsa molelo. 2 a tshotse lokwalonyana ka seatla, lo petlekilwe; a gata lewatle ka lonao lo lo jang, ka lwa molema a gata lefatshe. 3 a ba a goa ka lentswe le legolo jaaka tau e duma; ya re a sena go goa, ditumo di supa tsa maru tsa ntsha mantswe a tsona. 4 Ya re ditumo tse supa tsa maru di sena go bua, ka re, ke a kwala; mme ka utlwa lentswe le tswa kwa legodimong le re: "O kane dilo tse ditumo tse di supang tsa maru di di boletseng; o se ka wa di kwala." 5 Jaanong moengele yo ke mmonyeng a eme mo lewatleng le mo lefatsheng, a tsholeletsa letsogo le le jang kwa legodimong, 6 a ikana ka ene yo o phelang ka bosakhutleng, yo o tlhodileng legodimo le tse di mo go lone le lefatshe le tse di mo go lone le lewatle le tse di mo go lone, a ikana a re: "Sebaka ga se nke se tlhola se nna teng. 7 Mme e tla re mo malatsing a lentswe la moengele wa bosupa, a o tla letsang phala ka ona, bosaitsiweng jwa Modimo bo wediwe ka fa mafokong a boitumelo a o a begetseng baporofeti, batlhanka ba ona." 8 Jaanong lentswe le ke le utlwileng le tswa kwa legodimong la bua gape le nna la re: "Yaa o tsee lokwalo lo lo petlekilweng, lo lo mo seatleng sa moengele yo o emeng mo lewatleng le mo lefatsheng." 9 Ka ya kwa moengeleng, ka mo raya ka re, a nnee lokwalonyana loo. A nthaya a re: "Lo tsee, o lo je, o lo fetse; lo tla go segisa mala, mme mo leganong la gago lo tla nna botshe jaaka dinotshe." 10 Ka tsaya lokwalonyana mo seatleng sa moengele, ka lo ja, ka lo fetsa; lwa bo lo le botshe mo leganong jaaka dinotshe; mme ya re ke sena go lo ja, ka segwa ke mala. 11 Jaanong ka rewa ga twe: "O tshwanetse go bolelela-pele gape ka ga merafe le ditshaba le dipuo le dikgosi di le dintsi."

Tshenolo 11

Basupi ba babedi

1 Jaanong ka newa lotlhaka lo lo tshwanang le thobane, mme moengele a ema a re: "Nanoga o lekanye Tempele ya Modimo le aletare le ba ba obamelang teng. 2 Mme lelapa la Tempele la ka fa ntle o le tlogele, o se ka wa le lekanya; gonne le neetswe baheitane; ba tla gataka motse o o boitshepo ka dinao dikgwedi di le 42. 3 Ke tla laela basupi ba babedi ba me, ba tla rera ka malatsi a le 1 260, ba apere dikgetse." 4 Bao ke bone ditlhare tse pedi tsa olefa le ditlhomo tse pedi tsa dipone tse di emeng fa pele ga Morena wa lefatshe. 5 Fa mongwe a rata go ba siamololela, go tla tswa molelo mo maganong a bona, o nyeietsa baba ba bona; fa mongwe a re o a ba siamololela, o tla tshwanela go bolawa fela jalo. 6 Bao ba na le thata ya go tswala legodimo gore pula e se ka ya na mo malatsing a go rera ga bone; ba bile ba na le thata mo metsing go a fetola madi le go itaya lefatshe ka dipetso tsa mefutafuta gantsi fela ka fa ba ratang ka teng.£ 7 E tla re ba sena go fetsa tshupo ya bone, sebata se se tlhatlogang mo moleteng o o se nang bolekanngo, se lwe nabo, se ba fenye, se ba bolae. 8 Direpa tsa bone di tla namalala mo mmileng wa motse o mogolo o o bidiwang Sotoma le Egepeto, fa go buiwa ka ga tsa Mowa, kwa Morena wa bone le ene o bapoletsweng teng. 9 Mme batho ba ditshaba le ba ditso le ba dipuo le ba merafe ba leba direpa tsa bone ka malatsi a le mararo le bontlhanngwe jwa letsatsi, ba sa Ieseletse direpa tsa bone go isiwa mabitleng. 10 Ba ba agileng mo lefatsheng ba itumelela loso lwa bone, ba a ipela; ba tla romelana dineo ka gonne baporofeti ba babedi bao ba ne ba bogisa ba ba agileng mo lefatsheng. 11 Mme morago ga malatsi a le mararo le bontlhanngwe jwa letsatsi mowa wa botshelo wa tsena mo go bone, o tswa Modimong, ba ema ka dinao, mme poifo e kgolo ya wela mo go bone ba ba ba bonang. 12 Jaanong ba utlwa lentswe le legolo le tswa kwa legodimong, le ba raya le re: "Tlhatlogelang kwano!" Ba tlhatlogela kwa legodimong ka leru, baba ba bone ba ntse ba ba lebile. 13 Mo nakong eo ga nna thoromo e kgolo ya lefatshe, karolo ya lesome ya motse ya wa; mo thoromong ya lefatshe ga bolawa batho ba le dikete di supa; ba bangwe ba tshoga thata, ba obegela Modimo wa legodimo. 14 Tatlhego ya bobedi e fetile; bona, tatlhego ya boraro e tla tla ka bonako.

Phala ya bosupa

15 Jaanong moengele wa bosupa a letsa; mme ga utlwala mantswe a magolo mo legodimong a re: "Puso ya lefatshe e diregile ya Morena wa rona le ya Motlodiwa wa gagwe; o tla busa ka bosakhutleng." 16 Ke fa bagolo ba ba 24 ba ba ntseng mo ditulong tsa bone fa pele ga Modimo ba wa ka difatlhego, ba obamela Modimo 17 ba re: "Re a go leboga, Morena, Modimo wa thata yotlhe, yo o leng teng, yo neng o le teng, yo o tla tlang, ka o itseetse thata e kgolo ya gago, o busa. 18 baditshaba ba ne ba gakala; mme bogale jwa gago bo tsile, le nako ya baswi ya go atlholwa, ya go naya batlhanka ba gago tuelo, e bong baporofeti le baitshepi le ba ba boifang leina la gago, ba babotlana le ba bagolo,- ya go senya ba ba sentseng lefatshe." 19 Jaanong Tempele ya Modimo e e mo legodimong ya bulwa, letlole la kgolagano ya ona la bonala mo Tempeleng ya ona, ga nna dikgadima le mantswe le ditumo tsa maru le thoromo ya lefatshe le sefako se segolo."

Tshenolo 12

Mosadi le Kgwanyape

1 Jaanong ga bonala sesupo se segolo mo legodimong, e bong mosadi yo o apereng letsatsi, ngwedi ona o le fa tlase ga dinao tsa gagwe, mo tlhogong ya gagwe go le serwalo sa dinaledi di le 12. 2 Mme o ne a le moimana, a goa, a segwa ke leralalo, a le mo tlalelong ya pelego. 3 Ga ba ga bonala sesupo se sengwe mo legodimong, ga bonala kgwanyape e kgolo, e khibidu jaaka molelo, e na le ditlhogo di supa le dinaka di le some, mo ditlhogong tsa yona go le dirwalo di supa. 4 Mogatla wa yona wa gogola karolo ya boraro ya dinaledi tsa legodimo, wa di latlhela mo lefatsheng. Mme kgwanyape ya ema fa pele ga mosadi yo o gaufi le go belega gore e re a sena go belega, e metse ngwana wa gagwe. 5 Jaanong a belega ngwana wa mosimane yo o tla fudisang baheitane botlhe ka lore lwa tshipi; mme ngwana yoo wa gagwe a phamolelwa kwa Modimong kwa sedulong sa ona. 6 Mme mosadi a tshabela kwa sekakeng, kwa a baakanyeditsweng bonno teng ke Modimo gore a tle a otlelwe teng ka malatsi a le 1 260. 7 Jaanong ga nna ntwa kwa legodimong, Migaele le baengele ba gagwe ba bololela kgwanyape; kgwanyape ya tlhabana e na le baengele ba yona. 8 Mme ba se ka ba kgona go fenya, le gona ba se ka ba tlhola ba bonelwa manno kwa legodimong. 9 Kgwanyape e kgolo ya digwa, e bong noga ya bogologolo e e bidiwang Diabolo le Satane, e e timetsang lefatshe lotlhe, ya digelwa mo lefatsheng, le baengele ba yona ba digwa nayo." 10 Ke fa ke utlwa lentswe le legolo mo legodimong le re: "Jaanong pholoso le thata le puso ke tsa Modimo wa rona, le thata ke ya Motlodiwa wa ona; ka gonne molatofatsi wa bakaulengwe ba rona yo o ba latofatsang fa pele ga Modimo wa rona bosigo le motshegare o digilwe. 11 Ba mo fentse ka madi a Kwana le ka lefoko la tshupo ya bone, ba se ka ba rekegela maphelo a bone go ya losong. 12 Itumeleng ka ntlha ya moo, lona magodimo, le lona ba lo agileng mo go ona; a tatlhego wee ya lona ba lo agileng mo lefatsheng le mo lewatleng; ka gonne Diabolo o fologetse koo go lona, a tletse bogale jo bogolo, ka a itse gore sebaka sa gagwe se sekhutshwane." 13 E rile kgwanyape e bona gore e digetswe mo lefatsheng, ya latela mosadi yo o belegeng ngwana wa mosimane. 14 Mme mosadi a newa diphuka tse pedi tsa ntswi e kgolo gore a fofele kwa sekakeng, kwa felong ga gagwe kwa o tla otlelwang teng ka sebaka le ka dipaka le ka bo ntlhanngwe jwa sebaka, a le kgakala le sefatlhego sa noga. 15 Jaanong noga ya hulela metsi kwa mosading, a tswa mo leganong la yona, a le kana ka le a noka, gore noka e mo tsee. 16 Mme lefatshe la thusa mosadi, la atlhama, la metsa noka e kgwanyape e e hudileng, e tswa mo leganong la yona. 17 Kgwanyape ya gakalela mosadi, ya ya go tlhasela masalela a losika lwa gagwe a a tshegeditseng ditaolo tsa Modimo, e bile a na le tshupo ya ga Jesu.

Sebata se se tswang lewatleng

18 Jaanong ka ema fa losing lwa lewatle.

Tshenolo 13

1 Ka bona sebata se tlhatloga mo lewatleng, se na le dinaka di le some le ditlhogo di supa; mo dinakeng tsa sona go ne go le dirwalo tsa mekgabo di le some, mo ditlhogong tsa sona go le maina a kgalo. 2 Sebata se ke se bonyeng sa bo se tshwana le nkwe, maroo a sona a le jaaka a senonnori, molomo wa sona o le jaaka wa tau. Mme kgwanyape ya se naya nonofo ya yona le sedulo sa yona le thata e kgolo. 3 Ka ba ka bona nngwe ya ditlhogo tsa sona e ntse jaaka e kete e tlhabilwe lwa go swa; mme ntho ya yona ya loso ya fola. Lefatshe lotlhe la gakgamalela sebata seo. 4 ba obamela kgwanyape, ka e neile sebata thata e e ntseng jalo, ba obamela sebata ba re: "Ke mang yo o tshwanang le sebata, ke mang yo o nonofileng go ka tlhabana naso?" 5 Jaanong sa newa molomo wa go bua dilo tse dikgolo le tsa kgalo; sa ba sa newa thata ya go dira jalo dikgwedi di le 42. 6 Sa rumolola molomo go kgala Modimo le go kgala leina la ona le boago jwa ona le ba ba agileng mo legodimong. 7 Sa ba sa newa go lwa le baitshepi le go ba fenya; sa newa thata mo ditsong tsotlhe le mo ditshabeng le mo dipuong le mo merafeng. 8 Mme botlhe ba ba agileng mo lefatsheng ba tla se obamela, ba maina a bone a sa kwalwang mo bukeng ya bophelo ya Kwana e e tlhabilweng, a sa kwalwa go tloga tshimologong ya lefatshe. 9 "Yo o nang le tsebe a a utlwe! 10 Fa mongwe a isa ba bangwe botshwarong, le ene o tlaa isiwa mo botshwarong; fa motho a bolaya ka tshaka, o na le go bolawa ka tshaka. Foo go batlega boitshoko jwa baitshepi le tumelo ya bone."

Sebata se se tswang mo lefatsheng

11 Jaanong ka bona sebata se sengwe se tlhatloga mo lefatsheng; se na le dinaka di le pedi jaaka tsa kwana, mme se bua jaaka kgwanyape. 12 Se dirafatsa thata nngwe le nngwe ya sebata sa ntlha fa pele ga sona. Se dira gore lefatshe le ba ba agileng mo go lone ba obamele sebata sa ntlha, se ntho ya sona ya loso e neng ya fola. 13 Se bile se dira ditshupo tse dikgolo, tota le molelo se o nese o tswa legodimong, o wele mo lefatsheng fa pele ga batho. 14 Mme se timetsa ba ba agileng mo lefatsheng ka ditshupo tse se di neilweng go di dira fa pele ga sebata ka go raya ba ba agileng mo lefatsheng se re, sebata se se neng se na le ntho ya tshaka, mme sa phela, ba se direle setshwantsho. 15 Sa be sa newa go tsenya setshwantsho sa sebata mowa gore se be se bue; gape sa dira gore botlhe ba ba sa obameleng setshwantsho sa sebata ba bolawe. 16 E bile se dira gore botlhe, ba bannye le ba bagolo, bahumi le bahumanegi, bagololesegi le makgoba, ba bewe letshwao mo diatleng tse di jang gongwe mo diphatleng, 17 le gore go se nne ope yo o ka rekang gongwe a rekisa, fa e se yo o nang le letshwao, e bong leina la sebata, gongwe palo ya leina la sona. 18 Botlhale bo batlega fa. Yo o nang le tlhaloganyo a a bale palo ya sebata; ka gonne ke palo ya motho; palo ya sona ke 666.

Tshenolo 14

Kwana le bagololwi ba yona mo thabeng ya Sione

1 Jaanong ka bona Kwana e eme mo thabeng ya Sione, e na le batho ba le 144 000, ba go kwadilweng leina la yona le leina la ga Rraa-yona mo diphatleng tsa bone. 2 Ka be ka utlwa lentswe le tswa kwa legodimong, e kete ke mosumo wa metsi a magolo le tumo e kgolo ya maru; lentswe le ke le utlwileng la bo le ntse jaaka la baletsi ba diharepa ba ba letsang diharepa tsa bone. 3 Ba opela sefela se seswa fa pele ga sedulo sa bogosi le fa pele ga diphedi tse nne le fa pele ga bagolo; mme ga bo go se ope yo o ka ithutang sefela seo, fa e se batho ba ba 144 000 ba ba golotsweng mo lefatsheng. 4 Bao ke bone ba ba sa ikgotlelang ka basadi; ka gonne ba ntse jaaka makgarebe. Bao ke bone ba ba latelang Kwana kwa e ka yang teng. Ke ba ba rekolotsweng mo gare ga batho gore ba nne mabutswapele a Modimo le a Kwana. 5 Mme ga go a bonwa maaka ape mo melomong ya bone. Ga ba na molato ope.

Baengele ba ba bolelang katlholo ya Modimo

6 Ka bona moengele yo mongwe a fofa fa gare ga legodimo, a na le Efangele e e sa khutleng go e bolelela ba ba agileng mo lefatsheng, e bong ditshaba tsotlhe le ditso le dipuo le merafe. 7 A bua ka lentswe le legolo a re: "Boifang Modimo, lo o obegele; ka gonne nako ya katlholo ya ona e tsile; lo obamele ona o o dirileng legodimo le lefatshe le lewatle le metswedi ya metsi." 8 Moengele yo mongwe, e le wa bobedi, a tla morago ga yoo, a re: "O ole, o ole, Babilone yo mogolo yo o nositseng Baditshaba botlhe bojalwa jo bo bogale jwa boaka jwa gagwe." 9 Moengele yo mongwe, e le wa boraro, a tla morago ga bao, a bua ka lentswe le legolo a re: "Fa mongwe a obamela sebata le setshwantsho sa sona, a ba a amogela letshwao mo phatleng gongwe mo seatleng, 10 o tla nna le go nwa bojalwa jo bo sa timolwang jwa bogale jwa Modimo jo bo tshetsweng mo senwelong sa bogale jwa ona; o tla tlhokofadiwa ka molelo le sebabole fa pele ga baengele ba ba boitshepo le fa pele ga Kwana. 11 Musi wa tlhokofatso ya bone o tlhatloga go ya bosakhutleng; ga ba na boikhutso bosigo le motshegare, e bong bone ba ba obamelang sebata le setshwantsho sa sona, le mongwe le mongwe yo o amogelang letshwao la leina la sona." 12 Foo go batlega boitshoko jwa baitshepi ba ba tshegetsang ditaolo tsa Modimo le tumelo mo go Jesu. 13 Ke fa ke utlwa lentswe le tswa kwa legodimong le re: "Kwala o re: Go sego- baswi ba ba swelang mo Moreneng go tloga jaanong." Mowa o a re: "Ee, ba tla bona boikhutso morago ga matsapa a bone; ka gonne ditiro tsa bone di ba setse morago."

Thobo ya mabele le phulo ya moweine

14 Jaanong ka bona leru le lesweu le tla, mme mo lerung go ntse mongwe yo o tshwanang le Morwa-Motho, a rwele serwalo sa gouta mo tlhogong, a tshotse sekele e e bogale ka seatla. 15 Moengele yo mongwe a tswa mo Tempeleng, a tlhaeletsa ene yo o ntseng mo lerung a re: "Tsenya sekele ya gago, o robe; gonne nako ya thobo e tsile, mabele a lefatshe a setse a budule thata." 16 Ke fa yo o ntseng mo lerung a tsenya sekele ya gagwe mo lefatsheng, lefatshe la rojwa. 17 Moengele yo mongwe a tswa mo Tempeleng e e mo legodimong, le ene a tshotse thipa e e bogale. 18 Moengele yo mongwe a tswa kwa aletareng, a na le thata mo molelong, a tlhaeletsa yo o tshotseng thipa e e bogale a re: "Tsenya thipa e e bogale ya gago, o kgaole masitlha a moweine wa lefatshe, ka gonne maungo a ona a budule." 19 Moengele a tsenya thipa ya gagwe mo lefatsheng, a kgaola masitlha a moweine wa lefatshe, a a latlhela mo segatelong se segolo sa bogale jwa Modimo. 20 Jaanong segatelo sa gatelwa kwa ntle ga motse, madi a tswa mo segatelong, a ntlha kwa marapong a dipitse, bokgakala jwa dimaele di le makgolo a mabedi.

Tshenolo 15

Baengele ba supa, ba ba nang le megotlwana e supa ya dipetso tsa bofelo

1 Jaanong ka bona sesupo se sengwe mo legodimong se segolo se se gakgamatsang: ka bona baengele ba supa, ba tshotse dipetso di supa tsa bofelo; ka gonne bogale jwa Modimo bo fediwa ka tsona. 2 Ka ba ka bona sengwe, e kete lewatle la galase le le tlhakanyeng le molelo, le ba ba fentseng sebata le setshwantsho sa sona le palo ya leina la sona ba eme fa lewatleng la galase, ba tshotse diharepa tsa go baka Modimo. 3 Ba opela sefela sa ga Mose, motlhanka wa Modimo, le sefela sa Kwana ba re: "Ditiro tsa gago di dikgolo, di a gakgamatsa, Morena, Modimo, Mothatayotlhe; ditsela tsa gago di siame, ke tsa boammaaruri, wena Kgosi ya merafe. 4 Ke mang yo o se kitlang a go boifa Morena, a galaletsa leina la gago? Gonne o boitshepo o le wesi; merafe yotlhe e tla tla, e obamela fa pele ga gago; ka gonne ditiro tsa gago tsa tshiamo di senogile." 5 Morago ga dilo tseo ka bona Tempele ya motlaagana wa tshupo mo legodimong e bulwa. 6 Baengele ba supa ba ba tshotseng dipetso tse di supang ba tswa mo Tempeleng ba apere masela a a phepa a a. phatsimang, ba itlamile dihuba ka meitlamo ya gouta. 7 Sengwe sa diphedi tse nne sa neela baengele ba supa megotswana e supa ya gouta, e tletse bogale jwa Modimo o o tshelang go ya bosakhutleng. 8 Tempele ya tlala musi o o tswang mo kgalalelong ya Modimo le mo thateng ya ona, mme ga bo go se ope yo o ka tsenang mo Tempeleng, dipetso di supa tsa baengele ba supa di ise di wediwe.

Tshenolo 16

1 Jaanong ka utlwa lentswe le legolo le tswa mo Tempeleng le raya baengele ba supa le re: "Yaang lo tshololele megotswana e e supang ya bogale jwa Modimo mo lefatsheng." 2 Wa ntlha a bolola, a tshololela mogotswana wa gagwe mo lefatsheng; mme ga tswa ditlhagala tse di maswe, tse di botlhoko mo bathong ba ba neng ba na le letshwao la sebata, ba ba obamelang setshwantsho sa sona. 3 Wa bobedi a tshololela mogotswana wa gagwe mo lewatleng; la fetoga madi e kete a moswi, mme diphedi tsotlhe tse di mo lewatleng tsa swa. 4 Wa boraro a tshololela mogotswana wa gagwe mo dinokeng le mo metsweding ya metsi, tsa fetoga madi. 5 Jaanong ka utlwa moengele wa metsi a re: "O siame, wena Moitshepi yo o leng teng, yo o neng o le teng, ka o atlhotse jalo. 6 Gonne ba tsholotse madi a baitshepi le a baporofeti, jaanong o ba nositse madi; gonne go ba tshwanetse." 7 Ka utlwa lentswe le le tswang kwa aletareng le re: "Ee, Morena, Modimo, Mothatayotlhe, dikatlholo tsa gago ke tsa boammaaruri, di siame." 8 Wa bone a tshololela mogotswana wa gagwe mo letsatsing; ke fa le newa thata go fisa batho ka molelo. 9 Batho ba fisiwa ke mogote o mogolo; mme ba kgala leina la Modimo o o nang le thata mo dipetsong tseo, ba se ka ba tlhabologa go o obegela." 10 Wa botlhano a tshololela mogotswana wa gagwe mo sedulong sa sebata; jaanong lefatshe la puso ya sona la fifala, ba itlhafuna diteme ka ntlha ya botlhoko. 11 Ba kgala Modimo wa legodimo ka ntlha ya matlhoko a bone le ka ntlha ya ditlhagala tsa bone, mme ba se ka ba bakela ditiro tsa bone. 12 Wa borataro a tshololela mogotswana wa gagwe mo nokeng e kgolo ya Euferate; metsi a yona a kgala gore tsela ya dikgosi tse di tswang kwa botlhabatsatsi e baakanngwe. 13 Jaanong ka bona mewa e le meraro e e maswe e e tshwanang le digwagwa, e tswa mo molomong wa kgwanyape le mo molomong wa sebata le mo molomong wa moporofeti wa maaka; 14 gonne ke mewa ya medemone e e dirang ditshupo, e ya kwa dikgosing tsa lefatshe lotlhe go di phuthela tlhabanong ya letsatsi le legolo la Modimo wa thata yotlhe. 15 "Reetsa, ke tla tla jaaka legodu. Go sego yo o itisitseng, a apere diaparo gore a se tsamae a sa apara, batho ba bona bosaikatega jwa gagwe!" 16 Mewa eo ya phuthela dikgosi felong fa go bidiwang Haremagetone ka Sehebere. 17 Wa bosupa a tshololela mogotswana wa gagwe mo leaping; jaanong ga tswa lentswe le legolo mo tempeleng, le tswa kwa sedulong sa bogosi le re: "Go dirafetse." 18 Ga ba ga nna dikgadima le mantswe le ditumo tsa maru, le thoromo e kgolo ya lefatshe, jaaka go ise go ke go nne thoromo ya lefatshe e e kalokalo, fa e sa le motho a nna mo lefatsheng. 19 Motse o mogolo wa kgaogana dikarolo di le tharo, metse ya merafe ya wa, Babilone yo mogolo a gopolwa fa pele ga Modimo gore a nosiwe senwelo sa bojalwa jwa kgakalo ya bogale jwa ona. 20 Ditlhakatlhake tsotlhe tsa nyelela, le dithaba tsa se ka tsa tlhola di bonwa. 21 Sefako se segolo sa bokete jwa diponto di le lekgolo sa wela mo bathong, se tswa kwa legodimong; mme batho ba kgala Modimo ka ntlha ya petso ya sefako, ka petso ya sona e le e kgolo thata.

Tshenolo 17

Babilone yo mogolo. Pontsho ya seaka se segolo se se timeditsiveng ke sebata

1 Jaanong ga tla mongwe wa baengele ba supa ba ba neng ba tshotse megotswana e supa, a nthaya a re: "Tlaya kwano, ke tla go bontsha go atlholwa ga seaka se segolo se se ntseng fa metsing a mantsi, 2 se dikgosi tsa lefatshe di akafetseng naso, le ba ba agileng mo lefatsheng ba tagilweng ke bojalwa jwa boaka jwa sona." 3 A ba a ntsaya, a nkisa kwa sekakeng ke le mo moweng; ka bona mosadi a palame sebata se sehibidu se se tletseng maina a kgalo, se na le ditlhogo di supa le dinaka di le some. 4 Mosadi ene a apere masela a bohibidu jwa bofifadu le jwa madi, a kgabile ka gouta le ka majwana a a tlhokegang le ka ditalama, a tshotse senwelo sa gouta, se tletse makgapha le maswe a boaka jwa gagwe. 5 Mo phatleng ya gagwe go kwadilwe leina la bosaitsiweng go twe: "Babilone yo mogolo, mma-diaka le mma-makgapha a lefatshe." 6 Ka ba ka bona mosadi a tlhapetswe ke madi a baitshepi le a basupi ba ga Jesu. Ya re ke mmona, ka gakgamala ka kgakgamalo e kgolo. 7 Mme moengele a nthaya a re: "O gakgamaletseng? Ke tla go tlhalosetsa sephiri sa mosadi yoo le sa sebata se a se palameng, se se nang le ditlhogo di supa le dinaka di le some. 8 Sebata se o se bonyeng, se ne se le teng, mme jaanong ga se tlhole se le teng; mme se tla tlhatloga mo moleteng o o se nang bolekanngo, se ya kwa tatlhegong. Foo ba ba agileng mo lefatsheng, ba maina a bone a sa kwalwang mo lokwalong lwa bophelo go tswa tlholegong ya lefatshe, ba tla gakgamala, fa ba bona sebata gore se ne se le teng, mme ga se tlhole se le teng, mme se tla nna teng gape. 9 "Foo go batlega tlhaloganyo e e nang le botlhale. Ditlhogo di supa ke dithaba di supa tse mosadi a dutseng mo go tsona, e bile ke dikgosi di supa. 10 Tse tlhano di ole, nngwe e teng, e nngwe ga e ise e tle, mme e tla re e sena go tla, e tshwanele go nna sebakanyana fela. 11 Mme sebata se se neng se le teng, se se sa tlholeng se le teng, sona ka sosi ke kgosi ya borobedi, e tswa mo go tse supa, e bile e ya kwa tatlhegong. 12 "Dinaka tse di some tse o di bonyeng ke dikgosi di le some tse di iseng di tshole bogosi, mme di amogela thata jaaka dikgosi go laola mmogo le sebata ka nako e le nngwe fela. 13 Dikgosi tseo di na le maikutlo a le mangwe fela, di naya sebata nonofo le thata ya tsona. 14 Tsona tseo di tla tlhabana Ie Kwana; mme Kwana e tla di fenya; gonne ke yona Morena wa barena le Kgosi ya dikgosi; mme ba ba nang nayo ke ba ba biditsweng, ba ba tlhaotsweng, ba ba ikanyegang." 15 Jaanong a nthaya a re: "Metsi a o a bonyeng kwa seaka se ntseng teng, ke ditshaba le masomo a batho le merafe le dipuo. 16 Dinaka tse di some tse o di bonyeng, le sebata, di tla tlhoa seaka, di se dira senya le go sa ikatega; di tla ja dinama tsa sona, di se fisa ka molelo. 17 Gonne Modimo o tsentse mo dipelong tsa tsona go dirisa maikaelelo a ona le go dira ka pelonngwe fela le go naya sebata bogosi jwa tsona, go ya mafoko a Modimo a be a tle a dirafadiwe. 18 Mosadi yo o mmonyeng ke motse o mogolo o o busang dikgosi tsa lefatshe."

Tshenolo 18

Go wa ga Babilone le selelo sa lefatshe

1 Morago ga dilo tseo ka bona moengele yo mongwe a fologa kwa legodimong, a na le thata e kgolo, lefatshe la bonesega ka kgalalelo ya gagwe. 2 A kua ka lentswe le legolo a re: "O ole, o ole, Babilone yo mogolo, o bile o fetogile boago jwa medemone le phuthegelo ya mewa e e maswe ya mefutafuta le phuthegelo ya dinonyane tse di sa itshekang tsa mefutafuta tse di ilegang. 3 Ka gonne merafe yotlhe e nole bojalwa jo bo bogale jwa boaka jwa gagwe, dikgosi tsa lefatshe di akafetse nae, babapatsi ba lefatshe ba humisitswe ke bogolo jwa bofafalele jwa gagwe." 4 Ka ba ka utlwa lentswe le lengwe le bua, le tswa kwa legodimong le re: "Tswayang mo go ene, batho ba me, gore lo se ka lwa tlhakanela maleo a gagwe nae, le gore lo se amogele dingwe tsa dipetso tsa gagwe. 5 gonne maleo a gagwe a fitlhile kwa legodimong, mme Modimo o gopotse ditshiamololo tsa gagwe. 6 Mmusolosetseng jaaka le ene a lo diretse; lo mmusetse gabedi ka fa ditirong tsa gagwe; senwelo se o lo tlhakanyeditseng mo go sona lo mo tlhakanyetse gabedi mo go sona. 7 Lo mo lekanyetse botlhoko le bohutsana ka fa selekanyong sa boikgalaletso le bofafalele jwa gagwe; e re ka a ithaya mo pelong a re: 'Ke ntse, ke kgosigadi, ga ke motlholagadi, bohutsana ga nkitla ke bo bona ka gope,' 8 ke ka moo dipetso tsa gagwe di tla tlang ka letsatsi le le lengwe, e bong loso le bohutsana le tlala; o tla be a fisiwa ka molelo; gonne Morena Modimo o o mo atlhotseng o thata." 9 Dikgosi tsa lefatshe tse di akafetseng nae, tsa phela nae ka bofafalele, di tla mo lelela, di mo hutsafalela, fa di bona musi wa go swa ga gagwe. 10 di ntse di emetse kgakala, ka di boifa go tlhokofadiwa ga gagwe, di re: "Ijoo-wee! Ijoo-wee! Wena motse o mogolo wa Babilone, motse o o thata! Kana petso ya gago e tsile ka nako e le nngwe fela!" 11 Le babapatsi ba lefatshe ba a o lelela, ba a o hutsafalela, ka go sa tlhole go le ope yo o rekang dithoto tsa bone, 12 e bong dithoto tsa gouta le tsa selefera le majwana a botlhokwa le ditalama le masela a masweu le a bohibidu jwa bofifadu le a sei le khai ya bohibidu jwa madi le dikgong tsa mefutafuta tse di monko o monate le dilonyana tsa mefutafuta tsa dinaka tsa tlou le dilo tse di setilweng tsa mefutafuta tsa dikgong tse di tlhotlhwa e kgolo le dilo tsa kgotlho le tsa tshipi le majwe a a betlilweng 13 le tswaiso ya kinamone le setlolo sa moriri le maswalo le mera le tsa go kuisa musi le weine le lookwane le bupe jo bo boleta le mabele le dikgomo le dinku le dipitse le dikoloi le makgoba le mewa ya batho. 14 "Mme maungo a a elediwang ke mowa wa gago, a tlogile mo go wena, dilo tsotlhe tse di mafura le tse di phatsimang di go latlhegetse, ga di kitla di tlhola di bonwa gope." 15 Mme babapatsi ba dilo tseo, ba ba humileng ka ona, ba tla emela kgakala, ka ba boifa go tlhokofadiwa ga ona, ba lela, ba hutsafala 16 ba re: "Ijoo-wee! Ijoo-wee! A motse wa mogolo o o neng o apere masela a masweu le a bohibidu jwa bofifadu le jwa madi, o kgabisitswe ka gouta le majwana a botlhokwa le ditalama. 17 ka khumo e e kalokalo e sentswe ka nako e le nngwe fela!" Le bakgweetsi botlhe ba dikepe le botlhe ba ba etelang felo gongwe ka sekepe le ba ba dirang mo dikepeng le botlhe ba ba bapalang mo lewatleng ba emela kgakala, 18 ba goa, ka ba bona musi wa go swa ga ona, ba re: "Motse ke ofe o o tshwanang le motse o mogolo o?" 19 Ba ikuduelela lorole mo ditlhogong, ba kua ka go lela le ka go hutsafala ba re: "Iyoo-wee! Iyoo-wee! A motse wa mogolo o botlhe ba ba neng ba na le dikepe mo lewatleng ba humileng ka ona, ka khumo ya ona, ka o diregile marope ka nako e le nngwe fela! 20 O itumelele, wena legodimo, le lona baitshepi le lona baapostolo le lona baporofeti; ka gonne Modimo o dirafaditse katlholo ya lona mo go ona!" 21 Jaanong moengele mongwe yo o thata a tsholetsa letlapa e kete lelwala le legolo, a le latlhela mo lewatleng a re: "Babilone, motse o mogolo, o tla digwa jalo ka thata, mme ga o kitla o tlhola o bonwa ka gope. 22 le mantswe a baletsi ba diharepa le a baopedi le a baletsi ba ditlhaka le a baletsi ba diphala ga a kitla a tlhola a utlwiwa mo go wena ka gope; ga go kitla go tlhola go bonwa Setswerere sa botswerere bope mo go wena ka gope; le modumo wa tshilo ga o kitla o tlhola o utlwiwa mo go wena ka gope. 23 le lesedi la lobone ga le kitla le tlhola le phatsima mo go wena ka gope; le lentswe la monyadi le la monyalwi ga le kitla le tlhola le utlwiwa mo go wena ka gope; ka gonne babapatsi ba gago e ne e le bagolo ba lefatshe; ee, merafe yotlhe e ne e timediwa ke boloi jwa gago; 24 e bile madi a baporofeti le a baitshepi a fitlhetswe mo go ona le a botlhe ba ba bolailweng mo lefatsheng."

Tshenolo 19

Boitumelo le sefela sa phenyo mo legodimong ka ga go wa ga Babilone

1 Morago ga dilo tseo ka utlwa ~ sengwe, e kete kopelo e kgolo ya lesomo le legolo mo legodimong le re: "Haleluya! Pholoso le kgalalelo le thata ke tsa Modimo wa rona! 2 Ka gonne dikatlholo tsa ona ke tsa boammaaruri, di siame, ka o atlhotse seaka se segolo se se sentseng lefatshe ka boaka jwa sona, o busoloseditse madi a batlhanka ba ona seatleng sa sona." 3 Ba fela ba bua lwa bobedi ba re: "Haleluya! Musi wa sona o tlhatloga go ya bosakhutleng." 4 Jaanong bagolo ba ba 24 ba wela fa fatshe le diphedi tse nne, ba obamela Modimo o o ntseng mo sedulong sa bogosi ba re: "Amen! Haleluya!" 5 Ga ba ga tswa lentswe mo sedulong sa bogosi la re: "Bokang Modimo wa rona, lona badiredi botlhe ba ona le ba lo o boifang, ba bannye le ba bagolo!" 6 Ka ba ka utlwa sengwe, e kete ke modumo wa bontsi jo bogolo jwa batho, e bile e kete ke kgwaso ya metsi a magolo, gape e kete ke modumo o o thata wa maru, ba re: "Haleluya! Gonne Morena, Modimo wa rona, Mothatayotlhe, o tsenye bogosing. 7 A re itumeleng, re ipele, re o galaletse; gonne lenyalo la Kwana le tsile, monyalwi wa yona o ipaakantse." 8 O neilwe go ikapesa ka lesela le lesweu le le phatsimang, le le phepa;" ka gonne lesela le lesweu ke ditiro tse di siameng tsa baitshepi. 9 Jaanong moengele a nthaya a re: "Kwala o re: Go sego bone ba ba laleleditsweng lenyalo la Kwana." A ba a nthaya a re: "Mafoko ao ke a boammaaruri a Modimo." 10 Jaanong ka wela fa dinaong tsa gagwe go mo obamela. Mme a nthaya a re: "Nnyaya, se dire jalo! Ke motlhanka-ka-wena le bomorwa-Rraago ba ba nang le tshupo ya ga Jesu; obamela Modimo." Kana tshupo ya ga Jesu ke mowa wa boporofeti.

Phenyo ya ga Keresete mo sebateng le