The Old Testament of the Holy Bible

Əddənet 1

AXLUK N ƏDDƏNET kanan

2 Aṃadal wər iga təməwit waliyyat, əlsan-tu aṃan əknanen igət, wər t-illa ar šiyyay əwarnen afalla n aṃan win, amaran Iṇfas ən Məššina ənta ollay fəl aṃan win. 3 Iṇṇa Məššina: "Əṇṇur, əməl-t." Təzzar imal-t əṇṇur. 4 Inay Məššina as əṇṇur iṃos arat olaɣan, təzzar izammazzay Məššina əṇṇur əd šiyyay. 5 Iga Məššina y əṇṇur eṣəm ezal amaran šiyyay ig-asnat eṣəm ehad, ig'ahad təga tifawt, ig'əzəl w'azzaran. 6 Iṇṇa Məššina: "Iməlet-tu aɣarɣar az z-izəmməzzəyan aṃan." 7 Təzzar iga-ddu Məššina aɣarɣar izammazzay aṃan win əllanen daw aɣarɣar a əd win əwarnen afalla-nnet. Ig'a wen da. 8 Iga Məššina y aɣarɣar a eṣəm ijənnawan. Ig'ahad təga tifawt, ig'əzəl wa n əššin. 9 Iṇṇa Məššina: "Aṃan win daw jənnawan iddawanet, əggəzan edagg iyyanda fəl ad-d-inəfiləl edag wa iqquran." Iga a wen da. 10 Iga Məššina y adag wa iqquran eṣəm aṃadal, iga y adag wa daɣ əddewan aṃan eṣəm igərwan. Inay Məššina as araṭ wa olaɣ. 11 Təzzar iṇṇa: "Aṃadal təwəret-tu taddalət təgat daɣ yel ilan aṃasa əd rawan n eškan ətarawnen aratan əlanen aṃasa nasan." Təzzar ig'a wen da. 12 Issəg̣mad-du aṃadal taddalət təgat daɣ yel ilan aṃasa əkkulluk n iyyan d iri- nnet, əd rawan n eškan ətarawnen aratan əlanen aṃasa-nnasan. Inay Məššina as arat wa olaɣ. 13 Ig'ahad təga tifawt, ig'əzəl wa n karad. 14 Iṇṇa Məššina: "Əməlanet-tu əṇṇuran daɣ jənnawan az za-zəmməzzinen ehad d azal, əqqəlanet asannal az z-izləyan šimeren d aḍan d elan. 15 Əqqəlanet tolas əṇṇuran daɣ jənnawan az z-əsəmmələwləwnen aṃadal." Təzzar iga a wen da. 16 Iga Məššina əṇṇuran win n əššin zawwarnen. Əṇṇur wa ogaran, ənta ṭəfuk, ad-isəmmələwləw ezal, wa ənḍərran, tallit, ad-isəmmələwləw ehad. Iga-ddu eṭran əntanay da. 17 Ig-en daɣ jənnawan fəl ad-səmmələwləwan aṃadal, 18 fəl ad-əzənnəməzləyan ezal d ahad, zəmməzzəyyan əṇṇur əd šiyyay. Inay Məššina as arat wa olaɣ. 19 Ig'ahad təga tifawt, ig'əzəl wa n əkkoz. 20 Iṇṇa Məššina: "Wəšənkəlnatet təxəllak əddarnen daɣ aṃan, əggədanet g̣ədad əntanay da daɣ jənnawan fəl afalla n aṃadal." 21 Ixlak-du Məššina šixəllak əknanen təzzəwwərt əddarnen daɣ aṃan əd mudaran kul win daɣ-san wašankalnen əkkulluk n iyyan d iri-nnet, ixlak-du tolas ig̣ədad kul əkkulluk n iyyan d iri-nnet. Inay Məššina as arat wa olaɣ. 22 Iga fall-assan albaraka-nnet, iṇṇa i mudaran win n aṃan: "Əggəzat šin n ara təfələyləyam, tədkəram aṃan ən gərwan." Iṇṇa i g̣ədad əntanay da: "Fələyləyat fəl aṃadal." 23 Ig'ahad təga tifawt, ig'əzəl wa n ṣəmmos. 24 Iṇṇa Məššina: "Issəg̣mədet-du aṃadal šixəllak əddarnen əkkulluk n iyyat d iri-nnet, əṃosnen ihərwan əd lumət-lumət əd wəxsan əkkulluk n iyyan d iri-nnet." Təzzar iga a wen da. 25 Iga-ddu Məššina iwəxsan əd hərwan əd lumət-lumət ket-nasan akk-iyyan d iri-nnet. Inay as arat wa olaɣ. 26 Iṇṇa Məššina: agatana aggadəm əs šaššela-nnana. Ixkəmet kifitan əd g̣ədad əd hərwan əd wəxsan əd lumət-lumət kul win əllomatnen aṃadal." 27 Məššina ixlak-du aggadəm əs šaššela-nnet yay əd təntay ket-nasan ixlak-kan-du. 28 Iga fall-assan albaraka-nnet. Iṇṇ-asan: "Əggəzat šin n ara təfələyləyam, təḍkəram aṃadal, təxkəmam-tu, təxkəmam kifitan əd g̣ədad əd mudaran kul win ozalnen fəl aṃadal." 29 Təzzar iṇṇa Məššina: "Ənəyat əkfeq-qawan yel kul itarawan fəl tasayt n aṃadal d ašək kul itarawan. A-dawan-əqqəlan aratan-nasan isudar. 30 Y əkkulluk n əmudar fəl aṃadal d əkkulluk n əg̣ədid d əkkulluk n a wa illómen aṃadal əhan-tu ṃan, əkfeq-qu yel ad-as-iqqəl isudar." Ig'a wen da. 31 Təzzar inay Məššina as arat wa iga da, kul ikna əlluɣ. Ig'ahad təga tifawt, ig'əzəl wa n ṣədis.

2

Əddənet 2

1 Təməwit ta da as əkkəsawan jənnawan əd ṃədlan d arat kul wa tan ihan. 2 Əzəl wa n əṣṣa əššəɣəl wa iga Məššina kul ikkisaw, təzzar iɣrad-tu daɣ-as. 3 Iga Məššina albaraka-nnet fəl əzəl wa n əṣṣa, izzəzwar-tu fəlas əzəl wa da ad daɣ iɣrad əššəɣəl n əxluk kul wa iga.

AGGADƏM IHA ƏGORAS WA N EDAN

4 Ələsəl wa n jənnawan d aṃadal ənta da as d-ətawaxlakan. As d-iga Əməli Məššina aṃadal əd jənnawan 5 wər tu təlla təfsəq waliyyat za wər ig̣med yel harwa fəl aṃadal. Fəlas Əməli Məššina wər d-issofay akonak fəl aṃadal, amaran ənta da wər t-illa awedan waliyyan igyakan aṃadal. 6 Təzzar təg̣mad-du šaṭ n aṃan aṃadal, təssəbdag tesayt n aṃadal. 7 Ixlak-du Əməli Məššina aggadəm daɣ əg̣odrar n aṃadal issəwad daɣ šinjar-net iṇfas wa n təməddurt, təzzar iqqal aggadəm taxlək əhan ṃan. 8 Dəffər a di ig'Əməli Məššina əgoras daɣ akal n Edan fəl aganna wa n dənnəg issənṣa daɣ-as aggadəm wa dd-ixlak da. 9 Əməli Məššina issədwal-du daɣ aṃadal irawan n eškan kul əhossaynen as əzodan aratan-nasan əs taṭṭay, issədwal-du ənta da ašək wa n təməddurt daɣ aṃṃas n əgoras, d ašək wa n maṣnat n a wa olaɣan d iba-nnet. 10 Ig̣mad-d'agarew akal wa n Edan fəl ad-aššašəw əgoras. Den da ad-imməzzay agarew iqqal əkkoz ḍaran. 11 Aḍar w'azzaran eṣəm-net Fišon, ənta a dd-iɣlayan akal kul wa n Hawila, akal wa iha urəɣ, 12 urəɣ iṃosan wa iqqətasan. Akal wen ətawagrawan daɣ-as aḍutan əzodnen əlanen ələsəl as itawaṇṇu Bədola, tolas əhanat-tu təhun əntanatay da əlanen ələsəl as itawaṇṇu Šoham. 13 Eṣəm n aḍar wa n əššin Gihon, ənta a dd-iɣlayan akal wa n Kuš ket-net. 14 Eṣəm n aḍar wa n karad Hiddekəl, ənta a dd-ingayan daɣ dənnəg n akal n Aššur. Aḍar wa n əkkoz eṣəm-net Fərat. 15 Idkal Əməli Məššina aggadəm, ig-ay daɣ əgoras wa n Edan fəl a dər-əs annaṭṭaf, iṣṣən daɣ-as. 16 Təzzar ig'Əməli Məššina y aggadəm tarɣəmt təṃosat as das iṇṇa: "Təle turagat ən taṭṭay n aratan n eškan kul win n əgoras. 17 Mišan ad-wər-tatša aratan n ašək wa n maṣnat n a wa olaɣan d iba-nnet, fəlas as tan-tətšeɣ illikan as a kay iba." 18 Iṇṇa Əməli Məššina: "Wər oleɣ ad iṃos aggadəm ɣas-net ad-as-aga tadhəlt a dər inihagga." 19 Ixlak-du Əməli Məššina daɣ aṃadal imudaran kul win ozalnen fəl aṃadal əd g̣ədad kul. Iwat-tan-du s aggadəm ad-inəy Əməli Məššina ma əṃosan əṣmawan win dasan z-agu. Təzzar iqqal as iṣmawan win ig'aggadəm i mudaran, əntanay a tan əwarnen. 20 Ig'aggadəm iṣmawan i hərwan əd g̣ədad əd wəxsan kul, mišan wər ɣur-əs ig'as, ənta aggadəm, igraw tadhəlt a dər inihagga. 21 Təzzar isaṭṭarmas-tu Əməli Məššina iket an eṭəs. Daɣ amazay wa d inṣa da ikkas-du iyyan daɣ ɣərdəššan-net issoɣal iṣan n alam təməwit-nasan. 22 Ixlak-du Əməli Məššina tanṭut daɣ əɣərdes wa dd-ikkas daɣ aggadəm da, eway-tat-du sər-əs. 23 Təzzar iṇṇa aggadəm: "Ənta da ta təṃosat eɣas ən ɣasan-in elam n alam-in. Ənt'as z-itawaṇṇu tanṭut fəl-as aləs a daɣ du-tətawakkas." 24 A di da a fəlas aləs ad-ifəl ehan ən šis əd ṃas, irtəy əd tənṭut-net, əqqəlan elam iyyanda. 25 Aləs əd tənṭut ket-nasan əxizamzaman, eges wər tan tətibəz takarakit.

Əddənet 3

ƏTƏWƏSTAƔ N AGGADƏM DAƔ ƏGORAS

1 Təməlult togar imudaran kul win n aṃadal, win d-ixlak Əməli Məššina maṣnat ən təkərras. Təṇṇa i tənṭut: "Tidət as iṇṇa Məššina: <ad-wər-tatšim aratan n eškan kul win n əgoras a?>" 2 Təṇṇa tənṭut i təməlult: "Tidət as nəṭattu aratan n eškan n afarag 3 mišan wər nəṭəttu araṭan n ašək wa ihan aṃṃas n afarag fəlas Məššina a dana iṇṇan: ' A tan wər tatšim za wala təḍəsam-tan as iga a di a-kawan-iba.'" 4 Təzzar təṇṇa təməlult i tənṭut: "illikan as wər za taṃṃatim. 5 Mišan Məššina iṣṣan as as tan tətšam šiṭṭawen-nawan ad-annalamnat, amaran təqqəlam šilat-net, təṣṣənam arat wa olaɣan d iba-nnet." 6 Tanṭut tənay aratan n ašək a əssiglaban əs taṭṭay, əhossayan daɣ aṇay, amaran olan d as əhakkin tayttay, təzzar təkkas-du iyyan daɣ-san, tətš-ay təkfa daɣ-as aləs-net a dər-əs iddewan da itš-ay ənta da. 7 Ənnolamnat šiṭṭawen-nasan, əgran-in as əxizamzaman, təzzar ad əsamaṇayan ifərkak zawwarnen n ašək igan eṣəm təhena, əlassin-tan. 8 Dəffər a di əslan y əṃətəkwəy n Əməli Məššina daɣ alwaq ən ṭakəst ṣəmmidat, itaway d afarag, ad-ilaqqas aləs ənta əd tənṭut-net y Əməli Məššina daɣ eškan n əgoras. 9 Iɣra Əməli Məššina aləs iṇṇ-as: "Məni kay?" 10 Ijjəwwab iṇṇ-as: "Tesalay a dak-əgeɣ daɣ əgoras təggaz-i ṭasa fəlas əxəzəmzəm a əgeɣ, amaran a dak-laqqasa." 11 Iṇṇ-as Əməli Məššina: "Ma dak-iṇṇan təxizamzama? Meqqal ara n ašək w'as dak ərɣama fəl taṭṭay-nnet a tətše?" 12 Ijjəwwab-as aləs iṇṇ-as: "Tanṭut ta a ɣur-i təgeɣ da ənta a di təkfat ara n ašək wa ətšeq-qu." 13 Təzzar iṇṇa Əməli Məššina i tənṭut: "Ma fel tətagga arat wa?" Təjjəwwab-as tənṭut təṇṇ-as: "Təməlult a di təssəxrakat təzzar ətšeq-qu." 14 Iṇṇa Əməli Məššina i təməlult: "Azzama təgeɣ a di ad-tətəwəlɣəna daɣ mudaran win n aṃadal ket-nasan ad-tətijəwənkeɣ əs tədist-nam ad-təṭatta əg̣odrar faw daɣ təɣrəst-nam, 15 a-kam-əzənnəməgzəra əd tənṭut, əzənnəməgzəra əzzurriya-nnakmat, ad-ilakkaš əzzurriya ən tənṭut eɣaf-nam, kam ad-təddadaɣ erəz-net." 16 Amaran tanṭut iṇṇ-as: "Ad-am-əšata aṇay n ark-aṇay ɣur igi-nnam tadist, azzawat-am iguz n əmzur. Wər za-tileɣ aṃadammad ar wa n aləs-nam eges ənta a kam z-ixkəman." 17 Amaran iṇṇa y Adəm: "Azzama təṣṣəsama y awal ən tənṭut-nak tətšeɣ ašək w'as dak ərɣama fəl taṭṭay-nnet, wədi aṃadal a-tu-təwər tulɣant fəl əddəlil-nak. Kundaba tənayaɣ ark-aṇay daɣ əššəɣəl as za-təgrəwa daɣ aṃadal isudar-nak iket təddara. 18 Ad-ak-d-issəg̣məd išənnanan əd lattan wər təha təṇfa, ilattan win təwəgas a-tan-tətaṭṭa. 19 Kundaba tərsaka tarraft-nak as za təgrəwaɣ isudar iket wər təqqela aṃadal wa daɣ du-təxlaka, fəlas kay wər təṃoṣa ar əg̣odrar amaran tələsaq-qu tewaɣlay." 20 Iga aləs i tənṭut eṣəm Xawa fəlas ənta a təṃosat anna n aytedan kul. 21 Amaran ig'Əməli Məššina y Adəm əd tənṭut-net isəlsa daɣ agašek. 22 Iṇṇa Əməli Məššina: "Azzama aggadəm itša ara n ašək wa n maṣnat iqqal šilat n iyyan daɣ-na, iṣṣan a wa olaɣan d a wa wər noleɣ, wədi əgdəlatana y as teṭṭay n aratan n ašək wa n təməddurt ənta da, fəlas as tan-itša ad-iɣləl har faw. 23 Təzzar ikkas-tu Əməli Məššina daɣ əgoras wa ihan akal wa n Edan fəl ad-igyək aṃadal wa daɣ d-itawaxlak. 24 As itawastaɣ aggadəm daɣ əgoras wa n Edan ig'Əməli Məššina angalosan as itawaṇṇu kəruban daɣ dənnəg n əgoras og̣azan-tu, əntanay əd takoba tətaggit əbələzbələz an tamsay, tətiɣələyɣələyat iṃan-net. Əwaɣan tarrayt ta təkkat ašək wa n təməddurt.

Əddənet 4

KAYIN ƏD HABILA

1 Inamanṣa Adəm əd Xawa taɣur-əs, təga tadist, teraw-du Kayin. Təṇṇa: "Əgrawa aləs əs tədhəlt n Əməli." 2 Dəffər a di teraw-du amaḍray-net Habila. Iqqal Habila amaḍan ən taɣsiwen, amaran Kayin ənta əmagyak a iṃos. 3 As təga dəffər tamert eway-du Kayin y Əməli daɣ aratan ən tawagost-net, iṃos a wen təṇafut. 4 Iṇkar Habila ənta da igzam maddanəs ən taɣsiwen-net win azzarnen əs təhut. Təzzar ikkas-as-du daɣ-san šiblalen šin əddəratnen eway-as-tanat-du. Iqbal Əməli Habila əd təṇafut-net, 5 mišan wər iqbel Kayin əd təṇafut ta nnet. Iggaz alham Kayin wəllen. Təddew-du təkenzert gər aṇaran-net. 6 Iṇṇa Əməli i Kayin: "Wər təleɣ əddəlil s alham wala təkenzert. 7 As tətaggaɣ əmazal olaɣan illikan ətəwəqbal-nak mišan as tu-wər-tətəgga wədi abakkad iha dər-ək isəlsa, ira a sər-ək d-iggəd fəl a kay ihlək. Eges kay arn-ay." 8 Təzzar iṇṇa Kayin y amaḍray-nnet Habila ad-akkin šiwəgas. As tanat-in oṣan iggad-du Kayin əs Habila, inɣ-ay. 9 Iṇṇa Əməli i Kayin: "Ma ig'amaḍray-nnak Habila?" Təzzar iṇṇa: "Wər əṣṣena, wərgeɣ əmag̣az-net a əṃosa." 10 Iṇṇ-as Əməli: "Ma fəl təgeɣ əmazal a? Ənəy! Tarawrawt n əzni n amaḍray-nnak təga-ddu daɣ aṃadal har di du-tewad. 11 Əmərədda təwar kay allaɣanat, tətiwastaɣa daɣ aṃadal wa fəl inɣal əzni n amaḍray-nnak wa tənɣeɣ əs fassan-nak. 12 Kud təgyakaɣ aṃadal da wər kay z-iləs tehakkay ən təṇfa-nnet. Ad təqqəla amajjawankay n ənəbbennən daɣ əddənet." 13 Iṇṇa Kayin y Əməli: "Wər əfrega y əzuk a fall-i iṃos ərruzmatan n əmazal wa əge. 14 Təstaɣaɣ-i azala fəl tasayt n aṃadal amaran ənamaggaga dər-ək, aba as daɣ-i təṣaggada. Ad əqqəla amajjawankay n ənəbbennən daɣ əddənet amaran i di igrawan ad-i-anɣu." 15 Iṇṇ-as Əməli: "Kala kala ar i inɣan Kayin ad-tətəwəkkəs taṇṇət-net s əṣṣa ərruzmatan." Təzzar ig'Əməli asannal fəl Kayin fəl i dər-əs imməṇayan wər tu-z-anɣu. 16 Təzzar inamaggag Kayin d Əməli iɣsar daɣ akal wa n Nod daɣ dənnəg n Edan. 17 Inamanṣa Kayin əd taɣur-əs, təga tadist, teraw-du Xenok. Təzzar ikras Kayin aɣrəm ig-as eṣəm ən rur-es Xenok. 18 Xenok igraw barar, ig-as eṣəm Ɣirad, Ɣirad eraw Məxuyal, Məxuyal eraw Mətušal amaran Mətušal eraw Lamek. 19 Lamek iga ṣanatat təḍoden əganen iṣmawan, iyyat Ɣada, tahadat Tsilla. 20 Ɣada teraw Yabal, ənta a iṃosan əmaraw ən maḍanan a əɣassarnen daɣ həktan. 21 Eṣəm n amaḍray-net Yubal, ənta əmaraw ən məzzəla win əggatnen aṇzad əd təsənsəq. 22 Tsilla ənta da teraw Tubal-Kayin əmaraw ən ṇadan win əggatnen daruɣ əd ṭəzoli. Tamaḍrayt ən Tubal-Kayin eṣəm-net Naɣama. 23 Iṇṇa Lamek i təḍoden-net: "Kamatay, šiḍoden-in, ṣəsəmmat y əməsli-nin, təsəddərgənmat y awal-in, fəlas tenaɣay a əgeɣ aləs wa di isabbasan d əbi wa di iwatan. 24 Kud Kayin tətawakkas-as taṇṇət s əṣṣayat təməzal, nak a di tətəwəkkəs s əṣṣayat təṃərwen d əṣṣa." 25 Inamanṣa Adəm əd taɣur-əs, teraw-du barar ən yay, təg-as eṣəm Set "fəlas, a təṇṇa, Məššina a di ikfan əzzurriya daɣ adagg ən Habila wa inɣa Kayin." 26 Set ənta da igraw barar, ig-as eṣəm Enoš. Den da ad itawaggaz Əməli šin n ətəwəɣbad.

Əddənet 5

ƏZZURRIYA N ADƏM

1-2 Əzəl wa dd-ixlak Məššina aggadəm ig-ay-du əs tulat-net. Yay əd təntay ixlak-kan-du. Iga fall-assan albaraka-nnet amaran ig-asan eṣəm aytedam, əzəl wa da tan-d-ixlak. Ənta da əzzurriya n Adəm. 3 As ig'Adəm ṭemeday n awatay əd karadat təmərwen, iddar, eraw-du barar əs šaššela-nnet, təzzar ig-as eṣəm Set. 4 Dəffər təhut ən Set, Adəm iga əṭṭamat ṭəmad n awatay, iddar, itaraw-du bararan əd təbararen. 5 Elan ən təɣrəst-net kul əqqalan ṭazayat ṭəmad n awatay əd karadat təṃərwen dəffər a di aba-tu. 6 As iga Set ṭemeday n awatay əd ṣəmmos eraw-du Enoš. 7 Dəffər təhut n Enoš, Set iga əṭṭamat ṭəmad n awatay d əṣṣa, iddar, itaraw-du bararan əd təbararen. 8 Elan ən təɣrəst-net kul əqqalan ṭazayat ṭəmad n awatay əd maraw d əššin, dəffər a di aba-tu. 9 As ig'Enoš ṭazayat təmərwen n awatay eraw-du Qenan. 10 Dəffər təhut ən Qenan, Enoš ig'əṭṭamat ṭəmad n awatay əd maraw əd ṣəmmos, iddar, itaraw-du bararan əd təbararen. 11 Elan ən təɣrəst-net kul əqqalan ṭazayat ṭəmad n awatay əd ṣəmmos, dəffər a di aba-tu. 12 As iga Qenan əṣṣayat təmərwen n awatay eraw-du Mahalalel. 13 Dəffər təhut ən Mahalalel, Qenan iga əṭṭamat ṭəmad n awatay d əkkozat təṃərwen, iddar, itaraw-du bararan əd təbararen. 14 Elan ən təɣrəst-net kul əqqalan ṭazayat ṭəmad n awatay əd ṃaraw, dəffər a di aba-tu. 15 As iga Mahalalel ṣədisat təṃərwen n awatay əd ṣəmmos eraw-du Yared. 16 Dəffər təhut ən Yared, Mahalalel iga əṭṭamat ṭəmad n awatay əd karadat təmərwen, iddar, itaraw-du bararan əd təbararen. 17 Elan ən təɣrəst-net kul əqqalan əṭṭamat ṭəṃad n awatay əd ṭazayat təṃərwen əd ṣəmmos, dəffər a di aba-tu. 18 As iga Yared ṭemeday n awatay əd ṣədisat təṃərwen d əššin eraw-du Xenok. 19 Dəffər təhut ən Xenok Yared iga əṭṭamat ṭəmad n awatay, iddar, itaraw-du bararan əd təbararen. 20 Elan ən təɣrəst-net kul əqqalan ṭazayat ṭəṃad n awatay əd ṣədisat təṃərwen d əššin, dəffər a di aba-tu. 21 As iga Xenok ṣədisat təṃərwen n awatay əd ṣəmmos eraw-du Mətušalax. 22 Dəffər təhut ən Mətušalax, Xenok iga karadat ṭəmad n awatay, iddar, itaraw-du bararan əd təbararen, iha tarrayt ta n Məššina. 23 Elan ən təɣrəst-net kul əqqalan karadat ṭəmad n awatay əd ṣədisat təṃərwen əd ṣəmmos. 24 Xenok iha tarrayt ta n Məššina, dəffər a di ittənkal fəlas Məššina ad t-idkalan. 25 As iga Mətušalax ṭemeday n awatay d əṭṭamat təṃərwen d əṣṣa eraw-du Lamek. 26 Dəffər təhut ən Lamek Mətušalax ig'əṣṣayat ṭəmad n awatay d əṭṭamat təṃərwen d əššin, iddar, itaraw-du bararan əd təbararen. 27 Elan ən təɣrəst-net kul əqqalan ṭazayat ṭəmad n awatay əd ṣədisat təṃərwen əd ṭaza, dəffər a di aba-tu. 28 As iga Lamek ṭemeday n awatay d əṭṭamat təṃərwen d əššin eraw-du barar ən yay. 29 Ig-as eṣəm Nux. Iṇṇa: "Barar wa ənta a dana z-aləman fəl ṃan daɣ aṇay n ark-aṇay n əššəɣəl ən fassan-nana fəlas aṃadal a ilɣan Əməli." 30 Dəffər təhut ən Nux, Lamek iga ṣəmmosat ṭəmad n awatay əd ṭazayat təṃərwen əd ṣəmmos, iddar, itaraw bararan əd təbararen. 31 Elan ən təɣrəst-net kul əqqalan əṣṣayat ṭəmad n awatay d əṣṣayat təṃərwen d əṣṣa, dəffər a di aba-tu. 32 As iga Nux ṣəmmosat ṭəmad n awatay eraw-du Šem, Xam əd Yafet.

Əddənet 6

AŠŠAR N AYTEDAN

1-2 As əggazan aytedan šin n əfələyləy əwazawazan daɣ əddənet. Ənayan maddanəs ən jənnawan as šibararen šin d-əhunen daɣ-san əhossaynat amaran əsaṇṇafranan daɣ-asnat šin oggaman əzlafan-tanat. 3 Təzzar iṇṇa Əməli: "iṃan-in wər z-əɣsəran aytedan faw fəlas kəl əddənet a əṃosan amaran wər z-ələsan təməddurt dəffər ṭameday n awatay əd ṣanatat təṃərwen." 4 Daɣ azzaman win əd win dəffər-san əllan-tu jobbaran daɣ əddənet ad d-ətihunen daɣ əddənet id namanṣan maddanəs ən jənnawan əd təbararen n aytedan. Ijobbaran win əṃosan meddan ən məṣṣərha n azzaman win ərunen. 5 Inay Əməli as aššar n aytedan iggət fəl aṃadal, amaran əṇṇiyat ən wallan-nasan faw wər təddig ar s arak-mazalan. 6 Əzzuran ṃan n Əməli, imməg̣raz axluk n awedan. 7 Iṇṇa Əməli daɣ man-net: "Ad-əməṣaɣ aytedan win d-əxlaka daɣ əddənet, əməṣaɣ tolas tawaqqast əd hərwan kul əd lumet-lumet əd g̣ədad fəlas təmag̣rizt a əgeɣ axluk-nasan." 8 Mišan Nux ənta igraw arraxmat ɣur Əməli. ƏTTƏRIX ƏN NUX

ƏLWABIL

9-10 Ənta da əzzurriya ən Nux: Nux aləs n alɣadil a imoṣ, oɣadan ɣur aytedan daɣ azzaman-net, iha tarrayt ta n Məššina. Nux eraw bararan karad: əṃosnen Šem, Xam əd Yafet. 11 Daɣ azzaman win, əddənet təɣšad daɣ iḍuf ən Məššina, təḍkar tallabəst. 12 Inay Məššina as əddənet təɣšad fəlas šixəllak kul əɣšadan alxalan-nasnat. 13 Iṇṇa Məššina i Nux: "Tilkamat ən təməddurt ən təxəllak kul a du-toṣat fəlas əddənet a təḍkar tallabəst fəl əddəlil n aytedan, a di da fəlas a-tan-əhləka əntanay d aṃadal kul. 14 Əɣrəf i ṃan-nak attin iknan təzzəwwərt ad-ak-iqqəl aɣlal n aṃan tagaq-qu daɣ ašək igan eṣəm gofer əd yel as itawaṇṇu qanim olan d afazaw, taɣmaq-qu daɣ madɣar ən kolta fəl afalla-nnet d aṃṃas-net. 15 Ənta da təməwit t'as tu za təɣrəfa: təzzəgrət-net ad təqqəl karadat ṭəmad n əɣil, tasaga-nnet ṣəmmosat təṃərwen, amaran təzzəgrət-net s afalla karadat təṃərwen n əɣil. 16 Səfəl-tu təzəzzəgre səmmud n afalla-nnet s əɣil, tagaɣ-as tsəhərt fəl iyyat daɣ təsəgwen-net tagaq-qu karad ṇan misawarnen. 17 Amaran nak ad-in-assaglaɣ əlwabil n aṃan s əddənet fəl ad ihlək a təqqal təxlək təsaṇfasat, a wa ihan əddənet kul ad aṃṃat. 18 Mišan kay ad-ak-əssəbdəda arkawal ən taṣṣaqq-in. Ad- təggəzaɣ attin kay əd bararan-nak əd tənṭut-nak əd təḍoden ən bararan-nak. 19 Təzzugəzaɣ attin əkkulluk n əššin mudaran, yay əd təntay, daɣ əkkulluk n əzzənəf fəl ad d-ərəgan ɣur-ək əntanay da. 20 A kay d-aṣin mudaran kul s əššin əššin: daɣ əkkulluk n əzzənəf ən g̣ədad, d əkkuluk n əzzənəf ən tawaqqast əd hərwan d əkkulluk n əzzənəf ən lumet-lumet fəl ad d-ərəgan. 21 Amaran kay ədkəl daɣ šətša kul win ətamatšinen tagaq-qan allaw fəl a sər-san təddəram kay dər-san." 22 Aratan win kul ig-en Nux əṃosan aratan win as t-omar Məššina.

Əddənet 7

1 Iṇṇa Əməli i Nux: "Əggəz attin kay d aɣaywan-nak fəlas ənayaɣ as kay ɣas a dat-i iṃosan aləs n alɣadil daɣ azzaman-nak. 2 Ədkəl yay əd təntay har əṣṣayat armaten daɣ tawaqqast əd hərwan win wər nəṃṃədas tədkəla yay əd təntay ɣas daɣ win əṃṃədasnen. 3 Ig̣ədad əntanay da ədkəl daɣ-san yay əd təntay har əṣṣayat armaten fəl ad d-irəg amasa-nnasan fəl aṃadal. 4 Fəlas ɣur əṣṣa aḍan nak ad in-assaglaɣ akonak az z-agin əkkozat təṃərwen n əzəl, iffay ehad-ezal. Ad-əṃəsaɣ fəl tasayt n aṃadal šixəllek kul šin əgeɣ." 5 Immozal Nux arat kul w'as t-omar Əməli. 6 Nux iga ṣədisat ṭəmad n awatay as d-oṣa əlwabil wa əddənet. 7 Iggaz Nux attin ənta əd maddan-əs əd taɣur-əs əd təḍoden ən maddan-əs fəl ad aḍḍarragan y aṃan win əlwabil. 8 Tawaqqast əd hərwan win wər nəṃṃədas əd win əṃṃədasnen əd g̣ədad da wa illomen aṃadal kul, 9 kul əkkan-du Nux əṃosan əššin əššin yay əd təntay namaggazan dər-əs attin s əmmək w'as t-omar Məššina. 10 Dəffər əṣṣa aḍan, oṣan-du aṃan n əlwabil əddənet. 11 Daɣ awatay wa n ṣədisat ṭəmad ən təməddurt ən Nux, əzəl wa n ṃaraw d əṣṣa ən təllit ta n ṣanatat, ənta ad d-əg̣g̣əzzayan aṃan s aṣṣahat daɣ ṣarrutan n aṃadal, bajaɣjaɣan-du aṃan win jənnawan əntanay da. 12 Iffay akonak fəl aṃadal har iga əkkozat təṃərwen n əzəl iffay ehad-ezal. 13 Əzəl wədi da, ad iggaz Nux attin ənta əd bararan-net Šem, Xam əd Yafet, əd taɣur-əs əd təḍoden šin karadat ən bararan-net. 14 Iggaz-tu tolas əkkulluk n əzzənəf ən tawaqqast d əkkulluk n əzzənəf ən hərwan, d əkkulluk n əzzənəf ən lumət-lumət əllomatnen aṃadal, d əkkulluk n əzzənəf ən g̣ədad əd maggadan kul. 15 Taxlək kul as t-ad-d-əg̣madan əššin mudaran n əzzənəf kul əkkan-du Nux ənamaggazan dər-əs attin, 16 yay əd təntay, daɣ əzzənəf kul as əggəzan attin s əmmək as omar Məššina Nux. Təzzar ihar-in fall-as Əməli attin. 17 Ig'əlwabil əkkozat təṃərwen n əzəl iffay fəl aṃadal. Aṃan əg̣g̣əzzayan əsaddakalan attin. 18 Əttəyan aṃan, əg̣g̣əzzayan wəllen, əbbatan attin, izagaylal fall-assan. 19 Əssəfalan d aṃan har əlsan idɣaɣan kul win zagrotnen fəl tasayt n aṃadal. 20 Əlmazan-tan har tan-okayan əs ṃaraw ɣallan əd ṣəmmos. 21 I tu-təlla təxlək təddarat fəl aṃadal, kul təṃṃut: ig̣ədad, ihərwan, iwəxsan, idəmərdəmaran d aytedan win wašankalnen fəl aṃadal. 22 A wa daɣ izgar iṇfas fəl azzahir n aṃadal kul iṃṃut. 23 Iṃas Əməli a iddaran kul fəl aṃadal ad d-obazan ɣur aytedan har hərwan, lumət-lumət əd g̣ədad, kul ətawaṃasan fəl aṃadal Nux ɣas ad d-iqqiman ənta d a wa fall-as iggazan attin. 24 Igət n aṃan har iga ṭemeday n əzəl əd ṣəmmosat təṃərwen wər ifnez.

Əddənet 8

1 Ikta-ddu Məššina Nux əd mudaran kul win dər-əs ənamahanen attin. Təzzar issəgar-du Məššina aḍu fəl aṃadal, əggazan aṃan šin təlkit. 2 Əzzəkken aṃan win ṣarrutan n aṃadal əd win jənnawan. Iffəsta akonak. 3 Dəffər ṭameday n əzəl əd ṣəmmosat təṃərwen əggazan aṃan šin n afanaz. Ad ṣattakan aṃan s a ənḍərran a ənḍərran fəl aṃadal. 4 Immədgar attin gər ədɣaɣan win n Ararat əzəl wa n ṃaraw d əṣṣa daɣ təllit ta n əṣṣayat. 5 Ad əfannazan aṃan har təllit ta n ṃarawat. Əzəl w'azzaran ən təllit ta ənta ad-d-ənafalalan mawan n ədɣaɣan. 6 As əganat əkkozat təṃərwen n əzəl olam Nux təxərəbbet ta iga daɣ attin, 7 issəgla aɣrut, igallan itaqqal-du har əṣtakan aṃan fəl aṃadal. 8 Təzzar issəgla tadabert fəl ad-iṣṣən kud aṃan əfnazan fəl tasayt n aṃadal wala. 9 Mišan tadabert ta abas id təssənṣa aḍar-net, təqqal-du Nux daɣ attin fəlas aṃadal kul as t-əlsan aṃan. Izzal-in əfus-net ibaz-tat izzogaz-tat-du attin. 10 Iqqim as ilas igi n əṣṣa aḍan, ilas-tat ikus daɣ attin issəgl-et. 11 As təga ṭakəst gəzzulat təqqal-t-idu tədad ala ibdagan ən zaytun, iṣṣan Nux amaran as aṃan əfnazan fəl aṃadal. 12 Iqqim tolas as iga əṣṣa aḍan iyyaḍ ilas-du təyya ən tadabert. Mišan wər t-in-təles tewaɣlay. 13 Daɣ əzəl wa zzaran ən təllit ta n iyyat n awatay wa n ṣədisat ṭəmad d iyyan ən təməddurt ən Nux əɣradan aṃan aṣatak fəl əddənet. Təzzar olam Nux təxərəbbet ta n afalla n attin, iṣwad inay amaran as aṃadal iggaz šin taɣart. 14 As ig'əzəl wa n ṣanatat təṃərwen d əṣṣa daɣ təllit ta n ṣanatat iqqur aṃadal. 15 Təzzar iššewal Məššina i Nux iṇṇ-as: 16 "Əg̣məd attin kay əd tənṭut-nak əd bararan-nak əd təḍoden ən bararan-nak. 17 Təkkəsa-du imudaran kul win dər-ək ənamahanen attin, əganen daɣ əzzənəf kul ən g̣ədad əd hərwan əd tawaqqast əd lumət-lumət, əggəzanet šin n ara, fələyləyanet daɣ əddənet, wəšənkəlanet." 18 Ig̣mad-du Nux ənta harkid bararan-net əd tənṭut-net əd təḍoden ən bararan-net. 19 Imudaran, lumət-lumət, ig̣ədad, d a wa illomen aṃadal kul, əntanay da əg̣madan-t-idu irawan əs rawan. 20 Ikras Nux edagg ən təkutay y Əməli, obaz-du daɣ mudaran kul win wər nəṃṃəḍas əd g̣ədad kul win wər nəṃṃədas, igzam-tan, ikway-tan fəl adag wa ikras da, ig-en takuṭay y Əməli. 21 Iwat Əməli aɣas wa, oggam-tu. Təzzar iṇṇa daɣ ṃan-net har faw wər z-ələsa əsəwər n aṃadal tulɣant fəl əddəlil n awedan fəlas tədag əṇṇiyat-net s arak-mazalam ɣur təmməḍrəyt har faw, amaran wər z-ələsa ahluk ən təxlək təddarat a təqqal šilat n a wa əge da. 22 Iket əddənet təllay ətaggin ṇabalan d allayan d aṣamed əd tukṣay d awelan əd təgrəst d ahad d azal.

Əddənet 9

1 Iga Məššina albaraka fəl Nux əd maddan-əs amaran iṇṇ-asan: "Əggəzat šin n ara təfələyləyam təḍkəram amaḍal. 2 Tawaqqast əd hərwan əd g̣ədad əd lumət-lumət, əd kifitan əntanay kul a tan təggəz ṭasa-nnawan, iksadan-kawan, təggəz taṇat-nasan ifassan-nawan. 3 A wa iddaran itiməṭəkwəy kul ad-awan-iqqəl išətša. Əkfeɣ-awan-tan kul zun d əmmək as kawan əkfeɣ ilattan ən təwəgas. 4 Mišan ad wər təṭattim iṣan iha əzni a əṃosnen iṣan wər əg̣medan ṃan. 5 Azzama azni-nnawan ənta təməddurt-nawan wədi əṣṣənat as a-dər-əs-əṣṣəstana a iqqal wa igan iṃan-nawan, gər z-iqqal əmudar wala awedan. Ad-əssəṣtəna awedan iqqal əd ṃan n əmidi-nnet win iga. 6 I inɣalan azni n awedan, ad-inɣəl awedan azni-nnet fəlas awedan šaššela ən Məššina as du-itawaxlak. 7 Amaran əggəzat šin n ara, təfələyləyam, təwəšənkəlam fəl aṃadal, təwəziwəzam fall-as." 8 Iṇṇa Məššina tolas i Nux əd maddan-əs: 9 "Ad-awan-əssəbdəda arkawal ən taṣṣaqq-in dər-wan kawanay d əzzurriya-nnawan 10 əd mudaran kul win dər-wan əddəwnen: ig̣ədad, ihərwan, tawaqqast əd lumet-lumet, əṃosnen imudaran kul win dər du-tənnəg̣madam attin əṃosnen win tu z-əməlnen daɣ əddənet. 11 A-dawan-əssəbdəda arkawal ən taṣṣaqq-in dər-wan: wər za tələs təxlək a təqqal ahluk s aṃan n əlwabil. Wər du-z-iləs əlwabil ihlakan əddənet aṣṣa." 12 Ilas iṇṇa: "Ənta da asannal n arkawal ən taṣṣaq ta dər-wan z-aga kawanay əd təxəllak kul šin əddarnen a ɣur-wan əllanen daɣ azzaman kul win d-əzaynen. 13 Ad aga təzzəladar daɣ jənnawan ad təqqəl asannal n arkawal ən taṣṣaqq-in d əddənet. 14 Id d-əšammašadawa šignawen fəl afalla n əddənet tənafalal-du təzzəladar daɣ-asnat 15 ad-d-aktaɣ arkawal ən taṣṣaqq-in dər-wan, kawanay əd təxəllak kul šin əddarnen, amaran har faw wər tu-z-iləs əlwabil ihlakan šixəllak kul emel. 16 I du-tənafalal təzzəladar daɣ təgnawen a daɣ-as əṣwəda fəl ad-d-aktaɣ arkawal iɣlalan ən taṣṣaqq-in nak əd təxəllak kul daɣ əddənet." 17 Iṇṇa Məššina tolas i Nux: "Ənta da asannal n arkawal ən taṣṣaqq-in əd təxlək kul təddarat daɣ əddənet."

MADDANƏS ƏN NUX

18 Bararan ən Nux win d əg̣madnen attin əṃosan Šem, Xam əd Yafet. Xam ənta erawan Kanan. 19 Bararan a ən karad a ən Nux əntanay imarwan n aytedan kul daɣ əddənet. 20 Nux əmagayak a iṃos, iggaz šin n aṇabal n eškan win as itagg esmad daɣ aratan-nasan. 21 Išwa esmad, imməswad, əfalan-tu səlsa-nnet, izalallat izzaf daɣ ahaket-net. 22 Xam, a erawan Kanan, as inay šis izzaf igla imal i məqqaran-net win n əššin. 23 Təzzar idkal Šem əd Yafet afər əssəwaran-tu izeran-nasan ad zankazan dəffər-san har əssəlsan izuf ən ši-ssan, mišan wər t-ənayan fəlas əssidagan aṣawad-nasan s as wər illa. 24 As d-ila Nux iggi dəffər əməswəd iṣṣan daɣ arat wa das iga barar-net wa ənḍərran, Xam. 25 Təzzar iṇṇa Nux: "Təwar allaɣanat Kanan, ad-iqqəl akli wa irasan daɣ eklan ən məqqaran-net." 26 Iṇṇa tolas: "Idkal Əməli, Məššina wa n Šem! Amaran iqqəlet Kanan akli ən Šem." 27 Isənnəfləyet Məššina Yafet, ahharaget əd Šem, amaran iqqəlet Kanan akli ən Yafet." 28 Dəffər əlwabil iga Nux karadat ṭəmad n awatay əd ṣəmmosat təṃərwen iddar. 29 Nux aba-tu dəffər as iga tazayat ṭəmad n awatay əd ṣəmmosat təṃərwen.

Əddənet 10

ƏZZURRIYA ƏN MADDANƏS ƏN NUX

1 Ənta da əzzurriya ən bararan ən Nux: Šem, Xam əd Yafet. Əntanay erawan-du bararan dəffər əlwabil. 2 Bararan win Yafet əṃosan: Gomer, Magog, Maday, Yafan, Tubal, Mešek, əd Tiras. 3 Bararan win Gomer əṃosan: Aškənaz, Rifat, əd Togarma. 4 Bararan win Yafan əṃosan: Eliša, Taršiš, Kəl Kit, əd Kəl Dodan. 5 Əntanay ad d-əg̣madan aytedan win əɣassarnen gərwətlan əd ṭamawen ən gərwan wizawaznen daɣ kallan-nasan s awalan-nasan əd ɣawnatan-nasan əd tawšeten-nasan. 6 Bararan win Xam əṃosan: Kuš, Maṣar, Fut əd Kanan. 7 Bararan win Kuš əṃosan: Səba, Xawila, Sabta, Rama əd Sabtəka. Bararan win Rama əṃosan: Šəba əd Dədan. 8 Kuš eraw Nimrod ənta da. Ənta azzaran əs tišit n aməqqerəd fəl aṃadal. 9 Iṃos ənagmar iknan təla ən tanɣaw, a di da a fəl itawaṇṇu: šilat ən Nimrod, ənagmar iknan təla ən tanɣaw. 10 Iɣərman win daɣ issəṇta taɣmar-net əṃosan: Babel, Erek, Akkad, Kalne, daɣ aṃadal ən Šinar. 11-12 Akal wen ig̣mad-tu əs wa n Aššur, ikras aɣrəm wa n Ninif əd wa n Rəxohot-Ir əd wa n Kalax əd wa n Resen gər Ninif əd Kalax, a əṃosnen aɣrəm iyyanda iknan təzzəwwərt. 13-14 Maṣar eraw Kəl Lud əd Kəl Anam əd Kəl Ləhab əd Kəl Nəftux əd Kəl Fatrus əd Kəl Kaslux (win d əg̣madan Kəl Fəlist) əd Kəl Kaftor. 15 Kanan eraw Sidon aɣafadday-nnet, ilkam-as Xet. 16 Eraw tolas Kəl Yəbus, Kəl Emor, 17 Kəl Girgeš, Kəl Xiwi, Kəl Arki, Kəl Sini, 18 Kəl Arwad, Kəl Tsəmar əd Kəl Xamat. Dəffər a wen wazawaznat tawšeten šin əganen daɣ əzzurriya ən Kanan, 19 təzzar əbazan kallan-nasnat ɣur Sidon har Gaza daɣ anamod wa n Gərar, amaran daɣ anamod wa n Sədom əd Gamora d Adma əd Tsəboyim har Laša. 20 Əntanay da da bararan win Xam əzunnen əs tawšeten-nasan d awalan-nasan daɣ kallan-nasan əd ɣərfan-nasan. 21 Šem, amaḍray ən Yafet, əmaraw n Eber d əzzurriya-nnet, eraw-du bararan ənta da. 22 Bararan win Šem əṃosan: Elam, Aššur, Arfakšad, Lud d Aram. 23 Bararan win Aram əṃosan: Uz, Xul, Geter əd Maš. 24 Arfakšad eraw Šalax, amaran Šalax eraw Eber. 25 Eber eraw əššin bararan: iyyan eṣəm-net Feleg fəlas daɣ azzaman-net ənta ad izun aṃadal, wahaḍan Yoqtan. 26 Yoqtan eraw Almodad, Šelef, Xatsarmawet, Yarax, 27 Hadoram, Uzal, Dikla, 28 Obal, Abimal, Šəba, 29 Ofir, Xawila əd Yobab. Ket-nasan maddanəs ən Yoqtan. 30 Akal wa daɣ əɣsaran obaz-du ɣur Meša daɣ anamod wa n Səfara idɣaɣan win dənnəg. 31 Əntanay da da bararan win Šem əzunnen əs tawšeten-nasan d awalan-nasan daɣ kallan-nasan əd ɣərfan-nasan. 32 Əntanatay da da tawšeten šin əganen daɣ maddanəs ən Nux əzunnen s əzzurriyatan-nasan əd ɣərfan-nasan. Əntanay ələsəl ən ɣərfan win wazawaznen daɣ əddənet dəffər əlwabil.

Əddənet 11

AƔRƏM WA N BABEL

1 Daɣ əddənet ket-net wər-itawašawal ar awal iyyanda. 2 Əmalan-tu aytedan ətagalatnen ad d-əhanen sas dənnəg, əgrawnen asalwa iyyan daɣ aṃadal ən Šinar, əɣsaran daɣ-as. 3 Ənamaṇṇan gar-essan: "Əndawat, ad-nagu bargitan, nassaŋŋ-en əs tamsay." Əgan-tan daɣ adagg ən təhun, əgan kolta daɣ adagg ən talaq. 4 Təzzar əṇṇan: "Əndawat, əkrəsatanaɣ aɣrəm d ogga iḍḍasan ijənnawan, ilatanaɣ eṣəm ad wər nəwəziwəz fəl tasayt n aṃadal." 5 Izzəbbad-du Əməli fəl ad-inəy aɣrəm d ogga win karrasan maddanəs n Adəm. 6 Təzzar iṇṇa Əməli: "Əntanay da əqqalan aɣrəf iyyanda, əššewalan awal iyyanda. Kud a wa da as əṣṣəntan wədi daɣ a ilkaman wər t-illa a dər z-əgmiyan arn-asan. 7 Əndawat, zabbatatana, ad-nəsənnəffəy awal-nasan fəl ad-ibas ətinəməsəsəgrin gar-essan." 8 Den da a tan-izawwazawaz Əməli fəl tasayt n aṃadal kul, təzzar əzazzakken akaras n əɣrəm. 9 A di da fəl iga eṣəm Babel fəlas den da ad isannaffay Əməli awal ən maddanəs n Adəm, amaran den da tolas a tan izawwazawaz fəl tasayt n aṃadal.

ƏZZURRƏYYA ƏN ŠEM

10 Ənta da əzzurriya ən Šem: Šem iga ṭemeday n awatay as eraw Arfakšad, əššin elan dəffər əlwabil. 11 Šem iga ṣəmmosat ṭəmad n awatay dəffər təhut n Arfakšad, itaraw-du bararan əd təbararen. 12 Arfakšad as iga karadat təṃərwen n awatay əd ṣəmmos eraw Šela. 13 Arfakšad ig'əkkozat ṭəmad n awatay əd karad dəffər təhut ən Šela itaraw-du bararan əd təbararen. 14 Šela iga karadat təṃərwen n awatay as eraw Eber. 15 Šela ig'əkkozat ṭəmad n awatay əd karad dəffər təhut n Eber, itaraw-du bararan əd təbararen. 16 As iga Eber karadat təṃərwen n awatay d əkkoz eraw Feleg. 17 Eber iga əkkozat ṭəmad n awatay əd karadat təṃərwen dəffər təhut ən Feleg, itaraw-du bararan əd təbararen. 18 As iga Feleg karadat təṃərwen n awatay eraw Ru. 19 Feleg iga ṣanatat ṭəmad n awatay əd ṭaza dəffər təhut ən Ru, itaraw-du bararan əd təbararen. 20 As iga Ru karadat təṃərwen n awatay d əššin eraw Sərug. 21 Ru iga ṣanatat ṭəmad n awatay d əṣṣa dəffər təhut ən Sərug, itaraw-du bararan əd təbararen. 22 As iga Sərug karadat təṃərwen n awatay eraw Naxor. 23 Sərug iga ṣanatat ṭəmad n awatay dəffər təhut ən Naxor, itaraw-du bararan əd təbararen. 24 As iga Naxor ṣanatat təṃərwen n awatay əd ṭaza eraw Terax. 25 Naxor iga ṭemeday n awatay əd ṃaraw əd ṭaza dəffər təhut ən Terax, itaraw-du bararan əd təbararen. 26 As iga Terax əṣṣayat təṃərwen n awatay eraw Abram, Naxor əd Haran.

TƏZREK ƏN TERAX ƏS XARAN

27 Ənta da əzzurriya ən Terax. Terax eraw Abram, Naxor, əd Haran. Haran eraw Lot. 28 Haran aba-tu dat ši-s daɣ akal wa daɣ ihu, daɣ əɣrəm n Ur wa n Kəl Kasday. 29 Abram əd Naxor əzlafan: Abram izlaf Saray, Naxor izlaf Milka, elles ən Haran, šis ən Milka əd Yiska. 30 Saray wər tətirəw, wər təla barar waliyyan. 31 Iddew Terax əd rur-es Abram d ahaya-nnet Lot ag Haran əd təḍaggalt-net Saray tanṭut ən rur-es Abram. Əg̣madan aɣrəm n Ur wa n kəl Kasday s akal ən Kanan. Əglan har oṣan aɣrəm ən Xaran, əɣsaran daɣ-as. 32 Taɣrəst ən Terax ṣanatat ṭəmad n awatay əd ṣəmmos, aba-tu daɣ Xaran.

Əddənet 12

ASSA N IBRAHIM AKAL WA N KANAN

1 Iṇṇa Əməli y Abram: "Əg̣məd akal-nak təfəla imarwan-nak d aɣaywan n abba-nnak takka akal wa kay z-assakna. 2 A daɣ-ak aga tamattay tagget, aga fall-ak albaraka, əzzəzwəra eṣəm-nak, tileɣ albaraka. 3 Ad-agaɣ albaraka i win dak-k-əganen, əlɣəna win dak-əsaddarannen aššar. Ad əgrəwnat tawšeten kul n əddənet albaraka fəl udəm-nak." 4 Igla Abram ig'a wa das iṇṇa Əməli, iddew dər-əs Lot. Abram iga əṣṣayat təṃərwen n awatay əd ṣəmmos as ig̣mad Xaran. 5 Abram iddew əd tənṭut-net Saray əd tagazay-nnet Lot, ewayan təla-nnasan kul harkid eklan win əggaznen təla-nnasan daɣ Xaran. Əglan əkkan akal ən Kanan. As t-in oṣan, 6 ad itagalat Abram daɣ akal har d-oṣa aɣrəm w'as itawaṇṇu Šəkem, edagg ih'ašək zagren wa n More. Azzaman win di Kəl Kanan əɣsaran daɣ aṃadal wen. 7 Inafalal Əməli y Abram iṇṇ-as: "Ad-akfa akal a əzzurriya-nnak." Ikras Abram edagg ən təkutay y Əməli a das inafalalan da. 8 Dəffər a di iggəlat s ədɣaɣ iddinnagan y əɣrəm wa n Bet-El, izzəbbat, ikras ahaket-net iṭram-as Bet-El, iddənnag-as əɣrəm wa n Ay. Təzzar ikras edagg ən təkutay y Əməli, iɣbad-tu. 9 Igla Abram itagalat, innimad teṇeray ən Negab.

IGUZ N IBRAHIM MASAR

10 Iga laz daɣ akal wen. As iḍgaz laz akal ikka Abram Maṣar a daɣ-as agu tamert. 11 As ibuk y iguz ən Maṣar iṇṇa i tənṭut-net Saray: "Tanṭut təhossayat a təṃosa, 12 as kam ənayan Kəl Maṣar ad-aṇṇin taɣur-i a təṃosa, təzzar agin iṃan-in, kam, a-kam-ayyin təddara. 13 Daɣ a di aṇṇu kam tamaḍraytt-in fəl ad-təwəsəɣməra fəl əddəlil-nam, afsa." 14 As din-oṣa Abram Maṣar ənayan Kəl Maṣar tanṭut-net təkna šihussay. 15 Ənayan-tat mizwaran ən Firɣawna, a das tat əmmalan. Təzzar təmmeway tənṭut s aɣaywan-net. 16 Amaran Abram ənta ig-as iḍuf olaɣan fəl əddəlil-net. Igraw Abram eharay wa ənḍərran əd zəgran, əd təzden d əzdan, d eklan əd taklaten, əd ṃənas. 17 Mišan izazzabbat-du Əməli fəl Firɣawna təkmawen labasnen fəl əddəlil ən tənṭut n Abram Saray. 18 Təzzar isassaɣra-ddu Firɣawna Abram iṇṇ-as: "Ma di təge da? Ma fəl di wər təmela as tanṭut-nak a wa? 19 Ma fel təgannaɣ-i tamaḍrayt-nak a wa har dər-əs namaṇsa? Əmərədda tanṭut-nak da əlwəy-tat idaw dər-əs tugagaɣ-i." 20 Iṇṇa Firɣawna y aytedan-net ad idawan d Abram har t-əkkəsan daɣ akal-net, ənta əd tənṭut-net d a wa ila kul.

Əddənet 13

ƏMƏZZƏY n IBRAHIM ƏD LOT

1 A di da fəl ig̣mad Abram Maṣar, innəmad teṇeray ən Negab, ənta əd tənṭut-net d a wa ila kul, iddew dər-əs Lot. 2 Abram ikna təgərgist daɣ hərwan d əzrəf d urəɣ. 3 Iṇkar Abram ad itagalat gər Negab d əɣrəm ən Bet-El, har oṣa edag wa daɣ izzəbbat əs tizarat, gər Bet-El d Ay, 4 edag wa daɣ ikras edagg ən təkutay dat a wen. Iɣbad Əməli. 5 Lot a dər-əs iddewan ənta da ila eharay wa ənḍərran əd wa zəwwaran iṃos aɣaywan aggen. 6 A wa əgan hərwan-nasan daɣ igət abas tan-eway akal, wər əfregan aharog. 7 Təggaz-tu tamazaq šin n amel gər maḍanan n Abram əd win Lot. As itagg'a wen Kəl Kanan əd Kəl Fəriz əntanay da əɣsaran daɣ akal wen. 8 Iṇṇ'Abram i Lot: "Ma tu təmal tamazaq gar-i dər-ək wala gər maḍanan-in əd win-nak fəlas iməḍrayan a nəṃos. 9 Akal ket-net illa dat-ək. Mazzay dər-i: As ṭətrama nak ad-ak adannaga as tədənnaga nak ad-ak əṭrəma. 10 Idkal Lot aṣawad-net inay as aṃadal kul n agarew wa n Yorden ket-net išwa, šilan aljannat, madeɣ aɣlal n agarew wa n Ənnil, har əɣrəm ən Tsohar, harwa wər ihlek Əməli Sədom əd Gamora. 11 Isaṇṇafran Lot i ṃan-net tatawla kul wa n Yorden, iggəlat iddənnag. Esaway wa da as əmməzzayan məḍrayan. 12 Abram iɣsar daɣ akal wa n Kanan.Mišan Lot ənta iɣsar daɣ ɣələyɣəlayan ən ɣərman ən tatawla ən Yorden. Ikras ihəktan-net har Sodom. 13 Kəl Sədom əṃosan ark-aytedan əknanen tišit ən nasbakkadan dat udəm n Əməli. 14 Iṇṇa Əməli y Abram, dəffər as immizzay əd Lot: "Ədkəl aṣawad-nak əṣwəd daɣ ṭamasna d agala əd dənnəg d aṭaram, 15 fəlas akal kul wa togge da ad-ak-k-akfa kay d əzzurriya-nnak har faw. 16 Ad-agaɣ əzzurriya-nnak šilat ən təblalen n aṃadal as kundaba awedan wa ifragan a tanat iššiḍən a-tu-z-iššiḍənan. 17 Əbdəd awəy d akal sas agawer-net əd təzzəgrət-net fəlas tehakkay a dak-ku-z-aga." 18 Iggəlat Abram ikras ihəktan-net daɣ eškan zagrotnen əhanen edag wa daɣ iɣsar Mamre dagma n əɣrəm wa n Xebron. Iɣsar den da. Ikras edagg ən təkutay y Əməli.

Əddənet 14

EFSAN N IBRAHIM LOT

2 iga əməgər gər əkkoz əṭṭəbəlan win əd ṣəmmos mənokalan əṃosnen Bera wa n Sədom əd Birša wa n Gamora əd Šinab wa n Adma əd Šemeber wa n Tsəboyim əd wa n Bela as itawaṇṇu tolas Tsohar. 3 Imənokalan win da əgan eɣaf iyyanda, əmməṇayan daɣ aɣlal ən Siddim wa iṃosan azalada Agarew n Əsaləɣ, əqqalan egan iyyanda. 4 Maraw elan d əššin a əgan əllan daw taɣmar ən Kədorlahomer, əffəllagan awatay wa n ṃaraw əd karad. 5 Daɣ awatay wa n ṃaraw d əkkoz Kədorlahomer d əṭṭəbəlan win dər-əs əddewnen ərzan Kəl Rəfay daɣ əɣrəm wa n Aštərot-Karnayim, Kəl Zuz daɣ wa n Ham, Kəl Em daɣ wa n asalwa ən Kiryatayim, 6 əd Kəl Xor daɣ akal-nasan, idɣaɣan ən Sehir. Əssəglan daɣ-san terazay har oṣan aɣrəm wa n El-Faran illan dagma ən taṇeray. 7 Dəffər a di əqqalan-du ewadan-du aɣrəm wa n En-Mišfat w'as itawaṇṇu əmərədda Kadeš. Ərzan akal kul wa n Kəl Amalek əntanay əd Kəl Amor win əɣsarnen daɣ Xatsətson-Tamar. 8 Təzzar əg̣madan-du mənokalan əṃosnen wa n Sədom, wa n Gamora, wan n Adma, wa n Tsəboyim əd wa n Bela as itawaṇṇu Tsohar, əgan eɣaf iyyanda əmməgaran daɣ əɣlal ən Siddim əntanay 9 d əṭṭəbəlan: Kədorlahomer wa n Elam, Tidal wa n Goyim, Amrafel wa n Šinar d Aryok wa n Ellasar, əkkoz əṭṭəbəlan fəl ṣəmmos mənokalan. 10 Aɣlal ən Siddim iḍkar eṇwan aggotnen a daɣ d-itawaɣaz madɣar ən kolta kolta. As əḍḍəggagan mənokalan wa n Sədom əd wa n Gamora əlɣasan daɣ eṇwan win, a wahaḍan iḍḍəggag s ədɣaɣan. 11 Imənokalan win ərzanen ədkalan təla ən ɣərman kul, wa n Sədom əd wa n Gamora, ədkalan tolas isudar-nasan təzzar əglan. 12 Lot agg amaḍray n Abram, iɣsaran Sədom, ewayan-tu ənta da əd təla-nnet, təzzar əglan. 13 Oṣa-ddu iyyan daɣ mərrəza Abram wa n aw Ibri imal-as-tu. Azzaman win di Abram iɣsar daɣ eškan zagrotnen ən Mamre wa n Kəl Amor, iṃosan amaḍray n Eškol, iṃosan tolas amaḍray n Aner, imadahalan n Abram. 14 As igraw Abram isalan n ətərməs ən rur-es n amaḍray-nnet isammatag-du karadat ṭəmad n aləs əd ṃaraw d əṭṭam əṃosnen win d-ənnəfrannen əhunen daɣ aɣaywan-net, təzzar iggaz ədəriz n əṭṭəbəlan sas ṭamasna har Dan. 15 Izun egan-net den, fəl a-tan-ədəlan ənta əd meddan-net. Irz-en istaq-qan har Xoba aɣrəm ihan ṭamasna ən Damas. 16 Ibaz-du daɣ-san a w'oɣan kul iqqal-du əd Lot tegazay-nnet ənta d a wa ila, əd təḍoden d aytedan.

ƏMƏNƏY n IBRAHIM ƏD MALKITSEDEK.

17 As d-iqqal Abram irza-du Kədorlahomer əd madahalan-net, imənokalan win dər iddew, ig̣mad-du əmənokal ən Sədom issəlkad-as-in daɣ əɣlal ən Šafe w'as itawaṇṇu aɣlal n Əmənokal. 18 Malkitsedek əmənokal ən Šalem eway-du y Abram tagəlla d esmad. Malkitsedek iṃosan əlfəqqi ən Məššina Amatkol, 19 iga albaraka fəl Abram iṇṇ-as: "Təgrawa albaraka Abram ən Məššina Amatkol əmaxlak ən jənnawan əd ṃədlan, 20 itəwəməlet Məššina Amatkol a igan imagzaran-nak daɣ fassan-nak." Təzzar ikf-ay Abram təzunt ta n ṃarawat n a wa dd-oɣa kul. 21 Iṇṇa əmənokal ən Sədom y Abram: "Suɣəl-i-du aytedan təṭṭfaɣ-in təkarzay." 22 Ijjəwwab-as Abram: "Əhada s Əməli Məššina Amatkol əmaxlak ən jənnawan əd ṃədlan 23 as wər z-ədkəlaɣ daɣ-ak wala tenallay za wala əzzəmi ən ɣateman fəl ma təṇṇeɣ: "Nak a isaggargasan Abram." 24 Wər z-ədkəlaɣ wala ar a wa ətšan meddan-in. Amaran meddan win d-i ədhalnen,əṃosnen: Aner, Eškol, əd Mamre, əntanay ədkəlanet adagar-nasan."

Əddənet 15

ARKAWAL ƏN TASSAQ N IBRAHIM D ƏMƏLI

2-3 Ijjəwwab Abram, iṇṇ-as: "Əməli Məššina ma d-i za-takfa? Nak wərge barar a əle əngəm ikkusət-i." Iṇṇa tolas: "Wər di təkfeɣ əzzurriya, əmərədda iyyan daɣ eklan n aɣaywan-in, Eliyezer wa n Damas, ənta a di z-ikkusen." 4 Ijjəwwab-as Məššina: "Kala wərge ənta a zz-iqqəlan amakkasu-nnak mišan wa dd-ig̣madan tadist-nak ənta a tu-z-iqqəlan." 5 Ikkas-t-idu dat-ahan, iṇṇ-as: "Əṣwəd daɣ jənnawan əṣṣən təfraga əšiḍən n eṭran. Əntanay z'a dər z-agdu əzzurriya-nnak." 6 Izzəgzan Abram y Əməli, iqbal Məššina tišit ta ig' alɣadil fəl əzəgzan wa sər-əs iga. 7 Iṇṇa Əməli y Abram: "Nak Əməli wa kay du-ikkasan daɣ əɣrəm n Ur wa n Kəl Kasday fəl a-kay-akfa akal a tileq-q." 8 Ijjəwwab Abram iṇṇa: "Əməli Məššina məni a wa as z-əṣṣənaɣ as ad-iggəz təla-nin?" 9 Ijjəwwab-as: "Awəy-du taɣit ən karad elan, taɣat ən karad elan, akar ən karad elan, tadabert n əṣuf d adaber ənḍərran n əɣrəm." 10 Təzzər eway-as-tan-du, a- tan- izamazzay daɣ aṃṃas əs təzzəgrət-nasan isinəməṣwid igannatan-nasan mišan ig̣ədad wər tan ifres. 11 Ad əg̣g̣aran nollaman šiməɣsa-nasan isattaq-qan Abram. 12 As tuḍa ṭəfuk iṭṭərmas Abram s iket an eṭəs, təggaz-tu ṭasa tagget əgrawnat-tu šiyyay zawwarnen. 13 Iṇṇ-as Əməli: "Əṣṣən as əzzurriya-nnak ad-annaftaɣ daɣ akal iyyan, iggəz təla ad itawaṣaknu ark-aṇay har əkkozat ṭəmad n awatay. 14 Mišan nak ad-əšrəɣa temattay ta tan təgat eklan əg̣mədan-du akal wa,ədbalan təgərgist tagget. 15 Kay a kay iba daɣ alxer a din-tətəwəmizəla dəffər tušaray daɣ təssidaya. 16 Kundaba ɣur hayawan-nak win n əkkoz ad du-z-iqqəl əzzurriya-nnak da fəlas den da ad za-tawəd tallabast n arak- mazalan ən Kəl Amor, təzzar təwəddəban. 17 As tuḍa ṭəfuk əknanat šiyyay igi, təzzar okaynat təṃakaten d abalagleg ən tamsay ig̣ammad-tan əhu, ətallaman gər dəgran win əzunnen ən ṣan. 18 Əzəl wen da ad iga Əməli arkawal ən tassaq-net d Abram iṇṇ-as: "Əkfeɣ akal a y əzzurriya-nnak ad-d-obazan ɣur agarew wa n Maṣar har wa zəwwaran igan eṣəm Fərat. 19 Akal wa iṃos in Kəl Keyn, Kəl Kəniz, əd Kəl Kadəmon, 20 əd Kəl Xet əd Kəl Fəriz əd Kəl Rəfay 21 əd Kəl Amor əd Kəl Kanan, əd Kəl Girgaš əd Kəl Yabus.

Əddənet 16

TƏHUT N ISMAƔIL

2 Təṇṇa Saray y Abram: "Azzama Əməli igdal-i ad-arəwa wədi aglu nəməṇsu əd təklitt-in mijas a sər-əs əgrəwa barar." Ird'Abram əstaṇat ən Saray. 3 Tədkal Saray taklit-net Hajara ta n wəllət Maṣar, təkf-et y Abram aləs-net, ig-et daɣ ahan, dəffər as iga ṃaraw elan iɣsar daɣ akal wa n Kanan. 4 Inamaṇsa dər-əs təga tadist. As təṣṣan as təga tadist abas təssəfrar ṃass-as. 5 Təzzar təṇṇa Saray y Abram: "Kay a fəl z-iqqəl iba ən tidət wa di itawaggan! Nak iṃan-in as əgeɣ taklitt-in gər fassan-nak, əmərədda ad təga tadist aṃaran abas di-təssəfrar. Išrəɣetana Əməli nak dər-ək!" 6 Ijjəwwab Abram i Saray iṇṇ-as: "Taklit-nam ifassan-nam a gər təlla, ag-as a w'as təṇṇeɣ olaɣ." Təzzar təg-as Saray tarnəṭṭuft, təḍḍəggag Hajara təgguk-kat. 7 Oṣ-et du Angalos n Əməli, təlla dagm'ən šaṭ n aṃan iyyat daɣ taṇeray, ta təhat tarrayt n əɣrəm ən Šur. 8 Iṇṇ-as: "Hajara taklit ən Saray mənis du-təhe? mənis tədaga?" Təjjəwwab təṇṇ-as: "Əḍəggəg a əgeɣ fəl Saray, ṃass-i." 9 Iṇṇ-as Angalos n Əməli: "Əqqəl maṣṣ-am tassaṇsaɣ-as." 10 Iṇṇ-as tolas: "Ad-əsəffələyləya əzzurriya-nnam wəllen haras wər z-itəwəfrəg ətəwəšiḍən-net fəl igət." 11 Ilas Angalos n Əməli iṇṇ-as: "Kam da təgat tadist da, ad-təgrəwa barar tagaɣ-as eṣəm Ismaɣil fəlas Əməli a islan i təkurayt-nam. 12 Aṃaran barar-nam ad-iqqəl šilat n ajad n əṣuf. Ad-itamagar d aytedan kul, ətamagaran dər-əs, iwər aganna daɣ məḍrayan-net kul." 13 Təɣra Əməli a das iššewalan s eṣəm n Atta-El-Roy (almaɣna-nnet: təṃosa Məššina wa di ihaṇṇayan), fəlas təṇṇa: "Awak wərge da da ad-ənaya wa di ihaṇṇayan?" 14 A di da a fəl itawagga y aṇu wa eṣəm Ber-Laxay-Roy (almaɣna-net aṇu ən wa iddaran wa d-i- ihaṇṇayan), aṇu illan gər Kadeš əd Bered. 15 Teraw Hajara barar n Abram, ig-as eṣəm Ismaɣil. 16 Abram iga əṭṭamat təṃərwen n awatay əd ṣədis as igraw əd Hajara Ismaɣil.

Əddənet 17

ASANNAL ƏN TASSAQ N IBRAHIM D ƏMƏLI

2 Ad-akna arkawal ən tassaqq-in dər-ək, akfaq-qay əzzurriya iknan igət." 3 Issəjad Abram daɣ aṃadal, ilas Məššina iššewal: 4 "Ənta da arkawal ən tassaqq-in dər-ək: ad təqqəlaɣ əmaraw ən təmattiwen əknanen igət, 5 wər za-tələsa ətəwəɣra s Abram, eṣəm-nak ad-iqqəl Ibrahim fəlas əmaraw ən təmattiwen əknanen igət a kay z-aga. 6 A-kay-əkanna əsəssirəw, təqqəla šimattiwen a daɣ z-agin mənokalan. 7 Ad-ak-əṭṭəfaɣ arkawal iɣlalan ən tassaqq-in, əṭṭəfaq-qu y əzzurriya-nnak ihayawan əs hayawan dəffər-ək fəl ad-əqqəla Məššina-nnak kay d əzzurriya-nnak. 8 A-kay-akfa kay d əzzurriya-nnak akal wa daɣ tənnəftaɣa, akal kul wa n Kanan. Akal wa ad-iggəz təla n əzzurriya-nnak har faw, əqqəla Məššina-nnet. 9 Iṇṇa Məššina y Ibrahim: "Əmərədda, kay d əzzurriya-nnak ihayawan əs hayawan ad-təṭṭəfam arkawal ən tassaqq-in dər-wan. 10 Ənta da təməwit as za-təṭṭəfa arkawal ən tassaqq-in dər-wan, kay d əzzurriya-nnak: I daɣ-wan iṃosan yay ad-ammaṇkad. 11 Iṃos əməṇkəd en asannal n arkawal ən tassaqq-in dər-wan. 12 As daɣ-wan iga barar wa n yay əṭṭam aḍan əd təhut təsəmməṇkədam-tu gər za daɣ azzaman win wala win dəffər-san. Ad-təsamaṇkadam tolas bararan n eklan gər za win əhunen daɣ ṇan nawan wala win du-təzzənzam. 13 Daɣ a di əššil eklan-nak kul ad-ammaṇkadan win əhunen daɣ ṇan nawan əd win d-ənzanen. Ad-iggəz asannal n arkawal iɣlalan ən tassaqq-in elam-nawan. 14 Yay wa wər nəmməṇkad ad-izəmməzzəy d aytedan-net fəlas arkawal ən tassaqq-in a iɣtas. 15 Iṇṇa Məššina y Ibrahim: "Tanṭut-nak wər tat təllisa teɣaray əs Saray eṣəm-net ad-iqqəl Sarata. 16 A fall-as aga albaraka aṃaran akfaq-qay dər-əs barar. A fall-as aga albaraka təqqəl təmarawt ən təmattiwen šiyyaḍ n əddənet, əg̣mədan-tanat-du mənokalan. 17 Issəjad Ibrahim daɣ aṃadal, ad iḍazzu. Iṇṇa daɣ ṃan-net: "Mas du-z-arəw i igan ṭemeday n awatay? Aṃaran Sarata təgat ṭazayat təṃərwen n awatay ma zza-tassahu?" 18 Təzzar iṇṇa Ibrahim i Məššina: "Igd-i ad iddar Ismaɣil, təṣṣana daɣ-as." 19 Məššina iṇṇa: "Kala kala, tanṭut-nak Sarata ad-təgrəw barar as za-tagaɣ eṣəm Isxaq. A das əṭṭəfaɣ arkawal iɣlalan ənta d əzzurriya-nnet. 20 Mišan ad-əqbəla maṇsay-nak y Ismaɣil: a fall-as aga albaraka, əsəssirəwaq-qu, agaq-qu a wər nəla əket. Ad-arəw ṃaraw mənokalan d əššin, agaq-qu əmaraw ən tamattay təknat igət. 21 Mišan ad-əṭṭəfa arkawal y Isxaq a za-təgrəwa əd Sarata azzaman a da azanen." 22 As iɣrad Məššina awal y Ibrahim, ig̣mad-as ənəfilal. 23 Ibrahim idkal Ismaɣil d eklan-net kul win ɣur-əs əhunen əd win d-izzənza, xasil yayyan n ahan-net kul, isammaṇkad-tan əzəl wen da, əmmək wa as t-omar Məššina. 24-25 Ibrahim iga ṭazayat təṃərwen n awatay əd ṭaza, Ismaɣil barar-net iga ṃaraw elan əd karad as əmməṇkadan. 26-27 Əmməṇkadan əzəl wen da əntanay əd yayyan kul n ahan n Ibrahim, eklan-net win ɣur-əs əhunen əd win d-izzənza daɣ təsədag.

Əddənet 18

ƏTƏMƏL ƏN TƏHUT N ISXAQ

2 As idkal Ibrahim aṣawad-net ogga karad meddan əbdadan dat-əs. Ozal-in dat ahaket-net har dər-san iṃṃənay, issəjad har aṃadal. 3 Aṃaran iṇṇa: "Əməli-nin kud əgrawa ɣur-ək arraxmat ad wər takəya daɣ igəg n əkli-nnak. 4 Ammawayanet-awan-du arat n aṃan as təššoradam iḍaran-nawan. Dəffər a di taṣṣanfim daw ašəkk a. 5 A-kawan-akfa arat ən ṭattay a-kawan-du-təssuɣəl šiɣurad-nawan, aṃaran takəyam daɣ tarrayt-nawan. S ig'a di wər z-iqqəl as du-təllamam dagma n ahan-in bannan." Əjjəwwaban-as magaran: "Agu a w'as təṇṇe!" 6 Iqqal Ibrahim ahaket-net irrorad, iṇṇa i Sarata: "Tarmad, ədkəl-du iyyat n əɣlal n agel-nam w'ofan taga šigəlwen. 7 Dəffər a wen ozal Ibrahim s aharay-nnet isaṇṇafran d abarkaw wa ləmmidan iddəren, ikf-ay y amaššaɣal-net, issətrab amaknaw-net. 8 Aṃaran idkal-du ṭawna d əx d abarkaw wa iŋŋan, issəṇs-en dat-san. Igla ibdad ɣur-san daw ašək, əṭattan. 9 Təzzar əṇṇan-as: "Ma təga Sarata ta n tənṭut-nak?" Ijjəwwab-asan: "Təlla da, təha aṃṃas n ahaket." 10 Iṇṇa iyyan daɣ-san: "Illikan as a-kay-d-əqqəla aḍan a da azanen, ad-tilu tənṭut-nak Sarata barar." Sarata təṣṣisam daɣ aṃṃas n ahaket-net illan dəffər Ibrahim. 11 Ibrahim əd Sarata əglan daɣ elan, amaran Sarata təsiɣaraggat. 12 Ad-təḍazzu daɣ ṃan-net. Təgannu: "Əmərədda ad waššera ad-ileɣ əṇṇiyat n ənəməṇsa? Aləs-in deɣ waššar." 13 Iṇṇa Əməli y Ibrahim: "Mas təḍazzu Sarata, təgannu:' Immikkan as ad əgrəwa barar, nak igan tušaray a da?' 14 Illa-ttu a iṃosan muxal fəl Əməli? Daɣ tamert a dak-əssəbdada a-kay-d-aṣa, aṃaran daɣ tamert di Sarata təla barar." 15 Təga Sarata bahu as təṇṇa: "Wər əḍze", ənta tərəmmeq a təga. Mišan iṇṇ-as Əməli: "Awalla təḍzə!"

ŠIWATRIWEN N IBRAHIM I SƏDOM

16 Əggazan meddan tarrayt, əgan anamod ən Sədom har oggan aɣrəm-net, intak-kan Ibrahim. 17 "Awak, iṇṇa Əməli, ad-əɣbəra y Ibrahim a wa z-aga? 18 Illikan as Ibrahim ad-iqqəl əmaraw ən tamattay təknat igət, təkna aṣṣahat, amaran a sər-əs əgrəwnat təmattiwen kul n əddənet albaraka, 19 fəlas əsinafranaq-qu fəl ad-amər əzzurriya-nnet s iḍuf ən tarrayen-nin s əṇṇiyat togdat toɣad fəl a-das-assanda a wa das ərkawala. 20 Iṇṇa Əməli y Ibrahim: "Šiɣəttas ən Sədom əd Gamora šilabasnen, ibakkadan-nasan izawwarnen, 21 a-tan-awəda aššaggara a wa sər-san itawaṇṇan. Kud əgan aššar wədi, ad-əṣṣəna." 22 Əššin daɣ magaran əg̣madan edag di, əgan anamod ən Sədom, s iga a di Əməli illa ɣur Ibrahim. 23 Ihoz-t-id Ibrahim, iṇṇa: "Əməli, awak ad-təhləka aytedan win n alɣadilan əd win tan wər nəṃos? 24 Mijas əllanat-tu ṣəmmosat təṃərwen n alɣadil daɣ əɣrəm a-tan-təhləka? Wər za-təṣṣurəfa y əɣrəm fəl udəm ən ṣəmmosat təṃərwen as immikkan as t-əhanat? 25 Kala kala wər imməkkan ad-tagaɣ a di, ad-tanɣa aytedan əɣdalnen təssərtəyaq-qan əd win aššarnen, əšəššili ən win əɣdalnen əd win aššarnen! Iguk-kay əṃedran di! Əmašraɣ n əddənet ad-ammazal s əššəriɣa di?" 26 Iṇṇa Əməli: "As əgrawa daɣ Sədom ṣəmmosat təṃərwen n alɣadil, ad-əṣṣurəfa y əɣrəm kul fəl udəm-nasan." 27 Iṇṇa Ibrahim tolas: "Əhala awal s Əməli, ənta nak wər əṃosa ar əg̣odrar d ezəd. 28 Kud iqqəddar as aba ṣəmmos daɣ ṣəmmosat təṃərwen n alɣadil ad-təhləka aɣrəm kul fəl ṣəmmos aytedan di?" "Wər tu-z-əhləka, ijjəwwab Əməli, as daɣ-as əgrawa əkkozat təṃərwen n alɣadil əd ṣəmmos." 29 Iḍgaz Ibrahim tolas iṇṇa: "Mijas tu wər iha ar əkkozat təṃərwen n alɣadil!" "Wər z-əhləka aɣrəm fəl udəm n əkkozat təṃərwen." 30 Iṇṇa Ibrahim tolas: "Əməli-nin ardu s a kay wər iggez alham, ad-ak-ammagrada tolas! Mijas tu wər iha ar karadat təṃərwen." "As daɣ-as əgrawa karadat təṃərwen, ijjawwab Əməli, wər tu-z-aga." 31 Igla Ibrahim iṣṣəstan: "Əhala awal s Əməli. Mijas wər t-iha ar ṣanatat təṃərwen!" "Fəl udəm ən ṣanatat təṃərwen di wər tu-z-əhləka." 32 Iṇṇa Ibrahim tolas: "Are daɣ Əməli a tu wər iggez alham as əge awal-in wa ilkaman! Mijas tu wər iha ar ṃaraw." Amaran ijjəwwab Məššina: "Fəl udəm ən ṃaraw alɣadilan wər z-əhləka aɣrəm di." 33 As təɣrad əljəmat fəl a wa, igl'Əməli, aṃaran Ibrahim iqqal aɣaywan-net.

Əddənet 19

ƏTƏWƏHLAK ƏN SƏDOM ƏD GAMORA

2 Iṇṇ-asan: "Oṇsayaq-qawan, məssaw-i, a-di-tagim sadkal n a-du-təṃṃəram ehan-in, ehan n əkli-nnawan, təšširədam iḍaran-nawan, taṇsim ɣur-i, ṭufat tənzəyam, təggəzam tarrayt-nawan." "Kala, əṇṇan-as, ad-naṇsu daɣ tarrayt daɣ aṃṃas n əɣrəm." 3 Mišan Lot iḍgaz wəllen har ardan s iki n ahan-net. Ig-asan imeṇsewan, issəŋŋ-asan tagəlla, ətšan. 4 Harwa da wər əṇsen as əɣalayɣalayan meddan ən Sədom ehan-net, win maḍrornen əd win waššarnen kul əllan əddi, wər din-iqqim waliyyan. 5 Əɣran Lot əṇṇan-as: "Magan meddan win d-edwanen ehan-nak? Suɣəb-tan-du. A nara a dər-san nag'əzzəna." 6 Iqqab-du Lot dat ahan ihar-t-idu dəffər-əs. 7 Təzzar iṇṇ-asan: "Kala, kala, imidawan-in, ad-wər-tagim ark-əmazal di. 8 Ələɣ šibararen ṣanatat wər nəzday meddan, a-dawan-tanat-akfa, tagim-asnat a wa taram. Mišan ad wər təɣšədam arat i meddan a da, imagaran-in a əṃosan, əhan taɣlift-in." 9 "Əg̣məd a di! əjjəwwaban-as. Kay iṃan-nak amagar a təṃosa, tarəɣ a-dana-taga əššəriɣa daɣ akal-nana. Ad-ak-nagu aššar ogaran wa dasan-za-nagu!" Əbdaɣan-in Lot əs təɣurad əhozan-du imi n ahan fəl a-tt-arzin. 10 Assaɣa di ad obəzan meddan ann əššin, Lot, əgan-t-id daɣ aṃṃas n ahan təzzar əlasan-tu təməhirt. 11 S ig'a wen meddan win əllanen dat ahan əwatan-tan əs taḍḍarɣalt win maḍrornen əd win waššarnen, haras orn-asan ad əṣṣənan dad illa əmi n ahan. 12-13 Əṇṇan meddan ann əššin i Lot: "Awak əllan-tu marwan-nak da? Əḍaggal, bararan, šibararen, madeɣ imarwan a əqqalan, əkkəs-tan daɣ əɣrəm a, fəlas ahluk a tu-za-nagu. Šiɣəttas-net aggotnen oṣanat-in Əməli, issokanaq-q-idu a-tu-nəhlək." 14 Lot deɣ ikka iḍulan-net imal-asan: "Tarmad! Əg̣mədat edagg a da fəlas Əməli ad-ihlək aɣrəm a da." Mišan əɣilan as addal a itag. 15 Ɣur təɣəttawt n azaɣan, əḍgazan angalosan Lot fəl ad-aglu: "Əbəz tarrayt! əṇṇan-as. Ədkəl taɣur-ək əd təbararen-nak an ṣanatat, amər wər iga a di a-kawan-əg̣mədan ṃan, as irzam əɣrəm aššar-net." 16 As ənayan meddan as Lot ih-ay sandad, əbazan-tu s əfus ənta əd taɣur-əs əd təbararen-net an ṣanatat əkkasan-tu daɣ əɣrəm, fəlas Əməli a das ihanatten. 17 As tan əkkasan daɣ əɣrəm iṇṇa iyyan daɣ-san i Lot: "Daggag fəl ad-tassafsa təmməddurt-nak, a du wər təṣwəḍa dəffər-ək, ad wər təsəlluleɣ iṃan-nak daɣ aṃadal a da, ḍaggag s ədɣaɣ made təhləka." 18 Ijjəwwab Lot: "Kala, kala, məšš-i, ad wər təgməya daɣ əkli-nnak a di! 19 Əṣṣanaɣ as əgrawa arraxmat aṃaran təhəkkawt zəwwərat as di-tog̣aza iṇfas-in. Mišan nak wər əfrega azzal har ədɣaɣ dat ad-i-d-awəḍ albas, təzzar ib-i. 20 Təhaṇṇaya a wen ən təɣrəmt ten ? Təkna ihəz fəl ad-azəla har den. Taɣrəmt ənḍərrat a təṃos, ayy-i a daɣ-as əlɣəsa fəl a daɣ-as əgrəwa efsan ən təməddurt-in." 21 "Ənta di da, iṇṇ-as, ardeɣ-ak tolas s ad wər igrew arat waliyyan taɣrəmt ta as təganna. 22 Aglu tarmad, əlɣəs, fəlas wər əfrega igi n arat iket wər teweda." (Təmməḍrəyt ən təɣrəmt ta ənta a fəlas itawagga eṣəm Tsohar) 23 Təfuk tətag̣azzay as din-ewad Lot Tsohar. 24 Assaɣa wen da a dd-issərtak Əməli əlkəbrit ibilaglagan daɣ jənnawan fəl Sədom əd Gamora. 25 Issəba tamayyamayt ən ɣərman win əd tatawla ket-net əd win tan əzdaɣnen d annabatan n aṃadal. 26 Tanṭut ən Lot a din təṣwadat dəffər-əs təqqal əwelwel n əsaləɣ. 27 Ibrahim inzay ṭufat s adag wa daɣ d-iqqal dəffər Əməli as dər-əs imməgrad. 28 Iṣwad daɣ anamod ən Sədom əd Gamora əd tatawla kul, ihaṇṇay əhu itag̣azzay daɣ aṃadal olan d eqqad zəwwəran. 29 Assaɣa wa d-ihlak Əməli iɣərman əd tatawla win as kala tan təha təməɣsurt ən Lot, ikta-ddu Məššina Ibrahim təzzar issəfsa Lot daɣ əlmihlak.

ƏNƏTTI n ƏZZURRIYA ƏN LOT.

30 Lot iggəlat daɣ Tsohar iɣsar daɣ ədɣaɣ, ənta əd təbararen-net, id fəlas təh-ay ṭasa daɣ Tsohar. Izdaɣ əɣəɣi ənta əd təbararen-net an ṣanatat. 31 Təṇṇa ta waššarat i ta ənḍərrat: "Abba-nnana iwaššaran, amaran wər t-əllen meddan daɣ əhazi əngəm akkin-ana-du, a wa itawaggan daɣ əddənet kul. 32 Ayaw ad-naššašu abba-nnana esmad, a dər-əs nənəməṇsu fəl a-tu-nakfu əzzurriya." 33 Təzzar əššəšwanat abba-nnasnat esmad ahad wədi, tənamaṇsa dər-əs ta waššarat wər ila iggi y asarod-net wala taṇakra-nnet. 34 As ṭufat təṇṇa i tamaḍrayt-net: "Əssirtaya iṃan-nin d abba-nin əṇdod, šašwanaq-qu esmad tolas ahad a tənəməṇsa dər-əs kam da fəl a-tu-nakfu əzzurriya." 35 Ahad wədi ənta da sammaswadnat abba-nnasnat tolas tənamaṇsa dər-əs ta n tamaḍrayt, daɣ-as wər ila iggi y asarod-net wala taṇakra-nnet. 36 Əmmək wa da as əganat təbararen ən Lot šidusen əs ši-ssanat. 37 Ta waššarat təgraw barar təg-as eṣəm Mohab, ənta a dd-əg̣madan Kəl Mohab win n azala. 38 Ta ənḍərrat ənta da təgraw barar təg-as eṣəm Ben-Hammi, ənta a dd-əg̣madan Kəl Hammon win n azala.

Əddənet 20

TƏMƏƔSURT N IBRAHIM ƔUR ABIMELEK.

2 Ibrahim igannu əs tənṭut-net Sarata: "tamaḍraytt-in a wa." Abimelek əmənokal ən Gərar isassaway-du Sarata. 3 Ahad di da daɣ tərgət inafalal Məššina y Abimelek, iṇṇ-as: "A kay iba fəl əddəlil ən tənṭut ta du-təsassawaya fəlas təzlaf." 4 Abimelek a tat wər nəḍes harwa iṇṇa: "Əməli-nin, nak əd tamattay-nin ad-ana-təhləka da nəɣdal? 5 Awak təṇṇa a d-i wər iga tamaḍrayt-net a təṃos? Ənta iṃan-net tanṭut təṇṇ-i amaqqar-net a iṃos. A di da fəl əgeɣ a di s əwəl iddinan əd fassan zaddognen." 6 Ijjəwwab-as Məššina daɣ tərgət: "Əṣṣanaɣ iṃan-in as s əwəl iddinan ad təgeɣ a di, a di da fəlas arəɣ a kay ag̣əza daɣ abakkad,taqqama da wər tat-təḍesa. 7 Suɣəl tanṭut n aləs di əmərədda! Ənnəbi a iṃos, amaran a dak aṇsəy Məššina fəl ad-təddəra. As tat wər təssoɣala əṣṣən as illikan as a kay iba, kay d aytedan-nak." 8 Ɣur taṇakra-nnet tənzayat, isassaɣra-ddu Abimelek aytedan-net ig-asan isalan kul. Aytedan təggaz-tan ṭasa zəwwərət. 9 Təzzar iɣra-ddu Abimelek Ibrahim iṇṇ-as: "Ma dana-təgeɣ da? Ma dak-əɣšada as dana-təge, nak əd taɣmar-in, daɣ ədmaran n abakkad igan təzzəwwərt a da? Təgəɣ-i əmazal da wər nətəwəggu." 10 Iṇṇ-as tolas: "Ma tənnəye daɣ igi n əmazal a ?" 11 Ijjəwwab-as Ibrahim: "Aɣila wala aššak daɣ-as wər t-illa i iksudan Məššina daɣ akal a da, amaran təwənɣa fəl əddəlil ən tənṭutt-in. 12 Mišan tidət as tamaḍraytt-in: elles n abba-nin mišan wər tat-terew anna-nin, təqqal tanṭutt-in. 13 Assaɣa wa di-d-išaššakal Məššina daɣ akal n abba-nin, əṇṇeɣ i tənṭutt-in:' Ag-i tara-nin a: edag noṣa taṇṇa nak amaqqar-nam a əṃosa.'" 14 Idkal Abimelek ayfəd əd wəlli əd šitan d eklan əd taklaten, ikf-en y Ibrahim as t-in-issoɣal tanṭut-net Sarata. 15 Iṇṇ-as: "Akal-in innolam-ak. Əɣsər daɣ-as daɣ adag wa əran ṃan-nak." 16 Amaran iṇṇa i Sarata: "Təhaṇṇaya! Əkfeɣ agim ən tafelt n əzrəf amaqqar-nam: iṃos a wen təgiyya dat aytedan-nam kul n as wər təle lahan daɣ batu a da." 17-18 Fəl əddəlil n a wa igrawan Sarata, tanṭut n Ibrahim, Əməli isaggagra šiḍoden n ahan n Abimelek. Oṇsay Ibrahim Məššina, amaran iqbal Məššina maṇsay-nnet, izzozay Abimelek, tanṭut-net əd taklaten-net, əfragnat ad-ələsnat agaraw ən bararan.

Əddənet 21

TƏHUT N ISXAQ

3 Ig'Ibrahim i rur-es wa igraw əd Sarata da eṣəm Isxaq. 4 Isammaṇkad-tu əzəl wa d-iga əṭṭam aḍan əd təhut, təməwit t'as t'omar Məššina. 5 Iga Ibrahim ɣur təhut n Isxaq temeḍay n awatay. 6 Təṇṇa Sarata: "Məššina isisag-i taḍaza ən tədəwit. Aytedan kul win əslanen Isxaq ad-agin taḍaza ta əgeɣ." 7 Təlas təṇṇa: "Ma iṃos wa z-issuḍəfan Ibrahim as Sarata ilkam daɣ-as əsəṇkəs ən bararan? Ənta əkfeq-qu barar daɣ tušaray-nnet."

ƏTƏWƏSTAƔ ƏN HAJARA D ISMAƔIL

8 Idwal barar. Əzəl w'ad təmməzay Sarata d əsəṇkəs-net ig'Ibrahim ṣaksas zəwwəran ən tədəwit. 9 Tənay Sarata barar ən wələt Maṣar ta təgat Hajara, wa təla d Ibrahim, itajab daɣ barar-net Isxaq. 10 Təṇṇa y Ibrahim: "Əstəɣ taklit a da ənta əd rur-es. Wa da, wər z-inəməkusət əd barar-in Isxaq" 11 Awalan win əkman Ibrahim wəllen fəlas Ismaɣil ənta da rur-es. 12 Mišan iṇṇ-as Məššina: "A-kay-wər-takmu batu ən barar əd tawahayt-nak. Ardu s igi n a w'as dak təṇṇa Sarata. Id fəlas aganna wa n Isxaq a daɣ z-agu əzzurriya-nnak. 13 Amaran barar wa n tawahayt ad-iqqəl amaraw ən tamattay iyyat, id ənta da rur-ek." 14 Aɣóra ṭufat inzay Ibrahim daɣ adakal ən təgəlla d əṇwar iḍnayan aṃan, ikf-en i Hajara, issəwar-tan əzir-net, ikf-et barar, issəgl-et. Təgla, teway əd taṇeray ən Ber-Šeba, təxrak. 15 As əɣradan aṃan daɣ əṇwar, toyya-ddu rur-es daw təfsəq. 16 Təzzar təkk-as əḍḍəkud ən taggor təqqim fəl-as təṇṇa: "Wər areɣ ad haṇṇaya barar-in itiba-tu." Təqqim-in sen da ad təhallu. 17 Məššina isla i tala ən barar təzzar iɣra-ddu Angalos ən Məššina daɣ jənnawan Hajara iṣṣəstan-tat: "Ma kam igrawan, Hajara? Ad wər tərməɣa. Məššina isla i barar ihallu daɣ adag wa daq-q in toyye. 18 Əbdəd! Ədkəl barar-nam, əṣṣən daɣ-as, id ad-t-aga əmaraw ən tamattay tagget. 19 Olam Məššina šiṭṭawen ən Hajara təzzar togg'aṇu. Təgla təḍnay aṇwar təššəšwa barar-net. 20-21 Daɣ təɣlift ən Məššina idwal barar, iqqal ənaṇḍab ən təganzay isaḍasan. Iɣsar daɣ taṇeray ən Faran. Təzzəzlaf-tu ṃa-s wələt Maṣar.

TASSAQ N IBRAHIM D ABIMELEK

22 Daɣ azzaman win di Abimelek oṣa-ddu Ibrahim, iddew əd Fikol əmənokal ən nammagaran-net. Iṇṇa Abimelek y Ibrahim: "Məššina og̣az kay daɣ a wa tətagga kul. 23 Əmərədda əhəḍ-i əs Məššina as wər di-za-takkaddala nak wala bararan-in wala əzzurriya-nnin. Əmmək w'as dak-əmmozala s əlləllu, mazal-i sər-əs, nak d akal a daɣ təɣsara." 24 "Əhaḍa sər-əs" iṇṇa Ibrahim. 25 Mišan išaššawad Ibrahim Abimelek təṇṇa ta təgat daɣ batu n aṇu wa əgdalan eklan-net. 26 Ijjəwwab-as Abimelek: "Wər əṣṣena wa igan a di. Kay iṃan-nak wər di-təṇṇeɣ araṭ, amaran wər əsleɣ i sər-əs immigradan har azalada." 27 Idkal Ibrahim eharay wa ənḍərran əd šitan ikf-en y Abimelek, əsammarkaṣan taṣṣaq gar-essan. 28 Iṣkat Ibrahim šibəgag əṣṣayat daɣ aharay-nnet. 29 "Ma fəl ənṣanat, iṇṇ-as Abimelek, əṣṣayat təbəgag šin təṣkata da?" 30 "Əṣṣayat təbəgag a da a tanat təqbəla əg̣mədnat-in əfuṣ-in, əṃosnat təgəyya n as nak a iɣazan aṇu a da." 31 A di da a fəl ig'adagg a da eṣəm Ber-Šeba: anu wa fəl əhaḍan ket-nasan. 32 Dəffər as saṃṃarkasan taṣṣaq daɣ Ber-Šeba iqqal Abimelek akal ən Kəl Filist, ənta əd Fikol wa n əmənokal ən nammagaran-net. 33 Ibrahim iṇbal ašək igan eṣəm ešel daɣ Ber-Šeba, amaran iɣbad Əməli, Məššina Amaɣlol daɣ adag wen. 34 Igla Ibrahim iɣsar daɣ akal ən Kəl Filist har iga tamert.

Əddənet 22

ƏTƏWƏJƏJƏRRAB N IBRAHIM

2 Iṇṇ-as Məššina: "Ədkəl barar-nak Isxaq, barar-nak ann iyyanda təknəɣ tara, takka dər-əs akal ən Moriyya, fəl adɣaɣ a kay z-assakna, amaran tagaɣ-i-tu takutay təkwayat." 3 Tufat iga-ddu Ibrahim taṇakra tənzayat, isaffardat eškan, iggəgga ajaḍ-net, əbazan tarrayt ənta əd barar-net Isxaq d əššin daɣ eklan-net. Əkkan edag wa das imal Məššina. 4 As ṭufatt en ogga edag wa əkkan daɣ əsəṣwəd. 5 Iṇṇa y eklan: "Ɣamiwat da da tagəzam ajad, nak əd barar ad-nakku afalla ad-nəɣbəd Məššina, nəqqəl-kawan-du da da." 6 Issəwar Ibrahim rur-es Isxaq eškan. Ənta iṃan-net eway šiṃakaten əddarnen d əlmoši. Əglan əššin-essan, əddəwan əjiwanken. 7 Iṇṇa Isxaq y abba-nnet Ibrahim: "Abba-nin!" Ikkəwan-as Ibrahim: "Nak da, barar-in! Ma igan?" Iṇṇ-as Isxaq: "Temsay d eškan da mišan ma təga teɣsay ta n təkutay təkayat?" 8 Ijjəwwab Ibrahim: "Məššina a du-z-igrəwan teɣsay ta n təkutay təkwayat, barar-in." Əglan əššin-essan, əddəwan əjiwanken. 9 As din-oṣan edag wa das imal Məššina, ikras Ibrahim edagg ən təkutay, isammasaṇṣa fall-as eškan, təzzar ikrad Isxaq barar-net issəwar-tu edagg ən təkutay fəl əfalla n eškan. 10 Izzal Ibrahim əfus-net idkal-du əlmoši fəl ad igzəm rur-es. 11 Mišan Angalos n Əməli iɣr-ay daɣ jənnawan, iṇṇ-as: "Ibrahim! Ibrahim!" Ikkəwan-as: "Nak da!" 12 Iṇṇa tolas: "Ad-wər-təzzəla əfus nak əs barar! A-das-wər-təɣšəda arat! Id əmərədda əṣṣanaɣ as təksudaɣ Məššina. Wər di təgdela barar-nak ann iyyanda." 13 Idkal Ibrahim aṣawad-net ogga ajaɣol iyyan daɣ təfəṣṣaɣ itiwaṭṭaf s əṣkawan. Təzzar ikk-ay Ibrahim ibaz-t-iddu, ig-ay takutay təkwayat daɣ adagg ən barar-net. 14 Ig'Ibrahim y adagg en den eṣəm: "Məššina a du-z-igrəwan." A di da fəl itawaṇṇu azala: "Fəl adɣaɣ wa n Məššina, a-dd-itəwəgrəw." 15 Angalos n Əməli ilas-du teɣaray n Ibrahim daɣ jənnawan, 16 iṇṇ-as: "Məššina iṇṇa: ' Id zama təgeɣ a wa: as wər təgdela barar-nak, ann iyyanda, 17 illikan as a fall-ak aga albaraka əs tidət tolas əssəgətaɣ əzzurriya-nnak, šilat n eṭran ən jənnawan madeɣ aṃadal daɣ ṭama n agarew, amaran əzzurriya-nnak ad-arnu imagzaran-net. 18 Šimattiwen n əddənet kul ad-əgrəwnat albaraka fəl udəm n əzzurriya-nnak fəlas takawent a di təge.'" 19 Iqqal Ibrahim eklan-net, əṇkaran-du, əddewan əs Ber-Šeba. Igla iɣsar Ibrahim daɣ Ber-Šeba.

ƏZZURRIYA ƏN NAXOR

20 Dəffər aratan win den, oṣan-du salan Ibrahim n as: "Milka ənta da təla bararan əd Naxor amaḍray-nnak. 21 Uts aɣafadday-nnet, Buz amaḍray-nnet, Kəmuhel ši-s n Aram, 22 Kesed, Xazo, Fildaš, Yidlaf əd Bətuhel." 23 Bətuhel ši-s ən Raqqiyetu. Əntanay da da bararan ann əṭṭam ən Milka təgraw əd Naxor, amaḍray n Ibrahim. 24 Takna-nnet təgat eṣəm Rəhuma, təgraw dər-əs ənta da bararan: Tebax, Gaxam, Taxaš əd Mahaka.

Əddənet 23

INAZZAN N ADAGG ƏNZƏKWAN WA DAƔ TƏNBAL SARATA.

2 Aba-tat daɣ Kiryat-Arba, azala Xebron, daɣ akal ən Kanan. Iggaz Ibrahim təfiyyawt ən Sarata, ihallu. 3 Təzzar ig̣mad edag wa təha alzanazat ən tənṭut-net, igla iššewal i Kəl Xet. 4 "Əgeɣ təməddurt n amagar n əburar gar-ewwan, əgrəwat-i edagg ən zəkwan daɣ akal-nawan a daɣ əṇbala tanṭut-in." 5 Əjjəwwaban-as Kəl Xet: 6 "Səsəm-ana, məšš-ikkana, təṃosa məššis n albaraka ən Məššina daɣ gar-ena, əṇbəl alzanazat ən tənṭut-nak daɣ adagg ən təṣəska-nnana wa n təfrənt, wər dana-iha i dak-igdalan edagg ən təṣəska-nnet y ad-təṇbəla alzanazat ən tənṭut-nak." 7 Iṇkar Ibrahim issəjad dat-san. 8 Amaran iššewal-asan ənta da: "Azzama tardam s ad-əṇbəla alzanazat ən təntutt-in təzzar əkkəsaq-qat dat šiṭṭawen-nin, wədi ṣəsəmat-i, taṇsəyam-i Efron, rur-es ən Tsoxar, 9 ad-i-azzanzu əɣəɣi ən Makfəla, iṃosan təla-nnet daɣ ṭaṃa ən tawagost-net. Ad-i-tt-azzanzu əket-net daɣ əzrəf, fəl ad-iqqəl təla-nin gar-ewwan. 10 As ig'a wen illa gar-essan Efron, ijjəwwab y Ibrahim dat Kəl Xet win d-oṣanen imi n əɣrəm: 11 "Kala kala, məšš-i, ṣəsəm-i! Əkfeq-qay tawagost, əkfeq-qay əɣəɣi wa tat ihan. Əkfeɣ-ak-kan dat šiṭṭawen ən tamattay-nin: əṇbəl alzanazat ən tənṭut-nak." 12 Issəjad Ibrahim dat Kəl Xet. 13 Iššewal tolas y Efron dat kəl akal: "Səsəm-i oṇsayaq-qay! A-kay-akfa əlqimat ən tawagost, əqbəl-i-tu, a daɣ-as əṇbəla alzanazat ən tənṭutt-in." 14 Ijjəwwab Efron y Ibrahim, iṇṇ-as: 15 "Səsəm-i məšš-i! Aṃadal n əkkozat təṃad ən tafelt n əzrəf ma z-iqqəl gar-i dər-ək? Əṇbəl alzanazat ən tənṭut-nak." 16 Igra Ibrahim, irda, ikat azrəf w'as iṇṇa Efron dat šiṭṭawen ən Kəl Xet əkkozat təṃad ən tamma n əzrəf wa šəšɣalan mazanzan. 17 Təqqal tawagost n Efron daɣ Makfela dagma ən Mamre, d əɣəɣi d eškan kul win əhanen tawagost əd win n iyyakatan-net, 18 təla n Ibrahim dat šiṭtawen ən Kəl Xet win d-oṣanen imi n əɣrəm. 19 Təzzar iṇbal Ibrahim Sarata, tanṭut-net, daɣ əɣəɣi ən tawagost ta n Makfela dagma ən Mamre, iṃosan Xebron, daɣ akal ən Kanan. 20 Tawagost d əɣəɣi wa tat-ihan əqqalan təla n Ibrahim, təggaz-t-id əs Kəl Xet, a-tat-agu edagg ən zəkwan ən nəṃṃəttan-net.

Əddənet 24

AZALAF N ISXAQ

2 Əzəl iyyan iṇṇa Ibrahim y əkli-nnet wa n asahaw-net, wa inəṭṭafan əd təla-nnet kul: "Ag'əfus nak daw taɣma-nin, 3 amaran təhədaɣ-i s Əməli, Məššina ən jənnawan əd ṃədlan, as du-wər-za-tədkəla i barar-in tanṭut daɣ təbararen ən Kəl Kanan win ɣur əɣsara, 4 mišan ad-takka akal-in daɣ marwan-in tədkəla-du tanṭut i barar-in Isxaq." 5 Ijjəwwab-as əkli: "Mijas tanṭut wər za-tardu s a-di-du-təlkəm əs kallan a da. Awak ad-awəya barar-nak s akal wa du-təg̣mada?" 6 Iṇṇ-as Ibrahim: "Kaššeday fəl ad-tewaya barar-in s akal en! 7 Əməli, Məššina wa n jənnawan, a di-du-ikkaṣan daɣ ahan n abba-nin əd marwan-in, iššewal-i təzzar idkal-i arkawal, iṇṇ-i: ' Akal a da ad-t-akfa y əzzurriya-nnak', ənta iṃan-net ad-assaglu angalos-net dat-ək, amaran den da a-du-za-tədkəla tanṭut i barar-in. 8 As tugay tənṭut s a-dak-du-təlkəm təfal-kay təhuday ta d-i təge da. Mišan ad-wər-tawəya barar-in s akal en." 9 Iga əkli əfus-net daw taɣma n Ibrahim, məšš-is, ihad as ad-ammazal a w'as das-iṇṇa. 10 Isannafran-du ṃaraw olaman daɣ ṃənas ən məšš-is, issəwər-tan aratan n Ibrahim win əlanen əlqimat. Iga anamod ən fallatan ən Mesofotami, ikka aɣrəm wa iha ahan ən Naxor, amaḍray n Ibrahim. 11 Issəgan olaman dagma n aṇu ihan ṭama n əɣrəm, ṭakəst, alwaq wa daɣ du-kattarnat təḍoden. 12 Iṭṭar s a wa: "Əməli, Məššina ən məšš-i Ibrahim, təṇsaraɣ-i azalada. Səṃṃətəkwəy əlluɣ-nak i məšš-i Ibrahim sa das-taga tara-nnet. 13 Nak da ɣur šaṭ a amaran šibararen n əɣrəm a-dd-əzrəgnat. 14 Ad-aṇsəya iyyat daɣ-asnat ad-i-du-takfu ətəkin-net ad-aššwa, as d-i-təṇṇa: ' Yay ašəw, amaran ad-əššašwa olaman-nak tolas.', ad-əṣṣənaɣ as ənta a təfrana y əkli-nnak Isxaq. S asaway di ad-əṣṣəna as təsiṃatakwaya əlluɣ-nak i məšš-i." 15 Wər iɣred d awal, as ogga Raqqiyetu təzay-du təssiwar ətəkin-net əzir-net, elles ən Bətuhel, rur-es ən Milka əd Naxor, amaḍray n Ibrahim. 16 Təmawat təgat šihussay šin əqqitasnen, wər təzday meddan. Təraṣ-du šaṭ, təḍnay ətəkin-net, təg̣g̣əzzay. 17 Ozal əkli issəlkad-as, iṇṇa: "Oṇsayaq-qam ad-i-taššašwa daɣ ətəkin-nam." 18 Təṇṇ-as: "Ašəw, məšš-i!" Tərrorad əsəggətti n ətəkin y as ad-ašəw. 19 As išwa, təṇṇ-as: "Ad-əjjijəla y olaman-nak har ašwin kul." 20 Tərrorad tanaɣla n ətəkin-net daɣ əɣlal, tozal təḍnay-t-idu har təššəšwa olaman kul. 21 A tat-izagaz-du aləs s əməkəyad da, wər iṇṇa arat fəl ad-inəy kud əməli a iṇsaran əšikəl-net wala. 22 As əšwan olaman, idkal-du aləs təzəbit n urəɣ təgat əzuk n ədinar ig-et daɣ tanjart-net. Idkal-du tolas ilkəzan əššin n urəɣ s akk-iyyan iga ṃaraw dinaran əd ṣəmmos, iqqan-as-tan. 23 "Ma kam erawan? Are daɣ-am ad-i-tu-təməla. Ill-ay adag daɣ ahan n abba-nnam daɣ ənṣeɣ ahad a nak əd win dər əddewa?" 24 Təjjəwwab-as: "Nak tabarart ən Bətuhel, rures ən Milka əd Naxor." 25 Təṇṇ-as harwa: "Ehan-nana ih-ay əlmmuz d amassaḍon aggen d adag a daɣ tənṣeɣ." 26 Issəjad aləs y Əməli, ig̣g̣oday-as. 27 Iṇṇa: "Əg̣g̣odayaɣ-ak ya Əməli, Məššina ən məšš-i Ibrahim! Təsannafalala harwa əlluɣ əd takawent-nak i məšš-i. Daɣ əšikəl a da, Əməli təzazzalalaɣaɣ-i əs marwan ən məšš-i." 28 Tozal tabarart ad-tagu isalan y anna-nnet. 29-30 Ənta Raqqiyetu təla amaqqar igan eṣəm Laban. As inay təzəbit d əlkəzan daɣ əfus ən tamaḍrayt-net, tolas isallu y awalan ən Raqqiyetu, təgannu: "A wa a di-iṇṇa aləs." Iqqab-du, ozal, ikka-ddu aləs, ibdad illa ɣur olaman-net dagma ən šaṭ. 31 Təzzar iṇṇ-as: "Iyyaw məšš-is n albaraka n Əməli, mas din-təmala dəffər ahan? Nak əfradaɣ-ak ehan təggaza, d adag y ṃənas-nak?" 32 Ewaḍ-du aləs ehan, izazzabbat Laban ilalan fəl olaman, təzzar ikf-en ələmmuz, amaran d aṃan as iššorad aləs iḍaran-net əd ḍaran ən win dər iddew. 33 Dəffər a wen əkfan-tu teṭṭay. Mišan iṇṇa: "Nak wər z-atša iket wər əmelaɣ arat wa di-d-ewayan." "Šiwəl!" iṇṇ-as Laban. 34 Təzzar iṇṇa: "Nak akli n Ibrahim. 35 Əməli ikfa məšš-i albaraka, iqqal amassehay ikf-ay ayfəḍ əd wəlli əd šitan, d əzrəf d urəɣ, d eklan əd taklaten, əd ṃənas d əzdan. 36 Sarata tanṭut ən məšš-i, təssaha-ddu barar daɣ tušaray-nnet i məšš-i; təzzar ikf-ay a wa ila kul. 37 Məšš-i issəhad-i as wər du-z-ədkəla i barar-net tanṭut daɣ təmawaḍen ən Kəl Kanan, daɣ akal wa təha təməɣsurt-net. 38 Mišan ad-akka ehan n abba-nnet əd marwan-net awəya-du i barar-net tanṭut. 39 Əṇṇeɣ i məšš-i: Mijas ad-tugəy tənṭut s ad-i-du-təlkəm." 40 Ijjəwwab-i: "Əməli dat əjawanke, add-assaglu angalos-net idaw dər-ək. Təzzar iṇsər əšikəl-nak tədkəla-du i barar-in tanṭut ən marwan-in n aɣaywan n abba-nin. 41 A-kay-təfal təhuday ta di təge as din-toṣeɣ imarwan-in, kud tat-təgrawa wala." 42 As d-oṣeɣ dagma ən šaṭ azalada, əgeɣ təwaṭray a da: "Əməli, Məššina ən məšš-i Ibrahim, təṇsaraɣ əšikəl a əgeɣ da. 43 Əmərədda ad əlle ɣur šaṭ ad aṇsəya təmawat ta du-təzragat a-di-tašašu daɣ ətəkin-net. 44 As di-təjjəwwab as:' Ašəw! amaran a-dak-əššašwa iṃənas-nak,' ad-əṣṣənaɣ as ənta tanṭut ta təfrana i barar ən məšš-i." 45 Harwa da wər əɣreda təwaṭray daɣ ṃan-in, as du-təraz Raqqiyetu, təssiwar ətəkin-net əzir-net toṣ-in šaṭ təjjojal. Oṇsayaq-qat: "Šašw-i-du, kud tarḍe." 46 Tərrorad as di-du-təzzəl ətəkin-net, təṇṇ-i: "Ašəw, dəffər as təšwe ad-ak-aššašwa olaman-nak." As əšwe, təššəšw-i olaman-in. 47 Assaɣa wa tat-əṣṣəstana əd wa tat-erawan, təjjəwwab-i: "Nak tabarart ən Bətuhel, rur-es ən Naxor, teraw Milka. Assaɣa di ad əge təzəbit daɣ tanjart-net, əgeɣ ilkəzan daɣ fassan-net. 48 Əssəjada y Əməli, əg̣g̣odayaɣ-as, Məššina ən məšš-i Ibrahim, a di-izazzalalaɣan s adag wa daɣ du-z-ədkəla i rur-es tabarart ən tagazay ən məšš-i. 49 Əmərədda əməlat-i kud təqbalam əs ṃan arḍanen a wa ira məšš-i. As wər ig'a di təməlam-i ad-səssəggəla s adagg iyyan." 50 Ijjəwwab-as Laban əd Bətuhel: "A wa igi n Əməli iṃan-net daɣ a di wər nəfreg taṇṇa daɣ-as arat. 51 Raqqiyetu da, dat-ək da, idaw dər-əs. Təqqəlet tanṭut ən rures ən məšš-ik, s əmmək wa as t-iṇṇa Əməli. 52 As isla əkli n Ibrahim y awal wen, issəjad har aṃadal, ig̣g̣oday y Əməli. 53 Dəffər a wen ikkas-du daɣ lalan-net uɣənan n əzrəf d urəɣ əd təbəddaɣ ikf-en y Raqqiyetu. Ikfa amaqqar-net d anna-net šiṇufa əlanen əlqimat. 54 Itš'əkli n Ibrahim ənta əd win dər iddew, əšwan, ənṣan. As ṭufat aɣora ɣur taṇakra-nnasan iṇṇa əkli n Ibrahim y amaqqar d anna ən Raqqiyetu: "Sallamat-i ad əqqəla aɣaywan ən məšš-i." 55 "Ad taqqam tabarart ɣur-na har tagu tamert iyyat, əḍḍəkud ən maraw aḍan, amaran taglu," əṇṇan-as. 56 Iṇṇ-asan əkli tolas: "A di wər təsəllulem əmərədda ad iṇsar Əməli əšikəl-in. Ayyat-i ad-akka aɣaywan ən məšš-i." 57 "Aɣratana tabarart ad-nəṣṣən a wa təṇṇa." 58 Əɣran-du Raqqiyetu, əṣṣəstanan-tat: "Tareɣ tidawt n aləs a da?" Təṇṇa: "Awalla." 59 Oyyan Raqqiyetu amaran əd təklit-net təddew d əkli n Ibrahim əd meddan-net. 60 Əgan albaraka-nnasan i Raqqiyetu, əṇṇan-as: "Əqqəl, kam tamaḍrayt-nana, maṣ ən giman ən giman ən meddan. Arnet əzzurriya-nnam iɣərəman win magzaran-net." 61 Raqqiyetu əd taklaten-net əwaṇṇat olaman, əlkamnat y əkli. Təməwit a da as d-iddew əkli əd Raqqiyetu. 62 Ifal-du Isxaq aṇu ən Laxay-Roy, ihozan edag wa daɣ iɣsar daɣ aṃadal ən Negab. 63 Takəst iqqab iwilallag daɣ əṣuf, as ogga iṃənas a t-idu-zaynen. 64 Assaɣa w'ad togga Raqqiyetu Isxaq, tətaraggat-du fəl alam, 65 amaran təṣṣəstan akli: "Ma iṃos aləs wa dər za-naṃṃanay daɣ əṣuf?" "A wen məšš-i," iṇṇ-as əkli. Amazay wen da ad təssəlsa udəm-net s əfər-net. 66 Issoɣal əkli y Isxaq a wa iga kul. 67 Dəffər a wen eway Isxaq Raqqiyetu s ahaket w'as kala tu-təha anna-nnet Sarata, təzzar izlaf-tat təqqal tanṭut-net, ir-et. Əknan ṃan-net dəffər iba n anna-nnet.

Əddənet 25

TILKAMAT ƏN TƏƔRƏST N IBRAHIM

2 Igraw dər-əs bararan əṃosnen Zimran, Yokšan, Mədan, Midiyan, Išbak əd Šuhax, 3 Yokšan iqqal abba ən Šəba əd Dədan. Əzzurriya ən Dədan iṃos Kəl Aššur, Kəl Lətuš əd Kəl Ləhum. 4 Maddanəs ən Midiyan əṃosan Efa, Efer, Xanok, Abida d Elda. Kul win da əṃosan əzzurriya ən Kətura. 5 Ibrahim oyya y Isxaq a wa ila kul. 6 Iga šihəkkuten i bararan-net win taknaten. Təzzar issəgag-tan, harwa iddar, barar-net Isxaq s akal ən dənnəg. 7 Ibrahim iga teṃeday n awaṭay d əṣṣayat təṃərwen əd ṣəmmos, 8 as t-aba. Daɣ a di dəffər təməddurt zagrət əd tušaray daɣ issiday, ig̣maḍ aytedan, ilkam i marawan-net. 9 Bararan-net Isxaq d Ismaɣil a t-iṇbalan daɣ əɣəɣi wa n Makfela, ihan tawagost n Efron, rures ən Tsoxar aw Xet, dagma ən Mamre. 10 Tawagost ta izzənza Ibrahim ɣur maddanəs ən Xet, itawaṇbal daɣ-as ənta əd tənṭut-net Sarata. 11 Dəffər iba n Ibrahim iga Məššina albaraka daɣ barar-net Isxaq. Iɣsar Isxaq dagma n aṇu ən Laxay-Roy. ƏZZURRIYA n ISMAƔIL 12 Ənta da əzzurriya n Ismaɣil rur-es n Ibrahim, wa igraw əd Hajara wələt Maṣar təṃosat taklit ən Sarata. 13 Əntanay da iṣmawan ən maddanəs n Ismaɣil s əməzuzar ən təhut-nasan: Aɣaffaday-nnet eṣəm-net Nebayot, Kedar, Adəbel, Mibsam, 14 Mišma, Duma, Massa, 15 Hadad, Tema, Yetur, Nafiš, Kedma. 16 Əntanay əddi iṣmawan ən ṃaraw bararan d əššin n Ismaɣil. Akk iyyan iṃos əmənokal ən tawšet, ila šiɣarmaten əd ɣawnatan. 17 Ismaɣil iga ṭemeday n awatay əd karadat təṃərwen d əṣṣa as t-aba, ilkam i marawan-net. 18 Əzzurriya n Ismaɣil iɣsar gər Xabila əd Šur. Šur təddinnag i Maṣar daɣ tarrayt n Aššur. Iwar aganna daɣ əzzurriya wahadan n Ibrahim.

TƏHUT N ESAW ƏD YAQUB

19 Əntada əttarix n Isxaq agg Ibrahim. 20 Isxaq iga əkkozat təṃərwen n awatay as izlaf Raqqiyetu elles ən Bətuhel wa n aw Aram ən Mesofotami, təṃos tamaḍrayt ən Laban. 21 Isxaq oṇsay Əməli fəlas ṭantut-net a təggəgrat. Təzzar təqbal təwaṭray-net, təga taɣurəs Raqqiyetu tadist n eknewan. 22 Ad ətanazmaman bararan daɣ tədist-net, təzzar təṇṇa: "Ənnar əddəlil igraw i awa?" Təgla təṣṣəstan Əməli. 23 Iṇṇ'as Əməli: "ṣanatat təmattiwen a əhanen tadist nam ṣanatat tawšeten əṃosnen bararan win z ammazzaynen da da a kam d əg̣madan. Barar wa issəlkaman ad ixkəm wa dd azzaran." 24 As təggaz aṃzur itawaṣṣan as eknewan a əhanen tadist-net. 25 Wa dd'azzaran təhut ig̣mad du ijigalgal alam-net s aṇzadan zaggaɣnen a di da fəl as itawagga eṣəm Esaw. 26 Dəffər adi ig̣mad du amaḍray-net as əfus-net iṭtaf erəz n amaqqar-net Esaw adi da fəl as itawagga eṣəm Yaqub. Isxaq iga ṣədisat təṃərwen n awatay as əhuwan.

ESAW IZZƏNZ'IN TƏLA-net TEMSAY FƏL YAQUB I YAQUB.

27 Ədwalan bararan a. Esaw iqqal ənagmar isaḍasan, iṃos awedan n əṣuf. Mišan Yaqub iqqal amaḍan iɣassaran daɣ həktan. 28 Iṣṣof Isxaq Esaw fəlas tara a iga iṣan ən tawaqqast ṃaran Raqqiyetu təṣṣof Yaqub. 29 Əzəl iyyan ad issəŋŋa Yaqub ameṇsay, Esaw ifal d' əṣuf ikn' iḍuz. 30 Iṇṇa Esaw i Yaqub: "Ayy'i əgmaya daɣ-ak ad atša daɣ ameṇsay di zaggaɣan di". Adi da fəl itawagga y Esaw eṣəm Edom. 31 Iṇṇ'as Yaqub: "Kundab' a di təzzənza təla nnak fall-i temsay." 32 Ijjəwwab Esaw "Nak əmərədda taṃattant as əbuka ma di z aknu təla nin fall-ak temsay?" 33 Təzzar iṇṇ'as: "Əhəd i as wər fall-i təle temsay əmərədda". Ihad as Esaw. Əmmək wa da as din izzənza təla-net temsay fəl Yaqub i Yaqub. 34 Təzzar ikfa Yaqub Esaw taggəlla əd tanzant. Itša išwa, ibdad, igla. Əmmək wa da as wər issəfrar təla-net temsay fəl Yaqub.

Əddənet 26

ISXAQ IHA GƏRAR

2 Inafalal as du Əməli, iṇṇ'as: "Ad wər tərəsa Masar, əɣsər daɣ akal wa dak z əməla. 3 Qam daɣ akal wa da, fəl a daɣ-ak əṣṣəna aga fall-ak albaraka fəlas kay d əzzurriya nnak a z akfaɣ akal a, fəl ad ag̣əzaɣ arkawal wa əgəɣ y abba nnak Ibrahim. 4 Ad əsəffələyləyaɣ əzzurriya nnak šilat n eṭran ən jənnawan, akfaq qu iṃədlan a kul. Šimattiwen n əddənet kul ad əgrəwnat albaraka s əddəlil n əzzurriya nnak. 5 Fəlas Ibrahim iṣṣisam y awal in, iṭṭaf amar in əd tərɣəmt in d əlqanun in." 6 Iqqim Isxaq daɣ Gərar. 7 As t əggazan meddan n akal šin əṣṣəstan əd təṇtut-net Raqqiyetu iṇṇ'asan: "Tamaḍrayt in a təṃos". Iksud as as iṇṇa taṇtut-net ad t anɣin meddan n akal fəl əddəlil-net, ənta təkna šihussay. 8 Dəffər as iga Isxaq tamert tagget daɣ Gərar, iṣwad du amənokal ən Kəl Filist, əs fənetr inay tu itaggu šeɣat əd taɣurəs Raqqiyetu. 9 Isassaɣr'ay du Abimelek iṇṇ'as: "Zaɣnin taṇtut nak a wa! Mas teṇṇəɣ tamaḍrayt nak a təṃos?" Ijjəwwab as Isxaq: "Təṇṇa a əgeɣ adi fəl təksəda n ad ətəwənɣa fəl əddəlil-net". 10 Iṇṇ'as Abimelek: "Ma dana təgeɣ da?" Azzama inamanṣa iyyan daɣ meddan nana əd təṇtut nak iməl ɣur-ək as nakkanay inasbakkadan". 11 Omar Abimelek tamattay kul iṇṇa: "Wa iḍasan aləs a əd təṇtut-net a das tətəwəxkəm taṃattant". 12 Igyak Isxaq daɣ akal wa təzzar olay du awatay wədi ṭemeday n əṇətfus n a wa igyak fəlas Əməli a fall-as igan albaraka. 13 Iqqal Isxaq aləs ilan təkarzay tagget har ikna təgərgist wəllen. 14 Ila eharay wa ənḍarran əd wa zəwwaran d eklan aggotnen.Təzzar əmmənzaɣan tu Kəl Filist. 15 Adi da fəl əṇbalan eṇwan kul win əɣazan eklan n Ibrahim, daɣ azzaman-net, əṭkaran tan aṃadal. 16 Təzzar iṇkar Abimelek iṇṇa y Isxaq: "Əbdəd ugag ana fəlas šigrat a dana təge". 17 Iggəlat Isxaq izzəbbat daɣ əɣlal wa n Gərar denda ad iɣsar. 18 Ibrahim daɣ azzaman-net iɣaz eṇwan. Dəffər iba-net əṇbalan tan Kəl Filist. Ilas Isxaq iɣaz eṇwan win, ig'asan iṣmawan win da a dasan iga abba nnet. 19 Əɣazan eklan n Isxaq aṇu daɣ əɣlal tolas, əgrawan daɣ-as ṣhat n aṃan təddarat. 20 Ad əgammayan maḍanan ən Gərar əkənnas daɣ win Isxaq, əṇnan asan: "Aṇu nnana a wa" Adi da fəl iga Isxaq y aṇu eṣəm Eseq(əkənnas) fəlas əkənnas a fall-as əgan. 21 Əɣazan eklan-net aṇu iyyan as ənta da iga fall-as əkənnas təzzar ig'as eṣəm Sitna (gezzar). 22 Iggəlat Isxaq əddi iɣaz aṇu iyyan wa fəl wər z' ag'əkənnas maran ig'as eṣəm Rəxobot (tənaflit) fəlas iṇṇa: "Əməli əmərədda isannaflay ana ikf'ana təkarzay daɣ akal a."

ISXAQ IHA BER-ŠABA IGA TASSAQ D ABIMELEK.

23 Den da ad ikka Ber-Šeba. 24 Ahad wen da a das d'inafalal Əməli iṇṇ'as: "Nak Məššina n abba nnak Ibrahim. A kay wər təggəz ṭasa fəlas nak əṣṣana daɣ-ak. A fall-ak ag'albaraka, əsəffələyləya əzzurriya nnak fəlas əgəɣ arkawal y əkli nin Ibrahim". 25 Den da ad ikras Isxaq edag ən təkutay ad iɣabbad Əməli. Ikras daɣ akal wen ahaket-net. Əɣazan daɣ-as eklan-net aṇu. 26 Əzəl iyyan Abimelek ifal du Gərar iggədaz d Isxaq iddəw d Axuzzut, əməššewwər-net, əd Fikol əmuzar ən nammagaran-net. 27 Iṇṇ'asan Isxaq: "Ma sər-i du tədagam təgzaram i, təstaɣam i du ɣur-wan?" 28 Əjjəwwaban as: "Aššak a nəkkas as iṣṣan daɣ-ak Əməli. Adi da a fəl nənamaṇṇa; Təməlet tu tassaq gar-ena dər-ək, nənəməgget arkawal dər-ək. 29 Daɣ əddəlil n ad tətkəlaɣ əlwaši n as wər dana za təɣšəda arat əmmək as wər dak nəɣšed arat, nəg'ak iḍuf olaɣan nəssoɣal kay akal nak s alxer. Illikan as iga fall-ak Əməli əmərədda albaraka nnet. 30 Ig'asan Isxaq əsəmməguri olaɣan ətšan əšwan. 31 Əgan du taṇakra tənzayat ənamasaḍafan arkawal. Intak kan Isxaq əglan əfalan tu s alxer. 32 Əzəl wen da oṣan t'idu eklan-net Isxaq ewayan as du isalan n aṇu wa əɣzan əṇṇan as: "Nəgraw daɣ-as aṃan". 33 Ig'as Isxaq eṣəm Šiba (tassaq). Adi da a fəl itawagga y əɣrəm wa eṣəm Ber-Šeba(aṇu ən tassaq) har azala.

ŠIDODEN N ESAW

34 Esaw iga əkkozat təṃərwen n awatay as izlaf ṣanatat təḍoden daɣ Kəl Xiti əṃosnen Yudit elles ən Beri əd Basmat elles n Elon. 35 Šiḍoden šin əssiknanat Isxaq əd Raqqiyetu arkaṇay.

Əddənet 27

2 Iṇṇ'as Isxaq: "Nak əmərədda waššara, wər əṣṣena da daɣ-i təlla taṃattant. 3 Daɣ adi əmərədda əgmaya daɣ-ak ad tətkəla təganzay nnak əd ṃarran-net təggəzaɣ əṣuf tanɣaɣ i du iṣan ən tawaqqast. 4 Tassaŋŋaɣ i aṃensay izodan s əmmək wa as tareɣ tawəyaɣ i t'id at t'atša fəl a fall- ak ag'albaraka nin dat taṃattant in." 5 Wa iššewal Isxaq y Esaw təṣṣisam asan Raqqiyetu. Igla Esaw, ikka tagmərt. 6 Təṇṇa i rures Yaqub: "Əmərədda ad əsleɣ y abba nnak iššewal y amaqqar nak Esaw, iṇṇ'as: 7 'Awəy i du iṣan ən tawaqqast tagaɣ i aṃensay izodan az z'atša a fall-ak ag'albaraka nin dat Əməli harwa di wər aba' 8 Daɣ adi əmərədda barar in ṣəsəm i tagaɣ a w'as kay omara. 9 A daɣ-ak areɣ at tagla takka eharay wa ənḍərran tabəza du əššin sagayan fəl a daɣ-san akna ameṇsay izodan y abba nnak s əmmək w'as t'ira. 10 Aṃaran tawəyaɣ as tu atš'ay fəl a fall-ak ag'albaraka-net dat taṃattant-net." 11 Mišan Yaqub iṇṇa y anna-net Raqqiyetu: "Nak əṣṣanaɣ as amaqqar in Esaw ibəndəlan, nak abo. 12 As di iḍas abba nin, iṣṣan as bahu a das əge, a di abəz daɣ təkaddilt issəwər i allaɣanat daɣ adag n albaraka nnet". 13 "Təwəret i allaɣanat", təṇṇ'as ṃas. "Səsəm i ɣas aglu, ag'awa as dak əṇṇeɣ." 14 Igla ilway tan du y anna-net təkna daɣ san ameṇsay wa izodan əmmək w'as t'ira abba nnet. 15 Dəffər adi tədkal du Raqqiyetu isəlsa n Esaw win əhossaynen as kala da əhan ehan-net təssəls'en i Yaqub wa n amaḍray nnet. 16 Təssəlsa tawšeten-net d iri-net agašek ən sagayan. 17 Dəffər a wen təkfa Yaqub ameṇsay wa izodan əd təgəlla a du təkna da. 18 Eway tan y abba-net issəslam fall as. Ibaz as tu Isxaq iṇṇ'as: "Ma təṃosa daɣ bararan in?" 19 Iṇṇ'as Yaqub: "nak Esaw, wa n aɣafadday nnak. Əgeɣ aw'as di təṇṇeɣ. Əgmaya daɣ ak a du taqqama, tatša awa d əgrawa daɣ təgmərt in fəl a fall-i tag' albaraka nnak." 20 Iṇṇ'as Isxaq: "Ma təge as du təgrawa awaqqas s ətrub?" Ijjəwwab iṇṇ'as: "Əməli Məššina nnak a di dər əs isaṃṃanayan." 21 Iṇṇa Iškaq i Yaqub: "Ihaz i du barar in a kay əḍəsa ad əṣṣəna kud tidət as kay Esaw. 22 Ihoz t'idu, isallamamas tu iṇṇa: "əməsli in Yaqub mišan ifassan in Esaw". 23 Ig̣mad as tazdit fəlas ifassan-net əlsan tan aṇzadan šilat ən win Esaw. Isammatag'as, inniyat du a fall-as ag'albaraka nnet 24 mišan ilas tu əṣəstan: "Tidət da as kay Esaw?" Ijjəwwab as Yaqub: "Awalla" 25 Iṇṇ'as aṃaran: "Awəy du sər-i a wa du tənɣe daɣ təgmərt fəl ad tatša aga fall-ak albaraka nin." Eway as du Yaqub ameṇsay, itš-ay, ikf-ay du esmad išw-ay. 26 Dəffər a di iṇṇ-as Isxaq: "Ihaz i du, təzələmmeɣ i barar in." 27 Ihoz t id izalammat tu təzzar iwat Isxaq aḍu ən səlsa win izlag, iga fall-as albaraka s as iṇṇa: "Hay aḍu ən barar in ola d aḍu n səgyakan win daɣ igar Əməli albarakatan 28 Akfet kay Məššina ikonakan agu iṃədlan nak kul idəɣran akf ik tilwat n alkamatan d esmad təleq qu w'aynayan 29 Šimattiwen kul dak ikkəwanan Iɣərfan deɣ dak əssəjədan Iməḍrayan nak daw-ək ərəsan Ayt mak kul dak əssəjədan Ilɣan Əməli i kay imənzaɣan Itəwəbərrək i kay ibərrakan. 30 Zama ad iɣrad Isxaq tehakkay ən Yaqub albaraka-net iqqab, oṣa ddu Esaw wa n amaqqar-net ifal du tagmərt. 31 Ikna ddu əntada ameṇsay wa izodan eway tu y abba-net iṇṇ'as: "Qam abba nin tatša awa dd'ig̣madan tagmərt in, fəl a fall-i tag'albaraka nnak". 32 "Ma təṃosa?" iṣəstan t'Isxaq, abba nnet. "Nak Esaw wa n aɣafadday nnak." 33 Irmaɣ Isxaq har iqqim issiwal əs taysəst, iṇṇa: "Ma iṃos za wa dd'inɣan awaqqas eway i t'id ətšeq qu dat aṣṣa nnak. Əgeɣ fall-as albaraka, əmərədda iwar tu. 34 As isla Esaw y awalan n abba-net ig̣mad tu əməsli labasan iḍnay atkər, ad itigunun abba nnet: "Səwər i albaraka nnak nak da, abba nin." 35 Mišan iṇṇ'as Isxaq: "Amaḍray nnak a di ikkərrasan təzzar idkal albaraka nnak." 36 Iṇṇ-as Esaw: "Adi da fəl iga eṣəm Yaqub ṣanatat təkkərrəs a di iga: əstizarat idkal fall-i alxaq wa n təla nin fall-as temsay dəffər adi idkal fall-i albaraka nnak." Iṇṇ'as harwa: "Wər di təṣsənsa albaraka iyyan?" 37 Iṇṇ'as: "Əmərədda əgeq qu məšš-ik,əgeq qu məššis ən šəqqaɣan-net, əššilwaq qu s alkama d asmad w'aynayan. Daɣ adi mas tareɣ a dak k aga barar in?" 38 Iṇṇ'as Esaw: "Wər təleɣ ar albaraka iyyanda, abba? Səwər i tu nak da, abba nin." Iḍbaɣ as ətkər. 39 Təzzar iṇṇ'as abba-net Isxaq: "Təməɣsurt nak akal wa n maṇṇa, Ikonakan dər-san təneməggəga. 40 Təməddurt nak takoba əd ṭarna. Əššəɣəl n amaḍray nnak kul tu takna Har taffalaga y a tu tarna Tasaddarfa iṃan-nak tala tat tarza."

TƏTEGGERT ƏN YAQUB

41 Igzar Esaw Yaqub fəl əddəlil n albaraka wa fall-as ig'abba nnet. Iṇṇa daɣ ṃan-net: "Daɣ a ihozan abba nnana ad t iba. Dəffər awen ad əfrəga ad anɣa Yaqub. 42 Təsla Raqqiyetu gezzar n Esaw Yaqub. Təssassaɣr'ay du, təṇṇ'as: "Amaqqar nak Esaw ira a daɣ-ak izzəzəl, s a kay anɣu. 43 Əmərədda barar in ṣəsəm i: "Taggar əs Xaran ɣur amaqqar in Laban. 44 Agu ɣur-əs tamert har tiṣmad taɣašašit n amaqqar nak, 45 har t'ig̣məd alham nak, aṭṭaw in a wa das təɣšada. Əddi a din assagla awedan dər-ək d'iglan. Fəlas wər areɣ a di tagim ag̣amad iyyanda ket-nawan fəl əššin-ewwan. 46 Təṇṇa y Isxaq wər əṃṃəndaya təməddurt fəl əddəlil ən təḍoden šinn aššet Xet. Ma əkkeɣ i təməddurt izlaf Yaqub iyyat daɣ Kəl Xet šilat ən šin, daɣ akal a.

Əddənet 28

2 Əbəz ṭarrayt, takka Mesofotami daɣ aɣaywan n abba n anna nnak Bətuhel, təzləfa iyyat daɣ təbararen n aŋŋatṃak Laban. 3 Məššina di maqqaran təssiwaraq qay albaraka, ikf'ik bararan, təzzar issəgat əzzurriya nnak, issuɣəl kay əmaraw ən giman ən təmattiwen. 4 Akf'ik albaraka kay d əzzurriya nnak wa ikfa Ibrahim fəl ad təqqəla məššis n akal wa daɣ təṃosa amagar s ənta a ikfa Məššina Ibrahim." Dəffər a wen ig'as šiwaṭriwen. 5 Dəffər as t'issillam Isxaq, iṃatakway Yaqub ikka Mesofotami ɣur Laban iṃosan ag Bətuhel wa n aw Aram, iṃos tolas amaqqar ən Raqqiyetu, anna ən Yaqub d Esaw. 6 Igra Esaw as Isxaq issəwar Yaqub albaraka təzzar issok'ay Mesofotami a daɣ-as izləf, aṃaran ɣur əsəwər wa t'iga albaraka den omar tu s ad wər izlef iyyat daɣ təḍoden n akal wa n Kanan. 7 Igra tolas as Yaqub ikkiwan y abba-net d anna nnet, ikka Mesofotami. 8 Denda ad iṣṣan Esaw as šiḍoden ən Kanan wər tanat ira abba nnet. 9 Təzzar ikka Esaw Ismaɣil agg Ibrahim, izlaf ell-es Maxalat, tamaḍrayt ən Nəbayot, iššota sər-əs šiḍoden-net šin hadatnen. 10 Ig̣mad du Yaqub Ber-Šeba issəṇta əšikəl-net əs Xaran. 11 Oṣa dd'edagg iyyan izzəbbat ɣur ag̣adal ən ṭəfuk. Idkal du šihun ig'enat ifi y aɣaf-net den da. 12 Daɣ eṭəs orga inay šisəffəttan əɣtanen daɣ aṃadal har jənnawan. Inay tolas angalosan tanat faṭṭanen tazabben tanat du. 13 Əməli illa ɣur təzərəst nasnat s afalla. Iṇṇa: "Nak Əməli, Məššina ən wa kay isahayyawan Ibrahim d abba nnak Isxaq. Aṃadal wa fəl təṇseɣ əkfeɣ ak ku, kay d əzzurriya nnak. 14 Əzzurriya nnak ad iqqəl arat aggen har agdu əd təblalen n aṃadal, ilal akal-net daɣ təsədag kul: gər dənnəg d aṭaram wala gər tamasna d agala. Aytedan n əddənet kul ad əgrəwan albaraka fəl udəm nak d udəm n əzzurriya nnak. 15 Əmərədda əṣṣana daɣ-ak. Og̣azaq qay id təkkeɣ tolas əssuɣəlaq-qay-du aṃadal a, id fəlas wər kay z əfəla iket wər əssənda arkawal wa ədkala." 16 Iṇkar du Yaqub, iṇṇa: "Zaɣnin! Əməli illa da, mišan nak wər əṣṣena!" 17 Daɣ tərəmmeq iṇṇa: "Wər ifreg awedan ar a tu təggəz ṭasa daɣ adagg a! Id wər t'illa a iqqal ar ehan ən Məššina, təsəhərt jənnawan!" 18 Tufat aɣora iga Yaqub taṇakra tənzayat idkal du təhunt ta iṣṣomat issəɣt'et sas təzzəgrət-net inɣal widi fəl afalla-net təqqal tasaktawt ən Məššina. 19 Iga y adagg en eṣəm Bet-El (almaɣna ehan ən Məššina) kuddeɣ as əstizarat eṣəm n aṃadal di Luz. 20 Təzzar idkal Yaqub taṇat təṃosat as iṇṇa: "Kud Əməli Məššina iṣṣan daɣ-i, kud og̣az i daɣ əšikəl a əge da, kud ikf'i a ətše d a əlse, 21 kud əqqala aɣaywan n abba nin alxer ad iqqəl Əməli Məššina nin. 22 Təhunt tədi əssəɣta əs təzzəgrat-net əgeq qat tasaktawt ən Məššina. Edag wa təha ad iqqəl edag n əlɣibada ən Məššina. Aṃaran das a di təkfə a kay akfa təzunt-net ta n marawat.

Əddənet 29

ASSA ƏN YAQUB LABAN

2 Daɣ əšikəl-net inay Yaqub aṇu daɣ əṣuf təhar təhunt zəwwərat, igan ɣur-əs aharay wa ənḍərran iṃosan karad səgan, əṣassinen den da faw. 3 Maran a wa ətaggan ṃadanan as d əddəwan hərwan nasan kul ad əntəgan təhunt ta təharat imi n aṇu, as əššəšwan əssuɣəlan tat edag-net. 4 As din ewad Yaqub aṇu iṣṣəstan iṃadanan: "Ma iṃos aɣaywan nawan, išəqqaɣan in?" "Nakkanay in Xaran", əṇṇan as. 5 Iṣṣəstan tan tolas: "Təzdayam Laban, ahaya ən Naxor?" "Awalla, nəzday tu," əṇṇan as. 6 Iṇṇ'asan Yaqub: "Ma ixlak?", əṇṇan as: "Əlxar ɣas, aṃaran elles den Raxil təlkamat y aharay nnasan den. 7 Iṇṇ'asan: "Mas təqqalam da? Əzəl izagren, wər iga alwaq n əsəgən n aharay, šašwat tu təwətam tu əs təməḍint." 8 Əjjəwwaban as ṃadanan: "wər nəfreg əšəšwəy-net iket wər d oṣen midawan nana kul, nəntəg təhunt ta təharat imi n aṇu. 9 Immigrad dər-san den da as du tewad Raxil, təlkam y əharay n abba nnet, id ənta a təṃosat tamaḍant-net. 10 Ogga Yaqub Raxil ɣas ta n elles ən Laban wa n aŋŋatṃas, təlkam y aharay nnet, ikk'aṇu intag təhunt ta təharat imi nnet, iššəšwa eharay n aŋŋatṃas Laban. 11 Təzzar izalammat Raxil, təkkas du daɣ-as tədəwit iṃəttawan. 12 Iṇṇa Yaqub i Raxil: "Nak tegazay nn-abba-nnam, id əṃosa rures ən Raqqiyetu." Tozal təg'isalan y abba nnet. 13 Təga Raxil isalan n aṣṣa ən Yaqub i Laban ɣas, ozal, issəlkad as, izalammat tu. Təzzar ilway tu s aṃṃas n ahan-net. Imməgrad Yaqub sa wa fall-as igan. 14 Iṇṇ'as Laban: "Illikan as kay iɣasan nin d əzni nin a təṃosa." Iqqim ɣur-əs Yaqub har iga tallit. 15 Dəffər a wen iṇṇ'as Laban: "Wərge a wa as təṃosa tegazay nin a fəl di za təšɣəla bannan. Əməl i a wa iṃos alxaq nak." 16 Ənta Laban ila šibararen ṣanatat, ta waššarat Leyya, ta ənḍərrat Raxil. 17 Leyya šiwinəɣat, mišan Raxil təhossay azzat-net, ihossay udəm-net. 18 Yaqub ira Raxil. Iṇṇa i Laban: "A dak aga əššəɣəl n əṣṣa elan iqqəl taggalt ən tabarart nak ta əṇḍərrat Raxil. 19 Iṇṇ'as Laban: "Əṣṣofa əkfeɣ ak kat, əkfeq qat y iyyan. Qam ɣur-i da da." 20 Əmmək en da as iga Yaqub əššəɣəl n əṣṣa elan fəl əddəlil ən Raxil mišan a wa das iga daɣ tara əqqalan sər-əs arat n aḍan. 21 Dəffər adi iṇṇa Yaqub i Laban; "Təmastant tənda. Əmərədda akf'i taṇtut t'as ərzama taggalt-net." 22 Daɣ a di iššedaw du Laban aytedan kul win n əɣrəm wa, issəkras as. 23 Mišan as iga ahad issok'ay Leyya. 24 Iššedaw tat əd təklit-net Zilfa fəl ad as təšɣəl. Inamaṇsa Yaqub əd Leyya. 25 Tufat aɣora iqqan aɣaf ən Yaqub fəl as Leyya a t id itwakfan. Igla, ikka Laban, iṇṇ'as: "Awak ma di təge da? Nak wərgeɣ əddəlil ən Raxil fəl dak əšɣala? Ma fel tətakaddalaɣ i?" 26 Iṇṇ'as Laban: "Adi wər itəwəggu daɣ-na əzəzləf ən tamaḍrayt dat tamaqqart. 27 Səkkəsəw takrəst ən Leyya dəffər a wen a kay nakfu Raxil təzləfaq qat. Eges a di taga əṣṣa elan wiyyad n əššəɣəl." 28 Iga Yaqub adi da. As əɣradan əṣṣa aḍan ən təkrəst ən Leyya, ikf'ay Laban Raxil, izlaf tat. 29 Raxil iššedaw tat abba-net əd təklit-net Bilha fəl ad as təšɣəl. 30 Inamaṇsa Yaqub əd Raxil, ir'et, iṣṣof ənta Leyya. Išɣal i Laban har ig' əṣṣ' elan.

BARARAN ƏN YAQUB.

31 Inay Əməli as Ləyya wər tətawara ikf'et fərregat ən təla ən bararan, aṃaran Rahkil ənta təggəgra. 32 Təga Ləyya tadist, təgraw barar, tag'as eṣəm Ruben. "Fəlas, təṇṇa, Əməli ogga arkaṇay nin d as əmərədda aləs in ad i iru." 33 Təlas igi ən tədist, təgraw barar, təṇṇa: "Fəlas Əməli isla as wər ətawara adi da fəl-i ilas tehakkay ən barar." Təg'as eṣəm Šimehon. 34 Təga tadist tolas, təgraw barar. Təṇṇa: "Daɣ a ilkaman aləs in ad i aknu iḍuf, id əmərədda karad bararan ad t əkfe." A wen da fəl das təga eṣəm Lafi. 35 Təlas igi ən tədist, təgraw barar, təṇṇa: "Əmərədda ad əɣbəda Əməli." Adi da fəl das təg' eṣəm Yuda. Təmməzzay d ara.

Əddənet 30

2 Iggaz t alham-net iṇṇ'as: "Nak wər əṃosa Məššina. Ənta a dam igdalan təla n aratan." 3 Təṇṇ'as Raxil: "Əkfeq qay taklit in Bilha, tənəməṇsa dər-əs, tile dər-əs bararan, əssədwəlaq qan, agaqqan bararan in. Əddi nak da ad əqqəla anna." 4 Iqbal Yaqub a wa das təṇṇa Raxil. Təkf'ay Bilha, isawwahay tat, inamaṇsa dər-əs aṃaran. 5 Təga Bilha tadist təgraw du barar i Yaqub. 6 Təzzar təṇṇa Raxil: "Məššina izazzalalaɣ i əššəriɣa, iqbal təwaṭray nin, aṃaran ikf'i barar". Adi da fəl das təg'eṣəm Dan. 7 Təga Bilha tadist tolas təgraw du barar wa n əššin i Yaqub. 8 Təṇṇa Raxil: "Əgeɣ əməgər iṣṣohen əd tamaqqart in, orne." Təg-as eṣəm Naftali. 9 As din təgra Leyya as ənta təmməzzay d ara təkfa Yaqub taklit-net Zilfa a tat isəwwəhəy. 10 Təzzar təgraw du Zilfa, taklit ən Leyya, barar i Yaqub. 11 Təṇṇa Leyya aṃaran: "Aṇṇasara nin oṣa ddu!", təg as eṣəm Gad. 12 Dəffər a wen təgraw du Zilfa, taklit ən Leyya, barar wa n əššin i Yaqub. 13 Təṇṇa Leyya tolas: "Əkneɣ aṇṇasara wəllen! Ad əsəttəhəqqətnat təḍoden əs tədəwit in." Təzzar təg'as eṣəm Ašer. 14 Əzəl iyyan daɣ azzaman n allay n alkama eway Ruben d əṣṣuf har d'igraw aratan n annabat wa išatan aššahwat immigal y əggəgru. Eway tan du y anna-nnet Leyya. Təzzar təṇṇa Raxil i Leyya: "Oṇsayaq qam a di tan takfa." 15 Təṇṇas Leyya: "Awak wər dam igda as ɣur-əm təlla əṇṇiyat n aləs-in, təṣṣərtəyaɣ a wen d əmmud ən barar in?" Təjjəwwab as Raxil: "Ənəy! Aslu! Oyyeɣ Yaqub a ɣur əm aṇsu ahada, fəl ad idu takfa aratan n annabat win d omad barar nam." 16 As d'edwa Yaqub alməz ifal du təməḍint təssəlkad-as Leyya, təṇṇ as: "Nak ɣur za taṇsa ahada, eṭəs nak əzzinzaq qu əmmud ən barar in." Təzzar iṇsa ɣur-əs ahad wədi. 17 Iqbal Məššina təwaṭray ən Leyya. Təzzar təga tadist. Təgraw du i Yaqub barar wa n ṣəmmos. 18 Təlas təṇṇa: "Məššina ikf i alxaqq in fəlas əkfeɣ aləs in taklit in." Təg'i barar eṣəm Issakar. 19 Təlas igi ən tədist, təgraw d'i Yaqub barar wa n ṣədis. 20 Aṃaran təṇṇa: "Məššina ikf i təhəkkut təqqitasat. Əmərədda aləs in ad i agu almaqam id əkfeq qu ṣədis bararan. Adi da fəl das təga eṣəm Zəbulun. 21 Dəffər a wen təgraw du tabarart, təg'as eṣəm Dina. 22 Məššina ikittəw Raxil. Iqbal təwaṭray-net, ikf et fərregat ən təla ən bararan. 23 Təga tadist təgraw barar təṇṇa: "Məššina ikkas i daɣ takarakit." 24 Təg'as eṣəm Yusəf, təṇṇa: "Ya Əməli šit'i du iyyan barar!"

IGGƏRGAS YAQUB DAW LABAN

25 Ihu Yusəf ɣas, iṇṇa Yaqub i Laban: "Sallam i ad akkaɣ aytedan in daɣ akal nana. 26 Akf i šiḍoden in əd bararan in win a fəl ak əšɣala, ad agla, fəlas təṣṣana kay iṃan nak as əgəɣ ak aššəɣəl ihossayan." 27 Iṇṇ as Laban: "Oṇsayaq qay a di təqbəla tara nin a: 'qam harwa', id tənafləyt in əddəlil nak afəl tat əgrawa, if'ik Məššina albaraka." 28 Iššewal harwa da, iṇṇ as: "Əfrəs i alxaq nak, ad ak k ərzəma." 29 Iṇṇ as Yaqub: "Iṃan nak təṣṣana a wa dər ola aššəɣəl wa dak əge, d a wa dər tola təttit n aharay nnak ɣur-i. 30 "Aṃaran təṣṣanaɣ as dat aṣṣa nin təla nnak ši əṇdərrat. Mišan əmərədda təga təttit tagget, issiwar kay Məššina albaraka edagg oṣəɣ. Mišan əmərədda ewad alwaq n ad əšɣəla i tələqqawen in." 31 Iṇṇ as Laban: "Ma kay z akfa?" Ijjəwwab as Yaqub: "Wər di za takfa wala. Aṃaran ad agla, og̣azaɣ ak eharay nnak as təqbala əššərəd wa dak z aga da. 32 "A di tayya, azalada, ərzəga eharay nnak a daɣ-as d əkkəsa ijamaran kul win šaɣarnen əd win bardaɣnen madeɣ win kawalnen daɣ ayfəd əd sagayan kul win šaɣarnen əd win bardaɣnen daɣ wəlli nnak. Ad əqqəlan alxaqq in. 33 "Dəffər a wa as təššəggaraɣ alxaqq in ad təṣṣənaɣ as nak aw tidət: as təgrawa daɣ aharay nin asagay wər nəšaɣar madeɣ wər nəbardaɣ, madeɣ əjemar wər nəkawal, təṣṣənaɣ as əmikər add əgan. 34 Iṇṇa Laban: "Ənta ddi da! Ardəɣ s a wa təṇṇe." 35 Mišan əzəl wen da ad iṣkat daɣ aharay-net izulaɣ kul win golənditan əd win bardaɣnen, əd wəlli kul šin šaɣarnen əd šin bardaɣnen, kul a wa əhanat təməllawen daɣ aharay nnet. Iṣkat tolas ayfəd kul šin kawalnen. Ig'en daɣ fassan ən maddan əs. 36 Dəffər a wen issaggalat tan s igəg ən karad aḍan n əšikəl gər essan əd Yaqub. Inəṭṭaf Yaqub d a w a dd iqqiman daɣ aharay ən Laban. 37 Iɣtas-du Yaqub iləgwan win əbdagnen daɣ karad rawan n eškan əṃosnen libne, luz d ermon. Təzzar ig'asan izalwakan mallolnen s əzənzəf. 38 Təzzar iṣṣəns'en daɣ təšəšwit ən təjəngərert ta daɣ iṣṣasu aharay nnet.Amazay wen iṃos wan təməzik ən təntawen-net. 39 Ad əzzagnat əhaṇṇaynat iləgwan win issəṇsa Yaqub, a du tarawnat ikərwatan əganen igolənditan, əd win šaɣarnen əd win bardaɣnen. 40 Iššota Yaqub tolas as izammazay ayfəd, təzzar izzəzak kanat i karran dat šin Laban kawalnen əd šin mallolnen n əlkəzan. Idkal Yaqub maddanəs ən tazzog a, iga sər-san əsəgən. 41 Id əssəbdarnat taɣsiwen šin əngaynen ad assaṇsu dat-əsnat ɣur təšəšwit iləgwan win zalwakan mallolnen fəl ad əzəgnat əhaṇṇaynat tan. 42 Mišan wər tan isəṇsu dat šin ənšašnen əmmək en da as eharay wa inšašan kul iqqal in Laban, wa ingayan il'ay Yaqub 43 Adi da a iknan əsəggərgəs ən Yaqub wəllen, iga daɣ aharay wa ənḍərran isəgan zawwarnen,əd ṃənas dəzdan d eklan əd taklaten.

Əddənet 31

TƏZREK ƏN YAQUB FƏL LABAN

2 Iay Yaqub əṃəttəy daɣ mazalan ən Laban fəl win n anin. 3 Iṇṇa Əməli i Yaqub: "Əqqəl akal ən marawan nak, ɣur aɣaywan n abba nnak, əṣṣana daɣ ak." 4 Iɣra ddu Yaqub Raxil əd Leyya s əṣuf wa iha ənta d aharay-net wa ənḍərran. 5 Iṇṇ asnat: "Əgrəɣ in as šiṃətəkwəyen n abba nnakmat wər di əṇfenat šilat n anin, mišan Məššina n abba nin illa ɣur-i. 6 Təṣṣanmat iṃan nakmat as wər din əglema daɣ təɣurad in wala, y əššəɣəl n abba nnakmat. 7 Mišan iyyəwan i təkaddilt, iyyəwan əsəṃṃəttəy n alxaqq in. Mišan wər t'ikfa Məššina turagat n a di agu əššur. 8 S əmmək en da kud a iṇṇa win šaɣarnen a əṃosnen alxaqq in, ket-nasnat təntawen erawnat du ikərwatan šaɣarnen, kudeɣ iṇṇa win golənditan a iṃosan alxaqq in ənta da təntawen erawnat du ikərwatan əganen igolənditan. 9 Məššina iṃan-net as di ikfa daɣ aharay n abba nnakmat 10 Daɣ tamert ta n sabdar ən təmenesen ad ənaya daɣ tərgət isawalan əganen əgolənditan əd wiyyad šaɣarnen əd wiyyad farfoznen, as əzagan təntawen n aharay a. 11 Iṇṇ'i angalos ən Məššina daɣ tərgət 'Yaqub' Əṇṇeɣ-as 'hun'. 12 Iṇṇ'i: 'Ədkəl aṣawad nak, ad tagga isawalan win əzagnen təntawen n aharay əgan əgolənditan, šaɣera madeɣ farfoza. Adi wər t id'eway ar as ənaya a wa dak iga Laban. 13 Nak Məššina ən Betel wa dak d'inafalalan ɣur Betel edag wa daɣ tənɣala widi fəl təhunt, edag wa daɣ i tədkala arkawal. Əmərədda, əṇkər,əg̣məd akal a, əqqəl akal ən marwan nak." 14 Təṇṇa Raxil əd Leyya i Yaqub: "Wər nəla tadagart ən təkasit daɣ abba nnana. 15 Idkal ana šilat ən təmagaren id inazzan danaɣ in iga, inɣa azrəf wa din nənza, awalla za ar inɣ ay, azrəf wa as imməkkan a tu nilu. 16 Daɣ adi təgərgist kul ta dd'ibaz Məššina daɣ abba nnana šin maddan-nəna. Əmərədda agu a w'as dak iṇṇa Məššina." 17 Isammatag Yaqub i təzrek, issəwan maddan-əs əd təḍoden-net olaman, 18 izzərgaz ihərwan-net, eway ərrəzəɣan kul win sər-əs əggaznen daɣ Mesofotami, ikk' akal wa n Kanan ɣur Isxaq abba nnet. 19 Ikka Laban edagg ən talazay ən təḍuft n aharay nnet, tokar du Raxil aṣṣənaṃan-net dəffər-əs. 20 Ikkərras Yaqub Laban wa n aw Aram s as iḍḍəggag dəffər-əs wər das imel. 21 Iḍḍəggag d a wa ila kul, iɣras agarew wa n Fərat, innəmad ikallan n ədɣaɣan win Gilhad. 22 Əzəl wa n karad igraw Laban isalan n əḍəggəg ən Yaqub. 23 Ilkam as ənta əd meddan ən šəqqaɣan-net ewadan tu dəffər əṣṣ' aḍan n əšikəl daɣ ədɣaɣan win Gilhad. 24 As ig' ahad inafalal Məššina i Laban daɣ tərgət iṇṇ'as: "Ənkəd y ad taga arat i Yaqub gər olaɣ wala ibrar." 25 As ewad Laban Yaqub ikras ahaket-net daɣ akal wa n ədɣaɣan ən Gilhad. Iga Laban əd meddan-net a wen da. 26 Iṇṇa Laban i Yaqub: "Ma təge da? Təkkərrasaɣ i, tewaya šibararen in as taṇṇa šiməskasa n əməgər? 27 Ma fəl du təḍəggaga daɣ əssir? Mas di təkkərrasa sas di wər təmela? Ənnar di təmala ayyaq qay tagla du daɣ tədəwit d aṣak daw maslan ən tandiwen d əṇzadan. 28 Wər di toyyeɣ ad əzələmmeɣ ihayawan in əd təbararen in, agaɣ asan šiwaṭriwen. Təgeɣ təṃətəkwəyt n əmeskəl! 29 Əleɣ fərregat n ad awan əɣšada. Mišan ənḍod imməgrad sər-i Məššina n abba nnak, iṇṇ'i: 'Ənkəd y ad tagaɣ arat i Yaqub gər olaɣ wala ibrar.' 30 Əgreɣ teklay nak fəlas əṣuf a kay iggazan n aɣaywan nawan mišan ma fəl tokara du aṣṣanaman in?" 31 Iṇṇa Yaqub i Laban: "Awalla, təksəda a əgeɣ as a daɣ i tabəza ašš-ek əs təɣurad. 32 Daɣ batu n aṣṣanaman nak i ɣur tan du təgrawa ad aṃṃat! Səffətəktək a wa əle tədkəla a wa təle dat təgiyyawen n aytedan nana!" Wər iṣṣen Yaqub as Raxil a du tokarat aṣṣanaman. 33 Igla Laban isaffataktak ehan wa n Yaqub d ahan wa n Leyya əd wa n təwahayen-net an ṣanatat, wər igrew wala. Ɣur ag̣amad-net ehan wa n Leyya iggaz wa n Raxil. 34-35 Ənta Raxil a tədkalat aṣṣanaman təɣbar tan daɣ təxawit-net, təqqim daɣ-as. Adi da fəl təṇṇa y abba-net assaɣa wa d'iggaz šin əsəffətəktək n ahaket-net: "Ad wər təššəka abba nin as wər əbdeda ɣur iguz nak fəlas alɣadat a di təgrawat." Isaffataktak Laban ahaket-net kul mišan wər igrew aṣṣanaman-net. 36 Iggaz alham Yaqub təzzar imməṣtan əd Laban iṇṇa: "Məni a wa əɣšada? Ma iṃos abakkad in as di təhhore? 37 Daɣ adi əmərədda ad təsaffataktaka ilalan nin kul ma du təgrawa təleq qu? Sakn'ay y aytedan in əd win nak ad aggayen fəl a wa illan gar-ena! 38 Əmərədda ṣanatat təṃərwen n awatay a əge əlle ɣur-ək. Wər kala əgarnat ayfəd nak wala wəlli nnak, wər kala ətšeɣ ijəɣal n əsəgən nak. 39 Teɣsay nak ətšan wəxsan wər dak du tiwəya iləzgan-net, nak tat irazzaman daɣ təɣurad in id təḍgazaɣ i gər təmmitša ehad wala ezal. 40 Nak a təkaggay təfuk s azal, inɣ'i asamed s ahad, aṃaran faw iṃṃokar eṭəs in. 41 Əmmək en da as daɣ ṣanatat təṃərwen n awatay šin əge ɣur-ək: Maraw elan d əkkoz taggalt ən təbararen nak ṣanatat, ṣədis elan fəl aharay-nnak, təyyəwanaɣ əsəṃṃəttəy n alxaqq in. 42 Kundab' as Məššina n abba nin Ibrahin, wa iksud abba nin Isxaq as əheɣ taɣlift-net, illikan as əmərədda təstaɣaɣ i da əqquran fassan nin. Mišan Məššina ogga arkaṇay nin d iket n əššəɣəl iṣṣohen wa dak əge, adi da fəlas əṇdod, immigrad daɣ batu nin." 43 Iṇṇa Laban i Yaqub: "Šibararen a ši nnu, bararan a i nnu, eharay a i nnu, a wa təhaṇṇaya da kul i nnu. Mišan, əmərədda, wər əle batu fəl təbararen in əd bararan nasnat. 44 "Daɣ a di əmərədda nənəmətkəlet arkawal ən tassaq ad iqqal təgiyya gar-i dər-ək. 45 Təzzar itkal Yaqub təhunt issəɣt-et əs təzzəgrət-net, təqqal təṃətirt. 46 Təzzar iṇṇa Yaqub y aytedan-net: "Amədat-du šihun!" Əgan-tanat sakfaw, ətšan fall-as. 47 Iga Laban i sakfaw wen eṣəm Yəgar-Sahaduta (almaɣna sakfaw wa n təgiyya), daɣ awal-net, ig-as Yaqub eṣəm əntada Galed (almaɣna sakfaw wa n təgiyya). 48 Iṇṇa Laban i Yaqub: "Sakfaw a ən təhun a da ənta iṃosan təgiyya gar-i dər-ək azalada", a di da fəl iga eṣəm Galed. 49 Iga eṣəm tolas Mitsfa (almaɣna edag n ag̣g̣az), id Laban iṇṇa tolas: "Aglet Əməli išišawalana a nəga daɣ ənəməggag. 50 "As təjajjargana šibararen-in madeɣ təzlafa šiyyad šiḍoden, aktəw iṃan-nak as kud ɣur-na wər illa awedan da Məššina a iṃosan təgiyya n arkawal wa nənamatkal!" 51-52 Təzzar iṇṇa Laban i Yaqub: "Təhunt ta əssəɣta da əs təzzəgrət-net əd sakfaw wa,əssəbdadaq-qan gar-i dər-ək, ad aggayyen as wər ana z-iggəz i tan z-akəyan əhan tu arak ṃan. 53 "Məššina n Ibrahim d Əməli ən Naxor ələkanet-ana!" Dəffər a wen ihad Yaqub əs Məššina wa iksud abba-nnet Isxaq ar ad-iṭṭəf arkawal. 54 Təzzar iga Yaqub takutay fəl adɣaɣ, iššedaw du sər-əs iššəqqaɣan-net. Ədrawan-tat, ənamaṇsan ahad wə di fəl adɣaɣ.

Əddənet 32

2 Wa iššokal Yaqub əsalkadan as du angalosan. 3 As tan inay Yaqub, iṇṇa: "A wa aɣaywan ən Məššina!" Adi da fəlas iga adagg en eṣəm Maxanayim (almaɣna əššin ɣawnatan).

ISAMMATAG YAQUB Y ƏMƏNƏY D ESAW

4 Izozar du Yaqub inəmmuzal s amaqqar-net Esaw daɣ ədɣaɣan ən Sehir, akal n Edom. 5 Oṃar tan, iṇṇ'asan: "Ad taṇṇim i məšš-i Esaw a wa: 'Iṇṇ'ak əkli nnak Yaqub: nak əqqimaɣ in ɣur Laban har azalada! 6 Əggaznat du sər-i šitan, d əzdan, d aharay wa ənḍərran, d eklan əd taklaten. Əzzozaraɣ in inəmmuzal in ad ak əməlan məšš-i, fəl ad əgrəwa ətəwəqbal ɣur-ək.'" 7 Əqqalan du nəmmuzal Yaqub, əṇṇan as: "Noṣ'in amaqqar nak Esaw, ənta iṃan-net issilkad ak du, iddəw d əkkozat təṃad n aləs." 8 As isla Yaqub y a wa, təggaz-tu ṭasa wəllen, inkad, izun aytedan-net d aharay-nnet wa ənḍərran əd šitan əd ṃənas, ig-en ṣanatat tərəkfen. 9 Id orda as as ikənnas Esaw əd tərəkəft iyyat, tahadatad təg̣məd. 10 Təzzar iṭṭar Yaqub: "Məššina n abba-nin Ibrahim, Məššina n abba-nin Isxaq, Əməli, kay a di-iṇṇan: 'Əqqəl akal-nak, ɣur marwan-nak fəl ad ak-aga alxer!' 11 Alxer wa di-təgeɣ d iḍuf n arkawal wa di təṣṣəkna, nak ann əkli-nnak ogaran-i. Id fəlas ɣur teklay-nin təburək ɣas a dər əɣrasa Yordan a, mišan, azala, as d-əqqala əṃosa ṣanatat tərəkfen. 12 "Oṇsayaq-qay ad-i tag̣əza daɣ amaqqar-in Esaw fəlas əksudaɣ ad-i-iṣrəy ihlək-i nak əd bararan əd təḍoden. 13 "Id kay iṃan-nak ad-i-iṇṇan: 'A dak-aga alxer wəllen, əssəgeɣ əzzurriya-nnak šilat ən təblalen n aṃadal ən ṭama n agarew wər nəla aṃadin'." 14 Iga ṭanat n ad-aṇsu den da ahad wədi. Isaṇṇafran daɣ təla-nnet a iga ṣusay y amaqqar-net Esaw. 15 Sanatat təṃad ən taɣat əd ṣanatat təṃərwen n əzolaɣ, ṣanatat təṃad ən tilay əd ṣanatat təṃərwen n akar, 16 karadat təṃərwen ən talamt əd waran-nasnat, əkkozat təṃərwen ən ṭəst əd ṃaraw zəgran, ṣanatat təṃərwen ən tajat əd ṃaraw bangitan. 17 Izammazay isəgan isoḍaf-tan y eklan-net, iṇṇ-asan: "Izarat-i, tagim taffawt gar-ewwan." 18 Dəffər a wen oṃar akli-nnet wa izzərgazan əsəgən wa zzaran: "As təṃənaya d amaqqarr-in Esaw iṣəstan kay: 'Ma kay ilan? Mənis tədaga? Ma ilan eharay wa təzzərgaza?' 19 Taṇṇaɣ-as: 'In məšši akli-nnak Yaqub. Isəgan a ṣusay a əṃosan i məšši Esaw. Yaqub iṃan-net ilkam-ana-du." 20 Iga alamar wen da y eklan-net kul win əzzərgaznen isəgan win ṣusay. 21 "Taṇṇim-as tolas: 'Akli-nnak Yaqub izay-du'" Id orda-as ad issəṣmad əs ṣusay wa din azzaran.Az-z-aṃṃanayan da mijas igraw ɣur-əs Yaqub ətəwəqbal." 22 Issəgla Yaqub isəgan win iga ṣusay y amaqqar-net ad as in izaran.Ənta iṇsa ahad wen daɣ aɣaywan.

YAQUB IBBƏLLAN DAƔ FƏNYEL

23-24 Iṇkar ahad wədi da itkal šiḍoden-net an ṣanatat, əd təwahayen-net ṣanatat əd bararan-net ṃaraw d iyyan, issəɣras tan angi wan Yaboq. Dəffər a wen issəɣras a wa ila. 25 Iqqim-du ɣas-net, har t-id oṣa aləs iyyan Ibbəllan dər əs har affaw. 26 As inay aləs wa as wər ifreg əsənbəg ən Yaqub iḍas-tu daɣ təməllay ən taɣma, tərrəffat tətoɣast-net igla Yaqub iṭṭaf tu. 27 Iṇṇ-as aləs: "Šalw-i ad agla ezal iga!" Mišan iṇṇ-as Yaqub: "Wər kay z-ayya wər fall-i təgeɣ albaraka." 28 Iṇṇ-as aləs: "Ma eṣəm-nak?" Ijjəwwab-as: "Yaqub." 29 Aṃaran iṇṇ-as aləs: "Dəffər azala, aba as təgəɣ eṣəm Yaqub id təbbillana əd Məššina, əd meddan, təssənbaga. A di da fəlas əmərədda ad tagaɣ eṣəm Israyel (almaɣna ibbəllan əd Məššina) 30 Dəffər a wen iṣṣəstan-tu Yaqub: "Oṇsayaq-qay ad-i təməlaɣ eṣəm-nak" Miššan iṇṇ-as: "Ma fel təṣastana d eṣəm-in?" Iga fall-as albaraka. 31 Iga Yaqub y adagg-en eṣəm Fənyel (almaɣna udəm ən Məššina), id iṇṇa: "Əṇaya Məššina udəm s udəm, əgleɣ, əddara!" 32 As ig̣mad Yaqub Fənyel, əg̣əzzəy ən təfuk. Iṣigadal əs tətoɣast-net. 33 Əddəlil n a wen da as har azala Kəl Israyel wər təṭṭin azar wa n taɣma osaɣan isəmməɣras ən tətoɣast daɣ ṣan as ənɣan teɣsay, fəlas ənta a itawaḍasan daɣ Yaqub.

Əddənet 33

YAQUB IMMƏNAY D ESAW

2 Iga šiwahayen-net əd maddan-əsnat daɣ aɣaf, issəlkam-asnat Leyya əd maddan-əs, aṃaran Raxil əd Yusəf ig-en daɣ ələqqam. 3 Ənta iṃan-net azzar-asan. As din-ihoz amaqqar-net ig-in sər-əs as əṣṣa səjudan. 4 Ozal Esaw, issəlkad-as, izalammat-tu igabarrat iri-nnet Aṃaran ad hallan fəl tədəwit n əṃənəy. 5 As inay Esaw šiḍoden əd bararan iṣəstan Yaqub: "Ma ṃosan win dər təddewa?" Ijjəwwab-as: "A wa bararan win ikfa Məššina s əlxurma-nnet akli-nnak." 6 Ewadnat-du təwahayen əd maddan-əsnat əssəjadan y Esaw. 7 Dəffər a di Leyya əd maddan-əs, əs tilkamat Yusəf əd Raxil. 8 Iṣṣəstan-t Esaw: "Mas təleɣ əṇṇiyat n a tu-taga əs səgan win dər əṃṃənaya?" Iṇṇ-as Yaqub: "Areɣ a-dak-kan aga ṣusay Məšš-i fəl a ɣur-ək ile əlxurma" 9 "Ələ ərrəzəɣ aggen amaḍray-nin, əṭṭəf a wa təle," iṇṇ-as Esaw. 10 Eges iṇṇ-as Yaqub: "Uhun, oṇsayaq-qay kud kay wər iha arat sər-i, əqbəl ṣusay-nin əmərədda. Ənayaq-qay šišalaɣ a wen d aṇay ən Məššina iṃan-net id ələ ɣur-ək əlxurma. 11 Əqbəl, a daɣ-ak are, ṣusay wa dak-d-immewayan id Məššina iga fall-i əlləllu-nnet d as ələɣ arat kul wa as əḍḍərara." Iḍgaz-tu Yaqub wəllen har iqbal Esaw ṣusay-nnet. 12 Iṇṇa Esaw: "Əndawat! Əddewa dər-ək." 13 Iṇṇ-as Yaqub: "Təṣṣana məšš-i as bararan ərkaman, as eharay wa ənḍərran əd šitan saṇkasnen ihhiššal-iənaṭṭaf dər-san id as itawazargaz s ətrub ad-iḍḍəz daɣ əzəl iyyan-da, iggəz-t aṃṃat." 14 "Oṇsayaq-qay, məšš-i, ad-i tizara, əlkəmaɣ-ak-in əd təzrek sollan əs təɣəllət ən hərwan win dat-i əd təɣəllət ən bararan har din awəda aɣaywan nak daɣ Sehir." 15 Iṇṇ-as Esaw: "Oṇsayaq-qay ad-i təqbəla a ɣur-ək d-ayya iyyad daɣ meddan-in." Iṇṇ-as Yaqub: "Wər əḍḍərara sər-san." Igd-i ad əgrawa ɣur-ək əlxurma." 16 Əzəl wen da ibaz Esaw tarrayt ta n Sehir iqqal. 17 Təzzar ikka Yaqub Sukkot (almaɣna ifərgan) ikras ehan y iṃan-net, iga ifərgan y aharay-nnet a di da fəl itawaga y adgg-en eṣəm Sukkot. 18 Ɣur afel-net Mesofotami, Yaqub oṣa-ddu Šalem, aɣrəm wa n Šəkem, daɣ aṃadal ən Kanan, izzəbbat dat əɣrəm. 19 Izzənza ɣur maddan-əs ən Xamor, šis ən Šəkem, akarammu n aṃadal wa daɣ ikras ahaket-net s əlqimat ən taṃeday ən tafelt n əzrəf. 20 Ikras daɣ-as edagg ən ṭəkutay, ig-as eṣəm El-Elohe-Israyel (almaɣna-nnet Məššina ənta Məššina n Israyel).

DINA ƏD ŠƏKEM

Əddənet 34

2 Inay-tat Šəkem, ahaya ən Xiwi, iṃos rures ən Xamor wa n əmənokal n akal, ibaz-tat issəxram daɣ-as. 3 Tyggaz iṃan-net, Dina ta n elles ən Yaqub, ig-as tara n iblis ir-et wəllen aṃaran ad-igammay d a wa as tu-za-tirəw. 4 Iṇṇa Šəken y abba-nnet Xamor: "Agu arat kul wa fəl z-əzləfa tabarart a." 5 Isla Yaqub as tabarart-net tətiwajajargan, mišan id zama as maddan-əs əhan əṣuf d aharay iffəsta, wər iṇṇa arat har d-əqqalan. 6 Xamor, šis ən Šəkem, ikka Yaqub dər-əs ammagrad 7 As d-əfalan maddanəs ən Yaqub əṣuf əgrawan isalan n a wa igan. Əɣšadan ṃan nasan, iggaz-tan alhan səksədan fəl as əmazal wa tan iṣṣəkna Šəkem iṃosan əsəxrəm daɣ Dina, elles ən Yaqub, isifallas Kəl Israyel.Əmazal wa iṃos arat wər nəmməkkan. 8 Iṇṇ-asan Xamor: "Barar-in, Šəkem təbaz-tu tarramt ən tabarart-nawan, areɣ daɣ-wan das-tat takfim y azalaf. 9 "Nazlafatana, akfat-ana ašše-kawan, təkəlam šin nana. 10 Təham əlxəyyar n ad-təɣsəram ɣur-naar-ena. Əgeɣ akal daɣ fassan nawan, əggəzat-tu, təssəɣləyam daɣ as tilem daɣ as ərrəzəɣan." 11 Šəkem iṃan -net iṇṇa y abba ən Dina əd məqqaran-net: "Əqbəlat maṇsay-nin, a kawan-akfa a wa dər təṣṣəstanam kul. 12 "Əgməyat daɣ-i taggalt zəwwərat əd təṇafuten aggotnen ad awan-ərzəma a wa dər təṣṣəstanam kul mišan akfat-i tabarart a-tat-əzləfa!" 13 Maddan-əs ən Yaqub iḍgaz ətəwəjəjərgan ən tamaḍrayt nasan Dina as əjjəwwaban i Šəkem əd šis Xamor əkkrrasan tan. 14 Əṇṇan-asan: "Wər nəfreg ad-nakfu tamaḍrayt-nana aləs wər nəmməṇkad izləf-tat, id a di issiras-ana. 15 "Wər kawan-za-nakfu tərəddat-nana, ar s-ad-təsəmməṇkədam yayyan kul win əzdaɣnen aɣrəm a. 16 "Assaɣa di a-kawan-nakfu aššek-ana, nəzləf šin nawan, nəɣsər daɣ-wan, nəkrəs aɣrəf iyyan-da. 17 "Mišan as wər təqbelam ad-tammaṇkadam ad nətkəl tabarart-nana, naglu." 18 Əljəmat ten ogaman-tat id Xamor əd rures Šəkem. 19 Daɣ əḍḍəguz ən tara ən tabarart ən Yaqub issətrab Šəkem əlqəbulat n a wa daɣ-san itawagmayan. Ənta iṃos wa itawaṣofan daɣ ahan-nasan. 20 Ikka Xamor əd rures Šəkem edag wa n əṃənəy daɣ əmi n əɣrəm, əmməgradan i meddan n əɣrəm, əṇṇan: 21 "Meddan en ənniyen-ana alxer, ayyatanaq-qan ad-əɣsəran daɣ akal,əssəɣləyan daɣ-as.Akal elwa fall-ana nakkanay dər-san! Nəfrəg azalaf n ašš-essan, nakf-en šin nana. 22 "Mišan dər əššərəd n as meddan en wər z-əqbəlan tartit dər-na, nəqqəl aɣrəf iyyan-da ar s ad-əmmiṇkadan yayyan-nana kul šilat-nasan. 23 "Ardatana s ad-nəqbəl əššərəd-di, aṃaran as əɣsaran daɣ-na, əddi ihərwan-nasan d ərrəzaɣan nasan ad-əqqəlan in nana." 24 Əqbalan aytedan kul winn əɣrəm a wa dasan-iṇṇa Xamor əd rures Šəkem, aṃaran əmməṇkadan yayyan n əɣrəm. 25 Mišan əzəl wa n karad, daɣ əknan yayyan win əṃṃənkadnen təzzurt, ənkaran du maddanəs ən Yaqub əššin, iməqqaran ən Dina, Šimehon əd Lefi, ətkalan šikabiwen-nasan, əggazan aɣrəm wər nənked ad ənaqqan yayyan kul win t-əhanen. 26 Ənɣan Xamor iṃan-net əd rures Šəkem əs takoba, əbazan-du Dina daɣ ahan ən Šəkem, əglan dər-əs. 27 Maddanəs ən Yaqub saffaykan šiməɣsa, oɣan aɣrəm wa ijajjarganan tamaḍrayt-nasan. 28 Ətkalan eharay wa ənḍərran əd wa zuwwaran, d əzdan, d a wa ihan aɣrəm kul d əṣuf. 29 Oɣan, ewayan təgərgist-nasan kul, əd maddan-əsan əd təḍoden-nasan, d a wa ihan iṇan-nasan kul. 30 Iṇṇa Yaqub i Šimehon əd Lefi: "Təgam-i daɣ aššawaša, təgam-i ark aḍu dat Kəl-Kanan əd Kəl-Fəriz. Nak wər əleɣ ar təkəbəzzet ən meddan s iga adi əntanay as namannakan fall-i, əṣrayan-i, a-di-əhləkan nak d aɣaywan-in." 31 Mišan əṇṇan-as: "Wər nəfreg ad-nayyu aləs wa išaššalan tamaḍrayt-nana əd tənəssexrəmt."

Əddənet 35

TEWAƔLAY ƏN YAQUB BET-EL.

2 Iṇṇa Yaqub y aytedan-net əd win dər-əs əddewnen: "Əgərat-in aṣṣanaman win ɣur-wan əllanen, zəzdəgat, təsəṃṃəttəyam isəlsa! 3 Ad-nəfəl edagg a, ad-nakku Bet-El dad z-əkrəsa edagg ən təkutay i Məššina wa di-isannaflayan assaɣa wa ad əmaɣatara, iṣṣan daɣ-i edag oṣe." 4 Təzzar əkfan Yaqub aṣṣanaman win əlan kul, əd təzabaten ən təməzzugen kul id əṃosnat addabaratan. Iṇbal-tan Yaqub daw ašək igan eṣəm ela illan dagma n əɣrəm ən Šəkem. 5 Dəffər a wen əṣṣəntan əšikəl. Ixrab Məššina kəl ɣərman win tan ɣalayɣalaynen a di da fəlas wər ilkem awedan i maddan-əs ən Yaqub. 6 Yaqub əd win dər iddew kul oṣan-in Luz igan eṣəm tolas Bet-El, ihan akal ən Kanan. 7 Əddi ikras edagg ən təkutay, ig-as eṣəm El-Betel (almaɣna-nnet Məššina ən Betel) id dada a das-d-inafalal Məššina as iḍḍəggag y amaqqar-net. 8 Aba Dəbora taklit ən Raqqiyyetu, tətawaṇbal daw ašək illan daw betel, igan eṣəm elon as har harwa eṣəm-net Elon wa n Tala. 9 Inafalal-du Məššina tolas i Yaqub ɣur tawaɣlay-nnet Mesofotami, iga fall-as albaraka, 10 iṇṇ-as: "Eṣəm-nak Yaqub mišan dəffər azala ad-tagaɣ eṣəm Israyel." A di da fəl-as itawagga eṣəm Israyel. 11 Təzzar iṇṇ-as Məššina: "Nak Məššina di maqqaran zəddig. A fall-ak aga albaraka fəl ad ifələyləy əzzurriya-nnak. Əzzurriya-nnak di a daɣ-as tətəwəggu tamattay madeɣ tidawat ən təmattiwen. Agin mənokalan daɣ-as. 12 "Akal wa əkfeɣ Ibrahim d Isxaq, a-dak-akfa kay da, akfaq-qu y əzzurriya-nnak dəffər-ək." 13 Təzzar ig̣mad Məššina edag wa daɣ iššewal i Yaqub. 14 Issəɣta Yaqub daɣ adag wa sər-əs iššewal Məššina təhunt təzzar inɣal fall-as esmad iṃosan takutay, issəlal-tat widi, təqqal təṃətirt ən Məššina. 15 Təzzar iga adagg-en wa sər-əs iššewal Məššina eṣəm Bet-El (almaɣna-nnet Ehan ən Məššina).

TƏHUT ƏN BENYAMIN. IBA ƏN RAXIL. IBA N ISXAQ

16 Yaqub əd tələqqawen-net əg̣madan Bet-El. Daɣ tarrayt n əɣrəm n Efrata, daq-qu əggugan, təggaz Raxil šin ig̣uz n əṃzur, das-wər-nələmmid. 17 Alwaq wa daɣ fall-as təṣṣas talɣa təṇṇ-as təṇtut ta n tənakbalt: "Dawat, barar iyyan tolas!" 18 Mišan s iga di da təlla ɣur-əs taṃattant, aṃaran dad zama təgraw tu daɣ amazay wa, təg-as eṣəm Benoni (almaɣna ag talawayt-in) mišan abba-nnet ig-as eṣəm Benyamin (almaɣna ag əɣil). 19 Aba Raxil. Tətawaṇbal daɣ tarrayt n Efrata, s əmərədda aɣrəm di itawagg-as eṣəm Betlehem. 20 Issəɣta Yaqub təhunt təqqal təṃətirt fəl tasaṣkawt-net.Təṃətirt-en təmmunn fəl tasaṣkawt ən Raxil har azalada. 21 Dəffər awen iggəlat, ikras ahaket dənnəg Migdal-Eder. 22 As iɣsar Israyel daɣ aṃadal wa, itinəməṇsu Ruben əd Bilha, tawahayt n abba-nnet. Isla Israyel a di wər t-ogem. Ila Yaqub ṃaraw bararan d əššin. 23 Ila əd Leyya: Ruben, aɣafadday, dəffər-əs Šimehon, Lefi, Yuda, Issakar əd Zəbulun 24 Ila əd Raxil: Yusəf əd Benyamin. 25 Ila əd Bilha, taklit ən Raxil: Dan əd Naftali. 26 Ila əd Zilfa, taklit ən Leyya: Gad d Aššer. Əntanay da da maddanəs ən Yaqub win das-d-əhunen daɣ Mesofotami. 27 Oṣ-in Yaqub aɣaywan n abba-nnet Isxaq daɣ Mamre, daɣ Kiryat-Arba, iṃos əmərədda Xebron, dad iga Ibrahim d Isxaq təməɣsurt ən magaran. 28 Iga Isxaq təməddurt ən ṭameday n awatay d əṭṭamat təṃərwen, 29 təzzar aba-tu. Dəffər təɣrəst zagret ilkam i win əglanen. Əṇbalan-tu bararan-net fəl əššin-essan Esaw əd Yaqub.

Əddənet 36

ATTARIX N ƏZZURRIYA n ESAW

2 Izlaf Esaw šiḍoden ən Kəl Kanan, əṃosnen: Ada, elles n Elan, wa n aw Xiti, Oholibama, elles n Ana, tahayot ən Tsibon, wa n aw Xiwi, 3 əd Basmat, elles n Ismaɣil, taṃaḍrayt ən Nəbayot. 4 Ila d Ada Elifaz, ila əd Basmat, Rəhuhel, 5 ila d Oholibama Yehuš, Yalam, Korax. Bararan win kul əhuwan-du y Esaw daɣ akal ən Kanan. 6 Dəffər a wen itkal Esaw šiḍoden əd bararan əd təbararen-net, d aytedan kul n aɣaywan-net, əd hərwan əd təlawen kul šin sər-əs əggaznen daɣ akal ən Kanan, igla, innəmad akal iyyan iggugan amaḍray-nnet Yaqub, 7 fəlas ihərwan-nasan əknanen igət wəllen wər-tan-ewayan ṃəssadan n akal iyyan-da. 8 Esaw, igan eṣəm tolas Edom, iɣsar daɣ adɣaɣ wa n Sehir. 9 Ənta da əttarix n əzzurriya n Esaw, aṃaraw ən Kəl Edom, əɣsarnen daɣ akal n ədɣaɣan wa n Sehir. 10 Əntanay da iṣmawan ən maddanəs n Esaw: Elifaz, rures n Ada, taṇtut n Esaw, Rəhuhel, rures ən Basmat, taṇtut n Esaw. 11 Elifaz igraw bararan əṃosnen: Teman, Ɣomar, Tsəfo, Gatam, əd Kənaz. 12 Tawahayt n Elifaz, wa n agg Esaw, ila dər-əs Amalek. Win di bararan kul əzzurriya n Ada, ta ɣur Esaw. 13 Rəhuhel igraw bararan əṃosnen: Naxat, Zerax, Šamma, əd Miza. Win di bararan kul əzzurriya ən Basmat ta ɣur Esaw. 14 Oholibama, elles n Ana, tahayyot ən Tsivon, təṃos ta ɣur Esaw, teraw-as-du: Yehuš, Yalam, əd Korax. 15-16 Əntanay da iṣmawan ən xakəmitan win əganen daɣ əzzurriya n Esaw. Elifaz, wa n aɣafadday-nnet, eraw xakəmitan ən Kəl Edom əṃosnen: Teman, Ɣomar, Tsəfo, Kənaz, KoraxGatan, Amalek. Əṃosan əzzurriya n Ada dd Esaw. 17 Rəhuhel eraw xakəmitan wiyyad ən Kəl Edom əṃosnen: Naxat, Zerax, Šamma əd Miza. Əṃosan əzzurriya ən Basmat d Esaw. 18 Oholibama, elles n Ana, ta ɣur Esaw, teraw ənta da xakəmitan əṃosnen: Yəhuš, Yalam, Korax. 19 Ənta əddi da əzzurriya n Esaw əd xakəmitan-net, win fəl təga tamattay ta n Kəl Edom. 20-21 Aytedan win d azzarnen s akal wa n Edom əṃosan əzzurriya ən Sehir wa n aw Xori. Əntanay da iṣmawan ən xakəmitan-nasan: Lotan, Šobal, Tsifon, Ana, Dišon, Etser, Dišan. 22 Maddanəs ən Lotan əṃosan: Xori əd Xamam. Ila Lotan tamaḍrayt, təgat eṣəm Timna. 23 Maddanəs ən Šobal əṃosan: Alfan, Manaxat, Ebal, Šefo, d Onam. 24 Maddanəs ən Tsifon əṃosan: Aya d Ana. Ana ad d-isaffaggan šiṭṭawen n aṃan daɣ taṇeray ɣur təməḍint-net əzdan ən Tsifon, wa n abba-nnet. 25 Maddanəs n Ana əṃosan: Dišon d Oholibama, ta n tabarart-net. 26 Maddanəs ən Dišon əṃosan: Xemdan, Ešban, Itran əd Kəran. 27 Maddanəs n Etser əṃosan: Bilhan, Zafan d Akan. 28 Maddanəs ən Dišan əṃosan: Uts d Aran. 29-30 Əntanay əddi xakəmitan ən Kəl Xori daɣ aṃadal ən Sehir əs təzunen ən taɣmaren-nasan: Lotan, Šobal, Tsibon, Ana, Dišon, Etser, Dišan. 31-39 Əgan mənokalan daɣ akal n Edom dat igi-nasan daɣ Kəl Israyel. Əntanay da iṣmawan ən mənokalan win ənasalkamnen daɣ Edom: Bela, ag Behor, n əɣrəm ən Dinhaba, dəffər iba-nnet, Yobab, ag Zerax, n əɣrəm ən Botsra, dəffər iba-nnet, Xušam, n akal ən Kəl Temani, dəffər iba-nnet, Hadad, ag Bədad, n əɣrəm n Afit, irza Kəl Midyan daɣ əṣuf ən Mohab, dəffər iba-nnet, Samla, n əɣrəm ən Masreka, dəffər iba-nnet, Šahul, n əɣrəm ən Rəxobot fəl agarew, dəffər iba-nnet, Bahal-Xanan, agg Akbor, dəffər iba-nnet, Adar, n əɣrəm wa n Fahu, taṇtut-net Məhetabel təṃos elles ən Matred, tahayot ən Me-Zahab. 40-43 Əntanay da xakəmitan win əganen daɣ əzzurriya n Esaw əs tawšeten-nasan, əd kalan-nasan, d əsṃawan-nasan: Timna, Alfa, Yətet, Oholibama, Ela, Finon, Kənaz, Teman, Mibtsar, Magdyel, d Iram. Əntanay di xakəmitan n Edom səməsəɣsar nasan daɣ kallan win əhan. Ənta əddi əttarix n Esaw, əmaraw ən Kəl Edom.

Əddənet 37

TARGƏTEN ƏN YUSƏF

2 Ənta da əttarix ən maddanəs ən Yaqub. Yusəf iṃos abi ilan ṃaraw elan d əṣṣa, faw itakku təməḍint ən hərwan nasan iddew əd məqqaran-net maddanəs ən Bilha əd Zilfa, šiḍoden n abba nnet. Faw itaway du i ši-s isalan n arak təṇṇawen šin əgannin. 3 Israyil(eṣəm wahaḍan ən Yaqub) iṣṣof Yusəf bararan-net kul win haḍatnen fəlas tušaray-net a daq q igraw. Ig'as takatkat təknat šihussay. 4 Ənayan məqqaran-net as əntanay iṣṣof tan ši-ssan Yusəf, təzzar əgzaran tu har as abas əfragan dər-əs ələsan takkayt. 5 Iga Yusəf targət, imal asan tat, təzzar əsannahalan tu gezzar. 6 Iṇṇ'asan: "Səsəmat i ad awan əməla targət ta əgeɣ, 7 iṃan nana a nayaɣ nəha šiwəgas nətaqqan šibolasen n alkaman, as din əgreɣ təbolast ta nnu təbdad, əkkanat tat du šin nawan əɣalayɣalaynat tat, əssəjadnat as." 8 Əṇṇan as məqqaran-net: "Əngəm kay a z iqqəlan əmənokal nana, təxkəmaɣ ana?" Əsannahalan tu məqqaran-net gezzar wəllen fəl tərgət ta sər-san iga da, d amel wa dasan tat iga. 9 Ilas Yusəf igi ən tərgət iyyat imal tat i məqqaran-net. Iṇṇa: "Əgeɣ targət iyyat tolas təṃosat as ənaya təfuk əd təllit d eṭran əṃosnen maraw d iyyan, a di sajadnen." 10 Targət ta imal i məqqaran-net da, imal tat i ši-s ənta da. Iharaššat tu ši-s iṇṇ'as: "Ma iṃos almaɣna ən tərgət ta? Mərda nnak ad ak nəssəjəd nak, d anna nak əd məqqaran nak?" 11 Təzzar əmmənzaɣan tu məqqaran-net mišan ši-s imməɣras in ikiṭṭəw targət ta.

YUSƏF ITAWAZANZ IN ƏS MASAR

12 As əzəl iyyan əglan məqqaran-net əḍanan eharay ən ši-ssan daɣ aṃadal ən Šəkem. 13 Iṇṇa Israyil i Yusəf: "Iməqqaran nak wərgeɣ əkkan təməḍint əs Šəkem, ayaw a kay zəmmizəla sər-san." Ikkəwan as Yusəf, iṇṇ'as: "Nak da." 14 Iṇṇ'as: "Aglu əṣṣən iməqqaran nak əɣlasan, əntanay d aharay nasan, təqqəla du təməlaɣ i. Təzzar immozal Yusəf, ifal aɣlal wa n Xebron ikka Šəkem. 15 Ijiwankat as t igraw aləs iyyan, ixrak daɣ əṣuf. Iṇṇ'as: "M'as təṣaggada?" 16 Iṇṇ'as Yusəf: "Iməqqaran nin as əṣaggada, təfraga ad i təməla edag wa daɣ əssəḍanan." 17 Iṇṇ-as aləs: "Əg̣madan edag wa fəlas əsallaɣ asan as əṇṇan:' Əndawatana aṃadal wa n Dotan!'" Iggaz Yusəf ədəriz ən məqqaran-net har tan in oṣa daɣ Dotan. 18 As t ənayan daɣ igəg, izay tan in, əgan eɣaf fəl at t anɣin. 19 Ənamaṇṇan gar-essan: "Əməggi ən tərgəten den ad d izayan den. 20 Anɣiwatanaq qu a tu nəgər daɣ iyyat daɣ təgaziwen a, ad naṇṇu əmudar at t itšan, ad nəṣṣən a wa z'əqqəlnat tərgəten-net." 21 Isl asan Ruben, igmay d efsan-net iṇṇ'asan: "Ad wər tagim iṃan-net." 22 Ilas iṇṇ'asan: "Ad wər tənɣəlam azni nnet, əgərat t in ɣas daɣ tagaza a təhat əṣuf da, da wər das təɣšedam arat." Ruben ira at t assafsu har t issuɣəl i ši-s. 23 As d ewad Yusəf iməqqaran-net əzzafan tu əkkaṣan daɣ-as takatkat-net ta təknat šihussay izlag. 24 Təzzar ədkalan tu əgaran tu daɣ tagaza wər əhen aṃan. 25 Dəffər adi əqqiman ad əṭattin as d ətkalan aṣawad nasan, ənayan taɣlamt ən Kəl Ismaɣil a du təfalat aṃadal ən Gilad. Olaman nasan əggiggan ilalan əganen daɣ məglan d aḍutan əzodnen, əgan anamod ən Masar. 26 Təzzar iṇṇa Yuda i məqqaran-net: "Ma dana z'aknu ad nanɣu amaḍray nnana nəɣbər azni nnet? 27 Əndawat a t in nazzanzu i Kəl Ismaɣil, da wər das nəɣšed arat, fəlas amaḍray nnana a iṃos, nəṃos dər-əs arat iyyanda." Təzzar əṭṭafan məqqaran-net batu ta, ənamarḍan dər-əs fall-as. 28 As d okoyan mazanzan wiyyaḍ ən Kəl Midyan, əkkasan du Yusəf daɣ tagaza, əzzənzan t in i Kəl Ismaɣil ṣanatat təmərwen ən tamma n əzrəf. Ewayan tu Kəl Ismaɣil win əs Masar. 29 Iqqal du Ruben tagaza inay as Yusəf wər tat iha. Təzzar irmaɣ ad izazarrat isəlsa nnet. 30 Iqqal iməḍrayan-net, iṇṇ'asan: "Barar wər t'illa! Əmərədda, nak ma z'aga?" 31 Təzzar əgzaman əzolaɣ ədkalan takatkat ən Yusəf, əssəlmaɣan tat daɣ əzni nnet. 32 Əsassawayan takatkat ta təknat šihussay əs ši-ssan, əṇṇan as in: "A wa da a din nog̣az əṣṣən kud takatkat ən barar nak adi wala." 33 Izday tat iṇṇa: "Takatkat ən barar in a wa! Əmudar n əmətši at t'itšan! Yusəf barar in iqqal idesan immətša! 34 Ad izazarrat Yaqub telassay-net fəl tərəmmeq, iggaz afartay ən rur-es har ig'azzaman aggotnen. 35 Ad gammayan bararan-net əd təbararen-net ket nasan ad t'əsəssikəyan tərəmmeq mišan ugay, iṇṇa: "Kala kala, har faw əheɣ afartay iket wər əlkema i barar in s alaxirat." Imməɣras in ihallu fall-as. 36 Siga wen Yusəf əzzənzan t'in Kəl Midyan daɣ akal wa n Masar y aləs igan eṣəm Fotifar illan ɣur Firɣawna, iṃos əmuzar ən mag̣azan-net ən nammagaran.

Əddənet 38

YUDA ƏD TAMAR

2 Aɣrəm wen da a daɣ inay Yuda tabarart n iyyan daɣ Kəl Kanan igan eṣəm Šuwa, təzzar izlaf tat, inamaṇsa dər-əs. 3 Təga tadist, təggaz aṃzur ən barar, ig'as eṣəm Er. 4 Təga tadist tolas, təggaz aṃzur ən barar təg'as eṣəm Onan. 5 Təlas igi ən tədist, ihu du barar təg'as eṣəm Šela. Barar wa as ihu Yuda iha aɣrəm ən Kəzib. 6 Izzəzlaf Yuda aɣafadday-net Er tanṭut təgat eṣəm Tamar. 7 Mišan Er, aɣafadday ən Yuda, itagg' arak mazalan wər oggem Məššina, təzzar eway du sər-əs taṃattant. 8 Təzzar iṇṇa Yuda y Onan: "Aglu, nəməṇsu əd tənṭut n amaqqar nak, ad tagaɣ əzzəbun n ələggus, tagaɣ əzzurriya y amaqqar nak." 9 Onan iṣṣanan as əzzurriya wa wərgeɣ i nnet, id inamaṇsa əd tənṭut n amaqqar-net ad issənɣəl daɣ aṃadal fəl ma d'iga əzzurriya y amaqqar-net. 10 Arat wa wər t oggem Məššina, təzzar eway du sər-əs taṃattant ənta da. 11 Iṇṇa Yuda i təḍaggalt-net Tamar: "Əggəz afartay daɣ ahan n abba nnam har idwəl barar in Šela." Fəlas iksud ad agu barar-net wa da taṃattant a əgan məqqaran-net. Təgla Tamar, təɣsar ɣur ši-s. 12 As təga tamert tagget aba tabarart ən Šuwa, tanṭut ən Yuda. As tu tokay tərəmmeq ən taṃattant ən taɣur-əs, igla ənta Yuda, iddew d əmidi-net Xira wa n Adulam, əkkan Timna, edag wa daɣ du tətawakkas təḍuft n ayfəḍ-net. 13 Ittəmal adi i Tamar, itawaṇṇ as əḍaggal-net iha tarrayt idag sas Timna, fəl ikus ən təḍuft n ayfəḍ-net. 14 Təzzar təkkas isəlsa-nnet win n afartay, təssəwar afər fəl at təg̣məd tazdit, təqqim dagma n əṣihar ən tarrayen n Enayim, aɣrəm ihan tarrayt ta n Timna, fəlas togga as Šela idwal, mišan harwa da wər tat itawazazlaf. 15 As tat inay Yuda iɣil tənəssexrəmt fəlas udəm-net a təssəlsa. 16 Ikk'et fəl afay ən tarrayt iṇṇ'as: "Əndam a dər-əm nəməṇsa," fəlas wər iṣṣen as a wa təḍaggalt-net. Təṇṇ'as: "Ma di za takfa tənəməṇsa dər-i." 17 Iṇṇ-as: "Ad am in əssəwəta aynəs daɣ aharay nin." Təṇṇ-as: "Ardeɣ mišan dər əššərəd n a di takfa təməṭirt har i t'idu təssəwəta." 18 Iṇṇ'as: "Ma təṃos təməṭirt ta dam z'aga?" Təṇṇ-as: "Ad i takfa əjajwəl nak əd təzarkaten-net, əd təburək a təṭṭafa da." Ikf-as-tan. Təzzar inamaṇsa dər-əs, təga tadist. 19 Təbdad, təgla, təkkas afər wa təssəwar, təqqal isəlsa-net win afartay. 20 Issəwat Yuda aynəs əmidi-net wa n Adulam fəl ad d'awəy ɣur tənṭut kayatan win təṭṭaf əṃosnen təməṭirt. Mišan wər tat in og̣ez. 21 Iṣṣəstan dər-əs aytedan win əɣsarnen Enayim. Iṇṇ-asan: "Ma təga tənəssexrəmt as kala təwar efay ən tarrayt ta?" Əṇṇan'as: "Wər kala a tu təmal tənəssexrəmt da." 22 Iqqal Yuda imal as as wər tat igrew, amaran aytedan da əṇṇan wər təha tənəssexrəmt akal en. 23 Iṇṇa Yuda: "Təṭṭəfet aratan win ɣur-əs, fəlas wər areɣ ad əggəzan aytedan ši nnu. Aynəs za əssəwataɣ as t'in mišan wər tətawagraw." 24 As əganat karadat təlil dəffər adi ittəmal i Yuda as təḍaggalt-net Tamar təssəxram, təga tadist. Iṇṇa Yuda: "Tətəwəkkəset du, tətəwəsəqqədet." 25 Amazay wa din tətawakkas təzammazal s əḍaggal-net təṇṇ'as in: "Awedan wa ilan aratan a ənta a di igan tadist, əgmaya daɣ-ak ad təṣṣəna kud təzdayaɣ ejajwəl a əd təzarkaten-net əd təburək a, təməlaɣ i du məšši-ssan." 26 Izday tan, Yuda iṇṇa: "Tanṭut ta təla fall-i tidət fəlas nak a tat wər nəzzəzlaf i barar in Šela." A iga adi wər kala a dər-əs ilas ənəməṇsa. 27 As tənamahaz d iguz n əṃzur itawaṣṣan as eknewan a za tilu. 28 Amazay wa ad tətaggaz aṃzur ig̣mad du əfus ən barar iyyan təqqan tənṭut ta n tənakbalt tawšet ən barar a əs tanallay zaggaɣat fəl at təssuṣən as ənta ad d'azzaran. 29 Mišan issoɣal in əfus-net, azzar as du əmidi-net təhut. Təzzar təṇṇ'as tənakbalt: "Kay tərzeɣ du tarrayt iṃan nak!" Adi da fəlas itawagg'eṣəm Fares. 30 Ihu du əmidi nnet, w'as təqqan tanallay zaggaɣat daɣ tawšet-net, itawagg'as eṣəm Zarax.

Əddənet 39

YUSƏF ƏD FOTIFAR

2 Iṣṣan Əməli daɣ Yusəf, iqqal əmarzaɣ, iha ehan ən məšši-s. 3 Igr'in məšši-s as iṣṣan Əməli daɣ-as, irzaɣ arat kul wa itaggu. 4 Igraw Yusəf saɣmar ɣur məšši-s ig'ay amaššaɣal n ənaflis-net. Isannaṭṭaf tu əd təɣawšiwen kul šin n ahan-net. 5 Den da ad d'izazzabbat Əməli albaraka fəl ahan n aw Masar wa, fəl əddəlil ən Yusəf. Ig'Əməli tolas albaraka fəl a wa ihan aɣaywan-net kul harkid təwəgas-net. 6 Iṣannaṭṭaf təla-net kul əd Yusəf har as abas t'iwar ar teṭṭay. Aṃaran ənta Yusəf təhossay azzat-net, igraw tablalt. 7 Dəffər a di təṇkar tənṭut ən məšši-s ən Yusəf təla du sər-əs əṇṇiyat, təgmay daɣ-as a dər-əs inəməṇsu. 8 Ugay, iṇṇ'as: "Wər təhəṇṇiyaɣ əsənnəṭṭəf wa di iga məšš-i d ar-es kul fəl təfləst a di iga. 9 Wər t illa wa di ogaran da, arat kul əle turagat-net ar iguz ən batu ən tənṭut-net. Ənnar əddəlil ətagga ark əmazal a ogdan d a wa, iṃosan təmazrəyt ən Məššina?" 10 Dər iga wen da təgla faw təgammay daɣ-as a dər-əs inəməṇsu mišan wər as iṣəsim. 11 Har əzəl iyyan wər t illa awedan waliyyan daɣ kəl ahan iggaz du ehan fəl a daɣ-as aknu əššəɣəl iyyan. 12 Təzzar təbaz t'əs takatkat-net təṇṇ'as: "Ayaw nəməṇsu dər-i!" Iššəlw'as in i takatkat, ozal, ig̣mad. 13 As din təgra as oyya as du takatkat, iḍḍəggag, 14 təzzar təɣra ddu aytedan n aɣaywan, təṇṇ'asan: "Təhaṇṇayam! Immeway du sər-na aw Ibri iyyan fəl a dana isaknu məlka: Fəlas iki a di du-iga igmay daɣ-i a dər-əs nəmaṇsa mišan əsagɣare fall-as. 15 As di isla as əsagɣare oyya ddu takatkat-net ɣur-i, ozal, ig̣mad." 16 Təṭṭaf takatkat ta har d oṣa aləs-net. 17 Təzzar təssoɣal as əlqissat ta təṇṇ'as: "Akli wa n aw Ibri wa du tewaya sər-na ikk'i du a di isaknu məlka. 18 Amazay wa ad əsagɣare oyya ddu ɣur-i takatkat-net, iḍḍəggag. 19 As das təɣrad igi ən salan kul iggaz t'alham. 20 Isaṭṭarmas du Yusəf ig'ay daɣ kasaw wa əhan məskəsa n əmənokal, irtay dər-san.

YUSƏF IHA KASAW

21 Iṣṣan Əməli daɣ Yusəf, ig'as arraxmat, issəɣmar t'əmuzar ən kasaw. 22 Təzzar, issəɣlaf əmuzar ən kasaw Yusəf iməskəsa kul, a wa itaggan kul ənta a ɣur du itakay. 23 Əmuzar ən məskəsa wər isəɣrid fadda əššəɣəl ən Yusəf fəlas Əməli a daɣ-as iṣṣanan, irzaɣ arat kul wa itaggu.

Əddənet 40

2 Təzzar iggaz t'alham nasan. 3 Ig'en Firɣawna ɣur əmuzar ən mag̣azan, daɣ kasaw, wa iha Yusəf. 4 Issəɣlaf tan əmuzar ən mag̣azan i Yusəf innəṭṭaf dər-san, har əgan azzaman daɣ kasaw. 5 Daɣ ahaḍ iyyanda imuzaran win den əgan targət daɣ kasaw s akk iyyat d almaɣna-net. 6 As ig'aɣora oṣ'en du Yusəf, inay tan əzikanzaran. 7 Təzzar iṣṣəstan tan: "Ma fel təzikanzaram azalada?" 8 Əjjəwwaban-as: "Akk iyyan daɣ-na əd tərgət-net amaran wər t'illa awedan wa ifragan emel nasnat. Iṇṇ'asan Yusəf: "Ifrag Məššina a dawan t akfu. Magaradat i əs tərgəten nawan." 9 Imməgarad as əmuzar ən maššaɣalan win šašwinen Firɣawna əs tərgət-net: "Ənaya dat-i ašək n əzzəbib. 10 ašək en ila karad zəlan. Da da ad inzar a tu təlsa təjigay, d əzzəbiban əŋŋanen. 11 Takabart ən Firɣawna təha əfus in, əṇkada du əzzəbiban win, əzmeq qan daɣ takabart, əzzalaɣ as tat in." 12 "Ənta almaɣna ən tərget-nak, iṇṇa Yusəf, izəlan win karad n ašək əhan edagg ən karad aḍan. 13 Daɣ karad aḍan Firɣawna a kay akfu atkul n almaqqam nak, issuɣəl kay əššəɣəl nak, təfrəga a das tələsa izul ən takabart, s əmmək w'as das tat tətazzala anin. 14 Amaran a di in wər taṭṭawa as təkna taɣra nnak, zəzəd amagarad sər-i i Firɣawna, təkkəsaɣ i in daɣ kasaw a. 15 Fəlas əmətkəla du s əššil daɣ akal ən Kəl Ibri, aṃaran edag wa ənta da wər əmmozala a di igan daɣ kasaw." 16 Assaɣa w'ad iṇay əmuzar ən maššaɣalan win šatšinen Firɣawna Yusəf as ikfa almaɣna ihossayan targət, iṇṇ'as: "Nak da orge. Daɣ tərgət in tawaya fəl aɣaf in karadat təsayyen əhanat təgəlwen šin əzodnen. 17 Daɣ tasayt ta n afalla əhan tat i Firɣawna ənnuɣan kul ən təgəlwen šin əzodnen, mišan taṣin du g̣ədad, ətaṭṭin tanat daɣ tasayt təwarat eɣaf in." 18 "Ənta da, iṇṇ'as Yusəf, almaɣna n adi: šisayyen šin karadat adi karad aḍan. 19 Daɣ karad aḍan ad ikkəs Firɣawna eɣaf nak, iššiləy kay daɣ ašək, atšin g̣ədad iṣan nak." 20 Əzəl wa n karad iṃos amud ən təhut ən Firɣawna, iɣra ddu imaššaɣalan-net iga ddu daɣ-san əmuzar ən win tu šašwinen d əmuzar ən win tu šatšinen, win əhanen kasaw. 21 Issoɣal əmuzar ən win tu šašwinen əššəɣəl-net, ənta deɣ izzal takabart i Firɣawna, 22 Amaran əmuzar ən win tu šatšinen iššolay tu, iɣsal du a wa dasan iṇṇa Yusəf. 23 Mišan əmuzar ən win tu šašwinen wər d'ikta Yusəf, iṭṭəw t'in.

Əddənet 41

TARGƏTEN ƏN FIRƔWANA

2 Inay əṣṣayat šitan əg̣ammadnat t'idu əhossaynat əddəratnat ənnaznat əḍḍannat daɣ taddalət. 3 Aṃaran əg̣madnat du šiyyad əṣṣayat Ənnil əbrarnen əlbaknat əkkanat šin n azzarnen əbdadnat dagma-nasnat daɣ təšəšwit n Ənnil. 4 Aṃaran šitan šin əbrarnen əlbaknen, ətšanat əṣṣayat šin hossaynen əddəratnen. Təzzar iṇkar du Firɣawna daɣ etəṣ. 5 Iqqal etəṣ ilas targət, inay: əṣṣayat təɣaɣanen əṭfasnen əhossaynat idkal tanat agabal iyyanda. 6 Dəffər adi šiyyaḍ əṣṣayat əṣṣumnen issiqqad-tanat əhud, ədwalnat du dəffər šin azzarnen. 7 Əlmaznat təɣaɣanen šin əṣṣumnen šin n əṣṣayat əṭfasnen zawwarnen. Iṇkar du Firɣawna, igr'in as awa targət. 8 As affaw da Firɣawna irriddad, isassaɣara ddu imaššaɣawan əd muṣanan kul ən Masar. Imməgrad asan əs tərgət-net. Mišan waliyyan a t'ikfan almaɣna nnet. 9 Təzzar ibdad du əmuzar ən maššaɣalan win tu šašwinen iṇṇa i Firɣawna: "Ad assakta azala alxatatan in win okaynen. 10 Əzəl iyyan iggaz kay alham in nak d əmuzar ən maššaɣalan win kay šatšinen, təgeɣ ana daɣ kasaw ɣur əmuzar ən mag̣azan nak. 11 Norga nak dər-əs ahad iyyanda əkkullu ən tərgət d almaɣna nnet. 12 Kasaw wen nənimah'ay d iyyan daɣ Kəl Ibri ašku wa n əmuzar ən mag̣azan nak. Nəmməgrad as əs tərgəten nana təzzar iffəssar anaq qanat s akk iyyan a wa təṇṇa tərgət-net. 13 Ənta əmmək wa as danaq-qanat iffəssar iṃos a wa: Nak issoɣal i əššəɣəl in, amaran ənta itawašalay." 14 Firɣawna izammazal, ad itəwəɣru Yusəf. Itawakkas du daɣ kasaw, ilza, isaṃṃattay isəlsa. Təzzar ibdad du dat Firɣawna. 15 Iṇṇa Firɣawna i Yusəf: "Nak orge, amaran ab'i i di tanat iffəssaran, mišan əsləɣ as kay tətafassara targəten. 16 Ijjəwwab as Yusəf, iṇṇ'as: "Wərge nakku, kala kala ar Məššina a dak z'iməlan təkəbbert ta təge." 17 Iṇṇa Firɣawna i Yusəf: "Daɣ tərgət in aṇay a əgeɣ as əbdada daɣ ṭama n Ənnil, 18 har din əṣwada daɣ əṣṣayat šitan əddəratnen əhossaynen as t'idd əg̣madnat. Ənaznat ənbarnat daɣ taddalət. 19-20 Ənaya tolas šiyyaḍ əṣṣayat ənšašnen, əbrarnen wəllen, əlbaknat, as wər kala ad ənaya tulat nasnat daɣ Masar. Šitan šin, əlkamnat du i šin azzarnen əddəratnen ətšanat tanat. 21 Əɣradnat iguz ən tədusen nasnat mišan wər dasnat tanat təha təṇfa fəlas əglanat əbrarnat. Təzzar əṇkara du daɣ etəṣ. 22 Əlasa orgeɣ ənaya əṣṣayat təɣaɣanen əṭfasnen əhossaynat əwarnat agabal iyyanda. 23 Dəffər adi šiyyaḍ əṣṣayat əlliswaynen əṣṣumnen, issiqqad tanat əhud, ədwalnat du dəffər šin azzarnen. 24 Əṇkarnat təɣaɣanen šin əṣṣumnen əlmaznat šin əṭfasnen. targəten šin əmalaq qanat i maššaɣawan mišan wər tan iha i di imalan almaɣna nasnat. 25 Iṇṇa Yusəf i Firɣawna: Firɣawna targəten šin almaɣna nasnat iyyanda. Məššina a iran ad ak iməl arat w'as oṭas igi nnet. 26 Əṣṣayat šitan šin di əhossaynen adi əṣṣ'elan, aṃaran əṣṣayat təɣaɣanen šin əhoṣṣaynen əntanatay da əṣṣ'elan: targət iyyatda. 27 Əṣṣayat šitan šin d əg̣madnen agarew daɣ tilkamat əṃosnen šin əlbaknen, əbrarnen, adi əṣṣ'elan, aṃaran əṣṣayat təɣaɣanen šin əṣṣumnen issiqqad tanat əhud adi əṣṣ'elan ən laz. 28 A wa da a dak əṇṇeɣ ihogan as Məššina imal ak a wa z'agu. 29 Ad d'aṣin əṣṣ'elan ən tewant daɣ akal ən Masar kul. 30 Əlkəman asan əṣṣa ən laz har din aṭṭawin aytedan tewant ta ṇad, təg̣məd təṇfa akal. 31 A wa z'agu laz daɣ igi, ad in aṭṭawin aytedan tewant ta as kala ad təga. 32 Tišit ən tərgət ta ṣanatat ənta a isannafalalan as Məššina isigatakkat taṇat-net, aṃaran ad d issətrəb azzaman win. 33 Əmərədda ihor d ad təsənnəfrəna aləs n əməli ən tayttay a za təssənnəṭṭəfa əd taṇat n akal ən Masar ket-net. 34 Ihor tolas at tətkəla imaššaɣalan daɣ akal kul fəl a du tabazan təzunt ta n ṣəmmosat n a wa talayan aytedan daɣ təwəgas nasan daɣ elan win n əṣṣa ən tewant. 35 Əššidəwanet irawan ən sudar kul daɣ elan ən tewant win d əzaynen da, əššidəwanet alkama daɣ ɣərman win tizart ən Firɣawna, iqqəlet šiɣebəren, ag̣g̣əzanet tu. 36 Isudar win ad əqqəlan šiɣebəren y elan win n əṣṣa ən laz win z aginen daɣ akal ən Masar. As iga di akal wər tu z ihlək laz. 37 Təg̣raz batu ta i Firɣawna d aytedan-net. 38 Iṇṇa Firɣawna y aytedan-net: "Mənid za nəgrəw aləs olan əd wa, iha iṇfas ən Məššina?" 39 Iṇṇa Firɣawna i Yusəf: "Azzama issoṣan kay Məššina daɣ aratan win, wədi wər t illa awedan n əməli ən tayttay ar kay. 40 Kay a z izaran y aytedan in, iṭṭəf akal kul taṇat nak, nak taɣmar ɣas as kay z agəra." 41 Iṇṇa Firɣawna i Yusəf: "Əmərədda əgeq qay əmuzar ən Masar." 42 Ikkas du Firɣawna təsənḍərt daɣ aḍad-net ig'et daɣ wa n Yusəf. Ig'as telassay mallat təhossayat, iqqan as ṭakaza n urəɣ. 43 Issəwan tu taṃara-net ta n ṣanatat təṃosat amalankay ərkaban əggəsan, ta iggan ənəmmehəz-net, əsagɣaren dat əs meddan iyyad əṇṇan: "gərəffətat!" Təməwit ta da as issoḍaf Firɣawna Yusəf taṇat n akal ən Masar kul. 44 Iṇṇa Firɣawna tolas i Yusəf: "Nak Firɣawna a ṃosa aṃaran ətkalaɣ ak əlwaši n as wər t illa awedan wa za isəffərəkrəkan arat daɣ akal ən Masar kul ar əs turagat nak." 45 Iga i Yusəf eṣəm Tsafnat-Fanex, təzzar izzəzlaf tu Asnat elles ən Foti-Fera əlfəqqi n əɣrəm wa n On. Təzzar iṇkar du Yusəf iššokal daɣ aṃṃas n akal ən Maṣar as iṭṭaf taṇat-net kul. 46 Yusəf ila karadat təṃərwen n awatay as d immeway i Firɣawna, əmənokal ən Masar. Ig̣mad du Yusəf dat Firɣawna iššokal daɣ aṃadal wa n Masar kul. 47 Daɣ elan win n əṣṣa ən tewant, šiwəgas əganat amaknaw olaɣan. 48 Ad išadaw Yusəf isudar kul daɣ elan win di n əṣṣa daɣ akal ən Masar. A tan iɣabbar daɣ ɣərman. Əkkullu n əɣrəm ad iššidəw daɣ təwəgas šin t'əhoznen. 49 A wa iga alkama wa iɣabbar daɣ igət ogda əd təblalen n aṃadal ən ṭama n agarew, wər ifreg əšiḍən-net fəl iba ən təla-net əket. 50 Dat azzaman win laz igraw Yusəf əššin bararan əd tənṭut-net Asnat, elles ən Foti-Fera əlfəqqi n əɣrəm wa n On. 51 Barar-net wa n aɣafadday ig'as eṣəm Mənašše fəlas iṇṇa: "Məššina di in isaṭṭawin tamaɣatirt in kul d aɣaywan nana kul." 52 Wa n əššin ig'as eṣəm Efraym fəlas iṇṇa: "Ikf i Məššina aratan daɣ akal wa daɣ ənaya ark aṇay." 53 Əɣradan əṣṣ'elan win tewant ɣas, 54 ənṭan win laz əs təməwit as tan imal Yusəf. Iga laz daɣ kallan kul, wa n Masar ɣas a əhan sudar. 55 As iggaz laz akal wa n Masar kul ənta da, təzzar əkkan Kəl Masar Firɣawna, sakkarayan fall-as. Iṇṇ'asan: "Aglat, akkat Yusəf, tagim arat wa dawan z aṇṇu kul." 56 As iɣrad laz ḍəgguz n akal kul olam Yusəf šiɣebəren ši ṇad iga da, ad in izanzu alkama i Kəl Masar. Ikna laz ḍəgguz n aytedan daɣ Masar kul. 57 A du gallan aytedan daɣ kallan kul əgammayan du alkama əs Masar əzanzin t in ɣur Yusəf, fəlas laz ikallan kul as tan iḍgaz.

Əddənet 42

ƏŠIKƏL W'AZZARAN ƏN MADDANƏS ƏN YAQUB ƏS MASAR

2 "Nak əsleɣ as Masar ih'et alkama, ərəsat tat, zanzat ana du daɣ-as a dana wər anɣu laz." 3 Ərasan ṃaraw məqqaran ən Yusəf sas Masar ad d azzanzin daɣ-as alkama. 4 Yaqub wər dər-san iššedaw Benyamin wa n amaḍray ən Yusəf fəlas iṇṇa iksud a tu təgrəw təkma iyyat əntada. 5 Əglan maddanəs n Israyil əddewan d aytedan wiyyaḍ əntanay da əgmaynen alkama fəlas akal ən Kanan əntada ewad t'in laz. 6 Yusəf ənta azzaran y akal, ənta a innəṭṭafan əd taɣawšay ta n nazzan n alkama y aytedan kul win n akal. Iməqqaran-net as t'in oṣan əssəjadan dat-əs daɣ aṃadal. 7 Inay Yusəf iməqqaran-net ɣas izday tan mišan iṣṣəkn'en as wər tan izday, iharaššat tan iṇṇ'aṣan: "Məni du təfalam?" Əjjəwwaban as, əṇṇan as: "Akal wa n Kanan a du nəfal fəl a du nəzzanzu isudar." 8 Yusəf izday iməqqaran-net mišan əntanay wər t'əzdayan. 9 Iktad du Yusəf targəten ši ṇad itag sər-san, təzzar iṇṇ'aṣan: "Kawanay inaṣṣasaman a təṃosam, toṣam du fəl ad tənəyam idaggan win ərkamnen daɣ akal." 10 Əṇṇan as: "Kala kala əmizwar, eklan nak nakkanay, aṣṣa ɣas a du nəga ad nazzanzu isudar. 11 Nakkanay ket nana abba nnana iyyanda, nakkanay aytedan ən təfləst a nəṃos, wər nəṃos inaṣṣasaman." 12 "Kala, kala, iṇṇ-asan, toṣam du fəl ad tənəyam idaggan win ərkamnen daɣ akal!" 13 Əjjəwwaban as: "Nakkanay eklan nak ṃaraw-ena d əššin eraw ana aləs iyyanda ən Kanan. Amaḍray nnana wa ənḍərran noyyay in ɣur abba nnana, aṃaran wa das waššaran aba tu." 14 Iṇṇ-assan Yusəf: "Nak adi da a dawan əṇṇe kawanay inaṣṣasaman a təṃosam. 15 Aṃaran a kawan ajjarraba: ' Əhadaɣ awan s eṣəm ən Firɣawna kud təfalam da iket wər di d oṣa amaḍray nnawan. 16 Saglat iyyan daɣ wan a t'id'awəy, kawanay aṃaran at takkim kasaw, a kawan ajjarraba har əṣṣəna kud a wa di təgannam tidət wala bahu, as wər iga di əhada s eṣəm ən Firɣawna as kawanay inaṣṣasaman." 17 Ig'en daɣ kasaw har əgan karad aḍan. 18 As ig'əzəl wa n karad, iṇṇ'asan Yusəf: "Agat a wa dawan z aṇṇa, a kawan ayya təddaram, fəlas Məššina a əksuda. 19 Kud tidət as təṃosam aytedan ən təfləst ayyaq qawan, aqqam du iyyan daɣ wan daɣ kasaw, kawanay taglim tawəyam alkama y aɣaywan nawan iha laz. 20 Təzzar tawəyam i du amaḍray nnawan ad əṣṣənaɣ as tidət a di təgam aṃaran wər za taṃṃatim." Ərdan s a wen da. 21 Ad ətinəməṇṇin gar-essan, tidət as nətawaddab fəl əddəlil n amaḍray nnana. Tərəmmeq ta iga as daɣ-na igammay a tu nayyu mišan wər das nəṣṣəsam, tərəmmeq tədi da a nəga azal a. 22 Iššewal Ruben iṇṇ-asan: "Wərge əmalaɣ awan as dawan əṇṇeɣ ad wər tagim abakkaḍ iṃosan təkma ən barar di? Mišan wər di təṣṣəsamam. Əmərədda azni-net a daɣ-na itawaran." 23 Iməqqaran-net wər əṣṣenan as Yusəf igra a wa əgannan, fəlas əməššewəl a illan gar-es dər-san. 24 Igguk kan in ad ihallu. Dyffyr adi iqqal du fəl ad asan iššiwəl, obaz daɣ-san Šimehon issəɣfal tu dat šiṭṭawen nasan. 25 Omar Yusəf y a dasan təwəṭkəran sumad nasan alkama, itəwəssuɣəl tan əzrəf nasan, akk iyyan itəwəgget as əzrəf-net daɣ əsaməd-net. Omar tolas a tan itəwəkfu allaw. Itawagg'asan a wen da. 26 Əṭṭərken isumad nasan fəl əzdan nasan, əglan. 27 As oṣan edag iyyan a daɣ z aṇsin ora iyyan daɣ-san əsaməd wa-net fəl ad d'ikkəs y ajad-net a itša təzzar inay azrəf-net daɣ əmi n əsaməd. 28 Iṇṇa i midawan-net: "Ənəyat azrəf in itawasaɣal i du, ənta da ihan əsaməd in da," təzzar təggaz tan ṭasa, təṇdaw tan taysəst, ad ətinəməṇṇin gar-essan: "Ma dana itag Məššina da?" 29 As din oṣan abba nnasan Yaqub daɣ Kanan əmalan as arat wa tan igrawan kul, əṇṇan as: 30 "Aləs wa iṃosan əmizwar ən Masar as din noṣa iharaššat ana, iṇṇa:' Kawanay inaṣṣasaman a təṃosam. ' 31 Nəṇṇ'as nakkanay aytedan ən təfləst, wər nəṃos inaṣṣasaman. 32 Nakkanay ṃaraw-ena d əššin nədraw abba, iyyan daɣ-na aba tu, wa daɣ-na ənḍarran iqqim in ɣur abba nnana daɣ akal ən Kanan. Təzzar iṇṇ-ana əmizwar ən Masar: ' Arat w'as z əṣṣəna kud aytedan ən təfləst a təṃosam, 33 wədi a du tayyim ɣur-i iyyan daɣ-wan tətkəlam alkama tawəyam tu y iɣawnatan nawan a əlluznen. 34 As din toṣam tawəyam i du aṃadray nnawan wa n alallawa ad əṣṣənaɣ as wər təṃosam inaṣṣasaman mišan aytedan ən təfləst, amaran əssuɣəlaq qawan amaḍray nnawan, akfaq qawan turagat ad təssəɣləyam i təɣawšiwen nawan daɣ akal.'" 35 As əggazan šin n ikus n alkama akk iyyan oṣ'in daɣ əsaməd-net əsəkməs n əzrəf-net. As ənnayan isəkmas n əzrəf nasan təggaz tan ṭasa əntanay əd ši-ssan. 36 Iṇṇ'asan abba nnaṣan Yaqub: "Bararan in a dər-i təzammazzayam, Yusəf abas t'illa, ilkam as Šimehon, amaran taram ad tawəyam Benyamin. Adi kul nak ad d iqqal." 37 Iṇṇ'as Ruben: "As dak du wər ewaya Benyamin tanɣa bararan in ann əššin. Əfləs i sər-əs, a dak k'id'əssuɣəla." 38 Iṇṇ'as Yaqub: "Barar in wər dər-wan iddew, fəlas amaqqar-net aba tu iqqim du ɣas-net. As tu təgraw təkma daɣ əšikəl nawan nak a waššaran a a di tawəyam s alaxirat fəl tayyant-net."

Əddənet 43

ƏŠIKƏL WA n ƏŠŠIN ƏN MADDANƏS ƏN YAQUB ƏS MASAR.

2 As əzəl wa d iɣrad alkama wa dd'immewayan daɣ Masar, iṇṇa Yaqub i maddan-əs: "Əqqəlat, ələsat du inazzan n arat ən sudar." 3 Təzzar iṇṇ'as Yuda: "Aləs wen irkab šiməzzugen nana fəl a t'in wər nəqqel wər in neway amaḍray nnana. As wər iga adi wər dər-əs za naṃṃanay. 4 Kud za tarḍe sa dər-na təššidəwa amaḍray nnana wədi ad nərəs Masar ad ak du nazzanzu isudar. 5 Mišan as wər dər-na iddew wər za naglu fəlas aləs wen iṇṇ'ana wər dər-əs za naṃṃanay ar s ad nəddew d amaḍray nnana." 6 Iṇṇ'as Israyil: "Ənnar əddəlil tətaggim i təkma n as das təmalam əstizarat as təlam amaḍray iyyan?" 7 Əjjəwwaban, əṇṇan as: "Aləs di əṣəstan a dana iyyəwan əd ṃan nana əd marwan nana, iṣṣəstan ana kud abba nnana iddar harwa wala, kud nəla amaḍray wala. Təzzar nəjjəwwab i ṣəstanan-net. Awak məni a wa as za nəṣṣən kud tara a iga ad as du nawəy amaḍray nnana wala?" 8 Iṇṇa Yuda y abba-net Israyil: "Ayy'ana ad nəṇkər nəššikəl, fəl a du nərəg daɣ laz nakkanay dər-ək əd bararan nana. 9 Nak at t ilmanan, nak a daq qu təṣṣana as dak k id wər əṣṣoɣala. As t'idu wər əge dat-ək təṣṣəna daɣ-i iṃan-net. 10 Fadda ənnar wər nəllolat əmərədda nəga ddu tewaɣlay ta n ṣanatat." 11 Iṇṇ'asan Israyil abba nnasan: "Kud taṇat əddi, wədi agliwat tawəyam daɣ sumad nawan kayatan win ofanen daɣ akal, tagim tan təṇafut y aləs wen: arat ən məglan, d arat ən turawat, d aḍutan əzodnen, d aratan wiyyad əqqurnen n eškan. 12 Awəyat əṇətfus n əzrəf, təssuɣəlam iṃan nawan a wa dd itawaggan daɣ sumad nawan, mijas təɣilt ɣas adi. 13 Awəyat amaḍray nnawan, təṇkəram, təqqəlam aləs di. 14 Təmmozal təhanint ən Məššina a maqqaran fall-awan issuɣəl awan du aləs di amaḍray nnawan wahadan əd Benyamin. Nak amaran kud ətəwəkkas a ɣur-i ətawaggin bararan in wədi ətəwəkkəsanet ɣur-i!" 15 Ədkalan šinufa nnasan d əṇətfus n əzrəf nasan, əṇkaran, əglan, əddewan əd Benyamin, ərasan Masar har əzzəkken dat Yusəf. 16 As inay Yusəf Benyamin iddəw dər-san iṇṇa y əmuzar ən maššaɣalan-net: "Agu meddan a daɣ ahan, təgzəma teɣsay tasaŋŋaq qat fəlas meddan win a ɣur-i atšin ɣur ammasnazal a." 17 Ig'aləs wa arat wa das iṇṇa Yusəf: eway tan s ahan wa n Yusəf. 18 Təggaz tan ṭasa assaɣa wa sər-əs əmmewayan, ad ətinəməṇṇin gar-essan: "A wa əddəlil n əzrəf wa ṇad a din noṣa daɣ sumad nana da a fəl nətawazargaz, fəl ad nətəwəḍgəz, nətəwəsəknu tarna nəqqəl eklan, attarkaban daɣ-na əzdan nana. 19 Təzzar əṇkaran əhozan in əmuzar ən maššaɣalan as din ewadan imi n ahan wa n Yusəf əṇṇan as: 20 "Xa, aləs wa, ṣurəf ana! Nakkanay iḍas ana aṣṣa da nəzzənz'in isudar, 21 as nəqqal aɣaywan nəššókal har dad nənṣa nolam isumad nana akk iyyan oṣ'in daɣ əmi n əsaməd-net azrəf-net, itiwasaɣal t'idu. Azrəf wa nəqqal du dər-əs, 22 wər nəṣṣen wa tt'igan daɣ sumad nana. Neway du tolas iyyan a daɣ nara isudar." 23 Ijjəwwab asan, iṇṇ'asan: "Wər t'illa ar alxer y awan, a kawan wər təggəz ṭasa. Məššina nnawan ənta məššina n abba nnawan ənta a kawan ikfan ərrəzəɣ daɣ sumad nawan. Azrəf nawan illikan as iggaz i əfus." Ikkas asan du Šimehon. 24 Ig'en aləs wa daɣ ahan ən Yusəf ikf'en d aṃan əššoradan iḍaran nasan ikf'əzdan nasan ələmmuz. 25 Əsammatagan du šiṇufa nnasan iket di ad d'itaṣu Yusəf ɣur ammasnazal fəlas əslan as da da az z atšin. 26 As d'iggaz Yusəf ehan əkfan t'in šiṇufa šin das d'ewayan da, təzzar əssəjadan as. 27 Iṣṣəstan tan d a wa əxlakan, iṇṇ'aṣan: "Abba nnawan w'as di təgannam ma ixlak? Iddar harwa?" 28 Əjjəwwaban as: "Akli nnak abba nnana wər ila malad, iddar harwa." Əlasan ənazan, əssəjadan as. 29 Yusəf idkal asawaḍ-net inay Benyamin amaḍray nnet, rures n anna nnet, iṣṣəstan tan: "Amaḍray nnawan wa da as di təgannam?" Təzzar iṇṇ'as: "Ig'ak Məššina arraxmat barar in!" 30 Iggaz tu ətkər n amaḍray nnet, itrab olɣat daɣ aṃṃas n ahan-net, ad ihallu. 31 As iššorad udəm-net iqqal tan du, igammay iḍuf ən tala daɣ ṃan-net, iṇṇ'asan: "Əggəzat šin taṭṭay!" 32 Ətawakkasan as melkewan s aganna, iməḍrayan-net s aganna, əd Kəl Masar win ɣur-əs əllanen s aganna, fəlas Kəl Masar wər ədərrəwan əd Kəl Əlyəhud, iṃos a wen arat wər noleɣ daɣ əddin ən Kəl Masar. 33 Ətawasaɣaman dat-əs s əməzuzar n əket n elan nasan ad d'obazan ɣur wa waššaran har wa ənḍərran. Ənimaṣwadan, gar-essan əqqanan ɣafawan nasan. 34 Ig'asan du idəgran daɣ melkewan win-net, amaran wa n Benyamin isassagar tu əs ṣəmmos ṇətfisan fəl win nasan. Əšwan, əfalawasan əntanay dər-əs.

Əddənet 44

2 Tagaɣ takabart in ta n əzrəf daɣ əmi n əsaməd ən wa ənḍərran təssərṭəyaɣ as tat d əzrəf-net wa daɣ izzənza alkama." Ig' amaššaɣal wa innəṭṭafan d ahan a wa das iṇṇa Yusəf. 3 As affaw ṭufat ətawašašakalan meddan, əzdan san əggigan. 4 Əg̣madan aɣrəm mišan wər əggugan as iṇṇa Yusəf y amaššaɣal wa innəṭṭafan d ahan-net: "Aglu, əlkəm i meddan a n ahogan as tan tewada taṇṇaɣ asan: "Ma fəl tərazzamam alxer əs təkma? 5 Wər təṣṣenam as takabart a ənta a daɣ isaṣṣu məšš-i, innay du sər-əs igitan win əkkəntalnen? Wər təgem arat olaɣan." 6 Ewat tan, iṇṇ'asan a wen da. 7 Əṇṇan as: "Ma fəl məšš-ik igannu adi? Eklan-net idag daɣ-san igi n əmazal olan d adi. 8 Təhaṇṇayaɣ as wala azrəf wa nəgraw daɣ mawan ən sumad nana daɣ akal ən Kanan, da neway awan t'idu, məni za a w'az za nakər azrəf wala urəɣ daɣ ahan ən məšš-ik? 9 Iyyan daɣ-na wa ɣur du təgrawa takabart ibatet, amaran win d əqqimnen əqqəlanet eklan ən məšš-ik." 10 Iṇṇ-asan: "Ardeɣ s a wa təṇṇam, mišan wa ɣur du təgraw takabart ɣas az z'abəza iqqəl akli, amaran kawanay ərsəbaɣ awan. 11 Kullu n iyyan izizabbat tarmad əsaməd-net, olam tu. 12 A tan itaggaz amaššaɣal innay tan, issəṇta ddu ɣur wa waššaran har wa ənḍərran. Tətawagraw du daɣ əsaməd wa n Benyamin. 13 Ərmaɣan ad əzazarren isəlsa nnasan, kullu n iyyan iggigga ajad-net, əqqalan aɣrəm. 14 As din oṣa Yuda əd maḍrayan-net, əggazan ehan wa n Yusəf. As t'in oṣan harwa da ih'ay, əssəjadan dat-əs. 15 Iṇṇ'asan Yusəf: "Ma iṃos əmazal wa təgam da? Wər təṣṣenam as aləs ən šilat in ila fərregat ən maṣnat n arat ikkintalan?" 16 Iṇṇ'as Yuda: "Ma dak za naṇṇu məšš-i? Ma dak za najjawwab? Maz za nəkkəs iṃan nana? Məššina a isaffaggan abakkad n eklan nak. Nakkanay da əmərədda ad nəqqəl eklan nak, nakkanay harkid wa ɣur du tətawagraw takabart." 17 Iṇṇa Yusəf: "Ənimaggaga d adi, igi n ark əmazal, aləs wa ɣur du tətawagraw takabart in ɣas a z'iqqəlan akli nin, kawanay amaran taglim təggəzam alxer, təqqəlam abba nnawan." 18 Təzzar ihoz t'id Yuda iṇṇ'as: "Əgmaya daɣ-ak məšš-i turagat n a dak əššiwəla da wər kay iggez alham fəlas šilat ən Firɣawna a təṃosa. 19 Kay iṃan nak məšši as dana təṣṣəstana kud nəla abba wala, təṣṣəstanaɣ ana kud nəla amaḍray əntada wala. 20 Nəjjəwwab ak as nəla abba nnana waššaran əd barar-net ənḍərran igraw daɣ tušaray nnet, w'as amaqqar neṭ wa dər wər ig' afandes, aba tu. Azzama ənta ɣas ad d'iqqiman isannahal tu abba nnana tara. 21 Təṇṇeɣ y eklan nak: ' Awəyat i t'idu har t ənəyaɣ əs šiṭṭawen in. ' 22 Nəjjəwwab ak nəṇṇ'ak:' Barar wa wər ifreg abba-net a t'id'ifəl, as t'id'ifal at t'iba. ' 23 Mišan təṇṇeɣ y eklan nak: ' As du wər təddewam d amaḍray nnawan wər za tələsam agraw ən turagat n a dat-i tazzakkem. ' 24 As nəqqal akli nnak abba nnana nəg'as batu ta dana təge. 25 Aṃaran as dana iṇṇa abba nnana: ' Əqqəlat zanzat ana du arat ən sudar, ' 26 nəṇṇ-as: ' Wər nəfreg tewaɣlay ar s an nəddəw d amaḍray nnana. As dər-əs wər nəddew wər za nəgrəw turagat n an nazzakkat dat aləs wen. ' 27 Ijjəwwab akli-nnak abba nnana iṇṇ'ana: ' Təṣṣanam as tanṭut in Raxil əššin bararan a di du teraw. 28 Iyyan ifal i, ṃaran əkkasaɣ aššak as əmətši a iga fəlas har əmərədda wər t'ənaya. 29 As ɣur-i təkkasam wa ənta da, təgraw tu təkma, wədi nak a waššaran a ad i tawəyam s alaxirat fəl tərəmmeq-net. ' 30 Əmərədda as nəqqal akli nnak, abba nnana, wər nəddew əd barar, azzama təməddurt-net təqqan daɣ-as, 31 wədi at t'iba, nawəy akli nnak abba nnana a waššaran s alaxirat fəl tərəmmeq ən rur-es. 32 Fəlas nak akli nnak a ilmanan barar a, ənneɣ y abba nnana: ' As dak k'idu wər əṣṣoɣala əhan i iṃan-net har faw.' 33 Əmərədda əgmaya daɣ-ak ad aqqama nak, ad əqqəla akli nnak əggəzaɣ edagg ən barar a, idaw ənta əd məqqaran-net, əqqəlanet ket nasan. 34 Man əmmək a wa zz'əqqəla abba nin wər əddewa əd barar a? Kala kala wər əfrega aṇay n abba nin har tu tanɣu tərəmmeq!"

Əddənet 45

2 Ikna tala haras əslan tu Kəl Masar, ewadan salan ehan ən Firɣawna ənta da. 3 Iṇṇa Yusəf i məqqaran-net: "Nak Yusəf. Abba nin iddar harwa?" Mišan iməqqaran-net wər əfregan a das ajjawwaban fəlas əhagan dat-əs. 4 Iṇṇa Yusəf i məḍrayan-net: "Ihazat i du!" Təzzar əhozan du. Iṇṇ'asan: "Nak Yusəf amaḍray nnawan wa din təzzənzam, immeway əs Masar. 5 Əmərədda ad wər tərməɣam tammag̣razam inazzan win din təgam, əmmewaya du da, fəlas Məššina a di kawan d'issokan, a du tərəgam daɣ taṃattant. 6 Əmərədda əššin elan a ig' akal ih'ay laz aṃaran əqqiman in wiyyaḍ ṣəmmos a daɣ wər z'agin ṇabalan za wala allayan. 7 Məššina izammazal i du dat-wan fəl igi n amaggaluz daɣ əzzurriya nnawan daɣ əddənet əd fəl areg nawan daɣ tamaṭṭant, taknim əgurəg. 8 Daɣ adi wərge kawanay a di d'ewayan da, kala kala ar Məššina. Ənta a di igan ənaflis w'ogaran ən Firɣawna idkal i dənnəg maššaɣalan n ahan-net kul, issoḍaf i taṇat n akal ən Masar kul. 9 Əqqəlat tarmad abba nin taṇṇim as: ' Ənta da a wa dak iṇṇa rur-ek Yusəf: issoḍaf i Məššina taṇat n akal ən Masar kul. Akk'i du tarmad. 10 At təɣsəra daɣ aṃadal wa n Gošen təməla dagma-nin kay əd bararan nak əd hayawan nak d aharay nak wa ənḍərran əd wa zəwwaran, da wa ihan təla nnak kul. 11 Da a dər-ək annaṭṭafa fəlas harwa da əqqiman in ṣəmmos elan ən laz, fəl a kay wər iggez əššil kay d aɣaywan nak d a wa ihan təla nnak kul. 12 Təhaṇṇayam əs šiṭṭawen nawan kawanay əd Benyamin amaḍray nin as nak da a dawan iššewalan. 13 Təməlam y abba nin ətəwəsəɣmar in daɣ Masar d a wa tənayam kul. Təḍgəzam s a t'idu tassaglim sa da." 14 Igabarrat Yusəf iri n amaḍray-net Benyamin ad ihallu, ad ihallu Benyamin ənta da fəl əzir-net. 15 Ad itəzələmmit iməqqaran-net kul, ihallu. Təzzar əggazan dər-əs šin n əməšiwal ket nasan. 16 Isalan n aṣṣa ən məqqaran ən Yusəf ewadan ehan ən Firɣawna ig̣raz a wen i Firɣawna d aytedan-net. 17 Iṇṇa Firɣawna i Yusəf: "Aṇṇu i məqqaran nak: ' ənta da arat wa za tagim: aglat gaggat šiṃariwen nawan təqqəlam akal wa n Kanan. 18 Təzzar tawəyam i du abba nnawan əd təlaqqawen nawan a kawan akf' edag w' ofan daɣ akal ən Maṣar, təddəram əs šətša win ofanen daɣ akal.' 19 Omaraq qay s ad asan taṇṇa: ' Ənta da a wa za tagim: Ad tədkəlam šiṃariwen daɣ akal ən Masar i bararan-nawan əd təḍoden-nawan, təsəggəlem du abba nnawan taglim du. 20 Ad wər tammagrazam təyya n arat waliyyan fəlas a wa tt'illan ofa daɣ akal ən Maṣar kul i nnawan. '" 21 Əgan bararan n Israyil a wen da. Ikf'en Yusəf šiṃariwen s alamar ən Firɣawna, ikf'en tolas allaw n əšikəl. 22 Kulluk n iyyan ikf'ay telassay aṃaran ikfa Benyamin karadat ṭəmad ən tamma n əzrəf, ikf'ay tolas ṣəmmos səlsa aynaynen. 23 Isassaway tolas y abba-net ṃaraw əzdan əggigganen a w' ofan daɣ akal ən Masar əd ṃarawat təzden əggigganen alkama əd təgəlwen d allaw y əšikəl-net. 24 As issəgla Yusəf iməqqaran-net, iṇṇ'asan: "Ad wər tannalhamam gar-ewwan." 25 Əfalan Masar, əg̣g̣əzzayan əqqalan abba nnasan Yaqub daɣ akal wa n Kanan. 26 Əgan as isalan əṇṇan: "Yusəf iddar harwa, ənta fadda a iṭṭafan taṇat n akal kul wa n Masar." Mišan ənta Yaqub wər arden ṃan-net fəlas wər dasan izzəgzan. 27 Mišan as das əmalan arat kul wa dasan iṇṇa Yusəf, inay šimariwen šin das d'issəgla fəl a tanat in əwənan, əqqalan t'idu ṃan-net. 28 "Adi da a igan, iṇṇa Israyil, barar in Yusəf iddar harwa! Ad agla at t'ənəya harwa wər i aba!"

Əddənet 46

TƏZREK ƏN YAQUB D AƔAYWAN-net ƏS MASAR.

2 Iššewal Məššina y Israyil daɣ aṇay daɣ eṭəs iṇṇ'as: «Yaqub! Yaqub!» Ikkəwan as: «Nak da» 3 Təzzar iṇṇ'as: «Nak Məššina, məššina n abba nnak. A kay wər təggəz ṭasa n iki ən Masar fəlas den da a kay z'aga tamattay tagget. 4 Nak iṃan in a dər-ək iddəwan əs Masar aṃaran illikan as nak a kay du z'issuɣəlan. As kay z'iba illa ɣur-ək Yusəf.» 5 Ifal Yaqub Ber-Šeba. Əssəwanan bararan n Israyil abba nnasan Yaqub ənta əd bararan nasan əd təḍoden nasan šiṃariwen šin dasan d'issəgla Firɣawna fəl a tan in awəynat. Əwatan ihərwan nasan, ewayan təla nnasan kul ta əkrazan daɣ akal ən Kanan, ikka Yaqub Masar. əs Masar bararan-net, əd hayawan-net, əd təbararen-net əd təhayawen-net. Əzzurriya-net kul as dər-əs iddew. 8 Əntanay da iṣmawan ən maddanəs n Israyil (eṣəm-net wahadan Yaqub ) win oṣanen Masar: Aɣafadday-net eṣəm-net Ruben. 9 Maddanəs ən Ruben əṃosan Xenok, Falu, Xetsron əd Karmi. 10 Maddanəs ən Šimehon əṃosan Yəmul, Yamin, Ohad, Yakin, Isoxas əd Šul eššes ən wələt Kanan. 11 Maddanəs ən Lebi əṃosan Geršon, Kəhat əd Mərari. 12 Maddanəs ən Yuda əṃosan Er, Onan, Šela, Ferets əd Zarax. Mišan Er d Onan aba tan daɣ akal wa n Kanan. Maddanəs ən Ferets əmoṣan Hetsran əd Xamul. 13 Maddanəs n Issakar əṃosan Tola, Fuhax, Yašub əd Šimron. 14 Maddanəs ən Zəbulun əṃosan Sered, Elon əd Yaxlel. 15 Əntanay da da bararan win teraw Leyya əd Yaqub daɣ Faddan-Aram, dəffər adi teraw tabarart-net Dina. Iqqal əket ən bararan-net əd təbararen-net karadat təṃərwen əd karad. 16 Maddanəs ən Gad əmoṣan Isifyon, Xaggi, Šuni, Etsbon, Eri, Arodi, d Areli. 17 Maddanəs n Ašer əṃosan Yimna, Yišfi, Bərya əd Serax tamaḍrayt nasan. Maddanəs ən Bərya əṃosan Xeber əd Malkyel. 18 Əntanay da da bararan ən Zilfa tamaššaɣalt ən Laban ta ikfa ell-es Leyya. Teraw tan du əd Yaqub iṃos əket nasan maraw əd ṣədis. 19 Maddanəs ən Raxil tanṭut ən Yaqub: Yusəf əd Benyamin. 20 Yusəf igraw bararan-net daɣ akal ən Masar Manašše d Efraym, teraw as tan du Asnat ell-es ən Foti-Fera əlfəqqi n əɣrəm wa n On. 21 Maddanəs ən Benyamin əṃosan Bela, Beker, Ašbel, Gera, Naman, Exi, Roš, Muffim, Xuffin d Ard. 22 Əntanay da da bararan ən Raxil win du teraw i Yaqub, iṃos əket nasan ṃaraw d əkkoz. 23 Rures ən Dan iṃos Rušim. 24 Maddanəs ən Naftali əṃosan Yaxtsel, Guni, Yetser əd Šilem. 25 Əntanay da da bararan ən Bilha tamaššaɣalt ən Laban ta ikfa ell-es Raxil. Teraw tan du əd Yaqub imoṣ əket nasan əṣṣa. 26 Əket n aytedan win d əg̣madnen Yaqub oṣan du Masar əddəwan dər-əs as wər əhenat təḍoden ən maddan-əs, iṃos ṣədisat təṃərwen əd ṣədis. 27 Əket wen əwaran t'in əššin bararan ən Yusəf əhunen daɣ Masar. Iqqal əket n aytedan kul ən Yaqub win d'oṣanen Masar əṣṣayat təṃərwen. 28 Izzozar in Yaqub Yuda əs Yusəf fəl a das iməl as əntanay əzayan in Gošen. As d'in oṣan akal ən Gošen, 29 isammatag Yusəf taṃara-net ikka akal wen fəl ad ilkəd y abba-net Israyil. Da da ad t'inay a sər-əs in iggad igabarrat iri-net har iga tamert ihallu fəl əzir-net. 30 Iṇṇa Yaqub i Yusəf: «Əmərədda kud ira ib'i azzama ənayaq qay təddara harwa.» 31 Iṇṇa Yusəf i məqqaran-net d aɣaywan n abba nnet: «Ad agla ad əməla i Firɣawna as iməqqaran in d aɣaywan n abba nin win əhanen akal ən Kanan oṣan'i du, 32 əməlaɣ as as imaḍanan a əṃosan fəlas ihərwan a əlan gər za win maḍrornen wala win zawwarnen ewayan tan du əntanay d a wa əlan kul. 33 As kawan in isassaɣra Firɣawna iṣṣəstan kawan d əššəɣəl nawan, taṇṇim as: «Eklan nak imaḍanan as faw əṃosan tan ɣur təmməḍrəyt nasan har əmərədda, nakkanay əd marwan nana», adi da a fəl za təfrəgam təməɣsurt daɣ aṃadal wa n Gošen fəlas Kəl Masar mušəkat a əgan iṃadanan.»

Əddənet 47

2 Isaṇṇafran daɣ məqqaran-net ṣəmmos, issəkn'en i Firɣawna. 3 Iṇṇa Firɣawna i məqqaran ən Yusəf: "Ma iṃos əššəɣəl nawan?" Əṇṇan as: "Eklan nak təməḍint əššəɣəl nasan, og̣azan tat du ɣur marwan nasan." 4 Əṇṇan as tolas: "Nakkanay təzrek a du nəga s akal wa fəlas amassaḍon as abas iha akal wa n Kanan, ikn'ay ṃanna iguz. Adi da fəlas eklan nak əgmayan daɣ-ak turagat n ad azzabben aṃadal wa n Gošen." 5 Iṇṇa Firɣawna i Yusəf: "Abba nnak əd məqqaran nak oṣan kay du. 6 Akal wa n Maṣar ih'ak əfus zəzzəbbət tan daɣ aganna w' ofan n akal. Əggəzanet aṃadal wa n Gošen. Kud tordeɣ as əhan tan wiyyaḍ ən təfləst əṣṣannen əššəɣəl ən təməḍint wəllen, taga taṇat n aharay nin daɣ fassan nasan. 7 Iddew du Yusəf əd Yaqub abba nnet, issəkn'ay i Firɣawna, ig'as Yaqub assalam n əzzəbun. 8 Iṇṇ'as Firɣawna: "Mənəket elan nak?" 9 Ijjəwwab as Yaqub, iṇṇ'as: "Elan ən təməddurt in ṭemeday n awatay əd karadat təṃərwen a əṃosan. Taɣrəst in šigəzzulat ənaya daɣ-as ark-aṇay, aṃaran wər togda əd ta n marwan in." 10 Iga Yaqub i Firɣawna šiwaṭriwen əmməzzayan. 11 Issəɣsar Yusəf abba-net əd məqqaran-net, ikf'en edagg ən təməɣsurt iggaz təla nnasan. Edag w' ofan daɣ akal ən Masar ihan aṃadal ən Ramses, əmmək w'as t omar Firɣawna. 12 Iṭṭaf Yusəf təməddurt n abba-net əd məqqaran-net d aɣaywan n abba-net s əket ən bararan-net. 13 Abas t illa a itamatšin daɣ akal ket-net fəl a wa iga laz daɣ igi, əṃṃutan kallan win Masar əd wa n Kanan. 14 Iššedaw du Yusəf azrəf kul wa ihan akal wa n Masar əd wa n Kanan, iṃos inazzan n alkama. Eway tu s ahan ən Firɣawna. 15 As iɣrad əzrəf kul wa ihan akal wa n Masar əd wa n Kanan əkkan du Kəl Maṣar ket nasan Yusəf, əṇṇan as: "Əngəm ɣas wər za naṃṃat dat-ək akf'ana a nətša!" 16 Iṇṇ'asan Yusəf: "Awəyat i du eharay nnawan azzama abas təlam azrəf, a kawan akfa daɣ adag-net a tətšam." 17 Təzzar ewayan du iherwan nasan kul i Yusəf daɣ awatay wa, ikf'en išətša. A dasan isamaskal išətša əggəsan əd wəlli d ayfəd əd zəgran d əzdan. 18 Okay awatay wa. As ig' awatay wahadan əqqalan t'idu əṇṇan as: "Abas nəfrag ad ak nəɣbər məšš-i as abas nəla azrəf, ihərwan nana aṃaran təɣradam tan təla məšš-i, abas nəla a kawan nəkfa məšš-i ar ilamawan nana əd təwəgas nana. 19 Ənnar əddəlil nəhallak nakkanay əd təwəgas nana? Zanz'ana an nəggəz təla ən Firɣawna nakkanay əd təwəgas nana, takfaɣ ana a nətša. Akf'ana aṃasa a du nərəg aqqam aṃadal wər iṃṃut. 20 Izzənza Yusəf aṃadal kul ən Masar i Firɣawna fəlas aw Masar kul izzinz'as in tawagost-net id laz a tan iḍgazan. Iqqal akal kul in Firɣawna. 21 Əggazan aytedan kul təla ən Firɣawna daɣ Masar kul. 22 Iṃədlan win n əlfəqqitan ɣas a wər izzənza fəlas ihakk'en Firɣawna adagar iskatan wa daɣ ətattin, iṃos əlqanun, adi da fəlas din wər əzzənzan iṃədlan win nasan. 23 Iṇṇa Yusəf i tamattay: "Əmərədda a kawan əzzənza i Firɣawna kawanay əd ṃədlan nawan wədi aṃasa da təṇbəlam tan. 24 As təga ɣarat tolayam takfim Firɣawna təzunt tan ṣəmmosat tilem əkkozat təzunen šin d əqqimnen əṃosnen aṃasa ən təwəgas nawan əd sudar nawan kawanay əd bararan nawan d aytedan win əhanen iɣawnatan nawan." 25 Əṇṇan as: "Taṃattant a daɣ-ana du təraga. Nəgrəwet saɣmar ɣur məšš-i ad nəqqəl eklan ən Firɣawna." 26 Iga Yusəf a wen əlqanun iktaban ən təwəgas n akal ən Masar kul a tt'illan har azalada iga sər-əs əššəɣəl: təzunt ta n ṣəmmosat a igarraw Firɣawna. Iṃədlan win n əlfəqqitan ɣas a wər nəha təla ən Firɣawna. 27 Izdaɣ Israyil (eṣəm wahadan ən Yaqub) daɣ Masar daɣ edagg ihan aṃadal ən Gošen, əlan tu. Ad ətarawan əkannin əfələyləy. 28 Iga Yaqub ṃaraw elan d əṣṣa iɣsar daɣ Masar əqqalan elan ən təɣrəst-net kul ṭemeday n awatay d əkkozat təṃərwen d əṣṣa. 29 As du təhoz təmaṣtant-net iɣra ddu rur-es Yusəf iṇṇ'as: "kud əgrawa ɣur-ək saɣmar əgmaya daɣ-ak a du taga əfus nak daw taɣma nin tədkəlaɣ i arkawal n as wər i za tammazala daɣ Masar, as təgeɣ adi, a di tassakna tara əd təfləst. 30 As di aba təkkəssaɣ i daɣ Masar tawəyaɣ i əs zəkwan ən marawan in." Iṇṇ'as Yusəf: "Ad ak agaɣ arat wa di təṇṇe." 31 Iṇṇ'as Yaqub: "Əhəd i." Ihad as Yusəf. Təzzar issəjad Yaqub daɣ gərmuz ən teṣṣat-net.

Əddənet 48

IGA YAQUB ALBARAKA-net FƏL EFRAYM ƏD MƏNAŠŠE.

2 Ittəmal i Yaqub itawaṇṇ'as: "Barar nak da Yusəf ad d'iglan da a kay inəy". Iga ddu Yaqub šiɣurad-net har d'iqqim daɣ teṣṣat. 3 Iṇṇa Yaqub i Yusəf: "Məššina əməqqar inifalal i du daɣ əɣrəm wa n Luz (eṣəm-net əmərədda Bet-El) daɣ akal wa n Kanan, iga fall-i albaraka nnet. 4 Inn'i: "A kay əsəssirəwa əsəffələyləyaq qay agaq qay šimattiwen aggotnen agaɣ akal a daɣ təla n əzzurriya nnak har faw. 5 Əmərədda bararan nak win n əššin təgrawa daɣ Masar dat aṣṣa nin bararan in a əmoṣan, wər tan əzlaya əd Ruben əd Šimehon. 6 Aṃaran bararan win təgrawa dəffər win, win di i nnak. Əntanay ad əgrəwan adagar nasan daɣ təkasit s eṣəm ən məqqaran nasan Mənašše d Efraym. 7 As d'əfala aṃadal ən Faḍan-Aram aba anna nak Raxil ɣur-i daɣ əšikəl daɣ akal wa n Kanan harwa wər in newed Efrata. Denda a tat əṇbala daɣ tarrayt n Efrata. Aɣrəm w'as itawaṇṇu əmərədda Betlexem. 8-10 Amazay wenda ad in iswaḍ Yaqub daɣ maddanəs ən Yusəf, amaran šiṭṭawen-net təssirkam tanat tušaray haras abas ifrag aṇay wəllen. Təzzar iṇṇ' i Yusəf: "Ma əṃosan za win den?" Iṇṇ'as Yusəf: "Bararan in a wa, win di ikfa Məššina da da." Təzzar iṇṇ'as Yaqub: "Zəhəz i tan du fəl a fall-asan aga albaraka." Izzəhaz as tan du Yusəf, imməllat asan izalammat tan. 11 Iṇṇa Yaqub i Yusəf: "Wər əɣila a kay ələsa aṇay fadda, əmərədda bararan nak da iṣṣəkn'i tan Məššina." 12 Ikkas tan du Yusəf daɣ faddan-net, issəjad daɣ aṃadal. 13 Təzzar idkal tan Yusəf iṭṭaf Efraym s əfus-net wa n əɣil fəl ad iggəz zalgat ən Yaqub, amaran idkal tu Mənašše s əfus-net wa n zalgat fəl ad iggəz aɣil ən Yaqub, izzəhaz as tan du. 14 Izzal du Israyil əfus-net wa n əɣil issəwar tu eɣaf n Efraym kuddeɣ as ənta wa ənḍərran. Izammazray ifassan-net fəlas əsəwər a iga wa n zalgat Mənašše kuddeɣ as ənta wa waššaran. 15 Iga fall-assan albaraka-net iṇṇa: "Məššina nin təgeɣ albaraka nak fəl bararan a, Məššina w'as əlkaman marawan nin Ibrahim d Isxaq, Məššina wa iṃosan aṃadan nin ɣur təhut in har azala, 16 Məššina wa di issəfsan daɣ aššar. Əssudəranet eṣəm in d əṣmawan ən marawan in Ibrahim d Isxaq, igatanet daɣ əddənet. 17 As inay Yusəf abba-net as issəwar əfus-net wa n əɣil eɣaf n Efraym wər oggem a wen. Təzzar ibaz əfus n abba-net ikkas t'idu fəl aɣaf n Efraym issəwar tu wa n Mənašše. 18 Iṇṇa Yusəf y abba nnet: "Wərge adi abba nin, wa ənta a waššaran! Səwər əfus nak wa n əɣil eɣaf-net." 19 Mišan ugay as abba nnet. Iṇṇ'as: "əṣṣana barar in, əṣṣana. Ənta da ad iqqəl tamattay igat, mišan amaḍray-net ad as izar tadawla, iqqəl əzzurriya-net šimattiwen aggotnen." 20 Əzəl wədi da iga fall-assan albaraka-net iṇna: "Kəl Israyil ad əɣarrin iṣmawan nawan as ətaggin albaraka ad əgannin: "Idkal kay Məššina əmmək as idkal Efraym əd Mənašše". Adi da a fəl izzozar Efraym i Mənašše. 21 Təzzar iṇṇa Yaqub i Yusəf: "Nak ad i iba tarmad mišan Məššina a daɣ-wan iṣṣən, a kawan issuɣəl akal ən marawan nawan. 22 Aṃaran ad ak əššita fəl adagar wa əkfeɣ iməqqaran nak akfaq qay aṃadal wa ərkaba daɣ Kəl Amori əs takoba nin d allaɣ in."

Əddənet 49

AWALAN WIN ƏLKAMNEN ƏN YAQUB I MADDAN-ƏS

"Idawat du a dawan əməla a wa kawan z igrəwan daɣ azzaman win du zaynen. 2 Idawat du bararan in, ṣəsəmat y awal in: 3 Ruben kay aɣafadday nin, Kay aṣṣahat in, kay eɣaf ən təɣurad in, Kay a ogaran ətəwəsəɣmar daɣ bararan in, Kay a ogaran təla ən fərregaten. 4 Təṃosa angi n aṃan ozalnen Mišan a kay igməd almaqam nak, Wa n tizart y iməḍrayan nak Fəlas təsaffallasa abba nnak S ənəməṇsa wa təge d anna nnak. 5 Šimehon əd Lebi iməḍrayan olanen Šikabiwen nasan kayatan əkmanen. 6 Sənnəməggəgaɣet šiṃərkas nawan əd ṃan in Əqqamet ətəwəsaɣmar in Wər irtay dər-wan daɣ ahan in, Fəlas daɣ alham nawan, bararan in Ad tənɣam aytedan aggotnen daɣ tara ən ṃan təɣtasam agozan ən zəgran əddarnen. 7 Təwar tulɣant alham nawan ilan šiɣərden Fəlas təkmawen a t'əhanen. Təwar tulɣant aššar nawan ad d izzibben, Fəlas təhanint kawan wər nəha, əd ṃan mallolnen A kawan əzəmməzzəya əd temattay nin, Aṃaran əzəwwəziwəzaq qawan daɣ akal in. 8 Yuda kay a əflasan məḍrayan nak Ad tarna imagzaran nak, Maddanəs n abba nnak ad əssəjədan dat-ək. 9 Yuda, barar in, ahar ənḍərran a dər toleɣ iṃan-net, Wa dd iyyəwanan daɣ təgmərt, iqqal du edag-net. Ikram iḍaran-net, Israd: ma ihalan əsəbdəd-net? 10 Taɣmar wər za təfəl ehan-net, Əṭṭəbil illa ɣur əzzurriya nnet Har d'aṣu wa tt'ilan iṃan-net, Ənta as əṭṭafnat təmattiwen taṇat-net. 11 Ewad daɣ tənafləyt As iqqan ajad-net Daɣ təfṣəq n əzzəbib-net, Irabbaz isəlsa nnet Daɣ esmad d əzzəwi nnet. 12 Isaṣṣahat esmad təməllay ən šiṭṭawen-net, təssəmlal teṣṣay n əx išenan-net. 13 Zəbulun ad iɣsər fəl ṭama ən gərwan, Dad ətazakken əɣlalan win n aṃan. Akal-net igla har əɣrəm wa n Tsidon. 14 Issakar iṃos ajad iṣṣohen, Itallaman gər məssəgan, Iṣaggad y alxeran. 15 As tan inay ad idakkal əzuk fəl zeran Išɣəl ardu s i tt'ilan. 16 Dan ad aṣṣahen aytedan-net Šilat n iyyat tawšet daɣ šin n Israyil ket-net. 17 Dan šila n taššolt təhat tarrayt-net Təddad agozan n ays fəl ad d'uḍu aṃawan-net. 18 Əge daɣ-ak aṭṭama nin fəl efsan, ya Əməli! 19 Gad ad t'əgrəwan majjarakan Mišan a tan arnu istəq qan. 20 Ašer ila tagəlla təṇfat, Ənta z ihakkin isudar win əzodnen əmənokal. 21 Naftali tədəmit təggoragat Tətaraw awleɣan əhoṣṣaynen. 22 Yusəf šilan ənezər n ašək itarawan s igət Illan dagma n aṃan ən šaṭ, Əg̣g̣aran taɣərt iləlad-net. 23 Əgrawan tu kəl təganziwen s igət A tu naḍḍaban har əlan talilant, Əsaknin tu əzzəngu nnasan s igət. 24 Mišan ikna iḍuf ən təganzay nnet Ətawasaṣahen zayyan ən fassan-net S əfus n Əməqqar wa əɣbada d aṣṣahat-net, S ənta as əheɣ tag̣g̣azt-net, Iṃos wa s əsahhadda fəl təɣurad-net, 25 S əddəlil ən Məššina nin wa kay ikfan tadhəlt-net, S əddəlil n Əməqqar wa fall-ak itaggan albaraka-net, Daɣ təṇfa n akonak wa n jənnawan, D aṃan win d əg̣ammadnen eres ən ṃədlan. Ig'ak tolas albaraka daɣ ara ən ṭədoden əd hərwan. 26 Abba nnak ihakku albarakatan As win marawan in ogaran tan, Afalla n ədɣaɣan win ərunen okayan tan. Eɣaf ən Yusəf azzabbenet fall-as albarakatan, Fəl takannart ən win d iṇṇəfrannen daɣ məqqaran. 27 Benyamin uray a iṃos iɣišašen S aɣora ilammaz tagmərt-net Əs ṭakəst ad uzan agləz-net. 28 Əntanay da da awalan win dasan iga abba nasan as fall-asan itaggu albaraka nnet. Əkkulluk n iyyan iga fall-as albaraka ən ṃan-net. Əntanay a daɣ əganat tawšeten an marawat əd ṣanatat n Israyil. 29-30 Dəffər a di omar maddan-əs, iṇṇ'asan: "Nak əmərədda tilkamat ən təɣrəst in a əhe. As di aba təṇbəlam i ɣur abbatan in daɣ əɣəɣi wa ihan tawagost ta n Efron wa n aw Xet, ta təhat Makfela dagma n aṃadal ən Mamre daɣ akal wa n Kanan. Tawagost en da a izzənza Ibrahim ɣur Efron wa n aw Xet fəl ad iqqəl əɣəɣi wa tat ihan edagg ən zəkwan. 31 Denda ad iṭawaṇbal Ibrahim əd tənṭut-net Sarata, denda ad iṭawaṇbal Isxaq əd tənṭut-net Raqqiyetu, denda tolas ad əṇbala Leyya. 32 Tawagost d əɣəɣi wa tat ihan ənzan du ɣur Kəl Xet." 33 As iɣrad Yaqqub ammar ən maddan-əs iqqal serrad-net, təga talɣa nnet, ilkam i marawan-net win aba.

Əddənet 50

TAMAZALA ƏN YAQUB

2 Dəffər adi omar Yusəf ad əšširədan nasmagalan-net alzanazat ən ši-s, agin as aḍutan əzodnen. 3 Imutag win əkkozat təṃərwen n əzəl a dər du tagdin. Əgan kəl Masar əṣṣayat təṃərwen n əzəl əhallin tu. 4 As okayan aḍan win təweškent iššewal Yusəf y aytedan ən Firɣawna iṇṇ'asan: "Kud a təṇṇam taram i təšəššiwədam i əmazal in a dawan z aga əs Firɣawna, taṇṇim as: 5 ' Abba nin as ədkala arkawal ɣur tilkamat ən təɣrəst-net as akal wa n Kanan a daq qu zəṇbəla daɣ əzəkka wa isammatag i ṃan-net.' Taṇṇim as tolas: ' Ad id'akfu turagat n ad agla a t in əṇbəla ad d əqqəla.'" 6 Iṇṇ'as du Firɣawna: "Aglu tammazala abba nnak tassanda arkawal wa das təge." 7 Ig̣g̣əzzay Yusəf ad in ammazal ši-s. Əddewan dər-əs maššaɣalan ən Firɣawna əd wəššaran ən nəqqima-net əd muzaran kul ən Masar, 8 d aɣaywan ən Yusəf kul əd məqqaran-net d aytedan n abba nnet, wər d'iqqim dəffər-san daɣ akal wa n Gošen ar bararan nasan əd herwan nasan win maḍrornen əd win zawwarnen. 9 Iddew Yusəf əd win əwannen əggəsan əd win əwannen malankaytan ərkaban əggəsan əntanay da. Iṃos šikkəlt təknat iget. 10 As din ewadan asabbakkaw wa n Atad dagma ən Yorden əgan as tamazala təknat təzzəwwərt a daɣ sakarayan. Iga Yusəf daɣ adag wen əṣṣa aḍan əṃosnen təweškent y abba nnet. 11 As ənayan Kəl Kanan əɣsarnen aṃadal a təfiyyawt ta daɣ asabbakkaw wa n Atad əṇṇan: "Iket ən təfiyyawt ən Kəl Masar!". Adi da a fəl itawagga y adag wa eṣəm Abel-Mitsərayim, edag illan dagma ən Yorden. 12 Əgan maddanəs ən Yaqub arat w'as tan omar. 13 Ewayan alzanazat-net s akal wa n Kanan əṇbalan t'in daɣ əɣəɣi wa ihan tawagost ta n Makfela, əɣəɣi wa izzənz' Ibrahim ənta əd tawagost ɣur Efron wa n aw Xet fəl ad iqqəl edagg ən zəkwan dagma n aṃadal ən Mamre. 14 Yusəf dəffər tamazala ən ši-s iqqal akal wa n Maṣar ənta əd məqqaran-net kul d aytedan kul win əmmozalnen ši-s a dər iddew. v15 As ənayan məqqaran ən Yusəf as abba nnasan za aba tu, ad ətinəməṇṇin: "Ma za nagu kud Yusəf iggaz t' alham nana, iru a daɣ-na izzəzal ark əmazal wa ṇad a das nəga da?" 16 Təzzar əzammazalan in sər-əs əṇṇan as in: "Abba nnana harwa wər t'aba omar ana iṇṇa: 17 ' Aṇṇat as: "Yusəf əṣṣanaɣ as əgan ak məqqaran nak ark-əmazal labasan mišan əgmaya daɣ-ak ad asan təṣṣurəfa ark-aratan nasan əd bakkadan nasan." ' Əmərədda nəgmay daɣ-ak ad təṣṣurəfa y eklan ən Məššina n abba nnak." As isla Yusəf i batu nnasan iggaz šin tala. 18 Oṣan t'idu məqqaran-net əssəjadan dat-əs əṇṇan as: "Nakkanay da nəṃos eklan nak." 19 Mišan iṇṇ'asan Yusəf: "Ad wər tərməɣam! Nak wər əhe edagg ən Məššina. 20 Təgam əṇṇiyat n a d i tagim təkma mišan Məššina isaṃṃatay tat ig'et alxer fəl ad ag̣əz aytedan aggotnen, adi da a itamazalan daɣ azzaman win əmərədda. 21 Daɣ adi ad wər tərməɣam! Ad əṣṣəna daɣ-wan kawanay əd bararan nawan." Isahhadarrat tan s awalan əzodnen əḍasnen iwallan nasan.

TILKAMAT ƏN TƏƔRƏST ƏN YUSƏF

22 Iɣsar Yusəf daɣ Masar harkid aɣaywan n abba nnet. Taɣrəst-net har tewad ṭemeday n awatay əd ṃaraw as t'aba. 23 Yusəf iddar har inay maddanəs ən hayawan n Efraym rur-es, tolas inay maddanəs ən Makir ag Mənašše əhunen daɣ fassan-net. 24 Iṇṇa Yusəf i məqqaran-net: "Nak ad i iba mišan illikan as Məššina a daɣ-wan iṣṣən, ṃaran issuɣəl kawan akal w'as idkal arkawal n ad t'akfu y Ibrahim d Isxaq əd Yaqub." 25 Təzzar issəhad Yusəf maddanəs n Israyil iṇṇ'asan: "Illikan as Məššina a daɣ-wan iṣṣən, tawəyam alzanazat in as təg̣madam akal a." Dəffər adi aba Yusəf, tewad təɣrəst-net ṭemeday n awatay əd ṃaraw. 26 Tətawašarad alzanazat-net ətawaggan as aḍutan əzodnen tətawagga daɣ šifit tətawasanṣa daɣ əssənduq wa tətaggaz alzanazat daɣ Masar.

Agamad 1

1-4 Maddanəs ən Yaqub, w'as itawannu Israyil, win d-osanen Masar əddewan dər-əs, akk iyyan d aɣaywan-net, ismawan-nasan: Ruben, Šimon, Lebi əd Yuda, Isakar, Zəbulun əd Benyamin, Dan əd Naftali, Gad d Ašer. 5 As ig-a wen barar-net wa igan Yusəf ənta iha Masar. Xasil a wa d-igmadan Yaqub ketnet imos-əssayat təmərwen n awedan. 6 Dəffər a wen aba Yusəf əd mədrayan-net əd tamattay ta n azzaman win di. 7 Təzzar ad tarawan maddanəs n Israyil tittəyan, har əgan iggət wər nəmməkan, ədnayan akal. 8 Igaz əmənokal iyyan wər nəssen fəl Yusəf taɣmar ən Masar. 9 Inkar inna i tamattay-net: Toggam as maddanəs n Israyil ogaran-anaɣ igət d assahat. 10 Agiwat-ana y asan təmərkest dasan za təgdəlat tittəyt, ad wər inkər əməgər daɣ akal, təzzar əwəran aganna wa n magzaran-nana, dəffər a di əbbəzan akal. 11 Den da ad sannafranan Kəl Masar meddan wiyyad əzzozaran tan i Kəl-Israyil y a tan šahaššalan əššəɣəl, ədgəzan-tan wəllen. Əmmək en da as əkrasan i Firɣawna iɣərman an Fitom əd Ramses əmosnen idaggan ən təɣebəren-net. 12 Mišan əddəguz wa labasan en iqqal i maddanəs n Israyil təttəyt d adanay n akal. Təggaz-tan tasa ən maddanəs n Israyil, oglafan-tan. 13-14 Ənkaran Kəl Masar əgan-tan eklan a tan saknin alɣazab wər nəmməkkan s əššəɣəl issohen ən talaq, əd bargitan d əššəɣəlan kul win təwəgas. Əššəɣəlan kul win ənɣanen awedan sisugin-asan-tan. 15 Arat wa wər igda y əmənokal ən Masar təzzar iššewal i tədoden šin əšɣalnen daɣ batu n əmzuran, iyyat esəm-net Šifra ta n sanatat esəm-net Fuha, 16 inn-asnat: "As tətaggimat šidoden šin Israyil daɣ əmzur, kud za barar a ihuwan tanɣimat-tu, kud amaran tabarart tayyimat-tat." 17 Mišan šidoden šin den wər əgenat arat wa as inna əmənokal ən Masar ad t-aginat fəlas əksudnat Məššina. Ad tayyinat bararan win yayyan da əddaran. 18 Təzzar iɣrad du Firɣawna šidoden šin den inn-asnat: "Mafel tətayyimat bararan win yayyan əddaran?" 19 Ənnanat as: "A di šidoden šin Israyil wər olenat əd šin Masar. Assahat agget a əganat. Bararan-nasnat as tihəwan harwa wər din osenat tədoden šin tagginen daɣ əmzur." 20-21 Fəl təksəda ta əganat tədoden šin den i Məššina, izazzabbat du fall asnat albaraka-net, əganat inan. Təgla tamattay n Israyil tətittəy təkannu assahat. 22 Omar Firɣawna tamattay-net ketnet, inn-as: "Bararan-nasan win yayyan kul əggarat-tan daɣ agarew wa n Ənnil ad tətayyim šin təntawen da əddarnat."

Agamad 2

Ətəwəɣra ən Musa əd təkawent-net.

1 Inkar aləs n iyyan daɣ Kəl Lebi izlaf du tantut təmosat ənta da wələt Lebi. 2 Əllan əddi har d ihu barar-nasan iyyan, tənay tu ṃas wər ila malad, təɣbar tu har iga karadat təlil. 3 As tənay as ab-as təfrag aɣabar-net, tətkal du azmam igan daɣ əzzənəf ən telant iyyat, təɣrad tu adabaɣ s əzzənəfan əššin ən kolta iyyan, amaran təga daɣ-as barar, təsəls-ay. Təzzar təssənsa azmam wen daɣ ammas ən telant iyyat du tədaggalat fəl fayyan n agarew wa n Ənnil. 4 Təbakammat təməqqart ən barar daɣ ihəz n adag wen y ad təssən a wa z-agin. 5 Arat n amazay dəffər a wen təzagaday d-elles ən Firɣawna s agarew wa n Ənnil, tara əširəd. Saɣlaynat tənalkimen-net əllilnat efay n agarew. Togga azmam iha ammas n annabat wen, təzzar təssətkal t-idu i təklit-net. 6 Tolam azmam tənay daɣ as barar. Zaɣnin a wen arat n ajanɣay ihallin. Təggaz-tat tahanint-net tənna: "A wa barar ən Kəl-Ɣibri!" 7 Den daɣ a tat du təhoz təməqqart ən barar tənn-as: "Əngəm a dam d aɣra iyyat daɣ tədoden šin Ɣibri a dam təsankas barar a?" 8 Tənn-as elles ən Firɣawna: "Awalla, aglu!" Təzzar təgla tabarart təɣra-du anna ən barar iman-net. 9 Tənn-alles ən Firɣawna i təntut ten: "Awəy barar wa a di tu təsankasa, a kam hakka tefert nam." Teway təntut barar, a tu təsankas. 10 As idwal barar wen teway tu y elles ən Firɣawna. Təg-ay təntut ten barar-net, təzzar təg-as esəm Musa fəlas tənna aman daq q-idu təkkas. 11 As d-ewad Musa iggədaz-in Kəl-Ɣibri (esəm iyyan ən Kəl-Israyil) əmosnen imədrayan-net daɣ tawšet. Inay alɣazab wa taggin. Ogaz in iyyan daɣ Kəl Masar izba iyyan daɣ Kəl Ɣibri-əs təwit. 12 Iwaraɣwaraɣ fəl aganna ketnet wər ihənnəy awedan, təzzar inɣa aw Masar wen, imbal-tu daɣ əzazəl. 13 As affaw iqqal in ogaz in əššin Kəl-Ɣibri əknasan gar essan. Inna i wa wər nəla tidət: "Mafel as təggata əmidi nak?" 14 Inn-as aləs wen: "Ma kay igan əmənokal-nana? Əngəm a tareɣ a di-taga tenaɣay ta təge y aw Masar?" Den daɣ ad təggaz tasa Musa, inna daɣ a di batu ten təqqal arat iwizawazan. 15 Isla Firɣawna batu ten igmay əd tanaɣay ən Musa. Mišan ifal daw-əs Musa iddəggag ikk-akal ən Midyan. Ewad in, iqqim dagma n anu iyyan. 16 Aləs imosan əməggi ən təkutawen daɣ akal ən Midyan ila-əssayat təbararen. Əwarnat d-anu. Əjojalnat y aharay n abba-nasnat. 17 Osan du madanan wiyyad əstaɣan-tanat. Təzzar inkar du Musa ogaz-tanat iššəšwa asnat eharay-nasnat. 18 As din osanat abba-nasnat Rawəl, inn-asnat: "Ma dakmat d-igan-əsətrəb ogdan d awa azal a?" 19 Ənnanat-as: "Aləs iyyan ən Masar dana ogazan daɣ madanan, ijjojal-ana har nəktar." 20 Inn-asnat: "Ma iga za aləs wen? Mafel as t-in tətayyimat? Aglimat aɣrimat t-idu a dər na idrəw imensewan." 21 Irda Musa s amel ɣur aləs wen. Ikf-ay tabarart-net təgat esəm Ziffora, izlaf-tat. 22 Təla barar ig-as Musa esəm Geršom (Amagar den) fəlas inna akal a d-igmad daɣ imos amagar. 23 Təga tamert tagget. Aba Firɣawna wa nad. Təgla tamattay n Israyil təzzirza d əkkəlu, təzzar tewad in təzarzawt-nasan Məššina. 24 Isla Məššina i təzarzawt-nasan, təzzar inna ad ixkəm s arkawal ən tassaq wa inamagga d Ibrahim, d Isahaq, əd Yaqub. 25 Ihannay Məššina Kəl-Israyil, issan fəl taɣara-nasan.

Agamad 3

1 Illa Musa den imos amadan n aharay wa mallan y ədaggal-net Yitro, wa as itawannu Rawəl, imosan əməggi ən təkutawen ən Midyan. Idan eharay daɣ-əsuf har ewad adɣaɣ wa n Horeba, itawann-as adɣaɣ wa n Məššina. 2 Təzzar inafalal as du angalos n Amaɣlol daɣ təfsəq təbilaglagat. Isammaklal-əs Musa as wər tətərəkəmmit təfsəq ten. 3 Den daɣ ad inna gar-es əd man-net: "A din ihaza ad əniya əlmaɣiza wa, ad-əssəna mafel as wər tətərəkəmmit təfsəq ten". 4 Inay Amaɣlol as Musa itihaz in arat wen. Təzzar iɣr-ay Məššina inn-as: "Musa, Musa!" Inn-as Musa: "Nak da!" 5 Inn-as Məššina: "Zakkat in fəl adag wa, əkkəs iɣateman, edag wa tahe da aṃadal zəddigan a imos." 6 Inn-as tolas dəffər a wen: "Nak Əməli n abba nak, Əməli n Ibrahim, Əməli n Isxaq, Əməli ən Yaqub." Den daɣ a d-issəlsa Musa udəm-net fəlas iksud ad inəməswəd əd Məššina. 7 Inn-as Amaɣlol tolas: "Ənaya alɣazab wa tətaggu tamattay-nin daɣ Masar, amaran sallaɣ i təkurayt-net fəl win tat-əssasnen. Əssana wəllen as taɣazzaban. 8 "A wen daɣ fəl d-əzzəbbe y a tan əkkəsa daɣ tarna ən Kəl Masar, əkkəsaq-qan daɣ Masar əšəššiwədaq-qan akal ihossayan, elwan, ahanat-tu təsəssəngay n əx əd turawat. Akal wen ənta a əhan Kəl Xənaɣan, əd Kəl Ɣit, əd Kəl Amor, əd Kəl Fəriz əd Kəl Ɣif əd Kəl Yəbus. 9 "Əmərədda təkurayt ən Kəl-Israyil-əsleɣ as, ənaya tolas a wa dər ogda alɣazab wa tan saknin Kəl Masar. 10 "Aglu daɣ a di əmərədda takka Firɣawna. Zimazalaq-qay sər-əs fəl a du təssərdəɣa tamattay-nin ta n maddanəs n Israyil ahanen Masar. 11 Inna Musa i Məššina: "Nak za ma mosa, as takka Firɣawna wala takkasa du maddanəs n Israyil daɣ Masar?" 12 Inn-as Məššina: "Adi əddewa dər-ək. Arat wa təhannaya da ənta təgəyya n as nak kay in issəglan. As du təkkasa tamattay daɣ Masar, təɣbədam-i ɣur ədɣaɣ wa." 13 Ilas Musa inn-as: "Ad agla daɣ adi akka Kəl-Israyil annaɣ asan: 'Məššina n aljadan-nawan a di d izammazalan sər-wan'. Kud z-ənnan-i: 'M-esəm-net Məššina wen?' Ma dasan z-anna əddi?" 14 Den daɣ ad inna Məššina i Musa: "'Əmosa əlle da.' Arat da wa za tanna i Kəl-Israyil 'Əlle da' a di d-izammazalan sər wan. 15 Ilas Məššina inna i Musa: "Tannaɣ-asan: 'Amaɣlol, Əməli n aljadan-nawan, Əməli n Ibrahim, Əməli n Isahaq, Əməli ən Yaqub di d-izammazalan sər-wan'. Esəm-in den da wa iɣlalan, amaran ənta as za təwəzdiya daɣ əɣlul n azzaman. 16 "Aglu daɣ a di təššidəwaɣ iwəššaran win əlanen tanat daɣ Kəl-Israyil tannaɣ-asan: 'Amaɣlol, Əməli n aljadan nawan, Əməli n Ibrahim, d Isahaq, əd Yaqub, a di d-inafalan, inn-i: Illikan as anay ənayaq qawan. Oggeɣ a wa kawan igarrawan daɣ Masar. 17 "'Amaran əgeɣ tanat ta n a kawan əkkəsa daɣ akal wa n Masar daɣ tətaɣazzabam, šəššiwədaq qawan akal ən Kəl Xənaɣan, əd Kəl Ɣit, əd Kəl Amor, əd Kəl Fəriz, əd Kəl Ɣif əd Kəl Yəbus. Akal wen ahanat-tu təsəssəngay n əx əd turawat.' 18 "Ad-əssəsəman wəššaran n Israyil y awal nak tidawa dər-san s ahan n əmənokal ən Masar tannim-as: 'Amaɣlol, Əməli ən Kəl-Ɣibri, Əməli-nana, inafalal-ana du. Akf-ana turagat n ad nagu karad adan ən teklay daɣ taneray fəl a das-nagu šikutawen.' 19 "Əssanaɣ as wər kawan z-ayyu əmənokal di taglim fəlas wər t-illa awedan ifragan əšəhhəššəl-net. 20 "Mišan a fall-as əššəšɣəla tarna tagget. Ammazala fəl Kəl Masar əs tarna təgat daɣ təjujab wər nətawazday. Dəffər a di kawan z ayyu taglim. 21 "Wər za taglim təsikarayrayam ifassan fəlas ad akfa tamattay ta annaɣmat daɣ Kəl Masar. 22 "Tantut ketnet təgmay daɣ təmahharak-net made təmidit-net ta n wələt Masar uɣənan n urəɣ əd win əzrəf, əd təbəddaɣ. Aratan win den akfiwat-tan i bararan-nawan əd təbararen nawan. Əmmək wen da as za taɣim Kəl Masar."

Agamad 4

1 Inn-as Musa: "Kud za wər di əzzəgzanan za wər di əssəsaman, annin i 'Bahu as dak inifalal Amaɣlol'?" 2 Inn-as Amaɣlol: "Ma ihan əfus nak?" Inn-as Musa: "tallaq". 3 Inn-as Amaɣlol: "Sərtək-tat daɣ aṃadal!" As issərtak Musa tallaq ten, təbbəday təqqal məlul. Iggad fall as Musa. 4 Inn-as Amaɣlol: "Əzzəl əfus nak, təbəzaq qu-əs tasbat!" Ihoz in Musa itkal məlul s əfus-net iqqal tallaq ta nad daɣ əfus-net. 5 Inn-as Amaɣlol: "Ag-a di da fəl ad əzzəgzənan Kəl-Israyil as Amaɣlol, Əməli n aljadan-nasan, Əməli n Ibrahim, Əməli n Isahaq, Əməli ən Yaqub, inifalal-ak." 6 Ilas Amaɣlol inn-as: "Adəd əfus nak daɣ ədmaran nak." Təzzar issəwar Musa əfus-net idmaran-net. As d-ikkas əfus-net ikna əkəršəššən-əs təwərna iyyat. 7 Ilas Amaɣlol inn-as: "Suɣəl əfus nak idmaran nak." Issoɣal əfus-net. As t-id-ikkas wər ila malad. 8 Ilas Amaɣlol inn-as: "As dak wər əzzəgzanan Kəl-Israyil ɣur təlməɣjujat ta tazzarat, ad əzzəgzənan ɣur ta n sanatat. 9 "As ənayan təlməɣjujaten šin sanatat en əglan wər dak əzzəgzanan, za wər dak-əssəsaman, takkaɣ agarew wa n Ənnil təlkəwa d-aman-net tənɣəlaq qan daɣ aṃadal iqquran. Igda ad ədəsan aṃadal ad əqqəlan azni." 10 Inna Musa y Amaɣlol: "Ya Əməli! Nak izzuwat fall i awal. Amaran a wen wər t ila əndazəl wala əndazəl nad wala ɣur-əsənti wa təgeɣ awal y əkli nak. Imi nin d iləs in odadan, izzuwat fall i awal." 11 Inn-as Amaɣlol: "Ma ikfan awedan imi? Ma isamadadan izamazag? Ma isadarɣalan, isaswad? Wərgeɣ nak da, a imosan Amaɣlol? 12 "Əmərədda aglu, nak a z-anattafan d əmi nak, a kay əssusənaɣ a wa za tanna." 13 Mišan ilas Musa inn-as: "Ya Əməli! Onsayaq-qay ad təzəmmizəlaɣ awedan iyyan fəl ad agu əmazal wədi." 14 Iggaz alham ən Musa Amaɣlol wəllen inn-as: "Əngəm ill-ay əməqqar-nak Harun wa n iyyan daɣ Kəl-Lebi. Əssanaɣ as rəɣis fall-as awal. Amaran izay-kay du əmərədda. As dər ək immənay ad fəliwəsan man-net. 15 "Əməl-as batuten in s əmmək nasnat, əddi nak dawan ilala fəl əššin ewwan daɣ a wa za tannim, assaknaq-qawan a wa as kawan iwar igi-net. 16 "A dak iqqəl əməššewəl gar ek əd tamattay n Israyil, kay amaran təqqəlaɣ as zun Məššina išawalan y ənnəbi-net. 17 "Ədkəl tallaq ta, ənta as za tətagga alɣalamaten-in." 18 Iqqal Musa ədaggal-net Yitro, inn-as: "Areɣ a di tayya ad akkaɣ aytedan in win ahanen Masar ad-əssənaɣ əddaran." Inn-as Yitro: "Aglu, ikf-ik Məššina alxer". 19 Inna Amaɣlol i Musa harwa ad iha Midyan: "Abəz tarrayt, təqqəla Masar, fəl as win əranen tenaɣay-nak kul aba-tan." 20 Den daɣ ad eway Musa tantut-net əd bararan-net issəwan-tan ajad təzzar ikka Masar, ittâf tallaq ta as t-omar Məššina s a sər-əs išɣəl. 21 Inna Amaɣlol i Musa: "Əmərədda d-as təkkeɣ Masar, əssən fəl təlməɣjujaten kul šin as kay-əkfeɣ tarna n igi-nasnat. As din tose tagaq-qanat dat Firɣawna. Amaran nak ad-əssəɣəra əwəl-net fəl ad igdəl i Kəl-Israyil agamad ən Masar. 22 "Tannaɣ i Firɣawna: <Arat da wa inna Amaɣlol: "Aɣrəf n Israyil imos aɣafadday nin, 23 "<'ənneɣ ak in ayy-i aɣafadday nin a di iɣbəd. He kay! As tugayaɣ ad-əssəxsiya aɣafadday nak.'>" 24 Əššokalan har da ad ənsan, təzzar idal du Amaɣlol Musa ira tenaɣay-net. 25 Den daɣ a du tənkar Ziffora tədkal du təhunt təwalat təsəmmənkəd sər-əs barar-net. Tədkal d-agašek-net tədas sər-əs izuf ən Musa təgannu: "Kay aləs n əzni a di təmosa!" 26 Təzzar oyya Əməli Musa. Xasil əddəlil n əmənkəd fəl tənna Ziffora: "Aləs n əzni a təmosa!" 27 Amaɣlol iššewal i Harun inn-as: "Aglu akku Musa daɣ taneray." Igla Harun har immənay əd Musa ɣur ədɣaɣ wa ɣur inafalal Məššina i Musa, izalammat-tu. 28 Təzzar imal Musa i Harun batuten kul šin das-iga Amaɣlol, imal təlməɣjujaten kul šin as t-omar s igi-nasnat. 29 Dəffər a wen əddewan fəl əššin-essan əššedawan du iwəššaran kul win əlanen šinaden daɣ Kəl-Israyil. 30 Imal-asan Harun batuten kul šin iga Amaɣlol i Musa, iga təlməɣjujaten kul dat tamattay. 31 Təɣrad tamattay əzəgzan. As-əslan as Amaɣlol inay alɣazab wa taggin, osa du fəl amaknaw ən taɣara-nasan, əssəjadan-as, əɣbadan-tu.

Agamad 5

1 Dəffər awen ikka Musa əd Harun Firɣawna ənnan-as: "Amaɣlol, Əməli n Israyil inna: 'Ayyu tamattay-nin ad taglu tag-amud wa n əlɣibada-nin daɣ-əsuf.'" 2 Inn-asan Firɣawna: "Ma imos za Amaɣlol as das-sasama wala tayya Kəl-Israyil aglin. Wər əzdaya Amaɣlol za wər z ayya Kəl-Israyil aglin." 3 Əlasan ənnan-as: "Əməli ən Kəl-Ɣibri inifalal-ana du. Nara a dana-tayya ad nagu teklay ən karad adan daɣ-əsuf ad nagu y Amaɣlol Əməli-nana šikutawen fəl təksəda n a daɣ-na izəzzəbbət alwaba igan daɣ təwərna made əməgər." 4 Təzzar inn-asan əmənokal ən Masar: "Ma fel taram ad təkkəsam tamattay daɣ əššəɣəl-net? Agliwat kawanay da təšɣəlam. 5 Təzzar inn-asan Firɣawna: "Eklan a əmərədda igət a gan, amaran kawanay taram ad ayyin əššəɣəl-nasan. Mafel?" 6 Əzəl wen da ad omar Firɣawna meddan win šašɣalnen tamattay ten əmosnen Kəl Masar, əd win tat ewalnen daɣ əššəɣəl əmosnen Kəl-Israyil, inn-asan: 7 "Ad wər tələsam tehakkay ən tamattay ta ələmmuz wa as taggin bargitan. Ayyat tan a t-idu tamadan i man-nasan. 8 "Təšəhhəššəlam-tan igi ən bərgitan ogdanen əd win taggin harwa du wər timədan ələmmuz i man-nasan. A dasan in wər təgləmam wala, fəlas aytedan di inəffərəšša a mosan, a di da fəl əzzərzan gannin: "Nara dana-tayya ad nagu šikutawen y Əməli-nana. 9 "Agiwat y aytedan win əššəšɣəl issohen har ib-as (əgrawan əs wala) əlan alwaq əddi wər za sasaman i batuten əmosnen bahu." 10 Əglan meddan win šašɣalnen Kəl-Israyil əd win tan-ewalnen, ənnan asan: "Inna Firɣawna: 'wər kawan z ələsa tehakkay n ələmmuz, 11 "'agliwat tawiyam du ələmmuz i man-nawan daɣ adag wa daɣ t-idu za təgrəwam. Mišan əššəɣəl-nawan wər daɣ as z-ifnəz wala.'" 12 Wazawazan Kəl-Israyil daɣ akal ən Masar ketnet a du farradan əddigdag n ələmmuz ən təwəgas ibraran daɣ adag n ələmmuz wa ihossayan. 13 Təzzar əsasan-tan meddan win tan šašɣalnen əmosnen Kəl Masar ənnan asan: "Əšɣəlat har akkasaw əššəɣəl-nawan. Əzəl kul təgam daɣ-as a wa tətaggim harwa təgarrawam ələmmuz." 14 Təzzar ənkaran Kəl-Masar win omar Firɣawna s ad šašɣalan Kəl-Israyil əsasan-tan har as əbambayan daɣ meddan iman-nasan win-əsannafranen y ad awəlan Kəl-Israyil a tan-əggatan, gannin-asan: "Mafel əndazəl d azala, wər təsakkasawam meḍan ən bərgitan wa tətaggim kala da?" 15 Əglan meddan ən Kəl-Israyil win ewalnen tamattay ewayan tala-nasan-əs Firɣawna ənnan-as: "Mafel as tətaggaɣ əmazal igan taɣara ta y eklan nak? 16 Ab-as garrawan eklan-nak ələmmuz mišan itawann-ana: 'agiwat bargitan!' Əmərədda eklan-nak tamattin. Eges tamattay ta n nak a wər nəla tidət." 17 Təzzar inn-asan Firɣawna: "Kawanay əfərəšši aggen a təgam. A di da fəl təgannim taram ad taglim ad tagim šikutawen y Amaɣlol. 18 "Əmərədda aglat əšɣəlat! Aləmmuz wər tu za tələsam agaraw, mišan əššil ad tagim bərgitan win daɣ wan tawagmaynen." 19 Əgran-in meddan win ewalnen Kəl-Israyil as taɣara-nasan təqqal arat ixšadan wəllen, fəlas itawann-asan wər dasan in z-itəwəgələm wala daɣ medan ən bargitan win as ihor a tan agin əzəl kul. 20 As din əfalan Firɣawna da-əstaban i Musa əd Harun dasan əqqalnen den kala da. 21 Ənnan-asan: "Ya Amaɣlol təswada daɣ a wa təgam tammazala s əššəriɣa-nak. Firɣawna əd marayan sər-əs əknan-ana tagləfat wəllen fəl əddəlil nawan. Zun tan-təkfam takoba fəl a danaɣ anɣin." 22 Den daɣ ad igla Musa imalallay s Amaɣlol, inna: "Əməli, mas təzaɣazzaba tamattay ta? Mafel daɣ adi as di-du-təzammazala? 23 "A d-obazan ɣur assa wa din əgeɣ i Firɣawna əššewalaɣ-as s esəm-nak, išatu i tamattay ten alɣazab amaran kay wər tat-təssəfsa harwa da."

Agamad 6

2 Ilas Məššina inna i Musa: "Nak a imosan Amaɣlol, 3 ənifalalaɣ y Ibrahim d Isahaq əd Yaqub s esəm in a tt-imosan Məššina di maqqaran, mišan wər tan əzəzdayaɣ iman in s almaɣna n esəm in a tt-imosan 'Əlle da'. 4 Ətkalaɣ-asan arkawal ən tassaq n a tan-akfaɣ akal ən Kənaɣan, imosan akal daɣ əmosan inaftaɣan. 5 Tolas-əsleɣ i təzarzawt ən Kəl-Israyil win əgan Kəl-Masar eklan, əmərədda ad əxkəma s arkawal ən tassaq wa dasan-ədkala. 6 A wen da fəl as əməl-asan in as: "Nak Amaɣlol! A kawan-əkkəsa daɣ əššəɣəlan win labasnen kawan-šahaššalan Kəl Masar. A kawan-əkkəsa daɣ əkkəlu, agəzaq-qawan-əs tarna-nin təgat daɣ əlxəkuman-əssohatnen. 7 "A kawan aga tamattay-nin, əqqəlaɣ Əməli-nawan. Ad təssənam as nak Amaɣlol, wa imosan Əməli-nawan: wa as ənta kawan ikkasan daɣ əššəɣəlan win labasnen kawan šahaššalan Kəl Masar. 8 "Dəffər a di, a kawan šəššiwədaɣ akal wa as ədkalaɣ arkawal n ad t-akfa y Ibrahim, d Isahaq əd Yaqub, dawan-t-akfa təxyəzam-tu. Nak Amaɣlol." 9 Iga Musa isalan win den kul i Kəl-Israyil mišan wər das-əssəsaman fəlas iman-nasan iɣšad tan əkkəlu wa səksədan əgan daɣ Masar. 10 Iššewal Amaɣlol i Musa inn-as: 11 "Aglu akku Firɣawna, əmənokal ən Masar, ann-as: 'ayyu Kəl-Israyil ad əgmadan akal nak.'" 12 Mišan iššewal Musa y Amaɣlol inn-as: "Wala Kəl-Israyil da wər di-əssəsaman, manəmmək as di z issəsəm Firɣawna, ənta nak izzuwat fall i awal?" 13 Ilas Amaɣlol iššewal i Musa əd Harun daɣ talɣa ən Kəl-Israyil əd Firɣawna, omar-tan s ad əkkəsan Kəl-Israyil daɣ akal wa n Masar. 14 Esmawan n arat daɣ meddan win muzaran ən tawšeten ən Kəl-Israyil əntanay da: Iɣawnatan da win d-əgmadnen Ruben wa n aɣafadday n Israyil (Yaqub): Ɣenok əd Falu, Ɣeçron əd Xarmi. 15 Iɣawnatan da win d əgmadnen Šiməɣron: Yəmuhel, Yamin, Ohad, Yaxin, Təsoɣar, Šawəl imosan barar ən wələt Kənaɣan. 16-19 Əntanay da ismawan ən maddanəs ən Lebi: Geršon, Qəhat əd Mərari. Taɣrəst ən Lebi təmos temeday n awatay əd karadat təmərwen d-əssa. Maddanəs ən Geršon: Libni əd Šiməɣi, akk iyyan ila tawšet. Maddanəs ən Qəhat: Ɣamram, Yiçəhar, Ɣebron əd Ɣuzziyel. Taɣrəst ən Qəhat ketnet təmos temeday n awatay əd karadat təmərwen əd karad. Maddanəs ən Mərari: Maɣli əd Muši. Əntanatay da da tawšeten šin d-əgmadnen Lebi s attarixan nasnat. 20 Izlaf Ɣamram Yokebed təmosat talɣammat-net, teraw as du Harun əd Musa. Taɣrəst ən Ɣamram ketnet təmos temeday n awatay əd karadat təmərwen d-əssa. 21 Maddanəs ən Yiçəhar əmosan: Qoraɣ, Nefeg, əd Zixri. 22 Maddanəs n Ɣuzziyel əmosan: Mišahel, Elçafan, əd Sitri. 23 Izlaf Harun Elišebaɣ, təmosat alles n Ɣamminadab, tamadrayt ən Naɣšon, teraw as du Nadab, Abihu, Elɣazar, d Itamar. 24 Maddanəs ən Qoraɣ: Assir, Elqana, d Abiyasaf. Əntanatay da da tawšeten šin d əgmadnen Qoraɣ. 25 Elɣazar ag Harun izlaf alles ən Futiyel teraw as du Finɣas. Ənta da da əməsənsa ən ɣawnatan win d əgmadnen Lebi d əmmək wa as əmməzzaynat tawšeten-nasan. 26 Harun əd Musa win as təga batu-nasan da, əntanay as inna Amaɣlol: "Əkkəsat du tamattay n Israyil daɣ Masar tənnizzam zun agan." 27 Daɣ adi əntanay da da Musa əd Harun win əkkanen Firɣawna əššewalan-as fəl a d-əkkəsan Kəl-Israyil daɣ akal-net. 28 Əzəl wa ad iššewal Amaɣlol i Musa daɣ Masar inn-as: 29 "Nak a imosan Amaɣlol. Suɣəl i Firɣawna batu ketnet ta dak-z-aga." 30 Mišan ijjəwab Musa y Amaɣlol inn-as: "Nak izzəwat fall-i awal, manəmmək as di-z-issəsəm Firɣawna?"

Agamad 7

2 "Kay ad tannaɣ arat ketnet wa as kay-omara, amaran əməqqar-nak Harun ad t-issuɣəl i Firɣawna fəl ad ayyu Kəl-Israyil aglin. 3 "Mišan nak ad-əssəɣəra əwəl ən Firɣawna. Ad šata alɣalamaten-in, əd təlməɣjujaten-in daɣ akal ən Masar. 4 "Dər ig-a wen da wər dawan-z-issəsəm. Əddi da ad z-əmmazala əs tarna-nin fəl Masar əkkəsa du tamattay-nin ta n Israyil tənnizzam zun agan. Ad agaɣ aratan win den s-əlxəkuman əssohatnen. 5 "As əmmozala əs tarna-nin fəl Masar y ad d-əkkəsa Kəl-Israyil, ad-əssənan Kəl Masar as 'nak a imosan Amaɣlol'." 6 Iga Musa əd Harun aratan win den s əmmək wa as tan-omar Amaɣlol. 7 Musa imos aləs əgmadnat əttamat təmərwen n awatay, amaran Harun əgmadnat-tu əttamat təmərwen n awatay əd karad, as əššewalan i Firɣawna.

Əməttəy ən tallaq ən Harun təqqal tanaɣwat

Rut 1

1 Daɣ azzaman n əlxəkum n alqalitan daɣ Israyil iggaz laz akal. Aləs iyyan n aɣrəm ən Betlexem daɣ akal ən Yahudəya istaq qu laz, ənta əd təntut net əd bararan net əššin a din agin azzaman daɣ əsuf n akal ən Mowab. 2-5 Esəm net aləs en Alimelek, esəm ən təntut net Naɣomi, bararan net iyyan Maɣlon, iyyan Xilyon. Əmosan Kəl Efrata ən Betlexem, amaḍal ən Yahudəya. Daɣ təməxsurt nasan daɣ əsuf ən Mowab təga talɣa nn Alimelek. Təxsar Naɣomi əd bararan net den da har əzlafan aššet Mowab, əmosnen Ɣorfa əd Rut. Dəffər təməxsurt ən tamarawt n elan, aba Maɣlon əd Xilyon. Təqqim du Naɣomi ɣas net wərmad bararan net wala deɣ šis san.

Tewaɣalay

6 As təsla Naɣomi as kəl akal net təzzibbat du fall assan arraxmat n Amaɣlol səs tan ikfa ɣarat ən səgəyak təhossayat, 7 təggəllat ənta əd tədolan net, əgmadnat əsuf ən Mowab, akal wa daɣ əxsarnat. Daɣ tarrayt ən Yəhuda, 8 tənna Naɣomi i tədolan net: "Aglimat akk iyyat təqqal anna nnet. Iraz akmat Amaɣlol s əlluɣ ol n əd wa təgamat i nəməttan əd nak iman nin. 9 "Ikf'ikmat Amaɣlol alxer əd təfalawist daɣ nan nakmat win əzraynen." Təzallamat tanat y ad tənəsəɣləf dər əsnat. Ad halinat tədolan net s ətkar zəwwəran. 10 Təzzar ənnanat as: "Kala! Nəddew dər əm s akal nam." 11 Təjjəwwab asnat Naɣomi: "Əqqəlmat šibararen in! Ma fəl təlkammat i? Nak wər z ələsa təla ən bararan kamat izlafnen. 12 "Əqqəlmat šibararen in! Aglimat! Nak waššara, wər z ələsa azalaf. Wal'ad imos as əzələfa ahad da da, əxməla ahad da da, əgrawa bararan, 13 "imos moxal at təqqəlmat i taddawla nasan, tuggəymat i medden s azalaf, šibararen in! Wər təfregmat tiddawt in fəlas əmərədda təɣšad taɣara nnin wəllen, əheɣ ifassan n Amaɣlol." 14 Təzzar ittəy daɣ asnat ətkar ogaran wa n nad. Mišan ya təzəllammat tat Ɣorfa, tanasaɣlaf dər əs, eges Rut təqqim du ɣur əs. 15 Tənn'as Naɣomi: "Əswəd, təmidit nam təkka aytedan nasan d əssənaman nasan. Ag'a wa təga! Əqqəl win nam!" 16 Mišan təjjəwwab as Rut: "Di wər tədgəzza s ak kam əfalla, s ak kam uggaga. Edag kul wa təkke əkkeq qu, edag kul wa daɣ təxsara, daɣ as əxsara. Tamattay nam ad təqqəl šin nu, Əməli nnam ad iqqəl i nnin. 17 "Edag wa daq qam aba, di daɣ as iba nak da. Əmbala daɣ as. Iwarat i əttabib n Amaɣlol wa og ran as di izammazay dər əm a wər nəmos tamattant." 18 Dəffər as təgra Naxomi as təsigatakat əs tiddawt net, təmməzzay d ədəgguz net. 19 Əjjiwankatnat, əglanat har ewadnat Betleɣem. Assa ən Betleɣem Ass'nasnat aɣrəm ijanajarway tu, har əqqimnat tədoden sastanat kud a wa Naɣomi. 20 Tənn'asnat: "Di wər təlesmat teɣarey s esəm wa n Naɣomi (s almaɣna nnet tənniflay) mišan ganimat i Mara (s almaɣna nnet təmiɣalšat) fəlas Amaqqar išimaɣalšat təməddurt in." 21 Tənn'asnat tolas: "As əgle əkm la, isoɣal i d'Amaɣlol s ikarayraya i fassan. Daɣ a di ma fəl təganimat i harwa da Naɣomi id as fall i igəyyat Amaɣlol, ig'i Amaqqar daɣ ammas ən təmaɣalšit." 22 Təməwit ten da as d'əfalnat Naɣomi əd tadagalt net Rut əsuf ən Mowab.

Tənafrat

Osanat du Betleɣem ɣur tənəttawt n əmiləy n əššəɣir.

Rut 2

1 Təla Naɣomi əšəqqaɣ, aləs n əməgərgəs issohen igm d d'imərwan n Elimelek, ig n esəm Boɣaz. 2 Əzəl iyyan, tənna Rut i Naɣomi: "Sərəg'i s ad əfrada daɣ təwugas. Ad əlkama i wa di iqbalan daɣ təwəgust net." Tənn'as Naɣomi: "Aglu, tabarart in!" 3 Təgla Rut fəl ad təlkəm i malayan daɣ təwəgust iyyat ad təšadaw. Iqqal as təwəgust ten šin Boɣaz, wa nn əšaqqaɣ n Elimelek. 4 Ihhin in Boɣaz osa ddu iman net, igmad du Betleɣem. Isəssəlam imalayan səs dasan inna: "Ikf'iwan Amaɣlol tillalt net!" Əjjəwwaban as: "Ikf'ik Amaɣlol albaraka!" 5 Isəstan Boɣaz əmuzzar ən malayan: "Ma təmos tantut ten?" 6 Inn'as: "Wəllət Mowab a du təddewat əd Naɣomi daɣ əsuf ən Mowab. 7 "Təgmay daɣ na turagat n ad təkəmmat šiɣaɣanen gər təbulasen dəffər malayan. Aɣora əngom as du tosa wa n a iga di təbdad har əmərədda. Təga arat n amazay ən təsənfut daɣ təsaklawt." 8 Inna Boɣaz i Rut: "Səsəm i tabarart in! Ad wər takka tafrat əs təwəgust iyyat. Mišan ɣam da da, təlkəma i təmaššaɣalen in. 9 "Kammat daɣ təwəgust ta t'əlayan maššaɣalan in, əlkəm i təmaššaɣalen. Ad ərɣəma i maššaɣalan in fəl a kam ədəssan. As təfuda takkaɣ itəkkan tašwaɣ aman win d'ewayan." 10 As təsla y a wen təssəjad dat əs har tədas takanart net aṃadal, təzzar təssəstan tu: "Ma fəl əgrawa ɣur ək saɣmar ogd n d a wa, nak wər nəmos wəllət n akal?" 11 Ijjəwwab as Boɣaz: "Əgrawa isalan nam. Əmazal wa təge i tədagalt nam dəffər iba nn aləs nam. Toyyeɣ in abba nnam d anna nnam d akal wa daɣ təga təhut nam, təgle du təxsara daɣ ammas n əɣrəf wər təzdaya. 12 "Ya Əməli tərzamaɣ am amazal nam! Amaɣlul, Əməli nn Israyil wa daɣ təgmaya taggast tərmazaɣ am əs təməwit təkm lat." 13 Tənna Rut: "Immikan a di izəluləɣ saɣmar nak ogd n d a wa ya məšši. Təssiraɣ i du iman in s awal s əmmịdan, ləmmịdan, ənta nak wər eweda almaqqam ən təklit nak." 14 Ɣur alwaq wa nn melkewan, inna Boɣaz i Rut: "Ayaw da, ədrəw dər na tagəlla, salmaq qat daɣ ədrəz nana!" Təqqim dəgma n imalayan. Ikf'et Boɣaz amayaɣ. Tətš'ay har təyyəwan, təglaz. 15 Tənkar dəffər a wen, təfrad. Omar Boxaz i maššaɣalan net: "Ayyat tat ad tətakammat harkid daɣ təbolasen, amaran a tat wər takaggaram. 16 "Labayyat du šiɣaɣanen daɣ təwaɣniwen, tayyim tanat daɣ aṃadal, a tanat tətakammat. Eges a das wər tannim arat sər əsnat." 17 Təfrad Rut har ig'ahad. Təbəkkat s əsabakkaw šiɣaɣanen šin təšidawt, tədnay əsəgrəs net šabba n əššəɣir. 18 Teway t'iddu s ṇɣrəm, tənay Naɣomi ta n tadagalt net əmmud net. Təkf'et Rut a wa d'iqqiman dəffər tattay net. 19 Təssəstan tat Naɣomi: "Mənid təfrada azal a? Ma ilan təwagost ta daɣ təšɣala? Ig' Əməli albaraka i wa kam in igran!" Təmal as Rut wa ɣur təšɣal azal a da, tənn'as: "Esəm net Boɣaz." 20 Tənna Naɣomi amaran i tədagalt net: "Ig' Əməli albaraka y aləs di. Amaɣlol ittaf fall ana əlluɣ net harwa da zun əmmək w'as t'ittaf fəl nəməttan nana harwa əddaran." Təšota Naɣomi tolas: "Boɣaz ənəmmehəz nana. Aləs wen imos iyyan daɣ win ilzam a daɣ na əssanan." 21 Tənna Rut wəllət Mowab: "Inn'i: 'Əlkəm i maššaɣalan in har əɣradan allay.'" 22 Tənn'as Naɣomi: "Ihossay a di tabarart in ad tiddawa əd təmaššaɣalen net. As təkke təwəgust iyyat ad tətəwəjəjərgana." 23 Təlkam Rut i təmaššaɣalen ən Boɣaz, tətakammat šiɣaɣanen har iɣrad əmiləy nn əššəɣir d alkama. Təgla, təhhirag əd tadagalt net.

Rut 3

S ahad, fəl aɣarɣar

1 Əzəl iyyan tənna Naɣomi i tadagalt net Rut: "Nak a dam əgməya ehan daɣ za təgrəwa alxer əd təfalawist d əzzəbun nam. 2 "Təssanaɣ as Boɣaz w'as təddewa əd təmaššaɣalen net əššəqqaɣ nana a imos. Əssanaɣ as ahad a ad əzəzzəran əššəɣir daɣ aɣarɣar. 3 "Daɣ a di širəd, tagaɣ adu əd tabdoq nam ta təhossayat, təzəgədya s aɣarɣar. Mišan ad tu wər təzəzdəya iman nam har iɣrəd əd tattay əd tassay. 4 "As ikk'edag n etəs tawəlaq qu har təssəna dad insa. Dəffər a wen tagla taləma fəl daran net təzələle daw san. A dam iməl a wa za taga." 5 Tənn'as Rut: "Ad aga arat w'as di tənneɣ kul." 6 Təzagaday Rut s aɣarɣar, təmozal a w'as tat tomar tadagalt net. 7 Itša Boɣaz, išwa, tənsa tayttay net. Ikk'edag n atəs daɣ tamma ən təbədiyyeka ən šabba nn əššəɣir. Təzzar insa. Təhoz t'iddu Rut solan tolam fəl daran net abroɣ, təsrad ɣur san. 8 Amaran, as iga idawannay n ahad išawadawaš du asammed Boɣaz imalallay ifray tantut təzilalat daw daran net ihag. 9 "Ma təmosa?" inn'as. Tənn'as: "Nak Rut. Areɣ a di təsəwəra əfus nak, kay ilan alhaq n a wen id kay ənəmmehəz nana daɣ tamet a təmosa." 10 "Iwar kam albaraka n Amaɣlol, Rut!" inn'as Boɣaz. "Alɣadala wa təsəkna aɣaywan n Elimelek əmərədda ogar w'as du təzzara i tadagalt nam id wər təsəssagala atəwara daɣ mina win maganza əd win məgərgəs. 11 "A kam wər idgəz arat əmərədda. A daɣ i təgməya dam taga, id tamattay n aɣrəm nana kul təss n as kam tantut təl t almaqqam. 12 "Illikan as nak ənəmmehəz daɣ tamet, ilzam i a daɣ am əssana. Mišan ill'ay iyyan ənəmmehəz di d'orayan. 13 "Ansu əddi da. Tufat aɣora ad nənəy kud itkal əzuk nam. Kud a di a igan itkəlet tu. Kud wər t'itkel nak at t'ətkəla. Ətkalaq q'arkawal dat Amaɣlul. Ədrər əddi da har ifaw!" 14 Tənsa daw daran net har afaw. Mišan tənkar du ɣur təɣəttawt n azaɣan dat ənəfilal n anay id Boɣaz wər ira ad itəwəssan as tantut en tosa ddu aɣarɣar. 15 Dat teklay net inna Boɣaz i Rut: "Əzəl du təsəɣnəst nam, təttəfaq qat wəllen." Təttaf tat wəllen. Ikkat as sədisat təyyaten n əššəɣir, isəwar as tu. Ikk'aɣrəm. 16 As din tosa Rut tadagalt net təssəstan tat: "Ma din təqqal batu di, tabarart in?" Təmməgrad as Rut s a wa das iga Boɣaz ket net. 17 Tənn'as harwa: "Təhannaya sədisat təyyaten n əššəɣir a di d'ikfa fəlas inn'i: 'Wər din za tasa tadaggalt nam təssikarayraya ifassan.'" 18 Tənn'as Naɣomi: "Əmərədda ədrər da da, tabarart in, har təssəna anamod wa za tagu batu wa. Id aləs di wər z'aqqam wər tat ikna azal a da."

Rut 4

Imi nn əɣrəm

1 Ikka Boɣaz imi nn əɣrəm ɣur adag wa daɣ tətag tiddawat n amaknaw ən batuten, təzzar iqqim. Ig as ənammaray ən Naɣomi w'as imməgrad i Rut okay du dat əs. Iɣr'ay Boɣaz, inn'as: "Mandam, ayaw sa da, qam!" Ig'aləs a wen da. 2 Dəffər a wen iššedaw du Boɣaz maraw meddan əmosnen iwəššaran n əɣrəm igmay daɣ san ad ammagnen. As əqqiman, 3 inna y anammaray: "Təssanaɣ as Naɣomi təgmad du əsuf ən Mowab, amaran tara əsəɣləf ən təwagost ta du təgorat y əšəqqaɣ nana Elimelek. 4 "Əge tanat n a dak əməla aməraq qay s a tat təqbəla dat win əqqimnen, iwaššaran n əɣrəf in. Kud tərdeɣ, təqbəlaq qat. Mišan as wər tərdeɣ təməlaɣ i ad əssəna, id wər t'illa awedan dat ək ilz m. Nak a ilzam a di dəffər ək." Ijjəwwab aləs i Boɣaz: "Immikkan nak a tat iqbalan!" 5 Inn'as Boɣaz: "Təssana z'as əzəl w'ad təqbala təwəgost daɣ əfus ən Naɣomi əd Rut, wəllət Mowab, ad təzləfa Rut ta ɣur aba Maɣlon fəl əsudər n əruru nn ənəmettən." 6 Daɣ a di inn'as anammaray: "S əššərədan win, wər əfrega ad ətkəla əzuk wədi, fəlas əksuda əjəbərji nn əruru nnin. Kay, əqbəl tawagost tədi, nak, wər əfregaɣ a di." 7 Anin daɣ Israyil as itakkas awedan arat madeɣ isamaskal tu ad ikkəs aləs aɣatem net akf'ay i wa hadan, imos a wen təgəyya daɣ alɣadat nasan. 8 inn'anammaray i Boɣaz: "Əqbəl tat!" Təzzar ikkas d aɣatem net ikf'as tu. 9 Inna Boɣaz i wəššaran əd tamattay ta təqqimat da: "Təggəyyem azal a as əqbala i Naɣomi a wa d'igoran ket net y Elimenek əd Xilyon əd Maɣlon. 10 "D'as ad əzləfa Rut,wələt Mowab, ta ɣur aba Maɣlon fəl əsudər n əruru n ənəmettən, fəl ma din immut esəm net daɣ mədrayan net, aqqatas in daɣ tənaden n əɣrəm. Təggəyyem a wen azal a da." 11 Ənnan wəššaran n əɣrəm əd tamattay ta du təddewat: "Nəmos šigəyyawen! Nonsay Amaɣlol ad agu tantut ta za təzləfa šilat ən Raxil əd Leha s əntanatay ad d'erawnen aɣrəf n Israyil! Issuhət daɣ Kəl Efrata! Iqqəl amassarhay daɣ Betleɣem! 12 "Ikf'ik Əməli šilaqqawen olanen əd šin Fereç wa nn ag Yəhuda əd Tamar s əzzuriyya wa kay z'akfu daɣ təntut ta." Azalaf d aatan 13 Əddi za izlaf Boɣaz Rut, ikf'et Amaɣlol as təga tadist, təgraw barar. 14 Ənnanat tədoden ən Betleɣem i Naɣomi: "Agoda y Amaɣlol a dam d'igrawan amankay. Ahaya nnam ihu azal a da. Ya Əməli tətkalaq qu daɣ Israyil! 15 "Ad iššəšinəy təməddurt nam təzzar idkəl tušaray nnam id tələggust nam ta kam tarat a dam tu təkfat ənta dam tofat əssa bararan.ṇ 16 Tətkal tu Naɣomi todad tu daɣ əwəl net. Təzzar təttaf tu, təg'ay barar net, təsədwal tu. 17 Əššewalnat tənaragen net as Naɣomi təgraw barar. Əganat as esəm Ɣubayd s ənta iqqalan šis n Yasa, abba ən Dawəd, amənokal n Israyil. Əzzuriyya 18 Ənta da əzzuriyya ən Fereç: Fereç eraw du Ɣeçron. 19 Ɣeçron eraw du Ram, Ram eraw du Ɣaminadab, 20 Ɣaminadab eraw du Naɣšon, Naɣšon eraw du Salma, 21 Salma eraw du Boɣaz, Boɣaz eraw du Ɣubayd, 22 Ɣubayd eraw du Yasa, Yasa eraw du Dawəd.

Yunəs 1

TƏMAZRƏYT ƏN YUNƏS

2 "Ənkər, akk'aɣrəm wa zəwwəran ən Ninif, təməlaɣ i məssawəs əššəriɣa-nin wa tan-in-izayan fəlas ab'as əqbala təkmawen šin taggin." 3 Den da ad inkar Yunəs, mišan ya iddəggag iga anamod n əɣrəm ən Taršiš, y ad inəməggəg d Amaɣlol. Əddi da ad iras fəl əɣrəm ən Yafa, imazayyat-in d əɣlal zəwwəran n aman itakkan Taršiš. Irzam-tu, iggaz-tu, əkkan Taršiš. Den da ad za inəməggəg Yunəs d Amaɣlol.

TAZAFA

4 Issəgar-d'Amaɣlol adu iknan assahat fəl agarew, iqqal a olan əd tazafa har ibuk əɣlal i tarazay. 5 Təggaz tasa imaššaɣalan n əɣlal, akkiyyan isikaray igammay daɣ əməli-net taggazt. A din-əggaran ilalan daɣ agarew fəl ad ifsas əɣlal. As itagg'awen Yunəs ənta olɣat daɣ əɣlal israd, ikn'etəs 6 har t-in-osa əmuzar ən maššaɣalan, inn-as: "Xa, ma təkanna da təknêɣ etəs? Ənkər təgməya kay da daɣ əməli wa-nak taggazt. Mijas ənta daɣ-naɣ issən, igdəl-anaɣ ahluk." 7 Təzzar ad tinəmənnin maššaɣalan n əɣlal gar-essan: "Agat-ana šišaɣeren, ad nəssən daɣ-na was əddəlil-net a fəl dana-təgraw təkma ta". Əgan šišaɣeren ədkalnat-du Yunəs. 8 Ənnan-as: "Dad zama as kay a imosan əddəlil ən təkma ta, əməl-anaɣ a wa imos əššəɣəl-nak əd sas du-təhe d awa imos akal-nak, d awa təmos tamattay ta du-təgmada." 9 Inn-asan: "Aw Ɣibri a əmosa. Amaɣlol, Əməli ən jənnawan a imosan Əməli-nin, ənta a d-ixlakan igərwan əd məḍlan." 10 Imal-asan deɣ as ədəggəg a iga, y ad inəməggəg d Amaɣlol. As dasan-iga'isalan win, təkn-en tasa iguz, təzzar ənnan-as: "Mas tətaggaɣ əmazal a?" 11 As ənayan tazafa təssas təməgirt, ənnan-as: "Mas ihor a dak-ku-nagu fəl a dər-naɣ idrər agarew?" 12 Inn-asan: "Ədkəlat-i, əgərat-i-in daɣ agarew, as iga a di a dər-wan idrər, fəlas əssanaɣ as əddəlil-in a fall-awan d-issəgaran tazafa ta labasat a." 13 Dər iga adi da ya, əqqiman gammayan a din šəššiwədan aɣlal tama n agarew, eges orn-asan, fəlas təgla tazafa təkannu fall-asan təməgirt. 14 Təzzar ad tattaran s Amaɣlol gannin: Ya Əməli nəgmay daɣ-ak ad wər nəhlek fəl əddəlil ən tamattant n aləs a, a dana-wər-təxkəma əs tišit ən maggan ən man. Fəlas kay a imosan Amaɣlol tətamazala əs tara-nak." 15 Amaran ənkaran maššaɣalan n əɣlal ədkalan Yunəs əgaran-tu daɣ agarew, izzəkkat adu, ədraran aman n agarew. 16 Təzzar əknan təksəda n Amaɣlol, əkatan, əggodayan-as, əgan dat-əs addawalan.

Yunəs 2

ALAMAZ ƏN KIFI YUNƏS

2 Illa den da as iggaz šin əsənnəməl fəl Amaɣlol, Əməli-net, 3 igannu: Təga fall-i təssust, əɣreɣ Amaɣlol ikkəwan-i Əggazaɣ ilɣi ən nəmməttan, əgmaya taggazt təsleɣ-i 4 Eder ən gərwan daɣ-i in-təgara, aman-nasan əlmazan-i Šigufufen-nak n aman əd tənazzamaren-nak tallamnat dənnəg-i. 5 Har sammadranaɣ as tawastaɣa, tawakkasa dat-ək, Mišan ad ələsaɣ asawad daɣ ahan-nak di zəddigan. 6 Agarew ilmaz-i, təgərsut as di-ittaf, aman win ader ənərkab a di-əgan, ilattan-nasan eɣaf-in dər tattalan. 7 Tidəkəyye har eres n ədɣaɣan əɣila šisəhar n alaxirat har faw as fall-i du-ɣaffalnat. Mišan kay Amaɣlol, Əməli-nin, anu wər nəl'eder a daɣ-i du-təkkasa. 8 Iman, as di-əggazan šin agamad, Amaɣlol as malallaya. Təwatray-nin, ehan-nak di zəddigan daɣ-as təssəsama. 9 Inaɣbidan n əssənəman, əmməzzayan əd wa imosan əməggi ən tənaɣen. 10 Mišan nak ad əkəta əssiggada təmmal təgât daɣ godan y ak. Addawalan win dat-ək əge a tan-assanda, fəlas kay Amaɣlol a d-əffalan efsan! 11 Təzzar omar Amaɣlol kifi s a d-afsu Yunəs daɣ tama n agarew.

Yunəs 3

IKI ƏN YUNƏS NINIF

2 "Ənkər akk'aɣrəm wa zəwwəran ən Ninif, təməlaɣ i məssawəs əmazal wa dak-z-aga sər-san əmərədda." 3 Ikkəwan Yunəs y Amaɣlol igla ikka Ninif. Ninif iket an aɣrəm a imos as kundaba karad adan ən teklay a fəl tu-z-iɣrəs awedan. 4 As din-osa Yunəs, iga əzəl-net wa azzaran issiwal aɣrəm, immal y aytedan əmazal wa sər-san d-iga, igann-asan: "Da da har əkkozat təmərwen n əzəl aɣrəm wa n Ninif ad iɣrəd ətəwəhlak!" 5 Əzzəgzanan Kəl-Ninif əs Məššina, ənamardan s əzum, əɣradan telassay ən səlsa-nasan win təfəyyawt əganen daɣ bəhu, gər win waššarnen-nasan wala win madrornen-nasan. 6 As isla əmənokal isalan win, inkar daɣ təssəwt-net ta n taɣmar, ikkas takatkat-net ta n təmmənukəla, ilsa isəlsa əganen daɣ bəhu, təzzar iqqim daɣ ezəd. 7 Təzzar izzərzag əmənokal aɣrəm ən Ninif tanat təmosat as omaran ənta əd məššəwwar-net as aytedan d aharay wa əndarran, əd wa n šitan kul ad ammazzayan əd tattay əd tassay. 8 Inna: "Aytedan kul əd hərwan alsinet isəlsa əganen daɣ bəhu, aɣrinet Məššina əs gəlleyat. Awedan kul ammazzayet d ark alxal wa iga əd tallabəst ta itamazal. 9 "Ma issanan! Mijas Məššina a danaɣ-ihənəttət, igməd-t'alham wa labasan a, issurəf-ana, naqqam da wər nəhlek!" 10 Inay Məššina as Kəl-Ninif əmməzzayan d ark alxal wa gan, təzzar issoraf-asan əqqiman da wər dasan-iga ahluk wa imal.

Yunəs 4

2 Inna Yunəs y Amaɣlol: "Ya Əməli! Awak masnat a wər əge harwa əhêɣ akal-in as arat wa ənta iman-net a z'agin? Təksəda n awa da fəl əgmaya d ədəggəg əs Taršiš fəlas əssanaɣ as kay Məššina n əməhhennən d əməggi n arraxmat a təmosa, as izzəwat alham-net, iggət əlluɣ-net. Faw təsimataga y a din-təwəɣa fəl aytedan ahluk wa dasan-təxkama. 3 Daɣ adi əmərədda əgmaya daɣ-ak Amaɣlol a daɣ-i təkkəsaɣ iman fəlas əssofa iba təməddurt." 4 Inn'Amaɣlol i Yunəs: "alham da a kay ihan!" 5 Dəffər awen igmad Yunəs aɣrəm wa n Ninif iddənnag-as, iga arat ən tafala iqqim daɣ telay-net, iqqal y awa za igrəwan aɣrəm. 6 Issədwal-du Amaɣlol Əməli esab iyyan dənnəg Yunəs fəl a das-agu telay, y ad t-igməd alham. Esab wa ikna əsəddəwi ən Yunəs. 7 Mišan as affaw tufat aɣôra issok-ay-du Məššina tawəkkay təggaz-tu har tu-təssəɣar. 8 As du-təggəzzay təfuk issəgar-du Məššina əhud iknân tuksay. Təssaɣ təfuk daɣ aɣaf ən Yunəs har ibuk y əkərəkki. Igmay tamattant daɣ Məššina, inna issof iba təməddurt. 9 Mišan inn-as Məššina: "Awa alham da daɣ-ak iga awa igrawan esab a!" Inn-as Yunəs: "Əge tanat as di-iggaz alham har əssofa tamattant!" 10 Təzzar inn-as Amaɣlol: "Kay təh-ik təhanint n asab a du-wər-təssədwala za wər das-təge wala. Esab a d-idwalan ahad iyyanda, iqqur ahad wa hadan. 11 Manəmmək as di-wər-za-təggəz təhanint ən Ninif təmosat aɣrəm zəwwəran a daɣ təɣsâr təxlək togarat tameday əd sanatat təmərwen n əgim n awedan wər nəfreg zələy n əbrur d əlluɣ, əhan-tu tolas hərwan əknânen igət?"

The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ

Yaxya 1

Awal wa imosan ənnur əd təməddurt

2 Awal əstizarat illa ɣur Məššina. 3-4 Məššina ixlak-du sər-əs arat kul; wər t-illa arat daɣ əddənet wa sər- əs du-wər-nəxlek fəlas Awal ənta a ihakkin təməddurt ta təmosat ənnur y aytedan. 5 Ənnur imilawlaw daɣ šiyyay eges indar-asnat ad t-anɣinat. 6 Osa-dd' aləs iyyan igan esəm Yaxya, a d-izimazal Məššina; 7 imos təgəyya fəl ad ammagrad s ənnur wa, əzzəgzənan aytedan kul s aratan win igannu. 8 Ənta iman-net wər imos ənnur, ətəwəsəgla ɣas a d-iga imos təgəyya fəl ad ammagrad s ənnur wa. 9 Awal wa ənta a imosan ənnur wa n tidət, wa d-ikkan əddənet isiməluləw aytedan kul. 10 Ənta a ihan əddənet, ixlak-kat-du Məššina sər-əs, eges əddənet wər tu-təqbel. 11 Osa-dd' akal-net eges wər t-əqbelan aytedan-net. 12 Mišan win t-əqbalnen kul, əzzəgzanan sər-əs, win di ikf-en almaqam ən tišit ən bararan ən Məššina. 13 Wər əqqelan bararan ən Məššina s əmmək was garrawan aytedan bararan, kala kalar əmosan-tan əs tənna ən Məššina. 14 Wa imosan Awal, iqqal awedan ixsar ɣur-na, ikna təla n əlxurma, imos məššis ən tidət. Nəsinagra ətəwəsəɣmar-net, saɣmar wa igarraw Barar a n iyyanda ɣur Abba-net. 15 Iggəyyat as Yaxya, iššewal s afalla ad igannu: "Wa daɣ as əhe batu-net, assaɣa wa dawan-ganna: 'A dd-asu dəffər-i mišan ogar-i, fəlas dat-i da ill-ay'". 16 Awalla ketnana nəgraw albaraka wər nəla əddukad s əlxurma-net ikmalan. 17 Fəlas Məššina ikf-anaɣ əlqanun daɣ əfus ən Musa, əlxurma əd tidət osa-ddu dər-san Ɣaysa Əlməsix. 18 Wər t-illa awedan inayan Məššina, mišan Barar a n iyyanda imosan Məššina, illa ɣur Abba, ənta a danaq-q-issosanan.

Əššəɣəl wa iga Ɣaysa dat aytedan kul

Təgəyya ən Yaxya wa isalmaɣan daɣ aman

19 Ənta da təgəyya ta iga Yaxya y arat daɣ limaman əd Kəl-Lebi win d-əfalnen Yerusalam assaɣa wa tan-du-zammazalan muzaran ən Kəl-Əlyəhud y ad t-əssəstənan d awa imos. 20 Wər ugay s a dasan-ajjawwab. Kala kalar idkal əməsli-net s afalla inn-asan: "Nak wər əmosaɣ Əlməsix." 21 Ənnan-as: "Ma təmosa za? Ilyas a təmosa?" "kala kala" inn-asan, "wər t-əmosa." "Ənnəbi wa ittəmalan a təmosa?" "kala kala" inn-asan, "wər t-əmosa." 22 Təzzar ənnan-as: "Daɣ adi ma təmosa? Ihor a din-nasu aytedan win dana-d-əssəglanen neway-asan aljawab n awa təmosa. Daɣ adi əməl-anaɣ iman-nak." 23 Inn-asan arat wa inna ənnəbi Isayas irəw: "Nak, əməsli a mosa n aləs a d-isaɣaren daɣ əsuf igannu: 'Zəzzəluləɣat tarrayt y Əməli.'" 24 Aytedan win əhanen əttəriqat ən Farisaytan əntanay a du-zammazalnen əs Yaxya. 25 Əssəstanan-tu nammazalan win ənnan-as: "Ma fəl təsalmaɣaɣ aytedan daɣ aman, kay tənne wər təmosaɣ Əlməsix, wər təmosaɣ ənnəbi wa ittəmalan?" 26 Inn-asan: "Nak əsalmaɣaɣ aytedan daɣ aman, mišan illa gar-ewan awedan wər təzdayam. 27 Ənta du-z-asin dəffər-i, amaran awa di-iga daɣ šigrat, arra ən təmərkest ən ɣateman-net, da wər t-eweda." 28 Aratan win kul taggan daɣ amadal ən Betani fəl tagadamayt ta hadat təsəssəngəyt ən Yordan dad isalmaɣ Yaxya aytedan. 29 As iga əzəl wa hadan ogga Yaxya Ɣaysa izay-t-idu, təzzar inna: "Ənta den ajaɣol ən Məššina wa itakkasan ibakkadan daɣ əddənet. 30 Ənta as əhe batu-net as dawan-ganna: "Aləs iyyan ad d-asu dəffər-i, mišan ogar-i fəlas dat-i da ill-ay. 31 Nak iman-in wər t-əzdaya mišan əgle-du ad salmaɣaɣ aytedan daɣ aman, fəl ad d-inəfiləl i Kəl-Əlyəhud." 32 Iggəyyat Yaxya tolas inna: "Əswada daɣ Infas wa Zəddigan imos zun tədabert as d-izzəbbat daɣ jənnawan iwar-tu. 33 Eges wər əssena harwa awa imos, mišan əssanaɣ as imal-i Məššina, s ənta di-d-issəglan y ad əsalmaɣaɣ aytedan daɣ aman, as: 'Ad tənəyaɣ Infas wa Zəddigan as du-z-azzabbat iɣsər fəl aləs iyyan, aləs wədi ənta a z-isalmaɣan aytedan daɣ Infas wa Zəddigan.' 34 Əmərədda arat wa ənayaq-qu əs šittawen-in; amaran əggəyye silakanaɣ as aləs wa ənta Barar ən Məššina."

Inalkiman win azzarnen

35 As iga əzəl wa hadan, iha Yaxya edag wa harwa da, ənta əd nalkiman-net əššin. 36 Ogga Ɣaysa as dagma-nasan d-illam, inna: "Ənta den, ajaɣol ən Məššina." 37 Əslan nalkiman win əššin a i batu ta iga da, təzzar əlkaman i Ɣaysa. 38 Iswad-in Ɣaysa dəffər-əs ogg-en əlkaman-as, inn-asan: "Mas təsaggadam?" Ənnan-as "Mənid təɣsara Əššix?" 39 Inn-asan "Agliwat-du a tu-tənəyam". Itagg'awen takəst zagret, əglan əddewan dər-əs, ənayan dad illa, təzzar əssəndan ɣur-əs əzəl. 40 Meddan win əššin əlkamnen i Ɣaysa dəffər tasalay ta gan y awal ən Yaxya, iyyan daɣ-san esəm-net Andrawəs, amadray ən Simɣon Butros. 41 Immənay Andrawəs d əməqqar-net Simɣon əstizarat, təzzar inn-as: "Nakkanay nəmminay d Əlməsix." (almaɣna Kristos) 42 Amaran ilway-tu əs Ɣaysa. Iswad Ɣaysa daɣ Simɣon ɣas inn-as: "Kay Simɣon, rur-es ən Yaxya, ad tagaɣ esəm Kefas" (esəm wa ola əd wa n Butros, almaɣna-net təhunt.) 43 As affaw ira Ɣaysa iki n amadal ən Galilaya. Immənay əd Filibbus inn-as: "Əlkəm-i." 44 (Filibbus d Andrawəs əd Butros aɣrəm-nasan iyyanda, esəm-net Betsayda.) 45 Immənay Filibbus əd Natanəyel inn-as: "Nakkanay nəmminay əd was imməgrad ənnəbi Musa daɣ Əttawret, əmmigradan sər-əs da kətban n ənnəbitan, a t-imosan Ɣaysa wa n ag Yusəf wa n əɣrəm ən Nazaret." 46 Təzzar inn-as Natanəyel: "Immikkan aɣrəm wa n Nazaret a t-id-əgməd arat ihossayan?" Inn-as Filibbus: "Ayaw tənəya." 47 Ogga Ɣaysa Natanəyel izay-t-idu, inna: "Ənta den awedan n Israyil wa n tidət, wa wər nətəggəz ar tarrayt təzilalaɣat." 48 Inn-as Natanəyel: "Mas di-təzdaya?" Ijjəwwab-as Ɣaysa inn-as: "Harwa-kay-du wər iɣra Filibbus, assaɣa wad təlle daw ašək wa n təhena, da əhannayaq-qay." 49 Inn-as Natanəyel: "Əššix, kay a imosan Barar ən Məššina, təmosaɣ əmənokal n Israyil." 50 Inn-as Ɣaysa: "Təzzəgzana fəl as dak-ənneɣ əhannayaq-qay daw ašək ən təhena; ad tənəyaɣ aratan wiyyad zawwarnen ogarnen wa." 51 Təzzar inn-as: "Əggəyyeɣ əsilakanaɣ-awan as dəffər awa ad tənəyam ijənnawan ənnolaman tagazzayan-tan angalosan, tazabben-du fəl Barar n Awedan."

Yaxya 2

Takrəst ta təgat daɣ əɣrəm ən Kana

2 təzzar itawaɣrad-du Ɣaysa ənta da, iddew-du əd nalkiman-net əs təkrəst. 3 As ab-as d-iqqim wala daɣ esmad, tənna anna ən Ɣaysa y as: "Esmad iɣrad." 4 Inn-as Ɣaysa: "Anna, tədi a kam-wər-tədgəz. Alwaq-in wər d-ewed." 5 Tənna mas i maššaɣalan: "Agat awa as dawan-inna kul." 6 Əskaran əddi sədis təkan taggazan aman as taggin Kəl-Əlyəhud əzəzdəg wa imosan alɣadat-nasan. Əkkulu n iyyan itaggaz-t' əddukad ən tameday ən litər. 7 Inn-asan Ɣaysa: "Ədnəyat itəkan di aman." Əntanay deɣ ədnayan-tan har fayyan. 8 Inn-asan amaran: "Əlkəwat daɣ-san əmərədda y əmaway ən saksas." Əgan awa dasan-inna. 9 As iram əmaway ən saksas aman win əmməttaynen da, əqqalan esmad, as wər issen iguz wa d-iga, mišan imašaɣalan win tan-d-əlkawnen əssânan, iɣra əmərmuš, 10 inn-as: "Iməssəksas kul esmad wa izodan a garrawan, amaran dəffər as filawasan əgrəwan wa isammakkanan. Eges kay təɣbara wa izodan har əmərədda!" 11 Ənta əddi təlməɣjujat təmosat alɣalamat ta tazzarat immozal Ɣaysa. Ig-et daɣ əɣrəm ən Kana ta n Galilaya. Isannafalal sər-əs tarna-net, təzzar əzzəgzanan sər-əs nalkiman-net. 12 Dəffər awen iras aɣrəm ən Kafarnahum, ənta əd maṣ, əd mədrayan-net, əd nalkiman-net. Wər daɣ-as əgen ar arat n adan.

Assa ən Ɣaysa Ehan ən Məššina

13 As d-ihoz əmud wa n Akkay imosan amud maqqaran ən Kəl-Əlyəhud, iggəzzay Ɣaysa əs Yerusalam. 14 Ogaz-in Ɣaysa daɣ afarag wa iɣlayan Ehan ən Məššina, imassatagan ən zəgran, d ayfəd, əd tədəbren, əd təɣimiten ən kəl sanji. 15 ig' ələkkud əs ɣunan istaq-qan daɣ afarag wədi ketnasan, əntanay d ayfəd, əd zəgran, infaz daɣ amadal izərfan ən kəl sanji, isabbambay təssəwen-nasan. 16 Imassatagan ən tədəbren əntanay inn-asan: "Əkkəsat awa daɣ adag a, ad wər tagim ehan n Abba-nin asammanay n əssuk." 17 Əktan-du nalkiman akatab ən Dawəd wa innan: "Tara-nin ehan-nak tərɣa daɣ-i šila ən tamsay." 18 Əssəstanan-tu muzaran ən Kəl-Əlyəhud ənnan-as: "Məni təlməɣjujat təmosat alɣalamat tas təfraga danaq-qat taga təsitaddat as təleɣ almaqam n ad tagaɣ əmazal di?" 19 Ijjəwwab-asan Ɣaysa inn-asan: "Dagdagat Ehan ən Məššina di, a tid əssəbdəda daɣ karad adan." 20 Ənnan-as: "Ehan ən Məššina di əkkozat təmərwen n awatay əd sədis a fəl itawakras. Kay mas tu-za-təssəbdəda daɣ karad adan?" 21 As inna Ehan ən Məššina da, ənta taɣəssa-net as igannu. 22 As d-inkar daɣ təmattant əktan-du nalkiman-net tənna ta iga adi. Əzzəgzanan əs Kətban, d awal wa iga Ɣaysa. 23 Aytedan aggotnen əzzigzanan əs Ɣaysa ɣur anay ən təlməɣjujaten šin as immozal daɣ adan win iga daɣ Yerusalam ɣur əmud wa n Akkay. 24 Mišan ya Ɣaysa wər tan-ifles fəlas izday-tan ketnasan, ənta 25 wər iddərar s i das-igan isalan n awedan id wər das-iɣber awa ihan əwəl-net.

Yaxya 3

Ɣaysa əd Nikodemos

2 Osa-ddu Ɣaysa ahad iyyan inn-as: "Əššix-in, nakkanay nəssan as Məššina kay d-izammazalan sər-na, a dana-təsassaɣra, id wər t-illa i z-agin təlməɣjujaten šin təge, ar əs tədhəlt-net." 3 Ɣaysa deɣ inn-as: "Əggəyyeɣ əsilakanaɣ-ak as: Wər t-ill' awedan ifragan anay ən taɣmar ən Məššina ar s ad ilas təhut. 4 Issəstan-tu Nikodemos inn-as: "Mas du-z-iləs awedan waššaran təhut? Ši təgat da wər ifreg ad iləs tewaɣlay ən tədist ən mas." 5 Inn-as Ɣaysa: "Əggəyyeɣ əsilakanaɣ-ak as: awedan wər ifreg iguz ən taɣmar ən Məššina ar s ad ihu s aman d Infas wa Zəddigan. 6 Ələsəl n aggadəm iyyan aggadəm, amaran wa d-igmadan Infas wa Zəddigan, Infas wa Zəddigan a daɣ-as innodan. 7 Daɣ adi a dak-wər-iqqən eɣaf as dak-ənneɣ: Iwar-kawan ad tələsam təhut. 8 Adu iggâr sas ira, kay təsalla y əməsli-net, mišan wər təssena sas d-iha wala sas idag. Samal di da a iha wa ihuwan s Infas wa Zəddigan." 9 Issəstan-tu Nikodemos inn-as: "Məni tat təməwit tas z-agin aratan win? 10 Ijjəwwab-as Ɣaysa inn-as: "Təmosaɣ əmusan zəwwəran daɣ Israyil eges wər təssenaɣ aratan win! 11 Əggəyyeɣ əsilakanaɣ-ak as: "Nətamagrad s awa nəssan, nətagayyat da fəl awa nənay, eges tugayam s-ad təqbəlam təgəyya-nana. 12 Dad wər təzzəgzanam s awa dawan-ganna s əddənet mas za təzzəgzənam awa dawan ganna s alaxirat? 13 Wər t-illa is kala inay ijənnawan, ar Agg Awedan wa tan-d-igmadan. 14 Əmmək was isaddakal Musa aššol ən daroɣ əs təgəttawt daɣ taneray, əmmək di daɣ as z itəwəsədukəl Agg Awedan, 15 fəl ad iqqəl as i sər-əs izzəgzanan, ad igrəw təməddurt ta təɣlalat. 16 Awalla, Məššina ikna tara n əddənet har as ikfad-du Barar-net a n iyyanda fəl ad iqqəl as i sər-əs izzəgzanan wər z' ihlək, kalar ad igrəw təməddurt ta təɣlalat. 17 Məššina wər d-issoka Barar-net əddənet fəl a tat-ihlək kalar issokas-tat-du fəl a sər-əs tafsu. 18 I sər-əs izzəgzanan wər ihlek, mišan wa sər-əs wər nəzzəgzan ihlak fəlas wər izzəgzan s esəm ən Barar ən Məššina a n iyyanda. 19 Ənta əddi da iguz wa d-iga əhluk: Ənnur osad-du əddənet, mišan aytedan əssofan šiyyay y ənnur id taggin arak mazalan. 20 Amaran i itaggan aɣšud oglaf ənnur, wər t-id-z-akku fəlas iksud ad nəfiləlan arak mazalan-net ezal a mallan. 21 Mišan wa itaggan arat wa imosan tidət, itakka-du ənnur, fəl ad itəwənəy, as əmazal-net issind-ay daɣ ləkkum i Məššina.

Ɣaysa əd Yaxya wa isalmaɣan daɣ aman

22 Dəffər awen ikka Ɣaysa əd nalkiman-net amadal ən Yahudəya. Iqqim daɣ-as har iga arat n azzaman ənta dər-san, amaran isalmaɣ Ɣaysa aytedan daɣ aman. 23 Yaxya ənta da isalmaɣ daɣ aman, daɣ Aynon, dagma ən Salim, fəlas əllan-t' aman aggotnen den. Amaran tasin-t-id' aytedan isalmaq-qan. 24 Arat wa as itaggu Yaxya harwa da wər iggez kasaw. 25 Tənkar təmazaq gər nalkiman ən Yaxya d iyyan daɣ Kəl-Əlyəhud, daɣ batu ən təməwiten šin as itag zazdag. 26 Əkkan Yaxya ənnan-as: "Əššik-nana, təkittəwa aləs wa dər təddewa fəl afay ən Yordan wen sen, aləs wədi as dana təmməgrada əddi? Tahannaya! Isalmaɣ aytedan daɣ aman əmərədda amaran kul takkin-tu!" 27 Ijjəwwab-asan Ɣaysa: "Awedan wər z-igrəw ar awa t-ikfa Məššina. 28 Kawanay iman-nawan təggəyyem-i as ənneɣ: 'Wər əmosaɣ Əlməsix, mišan tiwazamazala-du dat-əs.' 29 Əmərmuš ənta əddi ilan təmərmušt, mišan əmidi n əmərmušt, mišan əmidi n əmərmuš inkad dagma-net, issisam-as, ikna tədəwit as isla y əməsli-net. Tədəwit di za šin-in, amaran əmərədda tənda. 30 Ənta a ihoran ad itəwəsəɣmər nak əməla daw-əs. 31 Wa d-igmadan afalla, ənta a ihhoken fəl awedan kul, wa ihan əddənet i n əddənet. Wa d-igmadan ijənnawan, ihhokat fəl awedan kul, 32 Iggəyyat s awa inay d awa as isla mišan waliyyan iqbalan təgəyya-net. 33 Wa iqbalan təgəyya-net, isilakan awa inna Məššina. 35 Abba ira Barar-net ig-as aratan kul daɣ əfus. 36 Wa izzəgzanan əs Barar ən Məššina igraw təməddurt təɣlâlat, wa ugayan s a sər-əs izzəgzən amaran alham ən Məššina iha dər-əs isəlsa."

Yaxya 4

Ɣaysa əd təntut ən Kəl Samarəya

1-3 Əslan Farisaytan as itawannu Ɣaysa igarraw inalkiman ogarnen win n Yaxya isalmaq-qan daɣ aman. (Arat wa imosan tidət as Ɣaysa iman-net wər isəlmiɣ awedan waliyyan daɣ aman, inalkiman-net a salmaɣnen daɣ aman.) As isla Ɣaysa y awa itaqqalan, igmad amadal wa n Yahudəya, iqqal Galilaya. 4 Dad t-ilzam imur n amadal ən Samarəya, 5 os-in dagma ən Šixar, imosan aɣrəm ən Samarəya ihozan tawagost ta ikfa Yaqub i rures Yusəf. 6 Edag wen ənta a iha əɣarus ən Yaqub. As d-osa Ɣaysa edag wen ammasnazal, iddaz əšikəl, iqqim fəl anu. 7-8 As əkkan nalkiman-net aɣrəm y a dd-azzanzin teṭṭay, təwar-du təntut ən Kəl Samarəya du-təzragat anu en. Inn-as Ɣaysa: "Šašw-i-d'." 9 Tənn-as: "Kay təmosaɣ iyyan daɣ Kəl-Əlyəhud təgammaya daɣ-i aman, nak təmosat iyyat daɣ Kəl Samarəya?" 10 Inn-as Ɣaysa: "Ənnar təssanaɣ arat wa ihakku Məššina, amaran təssanaɣ awa əmosa nak wa kam itansayan aman ən tassay, tansiyaɣ-i-tan kam, akfaɣ-am-tan deɣ əmosan win sidurnen. 11 Tənn-as təntut: "Əššix-in, anu i zagren amaran kay wər təleɣ aga, daɣ adi məni du-za-təgrəwaɣ aman win di sidurnen di? 12 Šigrat a təgeɣ əmaraw-nana Yaqub a danaɣ-ikfan anu a, išwa aman-net, əšwan-tan maddanəs d aharay-net?" 13 Ijjəwwab-as Ɣaysa: "I išwan aman di, ad t-iləs fad iguz, 14 mišan i išwan aman win tu-z-akfa, immizzay əd fad, fəlas a daɣ-as əqqəlan adri ingayan s aman win tu-hakkinen təməddurt ta təɣlalat." 15 Tənn-as təntut: "Akf-i daɣ aman win di, fəl a di-igməd fad, a du wər ələsaɣ azarog n anu a da." 16 "Aglu" Inn-as Ɣaysa "Aɣrad-du aləs-nam təqqəlaɣ-i-du da da." 17 Tənn-as: "Wər əleɣ aləs." Inn-as Ɣaysa: "Tidət-nam as tənne wər təleɣ aləs, 18 fəlas səmmos as kala tan-təle, amaran wa ɣur təlleɣ əmərədda wərgeɣ aləs-nam. Tidət a di-təge." 19 Təzzar tənn-as: "Əhannayaɣ as kay ənnəbi a təmosa. 20 Imarwan-nana adɣaɣ a da a fəl əɣbadan Məššina, mišan kawanay Kəl-Əlyəhud tənnam edag wa daɣ itawaɣbad Məššina wədi iha Yerusalam." 21 "Tantut" inn-as Ɣaysa, "Zəgzən-i, alwaq izay-du a daɣ wər za təɣabbadam Abba gər za fəl ədɣaɣ wa, wala daɣ Yerusalam. 22 Kawanay Kəl Samarəya wa təɣbadam wər tu-təzdayam, nakkanay Kəl-Əlyəhud wa nəɣbad nəzday-tu fəlas efsan iguz wa n Kəl-Əlyəhud a d-əgan. 23 Mišan alwaq izay-du --amaran osa-ddu-- was inaɣbidan win tidət ad əɣbədan Abba s Infas wa Zəddigan əd tidət, fəlas Abba inaɣbidan win t-əɣbadnen əs təməwit ta, əntanay a ira. 24 Məššina Infas wa Zəddigan a imos, amaran inaɣbidan-net ihor ad t-əɣbədan s Infas wa Zəddigan əd tidət." 25 Tənn-as təntut: "Əssanaɣ as Əlməsix, itawann-as Kristos, a d-asu. As d-osa a danaɣ-isassagru aratan kul." 26 Inn-as Ɣaysa: "Nak a t-imosan, nak wa dam-iššewalan da." 27 Assaɣat ten ənta a d-əqqalan nalkiman, iqqan-asan eɣaf iməšawal wa iga əd təntut. Mišan wər tan-iha i ihalan ad t-issəstən, ann-as: "Ma daɣ as tare?" madeɣ "Mafel tətiməšiwila dər-əs?" 28 Təzzar toya-ddu təntut tətəkint-net təqqal aɣrəm tənna y aytedan: 29 "Ayewat ad tənəyam awedan a di-imâlan arat kul was kala ad t-əge, ifrâg as ənta a imosan Əlməsix!" 30 Təzzar əgmadan-du aɣrəm əkkan Ɣaysa. 31 As itagg' awen inalkiman gammayan daɣ Ɣaysa ad atšu, gannan-as: "Əššix, atš' arat iyyan." 32 Inn-asan: "Imensewan win z atša wər tan-təzdayam." 33 Ad tənəmənnin nalkiman gar-essan: "Əngəm ɣas wərgeɣ awedan a das-d-ewayan imensewan?" 24 Inn-asan Ɣaysa: "Imensewan-in wər tan-imos ar ad ammazala tara ən wa di-d-izammazalan, əɣrədaɣ əššəɣəl wa daɣ-i iga. 35 Kawanay wər təgənnim: 'Əqqimnat-in əkkozat təlil y ad tagu ɣarat?' Mišan nak ənneɣ-awan əswədat wəllen daɣ təwəgas ad tənəyam šiɣaɣanen əŋŋanat, wər ərenat ar əmiləy. 36 Awedan wa italayan, wədi igraw ərruzmatan-net, išadaw šiɣaɣanen šin təməddurt ta təɣlalat. A di da a fəlas wa inabbalan əd wa italayan, ketnasan əddəwen. 37 Fəlas tidət ən təmajəq ta təgannat: 'Aləs iyyan inabbal, iyyan italay.' 38 Əssəglaq-qawan fəl ad taləyam tawagost daɣ wər təšɣelam, aytedan wiyyad a daɣ-as əšɣalnen, mišan təgrawam tənfa daɣ əššəɣəl wa əgan da." 39 Aytedan aggotnen ən Kəl Samarəya əzzəgzanan əs Ɣaysa fəlas tantut a dasan-tənnat: "Imal-i aratan win as kala tan-əge." 40 A di da a fəlas as t-id-osan əgmayan daɣ-as a ɣur-san aqqam, təzzar iqqim ɣur-san Ɣaysa har iga əššin adan. 41 Wiyyad aggotnen əzzəgzanan sər-əs fəl as əslan y awal-net ənta iman-net. 42 Təzzar ənnan i təntut: "Nakkanay səket nəkna əzəgzan fəlas əstizarat kam ɣas a danaɣ-igan isalan, əmərədda iman-nana as das-nəsla, amaran nəssân as tidət as ənta a imosan Ənəssefsi n əddənet.

Təməzzəyt ən barar n amaššaɣal n əmənokal ən Kafarnahum

43 Dəffər əššin adan win di, ikka Ɣaysa amadal ən Galilaya, 44 fəlas ənta iman-net as inna, ənnəbi wər itəwəsəɣmir daɣ akal-net. 45 As din-osa Galilaya əqbalan-tu Kəl Galilaya id ənâyan imazalan kul win iga daɣ Yerusalam ɣur əmud wa n Akkay fəlas əntanay da osân-t-in. 46 Ilas-du assa ən Kana ta n Galilaya, ta daɣ isammattay aman ig-en esmad. Aɣrəm ən Kafarnahum ih-ay aləs imosan amaššaɣal n əmənokal. Aləs wen ila rures irinan. 47 As isla as Ɣaysa igmâd-du amadal ən Yahudəya iha Galilaya, os-ay-du onsay-tu ad idawan, das-izzuzəy rures ɣur təlla təmattant. 48 Inn-as Ɣaysa: "As wərgeɣ ad tənayam təlməɣjujaten, d alɣalamaten əmmittaynen, wər za təzzəgzənam fadda." 49 Inn-as amaššaɣal n əmənokal: "Məšš-i, ərəs-anaɣ əs Kafarnahum harwa ad wər aba barar-in." 50 Inn-as Ɣaysa: "Aglu, rurek izzay." Aləs deɣ izzəgzan s awal ən Ɣaysa, igla. 51 Iha tarrayt iqqâl as immənay əd maššaɣalan-net das-d-əlkamnen. Ənnan-as: "Bara-nak izzay." 52 Issəstan-tan inn-asan: "Ma imos alwaq wa daɣ igraw iman-net?" Ənnan-as: "Əndazəl iggi ən tazzar a fall-as təwat tanaday." 53 Aləs deɣ ikta-ddu as alwaq wen da iman-net ɣur das-inna Ɣaysa: "Rurek izzay." Izzəgzan sər-əs ənta d aɣaywan-net kul. 54 Ənta da da təlməɣjujat ta təmosat alɣalamat ta n sanatat as immozal Ɣaysa daɣ Galilaya dəffər agamad-net Yahudəya.

Yaxya 5

Təməzzəyt n anabdon

2 Aɣrəm wa n Yerusalam təh-ay təɣazart təhozat edag was itawannu təsəhərt ta n Ayfəd. Təɣazart ta esəm-net Betesda, daɣ təlɣabranit, amaran təlla gər səmmosat taliwen. 3 Taliwen šin əsradan daw-əsnat miranan əmosnen iməddərɣal, əd məggudal, əd nəbdan. Əssigadan y ad əggəzan aman šin əmətəkwəy, 4 fəlas əllan-tu mazayan daɣ d-itazabbat angalos iyyan n Əməli ad ijinəjərwəy aman ən təɣazart ten. Əmiran kul wa azzaran iguz-net dəffər ənəjərway wa təga da, wədi ad izzəy daɣ təwərna ta tu-təgrawat, a təqqal. 5 Ənta edag wen ih-ay aləs igan karadat təmərwen n awatay d əttam irin. 6 Ogg-ay Ɣaysa israd, ənta issan as iga təwərna tərəwat, təzzar issəstan-tu inn-as: "Awak təre təməzzəyt?" 7 Inn-as əmiran wa: "Əššix, nak wər əleɣ awedan a di-igan daɣ təɣazart ta daɣ amazay wa daɣ tinəjərwəyan aman-net, amaran id əgmaya d iguz-net, a di-izar sər-əs awedan iyyan." 8 Inn-as Ɣaysa: "Əbdəd, tədkəla təsalat-nak təjəwənke" 9 Amazay wen da daɣ izzay aləs en den, təzzar idkal təsalat-net ijawankat. Ənta arat wa itaggu daɣ əzəl ən təsanfawt ən Kəl-Əlyəhud. 10 Ənnan muzaran ən Kəl-Əlyəhud y aləs wa izzayan da: "Awa əzəl ən təsanfawt-nana, wər daɣ-as təle turagat n aggay ən təsalat-nak." 11 Eges ya inn-asan aləs wen: "Aləs wa di-izzozayan, ənta di-innan: 'Ədkəl təsalat-nak təjəwənke'." 12 Ənnan-as: "Ma imos za aləs wa dak-innan: 'Ədkəl təsalat-nak təjəwənke'?" 13 Mišan ya, aləs wa izzayan da, wər t'əhen salan n awa imos awedan wa, fəlas aytedan əknanen igət a əhanen edag wa daq-q-izzozay den, iras-tan Ɣaysa, ijawankat. 14 Dəffər awen ogaz-t-in Ɣaysa daɣ Ahan ən Məššina inn-as: "Səsəm. Kay da izzayan da əmərədda. Əɣrəd d igi ən bakkadan, a kay wər igrəw arat ogaran wa tallabəst." 15 Ijawankat aləs wen təzzar imal i muzaran ən Kəl-Əlyəhud as Ɣaysa a t-izzozayan. 16 Arat wa eway-du sər-san as əknan gezzar ən Ɣaysa fəlas əzəl ən təsanfawt daɣ ig' awen. 17 Mišan inn-asan Ɣaysa: "Abba-nin faw da išɣâl, daɣ adi nak da əšɣâla." 18 Batu ta, teway-du əs muzaran ən Kəl-Əlyəhud as əššotan daɣ agamay ən tanaɣay ən Ɣaysa, fəlas wərgeɣ əlqanun n əzəl ən təsanfawt ɣas a imməzray, kalar iššota-du fall-as as inn' imos Məššina abba-net. Daɣ adi išaššagda iman-net əd Məššina.

Tanaya ən Ɣaysa

19 Inn-asan Ɣaysa: "Əggəyyeɣ əsilakanaɣ-awan as Barar wər ifreg igi n arat waliyyan gar-es əd man-net. Wər itəggu ar arat was ihannay Abba-net itagg-ay. Amaran arat kul wa itaggu Abba, Barar da itagg-ay s asaway wen da. 20 Fəlas Abba ira Barar, amaran isakn-ay arat kul wa itaggu; ad t-assaknu aratan ogarnen win da təla n almaɣna y a tan-agu, fəl ad tajəbam. 21 Əmmək wa daɣ-as d-isankar Abba inəmməttan itaggu daɣ-san iman, əmmək wa da as ihakku Barar ənta da təməddurt i was tat-ira. 22 Ənta Abba wər ixəkkəm y awedan waliyyan, inkar s əššəriɣa kul ig-ay daɣ əfus ən Barar 23 fəl ad əzzəzwəran aytedan kul Barar s əmmək was əzzəzwaran Abba. Awedan kul wa wər nəzzəzwar Barar, wədi wər izzəzwar Abba wa t-id-izammazalan. 24 "Əggəyyeɣ əsilakanaɣ-awan as awedan kul wa issəsaman i batuten-in, izzəgzan əs wa di-d-izammazalan, wədi igraw təməddurt ta təɣlalat. Wər z' awwaddab, kalar təmattant a d-igmad əs təməddurt. 25 Əggəyyeɣ əsilakanaɣ-awan as izay-du alwaq -- s ənta da da nəha da əmərədda -- alwaq wədi, aytedan win sər-i wər nəzzəgzan ad aslin y əməsli ən Barar ən Məššina, amaran win das-əslanen əkkəwanan-as ad əgrəwan təməddurt ta təɣlalat. 26 Fəlas əmmək wa daɣ as ihakku Abba təməddurt, əmmək wədi daɣ as ikfa Barar fərregat n a tat-ihakku ənta da. 27 Amaran ikfa Barar turagat n əššəriɣa, fəlas imos Agg awedan. 28 Ad wər əqqənan ɣafawan-nawan y arat wa: ilkam a d-awəd alwaq as inəmməttan kul win əhanen izəkwan, ad aslin y əməsli n Agg awedan 29 əddi da du-z-əgmədan izəkwan-nasan. Win daɣ-san əganen aratan olaɣnen, a d-əgmədan izəkwan y a d' ənkəran daɣ təmattant əgrəwan təməddurt, win əganen təkma amaran a d-əgmədan izəkwan y ad awwaddaban. 30 Wər t-illa arat as əfragaɣ igi-net gər-i əd man-in. Əššəriɣa wa tagga, əlkama daɣ-as y awa di-igannu Məššina, amaran əššəriɣa-nin oɣâd, fəlas wər əlkema y arat wa əre nak iman-in, kalar arat wa ira wa di-d-izammazalan ənta as əlkama.

Šigəyyawen ən Ɣaysa

31 "As imos as nak ɣas-in as əggəyyeɣ i man-in, wədi təgəyya-nin wər təmos tidət. 32 Illat-tu wa di imosan təgəyya iyyat, amaran əssanaɣ as arat wa igannu daɣ talɣa-nin, imos tidət. 33 Təssəglam inammazalan əs Yaxya, təzzar iggəyyat-asan fəl arat wa imosan tidət. 34 Nak wər əddəraraɣ əs təgəyya n awedan. Arat wa wər tu-gənnaɣ ar fəl ad təgrəwam təsureft. 35 Yaxya imos zun fətəla tərɣat təbilazlaz, amaran təqbalam ad tagim arat n assaɣat ən tədəwit daɣ ənnur-net. 36 Mišan nak əle təgəyya togarat ta n Yaxya assahat: Əššəɣəlan win tagga, tan-imosan win as di-issəwar Abba amaknaw-nasan, əntanay a əmosnen təgəyya-nin, sitaddan as Abba di-d-izammazalan. 37 Abba iman-net wa di-d-izammazalan, ənta da iggiyyat-i. Wər kala ad təslam y əməsli-net wala tənayam azzat-net. 38 Amaran awal-net wər iha iwallan-nawan, arat wədi isitadd-ay iba nəzəgzan-nawan əs wa d-izammazal. 39 Tətaggam i kətban teɣaray təgat s ənnəzər fəlas təɣilam sər-san təgrəwam təməddurt ta təɣlalat. Ikətban win təɣarrim da, əntanay iman-nasan as fall-i əggəyyen. 40 Eges wər tərem a di-du-takkim y ad təgrəwam təməddurt. 41 Nak wər gəmməyaɣ ətəwəzəzwar ɣur aytedan. 42 Əzdayaq-qawan: əssanaɣ as iman-nawan wər tan-təha tara i Məššina. 43 Nak Abba-nin a di-d-issəglan mišan wər tərem əlqəbulat-in. Amaran as kawan d-osa awedan iyyan a d-iglan gar-es əd man-net, a tu-təqbəlam! 44 Təram ad tətinəməsəɣmiram gar-ewwan, eges wər tərem saɣmar wa d-ifalan Məššina di n iyyan. Daɣ adi manəmmək as za təzzəgzənam? 45 Ad wər təɣilam a kawan-əssəwəra lahan ɣur Abba-nin. Ənnəbi Musa ənta kawan z-issəwəran lahan, ənta wa daɣ təgam attama-nawan. 46 Ənnar təzzigzanam əs Musa, təzzəgzənam sər-i nak da, fəlas immigrad fall-i daɣ kətban-net. 47 Mišan dad imos as wər təzzəgzanam əs kətban-net, manəmmək as za təzzəgzənam awa ganna?"

Yaxya 6

Əšətši wa iga Ɣaysa i səmmos gim n aləs

2 Təlkam-as tiddawat tagget, fəlas aytedan əhannayan alɣalamaten šin as immozal əmosnen əmmək was izzozay imiranan. 3 Iggəzzay Ɣaysa adɣaɣ, təzzar iqqim den da ənta əd nalkiman-net. 4 As itagg' awen da amud wa n Akkay ihoz-du. 5 Iswad Ɣaysa ogga aytedan əknanen igət əzayan-t-idu, inna i Filibbus: "Məni du-za-nazzanzu tagəlla ətšan aytedan en kul?" 6 Əsəstan wa as t-iga Ɣaysa da issân arat was otas igi-net. A ira ɣas ad issən awa das z-annu Filibbus. 7 Inna Filibbus i Ɣaysa: "kud du-nəzzənza tagəlla n əzrəf ən sanatat təmad n əzəl n əššəɣəl da wər dasan-za-tawəd wala arat ən tattay." 8 Inn-as ənalkim-net iyyan wa igan Andrawəs wa n amadray ən Simɣon Butros: 9 "Illa arat ən barar da ilân səmmosat təgəlwen n əššəɣir d əššin kifitan, mišan ya ma za aknin y aytedan ogdânen d awa?" 10 Inna Ɣaysa: "Saɣɣamiwat aytedan kul." Təzzar əqqiman aytedan kul əhan-tan amadal ən səmmos gim n aləs. Edag wen idnay yel. 11 Obaz-du Ɣaysa šigəlwen šin den. As iɣrad igi ən godan i Məššina təzzar izun-tanat y aytedan kul win əqqimnen den. Ikf-en ənta da awa əran daɣ kifitan. 12 As əyyəwanan aytedan inna Ɣaysa i nalkiman-net: "Šidəwat-du awa d-əglazan, fəl a daɣ-as wər ixšəd wala." 13 Əɣradan-tan-du əkəmmi təzzar ədnayan maraw əzmaman d əššin daɣ karammutan ən səmmosat təgəlwen šinad n əššəɣir a da dəffər as daɣ-asnat əyyəwanan aytedan. 14 As ənayan aytedan win alɣalamat tas immozal Ɣaysa da, təzzar ad gannin: "Igmad aššak as aləs wa ənta a imosan ənnəbi wa du-z-asin əddənet!" 15 Issan Ɣaysa as aytedan win ad t-abəzan šəhhəšəlan-tu tišit n əmənokal, təzzar ilas-tan efel, ikk' edag iyyan daɣ ədɣaɣ en da, ɣas-net.

Əjəwənki wa iga Ɣaysa fəl aman

16 As təga takəst zagadayan nalkiman-net s agaraw, 17 əggazan taɣlalt təzzar əssəwalan agaraw y ad əɣrəsan əs Kafarnahum. Ehad igâ, amaran Ɣaysa wər tan-in-ewed harwa da. 18 Igar-du adu issohen təzzar ad tanastaban aman n agaraw. 19 As əgan nalkiman ən Ɣaysa edag ən səmmos kilawtan madeɣ sədis n əšikəl, oggan Ɣaysa daɣ ihəz ijiwankat-du fəl aman izay-du taɣlalt ta han, təzzar təggaz-tan tasa. 20 Mišan inn-asan: "A kawan wər təggəz tasa, awa nakku!" 21 Gammayan d a t-id-əzzugəzan taɣlalt den da, wal' a ihogan tewad dər-san edag wa əkkan.

Amensay wa ihakkin təməddurt wər t-imos ar Ɣaysa.

22 As əzəl wa hadan təgr-in tiddawat ta təwarat efay n agaraw wa wen sen as taɣlalt iyyadda ɣas a təllat den əndazəl, amaran əssanan as Ɣaysa wər inamaggaz taɣlalt ta əd nalkiman-net. Əssanan ənta da as inalkiman-net ɣas-nasan as əglan. 23 Ənzaynat-du šiyyad a d-əfalnen aɣrəm wa n Tiberəyad. Osanat-du dagma n adag wa daɣ tətša tiddawat tagəlla dəffər godan win iga Ɣaysa y Əməli. 24 As din-təgra tiddawat as Ɣaysa wər illa den ənta wala inalkiman-net, təggaz šiɣlalen šin den y ad təsəssəggəl Ɣaysa əs təɣrəmt ta n Kafarnahum. 25 Əgrawan-tu fəl afay n agaraw wa hadan təzzar ənnan-as: "Əmmay du-tose da, ya Əššix?" 26 Ig-asan Ɣaysa aljawab wa: "Əggəyye silakanaɣ-awan as wər di-təsəggədam ar fəl as tətšam tagəlla har daɣ-as təyyəwanam, wərgeɣ aššaddat n əgərri n almaɣna n alɣalamaten šin as əmmozala a fəl di-təlkamam. 27 Ayyat əššəɣəl daɣ agamay ən mensewan win ɣaššadnen, gammayat imensewan win tahaginen, hakkin təməddurt ta təɣlalat. Imensewan win Ag Awedan dawan-tan-z-akfin fəlas ənta a issəwar Məššina di n Abba ejwal wa n taɣmar-net. 28 Əssəstanan-tu ənnan-as: "Məni za arat was ihor a tu-nagu fəl ad naknu əššəɣəlan win ira Məššina?" 29 Ijjəwwab-asan Ɣaysa inn-asan: "Əššəɣəl wa daɣ-wan ira Məššina, wər t-imos ar ad təzzəgzənam əs wa d-issəgla." 30 Əlasan-tu əsəstan ənnan-as: "Ma təmos za alɣalamat tas dana-za-tammazala fəl a sər-ək nəzzəgzən? Məni awa za taga?" 31 Imarawan-nanaɣ ətšan daɣ taneray amensay wa n Manna. Arat da wa iktaban daɣ batu tədi: "Iššətš-en amensay wa d-ifalan ijənnawan." 32 Təzzar ijjəwwab-asan Ɣaysa inn-asan: "Əggəyyeɣ silakanaɣ-awan as wərge Musa kawan-ikfan amensay wa d-ifalan ijənnawan. Abba-nin ənta kawan ihakkin amensay wa d-ifalan ijənnawan, imos amensay wa n tidət. 33 "Fəlas amensay wa d-igmadan ijənnawan, ənta a d-ifalan Məššina, amaran ənta a ihakkin təməddurt y əddənet." 34 Ənnan-as: "Əməli, hakk-ana amensay wədi faw." 35 Inn-asan Ɣaysa: "Nak a imosan amensay wa ihakkin taməddurt ta təɣlalat. Wa di-d-ikkan wər da-as ilkem ad t-iggaz gələk, amaran wa sər-i izzəgzanan wər daɣ-as ilkem ad t-iggaz fad. 36 Mišan əmalaɣ-awan arat wa: tənayam-i eges wər təzzəgzanam. 37 Awedan kul wa di-ikfa Abba a di-d-asu, wər ilkem ad əstaɣaɣ i di-d-ikkan; 38 fəlas əzəbbi a d-əgeɣ daɣ ijənnawan fəl ad ammazala s arat wa ira wa di-d-issəglan, wərgeɣ arat wa əre nak iman-in. 39 Ənta wa di-d-izammazalan wər ira ad ixrək waliyyan daɣ win di-ikfa, kalar a ira a tan-d-əssənkəra daɣ təmattant əzəl a ilkaman. 40 Awalla, ənta da tara n Abba-nin: Aytedan kul win di-ənaynen nak wa n Barar, əzzəgzanan sər-i, əntanay a z-əgrəwnen təməddurt ta təɣlalat, əssənkəraq-qan-du daɣ təmattant, əzəl a ilkaman. 41 Təzzar ad tigətəntinan Kəl-Əlyəhud əhan batu-net fəl as inna: "Nak a imosan amensay wa d-izzəbben daɣ jənnawan." 42 Gannin: "Awak awen wərge Ɣaysa wa n ag Yusəf, nəkna təməzdəyt n abba-net d anna-net, məni əmmək was du-z-inkər əmərədda ad igannu ijənnawan daɣ d-izzəbbat?" 43 Ijjəwwab-asan Ɣaysa inn-asan: "Ayyiwat əgətəntən gar-ewan. 44 Wər t-illa i di-du-z-akkin ar s a t-id-ilway sər-i Abba wa di-d-issəglan. Nak amaran əsənkər a t-idu-z-aga daɣ təmattant daɣ əzəl a ilkaman. 45 Ikətban n ənnəbitan ih-en as: 'Ketnasan a tan-isassaɣru Məššina'. Awedan kul wa islan awa d-ifalan Abba, təzzar irda s awa isassaɣra wədi a di-d-akku. 46 Wər t-illa is kala ad inay Məššina di n Abba ar wa t-id-ifalan. Wədi inay Abba. 47 "Əggəyyeɣ əsilakanaɣ-awan as i izzəgzanan ad igrəw təməddurt ta təɣlalat. 48 Nak a imosan amensay wa ihakkin təməddurt. 49 Imarawan-nawan ətšan Manna daɣ taneray mišan wər dasan-igdel awen təmattant. 50 As ig' awen amensay was ganna nak, ijənnawan a daɣ d-izzəbbat y as i t-itšan wər tu-z-iba. 51 Nak a imosan amensay wa d-izzebben daɣ jənnawan ihakku taməddurt. Awedan kul wa itšan amensay wa, wədi ad iddər har faw. Amaran isan-in a mosnen imensewan win z' akfa fəl ad təgrəw əddənet təməddurt." 52 Ad tamastanan Kəl-Əlyəhud gar-essan gannan: "Manəmmək as dana-z-akfu awedan wa isan-net natš-en?" 53 Təzzar inn-asan Ɣaysa: "Awalla, əggəyyeɣ əsilakanaɣ-awan âs as wər tətšem isan ən Barar n Awedan, tašwin ənta da azni-net, wər dawan-tu-təlla təməddurt. 54 Awedan wa itšan isan-in išwa ənta da azni-nin, wədi igrâw təməddurt ta təɣlalat, amaran a t-id-əssənkəra daɣ təmattant ɣur əzəl a ilkaman. 55 Fəlas isan-in əmosan amensay wa n tidət, azni-nin da imos aman ən tassay win tidət. 56 Awedan wa itšan isan-in, išwa azni-nin, wədi irtay dər-i, nak deɣ əheɣ əwəl-net. 57 Əmmək was Abba wa di-d-issəglan ənta a ihakkin təməddurt, amaran ənta a di-issodaran, əmmək di daɣ as wa itšan isan-in a sər-i iddər. 58 Amensay wa ijənnawan daɣ d-izzəbbat. Wər ola əd wa ətšan marawan-nawan fəlas wər dasan-igdel adi tamattant. Awedan wa itšan amensay wa, wədi ad igrəw təməddurt təɣlâlat." 59 Arat da da wa inna Ɣaysa assaɣa wa ad isassaɣra daɣ ahan n əlɣibada ən Kəl-Əlyəhud daɣ əɣrəm wa n Kafarnahum.

Efel wa əgan aytedan wəyyad dəffər Ɣaysa, əlkaman-as wiyyad

60 As əslan nalkiman-net aggotnen y əsəssəɣri wa itaggu da ənnan: "Batu ta ši labasat, izzəwat əzəgzan-net. Ma ifragan əlqəbulat-net?" 61 Ɣaysa issan daɣ man-net as inalkiman-net gitantanan gar-essan daɣ talɣa ten, təzzar inn-asan: "Əngəm əzəgzan-nawan a tədas batu ta?" 62 Ma za tagim za as toggam Barar n Awedan itagazzay s adag wa iha əstizarat? 63 Infas wa Zəddigan a isiduran. Awedan iman-net, wər imos wala. Awalan win dawan-əgeɣ, hakkan Infas wa Zəddigan əd təməddurt. 64 Mišan əhan-kawan wiyyad wər nəzzəgzan." Ɣaysa harwa ɣur tizarat da issan win wər nəzzəgzan, issan ənta da wa tu-z-agin daɣ fassan. 65 Inn-asan tolas: "Adi da a fəl dawan-ənne: 'Wər t-illa i ifragan a di-d-akku ar s ad t-ikfa Abba fərregat n adi." 66 Den da dəffər-əs ifal a əggen daɣ nalkiman-net, əɣradan əd tidawt-net. 67 Təzzar inna Ɣaysa i nalkiman win maraw d əššin: "Meqqal kawanay da təram teklay?" 68 Ijjəwwab-as Simɣon Butros inn-as: "Əməli, ma imos wa za nakku? Kay a itaggan awalan win əhakkanen təməddurt ta təɣlalat. 69 Nakkanay nəzzigzan sər-ək, nəssan as kay Əmizdag a d-ifalan Məššina." 70 Inn-asan Ɣaysa: "Ak wərgeɣ əsənnəfrən a kawan-əge ketnawan, fəl maraw-ewwan d əššin? As iga awen da iyyan daɣ-wan imos aššayatin." 71 Batu ta Yahuza wa n ag Simɣon Isxarəyuti a fəl tat-iga Ɣaysa. Fəlas Yahuza tu z-agin daɣ fassan da imos iyyan daɣ nalkiman a n maraw d əššin.

Əlməsix iha tarrayt əs Yerusalam

Yaxya 7

2 As ig' awen ihoz-du əmud ən Kəl-Əlyəhud was itawannu wa n təkarbanen. 3 Ənnan-as mədrayan-net: "Əfəl da takka akal wa n Yahudəya fəl ad ənəyan nalkiman-nak əššəɣəlan win tətagga. 4 Awedan as ira fall-as tagu masnat wər išəqqəl daɣ əssir. Dad zama as tətaggaɣ aratan ogdanen d awa, wədi agu təməwit ta fəl tan-z-inəy awedan kul." 5 Ənta imədrayan ən Ɣaysa iman-nasan da wər sər-əs əzzəgzanan. 6 Inn-asan Ɣaysa: "Assaɣat ta-nin harwada wər du-tewed. Kawanay amaran wər təzlayam assaɣaten. 7 Wər t-illa əddəlil fəl kawan-za-təgzər əddənet. Nak amaran əddənet təgzar-i fəlas əmosa təgəyya y arak mazalan win daɣ-as tagginen. 8 Akkiwat amud wen kawanay. Nak wər t-əkke fəlas assaɣat-in harwada wər du-tewed." 9 As dasan-iɣrad tənna n aratan win, təzzar iqqim-du daɣ Galilaya. 10 Dər iga awen da ya as əkkan mədrayan-net amud, ikk-ay ənta da, eges iki wa zun as iga daɣ əssir, fəlas wər issəkna iman-net y aytedan. 11 Itaggu əmud den da sasaggalan-tu muzaran ən Kəl-Əlyəhud gannan: "Ma iga aləs a?" 12 As iga awen tənkâr təmazaq gər aytedan daɣ talɣa ən Ɣaysa. Wiyyad za gannan: "Aləs di olâɣ." Wiyyad amaran gannan: "Kalar əsəxrək fadda a itaggu tamattay." 13 Mišan wər t-illa awedan ihalan amagrad dat aytedan daɣ talɣa-net, fəl təksəda ən muzaran ən Kəl-Əlyəhud.

Assa ən Ɣaysa Ehan ən Məššina

14 As isaggaraygaray əmud iggəzzay Ɣaysa s Ahan ən Məššina ad isasaɣru aytedan. 15 Arat wa iqqan iɣafawan ən Kəl-Əlyəhud wəllen har əqqiman gannin: "Məni esaway was issan awedan wa aratan win, ənta wər iɣra?" 16 Inn-asan Ɣaysa: "Əsəssəɣri-nin wərge nak a d-ifal, kalar wa di-d-izammazalan a d-ifal. 17 Awedan kul wa iran ad ammazal tara ən Məššina, wədi ad issən kud əsəssəɣri wa ənta a d-ifal wala deɣ nak t-id-iktan gər-i əd man-in. 18 Awedan wa iššewalan s esəm-net ənta ɣas, wədi iman-net as igammay ətəwəsəɣmar. Mišan awedan wa išɣalan daɣ əsənnəfiləl ən tarna ən wa t-id-issəglan, wədi tidət a immal, wər daɣ-as t-illa a imosan lahan. 19 Musa wərgeɣ ikf-iwan əlqanun? Eges əlqanun wa wər kawan-iha i das-ilkaman. Mafel as təram a di-tanɣim?" 20 Tənn-as tamattay: "Kay aggəsuf a kay-izdaɣan. Ma imos wa iran tenaɣay-nak?" 21 Inn-asan Ɣaysa: "Nak təlməɣjujat iyyadda ɣas a əmmozala, mišan əqqanan-as ɣafawan-nawan. 22 Musa omar-kawan s əsəmmənkəd ən bararan-nawan, (as ig' awen da imarawan-nana a t-id-əssəntanen, wərge Musa), amaran wər fall-awan imos lahan ad təsəmmənkədam barar daɣ əzəl wa n təsanfawt-nawan. 23 Ənəyat za, dad imos as itawasamankad barar daɣ əzəl ən təsanfawt fəl ləkkum y Əlqanun wa n Musa, mafel as kawan-iha alham-in fəlȧs əgeɣ y awedan əzuzəy ikmâlan daɣ əzəl ən təsanfawt? 24 Ayyiwat axakam n aratan s awa təhannayam daɣ azzahir. Kalar xakkamat-tan əs təməwit təzilalaɣat." 25 As t-oggan arat daɣ aytedan win Yerusalam ad gannin: "Aləs wen wərgeɣ ənta as əran muzaran-nana tenaɣay-net? 26 Amaran ənta da əmərədda iššewalan da dat awedan kul, wər t-illa i das-igannin wala! Ak immikkan imuzaran-nanaɣ a sallakannen as ənta a imosan Əlməsix? 27 Mišan ya aləs wa nəssan akal wa d-ifal, as ig' awen Əlməsix assaɣa wa du-z-asu, wər t-illa awedan a z-issənan da du-z-ifəl." 28 Ɣaysa harwa da isasaɣru daɣ Ahan ən Məššina, idkal əməsli-net wəllen inna: "Təzdayam-i təssanam sas d-əhe! As ig' awen da wər d-ose gər-i əd man-in: mišan wa di-d-issəglan tidət a imos amaran wər tu-təzdayam. 29 Nak əzdayaq-qu, fəlas ənta sər-wan d-əfala, amaran ənta di-d-izammazalan." 30 Təzzar əgmayan d abbaz-net mišan wər tan-iha i t-idasan, fəlas alwaq-net a du-wər-newed harwada. 31 As ig'awen da ya izzigzan sər-əs a aggen daɣ tiddawat ten, gannin: "Tordam as kud d-osa Əlməsix ifrag igi n alɣalamaten ogarnen šin iga aləs wa?" 32 Arat wa simətəktikan aytedan daɣ tiddawat ta, əslan-tu Farisaytan. Ənkaran limaman win zawwarnen, əd Farisaytan əssəglan-du imagazan n Ahan ən Məššina y ad abəzan Ɣaysa. 33 Inn-asan Ɣaysa: "Nak harwa da əddewa dər-wan har arat ən tamert, dəffər adi ad akka wa di-d-izammazalan. 34 A di-təsasaggalam mišan wər di-za-təgrəwam fəlas edag wa z'akka wər təfregam iki-net." 35 Ad tinəməsəstinan Kəl-Əlyəhud, gannin: "Ma imos adag wa z'akku daq-qu wər za nəgrəw? Meqqal Kəl-Əlyəhud win wazawaznen daɣ kallan win tama a z-akku iggəz-tan amaran ad isasaɣru aytedan win wər nəmos Kəl-Əlyəhud? 36 Ma imos almaɣna ən batu ta iga da, as inna: 'A di-təsasaggalam mišan wər di-za-təgrəwam, fəlas wər təfregam iki n adag wa əhe'?"

Aman win sidurnen

37 As d-ewad əzəl wa ilkaman, s ənta a imosan əzəl wa zəwwaran daɣ əmud, ibdad Ɣaysa dat tiddawat iqqərra s əməsli idkâlan inna: "Awedan kul wa iffudan akkiwet-i-du ad ašəw. 38 Awedan kul wa sər-i izzəgzanan 'ad əngəyan gərwan n aman win sidurnen daɣ əwəl-net', s əmmək wa imal Akatab." 39 Infas wa Zəddigan fəl imməgrad Ɣaysa den, s ənta a z'əgrəwan aytedan win sər-əs əzzəgzannen. Azzaman en Infas wa Zəddigan wər itawagraw fəlas Ɣaysa harwada wər igrew adkul.

Əməzzəy gər aytedan

40 Edes n aytedan ən tiddawat ten, as əslan i batuten šin iga Ɣaysa da ənnan: "Illikan as aləs wa ənta a imosan Ənnəbi wa ittəmalan!" 41 Ənnan wəyyad: "Əlməsix awa!" Ənnan-asan wəyyad: "Manəmmək as du-z-igməd Əlməsix Galilaya? 42 Akatab wərgeɣ a inna: 'Əzzurrəyya ən Dawəd, əd təɣrəmt ən Betlexem s ənta as kala daɣ-as iɣsar Dawəd, a du-z-igməd Əlməsix'." 43 Əmmək wen daɣ as təzun tiddawat daɣ talɣa ən Ɣaysa. 44 Wiyyad daɣ-san əran abbaz-net, mišan wər tan-iha is t-idas əfus-net. 45 Təzzar əglan magazan n Ahan ən Məššina əqqalan ilimaman win zawwarnen, əd Farisaytan. Osan-in ɣas ənnan-asan: "Mafel wər t-idu-tewayam?" 46 Ənnan-asan magazan: "Wər kala itawanay awedan igan awal olan əd wa iga aləs en." 47 Ənnan-asan Farisaytan: "Daɣ adi kawanay da toyyam iman-nawan tətawasaxrakam? 48 Əssənat ill-ay i sər-əs izzigzanan daɣ-na? 49 Wər sər-əs izzəgzan ar tiddawat n aljahilan wər nəssen wala daɣ Attawrit, as ketnasan təwar-tan tulɣant." 50 Issəstan-tan Nikodemos imosan iyyan daɣ Farisaytan s ənta din-osan Ɣaysa dat awen, inn-asan: 51 "Əššəriɣa-nana wər t-iha ad itəwəxkəm awedan iket wər iššewal, itəwəssən awa daɣ iššokal." 52 Ənnan-as: "Galilaya kay təlat kay da? Aɣru Ikataban ad tənəya kay iman-nak as wər t-illa ənnəbi du-z-igmədan Galilaya." 53 Dəffər awen iffəzzat əmənəy, ikk'awedan kul ehan-net.

Yaxya 8

Tantut ta təgat əzzəna

2 As affaw aɣóra iqqal Ehan ən Məššina təzzar təhoz-t-in tiddawat ketnet. Iqqim a tan-isasaɣru. 3 Iššewal den da as d-osan musanan n Əttawrit əd Farisaytan ewayan tantut a d-əɣdaran tətaggu əzzəna. Əssəbdadan-tat dat awedan kul, 4 ənnan i Ɣaysa: "Ya əššix-nana, tantut a əzzəna a təga, amaran tətiwaɣayyan tətagg-ay. 5 Daɣ Əttawrit za a inna Musa: 'tantut ən zun ta, ilzam a tat-əggaran aytedan əs təhun har tat-iba'. Amaran kay ma tənne?" 6 Arat wa imos təmərkest das-əgan fəl ad t-əssəwəran lahan. Edag an a dasan-ajjawwab Ɣaysa, inaz ad ikattab s adad-net fəl aṃadal. 7 Əqqiman ədgazan daɣ əsəstan-net, as ihog ibdad-du inn-asan: "Inkəret-du daɣ-wan was kala wər iga abakkad, izaret əs təməgirt-net." 8 Ilas enez ad ikattab s adad-net fəl aṃadal. 9 As əslan i batu ta, təzzar mazazaran əglan, azzaran-asan win waššarnen. Iqqim-du Ɣaysa ɣas-net ənta əd təntut ta nad, təbdâd dat-əs harwa da. 10 Təzzar ibdad-du inn-as: "Tantut, ma əgan za? Wər tan-iha i kam-iwwiddaban?" 11 Tənn-as: "Waliyyan daɣ-san, Əməli-nin". Inn-as Ɣaysa: "Nak da za wər kam-z-awaddaba. Aglu təjəwənke, mišan ad wər tələsaɣ igi ən bakkadan."

Ɣaysa wa imosan ənnur n əddənet

12 Ilas Ɣaysa awal i tiddawat inna: "Nak a imosan ənnur n əddənet. Daɣ adi wa di-ilkaman ad igrəw ənnur wa isiduran amaran wər das-ilkem ad ijiwankat daɣ šiyyay. 13 Ənnan-as Farisaytan: "Təgəyya ən man-nak a təmosa, arat wa təgannaɣ əddi irkam wəllen." 14 Inn-asan Ɣaysa: "Kud imos as təgəyya ən man-in a mosa da təgəyya-nin təmos tidət fəlas əssana sas d-əheɣ, əd sas ədaga. Mišan kawanay wər təssenam sas d-əhe, wala sas ədaga. 15 Kawanay azzahir as təšarraɣam aytedan, nak amaran wər šərrəɣa waliyyan. 16 As ig'awen da as fall-i d-osa adi, ad šarraɣa, amaran əššəriɣa-nin issohat, fəlas iddew dər-i Abba wa di-d-issəglan. 17 Əlqanun-nawan iktab daɣ-as âs təgəyya n əššin meddan a təmosat tidət. 18 Nak za təgəyya iyyadda a mosaɣ i man-in, təgəyya-nin ta n sanatat amaran Abba s ənta di-d-issəglan a tat-imosan." 19 Təzzar ənnan-as: "Mənid illa Abba-nak?" Inn-asan Ɣaysa: "Wərmad di-təzdayam za wər təzdayam Abba-nin. Ənnar di-təzdayam təzdəyam Abba-nin əntada." 20 Batuten šin itagg-enat Ɣaysa assaɣa wa daɣ isasaɣru daɣ Ahan ən Məššina ɣur adag wa daɣ tiddawan ərrəzəɣan. Mišan wər t-illa i igmayan d a t-abəz fəlas alwaq-net a du-wər-newed harwada.

Wər təfregam iki ən dad əkke

21 Ilas Ɣaysa inn-asan: "Teklay a z-aga, amaran a di-təsəssəggəlam, mišan a kawan-iba daɣ tišit ən nasbakkadan. Wər təfregam a di-in-təlkəmam s adag wa əkke." 22 Ad tinəmənnin arat daɣ Kəl-Əlyəhud gar-essan: "Meqqal iman-net a z-anɣu, fəlas a inna wər nəfreg a das-nəlkəm s adag wa ikka." 23 Inn-asan Ɣaysa: "Kawanay aytedan n ares a təmosam, nak in afalla. Kawanay kəl əddənet a da a təmosam, nak wər di-təla əddənet a. 24 A di da fəl dawan-ənne a kawan-iba daɣ tišit ən nasbakkadan. As wər təzzəgzanam as əmosa 'Wa Illan da', əlasaɣ-awan emel n as a kawan-iba daɣ igi ən bakkadan." 25 "Ma təmosaɣ?" ənnan-as. Inn-asan Ɣaysa: "Awa dawan-əmmala ɣur tizarat har harwa a mosa." 26 Əllan-tu aratan aggotnen as əfragaɣ a tan-anna daɣ talɣa-nawan, əllan-awan-tu attadiban aggotnen. Mišan wa di-d-issəglan Məššis ən tidət a imos, amaran arat wa di-d-inna, a əmmala y əddənet." 27 Wər əgren as Abba fəl dasan-imməgrad. 28 Təzzar inn-asan Ɣaysa: "As təgam iman n Ag Awedan s əsəhhuki wa das-za-tagim fəl təgəttawt, ad təssənam as nak əmosa 'Wa Illan da'. Ad təssənam as wər t-illa a tagga gər-i əd man-in, arat wa di-isassaɣra Abba ɣas a ganna. 29 Wa di-d-izammazalan iddew dər-i. Wər di-oyya ɣas-in fəlas faw da arat wa das-igrazan ɣas a tagga." 30 Amazay wa daɣ inna Ɣaysa arat wa, əzzəgzanan sər-əs aytedan aggotnen.

Win əmosnen əzzurrəya n Ibrahim əs tidət

31 Təzzar inna Ɣaysa i Kəl-Əlyəhud win sər-əs əzzəgzanen: "As təbbərdagam y awa kawan-sassaɣra, əddi təmosam inalkiman-in win tidət, 32 təssənam tidət, tidət amaran ənta kawan-za-təsəlləllet." 33 Ənnan-as: "Nakkanay ya əzzurrəyya n ənnəbi Ibrahim a nəmos, wər kala daɣ əddənet ad nəqqal eklan ən waliyyan, mafel as təganna: 'Ad tallallem'?" 34 Inn-asan Ɣaysa: "Əggəyeɣ əsilakanaɣ-awan as awedan kul wa itaggin ibakkadan, wədi akli ən bakkadan a imos. 35 Ənta akli wər das-t-illa adag ən faw daɣ aɣaywan, mišan Barar wa eraw aɣaywan wədi edag-net ill-ay har faw. 36 Daɣ adi as kawan-isaddarfat Barar, wədi ad tallallem əs tidət. 37 Əssanaɣ as əzzurrəyya n Ibrahim a təmosam, mišan təgammayam d ad tagim iman-in fəlas awal-in wər ides iwallan-nawan. 38 Nak arat wa ənaya ɣur Abba-nin a əmmala, amaran kawanay tətaggim awa as təslam ɣur abba-nawan Iblis." 39 Ənnan-as: "Abba-nana ya Ibrahim a t-imosan." Inn-asan Ɣaysa: "Ənnar tidət âs təmosam bararan n Ibrahim ad tətaggim imazalan win iga Ibrahim. 40 Kawanay amaran əmərədda təgammayam əd tanaɣay-nin, nak imosan awedan dawan-immalan tidət s əmmək was di-tat-d-inna Məššina. Arat wədi wər t-iga Ibrahim. 41 Imazalan win iga abba-nawan a tətaggam." Ənnan-as: "Nakkanay wər nəmos iniba; wər nəla ar abba iyyanda a t-imosan Məššina." 42 Inn-asan Ɣaysa: "Ənnar Məššina a imosan Abba-nawan tarim-i, fəlas Məššina a d-əgmada, ənta a d-əfala, wərge gər-i əd man-in as d-ose, kalar ənta di-d-izammazalan. 43 Mafel wər təgrem təmajəq-in? Wər dawan-igdel əgərri-net ar as wər təfregam əsəsəm y awal-in. 44 Wər təlem daɣ abbatan ar Aššaytan, amaran təram ad tassandim deranan n abba-nawan. Harwa ɣur ənətti ad iqqal əljani, amaran wər ibded daɣ tidət, fəlas wər təha tidət əwəl-net. Igi ən bahu a imosan əttəbiɣat-net fəlas anasbahu a imos n abba ən bahu. 45 Mišan nak tidət as tamagrada. Adi da fəl di-wər-təzzəgzanam. 46 Ma daɣ-wan imos wa z-isattaddin as əgeɣ ibakkadan? Kud tidət a əmmala mafel wər di-təzzəgzanam? 47 Awedan imosan arat daɣ tamattay ən Məššina, əsəsəm a itaggu y awal ən Məššina. Kawanay amaran wər təsəsimam, fəlas wər təmosam tamattay ən Məššina."

Ɣaysa d Ibrahim

48 Təzzar ənnan Kəl-Əlyəhud i Ɣaysa: "Wərgeɣ kala nənna kay iyyan daɣ Kəl Samarəya a təmosaɣ amaran izdaq-qay aggəsuf?" 49 Inn-asan Ɣaysa: "Wər di-izdeɣ aggəsuf, Abba-nin ɣas a əssəɣmara, kawanay amaran wər di-təssəɣmaram. 50 Wər gəmməya adkul i man-in. Ill-ay wa di-igammayan adkul, amaran ənta a ixakkaman. 51 Əggəyyeɣ əsilakanaɣ-awan as awedan wa ittafan awal-in, wər ilkem ad inay təmattant." 52 Ənnan-as arat daɣ Kəl-Əlyəhud: "Əmərədda ad nəkkas aššak as izdaq-qay aggəsuf! Ibrahim da aba-tu ənta harkid ənnəbitan kul, kay amaran təganna: 'Awedan kul wa ittafan awal-in wər ilkem ad t-aba.' 53 Abba-nanaɣ Ibrahim da aba-tu: tordeɣ as togaraq-qu almaqam? Ənnəbitan da aba-tan. Kay ma təxsabaɣ iman-nak?" 54 Inn-asan Ɣaysa: "As imos as iman-in fəl sanamala, wədi wər əleɣ adkul waliyyan. Abba-nin a di-ihakkan adkul, ənta as təgannim: 'Imos Əməli-nana', 55 amaran wər tu-təzdayam, mišan nak əzdayaq-qu. As ənne wər t-əzdaya, wədi ad əqqəlaɣ anasbahu ən šilat-nawan. Kalar əzdayaq-qu, amaran əttafaɣ awal-net. 56 Abba-nawan Ibrahim imâl-tu əd tədəwit fəl as das-igmad aššak as ad inəy assa-nin, amaran inay-tu, ikna təfalawist y awen." 57 Ənnan-as Kəl-Əlyəhud: "Kay wər teweda wala səmmosat təmərwen n awatay eges tənne tənayaɣ Ibrahim?" 58 Inn-asan: "Əggəyye silakanaɣ-awan as dat təhut n Ibrahim da nak əmosa 'Wa Illan da'." 59 Təzzar ad takammen šihun y a das-agin zabaw, mišan ya ilɣas-asan, igmad afarag n Ahan ən Məššina.

Yaxya 9

Əzuzəy wa iga Ɣaysa y awedan a d-ihəwan əd taddarɣalt

2 Əssəstanan-tu nalkiman-net ənnan-as: "Əššix, mafel ihəw-d' aləs a imos əmədderɣəl? Ak əddəlil n abakkad-net, meɣ ak abakkad ən marwan-net?" 3 Inn-asan Ɣaysa: "Wərmad iddirɣal fəl əddəlil n abakkad-net, wala deɣ abakkad ən marwan-net. Wər iddərɣal ar y a fall-as tətəwənəy tarna ən Məššina. 4 Iwar-anaɣ ad naknu əššəɣəlan ən wa di-d-issəglan iket di ad ig'azal, fəlas ehad izay-du, amaran wər t-illa i daɣ-as ifragan əššəɣəl. 5 Iket əheɣ əddənet əmosaɣ ənnur n əddənet." 6 As iga batu ta, issotaf daɣ amadal, ig' arat ən talaq əs təsutaf-net, issəlal-tat i šittawen n əmədderɣəl, 7 inn-as: "Aglu širəd udəm-nak daɣ təɣazart ta n Siloxam (esəm wa almaɣna-net anammazal.) Igla əmədderɣəl iššorad udəm-net, as d-iqqal da ihannay. 8 Ad gannin naragan-net, d aytedan win t-ənaynen imos əmansay dat awen: "Ak awa wərgeɣ əmədderɣəl was faw iqqim itansay?" 9 Wiyyad gannin: "Ənta daɣ awen.", wiyyad ənta da gannin: "Kala, tulat ɣas dər-əs iga." Ənta amaran igannu: "Nak daɣ awa." 10 A tu-sastanan gannan-as: "Məni esaway was təgrawaɣ asawad-nak?" 11 Inn-asan: "Aləs as gannin Ɣaysa, a igan arat ən talaq, təzzar issəlal-tat i šittawen-in, inn-i ad aglaɣ əšširədaɣ udəm-in daɣ təɣazart ta n Siloxam. Əgleɣ əššoradaq-qu ɣas, əgrawaɣ asawad-in." 12 Ənnan-as: "Ma iga za aləs wədi?" Inn-asan: "Wər əssena". 13 Əlwayan aytedan win aləs was kala ad imos əmədderɣəl, har dər-əs osan Farisaytan. 14 Ənta əzəl ən təsanfawt ən Kəl-Əlyəhud a daɣ iga Ɣaysa talaq, issəswad əmədderɣəl wen. 15 A tu-sastanan Farisaytan əntanay da d asaway was igraw asawad-net. Inn-asan aləs wa: "Arat ən talaq a iga fəl šittawen-in, əššoradaɣ udəm-in, amaran əmərədda əhannaya." 16 Ad gannin arat daɣ Farisaytan: "Aləs wa igan arat wa, wər d-ifel Məššina fəlas wər isassahat əzəl ən təsanfawt-nana." Ənnan wiyyad: "Alɣalamaten šin, manəmmək as tanat-z-ag' awedan imosan anasbakkad?" Təzzar əmməzrayan daɣ talɣa ten. 17 Təzzar əlasan əsəstan n aləs was kala ad iddərɣal ənnan-as: "Kay a innan izzozay-kay aləs daɣ taddarɣalt, əməl-anaɣ aw'as tordeɣ as imos-tu." Inn-asan: "Ənnəbi a imos." 18 Əglan Farisaytan wər əzzəgzanan as aləs wa kala ad iddərɣal har du-sassaɣran imarwan-net. 19 Ənnan-asan: "Ənta da da barar-nawan was tənnam as d-ihəw da iddirɣal? Məni təməwit tas igraw asawad-net əmərədda?" 20 Ənnan-asan marwan n aləs: "Nəssan as barar-nanaɣ a imos, nəssan əntada as as d-ihəw da iddirɣal, 21 mišan wərmad nəssan təməwit tas igraw asawad-net, za wala deɣ awedan wa t-issəswadan. Səstənat-tu iman-net, fəlas aləs waššaran a imos ifragan ad ammagrad daɣ talɣa ta tu-təqqalat." 22 Batu ta wər tat-əgen marwan-net ar fəl təksəda ən muzaran ən Kəl-Əlyəhud fəlas tənna a gan awedan kul wa iggəyyen as Ɣaysa a imosan Əlməsix, wədi ad t-əkkəsan daɣ tiddawat ən təməzgədda ən Kəl-Əlyəhud. 23 Awen da fəl ənnan marwan-net: "Tušaray-net təšišawad-tu dawan ammagrad daɣ talɣa ta tu-təqqalat, səstənat-tu." 24 Əlasan-du Farisaytan teɣaray n aləs was kala ad imos əmədderɣəl ənnan-as: "Iksad Məššina təməla tidət. Nakkanay nəssan as aləs di anasbakkad." 25 Inn-asan aləs wa: "Nak wər əssena kud anasbakkad a imos wala. Arat iyyanda ɣas daɣ əssana: as kala ad əmosaɣ əmədderɣəl, əmərədda amaran əhannaya." 26 Dəffər awen ənnan-as: "Ma imos arat wa dak-iga? Məni esaway was kay issəswad?" 27 Inn-asan: "Arat wədi ya əmalaɣ-awan-tu mišan wər di-təssəsamam. Mafel as təram a dawan-t-ələsaɣ emel? Meqqal ak kawanay da a təram ad təqqəlam inalkiman-net ketnawan?" 28 Ərbadan-tu ənnan-as: "Kay a imosan ənalkim-net, nakkanay inalkiman ən Musa a nəmos. 29 Musa nəssan as iššewal-as Məššina, amaran aləs wədi wər nəssen sas d-iha fadda." 30 Inn-asan: "Aləs wa wər təssenam wala sas d-iha mišan izzozay-i daɣ taddarɣalt! Arat ya wa ənta a isammaklalan wəllen!" 31 Təssanam as Məššina wər iqəbbəl šiwatriwen ən nasbakkadan. As das-ibbərdag awedan, itamazal tara-net, əddi ad iqqabbal šiwatriwen-net. 32 Wər kala ad itawasla awedan issiswadan i d-ihəwan əd taddarɣalt. 33 Ənnar imos as aləs di wər d-ifel Məššina, wər z' ifrəg igi ən wala." 34 Haraššen-tu ənnan-as: "Ko! Adis kay was as du-təhuwa da təmosa təbəluləq n abakkad, kay a iran a dana-takfaɣ alfaydaten?" Təzzar əstaɣan-tu daɣ adag wen.

Aytedan win əddərɣalnen daɣ əddin

35 As isla Ɣaysa əmazal wa igan da, təzzar iswad y aləs wen har t-igraw inn-as: "Kay ak təzzigzana s Ag Awedan?" 36 Inn' aləs i Ɣaysa: "Əməl-i a wa imos, Əməli-nin, fəlas areɣ a sər-əs əzzəgzəna." 37 Inn-as Ɣaysa: "Tənayaq-qu, amaran ənta dada dak-imməgradan da." 38 Inn-as aləs: "Ayew, Əməli-nin, əzzigzanaɣ." Təzzar issəjad-as. 39 Amaran inna Ɣaysa: "Nak assa a d-əgeɣ əddənet fəl ad agu əššəriɣa, y ad əswədan win wər nəhənnəy, addarɣalan win hannaynen." 40 Əslan arat daɣ Farisaytan win dər iddew y awa inna da ənnan-as: "Daɣ adi nakkanay da iməddərɣal a nəmos?" 41 Inn-asan Ɣaysa: "Ənnar təmosam iməddərɣal wər za tilem lahan, mišan dad imos as təgannim: 'Nakkanay nəhannay', wədi kawanay təllam-tu əd lahan."

Ɣaysa ənta a imosan amadan wa olaɣan

Yaxya 10

2 Amaran wa d-iggazan s əmi n afarag, wədi ənta a imosan amadan n ayfəd. 3 Ənaɣlif n afarag a z' aləman imi, əssəsəmnat ayfəd y əməsli n amadan, ad iɣarru šin-net s esmawan-nasnat isardaq-qanat afarag. 4 As d-iɣrad ikus ən šin-net, a dasnat-izar, təzzar əlkəmnat-as, fəlas əzdaynat əməsli-net. 5 As ig'awen awedan wa dasnat-imosan ənaftaɣ, wər das-z-əlkəmnat, ewef fadda tu-z-aginat fəlas wər əzdaynat əməsli-net." 6 Əlmital wa da dasan-iga Ɣaysa, mišan wər əgren almaɣna n awa daɣ imməgrad da. 7 Ilas Ɣaysa inn-asan: "Əggəyyeɣ əsilakanaɣ-awan as nak a imosan imi w'as raddaɣnat ayfəd. 8 Win dat-i d-osanen kul ibaydagan ən jujab ən zənga a mosan amaran wər dasan-əssəsamnat ayfəd. 9 Nak a imosan imi. Wa sər-i d-iggazan ad afsu. Ifrag ad itaggaz iraddaɣ, igrəw əntada imensewan-net. 10 Abaydag wər d-itisu ar fəl šikra, d igi ən man d əhluk. Nak amaran ose-du fəl ad əgrəwan aytedan təməddurt, əgrəwan-tat da za əs təməwit wər nəla əddukad. 11 Nak a imosan amadan wa olaɣan. Amadan wa olaɣan iman-net a isamalkaw fəl ayfəd-net. 12 Mišan awedan was ətəwəɣfar a iga fəl ad idən ayfəd, wər tanat-ila, wədi as ogga əridal izay-tanat-du, ad addaggag ayy-enat-in, təzzar abəz daɣ-asnat əridal awa ira, izəwwəziwəz-tanat. 13 Arat wa itagg-ay aləs wa fəlas ətəwəɣfar a iga y əššəɣəl wa, wər izlay a əganat ayfəd. 14 Nak a imosan amadan wa olaɣan. Əzdayaɣ ayfəd-in, ayfəd-in deɣ əzdaynat-i, 15 zun əmmək was di-izday Abba-nin, d əmmək was t-əzdaya nak da. Iman-in simalkawaq-qan fəl ayfəd-in. 16 Əleɣ ayfəd šiyyad əntada wər nəha afarag wa. Əntanatay da kundaba azzaraɣ-asnat. Ad aslinat y əməsli-nin, əqqəlnat əsəgən iyyanda ilan amadan iyyanda. 17 Abba ir-i fəlas iman-in a sammalkawa fəl a tan-ələsaɣ agaraw. 18 Wər t-illa i daɣ-i z'abəzan iman, kalar iman-in a sammalkawaɣ əs təradawt-in. Əleɣ fərregat n əsəmməlkəw-nasan, əleɣ da fərregat n agaraw-nasan tolas. Ənta da daɣ arat was di-omar Abba-nin s igi-net." 19 Ilas ades ən Kəl-Əlyəhud əməzrəy daɣ talɣa n aratan win igannu da. 20 A daɣ-san aggen gannin: "Aləs wa aggəsuf a t-izdaɣan! Awa əmeskel! Mafel təssisamam-as?" 21 Wiyyad gannin: "Awedan izdaɣ aggəsuf wər itəggu awal olan d awa. Tordam as ill-ay aggəsuf ifragan əsəswəd ən məddərɣal?"

Ɣaysa ənta a imosan Əlməsix, imos Barar ən Məššina

22 Azzaman en tagrəst, ewad-du əmud ən saktan n ətəwəzəzdag n Ahan ən Məššina daɣ Yerusalam. 23 Itijəwənkit Ɣaysa daɣ Ahan ən Məššina daɣ tarrayt təfalat as itawannu "ta n Suliman." 24 Ɣilayɣalayan-tu Kəl-Əlyəhud win əllanen den gannin-as: "Kay ak har əmmay wər dana-tore daɣ aɣaf? Kud kay Əlməsix a təmosa, təzəluləɣa-du tannaɣ-anaq-qu." 25 Inn-asan Ɣaysa: "Ənneɣ-awan-tu, mišan wər di-təzzəgzanam. Imazalan win əge s esəm n Abba-nin, əggəyyen-i. 26 Mišan wər di-təzzəgzanam fəlas wər tətabaqqem daɣ ayfəd-in. 27 Ayfəd-in əsallinat y əməsli-nin, əzdayaq-qanat, amaran əlkamnat-i. 28 Əkfeq-qanat təməddurt təɣlalat, wər ilkem ad oxsaynat, amaran wər t-illa i tanat-z-irkəban daɣ əfus-in. 29 Abba-nin wa di-tanat-ikfan, ogar i t-illan kul təzzəwərt. Amaran wər t-illa i tanat-z-irkəban daɣ əfus n Abba. 30 Nak d Abba arat iyyanda a nəmos." 31 Əlasan-du sər-əs adakal ən təhun y ad t-anɣin. 32 Ilas Ɣaysa inn-asan: "Əssiknaq-qawan imazalan aggotnen olaɣnen a d-əfalnen Abba. Məni daɣ-san wa fəl taram a di-tanɣim?" 33 Ənnan-as: "Nakkanay wər nəra tenaɣay-nak fəl as təgeɣ əmazal olaɣan, kalar əmadraw wa təgeɣ əddi a fəl kay za nanɣu. Kay wər təmosaɣ ar aggadəm amaran tareɣ ad tagaɣ iman-nak Məššina." 34 Inn-asan Ɣaysa: "Ak əlqanun-nawan wərgeɣ iktâb daɣ-as as inna Məššina: 'kawanay təmosam məššinatan'? 35 Wər nəfreg a din-nəgər arat wa ihan Ikətban. Esəm wa n məššinatan, iɣra sər-əs Məššina aytedan win təkka batu ta iga da. 36 Nak Məššina di-isannafranan izammazal-i-du s əddənet. Manəmmək daɣ adi as za tannim taggaɣ əmadraw fəl as ənne: 'Əmosa Barar ən Məššina'? 37 As imos as wər təggaɣ imazalan win as di-d-issəgla Abba-nin y a tan-aga, a di-wər-təzzəgzənam. 38 Mišan dad imos as taggaq-qan, wədi kud sər-i wər təzzəgzanam da, zəgzənat kuddeɣ əs mazalan win tagga, fəl ad təssənam, tassantim əntada əgərri n as Abba irtay dər-i, nak deɣ ərtaya d Abba." 39 Əlasan agamay d abbaz-net, mišan ya igmad-tan. 40 Ilas Ɣaysa iki ən təgadamayt ta hadat ən Yordan, daɣ adag wa daɣ issənta Yaxya əsəlməɣ n aytedan daɣ aman, təzzar iqqim den da. 41 Osan-t-in aytedan aggotnen, gannin: "Yaxya wər iga alɣalamat waliyyat, mišan aratan kul win danaɣ-inna s aləs wa, əmosan tidət." 42 Den daɣ ad əzzəgzanan aytedan aggotnen əs Ɣaysa.

Yaxya 11

Iba ən Lazarəs

2 Maryama ənt'a təzwayat alwardi y Əməli Ɣaysa, təzzar təmas-as idaran-net əs jəkkad-net. Amaran amadray-net Lazarəs a irinan den. 3 Sassawaynat təmədrayen-net əmazal i Ɣaysa as: "Əməli, əməri-nak irin." 4 Assaɣa wad isla Ɣaysa i salan win den, inna: "Təsəlkamt ən təwərna ten, wər təmos təmattant ən Lazarəs, arat a təmos a z' assaknin atkul ən Məššina, isənnəfiləl-du əntada atkul wa ila Barar ən Məššina." 5 Ənta Ɣaysa ira Marta wəllen, ənta əd təmadrayt-net, əd Lazarəs. 6 Isla as irin, mišan iga dəffər awen əššin adan wər igmed edag wa iha. 7 Dəffər adi inna i nalkiman-net: "Əndawat ad nəqqəl Yahudəya." 8 Ənnan-as nalkiman-net: "Əššix-nana, imuzaran-nana wərge edes-nasan səket dada da gammayan əd tanaɣay-nak, kay amaran tareɣ tewaɣlay n akal wen?" 9 Inn-asan Ɣaysa: "Əzəl wərgeɣ maraw alwaqan d əššin a imos? As ijiwankat awedan daɣ azal, wər z' itinəbətutəw, fəlas ihannay ənnur n əddənet. 10 Mišan as ijawankat awedan daɣ ahad, ad itinəbətutəw, fəlas wər t-iha ənnur." 11 Dəffər as iga batu ta inna tolas: "Əmidi-nana Lazarəs insâ, ad aglaɣ a t-id-əssənkəra." 12 Ənnan-as nalkiman-net: "Əməli, dad zamas insâ, wədi əngəm ad izzəy." 13 Ənta Ɣaysa təmattant ən Lazarəs fəl dasan-imməgrad den, mišan əntanay a ɣilan etəs wa n alɣadat as igannu. 14 Təzzar izalalaɣ-du inn-asan: "Lazarəs aba-tu. 15 Amaran isidawat-i as wər əlle sen daɣ alwaq wədi, fəlas arat wa ənta sər-wan du-z-awəyan a sər-i təzzəgzənam. Mišan əmərədda əndawatanaq-qu." 16 Inkar Tuma was gannin Eknay, inna i nalkiman win hadatnen: "Əndawat nakkanay da danaɣ-iba nəddew dər-əs."

Ɣaysa ənta a imosan tanakra daɣ təmattant, imos təməddurt

17 As din-osa Ɣaysa ittəmal-as as Lazarəs iga əkkoz adan daɣ əzəkka. 18 Betanəy toray-du karad kilawtan əs Yerusalam, 19 osan-in Kəl-Əlyəhud aggotnen Marta əd Maryama fəl a dasnat-in-šəwwəškənan daɣ adag n amadray-nasnat. 20 As təsla Marta as Ɣaysa ihoz-du aɣrəm, təssəlkad-as. Maryama ənta təqqim-du daɣ aɣaywan. 21 Tənna Marta i Ɣaysa: "Əməli, ənnar təlle da, wər z' iba amadray-nin. 22 Mišan əmərədda da əssanaɣ as arat kul wa təgmaya daɣ Məššina a dak-k-agu." 23 Inn-as Ɣaysa: "Amadray-nam a d-inkər daɣ təmattant." 24 Tənn-as Marta: "Əssanaɣ as amadray-nin a d-inkər ɣur tanakra n aytedan əzəl a ilkaman." 25 Inn-as Ɣaysa: "Nak a imosan wa d-isankaran daɣ təmattant, əmosa təməddurt. Awedan wa sər-i izzəgzanan, wədi kud t-aba da a d-iddər. 26 Amaran awedan kul wa iddaran izzigzan sər-i, wədi wər ilkem ad t-aba. Təzzigzanaɣ arat wədi?" 27 "Awalla" tənn-as, "Əməli, əzzigzanaɣ as kay a imosan Əlməsix, təmosa Barar ən Məššina, barar was əmalan kətban as a d-as' əddənet."

Tanakra ən Lazarəs daɣ təmattant

28 As təga Marta batu ta, təkka təmadrayt-net Maryama, təwat-tat s ahal tənn-as: "Əššix illa-da, isastan dər-əm." 29 As təgraw Maryama isalan win, təggad-du, təssəlkad i Ɣaysa. 30 As itagg'awen harwa da wər d-iggez aɣrəm, wər igmed edag wa daq-q-in-tosa Marta. 31 Kəl-Əlyəhud win əhanen ehan wen əllan ɣur Maryama gammayan d əsəsməd-net, oggan-tat as du-təggad tarmad təqqab, təzzar əlkaman-as əɣilan əzəkka a təkka y a fall-as təhallu. 32 As din-tosa Maryama edag wa iha Ɣaysa togg-ay, təzzar təfataqqat ɣur daran-net, tənn-as: "Əməli, ənnar təlle da, wər z-iba amadray-nin." 33 As tat-inay Ɣaysa təhallu, inay Kəl-Əlyəhud win dər-əs d-əddewnen əntanay da əhallin, təzzar ikna tərəmmeq, əɣšadan man-net. 34 Inn-asan: "Məni tu-təgam?" "Əməli" ənnan-as, "Ayaw ənəy." 35 Ad ihallu Ɣaysa. 36 Ənnan aytedan: "Ənawat awa dər togda tara ta iga y aləs-wa." 37 Mišan ənnan wiyyad daɣ-san: "Aləs wa issəswadan əmədderɣəl, wərgeɣ ifrâg a ad igdəl i Lazarəs təmattant?" 38 Ikna Ɣaysa tərəmmeq tolas, təzzar ikk' əzəkka. Awa əzəkka imosan əzzənəf n akazam, amaran tədbaq-qu təhunt zəwwərat. 39 Inna Ɣaysa: "Əkkəsat-du təhunt!" Tənn-as Marta ta n tamadrayt n aləs w' aba: "Əməli, aləs di əmərədda il'adu, fəlas əzəl-net wa n əkkoz awa d anabal." 40 Inn-as Ɣaysa: "Wərgeɣ ənneɣ-am as təzzəgzana ad tənəyaɣ tarna ən Məššina?" 41 Təzzar tətawakkas-du təhunt. Iswad Ɣaysa daɣ jənnawan inna: "Abba, əggodayaɣ-ak as di-təqbala təwatray-nin. 42 Nak iman-in əssanaɣ as faw da təqqabbala šiwatriwen-in. Mišan əššewalaɣ fəl əddəlil ən tiddawat ta di-təɣalayɣalayat da, fəl ad əzzəgzənan as kay a di-d-izammazalan." 43 Dəffər as iga batu ta, idkal əməsli-net inna: "Lazarəs, əgməd-du!" 44 Igmad-du ənəmmettən wa nad, əttalan fassan-net əd daran-net daɣ təsəwad, təlsa təbdoq udəm-net əntada. Inn-asan Ɣaysa: "Əkkəsat-as itul tayyim-tu ad ijəwənkət."

Šimərkas šin tanaɣay ən Ɣaysa

45 Kəl Əlyəhud aggotnen a d-osanen Maryama ənayan arat wa, əzzəgzanan əs Ɣaysa. 46 Mišan əglan wiyyad daɣ-san əkkan Farisaytan əmalan-asan arat wa iga Ɣaysa da. 47 Təzzar sassagan limaman win zawwarnen, əd Farisaytan əməni ən muzaran ənnan: "Ma za nagu? Aləs wa itaggu alɣalamaten aggotnen." 48 As tu-noyya itaggu aratan win, a sər-əs əzzəgzənan aytedan kul, təzzar asin-du Kəl-Ərrum addagdagan Ehan ən Məššina, əzədan aɣrəf-nana. 49 Inkar-du iyyan daɣ-san igan esəm Kayif, imosan əlimam wa zəwwaran daɣ awatay wen, inn-asan: "Kawanay wər təgrem wala. 50 Wər din təgrem as ofa ad ammat awedan iyyanda daɣ adag ən tamattay fəl ad wər immut əɣrəf ketnet?" 51 Batu ta iga da wər tat-iga gar-es əd man-net, kalar tišit-net əlimam wa zəwwaran daɣ awatay wen, a fəl igraw əlwəlayat n as Ɣaysa kundaba immut fəl əddəlil n əɣrəf ketnet. 52 Amaran wərge aɣrəf wen ɣas a fəl tu-z-iba, kalar bararan ən Məššina kul win wazawaznen a du-z-iššidəw ag-en zun təɣəssa iyyadda. 53 Əzəl wen da daɣ əgan muzaran ən Kəl-Əlyəhud tanat ta n tanaɣay-net. 54 Awen da fəlas ab-as itallam Ɣaysa dad ira daɣ Kəl-Əlyəhud. Igmad akal wen, ikka iyyan akal iyyan inimahazan əd taneray, daɣ əɣrəm igan esəm Efrayəm, iqqim daɣ-as den da ənta əd nalkiman-net. 55 Azzaman en amud ən Kəl-Əlyəhud wa n Akkay ihoz-du. A du-tagazzayan aytedan aggotnen n akal wen kul, takkin-du Yerusalam, fəl ad əzzəzdəgan dat əmud. 56 Saggadan i Ɣaysa tinəmənnin gar-essan daɣ Ahan ən Məššina: "Kawanay ak ma tənnam, tordam as wər du-z-asu amud wa fadda?" 57 Ənta ilimaman win zawwarnen əd Farisaytan omaran aytedan as i issanan edag wa iha Ɣaysa isaffagg-ay fəl ad attarmas.

Yaxya 12

Ətəwəzway ən Ɣaysa daɣ Betanəy

2 As din-osa Ɣaysa tawaggan-as məgura olaɣnen; tətaway-du Marta imensewan amaran Lazarəs iha aytedan win naɣamanen əd Ɣaysa ədrawan dər-əs. 3 Təzzar tobaz-du Maryama aganna ən litər n alwardi iyyan ilan almaqam, izzəwat wəllen, tənɣal-tu fəl daran ən Ɣaysa təzway-asan-tu, təzzar təmas-tan əs jəkkad-net, idnay ahan wa adu n alwardi. 4 Inkar Yahuza Isxarəyuti wa n iyyan daɣ nalkiman ən Ɣaysa was ənta tu-z-agin daɣ fassan inna: 5 "Mafel wər din nəzzənza alwardi wa nabəz-du daɣ-as azrəf ən karadat təmad n əzəl n əššəɣəl nakf-ay i tələqqawen?" 6 Arat wa wər t-inna fəl təhanint ən tələqqawen, kalar abaydag a imos, amaran ənta a ittafan əsəgrəs wa itaggaz əzrəf, idakkal awa t-ihan. 7 Eges ya inna Ɣaysa: "Ayy-et! Alwardi wa kala da togaz-tu y əzəl wa n ətəwənbal-in. 8 Šiləqqawen faw da təddewam dər-əsnat, nak amaran wərgeɣ faw əlle ɣur-wan."

Assa ən Ɣaysa aɣrəm ən Yerusalam

9 Təsla tiddawat tagget ən Kəl-Əlyəhud as illa Ɣaysa den təzzar osan-in ehan wen, mišan wərge Ɣaysa ɣas din-əkkan, kalar awnaf a tan-ihan ən Lazarəs wa d-issənkar daɣ nəməttan. 10 Təzzar əssərdaɣan-du limaman win zawwarnen tanat n ad anɣin Lazarəs ənta da, 11 fəlas əddəlil-net a fəl dəffər-san əfalan Kəl-Əlyəhud aggotnen əzzəgzanan əs Ɣaysa. 12 As affaw əslan aytedan aggotnen a d-əkkanen amud, as Ɣaysa iggaz-du aɣrəm wa n Yerusalam. 13 Ədkalan-du izəlan ən təlazdaq təzzar əglan əlkadan-as saɣaren gannin: "Hosanna! Təgrəwaɣet albaraka, kay a d-osan s esəm n Əməli, kay əmənokal n Israyil!" 14 Igraw Ɣaysa əhulel, iwan-tu, s asaway was iha awen Akatab wa innan: 15 "Ad wər təššəwəša ya wələt Syon*, əmənokal-nam əddi a din-izayan əddi, iwan əhulel." 16 Inalkiman-net wər əgren arat wa daɣ tizarat, mišan assaɣa wad igraw Ɣaysa adkul-net, əktan-du as Akatab imal aratan win, amaran arat wa imal kul itiwag-as." 17 Tamattay ta təmməgnet assaɣa wa daɣ d-iɣra Ɣaysa Lazarəs daɣ təsaskawt issənkar-t-idu daɣ təmattant, təggəyyat-as. 18 Awen da fəl das-du-təssəlkad tiddawat, fəlas əslan as iga alɣalamat ta. 19 Təzzar ad tinəmənnin Farisaytan gar-essan: "Toggam-tu? Indar-awan a dər t-in təkkam, har as aytedan kul əlkaman-as."

Emel wa iga Ɣaysa təmattant-net

20 Əllan-tu arat daɣ Kəl Təgərekt əhanen aytedan win d-əggəzzaynen əs Yerusalam y ad əɣbədan daɣ azzaman n əmud. 21 Əkkan iyyan daɣ nalkiman ən Ɣaysa igan Filibbus wa n təɣrəmt ən Betsayda ta n akal ən Galilaya, ənnan-as: "Nəgmay daɣ-ak ad nənəy Ɣaysa." 22 Igla Filibbus imal y Andrawəs, dəffər adi iddew Andrawəs əd Filibbus əmalan arat wa i Ɣaysa. 23 Inn-asan Ɣaysa: "Alwaq ewad-du əmərədda wa daɣ z-igrəw Ag Awedan adkul-net. 24 Əggəyyeɣ əsilakanaɣ-awan as tablalt n alkama as wər tərtek daɣ amadal təmmut, ad taglu təmos ɣas-net, mišan as təmmut, ad tag'ara aggen. 25 I iran iman-net ad t-əgmədan. Amaran awedan wa iksanan iman-net daɣ əddənet ta, wədi wər tu-z-əgmədan kundaba əqqalan-as təməddurt təɣlalat. 26 Awedan kul wa iran a di-išɣəl, ilkəmet-i, as iga adi edag wa əheɣ ənta a z-iggəz, akf-ay deɣ Abba-nin almaqam. 27 "Əmərədda əɣšadan man-in. Ma z-anna? Ak ad anna: 'Abba safs-i daɣ assaɣat ta? Mišan wər d-ewedaɣ alwaq wa ar fəl a fall-i agu. 28 Abba, sənnəfiləl təla-nak adkul." Təzzar igmad-du əməsli ijənnawan inna: "Təla-nin adkul əsinafalalaq-qat, amaran a tat-ələsaɣ əsənnəfiləl." 29 Tamattay ta təllat den, təsla y əməsli wa, a təɣil eggag. Ad əgannin wiyyad: "Angalos das-iššewalan da n əmərədda." 30 Inn-asan Ɣaysa: "Əməsli wa wərgeɣ əddəlil-in a fəl d-iga, kalar əddəlil-nawan kawanay. 31 Əmərədda ad za tətəwəxkəm əddənet-ta. Əmərədda din z-itəwəgər əmuzar n əddənet ta. 32 Amaran nak as tawasahake fəl amadal əwara təgəttawt, a d-əlwəyaɣ aytedan kul əs man-in." 33 Batu ta isidagan sər-əs esaway was tu-z-iba. 34 Tənn-as tamattay: "Nənay daɣ Əttawrit as Əlməsix ad agu təməddurt təɣlalat. Manəmmək amaran as dana-za-tannaɣ Ag Awedan ad itəwəsəhukət fəl amadal? Ma imos Ag Awedan was təgannaɣ əddi?" 35 Təzzar inn-asan Ɣaysa: "Ənnur harwa da illa ɣur-wan, har agin arat n azzaman, jəwənkətat iket di ad t-illa ənnur fəl a kawan wər əɣdərnat šiyyay, fəlas wa ijawanken daɣ šiyyay, adi wər issen sas idag. 36 Iket təlam ənnur, zəgzənat sər-əs fəl ad təqqəlam bararan n ənnur." As iɣrad Ɣaysa igi ən batu ta, igla ilɣas-asan daɣ adag a iggugan.

Təzərəst n əššəɣəl wa iga Ɣaysa dat awedan kul

37 Alɣalamaten aggotnen šin iga Ɣaysa dat-san, wər sər-san d ewaynat as sər-əs əzzəgzənan, 38 fəl ad təkmal batu ta iga ənnəbi Isayas as inna: "Əməli, ma imos wa izzəgzanan s arat wa nəmal? Ma imos was tənafalal tarna n Əməli?" 39 Əddəlil wa fəl wər əfregan ad əzzəgzanan əntada imal-tu ənnəbi Isayas as inna: 40 Məššina a tan-isaddarɣalan, issəɣar iwallan-nasan, fəl ad ib-as hannaynat šittawen-nasan, ib-as garrin wallan-nasan, fəl a sər-əs wər mələlləyan izzuzəy-tan." 41 Isayas inna aratan win fəlas inay adkul ən Ɣaysa, amaran immigrad fall-as. 42 As ig'awen da imuzaran iman-nasan da a daɣ-san aggen əzzigzanan sər-əs, mišan fəl təksəda ən Farisaytan, wər əhelan emel n awen, fəlas wər əren ad təwəkkəsan daɣ təməzgədda-nasan, 43 amaran əssofan saɣmar wa n aytedan y ədkul wa ihakku Məššina. 44 Idkal Ɣaysa əməsli-net inna: "Awedan wa sər-i izzəgzanan, wərge nak ɣas as izzəgzan, kalar wa di-d-izammazalan da izzigzan sər-əs. 45 Amaran wa daɣ-i iswadan, adi wa di-d-izammazalan a daɣ iswad. 46 Nak zun ənnur a mosa, əkke-du əddənet yas i sər-i izzəgzanan wər z' aqqam daɣ šiyyay. 47 As isla awedan i batuten-in iqqim wər tanat-ittef, wərge nak a tu-z-awwaddaban, fəlas nak efsan n aytedan a d-əkke s əddənet, wərgeɣ attadib-nasan. 48 Daɣ adi awedan kul wa di-olkan, iqqim wər iga tembay daɣ batuten-in, wədi illa-tu wa tu-z-awwaddaban. Awal wa da əge da iman-net a das-z-išrəɣan əzəl a ilkaman. 49 Fəlas batuten-in wərge gər-i əd man-in as tanat-əge, kalar Abba wa di-d-issəglan iman-net as di-omar s arat was ihor ad t-anna, əd was ihor a fall-as ammagrada. 50 Əssanaɣ as arat was omar ənta a itawayan əs təməddurt ta təɣlalat. Daɣ adi, arat wa fəl əmməgrada, əmmək wa daɣ as di-t-imal Abba ənta as sər-əs əmməgrada."

Yaxya 13

Iba ən Ɣaysa əd tanakra-net daɣ təmattant

Əširəd wa iga Ɣaysa idaran ən nalkiman-net

2 Itamansaw Ɣaysa əd nalkiman-net ehad. As itag'awen da Iblis igâ daɣ əwəl ən Yahuza wa n ag Simɣon Isxarəyuti təkaddilt ən Ɣaysa. 3 Ɣaysa issân as Məššina di n Abba igâ arat kul daɣ əfus-net, issân tolas as igmâd-du Məššina harwa ad t-iqqəl. 4 Ibdad fəl mensewan, təzzar ikkas takatkat-net ta n afalla, idkal afər igbas-tu, 5 təzzar iga aman daɣ aɣlal, ad išarad idaran ən nalkiman-net, immas-tan s əfər wa igbas da. 6 As d-ewad Ɣaysa Simɣon Butros inn-as: "Əməli, kay, a z-išširədan idaran-nin?" 7 Inn-as Ɣaysa: "Awa tagga da wər təfrega əgərri-net əmərədda mišan a tu-tagra dəffər awa." 8 Inn-as Butros: "Kay, ad təšširəda idaran-in? Wala ənəmihaz!" Inn-as Ɣaysa: "As dak-tan- wər -əššorada nak dər-ək nəmmizzay." 9 Inn-as Simɣon Butros: "Daɣ adi Əməli, wərge idaran-nin ɣas, šired harkid fassan d aɣaf." 10 Inn-as Ɣaysa: "Awedan iššoradan, wər iddarar ar əširəd ən daran y ad izdag ketnet, amaran kawanay, təzəddigam, mišan wərge ketnawan." 11 Ɣaysa issân wa tu-z-akkaddalan; adi a fəl inna: "Wər təzəddigam ketnawan." 12 As iɣrad Ɣaysa əširəd ən daran-nasan, izlag takatkat-net, iqqal edag-net, təzzar inn-asan: "Awak təgrâm awa dawan-əge da? 13 Təgannim-i 'Aməsəsseɣri' d 'Əməli', təgannim a olaghan, fəlas əmosaq-q. 14 Daɣ adi kud nak, imosan Əməli d Əməsəsseɣri, əššorada idaran-nawan, iwar-kawan, kawanay da, daɣ ilkam wa, ad tətimaširidam idaran. 15 Əsəknaq-qawan arat wen fəl a tu-tətaggim kawanay da s əmmək was dawan-t-əge. 16 Əggəyyeɣ silakanaɣ-awan as, akli wər oger məššis, wala da ogar anammazal wa t-id-izammazalan. 17 Amaran dad təssanam aratan win, iket təfalawist a tat-tagim kudis tətamazalam-tan. 18 Wər dawan-gənna ketnawan; win sannafrana kul əzdâyaq-qan mišan kundaba inda awa əmalan əlkəttaban as ənnan: 'Wa dər ədrawa, iqqal amaksan-in'. 19 Ənneɣ adi əmərədda harwa wər iga, y ad təzzəgzənam, as iga, as nak əmosa wa illan da. 20 Əggəyyeɣ silakanaɣ-awan as wa iqbalan əyyan daɣ nəmmuzal-in, nak iman-in a iqbal. Harwa wa di-iqbalan, wa di-d-izammazalan a iqbal"

Emel wa iga Ɣaysa i təkaddilt ta tu-z-agu Yahuza

21 As inna Ɣaysa awen, əɣšadan man-net, təzzar inna: "Əggəyyeɣ silakanaɣ-awan as iyyan daɣ-wan a di-akkaddal." 22 Ad tinəməswidan nalkiman-net, əqqânan ɣafawan-nasan i was igannu. 23 Iyyan daɣ nalkiman-net, wa isannahal Ɣaysa tara, isiɣamar daɣ ihəz n ədmaran ən Ɣaysa. 24 Isaddagan-as Simɣon Butros ad issəstən Ɣaysa əd was igannu. 25 Təzzar inaz-in analkim wen fəl ədmaran ən Ɣaysa, inn-as: "Əməli, ma z-iqqəl?" 26 Ijəwwab-as Ɣaysa: "Wa əkfe akarammu ən tagəlla wa z-əssəlməɣa daɣ ədrəz a." Təzzar issəlmaɣ akarammu ən təgəlla ikfay i Yahuza ag Simɣon Isxarəyuti. 27 Dəffər as igrâw Yahuza akarammu ən təgəlla wen, iggaz-tu Iblis. Təzzar inn-as Ɣaysa: "Tagaɣet tarmad awa kay iwaran." 28 Mišan wələyyan daɣ win dər-əs ədrawnen wər igra awa fəl das-inn'awen. 29 Wəyyad ordân as, iduf wa iga Yahuza azrəf ən nalkiman a fəl das-inna Ɣaysa: "zanzad-du arat was za naddarar y əmud; madeɣ akfu šiləqqawen arat iyyan." 30 Ibaz Yahuza akarammu ən tagəlla, igmad tarmad, as itag'awen da ehad igâ.

Alwajib wa aynayan

31 As igmad Yahuza, inna Ɣaysa: "Əmərədda tarna ən Barar n Awedan tənîfalal, tolas tarna ən Məššina tənifalal daɣ-as. 32 Kud tarna ən Məššina tənifalal daɣ-as, Məššina ənta da ad isənnəfiləl daɣ man-net tarna ən Barar n Awedan daɣ alwaq ihozan wəllen. 33 Imaran-in, alwaq wər nəggət a ɣur-wan z-aga. A di-təgmiyam mišan edag wa əkkeɣ wər təfregam a t-in-tawədam. Kala ənneɣ adi i Kəl Əlyəhud amaran, kawanay da ənneɣ-awan-tu əmərədda. 34 A dawan-aga alwajib aynayan: namariwat. Namariwat kawanay da s əmmək was kawan-are. 35 Kud tanîmaram, adi a z-issusənan aytedan kul as kawanay inalkiman-in."

Ɣaysa əd Butros

36 Inn-as Simɣon Butros: "Əməli, mənid təkke." Inn-as Ɣaysa: "Edag wa əkke, wər təfrega a di sər-əs təlkəma əmərədda, eges a din-təlkəma dəffər awa." 37 Inn-as Simɣon Butros: "Əməli, mafel as wər əfrega a dak sər-əs əlkəma əmərədda. Əgaraɣ iri y a fall-ak akfa iman-nin." 38 Inn-as Ɣaysa: "Adis a fall-i takfaɣ iman-nak? Əggəyyeɣ silakanaɣ-ak as wər z-aɣru əkəji aɣora wər di-tənkura har karadat tȧklaten."

Yaxya 14

Ɣaysa ənta a imosan tarrayt

2 Ehan n Abba-nin ahân-tu daggan aggotnen ən təməxsurt. Awak ənnar wər iga adi manəmmək as dawan-z-anna ad agla səmmutəgaɣ-awan edag təzdaɣam? 3 As tu-sammataga, ad əqqala, idawaɣ-in dər-wan fəl ad təggəzam edag wa əhe. 4 Edag wa əkke təssânam tarrayt-net." 5 Inn-as Tuma: "Əməli wər nəssen dad təkke, manəmmək as za nəssən tarrayt-net?" 6 Inn-as Ɣaysa: "Nak a imosan tarrayt fəlas əmosa tidət əmosa əntada wa ihakkan təməddurt. Awedan wələyyan wər in-z-awəd Abba, ar s a di-d-immâr. 7 Ənnar di-təzdayam, təzdəyam Abba-nin ənta da. Amaran əmərədda təzdayam-tu, tolas tənayam-tu." 8 Inn-as Filif: "Əməli, susən-anaɣ Abba, adi igd-ana." 9 Inn-as Ɣaysa: "Filibbus, əruwaɣ as dər-wan əddewa, eges harwada wər di-təzdaya? Wər təssenaɣ as wa di-inayan, šilat n as inây Abba! Daɣ adi manəmmək as təganna: 'Susən-anaɣ Abba?' 10 Wər təzzəgzanaɣ as, nak d Abba nəmos arat iyyanda? Batuten šin dawan-əmmala da, wərge nak ad d-əgmadnat, kalar Abba dər əmosaɣ arat iyyanda sər-i isandan imazalan-net. 11 Zəgzanat-i, nak d Abba arat iyyanda a nəmos; kud wər təzzəgzanam s awa ənne, zəgzənat fəl əddəlil ən mazalan win as di-tənayam taggaq-qan. 12 Əggəyyeɣ əsilakanaɣ-awan as wa sər-i izzəgzanan, əntada ad agu imazalan šilat ən win tagga. Fadda ad agu win tan-ogarnen, fəlas nak ad akkaɣ Abba. 13 Amaran a iqqal arat wa təgmayam s esəm-in a tt-aga, fəl ad tətəwənəy tarna n Abba daɣ Barar. 14 As daɣ-i təgmayam arat a iqqal s esəm-in, a tt-aga. 15 "Kud tara a di-təgam, təttəfam alwajiban-in. 16 Amaran ad əgməya daɣ Abba a kawan-akfu iyyan əməggi ən təlxutbat a ɣur-wan z' iməlan har faw. 17 Ənta a imosan Infas wa isinəfililan tidət, was wər təfreg əddənet əlqəbulat-net, fəlas wər tu-təhənnəy wala da təzday-tu; eges kawanay təzdâyam-tu fəlas ihhirag dər-wan amaran ad iggəz iwallan-nawan. 18 Wər kawan-z-ayya daɣ əddenet təmosam šilat ən gugelan, a kawan-d-əqqəla. 19 Dəffər alwaq wər nəggət, əddənet wər di-za-tələs anay; eges kawanay a di-tələsam anay fəlas əddâra, amaran kawanay da ad təddəram. 20 Alwaq wədi ad təssənam as nak d Abba-nin arat iyyanda a nəmos, təssənam əntada as təham əwəl-in nak da aheɣ win-nawan. 21 Wa ittafan alwajiban-in, ənta a di-iran. Wa di-iran at-t-iru Abba-nin, araq-qu nak da, təzzar əssusənaq-qu iman-in." 22 Inn-as Yahuza wa wər nəmos ag Isxarəyuti: "Əməli, manəmmək as dana-za-təssusənaɣ iman-nak nakkanay ɣas, wər tan-təssosana y əddənet?" 23 Inn-as Ɣaysa: "Awedan wa di-iran, ad ittəf awa ənne, ir-ay Abba-nin, nas-ay-du nəməl ɣur-əs. 24 Wa di-wər-nəra, wədi wər əttef batuten-in; amaran batu tas təsallim da, wərge nak a tat-igan kala ar šin Abba s ənta a di-d-izammazalan. 25 "Əgeɣ-awan-tat harwa kawan-əhe. 26 Amaran Aməggi ən təlxutbat imosan Infas wa Zəddigan wa dawan-du-z-assaglu Abba s əsəm-in, a kawan-isassaɣru aratan kul, assakt-iwan-du arat kul wa dawan-ənne nak iman-in. 27 Oyyeɣ-awan-d alxer, əkfeq-qawan alxer wa-nin; nak, wər dawan-t-əkfeɣ əs təməwit tas t-illa daɣ əddənet; ad wər təššəwəšam wala təggəz-kawan tasa. 28 Təslâm as dawan-əṇṇe: 'Teklay a əgeɣ', ənneɣ harwa 'a kawan-d-əqqəla'. Ənnar ixsâl as di-tərâm, təsəddəwət-kawan tənna ta əgeɣ: 'Əqqalaɣ Abba', fəlas Abba ogar-i. 29 Amaran aratan win əmalaɣ-awan-tan əmərədda harwa wər əgen, fəl a sər-i təzzəgzənam alwaq wa ad z-agin. 30 Wər dər-wan z-ələsa igi ən batu tagget, fəlas anaxkim n əddənet izay-du. Wər di-in-ikka d arat, 31 mišan kundaba əgeɣ awa as di-omar Abba, təssən əddənet əntada as areɣ Abba." As iɣrad batu inn-asan: "Ənkərat əgmədatana edag a."

Yaxya 15

Ɣaysa ənta a imosa esab n əzzəbib wa n tidət

2 Alədlid-in kul wa wər nətirəw ad t-ixtəs, wa itarawan ad t-ifnəz fəl ad d-inzər agu ara aggen. 3 Zund adi da, kawanay da eway-du sər-wan awal-in tazdak; 4 agiwat dər-i tartəyt šilat ən ta dər-wan əge, zund as azəl wər z arəw ɣas-net as d-iqqətas daɣ ašək; kawanay da əlmital di da a təham as dər-i wər tərtayam. 5 "Nak a imosan esab n əzzəbib, kawanay ilədlad-net. Wa dər-i igan tartəyt ta dər-əs əge, a t-idu-təgməd tənfa tagget fəlas as daɣ-i in-təqqətasam wər təfregam wala. 6 Wa dər-i wər nərtay, a din-itəwəgər šilat n ələdlid iqqitasan, aqqar, itəwəkəmməd-du, itəwəgər daɣ təmse, ibələgləg. 7 As dər-i tərtayam, təttafam batuten-in, əgmiyat daɣ Məššina di n Abba arat kul wa təram, a tu-təgrawam. 8 Ənta da awa as tətawanay tarna n Abba-nin: a du tarəwam tənfa tagget, assaknu adi as təmosam inalkiman-in. 9 Tara ta di-iga Abba, ənta a dawan əge; a tat-wər-təgmədam. 10 Kud təttafam alwajiban-in, wədi təham tara-nin zund əmmək as nak da əttafa win Abba, əhe tara-nnet. 11 "Ənneɣ-awan adi fəl at tagim tədəwit ta-nin, amaran da, at tandu tədəwit-nawan. 12 Ənta da alwajib wa-nin: 'Namariwat s əmmək was kawan-are.' 13 Wər tu-təlla tara togarat ad akfu awedan iman-net fəl midawan-net. 14 Kud tətaggam awa as kawan-omara, wədi kawanay imidawan-in. 15 Wər dawan-gannaɣ eklan, fəlas akli wər itəssən arat wa itag məššis. Kala kalar əgeɣ-awan esəm imidawan-in, fəlas awa as əsleɣ ɣur Abba-nin kul əssosanaɣ-awan-tu. 16 Wər di-tasannafranam, eges kawanay, nak a kawan-isannafranan; əsiwaraq-qawan at taglim, tarəwam-du tənfa tagget a za tahagit. Əddi a təgmayam daɣ Abba s əsəm-in a dawan-t-agu. 17 Omaraq-qawan s ad tənəmərim. 18 "Kud gezzar a kawan-təga əddənet, əssənat as təgzâr-i dat-wan. 19 Kud kawanay əddənet kawan təlat, wədi əddənet tara wa təla; mišan wər kawan təla, fəlas nak kawan daɣ-as d-isannafranan, adi a fəl kawan təgzar. 20 Aktiwat-du awa dawan-ənneɣ, as: 'Akli wər oger məššis'; kud əssəknan-i alɣazab, a dawan-t-assaknin kawanay da; kud əttafan awal-in, kawanay da, ad əttəfan wa-nawan. 21 Eges adi kul, əddəlil-in a fəl dawan-tu-z-agin; fəlas wər əssenan wa di-d-izammazalan. 22 "Ənnar du-wər-ose, əššewalaɣ-asan, wər z' attarmasan əs bakkadan-nasan, eges əmərədda wər t-illa əsaru wələyyan a dasan-z-igdəlan a sər-san attarmasan. 23 Wa di-igzaran, igzâr Abba-nin ənta da. 24 Ənnar wər əge gar-essan imazalan əs wər t-illa awedan as kala tan-iga, wər z' attarmasan əs bakkadan-nasan. Ənayan-tan əmərədda eges əglan, əgzaran-ana nak d Abba-nin. 25 Mišan adi iga fəl at tandu batu ta tənnat daɣ Əlkəttaban n Ənnəbitan: 'Əgzaran-i bannan.' 26 As d-osa Əməggi ən təlxutbat wa dawan-du-z-assagla ɣur Abba, imosan Infas wa isinəfililan tidət a sər-wan-du-z-igmədan Abba, a fall-i aggayyat. 27 Kawanay da, a fall-i taggayyem, fəlas təddewam dər-i harwa daɣ tizarat."

Yaxya 16

2 Ad tətəwəkkəsam daɣ təməzgəddawen ən Kəl-Əlyəhud, fadda ilkâm alwaq daɣ-as wa daɣ-wan ikkasan iman, illa ɣur-əs as Məššina as iga tara-net. 3 Adi a dawan-z-agin aytedan fəlas wərmad a di-əzdayan wala əssânan Abba. 4 Əmalaɣ-awan aratan di əmərədda, fəl a tan-du-taktim as d-ewad alwaq wa daɣ z' agin aytedan tara-nasan. Aratan win wər dawan-tan-əmela daɣ tizarat n əššəɣəl-in ɣur-wan, fəlas alwaq wədi harwada əddewa dər-wan.

Əššəɣəl n Infas wa zəddigan

5 "Əmərədda ad əqqəla wa di-d-izammazalan, mišan wər kawan iha i di-issəstanan əd dad əkke. 6 Eges əknan man-nawan axšud fəlas dawan-ənne adi. 7 Dər iga adi da, a dawan-əməla tidət: of-awan ad agla, fəlas as wər əgle wər kawan-du-z-asu Əməggi ən təlxutbat, mišan as əgle a dawan-t-id-assagla. 8 As d-osa ad assaknu aytedan n əddənet as əxrâkan daɣ batu n awa imosan abakkad, d awa imosan alɣadala ən Məššina d əššəriɣa-net. 9 Əxrâkan daɣ batu n awa imos abakkad fəlas tugəyt s a əgan a sər-i əzzəgzənan; 10 əxrâkan daɣ batu n awa imosan alɣadala fəlas tewaɣlay a əgeɣ Abba amaran wər i-za-tələsam anay; 11 əxrâkan daɣ batu n awa imosan əššəriɣa ən Məššina fəlas anaxkim n əddənet, a t-imosan Iblis, ibâz-tu əššəriɣa. 12 "Harwada əle batuten aggotnen as are a dawan-tanat-aga eges wər asnat-təzmeram əmərədda. 13 As d-osa Infas wa isinifililan tidət, a kawan-issəlkəm i tidət kul ta du-təfalat Məššina fəlas batuten-net wər t-idu-z-əgmədnat, awa as z-aslu ɣas a daɣ dawan-z-iššiwəl ketnet, iməl-awan aratan win d-əzaynen, 14 izəzwər-i fəlas isalan-in win z-igrəw ɣas a dawan-z-iməl. 15 Awa iqqalan Abba ketnet iqqal-i nak da; adi a fəl ənne, isalan-in win z'igrəw Infas wa Zəddigan a dawan-z-iməl.

Təkenzert ən nalkiman təqqal tədəwit

16 "A dawan-əgmədaɣ anay dəffər alwaq wər nəggət, mišan a di-tələsam anay daɣ adan wər nəggət dəffər adi." 17 Təzzar namannan wəyyad daɣ nalkiman-net: "Ma imos almaɣna n awa danaɣ-inna da? 'A dawan-əgmədaɣ anay dəffər alwaq wər nəggət, mišan a di-tələsam anay daɣ adan wər nəggət dəffər adi ?' Ənta da ma imos almaɣna n 'Abba a əkke'? 18 Ma imos almaɣna ən 'daɣ alwaq wər nəggət' wa immal da? Wər nəssen awa as iha batu-net" 19 Issan Ɣaysa as ərân at-t-əsəstanan. Inn-asan: "Tətinamasəstinam fəlas ənne: 'A dawan-əgmədaɣ anay dəffər alwaq wər nəggət, mišan a di-tələsam anay daɣ adan wər nəggət dəffər adi' 20 Əggəyyeɣ silakanaɣ-awan as at-talim, təsəkkələlam mišan as itag adi aytedan n əddənet əntanay əddəwen. Ad əxšədan man-nawan eges axšud di a tu-təzrəy tədəwit. 21 Tantut as iqqal tətaggaz amadal, ad əxšədan man-net fəl aggad wa du-təga alwaq-net; mišan as d-ihu barar-net, at-tammazzay d əsəmmədrən daɣ arkanay wa tənay, isəddəwat-tat as du-təgga awedan daɣ əddənet. 22 Kawanay da zund adi da, əmərədda əxšâdan man-nawan, mišan a kawan-ələsaɣ anay, əzəl wədi at tagim tədəwit as tu-wər-illa i daɣ-wan tat-z-ikkəsan. 23 Wər-i-za-təssəstanam d arat wələyyan əzəl wədi. Əggəyyeɣ silakanaɣ-awan as, a təgmayam daɣ Abba s esəm-in a dawan-t-agu. 24 Harwada wər t-illa a təgmâyam s-esəm-in. Əgmiyat at təgrəwam fəl at tagim tədəwit təkmâlat"

Ɣaysa irza əddənet

25 "Əmâlaɣ-awan adi əs šaššelan, mišan ilkâm alwaq daɣ awan-wər-z-əlasaɣ emel n arat wələyyan wa iqqalan Abba əs šaššelan, a dawan t-əməla s awa imos. 26 Əzəl wədi at təgməyam daɣ Abba s esəm-in. Wər awan-ənne a dawan daɣ-as əgmiya, 27 fəlas Abba iman-net ir-iwan fəlas di-təram, ənta da təzzigzanam as ɣur-əs d-əgmâda. 28 Abba a ɣur d-əgmada, ose-du əddənet amaran əmərədda a tat-əgməda əqqəlaq-q." 29 Təzzar ənnan-as nalkiman-net: "Ənəy, əmərədda təmmalaɣ-anaɣ aratan s awa mosan, wərge əs šaššelan. 30 Əmərədda nəssan as təssânaɣ daɣ arat kul, wər t-illa arat a iqqal a dak-iɣbaran; adi da a fəl nəzzəgzan as Abba a ɣur du-təgmada." 31 Inn-asan Ɣaysa: "Adis əmərədda təzzəgzanam?" 32 Ənəyat, alwaq ihoz, fadda iga, wa daɣ za tətəwwəziwəzam, akkiyyan akku aɣaywan-net, tayyim-i-d ɣas-in; mišan ya wər əmosa ɣas-in fəlas illa ɣur-i Abba. 33 Əmalaɣ-awan arat wa fəl at təgrəwam alxer daɣ tərtəyt ta dər-i təgam. At təniyam arkanay daɣ əddənet, mišan iliwat əwəl, fəlas ərzeɣ əddənet."

Yaxya 17

Təwatray ən Ɣaysa i nalkiman-net

2 id təzzozaraq-qu y aytedan kul fəl ad akfu təməddurt ta təɣlalat i win tu-təkfe. 3 Amaran ənta təməddurt ta təɣlalat awa tat-imosan, ad inəfiləl y aytedan awa təmosa, kay ɣas Məššina wa n tidət; inəfiləl-asan əntada as Ɣaysa Əlməsix a du-təzammazala. 4 Əssikna tarna-nak fəl amaḍal s əsəndi wa əge əššəɣəl was di-təssəwaraɣ əzuk-net. 5 Amaran əmərədda kay Abba, akf-i ɣur man-nak tarna ta ɣur-ək əleɣ harwa dat əxluk n əddənet. 6 Sinafalala awa təmosa y aytedan win du-təsannafrana təskataq-qan-du daɣ əddənet, təgeq-qan daɣ əfus-in təzzar əttafan awal-nak. 7 Əmərədda əssanan as arat kul wa di-təkfe, kay a ɣur d igmad. 8 Fəlas əmalaɣ-asan awa di-tənne, əqbalan-tu, amaran silakanan as kay a ɣur d-əgmada, əzzigzanan deɣ as di-du-təzimazala. 9 Wər kay tinsəya y aytedan win əddənet, kala ar win di-təkfe a fəl kay tansayaɣ fəlas əmosan i-nak. 10 A wa əle kul i-nak, kay da a wa təle kul i-nu; amaran tarna-nin tətiwanay daɣ-san. 11 Nak, ab-as aheɣ əddənet, kay a din-əkke, mišan əntanay əhan-tat. Ya Abba di zəddigan, agəz-tan s esəm-nak, a di-təkfê, fəl ad əqqəlan arat iyyanda šilat ən wa dər-ək əmosa. 12 Harwa tan-əhe, ogâzaq-qan s esəm-nak, a di təkfê, wər daɣ-san ixrek waliyyan ar wa ixrakan fəl ad andu awa ənnan Kətban. 13 Əmərədda kay a din-əkke, ganna awa harwa əheɣ əddənet fəl ad agin tədəwit təndât šilat ən ta əge. 14 Əmalaɣ-asan awal-nak təzzar təgzar-tan əddənet fəlas wər tan-təla zund as nak iman-in wər di-təla. 15 Wər daɣ-ak əgmaya a tan-təkkəsa daɣ əddənet, mišan əgmaya daɣ-ak a tan-tagəza daɣ Iblis. 16 Wər tan-təla əddənet, zund as nak iman-in wər di-təla. 17 Zəzdəg iwallan-nasan s awal-nak imosan tidət. 18 Əzəmmizəl wa di-du-təge s əddənet, ənta a tan sər-əs əge nak da. 19 Amaran əkfeq-qay iman-in fəl əddəlil-nasan fəl ad akfin win-nasan əntanay da əs tidət. 20 Wərge inalkiman-in ɣas as kay tansaya, kalar tansayaq-qay əntada y aytedan win sər-i z' əzzəgzənnen fəl as əslan y awal-nasan. 21 Əgmaya daɣ-ak a tan-igan ket-nasan arat iyyanda s əmmək was dər-ək t-əmosa; nəqqəl-tu dər-san nakkanay da fəl ad təzzəgzən əddənet as kay a di-d-izammazalan. 22 Əkfeq-qan tarna ta di-təkfe, fəl ad əqqəlan arat iyyanda zun awa nəmos nak dər-ək, 23 nak ərtâya dər-san, kay tərtâya dər-i, fəl ad əqqəlan arat iyyanda əs təməwit təndât təzzar təssən əddənet as kay a di-d-izammazalan harwa təgeɣ-asan tara ta di-təge. 24 Abba, a əre as win di təkfe ad əggəzan əntanay da edag wa əhe fəl ad əhannayan tarna ta di-təkfe fəlas di-tare harwa dat əxluk n əddənet. 25 Abba, məššis n alɣadala, əddənet wər kay-təssen eges nak əssanaq-qay amaran inalkiman-in, əssânan as kay a di-d-izammazalan. 26 Əssosanaq-qan awa təmosa amaran wər z'ammazzaya d adi, fəl a tan-təggəz tara ta di-təge, ərtəya dər-san.

Yaxya 18

Ətərməs ən Ɣaysa

2 Yahuza Isxarəyuti wa z'akkaddalan Ɣaysa issan edag wen, fəlas iyyəwan daɣ-as Ɣaysa əmənəy ənta əd nalkiman-net. 3 Təzzar iddew Yahuza əd taqqamt tagget ən sojitan ən Kəl-Ərrum, əd magazan n Ahan ən Məššina win d-əssəglan limaman win zawwarnen, əd Farisaytan, ewayan fətəlaten, əd belan, əd təzoli-nasan. 4 Ihoz-tan-in Ɣaysa, fəlas issân daɣ arat kul wa tu-z-igrəwan, issəstan-tan inn-asan: "Ma imos was təsaggadam?" 5 Ənnan-as: "Ɣaysa wa n Nazaret as nəsaggad." Inn-asan: "Nak da da." Ibdad gar-essan Yahuza wa t-ikkəddalan. 6 Amazay wa da daɣ dasan-inna Ɣaysa: "Nak da da" ənta daɣ əhagan əqqalan dəffər-san har udan. 7 Ilas Ɣaysa inn-asan: "Ma imos was təsaggadam?" Ənnan-as: "Ɣaysa wa n Nazaret as nəsaggad." 8 Inn-asan: "Wərgeɣ ənneɣ-awan nak da da. Daɣ adi kud nak as təsaggadam, tayyim aytedan win ad jəwənken. 9 Əmmək wen da as inda awal wa iga dat awen as inna: "Wər daɣ-i ixrek waliyyan daɣ win di-təkfe." 10 Ila Simɣon Butros takoba, təzzar ilbay-tat-du iwat sər-əs akli n Əlimam wa Zəwwaran, ifras-du təməzzuk-net ta n əɣil. Akli wa esəm-net Malxus. 11 Inna Ɣaysa i Butros: "Suɣəl takoba-nak tətərut! Ak ad aqqama wər əgeɣ alɣazab wa di-otas Abba?"

Ətəwəsəbdad ən Ɣaysa dat limaman

12 Təzzar obazan Ɣaysa əkradan-tu. Əmosan taqqamt ən sojitan ən Kəl-Ərrum d əmuzar-nasan, əd magazan n Ahan ən Məššina win d-əssəglan muzaran ən Kəl-Əlyəhud. 13 Ewayan-tu əstizarat s ahan ən Xânan wa n ədaggal ən Kayif wa imosan Əlimam wa Zəwwaran daɣ awatay wen. 14 Amaran Kayif ənta a igan i muzaran ən Kəl-Əlyəhud tanat ta n as ofa ad ammat awedan iyyanda daɣ adag ən tamattay. 15 Ilkam Simɣon Butros i Ɣaysa ənta d ənalkim iyyan. Ənalkim wa izday Əlimam wa Zəwwaran iman-net, təzzar iggaz afarag wa iɣlayan aɣaywan n Əlimam wa Zəwwaran daɣ amazay wa da daq-q'iggaz Ɣaysa. 16 Butros ənta iqqim-du dat ahan, ɣur əmi n afarag. Irdaɣ-du ənalkim wen, igraw ɣur təntut ta togazat təsəhərt ad tayyu Butros s iguz n aɣaywan. 17 Təzzar tənna təmaššaɣalt ta togazat imi n ahan i Butros: "Wərge kay da iyyan daɣ nalkiman n aləs wa a təmosa?" Inn-as: "Wər t-əmosa." 18 Asamed iga. Ɣilayɣalayan eklan əd magazan n Ahan ən Məššina temsay ən təmakaten əsukusan sər-əs. Ik-en-in Butros ənta da ad isukus. 19 Issəstan Əlimam wa Zəwwaran Ɣaysa daɣ talɣa ən nalkiman-net, d əsəssəɣri wa itaggu. 20 Inn-as Ɣaysa: "Awal wa əge y əddənet, wər imos arat iɣbaran. Faw da inan ən taɣaray d Ahan ən Məššina daɣ sassaɣra dad əddewan Kəl-Əlyəhud kul, amaran wər t-illa awal əge daɣ əssir. 21 Mafel as di-təsastana? Səstən aytedan win di-əslanen d arat wa fəl dasan-əmməgrada; əntanay əssanan daɣ arat wa ənne." 22 As inna Ɣaysa arat wa, iqqas-as iyyan daɣ magazan n Ahan ən Məššina ibdâdan den, inn-as: "Esaway wa da as tətajawwaba y Əlimam wa Zəwwaran?" 23 Ijjəwwab-as Ɣaysa inn-as: "Kud arak batu a əge, əməl-i edag wa daq-qat-əge. Kud amaran əgeɣ batu tolaɣat, məni əddəlil wa fəl di-təggata?" 24 Issərdaq-qu Xânan, da ikrad, issok-ay Kayif wa n Əlimam wa Zəwwaran. 25 Assaɣat ten, Simɣon Butros illa den da isukus əs tamsay. Itawann-as: "Wərge kay da arat daɣ nalkiman n aləs wa a təmosa?" Inn-asan Butros: "Kala kala wər t-əmosa." 26 Inkar-du iyyan daɣ eklan n Əlimam wa Zəwwaran, imosan əšəqqaɣ n aləs was d-ifras Butros təməzzuk-net, inn-as: "Wərgeɣ ənayaq-qay təddewa dər-əs daɣ əgoras?" 27 Ilas Butros ənnukra n arat wen. Amazay wen da daɣ iɣra əkəji aɣora.

Ətəwəsəbdad ən Ɣaysa dat Bilatəs

28 Immeway Ɣaysa ɣur Kayif s aɣaywan n əmuzar n akal. Arat wa itaggu ɣur əfərirəy n anay. Win dər-əs d-əddewnen wər əggezan ehan wa n əmuzar n akal, fəl ad əttəfan tazdak-nasan y ad atšin amensay wa n Akkay. 29 Awen da fəl d-igmad Bilatəs wa n əmuzar n akal ehan-net, ikk-en-du inn-asan: "Ma imos lahan wa fəl təbazam aləs wa?" 30 Ənnan-as: "Ənnar wər imos aw təkma, wər dak-k-idu-za-nawəy" 31 Inn-asan Bilatəs: "Awəyat-tu təxkəmam-as s əlqanun wa-nawan." Ənnan-as Kəl-Əlyəhud: "Nakkanay wər nəla turagat ən tanaɣay n awedan." 32 Arat wa itaggu fəl ad andu awal wa iga Ɣaysa assaɣa wa ad imal ənnuɣ ən təmattant ta z-agu. 33 Təzzar iqqal Bilatəs ehan-net iɣra Ɣaysa issəstan-tu inn-as: "Kay a imosan əmənokal ən Kəl-Əlyəhud?" 34 Inn-as Ɣaysa: "Arat wa kay iman-nak as tu-tənne, meɣ ak aytedan wiyyad a dak-k-ənnanen sər-i?" 35 Inn-as Bilatəs: "Un nak iyyan daɣ Kəl-Əlyəhud a mosa? Tamattay-nak, əd limaman win zawwarnen a kay d-ewaynen sər-i, ma imos arat wa təxšada?" 36 Ijjəwwab-as Ɣaysa inn-as: "Taɣmar-in wər tat-təla əddənet ta da. Ənnar taɣmar-in šin əddənet ta da, ənkərnat-du təɣurad-in əknəsnat fəl ad wər əggezaɣ ifassan ən Kəl-Əlyəhud. Kala kala, igmad aššak as taɣmar-in wər tat-təla əddənet ta da." 37 Inn-as Bilatəs: "Daɣ adi kay əmənokal?" Ijjəwwab-as Ɣaysa inn-as: "Kay iman-nak a innan: Nak əmosaɣ əmənokal. Arat da wa fəl d-əhəwa amaran ənta fəl d-əggazaɣ əddənet: assa a d-əge y ad aggayyeɣ əs tidət. I imosan aw tidət, kul issisam y awal-in." 38 Inn-as Bilatəs: "Ma təmos za tidət?" Dəffər adi iqqal Bilatəs Kəl-Əlyəhud inn-asan: "Fəl aganna wa di-iqqalan za, nak wər əhənnəya lahan waliyyan daɣ aləs wa. 39 Mišan ya, daɣ arat wa imosan alɣadat-nawan as faw da as d-ewad əmud wa n Akkay a dawan-d-əkkəsaɣ iyyan daɣ məskəsa-nawan. Təram a dawan-d-əkkəsaɣ əmənokal ən Kəl-Əlyəhud?" 40 Saɣɣaren-du ket-nasan ənnan-as: "Kala, kala, wərgeɣ ənta! Barabbas as nəra danaq-q-idu-təkkəsa." Barabbas wa əjajəb n anasgafa a imos.

Yaxya 19

2 Əzdȧn sojitan təkəbbut təgat əs šənnanan əssəwaran-tat eɣaf-net, əzzəzlagan-tu əntada əbərnuz zaggaɣan. 3 Tihazan-t-in gannan-as: "Oyyik! Əmənokal ən Kəl-Əlyəhud!" Taggan-as šiqqas. 4 Ilas Bilatəs irdaɣ-du, inna i Kəl-Əlyəhud: "Ənawat! A dawan-t-id əssərdəɣa, ad təssənam as wər fall-as ənaya lahan waliyyan fəl iwwəddab." 5 Təzzar irdaɣ-du Ɣaysa təwar-tu təkəbbut ən šənnanan, izlag əbərnuz zaggaɣan, inn-asan Bilatəs: "Ənta da aləs." 6 As t-oggan limaman win zawwarnen əd magazan n Ahan ən Məššina, ad saɣaren gannin: "Taytay-tu fəl šiləlt! Taytay-tu fəl šiləlt!" inn-asan Bilatəs: "Abəzat-tu kawanay iman-nawan tattaytayam-tu, nak wər hənnəyaɣ əddəlil waliyyan fəl t-əwwəddaba." 7 Ənnan-as muzaran ən Kəl-Əlyəhud: "Nakkanay nəla əššəriɣa, amaran əššəriɣa wa, ih-ay as aləs wa ihor əd təmattant, fəlas a inna ənta Barar ən Məššina a imos." 8 Batu ta təššota tasa daɣ Bilatəs, 9 təzzar ilas iguz n adag wa n əššəriɣa, inna i Ɣaysa: "Mənis du təhe?" Mišan wər das-iga Ɣaysa aljawab waliyyan. 10 Amazay wen da das-inna Bilatəs: "Nak as tugaya s a di-təššiwəla? Wər təssenaɣ as əle fərregat n a kay-ayya, əleɣ əntada fərregat n a kay-attaytaya fəl šiləlt?" 11 Inn-as Ɣaysa: "Wər fall-i təle tarna waliyyat ar ta sər-ək du-təfalat Məššina. A di da fəlas awedan wa di-igan gər fassan-nak, ogar-kay igi n abakkad." 12 Amazay wen da daɣ iggaz Bilatəs šin agamay n asaway was z'ayyu Ɣaysa. Mišan ənkaran-du Kəl-Əlyəhud ad saɣaren gannin-as: "As toyyeɣ aləs wədi, adi za wər təmosaɣ əmidi ən Kisra, əmənokal ən Kəl-Ərrum, fəlas awedan wa innan imos əmənokal, wədi azangaw ən Kisra a imos!" 13 As isla Bilatəs i batuten šin, issərdaɣ-du Ɣaysa, təzzar iqqim daɣ təxawit ta n adag n əššəriɣa. Edag wədi esəm-net "Aɣarɣar ilsân təsəlit" itawann-as daɣ təlɣibranit "Gabbata". 14 Imos awen əzəl wa oggan amud wa n Akkay, ammasnazal, amaran taggin mutag. Inna Bilatəs i Kəl-Əlyəhud: "Əmənokal-nawan əddi!" 15 Eges əggazan šin təɣaraten ad gannin: "Anɣ-ay! Anɣ-ay! Taytay-tu fəl šiləlt!" Inn-asan Bilatəs: "Daɣ adi ad attaytayaɣ əmənokal-nawan fəl šiləlt?" Ənnan-as limaman win zawwarnen: "Əmənokal-nana wər t-imos ar Kisra." 16 Təzzar issəllam i sojitan Ɣaysa y ad t-attaytayan fəl šiləlt.

Ətəwətəytay ən Ɣaysa fəl šiləlt

Təzzar əzzərgazan sojitan Ɣaysa. 17 Igmad aɣrəm eway ənta iman-net šiləlt ta fəl z-attaytay. Ikka təkašwart tas itawannu "Təkəyya", itawann-as daɣ təlɣibranit "Golgota". 18 Den da ad əttəytayan sojitan Ɣaysa fəl šiləlt. Əttəytayan əššin meddan wiyyad əntanay da fəl šiləlen, iyyan iggaz aɣil ən Ɣaysa, wa hadan iggaz zalgat-net. 19 Omar Bilatəs s ad ammatkal əsəllum itəwəktəb fall-as "Ɣaysa wa n Nazaret, əmənokal ən Kəl-Əlyəhud", itəwəsəltəɣ i šiləlt. Itawagg' awen da. 20 Kəl-Əlyəhud aggotnen əɣran əsəllum wa. Ənta edag wa daɣ ittəytay Ɣaysa fəl šiləlt ihoz aɣrəm, amaran əsəllum wa iktab daɣ awalan win təlɣibranit, əd təlatint əd təgərekt. 21 Ənnan limaman win zawwarnen ən Kəl-Əlyəhud i Bilatəs: "Ad wər təktəba fəl šiləlt as: 'Aləs wa əmənokal ən Kəl Əlyəhud', kalar əktəb fall-as as: 'aləs da wa innan ənta a imosan əmənokal ən Kəl-Əlyəhud.' 22 Inn-asan Bilatəs: "Arat wa əktaba, wər-tu-za-səmməttəya." 23 Assaɣa wad əttitayan sojitan Ɣaysa fəl šiləlt, ədkalan isəlsa-net, əgan-asan əkkozat təzunen, əkkullu n iyyan daɣ-san igraw iyyat. Ədkalan əntada təkatkat-net ta zəwwarat, təgat daɣ təbdoq wər iha a imosan azamay, tosaɣ-du ɣur afalla har eres. 24 Ənnan gar-essan: Ad wər nəzəzzərrət təkatkat ta, ofa ad nagu šišaɣeren fəl wa tat-z-ilen. Arat wa ənnan-tu fəl ad andu awal ihan Ikətban n Ənnəbitan. Awal wa inna: "Əzunan tabdoq-in, təzzar əgan šišaɣeren fəl təkatkat-in" Arat wen ənta iman-net a əgan sojitan. 25 Təgəttawt ta fəl ittəytay Ɣaysa, əbdadnat dagma-net tədoden əmosnen anna-net, əd tamadrayt n anna-net, əd Maryama ta n təntut ən Klobas, əd Maryama ta n Magdala. 26 Ogga Ɣaysa anna-net, inay ənalkim-net wa n əməri-net ibdad dagma n anna-net, inn-as: "Anna, barar-nam əddi". 27 Təzzar inna y ənalkim-net wen: "Anna-nak əddi". Amazay wen da daɣ dər-əs iddew ənalkim wen s aɣaywan-net issan daɣ-as. 28 Dəffər awen inna Ɣaysa: "Ih-i fad", fəlas issan as arat kul ikmal, amaran batu ta wər tat-iga ar fəl ad andu awal ihan Ikətban n Ənnəbitan. 29 Edag wa insa daɣ-as əɣəzu iha esmad kəzbəran wəllen, təmmətkal šikəst təttal d əmi n alawag n əzzənəf n ənniɣnaɣ iyyan idwâlan as itawannu Xisob, itawasalmaɣ-du daɣ esmad wa, təzzar itawazzal-in s əmi-net. 30 As izannalmaz Ɣaysa esmad wa kəzbəran a, inna: "Arat kul ikmal." Təzzar issəras eɣaf-net, əgmadan-tu man.

Ətəwəgga ən Ɣaysa daɣ təsaskawt

31 Əzəl wen taggin mutag n əmud wa n Akkay. Kəl Əlyəhud wər əren ad aqqaminat alzanazaten n aytedan əwarnat šiləlen daɣ əzəl wa n təsanfat-nasan. Ənta əzəl wen, wər ogda əd win hadatnen təzzəwwərt. Təzzar əglan əssəstanan Bilatəs ənnan-as: "Amər s ad tawarzin daran-nasan, fəl a tan-iba tarmad, təssukəsa-du alzanazaten!" 32 Əkkan-du sojitan meddan win tawataytaynen dagma ən Ɣaysa. Ərzan idaran ən wa azzaran, okayan əs wa n əššin əgan-as awen da. 33 As d-ewadan Ɣaysa ənayan as as d-osan da aba-tu. Təzzar əqqiman da wər ərzen idaran-net. 34 Mišan idag iyyan daɣ sojitan win tasaga ən Ɣaysa, isaxarabbat-tat s allaɣ-net. Amazay wen da daɣ-as d-iffay əzni d aman. 35 Awedan wa igan isalan win, inay-tan əs šittawen-net, amaran təgəyya-net tidət a təmos. Issan as tidət ta təzdarat as iššewal da, fəl ad təzzəgzənam kawanay da. 36 Ənta aratan win kul wər əgen ar fəl ad andu awal ihan Ikətban n Ənnəbitan. Awal wa inna: "Wər z-arraz waliyyan daɣ ɣasan-net." 37 Awal wa ihan Ikətban n Ənnəbitan ih-ay əntada as: "Ad əssədəgan isawadan-nasan sa sər wa saxxarabben." 38 Dəffər adi osad-du Yusəf wa n əɣrəm n Arimatay, imosan iyyan daɣ nalkiman ən Ɣaysa, eges daɣ əssir, fəlas iksud Kəl-Əlyəhud. Ikka Bilatəs igmay daɣ-as ad awəy alzanazat ən Ɣaysa. Ikf-ay Bilatəs turagat n awen, təzzar igla eway alzanazat. 39 Osa-ddu Nikodemos ənta da, s ənta as kala din-osa Ɣaysa ahad iyyan dat awen. Eway-du amadal ən karadat təmərwen ən kilaw ən təfaršit daɣ ənɣalan alwarditan. 40 Idkal-du Yusəf əd Nikodemos alzanazat ən Ɣaysa əgan-tat daɣ šifit təgat daɣ təsəwad, əssəlalan-tat adutan əzodnen. Arat wa imos alɣadat ən Kəl-Əlyəhud daɣ anabal ən nəmməttan. 41 Edag wa daɣ itawataytay Ɣaysa fəl təgəttawt ih-ay afarag. Amaran afarag wen təh-ay təsaskawt taynayat as wər kala tat-iggaz ənəmmettən. 42 Əzəl wen ənta daɣ simutugan Kəl-Əlyəhud y əzəl-nasan wa n təsanfawt, awen da fəl iga Yusəf əd Nikodemos Ɣaysa daɣ təsaskawt ta, fəlas ənta a təhozat.

Yaxya 20

Tanakra ən Ɣaysa daɣ təmattant

2 Tozal təkka Simɣon Butros d ənalkim wa isannahal Ɣaysa tara tənn-asan: "Əməli itawakkas daɣ təsaskawt amaran wər nəssen edag wa daq q-əgan." 3 Irdaɣ-du Butros d ənalkim wa hadan əkkan təsaskawt. 4 Ozalan fəl əššin-essan, təzzar azzar-in ənalkim wa hadan fəlas orna Butros daɣ azzal, 5 iššəgga inay šisəwad šin šifit ənsanat den, mišan wər iggez. 6 Simɣon Butros wa das-d-ilkaman ənta da ewad-du. Iggaz təsaskawt, inay əntada šisəwad šin ənsanat den. 7 Inay asalsaw wa iwaran eɣaf ən Ɣaysa wər irtay əd šifit, ittal insa s aganna, iha edag-net. 8 Təzzar iggaz-du ənalkim wa hadan, s ənta a d-ewadan əstizarat, inay arat wa izzəgzan-tu. 9 Ənta harwa da wər əgren Ikətban n ənnəbitan win ənnanen Ɣaysa kundaba inkar-du daɣ nəmməttan. 10 Təzzar əqqalan nalkiman win aɣaywan-nasan.

Ənəfilal ən Ɣaysa i Maryama ta n Magdala

11 Maryama təlla dat təsaskawt daɣ ihəz təhallu. Təššəgga daɣ amazay wa daɣ təhallu den, 12 tənay əššin angalosan əssimlalnen, əqqiman daɣ adag was kala a tu-təha alzanazat ən Ɣaysa. Iyyan illa ɣur anamod n aɣaf-net, wa hadan illa ɣur daran-net. 13 Təzzar ənnan-as: "Ma kam isâlan, tantut?" Tənn-asan: "Wər di-isəlu ar imiwəy wa iga Əməli-nin, amaran wər əssena dad itawagga." 14 As tənna arat wa, təswad dəffər-əs, togga Ɣaysa ibdad. Mišan wər təssen as ənta awen. 15 Inn-as Ɣaysa: "Ma kam-isâlan tantut? Ma imos was təsaggada?" Tənn-as Maryama: "Ya aləs wa, kud kay a t-ewayan, təməlaɣ-i dad illa fəl a t-id-awəya." Arat wa, as das-tu-tənna a təɣil əmagyak n afarag wa təha təsaskawt a das-iššewalan. 16 Inn-as Ɣaysa: "Maryama!", təzzar təmalallay-t-in tənn-as daɣ awal wa n təlɣibranit: "Rabbuni!" (almaɣna n awen Əššix-in.) 17 Inn-as Ɣaysa: "A di-wər-təgdəla teklay, fəlas harwa da wər əggəzzaya s Abba; kalar aglu əməl i mədrayan-in as nak ad aggazzaya s Abba-nin, s ənta a imosan Abba-nawan kawanay da, aggazzaya s Əməli-nin s ənta a imosan Əməli-nawan kawanay da." 18 Təgla Maryama təmal i nalkiman as tənay Əməli, təmal-asan aratan win fəl das-imməgrad.

Awa d-izdaran daɣ Əlkəttab wa

Ənəfilal ən Ɣaysa i nalkiman-net

19 Tadwit n alxad wen iman-net, əddewan nalkiman, əɣfalan-du ehan fəl man-nasan, fəlas əksudan imuzaran ən Kəl-Əlyəhud. Osa-ddu Ɣaysa ibdad gar-essan inn-asan: "Ig-awan Məššina alxer!" 20 Dəffər as dasan-inna awen issəkn-en ifassan-net, əd tasaga-net. Əknan nalkiman tədəwit fəl anay wa əgan y Əməli. 21 Ilas inn-asan: "Ig-awan Məššina alxer! Əzimazalaq-qawan s asaway was di-d-izammazal Abba." 22 Dəffər as dasan-iga batu ta, issəwad-du fall-asan s əmi-net, inn-asan: "Təgrəwamet Infas wa Zəddigan! 23 Win as təssorafam ibakkadan-nasan za, dasan-təwəsurəfan, amaran win as tan-wər-təssorafam, wər z' əgrəwan təsureft-nasan."

Ənəfilal ən Ɣaysa i Tuma

24 Tuma was təsəmmadəq-net Eknay, wər iha inalkiman win maraw d əššin assaɣa wa tan-d-osa Ɣaysa. 25 As ənnan nalkiman win i Tuma: "Nənay Əməli!", inn-asan: "Wər z-əzzəgzənaɣ iket wər ənaya šimijar ən nəsmar daɣ fassan-net, ədəsaɣ idaggan-nasan s adad-in, ədəsa tasaga-net s əfus-in." 26 As əgan əttam adan dəffər awen, əddewan-du nalkiman ən Ɣaysa daɣ ahan iyyan amaran ih-en Tuma daɣ taklat ten. Iggaz-du fall-asan Ɣaysa da əharnat təsəhar n ahan, ibdad gar-essan, inn-asan: "Ig-awan Məššina alxer!" 27 Dəffər adi inn' i Tuma: "Agu adad-nak da, təswəda daɣ fassan-in, tədəsa tasaga-nin s əfus-nak, təzzəgzəna taqqama da wər təqqelaɣ əkafər!" 28 Inn-as Tuma: "Ya Məššina di n Əməli-nin!" 29 Inn-as Ɣaysa: "Kay wər təzzəgzana har di-tənaya. Iket təfalawist əllan-tu dər-əs win sər-i əzzəgzannen da wər di-ənayan!"

Əlməxsud n Əlkəttab wa

30 Immozal Ɣaysa alɣalamaten šiyyad aggotnen dat nalkiman-net, mišan ya wər sər-əsnat imməgrad əlkəttab wa. 31 Eges arat wa t-ihan, itiwaktab fəl ad təzzəgzənam as Ɣaysa ənta a imosan Əlməsix, imos Barar ən Məššina, təssənam əntada âs, as sər-əs təzzəgzanam ad təgrəwam təməddurt s esəm-net.

Yaxya 21

Awa d-izdaran daɣ əlkəttab wa

Ənəfilal ən Ɣaysa i nalkiman-net ɣur tama n agaraw

2 Simɣon Butros, əd Tuma was təsəmmadəq-net Eknay, əd Natanayel wa n Kana daɣ amadal ən Galilaya, əd bararan ən Zebeday, d əššin nalkiman wiyyad, ket-nasan əddewan. 3 Inn-asan Simɣon Butros: "Nak ad akkaɣ edag n abbaz ən kifitan." Ənnan-as: "Nakkanay da nəddew dər-ək." Əglan, əggazan taɣlalt. Ahad wen wər daɣ-as obezan wala. 4 As affaw iwar-in Ɣaysa təgadamayt n agaraw, mišan wər əssenan nalkiman-net as ənt' awen. 5 Inn-asan Ɣaysa: "Imaran-in, ak abbaz a wər təgem wala daɣ kifitan?" Ənnan-as: "Kala". 6 Inn-asan: "Əgərat əməzzezdər-nawan wa n abbaz ən kifitan fəl aganna wa n əɣil ən təɣlalt, a tan-təgrəwam." Əgaran əməzzezdər-nasan daɣ agaraw, təzzar indar-asan a t-id-ədkəlan, fəl awa əgan kifitan win t-əhanen daɣ igət. 7 Təzzar inkar ənalkim wa isannahal Ɣaysa tara inn' i Butros: "Əməli awa!" Da daɣ ad isla Simɣon Butros as Əməli awen, ənta ad iqqan asalsaw-net wa n afalla, fəlas izzaf, təzzar itaraggat daɣ agaraw. 8 Amaḍal ən sanatat təmad n əɣil ɣas a əllanen gar-essan əd təgadamayt n agaraw. Əqqiman-du nalkiman win hadatnen daɣ təɣlalt ərkaban-du dəffər-san əməzzezdər-nasan, idnay kifitan." 9 Əzzəbben-du ɣas oggan temsay ən təmakaten fəl naŋŋin kifitan, tənsa təgəlla den əntada. 10 Inn-asan Ɣaysa: "Awəyat-du arat daɣ kifitan win du-tobazam əmərədda." 11 Igmad-du Simɣon Butros aman illil-asan s arakab n əməzzezdər wa əhan kifitan. Temeday əd səmmosat təmərwen ən kifi əd karad əs kul win zawwarnen a t-əhanen mišan wər izzərrat. 12 Inn-asan Ɣaysa: "Ayewat tatšim." Inalkiman wər tan-iha i ihalan ad issəstən Ɣaysa ann-as: "Ma təmosa?" fəlas əssanan as Əməli awen. 13 Ihoz-tan-in Ɣaysa, obaz-du tagəlla ikf-asan-tat, ikf-en əntada kifitan. 14 Taklat ta ənta a təmosat ənəfilal wa n karad a d-iga Ɣaysa i nalkiman-net wa n a d-inkar daɣ nəmməttan.

Ɣaysa əd Butros

15 Dəffər as ətšan inna Ɣaysa i Simɣon Butros: "Simɣon wa n ag Yaxya, ak tidət da a imos as tara ta di-təge togar ta di-əgan nalkiman win hadatnen?" Inn-as Simɣon: "Ayew Əməli, təssana daɣ tara ta dak-əge." Inn-as Ɣaysa: "Agəz ijamaran-in." 16 Ig-as y əsəstan wa igi wa n əššin inn-as: "Simɣon wa n ag Yaxya, ak təreɣ-i?" Inn-as Butros: "Ayew Əməli, təssana daɣ tara ta dak-əge." Inn-as Ɣaysa: "Əqqəl amadan n ayfəd-in." 17 Ig-as y əsəstan wa igi wa n karad tolas inn-as: "Simɣon wa n ag Yaxya, ak təreɣ-i?" Əxšadan man ən Simɣon Butros fəlas karad igitan das-iga Ɣaysa y əsəstan wa. Inn-as: "Əməli, kay a issanan daɣ arat kul, təssanaɣ as əreq-qay." Inn-as Ɣaysa: "Əssən daɣ ayfəd-in. 18 Əggəyyeɣ əsilakanaɣ-ak as harwa təmədrəyaɣ, iman-nak as təlassa tabdoq-nak, tətakkaɣ edag was tare, mišan əzəl wa daɣ za təqqəlaɣ aɣmar, ad təzzəlaɣ ifassan-nak, assals-ik awedan tabdoq-nak, awəy-kay s adag as wər tareɣ iki-net." 19 Batu ta issoka sər-əs Ɣaysa ənnuɣ ən təmattant ta z-agu Butros s ənta as z' assaknu adkul wa ɣur-əs iga Məššina. Dəffər as iga batu ta inna tolas: "Əlkəm-i" 20 Iswad-in Butros dəffər-əs ogga ənalkim wa isannahal Ɣaysa tara ilkam-asan-du. Ənalkim wa ənta a isaɣɣamaran daɣ ihəz n ədmaran ən Ɣaysa ahad wad tattin imensewan n əmud wa n Akkay. Amaran ənta harwa da as kala ad issəstanan Ɣaysa inn-as: "Əməli, ma imos wa kay z' akkaddalan." 21 As t-ogga Butros issəstan Ɣaysa inn-as: "Ənta za Əməli, məni taɣara-net?" 22 Inn-as Ɣaysa: "Kud imos as areɣ ad iddər har d-əqqəla da tədi wər kay-təqqel. Kay əlkəm-i ɣas!" 23 Wazawazan salan daɣ məzzəgzan əs Ɣaysa as ənalkim wa wər tu-z-iba. Ənta Ɣaysa wərgeɣ a inna wər tu-z-iba, tənna ɣas a iga: "Kud imos as areɣ ad iddər har d-əqqəla da tədi wər-kay təqqel."

Zagzal daɣ batu ta təmosat əlməxsud n əlkəttab wa

24 Ənalkim wa ənta iman-net as iggəyyat fəl igitan win, iktab-tan. Nəssan as təgəyya-net tidət a təmos. 25 Ɣaysa iga aratan wiyyad aggotnen. As igmay awedan d a sər-san ammagrad s iyyan-iyyan, ordeɣ as əddənet kul da wər za tawəy əlkəttaban win z-iktəb daɣ talɣa ta.

Titəs 1

1 Awa nak Buləs, imosan akli ən Məššina, n anammazul ən Ɣaysa Əlməsix. Issiwar-i Məššina əzuk n a d-awəyaɣ əs tarrayt ta n əzəgzan aytedan win isannafran; əssusənaq-qan tidət ta tan-za-tassaknit anamod was z'agin təməddurt tənimannakat əd tara ən Məššina. 2 Əmmək en daɣ as z'agin attama ən təməddurt ta təɣlalat. Təməddurt ten, Məššina di wər nətəggu bahu a igan arkawal-net dat əxluk n əddənet. 3 Amaran Məššina isinafalal awal-net daɣ alwaq was otas. Awal wen ənta a iha əlmaɣiza was du-tawaflasa s igi-net, daɣ əlkama y awas omar Məššina di n Ənəssefsi-nana. 4 Əhulaq-qay-in Titəs. Təmosa zun barar-in wa n tidət a dər ədrawaɣ əzəgzan. Əgmaya daɣ Məššina di n Abba, d Ənəssefsi-nana Ɣaysa-Əlməsix, a fall-ak d-izazzabben arraxmat, d alxer.

Əššəɣəl ən Titəs daɣ Kəret

Ətəwəsənəfran ən muzaran, d əššəɣəl wa tan-iwaran

5 Oyyeq-qay-in daɣ akal ən Kəret fəl ad təsəkkəsəwaɣ awa din-iqqiman daɣ əššəɣəl-nana, təzzar taga daɣ əkkullu n əɣrəm imuzaran i tiddawat ən Kəl-Əlməsix ta tu-tahat. Aktu aratan win as kay-omara, a tan-imosan as: 6 Akkiyyan daɣ muzaran win ihor a tu-wər-illa i ifragan a sər-əs ann'arat, izlaf tantut iyyadda, ila bararan əzzigzannen, as tu-wər-ill'i z'annin əlan arak aladab, madeɣ wər əbbərdagan. 7 Ənta aɣmar ən tiddawat Məššina a t-iflasan izzozar-tu i tamattay-net, daɣ adi ilzam-tu ad imos awedan as tu-wər-illa i ifragan a sər-əs ann'arat: Wər idkel iman-net dənnəg aytedan, wər ila tuksay n əwəl, wər imos əməšwi, wər imos əməkkennəs, wala deɣ itatt'alxaram. 8 Kalar arat wa t-ilzaman ad imos aləs iha amagaru, ira imazalan win olaɣnen, imos ag əlməxsud, n əməzzəleləɣ, n əmizdag innodan daɣ əwəl-net. 9 Isigatakkat wəllen daɣ ləkkum y awal wa ilan ələsəl s əmmək was itawasasaɣra. As ig'adi, ad igrəw fərregat n ad itamar aytedan s əsəssəɣri wa n tidət itaggu, ifrəg əntada ad isattaddu y aytedan win das-əggewalnen as əntanay a əhanen alxata.

Ənnəkud i səssəɣritan win bahu

10 Ənta əllan-tu aytedan aggotnen, wəllen win d-əgmadnen Kəl-Əlyəhud, əmosnen inəffəllag, əššewalnen ixərsan, saxrakan aytedan. 11 Aytedan win di ilzam ad təwədbəɣan mawan-nasan, fəlas saxrakan iɣawnatan əɣradnen s əsəssəɣri n aratan wər nəmməkkan. Tattin s'awen alxaram. 12 Iyyan daɣ kəl-akal-nasan, imosan ənnəbi a innan: "Kəl-Kəret, ig'as har faw təmosam inəsbuha, təmosam šilan wəxsan aššarnen, ən nəffərəšša wər nəsəmədrin ar daɣ a ətšan." 13 Amaran arat wa inna da, tidət a imos. Awen da fəlas ag-asan ərruɣmatan əsȧsnen, fəl ad izəluləɣ əzəgzan-nasan, 14 aqqamin da wər əlkeman i mayyan ən Kəl-Əlyəhud, d iḍufan n aytedan win əmməzraynen tidət. 15 Arat kul zəddig y aytedan win as zaddogan man-nasan. Mišan aytedan win as wər zaddogan man-nasan, ugayân deɣ s əzəgzan, ɣur-san wər t-illa a zəddigan, fəlas taytwen-nasan, d ənnəyaten-nasan kul ih-enat iba n tazdak. 16 Gannin əksudan Məššina, mišan imazalan win taggin sataddan as ənkuran-tu. Əmosan aytedan tagginen igitan əssiglafnen, əmosan inəmməzray a fəl tu-wər-illa igi n əmazal olaɣan.

Titəs 2

Əsəssəɣri ikkan Tiddawat

Ammaran əkkanen əzzənəfan n aytedan

1 Amaran kay, tamar s aratan win namannaknen əd tarrayt ta imal əsəssəɣri wa n tidət. 2 Tannaɣ i meddan win waššarnen ad əqqəlan aytedan sammodnen, əttafnen əzzəbun, ənnodan daɣ wallan-nasan, issohat əzəgzan-nasan, təh-en tara, əlan zəmmerat. 3 Əmmək wen daɣ as ilzam ad t-aginat tədoden šin waššarnen. Amər-tanat s ad əttəfnat əzzəbun-nasnat dat Məššina. Ad wər tazamnat wala iqqəl alxal-nasnat tessay n esmad aggen. Əqqəlnatet aytedan tamarnen s əmazal n awa olaɣan. 4 .Ədgəznatet daɣ ammar ən tədoden šin madrornen s ad irenat meddan-nasnat, əd bararan-nasnat. 5 Əqqəlnat šidoden ənnodanen daɣ wallan-nasnat, aginat alxal zəddigan. Annattafnat d əššəɣəlan ən ɣawnatan-nasnat, aləɣnat, abbardagnat i meddan-nasnat. As ig'adi, wər z'itəwəlku Awal ən Məššina. 6 Tamar harwa s əmmək wen da meddan win madrornen s ad annadin daɣ wallan-nasan. 7 Kay iman-nak da ilzam-kay ad tətaggaɣ imazalan olaɣnen daɣ əkkullu n anamod fəl ad təqqəlaɣ almasal y aytedan. Tagg' əsəssəɣri igan s əwəl iyyanda, ilan almaɣna. 8 Taggu batuten oɣadnen as tu-wər-illa i dər-əsnat du-z-iqqəlan. As ig'adi inəmmənkar-nanaɣ a dasan-iba a sər-naɣ ənnan təha təkma, tabəz-tan təkarakit. 9 Amər eklan s ad abbardagan i məssawsan daɣ əkkullu n arat, a dasan-taggin arat wa fəl tan-z-irin, ayyin-tan təmazrəyt, 10 amaran a daɣ-san wər takaran. Kalar əqqəlanet aytedan əssiflasnen wəllen. As ig'adi a d-awəyan ətəwəsəɣmar igan daɣ əkkullu n anamod y əsəssəɣri kul wa iqqalan Məššina di n Ənəssefsi-nana.

Arraxmat ən Məššina

11 Ənta arraxmat ən Məššina tənifalal, tewây-d'efsan y aytedan kul. 12 Təsakn-anaɣ əmmək was za nammazzay əd mazalan win iban təksəda ən Məššina, əd tara n əddənet, fəl ad nagu daɣ əddənet təməddurt a daɣ nənnoda daɣ wallan-nana, toɣadat, tənimannak əd tara ən Məššina. 13 Arat wa a tu-nagu nəssigad, nəga attama n əzəl isifalawasan, imosan ənəfilal n ədkul ən Məššina di maqqaran, a t-imosan Ənəssefsi-nana Ɣaysa-Əlməsix. 14 Ənta a ikfan iman-net, fəl a danaɣ-isəddərfu daɣ id t-illa əššur, izzəzdəg-ana, nəqqəl tamattay-net a sər-əs təskatat, təsigatakkat daɣ igi ən mazalan win olaɣnen. 15 Arat da da was kay-ilzam a tu-təsasaɣra, d anamod was ilzam a sər-əs tətamaraɣ aytedan, təsuɣulaɣ-asan-t-idu. Agu y əššəɣəl wa igi n aləs ilan batu. A tu-wər-iməl i kay-olkân.

Titəs 3

Alxal was ilzam ad t-agin kəl-Əlməsix

1 Sakt-en-du as ilzam-tan ad əbbirdagan y əlxəkumat d almawakkilan-net, əkkiwanan-asan, əgəran iri y id t-illa əmazal olaɣan ketnet. 2 Ad wər taggin arak batuten s awedan waliyyan, wala əqqəlan inaḍlaman, ilen aladab olaɣan, əqqəlan aytedan zamazalnen talmat y əkkullu n awedan. 3 Fəlas nakkanay iman-nana da əstizarat wər nəla almaɣna, nəmos inəmməzray əxraknen. Nəha əkkəlu fəlas nəlkam y ark ənnəyaten, d arak deranan, əmosnen əzzənəfan. Nəmos aytedan as kawalan wallan-nasan, əranen əddənet, nəla alxal isinaglafan, nənimaksan gar-ena. 4 Mišan assaɣa w'ad tənafalal ənniɣmat ən Məššina di n Ənəssefsi, əd tara-net y aytedan, 5 issəfs-ana əs təhanint-net. Wərgeɣ imazalan olaɣnen win nətaggu a fəl nəgraw efsan win. Kalar nəgraw-tan s əširəd wa danaɣ-iga Infas wa Zəddigan. Əširəd wa, ənta a danaɣ-ewayan əs təhut ta taynayat, isammattay-ana nəssənta təməddurt iyyat taynayat. 6 Infas wa izazzabbat-t-idu fall-ana s igət s əssəbab n awa iga Ɣaysa-Əlməsix imosan Ənəssefsi-nana. 7 Arat wa ig-ay fəl ad nəqqəl iməkkusa ən təməddurt ta təɣlalat s ənta daɣ nəga attama-nana, fəlas ikkas-ana-du daɣ tišit ən nəmməzray-net, s arraxmat-net. 8 Arat wa imos awal illikanan, amaran areɣ a daɣ-as tədgəza fəl ad awəy adi aytedan win əzzəgzannen əs Məššina s ad səggətəkken daɣ igi ən mazalan win olaɣnen. Arat da da wa olaɣan, təh-ay tənfa y aytedan. Tarɣəmt fəl əzənnəməzrəy n aytedan 9 Nəməggəg əd takkayen wər nəla almaɣna d agamay ən masnat n esmawan n aljadan. Tənəməggəga deɣ d amel gər aytedan əmmizraynen, d əməstan igan daɣ talɣa n əššəriɣa ən Kəl-Əlyəhud, fəlas wər əlen alfaydat waliyyat, za wər tan-təha tənfa. 10 I igmayan d əzənnəməzrəy n aytedan, tərɣəmaɣ-as har sanatat taklaten. As ilas dəffər adi təstəɣaq-qu daɣ tiddawat ən kəl-Əlməsix. 11 Fəlas təfragaɣ ad təkkəsaɣ aššak as aləs šilat ən wədi immizray tarrayt ta toɣadat, amaran itaggu ibakkadan, izabaz iman-net y əššəriɣa.

Ammaran win əlkamnen

12 As sər-ək în-zammazalaɣ Artemas madeɣ Tišik, tənəmənɣa d a di-du-takka daɣ əɣrəm ən Nikobolis, fəlas ənt'as otasa a daɣ-as əkkəsa tamert ta daɣ gaddalan konakan d asamed əšikəl. 13 Akn-in masnat daɣ əšikəl ən Zaynas wa n əmusan n əššəriɣa, d Abbolos, a tu-wər-iməl as miɣataran. 14 Amaran aytedan win nana dȧ iwar-tan ad əlmədan əsəggətəkki daɣ igi ən mazalan win olaɣnen, fəl a d-əssəxsəlan aratan win as təkna addararat igi, wərgeɣ ad əgân təməddurt a daɣ wər ənfen wala.

Šihulawen šin əlkamnen

15 Aytedan kul win dər namahaɣ edag, əhulan kay-in. Təhulaɣ-in imaran-nana win dər nədraw əzəgzan, Məššina ya təgeɣ-awan arraxmat ketnawan.

Filemona 1

1-2 A wa nak Buləs, amasḳasaw fəl əddəlil n Əlməsix Ɣaysa nak d əmidi nnana daɣ əzəgzan Timote, əṇṇanen əhulan in əṃəri nnana Filemona n əməllil nana, əd Tidawat n Əlməsixitan tətaṃanayat daɣ ahan nak. Nəhul in tolas təmidit nana daɣ əzəgzan Affəya d Arxifus əməllil nana əs təbəllant. 3 Izazzabbat du fall-awwan Məššina Abba nnana əd Ɣaysa Əlməsix, Əməli nnana, arraxmat d alxer.

Tara d əĩəgzan ən Filemona

4 Əmidi nin Filemona faw id əggaza šin igi ən təwaṭriwen a kay daɣ-asnat d'əḳatta ətig̣udəya i Məššina nin. 5 Fəlas əslêɣ tara ta təgeɣ y aytedan kul win əlkamnen y Əməli Ɣaysa, d əzəgzan wa sər-əs təge. 6 Šiwaṭriwen in ətaggaq qanat fəl ad təgrəwa s əlləlu nak, w'a dd'ig̣madan əzəgzan nak, əgərri iḳnan tənəddawt albaraka kul wa nəla daɣ ənəmənnak nana əs ləkkum y Əlməsix. 7 Tara ta kay təhat amidi nin teway du sər-i tədəwit agget d allam fəl ṃan tolas təssismadaɣ iwallan n aytedan kul win əlkamnen i Ɣaysa Əlməsix.

Efsan ən Buləs Onesim

8 Daɣ adi a əgêɣ daɣ təla ən fərregat n a kay aməra s arat wa ihoran s ənəmənnak s Əlməsix, 9 da əssofaɣ ad imos as agamay ɣas a daɣ-ak z aga a di taga tənəfust fəl əddəlil n ənəməra wa nəga. Nak Buləs iṃosan almawakil n Əlməsix Ɣaysa əhe kasaw əmərədda fəl əddəlil net, 10 əgmaya daɣ-ak a di taga tənəfust daɣ talɣa ta n Onesim, wa ɣur ək d'əddəggagan, iṃosan barar in daɣ əĩəgzan fəlas ṭarrayt ta n Ɣaysa Əlməsix a daq q'əge harwa a ɣur-i illa da da daɣ ḳasaw . 11 Kala ad ak ku wər təha təṇfa mišan əmərədda təh'anaq qu, gər za i kay wala i nak. 12 Əmərədda əssoɣalaɣ ak k'in iṃos aganna nin. 13 Əsidarana a ɣur-i illa dada iket əhe ḳasaw fəl əddəlil n Əlinjil, ad i ilal daɣ adag nak. 14 Mišan wər areɣ igi nn adi ar əs turagat nak fəlas wər areɣ a kay əšəhhəššəla əmazal a, olaɣan a, əssofa a tu taga gar-ek əd ṃan nak. 15 Mijas Onesim wər ak iga arat n afel, ar fəlas as kay in iqqal, a ɣur-ək aqqam har faw, 16 əmərədda wər iṃos akli ɣas, ogar akli, əmidi nin daɣ əzəgzan n əməri nin a iṃos. Wala nak əḳnêq qu tara wəllen əngəm za kay a das issərtayan tara ta n as iṃos akli nnak iṃos da tolas əmidi nnak daɣ əĩəgzan s Əməli. 17 Daɣ adi kud amidi nnak daɣ əzəgzan a əṃosa wədi əqbəl tu təṭṭəfaq qu daɣ adag wa daɣ-i təṭṭafa. 18 As iṃos as iɣšad ak arat made tərwasaɣ as tu wədi nak a daq qu təssana. 19 Arat wa əfus wa nnu nak Buləs as t'əktaba: nak a dak z irzəman. Kud ira wər kay d'əssəḳtaɣ as kay təməddurt nak iṃan net a daɣ ak əle. 20 Əgmaya daɣ ak əmidi nin a di taga tənəfust t'a fəl udəm n Əməli. As di təgeɣ adi daɣ ənəmənnak nnana s Əlməsix a di taləma fəl ṃaṇ. 21 As dak in əkattaba širawt ta əḳḳasaɣ aššak as arat wa daɣ ak in əgammaya da a di tu taga ənta madeɣ a tt'ogaran. 22 Əgmaya daɣ ak tolas ad in təsəmmutəga edag ən təɣimit fəlas ordêɣ as a kawan in ətəwəsuɣəla as iqbal Məššina šiwaṭriwen nawan.

Šihulawen šin əlkamnen

23 Ebafras əmidi nin daɣ ḳasaw fəl əddəlil n Əlməsix Ɣaysa,issislam in fall-ak, 24 ənta əd Markus, Aristarxus, Demas, Lukas iməllilan in daɣ əššəɣəl. 25 Izazzabbat du fall-awwan Əməli Ɣaysa Əlməsix arraxmat net.

1 Yaxya 1

Təzugəst ən salan

1 Aslat! Nəkattab awan in isalan ən wa imosan awal ihakku təməddurt. Awal wa ill'ay dat ənətti n əddənet: nəsl'as nənay tu əs šittawen nana, nəzigazd'ay, maran ədasan tu fassan nana. 2 Wa imosan təməddurt itawasanafalal du nənay tu nəggəyat as maran nəmal awan təməddurt ta təɣlalat t'as kala təlla dagma nn abba mišan əmərədda tətawasanafalal ana du. 3 Tidət a imos as arat wa nənay əd w'as nəsla nəmal awan tu fəl ad təqqəlam kawanay da aytedan a dər na ərtaynen.Tartəyt ta tidət a imos as nəg'et əd Məššina Abba nnana əd Barar net ɣaysa Əlməsix. 4 Aratan win wər awan tan in nəkəttəb ar fəl ad tandu tədəwit nana. 5 Əntanay da isalan ən ɣaysa Əlməsix win as nəsla əmosnen win dawan nətag: Məššin ənnur a imos maran wər t'iha a imosan šiyyay 6 Kud a nənna nərtay dər əs maran nakkanay nəjiwankat daɣ šiyyay wədi za nakkanay inəsbuha,wər nəlkem y arat wa dana iwaran imosan əmazal əs tidət. 7 Mišan as nəha təməddurt ta nn ənnur as ənta a iha Məššina ənta iman net wədi nərtay,maran azni wa inɣal Barar net ɣaysa ikkas fall ana ibakkadan kul. 8 As nənna wər ana iwer abakkad waliyyan wədi nəh'alxata,maran wər nəha tidət. 9 Mišan as wər nənker ibakkadan nana as zama imos alɣadil n əməllil n əššəriɣa wədi ad ana issurəf ibakkadan nana ikkəs daɣ na aššar kul wa nəmmozal. 10 As nənna wər nəga abakkad waliyyan wədi əsəbbəhəw a nəga Məššina,maran awal net wər iha iwallan nana.

1 Yaxya 2

1 Bararan in arat wa əkattabaɣ awan t'in fəl ad wər tətaggim ibakkadan.As iqqal as iga iyyan daɣ wan abakkad wədi nəla almawakil ɣur Abba imos ɣaysa Əlməsix əməllil n əššəriɣa, 2 fəlas iman net a ikfa iqqal təfaskay təkkasat ibakkadan nana.Maran wərgeɣ ibakkadan win nana ɣas kala kala ar əd win aytedan kul daɣ əddənet. 3 As nətamazal arat kul w'as dana omar Əlməsix wədi ad nəssən as nəssan tu. 4 As inna awedan ənta issan tu ənta maran wər itəmizil arat w'as omar wədi awedan anasbahu a imos isitaddan as wər iha tidət. 5 Mišan wa itamazalan s awal net tənifalal daɣ as tara ən Məššina təkmalat.Ənta da əmmək w'as nəssan as nərtay dər əs: 6 Wa innan iha Əlməsix iman net ihor d igi ən təməddurt ta iga Əlməsix. 7 Imidawan in ən maran in ammar wa kawan tagga da wər imos arat aynayan a dawan in kattaba, ammar awa wanad da irəwan a, təgrawam harwa da tizarat imosan isalan win as təslam. 8 Mišan ya imos ammar izrayan wa dawan in kattaba. Tišit net arat izrayan tənifalal daɣ wan kawanay d Əlməsix,fəlas šiyyay a tamattatnen itaggaz d'ənnur wan tidət šinn əmələwləw. 9 Wa innan ənta iha ənnur ənta imminzaɣ amadray nnet wədi harwada iha šiyyay. 10 Wa iran amadray nnet wədi ənnur a iha maran as zama iha ənnur wədi wər tu təlla təsənkəft ta tu za taggadlit. 11 Mišan wa igzaran amadray nnet wədi šiyyay a iha, ijiwankat daɣ asnat wər issen s'as idag fəlas əsidarɣalnat tu. 12 Bararan əkattabaɣ awan in arat wa: ibakkadan nawan ətiwasarafan awan s əddəlil n arat wa iga ɣaysa Əlməsix. 13 Abbatan əkattabaɣ awan in arat wa: təssanam wa tt'imalan dat əxluk. Aytedan win madrornen əkattabaɣ awan in arat wa fəlas assahat a təgam daɣ tarrayt ta n Məššina tornam əlxəkum wa nn iblis. 14 15 Ad wər tirem əddənet wala tirem arat a tat ihan təl'ay. As ira awedan əddənet tara ta nn Abba wər tu za təggəz. 16 Daɣ adi aratan kul win əmosnen inn əddənet a: tara ən man,manzaɣ ibaragan, ibaragan win təla nn əddənet, aratan win kul wər d'əfelan Abba inn əddənet. 17 Əddənet əd win tat aranen ad əɣrədan mišan win əlkamnen i tara ən Məššina win di ad əɣləsan har faw. 18 Bararan in tilkamat n assaɣat tənta.Təslam as add asu awedan imosan əllid n Əlməsix. Əmərədda aytedan aggotnen add'osanen əmosnen əllid net. Arat wa da a dana issosanan as təmasatant tənda. 19 Aytedan win əmosnen əllid n Əlməsix nakkanay a din əgmadan, mišan əs tidət wər əmosan arat daɣ na. Fəlas ənnar t'əmosan aqqamin ɣur na.Mišan əfalan ana fəl ad igməd aššak as wkər əmosan arat daɣ na. 20 Mis-n kawanay təgrawam infas wa zəddigan w'as kawan izway wa zəddigan. 21 Akatab əsaglaɣ awan t'in wərgeɣ fəlas wər təssenam tidət kala kala ar fəlas tat təssanam maran wər t'illa bahu wa du z'igmədan daɣ tidət. 22 Daɣ adu məni tu anasbahu? Ənta əddi inkaran as ɣaysa ənta Əlməsix. Fəlas wa imosan əllid n Əlməsix ənta a ugayan əs masnat fəl Abba əd barar. 23 I inkaran as ɣaysa barar wədi wər issen abba ənta da. 24 Adi da fəlas sənnəhəlat iduf ən salan win təgrawam daɣ tizarat. As təglam təttafam arat w'as təslam əs tizarat wədi har faw tərtayam əd Barar d Abba. 25 Ənta da alak wa dawan otas: təməddurt təɣlalat. 26 Daɣ əddəlil n aytedan win kawan saxraknen a fəl awan in kattabaɣ aratan win. 27 Maran kawanay infas w'as kawan izway Əlməsix ih'iwan. Daɣ adi wər təddəraram s ətəwəsəsəɣra fəlas Infas w'as tətawazwayam isasaɣriwan arat kul. Arat wa isasaɣru tidət a imos, fəlas wər itəggu bahu. Nəmənnəkat daɣ esəm ən ɣaysa s əmmək w'as kawan isassaɣra Infas wa zəddigan. 28 Bararn in akniwat tassaq d Əlməsix fəlas as du z'inəfiləl da nəkkas aššak fəl man nana,wər dər əs nənamaggag wər dana təbez takarakit ɣur assa nnet. 29 Təssanam as Əlməsix əməllil n əššəriɣa a imos daɣ adi əlmədat as awedan kul isandan əmazal s əššəriɣa ənta add'igmad.

1 Yaxya 3

1 Təhannayam a wa dana iga Abba da tara a dana itawannan bararan ən Məššina. Fəlas tišit a tan nəga. A wa da a fəlas əddənet wər təssen a wa nəmos: fəlas wər təssen Əlməsix. 2 Imidawan in ən məzzəwa nin obazan ɣur əmərədda nakkanay bararan ən Məššina a nəmos maran arat wa za nəqqəl dəffər awa harwada wər ana d'inafalal. Nəssan ɣas as Əlməsix as du z'inəfiləl nola dər əs, fəlas anay a tu za nagu ənta iman net. 3 Aytedan win əganen attama wa, əzzizdagan iman nasan s əmmək as zəddig Əlməsix. 4 Wa igan abakkad irza əlqanun ən Məššina fəlas daɣ almaɣna nnet abakkada adi terazay nn əlqanun. 5 Fəlas təss nam as Əməsix osa ddu fəl ikus ən bakkadan. Ənta wər tan itaggu. 6 daɣ adiṇwa dər əs irtayan iməzzay d igi ən bakkadan, mišan wa tan itaggin harwa wər kala at isla za wər fall as issen. 7 bararan in atu wər iməl awedan a kawan isəxrakan. Wa oɣadan ənta a izalalaɣan daɣ tarrayt, s əmmək as oɣad əlməsix. 8 Wa itaggan ibakkadan Iblis as ilkam fəl as Iblis ɣur ənətti n əddənet ad iggaz šin igi ən bakkadan. Maran barar ən Məsshina osa ddu wər imos əsshəɣəl net ar əzərəz ən mazalan n Iblis 9 Məššina wər itəggu ibakkadan fəlas təməddurt ta du təfalat Məššina təha iman net. Wər ifreg ad aglu itagg' ibakkadan fəl as barar ən Məsshina a imos. 10 Əmmək wa da as du tənafala zəliyat gər bararan win Məššina əd win Iblis: Wa wər nətəgg' a oɣ dan madeɣ wər ira amidi nnet n əddin wər imos i n Məššina. 11 Təkittəwam isalan win as təslam harwa dagh tizarat: "Nəməratana gar ena!" 12 Daɣ adi wər atu wər iməl i igan a wa iga Kayin, igzaman amadray net fəl as ilk m i tənna n Iblis. Ma fel igazzam tu? Fəl as alxal net a wər noleɣ, wa nn amadray nnet oɣ d. 13 Daɣ adi imidawan in n əddin, a dawan wər iqqən eɣaf as tətiwagzaram daɣ əddənet. 14 Nakkanay n əssan as nəgm d du tamattant əs təməddurt təzrayat fəlas imidawan nana n əddin a nara. Wa wər taha tara iqqim in daɣ tamattant. 15 awedan wa igzaran amidi nnet n əddin əməggin ən man a imos, maran təssanam as awedan wa nn əməggin ən man wər das tu təlla təməddurt ta təɣlalat. 16 Əmmək w'as nəss n a w'as itawannu tara: Ɣaysa Əlməsix ikf'ana iman net. Nakkanay da ihor ad nakfu imidawan nana n əddin iman nana. 17 Awedan n əməggergəs inayan amidi nnet n əddin iddirar izazzandar tu, məni awa z itawannu ira Məššina? 18 Bararan in ad wər təɣrəd tara nnawan ɣur awalan əd šizada nn iləs ɣas. Ətamazalat tat əs tidət əs mazalan a tat əsinafalal nen. 19 Əs təməwit ta da as za nəssən as nakkanay kəl tidət a nəmos, maran ɣur Məššina iwallan nana ad ismadan. 20 Fəl as kud dana tahammen wallan nana, da nəss n as Məššina ogar iwallan nana, maran iss n daɣ arat kul. 21 As dana wər tahammen wallan nana, imidawan nin ən maran nin, wədi nəkkas aššak fəl man nana ɣur Məššina. 22 Arat kul wa daɣ as nəgmay a danaq'akfu fəlas ammaran net as nəlkam, maran nətamazal awa oggam. 23 Ənta da arat was dana omar: S ad nəzzəgzən s esəm ən barar net ɣaysa Əlməsix nənəməru gar ena s əmmək w'as dana omar Əlməsix. 24 Wa ilkaman əy tənna ən Məššina wədi Məššina iha iman net. Əmmək w'as nəssan as Məššina iha iman nana: Issosan ana as dana ikfa Infas wa Zaddigan.

1 Yaxya 4

1 Mišan ənkədat imidawan in ən maran in, ad wər təraddim s infasan kul, zamazalat tan təzzar har nəssənam win d'əfalnen Məššina, fəlas ənnəbitan ən bahu aggotnen a wazawaznen daɣ əddənet. 2 Ənta da əmmək w'as za təssənam Infas wa Zaddigan: Infas kul wa wər nənkər as Əlməsix awedan əs tidət a iqqal, wədi ənta ad d'ifalan Məššina. 3 Mišan infas kul wa inkaran Ɣaysa wədi wər d'ifel Məššina. Ənta da da iduf wa imosan əmagzar n Əlməsikh w'as təlam as ad asu, əmərədda da iha əddənet. 4 Kawanay bararan in, Məššina a kawan ilan maran norn m ənnəbitan win ən bahu a, fəlas wa ihan iman nawan ogar wa išɣalan y əddənet. 5 Əntanay kəl əddənet a əmosan. Adi da a fəl taggin batuten šilan šin n əddənet, maran sasaman asan aytedan. 6 Nakkanay in Məššina; wa issanan Məššina issan ana. Wa tu wər nəmos, wər a na issəsam. Əmmək w'as nəfrag zəliyat gər infas wa n tidət əd wa n bahu.

Iriwat Məššina əd bararan net. Zəgzənat əs Ɣaysa Əlməsix.

7 Imidawan in ən maran in nəmərat ana gar ena fəlas tara Məššina adu təffal. Wa itiren, barar ən Məššina a imos maran iss n tu. 8 Wa wər həha tara wər issen Məššina fəlas Məššina ənta tara. 9 Ənta da əmmək w'as dana isannafalal Məššina as ir'ana: Barar net ann iyyand'a dd'issoka əddənet fəla sər əs nəgrəw təməddurt təɣl lat. 10 Ənta da əmmək w'as tətag tara: Wərgeɣ nakkanay a issəknan Məššina tara, kala kala ar ənta, fəlas awa dana iga daɣ tara issoka du barar net əddənet fəl ad iqqəl təfaskay təkk sat ibakkadan nana. 11 Imidawan in ən maran in azzama Məššina ig'ana tara togd t d a wa wədi nəməratana gar ena nakkanay da. 12 Məššina wər kala ad t'izaggazda awedan. Mišan kud nənimara gar ena wədi ih'iman nana, təknad du tara nnet ənəfilal daɣ na. 13 Infas net a dana ikfa, a di da fəl nəssan as nərtay dər əs ih'iman nana. 14 Nakkanay nəzigazd'ay, nətagayyat as: Abba issoka ddu barar net fəl ad iqqəl ənəssefsi nn əddənet. 15 I irdan s əzəgzan s as ɣaysa Barar ən Məššina a imos wədi Məššina ih'iman net, maran irtay əd Məššina. 16 Nakkanay nəss n daɣ tara ta dana iga Məššina tolas nəzzigzan tat. Məššina tara a imos. Was taha tara iman net irt y əd Məššina, wədi iha Məššina iman net. 17 Ənta da əddəlil wa fəl du təkna tara ənəfilal ɣur na: ad nəkkəs aššak fəl man nana əzəl wa n tabadday, fəlas təməddurt nana a daɣ du tənifalal tara təkn t tola əd ta n Əlməsix daɣ əddənet a. 18 Tara wər tətəgg əs təksəḍa, fəlas tara təkṇ t asataɣ a tətag təksəḍa. Wa itiksaḍan wər daɣ as təkna tara ənəfilal fəl as təksəda a di mərda ən tazak n əttadib. 19 Nakkanay nəra Məššina fəlas ənta a dana iran daɣ tizarat. 20 As inn'awedan ənt'ira Məššina mišan igzar amidi nnet n əddin, awedan wədi anasbahu a imos. Fəl as wa wər nara amidi nnet n əddin a ihannay m'as z'ifrəg ad iru Məššina a wər ihənnəy? 21 Fadda Əlməsikh iman net om r ana as i iran Məššina ihor ad ir'amidi nnet n əddin ənta da.

1 Yaxya 5

1 I izzəgzanan as Ɣaysa ənta Əlməsix wədi barar ən Məššina a imos. I iran amaraw ad iru bararan win tidd' əgmadnen. 2 As nara Məššina nəlk m y ammaran net daɣ adi as nakkanay nara bararan ən Məššina. 3 Fəlas tara nana ən Məššina ləkkum y ammaran net, imos awen arat wər nəzzəwat. 4 fəlas bararan ən Məššina kul ornan əddənet, maran tarna ta tornat əddənet ənta əzəgzan wa n nana. 5 Ma imos za w'ornan əddənet? Wədi za wa izzəgzanan as Ɣaysa Barar ən Məššina a imos. 6 Wa dd izgaran fəl aman d əzni ənta Ɣaysa Əlməsix. Wərgeɣ aman ɣas fəl d'izgar ɣur təhut net, kala kal'ar azni wa n tamattant net da izgar du fall as. Infas wa Zəddigan ənta iggiyen as arat wa tidət, fəlas Infas wa Zəddigan tidət a imos. 7 Daɣ a di karadat təgiyyawen at əllanen əmosnen: 8 Infas wa Zəddigan, aman d əzni, maran ketnasnat fəl karadat esnat nimannaknat əs təgiyya ta. 9 As əggəyen aytedan s arat ad nəqbəl təgəyya nasan. Mišan təgiyya tan Məššina ənta a zəwwərat, maran ta da a ikfa Məššina barar net. 10 Wa izzəgzanan i Barar ən Məššina təh'iman net təgəyya ta ənta da. Wa sər əs wər nəzzəgzan isibahaw tu fəlas wər izzəgzan əs təgəyya ən Məššina ta ikfa Barar net. 11 Ma təsatadda təgiyya ta? Təsitadda as Məššina ikf'na təməddurt təɣlalat, maran təməddurt ta ənta a du təgmadat Barar net. 12 Wa izzəgzanan əs Barar wa ila təməddurt ta, wa sər əs wər nəzzəgzan wər tat ila. 13 Aratan win əkattabaɣ awan tan fəl ad təssənam as təl m təməddurt təɣl lat, kawanay əd win əzzəgzanen s esəm ən Barar ən Məššina. 14 Ənta da əmmək w'as nəkkas aššak fəl man nana ɣur Məššina: As daɣ as nəgmay arat inimannakan əd tara nnet a danaɣ issəsəm. 15 Maran azzama nəss n as issisam ana wədi arat wa daɣ as nəgmay nəss n as nəgr w tu. 16 As daɣ wan inay iyyan amidi nnet n əddin itagg'abakkad a tu wər za nawi əs tamattant igmiyat as daɣ Məššina fəl ad takfu təməddurt. As imos iyyan dagh win tagginen ibakkadan win wər nətiwi əs təmattant. Mišan ill'ay abakkad wa itawayan əs tamattant. Wərgeɣ ənta as daɣ wan gammaya ad təttəram i wa tt'igan. 17 Tidət as iba n əzəluləɣ abakkad a imos, mišan ibakkadan wərgeɣ kul ətawayan əs tamattant. 18 Nəss n as bararan ən Məššina wər təggin ibakkadan, fəlas Əlməsix Barar ən Məššina a tan ogazan. A di da fəlas Iblis wər daɣ san ifreg wala. 19 Nəss n as nakkanay i n Məššina, maran əddənet ket net təha əfus n Iblis. 20 Nəss n as Barar ən Məššina os ddu ənta a dana ikfan əgərri fəl ad nəssən Məššina wa n tidət. Məššina wa n tidət nərt y dər əs s əddəlil ən Barar net Ɣaysa Əlməsix. Ɣaysa Əlməsix ənta a imosan Məššina wa n tidət, əd təməddurt təɣl lat. 21 Bararan in agəzat iman nawan daɣ əssənəman.

2 Yaxya 1

ŠIRAWT TA N SANATAT ƏN YAXYA

1 A wa nak əmuzar a din ihulan tidawat ta dduisannafran Məššina əd bararan win tat əhanen. Areq qawan əs tidət, maran wərgeɣ nak ɣas a kawan iran, aytedan kul win əssannen tidət aran kawan. 2 Fəlas tidət a təhat iman nana, təɣsar daɣ na har faw. 3 Arraxmat, təhanint, alxer izazzabat tan du Məššina Abba nnana əd Ɣaysa Əlməsix, Barar n Abba fall ana fəl ad əggəzan iman nana, ad nagu təməddurt a sər san təg t. Ənta daɣ du tətinəfilil tidət əd tara.

AGIWAT ALXAL ƏN TIDƏT-NAMARIWAT GAR EWWAN

4 Əkneɣ tədəwit as əsleɣ as wiyyad daɣ bararan nam əzilalaɣan daɣ tarrayt tan tidət s əmmək was dana omar Abba nana. 5 Əmərədda, tidawat, ənta da arat daɣ am gammaya: ad nənəməru gar ena. Wərgeɣ ammar izrayan a dam əktabaɣ kala kala ar ammar nəgraw harwa da daɣ ənətti. 6 Ma təmos tara ta? Tara ta təmos əzəluləɣ daɣ tərtit s ammaran ən Məššina. Ammaran win əmosnen win as təslam harwa daɣ ənətti ənihalnen at taggim təməddurt təzilalaɣat, təg t əs tara əd tidət. 7 Iməssəxrak aggotnen əwizawazan daɣ əddənet. Məni tu wa imosan əməssexrək n aytedan imos tolas əmagzar n Əlməsix? Wədi za wa inkaran as Ɣaysa Əlməsix awedan iqqal as d'osa əddənet. 8 daɣ a di ənkədat əd man nawan fəl ad wər təsəbbənənam əššəɣəl nawan, as təgam ənəkud wa ad təgrəwam alak nawan indan. 9 Awedan kul wa inamaggagan əd salan win iga Əlməsix wədi wər irt y əd Məššina. Wa iqqiman ittaf isalan win, wədi irtay d Abba nana Məššina, irtay deɣ əd Barar net. 10 As kawan d'osa awedan a dawan du wər neway isalan win a tu wər təsəmməgurem, maran a das wər taɣim assalam. 11 Fəlas i das oɣan assalam wədi inimannak d arak mazalan net.

ŠIHULAWEN ŠIN ƏLKAMNEN

12 Əleɣ aratan aggotnen as areɣ a dawan tan annaɣ mišan s a wər nəmos akatab ən širawt s əɣanib. Tara nnin a kawan in assa annaɣ awan tan s əmi d əmi fəl ad taknu tədəwit nana tənəddawt. 13 Bararan ən tidawat ta n tamidit nam ta dd'isannafran Məššina əhulan kam in.

3 Yaxya 1

1 A wa nak Əmuzar a din ihulan əməri nnin Gayəs areɣ əs tidət.

ŠINƏMAL ƏN GAYƏS

2 Əməri nnin əsidaran aɣ ak təttəyt daɣ anamod kul d assahat ən təɣəssa nnak šilat ən ta təge daɣ əzəgzan nak. 3 Əknêɣ təməwit wəllen as di d'osan midawan n əddin win di əggəyyatnen as təzilalaɣa daɣ tidət. 4 wər tu təlla ɣur i tədəwit togarat ta z'aga as əslêɣ as bararan in əzilalaɣan daɣ tidət. 5 Əməri nin tətamazala s alɣadala daɣ arat kul wa tətagga i midawan nana n əddin, wəllen əmosan ak inaftaɣan. 6 Əntanay dak əggiyatnen dat tidawat ən kəl Əlməsix əs tara ta kay təhat. Ad tagaɣ arat olaɣan as dasan təsamataga əšikəl nasan s əmmək wa oggam Məššina." 7 Fəlas wər imos əšikəl ar igi nn salan n Əlməsix, maran wər əgmayan wala daɣ aytedan win wər nəssen Məššina. 8 Daɣ adi nakkanay a iwar ad nədhəl aytedan šilat ən win fəl ad dər san nənəməšɣəl daɣ tarrayt ta n tidət.

ARAK MAZALAN ƏN DƏYODREFƏS

9 Əkt baɣ in arat ən təfir i tidawat ən kəl əlməsix mišan Dəyodrefəs ir n ad azzar y arat kul, wər iqbel a danaɣ in igm dan. 10 A di da a fəlas as din oseɣ a dawan d'ətkəla batu n aratan win itamazal, əmosnen: as itaggaz šin nana, isawar ana bahu. Maran wər as igda daɣ na a wen fəlas tugəyt a iga ad issəgən i midawan nana n əddin əmosnen iməššukal, maran igdal tan y aytedan win əranen a tan əsəmməguren, təzzar istaq qan daɣ tidawat ən kəl Əlməsix.

TƏGƏYYA ƏY DEMETRIYƏS

11 Əməri nnin ad wər tətatalala aššar, ətatalal əlluɣ. Wa itṇggan a olaɣan i n Məššina, wa itaggan aššar wər issen Məššina. 12 Daɣ batu ta n Demetriyəs wədi aytedan kul əgan as təgəyya tolaɣat, iduf net tidət iman net iggəyat as. Nakkanay deɣ nəgəyyat as, maran təssanaɣ as təgəyya ta nana ənta tidət.

ŠIHULAWEN ŠIN ƏLKAMNEN

13 Aratan aggotnen as arêɣ a dak kan annaɣ mišan s a wər nəmos a dak kan in əktəba daɣ širawt s əɣanib, 14 fəlas əknêɣ mərda n a kay ənəya tarmad fəl a dak kan anna s əmi d əmi. 15 Izzəbbat du fall ak alxer. Imidawan əhulan kay in. Təhulaɣ in imidawan nana, əkkulluk n iyyan təmalaɣ as.


AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE