The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ

matta 1

1 arra n-tlalit n-yasuɛ lmasiḥ yus n-dawd yus n-ibrahim. 2 ibrahim yuru isḥaq. isḥaq yuru yaɛqub. yaɛqub yuru yahuda d-aytmas. 3 yahuda yuru fariṣ d-zaraḥ (tga innatsn tamar). fariṣ yuru ḥaṣrun, ḥaṣrun yuru aram, 4 aram yuru ɛamminadab, ɛamminadab yuru naḥšun, naḥšun yuru salmun. 5 salmun yuru buɛaz (tga innas raḥab). buɛaz yuru ɛubid (tga innas raɛut). ɛubid yuru yassa, 6 yassa yuru dawd agllid. dawd yuru suliman (innas n-suliman tkka-ttin tga tamġart n-urriyya). 7 suliman yuru raḥbɛam, raḥbɛam yuru abiyya, abiyya yuru asa, 8 asa yuru yahušafaṭ, yahušafaṭ yuru yuram, yuram yuru ɛuzziyya, 9 ɛuzziyya yuru yutam, yutam yuru aḥaz, aḥaz yuru ḥazqiyya, 10 ḥazqiyya yuru manassa, manassa yuru amun, amun yuru yušiyya, 11 yušiyya yuru yakuniyya d-aytmas ġakud lliġ nkrn ayt-babil awin kullu ayt-yudaya s-tmazirt n-babil. 12 tigira n-ma-tn-iwin s-babil yakuniyya yuru šaltil, šaltil yuru zarubbabil, 13 zarubbabil yuru abihuda, abihuda yuru alyaqim, alyaqim yuru ɛazur, 14 ɛazur yuru ṣaduq, ṣaduq yuru ah̬im, ah̬im yuru alyud. 15 alyud yuru aliɛazr, aliɛazr yuru mattan, mattan yuru yaɛqub. 16 yaɛqub yuru yusf argaz n-maryam lli-igan innas n-yasuɛ lli-mi-ttinin lmasiḥ. 17 kkuẓṭ d-mrawt n-tasut a-illan zġ-ibrahim ar dawd. kkuẓṭ d-mrawt n-tasut a-illan zġ-dawd ar akud lliġ iwin ayt-yudaya s-babil. d-kkuẓṭ d-mrawt n-tasut a-illan zġ-lliġ-tn-iwin s-babil ar akud lliġ ilul lmasiḥ. 18 ġmkad a-tga-tlalit n-yasuɛ lmasiḥ. innas maryam ttyawḍalab i-yusf, ur-ta-stt-yiwi. taf-n ih̬f-ns is-a-trbbu zġ-tḥkimt n-rruḥ lqudus n-rbbi. 19 imma yusf lli-stt-in-iḍalbn iga wad bdda iran a-irḍu rbbi. iswangm ad-as-ifru s-tntla, ašku ur-iri a-stt-iššḥššm ġ-lgddam n-mddn. 20 ar-sul-iswingim ġ-mayan s-as-d-iban yal-lmalak n-sidi rbbi ġ-twargit yini-as: «wa-yusf yus n-dawd, ad-ur-tiksaṭṭ a-tawit maryam a-tg tamġart-nnk, ašku nttat zġ-tḥkimt n-rruḥ lqudus ayn-s-tffuġ ar-trbbu. 21 ra-taru yan-warraw, tgt-as ism ‹yasuɛ› ašku ra-ijjnjm mddn-ns zġ-ddnub-nsn.» 22 kullu mayad ijra baš a-yafu maylli inna sidi rbbi f-ils n-nnabi ġayd izrin inna: 23 «ha-yat-taɛyyalt ra-tffuġ ar-trbbu, taru yan-warraw. rad-as-ttinin ‹ɛimmanuwwil›.» tga lmɛna-ns ‹rbbi didnnġ›. 24 lliġ-d-ifaq yusf zġ-iṭs iskr ġmklli-as-inna lmalak n-sidi rbbi. yawi maryam a-tg tamġart-ns 25 walaynni ur-dids-igin aylliġ turu arraw-an. ig-as ġakudan ism ‹yasuɛ›.

matta 2

1 ilul yasuɛ ġ-uwssan n-ugllid hirudus ġ-tmdint n-bitlaḥm ġ-tmazirt n-yudaya. uškan-d kra n-imajusin zġ-ššrq ġ-uwssan-an s-tmdint n-urušalim 2 ar-sqsan: «maniġ illa ġwalli-d-iluln a-ig agllid n-ayt-yudaya? nẓra itri-ns ġ-ššrq, našk-id ad-as-nsjd.» 3 lliġ isfld hirudus i-mayd nnan, ṭiyyr-as bahra ntta d-kullu ayt-urušalim. 4 issmun-d inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-imslmdn n-ššrɛ kullutn isqsa-tn: «maniġ ra-ilal lmasiḥ n-rbbi?» 5 inin-as: «ġ-bitlaḥm ġ-tmazirt n-yudaya, ašku ġmkad a-ityaran f-ufus n-nnabi inna: 6 ‹wa-bitlaḥm ġ-tmazirt n-yudaya, urd kmmin a-iggʷran ġ-tmdinin n-yudaya, ašku zġ-gim a-zġ-ra-d-yašk-unmġur lli-ra-iks mddn-inu n-ayt-yaɛqub.›» 7 yazn hirudus ġakudan mad-d-itawin imajusin s-dars s-tntla. isqsa-tn: «managu ad-awn-iban itri?» 8 yazn-tn ilmma s-bitlaḥm yini-asn: «zaydat tsigglm s-warraw-an ġ-kraygatt mani. ġakud nna-ti-tufam tawim-iyi-d lh̬bar baš ad-dduġ ad-as-n-sjdġ ula nkki.» 9 lliġ sfldn ntni i-mad-asn-inna-ugllid, munn-daġ d-uġaras-nsn. iban-asn-d-daġ itri lli-yadlli-ẓran ġ-ššrq, frḥn bahra s-lfrḥ iggutn. izwur-asn itri aylliġ ilkm iggi n-illiġ illa-uḥšmi, ibidd. 11 kšmn ntni s-tgmmi, s-ẓran aḥšmi d-innas maryam. ḍrn f-ifaddn-nsn, knun s-wakal ġ-lgddam-ns. rẓmn itlsan-nsn, fkn-as tiwafkiw n-uwrġ d-lbh̬ur d-tujjut l-lmurr. 12 iml-asn rbbi ġakudan ġ-twargit a-ur-wrrin s-dar hirudus. amẓn ilmma aġaras yaḍni s-tmazirt-nsn. 13 lliġ ddan ntni iban-d yal-lmalak n-sidi rbbi i-yusf ġ-twargit yini-as: «nkr tawit aḥšmi d-innas trwlm s-tmazirt n-miṣr, tqamam-n ġin ard-ak-iniġ a-di-twrrim, ašku hirudus ra-isiggil s-uḥšmi-ad a-t-inġ.» 14 inkr yusf ġ-iḍ-an yawi aḥšmi d-innas ftun s-miṣr. 15 qaman ġin aylliġ immut hirudus. ġmkad a-s-yuwfa maylli inna sidi rbbi f-ils n-nnabi ġayd izrin: «zġ-miṣr a-zġ-d-ġriġ i-iwi.» 16 imma hirudus, lliġ issn is-t-ġḍrn imajusin, nkrn-d gis iriyn. yazn s-bitlaḥm inġ kullu iḥšmin ġ-tsgiw-an zġ-sin isggʷasn d-ma-ikkan ddawatsn, ašku issn zġ-imajusin managu ad-asn-iban itri. 17 ġakudan a-yuwfa ma-inna nnabi irmiyya ġayd izrin: 18 «taġuyyit a-mi-n-nsfld ġ-tmdint n-rama, ar-ssġuyyun ar-tnuwwaḥn. ar-talla raḥil f-tarwa-ns, ur-tẓḍar a-tṣbr ašku ur-sul-llin.» 19 lliġ immut hirudus iban yal-lmalak n-sidi rbbi ġ-twargit i-yusf ġ-miṣr yini-as: 20 «nkr tawit aḥšmi d-innas twrrim s-tmazirt n-ayt-rbbi. ašku ġwilli ranin ad-nġn aḥšmi, hatnin mmutn.» 21 inkr ilmma yawi aḥšmi d-innas s-tmazirt n-ayt-rbbi. 22 walaynni lliġ isfld yusf is-iwrri arh̬ilaws iġli s-tgldit n-babas hirudus ġ-tsgiw n-yudaya, yiksaḍ ur-iẓḍar a-iddu s-ġin. iml-as rbbi ġ-twargit is-t-id-iqqan a-izri s-tsgiw n-jalil, 23 iddu izdġ ġ-tmdint n-naṣira. ġmkad a-s-yuwfa maylli nnan lanbiya: «rad-as-ttinin i-lmasiḥ ‹gu-naṣira›.»

matta 3

1 tiġurdin n-mayan a-d-iban yuḥanna amsddam ġ-lh̬la n-yudaya ar-itbrraḥ ar-ittini: 2 «flat kullu ma-tskarm yʷh̬šn, ašku takmur-d-tgldit n-ignna.» 3 ġwad a-f-inna nnabi išaɛya ġayd izrin yini: «ha-yan-wawal ar-itbrraḥ ġ-lh̬la ar-ittini ‹jjujadat aġaras n-siditnnġ, tssnmm tiġarasin-ns.›» 4 ar-ilssa yuḥanna taḍut n-irɛaman ar-yaggs s-ubkkas n-ilm, ar-ištta tamurġi d-tammnt l-lh̬la. 5 ffuġn-d dars mddn ggutnin zġ-tmdint n-urušalim ula tamazirt n-yudaya kullutt ula kullu tisgiw n-wasif n-urdun. 6 ar-tqrran s-ddnub-nsn, ar-tn-issddam ġ-wasif n-urdun. 7 aškin-d dars mddn ggutnin l-lmdhb n-ifarisin d-win iṣadduqin, irin ula ntni ad-ddmn ġ-waman f-ufus-ns. imma ntta lliġ-tn-iẓra, isawl srsn yini-asn: «wa-tarwa n-ifaġrn, mad-awn-innan izd ġmkad a-s-ra-tanfm i-lɛqubit lli-ra-ittut f-ddunit? 8 skarat afulki baš a-iban is-tflm ma-yʷh̬šnn. 9 a-ur-ttinim i-ngratun ‹nkkʷni nga tarwa n-ibrahim,› ašku rad-awn-iniġ, rbbi iẓḍar a-d-issnkr tarwa i-ibrahim ula zġ-iẓran-ad. 10 hay-aglzim ittrs f-uggja n-usġar. kud tasġart nna-ur-yakkan lġllt imimn, ra-stt-ibbi iluḥ-tt-in ġ-lɛafit. 11 nkki ar-kʷn-ssddamġ ġ-waman baš a-tmlm is-tflm lh̬ʷšant-nnun, walaynni yugʷr-iyi ġwalli ra-d-yašk tigira-nu, ur-sthllaġ ad-asiġ turẓiyin-ns. ra-kʷn-issddm ntta s-rruḥ lqudus d-lɛafit. 12 yasi tazzrt a-izuzzr, issmun-d irdn-ns ġ-uḥanu, ijdr alim s-lɛafit lli-ur-sar-ih̬sin.» 13 ġ-uwssan-an a-ġ-d-yuška yasuɛ zġ-tmazirt n-jalil s-wasif n-urdun baš a-iddm f-ufus n-yuḥanna. 14 ur-iri yuḥanna a-t-issddm. yini-as: «ma-s-d-dari-tuškit a-k-ssddmġ? nkkin a-iḥtajjan ad-ddmġ f-ufus-nnk.» 15 imma yasuɛ inna-yas: «a-yili ġilad ġmklli nniġ, ašku ġmkad a-s-ra-nssafu kullu ma-irḍan rbbi.» ġakudan iqbl yuḥanna awal-ns 16 issddm-t ġ-wasif. ġir inkr-d yasuɛ zġ-waman s-rẓmn ignwan, iẓr rruḥ n-rbbi igguz-d zund yan-utbir ittrs-d fllas. 17 isawl-d yan-wawal zġ-ignwan yini: «ġwad iga iwi iɛzzan. frḥġ srs bahra.»

matta 4

1 iddu yasuɛ ġakudan, yawi-t rruḥ lqudus s-lh̬la a-t-itarm iblis. 2 kkuẓ id-mraw n-wass a-yaẓum ġ-iyḍ ula azal, aylliġ iwrri yaġ-t laẓ bahra. 3 yašk-id srs ilmma iblis, yini-as: «iġ-tgit yus n-rbbi, ini i-iẓran-ad ad-wrrin gn aġrum.» 4 irar-as yasuɛ: «han ityara ġ-warra n-rbbi ‹urd aġrum ka-s-a-itddr bnadm, walaynni s-kraygatt awal nna-d-yuškan zġ-dar rbbi.›» 5 yawi-t ilmma iblis s-tmdint n-urušalim, issbidd-t f-iggi n-ukfaf n-tgmmi n-rbbi 6 yini-as: «iġ-tgit yus n-rbbi luḥ-n ih̬f-nnk s-iyzdar, ašku ityara ‹ra-d-yazn lmalayka-ns a-k-gabln. ra-k-asin f-ifassn-nsn baš a-ur-ilkm-uḍar-nnk kra n-uẓru.›» 7 irar-as yasuɛ: «han ityara ‹a-ur-tarmt rbbi sidik.›» 8 yawi-t ilmma iblis issġli-t s-yan-udrar yattuyn, iml-as kullu tiglday n-ddunit ula lmjd-nsnt, 9 yini-as: «rad-ak-fkġ kullu mayad iġ-tḍrt f-ifaddn-nnk tsjdt-iyi.» 10 irar-as yasuɛ: «itti-n zġ-gigi a-šiṭan, ašku ityara ‹rbbi sidik a-mi-ttsjadt, d-nttan waḥdut a-ttɛbadt.›» 11 ifl-t iblis ġakudan, aškin-d dars lmalayka ar-ti-tɛawann. 12 lliġ isfld yasuɛ is-ityamaẓ yuḥanna amsddam ġ-lḥbs, iwrri s-tmazirt n-jalil. 13 lliġ-n-ilkm ur-iqama ġ-naṣira walaynni izri izdġ ġ-tmdint n-kafrnaḥum, tlla ġ-tama n-umda ġ-tsga n-zabulun ula naftali. 14 ġmkan a-s-yuwfa-wawal n-nnabi išaɛya inna: 15 «way-akal n-zabulun d-wakal n-naftali lli-iwalan amda ġ-tsga yaḍni n-urdun. wa-tamazirt n-jalil tazdġt n-ibrraniyn. 16 han ġwin gawrnin ġ-tillas a-iẓran tifawt iggutn. ġwin zdġnin ġ-tmazirt n-umalu l-lmut, ntni a-f-tsfaw tifawt.» 17 ġakudan a-igra yasuɛ ar-itbrraḥ ar-ittini: «flat kullu ma-tskarm yʷh̬šn, ašku takmur-d-tgldit n-ignna.» 18 iftu yasuɛ ġ-tama n-umda n-jalil, iẓr sin aytmatn, simɛan lli-mi-ttinin bṭrus d-gʷmas andraws. ingʷmarn n-islman ad-gan, grn-in ššbkt ġ-umda. 19 isawl srsn yasuɛ yini-asn: «aškad-d munat didi, rarġ-kʷn a-tgm ingʷmarn n-mddn.» 20 ġakudan fln ššbayk-nsn, munn dids. 21 izayd iftu yan imikk s-n-iẓra sin aytmatn yaḍni, yaɛqub yus n-zabdi d-gʷmas yuḥanna. llan ġ-tanawt ntni d-babatsn zabdi ar-tɛdaln ššbayk. iġr-asn yasuɛ, 22 fln-in tanawt ula babatsn ġakudan, munn dids. 23 izayd yasuɛ ar-itkka tamazirt n-jalil kullutt, ar-isslmad ġ-tgʷmma n-tẓallit, ar-itbrraḥ s-lh̬bar ifulkin n-tgldit n-ignna, ar-ijjujji mddn zġ-kraygatt tamaḍunt ula kraygatt aṭṭan nna-gisn-illan. 24 sfldn fllas kullu mddn ġ-tmazirt n-suriyya, awin-as-d kullu ma-ihršn s-mknna tga-tmaḍunt ula aṭṭan, gn-iyt ikušamn nġd imjnan nġd ġwilli issṭar-uslay, ijjujji-tn kullutn. 25 ḍfurn-t mddn ggutnin, uškan-d zġ-tsgiw n-jalil d-tmazirt n-mrawt-tmdinin d-urušalim d-tmazirt n-yudaya ula zġ-tsga yaḍni n-wasif n-urdun.

matta 5

1 lliġ iẓra yasuɛ mddn ggutnin uškan-d s-dars, iġli s-yan-uwrir iskiws, munn-d fllas imḥḍarn-ns. 2 ibdu ar-tn-isslmad yini: 3 «imbarkin ad-gan ġwilli ssḥssanin is-ur-gin yat, ašku ntni a-mi-tlla-tgldit n-ignna. 4 imbarkin ad-gan ġwilli allanin, ašku ntni a-mi-ra-isfiḍ rbbi imṭṭawn-nsn. 5 imbarkin ad-gan ġwilli tṣbarnin, ašku ntni a-ra-išškšm rbbi s-kullu timih̬ar-ns. 6 imbarkin ad-gan ġwilli yaġ laẓ ula irifi i-ma-irḍan rbbi, ašku ntni a-ra-išbɛ. 7 imbarkin ad-gan ġwilli tḥnnunin ġ-wiyyaḍ, ašku ntni a-f-ra-d-iḥnnu rbbi. 8 imbarkin ad-gan ġwilli dar ul iġusn, ašku ntni a-ra-iẓr rbbi. 9 imbarkin ad-gan ġwilli skarnin sslamt, ašku ntni a-ra-ig rbbi d-tarwa-ns. 10 imbarkin ad-gan ġwilli trfufunnin f-ssibt n-ma-irḍan rbbi, ašku ntni a-mi-tlla-tgldit n-ignna. 11 imbarkin a-tgam iġ-kʷn-rgmn mddn ssrfufnn-kʷn inin fllawn kullu ma-yʷh̬šnn s-tkrkas f-ssibt n-ma-tgam winu. 12 thnnayat tfrḥm bahra, ašku tggut lbaraka lli-rad-awn-yili ġ-ignna. han ġmkan ad-ssrfufnn ula lanbiya lli-kʷn-d-zwarnin. 13 «kunni tgam tisnt n-ddunit. walaynni iġ-tlmus tisnt ma-s-ra-stti-tssmarġm? ur-sul-tgi i-yat. ra-stt-in-luḥn mddn ġ-brra akʷln fllas. 14 kunni tgam tifawt n-ddunit. tamdint nna-illan f-iggi n-uwrir ur-tẓḍar a-tntl. 15 ur-a-ssrġan mddn lqndil a-t-in-srsn ġ-ddu lɛbrt, walaynni f-iggi n-mani yattuyn a-f-a-t-in-srasn baš ad-isfiwn kullu ayt-tgmmi. 16 ġmkad a-s-d-iqqan tifawt-nnun a-tisfiw ġ-lgddam n-mddn, baš ad-ẓrn afulki lli-tskarm alġn babatun lli-illan ġ-ignna. 17 «ad-ur-tġalm is-d-uškiġ ad-ssittiġ ššrɛ n-musa ula arratn l-lanbiya. ur-d-uškiġ a-tn-ssittiġ. uškiġ-d a-tn-kmmlġ. 18 lḥqq a-rad-awn-iniġ, kullu mad-qaman ignwan d-wakal ur-ra-yitti kra l-lḥrf nġd kra n-tnqiṭṭ zġ-ššrɛ ard yafu kullu ma-gis-illan. 19 wanna issunfn kra l-luṣit imẓẓin zġ-luṣiyat-ad n-ššrɛ isslmd i-mddn ad-as-anfn, ra-ig nttan wad kullu imẓẓin ġ-tgldit n-ignna. imma wanna iskarn s-luṣiyat-ad isslmd mddn ad-srsnt-skarn, ra-ig nttan wad imqqurn ġ-tgldit n-ignna. 20 rad-awn-iniġ, iġ-ur-trḍim rbbi uggʷar n-imslmdn n-ššrɛ d-ifarisin ur-akkʷ-ra-tiẓḍarm a-tkšmm s-tgldit n-ignna. 21 «tsfldm is-inna musa i-willi zrinin ‹a-ur-tnġt. wanna inġan, ra-fllas-ittut lḥukm.› 22 imma nkki rad-awn-iniġ, kullu wanna ikurhan gʷmas, illa fllas lḥukm. d-wanna irgmn gʷmas iqqan-t-id a-izri zġ-lmḥkama, d-wanna-yas-innan ‹kiyi wašš a-tgit› isthlla lɛafit n-jhnnama. 23 iġ-tiwit kra n-twafka s-tgmmi n-rbbi tswangmd-d is-tskrt kra yʷh̬šnn ġ-gʷmak, 24 fl-n tawafka-nnk ġ-tama n-uẓru n-tġrsi, tddut tṣalḥt d-gʷmak, twrrid-d ilmma tfkt tawafka-nnk i-rbbi. 25 iġ-ak-iṣrḍ kra n-yan, mšaškad-d dids ġ-uġaras ur-ta-tlkimm lmḥkama, a-ur-k-in-idḥi-umṣraḍ-nnk i-lqaḍi, idḥi-k lqaḍi i-umh̬zni, iluḥ-k-in ġ-lḥbs. 26 lḥqq a-rad-ak-iniġ, ur-ra-di-tffuġt zġ-ġin ard tfrut taqaritt iggʷran. 27 «tsfldm is-inna musa ‹a-ur-tznut.› 28 imma nkki rad-awn-iniġ, wanna issmaqqln ġ-kra n-tmġart išthu-tt, han izna srs ġ-uwl-ns. 29 iġ-a-k-tssṭar tiṭ-nnk tafasit, ssukf-tt-id tluḥt-stt. yuf a-k-ih̬ṣṣa yan-ugzzum ġ-ddat-nnk ula a-n-kullu-ttyawgar ddat-nnk ġ-jhnnama. 30 iġ-a-k-issṭar-ufus-nnk afasi, bbi-t tluḥt-t. yuf a-k-ih̬ṣṣa yan-ugzzum ġ-ddat-nnk ula a-kullu-tddu ddat-nnk s-jhnnama. 31 «inna-daġ musa ‹wanna ifran i-tmġart-ns iqqan-t-id ad-as-ifk tabrat l-lfra.› 32 imma nkki rad-awn-iniġ, wanna ifran i-tmġart-ns f-kra yaḍni bla zzna, hati irur-tt a-tznu. d-wanna itahln tanna-d-ifran, han zzna ayn iskr. 33 «tsfldm is-inna musa i-willi zrinin ‹a-ur-tffuġt f-maylli-s-tggullit s-rbbi. illa fllak a-tssafut tagallit-nnk.› 34 imma nkki rad-awn-iniġ, a-ur-ttgallam, la s-ignna ašku iga lɛrš n-rbbi, 35 ula s-ddunit ašku tga aẓru lli-f-isrs iḍarn-ns, ula s-urušalim ašku tga tamdint n-ugllid imqqurn. 36 ula tggullit s-ih̬f-nnk ašku ur-tẓḍart a-trart yan-unẓaḍ a-ig umlil nġd iḍili. 37 illa fllawn a-ig-wawal-nnun ‹iyah› nġd ‹uhu›. aynna tzuydm i-mayan, han iblis a-d-ikka. 38 «tsfldm is-inna musa ‹tiṭ s-tiṭ, ula ah̬s s-wah̬s.› 39 imma nkki rad-awn-iniġ, a-ur-tmmaġm d-yan gigun iskrn ma-yʷh̬šnn. iġ-k-yut yan f-umadl afasi, gllb-as-n aẓlmaḍ. 40 iġ-ak-iṣrḍ yan yiri ad-ak-yawi aqššab, fk-as ula aslham. 41 iġ-k-yumr kra n-yan ad-as-tasit taġawsa-ns yan kilimitr, ddu dids sin. 42 wanna-zgik-iḍalbn, fk-as. d-wanna-d-yuškan ad-as-trḍlt, a-ur-ti-trart bla yat. 43 «tsfldm is-inna musa ‹a-tḥnnut ġ-umddakkʷl-nnk, tkrhut anuwwaš-nnk.› 44 imma nkki rad-awn-iniġ, ḥnnwat ġ-inuwwašn-nnun, tḍalbm rbbi a-irḥm ġwilli-kʷn-ssrfufnnin. 45 ġmkad a-s-ra-tgm zund babatun lli-illan ġ-ignna, ašku ntta ar-d-issaqlay tafukt-ns f-willi ʷh̬šnnin ula f-willi fulkinin, ar-d-yakka anẓar i-willi skarnin s-wawal-ns ula ġwilli ur-srs-skarnin. 46 iġ-a-ttḥnnum ġir ġ-willi gigun tḥnnunin, mal-lbaraka a-rad-awn-yili? is-urd ġmkan ad-skarn ayt-nkkas ula ntni? 47 iġd ġir imddukkʷal-nnun a-da-ttnsallamm, man afulki tskrm uggʷar n-mddn yaḍni? is-urd ġmkan ad-skarn ula ġwilli ur-ssinnin rbbi? 48 imma kunni, illa fllawn a-tfulkim s-ufulki ikmmln, ġmklli kullu ifulki babatun n-ignna.

matta 6

1 «rarat lɛaql a-ur-ttirim a-tskarm ifulkitn-nnun ġ-lgddam n-mddn baš a-kʷn-ẓrn. ašku iġ-a-tskarm ġmkan ur-rad-awn-tili kra l-lbaraka dar babatun lli-illan ġ-ignna. 2 iġ-tfkit i-kra n-umẓluḍ, a-ur-tutt nnaqus baš a-k-ẓrn mddn. han ġmkan ad-skarn ayt-sin-uwdmawn ġ-tgʷmma n-tẓallit ula ġ-tswak baš a-tn-alġn wiyyaḍ. lḥqq a-rad-awn-iniġ, mayan ka-rad-asn-yili. 3 imma kiyi ġakud nna-ra-tfkt i-imẓlaḍ, a-ur-yissan-ufus-nnk aẓlmaḍ ma-iskr-ufasi. 4 akka ġ-tntla, tili-ak lbaraka dar babak lli-itmnadn kullu ma-intln. 5 «iġ-ra-tẓẓallm a-ur-tgm zund ayt-sin-uwdmawn lli-dar-iɛzza ad-tbddadn ar-tẓallan ġ-tgʷmma n-tẓallit ula ġ-gr-tswak baš a-tn-ẓrn mddn. lḥqq a-rad-awn-iniġ, mayan ka-rad-asn-yili. 6 imma kiyi ġakud nna-trit a-tẓẓallt, kšm s-tḥanut-nnk tqqnt tiflut tẓẓallt i-babak lli-intln, ra-k-ibark babak lli-iẓrran ma-intln. 7 ġakud nna-ttẓallam a-ur-tssigatm iwaliwn h̬wanin ġmklli skarn ġwilli tẓallanin i-ilahat yaḍni, ġaln izd s-tuggt n-iwaliwn a-s-rad-asn-sfldn. 8 a-ur-tgm zund ntni, ašku babatun issn ma-kʷn-ih̬ṣṣan ur-ta-yas-ti-tḍalbm. 9 «imma kunni tẓallayat ġmkad: ‹wa-babatnnġ lli-illan ġ-ignna, a-yili luqr i-ism-nnk, 10 tašk-id-tgldit-nnk, yili ma-k-irḍan ġ-ddunit ġmklli illa ġ-ignna. 11 fk-aġ-d ġassad aġrum i-wass-ad, 12 tṣamḥt-aġ f-lh̬ʷšant lli-nskr, ġmklli nṣamḥ i-willi ginnġ skrnin ma-yʷh̬šnn. 13 ssanf-aġ i-ma-rad-aġ-ijllu, tjjnjmt-aġ zġ-iblis.› 14 «iġ-a-ttṣamaḥm i-mddn f-ddnub lli-gigun-skarn, rad-awn-iṣamḥ babatun n-ignna. 15 walaynni iġ-ur-a-ttṣamaḥm i-wiyyaḍ f-ddnub lli-gigun-skarn, ur-rad-awn-iṣamḥ babatun f-ddnub-nnun. 16 «iġ-a-ttaẓumm a-ur-tskarm zund ayt-sin-uwdmawn lli-kkrsnin ignzi-nsn baš ad-ssbayynn i-mddn is-aẓumn. lḥqq a-rad-awn-iniġ, mayan ka-rad-asn-yili. 17 imma kiyi ġakud nna-ttaẓumt sird udm-nnk tsrft azzar-nnk 18 a-ur-yissan yan is-taẓumt abla babak lli-intln. ra-k-ibark babak lli-itmnadn kullu ma-intln. 19 «a-ur-tssmunum ayda ġ-ddunit-ad illiġ ra-ti-tšš-twukka tġwi-t tanigt ġzn-in srs imh̬h̬arn a-t-akʷrn. 20 walaynni ssmunwat-n ayda ġ-ignna illiġ ur-ra-ti-tšš-twukka ula tġwi-t tanigt ula ġzan srs imh̬h̬arn a-t-akʷrn. 21 ašku innaġ illa-wayda-nnk a-ġ-ra-yili-uwl-nnk. 22 «tiṭ n-bnadm a-igan lqndil n-ddat-ns. iġ-tsfaw tiṭ, ra-tili ddat kullutt ġ-tifawt. 23 iġ-ur-tsfaw tiṭ, ra-tili ddat kullutt ġ-tillas. walaynni iġ-th̬si tifawt lli-gik-illan, mnšk a-s-rad-igatnt tillas-nnk. 24 «ur-ra-yiẓḍar yan a-iqasa sin id-sidis. imma ra-ikrhu yan yiri wayyaḍ, nġd ra-ituqqar yan iḥgr wayyaḍ. ur-ra-tiẓḍarm a-tgm ismgan n-rbbi d-win-wayda. 25 «rad-awn-iniġ, a-ur-tasim taġuft i-tudrt-nnun f-ma-ra-tššm ula ma-ra-tsum, ula i-ddat-nnun f-ma-rad-as-tlsm. is-ur-tuf tudrt amššu? is-ur-tuf ddat timlsit? 26 ẓrat igḍaḍ n-ignwan, ur-a-kkrzn ula-da-mggrn ula-da-ssmunun ṣṣabt ġ-iḥuna, walaynni babatun n-ignna ar-asn-yakka amššu lli-ḥtajjan. imma kunni is-ur-dars-tɛzzam uggʷar n-igḍaḍ? 27 ma-iẓḍarn a-izayd tasaɛt i-tudrt-ns s-taġuft lli-yusi? 28 mah̬ aylliġ a-ttasim taġuft f-malssa? ẓrat ijddign n-tagant mamnk a-di-tmġayn. ur-a-kkatn tammara ula-da-ẓṭṭan, 29 walaynni rad-awn-iniġ, suliman s-lhibt n-tgldit-ns ur-jju-ilsi zund yan zġ-ijddign-ad. 30 ar-isslsa rbbi tuga n-tagant lli-itmġayn ġassad ttyawgar-n azkka ġ-takat. is-ur-ra-kʷn-issls ula kunni s-uggʷar? is-ur-tuminm s-rbbi? 31 a-ur-tasim taġuft ula-da-ttinim ‹ma-ra-nšš?› ula ‹ma-ra-nsu?› ula ‹ma-ra-nls?› 32 han ġwilli ur-ssinnin rbbi, tiġawsiwin-an a-s-lhan. imma kunni, babatun n-ignna issn is-tnti-tḥtajjam kullutnt. 33 lhwat zwar s-tgldit n-rbbi ula s-ma-t-irḍan s-awn-izuyd kullu tiġawsiwin-an yaḍni. 34 a-ur-ttasim taġuft i-uzkka, ašku azkka iẓḍar i-taġuft-ns. tqadda-tmmara n-ġassad bla-di-tzuydm tin-uzkka.

matta 7

1 «a-ur-tinim f-yan is-yʷh̬šn, a-ur-fllawn-yini rbbi is-tʷh̬šnm. 2 ašku ġaylli ttinim f-wiyyaḍ a-ra-fllawn-ityawnna, ula lɛbrt lli-s-a-ttɛbbarm i-wiyyaḍ a-s-rad-awn-ityawɛbbar. 3 mah̬ a-n-ttmnadt arftus imẓẓin lli-n-illan ġ-tiṭ n-gʷmak, ur-tt-akkʷ-tiwit ġ-tggjdit lli-illan ġ-tiṭ-nnk? 4 mamnk a-trit a-tinit i-gʷmak ‹adj-iyi ad-ak-d-ssittiġ arftus-an a-k-illan ġ-tiṭ,› imma kiyi tlla-yak-tggjdit ġ-tiṭ? 5 wa-bu-sin-uwdmawn, ssitti zwar taggjdit zġ-tiṭ-nnk, baš a-tẓrt mamnk a-di-tssittit arftus zġ-tiṭ n-gʷmak. 6 «a-ur-takkam i-iḍan ma-igan win rbbi, a-ur-nkrn akʷin-d fllawn. a-ur-ttluḥm ljuhr-nnun ġ-lgddam n-walfan, a-ur-t-aḍḍrn s-iḍarn-nsn. 7 «ḍalbat rbbi rad-awn-ifk, sigglat dars ra-tafm, ssḍuqqrat-n srs rad-awn-irẓm. 8 ašku kullu wanna-t-iḍalbn rad-as-ifk, d-wanna dars isiggiln ra-dars-yaf, d-wanna-n-issḍuqqurn rad-as-irẓm. 9 is-gigun-illa ma-mi-iḍalb yus aġrum ifk-as aẓru? 10 nġd iḍalb-as aslm ifk-as algmmaḍ? 11 ẓrat kunni, wah̬h̬a da-tskarm ma-yʷh̬šnn tissanm a-tfkm timih̬ar fulkinin i-tarwa-nnun. uggʷar n-mayan a-ra-yakka babatun n-ignna ma-ifulkin i-willi-ti-tḍalabnin. 12 skarat d-kullu mddn ġmknna tram a-t-didun-skarn. awal-ad a-issmunn kullu ma-ityaran ġ-ššrɛ ula lanbiya. 13 «kšmat ġ-imi inukman. han yusɛa imi yaḍni lli-itawin s-lhalak, irh̬u-uġaras-ns, iggut ma-gis-ikššmn. 14 walaynni inukma imi lli-itawin s-tudrt, išqu-uġaras-ns, idrus ma-t-itafan. 15 «rarat lɛaql ašku rad-d-darun-aškin kra n-mddn ar-ttinin is-gan lanbiya walaynni ar-sskirkisn. uššann ad-gan, lsn-d srun timlsit n-uwlli baš a-kʷn-ġwin. 16 imma ntni zġ-lġllt-nsn a-zġ-ra-tn-ttissanm, ašku ur-a-yakka-uzggʷar aḍil, ula-da-takka-tskra ikuzarn. 17 tasġart ifulkin ar-tskar lġllt ifulkin. tasġart yʷh̬šnn ar-tskar lġllt yʷh̬šnn. 18 ur-tẓḍar-tsġart ifulkin a-tfk lġllt yʷh̬šnn, ula tẓḍar-tsġart yʷh̬šnn a-tfk lġllt ifulkin. 19 walaynni kraygatt tasġart nna-ur-yakkan lġllt ifulkin, ra-stt-ibbi-ufllaḥ iluḥ-tt-in ġ-lɛafit. 20 ġmkan a-rad-gn ula ntni, zġ-lġllt-nsn a-zġ-ra-tn-ttissanm. 21 «han urd kullu wanna-yyi-ittinin ‹wa-sidi, wa-sidi› a-ra-ikšm s-tgldit n-ignna. ur-ra-srs-ikšm abla ġwilli skarnin ma-ittiri baba lli-illan ġ-ignna. 22 iggut ma-rad-iyi-yini ġ-wass l-lḥsab ‹wa-sidi wa-sidi, ha-yaġ s-ism-nnk a-s-nsawl s-iwaliwn n-rbbi. s-ism-nnk a-s-nssufġ ljnun. s-ism-nnk a-s-nskr kigan d-lmɛjizat.› 23 ġakudan rad-asn-iniġ ‹ur-akkʷ-kʷn-ssinġ. ittiyat-n zġ-gigi kunni lli-iskarn lh̬ʷšant.› 24 «kullu wanna isfldn i-iwaliwn-ad-inu ar-srsn-iskar, irwas argaz iṭṭafn lɛaql, ibna tigmmi-ns f-isli. 25 ar-iṣwaḍ-waḍu ar-iṭṭar-unẓar ingi-d-wasif ar-kkatn tigmmi, walaynni ur-tt-ssḍirn ašku izga llsas-ns f-isli. 26 imma kullu wanna isfldn i-iwaliwn-ad-inu ur-a-srsn-iskar, irwas argaz inufln, ibna tigmmi-ns f-umlal. 27 iṣuḍ-waḍu iḍr-unẓar ingi-d-wasif utn tigmmi tḍr-d, th̬lu kullutt.» 28 lliġ ikmml yasuɛ iwaliwn-ad, ar-bahra-tɛjjabn mddn ġ-ulmmud-ns, 29 ašku ar-srsn-isawal ġmklli dars lḥqq ad-asn-ittini ma-tn-d-iqqann a-t-skarn. ur-igi ntta zund imslmdn-nsn n-ššrɛ.

matta 8

1 lliġ-d-igguz yasuɛ zġ-uwrir, ḍfurn-t mddn ggutnin. 2 yašk-id dars yan-unjdam iḍr-d ġ-lgddam-ns yini-as: «wa-sidi, tẓḍart a-yyi-tssġust iġ-trit.» 3 iggr-as yasuɛ s-ufus-ns yini-as: «riġ nkki. ġus.» yitti zġ-gis ljdam ġakudan iġus. 4 izayd yasuɛ yini-as: «ad-ur-tinit yat i-yan, walaynni ddu tmlt ih̬f-nnk i-unmġur n-tgmmi n-rbbi, tfkt-as tiġrsi lli-f-yuṣṣa musa a-tg tugga i-mddn.» 5 ikšm yasuɛ s-tmdint n-kafrnaḥum. yašk-id dars yal-lqbṭan n-iɛskrin n-rruman, iḍalb-t bahra 6 yini-as: «wa-sidi, ikušm-uh̬ddam-inu, ign ġ-tgmmi ityawmrrat bahra.» 7 yini-as yasuɛ: «ra-n-aškġ jjujjiġ-t.» 8 imma lqbṭan isawl-d yini-as: «wa-sidi, ur-sthllaġ a-tkšmt s-tgmmi-nu, walaynni ini ġir yan-wawal s-ijji-uh̬ddam-inu. 9 ha-yyi ula nkki ar-skarġ s-wawal n-ma-yyi-yugʷrn, ilin iɛskrin ġ-ddu-ufus-inu. iġ-nniġ i-yan ‹ddu› iddu. iġ-nniġ i-wayyaḍ ‹ašk-id› yašk-id. iġ-nniġ i-uh̬ddam-inu ‹skr tawuri-ad› iskr-tt.» 10 lliġ isfld yasuɛ i-mayad itɛjjb, yini i-willi dids munnin: «lḥqq a-rad-awn-iniġ, ur-jju-ufiġ kra n-yan yumnn zund ġwad, ula ġ-gr ayt-rbbi. 11 rad-awn-iniġ, ggutn ibrraniyn lli-ra-d-yašk zġ-ššrq ula lġrb munn-d d-ibrahim d-isḥaq d-yaɛqub f-imnsi imqqurn n-tgldit n-ignna. 12 imma ġwilli-f-iqṣad rbbi ġayd izrin ad-gn ayt-tgldit-ns, ra-tn-iluḥ ġ-tillas aggugnin. ġin a-ġ-rad-allan ar-tgẓaẓn uh̬san-nsn.» 13 yini ilmma yasuɛ i-lqbṭan: «zayd s-tgmmi. rad-ak-yili ġmklli tumnt.» ġakudan a-ijji-uh̬ddam-ns. 14 iftu yasuɛ s-tgmmi n-bṭrus, yaf-n taḍggʷalt n-bṭrus tgn, tuḍn s-tawla. 15 iggr-as i-ufus, titti zgis tawla, tnkr ar-fllas-ttsh̬h̬ar. 16 lliġ-di-truḥ-tdggʷat awin-d i-yasuɛ mddn ggutnin lli-ġ-llan ljnun. ar-zgisn-issufuġ ljnun s-yan-wawal, ijjujji kullu willi uḍnnin. 17 ġmkan a-s-yuwfa-wawal n-nnabi išaɛya inna «nttan a-issittin timuḍan-nnġ, yasi aṭṭan-nnġ.» 18 iẓr yasuɛ mddn ggutnin munn-d fllas, yini i-imḥḍarn-ns f-ad-skrn ad-dids-ssudun s-tsga yaḍni n-umda, 19 s-d-dars-yuška yan-umslmd n-ššrɛ yini-as: «way-amslmd, rad-didk-munġ s-innas ra-tddut.» 20 irar-as yasuɛ yini-as: «ibuġaġ darsn tansiwin-nsn, ula igḍaḍ n-ignwan darsn usudn-nsn, imma yus n-bnadm ur-dars maniġ a-isras agayyu-ns.» 21 isawl-d ilmma yan yaḍni zġ-gr willi dids itmunun yini-as: «wa-sidi, adj-iyi zwar ad-wrriġ ard-n-mḍlġ baba.» 22 imma yasuɛ inna-yas: «ašk-id mun didi. fl ġwilli ur-ṭṭafnin tudrt a-n-mḍln winna-yasn-mmutnin.» 23 ikšm yasuɛ s-tanawt, ssudun dids imḥḍarn-ns. 24 ġakudan inkr-d-waḍu itjhhdn, attuynt taḍangiwin ar-kkatnt tanawt aylliġ a-ttɛmmar s-waman. imma yasuɛ ign. 25 ddun imḥḍarn ssfaqn-t inin-as: «jjnjm-aġ a-sidi. ha-yaġ ra-nhlk.» 26 yini-asn yasuɛ: «mah̬ aylliġ tksuḍm? is-ur-tuminm?» inkr yamr aḍu ula taḍangiwin ad-zgan, s-iwrri-umda ihnna bahra. 27 iḍr-asn lɛjb ar-ttinin: «ma-iga-urgaz-ad aylliġ a-srs-isflid-waḍu ula amda?» 28 lliġ ilkm yasuɛ tamazirt n-gadara ġ-tsga yaḍni n-umda, ffuġn-d dars sin irgazn zġ-gr ismḍal. llan gisn ljnun, šqun bahra. ur-iẓḍar yan a-ik aġaras-an. 29 ġuwwtn s-jjhd inin-as-d: «wa-yus n-rbbi, ma-illan ġ-gratnnġ didk? is-di-tuškit ad-aġ-tssrfufnt ur-ta-d-ilkim-uzmz?» 30 ttyawksa ġin yat-tuwrut iggutn n-walfan, ur-n-bahra-taggug. 31 ḍalbn-t ljnun bahra inin-as: «iġ-aġ-tssufġt, taznt-aġ a-nkšm s-walfan-an.» 32 irar-asn: «zaydat.» ffuġn zġ-irgazn, kšmn s-walfan. tazzl-tuwrut ġakudan s-jjhd zġ-ujarif s-umda, h̬sin-in kullu ġ-waman. 33 rwln imksawn, wrrin s-tmdint, awin lh̬bar f-kullu mayan ula f-ma-ijran i-imjnan. 34 aškin-d kullu ayt-tmdint ad-ẓrn yasuɛ. lliġ-t-in-mnaggarn ḍalbn-t bahra a-iffuġ tamazirt-nsn.

matta 9

1 ikšm yasuɛ s-tanawt iwrri-d s-tsga-yad n-umda, iruḥ-d tamdint lli-ġ-izdġ. 2 aškin-d dars kra n-mddn awin-as-d yan-urgaz ikušmn ign f-imjdin-ns. yasuɛ iẓra mamnk ad-bahra-srs-umnn, isawl s-ukušam yini-as: «thnna a-iwi, ittin fllak ddnub-nnk.» 3 ilin ġin kra n-imslmdn n-ššrɛ, inin d-ih̬f-nsn: «ġwad, awal l-lkufr ayd inna.» 4 imma yasuɛ issn mad-swangmn, yini-asn: «mah̬ aylliġ tudjam iswingimn ʷh̬šnnin ad-kšmn s-ih̬fawn-nnun? 5 ma-gisn-irh̬an, ad-iniġ ‹ittin fllak ddnub-nnk› nġd ad-iniġ ‹nkr ar-ttidut›? 6 imma ġilad rad-awn-mlġ is-dari taẓḍḍart ġ-ddunit ad-ssittiġ ddnub, nkki lli-igan yus n-bnadm.» isawl ilmma s-ukušam yini-as: «nkr, tasit imjdin-nnk, tddut s-tgmmi.» 7 inkr ġakudan iddu s-tgmmi-ns. 8 lliġ-t-ẓran, ġuwḍn mddn-an kullutn ar-talġn rbbi lli-ifkan taẓḍḍart-ad iggutn i-bnadm. 9 iftu yasuɛ zġ-ġin, s-iẓra yan bu-nkkas ism-ns matta, iskiws ġ-illiġ a-tamẓn iqaridn n-nkkas. yini-as yasuɛ: «ašk-id mun didi.» inkr ġakudan imun dids. 10 igawr yasuɛ ġ-tgmmi n-matta, aškin-d id-bu-nkkas ggutnin d-wiyyaḍ ʷh̬šnnin, drun d-yasuɛ d-imḥḍarn-ns. 11 lliġ-t-ẓran ifarisin, sqsan imḥḍarn-ns: «mah̬ aylliġ a-ištta-umslmd-nnun d-ayt-nkkas d-wiyyaḍ ʷh̬šnnin?» 12 imma yasuɛ, lliġ isfld i-mad-nnan irar-asn: «urd ġwilli dusnin a-iḥtajjan aṭbib walaynni ġwilli uḍnnin. 13 zaydat tswangmm ġ-warra n-rbbi lli-innan ‹riġ darun lḥnant, urd tiġrsi.› imma nkki, ur-d-uškiġ a-n-ġrġ i-willi ġalnin is-fulkin, walaynni uškiġ-d a-n-ġrġ i-willi ʷh̬šnnin.» 14 aškin-d imḥḍarn n-yuḥanna amsddam s-dar yasuɛ inin-as: «ar-ntaẓum nkkʷni d-ifarisin. mah̬ aylliġ ur-a-taẓumn imḥḍarn-nnk?» 15 yini-asn: «is-ra-ṭiyyr i-ayt-tmġra d-usli didsn? walaynni rad-d-aškin-uwssan lli-ġ-ra-fllasn-yitti-usli. ġakudan a-rad-taẓumn. 16 ur-illi ma-itggan tadġart n-ttub l-ljdid i-tmlsit taqdimt, ašku ra-tkkis-tdġart l-ljdid zġ-tqdimt, tbbi s-uggʷar. 17 ur-illi ma-itggan aman n-waḍil iktin l-ljdid ġ-ilmawn iqdimn, ašku rad-stġn ilmawn iqdimn, ffin-waman h̬srn ilmawn. walaynni ar-tggan aman n-waḍil l-ljdid ġ-ilmawn l-ljdid. ġmkan a-s-rad-qaman fulkin s-sin.» 18 sul a-isawal yasuɛ s-d-yuška yan-umġar, iḍr-d ġ-dar iḍarn-ns yini-as: «tasaɛt-ad tmmut illi imẓẓin. walaynni ašk-id tgt fllas afus-nnk tddr.» 19 inkr yasuɛ imun dids ntta d-imḥḍarn-ns. 20 tlla ġin yat-tmġart tuḍn, yili-bdda-gis-usggʷrd n-idammn sin d-mraw n-usggʷas. truḥ-d tiġurdin n-yasuɛ tggr i-tama n-tmlsit-ns, 21 tini d-ih̬f-ns: «iġ-n-ggrġ ġir i-tmlsit-ns rad-jjiġ.» 22 igrawl yasuɛ issmaqql gis yini-as: «thnna a-illi, tjjit ġilad ašku tumnt.» ġakudan a-tjji-tmġart. 23 lliġ ilkm yasuɛ tigmmi n-umġar yaf-n ġwilli kkatnin taɛuwwatt d-mddn ggutnin ar-ssġuyyun. 24 yini-asn: «ittiyat. han tafruh̬t ur-tmmut. ġir tgn.» imma ntni ar-gis-ḍṣṣan. 25 lliġ ssufġn mddn-an kullutn, ikšm yasuɛ s-dar-tfruh̬t. yamẓ-as ġ-ufus, tnkr-d. 26 awin ilmma lh̬bar-ns s-tmazirt-an kullutt. 27 iftu yasuɛ zġ-ġin, ḍfurn-t sin ibukaḍn ar-tġuwwatn ar-ttinin: «ḥnnu ginnġ a-yus n-dawd.» 28 lliġ ikšm yasuɛ s-yat-tgmmi ruḥn-t-id ibukaḍn-lli. isqsa-tn: «is-tumnm is-ẓḍarġ ad-skrġ mayad?» inin-as: «numn a-sidi.» 29 iggr i-walln-nsn yini-asn: «ad-awn-yili ma-s-tumnm.» 30 wrrin sfawn ġakudan. yuṣṣa-tn ilmma s-lmɛqul yini-asn: «rarat lɛaql, a-ur-tinim i-yan f-mayad.» 31 imma ntni ddan ar-sawaln f-yasuɛ ġ-tmazirt-an kullutt. 32 ġir ddan ntni s-d-uškan kra n-mddn yaḍni, awin-as-d yan-urgaz aẓnẓum, yili gis yal-ljnn. 33 lliġ-zgis-iffuġ ljnn iwrri-uẓnẓum ar-isawal. ar-tɛjjabn mddn kullutn ar-ttinin: «ur-jju-illi zund mayad ġ-dar ayt-rbbi.» 34 imma ifarisin ar-ttinin: «nttan s-tḥkimt n-ugllid l-ljnun a-s-a-issufuġ ljnun.» 35 ar-itkka yasuɛ kullu timdinin ula iduran, ar-isslmad ġ-tgʷmma n-tẓallit ar-itbrraḥ s-lh̬bar ifulkin n-tgldit n-ignna, ar-ijjujji mddn zġ-kraygatt tamaḍunt ula kraygatt aṭṭan nna-gisn-illan. 36 lliġ imnad ġ-mddn-an ggutnin, qaman gis bahra, ašku iẓra tammara d-taġuft lli-ġ-llan zund ulli bla amksa. 37 yini ilmma i-imḥḍarn-ns: «tggut-tmgra walaynni drusn ih̬ddamn. 38 ḍalbat bu-tmgra a-yazn ih̬ddamn ad-ssmunn tamgra-ns.»

matta 10

1 iġr-d yasuɛ i-imḥḍarn-ns s-sin d-mraw s-dars, ifk-asn taẓḍḍart ad-ssufuġn ljnun ʷh̬šnnin ar-jjujjin kraygatt tamaḍunt ula aṭṭan. 2 ġmkad ad-gan ismawn n-irqqasn s-sin d-mraw: amzwaru simɛan lli-mi-ttinin bṭrus, ntta d-gʷmas andraws, d-yaɛqub yus n-zabdi, ntta d-gʷmas yuḥanna, 3 d-filibbus, d-bartulamaws, d-tuma, d-matta lli-sttin-ikkan iga bu-nkkas, d-yaɛqub yus n-ḥalfa, d-taddaws, 4 d-simɛan awaṭani, ntni d-yahuda ish̬aryuṭ lli-ra-izznz yasuɛ tigira. 5 ġakudan a-yuzn yasuɛ irqqasn-ns s-sin d-mraw yuṣṣa-tn: «a-ur-tddum s-tmizar yaḍni ula tkšmm s-tmdinin n-samira. 6 walaynni ddwat dar-uwlli n-tuwrut ijlan lli-igan ayt-rbbi, 7 ar-ttbrraḥm ġ-uġaras ar-ttinim ‹takmur-d-tgldit n-ignna.› 8 jjujjiyat imuḍan-nsn, ar-tssnkarm ġwilli mmutnin, ar-tssġusm injdamn, ar-tssufuġm ljnun. akkayat bla-da-ttamẓm yat, ašku tumẓm bla tfkam yat. 9 a-ur-tawim urġ ula nnuqrt ula anas ġ-ubkkas-nnun. 10 a-ur-tasim aqʷrab i-uġaras nġd sin iqšban nġd turẓiyin nġd aɛmud, ašku ah̬ddam isthlla amššu-ns. 11 tamdint nna-tlkmm nġd aduwwar, sigglat gis s-manwa gis isthllan, tgawrm dars ar akud nna-ra-tmuddum zġ-ġin. 12 tigmmi nna-s-tkšmm iniyat-asn ‹ad-awn-tili sslamt.› 13 iġ-tt-sthllan ayt-tgmmi-an rad-asn-tili sslamt lli-s-tnnam. iġ-ur-tt-sthllan ur-ra-n-ġin-tqama sslamt-nnun. 14 walaynni innaġ-kʷn-ur-rin mddn ula sfldn s-wawal-nnun, ffuġat zġ-tgmmi-an ula tamdint-an tssusm agdrur n-iḍarn-nnun. 15 lḥqq a-rad-awn-iniġ, ra-išqu ġ-wass l-lḥsab f-ayt-tmdint-an uggʷar n-ayt-sadum ula ayt-ɛamura. 16 «uznġ-kʷn ġilad zund ilqqaġn ġ-gr-uwššann. rarat lɛaql zund algmmaḍ, tzrim s-sslamt zund atbir. 17 rarat lɛaql-nnun zġ-bnadm, ašku ra-kʷn-in-dḥayn s-lmḥkamat, ssġuršn-kʷn ġ-tgʷmma n-tẓallit, 18 jurrn-kʷn s-lgddam l-lḥukkam d-igldan f-ssibt-inu, baš a-flla-takkam tugga i-mddn-an ula i-ayt-tmizar yaḍni. 19 iġ-kʷn-dḥin s-lmḥkama, ad-ur-tasim taġuft f-ma-ra-tinim ula ma-f-ra-tsawlm, ašku rbbi a-rad-awn-iml ġ-tasaɛt-an ma-ra-tinim. 20 urd kunni a-ra-isawal walaynni ra-d-zgigun-isawal rruḥ n-rbbi babatun. 21 ra-yili ma-ra-n-idḥi gʷmas i-lmut, yili ma-ra-n-idḥi yus, nkrn-d tarwa f-ayt-darsn nġn-tn. 22 ra-kʷn-tkrhun kullu mddn f-ssibt n-ma-tgam winu, walaynni wanna ibiddn izga ar isiggʷra ra-injm. 23 iġ-kʷn-ssrfufnn ġ-yat-tmdint, rwlat s-tayyaḍ. lḥqq a-rad-awn-iniġ, ur-ta-ra-tkmmlm tabrraḥt ġ-tmdinin n-ayt-rbbi ard-d-wrriġ nkki lli-igan yus n-bnadm. 24 «amḥḍar ur-yugʷr amslmd-ns. ah̬ddam ur-yugʷr sidis. 25 ra-iqnɛu-umḥḍar iġ-irwas amslmd-ns, iqnɛu-uh̬ddam iġ-irwas sidis. walaynni iġ-a-ttinin mddn f-bu-tgmmi ‹bɛl-zabul› (šiṭan), ur-rad-ḥšmn a-t-inin f-ayt-tgmmi-ns. 26 «a-ur-zgisn-tiksaḍm, ašku kullu ma-irgsn ra-d-iban, d-kullu ma-intln ra-ityawssan. 27 aynna-yawn-nniġ ġ-griyi didun, iniyat-t i-kullu mddn. aynna mi tsfldm ġ-tntla, brrḥat srs f-iggi n-tgʷmma. 28 a-ur-tiksaḍm zġ-willi nqqanin ddat, ašku ur-ẓḍarn ad-hlkn rruḥ. walaynni iksaḍat zġ-ġwalli iẓḍarn a-ihlk rruḥ ula ddat ġ-jhnnama. 29 is-ur-a-nzzan sin-waÿÿawÿn s-yat-tqaritt? walaynni ur-ra-gisn-iḍr yan s-wakal iġ-ur-t-yudji rbbi babatun. 30 imma kunni, zġ-inẓaḍn n-ih̬f-nnun iḥasb-tn babatun. 31 a-ur-tiksaḍm, ašku tɛzzam dars uggʷar n-waÿÿawÿn ggutnin. 32 «wanna ittinin is-iga winu ġ-gr mddn, ula nkki ra-ttiniġ iga winu ġ-dar baba rbbi ġ-ignna. 33 imma wanna ittinin ur-igi winu ġ-gr mddn, ra-ttiniġ ula nkki ur-igi winu ġ-dar baba rbbi ġ-ignna. 34 «a-ur-tġalm is-d-uškiġ ad-skrġ lhna ġ-ddunit. urd lhna a-rad-skrġ walaynni tibḍit. 35 uškiġ-d ad-bḍuġ afruh̬ d-babas, bḍuġ tafruh̬t d-innas, bḍuġ tamġart d-tḍggʷalt-ns. 36 han ayt-tgmmi-nnun a-ra-ig inuwwašn-nnun. 37 wanna ittirin babas nġd innas uggʷar-inu ur-isthlla a-ig winu. wanna ittirin iwis nġd illis uggʷar-inu ur-isthlla a-ig winu. 38 wanna ur-yusin aggjdi-ns imun didi, ur-isthlla a-ig winu. 39 wanna iġwin ġ-tudrt-ns ra-stt-ijlu. imma wanna ijlan tudrt-ns f-ssibt-inu ra-stt-yaf. 40 «wanna-kʷn-iqbln, iqbl-iyi. d-wanna-yyi-iqbln, iqbl ġwalli-yyi-d-yuznn. 41 wanna issbrrkn s-kra n-nnabi f-ssibt n-ma-iga nnabi, lbaraka n-nnabi a-rad-as-yili. d-wanna issbrrkn s-yan irḍan rbbi f-ssibt n-ma-irḍa rbbi, lbaraka n-yan irḍan rbbi a-rad-as-yili. 42 lḥqq a-rad-awn-iniġ, wanna ifkan i-yan ġ-imẓẓiyn-ad a-isu f-ssibt n-ma-iga amḥḍar-inu, wah̬h̬a-yas-ifka ġir yal-lkas n-waman smmiḍnin, rad-as-tili lbaraka-ns.»

matta 11

1 lliġ ikmml yasuɛ iwaliwn-an lli-s-yuṣṣa imḥḍarn-ns s-sin d-mraw, iddu ar-itbrraḥ ar-isslmad ġ-tmdinin n-tmazirt-an. 2 imma yuḥanna amsddam illa ġ-lḥbs. lliġ isfld f-ma-iskar lmasiḥ, yazn kra n-imḥḍarn-ns a-t-sqsan: 3 «izd kiyin a-igan ġwalli ra-d-yašk, nġd a-sul-ntql s-yan yaḍni?» 4 isawl yasuɛ yini-asn: «zaydat tinim i-yuḥanna f-ma-mi-tsfldm ula ma-tẓram. 5 ha-ibukaḍn ar-ttisfiwn, ikušamn ar-fttun, injdamn ar-tġusn, iḍrḍar ar-sflidn, ġwilli mmutnin ar-d-nkkrn ula imẓlaḍ ar-tn-ilkkm lh̬bar ifulkin. 6 ambarki a-iga wanna ur-gigi-yufin ma-f-a-yas-ṭiyyar.» 7 lliġ ftan ntni, isawl yasuɛ f-yuḥanna i-mddn ggutnin lli-d-fllas-munnin. isqsa-tn: «ġakud lliġ a-ttidum s-lh̬la ma-tram a-tẓrm? izd kra n-taẓẓmayt ar-tt-issmussu-waḍu? 8 ma-s-a-ttidum? izd a-tẓrm kra n-urgaz ilsan ibrdan šwanin? han ġwilli dar ibrdan šwanin, ġ-tgʷmma n-igldan a-ġ-llan. 9 walaynni ma-s-a-ttidum? is-urd yan-nnabi a-ttirim a-ti-tẓrm? rad-awn-iniġ, iga yan imqqurn ġ-lanbiya. 10 ašku yuḥanna a-f-ityara ġ-warra n-rbbi ‹hati rad-aznġ arqqas-inu ad-ak-izwur, ijjujad-ak aġaras-nnk.› 11 lḥqq a-rad-awn-iniġ, ur-illi ġ-tarwa n-tmġarin yan yugʷrn yuḥanna amsddam. imma wad kullu imẓẓin ġ-tgldit n-ignna, yugʷr yuḥanna. 12 «zġ-uwssan n-yuḥanna amsddam sul s-ġassad mmaġn mddn ad-kšmn s-tgldit n-ignna, ar-ttirin ayt-imiġ a-stt-ġwin s-jjhd. 13 kkan-ttin lanbiya ula ššrɛ n-musa ar-kullu-malan awal n-rbbi i-mddn aylliġ-d-yuška yuḥanna. 14 walaynni iġ-tram a-tamnm awal-nsn, tissanm izd yuḥanna a-igan ‹nnabi iliyya› lli-s-nnan ra-d-yašk. 15 wanna dar imzgan a-srsn-isflid, illa fllas a-isfld. 16 «walaynni ma-s-rad-awn-ssrwasġ tasut-ad? trwas tarwa lli-skiwsnin ġ-ssuq ar-n-aqran i-imddukkʷal-nsn ar-ttinin 17 ‹nut-awn taɛuwwatt ur-a-ttḥušm, nasi-awn amarg ur-a-tallam.› 18 yuška-d yuḥanna ur-a-ištta ula-da-issa, ar-fllas-ttinin ‹illa gis yal-ljnn.› 19 aškġ-d nkki lli-igan yus n-bnadm ar-šttaġ ar-ssaġ, ar-flla-ttinin ‹ġwad iga bu-udis ig askayri, ig amddakkʷl n-ayt-nkkas d-wiyyaḍ ʷh̬šnnin.› walaynni taḥkimt n-rbbi, kullu willi srs skarnin ar-tt-in-tafan tʷġẓan.» 20 ġakudan ar-itẓi yasuɛ ayt-tmdinin lli-ġ-iskr kigan d-lmɛjizat-ns, ašku ur-rin ad-fln kullu mad-skarn yʷh̬šn. 21 yini-asn: «taguḍi a-rad-awn-yili ay-ayt-kurazin. taguḍi a-rad-awn-yili ay-ayt-bitṣayda. han lmɛjizat lli-skrġ ġ-darun, mrad is-tnt-skrġ ġ-tmdinin n-ṣur d-ṣayda, ikun lsan lh̬iš ġakudan, gn iġd f-ih̬fawn-nsn, fln kullu mad-skarn yʷh̬šn. 22 rad-awn-iniġ, ra-fllawn-išqu-wass l-lḥsab uggʷar n-ayt-ṣur d-ayt-ṣayda. 23 imma kunni ay-ayt-kafrnaḥum, is-tram a-tlkm ignwan? han ra-kʷn-in-iluḥ rbbi ġ-tdrut n-wakal. han lmɛjizat lli-skrġ ġ-darun, mrad is-tnt-skrġ ġ-tmdint n-sadum, ikun tqama sul s-ġassad. 24 rad-awn-iniġ, ra-fllawn-išqu-wass l-lḥsab uggʷar n-ayt-sadum.» 25 iẓẓall yasuɛ ġ-tasaɛt-an yini: «wa-baba, sidis n-ignna d-wakal, ulġġ-k ašku tssntlt tiġawsiwin-ad f-ayt-lɛaql d-lfhmt tssmlt-tnt i-ibujadiyn. 26 ašku ġmkad a-s-trḍit a-baba.» 27 yini ilmma: «ġ-ddu-ufus-inu a-ġ-iga baba kullu ma-illan. ur-illi ma-issnn yus n-rbbi abla babas, ula illa ma-issnn baba abla nkki lli-igan yus d-willi qṣadġ ad-asn-t-mlġ. 28 aškad-d sri, a-kullu willi kkatnin tammara asin taẓayt išqan, ssunfuġ-awn. 29 gat-n fllawn iḥlasn-inu ar-zgigi-ttlmadm, ašku ihnna-uwl-inu iɛmmr s-ṣṣbr, tafm gigi asunfu i-ih̬f-nnun. 30 hati rh̬an iḥlasn-inu, ifssus-usitti lli-rad-flawn-srsġ.»

matta 12

1 yan-wass ġ-uwssan-an, iga ass n-usunfu, ifta yasuɛ ġ-igran ġ-gr imndi. inġ laẓ imḥḍarn-ns, bdun ar-tkkisn tizlfin ar-šttan. 2 ẓrn-tn kra n-ifarisin inin-as-d: «ẓr imḥḍarn-nnk, ar-skarn ġ-wass n-usunfu ġaylli ur-gis-iḥllan.» 3 isawl yasuɛ yini-asn: «is-ur-tġrim f-dawd ma-iskr lliġ-t-bahra-inġa laẓ, ntta d-willi dids munnin? 4 ikšm s-tgmmi n-rbbi išš aġrum lli-ityawfkan i-rbbi, ur-iḥlla a-t-išš ntta ula asmun-ns. ġir inmġurn n-tgmmi n-rbbi a-mi-iḥlla. 5 is-ur-tġrim ġ-ššrɛ n-musa f-mamnk a-th̬damn inmġurn n-tgmmi n-rbbi ġ-wass n-usunfu? walaynni ur-tn-iẓi rbbi f-mayan. 6 imma ġilad rad-awn-iniġ, illa ġid ma-yugʷrn tigmmi n-rbbi. 7 ityara ġ-warra n-rbbi ‹riġ darun lḥnant, urd tiġrsi.› mrad is-tssnm lmɛna n-wawal-an, ikun ur-tḥkamm f-ġwid ur-skirnin kra yʷh̬šnn. 8 imma nkki lli-igan yus n-bnadm, giġ sidis n-wass n-usunfu.» 9 iftu yasuɛ ikšm s-tgmmi n-tẓallit. 10 illa ġin yan-urgaz immut-as-ufus. ilin ula kra n-mddn ran ad-afn ġ-yasuɛ ma-s-a-yas-ṣraḍn. sqsan-t: «is-iḥlla a-tjjujjit ġ-wass n-usunfu?» 11 isawl yasuɛ yini-asn: «is-gigun-illa ma-iṭṭafn alqqaġ iḍr-as-n ġ-ugḍi ġ-wass n-usunfu ifl-t ġin? is-ur-ra-t-id-iġwi yasi-t-id? 12 walaynni iɛzza bnadm dar rbbi uggʷar n-ulqqaġ. hati iḥlla a-nskar afulki ġ-wass n-usunfu.» 13 isawl ilmma s-urgaz-lli yini-as: «mdi-d afus-nnk.» imdi-as-t-id s-ijji idus zund wayyaḍ. 14 ffuġn ifarisin ġakudan, ar-tmšawarn i-ngratsn f-mamnk a-rad-nġn yasuɛ. 15 issn yasuɛ mad-qṣadn, iftu zġ-ġin. ḍfurn-t mddn ggutnin, ijjujji kullu ma-ġ-llant-tmuḍan, 16 yini-asn a-ur-fllas-sawaln. 17 ġmkad a-s-yuwfa ma-inna rbbi ġayd izrin f-imi n-nnabi išaɛya inna: 18 «hay-ah̬ddam-inu lli-ẓliġ. nttan a-dari-iɛzzan, frḥġ srs bahra. ra-t-ɛmmrġ s-rruḥ-inu, ar-itbrraḥ i-kullu ayt-tmizar s-lḥqq lli-rad-asn-yili. 19 ur-ra-itjaḥad ula-da-itġuwwat. ur-ra-itall awal-ns ġ-tswak. 20 taẓẓmayt nna-ibrin, ur-ra-stt-ibbi. ula tiftilt nna-iskarn aggu, ur-ra-stt-issh̬si, ard izzga lḥqq ġ-kraygatt mani. 21 ġ-ism-ns a-ġ-ra-n-rjun kullu ayt-tmizar.» 22 uškan-d kra n-mddn ġ-uwssan-an, awin-as-d yan-urgaz ibukḍn, ig aẓnẓum yili gis yal-ljnn. ijjujji-t yasuɛ, iwrri-uẓnẓum ar-isawal yisfiw. 23 ggutn ġwilli-t-ẓranin, iḍr-asn lɛjb kullutn ar-ssmqsan i-ngratsn ar-ttinin: «izd ġwad a-igan yus n-dawd lli-s-a-ntql?» 24 imma ifarisin, lliġ sfldn f-ma-iskr ar-ttinin: «ġwad, ġir s-tḥkimt n-bɛl-zabul agllid l-ljnun a-s-a-issufuġ ljnun.» 25 imma yasuɛ issn iswingimn-nsn yini-asn: «tagldit nna-itmmaġn d-ih̬f-ns ra-th̬lu. tamdint nġd tigmmi nna-itmmaġn d-ih̬f-ns ur-tẓḍar a-tqama. 26 ula šiṭan, iġ-a-issufuġ šiṭan, hati ar-itmmaġ d-ih̬f-ns. mamnk a-ra-tqama-tgldit-ns? 27 walaynni iġd s-tḥkimt n-bɛl-zabul a-s-a-ssufuġġ ljnun, iniyat-iyi ma-s-a-tn-ssufuġn ayt-darun? ntni a-rad-awn-iml is-tjlam. 28 walaynni iġd s-rruḥ n-rbbi a-s-a-ssufuġġ ljnun, issanat is-d-darun-tuška-tgldit n-rbbi. 29 «ma-iẓḍarn a-ikšm s-tgmmi n-yan idusn a-d-yakʷr ayda-ns iġ-ur-zwar-ikrs ġwalli idusn? iġ-t-ikrs, ġakudan a-rad-as-d-yakʷr ayda-ns. 30 han wanna ur-didi-illin, iga ḍiḍḍ-inu. d-wanna ur-didi-issmunun, ar-izzmzar. 31 f-mayad a-f-rad-awn-iniġ, kullu ddnub n-bnadm ula kullu tirggam nna-s-rgmn rbbi, iẓḍar ad-asn-iṣamḥ fllasn, walaynni yan irggmn rruḥ lqudus ur-sar-as-fllas-iṣamḥ. 32 wanna isawln ġ-yus n-bnadm, iẓḍar rbbi ad-as-iṣamḥ. walaynni yan irggmn rruḥ lqudus, ur-rad-as-iṣamḥ, la ġ-ddunit ula ġ-lih̬rt. 33 «iġ-tfulki lġllt, tissanm is-tfulki-tsġart. iġ-tʷh̬šn lġllt, tissanm is-tʷh̬šn-tsġart. ašku zġ-lġllt-ns a-zġ-a-ttyawssan-tsġart. 34 wa-tarwa n-ifaġrn, mamnk a-ra-tiẓḍarm a-tsawalm s-ufulki d-kunni tʷh̬šnm? hati aynna-s-iɛmmr-uwl a-s-a-d-isawal imi. 35 yan ifulkin, ar-d-issufuġ ma-ifulkin zġ-lh̬zin n-ufulki-ns. imma yan yʷh̬šnn, ar-d-issufuġ ma-yʷh̬šnn zġ-lh̬zin l-lh̬ʷšant-ns. 36 rad-awn-iniġ, rad-rarn mddn lḥsab ġ-wass l-lḥukm f-kraygatt awal ih̬wan lli-s-nnan. 37 f-iwaliwn-nnun a-f-rad-awn-yili rrḍa. f-iwaliwn-nnun a-f-rad-awn-yili lhalak.» 38 sawln-d ilmma kra n-imslmdn n-ššrɛ d-ifarisin inin-as: «way-amslmd, nra a-dark-nẓr kra l-lmɛjizt ad-aġ-tg tamatart n-izd rbbi a-k-id-yuznn.» 39 imma ntta irur-asn: «tasut yʷh̬šnn ifsadn ayad, tḍalb tamatart. ur-rad-as-ttyawfka kra n-tmatart abla tamatart n-nnabi yuna. 40 ġmklli-n-ikka yuna kraḍ-uwssan d-kraḍ-waḍan ġ-waḥlig n-uslm imqqurn, ġmkan a-rad-iyi-ijru ula nkki lli-igan yus n-bnadm. ra-n-kġ kraḍ-uwssan d-kraḍ-waḍan ġ-tdrut n-wakal. 41 walaynni rad-nkrn ayt-ninwa ġ-wass l-lḥsab ġ-gr mddn n-tasut-ad, aštkkan srsn, ašku fln ntni kullu mad-skarn yʷh̬šn ġakud lliġ sfldn i-tbrraḥt n-yuna. imma ġilad illa ġid ma-yugʷrn yuna. 42 ra-tnkr-tgllitt l-ljanub ġ-wass l-lḥsab ġ-gr mddn n-tasut-ad, taštkka srsn, ašku tuška-d nttat zġ-ttmi n-ddunit a-tsfld i-tḥkimt n-suliman. imma ġilad illa ġid ma-yugʷrn suliman. 43 «iġ-iffuġ ljnn zġ-kra n-bnadm, ra-izray ġ-lh̬la ġ-ur-llin-waman, ar-isiggil s-maniġ a-izddġ. iġ-ur-yufi man, 44 ra-yini d-ih̬f-ns: ‹rad-wrriġ s-tgmmi lli-ġ-ttin-kkiġ.› yašk-id yaf-d tigmmi th̬wa ttyaras tngadda. 45 iddu ilmma yawi-d dids ssa l-ljnun yaḍni lli-t-yugʷrn ġ-lh̬ʷšant, kšmn kullutn zdġn ġ-urgaz-an ard iwrri isiggʷra-ns yʷh̬šn f-isizwar-ns. ġmkad a-ra-yili i-tasut-ad yʷh̬šnn.» 46 ar-sul-isawal yasuɛ s-di-tuška innas d-aytmas, biddn-d ġ-brra ḍalbn a-dids-sawln. 47 yini-as-d yan zġ-gr willi-as-sflidnin: «ha-innak d-aytmak biddn-in ġ-brra, ḍalbn a-didk-sawln.» 48 imma ntta inna-yasn: «ma-igan inna ula aytma?» 49 imdi afus-ns s-dar imḥḍarn-ns yini-asn: «ha-inna d-aytma. 50 ašku wanna iskarn ma-ira baba rbbi n-ignna, nttan a-igan gʷma, ig ulltma, ig inna.»

matta 13

1 ġassan iffuġ yasuɛ zġ-tgmmi, iftu igawr ġ-tama n-umda. 2 munn-d fllas mddn ggutnin aylliġ-t-id-iqqan a-ikšm s-yat tanawt. iskiws gis, biddn mddn-an kullutn ġ-tama n-waman. 3 ibdu ar-tn-isslmad s-lmɛni f-kigan d-tġawsiwin. yini-asn: «hay-afllaḥ iffuġ a-n-iluḥ amud. 4 lliġ-t-iluḥ iḍr-n kra ġ-uġaras aškin-d igḍaḍ grun-t. 5 iḍr-n kra ġ-gr iẓran ġ-illiġ idrus-wakal, imġi-d ḥayna ašku ur-t-bahra-idil-wakal. 6 walaynni lliġ-di-tġli tafukt tjdr-t, yiqar ašku ur dars iẓuran. 7 iḍr-n kra ġ-uzggʷar, iġli d-uzggʷar iššqajji-t. 8 iḍr-n kra ġ-wakal ifulkin ifk ṣṣabt. ifk yan miyya, ifk yan sḍiṣ id-mraw, ifk yan kraḍ id-mraw. 9 wanna dar imzgan a-srsn-isflid, illa fllas a-isfld.» 10 aškin-d dars imḥḍarn-ns sqsan-t: «mah̬ aylliġ a-srsn-tsawalt s-lmɛni?» 11 yini-asn yasuɛ: «kunni ityawfka-yawn a-tissanm f-tgldit n-rbbi ma-intln, imma ntni ur-asn-ityawfka. 12 ašku wanna dar illa, rad-as-izayd rbbi, yili-as uggʷar. imma wanna ur-dar-illi, rad-as-ikkis ula maylli dars illan. 13 mayad a-f-a-srsn-sawalġ s-lmɛni. ašku ar-tmnadn ur-a-ẓrran yat, ar-sflidn ur-a-tsllan i-yat ula-da-tfhamn yat. 14 illa gisn ġaylli-f-inna rbbi f-imi n-nnabi išaɛya inna: ‹rad-bahra-tsflidm walaynni ur-ra-tfhmm ma-mi-tsfldm. rad-bahra-ttmnadm walaynni ur-ra-tissanm ma-tmnadm. 15 wrrin mddn-an iqqur ih̬f-nsn, ẓẓayn imzgan-nsn, qqnnt-walln-nsn. ur-rin ad-ẓrnt-walln-nsn ula sfldn imzgan-nsn ula fhmn ġ-ih̬f-nsn. ur-rin ad-d-sri-wrrin a-tn-jjujjiġ.› 16 imma kunni, timbarkiyin ad-gant-walln-nnun ašku ar-ẓrrant. imbarkin ad-gan imzgan-nnun ašku ar-sflidn. 17 lḥqq a-rad-awn-iniġ, ggutn lanbiya d-mddn rḍanin rbbi ẓuẓḍn ad-ẓrn mayd tẓrram walaynni ur-t-ẓrin, ẓuẓḍn ad-sfldn i-mayd mi tsflidm walaynni ur-as-sfldn. 18 «ġmkad a-tga lmɛna n-ufllaḥ. 19 amud lli-iḍrn ġ-uġaras, iga ntta zund yan isfldn i-wawal n-tgldit n-ignna ur-t-ifhim. yašk-id iblis ikkis-as awal lli-illan ġ-ih̬f-ns. 20 imma amud lli-iḍrn ġ-gr iẓran, iga ntta zund yan isfldn i-wawal yamẓ-t ḥayna ifrḥ srs, 21 walaynni ur-ikšim-wawal-an s-uwl-ns. iqama ġir kra n-uwssan ard tili tassast nġd tarfufnt f-ssibt n-wawal s-iknuki. 22 imma amud lli-iḍrn ġ-uzggʷar, iga ntta zund yan isfldn i-wawal, walaynni idda yasi tiġufiwin n-ddunit ilhu s-wayda. ġayan a-iššqajjin awal aylliġ ur-d-yiwi ṣṣabt. 23 walaynni amud lli-iḍrn ġ-wakal ifulkin, iga ntta zund yan isfldn i-wawal ifhm-t, ifk ṣṣabt. ra-yili ma-ifkan miyya, yili ma-ifkan sḍiṣ id-mraw, yili ma-ifkan kraḍ id-mraw.» 24 izayd yasuɛ yut-asn lmɛna-yad yaḍni yini-asn: «tagldit n-ignna tga zund yan-urgaz ifta iluḥ-n amud ifulkin ġ-igr-ns. 25 lliġ ign ġ-iyḍ yašk-id yan-unuwwaš-ns, iluḥ-n wazkkun ġ-gr irdn, iddu ifl-t. 26 lliġ-d-mġin irdn ssufġn tizlfin, imġi didsn wazkkun. 27 aškin-d ih̬ddamn s-dar bab n-igr inin-as: ‹wa-sidi, is-urd amud ifulkin a-tgit ġ-igr-nnk? mani-d-ikka wazkkun-ad?› 28 yini-asn: ‹kra n-unuwwaš a-iskrn ġayad.› inin-as ih̬ddamn: ‹is-trit a-nddu nsussi nssukf wazkkun-an?› 29 irar-asn: ‹uhu, a-ur-tssukfm wazkkun a-ur-imil tssukfm dids irdn. 30 adjat-tn ad-kullu-mqqurn ard truḥ-tmgra. ġakudan rad-iniġ i-išuwwaln: ssmunat-zwar wazkkun tgm-t d-taggʷatin baš a-ijdr, tzaydm ilmma tmgrm irdn tssmunm-tn-d ġ-uḥanu-nu.›» 31 yut-asn lmɛna-yad yaḍni yini-asn: «tagldit n-ignna tga zund yat taqqayt l-lh̬rdl, yiwi-tt yan-urgaz iẓẓu-tt ġ-wakal-ns. 32 nttat tmẓẓi f-kullu taqqayin lli-llanin, walaynni iġ-di-tmġi ra-tagʷr išddran kullutn, twrri tg tasġart. ar-di-ttaškin igḍaḍ n-ignwan ar-zddġn ġ-gr-tṣṭṭwin-ns.» 33 yut-asn-daġ lmɛna-yad yaḍni yini-asn: «tagldit n-ignna tga zund tah̬mirt lli-di-tusi yat-tmġart tg-tt-in ġ-kraṭṭ lɛbrat mqqurnin n-uggurn, tsskti lɛjin kullut.» 34 kullu mayad, s-lmɛni a-s-t-inna yasuɛ i-mddn ggutnin lli-d-fllas-munnin. ur-a-srsn-isawal abla s-lmɛni. 35 ġmkad a-s-yuwfa-wawal n-nnabi lli-innan: «s-lmɛni a-s-rad-asn-sawlġ, mlġ-asn ma-intln zġ-isizwar n-ddunit.» 36 ġakudan ifl yasuɛ mddn-an ikšm s-tgmmi, aškin-d dars imḥḍarn-ns inin-as: «ml-aġ ma-tqṣadt s-lmɛna n-wazkkun ġ-igr.» 37 isawl yasuɛ yini-asn: «ġwalli iluḥn amud ifulkin iga-t yus n-bnadm, 38 igr tga-t ddunit. aqqayn n-wamud ifulkin gan-tn ayt-tgldit n-ignna, imma aqqayn n-wazkkun gan-tn ayt-iblis. 39 anuwwaš lli-tn-in-iluḥn iga-t iblis. tamgra tga isiggʷra n-ddunit, išuwwaln gan lmalayka. 40 ġmklli ssmunn wazkkun a-ijdr ġ-lɛafit, ġmkan a-ra-ijru ġ-isiggʷra n-ddunit. 41 ašku yus n-bnadm ra-yazn lmalayka-ns, ssittin zġ-tgldit-ns kullu ma-issṭarn mddn ula kullu ma-iskarn lh̬ʷšant, 42 luḥn-tn-in ġ-ufarnu l-lɛafit. ġin a-ġ-rad-allan ar-tgẓaẓn uh̬san-nsn. 43 imma ġwilli-f-irḍa rbbi, ġakudan a-rad-isfiwn zund tafukt ġ-tgldit n-babatsn. wanna dar imzgan a-srsn-isflid, illa fllas a-isfld. 44 «tagldit n-ignna tga zund lknz ityawmḍaln ġ-igr, yaf-t-in yan-urgaz iḥḍu-t-daġ. iddu ifrḥ bahra, izznz kullu ma-dars-illan, isġ igr-an. 45 «tagldit n-ignna tga zund ttajr ar-isiggil s-ljuhr iġʷlan. 46 lliġ yufa yat taljuhrt iggut-bahra-watig-ns, iddu izznz kullu ma-dars-illan isġ taljuhrt-an. 47 «tagldit n-ignna tga zund ššbkt, luḥn-tt-in ingʷmarn ġ-umda ssmunn-d gis kraygatt rrhḍ n-islman. 48 lliġ tɛmmr ššbkt awin-tt-id s-wakal, gawrn ar-ẓlayn ġwilli šwanin ar-tn-tgan ġ-tislla, imma ġwilli ʷh̬šnnin luḥn-tn-in. 49 ġmkan a-ra-ijru ġ-isiggʷra n-ddunit. rad-ddun lmalayka ẓlin mddn ʷh̬šnnin zġ-gr willi rḍanin rbbi, 50 luḥn-tn-in ġ-ufarnu l-lɛafit. ġin a-ġ-rad-allan ar-tgẓaẓn uh̬san-nsn.» 51 yini-asn yasuɛ: «is-tfhmm kullu tiġawsiwin-ad ġila?» inin-as: «nfhm-tnt.» 52 izayd yini-asn: «kraygatt amslmd lli-ilmdn f-tgldit n-ignna, iga zund bu-tgmmi lli-d-issufuġn zġ-lh̬zin-ns ma-igan l-ljdid ula ma-igan aqdim.» 53 lliġ ikmml yasuɛ kullu lmɛni-ad, iftu zġ-ġin, 54 iwrri-d s-tmazirt-ns. ar-isslmad ġ-tgmmi n-tẓallit, ar-gis-tɛjjabn mddn ar-ttinin: «argaz-ad, mani-d-kullu-srs-tkka-tḥkimt-ad ula lmɛjizat-ad iskar? 55 is-urd yus n-unjjar ayad? is-urd maryam a-igan innas? is-urd yaɛqub d-yusf d-simɛan d-yahuda a-igan aytmas? 56 is-urd istmas kullutnt ayd-didnnġ-illan ġid? imma kullu mayad, mani-d-srs-ikka?» 57 ntni bzgn fllas. imma yasuɛ inna-yasn: «nnabi nna-illan ar-ti-tuqqarn mddn, walaynni ur-a-ti-tuqqarn ayt-tmazirt-ns d-ayt-tgmmi-ns.» 58 ur-ġin-iskir kra l-lmɛjizat ggutnin, ašku ur-rin ad-srs-amnn.

matta 14

1 ġ-uwssan-an isfld-ugllid hirudus f-kullu ma-iskar yasuɛ. 2 yini fllas i-ih̬ddamn-ns: «yuḥanna amsddam ayad, inkr-d zġ-lmut. mayan a-f-gis-llant lquwwat-ad.» 3 ašku hirudus a-yuznn ad-amẓn yuḥanna krsn-t luḥn-t-in ġ-lḥbs f-ssibt n-hirudiyya tamġart n-gʷmas filibbus. 4 ašku yuḥanna ikka-ttin ar-ittini i-hirudus: «ur-ak-iḥlla a-tawit tamġart n-gʷmak.» 5 yiri hirudus a-inġ yuḥanna walaynni iksuḍ zġ-mddn ašku ar-kullu-ttinin izd yuḥanna yan-nnabi a-iga. 6 walaynni lliġ-d-iruḥ-wass lli-ġ-ilul hirudus, tkšm-n illis n-hirudiyya ar-ttḥuš ġ-lgddam n-hirudus d-willi dids gawrnin, tssfraḥ-t. 7 isawl s-tfruh̬t iggall-as ard-as-ifk aynna tḍalb. 8 tffuġ nttat tsqsa-n innas, twrri-d tini-as: «fk-iyi-d ġ-yat-tqṣriyt ih̬f n-yuḥanna amsddam.» 9 ṭiyyr-as i-ugllid bahra, walaynni f-ssibt n-tgallit lli-s-iggulla ġ-lgddam n-inbgiwn-ns yuṣṣa ad-as-ityawfka. 10 yazn ad-bbin ih̬f n-yuḥanna ġ-lḥbs. 11 awin-d ih̬f-ns ġ-yat-tqṣriyt, ifk-t i-tfruh̬t tawi-t-tfruh̬t i-innas. 12 aškin-d ilmma imḥḍarn n-yuḥanna, awin ddat-ns mḍln-tt-in. ddun inin-t i-yasuɛ. 13 lliġ isfld yasuɛ f-mayd ijran, iftu issudu ġ-yat tanawt s-yan-udġar ġ-ur-illi yan. sfldn mddn is-idda, ftun f-uḍar zġ-iduran-an ḍfurn-t. 14 lliġ iffuġ zġ-tanawt iẓr-n kigan d-mddn, qaman gis bahra, ijjujji-asn imuḍan-nsn. 15 lliġ takmur takʷya n-tafukt aškin-d dars imḥḍarn-ns inin-as: «yaġ-uzal, ur-illi yat ġ-lh̬la-yad. azn mddn ad-ddun s-iduran-an ad-d-sġn mad-šttan.» 16 isawl yasuɛ yini-asn: «ur-tn-d-iqqan ad-ddun. fkat-asn kunni mad-šttan.» 17 inin-as: «ur-darnnġ ġir smmust-tngʷal d-snat-tslmin.» 18 yini-asn: «awiyat-tnd-d s-dari.» 19 yuṣṣa mddn-an ggutnin ad-gawrn ġ-tuga. yasi smmust-tngʷal-lli d-tslmin-lli s-snat, yall alln-ns s-ignwan iškr rbbi. ibbi tingʷal ifk-tnt i-imḥḍarn-ns. bḍun-tnt imḥḍarn f-mddn-an ggutnin. 20 ššn kullu aylliġ šbɛan. ssmunn-d tuffaẓ lli-d-qamanin, ɛmmrn snat d-mrawt n-tasllit. 21 ġwilli ššanin rad-gn ma-itggan smmus id-walf n-urgaz, ilint ula timġarin d-tarwa mẓẓinin. 22 yini yasuɛ ilmma i-imḥḍarn-ns ad-kšmn s-tanawt zwurn-t s-tsga yaḍni n-umda. imma ntta iqama ġin a-imsafaḍ d-mddn. 23 tiġurdin n-ma-imsafaḍ yasuɛ d-mddn-an, iġli s-yan-uwrir waḥdut a-ġin-iẓẓall. ḍrnd-d tillas, sul illa ġin waḥdut. 24 imma imḥḍarn-ns ġ-tasaɛt-an, taggug-n tanawt-nsn f-wakal. ar-tt-kkatnt taḍangiwin, ar-tt-itrara-waḍu tiġurdin. 25 ġakudan ġ-ṭuẓẓunt n-iyḍ yašk-id darsn yasuɛ iftu f-iggi n-waman. 26 lliġ-t-ẓran imḥḍarn-ns ifta f-iggi n-waman iksaḍn bahra, gn taġuyyit inin: «kra n-waġʷẓn ayad.» 27 ġakudan isawl-d yasuɛ yini-asn: «ad-ur-tiksaḍm. thnnayat, nkkin aya.» 28 yini-as bṭrus: «wa-sidi, iġd kiyi ayan, amr-iyi a-n-dark-ftuġ f-iggi n-waman.» 29 yini-as-d: «ašk-id.» iffuġ bṭrus zġ-tanawt iftu f-iggi n-waman s-dar yasuɛ. 30 walaynni iẓra aḍu itjhhd yiksaḍ, s-a-itddm ġ-waman. iġr i-yasuɛ yini-as: «wa-sidi, jjnjm-iyi.» 31 ġakudan imdi-as-n yasuɛ afus-ns, yamẓ gis yini-as: «is-ur-tumint? mah̬ aylliġ tškkat?» 32 ġlin ilmma s-tanawt, ibbi-n-waḍu. 33 sjdn-as ġwilli llanin ġ-tanawt ar-ttinin: «s-ṣṣaḥt kiyi tgit yus n-rbbi.» 34 lliġ bbin amda lkmn tamazirt n-ganisaraṭ. 35 akʷzn-t mddn n-ġin, ssufġn lh̬bar s-kullu tisgiw n-tmazirt-an. ar-as-di-tawin kullu ma-ġ-llant-tmuḍan. 36 ar-zgis-tḍalabn bahra a-yadj imuḍan-nsn ad-as-ggrn, wah̬h̬a ġir i-tama n-tmlsit-ns. kullu mad-as-iggrn ijji.

matta 15

1 aškin-d kra n-ifarisin d-imslmdn n-ššrɛ zġ-tmdint n-urušalim s-dar yasuɛ. sqsan-t: 2 «mah̬ aylliġ a-tffuġn imḥḍarn-nnk zġ-lɛada n-imzwura-nnġ lli-zrinin? ha-ntni ar-šttan bla-da-ssġusn ifassn-nsn s-isirid lli-tn-d-iqqann.» 3 isawl yasuɛ yini-asn: «imma kunni, mah̬ aylliġ a-ttffuġm zġ-luṣit n-rbbi baš a-tskarm s-lɛada-nnun? 4 han rbbi a-innan ‹awi-tt ġ-babak d-innak.› yini-daġ ‹wanna irgmn babas nġd innas illa fllas a-immt.› 5 imma kunni, iġ-inna kra n-yan i-babas nġd innas ‹fkiġ i-rbbi maylli tram ad-awn-t-fkġ,› 6 iġ-inna awal-ad ar-as-ttinim ur-sul-t-ih̬ṣṣa a-stt-itawi ġ-babas. ġmkad a-s-tunfm i-wawal n-rbbi s-lɛada-nnun. 7 wa-id-bu-sin-uwdmawn, s-lḥqq a-s-fllawn-inna rbbi f-imi n-nnabi išaɛya, inna 8 ‹mddn-ad ar-iyi-talġn s-ils-nsn, imma ul-nsn yaggug-n flla. 9 bla lfaytt a-yyi-tɛbadn ašku ur-a-sslmadn ġ-ulmmud-nsn abla tinbaḍin n-bnadm.›» 10 iġr-d yasuɛ i-mddn s-dars yini-asn: «sfldat-iyi a-tissanm. 11 urd maylli ikššmn zġ-imi n-bnadm a-t-issḥramn. walaynni ġaylli-d-itffuġn zġ-imi-ns, nttan a-t-issḥramn.» 12 aškin-d dars ilmma imḥḍarn-ns inin-as: «is-ur-tssint is-tti-tssṭiyyrt i-ifarisin s-wawal-ad?» 13 isawl yasuɛ yini-asn: «ra-yakuf kud asġar nna-ur-iẓẓi baba rbbi n-ignna. 14 ġir thnnayat zġ-gisn. ntni gan ibukaḍn ar-zggurun i-ibukaḍn. iġ-izwar-ubukaḍ i-wayyaḍ ra-n-ḍrn s-sin ġ-ugḍi.» 15 yini-as bṭrus: «ml-aġ ma-tqṣadt s-lmɛna-yad.» 16 irar-asn yasuɛ: «izd ula kunni ur-ta-tfhimm? 17 is-ur-tssinm izd kullu ma-ikššmn zġ-imi n-bnadm ar-izray zġ-waḥlig-ns s-lh̬la? 18 imma ġaylli-d-itffuġn zġ-imi, ul-ns a-d-itkka. nttan a-issḥramn bnadm. 19 ašku zġ-uwl-ns a-zġ-a-di-tffuġn iswingimn ʷh̬šnnin ula tanaġa d-zzna d-lfsad d-tmh̬h̬art d-tugga n-tkrkas d-trggam. 20 ġwid a-issḥramn bnadm. imma yan iššan ur-isird ifassn-ns, ur-ra-t-issḥrm mayan.» 21 inkr yasuɛ iffuġ zġ-tmazirt n-ayt-rbbi iftu s-tsga n-ṣur d-ṣayda. 22 tašk-id dars yat-tmġart ullt-tmazirt-an n-kanɛan, ar-as-di-taqra ar-ttini: «ḥnnu zġ-gigi a-yus n-dawd. ha-illi illa gis yal-ljnn, tmrrt bahra.» 23 imma yasuɛ ifssa, ur-as-inni yat. munn-d ilmma imḥḍarn-ns inin-as: «ssmsr-tt a-sidi, ašku sul-aġ-tḍfar ar-tssġuyyu.» 24 isawl srs yasuɛ yini-as: «ġir ulli n-tuwrut ijlan lli-igan ayt-rbbi a-f-di-tyazanġ.» 25 imma nttat tuška-d tḍr-d ġ-lgddam-ns tini-as: «wa-sidi, ɛawn-iyi.» 26 yini-as: «ur-išwi a-namẓ aġrum n-tarwa, nluḥ-t-in i-iyḍan.» 27 tini-as: «wa-sidi, ula iḍan ar-šttan ibruziyn lli-ṭṭarnin zġ-lmida n-siditsn.» 28 isawl yasuɛ yini-as: «wa-tamġart, tumnt bahra. ad-am-yili ġmklli trit.» tjji illis ġakudan. 29 iftu yasuɛ zġ-ġin izri zġ-tama n-umda n-jalil, iġli s-yan-uwrir igawr gis. 30 munn-d fllas mddn ggutnin, awin-as-d ikušamn d-ibiḍarn d-ibukaḍn d-iẓnẓam d-wiyyaḍ ggutnin, srsn-tn-d ġ-dar iḍarn-ns ijjujji-tn. 31 ar-kullu-tɛjjabn mddn-an lliġ ẓran iẓnẓam ar-sawaln, d-ikušamn ar-tdusn, d-ibiḍarn ar-fttun, d-ibukaḍn ar-ttisfiwn. ar-kullu-talġn rbbi n-ayt-yudaya. 32 iġr-d yasuɛ ilmma i-imḥḍarn-ns s-dars, yini-asn: «ha-mddn-ad qaman gigi bahra, ašku kraḍ-uwssan ayd didi llan, ur-darsn mad-šttan. ur-riġ a-tn-aznġ d-ntni inġa-tn laẓ a-ur-tġašan ġ-uġaras.» 33 inin-as imḥḍarn-ns: «ġir lh̬la ayad. maniġ ra-naf aġrum ma-s-a-nššbaɛ kullu mddn-ad ggutnin?» 34 isqsa-tn yasuɛ: «mnnawt-tngʷal ad-darun?» inin-as: «ssa n-tngʷal d-kra n-tslmin mẓẓinin.» 35 yuṣṣa mddn ad-skiwsn s-wakal 36 yasi ssa n-tngʷal d-tslmin, iškr rbbi ibbi-tnt ifk i-imḥḍarn-ns, bḍun-tnt f-mddn. 37 ššn kullu mddn-an aylliġ šbɛan. ssmunn-d tuffaẓ lli-d-qamanin, ɛmmrn ssa n-tryalin. 38 ġwilli ššanin, kkuẓ id-walf n-urgaz ad-gan, ilint ula timġarin d-tarwa mẓẓinin. 39 inkr yasuɛ ilmma, imsafaḍ d-mddn. ikšm s-tanawt issudu ġ-umda s-tsgiw n-magadan.

matta 16

1 aškin-d kra n-ifarisin d-kra n-mddn l-lmdhb n-iṣadduqin, irin ad-armn yasuɛ. ḍalbn zġ-gis a-iskr kra l-lmɛjizt ad-asn-tg tamatart n-izd rbbi a-t-id-yuznn. 2 imma ntta isawl yini-asn: «ha-kunni ġ-tdggʷat ar-ttinim ‹ra-iṣfu lḥal azkka ašku ẓggʷaġn ignwan.› 3 ula zikk ṣbaḥ ar-ttinim ‹ra-yili-unẓar ġassad ašku ẓggʷaġn imdla ġ-ignwan.› kunni tssnm lmɛni n-ignwan, walaynni ur-akkʷ-tssinm lmɛna n-kullu mayd darun ijran ġ-uwssan-ad. 4 tasut yʷh̬šnn ifsadn ayad, tḍalb tamatart. ur-rad-as-ttyawfka kra n-tmatart abla tamatart n-nnabi yuna.» ifl-tn ilmma iddu. 5 lliġ lkmn tasga yaḍni n-umda ktin-d imḥḍarn ur-didsn-iwin aġrum. 6 yini-asn yasuɛ: «awiyat-stt ġ-ih̬f-nnun, trarm lɛaql zġ-th̬mirt n-ifarisin d-iṣadduqin.» 7 imma ntni ar-ssmqsan i-ngratsn ar-ttinin: «ur-d-niwi aġrum, mayan a-f-inna awal-ad.» 8 issn yasuɛ ma-ttinin, yini-asn: «mah̬ aylliġ a-tssmqsam ġmkad f-uġrum ur-darun-illi? is-ur-tuminm? 9 is-ur-ta-tfhimm? is-ur-di-tswangmm smmust-tngʷal lli-bbiġ i-smmus id-walf, ula mnšk n-tasllit a-tusim n-tuffaẓ? 10 nġd ssa n-tngʷal lli-bbiġ i-kkuẓ id-walf, ula mnšk n-tryalt a-tusim n-tuffaẓ? 11 mah̬ ur-tssinm is-urd aġrum a-f-a-sawalġ lliġ-awn-nniġ ‹rarat lɛaql-nnun zġ-th̬mirt n-ifarisin d-iṣadduqin›?» 12 fhmn imḥḍarn ġakudan is-urd tah̬mirt n-uġrum a-f-asn-inna a-zgis-traran lɛaql walaynni almmud n-ifarisin d-iṣadduqin. 13 izayd yasuɛ iddu s-tsgiw n-qayṣriyya filibbi. isqsa imḥḍarn-ns: «ma-ttinin mddn f-yus n-bnadm? mad-giġ nkki?» 14 sawln imḥḍarn inin-as: «kra ar-ittini tgit yuḥanna amsddam. kra ar-ittini tgit nnabi iliyya. kra ar-ittini tgit irmiyya nġd kra n-yan zġ-lanbiya n-zman.» 15 yini-asn yasuɛ: «imma kunni, ma-flla-ttinim? mad-giġ nkki?» 16 isawl simɛan bṭrus yini-as: «tgit lmasiḥ yus n-rbbi lli-iddrn.» 17 yini-as yasuɛ: «ambarki a-tgit a-simɛan yus n-yuna, ašku urd bnadm ad-ak-imlan mayad, walaynni imla-yak-t baba rbbi lli-illan ġ-ignna. 18 rad-ak-iniġ, kiyi tgit ‹bṭrus›, tgt aẓru lli-f-rad-bnuġ amnaggar-inu, d-ur-sar-t-nrint lquwwat l-lmut. 19 rad-ak-fkġ tisura n-tgldit n-ignna. aynna tkrst ġ-ddunit ityawkras ġ-ignna, d-aynna tfsit ġ-ddunit ityawfsay ġ-ignna.» 20 yuṣṣa imḥḍarn-ns ilmma yini-asn s-lmɛqul: «a-ur-tinim i-yan izd nkkin a-igan lmasiḥ lli-s-a-tqln.» 21 zġ-ġassan a-ibda yasuɛ ar-imala i-imḥḍarn-ns ma-rad-as-ijru, yini-asn: «iqqan-iyi-d ad-dduġ s-tmdint n-urušalim, rfufnġ bahra f-ufus n-imġarn n-tmazirt d-inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-imslmdn n-ššrɛ. ra-yyi-nġn, walaynni wis kraḍ-uwssan ra-d-nkrġ zġ-lmut.» 22 yawi-t ilmma bṭrus a-t-iẓi f-wawal-ad yini-as: «ad-ak-yili lh̬ir a-sidi, ula ijra-yak ġayan.» 23 igrawl-d gis yasuɛ yini-as: «itti-n zġ-gigi a-šiṭan. tabayḍḍrt ad-iyi-tgit. ašku ur-a-tskart s-ma-ira rbbi, walaynni s-ma-ira bnadm ka-s-a-tskart.» 24 izayd yasuɛ isawl s-imḥḍarn-ns yini-asn: «wanna iran a-didi-yili, iqqan-t-id a-ittu ih̬f-ns, yasi aggjdi-ns, imun didi. 25 wanna iran a-ijjnjm tudrt-ns ra-stt-ijlu. imma wanna ijlan tudrt-ns f-ssibt-inu, ra-stt-yaf. 26 ma-ra-yili i-bnadm iġ-iwrri iṭṭaf ddunit kullutt ih̬sr ih̬f-ns? ma-ra-ifk bnadm baš a-ijjnjm ih̬f-ns? 27 imma nkki lli-igan yus n-bnadm rad-d-aškġ s-lmjd n-baba rbbi d-lmalayka-nu, baš ad-rarġ i-kraygatt yan f-ma-iskr. 28 lḥqq a-rad-awn-iniġ, illa ġ-ġwid biddnin ġid ma-ur-ra-immt ard iẓr yus n-bnadm yuška-d ġ-tgldit-ns.»

matta 17

1 zrin sḍiṣ-uwssan, iddu yasuɛ yawi dids bṭrus d-yaɛqub d-gʷmas yuḥanna, ġlin waḥdutn s-yan-uwrir yattuyn. 2 tbddl ssift n-yasuɛ ġ-lgddam-nsn, ar-issmrqiqiy-uwdm-ns zund tafukt, wrrint-tmlsa-ns mllulnt bahra zund tifawt n-wass. 3 ġakudan ẓran nnabi musa ula nnabi iliyya ar-sawaln d-yasuɛ. 4 inkr bṭrus yini-as: «wa-siditnnġ, ifulki a-nili ġid. is-trit ad-awn-nskr kraḍ iḥšaš, yan-nnk d-yan n-musa d-yan n-iliyya?» 5 sul a-isawal s-d-fllasn-tgguz yat-tmdlut issmrġan tdl-tn. isawl-d yan-wawal zġ-tmdlut yini: «ġwad iga iwi iɛzzan. nttan a-s-bahra-frḥġ. sflidat srs.» 6 lliġ sllan imḥḍarn i-mayan ḍrn s-wakal f-uwdmawn-nsn, ggʷdn bahra. 7 imma yasuɛ ifta-d s-darsn isrs fllasn afus-ns yini-asn: «nkrat. ad-ur-tiksaḍm.» 8 lliġ ssmaqqln ur-ẓrin yan, abla yasuɛ waḥdut. 9 lliġ-d-ftan ġ-ugsar n-uwrir, yuṣṣa-tn yasuɛ: «ad-ur-tinim i-yan f-ma-tẓram ard-d-inkr yus n-bnadm zġ-lmut.» 10 sqsan-t imḥḍarn-ns: «mah̬ aylliġ a-ttinin imslmdn n-ššrɛ iqqan-d nnabi iliyya a-d-yašk izwur-d ġwalli igan lmasiḥ?» 11 yini-asn: «s-ṣṣaḥt iliyya a-d-izwarn a-ijjujad kraygatt kra. 12 walaynni rad-awn-iniġ, yuška-d-yad iliyya, ur-t-ukʷzn mddn. skrn srs kullu ġaylli ran. ġmkan a-s-rad-rfufnġ ula nkki lli-igan yus n-bnadm f-ufus-nsn.» 13 ssnn imḥḍarn ġakudan izd yuḥanna amsddam a-f-a-yasn-isawal. 14 lliġ wrrin s-dar mddn yaḍni, yašk-id yan-urgaz iḍr-d ġ-lgddam n-yasuɛ yini-as: 15 «wa-sidi, ḥnnu ġ-iwi. han illa-gis-uslay ar-bahra-itrfufun. mnnawt-twal a-n-iṭṭar ġ-lɛafit ula ġ-waman. 16 iwiġ-t-id i-imḥḍarn-nnk walaynni ur-ẓḍarn ntni a-t-jjujjin.» 17 isawl yasuɛ yini-asn: «wa-tasut-ad ijlan, ur-akkʷ-trit a-tamnt. mnšk a-ra-sul-didun-qamaġ? mnšk a-rad-didun-ṣbrġ? awiyat-t-id s-dari.» 18 yamr ljnn, iffuġ zġ-gis s-ijji-ufruh̬ ḥayna. 19 aškin-d imḥḍarn s-dar yasuɛ waḥdutn sqsan-t: «mah̬ aylliġ ur-nẓḍar nkkʷni a-t-nssufġ?» 20 yini-asn: «ašku idrus liman-nnun. lḥqq a-rad-awn-iniġ, iġ-gigun-illa liman unšk n-taqqayt imẓẓin l-lh̬rdl, ra-tinim i-uwrir-ad ‹itti zġ-ġid s-ġin› ra-iskr s-mad-as-tnnam. ur-ra-yili kra mi ur-tẓḍarm. 21 walaynni wan ljnn-an, ur-ra-itffuġ abla iġ-taẓumm ar-ttḍalabm rbbi.» 22 munn-daġ imḥḍarn d-yasuɛ ġ-tmazirt n-jalil, isawl srsn yini-asn: «nkki lli-igan yus n-bnadm ra-yyi-n-dḥin s-gr ifassn n-mddn 23 nġn-iyi, nkrġ-d ilmma ġ-wis kraḍ-uwssan.» imma ntni ṭiyyr-asn bahra f-ma-inna. 24 ddun ilmma s-tmdint n-kafrnaḥum. aškin-d ġwilli tamẓnin ššrd n-tgmmi n-rbbi, lkmn-d bṭrus inin-as: «is-ur-a-yakka-umslmd-nnun ššrd n-tgmmi n-rbbi?» 25 yini-asn: «ar-t-yakka.» lliġ-d-iruḥ bṭrus tigmmi isawl srs yasuɛ, izwur-as ġ-wawal isqsa-t: «manwi tġalt a-simɛan, ar-zgisn-tamẓn igldan n-ddunit ššrd ula ḍabiyt? izd zġ-tarwa-nsn nġd zġ-wiyyaḍ?» 26 yini-as bṭrus: «zġ-wiyyaḍ.» izayd yasuɛ yini-as: «ula ġmkan ur-illi f-tarwa n-tgldit. 27 walaynni a-stt-ur-nssṭiyyar i-mddn-an. zayd s-umda, tluḥt-n yat tukṭṭ ġ-waman. taslmt tamzwarut nna-di-tumẓt, trẓmt imi-ns ra-n-taft yan-uqarid. awi-t tfrut srs mad-aġ-ḍfarn nkki ula kiyi.»

matta 18

1 aškin-d imḥḍarn s-dar yasuɛ ġ-tasaɛt-an sqsan-t: «ma-ra-ig anmġur ġ-tgldit n-ignna?» 2 iġr-d yasuɛ i-yan-warraw imẓẓin s-dars, yawi-t-id s-wammas-nsn 3 yini-asn: «lḥqq a-rad-awn-iniġ, iġ-ur-tbddilm twrrim tgm zund tarwa mẓẓinin, ur-sar-tkšimm s-tgldit n-ignna. 4 wanna iẓẓimẓin ih̬f-ns zund arraw-ad, nttan a-imqqurn ġ-tgldit n-ignna. 5 d-wanna iqbln yan-warraw imẓẓin zund ġwad s-ism-inu, hati iqbl-iyi. 6 «walaynni wanna issḍrn yan zġ-imẓẓiyn-ad lli-sri-umnnin, yuf-as mrad is-as-ityaggal-uẓru n-uzrg imqqurn ġ-umggrḍ-ns ih̬si-n ġ-tdrut n-umda. 7 taguḍi a-ra-yili i-ddunit f-ssibt n-kullu ma-gis-issṭarn bnadm. iqqan-d-nnit a-yili ma-issṭarn mddn, walaynni taguḍi a-ra-yili i-willi-tn-ssḍrnin. 8 iġ-a-k-issṭar-ufus-nnk nġd aḍar-nnk, bbi-t tluḥt-t-in. yuf-ak a-tkšmt s-tudrt tgit abiḍar nġd bla n-yan-ufus, ula a-dark-ilin sin ifassn d-sin iḍarn ttyawgart-n ġ-lɛafit lli-ur-sar-ih̬sin. 9 iġ-a-k-tssṭar tiṭ-nnk ssukf-tt-id tluḥt-stt-in. yuf-ak a-tkšmt s-tudrt tgit abukaḍ, ula a-dark-ilint snat-walln ttyawgart-n ġ-lɛafit n-jhnnama. 10 awiyat-stt ġ-ih̬f-nnun a-ur-tḥgrm yan ġ-imẓẓiyn-ad. ašku rad-awn-iniġ, lmalayka-nsn ar-n-bdda-tmunun d-baba rbbi lli-illan ġ-ignna. 11 «uškiġ-d nkki lli-igan yus n-bnadm baš ad-jjnjamġ ġwilli jlanin. 12 ma-ra-tinim? ma-ra-iskr yan dar miyya n-ih̬f n-uwlli iġ-as-tjla yat gisnt? is-ur-ra-ifl tẓa n-id-mraw d-tẓa (99) frdnt ġ-iwrar, iddu ar-isiggil s-talli ijlan? 13 rad-awn-iniġ, ġakud nna-stt-yufa ra-srs-ifrḥ uggʷar n-tẓa n-id-mraw d-tẓa lli-ur-jlinin. 14 ġmkad a-ira babatun lli-illan ġ-ignna a-ur-ityawhlak yan ġ-imẓẓiyn-ad. 15 «iġ-gik-iskr gʷmak kra yʷh̬šnn, ddu s-dars tinit-as ma-iskr ġ-grak dids waḥdukn. iġ-srk-isfld, hati trurd-d gʷmak. 16 walaynni iġ-yagʷi a-srk-isfld, ddu dars tis snat-twal, tawit didk yan nġd sin mddn yaḍni ġmklli ityaran baš ‹a-tzga-tġawsa nna-illan s-tugga n-sin nġd kraḍ inagan.› 17 iġ-yagʷi a-srsn-isfld ula ntni, ini-t i-umnaggar n-aytmatn. iġ-yagʷi a-isfld s-umnaggar, ig-iyt dark zund yan ur-akkʷ-yuminn nġd zund yan itamẓn nkkas. 18 «lḥqq a-rad-awn-iniġ, aynna tkrsm ġ-ddunit ityawkras ġ-ignna, d-aynna tfsim ġ-ddunit ityawfsay ġ-ignna. 19 rad-awn-iniġ kra yaḍni, iġ-d-mšaškan sin gigun ġ-ddunit f-kra ḍalbn i-baba rbbi n-ignna, rad-asn-yili. 20 ašku innaġ-d-munn sin nġd kraḍ s-ism-inu, rad-iliġ nkki ġ-wammas-nsn.» 21 yašk-id bṭrus isqsa-t: «wa-sidi, iġ-a-bahra-gigi-iskar gʷma kra yʷh̬šnn, mnnawt-twal a-yyi-d-iqqann ad-as-ṣamḥġ? izd ar ssa n-twal?» 22 isawl yasuɛ yini-as: «urd ssa n-twal a-s-rad-ak-iniġ walaynni ssa n-id-mraw f-ssa n-twal. 23 ašku tagldit n-ignna tga zund yan-ugllid ira a-inḥasab d-ih̬ddamn-ns. 24 lliġ ibda ar-didsn-itnḥasab awin-as-d yan iḍfar-as-ugllid mraw id-walf n-uqarid n-uwrġ. 25 lliġ ur-dars-illi ma-s-a-yas-itrara ġunškan, yamr-ugllid a-inz ntta d-tmġart-ns d-tarwa-ns ula kullu mad-dars-illan, a-zgis-yamẓ ġunšk lli-as-iḍfar. 26 ġakudan iḍr-uh̬ddam-lli ġ-lgddam n-ugllid iḍalb-t bahra yini-as ‹wa-sidi, ṣbr didi, rad-ak-t-id-rarġ kullut.› 27 iḥnnu-gis-ugllid yut f-lḥsab-ns irẓm-as. 28 imma ah̬ddam-an, iffuġ imnaggar yan-uh̬ddam yaḍni, d-nttan iḍfar i-uh̬ddam-an yaḍni miyya n-tqaritt. yamẓ-t zġ-uqrjuḍ yini-as ‹rar-iyi-d mad-ak-ḍfarġ.› 29 iḍr-d-uh̬ddam-an yaḍni ġ-lgddam-ns iḍalb-t bahra yini-as ‹ṣbr didi, rad-ak-t-id-rarġ.› 30 imma ntta yagʷi ad-as-iṣamḥ, iddu iluḥ-t-in ġ-lḥbs ar-d-ifru kullu mad-as-iḍfar. 31 imma ih̬ddamn yaḍni, lliġ ẓran ma-iskr ṭiyyr-asn bahra, ddun s-dar-ugllid inin-as f-kullu ma-ijran. 32 iġr-d-ugllid i-uh̬ddam-lli s-dars yini-as ‹way-ah̬ddam yʷh̬šnn. utġ f-lḥsab-nnk kullut ašku tḍalbt-iyi bahra. 33 is-ur-fllak-illi ula kiyi a-tḥnnut zġ-gʷmak ġmklli zgik ḥnnaġ nkki?› 34 ibzg-fllas-ugllid idḥi-t-in a-irfufn ġ-lḥbs ar-d-ifru kullu mad-as-iḍfar. 35 ġmkan a-ra-iskr baba rbbi n-ignna i-kullu wanna gigun ur-iṣamḥn i-gʷmas s-nnit n-uwl-ns.»

matta 19

1 lliġ ikmml yasuɛ ma-ittini i-mddn-an, iffuġ jalil iddu s-tmazirt n-yudaya s-tsga yaḍni n-wasif n-urdun. 2 ḍfurn-t mddn ggutnin ar-ġin-ijjujji imuḍan. 3 aškin-d kra n-ifarisin irin a-t-armn, inin-as: «is-iḥlla a-ifru-urgaz i-tmġart-ns f-ssibt nna-dars-illan?» 4 irar-asn yasuɛ: «is-ur-tġrim f-rbbi mamnk a-ih̬lq bnadm ġ-isizwar? iskr awtm d-tawtmt, 5 yini fllasn ‹mayad a-f-ra-ifl-urgaz babas d-innas imun d-tmġart-ns. hatnin sin rad-wrrin gn yat ddat.› 6 ur-sul-gin sin walaynni yat ddat ad-gan. f-mayan a-f-rad-awn-iniġ, aynna issmun rbbi, a-t-ur-ibḍu bnadm.» 7 sqsan-t ilmma inin-as: «iġ-iga ġmkad, mah̬ aylliġ yuṣṣa musa f-tbrat l-lfra, a-stt-yara-urgaz ifru i-tmġart-ns?» 8 irar-asn yasuɛ: «yudj-kʷn musa a-tfrum i-tmġart-nnun ašku qqurn-uwlawn-nnun, walaynni ur-igi ġmkan ġ-isizwar. 9 rad-awn-iniġ, wanna ifran i-tmġart-ns f-kra yaḍni bla zzna itahl tayyaḍ, hatin izna.» 10 inin-as imḥḍarn: «iġ-iga ġmkad ġ-gr-urgaz d-tmġart-ns, yuf-as a-ur-akkʷ-itahl.» 11 irar-asn yasuɛ: «awal-ad, ur-ra-t-irin abla ġwilli mi ifka rbbi a-t-irin. 12 llan lasbab lli-ur-ra-yadj mddn ad-tahln. kra gisn ilul ġmkan. kra skrn-as mddn ġmkan. kra yagʷi a-itahl ašku ira a-ilhu d-ih̬f-ns ġir s-tgldit n-ignna. wanna iẓḍarn a-iqbl awal-ad, iqbl-t.» 13 aškin-d kra n-mddn ġ-tasaɛt-an awin-d tarwa mẓẓinin, irin yasuɛ a-n-fllasn-isrs ifassn-ns ibark-tn. nkrn imḥḍarn-ns rarn-tn inin-asn: «a-tn-d-ur-tawim.» 14 imma yasuɛ inna-yasn: «adjat tarwa mẓẓinin a-d-dari-aškin. a-tn-ur-tḥṣarm, ašku zund ġwid a-mi-tlla-tgldit n-ignna.» 15 isrs fllasn ifassn-ns. ifl-tn ġakudan iddu s-mani yaḍni. 16 yašk-id yan-uɛyyal s-dar yasuɛ yini-as: «way-amslmd, man afulki a-rad-skrġ baš ad-ṭṭafġ tudrt l-lih̬rt?» 17 isawl yasuɛ yini-as: «mah̬ a-yyi-tsqsat f-ufulki? yan waḥdut a-igan afulki. iġ-trit a-tkšmt s-tudrt, skar s-luṣiyat-ns.» 18 isqsa-t-uɛyyal: «mal-luṣiyat?» yini-as yasuɛ: «‹a-ur-tnġt. a-ur-tznut. a-ur-takʷrt, a-ur-tfkt tugga n-tkrkas.› 19 ‹awi-tt ġ-babak d-innak.› ‹tirit adjar-nnk zund ih̬f-nnk.›» 20 isawl-uɛyyal yini-as: «mayad ar-t-skarġ kullut. ma-yyi-sul-ih̬ṣṣan?» 21 yini-as yasuɛ: «iġ-trit a-tgt wad ikmmln, zayd tzznzt kullu mad-dark-illan, tfkt-t i-imẓlaḍ yili-ak-wayda ġ-ignna. taškid-d ilmma tmunt didi.» 22 lliġ isfld-uɛyyal i-mayad, iddu ṭiyyr-as ašku iggut-wayda-ns. 23 isawl yasuɛ s-imḥḍarn-ns yini-asn: «lḥqq a-rad-awn-iniġ, rad-bahra-išqu i-yan dar iggut-wayda a-ikšm s-tgldit n-ignna. 24 iniġ-awn, ra-irh̬u f-urɛam a-ikšm zġ-tiṭ n-tasmi ula ikšm yan dar ayda iggutn s-tgldit n-rbbi.» 25 lliġ sfldn imḥḍarn i-mayad, ggʷdn bahra, ar-ttinin i-ngratsn: «iġ-iga ġmkad ma-ra-yiẓḍar a-injm?» 26 issmaqql gisn yasuɛ yini-asn: «ġ-dar bnadm ur-iẓḍar a-yili. imma rbbi, ur-illi kra mi ur-iẓḍar a-t-iskr ntta.» 27 isawl bṭrus yini-as: «ha-nkkʷni nfl-n kullu ma-darnnġ-illan, našk-id nmun didk. ma-rad-aġ-yili nkkʷni?» 28 yini-asn yasuɛ: «lḥqq a-rad-awn-iniġ, ġakud lliġ rad-gawrġ nkki lli-igan yus n-bnadm f-lɛrš l-lmjd-inu ġ-ddunit l-ljdid, ra-tgawrm ula kunni lli-didi-itmunun f-sin d-mraw l-lɛrš ar-ttḥkamm f-kullu ayt-rbbi. 29 kullu wanna-n-ifln tigmmi-ns nġd aytmas nġd istmas nġd babas nġd innas nġd tarwa-ns nġd igran-ns f-ssibt-inu, rad-as-yili ma-yugʷrn mayan f-miyya n-twal, iṭṭaf tudrt idumn. 30 walaynni kigan d-imzwura a-ra-iggʷru, d-kigan d-imggura a-ra-izwur.»

matta 20

1 «tagldit n-ignna tga zund yan-urgaz bab n-igr, iffuġ zikk ṣbaḥ a-d-ikru ih̬ddamn i-igr-ns n-waḍil. 2 imšaška-d d-ih̬ddamn ad-asn-ifk yan-uqarid i-wass, yazn-tn ilmma s-igr-ns. 3 iffuġ-daġ ġ-tasaɛt tis tẓa, iẓr wiyyaḍ biddn ġ-tasuqt ur-a-skarn yat. 4 yini-asn: ‹aškad-d th̬dmm ula kunni ġ-igr n-waḍil, rad-awn-fkġ tiġrad nna-yawn-igan.› ddun ula ntni s-igr. 5 iffuġ-daġ ġ-tasaɛt tis snat d-mrawt, ula ġ-tis kraṭṭ n-tdggʷat, iskr-daġ ġmkan. 6 ma-d-yad-truḥ tasaɛt tis smmust n-tdggʷat iddu-daġ s-tasuqt, iẓr kra n-mddn sul biddn ġin. yini-asn: ‹mah̬ aylliġ tbiddm ġid ass kullut ur-a-tskarm yat?› 7 inin-as: ‹ur-aġ-yiwi yan.› yini-asn: ‹wah̬h̬a, aškad-d ula kunni th̬dmm ġ-igr-inu n-waḍil.› 8 lliġ-n-tḍr tafukt isawl bab n-igr s-ungabal-ns yini-as: ‹ġr-d i-ih̬ddamn tfkt-asn tiġrad-nsn, tbdut zġ-willi ggʷranin ġ-twuri ard tlkmt ġwilli zwarnin.› 9 ġakudan uškan-d dars imggura lli-ur-kšimnin ar tis smmust n-tdggʷat, ifk i-kraygatt yan gisn yan-uqarid. 10 aškin-d ilmma ġwilli zwarnin, ġaln is-rad-asn-ifk uggʷar, walaynni ifka-yasn yan-uqarid i-yan zund wiyyaḍ. 11 bdun ar-tngmugn f-bab n-igr 12 inin-as: ‹ġwid ggʷranin ur-h̬dimn ġir yat tasaɛt, walaynni tfkit-asn ġunšk lli-aġ-tfkit nkkʷni lli-iklan ar-nkkat tammara ass kullut ġ-tafukt-ad iḥrran.› 13 irar-asn bab n-igr, yini i-yan gisn: ‹wa-gʷma, ur-ak-ukʷiġ f-yat. is-urd yan-uqarid a-f-d-didi-tmšaškat? 14 amẓ ma-igan winnk tddut. ašku riġ ad-fkġ i-ġwad iggʷran zund kiyi. 15 is-ur-izri ad-skarġ mad-riġ s-ma-igan winu? is-tusit tanuwwašt f-ssibt n-mad-skrġ afulki?›» 16 yini-asn yasuɛ: «ġmkad a-s-rad-zwurn imggura, ggʷrun imzwura.» 17 imun yasuɛ d-uġaras n-tmdint n-urušalim. yawi sin d-mraw n-umḥḍar-ns waḥdutn, isawl srsn ġ-uġaras yini-asn: 18 «sfldat, ra-nddu s-urušalim. imma nkki lli-igan yus n-bnadm, ra-yyi-dḥin s-gr ifassn n-inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-imslmdn n-ššrɛ. rad-flla-ḥkamn s-lmut, 19 fkn-iyi i-ibrraniyn a-gigi-tṭnaẓn ssġuršn-iyi agʷln-iyi f-uggjdi ard mmtġ. walaynni ġ-wis kraḍ-uwssan rad-d-nkrġ zġ-lmut.» 20 tašk-id innas n-tarwa n-zabdi s-dar yasuɛ, nttat d-tarwa-ns s-sin. tknu s-wakal ġ-lgddam-ns tḍalb-t ad-as-ifk kra. 21 irar-as: «ma-trit ad-am-t-fkġ?» tini-as: «fk i-sin tarwa-yad-inu ad-skiwsn yan f-ufasiy-nnk d-yan f-uẓlmaḍ-nnk ġakud lliġ ra-tkšmt s-tgldit-nnk.» 22 isawl yasuɛ yini-asn: «ur-tssinm mayd tḍalbm. is-tẓḍarm a-tsum lkas n-urfufn lli-rad-suġ nkki?» inin-as: «nẓḍar-as.» 23 irar-asn yasuɛ: «s-ṣṣaḥt, lkas lli-rad-suġ nkki ra-ti-tsum kunni, walaynni askiws f-ufasiy-inu ula f-uẓlmaḍ-inu ur-igi winu baš a-t-fkġ abla i-willi-mi-t-iskr baba rbbi.» 24 lliġ sfldn mraw yaḍni i-mayd nnan sin aytmatn-an, bzgn fllasn. 25 imma yasuɛ iġra-yasn-d kullutn yini-asn: «tssnm igldan n-ddunit-ad ar-tḥkamn f-ayt-tmizar-nsn, tissanm inmġurn-nsn ar-tamrn mddn ad-skarn s-iwaliwn-nsn. 26 imma kunni a-ur-yili ġmkan ġ-gratun. wanna iran a-gigun-yimġur, illa fllas a-ig ah̬ddam-nnun. 27 d-wanna gigun iran a-izwur, illa fllas a-ig ismg i-wiyyaḍ. 28 ula nkki lli-igan yus n-bnadm, ur-d-uškiġ ad-flla-th̬damn mddn. uškiġ-d ad-th̬damġ, fkġ tudrt-inu ad-fukkuġ ma-iggutn.» 29 zrin ilmma zġ-tmdint n-ariḥa, ḍfurn-t mddn ggutn. 30 ilin ġin sin ibukaḍn gawrn ġ-tama n-uġaras. lliġ sfldn izd yasuɛ ayd izrin, ar-tġuwwatn ar-ttinin: «wa-yus n-dawd, ḥnnu ginnġ.» 31 akʷin gisn mddn inin-asn ad-fssan. imma ntni zuydn ar-tġuwwatn s-uggʷar ar-ttinin: «wa-sidi, ḥnnu ginnġ a-yus n-dawd.» 32 ibidd yasuɛ iġr-asn-d s-dars yini-asn: «ma-tram ad-awn-t-skrġ?» 33 inin-as: «wa-sidi, a-nisfiw.» 34 qaman ġ-yasuɛ bahra. iggr i-walln-nsn, isfiwn ġakudan. nkrn ḍfurn-t ġ-uġaras.

matta 21

1 akmurn-in s-tmdint n-urušalim. lliġ lkmn awrir n-zzitun ġ-tsga n-bitfaji, yazn yasuɛ sin zġ-imḥḍarn-ns 2 yini-asn: «zaydat s-uduwwar-an l-lgddam-nnun. ra-n-tafm yat-tġiyyult tqqn nttat d-usnus-ns. fsiyat-asn tawim-tn-d s-dari. 3 iġ-kʷn-isqsa kra n-yan, tinim-as ‹ira-tn siditnnġ,› ra-kʷn-yadj a-tn-di-tawim.» 4 ijra kullu mayad baš a-yafu ma-inna rbbi f-ils n-nnabi ġayd izrin inna: 5 «iniyat i-tmdint n-ayt-rbbi, hay-agllid-nnm yuška-d srm. yudr i-ih̬f-ns, ini f-uġiyyul ula f-usnus n-tġiyyult.» 6 ddun imḥḍarn skrn ġmklli-s-asn-inna yasuɛ. 7 awin-d taġiyyult d-usnus, grn-in fllasn islhamn-nsn, ini fllasn yasuɛ. 8 munn-d mddn ggutnin, ar-sswan islhamn-nsn ġ-uġaras. kra gisn ar-d-itbbi tiṣṭṭwin zġ-isġarn, ar-tnt-sswan ġ-uġaras. 9 frḥn bahra ġwilli zwarnin i-yasuɛ ġ-uġaras ula ġwilli-as-ggʷranin, ar-talln awal-nsn ar-ttinin: «huṣanna i-yus n-dawd. ambarki a-iga ġwad-d-yuškan s-ism n-sidi rbbi. huṣanna ġ-ignna yattuyn.» 10 lliġ-n-ilkm yasuɛ urušalim, tqrbl-tmdint kullutt. ar-ssmqsan mddn i-ngratsn: «ma-iga ġwad?» 11 sawln-d kullu willi dids munnin ar-ttinin: «ġwad iga nnabi yasuɛ gu-naṣira ġ-jalil.» 12 ikšm yasuɛ s-tgmmi n-rbbi, inkr ar-zgis-iṭṭay ġwilli gis zznzanin ar-gis-saġn. igllb lmyadi n-willi tṣrrafnin iqaridn, igllb lkʷrasa n-willi zznzanin itbirn. 13 yini-asn: «han ityara ġ-warra n-rbbi ‹tigmmi-nu rad-as-ttinim tigmmi n-tẓallit.› imma kunni, hati trurm-tt tga ifri n-imh̬h̬arn.» 14 aškin-d dars ibukaḍn d-ikušamn ġ-tgmmi n-rbbi, ijjujji-tn. 15 imma inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-imslmdn n-ššrɛ, ṭiyyr-asn bahra lliġ ẓran lmɛjizat lli-iskr, ẓrn tarwa mẓẓinin ar-talln awal-nsn ġ-tgmmi n-rbbi ar-ttinin: «huṣanna i-yus n-dawd.» 16 sawln ilmma s-yasuɛ inin-as: «is-ur-tsfldt i-mayd ttinin mddn-ad?» irar-asn yasuɛ: «sfldġ-asn. imma kunni is-ur-tġrim arra n-rbbi lli-innan ‹tfkit i-iḥšmay d-wazzann a-ki-talġn s-nniyt d-lḥqq›?» 17 ifl-tn ġakudan iffuġ tamdint, iddu s-uduwwar n-bitɛanya ins ġin. 18 zikk ṣbaḥ iwrri-d yasuɛ s-tmdint, yaġ-t laẓ. 19 iẓr-n yat tazart ġ-tama n-uġaras, iftu srs walaynni ur-n-gis-yufi ġir ifrawn. yini-as: «zayd a-ur-sar-gim-tili lġllt.» tiqar tazart ġakudan. 20 lliġ ẓran imḥḍarn-ns mayan, iḍr-asn lɛjb inin: «mamnk a-s-tqqur tazart-ad ḥayna?» 21 isawl yasuɛ yini-asn: «lḥqq a-rad-awn-iniġ, iġ-tumnm bla tškkam ra-tskrm zund mad-skrġ i-tazart-ad, rad-nnit-tskarm uggʷar n-mayad. iġ-tnnam i-uwrir-ad ‹itti zġ-ġid tḍrt-n ġ-umda› rad-as-yili mad-as-tnnam. 22 ġakud nna-ttẓallam rad-awn-yili kullu ma-tḍalbm iġ-nnit-tumnm.» 23 ikšm-daġ yasuɛ s-tgmmi n-rbbi ar-gis-isslmad. aškin-d inmġurn d-imġarn n-tmazirt-an sqsan-t: «ma-k-id-yuznn a-tskart kullu ġayad? awal n-mi ayd-s-a-ti-tskart?» 24 isawl yasuɛ yini-asn: «ula nkki ra-kʷn-sqsaġ yan-usqsi. rarat-iyi-d iniġ-awn ma-yyi-d-yuznn ad-skarġ mayad. 25 yuḥanna, ma-t-id-yuznn a-issddam mddn? izd rbbi nġd bnadm?» bdun ntni ar-ssmqsan i-ngratsn ar-ttinin: «iġ-nenna ‹rbbi a-t-id-yuznn› rad-aġ-yini ‹mah̬ aylliġ ur-tuminm mad-awn-inna?› 26 walaynni iġ-nenna ‹bnadm a-t-id-yuznn› ra-niksaḍ zġ-mddn-an ggutnin, ašku ar-kullu-ttinin izd yuḥanna yan-nnabi a-iga.» 27 sawln ilmma inin-as: «ur-nssin ma-t-id-yuznn.» irar-asn yasuɛ: «ula nkki ur-rad-awn-iniġ ma-yyi-d-yuznn ad-skarġ kullu mayad.» 28 izayd yini-asn: «ma-ra-tinim? ha-yan-urgaz, dars sin tarwa. iftu dar-umzwaru yini-as: ‹zayd a-iwi, th̬dmt ġassad ġ-igr n-waḍil.› 29 imma ntta irur-as: ‹ur-riġ.› ik imikk tʷgraẓ-t f-wawal-an iddu ih̬dm. 30 iftu-urgaz ilmma dar wis sin tarwa-ns, yini-as ġmklli inna i-umzwaru. irar-as yus-lli wis sin: ‹ha-yyi ddiġ a-sidi,› walaynni ur-iddi.» 31 isqsa-tn yasuɛ: «manwa ġ-sin-ad a-iskrn ma-ira babas?» inin-as: «amzwaru.» irar-asn yasuɛ: «lḥqq a-rad-awn-iniġ, ar-kʷn-zggurunt-tmgganin d-ayt-nkkas s-tgldit n-rbbi. 32 yuška-d darun yuḥanna iml-awn aġaras n-ufulki, ur-ti-tuminm. imma ayt-nkkas d-tmgganin, ntni umnn yuḥanna. tẓrm-tn ar-ti-tamnn, sul ur-trim a-ti-tamnm kunni twrrim-d s-uġaras.» 33 yini-asn yasuɛ: «sfldat i-yat lmɛna yaḍni. ha-yan-urgaz iẓẓa aḍil ġ-igr-ns, isslulli-as ifrig iġza agʷḍi i-lmɛṣṣrt ibnu yal-lbrj, ifl-t i-ih̬ʷmmaṣn iftu imuddu. 34 lliġ-d-iruḥ-uzmz l-lġllt, yazn kra n-ih̬ddamn-ns s-dar ih̬ʷmmaṣn ad-as-d-awin ma-t-id-yuškan ġ-lġllt. 35 walaynni ih̬ʷmmaṣn ġwin ih̬ddamn-an, ssġuršn yan gisn, nġn yan, utn yan s-iẓran. 36 yazn-asn ilmma kra n-ih̬ddamn yaḍni uggʷar n-willi zwarnin, skrn-asn ula ntni ġmklli skrn i-imzwura. 37 ġ-isiggʷra yazn-asn yus, yini d-ih̬f-ns ‹rad-uqqrn iwi.› 38 walaynni ih̬ʷmmaṣn-an, lliġ ẓran yus mšawarn i-ngratsn inin ‹ġwad a-ra-iwrt igr. aškad-d a-t-nnġ ig lwrt winnġ.› 39 ġwin-t luḥn-t-in s-brra n-igr nġn-t.» 40 isqsa-tn yasuɛ: «ma-ra-iskr bab n-igr i-ih̬ʷmmaṣn-an ġakud nna-d-iwrri.» 41 inin-as: «ra-ihlk mddn-an ʷh̬šnnin s-yat lmut yʷh̬šnn, ifk igr i-ih̬ʷmmaṣn yaḍni lli-rad-as-yakka lġllt ġ-uzmz-ns.» 42 irar-asn yasuɛ: «is-ur-tġrim ma-ityaran ġ-warra n-rbbi? ‹aẓru lli-n-luḥn ibnnayn, nttan a-iwrrin iga ih̬f n-uġẓu. mayad, sidi rbbi a-t-iskrn. nẓra-t ar-gis-ntɛjjab.› 43 f-mayan a-f-rad-awn-iniġ, ra-kʷn-issufġ rbbi zġ-tgldit-ns, ifk-tt i-mddn yaḍni lli-ra-yakka lġllt-ns. 44 imma aẓru-ad, wanna fllas iḍrn ra-irẓ, d-wanna-f-iḍr ra-t-ilbj d-wakal.» 45 lliġ sfldn inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-ifarisin i-lmɛni-ad, issann izd fllasn a-f-isawl yasuɛ. 46 irin a-t-amẓn walaynni ksuḍn zġ-mddn, ašku ar-kullu-ttinin izd yan-nnabi a-iga.

matta 22

1 isawl-daġ yasuɛ s-lmɛni yini-asn: 2 «tagldit n-ignna tga zund yan-ugllid iskr tamġra i-yus. 3 yazn ih̬ddamn-ns ad-d-ġrn i-willi tyawɛraḍnin, imma ntni ur-rin ad-d-aškin s-tmġra. 4 yazn ilmma kra n-ih̬ddamn yaḍni yuṣṣa-tn ad-inin i-willi tyawɛraḍnin ‹ha-tirmt tujad, ġrsġ i-imugayn ula i-igayzn ḍninin. yujad kullu, aškad-d s-tmġra.› 5 imma ntni rẓmn i-ih̬f-nsn ur-d-uškin, iddu kra s-igran-ns, iddu kra s-twuri-ns, 6 nkrn wiyyaḍ amẓn ih̬ddamn-an ssrfufnn-tn nġn-tn. 7 ṭiyyr-as i-ugllid bahra, yazn imh̬zniyn-ns hlkn imnġan-an, jdrn tamdint-nsn. 8 yini ilmma i-ih̬ddamn-ns ‹tamġra tujad, walaynni ur-tt-sthllan ġwilli mi ɛrḍġ. 9 zaydat ġilad s-iswak, tɛrḍm i-kullu wanna-n-tufam, tawim-tn-d s-tmġra.› 10 ġakudan ffuġn ih̬ddamn s-tswak ssmunn-d kullu ma-n-ufan, gn-iyt wid ʷh̬šnnin ula wid šwanin, aylliġ tɛmmr-tgmmi n-tmġra s-inbgiwn. 11 ikka ma-ikka, ikšm-ugllid a-issmaqql ayt-tmġra, s-n-iẓra yan-urgaz ġ-gratsn ur-ilsi timlsit n-tmġra. 12 isqsa-t-ugllid: ‹wa-gu-darnnġ, mamnk a-di-tkšmt s-ġid bla timlsit n-tmġra?› imma ntta ġir ifssa. 13 yini-ugllid i-ih̬ddamn-ns ‹krfat-t zġ-ifassn ula iḍarn, tluḥm-t-in ġ-tillas aggugnin. ġin a-ġ-rad-allan ar-tgẓaẓn uh̬san-nsn.› 14 han iggut ma-mi-iɛrḍ rbbi, yidrus ma-iẓli ad-gn wins.» 15 ddun ilmma ifarisin ar-tmšawarn i-ngratsn f-mamnk a-rad-ssmuttln yasuɛ f-wawal-ns. 16 aznn-d dars kra n-mddn-nsn d-kra n-imddukkʷal n-ugllid hirudus inin-as: «way-amslmd, nssn izd lḥqq ayd ttinit, ar-tsslmadt aġaras n-rbbi ġmklli iga. ur-a-tskart f-mad-swingimn mddn, ašku ur-a-ttmnadt udmawn n-mddn. 17 imma ġilad ma-ra-tinit? is-iḥlla a-nakka ḍabiyt i-qayṣr nġd uhu?» 18 imma yasuɛ issn tanuwwašt lli-gisn-illan, yini-asn: «wa-id-bu-sin-uwdmawn, mah̬ a-yyi-ttarmm? 19 mlat-iyi-d yan-uqarid n-ḍabiyt.» fkn-as-d yan-uqarid. 20 yini-asn: «win-mit a-iga-uwdm-ad d-ism-ad gis illan?» 21 inin-as: «win qayṣr.» irar-asn yasuɛ: «fkat i-qayṣr ma-igan win qayṣr, tfkm i-rbbi ma-igan win rbbi.» 22 lliġ sfldn i-mayad ar-gis-tɛjjabn, ddun fln-t. 23 aškin-d dars ġassan kra n-iṣadduqin. ntni ġ-lmdhb-nsn ar-ttinin «ur-illi ma-ra-d-inkr zġ-lmut.» sqsan-t: 24 «way-amslmd, inna musa ‹iġ-immut kra n-yan ifl-d tamġart-ns bla tarwa, illa f-gʷmas n-urgaz-an a-stt-itahl a-dids-iskr tarwa f-ism n-gʷmas lli-immutn.› 25 llan darnnġ ssa n-aytmatn. yiwi-umzwaru tamġart immt bla tarwa, ifl tamġart-ns i-gʷmas. 26 immt wis sin bla tarwa ula ntta d-wis kraḍ, aylliġ-tt-iwin kullutn s-ssa ur-d-filn tarwa. 27 ġ-isiggʷra tmmt-tmġart. 28 ini-aġ ġilad, ġ-tnkra lli-ġ-rad-nkrn kullutn, tamġart n-manwa ġ-ssa-yad a-ra-tg? hatti tkka-ttin tga tamġart-nsn kullutn.» 29 isawl yasuɛ yini-asn: «ġayad a-f-tjlam, ašku ur-tssinm arratn n-rbbi ula tssnm taẓḍḍart n-rbbi. 30 ġakud lliġ rad-nkrn ur-ra-tahaln ula-da-tahalnt, walaynni zund lmalayka n-ignna a-rad-gn. 31 imma tankra n-willi mmutnin, is-ur-tġrim ma-fllas-inna rbbi? 32 inna ‹nkki giġ rbbi n-ibrahim, gġ rbbi n-isḥaq, gġ rbbi n-yaɛqub.› awal-an imla-yaġ is-ddrn ntni ġ-lgddam n-rbbi, wah̬h̬a mmutn.» 33 lliġ sfldn mddn-an ggutnin i-mayd inna yasuɛ, tɛjjbn ġ-ulmmud-ns. 34 munn-d fllas ifarisin lliġ sfldn f-mamnk a-issfssa iṣadduqin. 35 inkr yan-umslmd n-ššrɛ zġ-gisn, yiri a-yarm yasuɛ ġ-wawal-ns. isqsa-t: 36 «way-amslmd, mal-luṣit a-kullu-ihiyyan ġ-ššrɛ n-rbbi?» 37 isawl yasuɛ yini-as: «‹a-ttirit rbbi sidik zġ-ttmi n-ih̬f-nnk d-ttmi n-uwl-nnk d-ttmi l-lɛaql-nnk.› 38 h̬tad a-igan luṣit imqqurn ihiyyan. 39 trwas-tt tis snat, ‹a-ttirit adjar-nnk zund ih̬f-nnk.› 40 snat luṣiyat-ad a-igan llsas n-kullu ma-illan ġ-ššrɛ d-warratn l-lanbiya.» 41 ġakudan sul dars qaman ifarisin, isqsa-tn yasuɛ: 42 «ma-ttinim kunni f-walli igan lmasiḥ? tasut n-mi a-zġ-ra-ig?» inin-as: «zġ-tasut n-ugllid dawd.» 43 irar-asn yasuɛ: «imma dawd, lliġ-t-iguwwd rruḥ lqudus a-isawl f-lmasiḥ, ig-t d-sidis 44 inna ‹ha-sidi rbbi inna i-sidi, skiws f-ufasiy-inu ard gġ inuwwašn-nnk ġ-ddu iḍarn-nnk.› 45 ha-dawd s-ih̬f-ns ibdr ġwalli igan lmasiḥ, ig-t d-sidis. mamnk a-ra-ig ġir yan zġ-tasut-ns?» 46 ur-iẓḍar yan ad-as-d-irar awal. zġ-ġassan ur-sul-izɛm yan a-t-isqsa.

matta 23

1 isawl-daġ yasuɛ s-mddn-an ggutnin, ntni d-imḥḍarn-ns yini-asn: 2 «imslmdn n-ššrɛ d-ifarisin, ntni a-dar awal n-musa ar-t-sslmadn. 3 sflidat s-iwaliwn-nsn ar-tskarm s-ma-ttinin, walaynni a-ur-tskarm mad-skarn ašku iskkirn-nsn ur-a-di-tmšaškan d-iwaliwn-nsn. 4 ar-tassn taggʷatin ẓẓaynin ar-tnt-in-srasn f-tġʷraḍ n-mddn. mnšk a-bahra-ẓẓaynt, walaynni imslmdn-an ur-rin a-n-gn ula yan-uḍaḍ ad-asn-ɛawnn. 5 kullu iskkirn-nsn ar-tn-skarn baš a-tn-ẓrn wiyyaḍ. ar-ssimġurn lḥruz n-ignzi-nsn, ar-ssiġzzifn tamiw n-islhamn-nsn. 6 iɛzza darsn ad-tgawarn f-lkʷrasa mqqurnin ġ-imnsiwn, iɛzzu darsn ad-zggurun s-lgddam ġ-tgʷmma n-tẓallit. 7 iɛzzu darsn a-fllasn-tsllamn mddn ġ-laswaq ar-asn-ttinin ‹amslmd›. 8 imma kunni, a-ur-tadjm yan ad-awn-ittini ‹amslmd›, ašku yan-umslmd kad-darun-illan, d-kunni aytmatn a-tgam. 9 a-ur-ttinim i-yan ġ-ddunit-ad ‹baba›, ašku yan babatun kad-darun-illan, a-t-igan d-babatun n-ignna. 10 a-ur-tadjm yan ad-awn-ittini ‹anmġur›, ašku yan-unmġur kad-darun-illan, a-t-igan d-lmasiḥ. 11 wanna gigun imqqurn, nttan a-ra-ig ah̬ddam-nnun. 12 wanna issimġurn ih̬f-ns ra-t-iẓẓimẓay rbbi, imma wanna iẓẓimẓayn ih̬f-ns ra-t-issimġur. 13 «taguḍi a-rad-awn-yili a-imslmdn n-ššrɛ d-ifarisin. ayt-sin-uwdmawn a-tgam. ar-tqqnm imi n-tgldit n-ignna f-mddn, ur-a-di-tkššmm kunni ula-da-ttadjm ġwilli ranin ad-d-kšmn. 14 wa-id-bu-sin-uwdmawn, taguḍi a-rad-awn-yili a-imslmdn n-ššrɛ d-ifarisin. ar-tšttam tigʷmma n-thjjalin, ar-tssiġzzifm tiẓulla-nnun baš a-tssbayynm ih̬fawn-nnun is-tfulkim. f-ġayan a-s-ra-fllawn-ittut lḥukm s-uggʷar. 15 wa-id-bu-sin-uwdmawn, taguḍi a-rad-awn-yili a-imslmdn n-ššrɛ d-ifarisin. ar-ttbbim imdwan d-ikalln baš a-trarm ġir yan s-uġaras-nnun, d-ntta iġ-ti-trurm tsswrrim-t iga yus n-jhnnama uggʷar-nnun s-snat-twal. 16 «taguḍi a-rad-awn-yili a-iguwwadn bukḍnin. ar-ttinim ‹yan iggullan s-tgmmi n-rbbi ur-fllas-illi yat, walaynni yan iggullan s-uwrġ lli-illan ġ-tgmmi n-rbbi iqqan-t-id a-issafu tagallit-ns.› 17 way-inafaln, wa-ibukaḍn, iniyat-iyi ma-yugʷrn, izd urġ nġd tigmmi n-rbbi lli-irurn urġ-an a-ig win rbbi? 18 ar-ttinim ‹yan iggullan s-uẓru n-tġrsi, ur-fllas-illi yat, walaynni yan iggullan s-twafka lli-ittrsn f-uẓru iqqan-t-id a-issafu tagallit-ns.› 19 way-ibukaḍn, ma-yugʷrn, izd tawafka nġd aẓru lli-irurn tawafka-yan a-tg tin rbbi? 20 wanna iggullan s-uẓru n-tġrsi, s-uẓru a-s-iggulla ula s-kullu ma-fllas-illan. 21 d-wanna iggullan s-tgmmi n-rbbi, s-tgmmi a-s-iggulla ula s-rbbi lli-gis-illan. 22 d-wanna iggullan s-ignna, s-lɛrš n-rbbi a-s-iggulla ula s-walli fllas igawrn. 23 «taguḍi a-rad-awn-yili a-imslmdn n-ššrɛ d-ifarisin. ayt-sin-uwdmawn a-tgam. ar-takkam i-rbbi yat zġ-kraygatt mrawt l-liqamt d-lbsbas d-lkmmun, walaynni ar-tettum tinbaḍin timzwura n-ššrɛ zund lḥqq ula laman ula lḥnant. ha-tiġawsiwin-ad a-fllawn-illan a-srsnti-tskarm, bla tflm tiyyaḍ. 24 wa-iguwwadn bukḍnin, ha-kunni ar-tstaym tizit zġ-waman, ar-tṣratm arɛam. 25 wa-id-bu-sin-uwdmawn, taguḍi a-rad-awn-yili a-imslmdn n-ššrɛ d-ifarisin. ar-tssġusm lkas d-tmkilt zġ-brra, imma agʷns iɛmmr s-tmh̬h̬art d-lbaḍl. 26 way-afarisi abukaḍ, ssġus zwar lkas ula timkilt zġ-ugʷns, iġus ilmma ula brra. 27 wa-id-bu-sin-uwdmawn, taguḍi a-rad-awn-yili a-imslmdn n-ššrɛ d-ifarisin. tgam zund imḍḍaln mllulnin s-ljir, ar-tbann zġ-brra is-fulkin, imma agʷns-nsn iɛmmr s-ih̬san n-willi mmutnin d-kullu ma-ijlh̬n. 28 ha-kunni tbanm zġ-brra is-tfulkim, imma agʷns-nnun iɛmmr s-ddnub d-lh̬ʷšant lli-gigun-irgsn. 29 «taguḍi a-rad-awn-yili a-imslmdn n-ššrɛ d-ifarisin. ayt-sin-uwdmawn a-tgam. ar-tbnnum imḍḍaln šwanin i-lanbiya lli-zrinin, ar-tkllum lqubbat n-willi skrnin afulki. 30 ar-ttinim ‹mrad is-nlla nkkʷni ġ-uwssan-an n-imzwura-nnġ, ur-akkʷ-ra-nskr ġmklli skarn ntni, ar-nqqan lanbiya.› 31 walaynni s-wawal-ad a-s-a-takkam tugga f-ih̬fawn-nnun n-is-tgam tarwa n-willi nġanin lanbiya. 32 zaydat tkmmlm ġaylli bdan imzwura-nnun. 33 wa-ilgmmaḍn, wa-tarwa n-ifaġrn, mamnk a-ra-tnjmm zġ-lhalak n-jhnnama? 34 rad-awn-d-aznġ lanbiya d-ayt-lfhmt d-imslmdn, tnġm gisn kra, tagʷlm kra f-uggjdi, tssġuršm kra ġ-tgʷmma n-tẓallit, ar-tn-teṭṭaym zġ-tmdint s-tmdint. 35 kunni a-f-ra-d-tettut lɛqubit f-ssibt n-kullu idammn ġusnin lli-ffinin ġ-ddunit-ad, zġ-idammn n-habil lli-irḍan rbbi ar idammn n-zakariyya yus n-barah̬iyya lli-tnġam ġ-gr-tḥanut tamẓlayt d-udġar n-tġrsi. 36 lḥqq ayd-awn-nniġ, tasut-ad a-f-ra-d-kullu-tettut lɛqubit-an. 37 «wa-urušalim, wa-urušalim, wa-talli inqqan lanbiya n-rbbi ar-tkkatt s-iẓran ġwilli-d-srm-yuzn. mnnawt-twal ad-riġ ad-d-ssmunġ tarwa-nnm ġmklli-di-tssmunu-tfullust ikiyyawn ġ-ddu ifrawn-ns, imma kunni ur-trim. 38 han tigmmi n-rbbi ġ-wammas-nnun rad-kullu-th̬lu. 39 rad-awn-iniġ, ur-ra-yyi-tẓrm-daġ ard tinim ‹ambarki a-iga ġwad-d-yuškan s-ism n-sidi rbbi.›»

matta 24

1 iffuġ yasuɛ zġ-tgmmi n-rbbi iftu. munn dids imḥḍarn-ns, mln-as iġurban mqqurnin n-tgmmi n-rbbi. 2 imma ntta inna-yasn: «kullu mayd ttmnadm, lḥqq a-rad-awn-iniġ, rad-kullu-ityawgar s-wakal. ur-ra-gis-iqama-uẓru f-uẓru.» 3 lliġ iskiws yasuɛ ġ-uwrir n-zzitun aškin-d dars imḥḍarn-ns waḥdutn sqsan-t: «ini-aġ managu a-ra-yili ġayd-s-tnnit? ma-ra-ig tamatart n-is-d-yakmur-wass lli-ġ-ra-di-twrrit kiyi ula isiggʷra n-ddunit?» 4 isawl yasuɛ yini-asn: «awiyat-stt ġ-ih̬f-nnun a-kʷn-ur-ijlu yan. 5 ašku ggutn ġwilli ra-d-yašk asin-d ism-inu, kud yan ar-ittini izd nttan a-igan lmasiḥ. ntni rad-jllun mddn ggutnin. 6 ra-tsfldm f-imaġn ula lh̬barat n-imaġn. rarat lɛaql a-ur-tġuwḍm, ašku iqqan-d a-yili ġayan, walaynni ur-ta-d-iruḥ isiggʷra. 7 ra-di-tnkr-tqbilt s-tqbilt tnkr-d-tgldit s-tgldit, yili-uġni ilint zznzalat ġ-kra n-tmizar. 8 walaynni kullu ġayan iga ġir azbbar amzwaru n-tlalit. 9 «ġakudan ra-kʷn-dḥayn s-lmḥkamat ar-kʷn-ssrfufunn nġn-kʷn. ra-kʷn-tkrhun ġ-kullu timizar n-ddunit f-ssibt n-ma-tgam winu. 10 iggut gigun ma-ra-tut-tbayḍḍrt iḍr ġ-uwssan-an. ra-n-idḥay kra kra, ar-itkrhu kra kra. 11 ggutn id-bu-tkrkas lli-ra-d-yašk ar-ttinin is-gan lanbiya, ar-jllun kigan d-mddn. 12 rad-bahra-ttigat lh̬ʷšant ard idrusn ġwilli dar tqama lḥnant ġ-uwl-nsn. 13 imma wanna ibiddn izga ar isiggʷra ra-injm. 14 ra-ttbrraḥm ġ-kullu ddunit s-lh̬bar ifulkin n-tgldit n-ignna ard lkmnt tugga-nnun kraygatt tamazirt. ġakudan a-ra-d-iruḥ isiggʷra. 15 «ra-tẓrm tajlh̬it lli-ifnnun tnkr ġ-udġar amẓlay n-rbbi, ġmklli inna nnabi danyal ġayd izrin. wanna yaqran, illa fllas a-yissan lmɛna. 16 ġakudan winna llanin ġ-tmazirt n-yudaya, iqqan-tn-d ad-rwln s-idrarn. 17 wanna illan ġ-iggi n-tgmmi, iqqan-t-id a-ur-ikšm a-d-yasi kra. 18 wanna-n-illan ġ-igran, iqqan-t-id a-ur-iwrri tiġurdin a-d-yawi timlsit-ns. 19 rad-bahra-šqun-uwssan-an f-tilli gisn rbbunin ula tilli gisn ssngaynin. 20 ḍalbat i-rbbi a-ur-awn-di-tašk-trula-yan ġ-tgrst ula ġ-wass n-usunfu. 21 ašku ra-tili-tnukmut ġ-uwssan-an, ur-jju-tlli zund nttat zġ-isizwar n-ddunit sul s-ġilad, ula rad-daġ-tili zund nttat. 22 mrad is-ur-issidrus rbbi ussan-an ur-ra-injm yan. walaynni f-ssibt n-mddn-ns lli-iẓli, hati issidrus ussan-an f-ssibt-nsn. 23 «ġakudan iġ-awn-inna kra n-yan ‹ha-lmasiḥ illa ġid› nġd ‹hatin illa ġin› a-t-ur-tamnm. 24 ašku rad-d-nkrn kra n-mddn, kud yan ar-ittini f-ih̬f-ns izd lmasiḥ a-iga nġd kra n-nnabi, walaynni ar-sskirkisn. rad-skarn timitar mqqurnin d-lmɛjizat iġ-ufan ad-jllun ula ġwilli ganin win rbbi. 25 hati nniġ-awn-t ur-ta-ijri. 26 ġakudan iġ-awn-nnan ‹hatin ġ-lh̬la› a-ur-tffuġm s-ġin. iġ-awn-nnan ‹hati ġ-ugʷns n-tgmmi› a-tn-ur-tamnm. 27 ašku ġmklli kkatn-uwsmann ġ-ššrq ar-n-ttisfiwn i-lġrb, ġmkan a-rad-d-aškġ nkki lli-igan yus n-bnadm. 28 innaġ illa miḍrus, a-ġ-a-n-tmunun igadrn. 29 «ġakudan tigira n-tnukmut n-uwssan-an, ra-tllas tafukt, ur-ra-ifaw-wayyur. rad-ḍrn itran zġ-ignwan, tyattaynt tifawin n-ignwan. 30 ġakudan a-ra-di-tban-tmatart n-yus n-bnadm ġ-ignwan, ar-allan kullu imzdġn n-ddunit, ẓrn-iyi ftiġ-d ġ-gr imdla n-ignwan s-lquwwa d-lmjd iggutn. 31 ra-ittut nnffar itjhhdn, aznġ lmalayka-nu ad-ssmunn ġwilli ganin winu zġ-kraygatt tasga, zġ-ttmi n-ddunit ar ttmi yaḍni. 32 «hati tazart a-zġ-ra-tissanm lmɛna. iġ-lggʷiġnt-tṣṭṭwin-ns tssufġ-d tifrawin-ns tissanm is-d-yakmur ṣṣif. 33 ġmkan a-ra-yili. iġ-tẓram kullu timitar-ad s-awn-nniġ, tissanm is-d-yakmur, hatin ġ-imi. 34 lḥqq a-rad-awn-iniġ, ur-ra-tzri tasut-ad ard kullu ijru mayad. 35 rad-ittin ignwan d-wakal, walaynni ur-sar-ittin iwaliwn-inu. 36 walaynni ass-an ula tasaɛt-an, ur-tn-issin yan, la lmalayka n-ignna ula yus n-bnadm. ġir baba lli-illan ġ-ignna, nttan waḥdut a-issnn. 37 «zund ġaylli illan ġ-uwssan n-nuḥ a-ra-yili ġ-uwssan-an ġ-rad-d-aškġ nkki lli-igan yus n-bnadm. 38 ġ-uwssan n-nuḥ, ur-ta-d-ġlin-waman f-ddunit, ar-šttan ar-ssan ar-ttahaln ar-ttahalnt, ar ass lli-ġ-ikšm nuḥ s-wanaw. 39 mddn-an ur-tt-gis-iwin aylliġ ġlin-waman tyawhlakn kullutn. ġmkan a-ra-ijru ġ-wass-an ġ-rad-d-aškġ nkki lli-igan yus n-bnadm. 40 ġakudan rad-ilin sin irgazn ġ-igr, ra-yitti yan iqama yan. 41 rad-ilint snat-tmġarin ar-ẓẓaḍnt s-uzrg, ra-titti yat tqama yat. 42 ḍufat ašku ur-tssinm man ass a-ra-d-yašk siditun. 43 rad-awn-iniġ, mrad is-issn bu-tgmmi man tasaɛt ġ-iyḍ a-ra-d-yašk-umh̬h̬ar, rad-bahra-iḍuf. ur-ra-t-yadj a-inqb tigmmi-ns. 44 ula kunni illa fllawn a-bdda-tujadm, ašku ra-d-yašk yus n-bnadm ġ-kra n-tasaɛt lli-ur-tġalm. 45 «manwa igan ah̬ddam ifulkin bab-lɛaql? nttan a-mi-ra-ifl sidis tigmmi ġ-ddu-ufus-ns, baš a-yakka i-ih̬ddamn yaḍni ad-šttan kraygatt yan ġ-tasaɛt-ns. 46 ambarki a-iga-uh̬ddam nna-mi-d-iwrri sidis yaf-t-id ar-iskar mayan. 47 lḥqq a-rad-awn-iniġ, rad-as-ifl sidis ayda-ns kullut ġ-ddu-ufus-ns. 48 walaynni iġ-yʷh̬šn-uh̬ddam-an yini d-ih̬f-ns ‹imaṭl-n sidi› 49 ar-ikkat ih̬ddamn yaḍni ar-ištta ar-issa d-willi ssnufulnin ih̬fawn-nsn s-tissi, 50 han ra-d-iwrri sidis ġ-yan-wass lli-f-ur-iskir ula yat tasaɛt lli-ur-iġal. 51 ġakudan ra-t-ibri sidis, ig-t-in d-ayt-sin-uwdmawn ġ-illiġ allan ar-tgẓaẓn uh̬san-nsn.»

matta 25

1 «ġ-uwssan-an ra-tg-tgldit n-ignna zund mrawt-tfrh̬in, usint lqnadl ffuġnt a-n-mnaggarnt asli. 2 smmust gisnt gant ist-lɛaql, smmust ur-swangmnt ġ-ma-ra-tnd-d-iqqan. 3 ist-lɛaql, lliġ usint lqnadl-nsnt awint didsnt tabuqqalt n-zzit. imma h̬tilli ur-swangmnin ur-didsnt-iwint zzit. 5 lliġ-n-imaṭl-usli, yawi-tnt iṭs kullutnt gnnt. 6 ġ-ṭuẓẓunt n-iyḍ sfldnt i-kra n-yan yull awal-ns inna ‹hay-asli yuška-d, ffuġamd-d a-t-in-tmnaggarmt.› 7 nkrnt-tfrh̬in kullutnt, ssngaddant tiftilin i-lqnadl-nsnt. 8 inint ilmma h̬tilli ur-swangmnin i-tiyyaḍ ‹fkamt-aġ imikk zġ-zzit-nnunt ašku rad-aġ-h̬sin lqnadl-nnġ.› 9 imma ist-lɛaql nnant-asnt ‹is-rad-aġ-kullu-tuwdu zzit-ad nkkʷninti ula kunninti? zaydamt s-dar id-bu-zzit tsġmd-d ma-kʷnt-ih̬ṣṣan.› 10 ddunt ntnti, s-d-iruḥ-usli. nkrnt h̬tilli ujadnin munnt dids s-tmġra. iqqn-d imi n-tgmmi. 11 aškind-d-tfrh̬in-lli yaḍni ar-aqrant ar-ttinint ‹wa-sidi, wa-sidi, rẓm-aġ.› 12 imma ntta irur-asnd-d ‹lḥqq a-rad-awnt-iniġ, ur-kʷnt-ssinġ.›» 13 izayd yasuɛ yini-asn: «ḍufat ašku ur-tssinm man ass ula man tasaɛt a-rad-d-aškġ. 14 «ra-tg-tgldit n-ignna zund yan-urgaz ira a-imuddu, iġr-d i-ih̬ddamn-ns s-dars, ifl kullu ayda-ns ġ-ifassn-nsn. 15 ifk i-yan smmust luznat n-nnuqrt, ifk i-wayyaḍ snat, ifk i-wayyaḍ yat, kraygatt yan d-ġunšk nna-mi-iẓḍar, iffuġ ilmma imuddu. 16 iddu ġwalli mi ifka smmust luznat n-nnuqrt ar-srsnt-isaġ ar-izznza aylliġ-d-srsnt-irur smmust luznat yaḍni. 17 ġmkad a-iskr ula ġwalli dar snat luznat, irar-d srsnt snat yaḍni. 18 imma ġwalli dar yat luznt idda iġza ġ-wakal iḥḍu nnuqrt n-sidis. 19 izri ma-izrin s-d-iwrri siditsn, inḥasab d-ih̬ddamn-ns. 20 yašk-id ġwalli mi ifka smmust luznat, yasi-d didsnt smmust yaḍni yini-as ‹wa-sidi, ha-smmust luznat lli-dari-tflt, rurġ-d srsnt smmust yaḍni nnigatsnt.› 21 yini-as sidis ‹išwa mayad, ay-ah̬ddam ifulkin iṣlḥn. tskrt ma-k-id-iqqann s-maylli idrusn. imma ġilad rad-flġ ġ-ufus-nnk ma-iggutn. kšm-d tfrḥt d-sidik.› 22 yašk-id ilmma ġwalli dar snat luznat yini-as ‹wa-sidi, ha-snat luznat lli-dari-tflt, rurġ-d srsnt snat yaḍni nnigatsnt.› 23 yini-as sidis ‹išwa mayad, ay-ah̬ddam ifulkin iṣlḥn. tskrt ma-k-id-iqqann s-maylli idrusn. imma ġilad rad-flġ ġ-ufus-nnk ma-iggutn. kšm-d tfrḥt d-sidik.› 24 yašk-id ilmma ġwalli mi ifka yat luznt yini-as ‹wa-sidi ssnġ izd argaz išqan a-tgit, ar-tmggrt ma-ur-tkrzt, ar-tssmunut ma-ur-tluḥt. 25 ksuḍġ ġakudan, dduġ ḥḍuġ luznt-nnk ġ-ddu-wakal. ha-lamant-nnk iwiġ-ak-tt-id.› 26 irar-as sidis ‹way-ah̬ddam yʷh̬šnn iddullan, is-tssnt is-a-d-mggrġ ma-ur-krzġ, ar-d-ssmunuġ ma-ur-n-luḥġ? 27 lliġ tssnt mayad, illa fllak a-n-tsrst nnuqrt-inu ġ-dar iṣrrarfin, akud nna-d-wrriġ amẓġ-d lamant-inu nttat d-ma-di-trur ikka nnigas.› 28 yini ilmma: ‹kkissat-as luznt-an, tfkm-tt i-walli dar mrawt luznat. 29 ašku wanna dar illa, rad-as-ityawfka uggʷar, yili-as ma-iggutn. imma wanna ur-dar-illi, rad-as-ityawkkas ula ma-dars-illan. 30 imma ah̬ddam-ad ur-iskirn yat, luḥat-t-in ġ-tuggugt n-tillas. ġin a-ġ-rad-allan ar-tgẓaẓn uh̬san-nsn.›» 31 izayd yasuɛ yini-asn: «ġakud lliġ rad-d-wrriġ s-ddunit-ad, munn-d didi kullu lmalayka s-lmjd iggutn, rad-skiwsġ nkki lli-igan yus n-bnadm f-lɛrš n-tgldit-inu, 32 aškin-d s-lgddam-inu kullu ayt-tmizar n-ddunit. ra-tn-aṭṭuġ i-ngratsn ġmklli yaṭṭu-umksa ihray zġ-waġaḍn. 33 rad-gġ ihray f-ufasiy-inu, gġ aġaḍn f-uẓlmaḍ-inu, 34 sawlġ ilmma, nkki lli-igan agllid, s-willi llanin f-ufasi iniġ-asn ‹aškad-d a-imbarkin n-baba rbbi, kšmat s-tgldit lli-awn-ijjujad zġ-isizwar n-ddunit. 35 ašku yaġ-iyi laẓ tfkm-iyi ad-ššġ, yaġ-iyi irifi tfkm-iyi ad-suġ, giġ aġrib tšškšmm-iyi s-darun, 36 yaġ-iyi-usmmiḍ tfkm-iyi mad-lssaġ, uḍnġ tgablm-iyi, lliġ-n ġ-lḥbs taškim-n s-dari.› 37 ġakudan ra-yyi-sqsan ġwilli f-irḍa rbbi ‹managu a-sidi, a-k-nẓra yaġ-k laẓ nfk-ak a-tššt, nġd yaġ-k irifi nfk-ak a-tsut? 38 managu a-k-nẓra tgit aġrib nšškšm-k-id s-darnnġ, nġd yaġ-k-usmmiḍ nfk-ak ma-tlssat? 39 managu a-k-nẓra tuḍnt nġd tllit ġ-lḥbs našk-in dark?› 40 rad-asn-rarġ, nkki lli-igan agllid, ‹lḥqq a-rad-awn-iniġ, ġakud nna-ti-tskrm ġ-yan zġ-aytma-yad mẓẓinin, hati tskrm-t gigi nkki.› 41 iniġ ilmma i-willi llanin f-uẓlmaḍ ‹ittyat-n zġ-gigi a-willi ih̬za rbbi, tddum s-lɛafit lli-ur-ra-sar-ih̬si, ttyawskar i-iblis d-lmalayka-ns. 42 ašku yaġ-iyi laẓ ur-iyi-tfkim ad-ššġ, yaġ-iyi irifi ur-iyi-tfkim ad-suġ, 43 giġ aġrib ur-iyi-tšškšimm s-darun, yaġ-iyi-usmmiḍ ur-iyi-tfkim mad-lssaġ, uḍnġ iliġ-n ġ-lḥbs ur-iyi-tgablm.› 44 ġakudan ra-yyi-sqsan ula ntni ‹managu a-sidi a-k-nẓra yaġ-k laẓ nġd irifi, nġd tgit aġrib nġd yaġ-k-usmmiḍ nġd tuḍnt nġd tllit ġ-lḥbs ur-n-dark-nuški a-k-nɛawn?› 45 rad-asn-rarġ ‹lḥqq a-rad-awn-iniġ, lliġ ur-ti-tskirm ġ-yan ġ-imẓẓiyn-ad, ur-t-gigi-tskirm nkki.› 46 rad-ddun ntni s-lɛqubit l-lih̬rt. imma ġwilli-f-irḍa rbbi rad-d-kšmn s-tudrt idumn.»

matta 26

1 lliġ ikmml yasuɛ iwaliwn-ad kullutn, yini i-imḥḍarn-ns: 2 «tssnm izd sin-uwssan a-iqaman i-lɛid n-usurf. ġakudan a-ra-yyi-n-dḥin nkki lli-igan yus n-bnadm a-yyi-nġn f-uggjdi.» 3 munn-d inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-imġarn n-tmazirt-an ġ-tgmmi n-qayafa lli-igan anmġur ihiyyan n-tgmmi n-rbbi. 4 mšawarn f-mamnk a-s-rad-amẓn yasuɛ s-lḥilt a-t-nġn. 5 walaynni nnan i-ngratsn: «urd ġ-uwssan l-lɛid baš a-ur-duyn mddn.» 6 illa yasuɛ ġ-uduwwar n-bitɛanya ġ-tgmmi n-simɛan lli-sttin-ikkan iga anjdam, 7 iskiws ar-ištta. tkšm-d dars yat-tmġart tusi-d yat-tbuqqalt n-uẓru tili gis tujjut iṣfan, iggut-bahra-watig-ns. tffi-tt-id f-ih̬f n-yasuɛ. 8 lliġ ẓran imḥḍarn ma-tskr, bzgn fllas, inin i-ngratsn: «mah̬ a-stti-tjla? 9 mrad is-tnza tujjut-ad ra-di-tawi kigan, nfk-t i-imẓlaḍ.» 10 imma yasuɛ issn mad-swangmn yini-asn: «mah̬ aylliġ tšqam d-tmġart-ad? hatti tskr gigi afulki. 11 imẓlaḍ rad-bdda-didun-ilin, imma nkki ur-rad-bdda-didun-iliġ. 12 hatti tujjut-ad flla tffi, tẓġur srs ddat-inu i-umḍḍal. 13 lḥqq a-rad-awn-iniġ, innaġ a-tbrraḥn mddn s-lh̬bar-ad ifulkin ġ-kullu ddunit, ra-ttinin f-mayd tskr h̬tad, ar-tt-id-srs-kttin.» 14 ġakudan a-inkr yan zġ-gr sin d-mraw n-umḥḍar, ism-ns yahuda ish̬aryuṭ, iddu s-dar inmġurn n-tgmmi n-rbbi. 15 yini-asn: «mnšk a-rad-iyi-tfkm ad-awn-t-zznzġ?» fkn-as kraḍ id-mraw n-uqarid n-nnuqrt. 16 ġakudan a-iwrri ar-iswingim mamnk a-ra-tn-iɛawn ad-amẓn yasuɛ. 17 ilkm-d-wass amzwaru ġ-uwssan n-urh̬ṣiṣ. aškin-d imḥḍarn s-dar yasuɛ sqsan-t: «mani trit ad-ak-n-gis-njjujad imnsi l-lɛid n-usurf?» 18 yini-asn: «zaydat s-dar flan ġ-tmdint tinim-as ‹hati inna-yak-d-umslmd: tlkm-d tasaɛt-inu. rad-ššġ imnsi n-usurf ġ-tgmmi-nnk, nkki d-imḥḍarn-inu.›» 19 skrn imḥḍarn s-ma-f-tn-yuṣṣa yasuɛ, jjujadn imnsi n-usurf. 20 truḥ-d-tdggʷat iskiws yasuɛ a-išš d-imḥḍarn-ns s-sin d-mraw. 21 lliġ a-šttan yini-asn: «lḥqq a-rad-awn-iniġ, ra-yyi-izznz yan ġ-gratun.» 22 ṭiyyr-asn bahra, bdun ar-t-sqsan kullutn, kud yan ar-ittini: «yak, urd nkki a-sidi?» 23 yini-asn: «yan zġ-willi didi dranin ġ-uruku-ad a-ra-yyi-izznz. 24 ha-yus n-bnadm ra-immt ġmklli fllas ityaran, walaynni taguḍi a-ra-yili i-urgaz lli-izznzan yus n-bnadm. yuf-as i-urgaz-an mrad is-ur-akkʷ-ilul.» 25 isawl yahuda lli-ra-t-izznz yini-as: «izd nkki a-sidi?» irar-as: «kiyi a-t-innan.» 26 lliġ a-šttan yasi yasuɛ tangult, iškr rbbi ibbi-tt, ifk-tt i-imḥḍarn-ns yini-asn: «amẓat tššm. h̬tad tga ddat-inu.» 27 yasi lkas, iškr rbbi ifk-asn-t yini-asn: «swat zġ-gis kullukn. 28 ġwid gan idammn-inu lli-ra-iffi f-ssibt n-mddn ggutnin baš ad-gn lɛhd l-ljdid ġ-gratun d-rbbi ma-s-a-fllawn-issitti ddnub-nnun. 29 rad-awn-iniġ, ur-sul-rad-suġ zġ-lġllt n-waḍil ar ass lli-ġ-ra-t-didun-suġ zġ-ljdid ġ-tgldit n-baba rbbi.» 30 asin ilmma yan-umarg zġ-imurign n-rbbi, ffuġn s-uwrir n-zzitun. 31 yini-asn yasuɛ: «ha-kunni ġ-iḍ-ad ra-yyi-kullu-tflm, ašku ityara ‹rad-utġ amksa, tmzr-tuwrut n-uwlli.› 32 walaynni tigira n-mad-d-nkrġ zġ-lmut ra-kʷn-zwurġ s-tmazirt n-jalil.» 33 isawl bṭrus yini-as: «wah̬h̬a-k-kullu-fln, ur-sar-k-filġ nkki.» 34 imma yasuɛ irur-as: «lḥqq a-rad-ak-iniġ, ġ-iḍ-ad ur-ra-iġr-ufullus ard tinit kraṭṭ-twal ur-iyi-tssint.» 35 yini-as bṭrus: «wah̬h̬a rad-didk-mmtġ, ur-rad-iniġ ur-k-ssinġ.» ġmkad ad-nnan imḥḍarn kullutn. 36 ġakudan idda didsn yasuɛ s-yan-udġar lli-mi-ttinin ‹gatsimani›, yini i-imḥḍarn-ns: «gawrat ġid. rad-ftuġ yan imikk ad-ẓẓallġ.» 37 yawi dids bṭrus d-sin tarwa n-zabdi. iġuwḍ yasuɛ ġ-tasaɛt-an, mmaġn iswingimn bahra ġ-uwl-ns. 38 yini-asn: «tẓẓay flla taġuft-ad ar lmut. gawrat ġid tawzm didi.» 39 izayd iftu yan imikk iḍr f-uwdm-ns s-wakal iẓẓall yini: «wa-baba, ssitti flla lkas-ad n-urfufn iġ-iẓḍar a-yitti. walaynni a-yili ma-trit, urd mad-riġ nkki.» 40 iwrri s-dar imḥḍarn yaf-tn-in ṭṭasn. isawl s-bṭrus yini-as: «is-ur-tẓḍarm a-didi-tawzm yat tasaɛt? 41 awzat tḍalbm rbbi a-kʷn-issanf i-kullu ma-ra-kʷn-ijllu. hati ul n-bnadm ar-ittiri a-iskar afulki, imma ddat-ns tḍɛf.» 42 iddu tis snat-twal iẓẓall yini: «wa-baba, iġ-ur-iẓḍar ad-iyi-yanf lkas-ad bla-t-swiġ, a-yili ma-trit kiyi.» 43 iwrri-daġ yaf-tn-in ṭṭasn, inra-tn iṭs. 44 ifl-tn iddu tis kraṭṭ-twal iẓẓall yini ġmklli inna tiwaliw timzwura. 45 iwrri ilmma s-dar imḥḍarn-ns yini-asn: «ṭṭasat ġila tsunfum. hati tlkm-d tasaɛt. inza yus n-bnadm s-gr ifassn n-mddn ʷh̬šnnin. 46 nkrat a-nddu. ha-walli-yyi-izznzan yuška-d.» 47 sul a-isawal s-d-iruḥ yahuda lli-igan yan zġ-sin d-mraw n-umḥḍar. munn-d dids kigan d-mddn asin-d lkmami d-iɛmad. uznn-tn-d inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-imġarn n-tmazirt-an. 48 ġwalli izznzan yasuɛ imla-yasn-yad tamatart-ad yini-asn «wanna ssudnġ, ġwan a-t-igan. amẓat-t.» 49 yašk-id yahuda iftu s-dar yasuɛ yini-as: «sslam ay-amslmd,» issudn-t. 50 isawl yasuɛ yini-as: «way-amddakkʷl-inu, izd mayad a-f-di-tuškit s-ġid?» lkmn-t-in wiyyaḍ, grn-in ifassn fllas amẓn-t. 51 inkr ilmma yan zġ-willi llanin d-yasuɛ ildi-d lkummit-ns, yut ah̬ddam n-unmġur n-tgmmi n-rbbi ibbi-as amẓẓuġ. 52 imma yasuɛ inna-yas: «rar lkummit-an s-uġlaf-ns. han kullu wanna yusin lkummit, s-lkummit a-s-ra-immt. 53 is-ur-tssinm is-ẓḍarġ ad-ḍalbġ baba rbbi, yazn-iyi-d uggʷar n-sin d-mraw n-ukabar l-lmalayka? 54 walaynni iġ-skrġ mayan, mamnk a-rad-afun-warratn n-rbbi lli-mlanin is-d-iqqan a-ijru kullu mayad?» 55 isawl yasuɛ ġakudan s-mddn-an ggutnin yini-asn: «ma-s-di-tffuġm s-lkmami d-iɛmad a-yyi-tġwim zund iġ-giġ amh̬h̬ar? gawrġ-n-bdda ġ-tgmmi n-rbbi kraygatt ass ar-sslmadġ, ur-iyi-tumẓm ġ-uwssan-an. 56 walaynni ijra kullu mayad baš a-yafu ma-ityaran ġ-warratn l-lanbiya.» ġakudan rwln kullu imḥḍarn-ns fln-t. 57 ġwilli umẓnin yasuɛ iwin-t s-dar qayafa anmġur n-tgmmi n-rbbi, munn-d imslmdn n-ššrɛ d-imġarn n-tmazirt kullutn. 58 iḍfur-t bṭrus zġ-tuggugt ar ammas n-tgmmi n-unmġur, ikšm ula ntta iskiws d-imh̬zniyn a-iẓr ma-ra-ijru. 59 imma inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-imġarn l-lmḥkama kullutn ar-siggiln s-kra n-tugga n-tkrkas f-yasuɛ ma-f-a-t-nqqan. 60 nkrn kigan d-mddn ar-fllas-sskirkisn, walaynni ur-gisn-ufin kra n-tugga izgan. ġ-isiggʷra nkrn sin inagan 61 inin: «argaz-ad nsfld-as inna ‹nkki ẓḍarġ ad-h̬luġ tigmmi n-rbbi bnuġ-tt-daġ ġ-kraḍ-uwssan.›» 62 ibidd-unmġur n-tgmmi n-rbbi isqsa yasuɛ: «is-ur-ra-d-fllasn-trart s-yat? mayd-fllak-ttinin ġwid ġ-tugga-nsn?» 63 imma yasuɛ ġir ifssa. isawl-daġ-unmġur yini-as: «giġ-n srk rbbi lli-iddrn. ini-aġ, izd kiyi a-igan lmasiḥ yus n-rbbi?» 64 irar-as yasuɛ: «kiyi a-t-innan. walaynni rad-awn-iniġ, yan imikk ra-tẓrm yus n-bnadm iskiws f-ufasi n-rbbi itjhhdn, iftu-d ġ-gr imdla n-ignwan.» 65 lliġ isfld-unmġur n-tgmmi n-rbbi i-mayad, ibbi timlsa-ns yini-asn: «lkufr ayad. ma-sul-nra inagan? kunni tsfldm ġilad i-wawal-ns l-lkufr. 66 ma-fllas-tnnam?» rarn-as: «iqqan-t-id a-immt.» 67 ssufsn ġ-uwdm-ns ar-t-kkatn. kra yut-t s-ibariqn 68 ar-as-ttinin: «wa-kiyi-ad igan lmasiḥ, iġ-tgit nnabi ml-aġ manwa-k-yutn.» 69 imma bṭrus sul igawr ġ-brra ġ-wammas n-tgmmi. tašk-id yat-th̬ddamt tini-as: «ula kiyi tllit d-yasuɛ gu-jalil.» 70 irar-as ntta ġ-lgddam n-willi-d-illa: «ur-ssinġ ma-s-tnnit.» 71 iffuġ s-uġgʷmmi. tẓr-t yat-th̬ddamt yaḍni, tini i-willi biddnin ġin: «ġwad illa d-yasuɛ gu-naṣira.» 72 irar-daġ bṭrus s-tgallit: «ur-ssinġ argaz-an.» 73 yan imikk s-as-nnan ġwilli biddnin ġin: «s-ṣṣaḥt tgit kiyi zġ-gisn, ašku ar-tsawalt ġmklli sawaln ayt-jalil.» 74 inkr bṭrus ar-itgalla ar-ittini s-jjhd: «nkki ur-ssinġ argaz-an f-a-tsawalm.» iġr-ufullus ġakudan. 75 ikti-d bṭrus maylli-s-as-inna yasuɛ: «ur-ra-iġr-ufullus ard tinit kraṭṭ-twal ur-iyi-tssint.» iffuġ ar-yalla bahra.

matta 27

1 lliġ ifaw zzman munn-d inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-imġarn n-tmazirt-an kullutn, mšawarn f-mamnk a-rad-nġn yasuɛ. 2 krfn-t awin-t dḥin-t-in i-bilaṭus lḥakm n-rruman. 3 imma yahuda lli-izznzan yasuɛ, lliġ isfld is-fllas-ḥkamn s-lmut tʷgraẓ-t. yawi kraḍ id-mraw n-uqarid-lli n-nnuqrt, irar-tn i-inmġurn d-imġarn 4 yini-asn: «hati ddnub ayd skrġ. zznziġ i-lmut yan ur-iskirn kra yʷh̬šnn.» rarn-as: «mad-aġ-gis-illan nkkʷni? dbbr i-ih̬f-nnk.» 5 iddu yahuda iluḥ-n iqaridn ġ-tgmmi n-rbbi, iffuġ yagʷl ih̬f-ns s-yan-izikr immt. 6 asin inmġurn iqaridn-an inin: «ur-ḥllan a-tn-in-ng ġ-ṣṣnduq n-tgmmi n-rbbi ašku atig n-idammn ad-gan.» 7 mšawarn-daġ i-ngratsn, sġn srsn ‹igr n-ufh̬h̬ar› a-gis-tmḍaln iġribn. 8 sul s-ġassad ar-ttinin mddn i-igr-an ‹akal n-idammn›. 9 ġmkad a-s-yuwfa-wawal n-nnabi irmiyya lli-innan: «rad-d-mšaškan mddn-an n-ayt-rbbi a-d-fllas-fkn atig n-kraḍ id-mraw n-uqarid n-nnuqrt, awin-tn ilmma 10 sġn srsn igr n-ufh̬h̬ar. ġmkad a-yyi-yuṣṣa sidi rbbi.» 11 ibidd yasuɛ ġ-lgddam l-lḥakm bilaṭus. isqsa-t lḥakm yini-as: «is-tgit agllid n-ayt-yudaya?» irar-as yasuɛ: «kiyi a-t-innan.» 12 nkrn inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-imġarn n-tmazirt ar-srs-taštkkan s-kigan d-tġawsiwin, imma ntta ur-asn-irur s-yat. 13 yini-as bilaṭus: «is-ur-tsfldt i-mnnawt-tġawsiwin ayd-fllak-ttinin?» 14 imma ntta ifssa ur-asn-irur s-yat aylliġ itɛjjb bilaṭus bahra. 15 ikka-ttin lḥakm ġ-kraygatt lɛid n-usurf ar-asn-gis-irẓẓm i-yan-uḥbbas nna-ran. 16 illa yan ġ-lḥbs ġ-uwssan-an ism-ns barabbas, ityawssan bahra. 17 lliġ-d-munn mddn ggutnin, isqsa-tn bilaṭus: «manwa tram ad-awn-as-rẓmġ, izd barabbas nġd yasuɛ lli-mi-ttinim lmasiḥ?» 18 ašku bilaṭus issn inmġurn-nsn is-ḥsadn yasuɛ, ġayan ka-f-t-id-dḥin. 19 walaynni ġ-tasaɛt-an sul iskiws bilaṭus ġ-lkursi l-lḥukm s-d-srs-tuzn-tmġart-ns tini-as-d: «ad-ur-tkšmt ssuq n-urgaz-an ifulkin, ašku tuška-yyi-d taġuft iggutn ġassad f-ssibt-ns ġ-yat-twargit.» 20 imma inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-imġarn n-tmazirt-an zuydn sshiyysn mddn baš a-t-ḍalbn ad-asn-d-irẓm i-barabbas idḥi-n yasuɛ s-lmut. 21 isqsa-tn-daġ lḥakm: «manwa tram ġ-sin-ad ad-awn-as-rẓmġ?» rarn-as: «barabbas.» 22 yini-asn bilaṭus: «ma-tram a-t-skrġ i-yasuɛ lli-mi-ttinim lmasiḥ?» rarn-as kullutn: «a-ityaggal f-uggjdi.» 23 yini-asn: «mah̬? ma-iskr yʷh̬šnn?» imma ntni ar-ssġuyyun s-uggʷar ar-ttinin: «a-ityaggal f-uggjdi a-immt.» 24 iẓr bilaṭus is-ur-isugir yat, ġir zuydn mddn duyn s-uggʷar. yasi-d aman isird ifassn-ns ġ-lgddam-nsn yini-asn: «ha-nkki ur-flla-llin idammn n-urgaz-ad. ẓrat kunni ma-ra-tskrm.» 25 rarn-as kullutn: «a-fllannġ-ilin idammn-ns nkkʷni d-tarwa-nnġ.» 26 irẓm-asn ġakudan i-barabbas. imma yasuɛ, issġurš-t issufġ-t a-immt f-uggjdi. 27 nkrn iɛskrin l-lḥakm awin yasuɛ s-ṭuẓẓunt l-lqṣr, ssmunn-d kullu lɛskr lli-illan ġin. 28 kkisn-as timlsit-ns sslsn-as yan-uslham iẓggʷaġn, 29 skrn yan-ttaj zġ-uzggʷar gn-as-t f-ih̬f, gn-as yat-tġanimt ġ-ufus-ns afasi. ar-ṭṭarn f-ifaddn-nsn ġ-lgddam-ns ar-gis-ḍṣṣan ar-ttinin: «sslam fllak ay-agllid n-ayt-yudaya.» 30 ar-fllas-ssufusn, asin taġanimt-lli ar-t-in-srs-kkatn f-ih̬f. 31 lliġ gis šbɛan taḍṣa, kkisn-as aslham sslsn-as timlsit-ns, awin-t a-t-nġn f-uggjdi. 32 lliġ ffuġn ntni, mnaggarn yan-urgaz gu-kurini ism-ns simɛan, amrn-t a-yasi aggjdi n-yasuɛ. 33 lkmn adġar lli-mi-ttinin ‹gulguta›. tga lmɛna-ns ‹adġar n-tʷh̬šašt n-ih̬f›. 34 irin ad-fkn i-yasuɛ aman n-waḍil iktin lli-ġ-illa-usafar ismmumn, imma ntta lliġ-t-imḍi yagʷi a-t-isu. 35 qqnn-t f-uggjdi alln-t. bḍun timlsa-ns i-ngratsn grn-d fllasnt asġar. 36 gawrn ġin ḍufn-t. 37 gn yat talluḥt ġ-nnig ih̬f-ns a-tml aṣraḍ lli-s-as-ṣrḍn, ityara gis: «ġwad iga yasuɛ agllid n-ayt-yudaya.» 38 awin-d sin imh̬h̬arn agʷln-tn f-iggjda, yan f-ufasi n-yasuɛ d-yan f-uẓlmaḍ-ns. 39 ar-t-rggmn mddn lli-zraynin, ar-ssmussun ih̬fawn-nsn ar-as-ttinin: 40 «wa-kiyi lli-ra-ih̬lu tigmmi n-rbbi tbnut-stt ġ-kraḍ-uwssan, jjnjm ih̬f-nnk. gguz-d zġ-uggjdi iġ-tgit yus n-rbbi.» 41 ġmkad-daġ a-s-a-gis-tṭnaẓn inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-imslmdn n-ššrɛ d-imġarn n-tmazirt ar-ttinin: 42 «hati ijjnjm wiyyaḍ walaynni ur-iẓḍar a-ijjnjm ih̬f-ns. izd agllid n-ayt-rbbi a-iga? iniyat-as a-d-igguz zġ-uggjdi ġilad baš a-srs-namn. 43 hatin isstamn ġ-rbbi, ig ih̬f-ns d-yus n-rbbi. iniyat-as a-t-ijjnjm rbbi ġilad iġ-fllas-irḍa.» 44 ula imh̬h̬arn lli-dids-tyaggalnin f-iggjda ar-t-rggmn ula ntni. 45 lliġ tlkm tasaɛt tis snat d-mrawt, ḍrnd-d tillas f-tmazirt-an kullutt ar tasaɛt tis kraṭṭ n-tdggʷat. 46 tasaɛt tis kraṭṭ yut yasuɛ s-yat-tġuyyit itjhhdn yini: «aluy, aluy, lama šabaqtani?» tga lmɛna-ns «wa-rbbi-nu, wa-rbbi-nu, mah̬ a-yyi-tflt?» 47 kra zġ-willi biddnin ġin, lliġ-as-sfldn inin: «hati ar-yaqra i-nnabi iliyya.» 48 yazzl yan gisn yasi-d yan-ušrwiḍ iɛmmr-t s-waman l-lh̬ll ig-t ġ-yat-tġanimt imdi-t-in i-yasuɛ a-isu. 49 inin wiyyaḍ: «zgayat, a-nẓr is-ra-d-yašk iliyya a-t-ijjnjm.» 50 imma yasuɛ yut-daġ s-yat-tġuyyit itjhhdn idḥi rruḥ-ns. 51 ġakudan yut-ušrrig lh̬amiya n-tḥanut tamẓlayt ġ-tgmmi n-rbbi, tbḍu f-sin zġ-uflla ar izdar. immass-wakal stġn ijarifn, 52 rẓmn ismḍal nkrn kigan d-imẓlayn n-rbbi lli-mmutnin. 53 ntni, lliġ-d-inkr yasuɛ zġ-lmut, ffuġn-d zġ-ismḍal kšmn-d s-tmdint n-urušalim, ẓrn-tn mddn ggutnin. 54 imma lqbṭan n-iɛskrin d-willi dids ḍufnin yasuɛ, lliġ ẓran akal ar-itmussu ula kullu mayd ijran, iksaḍn bahra ar-ttinin: «s-ṣṣaḥt iga ġwad yus n-rbbi.» 55 ilint-ġin-tmġarin ggutnin, biddnt ġ-tuggugt ar-tmnadnt kullu ma-ijran. munnd-d ntnti d-yasuɛ zġ-tmazirt n-jalil ar-ti-tɛawannt. 56 tlla gisnt maryam ullt-magdala, d-maryam innas n-aytmatn yaɛqub d-yusf, tili ula innas n-tarwa n-zabdi. 57 lliġ-di-truḥ-tdggʷat yašk-id yan-urgaz ism-ns yusf. iga gu-rama, iggut dars lh̬ir, ig ula ntta amḥḍar n-yasuɛ. 58 ikšm s-dar bilaṭus iḍalb zġ-gis ddat n-yasuɛ, yamr bilaṭus ad-as-tt-fkn. 59 iddu yusf yawi ddat issmuttl-tt ġ-lkttan išwan iġusn, 60 isrs-tt-in ġ-umḍḍal-ns l-ljdid ityawġza ġ-ujarif. issknuki-d yan-ifir imqqurn iqqn srs imi n-umḍḍal iddu. 61 tili ġin maryam ullt-magdala d-maryam-lli yaḍni, gawrnt ġ-lgddam n-umḍḍal. 62 izri-wass-an ġ-ujadn i-lɛid. munn-d inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-ifarisin, ddun s-dar bilaṭus 63 inin-as: «a-sidi, ur-nttu ma-inna bu-tkrkas-an lliġ sul iddr, inna ‹ġ-wis kraḍ-uwssan rad-d-nkrġ zġ-lmut.› 64 nḍalb-k ġilad a-taznt iɛskrin a-n-ḍufn amḍḍal-ns ard izri wis kraḍ-uwssan, a-ur-imil ddun imḥḍarn-ns akʷrn ddat inin is-d-inkr zġ-lmut, jlun mddn uggʷar n-ġmklli jlan.» 65 irar-asn bilaṭus: «hatin darun imh̬zniyn. zaydat tḍufm kunni ġmknna tram.» 66 ddun ilmma, ġwin tiḍaf f-umḍḍal, ɛllmn ifir baš ad-issann is-illa ma-t-irẓẓmn, ssbiddn imh̬zniyn ġ-lgddam-ns.

matta 28

1 lliġ izri-wass n-usunfu, zikk ṣbaḥ n-wass l-lḥdd, tnkr maryam ullt-magdala d-maryam-lli yaḍni ddunt ad-ẓrnt amḍḍal. 2 s-immussa-wakal ġ-tasaɛt-an s-jjhd, igguz-d yal-lmalak n-sidi rbbi zġ-ignwan, issknuki ifir zġ-imi n-umḍḍal, igawr fllas. 3 ar-issmrqiqiy lmalak zund usmann tmllul-tmlsit-ns zund adfl. 4 ggʷdn imh̬zniyn lli-ḍufnin amḍḍal ar-trgigiyn s-tawda, ḍrn s-wakal zund iġ-mmutn. 5 isawl lmalak s-tmġarin yini-asnt: «ad-ur-tiksaḍmt. ssnġ is-a-tsiggilmt yasuɛ lli-immutn f-uggjdi. 6 ur-sul-illi ġid ašku inkr-n ġmklli-s-inna. aškamd-d a-tẓrmt illiġ-t-id-srsn.» 7 yini-asnt ilmma: «ddwamt ġilad s-dar imḥḍarn-ns, tinimt-asn is-d-inkr zġ-lmut. ra-kʷn-izwur s-tmazirt n-jalil. ġin a-ġ-ra-ti-tẓrm. ha-yyi nniġ-awnt-t.» 8 ffuġnd-d-tmġarin ḥayna zġ-dar-umḍḍal, ggʷdnt s-lfrḥ iggutn. ddunt ar-tazzalnt ad-awint lh̬bar i-imḥḍarn-ns. 9 sul llant ġ-uġaras s-asnt-iban yasuɛ yini-asnt: «ad-awnt-tili sslamt.» ruḥnt-in ḍrnt-as-n f-iḍarn sjdnt-as. 10 yini-asnt yasuɛ: «ad-ur-tiksaḍmt. zaydamt tinimt i-aytma ad-ddun s-jalil. ġin a-ġ-ra-yyi-ẓrn.» 11 lliġ ddant-tmġarin, iwrri kra zġ-imh̬zniyn lli-ḍufnin amḍḍal s-tmdint, inin i-inmġurn n-tgmmi n-rbbi f-ma-ijran. 12 munn-d ntni d-imġarn n-tmazirt mšawarn i-ngratsn, fkn i-imh̬zniyn iqaridn 13 uṣṣan-tn inin-asn: «iniyat i-mddn ‹uškan-d imḥḍarn-ns ġ-iyḍ, afn-aġ-d ngn, akʷrn ddat-ns.› 14 a-ur-tiksaḍm zġ-lḥakm. iġ-iffuġ isfld i-ġayan, ra-t-nssfhm is-ur-fllawn-illi yat.» 15 amẓn iqaridn, skrn ġmklli-tn-uṣṣan. ilin iwaliwn-ad ġ-dar ayt-yudaya sul s-ġassad. 16 nkrn ilmma imḥḍarn s-yan d-mraw, ddun s-tmazirt n-jalil s-uwrir lli-s-asn-inna yasuɛ. 17 ẓrn-t ġin ḍrn s-wakal sjdn-as, walaynni illa sul gisn ma-iškkan. 18 imma yasuɛ iruḥ-tn yini-asn: «hati ġ-ufus-inu a-ġ-ityawfka kullu ma-illan ġ-ignwan ula ġ-wakal. 19 ddwat ġilad s-kraygatt tamazirt, trarm mddn ad-gn imḥḍarn-inu, tssddmm-tn ġ-waman s-ism n-baba d-yus d-rruḥ lqudus, 20 ar-tn-tsslmadm ad-skarn kullu ma-f-kʷn-uṣṣaġ. ha-yyi bdda didun ar isiggʷra n-ddunit.»

marqus 1

1 lh̬bar ifulkin n-yasuɛ lmasiḥ yus n-rbbi. 2 ibda ġmklli ityaran ġayd izrin f-ufus n-nnabi išaɛya, inna rbbi: «rad-aznġ arqqas-inu ad-ak-izwur ijjujad-ak aġaras-nnk. 3 ha-yan-wawal ar-itbrraḥ ġ-lh̬la ar-ittini ‹jjujadat aġaras n-siditnnġ, tssnmm tiġarasin-ns.›» 4 ġmkan a-s-d-iban yuḥanna amsddam ġ-lh̬la ar-itbrraḥ ar-ittini: «flat kullu ma-tskarm yʷh̬šn, tddmm ġ-waman, baš ad-awn-iṣamḥ rbbi f-ddnub-nnun.» 5 ffuġn-d s-dars mddn ggutnin zġ-tmazirt n-yudaya d-imzdġn n-tmdint n-urušalim, ar-tqrran s-ddnub-nsn, ddmn kullutn f-ufus-ns ġ-wasif n-urdun. 6 yuḥanna ar-ilssa taḍut n-irɛaman ar-yaggs s-ubkkas n-ilm, ar-ištta tamurġi d-tammnt l-lh̬la. 7 ar-itbrraḥ ar-ittini: «ra-d-yašk tigira-nu yan yugʷr-iyi. ur-sthllaġ ad-knuġ ad-rẓmġ ifalan n-turẓiyin-ns. 8 nkki ssddmġ-kʷn ġ-waman, imma ntta ra-kʷn-issddm s-rruḥ lqudus n-rbbi.» 9 yan-wass ġ-uwssan-an iffuġ yasuɛ tamdint n-naṣira lli-illan ġ-tmazirt n-jalil, yašk-id iddm ġ-wasif n-urdun f-ufus n-yuḥanna. 10 ġir inkr-d zġ-waman s-iẓra ignwan rẓmn, igguz-d fllas rruḥ lqudus n-rbbi zund yan-utbir, 11 isawl-d yan-wawal zġ-ignwan yini: «kiyi tgit iwi iɛzzan. frḥġ srk bahra.» 12 iddu yasuɛ idḥi-t rruḥ lqudus ġakudan s-lh̬la. 13 ikka-n ġ-dar luḥuš ġ-lh̬la kkuẓ id-mraw n-wass, ar-t-itarm šiṭan, ar-ti-tɛawann lmalayka. 14 lliġ ityamaẓ yuḥanna ġ-lḥbs yašk-id yasuɛ s-tmazirt n-jalil ar-itbrraḥ s-lh̬bar ifulkin n-rbbi 15 ar-ittini: «ikmml zzman, takmur-d-tgldit n-rbbi. flat kullu ma-tskarm yʷh̬šn, tġwim ġ-lh̬bar-ad ifulkin.» 16 iftu ġ-tama n-umda n-jalil, iẓr simɛan ntta d-gʷmas andraws. ingʷmarn n-islman ad-gan. grn-in ššbkt ġ-umda. 17 isawl yasuɛ yini-asn: «aškad-d munat didi, rarġ-kʷn a-tgm ingʷmarn n-mddn.» 18 fln ššbayk-nsn ġakudan, munn dids. 19 izayd iftu yan imikk s-n-iẓra yaɛqub yus n-zabdi ntta d-gʷmas yuḥanna. llan ġ-tanawt-nsn ar-tɛdaln ššbayk. 20 iġr-asn ġakudan, fln-in babatsn zabdi ġ-tanawt ntta d-ih̬ddamn-ns, munn d-yasuɛ. 21 ruḥn tamdint n-kafrnaḥum. ġ-wass n-usunfu ikšm yasuɛ s-tgmmi n-tẓallit ar-isslmad mddn. 22 ar-tɛjjabn ġ-ulmmud-ns ašku ar-srsn-isawal ġmklli dars lḥqq ad-asn-yini ma-tn-d-iqqann a-t-skarn. ur-igi ntta zund imslmdn n-ššrɛ. 23 ġ-tasaɛt-an illa ġ-tgmmi n-tẓallit yan-urgaz lli-ġ-illa yal-ljnn yʷh̬šnn bahra. 24 yut s-yat-tġuyyit yini: «wa-yasuɛ gu-naṣira, ma-illan ġ-gratnnġ didk? is-di-tuškit ad-aġ-thlkt? ssnġ ma-tgit kiyi. amẓlay n-rbbi a-tgit.» 25 isawl yasuɛ yamr ljnn yini-as: «fssa, tffuġt zġ-gis.» 26 issmḥakka-t ljnn bahra, yut s-yat-tġuyyit itjhhdn iffuġ zġ-gis. 27 ar-tɛjjabn mddn kullutn ar-ssmqsan i-ngratsn ar-ttinin: «ma-iga mayad? kra n-ulmmud l-ljdid ayad. hati dars taẓḍḍart iggutn aylliġ a-itamr ljnun ʷh̬šnnin, ar-skarn s-wawal-ns.» 28 ġakudan ar-bahra-sawaln mddn f-yasuɛ, awin lh̬bar-ns s-kraygatt mani ġ-tmazirt n-jalil kullutt. 29 lliġ iffuġ zġ-tgmmi n-tẓallit yašk-id s-tgmmi n-simɛan d-andraws. kšmn srs ntni d-yaɛqub d-yuḥanna. 30 afn-in taḍggʷalt n-simɛan tgn tuḍn s-tawla, inin-as fllas. 31 yakmur s-tama-ns yamẓ-as ġ-ufus issnkr-tt-id. titti zgis tawla, tnkr ar-fllasn-ttsh̬h̬ar. 32 ġ-tdggʷat n-ġassan lliġ-n-tḍr tafukt aškin-d mddn s-dar yasuɛ, awin-as-d imuḍan kullutn ula ġwilli-ġ-llan ljnun. 33 munn-d kullu ayt-tmdint ġ-imi n-tgmmi. 34 ijjujji imuḍan ggutnin zġ-kullu timuḍan lli-gisn-llanin issufġ kigan d-ljnun. ur-yudji ljnun a-fllas-sawaln, ašku ssnn ntni ma-iga. 35 inkr-d yasuɛ ġ-tillas n-ṣṣbaḥ, iffuġ iftu s-yan mani ġ-ur-illi yan, ar-ġin-itẓalla. 36 iḍfur-t simɛan d-willi dids llanin. 37 lliġ-t-in-ufan inin-as: «ha-mddn kullutn ar-srk-siggiln.» 38 imma yasuɛ irur-asn: «a-nddu s-iduran-an yaḍni a-n-tbrraḥġ ġin-daġ, ašku mayad a-f-d-uškiġ.» 39 izayd ar-itkka kullu tamazirt n-jalil ar-itbrraḥ ġ-tgʷmma n-tẓallit ar-issufuġ ljnun. 40 yan-wass yuška-d dars yan-unjdam, iḍr ġ-lgddam-ns iḍalb-t bahra yini-as: «tẓḍart a-yyi-tssġust iġ-trit.» 41 iḥnnu gis yasuɛ bahra, iggr-as s-ufus-ns, yini-as: «riġ nkki. ġus.» 42 ġakudan yitti zġ-gis ljdam iġus. 43 yazn-t yasuɛ yuṣṣa-t s-lmɛqul 44 yini-as: «rar lɛaql ad-ur-tinit yat i-yan, walaynni ddu tmlt ih̬f-nnk i-unmġur n-tgmmi n-rbbi tfkt f-usġus-nnk tiġrsi lli-f-yuṣṣa musa, a-tg tugga i-mddn.» 45 imma ntta iffuġ ġakudan ar-isawal bahra f-yasuɛ, ar-itawi lh̬bar n-mad-as-ijran aylliġ ur-sul-iẓḍar yasuɛ a-ikšm ibayyn s-kra n-uduwwar. iqama ġ-lh̬la ar-n-dars-ttaškin mddn zġ-kraygatt tasga.

marqus 2

1 iwrri-d yasuɛ s-tmdint n-kafrnaḥum. zrin kra n-uwssan s-sfldn mddn is-illa ġ-tgmmi. 2 munn-d fllas mddn ggutnin aylliġ ur-iqama kra n-uġẓu ġ-ugʷns ula ġ-imi n-brra. ar-tn-isslmad s-wawal n-rbbi. 3 aškin-d kkuẓ mddn asin-d yan-urgaz ikušmn. 4 ur-ẓḍarn a-t-in-ssakmurn i-yasuɛ ašku tɛmmr-tgmmi s-mddn ggutnin. ġlin ilmma s-ukfaf, ssittin yan-uwzun ġ-iggi n-illiġ illa yasuɛ, rẓmn anqubbi, zzugzn-in imjdin lli-f-ign-ukušam. 5 yasuɛ iẓra mamnk a-bahra-srs-umnn, isawl s-ukušam yini-as: «way-iwi, ittin fllak ddnub-nnk.» 6 llan ġin kra n-imslmdn n-ššrɛ, gawrn ar-swingimn d-ih̬f-nsn: 7 «mah̬ a-isawl ġwad s-ġmkad? awal l-lkufr ayd inna. ma-iẓḍarn a-issitti ddnub abla rbbi waḥdut?» 8 imma yasuɛ issn ġ-rruḥ-ns ma-ġ-a-swingimn, yini-asn: «mah̬ aylliġ a-tswingimm d-ih̬fawn-nnun ġmkad? 9 ma-gisn-irh̬an, ad-iniġ i-ġwad ikušmn ‹ittin fllak ddnub-nnk› nġd ad-iniġ ‹nkr, tasit imjdin-nnk ar-ttidut›? 10 walaynni rad-awn-mlġ is-dari taẓḍḍart ġ-ddunit ad-ssittiġ ddnub, nkki lli-igan yus n-bnadm.» igrawl ġ-ukušam yini-as: 11 «nniġ-ak, nkr tasit imjdin-nnk, tddut s-tgmmi-nnk.» 12 inkr ġakudan yasi imjdin-ns iffuġ ġ-lgddam n-mddn-an. ar-tɛjjabn kullutn ar-talġn rbbi ar-ttinin: «ur-jju-nẓri zund mayad.» 13 iffuġ-daġ yasuɛ s-tama n-umda, aškin-d dars mddn ggutnin ar-tn-isslmad. 14 iftu yan imikk iẓr lawi yus n-ḥalfa iskiws ġ-illiġ a-tamẓn iqaridn n-nkkas. yini-as: «ašk-id, mun didi.» inkr lawi imun dids. 15 igawr yasuɛ d-imḥḍarn-ns ġ-tgmmi n-lawi, idru d-id-bu-nkkas ggutnin d-wiyyaḍ ʷh̬šnnin. iggut gisn ma-itmunun d-yasuɛ. 16 imma imslmdn n-ššrɛ l-lmdhb n-ifarisin, lliġ-t-ẓran ar-ištta d-mddn ʷh̬šnnin d-willi tamẓnin nkkas, sqsan imḥḍarn-ns: «mah̬ aylliġ a-ištta d-id-bu-nkkas d-mddn-an ʷh̬šnnin?» 17 lliġ isfld yasuɛ i-mad-nnan yini-asn: «urd ġwilli dusnin a-iḥtajjan aṭbib walaynni ġwilli uḍnnin. ur-d-uškiġ a-n-ġrġ i-willi ġalnin is-fulkin, walaynni uškiġ-d a-n-ġrġ i-willi ʷh̬šnnin.» 18 ġ-uwssan-an ar-taẓumn imḥḍarn n-yuḥanna amsddam, ntni d-ifarisin. aškin-d kra n-mddn sqsan yasuɛ: «mah̬ aylliġ a-taẓumn imḥḍarn n-yuḥanna ntni d-ifarisin, imma imḥḍarn-nnk kiyi ur-a-taẓumn?» 19 isawl yasuɛ yini-asn: «is-ẓḍarn ayt-tmġra ad-aẓumn d-usli didsn? iġ-sul-didsn-illa-usli ur-ẓḍarn ad-aẓumn. 20 walaynni rad-d-aškin-uwssan lli-ġ-ra-fllasn-yitti-usli. ġ-uwssan-an a-ġ-rad-taẓumn. 21 ur-illi ma-ignnun tadġart n-ttub l-ljdid f-tmlsit taqdimt. iġ-iskr ġmkan ra-tkkis-tdġart l-ljdid zġ-tqdimt tbbi s-uggʷar. 22 ur-illi ma-itggan aman n-waḍil iktin l-ljdid ġ-ilmawn iqdimn. iġ-iskr ġmkan rad-stġn-waman l-ljdid ilmawn iqdimn ffin-waman h̬srn ilmawn. walaynni ar-tggan aman n-waḍil l-ljdid ġ-ilmawn l-ljdid.» 23 yan-wass n-usunfu ifta yasuɛ d-imḥḍarn-ns ġ-igran ġ-gr imndi. lliġ a-ttidun ar-tkkisn imḥḍarn tizlfin. 24 sawln-d kra n-ifarisin inin-as: «ẓr, mah̬ aylliġ a-skarn ġ-wass n-usunfu ġaylli ur-gis-iḥllan?» 25 irar-asn yasuɛ: «is-ur-tġrim f-dawd ma-iskr ġakud lliġ-t-bahra-inġa laẓ, ntta d-willi dids munnin? 26 ikšm s-tgmmi n-rbbi ġ-uwssan n-abyatar anmġur n-tgmmi n-rbbi, išš aġrum lli-ityawfkan i-rbbi. ur-iḥlla a-t-išš yan abla inmġurn n-tgmmi n-rbbi. išša-t dawd ifk-t i-usmun-ns.» 27 izayd yasuɛ yini-asn: «rbbi iskr ass n-usunfu f-ssibt n-bnadm, urd bnadm f-ssibt n-wass n-usunfu. 28 mayad a-f-giġ sidis ula n-wass n-usunfu, nkki lli-igan yus n-bnadm.»

marqus 3

1 ikšm-daġ yasuɛ s-tgmmi n-tẓallit. illa ġin yan-urgaz immut-as-ufus. 2 ilin kra n-mddn ran ad-afn ġ-yasuɛ ma-s-a-yas-ṣraḍn, gabln-t ad-ẓrn is-ra-t-ijjujji ġ-wass n-usunfu. 3 isawl yasuɛ s-walli mi immut-ufus yini-as: «ašk-id s-wammas.» 4 isawl ilmma s-wiyyaḍ yini-asn: «ma-iḥllan ġ-wass n-usunfu? a-nskar ma-ifulkin nġd a-nskar ma-yʷh̬šnn? izd a-njjnjm yan nġd a-t-nhlk?» imma ntni fssan. 5 igrawl gisn ṭiyyr-as tʷgraẓ-t ašku qqurn-uwlawn-nsn bahra. isawl s-urgaz-lli yini-as: «mdi-d afus-nnk.» imdi-as-t-id s-ijji, idus-ufus-ns. 6 ffuġn ifarisin ġakudan, ddun ar-tmšawarn d-imddukkʷal n-ugllid hirudus f-mamnk a-rad-nġn yasuɛ. 7 iftu yasuɛ d-imḥḍarn-ns s-umda, ḍfurn-t mddn ggutnin zġ-tmazirt-an n-jalil. 8 lliġ sfldn wiyyaḍ f-ma-iskr, aškin-d zġ-yudaya d-tmdint n-urušalim ula tamazirt n-idumiyya d-tsga yaḍni n-wasif n-urdun ula tisgiw n-ṣur d-ṣayda. 9 yini ilmma yasuɛ i-imḥḍarn-ns ad-as-d-awin yat tanawt, a-tili ġ-tama-ns baš a-srs-ikšm iġ-t-ssnukman mddn bahra. 10 ašku ġ-uwssan-an ar-ijjujji mddn ggutnin aylliġ a-d-fllas-ṭṭarn kullu ma-ġ-llant-tmuḍan baš ad-as-ggrn. 11 ula ljnun ġakud nna-t-ẓran ḍrn-d ġ-dar iḍarn-ns ar-ssġuyyun ar-ttinin: «kiyi tgit yus n-rbbi.» 12 imma yasuɛ ar-tn-itamr a-ur-inin i-yan f-ma-iga. 13 iġli yasuɛ s-yan-uwrir iġr-d i-willi ira, aškin-d s-dars. 14 isti sin d-mraw ad-gn irqqasn-ns, baš ad-dids-tmunun yazn-tn ilmma a-tbrraḥn 15 tili-asn-tẓḍḍart ad-ssufuġn ljnun. 16 isti simɛan, ifk-as ism l-ljdid ‹bṭrus›. 17 isti yaɛqub yus n-zabdi d-yuḥanna gʷmas n-yaɛqub, ifk-asn ism l-ljdid ‹bu-anarjis›, tga lmɛna-ns ‹tarwa n-iggig›. 18 isti andraws d-filibbus d-bartulamaws d-matta d-tuma d-yaɛqub yus n-ḥalfa d-taddaws d-simɛan awaṭani, 19 ntni d-yahuda ish̬aryuṭ lli-ra-izznz yasuɛ tigira. 20 iwrri-d yasuɛ ġakudan s-tgmmi. munn-d-daġ fllas mddn ggutnin aylliġ ur-akkʷ-ẓḍarn ad-ššn aġrum. 21 ula aytmas n-yasuɛ sfldn fllas. aškin-d ntni a-t-awin ašku nnan: «iffuġ ih̬f-ns.» 22 imma imslmdn n-ššrɛ lli-d-uškanin zġ-tmdint n-urušalim, ar-ttinin: «illa gis ‹bɛl-zabul.› hati s-tḥkimt n-ugllid l-ljnun a-s-a-issufuġ ljnun.» 23 imma yasuɛ iġra-yasn-d s-dars, ar-srsn-isawal s-lmɛni yini-asn: «mamnk a-ra-yiri šiṭan a-issufuġ ih̬f-ns? 24 iġ-a-ttmmaġ yat-tgldit d-ih̬f-ns ur-ra-tqama-tgldit-an. 25 iġ-a-ttmmaġ yat-tgmmi d-ih̬f-ns ur-ra-tqama-tgmmi-an. 26 ula šiṭan, iġ-immaġ d-ih̬f-ns ur-ra-iqama walaynni ra-iḍr. 27 ur-iẓḍar yan a-ikšm s-tgmmi n-yan-idusn a-d-yakʷr ayda-ns iġ-ur-zwar-ikrs ġwalli idusn. iġ-t-ikrs, ġakudan a-rad-as-d-yakʷr tigmmi-ns. 28 «lḥqq a-rad-awn-iniġ, kullu ddnub n-bnadm, iẓḍar rbbi ad-asn-iṣamḥ fllasn, ula tirggam lli-s-a-rggmn rbbi. 29 walaynni yan irggmn rruḥ lqudus ur-sar-as-fllas-iṣamḥ. ntta rad-bdda-fllas-yili lḥukm n-rbbi.» 30 isawl ġmkad ašku ar-ttinin: «illa gis yan-rruḥ yʷh̬šnn.» 31 tašk-id innas n-yasuɛ d-aytmas, biddn-d ġ-brra n-tgmmi, aznn-d mad-as-d-yaqran. 32 imma ntta sutln-as mddn, iskiws ġ-wammas-nsn. inin-as-d: «ha-innak d-aytmak ġ-brra, ar-srk-siggiln.» 33 isawl yasuɛ yini-asn: «ma-igan inna ula aytma?» 34 issmaqql ġ-willi dids skiwsnin yini-asn: «ha-inna d-aytma. 35 ašku wanna iskarn ma-ira rbbi, nttan a-igan gʷma ig ulltma ig inna.»

marqus 4

1 izayd yasuɛ ar-isslmad ġ-tama n-umda. munn-d fllas mddn ggutnin aylliġ-t-id-iqqan a-ikšm s-tanawt, iskiws gis ġ-umda, akmurn-d mddn ar tama n-waman. 2 ar-tn-isslmad s-lmɛni f-tġawsiwin ggutnin, yini-asn: 3 «sfldat, hay-afllaḥ iffuġ a-n-iluḥ amud. 4 lliġ-t-iluḥ iḍr-n kra ġ-uġaras aškin-d igḍaḍ grun-t. 5 iḍr-n kra ġ-gr iẓran ġ-illiġ idrus-wakal, imġi-d ḥayna ašku ur-t-bahra-idil-wakal. 6 walaynni lliġ-di-tġli tafukt, tjdr-t, yiqar ašku ur dars iẓuran. 7 iḍr-n kra ġ-uzggʷar, iġli d-uzggʷar iššqajji-t ur-d-yiwi ṣṣabt. 8 iḍr-n kra ġ-wakal ifulkin, imġi-d yimġur ifk ṣṣabt, ifk yan kraḍ id-mraw, ifk wayyaḍ sḍiṣ id-mraw, ifk wayyaḍ miyya.» 9 yini-asn: «wanna dar imzgan a-srsn-isflid, illa fllas a-isfld.» 10 lliġ iffuġ yasuɛ zġ-gr mddn-an ggutnin aškin-d dars imḥḍarn-ns s-sin d-mraw, ntni d-wiyyaḍ zġ-usmun-ns, sqsan-t f-lmɛni-ad. 11 yini-asn yasuɛ: «kunni ityawfka-yawn a-tissanm f-tgldit n-rbbi ma-intln f-mddn yaḍni. imma ġwin n-brra rad-asn-kullu-ityawnna s-lmɛni. 12 ġmklli ityaran ‹rad-bahra-tmnadn walaynni ur-rad-issann mad-mnadn. rad-bahra-sflidn walaynni ur-rad-fhmn ma-mi-sfldn. ur-rin a-d-sri-wrrin a-fllasn-ssittiġ ddnub-nsn.›» 13 izayd yini-asn: «is-ur-tssinm ula lmɛna-yad? mamnk a-s-ra-tissanm lmɛni yaḍni kullutnt? 14 afllaḥ iga-t wad izraɛn awal n-rbbi. 15 kra n-mddn gan zund amud lli-iḍrn ġ-uġaras. lliġ sfldn i-wawal yašk-id šiṭan, ikkis-asn awal lli-darsn-illan. 16 kra n-mddn gan zund amud lli-iḍrn ġ-gr iẓran. sfldn i-wawal amẓn-t ḥayna, frḥn srs. 17 walaynni ur-ikšim-wawal-an s-uwl-nsn. qaman ġir kra n-uwssan ard tili tassast nġd tarfufnt f-ssibt n-wawal s-knukin. 18 kra n-mddn gan zund amud lli-iḍrn ġ-uzggʷar. sfldn i-wawal 19 walaynni ddan asin tiġufiwin n-ddunit lhun s-wayda irin tiġawsiwin yaḍni. ġayan a-iššqajjin awal-an aylliġ ur-d-yiwi ṣṣabt. 20 walaynni kra n-mddn gan zund amud lli-iḍrn ġ-wakal ifulkin. sfldn i-wawal n-rbbi skrn srs fkn ṣṣabt. ifk yan kraḍ id-mraw, ifk wayyaḍ sḍiṣ id-mraw, ifk wayyaḍ miyya.» 21 isawl-daġ yasuɛ yini-asn: «is-ra-di-tawim lqndil a-ti-tsrsm ġ-ddu lɛbrt nġd ġ-ddu tisi? is-urd f-iggi n-mani yattuyn a-f-ra-t-in-tsrsm? 22 han kullu ma-intln ra-t-ẓrn mddn tigira, d-kullu ma-idln ra-t-zzudfn. 23 yan dar imzgan a-srsn-isflid, illa fllas a-isfld.» 24 izayd yini-asn: «rarat lɛaql s-mayd mi tsflidm. hati s-lɛbrt lli-s-a-ttɛbbarm a-s-rad-awn-ityawɛbbar ityawfka-yawn s-uggʷar. 25 ašku wanna dar illa, rad-as-izayd rbbi, imma wanna ur-dar-illi, rad-as-ikkis ula maylli dars illan.» 26 izayd yasuɛ yini-asn: «ġmkad a-tga-tgldit n-rbbi. tga zund yan-urgaz ar-itluḥ amud ġ-wakal. 27 ar-igan ar-inkkr ġ-iyḍ ula azal, imġi-d-wamud ar-itimġur, imma argaz-an ur-issin mamnk. 28 hati akal a-t-id-issmġayn. ġ-isizwar gant agʷlas, yan kra gnt tizlfin, ġ-isiggʷra gnt ṭumẓẓin ɛmmrnin. 29 iġ-nwant-ṭmẓẓin ra-d-yasi asmmawd ašku truḥ-tmgra.» 30 yini-asn yasuɛ: «ma-s-ra-nssrwas tagldit n-rbbi? mal-lmɛna a-s-ra-fllas-nsawl? 31 trwas yat taqqayt l-lh̬rdl. lliġ-n-tḍr ġ-wakal, tmẓẓi f-kullu taqqayin n-imadn lli-llanin. 32 walaynni yan kra ar-di-ttmġay ar-ttimġur, twrri tagʷr kullu imndi. ar-tskar tiṣṭṭwin mqqurnin aylliġ a-srsnt-kššmn igḍaḍ n-ignwan, zdġn ġ-umalu-ns.» 33 ar-srsn-isawal yasuɛ s-lmɛni ggutnin zund h̬tid, yawi-asn-d awal n-rbbi s-unšknna mi ẓḍarn a-t-fhmn. 34 mddn-an ġir s-lmɛni a-s-a-srsn-isawal. walaynni imḥḍarn-ns, lliġ llan waḥdutn ar-asn-imala tiġawsiwin-ad kullutnt baš a-tnt-issann ġmklli gant. 35 lliġ tlkm-tdggʷat n-ġassan yini-asn: «a-nddu s-tsga-yan yaḍni n-umda.» 36 fln mddn ġin, kšmn imḥḍarn s-tanawt lli-ġ-illa yasuɛ. munn didsn kra n-mddn ġ-tanawin yaḍni. 37 ġakudan inkr-d-waḍu itjhhdn, attuynt taḍangiwin ar-kkatnt tanawt aylliġ a-ttɛmmar s-waman. 38 yasuɛ illa ġ-tġurdin ġ-tanawt, isrs ih̬f-ns f-yat lmh̬dda, ign. ssfaqn-t imḥḍarn-ns inin-as: «is-ur-ak-ginnġ-illi yat ra-nhlk?» 39 inkr yasuɛ yamr aḍu a-ifssa, yini i-umda: «zga, thnnat.» s-ibbi-waḍu iwrri-umda ihnna bahra. 40 yini i-imḥḍarn-ns: «mah̬ aylliġ tksuḍm? is-ur-tuminm?» 41 imma ntni ggʷdn s-uggʷar ar-ttinin i-ngratsn: «ma-iga ġwad aylliġ a-srs-isflid-waḍu ula amda?»

marqus 5

1 lkmn tamazirt n-garasa ġ-tsga yaḍni n-umda n-jalil. 2 bḥra-d-iffuġ yasuɛ zġ-tanawt s-t-id-imnaggar yan-urgaz iffuġ-d zġ-gr ismḍal. illa gis yal-ljnn yʷh̬šnn bahra, 3 izdġ ġ-gr ismḍal, ur-iẓḍar yan a-t-iqqn nġd a-t-ikrf s-ssnasl. 4 mnnawt-twal a-ityawkrraf s-lgyud d-ssnasl, walaynni ar-itbbi ssnasl ar-irẓẓa lgyud aylliġ ur-iẓḍar yan a-t-iḥṣar. 5 ġ-iyḍ ula azal ar-itlli ġ-gr ismḍal ula ġ-iwrar, ar-issġuyyu ar-issyaggas ih̬f-ns s-iẓran. 6 lliġ iẓra yasuɛ sul-n-yaggug yazzl-d iḍr f-ifaddn ġ-lgddam-ns, 7 iġuwwt s-jjhd yini-as: «wa-yasuɛ yus n-rbbi amattuy, ma-illan ġ-griyi didk? giġ-n srk sidi rbbi a-ur-iyi-tssrfufnt.» 8 ašku yasuɛ inna-yas: «wa-ljnn-an yʷh̬šnn, ffuġ zġ-urgaz-ad.» 9 isqsa-t yasuɛ ġakudan: «ma-iga ism-nnk?» yini-as: «iga ism-inu ‹mnnaw› ašku nkkʷni nggut.» 10 iḍalb-t bahra a-ur-iṭṭay ljnun zġ-tmazirt-an. 11 tlla ġin yat-tuwrut iggutn n-walfan, ttyawksa ġ-uwrir-an. 12 ḍalbn-t ljnun bahra inin-as: «azn-aġ s-walfan-an. adj-aġ a-srsn-nkšm.» 13 irar-asn: «zaydat.» ffuġn ljnun ġakudan, kšmn s-walfan, tazzl-tuwrut s-jjhd zġ-ujarif s-umda. sin id-walf n-ilf ad-gan, h̬sin-in kullutn ġ-umda. 14 rwln imksawn awin lh̬bar i-mddn ġ-tmdint ula ġ-igran. ffuġn-d kullu ad-ẓrn ma-illan. 15 aškin-d s-dar yasuɛ, afn-d ġwalli-ġ-ttin kkan ‹mnnaw› l-ljnun iskiws ils timlsit-ns yili s-ih̬f-ns. ggʷdn bahra. 16 imma ġwilli ẓranin ma-ijran, nnan-asn f-umjnun ula alfan. 17 nkrn ilmma ḍalbn yasuɛ bahra a-iffuġ tamazirt-nsn. 18 ikšm ġakudan s-tanawt. imma ġwalli-ġ-ttin-kkan ljnun iḍalb-t bahra a-t-yadj ad-dids-imun, 19 walaynni yasuɛ ur-t-yudji, yini-as: «ddu s-tgmmi s-dar ayt-dark tinit-asn f-mayd-ak-iskr sidik ifulki ula ġmklli gik iḥnna.» 20 iddu-urgaz ar-itlulli ġ-tmazirt n-mrawt-tmdinin ar-isawal f-kullu mad-as-iskr yasuɛ, ar-tɛjjabn mddn kullutn. 21 iwrri-d yasuɛ ġ-tanawt s-tsga-yad n-umda, munn-d dars mddn ggutnin ġ-tama n-umda. 22 yašk-id yan zġ-imġarn n-tgmmi n-tẓallit, iga ism-ns yayrus. lliġ iẓra yasuɛ iḍr-d ġ-dar iḍarn-ns. 23 iḍalb-t bahra yini-as: «illi imẓẓin tuḍn bahra, ar-ttmtat. ašk-id tsrst fllas ifassn-nnk a-tjji tddr.» 24 iftu yasuɛ imun dids, ḍfurn-t mddn ggutnin ar-t-ssnukmun bahra. 25 tlla ġ-gratsn yat-tmġart tuḍn yili-bdda-gis-usggʷrd n-idammn sin d-mraw n-usggʷas. 26 trfufn ġ-dar iṭbibn ggutnin, tfk kullu ma-dars-illan, sul-ur-tjji walaynni ar-ġir-ttzayad-tmaḍunt-ns. 27 tsfld nttat f-ma-iskar yasuɛ, tzri ġ-gr mddn-an aylliġ truḥ tiġurdin-ns, tggr i-tmlsit-ns. 28 tini d-ih̬f-ns: «iġ-n-ggrġ ġir i-tmlsa-ns rad-jjiġ.» 29 tggr-as, s-bbin idammn, tssḥssa ġ-ddat-ns is-tjji zġ-tmaḍunt-ns. 30 issḥssa yasuɛ is-zgis-tffuġ kra l-lbaraka, igrawl ġ-mddn-an yini-asn: «ma-d-iggrn i-tmlsit-inu?» 31 rarn-as imḥḍarn-ns: «ẓr mddn-ad kullutn, ar-k-id-ssnukmun bahra. mah̬ a-tnnit ‹mad-iyi-d-iggrn?›» 32 imma yasuɛ ar-issmuqqul ġ-gr ġwilli-as-sutlnin a-iẓr mad-as-iggrn. 33 tiksaḍ-tmġart-lli ar-ttrgigiy s-tawda, tssn mad-as-ijran. tašk-id tḍr-d ġ-dar iḍarn-ns tini-as kullu mad-as-ijran. 34 yini-as ilmma yasuɛ: «wa-illi, ha-kmmi tjjit ġilad ašku tumnt. zayd s-sslamt tdust zġ-tmaḍunt-nnm.» 35 sul a-dids-isawal s-d-uškan kra n-mddn zġ-tgmmi n-umġar yayrus inin-as: «han illik tmmut. a-ur-sul-tssiḥlt amslmd.» 36 imma yasuɛ isfld i-mad-nnan i-umġar, yini-as: «ad-ur-tiksaṭṭ. ġir amn.» 37 ur-yudji yan a-dids-imun abla bṭrus d-yaɛqub d-yuḥanna gʷmas n-yaɛqub. 38 lliġ lkmn tigmmi n-umġar yaf-n mddn ar-ttidun ar-di-ttaškin ar-allan ar-ssġuyyun. 39 ikšm-n yini-asn: «mah̬ a-tallam tskrm ṣṣḍaɛ? han tafruh̬t ur-tmmut, ġir tgn.» 40 imma ntni ar-gis-ḍṣṣan. issufġ-tn kullutn yawi-d babas n-tfruh̬t d-innas ntni d-imḥḍarn-ns s-kraḍ, kšmn s-illiġ tgn-tfruh̬t. 41 yamẓ-as ġ-ufus yini-as: «ṭalita qumi.» tga lmɛna-ns «wa-tafruh̬t nniġ-am, nkr-d.» 42 ġakudan tnkr-tfruh̬t ar-tfttu. nttat tga illis n-sin d-mraw n-usggʷas. ar-bahra-tɛjjabn mddn. 43 yuṣṣa-tn ad-ur-inin i-yan f-ma-ijran, yini-asn ad-as-fkn ma-tštta.

marqus 6

1 iffuġ yasuɛ zġ-ġin iwrri-d s-tmazirt-ns, munn-d dids imḥḍarn-ns. 2 inkr ġ-wass n-usunfu ar-isslmad ġ-tgmmi n-tẓallit. lliġ-as-sfldn mddn ar-tɛjjabn kullutn, ar-ttinin i-ngratsn: «argaz-ad, mani-d-srs-ikka kullu mayad? ma-tga taḥkimt-ad lli-as-ityawfkan ula lmɛjizat lli-iskar? 3 is-urd anjjar ayad, yus n-maryam, gʷmas n-yaɛqub d-yusi d-yahuda d-simɛan? is-urd istmas ayd-didnnġ-illan ġid?» ntni bzgn fllas. 4 imma yasuɛ inna-yasn: «nnabi nna-illan, ar-ti-tuqqarn mddn, walaynni ur-a-ti-tuqqarn ayt-tmazirt-ns d-ayt-dars d-ayt-tgmmi-ns.» 5 ur-yufi a-ġin-iskr kra l-lmɛjizat abla isrs ifassn-ns f-kra n-imuḍan drusnin ijjujji-tn. 6 itɛjjb yasuɛ ġ-mddn-an, ašku ur-rin a-srs-amnn. iddu ar-itkka iduran n-tmazirt-an ar-isslmad. 7 iġr-d i-imḥḍarn-ns s-sin d-mraw s-dars, yazn-tn sin s-sin ifk-asn taẓḍḍart ad-ssufuġn ljnun ʷh̬šnnin. 8 yini-asn: «a-ur-tasim yat i-uġaras, abla aɛmud. a-ur-tawim aġrum nġd aqʷrab nġd iqaridn ġ-ubkkas-nnun. 9 qqnat turẓiyin-nnun walaynni ad-ur-tlsm snat-tmlsa.» 10 yini-asn: «tigmmi nna-s-tkšmm, gawrat gis ar akud nna-ra-tmuddum zġ-tmdint-an. 11 tamdint nna-kʷn-ur-irin tagʷi a-srun-tsfld, ffuġat zġ-gis tssusm agdrur lli-usin iḍarn-nnun, ad-asn-ig tamatart ma-ġ-a-swingimn.» 12 ġakudan ad-ftan imḥḍarn ar-tbrraḥn ar-ttinin i-mddn ad-fln kullu mad-skarn yʷh̬šn, 13 ar-ssufuġn ljnun ggutnin ar-ẓġġurn kigan d-imuḍan s-zzit ar-tn-jjujjin. 14 isfld-ugllid hirudus f-mayad ašku ar-bahra-sawaln mddn f-yasuɛ. kra ar-ittini: «yuḥanna amsddam ayad-d-inkrn zġ-lmut. mayad a-f-gis-llant lquwwat-ad.» 15 ar-ttinin wiyyaḍ: «nnabi iliyya a-iga.» ar-ttinin wiyyaḍ: «kra n-nnabi a-iga, zund lanbiya n-zman.» 16 imma hirudus, lliġ isfld f-yasuɛ yini: «yuḥanna lli-mi-bbiġ ih̬f ayad, inkr-d.» 17 ašku hirudus a-yuznn ad-amẓn yuḥanna krsn-t-in ġ-lḥbs f-ssibt n-hirudiyya. nttat yiwi-tt hirudus wah̬h̬a tga tamġart n-gʷmas filibbus. 18 yuḥanna ikka-ttin ar-ittini i-hirudus: «ur-ak-tḥlla-tmġart n-gʷmak.» 19 imma tamġart-lli hirudiyya, ar-tt-iẓẓaḍ ssmm, tiri a-tnġ yuḥanna walaynni ur-tẓḍar. 20 imma hirudus ar-ituqqar yuḥanna, yissan is-iga argaz ifulkin ig win rbbi. ar-fllas-itḥṣar ġ-laman. ar-ittiri ad-as-isflid walaynni ġakud nna-yas-isfld ar-bahra-itġuwḍ. 21 yan-wass iruḥ-uzmz. iskr hirudus imnsi n-wass lli-ġ-ilul. issmun imġarn n-tgldit-ns d-inmġurn n-imh̬zniyn d-id-bu-wayda zġ-tmazirt n-jalil. 22 tkšm-n illis n-hirudiyya ar-ttḥuš ġ-lgddam-nsn, tssfrḥ hirudus d-willi dids gawrnin. isawl-ugllid s-tfruh̬t yini-as: «ḍalb zġ-gigi aynna trit, fkġ-am-t.» 23 izayd iggall-as: «aynna zġ-gigi tḍalbt rad-am-t-fkġ, wah̬h̬a iga mnaṣṣ n-tgldit-inu.» 24 tffuġ nttat tsqsa-n innas tini-as: «ma-rad-ḍalbġ?» tini-as innas: «ih̬f n-yuḥanna amsddam.» 25 tazzl-tfruh̬t tkšm-daġ s-dar-ugllid tini-as: «riġ ad-iyi-tfkt ġilad ġ-yat-tqṣriyt ih̬f n-yuḥanna amsddam.» 26 iggʷd-ugllid ṭiyyr-as bahra, walaynni f-ssibt n-tgallit lli-s-iggulla ġ-lgddam n-inbgiwn-ns ur-iri a-stt-irar. 27 inkr ġakudan yazn amh̬zni yini-as: «awi-d ih̬f n-yuḥanna.» iddu s-lḥbs ibbi ih̬f-ns 28 yawi-t-id ġ-yat-tqṣriyt ifk-t i-tfruh̬t tfk-t-tfruh̬t i-innas. 29 lliġ sfldn imḥḍarn n-yuḥanna f-mayad, aškin-d awin ddat-ns mḍln-tt-in. 30 wrrin-d irqqasn lli-yuzn yasuɛ, inin-as f-kullu mad-skrn d-kullu mad-sslmadn. 31 yini-asn: «aškad-d kunni waḥdukn s-kra n-mani ġ-ur-llin mddn, a-tsunfum imikk.» ašku ġ-uwssan-an ggutn mddn ar-ttidun ar-di-ttaškin aylliġ ur-ufin mamnk ad-šttan. 32 ssudun ilmma ġ-tanawt waḥdutn s-yan-udġar lli-ġ-ur-illi yan. 33 walaynni ẓran-tn mddn lliġ ddan, iggut ma-tn-issnn. aškin-d zġ-kullu iduran-an, azzln f-uḍar zwurn-tn s-udġar-an. 34 lliġ iffuġ yasuɛ zġ-tanawt iẓr-n mddn-an ggutnin, qaman gis bahra ašku ntni gan zund ulli bla amksa. ibdu ar-tn-isslmad f-kigan d-tġawsiwin. 35 lliġ idda-wass aškin-d dars imḥḍarn-ns inin-as: «yaġ-uzal, ur-illi yat ġ-lh̬la-yad. 36 azn mddn ad-ddun s-igran d-iduran-ad akmurnin baš ad-sġn mad-šttan.» 37 imma yasuɛ inna-yasn: «fkat-asn kunni mad-šttan.» inin-as: «is-a-nddu ad-asn-d-nawi mad-šttan? han atig-ns ra-ig snat id-miyya n-nnuqrt.» 38 yini-asn: «mnnawt-tngʷal ad-darun? zaydat tẓrm.» lliġ ssnn inin-as: «smmust-tngʷal d-snat-tslmin.» 39 yini-asn: «ssgawrat mddn ġ-tuga tgm-tn d-tġamatin.» 40 skiwsn ġmkad s-tġamatin n-miyya ula tin smmus id-mraw. 41 yasi smmust-tngʷal-lli d-tslmin-lli s-snat, yall alln-ns s-ignwan iškr rbbi. ibbi tingʷal ifk i-imḥḍarn-ns a-n-srasn i-mddn, ibḍu snat-tslmin fllasn kullutn. 42 ššn kullu mddn-an aylliġ šbɛan. 43 ssmunn-d maylli iqaman n-tuffaẓ d-tslmin, ɛmmrn snat d-mrawt n-tasllit. 44 ġwilli ššanin tingʷal, smmus id-walf n-urgaz ad-gan. 45 yini yasuɛ ġakudan i-imḥḍarn-ns ad-kšmn s-tanawt a-t-zwurn s-tsga yaḍni n-umda, s-tmdint n-bitṣayda. imma ntta iqama ġin a-imsafaḍ d-mddn. 46 tiġurdin n-ma-didsn-ibḍa iddu s-yan-uwrir a-iẓẓall. 47 ḍrnd-d tillas, truḥ tanawt ammas n-umda. imma yasuɛ iqama-n waḥdut ġ-wakal. 48 iẓr imḥḍarn-ns mmaġn bahra s-tʷgla n-tanawt ašku ar-tn-itrara-waḍu tiġurdin. ġakudan ġ-ṭuẓẓunt n-iyḍ yašk-id darsn iftu f-iggi n-waman. iskr zund iġ-ra-tn-izri. 49 lliġ-t-ẓran ifta f-iggi n-waman, ġaln izd kra n-waġʷẓn a-iga, ar-ssġuyyun. 50 ẓran-t kullutn, ksuḍn bahra. ġakudan isawl-d yasuɛ yini-asn: «ad-ur-tiksaḍm. thnnayat, nkkin aya.» 51 iġli s-darsn ġ-tanawt ibbi-n-waḍu. iḍr-asn lɛjb bahra, 52 ašku ur-ta-ssinn lmɛna n-ma-ijran i-tngʷal, qqurn ih̬fawn-nsn. 53 lliġ bbin amda lkmn tamazirt n-ganisaraṭ, qqnn tanawt f-wakal. 54 ġir ffuġn zġ-tanawt s-t-id-ukʷzn mddn. 55 ar-di-tazzaln zġ-tmazirt-an kullutt, ar-di-tawin imuḍan f-imjdan-nsn s-illi mi sfldn illa gis yasuɛ. 56 innas idda ġ-iduran nġd timdinin nġd timizar, ar-as-d-srasn imuḍan ġ-laswaq ar-ti-tḍalabn a-tn-yadj ad-as-ggrn, wah̬h̬a ġir i-tama n-tmlsit-ns. kullu mad-as-iggrn ijji.

marqus 7

1 munn-d ifarisin f-yasuɛ ntni d-kra n-imslmdn n-ššrɛ lli-d-uškanin zġ-tmdint n-urušalim. 2 ẓran kra zġ-imḥḍarn-ns ar-šttan aġrum s-ifassn-nsn sul ḥrmn, ašku ur-tn-sirdn ġmklli siridn mddn-an. 3 ifarisin d-ayt-yudaya kullutn, iġ-ur-bahra-sirdn ifassn-nsn ur-rad-ššn. ntni ar-skarn s-lɛada n-imġarn lli-zrinin. 4 ġakud nna-d-uškan zġ-ssuq ur-rad-ššn ard sirdn. ggutnt lɛadat yaḍni lli-tamẓn, ar-siridn lkisan d-tmkilin d-irukutn n-wanas d-ibrdan. 5 sqsan-t ifarisin d-imslmdn n-ššrɛ inin-as: «mah̬ aylliġ ur-a-fttun imḥḍarn-nnk f-lɛada n-imzwura-nnġ lli-zrinin? ha-ntni ar-šttan aġrum s-ifassn-nsn sul ḥrmn.» 6 isawl yasuɛ yini-asn: «wa-id-bu-sin-uwdmawn, s-lḥqq a-s-fllawn-inna rbbi f-imi n-nnabi išaɛya, inna ‹mddn-ad ar-iyi-talġn s-ils-nsn, imma ul-nsn yaggug-n flla. 7 bla lfaytt a-yyi-tɛbadn ašku ur-a-sslmadn ġ-ulmmud-nsn abla tinbaḍin n-bnadm.› 8 ha-kunni ar-tfalm luṣiyat n-rbbi, ar-tamẓm lɛadat n-bnadm.» 9 izayd yini-asn: «ġmkad a-s-a-ttanfm i-luṣiyat n-rbbi baš a-tskarm s-lɛadat-nnun. 10 yuṣṣa-kʷn musa inna ‹awi-tt ġ-babak d-innak.› yini-daġ ‹wanna irgmn babas nġd innas illa fllas a-immt.› 11 imma kunni, iġ-inna kra n-yan i-babas nġd innas ‹fkiġ i-rbbi maylli tram ad-awn-t-fkġ, win rbbi a-iga,› 12 iġ-inna awal-ad ar-as-ttinim a-ur-sul-iskar yat f-babas d-innas. 13 ġmkad a-s-a-ttanfm i-wawal n-rbbi s-lɛada-nnun. kigan d-tġawsiwin a-tskarm zund ġayad.» 14 iġr-daġ yasuɛ i-mddn s-dars yini-asn: «sfldat-iyi kullukn a-tissanm. 15 ur-illi yat ġ-brra n-bnadm iẓḍarn a-t-issḥrm iġ-srs-ikšm. walaynni ġaylli-d-itffuġn zġ-bnadm, nttan a-t-issḥramn. 16 yan dar imzgan a-srsn-isflid, illa fllas a-isfld.» 17 lliġ ifl mddn-an ikšm s-tgmmi, sqsan-t imḥḍarn-ns f-lmɛna-yad. 18 yini-asn: «izd ula kunni ur-tfhimm? is-ur-tssinm izd kullu ma-ikššmn s-bnadm zġ-brra ur-iẓḍar a-t-issḥrm? 19 ašku urd ul a-s-a-ikššm walaynni s-waḥlig, ar-izray zġ-ddat s-lh̬la.» imla yasuɛ s-wawal-ad is-iḥlla kullu mad-šttan mddn. 20 izayd yini-asn: «ġaylli-d-itffuġn zġ-bnadm nttan a-t-issḥramn, 21 ašku zġ-ugʷns n-uwl n-bnadm, a-zġ-a-di-tffuġn iswingimn ʷh̬šnnin d-lfsad d-tmh̬h̬art d-tnaġa d-zzna 22 d-ṭṭmaɛ d-lmunkr d-lġʷšš d-ššhwat d-tnuwwašt d-tkndawt d-lkibr d-unufl. 23 kullu lh̬ʷšanat-ad ar-di-tffuġnt zġ-ugʷns n-bnadm ar-t-ssḥramnt.» 24 inkr yasuɛ iffuġ zġ-ġin iftu s-tsga n-ṣur d-ṣayda. ikšm s-yat-tgmmi. ur-iri a-t-akʷzn mddn, walaynni ur-iẓḍar a-irgs. 25 ġakudan tsfld fllas yat-tmġart, dars illis imẓẓin illa-yas gis yal-ljnn yʷh̬šnn bahra. tašk-id tḍr-d ġ-dar iḍarn n-yasuɛ. 26 tga nttat tabrranit tg ullt-finiqiyya zġ-tmazirt n-ššam. tḍalb-t bahra a-issufġ ljnn zġ-illis, 27 imma yasuɛ inna-yas: «adj tarwa ad-zwar-šbɛan, ašku ur-išwi a-namẓ aġrum n-tarwa nluḥ-t-in i-iyḍan.» 28 tsawl-d nttat tini-as: «wa-sidi, ula iḍan ġ-ddu lmida ar-šttan ibruziyn lli-ṭṭarnin i-tarwa.» 29 yini-as yasuɛ ġakudan: «f-ssibt n-wawal-ad s-iyi-tnnit, nniġ-am zayd s-tgmmi. han ljnn iffuġ zġ-illim.» 30 tftu s-tgmmi-ns taf-n tafruh̬t tgn f-tisi, iffuġ zġ-gis ljnn. 31 iwrri-d yasuɛ ġakudan zġ-tsga-yan n-ṣur, izri zġ-ṣayda ula tamazirt n-mrawt-tmdinin, iruḥ-d s-umda n-jalil. 32 aškin-d dars kra n-mddn awin-as-d yan-urgaz iga atitaw aḍrḍur. ḍalbn-t a-fllas-isrs afus-ns. 33 yawi-t yasuɛ zġ-gr mddn waḥdut. ig-n iḍuḍan-ns ġ-imzgan n-urgaz, issufs f-iḍuḍan-ns iggr-n i-ils n-urgaz. 34 yall alln-ns s-ignwan yut s-unfus-ns, yini-as: «ifata.» tga lmɛna-ns ‹rẓm›. 35 ġakudan rẓmn imzgan-ns ifsi ils-ns, isawl inm-wawal-ns. 36 yuṣṣa yasuɛ mddn-an ad-ur-inin i-yan f-mayd ijran, walaynni kra-s-a-tn-ituṣṣa ntni ar-tawin lh̬bar-ns bahra. 37 ar-tɛjjabn s-uggʷar ar-ttinin: «kullu ma-iskar ifulki. hati ar-itrara iḍrḍar ar-sflidn ula iẓnẓam ar-sawaln.»

marqus 8

1 yan-wass ġ-uwssan-an, lliġ-d-munn-daġ mddn ggutnin ur-darsn-illi mad-šttan. iġr-d yasuɛ i-imḥḍarn-ns s-dars yini-asn: 2 «ha-mddn-ad qaman gigi bahra, ašku kraḍ-uwssan ayd didi llan, ur-darsn mad-šttan. 3 iġ-tn-uznġ s-tgʷmma-nsn, d-ntni inġa-tn laẓ, rad-tġašan ġ-uġaras, ašku kra gisn yuška-d zġ-tuggag.» 4 inin-as imḥḍarn-ns: «maniġ ra-naf aġrum ġ-lh̬la-yad ma-s-a-nššbaɛ kullu mddn-ad?» 5 isqsa-tn yasuɛ: «mnnawt-tngʷal ad-darun?» inin-as: «ssa.» 6 yuṣṣa mddn ad-skiwsn s-wakal, yasi ssa n-tngʷal-lli iškr rbbi ibbi-tnt, ifk i-imḥḍarn a-tnt-aṭṭun. bḍun-tnt f-mddn. 7 ilint darsn kra n-tslmin drusnin. iškr rbbi yini i-imḥḍarn a-tnt-bḍun ula ntnti. 8 ššn kullu mddn-an aylliġ šbɛan. ssmunn-d tuffaẓ lli-d-qamanin, ɛmmrn ssa n-tryalin. 9 ġwilli ššanin rad-gn ma-itggan kkuẓ id-walf. ġakudan imsafaḍ didsn yasuɛ, 10 ikšm s-tanawt ntta d-imḥḍarn-ns, ssudun ġ-umda s-tsgiw n-dalmanuta. 11 aškin-d ifarisin s-dar yasuɛ, irin ad-dids-tmjaḥadn. ḍalbn zġ-gis kra l-lmɛjizt ad-asn-tg tamatart n-izd rbbi a-t-id-yuznn, irin a-t-armn. 12 indr yasuɛ ġ-rruḥ-ns yini: «mah̬ aylliġ a-ttḍalab tasut-ad yat-tmatart? lḥqq a-rad-awn-iniġ, ur-ra-ttyawfka kra n-tmatart i-tasut-ad.» 13 ifl-tn ikšm-daġ s-tanawt issudu s-tsga yaḍni n-umda. 14 ttun imḥḍarn ur-d-didsn-iwin aġrum. ur-darsn ġir yat-tngult ġ-tanawt. 15 isawl srsn yasuɛ yini-asn: «ẓrat, rarat lɛaql-nnun zġ-th̬mirt n-ifarisin ula tah̬mirt n-hirudus.» 16 bdun ar-ssmqsan i-ngratsn ar-ttinin: «ur-darnnġ aġrum. mayan a-f-inna awal-ad.» 17 issn yasuɛ mad-swangmn, yini-asn: «mah̬ aylliġ a-tssmqsam ġmkad f-uġrum ur-darun-illi? is-ur-ta-tssinm ula tfhmm? is-qqurn ih̬fawn-nnun? 18 is-darun alln ur-a-ttmnadm? is-darun imzgan ur-a-tsflidm? is-ur-a-tswingimm? 19 iniyat-iyi, lliġ bbiġ smmust-tngʷal i-smmus id-walf, mnnawt tislla a-tusim ɛmmrnt s-tuffaẓ?» inin-as: «snat d-mrawt.» 20 yini-asn: «lliġ bbiġ ssa n-tngʷal i-kkuẓ id-walf, mnnawt-tryal a-tusim ɛmmrnt s-tuffaẓ?» inin-as: «ssa.» 21 yini-asn: «is-ur-ta-tfhimm?» 22 lkmn bitṣayda, aškin-d kra n-mddn awin-d yan-ubukaḍ i-yasuɛ, ḍalbn-t bahra ad-as-iggr. 23 yamẓ yasuɛ i-ubukaḍ ġ-ufus yawi-t s-brra n-uduwwar, issufs-as-n ġ-walln-ns isrs fllas ifassn-ns. isqsa-t: «is-tẓrit kra?» 24 abukaḍ yull-d alln-ns yini-as: «ẓriġ mddn zund isġarn ar-fttun.» 25 isrs-n-daġ yasuɛ ifassn f-walln-ns. issmaqql-d-urgaz ġakudan yisfiw, iẓr kraygatt kra ibayyn-as. 26 yazn-t yasuɛ yini-as: «zri s-tgmmi-nnk. ad-ur-twrrit s-uduwwar.» 27 izayd yasuɛ iddu ntta d-imḥḍarn-ns s-iduran ġ-tsgiw n-qayṣriyya filibbi. isawl didsn ġ-uġaras isqsa-tn: «ma-flla-ttinin mddn, mad-giġ nkki?» 28 sawln imḥḍarn inin-as: «kra ar-ittini tgit yuḥanna amsddam, kra ar-ittini tgit nnabi iliyya, kra ar-ittini tgit kra n-yan zġ-lanbiya n-zman.» 29 yini-asn yasuɛ: «imma kunni, ma-flla-ttinim? mad-giġ nkki?» isawl bṭrus yini-as: «tgit lmasiḥ n-rbbi.» 30 yuṣṣa-tn ad-ur-inin mayad i-yan. 31 ibdu yasuɛ ar-imala i-imḥḍarn-ns ma-rad-as-ijru yini-asn: «ha-nkki lli-igan yus n-bnadm, iqqan-iyi-d ad-bahra-rfufnġ. ra-yyi-n-luḥn imġarn n-tmazirt d-inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-imslmdn n-ššrɛ. ra-yyi-nġn, walaynni wis kraḍ-uwssan ra-d-nkrġ zġ-lmut.» 32 ġmkad a-s-asn-inna, ur-fllasn-issntil yat. yawi-t ilmma bṭrus a-t-iẓi f-wawal-ad. 33 igrawl-d yasuɛ, issmaqql ġ-imḥḍarn-ns. issfssa bṭrus yini-as: «itti-n zġ-gigi a-šiṭan, ašku ur-a-tskart s-ma-ira rbbi, walaynni s-ma-ira bnadm ka-s-a-tskart.» 34 iġr-d yasuɛ i-mddn s-dars ntni d-imḥḍarn-ns yini-asn: «wanna iran a-didi-yili, iqqan-t-id a-ittu ih̬f-ns, yasi aggjdi-ns, imun didi. 35 wanna iran a-ijjnjm tudrt-ns ra-stt-ijlu. imma wanna ijlan tudrt-ns f-ssibt-inu ula f-ssibt l-lh̬bar-ad ifulkin, ra-stt-ijjnjm. 36 ma-ra-yili i-bnadm iġ-iwrri iṭṭaf ddunit kullutt ih̬sr ih̬f-ns? 37 ma-ra-ifk bnadm baš a-ijjnjm ih̬f-ns? 38 wanna innan ur-iyi-issin ula issn awal-inu ġ-gr mddn n-tasut-ad ijlan yʷh̬šnn, rad-iniġ ur-t-ssinġ ula nkki lli-igan yus n-bnadm ġakud lliġ rad-d-aškġ d-lmalayka n-ignna s-lmjd n-rbbi baba.»

marqus 9

1 isawl yasuɛ yini-asn: «lḥqq a-rad-awn-iniġ, illa ġ-ġwid biddnin ġid ma-ur-ra-immt ard iẓr tagldit n-rbbi tuška-d s-lquwwa.» 2 zrin sḍiṣ-uwssan, iddu yasuɛ yawi dids bṭrus d-yaɛqub d-yuḥanna, ġlin s-yan-uwrir yattuyn waḥdutn. tbddl ssift n-yasuɛ ġ-lgddam-nsn. 3 wrrint-tmlsa-ns mllulnt bahra aylliġ a-ssmrqiqiynt. ur-illi ġ-ddunit-ad ma-iẓḍarn a-tnt-isird ard mllulnt ġmkan. 4 ġakudan ẓran nnabi iliyya ula nnabi musa ar-sawaln d-yasuɛ. 5 inkr bṭrus yini-as: «wa-sidi, ifulki a-nili ġid. is-trit ad-awn-nskr kraḍ iḥšaš, yan-nnk d-yan n-musa d-yan n-iliyya?» 6 ur-issin ma-ittini, ašku ggʷdn bahra. 7 ġakudan tgguz-d fllasn yat-tmdlut tdl-tn. isawl-d yan-wawal zġ-tmdlut yini-asn: «ġwad iga iwi iɛzzan. sflidat srs.» 8 ġakudan grawln ġmk d-ġmk walaynni ur-sul-ẓrin yan didsn, abla yasuɛ waḥdut. 9 lliġ-d-ftan ġ-ugsar n-uwrir yuṣṣa-tn yasuɛ: «ad-ur-tinim i-yan f-ma-tẓram ard-d-nkrġ nkki lli-igan yus n-bnadm zġ-lmut.» 10 ḥḍun awal-ad ġ-ih̬fawn-nsn ar-ssmqsan i-ngratsn f-ma-tga lmɛna-yad «rad-nkrġ zġ-lmut.» 11 sqsan-t ilmma: «mah̬ aylliġ a-ttinin imslmdn n-ššrɛ iqqan-d nnabi iliyya a-d-yašk izwur-d ġwalli igan lmasiḥ?» 12 yini-asn yasuɛ: «s-ṣṣaḥt iliyya a-d-izwarn a-ijjujad kraygatt kra. imma yus n-bnadm, is-ur-fllas-ityara rad-bahra-irfufn, luḥn-t-in mddn? 13 walaynni rad-awn-iniġ, yuška-d-yad iliyya, skrn srs kullu ġaylli ran, ġmklli fllas ityaran.» 14 lliġ wrrin s-dar imḥḍarn yaḍni, ẓrn-in darsn mddn ggutnin sutln-asn, ar-didsn-tmjaḥadn kra n-imslmdn n-ššrɛ. 15 imma mddn-an, lliġ ẓran yasuɛ tɛjjbn kullutn, azzln-d s-dars ar-fllas-tsllamn. 16 imma ntta isqsa-tn: «ma-f-a-didsn-ttmjaḥadm?» 17 isawl yan zġ-gr mddn-an yini-as: «way-amslmd, iwiġ-ak-d iwi, illa gis yal-ljnn aẓnẓum. 18 innaġ-t-iġwi ar-srs-ikkat ard-as-d-ik-ukškuš imi, ar-itgẓaẓ uh̬san-ns iqar. ḍalbġ imḥḍarn-nnk a-t-ssufġn walaynni ur-ẓḍarn.» 19 isawl yasuɛ yini-asn: «wa-tasut-ad, ur-akkʷ-trit a-tamnt. mnšk a-ra-sul-didun-qamaġ? mnšk a-rad-didun-ṣbrġ? awiyat-t-id s-dari.» 20 awin-as-t-id. ġir iẓra-t ljnn s-yut s-ufruh̬, iḍr s-wakal ar-itknuki ik-as-d-ukškuš imi. 21 isawl yasuɛ s-babas isqsa-t: «mnšk ayad s-a-itgga ġmkad?» yini-as: «zġ-mẓẓiy-ns. 22 mnnawt-twal a-t-in-itluḥ ġ-takat ula ġ-waman baš a-t-ihlk. walaynni iġ-tẓḍart a-tskrt kra, ḥnnu ginnġ tɛawnt-aġ.» 23 yini-as yasuɛ: «ma-s-tnnit ‹iġ-tẓḍart›? yan yumnn, ur-illi kra mi ur-iẓḍar a-t-iskr.» 24 irar-as babas n-ufruh̬ s-jjhd yini-as: «ha-yyi umnġ. ɛawn-iyi ad-amnġ s-uggʷar.» 25 imma yasuɛ iẓra mddn ar-d-darsn-tazzaln, yamr ljnn yini-as: «wa-ljnn aẓnẓum aḍrḍur, nniġ-ak ffuġ zġ-gis, a-srs-daġ-ur-tkšmt.» 26 yut ljnn s-yat-tġuyyit issmḥakka afruh̬ iffuġ. iwrri-ufruh̬ zund iġ-immut aylliġ iggut ma-innan: «hati immut.» 27 imma yasuɛ yumẓ-as ġ-ufus issnkr-t-id, ibidd f-iḍarn-ns. 28 ġakudan ikšm yasuɛ s-tgmmi, ntta d-imḥḍarn-ns waḥdutn. sqsan-t: «mah̬ aylliġ ur-nẓḍar nkkʷni a-t-nssufġ?» 29 yini-asn: «wan ljnn-an ur-ra-ti-tssufuġm abla iġ-a-ttḍalabm rbbi.» 30 ffuġn zġ-ġin zrin f-tmazirt n-jalil. ur-iri yasuɛ a-fllas-issann mddn, 31 ašku ar-isslmad imḥḍarn-ns, yini-asn: «nkki lli-igan yus n-bnadm ra-yyi-n-dḥin s-gr ifassn n-mddn nġn-iyi. walaynni ġ-wis kraḍ-uwssan ra-d-nkrġ zġ-lmut.» 32 imma ntni ur-ssinn ma-ira ad-asn-iml s-wawal-ad, iksaḍn ur-ẓḍarn a-t-fllas-sqsan. 33 ruḥn kafrnaḥum. yili yasuɛ d-imḥḍarn-ns ġ-tgmmi, isqsa-tn: «ma-f-a-di-tsawalm i-ngratun ġ-uġaras?» 34 imma ntni fssan, ašku ġ-uġaras ar-d-sawaln i-ngratsn f-manwa gisn a-ra-ig anmġur. 35 iskiws yasuɛ iġr-d i-sin d-mraw n-umḥḍar s-dars yini-asn: «wanna iran a-izwur, illa fllas a-kullu-iggʷru, ig ah̬ddam i-wiyyaḍ.» 36 yamẓ-d yan-warraw imẓẓin yawi-t-id s-wammas-nsn, yasi-t ġ-iġil-ns yini-asn: 37 «wanna iqbln yan-warraw imẓẓin zund ġwad s-ism-inu, hati iqbl-iyi. d-wanna-yyi-iqbln, urd nkki ka-iqbl, hatin iqbl ula ġwalli-yyi-d-yuznn.» 38 yini-as yuḥanna: «way-amslmd, nẓra yan-urgaz ar-issufuġ ljnun s-ism-nnk. ur-t-nudji ašku ur-a-didnnġ-itmunu.» 39 irar-as yasuɛ: «adjat-t, ašku yan iskrn kra l-lmɛjizt s-ism-inu ur-ra-yiẓḍar ġakudan a-gigi-irgm. 40 ašku wanna-yaġ-ur-itḍaḍḍan, hatin iga zġ-ginnġ. 41 lḥqq a-rad-awn-iniġ, wanna-yawn-ifkan lkas n-waman s-ism-inu f-ssibt n-ma-tgam win lmasiḥ, rad-as-tili lbaraka-ns.» 42 «wanna issḍrn yan zġ-imẓẓiyn-ad lli-sri-umnnin, yuf-as mrad is-as-ityaggal-uẓru n-uzrg imqqurn ġ-umggrḍ-ns ityawgar-n ġ-umda. 43 iġ-a-k-issṭar-ufus-nnk, bbi-t. yuf-ak a-tkšmt s-tudrt bla afus ula a-tddut s-jhnnama s-sin ifassn, s-lɛafit lli-ur-ra-ih̬si. 45 iġ-a-k-issṭar-uḍar-nnk, bbi-t. yuf-ak a-tkšmt s-tudrt tgit abiḍar ula a-dark-ilin sin iḍarn ttyawgart-n ġ-jhnnama. 47 iġ-a-k-tssṭar tiṭ-nnk ssukf-tt-id. yuf-ak a-tkšmt s-tgldit n-rbbi tgit abukaḍ ula a-dark-ilint snat-walln ttyawgart-n ġ-lɛafit n-jhnnama 48 ġ-illiġ ur-a-ttmtat-twukka-nsn ula-da-gis-th̬ssi lɛafit, 49 ra-imarġ kraygatt yan s-lɛafit. 50 tfulki tisnt, walaynni iġ-tlmus tisnt ma-s-ra-stti-tssmarġm? ṭṭafat tisnt ġ-ih̬fawn-nnun, tgm s-sslamt i-ngratun.»

marqus 10

1 iffuġ yasuɛ zġ-ġin ik tisgiw n-yudaya ilkm tasga yaḍni n-wasif n-urdun. munn-d fllas mddn ggutnin ar-tn-isslmad ġmklli-bdda-isslmad ġ-inna ikka. 2 aškin-d kra n-ifarisin irin a-t-armn inin-as: «is-iḥlla i-urgaz a-ifru i-tmġart-ns?» 3 yini-asn: «ma-s-kʷn-yuṣṣa musa?» 4 inin-as: «musa yudja argaz a-yara tabrat l-lfra ifru-as.» 5 irar-asn yasuɛ: «yura-yawn awal-an ašku qqurn-uwlawn-nnun, 6 walaynni ur-igi ġmkad ġ-isizwar n-ddunit. ġmklli ityaran ‹rbbi iskr awtm d-tawtmt.› 7 ityara-daġ ‹mayan a-f-ra-ifl-urgaz babas d-innas imun d-tmġart-ns. 8 hatnin sin rad-wrrin gn yat ddat.› ur-sul-gin sin walaynni yat ddat ad-gan. 9 f-mayan a-f-rad-awn-iniġ, aynna issmun rbbi, a-t-ur-ibḍu bnadm.» 10 lliġ wrrin s-tgmmi sqsan-t imḥḍarn-ns f-tġawsa-yad. 11 isawl yasuɛ yini-asn: «wanna ifran i-tmġart-ns itahl yat yaḍni, hatin izna fllas. 12 iġ-tfra-tmġart i-urgaz-ns itahl-tt yan yaḍni, hatin zzna ayan tskr ula nttat.» 13 ar-di-ttaškin mddn ar-di-tawin tarwa mẓẓinin, irin yasuɛ a-n-fllasn-isrs ifassn-ns ibark-tn. nkrn imḥḍarn rarn-tn inin-asn: «a-tn-d-ur-tawim.» 14 imma yasuɛ, lliġ iẓra mayan ṭiyyr-as yini-asn: «adjat tarwa mẓẓinin a-d-dari-aškin. a-tn-ur-tḥṣarm, ašku zund ġwid a-mi-tlla-tgldit n-rbbi. 15 lḥqq a-rad-awn-iniġ, wanna ur-irin a-ikšm s-tgldit n-rbbi zund arraw imẓẓin ur-ra-srs-ikšm.» 16 yasi-tn ilmma f-ifaddn-ns isrs fllasn ifassn-ns ibark-tn. 17 inkr yasuɛ, ra-d-iffuġ s-uġaras s-d-yuzzl yan-urgaz iḍr f-ifaddn ġ-lgddam-ns isqsa-t: «way-amslmd ifulkin, ma-rad-skrġ baš ad-ṭṭafġ tudrt l-lih̬rt?» 18 isawl yasuɛ yini-as: «mah̬ aylliġ-iyi-tgit d-wad ifulkin? ur-illi yan ifulkin abla rbbi waḥdut. 19 kiyi tssnt luṣiyat, ‹a-ur-tnġt, a-ur-tznut, a-ur-takʷrt, a-ur-tfkt tugga n-tkrkas, a-ur-tġʷššut. awi-tt ġ-babak d-innak.›» 20 isawl-urgaz yini-as: «way-amslmd, mayad kullut ar-t-skarġ zġ-lliġ mẓẓiġ sul s-ġilad.» 21 issmaqql gis yasuɛ iḥubbu-t, yini-as: «yat-tġawsa ad-ak-iqaman. zayd tzznzt kullu mad-dark-illan, tfkt-t i-imẓlaḍ yili-ak-wayda ġ-ignna. taškid-d ilmma tmunt didi.» 22 imma ntta tʷgraẓ-t f-wawal-ad, iddu ṭiyyr-as ašku iggut-wayda-ns bahra. 23 igrawl-d yasuɛ issmaqql ġ-imḥḍarn-ns yini-asn: «mnšk a-s-išqa f-willi dar iggut-wayda ad-kšmn s-tgldit n-rbbi.» 24 ggʷdn imḥḍarn f-wawal-ad. izayd yasuɛ yini-asn: «wa-tarwa, mnšk a-s-išqa ad-kšmn s-tgldit n-rbbi. 25 ra-irh̬u f-urɛam a-ikšm zġ-tiṭ n-tasmi ula ikšm yan dar ayda iggutn s-tgldit n-rbbi.» 26 ggʷdn s-uggʷar ar-ttinin i-ngratsn: «iġ-iga ġmkad ma-ra-yiẓḍar a-injm?» 27 issmaqql gisn yasuɛ yini-asn: «ġ-dar bnadm ur-iẓḍar a-yili walaynni ġ-dar rbbi. ašku ur-illi kra mi ur-iẓḍar rbbi a-t-iskr.» 28 inkr bṭrus yini-as: «ha-nkkʷni nfl-n kullu ma-darnnġ-illan, našk-id nmun didk.» 29 yini-asn yasuɛ: «lḥqq a-rad-awn-iniġ, wanna-n-ifln tigmmi-ns nġd aytmas nġd istmas nġd babas nġd innas nġd tarwa-ns nġd igran-ns f-ssibt-inu ula f-ssibt l-lh̬bar-ad ifulkin 30 rad-as-yili ma-yugʷrn mayan f-miyya n-twal ġilad ġ-ddunit-ad, tigʷmma d-aytmatn d-taytmatin d-innatin d-tarwa d-igran ntni d-trfufnt, tili-as ġ-lih̬rt tudrt idumn. 31 walaynni kigan d-imzwura a-ra-iggʷru, d-kigan d-imggura a-ra-izwur.» 32 munn d-uġaras akmurn-in s-tmdint n-urušalim, izwur-asn yasuɛ. ġuwḍn imḥḍarn-ns, imma mddn lli-asn-ggʷranin ksuḍn. yawi-daġ imḥḍarn-ns s-sin d-mraw, isawl srsn f-ġaylli rad-as-ijru, yini-asn: 33 «sfldat, ra-nddu s-urušalim. imma nkki lli-igan yus n-bnadm, ra-yyi-n-dḥin s-gr ifassn n-inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-imslmdn n-ššrɛ. rad-flla-ḥkamn s-lmut fkn-iyi i-ibrraniyn. 34 ra-gigi-tṭnaẓn ssufsn flla ssġuršn-iyi nġn-iyi. walaynni ġ-wis kraḍ-uwssan rad-d-nkrġ zġ-lmut.» 35 yašk-id yaɛqub d-yuḥanna tarwa n-zabdi s-dar yasuɛ inin-as: «way-amslmd, nra ad-aġ-tskrt kra.» 36 yini-asn: «ma-tram ad-awn-t-skrġ?» 37 inin-as: «fk-aġ a-nskiws yan f-ufasiy-nnk d-yan f-uẓlmaḍ-nnk ġakud lliġ ra-tkšmt s-lmjd n-tgldit-nnk.» 38 isawl yasuɛ yini-asn: «ur-tssinm mayd tḍalbm. is-tẓḍarm a-tsum lkas n-urfufn lli-rad-suġ nkki, tddmm s-udum lli-s-rad-ddmġ?» 39 inin-as: «nẓḍar-as.» irar-asn yasuɛ: «s-ṣṣaḥt, lkas lli-rad-suġ nkki ra-ti-tsum kunni, ula udum lli-s-rad-ddmġ ra-srs-tddmm, 40 walaynni askiws f-ufasiy-inu ula f-uẓlmaḍ-inu ur-igi winu baš a-t-fkġ abla i-willi-mi-t-iskr rbbi.» 41 sfldn mraw yaḍni i-mayd inna yaɛqub d-yuḥanna, bzgn fllasn. 42 imma yasuɛ iġra-yasn-d kullutn yini-asn: «tssnm ġwilli ganin igldan n-ddunit-ad ar-tḥkamn f-ayt-tmizar-nsn, tissanm inmġurn-nsn ar-tamrn mddn ad-skarn s-iwaliwn-nsn. 43 imma kunni a-ur-yili ġmkan ġ-gratun. wanna iran a-gigun-yimġur, illa fllas a-ig ah̬ddam-nnun. 44 d-wanna gigun iran a-izwur, illa fllas a-ig ismg i-kullu wiyyaḍ. 45 ula nkki lli-igan yus n-bnadm, ur-d-uškiġ ad-flla-th̬damn mddn. uškiġ-d ad-th̬damġ, fkġ tudrt-inu ad-fukkuġ ma-iggutn.» 46 lkmn tamdint n-ariḥa. lliġ iffuġ yasuɛ zġ-ariḥa ntta d-imḥḍarn-ns d-mddn ggutnin, yili ġin yan-ubukaḍ ism-ns bartimaws yus n-timaws, igawr ġ-tama n-uġaras ar-itḍalab. 47 lliġ isfld izd yasuɛ gu-naṣira ayd izrin ar-itġuwwat ar-ittini: «wa-yasuɛ yus n-dawd, ḥnnu gigi.» 48 akʷin gis mddn inin-as a-ifssa. imma ntta izuyd ar-itġuwwat s-uggʷar ar-ittini: «wa-yasuɛ yus n-dawd, ḥnnu gigi.» 49 ibidd yasuɛ yini i-mddn-an: «ġrat-as-d.» ġrn-d i-ubukaḍ inin-as: «ġir thnna. tnkrt, hati iġra-yak-d s-dars.» 50 yakʷi-ubukaḍ iluḥ aslham-ns, yašk-id s-dar yasuɛ. 51 isqsa-t yasuɛ: «ma-trit ad-ak-t-skrġ?» yini-as-ubukaḍ: «wa-sidi, ad-isfiwġ.» 52 isawl yasuɛ yini-as: «zayd ġilad, ha-kiyi tjjit ašku tumnt.» yisfiw ġakudan, iḍfur yasuɛ ġ-uġaras.

marqus 11

1 akmurn-in s-tmdint n-urušalim. lliġ lkmn awrir n-zzitun ġ-tsga n-bitfaji d-bitɛanya, yazn yasuɛ sin zġ-imḥḍarn-ns 2 yini-asn: «zaydat s-uduwwar-an l-lgddam-nnun. kšmat srs, ra-n-tafm yan-usnus iqqnn, ur-jju-fllas-ini yan. fsyat-as tawim-t-id. 3 iġ-awn-inna kra n-yan ‹mayd tnawlm?› tinim-as ‹ira-t siditnnġ, yan imikk ra-t-id-irar.›» 4 ddun afn-in asnus iqqn ġ-uġaras ġ-tama n-imi n-yat-tgmmi. fsin-as-d. 5 sawln srsn ġwilli biddnin ġin inin-asn: «mayd tnawlm? mah̬ a-tfsim i-usnus-ad?» 6 rarn-asn s-ġmklli-s-asn-inna yasuɛ, adjn-tn. 7 awin-d asnus i-yasuɛ grn-in fllas islhamn-nsn, ini fllas. 8 munn-d mddn ggutnin, ar-sswan islhamn-nsn ġ-uġaras. kra gisn ar-d-itbbi tiṣṭṭwin zġ-isġarn n-igran ar-tnt-sswan ġ-uġaras. 9 frḥn bahra ġwilli zwarnin i-yasuɛ ġ-uġaras ula ġwilli-as-ggʷranin, ar-talln awal-nsn ar-ttinin: «huṣanna, ambarki a-iga ġwad-d-yuškan s-ism n-sidi rbbi. 10 tambarkit a-tga-tgldit n-babatnnġ dawd lli-d-yuškan. huṣanna ġ-ignna yattuyn.» 11 ilkm yasuɛ tamdint n-urušalim, ikšm s-tgmmi n-rbbi ar-itmnad ġ-kullu ma-gis-illan. iffuġ ilmma ntta d-imḥḍarn-ns s-sin d-mraw, iddu s-bitɛanya ašku yaġ-uzal. 12 ndid azkka lliġ ffuġn zġ-bitɛanya inġ-t laẓ. 13 iẓr-n yat tazart izgzawn ġ-tuggugt. iftu srs a-ur-imil yaf-n gis kra. lliġ-tt-iruḥ ur-n-gis-yufi ġir ifrawn ašku urd azmz n-ikuzarn ayan. 14 yini-as: «zayd a-ur-sar-zgim-išš yan lġllt.» sfldn imḥḍarn-ns i-ma-inna. 15 lkmn-d-daġ tamdint n-urušalim, ikšm yasuɛ s-tgmmi n-rbbi. inkr ar-zgis-iṭṭay ġwilli gis zznzanin ula ġwilli gis saġnin. igllb lmyadi n-willi tṣrrafnin iqaridn, igllb lkʷrasa n-willi zznzanin itbirn. 16 ur-yudji yan a-yasi ma-inzzan ġ-tgmmi n-rbbi. 17 ibdu ar-tn-isslmad yini-asn: «is-ur-ityara ġ-warra n-rbbi ‹tigmmi-nu rad-as-ttinim tigmmi n-tẓallit i-mddn n-kullu timizar?› imma kunni, hati trurm-tt tga ifri n-imh̬h̬arn.» 18 sfldn-as inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-imslmdn n-ššrɛ, bdun ar-siggiln s-mamnk a-s-ra-t-hlkn. ksuḍn zġ-gis ašku ar-tɛjjabn mddn kullutn ġ-ulmmud-ns. 19 lliġ-di-tlkm-tdggʷat iffuġ yasuɛ d-imḥḍarn-ns zġ-tmdint n-urušalim. 20 zikk ṣbaḥ n-ndid azkka lliġ zrin ġ-uġaras ẓrn tazart-lli, tqqur zġ-iẓuran-ns. 21 ikti-d bṭrus yini i-yasuɛ: «way-amslmd, ssmaqql. tazart lli-mi-tdɛit, hatti tqqur.» 22 isawl yasuɛ yini-asn: «amnat s-rbbi. 23 lḥqq a-rad-awn-iniġ, wanna innan i-uwrir-ad ‹itti zġ-ġid tḍrt-n ġ-umda,› iġ-yumn is-ra-yili maylli-s-inna bla iškka ġ-uwl-ns, hati rad-as-yili. 24 f-mayad a-f-rad-awn-iniġ, kullu ma-tḍalbm iġ-a-ttẓallam i-rbbi, amnat is-rad-awn-ityawfka, hati rad-awn-yili. 25 ġakud nna-tbiddm ar-ttẓallam, ṣamḥat i-wanna gigun iskrn kra yʷh̬šnn, baš ad-awn-iṣamḥ babatun lli-illan ġ-ignna ula kunni f-ddnub-nnun.» 27 aškin-d-daġ s-tmdint n-urušalim. lliġ a-ifttu yasuɛ ġ-tgmmi n-rbbi mnaggarn-t-id inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-imslmdn n-ššrɛ d-imġarn n-tmazirt. 28 inin-as: «ma-k-id-yuznn a-tskart kullu ġayad? awal n-mi ayd-s-a-ti-tskart?» 29 isawl yasuɛ yini-asn: «ula nkki ra-kʷn-sqsaġ yan-usqsi. rarat-iyi-d iniġ-awn ma-yyi-d-yuznn ad-skarġ mayad. 30 yuḥanna, ma-t-id-yuznn a-issddam mddn? izd rbbi nġd bnadm? rarat-iyi-d.» 31 bdun ar-ssmqsan i-ngratsn ar-ttinin: «iġ-nenna ‹rbbi a-t-id-yuznn› rad-aġ-yini ‹mah̬ aylliġ ur-tuminm mad-awn-inna?› 32 walaynni izd-nnit-a-nini ‹bnadm a-t-id-yuznn›?» ntni ksuḍn zġ-mddn, ašku ar-kullu-ttinin izd yuḥanna yan-nnabi a-iga. 33 sawln ilmma inin-as: «ur-nssin ma-t-id-yuznn.» irar-asn yasuɛ: «ula nkki ur-rad-awn-iniġ ma-yyi-d-yuznn ad-skarġ kullu mayad.»

marqus 12

1 ibdu yasuɛ ar-srsn-isawal s-lmɛni yini-asn: «ha-yan-urgaz iẓẓa aḍil ġ-igr-ns, isslulli-as ifrig iġza agʷḍi i-lmɛṣṣrt, ibnu yal-lbrj ifl-t i-ih̬ʷmmaṣn iftu imuddu. 2 lliġ-d-iruḥ-uzmz yazn yan-uh̬ddam-ns s-dar ih̬ʷmmaṣn ad-as-d-yawi ma-t-id-yuškan ġ-lġllt n-igr-ns. 3 imma ntni ġwin-t ssġuršn-t rarn-t ur-d-yiwi yat. 4 yazn-asn ah̬ddam yaḍni, rẓn-as ih̬f-ns ssrfufnn-t. 5 yazn wayyaḍ, nġn-t. yazn wiyyaḍ ggutnin, kra gisn utn-t, kra gisn nġan-t. 6 iqama-yas yan iga yus, iɛzza dars bahra. yazn-asn-t ġ-isiggʷra, yini d-ih̬f-ns: ‹rad-uqqrn iwi.› 7 walaynni ih̬ʷmmaṣn-an mšawarn i-ngratsn inin: ‹ġwad a-ra-iwrt igr. aškad-d a-t-nnġ ig lwrt winnġ.› 8 ġwin-t nġn-t luḥn-t-in s-brra n-igr.» 9 isqsa-tn yasuɛ: «ma-ra-iskr bab n-igr f-ġayan? ra-d-yašk ihlk ih̬ʷmmaṣn-an, ifk igr i-wiyyaḍ. 10 is-ur-tġrim ma-ityaran ġ-warra n-rbbi? ‹aẓru lli-n-luḥn ibnnayn, nttan a-iwrrin iga ih̬f n-uġẓu. 11 mayad, sidi rbbi a-t-iskrn. nẓra-t ar-gis-ntɛjjab.›» 12 nkrn inmġurn ġakudan, irin ad-amẓn yasuɛ ašku ssnn izd ntni a-f-yut lmɛna-yad, walaynni ksuḍn zġ-mddn, fln-t ddun. 13 aznn-d dars kra n-ifarisin d-imddukkʷal n-ugllid hirudus. irin ad-as-mdin gmmrn-t f-wawal-ns. 14 aškin-d inin-as: «way-amslmd, nssn izd lḥqq ayd ttinit, ur-a-tskart f-mad-swingimn mddn. ašku ur-a-ttmnadt udmawn n-mddn walaynni ar-tsslmadt aġaras n-rbbi ġmklli iga. ini-aġ is-iḥlla a-nakka ḍabiyt i-qayṣr nġd uhu? 15 a-stt-nakka nġd uhu?» imma yasuɛ issn mad-ran ġ-lḥilt-nsn, yini-asn: «mah̬ a-yyi-ttarmm? arayat-iyi-d yan-uqarid a-t-ẓrġ.» 16 fkn-as-d yan-uqarid. yini-asn: «win-mit a-iga-uwdm-ad d-ism-ad gis illan?» inin-as: «win qayṣr.» 17 irar-asn yasuɛ: «fkat i-qayṣr ma-igan win qayṣr, tfkm i-rbbi ma-igan win rbbi.» ntni ar-gis-tɛjjabn. 18 aškin-d dars kra n-iṣadduqin. ntni ġ-lmdhb-nsn ar-ttinin «ur-illi ma-ra-d-inkr zġ-lmut.» sqsan-t: 19 «way-amslmd, yura-yaġ musa inna ‹iġ-immut kra n-yan ifl-d tamġart-ns bla tarwa, illa f-gʷmas n-urgaz-an a-itahl tamġart-an a-dids-iskr tarwa f-ism n-gʷmas lli-immutn.› 20 ha-ssa n-aytmatn, yiwi-umzwaru tamġart immt ur-d-ifil tarwa, 21 yawi-tt wis sin immt ur-d-ifil tarwa. ġmkad a-iga wis kraḍ ula ntta, 22 aylliġ-tt-iwin kullutn s-ssa ur-d-filn tarwa. ġ-isiggʷra tmmt-tmġart ula nttat. 23 ini-aġ, ġ-tnkra lli-ġ-rad-nkrn kullutn, tamġart n-manwa gisn a-ra-tg? hatti tkka-ttin tga tamġart-nsn s-ssa.» 24 isawl yasuɛ yini-asn: «is-urd ġayad a-f-tjlam? ašku ur-tssinm arratn n-rbbi ula tssnm taẓḍḍart n-rbbi. 25 ġakud lliġ rad-nkrn ġwilli mmutnin ur-ra-tahaln ula-da-tahalnt, walaynni zund lmalayka n-ignna a-rad-gn. 26 imma tankra n-willi mmutnin, is-ur-fllas-tġrim ġ-warra n-musa, lliġ illa ġ-tama n-tzggʷart? rbbi isawl srs yini-as ‹nkki giġ rbbi n-ibrahim gġ rbbi n-isḥaq gġ rbbi n-yaɛqub.› 27 awal-an imla-yaġ is-ddrn ntni ġ-lgddam n-rbbi, wah̬h̬a mmutn. han kunni tjlam bahra.» 28 yašk-id yan-umslmd n-ššrɛ isfld-asn ar-tmjaḥadn. lliġ iẓra mamnk a-tn-irur yasuɛ s-lmɛqul, isqsa-t: «mal-luṣit a-kullu-ihiyyan ġ-luṣiyat n-rbbi?» 29 isawl yasuɛ yini-as: «luṣit ihiyyan a-stt-igan ‹sfldat, ay-ayt-rbbi. rbbi siditnnġ, nttan waḥdut a-igan rbbi. 30 a-ttirit rbbi sidik zġ-ttmi n-ih̬f-nnk d-ttmi n-uwl-nnk d-ttmi l-lɛaql-nnk d-ttmi n-tẓḍḍart-nnk.› 31 tis snat a-stt-igan ‹a-ttirit adjar-nnk zund ih̬f-nnk.› ur-tlli kra l-luṣit yugʷrn snat-ad.» 32 yini-as-umslmd n-ššrɛ: «ifulki ay-amslmd. s-lḥqq a-s-tnnit rbbi iga waḥdut, ur-illi abla ntta. 33 iġ-t-ira yan zġ-ttmi n-ih̬f-ns d-ttmi l-lfhmt-ns d-ttmi n-tẓḍḍart-ns, yiri adjar-ns zund ih̬f-ns, mayad yuf kullu tiġrsiw lli-jddrn mddn ula tiwafkiw lli-akkan i-rbbi.» 34 lliġ iẓra yasuɛ izd s-lmɛqul a-s-d-isawl yini-as: «ur-n-taggugt kiyi f-tgldit n-rbbi.» ġakudan ur-sul-izɛm yan a-t-isqsa. 35 ar-isslmad yasuɛ ġ-tgmmi n-rbbi, isqsa mddn: «mah̬ aylliġ a-ttinin imslmdn n-ššrɛ ‹ra-ig lmasiḥ yan zġ-tasut n-ugllid dawd›? 36 imma dawd, lliġ-t-iguwwd rruḥ lqudus a-isawl f-lmasiḥ inna ‹ha-sidi rbbi inna i-sidi, skiws f-ufasiy-inu ard gġ inuwwašn-nnk ġ-ddu iḍarn-nnk.› 37 ha-dawd s-ih̬f-ns ibdr ġwalli igan lmasiḥ, ig-t d-sidis. mamnk a-ra-ig ġir yan zġ-tasut-ns?» ar-as-sflidn mddn ggutnin, frḥn s-kullu mad-asn-inna. 38 ar-tn-isslmad yini-asn: «rarat lɛaql-nnun zġ-imslmdn n-ššrɛ, ašku iɛzza darsn ad-fttun s-tmlsa ġzzifnin šwanin, iɛzzu darsn a-fllasn-tsllamn mddn ġ-laswaq, 39 iɛzzu darsn ad-zggurun s-lgddam ġ-tgʷmma n-tẓallit ula ġ-uskiws n-imnsiwn. 40 ar-šttan tigʷmma n-thjjalin, ar-ssiġzzifn tiẓulla-nsn baš ad-ssbayynn ih̬fawn-nsn is-fulkin. ntni ra-fllasn-ittut lḥukm n-rbbi s-uggʷar.» 41 igawr yasuɛ ġ-umnid n-ṣṣnduq ġ-tgmmi n-rbbi, ar-itmnad ġ-mddn ar-n-srasn iqaridn ġ-ṣṣnduq. kigan d-id-bu-wayda ar-n-srasn ma-iggutn. 42 tašk-id yat-thjjalt tga tamẓluṭṭ, tsrs-n snat-tqaridin idrus-watig-nsnt. 43 iġr yasuɛ i-imḥḍarn-ns s-dars yini-asn: «lḥqq a-rad-awn-iniġ, tahjjalt-ad tamẓluṭṭ, hatti tsrs-n ġ-ṣṣnduq uggʷar n-ġwid kullutn, 44 ašku ntni fkan zġ-maylli darsn iggutn, imma nttat, wah̬h̬a tḥtajja, tsrs-n kullu ma-dars-illan, tfk lmɛišt-ns kullutt.»

marqus 13

1 lliġ-d-iffuġ yasuɛ zġ-tgmmi n-rbbi, yini-as yan zġ-imḥḍarn-ns: «ẓr ay-amslmd, matta ġmkad mqqurn iẓran-ad. matta ġmkad dusn fulkin iġurban-ad.» 2 imma yasuɛ inna-yas: «is-a-ttmnadt ġ-iġurban-ad mqqurnin? rad-kullu-tyawgarn s-wakal. ur-ra-gisn-iqama-uẓru f-uẓru.» 3 lliġ iskiws yasuɛ ġ-uwrir n-zzitun ġ-umnid n-tgmmi n-rbbi, isqsa-t bṭrus d-yaɛqub d-yuḥanna d-andraws ntni waḥdutn, 4 inin-as: «managu a-ra-yili ġayd-s-tnnit? ma-ra-ig tamatart n-is-d-yakmur a-ijru kullu ġayad?» 5 isawl yasuɛ yini-asn: «awiyat-stt ġ-ih̬f-nnun a-kʷn-ur-ijlu yan. 6 ašku ggutn ġwilli ra-d-yašk asin-d ism-inu, kud yan ar-ittini izd nttan a-igan lmasiḥ. ntni rad-jllun mddn ggutnin. 7 iġ-tsfldm f-imaġn ula lh̬barat n-imaġn ad-ur-tġuwḍm, ašku iqqan-d a-yili ġayan, walaynni ur-ta-d-iruḥ isiggʷra. 8 ra-di-tnkr-tqbilt s-tqbilt tnkr-d-tgldit s-tgldit, ilint zznzalat ġ-kra n-tmizar yili-uġni. walaynni ġayad iga ġir azbbar amzwaru n-tlalit. 9 «awiyat-stt ġ-ih̬f-nnun. ra-kʷn-dḥayn s-lmḥkamat, ssġuršn-kʷn ġ-tgʷmma n-tẓallit. ra-tbddadm f-ssibt-inu ġ-lgddam l-lḥukkam d-igldan ad-asn-takkam tugga flla. 10 iqqan-d a-truḥ-tbrraḥt l-lh̬bar ifulkin kullu timizar n-ddunit ur-ta-d-ilkim isiggʷra. 11 iġ-kʷn-umẓn dḥin-kʷn-in, ad-ur-tasim taġuft f-ma-ra-tinim. iniyat awal nna-yawn-imla rbbi ġ-tasaɛt-an, ašku urd kunni a-isawaln walaynni rruḥ lqudus n-rbbi. 12 ra-yili ma-ra-n-idḥi gʷmas i-lmut, yili ma-ra-n-idḥi yus, nkrn-d tarwa f-ayt-darsn nġn-tn. 13 ra-kʷn-tkrhun kullu mddn f-ssibt n-ma-tgam winu. imma wanna ibiddn izga ar isiggʷra ra-injm. 14 «ra-tẓrm tajlh̬it lli-ifnnun tnkr ġ-illiġ ur-dars lḥqq a-gis-tili. wanna yaqran, illa fllas a-yissan lmɛna. ġakudan winna llanin ġ-tmazirt n-yudaya iqqan-tn-d ad-rwln s-idrarn. 15 wanna illan f-iggi n-tgmmi iqqan-t-id ad-ur-ikšm a-d-yasi kra. 16 wanna-n-illan ġ-igran iqqan-t-id a-ur-iwrri tiġurdin a-d-yawi timlsit-ns. 17 rad-bahra-šqun-uwssan-an f-tilli gisn rbbunin ula tilli gisn ssngaynin. 18 ḍalbat i-rbbi ad-ur-ijru ġayan ġ-tgrst 19 ašku ġ-uwssan-an ra-tili-tnukmut, ur-jju-tlli zund nttat zġ-isizwar ġ-ih̬lq rbbi ddunit sul s-ġilad, ula rad-daġ-tili zund nttat. 20 mrad is-ur-issidrus siditun ussan-an ur-ra-injm yan. walaynni f-ssibt n-willi iẓli ad-gn wins, hati issidrus ussan-an f-ssibt-nsn. 21 «ġakudan iġ-awn-inna kra n-yan ‹ha-lmasiḥ illa ġid› nġd ‹hatin illa ġin› a-t-ur-tamnm. 22 ašku rad-d-nkrn kra n-mddn, kud yan ar-ittini f-ih̬f-ns izd lmasiḥ a-iga nġd kra n-nnabi, walaynni ar-sskirkisn. rad-skarn timitar d-lmɛjizat iġ-ufan ad-jllun ula ġwilli ganin win rbbi. 23 imma kunni, awiyat-stt ġ-ih̬f-nnun. nniġ-awn kullu ġayad ur-ta-ijri. 24 «ġ-uwssan-an ġ-tġurdin n-tnukmut-an, ra-tllas tafukt, ur-ra-ifaw-wayyur. 25 rad-ṭṭarn itran zġ-ignwan, ar-tyattaynt tifawin n-ignwan. 26 ġakudan a-ra-yyi-ẓrn, nkki lli-igan yus n-bnadm, ftiġ-d ġ-imdla s-lquwwa d-lmjd iggutn. 27 ġakudan rad-aznġ lmalayka ad-ssmunn ġwilli ganin winu zġ-kraygatt tasga, zġ-ttmi n-wakal ar ttmi n-ignwan. 28 «hati tazart a-zġ-ra-tissanm lmɛna. iġ-lggʷiġnt-tṣṭṭwin-ns tssufġ-d tifrawin-ns, tissanm is-d-yakmur ṣṣif. 29 ġmkan a-ra-yili. iġ-tẓram timitar-ad s-awn-nniġ ar-jrrunt, tissanm is-d-yakmur, hatin ġ-imi. 30 lḥqq a-rad-awn-iniġ, ur-ra-tzri-tasut-ad ard kullu ijru mayad. 31 rad-ittin ignwan d-wakal walaynni ur-sar-ittin iwaliwn-inu. 32 «walaynni ass-an ula tasaɛt-an ur-tn-issin yan, la lmalayka n-ignna ula yus n-bnadm. ġir baba lli-illan ġ-ignna, nttan waḥdut a-issnn. 33 rarat lɛaql-nnun tḍufm ašku ur-tssinm managu a-ra-d-iruḥ-uzmz-an. 34 zund yan-urgaz imudda ifl tigmmi i-ih̬ddamn-ns a-stt-gabln, ifk i-kraygatt yan tawuri-ns. yuṣṣa angabal n-imi a-iḍuf. 35 ḍufat ula kunni, ašku ur-tssinm managu a-ra-d-yašk bu-tgmmi, izd ġ-tdggʷat nġd ammas n-iyḍ nġd awddan amzwaru n-ufullus nġd tawaġla n-tafukt. 36 ḍufat a-ur-d-yašk ġ-kra n-tasaɛt lli-ur-tġalm yaf-kʷn-d tgnm. 37 mayd-awn-nniġ, ra-t-iniġ i-kullu mddn: ḍufat.»

marqus 14

1 sin-uwssan a-iqaman i-lɛid n-usurf d-uwssan n-urh̬ṣiṣ. ar-siggiln inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-imslmdn n-ššrɛ mamnk a-rad-amẓn yasuɛ s-lḥilt a-t-nġn. 2 walaynni nnan i-ngratsn: «urd ġ-uwssan l-lɛid baš a-ur-duyn mddn.» 3 illa yasuɛ ġ-uduwwar n-bitɛanya, iskiws ar-ištta ġ-tgmmi n-simɛan lli-sttin-ikkan iga anjdam. tkšm-d dars yat-tmġart tusi-d yat-tbuqqalt n-uẓru tili-gis-tujjut n-nardin iṣfan, iggut-bahra-watig-ns. trẓ imi n-tbuqqalt tffi-tt-id f-ih̬f n-yasuɛ. 4 imma ġwilli llanin ġin, kra gisn ibzg fllas inin i-ngratsn: «mah̬ a-tjla tujjut-ad? 5 mrad is-tnza ra-di-tawi uggʷar n-kraḍ id-miyya n-nnuqrt, nfk-tn i-imẓlaḍ.» bdun ar-fllas-ssngmugn. 6 imma yasuɛ inna-yasn: «adjat-stt. mah̬ aylliġ dids tšqam? hatti tskr gigi afulki. 7 imẓlaḍ rad-bdda-didun-ilin. ġakud nna-tram ra-tafm ma-s-a-gisn-tskarm lh̬ir. imma nkki ur-rad-bdda-didun-iliġ. 8 hatti tskr maylli mi tufa. nttat tzwar tẓġur ddat-inu i-umḍḍal. 9 lḥqq a-rad-awn-iniġ, innaġ a-tbrraḥn mddn s-lh̬bar-ad ifulkin ġ-kullu ddunit, ra-ttinin f-mayd tskr h̬tad, ar-tt-id-srs-kttin.» 10 ġakudan inkr yahuda ish̬aryuṭ lli-igan yan zġ-sin d-mraw n-umḥḍar, iddu s-dar inmġurn n-tgmmi n-rbbi baš ad-asn-izznz yasuɛ. 11 lliġ sfldn i-mad-asn-inna, frḥn inin-as ad-as-fkn iqaridn. iwrri ar-iswingim mamnk a-ra-tn-iɛawn ad-amẓn yasuɛ. 12 ilkm-d-wass amzwaru n-uwssan n-urh̬ṣiṣ lli-ġ-a-qqrsn mddn i-ilqqaġn. sqsan-t imḥḍarn-ns: «mani trit a-srs-nddu ad-ak-n-gis-njjujad imnsi l-lɛid n-usurf?» 13 yazn sin zġ-imḥḍarn-ns ġakudan, yini-asn: «zaydat s-tmdint. ra-tmnaggarm yan-urgaz yusi-d agdur n-waman. 14 ḍfurat-t s-tgmmi nna-s-ikšm, tinim i-bu-tgmmi-an ‹hati inna-yak-d-umslmd, maniġ illa-uḥanu lli-ġ-rad-ššġ imnsi n-usurf nkki d-imḥḍarn-inu?› 15 rad-awn-iml yan-uḥanu n-uflla imqqurn iswan ingaddan. ġin a-ġ-rad-aġ-tjjujadm.» 16 ffuġn imḥḍarn, ddun s-tmdint afn-in ġmklli-asn-inna. jjujadn imnsi n-usurf. 17 truḥ-d-tdggʷat, ilkm yasuɛ tigmmi ntta d-imḥḍarn-ns s-sin d-mraw. 18 lliġ skiwsn ar-šttan yini-asn: «lḥqq a-rad-awn-iniġ, ra-yyi-izznz yan ġ-gratun, kunni lli-didi-šttanin.» 19 ṭiyyr-asn bahra, bdun ar-t-sqsan kullutn, kud yan ar-ittini: «yak, urd nkki?» 20 yini-asn: «iga yan zġ-sin d-mraw lli-didi-dranin ġ-uruku-ad. 21 ha-yus n-bnadm ra-immt ġmklli fllas ityaran, walaynni taguḍi a-ra-yili i-urgaz lli-izznzan yus n-bnadm. yuf-as i-urgaz-an mrad is-ur-akkʷ-ilul.» 22 lliġ a-šttan yasi yasuɛ tangult, iškr rbbi ibbi-tt, ifk-asn-tt yini-asn: «amẓat. h̬tad tga ddat-inu.» 23 yasi lkas, iškr rbbi ifk-asn-t. sun zġ-gis kullutn. 24 yini-asn: «ġwid gan idammn-inu lli-ra-iffi f-ssibt n-mddn ggutnin baš ad-gn lɛhd l-ljdid ġ-gratun d-rbbi. 25 lḥqq a-rad-awn-iniġ, ur-sul-rad-suġ zġ-lġllt n-waḍil ar ass lli-ġ-ra-t-suġ zġ-ljdid ġ-tgldit n-rbbi.» 26 asin ilmma yan-umarg zġ-imurign n-rbbi, ffuġn s-uwrir n-zzitun. 27 yini-asn yasuɛ: «ha-kunni ra-yyi-kullu-tflm, ašku ityara ‹rad-utġ amksa, mzrnt-uwlli.› 28 walaynni tigira n-ma-d-nkrġ zġ-lmut ra-kʷn-zwurġ s-tmazirt n-jalil.» 29 isawl bṭrus yini-as: «wah̬h̬a-k-kullu-fln ur-sar-k-filġ nkki.» 30 imma yasuɛ irur-as: «lḥqq a-rad-ak-iniġ, ġ-iḍ-ad ur-ra-iġr-ufullus snat-twal ard tinit kraṭṭ-twal ur-iyi-tssint.» 31 imma ntta inna-yas s-jjhd: «wah̬h̬a rad-didk-mmtġ ur-rad-iniġ ur-k-ssinġ.» ġmkad ad-nnan kullutn. 32 aškin-d s-yan-udġar lli-mi-ttinin ‹gatsimani›. yini yasuɛ i-imḥḍarn-ns: «gawrat ġid, rad-ẓẓallġ.» 33 yawi dids bṭrus d-yaɛqub d-yuḥanna. iġuwḍ yasuɛ ġ-tasaɛt-an, mmaġn iswingimn bahra ġ-uwl-ns. 34 yini-asn: «tẓẓay flla taġuft-ad ar lmut. gawrat ġid tawzm.» 35 izayd iftu yan imikk iḍr s-wakal iẓẓall yini: «ssitti flla tasaɛt-ad n-urfufn iġ-tẓḍar a-titti.» 36 iẓẓall-daġ yini: «abba wa-baba, ur-illi kra mi ur-tẓḍart a-ti-tskrt. kkis flla lkas-ad n-urfufn, walaynni a-yili ma-trit, urd mad-riġ nkki.» 37 iwrri yasuɛ yaf-tn-in ṭṭasn. isawl s-bṭrus yini-as: «wa-simɛan, is-teṭṭast? is-ur-tẓḍart a-tawzt yat tasaɛt? 38 awzat tḍalbm rbbi a-kʷn-issanf i-kullu ma-ra-kʷn-ijllu. hati ul n-bnadm ar-ittiri a-iskar afulki, imma ddat-ns tḍɛf.» 39 iddu-daġ a-iẓẓall yini ġmklli inna tawala tamzwarut. 40 iwrri yaf-tn-in ṭṭasn, inra-tn iṭs. ur-ssinn ma-rad-as-inin. 41 iwrri tis kraṭṭ-twal yini-asn: «ṭṭasat ġila tsunfum. yuwda ġunškad, tlkm-d tasaɛt. inza yus n-bnadm s-gr ifassn n-mddn ʷh̬šnnin. 42 nkrat a-nddu. ha-walli-yyi-izznzan yuška-d.» 43 sul a-isawal s-d-iruḥ yahuda lli-igan yan zġ-sin d-mraw n-umḥḍar. munn-d dids kigan d-mddn asin-d lkmami d-iɛmad. uznn-tn-d inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-imslmdn n-ššrɛ d-imġarn n-tmazirt-an. 44 ġwalli izznzan yasuɛ imla-yasn-yad tamatart-ad, yini-asn: «wanna ssudnġ, ġwan a-t-igan. amẓat-t tawim-t tḍufm-t.» 45 yašk-id yahuda iftu s-dar yasuɛ yini-as: «way-amslmd», issudn-t. 46 grn-in fllas ifassn amẓn-t. 47 inkr ilmma yan zġ-willi llanin d-yasuɛ ildi-d lkummit, yut ah̬ddam n-unmġur n-tgmmi n-rbbi ibbi-as amẓẓuġ. 48 isawl yasuɛ yini-asn: «ma-s-di-tffuġm s-lkmami d-iɛmad a-yyi-tġwim zund iġ-giġ amh̬h̬ar? 49 lliġ-n-bdda didun kraygatt ass ar-sslmadġ ġ-tgmmi n-rbbi, ur-iyi-tumẓm ġ-uwssan-an. walaynni ijra ġmkad baš a-yafu ma-ityaran ġ-warratn n-rbbi.» 50 ġakudan rwln kullu imḥḍarn, fln yasuɛ. 51 iḍfur-t-sul yan-uɛyyal ur-ilsi ġir aḥayk. 52 ġwin-t mddn-an, imma ntta ifl aḥayk irwl ur-ilsi yat. 53 awin yasuɛ s-dar-unmġur n-tgmmi n-rbbi, munn-d inmġurn kullutn d-imġarn n-tmazirt d-imslmdn n-ššrɛ. 54 imma bṭrus iḍfar-t zġ-tuggugt, ikšm s-wammas n-tgmmi n-unmġur, iskiws d-imh̬zniyn ġ-dar lɛafit ar-didsn-irqqa. 55 imma inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-imġarn l-lmḥkama kullutn ar-siggiln s-tugga f-yasuɛ baš a-t-nġn, walaynni ur-ufin yat. 56 kigan d-mddn ar-fllas-akkan tugga n-tkrkas, walaynni ur-ngaddant tugga-nsn. 57 inkr kra gisn ar-sskirkisn inin: 58 «nkkʷni nsfld-as inna ‹nkki rad-h̬luġ tigmmi-ad n-rbbi ityawskarn s-ifassn n-bnadm, bnuġ ġ-kraḍ-uwssan yat yaḍni ur-ityawskarn s-ifassn n-bnadm.›» 59 ula ġmkad-daġ, ur-ngaddant tugga-nsn. 60 ibidd-unmġur n-tgmmi n-rbbi ġ-wammas-nsn, isqsa yasuɛ: «is-ur-ra-d-fllasn-trart s-yat? mayd-fllak-ttinin ġwid ġ-tugga-nsn?» 61 imma yasuɛ ġir ifssa, ur-inni yat. isqsa-t-daġ-unmġur: «izd kiyi a-igan lmasiḥ yus n-umbarki?» 62 yini-as yasuɛ: «nkki a-t-igan. ra-tẓrm yus n-bnadm iskiws f-ufasi n-rbbi itjhhdn, iftu-d ġ-imdla n-ignwan.» 63 lliġ-as-isfld-unmġur n-tgmmi n-rbbi, ibbi timlsa-ns yini-asn: «ma-sul-nra inagan-ad? 64 kunni tsfldm i-wawal-ns l-lkufr. ma-fllas-tnnam?» ḥkamn fllas kullutn inin: «iqqan-t-id a-immt.» 65 inkr kra gisn ar-fllas-ssufusn ar-as-daln udm ar-t-kkatn s-ibariqn ar-as-ttinin: «wa-nnabi, ml-aġ manwa-k-yutn.» amẓn-t imh̬zniyn ar-t-kkatn. 66 imma bṭrus illa-sul ġ-iyzdar ġ-wammas n-tgmmi. tašk-id yat-th̬ddamt n-unmġur n-tgmmi n-rbbi 67 tẓr bṭrus ar-irqqa, tssmaqql gis tini-as: «ula kiyi tllit d-yasuɛ gu-naṣira.» 68 irar-as nttan: «ur-ssinġ, ur-fhimġ ma-s-tnnit.» iffuġ s-uġgʷmmi. iġr-ufullus ġakudan. 69 tẓr-t-daġ-th̬ddamt-lli, tini fllas i-willi biddnin ġin: «ġwad iga yan zġ-gisn.» 70 irar-daġ bṭrus: «uhu.» yan imikk s-as-nnan ġwilli biddnin ġin: «s-ṣṣaḥt tgit kiyi zġ-gisn ašku gu-jalil a-tgit.» 71 inkr bṭrus ar-itgalla ar-ittini s-jjhd: «nkki ur-ssinġ argaz-ad f-a-tsawalm.» 72 iġr-ufullus ġakudan tis snat-twal. ikti-d bṭrus maylli-s-as-inna yasuɛ «ur-ra-iġr-ufullus snat-twal ard tinit kraṭṭ-twal ur-iyi-tssint.» iswangm-d awal-an ar-yalla.

marqus 15

1 lliġ ifaw zzman munn-d inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-imġarn n-tmazirt d-imslmdn n-ššrɛ, ntni d-imġarn l-lmḥkama kullutn, mšawarn f-ma-rad-skrn. krfn yasuɛ awin-t dḥin-t-in i-bilaṭus lḥakm n-rruman. 2 isqsa-t bilaṭus: «is-tgit agllid n-ayt-yudaya?» irar-as yasuɛ: «kiyi a-t-innan.» 3 nkrn inmġurn n-tgmmi n-rbbi ar-srs-taštkkan s-kigan d-tġawsiwin. 4 yini-as bilaṭus: «is-ur-ra-di-trart s-yat? ẓr mnnawt-tġawsiwin ayd-fllak-ttinin.» 5 imma yasuɛ ur-inni yat aylliġ itɛjjb bilaṭus. 6 ikka-ttin lḥakm ġ-kraygatt lɛid n-usurf ar-asn-gis-irẓẓm i-yan-uḥbbas nna-ran. 7 illa yan ġ-lḥbs ġ-uwssan-an, ism-ns barabbas. ityamaẓ ntta d-wiyyaḍ lliġ ssnkrn uduy f-ssulṭa n-rruman, nġn kra n-mddn. 8 munn-d mddn ggutnin ar-tḍalabn bilaṭus ad-asn-iskr ġmklli-bdda-iskar ġ-lɛid. 9 isqsa-tn bilaṭus: «is-tram ad-awn-rẓmġ i-ugllid n-ayt-yudaya?» 10 ašku bilaṭus issn inmġurn n-tgmmi n-rbbi is-ḥsadn yasuɛ, ġayan ka-f-t-id-dḥin. 11 walaynni inmġurn sshiyysn mddn ġ-tasaɛt-an baš a-t-ḍalbn ad-asn-d-irẓm i-barabbas. 12 yini-asn bilaṭus: «ma-tram a-t-skrġ i-ġwad mi ttinim agllid n-ayt-yudaya?» 13 rarn-as ar-ssġuyyun: «agʷl-t f-uggjdi.» 14 isqsa-tn bilaṭus: «mah̬? ma-iskr yʷh̬šnn?» imma ntni ar-ssġuyyun s-uggʷar ar-ttinin: «agʷl-t f-uggjdi a-immt.» 15 bilaṭus ira a-irḍu mddn, irẓm-asn i-barabbas, imma yasuɛ, issġurš-t issufġ-t a-immt f-uggjdi. 16 awin-t iɛskrin s-ṭuẓẓunt n-tgmmi imqqurn lli-mi-ttinin lqṣr, ssmunn-d kullu lɛskr lli-illan ġin. 17 sslsn-as yan-uslham iẓggʷaġn, skrn yan-ttaj zġ-uzggʷar gn-as-t f-ih̬f. 18 ar-fllas-tsllamn ar-ttinin: «sslam fllak ay-agllid n-ayt-yudaya.» 19 ar-t-kkatn f-ih̬f s-yat-tġanimt ar-fllas-ssufusn ar-ṭṭarn f-ifaddn-nsn ġ-lgddam-ns. 20 lliġ gis šbɛan taḍṣa, kkisn-as aslham aẓggʷaġ sslsn-as timlsit-ns, ssufġn-t a-t-nġn f-uggjdi. 21 amẓn yan-urgaz imun-d d-uġaras, bḥra-d-yuška zġ-brra, inin-as a-yasi aggjdi n-yasuɛ. iga ism-ns simɛan gu-kurini, ig babas n-alaksandrus d-rufus. 22 awin-d yasuɛ s-udġar lli-mi-ttinin ‹gulguta›. tga lmɛna-ns ‹adġar n-tʷh̬šašt n-ih̬f.› 23 irin ad-as-fkn aman n-waḍil iktin lli-ġ-illa-usafar l-lmurr, imma ntta ur-t-iswi. 24 qqnn-t ġ-uggjdi alln-t. bḍun timlsa-ns i-ngratsn grn-d fllasnt asġar, kraygatt yan d-ma-ra-yawi. 25 tga tasaɛt tis tẓa n-ṣṣbaḥ lliġ-t-ugʷln f-uggjdi. 26 skrn yat talluḥt a-tml aṣraḍ lli-s-as-ṣrḍn, ityara gis «agllid n-ayt-yudaya.» 27 awin-d sin imh̬h̬arn agʷln-tn f-iggjda yan f-ufasi n-yasuɛ d-yan f-uẓlmaḍ-ns. 28 ġmkan a-yuwfa ma-ityaran ġ-warra n-rbbi lli-innan «ra-t-gn d-yan zġ-willi ffuġnin zġ-wawal n-rbbi.» 29 ar-t-rggmn mddn lli-zraynin ar-ssmussun ih̬fawn-nsn ar-as-ttinin: «wa-kiyi lli-ra-ih̬lu tigmmi n-rbbi tbnut-stt ġ-kraḍ-uwssan, 30 jjnjm ih̬f-nnk tgguzd-d zġ-uggjdi.» 31 ġmkad-daġ a-s-a-gis-tṭnaẓn inmġurn n-tgmmi n-rbbi i-ngratsn ntni d-imslmdn n-ššrɛ ar-ttinin: «hati ijjnjm wiyyaḍ walaynni ur-iẓḍar a-ijjnjm ih̬f-ns. 32 iniyat-as a-d-igguz lmasiḥ-ad agllid n-ayt-rbbi zġ-uggjdi baš a-t-nẓr namn srs.» ula ġwilli dids tyaggalnin f-iggjda ar-t-rggmn ula ntni. 33 lliġ tlkm tasaɛt tis snat d-mrawt ḍrnd-d tillas f-tmazirt-an kullutt ar tasaɛt tis kraṭṭ n-tdggʷat. 34 tasaɛt tis kraṭṭ yut yasuɛ s-yat-tġuyyit itjhhdn yini: «aluy, aluy, lama šabaqtani?» tga lmɛna-ns «wa-rbbi-nu, wa-rbbi-nu, mah̬ a-yyi-tflt?» 35 kra zġ-willi biddnin ġin, lliġ-as-sfldn inin: «hati ar-yaqra i-nnabi iliyya.» 36 yazzl yan iɛmmr-d yan-ušrwiḍ s-waman l-lh̬ll ig-t ġ-yat-tġanimt imdi-t-in i-yasuɛ a-isu, yini-asn: «zgayat, a-nẓr is-ra-d-yašk iliyya a-t-id-izzugz.» 37 imma yasuɛ yut s-yat-tġuyyit itjhhdn issufġ rruḥ-ns. 38 ġakudan yut-ušrrig lh̬amiya n-tḥanut tamẓlayt ġ-tgmmi n-rbbi, tbḍu f-sin zġ-uflla ar izdar. 39 imma lqbṭan n-iɛskrin lli-ibiddn ġ-tama n-yasuɛ, lliġ iẓra mamnk a-yut s-tġuyyit issufġ rruḥ-ns, yini: «s-ṣṣaḥt iga-urgaz-ad yus n-rbbi.» 40 llant ġin kra n-tmġarin biddnt ġ-tuggugt ar-tmnadnt kullu ma-ijran. tlla gisnt maryam ullt-magdala, d-maryam innas n-aytmatn yaɛqub imẓẓin d-yusf, ntnti d-saluma. 41 kkant-sttin ar-tmununt d-yasuɛ ar-ti-tɛawannt lliġ illa ġ-jalil. ilint ġin tiyyaḍ ggutnin lli-d-dids-uškanin s-urušalim. 42 ġassan ar-tujadn mddn i-lɛid, ig ass lli-iqaman i-wass n-usunfu. lliġ-di-truḥ-tdggʷat yašk-id yusf gu-rama. iga ntta yan zġ-imġarn l-lmḥkama, ar-ti-tuqqarn mddn. ula ntta ar-itrju tagldit n-rbbi a-di-tašk. izɛm ikšm s-dar bilaṭus iḍalb zġ-gis ddat n-yasuɛ. 44 itɛjjb bilaṭus lliġ isfld is-yad-immut. iġr i-lqbṭan n-iɛskrin isqsa-t: «mnšk ayd-s-immut?» 45 lliġ-as-t-inna lqbṭan ifk ilmma ddat i-yusf. 46 isġ-d yusf lkttan išwan, izzugz-d ddat n-yasuɛ zġ-uggjdi issmuttl-tt, isrs-tt-in ġ-yan-umḍḍal, iga ifri ityawġza ġ-ujarif. issknuki-d yan-ifir iqqn srs imi n-umḍḍal. 47 ar-n-gis-ttmnad maryam ullt-magdala d-maryam innas n-yusf, ẓrnt illiġ-n-tettrs ddat n-yasuɛ.

marqus 16

1 lliġ izri-wass n-usunfu, tnkr maryam ullt-magdala d-maryam innas n-yaɛqub ntnti d-saluma, sġnt isafarn n-tujjut baš ad-ddunt ad-ẓġurnt ddat n-yasuɛ. 2 zikk ṣbaḥ n-wass l-lḥdd, bḥra-di-tġli tafukt, ftunt s-umḍḍal. 3 ar-ttinint i-ngratsnt: «ma-rad-aġ-issknuki ifir zġ-imi n-ifri?» ašku imqqur bahra. 4 allnt alln-nsnt s-n-ẓrant ifir yitti zġ-imi. 5 kšmnt s-umḍḍal afnt-n yan-uɛyyal iskiws f-ufasi, ilsa aslham imlluln. lliġ-t-ẓrant ggʷdnt bahra. 6 imma ntta isawl yini-asnt: «ad-ur-tiksaḍmt. ar-tsiggilmt yasuɛ gu-naṣira lli-immutn f-uggjdi. ur-sul-illi ġid, hati inkr-n. ẓramt, ha-illiġ-t-id-srsn. 7 imma ġilad, ddwamt tsslkmmt awal-ad i-imḥḍarn-ns ntni d-bṭrus, tinimt-asn: ‹yasuɛ ra-kʷn-izwur s-tmazirt n-jalil. ġin a-ġ-ra-ti-tẓrm ġmklli-s-awn-inna.›» 8 ffuġnd-d-tmġarin zġ-umḍḍal ar-srsnti-tkkat tawda ar-trgigiynt. rwlnt ur-nnint yat i-yan ašku ksuḍnt bahra. 9 lliġ-d-inkr yasuɛ zikk ṣbaḥ n-wass l-lḥdd, iban-d zwar i-maryam ullt-magdala lli-zġ-issufġ ssa l-ljnun, 10 tddu tini-t i-imḥḍarn-ns. ntni taġ-tn-tguḍi bahra ar-allan. 11 tini-asn: «iwrri iddr, ẓriġ-t nkki.» imma ntni ur-tt-uminn. 12 tiġurdin n-mayan iban-d yasuɛ s-mamnk yaḍni i-sin zġ-gisn lliġ ftan ġ-uġaras s-iduran ġ-brra n-tmdint. 13 wrrin-d inin-t i-wiyyaḍ, walaynni ur-tn-uminn ula ntni. 14 ġ-isiggʷra iban-d yasuɛ i-yan d-mraw n-umḥḍar lliġ skiwsn ar-šttan. iẓi-tn ašku qqurn ih̬fawn-nsn ur-uminn, ula sfldn s-willi-t-ẓranin lliġ-d-inkr zġ-lmut. 15 yini-asn ġakudan: «ffuġat ar-ttidum s-ddunit kullutt, ar-ttbrraḥm s-lh̬bar-ad ifulkin i-kullu mddn. 16 wanna yumnn iddm ġ-waman, hati ra-injm. wanna ur-yuminn, ra-fllas-yili lḥukm n-rbbi. 17 ra-ifk rbbi timitar-ad i-willi umnnin, rad-ssufuġn ljnun s-ism-inu, rad-sawaln s-iwaliwn l-ljdid. 18 iġ-usin ilgmmaḍn ula iġ-swan kra inqqan ur-ra-tn-iḍrru. rad-srasn ifassn-nsn f-imuḍan jjin.» 19 siditnnġ yasuɛ, tiġurdin n-ma-srsn-isawl, ityalal s-ignna iskiws f-ufasi n-rbbi. 20 imma ntni ffuġn ar-tbrraḥn ġ-kraygatt mani, ar-tn-itɛawan siditnnġ ar-izzga iwaliwn-nsn s-tmitar lli-iskar f-ufus-nsn.

luqa 1

1 ggutn ġwilli granin a-taran f-tġawsiwin lli-darnnġ-jranin 2 ġmklli-aġ-nnan ġwilli-tnt-ẓranin zġ-isizwar, gn fllasnt inagan awin-aġ-d lh̬bar-nsnt. 3 mayan a-f-nniġ ra-ifulki ad-ak-ssngaddaġ yan-warra izgan, a-sidi iɛzzan tawfilus, ašku sigglġ bahra ġ-tġawsiwin-ad ġmklli gant zġ-isizwar, 4 baš a-tissant lḥqq kullut f-maylli mi tsfldt. 5 ġ-uwssan n-hirudus agllid n-tmazirt n-yudaya, illa yan-unmġur zġ-inmġurn n-tgmmi n-rbbi, ism-ns zakariyya. iga ntta zġ-rrbɛt n-abiyya, iṭṭaf tamġart zġ-tasut n-harun, ism-ns aliṣabaṭ. 6 ntni fulkin s-sin, irḍu fllasn sidi rbbi. ar-bdda-skarn s-iwaliwn n-rbbi ula luṣiyat-ns, ur-a-zgisnti-tffuġn s-yat. 7 walaynni ur-jju-darsn kra n-warraw, ašku ur-tẓḍar aliṣabaṭ a-trbbu, d-ntni s-sin uwssrn. 8 yan-wass iskr zakariyya tawuri-ns n-inmġurn n-tgmmi n-rbbi ašku tlkm-d-twala n-rrbɛt-ns. 9 grn-d inmġurn asġar ġmklli bdda skarn, baš ad-bḍun tawuri i-ngratsn. yašk-id-usġar ġ-zakariyya a-ikšm s-tḥanut tamẓlayt a-n-gis-ibh̬h̬r ġ-lgddam n-rbbi. 10 ikšm srs ġ-tasaɛt l-lbh̬ur, munn-d mddn ggutnin ġ-brra ar-tẓallan. 11 iban-as ġakudan yal-lmalak n-sidi rbbi, ibidd ġ-tsga tafasit l-lmida lli-f-a-tbh̬h̬arn. 12 lliġ-t-iẓra zakariyya iġuwḍ yiksaḍ. 13 isawl lmalak yini-as: «wa-zakariyya, ad-ur-tiksaṭṭ. isfld rbbi i-maylli-as-ttḍalabt. rad-ak-taru-tmġart-nnk aliṣabaṭ yan-wazzan, tgt-as ism ‹yuḥanna›. 14 rad-ak-yili lfrḥ ula taḍṣa, frḥn mddn ggutnin s-tlalit-ns. 15 ašku ra-ig wad ihiyyan ġ-iẓri n-sidi rbbi. ur-ra-issa ma-iktin ula ma-issmllilin. ra-iɛmmr s-rruḥ lqudus ġ-waḥlig n-innas, 16 irar-d kigan d-mddn n-ayt-rbbi ad-d-wrrin s-uġaras n-rbbi-nsn. 17 ra-izwur siditnnġ s-tḥkimt itjhhdn zund nnabi iliyya, irar-d ulawn n-mddn a-tḥnnun ġ-tarwa-nsn, irar-d ġwilli ffuġnin zġ-wawal n-rbbi ad-d-wrrin s-uġaras n-willi-f-irḍa, ijjujad i-siditnnġ yat tasut a-tg tins.» 18 yini zakariyya i-lmalak: «mamnk a-s-rad-issanġ is-ra-yili mayad? hati afqqir ayd-giġ, ula tamġart-inu tuwssr.» 19 yini-as lmalak: «nkki giġ jibrayyil, ar-tbddadġ ġ-lgddam n-rbbi. yuzn-iyi-d a-srk-sawlġ awiġ-ak-d lh̬bar-ad ifulkin. 20 walaynni ra-tgt aẓnẓum, ur-ra-tsawlt ar ass nna-ġ-ijra mayd-ak-nniġ, ašku ur-tumint awal-inu lli-ra-yafu ġ-uzmz-ns.» 21 ar-tqln mddn s-zakariyya, ar-ssmqsan i-ngratsn: «mah̬ aylliġ-n-imaṭl ġ-tḥanut tamẓlayt?» 22 lliġ-d-iffuġ ur-iẓḍar a-srsn-isawl, issann is-iẓra kra issbayyn-as-t-id rbbi ġ-tḥanut tamẓlayt. iml-asn zakariyya s-ifassn-ns f-mad-as-ijran, ašku ur-iẓḍar a-isawl. 23 izayd ilmma ikmml ussan n-twuri-ns, iwrri s-tgmmi-ns. 24 zrin kra n-uwssan s-a-trbbu-tmġart-ns aliṣabaṭ. tqama ġ-tgmmi-ns smmus-iyrn. 25 ar-ttini: «hati ġilad ibark gigi sidi rbbi, isfiḍ lɛar-inu ġ-gr mddn.» 26 zrin ilmma sḍiṣ-iyrn, yazn rbbi lmalak jibrayyil s-yat-tmdint ġ-tmazirt n-jalil ism-ns naṣira, 27 s-yat-tɛyyalt iḍalb-tt-in yan-urgaz ism-ns yusf zġ-tasut n-ugllid dawd. ig ism n-tɛyyalt maryam. 28 ibidd srs lmalak yini-as: «sslam fllam, a-tambarkit. sidi rbbi illa didm.» 29 tġuwḍ maryam f-wawal-ns, tsqsa ih̬f-ns mah̬ aylliġ srs isawl ġmkan. 30 imma lmalak isawl-daġ yini-as: «wa-maryam, ad-ur-tiksaṭṭ, ašku rbbi irḍa fllam. 31 hati ra-trbbut, tarut yan-wazzan, tgt-as ism ‹yasuɛ›. 32 ra-ig wad bahra ihiyyan. rad-as-ttinin ‹yus n-umattuy›. rad-as-ifk sidi rbbi lɛrš n-jddis dawd, 33 ig agllid f-tarwa n-yaɛqub kullu mayd-d-iftan. tagldit-ns ur-ra-sar-ttmmu.» 34 tini-as maryam i-lmalak: «mamnk a-ra-yili mayad? ur-jju-ssinġ kra n-urgaz.» 35 yini-as lmalak: «ra-d-fllam-igguz rruḥ lqudus, tdl-km-tḥkimt n-rbbi amattuy. mayan a-f-ra-ttinin i-wazzan amẓlay lli-ra-tarut ‹yus n-rbbi›. 36 han aliṣabaṭ lli-igan zġ-ayt-darm, ula nttat ar-trbbu s-yan-wazzan ġ-tuwssrt-ns. han h̬talli-f-a-ttinin mddn ur-tẓḍar a-trbbu, wis sḍiṣ-iyrn ayd-dars-illan. 37 ašku ur-illi kra mi ur-iẓḍar rbbi a-t-iskr.» 38 tsawl maryam tini: «ha-yyi giġ tah̬ddamt n-sidi rbbi. ad-iyi-yili mayd-iyi-tnnit.» ifl-tt lmalak ġakudan. 39 ur-tmaṭil maryam, tnkr ġ-uwssan-an tddu s-yat-tmdint ġ-iwrar n-yudaya, 40 tlkm-n tigmmi n-zakariyya tġr s-aliṣabaṭ. 41 lliġ tsfld aliṣabaṭ i-wawal n-maryam immass-wazzan ġ-waḥlig-ns, tɛmmr s-rruḥ lqudus, 42 tall awal-ns tini: «tambarkit a-tgit ġ-tmġarin. ambarki a-iga-warraw n-waḥlig-nnm. 43 mad-giġ nkki aylliġ-d-dari-tuška innas n-sidi? 44 ġir sfldġ i-wawal-nnm s-immussa-wazzan s-lfrḥ ġ-waḥlig-inu. 45 tambarkit a-tgit ašku tumnt is-rad-am-issafu sidi rbbi awal lli-s-am-inna.» 46 tsawl maryam tini: «yulġ-uwl-inu sidi rbbi, 47 tfrḥ rruḥ-inu s-rbbi anjjam-inu, 48 ašku iẓra-d lḥalt n-th̬ddamt-ns imẓẓin. hati zġ-ġilad kraygatt tasut rad-iyi-ttini ‹tambarkit›, 49 ašku rbbi itjhhdn iskr gigi tiġawsiwin mqqurnin. illa luqr i-ism-ns, 50 tili rrḥmt-ns f-kullu willi-t-uqqrnin zġ-kraygatt tasut n-tasutin. 51 hati imdi-d afus-ns itjhhdn, izzmzr udmawn mqqurnin f-iswingimn l-lɛaql-nsn. 52 iluḥ-n igldan zġ-lɛrš-nsn, yall-d ayt-iyzdar s-uflla. 53 iššbaɛ s-tmih̬ar ġwilli inġa laẓ, irar ayt-wayda bla yat. 54 irḥm-aġ s-rrḥmt-ns idumn, ibidd d-ayt-yaɛqub lli-igan ih̬ddamn-ns. 55 issafu awal lli-s-inna i-imzwura-nnġ, ur-jju-ittu ibrahim ula tarwa-ns.» 56 tgawr maryam ġ-dar aliṣabaṭ ma-itggan kraḍ-iyrn, twrri s-tgmmi-ns. 57 imma aliṣabaṭ, ġakud lliġ-tt-ilkm-uzmz taru yan-wazzan. 58 frḥn-dids-wadjarn-ns ula ayt-dars lliġ sfldn f-mamnk ad-bahra-gis-ibark rbbi. 59 aškin-d ilmma ġ-wis tam-uwssan ad-ẓẓalln i-wazzan. irin ad-as-gn ism ‹zakariyya› ašku iga ism n-babas. 60 tsawl-d innas tini: «uhu, rad-as-ng ism ‹yuḥanna›.» 61 inin-as: «walaynni ur-illi yan ġ-ayt-darm iṭṭafn ism-ad.» 62 sillfn i-babas a-t-sqsan man ism ira ad-as-ig. 63 isillf-asn zakariyya baš ad-as-d-awin yat talluḥt, yara gis: «ism-ns yuḥanna.» tɛjjbn kullutn. 64 s-ifsi ils n-zakariyya ġakudan, ar-isawal ar-italġ rbbi. 65 ggʷdn ġwilli zdġnin ġin, awin lh̬bar f-kullu mayd ijran ġ-tmazirt-an n-iwrar n-yudaya kullutt. 66 ġwilli fllas sfldnin ar-bahra-swingimn ar-ttinin i-ngratsn: «ma-ra-ig-wazzan-ad?» ašku illa-dids-ufus n-rbbi. 67 iɛmmr zakariyya babas s-rruḥ lqudus, isawl s-mad-as-imla rbbi yini: 68 «ad-bahra-nalġ sidi rbbi n-ayt-darnnġ, ašku yakmur-d s-mddn-ns ad-aġ-ifukku. 69 issmġi-d ġ-gr tasutin n-uh̬ddam-ns dawd yan igan anjjam itjhhdn, 70 ġmklli inna f-imi l-lanbiya-ns imẓlayn ġayd izrin, 71 baš ad-aġ-ijjnjm zġ-inuwwašn-nnġ ula kullu willi-aġ-kurhanin. 72 hati irḥm-aġ ġmklli inna i-imzwura-nnġ, issafu lɛhd-ns ihiyyan, 73 ġmklli inna i-babatnnġ ibrahim s-wawal izgan. 74 rad-aġ-ifukku zġ-gr ifassn n-inuwwašn-nnġ, baš a-ntɛbad bla nksuḍ yat, 75 ar-nskar ma-ifulkin ula ma-t-irḍan kullu ussan n-tudrt-nnġ. 76 imma kiyi a-iwi, rad-ak-ttinin ‹nnabi n-rbbi amattuy›. ra-tzwurt siditnnġ ad-as-tjjujadt aġaras. 77 ra-tmalat i-mddn-ns mamnk a-s-ra-tn-ijjnjm, iṣamḥ-asn f-kullu mad-skrn yʷh̬šn. 78 ašku irḥm-aġ rbbi-nnġ, iḥnnu ginnġ. hati zund tafukt a-ra-t-id-fllannġ-issġli, 79 yisfiw f-willi zdġnin ġ-tillas d-umalu l-lmut, isslkm iḍarn-nnġ s-uġaras n-sslamt.» 80 izayd-uḥšmi yuḥanna ar-itimġur ar-itdus ġ-rruḥ-ns. iqama ġ-lh̬la ar ass lli-ġ-igra ġ-twuri-ns ġ-wammas n-ayt-rbbi.

luqa 2

1 ġ-uwssan-an a-ġ-d-iffuġ yal-lqanun zġ-dar-ugllid imqqurn qayṣr uġusṭus, yamr kullu mddn ġ-kraygatt mani ad-ḥasbn ism-nsn. 2 tawala tamzwarut ayan ġ-ḥasbn mddn, ijra ġ-uwssan lli-ġ-iḥkam kirinyus tamazirt n-suriyya. 3 ar-tmuddun mddn kraygatt yan s-tmazirt-ns a-n-gis-iḥasb ism-ns. 4 inkr yusf iffuġ tamdint n-naṣira ġ-jalil imuddu s-tmdint n-dawd lli-mi-ttinin bitlaḥm ġ-tmazirt n-yudaya, ašku iga ntta zġ-tasut n-dawd ula tarwa-ns. 5 iddu a-n-iḥasb ih̬f-ns ntta d-maryam lli-n-iḍalb a-tg tamġart-ns, d-nttat ar-trbbu. 6 ġ-uwssan lli-ġ-llan ġin tlkm-d luqt n-tlalit. 7 taru arraw-ns amzwaru, tssmuttl-t ġ-uḥzzam tsrs-t-in ġ-yan-usds, ašku ur-ufin kra n-tḥanut ih̬wan ġ-lfndq. 8 ilin kra n-imksawn ġ-tmazirt-an gabln ulli-nsn ġ-lh̬la ġ-iyḍ. 9 iban-asn-d yal-lmalak n-sidi rbbi, yisfiw fllasn lmjd n-sidi rbbi, iksaḍn bahra. 10 isawl lmalak yini-asn: «ad-ur-tiksaḍm. hati iwiġ-awn-d lh̬bar ifulkin f-lfrḥ iggutn lli-ra-yili i-kullu-mddn. 11 ašku ġassad ġ-tmdint n-dawd ilul-awn-d-unjjam lli igan lmasiḥ siditnnġ. 12 ġmkad a-rad-awn-ig tamatart: ra-n-tafm yan-wazzan imuttl ġ-uḥzzam ittrs-n ġ-usds.» 13 bann-d ilmma ikabarn l-lmalayka ggutnin d-lmalak, ar-talġn rbbi ar-ttinin: 14 «a-yili lmjd i-rbbi ġ-tattuyt, tili sslamt i-willi-f-irḍa ġ-ddunit.» 15 lliġ wrrin lmalayka s-ignwan inin imksawn i-ngratsn: «nkrat a-nddu s-bitlaḥm a-nẓr mayd-f-aġ-inna sidi rbbi.» 16 ddun ġakudan s-tizzla, afn-in maryam d-yusf, ẓrn azzan ġ-usds. 17 lliġ-t-ẓran sawln-asn imksawn f-maylli-asn-inna lmalak f-wazzan-an, 18 ar-tɛjjabn kullu willi sfldnin i-iwaliwn-nsn. 19 imma maryam ar-ttḥḍu tiġawsiwin-an ġ-uwl-ns ar-gisnti-tswingim. 20 wrrin ilmma imksawn, ar-tškarn rbbi ar-ti-talġn f-kullu ma-mi-sfldn ula mad-ẓran. illa kullu mayan ġmklli-s-asn-inna lmalak. 21 zrin ssa-uwssan s-d-iruḥ-wass lli-ġ-rad-ẓẓalln i-wazzan. gn-as ġakudan ism ‹yasuɛ›, iga ism lli-s-inna lmalak ur-ta-da-trbbu maryam. 22 lliġ kmmln ussan n-usġus-nsn skrn ġmklli illan ġ-ššrɛ n-musa, awin azzan s-tmdint n-urušalim a-t-in-srsn ġ-lgddam n-rbbi. 23 ašku ityara ġ-ššrɛ n-rbbi: «a-tẓlim kraygatt awtm ih̬fddi a-ig win sidi rbbi.» 24 fkn ilmma tiġrsi i-rbbi ġmklli-s-inna ššrɛ: «sin imalliwn nġd sin itbirn mẓẓinin.» 25 yili yan-urgaz ġ-urušalim ism-ns simɛan, ifulki bahra iɛzzu-dars-uġaras n-rbbi, yili fllas rruḥ lqudus. ar-bdda-itrju ass lli-ġ-ra-ijjnjm rbbi mddn-ns. 26 imla-yas rruḥ lqudus is-ur-ra-immt ard iẓr lmasiḥ n-sidi rbbi. 27 simɛan, yiwi-t rruḥ lqudus ikšm s-tgmmi n-rbbi. aškin-d ayt-dars n-yasuɛ ġ-tasaɛt-an, awin-d azzan ad-kmmln f-ssibt-ns ma-illan ġ-ššrɛ. 28 yasi-t simɛan ġ-gr ifassn-ns, yalġ rbbi yini: 29 «ġmkad a-sidi rbbi tssuwfit-iyi-d awal. adj ah̬ddam-nnk a-n-ffuġġ ddunit ġilad s-sslamt, 30 ašku ẓrant-walln-inu anjjam 31 lli-di-tuznt f-kullu mddn. 32 ra-ig tifawt i-ayt-tmizar aggugnin, yawi-d lmjd-nnk i-ayt-rbbi.» 33 itɛjjb yusf d-innas n-wazzan f-mayd-fllas-inna simɛan. 34 izayd simɛan iḍalb rbbi a-tn-ibark, isawl ilmma s-maryam innas n-wazzan, yini-as: «azzan-ad, iga-t rbbi d-wad-s-rad-ḍrn kigan d-mddn n-ayt-rbbi, nkrn kigan f-ssibt-ns. ig-t d-yat-tmatart lli-rad-agʷin mddn ggutnin, 35 d-ġmkan a-s-rad-ssbayynn tinbaḍin n-uwlawn-nsn. ula kmmi, rad-am-tbbi taġuft ul-nnm zund taẓẓit.» 36 tili ġin yat-thjjalt ar-tsawal s-mad-as-d-imala rbbi. iga ism-ns ḥanna illis n-fanwil zġ-tqbilt n-ašir. tmqqur bahra, tzzri d-urgaz-ns ssa n-isggʷasn zġ-lliġ-tt-ila, 37 tili dars tam id-mraw d-kkuẓ (84) n-usggʷas. ur-a-ttffuġ tigmmi n-rbbi, ar-gis-ttɛbad rbbi ar-ttaẓum ar-ti-ttḍalab ġ-iyḍ ula azal. 38 tašk-id ġ-tasaɛt-an talġ rbbi, tsawl f-wazzan-an i-kullu willi trjunin ass lli-ġ-ra-ifukku rbbi ayt-urušalim. 39 lliġ ikmml yusf d-maryam maylli fllasn illan ġ-ššrɛ n-sidi rbbi, wrrin s-tmdint-nsn n-naṣira ġ-tmazirt n-jalil. 40 ar-itimġur-wazzan ar-itdus. tigat-gis-tḥkimt, tili fllas lbaraka n-rbbi. 41 asggʷas ar asggʷas ar-ttidun ayt-dars n-yasuɛ s-tmdint n-urušalim ġ-lɛid n-usurf. 42 lliġ irgl sin d-mraw n-usggʷas ddun ġmklli bdda. 43 ġakud lliġ kmmln-uwssan l-lɛid amẓn aġaras s-tmazirt-nsn. ur-ssinn ayt-dars is-n-iqama-uḥšmi yasuɛ ġ-urušalim, 44 ġaln is-didsn-imun ġ-ukabar. zzrin ass kullut ġ-uġaras, bdun ilmma ar-srs-siggiln ġ-gr ayt-darsn d-imddukkʷal-nsn. 45 lliġ-t-ur-ufin wrrin s-urušalim a-srs-siggiln. 46 ar wis kraḍ-uwssan a-t-in-ufan ġ-gr imslmdn n-ššrɛ ġ-tgmmi n-rbbi, ar-asn-isflid ar-tn-isqsa. 47 ġwilli-as-sflidnin ar-kullu-tɛjjabn ġ-lfhmt-ns ula taḥkimt lli-s-a-itrara awal. 48 lliġ-t-ẓran ayt-dars iḍr-asn lɛjb, tini-as innas: «mah̬ a-iwi aylliġ-aġ-tskrt ġmkad? ha-nkki d-babak nusi fllak taġuft bahra, ar-srk-nsiggil.» 49 imma ntta inna-yasn: «mah̬ aylliġ a-sri-tsiggilm? is-ur-tssinm is-d-iqqan ad-iliġ ġ-tgmmi n-baba?» 50 imma ntni ur-fhimn awal lli-s-asn-inna. 51 imun didsn ġakudan, wrrin s-naṣira, ar-iskar s-iwaliwn-nsn. imma innas tḥḍa kullu tiġawsiwin-an ġ-uwl-ns. 52 ar-itzayad yasuɛ ġ-tiddi ula taḥkimt, irḍu srs rbbi ula mddn.

luqa 3

1 ġ-usggʷas wis smmus d-mraw n-ugllid imqqurn qayṣr ṭibaryus, iga bilaṭus gu-bunṭus lḥakm f-yudaya, ig hirudus agllid n-jalil, ig gʷmas filibbus agllid n-iṭuraya d-trah̬unitis, ig lisanyas agllid n-abilini. 2 ġ-uwssan-an lliġ iga ḥannan d-qayafa inmġurn hiyyanin n-tgmmi n-rbbi, yašk-id-wawal n-rbbi s-yuḥanna yus n-zakariyya ġ-lh̬la. 3 ar-itkka tisgiw n-wasif n-urdun ar-itbrraḥ ar-ittini: «flat kullu ma-tskarm yʷh̬šn, tddmm ġ-waman, baš ad-awn-iṣamḥ rbbi f-ddnub-nnun.» 4 ġmkan a-s-yuwfa ma-ityaran ġ-warra n-nnabi išaɛya inna: «ha-yan-wawal ar-itbrraḥ ġ-lh̬la ar-ittini ‹jjujadat aġaras n-siditnnġ, tssnmm tiġarasin-ns. 5 ra-tngadda kraygatt talat, astwan idrarn ula iwrar. ra-inm-uġaras nna-ilullin, trh̬u-tġarast nna-išqan. 6 rad-ẓrn kullu mddn anjjam lli-ra-d-yazn rbbi.›» 7 aškin-d mddn ggutnin s-dar yuḥanna, irin a-tn-issddm ġ-waman. imma ntta inna-yasn: «wa-tarwa n-ifaġrn, mad-awn-innan izd ġmkad a-s-ra-tanfm i-lɛqubit lli-ra-ittut f-ddunit? 8 skarat afulki baš a-iban is-tflm ma-yʷh̬šnn. a-ur-ttinim i-ngratun ‹nkkʷni nga tarwa n-ibrahim,› ašku rad-awn-iniġ, rbbi iẓḍar a-d-issnkr tarwa i-ibrahim ula zġ-iẓran-ad. 9 hay-aglzim ittrs f-uggja n-usġar. kud tasġart nna-ur-yakkan lġllt imimn, ra-stt-ibbi iluḥ-tt-in ġ-lɛafit.» 10 sqsan-t mddn: «ini-aġ mad-aġ-d-iqqann a-t-nskr?» 11 irar-asn: «wanna iṭṭafn sin iqšban, ifk yan i-wanna ur-dar-illi. wanna dar ma-ištta, ibḍu-t d-wiyyaḍ.» 12 aškin-d dars ilmma kra zġ-willi tamẓnin iqaridn n-nkkas, irin a-tn-issddm, sqsan-t: «way-amslmd, mad-aġ-d-iqqann a-t-nskr nkkʷni?» 13 irar-asn: «a-ur-ttamẓm zġ-dar mddn uggʷar n-ma-kʷn-d-yuškan.» 14 aškin-d ilmma kra n-iɛskrin sqsan-t: «imma nkkʷni, mad-aġ-d-iqqann a-t-nskar?» irar-asn: «a-ur-ttɛddam f-yan ula tssḍrm lbaḍl f-yan. zaydat tqnɛum s-tġrad-nnun.» 15 ar-bahra-swingimn mddn ġ-yuḥanna, ar-ssmqsan i-ngratsn: «izd ġwad a-igan lmasiḥ lli-ra-d-yazn rbbi?» 16 isawl yuḥanna yini-asn: «ha-yyi ar-kʷn-ssddamġ ġ-waman walaynni ra-d-yašk yan yugʷr-iyi, ur-sthllaġ ad-rẓmġ ifalan n-turẓiyin-ns. ra-kʷn-issddm nttan s-rruḥ lqudus d-lɛafit, 17 yasi tazzrt a-izuzzr, issmun-d irdn-ns ġ-uḥanu, ijdr alim s-lɛafit ur-sar-ih̬sin.» 18 izayd yuḥanna s-iwaliwn ggutnin ar-itbrraḥ i-mddn f-lh̬bar ifulkin ar-asn-ittini ad-d-wrrin s-uġaras n-rbbi. 19 iẓi yuḥanna d-ugllid hirudus f-ssibt n-hirudiyya lli-yiwi hirudus wah̬h̬a tga tamġart n-gʷmas. isawl srs yuḥanna f-mnnawt lh̬ʷšanat yaḍni ar-tnt-iskar. 20 imma hirudus izuyd i-kullu ġayan, iluḥ-n yuḥanna ġ-lḥbs. 21 tiġurdin n-ma-issddm yuḥanna kullu mddn-an, issddm yasuɛ ula ntta. ibidd yasuɛ ar-itẓalla, s-rẓmn ignwan 22 igguz-d fllas rruḥ lqudus ġ-ssift n-yan-utbir, isawl-d yan-wawal zġ-ignwan yini: «kiyi tgit iwi iɛzzan. frḥġ srk bahra.» 23 lliġ igra yasuɛ ġ-twuri-ns yili dars ma-itggan kraḍ id-mraw n-usggʷas. ar-as-ttinin yus n-yusf yus n-ɛali 24 yus n-mattat yus n-lawi yus n-malki yus n-yannay yus n-yusf 25 yus n-mattitya yus n-ɛamus yus n-naḥum yus n-ḥasli yus n-naggay 26 yus n-maḥat yus n-mattitya yus n-šimɛi yus n-yusih̬ yus n-yuda 27 yus n-yuḥanna yus n-risa yus n-zrubbabl yus n-šaltyal yus n-nir 28 yus n-malki yus n-addi yus n-quṣm yus n-almmudam yus n-ɛir 29 yus n-yašuɛ yus n-aliɛazr yus n-yurim yus n-mattat yus n-lawi 30 yus n-šimɛun yus n-yahuda yus n-yusf yus n-yunam yus n-alyaqim 31 yus n-malya yus n-manna yus n-mattata yus n-natan yus n-dawd 32 yus n-išay yus n-ɛubid yus n-buɛaz yus n-šalaḥ yus n-naḥšun 33 yus n-ɛminadab yus n-admin yus n-arni yus n-ḥaṣrun yus n-fariṣ yus n-yahuda 34 yus n-yaɛqub yus n-isḥaq yus n-ibrahim yus n-taraḥ yus n-naḥur 35 yus n-sarug yus n-raɛu yus n-falag yus n-ɛabr yus n-šalaḥ 36 yus n-qinan yus n-arfakšad yus n-šam yus n-nuḥ yus n-lamak 37 yus n-matušalaḥ yus n-ah̬nuh̬ yus n-yarad yus n-mahalalil yus n-qinan 38 yus n-anus yus n-šit yus n-adam yus n-rbbi.

luqa 4

1 iffuġ yasuɛ zġ-tsgiw n-urdun, iɛmmr s-rruḥ lqudus. 2 ar-t-itguwwad rruḥ kkuẓ id-mraw n-wass ġ-lh̬la, ar-t-itarm iblis. ur-a-ištta yat ġ-uwssan-an aylliġ iwrri yaġ-t laẓ bahra. 3 isawl srs iblis ġakudan, yini-as: «iġ-tgit yus n-rbbi, ini i-uẓru-ad a-iwrri ig aġrum.» 4 irar-as yasuɛ: «han ityara ġ-warra n-rbbi ‹urd aġrum ka-s-a-itddr bnadm.›» 5 yawi-t ilmma iblis issġli-t s-mani yattuyn, iml-as ġ-yan-usmaqql kullu tiglday n-ddunit, 6 yini-as: «rad-ak-fkġ a-tḥkamt kullu mayad, yili-ak lmjd-ns kullut, ašku nkki a-mi-ityawfka a-t-fkġ i-wanna riġ. 7 iġ-iyi-tsjdt, kullu mayad ra-ig winnk.» 8 irar-as yasuɛ: «han ityara ‹rbbi sidik a-mi-ttsjadt, d-nttan waḥdut a-ttɛbadt.›» 9 yawi-t ilmma iblis s-tmdint n-urušalim, issbidd-t f-iggi n-ukfaf n-tgmmi n-rbbi, yini-as: «iġ-tgit yus n-rbbi, luḥ-n ih̬f-nnk zġ-ġid s-iyzdar, 10 ašku ityara ‹ra-d-yazn lmalayka-ns a-k-gabln.› 11 ityara-daġ ‹ra-k-asin f-ifassn-nsn baš a-ur-ilkm-uḍar-nnk kra n-uẓru.›» 12 irar-as yasuɛ: «han ityara ‹a-ur-tarmt rbbi sidik.›» 13 lliġ-t-yurm iblis s-kullu ġayan, ifl-t ar azmz yaḍni. 14 iwrri yasuɛ s-tmazirt n-jalil, iɛmmr s-tḥkimt itjhhdn n-rruḥ lqudus. ar-fllas-sawaln mddn ġ-kullu-tsgiw n-tmazirt-an. 15 ar-tn-isslmad ġ-tgʷmma n-tẓallit, ar-ti-talġn kullu mddn. 16 yašk-id yasuɛ s-tmdint n-naṣira, ġ-illiġ-ttin-ikka ġ-mẓẓiy-ns. ikšm s-tgmmi n-tẓallit ġ-wass n-usunfu ġmklli bdda iskar. inkr a-iġr f-mddn, 17 fkn-as arra n-nnabi išaɛya. irẓm arra yaf-n gis agzzum lli-ġ-ityara: 18 «illa flla rruḥ n-sidi rbbi. iẓli-yyi ad-d-awiġ lh̬bar ifulkin i-imẓlaḍ, iniġ i-willi tyamaẓnin ‹rbbi rad-awn-ifsi,› iniġ i-ibukaḍn ‹rbbi ra-kʷn-irar a-tisfiwm.› yazn-iyi-d ad-fukkuġ ġwilli-f-iḍr lbaḍl, 19 mlġ-awn is-d-ilkm-uzmz lli-ġ-ra-ijjnjm sidi rbbi ġwilli ganin wins.» 20 issmun arra, irar-t-id i-umɛawn iskiws. ar-gis-tmnadn kullu willi llanin ġ-tgmmi n-tẓallit. 21 yini-asn: «arra-yad n-rbbi, ġassad ad-darun-yuwfa.» 22 ar-tɛjjabn mddn kullutn ġ-iwaliwn šwanin lli-s-a-isawal, ar-ttinin i-ngratsn: «ifulki-urgaz-ad.» ar-ssmqsan i-ngratsn: «is-urd yus n-yusf ayad?» 23 izayd yasuɛ yini-asn: «is-ur-rad-iyi-tinim lmɛna-yad ‹way-aṭbib, jjujji ih̬f-nnk›? is-ur-rad-iyi-tinim ‹maylli-f-nsfld tskrt-t ġ-kafrnaḥum, skr-t ula ġid ġ-tmazirt-nnk›? 24 lḥqq a-rad-awn-iniġ, ur-illi kra n-nnabi qbln ayt-tmazirt-ns. 25 lḥqq a-rad-awn-iniġ, ggutnt-thjjalin ġ-dar ayt-rbbi ġ-uwssan n-nnabi iliyya lliġ ur-iḍr-unẓar kraḍ isggʷasn d-sḍiṣ-iyrn, yili-uġni išqan ġ-tmazirt kullutt. 26 imma iliyya, ur-t-id-yuzn rbbi s-yat gisnt, walaynni yuzn-t s-dar yat-thjjalt tlla-n ġ-ṣarfa ġ-tmazirt n-ṣayda. 27 ggutn injdamn ġ-dar ayt-rbbi ġ-uwssan n-nnabi ališaɛ, walaynni ur-ijjujji kra n-yan gisn. ġir nuɛman gu-suriyya a-ijjin.» 28 lliġ sfldn mddn ġ-tgmmi n-tẓallit i-iwaliwn-ad bzgn f-yasuɛ bahra. 29 nkrn ssufġn-t s-brra n-tmdint-nsn, ssġlin-t s-iggi n-uwrir lli-f-tlla-tmdint, irin a-t-in-luḥn zġ-ujarif. 30 walaynni izri yasuɛ zġ-gratsn iftu. 31 yašk-id yasuɛ s-kafrnaḥum, tga yat-tmdint ġ-jalil. ar-ikššm s-tgmmi n-tẓallit ġ-uwssan n-usunfu ar-isslmad. 32 ar-tɛjjabn mddn kullutn ġ-ulmmud-ns ašku ar-srsn-isawal ġmklli dars lḥqq ad-asn-ittini ma-tn-d-iqqann. 33 illa ġ-tgmmi-an n-tẓallit yan-urgaz lli-ġ-illa yal-ljnn yʷh̬šnn bahra. yut s-yat-tġuyyit yini-as: 34 «wa-yasuɛ gu-naṣira, ma-illan ġ-gratnnġ didk? is-di-tuškit ad-aġ-thlkt? ssnġ ma-tgit kiyi. amẓlay n-rbbi a-tgit.» 35 isawl yasuɛ yamr ljnn yini-as: «fssa, tffuġt zġ-gis.» iluḥ-t ljnn s-wakal ġ-wammas-nsn iffuġ zġ-gis, ur-t-issrfufn s-yat. 36 mddn-an iḍr-asn lɛjb ar-ttinin i-ngratsn: «matta awal-ad? hati s-tḥkimt d-tẓḍḍart iggutn a-s-a-itamr ljnun ʷh̬šnnin ar-tffuġn.» 37 ar-bahra-sawaln mddn f-yasuɛ, awin lh̬bar-ns s-kraygatt mani ġ-tmazirt-an kullutt. 38 iffuġ yasuɛ zġ-tgmmi n-tẓallit izayd ikšm s-tgmmi n-simɛan. yaf-n ġin taḍggʷalt n-simɛan tuḍn s-tawla išqan, ḍalbn-t fllas. 39 yakmur-d s-tama-ns yamr tawla a-titti. titti-zgis-tawla, tnkr ġakudan ar-fllasn-ttsh̬h̬ar. 40 lliġ-n-tḍr tafukt aškin-d mddn ggutnin s-dar yasuɛ, ar-di-tawin ġwilli uḍnnin s-tmuḍan ggutnin. ar-n-isras ifassn-ns f-kraygatt yan gisn ar-tn-ijjujji. 41 ar-tffuġn ljnun zġ-mddn ggutnin ar-ssġuyyun ar-ttinin: «kiyi tgit yus n-rbbi.» imma ntta yumr ljnun ad-fssan. ur-tn-yudji a-fllas-sawaln, ašku ssnn izd lmasiḥ n-rbbi a-iga. 42 lliġ-di-tġli tafukt iffuġ yasuɛ zġ-tmdint, iddu s-yan-mani ġ-ur-illi yan. walaynni ar-srs-siggiln mddn, ḍfurn-t ur-akkʷ-rin a-tn-ifl. 43 imma ntta inna-yasn: «iqqan-iyi-d ad-dduġ ar-tawiġ lh̬bar ifulkin f-tgldit n-rbbi i-tmdinin yaḍni, ašku mayad a-f-iyi-d-yuzn rbbi.» 44 izayd ar-itbrraḥ ġ-tgʷmma n-tẓallit ġ-tmazirt n-ayt-yudaya kullutt.

luqa 5

1 yan-wass ibidd yasuɛ ġ-tama n-umda n-ganisaraṭ, ar-t-ssnukmun mddn ggutnin ar-ttirin ad-dars-sfldn i-wawal n-rbbi. 2 iẓr snat-tanawin ttrsnt f-wakal ġ-tama n-umda, fln-tnt ingʷmarn n-islman, ar-siridn ššbayk-nsn. 3 ikšm yasuɛ s-yat ġ-tanawin, tg tin simɛan, iḍalb-t a-stt-in-išškšm imikk s-waman. igawr ġ-tanawt ar-isslmad mddn. 4 lliġ ikmml awal-ns yini i-simɛan: «zayd-n s-ugʷns ar tadrut tgrm-n ššbayk-nnun a-di-tgmmrm islman.» 5 isawl simɛan yini-as: «iḍ kullut ar-nkkat tammara a-sidi, ur-numẓ yat. walaynni lliġ-ti-tnnit kiyi ra-n-grġ ššbayk.» 6 grn-tnt-in ġakudan, s-tnt-in-ufan ɛmmrnt s-islman ggutnin aylliġ rad-bbint. 7 sillfn-in i-imddukkʷal-nsn ġ-tanawt yaḍni ad-d-aškin ad-asn-ɛawnn. lliġ-tn-d-ruḥn ar-didsn-ssmunun islman aylliġ ɛmmrnt snat tanawin-lli, ftunt ad-ddmnt. 8 imma simɛan bṭrus, lliġ iẓra mayd ijran iḍr-n f-ifaddn n-yasuɛ yini-as: «wa-sidi, ngara didi. argaz yʷh̬šnn ad-giġ.» 9 ašku iḍr-as lɛjb ġ-tuggt n-islman lli-d-umẓn. 10 ar-tɛjjabn imddukkʷal-ns yaɛqub d-yuḥanna tarwa n-zabdi ula ntni. imma yasuɛ isawl s-simɛan yini-as: «ad-ur-tiksaṭṭ. ġilad s-uflla mddn a-ra-ttgmmart.» 11 ssufġn tanawin-nsn s-wakal, fln kullu ma-darsn-illan, munn d-yasuɛ. 12 yan-wass illa yasuɛ ġ-yat-tmdint, yašk-id dars yan-unjdam yuḍn bahra. lliġ iẓra yasuɛ iḍr ġ-dar iḍarn-ns iḍalb-t bahra yini: «wa-sidi, tẓḍart a-yyi-tssġust iġ-trit.» 13 iggr-as yasuɛ s-ufus-ns yini-as: «riġ nkki. ġus.» ġakudan yitti zġ-gis ljdam iġus. 14 yuṣṣa-t yasuɛ yini-as: «a-ur-tinit i-yan f-mayad, walaynni ddu tmlt ih̬f-nnk i-unmġur n-tgmmi n-rbbi, tfkt-as f-usġus-nnk tiġrsi lli-f-yuṣṣa musa, a-tg tugga i-mddn.» 15 walaynni ar-fllas-sawaln mddn s-uggʷar, awin lh̬bar s-kraygatt mani. ar-di-ttaškin s-kigan baš ad-sfldn i-iwaliwn-ns jjin dars zġ-tmuḍan-nsn. 16 imma ntta ar-tn-ifal iddu s-mani ih̬wan a-n-gis-iẓẓall. 17 yan-wass yasuɛ ar-isslmad mddn. gawrn ġ-gratsn kra n-mddn l-lmdhb n-ifarisin d-kra n-imslmdn n-ššrɛ, uškan-d zġ-kullu timdinin n-jalil ula zġ-yudaya d-tmdint n-urušalim. yasuɛ tlla-gis-tḥkimt itjhhdn n-rbbi a-ijjujji imuḍan. 18 aškin-d kra n-mddn asin-d yan-urgaz ikušmn ign f-imjdin-ns. irin a-t-in-srsn ġ-lgddam n-yasuɛ, 19 walaynni ur-ufin mamnk a-t-šškšamn ašku tɛmmr-tgmmi s-mddn ggutnin. ssġlin-t ilmma s-ukfaf f-iggi n-tgmmi, zzugzn imjdin lli-f-ign zġ-gr lyajur s-wammas n-mddn ġ-lgddam n-yasuɛ. 20 iẓr yasuɛ mamnk a-bahra-srs-umnn, isawl s-ukušam yini-as: «way-argaz, ittin fllak ddnub-nnk.» 21 bdun imslmdn-lli n-ššrɛ d-ifarisin ar-swingimn d-ih̬fawn-nsn: «ma-iga ġwad ar-isawal s-lkufr? ma-iẓḍarn a-issitti ddnub abla rbbi waḥdut?» 22 imma yasuɛ issn ma-ġ-a-swingimn, yini-asn: «mah̬ aylliġ a-tswingimm d-ih̬fawn-nnun ġmkad? 23 ma-gisn-irh̬an, ad-iniġ ‹ittin fllak ddnub-nnk› nġd ad-iniġ ‹nkr ar-ttidut›? 24 imma ġilad rad-awn-mlġ is-dari taẓḍḍart ġ-ddunit ad-ssittiġ ddnub, nkki lli-igan yus n-bnadm.» isawl ilmma s-ukušam yini-as: «nniġ-ak, nkr, tasit imjdin-nnk, tddut s-tgmmi-nnk.» 25 inkr ġakudan ġ-lgddam-nsn yasi maylli-f-ign iddu s-tgmmi-ns ar-italġ rbbi. 26 ġuwḍn mddn-an kullutn iḍr-asn lɛjb, ar-talġn rbbi ar-ttinin: «tiġawsiwin hiyyanin a-nẓra ġassad.» 27 tiġurdin n-mayan iffuġ yasuɛ iẓr yan bu-nkkas ism-ns lawi, igawr ġ-tgmmi lli-ġ-a-tamẓn iqaridn n-nkkas. yini-as yasuɛ: «ašk-id, mun didi.» 28 inkr lawi ifl kullu ma-dars-illan imun dids. 29 iskr-as lawi yan-imnsi imqqurn ġ-tgmmi-ns. gawrn didsn id-bu-nkkas ggutnin d-inbgiwn yaḍni. 30 imma ifarisin d-imslmdn n-ššrɛ zġ-lmdhb-nsn ar-ssngmugn f-imḥḍarn n-yasuɛ inin-asn: «mah̬ aylliġ a-tšttam ar-tssam d-willi tamẓnin nkkas ula mddn-an ʷh̬šnnin?» 31 isawl yasuɛ yini-asn: «urd ġwilli dusnin a-iḥtajjan aṭbib walaynni ġwilli uḍnnin. 32 ur-d-uškiġ a-n-ġrġ i-willi ġalnin is-fulkin, walaynni uškiġ-d a-n-ġrġ i-willi ʷh̬šnnin, ad-fln lh̬ʷšant-nsn.» 33 sqsan-t: «mah̬ aylliġ a-bahra-taẓumn ar-tẓallan imḥḍarn n-yuḥanna ula imḥḍarn n-ifarisin, imma imḥḍarn-nnk kiyi ar-šttan ar-ssan?» 34 irar-asn yasuɛ: «is-tẓḍarm a-tinim i-ayt-tmġra ad-aẓumn d-usli didsn? 35 walaynni rad-d-aškin-uwssan lli-ġ-ra-fllasn-yitti-usli. ġ-uwssan-an a-ġ-rad-taẓumn.» 36 izayd yasuɛ yut-asn lmɛna-yad yini-asn: «ur-illi ma-itbbin tadġart zġ-tmlsit l-ljdid ig-tt i-tmlsit taqdimt. iġ-iskr ġmkan ra-ihlk timlsit l-ljdid, ur-ra-di-tmšaška-tdġart l-ljdid d-tmlsit taqdimt. 37 ur-illi ma-itggan aman n-waḍil iktin l-ljdid ġ-ilmawn iqdimn. iġ-iskr ġmkan rad-stġn-waman l-ljdid ilmawn iqdimn ffin-waman ġ-wakal h̬srn ilmawn. 38 walaynni iqqan-d a-bdda-tggan aman l-ljdid ġ-ilmawn l-ljdid. 39 wanna iswan aman n-waḍil iqdimn ur-ra-yiri win ljdid, ašku ar-ittini ‹aqdim a-ifulkin.›»

luqa 6

1 yan-wass n-usunfu ifta yasuɛ ġ-igran ġ-gr imndi. ar-tkkisn imḥḍarn-ns tizlfin ar-tnt-jjmjurun ġ-gr ifassn-nsn ar-tnt-šttan. 2 sawln srsn kra n-ifarisin inin-asn: «mah̬ aylliġ a-tskarm ġ-wass n-usunfu ġaylli ur-gis-iḥllan?» 3 irar-asn yasuɛ: «is-ur-tġrim f-dawd ma-iskr ġakud lliġ-t-inġa laẓ bahra, ntta d-willi dids munnin? 4 ikšm s-tgmmi n-rbbi, yasi aġrum lli-ityawfkan i-rbbi. ur-iḥlla i-umššu abla i-inmġurn n-tgmmi n-rbbi. išš-t dawd ifk-t i-usmun-ns.» 5 izayd yasuɛ yini-asn: «imma nkki lli-igan yus n-bnadm, giġ sidis n-wass n-usunfu.» 6 yan-wass n-usunfu yaḍni ikšm yasuɛ s-tgmmi n-tẓallit ar-isslmad. illa ġin yan-urgaz immut-as-ufus afasi. 7 ilin kra n-imslmdn n-ššrɛ d-ifarisin ran ad-afn ġ-yasuɛ ma-s-a-yas-ṣraḍn. gabln-t ad-ẓrn is-ra-t-ijjujji ġ-wass n-usunfu. 8 imma yasuɛ issn iswingimn-nsn, isawl s-urgaz lli-mi-immut-ufus yini-as: «ašk-id s-wammas.» inkr-d ibidd ġ-wammas-nsn. 9 izayd yasuɛ isqsa mddn-an: «iniyat-iyi, ma-iḥllan ġ-wass n-usunfu? a-nskar ma-ifulkin nġd a-nskar ma-yʷh̬šnn? izd a-njjnjm yan nġd a-t-nhlk?» 10 igrawl gisn kullutn, isawl ilmma s-urgaz-lli yini-as: «mdi-d afus-nnk.» imdi-as-t-id s-ijji idus-ufus-ns. 11 imma ntni nkrn-d gisn iriyn, bdun ar-tmšawarn i-ngratsn f-ma-rad-skrn i-yasuɛ. 12 yan-wass ġ-uwssan-an iġli yasuɛ s-yan-uwrir a-iẓẓall. izzri iḍ kullut ar-itẓalla ar-itḍalab rbbi. 13 lliġ-d-iġli-wass iġr-d i-imḥḍarn-ns s-dars. isti zġ-gisn sin d-mraw, ig-tn d-irqqasn-ns. 14 isti simɛan ifk-as ism l-ljdid ‹bṭrus›, isti andraws gʷmas n-simɛan. isti yaɛqub d-yuḥanna d-filibbus d-bartulamaws 15 d-matta d-tuma d-yaɛqub yus n-ḥalfa d-simɛan lli-mi-ttinin ‹awaṭani› 16 d-yahuda yus n-yaɛqub, ntni d-yahuda ish̬aryuṭ lli-ra-izznz yasuɛ tigira. 17 lliġ-d-igguz yasuɛ d-irqqasn-ns, ibidd ġ-yan-udġar yastwan. munn-d fllas kigan d-imḥḍarn-ns d-mddn yaḍni ggutnin. uškan-d zġ-tsgiw n-yudaya ula urušalim ula zġ-tmdinin n-ṣur d-ṣayda lli-llanin ġ-tama n-umda imqqurn. 18 irin ad-sflidn i-iwaliwn-ns jjin zġ-tmuḍan-nsn. ġakudan ar-ijjujji ula ġwilli ssrfufunn ljnun ʷh̬šnnin. 19 ar-di-takmurn mddn kullutn ad-as-ggrn, ašku ar-zgis-ttffuġ lbaraka. ar-tn-ijjujji kullutn. 20 issmaqql yasuɛ ġ-imḥḍarn-ns yini-asn: «imbarkin a-tgam a-willi ḥtajjanin, ašku kunni a-mi-tlla-tgldit n-rbbi. 21 imbarkin a-tgam a-willi yaġ laẓ ġilad, ašku kunni a-ra-išbɛ. imbarkin a-tgam a-willi allanin ġilad, ašku kunni a-ra-iḍṣṣa. 22 imbarkin a-tgam iġ-kʷn-kurhan mddn ssufġn-kʷn rgmn-kʷn ar-fllawn-ttinin ‹kunni tʷh̬šnm› f-ssibt n-ma-tgam win yus n-bnadm. 23 thnnayat iġ-a-skarn ġmkan, tfrḥm bahra, ašku tggut lbaraka lli-rad-awn-yili ġ-ignna. han ġmkan ad-skrn imzwura-nsn i-lanbiya lli-zrinin. 24 «walaynni taguḍi a-rad-awn-yili, a-willi dar iggut-wayda, ašku tkmml taġamt l-lh̬ir-nnun. 25 taguḍi a-rad-awn-yili, a-willi šbɛanin ġilad, ašku ra-kʷn-yaġ laẓ. taguḍi a-rad-awn-yili, a-willi ḍṣṣanin ġilad, ašku ra-kʷn-tigʷraẓ ar-tallam. 26 taguḍi a-rad-awn-yili iġ-a-kʷn-talġn kullu mddn. han ġmkan ad-skrn imzwura-nsn i-ayt-tkrkas lli-ittinin izd lanbiya ad-gan. 27 «wa-kunni-ad sri isflidn, rad-awn-iniġ, ḥnnwat ġ-inuwwašn-nnun. skrat afulki ġ-willi-kʷn-kurhanin. 28 ḍalbat rbbi a-ibark ġwilli-kʷn-rgmnin, tḍalbm-t a-irḥm ġwilli-kʷn-ssrfufnnin. 29 iġ-k-yut yan f-umadl, mdi-as-n wayyaḍ. iġ-ak-yiwi yan aslham-nnk, adj-t a-yawi ula aqššab. 30 kullu wanna zgik iḍalbn, fk-as. d-wanna yiwin ma-igan winnk, a-t-ur-tḍalbt a-t-id-irar. 31 skarat d-mddn ġmklli tram a-t-didun-skarn. 32 iġ-a-ttḥnnum ġ-willi gigun tḥnnunin, man afulki tskrm? ašku ġwilli ʷh̬šnnin ar-tḥnnun ula ntni ġ-willi gisn tḥnnunin. 33 iġ-a-tskarm lh̬ir ġ-willi gigun skarnin lh̬ir, man afulki tskrm? ašku ġwilli ʷh̬šnnin ula ntni ar-skarn ġmkan. 34 «iġ-a-trṭṭlm i-willi-s-tssnm is-rad-awn-tn-d-rarn tigira, man afulki tskrm? ašku ġwilli ʷh̬šnnin ar-rṭṭln ula ntni i-wiyyaḍ ʷh̬šnnin a-d-darsn-tamẓn ġunšk lli-asn-rḍln. 35 walaynni ḥnnwat ġ-inuwwašn-nnun, ar-asn-tskarm lh̬ir. rṭṭlat bla-da-tswingimm a-tamẓm arṭṭal-nnun tigira. ġmkad a-s-ra-tgm tarwa n-rbbi amattuy, tili-awn lbaraka iggutn. ašku ntta ar-itfulki d-willi-t-ur-tškarnin d-willi skarnin ma-yʷh̬šnn. 36 tḥnnwat ġ-wiyyaḍ ġmklli itḥnnu rbbi babatun. 37 a-ur-tinim f-yan is-yʷh̬šn, a-ur-fllawn-yini rbbi is-tʷh̬šnm. a-ur-tḥkamm f-yan, a-ur-fllawn-iḥkam rbbi. ṣamḥat i-wiyyaḍ f-ad-awn-iṣamḥ rbbi. 38 akkayat i-wiyyaḍ f-a-yawn-yakka rbbi s-lɛbrt imqqurn iɛmmrn immussan ttyadar, ra-n-tffi ġ-ušlliq-nnun. ašku s-lɛbrt lli-s-a-ttɛbbarm a-s-rad-awn-ityawɛbbar.» 39 izayd yasuɛ yut-asn lmɛna-yad isqsa-tn: «is-iẓḍar-ubukaḍ a-izwur i-ubukaḍ? is-ur-ra-n-ḍrn s-sin ġ-ugḍi? 40 amḥḍar ur-yugʷr amslmd-ns, walaynni kraygatt amḥḍar iġ-ikmml almmud-ns ra-ig zund amslmd-ns. 41 mah̬ a-n-ttmnadt arftus imẓẓin ġ-tiṭ n-gʷmak ur-tt-akkʷ-tiwit ġ-tggjdit lli-illan ġ-tiṭ-nnk? 42 mamnk a-trit a-tinit i-gʷmak ‹adj-iyi a-gʷma, ad-ak-d-ssittiġ arftus-an a-k-illan ġ-tiṭ,› imma kiyi ur-akkʷ-tẓrit taggjdit lli-illan ġ-tiṭ-nnk? wa-bu-sin-uwdmawn, ssitti-zwar taggjdit zġ-tiṭ-nnk baš a-tẓrt mamnk a-tssittit arftus zġ-tiṭ n-gʷmak. 43 «tasġart ifulkin ur-a-takka lġllt yʷh̬šnn. tasġart yʷh̬šnn ur-a-takka lġllt ifulkin. 44 kraygatt tasġart, zġ-lġllt-ns a-zġ-a-ttyawssan. ur-a-ntkkis ikuzarn zġ-uzggʷar, ula-da-ntkkis aḍil zġ-ušddir. 45 yan ifulkin, ar-d-issufuġ ma-ifulkin zġ-lh̬zin n-ufulki lli-issmun ġ-uwl-ns. yan yʷh̬šnn, ar-d-issufuġ ma-yʷh̬šnn zġ-lh̬zin l-lh̬ʷšant lli-issmun ġ-uwl-ns. ašku aynna-s-iɛmmr-uwl a-s-a-isawal imi. 46 «mah̬ aylliġ a-yyi-ttinim ‹wa-sidi wa-sidi› walaynni ur-a-tskarm s-wawal-inu? 47 kullu wanna-d-dari-yuškan isfld i-iwaliwn-ad-inu ar-srsn-iskar, rad-awn-mlġ ma-irwas. 48 irwas argaz lli-ibnan tigmmi, iġza bahra izzugz llsas f-isli. lliġ-d-ingi-wasif yut tigmmi ur-tt-issmussi ašku idus llsas-ns. 49 imma wanna isfldn i-iwaliwn-ad-inu ur-a-srsn-iskar, irwas argaz lli-ibnan tigmmi-ns f-wakal ur-iġza llsas. lliġ-d-ingi-wasif yut tigmmi tḍr-d, th̬lu kullutt.»

luqa 7

1 lliġ ikmml yasuɛ kullu ma-ira a-yini i-mddn-an, iddu s-tmdint n-kafrnaḥum. 2 illa ġin yal-lqbṭan n-iɛskrin n-rruman, yili dars yan-uh̬ddam-ns yuḍn bahra iftu a-immt. ah̬ddam-an iɛzza dars bahra. 3 lliġ isfld lqbṭan f-yasuɛ yazn-d kra n-imġarn n-ayt-yudaya s-dars a-zgis-ḍalbn a-n-dars-yašk a-ijjujji ah̬ddam-ns. 4 ntni ruḥn-d yasuɛ ḍalbn-t bahra inin-as: «isthlla ad-as-tskrt lh̬ir-ad, 5 ašku ar-itḥubbu ayt-tmazirt-nnġ ibnu-aġ tigmmi n-tẓallit.» 6 imun didsn yasuɛ. lliġ-n-akmurn s-tgmmi yazn-d lqbṭan kra n-imddukkʷal-ns s-yasuɛ yini-as: «wa-sidi, ad-ur-tssiḥlt ih̬f-nnk. ur-sthllaġ a-di-tkšmt s-tgmmi-nu. 7 mayan a-f-ur-n-dark-uškiġ ašku ḥšmġ, walaynni ġir ini yan-wawal s-ijji-uh̬ddam-inu. 8 ha-yyi ula nkki ar-skarġ s-wawal n-ma-yyi-yugʷrn, ilin iɛskrin ġ-ddu-ufus-inu. iġ-nniġ i-yan: ‹ddu› iddu, iġ-nniġ i-wayyaḍ ‹ašk-id› yašk-id, iġ-nniġ i-uh̬ddam-inu ‹skr tawuri-ad› iskr-tt.» 9 lliġ isfld yasuɛ i-mayad itɛjjb. igrawl ġ-mddn-an ggutnin lli-d-dids-munnin yini-asn: «rad-awn-iniġ, ur-jju-ufiġ kra n-yan yumnn zund ġwad, ula ġ-gr ayt-rbbi.» 10 ddun ġwilli-d-yuzn lqbṭan wrrin s-tgmmi-ns, afn-in ah̬ddam-ns ijji. 11 tiġurdin n-mayan iddu yasuɛ s-yat-tmdint lli-mi-ttinin nayn, munn dids imḥḍarn-ns d-wiyyaḍ ggutnin. 12 lliġ-n-ilkm imi n-tmdint, ha-kra n-mddn usin-d yan-uɛyyal immut. iga yus n-yat-thjjalt, d-nttat ur-dars abla nttan. ilin dids kigan d-ayt-tmdint-an. 13 lliġ-tt-iẓra siditnnġ tqama gis bahra, yini-as: «ad-ur-tallat.» 14 iruḥ-n nnɛaš iggr-as, s-biddn ġwilli-t-usinin, yini: «way-aɛyyal, nniġ-ak, nkr.» 15 inkr-d ġwalli immutn, ibdu ar-isawal. yawi-t yasuɛ ifk-t i-innas. 16 ġuwḍn mddn-an kullutn ar-talġn rbbi ar-ttinin: «yuška-yaġ-d yan-nnabi imqqurn. yakmur-d rbbi a-iɛawn mddn-ns.» 17 ar-bahra-sawaln f-yasuɛ awin lh̬bar-ns s-tmazirt n-yudaya kullutt ula s-tmizar lli-as-lullinin. 18 ddun imḥḍarn n-yuḥanna amsddam inin i-yuḥanna f-kullu tiġawsiwin-ad. iġr ilmma i-sin zġ-gisn s-dars, 19 yazn-tn s-dar siditnnġ, yuṣṣa-tn a-t-sqsan «izd kiyi a-igan ġwalli ra-d-yašk, nġd a-sul-ntql s-yan yaḍni?» 20 aškin-d s-dar yasuɛ inin-as: «yuzn-aġ-d yuḥanna amsddam inna-yak ‹izd kiyi a-igan ġwalli ra-d-yašk, nġd a-sul-ntql s-yan yaḍni?›» 21 ġ-tasaɛt-an ar-ijjujji yasuɛ kigan d-mddn ġ-llant-tmuḍan d-waṭṭan d-ljnun ʷh̬šnnin, ar-itrara ibukaḍn ggutnin ad-isfiwn. 22 isawl yasuɛ yini-asn: «zaydat tinim i-yuḥanna f-ma-tẓram ula ma-mi-tsfldm. ha-ibukaḍn ar-ttisfiwn, ikušamn ar-fttun, injdamn ar-tġusn, iḍrḍar ar-sflidn, ġwilli mmutnin ar-d-nkkrn, imẓlaḍ ar-tn-ilkkm lh̬bar ifulkin. 23 ambarki a-iga wanna ur-gigi-yufin ma-f-a-yas-ṭiyyar.» 24 lliġ ddan ġwilli-d-yuzn yuḥanna, isawl yasuɛ f-yuḥanna i-mddn ggutnin lli-d-fllas-munnin, isqsa-tn: «ġakud lliġ a-ttidum s-lh̬la ma-tram a-tẓrm? izd kra n-taẓẓmayt ar-tt-issmussu-waḍu? 25 walaynni ma-s-a-ttidum a-ti-tẓrm? izd kra n-urgaz ilsan ibrdan šwanin? han ġwilli dar ibrdan šwanin d-tġawsiwin ġʷlanin, ġ-tgʷmma n-igldan a-ġ-llan. 26 iniyat-iyi, ma-s-a-ttidum a-ti-tẓrm? is-urd yan-nnabi? rad-awn-iniġ, iga yan imqqurn ġ-lanbiya. 27 ašku yuḥanna a-f-ityara ġ-warra n-rbbi ‹rad-aznġ arqqas-inu ad-ak-izwur ijjujad-ak aġaras-nnk.› 28 rad-awn-iniġ, ur-illi ġ-tarwa n-tmġarin yan yugʷrn yuḥanna. imma wad kullu imẓẓin ġ-tgldit n-rbbi, yugʷr yuḥanna.» 29 lliġ sfldn mddn-an ggutnin d-id-bu-nkkas i-mayad, inin i-ngratsn: «rbbi ar-bdda-iskar afulki.» ašku f-ufus n-yuḥanna a-f-ddmn ġ-waman. 30 walaynni ifarisin d-imslmdn n-ššrɛ ffuġn zġ-ma-gisn-iqṣad rbbi, agʷin ad-ddmn f-ufus-ns. 31 yini-asn ilmma yasuɛ: «ma-s-rad-awn-ssrwasġ mddn n-tasut-ad? mad-rwasn? 32 rwasn tarwa lli-skiwsnin ġ-ssuq, ar-n-yaqra kra s-kra ar-ttinin ‹nut-awn taɛuwwatt ur-a-ttḥušm. nasi-awn amarg ur-a-tallam.› 33 yuška-d yuḥanna amsddam ur-a-ištta aġrum ula-da-issa aman n-waḍil iktin, ar-fllas-ttinim: ‹illa gis yal-ljnn.› 34 aškġ-d nkki lli-igan yus n-bnadm ar-šttaġ ar-ssaġ, ar-flla-ttinim: ‹ġwad iga bu-udis ig askayri, ig amddakkʷl n-ayt-nkkas d-wiyyaḍ ʷh̬šnnin.› 35 walaynni taḥkimt n-rbbi, kullu willi srs skarnin ar-tt-in-tafan tʷġẓan.» 36 yan-ufarisi iḍalb yasuɛ a-dids-išš imkli. ikšm s-tgmmi n-ufarisi igawr a-išš. 37 tašk-id ġakudan yat-tmġart ullt-tmdint-an, tga tad iskarn ma-yʷh̬šnn. tsfld f-yasuɛ is-illa ġ-tgmmi n-ufarisi, tasi-d yat-tbuqqalt n-uẓru lli-ġ-tlla tujjut išwan. 38 tbidd ġ-tġurdin n-yasuɛ ġ-dar iḍarn-ns ar-talla. ar-d-ṭṭarn imṭṭawn-ns f-iwurzan n-yasuɛ, ar-as-tsfaḍ iwurzan s-wazzar-ns ar-tn-tsudun ar-tn-tẓġġur s-tujjut. 39 imma afarisi, lliġ iẓra mayad yini d-ih̬f-ns: «mrad is-iga-urgaz-ad nnabi, ra-yissan ma-tga h̬tad-as-itggrn, yissan iskkirn-ns, ašku hatti gar tamġart a-tga.» 40 isawl yasuɛ s-ufarisi yini-as: «wa-simɛan, rad-ak-iniġ kra.» irar-as: «ini-yyi ay-amslmd.» 41 yini-as yasuɛ: «ha-yan iḍfar i-sin mddn, yan iḍfar-as smmus id-miyya n-nnuqrt, wayyaḍ iḍfar-as ġir smmus id-mraw. 42 ntni lliġ ur-darsn ma-s-a-yas-traran, iṣamḥ-asn s-sin. manwa-s-tnnit ra-dars-iɛzzu-urgaz-an bahra?» 43 yini-as simɛan: «irwas-iyi izd ġwan mi iṣamḥ ġ-uggʷar.» yini-as yasuɛ: «tʷġẓant.» 44 igrawl ilmma ġ-tmġart-lli, yini i-simɛan: «is-tẓrit tamġart-ad? ha-yyi uškiġ-d s-tgmmi-nnk, ur-iyi-tfkit aman ma-s-a-siridġ iwurzan-inu, imma nttat hatti tsird iwurzan-inu s-imṭṭawn-ns, tsfiḍ-tn s-wazzar-ns. 45 kiyi ur-didi-tnsallamt s-yan-usudn, imma nttat zġ-ma-d-kšmġ ad-ukan-tsudun iwurzan-inu. 46 kiyi ur-iyi-tẓġurt ih̬f-inu s-zzit. imma nttat, hatti ar-tẓġġur iwurzan-inu s-tujjut išwan. 47 rad-ak-iniġ, s-kigan ad-dars-iɛzza ma-igan win rbbi, ašku ggutn ddnub-ns lli-f-as-iṣamḥ. imma yan mi iṣamḥ f-ma-idrusn, ġir imikk a-s-rad-dars-iɛzzu.» 48 yini ilmma i-tmġart: «ittin fllam ddnub-nnm.» 49 lliġ-as-sfldn ġwilli dids dranin, bdun ar-ttinin i-ngratsn: «ma-iga ġwad aylliġ a-issitti ddnub?» 50 imma yasuɛ inna i-tmġart: «ha-kmmi tnjmt ašku tumnt. zayd s-sslamt.»

luqa 8

1 tiġurdin n-mayan iddu yasuɛ ar-itkka timdinin ula iduran ar-itbrraḥ s-lh̬bar ifulkin f-tgldit n-rbbi. ar-dids-tmunun imḥḍarn-ns s-sin d-mraw, 2 ntni d-kra n-tmġarin lli-ijjujji yasuɛ zġ-tmuḍan-nsnt issufġ zġ-gisnt ljnun ʷh̬šnnin. tlla maryam lli-mi-ttinin ullt-magdala, issufġ zġ-gis ssa ljnun. 3 tili yuwanna tamġart n-h̬uzi lli-igan amġar ġ-tgmmi n-ugllid hirudus. tili susanna d-tiyyaḍ ggutnin, ar-tɛawannt yasuɛ d-imḥḍarn-ns zġ-ma-igan winsnt. 4 aškin-d mddn s-dar yasuɛ zġ-tmdinin kullutnt n-tmazirt-an. lliġ-d-fllas-munn s-kigan yut-asn lmɛna-yad yini-asn: 5 «hay-afllaḥ iffuġ a-n-iluḥ amud. lliġ-t-iluḥ iḍr-n kra ġ-uġaras, akʷln fllas mddn, grun-t igḍaḍ. 6 iḍr-n kra f-isli. lliġ-d-imġi yiqar ašku ur-dars aman. 7 iḍr-n kra ġ-uzggʷar, iġli d-uzggʷar iššqajji-t. 8 iḍr-n kra ġ-wakal ifulkin imġi-d ifk ṣṣabt, ifk f-miyya n-twal.» izayd yasuɛ yall awal-ns yini-asn: «wanna dar imzgan a-srsn-isflid, illa fllas a-isfld.» 9 sqsan-t imḥḍarn-ns f-lmɛna-yad. 10 yini-asn yasuɛ: «kunni ityawfka-yawn a-tissanm f-tgldit n-rbbi ma-intln f-wiyyaḍ. imma ntni, ġir s-lmɛni a-s-rad-asn-ityawnna. ġmklli ityaran, ‹rad-tmnadn walaynni ur-rad-ẓrn yat. rad-sflidn walaynni ur-rad-fhmn yat.› 11 «ġmkad a-tga lmɛna-yad. amud iga awal n-rbbi. 12 ġwalli iḍrn ġ-uġaras iga zund mddn lli-sfldnin i-wawal yašk-id iblis ikkis awal zġ-ih̬f-nsn baš a-ur-amnn njmn. 13 imma ġwalli iḍrn ġ-isli iga zund mddn lli-sfldnin i-wawal frḥn srs walaynni ur-ikšim-wawal-an s-uwl-nsn. amnn ġir kra n-uwssan ard tili tassast s-knukin. 14 imma ġwalli iḍrn ġ-uzggʷar iga zund mddn lli-sfldnin i-wawal, ddun ilmma asin tiġufiwin n-ddunit-ad lhun s-wayda ršqn s-tġawsiwin yaḍni. ġayan a-iššqajjin awal aylliġ ur-d-yiwi ṣṣabt. 15 walaynni ġwalli iḍrn ġ-wakal ifulkin iga zund mddn lli-sfldnin i-wawal n-rbbi amẓn-t s-nniyt n-uwl-nsn iġusn, ar-srs-skarn bla-da-trmayn, fkn ṣṣabt-nsn. 16 «ur-illi ma-issrġan lqndil idl-t s-tkint nġd a-t-in-ig ġ-ddu tisi. walaynni f-iggi n-mani yattuyn a-f-ra-t-in-isrs, baš a-tban tifawt i-kullu wanna-d-ikšmn. 17 kullu ma-intln, ra-t-ẓrn mddn tigira. kullu ma-idln, ra-t-zzudfn ssbayynn-t-id. 18 awiyat-stt ġ-mayd mi tsflidm, ašku wanna dar illa, rad-as-izayd rbbi. imma wanna ur-dar-illi, rad-as-ikkis ula maylli-s-iġal is-dars-illa.» 19 tašk-id innas n-yasuɛ d-aytmas, ur-ufin maniġ a-t-in-lkkmn ašku ggutn mddn lli-fllas-munnin. 20 yini-as-d yan: «ha-innak d-aytmak biddn-in ġ-brra. ran a-k-ẓrn.» 21 imma ntta inna-yasn: «inna d-aytma gan-tn ġwid sflidnin i-wawal n-rbbi ar-srs-skarn.» 22 yan-wass ikšm yasuɛ s-yat-tanawt ntta d-imḥḍarn-ns, yini-asn: «a-nddu s-tsga-yan yaḍni n-umda.» ffuġn ftun f-waman. 23 lliġ a-ttidun ign yasuɛ. inkr-d-waḍu ġ-tasaɛt-an iduy-umda aylliġ a-ttɛmmar tanawt s-waman, tftu a-tddm. 24 ddun imḥḍarn ssfaqn-t inin-as: «wa-sidi, wa-sidi, ha-yaġ ra-nhlk.» inkr yasuɛ yamr aḍu ula taḍangiwin, s-zgan kullu, iwrri-umda ihnna bahra. 25 yini ilmma i-imḥḍarn-ns: «is-ur-tuminm?» imma ntni ġuwḍn ar-bahra-tɛjjabn ar-ttinin i-ngratsn: «ma-iga ġwad aylliġ a-itamr aḍu d-umda, ar-skarn s-wawal-ns?» 26 lkmn tamazirt n-garasa, taggug f-tmazirt n-jalil ġ-tsga yaḍni n-umda. 27 iffuġ yasuɛ zġ-tanawt s-t-id-imnaggar yan-urgaz gu-tmdint-an, llan gis ljnun. kigan a-ur-ilssa yat. ur-a-ittiri tigmmi, ar-izddġ ġir ġ-gr ismḍal. 28 lliġ iẓra yasuɛ yut s-yat-tġuyyit iḍr ġ-dar iḍarn-ns iġuwwt yini-as: «wa-yasuɛ yus n-rbbi amattuy, ma-illan ġ-griyi didk? ḍalbġ-ak, ḍalbġ-ak a-ur-iyi-tssrfufnt.» 29 ašku yasuɛ yumr ljnn a-zgis-iffuġ. argaz-an, mnnawt-twal a-t-yumẓ ljnn. ar-ti-tgabaln mddn ar-t-kkrfn zġ-ifassn ula iḍarn s-ssnasl ula lgyud, walaynni ar-itbbi ssnasl, ar-t-idḥay ljnn s-lh̬la. 30 isqsa-t yasuɛ ġakudan: «ma-iga ism-nnk?» yini-as: «iga ism-inu ‹mnnaw›.» ašku ggutn ljnun lli-gis-llanin. 31 ḍalbn-t ljnun bahra a-tn-ur-iṭṭay s-tdrut n-wakal. 32 ttyawksa ġ-uwrir-an yat-tuwrut iggutn n-walfan. ḍalbn-t ljnun bahra a-tn-yadj ad-kšmn s-walfan, yadj-tn. 33 ffuġn zġ-urgaz kšmn s-walfan, tazzl-tuwrut s-jjhd zġ-ujarif s-umda, h̬sin-in kullutn. 34 lliġ ẓran imksawn ma-ijran rwln awin lh̬bar i-mddn ġ-tmdint ula igran. 35 ffuġn-d mddn ad-ẓrn ma-illan, aškin-d s-dar yasuɛ afn-d argaz lli-zġ-ffuġn ljnun iskiws ġ-dar iḍarn n-yasuɛ ils timlsit-ns yili s-ih̬f-ns. d-ntni ksuḍn. 36 imma ġwilli ẓranin ma-ijran nnan-asn f-mamnk a-ijji-umjnun. 37 nkrn mddn-an n-ayt-garasa ġakudan, ḍalbn zġ-yasuɛ a-iffuġ tamazirt-nsn ašku ksuḍn bahra. ikšm yasuɛ s-tanawt a-iwrri. 38 imma ġwalli-zġ-ffuġn ljnun iḍalb yasuɛ bahra a-t-yadj a-dids-imun. imma yasuɛ yuzn-t yini-as: 39 «wrri s-tgmmi tinit-asn f-mad-ak-iskr rbbi.» iddu-urgaz-an ar-itlulli ġ-tmdint kullutt ar-isawal f-mad-as-iskr yasuɛ. 40 iwrri-d yasuɛ s-tsga-yad n-umda. frḥn mddn lliġ-t-ẓran ašku ar-kullu-srs-tqln. 41 yašk-id yan-urgaz ism-ns yayrus, iga yan zġ-imġarn n-tgmmi n-tẓallit. iḍr-d ġ-dar iḍarn n-yasuɛ iḍalb-t bahra a-dids-imun s-tgmmi-ns 42 ašku ar-as-ttmtat illis, ur-dars abla nttat. tg illis n-sin d-mraw n-usggʷas. iftu yasuɛ imun dids, walaynni ar-t-bahra-ssnukmun mddn zġ-kraygatt tasga. 43 tili ġ-gratsn yat-tmġart tuḍn, illa-bdda-gis-usggʷrd n-idammn sin d-mraw n-usggʷas. tfka kullu ma-dars-illan i-iṭbibn, walaynni ur-iẓḍar yan a-stt-ijjujji. 44 tzri zġ-gr mddn aylliġ truḥ tiġurdin n-yasuɛ. tggr i-tama n-tmlsit-ns, s-bbin idammn tjji. 45 yini-asn yasuɛ: «mad-iyi-d-iggrn?» ar-kullu-ttinin: «urd nkki, urd nkki.» yini-as bṭrus: «hati a-sidi, ggutn mddn-ad ar-k-id-ssnukmun ar-k-dḥayn bahra.» 46 imma yasuɛ inna: «iggr-iyi-d kra n-yan, ašku ssḥssaġ is-zgigi-tffuġ kra l-lbaraka.» 47 lliġ tssn-tmġart-lli is-ur-tẓḍar a-tssntal mayd-as-ijran, tašk-id tḍr ġ-dar iḍarn n-yasuɛ ar-ttrgigiy s-tawda. tini-as ġ-lgddam n-mddn-an kullutn ma-f-as-tggr ula mamnk a-s-tjji ḥayna. 48 yini-as yasuɛ: «way-illi, tjjit ġilad ašku tumnt. zayd s-sslamt.» 49 sul a-dids-isawal yasuɛ s-d-yuška yan zġ-tgmmi n-umġar yayrus, yini-as: «han illik tmmut. a-ur-sul-tssiḥlt amslmd.» 50 isfld yasuɛ i-ma-inna, isawl s-yayrus yini-as: «ad-ur-tiksaṭṭ. ġir amn, ra-tjji.» 51 lliġ ilkm yasuɛ tigmmi n-yayrus ur-yudji yan a-dids-ikšm abla bṭrus d-yuḥanna d-yaɛqub ntni d-babas n-tfruh̬t d-innas. 52 kullu willi llanin ġin ar-allan ar-ssġuyyun. imma yasuɛ inna-yasn: «ad-ur-tallam. han ur-tmmut. ġir tgn.» 53 ar-gis-ḍṣṣan ašku ssnn is-tmmut. 54 imma yasuɛ yumẓ-as ġ-ufus iġr-as yini: «wa-tafruh̬t, nkr-d.» 55 twrri-tt-id rruḥ-ns tbidd f-iḍarn-ns. yini-asn: «fkat-as ma-tštta.» 56 tɛjjbn ayt-dars bahra, imma yasuɛ yuṣṣa-tn ad-ur-inin i-yan f-ma-ijran.

luqa 9

1 iġr-d yasuɛ i-imḥḍarn-ns s-sin d-mraw s-dars, ifk-asn taḥkimt d-tẓḍḍart ad-ssufuġn kullu ljnun ar-jjujjin timuḍan. 2 yazn-tn a-ttidun ar-tbrraḥn f-tgldit n-rbbi ar-jjujjin mddn. 3 yini-asn: «a-ur-tasim yat i-uġaras. a-ur-tawim aɛmud nġd aqʷrab nġd aġrum nġd iqaridn nġd sin iqšban. 4 tigmmi nna-s-tkšmm, gawrat gis ar akud nna-ra-tmuddum zġ-tmdint-an. 5 tamdint nna-kʷn-ur-irin, ffuġat zġ-gis tssusm agdrur n-iḍarn-nnun, ad-asn-ig tamatart ma-ġ-a-swingimn.» 6 ġakudan ad-ftan imḥḍarn ar-tkkan iduran ar-tbrraḥn s-lh̬bar ifulkin ar-jjujjin mddn ġ-kraygatt mani. 7 isfld-ugllid hirudus f-kullu ma-iskar yasuɛ, iduhdu ašku ar-ttinin kra n-mddn: «yuḥanna amsddam ayad, inkr-d zġ-lmut.» 8 ar-ttinin wiyyaḍ: «iban-d-daġ nnabi iliyya.» ar-ttinin wiyyaḍ: «iwrri-d kra n-yan zġ-lanbiya n-zman.» 9 imma hirudus inna: «yuḥanna bbiġ-as ih̬f, walaynni ma-iga ġwad f-sfldġ i-tġawsiwin-ad?» yiri bahra a-iẓr yasuɛ. 10 lliġ-d-wrrin irqqasn s-dar yasuɛ inin-as f-kullu mad-skrn. yawi-tn waḥdutn ddun s-tsga n-yat-tmdint lli-mi-ttinin bitṣayda. 11 sfldn mddn ggutnin f-manis idda ḍfurn-t. ifrḥ srsn yasuɛ ar-asn-isawal f-tgldit n-rbbi, ijjujji ġwilli uḍnnin. 12 lliġ idda-wass aškin-d dars imḥḍarn-ns s-sin d-mraw inin-as: «azn mddn ad-ddun s-iduran d-igran-ad akmurnin ad-afn mad-šttan ula maniġ a-nssan, ašku ur-illi yat ġ-lh̬la-yad.» 13 imma yasuɛ irur-asn: «fkat-asn kunni mad-šttan.» inin-as: «ur-darnnġ ġir smmust-tngʷal d-snat-tslmin. is-zginnġ-trit a-nddu a-d-nsġ amššu i-mddn-ad kullutn?» 14 ašku illa ġin ma-itggan smmus id-walf n-urgaz. isawl-daġ yasuɛ yini i-imḥḍarn-ns: «ssgawrat mddn, tgm-tn d-tġamatin. ad-ilin smmus id-mraw ġ-kraygatt taġamt.» 15 skrn ma-s-asn-inna ssgawrn-tn kullutn. 16 yasi yasuɛ smmust-tngʷal-lli d-tslmin-lli s-snat, yall alln-ns s-ignwan iškr rbbi ibbi-tnt, ifk i-imḥḍarn-ns a-n-srasn i-mddn. 17 ššn kullutn aylliġ šbɛan. ssmunn-d tuffaẓ lli-d-qamanin, ɛmmrn snat d-mrawt n-tasllit. 18 yan-wass ar-itẓalla yasuɛ waḥdut, aškin-d dars imḥḍarn-ns. isqsa-tn: «ma-flla-ttinin mddn, mad-giġ nkki?» 19 inin-as: «kra gisn ar-ittini tgit yuḥanna amsddam. kra ar-ittini tgit nnabi iliyya. kra ar-ittini tgit kra n-yan zġ-lanbiya n-zman inkr-d iwrri-d.» 20 yini-asn yasuɛ: «imma kunni, ma-flla-ttinim? mad-giġ nkki?» isawl-d bṭrus yini-as: «tgit lmasiḥ n-rbbi.» 21 yuṣṣa-tn s-lmɛqul ad-ur-inin mayad i-yan. 22 yini-asn: «ha-nkki lli-igan yus n-bnadm iqqan-iyi-d ad-bahra-rfufnġ. ra-yyi-n-luḥn imġarn n-tmazirt d-inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-imslmdn n-ššrɛ. ra-yyi-nġn, walaynni wis kraḍ-uwssan ra-d-nkrġ zġ-lmut.» 23 yini-asn kullutn: «wanna iran ad-didi-yili, iqqan-t-id a-ittu ih̬f-ns ar-itasi aggjdi-ns kraygatt ass ar-didi-itmunu. 24 ašku wanna iran a-ijjnjm tudrt-ns ra-stt-ijlu, imma wanna ijlan tudrt-ns f-ssibt-inu ra-stt-ijjnjm. 25 ma-ra-yili i-bnadm iġ-iwrri iṭṭaf ddunit kullutt ijlu ih̬f-ns ih̬sr-t? 26 wanna ittinin ġ-gr mddn ur-iyi-issin ula issn awal-inu, rad-iniġ ur-t-ssinġ ula nkki lli-igan yus n-bnadm, ġakud lliġ rad-d-aškġ s-lmjd-inu ula lmjd n-baba rbbi ula win lmalayka-ns n-ignna. 27 lḥqq a-rad-awn-iniġ, illa ġ-ġwid biddnin ġid ma-ur-ra-immt ard iẓr tagldit n-rbbi tuška-d.» 28 izri ma-itggan tam-uwssan tigira n-mayan, iftu yasuɛ iġli s-yan-uwrir a-iẓẓall, yawi dids bṭrus d-yuḥanna d-yaɛqub. 29 lliġ a-itẓalla tbddl ssift n-uwdm-ns, wrrint-tmlsa-ns mllulnt bahra aylliġ a-ssmrqiqiynt. 30 biddn-d dids sin irgazn ar-dids-sawaln, gan nnabi musa ula nnabi iliyya. 31 bann-d s-tifawt l-lmjd, ar-sawaln d-yasuɛ f-mamnk a-ra-iffuġ ddunit ikmml ma-gis-iqṣad rbbi ġ-urušalim. 32 imma bṭrus d-willi dids llanin, yiwi-tn-iyṭṣ. lliġ-d-faqn ẓrn lmjd n-yasuɛ ntta d-sin irgazn lli-dids-biddnin. 33 iftu musa d-iliyya ad-fln yasuɛ s-isawl bṭrus yini-as: «wa-sidi, ifulki a-nili ġid. ad-awn-nskr kraḍ iḥšaš, yan-nnk d-yan n-musa d-yan n-iliyya?» ntta ur-issin ma-ittini. 34 sul a-isawal s-d-fllasn-tgguz yat-tmdlut tdl-tn. iksaḍn imḥḍarn lliġ-d-fllasn-iḍr-umalu. 35 ġakudan isawl-d yan-wawal zġ-tmdlut yini-asn: «ġwad iga iwi amẓlay. sflidat srs.» 36 ġir ifssa-wawal-an s-ẓran yasuɛ iqama waḥdut. ġ-uwssan-an ur-sawln imḥḍarn f-mad-ẓran ula nnan-t i-yan. 37 ndid azkka gguzn-d zġ-uwrir, mnaggarn-t-in mddn ggutnin. 38 inkr yan-urgaz ġ-gratsn iġr-d i-yasuɛ yini-as: «way-amslmd, ašk-id ad-iyi-tẓrt iwi. ur-dari abla nttan, 39 yili gis yal-ljnn. akud nna-t-iġwi ljnn ar-bahra-issġuyyu, ar-srs-ikkat ar-t-ibrri ard-as-d-ik-ukškuš imi, ur-sul-a-ittiri ad-as-irẓm. 40 ḍalbġ bahra zġ-imḥḍarn-nnk a-t-zgis-ssufġn, walaynni ur-ẓḍarn.» 41 isawl yasuɛ yini-asn kullutn: «wa-tasut-ad ijlan, ur-akkʷ-trit a-tamnt. mnšk a-ra-sul-didun-qamaġ? mnšk a-rad-didun-ṣbrġ? awi-d yuk s-dari.» 42 iftu-d-ufruh̬ s-dar yasuɛ s-srs-yut ljnn akal issmḥakka-t. isawl-daġ yasuɛ yamr ljnn a-zgis-iffuġ, ijjujji-t irar-t i-babas. 43 tɛjjbn mddn-an kullutn ar-ttinin: «mnšk ayd-s-tggut-tẓḍḍart n-rbbi.» sul a-tɛjjabn mddn ġ-kullu mayd iskr yasuɛ, s-isawl s-imḥḍarn-ns yini-asn: 44 «sfldat i-ma-rad-awn-iniġ. ha-nkki lli-igan yus n-bnadm, ra-yyi-n-dḥin s-gr ifassn n-mddn.» 45 walaynni imḥḍarn ur-ssinn ma-ira ad-asn-iml s-wawal-ad. tntl fllasn lmɛna-ns aylliġ ur-t-fhimn, iksaḍn ur-ẓḍarn a-t-fllas-sqsan. 46 bdun imḥḍarn ar-tmjaḥadn i-ngratsn f-manwa gisn a-ra-ig anmġur. 47 yasuɛ issn mamnk ad-swingimn, yawi-d yan-warraw imẓẓin issbidd-t ġ-tama-ns 48 yini-asn: «wanna iqbln arraw-ad imẓẓin s-ism-inu, hati iqbl-iyi. d-wanna-yyi-iqbln, iqbl ġwalli-yyi-d-yuznn. ašku wanna kullu gigun imẓẓin, nttan a-igan wad imqqurn.» 49 yini-as yuḥanna: «wa-sidi, nẓra yan-urgaz ar-issufuġ ljnun s-ism-nnk. ur-t-nudji ašku ur-a-didnnġ-itmunu.» 50 irar-as yasuɛ: «a-t-ur-tḥṣarm, ašku wanna-kʷn-ur-itḍaḍḍan, hatin iga zġ-gigun.» 51 lliġ-d-yakmur-uzmz lli-ġ-ra-ityattay yasuɛ s-ignna, iġwi ġ-ih̬f-ns iskr f-urušalim. 52 yazn kra n-irqqasn a-t-zwurn s-tmazirt n-samira, baš ad-kšmn s-yan-uduwwar ad-as-gis-jjujadn maniġ a-inssa. 53 walaynni ayt-tmazirt-an ur-t-rin ašku ssnn izd urušalim a-f-iskr. 54 imma imḥḍarn-ns yaɛqub d-yuḥanna, lliġ ẓran ġayan inin-as: «wa-sidi, is-trit a-nġr s-ignwan a-d-fllasn-tgguz lɛafit thlk-tn?» 55 igrawl gisn yasuɛ issfssa-tn. 56 ftun ilmma s-yan-uduwwar yaḍni. 57 lliġ a-ttidun ġ-uġaras yini-as yan-urgaz: «rad-didk-munġ s-innas ra-tddut.» 58 irar-as yasuɛ: «ibuġaġ darsn tansiwin-nsn, ula igḍaḍ n-ignwan darsn usudn-nsn, imma yus n-bnadm ur-dars maniġ a-isras agayyu-ns.» 59 yini yasuɛ i-yan yaḍni: «ašk-id, mun didi.» imma ntta inna-yas: «a-sidi, adj-iyi zwar ad-wrriġ ard-n-mḍlġ baba.» 60 irar-as yasuɛ: «fl ġwilli ur-ṭṭafnin tudrt a-n-mḍln winna-yasn-mmutnin. zayd kiyi, ar-ttawit lh̬bar i-mddn f-tgldit n-rbbi.» 61 yašk-id yan yaḍni yini-as: «rad-didk-munġ a-sidi, walaynni adj-iyi zwar a-n-msafaḍġ d-ayt-tgmmi.» 62 irar-as yasuɛ: «wanna yumẓn ġ-uwallu issmaqql-n tiġurdin ur-akkʷ-igi i-tgldit n-rbbi.»

luqa 10

1 tiġurdin n-mayan isti siditnnġ ssa n-id-mraw d-sin (72) n-umḥḍar yaḍni, yazn-tn sin s-sin a-t-zwurn s-kraygatt tamdint ula kraygatt mani lli-zġ-ra-izri ntta. 2 yini-asn: «tggut-tmgra walaynni drusn ih̬ddamn. ḍalbat bu-tmgra a-yazn ih̬ddamn ad-ssmunn tamgra-ns. 3 zaydat, uznġ-kʷn ġilad zund ilqqaġn ġ-gr-uwššann. 4 a-ur-tasim awmmis ula aqʷrab ula turẓiyin. a-ur-tbiddm ar-tnsallamm d-yan ġ-uġaras. 5 tigmmi nna-s-tkšmm, tinim-asn: ‹ad-awn-tili sslamt.› 6 iġ-gis-illa yan ittirin sslamt, rad-as-tili sslamt lli-s-tnnam. iġ-ur-illi, ur-ra-gis-tqama sslamt-nnun. 7 qamat ġ-tgmmi nna-s-tkšmm ar-tšttam ar-tssam aynna-yawn-d-fkan, ašku ah̬ddam isthlla tiġrad-ns. a-ur-ttidum zġ-tgmmi s-tgmmi. 8 tamdint nna-kʷn-iran iġ-n-srs-tkšmm, šttayat aynna-yawn-d-srsn imzdġn-ns 9 ar-tjjujjim imuḍan-nsn ar-asn-ttinim: ‹ha-tagldit n-rbbi takmur-awn-d.› 10 walaynni tamdint nna-ur-kʷn-irin iġ-n-srs-tkšmm, zriyat ġ-tswak-ns ar-ttinim: 11 ‹ula agdrur n-tmdint-nnun lli-usin iḍarn-nnġ, ar-t-nssusus. walaynni swangmat tissanm is-di-takmur-tgldit n-rbbi.› 12 rad-awn-iniġ, ra-išqu-wass l-lḥsab f-ayt-tmdint-an uggʷar n-ayt-sadum. 13 «taguḍi a-rad-awn-yili ay-ayt-kurazin. taguḍi a-rad-awn-yili ay-ayt-bitṣayda. han lmɛjizat lli-skrġ ġ-darun, mrad is-tnt-skrġ ġ-tmdinin n-ṣur d-ṣayda ikun knan imzdġn-nsnt s-wakal ġakudan, lsn lh̬iš gn iġd f-ih̬fawn-nsn, fln kullu mad-skarn yʷh̬šn. 14 ra-fllawn-išqu-wass l-lḥsab uggʷar n-ayt-ṣur d-ayt-ṣayda. 15 imma kunni ay-ayt-kafrnaḥum, is-tram a-tlkmm ignwan? han ra-kʷn-in-iluḥ rbbi ġ-tdrut n-wakal.» 16 yini ilmma yasuɛ i-imḥḍarn-ns: «wanna isflidn s-wawal-nnun, isfld sri. wanna-kʷn-ur-irin, ur-iyi-iri ula nkki. d-wanna-yyi-ur-irin, ur-iri ġwalli-yyi-d-yuznn.» 17 wrrin-d ssa n-id-mraw d-sin n-umḥḍar, frḥn bahra ar-ttinin: «wa-sidi, ula ljnun ar-tn-ntamr s-ism-nnk ar-skarn s-wawal-nnġ.» 18 yini-asn yasuɛ: «ẓriġ šiṭan iḍr-d zġ-ignwan zund usmann. 19 hati fkiġ-awn taẓḍḍart a-takʷlm f-ilgmmaḍn d-iġrdmiwn, tnrum kullu taḥkimt n-unuwwaš, ur-ra-kʷn-isshrš yat. 20 walaynni rad-awn-iniġ, a-ur-tfrḥm f-ssibt l-ljnun ar-skarn s-wawal-nnun, walaynni frḥat f-ssibt n-ma-tyaran ismawn-nnun ġ-ignna.» 21 ifrḥ yasuɛ bahra ġ-tasaɛt-an s-lfrḥ n-rruḥ lqudus, iẓẓall yini: «wa-baba, sidis n-ignna d-wakal, ulġġ-k ašku tssntlt tiġawsiwin-ad f-ayt-lɛaql d-lfhmt, tssmlt-tnt i-ibujadiyn. ašku ġmkad a-s-trḍit a-baba.» 22 yini ilmma i-mddn-an: «ġ-ddu-ufus-inu a-ġ-iga baba kullu ma-illan. ur-illi ma-issnn yus n-rbbi abla babas, ula illa ma-issnn baba abla nkki lli-igan yus d-willi qṣadġ ad-asn-t-mlġ.» 23 igrawl-d yasuɛ s-dar imḥḍarn-ns yini-asn waḥdutn: «timbarkiyin ad-gant-walln-ad ẓranin mayd tẓram kunni. 24 rad-awn-iniġ, ggutn lanbiya d-igldan ẓuẓḍn ad-ẓrn mayd tẓrram walaynni ur-t-ẓrin, ẓuẓḍn ad-sfldn i-mayd mi tsflidm walaynni ur-as-sfldn.» 25 yašk-id yan-umslmd n-ššrɛ yiri a-yarm yasuɛ ġ-wawal-ns, yini-as: «way-amslmd, ma-rad-skrġ baš ad-ṭṭafġ tudrt l-lih̬rt?» 26 irar-as yasuɛ: «ma-ityaran ġ-ššrɛ? ma-gis-tġrit?» 27 yini-as: «‹a-ttirit rbbi sidik zġ-ttmi n-ih̬f-nnk d-ttmi n-uwl-nnk d-ttmi n-tẓḍḍart-nnk d-ttmi l-lɛaql-nnk,› ‹tirit adjar-nnk zund ih̬f-nnk.›» 28 isawl yasuɛ yini-as: «tʷġẓant. skar mayad tddrt.» 29 walaynni amslmd-lli n-ššrɛ ira a-issbayyn ih̬f-ns, isqsa-t: «ma-igan adjar-inu?» 30 isawl yasuɛ yini-as: «ha-yan-urgaz imudda ar-ittidu ġ-uġaras zġ-urušalim s-tmdint n-ariḥa. amẓn-t imh̬h̬arn kkisn-as kullu ma-dars-illan, ssyaggasn-t fln-t-in ġ-gr lmut d-tudrt. 31 ha-yan zġ-inmġurn n-tgmmi n-rbbi ikka-d aġaras-an. lliġ-t-in-iẓra yanf-as imun d-tsga yaḍni. 32 ha-yan yaḍni zġ-ih̬ddamn n-tgmmi n-rbbi, imun-d d-uġaras, iddu aylliġ-n-srs-yuggʷa, izri ula ntta zġ-tsga yaḍni. 33 walaynni ha-yan-ubrrani gu-samira imudda ula ntta, iruḥ-d argaz-an. lliġ-t-iẓra iqama gis bahra. 34 iddu s-dars ig zzit d-waman n-waḍil iktin i-tiggas-ns yass-as-tnt. issni-t f-lbhimt isslkm-t s-yal-lfndq igabl-t gis. 35 ndid azkka ildi-d sin iqaridn n-nnuqrt ifk-tn i-bu-lfndq yini-as: ‹thalla gis. iġ-fllas-tssh̬srt uggʷar n-mayd-ak-fkiġ, rad-ak-t-zaydġ ġakud nna-d-wrriġ ġ-uġaras-ad.›» 36 isqsa-t yasuɛ: «manwa tnnit ġ-kraḍ-ad a-iwrrin iga adjar i-walli iḍrn ġ-ifassn n-imh̬h̬arn?» 37 yini-as: «ġwalli gis iḥnnan.» yini-as yasuɛ: «zayd ula kiyi ar-tskart zund mayan.» 38 munn-daġ d-uġaras aylliġ lkmn yan-uduwwar lli-ġ-tzdġ yat-tmġart ism-ns marta. tšškšm yasuɛ s-tgmmi-ns. 39 tili-dars-uwlltmas ism-ns maryam, tskiws nttat ġ-dar iḍarn n-siditnnġ ar-tsflid i-ma-ittini. 40 imma marta tlha bahra s-asi-srs, tašk-id s-yasuɛ tini-as: «wa-sidi, is-ur-tnnit yat i-uwlltma-yad f-twuri-ad ġ-iyi-n-tfl waḥduyyi? ini-as a-tnkr a-yyi-tɛawn.» 41 isawl srs siditnnġ yini-as: «marta, marta, ha-kmmi tuḥlt bahra, thuwwlt ih̬f-nnm s-kigan d-tġawsiwin. 42 ġir yat-tġawsa a-d-iqqann. hatti maryam th̬tar taġamt lli-ifulkin. ur-illi ma-rad-as-tt-ikkis.»

luqa 11

1 yan-wass illa yasuɛ ġ-yan mani ar-itẓalla. lliġ ikmml, iḍalb-t yan zġ-imḥḍarn-ns yini-as: «wa-siditnnġ, sslmd-aġ mamnk a-ntẓalla, ġmklli isslmd yuḥanna amsddam imḥḍarn-ns.» 2 isawl yasuɛ yini-asn: «iġ-ra-tẓẓallm tinim ‹wa-babatnnġ, a-yili luqr i-ism-nnk, tašk-id-tgldit-nnk. 3 akka-yaġ-d kraygatt ass aġrum n-wass, 4 tṣamḥt-aġ f-ddnub lli-nskr, ġmklli ntṣamaḥ i-kullu wanna ginnġ iskrn lh̬ʷšant. tssanft-aġ i-ma-rad-aġ-ijllu.›» 5 izayd yini-asn: «ma-ra-ijru iġ-idda yan gigun s-tgmmi n-umddakkʷl-ns ġ-ṭuẓẓunt n-iyḍ yini-as ‹wa-gʷma, rḍl-iyi kraṭṭ-tngʷal 6 ašku yuška-d dari yan-unbgi imudda-d. ur-dari mad-as-d-srasġ a-t-išš.›? 7 rad-ak-d-irar-umddakkʷl-nnk zġ-ugʷns n-tgmmi yini-ak-d: ‹a-yyi-ur-tnfut. qqnġ-n tiflut, gnġ d-tarwa-nu ġ-tisi, ur-ẓḍarġ a-n-nkrġ ad-ak-fkġ kra.› 8 walaynni rad-awn-iniġ, wah̬h̬a ur-inkir ad-ak-d-ifk f-ssibt n-ma-tgit amddakkʷl-ns, ra-d-inkr ifk-ak-d aynna-f-tlkmt f-ssibt n-ma-tzuydt ar-ttḍalabt bla-da-ttḥšamt. 9 rad-awn-iniġ, ḍalbat rbbi rad-awn-ifk, sigglat dars ra-tafm, ssḍuqqrat-n srs rad-awn-irẓm. 10 ašku kullu wanna-t-iḍalbn rad-as-ifk, d-wanna dars isiggiln ra-dars-yaf, d-wanna-n-issḍuqqurn rad-as-irẓm. 11 is-illa yan ġ-willi gigun ṭṭafnin tarwa mẓẓinin, iḍalb-as yus aslm ifk-as algmmaḍ? 12 nġd iḍalb-as taglayt ifk-as iġrdm? 13 ẓrat kunni, wah̬h̬a da-tskarm ma-yʷh̬šnn, tissanm a-tfkm timih̬ar fulkinin i-tarwa-nnun. uggʷar n-mayan a-ra-yakka babatun n-ignna rruḥ lqudus i-willi-ti-tḍalabnin.» 14 yan-wass yaḍni issufġ yasuɛ ljnn zġ-yan-urgaz aẓnẓum. lliġ-t-iffuġ iwrri-uẓnẓum ar-isawal. ar-kullu-tɛjjabn mddn, 15 walaynni kra gisn ar-ittini: «nttan s-tḥkimt n-bɛl-zabul agllid l-ljnun a-s-a-issufuġ ljnun.» 16 irin wiyyaḍ ad-armn yasuɛ, ḍalbn-t ad-asn-iml kra l-lmɛjizt ad-asn-tg tamatart n-izd rbbi a-t-id-yuznn. 17 imma yasuɛ issn iswingimn-nsn yini-asn: «tagldit nna-itmmaġn d-ih̬f-ns ra-th̬lu, d-tgmmi nna-itmmaġn d-ih̬f-ns ra-tḍr. 18 ula šiṭan iġ-immaġ d-ih̬f-ns mamnk a-ra-tqama-tgldit-ns? ha-kunni ar-ttinim izd s-tḥkimt n-bɛl-zabul a-s-a-ssufuġġ ljnun. 19 walaynni iġd s-bɛl-zabul a-s-a-tn-ssufuġġ, iniyat-iyi ma-s-a-tn-ssufuġn ayt-darun? ntni a-rad-awn-iml is-tjlam. 20 walaynni iġd s-tḥkimt n-rbbi a-s-a-ssufuġġ ljnun, issanat is-d-darun-tuška-tgldit n-rbbi. 21 «iġ-illa yan idusn iḍuf tigmmi-ns yasi imqlad-ns, ur-ra-yiẓḍar yan a-iruḥ ayda-ns. 22 walaynni iġ-t-id-yuška ma-fllas-idusn ra-t-inru ikkis-as imqlad-ns lli-f-iskr ibḍu tiġawsiwin-ns. 23 han wanna ur-didi-illin, iga ḍiḍḍ-inu. d-wanna ur-didi-issmunun, ar-izzmzar. 24 «iġ-iffuġ ljnn zġ-kra n-bnadm, ra-izray ġ-lh̬la ġ-ur-llin-waman, ar-isiggil s-maniġ a-izddġ. iġ-ur-yufi man, ra-yini d-ih̬f-ns: ‹rad-wrriġ s-tgmmi lli-ġ-ttin-kkiġ.› 25 yašk-id yaf-d tigmmi ttyaras tngadda. 26 iddu ilmma yawi-d ssa l-ljnun yaḍni lli-t-yugʷrn ġ-lh̬ʷšant, kšmn kullutn zdġn ġ-urgaz-an ard iwrri isiggʷra-ns yʷh̬šn f-isizwar-ns.» 27 ar-sul-isawal yasuɛ s-as-di-tġra yat-tmġart zġ-gr mddn-an tini-as: «ambarki a-iga-waḥlig lli-k-yurun ula tibbatin lli-k-ssnginin.» 28 isawl yasuɛ yini-asn: «uggʷar n-imbarkin ad-gan ġwilli sflidnin i-wawal n-rbbi ar-srs-skarn.» 29 munn-d mddn ggutnin f-yasuɛ, isawl-daġ yini-asn: «ha-tasut-ad, tasut yʷh̬šnn a-tga. ar-ttḍalab yat-tmatart, walaynni ur-rad-as-ttyawfka kra n-tmatart abla tamatart n-nnabi yuna. 30 ġmklli iga yuna yat-tmatart i-ayt-ninwa, ġmkan a-s-rad-gġ yat-tmatart i-tasut-ad, nkki lli-igan yus n-bnadm. 31 hati ra-di-tnkr-tgllitt l-ljanub ġ-wass l-lḥsab ġ-gr mddn n-tasut-ad, taštkka srsn, ašku tuška-d nttat zġ-ttmi n-ddunit a-tsfld i-tḥkimt n-suliman. imma ġilad illa ġid ma-yugʷrn suliman. 32 rad-nkrn ayt-ninwa ula ntni ġ-wass l-lḥsab ġ-gr mddn n-tasut-ad, aštkkan srsn, ašku fln ntni ddnub-nsn ġakud lliġ sfldn i-tbrraḥt n-yuna. imma ġilad illa ġid ma-yugʷrn yuna. 33 «ur-illi ma-issrġan lqndil isrs-t-in ġ-ugḍi nġd ġ-ddu lɛbrt. walaynni f-iggi n-mani yattuyn a-f-ra-t-isrs, baš a-tban tifawt i-kullu wanna-d-ikšmn. 34 tiṭ-nnk a-igan lqndil n-ddat-nnk. iġ-tsfaw tiṭ, ra-tili ddat kullutt ġ-tifawt. iġ-ur-tsfaw tiṭ, ra-tili ddat kullutt ġ-tillas. 35 awi-tt ġ-ih̬f-nnk ad-ur-th̬si tifawt lli-gik-illan. 36 iġ-kullu-tfaw ddat-nnk bla-gis-illa kra n-mani illasn, rad-kullu-tfawt zund iġ-gik-irġa yal-lqndil.» 37 lliġ ikmml yasuɛ iwaliwn-ad, iḍalb-t yan-ufarisi a-dids-išš imkli. ikšm yasuɛ s-dars iskiws a-išš. 38 imma afarisi-an itɛjjb ašku ur-zwar-isird baš a-išš ġmklli siridn ayt-yudaya. 39 isawl srs siditnnġ yini-as: «wa-kunni n-ifarisin ar-tssġusm lkas d-tmkilt zġ-brra, imma agʷns iɛmmr s-tmh̬h̬art d-lh̬ʷšant. 40 wa-inafaln, rbbi lli-iskrn brra, is-urd nttan a-iskrn agʷns? 41 walaynni fkat i-imẓlaḍ ma-illan ġ-irukutn-nnun, s-awn-iġus kraygatt kra. 42 «wa-ifarisin, taguḍi a-rad-awn-yili. ar-takkam i-rbbi yat zġ-kraygatt mrawt l-liqamt d-uzukkʷni d-kullu isafarn yaḍni, walaynni ar-tettum lḥqq ula lḥnant n-rbbi. ha-tiġawsiwin-ad a-fllawn-illan a-srsnti-tskarm bla tflm tiyyaḍ. 43 wa-ifarisin, taguḍi a-rad-awn-yili, ašku iɛzza darun a-tzggurum s-lgddam ġ-tgʷmma n-tẓallit. iɛzzu darun a-fllawn-tsllamn mddn ġ-laswaq. 44 taguḍi a-rad-awn-yili bahra, ašku tgam zund imḍḍaln lli-mi-ur-ibidd ifir. ar-fllasn-ttidun mddn, ašku ur-ssinn mad-gan. 45 isawl yan zġ-imslmdn n-ššrɛ yini-as: «way-amslmd, trgmt-aġ ula nkkʷni s-wawal-ad.» 46 irar-as yasuɛ: «taguḍi a-rad-awn-yili ula kunni a-imslmdn n-ššrɛ. ar-n-tsrasm f-mddn taẓayt lli-mi-ur-ẓḍarn, walaynni ur-trim a-n-tgm ula yan-uḍaḍ ad-asn-tɛawnm. 47 taguḍi a-rad-awn-yili, ašku ar-tbnnum imḍḍaln šwanin i-lanbiya lli-mmutnin f-ufus n-imzwura-nnun. 48 ġmkad a-s-a-tzzgam iskkirn n-imzwura-nnun, ar-takkam tugga f-mad-skrn. ntni nġan lanbiya d-kunni ar-tbnnum imḍḍaln-nsn. 49 d-ġayan a-f-tnna-tḥkimt n-rbbi: ‹rad-asn-aznġ lanbiya d-irqqasn, nġn gisn kra ssrfufnn kra.› 50 imma tasut-ad ra-d-fllas-tettut lɛqubit f-ssibt n-idammn l-lanbiya kullutn lli-ffinin zġ-isizwar n-ddunit sul s-ġilad, 51 zġ-idammn n-habil ar idammn n-zakariyya lli-nġan ġ-gr-udġar n-tġrsi d-tḥanut tamẓlayt n-rbbi. rad-awn-iniġ, f-tasut-ad a-f-ra-d-kullu-tettut lɛqubit-an. 52 taguḍi a-rad-awn-yili a-imslmdn n-ššrɛ, ašku tkkism i-mddn tasarut n-twassna. ur-di-tkšimm kunni, ula tudjam ġwilli ranin ad-d-kšmn.» 53 lliġ iffuġ yasuɛ zġ-tgmmi-an ar-t-bahra-tẓin imslmdn n-ššrɛ d-ifarisin. ar-t-sqsan f-mnnawt-tġawsiwin, 54 gabln-t mdin-as a-t-ġwin f-wawal-ns.

luqa 12

1 munn-d kigan d-id-walf n-mddn ġ-tasaɛt-an, aylliġ a-takʷln f-ingratsn. igr yasuɛ ar-isawal s-imḥḍarn-ns yini-asn: «rarat lɛaql-nnun zġ-th̬mirt n-ifarisin, ašku ntni sin-uwdmawn ad-skarn. 2 kullu ma-irgsn ra-d-ibayyn, d-kullu ma-intln ra-ityawssan. 3 aynna tnnam ġ-gratun rad-as-sfldn kullu mddn. aynna-f-tsawlm ġ-tntla ġ-ugʷns n-tḥanut rad-srs-tbrraḥn f-iggi n-tgʷmma. 4 wa-imddukkʷal-inu rad-awn-iniġ, a-ur-tiksaḍm ġwilli nqqanin ddat walaynni tiġurdin n-mayan ur-sul-ẓḍarn ad-skrn yat. 5 rad-awn-mlġ manwa tiksaḍm. iksaḍat ġwalli iẓḍarn a-inġ iluḥ-n sul ġ-jhnnama. rad-awn-iniġ, nttan a-tiksaḍm. 6 is-ur-a-nzzan smmus-waÿÿawÿn s-snat-tqaridin? walaynni rbbi ur-a-gisn-itettu yan. 7 imma kunni zġ-inẓaḍn n-ih̬f-nnun iḥasb-tn rbbi. a-ur-tiksaḍm, ašku tɛzzam dars uggʷar n-waÿÿawÿn ggutnin. 8 «rad-awn-iniġ, wanna ittinin is-iga winu ġ-gr mddn, ula nkki lli-igan yus n-bnadm ra-ttiniġ iga winu ġ-dar lmalayka n-rbbi. 9 imma wanna ittinin ur-igi winu ġ-gr mddn, ra-ttiniġ ula nkki ur-igi winu ġ-dar lmalayka n-rbbi. 10 wanna isawln ġ-yus n-bnadm, iẓḍar rbbi ad-as-iṣamḥ. walaynni yan irggmn rruḥ lqudus, ur-rad-as-fllas-iṣamḥ rbbi. 11 iġ-kʷn-in-ssbiddn ġ-tgʷmma n-tẓallit a-fllawn-ḥkamn, nġd ġ-lgddam n-inmġurn ula lḥukkam, ad-ur-tasim taġuft f-ma-ra-tinim ula f-ma-s-rad-asn-trarm, 12 ašku rruḥ lqudus a-rad-awn-iml ġ-tasaɛt-an maylli-kʷn-d-iqqann ad-asn-ti-tinim.» 13 isawl-d yan-urgaz zġ-gr mddn-an yini-as: «way-amslmd, sawl s-gʷma tinit-as a-didi-ibḍu lwrt.» 14 irar-as yasuɛ: «way-argaz, ma-yyi-igan d-lqaḍi fllawn baš ad-awn-aṭṭuġ ayda-nnun?» 15 izayd yini-asn: «rarat lɛaql a-ur-ttirim kra iggutn i-ih̬f-nnun, ašku tudrt n-bnadm ur-tlli s-tuggt n-wayda.» 16 yut-asn lmɛna-yad yini-asn: «ha-yan-urgaz iggut-dars-wayda, yasi ṣṣabt iggutn zġ-wakal-ns. 17 iswangm d-ih̬f-ns ar-ittini: ‹ma-rad-skrġ? ur-dari maniġ a-ssmunuġ kullu ṣṣabt-ad.› 18 yini: ‹ġmkad a-rad-skrġ, rad-h̬luġ iḥuna n-imndi, bnuġ ma-tn-yugʷrn, ssmunġ-n gisn imndi d-lh̬ir-inu kullut, 19 iniġ ilmma d-ih̬f-inu: iggut lh̬ir ma-s-a-zrayġ kigan d-isggʷasn. rad-sunfuġ ar-šttaġ ar-ssaġ ar-tfraḥġ.› 20 walaynni argaz-an, inna-yas rbbi: ‹way-anafal, ġ-iḍ-ad a-ra-k-kkisġ zġ-tudrt. win mi a-ra-ig kullu mayad-di-tssmunt?›» 21 izayd yasuɛ yini-asn: «ġmkan a-iga kullu wanna issmunun i-ih̬f-ns bla-yas-illa yat ġ-dar rbbi.» 22 isawl yasuɛ s-imḥḍarn-ns yini-asn: «mayad a-f-rad-awn-iniġ, a-ur-tasim taġuft i-tudrt-nnun f-ma-ra-tššm, ula i-ddat-nnun f-ma-rad-as-tlsm. 23 ašku tudrt tuf amššu, ula ddat tuf timlsit. 24 ẓrat ihaqqayn, ur-a-kkrzn ula-da-mggrn, ur-darsn iḥuna nġd lbruj ma-ġ-a-ssmunun, walaynni ar-asn-yakka rbbi amššu lli-ḥtajjan. imma kunni, uggʷar n-igḍaḍ a-tɛzzam dar rbbi. 25 ma-iẓḍarn a-izayd yat tasaɛt i-tudrt-ns s-taġuft lli-yusi? 26 iġ-ur-tẓḍarm a-tskrm mayd idrusn ma-f-a-ttasim taġuft f-tġawsiwin-an yaḍni? 27 ẓrat ijddign n-tagant, mamnk a-di-tmġayn. ur-a-tllmn ula-da-ẓṭṭan walaynni rad-awn-iniġ, suliman s-lhibt n-tgldit-ns ur-jju-ilsi zund yan zġ-ijddign-ad. 28 iġ-a-isslsa rbbi tuga lli-itmġayn ġassad ġ-tagant ttyawgar-n azkka ġ-takat, is-ur-ra-kʷn-issls ula kunni s-uggʷar? is-ur-tuminm s-rbbi? 29 a-ur-tlhum s-ma-tšttam ula ma-tssam, ula-da-tssiḥilm ih̬f-nnun s-yat. 30 ẓrat ayt-ddunit-ad kullutn, tiġawsiwin-ad a-s-a-tlhun. ula kunni, babatun issn is-tnti-tḥtajjam. 31 walaynni lhwat zwar s-tgldit n-rbbi s-awn-izuyd kullu tiġawsiwin-an yaḍni. 32 «a-ur-tiksaṭṭ a-tawrut imẓẓin. ifrḥ rbbi babatun ad-awn-ifk tagldit-ns. 33 zznzat ma-teṭṭafm tbḍum-t i-imẓlaḍ. skarat i-ih̬f-nnun iqrban lli-ur-ra-imdu, yili-awn-wayda ġ-ignna illiġ ur-ra-zgis-ityattay yat, ula iruḥ-t-umh̬h̬ar, ula tšša-t-twukka. 34 ašku innaġ illa-wayda-nnun a-ġ-ra-yili-uwl-nnun. 35 «bkisat tssrġm tifawin-nnun 36 a-bdda-tujadm, zund ih̬ddamn lli-tqlnin s-siditsn ard-d-iwrri zġ-dar-tmġra, irin ad-as-rẓmn imi ġakud nna-d-issḍuqqr. 37 mnšk a-s-ra-ifulki i-ih̬ddamn-an iġ-d-yuška siditsn yaf-tn-d ḍufn. rad-awn-iniġ, ra-ibkis ntta yini-asn ad-skiwsn yawi-asn-d mad-šttan. 38 mnšk a-s-ra-ifulki iġ-tn-d-yufa ujadn, wah̬h̬a-d-yuška ġ-ṭuẓẓunt n-iyḍ nġd zikk zikk ṣbaḥ. 39 walaynni rad-awn-iniġ, mrad is-issn bu-tgmmi managu a-ra-d-yašk-umh̬h̬ar, ur-ra-t-yadj a-inqb tigmmi-ns. 40 ula kunni illa fllawn a-bdda-tujadm, ašku rad-d-aškġ nkki lli-igan yus n-bnadm ġ-kra n-tasaɛt lli-ur-tġalm.» 41 isqsa-t bṭrus yini-as: «wa-sidi, izd fllannġ a-f-tutt lmɛna-yad nġd kullu mddn?» 42 isawl siditnnġ yini: «manwa igan ah̬ddam ifulkin bab l-lɛaql? nttan a-mi-ra-ifl sidis tigmmi-ns baš a-yaṭṭu f-ih̬ddamn yaḍni ad-šttan, kraygatt yan ġ-tasaɛt-ns. 43 ambarki a-iga-uh̬ddam nna-mi-d-iwrri sidis yaf-t-id ar-iskar mayan. 44 lḥqq a-rad-awn-iniġ, rad-as-ifl sidis ayda-ns kullut ġ-ddu-ufus-ns. 45 walaynni iġ-idda-uh̬ddam-an yini d-ih̬f-ns: ‹imaṭl-n sidi› ar-ikkat ih̬ddamn d-th̬ddamin ar-ištta ar-issa ar-issnuful ih̬f-ns s-tissi, 46 han ra-d-iwrri sidis ġ-yan-wass lli-f-ur-iskir ula yat tasaɛt lli-ur-iġal. ġakudan ra-t-ibri sidis ig-t-in d-inuwwašn n-rbbi. 47 ah̬ddam nna-issnn ma-zgis-ira sidis walaynni ur-t-inawl ula iskr-t, ra-t-issġurš sidis bahra. 48 imma ah̬ddam nna-iskrn ma-f-t-id-iqqan-ukuray bla issn ma-zgis-ira sidis, ra-t-issġurš ġir imikk. ašku wanna mi ifka sidis ma-iggutn, ra-zgis-iḍalb ma-iggutn, d-wanna mi ifka uggʷar ra-zgis-iḍalb uggʷar. 49 «uškiġ-d nkki ad-luḥġ lɛafit ġ-ddunit. amar yufan a-tznd ġilad. 50 rad-sul-ddmġ s-yan-udum išqan. mnšk a-s-flla-iẓẓay ard ikmml. 51 is-tġalm is-d-uškiġ ad-skrġ lhna ġ-ddunit? uhu, rad-awn-iniġ urd lhna walaynni tibḍit. 52 ġilad s-uflla iġ-llan smmus ġ-yat-tgmmi rad-bḍun kraḍ d-sin ula sin d-kraḍ. 53 ra-ibḍu-urgaz d-yus, ibḍu-ufruh̬ d-babas. ra-tbḍu-tmġart d-illis, tbḍu-tfruh̬t d-innas. ra-tbḍu-tḍggʷalt d-tmġart n-yus, tbḍu-tslit d-innas n-urgaz-ns.» 54 ġakudan isawl-daġ yasuɛ s-mddn-an ggutnin yini-asn: «ġakud nna-tẓram amdlu iġli-d zġ-lġrb ar-ttinim: ‹ra-yili-unẓar,› s-nnit-illa. 55 ġakud nna-tẓram aḍu ikka-d ljanub ar-ttinim: ‹ra-irġ lḥal,› s-nnit-irġa. 56 wa-id-bu-sin-uwdmawn, kunni tssnm lmɛni n-ikalln d-ignwan. mah̬ ur-tẓḍarm a-tissanm lmɛna n-kullu mayad darun ijrrun ġ-uwssan-ad? 57 mah̬ aylliġ ur-a-tswingimm d-ih̬f-nnun ġ-ma-kʷn-d-iqqann a-tskarm? 58 iġ-ak-iṣrḍ kra n-yan s-lmḥkama, g-n tiqqi-nnk a-d-dids-tmšaškat ġ-uġaras, a-k-ur-izukr s-dar lqaḍi, idḥi-k lqaḍi i-umh̬zni, iluḥ-k-in-umh̬zni ġ-lḥbs. 59 rad-ak-iniġ, ur-ra-tffuġt zġ-ġin ard tfrut taqaritt iggʷran.»

luqa 13

1 sawln kra n-mddn s-yasuɛ ġakudan inin-as f-kra n-ayt-jalil, inġa-tn lḥakm bilaṭus f-iggi n-tġrsiw lli-n-ssakmurn i-rbbi. 2 isawl yasuɛ yini-asn: «ma-tġalm f-mddn-an n-ayt-jalil? izd ntni a-iskrn ddnub uggʷar n-wiyyaḍ ġ-jalil aylliġ rfufnn ġmkan? 3 uhu, walaynni rad-awn-iniġ, iġ-ur-tfilm ma-tskarm yʷh̬šn rad-kullu-thlkm zund ntni. 4 ma-tġalm f-mddn lli-f-iḍr lbrj ġ-silwam, inġ-tn kullu s-tam d-mraw? izd ntni a-yʷh̬šnn uggʷar n-kullu wiyyaḍ ġ-urušalim? 5 uhu, walaynni rad-awn-iniġ, iġ-ur-tfilm ma-tskarm yʷh̬šnn, rad-kullu-thlkm zund ntni.» 6 yut-asn lmɛna-yad yini-asn: «ha-yan-urgaz, tlla dars yat tazart ttyawẓẓa ġ-igr n-waḍil. ar-ittidu ar-gis-isiggil ikuzarn, ur-a-n-gis-itafa yat. 7 yini i-uh̬ddam-ns: ‹ẓr, kraḍ isggʷasn ayad siggilġ ikuzarn ġ-tazart-ad, ur-jju-gis-ufiġ yat. zayd ġilad bbi-tt a-ur-ġir-tamẓ akal.› 8 isawl-uh̬ddam yini-as: ‹adj-tt a-sidi ġir ġasggʷasad, a-stt-nqšġ gġ-as amazir. 9 iġ-turu ġasggʷasad-d-yuškan, išwa. iġ-ur-turu, tbbit-stt ilmma.›» 10 illa yasuɛ ġ-yat-tgmmi n-tẓallit ġ-wass n-usunfu ar-isslmad. 11 tili ġin yat-tmġart, ikrf-tt yal-ljnn tam d-mraw n-usggʷas. tga tuknit, ur-tẓḍar a-tssnm tiddi-ns. 12 lliġ-tt-iẓra yasuɛ iġr-as yini-as: «wa-tamġart, ha-kmmi tfsit zġ-uskrf-nnm.» 13 isrs-n fllas ifassn-ns s-tnm ġ-tiddi-ns ḥayna, ar-ttalġ rbbi. 14 walaynni anmġur n-tgmmi n-tẓallit ṭiyyr-as bahra f-yasuɛ ašku ijjujji ġ-wass n-usunfu, inkr yini i-mddn-an: «sḍiṣ-uwssan a-illan a-gisn-tth̬damm. aškad-d ġ-uwssan-an iġ-tram a-tjjim, walaynni urd ġ-wass n-usunfu.» 15 imma siditnnġ irur-as: «wa-id-bu-sin-uwdmawn, manwa gigun ur-ifssin i-tmugayt-ns nġd aġiyyul-ns kraygatt ass n-usunfu ar-t-itawi zġ-rrwa s-maniġ a-issa? 16 ha-tamġart-ad tga illis n-ibrahim, ikrf-tt šiṭan tam d-mraw n-usggʷas ayad. is-ur-trim ad-as-fsiġ ġ-wass n-usunfu?» 17 lliġ-as-sfldn ġwilli-t-ẓinin, ḥšmn bahra zġ-wawal-ns, frḥn mddn kullutn s-kullu lɛjayb lli-iskar. 18 yini-asn yasuɛ: «mamnk a-tga-tgldit n-rbbi? ma-s-rad-awn-tt-ssrwasġ? 19 trwas yat taqqayt imẓẓin l-lh̬rdl, yiwi-tt yan-urgaz iẓẓu-tt ġ-igr-ns. tmġi-d timġur twrri tga tasġart aylliġ a-di-ttaškin igḍaḍ n-ignwan ar-zddġn ġ-gr ifrawn-ns.» 20 izayd yini-asn: «ma-s-rad-awn-ssrwasġ tagldit n-rbbi? 21 trwas tah̬mirt lli-di-tusi yat-tmġart tg-tt-in ġ-kraṭṭ lɛbrat mqqurnin n-uggurn, tsskti lɛjin kullut.» 22 imun yasuɛ d-uġaras n-urušalim, ar-itkka timdinin ula iduran ar-gisn-isslmad mddn. 23 isqsa-t yan yini-as: «izd a-sidi ġir kra idrusn a-ra-injm?» isawl yasuɛ yini-asn: 24 «gat-n tiqqi-nnun a-tkšmm ġ-imi inukman. ašku rad-awn-iniġ, iggut ma-ra-isiggil a-n-kšmn walaynni ur-rad-iẓḍarn. 25 ašku ġakud nna-ġ-inkr bu-tgmmi iqqn imi, ra-tbiddm ġ-brra ar-n-srs-tssḍuqqurm ar-ttinim: ‹rẓm-aġ a-sidi.› imma ntta rad-awn-yini: ‹ur-ssinġ mani-di-tkkam kunni.› 26 rad-as-ttinim: ‹ha-nkkʷni nšša dik nsu dik, tsslmdt ġ-tmdint-nnġ.› 27 imma ntta rad-awn-yini: ‹ur-ssinġ mani-di-tkkam. ittiyat-n zġ-gigi kunni lli-iskarn lh̬ʷšant.› 28 mnšk a-s-ra-tallam ar-ttgẓaẓm uh̬san-nnun ġakud nna-tẓram ibrahim d-isḥaq d-yaɛqub d-lanbiya kullutn ġ-tgldit n-rbbi, imma kunni iluḥ-kʷn-in s-brra. 29 rad-d-aškin ibrraniyn zġ-ššrq ula lġrb ula ššamal ula ljanub, munn-d f-imnsi imqqurn ġ-tgldit n-rbbi. 30 s-ṣṣaḥt llan kra n-imggura lli-ra-izwur, ula kra n-imzwura lli-ra-iggʷru.» 31 aškin-d kra n-ifarisin ġ-tasaɛt-an, inin-as: «han agllid hirudus ira a-k-inġ. yuf a-n-tittit zġ-ġid tftut s-kra n-mani yaḍni.» 32 imma yasuɛ irur-asn: «zaydat tinim i-uwššn-an: ‹ha-yyi ar-ssufuġġ ljnun ar-jjujjiġ mddn ġassad d-uzkka ar wis kraḍ-uwssan rad-kmmlġ. 33 walaynni iqqan-iyi-d ad-munġ d-uġaras-inu ġassad d-uzkka d-naf-uzkka, ašku ur-iẓḍar yan igan nnabi a-immt abla ġ-urušalim.› 34 wa-urušalim, wa-urušalim, wa-talli inqqan lanbiya n-rbbi ar-tkkatt s-iẓran ġwilli-d-srm-yuzn. mnnawt-twal ad-riġ ad-d-ssmunġ tarwa-nnm ġmklli-di-tssmunu-tfullust ikiyyawn ġ-ddu ifrawn-ns, imma kunni ur-trim. 35 han tigmmi n-rbbi ġ-wammas-nnun ra-th̬lu. rad-awn-iniġ, ur-ra-yyi-tẓrm-daġ ard tinim: ‹ambarki a-iga ġwad-d-yuškan s-ism n-sidi rbbi.›»

luqa 14

1 yan-wass n-usunfu idda yasuɛ a-išš ġ-tgmmi n-yan zġ-inmġurn n-ifarisin. gabln-t ad-ẓrn ma-ra-iskr. 2 yašk-id dars yan-urgaz yuḍn bzgn-as iḍarn d-ifassn. 3 isawl yasuɛ i-imslmdn n-ššrɛ d-ifarisin isqsa-tn: «ma-ittini ššrɛ n-musa? is-iḥlla a-njjujji ġ-wass n-usunfu nġd uhu?» 4 imma ntni fssan. inkr yasuɛ yawi-d argaz-lli ijjujji-t yadj-t a-iddu. 5 yini-asn: «ma-ra-tskrm iġ-awn-in-iḍr iwitun nġd tamugayt-nnun ġ-wanu ġ-wass n-usunfu? is-ur-ra-tazzlm a-ti-di-tldim?» 6 ur-ẓḍarn ad-as-d-rarn s-yat f-wawal-ad. 7 iẓr yasuɛ inbgiwn-an ar-zzggurun ih̬f-nsn s-uskiws l-lgddam. yut-asn lmɛna-yad yini-asn: 8 «iġ-ak-iɛrḍ kra n-yan s-tmġra a-ur-tamẓt askiws l-lgddam, a-ur-n-ikšm kra n-yan-k-yugʷrn 9 yašk-id ġwalli-awn-iɛrḍn yini-ak: ‹nkr a-iskiws-urgaz-ad.› ġakudan ra-tḥšmt d-ih̬f-nnk twrrit s-tġurdin n-kullu mddn-an. 10 walaynni ġakud nna-yak-iɛrḍ kra n-yan, skiws ġ-tġurdin. iġ-d-yuška bu-tgmmi yini-ak ‹ašk-id a-gʷma s-lgddam,› ra-k-kullu-uqqrn inbgiwn. 11 ašku wanna issimġurn ih̬f-ns ra-t-iẓẓimẓay rbbi, imma wanna iẓẓimẓayn ih̬f-ns ra-t-issimġur.» 12 yini yasuɛ ilmma i-walli-as-iɛrḍn: «iġ-trit a-tskrt kra n-imkli nġd kra n-imnsi ad-ur-tɛrḍt i-imddukkʷal-nnk nġd aytmak nġd ayt-dark nġd adjarn-nnk lli-dar lh̬ir. ašku ula ntni rad-ak-ɛrḍn tigira, tamẓt zġ-darsn mad-asn-tfkit. 13 walaynni iġ-trit a-tskrt kra n-imnsi imqqurn, ɛrḍ i-imẓlaḍ d-ikušamn d-ibiḍarn d-ibukaḍn. 14 ra-k-ibark rbbi ašku ntni ur-darsn ma-s-a-yak-traran lh̬ir. rbbi a-rad-ak-t-irar ġ-wass lli-ġ-ra-d-nkrn ġwilli-f-irḍa.» 15 isawl-d yan zġ-inbgiwn-lli lliġ isfld i-mayd inna yasuɛ, yini-as: «ambarki a-iga wanna ra-išš imnsi ġ-tgldit n-rbbi.» 16 isawl yasuɛ yini-as: «ha-yan-urgaz iskr imnsi imqqurn, iɛrḍ i-kigan d-mddn. 17 lliġ-di-tlkm tasaɛt n-imnsi, yazn ah̬ddam-ns a-n-yini i-willi tyawɛraḍnin: ‹aškad-d, ha-kullu yujad.› 18 walaynni ar-ssɛdarn ntni kullutn. yini-as-umzwaru: ‹a-uddi, sġiġ yan-igr, iqqan-iyi-d ad-dduġ a-t-ẓrġ. ḍalbġ-ak ad-iyi-tṣamḥt.› 19 yini wayyaḍ: ‹a-uddi, sġiġ smmust-tiygiw n-izgarn. rad-dduġ ġilad a-tnt-in-armġ. ḍalbġ-ak ad-iyi-tṣamḥt.› 20 yini wayyaḍ yaḍni: ‹a-uddi, bḥra-d-iwiġ tamġart, ur-ẓḍarġ a-n-aškġ.› 21 iwrri-d-uh̬ddam yini iwaliwn-ad i-sidis. ṭiyyr-as i-bu-tgmmi bahra, yini ġakudan i-uh̬ddam-ns: ‹ffuġ tazzlt ġ-iswak ula tiswak n-tmdint, tawid-d imẓlaḍ d-ikušamn d-ibukaḍn d-ibiḍarn.› 22 yan imikk iwrri-d-uh̬ddam yini-as: ‹skrġ ma-tnnit a-sidi, walaynni sul iqama mani ih̬wan ġ-uḥanu n-imnsi.› 23 yini bu-tgmmi i-uh̬ddam-ns: ‹ffuġ-daġ s-iġarasn d-tġarasin, tamrt mddn ad-d-kšmn ard tɛmmr-tgmmi-nu. 24 ašku rad-awn-iniġ, ġwilli mi ɛrḍġ ġ-isizwar, ur-illi yan zġ-gisn ra-imḍi imnsi-nu.›» 25 munn-d mddn ggutnin f-yasuɛ ġ-uġaras, igrawl gisn yini-asn: 26 «wanna-d-sri-yuškan, ur-iẓḍar a-ig amḥḍar-inu iġ-ur-a-yyi-ittiri uggʷar n-babas d-innas d-tmġart-ns d-tarwa-ns d-aytmas d-istmas, d-ih̬f-ns ula ntta. 27 wanna ur-yusin aggjdi-ns imun didi, ur-iẓḍar a-ig amḥḍar-inu. 28 ma-ra-iskr wanna gigun iran a-ibnu yal-lbrj? is-ur-ra-iskiws iskr lḥsab-ns a-iẓr is-dars iqaridn ma-s-a-t-itkmmal? 29 a-ur-izzugz llsas yaf-n is-ur-iẓḍar a-t-ikmml. ġakudan ra-gis-ḍṣṣan kullu winna-t-ẓranin 30 ar-ttinin: ‹ġwad igra a-ibnu walaynni ur-iẓḍar a-ikmml.› 31 ma-ra-iskr-ugllid nna-iran a-iffuġ a-immaġ d-ugllid yaḍni? is-ur-ra-iskiws a-imšawar d-imddukkʷal-ns a-iẓr is-iẓḍar a-inru s-mraw id-walf ġwalli-t-id-imnaggarn s-sin id-mraw-walf? 32 iġ-as-ur-iẓḍar, rad-as-yazn arqqas sul-n-yaggug baš a-d-dids-imšaška tili sslamt i-ngratsn. 33 ġmkad a-s-awn-nniġ, wanna gigun ur-ifiln kullu ma-dars-illan, ur-ra-yiẓḍar a-ig amḥḍar-inu. 34 «tfulki tisnt walaynni iġ-tlmus tisnt ma-s-ra-stti-tssmarġm? 35 ur-sul-tgi i-wakal ula tga i-ugudi n-umazir. ra-stt-awin mddn luḥn-tt-in s-brra. wanna dar imzgan a-srsn-isflid, illa fllas a-isfld.»

luqa 15

1 yan-wass munn-d kigan d-id-bu-nkkas d-mddn ʷh̬šnnin, irin ad-sflidn i-yasuɛ. 2 ar-tngmugn ifarisin d-imslmdn n-ššrɛ ar-ttinin: «han argaz-an ar-ištta d-willi ʷh̬šnnin ar-srsn-itfraḥ.» 3 isawl yasuɛ yut-asn lmɛna-yad isqsa-tn: 4 «ma-ra-iskr yan gigun iṭṭafn miyya n-ih̬f n-uwlli iġ-as-tjla yat gisnt? ra-ifl tẓa n-id-mraw d-tẓa (99) frdnt ġ-lh̬la, iddu ar-isiggil s-talli ijlan ard-stt-yaf. 5 ġakud nna-stt-yufa ra-stt-id-yasi f-tġʷraḍ-ns ifrḥ bahra, 6 iruḥ-d tigmmi iġr-d i-imddukkʷal-ns d-wadjarn-ns yini-asn: ‹aškad-d tfrḥm didi, ha-yyi ufiġ tahrwit lli-yyi-ijlan.› 7 ġmkad a-s-rad-awn-iniġ, rad-frḥn ayt-ignwan s-yan-n-ifln kullu ma-iskar yʷh̬šn iwrri-d s-uġaras n-rbbi uggʷar n-tẓa n-id-mraw d-tẓa lli-ġalnin is-šwan ur-tn-ih̬ṣṣa ad-fln ddnub-nsn. 8 «ma-ra-tskr-tmġart nna-iṭṭafn mraw n-uqarid n-nnuqrt iġ-as-ijla yan gisn? ra-tssrġ lqndil tars kullu tigmmi ar-srs-tsiggil ard-ti-taf. 9 ġakud nna-ti-tufa ra-di-tġr i-tmddukkʷalin-ns d-tadjarin-ns tini-asnt: ‹aškamd-d tfrḥmt didi, ha-yyi ufiġ aqarid lli-yyi-ijlan.› 10 ġmkad a-s-rad-awn-iniġ, ar-tfraḥn lmalayka n-rbbi s-yan-n-ifln kullu ma-iskar yʷh̬šn iwrri-d s-uġaras n-rbbi.» 11 izayd yasuɛ yini-asn: «ha-yan-urgaz dars sin tarwa. 12 yašk-id ġwalli imẓẓin iḍalb-t yini-as: ‹wa-baba, ad-iyi-tfkt ġilad ma-yyi-d-yuškan ġ-lwrt.› inkr babas ibḍu-asn ayda-ns. 13 zrin kra n-uwssan, issmun yus-lli imẓẓin kullu ma-iṭṭaf, imuddu s-yat-tmazirt yaggugn. ar-iskar ġin s-ššhwat-ns aylliġ išša kullu maylli dars illan, 14 ur-sul-dars-iqama yat. iwrri yili-uġni išqan ġ-tmazirt-an, ilkm bahra f-ma-ištta. 15 iddu a-ih̬dm ġ-dar yan ġ-imzdġn n-tmazirt-an, yazn-t s-igran a-ikssa alfan. 16 iwrri iẓuẓḍ a-iɛmmr aḥlig-ns s-tkiḍa lli-šttan-walfan, walaynni ur-as-fkin yat. 17 ġ-isiggʷra iswangm d-ih̬f-ns yini: ‹ih̬ddamn n-baba kullutn ar-asn-d-bdda-itšaḍ-uġrum, imma nkki ha-yyi ar-tmtatġ s-laẓ. 18 rad-dduġ ġilad wrriġ s-dar baba iniġ-as: wa-baba, ffuġġ bahra zġ-maylli ira rbbi ula ma-trit kiyi. 19 ur-sul-sthllaġ ad-gġ yuk. skr gigi zund yan zġ-ih̬ddamn-nnk.› 20 inkr ġakudan iftu s-dar babas. sul-n-yaggug s-t-in-yukʷz babas, iḥnnu gis yazzl s-dars yamẓ-t-id ġ-gr ifassn-ns ar-t-issudun. 21 imma yus inna-yas: ‹wa-baba, ha-nkki ffuġġ bahra zġ-maylli ira rbbi ula ma-trit kiyi. ur-sul-sthllaġ ad-gġ yuk.› 22 walaynni babas iġra-d i-ih̬ddamn-ns yini-asn: ‹azzlat tawim-d aslham lli-ihiyyan tsslsm-as-t, tgm-as talh̬atmt ġ-uḍaḍ-ns d-idukan ġ-iḍarn-ns, 23 tawim-d igiz iḍnin tġrsm-as a-nšš nfrḥ. 24 ašku iwi lli-immutn hati iddr, ġwalli ijlan hati nufa-t.› zaydn frḥn bahra i-ngratsn. 25 imma yus lli-imqqurn illa-n ġ-igran ġ-tasaɛt-an. lliġ-d-yuška yakmur-d s-tgmmi isfld i-uḥwaš d-tġurit, 26 iġr-d i-yan-uh̬ddam isqsa-t: ‹mayd illan?› 27 yini-as: ‹yuška-d gʷmak. iġrs babak i-igiz iḍnin ašku iwrri-d dars yus ur-t-yaġ yat.› 28 ġakudan ibzg ṭiyyr-as bahra ur-akkʷ-iri a-ikšm s-tgmmi. iffuġ-d babas iḍalb-t bahra, 29 imma ntta irur-as: ‹hati mnnaw isggʷasn ayd dark kkatġ tammara, ar-bdda-skarġ s-wawal-nnk, walaynni ur-jju-yyi-tfkit wah̬h̬a ġir tikrut a-srs-frḥġ nkki d-imddukkʷal-inu. 30 imma ġilad ha-yuk lli-n-iššan kullu lh̬ir-nnk d-tmgganin, tġrst-as i-igiz iḍnin.› 31 isawl babas yini-as: ‹wa-iwi, kiyi tllit-bdda didi. kullu mad-dari-illan iga winnk. 32 ifulki a-nfrḥ ar-nštta ašku gʷmak lli-immutn hati iddr, ġwalli ijlan hati nufa-t.›»

luqa 16

1 isawl-daġ yasuɛ s-imḥḍarn-ns yini-asn: «ha-yan-urgaz iṭṭafn ayda iggutn, ifl-t ġ-ufus n-uh̬ddam-ns a-t-igabl. isfld bu-wayda f-uh̬ddam-an is-a-yas-izzmzar ayda-ns. 2 iġr-as s-dars yini-as: ‹ma-iga ġayd mi fllak sflidġ? ašk-id ġilad, nḥasab didi s-ma-tskrt s-wayda-nu, ašku ur-sul-riġ a-dari-th̬dmt.› 3 iswangm-uh̬ddam, yini d-ih̬f-ns: ‹ma-rad-skrġ? ra-yyi-issufġ sidi. ur-dusġ baš ad-qqazġ akal, d-ur-rḍiġ a-tḍalabġ mddn. 4 ssnġ ma-rad-skrġ baš a-yyi-n-šškšamn mddn s-darsn iġ-iyi-issufġ zġ-twuri.› 5 yazn ilmma s-kullu willi mi iḍfar sidis kra, isawl srsn yan s-yan. isqsa amzwaru: ‹mnšk ad-ak-iḍfar sidi?› 6 yini-as: ‹miyya n-waṭṭaru n-zzit.› yini-as: ‹ha-lḥsab-nnk, skiws ġil ġil tarat gis smmus id-mraw n-waṭṭaru.› 7 isqsa wayyaḍ: ‹mnšk ad-ak-iḍfar?› yini-as: ‹miyya n-utllis n-irdn.› yini-as: ‹ha-lḥsab-nnk, ara gis tam id-mraw n-utllis.› 8 ġakudan yulġ bu-wayda ah̬ddam-ns-lli yʷh̬šnn, ašku iswangm bahra ġ-mayd iskr. ašku ar-swingimn ayt-ddunit-ad ġ-tġawsiwin-nsn uggʷar n-ayt-tifawt. 9 rad-awn-iniġ, skarat-awn imddukkʷal s-wayda n-ddunit-ad, a-kʷn-in-šškšmn s-tgʷmma l-lih̬rt ġakud nna-itmma-wayda. 10 «yan iskarn lḥqq s-tġawsiwin mẓẓinin ra-t-iskr ula s-tġawsiwin mqqurnin. yan itffuġn zġ-lḥqq s-tġawsiwin mẓẓinin ra-zgis-iffuġ ula s-tġawsiwin mqqurnin. 11 iġ-ur-tskirm s-nniyt s-wayda n-ddunit-ad ma-ra-ifl ġ-ufus-nnun maylli ihiyyan s-uggʷar? 12 iġ-ur-tskirm s-nniyt s-ma-igan win wiyyaḍ ma-rad-awn-ifk ma-igan winnun? 13 «ur-ra-yiẓḍar yan a-iqasa sin id-sidis. imma ra-ikrhu yan yiri wayyaḍ, nġd ra-ituqqar yan iḥgr wayyaḍ. ur-ra-tiẓḍarm a-tgm ismgan n-rbbi d-win-wayda.» 14 lliġ sfldn ifarisin i-kullu mayd inna yasuɛ ar-gis-tṭnaẓn, ašku ntni ɛzzan darsn iqaridn. 15 imma ntta irur-asn: «ha-kunni ar-tmalam ih̬fawn-nnun ġ-lgddam n-mddn baš a-fllawn-ttinin tfulkim, walaynni rbbi issn ma-illan ġ-uwlawn-nnun. ašku ġaylli iɛzzan dar mddn, tajlh̬it a-iga dar rbbi. 16 «ikka-ttin ššrɛ n-musa ula lanbiya ar-malan i-mddn ma-ira rbbi aylliġ-d-yuška yuḥanna amsddam. imma ġilad ġ-a-tbrraḥġ s-lh̬bar ifulkin n-tgldit n-rbbi, mmaġn kullu mddn a-srs-kšmn. 17 walaynni ra-irh̬u ad-ittin ignwan d-wakal ula titti yat-tnqiṭṭ zġ-ššrɛ. 18 wanna ifran i-tmġart-ns itahl yat yaḍni, hati izna. d-wanna itahln tanna ifran, ula nttan zzna ayan iskr. 19 «ha-yan-urgaz iṭṭafn ayda iggutn, ar-ilssa aslham aẓggʷaġ d-tmlsa šwanin, ar-ištta ar-issa ifrḥ d-ih̬f-ns kraygatt ass. 20 yili-daġ yan-umẓluḍ ism-ns liɛazr, ar-d-ittrus ġ-imi n-tgmmi n-urgaz-an. yuḍn s-iḥbba ggutnin, 21 iẓuẓḍ a-išš aynna-d-iṭṭarn zġ-lmida n-bu-wayda. ula iḍan ar-srs-ttidun ar-tllḥn iḥbba-ns. 22 immt-ilmma-umẓluḍ-lli, asin-t lmalayka s-tama n-ibrahim. immt bu-wayda ityawmḍal, 23 irfufn bahra ġ-udġar n-willi mmutnin. yall alln-ns iẓr-n ibrahim ġ-tuggugt iẓr-n liɛazr ġ-tama-ns, 24 iġr-as: ‹wa-baba ibrahim, ḥnnu gigi. ha-yyi ġ-lɛafit-ad ar-bahra-trfufunġ. azn liɛazr a-d-issayk aḍaḍ-ns aman, issilwiġ ils-inu.› 25 irar-as ibrahim: ‹kti-d a-iwi is-tumẓt timih̬ar-nnk ġ-ddunit, yamẓ liɛazr tarfufnt. imma ġilad ifrḥ liɛazr ġid, trfufnt kiyi. 26 rad-ak-iniġ, tlla yat talat idran ġ-gratnnġ didun. ttyawskar i-ġmkad, a-n-ur-bbin ġwid ranin a-n-bbin zġ-darnnġ s-darun, ula iẓḍar yan a-d-ibbi zġ-darun s-darnnġ.› 27 yini-as bu-wayda: ‹wa-baba ibrahim, walaynni ḍalbġ zġ-gik a-taznt liɛazr s-tgmmi n-baba, 28 ašku llan sul ġin smmus aytma, ad-asn-yini a-ur-skarn zund nkki, a-ur-d-kšmn ula ntni s-udġar-ad n-urfufn iggutn.› 29 irar-as ibrahim: ‹aytmak, llan-darsn-warratn n-musa ula win lanbiya. illa fllasn ad-sflidn i-ma-ttinin ntni.› 30 yini-as bu-wayda: ‹uhu a-baba ibrahim, walaynni iġ-n-darsn-yuška kra n-yan zġ-gr ġwilli mmutnin rad-fln ddnub-nsn wrrin s-uġaras n-rbbi.› 31 irar-as ibrahim: ‹iġ-ur-a-sflidn i-musa ula lanbiya ur-rad-wrrin, wah̬h̬a-d-akkʷ-inkr kra n-yan zġ-lmut.›»

luqa 17

1 isawl yasuɛ s-imḥḍarn-ns yini-asn: «iqqan-d ad-ilint tabayḍḍrin ma-issṭarn mddn, walaynni taguḍi a-ra-yili i-wanna-tnt-in-israsn. 2 yuf-as iġ-as-ityaggal-uẓru n-uzrg ġ-umggrḍ-ns ityawgar-n ġ-umda, ula issḍr yan zġ-imẓẓiyn-ad. 3 awiyat-stt ġ-ih̬f-nnun. iġ-iskr gʷmak kra yʷh̬šnn, sawl srs baš a-ur-t-sul-iskr. iġ-tʷgraẓ gʷmak ifl lh̬ʷšant-an, ṣamḥ-as. 4 iġ-a-yak-iskar lh̬ʷšant ssa n-twal ġ-yan-wass ar-d-ittaški ssa n-twal ar-ak-ittini: ‹tʷgraẓ-iyi f-mad-skrġ, ur-sul-ra-t-skrġ,› illa fllak ad-as-ttṣamaḥt.» 5 inin-as irqqasn-ns: «ɛawn-aġ a-nzayd namn s-uggʷar.» 6 irar-asn siditnnġ: «mrad is-gigun-illa liman unšk n-taqqayt imẓẓin l-lh̬rdl, ra-tinim i-tsġart-ad n-imršiq ‹akuf ttyawẓẓat-n ġ-umda› ra-tskr s-mad-as-tnnam. 7 «ma-ra-tskrt iġ-dark-illa yan-uh̬ddam ar-ikkrz nġd ar-ikssa ulli? iġ-d-iwrri zġ-igran is-rad-as-tinit: ‹ha-imnsi-nnk, gawr tsunfut ar-tšttat›? 8 uhu, rad-as-tinit: ‹skr-iyi imnsi-nu, tbkist ar-flla-ttsh̬h̬art, ard ššġ suġ nkki ġakudan a-ra-tššt ula kiyi tsut.› 9 ur-ra-talġm ah̬ddam-an f-mayd iskr, ašku ur-iskir abla tawuri lli-f-t-yuṣṣa sidis. 10 ula kunni, ġakud lliġ tskrm kullu ma-f-kʷn-yuṣṣa siditun iqqan-kʷn-d a-tinim: ‹ih̬ddamn ka-nga zund wiyyaḍ. ur-nskir abla maylli fllannġ illan.›» 11 izayd yasuɛ ġ-uġaras n-urušalim, izri ġ-gr-tmizar n-samira d-jalil, 12 ilkm yan-uduwwar. mnaggarn-t-id mraw injdamn. biddn-in ġ-tuggugt, 13 alln awal-nsn ar-ttinin: «wa-yasuɛ, wa-sidi, ḥnnu ginnġ.» 14 lliġ-tn-iẓra yasuɛ yini-asn: «ddwat tmlm ih̬fawn-nnun i-inmġurn n-tgmmi n-rbbi.» ġakudan, lliġ ftan ġusn. 15 yan gisn, lliġ iẓra ih̬f-ns ijji, iwrri-d yall awal-ns ar-italġ rbbi, 16 iḍr f-uwdm-ns ġ-dar iḍarn n-yasuɛ ar-t-itškar. iga ntta gu-samira. 17 isawl yasuɛ yini: «is-urd mraw a-iġusn? manza tẓa yaḍni? 18 is-ur-illi ma-d-iwrrin a-iškr rbbi abla abrrani-ad?» 19 yini-as ilmma: «nkr, mun d-uġaras-nnk. ha-kiyi tumnt, mayan a-f-tġust.» 20 aškin-d kra n-ifarisin sqsan yasuɛ: «managu a-ra-di-tašk-tgldit n-rbbi?» yini-asn: «tagldit n-rbbi, ur-ra-di-tban i-iẓri n-mddn a-stt-ssmaqqln. 21 ur-ra-yiẓḍar yan a-yini ‹hatti› nġd ‹hattin› ašku tagldit n-rbbi, ammas-nnun a-ġ-tlla.» 22 yini ilmma i-imḥḍarn-ns: «ra-d-yašk-uzmz lli-ġ-ra-tẓuẓḍm bahra a-tẓrm yan-wass ġ-uwssan n-yus n-bnadm, ur-ra-ti-tẓrm. 23 rad-nkrn mddn inin-awn ‹hatin› nġd ‹hati›. walaynni rad-awn-iniġ, a-ur-darsn-tddum ula tḍfurm-tn. 24 ašku ġmklli kkatn-uwsmann zġ-yat-tsga n-ignwan isfiwn-in i-tsga yaḍni, ġmkan a-rad-d-aškġ nkki lli-igan yus n-bnadm ġ-wass-inu. 25 walaynni iqqan-iyi-d zwar a-bahra-rfufnġ, luḥn-iyi-n mddn n-tasut-ad. 26 zund ġaylli illan ġ-uwssan n-nuḥ a-ra-yili ġ-uwssan-an ġ-ra-d-yašk yus n-bnadm. 27 ar-šttan mddn ar-ssan ar-ttahaln ar-ttahalnt ar ass lli-ġ-ikšm nuḥ s-wanaw ġlin-d-srsn-waman ggutnin tyawhlakn kullutn. 28 rad-daġ-yili ġmklli illan ġ-uwssan n-luṭ. ar-šttan ar-ssan ar-saġn ar-zznzan ar-tẓẓun ar-bnnun, 29 walaynni ġ-wass lli-ġ-iffuġ luṭ tamdint n-sadum tḍr-d lɛafit d-lkbrit zġ-ignwan tyawhlakn kullutn. 30 ġmkan a-ra-d-daġ-yili ġ-wass lli-ġ-ra-d-iban yus n-bnadm. 31 «imma ġassan, rad-awn-fllas-iniġ: wanna illan ġ-iggi n-tgmmi, iqqan-t-id a-ur-igguz a-d-yasi tiġawsiwin-ns zġ-tgmmi. ula wanna-n-illan ġ-igran, a-ur-iwrri a-d-yawi kra. 32 swangmad-d ma-ijran i-tmġart n-luṭ. 33 wanna isiggiln a-ijjnjm tudrt-ns ra-stt-ijlu. d-wanna ijlan tudrt-ns ra-stt-ijjnjm. 34 rad-awn-iniġ, ġ-iḍ-an rad-ilin sin mddn ġ-tisi, ra-yitti yan iqama yan. 35 rad-ilint snat-tmġarin ar-ẓẓaḍnt, ra-titti yat tqama yat.» 37 sqsan-t imḥḍarn-ns: «wa-sidi, maniġ a-ra-yili mayad?» yini-asn: «innaġ illa miḍrus a-ġ-a-n-tmunun igadrn.»

luqa 18

1 isawl yasuɛ s-imḥḍarn-ns, yiri ad-asn-iml is-tn-d-iqqan a-bdda-tẓallan bla-da-trmayn. yut-asn lmɛna-yad, 2 yini-asn: «ha-yal-lqaḍi ġ-yat-tmdint, ur-iksuḍ rbbi ula-da-stt-itawi ġ-mddn. 3 tili yat-thjjalt ġ-tmdint-an ar-bdda-tssmummʷi ġ-dar lqaḍi ar-as-ttini: ‹fukku-yyi zġ-unuwwaš-inu.› 4 mnnaw-uwssan ur-iri lqaḍi ad-as-isfld, imil yini d-ih̬f-ns: ‹tahjjalt-ad ar-bdda-yyi-tssiḥil. wah̬h̬a ur-ksuḍġ rbbi ula-da-stti-tawiġ ġ-mddn ra-stt-fukkuġ, a-ur-sul-di-ttaški ad-iyi-trẓ ih̬f.›» 6 yini-asn siditnnġ: «ġmkad a-s-inna lqaḍi-an yʷh̬šnn, 7 imma rbbi is-ur-ra-ifukku mddn-ns lli-as-aqranin ġ-iyḍ ula azal? is-ra-imaṭl ad-asn-ifk maylli zġ-gis ḍalbn? 8 rad-awn-iniġ, ra-tn-ifukku ḥayna. walaynni ġassan ġ-rad-d-wrriġ s-ddunit-ad nkki lli-igan yus n-bnadm, is-rad-d-afġ ma-sul-yumnn?» 9 izayd yasuɛ isawl s-kra n-mddn lli-iɛjb ih̬f-nsn, ġaln is-fulkin ar-tḥgarn wiyyaḍ. yut-asn lmɛna-yad yini-asn: 10 «ha-sin mddn kšmn s-tgmmi n-rbbi ad-ẓẓalln. yan iga afarisi, ig wayyaḍ bu-nkkas. 11 ibidd-ufarisi waḥdut, iẓẓall d-ih̬f-ns yini: ‹wa-rbbi, ar-k-tškarġ ašku ur-giġ zund mddn yaḍni. ntni ar-takʷrn ar-tġʷššan ar-tfsadn. ar-k-tškarġ ašku ur-akkʷ-giġ zund bu-nkkas-ad. 12 ha-yyi ar-taẓumġ kraygatt kraḍ-uwssan, ar-akkaġ tis mrawt n-kullu ma-dari-illan.› 13 imma bu-nkkas, ibidd-n ġ-tġurdin. ur-iẓḍar a-yall alln-ns s-iggi. ar-ikkat f-idmarn-ns ar-ittini: ‹wa-rbbi ṣamḥ-iyi, iggut mad-skrġ yʷh̬šn.› 14 rad-awn-iniġ, lliġ wrrin s-tgʷmma-nsn, bu-nkkas-an a-f-irḍa rbbi, urd afarisi. ašku wanna issimġurn ih̬f-ns ra-t-iẓẓimẓay rbbi, imma wanna iẓẓimẓayn ih̬f-ns ra-t-issimġur.» 15 ar-di-ttaškin mddn ar-di-tawin tarwa mẓẓinin i-yasuɛ, irin a-n-fllasn-isrs ifassn-ns ibark-tn. lliġ ẓran imḥḍarn-ns mayd skarn, rarn-tn inin-asn: «a-tn-d-ur-tawim.» 16 imma yasuɛ iġra-d i-tarwa s-dars yini: «adjat tarwa mẓẓinin a-d-dari-aškin. a-tn-ur-tḥṣarm, ašku zund ġwid a-mi-tlla-tgldit n-rbbi. 17 lḥqq a-rad-awn-iniġ, wanna ur-irin a-ikšm s-tgldit n-rbbi zund arraw imẓẓin ur-ra-srs-ikšm.» 18 yašk-id yan-unmġur n-tmazirt-an, isqsa yasuɛ yini-as: «way-amslmd ifulkin, ma-rad-skrġ baš ad-ṭṭafġ tudrt l-lih̬rt?» 19 isawl yasuɛ yini-as: «mah̬ aylliġ-iyi-tgit d-wad ifulkin? ur-illi yan ifulkin abla rbbi waḥdut. 20 kiyi tssnt luṣiyat, ‹a-ur-tznut, a-ur-tnġt, a-ur-takʷrt, a-ur-tfkt tugga n-tkrkas. awi-tt ġ-babak d-innak.›» 21 yini-as-unmġur: «mayad kullut ar-t-skarġ zġ-lliġ mẓẓiġ sul s-ġilad.» 22 lliġ isfld yasuɛ i-mayad yini-as: «yat-tġawsa ad-ak-iqaman. zayd tzznzt kullu mad-dark-illan tfkt-t i-imẓlaḍ, yili-ak-wayda ġ-ignna. taškid-d ilmma tmunt didi.» 23 imma ntta lliġ isfld i-wawal-ad tʷgraẓ-t bahra ašku iggut-dars-wayda. 24 yasuɛ iẓra is-ti-tʷgraẓ, yini-asn: «mnšk a-s-išqa f-willi dar iggut-wayda ad-kšmn s-tgldit n-rbbi. 25 ra-irh̬u f-urɛam a-ikšm zġ-tiṭ n-tasmi ula ikšm yan dar ayda iggutn s-tgldit n-rbbi.» 26 inin-as ġwilli-as-sfldnin: «iġ-iga ġmkad, ma-ra-yiẓḍar a-injm?» 27 yini-asn yasuɛ: «aynna mi ur-iẓḍar bnadm, iẓḍar-as rbbi.» 28 isawl bṭrus yini-as: «ha-nkkʷni nfl-n tigʷmma-nnġ našk-id nmun didk.» 29 yini-asn yasuɛ: «lḥqq a-rad-awn-iniġ, wanna-n-ifln tigmmi-ns nġd tamġart-ns nġd aytmas nġd babas nġd innas nġd tarwa-ns f-ssibt n-tgldit n-rbbi, 30 rad-as-yili mad-bahra-yugʷrn mayad ġ-ddunit-ad, tili-as ġ-lih̬rt tudrt idumn.» 31 yawi yasuɛ sin d-mraw n-umḥḍar-ns waḥdutn, yini-asn: «ẓrat, ra-nddu s-urušalim, ijru ġin kullu mad-uran lanbiya f-yus n-bnadm. 32 ra-yyi-dḥin s-gr ifassn n-ibrraniyn, ṭnẓn gigi rgmn-iyi ssufsn flla. 33 ra-yyi-ssġuršn nġn-iyi, nkrġ-d ilmma zġ-lmut ġ-wis kraḍ-uwssan.» 34 imma imḥḍarn-ns ur-fhimn tiġawsiwin-ad. ur-ssinn ma-ira ad-asn-yini, tntl fllasn lmɛna. 35 yakmur-d yasuɛ s-tmdint n-ariḥa. illa ġin yan-ubukaḍ igawr ġ-tama n-uġaras ar-itḍalab. 36 isfld i-mddn ggutnin ar-zrayn ġ-uġaras isqsa-tn f-ma-illan. 37 inin-as: «yasuɛ gu-naṣira ayd izrin.» 38 yall awal-ns ġakudan iġr-as yini: «wa-yasuɛ yus n-dawd, ḥnnu gigi.» 39 grawln mddn lli-biddnin ġ-lgddam-ns, akʷin gis inin-as a-ifssa. imma ntta izuyd ar-itġuwwat ar-ittini: «wa-yus n-dawd, ḥnnu gigi.» 40 ibidd yasuɛ yini i-mddn-an a-t-id-awin s-dars. lliġ-t-id-iruḥ-ubukaḍ isqsa-t yasuɛ: 41 «ma-trit ad-ak-t-skrġ?» yini-as: «a-sidi, ad-isfiwġ.» 42 yini-as yasuɛ: «isfiw ġilad, ha-kiyi tjjit ašku tumnt.» 43 yisfiw ġakudan iḍfur yasuɛ ġ-uġaras ar-italġ rbbi. mddn-an kullutn, lliġ-t-ẓran alġn rbbi bahra.

luqa 19

1 izayd yasuɛ ikšm s-tmdint n-ariḥa, iftu ġ-wammas-ns. 2 yili ġin yan-unmġur n-willi tamẓnin iqaridn n-nkkas, ig ism-ns zakka, iggut-dars-wayda. 3 ira bahra a-iẓr yasuɛ walaynni ggutn mddn ġin, ur-iẓḍar a-t-in-iẓr ašku igzzul. 4 ar-itazzal izwur mddn, iġli s-yat-tsġart n-imršiq a-iẓr yasuɛ, ašku ġin a-zġ-ra-izri. 5 lliġ-t-in-ilkm yasuɛ yall alln-ns yini-as: «wa-zakka, gguz-d ġil ġil, ašku ġ-tgmmi-nnk a-ġ-rad-gawrġ ġassad.» 6 igguz-d zakka ḥayna, ifrḥ bahra išškšm yasuɛ s-dars. 7 lliġ-t-ẓran mddn-an ggutnin, ar-kullu-tngmugn i-ngratsn ar-ttinin: «hati ikšm a-ig anbgi ġ-dar bu-ddnub-ad.» 8 imma zakka inkr ibidd f-iḍarn-ns yini i-siditnnġ: «ġilad a-sidi, rad-fkġ mnaṣṣ n-wayda-nu i-imẓlaḍ. iġ-ššiġ kra n-yan s-lġʷšš rad-as-t-rarġ f-kkuẓṭ-twal.» 9 isawl yasuɛ yini-as: «ġassad ilkm-d-ujnjm n-rbbi tigmmi-ad, ašku yumn ġwad ula ntta ġmklli yumn babatnnġ ibrahim. 10 uškiġ-d nkki lli-igan yus n-bnadm ad-sigglġ s-willi jlanin jjnjmġ-tn.» 11 izayd yasuɛ isawl s-mddn lli-as-sflidnin, yut-asn lmɛna-yad ašku yakmur s-tmdint n-urušalim. ġaln ntni izd ġ-uwssan-an a-ġ-ra-di-tban-tgldit n-rbbi. 12 yini-asn: «ha-yan-urgaz iga yus n-tgmmi imqqurn, iskr f-a-imuddu s-yat-tmazirt yaggugn, baš ad-as-fkn lḥqq a-iḥkam tamazirt-ns iwrri-d ig fllas agllid. 13 lliġ ur-ta-iddi iġra-d i-mraw ih̬ddamn-ns s-dars, ifk i-kraygatt yan gisn yan-uqarid n-uwrġ, yini-asn: ‹zaydat ar-tsaġm ar-tzznzam ard-d-wrriġ.› 14 imma argaz-an, ar-ti-tkrhun ayt-tmazirt-ns, aznn irqqasn s-tmazirt-lli yaggugn ar-ttinin: ‹ur-nri argaz-ad a-fllannġ-iḥkam.› 15 izri ma-izrin s-as-ityawfka a-ig agllid, iwrri ilmma s-tmazirt-ns. iġr-d i-ih̬ddamn lli-mi-ifka iqaridn a-dars-kšmn ad-as-inin mnšk ad-d-srsn-rurn. 16 ikšm-umzwaru yini-as: ‹aqarid-nnk a-sidi, rurġ-d srs mraw iqaridn yaḍni nnigas.› 17 yini-as-ugllid: ‹išwa. ah̬ddam ifulkin a-tgit. tskrt s-lmɛqul s-mayd idrusn. ra-k-gġ ġilad d-lḥakm f-mrawt-tmdinin.› 18 ikšm wis sin yini-as: ‹aqarid-nnk a-sidi, rurġ-d srs smmus iqaridn yaḍni nnigas.› 19 yini-as-ugllid: ‹ra-k-gġ d-lḥakm f-smmust-tmdinin.› 20 ikšm wayyaḍ yini-as: ‹hay-aqarid-nnk a-sidi. ḥḍiġ-t ġ-yat-tummʷist. 21 ksuḍġ zġ-gik ašku ssnġ izd argaz išqan a-tgit, ar-di-ttasit ma-ur-n-tsrst ar-di-tmggrt ma-ur-tkrzt.› 22 yini-as sidis: ‹way-ah̬ddam yʷh̬šnn, s-wawal-ad tnnit a-s-rad-fllak-ḥkamġ. tssnt izd argaz išqan ad-giġ, ar-di-tasiġ ma-ur-n-srsġ ar-d-mggrġ ma-ur-krzġ. 23 mah̬ aylliġ ur-n-tgit aqarid-inu ġ-lbank, akud nna-d-wrriġ amẓġ-t-id ntta d-ma-d-irur ikka nnigas?› 24 yini-ugllid i-willi n-tama-ns: ‹kkisat-as aqarid-an tfkm-t i-walli dar mraw iqaridn.› 25 inin-as: ‹ha-ntta mraw ad-dars-illan, a-sidi.› 26 irar-asn: ‹rad-awn-iniġ, wanna dar illa, rad-as-ityawfka uggʷar. imma wanna ur-dar-illi, rad-as-ityawkkas ula ma-dars-illan. 27 imma inuwwašn-an-inu lli-ur-rinin ad-gġ agllid-nsn, awiyat-tn-d tnġm-tn ġ-lgddam-inu.›» 28 lliġ ikmml yasuɛ iwaliwn-ad, izayd ġ-uġaras n-urušalim izwur-asn. 29 lliġ ilkm awrir n-zzitun ġ-tsga n-bitfaji d-bitɛanya, yazn sin zġ-imḥḍarn-ns 30 yini-asn: «zaydat s-uduwwar-an l-lgddam-nnun. kšmat srs, ra-n-tafm yan-usnus iqqnn ur-jju-fllas-ini yan. fsiyat-as tawim-t-id s-ġid. 31 iġ-kʷn-isqsa kra n-yan mah̬ ad-as-tfssim, tinim-as: ‹ira-t siditnnġ.›» 32 ddun irqqasn-lli afn-in kullu maylli-s-asn-inna yasuɛ. 33 lliġ fssin i-usnus, inin-asn id-bab-ns: «mah̬ a-tfssim i-usnus-ad?» 34 inin-asn: «ira-t siditnnġ.» 35 awin-d asnus i-yasuɛ. grn-in fllas islhamn-nsn, ssnin yasuɛ. 36 issudu ġ-uġaras, aškin-d mddn ar-sswan islhamn-nsn ġ-wakal ġ-lgddam-ns. 37 lliġ ilkm agsar n-uwrir n-zzitun, yakmur-n s-tmdint, frḥn kullu imḥḍarn-an ggutnin, ar-talln awal-nsn ar-talġn rbbi f-kullu tiġawsiwin lli-ẓran mqqurnt 38 ar-ttinin: «ambarki a-iga-ugllid-ad-d-yuškan s-ism n-sidi rbbi. sslamt ġ-ignna d-lmjd ġ-tattuyt.» 39 sawln srs kra n-ifarisin zġ-gr mddn-an inin-as: «way-amslmd, ini i-imḥḍarn-nnk ad-fssan.» 40 irar-asn yasuɛ: «rad-awn-iniġ, iġ-fssan ġwid, rad-utn iẓran-ad taġurit.» 41 lliġ-n-yakmur yasuɛ s-tama n-urušalim issmaqql-n gis ar-yalla, 42 yini-as: «mrad is-tssnt aġaras n-sslamt ġassad, walaynni intl fllam. 43 rad-d-aškin-uwssan ġ-ra-km-d-lkmn inuwwašn-nnm, sutln-am ašbar rgln fllam, ḥṣarn-km zġ-kraygatt tasga. 44 ra-km-h̬lun d-tarwa-nnm gim, ur-ra-gim-fln aẓru f-wayyaḍ, ašku ur-trit a-tissant izd ġ-uzmz-ad a-ġ-iskr rbbi f-a-km-ijjnjm.» 45 ikšm yasuɛ s-tgmmi n-rbbi, inkr ar-zgis-iṭṭay ġwilli gis zznzanin, 46 yini-asn: «han ityara ġ-warra n-rbbi ‹tigmmi-nu ra-tg tigmmi n-tẓallit› imma kunni, hati trurm-tt tga ifri n-imh̬h̬arn.» 47 kraygatt ass ar-isslmad ġ-tgmmi n-rbbi. imma inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-imslmdn n-ššrɛ d-imġarn n-tmazirt-an ar-siggiln mamnk a-s-ra-t-hlkn. 48 walaynni ur-ufin mamnk, ašku mddn kullutn ar-bahra-ttirin ad-sflidn i-iwaliwn-ns.

luqa 20

1 yan-wass illa yasuɛ ġ-tgmmi n-rbbi ar-isslmad mddn ar-asn-itbrraḥ s-lh̬bar ifulkin. aškin-d inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-imslmdn n-ššrɛ d-imġarn. lkmn-d yasuɛ 2 sqsan-t: «ini-aġ, ma-k-id-yuznn a-tskart kullu ġayad? awal n-mi ayd-s-a-ti-tskart?» 3 isawl yasuɛ yini-asn: «ula nkki ra-kʷn-sqsaġ yan-usqsi. iniyat-iyi, 4 yuḥanna amsddam, ma-t-id-yuznn a-issddam mddn? izd rbbi nġd bnadm?» 5 bdun ar-ssmqsan i-ngratsn ar-ttinin: «ma-rad-as-nini? ašku iġ-nenna ‹rbbi a-t-id-yuznn› rad-aġ-yini ‹mah̬ aylliġ ur-tuminm mad-awn-inna?› 6 walaynni iġ-nenna ‹bnadm a-t-id-yuznn› rad-aġ-kkatn kullu mddn-ad s-iẓran, ašku ar-ttinin ntni izd s-ṣṣaḥt yuḥanna yan-nnabi a-iga.» 7 sawln ilmma inin-as: «ur-nssin ma-t-id-yuznn.» 8 irar-asn yasuɛ: «ula nkki ur-rad-awn-iniġ ma-yyi-d-yuznn ad-skarġ kullu mayad.» 9 isawl yasuɛ s-mddn, yut-asn lmɛna-yad yini-asn: «ha-yan-urgaz iẓẓa aḍil ġ-igr-ns. ifl-t i-ih̬ʷmmaṣn, iftu imuddu s-tmazirt yaḍni igawr-n ġin. 10 lliġ-d-iruḥ-uzmz yazn yan-uh̬ddam-ns s-dar ih̬ʷmmaṣn, ad-as-d-fkn ma-t-id-yuškan ġ-lġllt n-igr-ns. walaynni ih̬ʷmmaṣn ġwin ah̬ddam-an, ssġuršn-t rarn-t bla yat. 11 yazn ah̬ddam yaḍni. ula ntta, ssġuršn-t ih̬ʷmmaṣn ssrfufnn-t rarn-t bla yat. 12 yazn wis kraḍ. ula ntta, ssyaggasn-t luḥn-t-in s-brra. 13 iswangm bab n-igr d-ih̬f-ns yini: ‹ma-rad-skrġ ġilad? rad-aznġ iwi iɛzzan. ntta, ra-t-uqqrn.› 14 imma ih̬ʷmmaṣn-lli, lliġ-t-ẓran mšawarn i-ngratsn inin: ‹ġwad a-ra-iwrt igr. aškad-d a-t-nnġ ig lwrt winnġ.› 15 nkrn luḥn-t-in s-brra n-igr nġn-t.» isqsa-tn yasuɛ: «ma-rad-asn-iskr bab n-igr-an n-waḍil? 16 ra-d-yašk ihlk ih̬ʷmmaṣn-an ifk igr i-wiyyaḍ.» lliġ sfldn mddn i-ġayan inin: «ad-aġ-injja rbbi.» 17 issmaqql gisn yasuɛ yini-asn: «ma-iga mayd ityaran ġ-warratn n-rbbi? ‹aẓru lli-n-luḥn ibnnayn, nttan a-iwrrin iga ih̬f n-uġẓu.› 18 imma aẓru-ad, kullu wanna fllas iḍrn ra-irẓ, d-wanna-f-iḍr ra-t-ilbj d-wakal.» 19 irin imslmdn n-ššrɛ d-inmġurn n-tgmmi n-rbbi ad-amẓn yasuɛ, ašku ssnn izd ntni a-f-yut lmɛna-yad, walaynni ksuḍn zġ-mddn. 20 sul-t-gabln, aznn-d kra n-irgazn ad-skarn zund iġ-a-ttirin aġaras n-rbbi, walaynni ran ġir ad-amẓn yasuɛ f-wawal-ns baš a-t-in-dḥin i-lḥakm n-rruman a-fllas-iḥkam. 21 aškin-d inin-as: «way-amslmd, nssn izd lḥqq ayd ttinit ar-ti-tsslmadt. ur-a-ttmnadt udmawn n-mddn walaynni ar-tsslmadt aġaras n-rbbi ġmklli iga. 22 ini-aġ, is-iḥlla a-nakka ḍabiyt i-qayṣr nġd uhu?» 23 imma yasuɛ issn mad-nuwwan ġ-lḥilt-nsn, yini-asn: 24 «mlat-iyi-d yan-uqarid. iniyat-iyi, win mit a-iga-uwdm-ad d-ism-ad gis illan?» inin-as: «win qayṣr.» 25 irar-asn: «fkat i-qayṣr ma-igan win qayṣr, tfkm i-rbbi ma-igan win rbbi.» 26 iḍr-asn lɛjb f-mayd-s-asn-irur. fssan kullu, ur-ẓḍarn a-t-amẓn f-wawal-ns ġ-lgddam n-kullu mddn-an. 27 aškin-d dars kra n-iṣadduqin. ntni ġ-lmdhb-nsn ar-ttinin «ur-illi ma-ra-d-inkr zġ-lmut.» 28 sqsan-t: «way-amslmd, yura-yaġ musa inna ‹iġ-immut kra n-yan ifl-d tamġart-ns bla tarwa, illa f-gʷmas n-urgaz-an a-itahl tamġart-an a-dids-iskr tarwa f-ism n-gʷmas lli-immutn.› 29 ha-ssa n-aytmatn. yiwi-umzwaru tamġart, immt ur-d-ifil tarwa. 30 yawi-tt wis sin, 31 ntta ula wis kraḍ, aylliġ-tt-iwin s-ssa, mmtn kullutn ur-d-filn tarwa. 32 ġ-isiggʷra tmmt-tmġart ula nttat. 33 ini-aġ, ġ-tnkra lli-ġ-rad-nkrn kullutn, tamġart n-manwa gisn a-ra-tg? hatti tkka-ttin tga tamġart-nsn s-ssa.» 34 isawl yasuɛ yini-asn: «ayt-ddunit-ad ar-tahaln ar-tahalnt, 35 imma ġwilli f-irḍa rbbi ad-nkrn zġ-lmut ddrn ġ-lih̬rt, ntni ur-ra-tahaln ula-da-tahalnt. 36 hatni zund lmalayka a-rad-gn ašku ur-sul-rad-mmtn. gn tarwa n-rbbi ašku luln s-tudrt l-lih̬rt. 37 imma tankra n-willi mmutnin, yura fllas ula musa ġ-warra n-tzggʷart lli-ijddrn, yini f-sidi rbbi is-iga rbbi n-ibrahim ig rbbi n-isḥaq ig rbbi n-yaɛqub. 38 awal-an imla-yaġ is-ddrn ntni wah̬h̬a mmutn, ašku sul ddrn kullutn ġ-lgddam n-rbbi.» 39 inin-as kra n-imslmdn n-ššrɛ: «yʷġẓan mayd tnnit ay-amslmd.» 40 ašku ur-sul-zɛmn a-t-sqsan. 41 izayd yasuɛ yini-asn: «mah̬ aylliġ a-ttinin mddn ‹ra-ig lmasiḥ yan zġ-tasut n-ugllid dawd›? 42 hati dawd ula ntta isawl f-lmasiḥ ġ-warra n-imurign inna: ‹ha-sidi rbbi inna i-sidi, skiws f-ufasiy-inu 43 ard gġ inuwwašn-nnk ġ-ddu iḍarn-nnk.› 44 ha-dawd s-ih̬f-ns ibdr ġwalli igan lmasiḥ ig-t d-sidis. mamnk a-ra-ig ġir yan zġ-tasut-ns?» 45 isawl yasuɛ s-imḥḍarn-ns ġ-lgddam n-mddn-an kullutn yini-asn: 46 «rarat lɛaql-nnun zġ-imslmdn n-ššrɛ, ašku iɛzza darsn ad-fttun s-tmlsa ġzzifnin šwanin, iɛzzu darsn ad-fllasn-tsllamn mddn ġ-laswaq, iɛzzu darsn ad-zggurun s-lgddam ġ-tgʷmma n-tẓallit ula ġ-uskiws n-imnsiwn. 47 ar-šttan tigʷmma n-thjjalin, ar-ssiġzzifn tiẓulla-nsn baš ad-ssbayynn ih̬fawn-nsn is-fulkin. ntni ra-fllasn-ittut lḥukm n-rbbi s-uggʷar.»

luqa 21

1 ar-itmnad yasuɛ ġ-id-bu-wayda ar-n-srasn tiwafkiw-nsn ġ-ṣṣnduq ġ-tgmmi n-rbbi. 2 iẓr-n yat-thjjalt tga tamẓluṭṭ, tašk-id tsrs-n snat-tqaridin ġ-ṣṣnduq idrus-watig-nsnt. 3 yini i-imḥḍarn-ns: «lḥqq a-rad-awn-iniġ, tahjjalt-ad tamẓluṭṭ, hatti tfka uggʷar n-ġwid kullutn, 4 ašku ntni fkan zġ-maylli darsn iggutn, imma nttat, wah̬h̬a tḥtajja, tfka lmɛišt-ns kullutt.» 5 sawln imḥḍarn i-ngratsn f-tgmmi n-rbbi, ar-tɛjjabn ġ-ufulki n-iẓran lli-s-tġli ula tiwafkiw lli-gis-akkan mddn i-rbbi. imma yasuɛ inna-yasn: 6 «kullu mayd ttmnadm, rad-d-aškin-uwssan ġ-rad-kullu-ityawgar s-wakal. ur-ra-gis-iqama-uẓru f-uẓru.» 7 sqsan-t: «way-amslmd, managu a-ra-yili ġayan? ma-ra-ig tamatart n-is-d-yakmur a-ijru?» 8 yini-asn yasuɛ: «awiyat-stt ġ-ih̬f-nnun a-kʷn-ur-ijlu yan, ašku ggutn ġwilli ra-d-yašk asin ism-inu, kud yan ar-ittini izd nttan a-igan lmasiḥ ar-ittini: ‹hati truḥ-d tasaɛt.› walaynni a-tn-ur-tḍfurm. 9 iġ-tsfldm f-imaġn ula uduyn ad-ur-tġuwḍm, ašku iqqan-d a-yili ġayan, walaynni ur-ta-d-iruḥ isiggʷra.» 10 izayd yini-asn: «ra-tnkr-tqbilt s-tqbilt, tnkr-tgldit s-tgldit, 11 ilint zznzalat šqanin, yili-uġni d-waṭṭan ġ-kigan d-tmizar. rad-d-bannt-tmitar tjhhdnin ġ-ignwan ard bahra ġuwḍn mddn. 12 imma kunni, ur-ta-ijri ġayan a-ra-kʷn-tamẓn ar-kʷn-ssrfufunn ar-kʷn-in-dḥayn s-tgʷmma n-tẓallit ula lḥbs. ra-kʷn-in-ssbiddadn ġ-lgddam n-igldan d-lḥukkam f-ssibt n-ma-tgam winu. 13 tasaɛt-an a-ihiyyann ad-asn-gis-tfkm tugga-nnun flla. 14 walaynni nbḍat ġ-ih̬f-nnun ur-ta-d-iruḥ-uzmz-an a-ur-tswingimm ġ-mamnk a-s-rad-asn-trarm awal. 15 ašku rad-awn-d-fkġ iwaliwn d-tḥkimt baš a-ur-yiẓḍar yan zġ-inuwwašn-nnun a-kʷn-issfssa ula a-kʷn-inru ġ-ma-ttinim. 16 imma kunni ra-kʷn-in-dḥayn ayt-darun d-aytmatun d-ayt-tqbilt-nnun ula imddukkʷal-nnun. rad-nġn kra gigun. 17 ra-kʷn-tkrhun kullu mddn f-ssibt n-ma-tgam winu. 18 walaynni ur-ra-ityawhlak kra n-unẓaḍ zġ-ih̬f-nnun. 19 biddat tzgam, ġmkad a-s-ra-tnjmm. 20 «iġ-tẓram tamdint n-urušalim sutlnt-as lḥrkat n-iɛskrin, tissanm is-d-yakmur-wass ġ-ra-th̬lu. 21 imma ġassan, winna llanin ġ-tmazirt n-yudaya, iqqan-tn-d ad-rwln s-idrarn. d-winna llanin ġ-tmdint, iqqan-tn-d a-stt-ffuġn. d-winna llanin ġ-lh̬la, iqqan-tn-d a-n-ur-kšmn s-tmdint. 22 ašku rad-gn-uwssan-an ussan l-lɛqubit, a-gisn-ijru kullu ma-fllasn-ityaran ġ-warratn n-rbbi. 23 mnšk a-s-rad-šqun-uwssan-an f-tilli gisn rbbunin ula tilli gisn ssngaynin. ašku ra-tigat tassast ġ-tmazirt-ad, yili lġaḍab n-rbbi f-mddn-ad. 24 ra-immt kra ġ-imiġ, krfn wiyyaḍ awin-tn s-tmizar aggugnin. rad-akʷln ibrraniyn f-urušalim ard ikmml-uzmz-nsn. 25 «rad-ilint-tmitar ġ-tafukt d-wayyur d-itran, tili taġuft iggutn ġ-kigan d-tmizar n-ddunit, ġuwḍn mddn ġ-ijjij n-umda ula taḍangiwin-ns. 26 rad-iksaḍn bahra tġašan s-taġuft n-ma-ra-izri f-ddunit, ašku ra-tyattaynt tifawin n-ignwan. 27 ġakudan a-ra-yyi-ẓrn, nkki lli-igan yus n-bnadm, ftiġ-d ġ-yat-tmdlut s-lquwwa d-lmjd iggutn. 28 ġakud nna-tẓram tiġawsiwin-ad ar-jrrunt, nkrat tallm ih̬fawn-nnun, ašku takmur-d tasaɛt lli-ġ-ra-tnjmm.» 29 izayd yasuɛ yut-asn lmɛna-yad yini-asn: «ẓrat tazart ula isġarn kullutn. 30 iġ-a-d-ssufuġn ifrawn-nsn, tissanm is-d-yakmur ṣṣif. 31 ġmkan a-ra-yili. iġ-tẓram timitar-ad-s-awn-nniġ ar-jrrunt, tissanm is-di-takmur-tgldit n-rbbi. 32 lḥqq a-rad-awn-iniġ, ur-ra-tzri tasut-ad ard kullu ijru mayad. 33 rad-ittin ignwan d-wakal walaynni ur-sar-ittin iwaliwn-inu. 34 «awiyat-stt ġ-ih̬f-nnun a-ur-tlhum s-umššu ula tissi ula tiġufiwin n-tudrt-ad, a-ur-imil iruḥ-kʷn-d-wass-an iġwi-kʷn zund agḍiḍ lli-tġwi-tẓqqurt. 35 ašku ra-izri-wass-an f-kullu imzdġn n-ddunit. 36 rarat lɛaql tḍufm-bdda ar-ttḍalabm rbbi a-kʷn-issdus a-tnjmm zġ-kullu ġaylli ra-ijru, tbiddm ġ-lgddam n-yus n-bnadm tzgam.» 37 ass f-wass ar-isslmad yasuɛ ġ-tgmmi n-rbbi, ar-itffuġ ġ-iyḍ a-inssa ġ-uwrir n-zzitun. 38 zikk ṣbaḥ n-kraygatt ass ar-di-ttaškin mddn ggutnin s-tgmmi n-rbbi, ar-d-dars-tmunun ad-as-sfldn.

luqa 22

1 yakmur-d lɛid n-urh̬ṣiṣ lli-mi-ttinin-daġ lɛid n-usurf. 2 inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-imslmdn n-ššrɛ ar-siggiln s-mamnk a-rad-nġn yasuɛ, walaynni ksuḍn zġ-mddn. 3 ġakudan a-ikšm šiṭan s-yahuda lli-mi-ttinin ish̬aryuṭ, iga yan zġ-sin d-mraw n-umḥḍar. 4 iddu yahuda s-dar inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-win imh̬zniyn, imšawar didsn f-mamnk a-rad-asn-izznz yasuɛ. 5 frḥn ntni inin-as rad-as-fkn iqaridn. 6 imšaška-d didsn, iwrri ar-iswingim mamnk a-ra-tn-iɛawn ad-amẓn yasuɛ ġ-kra n-tasaɛt ġ-ur-llin mddn. 7 ilkm-d-wass n-urh̬ṣiṣ lli-ġ a-qqrsn mddn i-ilqqaġn l-lɛid n-usurf. 8 inkr yasuɛ yazn bṭrus d-yuḥanna yini-asn: «zaydat tjjujadm-aġ imnsi l-lɛid n-usurf a-t-nšš i-ngratnnġ.» 9 inin-as: «mani trit a-t-in-gis-njjujad?» 10 yini-asn: «ẓrat, ra-n-tkšmm s-tmdint, tmnaggarm yan-urgaz yusi-d agdur n-waman. ḍfurat-t s-tgmmi nna-s-ikšm, 11 tinim i-bu-tgmmi-an ‹hati inna-yak-d-umslmd, maniġ illa-uḥanu lli-ġ-rad-ššġ imnsi n-usurf nkki d-imḥḍarn-inu?› 12 rad-awn-iml bu-tgmmi-an yan-uḥanu n-uflla imqqurn iswan. ġin a-ġ-ra-tjjujadm.» 13 ddun ntni afn-in ġmklli-asn-inna, jjujadn imnsi n-usurf. 14 lliġ-di-tlkm tasaɛt n-imnsi, iskiws yasuɛ a-išš d-irqqasn-ns, 15 yini-asn: «mnšk a-s-riġ ad-didun-ššġ imnsi-ad n-usurf ur-ta-mmutġ. 16 ašku rad-awn-iniġ, ur-sul-ra-t-ššġ ard yafu ġ-tgldit n-rbbi.» 17 yasi lkas iškr rbbi, yini i-imḥḍarn-ns: «amẓat lkas-ad, tsum zġ-gis kullukn. 18 rad-awn-iniġ, ur-sul-rad-ssuġ zġ-lġllt n-waḍil ard-di-tašk-tgldit n-rbbi.» 19 yasi tangult, iškr rbbi ibbi-tt ifk-asn-tt yini-asn: «h̬tad tga ddat-inu, ttyawfka f-ssibt-nnun. skarat mayad a-yyi-d-srs-tswingimm.» 20 yasi ula lkas ġmkad ġ-isiggʷra n-imnsi, yini-asn: «lkas-ad iga lɛhd l-ljdid ġ-gratun d-rbbi s-idammn-inu lli-ra-iffi f-ssibt-nnun. 21 walaynni hay-afus n-walli-yyi-n-izznzan ittrs didi ġ-lmida-yad. 22 ra-immt yus n-bnadm ġmklli iqṣad rbbi, walaynni taguḍi a-ra-yili i-urgaz lli-t-izznzan.» 23 bdun ntni ar-ssmqsan i-ngratsn f-manwa gisn a-ra-iskr ġayan. 24 ar-tẓin imḥḍarn i-ngratsn f-manwa gisn a-ra-ig anmġur. 25 isawl srsn yasuɛ yini-asn: «ha-igldan n-ddunit ar-tḥkamn f-ayt-tmizar-nsn, ula inmġurn-nsn ar-ttirin mddn ad-fllasn-ttinin ‹id-bu-ljudit›. 26 imma kunni, a-ur-yili ġmkan ġ-gratun, ašku ġwalli gigun imqqurn illa fllas a-ig zund ġwalli imẓẓin, ig-umzwaru zund ah̬ddam. 27 ma-imqqurn? izd ġwalli igawrn ar-ištta nġd ġwalli-as-d-israsn amššu? is-urd ġwalli igawrn ar-ištta? walaynni lliġ nkki ġ-gratun zund ah̬ddam. 28 «kunni a-didi-ibiddn kullu ussan-ad n-trfufnt-inu. 29 ġmklli-yyi-ifka baba rbbi tagldit, rad-awn-fkġ ula kunni 30 a-tšttam ar-tssam ġ-dar lmida-nu ġ-tgldit-inu, tgawrm f-lɛruš ar-ttḥkamm f-kullu ayt-rbbi.» 31 isawl yasuɛ s-bṭrus yini-as: «simɛan, simɛan, han šiṭan iḍalb a-kʷn-izuzzr ġmklli izuzzur-ufllaḥ ibḍu alim d-irdn. 32 walaynni ḍalbġ rbbi fllak a-ur-immt liman-nnk. ġakud lliġ twrrit, ssdus aytmak.» 33 yini-as bṭrus: «wa-sidi, ha-yyi ujadġ ad-didk-dduġ s-lḥbs mmtġ didk.» 34 imma yasuɛ irur-as: «wa-bṭrus, rad-ak-iniġ, ġ-iḍ-ad ur-ra-iġr-ufullus ard tinit kraṭṭ-twal ur-iyi-tssint.» 35 isqsa yasuɛ imḥḍarn-ns yini-asn: «ġ-uwssan lli-ġ-kʷn-uznġ bla aqʷrab ula awmmis ula turẓiyin is-tlkmm f-kra ġ-uwssan-an?» inin-as: «uhu, ur-nlkim f-yat.» 36 yini-asn: «imma ġilad, wanna dar aqʷrab ula awmmis illa fllas a-tn-dids-yawi. wanna ur-dar lkummit illa fllas a-izznz aslham-ns isġ-tt-id. 37 ašku rad-awn-iniġ, iqqan-d a-ijru maylli flla ityawnnan ġayd izrin ityara: ‹gan-t d-yan zġ-willi ffuġnin zġ-ššrɛ n-rbbi.› hati ra-yafu kullu ma-flla-ityaran.» 38 inin-as imḥḍarn-ns: «ẓr a-sidi, ha-snat lkmami.» imma ntta irur-asn: «yuwda.» 39 iffuġ yasuɛ zġ-tmdint iddu s-uwrir n-zzitun ġmklli-bdda-ittidu s-ġin. munn dids imḥḍarn-ns. 40 lliġ lkmn adġar-an yini-asn: «ẓẓallat tḍalbm rbbi a-kʷn-issanf i-kullu ma-ra-kʷn-ijllu.» 41 ifl-tn iftu yaggug-n fllasn ma-itggan kkuẓ id-mraw n-uẓmmuẓl, iḍr f-ifaddn-ns ar-itẓalla, 42 yini: «wa-baba ḍalbġ-ak iġ-trit, kkis flla lkas-ad n-urfufn. walaynni a-yili ma-trit, urd mad-riġ nkki.» 43 ġakudan igguz-d dars yal-lmalak zġ-ignna issdus-t. 44 iġuwḍ yasuɛ bahra, ar-itẓalla s-uggʷar aylliġ a-zgis-itaddum lɛrg f-wakal zund timqqa n-idammn. 45 lliġ ikmml taẓallit inkr iwrri s-dar imḥḍarn-ns, yaf-tn-in ṭṭasn. nhatafn s-taġuft lli-usin. 46 yini-asn: «mah̬ a-teṭṭasm? nkrat tḍalbm rbbi a-kʷn-issanf i-kullu ma-ra-kʷn-ijllu.» 47 sul a-isawal s-d-ruḥn mddn ggutnin, izwur-asn-d yahuda lli-igan yan zġ-sin d-mraw n-umḥḍar. iftu s-dar yasuɛ a-t-issudn, 48 imma yasuɛ inna-yas: «wa-yahuda, izd s-usudn a-s-trit a-tzznzt yus n-bnadm?» 49 lliġ ẓran imḥḍarn-ns ma-ra-ijru inin-as: «wa-sidi, is-trit a-tn-nṭṭay s-lkmami-ad?» 50 inkr yan zġ-imḥḍarn yut ah̬ddam n-unmġur n-tgmmi n-rbbi ibbi-as amẓẓuġ afasi. 51 imma yasuɛ inna-yasn: «zgayat.» iggr-n i-umẓẓuġ n-uh̬ddam ijjujji-t. 52 isawl yasuɛ s-inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-win imh̬zniyn d-imġarn n-tmazirt lli-d-uškanin a-t-amẓn, yini-asn: «ma-s-di-tffuġm s-lkmami d-iɛmad zund iġ-giġ amh̬h̬ar? 53 lliġ-n-bdda didun kraygatt ass ġ-tgmmi n-rbbi, ur-iyi-tumẓm ġ-uwssan-an, walaynni tasaɛt-nnun ayad a-gis-tḥkam lquwwa n-tillas.» 54 ġwin yasuɛ awin-t s-tgmmi n-unmġur n-tgmmi n-rbbi, iḍfur-t bṭrus zġ-tuggugt. 55 ssrġan mddn lɛafit ġ-wammas n-tgmmi, gawrn ġ-tama-ns. iddu bṭrus iskiws ġ-gratsn. 56 tẓr-t yat-th̬ddamt ġ-tifawt l-lɛafit, tssmaqql gis tini i-mddn-an: «ula ġwad illa d-yasuɛ.» 57 irar-as bṭrus: «wa-tamġart, ur-t-ssinġ nkki.» 58 yan imikk s-t-iẓra yan yaḍni yini-as: «ula kiyi tgit yan zġ-gisn.» irar-as-daġ bṭrus: «way-argaz, urd nkki.» 59 tzri yat tasaɛt s-isawl yan yaḍni s-jjhd yini-asn: «s-ṣṣaḥt, ġwad illa dids ula ntta, ašku gu-jalil a-iga.» 60 irar-d-daġ bṭrus: «way-argaz, han ur-ssinġ mayd ttinit.» ġakudan sul a-isawal s-iġra-ufullus. 61 igrawl siditnnġ issmaqql ġ-bṭrus. iswangm-d bṭrus awal lli-s-as-inna siditnnġ: «ġ-iḍ-ad ur-ra-iġr-ufullus ard tinit kraṭṭ-twal ur-iyi-tssint.» 62 iffuġ bṭrus ar-yalla bahra. 63 nkrn imh̬zniyn lli-ḍufnin yasuɛ, ar-gis-ḍṣṣan ar-t-kkatn. 64 dln-as alln-ns s-yan-ušddad ar-as-ttinin: «wa-nnabi, ml-aġ manwa-k-yutn.» 65 ar-t-rggmn s-kigan d-iwaliwn ʷh̬šnnin. 66 lliġ-d-iġli-wass munn-d imġarn l-lmḥkama, gan inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-imslmdn n-ššrɛ. awin yasuɛ s-lgddam-nsn 67 sqsan-t: «ini-aġ, izd kiyin a-igan lmasiḥ n-rbbi?» isawl yasuɛ yini-asn: «iġ-awn-t-nniġ, ur-ra-yyi-tamnm. 68 iġ-kʷn-fllas-sqsaġ ur-ra-di-trarm awal. 69 walaynni yan imikk ra-n-iskiws yus n-bnadm f-ufasi n-rbbi itjhhdn.» 70 sqsan-t kullutn: «is-tnnit kiyi yus n-rbbi a-tgit?» irar-asn: «ġmklli-s-tnnam ad-giġ.» 71 nkrn ġakudan ar-ttinin: «ma-s-sul-nra tugga n-wiyyaḍ? nsfld kullu i-ġayd inna.»

luqa 23

1 nkrn imġarn l-lmḥkama kullutn, awin yasuɛ s-dar bilaṭus lḥakm n-rruman. 2 ar-srs-taštkkan ar-ttinin: «nufa-n argaz-ad ar-ijllu ayt-tmazirt-nnġ, ar-asn-ittini a-ur-akkan ḍabiyt i-qayṣr, ar-ittini is-iga lmasiḥ n-rbbi ig agllid.» 3 isqsa-t bilaṭus: «is-tgit agllid n-ayt-yudaya?» irar-as yasuɛ: «kiyi a-t-innan.» 4 isawl bilaṭus s-inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-mddn-an kullutn yini-asn: «ur-ufiġ kra l-lɛib ġ-urgaz-ad.» 5 rarn-as ntni s-jjhd: «ar-itkka kullu tamazirt n-yudaya, zġ-jalil ar ġid, ar-issduy mddn s-ulmmud-ns.» 6 lliġ isfld bilaṭus i-mayad yini-asn: «izd gu-jalil a-iga-urgaz-ad?» 7 inin-as «zġ-ġin a-zġ-d-yuška.» yazn-t ilmma bilaṭus s-dar hirudus lli-iḥkamn tasga-yan, ašku illa ula ntta ġ-urušalim ġ-uwssan-an l-lɛid. 8 ifrḥ hirudus bahra lliġ iẓra yasuɛ, ašku kigan a-itql yiri a-t-iẓr. isfld fllas bahra, yiri a-iẓr kra l-lmɛjizt f-ufus-ns. 9 isqsa-t hirudus f-ma-iggutn, imma yasuɛ ur-as-inni yat. 10 biddn ġin inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-imslmdn n-ššrɛ, ar-bahra-taštkkan s-yasuɛ. 11 inkr ilmma hirudus ntta d-iɛskrin-ns ar-gis-tṭnaẓn ar-gis-ḍṣṣan. sslsn-as yan-uslham iġʷlan rarn-t-daġ s-dar bilaṭus. 12 ġassan a-d-imšaška hirudus d-bilaṭus wah̬h̬a-sttin-tkka taẓit i-ngratsn. 13 iġr bilaṭus i-inmġurn n-tgmmi n-rbbi s-dars, ntni d-imġarn d-mddn yaḍni kullutn. 14 yini-asn: «argaz-ad, tiwim-t-id s-dari, tinim fllas ‹ar-ijllu mddn kullutn.› ha-yyi ġilad sqsaġ-t bahra ġ-lgddam-nnun f-ma-iskr, walaynni ur-ufiġ ġ-urgaz-ad kra l-lɛib zġ-ġaylli s-a-srs-ttaštkkam. 15 ula hirudus irur-t-id s-dari ašku ur-n-gis-yufi yat. ur-iskir kra ma-f-a-itmtat. 16 ra-t-ssġuršġ ġilad rẓmġ-as.» 17 kraygatt asggʷas iqqan-d lḥakm ad-asn-irẓm i-yan-uḥbbas nna-ran ġ-lɛid n-usurf. 18 nkrn mddn ġakudan ar-kullu-ssġuyyun ar-ttinin: «ssitti-n fllannġ argaz-ad, trẓmt-aġ-d i-barabbas.» 19 illa barabbas ġ-lḥbs, ityamaẓ ašku issduy tamdint-an inġ kra n-mddn. 20 isawl-daġ bilaṭus s-mddn-an ašku ira a-irẓm i-yasuɛ, 21 imma ntni rurn-as ar-ssġuyyun: «agʷl-t f-uggjdi. agʷl-t f-uggjdi a-immt.» 22 izayd bilaṭus tis kraṭṭ-twal yini-asn: «mal-lɛib iskr? ur-gis-ufiġ kra l-lɛib f-t-id-iqqan a-immt. ra-t-ssġuršġ ukan, rẓmġ-as.» 23 imma ntni ar-bahra-ssġuyyun s-jjhd ar-tḍalabn bilaṭus a-issufġ yasuɛ a-immt f-uggjdi. ar isiggʷra nran-t s-iwaliwn-nsn. 24 inkr bilaṭus yut lḥukm f-yasuɛ ġmklli tḍalabn. 25 irẓm i-walli ran mddn, a-t-igan d-walli ityamaẓn ġ-lḥbs f-ssibt n-uduy d-tnaġa. issufġ-asn yasuɛ a-srs-skrn ġmklli ran. 26 nkrn iɛskrin awin yasuɛ. mnaggarn yan-urgaz gu-kurini ism-ns simɛan, bḥra-d-yuška zġ-brra. amẓn-t, srsn fllas aggjdi a-t-yasi ġ-tġurdin n-yasuɛ. 27 ḍfurn-t kigan d-mddn, ilint gisn kra n-tmġarin ar-allant ar-ssġuyyunt. 28 igrawl-d gisnt yasuɛ yini-asnt: «wa-ist-urušalim, ad-ur-flla-tallamt. allamt f-ih̬fawn-nnunt d-tarwa-nnunt. 29 ašku rad-d-aškin-uwssan ġ-rad-inin mddn ‹timbarkiyin ad-gant h̬tinna ur-tarunin. imbarkin ad-gan iḥlgan nna-ur-usinin. timbarkiyin ad-gant tibbatin nna-ur-ssngaynin.› 30 ġakudan a-rad-inin mddn i-idrarn ‹ḍrad-d fllannġ,› inin i-iwrar ‹ḥḍwat-aġ.› 31 iġ-a-skarn ġunškad d-ukššuḍ izgzaw, ma-ra-yili ġakud nna-ġ-iqqur?» 32 awin iɛskrin sin irgazn yaḍni gan imh̬h̬arn, a-tn-nġn d-yasuɛ. 33 lliġ lkmn adġar lli-mi-ttinin ‹tah̬ʷšašt n-ih̬f› qqnn yasuɛ ġ-uggjdi alln-t. qqnn imh̬h̬arn ġ-iggjda yaḍni, yan f-ufasiy-ns d-yan f-uẓlmaḍ-ns. 34 iẓẓall yasuɛ yini: «wa-baba rbbi, ṣamḥ-asn. ur-akkʷ-ssinn mayd skarn.» grn-d iɛskrin asġar f-tmlsa-ns a-tnt-bḍun. 35 biddn mddn ar-tmnadn kullu ma-ijran, imma imġarn n-tmazirt ar-gis-tṭnaẓn ar-ttinin: «hati ijjnjm wiyyaḍ, iniyat-as a-ijjnjm ula ih̬f-ns iġ-iga ntta lmasiḥ amẓlay n-rbbi.» 36 ruḥn-t-in iɛskrin ula ntni ar-gis-ḍṣṣan, mdin-as-n aman l-lh̬ll a-tn-isu, 37 ar-as-ttinin: «jjnjm ih̬f-nnk iġ-tgit agllid n-ayt-yudaya.» 38 tlla ġin yat talluḥt ġ-nnig ih̬f-ns, ityara gis «ġwad iga agllid n-ayt-yudaya.» 39 ar-t-irggm ula yan zġ-imh̬h̬arn lli-dids-tyaggalnin yini-as: «is-urd lmasiḥ n-rbbi a-tgit? jjnjm ih̬f-nnk tjjnjmt-aġ didk.» 40 issfssa-t-umh̬h̬ar yaḍni yini-as: «is-ur-tksuṭṭ rbbi? ittut fllak lḥukm-ad zund nttan, 41 d-nkkʷni nsthlla ġayad f-ssibt n-ma-nskr. imma nttan, ur-iskir kra yʷh̬šnn.» 42 izayd yini: «wa-yasuɛ, swangm-iyi-d ġakud nna-tkšmt s-tgldit-nnk.» 43 yini-as yasuɛ: «lḥqq a-rad-ak-iniġ, ra-didi-tilit ġassad ġ-talɛrṣt l-lmjd.» 44 lliġ tlkm tasaɛt tis snat d-mrawt ḍrnd-d tillas f-tmazirt-an kullutt, ur-sul-tsfaw tafukt ar tasaɛt tis kraṭṭ n-tdggʷat. yut-ušrrig lh̬amiya n-tḥanut tamẓlayt ġ-tgmmi n-rbbi, tbḍu f-sin. 46 yall yasuɛ awal-ns yini: «wa-baba, ġ-gr ifassn-nnk a-ġ-fkiġ rruḥ-inu.» ġir inna awal-ad s-issufġ rruḥ-ns. 47 lqbṭan n-iɛskrin, lliġ iẓra mayd ijran itɛjjb ġ-lmjd n-rbbi yini: «s-ṣṣaḥt, argaz ifulkin ayad.» 48 kullu willi munnin ġin a-gis-ssmuqquln, lliġ ẓran mayad wrrin s-tgʷmma-nsn ṭiyyr-asn bahra, ar-kkatn ġ-idmarn-nsn. 49 biddn imddukkʷal n-yasuɛ ġ-tuggugt, ntni d-tmġarin lli-d-dids-munnin zġ-tmazirt n-jalil, ar-tmnadn kullu ma-ijran. 50 yili ġin yan-urgaz ism-ns yusf, iga gu-rama ġ-tmazirt n-yudaya. ig argaz ifulkin, ar-bahra-ittiri a-irḍu rbbi, ar-itrju tagldit n-rbbi a-di-tašk. ig ntta yan zġ-imġarn l-lmḥkama, walaynni ur-irḍi s-ġaylli nnan f-yasuɛ ula ġaylli srs skrn. 52 ikšm s-dar bilaṭus iḍalb zġ-gis ddat n-yasuɛ. 53 izzugz-d ddat zġ-uggjdi issmuttl-tt ġ-lkttan išwan, isrs-tt-in ġ-yan-umḍḍal igan ifri ityawġza ġ-ujarif, ur-jju-n-gis-ittrs yan. 54 ġassan ar-tujadn mddn i-lɛid, ig ass lli-iqaman i-wass n-usunfu. 55 nkrnt-tmġarin lli-d-munnin d-yasuɛ zġ-jalil ḍfurnt yusf, ẓrnt amḍḍal ula mamnk a-n-gis-tettrs ddat n-yasuɛ. 56 wrrind-d ilmma jjujadnt tujjutin d-isafarn. sunfunt ass n-ssbt ġmklli ittini ššrɛ n-rbbi.

luqa 24

1 zikk ṣbaḥ n-wass l-lḥdd ddunt-tmġarin s-umḍḍal, awint didsnt tujjutin lli-jjujadnt. 2 walaynni lliġ-n-akmurnt s-umḍḍal ẓrnt ifir iknuki-d zġ-imi n-ifri. 3 kšmnt srs, walaynni ur-n-gis-ufint ddat n-siditnnġ yasuɛ. 4 duhdunt bahra biddnt ġin, s-asnd-d-bann sin irgazn ar-ssmrqiqiynt-tmlsa-nsn. 5 iksaḍnt-tmġarin bahra knunt ar akal. sawln srsnt irgazn inin-asnt: «mah̬ a-tsiggilmt ġwalli iddrn ġ-gr-willi mmutnin? ur-sul-illi ġid. hati inkr-n zġ-lmut. 6 swangmamd-d awal lli-s-awn-inna lliġ sul illa ġ-jalil, 7 inna-yawn: ‹iqqan-iyi-d, nkki lli-igan yus n-bnadm, a-n-tyawdḥayġ s-gr ifassn n-mddn ʷh̬šnnin, nġn-iyi f-uggjdi, nkrġ-d ilmma zġ-lmut ġ-wis kraḍ-uwssan.›» 8 ktind-d-tmġarin awal-an. 9 wrrind-d zġ-umḍḍal, inint kullu mayad i-irqqasn s-yan d-mraw d-wiyyaḍ kullutn. 10 tlla maryam ullt-magdala d-yuwanna d-maryam innas n-yaɛqub, ntnti d-tmġarin yaḍni, inint i-irqqasn f-mayd ijran. 11 imma ntni ġaln izd kra n-twargit ifssusn ayd-f-asn-nnant, ur-tnt-uminn. 12 imma bṭrus inkr ġakudan yazzl s-umḍḍal. iknu-n ar-n-srs-itaggʷa, ur-n-iẓri abla išddadn l-lkttan. iwrri-d s-tgmmi ar-bahra-iswingim ġ-mayd ijran. 13 ġassan-nnit ad-ftan sin zġ-gisn ġ-uġaras lli-itawin s-uduwwar n-ɛimwas, yaggug f-urušalim s-ma-itggan yan d-mraw kilimitr. 14 ar-sawaln i-ngratsn f-kullu mayd ijran. 15 sul a-sawaln ar-ssmqsan s-d-yuška yasuɛ imun didsn. 16 wah̬h̬a-t-ẓran ur-t-ukʷzn. 17 yini-asn: «mayd f-a-tsawalm i-ngratun ġ-uġaras?» biddn ntni, ssh̬uzzin. 18 irar-as yan gisn ism-ns klyubas yini-as: «izd ġir kiyi waḥduk ġ-gr willi ɛmmrnin urušalim a-ur-isfldn f-mayd gis ijran ussan-ad?» 19 yini-as: «ma-ijran?» inin-as: «ġaylli ijran i-yasuɛ gu-naṣira. iga yan-nnabi imqqurn s-iskkirn-ns ula s-iwaliwn-ns. ifrḥ srs rbbi ula mddn kullutn. 20 walaynni inmġurn-nnġ n-tgmmi n-rbbi d-imġarn l-lmḥkama, dḥin-t-in a-ityawḥkam s-lmut. hati nġan-t ġilad f-uggjdi. 21 imma nkkʷni nkka-ttin nrja-n gis bahra, ašku nġal izd nttan a-ra-ijjnjm ayt-rbbi. hati kraḍ-uwssan ayd-s-ijra ġayad. 22 walaynni kra n-istmatnnġ iwind-d kra l-lh̬bar, ar-gis-ntɛjjab bahra. ddant zikk ṣbaḥ s-umḍḍal-ns 23 walaynni ur-n-ufint ddat-ns. wrrind-d inint-aġ is-ẓrant kra l-lmalayka bann-asnd-d inin-asnt is-iwrri iddr. 24 ddun ilmma kra n-imddukkʷal-nnġ s-umḍḍal, afn-in ġmklli nnant-tmġarin, walaynni ur-ẓrin yasuɛ.» 25 isawl yasuɛ yini-asn: «wa-kunni, is-ur-tfhimm? is-qqurn ih̬fawn-nnun aylliġ ur-tuminm kullu mad-nnan lanbiya? 26 is-ur-d-iqqan lmasiḥ a-irfufn ġmkan ikšm s-lmjd-ns?» 27 isawl-asn ilmma f-iwaliwn n-musa ula win lanbiya kullutn, iml-asn ma-fllas-ityaran ġ-kullu arratn n-rbbi. 28 lliġ-n-akmurn s-uduwwar lli-ran ntni, iskr yasuɛ zund iġ-ira a-izayd f-uġaras-ns. 29 imma ntni ḍalbn-t bahra inin-as: «qama didnnġ ašku idda-wass, tinušši aya.» ikšm didsn s-tgmmi a-darsn-ins. 30 lliġ didsn iskiws ġ-imnsi yamẓ aġrum, iškr rbbi fllas, ibbi-t ifk-asn-t. 31 ġakudan ad-ssnn izd yasuɛ a-iga, s-asn-t-laḥ ur-sul-a-ti-tmnadn. 32 inin ntni i-ngratsn: «mnšk a-s-rġan-uwlawn-nnġ lliġ srnnġ isawl ġ-uġaras issfhm-aġ ma-illan ġ-warratn n-rbbi.» 33 nkrn ġakudan wrrin s-urušalim. afn-in irqqasn s-yan d-mraw munn d-aytmatn yaḍni 34 ar-kullu-ttinin: «s-lḥqq inkr-d siditnnġ zġ-lmut. iban-d i-simɛan.» 35 sawln ula ntni ġakudan inin-asn f-mad-asn-ijran ġ-uġaras ula mamnk ad-ssnn yasuɛ lliġ-asn-ibbi aġrum. 36 sul a-sawaln s-d-ibidd yasuɛ ġ-gratsn, yini-asn: «ad-awn-tili sslamt.» 37 ggʷdn iksaḍn, ġaln izd kra n-rruḥ ayd-asn-d-ibann. 38 yini-asn: «mah̬ aylliġ tġuwḍm, ikšm šškk ġ-uwlawn-nnun? 39 ẓrat ifassn-inu d-iḍarn-inu, tissanm izd nttan ad-giġ. ggrat-iyi-d tẓrm, ašku ur-iẓḍar kra n-rruḥ a-iṭṭaf tifiyi d-ih̬san ġmklli tmnadm ṭṭafġ-tn nkki.» 40 lliġ inna mayad imdi-asn-d ifassn-ns d-iḍarn-ns. 41 imma ntni ur-akkʷ-zɛmn a-t-amnn ašku iḍr-asn lɛjb s-lfrḥ iggutn. yini-asn yasuɛ: «is-darun kra n-umššu?» 42 fkn-as yan-ugzzum n-uslm inwan, 43 yasi-t išš-t ġ-lgddam-nsn. 44 isawl-daġ yasuɛ yini-asn: «ġmkad a-s-yuwfa maylli-awn-nniġ ġ-uwssan-an ġ-sul-didun-lliġ. nniġ-awn, iqqan-d a-ijru kullu ma-flla-ityaran ġ-ššrɛ n-musa ula arratn l-lanbiya ula imurign n-rbbi.» 45 izayd irẓm lɛaql-nsn ad-fhmn arratn n-rbbi, 46 yini-asn: «ġmkad a-ityaran, iqqan-d lmasiḥ n-rbbi a-irfufn inkr-d zġ-lmut ġ-wis kraḍ-uwssan, 47 tffuġ-tbrraḥt s-ism-ns zġ-urušalim ard tlkm kullu timizar n-ddunit, sfldn kullu mddn f-mamnk a-s-ẓḍarn ad-fln ddnub-nsn iṣamḥ-asn rbbi. 48 kunni tgam inagan f-tġawsiwin-ad. 49 imma ġilad rad-awn-d-aznġ maylli-f-inna baba rbbi rad-awn-t-ifk. qamat ġ-tmdint ard fllawn tgguz-tḥkimt itjhhdn zġ-tattuyt.» 50 izwar-asn ġakudan, ftun aylliġ lkmn tama n-bitɛanya, yall ifassn-ns ibark-tn. 51 sul a-tn-itbarak s-fllasn-ityalal s-ignwan. 52 ḍrn s-wakal sjdn-as. wrrin-d ilmma s-urušalim s-lfrḥ iggutn. 53 ar-tqaman ġ-tgmmi n-rbbi ar-talġn rbbi.

yuḥanna 1

1 illa-wawal ġ-isizwar n-kullu ma-illan. rbbi a-dar-illa-wawal-an, ig-wawal-an rbbi. 2 illa dar rbbi ġ-isizwar, 3 srs a-s-ih̬lq kullu ma-illan. ur-illi kra ih̬lq-t rbbi abla ityawh̬laq srs. 4 awal-an a-ġ-tlla tudrt, tg-tudrt-an tifawt i-mddn. 5 ar-ttisfiw tifawt ġ-tillas, imma tillas ur-as-sugirnt yat. 6 ikka-ttin yan-urgaz, yuzn-t-id rbbi, iga ism-ns yuḥanna. 7 yuška-d a-ig inigi, ifk tugga f-tifawt baš ad-amnn kullu mddn f-imi-ns. 8 urd nttan a-igan tifawt, walaynni yuška-d a-yakka tugga f-tifawt. 9 ašku s-ddunit a-s-ra-d-yašk ġwalli igan tifawt l-lḥqq lli-ittisfiwn f-kullu mddn. 10 yuška-d s-ddunit, d-srs a-s-ttyawh̬laq ddunit, walaynni ur-t-ukʷzn ayt-ddunit. 11 yuška-d dar wins, walaynni ur-t-rin mddn-ns. 12 imma kullu winna-t-ranin amnn srs, ifka-yasn lḥqq ad-gn tarwa n-rbbi. 13 ntni, urd s-tlalit n-waḥlig a-s-luln nġd s-tayri n-ddat nġd s-tayri n-urgaz, walaynni rbbi a-tn-igan d-tarwa-ns. 14 awal-an iwrri iga bnadm, izdġ ġ-gratnnġ, nẓr lmjd-ns. iga lmjd n-walli igan yan dar babas, tigat gis lbaraka d-lḥqq. 15 yuḥanna ifka fllas tugga, yall awal-ns yini: «ġwad a-igan ġwalli-s-awn-nniġ ‹ra-d-yašk tigira-nu yan yugʷr-iyi ašku illa ur-ta-lliġ.›» 16 nkkʷni kullwaġ, llant-aġ lbarakat ggutnin zġ-tuggt l-lbaraka lli-gis-illan. 17 f-ufus n-musa a-f-d-ityawfka ššrɛ, imma f-ufus n-yasuɛ lmasiḥ a-f-di-tuška lbaraka d-lḥqq. 18 rbbi, ur-jju-t-iẓri yan, walaynni ġwalli igan yus yili-bdda d-babas, nttan ad-aġ-imlan mamnk a-iga. 19 ġmkad ad-gant tugga n-yuḥanna ġakud lliġ-d-srs-uznn ayt-yudaya kra n-inmġurn d-ih̬ddamn n-tgmmi n-rbbi zġ-urušalim. sqsan yuḥanna inin-as-d: «ma-tgit kiyi?» 20 isawl iml-asn lḥqq, ur-as-yunf s-yat. yini-asn: «urd nkki a-igan lmasiḥ n-rbbi.» 21 sqsan-t-daġ: «izd nnabi iliyya a-tgit?» yini-asn: «urd iliyya ad-giġ.» sqsan-t: «is-tgit nnabi imqqurn lli-ra-d-yašk?» yini-asn: «uhu.» 22 ḍalbn-as ilmma: «ini-aġ ma-tgit. ml-aġ ma-ra-nini i-willi-aġ-d-uznnin. ma-ttinit f-ih̬f-nnk?» 23 isawl yuḥanna yini-asn: «giġ ġwalli itbrraḥn ġ-lh̬la ar-ittini ‹ssnmat aġaras n-siditnnġ›,» ġmklli-s-inna nnabi išaɛya. 24 llan kra n-mddn zġ-lmdhb n-ifarisin ġ-gr-willi-d-uznn ayt-yudaya. 25 sqsan yuḥanna: «mah̬ aylliġ a-tssddamt mddn ġ-waman lliġ ur-tgit lmasiḥ nġd iliyya nġd nnabi lli-imqqurn?» 26 isawl-d yuḥanna yini-asn: «nkki ar-kʷn-ssddamġ ġ-waman walaynni illa yan ġ-gratun ur-ti-tukʷzm, 27 ig ġwalli ra-d-yašk tigira-nu. ur-sthllaġ nkki ad-rẓmġ ifalan n-turẓiyin-ns.» 28 ijra kullu mayad ġ-bitɛanya ġ-tsga yaḍni n-wasif n-urdun. ġin a-ġ-a-issddam yuḥanna mddn ġ-waman. 29 ndid azkka iẓr-n yuḥanna yasuɛ ifta-d s-dars, yini fllas: «han alqqaġ n-rbbi lli-ra-issitti ddnub n-ddunit. 30 ġwad a-igan ġwalli-f-awn-nniġ ‹rad-yašk tigira-nu yan yugʷr-iyi ašku illa ur-ta-lliġ.› 31 ula nkki kkiġ-ttin ur-t-ukʷzġ, walaynni f-ssibt-ns a-f-a-ssddamġ mddn ġ-waman baš a-ityawssan dar ayt-rbbi.» 32 izayd yuḥanna ifk tugga-ns yini: «ẓriġ rruḥ n-rbbi igguz-d zġ-ignwan zund yan-utbir ittrs-d fllas. 33 ar ġakudan ur-t-ukʷzġ, walaynni rbbi lli-yyi-d-yuznn ad-ssddamġ mddn ġ-waman, nttan ad-iyi-innan ‹ra-tẓrt rruḥ igguz-d ittrs-d f-yan-urgaz. nttan a-ra-issddam mddn s-rruḥ lqudus.› 34 ha-yyi ẓriġ-t ġilad, fkġ-awn tugga-nu, ġwad a-igan yus n-rbbi.» 35 ndid azkka illa ġin yuḥanna ibidd d-sin zġ-imḥḍarn-ns. 36 iẓr-n yasuɛ ifta-d. isawl yuḥanna yini: «han alqqaġ n-rbbi.» 37 lliġ sfldn sin imḥḍarn-lli i-ma-inna, ddun ḍfurn yasuɛ. 38 igrawl-d yasuɛ iẓr-tn ḍfarn-t yini-asn-d: «ma-tsiggilm?» inin-as: «maniġ tzdġt, a-rabbi?» (awal-ad, tga lmɛna-ns ‹ay-amslmd›.) 39 yini-asn-d: «aškad-d a-tẓrm.» munn dids ẓrn illiġ izdġ, gawrn dids ġassan ašku tlkm-d tasaɛt tis kkuẓṭ n-tdggʷat. 40 andraws gʷmas n-simɛan bṭrus, nttan a-igan yan ġ-sin imḥḍarn lli-sfldnin i-wawal n-yuḥanna ḍfurn yasuɛ. 41 iddu ġakudan yaf-n gʷmas simɛan yini-as: «ha-yaġ nmnaggar ġwalli igan lmasiḥ n-rbbi.» (awal-ad ‹lmasiḥ›, tga lmɛna-ns ‹amẓlay›.) 42 yawi-t-id ilmma s-dar yasuɛ. issmaqql gis yasuɛ, yini-as: «kiyi tgit simɛan yus n-yuna, walaynni rad-ak-nttini kafa.» ism-ad, tga lmɛna-ns ‹aẓru› zund lmɛna n-bṭrus. 43 ndid azkka iskr yasuɛ f-a-iddu s-tmazirt n-jalil. imnaggar filibbus yini-as: «ašk-id, mun didi.» 44 iga filibbus gu-bitṣayda lli-igan tamdint n-andraws d-bṭrus. 45 iddu filibbus yaf-n natanayl yini-as: «ha-yaġ nmnaggar ġwalli-f-yura musa ġ-ššrɛ ula lanbiya ġ-warratn-nsn. iga yasuɛ gu-naṣira yus n-yusf.» 46 irar-as-d natanayl: «is-iẓḍar a-d-yašk kra ifulkin zġ-naṣira?» yini-as filibbus: «ašk-id a-tẓrt.» 47 yasuɛ iẓra-n natanayl ifta-d s-dars, yini fllas: «ġwad a-igan s-ṣṣaḥt zġ-ayt-rbbi, iṣfu-uwl-ns.» 48 yini-as-d natanayl: «ma-s-iyi-tssnt?» irar-as yasuɛ: «lliġ ur-ta-yak-iġri filibbus, ẓriġ-k-in ġ-ddu tazart.» 49 isawl-d natanayl yini-as: «way-amslmd, kiyi a-igan yus n-rbbi, tgt agllid n-ayt-rbbi.» 50 irar-as yasuɛ: «is-sri-tumnt lliġ-ak-nniġ ‹ẓriġ-k-in ġ-ddu tazart›? ra-sul-tẓrt uggʷar n-mayad.» 51 izayd yasuɛ yini-as: «lḥqq ayad, lḥqq a-rad-awn-iniġ. ra-tẓrm ignwan rẓmn, tẓrm lmalayka n-rbbi ar-aqlayn ar-di-tgguzn f-yus n-bnadm.»

yuḥanna 2

1 zrin sin-uwssan s-tlla yat-tmġra ġ-tmdint n-qana ġ-tmazirt n-jalil, tili ġin innas n-yasuɛ. 2 ityawɛraḍ ula yasuɛ d-imḥḍarn-ns s-tmġra. 3 lliġ-asn-tmman-waman n-waḍil iktin, tini-as innas i-yasuɛ: «ur-sul darsn aman n-waḍil.» 4 yini-as yasuɛ: «mad-dari-trit, a-tamġart? han ur-ta-di-tlkim tasaɛt-inu.» 5 imma innas tzuyd tini i-ih̬ddamn: «skrat aynna-s-awn-inna.» 6 llant ġin sḍiṣṭ-th̬abatin mqqurnin n-uẓru, ar-gisnti-tggan aman lli-s-a-tġusn ayt-yudaya s-isird-nsn. kraygatt yat ra-ttasi ma-itggan miyya n-litru. 7 isawl yasuɛ s-ih̬ddamn yini-asn: «ɛmmrat tih̬abatin s-waman.» ɛmmrn-tnt ar imi. 8 izayd yini-asn: «asiyat ġilad, tawim i-bu-tmġra.» ddun awin-as aman. 9 lliġ imḍi bu-tmġra aman lli-iwrrin gn aman n-waḍil, ur-issin mani-d-kkan. ġir ih̬ddamn lli-tn-d-uggʷmnin a-issnn. iġr i-usli 10 yini-as: «ar-bdda-di-tawin mddn aman n-waḍil iḥlan ġ-isizwar n-tmġra, ard sun inbgiwn yan kra fkn-asn-d wiyyaḍ yaḍni. imma kiyi tssuggʷrit-n aman n-waḍil iḥlan ar ġilad.» 11 h̬tad a-igan lmɛjizt tamzwarut, iskr-tt yasuɛ ġ-qana n-jalil, issbayyn-d lmjd-ns, amnn srs imḥḍarn-ns. 12 iftu yasuɛ ġakudan s-tmdint n-kafrnaḥum, ntta d-innas d-aytmas d-imḥḍarn-ns. gawrn ġin kra n-uwssan. 13 yakmur-d lɛid n-usurf ġ-dar ayt-yudaya, iftu yasuɛ s-tmdint n-urušalim. 14 ikšm s-tgmmi n-rbbi yaf-n mddn ar-gis-zznzan izgarn d-uwlli d-itbirn, iẓr wiyyaḍ skiwsn ġ-dar lmyadi-nsn ar-tṣrrafn iqaridn. 15 yasi izakarn iftl-tn, iṭṭay srsn mddn-an kullutn zġ-tgmmi n-rbbi, ntni d-uwlli d-izgarn, igllb lmyadi n-iṣrrarfin ffin iqaridn-nsn f-wakal. 16 yini i-willi zznzanin itbirn: «ssufġat ġayad zġ-ġid. a-ur-trarm tigmmi n-baba a-tg ssuq.» 17 ktin-d imḥḍarn-ns ma-ityaran ġ-warra n-rbbi, «tayri f-tgmmi-nnk a-ijddrn ul-inu.» 18 nkrn imġarn n-ayt-yudaya inin-as: «ml-aġ kra l-lmɛjizt ad-aġ-tg tamatart n-is-dark lḥqq a-tskart ġayad.» 19 irar-asn yasuɛ yini: «h̬lwat tigmmi-ad n-rbbi, bnuġ-tt ġ-kraḍ-uwssan.» 20 inin-as-d: «kkuẓ id-mraw d-sḍiṣ (46) n-usggʷas ayd bnnun tigmmi-ad. mamnk a-trit kiyi a-stti-tbnut ġ-kraḍ-uwssan?» 21 imma yasuɛ, hati isawl f-ddat-ns a-igan tigmmi n-rbbi. 22 lliġ-d-inkr zġ-lmut ktin-d imḥḍarn-ns maylli-s-asn-inna, amnn arra n-rbbi d-wawal-ad s-inna yasuɛ. 23 lliġ illa yasuɛ ġ-urušalim ġ-uwssan l-lɛid n-usurf, amnn srs mddn ggutnin lliġ ẓran lmɛjizat lli-iskr. 24 imma yasuɛ ur-gisn-yumin ntni, ašku issn kullu mddn mamnk ad-gan. 25 ur-iḥtajja mad-as-yakkan tugga f-bnadm, ašku issn ma-illan ġ-bnadm.

yuḥanna 3

1 illa yan-urgaz zġ-lmdhb n-ifarisin, iga ism-ns niqudimus, ig yan zġ-imġarn n-ayt-yudaya. 2 yuška-d s-dar yasuɛ ġ-iyḍ yini-as-d: «way-amslmd, nssn izd rbbi a-k-id-yuznn a-tsslmadt, ašku ur-iẓḍar yan a-iskar lmɛjizat lli-tskart iġ-ur-dids-illi rbbi.» 3 isawl yasuɛ yini-as: «lḥqq ayad, lḥqq a-rad-ak-iniġ. yan ur-iluln zġ-ljdid ur-ra-yiẓḍar a-iẓr tagldit n-rbbi.» 4 yini-as-d niqudimus: «mamnk a-ra-yiẓḍar yan a-d-ilal d-nttan imqqur? is-ra-iwrri s-waḥlig n-innas a-d-ilal tis snat-twal?» 5 isawl yasuɛ yini-as: «lḥqq ayd-ak-ttiniġ, yan ur-iluln s-waman d-rruḥ ur-iẓḍar a-ikšm s-tgldit n-rbbi. 6 aynna iluln zġ-ddat, win ddat a-iga. aynna iluln zġ-rruḥ, win rruḥ a-iga. 7 «ad-ur-tɛjjbt ġ-wawal-ad-ak-nniġ ‹iqqan-kʷn-d a-tlalm zġ-ljdid.› 8 ar-iṣwaḍ-waḍu s-inna ira, ar-tsflidt i-tijjijt-ns, walaynni ur-tssint mani-d-ikka ula manis ifta. ġmkad a-iga rruḥ lqudus dar kullu wanna zġ-gis iluln.» 9 yini-as-d niqudimus: «mamnk a-iẓḍar a-yili mayad?» 10 yini-as yasuɛ: «kiyi tgit amslmd n-ayt-rbbi, sul ur-tssint tiġawsiwin-ad? 11 lḥqq ayd-ak-ttiniġ, ar-nsawal f-ma-nssn ar-nakka tugga f-ma-nẓra, imma kunni ur-trim a-tamnm tugga-nnġ. 12 ar-awn-ttiniġ f-tġawsiwin n-ddunit-ad, ur-iyi-tuminm. mamnk a-ra-yyi-tamnm iġ-awn-nniġ f-tġawsiwin n-ignna? 13 «ur-iġli yan s-ignna abla yus n-bnadm lli-d-igguzn zġ-ignna. 14 ġmklli yull musa algmmaḍ n-wanas f-iggi n-uggjdi ġ-lh̬la, ġmkan a-yyi-d-iqqan ad-tyalalġ ula nkki lli-igan yus n-bnadm, 15 baš a-tili tudrt idumn i-kullu wanna sri yumnn.» 16 ašku ġunškad a-s-iḥnna rbbi f-ddunit aylliġ-d-ifka ġwalli igan yus, a-d-ikkis i-lhalak kullu wanna srs yumnn, išškšm-tn s-tudrt idumn. 17 ašku rbbi ur-d-yuzn yus s-ddunit baš a-iḥkam f-ddunit, walaynni yuzn-t-id baš a-tnjm ddunit f-ufus-ns. 18 wanna sri yumnn, ur-ra-fllas-ittut lḥukm. imma wanna ur-irin a-yamn, lḥukm a-fllas-illan ašku ur-yumin s-wad igan yus n-rbbi. 19 ġayad a-f-ittut lḥukm, ašku tkšm-d tifawt s-ddunit irin mddn tillas uggʷar n-tifawt, myarn ad-skarn lh̬ʷšant. 20 kullu wanna iskarn ma-yʷh̬šnn, ar-itkrhu tifawt. ur-a-ittiri a-d-iffuġ s-tifawt a-ur-d-bayynn iskkirn-ns. 21 imma wanna iskarn s-lḥqq, ar-d-itffuġ s-tifawt baš ad-d-bayynn iskkirn-ns izd s-wawal n-rbbi a-s-a-iskar. 22 tiġurdin n-mayan iddu yasuɛ d-imḥḍarn-ns s-tmazirt n-yudaya, iqama ġin ar-issddam mddn ġ-waman. 23 ula yuḥanna ġ-uwssan-an ar-issddam mddn, yili ġ-tsga n-ɛinnun ašku ġin a-ġ-ggutn-waman, ur-bahra-yaggug zġ-salim. ar-di-ttaškin mddn s-dar yuḥanna, ddmn ġ-waman f-ufus-ns. 24 ġakudan ur-ta-ityamaẓ yuḥanna ġ-lḥbs. 25 yan-wass ar-sawaln imḥḍarn n-yuḥanna d-yan-urgaz iga gu-yudaya, ar-tmjaḥadn f-usġus n-ayt-yudaya. 26 aškin-d s-yuḥanna inin-as: «way-amslmd, ġwalli-k-imnaggarn ġ-tsga yaḍni n-urdun tfkt fllas tugga-nnk, hati ar-issddam ula ntta, ar-dars-ttidun mddn kullutn.» 27 isawl yuḥanna yini-asn: «ur-iẓḍar yan a-iṭṭaf kra iġ-ur-as-t-ifki rbbi. 28 kunni tsfldm-iyi lliġ nniġ ‹urd nkkin a-igan lmasiḥ walaynni yuzn-iyi-d rbbi ad-zwurġ i-lmasiḥ.› 29 taslit tin-usli a-tga, imma amddakkʷl n-usli ibidd ġ-tama n-usli ar-isflid i-wawal-ns ifrḥ srs. yuwfa gigi lfrḥ-ad ġila. 30 iqqan-d a-yaqlay ntta, ar-tgguzġ nkki.» 31 ġwalli-d-yuškan zġ-uflla, nttan a-yugʷrn kullu ma-illan. wanna igan zġ-ddunit, gu-ddunit a-iga, ar-isawal ġir f-tġawsiwin n-ddunit. imma ġwalli igan zġ-ignna, yugʷr kullu ma-illan. 32 ar-yakka tugga f-ma-iẓra ula ma-mi-isfld, walaynni ur-illi ma-yumnn tugga-ns. 33 imma wanna yumnn tugga-ns, hati imla izd rbbi a-dar lḥqq. 34 ġwalli-d-yuzn rbbi, ar-bdda-isawal s-iwaliwn n-rbbi, ašku iɛmmr-t kullu s-tḥkimt n-rruḥ-ns. 35 rbbi, iɛzza dars yus, ig kullu ma-illan ġ-ddu-ufus-ns. 36 wanna yumnn s-yus n-rbbi, ra-iddr tudrt idumn. imma wanna ur-isflidn s-yus ur-ra-iṭṭaf tudrt walaynni ra-fllas-iqama lġaḍab n-rbbi.

yuḥanna 4

1 sfldn ifarisin is-a-iskar yasuɛ imḥḍarn uggʷar n-yuḥanna, ar-tn-issddam ġ-waman. 2 urd f-ufus n-yasuɛ a-f-a-tddamn walaynni f-ufus n-imḥḍarn-ns, 3 walaynni lliġ isfld yasuɛ f-mayd ttinin iffuġ tamazirt n-yudaya yamẓ aġaras n-jalil. 4 iqqan-t-id a-izri zġ-tmazirt n-samira. 5 ilkm-d yat-tmdint ġ-samira ar-as-ttinin suh̬ar. tlla ġ-tsga n-igr lli-ifka yaɛqub i-yus yusf. 6 illa-ġin-wanu n-yaɛqub. igawr yasuɛ ġ-tama n-wanu ašku irmi ġ-uġaras, ig lḥal ṭuẓẓunt n-wass. 7 tašk-id yat-tmġart ullt-samira a-n-taggʷm. isawl srs yasuɛ yini-as: «fk-iyi ad-suġ.» 8 ur-dids-llin imḥḍarn-ns ġ-tasaɛt-an, ašku ddan s-tmdint ad-d-sġn mad-šttan. 9 tini-as-d-tmġart: «mah̬ a-yyi-tḍalbt a-tsut? kiyi tgit gu-yudaya, nkki giġ ullt-samira.» ašku ayt-yudaya ur-a-ssan zġ-irukutn n-ayt-samira. 10 isawl yasuɛ yini-as: «mrad is-tssnt tawafka n-rbbi ula ma-iga ġwad-am-innan ‹fk-iyi ad-suġ,› ikun tḍalbt-iyi fkġ-am aman n-tudrt.» 11 trar-as-d-tmġart: «wa-sidi, han anu idra, ur-dark ddlu. maniġ ra-taft aman-lli n-tudrt? 12 is-tugʷrt babatnnġ yaɛqub lli-aġ-ifkan anu-ad, isu zġ-gis ntta d-tarwa-ns d-lksibt-ns?» 13 isawl yasuɛ yini-as: «kullu wanna iswan zġ-waman-ad rad-daġ-irufu, 14 imma wanna iswan zġ-waman lli-rad-as-fkġ nkki, ur-sar-irufi. ašku aman lli-rad-as-fkġ ra-zgis-ngin zund yat talɛint n-tudrt idumn.» 15 tini-as-d-tmġart ġakudan: «wa-sidi, fk-iyi aman-ad, a-yyi-ur-sul-yaġ irifi ula-da-d-sul-ttaškiġ a-n-aggʷmġ.» 16 yini-as yasuɛ: «zayd ġr-d i-urgaz-nnm twrrid-d.» imma nttat trur-as-d: 17 «ur-dari argaz.» yini-as yasuɛ: «tʷġẓant lliġ tnnit ur-darm argaz, 18 ašku tkkit-sttin ttahalt smmus irgazn. imma ġwalli-da-tllit ġ-uwssan-ad ur-km-itahil. lḥqq ayd-s-tnnit.» 19 tini-as-d-tmġart: «wa-sidi, ssnġ ġilad izd kra n-nnabi a-tgit. 20 ha-imzwura-nnġ nkkʷni ar-tɛbadn rbbi ġ-iggi n-udrar-ad, imma kunni ar-ttinim ‹urušalim a-ġ-d-iqqan mddn ad-tɛbadn.›» 21 isawl yasuɛ yini-as: «amn-iyi a-tamġart. rad-d-aškin-uwssan ġ-ra-ttɛbadm rbbi babatnnġ urd ġir ġ-udrar-ad nġd ġ-urušalim. 22 kunni ar-ttɛbadm ġwalli ur-tssinm. nkkʷni nssn ma-ntɛbad, ašku dar ayt-yudaya a-d-ikka-ujnjm n-rbbi. 23 walaynni rad-d-aškin kra n-uwssan, hatni-nnit lkmn-d, lli-ġ-rad-ilin kra n-mddn ar-tɛbadn rbbi babatnnġ ġmklli ira, s-tḥkimt n-rruḥ lqudus ula lḥqq. zund ġwid a-ira babatnnġ a-ti-tɛbadn. 24 rbbi iga rruḥ. winna ranin a-ti-tɛbadn iqqan-tn-d a-ti-tɛbadn s-tḥkimt n-rruḥ ula lḥqq.» 25 tini-as-d-tmġart: «ssnġ is-ra-d-yašk lmasiḥ (a-t-igan d-umẓlay n-rbbi). ġakud nna-d-yuška rad-aġ-d-iml kullu tiġawsiwin-ad.» 26 yini-as yasuɛ: «nkki-ad didm isawaln a-t-igan.» 27 ġakudan ad-d-wrrin imḥḍarn n-yasuɛ. tɛjjbn lliġ-t-in-ufan ar-isawal d-yat-tmġart, walaynni ur-as-nnin «ma-dars-trit?» ula «mah̬ aylliġ a-dids-tsawalt?» 28 tnkr-tmġart tfl agdur-ns tftu s-tmdint, ar-ttini i-mddn n-ġin: 29 «aškad-d a-tẓrm yan-urgaz isawl-iyi f-kullu mad-skrġ. ḥaqqan izd ġwad a-igan lmasiḥ n-rbbi.» 30 ffuġn-d mddn zġ-tmdint ftun-d s-dar yasuɛ. 31 ur-ta-d-ruḥn mddn-an, sawln-d imḥḍarn s-yasuɛ inin-as: «hak a-tššt ay-amslmd.» 32 imma ntta inna-yasn: «illa dari ma-yyi-iššbaɛn, ur-ti-tssinm kunni.» 33 sqsan imḥḍarn i-ngratsn: «is-illa mad-as-d-yiwin ma-ištta?» 34 imma yasuɛ inna-yasn: «ha-yyi ar-tšbaɛġ iġ-a-skarġ ma-ira ġwalli-yyi-d-yuznn, ssafuġ tawuri-ns. 35 is-ur-a-ttinim ‹kkuẓ-iyrn a-sul-iqaman i-tmgra›? walaynni rad-awn-iniġ, allat alln-nnun a-tẓrm igran mlluln, lkmn f-tmgra. 36 ġilad ġwalli imgrn ar-itamẓ tiġrad-ns, ar-issmunu ṣṣabt n-tudrt idumn, baš a-ifrḥ ġwalli ikrzn ula ġwalli imgrn i-ngratsn. 37 yʷġẓan-wawal lli-s-a-ttinin mddn ‹ikrz-t yan, imgr-t wayyaḍ.› 38 ha-yyi uznġ-kʷn a-tmggrm ġaylli-f-ur-tutm tammara. wiyyaḍ utn tammara, imma kunni ar-di-ttawim ġaylli-f-tt-utn.» 39 iggut ma-yumnn s-yasuɛ ġ-tmdint-an n-samira lliġ sfldn i-tugga lli-fllas-tfka-tmġart-lli, tini-asn «isawl-iyi f-kullu mad-skrġ.» 40 lliġ-t-id-ruḥn ḍalbn-t ad-darsn-igawr. iqama ġin dar ayt-samira sin-uwssan. 41 ar-ttigatn s-uggʷar ġwilli srs umnnin lliġ-as-sfldn ar-isawal. 42 inin i-tmġart-an: «urd ġir f-ssibt n-wawal-nnm a-f-numn ġilad walaynni nsfld-as ula nkkʷni, nissan izd s-ṣṣaḥt ġwad a-igan anjjam n-ddunit.» 43 lliġ zrin sin-uwssan iftu yasuɛ, yamẓ aġaras s-tmazirt n-jalil. 44 ntta s-ih̬f-ns a-ifkan tugga-yad inna: «ur-illi kra n-nnabi, uqqrn-t ayt-tmazirt-ns.» 45 lliġ ilkm jalil frḥn srs ayt-jalil, ašku ddan ula ntni s-urušalim a-n-zzrin lɛid, ẓrn kullu maylli iskr ġin ġ-uwssan-an. 46 iwrri yasuɛ s-tmdint n-qana ġ-jalil ġ-illiġ irur aman ad-gn aman n-waḍil iktin. illa ġin yan-unmġur n-tmazirt, yuḍn-as yus ġ-tmdint n-kafrnaḥum. 47 lliġ isfld is-d-yuška yasuɛ zġ-yudaya s-jalil, iddu s-dars iḍalb-t a-d-yašk a-ijjujji yus ašku ar-itmtat. 48 isawl yasuɛ ġakudan yini: «iġ-ur-tẓrim lmɛjizat d-lquwwat ur-akkʷ-a-ttirim a-tamnm.» 49 yini-as-d-unmġur: «ašk-id a-sidi ur-ta-immut iwi.» 50 irar-as yasuɛ: «zayd, ra-iddr yuk.» iftu-urgaz yamn mad-as-inna yasuɛ. 51 nttan sul ifta ġ-uġaras mnaggarn-t-id ih̬ddamn-ns inin-as: «ha-yuk iddr.» 52 isqsa-tn: «man tasaɛt a-ijji?» inin-as: «titti zġ-gis tawla iḍgam ġ-tasaɛt izwarn ġ-ṭuẓẓunt n-wass.» 53 issn izd tasaɛt-an a-ġ-as-inna yasuɛ «ra-iddr yuk,» yamn srs ntta ula kullu ayt-tgmmi-ns. 54 h̬tad a-igan tis snat lmɛjizat iskr-tt yasuɛ lliġ-d-yuška zġ-yudaya s-jalil.

yuḥanna 5

1 tiġurdin n-mayan yili yal-lɛid dar ayt-yudaya, iddu yasuɛ s-tmdint n-urušalim. 2 illa yan-ifrḍ ġ-urušalim ġ-tama n-imi n-uwlli, ar-as-ttinin ‹ifrḍ n-bitzata› s-wawal n-ayt-yudaya. sutln-as smmus ilḥnin. 3 ar-gisn-ggann imuḍan ggutnin, ibukaḍn d-ibiḍarn d-ikušamn. 5 illa ġin yan-urgaz yuḍn kraḍ id-mraw d-tam (38) n-usggʷas. 6 lliġ-t-iẓra yasuɛ yissan izd kigan d-isggʷasn a-ġin-ign, yini-as: «is-trit a-tjjit?» 7 isawl-d-umaḍun yini-as: «wa-sidi, ur-dari ma-yyi-išškšamn s-ifrḍ akud nna-gis-mmussan-waman. ġakud nna-n-akmurġ s-iyi-izwar kra n-yan yaḍni igguz s-waman.» 8 izayd yasuɛ yini-as: «nkr, asi imjdin-nnk tddut.» 9 ijji-urgaz-lli ġakudan, yasi imjdin-ns ar-ifttu. d-ġassan iga ass n-usunfu. 10 sawln imġarn n-ayt-yudaya s-urgaz lli-ijjin inin-as: «ass n-usunfu ayad. iḥrm a-tasit imjdin.» 11 irar-asn: «ġwalli-yyi-ijjujjin inna-yyi ‹asi imjdin-nnk tddut.›» 12 sqsan-t: «ma-iga-urgaz lli-ak-innan ‹asi imjdin-nnk tddut›?» 13 imma ntta ur-issin ma-iga, ašku yasuɛ imatti-n zġ-gr mddn ggutnin lli-llanin ġin. 14 ġir imikk s-n-dids-imnaggar yasuɛ ġ-tgmmi n-rbbi yini-as: «ha-kiyi tjjit. a-ur-sul-tskart ddnub a-ur-imil yili-ak kra yugʷrn ġayan.» 15 iddu-urgaz lli-ijjin s-dar imġarn n-ayt-yudaya yini-asn: «yasuɛ a-yyi-ijjujjin.» 16 ġakudan ad-usin tanuwwašt f-yasuɛ, ašku iskr mayan ġ-wass n-usunfu. 17 imma yasuɛ irur-asn inna: «ha-rbbi baba ih̬dm-bdda, iqqan-iyi-d ad-th̬damġ ula nkki.» 18 lliġ sfldn i-wawal-ad irin s-uggʷar a-t-nġn, urd ġir f-ssibt n-is-iffuġ zġ-lɛada n-wass n-usunfu walaynni f-ssibt n-ma-iga rbbi d-babas, issngadda ih̬f-ns d-rbbi. 19 izayd yasuɛ ġakudan yini-asn: «lḥqq ayad, lḥqq a-rad-awn-iniġ. nkki lli-igan yus n-rbbi ur-ẓḍarġ ad-skrġ yat zġ-ih̬f-inu abla maylli-s-ẓriġ baba ar-t-iskar. ašku aynna iskar ntta, ad-skarġ ula nkki. 20 ašku rbbi baba, ɛzzaġ dars, ar-iyi-imala kullu ma-iskar. rad-iyi-sul-imala kra n-iskkirn ugʷrn ġwid, rad-bahra-gisn-ttɛjjabm kunni. 21 ġmklli-d-issnkar baba ġwilli mmutnin ar-tn-issddr, ġmkan a-s-rad-ssddrġ wanna riġ ula nkki. 22 ur-a-itḥkam baba f-yan walaynni ifka-yyi ad-tḥkamġ f-kullu mddn, 23 baš a-yyi-kullu-tuqqarn ġmklli tuqqarn baba. yan ur-iyi-yuqqrn, ur-yuqqr baba lli-yyi-d-yuznn. 24 «lḥqq ayad, lḥqq a-rad-awn-iniġ. wanna isfldn s-wawal-inu yamn ġwalli-yyi-d-yuznn, ra-iddr tudrt idumn. ur-ra-fllas-ittut lḥukm, ašku izri zġ-lmut s-tudrt. 25 lḥqq ayd-awn-ttiniġ, rad-d-aškin kra n-uwssan, hatni-nnit lkmn-d, lli-ġ-rad-sfldn ġwilli mmutnin i-wawal n-yus n-rbbi. d-kullu wanna isfldn i-wawal-an ra-iddr. 26 ašku ġmklli tlla-tẓḍḍart n-tudrt dar baba, ġmkan ad-iyi-ifka taẓḍḍart ad-akkaġ tudrt ula nkki lli-igan yus. 27 ifk-iyi-daġ ad-kkatġ lḥukm f-bnadm ašku giġ yus n-bnadm. 28 ad-ur-ttɛjjabm ġ-mayad, ašku ra-di-tašk tasaɛt lli-ġ-rad-sfldn kullu willi llanin ġ-ismḍal i-wawal-inu. 29 ġakudan a-rad-d-ffuġn, nkrn-d winna skarnin afulki ad-kšmn s-tudrt l-ljdid, nkrn-d winna skarnin lh̬ʷšant a-fllasn-ittut lḥukm. 30 «ur-ẓḍarġ ad-skrġ yat zġ-ih̬f-inu, walaynni ar-tḥkamġ s-mad-iyi-imala baba. s-lḥqq a-s-a-tḥkamġ ašku ur-a-skarġ s-ma-ttiriġ nkki walaynni s-ma-ittiri ġwalli-yyi-d-yuznn. 31 mrad is-fkiġ tugga f-ih̬f-inu ur-rad-zgant tugga-nu. 32 walaynni illa wayyaḍ flla yakkan tugga, ssnġ izd lḥqq ad-gant tugga lli-flla-yakka. 33 yuḥanna lli-s-tuznm, nttan a-yakkan tugga f-lḥqq. 34 urd nkki a-iḥtajjan tugga n-bnadm, walaynni nniġ-awn mayad baš a-tnjmm zġ-lhalak. 35 yuḥanna ikka-ttin iga zund yal-lqndil irġan ifaw, trḍum a-srs-tisfiwm yat tasaɛt. 36 imma nkki, tugga lli-dari-illan ugʷrnt tin yuḥanna, ašku iskkirn lli-yyi-ifka baba a-tn-skrġ, ntni a-flla-yakkan tugga. iskkirn lli-skarġ, ntni a-imalan izd baba a-yyi-d-yuznn. 37 ha-baba lli-yyi-d-yuznn, nttan a-flla-ifkan tugga. ur-jju-tsfldm i-ṣṣut-ns, ula tẓram ṣṣurt-ns. 38 ur-akkʷ-izga-wawal-ns ġ-uwl-nnun, ašku ur-iyi-tumnm nkki lli-d-yuzn. 39 kunni ar-tsiggilm ġ-warratn n-rbbi ašku tġalm izd gisn a-ġ-ra-tafm aġaras n-tudrt idumn. ntni a-flla-yakkan tugga, 40 walaynni ur-trim a-d-sri-taškim ad-awn-tili tudrt-an. 41 «ur-a-skarġ f-a-yyi-talġn mddn, 42 walaynni ssnġ mamnk a-tgam, ur-gigun-tlli tayri n-rbbi. 43 uškiġ-d s-ism n-baba, imma kunni ur-a-sri-tsflidm. mrad is-d-yuška kra n-yan yaḍni ar-isawal ġir zġ-ih̬f-ns, ra-srs-tsflidm. 44 mamnk a-ra-tamnm lliġ a-ttirim a-ttalġm i-ngratun bla-da-tskarm f-a-kʷn-yalġ rbbi lli-igan waḥdut? 45 a-ur-tġalm izd nkki a-ra-srun-yaštkka ġ-dar baba. illa wayyaḍ srun yaštkkan, a-t-igan d-musa lli-ġ-n-trjam. 46 mrad is-tumnm musa ikun tumnm-iyi, ašku yura flla. 47 walaynni iġ-ur-tuminm arratn n-musa, mamnk a-ra-tamnm iwaliwn-inu?»

yuḥanna 6

1 tiġurdin n-mayan iddu yasuɛ ibbi s-tsga yaḍni n-umda n-jalil, ar-as-ttinin amda n-ṭabariyya. 2 ḍfurn-t mddn ggutnin ašku ẓran lmɛjizat lli-iskar ar-ijjujji imuḍan. 3 iġli yasuɛ s-yan-uwrir, igawr ġin ntta d-imḥḍarn-ns. 4 yakmur-d lɛid n-ayt-yudaya lli-mi-ttinin lɛid n-usurf. 5 ar-n-issmuqqul yasuɛ s-n-iẓra mddn ggutnin ftan-d s-dars, yini i-filibbus: «manizġ ra-d-nsġ aġrum mad-šttan mddn-ad?» 6 issn ma-ra-iskr walaynni isqsa filibbus ġmkad baš a-t-yarm. 7 irar-as-d filibbus: «uggʷar n-snat id-miyya n-nnuqrt n-uġrum a-ra-yġ-ih̬ṣṣa, sul ur-ra-tn-d-yašk ġir imikk i-yan.» 8 isawl-d yan zġ-imḥḍarn-ns ism-ns andraws gʷmas n-simɛan bṭrus yini-as: 9 «illa ġid yan-ufruh̬, dars smmust-tngʷal n-ṭmẓẓin d-snat-tslmin. walaynni ma-ra-ig mayan i-ġunškad n-mddn?» 10 imma yasuɛ inna-yasn: «ssgawrat mddn.» adġar-an, tggut gis tuga. gawrn mddn-an kullutn, rad-gn ma-itggan smmus id-walf n-urgaz. 11 yasi yasuɛ smmust-tngʷal-lli iškr rbbi, ifk-tnt i-mddn, ifk-asn ula tislmin, kud yan d-ġunšk lli-ira. 12 lliġ šbɛan, yini i-imḥḍarn-ns: «ssmunat tuffaẓ lli-qamanin a-ur-ih̬sr yat.» 13 ssmunn-d ma-d-iqaman i-mddn-lli zġ-smmust-tngʷal n-ṭmẓẓin, ɛmmrn snat d-mrawt tasllit s-tuffaẓ. 14 lliġ ẓran lmɛjizt-ad lli-iskr yasuɛ ar-ttinin: «s-ṣṣaḥt ġwad a-igan nnabi lli-f-nsfld ra-d-yašk s-ddunit.» 15 imma yasuɛ issn mamnk ad-ran a-t-amẓn skrn zġ-gis agllid-nsn, ifl-tn iftu waḥdut s-iwrar. 16 lliġ-di-truḥ-tdggʷat, gguzn imḥḍarn s-tama n-umda. 17 ḍrnt tillas, ur-ta-tn-d-ilkim yasuɛ. kšmn s-tanawt ftun ġ-umda, irin ad-bbin s-tsga yaḍni s-tmdint n-kafrnaḥum. 18 inkr-d-waḍu itjhhdn iduy-umda. 19 ar-kkatn imḥḍarn s-tʷgla, ssudun ma-itggan smmus nġd sḍiṣ kilimitr s-a-n-tmnadn yasuɛ ifta-d f-iggi n-waman yakmur-d s-tanawt, ġuwḍn bahra. 20 yini-asn yasuɛ: «ad-ur-tiksaḍm. nkkin aya.» 21 frḥn ġakudan, ssġlin-t s-tanawt, s-lkmn tamazirt lli-ran. 22 ndid azkka ktin-d mddn lli-n-qamanin izd yat tanawt ka-illan ġin iḍgam, issann is-ur-ini yasuɛ d-imḥḍarn-ns walaynni ssudan ntni waḥdutn. 23 ġakudan s-n-uškant kra n-tanawin yaḍni zġ-tmdint n-ṭabariyya, lkmnt tama n-udġar lli-ġ-ššan aġrum lli-asn-ifka siditnnġ iškr rbbi fllas. 24 lliġ ẓran mddn-an ur-sul-iqama yasuɛ ġin ula imḥḍarn-ns, kšmn s-tanawin ssudun s-tsga n-kafrnaḥum a-srs-siggln. 25 lliġ-d-ufan yasuɛ ġ-tsga-yad n-umda inin-as: «way-amslmd, managu a-di-tuškit s-ġid?» 26 isawl yasuɛ yini-asn: «lḥqq ayad, lḥqq a-rad-awn-iniġ. ur-a-sri-tsiggilm f-ssibt n-ma-tssnm lmɛna l-lmɛjizat lli-tẓram walaynni f-ssibt n-ma-tššam aġrum tšbɛam. 27 a-ur-tth̬damm f-umššu lli-ith̬sarn, walaynni th̬damat f-umššu lli-rad-bdda-iqama i-tudrt idumn. nttan a-rad-awn-fkġ nkki lli-igan yus n-bnadm, ašku imla rbbi baba is-iyi-iẓli i-mayad.» 28 imma ntni sqsan-t: «mad-aġ-d-iqqann a-t-nskar baš a-nth̬dam i-rbbi?» 29 yini-asn yasuɛ: «ha lh̬dmt lli-zgigun-ira rbbi, a-tamnm s-ġwad-d-yuzn.» 30 rarn-as-d: «mal-lmɛjizt a-ra-tskrt baš a-stt-nẓr namn srk? mamnk a-ra-th̬dmt kiyi? 31 kkan-ttin imzwura-nnġ ġ-lh̬la ar-šttan aġrum lli-mi-ttinin ‹manna›. ġmklli ityaran ‹ifka-yasn-d aġrum zġ-ignna a-t-šttan.›» 32 isawl yasuɛ yini-asn: «lḥqq ayad, lḥqq a-rad-awn-iniġ. urd musa ad-awn-d-ifkan aġrum zġ-ignna walaynni rbbi baba. nttan ad-awn-d-yakkan ġilad aġrum iṣḥan zġ-ignna. 33 ašku aġrum n-rbbi iga-t ġwad-d-igguzn zġ-ignna, ar-yakka tudrt i-ddunit.» 34 inin-as-d: «wa-sidi, akka-yaġ-bdda aġrum-ad.» 35 isawl yasuɛ yini-asn: «nkki a-igan aġrum n-tudrt. wanna-d-sri-yuškan, ur-sar-t-yaġ laẓ. wanna sri yumnn, ur-sar-t-yaġ irifi. 36 imma kunni nniġ-awn yadlli ‹tẓram-iyi, ur-sri-tuminm.› 37 walaynni ra-d-sri-ttaškin kullu winna-yyi-yakka baba. d-wanna-d-sri-yuškan, ur-sar-t-rurġ. 38 ašku gguzġ-d zġ-ignna baš ad-skarġ ma-ira ġwalli-yyi-d-yuznn, urd mad-riġ nkki. 39 ġmkad a-ira ġwalli-yyi-d-yuznn, ira a-ur-ityawhlak yan zġ-willi-yyi-ifka, yiri a-tn-d-ssnkrġ ġ-wass iggʷran n-ddunit. 40 ġmkad-nnit a-ira baba, ira a-ifk tudrt idumn i-kullu wanna-yyi-iẓran yamn sri. ra-t-id-ssnkrġ ġ-wass iggʷran.» 41 bdun ar-fllas-tngmugn mddn-an n-ayt-yudaya ašku inna «nkki a-igan aġrum lli-d-igguzn zġ-ignna.» 42 ar-ttinin: «is-ur-igi ġwad yasuɛ yus n-yusf? nssn babas d-innas. mamnk a-ra-yiri a-ittini ‹gguzġ-d zġ-ignna›?» 43 irar-asn yasuɛ: «ad-ur-tngmugm i-ngratun. 44 ur-iẓḍar yan a-d-sri-yašk abla-t-id-ildi baba lli-yyi-d-yuznn. imma wanna-d-sri-yuškan, ra-t-id-ssnkrġ ġ-wass iggʷran n-ddunit. 45 ityara ġ-warra l-lanbiya, ‹rbbi a-ra-isslmd kullu mddn.› kullu wanna isfldn i-baba ilmd zġ-gis, ra-d-sri-yašk. 46 ur-illi yan iẓran baba, abla nkki lli-igan zġ-rbbi a-t-iẓran. 47 lḥqq ayad, lḥqq a-rad-awn-iniġ. wanna sri yumnn, ra-iddr tudrt idumn. 48 nkki a-igan aġrum n-tudrt. 49 mmutn imzwura-nnun ġ-lh̬la wah̬h̬a da-šttan aġrum lli-mi-ttinin ‹manna›. 50 imma ġilad igguz-d-uġrum-ad zġ-ignna baš a-ur-immt wanna zgis iššan. 51 nkki giġ aġrum iddrn lli-d-igguzn zġ-ignna. wanna iššan zġ-uġrum-ad, rad-bdda-iddr. aġrum lli-rad-fkġ iga ddat-inu, ra-stt-fkġ a-srs-tddr ddunit.» 52 bdun mddn-an ar-tmjaḥadn i-ngratsn ar-ttinin: «mamnk a-iẓḍar ġwad ad-aġ-ifk ddat-ns a-zgis-nšš?» 53 imma yasuɛ inna-yasn: «lḥqq ayd-awn-ttiniġ, iġ-ur-tššim zġ-ddat n-yus n-bnadm, iġ-ur-tswim zġ-idammn-ns, ur-ra-gigun-tili tudrt. 54 wanna iššan zġ-ddat-inu isu zġ-idammn-inu, ra-iddr tudrt idumn, ra-t-id-ssnkrġ ġ-wass iggʷran n-ddunit. 55 ašku ddat-inu tga amššu l-lḥqq, gn idammn-inu tissi l-lḥqq. 56 wanna iššan zġ-ddat-inu isu zġ-idammn-inu, hati izga gigi zgaġ gis. 57 yuzn-iyi-d baba lli-dar taḥkimt n-tudrt, ddrġ nkki f-ssibt-ns. ra-iddr wanna zġ-gigi iššan ula ntta f-ssibt-inu. 58 ġwad a-igan aġrum lli-d-igguzn zġ-ignna, urd zund aġrum lli-ššan imzwura-nnun, mmtn sul ġ-isiggʷra. wanna iššan zġ-uġrum-ad rad-bdda-iddr.» 59 ġmkad a-s-asn-isawl yasuɛ lliġ isslmd mddn ġ-tgmmi n-tẓallit ġ-kafrnaḥum. 60 lliġ-as-sfldn imḥḍarn-ns, iggut gisn ma-innan: «išqa-ulmmud-ad. ma-ra-yiẓḍar ad-as-isflid?» 61 imma yasuɛ, bla-yas-nnan issn ma-f-a-tngmugn, yini-asn: «is-awn-tt-issṭiyyr mayad? 62 ma-ra-tinim iġ-iyi-tẓram tyalalġ, nkki lli-igan yus n-bnadm, s-illiġ ttin-kkiġ lliġ? 63 hati rruḥ n-rbbi a-yakkan tudrt, imma ddat ur-tgi yat. rad-awn-yili rruḥ ula tudrt s-iwaliwn-ad-awn-ttiniġ, 64 walaynni illa ġ-gratun ma-ur-yuminn.» ašku yasuɛ issn zġ-isizwar manwi ur-srs-umnnin, yissan manwa ra-t-izznz. 65 izayd ilmma yini-asn: «mayad a-f-awn-nniġ ‹ur-iẓḍar yan a-d-sri-yašk iġ-ur-as-d-ityawfka zġ-baba.›» 66 ġakudan ma-iggutn zġ-imḥḍarn-ns fln-t, ur-a-sul-dids-tmunun. 67 isawl-d yasuɛ ilmma s-sin d-mraw n-umḥḍar yini-asn: «izd ula kunni tram a-twrrim?» 68 yini-as simɛan bṭrus: «wa-sidi, dar mit a-s-ra-nddu? kiyi a-dar iwaliwn n-tudrt idumn. 69 ha-yaġ numn nissan izd kiyi a-igan amẓlay n-rbbi.» 70 yini-asn-d yasuɛ: «kunni s-sin d-mraw, is-urd nkki a-kʷn-istin? walaynni yan gigun iga win iblis.» 71 ġmkad a-s-ibdr yahuda yus n-simɛan ish̬aryuṭ lli-ra-izznz yasuɛ wah̬h̬a iga yan zġ-sin d-mraw n-umḥḍar-ns.

yuḥanna 7

1 tiġurdin n-mayan ar-itlulli yasuɛ ġ-tmazirt n-jalil. ur-iri a-iffuġ s-tmazirt n-yudaya ašku ar-ttirin imġarn n-ayt-yudaya a-t-nġn. 2 ġ-uwssan-an yakmur-d lɛid n-ayt-yudaya lli-mi-ttinin lɛid n-iḥšaš. 3 sawln-d aytmas n-yasuɛ inin-as: «ddu zġ-ġid s-yudaya ad-ẓrn imḥḍarn-nnk ma-tskart. 4 ašku yan iran a-ityawssan ur-a-itḥḍu iskkirn-ns. iġ-a-tskart tiġawsiwin-ad, ih̬ṣṣa-k a-di-tssbayynt ih̬f-nnk i-ddunit.» 5 ašku ur-srs-uminn aytmas. 6 yini-asn yasuɛ: «azmz-nnun illa-bdda, walaynni ur-ta-d-ilkim-uzmz-inu. 7 kunni, ur-gigun-illi ma-f-a-kʷn-tkrhun ayt-ddunit-ad, imma nkki ar-iyi-tkrhun f-tugga lli-akkaġ f-lh̬ʷšanat lli-skarn. 8 zaydat kunni a-tzzrim lɛid ġin. ur-ta-rad-dduġ nkki ašku ur-ta-d-ilkim-uzmz-inu.» 9 inna-yasn ġmkad, igawr sul ġ-tmazirt n-jalil. 10 walaynni lliġ ftan aytmas ad-zzrin lɛid ġ-urušalim, iftu ula ntta s-tntla baš a-t-ur-akʷzn mddn. 11 ar-srs-siggiln imġarn n-ayt-yudaya ġ-uwssan l-lɛid ar-ttinin: «manza ġwalli?» 12 iggut ma-fllas-itnšmušn. kra gisn ar-ittini: «argaz ifulkin a-iga.» kra ar-ittini: «uhu, ar-ijllu mddn.» 13 walaynni ur-iẓḍar yan a-yall awal-ns, ašku ksuḍn zġ-imġarn n-ayt-yudaya. 14 lliġ iruḥ mnaṣṣ ġ-uwssan l-lɛid, ikšm yasuɛ s-tgmmi n-rbbi ar-isslmad. 15 ar-gis-tɛjjabn imġarn n-ayt-yudaya ar-ttinin: «argaz-ad ur-d-ikki lmdrst. mamnk a-s-issn ġunškad n-ulmmud?» 16 imma yasuɛ irur-asn inna: «almmud-ad ur-igi winu. iga win ġwalli-yyi-d-yuznn. 17 wanna iran a-iskar ma-ira rbbi, nttan a-ra-yissan almmud-ad izd dar rbbi a-zġ-d-yuška nġd ar-d-sawalġ zġ-ih̬f-inu. 18 yan-d-isawaln zġ-ih̬f-ns, ar-ittiri a-t-alġn mddn. walaynni yan ittirin a-t-yalġ ġwalli-t-id-yuznn, nttan ar-ittini lḥqq ur-a-isskirkis. 19 musa ifka-yawn ššrɛ n-rbbi, walaynni ur-gigun-illi yan iskarn s-ššrɛ. mah̬ aylliġ a-ttirim a-yyi-tnġm?» 20 rarn-as-d mddn-an: «kiyi, kra l-ljnn a-k-ikšmn. ma-iran a-k-inġ?» 21 yini-asn yasuɛ: «yan-uskkir kad-skrġ, ar-kullu-gis-ttɛjjabm. 22 yuṣṣa-kʷn musa a-tẓẓallm i-tarwa-nnun, wah̬h̬a urd musa ka-izwarn ġ-tẓallit-an walaynni imzwura-nnun a-zwar-iẓẓullan. tmyarm ġilad a-tẓẓallm i-bnadm ula ġ-wass n-usunfu. 23 walaynni iġ-tẓẓullam i-bnadm ġ-wass n-usunfu baš a-tskarm s-ššrɛ n-musa, ma-f-awn-flla-ṭiyyr lliġ jjujjiġ bnadm kullut ġ-wass n-usunfu? 24 a-ur-ttnbaḍm s-ma-d-ibann i-mddn walaynni tnbaḍat s-lḥqq.» 25 bdun kra n-ayt-urušalim ar-sqsan i-ngratsn ar-ttinin: «is-urd ġwad ad-ran imġarn a-t-nġn? 26 hati ar-isawal ġ-wammas n-mddn, ur-as-nnin yat. ḥaqqan ssnn izd s-ṣṣaḥt nttan a-igan lmasiḥ n-rbbi? 27 walaynni argaz-ad, nssn manizġ-d-yuška. iġ-d-yuška lmasiḥ, ur-ra-yissan yan manizġ-d-yuška.» 28 ar-isslmad yasuɛ ġ-tgmmi n-rbbi, yall awal-ns yini: «is-iyi-tssnm? is-tssnm manizġ-d-uškiġ? ur-d-uznġ ih̬f-inu. lḥqq a-iga ġwalli-yyi-d-yuznn, walaynni ur-ti-tssinm kunni. 29 ssnġ-t nkki ašku giġ zġ-gis, d-nttan a-yyi-d-yuznn.» 30 nkrn mddn ġakudan a-t-ġwin, walaynni ur-iẓḍar yan a-n-srs-ig afus ašku ur-ta-di-tlkim tasaɛt-ns. 31 walaynni iggut ġ-mddn-an ma-srs-yumnn, ar-ttinin: «iġ-d-yuška lmasiḥ n-rbbi is-ra-iskr lmɛjizat uggʷar n-maylli iskr-urgaz-ad?» 32 sfldn ifarisin i-ma-ttinin mddn i-ngratsn f-yasuɛ. nkrn ntni d-inmġurn n-tgmmi n-rbbi, aznn-d imh̬zniyn a-t-amẓn. 33 isawl yasuɛ s-mddn yini-asn: «ġir kra idrusn a-ra-sul-didun-iliġ, wrriġ ilmma s-walli-yyi-d-yuznn. 34 ra-sri-tsiggilm walaynni ur-ra-yyi-tafm, ašku illis rad-dduġ ur-tẓḍarm a-srs-tddum.» 35 ssmqsan ilmma mddn-an n-ayt-yudaya i-ngratsn inin: «manis ra-iddu aylliġ ur-ra-t-naf nkkʷni? is-ira a-iddu s-dar ayt-darnnġ lli-zdġnin ġ-tmizar yaḍni a-ġin-isslmad ayt-tmizar-an? 36 ha-ntta inna ra-srs-nsiggil ur-ra-t-naf, yini is-ur-nẓḍar a-nddu s-illis ra-iddu. ma-tga lmɛna n-wawal-ad?» 37 ġ-wass iggʷran l-lɛid, iga ass kullu ihiyyan, ibidd yasuɛ yall awal-ns yini: «wanna yaġ irifi, a-d-sri-yašk isu. 38 wanna sri yumnn, ‹isaffn n-waman n-tudrt a-ra-iftu zġ-uwl-ns› ġmklli ityaran.» 39 awal-ad, inna-t yasuɛ f-rruḥ n-rbbi lli-ra-d-igguz f-willi srs umnnin. ġ-uwssan-an ur-ta-yasn-d-ityawfka rruḥ, ašku ur-ta-ityalal yasuɛ s-lmjd. 40 lliġ sfldn mddn i-wawal-an, kra gisn inna: «s-ṣṣaḥt, ġwad a-igan nnabi lli-s-a-ntql.» 41 inin wiyyaḍ: «ġwad a-igan lmasiḥ n-rbbi.» imma wiyyaḍ nnan: «izd tamazirt n-jalil a-zġ-ra-d-yašk lmasiḥ? 42 is-ur-ityara ġ-warra n-rbbi, lmasiḥ ra-ig zġ-tasut n-ugllid dawd, ilal ġ-bitlaḥm aduwwar lli-ġ-ttin ikka izdġ dawd?» 43 bḍun mddn-an i-ngratsn f-ssibt-ns. 44 kra gisn ira a-t-iġwi, walaynni ur-n-srs-igi yan afus-ns. 45 wrrin imh̬zniyn s-dar inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-ifarisin. sqsan-tn ntni: «mah̬ aylliġ ur-t-id-tiwim?» 46 inin-asn imh̬zniyn: «ur-jju-illi yan isawaln zund argaz-an.» 47 inin-asn ifarisin: «izd ula kunni tjlam? 48 is-illa zġ-imġarn nġd ifarisin ma-srs-yumnn? 49 imma mddn-an yaḍni lli-ur-ssinnin ššrɛ, tagat a-tn-yutn.» 50 illa yan ġ-gr ifarisin-an ism-ns niqudimus, ikka-ttin yuška-d dar yasuɛ. isawl ġakudan yini-asn: 51 «is-ra-iḥkam ššrɛ-nnġ f-yan ur-ta-nsfld i-ma-ittini f-ih̬f-ns ula nssn ma-iskar?» 52 imma ntni rurn-as: «izd ula kiyi gu-jalil a-tgit? siggil ġ-warratn tissant is-ur-ra-d-yašk kra n-nnabi zġ-jalil.» 53 nkrn iftu kud yan s-tgmmi-ns.

yuḥanna 8

1 imma yasuɛ idda s-uwrir n-zzitun. 2 zikk ṣbaḥ ikšm-daġ s-tgmmi n-rbbi, munn-d fllas mddn ggutnin. igawr ġin ar-tn-isslmad. 3 aškin-d srs kra n-imslmdn n-ššrɛ d-ifarisin, awin-as-d yat-tmġart lli-d-umẓn f-zzna. ssbiddn-tt-id ġ-wammas n-mddn, 4 inin i-yasuɛ: «way-amslmd, ha-tamġart-ad numẓ-tt-id f-zzna. 5 yuṣṣa-yaġ musa ġ-ššrɛ a-nkkat zund h̬tad s-iẓran ard tmmt. imma kiyi ma-ra-fllas-tinit?» 6 sawln dids ġmkad baš a-fllas-amẓn kra n-wawal ma-s-a-yas-ṣraḍn. imma yasuɛ ikʷna ar-itara s-uḍaḍ-ns ġ-wakal. 7 zaydn ar-t-sqsan aylliġ-d-inm yini-asn: «wanna gigun ur-jju-iskirn ddnub a-izwur a-n-fllas-iluḥ aẓru.» 8 iknu-daġ ar-itara ġ-wakal. 9 imma ntni, lliġ sfldn i-ġunškan bdun ar-ttidun yan s-yan, zġ-imqqurn ar imẓẓiyn, aylliġ ur-iqama ġir yasuɛ, d-tmġart-an a-sul-ibiddn ġ-lgddam-ns. 10 inm-d yasuɛ yini-as: «manza-tn a-tamġart? is-ur-fllam-iḥkam yan?» 11 tini-as-d: «ur-illi yan a-sidi.» yini-as yasuɛ: «ula nkki ur-ra-fllam-ḥkamġ. zayd ġilad, a-ur-sul-tskart ddnub.» 12 isawl-daġ yasuɛ s-mddn yini-asn: «nkki a-igan tifawt n-ddunit. wanna didi itmunun rad-as-tili tifawt n-tudrt, ur-ra-sar-ifttu ġ-tillas.» 13 inin-as-d ifarisin: «ha-kiyi ar-takkat tugga f-ih̬f-nnk. ur-zgant tugga-yad.» 14 irar-asn yasuɛ: «iġ-akkʷ-fkiġ tugga-yad f-ih̬f-inu hati lḥqq ad-gant tugga-nu, ašku ssnġ manizġ-d-uškiġ ula manis rad-dduġ. ur-tssinm kunni manizġ-d-uškiġ ula tssnm manis rad-dduġ. 15 kunni ar-ttḥkamm s-tnbaḍin n-ddunit-ad, imma nkki ur-a-tḥkamġ f-yan. 16 mrad is-ḥkamġ ra-yʷġẓan lḥukm-inu, ašku urd waḥduyyi a-rad-ḥkamġ. illa-bdda didi baba lli-yyi-d-yuznn. 17 ityara ġ-ššrɛ-nnun ‹iġ-d-mšaškant tugga n-sin inagan tissanm is-yʷġẓan-wawal-nsn.› 18 ha-yyi giġ inigi n-ih̬f-inu, inigi yaḍni iga-t baba lli-yyi-d-yuznn.» 19 inin-as-d: «manza babak?» irar-asn yasuɛ: «ur-iyi-tssinm ula tssnm baba. mrad is-iyi-tssnm ra-tissanm baba ula ntta.» 20 kullu mayad, inna-t yasuɛ lliġ a-isslmad ġ-tgmmi n-rbbi ġ-udġar lli-ġ-illa ṣṣnduq. ur-inkir yan a-t-yamẓ, ašku ur-ta-di-truḥ tasaɛt-ns. 21 isawl-daġ yasuɛ yini-asn: «rad-dduġ nkki, tsigglm sri, tmmtm sul ġ-ddnub-nnun. ur-tẓḍarm a-tddum s-illis rad-dduġ.» 22 sqsan mddn-an n-ayt-yudaya i-ngratsn inin: «mah̬ aylliġ inna ‹ur-tẓḍarm a-tddum s-illis rad-dduġ›? is-ra-inġ ih̬f-ns?» 23 izayd yasuɛ yini-asn: «kunni tgam zġ-wakal, imma nkki giġ zġ-ignna. kunni tgam win ddunit-ad, imma nkki ur-giġ win ddunit-ad. 24 mayad a-f-awn-nniġ ra-tmmtm ġ-ddnub-nnun. iġ-ur-tuminm is-giġ ġwalli bdda illan, rad-nnit-tmmtm ġ-ddnub-nnun.» 25 inin-as-d: «ma-tgit kiyi?» irar-asn yasuɛ: «nniġ-awn-t ġ-isizwar. 26 iggut dari ma-gigun-ttiniġ, yigat dari ma-f-a-fllawn-tḥkamġ. imma ġwalli-yyi-d-yuznn, lḥqq a-iga, d-maylli mi dars sfldġ ayd ttiniġ i-ddunit.» 27 imma ntni ur-ssinn izd rbbi babas ayd-f-a-isawal. 28 izayd yasuɛ yini-asn: «ar tallm yus n-bnadm f-uggjdi, ġakudan a-ra-tissanm is-giġ ġwalli bdda illan, tissanm is-a-sawalġ s-mad-iyi-imla baba, ur-a-skarġ yat zġ-ih̬f-inu. 29 ġwalli-yyi-d-yuznn illa-bdda didi. ur-iyi-ifl waḥduyyi, ašku ar-bdda-skarġ ma-t-irḍan.» 30 lliġ sfldn mddn i-ġunškan, iggut ma-srs-yumnn. 31 isawl-daġ yasuɛ s-willi srs umnnin ġ-gr mddn-an n-ayt-yudaya yini-asn: «iġ-tzgam ġ-wawal-inu, s-ṣṣaḥt imḥḍarn-inu a-ra-tgm. 32 ra-tissanm lḥqq, d-lḥqq a-rad-awn-ifsi zġ-iskraf.» 33 rarn-as-d: «nkkʷni nga tarwa n-ibrahim, ur-jju-illi mad-aġ-ikrsn. mah̬ a-ttinit ‹rad-awn-ifsi›?» 34 isawl yasuɛ yini-asn: «lḥqq ayad, lḥqq a-rad-awn-iniġ. kullu wanna iskarn ddnub iga ismg i-ddnub. 35 yan igan ismg ur-rad-bdda-iqama ġ-tgmmi n-sidis, walaynni yus n-tgmmi rad-bdda-ig gu-tgmmi. 36 iġ-awn-d-ifsi yus, s-lḥqq ur-sul-ra-tilim ġ-iskraf. 37 ssnġ izd tarwa n-ibrahim a-tgam, imma kunni ar-ttirim a-yyi-tnġm ašku awal-inu ur-n-gigun-yufi maniġ a-ittili. 38 ar-sawalġ f-mad-ẓriġ ġ-dar baba, imma kunni ar-tskarm ma-mi-tsfldm zġ-babatun.» 39 inin-as-d: «ibrahim a-igan babatnnġ.» irar-asn yasuɛ: «mrad is-tgam tarwa n-ibrahim ra-tskarm ġmklli iskar ibrahim. 40 walaynni ha-kunni ġilad ar-ttirim a-yyi-tnġm, nkki lli-awn-innan lḥqq lli-mi-sfldġ ġ-dar rbbi. urd ġmkan a-iskr ibrahim. 41 imma kunni ar-tskarm zund babatun.» rarn-as-d: «urd tarwa l-lfsad a-nga. yan babatnnġ ka-darnnġ-illan, a-t-igan d-rbbi.» 42 yini-asn yasuɛ: «mrad is-iga rbbi babatun ra-yyi-tirim nkki, ašku uškiġ-d zġ-rbbi kġ-d dars. ur-d-uznġ ih̬f-inu walaynni nttan a-yyi-d-yuznn. 43 mah̬ aylliġ ur-a-ttfhamm mayd-awn-ttiniġ? ur-a-ttfhamm ašku ur-a-ttirim a-tsflidm s-wawal-inu. 44 win babatun iblis a-tgam, ar-ttirim a-tskarm ma-irḍan babatun. iga wad inqqan zġ-isizwar, ur-jju-iskir s-lḥqq ašku lḥqq ur-dars-illi. ġakud nna-isskarks ar-iskar s-ma-gis-illan, ašku bu-tkrkas a-iga, ig babas n-kullu ma-isskirkisn. 45 imma nkki ar-awn-ttiniġ lḥqq, mayad a-f-ur-iyi-tuminm. 46 manwa gigun a-flla-izzgan kra n-ddnb? walaynni lliġ a-yawn-ttiniġ lḥqq mah̬ aylliġ ur-iyi-tuminm? 47 wanna igan win rbbi, ra-isflid s-iwaliwn n-rbbi. kunni ur-tgim win rbbi, mayad a-f-ur-a-tsflidm.» 48 sawln-d mddn-an n-ayt-yudaya inin-as: «is-ur-nʷġẓan iġ-a-fllak-nttini tgit gu-samira ikšm-k yal-ljnn?» 49 yini-asn yasuɛ: «ur-iyi-ikšim kra l-ljnn. nkki ar-tuqqarġ baba, imma kunni ur-a-yyi-ttuqqarm. 50 ur-a-skarġ f-a-yyi-tuqqarn mddn, walaynni illa yan itḥkamn, yiri mddn a-yyi-tuqqarn. 51 lḥqq ayad, lḥqq a-rad-awn-iniġ. wanna izgan ġ-wawal-inu, ur-sar-immut.» 52 rarn-as-d mddn-an: «iban gik ġilad is-k-ikšm kra l-ljnn. immut ibrahim ula lanbiya, imma kiyi ar-ttinit ‹wanna izgan ġ-wawal-inu, ur-sar-immut.› 53 is-tugʷrt babatnnġ ibrahim ula lanbiya lli-mmutnin? mad-akkʷ-tġalt is-ti-tgit kiyi?» 54 isawl yasuɛ yini-asn: «mrad is-a-talġġ ih̬f-inu ur-iyi-igi yat, walaynni baba lli-mi-ttinim rbbi-nnun, nttan a-yyi-italġn. 55 ur-ti-tssinm kunni, walaynni ssnġ-t nkki. mrad is-nniġ ‹ur-t-ssinġ› ikun sskarksġ zund kunni, walaynni ssnġ-t zgaġ ġ-wawal-ns. 56 ifrḥ babatun ibrahim lliġ issn is-ra-iẓr ussan-inu, iẓra-tn ifrḥ bahra.» 57 rarn-as-d-daġ mddn-an n-ayt-yudaya inin-as: «kiyi ur-ta-tkkit smmus id-mraw-usggʷas. is-tẓrit ibrahim?» 58 isawl yasuɛ yini-asn: «lḥqq ayad, lḥqq a-rad-awn-iniġ, lliġ nkki ur-ta-illi ibrahim.» 59 lliġ sfldn i-mayan, asin iẓran ma-s-a-t-kkatn, walaynni intl fllasn yasuɛ iffuġ zġ-tgmmi n-rbbi.

yuḥanna 9

1 lliġ ifta yasuɛ d-uġaras iẓr yan-urgaz iga abukaḍ zġ-lliġ ilul. 2 sqsan-t imḥḍarn-ns: «way-amslmd, mah̬ aylliġ ilul ġwad ibukḍ? izd f-ssibt n-ddnub-ns nġd f-ssibt n-kra n-ddnub skrn-tn ayt-dars?» 3 isawl-d yasuɛ yini-asn: «urd f-ssibt n-ddnub-ns nġd ddnub n-ayt-dars, walaynni ilul ġmkad baš a-gis-ibayyn ma-ra-iskr rbbi. 4 illa fllannġ, maḥdd illa-uzal, a-nskar iskkirn n-walli-yyi-d-yuznn. ra-d-yašk-iyḍ, ur-ra-yiẓḍar yan a-gis-iskr yat. 5 kra kkiġ ġ-ddunit giġ tifawt n-ddunit.» 6 lliġ inna mayad issufs f-wakal yaḍr tallaġt s-ilufsan-ns, iġm-tt i-walln n-ubukaḍ. 7 yini-as: «zayd, tsirdt ġ-ifrḍ n-silwam.» tga lmɛna n-silwam ‹amazan›. iddu-ubukaḍ ilmma isird, iwrri-d isfaw. 8 ar-ssmqsan-wadjarn-ns ntni d-willi-t-ẓranin ar-itḍalab, ar-ttinin i-ngratsn: «is-urd ġwalli itgawarn ar-itḍalab ayad?» 9 kra inna: «nttan aya.» kra inna: «uhu, ġir irwas-t.» imma ntta irur-asn: «nttan-nnit ad-giġ.» 10 sqsan-t ilmma: «mamnk a-s-twrrit tsfawt?» 11 yini-asn: «ġwalli mi ttinin yasuɛ yuḍr tallaġt iġm-tt i-walln-inu yini-yyi ‹zayd s-silwam tsirdt.› dduġ sirdġ isfiwġ.» 12 inin-as: «imma ntta, mani ikka ġila?» yini-asn: «ur-ssinġ.» 13 awin argaz lli-sttin ikkan ibukḍ s-dar ifarisin. 14 ass n-usunfu a-iga ġassan ġ-yuḍr yasuɛ tallaġt irẓm alln-ns. 15 sqsan-t ifarisin f-mamnk a-s-iwrri isfaw. yini-asn: «iġma tallaġt i-walln-inu, sirdġ isfiwġ.» 16 kra ġ-ifarisin ar-ittini: «ġwan, iban is-urd rbbi a-t-id-yuznn ašku ar-iskar ġ-wass n-usunfu ma-gis-ur-iḥllan.» imma wiyyaḍ ar-ttinin: «yan iffuġn aġaras n-rbbi, is-iẓḍar a-iskar zund lmɛjizat-ad?» bḍun ntni i-ngratsn. 17 sawln-daġ s-walli-sttin ikkan ibukḍ inin-as: «imma kiyi lli-mi-irẓm alln-nnk, ma-ra-fllas-tinit?» yini-asn: «nnabi a-iga.» 18 walaynni imġarn n-ayt-yudaya ur-uminn is-ttin ikka ibukḍ iwrri isfaw. aznn ilmma ma-d-itawin ayt-dars, 19 sqsan-tn: «izd iwitun ayad? izd ġwad a-f-a-ttinim ilul ibukḍ? mamnk a-s-iwrri isfaw?» 20 sawln ayt-dars inin-asn: «nssn izd iwitnnġ a-iga, ibukḍ zġ-tlalit-ns. 21 walaynni ur-nssin mamnk a-s-iwrri isfaw ula nssn ma-irẓmn alln-ns. sqsat-t. hati argaz a-iga, iẓḍar a-isawl f-ih̬f-ns.» 22 ġmkad a-s-nnan ayt-dars ašku ksuḍn zġ-imġarn n-ayt-yudaya. mšaškan-d imġarn yadlli ad-ssufġn zġ-tgmmi n-tẓallit wanna innan izd yasuɛ a-igan lmasiḥ n-rbbi lli-s-a-tqln. 23 mayan a-f-nnan ayt-dars «sqsat-t. argaz a-iga.» 24 aznn-daġ imġarn s-walli-sttin ikkan ibukḍ, inin-as: «nga-n srk rbbi a-ur-tsskarkst. nssn ġwan is-iffuġ aġaras n-rbbi.» 25 isawl ntta yini-asn: «ur-ssinġ is-iffuġ aġaras nġd uhu. taġawsa-yad ad-ssnġ. kkiġ-ttin bukḍġ, imma ġilad ha-yyi sfawġ.» 26 inin-as: «mad-ak-iskr? mamnk a-irẓm alln-nnk?» 27 irar-asn: «nniġ-awn-t-yad, ur-sri-tsfldm. mah̬ aylliġ tram a-tsfldm tis snat-twal? izd ula kunni tram a-tgm imḥḍarn-ns?» 28 rgmn-t ġakudan inin-as: «kiyi a-igan amḥḍar-ns, imma nkkʷni imḥḍarn n-musa a-nga. 29 nssn izd rbbi a-isawaln s-musa, imma ġwan ur-akkʷ-nssin manizġ-d-yuška.» 30 isawl-urgaz-lli yini-asn: «lɛjb aya. ur-tssinm manizġ-d-yuška, d-ntta irẓm alln-inu. 31 nssn is-ur-ra-isflid rbbi i-yan iffuġn aġaras-ns, walaynni yan-t-ituqqarn ar-iskar ma-t-irḍan, nttan a-mi-isflid rbbi. 32 zġ-isizwar n-ddunit ur-jju-nsfld f-kra n-yan irẓmn alln i-yan-d-iluln ibukḍ. 33 mrad is-ur-d-yuški-urgaz-an zġ-rbbi, ur-ra-yiẓḍar a-iskr yat.» 34 rarn-as: «kiyi tɛmmrt s-ddnub zġ-tlalit-nnk, tirit ad-aġ-tsslmadt nkkʷni?» ssufġn-t ilmma zġ-tgmmi n-tẓallit. 35 isfld yasuɛ is-t-ssufġn, yaf-t-in isqsa-t: «is-tumnt s-yus n-bnadm?» 36 irar-as-d: «ini-yyi a-sidi manwa-t-igan, baš a-srs-amnġ.» 37 yini-as yasuɛ: «tẓrit-t-yad, iga-t ġwad srk isawaln.» 38 irar-as-d: «ha-yyi umnġ a-sidi.» iḍr f-ifaddn-ns ġ-lgddam-ns. 39 izayd yasuɛ yini-asn: «uškiġ-d s-ddunit ad-bḍuġ afulki d-lh̬ʷšant, ad-isfiwn ibukaḍn, bukḍn ġwilli sfawnin.» 40 sfldn-as kra n-ifarisin lli-llanin ġin, inin-as-d: «izd ula nkkʷni nbukḍ?» 41 irar-asn yasuɛ: «mrad is-tbukḍm s-ṣṣaḥt, ikun ur-ra-fllawn-yili lḥukm. walaynni ar-ttinim ‹nsfaw›, f-ġayan a-f-fllawn-illa lḥukm.»

yuḥanna 10

1 yini-asn yasuɛ: «lḥqq ayad, lḥqq a-rad-awn-iniġ. yan ifln imi n-zzribt iġli s-uwlli zġ-mani yaḍni, imikr a-iga, ig amh̬h̬ar. 2 imma ġwalli ikšmn zġ-imi n-zzribt, iga amksa n-uwlli. 3 nttan a-mi-irẓẓm-ubuwwab, d-wawal-ns a-s-a-sflidnt-uwlli. ar-n-yaqra s-tilli ganin tins, kraygatt yat s-ism-ns, ar-tnd-d-issufuġ s-brra. 4 iġ-tnd-d-issufġ ra-iftu izwur-asnt, ḍfurnt-t-uwlli-ns ašku ukʷznt awal-ns. 5 rad-rwlnt zġ-yan igan aġrib, ur-ra-t-ḍfurnt ašku ur-a-tissannt awal n-iġribn.» 6 yasuɛ yut-asn lmɛna-yad, imma ntni ur-ssinn ma-ira ad-asn-srs-iml. 7 izayd yasuɛ yini-asn: «lḥqq ayd-awn-ttiniġ. nkki a-igan imi lli-zġ-a-kššmnt-uwlli. 8 kullu willi-d-uškanin ġayd izrin, imakarn d-imh̬h̬arn ad-gan, ur-srsn-sfldnt-uwlli. 9 imma nkki giġ imi. yan zġ-gigi ikšmn ra-injm, ar-itffuġ ar-ikššm ar-itafa ma-ġ-a-iffrd. 10 ġakud nna-d-yuška-umh̬h̬ar ur-a-ittiri abla a-yakʷr inġ ihlk. imma nkki uškiġ-d ad-awn-tili tudrt, tili-awn tudrt ikmmln. 11 nkki a-igan amksa ifulkin. amksa ifulkin a-itmtatn f-uwlli. 12 han imkiri ur-igi zund amksa, ašku urd tins ad-gant-uwlli. iġ-n-iẓra uššn ifta-d, ra-ifl ulli irwl, yamẓ-tnt-uwššn ifts-tnt. 13 ra-irwl ašku imkiri ka-iga, ur-as-illi yat ġ-uwlli. 14 imma nkki giġ amksa ifulkin. ssnġ tinu ula tinu ssnnt-iyi, 15 ġmklli-yyi-issn rbbi baba issanġ-t nkki. rad-fkġ ih̬f-inu i-lmut f-ssibt n-uwlli. 16 dari ulli yaḍni, ur-a-di-tmununt ġ-zzribt-ad, iqqan-iyi-d a-tnd-d-ssmunġ ula ntnti. rad-sfldnt s-wawal-inu, tili yat-tuwrut yili yan-umksa. 17 ha-yyi ɛzzaġ dar baba, ašku rad-fkġ ih̬f-inu i-lmut baš ad-d-nkrġ s-tudrt l-ljdid. 18 ur-illi ma-rad-iyi-ikkis tudrt-inu walaynni ra-stt-fkġ nkki. ẓḍarġ a-stt-fkġ, iẓḍarġ a-stt-amẓġ-daġ. ġmkad a-s-iyi-yuṣṣa baba.» 19 lliġ sfldn mddn-an n-ayt-yudaya i-mayd inna bḍun-daġ i-ngratsn. 20 iggut gisn ma-ittinin: «kra l-ljnn a-t-ikšmn, iffuġ ih̬f-ns. mah̬ aylliġ a-yas-sul-tsflidm?» 21 imma wiyyaḍ ar-ttinin: «uhu, yan ġ-illa ljnn ur-ra-isawal ġmkad. ljnun ur-rad-iẓḍarn ad-rẓmn alln n-ibukaḍn.» 22 ġ-uwssan-an frḥn ayt-urušalim s-lɛid lli-ġ-d-rurn tigmmi n-rbbi ssġusn-tt, ig-uzmz-an tagrst. 23 ar-ifttu yasuɛ ġ-tgmmi n-rbbi ġ-udġar lli-mi-ttinin ‹alḥni n-suliman›. 24 munn-d fllas kra n-mddn n-ayt-yudaya inin-as-d: «ar managu a-rad-aġ-tadjt ġmkad, kud yan d-ma-iswingim? iġ-tgit lmasiḥ n-rbbi, ini-aġ-t a-nissan.» 25 isawl yasuɛ yini-asn: «nniġ-awn-t-yad walaynni ur-iyi-tuminm. kullu mayd skarġ s-ism n-rbbi baba ar-issbayyan mad-giġ. 26 ur-tuminm kunni ašku ur-tgim zġ-uwlli-nu. 27 ar-sflidnt-uwlli-nu s-wawal-inu, ssnġ-tnt ar-iyi-tḍfurnt, 28 ar-asnt-akkaġ tudrt idumn. ur-ra-sar-tthlknt, ur-rad-iyi-tnt-ikkis yan zġ-ufus-inu. 29 baba lli-yyi-tnt-ifkan, yugʷr kullu ma-illan. ur-iẓḍar yan a-tnt-ikkis zġ-ufus n-baba. 30 nkki d-baba, yan a-nga.» 31 nkrn mddn-an ġakudan, asin-daġ iẓran ma-s-a-t-kkatn. 32 imma yasuɛ inna-yasn: «ha-yyi skrġ ġ-gratun kigan d-ifulkitn lli-yyi-ifka baba a-tn-skrġ. f-manwa gisn a-f-tram a-yyi-tutm s-iẓran?» 33 rarn-as-d: «urd f-kra n-ufulki a-f-ra-k-nut walaynni f-iwaliwn-ad l-lkufr. bnadm ka-tgit walaynni ar-ttggat ih̬f-nnk d-rbbi.» 34 isawl yasuɛ yini-asn: «is-ur-ityara ġ-ššrɛ-nnun inna rbbi i-kra n-mddn ‹kunni tgam id-rbbi›? 35 nssn is-yʷġẓan kullu ma-ityaran ġ-warratn n-rbbi. walaynni lliġ inna ‹tgam id-rbbi› i-willi sfldnin i-wawal-ns, 36 mah̬ aylliġ tnnam ‹lkufr ayad› lliġ nniġ is-giġ yus n-rbbi, nkki lli-iẓli baba yazn-iyi-d s-ddunit? 37 mrad is-ur-a-skarġ iskkirn n-baba, ur-ra-kʷn-d-iqqan a-sri-tamnm. 38 walaynni lliġ a-tn-skarġ, wah̬h̬a ur-tuminm awal-inu iqqan-kʷn-d a-tamnm iskkirn-inu, tissanm s-ṣṣaḥt izd nkki d-baba yan a-nga, illa gigi iliġ gis.» 39 nkrn-daġ a-t-amẓn, walaynni injm-asn. 40 iddu-daġ yasuɛ s-tsga yaḍni n-wasif n-urdun, s-illiġ-ttin ikka yuḥanna ar-issddam. iqama ġin, 41 ar-n-dars-ttaškin mddn ggutnin ar-ttinin: «yuḥanna ur-jju-iskir kra l-lmɛjizt, walaynni kullu ma-inna yuḥanna f-urgaz-ad yʷġẓan.» 42 iggut ġin ma-yumnn s-yasuɛ.

yuḥanna 11

1 ġ-uwssan-an yuḍn bahra yan-urgaz ism-ns liɛazr, izdġ ġ-bitɛanya lli-igan aduwwar n-maryam d-uwlltmas marta. 2 maryam-ad mi yuḍn gʷmas liɛazr tga h̬talli iffin asafar f-iḍarn n-yasuɛ tsfiḍ-tn s-wazzar-ns. 3 aznnd-d taytmatin-lli s-yasuɛ inint-as: «wa-siditnnġ, ha-walli dark iɛzzan yuḍn bahra.» 4 lliġ isfld yasuɛ i-mayad yini: «tamaḍunt-ad ur-ra-tggʷru s-lmut, walaynni ra-srs-iban lmjd n-rbbi, itmjjd yus n-rbbi f-ssibt-ns.» 5 marta d-uwlltmas d-liɛazr, ntni ɛzzan dar yasuɛ. 6 walaynni lliġ isfld is-yuḍn liɛazr iqama ġ-illiġ illa sin-uwssan, 7 yini ilmma i-imḥḍarn-ns: «a-nwrri s-tmazirt n-yudaya.» 8 imma ntni nnan-as: «way-amslmd, han ayt-yudaya ġir kra idrusn ayd-s-ran a-k-utn s-iẓran. mah̬ aylliġ trit a-sul-twrrit s-ġin?» 9 irar-asn yasuɛ: «is-urd snat d-mrawt tasaɛt a-illan ġ-uzal? yan ifttun ġ-uzal ur-ra-ti-tut-tbayḍḍrt ašku ar-ittisfiw s-tifawt lli-illan ġ-ddunit-ad. 10 imma yan ifttun ġ-iyḍ ra-ti-tut-tbayḍḍrt, ašku ur-isfaw.» 11 ġmkad a-s-asn-inna yasuɛ, izayd ilmma yini-asn: «han amddakkʷl-nnġ liɛazr iṭṭas. rad-dduġ a-t-id-ssfaqġ.» 12 inin-as imḥḍarn: «iġ-iṭṭas a-sidi, ra-ijji.» 13 walaynni yasuɛ, f-lmut a-f-inna mayan, imma ntni ġaln izd ġir iṭs a-f-isawl. 14 yini-asn yasuɛ ilmma s-wawal inmn: «immut liɛazr. 15 išwa ġmkad f-ssibt-nnun lliġ ur-dids-lliġ nkki, ašku ġmkad a-s-ra-twrrim tamnm s-uggʷar. imma ġilad, a-nddu s-dars.» 16 inkr tuma lli-mi-ttinin ‹akniw›, yini i-imḥḍarn: «rwaḥat ula nkkʷni, a-nmun d-umslmd a-n-dids-nmmt.» 17 lliġ-n-ilkm yasuɛ, yaf-n liɛazr kkuẓ-uwssan a-n-ikka ġ-umḍḍal. 18 aduwwar-an n-bitɛanya yaggug zġ-urušalim s-ma-itggan kraḍ kilimitr. 19 uškan-d mddn ggutnin n-ayt-yudaya s-dar marta d-maryam a-tnt-ṣbbrn f-gʷmatsnt. 20 lliġ tsfld marta is-d-yuška yasuɛ tftu tmnaggar-t-in, imma maryam tqama ġ-tgmmi. 21 tini-as-d marta i-yasuɛ: «wa-sidi, mrad is-tllit ġid, ikun ur-akkʷ-ra-immt gʷma. 22 walaynni ssnġ ula ġilad rad-ak-ifk rbbi aynna zġ-gis tḍalbt.» 23 yini-as yasuɛ: «ra-d-inkr gʷmam zġ-lmut.» 24 tini-as-d marta: «ssnġ is-ra-d-inkr ġ-tnkra ġ-wass iggʷran n-ddunit.» 25 isawl yasuɛ yini-as: «nkki a-igan tankra ula tudrt. wanna sri yumnn, wah̬h̬a immut sul iddr. 26 imma wanna iddrn yamn sri, ur-ra-sar-immt. is-tumnt mayad?» 27 tini-as-d: «umnġ-t a-sidi, amnġ is-tgit lmasiḥ yus n-rbbi lli-f-nsfld ra-d-yašk s-ddunit.» 28 marta tnna-yas ġmkad twrri s-tgmmi. tġr-d i-uwlltmas maryam, tini-as ġ-gras dids: «hay-amslmd yuška-d, ar-gim-isqsa.» 29 lliġ tsfld maryam i-mayad, tnkr tazzl-d s-dars. 30 yasuɛ ur-ta-n-iruḥ aduwwar, illa sul ġ-illiġ-ti-di-tmnaggar marta. 31 imma mddn lli-n-munnin ġ-tgmmi n-maryam a-stt-ṣbbrn, lliġ-tt-ẓran tnkr tazzl s-brra, ḍfurn-tt ġaln is-tdda s-umḍḍal a-n-ġin-talla. 32 imma maryam, lliġ-di-tlkm dar yasuɛ, ġir tẓra-t tḍr ġ-dar iḍarn-ns tini-as-d: «wa-sidi, mrad is-tllit ġid, ikun ur-akkʷ-ra-immt gʷma.» 33 lliġ-tt-iẓra yasuɛ ar-talla, iẓr ula ġwilli-stt-in-ḍfarnin ar-allan, bbin ġ-tasa-ns ṭiyyr-as bahra. 34 yini-asn: «maniġ-t-in-tmḍlm?» inin-as: «ašk-id a-tẓrt a-sidi.» 35 ar-yalla yasuɛ. 36 inin mddn i-ngratsn: «ẓrat mnšk a-dars-iɛzza.» 37 walaynni kra gisn inna: «ġwad lli-irẓmn alln n-ubukaḍ, is-ur-ttin-ikki iẓḍar a-issanf lmut i-urgaz-ad?» 38 lliġ-n-ilkm yasuɛ amḍḍal, ibbi-daġ ġ-tasa-ns. amḍḍal-an iga ifri, yili f-imi-ns yan-ifir imqqurn. 39 yini-asn yasuɛ: «ssittiyat ifir.» tsawl-d marta ulltmas n-walli immutn tini-as: «wa-sidi, ra-iÿÿu ašku kkuẓ-uwssan ayd-s-t-in-nmḍl.» 40 irar-as yasuɛ: «is-am-ur-nniġ ‹iġ-tumnt ra-tẓrt lmjd n-rbbi›?» 41 ssittin ifir ilmma, yall yasuɛ alln-ns s-ignwan yini: «wa-baba, škrġ-k ašku tsfldt-iyi. 42 ssnġ is-a-yyi-bdda-tsflidt, walaynni nniġ mayad f-ssibt n-mddn-ad biddnin ġid, baš ad-amnn izd kiyi a-yyi-d-yuznn.» 43 lliġ inna mayad, yall awal-ns s-jjhd yini: «wa-liɛazr, ffuġ-d.» 44 iffuġ-d ġwalli immutn. ityasas zġ-ifassn-ns ula iḍarn-ns s-išddadn l-lkfn, idl-uwdm-ns s-yan-ušrwiḍ. izayd yasuɛ yini-asn: «fsiyat-as trẓmm-as.» 45 mddn-an n-ayt-yudaya lli-d-munnin d-maryam, lliġ ẓran ma-iskr yasuɛ yigat gisn ma-srs-yumnn. 46 walaynni kra zġ-gisn idda s-dar ifarisin, inin-asn f-ma-iskr. 47 ġakudan ad-nkrn inmġurn n-tgmmi n-rbbi, ntni d-ifarisin, ssmunn imġarn l-lmḥkama ar-ttinin: «ma-ra-nskr? han argaz-an, ggutnt lmɛjizat lli-iskar. 48 iġ-t-nudja ġmkad, ra-srs-amnn kullu mddn, inkr srnnġ lɛskr n-rruman ihlk tigmmi n-rbbi ula tamazirt-nnġ.» 49 isawl ilmma yan gisn ism-ns qayafa, iga anmġur n-tgmmi n-rbbi ġ-usggʷas-an, yini-asn: «izd kunni ur-a-ttfhamm yat? 50 is-ur-tssinm is-awn-yuf iġ-immut yan-urgaz f-ssibt n-mddn-nnġ ula tyawhlakn ayt-tmazirt-nnġ kullutn?» 51 qayafa, urd zġ-ih̬f-ns a-zġ-d-inna awal-ad, ašku iga anmġur n-tgmmi n-rbbi ġ-usggʷas-an, isawl s-mad-as-imla rbbi, yini is-ra-immt yasuɛ f-ssibt n-ayt-tmazirt-ns. 52 imma yasuɛ, urd ġir ayt-tmazirt-an a-f-ra-immt, walaynni ra-d-issmun tarwa n-rbbi lli-akutnin ġ-kullu ddunit baš ad-kullu-gn yan. 53 ġassan ad-bdan imġarn ar-tmšawarn f-mamnk a-s-rad-nġn yasuɛ. 54 ġakudan ur-sul-a-itlulli yasuɛ ġ-gr ayt-yudaya, iffuġ zġ-ġin iddu s-yat-tmazirt ġ-tama l-lh̬la s-yat-tmdint lli-mi-ttinin afraym. iqama ġin ntta d-imḥḍarn-ns. 55 yakmur-d lɛid n-usurf n-ayt-yudaya. ġ-uwssan-an ar-di-ttaškin mddn ggutnin zġ-iduran s-tmdint n-urušalim, baš ad-ssġusn ih̬fawn-nsn ur-ta-d-iruḥ lɛid. 56 ar-siggiln s-yasuɛ ar-tbddadn ġ-tgmmi n-rbbi ar-ttinin i-ngratsn: «ma-tswangmm? is-ra-d-yašk s-lɛid nġd uhu?» 57 imma inmġurn n-tgmmi n-rbbi ntni d-ifarisin uṣṣan mddn, wanna issnn maniġ illa, ad-asn-t-yini baš a-t-amẓn.

yuḥanna 12

1 lliġ sul qaman sḍiṣ-uwssan i-lɛid n-usurf, yašk-id yasuɛ s-uduwwar n-bitɛanya, s-dar liɛazr lli-d-issnkr zġ-lmut. 2 skrn i-yasuɛ imnsi, ar-fllasn-ttsh̬h̬ar marta, ig liɛazr yan zġ-ġwilli gawrnin ar-šttan d-yasuɛ. 3 tnkr maryam tawi-d yat-tbuqqalt n-tujjut n-nardin iṣfan, iggut-watig-ns bahra. tẓġur srs iwurzan n-yasuɛ, ar-as-tsfaḍ iwurzan s-wazzar-ns. tɛmmr-tgmmi s-waḍu n-tujjut-an. 4 imil isawl-d yan zġ-imḥḍarn-ns, a-t-igan d-yahuda ish̬aryuṭ lli-ra-t-izznz, yini-asn: 5 «mah̬ a-ur-tnz tujjut-ad? mrad is-tnza ra-di-tawi kraḍ id-miyya n-nnuqrt, nfk-tn i-imẓlaḍ.» 6 urd lhmm n-imẓlaḍ a-t-in-igan aylliġ inna ġmkad. inna-t ašku amh̬h̬ar a-iga. nttan a-dar-illa ṣṣnduq-nsn, kra-n-gis-gan ar-zgis-itakʷr. 7 isawl yasuɛ yini-asn: «adjat-stt ad-as-yili mayad ar ass n-tmḍlt-inu. 8 rad-bdda-didun-ilin imẓlaḍ, imma nkki ur-rad-bdda-didun-iliġ.» 9 iggut ma-isfldn is-illa yasuɛ ġ-bitɛanya, ffuġn-d aškin-d s-dars. urd ġir yasuɛ kad-ran walaynni ran ad-ẓrn ula liɛazr lli-d-issnkr zġ-lmut. 10 mšawarn inmġurn n-tgmmi n-rbbi ad-nġn liɛazr ula ntta, 11 ašku f-ssibt-ns ayd-s-wrrin mddn ggutnin n-ayt-yudaya ar-tamnn s-yasuɛ. 12 ndid azkka sfldn mddn is-yumẓ yasuɛ aġaras yakmur-n s-urušalim. iggut ġ-urušalim ma-d-yuškan ad-zzrin lɛid ġin. 13 ffuġn-d ġakudan a-t-id-mnaggarn, asin talḍayin n-tayniwin, ar-talln awal-nsn ar-ttinin: «huṣanna, ambarki a-iga ġwad-d-yuškan s-ism n-sidi rbbi. ambarki a-iga-ugllid n-ayt-rbbi.» 14 yasuɛ yufa yan-usnus ini fllas ġmklli ityaran ġ-warra n-rbbi: 15 «ad-ur-tiksaḍm ay-ayt-urušalim. hay-agllid-nnun ifta-d f-usnus.» 16 mayad ur-t-fhimn imḥḍarn-ns ġ-uwssan-an, walaynni tiġurdin n-ma-ityalal yasuɛ s-lmjd fhmn izd fllas a-f-tyaran iwaliwn-ad, ktin-d mad-as-skrn mddn. 17 ar-fllas-akkan tugga kullu willi ẓranin mamnk a-n-iġra i-liɛazr ġ-umḍḍal issnkr-t-id zġ-lmut. 18 iggut ma-isfldn f-lmɛjizt lli-iskr, mayan a-f-d-munn s-kigan a-t-id-mnaggarn. 19 ar-ttinin ifarisin i-ngratsn: «hati ur-nẓḍar i-yat. ar-dars-ttazzal kullu ddunit.» 20 llan ġin kra n-mddn n-ayt-tmizar yaḍni ġ-gr willi-d-uškanin ad-tɛbadn ġ-urušalim ġ-uwssan l-lɛid. 21 aškin-d dar filibbus lli-igan gu-bitṣayda ġ-tmazirt n-jalil, inin-as: «a-sidi, nra a-nẓr yasuɛ.» 22 iddu filibbus yini-t i-andraws. imun dids andraws inin-t i-yasuɛ. 23 isawl yasuɛ yini-asn: «tlkm-d tasaɛt lli-ġ-ra-itmjjd yus n-bnadm. 24 lḥqq ayad, lḥqq a-rad-awn-iniġ. iġ-ur-iḍr-waqqa n-irdn ġ-wakal immt, waḥdut a-ra-iqama. walaynni iġ-immut ra-d-yawi ṣṣabt iggutn. 25 wanna dar tɛzza tudrt-ns ra-stt-ijlu, imma wanna iṣamḥn ġ-tudrt-ns ġ-ddunit-ad ra-ikšm s-tudrt lli-idumn. 26 wanna iran a-ig zġ-ih̬ddamn-inu, illa fllas ad-didi-itmunu, yili-uh̬ddam-inu ġ-innaġ lliġ nkki. d-wanna igan ah̬ddam-inu, rbbi baba a-ra-t-yuqqr. 27 «hati iġufa-uwl-inu. izd ad-iniġ ‹wa-baba, ssanf-iyi tasaɛt-ad›? uhu, ašku mayad a-f-d-uškiġ, ad-zriġ ġ-tasaɛt-ad. 28 walaynni ḍalbġ-ak a-baba, a-d-iban lmjd n-ism-nnk.» ġakudan a-d-isawl yan-wawal zġ-ignwan yini: «ssbayynġ lmjd-ns, d-ra-t-in-sul-ssbayynġ.» 29 kullu mddn lli-biddnin d-yasuɛ sfldn-as. kra gisn inna: «iggig ayd immussan.» kra inna: «kra l-lmalak ayd-srs-isawln.» 30 imma ntta inna-yasn: «urd f-ssibt-inu a-f-d-isawl-wawal-ad walaynni f-ssibt-nnun. 31 ašku ġilad a-ra-ittut lḥukm f-ddunit. ġilad a-ra-n-ityawgar-ugllid n-ddunit-ad. 32 imma nkki rad-tyalalġ f-iggi n-wakal, ldiġ-d kullu mddn s-dari.» 33 s-wawal-ad a-s-imla yasuɛ mamnk a-ra-tg lmut lli-s-ra-immt. 34 sawln-d mddn-an inin-as: «nsfld i-ma-ityaran ġ-ššrɛ f-lmasiḥ n-rbbi, ar-ittini is-rad-bdda-iqama. imma kiyi ma-f-a-ttinit ‹iqqan-d yus n-bnadm a-ityalal›? ma-iga ġwad mi ttinit ‹yus n-bnadm›?» 35 yini-asn yasuɛ: «kra idrusn a-rad-sul-didun-tqama tifawt. ftwat maḥdd didun tifawt, a-kʷn-ur-amẓnt tillas. ašku yan iftan ġ-tillas ur-issin mani ra-ik. 36 amnat s-tifawt maḥdd sul didun tlla tifawt, a-twrrim tgm ayt-tifawt.» lliġ-asn-inna yasuɛ mayad, iftu yaggug-n zġ-gisn. 37 ggutnt lmɛjizat lli-iskr yasuɛ ġ-dar mddn-an, walaynni ur-rin a-srs-amnn. 38 ġmkad a-s-yuwfa-wawal n-nnabi išaɛya inna: «wa-sidi rbbi, ma-yumnn lh̬bar-ad-d-niwi? ma-mi-tban-tẓḍḍart n-rbbi siditnnġ?» 39 mayad a-f-ur-ẓḍarn ad-amnn, ašku inna-daġ išaɛya: 40 «rbbi issbukḍ alln-nsn issiqar ih̬f-nsn, a-ur-ẓrnt-walln-nsn ula ifhm ih̬f-nsn ula wrrin-d sri a-tn-jjujjiġ.» 41 ġmkad a-s-inna išaɛya ašku iẓra lmjd n-siditnnġ isawl fllas. 42 ġmkan ad-gan mddn-ad, walaynni iggut ma-yumnn s-yasuɛ ula zġ-imġarn n-ayt-yudaya. walaynni ur-ẓḍarn a-t-inin ašku ksuḍn zġ-ifarisin a-tn-ssufġn zġ-tgmmi n-tẓallit. 43 ntni yuf darsn a-tn-talġn mddn ula yulġ-tn rbbi. 44 yall yasuɛ awal-ns yini: «wanna sri yumnn, urd nkki ka-s-yumn walaynni yumn ula s-walli-yyi-d-yuznn. 45 d-wanna-yyi-iẓran, iẓra ġwalli-yyi-d-yuznn. 46 uškiġ-d ad-gġ tifawt i-ddunit, a-ur-qaman ġ-tillas winna sri umnnin. 47 wanna isflidn i-iwaliwn-inu ur-a-srsn-iskar, urd nkki a-ra-fllas-iḥkam. ašku uškiġ-d s-ddunit ad-jjnjmġ ddunit, urd a-fllas-ḥkamġ. 48 imma wanna-yyi-iḥgrn yagʷi a-isfld s-wawal-inu, rad-as-sul-yili ma-fllas-itḥkamn. ašku awal lli-s-nniġ, nttan a-ra-fllas-iḥkam ġ-wass iggʷran n-ddunit. 49 ašku ur-a-sawalġ ġir zġ-ih̬f-inu. rbbi baba lli-yyi-d-yuznn, nttan a-yyi-yuṣṣan f-ma-rad-iniġ ula ma-s-a-sawalġ. 50 ssnġ izd luṣit-ns a-itawin s-tudrt idumn. kullu mayd-s-a-ttiniġ, ġmklli-yyi-t-id-imla baba, a-ti-ttiniġ.»

yuḥanna 13

1 iqama yan-wass i-lɛid n-usurf, yissan yasuɛ is-di-truḥ tasaɛt lli-ġ-ra-iffuġ ddunit iddu s-babas. ġmklli-bdda-iḥnna ġ-wins lli-llanin ġ-ddunit, issafu fllasn lḥnant-ns ar ttmi. 2 igawr d-imḥḍarn-ns ar-didsn-ištta imnsi. yili didsn yahuda yus n-simɛan ish̬aryuṭ lli-mi-issmussa iblis ul-ns ar-iswingim a-izznz yasuɛ. 3 imma yasuɛ issn is-iga rbbi babas kullu ma-illan ġ-ddu-ufus-ns, yissan is-d-yuška zġ-rbbi, d-rbbi a-s-ra-iwrri. 4 inkr ilmma zġ-imnsi ikkis aslham-ns ibkis s-yat lfuṭa. 5 iffi aman ġ-waṭṭaṣ ibdu ar-isirid iḍarn i-imḥḍarn-ns, ar-tn-isfaḍ s-lfuṭa lli-s-ibkis. 6 lliġ-n-ilkm simɛan bṭrus, isawl-d bṭrus yini-as: «izd a-sidi, trit a-tsirdt iḍarn-inu?» 7 yini-as yasuɛ: «ur-tssint mayd skarġ ġilad, walaynni ra-tissant tigira.» 8 irar-as-d bṭrus: «uhu a-sidi. ur-sar-tsirdt iḍarn-inu.» imma yasuɛ inna-yas: «iġ-ur-k-sirdġ ur-dark gigi yat.» 9 yini-as-d ilmma simɛan bṭrus: «iġ-iga ġmkad a-sidi, a-ur-iyi-tsirdt ġir iḍarn. sird-iyi ula ifassn d-ugayyu.» 10 isawl yasuɛ yini-as: «yan yarudn ur-t-ih̬ṣṣa a-isird abla iḍarn-ns, ašku tġus kullu ddat-ns. tġusm kunni, walaynni urd kullukn.» 11 issn yasuɛ manwa ra-t-izznz. mayan a-f-inna «urd kullukn tġusm.» 12 lliġ isird iḍarn-nsn, ils aslham-ns iskiws yini-asn: «is-tssnm mad-awn-skrġ? 13 kunni ar-iyi-ttinim ‹amslmd› ula ‹sidi›. išwa ġmkad ttinim, ašku ġmkad ad-giġ. 14 walaynni iġ-sirdġ iḍarn-nnun, nkki lli-igan siditun d-umslmd-nnun, yili fllawn ula kunni a-tsiridm iḍarn n-ingratun. 15 mliġ-awn lmɛna-yad baš a-tskarm ġmklli-awn-skrġ. 16 lḥqq ayad, lḥqq a-rad-awn-iniġ. ah̬ddam ur-yugʷr sidis. arqqas ur-yugʷr ġwalli-t-yuznn. 17 imma ġilad iġ-tssnm tiġawsiwin-ad, imbarkin a-ra-tgm iġ-a-srsnti-tskarm. 18 «urd kullukn a-f-a-sawalġ, ašku ssnġ ġwid stiġ. walaynni iqqan-d a-ijru ġmklli ityaran ġ-warra n-rbbi inna, ‹ġwalli didi išttan aġrum, nttan a-ra-yyi-iġḍr.› 19 nniġ-awn-t ur-ta-ijri, baš a-ti-di-tswangmm ġakud nna-ijra, tamnm is-giġ ġwalli bdda illan. 20 lḥqq ayad, lḥqq a-rad-awn-iniġ. wanna iqbln yan uznġ, hati iqbl-iyi. d-wanna-yyi-iqbln, iqbl ġwalli-yyi-d-yuznn.» 21 lliġ inna yasuɛ mayad tašk-t-id taġuft, yini-asn: «lḥqq ayd-awn-ttiniġ. ra-yyi-izznz yan gigun.» 22 lliġ sfldn imḥḍarn i-ġunškan ar-itmnad kra ġ-kra, duhdun ur-ssinn manwa gisn a-f-isawl. 23 yili gisn yan-umḥḍar iɛzza dar yasuɛ iskiws ġ-tama-ns. 24 inɛt-as-d simɛan bṭrus a-isqsa yasuɛ manwa-f-isawl. 25 isnnd-n-umḥḍar-lli f-idmarn n-yasuɛ isqsa-t: «manwa a-sidi?» 26 isawl-d yasuɛ yini-as: «a-t-igan d-ġwan mi rad-ssaykġ tuffaẓṭ-ad ġ-uruku fkġ-as-tt.» issayk ilmma tuffaẓṭ n-uġrum ġ-uruku ifk-tt i-yahuda yus n-simɛan ish̬aryuṭ. 27 ġir yumẓ yahuda tuffaẓṭ s-t-ikšm šiṭan ġakudan. yini-as yasuɛ: «ġayad ra-tskrt, zayd skr-t ġil ġil.» 28 imma wiyyaḍ lli-dids-gawrnin ur-ssinn ma-f-as-inna awal-ad. 29 kra gisn iġal is-as-t-inna ašku yahuda a-dar-illa ṣṣnduq n-iqaridn-nsn. ġaln is-t-yuṣṣa yasuɛ a-iddu a-d-isġ ġaylli-tn-ih̬ṣṣan i-lɛid, nġd a-n-ifk kra i-imẓlaḍ. 30 lliġ yumẓ yahuda tuffaẓṭ, iffuġ ḥayna. iga lḥal iḍ. 31 lliġ iffuġ yahuda yini-asn yasuɛ: «ġilad a-ra-itmjjd yus n-bnadm, iban-d lmjd n-rbbi gigi. 32 iġ-d-gigi-iban lmjd n-rbbi, ra-yyi-imjjd ula nkki, ġilad a-ra-yyi-imjjd. 33 wa-tarwa-nu, ġir kra idrusn a-ra-sul-didun-qamaġ. ra-sri-tsiggilm, walaynni ġmklli-s-nniġ i-imġarn n-ayt-yudaya, ġmkan a-s-rad-awn-iniġ ula kunni, ‹ur-tẓḍarm a-tddum s-illis rad-dduġ.› 34 imma ġilad rad-awn-fkġ yat luṣit l-ljdid. tḥnnwat i-ngratun. ġmklli gigun tḥnnuġ, ġmkan a-fllawn-illan ula kunni a-ttḥnnum i-ngratun. 35 ġmkad a-s-rad-issann kullu mddn izd imḥḍarn-inu a-tgam, iġ-a-ttḥnnum i-ngratun.» 36 isawl-d simɛan bṭrus isqsa-t: «manis ra-tddut a-sidi?» yini-as yasuɛ: «ur-tẓḍart ġilad a-yyi-tḍfurt s-illis rad-dduġ, walaynni ra-yyi-n-tḍfurt tigira.» 37 imma bṭrus izuyd yini-as-d: «wa-sidi, mah̬ aylliġ ur-ẓḍarġ a-k-ḍfurġ ġilad? ha-yyi ujadġ ad-fkġ ih̬f-inu ard mmtġ f-ssibt-nnk.» 38 isawl yasuɛ yini-as: «is-tujadt a-tfkt ih̬f-nnk tmmtt f-ssibt-inu? lḥqq ayad, lḥqq a-rad-ak-iniġ. ur-ra-iġr-ufullus ard tinit kraṭṭ-twal ur-iyi-tssint.»

yuḥanna 14

1 yini-asn yasuɛ: «ad-ur-tadjm taġuft a-tkšm s-uwlawn-nnun. amnat s-rbbi, tamnm ula sri. 2 ggutnt-tḥuna ġ-tgmmi n-baba. mrad is-ur-igi ġmkad ur-rad-awn-t-iniġ, ašku rad-dduġ ad-awn-in-jjujadġ adġar. 3 iġ-ddiġ jjujadġ-awn adġar rad-d-wrriġ awiġ-kʷn didi, tilim ula kunni ġ-illiġ rad-iliġ nkki. 4 hati tssnm aġaras lli-itawin s-illis rad-dduġ.» 5 isawl-d tuma yini-as: «ur-nssin manis ra-tddut, a-sidi. mamnk a-s-ra-nissan aġaras?» 6 isawl yasuɛ yini-as: «nkki a-igan aġaras ula lḥqq ula tudrt. ur-ra-n-iruḥ yan dar rbbi baba, abla iġ-t-ssruḥġ nkki. 7 mrad is-iyi-tssnm, ikun tssnm ula baba. zġ-ġilad tssnm-t tẓrm-t.» 8 yini-as-d filibbus: «wa-sidi, ml-aġ rbbi babak s-nqnɛa.» 9 isawl yasuɛ yini-as: «mnšk ayd didun kkiġ a-filibbus, ur-ta-jju-yyi-tssint? wanna-yyi-iẓran, iẓra baba. ma-f-iyi-tnnit ‹ml-aġ rbbi babak›? 10 is-ur-tumint nkki d-baba yan a-nga, illa gigi iliġ gis? ur-a-yawn-d-ttiniġ iwaliwn-ad zġ-ih̬f-inu, walaynni baba lli-gigi-illan, nttan a-gigi-iskarn ma-ira. 11 amnat-iyi iġ-awn-nniġ ‹nkki d-baba yan a-nga, illa gigi iliġ gis.› nġd amnat-iyi f-ssibt n-mad-skarġ. 12 lḥqq ayad, lḥqq a-rad-awn-iniġ. wanna sri yumnn, ra-iskar zund iskkirn lli-skarġ. ra-iskar ma-tn-yugʷrn, ašku rad-dduġ nkki s-baba. 13 aynna tḍalbm s-ism-inu, ra-t-skrġ. ġmkad a-ra-d-iban lmjd n-baba ġ-yus. 14 iġ-tḍalbm kra s-ism-inu, ra-t-skrġ. 15 «iġ-a-yyi-ttirim, ra-tskarm s-luṣiyat-inu. 16 rad-ḍalbġ zġ-baba, ifk-awn-d aɛwin yaḍni lli-rad-bdda-didun-iqama, 17 a-t-igan d-rruḥ l-lḥqq. ur-ẓḍarn ayt-ddunit-ad a-t-qbln ašku ur-jju-t-ẓrin ula ssnn-t. imma kunni tssnm-t ašku illa ġ-gratun, ra-sul-ikšm s-ugʷns-nnun. 18 ur-ra-kʷn-flġ a-tgm igigiln, hati ra-d-darun-wrriġ. 19 ġir yan imikk ur-sul-ra-yyi-ẓrn ayt-ddunit-ad, imma kunni ra-yyi-tẓrm. ašku lliġ ddrġ nkki ra-tddrm ula kunni. 20 ġassan a-ra-tissanm is-lliġ ġ-baba tilim gigi iliġ gigun. 21 wanna isflidn s-luṣiyat-inu ar-srsnt-iskar, nttan a-yyi-ittirin. d-wanna-yyi-ittirin, ra-t-yiri baba. ra-t-iriġ ula nkki, ssbayynġ-as ih̬f-inu.» 22 isqsa-t yahuda yaḍni urd ish̬aryuṭ, yini-as: «mamnk a-sidi a-rad-aġ-di-tssbayynt ih̬f-nnk, ur-ra-ti-tssbayynt i-ddunit?» 23 yini-as yasuɛ: «wanna-yyi-ittirin, ra-iskar s-wawal-inu. ra-t-yiri baba, našk-id dars nili-bdda dids. 24 imma wanna ur-iyi-ittirin, ur-ra-iskar s-wawal-inu. hati iwaliwn-ad mi tsflidm ur-gin ġir winu, gan win baba lli-yyi-d-yuznn. 25 «nniġ-awn kullu mayad ġilad ġ-sul didun lliġ. 26 imma aɛwin a-t-igan d-rruḥ lqudus lli-rad-awn-d-yazn baba s-ism-inu, nttan a-ra-kʷn-isslmad f-kraygatt kra isskti-awn-d kullu mad-awn-nniġ. 27 imma ġilad flġ-awn sslamt. sslamt-inu ayd-awn-fkiġ. ur-ra-tiẓḍar ddunit ad-awn-tti-tfk ġmklli-awn-tt-fkiġ nkki. a-ur-tiksaḍm ula tudjm taġuft a-tkšm s-uwlawn-nnun. 28 tsfldm-iyi nniġ-awn ‹rad-dduġ, wrriġ-d ilmma s-darun.› mrad is-a-yyi-ttirim ikun tfrḥm lliġ-awn-nniġ ‹rad-dduġ s-baba› ašku baba yugʷr-iyi. 29 nniġ-awn kullu mayad ur-ta-ijri, baš a-yyi-tamnm ġakud nna-ijra. 30 ur-ra-sul-didun-sawlġ bahra. ra-d-yašk ġwalli itḥkamn ġ-ddunit-ad, imma ntta ur-dars-flla yat. 31 walaynni iqqan-d ayt-ddunit ad-issann is-a-ttiriġ baba ar-bdda-skarġ s-luṣiyat-ns. nkrat ġilad, a-nffuġ zġ-ġid.»

yuḥanna 15

1 yini-asn yasuɛ: «nkki a-igan ddalit iṣḥan, ig baba bu-igr. 2 ar-zgigi-itkkis tiṣṭṭwin nna-ur-iskarn lġllt. ar-ifrrn kraygatt taṣṭṭa nna-yakkan lġllt baš a-tigat lġllt-ns s-uggʷar. 3 ha-kunni ġilad ttyawfranm s-iwaliwn lli-s-awn-nniġ. 4 zgayat gigi, zgaġ gigun. ur-ra-tiẓḍar-tṣṭṭa a-tfk lġllt iġ-ur-tzga ġ-ddalit. ula kunni ur-ra-tiẓḍarm a-tskrm lġllt iġ-ur-gigi-tzgam. 5 «nkki giġ ddalit, tgm kunni tiṣṭṭwin. wanna gigi izgan zgaġ gis, nttan a-ra-iskar lġllt iggutn. iġ-gigi-ur-tzgam ur-ra-tiẓḍarm i-yat. 6 wanna ur-gigi-izgan, ra-n-ityawgar s-brra zund taṣṭṭa, iqar. wan tiṣṭṭwin-an, ar-tnt-ssmunun luḥn-tnt-in ġ-lɛafit ad-jdrnt. 7 iġ-gigi-tzgam zgan gigun iwaliwn-inu, ra-tḍalbm aynna tram ityawfka-yawn. 8 ġmkad a-s-ra-itmjjd baba, ašku ra-tskarm lġllt iggutn, iban gigun is-tgam imḥḍarn-inu. 9 ha-yyi ar-kʷn-ttiriġ ġmklli-yyi-ittiri baba. zgayat-bdda ġ-tayri-nu. 10 iġ-a-tskarm s-luṣiyat-inu ra-tzgam ġ-tayri-nu, ġmklli skarġ s-luṣiyat n-baba zgaġ ġ-tayri-ns. 11 «kullu mayad, nniġ-awn-t baš ad-awn-yili lfrḥ-ad dari illan, tɛmmrm s-lfrḥ iggutn. 12 ġmkad a-f-ra-kʷn-uṣṣaġ. tḥnnwat i-ngratun ġmklli gigun tḥnnuġ. 13 ur-tlli lḥnant yugʷrn tin yan ifkan ih̬f-ns immt f-ssibt n-imddukkʷal-ns. 14 kunni tgam imddukkʷal-inu, iġ-a-tskarm ma-f-kʷn-uṣṣaġ. 15 ur-sul-kʷn-giġ d-ih̬ddamn-inu, ašku ah̬ddam ur-issin ma-itnawal sidis. giġ-kʷn d-imddukkʷal-inu, ašku mliġ-awn kullu ma-mi-sfldġ zġ-baba. 16 ur-iyi-tstim kunni walaynni nkki a-kʷn-istin, ẓliġ-kʷn a-ttidum ar-tskarm lġllt iggutn lli-rad-bdda-idum. ġmkad a-s-rad-awn-ifk baba aynna zġ-gis tḍalbm s-ism-inu. 17 imma ġilad ar-kʷn-tuṣṣaġ a-ttḥnnum i-ngratun. 18 «iġ-kʷn-kurhan mddn n-ddunit-ad, swangmad-d is-iyi-kurhan nkki amzwaru. 19 mrad is-tgam win ddunit, ra-kʷn-ttirin ayt-ddunit zund mddn-nsn. walaynni ẓliġ-kʷn zġ-ddunit. ur-akkʷ-tgim win ddunit. mayan a-f-a-kʷn-tkrhun ayt-ddunit. 20 swangmad-d maylli-awn-nniġ, ‹ah̬ddam ur-yugʷr sidis.› iġ-iyi-ssrfufnn, ra-kʷn-ssrfufnn ula kunni. iġ-sfldn s-wawal-inu, rad-sfldn ula s-wawal-nnun. 21 kullu mayad rad-awn-t-skrn f-ssibt n-ma-tgam winu, ašku ur-ssinn ġwalli-yyi-d-yuznn. 22 mrad is-ur-d-uškiġ sawlġ srsn, ur-ra-fllasn-ilin ddnub-nsn. imma ġilad ġ-d-uškiġ ur-ẓḍarn ad-inin ‹ur-nssin mayd nskr is-yʷh̬šn.› 23 wanna-yyi-ikurhan, hati ikurha baba. 24 mrad is-ur-skirġ ġ-gratsn maylli ur-jju-iskir kra n-yan yaḍni, ur-ra-fllasn-ilin ddnub-nsn. walaynni ġila ẓran iskkirn-inu, krhun-iyi sul nkki ula baba. 25 ijra ġmkad baš a-yafu ma-ityaran ġ-ššrɛ-nsn ar-ittini ‹kurhan-iyi, wah̬h̬a ur-illi f-mi.› 26 «walaynni rad-d-srun-yašk rruḥ l-lḥqq lli-d-iffuġn zġ-baba, a-t-igan d-waɛwin lli-rad-awn-d-aznġ zġ-baba. nttan a-ra-flla-yakka tugga. 27 ula kunni ra-flla-takkam tugga, ašku tllam didi zġ-isizwar.»

yuḥanna 16

1 «nniġ-awn kullu mayad baš a-ur-tduhdum tḍrm. 2 ra-kʷn-ssufġn zġ-tgʷmma n-tẓallit. rad-d-sul-aškin kra n-uwssan ġ-ra-iswangm wanna-kʷn-inġan is-iskr ma-irḍan rbbi. 3 rad-awn-skrn ġmkan ašku ur-ssinn baba ula ssnn-iyi nkki. 4 nniġ-awn mayad ur-ta-ijri, baš a-di-tswangmm mad-awn-nniġ ġakud nna-d-ilkm-uzmz-an. ġ-uwssan zwarnin ur-awn-nniġ tiġawsiwin-ad ašku sul didun lliġ. 5 imma ġilad ġ-rad-dduġ s-walli-yyi-d-yuznn, ur-iyi-isqsa yan gigun manis rad-dduġ. 6 taġ-kʷn-tguḍi lliġ-awn-sawlġ f-tġawsiwin-ad, 7 walaynni lḥqq a-rad-awn-iniġ, yuf-awn ad-dduġ. ašku iġ-ur-ddiġ ur-ra-d-srun-yašk-waɛwin, walaynni iġ-ddiġ rad-awn-t-id-aznġ. 8 ra-d-yašk ntta, ar-issbayyan lḥqq i-mddn f-ddnub lli-skarn, ula afulki lli-s-irḍa rbbi, ula lḥukm lli-ra-ittut f-ddunit. 9 rad-asn-issbayyan ma-igan ddnub ašku ur-sri-uminn. 10 rad-asn-issbayyan ma-igan afulki ašku rad-dduġ s-baba ur-ra-yyi-sul-tẓrm. 11 rad-asn-issbayyan ma-igan lḥukm ašku ittut-yad lḥukm n-rbbi f-walli itḥkamn ġ-ddunit-ad. 12 «iggut dari mad-awn-sul-ttiniġ walaynni ur-as-tẓḍarm ġilad. 13 imma ġakud nna-d-yuška rruḥ l-lḥqq, rad-awn-iml lḥqq kullut. ur-ra-isawal zġ-ih̬f-ns, walaynni rad-awn-isawal f-maylli mi isflid iml-awn ma-ra-yili ġ-mayd-d-iftan. 14 ra-yyi-itmjjad nkki, ašku ra-yamẓ awal-inu iml-awn-t-id. 15 kullu ma-iṭṭaf baba, iga winu. mayad a-f-awn-nniġ ‹ra-yamẓ awal-inu iml-awn-t-id.› 16 ġir yan imikk ur-sul-ra-yyi-tẓrm, imikk tiġurdin n-mayan ra-yyi-daġ-tẓrm.» 17 kra ġ-imḥḍarn-ns ar-sqsan i-ngratsn: «mayd-aġ-ittini ġila ‹ġir yan imikk ur-sul-ra-yyi-tẓrm, imikk tiġurdin n-mayan ra-yyi-daġ-tẓrm›? mah̬ aylliġ inna ‹rad-dduġ s-baba›? 18 ma-iqṣad s-wawal-ad ‹ġir imikk›? ur-nssin ma-f-a-isawal.» 19 imma yasuɛ issn is-ran a-t-sqsan, yini-asn: «izd awal-ad a-kʷn-issiḥln lliġ-awn-nniġ ‹ġir yan imikk ur-sul-ra-yyi-tẓrm, imikk tiġurdin n-mayan ra-yyi-daġ-tẓrm›? 20 lḥqq ayad, lḥqq a-rad-awn-iniġ. rad-frḥn mddn n-ddunit-ad, ṭiyyr-awn kunni ar-tallam, taġ-kʷn-tguḍi. walaynni ra-tggʷru-tguḍi-nnun s-lfrḥ. 21 ula tamġart iġ-takmur a-taru, ar-tti-ttaġ-tguḍi, ašku tlkm-d tasaɛt-ns. walaynni iġ-turu arraw-ns ar-tettu takrrayt lli-tzzri, ašku tfrḥ s-bnadm lli-d-iffuġn s-ddunit. 22 ula kunni, taġ-kʷn-tguḍi ġilad, walaynni ra-kʷn-daġ-ẓrġ, tfrḥm s-uggʷar. ur-illi ma-rad-awn-ikkis lfrḥ-nnun. 23 ġ-uwssan-an ur-sul-ra-zgigi-tḍalbm yat. lḥqq ayad, lḥqq a-rad-awn-iniġ. iġ-tḍalbm kra i-baba s-ism-inu, rad-awn-t-ifk. 24 ur-jju-tḍalbm yat s-ism-inu ar ġilad. ḍalbat yili-awn, tɛmmrm s-lfrḥ iggutn. 25 «kullu mayad nniġ-awn-t s-lmɛni, walaynni rad-d-aškin-uwssan ġ-ur-sul-rad-awn-sawlġ s-lmɛni. rad-awn-iniġ f-baba s-wawal inmn. 26 ġ-uwssan-an urd nkki a-ra-itḍalab baba f-ssibt-nnun walaynni ra-ti-ttḍalabm kunni s-ism-inu. 27 ašku ar-kʷn-ittiri baba f-ssibt n-ma-yyi-ttirim, tamnm is-d-uškiġ zġ-rbbi. 28 uškiġ-d-nnit zġ-baba, kšmġ-d s-ddunit-ad. rad-daġ-ffuġġ ddunit wrriġ s-baba.» 29 inin-as imḥḍarn-ns: «awal inmn ayd-s-a-tsawalt ġilad, urd lmɛni. 30 nẓra ġilad is-tssnt kullu ma-illan, tissant ula iswingimn n-mddn ur-ta-k-fllasn-sqsan. f-mayan a-f-numn is-di-tuškit zġ-rbbi.» 31 isawl-d yasuɛ yini-asn: «is-tumnm ġilad? 32 ra-di-tašk yat tasaɛt, hati-nnit tlkm-d, lli-ġ-ra-takutm, iruḥ kud yan tigmmi-ns tflm-iyi waḥduyyi. walaynni urd waḥduyyi a-rad-qamaġ, ašku illa-bdda didi baba. 33 kullu mayad nniġ-awn-t baš a-tili sslamt-inu ġ-uwlawn-nnun. takrrayt a-rad-awn-yili ġ-ddunit. walaynni zɛmat, ha-yyi nriġ ddunit.»

yuḥanna 17

1 lliġ ikmml yasuɛ iwaliwn-ad, yall alln-ns s-ignwan yini: «wa-baba rbbi, tlkm-d tasaɛt. mjjd yuk ġilad, a-d-gigi-iban lmjd-nnk. 2 ssnġ is-tgit kullu bnadm ġ-ddu-ufus-inu, ad-fkġ tudrt idumn i-kullu willi-yyi-tfkit. 3 ġmkad a-tga tudrt idumn, a-k-issann kiyi lli-igan rbbi l-lḥqq, issann yasuɛ lmasiḥ lli-di-tuznt. 4 ssbayynġ-d lmjd-nnk ġ-ddunit-ad, kmmlġ tawuri lli-yyi-tfkit. 5 imma ġilad a-baba, mjjd-iyi ġ-dark s-lmjd lli-yyi-illan ġ-dark lliġ ur-ta-tlli ddunit. 6 «ha-yyi ssbayynġ-d mamnk a-tgit i-willi-yyi-tfkit zġ-ddunit-ad. winnk ad-gan, d-nkki a-mi-tn-tfkit. zgan sul ġ-wawal-nnk, 7 issann izd dark a-d-ikka kullu mayd-iyi-tfkit 8 ašku nniġ-asn iwaliwn lli-yyi-tmlit. amẓn iwaliwn-an issann izd s-ṣṣaḥt zġ-gik a-zġ-d-uškiġ, amnn izd kiyi a-yyi-d-yuznn. 9 f-ssibt-nsn a-f-ak-tḍalabġ ġilad. ur-a-tḍalabġ f-ddunit walaynni f-willi-yyi-tfkit, ašku winnk ad-gan. 10 kullu mad-dari-illan, iga winnk. ula kullu mad-dark-illan, iga winu. imma ntni ar-gisn-itban lmjd-inu. 11 ha-yyi ġilad ra-n-dark-wrriġ, ur-ra-sul-qamaġ ġ-ddunit. imma ntni ddunit a-ġ-llan. wa-baba rbbi amẓlay, ḥḍu-tn-bdda s-tḥkimt n-ism-nnk lli-yyi-tfkit, ad-kullu-gn yan ġmklli nga yan nkki dik. 12 ġ-uwssan lli-ġ-sul-didsn-lliġ ġ-ddunit ar-tn-tḥḍuġ ar-tn-tgabalġ s-tḥkimt n-ism-nnk lli-yyi-tfkit. ur-gisn-ityawhlak yan, abla ġwalli-d-iqqann a-ityawhlak baš a-yafu maylli ityaran ġayd izrin. 13 «yan imikk ra-n-dark-aškġ, imma ġilad ġ-sul-lliġ ġ-ddunit ar-asn-addrġ tiġawsiwin-ad baš ad-asn-yili kullu lfrḥ-ad dari illan. 14 mliġ-asn awal-nnk, krhun-tn mddn n-ddunit-ad ašku ur-gin win ddunit, ġmklli ur-giġ nkki win ddunit. 15 ur-a-k-tḍalabġ a-tn-tssittit zġ-ddunit walaynni a-tn-tssntalt zġ-iblis. 16 ntni ur-gin win ddunit, ġmklli ur-giġ nkki win ddunit. 17 ḍalbġ-k a-tn-tẓẓlit i-ih̬f-nnk s-uẓlay l-lḥqq. awal-nnk a-igan lḥqq. 18 ġmklli-yyi-tuznt s-ddunit, ġmkan a-tn-uznġ ula ntni ġ-ddunit. 19 f-ssibt-nsn a-f-ẓẓliġ ih̬f-inu i-uġaras-nnk baš ad-ẓẓlin ula ntni ih̬fawn-nsn i-uġaras-nnk s-lḥqq. 20 «urd ġwid ka-f-a-ki-tḍalabġ walaynni ḍalbġ-k ula f-winna ra-sri-yamn f-ssibt n-wawal n-ġwid. 21 ḍalbġ-k a-baba, ad-gn kullu yan, ġmklli nga nkki dik yan. ḍalbġ ad-gn ula ntni yan didnnġ, baš ad-wrrin amnn ayt-ddunit-ad, issann izd kiyi a-yyi-d-yuznn. 22 lmjd lli-yyi-tfkit, fkiġ-asn-t, baš ad-gn kullutn yan ġmklli nga yan, 23 nkki didsn ula kiyi didi. riġ ad-munn kullu s-tamunt ikmmln, baš ad-issann ayt-ddunit-ad izd kiyi a-yyi-d-yuznn, issann is-a-tn-ttirit ġmklli-yyi-ttirit nkki. 24 «wa-baba, ġwid-iyi-tfkit, riġ ad-ilin ntni ġ-illiġ rad-iliġ nkki, ad-ẓrn lmjd lli-yyi-tfkit, ašku ɛzzaġ dark ur-ta-tlli ddunit. 25 wa-baba rbbi ifulkin, ur-k-ssinn mddn n-ddunit-ad, walaynni ssnġ-k nkki. ula ġwid, ssnn ntni izd kiyi a-yyi-d-yuznn. 26 mliġ-asn mamnk a-tgit. rad-asn-sul-malaġ mamnk a-tgit, baš a-gisn-tili tayri lli-s-a-yyi-ttirit, iliġ gisn nkki.»

yuḥanna 18

1 iẓẓulla yasuɛ ġmkan, iffuġ ilmma ntta d-imḥḍarn-ns, bbin talat n-qidrun s-illiġ illa yan-uwrti, kšmn srs. 2 yahuda lli-iskrn f-a-izznz yasuɛ issn urti-an, ašku ar-gis-itmunu yasuɛ d-imḥḍarn-ns mnnawt-twal. 3 iftu yahuda s-ġin, yawi dids iɛskrin n-rruman ula kra n-imh̬zniyn uznn-tn inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-ifarisin. asin didsn lfnarat d-isufa d-imqlad. 4 yasuɛ issn kullu ma-rad-as-ijru, iffuġ srsn yini-asn: «ma-s-a-tsiggilm?» 5 inin-as: «yasuɛ gu-naṣira.» yini-asn: «nkki a-t-igan.» yahuda lli-iskrn f-a-t-izznz ibidd didsn. 6 imma ntni lliġ-as-sfldn inna «nkki a-t-igan,» wrrin tiġurdin ḍrn s-wakal. 7 isqsa-tn-daġ yasuɛ: «manwa-s-a-tsiggilm?» inin-as: «yasuɛ gu-naṣira.» 8 yini-asn yasuɛ: «nkki a-t-igan ġmklli-s-awn-nniġ. iġd nkki a-s-a-tsiggilm, adjat ġwid yaḍni ad-ddun.» 9 ġmkad a-s-yuwfa-wawal lli-s-yadlli-inna «ur-ityawhlak yan zġ-willi-yyi-tfkit.» 10 imma simɛan bṭrus, tlla dars yat lkummit, ildi-tt-id yut srs ah̬ddam n-unmġur n-tgmmi n-rbbi, ibbi-as amẓẓuġ afasi. iga ism n-uh̬ddam-an malh̬us. 11 imma yasuɛ inna-yas i-bṭrus: «rar lkummit-an s-uġlaf-ns. is-tġalt is-ur-rad-suġ lkas-ad n-urfufn lli-yyi-ifka rbbi baba?» 12 amẓn yasuɛ ġakudan, sutln-as iɛskrin d-umġar-nsn d-imh̬zniyn n-ayt-yudaya, krsn-t s-izikr. 13 awin-t s-dar ḥannan, iga aḍggʷal n-qayafa lli-igan anmġur n-tgmmi n-rbbi ġ-usggʷas-an. 14 qayafa, nttan a-innan yadlli i-imġarn n-ayt-yudaya «yuf iġ-immut yan-urgaz f-ssibt n-mddn-nnġ kullutn.» 15 imma simɛan bṭrus ntta d-yan-umḥḍar yaḍni ḍfarn yasuɛ. amḥḍar-an, issn-t-unmġur n-tgmmi n-rbbi. ikšm ula ntta s-wammas n-tgmmi n-unmġur s-illiġ illa yasuɛ. 16 iqama bṭrus ġ-brra ġ-dar imi. iffuġ-ilmma-umḥḍar-an s-dar-th̬ddamt lli-itgabaln imi, isawl srs išškšm bṭrus. 17 imma tah̬ddamt-lli tnna-yas i-bṭrus: «is-ur-tgit ula kiyi zġ-imḥḍarn n-urgaz-an?» irar-as: «uhu, ur-zgisn-giġ nkki.» 18 skrn ih̬ddamn d-imh̬zniyn yat lɛafit n-trgin ašku illa-usmmiḍ, biddn ġ-tama-ns ar-rqqan. iddu darsn bṭrus ibidd ar-didsn-irqqa. 19 inkr-unmġur n-tgmmi n-rbbi isqsa yasuɛ f-imḥḍarn-ns ula almmud-ns. 20 isawl yasuɛ yini-as: «ha-yyi ssbayynġ almmud-inu ġ-lgddam n-mddn. ar-sslmadġ ġ-tgʷmma n-tẓallit ula tigmmi n-rbbi ġ-illiġ a-kullu-tmunun ayt-yudaya. ur-jju-ssntilġ awal-inu. 21 mah̬ a-yyi-tsqsat nkki? sqsa ġwilli-yyi-sflidnin, ašku ssnn ma-ttiniġ.» 22 lliġ inna yasuɛ mayad yut-t yan zġ-imh̬zniyn s-ubariq yini-as: «matta ġmkad tsawalt s-unmġur n-tgmmi n-rbbi?» 23 yini-as yasuɛ: «iġ-illa kra yʷh̬šnn ġ-mad-nniġ, ml-iyi-t. walaynni iġ-nniġ ṣṣaḥt mah̬ aylliġ-iyi-tutt?» 24 yazn-t ilmma ḥannan ġmklli ityawkrraf s-dar qayafa anmġur n-tgmmi n-rbbi. 25 imma simɛan bṭrus sul ibidd ar-irqqa, sqsan-t kra n-mddn: «is-ur-tgit ula kiyi zġ-imḥḍarn-ns?» irar-asn: «uhu, ur-zgisn-giġ nkki.» 26 isawl-d yan-uh̬ddam n-unmġur n-tgmmi n-rbbi, iga zġ-ayt-dar walli mi ibbi bṭrus amẓẓuġ, yini-as: «mah̬, ur-k-dids-ẓriġ ġ-uwrti-an?» 27 irar-daġ bṭrus: «uhu, urd nkki.» iġr-ufullus ġakudan. 28 nkrn ilmma awin yasuɛ zġ-dar qayafa s-lqṣr l-lḥakm n-rruman, yili mayan zikk ṣbaḥ. ur-kšimn s-lqṣr, ašku iḥrm f-wanna iran a-išš imnsi l-lɛid n-usurf. ur-rin imġarn-an n-ayt-yudaya ad-ssḥrmn ih̬fawn-nsn. 29 lḥakm bilaṭus issn mayad, iffuġ-d s-darsn yini-asn: «ma-f-tṣrḍm i-urgaz-ad?» 30 rarn-as: «mrad is-ur-iskir lh̬ʷšant ur-rad-ak-t-id-nawi.» 31 yini-asn bilaṭus: «awiyat-t kunni tḥkamm fllas s-ġaylli illan ġ-ššrɛ-nnun.» inin-as: «ur-darnnġ lḥqq a-nḥkam f-kra n-yan s-lmut.» 32 ġmkad ijra baš a-yafu-wawal lli-s-inna yasuɛ f-mamnk a-ra-tg lmut lli-s-ra-immt. 33 ikšm-daġ bilaṭus lḥakm s-lqṣr, yuṣṣa iɛskrin ad-šškšmn yasuɛ s-dars. isqsa-t: «is-tgit agllid n-ayt-yudaya?» 34 irar-as yasuɛ: «izd asqsi-ad iga winnk, nġd ġir mddn yaḍni ad-ak-t-innan?» 35 yini-as bilaṭus: «mah̬ giġ zġ-ayt-yudaya? han mddn-nnk d-inmġurn-nnk a-k-id-yiwin s-dari. ma-tskrt?» 36 irar-as yasuɛ: «tagldit-inu ur-tgi tin ddunit-ad. mrad is-tga-tgldit-inu tin ddunit-ad, rad-mmaġn ih̬ddamn-inu a-yyi-ssntaln zġ-ifassn n-ayt-yudaya. imma nkki, tagldit-inu ur-tgi zġ-ġid.» 37 yini-as bilaṭus: «izd-nnit agllid a-tgit?» irar-as yasuɛ: «kiyi ayd innan is-giġ agllid. mayad a-f-d-lulġ i-ddunit, aškġ-d ad-akkaġ tugga f-lḥqq. kullu wanna iran lḥqq ra-isflid i-wawal-inu.» 38 yini-as ilmma bilaṭus: «ma-iga lḥqq?» ġakudan inkr bilaṭus iffuġ-d s-dar mddn-an n-ayt-yudaya yini-asn: «ur-gis-ufiġ kra l-lɛib. 39 walaynni kraygatt lɛid n-usurf ar-awn-gis-rẓẓmġ i-yan-uḥbbas s-mklli tga lɛada-nnun. is-tram ġilad ad-awn-in-rẓmġ i-ugllid n-ayt-yudaya?» 40 ġuwwtn ntni ar-ttinin: «ur-nri ġwad. rẓm-aġ-d i-barabbas.» imma barabbas iga aqṭṭaɛ.

yuḥanna 19

1 ġakudan yuṣṣa bilaṭus iɛskrin ad-awin yasuɛ ssġuršn-t. 2 skrn ntni yan-ttaj zġ-uzggʷar gn-as-t f-ih̬f, sslsn-as yan-uslham iẓggʷaġn, 3 ar-n-tbddadn ġ-lgddam-ns ar-as-ttinin: «sslam fllak ay-agllid n-ayt-yudaya.» ar-t-kkatn s-ibariqn. 4 iffuġ-d-daġ bilaṭus isawl s-mddn yini-asn: «hati rad-awn-t-id-ssufġġ, tissanm is-ur-gis-ufiġ kra l-lɛib.» 5 iffuġ-d yasuɛ ilmma, ils ttaj n-uzggʷar d-uslham iẓggʷaġn. yini-asn bilaṭus: «hay-argaz.» 6 lliġ-t-ẓran inmġurn d-imh̬zniyn n-tgmmi n-rbbi ar-ssġuyyun ar-ttinin: «agʷl-t f-uggjdi. agʷl-t f-uggjdi a-immt.» yini-asn bilaṭus: «awiyat-t kunni tagʷlm-t f-uggjdi. ha-yyi ur-gis-ufiġ kra l-lɛib.» 7 imma mddn-an n-ayt-yudaya nnan-as: «nkkʷni s-ššrɛ-nnġ a-s-a-nskar. s-ma-illan ġ-ššrɛ iqqan-t-id a-immt ašku iga ih̬f-ns d-yus n-rbbi.» 8 bilaṭus lliġ isfld i-mayd nnan tzayd gis tawda, 9 ikšm-daġ s-lqṣr isqsa yasuɛ: «gu-mani a-tgit?» imma yasuɛ ur-as-irur s-yat. 10 yini-as bilaṭus: «mah̬ aylliġ ur-ra-di-tsawlt? is-ur-tssint is-ẓḍarġ ad-ak-rẓmġ iẓḍarġ a-k-nġġ f-uggjdi?» 11 isawl yasuɛ yini-as: «rbbi ad-ak-flla-ifkan taẓḍḍart. mrad is-ak-tt-ur-ifki, ur-ra-tiẓḍart ad-iyi-tskrt yat. walaynni uggʷar-nnk a-ijla ġwalli-yyi-d-idḥin ġ-gr ifassn-nnk.» 12 ġakudan ar-iswingim bilaṭus mamnk a-ra-irẓm i-yasuɛ, walaynni sul a-ssġuyyun mddn-an n-ayt-yudaya ar-ttinin: «iġ-trẓmt i-urgaz-ad ur-tgit amddakkʷl n-qayṣr, ašku wanna igan ih̬f-ns d-ugllid, iga anuwwaš n-qayṣr.» 13 lliġ isfld bilaṭus i-mayd ttinin yawi-d yasuɛ s-brra. iskiws ġ-lkursi l-lḥukm ġ-usays lli-mi-ttinin ‹asays n-ifariwn›, ar-as-daġ-ttinin ‹gabbata› s-wawal n-ayt-yudaya. 14 yili mayan ġ-wass lli-ġ-a-tujadn mddn i-lɛid n-usurf, tlkm-d ṭuẓẓunt n-wass. isawl-daġ bilaṭus s-mddn-an n-ayt-yudaya yini-asn: «hay-agllid-nnun.» 15 rarn-as ar-ssġuyyun: «ssitti-t, ssitti-t. agʷl-t f-uggjdi.» yini-asn bilaṭus: «is-tram ad-agʷlġ agllid-nnun f-uggjdi?» rarn-as inmġurn n-tgmmi n-rbbi: «ur-darnnġ kra n-ugllid abla qayṣr.» 16 ġakudan bilaṭus idḥi-asn-d yasuɛ ġ-gr ifassn-nsn a-t-agʷln f-uggjdi a-immt. awin yasuɛ, 17 iffuġ yasi aggjdi-ns s-udġar lli-mi-ttinin ‹tah̬ʷšašt n-ih̬f›, ar-as-daġ-ttinin ‹gulguta› s-wawal n-ayt-yudaya. 18 qqnn yasuɛ ġin f-uggjdi alln-t. agʷln dids sin yaḍni f-iggjda f-ufasiy-ns ula f-uẓlmaḍ-ns, yili yasuɛ ġ-wammas. 19 yura bilaṭus yat talluḥt gn-tt-in f-iggi n-uggjdi. ityara gis «yasuɛ gu-naṣira, agllid n-ayt-yudaya» 20 s-iwaliwn n-ayt-yudaya d-win ayt-ruma d-win ayt-yunan. ġrn-t mddn ggutnin n-yudaya, ašku tamdint ur-taggug zġ-udġar lli-ġ-ugʷln yasuɛ. 21 inin inmġurn n-tgmmi n-rbbi i-bilaṭus: «ad-ur-tarat ‹agllid n-ayt-yudaya›. ara ‹ġwad iga ih̬f-ns d-ugllid n-ayt-yudaya.›» 22 irar-asn bilaṭus: «mad-uriġ, uriġ-t.» 23 imma iɛskrin, lliġ ugʷln yasuɛ f-uggjdi, asin timlsa-ns bḍun-tnt f-kkuẓṭ, kraygatt aɛskri d-ma-yiwi. asin ula aqššab n-yasuɛ, imma aqššab-an ur-ittgʷni, ityawẓḍa zġ-uflla ar izdar. 24 inin i-ngratsn: «a-t-ur-nbbi. a-d-fllas-ngr asġar, nẓr manwa ra-t-yawi.» ġmkad a-s-yuwfa ma-ityaran ġ-warra n-rbbi inna «bḍan timlsa-nu i-ngratsn, grn-d asġar f-uqššab-inu.» ġmkan ad-skrn iɛskrin. 25 tbidd innas n-yasuɛ ġ-tama n-uggjdi, nttat d-h̬altis n-yasuɛ d-maryam tamġart n-kluba d-maryam ullt-magdala. 26 yasuɛ iẓra innas d-umḥḍar lli-dars-iɛzzan ibidd ġ-tama-ns. yini-d i-innas: «wa-tamġart, han yum ġ-tama-nnm.» 27 yini-d i-umḥḍar: «han innak ġ-tama-nnk.» tasaɛt-an a-stt-yiwi-umḥḍar ad-dars-tzdġ. 28 ġakudan issn yasuɛ is-ikmml kullu ma-fllas-illan, issafu ilmma ma-ityaran ġ-warra n-rbbi isawl-d yini: «hati rufiġ.» 29 tlla ġin yat-tbuqqalt n-waman l-lh̬ll, ffin-tt mddn f-yan-ušrwiḍ, gn-t f-yat-tṣṭṭa n-uzukkʷni, mdin-as-t-in s-imi-ns. 30 lliġ iswa yasuɛ lh̬ll yini: «yuwfa.» issknu ih̬f-ns idḥi rruḥ-ns. 31 ġassan a-iqaman i-wass n-usunfu, ar-gis-tujadn mddn i-lɛid. ur-rin imġarn n-ayt-yudaya a-n-tqama ddat n-willi mmutnin f-uggjdi ġ-wass l-lɛid. ḍalbn zġ-bilaṭus a-tn-yadj ad-asn-rẓn iḍarn kkisn-tn-d ilmma. 32 ddun iɛskrin rẓn iḍarn i-yan zġ-willi tyaggalnin d-yasuɛ, rẓn ilmma iḍarn i-wayyaḍ. 33 imma yasuɛ, lliġ-t-lkmn afn-t-in immut, ur-rẓin iḍarn-ns. 34 ġakudan iruḥ-n yan zġ-iɛskrin issyaggas-t ġ-tsga-ns s-uḥriš, s-d-ffin idammn d-waman. 35 ġwalli iẓran kullu mayad ifka tugga-ns fllas baš a-tamnm ula kunni. inna lḥqq, yissan izd lḥqq ayd inna. 36 ijra ġmkad baš a-yafu ma-ityaran ġ-warra n-rbbi inna: «ur-ra-irẓ kra n-ih̬s ġ-ih̬san-ns.» 37 ityara-daġ ġ-warra yaḍni: «rad-tmnadn ġ-ġwalli ssyaggasn.» 38 tiġurdin n-mayan yašk-id yusf gu-rama. ikka-ttin ula ntta iga zġ-imḥḍarn n-yasuɛ, walaynni s-tntla ašku iksuḍ zġ-imġarn n-ayt-yudaya. iḍalb zġ-bilaṭus a-t-yadj a-yawi ddat n-yasuɛ. yadj-t bilaṭus, yašk-id ilmma issitti ddat-ns. 39 imun-d dids niqudimus lli-sttin ikkan idda ġ-iyḍ s-dar yasuɛ. yawi-d niqudimus ma-itggan kraḍ id-mraw kilu n-isafarn n-tmḍlt, yili gisn lmurr d-ṣṣabra. 40 asin ddat n-yasuɛ gn-as isafarn, kfnn-tt s-išddadn l-lkttan ġmklli skarn ayt-yudaya. 41 illa yan-uwrti ġ-udġar lli-ġ-immut yasuɛ, yili gis yan-umḍḍal l-ljdid ur-jju-n-gis-ityawmḍal yan. 42 srsn-in ddat n-yasuɛ ġ-umḍḍal-lli ašku yakmur-d, d-uzkka ra-darsn-ig lɛid.

yuḥanna 20

1 zikk ṣbaḥ n-wass l-lḥdd, sul llant tillas, tddu maryam ullt-magdala s-umḍḍal. lliġ-n-tlkm amḍḍal tẓr-n ifir lli-s-iqqn ityattay zġ-imi-ns. 2 twrri-d ar-di-ttazzal s-dar simɛan bṭrus d-umḥḍar yaḍni lli-iɛzzan dar yasuɛ tini-asn: «ssittin siditnnġ zġ-umḍḍal. ur-nssin maniġ-t-in-srsn.» 3 inkr bṭrus ntta d-umḥḍar yaḍni, ftun ar-tazzaln s-umḍḍal. 4 amḥḍar yaḍni izwar bṭrus s-dar-umḍḍal, 5 iknu iẓr-n išddadn l-lkttan sul gis ttrsn, walaynni ur-srs-ikšim. 6 ilkm-d simɛan bṭrus tiġurdin-ns ikšm s-umḍḍal, iẓr išddadn ttrsn gis. 7 iẓr ašrwiḍ lli-s-sslullin i-ugayyu n-yasuɛ, imuttl waḥdut ur-n-ittrs f-iggi n-išddadn. 8 izayd-ilmma-umḥḍar lli-d-izwarn s-dar-umḍḍal, ikšm srs ula ntta, iẓr ma-illan yamn. 9 ur-ta-fhimn lmɛna n-warratn n-rbbi lli-ġ-ityara iqqan-d a-d-inkr lmasiḥ zġ-lmut. 10 wrrin-d ilmma imḥḍarn-an s-tgmmi. 11 imma maryam tbidd ġ-brra n-umḍḍal ar-talla. sul a-talla tknu taggʷ-n s-umḍḍal, 12 tẓr-n sin lmalayka lsan timlsa mllulnin. gawrn ġ-illiġ-n-srsn ddat n-yasuɛ, yan ġ-dar ih̬f-ns d-yan ġ-dar iḍarn-ns. 13 sawln-d lmalayka-yan inin-as: «wa-tamġart, mah̬ aylliġ a-tallat?» tini-asn: «ssittin sidi, ur-ssinġ maniġ-t-in-srsn.» 14 lliġ tnna mayad, tgrawl tiġurdin-ns s-tẓra yasuɛ ibidd. nttat ur-tssin izd yasuɛ a-iga. 15 isawl-d yini-as: «wa-tamġart, mah̬ aylliġ a-tallat? ma-s-a-tsiggilt?» imma nttat tġal is-iga angabal n-uwrti, tini-as: «a-sidi, iġd kiyi a-t-yusin, ini-yyi maniġ-t-in-tsrst, ad-dduġ a-t-awiġ.» 16 imma yasuɛ inna-yas-d: «maryam.» tgrawl gis tini s-wawal n-ayt-yudaya: «rabbuni.» tga lmɛna-ns ‹amslmd›. 17 yini-as-d yasuɛ: «ad-ur-gigi-tamẓt, ašku ur-ta-tyalalġ s-baba. walaynni ddu s-dar aytma tinit-asn ra-tyalalġ s-walli igan baba ig babatun, iga rbbi-nu ig rbbi-nnun.» 18 tnkr maryam ullt-magdala tftu s-dar imḥḍarn tini-asn: «ha-yyi ẓriġ siditnnġ.» tsawl-asn f-mad-as-inna yasuɛ. 19 tadggʷat n-wass-an l-lḥdd, munn imḥḍarn ġ-tgmmi, qqnn-d imawn ašku ksuḍn zġ-imġarn n-ayt-yudaya. ġakudan iban-asn-d yasuɛ ibidd ġ-gratsn yini-asn: «ad-awn-tili sslamt.» 20 isawl-asn ġmkad iml-asn ifassn-ns d-tsga-ns. frḥn imḥḍarn bahra lliġ ẓran siditsn. 21 yini-asn-daġ: «ad-awn-tili sslamt. ġmklli-yyi-d-yuzn baba, ġmkad a-s-ra-kʷn-aznġ ġilad.» 22 iṣuḍ gisn yini-asn: «amẓat rruḥ lqudus. 23 wanna mi tṣamḥm f-ddnub-ns, hati tyattayn fllas. d-wanna mi ur-tṣamḥm, sul fllas qaman ddnub-ns.» 24 imma yan zġ-sin d-mraw n-umḥḍar ism-ns tuma, ar-as-daġ-ttinin ‹akniw›, ur-didsn-illi ġakud lliġ-d-darsn-yuška yasuɛ. 25 nnan-as: «ha-yaġ nẓra siditnnġ.» imma ntta irur-asn-d: «ur-rad-amnġ nkki ard ẓrġ tiggas ġ-ifassn-ns, ggrġ-n i-latrt n-imsmarn, gġ afus-inu ġ-tsga-ns.» 26 zrin tam-uwssan, munn-daġ imḥḍarn ġ-tgmmi qqnn-in imawn, yili didsn ula tuma, s-asn-d-iban yasuɛ ibidd ġ-gratsn yini-asn: «ad-awn-tili sslamt.» 27 yini ilmma i-tuma: «ẓr ifassn-inu, tggrt-asn. mdi-d afus-nnk, tgt-t-in f-tsga-nu. ad-ur-ttškkat, ġir amn.» 28 isawl tuma yini: «wa-sidi, wa-rbbi-nu.» 29 imma yasuɛ inna-yas: «is-tumnt ġilad ġ-iyi-tẓrit? imbarkin ad-gan winna sri umnnin bla-yyi-ẓran.» 30 kigan d-tmitar yaḍni a-iskar yasuɛ ġ-dar imḥḍarn-ns, ur-tyarant ġ-warra-yad. 31 walaynni tyarant h̬tid baš a-tamnm is-iga yasuɛ yus n-rbbi ig lmasiḥ-ns, tili-awn tudrt s-ism-ns iġ-srs-tumnm.

yuḥanna 21

1 tiġurdin n-mayan iban-d-daġ yasuɛ i-imḥḍarn-ns ġ-tama n-umda n-ṭabariyya. ġmkad a-s-d-iban. 2 illa ġin simɛan bṭrus d-tuma lli-mi-ttinin ‹akniw› d-natanayl gu-qana ġ-tmazirt n-jalil, ntni d-tarwa n-zabdi d-sin imḥḍarn yaḍni. 3 inna-yasn simɛan bṭrus: «rad-dduġ ad-gmrġ islman.» inin-as: «ra-dik-nmun.» ffuġn ilmma ġ-yat tanawt, zzrin iḍ kullut, ur-umẓn yat. 4 lliġ-di-tġli tafukt ibidd yasuɛ ġ-tama n-waman, walaynni ur-ssinn izd yasuɛ a-iga. 5 isawl-d srsn yini: «wa-ifrh̬an, is-tumẓm kra n-islman?» inin-as: «ur-numẓ yat.» 6 yini-asn-d: «luḥat-n ššbkt ġ-tsga tafasit n-tanawt, s-n-tufam kra.» luḥn-in ššbkt, s-tɛmmr ġakudan s-islman ggutnin aylliġ ur-ẓḍarn a-stt-ssġlin s-tanawt. 7 isawl-d-umḥḍar lli-iɛzzan dar yasuɛ yini i-bṭrus: «hati siditnnġ ayan.» lliġ isfld simɛan bṭrus izd siditsn ayan, ibkis ašku ilsa ġir ma-ifssusn, yakʷi-n ġ-waman. 8 ur-bahra-taggug tanawt zġ-wakal, ra-yili ġ-gratsn ma-itggan miyya n-mitru. ar-lddin imḥḍarn yaḍni ššbkt lli-iɛmmrn s-islman aylliġ truḥ tanawt akal. 9 lliġ ffuġn s-wakal afn-in yat lɛafit n-trgin, ttrsn fllas kra n-islman, yili-uġrum. 10 isawl-d yasuɛ yini-asn: «awyad-d kra zġ-islman-an tumẓm.» 11 iwrri simɛan bṭrus ikšm s-tanawt, ildi ššbkt s-wakal tɛmmr s-islman mqqurnin. illa gis miyya d-smmus id-mraw d-kraḍ (153) n-uslm. wah̬h̬a tɛmmr s-ġunškan, ur-tbbi ššbkt. 12 yini-asn-d yasuɛ: «aškad-d a-tššm.» ur-izɛm yan ġ-imḥḍarn a-t-isqsa ma-iga, ašku ssnn izd siditsn a-iga. 13 inkr yasuɛ yasi aġrum ifk-asn-t, ifk-asn ula islman. 14 h̬tad a-igan tis kraṭṭ-twal n-is-d-iban yasuɛ i-imḥḍarn-ns tiġurdin n-ma-d-inkr zġ-lmut. 15 lliġ ššan, isawl-d yasuɛ s-simɛan bṭrus yini-as: «wa-simɛan yus n-yuna, is-a-yyi-ttirit uggʷar n-ma-yyi-ttirin ġwid?» irar-as bṭrus: «iyah a-sidi, tssnt is-dari-tɛzzat.» yini-as-d yasuɛ: «ks ilqqaġn-inu.» 16 isqsa-t yasuɛ tis snat-twal: «wa-simɛan yus n-yuna, is-a-yyi-ttirit?» irar-as bṭrus: «iyah a-sidi, tssnt is-dari-tɛzzat.» yini-as-d yasuɛ: «gabl ulli-nu.» 17 isqsa-t yasuɛ tis kraṭṭ-twal: «wa-simɛan yus n-yuna, is-dark-ɛzzaġ?» ṭiyyr ilmma i-bṭrus ašku inna-yas tis kraṭṭ-twal «is-dark-ɛzzaġ?» isawl yini-as: «a-sidi, tssnt kullu ma-illan. tssnt is-dari-tɛzzat.» yini-as-d yasuɛ: «ks ulli-nu. 18 lḥqq ayad, lḥqq a-rad-ak-iniġ. ġ-tmẓẓit-nnk ar-ttaggst i-ih̬f-nnk tftut s-inna trit, walaynni ġ-tuwssrt-nnk ra-n-tmdit ifassn ibkis-ak yan yaḍni yasi-k s-illi ur-trit.» 19 ġmkad a-s-imla yasuɛ mamnk a-ra-tg lmut n-bṭrus lli-s-ra-itmjjd rbbi. izayd yasuɛ yini-as: «ašk-id kiyi, mun didi.» 20 igrawl bṭrus tiġurdin-ns iẓr amḥḍar lli-iɛzzan dar yasuɛ, ig ġwalli-n-isnndn f-idmarn n-yasuɛ ġ-wass n-imnsi isqsa-t f-manwa ra-t-izznz. 21 lliġ iẓra bṭrus amḥḍar-an yuška-d a-d-didsn-imun, isqsa yasuɛ fllas yini: «imma ġwan a-sidi, ma-rad-as-ijru?» 22 yini-as yasuɛ: «iġ-riġ a-sul-iddr ard-d-wrriġ ma-gis-trit kiyi? ašk-id mun didi.» 23 zġ-ġakudan a-iffuġ lh̬bar ġ-dar aytmatn, ar-ttinin is-ur-ra-immt-umḥḍar-lli. walaynni yasuɛ ur-inni «ur-ra-immt.» inna «iġ-riġ a-sul-iddr ard-d-wrriġ ma-gis-trit kiyi?» 24 amḥḍar-an a-ifkan tugga-ns f-tġawsiwin-ad, yara-tnt ġ-warra-yad. nssn is-ʷġẓannt tugga-ns. 25 kigan d-tġawsiwin yaḍni iskr-tnt yasuɛ. irwas-iyi iġ-tnt-kullu-nura yat s-yat, ur-ra-tamu ddunit kullu arratn-an.

irqqasn 1

1 wa-tawfilus, uriġ-ak-n ġ-warra-nu amzwaru f-kullu ma-iskr yasuɛ ula ma-isslmad zġ-isizwar 2 ar ass lli-ġ-ityalal s-ignna. walaynni lliġ ur-ta-ityalal isawl s-willi isti ad-gn irqqasn-ns, yuṣṣa-tn s-tḥkimt n-rruḥ lqudus f-ma-rad-skarn. 3 yuška-d darsn tiġurdin l-lmut-ns, ar-asn-imala s-tmitar ggutnin is-d-inkr iddr. ar-asn-issbayyan ih̬f-ns kkuẓ id-mraw n-wass, ar-asn-isawal f-tgldit n-rbbi. 4 lliġ didsn igawr yasuɛ ġ-uwssan-an yini-asn: «ad-ur-tffuġm tamdint n-urušalim, walaynni qlat s-lbaraka lli-f-inna baba rbbi rad-awn-tt-ifk, sawlġ-awn fllas. 5 ikka-ttin yuḥanna ar-issddam mddn ġ-waman, imma kunni tigira n-kra n-uwssan drusnin, ra-tddmm s-rruḥ lqudus.» 6 ġakudan lliġ dids munn sqsan-t: «wa-siditnnġ, is-ra-di-trart tagldit i-ayt-rbbi ġ-uwssan-ad?» 7 yini-asn: «baba rbbi a-dar awal a-iskar ussan d-izmaz. ur-ra-tissanm kunni managu a-rad-ilin, 8 walaynni ra-tɛmmrm s-tḥkimt itjhhdn ġakud nna-d-fllawn-igguz rruḥ lqudus. ra-flla-takkam tugga ġ-urušalim ula kullu tamazirt n-yudaya ula samira ar timizar aggugnin n-ddunit.» 9 ġir inna-yasn mayad s-a-ti-tmnadn ityalal ġ-lgddam-nsn aylliġ-ti-tssntl yat-tmdlut. 10 sul a-n-ssmuqquln ġ-ignwan s-illis ifta, s-d-fllasn-biddn sin irgazn s-tmlsa mllulnin 11 inin-asn: «wa-irgazn ayt-jalil, mah̬ aylliġ tbiddm ġid ar-n-tssmuqqulm ġ-ignwan? hati yasuɛ lli-fllawn-ityalaln s-ignna, ra-d-iwrri ġmkad ti-tẓram ifta s-ignna.» 12 gguzn ilmma irqqasn zġ-uwrir lli-mi-ttinin awrir n-zzitun, wrrin s-urušalim. ur-taggug ġir s-yan kilimitr. 13 lliġ lkmn tamdint ġlin s-uḥanu n-uflla lli-ġ-a-tgawarn. illa bṭrus d-yuḥanna d-yaɛqub d-andraws d-filibbus d-tuma d-bartulamaws d-matta d-yaɛqub yus n-ḥalfa d-simɛan awaṭani d-yahuda yus n-yaɛqub. 14 ar-kullu-tmunun s-yan-uwl ad-tẓallan ar-tḍalabn rbbi, ntni d-tmġarin-nsn d-aytmas n-yasuɛ d-innas maryam. 15 yan-wass ġ-uwssan-an inkr bṭrus ġ-wammas n-aytmatn. illa ġin ma-itggan miyya d-sin id-mraw (120) n-yan. 16 yini-asn: «way-aytma, iqqan-d a-yafu maylli inna rruḥ lqudus ġ-warratn n-rbbi f-imi n-ugllid dawd, isawl f-yahuda lli-izwarn i-willi umẓnin yasuɛ. 17 ašku yahuda ikka-ttin iga zġ-ginnġ, yasi taġamt-ns ġ-twuri-nnġ.» 18 isġa yahuda yan-igr s-tġrad lli-yumẓ f-lbaḍl, iḍr-n ġ-igr-ns immt, ifrsi-waḥlig-ns ffin-d-wadan-ns ġ-wakal. 19 sfldn fllas kullu ayt-urušalim, ar-ttinin i-igr-an s-wawal-nsn ‹ḥakal-dama›. tga lmɛna-ns ‹igr n-idammn›. 20 izayd bṭrus yini-asn: «ityara ġ-warra n-imurign ‹a-th̬lu-tgmmi-ns. a-ur-gis-izdġ yan.› ityara-daġ ‹a-yamẓ yan yaḍni taġamt-ns ġ-twuri.› 21 f-mayan a-f-d-iqqan a-nsti yan yaḍni a-didnnġ-yakka tugga f-tnkra n-siditnnġ yasuɛ zġ-lmut. iqqan-d a-ig yan zġ-willi didnnġ llanin kullu ussan lli-ġ-a-ntmunu d-siditnnġ yasuɛ, zġ-ġakud lliġ iddm ġ-waman f-ufus n-yuḥanna ar ass lli-ġ-fllannġ-ityalal.» 23 awin-d sin irgazn. yan iga yusf lli-mi-ttinin barsaba (tga lknit-ns yusṭus), d-wayyaḍ iga mattyas. 24 ẓẓalln ilmma inin: «wa-siditnnġ, tssnt ulawn n-kullu mddn. ml-aġ ġilad manwa ġ-sin-ad a-igan ġwalli tstit 25 a-yamẓ taġamt ġ-twuri-ad ula tarqqast-ad lli-zġ-iḍr yahuda a-iddu s-illi-as-igan.» 26 grn-d fllasn asġar, yašk-id-usġar ġ-mattyas. awin-t ilmma a-ig arqqas ġ-gr yan d-mraw.

irqqasn 2

1 zrin-uwssan aylliġ-d-iruḥ lɛid n-win smmus id-mraw. munn kullutn ġ-yat-tgmmi. 2 sfldn ilmma i-yat tijjijt tuška-d zġ-ignwan tɛmmr tigmmi lli-ġ-gawrn zund aḍu itjhhdn. 3 ẓrn kra irwas timzliwin l-lɛafit, bḍunt tettrs yat f-kraygatt yan gisn. 4 ɛmmrn kullu s-rruḥ lqudus, bdun ar-sawaln s-iwaliwn iġribn ġmklli-asn-tn-ifka rruḥ lqudus. 5 ġ-uwssan-an llan ayt-yudaya ġ-urušalim, uškan-d zġ-kullu timizar n-ddunit, ar-bahra-ttirin ad-trḍun rbbi. 6 lliġ sfldn i-taqqurt, munn f-tgmmi aylliġ iggut ma-ibiddn ġin. iḍr-asn lɛjb ašku kraygatt yan ar-isflid i-wawal n-dars. 7 ar-bahra-tɛjjabn ar-ssmqsan i-ngratsn: «ġwid kullu sawalnin, is-urd ayt-jalil ad-gan? 8 mamnk a-darsn-nsflid kud yan i-wawal n-tmazirt lli-ġ-ilul? 9 hati kra ginnġ yuška-d zġ-fartiyya d-kra zġ-madiyya ula ilamiyya, aškin-d wiyyaḍ zġ-masubuṭamya ula yudaya ula kabadukiyya ula buntus ula asiyya. 10 aškin-d wiyyaḍ yaḍni zġ-frijiyya ula bamfiliyya ula miṣr ula tisgiw n-libiyya ġ-tama n-kurini. kra ginnġ yuška-d zġ-tmdint n-ruma, gn ayt-yudaya ula ibrraniyn lli-umẓnin aġaras n-ayt-rbbi. 11 yašk-id kra zġ-igzir n-krit ula zġ-tmazirt n-waɛrabn. walaynni ar-kullu-nsflid i-wawal n-darnnġ, ar-aġ-sawaln f-iskkirn mqqurnin n-rbbi.» 12 ar-tɛjjabn mddn-an kullutn, gammin ad-fhmn mayd illan, ar-ssmqsan i-ngratsn: «ma-tga lmɛna n-mayad?» 13 walaynni kra gisn ar-tṭnaẓn ġ-irqqasn ar-ttinin: «han aman n-waḍil iktin ayd swan mddn-ad.» 14 inkr bṭrus ibidd ġ-lgddam-nsn ntta d-wiyyaḍ s-yan d-mraw, yall awal-ns yini-asn: «wa-irgazn ayt-yudaya ula kullu imzdġn n-urušalim, sfldat-iyi ad-awn-iniġ ma-iga mayad. 15 mddn-ad ur-swin aman n-waḍil iktin ġmklli tġalm. hati bḥra-di-tlkm tasaɛt tis tẓa n-ṣṣbaḥ. 16 walaynni mayd ijran ġ-darnnġ iga maylli-f-isawl rbbi f-imi n-nnabi yuwwil inna: 17 ‹ġ-uwssan ggʷranin ra-n-zzugzġ rruḥ-inu f-kullu mddn. rad-sawaln tarwa-nnun d-istitun s-iwaliwn lli-rad-asn-akkaġ. rad-tisfiwn iɛyyaln-nnun mad-asn-malaġ. rad-twargan ifqqirn-nnun s-mad-asn-ssbayyanġ. 18 hati ġ-uwssan-an ra-n-zzugzġ rruḥ-inu f-ih̬ddamn-inu d-th̬ddamin-inu, rad-sawaln s-iwaliwn lli-rad-asn-malaġ. 19 rad-skarġ timitar ġ-tattuyt n-ignwan ula lmɛjizat f-iggi n-wakal. rad-ilin idammn d-lɛafit d-imdla n-waggu iggutn. 20 ra-tllas tafukt iẓggʷaġ-wayyur zund idammn, iruḥ-d-ilmma-wass ihiyyan lli-ġ-ra-d-yašk sidis n-bnadm s-lmjd iggutn. 21 d-kullu wanna izawgn ġ-ism-ns, ra-injm.› 22 «wa-irgazn ayt-rbbi, sfldat i-ma-rad-awn-iniġ. yasuɛ gu-naṣira, tlla gis lbaraka n-rbbi, iskr ġ-darun lquwwat d-lmɛjizat d-tmitar tjhhdnin. kullu mayad, imla-yawn-t rbbi. 23 imma kunni tnġam-t lliġ-ti-tdḥim s-gr ifassn n-mddn ʷh̬šnnin a-t-agʷln f-uggjdi. imma rbbi, issn mayad iqṣad-t ur-ta-ijri, 24 issnkr-t-id ilmma irẓm-as zġ-uẓbbar l-lmut, ašku ur-tẓḍar lmut a-ti-tamẓ. 25 ġmklli fllas inna dawd: ‹ar-bdda-tmnadġ sidi ġ-lgddam-inu, yili-bdda didi, ur-sar-asusġ. 26 ifrḥ-uwl-inu, ar-t-italġ ils-inu. wah̬h̬a tḍɛf ddat-inu, giġ-n rrja-nu ġ-rbbi. 27 ur-ra-yyi-tflt ġ-udġar n-willi mmutnin, ula ra-tadjt amẓlay-nnk a-irkm ġ-umḍḍal. 28 tmlit-iyi-d aġaras n-tudrt. ġ-dark a-ġ-ra-yyi-tɛmmrt s-lfrḥ.› 29 «way-aytma, ẓḍarġ ad-awn-sawlġ s-zzɛamt f-babatnnġ dawd ašku tssnm is-immut ityawmḍal, yili-umḍḍal-ns ġ-darnnġ sul s-ġassad. 30 imma nttan, nnabi a-iga. yissan is-as-inna rbbi s-wawal izgan: ‹yan zġ-tarwa n-tarwa-nnk a-rad-gġ d-ugllid zund kiyi.› 31 issn dawd ma-ra-yili, isawl f-tnkra l-lmasiḥ yini is-ur-ra-t-ifl rbbi ġ-udġar n-willi mmutnin, ula ra-trkm ddat-ns ġ-umḍḍal. 32 «hati yasuɛ a-d-issnkr rbbi zġ-gr willi mmutnin. nga nkkʷni kullwaġ inagan f-mayan, nẓra-t. 33 ityalal ilmma s-ufasi n-rbbi babatnnġ, yamẓ zġ-dars rruḥ lqudus lli-f-inna rad-aġ-t-ifk. izzugz-t-id fllannġ ġilad ġmkad tẓram ar-as-tsflidm. 34 ašku dawd, urd nttan a-ityalaln s-ignna, walaynni isawl f-wayyaḍ inna: ‹ha-sidi rbbi inna i-sidi, skiws f-ufasiy-inu 35 ard gġ inuwwašn-nnk ġ-ddu iḍarn-nnk.› 36 way-ayt-rbbi kullukn, iqqan-kʷn-d a-tissanm mayad. yasuɛ lli-tnġam f-uggjdi, iga-t rbbi d-sidis n-bnadm ig-t d-lmasiḥ-nnġ.» 37 lliġ sfldn mddn i-mayad, ibbi ġ-tasa-nsn. inin i-bṭrus d-irqqasn yaḍni: «way-aytma, ma-ra-nskr?» 38 isawl bṭrus yini-asn: «flat kullu ma-tskarm yʷh̬šn, iddm kud yan gigun ġ-waman s-ism n-yasuɛ lmasiḥ, ad-awn-iṣamḥ rbbi f-ddnub-nnun ifk-awn lbaraka n-rruḥ lqudus. 39 ašku maylli inna rbbi f-ma-ra-iskr ifulki, inna-yawn-t kunni ula tarwa-nnun ula kullu wiyyaḍ aggugnin, yini-t i-kullu ma-mi-d-iġra rbbi siditnnġ s-dars.» 40 izayd bṭrus ifk tugga-ns izzɛam-tn s-iwaliwn ggutnin yini-asn: «skrat kullu f-a-tnjmm zġ-lɛqubit lli-ra-d-iḍr f-tasut-ad yʷh̬šnn.» 41 ssddmn ilmma kullu willi umnnin iwaliwn-ns. ġassan ad-asn-izuyd rbbi ma-itggan kraḍ id-walf (3000) n-yan. 42 ar-kullu-tlhun s-ulmmud n-irqqasn ula tamunt n-ingratsn ar-tbbin aġrum ar-tẓallan i-rbbi. 43 ar-tġuwḍn mddn kullutn, ašku ggutnt lmɛjizat d-tmitar tjhhdnin lli-iskar rbbi f-ifassn n-irqqasn. 44 imma ġwilli umnnin s-yasuɛ ar-kullu-tmunun ar-akkan i-ngratsn. 45 ar-zznzan ayda-nsn d-tġawsiwin lli-ṭṭafn, ar-t-aṭṭun f-willi gisn ḥtajjanin, kud yan d-unšk lli-f-ilkm. 46 ass f-wass ar-tmunun kullutn ġ-tgmmi n-rbbi, ar-tbbin aġrum ġ-tgʷmma-nsn ar-šttan i-ngratsn s-nniyt d-lfrḥ iggutn, 47 ar-talġn rbbi. imma ayt-tmdint ar-kullu-fllasn-ttinin is-bahra-fulkin. kraygatt ass ar-asn-itzayad siditnnġ ġwilli njmnin.

irqqasn 3

1 yan-wass ġ-uwssan-an idda bṭrus d-yuḥanna s-tgmmi n-rbbi ġ-tasaɛt n-tẓallit, tga tasaɛt tis kraṭṭ n-tdggʷat. 2 illa ġin yan-urgaz kušmn-as iḍarn zġ-lliġ ilul, igawr ġ-tama n-imi n-tgmmi n-rbbi lli-mi-ttinin ‹imi ifulkin›. ar-ti-di-tasin mddn ass f-wass baš a-itḍalab i-willi kšmnin s-tgmmi n-rbbi. 3 ntta, lliġ iẓra bṭrus d-yuḥanna rad-kšmn, iḍalb-tn ad-as-fkn kra. 4 ssmaqqln gis, yini-as bṭrus: «mnad ginnġ.» 5 ar-gisn-itmnad-ukušam, iġal is-rad-as-fkn kra. 6 yini-as bṭrus: «ur-dari nnuqrt ula urġ, walaynni mayd dari illan, rad-ak-t-fkġ. s-ism n-yasuɛ lmasiḥ gu-naṣira, nkr tftut.» 7 yamẓ-as bṭrus ġ-ufus afasi issnkr-t-id. ġakudan wrrin dusn iḍarn-ns d-iġšfan-ns, 8 yakʷi ibidd f-iḍarn-ns iftu. ikšm didsn s-tgmmi n-rbbi ar-ifttu ar-itakʷi ar-italġ rbbi. 9 ẓrn-t mddn lli-llanin ġin ar-ifttu ar-italġ rbbi. 10 akʷzn-t issann is-iga anḍalab lli-itgawarn ġ-dar imi ifulkin. iḍr-asn lɛjb kullutn, gammin ad-fhmn mad-as-ijran. 11 ẓrn-t sul yumẓ ġ-bṭrus d-yuḥanna, azzln kullu s-illiġ llan ġ-ulḥni lli-mi-ttinin ‹alḥni n-suliman› ar-bahra-tɛjjabn. 12 lliġ-tn-iẓra bṭrus yini-asn: «wa-irgazn ayt-rbbi, mah̬ aylliġ a-ttɛjjabm ġ-mayad? mah̬ a-ginnġ-tssmuqqulm? is-tġalm izd s-tḥkimt-nnġ ula s-ufulki-nnġ a-s-njjujji argaz-ad aylliġ a-ifttu f-iḍarn-ns? 13 rad-awn-iniġ, rbbi n-ibrahim d-isḥaq d-yaɛqub, rbbi n-imzwura-nnġ issbayyn-d lmjd n-uh̬ddam-ns yasuɛ ġassad. tdḥim-t-in kunni i-lmut, trgmm-t ġ-lgddam n-bilaṭus wah̬h̬a ira nttan ad-as-irẓm. 14 tluḥm-n s-umẓlay n-rbbi lli-iɛmmrn s-ufulki-ns, tḍalbm ad-awn-d-irẓm i-yan inqqan. tnġam ġwalli yakkan tudrt, 15 imma rbbi issnkr-t-id zġ-lmut. nga nkkʷni inagan f-mayan, nẓra-t. 16 hati s-ism n-yasuɛ a-s-iwrri ijji ġwad tẓram tissanm-t. ašku f-ssibt n-ma-numn s-yasuɛ a-f-idus ġ-lgddam-nnun kullukn. 17 «imma ġilad ay-aytma, ssnġ ġaylli tskrm kunni d-inmġurn-nnun, tskrm-t ašku ur-tssinm ma-iga. 18 walaynni ġmkan a-s-issuwfa rbbi maylli inna f-imi l-lanbiya kullutn, imla-yasn mamnk a-d-iqqan lmasiḥ a-irfufn. 19 mayad a-f-rad-awn-iniġ, flat kullu ma-tskarm yʷh̬šn, twrrim-d s-rbbi a-fllawn-issitti ddnub-nnun, 20 ifk-awn ussan l-lbaraka zġ-dars, yazn-awn-d-daġ yasuɛ lli-iẓli a-ig lmasiḥ-nnun. 21 ašku iqqan-t-id a-iqama ġ-ignna ard-d-iruḥ-uzmz lli-ġ-ra-iskr rbbi kraygatt kra zġ-ljdid, ġmklli inna f-imi n-imẓlayn-ns lanbiya n-zman. 22 ašku inna musa: ‹rbbi siditun rad-awn-d-ifk yan zġ-aytmatun a-ig nnabi zund nkki. sflidat s-kullu mad-awn-ittini. 23 wanna ur-isfldn s-wawal n-nnabi-an, ssittiyat-t-in zġ-ayt-rbbi a-itthlk.› 24 «hati ussan-ad a-f-sawln kullu lanbiya lli-dar awal n-rbbi zġ-ṣamwil ula kullu willi-as-ggʷranin. 25 ašku kunni a-ra-iṭṭaf maylli-f-nnan lanbiya, twrtm lɛhd lli-iskr rbbi d-imzwura-nnġ. ġmklli inna i-ibrahim: ‹s-tarwa-nnk a-s-rad-barkġ kullu mddn n-ddunit.› 26 ġmkad a-s-iẓli rbbi ah̬ddam-ns yasuɛ, yazn-t-id s-darun baš a-tzwurm kunni ibark-kʷn, isswrri-d kud yan gigun zġ-iġarasn ʷh̬šnnin lli-ġ-a-ttidum.»

irqqasn 4

1 sul a-isawal bṭrus d-yuḥanna i-mddn-an, s-d-uškan inmġurn n-tgmmi n-rbbi, imun-d didsn lqbṭan n-imh̬zniyn n-tgmmi n-rbbi ula kra n-iṣadduqin. 2 ṭiyyr-asn bahra f-irqqasn, ašku ar-tbrraḥn i-mddn ar-asn-ttinin is-ẓḍarn ad-d-nkrn zġ-lmut f-ssibt n-ma-d-inkr yasuɛ. 3 aškin-d amẓn-tn gn-tn-in ġ-lḥbs a-n-ġin-qaman ar ṣṣbaḥ ašku yaġ-uzal. 4 imma ġwilli sflidnin i-wawal n-rbbi, iggut gisn ma-yumnn ġ-tasaɛt-an. ar-ttigatn imumnn aylliġ illa ma-itggan smmus id-walf (5000) n-yan. 5 ndid azkka munn-d imġarn l-lmḥkama ġ-urušalim, ntni d-imġarn n-tmazirt d-imslmdn n-ššrɛ. 6 yili-didsn-unmġur ihiyyan n-tgmmi n-rbbi ism-ns ḥannan, yili qayafa d-yuḥanna d-iskandr d-wiyyaḍ n-ayt-unmġur n-tgmmi n-rbbi. 7 awin-d irqqasn ssbiddn-tn ġ-lgddam-nsn sqsan-tn: «man taḥkimt a-s-tskrm ġayad? s-ism n-mi a-s-ti-tskrm?» 8 iɛmmr bṭrus s-rruḥ lqudus yini-asn: «wa-imġarn l-lmḥkama d-imġarn n-tmazirt, 9 iġ-aġ-tsqsam ġassad f-ufulki lli-ityawskarn i-yan-ukušam ula f-mamnk a-s-ijji, 10 iqqan-kʷn-d a-tissanm mayad kunni ula kullu ayt-rbbi. ibidd-urgaz-ad ġ-lgddam-nnun ijji idus s-tḥkimt lli-illan s-ism n-yasuɛ lmasiḥ gu-naṣira, a-t-igan d-walli tnġam kunni f-uggjdi, issnkr-t-id rbbi zġ-lmut. 11 nttan a-f-ityara ġ-warra n-rbbi: ‹aẓru lli-n-tluḥm kunni a-ibnnayn, nttan a-iwrrin iga ih̬f n-uġẓu.› 12 ur-iẓḍar yan a-injm zġ-lhalak abla srs nttan, ašku ur-illi ġ-ddu ignwan kra n-ism yaḍni ifka-t rbbi ma-s-a-itnjam bnadm.» 13 lliġ ẓran mamnk a-izɛm bṭrus d-yuḥanna iḍr-asn lɛjb, ašku ssnn is-gan ġir zund mddn yaḍni ur-bahra-ġrin. fhmn ġakudan is-ttin-kkan ar-tmunun d-yasuɛ. 14 walaynni ur-darsn ma-ttinin ašku ẓran argaz lli-ijjin, ibidd didsn. 15 ssufġn-tn ilmma zġ-uḥanu l-lmḥkama, ssmqsan i-ngratsn: 16 «ma-ra-nskr i-mddn-ad? hati kullu imzdġn n-urušalim ssnn is-ttyawskar yat lmɛjizt imqqurn f-ufus-nsn. ur-nẓḍar a-nini ur-tlli. 17 walaynni ih̬ṣṣa a-ur-izayd ġayad ġ-dar mddn s-uggʷar. ra-tn-nssiwd baš a-ur-sul-sawaln i-yan s-ism n-yasuɛ.» 18 ġrn-asn ilmma s-darsn inin-asn: «a-ur-sul-tsawalm ula-da-tsslmadm s-ism n-yasuɛ.» 19 irar-asn bṭrus d-yuḥanna: «iniyat kunni ma-ifulkin ġ-dar rbbi, izd a-nskar s-wawal-nnun nġd s-wawal n-rbbi? 20 ašku ur-nẓḍar a-nfssa f-ma-nẓra ula ma-mi-nsfld.» 21 zaydn imġarn ar-tn-thddidn, rẓmn-asn ilmma ašku ur-ufin ma-s-a-fllasn-tḥkamn, d-mddn kullutn ar-talġn rbbi f-ma-ijran. 22 argaz lli-ijjin s-lmɛjizt-ad, illa dars uggʷar n-kkuẓ id-mraw n-usggʷas. 23 lliġ-asn-rẓmn iwrri bṭrus d-yuḥanna s-dar mddn-nsn, sawln-asn f-kullu mad-asn-nnan inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-imġarn n-tmazirt. 24 lliġ-asn-sfldn imumnn, mšaškan-d kullutn alln awal-nsn s-rbbi inin: «wa-sidi rbbi itjhhdn, tskrt ignwan d-wakal d-imdwan ula kullu ma-gisn-illan. 25 tsawlt f-imi n-uh̬ddam-nnk babatnnġ dawd s-tḥkimt n-rruḥ lqudus lliġ inna: ‹mah̬ aylliġ hajnt-tmizar n-ddunit? mah̬ aylliġ-d-mšaškan mddn ad-skarn f-ma-mi-ur-ẓḍarn? 26 uškan-d igldan, munn-d d-inmġurn n-ddunit, baš ad-mmaġn d-sidi rbbi ula lmasiḥ-ns.› 27 ġmkan a-s-d-imun hirudus d-bilaṭus gu-bunṭus, ntni d-ibrraniyn d-ayt-rbbi ġ-tmdint-ad, baš ad-d-mšaškan f-uh̬ddam-nnk amẓlay yasuɛ lli-tgit d-lmasiḥ. 28 skrn kullu ma-tqṣadt zġ-isizwar s-tḥkimt-nnk itjhhdn. 29 imma ġilad a-siditnnġ, ẓr mamnk a-ttirin ad-aġ-ssiwidn, tɛawnt-aġ nkkʷni n-ih̬ddamn-nnk a-nsawal s-wawal-nnk s-zzɛamt. 30 mdi-d afus-nnk a-tjjujjit, ar-tskart lmɛjizat d-tmitar tjhhdnin s-ism n-uh̬ddam-nnk amẓlay yasuɛ.» 31 lliġ kmmln taẓallit-ad, tmmass-tgmmi lli-ġ-llan, ɛmmrn kullutn s-rruḥ lqudus ar-sawaln s-zzɛamt s-wawal n-rbbi. 32 kullu imumnn, yan ad-gan ġ-mad-swingimn ula ma-s-a-ssḥssun. ur-illi ma-ittinin tiġawsiwin-ns ġir tins ad-gant, walaynni kud yan ar-yaṭṭu aynna dars illan d-wiyyaḍ. 33 s-tḥkimt iggutn a-s-akkan irqqasn tugga-nsn f-tnkra n-siditnnġ yasuɛ, ɛmmrn kullutn s-lbaraka n-rbbi. 34 ur-illi yan ġ-umnaggar n-imumnn iḥtajja. ašku ġwilli ṭṭafnin igran nġd tigʷmma ar-tn-zznzan, ar-di-tawin ma-gisn-tamẓn 35 ar-t-srasn ġ-lgddam n-irqqasn. ar-t-aṭṭun ntni f-willi gisn ḥtajjanin, kud yan d-unšk lli-f-ilkm. 36 ġmkan a-iskr yusf lli-mi-ttinin barnaba. lknit-ad, fkan-as-tt irqqasn, tga lmɛna-ns ‹wad izzɛamn›. iga ntta zġ-tqbilt n-lawi, ig gu-qubrus. 37 izznza yan-igr-ns, yawi-d iqaridn lli-gis-yumẓ isrs-tn ġ-lgddam n-irqqasn.

irqqasn 5

1 illa yan-urgaz ism-ns ḥananiyya, ntta d-tmġart-ns saffira. izznza yan-igr, 2 iḥḍu i-ih̬f-ns kra zġ-maylli gis yumẓ, isrs ma-iqaman ġ-lgddam n-irqqasn. d-tmġart-ns, illa kullu mayan ġ-ugayyu-ns. 3 inkr bṭrus yini-as: «wa-ḥananiyya, mah̬ aylliġ tudjit šiṭan a-ikšm s-uwl-nnk baš a-tsskarkst f-rruḥ lqudus tḥḍut kra zġ-maylli tumẓt ġ-igr-nnk? 4 lliġ ur-ta-inzi winnk a-iga, imma lliġ inza hati maylli gis tumẓt illa sul ġ-ufus-nnk a-srs-tskrt aynna trit. mah̬ aylliġ tqṣadt ġayad ġ-uwl-nnk? hati urd bnadm a-f-tsskarkst, walaynni tsskarkst f-rbbi.» 5 ġir isfld ḥananiyya i-mayad s-iḍr s-wakal immt. ġuwḍn kullu willi sfldnin i-ma-ijran. 6 nkrn ilmma iɛyyaln, lsn-as lkfn asin-t mḍln-t-in. 7 zrint kraṭṭ tasaɛin s-di-tkšm-tmġart-ns, ur-tssin ma-ijran. 8 isqsa-tt bṭrus: «ini-yyi, izd ġunškad a-tumẓm ġ-igr-nnun?» tini-as: «ġunškan a-illan.» 9 izayd bṭrus yini-as: «mah̬ aylliġ tswangmm a-stti-tzzrim f-rruḥ n-rbbi? hatnin ġ-imi, ġwilli-n-mḍlnin argaz-nnm. ra-km-asin ula kmmi.» 10 ġakudan a-tḍr s-wakal ġ-lgddam-ns tmmt. kšmn-d iɛyyaln afn-tt-id tmmut, asin-tt mḍln-tt-in ġ-tama n-urgaz-ns. 11 ġuwḍn kullu ayt-umnaggar bahra, ntni ula kullu wiyyaḍ lli-sfldnin f-ma-ijran. 12 iskr rbbi lmɛjizat d-tmitar ggutnin f-ifassn n-irqqasn ġ-dar ayt-tmdint-an. ar-n-tmunun imumnn kullutn ġ-udġar lli-mi-ttinin ‹alḥni n-suliman›. 13 wah̬h̬a da-tn-talġn kullu mddn, ur-izɛm yan ur-igin amumn a-didsn-imun. 14 walaynni ar-ttigatn ayt-umnaggar, irgazn ula timġarin lli-umnnin s-siditnnġ. 15 lliġ ẓran ayt-tmdint kullu mayad, ar-d-ssufuġn imuḍan-nsn s-tswak, ar-tn-srasn f-ibrdan-nsn ula imjdan-nsn, ar-trjun a-izri bṭrus iḍr-d-umalu-ns f-kra gisn. 16 iggut ma-d-ittaškin zġ-iduran n-tsgiw n-urušalim, ar-di-tawin imuḍan d-imjnan, ar-kullu-tjjin. 17 imma anmġur n-tgmmi n-rbbi d-imddukkʷal-ns kullutn l-lmdhb n-iṣadduqin, ṭiyyr-asn bahra ašku frḥn mddn s-irqqasn uggʷar-nsn ntni. 18 amẓn-tn ġakudan gn-tn-in ġ-lḥbs ġ-gr willi ffuġnin lqanun. 19 walaynni ġ-iḍ-an yuška-d yal-lmalak n-sidi rbbi, irẓm tiflwin l-lḥbs issufġ-d irqqasn yini-asn: 20 «zaydat tbiddm ġ-tgmmi n-rbbi, tsawlm i-mddn f-kullu ma-igan win-uġaras n-tudrt-ad l-ljdid.» 21 lliġ-d-iġli-wass, skrn irqqasn s-wawal-ns, kšmn s-tgmmi n-rbbi ar-sslmadn mddn. lliġ inkr-unmġur n-tgmmi n-rbbi d-imddukkʷal-ns, ssmunn-d imġarn l-lmḥkama n-ayt-rbbi kullutn, aznn s-lḥbs ad-d-awin irqqasn s-darsn. 22 walaynni lliġ kšmn imh̬zniyn s-lḥbs ur-tn-in-ufin, wrrin s-lmḥkama inin-asn: 23 «nufa-n lḥbs iqqn, rglnt-tflwin-ns, biddn ingabaln kullutn ġ-tama n-imawn, walaynni lliġ-tn-nrẓm ur-n-nufi yan ġ-ugʷns.» 24 lliġ sfldn inmġurn d-lqbṭan n-imh̬zniyn n-tgmmi n-rbbi i-mad-nnan, gammin ad-fhmn ma-ijran. ar-ttinin i-ngratsn: «ma-ra-d-iggʷru i-ġayad?» 25 ġakudan ikšm darsn yan-urgaz yini-asn: «han ġwilli-n-tgam ġ-lḥbs, biddn ġ-tgmmi n-rbbi ar-sslmadn mddn.» 26 iffuġ lqbṭan d-imh̬zniyn-ns ġakudan, awin-d irqqasn s-darsn, walaynni ur-tn-ssrfufnn ašku ksuḍn zġ-ayt-tmdint a-gisn-brrmn s-iẓran. 27 šškšmn-tn ssbiddn-tn-in ġ-lgddam n-ayt-lmḥkama. inkr-unmġur n-tgmmi n-rbbi ġakudan yini-asn: 28 «is-ur-kʷn-numr a-ur-tsslmadm s-ism-an? imma kunni mayd tskrm ġilad? hati tɛmmrm urušalim s-ulmmud-nnun, tirim ad-aġ-tqlldm s-idammn n-urgaz-an.» 29 isawl bṭrus ula irqqasn inin: «iqqan-aġ-d a-nskar s-wawal n-rbbi uggʷar n-wawal n-bnadm. 30 ašku rbbi n-imzwura-nnġ issnkr-d yasuɛ lli-tnġam f-uggjdi. 31 issattuy-t s-ufasiy-ns baš a-ig agllid d-unjjam i-ayt-rbbi, iskr-asn aġaras ma-s-a-di-twrrin zġ-kullu ma-yʷh̬šnn, issitti fllasn ddnub-nsn. 32 kullu mayad, ar-fllas-nakka tugga-nnġ nkkʷni ula rruḥ lqudus lli-d-yuzn rbbi i-willi skarnin s-wawal-ns.» 33 lliġ sfldn ayt-lmḥkama i-mayad, nkrn-d gisn iriyn bahra, irin ad-nġn irqqasn. 34 walaynni inkr yan gisn ġ-wammas l-lmḥkama, ism-ns gamalyal. iga zġ-lmdhb n-ifarisin, ig amslmd n-ššrɛ, ar-ti-tuqqarn mddn kullutn. yini-asn ad-ssufġn irqqasn yan imikk. 35 isawl ilmma d-ayt-lmḥkama yini-asn: «wa-irgazn ayt-rbbi, swangmat bahra ur-ta-tskirm kra i-mddn-ad. 36 a-ur-tettum tudas lli-d-yuškan isggʷasn-ad zrinin, inna is-iga kra ihiyyan. imun dids ma-itggan kkuẓ id-miyya (400) n-urgaz. walaynni ityawnġa, akutn kullu willi dids llanin, ur-iqama yat ġ-ma-inawl. 37 tigira-ns yuška-d yahuda gu-jalil ġ-uzmz lli-ġ-ḥasbn kullu ayt-tmazirt, yawi dids mddn ggutnin. ula nttan ityawnġa, akutn ġwilli dids munnin. 38 f-mayan a-f-rad-awn-iniġ, ad-ur-tẓim d-mddn-ad. adjat-tn ad-ddun. ašku mayd nawln ula mayd skarn, iġ-iga win bnadm ra-iḍr. 39 walaynni iġ-iga win rbbi, ur-ra-tiẓḍarm a-tn-tnrum. han a-ur-n-tafm ih̬fawn-nnun ġ-isiggʷra is-a-ttẓim d-rbbi.» skrn ilmma s-mad-asn-inna gamalyal, 40 ġrn-d i-irqqasn ssġuršn-tn, amrn-tn a-ur-daġ-sawaln s-ism n-yasuɛ, rẓmn-asn. 41 ffuġn irqqasn zġ-lmḥkama, frḥn bahra ašku iga-tn rbbi d-wid-f-irḍa aylliġ rfufnn f-ism n-yasuɛ. 42 zaydn ilmma ass f-wass ar-sslmadn ġ-tgmmi n-rbbi ula ġ-tgʷmma n-mddn, ar-tbrraḥn s-lh̬bar ifulkin n-yasuɛ, ar-ttinin izd nttan a-igan lmasiḥ n-rbbi.

irqqasn 6

1 ar-ttigatn imḥḍarn ġ-uwssan-an. imma ġwilli sawalnin s-wawal n-ibrraniyn ar-tngmugn f-willi sawalnin s-wawal n-ayt-yudaya ar-ttinin: «ur-a-tamẓnt-thjjalin-nnġ taġamt lli-tnd-d-yuškan ġ-lmɛawnt n-kraygatt ass.» 2 nkrn irqqasn s-sin d-mraw, ġrn-d i-imḥḍarn kullutn s-darsn inin-asn: «ur-ra-ifulki a-nfl tawuri n-wawal n-rbbi baš a-naṭṭu f-lmyadi. 3 ġir zaydat ay-aytma, tstim zġ-gigun ssa n-mddn nna-s-tssnm is-ɛmmrn s-rruḥ lqudus ula taḥkimt. ra-nfl tawuri-ad ġ-ufus-nsn, 4 nlhu nkkʷni s-tẓallit d-ulmmud n-wawal n-rbbi.» 5 iɛjb-tn kullutn mayd nnan irqqasn. stin ilmma stifanus (iga nttan argaz iɛmmrn s-liman ula rruḥ lqudus). stin ula filibbus d-bruh̬urus d-nikanur d-timun d-barminas d-niqulaws (iga nttan abrrani gu-anṭakiyya yumẓ aġaras n-ayt-rbbi). 6 awin-tn-d s-dar irqqasn. ẓẓalln ntni ḍalbn rbbi, srsn fllasn ifassn-nsn a-tn-ẓlin i-twuri-an. 7 iggut ma-isflidn s-wawal n-rbbi ġ-uwssan-an, ar-bahra-ttigatn imḥḍarn ġ-urušalim. kigan d-inmġurn n-tgmmi n-rbbi a-yumẓn aġaras l-lmasiḥ ula ntni. 8 iɛmmr stifanus s-lbaraka n-rbbi d-tḥkimt itjhhdn, ar-iskar lmɛjizat d-tmitar mqqurnin ġ-dar ayt-tmdint. 9 walaynni nkrn srs kra n-mddn zġ-tgmmi n-tẓallit lli-mi-ttinin ‹tigmmi n-ismgan lli-tyawrẓamnin›, gn ayt-yudaya zġ-tmdinin n-kurini d-iskandariyya d-wiyyaḍ zġ-tmizar n-kilikiyya d-asiyya, ar-tmjaḥadn d-stifanus. 10 imma nttan ar-didsn-isawal s-tḥkimt iggutn ġmklli-as-imala rruḥ lqudus, aylliġ ur-ẓḍarn a-t-nrun s-iwaliwn. 11 ġakudan skrn d-kra n-irgazn ġ-tntla ad-d-aškin inin «nsfld-as ar-irggm ġ-ššrɛ n-musa ula rbbi.» 12 sshiyysn ayt-tmdint d-imġarn n-tmazirt d-imslmdn n-ššrɛ, aylliġ umẓn stifanus awin-t s-lmḥkama. 13 šškšmn kra n-mddn a-fllas-akkan tugga n-tkrkas ar-ttinin: «ġwad ar-bdda-irggm ġ-tgmmi tamẓlayt n-rbbi ula ššrɛ n-musa. 14 nsfld-as ibdr ġwalli mi ttinin yasuɛ gu-naṣira, yini fllas ra-ih̬lu tigmmi n-rbbi issngara-yaġ d-iġarasn lli-aġ-d-ifl musa.» 15 imma stifanus, ar-gis-ssmuqquln kullu willi gawrnin ġ-uḥanu l-lmḥkama, ẓrn udm-ns irwas udm l-lmalak.

irqqasn 7

1 isawl-unmġur n-tgmmi n-rbbi s-stifanus isqsa-t: «is-yʷġẓan ġayd fllak ttinin mddn-ad?» 2 isawl stifanus yini-asn kullutn: «way-aytma d-id-h̬ali, sfldat-iyi. iban-d rbbi l-lmjd i-babatnnġ ibrahim ġ-tmazirt n-masubuṭamya, ur-ta-iddi a-izdġ ġ-tmdint n-ḥaran. 3 yini-as: ‹fl ayt-dark d-tmazirt-nnk, tddut s-tmazirt lli-rad-ak-mlġ.› 4 iffuġ ilmma tamazirt-ns n-ayt-kaldan iddu izdġ ġ-ḥaran. lliġ immut babas, yawi-t-id rbbi s-tmazirt-ad lli-ġ-tzdġm ġilad. 5 walaynni ur-as-gis-ifki kra n-udġar a-ig wins ġ-uwssan-an. kra n-uwzun imẓẓin ur-as-t-ifki. walaynni inna-yas rbbi: ‹rad-ak-tt-fkġ ġ-mayd-d-iftan, a-tg tinnk kiyi d-tarwa-nnk.› ġmkan ad-as-inna wah̬h̬a ur-ta-dars-ilul kra n-warraw. 6 isawl-daġ rbbi yini-as: ‹tarwa-nnk rad-gn iġribn ġ-yat-tmazirt yaggugn. kkuẓ id-miyya n-usggʷas a-rad-gn ismgan ar-trfufunn ġin. 7 walaynni rad-utġ lḥukm f-tmazirt lli-tn-irurn ad-gn ismgan. tigira n-uwssan-an rad-ffuġn zġ-ġin, aškin-d ar-iyi-tɛbadn ġ-tmazirt-ad.› 8 ifk ilmma rbbi i-ibrahim tamatart l-lɛhd lli-iskr ġ-gras dids, tga taẓallit n-iḥšmay-ns. ġakudan iẓẓulla ibrahim i-yus isḥaq ġ-wis tam-uwssan. iẓẓall isḥaq i-yus yaɛqub, iẓẓall yaɛqub i-tarwa-ns s-sin d-mraw, a-tn-igan d-id-babatnnġ nkkʷni n-ayt-rbbi. 9 «walaynni id-babatnnġ usin tanuwwašt f-gʷmatsn yusf, zznzn-t a-ig ismg ġ-tmazirt n-miṣr. imma nttan, illa dids rbbi 10 ifukku-t zġ-kullu tassasin-ns. lliġ ibidd yusf ġ-lgddam n-firɛawn agllid n-miṣr, ifk-as rbbi taḥkimt iggutn, aylliġ fllas irḍa-ugllid, ifl ġ-ddu-ufus-ns tamazirt n-miṣr ula kullu tigmmi-ns. 11 walaynni ġ-uwssan-an illa-uġni ġ-miṣr kullutt ula ġ-tmazirt-ad n-kanɛan, ar-bahra-taḍnn mddn. ur-ẓḍarn id-babatnnġ ad-afn mad-šttan. 12 isfld yaɛqub is-illa imndi ġ-miṣr, yazn id-babatnnġ ad-ddun s-ġin tawala tamzwarut. 13 ddun ilmma tis snat-twal s-asn-imla yusf izd gʷmatsn a-iga, iwrri firɛawn issn ayt-dars n-yusf. 14 yazn yusf s-babas yaɛqub d-mddn-ns kullutn, iḍalb-tn a-d-dars-aškin. ssa n-id-mraw d-smmus (75) n-yan ad-gan. 15 iddu yaɛqub s-miṣr, immt ġin nttan d-id-babatnnġ. 16 awin-tn-d ilmma s-tmdint n-šakim, mḍln-tn ġ-umḍḍal lli-sttin ikka ibrahim isġa-t s-nnuqrt dar ayt-ḥamur. 17 «zrin isggʷasn, ar-ttigatn mddn-nnġ ġ-miṣr bahra. yakmur-d-uzmz lli-ġ-ra-issafu rbbi awal lli-s-inna i-ibrahim. 18 inkr yan-ugllid yaḍni iḥkam miṣr, ur-issin yusf. 19 ar-tt-izzray f-imzwura-nnġ ar-didsn-itšqu. yamr-tn ad-ssufuġn tarwa nna-yasn-lulnin, fln-tn-in ad-mmtn ġ-lh̬la. 20 ġ-uwssan-an a-ilul musa, iga aḥšmi bahra išwan. rbban-t ayt-dars kraḍ-iyrn ġ-tgmmi, 21 ssufġn-t ilmma fln-t-in. walaynni tufa-t illis n-firɛawn, tasi-t tg-t d-yus trbba-t. 22 ar-yaqra musa kullu tawassna n-ayt-miṣr, iwrri ig argaz itjhhdn ġ-iwaliwn-ns d-iskkirn-ns. 23 «lliġ irgl kkuẓ id-mraw n-usggʷas, iḍr-d ġ-ih̬f-ns a-iddu iẓr aytmas, a-tn-igan d-ayt-rbbi. 24 iẓr yan gisn, ar-t-issrfufun yan gu-miṣr. iftu musa a-t-iɛawn irar i-gu-miṣr f-ma-iskr. yut-t ġakudan inġ-t. 25 yini musa d-ih̬f-ns: ‹rad-issann aytma-yad is-ira rbbi a-tn-ifukku f-ufus-inu,› walaynni ur-a-swingimn ntni ġmkan. 26 ndid azkka s-iẓra musa sin irgazn n-ayt-rbbi mmaġn i-ngratsn, iftu darsn yiri a-tn-issngadda. yini-asn: ‹wa-irgazn ẓrat, hati aytmatn a-tgam. mah̬ aylliġ tmmaġm i-ngratun?› 27 walaynni ġwalli issrfufnn wayyaḍ infr musa yini-as: ‹ma-k-igan d-umġar ula lḥakm fllannġ? 28 is-trit a-yyi-tnġt ġmklli tnġit gu-miṣr iḍgam?› 29 lliġ isfld musa i-mayad irwl, iffuġ miṣr iddu igawr ġ-tmazirt n-madyan. laln-in dars sin tarwa ġin. 30 «zrin kkuẓ id-mraw n-usggʷas, iban-as-d ilmma yal-lmalak s-tmziwlt l-lɛafit ġ-yat-tzggʷart tlla ġ-lh̬la ġ-tsga n-udrar n-sina. 31 musa, iḍr-as lɛjb ġ-ma-itmnad, yakmur-n srs a-stt-issmaqql. ġakudan a-isfld i-wawal n-sidi rbbi yini-as-d: 32 ‹nkki a-igan rbbi n-imzwura-nnk, rbbi n-ibrahim d-isḥaq d-yaɛqub.› yiksaḍ musa ar-itrgigiy bahra, ur-iẓḍar a-yall alln-ns. 33 isawl-daġ sidi rbbi yini-as: ‹kkis turẓiyin-nnk. han ġin ġ-tbiddt iga akal ityawẓlayn i-rbbi-nnk. 34 hati ẓriġ mnšk ad-trfufunn mddn-inu ġ-miṣr, sfldġ i-ismummʷin-nsn, gguzġ-d a-tn-fukkuġ. imma ġilad nkr, ra-k-aznġ s-miṣr.› 35 «musa, nttan a-n-luḥn ayt-rbbi inin-as: ‹ma-k-igan d-umġar ula lḥakm fllannġ?› imma rbbi yuzn-t-id ad-asn-ig amġar d-unjjam lliġ-as-d-iban lmalak ġ-tzggʷart. 36 ġakudan issufġ-tn-d zġ-ġin, iskr lmɛjizat d-tmitar tjhhdnin ġ-miṣr ula ġ-dar-umda aẓggʷaġ ula kkuẓ id-mraw n-usggʷas ġ-lh̬la. 37 musa, nttan a-innan i-ayt-rbbi: ‹rad-awn-ifk rbbi yan zġ-aytmatun a-ig nnabi zund nkki.› 38 «illa musa ġ-umnaggar n-ayt-rbbi ġ-lh̬la, yili d-imzwura-nnġ, yili d-lmalak lli-srs-isawln ġ-udrar n-sina. nttan a-mi-d-imla rbbi iwaliwn ddrnin ad-aġ-tn-d-isslkm nkkʷni. 39 walaynni agʷin imzwura-nnġ ad-srs-sfldn. nfrn-t irin ad-wrrin s-miṣr. 40 inin i-harun: ‹skr-aġ kra n-ilahat ma-yaġ-izggurun, ašku musa lli-aġ-d-issufġn zġ-miṣr, ur-nssin mad-as-ijran.› 41 skrn ya-laṣnam zund igiz ġ-uwssan-an, ar-n-srasn tiġrsiw ġ-lgddam-ns, skrn lfišta frḥn s-ġaylli ssngaddan s-ifassn-nsn. 42 iwrri fllasn rbbi ġakudan, ifl-tn ad-tɛbadn itran n-ignwan, ġmklli inna ġ-warra l-lanbiya isqsa-tn: ‹way-ayt-rbbi, izd nkki a-mi-n-tssakmurm tiġrsiw d-twafkiw kkuẓ id-mraw n-usggʷas ġ-lh̬la? 43 han ah̬iyyam n-muluh̬ a-tusim, d-itri n-ilah rafan. ar-ttɛbadm laṣnam lli-tskrm. f-ġayan a-f-ra-kʷn-ssittiġ s-tuggugt n-babil.› 44 «ġ-uwssan lli-ġ-llan imzwura-nnġ ġ-lh̬la ar-didsn-tawin ah̬iyyam lli-ġ-llant-tmitar n-is-didsn-illa rbbi. ityawskar-uh̬iyyam-an ġmklli-s-inna rbbi i-musa zund maylli-as-imla. 45 fln-d ilmma ah̬iyyam-an dar willi-asn-ggʷranin, asin-t-id ntni lliġ-d-kšmn d-yašuɛ s-tmizar n-mddn lli-issufġ rbbi ġ-lgddam-nsn. iqama darnnġ ar ussan n-ugllid dawd. 46 nttan, irḍa fllas rbbi. iḍalb-t dawd a-t-yadj a-iskr yat-tgmmi a-gis-izdġ rbbi lli-d-issbayynn ih̬f-ns i-babatnnġ yaɛqub. 47 walaynni suliman ad-as-sul-ibnan tigmmi-an. 48 imma rbbi amattuy ur-a-izddġ ġ-tgʷmma tyawskarnin s-ifassn n-bnadm. ġmklli-s-inna f-imi n-nnabi: 49 ‹ignna iga lɛrš-inu, ig-wakal aẓru lli-f-a-n-srasġ iḍarn-inu. ġmkad a-inna sidi rbbi: man tigmmi a-rad-iyi-tbnum? man taḥanut a-ġ-rad-sunfuġ? 50 is-urd nkki a-iskrn kullu mayd illan?›» 51 izayd stifanus yini-asn: «matta ġmkad qqurn ih̬fawn-nnun, zund iġ-ur-tssinm rbbi ula tsfldm i-wawal-ns. tagʷim-bdda ma-ira rruḥ lqudus zund imzwura-nnun. 52 is-illa kra n-nnabi ur-irfufnn f-ifassn n-imzwura-nnun? ntni nġan ula ġwilli-d-iwinin lh̬bar n-is-ra-d-yašk yan iɛmmrn s-ufulki n-rbbi. imma ġilad ġ-d-yuška, tzznzam-t tnġm-t 53 kunni lli-mi-ifka rbbi ššrɛ f-ufus l-lmalayka, walaynni ur-jju-srs-tskirm.» 54 lliġ sfldn ayt-lmḥkama i-mayad, nkrn-d gisn iriyn bahra, ar-tgẓaẓn uh̬san-nsn. 55 imma stifanus iɛmmr s-rruḥ lqudus, ar-n-issmuqqul ġ-ignwan iẓr-n lmjd n-rbbi, iẓr-n yasuɛ ibidd f-ufasi n-rbbi. 56 yini: «hati ẓriġ-n ignwan rẓmn, ẓrġ yus n-bnadm ibidd f-ufasi n-rbbi.» 57 qqnn imzgan-nsn ar-tġuwwatn s-jjhd, azzln srs kullutn. 58 dḥin-t s-brra n-tmdint ar-t-kkatn s-iẓran. kkisn inagan islhamn-nsn, srsn-tn-in ġ-dar iḍarn n-yan-uɛyyal ism-ns šawl. 59 zaydn ar-sul-kkatn ġ-stifanus s-iẓran. imma stifanus iġra i-siditnnġ yini: «wa-sidi yasuɛ, qbl rruḥ-inu.» 60 iḍr f-ifaddn-ns s-wakal, yut s-yat-tġuyyit yini: «wa-sidi, a-ur-fllasn-tḥasbt lh̬ʷšant-ad.» ġir inna awal-ad immt. imma šawl ifrḥ lliġ nġan stifanus.

irqqasn 8

1 zġ-wass-an a-tzray-trfufnt išqan f-umnaggar n-aytmatn ġ-urušalim, akutn kullu ġ-tsgiw n-yudaya ula samira. ġir irqqasn a-iqaman. 2 imma stifanus, mḍln-t kra n-mddn lli-tuqqarnin rbbi, taġ-tn-tguḍi-ns bahra. 3 imma šawl iga-n tiqqi-ns a-ihlk amnaggar kullut. ar-ikššm s-tgʷmma yat s-yat, ar-d-izukur irgazn ula timġarin ar-tn-in-itluḥ ġ-lḥbs. 4 imma ġwilli akutnin, ar-tkkan kraygatt mani ar-tbrraḥn s-wawal n-rbbi. 5 iddu filibbus s-yat-tmdint ġ-samira, ar-itbrraḥ f-lmasiḥ. 6 ggutn mddn n-ġin, lliġ sfldn i-ma-ittini filibbus ẓrn timitar tjhhdnin lli-iskar, awin-tt kullu ġ-wawal-ns. 7 mddn ggutnin, ffuġn zgisn ljnun ʷh̬šnnin s-tġuyya tjhhdnin, jjin kigan d-ikušamn d-ibiḍarn. 8 frḥn ayt-tmdint-an bahra. 9 yili yan-urgaz ġ-tmdint-an ism-ns simɛun, ar-iskar ssiḥr ar-gis-tɛjjabn ayt-samira. ar-asn-ittini izd wad imqqurn a-iga. 10 ar-tt-gis-tawin mddn kullutn, udmawn mqqurnin ula wiyyaḍ, ar-ttinin: «argaz-ad tlla-gis-tḥkimt n-rbbi lli-mi ism-ns ‹amqqur›.» 11 ar-srs-sflidn ašku kigan ad-zzrin ar-tɛjjabn ġ-ssiḥr lli-iskar. 12 walaynni lliġ sfldn i-ma-inna filibbus f-lh̬bar ifulkin n-tgldit n-rbbi ula f-ism n-yasuɛ lmasiḥ, amnn awal-ns. issddm-tn ġ-waman, irgazn ula timġarin. 13 yamn simɛun ula nttan, issddm-t filibbus ġ-waman. izayd ar-itmunu d-filibbus, ar-itɛjjab ġ-lquwwat d-tmitar mqqurnin lli-dars-iẓrra. 14 sfldn irqqasn ġ-urušalim f-ayt-samira is-qbln awal n-rbbi, aznn bṭrus d-yuḥanna s-darsn. 15 lliġ-n-lkmn, ẓẓalln ḍalbn zġ-rbbi a-d-ifk rruḥ lqudus i-willi umnnin. 16 ašku ġakudan ur-ta-d-fllasn-igguz rruḥ lqudus. ġir ddmn ntni ġ-waman s-ism n-siditnnġ yasuɛ. 17 srsn fllasn irqqasn ifassn-nsn s-tn-ikšm rruḥ lqudus. 18 ġir iẓra simɛun is-d-yuška rruḥ lqudus lliġ fllasn srsn irqqasn ifassn-nsn, yawi-d iqaridn 19 yini-asn: «fkat-iyi ula nkki taẓḍḍart-ad, baš a-ikšm rruḥ lqudus s-wanna-f-srsġ ifassn-inu.» 20 irar-as bṭrus: «a-tthlkt kiyi ula nnuqrt-nnk, ašku tġalt izd s-iqaridn a-s-tlla-twafka n-rbbi. 21 ur-dark taġamt ġ-twuri-ad ula ra-gis-tkšmt, ašku ur-iġus-uwl-nnk ġ-iẓri n-rbbi. 22 fl lh̬ʷšant-an tnawlt, tḍalbt rbbi ad-ak-iṣamḥ f-ġayn tnuwwat ġ-uwl-nnk. 23 ašku ẓriġ is-tɛmmrt s-wasmmum, tyassast s-iskraf n-ddnub.» 24 yini-asn simɛun: «ḍalbat rbbi f-ssibt-inu, a-ur-iyi-yili kra ġ-ġayd flla tnnam.» 25 izayd bṭrus d-yuḥanna fkn tugga-nsn sawln i-mddn-an s-wawal n-siditnnġ. wrrin ilmma s-urušalim. lliġ ftan ġ-uġaras ar-tbrraḥn s-lh̬bar ifulkin ġ-iduran ggutnin n-samira. 26 imma filibbus, inna-yas-d yal-lmalak n-sidi rbbi: «nkr tddut s-tsga l-ljanub s-uġaras lli-itawin zġ-urušalim s-tmdint n-ġazza.» aġaras-an illa ġ-lh̬la. 27 inkr filibbus iddu. imnaggar yan-urgaz, iga gu-ḥabaš ig lwazir n-ṣṣnduq ġ-dar kandaka tagllitt n-ḥabaš. yuška-d ġ-uwssan-an s-urušalim a-gis-itɛbad rbbi, yamẓ aġaras-an ilmma baš a-iwrri s-tmazirt-ns. 28 ġassan issuda ġ-lkurriṣa-ns ar-yaqra ġ-warra n-nnabi išaɛya. 29 ġakudan filibbus, inna-yas rruḥ lqudus: «ftu-n dar bu-lkurriṣa-yan, tmunt dids.» 30 yazzl filibbus s-dars, isfld-as ar-yaqra ġ-warra n-nnabi išaɛya. isqsa-t filibbus: «is-tssnt lmɛna n-mayd taqrat?» 31 yini-as lwazir: «mamnk a-s-rad-issanġ lmɛna-ns iġ-ur-dari mad-iyi-stt-imalan?» iḍalb-t ilmma a-iġli issudu dids ġ-lkurriṣa. 32 agzzum lli-yaqra ġ-warra n-rbbi iga ġmkad: «zund izimmr lli-ldin ad-as-ġrsn, nġd zund alqqaġ lli-ifssan ġ-gr ifassn n-willi ra-t-ilass, ur-irẓim imi-ns. 33 rgmn-t ssḍrn fllas lbaḍl. ma-ra-yaddr tarwa-ns? ašku bbin-t zġ-tudrt n-ddunit-ad.» 34 isawl-daġ lwazir isqsa filibbus: «ini-yyi, ma-f-isawl nnabi lliġ inna mayad? izd f-ih̬f-ns nġd kra n-yan yaḍni?» 35 ibdu filibbus ġakudan zġ-warra-yan, ar-as-imala lh̬bar ifulkin f-yasuɛ. 36 zaydn ssudun ġ-uġaras aylliġ lkmn yan-udġar gis aman, yini lwazir i-filibbus: «hay-aman. is-illa ma-rad-iyi-ikkis a-yyi-tssddmt?» 37 yini-as filibbus: «ur-illi ma-rad-ak-t-ikkis iġ-tumnt s-nniyt n-uwl-nnk.» yini-as: «ha-yyi umnġ is-iga yasuɛ lmasiḥ yus n-rbbi.» 38 yini lwazir i-uh̬ddam-ns a-issbidd lkurriṣa, igguz s-waman ntta d-filibbus, issddm-t. 39 imma filibbus, ġir ġlin-d zġ-waman s-t-issitti rruḥ n-siditnnġ, ur-sul-t-iẓri lwazir. izayd ntta f-uġaras-ns s-lfrḥ iggutn. 40 imma filibbus yufa-n ih̬f-ns ġ-tmdint n-ašdud, izayd ar-itkka kullu timdinin ar-gisnt-itbrraḥ s-lh̬bar ifulkin aylliġ iruḥ qayṣriyya.

irqqasn 9

1 imma šawl ar-sul-iskar ma-s-a-issiwid imḥḍarn n-siditnnġ ar-tn-itnuwwa s-lmut. iddu s-dar-unmġur ihiyyan n-tgmmi n-rbbi, 2 iḍalb zġ-gis tibratin i-imġarn n-tgʷmma n-tẓallit ġ-tmdint n-dimašq, baš a-iġwi wanna-n-yufa zġ-ayt-uġaras l-lmasiḥ gn-iyt irgazn nġd timġarin, yawi-tn s-urušalim. 3 issudu šawl aylliġ-n-yakmur s-dimašq, s-d-fllas-tsfaw yat tifawt itjhhdn zġ-ignwan. 4 iḍr s-wakal isfld i-yan-wawal inna-yas: «šawl, šawl, mah̬ a-yyi-tssrfufunt?» 5 yini: «wa-sidi, ma-tgit kiyi?» yini-as: «nkkin a-igan yasuɛ lli-tssrfufunt. 6 imma ġilad nkr tkšmt s-tmdint. rad-ak-ityawnna ma-k-id-iqqann a-ti-tskart.» 7 duhdun ġwilli dids ssudanin, biddn ġin fssan. sllan ntni i-wawal-an walaynni ur-ẓrin yan. 8 inkr šawl zġ-wakal walaynni lliġ irẓm alln-ns ur-isfaw yat. amẓn-as afus awin-t s-dimašq. 9 ikka kraḍ-uwssan ur-isfaw, ur-a-ištta ula-da-issa. 10 illa yan-umḥḍar l-lmasiḥ ġ-dimašq ism-ns ḥananiyya, iban-as-d siditnnġ ġ-twargit yini-as: «wa-ḥananiyya.» yini: «ha-nkki a-sidi.» 11 yini-as siditnnġ: «nkr tddut s-tgmmi n-yahuda ġ-tsukt lli-mi-ttinin ‹tasukt inmn›, tsqsat ġ-yan-urgaz gu-ṭarsus ism-ns šawl. ašku ar-itẓalla, 12 iẓr ġ-twargit yan-urgaz ism-ns ḥananiyya yuška-d dars, isrs fllas ifassn-ns baš a-yisfiw.» 13 isawl ḥananiyya yini: «wa-sidi, sfldġ i-kullu ma-ttinin mddn f-urgaz-an ula kullu ma-iskar yʷh̬šn i-imẓlayn-nnk ġ-urušalim. 14 hati ġilad yuška-d s-ġid, yawi-d dids tibratin zġ-inmġurn n-tgmmi n-rbbi baš a-yamẓ kullu ġwid aqranin s-ism-nnk.» 15 yini-as siditnnġ: «ddu s-dars, ašku argaz-an stiġ-t a-ig aruku lli-ra-yasi ism-inu dar ayt-tmizar aggugnin d-igldan ula dar ayt-rbbi. 16 rad-as-mlġ mnšk n-trfufnt a-t-id-iqqann a-srs-irfufn f-ism-inu.» 17 iddu ḥananiyya ikšm s-tgmmi lli-ġ-illa šawl, isrs fllas ifassn-ns yini-as: «wa-gʷma šawl, yuzn-iyi-d siditnnġ, a-t-igan d-yasuɛ lli-ak-d-ibann ġ-uġaras ġakud lliġ-di-tssudit. yazn-iyi-d s-dark baš a-tisfiwt tɛmmrt s-rruḥ lqudus.» 18 ġir inna mayad s-d-iḍr kra zġ-walln n-šawl irwas i-ikrḍn n-islman, iwrri isfaw. inkr ġakudan, issddm-t ḥananiyya ġ-waman. 19 išš ilmma s-iwrri idus. igawr šawl d-imḥḍarn l-lmasiḥ ġ-dimašq kra n-uwssan. 20 ibdu ar-itbrraḥ ġ-tgʷmma n-tẓallit ar-ittini: «yasuɛ iga yus n-rbbi.» 21 ar-tɛjjabn kullu willi-as-sflidnin ar-ttinin i-ngratsn: «is-urd ġwad a-ithlakn ġwilli aqranin s-ism-ad ġ-urušalim? is-ur-d-yuški s-ġid baš a-tn-yamẓ yawi-tn s-dar inmġurn n-tgmmi n-rbbi?» 22 imma šawl ar-itzayad ar-isawal s-tḥkimt itjhhdn ar-imala is-iga yasuɛ ġwalli-d-yuzn rbbi a-ig lmasiḥ, aylliġ ur-ufin ayt-yudaya lli-zdġnin ġ-dimašq mamnk a-fllas-traran awal. 23 zrin-uwssan ggutnin s-fllas-mšawarn kra n-ayt-yudaya, irin a-t-nġn. 24 gabln imawn n-tmdint ġ-iyḍ ula azal baš a-t-hlkn. imma šawl isfld i-ġaylli fllas nuwwan. 25 awin-t imḥḍarn-ns ġ-iyḍ s-yan-warryaḥ illa ġ-uġʷrab, zzugzn-t ġ-yan-uryal s-brra n-tmdint. 26 iddu šawl s-urušalim, yiri a-iẓr imḥḍarn n-siditnnġ. imma ntni ksuḍn zġ-gis kullutn, ašku ur-t-uminn is-iwrri iga amḥḍar l-lmasiḥ. 27 yašk-id barnaba yawi šawl s-dar irqqasn, yini-asn f-mamnk ad-as-d-iban siditnnġ ġ-uġaras isawl srs, ula mamnk a-izɛm šawl ar-isawal s-ism n-yasuɛ ġ-dimašq. 28 iqama didsn šawl, ar-itkka kullu tamdint n-urušalim ar-isawal s-ism n-siditnnġ s-zzɛamt. 29 ar-issmqsa ar-itmjaḥad d-ayt-yudaya lli-d-kkanin timizar yaḍni, imma ntni skrn f-a-t-nġn. 30 lliġ sfldn aytmatn f-maylli nuwwan, awin-t s-lmrsa n-qayṣriyya, azn-t ilmma s-tmdint-ns n-ṭarsus. 31 ġ-uwssan-an ihnna lḥal dar kullu ayt-umnaggar ġ-tmizar n-yudaya ula jalil ula samira. ar-ttigatn ar-tdusn, ar-tn-izzɛam rruḥ lqudus. ar-skarn kullu f-ad-rḍun siditnnġ. 32 ġ-uwssan-an ar-itkka bṭrus kraygatt mani, yašk-id s-dar imẓlayn n-rbbi ġ-uduwwar n-ludda. 33 yaf-n ġin yan-urgaz ikušmn, ism-ns ɛinyas. tam isggʷasn ur-iẓḍar a-inkr zġ-tisi-ns. 34 yini-as bṭrus: «wa-ɛinyas, hati ijjujji-k yasuɛ lmasiḥ. nkr tssmunt asddul-nnk.» inkr ġakudan, ibidd f-iḍarn-ns. 35 ẓrn-t kullu ayt-ludda ula ġwilli zdġnin ġ-uzaġar n-sarun, wrrin amnn ula ntni s-siditnnġ. 36 tlla yat-tmḥḍart l-lmasiḥ ġ-tmdint n-yaffa, ism-ns ṭabita. tga lmɛna n-ism-ns ‹taẓnkṭṭ›. nttat ar-bdda-tskar afulki ġ-mddn ar-ttɛawan imẓlaḍ. 37 tuḍn ġ-uwssan-an tmmt. sirdnt-stt srsnt-stt-in ġ-yan-uḥanu n-uflla. 38 tamdint n-yaffa ur-bahra-taggug f-uduwwar n-ludda. lliġ sfldn imḥḍarn is-illa bṭrus ġ-ludda, aznn sin irgazn s-dars ḍalbn-t: «ašk-id ġil ġil.» 39 inkr bṭrus imun didsn. lliġ iruḥ tigmmi ssġlin-t s-uḥanu. aškind-d-thjjalin kullutnt lullint i-bṭrus ar-allant ar-as-malant iqšban d-islhamn lli-tskr ṭabita lliġ sul didsnti tlla. 40 imma bṭrus issufġ-tnt kullutnt zġ-uḥanu, yutš f-ifaddn-ns iẓẓall iḍalb rbbi. igrawl ilmma ġ-talli immutn yini-as: «wa-ṭabita, nkr,» s-di-trẓm alln-ns tẓr bṭrus, tnkr ġ-tisi-ns. 41 imdi-as-n bṭrus afus-ns issbidd-stt f-iḍarn-ns. iġr s-imẓlayn n-rbbi d-thjjalin, ifk-asn-tt-id tddr. 42 ar-sflidn kullu ayt-yaffa f-ma-ijran, aylliġ iggut ma-iwrrin yumn s-siditnnġ. 43 igawr bṭrus ġ-yaffa yan-mnnaw-uwssan ġ-dar yan-udbbaġ ism-ns simɛan.

irqqasn 10

1 illa yan-urgaz ġ-tmdint n-qayṣriyya ism-ns kurnilyus, iga lqbṭan zġ-rrbɛt n-iɛskrin n-rruman lli-mi-ttinin ‹rrbɛt n-iṭalya›. 2 ar-itɛbad rbbi yiri bdda a-t-irḍu, nttan ula kullu ayt-tgmmi-ns. ar-yakka ma-iggutn i-imẓlaḍ n-ayt-yudaya, ar-bdda-itẓalla ar-itḍalab rbbi. 3 yan-wass ġ-tasaɛt tis kraṭṭ n-tdggʷat iban-as-d yal-lmalak n-rbbi, yuška-d dars yini-as: «wa-kurnilyus.» 4 issmaqql gis kurnilyus yiksaḍ bahra yini: «mad-dari-trit a-sidi?» izayd lmalak yini-as: «hati iqbl rbbi tiẓulla-nnk ula maylli takkat i-imẓlaḍ, irḍu fllak. 5 nkr ġilad taznt kra n-irgazn s-tmdint n-yaffa ad-d-awin yan-urgaz lli-mi ism-ns simɛan bṭrus. 6 hatin igguz ġ-tgmmi n-yan-udbbaġ ism-ns simɛan ġ-tama n-umda.» 7 lliġ-t-ifl lmalak iġr kurnilyus i-sin imqasan n-tgmmi-ns ula yan-uɛskri-ns lli-itɛbadn rbbi. 8 yini-asn f-kullu ma-ijran yazn-tn ilmma s-yaffa. 9 ndid azkka sul llan ġ-uġaras akmurn-in s-yaffa, iġli bṭrus s-ukfaf n-tgmmi a-iẓẓall. tga tasaɛt tis snat d-mrawt ġ-ṭuẓẓunt n-wass 10 s-t-yaġ laẓ yiri ma-ištta. sul h̬dmn ġ-tirmt s-a-s-d-issbayyn rbbi kra zund tawargit. 11 iẓr ignwan rẓmn, igguz-d fllas kra irwas i-lizar imqqurn ityamaẓ zġ-kkuẓṭ-tġmrin, ittrs-d s-wakal. 12 ilin gis kigan d-luḥuš d-ibnkaln d-igḍaḍ n-tagant. 13 isawl-d yan-wawal yini: «nkr a-bṭrus, tġrst tššt.» 14 irar-as bṭrus: «ḥaša a-sidi. ur-jju-ššiġ ma-f-inna ššrɛ n-musa iḥrm nġd irka.» 15 isawl-d-daġ-wawal-an yini-as: «a-ur-tgt ma-issḥlla rbbi d-ma-iḥrmn.» 16 ijru ġmkan kraṭṭ-twal, ityalal ilmma lizar s-ignwan. 17 sul a-iswingim bṭrus ġ-ma-tga lmɛna n-twargit-an s-d-ruḥn irgazn lli-d-yuzn kurnilyus. ar-sqsan ġ-tgmmi n-simɛan aylliġ-n-biddn ġ-imi-ns. 18 ġrn i-ayt-tgmmi sqsan-tn: «is-darun yan-urgaz ism-ns simɛan bṭrus?» 19 nttan sul a-iswingim ġ-lmɛna n-twargit s-as-inna rruḥ lqudus: «ha-kraḍ irgazn ar-srk-siggiln. 20 nkr ġilad tgguzt, tmunt didsn bla tškkat, ašku nkki a-tn-d-yuznn.» 21 igguz bṭrus ġakudan yini-asn: «hati nkki a-s-a-tsiggilm. mad-dari-tram?» 22 inin-as: «yuzn-aġ-d lqbṭan kurnilyus. iga argaz ifulkin, ar-itɛbad rbbi ar-ti-tuqqarn kullu ayt-yudaya. iban-as-d yal-lmalak n-rbbi, yini-as ad-ak-d-iġr s-tgmmi-ns baš a-isfld i-ma-rad-as-tinit.» 23 išškšm-tn bṭrus ġakudan s-tgmmi, ig-tn d-inbgiwn-ns. ndid azkka imun didsn, nttan ula kra n-aytmatn yaḍni zġ-tmdint n-yaffa. 24 ndid azkka iruḥ tamdint n-qayṣriyya. ar-srs-itql kurnilyus, nttan d-ayt-dars d-imddukkʷal-ns, ašku issmun-tn-d kullutn ġ-tgmmi-ns. 25 ilkm bṭrus tigmmi s-t-id-imnaggar kurnilyus iknu s-wakal ġ-dar iḍarn-ns. 26 issnkr-t-id bṭrus yini-as: «nkr, nkki bnadm kad-giġ.» 27 izayd ar-dids-isawal, ikšm ilmma s-tgmmi yaf-n mddn ggutnin a-ġin-imunn. 28 yini-asn bṭrus: «tssnm ššrɛ n-musa is-ur-yudji yan igan zġ-ayt-yudaya a-ikšm s-dar ibrraniyn ula imun didsn. walaynni imla-yyi rbbi a-ur-gġ yan d-ma-iḥrmn ula ma-irkan. 29 f-mayan a-f-d-uškiġ lliġ-n-sri-tuznm, ur-sul-mšawarġ d-ih̬f-inu. imma ġilad riġ ad-iyi-tmlm ma-f-iyi-di-tġram.» 30 isawl kurnilyus yini-as: «kraḍ-uwssan ayad, zund tasaɛt-ad igan tis kraṭṭ n-tdggʷat, ar-tẓallaġ ar-tḍalabġ rbbi ġ-tgmmi-nu, s-ẓriġ yan-urgaz ibidd ġ-lgddam-inu s-tmlsa ssmrġanin. 31 yini-yyi: ‹wa-kurnilyus, isfld rbbi i-tẓulla-nnk, ur-ittu maylli takkat i-imẓlaḍ. 32 azn ġilad s-yaffa tsqsat ġ-yan-urgaz lli-mi ism-ns simɛan, ar-as-ttinin bṭrus. igguz ġ-tgmmi n-yan-udbbaġ ism-ns simɛan ġ-tama n-umda.› 33 aznġ-n srk ġakudan. hati tskrt gigi ma-ifulkin lliġ-d-tuškit. imma ġilad ha-nkkʷni kullwaġ ġ-lgddam n-rbbi, nra a-nsfld i-kullu ma-f-k-yuṣṣa siditnnġ ad-aġ-ti-tmlt.» 34 isawl bṭrus yini: «ssnġ ġilad izd s-ṣṣaḥt ur-a-iskar rbbi s-uwdmawn. 35 ašku ar-itqbal kullu wanna-t-ituqqarn ar-iskar ma-t-irḍan, kra tga-tmazirt-ns. 36 ġmkad a-iga-wawal lli-d-yuzn rbbi i-mddn-ns n-ayt-yaɛqub, iml-asn-d lh̬bar ifulkin n-sslamt ġ-gras didsn f-uwdm n-yasuɛ lmasiḥ lli-igan sidis n-kullu ma-illan. 37 tsfldm f-ma-ijran ġ-kullu tamazirt n-yudaya, ibdu zġ-jalil tigira n-ma-itbrraḥ yuḥanna ar-issddam mddn ġ-waman. 38 tissanm f-yasuɛ gu-naṣira is-t-iɛmmr rbbi s-rruḥ lqudus d-tḥkimt itjhhdn, ar-itkka kraygatt mani ar-iskar afulki ar-ijjujji kullu willi tyawkrrafnin s-iskraf n-iblis, ašku illa dids rbbi. 39 nkkʷni nga fllas inagan, nẓra kullu ma-iskar ġ-tmazirt n-yudaya ula ġ-urušalim. nġn-t ilmma f-uggjdi, 40 walaynni ġ-wis kraḍ-uwssan issnkr-t-id rbbi zġ-lmut issbayyn-t-id. 41 ur-d-iban i-kullu mddn walaynni ġir i-willi isti rbbi ad-gn inagan, a-tn-igan d-nkkʷni lli-dids-iššan nsu dids tigira n-ma-d-inkr zġ-lmut. 42 yuṣṣa-yaġ a-ntbrraḥ ar-nakka tugga-nnġ n-izd nttan a-iẓli rbbi a-yut lḥukm f-willi ddrnin ula ġwilli mmutnin. 43 nttan a-f-sawln lanbiya kullutn ar-akkan tugga-nsn ar-ttinin: s-ism-ns a-s-ra-issitti rbbi ddnub f-kullu wanna srs yumnn.» 44 sul a-isawal bṭrus s-d-igguz rruḥ lqudus f-kullu willi-as-sflidnin. 45 ar-tɛjjabn imumnn n-ayt-yudaya lli-d-munnin d-bṭrus lliġ ẓran mamnk a-ifka rbbi lbaraka n-rruḥ lqudus i-ibrraniyn ula ntni. 46 ašku sfldn-asn ar-sawaln s-iwaliwn iġribn ar-talġn rbbi. yini ilmma bṭrus: 47 «is-illa ma-rad-aġ-ikkis a-nssddm mddn-ad ġ-waman? ašku ula ntni, ifka-yasn rbbi rruḥ lqudus ġmklli-aġ-t-ifka nkkʷni.» 48 yuṣṣa-tn ad-ddmn ġ-waman s-ism n-yasuɛ lmasiḥ. ḍalbn-t ilmma a-didsn-igawr kra n-uwssan.

irqqasn 11

1 sfldn irqqasn d-aytmatn ġ-kullu tamazirt n-yudaya f-ibrraniyn is-umẓn ula ntni awal n-rbbi. 2 lliġ iwrri bṭrus s-urušalim, nkrn srs ġwilli ttirinin ad-ẓẓalln mddn i-ddat-nsn inin-as: 3 «mah̬ aylliġ tgguzt ġ-dar ġwilli ur-ẓẓullinin, ar-didsn-tšttat?» 4 isawl bṭrus iml-asn kullu ma-ijran zġ-isizwar yini-asn: 5 «lliġ nkki ġ-tmdint n-yaffa ar-tẓallaġ ar-tḍalabġ rbbi, s-iyi-d-issbayyn kra zund tawargit. ẓrġ kra igguz-d flla, irwas i-lizar imqqurn ityamaẓ zġ-kkuẓṭ-tġmrin. igguz-d zġ-ignwan ittrs-d ġ-lgddam-inu. 6 ssmaqqlġ gis lmh̬luqat, gan luḥuš d-ibnkaln d-igḍaḍ n-tagant, 7 s-sfldġ i-yan-wawal inna-yyi: ‹nkr a-bṭrus, tġrst tššt.› 8 rarġ-as: ‹ḥaša a-sidi. ur-jju-mḍiġ kra-f-inna ššrɛ n-musa iḥrm nġd irka.› 9 isawl-d-daġ-wawal-an zġ-ignwan yini-yyi: ‹a-ur-tgt ma-issḥlla rbbi d-ma-iḥrmn.› 10 ijru mayad kraṭṭ-twal, ityalal ilmma lizar s-ignwan. 11 tasaɛt-an a-ġ-n-ruḥn kraḍ irgazn tigmmi lli-ġ-gguzġ, tyazann-in sri zġ-qayṣriyya. 12 yini-yyi rruḥ lqudus ad-didsn-munġ bla škkaġ. munn ilmma didnnġ sḍiṣ aytmatn-ad. nkšm s-tgmmi n-kurnilyus. 13 yini-aġ nttan f-mamnk a-iẓra yal-lmalak ibidd ġ-tgmmi-ns yini-as: ‹azn s-yaffa, tsqsat ġ-yan-urgaz lli-mi ism-ns simɛan, ar-as-ttinin bṭrus. 14 rad-ak-d-yawi awal ma-s-a-ttnjamt kiyi ula kullu ayt-tgmmi-nnk.› 15 «bduġ ar-asn-sawalġ, s-d-fllasn-igguz rruḥ lqudus ġmklli-d-fllannġ-igguz nkkʷni ġ-isizwar. 16 ktiġ-d awal n-siditnnġ lli-s-aġ-inna: ‹ikka-ttin yuḥanna ar-issddam mddn ġ-waman, imma kunni ra-tddmm s-rruḥ lqudus.› 17 ibayyn is-asn-d-ifka rbbi maylli-aġ-d-ifka nkkʷni lliġ numn s-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ. mad-giġ nkki aylliġ rad-ḍaḍḍġ rbbi?» 18 lliġ sfldn mddn-an i-ma-inna bṭrus ur-sul-darsn ma-ttinin. alġn rbbi inin: «hati ifka rbbi i-ibrraniyn ula ntni ad-d-wrrin zġ-kullu ma-yʷh̬šnn, kšmn-d s-tudrt-ad idumn.» 19 ar-tmuddun ġwilli akutnin f-ssibt n-trfufnt tigira l-lmut n-stifanus, ar-ttidun ġ-uwssan-an ar tamazirt n-finiqiyya d-igzir n-qubrus d-tmdint n-anṭakiyya, ar-sslkamn awal n-rbbi ġir i-willi ganin ayt-yudaya. 20 walaynni kra gisn, gan n-ayt-qubrus d-ayt-kurini, lliġ ruḥn anṭakiyya bdun ar-sawaln s-ibrraniyn ula ntni, ar-asn-ttinin f-lh̬bar ifulkin n-siditnnġ yasuɛ. 21 iɛawn-tn siditnnġ aylliġ umnn mddn ggutnin amẓn aġaras n-siditnnġ. 22 sfldn aytmatn n-umnaggar ġ-urušalim f-mayad, aznn ilmma barnaba s-anṭakiyya. 23 lliġ-n-ilkm, iẓr mamnk a-tn-ibark rbbi, ifrḥ izzɛam-tn kullutn ad-amẓn ġ-siditnnġ s-uwl izgan. 24 iga barnaba argaz ifulkin, iɛmmr s-rruḥ lqudus ula liman. igatn ġwilli umẓnin aġaras n-siditnnġ ġ-uwssan-an. 25 iddu barnaba ġakudan s-tmdint n-ṭarsus a-isiggl s-šawl. 26 lliġ-t-yufa, yawi-t dids s-anṭakiyya. qaman ġin asggʷas ar-tmunun d-umnaggar n-aytmatn ar-sslmadn mddn ggutnin. ġ-tmdint n-anṭakiyya a-ġ-bdan mddn ar-ttinin i-imḥḍarn ‹imasiḥin›. 27 ġ-uwssan-an a-ġ-d-uškan kra n-mddn zġ-urušalim s-anṭakiyya, ar-ttinin iwaliwn nna-yasn-imala rbbi. 28 inkr yan gisn ism-ns agabus, iguwwd-t rruḥ lqudus yini-asn: «yan kra ra-yili-uġni išqan ġ-ddunit kullutt.» (ijra-nnit ġmkan ġ-uwssan n-ugllid kludyus.) 29 mšaškan-d imḥḍarn f-ad-aznn kra l-lmɛawnt i-aytmatn ġ-tmazirt n-yudaya, ifk kud yan gisn ġunšk lli-mi-iẓḍar. 30 skrn ġmkan, azn-tt i-imġarn ġ-urušalim f-ufus n-barnaba d-šawl.

irqqasn 12

1 ġ-uwssan-an a-yumẓ-ugllid hirudus kra zġ-aytmatn n-umnaggar, yiri a-tn-issrfufn. 2 yamẓ yaɛqub gʷmas n-yuḥanna inġ-t s-taẓẓit. 3 lliġ iẓra mamnk ad-frḥn ayt-yudaya s-ġayan, izayd yamẓ bṭrus ula nttan ġ-uwssan l-lɛid n-urh̬ṣiṣ. 4 ig-t-in ġ-lḥbs, ar-ti-tgabaln kkuẓṭ rrbayɛ n-iɛskrin, ilin kkuẓ ġ-kraygatt rrbɛt. yiri hirudus a-fllas-yut lḥukm ġ-lgddam n-kullu mddn tigira l-lɛid n-usurf. 5 iqama bṭrus ġ-lḥbs, imma ayt-umnaggar ar-tẓallan ar-bahra-fllas-tḍalabn rbbi. 6 iḍ lli-izwarn ass lli-ġ-ra-t-in-issḥaḍr hirudus ġ-lgddam n-mddn, iṭṭas bṭrus ġ-gr sin iɛskrin, iqqn s-snat ssnasl. ilin ingabaln yaḍni ġwin tiḍaf ġ-imi l-lḥbs, 7 s-ibidd yal-lmalak n-sidi rbbi ġ-tḥanut lli-ġ-illa bṭrus. tssmrġa s-tifawt itjhhdn. issmass-t lmalak zġ-tġruṭṭ-ns issfaq-t-id yini-as: «nkr ġil ġil,» s-ḍrnt ssnasl zġ-ifassn-ns. 8 yini-as lmalak: «bkis tqqnt turẓiyin-nnk.» inkr bṭrus iskr mayan. yini-as lmalak: «ssmun aslham-nnk tḍfurt-iyi.» 9 iḍfur-t bṭrus iffuġ zġ-tḥanut. ur-issin kullu mayn iskar lmalak izd ṣṣaḥt a-iga. iġal izd ġir kra n-twargit ayan. 10 zrin f-ingabaln zwarnin, zrin f-wis sin, lkmn tiflut n-uwzzal lli-iqaman ad-ffuġn s-tmdint. trẓm-tflut i-ih̬f-ns, ffuġn. zrin-in tasukt-an, s-fllas-yitti lmalak ifl-t ġin. 11 ġakudan a-ifhm bṭrus mad-as-ijran yini: «ssnġ ġilad izd s-ṣṣaḥt yuzn-d sidi rbbi lmalak-ns a-yyi-d-ifukku zġ-ufus n-hirudus ula zġ-kullu mad-ran mddn-an n-ayt-yudaya a-t-flla-zzrin.» 12 lliġ ifaq bṭrus i-mad-as-ijran, iftu s-tgmmi n-maryam innas n-yuḥanna lli-mi-ttinin marqus. llan ġin mddn ggutnin munn-d kullu ar-tẓallan ar-tḍalabn rbbi. 13 issḍuqqr bṭrus ġ-imi n-brra. tašk-id yat-th̬ddamt ism-ns ruda, baš a-tẓr ma-issḍuqqrn. 14 ġir tukʷz awal n-bṭrus tfrḥ bahra aylliġ tettu imi is-iqqn, twrri s-tizzla s-ugʷns tini-asn: «hati bṭrus ayd ibiddn ġ-imi.» 15 rarn-as-d: «is-tffuġt ih̬f-nnm?» tini-asn-daġ: «bṭrus a-iga.» rarn-as: «uhu, ḥaqqan lmalak-ns kayan.» 16 sul iqama bṭrus ġ-imi ar-issḍuqqur. rẓmn-as afn-t-in bṭrus a-iga, iḍr-asn lɛjb. 17 yall afus-ns a-tn-issfssa, yini-asn ilmma f-mamnk a-t-id-issufġ siditnnġ zġ-lḥbs. yuṣṣa-tn: «iniyat kullu mayad i-yaɛqub d-aytmatn.» ifl-tn ġakudan, iddu s-mani yaḍni. 18 lliġ ifaw lḥal, duhdun ingabaln l-lḥbs bahra, ar-ssmqsan i-ngratsn: «ma-iga ġayad? mani ikka bṭrus?» 19 yazn hirudus ma-srs-isiggiln, walaynni ur-t-ufin. isqsa ingabaln bahra, issufġ-tn ilmma a-tn-nġn. iffuġ hirudus tamazirt n-yudaya iddu s-qayṣriyya igawr ġin. 20 ġ-uwssan-an iẓi hirudus d-imzdġn n-ṣur d-ṣayda. aškin-d ayt-tmdinin-an s-yan-wawal, irin ad-dids-sawln, ašku iqqan-tn-d ad-awin mad-šttan zġ-tmazirt n-ugllid. mšaškan-d zwar d-lwazir ism-ns blastus, baš ad-ḍalbn zġ-hirudus sslamt. 21 lliġ ilkm-wass lli-ġ-ra-tn-iẓr, ilsa hirudus aslham n-tgldit-ns, iskiws ġ-lkursi l-lḥukm isawl i-mddn-an. 22 alln ntni awal-nsn inin: «awal n-yan-ilah ayad, urd awal n-bnadm.» 23 ġakudan a-t-id-yut yal-lmalak n-sidi rbbi s-twukka ar-t-tštta ġ-ugʷns-ns aylliġ immut, ašku yumẓ lmjd lli-igan win rbbi. 24 ar-bahra-itzayad-wawal n-rbbi ġ-uwssan-an, iggut ma-srs-isflidn. 25 imma barnaba d-šawl, lliġ sslkmn lamant-nsn s-urušalim, wrrin s-anṭakiyya. awin didsn yuḥanna lli-mi-ttinin marqus.

irqqasn 13

1 llan kra n-mddn ġ-umnaggar n-aytmatn ġ-anṭakiyya, ar-ttinin iwaliwn nna-yasn-imala rbbi ar-sslmadn. illa barnaba d-simɛan lli-mi-ttinin ‹asggan›, yili lukyus gu-kurini d-manayn lli-imqqurn d-ugllid hirudus ġ-yat-tgmmi, yili šawl. 2 yan-wass aẓumn ar-tɛbadn siditnnġ, s-asn-inna rruḥ lqudus: «fkat-iyi-d barnaba d-šawl ad-qasan kra n-twuri, ġriġ-asn srs.» 3 zaydn ilmma ġ-uẓum d-tẓallit, srsn fllasn ifassn-nsn safḍn-tn. 4 ddun ntni ġmklli-asn-imla rruḥ lqudus s-lmrsa n-salukiyya, ssudun ġ-umda s-igzir n-qubrus. 5 kšmn s-tmdint n-salamis ar-tbrraḥn s-wawal n-rbbi ġ-tgʷmma n-tẓallit n-ayt-yudaya. iwin didsn yuḥanna lli-mi-ttinin marqus, ar-tn-itɛawan ġ-twuri. 6 ar-tkkan igzir kullut aylliġ lkmn tamdint n-bafus, afn-in gis yan-usḥḥar gu-yudaya ism-ns baryašuɛ, ar-ittini is-iga nnabi walaynni ar-isskirkis. 7 nttan ar-itgawar dar lḥakm n-igzir ism-ns sarjyus-bulus. iga lḥakm-an bab l-lɛaql. yazn s-barnaba d-šawl iḍalb-tn ad-d-aškin s-dars, ašku ira a-zgisn-isfld i-wawal n-rbbi. 8 imma asḥḥar-an, ism-ns alimas s-wawal n-ayt-yunan, inkr srsn yiri a-iḥṣar lḥakm a-ur-yamẓ aġaras l-lmasiḥ. 9 ġakudan šawl lli-mi-nttini bulus iɛmmr s-rruḥ lqudus, imnad ġ-usḥḥar 10 yini-as: «wa-yus n-iblis, tgit amḍaḍḍ i-kullu ma-ira rbbi. tɛmmrt s-tkrkas d-tillay ʷh̬šnnin. ar-bdda-tsslullit iġarasn ʷġẓannin n-siditnnġ. 11 hati illa-fllak-ufus n-siditnnġ. ra-tbukḍt ur-ra-tisfiwt ar azmz yaḍni.» ġakudan a-fllas-iḍr-umdlu d-tillas, ar-itlli s-mad-as-itamẓn afus. 12 imma lḥakm, lliġ iẓra mayd ijran, itɛjjb bahra. yamn s-mad-as-sslmdn f-siditnnġ. 13 iffuġ bulus d-usmun-ns zġ-bafus, ssudun ġ-umda s-tmdint n-barga ġ-tmazirt n-bamfiliyya. ibḍu didsn yuḥanna lli-mi-ttinin marqus, iwrri s-urušalim. 14 zaydn ntni zġ-barga s-tmdint n-anṭakiyya n-bisidiyya. kšmn s-tgmmi n-tẓallit ġ-wass n-usunfu, skiwsn gis. 15 imġarn n-tgmmi n-tẓallit, tigira n-mad-ġran zġ-ššrɛ n-musa d-warratn l-lanbiya, ġrn-asn: «way-aytmatnnġ, nkrad-d tsawlm iġ-darun kra n-iwaliwn ma-s-a-tssdusm mddn-nnġ.» 16 inkr bulus yall afus-ns yini-asn: «way-ayt-rbbi d-ibrraniyn lli-tɛbadnin rbbi, sfldat-iyi. 17 rbbi n-ayt-darnnġ iẓli imzwura-nnġ, issigat-tn bahra ġ-isggʷasn lli-ġ-llan ġ-tmazirt n-miṣr. issufġ-tn-d ilmma zġ-ġin s-ufus-ns itjhhdn. 18 ibidd didsn kkuẓ id-mraw n-usggʷas ġ-lh̬la. 19 ihlk ssa n-tglday ġ-tmazirt n-kanɛan, ifk-asn tamazirt-an a-stt-wrtn. 20 ġmkan a-s-izri ma-itggan kkuẓ id-miyya d-smmus id-mraw (450) n-usggʷas. ifk-asn ilmma imġarn tjhhdnin a-fllasn-tḥkamn ar ussan n-nnabi ṣamwil. 21 ḍalbn-t ġakudan a-zgisn-iẓli yan ad-asn-ig agllid, iml-asn rbbi šawl yus n-qiš zġ-tqbilt n-bnyamin. izayd nttan ar-fllasn-itḥkam kkuẓ id-mraw n-usggʷas. 22 issitti-t ilmma rbbi, ig dawd d-ugllid-nsn. nttan a-f-ifka rbbi tugga-ns inna: ‹ufiġ-n ġ-dawd yus n-yassa ma-n-yakmurn s-uwl-inu. ra-iskar kullu mad-riġ.› 23 imma ġilad, zġ-tasut n-dawd a-zġ-d-ifka rbbi yan yaḍni a-ig anjjam i-ayt-rbbi ġmklli-s-inna ġayd izrin, a-t-igan d-yasuɛ. 24 lliġ ur-ta-igri yasuɛ ġ-twuri-ns, ikka-ttin yuḥanna amsddam ar-itbrraḥ ar-ittini i-kullu ayt-rbbi ad-fln mad-skarn yʷh̬šn ar-tn-issddam ġ-waman. 25 lliġ-d-yakmur-uzmz a-ikmml yuḥanna tawuri-ns, isqsa mddn-an: ‹ma-ttinim giġ-t nkki? hati urd nkkin a-igan ġwalli-s-a-ttqlm, walaynni ra-d-yašk tigira-nu. ur-sthllaġ nkki ad-rẓmġ ifalan n-turẓiyin-ns.› 26 «way-aytma zġ-tasut n-ibrahim d-ibrraniyn lli-tɛbadnin rbbi, nkkʷni kullwaġ a-mi-d-yuzn rbbi awal f-mamnk a-rad-aġ-ijjnjm. 27 imma imzdġn n-urušalim d-inmġurn-nsn ur-ssinn izd yasuɛ a-igan anjjam lli-s-a-tqln. ur-fhimn iwaliwn l-lanbiya lli-aqran kraygatt ass n-usunfu, walaynni ssuwfan iwaliwn-an lliġ fllas ḥkamn. 28 wah̬h̬a ur-gis-ufin ma-f-a-t-nqqan, ḍalbn zġ-bilaṭus a-t-inġ. 29 ġakud lliġ skrn ntni kullu maylli fllas ityaran zġ-isizwar, zzugzn-t zġ-uggjdi, srsn-t-in ġ-umḍḍal. 30 «imma rbbi hati issnkr-t-id zġ-lmut, 31 ar-d-itban kigan d-uwssan i-willi dids munnin zġ-jalil s-urušalim. gn ntni inagan, ar-akkan tugga i-ayt-rbbi f-mad-ẓran. 32 ula nkkʷni nuška-d nawi-awn-d lh̬bar-ad ifulkin, ašku maylli inna rbbi i-imzwura-nnġ f-ma-ra-iskr, 33 hati iskr-t ġilad ġ-darnnġ nkkʷni lli-igan tarwa-nsn. ašku issnkr-d yasuɛ zġ-lmut ġmklli ityaran ġ-wis sin imurign, inna rbbi: ‹kiyi tgit iwi. babak ad-giġ ġassad.› 34 ityara ula f-mamnk a-ra-t-id-issnkr zġ-lmut a-ur-sar-trkm ddat-ns, yini: ‹hati ra-kʷn-barkġ s-lbarakat ṣfanin zganin lli-f-nniġ i-dawd.› 35 yini-daġ ġ-warra yaḍni: ‹ur-ra-tadjt amẓlay-nnk a-irkm ġ-umḍḍal.› 36 nssn dawd ġ-uwssan-ns is-iskr ma-ira rbbi, immt ilmma ityawmḍal ġ-gr imzwura-ns, trkm ddat-ns. 37 imma ġwad-d-issnkr rbbi, ur-t-yudji a-irkm. 38 «way-aytma, nra a-tissanm lh̬bar-ad ifulkin. ašku f-ssibt n-ġwad-d-inkrn a-s-yujad rbbi a-fllawn-issitti ddnub-nnun. kullu wanna srs yumnn, ra-t-issġus zġ-kullu ġaylli mi ur-iẓḍar ššrɛ n-musa a-t-zgis-issġus. 40 imma ġilad, rarat lɛaql-nnun ad-awn-ur-ijru ġmklli nnan lanbiya: 41 ‹ẓrat a-iṭnnaẓn, ar-ttɛjjabm tthlkm. ašku rad-skrġ kra ihiyyan ġ-uwssan-nnun. iġ-illa mad-awn-fllas-innan, ur-ra-ti-tamnm.›» 42 iffuġ ilmma bulus d-barnaba zġ-tgmmi n-tẓallit. ḍalbn-tn mddn a-n-wrrin imal ass-an n-usunfu ad-asn-sawln s-uggʷar f-tġawsiwin-ad. 43 lliġ kullu ffuġn, iggut gisn ma-imunn d-bulus d-barnaba zġ-ayt-yudaya d-ibrraniyn lli-umẓnin aġaras n-ayt-rbbi. isawl srsn bulus d-barnaba, zzɛamn-tn ad-zgan ġ-lbaraka n-rbbi. 44 imal ass-an n-usunfu munn-d ayt-tmdint kullutn, irin ad-sfldn i-wawal n-rbbi. 45 imma ayt-yudaya lli-zdġnin ġin, lliġ ẓran mddn-an ggutnin, asin tanuwwašt f-irqqasn, ẓin d-bulus f-wawal-ns rgmn-t. 46 irar-asn ilmma bulus d-barnaba s-zzɛamt inin-asn: «niwi-awn-d awal n-rbbi ġmklli-aġ-d-iqqann baš a-tzwurm kunni. imma ġilad ur-ti-trim, tgm ih̬fawn-nnun d-willi ur-isthllan ad-kšmn s-tudrt idumn. ra-kʷn-nfl ġilad nawi-tt ġ-ibrraniyn, 47 ašku ġmkad a-s-aġ-yuṣṣa sidi rbbi. inna: ‹giġ-k d-tifawt i-ayt-tmizar aggugnin, a-tjjnjmt mddn ar ttmi n-wakal.›» 48 lliġ sfldn ibrraniyn i-mayad, frḥn bahra alġn awal n-sidi rbbi. wrrin amnn s-yasuɛ kullu willi iẓli rbbi ad-kšmn s-tudrt idumn. 49 sfldn mddn i-lh̬bar n-siditnnġ ġ-kullu tamazirt-an. 50 imma ayt-yudaya sshiyysn timġarin tibrraniyin ist-tgʷmma mqqurnin lli-tɛbadnin rbbi d-uwdmawn mqqurnin n-tmdint-an, aylliġ nkrn mddn ggutnin ar-ssrfufunn bulus d-barnaba ssmsrn-tn zġ-tmazirt-an. 51 issus fllasn bulus d-barnaba agdrur n-iḍarn-nsn ad-asn-ig tamatart, ftun s-tmdint n-iquniyya. 52 imma imḥḍarn lli-fln ġ-anṭakiyya, ɛmmrn ntni s-lfrḥ ula s-rruḥ lqudus.

irqqasn 14

1 ikšm bulus d-barnaba s-tgmmi n-tẓallit n-ayt-yudaya ġ-iquniyya ġmklli skarn ġ-tmdinin yaḍni, sawln i-mddn aylliġ iwrri iggut ma-yumnn s-yasuɛ, gan zġ-ayt-yudaya ula ibrraniyn. 2 imma ayt-yudaya lli-ur-rinin ad-amnn, nkrn ar-sshiyyasn ibrraniyn baš ad-asin tanuwwašt f-aytmatn. 3 iqama ġin bulus d-barnaba kigan d-uwssan, ar-sawaln f-siditnnġ s-zzɛamt. ifk-asn siditnnġ taḥkimt ad-skarn lmɛjizat d-tmitar tjhhdnin ġ-lgddam n-mddn-an, baš ad-issann izd lḥqq a-iga-wawal l-lbaraka lli-s-a-tbrraḥn. 4 ayt-tmdint-an bḍan f-sin. kra ibidd d-ayt-yudaya, kra ibidd d-irqqasn. 5 mšawarn ilmma kra n-mddn zġ-ibrraniyn d-ayt-yudaya d-imġarn-nsn, skrn f-ad-ssrfufnn bulus d-barnaba, irin a-tn-kkatn s-iẓran nġn-tn. 6 imma ntni sfldn f-ġaylli fllasn nuwwan, rwln s-tmdinin n-listra d-darba ġ-tmazirt n-likuniyya ula s-tsgiw yaḍni n-tmazirt-an, 7 ar-ġin-tbrraḥn s-lh̬bar ifulkin. 8 illa yan-urgaz ġ-listra, kušmn-as iḍarn zġ-lliġ ilul, ur-jju-ifti. 9 iskiws ar-isflid i-maylli ittini bulus i-mddn. issmaqql gis bulus, iẓr-t yumn aylliġ iẓḍar a-ijji. 10 yini-as s-wawal itjhhdn: «nkr-d, tbiddt f-iḍarn-nnk,» s-yukʷi ibidd f-iḍarn-ns iftu. 11 lliġ ẓran mddn ma-iskr bulus, alln awal-nsn inin s-wawal n-ayt-likuniyya: «hati gguzn-d ilahat-nnġ s-darnnġ, wrrin s-ssift n-bnadm.» 12 ġaln is-iga barnaba ‹zafs›, ig bulus ‹harmas› ašku nttan a-isawaln s-uggʷar. 13 tlla-tgmmi n-‹zafs› ġ-brra n-tmdint. yašk-id-unmġur n-willi tɛbadnin ilah-an, yawi-d izgarn s-imi n-tmdint, agʷln-asn taggʷatin n-ijddign. yiri nttan ula kullu wiyyaḍ a-n-srsn tiġrsiw ġ-lgddam n-barnaba d-bulus ar-tn-tɛbadn. 14 lliġ sfldn irqqasn i-mayan, bbin timlsa-nsn azzln s-wammas-nsn inin-asn s-jjhd: 15 «mayd ra-tnawlm? hati bnadm ka-nga zund kunni. nuška-d nawi-awn-d lh̬bar ifulkin baš a-tflm tiġawsiwin-ad h̬wanin lli-tskarm, twrrim tissanm rbbi lli-iddrn. nttan a-iskrn ignwan d-wakal d-imdwan ula kullu ma-gisn-illan. 16 kullu mayd izrin yudja mddn ġ-kraygatt tamazirt ad-zaydn ġ-uġaras nna-ran. 17 walaynni ur-kʷn-ifil bla tamatart n-is-illa nttan, ašku imla-yawn-d mnšk a-bahra-ifulki. ar-awn-d-yakka anẓar zġ-ignwan ula tamgra ġ-uzmz-ns. ar-iššbaɛ adis-nnun s-umššu iɛmmr ul-nnun s-lfrḥ.» 18 ġmkad a-inna barnaba d-bulus, walaynni bḥra ur-ḥṣarn mddn-an kullutn ad-ur-ġrsn ġ-lgddam-nsn. 19 aškin-d ilmma kra n-ayt-yudaya zġ-anṭakiyya n-bisidiyya d-iquniyya. sshiyysn mddn-an ggutnin, aylliġ nkrn ar-kkatn bulus s-iẓran. zukrn-t s-brra n-tmdint, ġaln is-immut. 20 munn-d ilmma imḥḍarn lullin-as, s-inkr bulus iwrri s-tmdint. ndid azkka iffuġ nttan d-barnaba ddun s-tmdint n-darba. 21 ar-itbrraḥ bulus d-barnaba s-lh̬bar ifulkin ġ-darba, aylliġ iggut ma-iwrrin gan imḥḍarn i-lmasiḥ. wrrin ilmma ntni s-tmdinin n-listra d-iquniyya d-anṭakiyya n-bisidiyya, 22 ar-ssdusn ulawn n-imḥḍarn ar-tn-zzɛamn ad-zgan ġ-uġaras l-lmasiḥ, ar-asn-ttinin: «s-trfufnt iggutn a-s-d-iqqan a-nkšm s-tgldit n-rbbi.» 23 isti bulus d-barnaba ġ-kraygatt amnaggar mad-asn-itggan imġarn. ar-tẓallan ar-taẓumn ar-tn-faln ġ-ufus n-siditnnġ lli-s-umnn. 24 zrin zġ-tmazirt n-bisidiyya s-tmazirt n-bamfiliyya. 25 ar-tbrraḥn s-wawal n-rbbi ġ-tmdint n-barga, zaydn ilmma s-lmrsa n-attaliyya. 26 amẓn anaw ssudun ġ-umda aylliġ ruḥn anṭakiyya. tamdint-an a-zġ-tn-safḍn aytmatn ġ-isizwar lliġ-tn-fkan ġ-ufus n-rbbi a-ibark ġ-twuri-nsn. ġmkan a-s-kmmln tawuri-an. 27 lliġ kšmn s-anṭakiyya, ssmunn-d ayt-umnaggar. inin-asn f-kullu ma-srsn-iskr rbbi, ula mamnk a-irẓm imi i-ayt-tmizar yaḍni ad-amẓn aġaras l-lmasiḥ. 28 qaman d-imḥḍarn n-ġin kra n-iyrn.

irqqasn 15

1 aškin-d kra n-mddn zġ-tmazirt n-yudaya s-anṭakiyya, bdun ar-sslmadn aytmatn ar-ttinin: «iġ-ur-tẓẓullim i-ddat-nnun ġmklli ittini ššrɛ n-musa, ur-ra-tiẓḍarm a-tnjmm.» 2 iẓi didsn bulus d-barnaba f-wawal-ad ar-didsn-tmjaḥadn, aylliġ skrn aytmatn n-umnaggar f-ad-aznn bulus d-barnaba d-kra ġ-wiyyaḍ s-urušalim, baš ad-sqsan irqqasn d-imġarn f-tġawsa-yad. 3 safḍn-tn ġakudan, zrin ġ-tmizar n-finiqiyya d-samira, awin lh̬bar i-ayt-tmizar-an f-mamnk ad-umẓn ibrraniyn aġaras l-lmasiḥ. frḥn aytmatn kullutn lliġ sfldn i-lh̬bar-ad. 4 lliġ ruḥn urušalim ssmrḥban srsn ayt-umnaggar d-irqqasn d-imġarn. yini-asn bulus d-barnaba f-kullu ma-srsn-iskr rbbi. 5 walaynni nkrn kra n-imumnn l-lmdhb n-ifarisin inin-asn: «iqqan-kʷn-d a-tuṣṣam ibrraniyn ad-ẓẓalln i-ddat-nsn ar-skarn s-ššrɛ n-musa.» 6 mnaggarn ilmma irqqasn d-imġarn baš ad-mšawarn f-tġawsa-yad. 7 yigat-wawal aylliġ inkr bṭrus yini-asn: «way-aytma, tssnm ġ-uwssan zwarnin isti-yyi rbbi zġ-gigun baš ad-sfldn ibrraniyn f-imi-nu i-lh̬bar ifulkin amnn srs. 8 rbbi issnn ma-illan ġ-uwl n-kullu mddn, iml-aġ ġakudan is-irḍa f-ibrraniyn, ašku ula ntni ifka-yasn rruḥ lqudus ġmklli-aġ-t-ifka nkkʷni. 9 ur-tn-ibḍi didnnġ, ašku issġus ulawn-nsn ula ntni lliġ umnn s-yasuɛ. 10 imma ġilad, mah̬ aylliġ tram a-tẓim d-rbbi, tgm taẓayt f-imḥḍarn-an lli-mi-ur-nẓḍar a-stt-nasi nkkʷni ula imzwura-nnġ? 11 uhu, numn izd lḥnant n-siditnnġ yasuɛ a-s-nnjm, d-ġmkad a-s-rad-njmn ula ntni.» 12 fssan aytmatn-an kullutn, sfldn ilmma i-mad-asn-ittini barnaba d-bulus f-lmɛjizat d-tmitar tjhhdnin lli-iskr rbbi f-ufus-nsn ġ-gr ayt-tmizar yaḍni. 13 lliġ kmmln awal-nsn, inkr yaɛqub yini-asn: «way-aytma sfldat-iyi. 14 inna-yaġ simɛan f-mamnk ad-aġ-imla rbbi ġ-isizwar is-ira a-iẓli zġ-gr ibrraniyn kra n-mddn ad-gn wins. 15 ġmkad ad-nnan ula lanbiya ġ-warratn n-rbbi inna: 16 ‹tigira n-mayan rad-d-wrriġ, bnuġ tigmmi ih̬ʷlan n-dawd, bnuġ iġurban-ns lli-ḍrnin. ra-stt-id-ssnkrġ 17 baš ad-wrrin kullu ayt-tmizar yaḍni ar-siggiln s-sidi rbbi, ula kullu ibrraniyn lli-mi-ġriġ ad-gn winu. 18 ġmkad a-s-inna sidi rbbi lli-iskarn kullu mayad, ityawssan dars zġ-isizwar.›» 19 izayd yaɛqub yini-asn: «f-mayad a-f-rad-iniġ nkki: ra-yaf a-ur-ntšqu d-ayt-tmizar yaḍni lli-umẓnin aġaras n-rbbi, 20 walaynni ad-asn-nazn yat-tbrat nini-asn ad-tanfn i-irkan l-laṣnam ula lfsad, ula-da-šttan tifiyi n-ma-iqajjin ula idammn. 21 ašku myarn mddn ġ-kraygatt tamdint a-fllasn-aqran ššrɛ n-musa ġ-tgʷmma n-tẓallit, ar-tn-tuṣṣan a-srs-skarn, kraygatt ass n-usunfu zġ-tasut n-tasutin sul s-ġilad.» 22 mšaškan-d ilmma irqqasn d-imġarn d-ayt-umnaggar kullutn, skrn f-ad-stin kra n-mddn-nsn ad-munn d-bulus d-barnaba s-anṭakiyya. stin yahuda lli-mi-ttinin barsaba, nttan d-sila. ntni, ar-tn-tuqqarn aytmatn kullutn. 23 aznn didsn yat-tbrat, tyaran gis iwaliwn-ad: «zġ-aytmatun irqqasn ula imġarn, i-aytmatnnġ n-tmizar yaḍni ġ-anṭakiyya d-suriyya d-kilikiyya. ad-awn-tili sslamt. 24 nsfld f-kra n-mddn uškan-in zġ-darnnġ inin-awn kra-s-awn-t-ssṭiyyrn aylliġ tusim taġuft f-iwaliwn-nsn. walaynni urd nkkʷni a-tn-in-yuznn. 25 mayan a-f-d-nmnaggar ġilad, nmšaška-d kullwaġ a-nsti kra n-mddn nazn-tn-in s-darun, a-n-munn d-aytmatnnġ ɛzzanin barnaba d-bulus 26 lli-fkanin ih̬fawn-nsn f-ism n-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ. 27 ġmkad a-f-n-nuzn yahuda d-sila ad-awn-inin f-kullu mayd-awn-in-nura. 28 ašku imla-yaġ-d rruḥ lqudus ula ih̬f-nnġ, a-ur-fllawn-ng kra n-taẓayt abla tiġawsiwin-ad hiyyanin: 29 a-ur-tšttam ma-ityawġrasn i-laṣnam ula idammn ula tifiyi n-ma-iqajjin, taggugm zġ-lfsad. afulki a-rad-awn-yili, iġ-a-ttanfm i-tġawsiwin-ad. a-kʷn-iɛawn rbbi.» 30 safḍn-tn ilmma s-anṭakiyya. lliġ-n-lkmn tamdint-an, ssmunn-d ayt-umnaggar kullutn fkn-asn tabrat. 31 lliġ-tt-ġran ntni, frḥn s-iwaliwn n-irqqasn lli-s-tn-zzɛamn. 32 isawl ilmma yahuda d-sila s-aytmatn-an, ar-tn-zzɛamn ar-tn-ssdusn, ašku gan ula ntni zġ-willi ittinin iwaliwn nna-yasn-imala rbbi. 33 tigira n-ma-darsn-gawrn kra n-uwssan, safḍn-tn aytmatn s-sslamt, wrrin s-dar ġwilli-tn-uznnin. 35 imma bulus d-barnaba qaman ġ-anṭakiyya, ar-sslmadn ar-tbrraḥn s-wawal n-siditnnġ ntni d-wiyyaḍ ggutnin. 36 yan-wass isawl bulus s-barnaba yini-as: «a-nwrri s-dar aytmatn ġ-tmdinin kullutnt lli-ġ-nbrrḥ s-wawal n-siditnnġ, a-nẓr mamnk ad-gan.» 37 ira barnaba ad-didsn-awin yuḥanna lli-mi-ttinin marqus. 38 imma bulus inna-yas: «ur-išwi a-didnnġ-nawi ġwalli-aġ-n-ifln tawala-lli ġ-tmazirt n-bamfiliyya, ur-didnnġ-ikmmil tawuri.» 39 ur-ẓḍarn ad-d-mšaškan f-tġawsa-yad, bḍun ifl yan yan. barnaba yiwi dids marqus, issudu ġ-umda s-igzir n-qubrus. 40 imma bulus isti sila a-ig asmun-ns. fkn-tn ilmma aytmatn ġ-ufus n-siditnnġ a-gisn-ibark, ffuġn zġ-ġin. 41 ar-tkkan tamazirt n-suriyya ula kilikiyya ar-ssdusn imnaggarn n-aytmatn.

irqqasn 16

1 ar-itmuddu bulus aylliġ izri zġ-tmdint n-darba iruḥ tamdint n-listra. yili ġin yan-umḥḍar l-lmasiḥ ism-ns timutaws, ig yus n-yat-tmumnt ullt-yudaya imma babas iga gu-yunan. 2 aytmatn ġ-listra ula ġ-iquniyya ar-kullu-ttinin f-timutaws is-iga amumn ifulkin. 3 yiri bulus a-t-dids-yawi. iẓẓall-as ġakudan i-ddat-ns, ašku ayt-yudaya ġ-tmdint-an ssnn is-iga babas abrrani. 4 ddun ilmma ar-tkkan timdinin, ar-tawin lh̬bar i-aytmatn f-maylli-f-d-mšaškan irqqasn d-imġarn ġ-urušalim, ar-tn-tuṣṣan ad-skarn s-iwaliwn-an. 5 ġmkad a-s-a-tdusn imnaggarn n-aytmatn ġ-uġaras l-lmasiḥ, ar-ttigatn ass f-wass. 6 ur-tn-yudji rruḥ lqudus ad-tbrraḥn s-wawal n-rbbi ġ-tmazirt n-asiyya. zaydn ġakudan ar-tkkan tamazirt n-frijiyya ula galaṭiyya. 7 lliġ lkmn tama n-misiyya irin ad-kšmn s-tmazirt n-bitiniyya, walaynni ur-tn-yudji rruḥ n-yasuɛ. 8 zrin ġakudan f-misiyya, ddun s-lmrsa n-truwwas. 9 ġ-iḍ-an a-iwarga bulus yan-urgaz gu-makiduniyya ibidd iḍalb-t bahra yini-as: «ašk-id s-makiduniyya tɛawnt-aġ.» 10 lliġ iẓra bulus tawargit-an, nskr f-a-nddu ġakudan s-tmazirt n-makiduniyya, ašku nssn is-aġ-n-iġra rbbi ġmkan ad-asn-nawi lh̬bar ifulkin. 11 namẓ anaw nbbi zġ-truwwas s-igzir n-samutraki. ndid azkka nlkm lmrsa n-nyabulis. 12 namẓ ġin aġaras s-filibbi. tga nttat tamdint imqqurn ġ-tsga-yan n-makiduniyya, bnan-tt rruman. ngawr ġin kra n-uwssan. 13 ġ-wass n-usunfu nffuġ s-brra n-tmdint nddu s-tama n-wasif, ašku nenna d-ih̬f-nnġ ra-yili ġin kra n-mani ġ-a-tmunun ayt-yudaya ar-gis-tẓallan. nskiws ar-nsawal d-tmġarin lli-n-munnin ġin. 14 tili gisnt yat-tmġart ism-ns lidiyya, tga ullt-tayatira ar-tzznza ttub aẓggʷaġ. tga zġ-tilli tɛbadnin rbbi. ih̬dm siditnnġ ġ-uwl-ns ġ-tasaɛt-an aylliġ tumn s-kullu maylli inna bulus. 15 nssddm-tt ilmma ġ-waman nttat d-ayt-tgmmi-ns. tḍalb zġ-ginnġ: «iġ-iyi-tgam d-tad yumnn s-siditnnġ, aškad-d tgguzm ġ-tgmmi-nu.» tamẓ ginnġ. 16 yan-wass nffuġ niri adġar n-tẓallit, s-nmnaggar yat-tfruh̬t tga tismgt. illa gis yal-ljnn lli-dar taḥkimt ad-as-imala ma-ra-ijru. id-bab-ns ar-fllas-tamẓn iqaridn ggutnin zġ-mddn lli-ranin ad-issann ma-rad-asn-yili. 17 imma nttat, tḍfar bulus d-usmun-ns ar-ttġuwwat ar-fllannġ-ttini: «mddn-ad gan ih̬ddamn n-rbbi amattuy. ar-awn-tbrraḥn f-mamnk a-ra-tiẓḍarm a-tnjmm.» 18 ar-bdda-tskar ġmkan kigan d-uwssan. ar yan-wass ṭiyyr-as i-bulus bahra, igrawl gis yamr ljnn: «s-ism n-yasuɛ lmasiḥ, ffuġ zġ-gis.» iffuġ ljnn ġakudan. 19 lliġ ẓran id-bab n-tsmgt is-ur-sul-ra-fllas-tamẓn yat, ġwin bulus d-sila zukrn-tn s-ssuq s-dar ġwilli tḥkamnin. 20 dḥin-tn-in s-lgddam n-imġarn l-lmḥkama n-rruman inin: «ġwid gan ayt-yudaya, ssmrwin tamdint-nnġ bahra. 21 ar-tbrraḥn f-kra n-tnbaḍin, ur-fllannġ-iḥlla a-tnt-nqbl ula-da-srsnt-nskar nkkʷni n-ayt-ruma.» 22 bzgn fllasn ġwilli-asn-sutlnin. nkrn imġarn l-lmḥkama uṣṣan imh̬zniyn ad-fllasn-bbin timlsa ssġuršn-tn. 23 lliġ-tn-utn bahra, grn-tn-in ġ-lḥbs, uṣṣan angabal l-lḥbs a-issdus i-imi. 24 lliġ isfld-ungabal i-luṣit-ad, ig-tn-in ġ-tḥanut n-wallaġ, iqqn iḍarn-nsn ġ-gr-tfrsa ẓẓaynin. 25 ġ-ṭuẓẓunt n-iḍ-an ar-itẓalla bulus d-sila ar-ttirirn ar-talġn rbbi. ar-asn-sflidn iḥbbasn yaḍni. 26 s-immussa-wakal s-jjhd, ndudin iġurban zġ-llsas, rẓmn imawn l-lḥbs kullutn, fsint ssnasl f-kraygatt yan. 27 ittfaq-d-ungabal, iẓr imawn l-lḥbs rẓmn, iġal is-rwln iḥbbasn. ildi-d taẓẓit a-inġ ih̬f-ns. 28 iġr-as bulus s-jjhd yini-as: «ad-ur-thlkt ih̬f-nnk. hati nlla kullwaġ.» 29 iġr-ungabal i-mad-as-d-itawin tifawt, yazzl s-darsn iḍr-n f-ifaddn-ns ġ-lgddam n-bulus d-sila, ar-srs-tkkat tawda. 30 yawi-tn ilmma s-brra l-lḥbs yini-asn: «wa-id-sidi, ma-yyi-d-iqqann a-t-skrġ baš ad-njmġ?» 31 inin-as: «amn s-siditnnġ yasuɛ tnjmt kiyi d-ayt-tgmmi-nnk.» 32 sawln srs s-wawal n-siditnnġ nttan d-ayt-tgmmi-ns kullutn. 33 yawi-tn ġ-tasaɛt-an ġ-iyḍ, isird-asn tiggas-nsn. ssddmn-t ilmma ġ-waman, ntta d-ayt-tgmmi-ns kullutn. 34 išškšm-tn s-tgmmi isrs-asn-in mad-šttan, ifrḥ bahra ntta d-kullu ayt-tgmmi-ns ašku wrrin umnn s-rbbi. 35 zikk ṣbaḥ nkrn imġarn l-lmḥkama n-rruman, aznn kra n-imh̬zniyn s-lḥbs inin: «rẓmat i-irgazn-an.» 36 yašk-id-ungabal s-dar bulus yini-as: «ha-imġarn uznn-d awal ad-awn-rẓmn. ffuġat ġilad, tddum s-sslamt.» 37 imma bulus isawl s-imh̬zniyn yini-asn: «ha-ntni ssġuršn-aġ ġ-lgddam n-kullu mddn wah̬h̬a ur-ginnġ-ufin kra iffuġn lqanun. dḥin-aġ-d s-lḥbs, d-nkkʷni nga zġ-willi ṭṭafnin taġamt ġ-ayt-ruma. is-ran ad-aġ-ssufġn ġilad s-tntla? nkkʷni ur-ra-nffuġ. ih̬ṣṣa imġarn-an ad-d-aškin ssufġn-aġ-n.» 38 ddun imh̬zniyn inin i-imġarn f-mad-nnan. iksaḍn ntni lliġ sfldn f-bulus d-sila is-darsn lḥqq n-ayt-ruma. 39 aškin-d ḍalbn zġ-gisn ad-asn-ṣamḥn, awin-tn ilmma s-brra ḍalbn-tn ad-ffuġn tamdint. 40 ġmkan a-s-ffuġn zġ-lḥbs, ddun ilmma s-tgmmi n-lidiyya. mnaggarn gis d-aytmatn ar-tn-zzɛamn, amẓn ilmma aġaras.

irqqasn 17

1 zrin zġ-tmdint n-amfibulis ula abuluniyya, lkmn tamdint n-tasaluniki. tili ġin yat-tgmmi n-tẓallit n-ayt-yudaya. 2 ikšm srs bulus ġmklli iskar ġ-tmdinin yaḍni. kraḍ-uwssan n-usunfu ar-ġin-isawal d-mddn, ar-asn-imala ma-ityaran ġ-warratn n-rbbi 3 ar-asn-ittini: «iqqan-d ġwalli igan lmasiḥ a-irfufn bahra, inkr-d ilmma zġ-lmut.» ar-asn-ittini: «yasuɛ lli-f-a-yawn-tbrraḥġ, nttan a-igan lmasiḥ lli-s-a-ttqlm.» 4 amnn kra n-ayt-yudaya s-maylli-asn-ittini, ntni ula yan-mnnaw zġ-ibrraniyn lli-tɛbadnin rbbi, d-kra n-tmġarin ist-tgʷmma mqqurnin ġ-tmdint-an, wrrin kullu biddn d-bulus d-sila. 5 imma wiyyaḍ ġ-ayt-yudaya usin fllasn tanuwwašt. awin-d kra n-irgazn ʷh̬šnnin zġ-ssuq, ġrn i-mddn ggutnin ad-didsn-munn, ssduyn-d tamdint kullutt. azzln s-tgmmi n-yasun, ar-siggiln s-bulus d-sila baš a-tn-ssufġn s-wammas n-mddn. 6 lliġ ur-tn-ufin, zukrn yasun d-kra n-aytmatn yaḍni s-dar imġarn n-tmdint, ar-tġuwwatn ar-ttinin: «ġwilli ssgrawlnin ddunit kullutt, hatni uškan-d ula s-ġid, 7 išškšm-tn yasun s-tgmmi-ns. ffuġn ntni zġ-lqanun n-qayṣr, ar-ttinin illa yan-ugllid yaḍni ism-ns yasuɛ.» 8 lliġ sfldn mddn d-imġarn-nsn i-mayad, mrwin bahra. 9 ḍalbn ilmma fllasn ḍḍmant zġ-yasun d-aytmatn yaḍni, rẓmn-asn. 10 lliġ-d-ḍrnt tillas, nkrn aytmatn safḍn bulus d-sila s-biriyya. lliġ lkmn tamdint-an, kšmn s-tgmmi n-tẓallit n-ayt-yudaya. 11 mddn-an n-biriyya, ur-qqurn ih̬fawn-nsn zund ayt-tasaluniki. ar-ttirin ad-sflidn i-wawal n-siditnnġ ar-tt-gis-tawin bahra, ar-siggiln ġ-warratn n-rbbi ass f-wass, baš ad-ẓrn is-yʷġẓan maylli-asn-ittini bulus. 12 yigat ma-iwrrin yumn zġ-ayt-yudaya ula kra n-tmġarin tibrraniyin ist-tgʷmma mqqurnin d-irgazn ibrraniyn ggutnin. 13 imma ayt-yudaya ġ-tasaluniki sfldn f-mamnk a-itbrraḥ bulus s-wawal n-rbbi ġ-biriyya. ddun sshiyysn mddn ssduyn ula tamdint-an. 14 nkrn aytmatn ġakudan, safḍn bulus s-tama n-umda. imma sila d-timutaws qaman ġ-biriyya. 15 iddu bulus, awin-t imddukkʷal-ns ar tamdint n-atina, fln-t-in ġin wrrin s-biriyya. yuṣṣa-tn bulus ad-inin i-sila d-timutaws a-n-dars-aškin ad-ur-maṭln. 16 lliġ a-srsn-itql bulus ġ-atina, iẓr tamdint-an tɛmmr s-laṣnam ar-tn-tɛbadn mddn. ṭiyyr-as bahra. 17 ikšm s-tgmmi n-tẓallit ar-isawal d-ayt-yudaya d-ibrraniyn lli-tɛbadnin rbbi. ar-isawal ula ġ-ssuq ass f-wass d-winna gis llanin. 18 imnaggar kra n-imslmdn l-lfalsafa, gan ‹ibikuriyn› ula ‹rwaqiyn›. kra gisn inna fllas: «ġwad ijrubbujn, ma-ira a-yini?» inin wiyyaḍ: «irwas is-a-isawal f-kra n-ilahat ar-tn-tɛbadn mddn ġ-tmizar yaḍni.» ġaln ntni is-a-isawal f-sin ilahat ašku ar-yaddr ‹yasuɛ› ula ‹tankra›. 19 awin-t ilmma s-usgawr n-imġarn n-tmdint-an, iga asgawr lli-mi-ttinin ‹aryus-bagus›. inin i-bulus: «is-trit ad-aġ-tmlt ma-iɛna-ulmmud-ad l-ljdid lli-s-a-ttbrraḥt? 20 ašku ar-tsawalt f-kra n-tġawsiwin ur-jju-nsfld i-zund ntnti. nra a-nissan ma-tga lmɛna-nsnt.» 21 ġmkad ad-gan ayt-atina ula kullu willi zdġnin ġ-tmdint-an, ur-a-sslhawn ih̬f-nsn abla ad-sflidn ar-sawaln f-aynna igan taġawsa l-ljdid. 22 ibidd bulus ġ-wammas n-usgawr yini-asn: «way-ayt-atina, ẓriġ-kʷn ar-bahra-ttuqqarm ilahat mknna gan. 23 lliġ a-tfjjijġ ġ-tmdint-nnun ar-tmnadġ idġarn lli-ġ-a-ttɛbadm. afġ-n yan ġ-iẓran lli-dar ttẓallam, tyaran gis iwaliwn-ad ‹ilah ur-ityawssann›. han ġwalli ttɛbadm bla-ti-tssnm, nttan a-f-rad-awn-sawlġ. 24 ašku rbbi lli-iskrn ddunit ula kullu ma-gis-illan, nttan a-igan sidis n-ignna ula win-wakal. ur-a-izddġ ġ-tgʷmma tyawskarnin s-ifassn n-bnadm. 25 ur-t-ih̬ṣṣa kra nskr nkkʷni, ašku ur-iḥtajja yat. nttan a-yakkan i-kullu mddn tudrt d-unfus ula kraygatt kra. 26 iskr zġ-tarwa n-yan-urgaz kullu tasutin n-bnadm ad-zdġn ġ-tmizar n-ddunit kullutt. iḥudda-yasn isggʷasn n-tudrt, igli-asn iwtta n-imzdġn-nsn. 27 iskr-asn ġmkan baš ad-siggiln s-rbbi a-ur-imil mnaggarn dids issann-t. walaynni rad-awn-iniġ, han ntta ur-n-yaggug f-yan ginnġ 28 ašku ‹nttan a-ġ-nddr nftu nili.› ġmklli nnan kra n-ayt-umarg-nnun: ‹ula nkkʷni nga tarwa-ns.› 29 «lliġ nga nkkʷni tarwa n-rbbi, illa fllannġ a-ur-nġal is-iga nttan zund kra ityawskarn zġ-uwrġ nġd nnuqrt nġd aẓru s-ifassn ula lɛaql n-bnadm. 30 ġayd izrin iṣbr rbbi d-willi ur-ssinnin mayan. imma ġilad yumr kullu mddn ġ-kraygatt mani ad-fln kullu mad-skarn yʷh̬šn. 31 ašku iqṣad yan-wass lli-ġ-ra-yut lḥukm s-lḥqq f-kullu ddunit f-ufus n-yan-urgaz lli-iẓli, iml srs tamatart i-kullu mddn lliġ-t-id-issnkr zġ-lmut.» 32 lliġ sfldn i-mayd inna bulus f-yan-d-inkrn zġ-lmut, kra gisn ar-iḍṣṣa. imma wiyyaḍ nnan: «ar tawala yaḍni tsawlt-aġ f-tġawsa-yad.» 33 iffuġ ilmma bulus zġ-darsn. 34 kra gisn yumn s-ma-s-asn-inna, munn dids. illa gisn yan zġ-imġarn n-usgawr-an ism-ns dyunisyus. tili yat-tmġart ism-ns damaris, ilin kra n-mddn yaḍni.

irqqasn 18

1 tigira n-mayan iffuġ bulus zġ-atina iddu s-tmdint n-kurintus. 2 imnaggar ġin yan-urgaz gu-yudaya ism-ns akila, ig laṣl-ns zġ-tmazirt n-buntus. ikka-d tamazirt n-iṭalya ġ-uwssan-an, ntta d-tmġart-ns briskilla, ašku qayṣr kludyus yumr kullu ayt-yudaya ad-ffuġn tamdint n-ruma. iddu darsn bulus s-tgmmi, 3 igawr darsn ar-didsn-ith̬dam, ašku yat a-tga-twuri-nsn ntni d-bulus, ar-gnnun ih̬iyyamn. 4 kraygatt ass n-usunfu ar-ittidu bulus s-tgmmi n-tẓallit, ar-isawal d-ayt-yudaya d-ibrraniyn, ig-n tiqqi-ns a-tn-irar ad-amnn zund ntta. 5 lliġ-d-ilkm sila d-timutaws zġ-tmazirt n-makiduniyya, afn-in bulus ilha s-tbrraḥt n-wawal n-rbbi, ar-isawal s-ayt-yudaya s-lmɛqul yini-asn: «yasuɛ a-igan lmasiḥ lli-s-a-ttqlm.» 6 walaynni ẓin dids ayt-yudaya rgmn-t aylliġ fllasn issus timlsa-ns yini-asn: «ddnub-nnun f-ih̬f-nnun. nkki brraġ gigun. hati zġ-ġilad rad-dduġ s-ibrraniyn.» 7 iffuġ zġ-darsn, ikšm s-tgmmi n-yan-ubrrani ism-ns tityus-yusṭus. iga yan zġ-willi tɛbadnin rbbi, tili-tgmmi-ns ġ-tama n-tgmmi n-tẓallit. 8 imma krisbus amġar n-tgmmi n-tẓallit, ntta d-ayt-tgmmi-ns kullutn, wrrin umnn s-siditnnġ. ggutn wiyyaḍ ġ-tmdint-an n-kurintus wrrin umnn lliġ sfldn i-mad-asn-ittini bulus. ssddmn-tn ilmma aytmatn ġ-waman. 9 yan-iyḍ isawl-d siditnnġ s-bulus ġ-twargit yini-as: «ad-ur-tiksaṭṭ. zayd ar-tsawalt d-mddn a-ur-tfssat. 10 hati lliġ didk, ur-illi ma-ra-k-ilkm s-gar, ašku ggutn mddn-inu ġ-tmdint-ad.» 11 iqama bulus ġin asggʷas d-mnaṣṣ, ar-asn-isslmad awal n-rbbi. 12 walaynni ġ-uwssan lli-ġ-iga galyun lḥakm ġ-tmazirt-an n-ah̬aya, nkrn ayt-yudaya kullutn ġwin bulus awin-t s-lmḥkama 13 inin fllas: «argaz-ad ar-itrara mddn ad-ffuġn zġ-ššrɛ n-musa ar-tɛbadn rbbi s-mamnk yaḍni.» 14 yiri bulus a-fllasn-irar awal, s-inkr galyun ġakudan yini i-ayt-yudaya: «mrad is-tga-tġawsa-yad tin kra iffuġn lqanun nġd kra l-lbaḍl yʷh̬šnn, rad-awn-sfldġ. 15 walaynni ur-tgi h̬tad ġir taġawsa n-iwaliwn d-ismawn ula ššrɛ-nnun. zaydat tssnfaṣalm-t kunni i-ngratun. ur-rad-tḥkamġ nkki f-wan tiġawsiwin-ad.» 16 issmsr-tn zġ-lmḥkama. 17 ffuġn kullu, ġwin sustanis amġar n-tgmmi n-tẓallit, ar-t-kkatn ġ-tama l-lmḥkama. imma lḥakm galyun ur-tt-akkʷ-gisn-yiwi. 18 iqama bulus ġ-dar aytmatn ġ-kurintus yan mnnaw-uwssan. lliġ-didsn-imsafaḍ, iddu s-lmrsa n-kanh̬ariyya. ġin a-ġ-issmakkrd agayyu-ns, ig mayan tamatart n-kra-s-iqawl i-rbbi. yamẓ ilmma anaw issudu ġ-umda s-tmazirt n-suriyya, yawi dids akila d-briskilla. 19 ruḥn tamdint n-afsus, ifl-tn. ikšm nttan s-tgmmi n-tẓallit ar-isawal d-ayt-yudaya. 20 ḍalbn zġ-gis a-didsn-iqama, walaynni ur-iri a-imaṭl ġin. 21 imsafaḍ didsn yini-asn: «iġ-ira rbbi rad-d-wrriġ s-darun.» iffuġ afsus issudu ġ-umda, 22 aylliġ ilkm lmrsa n-qayṣriyya. yamẓ aġaras s-urušalim, insallam d-aytmatn n-umnaggar n-ġin, ikmml ilmma s-anṭakiyya. 23 iqama gis kra n-uwssan, imuddu ilmma ar-itkka tamazirt n-galaṭiyya ula frijiyya ar-issdus imḥḍarn kullutn. 24 ġ-uwssan-an a-ġ-d-yuška yan gu-yudaya ism-ns abullus s-afsus. iga laṣl-ns zġ-tmdint n-iskandariyya. ig wad bahra issnn mamnk a-isawal, yissan arratn n-rbbi bahra. 25 isfld f-ulmmud n-uġaras n-siditnnġ, ar-isawal s-mddn s-zzɛamt iggutn. ar-tn-isslmad f-iskkirn n-yasuɛ d-iwaliwn-ns ġmklli gan, walaynni ur-issin f-udum abla ġwalli-s-a-issddam yuḥanna. 26 yan-wass ar-isawal s-zzɛamt ġ-tgmmi n-tẓallit, tsfld-as briskilla d-akila. awin-t s-tgmmi, mln-as uggʷar f-uġaras n-rbbi baš a-t-yissan ġmklli iga. 27 yiri ilmma a-ibbi amda s-tmazirt n-ah̬aya. zzɛamn-t aytmatn a-iskr ġmkan, aran yat-tbrat i-imḥḍarn ġ-ah̬aya, ḍalbn-tn a-t-in-šškšmn s-gratsn. lliġ iruḥ nttan ah̬aya, ar-bahra-itɛawan ġwilli ibark rbbi umnn s-lmasiḥ. 28 ašku ar-isawal s-ayt-yudaya ġ-lgddam n-kullu mddn, aylliġ ur-ẓḍarn ntni a-fllas-rarn awal. ar-asn-imala zġ-warratn n-rbbi izd yasuɛ a-igan lmasiḥ lli-s-a-tqln.

irqqasn 19

1 ġakud lliġ illa abullus ġ-kurintus, izri bulus zġ-ṭuẓẓunt n-tmazirt-an, ilkm tamdint n-afsus. yaf-n ġin kra n-imḥḍarn, 2 isqsa-tn: «is-awn-d-ityawfka rruḥ lqudus lliġ tumnm?» inin-as: «ur-jju-nsfld is-illa kra n-rruḥ lqudus.» 3 isqsa-tn ilmma: «ma-iga-udum lli-s-tddmm?» inin-as: «udum lli-s-a-issddam yuḥanna.» 4 yini-asn bulus: «ikka-ttin yuḥanna ar-issddam ġwilli ranin ad-fln ddnub-nsn wrrin s-rbbi, walaynni isawl-asn f-walli ra-d-yašk tigira-ns, a-t-igan d-yasuɛ. yuṣṣa-tn ad-srs-amnn.» 5 lliġ sfldn imḥḍarn-an i-mayd-asn-inna bulus, issddm-tn ġ-waman s-ism n-siditnnġ yasuɛ. 6 isrs fllasn ifassn-ns, s-d-fllasn-igguz rruḥ lqudus, ar-sawaln s-iwaliwn iġribn ar-tbrraḥn s-mad-asn-imala rbbi. 7 ma-itggan sin d-mraw n-urgaz ad-gan. 8 kraḍ-iyrn a-ikššm bulus s-tgmmi n-tẓallit ar-isawal d-mddn s-zzɛamt, ig-n tiqqi-ns ad-asn-iml is-yʷġẓan maylli-asn-ittini f-tgldit n-rbbi. 9 walaynni kra gisn wrrin ssiqarn ih̬f-nsn, ur-rin ad-amnn. ar-rggmn ġ-uġaras l-lmasiḥ ġ-lgddam n-kullu wiyyaḍ. ġakudan a-iffuġ bulus zġ-darsn, yawi dids imḥḍarn, iwrri s-lmdrst n-tirannus ar-ġin-isawal d-mddn ass f-wass. 10 ġmkan a-izzri sin isggʷasn, aylliġ sfldn kullu imzdġn n-asiyya i-wawal n-siditnnġ, ayt-yudaya ula ibrraniyn. 11 ar-iskar rbbi lmɛjizat f-ufus n-bulus, ur-jju-ẓrin mddn zund ntnti. 12 ar-ttawin išrwiḍn ula tibannkiw zġ-ufus-ns i-imuḍan-nsn, ar-tjjin ar-zgisn-tffuġn ljnun ʷh̬šnnin. 13 ilin ġin kra n-ayt-yudaya ar-tlullin ar-ssufuġn ljnun. ġaln is-ẓḍarn ad-ssufuġn ljnun s-ism n-siditnnġ yasuɛ, ar-tn-tamrn: «ffuġat s-ism n-yasuɛ lli-s-a-itbrraḥ bulus.» 14 ġmkan ad-skarn ssa n-aytmatn, tarwa n-yan-unmġur n-tgmmi n-rbbi ism-ns skawa. 15 walaynni irur-asn ljnn-an: «yasuɛ ssnġ-t, ula bulus ssnġ ma-iga, walaynni ma-tgam kunni?» 16 yakʷi-n-fllasn-umjnun ar-gisn-ikkat inru-tn kullutn. rwln zġ-tgmmi, tyaggasn bbint-tmlsa-nsn. 17 sfldn kullu imzdġn n-afsus f-ma-ijran, ayt-yudaya ula ibrraniyn. wrrin iksaḍn kullutn, uqqrn ism n-siditnnġ yasuɛ bahra. 18 imma ġwilli umnnin, iggut gisn ma-d-yuškan ar-tqrran s-iskkirn ʷh̬šnnin lli-sttin-kkan ar-tn-skarn. 19 kigan d-isḥḥarn a-d-issmunn arratn-nsn jdrn-tn ġ-lgddam n-mddn. lliġ ḥasbn atig n-warratn-an, afn-in smmus id-mraw n-id-walf (50.000) n-uqarid n-nnuqrt. 20 ġmkan a-s-a-itzayad-wawal n-siditnnġ s-jjhd, iwrri ityawssan ġ-kraygatt mani. 21 tigira n-mayan iswangm bulus, iml-as rruḥ lqudus is-t-id-iqqan a-izri zġ-makiduniyya d-ah̬aya s-urušalim. inna: «tigira n-mad-kkiġ ġin, iqqan-iyi-d ad-ẓrġ ula tamdint n-ruma.» 22 yazn ilmma sin imɛawann-ns timutaws d-arastus a-t-zwurn s-makiduniyya, imma ntta sul-n-iqama yan kra ġ-asiyya. 23 walaynni ġ-uwssan-an tnkr lfrtunt iggutn f-ssibt n-uġaras l-lmasiḥ. 24 illa ġin yan-usiyyah̬ ism-ns dimitryus ar-itɛdal tigʷmma mẓẓinin zġ-nnuqrt zund tigmmi lli-ġ-a-tɛbadn ilaha ‹arṭamis›. ar-tamẓn isiyyah̬n ma-iggutn f-twuri-an. 25 issmun-tn-d kullu dimitryus yini-asn: «wa-irgazn, tssnm is-a-ntamẓ lh̬ir f-twuri-ad-nnġ. 26 walaynni tsfldm i-ġwan mi ttinin bulus tẓrm ġaylli iskar, ar-ittini ilahat lli-skrn ifassn n-bnadm urd ilahat ad-gan. hati irur mddn ggutnin ijlu-tn ġid ġ-afsus ula ġ-kullu tamazirt n-asiyya. 27 urd ġir tawuri-nnġ a-ra-ih̬sr, walaynni rad-wrrin mddn ar-rggmn ula ġ-tgmmi n-ilaha imqqurn arṭamis, inin is-ur-tgi yat h̬talli kullu tɛbadn mddn ġ-asiyya ula ddunit kullutt.» 28 lliġ sfldn i-iwaliwn-ad nkrn-d gisn iriyn ar-ssġuyyun ar-ttinin: «tamqqurt a-tga arṭamis n-ayt-afsus.» 29 duyn bahra, aylliġ tqrbl-tmdint kullutt. nkrn mddn ggutnin ġwin sin ayt-makiduniyya zġ-usmun n-bulus, ismawn-nsn gayus d-aristarh̬us, zukrn-tn s-usays lli-ġ-a-tmunun ayt-tmdint-an. 30 bulus ira a-iftu s-wammas n-mddn-an a-srsn-isawl, walaynni ur-t-udjin aytmatn. 31 kra n-imddukkʷal n-bulus, gan udmawn mqqurnin n-tmazirt-an, aznn-as mad-as-ittinin: «a-ur-tssbayynt ih̬f-nnk ġ-usays n-tmdint.» 32 mrwin mddn ar-ssġuyyun, kud yan d-ma-ittini. iggut gisn ma-ur-issinn ma-f-n-munn. 33 inkr kra gisn ġakudan inin izd yan-urgaz iskandr ad-dar awal, dḥin-t-in ayt-yudaya s-lgddam n-mddn a-srsn-isawl. yall afus-ns a-tn-issfssa yiri ad-asn-iml is-urd ayt-yudaya a-issnkrn uduy. 34 walaynni lliġ ẓran izd gu-yudaya a-iga, nkrn-daġ ar-ssġuyyun ar-ttinin: «tamqqurt a-tga arṭamis n-ayt-afsus.» zaydn snat tasaɛin ad-ssġuyyun s-wawal-an. 35 qaman ġmkan aylliġ inkr-uktatbi l-lmḥkama. issfssa-tn yini-asn: «way-ayt-afsus. is-illa ma-ur-issinn tamdint n-afsus a-igabln tigmmi n-arṭamis tamqqurt d-uẓru n-ṣṣurt-ns lli-d-iḍrn zġ-ignna? 36 kullu ddunit tssn tiġawsiwin-ad. ur-iẓḍar yan ad-asnt-yanf. imma ġilad illa fllawn a-tfssam, a-ur-tskrm kra f-a-kʷn-ttigʷraẓ. 37 ha-kunni tiwim-d irgazn-ad s-ġid wah̬h̬a ur-ukirn tigʷmma lli-ġ-a-ntɛbad ula-da-rggmn ġ-ilaha-nnġ. 38 iġ-ira dimitryus ula imddukkʷal-ns ad-ṣrḍn i-kra n-yan, illa fllasn ad-ddun s-lmḥkama. ašku skrn imġarn l-lmḥkama ussan a-gisn-sflidn i-mddn. ra-tiẓḍarm a-n-darsn-tmṣaraḍm, 39 nġd iġ-tram kra yaḍni, ih̬ṣṣa-kʷn a-ti-tssnfaṣalm i-ngratun ġ-dar imġarn n-tmdint. 40 walaynni ġayd darnnġ ijran ġassad, illa gis ma-f-a-ntiksaḍ, a-ur-srnnġ-aštkkan lḥukkam n-rruman, inin izd ntni a-f-inkr-uduy-ad. ur-darnnġ ma-nttini f-imrwayn-ad, ašku ur-nẓḍar a-nini ma-f-d-munn mddn-ad ggutnin.» 41 lliġ inna mayad, issmsr-tn s-tgʷmma-nsn.

irqqasn 20

1 lliġ thnna-tmdint, yazn bulus ma-d-issmunun imḥḍarn, isawl srsn izzɛam-tn. imsafaḍ didsn, yamẓ aġaras s-tmazirt n-makiduniyya. 2 ar-itkka tisgiw-an ar-isawal s-mddn ar-tn-izzɛam, aylliġ ilkm tamazirt n-yunan. 3 iqama ġin kraḍ-iyrn. walaynni lliġ iskr f-a-ibbi amda a-iwrri s-tmazirt n-suriyya, isfld f-kra n-ayt-yudaya is-d-fllas-mšaškan a-t-hlkn. yini ilmma d-ih̬f-ns: «yuf ad-wrriġ d-uġaras-inu zriġ zġ-makiduniyya.» 4 munn dids kra n-aytmatn. illa subatrus yus n-birus zġ-biriyya, yili aristarh̬us d-sakundus zġ-tasaluniki, yili gayus zġ-darba ntta d-timutaws, yili tih̬ikus d-trufimus zġ-asiyya. 5 ddun ntni zwurn-aġ s-tmdint n-truwwas ar-srnnġ-tqln. 6 imma nkkʷni, lliġ izri lɛid n-urh̬ṣiṣ namẓ anaw zġ-filibbi, nssudu smmus-uwssan aylliġ-n-didsn-nmnaggar ġ-truwwas. nqama ġin ssa n-uwssan. 7 ġ-wass l-lḥdd nmnaggar-d kullwaġ a-nbbi aġrum. isawl-aġ bulus, yiri a-yamẓ aġaras ndid azkka. izayd ar-isawal ar ṭuẓẓunt n-iyḍ. 8 igatnt tifawin ġ-uḥanu n-uflla lli-ġ-nmnaggar. 9 yili ġin yan-uɛyyal ism-ns aftih̬us, iskiws ġ-yan-warryaḥ ar-itnuddum. izayd bulus f-wawal-ns aylliġ issayk iṭs f-uɛyyal-an, iḍr zġ-snat-tduliw s-wakal. asin-t afn-t-in immut. 10 imma bulus igguz iknu-n fllas yamẓ gis, yini-asn: «ad-ur-tasim taġuft, hati iddr.» 11 iwrri-d ilmma bulus s-uflla, ibbi aġrum išš didnnġ. izayd ar-isawal aylliġ-di-tġli tafukt. ġakudan a-iffuġ imun d-uġaras. 12 imma aɛyyal iddr, awin-t s-tgmmi-ns wrrin fjjijn bahra. 13 nfl bulus namẓ anaw nssudu s-lmrsa n-assus, ašku iskr didnnġ a-n-dids-nmnaggar ġin, yiri nttan a-n-yašk f-uḍar-ns. 14 lliġ-aġ-n-ilkm ġ-assus nawi-t didnnġ ġ-wanaw, nssudu ġ-umda s-lmrsa n-mitilini. 15 ndid azkka nzayd nssudu s-tama n-igzir n-h̬iyyus. ndid azkka nbbi s-igzir n-samus. ndid azkka nlkm lmrsa n-militus. 16 yiri bulus a-yanf i-afsus a-ur-n-imaṭl ġ-tmazirt n-asiyya, ašku ira bahra a-yili ġ-urušalim ġ-lɛid n-win smmus id-mraw iġ-iẓḍar a-n-gis-yili. 17 lliġ illa bulus ġ-militus yazn s-imġarn n-umnaggar ġ-afsus, iḍalb-asn ad-d-dars-aškin. 18 lliġ-d-uškan yini-asn: «tssnm kullu mad-skarġ zġ-wass amzwaru lli-ġ-d-darun-kšmġ s-tmazirt n-asiyya. 19 ar-th̬damġ i-siditnnġ s-ṣṣbr iggutn d-imṭṭawn ula ġ-trfufnt lli-yyi-mddin ayt-yudaya. 20 tssnm is-a-yawn-malaġ kullu ma-ra-kʷn-infɛa, ur-ḥṣarġ ih̬f-inu. ar-awn-t-sslmadġ ġ-lgddam n-mddn ula ġ-tgʷmma-nnun. 21 ar-bdda-ttiniġ s-lmɛqul i-ayt-yudaya ula ibrraniyn ad-fln kullu mad-skarn yʷh̬šn, wrrin s-rbbi amnn s-siditnnġ yasuɛ. 22 «imma ġilad idḥi-yyi rruḥ lqudus ad-dduġ s-urušalim. ur-ssinġ ma-rad-iyi-ijru ġin. 23 yat-tġawsa kad-ssnġ: ġ-kraygatt tamdint ar-iyi-ittini rruḥ lqudus s-lmɛqul izd ġin a-ġ-a-sri-tqln iskraf ula tarfufnt. 24 imma nkki ur-a-tḥasabġ tudrt-inu is-tga kra. ur-riġ abla a-tazzalġ ard ruḥġ ttmi n-uġaras-inu, kmmlġ tawuri lli-yyi-ifka siditnnġ yasuɛ, sslkmġ lh̬bar ifulkin f-lbaraka n-rbbi. 25 «imma kunni kullukn lli-dar-tlulliġ ar-awn-tbrraḥġ f-tgldit n-rbbi, ssnġ is-ur-sar-ra-tẓrm udm-inu. 26 walaynni rad-awn-iniġ ġassad: iġ-illa ma-gigun-itthlkn, urd nkki a-f-llan idammn-ns. 27 ašku ur-ḥṣarġ ih̬f-inu walaynni mliġ-awn f-kullu ma-gigun-ira rbbi. 28 awiyat-stt ġilad ġ-ih̬f-nnun, tawim-tt ula ġ-tuwrut kullutt lli-f-kʷn-irur rruḥ lqudus ad-as-tgm ingabaln, tksm amnaggar n-rbbi lli-isġa s-idammn-ns. 29 ssnġ ussan lli-ġ-ra-kʷn-flġ nkki, ra-n-kšmn-uwššann šqanin s-gratun, rad-ssyaggasn tawrut. 30 rad-nkrn ula kra n-mddn ġ-gratun, ar-ssgriwiln lḥqq baš a-n-lddin imḥḍarn a-tn-tabɛan. 31 f-mayan a-f-rad-awn-iniġ, rarat lɛaql-nnun ar-di-tswingimm mamnk a-didun-skarġ kraḍ isggʷasn ġ-iyḍ ula azal ar-bdda-tnṣaḥġ kraygatt yan gigun ar imṭṭawn. 32 «imma ġilad ra-kʷn-flġ ġ-ufus n-rbbi, flġ darun awal l-lbaraka-ns lli-iẓḍarn a-kʷn-issdus išškšm-kʷn s-tmih̬ar ggutnin lli-ra-yili i-kullu willi iẓli ad-gn wins. 33 ur-jjud nkki a-n-iḍmɛn nnuqrt nġd urġ nġd timlsa n-kra n-yan gigun. 34 tssnm izd s-ifassn-inu a-s-a-di-traraġ mad-ḥtajjaġ nkki ula asmun-inu. 35 kullu mad-skarġ, ar-awn-srs-malaġ is-fllannġ-illa a-ntnhataf ġmkad baš a-nɛawn winna ḍɛfnin, ar-nswingim ġ-wawal n-siditnnġ yasuɛ lliġ inna ‹ambarki a-iga ġwalli yakkan, uggʷar n-walli itamẓn.›» 36 ġir ikmml bulus awal-ad, iḍr ntta didsn f-ifaddn-nsn, iẓẓall iḍalb rbbi. 37 ḥbbln-t-id ar-gis-ssudunn ar-allan kullutn. 38 ṭiyyr-asn bahra ašku inna-yasn ur-sul-ra-t-ẓrn. munn dids ilmma ar anaw.

irqqasn 21

1 ġmkan a-tn-nfl, nssudu zġ-ġin nbbi amda s-igzir n-kus. ndid azkka nlkm igzir n-rudus, nzayd s-igzir n-batara. 2 naf-n ġin yan-wanaw ira a-ibbi s-tmazirt n-finiqiyya, nġli srs nssudu gis. 3 ar-ntmnad igzir n-qubrus f-uẓlmaḍ-nnġ, nzayd aylliġ nlkm tamazirt n-suriyya. ngguz ġ-tmdint n-ṣur, ašku ġin ad-ran id-bab n-wanaw ad-srsn sslaɛt-nsn. 4 naf-n ġin kra n-imḥḍarn, ngguz ġ-darsn ssa n-uwssan. inin i-bulus maylli-asn-imla rruḥ lqudus a-ur-iddu s-urušalim. 5 walaynni lliġ kmmln-uwssan-an, nffuġ zġ-darsn a-nzayd f-umuddu-nnġ. munn-d didnnġ ntni kullutn ula timġarin-nsn d-tarwa-nsn s-brra n-tmdint. nutš f-ifaddn-nnġ ġ-tama n-umda nẓẓall nḍalb rbbi. 6 nmsafaḍ didsn, nġli-daġ s-wanaw, wrrin ntni s-tgʷmma-nsn. 7 nssudu ġ-umda zġ-ṣur s-tmdint n-butulimays. nnsallam ula ġin d-aytmatn, nzzri didsn ġassan. 8 ndid azkka nzayd aylliġ nlkm tamdint n-qayṣriyya. ngguz ġin ġ-tgmmi n-filibbus abrraḥ l-lh̬bar ifulkin. ig nttan yan zġ-ssa n-irgazn lli-stin aytmatn ġ-urušalim. 9 ilint dars kkuẓṭ istis ur-tahilnt, ar-ttinint iwaliwn nna-yasnt-imala rbbi. 10 ngawr dars kra n-uwssan. ġakudan a-d-yuška yan-urgaz zġ-tmazirt n-yudaya ism-ns agabus, ig wad ittinin iwaliwn nna-yas-imala rbbi. 11 iruḥ-aġ-d, yasi tagʷst n-bulus, ikrs srs ih̬f-ns ġ-iḍarn ula ifassn yini-aġ: «sfldat i-mayd inna rruḥ lqudus, ‹ġmkad a-rad-krsn ayt-yudaya bu-tagʷst-ad ġ-urušalim, fkn-t ġ-ifassn n-ibrraniyn.›» 12 lliġ nsfld i-ma-inna, nnkr nkkʷni d-aytmatn n-ġin nḍalb zġ-bulus bahra a-ur-iddu s-urušalim. 13 irar-aġ-d nttan yini: «ma-f-a-tallam ar-tssyaggasm ul-inu? ha-nkki ujadġ urd ġir ad-tyawkrrafġ walaynni ard mmtġ ġ-urušalim f-ism n-siditnnġ yasuɛ.» 14 bulus ur-sul-iri a-srnnġ-isfld, nfssa ġakudan nini: «a-yili ma-ira siditnnġ.» 15 nqama ġin kra n-uwssan, nssmun ilmma tiġawsiwin-nnġ nmun-daġ d-uġaras s-urušalim. 16 munn-d didnnġ kra n-imḥḍarn n-ayt-qayṣriyya, awin-aġ-d s-tgmmi n-walli ra-dar-ngguz, ism-ns mnasun. iga ntta gu-qubrus ig yan zġ-imzwura lli-umẓnin aġaras n-siditnnġ. 17 lliġ nlkm urušalim, frḥn srnnġ aytmatn šškšmn-aġ s-darsn. 18 ndid azkka nmun d-bulus a-nẓr yaɛqub, ilin ġin imġarn kullutn. 19 insallam bulus didsn, ar-asn-imala kullu ma-iskr rbbi f-ufus-ns ġ-dar ayt-tmizar yaḍni. 20 lliġ sfldn i-ma-inna ar-kullu-talġn rbbi. inin ilmma i-bulus: «wa-gʷmatnnġ, tẓrit kigan d-wafḍan n-ayt-yudaya a-d-iwrrin amnn s-siditnnġ, ar-kullu-ttirin ššrɛ n-musa bahra. 21 ntni sfldn fllak is-a-tsslmadt ayt-yudaya lli-zdġnin ġ-tmizar yaḍni a-ur-sul-skarn s-ššrɛ ula-da-tẓallan i-iḥšmay-nsn ula-da-tamẓn sul ġ-lɛadat n-imzwura-nnġ. 22 ma-ra-nskr ġilad? ašku rad-issann is-di-tuškit s-ġid. 23 skr mayd rad-ak-nini. llan darnnġ kkuẓ irgazn qawln i-rbbi s-wawal izgan. 24 awi-tn tssġust ih̬f-nnk didsn, tfkt fllasn ma-tn-ih̬ṣṣan i-usmakkrd n-iguyya-nsn. ġmkad a-s-rad-ẓrn mddn kullutn ur-igi yat ġaylli mi fllak sfldn. rad-issann is-a-tskart s-ššrɛ n-musa. 25 imma ibrraniyn lli-umnnin s-lmasiḥ, nuzn-asn yat-tbrat, nini-asn f-maylli-f-d-nmšaška. nuṣṣa-tn a-ur-šttan ma-ityawġrasn i-laṣnam ula idammn ula tifiyi n-ma-iqajjin, aggugn zġ-lfsad.» 26 ndid azkka yawi bulus irgazn-lli, ikmml didsn asġus ġmklli iga dar ayt-yudaya. ikšm ilmma s-tgmmi n-rbbi yini i-inmġurn f-man ass a-rad-kmmln ussan n-usġus-nsn baš a-n-ssakmurn tiġrsiw i-rbbi f-kraygatt yan gisn. 27 ur-iqama walu ad-kmmln ssa n-uwssan, s-illa bulus ġ-tgmmi n-rbbi, ẓrn-t kra n-ayt-yudaya lli-d-kkanin tamazirt n-asiyya. sshiyysn mddn kullutn, ġwin ġ-bulus 28 ar-tġuwwatn ar-ttinin: «way-ayt-rbbi, aškad-d tbiddm didnnġ. argaz-ad iga wad itkkan kraygatt mani, ar-isslmad kullu mddn ad-rggmn ġ-ayt-darnnġ ula ššrɛ-nnġ ula tigmmi-ad n-rbbi. hati ġilad išškšm-d kra n-ibrraniyn s-tgmmi n-rbbi, issḥrm adġar amẓlay.» 29 nnan ntni ġmkan ašku ẓran trufimus gu-afsus imun d-bulus ġ-tmdint, ġaln is-t-id-dids-yiwi s-tgmmi n-rbbi. 30 tzayd tqrbl-tmdint kullutt. azzln-d mddn ggutnin, amẓn bulus zukrn-t-id zġ-tgmmi n-rbbi, qqnn-d fllas iflwan 31 irin a-t-nġn. ġakudan a-isfld-unmġur n-iɛskrin n-rruman i-lh̬bar n-is-kullu-tduy urušalim. 32 yawi-d kra n-iɛskrin d-lqbṭanat-nsn azzln-d s-darsn. lliġ ẓran mddn anmġur-an d-iɛskrin-ns rẓmn zġ-bulus ur-sul-a-t-kkatn. 33 iruḥ-tn-in-unmġur, yamẓ ġ-bulus, yamr iɛskrin a-t-krsn s-snat ssnasl. isqsa mddn ilmma: «ma-iga-urgaz-ad? ma-iskr?» 34 bdun-daġ ar-tġuwwatn kud kra d-ma-ittini, aylliġ ur-iẓḍar a-yissan ma-f-inkr uduy-an. yamr ilmma ad-awin bulus s-lqṣr. 35 ssruḥn-t iɛskrin s-tama n-iskfal, walaynni ar-tn-bahra-ssnukmun mddn aylliġ-tn-d-iqqan ad-asin bulus. 36 ẓẓun gis mddn kullutn ar-ssġuyyun ar-ttinin: «nġat-t, nġat-t.» 37 lliġ-n-lkmn imi l-lqṣr isawl bulus s-unmġur n-iɛskrin yini-as: «is-rad-iyi-tṣamḥt ad-ak-iniġ kra?» irar-as-unmġur: «mah̬, tssnt a-tsawlt s-wawal n-ayt-yunan? 38 is-urd gu-miṣr a-tgit lli-issduyn mddn f-ssulṭa n-rruman, yawi dids kkuẓ id-walf n-yan s-lh̬la, d-kullutn usin didsn uzzal?» 39 yini-as bulus: «gu-yudaya ad-giġ zġ-ṭarsus ġ-tmazirt n-kilikiyya. ṭṭafġ taġamt n-ayt-tmdint-an, d-nttat urd tamdint imẓẓin a-tga. adj-iyi ad-sawlġ d-mddn-ad.» 40 yadj-t-ilmma-unmġur. ibidd bulus ġ-iggi n-iskfal yall afus-ns a-tn-issfssa. lliġ fssan kullutn, isawl srsn s-wawal n-ayt-yudaya.

irqqasn 22

1 yini-asn: «way-aytma d-id-h̬ali, sfldat-iyi. rad-awn-mlġ mad-giġ ula mad-skrġ is-ur-yʷh̬šin.» 2 fssan s-uggʷar lliġ-as-sfldn ar-isawal s-wawal-nsn n-ayt-yudaya. izayd yini-asn: 3 «giġ nkki gu-yudaya, lulġ ġ-ṭarsus ġ-tmazirt n-kilikiyya, mqqurġ ġ-tmdint-ad n-urušalim. kkiġ-ttin ar-aqraġ ġ-ddu-ufus n-gamalyal, ar-tlmadġ kullu ma-illan ġ-ššrɛ n-imzwura-nnġ. iriġ bahra ad-rḍuġ rbbi zund kunni kullukn lli-llanin ġid ġassad, 4 aylliġ wrriġ ar-ssrfufunġ ayt-uġaras-ad ar lmut, ar-tamẓġ irgazn ula timġarin ar-tn-in-dḥayġ ġ-lḥbs. 5 sqsat anmġur n-tgmmi n-rbbi d-imġarn n-tmazirt, rad-awn-inin izd ṣṣaḥt ayad. ašku umẓġ ġ-darsn tibratin i-imddukkʷal-nsn ġ-dimašq, baš ad-amẓġ wanna ġin illan zġ-ayt-uġaras-ad, krsġ-tn s-ssnasl awiġ-tn-d s-urušalim a-fllasn-nut lḥukm. 6 «ha-yan-wass ssudiġ akmurġ-n s-dimašq. ġ-ṭuẓẓunt n-wass tsfaw-d flla yat tifawt itjhhdn zġ-ignwan. 7 ḍrġ s-wakal s-sfldġ i-wawal inna-yyi-d: ‹šawl, šawl, mah̬ a-yyi-tssrfufunt?› 8 iniġ: ‹wa-sidi, ma-tgit kiyi?› irar-iyi-d: ‹nkki a-igan yasuɛ gu-naṣira lli-tssrfufunt.› 9 ġwilli didi llanin ẓran tifawt walaynni ur-fhimn awal lli-d-sri-isawln. 10 iniġ ilmma: ‹wa-sidi, ma-rad-skrġ?› yini-yyi-d siditnnġ: ‹nkr tddut s-dimašq. ġin a-ġ-rad-ak-ityawnna kullu maylli-gik-iqṣad rbbi a-ti-tskrt.› 11 sul bukḍġ nkki f-ssibt n-tifawt-an itjhhdn, amẓn-iyi afus ġwilli didi llanin, awin-iyi s-dimašq. 12 «yašk-in dari yan-urgaz ism-ns ḥananiyya, ig yan bahra ittirin a-irḍu rbbi, ar-iskar s-kullu ma-illan ġ-ššrɛ, ar-ti-tuqqarn kullu ayt-yudaya lli-zdġnin ġin. 13 ibidd ġ-tama-nu yini-yyi: ‹wa-gʷma šawl isfiw,› s-sfawġ ġakudan ar-ti-tmnadġ. 14 yini-yyi: ‹isti-k rbbi n-imzwura-nnġ a-tissant ma-iqṣad, tẓrt ġwalli iɛmmrn s-ufulki lli-s-irḍa, tsfldt i-wawal zġ-imi-ns. 15 ra-tgt inigi-ns ġ-dar kullu mddn, tsawlt-asn f-ma-tẓrit ula ma-mi-tsfldt. 16 imma ġilad mah̬ aylliġ sul tgawrt? nkr a-k-ssddmġ ġ-waman, tġrt s-ism n-siditnnġ a-k-issġus zġ-ddnub-nnk.› 17 «lliġ-d-wrriġ s-urušalim, ar-tẓallaġ yan-wass ġ-tgmmi n-rbbi s-iyi-d-iban siditnnġ ġ-twargit 18 yini-yyi: ‹zayd ġil ġil tffuġt zġ-urušalim, ašku ur-rad-sfldn s-tugga-nnk flla.› 19 iniġ: ‹wa-sidi, ssnn ntni mamnk a-sttin-kkiġ ar-kššmġ kullu tigʷmma n-tẓallit ar-tamẓġ ġwilli srk umnnin ar-tn-kkatġ. 20 ula ġassan ġ-nġan inigi-nnk stifanus biddġ nkki ġin, frḥġ s-lmut-ns gablġ timlsa i-willi-t-nġanin.› 21 isawl-daġ yini-yyi: ‹zayd tddut, ašku ra-k-aznġ s-tmizar aggugnin.›» 22 ar-kullu-sflidn mddn-an i-bulus, aylliġ inna awal-ad nkrn-daġ ar-ssġuyyun s-jjhd ar-ttinin: «wan ġwad kkisat-t zġ-ddunit. ur-as-igi a-sul-iqama.» 23 ar-ssġuyyun bahra ar-ssususn islhamn-nsn ar-talln agdrur s-nnigatsn. 24 yamr-ilmma-unmġur iɛskrin ad-šškšmn bulus s-lqṣr, yuṣṣa-tn a-t-ssġuršn ard-asn-iml mah̬ aylliġ a-fllas-ssġuyyun mddn ġmkan s-jjhd. 25 walaynni lliġ-t-krsn a-t-ssġuršn, isawl bulus s-lqbṭan lli-ibiddn ġin yini-as: «is-illa ġayad ġ-lqanun a-tssġuršm yan iṭṭafn taġamt ġ-ayt-ruma d-nttan ur-ta-fllas-utn lḥukm f-kra iskr-t?» 26 lliġ isfld lqbṭan i-mayad, iwrri s-dar-unmġur n-iɛskrin yini-as: «mayd ra-tskrt? argaz-ad iga yan dar lḥqq n-ayt-ruma.» 27 yašk-id-unmġur s-dar bulus isqsa-t: «izd dark taġamt ġ-ayt-ruma?» yini-as bulus: «tlla dari.» 28 izayd-unmġur yini-as: «nkki s-iqaridn ggutnin a-s-umẓġ taġamt ġ-ayt-ruma.» irar-as bulus: «imma nkki, lulġ s-taġamt-inu, ašku ayt-dari ṭṭafn taġamt yadlli.» 29 lliġ sfldn iɛskrin i-mayad ittin zġ-gis, yiksaḍ-unmġur lliġ issn f-bulus is-dars lḥqq n-ayt-ruma d-nttan ikrs-t s-ssnasl. 30 ndid azkka ira-unmġur n-iɛskrin a-yissan lḥqq n-ma-s-a-taštkkan ayt-yudaya s-bulus. issmun-d inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-imġarn l-lmḥkama kullutn. irẓm-d ilmma i-bulus yawi-t-id issbidd-t ġ-lgddam-nsn.

irqqasn 23

1 issmaqql bulus ġ-ayt-lmḥkama yini-asn: «way-aytma, ha-yyi kullu mad-kkiġ sul s-ġassad ar-skarġ f-ad-trḍuġ rbbi s-uwl iġusn.» 2 inkr ġakudan ḥananiyya lli-igan anmġur ihiyyan n-tgmmi n-rbbi, yamr ġwilli biddnin ġ-tama n-bulus a-t-utn f-imi-ns. 3 irar-as bulus: «ra-k-id-yut rbbi, ay-aġʷrab ijiyyrn. hati tskiwst ġid a-flla-tḥkamt s-ššrɛ, walaynni tffuġt zġ-ššrɛ lliġ-tn-tumrt a-yyi-utn.» 4 inin-as ġwilli biddnin ġ-tama-ns: «izd trgmt anmġur ihiyyan n-rbbi?» 5 irar-asn bulus: «way-aytma, ur-ssinġ ġwad izd anmġur ihiyyan a-iga. ašku ityara ġ-wawal n-rbbi: ‹a-ur-trgmt yan igan anmġur n-ayt-tmazirt-nnk.›» 6 issn bulus izd kra gisn iga zġ-lmdhb n-iṣadduqin d-kra iga zġ-lmdhb n-ifarisin. yall awal-ns ġ-lmḥkama yini-asn: «way-aytma, nkki afarisi ad-giġ, gġ yus n-ifarisin. biddġ ġ-ddu lḥukm ġassad f-ssibt n-rrja lli-ġ-n-rjiġ, ašku umnġ is-rad-nkrn ġwilli mmutnin.» 7 ġir inna awal-ad s-nkrn ifarisin d-iṣadduqin ar-tẓin i-ngratsn, bḍun ayt-lmḥkama f-sin. 8 ašku iṣadduqin ar-ttinin ur-rad-nkrn mddn zġ-lmut, ar-ttinin ur-llin kra l-lmalayka nġd kra l-larwaḥ. imma ifarisin ar-ttinin kullu ġwid llan. 9 zaydn kullu ar-tġuwwatn aylliġ nkrn kra n-imslmdn n-ššrɛ l-lmdhb n-ifarisin, bzgn bahra f-wiyyaḍ inin-asn: «ur-akkʷ-nufi kra yʷh̬šnn ġ-urgaz-ad. ur-išqi a-srs-isawl kra n-rruḥ nġd kra l-lmalak.» 10 zaydn ġmkan aylliġ gis ruḥn timiġt. ar-kullu-lddin ġ-bulus, aylliġ iksuḍ-unmġur n-iɛskrin a-t-gn d-igzman. yamr iɛskrin ad-gguzn ad-asn-t-id-kkisn s-ifaddn awin-t s-lqṣr. 11 ġ-iḍ-an a-ibidd siditnnġ f-bulus yini-as: «zɛm d-ih̬f-nnk. ġmklli flla tfkit tugga-nnk ġ-urušalim, ġmkan a-k-id-iqqann a-tnt-flla-tfkt ula ġ-ruma.» 12 ndid azkka ġ-ṣṣbaḥ mšawarn kra n-ayt-yudaya i-ngratsn, ggalln ur-šttan ula swan ard nġn bulus. 13 uggʷar n-kkuẓ id-mraw a-iggullan f-ġayan. 14 aškin-d s-dar inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-imġarn n-tmazirt inin-asn: «ha-nkkʷni nmšaška-d nggall tagallit imqqurn is-ur-ra-nšš ard nnġ bulus. 15 nra gigun kunni ula ayt-lmḥkama a-taznm ġilad s-unmġur n-iɛskrin, tḍalbm-t a-d-yawi bulus s-lgddam-nnun, tinim-as is-tram a-ti-tsqsam uggʷar f-ma-iskr. ha-nkkʷni nujad a-t-nnġ ur-ta-d-ilkim.» 16 walaynni ġaylli-f-d-mšaškan, isfld fllas yus n-uwlltmas n-bulus. iddu s-lqṣr ikšm s-dar bulus yini-as-t. 17 iġr bulus ġakudan i-yan zġ-lqbṭanat n-iɛskrin yini-as: «awi aɛyyal-ad i-unmġur-nnun, ašku ira ad-as-yini kra.» 18 yawi-t lqbṭan išškšm-t s-dar-unmġur yini-as: «iġra-yyi-uḥbbas bulus iḍalb-iyi ad-ak-d-awiġ aɛyyal-ad, ašku ira ad-ak-yini kra.» 19 yamẓ-unmġur ġ-ufus n-uɛyyal, yawi-t waḥdut isqsa-t: «ma-rad-iyi-tinit?» 20 yini-as: «mšaškan-d inmġurn n-ayt-yudaya a-zgik-ḍalbn ad-asn-in-tawit bulus azkka s-lmḥkama. rad-ak-inin ran a-t-sqsan uggʷar f-ma-iskr. 21 walaynni a-tn-ur-tamnt ašku llan uggʷar n-kkuẓ id-mraw n-urgaz, rgsn ar-srs-tqln. ggalln ur-šttan ula swan ard-t-nġn. ujadn ġilad, ar-ġir-tqln s-wawal-nnk.» 22 yini-as-unmġur i-uɛyyal: «ad-ur-tinit i-yan is-iyi-di-tiwit lh̬bar-ad.» yadj-t ilmma iddu. 23 iġr-unmġur n-iɛskrin i-sin zġ-lqbṭanat-ns yuṣṣa-tn yini-asn: «ssmunad-d sin id-miyya (200) n-uɛskri d-ssa n-id-mraw (70) n-umnnay d-sin id-miyya (200) n-willi ṭṭafnin aḥriš, ad-ujadn ad-ddun s-qayṣriyya ġ-iḍ-ad ġ-tasaɛt tis tẓa. 24 tzaydm kra n-wagmarn ma-ġ-a-issudu bulus, baš a-ti-tsslkmm ġ-laman i-lḥakm filiks.» 25 yara ilmma yat-tbrat yini: 26 «zġ-kludyus-lisyas, i-sidi lḥakm iɛzzan filiks, ad-ak-tili sslamt. 27 argaz-ad, ġwin-t ayt-yudaya, irin ntni a-t-nġn. afġ-t-in is-iga yan iṭṭafn taġamt ġ-ayt-ruma, nlkm-n nkki d-iɛskrin-inu nkkis-asn-t-id. 28 ssḥaḍrġ-asn-t-in ġ-lmḥkama-nsn baš ad-issanġ ma-s-a-srs-taštkkan. 29 afġ-t-in is-ur-iskir ma-f-a-itmtat nġd ma-f-a-ittili ġ-lḥbs. ur-a-srs-taštkkan abla s-kra igan win ššrɛ-nsn. 30 walaynni lliġ-iyi-d-ilkm lh̬bar n-izd kra gisn mšawarn fllas a-t-nġn, aznġ-ak-t-in. iniġ i-willi srs taštkkanin ad-as-ṣrḍn s-lgddam-nnk.» 31 skrn ilmma iɛskrin ġmklli-tn-yuṣṣa-unmġur-nsn, awin bulus ġ-iyḍ aylliġ lkmn tamdint n-antibatris. 32 ndid azkka wrrin ntni s-lqṣr, fln imnnayn a-t-awin zġ-ġin. 33 lliġ ruḥn qayṣriyya, fkn tabrat i-lḥakm, šškšmn bulus s-dars. 34 lliġ iġra lḥakm tabrat, isqsa bulus gu-man tamazirt a-iga. 35 lliġ issn is-iga gu-kilikiyya yini-as: «rad-ak-sfldġ ġakud nna-d-uškan ġwilli-ak-ṣrḍnin.» yuṣṣa-tn ilmma a-t-gabln ġ-lqṣr n-hirudus.

irqqasn 24

1 zrin smmus-uwssan, s-d-yuška ḥananiyya lli-igan anmġur ihiyyan n-tgmmi n-rbbi s-qayṣriyya, ntta d-kra n-imġarn n-tmazirt. awin-d didsn yal-lmuḥami ism-ns tartullus. kšmn s-dar filiks inin-as f-ġaylli-f-ṣrḍn i-bulus. 2 išškšm-n bulus ġakudan s-darsn, ibdu tartullus ar-srs-itaštkka yini: «wa-lḥakm iɛzzan sidi filiks, mnnaw isggʷasn ayad thnna-tmazirt-nnġ f-ufus-nnk. tgrit ġ-kullu ma-ih̬ṣṣan baš ad-aġ-yigat lh̬ir. 3 nfrḥ s-kullu mad-aġ-tskart, ar-k-ntškar ġ-kraygatt mani d-kraygatt luqt. 4 imma ġilad ur-riġ a-k-ssmaṭlġ. ra-k-nḍalb ad-aġ-tskrt afulki-ad, tsfldt i-kra n-iwaliwn drusnin f-maylli darnnġ ijran. 5 ašku nufa-n argaz-ad iga bu-irwwayn, ar-issnkar uduy ġ-gr ayt-yudaya ġ-ddunit kullutt. iga zġ-inmġurn n-willi mi ttinin ‹ayt-naṣira›. 6 ġmkan a-iskar aylliġ ira a-issḥrm tigmmi n-rbbi, namẓ-t nkkʷni ġakudan. 8 iġ-ti-tsqsat ra-tissant kullu ġaylli-s-a-srs-ntaštkka.» 9 nkrn ilmma wiyyaḍ zġ-ayt-yudaya inin: «s-ṣṣaḥt ġmkan a-illan.» 10 inɛt-n lḥakm i-bulus s-ufus baš a-isawl. yini: «wa-sidi, ssnġ izd isggʷasn ggutnin ayd tḥkamt ġ-tmazirt-ad. mayad a-f-frḥġ s-uggʷar ad-rarġ awal f-mddn-ad ġ-lgddam-nnk. 11 iġ-tn-tsqsat ra-tissant izd ġir sin d-mraw n-wass ayd-n-kšmġ s-urušalim a-gis-tɛbadġ rbbi. 12 imma ntni, hatni ur-iyi-n-ufin ar-tmjaḥadġ d-kra n-yan ġ-tgmmi n-rbbi, ula ufan-iyi-n ar-sshiyyasġ mddn la ġ-tgʷmma n-tẓallit ula ġ-tmdint. 13 ġaylli-s-a-sri-taštkkan, ur-ẓḍarn a-t-zzgan. 14 walaynni yat-tġawsa rad-ak-tt-iniġ: aġaras lli-s-a-ttinin ġwid ijla, nttan a-ġ-a-tɛbadġ rbbi n-imzwura-nnġ. ha-yyi umnġ s-kullu ma-ityaran ġ-ššrɛ n-musa ula arratn l-lanbiya. 15 giġ rrja-nu ġ-rbbi ġmklli-n-gis-rjan ntni, amnġ is-rad-nkrn kullu mddn zġ-lmut, ma-ifulkin ula ma-yʷh̬šnn. 16 mayan a-f-a-n-tggaġ tiqqi-nu baš a-bdda-iġus-uwl-inu zġ-kullu ma-igan lɛib ġ-iẓri n-rbbi ula win bnadm. 17 «zrin yan-mnnaw n-isggʷasn ur-ddiġ s-urušalim, aylliġ-n-iwiġ kra l-lmɛawnt i-imẓlaḍ n-ayt-tmazirt-inu ssakmurġ-n tiwafkiw i-rbbi. 18 ġmkan ad-skrġ s-iyi-n-ufan ġ-tgmmi n-rbbi, d-nkki ġusġ s-isird n-ayt-yudaya. ur-a-sawalġ s-mddn ula-da-tẓiġ d-yan. 19 walaynni llan ġin kra n-ayt-yudaya zġ-tmazirt n-asiyya. ntni iġ-darsn kra flla, illa fllasn ula ntni ad-d-aškin ṣrḍn-iyi ġ-lgddam-nnk. 20 nġd adj ġwid ad-flla-inin is-gigi-ufan kra l-lɛib ġakud lliġ biddġ ġ-lmḥkama-nsn. 21 ur-skirġ yat, abla awal-ad ad-nniġ s-jjhd lliġ biddġ ġ-lgddam-nsn, nniġ-asn: ‹ha-yyi biddġ ġ-ddu lḥukm-nnun ġassad f-ssibt n-mad-umnġ s-tnkra n-willi mmutnin.›» 22 imma lḥakm filiks issn ma-iggutn f-uġaras l-lmasiḥ, yini-asn: «ġassad yuwda ġunškad, ard-d-yašk-unmġur lisyas rad-daġ-ġrġ s-tġawsa-yad-nnun.» 23 izayd yuṣṣa lqbṭan a-igabl bulus, yini-as a-t-ur-ikrs, yadj imddukkʷal-ns ad-as-di-tawin aynna-t-ih̬ṣṣan. 24 zrin kra n-uwssan, s-d-yuška filiks d-drusila tamġart-ns. tga nttat ullt-yudaya. yazn ġakudan ad-d-awin bulus. isfld-as ar-isawal f-ma-ra-yili i-yan yumnn s-lmasiḥ yasuɛ. 25 walaynni lliġ izuyd bulus ar-isawal f-ufulki lli-s-irḍa rbbi, ula mamnk a-ra-yiẓḍar yan a-iḥkam ġ-ih̬f-ns, ula lɛqubit lli-ra-ittut f-ddunit, yiksaḍ filiks yini-as: «ddu ġilad, ra-n-srk-aznġ akud nna-yyi-tṭlq luqt.» 26 iġal is-rad-as-ifk bulus iqaridn. kigan d-twal ar-srs-itazn ar-dids-isawal. 27 ġmkan aylliġ zrin sin isggʷasn, iddu filiks tigira. yašk-id yal-lḥakm yaḍni, ig ism-ns burkyus-fastus. imma filiks ira a-irḍu ayt-yudaya, ifl bulus ġ-lḥbs.

irqqasn 25

1 iqama fastus kraḍ-uwssan ġ-qayṣriyya s-iffuġ iddu s-urušalim. 2 ddun dars inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-imġarn n-ayt-yudaya, aštkkan-daġ s-bulus. 3 ḍalbn fastus a-gisn-iskr lh̬ir-ad yawi-asn-d bulus s-urušalim, ašku ntni skrn f-ad-as-mdin ġ-uġaras nġn-t ur-ta-ilkim. 4 imma fastus irur-asn: «han bulus illa ġ-lḥbs ġ-qayṣriyya. yan imikk rad-wrriġ nkki s-ġin. 5 aznat didi kra n-imġarn-nnun ad-as-n-ṣrḍn ġin iġ-iskr kra yʷh̬šnn.» 6 iqama fastus ġ-urušalim ma-itggan tẓa n-uwssan, iddu ilmma s-qayṣriyya. ndid azkka iskiws ġ-lmḥkama yamr iɛskrin ad-d-awin bulus. 7 ikšm-d bulus sutln-as ayt-yudaya lli-d-uškanin zġ-urušalim, ar-srs-taštkkan s-tġawsiwin mqqurnin walaynni ur-ẓḍarn a-tnt-zzgan. 8 isawl bulus f-ih̬f-ns yini-asn: «ur-skirġ kra l-lɛib la ġ-ššrɛ n-ayt-yudaya ula ġ-tgmmi n-rbbi ula ġ-qayṣr.» 9 walaynni fastus ira a-irḍu ayt-yudaya, isqsa bulus: «is-trit a-tddut s-urušalim a-tbiddt ġ-lgddam-inu ġin trart awal f-iṣraḍ-nsn?» 10 isawl bulus yini-as: «ha-yyi biddġ ġid ġ-lmḥkama n-qayṣr ġ-illiġ-iyi-d-iqqan ad-biddġ. imma ayt-yudaya, ur-gisn-skirġ kra l-lɛib. kiyi tssnt mayad bahra. 11 mrad is-ffuġġ lqanun skrġ kra-f-a-tmtatġ, ur-rad-iriġ ad-anfġ i-lmut. walaynni iġ-ur-illi ġ-iṣraḍ-nsn abla tikrkas, ur-iẓḍar yan a-yyi-idḥi i-mddn-an. ha-yyi ġilad usiġ aṣraḍ-inu s-gr ifassn n-qayṣr.» 12 išawr fastus d-imɛawann-ns, yini ilmma i-bulus: «tssġlit aṣraḍ-nnk s-dar qayṣr. hati s-dar qayṣr a-s-ra-tddut.» 13 zrin kra n-uwssan s-d-yuška-ugllid agribbas d-uwlltmas barniki s-qayṣriyya. irin ad-ssmrḥban s-fastus ġ-tmazirt-nsn. 14 gawrn dars kra n-uwssan aylliġ isawl fastus d-ugllid f-tġawsa n-bulus yini-as: «illa ġid yan-urgaz, ifl-t-id filiks ġ-lḥbs. 15 lliġ ddiġ s-urušalim, ṣrḍn-as inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-imġarn n-ayt-yudaya, ḍalbn-iyi a-fllas-utġ lḥukm, 16 walaynni rurġ-asn: ‹nkkʷni n-ayt-ruma ur-a-nskar ġmkan. ur-a-ntḥkam f-yan s-lmut iġ-ur-zwar-ibidd ġ-lgddam n-willi-as-ṣrḍnin, isawl f-ih̬f-ns f-ġaylli s-a-srs-taštkkan.› 17 walaynni lliġ-d-didi-munn s-ġid ur-ssmaṭlġ taġawsa-yan. skiwsġ ndid azkka ġ-lmḥkama, amrġ ad-d-ssḥaḍrn argaz-an. 18 walaynni lliġ-d-nkrn imṣraḍn-ns, ur-srs-aštkkan s-kra n-iskkirn ʷh̬šnnin ġmklli ġalġ nkki. 19 ur-illi yat ġ-gratsn abla kra n-imjaḥadn f-mamnk ad-tɛbadn ilah-nsn, ula f-yan immut ism-ns yasuɛ ar-fllas-ittini bulus is-iddr. 20 ur-ssinġ ġakudan mamnk ad-ssnfaṣalġ tiġawsiwin-ad. sqsaġ bulus is-ira a-iddu s-urušalim a-n-fllas-ḥkamġ ġin, 21 walaynni inna-yyi ira a-iqama ġid ard iḥkam qayṣr f-tġawsa-ns. amrġ ġakudan a-iqama ġ-lḥbs ard-t-aznġ s-dar qayṣr.» 22 isawl ilmma agribbas yini-as i-fastus: «ula nkki riġ ad-sfldġ i-urgaz-ad.» yini-as fastus: «ar ṣṣbaḥ rad-as-tsfldt.» 23 ndid azkka yašk-id agribbas d-barniki s-lhibt iggutn, kšmn s-uḥanu imqqurn l-lmḥkama, ntni d-inmġurn n-iɛskrin d-imġarn n-tmdint. inkr fastus yamr ad-d-šškšmn bulus. 24 yini ilmma fastus: «way-agllid agribbas ula kullu willi didnnġ llanin ġassad, ġwad a-igan argaz lli-mi-d-ṣrḍn kullu ayt-yudaya s-dâri ġ-urušalim ula ġid, ar-srs-tġuwwatn ar-ttinin iqqan-t-id a-immt. 25 ur-gis-ufiġ nkki kra-f-isthlla lmut, walaynni lliġ issġli taġawsa-ns s-gr ifassn n-qayṣr skrġ f-a-t-aznġ s-dars. 26 imma nkki ur-dari kra izgan ma-s-a-fllas-taraġ i-qayṣr. hati ssḥaḍrġ-awn-t-id ġilad, ssbiddġ-t-id ġ-lgddam-nnk ay-agllid agribbas, baš a-gis-nsiggl naf ma-s-a-fllas-taraġ. 27 ašku irwas-iyi is-ur-išwi a-nazn yan-uḥbbas i-qayṣr iġ-ur-fllas-nmli maylli-f-a-yas-ṣraḍn mddn.»

irqqasn 26

1 isawl agribbas s-bulus yini-as: «ra-k-adjġ a-tsawlt ġilad f-ih̬f-nnk.» yall bulus afus-ns a-irar awal yini: 2 «way-agllid agribbas, nniġ nkki asaɛdi ad-giġ ġassad, ašku ġ-lgddam-nnk a-ġ-biddġ baš ad-rarġ awal f-kullu ma-s-a-sri-taštkkan mddn-ad n-ayt-yudaya. 3 ašku kiyi tssnt lɛadat n-ayt-yudaya ula iswingimn lli-f-a-tmjaḥadn i-ngratsn. f-mayan a-f-ra-k-ḍalbġ a-didi-tṣbrt, tsfldt i-ma-rad-ak-iniġ. 4 ašku kullu ayt-yudaya ssnn mamnk ad-giġ zġ-lliġ mẓẓiġ ġ-tmazirt-inu ula tigira n-mayan ġ-urušalim. 5 kigan d-isggʷasn ayd-iyi-ssnn. ẓḍarn ad-ak-flla-fkn tugga iġ-ran ntni, inin-ak is-giġ wad iskarn s-tnbaḍin n-ifarisin lli-igan lmdhb kullu inukman ġ-ddin-nnġ. 6 imma ġilad biddġ ġid a-flla-tḥkamt f-ssibt n-rrja lli-dari-illan, ašku umnġ awal lli-inna rbbi i-imzwura-nnġ. 7 awal-an a-ġ-a-n-kullu-trjunt-tqbilin-nnġ s-snat d-mrawt, lliġ a-tɛbadn rbbi ġilad s-nniyt-nsn ġ-iyḍ ula azal. way-agllid iɛzzan, hati f-rrja-yad a-s-a-sri-taštkkan ayt-yudaya. 8 imma kunni, mah̬ aylliġ ur-trim a-tamnm is-iẓḍar rbbi a-d-issnkr ġwilli mmutnin? 9 «kkiġ-ttin ula nkki ar-ttiniġ illa flla a-n-gġ tiqqi-nu ad-tḍaḍḍaġ kullu ma-igan win ism n-yasuɛ gu-naṣira. 10 ġmkan ad-skarġ ġ-urušalim. ḍalbġ zġ-inmġurn n-tgmmi n-rbbi ad-iyi-fkn awal a-n-tqqnġ i-ma-iggutn ġ-imẓlayn n-rbbi ġ-lḥbs. ġakud nna-fllasn-ḥkamn s-lmut, ar-ttiniġ nttat ad-asn-igan. 11 kigan d-twal ad-kššmġ s-tgʷmma n-tẓallit ar-tn-ssrfufunġ baš a-tn-rarġ ad-rggmn ġ-uġaras-ad. ar-iyi-srsn-tasin iriyn bahra aylliġ a-srsn-tmudduġ ula s-tmdinin aggugnin baš a-tn-ssrfufnġ. 12 «ġayan a-f-umẓġ aġaras s-dimašq s-wawal n-inmġurn n-tgmmi n-rbbi ula luṣit-nsn. 13 way-agllid iɛzzan, ssudiġ ġ-uġaras-an ġ-ṭuẓẓunt n-wass s-iyi-di-tban yat tifawt zġ-ignwan tjhhd uggʷar n-tafukt, tsfaw flla nkki ula ġwilli-d-munġ. 14 nḍr kullwaġ s-wakal, s-sfldġ i-yan inna-yyi-d s-wawal n-ayt-yudaya: ‹šawl šawl, mah̬ a-yyi-tssrfufunt? han ar-tssyaggast ih̬f-nnk lliġ a-tssfuqust f-ukuray.› 15 iniġ: ‹wa-sidi, ma-tgit kiyi?› isawl-d siditnnġ yini-yyi: ‹nkki a-igan yasuɛ lli-tssrfufunt. 16 nkr tbiddt f-iḍarn-nnk, ašku mayad a-f-ak-d-banġ, baš a-k-gġ d-uh̬ddam-inu ar-takkat tugga f-mamnk a-yyi-tẓrit ġassad ula f-ma-rad-ak-mlġ tigira. 17 ra-ki-tfukkuġ zġ-ifassn n-ayt-yudaya ula ayt-tmizar aggugnin. 18 ra-k-aznġ a-trẓmt alln-nsn, trart-tn-d zġ-tillas s-tifawt, ula zġ-lquwwa n-šiṭan s-rbbi, baš a-fllasn-ittin ddnub-nsn, wrrin ṭṭafn taġamt ġ-gr ġwilli ẓliġ ad-gn winu f-ssibt n-mad-sri-umnn.› 19 «ġakudan ay-agllid agribbas, ur-unfġ i-maylli-yyi-d-issbayyn rbbi. 20 ffuġġ ar-tbrraḥġ ġ-dimašq, dduġ ilmma ar-tbrraḥġ ġ-urušalim ula ġ-kullu tamazirt n-yudaya ula timizar n-ibrraniyn. ar-asn-ttiniġ is-tn-ih̬ṣṣa ad-fln kullu ma-yʷh̬šnn wrrin s-rbbi, ar-skarn afulki baš a-iban is-fln ma-yʷh̬šnn. 21 f-ssibt n-tbrraḥt-ad a-f-iyi-umẓn kra n-ayt-yudaya ġ-tgmmi n-rbbi, irin a-yyi-nġn. 22 walaynni ar-bdda-yyi-itɛawan rbbi sul s-ġassad. mayan a-f-biddġ ġid ar-akkaġ tugga-nu i-kullu mddn, i-ma-imqqurn ula i-ma-imẓẓin. ur-a-sawalġ abla f-maylli-f-nnan lanbiya ra-yili, ntni ula musa. 23 nnan is-rad-bahra-irfufn lmasiḥ, ig amzwaru i-willi ra-d-inkr zġ-lmut, baš a-issbayyn tifawt i-ayt-yudaya ula ayt-tmizar aggugnin.» 24 sul a-isawal bulus f-ih̬f-ns s-as-inna fastus s-jjhd: «wa-bulus, hatin tffuġt ih̬f-nnk. han tiġri iggutn a-k-issnufln.» 25 irar-as bulus: «ur-nuflġ, a-sidi fastus. kullu mayd-awn-ttiniġ, lḥqq d-lmɛqul a-iga. 26 tiġawsiwin-ad, issn-tnt-ugllid agribbas, ẓḍarġ ad-as-fllasnt-sawlġ s-zzɛamt. ssnġ is-ur-fllas-intil mayad, ašku urd ġ-kra n-tuġẓut illasn a-ġ-ijra. 27 way-agllid agribbas, is-tumnt iwaliwn l-lanbiya? ssnġ is-tn-tumnt.» 28 isawl ilmma agribbas s-bulus yini-as: «is-trit a-yyi-trart ad-gġ amasiḥi ġ-yat tasaɛt igzzuln?» 29 yini-as bulus: «zund iġ-tgzzul zund iġ-tġzzif, ḍalbġ i-rbbi a-tgt zund mad-giġ, kiyi ula kullu ġwid sri sflidnin ġassad, walaynni bla ssnasl-ad.» 30 inkr-ugllid ġakudan, nttan d-lḥakm ula barniki ula wiyyaḍ lli-dids-skiwsnin, 31 ffuġn zġ-lmḥkama ar-ttinin i-ngratsn: «argaz-ad ur-iskir kra-f-a-itmtat ula kra-f-a-ittili ġ-lḥbs.» 32 isawl agribbas s-fastus yini-as: «argaz-ad, tẓḍarm ad-as-trẓmm mrad is-ur-issġli taġawsa-ns s-gr ifassn n-qayṣr.»

irqqasn 27

1 skrn ġakudan f-ad-aġ-aznn ġ-umda s-tmazirt n-iṭalya. fkn bulus d-kra n-iḥbbasn yaḍni ġ-ufus n-yal-lqbṭan n-iɛskrin ism-ns yulyus, iga zġ-‹rrbɛt n-qayṣr›. 2 nġli s-yan-wanaw ikka-d tamdint n-adramita, yiri lmrsat lli-llanin ġ-tsgiw n-asiyya. imun didnnġ aristarh̬us, iga gu-makiduniyya zġ-tmdint n-tasaluniki. nffuġ nssudu ġ-umda. 3 ndid azkka nlkm lmrsa n-ṣayda. yulyus iskr lh̬ir ġ-bulus, yadj-t a-iddu s-dar imddukkʷal-ns ġ-tmdint-an baš ad-as-fkn ma-t-ih̬ṣṣan. 4 nzayd ilmma nffuġ ġ-umda, nzri zġ-tsga intln n-igzir n-qubrus ašku iḍaḍḍ-aġ-waḍu. 5 nbbi amda ġ-tama n-kilikiyya d-bamfiliyya aylliġ nlkm lmrsa n-mira ġ-tmazirt n-likiyya. 6 yaf ġin lqbṭan yan-wanaw yaḍni, ikka-d iskandariyya yiri tamazirt n-iṭalya, issġli-aġ srs. 7 kigan d-uwssan ur-a-ntzayad ġir s-imikk, aylliġ bḥra ur-nlkim tama l-lmrsa n-knidus. ur-aġ-yudji-waḍu a-nkmml s-tsga-yan. nk ilmma tasga intln n-igzir n-krit, nzri zġ-tama n-ujarif n-salmuni. 8 nzayd s-tkrrayt, nḥada akal aylliġ nlkm yan-mani lli-mi-ttinin ‹id-untal šwanin›, yakmur s-tmdint n-lasayya. 9 nssn ġ-uzmz-an is-ra-išqu lḥal iġ-nzuyd ġ-umuddu-nnġ, ašku nmaṭl bahra, izri fllannġ lɛid n-uẓum. ġakudan a-inkr bulus isawl s-mddn s-lmɛqul yini-asn: 10 «wa-irgazn, iban is-ra-išqu-umuddu-nnġ bahra ġilad. iggut ginnġ ma-ra-itthlk, urd ġir sslaɛt ula anaw walaynni ula tudrt-nnġ nkkʷni.» 11 imma lqbṭan n-iɛskrin ur-srs-isfld. iskr s-ma-inna rrays n-wanaw d-bab-ns. tmẓẓi lmrsa lli-ġ-nlla, ur-tšwi a-gis-nqama ġ-uzmz n-tgrst. 12 imšaška-d ma-iggutn ġ-ayt-wanaw a-nssudu zġ-ġin, narm is-nẓḍar a-nruḥ finiks a-n-gis-nzzri tagrst. tga finiks yat lmrsa ġ-igzir n-krit, iḥkam-tt-uġrbi zġ-ufasi ula aẓlmaḍ. 13 iṣuḍ-d imikk n-uzuzwu zġ-ljanub, irwas-asn is-iwrri lḥal iga ġmklli ran. ssukfn ilmma aggus a-nssudu. nzayd nḥada akal n-krit, ur-dids-nmgallay yat. 14 imil inkr-d-waḍu lli-mi-ttinin ‹aẓlmaḍ i-usġlay› ar-d-iṣwaḍ s-jjhd zġ-tsga n-igzir. 15 ar-ikkat anaw aylliġ ur-sul-nẓḍar a-nzayd s-tsga-yan, nadj anaw a-t-idḥay-waḍu. 16 lliġ nzri ġ-untal n-tgzirt n-kuda, mmaġn ibaḥriyn ad-qqnn tanawt lli-izukur-wanaw. 17 alln-tt-id s-iggi n-wanaw, sslullin ilmma izakarn i-wallaġ n-wanaw baš a-t-ssdusn. ksuḍn a-yut iwrar n-umlal lli-llanin ġ-ddu-waman ġ-tama n-sirtis. adrn i-lqluɛ, adjn anaw a-t-idḥay-waḍu. 18 walaynni izuyd-waḍu d-umda s-uggʷar aylliġ nkrn ibaḥriyn ġ-wis sin-uwssan ar-n-tluḥn sslaɛt ġ-umda. 19 wis kraḍ-uwssan asin ula imassn n-wanaw luḥn-tn-in ġ-umda. 20 mnnaw-uwssan ur-a-yaġ-ttban tafukt ula itran, ar-sul-iṣwaḍ-waḍu s-jjhd aylliġ nenna ur-nẓḍar a-nnjm. 21 ntni ur-sul-a-šttan yat ġ-uwssan-an, inkr bulus ibidd ġ-wammas-nsn yini: «wa-irgazn, mrad is-sri-tsfldm, ikun ur-d-nffuġ krit ula trfufnm ġmkad ula tssh̬srm kullu mayad. 22 imma ġilad rad-awn-iniġ, thnnayat. hati ur-ra-immt yan gigun. ġir anaw a-ra-itthlk. 23 ašku ġ-iḍ-ad ibidd-d sri yal-lmalak n-rbbi lli-mi-giġ wins ar-ti-tɛbadġ, 24 yini-yyi: ‹wa-bulus, ad-ur-tiksaṭṭ. hati iqqan-k-id a-tbiddt ġ-lgddam n-qayṣr. ifka-yak rbbi a-ur-immt yan zġ-ġwilli didk muddanin.› 25 thnnayat ġilad a-irgazn, ašku umnġ rbbi is-ra-yili ġmklli-s-iyi-d-inna. 26 walaynni iqqan-d a-n-nḍr ġ-kra n-igzir.» 27 wis kkuẓ d-mraw n-wass, sul ukan a-yaġ-idḥay-waḍu ġ-wammas n-umda n-adriyya. ġ-ṭuẓẓunt n-iḍ-an irwas i-ibaḥriyn is-nakmur s-kra n-wakal. 28 irin ad-issann tadrut n-umda ġin. grn-in izikr, yili ġ-ih̬f-ns kra n-uwzzal, afn-in gis kkuẓ id-mraw n-mitru. imikk grn-t-in-daġ, afn-in gis kraḍ id-mraw n-mitru. 29 ksuḍn a-yut-wanaw kra n-ujarif, luḥn-in kkuẓ iggusn zġ-tġurdin-ns, ar-n-trjun a-di-takmur-twaġla n-tafukt. 30 skrn ilmma ibaḥriyn f-ad-rwln zġ-wanaw. zzugzn tanawt s-waman zund iġ-ran a-n-luḥn kra n-iggusn zġ-lgddam n-wanaw. 31 walaynni isawl bulus s-lqbṭan d-iɛskrin yini-asn: «iġ-ur-didun-qaman ibaḥriyn ġ-wanaw ur-ra-tiẓḍarm a-tnjmm.» 32 nkrn iɛskrin ġakudan, bbin izakarn n-tanawt, adjn-tt-in ġ-umda. 33 lliġ-d-yakmur a-ifaw-wass isawl srsn bulus kullutn iḍalb-tn ad-ššn yini-asn: «hati kkuẓ d-mraw n-wass ayad tusim taġuft bahra ur-tššim yat. 34 ḍalbġ-kʷn ġilad a-tamẓm imikk n-umššu. ih̬ṣṣa-kʷn a-tssdusm ih̬fawn-nnun, ašku ur-akkʷ-ra-itthlk yan-unẓaḍ n-iguyya-nnun.» 35 lliġ-asn-inna mayad, yasi aġrum, iškr rbbi ġ-lgddam-nsn ibbi-t ar-ištta. 36 zɛmn ula ntni ġakudan, bdun ar-šttan. 37 nga nkkʷni sin id-miyya d-ssa n-id-mraw d-sḍiṣ (276) ġ-wanaw. 38 lliġ šbɛan kullutn, luḥn-in irdn lli-qamanin baš ad-ssifsusn f-wanaw. 39 lliġ-d-iġli-wass ur-ssinn ibaḥriyn man akal ad-lkmn, walaynni ẓran yat-tdġart yastwan n-umlal ġ-gr ijarifn. swangmn a-srs-awin anaw iġ-ẓḍarn. 40 bbin izakarn n-iggusn fln-tn ġ-umda, rẓmn i-izakarn n-tflwin lli-s-a-tguwwadn anaw. alln lqlɛ imẓẓin ġ-lgddam n-wanaw baš a-t-idḥi-waḍu s-lgddam. nakmur s-wakal, 41 walaynni izri-wanaw f-yan-mani ġ-ur-drin-waman. yut amlal itġz zġ-lgddam-ns, ur-iẓḍar a-sul-immass. ar-tt-kkatnt taḍangiwin aylliġ a-ifssi zġ-tġurdin-ns. 42 mšawarn iɛskrin i-ngratsn, irin ad-nġn iḥbbasn a-ur-gisn-iɛum kra n-yan ard ilkm akal irwl. 43 imma lqbṭan ira a-iḥṣar f-bulus ġ-laman, ur-tn-yudji ad-skrn ġmkan. yamr-tn wanna issnn a-iɛum a-n-iḍr ġ-waman izwur s-wakal. 44 yini i-wiyyaḍ kud yan a-iġwi ġ-kra n-ifrš n-wanaw nġd kra n-ukššuḍ. ġmkan a-s-kullu-nruḥ akal s-laman.

irqqasn 28

1 lliġ nnjm zġ-umda, naf-n igzir-an iga ġwalli mi ttinin maliṭa. 2 aškin-d imzdġn-ns skrn ginnġ afulki, ssrġn lɛafit ssmrḥban srnnġ kullwaġ ašku illa-unẓar d-usmmiḍ. 3 bulus issmun-d yat taggʷat n-ikššuḍn, yiri a-tn-in-isrs f-iggi l-lɛafit. iffuġ-d zgisn yan-ulgmmaḍ f-ssibt n-trġi, ilbi ġ-ufus n-bulus. 4 ayt-igzir, lliġ ẓran algmmaḍ yugʷl ġ-ufus n-bulus inin i-ngratsn: «argaz-ad, irwas is-inġa kra n-ruḥ. hati, wah̬h̬a injm zġ-umda ur-t-ifil lḥqq a-isul.» 5 walaynni bulus issus-n algmmaḍ ġ-lɛafit, ur-t-yaġ yat. 6 ar-tqln mddn-an ad-ẓrn is-ra-yuff bulus nġd a-iḍr s-wakal immt. walaynni lliġ qln yan kra ẓrn ur-as-ijri yat, wrrin ar-ttinin: «kra n-ilah ayad.» 7 ilin kra n-igran ġ-tsga lli-ġ-nlla, gan win lḥakm n-igzir-an ism-ns bublyus. išškšm-aġ s-tgmmi-ns ig-aġ d-inbgiwn-ns kraḍ-uwssan. 8 yili dars babas tssgn-t tawla, iḍr-gis-udis bahra. ikšm bulus s-tḥanut lli-ġ-illa, iẓẓall iḍalb rbbi isrs-n fllas ifassn-ns, ijjujji-t. 9 lliġ sfldn mddn i-mayad ar-d-dars-ttaškin kullu winna uḍnnin ġ-igzir-an, jjin. 10 ar-aġ-tuqqarn mddn-an s-twafkiw ggutnin, ar ass lli-ġ-ra-nffuġ zġ-darsn, awin-aġ-d kullu ma-rad-aġ-ih̬ṣṣa i-umuddu-nnġ. 11 ġmkan a-darsn-ngawr kraḍ-iyrn, nkšm ilmma s-yan-wanaw, ityawssan darsn s-yat lɛlama n-‹sin ilahat ikniwn›. ikka-d iskandariyya, iqama ula ntta ġ-igzir ġ-uzmz-an n-tgrst. 12 nssudu gis aylliġ nlkm tamdint n-sirakusa, nqama ġin kraḍ-uwssan. 13 nzayd ilmma zġ-ġin s-lmrsa n-rigyun. ndid azkka iṣuḍ-d-waḍu išwan zġ-ljanub. ndid azkka nlkm lmrsa n-buṭyuli. 14 naf-n ġin kra n-aytmatn, ḍalbn-aġ ad-darsn-ngguz ssa n-uwssan. ġmkan a-s-nakmur s-ruma. 15 lliġ sfldn aytmatn ġ-ruma is-n-nuška, ffuġn-d ar ‹ssuq n-abbyus› ula aduwwar n-‹kraḍ lfnadq› baš ad-aġ-d-mnaggarn. lliġ-tn-iẓra bulus, iškr rbbi izɛm. 16 lliġ-n-nkšm s-tmdint n-ruma, lqbṭan yudja bulus a-izdġ waḥdut, ig fllas yan-uɛskri igabl-t. 17 zrin kraḍ-uwssan yazn bulus s-imġarn n-ayt-yudaya, iḍalb zġ-gisn ad-d-dars-aškin. lliġ-d-munn ntni yini-asn: «way-aytma, ur-jjud nkkin a-irgmn ġ-ayt-tmazirt-nnġ ula lɛadat n-imzwura-nnġ, walaynni umẓn-iyi kra n-ayt-yudaya ġ-urušalim dḥin-iyi s-gr ifassn l-lḥukkam n-rruman. 18 lliġ-iyi-sqsan rruman f-mad-skrġ, ur-gigi-ufin kra-s-a-flla-tḥkamn s-lmut, irin ad-iyi-rẓmn. 19 walaynni mddn-an n-ayt-yudaya ur-qbiln mayan, aylliġ-iyi-ih̬ṣṣa ad-ssġliġ taġawsa-nu s-dar qayṣr wah̬h̬a ur-dari kra-s-a-taštkkaġ s-ayt-tmazirt-inu. 20 mayan a-f-ḍalbġ a-kʷn-ẓrġ sawlġ didun. ašku tyawkrrafġ ġilad s-ssnasl f-ssibt n-rrja lli-ġ-n-rjan ayt-rbbi.» 21 inin-as ġakudan: «ur-aġ-d-fllak-lkimnt kra n-tbratin zġ-yudaya, ula nnan fllak aytmatn lli-d-uškanin zġ-ġin kra l-lh̬bar nġd awal yʷh̬šnn. 22 walaynni nra ad-aġ-tmlt iswingimn-nnk, ašku nsfld is-a-ttinin mddn ġ-kraygatt mani ur-išwi-uġaras-an.» 23 izzga didsn ass yaḍni baš ad-d-dars-daġ-munn. lliġ ilkm-wass-an, iggut ma-d-yuškan s-illiġ izdġ bulus. ar-asn-isawal s-lmɛqul zġ-zikk ṣbaḥ ar iḍ f-mamnk a-tga-tgldit n-rbbi. ar-fllasn-yaqra zġ-ššrɛ n-musa d-warratn l-lanbiya baš ad-asn-iml is-yʷġẓan ma-ittini f-yasuɛ. 24 iwrri kra gisn yumn awal-ns, imma wiyyaḍ agʷin ad-amnn. 25 ur-d-mšaškan i-ngratsn, ffuġn ilmma zġ-dars lliġ-asn-inna awal-ad: «s-lḥqq a-s-isawl rruḥ lqudus lliġ inna i-imzwura-nnun f-imi n-nnabi išaɛya: 26 ‹ddu s-mddn-an tinit-asn, rad-bahra-tsflidm walaynni ur-ra-tfhmm ma-mi-tsfldm. rad-bahra-ttmnadm walaynni ur-ra-tissanm ma-tmnadm. 27 wrrin mddn-an iqqur ih̬f-nsn, ẓẓayn imzgan-nsn, qqnnt-walln-nsn. ur-rint ad-ẓrnt-walln-nsn ula sfldn imzgan-nsn ula fhmn ġ-iguyya-nsn. ur-rin ad-d-sri-wrrin a-tn-jjujjiġ.› 28 f-mayan a-f-rad-awn-iniġ, ajnjm-ad ifka-t rbbi ġilad i-ayt-tmizar yaḍni. ntni a-ra-srs-isfld.» 30 iqama bulus ġin sin isggʷasn, izdġ ġ-tgmmi lli-ikʷra, ar-issmrḥba s-kullu wanna-n-dars-yuškan. 31 ar-asn-isawal s-zzɛamt f-tgldit n-rbbi, ar-tn-isslmad f-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ, ur-t-iḥṣar yan.

ruma 1

1 zġ-bulus ah̬ddam l-lmasiḥ yasuɛ. iġra-yyi-d iẓli-yyi ad-gġ arqqas-ns ar-tbrraḥġ s-lh̬bar ifulkin n-rbbi. 2 lh̬bar-ad iga ġwalli-f-uran lanbiya ġayd izrin ġ-warratn n-rbbi, imla-yasn mamnk a-ra-yili. 3 iga lh̬bar f-yus siditnnġ yasuɛ lmasiḥ. nttan zġ-tsga n-ddat iga zġ-tasut n-dawd. imma zġ-tsga n-rruḥ iban gis is-iga yus n-rbbi amẓlay s-tḥkimt itjhhdn lliġ-d-inkr zġ-lmut. 5 f-uwdm-ns a-f-aġ-ibark rbbi ifk-aġ tarqqast-ad s-ism-ns, baš ad-amnn mddn ġ-kraygatt tamazirt skrn s-wawal-ns. 6 ula kunni tgam zġ-willi mi iġra rbbi ad-gn win yasuɛ lmasiḥ. 7 i-kullu willi-ġ-iḥnna rbbi ġ-tmdint n-ruma lli-mi-iġra ad-gn imẓlayn-ns. ad-awn-tili lbaraka d-sslamt zġ-rbbi babatnnġ d-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ. 8 awal izwarn iga-t: ar-tškarġ rbbi-nu fllawn kullukn f-uwdm n-yasuɛ lmasiḥ, ašku ar-sflidn mddn ġ-kullu ddunit f-mamnk a-srs-tumnm. 9 rbbi lli-mi-th̬damġ s-nniyt n-uwl-inu s-tbrraḥt l-lh̬bar ifulkin n-yus, nttan a-issnn mamnk a-bdda-gigun-swingimġ ġakud nna-tẓallaġ, 10 ar-ti-tḍalabġ ad-iyi-issnm aġaras iġ-ira, baš a-n-darun-aškġ ġ-mayd-d-yakmurn. 11 ašku riġ bahra a-kʷn-ẓrġ ad-awn-in-awiġ kra l-lbaraka n-rruḥ lqudus ma-kʷn-issdusn ġ-liman. 12 riġ-nnit a-nzzɛam i-ngratnnġ nkki didun ġ-uġaras l-lmasiḥ. 13 riġ a-tissanm ay-aytma, mnnawt-twal ad-skrġ f-a-n-darun-aškġ walaynni ar-iyi-itḥṣar kra. riġ ad-iyi-tili lġllt ġ-darun ġmklli-yyi-tlla ġ-tmizar n-tsgiw yaḍni. 14 ašku illa flla ad-tɛawanġ kullu mddn, ayt-tmdint ula ayt-udrar, ġwilli ġranin ula ġwilli ur-ġrinin. 15 mayad a-f-riġ bahra ad-tbrraḥġ s-lh̬bar ifulkin ġ-darun ula kunni lli-zdġnin ġ-ruma. 16 ur-a-tḥšamġ s-lh̬bar-ad ifulkin, ašku iga taḥkimt itjhhdn n-rbbi lli-s-a-ijjnjam kullu wanna yumnn, ayt-yudaya imzwura ula ayt-tmizar yaḍni. 17 ar-aġ-imala lh̬bar-ad mamnk a-s-a-iskar rbbi sslamt ġ-gras d-willi umnnin, ar-tt-iskar f-ssibt l-liman-nsn ġmklli ityaran, inna rbbi: «wanna yumnn, nttan a-f-rad-rḍuġ fkġ-as tudrt.» 18 ašku iban-d ġilad lġaḍab n-rbbi. igguz-d zġ-ignna f-mddn ʷh̬šnnin lli-srs-rurnin tiġurdin-nsn, ar-ssrgasn lḥqq s-lh̬ʷšant-nsn. 19 lġaḍab-ns a-fllasn-illan ašku ssnn f-rbbi ma-fllas-ssnn kullu mddn, rbbi-nnit ad-asn-t-imlan. 20 ašku zġ-lliġ ih̬lq ddunit, iban mamnk a-iga ġwalli ur-iẓri yan, iban is-dars taḥkimt itjhhdn n-walli bdda illan, iban is-iga rbbi itjhhdn. ssnn ntni mamnk a-iga ašku ẓran ma-iskr, ur-darsn ma-ttinin. 21 walaynni wah̬h̬a ssnn mddn mamnk a-iga rbbi, ur-t-uqqirn ġmklli-tn-d-iqqann ula-da-ti-tškarn. jlan ntni s-iswingimn-nsn h̬wanin, iwrri illas lɛaql-nsn aylliġ ur-fhimn yat. 22 ar-ttinin: «nkkʷni a-iṭṭafn lɛaql,» walaynni inafaln ad-gan. 23 unfn i-rbbi l-lmjd lli-bdda-illan, ar-tɛbadn tiġawsiwin lli-skarn s-ifassn-nsn ar-tnt-ssrwasn s-bnadm lli-itmtatn d-igḍaḍ d-luḥuš d-ibnkaln. 24 f-ġayan a-f-tn-ifl rbbi, yadj-tn zaydn ġ-ššhwat-nsn, ar-tfsadn ar-skarn i-ngratsn ma-iššḥššamn, 25 agʷin lḥqq n-rbbi amẓn ġ-tkrkas. ar-tɛbadn ar-ssmqasan lmh̬luqat, urd ġwalli-tnt-ih̬lqn. nttan a-isthllan a-t-ntalġ ġilad ula kullu mayd-d-iftan, amin. 26 ġayan a-f-tn-ifl rbbi, yadj-tn ad-skarn s-ššhwat-nsn lli-bahra-ššḥššamnin. ula timġarin-nsn wrrint ar-ṭṭarnt i-ngratsnt, ur-sul-a-ttirint irgazn. 27 ġmkan ad-gan ula irgazn, ar-ṭṭarn d-irgazn, ur-sul-a-ttirin timġarin. ar-jddrn s-ššhwat i-ngratsn, ar-tfsadn irgazn d-irgazn aylliġ umẓn i-ih̬f-nsn lɛqubit lli-asn-igan f-ddnub-nsn. 28 agʷin mddn-an a-stt-awin ġ-rbbi. ġayan a-f-tn-ifl ad-zaydn s-iswingimn-nsn rkanin d-iskkirn-nsn hršnin. 29 ɛmmrn s-kullu ma-igan lh̬ʷšant d-tšiṭant d-ṭṭmaɛ d-lɛar. ar-tnuwwašn ġ-kullu ma-tn-yufn, ujadn-bdda ad-nqqan. ar-tmmaġn ar-tknadn ar-tẓin. ar-bahra-sawaln ġ-wiyyaḍ, 30 ar-rggmn mddn ar-tkrhun rbbi. ur-a-tuqqarn yan, ar-ssfurrugn ar-ssimġurn ih̬f-nsn ar-bdda-siggiln tillay l-ljdid. agʷin ad-sflidn s-ayt-darsn. 31 iqqur-uwl-nsn bahra, ur-a-tqaman ġ-wawal-nsn. ar-tšqun d-kullu mddn, ur-a-tḥnnun ġ-yan. 32 ntni ssnn awal n-rbbi lli-s-inna lmut a-d-iqqann wanna iskarn tiġawsiwin-ad, walaynni ar-tnt-sul-skarn ar-nnit-tfraḥn s-wiyyaḍ nna-tnt-skarnin.

ruma 2

1 imma kiyi a-bnadm, ur-dark ma-ttinit. ašku iġ-a-tḥkamt f-mddn yaḍni, hatin tḥkamt ula f-ih̬f-nnk, ašku kiyi lli-itḥkamn, ar-tskart zund ntni. 2 nssn izd s-lḥqq a-s-a-ikkat rbbi lḥukm f-willi skarnin tiġawsiwin-an. 3 imma kiyi a-bnadm, is-tġalt is-ra-tnjmt zġ-lḥukm n-rbbi? ar-tḥkamt f-willi skarnin ġmkan, walaynni ar-tskart ġmkan ula kiyi. 4 is-a-ttinit d-ih̬f-nnk «rbbi ur-ra-flla-iḥkam ašku tggut dars lḥnant d-umhal d-ṣṣbr»? walaynni is-ur-tssint rbbi ar-sul-gik-itḥnnu ašku ira gik a-tflt kullu ma-yʷh̬šnn twrrit s-uġaras-ns? 5 imma kiyi iqqur-uwl-nnk ur-trit a-di-twrrit. hati ar-tssigatt f-ih̬f-nnk lɛqubit lli-ra-fllak-iḍr ġ-wass lli-ġ-ra-yut rbbi lḥukm s-lḥqq iml mnšk a-bahra-ikurha lh̬ʷšant. 6 ašku rbbi ra-irar i-kraygatt yan f-ma-iskr. 7 llan kra n-mddn ar-bdda-skarn afulki ar-n-trjun ġ-dar rbbi a-tn-issattuy ar-tn-issimġur ifk-asn tudrt idumn. ntni rad-asn-ifk rbbi tudrt l-lih̬rt. 8 imma wiyyaḍ ar-tmmaġn ġir f-ih̬f-nsn, ar-skarn s-kullu ma-yʷh̬šnn, agʷin ad-skarn s-lḥqq. ntni ra-fllasn-yut rbbi lɛqubit s-lġaḍab itjhhdn. 9 kullu bnadm nna-iskarn ma-yʷh̬šnn, rad-as-tili-tmmara d-tguḍi. ra-tili zwar i-ayt-yudaya tili ula i-ayt-tmizar yaḍni. 10 imma kullu wanna iskarn afulki, ra-t-issattuy rbbi issimġur-t ifk-as sslamt. ra-stt-ifk zwar i-ayt-yudaya ifk-tt ula i-ayt-tmizar yaḍni. 11 ašku rbbi ur-a-iskar s-uwdmawn. 12 winna skarnin ddnub walaynni ur-ssinn ššrɛ n-rbbi, rad-kullu-tyawhlakn bla ššrɛ. imma winna ssnnin ššrɛ ar-sul-skarn ddnub, ššrɛ a-ra-fllasn-iḥkam. 13 ašku rbbi ur-a-itrḍu f-willi ġir sflidnin i-ššrɛ, walaynni f-willi skarnin s-ššrɛ. 14 han mddn n-tmizar yaḍni ur-ssinn ššrɛ, walaynni ġakud nna-yasn-inna-ugayyu-nsn ad-skarn ġmklli ittini ššrɛ, ar-malan is-ssnn ma-tn-d-iqqann a-t-skarn, wah̬h̬a ur-ssinn ššrɛ. 15 ar-malan is-ttyara lmɛna n-ššrɛ ġ-uwlawn-nsn, ar-ssḥssun s-tugga lli-llanin ġ-iguyya-nsn. ar-gisn-tmmaġn iswingimn-nsn ard issann mayd skarn izd lh̬ʷšant nġd afulki. 16 ra-gisn-iban kullu mayad ġ-wass lli-ġ-ra-iḥkam rbbi s-ism l-lmasiḥ yasuɛ f-kullu ma-intln ġ-uwl n-bnadm. ġmkad a-ittini lh̬bar ifulkin lli-s-a-tbrraḥġ. 17 imma kiyi ma-ra-tskrt, kiyi lli-ittinin f-ih̬f-nnk gu-yudaya a-tgit? ar-tbnnut f-ššrɛ, ar-ttinit tgit win rbbi. 18 ar-ttinit tssnt ma-ira rbbi, tissant ma-ra-ifulki ašku imla-yak-t ššrɛ. 19 kiyi tgit ih̬f-nnk d-umzwar i-ibukaḍn ula tifawt i-willi llanin ġ-tillas. 20 iɛzzu dark a-tmlt aġaras i-imjlan ar-tsslmadt ibujadiyn. tġalt is-teṭṭaft kullu tawassna d-lḥqq f-ssibt n-ma-tssnt ššrɛ. 21 imma kiyi lli-isslmadn wiyyaḍ, is-ur-ra-tsslmadt ih̬f-nnk? tmyart ad-asn-ttinit «a-ur-takʷrm» walaynni is-urd kiyi ayd itakʷrn? 22 tmyart a-ttinit «a-ur-tznum» walaynni is-urd kiyi ayd itznun? ar-bahra-ttẓit f-laṣnam, walaynni is-urd kiyi a-itawin ma-ittilin ġ-tgʷmma l-laṣnam? 23 ar-ttinit f-ih̬f-nnk is-tuft mddn yaḍni ašku tssnt ššrɛ n-rbbi, walaynni is-urd kiyi a-itknadn rbbi tffuġt zġ-ššrɛ-ns? 24 ġmklli ityaran ġ-warra n-rbbi: «ayt-tmizar yaḍni ar-rggmn ġ-ism n-rbbi f-ssibt-nnun kunni.» 25 rad-ak-išwu iġ-tgit zġ-willi tẓallanin i-ddat-nsn, iġ-a-tskart s-ššrɛ. walaynni iġ-ur-a-tskart s-ššrɛ, han taẓallit n-ddat-nnk ur-tgi yat. 26 imma wanna ur-iẓẓullin i-ddat, iġ-a-iskar s-ššrɛ ra-fllas-irḍu rbbi ula ntta zund iġ-iẓẓulla i-ddat. 27 ġmkad a-s-kʷn-ufn ayt-tmizar yaḍni ašku ntni ar-skarn s-ššrɛ wah̬h̬a ur-darsn taẓallit n-ddat, imma kunni n-ayt-yudaya tffuġm zġ-ššrɛ wah̬h̬a tẓẓullam i-ddat ilin-warratn n-ššrɛ ġ-gr ifassn-nnun. 28 ma-igan gu-yudaya bab n-tẓallit s-lḥqq? ur-t-igi ġwalli issġusn ddat-ns s-tẓallit lli-itbann i-mddn. 29 a-igan gu-yudaya s-lḥqq d-walli issġusn ul-ns. issġus-t s-tḥkimt n-rruḥ lqudus urd s-warratn n-ššrɛ, ibddl zġ-ugʷns-ns urd brra-ns. wanna iskarn ġmkad, urd bnadm a-ra-t-yalġ walaynni rbbi a-ra-t-yalġ.

ruma 3

1 imma ġilad, ma-ra-nini f-ayt-yudaya? is-ur-darsn timih̬ar n-rbbi uggʷar n-mddn yaḍni? imma taẓallit n-ddat, is-ur-gis-tlli kra l-lfaytt? 2 rad-awn-iniġ, ntni ad-dar timih̬ar s-kigan. tamah̬irt tamzwarut: ntni a-mi-ifka rbbi iwaliwn-ns. 3 walaynni lliġ ur-zgan kra n-ayt-yudaya ġ-iwaliwn n-rbbi, is-iffuġ nttan zġ-iwaliwn-an? 4 uhu, ur-a-itffuġ rbbi zġ-wawal-ns. ar-bdda-iskar s-lḥqq wah̬h̬a da-kullu-skarn mddn s-tkrkas. ġmklli ityaran: «ra-iban is-yʷġẓan-wawal-nnk, ẓrn imṣraḍn-nnk izd kiyi a-dar lḥqq.» 5 walaynni iġ-a-itban lḥqq n-rbbi s-uggʷar f-ssibt l-lh̬ʷšant lli-nskar nkkʷni, izd ra-nini «rbbi ur-iġwi lḥqq lliġ fllannġ iġḍb.» ha-yyi sawlġ zund mddn n-ddunit-ad, 6 walaynni ur-ra-nini ġmkan. ašku rbbi, mrad is-ur-dars lḥqq ur-ra-yiẓḍar a-iḥkam f-ddunit. 7 iġ-nffuġ zġ-lḥqq, nml izd rbbi a-dar lḥqq. walaynni iġ-nssbayyn timuġra n-rbbi s-ġmkan, mah̬ aylliġ sul ira a-fllannġ-iḥkam ig-aġ d-willi ʷh̬šnnin? 8 iġ-iga ġmkan is-ur-ra-yaf a-nini: «nkrat a-nskar lh̬ʷšant baš a-iban-ufulki n-rbbi s-uggʷar»? llan-nnit kra n-mddn ar-ginnġ-rggmn, ġaln izd ġmkan a-s-a-nttini. imma ntni ra-fllasn-ittut lḥukm lli-asn-igan. 9 imma nkkʷni n-ayt-yudaya, is-nuf mddn yaḍni? uhu ur-tn-nuf, ašku illa lḥukm n-rbbi f-kullu mddn ġmklli-yad nniġ, yili f-ayt-yudaya yili-daġ f-ayt-tmizar yaḍni, ašku ar-kullu-skarn ddnub. 10 ġmklli ityaran ġ-warra n-rbbi: «ur-illi yan ifulkin, 11 ur-illi yan ifhmn, ur-illi yan isiggiln rbbi. 12 ffuġn aġaras kullutn, jlan. ur-illi yan iskarn afulki, ur-akkʷ-illi yan. 13 ar-rẓẓmn aqrjuḍ-nsn zund amḍḍal ih̬wan. tikrkas ka-tasin s-ils. ssmm zund ilgmmaḍn a-itkkan infurn-nsn. 14 imi-nsn ar-d-issufuġ nnɛlat d-trggam. 15 ar-bdda-tujadn ad-ssyaggasn wiyyaḍ. 16 ar-tawin tammara d-tguḍi kullu mani tkkan. 17 aġaras n-sslamt ur-jju-t-ssinn. 18 ur-akkʷ-a-tuqqarn rbbi.» 19 kullu ma-ityaran ġ-ššrɛ, nssn is-ityara f-ssibt n-willi dar ššrɛ, baš a-iqqn imi i-kraygatt yan, tili ddunit kullutt ġ-ddu lḥukm n-rbbi. 20 ašku ur-iẓḍar yan a-iskr sslamt ġ-gras d-rbbi s-iskkirn n-ššrɛ. walaynni ššrɛ ad-aġ-imalan ma-igan ddnub. 21 imma ġilad imla-yaġ rbbi aġaras lli-s-iskr sslamt ġ-gras d-mddn. urd ššrɛ a-s-tt-iskr, walaynni ar-nnit-imala ššrɛ ula lanbiya izd lḥqq a-iga. 22 ašku rbbi ar-iskar sslamt ġ-gras d-willi umnnin s-yasuɛ lmasiḥ. ar-tt-yakka i-kullu wanna yumnn, ašku bnadm yan a-iga. 23 kullu mddn skrn ddnub, aggugn f-lmjd n-rbbi. 24 walaynni s-rrḥmt-ns a-s-asn-ifka lbaraka-yad, iskr sslamt ġ-gras didsn f-ssibt l-lmasiḥ yasuɛ. 25 yuzn-d lmasiḥ a-immt ifru mddn s-idammn-ns baš a-iṣamḥ i-winna srs umnnin. ġmkad a-s-imla rbbi izd s-lḥqq a-s-a-bdda-iskar. ġayd izrin iṣbr bahra, ur-a-itḥkam f-ddnub n-mddn. 26 imma ġilad imla mamnk a-izzga lḥqq, ifk sslamt i-wanna yumnn s-yasuɛ. 27 is-sul-nẓḍar a-ntškar ih̬f-nnġ? uhu, ur-akkʷ-nẓḍar a-nškr ih̬f-nnġ, ašku ur-a-fllannġ-itrḍu rbbi f-ssibt n-kra nskar walaynni f-ssibt n-ma-numn. 28 nlmd is-iskr rbbi sslamt ġ-gras d-mddn f-ssibt l-liman-nsn, urd f-ssibt n-iskkirn n-ššrɛ. 29 ra-kʷn-sqsaġ ġilad: izd rbbi win ayt-yudaya ka-iga? is-ur-igi win ayt-tmizar yaḍni ula ntni? s-ṣṣaḥt, iga rbbi n-ayt-tmizar yaḍni, 30 ašku ur-illi abla nttan. ra-iskr sslamt ġ-gras d-ayt-yudaya f-ssibt n-mad-umnn, iskr sslamt ġ-gras d-ayt-tmizar yaḍni f-ssibt n-mad-umnn ula ntni. 31 walaynni iġ-a-ntamn ġmkad is-ra-niri a-n-nluḥ ššrɛ? uhu, ur-akkʷ-ra-n-nluḥ ššrɛ, walaynni ar-t-sul-nzzga.

ruma 4

1 ma-ra-nini f-ibrahim lli-igan babatnnġ zġ-tsga n-ddat? mad-as-illan? 2 mrad izd f-ssibt n-kra iskar ibrahim a-f-fllas-irḍa rbbi, ra-dars-yili ma-s-a-itškar ih̬f-ns. walaynni ur-iẓḍar yan a-iškr ih̬f-ns ġ-lgddam n-rbbi. 3 ityara ġ-warra n-rbbi: «ibrahim yumn rbbi, mayan a-f-t-iga rbbi d-wad-f-irḍa.» 4 wanna ith̬damn ar-itamẓ tiġrad-ns, urd tikki ad-gant, walaynni f-twuri lli-iskr a-f-a-tnt-itamẓ. 5 imma wanna yumnn s-walli yakkan sslamt i-mddn ʷh̬šnnin, ra-t-ig rbbi d-wad-f-irḍa f-ssibt n-ma-yumn, urd f-ssibt n-kra iskar. 6 ula dawd imla izd ambarki a-iga wanna-f-irḍa rbbi bla iskr yat, 7 yini: «imbarkin ad-gan winna mi iṣamḥ rbbi f-ddnub-nsn, issitti fllasn ġaylli-tn-iššḥššamn. 8 ambarki a-iga wanna mi ur-iḥasb rbbi lmɛṣiyat-ns.» 9 ma-ra-nini f-lbaraka-yad f-isawl dawd? is-tlla ġir i-willi ẓẓullanin i-ddat-nsn? uhu, tlla ula i-willi ur-ẓẓullinin i-ddat. ašku nġra ma-ityaran f-ibrahim, nġr izd f-ssibt n-ma-yumn a-f-t-iga rbbi d-wad-f-irḍa. 10 imma rrḍa-yad, managu ad-as-t-ifka rbbi? izd ġakud lliġ ur-ta-iẓẓulli ibrahim i-ddat-ns, nġd ġ-tġurdin n-mad-as-iẓẓulla? ifka-yas-t rbbi lliġ ur-ta-iẓẓulli. 11 tga-yas-tẓallit-an tamatart ma-s-a-d-iktti rrḍa lli-as-ifka rbbi f-ssibt n-ma-yumn lliġ ur-ta-iẓẓulli i-ddat-ns. ġmkad a-s-iwrri iga ibrahim babatsn n-kullu willi umnnin rbbi, a-tn-igan d-willi-f-irḍa rbbi wah̬h̬a ur-ẓẓullin i-ddat. 12 imma ibrahim iga babatsn ula n-willi ẓẓullanin i-ddat, urd ġir f-ssibt n-tẓallit walaynni f-ssibt n-mad-umnn rbbi ula ntni ġmklli yumn ibrahim lliġ ur-ta-iẓẓulli i-ddat-ns. 13 awal izgan a-s-inna rbbi i-ibrahim ula tarwa-ns, yini-as: «ra-twrtm kullu ddunit.» urd f-ssibt n-ššrɛ a-f-as-inna awal-an, walaynni f-ssibt n-ma-yumn ibrahim irḍu fllas rbbi. 14 mrad izd ayt-ššrɛ a-ra-iwrt ddunit ur-ra-yili yat i-willi umnnin ula-ra-izga-wawal-an n-rbbi. 15 imma ššrɛ ra-d-yawi lɛqubit n-rbbi f-willi ssnnin ššrɛ. walaynni ġwilli-t-ur-ssinnin, ntni ur-zgis-ffuġn. 16 imma ġwilli umnnin, ntni a-ra-yamẓ kullu mayad. ntni a-mi-ra-issafu rbbi awal-ns, baš a-yakka lbaraka-ns i-kullu winna ganin tarwa n-ibrahim, urd ġir i-willi skarnin s-ššrɛ, walaynni ra-stt-yakka i-willi umnnin ġmklli yumn ibrahim. ašku ibrahim iwrri iga babatnnġ kullwaġ, 17 ġmklli ityaran: «giġ-k d-babatsn n-ayt-tmizar ggutnin.» ġmkad a-s-iga ibrahim babatnnġ dar rbbi lli-s-yumn, a-t-igan d-walli issddrn ġwilli mmutnin, ar-itamr ma-ur-illin a-yili s-illa. 18 imma ibrahim, wah̬h̬a ur-ta-yas-illi yat ġ-maylli itrju, izuyd ar-sul-itrju s-liman iggutn aylliġ-nnit iwrri iga «babatsn n-ayt-tmizar ggutnin.» inna-yas rbbi: «ġunškad a-rad-gn tarwa-nnk.» 19 ntta ur-iškka ġ-mad-as-inna rbbi, wah̬h̬a issn is-dars-illa ma-itggan miyya n-usggʷas, tuwssr ddat-ns bahra ula tẓḍar-tmġart-ns sara a-trbbu. 20 yumn rbbi bla-akkʷ iškka ġ-wawal lli-s-as-inna. izayd idus ġ-liman-ns ar-italġ rbbi, 21 yissan bahra is-iẓḍar rbbi a-ikmml maylli-s-as-inna s-wawal izgan. 22 mayad a-f-t-iga rbbi d-wad-f-irḍa, ašku yumn. 23 walaynni lliġ ityara «iga-t d-wad-f-irḍa,» urd ġir f-ssibt n-ibrahim a-f-ityara-wawal-an. 24 ityara f-ssibt-nnġ ula nkkʷni. ašku rbbi rad-aġ-ig d-wid f-irḍa ula nkkʷni, f-ssibt n-ma-numn srs nttan lli-d-issnkrn siditnnġ yasuɛ zġ-lmut. 25 idḥi-t a-immt f-ssibt n-ddnub-nnġ, issnkr-t-id a-iskr sslamt ġ-gratnnġ dids.

ruma 5

1 imma ġilad tlla-yaġ sslamt ġ-gratnnġ d-rbbi f-uwdm n-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ, ašku iga-yaġ d-wid-f-irḍa f-ssibt n-ma-srs-numn. 2 f-uwdm l-lmasiḥ a-f-aġ-tlla lbaraka-yad lliġ srs numn. ar-bahra-ntfraḥ s-rrja-yad-aġ-ifka, ašku nssn is-rad-aġ-išškšm s-lmjd n-rbbi. 3 walaynni urd ġir mayan a-s-a-ntfraḥ. ar-ntfraḥ ula s-trfufnt nna-darnnġ-illan, ašku nssn izd s-trfufnt a-s-ra-ginnġ-itzayad ṣṣbr. 4 ula s-ṣṣbr a-s-ra-ntnru tassast nna-illan. ula s-tnri a-s-ra-darnnġ-yili rrja. 5 ula rrja ur-rad-aġ-iẓẓigʷraẓ, ašku rbbi iɛmmr ulawn-nnġ s-lḥnant-ns s-tḥkimt n-rruḥ lqudus lli-aġ-ifka. 6 ġakud lli-iqṣad rbbi, lliġ sul nḍɛf, immut lmasiḥ ad-aġ-ijjnjm nkkʷni lli-n-irurn tiġurdin-nnġ s-rbbi. 7 is-ur-ra-išqu a-immt kra n-yan f-yan iskarn lḥqq? iẓḍar a-yili ma-ra-izɛm ard immt f-yan ifulkin, 8 walaynni rbbi imla-yaġ mnšk a-s-ginnġ-iḥnna, ašku immut fllannġ lmasiḥ lliġ sul a-ntsala ddnub. 9 imma ġilad ġ-iskr sslamt ġ-gratnnġ d-rbbi s-lmut-ns, nssn bahra is-rad-aġ-ijjnjm lmasiḥ zġ-lġaḍab n-rbbi. 10 ašku lliġ sul nga wid tẓinin d-rbbi, iskr sslamt ġ-gratnnġ dids s-lmut n-yus. imma ġilad ġ-tlla sslamt ġ-gratnnġ dids, nssn s-uggʷar is-rad-aġ-ijjnjm s-tudrt-ns. 11 walaynni urd ġir mayan a-darnnġ-illan. nkkʷni s-lfrḥ iggutn a-s-a-ntfraḥ s-rbbi, ašku ifka-yaġ sslamt ġilad ġ-gratnnġ dids f-ssibt n-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ. 12 f-ssibt n-babatnnġ adam a-s-d-kšmn ddnub s-ddunit, awin-d lmut. mayan a-f-a-tmtatn kullu mddn, ašku kullu skrn ddnub. 13 kkan-ttin ddnub ġ-ddunit ur-ta-ityawfka ššrɛ. ur-a-itḥasab rbbi ddnub-an lliġ ur-illi ššrɛ, 14 walaynni ar-kullu-tmtatn mddn-an. ar-tn-ttnru lmut zġ-uwssan n-adam d-sul ġ-uwssan n-musa, ar-ttnru ula ġwilli ur-ffuġnin zġ-kra n-wawal n-rbbi ġmklli iffuġ adam s-lmɛṣit lli-iskr nttan. irwas adam i-yasuɛ lli-d-yuškan tigira-ns. 15 walaynni urd yan ad-gan, ašku tawafka n-rbbi ur-tgi zund lmɛṣit n-adam. ggutn ġwilli mmutnin f-ssibt l-lmɛṣit n-urgaz-an, walaynni uggʷar a-tga lbaraka n-rbbi ula tawafka lli-s-ibark mddn ggutnin f-uwdm n-urgaz yaḍni a-t-igan d-yasuɛ lmasiḥ. 16 tawafka-yad ur-tgi zund lmɛṣit-an. ašku lliġ iɛaṣa adam yat-twal, yut rbbi fllas lḥukm s-lɛqubit išqan. imma ġilad ġ-bahra-ɛaṣan mddn ggutnin, ifka-yaġ tawafka-yad n-sslamt ġ-gratnnġ dids. 17 tkka-ttin lmut ar-ttnru f-ssibt l-lmɛṣit n-adam, walaynni uggʷar n-mayan a-ra-nnru s-tudrt lli-aġ-illan f-ssibt n-yasuɛ lmasiḥ, nkkʷni lli-mi-ifka rbbi lbaraka iggutn d-twafka n-sslamt ġ-gratnnġ dids. 18 ġakud lliġ iɛaṣa adam, a-tlla lɛqubit i-kullu mddn. ġakud lliġ iskr yasuɛ ma-irḍan rbbi, a-tlla sslamt d-tudrt i-kullu mddn. 19 ġakud lliġ iffuġ adam zġ-wawal n-rbbi, a-irur mddn ggutnin ffuġn zġ-wawal-ns. ġakud lliġ iskr yasuɛ s-wawal n-rbbi, a-irur mddn ggutnin irḍu fllasn rbbi. 20 ifk ilmma rbbi ššrɛ baš ad-igatn lmɛṣiyat. walaynni ġunšk lli-ttigatn ddnub uggʷar-an a-tga lḥnant n-rbbi. 21 hati lquwwa n-ddnub ar-di-ttawi lmut, imma lquwwa l-lḥnant n-rbbi ar-di-ttawi sslamt d-tudrt idumn f-uwdm n-yasuɛ lmasiḥ siditnnġ.

ruma 6

1 ma-ra-nini f-mayad? is-a-nzayd ġ-ddnub baš a-ttigat lḥnant n-rbbi? 2 uhu, urd ġmkan a-ra-nskar. ašku nkkʷni nmmut i-ddnub. mamnk a-ra-niri a-sul-gisn-nzayd? 3 is-ur-tssinm? lliġ nddm ġ-waman baš a-ng win lmasiḥ yasuɛ, nkšm s-lmut l-lmasiḥ s-udum-an. 4 ntyawmḍal dids s-udum lli-irwasn i-lmut baš a-nddr s-tudrt l-ljdid, ġmklli-d-inkr nttan zġ-lmut s-tḥkimt n-rbbi babas. 5 ašku lliġ nwrri nga zund lmasiḥ ġ-lmut-ns, ra-ng zund nttan ula ġ-tudrt-ns l-ljdid. 6 nssn mayd-aġ-ijran. immut zġ-ginnġ bnadm aqdim lli-sttin-nkka nga-t. immut d-lmasiḥ f-uggjdi baš a-titti lquwwa n-ddnub zġ-uwl-nnġ a-ur-sul-ng ismgan i-ddnub. 7 ašku wanna immutn, hati ityawfsay zġ-iskraf n-ddnub. 8 lliġ nmmut d-lmasiḥ, namn is-ra-dids-nddr, 9 ašku nssn is-ur-ra-immt lmasiḥ tis snat-twal ġilad ġ-d-inkr zġ-lmut. ur-sar-tẓḍar lmut a-ti-tnru. 10 ġakud lliġ immut lmasiḥ immt yat-twal i-kullu ma-igan ddnub. imma ġilad ġ-iddr, hati iddr i-rbbi. 11 ġmkad a-kʷn-d-iqqan ula kunni a-tgm ih̬f-nnun d-willi mmutnin i-ddnub tddrm i-rbbi f-ssibt n-ma-tgam win lmasiḥ yasuɛ. 12 a-ur-tadjm ddnub ad-tḥkamn ġ-ddat-nnun lli-ra-immt, ula-da-kʷn-traran a-tskarm s-lh̬ʷšant lli-ittiri-uwl n-bnadm. 13 a-ur-takkam igzman n-ddat-nnun zund irukutn l-lh̬ʷšant ad-skarn ddnub. walaynni fkat ih̬fawn-nnun i-rbbi zund ġwilli nkrnin zġ-lmut s-tudrt l-ljdid, tfkm igzman-nnun i-rbbi zund irukutn n-ufulki. 14 ur-ra-kʷn-nrun ddnub ašku ur-tgim ġwilli-f-illa ššrɛ, walaynni tgam ġwilli-f-tlla lḥnant n-rbbi. 15 ma-ra-nini f-mayad? is-ra-nzayd ar-nskar ddnub f-ssibt n-ma-nga ġwilli-f-tlla lḥnant n-rbbi urd ššrɛ? uhu, urd ġmkan a-ra-nskar, 16 ašku tssnm mayad: iġ-tfkam ih̬f-nnun i-kra n-yan a-tskarm ma-ira, twrrim tgam ismgan i-walli mi tskarm s-wawal-ns. iġ-a-tskarm ddnub rad-awn-tili lmut, walaynni iġ-a-tskarm ma-ira rbbi rad-awn-yili-ufulki lli-s-irḍa. 17 imma ġilad illa fllannġ a-bahra-ntalġ rbbi, ašku kunni lli-sttin-ikkan tgam ismgan n-ddnub, hati twrrim ar-tskarm s-nniyt n-uwl-nnun s-tnbaḍin n-ulmmud lli-mi-tsfldm. 18 ifsi-awn rbbi zġ-iskraf n-ddnub aylliġ twrrim tgam ismgan n-rbbi ar-tskarm s-ma-t-irḍan. 19 hati ar-didun-sawalġ ġilad s-iwaliwn rh̬anin ašku tḍɛfm, išqa fllawn a-tfhmm. tkkam-ttin tfkam ih̬fawn-nnun ismgan i-lɛib d-lh̬ʷšant baš a-ttzayadm ar-tskarm kullu ma-yʷh̬šnn. imma ġilad iqqan-kʷn-d a-tfkm ih̬fawn-nnun a-tskarm afulki lli-s-irḍa rbbi ttyawẓlaym a-tgm wins. 20 lliġ ttin tkkam tgam ismgan i-ddnub, ar-sul-tskarm ġmklli ttirim bla-da-ttlhum s-ma-irḍan rbbi. 21 walaynni ġayan tskarm lli-f-kʷn-tʷgraẓ ġilad, mal-lfaytt zgis tumẓm? iskkirn-an ur-a-di-tawin abla lmut. 22 walaynni rbbi ifsi-awn zġ-iskraf n-ddnub. twrrim tgm ismgan n-rbbi, ttyawẓlaym a-tgm wins tili-awn lfaytt n-tudrt idumn. 23 ašku tiġrad n-ddnub lmut a-stt-igan, walaynni tikki n-rbbi tga tudrt idumn f-uwdm l-lmasiḥ yasuɛ siditnnġ.

ruma 7

1 way-aytma, rad-bahra-tfhmm ma-rad-awn-iniġ ašku kunni tssnm ššrɛ. tissanm is-ur-a-itḥkam ššrɛ abla f-willi ddrnin. 2 ġmkad a-ra-yili-urgaz tamġart-ns kullu ma-ikka iddr, walaynni iġ-immut-urgaz tfsi-tmġart zġ-iskraf l-lɛqd lli-stt-dids-ikrfn. 3 iġ-tdda nttat tzdġ d-kra n-urgaz yaḍni sul iddr-urgaz-ns, rad-as-ttinin ‹tamggant›. walaynni iġ-immut-urgaz-ns, tfsi-tmġart zġ-lɛqd-lli n-ššrɛ. ur-ra-tg tamggant iġ-tt-itahl yan yaḍni. 4 ġmkad a-tgam ula kunni ay-aytma. tmmutm s-lmut l-lmasiḥ i-ma-igan win ššrɛ, iṭṭaf-kʷn yan yaḍni, a-t-igan d-walli-d-inkrn zġ-lmut baš a-nskar lġllt ifulkin i-rbbi. 5 ġayd izrin nkka-ttin ar-ntlhu s-ma-ittiri bnadm i-ih̬f-ns, ar-aġ-itrara ššrɛ a-nswingim s-uggʷar ġ-lh̬ʷšant lli-ittiri-uwl-nnġ, aylliġ a-nskar lġllt yʷh̬šnn lli-d-itawin lmut. 6 imma ġilad ntyawfsay zġ-ššrɛ nmmt i-ġaylli-aġ-ikrfn, baš a-ng ih̬ddamn n-rbbi urd s-tnbaḍin tiqdimin n-ššrɛ lli-ityaran walaynni s-tnbaḍin l-ljdid n-rruḥ lqudus. 7 imma ššrɛ, ma-ra-fllas-nini? is-yʷh̬šn? uhu, urd ġmkan a-ra-nini, ašku ššrɛ a-yyi-imlan ddnub. mrad is-urd ššrɛ a-innan «a-ur-ttirit ma-igan win wiyyaḍ» ikun ur-rad-issanġ is-bahra-yʷh̬šn ad-iriġ ma-igan win wiyyaḍ. 8 walaynni lliġ sfldġ i-luṣit-an mġin-d gigi ddnub, rarn-iyi a-ttiriġ kullu kra igan win wiyyaḍ. walaynni innaġ ur-illi ššrɛ ur-ẓḍarn ddnub ad-d-mġin. 9 ula nkki kkiġ-ttin ddrġ lliġ ur-ta-ssinġ ššrɛ, walaynni ġakud lliġ sfldġ i-luṣit bdun ddnub ar-gigi-tmġayn aylliġ-iyi-ssruḥn i-lmut. 10 luṣit lli-imlan i-mddn aġaras n-tudrt, nttat a-yyi-d-yiwin lmut. 11 ašku lliġ sfldġ i-luṣit-an mġin-d gigi ddnub, jlun-iyi nġn-iyi. 12 mayad a-f-awn-ttiniġ: ššrɛ iga win rbbi, ula luṣit tga tin rbbi. lḥqq ad-gan fulkin bahra. 13 walaynni izd maylli ifulkin a-yyi-d-yiwin lmut? uhu urd ġmkan a-iga, ašku ddnub a-yyi-d-yiwin lmut. kšmn ddnub ġ-maylli ifulkin baš ad-issanġ ddnub mamnk ad-gan. mayad a-f-ifka rbbi luṣit-ns: baš a-nẓr mnšk a-bahra-ʷh̬šnn ddnub. 14 nssn ššrɛ is-iga win rbbi, imma nkki giġ bnadm iḍɛfn, gġ ismg i-ddnub. 15 ur-a-tfhamġ mad-skarġ. ur-a-skarġ afulki lli-riġ, walaynni lh̬ʷšant lli-kurhiġ kad-skarġ. 16 akud nna-skarġ ma-ur-riġ ar-malaġ is-ssnġ ššrɛ ifulki. 17 ar-malaġ-daġ is-urd nkki a-iskarn ġayan walaynni lquwwa n-ddnub lli-gigi-illan, nttat a-t-iskarn. 18 ssnġ is-ur-illi kra ifulkin ġ-ddat-ad-inu. wah̬h̬a da-ttiriġ ad-skarġ afulki ur-a-tiẓḍarġ. 19 ur-a-skarġ afulki lli-riġ, walaynni lh̬ʷšant lli-ur-riġ, nttat ad-skarġ. 20 iġ-a-skarġ ġaylli ur-riġ, urd nkki a-t-iskarn walaynni lquwwa n-ddnub lli-gigi-illan, nttat a-t-iskarn. 21 hati ġmkad a-bdda-giġ: akud nna-riġ ad-skrġ afulki ar-n-tafaġ ih̬f-inu ur-ẓḍarġ ġir i-lh̬ʷšant. 22 ġ-uwl-inu ar-tfraḥġ s-tnbaḍin n-rbbi, 23 walaynni ġ-ugʷns-inu ar-n-tafaġ kra n-tnbaḍin yaḍni ar-tmmaġnt d-tnbaḍin l-lɛaql-inu. ar-iyi-kkrfnt-tnbaḍin n-ddnub lli-llanin ġ-ugʷns-inu. 24 taguḍi ad-iyi-illan. ma-ra-yyi-ijjnjm zġ-ddat-ad lli-yyi-itawin s-lmut? 25 walaynni rad-bahra-talġġ rbbi, ašku f-uwdm n-yasuɛ lmasiḥ siditnnġ a-f-rad-njmġ. walaynni ġmkad ad-sul-giġ nkki: ar-ttiriġ tinbaḍin n-rbbi s-lɛaql-inu, walaynni ddat-inu ar-sul-tskar s-tnbaḍin n-ddnub.

ruma 8

1 imma ġilad ur-sul-tlli lɛqubit i-wanna igan win lmasiḥ yasuɛ. 2 ašku tinbaḍin n-rruḥ lli-d-yiwin tudrt i-willi ganin win lmasiḥ yasuɛ, ntnti a-yyi-ifsin zġ-tnbaḍin n-ddnub d-lmut. 3 ur-iẓḍar ššrɛ a-ifsi i-bnadm, ašku bnadm iḍɛf ur-iẓḍar a-iskar s-ššrɛ. walaynni rbbi ad-aġ-ifsin, yazn-d yus a-iṭṭaf ddat n-bnadm zund tin willi skarnin ddnub. yut ilmma rbbi lḥukm f-ddat n-yus baš a-issitti ddnub f-bnadm. 4 iskr rbbi mayan baš a-issafu lḥqq n-ššrɛ lli-fllannġ-illan nkkʷni lli-iskarn ġilad s-ma-ira rruḥ lqudus urd ma-tra ddat n-bnadm. 5 ġwilli-stt-itawin ġ-ddat ar-tlhun ih̬f-nsn s-ma-tra ddat. imma ġwilli-stt-itawin ġ-rruḥ lqudus ar-tlhun s-ma-ira rruḥ lqudus. 6 wanna itlhun ih̬f-ns s-ma-tra ddat rad-as-tili lmut. wanna itlhun s-ma-ira rruḥ lqudus rad-as-tili tudrt d-sslamt. 7 yan itlhun s-ddat, hati ar-itmmaġ d-rbbi, ašku ur-a-iskar s-tnbaḍin n-rbbi, ur-akkʷ-iẓḍar a-srsnt-iskar. 8 ġwilli skarnin s-ma-tra ddat n-bnadm ur-ẓḍarn ad-rḍun rbbi. 9 imma kunni, iġ-gigun illa rruḥ n-rbbi, ur-ra-tskarm s-ma-tra ddat, walaynni ra-tskarm s-ma-ira rruḥ. wanna-ġ-ur-illi rruḥ l-lmasiḥ, ur-akkʷ-igi win lmasiḥ. 10 imma kunni, lliġ gigun illa lmasiḥ, hati tddrm s-tudrt n-rruḥ. ašku tlla sslamt ġ-gratun d-rbbi wah̬h̬a ra-tmmt ddat-nnun f-ssibt n-ddnub. 11 lliġ gigun illa rruḥ n-walli-d-issnkrn yasuɛ zġ-lmut, ra-issddr ddat-nnun lli-f-tlla lmut. ašku ġwalli-d-issnkrn lmasiḥ zġ-lmut ra-kʷn-issddr ula kunni s-tḥkimt n-rruḥ-ns lli-gigun-illan. 12 ġmkad ay-aytma, illa fllannġ a-nskar s-ma-ira rruḥ n-rbbi urd ma-tra ddat-nnġ. 13 iġ-a-tskarm s-ma-tra ddat, rad-awn-tili lmut. walaynni iġ-a-tnqqam iskkirn n-ddat s-tḥkimt n-rruḥ, rad-awn-tili tudrt. 14 kullu winna sflidnin s-rruḥ n-rbbi, gan tarwa n-rbbi. 15 ašku rruḥ lli-awn-ifka rbbi ur-kʷn-irur a-tgm ismgan twrrim-daġ tiksaḍm, walaynni irur-kʷn a-tgm tarwa n-rbbi aylliġ a-srs-naqra: «abba, wa-baba.» 16 hati imšaška-d rruḥ n-rbbi d-rruḥ-nnġ ar-aġ-malan izd tarwa n-rbbi a-nga. 17 lliġ nga tarwa-ns, nissan is-ra-nṭṭaf lwrt lli-ra-yili i-mddn n-rbbi, ra-nkšm ġ-lwrt l-lmasiḥ. iġ-dids-nmun ġ-urfufn, ra-dids-nili ġ-lmjd. 18 ssnġ nkki tarfufnt n-uwssan-ad ur-tswi yat ġ-lgddam l-lmjd lli-rad-aġ-ifk rbbi ġ-mayd-d-yuškan. 19 ašku kullu ma-ih̬lq rbbi ġ-ddunit-ad ar-itql yiri bahra ass-an ġ-rad-d-bann tarwa n-rbbi. 20 ašku rbbi irur ddunit a-ttẓuẓḍ ma-mi-ur-tẓḍar. urd ddunit a-iran a-tg ġmkan walaynni rbbi ad-as-t-iskrn. walaynni ifka-yas sul rrja, 21 rad-as-ifsi zġ-iskraf l-lhalak baš a-n-tkšm ula nttat ġ-lmjd n-tarwa n-rbbi. 22 nssn izd kullu ma-illan ġ-ddunit ar-inddr s-ungaẓ zund tamġart lli-ra-yaru. 23 walaynni urd ġir ddunit a-inddrn. ula nkkʷni lli-dar lġllat timnza n-rruḥ lqudus, ar-nnddr ġ-ugʷns-nnġ ġilad ġ-a-ntql s-wass lli-ġ-rad-aġ-ig rbbi d-tarwa-ns ifukku ddat-nnġ zġ-lhalak. 24 ašku nkkʷni s-rrja-yad a-s-nnjm. mrad is-nẓra maylli-n-ntrju ur-ra-darnnġ-yili rrja walaynni iẓri, ašku ur-iẓḍar yan a-n-itrju ġ-ma-iẓrra yili dars. 25 walaynni lliġ a-ntrju ġ-maylli ur-ta-nẓri, hati ar-srs-ntql nzga ġ-rrja ard-aġ-yili. 26 ġmkad-nnit ad-aġ-itɛawan rruḥ lqudus ġilad ġ-sul-nḍɛf. ur-nssin ma-s-ra-ntẓalla i-rbbi ġmklli-aġ-d-iqqann, walaynni rruḥ lqudus ar-t-fllannġ-itḍalab s-unfusn tjhhdnin lli-ugʷrnin iwaliwn. 27 imma rbbi lli-iẓrran ma-illan ġ-uwlawn-nnġ, issn ma-iqṣad rruḥ. ašku rruḥ ar-itḍalab f-imẓlayn n-rbbi ġmklli ittiri rbbi. 28 imma ġwilli ittirin rbbi iġra-yasn-d ġmklli iqṣad, nssn is-a-yasn-iskar afulki ġ-kullu mad-asn-ijrrun. 29 ašku ġwilli issn rbbi zġ-isizwar, iẓli-tn ad-gn zund yus. ġmkad a-s-iwrri yus iga nttan amzwaru ġ-aytmatn ggutnin. 30 imma ġwilli iẓli, iġra-yasn-d. d-willi mi-d-iġra, ifka-yasn sslamt ġ-gras didsn. d-willi mi ifka sslamt, išškšm-tn s-lmjd-ns. 31 imma ġilad ma-ra-nini f-kullu mayad? lliġ didnnġ ibidd rbbi ma-rad-aġ-inru? 32 imma rbbi, lliġ ur-n-iḥḍi yus ġ-dars walaynni idḥi-t-id f-ssibt-nnġ kullwaġ, is-ur-ra-yiri ad-aġ-dids-ifk kraygatt kra? 33 ma-iẓḍarn a-yaštkka s-imẓlayn n-rbbi? han rbbi a-fllannġ-irḍan. 34 ma-iẓḍarn a-yini nʷh̬šn? han lmasiḥ yasuɛ a-fllannġ-immutn, inkr-d-nnit zġ-lmut yili f-ufasi n-rbbi, ar-t-fllannġ-itḍalab. 35 ma-rad-aġ-issngara d-lḥnant l-lmasiḥ? izd tammara nġd tanukmut nġd tarfufnt nġd laẓ nġd lhif nġd ššrr nġd taẓẓit? 36 ġmklli ityaran: «ass kullut ar-ttirin ad-aġ-nġn f-ssibt-nnk. gan-aġ d-uwlli ġ-tukʷi-tġrsi.» 37 walaynni kullu ġayan, nnra-t bahra s-ism n-walli ginnġ iḥnnan. 38 ašku ssnġ mayad bahra: ur-illi kra iẓḍarn ad-aġ-issngara d-lḥnant-ns, urd lmut nġd tudrt nġd lmalayka nġd larwaḥ, urd ma-illan nġd ma-ra-yili, 39 urd ssulṭat nġd lquwwat n-tattuyt nġd tin-tdrut. kullu ma-ih̬lq rbbi, ur-gis-illi kra iẓḍarn ad-aġ-issngara d-lḥnant n-rbbi lli-s-ginnġ-iḥnna f-uwdm l-lmasiḥ yasuɛ siditnnġ.

ruma 9

1 lḥqq ayd-awn-ttiniġ s-ism l-lmasiḥ, ur-a-sskirkisġ. ssnġ mayad ġ-uwl-inu lli-ġ-a-itḥkam rruḥ lqudus: 2 ṭiyyr-iyi bahra ar-iyi-bdda-ttaġ-tguḍi 3 f-ayt-tmazirt-inu lli-ganin aytma zġ-tsga n-ddat. mrad is-ẓḍarġ a-tn-jjnjmġ nkki, rad-dḥiġ ih̬f-inu ar lhalak ngaraġ ula d-lmasiḥ baš a-tn-jjnjmġ. 4 ntni a-igan ayt-rbbi, ig-tn d-tarwa-ns, ifk-asn lmjd-ns d-id-lɛhd-ns d-ššrɛ-ns. iml-asn aġaras ma-s-a-ti-tɛbadn, yini-asn f-kullu ma-rad-asn-iskr ifulki. 5 zġ-gisn a-zġ-gan id-babatnnġ imzwura ula lmasiḥ zġ-tsga n-ddat. nttan a-yattuyn f-kullu ma-illan, ig rbbi lli-isthllan a-t-ntalġ ġilad ula kullu mayd-d-iftan. amin. 6 walaynni ur-rad-iniġ is-ḍrn bla lfaytt iwaliwn-an lli-ifka rbbi i-ayt-dars ġayd izrin. ašku mddn-an n-ayt-rbbi ur-gin kullutn win rbbi. 7 ula tarwa n-ibrahim, ur-gin kullutn ayt-ibrahim. ašku inna rbbi: «zġ-tarwa n-yuk isḥaq a-zġ-ra-tili tasut-nnk.» 8 ġmkad a-s-imla manwi gisn a-ra-ig tarwa n-rbbi: urd ġwilli lulnin ġmklli tlaln kullu mddn, walaynni ġwilli lulnin s-wawal n-rbbi. 9 ašku rbbi ifka awal-ad izgan i-ibrahim inna-yas: «rad-d-wrriġ imal ġ-uzmz-ad, yili i-sara yan-warraw.» 10 walaynni illa kra yaḍni. tffuġ innatnnġ rifqa ar-trbbu s-ikniwn zġ-urgaz-ns isḥaq babatnnġ. 11 lliġ ur-ta-d-luln-warraḍn-an isawl rbbi s-rifqa, ur-ta-skirn kra yʷh̬šnn ula kra išwan. yini-as fllasn: «amzwaru ra-ig ah̬ddam i-wis sin.» ġmkad a-tn-ibḍa rbbi ašku iqṣad mayan, urd f-ssibt n-kra skrn ntni. 13 ġmklli ityaran inna rbbi: «riġ yaɛqub, imma ɛisu ur-t-riġ.» 14 ma-ra-nini f-mayad? is-a-iskar rbbi s-uwdmawn? urd ġmkan a-ra-nini. 15 ašku inna rbbi i-musa: «rad-rḥmġ wanna riġ a-t-rḥmġ, ḥnnuġ f-wanna riġ a-fllas-ḥnnuġ.» 16 mayad ur-n-iqama ġ-ma-ira bnadm nġd ma-iskar bnadm walaynni iqama-n ġ-rrḥmt n-rbbi. 17 ityara-daġ inna rbbi i-firɛawn: «mayad a-f-k-giġ d-ugllid, baš a-gik-ssbayynġ taḥkimt-inu itjhhdn, ad-sfldn mddn ġ-kullu ddunit f-ism-inu.» 18 ġmkan a-s-nssn is-a-itrḥam rbbi wanna ira a-t-irḥm, ar-issiqar ih̬f i-wanna mi ira a-t-issiqar. 19 walaynni ra-d-isawl kra n-yan yini-yyi-d: «lliġ iga rbbi ġmkad, mah̬ aylliġ a-yaġ-sul-itlamma? ur-iẓḍar yan a-iskr abla ġaylli fllas iqṣad rbbi.» 20 imma kiyi a-bnadm, ma-tgit aylliġ trit a-trart awal i-rbbi? is-ra-tini-tmkilt i-ufh̬h̬ar «mah̬ aylliġ-iyi-tskrt ġmkad?» 21 afh̬h̬ar, illa dars lḥqq a-iskr s-idqqi mknna ira. iẓḍar a-iskr snat-tmkilin zġ-yan-uṭṭib, tili yat i-tmġriwin tili tayyaḍ i-kraygatt ass. 22 ġmkad a-iskr rbbi. ira a-issbayyn i-mddn lġaḍab-ns ula taḥkimt-ns itjhhdn, walaynni ira sul a-iṣbr d-tmkilin lli-f-illa lġaḍab wah̬h̬a ur-gint ġir i-lhalak. 23 iṣbr ašku ira a-issbayyn timih̬ar l-lmjd-ns i-willi irḥm lli-f-iskr ad-kšmn ġ-lmjd. 24 a-tn-igan d-nkkʷni lli-mi-iġra zġ-gr ayt-yudaya ula-daġ zġ-gr ayt-tmizar yaḍni. ġmklli inna rbbi ġ-warra n-nnabi hušaɛ: 25 «ġwilli ur-ginin mddn-inu, rad-asn-iniġ ‹mddn-inu›. ġwilli ganin iġribn, rad-asn-iniġ ‹ayt-dari›. 26 ġ-illiġ nniġ ‹ur-tgim mddn-inu,› ġin a-ġ-rad-iniġ ‹tgam tarwa n-rbbi lli-illan.›» 27 ula išaɛya ikka-ttin yull awal-ns yini f-mddn n-ayt-rbbi: «wah̬h̬a ggutn ayt-rbbi zund amlal n-tama n-umda, idrus ma-ra-gisn-injm. 28 ašku rbbi ur-ra-imaṭl. s-jjhd a-s-ra-yut lḥukm f-kullu ddunit.» 29 yini-daġ išaɛya: «sidi rbbi itjhhdn, mrad is-ur-aġ-ifl kra ġ-tarwa-nnġ, ikun nh̬wa zund tamdint n-sadum ula tamdint n-ɛamura.» 30 ma-ra-nini f-mayad? rbbi irḍa f-ayt-tmizar yaḍni. wah̬h̬a ur-a-tnawaln ma-t-irḍan, irḍa fllasn f-ssibt n-mad-umnn. 31 imma ayt-rbbi lli-tnawalnin ad-trḍun rbbi s-iskkirn n-ššrɛ, ur-fllasn-irḍi. 32 mah̬? ašku s-iskkirn-nsn a-s-a-ttirin ad-trḍun rbbi, urd s-liman. ġmkad a-s-utn aẓru n-tbayḍḍrt. 33 ġmklli ityaran: «hati ra-n-zzugzġ ġ-gr mddn-inu yan-uẓru imqqurn. rad-asn-ig tabayḍḍrt, ig ifir lli-ra-tn-issknuki. imma wanna fllas ittkln ur-sar-ti-tʷgraẓ.»

ruma 10

1 way-aytma, mnšk a-bahra-ttiriġ ad-njmn ayt-tmazirt-inu. ar-bahra-tḍalabġ rbbi fllasn. 2 ẓḍarġ a-fllasn-fkġ tugga n-is-a-bahra-ttirin rbbi, walaynni ur-ssinn rbbi ġmklli iga. 3 ur-fhimn aġaras lli-s-a-itrḍu rbbi f-mddn, walaynni ar-ttirin ad-rḍun rbbi s-mamnk yaḍni, aylliġ ur-akkʷ-umẓn aġaras lli-ira ntta. 4 ašku lmasiḥ ikmml ššrɛ, baš a-iskr sslamt ġ-gr rbbi d-kullu wanna srs yumnn. 5 yura musa f-willi ranin ad-trḍun rbbi s-ššrɛ inna: «wanna iskarn ma-illan ġ-ššrɛ ra-iddr f-ssibt n-ššrɛ.» 6 walaynni inna i-wanna-f-irḍa rbbi f-ssibt n-ma-yumn: «ad-ur-ttinit d-ih̬f-nnk ‹ma-ra-iġli s-ignna a-iḍalb lmasiḥ a-d-igguz?› 7 ula-da-ttinit ‹ma-ra-igguz s-tdrut n-wakal a-iḍalb lmasiḥ a-d-iġli zġ-gr willi mmutnin?›» 8 ašku inna-daġ: «hay-awal n-rbbi ilkm-k-id, yili ġ-imi-nnk yili ġ-uwl-nnk.» awal-an a-t-igan d-ġwad-s-a-ntbrraḥ f-mamnk a-itrḍu rbbi f-winna umnnin. 9 ašku iġ-tnnit ġ-lgddam n-mddn «yasuɛ a-igan sidi» tamnt is-t-id-issnkr rbbi zġ-lmut, hati ra-tnjmt. 10 ašku s-uwl a-s-a-ntamn nṭṭaf sslamt d-rbbi. s-infurn a-s-a-t-nttini ġ-lgddam n-mddn nnjm. 11 ityara ġ-warra n-rbbi: «wanna fllas ittkln ur-sar-ti-tʷgraẓ.» 12 rbbi ur-a-iẓẓmẓlay ayt-yudaya zġ-ayt-tmizar yaḍni, walaynni iga siditsn kullutn. ar-yakka timih̬ar-ns i-kullu winna gis zawgnin, 13 ašku ityara: «wanna izawgn ġ-ism n-siditnnġ, ra-injm.» 14 walaynni mamnk a-rad-zawgn ġ-ism-ns iġ-ur-srs-uminn? mamnk a-rad-amnn iġ-ur-fllas-sfldn? mamnk a-rad-sfldn iġ-ur-illi mad-asn-in-yiwin lh̬bar? 15 mamnk a-ra-n-awin lh̬bar iġ-ur-illi ma-tn-yuznn? ġmklli ityaran: «mnšk a-s-ifulki a-nẓr ġwid-d-iwinin lh̬bar išwan.» 16 walaynni ur-a-ttirin kullutn ad-sflidn s-lh̬bar ifulkin. inna-daġ išaɛya: «wa-sidi rbbi, ma-iran a-yamn awal lli-asn-d-niwi?» 17 walaynni ġwilli sflidnin, ntni a-ra-yamn. ġwilli mi-n-ntawi lh̬bar l-lmasiḥ, ntni a-ra-isfld. 18 imma ayt-rbbi is-ur-sfldn f-lh̬bar-ad ġayd izrin? nssn is-fllas-sfldn, ašku ityara: «timitar-nsn kkant kraygatt mani, truḥ-twaġra-nsn ttmi n-wakal.» 19 walaynni mddn-an n-ayt-rbbi, is-ur-ẓḍarn ad-fhmn maylli mi sfldn? musa ad-aġ-imlan is-t-fhmn, ašku f-imi-ns a-f-inna rbbi: «ra-kʷn-rarġ a-ttirim ma-illan ġ-dar iġribn. rad-awn-tt-ssṭiyyrġ s-willi mi ttinim ‹ur-ssinn yat.›» 20 ula išaɛya izɛm inna: «ufan-iyi ġwilli ur-sri-siggilnin, ssbayynġ ih̬f-inu i-willi ur-gigi-sqsanin.» 21 walaynni izuyd rbbi inna f-ayt-dars: «ha-yyi ass kullu mdiġ-n ifassn-inu i-mddn lli-sri-rurnin tiġurdin-nsn, agʷin ad-sflidn s-wawal-inu.»

ruma 11

1 imma ġilad, ma-rad-iniġ? is-n-iluḥ rbbi mddn-ns? uhu, ur-tn-in-iluḥ. ula nkki giġ ġ-ayt-rbbi, gġ zġ-tasut n-ibrahim zġ-tqbilt n-bnyamin. 2 rbbi ur-n-iluḥ mddn-ns lli-issn zġ-isizwar. is-ur-tssinm ma-ityaran f-nnabi iliyya ġ-warra n-rbbi? ar-issmummʷi iliyya f-rbbi f-lh̬ʷšant lli-skarn ayt-rbbi yini-as: 3 «wa-sidi rbbi, hatnin nġan lanbiya-nnk, h̬lun ikrkar lli-f-a-yak-n-nsras tiġrsiw. ġir nkki a-iqaman, irin a-yyi-nġn.» 4 imma ntta, ma-s-as-inna rbbi ġakudan? inna-yas: «sul ḥḍiġ i-ih̬f-inu ssa n-id-walf n-urgaz lli-ur-iknin ġ-lgddam n-bɛl.» 5 ġmkan ad-darnnġ-illan ula nkkʷni ġ-uwssan-ad. iqama sul ma-idrusn, iẓli-tn rbbi s-rrḥmt-ns. 6 f-ssibt n-rrḥmt-ns a-f-tn-iẓli, urd f-ssibt n-iskkirn-nsn. mrad is-tn-iẓli f-ssibt n-kra skrn ur-ra-yili mayad s-rrḥmt. 7 ġakudan ur-ifki i-ayt-rbbi maylli ttirin, walaynni ifka-t i-willi zġ-gisn iẓli. wrrin wiyyaḍ iqqur ih̬f-nsn 8 ġmklli fllasn ityaran: «sul s-ġassad ar-isshruṣṣi rbbi ul-nsn, irar alln-nsn ur-sul-a-ttisfiwnt, irar imzgan-nsn ur-sul-a-sflidn.» 9 ula agllid dawd iḍalb rbbi fllasn yini: «ad-asn-tg tamunt n-imnsiwn-nsn taẓqqurt ula tasraft ma-ġ-a-n-ṭṭarn. ad-knukin, tḍr fllasn lɛqubit lli-asn-igan. 10 ad-llasnt-walln-nsn a-ur-isfiwn, ar-bdda-knnun ġ-ddu taẓayt n-tmmariw.» 11 walaynni is-rad-iniġ: ḍrn ur-sul-ẓḍarn ad-nkrn? ur-rad-iniġ ġmkan. ašku lliġ ḍrn ayt-yudaya wrrin njmn ayt-tmizar yaḍni, baš ad-wrrin ayt-yudaya ar-ttirin ma-illan dar ayt-tmizar yaḍni. 12 hati taḍuri n-ayt-yudaya a-d-yiwin timih̬ar n-rbbi i-ddunit kullutt. ula f-ssibt n-uffuġ-nsn zġ-tmih̬ar n-rbbi a-ra-srsnt-kšmn ayt-tmizar yaḍni. walaynni mnšk a-s-ra-tigat-tmah̬irt n-rbbi s-uggʷar iġ-wrrin kšmn-daġ kullu mddn n-ayt-yudaya. 13 rad-awn-iniġ ġilad i-kunni n-ayt-tmizar yaḍni: ar-bdda-malaġ i-ayt-dari is-bahra-thiyya-trqqast-ad dari illan ġ-gr ayt-tmizar yaḍni, 14 a-ur-imil rarġ-d kra ġ-ayt-yudaya ad-irin ad-amẓn mad-darun-illan, baš ad-njmn ula ntni. 15 lliġ-tn-issufġ rbbi išškšm-d mddn zġ-kullu ddunit, walaynni ma-ra-yili iġ-tn-d-išškšm-daġ ula ntni tigira? ra-tili tudrt l-ljdid i-willi mmutnin. 16 iġ-ttyawfka tummit l-lɛjin tamzwarut i-rbbi, ra-ig lɛjin kullut win rbbi. iġ-iga-uggja win rbbi, rad-gnt-tṣṭṭwin tin rbbi. 17 imma ġilad ibbi rbbi kra n-tṣṭṭwin zġ-tazitunt, ilqqm-as gis yat-tṣṭṭa n-tzmmurt. ġmkad a-s-tkšmt ula kiyi lli-igan zġ-tzmmurt ġ-tudrt iṣḥan n-tazitunt. 18 walaynni a-ur-tḥgrt tiṣṭṭwin lli-bbinin. iġ-tnti-tḥgrt illa fllak a-di-tktit mayad: urd kiyi a-yusin aggja, walaynni aggja a-k-yusin. 19 imma kiyi ra-tinit «rbbi ibbi tiṣṭṭwin zġ-tazitunt baš a-yyi-n-gis-ilqqm.» 20 tʷġẓant, ibbi-tnt ašku ur-rint ad-amnnt, tilit gis ašku tumnt, walaynni ad-ur-tškrt ih̬f-nnk f-mayad. illa fllak a-trart lɛaql. 21 ašku lliġ ur-iṣamḥ rbbi i-ayt-yudaya lli-ganin tiṣṭṭwin-ns, is-rad-ak-iṣamḥ kiyi iġ-ur-tzgat ġ-liman? 22 ẓr mamnk a-bahra-itḥnnu rbbi ula mamnk a-bahra-itšqu. išqa d-willi ḍrnin, ra-gik-itḥnnu iġ-tzgat ġ-lḥnant-ns. walaynni iġ-ur-a-ttzgat ra-k-ibbi ula kiyi. 23 imma wiyyaḍ, ula ntni iġ-d-wrrin amnn ra-tn-ilqqm i-tazitunt, ašku rbbi a-iẓḍarn ad-as-tn-in-daġ-ilqqm. 24 iskr rbbi ma-ur-skarn mddn lliġ-k-id-ibbi zġ-tzmmurt ilqqm-k-id i-tazitunt. walaynni ra-irh̬u s-uggʷar a-d-gis-ilqqm tiṣṭṭwin lli-zgis-bbinin, ašku tin tazitunt ad-gant. 25 way-aytma, riġ ad-awn-mlġ yat-tġawsa intln baš a-ur-tġalm izd kunni a-issnn kullu ma-illan. iqqur ih̬f n-kra ġ-ayt-rbbi ard-d-ikmml ma-ra-d-ikšm zġ-ayt-tmizar yaḍni. 26 ġmkad a-s-rad-njmn kullu willi ganin ayt-rbbi. ġmklli ityaran, inna rbbi: «ra-d-yašk-unjjam zġ-urušalim, ikkis lh̬ʷšant i-tarwa n-yaɛqub. 27 rad-asn-fkġ lɛhd-ad ġakud nna-fllasn-ssittiġ ddnub-nsn.» 28 imma ntni iga-tn rbbi d-inuwwašn-ns f-ssibt-nnun ašku agʷin ad-sflidn s-lh̬bar ifulkin. walaynni iga-tn sul d-imddukkʷal-ns f-ssibt n-imzwura-nsn lli-iẓli ġayd izrin. 29 ašku rbbi ur-ra-ikkis maylli ifka ula ra-n-iluḥ ġwilli-yad iẓli. 30 imma kunni ay-ayt-tmizar yaḍni, tkkam-ttin tffuġm zġ-wawal n-rbbi, walaynni tlla-yawn rrḥmt-ns ġilad ašku ffuġn ntni zġ-wawal-ns. 31 f-ssibt n-uffuġ-nsn a-f-awn-tlla rrḥmt n-rbbi, tili-asn ula ntni rrḥmt-ns didun. 32 ašku rbbi yudja kullu mddn a-n-tyawkrrafn s-uffuġ zġ-wawal-ns, baš ad-asn-kullu-ifk rrḥmt-ns tigira. 33 matta ġunškad s-ggutnt-tmih̬ar n-rbbi, tigat-tḥkimt-ns ula tawassna-ns. ma-iẓḍarn a-yissan ma-iqṣad rbbi, ula ma-iẓḍarn a-ifhm ma-inawl? 34 «ma-issnn iswingimn n-sidi rbbi? ma-ra-t-inṣḥ? 35 mad-as-ifkan aylliġ-t-id-iqqan a-d-irar tawafka?» 36 ašku kullu ma-illan yuška-d zġ-rbbi, yili ġ-ufus-ns, ig wins. nttan a-bahra-ntalġ ġilad ula kullu mayd iftan, amin.

ruma 12

1 mayad a-f-ra-kʷn-ḍalbġ ay-aytma, f-ssibt n-rrḥmt n-rbbi lli-iggutn, ad-as-tfkm ih̬f-nnun zund tiġrsi iddrn iẓlin lli-s-ra-irḍu, ašku ġmkan a-s-kʷn-d-iqqan a-ti-ttɛbadm. 2 a-ur-tskarm zund mddn n-ddunit-ad, walaynni adjat rbbi a-kʷn-irar a-tgm ljdid, ibddl kullu tinbaḍin l-lɛaql-nnun. ġmkan a-s-ra-tissanm ma-gigun-ittiri rbbi ifulki irḍu srs yuf kullu kra illan. 3 rbbi ad-iyi-ifkan lbaraka-yad aylliġ ẓḍarġ ad-iniġ i-kraygatt yan gigun: a-ur-tġalt d-ih̬f-nnk is-tgit uggʷar n-ma-tgit walaynni swingim s-lmɛqul, kraygatt yan d-unšk nna-yas-ifka rbbi liman. 4 ašku ddat n-bnadm, ggutn gis igzman, kraygatt agzzum ar-iskar ma-t-id-iqqann. 5 ula nkkʷni nggut. zund ddat a-nga, ašku kullwaġ nga win lmasiḥ, ng zund igzman n-ddat-ns. 6 ibark-aġ rbbi ibḍu-aġ mnnawt-twafkiw. imma nkkʷni, illa fllannġ a-nskar s-mad-aġ-ifka. yan mi ifka rbbi a-isawal s-iwaliwn lli-as-imala, illa fllas a-isawal s-unšk lli-gis-illa liman. 7 yan mi ifka a-ith̬dam i-wiyyaḍ, illa fllas a-ith̬dam. yan mi ifka a-isslmad, illa fllas a-isslmad. 8 yan mi ifka a-itnṣaḥ, illa fllas a-itnṣaḥ. yan mi ifka a-yakka, illa fllas a-yakka s-lh̬aṭr. yan mi ifka a-imala aġaras i-wiyyaḍ, illa fllas a-t-imala s-lmɛqul. yan mi ifka a-itɛawan, illa fllas a-itɛawan s-lfrḥ. 9 tḥnnwat ġ-ingratun s-nniyt iṣfan, ar-ttkrhum aynna yʷh̬šnn, ar-ttamẓm ġ-aynna ifulkin. 10 tḥubbwat i-ngratun ġmklli tmḥubbun aytmatn, ar-ittiri kraygatt yan a-yuqqr wayyaḍ uggʷar n-ih̬f-ns. 11 h̬dmat i-siditnnġ s-zzɛamt n-rruḥ itjhhdn bla-da-ttrmaym. 12 frḥat ġ-rrja, tṣbrm ġ-trfufnt, tzaydm ġ-tẓulla. 13 akkayat i-imẓlayn nna-iḥtajjan ar-tssmrḥbam s-willi tmuddunin. 14 ḍalbat rbbi a-ibark winna-kʷn-ssrfufnnin. a-ur-ti-ttḍalabm a-tn-ih̬zu walaynni a-tn-ibark. 15 frḥat d-wanna ifrḥn, ar-tallam d-wanna yallan. 16 tmšaškad-d-bdda i-ngratun. a-ur-tswingimm ġ-ma-ikkan nnigatun walaynni tmunwat d-ma-ikkan ddawatun. a-ur-tgm ih̬f-nnun d-wid ssnnin kullu ma-illan. 17 iġ-illa mad-awn-iskrn ma-yʷh̬šnn ad-as-t-ur-trarm s-lh̬ʷšant, walaynni tawiyat-stt ġ-ih̬f-nnun a-tskarm ma-f-rad-akkan kullu mddn tugga n-is-ifulki. 18 gat-n tiqqi-nnun a-tskarm kullu ma-mi-tẓḍarm a-bdda-tili sslamt ġ-gratun d-kullu mddn. 19 way-aytma ɛzzanin, a-ur-trarm i-yan f-ma-iskr yʷh̬šnn, walaynni adjat rbbi a-fllas-iḥkam. ašku ityara: «ġmkad a-s-inna sidi rbbi, nkki a-ra-irar i-mddn f-mad-skrn, fkġ-asn mad-asn-igan.» 20 imma kiyi, skr ġmklli ityaran: «iġ-tẓrit anuwwaš-nnk inġa-t laẓ, tfkt-as a-išš, nġ-t-inġa irifi, tfkt-as a-isu. ġmkad a-s-rad-as-tssgudit tirgišin f-ih̬f-ns.» 21 a-ur-tadjm lh̬ʷšant a-kʷn-tnru, walaynni tnrwat lh̬ʷšant s-ufulki.

ruma 13

1 illa f-kraygatt yan a-iskar s-wawal n-willi tḥkamnin tamazirt. ašku ur-illi yan itḥkamn bla-t-iẓli rbbi i-twuri-an. ula ġwilli ḥkamnin ġilad, rbbi a-tn-iẓlin. 2 yan iḍaḍḍn lḥukkam, hati iḍaḍḍ maylli ira rbbi, d-wanna iḍaḍḍn ra-fllas-ittut lḥukm. 3 ašku lḥukkam ur-a-ssiksaḍn ġwilli skarnin afulki walaynni ġwilli skarnin lh̬ʷšant. is-trit a-ur-tiksaṭṭ zġ-walli itḥkamn? rad-ak-iniġ, skar afulki s-fllak-irḍa, 4 ašku iga ah̬ddam n-rbbi f-a-gik-iskar lh̬ir. walaynni iġ-a-tskart ma-yʷh̬šnn, illa dark ma-f-a-ttiksaṭṭ, ašku lḥakm dars lḥqq a-yut lḥukm, ig ah̬ddam n-rbbi f-a-issḍr lɛqubit f-willi skarnin ma-yʷh̬šnn. 5 mayan a-f-fllawn-illa a-tskarm s-wawal l-lḥukkam, urd ġir baš a-tanfm i-lġaḍab n-rbbi, walaynni f-ssibt n-ma-ttirim ġ-uwl-nnun a-bdda-tskarm ma-yʷġẓann. 6 f-mayad a-f-a-takkam ḍḍariba i-lḥukkam, ašku gan ih̬ddamn n-rbbi ar-tti-tawin ġ-mayan. 7 akkayat-asn mad-awn-ḍfarn, ḍabiyt i-ayt-ḍabiyt, nkkas i-ayt-nkkas. akkayat-daġ luqr i-willi mi illa luqr, ula ššukr i-willi mi illa ššukr. 8 ad-ur-tasim tamrwast i-yan. ġir yat-tmrwast a-kʷn-d-iqqann: a-ttḥnnum i-ngratun. wanna iḥnnan ġ-wiyyaḍ, han ikmml kullu ma-ityaran ġ-ššrɛ. 9 ašku luṣiyat «a-ur-tznut» «a-ur-tnġt» «a-ur-takʷrt» «a-ur-tirit ma-igan win wiyyaḍ,» nẓḍar a-tnt-nssmun ntnti d-tiyyaḍ nna-llanin s-yan-wawal, a-t-igan: «a-ttirit adjar-nnk zund ih̬f-nnk.» 10 wanna ittirin adjar-ns, ur-ra-yiẓḍar ad-as-iskr ma-yʷh̬šnn. mayad a-f-awn-nniġ, wanna iḥnnan ġ-wiyyaḍ, ikmml kullu ma-ityaran ġ-ššrɛ. 11 awiyat-stt ġ-mayad ašku tssnm matta azmz-ad ġ-nlla, tlkm-d tasaɛt a-tnkrm zġ-iyṭṣ. ašku yakmur-d-wass n-ujnjm-nnġ ġilad, uggʷar n-ma-d-yakmur ġakud lliġ ngra ġ-uġaras l-lmasiḥ. 12 ifta-yiḍ, ɛlayn a-d-iġli-wass. illa fllannġ a-n-nluḥ iskkirn n-tillas nls imqlad n-tifawt. 13 yili fllannġ a-nskar ġmklli-d-iqqann ayt-uzal. a-ur-ttmunum f-tillay ʷh̬šnnin ula-da-tssnufulm ih̬fawn-nnun s-tissi. a-ur-ttšthum ula-da-ttfsadm. a-ur-ttmmaġm ula-da-ttnuwwašm. 14 lsat afulki n-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ bla-da-ttlhum s-ddat ula ma-ittiri bnadm i-ih̬f-ns.

ruma 14

1 qblat ġ-ingratun wanna ur-idusn ġ-liman, walaynni a-ur-dids-ttmjaḥadm f-iswingimn-ns. 2 ra-yili kra n-yan yumn is-iḥlla a-ištta kraygatt kra, yili yan yaḍni ur-idus ġ-liman ur-iri a-ištta abla lh̬ḍrt. 3 imma ġwalli išttan kraygatt kra, illa fllas a-ur-iḥgr ġwalli itkkisn kra zġ-umššu, yili f-walli itkkisn a-ur-iḥkam f-walli išttan kraygatt kra, ašku rbbi a-t-iqbln. 4 ma-tgit kiyi aylliġ trit a-tḥkamt f-uh̬ddam n-wayyaḍ? sidis a-ra-fllas-irḍu nġd nttan a-ra-t-irgm. s-ṣṣaḥt ra-fllas-irḍu, ašku sidis iẓḍar a-t-ig d-wad-f-irḍa. 5 ra-yini kra n-yan: «ġassad yuf ussan yaḍni,» yini wayyaḍ: «ussan kullutn yan ad-gan.» walaynni iqqan-d kraygatt yan a-yissan mamnk a-itnbaḍ ġ-ih̬f-ns. 6 wanna iẓlayn ass, ar-t-iẓlay baš a-ituqqar siditnnġ. wanna išttan ar-ištta baš a-ituqqar siditnnġ, ar-itškar rbbi f-ma-ištta. wanna itkkisn kra zġ-umššu ar-t-itkkis baš a-ituqqar siditnnġ, ar-itškar rbbi ula ntta. 7 kullwaġ, iġ-nddr ula iġ-nmmut, urd ih̬f-nnġ a-ntrḍu. 8 iġ-nddr ra-nrḍu siditnnġ, iġ-nmmut ra-nrḍu siditnnġ. ašku iġ-nddr ula iġ-nmmut, win siditnnġ a-nga. 9 mayad a-f-immut lmasiḥ inkr-d zġ-lmut, baš a-ig siditsn n-willi mmutnin ula siditsn n-willi ddrnin. 10 imma kiyi, mah̬ aylliġ a-ttḥkamt f-gʷmak? mah̬ aylliġ a-ttḥgart gʷmak? ġ-lgddam n-rbbi a-ġ-ra-nbidd kullwaġ. nttan a-ra-fllannġ-iḥkam, 11 ġmklli ityaran: «inna sidi rbbi ‹izga-wawal-ad zund tudrt-inu. ġ-lgddam-inu a-ġ-ra-d-iknu kraygatt afud, iqrra kraygatt ils i-rbbi.›» 12 kraygatt yan ginnġ ra-irar lḥsab f-ih̬f-ns i-rbbi. 13 mayad a-f-d-iqqan a-ur-sul-ntḥkam f-ingratnnġ, walaynni a-ntnbaḍ ġ-ih̬f-nnġ a-ur-sar-nsrs kra n-tbayḍḍrt ġ-lgddam n-gʷmatnnġ ula kra ra-t-issḍr. 14 ssnġ mayad bahra ašku imla-yaġ-t siditnnġ yasuɛ: ur-illi kra n-umššu iḥrmn. walaynni yan iġaln is-iḥrm, rad-as-ityawḥram. 15 iġ-tssnt is-ra-ityaggas gʷmak s-ma-tšttat kiyi, urd lḥnant ayn-s-a-dids-tskart. a-ur-tadjt amššu-nnk a-ihlk ġwalli f-immut lmasiḥ. 16 a-ur-tadjm mddn ad-rggmn ġ-maylli darun ifulkin. 17 ašku tagldit n-rbbi ur-tgi amššu nġd tissi, walaynni afulki d-sslamt d-lfrḥ a-tga, s-tḥkimt n-rruḥ lqudus. 18 wanna ith̬damn i-lmasiḥ ġmkad, ra-fllas-irḍu rbbi ar-ti-talġn mddn. 19 imma ġilad illa fllannġ a-bdda-nttiri ma-d-itawin sslamt ula mad-aġ-issdusn i-ngratnnġ. 20 a-ur-thlkt tawuri n-rbbi f-ssibt n-umššu. iḥlla-kullu-umššu, walaynni yan iššan kra issṭarn wayyaḍ, han lh̬ʷšant ayn iskr. 21 ra-yaf a-ur-tššt tifiyi nġd a-tsut tissi iktin nġd a-tskrt kra yaḍni iġ-iẓḍar gʷmak a-iḍr f-ssibt n-ma-tskart. 22 tinbaḍin nna-dark-llanin, ḥḍu-tnt ġ-uwl-nnk ġ-grak d-rbbi. ambarki a-iga wanna ur-dar ma-s-a-itškku ġ-ih̬f-ns ġakud nna-iskar ma-ira. 23 imma wanna iškkan ġ-ma-ištta, illa fllas lḥukm ašku ur-a-iskar s-tnbaḍin l-liman-ns. wanna ur-iskarn s-liman, ddnub ad-as-iga.

ruma 15

1 nkkʷni lli-idusn ġ-liman, illa fllannġ a-ntɛawan ġwilli ḍɛfnin ġ-aynna fllasn iẓẓayn. a-ur-nttiri ġir a-nrḍu ih̬f-nnġ. 2 hati illa f-kraygatt yan a-itrḍu gʷmas ar-gis-iskar lh̬ir ar-t-issdus ġ-uġaras l-lmasiḥ. 3 ašku lmasiḥ ula ntta ur-ttin-ikki ar-itrḍu ih̬f-ns. ijra-yas ġmklli ityaran: «flla a-f-a-d-ṭṭarnt-trggam n-willi gik rggmnin.» 4 kullu ma-ityaran ġ-uwssan lli-zrinin, ityara baš a-nlmd nkkʷni, nṣbr nzɛm nzga ġ-rrja f-ssibt n-maylli naqra ġ-warratn-an. 5 ḍalbġ rbbi lli-yakkan ṣṣbr d-zzɛamt, ad-awn-ifk a-bdda-di-ttmšaškam i-ngratun ġ-tamunt l-lmasiḥ yasuɛ, 6 baš a-kullu-ttmunum s-yan-wawal a-ttalġm rbbi babas n-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ. 7 mayad a-f-awn-nniġ a-ttqbalm i-ngratun ġmklli-kʷn-iqbl lmasiḥ, baš a-gigun-ibayyn lmjd n-rbbi. 8 ašku lmasiḥ iwrri iga ah̬ddam i-ayt-yudaya baš a-iml is-iqama rbbi ġ-lḥqq, issafu iwaliwn zganin lli-s-inna i-lajdud-nsn. 9 iskr ġmkad baš ad-ẓrn ayt-tmizar yaḍni rrḥmt n-rbbi alġn-t ula ntni. ġmklli ityaran: «mayad a-f-ra-ki-tškarġ ġ-gr ayt-tmizar aggugnin, alġġ ism-nnk s-imurign l-lfrḥ.» 10 ityara-daġ: «way-ayt-tmizar aggugnin, frḥat d-mddn n-rbbi.» 11 ityara-daġ: «sbbḥat i-rbbi a-bnadm kullukn, talġm-t a-kullu imzdġn n-ddunit.» 12 inna-daġ išaɛya: «ra-d-yašk yan zġ-tasut n-yassa. ra-t-issattuy rbbi a-iḥkam ġ-ayt-tmizar aggugnin. nttan a-ġ-ra-n-kullu-trjun.» 13 ḍalbġ rbbi lli-yakkan rrja, a-kʷn-iɛmmr s-lfrḥ d-sslamt iggutn ġilad ġ-srs-tumnm, baš a-bahra-gigun-ittigat rrja-yad s-tḥkimt n-rruḥ lqudus. 14 way-aytma, ssnġ nkki is-tɛmmrm s-ufulki ula tawassna, tiẓḍarm a-ttnṣaḥm i-ngratun. 15 walaynni s-zzɛamt ayd-s-awn-in-uriġ f-tġawsiwin-ad. zɛmġ ad-awn-tnt-id-ssktiġ ašku rbbi ad-iyi-ifkan lbaraka-yad, 16 ig-iyi d-uh̬ddam l-lmasiḥ yasuɛ ġ-gr ayt-tmizar aggugnin. ar-th̬damġ zund yan-unmġur n-tgmmi n-rbbi, ar-ssakmurġ mddn n-ayt-tmizar i-rbbi s-tbrraḥt l-lh̬bar ifulkin, baš a-fllasn-irḍu rbbi iẓli-tn i-ih̬f-ns s-usġus n-rruḥ lqudus. 17 illa dari ma-s-a-tfraḥġ s-ism l-lmasiḥ yasuɛ ġ-twuri-ad lli-s-a-th̬damġ i-rbbi, 18 ašku ur-rad-zɛmġ ad-sawlġ f-yat abla ma-iskr lmasiḥ f-ufus-inu. ašku s-iwaliwn d-iskkirn d-lquwwat d-tmitar tjhhdnin ula s-tḥkimt n-rruḥ lqudus a-s-irur ayt-tmizar ad-amẓn aġaras n-rbbi. ġmkad a-s-sslkmġ lh̬bar-ns i-kullu timizar zġ-tsga n-urušalim ar tasga n-illirikun. 20 hati yat-tġawsa kad-riġ: ad-tbrraḥġ s-lh̬bar ifulkin ġ-innaġ ur-jju-sfldn f-lmasiḥ, ašku ur-riġ ad-bnnuġ f-llsas n-kra n-yan yaḍni. 21 ġmklli ityaran: «ġwilli ur-iruḥ lh̬bar-ns a-ra-t-iẓr. ġwilli ur-fllas-sfldnin a-ra-t-yissan.» 22 mayan a-yyi-itkkisn aylliġ ur-a-n-ttaškiġ s-darun. 23 kigan d-isggʷasn ayd ttiriġ a-n-darun-aškġ. walaynni ġilad ġ-kmmlġ tawuri-nu ġ-tsgiw-ad 24 ar-bahra-trjuġ a-kʷn-in-sliġ ġakud nna-ġ-rad-mudduġ s-ṣbanya, baš ad-frḥġ ġ-gratun, tɛawnm-iyi ilmma ad-kmmlġ f-umuddu-nu. 25 imma ġilad rad-dduġ zwar s-urušalim ad-ɛawnġ imẓlayn n-rbbi ġin. 26 ašku aytmatn ġ-makiduniyya d-ah̬aya, ibayyn-asn is-ifulki ad-aznn kra l-lmɛawnt i-willi ẓlḍnin ġ-imẓlayn n-rbbi ġ-urušalim. 27 ibayyn-asn is-ifulki ad-skrn mayad, ašku illa fllasn ntni n-ayt-tmizar yaḍni ad-rarn lh̬ir i-ayt-yudaya. iqqan-tn-d a-tn-tɛawann s-lbarakat n-ddat, ašku umẓn zġ-darsn lbarakat n-rruḥ. 28 iġ-asn-in-sslkmġ lamant-ad kmmlġ tawuri-ad, ra-kʷn-sliġ zriġ s-ṣbanya. 29 ssnġ ġakud nna-n-darun-uškiġ ra-n-didi-awiġ kullu lbaraka l-lmasiḥ. 30 ra-kʷn-ḍalbġ ay-aytma, s-ism n-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ ula s-lḥnant n-rruḥ lqudus, a-tbkism tmɛawanm didi s-tẓallit i-rbbi f-ssibt-inu. 31 ḍalbat rbbi a-yyi-ijjnjm zġ-willi ur-umnnin ġ-tmazirt n-yudaya. tḍalbm-t ula f-imẓlayn-ns ġ-urušalim ad-rḍun s-maylli-s-riġ a-tn-srs-ɛawnġ, 32 baš a-n-darun-aškġ s-lfrḥ iggutn ġmklli ira rbbi, sunfuġ ġ-gratun. 33 ḍalbġ rbbi lli-bdda-yakkan sslamt a-didun-yili kullukn. amin

ruma 16

1 riġ a-kʷn-uṣṣaġ f-uwlltmatnnġ iɛzzan fibi lli-igan tamɛawnt i-umnaggar ġ-kanh̬ariyya. 2 ssmrḥbat srs s-ism n-siditnnġ ġmklli-s-d-iqqan imẓlayn n-rbbi. ɛawnat-stt s-aynna-n-darun-tḥtajja, ašku nttat tɛawn mddn ggutnin tɛawn-iyi ula nkki. 3 ar-n-tsllamġ f-briskilla d-akila lli-didi-h̬dmnin ġ-twuri l-lmasiḥ yasuɛ. 4 ntni kkan-ttin ujadn ad-fkn ih̬f-nsn ar lmut f-ssibt-inu. ar-tn-tškarġ bahra, urd ġir nkki walaynni ar-tn-tškarn kullu imnaggarn n-ayt-tmizar aggugnin. 5 ar-n-daġ-tsllamġ f-umnaggar lli-darsn-itmunun ġ-tgmmi-nsn. ar-n-tsllamġ ula f-umddakkʷl-inu iɛzzan abinitus. iga nttan amzwaru lli-yumnn s-lmasiḥ ġ-tmazirt n-asiyya. 6 ar-n-tsllamġ f-maryam lli-bahra-ith̬damn ġ-gratun. 7 ar-n-tsllamġ ula f-andrunikus d-yunyas lli-ganin zġ-ayt-dari. kkan-ttin didi ġ-lḥbs. tyawssann ntni ġ-irqqasn, umẓn aġaras l-lmasiḥ ur-ta-t-umẓġ nkki. 8 ar-n-tsllamġ f-ambliyatus lli-igan amddakkʷl-inu iɛzzan ġ-siditnnġ. 9 ar-n-tsllamġ ula f-urbanus lli-didnnġ-ith̬damn ġ-twuri l-lmasiḥ, ntta d-umddakkʷl-inu iɛzzan stah̬is. 10 ar-n-tsllamġ f-aballis lli-ityaramn izga ġ-lmasiḥ. ar-n-tsllamġ ula f-ayt-tgmmi n-aristubulus. 11 ar-n-tsllamġ f-hirudyun lli-igan zġ-ayt-dari. ar-n-tsllamġ ula f-willi ganin win siditnnġ zġ-ayt-tgmmi n-narkissus. 12 ar-n-tsllamġ f-th̬ddamin n-siditnnġ trifina d-trifusa. ar-n-tsllamġ ula f-uwlltmatnnġ iɛzzan barsis lli-bahra-ith̬damn i-siditnnġ. 13 ar-n-tsllamġ f-rufus lli-ityawẓlayn i-twuri n-siditnnġ. ar-n-tsllamġ ula f-innas lli-zgigi-iskarn zund yus. 14 ar-n-tsllamġ f-asinkritus d-fligun d-harmis d-batrubas d-harmas ntni d-aytmatn lli-didsn-llanin. 15 ar-n-tsllamġ f-filulugus d-yulya d-niryus d-uwlltmas, ntni d-ulumbas d-kullu imẓlayn n-rbbi lli-didsn-llanin. 16 nsallamat i-ngratun s-unsallam n-tagʷmat. ar-n-fllawn-tsllamn kullu imnaggarn l-lmasiḥ. 17 ḍalbġ-kʷn ay-aytma, a-stti-ttawim ġ-willi aṭṭunin aytmatn ar-asn-tggan ifikš ma-tn-issṭarn, ar-tffuġn zġ-ulmmud lli-tlmdm ġayd izrin. iniġ-awn, anfat-asn 18 ašku ġwilli skarnin ġmkad urd siditnnġ a-mi-th̬damn walaynni adis-nsn. s-iwaliwn šwanin mimnin a-s-a-jllun lɛaql n-wanna igan lġšim. 19 imma kunni, frḥġ f-ssibt-nnun ašku sfldn kullu mddn f-mamnk a-tumẓm ġ-lmasiḥ. walaynni riġ a-twrrim tissanm kullu ma-ifulkin, tanfm i-kullu ma-yʷh̬šnn. 20 imma rbbi lli-bdda-yakkan sslamt, yan imikk ra-irar šiṭan a-ig albbij ġ-ddu iḍarn-nnun. ad-awn-tili lbaraka n-siditnnġ yasuɛ. 21 ar-n-fllawn-itsllam timutaws lli-didi-ith̬damn, ntta d-lukyus d-yasun d-susibatrus lli-ganin zġ-ayt-dari. 22 ula nkki tartyus lli-yuran tabrat-ad s-ufus-inu, ar-n-fllawn-tsllamġ s-ism n-siditnnġ. 23 ar-n-fllawn-itsllam gayus lli-dar gguzġ ussan-ad. tigmmi-ns a-ġ-a-tmunun kullu aytmatn n-umnaggar. ar-n-fllawn-itsllam arastus lli-igan bu-ṣnduq n-tmdint-ad, ntta ula gʷmatnnġ kwartus. 25 imma ġilad, a-nalġ rbbi lli-iẓḍarn a-kʷn-izzga ġ-liman-nnun ġmklli-awn-nniġ s-lh̬bar ifulkin lli-s-a-tbrraḥġ f-lmasiḥ yasuɛ. 26 ašku maylli intln kullu ġayd izrin, issbayyn-t-id rbbi ġilad, iml-aġ-t ġ-warratn l-lanbiya, baš ad-wrrin amnn mddn ġ-kullu timizar n-ddunit ar-skarn s-wawal-ns, ġmklli yuṣṣa rbbi lli-bdda-illan. 27 rbbi lli-dar kullu taḥkimt, nttan a-bahra-ntalġ f-yasuɛ lmasiḥ ġilad ula kullu mayd-d-iftan. amin.

1 kurintus 1

1 zġ-bulus arqqas l-lmasiḥ yasuɛ ġmklli ira rbbi lli-yyi-iẓlin i-twuri-ad, d-zġ-gʷmatnnġ sustanis. 2 i-ayt-umnaggar n-rbbi ġ-tmdint n-kurintus, a-tn-igan d-willi iẓli rbbi f-uwdm l-lmasiḥ yasuɛ ad-gn imẓlayn-ns, zund kullu wiyyaḍ ġ-kraygatt mani lli-zawgnin ġ-ism n-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ, ig siditsn ig siditnnġ ula nkkʷni. 3 ad-awn-tili lbaraka d-sslamt zġ-rbbi babatnnġ d-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ. 4 ar-bdda-fllawn-tškarġ rbbi-nu f-ssibt l-lbaraka lli-s-kʷn-ibark f-uwdm l-lmasiḥ yasuɛ, 5 ašku ifka-yawn kullu timih̬ar l-lmasiḥ aylliġ darun tggut-twassna d-iwaliwn šwanin. 6 rbbi izzga gigun tugga lli-awn-in-niwi f-lmasiḥ. 7 ur-awn-laḥ yat ġ-twafkiw n-rruḥ ġilad ġ-a-ttqlm s-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ ard-d-iwrri ibayyn. 8 nttan a-ra-kʷn-issdus ar isiggʷra f-a-ur-gigun-yili kra l-lɛib ġ-wass lli-ġ-ra-d-iwrri siditnnġ yasuɛ lmasiḥ. 9 rbbi iqama-bdda ġ-wawal-ns. nttan ad-awn-d-iġran a-tkšmm ġ-tamunt n-yasuɛ lmasiḥ siditnnġ. 10 way-aytma, ra-kʷn-ḍalbġ ġilad s-ism n-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ, a-d-kullu-tmšaškam bla-da-taṭṭum i-ngratun. illa fllawn a-tgm yan ġ-iswingimn-nnun d-tnbaḍin-nnun. 11 walaynni ay-aytma, inna-yyi kra zġ-ayt-tgmmi n-h̬luwwi is-a-ttẓim i-ngratun. 12 tssnm ma-f-a-sawalġ. kra gigun ar-ittini: «giġ win bulus.» kra gigun ar-ittini: «giġ win abullus.» kra gigun ar-ittini: «giġ win bṭrus.» kra gigun ar-ittini: «giġ win lmasiḥ.» 13 walaynni ra-kʷn-sqsaġ, is-ibḍa lmasiḥ? izd bulus a-fllawn-immutn f-uggjdi? izd s-ism n-bulus a-s-tddmm ġ-waman? 14 ha-yyi škrġ i-rbbi ašku ur-ssddimġ yan gigun abla krisbus d-gayus, 15 f-a-ur-yini kra n-yan izd s-ism n-bulus a-s-iddm. 16 ssnġ is-ssddmġ ayt-tgmmi n-stifanas ula ntni, imma wiyyaḍ ur-ssinġ is-ssddmġ kra yaḍni. 17 ašku lmasiḥ ur-iyi-yuzn ad-ssddmġ mddn, hati yuzn-iyi ad-asn-tbrraḥġ s-lh̬bar ifulkin. urd iwaliwn l-lɛaql a-s-a-tbrraḥġ, f-a-ur-rarġ lmut l-lmasiḥ f-uggjdi bla lfaytt. 18 ašku lh̬bar n-uggjdi iga zund anufl dar willi tyawhlaknin, walaynni taḥkimt itjhhdn n-rbbi a-darnnġ-iga nkkʷni lli-injmn. 19 ityara ġ-warra n-rbbi: «rad-h̬luġ lɛaql n-ayt-lɛaql, ssḍrġ lfhmt n-ayt-lfhmt.» 20 ma-iga bab l-lɛaql? ma-iga bab n-tġri? ma-iga bab n-iwaliwn n-ddunit-ad? ha-rbbi irur lɛaql n-ddunit-ad iga anufl. 21 ašku rbbi s-tḥkimt-ns a-s-iqṣad ġ-mddn n-ddunit-ad a-ur-iẓḍarn ad-wrrin issann rbbi s-lɛaql-nsn, walaynni irḍa a-ijjnjm winna umnnin s-tbrraḥt-nnġ lli-f-a-ttinin «tga anufl.» 22 ayt-yudaya ar-zginnġ-tḍalabn lmɛjizat. ayt-tmizar yaḍni ar-zginnġ-ttirin iwaliwn l-lɛaql. 23 imma nkkʷni ar-asn-ntbrraḥ f-lmasiḥ lli-immutn f-uggjdi. awal-ad iga tabayḍḍrt i-ayt-yudaya, ig anufl dar ayt-tmizar yaḍni. 24 walaynni lh̬bar-ad f-lmasiḥ iga taẓḍḍart n-rbbi ula taḥkimt n-rbbi ġ-dar-willi mi iġra, gn-iyt ayt-yudaya nġd ayt-tmizar yaḍni. 25 ašku mayd mi ttinin ‹anufl› n-rbbi, yugʷr lɛaql n-bnadm, ula mayd mi ttinin ‹ḍḍɛf› n-rbbi, yugʷr tadwast n-bnadm. 26 way-aytma, swangmad-d ma-sttin-tkkam tgam-t lliġ-awn-d-iġra rbbi. idrus gigun ma-iṭṭafn taḥkimt ġmklli ġaln mddn n-ddunit-ad. idrus gigun ma-n-illan s-wawal. idrus gigun ma-igan yus n-tgmmi imqqurn. 27 walaynni rbbi isti maylli igan anufl dar ayt-ddunit-ad, baš a-iššḥššm ġwilli ittinin is-darsn lɛaql. isti ma-iḍɛfn dar ayt-ddunit-ad baš a-iššḥššm ġwilli dusnin. 28 rbbi isti maylli ḥgrn luḥn-t-in ayt-ddunit-ad, isti maylli darsn ur-igin yat, baš a-issḍr mad-darsn-igan kra ihiyyan. 29 ġmkad a-iqṣad rbbi baš a-ur-yaf bnadm ma-f-a-italġ ih̬f-ns ġ-lgddam n-rbbi. 30 nttan ad-awn-ifkan a-tgm win lmasiḥ. ifk-aġ taḥkimt l-lmasiḥ, ifk-aġ afulki l-lmasiḥ, iẓli-aġ s-uẓlay l-lmasiḥ, ifukku-aġ f-uwdm l-lmasiḥ. 31 mayad a-f-ityara: «wanna iran a-yalġ, yalġ siditnnġ.»

1 kurintus 2

1 ġakud lliġ-n-darun-uškiġ ay-aytma, urd s-iwaliwn ġzzifnin ula s-lɛaql n-bnadm a-s-a-yawn-tbrraḥġ f-lḥqq lli-aġ-d-issbayyn rbbi. 2 walaynni skrġ-d f-a-ur-awn-sawalġ f-kra abla f-yasuɛ lmasiḥ d-lmut-ns f-uggjdi. 3 ġakud lliġ-n-darun-uškiġ, ḍɛfġ ar-trgigiyġ ṭiyyr-iyi bahra. 4 urd s-iwaliwn šwanin ula s-lɛaql n-bnadm a-s-a-yawn-sawalġ ar-awn-tbrraḥġ, walaynni s-tmitar n-rruḥ lqudus ula taḥkimt itjhhdn. 5 ġmkan ad-skarġ baš a-ur-tamnm s-lmasiḥ f-ssibt l-lɛaql n-bnadm walaynni f-ssibt n-tḥkimt itjhhdn n-rbbi. 6 s-ṣṣaḥt, s-lɛaql a-s-a-nsawal i-wid mqqurnin ġ-uġaras n-rbbi, walaynni ur-igi lɛaql n-ddunit-ad nġd win inmġurn n-ddunit-ad lli-rad-laḥ. 7 walaynni ar-nsawal s-tḥkimt n-rbbi lli-intln ġayd izrin issbayyn-t-id ġilad. ašku rbbi, ur-ta-ih̬lq ddunit, iqṣad ad-aġ-išškšm s-lmjd-ns. 8 ur-illi yan ġ-inmġurn n-ddunit issn mayad. mrad is-ssnn mayad, ikun ur-akkʷ-rad-nġn bab l-lmjd f-uggjdi. 9 walaynni ityara: «ur-jju-iẓri yan ula isfld yan ula iswangm lɛaql n-bnadm f-ma-ijjujad rbbi i-willi-ti-ttirinin.» 10 imma ġilad issbayyn-aġ-t-id rbbi s-tḥkimt n-rruḥ-ns. ašku rruḥ lqudus ar-isiggil kullu ma-illan, yissan ula tiġawsiwin n-rbbi lli-ntlnin. 11 ma-issnn iswingimn lli-rgsnin ġ-uwl n-bnadm? ur-tn-issin abla rruḥ n-bnadm lli-gis-illan. ġmkad a-iga ula dar rbbi. ur-illi ma-issnn iswingimn n-rbbi abla rruḥ n-rbbi. 12 imma nkkʷni ur-ginnġ-tlli rruḥ n-ddunit-ad, walaynni illa ginnġ rruḥ lli-aġ-d-yuzn rbbi baš a-nissan kullu mad-aġ-yakka rbbi. 13 ar-nsawal f-mayad s-mklli-aġ-imala rruḥ lqudus, urd s-iwaliwn l-lɛaql n-bnadm. ar-nsslmad ġwilli-ġ-illa rruḥ lqudus f-tġawsiwin n-rruḥ lqudus. 14 yan dar ur-illi rruḥ n-rbbi, ur-ra-iqbl tiwafkiw n-rruḥ-ns. ur-iẓḍar a-tnt-ifhm, ra-iġal izd anufl ad-gant, ašku s-rruḥ a-s-a-tnt-ntfham. 15 wanna-ġ-illa rruḥ n-rbbi ar-itfham kullu ma-illan, imma ntta ur-ra-t-fhmn mddn yaḍni. 16 ityara: «ma-issnn iswingimn n-siditnnġ baš ad-as-imala ma-t-id-iqqann?» imma nkkʷni, llan ginnġ iswingimn l-lmasiḥ.

1 kurintus 3

1 imma kunni ay-aytma, ġ-uwssan-an ur-ẓḍarġ ad-didun-sawlġ ġmklli sawalġ d-willi dar rruḥ lqudus, ašku sul tmẓẓim ġ-lmasiḥ, ɛzzunt-darun-tġawsiwin n-ddunit-ad. 2 ġir akkʷfay ad-awn-fkiġ, ašku ur-ta-tẓḍarm i-umššu. sul s-ġilad ur-as-tẓḍarm, 3 ašku ar-sul-tskarm zund mddn n-ddunit-ad. ašku iġ-a-ittiri kra a-yagʷr kra ar-ttẓim i-ngratun, iban gigun izd win ddunit a-tgam ar-tskarm zund ġmklli kullu skarn mddn n-ddunit. 4 ašku kra gigun ar-ittini: «giġ win bulus.» kra gigun ar-ittini: «giġ win abullus.» iġ-a-tskarm ġmkan, zund mddn n-ddunit a-tgam. 5 ma-iga abullus ula bulus? ih̬ddamn ka-nga, tamnm f-imi-nnġ s-mklli ifka siditnnġ i-kud yan ginnġ. 6 nkki ẓẓiġ tasġart, abullus isswa-tt, walaynni rbbi a-stt-issmqqurn. 7 ġwalli iẓẓan ula ġwalli isswan ur-igi yat. walaynni rbbi, nttan a-issmqqurn. 8 ġwalli iẓẓan d-walli isswan, yan ad-gan. kud yan, rad-as-ifk rbbi tiġrad-ns f-twuri lli-iskr. 9 nkkʷni nga wid th̬damnin d-rbbi. imma kunni tgam igr n-rbbi, tgm tigmmi lli-as-nbnnu. 10 rbbi ibark gigi ifk-iyi a-n-darun-srsġ llsas zund iġ-giġ lmɛllm abnnay. ġilad ar-fllas-bnnun mddn yaḍni, walaynni illa f-kud yan a-stt-itawi ġ-mamnk a-ibnnu. 11 ašku ur-iẓḍar yan a-isrs kra llsas yaḍni abla llsas lli-ittrsn, a-t-igan d-yasuɛ lmasiḥ. 12 iġ-a-ibnnu yan f-llsas-an s-uwrġ nġd nnuqrt nġd iẓran ġʷlanin nġd akššuḍ nġd asaġur nġd alim, 13 ra-di-tban-twuri n-tbnnayt-ns. ašku tabnnayt n-kud yan ra-ttyaram s-lɛafit ġ-wass lli-ġ-ra-d-yašk lmasiḥ. ra-tban is-tdus nġd uhu. 14 wanna mi ur-ijdir maylli ibna f-llsas-an, rad-as-ifk rbbi tiġrad-ns. 15 imma wanna mi ijdr maylli ibna rad-as-laḥ. ur-rad-as-yili yat, walaynni ra-injm ntta zund iġ-nnit-injm i-lɛafit. 16 is-ur-tssinm izd tigmmi tamẓlayt n-rbbi a-tgam, izdġ gigun rruḥ n-rbbi? 17 walaynni tigmmi n-rbbi, iġ-tt-ihlk kra n-yan ra-t-ihlk rbbi. ašku ttyawẓlay-tgmmi n-rbbi a-tg tin rbbi, d-kunni tigmmi-ns a-tgam. 18 a-ur-akkʷ-ijllu yan ih̬f-ns. wanna iġaln is-iṭṭaf lɛaql n-ddunit-ad, ih̬ṣṣa-t a-iwrri zund iġ-ur-issin yat baš a-iṭṭaf lɛaql iṣḥan. 19 ašku taḥkimt n-ddunit-ad, tga zund anufl dar rbbi. ġmklli ityaran: «rbbi ar-iqqʷay ayt-lɛaql ġ-tillay-nsn.» 20 ityara-daġ: «issn siditnnġ is-h̬wan iswingimn n-ayt-lɛaql.» 21 ih̬ṣṣa-kʷn a-ur-tssfurrugm f-ma-iskr ġwad ula ġwan. ašku kullu ma-illan, kunni a-mi-illa, 22 ig-iyt bulus nġd abullus nġd bṭrus, ig-iyt ddunit nġd tudrt nġd lmut, ig-iyt ma-illan ġilad nġd ma-ra-yili. kunni a-mi-illa, 23 tilim i-lmasiḥ, yili lmasiḥ i-rbbi.

1 kurintus 4

1 ġmkad a-s-ih̬ṣṣa ad-aġ-ttmnadm is-nga ġir ih̬ddamn l-lmasiḥ, ng wid dar ifl rbbi lamant n-ulmmud-ns intln. 2 imma ah̬ddam, illa fllas a-ikmml tawuri lli-as-ifl sidis. 3 nkki ur-iyi-ihmma iġ-flla-tḥkamm kunni nġd kra l-lmḥkama n-ddunit-ad. ur-nniġ yat f-ih̬f-inu, is-šwiġ ula is-ʷh̬šnġ. 4 swangmġ is-ur-gigi-illi kra l-lɛib, walaynni ur-rad-iniġ is-fulkiġ, ašku ur-illi ma-iẓḍarn a-flla-iḥkam abla siditnnġ waḥdut. 5 mayad a-f-kʷn-ih̬ṣṣa a-ur-ttinim f-yan is-yʷh̬šn, ašku ur-ta-d-ilkim-uzmz l-lḥukm. walaynni ġakud nna-d-yuška siditnnġ ra-ifaw kullu ma-irgsn ġ-tillas, issbayyn-d ula iswingimn lli-ntlnin ġ-uwlawn n-mddn. ġakudan a-ra-ifk rbbi rrḍa-ns i-kud yan d-ma-t-id-yuškan. 6 way-aytma, sawlġ ġmkad f-ih̬f-inu ula f-abullus baš a-tissanm mamnk a-kʷn-ih̬ṣṣa a-ttmnadm ġ-mddn. riġ a-zginnġ-tlmdm «a-ur-ttffuġm zġ-ma-ityaran,» ula illa gigun ma-issfurrugn ula ma-itḥgarn. 7 ašku ma-k-ibḍan d-wiyyaḍ? ma-dark-illan bla-yak-t-ifka rbbi? walaynni lliġd rbbi ad-ak-t-ifkan, mah̬ aylliġ a-tssfurrugt zund iġd ih̬f-nnk a-d-ikka? 8 ha-kunni ġilad tšbɛam, iggut darun lh̬ir. ha-kunni bla-nnġ twrrim tgam zund igldan. amar yufan a-tgm igldan n-ṣṣaḥt baš a-didun-ntḥkam ġ-tgldit-nnun. 9 ašku irwas-iyi is-aġ-n-issbidd rbbi nkkʷni-ad n-irqqasn ġ-tġurdin n-kullu mddn zund iġ-fllannġ-ittut lḥukm l-lmut, baš a-kullu-ginnġ-ssmuqquln lmalayka n-ignwan ula mddn n-ddunit. 10 nkkʷni nga ‹inafaln› f-ism l-lmasiḥ, imma kunni tgam ‹ayt-lɛaql› ġ-lmasiḥ. nkkʷni nḍɛf, imma kunni tdusm. nkkʷni ar-aġ-tḥgarn mddn, imma kunni ar-kʷn-tuqqarn. 11 sul s-ġilad ar-ntqama s-laẓ ula irifi. idrbaln a-nlssa, d-ibariqn a-nštta, ula darnnġ maniġ a-ntgawar. 12 ar-ntnhataf ar-nth̬dam s-ifassn-nnġ. ġakud nna-yaġ-rggmn mddn ar-ntḍalab rbbi a-tn-ibark. ġakud nna-yaġ-ssrfufunn ar-ntṣbar. 13 ġakud nna-fllannġ-sskirkisn ar-ntrara awal ifulkin. sul s-ġila nga darsn zund arras lli-n-luḥn mddn ġ-umdduz, ng darsn zund amazir n-ddunit-ad. 14 uriġ-awn-in mayad, urd a-kʷn-srs-ššḥššamġ, walaynni uṣṣaġ-kʷn zund tarwa ɛzzanin. 15 iggut darun mad-awn-isslmadn aġaras l-lmasiḥ, walaynni ur-ggutn id-babatun. ašku nkki a-iwrrin giġ babatun ġ-lmasiḥ yasuɛ zġ-ġakud lliġ-awn-in-iwiġ lh̬bar ifulkin. 16 ḍalbġ-kʷn ġilad a-yyi-tḍfurm ġ-mad-skarġ. 17 mayad a-f-rad-awn-in-aznġ timutaws. iga iwi iɛzzan ġ-siditnnġ, ar-bdda-iskar kullu ma-fllas-illan. rad-awn-d-issktay tinbaḍin-inu lli-s-a-ttiduġ ġ-uġaras l-lmasiḥ yasuɛ, ar-srsnt-sslmadġ ġ-kullu imnaggarn n-aytmatn ġ-kraygatt mani. 18 walaynni ssnġ is-illa ġ-gratun ma-issfurrugn, ġaln is-ur-ra-n-darun-aškġ. 19 walaynni ra-n-aškġ ġ-mayd-d-yakmurn iġ-ira siditnnġ. ġakudan a-rad-ẓrġ id-bu-isfurrugn-an issanġ izd taḥkimt itjhhdn a-darsn-illan nġd ġir iwaliwn. 20 ašku tagldit n-rbbi ur-tlli s-iwaliwn, walaynni taḥkimt itjhhdn a-s-tlla. 21 mamnk a-tram ad-awn-in-srs-aškġ, izd s-ukuray nġd s-tayri n-uwl-inu ihnnan?

1 kurintus 5

1 ašku sfldġ is-darun lfsad yʷh̬šnn bahra, uggʷar n-mad-skarn ġwilli ur-ssinnin aġaras n-rbbi. han illa ġ-gratun yan-urgaz ar-igan d-tmġart n-babas. 2 illa fllawn a-tallam, walaynni kunni ar-tssfurrugm. illa fllawn a-tssufġm ġwalli iskarn ġayan, a-ur-sul-didun-itmunu. 3 wah̬h̬a-d-fllawn-yaggug-uwdm-inu illa-n-didun-uwl-inu. ha-nkki zund iġ-didun-lliġ, utġ lḥukm s-ism n-siditnnġ yasuɛ f-urgaz lli-iskarn ġaylli bahra yʷh̬šnn. 4 iġ-tmunm kullukn ġilad, illa-didun-uwl-inu tili didun ula taḥkimt itjhhdn n-siditnnġ yasuɛ, 5 iqqan-kʷn-d a-n-tdḥim argaz-an ġ-ufus n-šiṭan, baš a-tyawhlaknt ššhwat n-ddat-ns tnjm rruḥ-ns ġ-wass lli-ġ-ra-d-yašk siditnnġ yasuɛ. 6 han ur-šwin isfurrugn-nnun. is-ur-tssinm izd «tah̬mirt idrusn a-issktayn lɛjin iggutn.»? 7 ssittiyat zġ-gigun tah̬mirt-an taqdimt, baš a-bdda-tgm arh̬ṣiṣ l-ljdid ġ-ur-tlli-th̬mirt. ašku ilkm-d lɛid n-usurf-nnġ, ityawġras-ulqqaġ-nnġ lli-igan lmasiḥ. 8 yili fllannġ a-nmun f-lɛid s-urh̬ṣiṣ n-ufulki d-lḥqq, urd aġrum iktin s-th̬mirt taqdimt n-tnuwwašt d-lh̬ʷšant. 9 uriġ-awn-in-yad yat-tbrat, iniġ-awn gis a-ttanfm i-willi tfsadnin. 10 walaynni ur-riġ a-tanfm i-mddn n-ddunit-ad lli-tfsadnin nġd mddn n-ddunit-ad lli-dar-iɛzza ad-tamẓn ma-iggutn i-ih̬f-nsn, nġd ġwilli gisn takʷrnin nġd ġwilli gisn tɛbadnin ilahat yaḍni. ašku ur-iẓḍar yan a-yanf i-kullu mddn-an abla-akkʷ-iffuġ ddunit. 11 walaynni uriġ-awn tabrat-an ad-awn-iniġ a-ttanfm i-wanna igan ih̬f-ns d-gʷmatun amumn walaynni ar-itfsad nġd ar-itamẓ ma-iggutn i-ih̬f-ns nġd ar-itɛbad ilahat yaḍni nġd ar-irggm ġ-wiyyaḍ nġd ar-issnuful ih̬f-ns s-tissi iktin nġd ar-itakʷr. wan ġwad, anfat-as. ula tirmt, a-ur-tt-dids-tdrum. 12 ayt-brra, ur-ra-fllasn-ḥkamġ nkki, walaynni ayt-umnaggar l-lmasiḥ, is-ur-fllawn-illi a-fllasn-ttḥkamm? 13 rbbi a-ra-iḥkam f-willi llanin ġ-brra, imma kunni «ssufġat wanna yʷh̬šnn zġ-gratun.»

1 kurintus 6

1 iġ-illa yan gigun dars kra-f-a-iṣraḍ i-gʷmas amumn, is-ra-izɛm a-t-yawi s-dar kra l-lqaḍi lli-ur-issinn rbbi, ur-t-yiwi s-dar imẓlayn l-lmasiḥ? 2 is-ur-tssinm izd imẓlayn l-lmasiḥ a-ra-iḥkam f-ddunit kullutt? lliġd kunni a-ra-iḥkam f-ddunit, is-ur-tẓḍarm a-ttḥkamm f-iṣraḍ-ad mẓẓinin? 3 is-ur-tssinm izd nkkʷni a-ra-iḥkam f-lmalayka? imma ġilad is-ur-nẓḍar a-ntḥkam f-tġawsiwin n-tudrt-ad? 4 iġ-darun-illa kra n-uṣraḍ, mah̬ a-ttirim a-ti-tsslkmm i-willi ur-ginin yat dar-umnaggar n-aytmatn? 5 is-kʷn-ur-iššḥššim ġayd tskarm? is-ur-gigun-illi yan iṭṭafn lɛaql yiẓḍar a-issnfaṣal aytmatn n-umnaggar? 6 imma kunni, han sul-nnit darun aytmatn ar-ṣraḍn i-ngratsn. han dar-willi ur-ssinnin rbbi a-s-a-yasn-ṣraḍn. 7 iġ-a-tṣraḍm ġmkan i-ngratun iban gigun is-tffuġm aġaras bahra. is-ur-ra-yaf a-tṣbarm d-wanna-fllawn-itɛddan? is-ur-ra-yaf a-tadjm wanna-yawn-yukʷrn? 8 imma kunni ar-ttakʷrm ar-ttɛddam f-ingratun, wah̬h̬a-nnit tgam aytmatn. 9 is-ur-tssinm mayad? ur-rad-kšmn mddn ʷh̬šnnin s-tgldit n-rbbi. ad-ur-tjlum ih̬f-nnun. ur-ra-srs-ikšm yan itfsadn nġd yan itɛbadn ilahat n-ddunit-ad nġd yan itznun nġd yan itfsadn d-yutman zund ntta 10 nġd yan išttan wiyyaḍ nġd yan dar iɛzza a-itamẓ ma-iggutn i-ih̬f-ns nġd yan itnufuln s-tissi nġd yan irggmn nġd yan itakʷrn. 11 ula kunni, kra gigun ikka-ttin ar-iskar ġmkan, walaynni isird-kʷn siditnnġ yasuɛ lmasiḥ s-rruḥ n-rbbi-nnġ, iẓli-kʷn iskr sslamt ġ-gratun d-rbbi. 12 kra n-mddn ar-ttinin: «iḥlla dari kraygatt kra.» walaynni ur-ra-k-infɛa kraygatt kra. «iḥlla dari kraygatt kra,» walaynni ur-rad-adjġ yat a-yyi-ikrs zund ismg-ns. 13 ar-ttinin mddn: «iga-umššu win-udis, ig-udis win-umššu,» walaynni rbbi ra-ihlk adis ula amššu. ġmkad a-s-iban is-ur-tgi ddat-nnġ tin lfsad, walaynni tga tin siditnnġ, ig ntta sidis n-ddat-nnġ. 14 rbbi issnkr-d ddat n-siditnnġ zġ-lmut, rad-aġ-d-issnkr ula nkkʷni s-tḥkimt-ns itjhhdn. 15 is-ur-tssinm mayad? kud yan gigun, tga ddat-ns agzzum zġ-igzman l-lmasiḥ. is-tram a-tawim yan-ugzzum l-lmasiḥ tzdim-t d-ddat n-tmggant? ḥaša. 16 is-ur-tssinm, yan izdin d-tmggant iwrri iga dids yat-ddat? ġmklli ityaran: «rad-gn sin yan.» 17 walaynni yan izdin d-siditnnġ iwrri iga ntta dids yan-rruḥ. 18 rwlat zġ-kullu ma-igan lfsad. ddnub yaḍni ur-a-ssyʷh̬šann ddat n-bnadm, walaynni yan itfsadn, hati ar-issyʷh̬šan ula ddat-ns. 19 is-ur-tssinm ddat-nnun is-tga tigmmi tamẓlayt, izdġ gis rruḥ lqudus lli-awn-ifka rbbi. ur-tgim win ih̬f-nnun, 20 ašku nttan a-kʷn-isġan, ifk fllawn atig-nnun. illa fllawn ġilad a-tmjjdm rbbi s-ddat-nnun.

1 kurintus 7

1 imma tiġawsiwin lli-f-di-turam, rad-awn-fllasnt-iniġ: išwa i-urgaz a-ur-yawi tamġart. 2 walaynni ra-yaf iġ-illa kraygatt argaz s-tmġart-ns, tili kraygatt tamġart s-urgaz-ns, f-ssibt n-a-ur-yili lfsad. 3 illa f-urgaz a-ifk i-tmġart-ns lḥqq n-tmġart, yili f-tmġart a-tfk i-urgaz-ns lḥqq n-urgaz. 4 ašku ur-sul-tgi ddat n-tmġart tin-tmġart, walaynni tga tin-urgaz-ns. ur-sul-tgi ddat n-urgaz tin-urgaz walaynni tga tin-tmġart-ns. 5 illa fllawn a-ur-tḥṣarm i-ngratun, abla iġ-di-tmšaškam a-tẓlim kra n-uwssan tlhum gisn s-tẓallit. walaynni iġ-zrin-uwssan-an illa fllawn a-twrrim s-ingratun, a-ur-kʷn-iġrru šiṭan iġ-ur-sul-tẓḍarm a-tṣbrm. 6 mayd-awn-nniġ ur-kʷn-srs-umirġ, walaynni udjiġ-kʷn a-tskarm s-ġmkad iġ-tram. 7 riġ kullu mddn ad-gn zund nkki, walaynni kraygatt yan d-mad-as-ifka rbbi. yan ityawfka-yas a-ig ġmkad, d-yan ityawfka-yas a-ig ġmkan. 8 imma ġwilli ur-tahlnin ula h̬tilli ganin tihjjalin, rad-asn-iniġ: ra-išwu iġ-qaman waḥdutn zund nkki. 9 walaynni iġ-ur-ẓḍarn ad-nbḍn ġ-ih̬f-nsn illa fllasn ad-tahln. ra-yaf iġ-tahln ula-da-tn-tjddr ššhawa. 10 imma ġwilli tahlnin, rad-asn-fkġ luṣit-ad. urd nkki a-tn-yuṣṣan walaynni siditnnġ. illa f-tmġart a-ur-tfl argaz-ns, 11 walaynni iġ-ti-tfl illa fllas a-tqama waḥdutt nġd a-di-twrri s-dar-urgaz-ns. yili f-urgaz a-ur-ifru i-tmġart-ns. 12 imma wiyyaḍ rad-asn-iniġ mayad. nkki a-t-innan urd siditnnġ. wanna gigun iṭṭafn tamġart ur-igin tamumnt, illa fllas ad-as-ur-ifru iġ-tra a-dids-tqama. 13 tanna gigunt iṭṭafn argaz ur-igin amumn, illa fllas ad-as-ur-tfru iġ-ira a-dids-iqama. 14 ašku f-ssibt n-tmġart tamumnt a-f-irḍa rbbi f-urgaz-ns. ula f-ssibt n-urgaz amumn a-f-irḍa rbbi f-tmġart-ns. mrad is-ur-igi ġmkad rad-gn tarwa-nsn zund tarwa n-willi ur-ssinnin rbbi, walaynni nssn izd s-ṣṣaḥt irḍa rbbi f-tarwa-nsn. 15 imma argaz lli-ur-yuminn, iġ-ira a-ifru i-tmumnt, iskr-iyt ġmklli ira. ula tamġart lli-ur-yuminn, iġ-tra a-tfru i-umumn tskr-iyt ġmklli tra. iġ-illa ġmkad ur-sul-tyawkrrafn imumnn, ašku rbbi iqṣad gigun ad-awn-tili sslamt. 16 walaynni swangm a-tamġart tamumnt, is-tssnt is-ur-ra-tjjnjmt argaz-nnm? swangm ay-argaz amumn, is-tssnt is-ur-ra-tjjnjmt tamġart-nnk? 17 walaynni illa f-kud yan a-iqama ġmklli-f-t-id-yufa siditnnġ ġakud lliġ-as-d-iġra, iqama ġ-taġamt lli-as-ifka rbbi. ġmkad a-s-a-tuṣṣaġ ġ-imnaggarn kullutn. 18 wanna iṭṭafn taẓallit n-ddat-ns ġakud lliġ-as-d-iġra siditnnġ, a-ur-yiri a-ig zund ġwilli ur-tti-ṭṭafnin. imma wanna ur-iṭṭafn taẓallit-an ġakud lliġ-as-d-iġra, a-ur-yiri a-iẓẓall i-ddat-ns. 19 ašku taẓallit n-ddat ur-tgi yat, zund iġ-as-iẓẓulla zund iġ-as-ur-iẓẓulli. imma taġawsa ihiyyan a-stt-igan a-nskar s-luṣiyat n-rbbi. 20 illa f-kraygatt yan a-iqama ġmklli-t-id-yufa siditnnġ ġakud lliġ-as-d-iġra. 21 iġ-tgit ismg ġakud lliġ-ak-d-iġra, ad-ak-ur-ṭiyyr f-mayan. walaynni iġ-tufit mamnk a-s-twrrit a-tgt win ih̬f-nnk, skr ma-mi-tufit. 22 ašku wanna igan ismg ġakud lliġ-as-d-iġra siditnnġ, hati iwrri iga win ih̬f-ns ġ-lgddam n-siditnnġ. imma wanna igan win ih̬f-ns ġakud lliġ-as-d-iġra, iwrri iga ntta ismg l-lmasiḥ. 23 isġa-kʷn lmasiḥ ifk fllawn atig-nnun. imma ġilad a-ur-tfkm ih̬fawn-nnun a-tgm ismgan i-bnadm. 24 way-aytma, illa f-kud yan a-iqama d-rbbi ġmklli-t-id-yufa ġakud lliġ-as-d-iġra. 25 imma ġwilli ur-ta-tahlnin, ur-dari fllasn kra l-luṣit zġ-siditnnġ. walaynni rad-awn-iniġ mad-swangmġ nkki lli-f-irḥm rbbi ig-iyi d-wad izgan ġ-uġaras-ns. 26 hati f-ssibt n-tnukmut lli-illan ġ-uwssan-ad, nniġ nkki ra-yaf ad-qaman mddn ġmklli gan. 27 iġ-teṭṭaft tamġart a-ur-tti-tflt. iġ-ur-teṭṭaft tamġart a-ur-tirit a-ttahlt. 28 iġ-ttahlt tamġart urd ddnub ayan. iġ-ttahl-tfruh̬t urd ddnub ayan. walaynni ġwilli tahlnin, išabukn n-ddunit a-ġ-rad-ilin. hati riġ a-kʷn-kkisġ i-ġayan. 29 way-aytma rad-awn-iniġ, ur-sul-tqama luqt iggutn. ġilad s-uflla illa f-willi ṭṭafnin tamġart ad-skarn zund iġ-tt-ur-ṭṭafn. 30 illa f-willi allanin ad-skarn zund iġ-ur-allan. illa f-willi ḍṣṣanin ad-skarn zund iġ-ur-a-ḍṣṣan. illa f-willi saġnin ad-skarn zund iġ-ur-igi yat winsn. 31 illa f-willi salanin tiġawsiwin n-ddunit a-ur-lhun ih̬f-nsn s-ddunit, ašku ddunit-ad takmur a-ttmmu. 32 riġ a-ur-darun-tili taġuft. argaz nna-ur-itahiln, ar-itlhu s-tġawsiwin n-siditnnġ, ašku ar-ittiri a-irḍu siditnnġ. 33 imma wanna itahln, ar-t-sslhawnt-tġawsiwin n-ddunit ašku ar-ittiri a-irḍu tamġart-ns. 34 ar-n-itafa ih̬f-ns ġ-gr snat-tnbaḍin. tafruh̬t nġd tamġart nna-ur-itahiln, ar-ttlhu s-tġawsiwin n-siditnnġ, ašku ar-ttiri a-tg tins ttyawẓlay kullu i-siditnnġ. imma tamġart nna-itahln ar-tt-sslhawnt-tġawsiwin n-ddunit ašku ar-ttiri a-ttrḍu argaz-ns. 35 nniġ-awn mayad baš ad-awn-tili sslamt. ur-riġ a-n-fllawn-ẓẓiẓayġ, walaynni riġ a-tskarm ma-ifulkin ar-bdda-ttlhum s-ma-irḍan siditnnġ. 36 imma wanna iġaln is-a-iskar ma-ur-ifulkin d-talli-n-iḍalb ar-fllas-tssayk ššhawa-ns yiri a-stt-yawi, adjat-tn ad-tahln. ur-ra-ig mayan ddnub. 37 imma wanna idusn izga ġ-uwl-ns inbḍ ġ-ma-ira iskr d-ih̬f-ns a-stt-ur-itahl, ifulki-nnit mayan. 38 ġwalli itahln, afulki ayd iskr. imma ġwalli ur-itahiln iskr afulki s-uggʷar. 39 ttyawkrraf-tmġart s-urgaz-ns maḥdd sul illa ġ-ddunit. iġ-immut-urgaz ra-ttyawfsay-tmġart. ġakudan ra-tiẓḍar a-ttahl wanna tra, iġ-iga win siditnnġ. 40 walaynni irwas-iyi is-ra-tfrḥ-tmġart iġ-tqama waḥdutt. mayad ad-nniġ nkki, walaynni irwas-iyi is-iyi-t-id-imla rruḥ n-rbbi.

1 kurintus 8

1 imma tifiyi n-tġrsiw l-laṣnam, nssn ma-fllas-ttinin mddn: «nṭṭaf kullwaġ ‹tawassna›.» hati tawassna ar-tssuff bnadm, imma tayri ar-ti-tssdus. 2 yan iġaln is-issn kra, ur-ta-issin ġmklli-t-ih̬ṣṣa a-yissan. 3 walaynni yan ittirin rbbi, hatin ityawssan dar rbbi. 4 imma ġwilli šttanin tifiyi n-tġrsiw l-laṣnam, nssn fllasn izd «kullu laṣnam n-ddunit-ad ur-a-skarn yat.» nissan izd «yan-rbbi ka-illan.» 5 ur-nttu larwaḥ n-ignwan ula win-wakal lli-zġ-a-skarn mddn ‹id-rbbi›, ašku ntni ggutn darsn id-rbbi-nsn d-id-siditsn. 6 imma nkkʷni, yan-rbbi ad-darnnġ-illan lli-mi-nga wins, a-t-igan d-babatnnġ lli-ih̬lqn kullu ma-illan. d-yan-siditnnġ ad-darnnġ-illan lli-s-nlla, a-t-igan d-yasuɛ lmasiḥ lli-s-ityawh̬laq kullu ma-illan. 7 walaynni tawassna-yad ur-tt-ssinn kullu mddn. ašku kra gisn imyar laṣnam bahra. iġ-ddan ġilad ar-šttan tifiyi-an rad-swangmn izd tifiyi l-laṣnam a-tga. rad-asn-ṭiyyr ar-ssḥssun is-ra-tn-tssrku, ašku ur-ta-ssinn mamnk ad-ẓẓmẓlayn ma-ifulkin zġ-ma-yʷh̬šnn. 8 imma rbbi, urd amššu a-s-ra-t-nrḍu. ur-dars-nʷh̬šin iġ-t-nšša, ula nšwa dars iġ-ur-t-nšši. 9 walaynni illa fllawn a-trarm lɛaql iġ-tram a-tskarm s-lḥqq-nnun, a-ur-ttggam tabayḍḍrt i-willi mi iḍɛf liman-nsn. 10 ašku yan ur-bahra-issinn ma-ifulkin zġ-ma-yʷh̬šnn, iġ-k-iẓra kiyi lli-dar ‹tawassna› ar-tšttat ġ-tgmmi l-laṣnam, is-ur-ra-t-izzɛam mayan a-išš ula ntta tifiyi l-laṣnam? 11 hati s-twassna-nnk a-s-ra-thlkt ġwalli iḍɛfn, igan gʷmak lli-f-immut lmasiḥ. 12 wanna iskrn kra n-ddnb i-aytmas, issyaggas ġwilli ur-ta-ssinnin mamnk aṭṭun afulki zġ-lh̬ʷšant, hatin lmasiḥ a-mi-iskr ddnb. 13 mayad a-f-rad-awn-iniġ, iġ-ra-iḍr gʷma f-ssibt n-mad-šttaġ, ur-sar-rad-ššġ tifiyi, baš a-ur-ssḍrġ gʷma.

1 kurintus 9

1 is-ur-ẓḍarġ ad-skarġ ġmknna riġ? is-ur-giġ arqqas? is-ur-ẓriġ siditnnġ yasuɛ? is-ur-tgim kunni ṣṣabt lli-f-h̬dmġ s-ism n-siditnnġ? 2 wah̬h̬a illa ma-yyi-ur-igin d-urqqas, tssnm kunni is-t-giġ, ašku iban gigun ma-iskr siditnnġ f-ufus-inu s-trqqast lli-yyi-ifka. 3 ġmkad a-s-a-traraġ awal i-willi sri taštkkanin. 4 is-ur-dari lḥqq ad-šttaġ ar-ssaġ ula nkki? 5 iġ-a-tmudduġ is-ur-dari lḥqq a-didi-tawiġ tamġart tamumnt zund irqqasn yaḍni d-aytmas n-siditnnġ d-bṭrus? 6 izd ġir nkki d-barnaba ka-ih̬ṣṣa a-nth̬dam ġ-twuri yaḍni baš a-ntamẓ ma-nštta? 7 man aɛskri ikšmn s-imiġ ar-sul-itṣiyyar f-ih̬f-ns? ma-iẓẓan aḍil ur-a-ištta zġ-lġllt-ns? ma-iksan tawrut ur-a-issa zġ-ukkʷfay-ns? 8 walaynni urd ġir lmɛni n-bnadm a-s-nssn tiġawsiwin-ad. ar-fllasnt-ittini ššrɛ ula ntta. 9 ašku ġ-ššrɛ n-musa a-ġ-ityara: «a-ur-tgt aġamu i-uzgr lli-isrwatn.» izd ġir izgarn a-iqṣad rbbi ġ-wawal-ad? 10 is-urd nkkʷni a-iɛna ġ-ma-inna? hati f-ssibt-nnġ a-f-ityara-wawal-ad, ašku ġwalli ikkrzn ula ġwalli imggrn iqqan-tn-d a-n-trjun ġ-taġamt n-ṣṣabt. 11 nkkʷni nluḥ-n darun amud n-rruḥ. is-ur-darnnġ lḥqq a-darun-nmgr kra l-lh̬ir lli-tḥtajja ddat? 12 llan wiyyaḍ ar-darun-tamẓn taġamt l-lh̬ir, imma nkkʷni is-ur-rad-aġ-tili taġamt yugʷrn tinsn? walaynni ur-jju-nḍalb lḥqq-nnġ. nṣamḥ ġ-mayan kullut, baš a-ur-ntḥṣar tabrraḥt l-lh̬bar ifulkin l-lmasiḥ. 13 is-ur-tssinm, ġwilli th̬damnin ġ-tgmmi n-rbbi izd ma-ityawfkan i-tgmmi n-rbbi a-zġ-a-šttan? is-ur-tssinm, ġwilli skarnin tawuri n-uẓru n-tġrsi izd tiġrsiw-an a-zġ-a-šttan? 14 ġmkan a-yuṣṣa siditnnġ ula f-willi tbrraḥnin ġilad s-lh̬bar ifulkin, baš ad-tamẓn mad-ḥtajjan f-ssibt n-twuri n-tbrraḥt lli-skarn. 15 imma nkki ur-jju-ḍalbġ lḥqq-inu. tabrat-ad, ur-awn-tt-in-uriġ baš ad-amẓġ kra i-ih̬f-inu. ašku yuf dari ad-mmtġ ula ikkis flla kra n-yan lfrḥ-ad dari illan s-mayd skarġ. 16 walaynni iġ-a-tbrraḥġ s-lh̬bar ifulkin, ur-ẓḍarġ ad-alġġ ih̬f-inu f-mayd skrġ, ašku iqqan-iyi-d ad-skarġ ġmkad. taguḍi a-rad-iyi-yili iġ-ur-a-tbrraḥġ s-lh̬bar ifulkin. 17 mrad izd nkki a-iqṣadn tawuri-ad, rad-iriġ a-fllas-tamẓġ tiġrad-inu. walaynni tqqan-iyi-d-twuri-ad, ašku rbbi a-zgigi-iran a-stt-skarġ. 18 imma ġilad ma-igan tiġrad-inu? a-tnt-igan d-mayad. ẓḍarġ ad-sslkamġ lh̬bar ifulkin i-mddn bla zgisn ḥtajjaġ yat, ula-da-zgisn-tḍalabġ mad-sthllaġ f-twuri-ad n-tbrraḥt. 19 nkki giġ win ih̬f-inu, ẓḍarġ ad-skarġ mknna riġ. walaynni giġ ih̬f-inu d-ismg i-kullu mddn, baš a-zgisn-rarġ wid ggutnin i-rbbi. 20 giġ ih̬f-inu d-gu-yudaya ġ-dar ayt-yudaya, baš ad-rarġ ayt-yudaya i-rbbi. gġ ih̬f-inu d-bu-ššrɛ ġ-dar ayt-ššrɛ, wah̬h̬a ur-iyi-d-iqqan ššrɛ, baš ad-rarġ ula ayt-ššrɛ i-rbbi. 21 gġ ih̬f-inu d-wad ur-issinn ššrɛ ġ-dar willi ur-ssinnin ššrɛ, baš ad-rarġ ula ġwilli ur-ssinnin ššrɛ i-rbbi. walaynni ur-jjud nkkin a-iffuġn zġ-ššrɛ n-rbbi ašku ar-bdda-skarġ s-ulmmud l-lmasiḥ. 22 gġ ih̬f-inu d-wad iḍɛfn ġ-dar willi ḍɛfnin, baš ad-rarġ ula ġwilli ḍɛfnin i-rbbi. ġ-dar kullu mddn ar-twrriġ gġ zġ-gisn baš ad-afġ mamnk ad-zgisn-jjnjamġ kra. 23 kullu mayad, ar-t-skarġ baš ad-sslkmġ lh̬bar ifulkin i-mddn, kšmġ didsn ġ-tamunt-ns. 24 tssnm is-iggut ma-iskarn šala n-tizzla walaynni ġir yan a-ra-gisn-yamẓ lkas. tazzalat ġilad baš a-tamẓm lkas. 25 kullu wanna itazzaln ar-issdus ih̬f-ns. ar-t-issdus baš a-yamẓ kra l-lkas lli-ur-ra-idum. imma nkkʷni ar-nssdus ih̬fawn-nnġ baš a-namẓ lkas lli-rad-bdda-idum. 26 ur-a-tazzalġ nkki bla lfaytt ula-da-skarġ tukkʷimt zund yan ikkatn ġir aḍu. 27 walaynni ar-ssdusġ ddat-inu ar-gis-tnbaḍġ, baš a-ur-iyi-issufġ rbbi ġ-isiggʷra nkki lli-yad-itbrraḥn i-wiyyaḍ.

1 kurintus 10

1 way-aytma, riġ a-ur-tettum ma-ijran i-imzwura-nnġ ġayd izrin. ntni kullutn issntal-tn-umdlu, zrin kullu ġ-wammas n-umda, 2 ddmn kullu s-ism n-musa ġ-umdlu d-umda. 3 ar-kullu-šttan tirmt zġ-ignna, 4 ar-kullu-ssan tissi zġ-ignna, ašku ar-ssan zġ-uẓru n-ignna lli-bdda-didsn-itmunun. lmasiḥ a-igan aẓru-an. 5 walaynni ma-gisn-iggutn, ur-fllasn-irḍi rbbi, mmtn jlun imḍḍaln-nsn ġ-lh̬la. 6 ġaylli-s-asn-tggʷra ar-aġ-imala a-ur-nttiri ma-yʷh̬šnn ġmklli ttirin ntni, 7 ula-da-ntɛbad ilahat yaḍni zund kra gisn ġmklli ityaran: «skiwsn mddn ar-šttan ar-ssan, nkrn ar-tḥušn.» 8 a-ur-ntfsad zund kra gisn, ityawhlak gisn sin id-mraw d-kraḍ n-id-walf (23.000) ġ-yan-wass. 9 illa fllannġ a-ur-ntarm rbbi zund kra gisn, nġn-tn ilgmmaḍn. 10 a-ur-ntngmug zund kra gisn, ihlk-tn lmalak l-lmut. 11 ġaylli-s-asn-tggʷra, ijra ġmkan baš ad-aġ-iml a-ur-nskar zund ntni, ityara kullu f-ssibt-nnġ baš a-nrar lɛaql nkkʷni lli-izzrayn isiggʷra n-ddunit. 12 wanna ittinin is-izga, irar lɛaql a-ur-iḍr. 13 ur-fllawn-tzri kra n-tassast abla h̬talli kullu izrayn f-mddn. imma rbbi izga-bdda ġ-wawal-ns, ur-ra-kʷn-yadj a-ttyaramm uggʷar n-ma-mi-tẓḍarm. hati ġakud nna-tzraym ġ-tassast rad-awn-iml mamnk a-stti-tnrum tnjmm zġ-gis. 14 way-aytma ɛzzanin, mayad a-f-a-yawn-ttiniġ, tanfat i-ilahat n-ddunit-ad. 15 ar-srun-sawalġ zund ayt-lɛaql. swangmat d-ih̬f-nnun ġ-ma-rad-awn-iniġ. 16 hati lkas ambarki lli-f-a-ntškar rbbi, ġakud nna-zgis-nssa ar-nkššm ġ-tamunt n-idammn l-lmasiḥ. ula tangult n-uġrum lli-ntbbi, ġakud nna-zgis-nštta ar-nkššm ġ-tamunt n-ddat l-lmasiḥ. 17 yat-tngult a-illan ašku yan a-nga nkkʷni lli-iggutn, ar-kullu-nṭṭaf taġamt ġ-tngult-an. 18 swangmat ġ-mad-skarn ayt-yudaya. ġwilli šttanin tiġrsiw ar-kššmn ġ-tamunt n-uẓru n-tġrsi. 19 walaynni mad-qṣadġ ġ-wawal-ad? is-tga kra, tifiyi n-tġrsiw l-laṣnam? nġd is-gan kra, laṣnam? 20 uhu, walaynni tiġrsiw lli-mi-qqrsn ayt-laṣnam ar-tnt-akkan i-ljnun urd i-rbbi. ur-riġ a-tkššmm kunni ġ-ma-igan win ljnun. 21 ur-ra-tiẓḍarm a-tssam zġ-lkas n-siditnnġ d-lkas l-ljnun. ur-ra-tiẓḍarm a-tšttam zġ-lmida n-siditnnġ d-lmida l-ljnun. 22 is-tram a-stti-tssṭiyyarm i-siditnnġ? is-fllas-tjhhdm kunni? 23 ar-ttinin mddn: «iḥlla kraygatt kra.» walaynni ur-ra-infɛa kraygatt kra. «iḥlla kraygatt kra,» walaynni ur-rad-aġ-issdus kraygatt kra. 24 a-ur-isiggil yan ġir ma-ifulkin i-ih̬f-ns, walaynni a-t-isiggil i-wiyyaḍ. 25 iḥlla-yawn a-tšttam tifiyi nna-inzzan ġ-ssuq bla-da-fllas-tsqsam ula tškkam ġ-uwl-nnun, 26 ašku «akal win rbbi a-iga, ula kullu ma-gis-illan.» 27 iġ-awn-iɛrḍ kra n-yan ur-issinn rbbi, iġ-tram a-dids-tmunm, šttayat aynna-yawn-in-isrs bla tsqsam ula tškkam ġ-uwl-nnun. 28 walaynni iġ-awn-inna kra n-yan «tifiyi-ad tga tin laṣnam,» illa fllawn a-stt-ur-tššm. ašku iġ-tti-tššam, urd afulki ayn tskrm i-walli-awn-t-innan, ašku ra-yili šškk. 29 šškk-ad ra-yili ġ-uwl-ns ntta urd ul-nnun. walaynni mah̬ aylliġ rad-kkisġ i-ih̬f-inu mad-iyi-iḥllan f-ssibt n-yan iškkan? 30 iġ-a-tškarġ rbbi f-mad-šttaġ, mah̬ aylliġ ra-yyi-tẓin mddn f-maylli-f-a-tškarġ rbbi? 31 walaynni kullu ma-tšttam ula kullu ma-tssam ula kullu ma-tskarm, illa fllawn a-srs-tmalam lmjd n-rbbi. 32 a-ur-tti-tssṭiyyarm i-ayt-yudaya ula ayt-tmizar yaḍni ula ayt-umnaggar n-rbbi. 33 skarat zund nkki, ar-n-tggaġ tiqqi-nu a-bdda-trḍuġ kullu mddn. ur-a-siggilġ ġir ma-ifulkin i-ih̬f-inu walaynni ar-siggilġ ma-ifulkin i-wiyyaḍ, baš ad-wrrin njmn.

1 kurintus 11

1 ḍfurat-iyi ġ-mad-skarġ ġmklli tḍfurġ lmasiḥ ġ-ma-iskar. 2 hati frḥġ srun ašku ar-tskarm s-kullu mad-awn-nniġ ar-tzzgam almmud lli-awn-in-sslkmġ. 3 walaynni riġ a-tissanm mayad: iga lmasiḥ ih̬f n-kraygatt argaz, ig-urgaz ih̬f n-tmġart-ns, ig rbbi ih̬f l-lmasiḥ. 4 argaz nna-idaln agayyu-ns iġ-a-itẓalla nġd iġ-a-ittini s-mad-as-imala rbbi, hati ar-iššḥššam ġwalli igan ih̬f-ns. 5 imma tamġart nna-ur-idaln agayyu-ns iġ-a-ttẓalla nġd iġ-a-ttini s-mad-as-imala rbbi, nttat ar-tššḥššam ġwalli igan ih̬f-ns. ra-ig ġayan zund iġ-tssmakkrd agayyu-ns. 6 tamġart nna-ur-idaln agayyu-ns, ra-yaf a-tlass azzar-ns. imma ġayan, lfḍḥt a-ra-ig i-yat ilassn azzar-ns nġd tssmakkrd agayyu-ns. ġmkan a-s-iban is-fllas-illa a-ti-tdl. 7 argaz, illa fllas a-ur-idal agayyu-ns ašku rbbi ih̬lq argaz f-ṣṣurt-ns, iban gis lmjd n-rbbi. imma tamġart, iban gis lmjd n-urgaz. 8 ġ-isizwar ur-ityawskar-urgaz zġ-tmġart, walaynni ttyawskar-tmġart zġ-urgaz. 9 ur-ityawskar-urgaz f-ssibt n-tmġart, walaynni tamġart a-ityawskarn f-ssibt n-urgaz. 10 mayad a-f-illa f-tmġart a-ttasi tamatart-ad f-ih̬f-ns, baš a-tmala is-tga tin-urgaz-ns. iqqan-tt-id mayad f-ssibt l-lmalayka. 11 walaynni nssn is-ur-ngarant-tmġarin d-irgazn ġ-tamunt n-siditnnġ, ula ngaran irgazn d-tmġarin. 12 ašku ttyawskar-tmġart zġ-urgaz, ar-itlul-urgaz zġ-tmġart. kullu mayan, rbbi a-t-iqṣadn. 13 ma-tnnam kunni? is-ra-ifulki iġ-tẓẓulla-tmġart i-rbbi d-ugayyu-ns ur-idil? 14 is-ur-tssinm, argaz nna-dar-iġzzif-wazzar, ur-ra-ti-tuqqarn mddn. 15 walaynni tfulki-tmġart nna-dar azzar iġzzifn, ašku ifka-yas rbbi azzar-ns zund yat-tmlsit. 16 iġ-illa ma-iran a-didnnġ-itẓi f-mayad, ur-rad-as-iniġ abla: ġmkad a-nskar nkkʷni ula kullu imnaggarn n-rbbi. 17 imma ġilad ra-kʷn-uṣṣaġ f-kra n-tġawsiwin yaḍni, ur-ẓḍarġ a-kʷn-fllasnt-alġġ. ašku ġakud nna-tmnaggarm ur-a-tskarm lh̬ir walaynni lh̬ʷšant a-tskarm. 18 taġawsa tamzwarut a-stt-igan: sfldġ is-a-taṭṭum ġakud nna-n-tmnaggarm. irwas-iyi is-urd tikrkas ayan, 19 ašku iqqan-d a-yaṭṭu kra f-kra baš a-gigun-iban manwi-f-irḍa rbbi. 20 walaynni lliġ a-n-tmnaggarm urd imnsi n-siditnnġ a-tšttam. 21 ašku kraygatt yan ar-itzayad ar-ištta bla-da-itql s-wiyyaḍ, ar-gigun-ittili kra yaġ laẓ, ar-ittili kra inufl s-tissi. 22 mah̬, ur-darun tigʷmma-nnun a-gisnti-tšttam ar-gisnti-tssam? is-tḥgrm amnaggar n-rbbi tirim a-tššḥššamm ġwilli ur-dar yat? ma-rad-awn-iniġ? is-tram a-kʷn-alġġ f-wan ġayan? uhu, ur-ra-kʷn-fllas-alġġ. 23 maylli-yyi-d-imla siditnnġ, ha-yyi mliġ-awn-t. siditnnġ yasuɛ, ġ-iḍ-an ġ-ra-inz, yasi tangult 24 iškr rbbi ibbi-tt yini: «h̬tad tga ddat-inu, ttyawfka f-ssibt-nnun. skarat mayad a-yyi-d-srs-tswingimm.» 25 yasi ula lkas ġmkad ġ-isiggʷra n-imnsi yini: «lkas-ad iga lɛhd l-ljdid ġ-gratun d-rbbi s-idammn-inu. skarat mayad ġakud nna-zgis-tssam, a-yyi-d-srs-tswingimm.» 26 imma ġilad ġakud nna-ġ-a-tšttam zġ-tngult-ad ar-tssam zġ-lkas-ad, ar-takkam tugga f-lmut n-siditnnġ ard-d-iwrri. 27 walaynni yan iššan zġ-tngult n-siditnnġ nġd iswa zġ-lkas-ns bla-da-t-ituqqar, lḥukm n-rbbi a-ra-fllas-yili ašku iskr zġ-ddat n-siditnnġ d-idammn-ns zund iġ-ur-gin yat. 28 illa f-kraygatt yan a-zwar-yarm ih̬f-ns, išš ilmma zġ-tngult isu zġ-lkas. 29 ašku wanna iššan isu bla iswangm lmɛna n-ddat n-siditnnġ, hati lḥukm n-rbbi a-ra-izzugz f-ih̬f-ns iġ-išša isu. 30 mayad a-f-gigun-iggut ma-iḍɛfn ihrš, yili ma-immutn. 31 iġ-a-nsiggil ġ-uwlawn-nnġ, ur-ra-fllannġ-ittut lḥukm. 32 walaynni iġ-a-fllannġ-itḥkam siditnnġ, ar-aġ-itrbba baš a-ur-ntyawhlak s-lhalak n-ddunit-ad. 33 imma kunni ay-aytma, ġakud nna-tmnaggarm a-tššm, illa f-kud yan a-iql s-wayyaḍ. 34 iġ-illa mad-bahra-yaġ laẓ ih̬ṣṣa-t a-išš ġ-tgmmi-ns, a-ur-fllawn-ittut lḥukm n-rbbi lliġ a-tmnaggarm. imma tiġawsiwin yaḍni, ra-kʷn-fllasnt-uṣṣaġ ġakud nna-n-darun-uškiġ.

1 kurintus 12

1 imma tiġawsiwin n-rruḥ lqudus ay-aytma, riġ a-tissanm lḥqq fllasnt. 2 swangmad-d mamnk a-tjlam ġ-uwssan lli-ġ-ur-ta-tssinm rbbi, yili gigun ma-kʷn-itawin a-ttɛbadm laṣnam iẓnẓam. 3 ġayan a-f-riġ a-tissanm mayad: yan isawaln s-tḥkimt n-rruḥ n-rbbi ur-ra-yini «tlla nnɛlt f-yasuɛ,» ula iẓḍar kra n-yan a-ittini «yasuɛ iga sidi» abla s-tḥkimt n-rruḥ lqudus. 4 ggutnt-twafkiw, walaynni yan-rruḥ a-illan. 5 ggutnt-twuriw, walaynni yan siditnnġ a-illan. 6 ggutn iskkirn, walaynni yan-rbbi a-tn-iskarn ġ-kraygatt yan. 7 ar-yakka i-kud yan taḥkimt n-rruḥ lqudus a-srs-itɛawan wiyyaḍ. 8 yan, ar-as-yakka awal l-lfhmt s-rruḥ lqudus. yan yaḍni, ar-as-yakka awal n-twassna s-rruḥ lqudus. 9 yan yaḍni, ar-as-yakka s-rruḥ-ad a-bahra-yamn. yan yaḍni, ar-as-yakka s-rruḥ-ad a-ijjujji imuḍan. 10 ar-yakka i-yan a-iskar lmɛjizat, ar-yakka i-yan a-ittini s-mad-as-imala rbbi, ar-yakka i-yan a-itakʷz ma-igan win rruḥ lqudus zġ-win larwaḥ yaḍni. ar-yakka i-yan a-isawal s-iwaliwn iġribn, ar-yakka i-yan a-yissan lmɛna n-iwaliwn iġribn. 11 walaynni kullu mayad, ar-t-iskar rruḥ lqudus lli-igan yan, ar-yakka i-kud yan ġmklli ittiri ntta. 12 kraygatt ddat teṭṭaf igzman ggutnin. ġmkad a-iga lmasiḥ ula ntta. wah̬h̬a yat-ddat ad-dars-illan, ggutn igzman-ns. 13 ašku nddm kullwaġ s-udum n-yan-rruḥ baš a-nwrri ng yat-ddat, ng-iyt ayt-yudaya nġd ayt-tmizar yaḍni, ng-iyt ismgan nġd win ih̬f-nnġ. kullwaġ zġ-yan-rruḥ a-zġ-aġ-isswa. 14 ašku ddat teṭṭaf igzman ggutnin. urd ġir yan-ugzzum a-tga. 15 iġ-inna-uḍar «ur-giġ zġ-ddat ašku ur-giġ afus,» izd s-ṣṣaḥt urd ddat a-zġ-iga? 16 iġ-inna-umẓẓuġ «ur-giġ zġ-ddat ašku ur-giġ tiṭ,» izd s-ṣṣaḥt urd ddat a-zġ-iga? 17 mrad is-tga ddat kullu tiṭ, ma-s-ra-tsflid? mrad is-tga ddat kullu amẓẓuġ, ma-s-ra-tkḍḍu? 18 walaynni iskr rbbi igzman n-ddat, kraygatt agzzum ġmklli-t-ira ntta. 19 mrad is-kullu-nga yan-ugzzum, ur-ra-tili ddat. 20 walaynni nssn is-ggutn igzman, munn kullutn ġ-yat-ddat. 21 ur-ra-tiẓḍar tiṭ a-tini i-ufus «ur-k-ḥtajjaġ,» ula-ra-yiẓḍar-ugayyu a-yini i-iḍarn «ur-kʷn-ḥtajjaġ.» 22 ur-a-ttinin ġmkan ašku igzman lli-f-nġal is-ḍɛfn, nḥtajja-tn bahra. 23 ula igzman lli-ntḥgar, ar-tt-gisn-ntawi s-uggʷar. ula igzman lli-aġ-ššḥššamnin, ar-asn-nsslsa ibrdan lli-ur-d-iqqann a-tn-nssls i-igzman yaḍni. 24 ġmkad a-f-issngadda rbbi ddat, ifk luqr s-uggʷar i-igzman lli-f-nġal ur-gin yat. 25 iskr ġmkad baš ad-kullu-tmɛawann igzman n-ddat, a-ur-sar-bḍun i-ngratsn. 26 iġ-illa yan-ugzzum yuḍn, rad-aḍnn igzman kullutn. iġ-ityawuqqar yan-ugzzum, rad-frḥn igzman kullutn. 27 kunni tgam ddat l-lmasiḥ, d-kraygatt yan gigun iga agzzum ġ-ddat-ns. 28 ġmkad a-iskr rbbi ġ-igzman n-umnaggar: imzwura gan irqqasn. wis sin gan ġwilli ittinin s-mad-asn-imala rbbi. wis kraḍ gan imslmdn. ilin-daġ ġwilli skarnin lmɛjizat, d-willi dar tawafka ad-jjujjin imuḍan, d-willi tɛawannin d-willi tguwwadnin d-willi sawalnin s-iwaliwn iġribn. 29 walaynni izd irqqasn ad-gan kullutn? is-gan kullutn wid ittinin kra-yasn-imala rbbi? is-gan kullutn imslmdn? is-gan kullutn wid skarnin lmɛjizat? 30 is-gan kullutn wid jjujjinin imuḍan? is-gan kullutn wid sawalnin s-iwaliwn iġribn? is-gan kullutn wid ssbayyannin lmɛni n-iwaliwn iġribn? 31 uhu, walaynni iriyat bahra ad-awn-ilint-twafkiw timzwura. imma ġilad rad-awn-mlġ yan-uġaras lli-yufn kullu mayan.

1 kurintus 13

1 iġ-a-sawalġ s-iwaliwn n-bnadm ula win lmalayka d-nkki ur-a-tḥnnuġ, ur-giġ abla zund nnaqus d-tqrqawin s-tṣtnnanayt d-uqqryan. 2 iġ-ẓḍarġ a-ttiniġ s-mad-iyi-imala rbbi, iġ-ssnġ lmɛna n-kullu ma-intln ula kullu ma-illan, iġ-umnġ aylliġ ssittiġ iwrar bla-da-tḥnnuġ, ur-giġ yat. 3 iġ-fkiġ kullu ma-dari-illan fkġ ula ddat-inu ar ajddar bla-da-tḥnnuġ, ur-rad-iyi-yili yat. 4 imma yan ġ-tlla lḥnant, ar-itṣbar ar-itfulki d-wiyyaḍ. ur-a-itḥsad ula-da-issimġur agayyu-ns ula-da-itfššiš. 5 ur-ibassl ula-da-itrḍu ih̬f-ns ula-da-itqlaqal d-wiyyaḍ ula-da-d-iswingim lɛib lli-gis-skrn. 6 ur-a-itfraḥ s-ma-yʷh̬šnn, walaynni ar-itfraḥ s-lḥqq. 7 ar-kullu-itasi ar-kullu-itamn ar-kullu-itrju ar-kullu-itṣbar. 8 lḥnant ur-dars ttmi. ra-d-yašk yan-uzmz ġ-ur-ra-yili ma-ittinin s-mad-as-imala rbbi, ula illa ma-isawaln s-iwaliwn iġribn, ula illa ma-iṭṭafn tawassna. 9 ašku tḥudda-twassna lli-darnnġ-illan, iḥudda mad-aġ-imala rbbi. 10 walaynni iġ-d-yuška ma-ur-dar ttmi, ra-issitti ma-iḥuddan. 11 ġakud lliġ giġ aḥšmi ar-sawalġ zund aḥšmi ar-ssḥssuġ zund aḥšmi ar-swingimġ zund aḥšmi, walaynni lliġ wrriġ giġ argaz flġ-n tiġawsiwin n-iḥšmay. 12 ašku kullu mayd nẓrra ġilad, iga zund iġ-a-ntmnad ġ-lmri illasn, imma ġ-uzmz-an ra-nẓr udm s-uwdm. ssnġ ġilad imikk, imma ġ-uzmz-an rad-issanġ kullu ġmklli-yyi-issn rbbi. 13 imma ġilad, iqama-sul liman d-rrja d-lḥnant, ntni s-kraḍ, walaynni tamzwarut gisn a-stt-igan d-lḥnant.

1 kurintus 14

1 skarat kullu s-lḥnant, tirim bahra ad-awn-ilint-twafkiw n-rruḥ lqudus, s-uggʷar a-ttinim s-mad-awn-imala rbbi. 2 yan isawaln s-iwaliwn iġribn, rbbi ayn-d-a-isawal urd mddn, ašku ur-ssinn mddn lmɛna n-iwaliwn-ns. ntta s-tḥkimt n-rruḥ lqudus a-s-a-isawal f-ma-intln. 3 imma yan ittinin s-mad-as-imala rbbi ar-isawal i-mddn baš a-tn-itɛawan ntni, ar-tn-izzɛam ar-issfjjij ulawn-nsn. 4 yan isawaln s-iwaliwn iġribn, ar-issdus ġir ih̬f-ns, imma yan ittinin s-mad-as-imala rbbi ar-issdus aytmatn n-umnaggar kullutn. 5 riġ a-kullu-tsawalm s-iwaliwn iġribn, walaynni riġ uggʷar a-ttinim s-mad-awn-imala rbbi. yan ittinin s-mad-as-imala rbbi yugʷr yan isawaln s-iwaliwn iġribn iġ-ur-illi ma-iẓḍarn a-issbayyn lmɛna n-iwaliwn-an baš a-issdus aytmatn n-umnaggar. 6 way-aytma, mal-lfaytt a-ra-yili iġ-n-darun-uškiġ ar-sawalġ ġir s-iwaliwn iġribn? lfaytt ur-ra-tili abla iġ-awn-in-sslkmġ kra n-wawal zġ-rbbi nġd kra n-twassna nġd kra-yyi-imla rbbi nġd kra n-ulmmud. 7 ẓrat taɛuwwatt ula rribab, urd bnadm ad-gan, walaynni iġ-ur-ngaddan ma-ra-yissan ma-iqṣad-uɛuwwad ula bu-rribab? 8 ula nnffar, iġ-ur-inm-wawal-ns ma-ra-inkr iskr f-imiġ? 9 ula kunni, ma-ra-ifhm ma-ttinim iġ-a-tsawalm s-iwaliwn iġribn? iġ-ur-a-ttban lmɛna n-ma-ttinim, ar-tsawalm ġir ġ-lhawa. 10 nssn is-ggutn iwaliwn lli-s-a-sawaln mddn ġ-tmizar n-ddunit kullutnt. kraygatt awal iṭṭaf kra l-lmɛna, 11 walaynni yan sri isawaln, rad-dars-gġ abrrani iġ-ur-ssinġ lmɛna n-ma-ittini, ig dari abrrani ula ntta. 12 imma kunni, ssnġ is-a-bahra-ttirim tiġawsiwin n-rruḥ lqudus, walaynni iriyat s-uggʷar a-tskarm f-ma-ra-issdus amnaggar n-aytmatn. 13 mayad a-f-illa f-kud yan isawaln s-iwaliwn iġribn a-iḍalb rbbi ad-as-issbayyn lmɛna-nsn. 14 iġ-a-tẓallaġ s-iwaliwn iġribn, hati ul-inu a-itẓallan imma lɛaql-inu ur-as-illi yat. 15 ma-rad-skarġ? rad-tẓallaġ zġ-uwl-inu, ẓẓallġ ula s-lɛaql-inu. rad-tasiġ amarg zġ-uwl-inu, asiġ amarg ula s-lɛaql-inu. 16 walaynni iġ-a-ttškart rbbi ġir zġ-uwl-nnk isfld-ak yan ur-issinn ma-illan, mamnk ra-yiẓḍar a-yini «amin» iġ-ur-issin ma-f-a-ttškart rbbi? 17 wah̬h̬a tfulki-tẓallit-nnk ur-srs-tɛawnt ġwalli yaḍni. 18 imma nkki škrġ-t i-rbbi, ar-sawalġ s-iwaliwn iġribn uggʷar-nnun kullukn. 19 walaynni yuf dari ad-iniġ smmus iwaliwn s-lɛaql-inu ġ-umnaggar baš ad-sslmadġ wiyyaḍ, uggʷar n-mraw id-walf n-iwaliwn iġribn. 20 way-aytma, a-ur-tswingimm zund tarwa mẓẓinin. illa fllawn a-tmẓẓim ġ-ma-yʷh̬šnn, walaynni imġurat ġ-lɛaql-nnun. 21 ityara ġ-warra n-rbbi: «f-imi n-ayt-iwaliwn iġribn ula f-infurn n-ibrraniyn a-f-rad-sawlġ s-mddn-inu, walaynni ur-ra-sri-sfldn. ġmkad a-s-inna sidi rbbi.» 22 mayad a-f-nssn iwaliwn iġribn ur-gin tamatart i-willi umnnin, walaynni gan tamatart i-willi dar idrus liman. imma aynna imla rbbi a-t-ittini yan i-wiyyaḍ, ra-ig tamatart i-willi umnnin, urd willi dar idrus liman. 23 walaynni iġ-munn ayt-umnaggar kullutn ar-kullu-sawaln s-iwaliwn iġribn, ma-ra-ijru? iġ-n-kšmn kra n-mddn ur-ssinn ma-illan nġd kra n-mddn dar idrus liman, rad-inin «kra n-rruḥ a-gigun-illan.» 24 walaynni iġ-a-kullu-ttinim s-mad-awn-in-imala rbbi, iġ-n-ikšm kra n-yan dar idrus liman nġd kra n-yan ur-issinn ma-illan, ra-issḥssu s-ddnub-ns yissan is-fllas-illa lḥukm, 25 iban kullu ma-intln ġ-uwl-ns. ra-iḍr s-wakal yalġ rbbi yini «s-ṣṣaḥt illa rbbi ġ-wammas-nnun.» 26 ma-ra-nskar ay-aytma? ġakud nna-tmunm i-ngratun kud yan ra-dars-tili kra n-talġat nġd kra n-ulmmud nġd kra-yas-issbayyn rbbi nġd kra n-iwaliwn iġribn nġd lmɛna n-iwaliwn iġribn. kullu ma-tskarm, illa fllawn a-srs-tssdusm ayt-umnaggar. 27 iġ-illa ma-iran a-isawl s-iwaliwn iġribn, ih̬ṣṣa a-ur-sawaln uggʷar n-sin mddn nġd kraḍ, kud yan s-twala-ns. ih̬ṣṣa yan a-issbayyan lmɛna n-iwaliwn-nsn. 28 walaynni iġ-ur-illi ma-iẓḍarn a-issbayyn lmɛna, illa fllasn ad-fssan ġ-wammas n-umnaggar isawl kud yan s-ih̬f-ns ula s-rbbi. 29 adjat sin mddn nġd kraḍ a-ttinin s-mad-asn-imala rbbi, ar-tuzzann wiyyaḍ awal-nsn. 30 walaynni iġ-issbayyn rbbi kra yaḍni i-yan igawrn ġin, illa f-walli isawaln a-ifssa. 31 ašku tẓḍarm a-kullu-ttinim mad-awn-imala rbbi yan s-yan baš ad-kullu-tlmdm tzɛmm. 32 imma wanna ittinin s-mad-as-imala rbbi, illa fllas a-itnbaḍ ġ-rruḥ-ns. 33 ašku rbbi ur-igi bu-iruwwayn. bu-sslamt a-iga. 34 illa f-tmġarin ad-tfssant ġ-darun ġmklli tfssant ġ-kullu imnaggarn n-imẓlayn. ur-asnt-ityawfka ad-sawalnt. ġmklli ittini ššrɛ n-musa, ur-izri a-ttḥkamnt f-wiyyaḍ. 35 iġ-rant ad-issannt kra, illa fllasnt ad-sqsant irgazn-nsnt ġ-tgmmi. iġ-tsawl-tmġart ġ-wammas n-umnaggar, han lɛib ayn tskr. 36 ma-tnnam? izd darun a-zġ-d-yuška-wawal n-rbbi? izd kunni waḥdukn ka-t-issnn? 37 wanna gigun ittinin is-a-yas-imala rbbi awal nġd tlla-dars-tḥkimt n-rruḥ lqudus, iqqan-t-id a-yini izd luṣit n-siditnnġ ayd-awn-in-uriġ. 38 iġ-ur-iqbil mayad, ur-ityawqbal ntta. 39 imma ġilad ay-aytma, iriyat bahra a-ttinim s-mad-awn-imala rbbi. a-ur-tḥṣarm yan isawaln s-iwaliwn iġribn, 40 walaynni skarat kullu ġmklli-d-iqqann s-tnbaṭṭ izgan.

1 kurintus 15

1 way-aytma, riġ ad-awn-d-ssktiġ lh̬bar ifulkin lli-s-awn-in-tbrraḥġ. tsfldm srs tzgam gis 2 tnjmm f-ssibt-ns iġ-sul-tġwim ġ-wawal n-tbrraḥt-inu. han iġ-ur-igi ġmkan, han liman-nnun bla lfaytt. 3 ašku awal ihiyyan lli-yyi-d-ilkmn, sslkmġ-awn-t-in ula kunni, iniġ-awn is-immut lmasiḥ a-yasi ddnub-nnġ ġmklli ityaran ġ-warratn n-rbbi. 4 ityawmḍal, ityalal ġ-wis kraḍ-uwssan ġmklli ityaran. 5 iban-d ġakudan i-bṭrus iban-d ilmma i-irqqasn s-sin d-mraw. 6 iban-d ilmma i-uggʷar n-smmus id-miyya zġ-aytmatn ġ-yat-twal. iggut gisn mad-sul-isuln walaynni kra immut. 7 iban-d ilmma i-yaɛqub, iban-d ilmma i-irqqasn kullutn. 8 ġ-isiggʷra iban-iyi-d ula nkki zund iġ-giġ yan iluln bla azmz-ns. 9 nkki mẓẓiġ ġ-irqqasn. ur-akkʷ-sthllaġ ad-iyi-ttinin arqqas, ašku kkiġ-ttin ar-ssrfufunġ amnaggar n-rbbi. 10 walaynni rbbi iskr-iyi afulki ifk-iyi ad-gġ mad-giġ ġilad. urd bla lfaytt ad-iyi-iskr afulki, ašku wrriġ ar-th̬damġ uggʷar n-kullu wiyyaḍ, wah̬h̬a urd nkki a-t-iskarn walaynni lbaraka n-rbbi lli-dari-illan. 11 zund nkki zund ntni, ġmkad a-s-a-ntbrraḥ, ġmkad a-s-tumnm. 12 «inkr-d lmasiḥ zġ-lmut.» ġmkad a-iga-wawal n-tbrraḥt-nnġ. imma kunni, mamnk a-ra-yiri kra gigun a-ittini «ġwilli mmutnin ur-ẓḍarn ad-d-nkrn»? 13 iġ-ur-iẓḍar bnadm ad-d-inkr zġ-lmut, ur-d-akkʷ-inkir lmasiḥ. 14 walaynni iġ-ur-d-inkir lmasiḥ, ur-illi ma-f-a-ntbrraḥ ula illa ma-s-a-ttamnm. 15 iġ-ur-a-nkkrn ġwilli mmutnin, ur-akkʷ-issnkir rbbi lmasiḥ. iġ-ur-a-nkkrn ġwilli mmutnin, ha-yaġ ar-nsskirkis f-rbbi, ašku ar-nttini issnkr-t-id. 16 iġ-ur-iẓḍar bnadm a-d-inkr zġ-lmut, ur-d-inkir lmasiḥ. 17 walaynni iġ-ur-d-inkir lmasiḥ, hatin tumnm bla lfaytt, tilim sul ġ-ddu lḥukm n-ddnub-nnun. 18 iġ-ur-d-inkir lmasiḥ, tthlkn kullu willi srs umnnin mmtn. 19 mrad is-iḥudda rrja-nnġ ġ-lmasiḥ ġir i-tudrt-ad, nkkʷni a-ra-d-qqann imṭṭawn uggʷar n-kullu mddn. 20 walaynni s-lḥqq inkr-d lmasiḥ zġ-lmut ig amnzu ġ-willi ṭṭasnin. 21 f-ssibt n-yan-urgaz a-s-tlla lmut. imma ġilad f-ssibt n-yan-urgaz yaḍni a-s-tlla-tnkra zġ-lmut. 22 rad-kullu-nmmt f-ssibt n-ma-iskr adam, rad-kullu-nnkr f-ssibt n-ma-iskr lmasiḥ. 23 ra-d-inkr kraygatt yan s-twala-ns. lmasiḥ a-izwarn ig amnzu. tigira-ns rad-nkrn ġwilli ganin wins ġakud nna-d-iwrri s-ddunit-ad, 24 iruḥ-d ilmma isiggʷra, ihlk lmasiḥ kullu larwaḥ ula ssulṭat ula lquwwat n-ignwan irar-d tagldit i-rbbi babas. 25 ra-iḥkam lmasiḥ ard ig rbbi kullu inuwwašn-ns ġ-ddu iḍarn-ns. 26 anuwwaš amggʷaru lli-ra-ihlk a-t-igan d-lmut. 27 ašku ityara: «irur-d kullu ma-illan ġ-ddu iḍarn-ns.» nssn is-ur-ra-yili rbbi ġ-ddu iḍarn-ns, walaynni rbbi a-ra-irar kullu ma-illan ġ-ddu iḍarn l-lmasiḥ. 28 ġakud lliġ ra-yili kullu ġ-ddu l-lḥukm n-yus n-rbbi, ra-ifk ih̬f-ns ġ-ddu lḥukm n-walli-d-irurn kullu ma-illan ġ-ddu lḥukm-ns. ġmkad a-s-ra-iḥkam rbbi f-kullu ma-illan. 29 walaynni iġ-ur-rad-d-nkrn ġwilli mmutnin, mah̬ aylliġ a-ttirin kra n-mddn ad-ddmn s-udum n-waman i-willi-asn-mmutnin? mal-lfaytt a-rad-asn-yili ġ-udum-an iġ-ur-rad-d-nkrn zġ-lmut? 30 ula nkkʷni, mah̬ aylliġ a-nttiri a-bdda-nskar f-lmut? 31 way-aytma, ar-n-tmnaggarġ d-lmut kraygatt ass. nniġ-awn-t ašku tɛzzam dari bahra ġ-tamunt l-lmasiḥ yasuɛ siditnnġ. 32 walaynni ma-rad-iyi-yili iġ-mmaġġ d-luḥuš ġ-tmdint n-afsus ġir baš ad-rḍuġ ih̬f-inu? iġ-ur-rad-nkrn ġwilli mmutnin ra-yaf a-nskar ġmklli ttinin mddn: «a-nšš nsu ġassad ašku azkka tlla lmut.» 33 ad-ur-tjlum ih̬f-nnun. «gar tamunt a-iẓẓriẓn ul izddign.» 34 wrryad-d s-uġaras inmn, tanfm i-kullu ma-igan ddnub. han illa gigun ma-ur-akkʷ-issinn rbbi. is-kʷn-ur-bahra-iššḥššim ġayan? 35 walaynni ra-yyi-isqsa kra n-yan: «mamnk a-rad-nkrn ġwilli mmutnin? mamnk a-ra-tg ddat lli-s-rad-nkrn?» 36 walaynni is-ur-teṭṭaft lɛaql? amud nna-tluḥt ur-ra-d-inkr iġ-ur-yad-immut. 37 urd agʷlas a-n-tluḥt ġ-wakal, walaynni ġir yan-waqqa imẓẓin n-irdn nġd win kra n-imndi yaḍni. 38 walaynni rad-as-ifk rbbi ddat lli-iqṣad ntta, ifk i-kraygatt amud ddat lli-as-igan. 39 ašku tifiyi urd-yat a-tga. tlla-tfiyi n-bnadm tili tin lbhaym tili tin igḍaḍ tili ula tin islman. 40 illa ma-izdġn ġ-ignwan, yili ma-izdġn f-wakal. illa-ufulki n-ma-izdġn ġ-ignwan, yili-ufulki n-ma-izdġn f-wakal. 41 yili-ufulki n-tafukt yili-ufulki n-wayyur yili-ufulki n-itran, iẓli-ula-ufulki n-itri f-itri. 42 ġmkad a-ra-tg-tnkra n-willi mmutnin. tmmut ddat lli-iḍrn ġ-wakal, walaynni ur-ra-sar-tmmt ddat lli-ra-d-inkr. 43 ttyawmḍal th̬sr, tnkr-d tfulki. ttyawmḍal tḍɛf, tnkr-d s-lquwwa. 44 ttyawmḍal ddat n-ddunit-ad, tnkr-d tg ddat n-ignna. nssn is-tlla ddat n-ddunit-ad tili ula tin-ignna. 45 ġmkad a-ityaran ġ-warra n-rbbi: «argaz amzwaru adam iwrri iga yal-lh̬lq iddrn.» imma adam amggʷaru iga yan-rruḥ issddrn. 46 urd bab n-rruḥ a-d-izwarn walaynni bab n-ddat n-ddunit-ad, iggʷru-as-d ilmma bab n-rruḥ. 47 argaz amzwaru ityawskar zġ-idqqi, ig win-wakal. imma argaz wis sin iga zġ-ignna. 48 zund win-wakal ad-gan ayt-wakal, walaynni zund win-ignna ad-gan ayt-ignna. 49 ġilad nga zund win-wakal, tigira ra-ng zund win-ignna. 50 riġ ad-awn-iniġ ay-aytma, ur-tẓḍar ddat n-tfiyi d-idammn a-twrt tagldit n-rbbi, ula iẓḍar ma-igan win lmut a-iwrt ma-rad-bdda-iddr. 51 rad-awn-iniġ kra intln. ur-rad-kullu-nmmt, walaynni rad-aġ-kullu-ibddl rbbi, ḥayna ġ-nnffar iggʷran, ur-ta-tmmussi tiṭ. ašku ra-ittut nnffar nkrn-d ġwilli mmutnin f-ad-ddrn s-tudrt idumn. ġakudan rad-aġ-ibddl. 53 ašku iqqan-d ddat-ad itrkamn a-ttyawbddal s-ma-rad-bdda-idum, iqqan-d ddat-ad itmtatn a-ttyawbddal s-ma-rad-bdda-iddr. 54 ġakudan ġ-iwrri idum ma-itrkamn iddr ma-itmtatn, ra-yili ma-ityaran ġ-warra n-rbbi: «nnra lmut, ur-sul-fllannġ-tlli.» «wa-lmut, ma-tnrit? wa-lmut, ma-sul-issiwid-usaqs-nnm?» 56 asaqs l-lmut a-t-igan d-ddnub. imma tawda n-ddnub a-stt-iskrn d-ššrɛ. 57 walaynni ar-bahra-ntalġ rbbi ašku ifka-yaġ a-nnru kullu mayan f-uwdm n-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ. 58 way-aytma ɛzzanin, mayad a-f-rad-awn-iniġ: dusat tzgam ar-bdda-ttlhum s-twuri n-siditnnġ, tissanm is-urd bla lfaytt a-s-a-ttnhatafm s-ism n-siditnnġ.

1 kurintus 16

1 imma lmɛawnt lli-ra-taznm i-imẓlayn n-rbbi ġ-urušalim, illa fllawn a-tskarm ġmklli uṣṣaġ imnaggarn ġ-tmazirt n-galaṭiyya. 2 kraygatt ass l-lḥdd illa f-kud yan gigun a-issitti kra ġ-ma-yumẓ ġ-tġrad-ns, unšk nna-mi-iẓḍar, iḥḍu-t, baš a-ur-ih̬ṣṣa a-tssmunm iqaridn ġakud nna-n-darun-uškiġ. 3 lliġ-n-ruḥġ rad-fkġ tibratin n-twassna i-willi tstim, aznġ-tn a-n-awin tawafka-nnun s-urušalim. 4 iġ-iyi-d-iqqan ula nkki, ra-n-didsn-munġ. 5 ra-n-darun-aškġ lliġ kkiġ tamazirt n-makiduniyya, ašku makiduniyya a-rad-kġ zwar. 6 riġ a-n-darun-gawrġ, ḥaqqan ra-n-darun-zzriġ tagrst, tɛawnm-iyi ilmma ad-kmmlġ f-umuddu-nu s-innas rad-ftuġ tigira. 7 ur-riġ a-n-darun-zzriġ ġir kra n-uwssan drusnin ġilad, walaynni riġ a-n-darun-gawrġ kigan iġ-ira rbbi. 8 mayan a-f-rad-qamaġ ġ-afsus ard izri lɛid n-win smmus id-mraw, 9 ašku rbbi irẓm ġ-lgddam-inu yan-imi yusɛan ad-skarġ tawuri ihiyyan wah̬h̬a-nnit ggutn ġwilli-aġ-tḍaḍḍanin. 10 iġ-n-yuška timutaws, awiyat-stt gis f-a-ur-iḥšm ġ-darun, ašku tawuri n-siditnnġ a-iskar ula ntta zund nkki. 11 a-t-ur-iḥgr yan, walaynni ɛawnat-t a-ikmml f-umuddu-ns s-sslamt baš a-d-iwrri s-dari. ašku ha-yyi ar-srs-tqlġ ntta d-aytmatn yaḍni. 12 imma gʷmatnnġ abullus, sawlġ-as s-lmɛqul nniġ-as ra-ifulki a-n-imun d-aytmatn yaḍni s-darun, walaynni ur-akkʷ-iri a-n-yašk ġilad. ra-n-darun-yašk ġakud nna-yufa. 13 ḍufat tzgam ġ-uġaras l-lmasiḥ, tzɛmm tdusm. 14 kullu ma-tskarm, skarat-t s-lḥnant. 15 way-aytma, tssnm izd stifanas d-ayt-tgmmi-ns a-izwarn is-umẓn aġaras l-lmasiḥ ġ-tmazirt n-ah̬aya, fkn ih̬fawn-nsn ad-th̬damn i-imẓlayn l-lmasiḥ. 16 ḍalbġ-kʷn ġilad a-tsflidm s-mddn zund ġwid ula kullu wanna ith̬damn ar-itnhataf didnnġ f-twuri-ad. 17 frḥġ ġilad ġ-d-yuška stifanas d-furtunatus d-ah̬aykus ašku ɛmmrn adġar-nnun lli-dari-ih̬wan, 18 ssfjjijn ul-inu ula nkki ġmklli ssfjjijn winnun. tuqqarat mddn zund ġwid. 19 ar-n-fllawn-tsllamn imnaggarn n-aytmatn ġ-tmazirt n-asiyya. ar-n-bahra-fllawn-itsllam akila d-briskilla s-ism n-siditnnġ, ntni d-umnaggar lli-itmunun ġ-tgmmi-nsn. 20 ar-n-fllawn-tsllamn aytmatn kullutn. nsallamat i-ngratun s-unsallam n-tagʷmat. 21 nkki bulus, s-ufus-inu a-s-awn-in-uriġ sslam-ad. 22 a-ittut lḥukm n-rbbi f-wanna ur-ittirin siditnnġ. ‹maranata›. (ašk-id a-siditnnġ.) 23 ad-awn-tili lbaraka n-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ. 24 ar-kʷn-bahra-ttiriġ kullukn ġ-tamunt l-lmasiḥ yasuɛ.

2 kurintus 1

1 zġ-bulus arqqas l-lmasiḥ yasuɛ ġmklli ira rbbi, d-zġ-gʷmatnnġ timutaws. i-umnaggar n-rbbi ġ-tmdint n-kurintus ula kullu imẓlayn n-rbbi ġ-tmazirt n-ah̬aya. 2 ad-awn-tili lbaraka d-sslamt zġ-rbbi babatnnġ ula siditnnġ yasuɛ lmasiḥ. 3 ar-bahra-ntalġ rbbi babas n-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ, iga babatnnġ iḥnnan lli-bdda-issfjjijn ul-nnġ. 4 ar-aġ-itɛawan ġ-kullu tanukmut lli-fllannġ-izrayn, baš a-niẓḍar a-ntɛawan wiyyaḍ ġ-tnukmut nna-ġ-llan, s-lmɛawnt lli-s-aġ-itɛawan rbbi. 5 unšk lli-bahra-nkkat tammara f-ism l-lmasiḥ, a-yaġ-bahra-issfjjij rbbi ġ-tamunt l-lmasiḥ. 6 f-ssibt-nnun a-f-a-nzray ġ-tnukmut-ad baš a-ttfjjijm tnjmm, d-ssibt-nnun a-f-a-ntfjjij baš ad-daġ-ttfjjijm tdusm a-tṣbrm i-tmmara zund tammara-yad ġ-nlla nkkʷni. 7 nssn is-ra-tdusm tṣbrm, ašku iġ-a-tkkatm tammara zund nkkʷni ra-kʷn-issfjjij rbbi zund nkkʷni. 8 way-aytma, nra a-tissanm f-tnukmut lli-fllannġ-izrin ġ-tmazirt n-asiyya. tšqa bahra, tẓẓay fllannġ aylliġ nġal is-ur-akkʷ-nẓḍar a-sul-nddr, 9 nini lmut ayd-aġ-d-iqqann. walaynni yudja-yaġ rbbi a-nzzri tanukmut-an baš a-ur-yili rrja-nnġ ġ-ih̬f-nnġ walaynni ġ-rbbi lli-issnkarn ġwilli mmutnin. 10 ikkis-aġ-d ġakudan i-lmut išqan. hati rad-aġ-d-sul-zgis-itkkis. nttan a-ġ-n-nga rrja-nnġ baš ad-aġ-d-sul-zgis-itkkis. 11 illa fllawn ula kunni a-ttḍalabm rbbi f-ssibt-nnġ. ġmkad a-s-rad-aġ-ttɛawanm, igatn ġwilli tškarnin rbbi f-lbarakat lli-aġ-d-yakka f-ssibt n-tẓulla ggutnin. 12 nfrḥ ġilad ašku imla-yaġ-uwl-nnġ izd s-ufulki n-rbbi a-s-a-nskar d-kullu mddn s-nniyt iṣfan. ula kunni, ġmkan a-didun-nskr, urd ġir s-lɛaql n-bnadm walaynni s-lbaraka n-rbbi. 13 kullu mad-awn-in-ntara, ra-tiẓḍarm a-ti-tġrm tfhmm-t. 14 illa gis ma-ur-ta-tfhimm, walaynni nra a-kullu-tfhmm baš a-srnnġ-tfrḥm nfrḥ srun ġ-wass lli-ġ-ra-d-yašk siditnnġ yasuɛ. 15 nniġ d-ih̬f-inu ra-tfhmm. f-mayan a-f-skrġ f-a-d-darun-kġ-zwar baš a-didi-tfrḥm snat-twal. 16 skrġ f-a-kʷn-sliġ zriġ s-tmazirt n-makiduniyya, wrriġ-d ilmma s-darun zġ-makiduniyya, taznm-iyi s-tmazirt n-yudaya. 17 izd s-wawal ih̬wan a-s-awn-nniġ mayan? is-a-sawalġ zund yan iran a-irḍu ih̬f-ns, ar-ittini s-yat tunfust «iyah iyah, uhu uhu»? 18 walaynni ġmklli izga rbbi ġ-kullu ma-ittini, ġmkan a-didun-nskr ula nkkʷni. ur-akkʷ-nrur «iyah» a-ig «uhu». 19 ašku yasuɛ lmasiḥ yus n-rbbi lli-f-a-darun-ntbrraḥ nkki d-silwanus d-timutaws, ur-gis-illi «iyah uhu» walaynni «iyah» a-bdda-iga. 20 ašku ġunšk lli-gan iwaliwn lli-s-inna rbbi f-ma-ra-iskr ifulki, lmasiḥ a-tn-kullu-issuwfan. mayan a-f-a-nttini «amin» s-ism l-lmasiḥ ġakud nna-ntalġ rbbi. 21 hati rbbi ad-aġ-izzgan nkkʷni didun ġ-tamunt l-lmasiḥ, iẓli-aġ kullu, 22 iml-aġ is-nga wins, ig rruḥ-ns ġ-uwl-nnġ baš a-ig tamatart n-is-ra-issafu kullu maylli-s-aġ-inna. 23 rbbi issn ul-inu. issn mah̬ aylliġ ur-n-darun-uškiġ s-kurintus ġ-uwssan-an, ašku ur-riġ ad-awn-tt-ssṭiyyrġ. 24 ur-nri nkkʷni a-nḥkam ġ-liman-nnun, walaynni nra a-didun-ntmɛawan baš a-ttfraḥm, ašku nssn is-tzgam ġ-uġaras l-lmasiḥ.

2 kurintus 2

1 nniġ d-ih̬f-inu ġ-uwssan-an ur-ra-n-darun-aškġ ssṭiyyrġ-awn-tt-daġ. 2 ašku iġ-n-uškiġ ssṭiyyrġ-awn-tt, ma-ra-n-afġ ġ-darun a-yyi-issfrḥ abla kunni lli-mi-stt-ssṭiyyrġ? 3 mayan a-f-n-uriġ tabrat-an, ur-n-darun-uškiġ, ašku ur-riġ ad-iyi-darun-ṭiyyr kunni lli-f-illa a-yyi-tssfrḥm. ašku ssnġ iġ-frḥġ nkki ra-didi-kullu-tfrḥm. 4 walaynni s-imṭṭawn ggutnin a-s-awn-in-uriġ tabrat-an, ašku tqamam gigi, asiġ fllawn taġuft bahra. ur-awn-in-uriġ baš ad-awn-tt-ssṭiyyrġ s-uggʷar, walaynni uriġ-awn-in baš a-tissanm mnšk ad-dari-tɛzzam. 5 walaynni iġ-illa ma-stt-issṭiyyrn i-wayyaḍ, kunni a-mi-stt-issṭiyyr uggʷar n-mad-iyi-tt-issṭiyyr nkki. issṭiyyr-awn-tt kullukn s-imikk nġd s-kigan. ġmkan a-s-rad-iniġ ašku ur-riġ ad-iniġ f-urgaz-an uggʷar n-mad-as-igan. 6 walaynni twuda-t lɛqubit lli-fllas-yut ma-iggutn gigun. 7 yili fllawn ġilad ad-as-tṣamḥm tssfjjijm-t, a-ur-ti-tnru-tguḍi bahra. 8 ra-kʷn-ḍalbġ ad-as-tmlm is-a-t-sul-ttirim. 9 mayan a-f-awn-in-uriġ tabrat-an, baš a-kʷn-armġ, issanġ is-rad-bdda-tskarm s-wawal-inu. 10 wanna mi tṣamḥm f-kra iskr, hati ṣamḥġ-as ula nkki. d-aynna-f-ṣamḥġ nkki, iġ-nnit-ṣamḥġ f-kra, ssibt-nnun a-f-fllas-ṣamḥġ s-ism l-lmasiḥ, 11 baš a-ur-tt-fllannġ-izzri šiṭan, ašku nssn tillay-ns. 12 ġakud lliġ lkmġ tamdint n-truwwas, irẓm siditnnġ ġ-lgddam-inu yan-imi f-twuri l-lh̬bar ifulkin l-lmasiḥ. 13 walaynni ur-ihnna-uwl-inu, ašku ur-n-ufiġ gʷmatnnġ tiṭus. flġ ilmma mddn n-ġin, mudduġ s-makiduniyya. 14 ar-bahra-ntalġ rbbi lli-aġ-bdda-izggurun ġ-ukabar l-lmasiḥ lli-itnrun kullu ma-illan, ar-srnnġ-isslkam aḍu n-twassna-ns s-kraygatt mani. 15 ašku nga ġ-dar rbbi zund tujjut l-lmasiḥ ġ-gr kullu mddn, ġwilli njmnin ula ġwilli tyawhlaknin. 16 tg tujjut-an aḍu l-lmut i-willi tyawhlaknin, tg aḍu n-tudrt i-willi njmnin. walaynni is-illa ma-iẓḍarn i-twuri-ad ihiyyan? 17 ur-ngi nkkʷni zund ma-iggutn ar-tbrraḥn s-wawal n-rbbi ġir baš ad-srs-qqʷayn iqaridn. ašku nkkʷni s-nniyt n-uwl-nnġ a-s-a-nsawal s-ism l-lmasiḥ, nissan izd rbbi ad-aġ-yuznn ar-aġ-bdda-itmnad.

2 kurintus 3

1 lliġ nenna mayan is-nra-daġ a-nalġ ih̬f-nnġ baš a-didnnġ-tbiddm? is-nḥtajja tibratin n-twassna zġ-wiyyaḍ baš ad-aġ-tqblm kunni, nġd tibratin zġ-gigun baš ad-aġ-qbln wiyyaḍ, ġmklli ḥtajjan kra n-mddn? 2 walaynni kunni a-igan tabrat-nnġ, ttyara ġ-uwlawn-nnun baš a-stt-aqran kullu mddn issann mamnk a-nga. 3 hati iban gigun izd tabrat l-lmasiḥ a-tgam, yura-tt ntta s-ufus-nnġ, urd s-ṣṣmḥ walaynni s-rruḥ n-rbbi lli-iddrn, urd f-tilwaḥ n-uẓru walaynni f-tilwaḥ n-uwlawn n-bnadm. 4 nenna mayan ašku nssn is-aġ-iqbl rbbi f-ssibt l-lmasiḥ. 5 ur-a-nttini izd nkkʷni a-iẓḍarn a-nskr kra, walaynni rbbi iẓḍar a-t-iskr f-ufus-nnġ. 6 nttan ad-aġ-ifkan taẓḍḍart ma-s-a-nsslkam i-mddn lɛhd l-ljdid lli-d-yuškan s-tḥkimt n-rruḥ lqudus urd s-luṣiyat tyaranin. ašku luṣiyat tyaranin ar-di-tawint lmut, imma rruḥ lqudus ar-d-itawi tudrt. 7 imma lɛhd-an n-ššrɛ lli-d-itawin lmut, ġakud lliġ ityawnqaš f-tilwaḥ n-uẓru iban-d lmjd n-rbbi s-tifawt itjhhdn, aylliġ ur-ẓḍarn ayt-rbbi a-n-tmnadn ġ-uwdm n-musa, wah̬h̬a ur-tqama tifawt-an ġir yan imikk idrusn. 8 imma lɛhd-ad n-rruḥ lqudus, is-ur-rad-as-yili lmjd uggʷar n-mayan? 9 iġ-iggut lmjd i-lɛhd lli-s-a-thlakn mddn, ra-t-bahra-yagʷr lmjd i-lɛhd lli-s-a-tnjamn. 10 ašku maylli-d-ibann ġ-uwssan-an s-lmjd iggutn, ur-sul-as-illi lmjd, ašku tigira-ns a-d-iban ma-t-yugʷrn ġ-lmjd. 11 s-lmjd a-s-d-yuška maylli ur-iqaman, walaynni uggʷar l-lmjd-an a-ra-yili lmjd i-mayd rad-bdda-idum. 12 hati ar-ntzɛam bahra ġilad, ašku illa-yaġ rrja-yad iṣḥan. 13 ur-ngi zund musa lli-idln udm-ns baš a-t-ur-ẓrn ayt-rbbi lliġ a-gis-tlaḥ tifawt l-lmjd. 14 ntni qqurn ih̬fawn-nsn. sul s-ġassa tdl fllasn lmɛna l-lɛhd aqdim ġakud nna-t-aqran, ašku ġir lmasiḥ a-iẓḍarn a-issitti asddul. 15 wah̬h̬a da-aqran ššrɛ n-musa, sul iqama-usddul-an f-lɛaql-nsn, 16 walaynni yan yumnn s-siditnnġ ityattay-fllas-usddul. 17 hati siditnnġ iga rruḥ. d-wanna dar rruḥ n-siditnnġ, ityawfsay zġ-iskraf. 18 nkkʷni kullwaġ ar-ntmnad lmjd n-siditnnġ ġilad, ašku ityattay-fllannġ-usddul. d-siditnnġ lli-igan rruḥ ar-aġ-itbddal baš a-ng zund ntta, ar-aġ-itzayad lmjd f-lmjd.

2 kurintus 4

1 lliġ-aġ-ifka rbbi tawuri-ad ihiyyan s-rrḥmt-ns, ar-gis-ntzayad bla-da-ntrmay. 2 naggug zġ-kullu ma-igan lɛib intln iššḥššamn. ur-a-nzzray kra f-yan s-tkrkas ula-da-ntbddal awal n-rbbi s-lġʷšš, walaynni ar-bdda-nttini lḥqq i-kullu mddn ġ-lgddam n-rbbi, baš ad-issann ġ-uwl-nsn izd afulki a-nskar. 3 iġ-sul-idl lh̬bar-ad ifulkin, idl ġir f-willi sul tyawhlaknin. 4 ntni ur-uminn ašku iblis lli-iḥkamn ddunit-ad issbukḍ lɛaql-nsn a-ur-ẓrn tifawt l-lh̬bar l-lmjd l-lmasiḥ lli-igan ṣṣurt n-rbbi. 5 ašku urd f-ih̬f-nnġ a-f-a-ntbrraḥ, walaynni ar-ntbrraḥ f-yasuɛ lmasiḥ, ar-nmala is-iga ntta siditnnġ, ng nkkʷni ih̬ddamn-nnun s-ism l-lmasiḥ. 6 ašku rbbi lli-innan «ra-di-tisfiw tifawt zġ-wammas n-tillas,» nttan a-ifawn ġ-uwlawn-nnġ ġilad s-tifawt n-twassna l-lmjd-ns lli-d-ibann ġ-uwdm l-lmasiḥ. 7 imma lknz-ad, nusi-t ġ-tmkilin n-wakal, baš a-itban izd rbbi a-mi-tlla-tḥkimt-ad itjhhdn urd nkkʷni. 8 ar-aġ-di-ttkka-tnukmut kraygatt tasga walaynni ur-a-yaġ-ttamẓ. ar-bahra-ntduhdu walaynni ur-a-yaġ-tlaḥ rrja. 9 iggut mad-aġ-itkrhun walaynni illa-bdda mad-aġ-ittirin. ar-bahra-ntrfufun walaynni ur-a-nlkkm lhalak. 10 nusi-bdda lmut n-yasuɛ f-ddat-nnġ baš a-ttban ula tudrt n-yasuɛ ġ-ddat-nnġ. 11 ašku kullu maḥdd nsul ar-aġ-n-dḥayn mddn i-lmut f-ssibt n-yasuɛ, baš a-ttbayyan tudrt n-yasuɛ ġ-ddat-nnġ lli-itmtatn. 12 ġmkad a-s-a-ntmmaġ d-lmut baš a-teṭṭafm kunni tudrt. 13 ġmklli ityaran: «ha-yyi umnġ. mayan a-f-sawlġ.» ula nkkʷni illa darnnġ liman-ad ġ-uwlawn-nnġ, ar-nsawal ašku numn. 14 nssn mayad bahra: rbbi lli-d-issnkrn siditnnġ yasuɛ rad-aġ-issnkr ula nkkʷni d-yasuɛ, yawi-aġ didun s-dars. 15 kullu mayd ijrrun ġilad, ar-ijrru f-ssibt-nnun baš a-tzayd lbaraka n-rbbi ar-ttruḥ kigan d-mddn, igatn bahra ġwilli-ti-tškarnin ibayyn lmjd n-rbbi s-uggʷar. 16 mayan a-f-ur-akkʷ-a-ntrmay. wah̬h̬a da-ttḍɛaf ddat-nnġ, ar-itdus-uwl-nnġ ass f-wass. 17 ašku tanukmut-ad ifssusn ġ-a-nzray ussan-ad drusnin, rad-aġ-tggʷru s-lmjd idumn lli-bahra-yugʷrn kullu ġayad. 18 hati ur-a-stt-ntawi ġ-maylli nẓrra, walaynni ar-tt-ntawi ġ-maylli ur-a-iẓrra yan. ašku maylli nẓrra ur-ra-iqama, imma maylli ur-a-nẓrra rad-bdda-yili.

2 kurintus 5

1 nssn mayad, iġ-ttyawhlak-th̬iyyamt lli-igan ddat-nnġ n-ddunit-ad, rad-aġ-ifk rbbi yat-tzdġt ġ-ignna. rad-aġ-ifk yat-tgmmi lli-ur-ityawskarn s-ifassn n-bnadm, rad-bdda-tdum. 2 imma ġilad ġ-sul-nqama ġ-ddunit-ad ar-nnddr, nẓuẓḍ a-nls ddat-nnġ n-ignna. 3 ar-nttiri a-stt-nls a-ur-nqama bla tazdġt. 4 ašku maḥdd nqama ġ-th̬iyyamt-ad ar-nnddr s-taġuft. ur-nniġ is-nra a-nkkis tah̬iyyamt-ad, walaynni nra a-nls tazdġt yaḍni, baš a-nbddl ma-itmtatn s-ma-rad-bdda-iddr. 5 rbbi a-fllannġ-iqṣadn mayad, ifk-aġ rruḥ-ns baš a-nissan is-rad-aġ-issafu kullu maylli-s-aġ-inna. 6 ġmkad a-s-a-bdda-nzzɛam ulawn-nnġ, ašku nssn is-d-naggug zġ-siditnnġ ġilad ġ-sul-nzdġ ġ-ddat-ad. 7 imma nkkʷni ar-tt-ntawi ġ-maylli-s-numn, urd ġ-maylli nẓrra. 8 mayan ad-aġ-izzɛamn bahra. niri a-nfl ddat-ad, nruḥ dar siditnnġ. 9 walaynni iġ-nqama ġ-ddat-ad nġd iġ-tt-nfl, rad-bdda-nskar f-a-nrḍu siditnnġ. 10 ašku iqqan-aġ-d a-nbidd kullwaġ ġ-lgddam l-lmasiḥ a-fllannġ-iḥkam, irar i-kraygatt yan f-ma-iskr ġ-ddunit-ad, ig-iyt ma-ifulkin nġd ma-yʷh̬šnn. 11 nssn tiksaḍ n-sidi rbbi. mayan a-f-a-n-ntgga tiqqi-nnġ a-nssfham wiyyaḍ baš ad-amnn ula ntni. rbbi issn kullu ma-ginnġ-illan. swangmġ is-aġ-tssnm ula kunni ġ-uwlawn-nnun. 12 ur-a-ntalġ ih̬f-nnġ baš a-didnnġ-tbiddm, walaynni nmla-yawn kra ma-s-a-srnnġ-ttfraḥm ġ-dar mddn, trarm awal i-willi tfraḥnin s-uwdmawn urd s-ma-illan ġ-uwlawn. 13 iġ-tġalm is-nffuġ ih̬f-nnġ, f-rbbi a-f-t-nffuġ. walaynni iġ-nsawl s-lmɛqul, f-ssibt-nnun a-f-nsawl. 14 imma nkkʷni ar-aġ-tdḥay lḥnant l-lmasiḥ, ašku numn is-immut yan f-ssibt n-kullu mddn. mayan a-f-nssn is-kullu-dids-mmutn. 15 immut ntta f-ssibt n-kullu mddn baš ad-wrrin ġwilli ddrnin a-ur-sul-skarn f-ad-rḍun ih̬f-nsn walaynni ad-rḍun ġwalli immutn inkr-d zġ-lmut f-ssibt-nsn. 16 ur-sul-a-ntmnad ġ-yan ġmklli gis tmnadn mddn n-ddunit-ad. nkka-ttin ar-ntmnad ġ-lmasiḥ ġmklli gis tmnadn ntni, walaynni ur-sul-a-gis-ntmnad ġmkan. 17 ašku wanna igan win lmasiḥ, iskr-t rbbi zġ-ljdid. laḥ zġ-gis aqdim, iwrri ig win ljdid. 18 rbbi a-iqṣadn mayan lliġ iskr sslamt ġ-gratnnġ dids f-ssibt l-lmasiḥ. iẓli-aġ nkkʷni a-nmala i-mddn mamnk a-ira a-iskr sslamt ġ-gras didsn. 19 ašku rbbi iskr sslamt ġ-gras d-ddunit f-uwdm l-lmasiḥ, ur-sul-a-itḥasab f-mddn ddnub-nsn. yazn-aġ ad-asn-nsslkam lh̬bar f-sslamt-ad. 20 nkkʷni-ad nga imazann l-lmasiḥ. f-imi-nnġ a-f-a-srun-isawal rbbi. ar-kʷn-ntḍalab ġilad s-ism l-lmasiḥ a-twrrim s-rbbi baš ad-awn-tili sslamt ġ-gratun dids. 21 lmasiḥ lli-ur-jju-iskirn kra n-ddnb, irur-t rbbi zund iġ-iɛmmr s-ddnub f-ssibt-nnġ, baš a-nɛmmr nkkʷni s-ufulki n-rbbi f-ssibt-ns.

2 kurintus 6

1 s-ism n-rbbi lli-d-nh̬dm, nḍalb-kʷn a-ur-tadjm rrḥmt-ns lli-s-tumnm a-tḍr bla lfaytt ġ-darun. 2 ašku rbbi inna: «lliġ-d-iruḥ-uzmz n-rrḍa sfldġ-awn. lliġ-d-ilkm-wass n-ujnjm ɛawnġ-kʷn.» hati ġilad a-d-iruḥ-uzmz a-fllawn-irḍu. ġassad a-d-ilkm-wass a-tnjmm. 3 ar-nskar kullu baš a-ur-yili kra l-lɛib ġ-twuri-nnġ ula kra n-tbayḍḍrt ma-issṭarn yan. 4 ar-nskar kullu baš a-nmala izd ih̬ddamn n-rbbi a-nga, ndus a-kullu-nṣbr. ar-bahra-ntrfufun ar-nkkat tammara ar-nzray ġ-tnukmut. 5 ar-aġ-ssġurušn ar-aġ-n-tluḥn ġ-lḥbs ar-fllannġ-sshiyyasn mddn. ar-ntnhataf bahra. kra n-twal ar-ntqama bla iṭs, kra n-twal ar-ntqama s-laẓ. 6 walaynni iban ginnġ is-iġus-uwl-nnġ nissan ma-yʷġẓann nṣbr bahra, ar-ntɛawan wiyyaḍ, nɛmmr s-rruḥ lqudus, ar-ntḥnnu ġ-mddn s-nniyt iṣfan, 7 ar-nsawal s-lḥqq, ar-nskar kullu s-tḥkimt itjhhdn n-rbbi, nasi imqlad n-ufulki n-rbbi ġ-ufasiy-nnġ ula ġ-uẓlmaḍ-nnġ. 8 ġmkan a-nskar iġ-a-yaġ-tḥgarn mddn ula iġ-a-yaġ-talġn, iġ-a-fllannġ-ttinin nʷh̬šn ula iġ-a-ttinin nšwa. hati ar-aġ-tggan d-ayt-tkrkas, walaynni ar-nsawal s-lḥqq. 9 ar-ttinin ur-aġ-issin yan, walaynni iggut mad-aġ-issnn. ar-ttinin ar-ntmtat, walaynni ha-yaġ sul nddr. ar-ttinin tlla-d fllannġ lɛqubit, walaynni ur-illi mad-aġ-inġan. 10 wah̬h̬a da-ginnġ-itqama lḥal, ar-bdda-ntfraḥ. wah̬h̬a nga imẓlaḍ, iggut ma-zginnġ-itamẓn lh̬ir. wah̬h̬a ur-darnnġ yat, nṭṭaf kraygatt kra. 11 way-aytma n-kurintus, s-nniyt n-uwl-nnġ ayd-s-awn-in-nsawl, ašku tɛzzam darnnġ bahra. 12 urd nkkʷni a-n-srun-irurn tiġurdin, walaynni kunni a-d-srnnġ-irurn tiġurdin. 13 rad-awn-iniġ ġmklli ittini yan i-tarwa-ns ɛzzanin, skrat zund nkkʷni, tmlm-aġ is-aġ-tḥubbam ġmklli-kʷn-nḥubba. 14 a-ur-twrrim tilim ġ-uzaglu d-willi ur-umnnin s-lmasiḥ. is-tlla tamunt ġ-gr ma-irḍan rbbi d-ma-t-ur-irḍin? is-tlla tamunt ġ-gr tifawt d-tillas? 15 is-ra-d-imšaška lmasiḥ d-iblis? is-ra-imrḍa yan yumnn d-yan ur-yuminn? 16 is-ra-ttmɛawan-tgmmi n-rbbi d-tin ilahat n-ddunit-ad? ašku nga nkkʷni ayt-tigmmi n-rbbi lli-iddrn. ġmklli inna rbbi: «rad-gawrġ d-mddn-inu, zdġġ ġ-wammas-nsn. rad-gġ rbbi-nsn, gn ntni mddn-inu.» 17 f-mayan a-f-inna sidi rbbi: «ffuġad-d zġ-darsn, tngaram didsn, tanfm i-kullu ma-irkan. iġ-tskrm ġmkan ra-fllawn-rḍuġ. 18 rad-gġ babatun, tgm tarwa-nu d-isti. mayad inna-t sidi rbbi lli-iḥkamn kullu ma-illan.»

2 kurintus 7

1 way-aytma ɛzzanin, lliġ-aġ-inna rbbi rad-aġ-iskr kullu mayad ifulkin, yili fllannġ a-nġus naggug zġ-kullu ma-ra-issrku ul-nnġ ula ddat-nnġ. yili fllannġ a-ntyawẓlay i-rbbi s-ufulki ikmmln, ar-bahra-nttiri a-t-nrḍu. 2 mlat-aġ ġilad is-aġ-tḥubbam, ašku ur-jju-ntɛdda f-yan ula nssh̬sr yan ula nšša yan. 3 ur-nniġ is-tʷh̬šnm, ašku mliġ-awn yadlli is-darnnġ-tɛzzam bahra. yan a-nga nkkʷni didun, iġ-nddr ula iġ-nmmut, 4 ašku tiqġ gigun, frḥġ srun, zɛmġ bahra. wah̬h̬a da-nzray ġ-tnukmut išqan, frḥġ s-lfrḥ iggutn. 5 lliġ-d-nruḥ tamazirt-ad n-makiduniyya ur-nẓḍar a-nsunfu ġ-uwssan-an, ašku tkka-yaġ-d-tnukmut kraygatt tasga. sutln-aġ išabukn zġ-brra, tili-aġ taġuft ġ-ugʷns. 6 walaynni rbbi lli-issfjjijn ul n-willi ḍɛfnin, issfjjij-aġ ula nkkʷni, ašku yiwi-d tiṭus s-darnnġ. 7 hati nthnna ġilad, urd ġir f-ssibt n-ma-d-yuška walaynni nthnna ula f-mklli tssfjjijm ul-ns. iml-aġ f-mamnk a-yyi-ttirim bahra, tigʷraẓ-kʷn f-maylli ijran, tujadm a-didi-tbiddm. ha-yyi frḥġ bahra s-lh̬bar-ad. 8 ur-iyi-tʷgraẓ ġilad f-tbrat lli-awn-in-uznġ, wah̬h̬a-yyi-fllas-tʷgraẓ ġ-uwssan-an ašku iqama gigun lḥal yan kra. 9 hati ġilad frḥġ, urd f-ssibt n-mad-awn-ṭiyyr walaynni f-ssibt n-ma-gigun-iqama lḥal aylliġ tskrm ma-gigun-ira rbbi. ašku lliġ-awn-ṭiyyr, twrrim tswangmm bahra ġ-ma-ira rbbi. ur-awn-ijli yat f-ssibt-nnġ. 10 ašku yan mi ṭiyyr iswangm ġ-rbbi, hati ra-ifl iskkirn-ns ʷh̬šnnin injm. ur-ra-ti-tigʷraẓ f-mayan. imma yan mi ṭiyyr iswangm ġ-ddunit, ur-rad-as-d-yawi mayan abla lmut. 11 ẓrat maylli tskrm ġakud lliġ-awn-ṭiyyr tswangmm ġ-ma-ira rbbi. twrrim trurm lɛaql bahra, tirim a-tmlm is-ur-gigun-illi kra l-lɛib. ula kunni tbzgm f-walli iffuġn aġaras, taġ-kʷn-tguḍi fllas. tirim ad-aġ-trḍum, tujadm a-fllas-tḥkamm. hati iban fllawn is-tskrm kullu ma-fllawn-illan ġ-maylli darun ijran. 12 wah̬h̬a-yawn-in-uriġ tabrat-an, ur-awn-tt-in-uriġ f-ssibt n-walli iskrn ma-yʷh̬šnn nġd ġwalli-mi-t-iskr, walaynni uriġ-awn-tt-in baš ad-awn-iml rbbi mnšk a-ra-tirim ad-aġ-trḍum. 13 imma ġilad nthnna f-kullu mayan. nthnna nkkʷni walaynni nfrḥ s-uggʷar lliġ nẓra mnšk a-kullu-tssfrḥm tiṭus aylliġ ur-sul-fllawn-yusi taġuft. 14 ġayd izrin ulġġ-kʷn i-tiṭus, imma ġilad iban is-ur-iyi-tššḥššimm f-wawal-inu. nmla-yawn-in lḥqq ġ-kullu mad-awn-nenna ġayd izrin, imma ġilad iban izd lḥqq a-fllawn-nenna ula i-tiṭus. 15 imma ntta iḥubba-kʷn ġilad s-uggʷar, ašku ar-d-iswingim mamnk a-ti-tqblm, tadrm i-ih̬f-nnun tsfldm srs kullukn, tuqqrm-t bahra. 16 ula nkki frḥġ s-kigan ašku ufiġ a-bahra-gigun-gġ laman.

2 kurintus 8

1 way-aytma, nra a-tissanm mnšk a-ibark rbbi ġ-imnaggarn ġ-tmazirt n-makiduniyya. 2 wah̬h̬a zrin ġ-tnukmut išqan, frḥn bahra. rḍun ad-fkn kigan, wah̬h̬a idrus mad-darsn-illan bahra. 3 nkki giġ inigi n-is-fkan unšk lli-mi-ẓḍarn, fkn-nnit uggʷar n-ma-mi-ẓḍarn, rḍun s-ġmkan. 4 ḍalbn-aġ bahra a-tn-nadj ad-fkn kra ġ-lmɛawnt lli-ra-nawi i-imẓlayn n-rbbi ġ-urušalim, irin ntni ad-asn-tili lbaraka n-tamunt-ad. 5 ur-nġal ġ-uwssan-an is-rad-skrn ġunškan, imma ntni fkan ih̬f-nsn zwar i-siditnnġ, fkn-aġ ilmma ih̬f-nsn ula nkkʷni ġmklli ira rbbi. 6 ula kunni, ibda tiṭus ar-awn-imala a-tskarm ġmkan. nḍalb-t ġilad a-kʷn-iɛawn a-tkmmlm lbaraka n-twafka-yad. 7 ẓrat mnšk a-tjhhdm kunni. idus liman-nnun, tissanm a-tsawalm, tfhmm ma-yʷġẓann, ar-tskarm s-nniyt, ar-aġ-ttḥubbum. imma ġilad nra gigun a-tjhhdm ula ġ-lbaraka n-twafka-yad. 8 urd luṣit ayd-awn-nniġ, walaynni mliġ-awn mad-skrn wiyyaḍ s-nniyt-nsn, baš ad-aġ-tmlm izd s-ṣṣaḥt tḥubbam mddn ula kunni. 9 tssnm lḥnant n-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ. wah̬h̬a iṭṭaf ma-iggutn, iwrri bla yat f-ssibt-nnun. ifl kullu ma-dars-illan, baš a-twrrim teṭṭafm ma-iggutn. 10 swangmġ nkki is-rad-awn-yaf a-tkmmlm maylli tbdam asggʷas lli-izrin, ašku kunni a-izwarn wiyyaḍ ġ-maylli tnawlm, tbdum ar-ti-tskarm s-nniyt-nnun. 11 kmmlat-t ġilad unšk nna-mi-tẓḍarm, tirim a-ti-tkmmlm ġmklli-ti-tnawlm ġ-isizwar. 12 iġ-tram a-tfkm s-nniyt-nnun, ra-irḍu rbbi s-unšk lli-mi-tẓḍarm a-tfkm. ur-ra-yiri uggʷar n-ma-mi-tẓḍarm. 13 ur-nniġ mayan baš a-fllawn-ẓẓuẓẓayġ ssrh̬uġ i-wiyyaḍ, 14 walaynni riġ a-kullu-nngadda i-ngratnnġ. hati ġilad ġ-darun-iggut lh̬ir, illa fllawn a-tɛawnm ġwilli ur-dar yat. ašku iġ-idda ard twrrim bla yat wrrin ntni s-lh̬ir, ra-kʷn-ɛawnn ntni ġakudan. 15 ġmklli ityaran: «ġwalli issmunn kigan, ur-as-išaḍ yat. imma ġwalli issmunn imikk, ur-t-ih̬ṣṣa yat.» 16 ar-ntalġ rbbi lli-iskrn ġ-uwl n-tiṭus a-bahra-gigun-iswingim ġmklli gigun nswingim nkkʷni. 17 lliġ-t-nḍalb a-n-darun-yašk, ifrḥ ntta bahra, iskr f-a-n-darun-yašk s-lh̬aṭr-ns. 18 nazn-n dids gʷmatnnġ lli-talġn aytmatn ġ-imnaggarn kullutn f-ssibt n-tbrraḥt-ns l-lh̬bar ifulkin. 19 ẓlin-t aytmatn n-imnaggarn ad-didnnġ-imuddu ar-aġ-itɛawan ġ-lbaraka n-twafka-yad lli-s-ra-iban lmjd n-siditnnġ ula tayri-nnġ iṣfan. 20 nra a-nsslkm lamant-ad iggutn bla ginnġ iškka yan f-mamnk a-ra-tlkm. 21 nrar-bdda lɛaql baš a-nskar afulki ġ-iẓri n-siditnnġ ula win mddn. 22 nazn-n didsn yan gʷmatnnġ yaḍni, nẓra mnnawt-twal mnšk a-bahra-ittiri a-iɛawn wiyyaḍ. d-nttan, lliġ isfld f-ma-tnawlm ifulki, yiri s-uggʷar ad-awn-gis-iɛawn. 23 imma tiṭus, iga asmun-inu ar-didi-ith̬dam f-ssibt-nnun. imma aytmatnnġ yaḍni, ntni gan imazann n-imnaggarn ar-itban lmjd l-lmasiḥ ġ-twuri lli-skarn. 24 mlat-asn mnšk a-tn-ttirim, baš ad-issann kullu imnaggarn n-aytmatn is-tsthllam ġmklli-kʷn-ntalġ ġ-darsn.

2 kurintus 9

1 ur-iyi-ih̬ṣṣa ad-zaydġ araġ-awn-in f-lmɛawnt lli-ra-nawi i-imẓlayn ġ-urušalim, 2 ašku ssnġ is-tram bahra a-tfkm kra. hati ulġġ-kʷn ġ-dar ayt-makiduniyya iniġ-asn: «asggʷas ayad s-ujadn ayt-ah̬aya ad-ɛawnn» aylliġ iggut ġ-ayt-makiduniyya ma-iwrrin ira a-ifk kra lliġ sfldn f-ma-tnawlm kunni s-nniyt-nnun. 3 imma ġilad uznġ-awn-in aytmatn-ad baš a-tujadm ġmklli-asn-nniġ, iban gigun is-tsthllam maylli fllawn nniġ. 4 walaynni iġ-n-darun-uškiġ nkki, munn-in didi kra n-ayt-makiduniyya afn-kʷn-in ur-tujadm, rad-bahra-ḥšmġ f-wawal-inu, ra-tḥšmm ula kunni iġ-tggʷra-tġawsa-yad s-ġmkan. 5 mayan a-f-swangmġ is-ra-yaf iġ-ḍalbġ aytmatn-ad a-yyi-n-zwurn s-darun, baš ad-jjujadn tawafka lli-s-tnnam ra-stti-taznm. ġmkan a-s-ra-stt-in-afġ nkki tujad s-lh̬aṭr-nnun urd s-bzzez. 6 ašku wanna-n-iluḥn amud idrusn, idrus ma-ra-imgr. imma wanna-n-iluḥn amud iggutn, iggut ma-ra-imgr. 7 illa f-kud yan a-iskr maylli iqṣad ġ-ih̬f-ns. a-ur-ifk s-bzzez nġd f-uwdm n-wiyyaḍ. ašku iɛzza dar rbbi wanna yakkan s-lfrḥ. 8 rbbi iẓḍar a-kʷn-ibark s-tmih̬ar-ns ggutnin baš ad-awn-yili kullu ma-tḥtajjam, yili-awn-daġ ma-s-a-ttɛawanm ġ-kullu ma-igan afulki. 9 ġmklli ityaran: «ar-issukut lbarakat-ns f-imẓlaḍ. ur-ra-sar-ttmmu lḥnant-ns.» 10 rbbi lli-yakkan amud i-walli ikkrzn ar-as-itzayad aġrum ma-ištta, nttan a-rad-awn-ifk amud izayd-awn ma-iggutn, iskr-awn tamgra ifulkin zġ-lḥnant-nnun. 11 rad-awn-issigat lh̬ir baš a-bdda-darun-yili ma-takkam i-wiyyaḍ. ġmkan a-f-ra-ti-tškarn mddn ggutnin f-mad-asn-ttaznm f-ufus-nnġ. 12 ašku lmɛawnt-ad ra-tɛmmr imẓlayn n-rbbi s-lh̬ir ma-s-a-bahra-tfraḥn ar-kullu-tškarn rbbi. 13 iggut ma-ra-t-iškr f-lmɛawnt-nnun, ašku ra-srs-tmlm is-a-tskarm s-lh̬bar ifulkin l-lmasiḥ ar-ttirim a-ttɛawanm imẓlayn-an ula kullu mddn. 14 ra-kʷn-bahra-tḥubbun ntni ar-fllawn-tḍalabn rbbi, ašku ibark gigun rbbi s-lbaraka iggutn. 15 imma ġilad, a-bahra-nškr rbbi lli-aġ-d-ifkan ma-yugʷrn kullu iswingimn n-bnadm.

2 kurintus 10

1 imma ġilad ra-kʷn-ḍalbġ nkki bulus s-ism l-lmasiḥ lli-bdda-iḥnnan iṣbr d-kud yan, ašku ar-flla-ttinin kra n-mddn is-ḍɛfġ ġakud nna-darun-lliġ, šquġ didun ġakud nna-fllawn-aggugġ. 2 walaynni ra-kʷn-ḍalbġ a-tskrm ma-kʷn-d-iqqann, baš a-ur-iyi-ih̬ṣṣa ad-didun-šquġ ġakud nna-n-uškiġ, ġmklli-yyi-ih̬ṣṣa ad-šquġ d-kra n-mddn lli-ġalnin is-a-nskar s-ma-ittiri ih̬f-nnġ. 3 wah̬h̬a nzdġ ġ-ddunit-ad, ur-a-ntmmaġ s-ġaylli-s-a-tmmaġn mddn n-ddunit-ad. 4 imqlad lli-s-a-ntmmaġ nkkʷni ur-gin win ddunit-ad, walaynni tlla-gisn-tḥkimt itjhhdn n-rbbi a-srsn-nssḍar lbruj dusnin. 5 ar-nssgriwil iswingimn n-bnadm, ar-nh̬llu iwaliwn n-kullu ma-italln ih̬f-ns a-iḍaḍḍ tawassna n-rbbi, ar-nkkrs kullu tinbaḍin n-mddn baš ad-wrrin s-tnbaḍin l-lmasiḥ. 6 imma kunni, iġ-tram a-tskarm kullu s-tnbaḍin l-lmasiḥ, nujad nkkʷni a-nḥkam f-wanna ur-srsnt-iskarn. 7 walaynni kunni ar-tẓrram ġir ma-illan ġ-brra. is-darun-illa ma-ittinin iga ah̬ddam l-lmasiḥ? illa fllas a-ur-ittu mayad: ula nkkʷni nga ih̬ddamn l-lmasiḥ. 8 ur-akkʷ-rad-ḥšmġ, wah̬h̬a da-sawalġ bahra f-mamnk ad-aġ-iẓli siditnnġ ad-awn-nmala ma-kʷn-d-iqqann a-ti-tskarm. ašku iẓli-aġ urd f-a-kʷn-nhlk walaynni f-a-kʷn-nɛawn. 9 a-ur-tġalm is-riġ a-kʷn-in-ssiwidġ s-tbratin-inu. 10 illa ma-ittinin «ġakud nna-yaġ-d-yura bulus itjhhd išqu didnnġ, walaynni ġakud nna-d-darnnġ-yuška iḍɛf ur-issin mamnk a-isawal.» 11 imma wan mddn-an, illa fllasn ad-issann mayad: ġakud nna-n-darun-nuška ar-bdda-nskar kullu s-mklli-awn-in-nenna lliġ-d-naggug. 12 ur-nzɛm a-nssngadda ih̬fawn-nnġ d-kra n-mddn lli-talġnin ih̬f-nsn, ula ra-nini is-tn-nuf. ašku lliġ a-ttinin i-ngratsn «kra yuf kra» nġd «kra yugʷr kra» iban fllasn is-ur-fhimn yat. 13 imma nkkʷni ur-ra-n-ntyaggal s-ma-n-fllannġ-yaggugn, walaynni ra-ng ġmklli nga ġ-twuri-ad-aġ-ifka rbbi lli-s-aġ-n-yiwi ula s-darun. 14 ur-nri a-nssurf iwtta s-illi ur-aġ-ifki rbbi. walaynni ifka-yaġ kra ġ-darun, ašku nkkʷni a-izwarn is-n-nmudda nsslkm-awn-in lh̬bar ifulkin l-lmasiḥ. 15 ur-akkʷ-a-ntalġ ih̬f-nnġ f-kra-ur-nskir ula f-mad-skrn wiyyaḍ, walaynni ar-n-ntrju ġ-igr n-darun a-gis-tigat-tmgra lliġ a-ttzayadm ġ-liman. 16 ġmkan a-s-ra-nddu tigira, ar-ntbrraḥ s-lh̬bar ifulkin ġ-tmizar yaḍni aggugn-in fllawn, bla-da-ntalġ ih̬f-nnġ f-ma-ityawskarn ġ-igran n-mddn yaḍni. 17 ġmklli ityaran: «wanna iran a-yalġ, yalġ siditnnġ.» 18 ašku urd yan irḍan ih̬f-ns a-ra-ityawqbal, walaynni yan f-irḍa sidis.

2 kurintus 11

1 ṣbrat didi iġ-iyi-tẓram ar-sawalġ imikk zund yan iffuġn ih̬f-ns. 2 tṣbrm didi ašku ar-kʷn-ttiriġ s-tayri n-rbbi, fkġ-kʷn i-lmasiḥ zund yat-tslit lli-ġ-ur-illi kra l-lɛib, baš a-ur-tilim i-kra n-yan yaḍni. 3 ksuḍġ a-kʷn-ijllu kra n-yan f-iswingimn-nnun ġmklli-stt-izzri-ulgmmaḍ s-tkrkas-ns f-immatnnġ ḥuwwa. iksaḍġ a-twrrim zġ-tayri iṣfan lli-s-ttin tkkam ar-ttirim lmasiḥ s-nniyt-nnun. 4 ašku ar-tsflidm s-wanna-n-darun-yuškan ar-itbrraḥ s-kra n-yasuɛ ur-igi yasuɛ lli-s-awn-nbrrḥ nkkʷni. hati ar-ttqbalm wanna-yawn-yakkan kra n-rruḥ ur-igi rruḥ lli-tqblm yadlli. ar-ttamnm wanna-yawn-in-itawin kra l-lh̬bar ifulkin ur-igi lh̬bar ifulkin lli-s-tumnm f-imi-nnġ. 5 walaynni irwas-iyi is-ur-iyi-akkʷ-ufn mddn-an lli-tgam d-irqqasn hiyyanin. 6 wah̬h̬a da-ttinin kra n-mddn ur-ssinġ ad-sawlġ, ha-yyi ssnġ bahra ma-yʷġẓann. ula kunni kullukn tẓram mayan ġ-kullu ma-nskr ġ-gratun. 7 ġakud lliġ-awn-in-iwiġ lh̬bar ifulkin n-rbbi ur-jju-zgigun-ḍalbġ iqaridn. udrġ i-ih̬f-inu baš-a-tallm kunni ih̬fawn-nnun. is-iɛib mayn skrġ? 8 ġ-uwssan-an ar-tamẓġ mad-ḥtajjaġ zġ-imnaggarn yaḍni, ar-šttaġ zġ-lh̬ir-nsn baš ad-awn-h̬dmġ. 9 imma ġakud lliġ lkmġ f-kra ġ-darun ur-ḍalbġ yan f-yat, ašku aytmatn lli-n-uškanin zġ-makiduniyya iwin-iyi-n kullu mad-ḥtajjaġ. ġmklli skrġ ġ-uwssan-an a-rad-bdda-skarġ. ur-sar-ra-zgigun-ḍalbġ yat i-ih̬f-inu. 10 s-lḥqq l-lmasiḥ lli-gigi-illan, ur-ra-yiẓḍar yan ġ-tmazirt n-ah̬aya kullutt a-yyi-issfssa f-wawal-ad. 11 mah̬ aylliġ-awn-sawlġ ġmkad? is-ur-dari-tɛzzam? rbbi a-issnn mamnk a-dari-tɛzzam bahra. 12 ġmkan a-rad-bdda-skarġ, baš a-ur-iẓḍarn kra n-mddn ad-talġn ih̬f-nsn ar-ttinin izd zund nkkʷni ad-skarn. 13 ašku wan mddn-an urd irqqasn n-ṣṣaḥt ad-gan, walaynni gan ih̬ddamn imġḍarn ar-tbddaln ssift-nsn baš ad-rwasn irqqasn l-lmasiḥ. 14 ur-igi ġayad lɛjb, ašku šiṭan ula nttan ar-itbddal ssift-ns baš a-irwas yal-lmalak ifawn. 15 a-ur-ntɛjjab iġ-nẓra ih̬ddamn-ns ar-tbddaln ssift-nsn baš ad-rwasn ih̬ddamn n-ufulki. imma ntni rad-asn-yili mad-asn-igan. 16 rad-awn-daġ-iniġ a-ur-tġalm is-ffuġġ ih̬f-inu. walaynni iġ-sul-gigun-illa ma-iġaln ġmkan, rad-as-iniġ a-yyi-iqbl zund yan inufln, baš ad-alġġ ih̬f-inu ula nkki yan imikk. 17 urd awal n-siditnnġ ayd-awn-ttiniġ ġilad, hati rad-alġġ ih̬f-inu zund yan inufln. 18 ggutn mddn ar-talġn ih̬fawn-nsn f-mad-asn-illan ġ-ddunit-ad. hati rad-sawlġ ula nkki ġmkan, 19 ašku ar-kʷn-itɛjab a-ttṣbarm d-inafaln kunni lli-igan ih̬f-nnun d-ayt-lɛaql. 20 hati ar-ttṣbarm d-kullu wanna iran a-kʷn-ig d-ismgan yiri a-kʷn-iẓig išš-kʷn iḥgr-kʷn yut-kʷn f-uwdm. 21 imma nkkʷni, ur-jju-nzɛm ad-awn-nskr ġmkan, ha-yyi ḥšmġ ad-awn-t-iniġ. walaynni iġ-illa ma-izɛmn a-yalġ ih̬f-ns f-kra, ula nkki rad-zɛmġ ad-alġġ ih̬f-inu f-mayan. ha-yyi sawlġ ġilad zund yan inufln. 22 izd s-iwaliwn n-ayt-yudaya a-s-a-sawaln mddn-an? ula nkki ar-sawalġ s-iwaliwn n-ayt-yudaya. izd zġ-ayt-rbbi a-zġ-gan? ula nkki giġ zġ-ayt-rbbi. izd zġ-tasut n-ibrahim a-zġ-gan? ula nkki giġ zġ-tasut n-ibrahim. 23 is-gan ih̬ddamn l-lmasiḥ? giġ ula nkki ah̬ddam l-lmasiḥ uggʷar-nsn. ha-yyi ġilad ar-sawalġ zund yan inufln. ar-th̬damġ uggʷar n-mddn-an, ar-ttiliġ ġ-lḥbs uggʷar-nsn. ššiġ akuray uggʷar-nsn. mnnawt-twal a-n-tmnaggarġ d-lmut. 24 smmust-twal a-yyi-ssġuršn ayt-yudaya ar-iyi-ššušan kraṭṭ id-mrawt d-tẓa (39) n-ḍḍrbt. 25 kraṭṭ-twal a-yyi-tnt-ššušan ayt-rruman s-ukuray. yat-twal rjmn-iyi mddn s-iẓran. kraṭṭ-twal ad-iyi-trẓa tanawt ġ-umda, kġ iḍ d-wass ġ-waman. 26 ar-bahra-tmudduġ. zriġ ġ-lh̬aṭar n-isaffn d-iqṭṭaɛn. zriġ ġ-lh̬aṭar ġ-gr mddn-inu n-ayt-yudaya ula ġ-gr ayt-tmizar yaḍni. zriġ zġ-gis ġ-tmdinin ula lh̬la ula amda. zriġ zġ-gis ġ-gr ayt-tkrkas lli-ittinin is-gan ayt-lmasiḥ. 27 ar-kkatġ takrrayt ar-kkatġ tammara. mnnawt-twal ad-ssikkiġ iṭs, ur-ššiġ ula swiġ. ur-dari mad-šttaġ ula mad-lssaġ ula maniġ a-tntalġ i-usmmiḍ. 28 ggutnt tassasin yaḍni, walaynni zuydġ-asnt kullutnt taẓayt n-taġuft lli-bdda-tasiġ kraygatt ass f-kullu imnaggarn n-aytmatn. 29 ġakud nna-illa ma-iḍɛfn, ha-yyi ssḥssaġ s-ḍḍɛf-ns. ġakud nna-illa ma-iḍrn, ar-itbbi ġ-tasa-nu. 30 iġ-iyi-d-iqqan ad-sawlaġ f-mad-skrġ, rad-sawlġ f-ḍḍɛf-inu. 31 rbbi babas n-siditnnġ yasuɛ a-issnn is-ur-a-sskirkisġ. nttan a-isthllan a-t-ntalġ ġilad ula kullu mayd-d-iftan. 32 lliġ ttin kkiġ ġ-tmdint n-dimašq, inkr lḥakm lli-illan ġ-ddu-ugllid ḥarit, yuṣṣa iɛskrin ad-ḍufn imawn n-tmdint baš a-yyi-amẓn. 33 walaynni gan-iyi kra n-mddn ġ-yan-uryal, zzugzn-iyi zġ-yan-warryaḥ illa ġ-uġʷrab n-tmdint, njmġ zġ-ufus-ns.

2 kurintus 12

1 iqqan-iyi-d ad-sawlġ f-mad-skrġ, wah̬h̬a ur-gis-tlli kra l-lfaytt. rad-awn-iniġ f-twargiwin lli-yyi-imla siditnnġ ula tiġawsiwin yaḍni lli-yyi-issbayyn. 2 ssnġ yan-urgaz iga win lmasiḥ, ityalal s-wis kraḍ ignwan kkuẓ d-mraw n-usggʷas ayad. ur-ssinġ izd s-ddat a-s-ityalal nġd bla ddat. rbbi a-issnn. 3 ssnġ is-ityalal-urgaz-an s-talɛrṣt l-lmjd, ur-ssinġ izd s-ddat nġd bla ddat. rbbi a-issnn. 4 imma ntta isfld i-kra n-tġawsiwin, ur-yufi iwaliwn ma-s-a-tnt-yaddr ula zrint i-bnadm a-srsnt-isawl. 5 wan argaz-an a-f-rad-sawlġ, walaynni ur-rad-sawlġ f-ih̬f-inu abla f-ḍḍɛf lli-gigi-illan. 6 mrad is-riġ ad-sawlġ f-ih̬f-inu urd anafal a-rad-gġ, ašku lḥqq a-ra-ttiniġ. walaynni ur-rad-sawalġ f-ih̬f-inu a-ur-flla-iġal kra n-yan uggʷar n-ma-gigi-iẓrra ula ma-mi-dari-isflid. 7 walaynni ityawfka-yyi yan-usnnan ġ-ddat-nu, baš a-ur-allġ ih̬f-inu f-ssibt n-tġawsiwin ggutnin lli-yyi-issbayyn rbbi. asnnan-an iga amazan n-šiṭan, ar-iyi-issrfufun baš a-ur-wrriġ ar-tallġ ih̬f-inu. 8 kraṭṭ-twal ad-ḍalbġ siditnnġ a-t-flla-issitti 9 walaynni inna-yyi: «ur-k-ih̬ṣṣa abla lḥnant-inu. ašku yan iḍɛfn a-ġ-ra-tili-tḥkimt-inu itjhhdn s-uggʷar.» frḥġ ġilad ad-sawalġ f-kullu ma-gigi-iḍɛfn, baš ad-ɛmmrġ s-tḥkimt itjhhdn l-lmasiḥ. 10 ar-tqnaɛġ nkki ġakud nna-ḍɛfġ, ula ġakud nna-yyi-rgmn mddn ula ġakud nna-kkatġ tammara ar-trfufunġ ar-zrayġ ġ-tnukmut f-ssibt l-lmasiḥ. ašku ġakud nna-ḍɛfġ, hati tjhhdġ. 11 nniġ mayan zund yan iffuġn ih̬f-ns, walaynni kunni a-yyi-irurn ad-sawlġ ġmkan, ašku ur-trim a-yyi-talġm ġmklli fllawn illan. wah̬h̬a ur-giġ yat nkki, ur-akkʷ-iyi-ufn mddn-an lli-tgam d-irqqasn hiyyanin. 12 kunni tẓram gigi timitar n-yan igan arqqas n-ṣṣaḥt, ašku skrġ darun lmɛjizat d-lɛjayb d-lquwwat s-ṣṣbr iggutn. 13 is-illa kra skrġ-t i-imnaggarn yaḍni ur-awn-t-skirġ kunni? ġir taġawsa-yad a-illan: ur-zgigun-umẓġ iqaridn. is-yʷh̬šn mayd gigun skrġ baš a-kʷn-ḍalbġ ad-iyi-tṣamḥm? 14 ha-yyi ujadġ ġilad a-n-darun-aškġ tis kraṭṭ-twal. ur-ra-zgigun-ḍalbġ yat, ašku kunni ad-riġ urd ma-igan winnun. ur-illi f-tarwa ad-ssmunun ma-s-a-tɛawann ayt-darsn, walaynni illa f-ayt-darsn ad-tɛawann tarwa-nsn. 15 rad-frḥġ nkki ad-fkġ kullu mad-dari-illan, fkġ ula ih̬f-inu f-ssibt-nnun. is-ur-ra-darun-ɛzzaġ imikk lliġ dari tɛzzam kunni ġunškan? 16 tssnm is-ur-fllawn-ẓẓayġ ġ-uwssan-an. walaynni is-sul-gigun-illa ma-ittinin «bulus iga bu-lḥilt, izzri-tt fllawn s-tkrkas»? 17 mamnk? is-jju-kʷn-ššiġ f-ufus n-willi-awn-in-uznġ? 18 nkki a-iḍalbn tiṭus a-n-yašk s-darun, aznġ-n dids gʷmatnnġ yaḍni. walaynni iniyat-iyi, is-jju-kʷn-išša tiṭus? imma nkki d-tiṭus, ar-bdda-nskar zund zund, ar-ntnbaḍ zund zund. 19 is-tġalm is-nenna kullu mayad baš a-fllannġ-tḥkamm kunni, tinim ur-ginnġ kra l-lɛib? walaynni ġ-lgddam n-rbbi a-ġ-a-nsawal s-ism l-lmasiḥ. d-kullu ma-nskar, ay-aytma ɛzzanin, ar-t-nskar baš a-kʷn-nssdus. 20 walaynni ksuḍġ a-kʷn-in-afġ ur-tgim ġmklli riġ ġakud nna-n-darun-uškiġ, tafm-iyi-n ula nkki ur-giġ ġmklli tram. ur-riġ a-kʷn-in-afġ ar-tẓim i-ngratun ula-da-ttirim ma-igan win wiyyaḍ ula-da-ttqlaqalm ula-da-ikkat kud yan ġir f-ih̬f-ns ula-da-trggmm ula-da-tsawalm ġ-wiyyaḍ ula-da-tssimġurm ih̬fawn-nnun ula-da-tssrwaym mad-darun-illan. 21 ksuḍġ a-yyi-yadj rbbi ard-iyi-tigʷraẓ ġ-gratun ġakud nna-n-darun-uškiġ, ar-allaġ f-ma-gigun-iggutn ur-rin ad-fln lh̬ʷšant lli-myarn ġayd izrin, ar-sul-tfsadn ar-tznun ar-tšthun i-ngratsn.

2 kurintus 13

1 h̬tad a-ra-ig tis kraṭṭ-twal is-n-darun-uškiġ. walaynni ġmklli ityaran: «taġawsa nna-ijran, f-imi n-sin inagan nġd kraḍ a-s-ra-tzga.» 2 imma ġilad ġ-d-fllawn-aggugġ, rad-awn-iniġ maylli-s-awn-nniġ s-lḥqq ġakud lliġ-n-darun-uškiġ tis snat-twal. nniġ-t ġakudan i-willi skarnin ma-yʷh̬šnn iniġ-awn-t kullukn. rad-awn-t-daġ-iniġ: iġ-n-darun-wrriġ tawala yaḍni, ur-akkʷ-rad-rh̬uġ d-yan iskarn ma-yʷh̬šnn. 3 ġmkad a-s-rad-awn-mlġ tamatart lli-zgigi-tḍalbm, baš a-tissanm izd lmasiḥ a-isawaln f-imi-nu. ašku itjhhd ntta ġ-gratun. ur-iḍɛf lliġ a-didun-iskar. 4 s-ḍḍɛf a-s-immut f-uggjdi, imma ġilad iddr s-tḥkimt itjhhdn n-rbbi. nḍɛf ula nkkʷni zund nttan, walaynni s-tḥkimt itjhhdn n-rbbi a-s-a-didun-nskar, ašku nmun dids ġ-tudrt-ns. 5 sigglat ġ-ih̬f-nnun a-tẓrm is-tzgam ġ-uġaras l-lmasiḥ. ẓrat mamnk a-tgam. is-ur-tssinm mayad? illa yasuɛ lmasiḥ ġ-ugʷns-nnun, iġ-nnit-ur-tjlim zġ-uġaras. 6 rjuġ-n gigun a-ur-tswingimm izd nkkʷni a-ijlan. 7 imma ġilad ar-ntḍalab rbbi fllawn a-ur-tskarm kra yʷh̬šnn. ur-a-t-ntḍalab f-ih̬f-nnġ a-ginnġ-iban is-nskr kra, wah̬h̬a iġ-ġaln kra n-mddn ur-nskir yat. walaynni ar-t-ntḍalab fllawn baš a-iban is-tskrm afulki. 8 ašku ur-nssugir yat i-lḥqq. ur-nẓḍar abla a-srs-nskar. 9 imma nkkʷni ar-ntfraḥ ġakud nna-nḍɛf tjhhdm kunni, walaynni ar-ntḍalab rbbi a-twrrim tfulkim s-ufulki ikmmln. 10 mayan a-f-awn-in-uriġ tabrat-ad, ġilad ġ-d-fllawn-aggugġ. iẓli-yyi siditnnġ ad-awn-malaġ ma-kʷn-d-iqqann a-ti-tskarm, urd f-a-kʷn-hlkġ walaynni f-a-kʷn-ɛawnġ. walaynni ġakud lliġ ra-n-darun-aškġ ur-riġ a-n-afġ is-iyi-ih̬ṣṣa ad-didun-šquġ. 11 way-aytma, awal-inu iggʷran iga-t: frḥat, ar-tskarm f-ufulki, ar-tzzɛamm i-ngratun, tgm yan ġ-iswingimn-nnun, ar-tzraym ġ-sslamt. ġmkad a-s-rad-bdda-didun-yili rbbi l-lḥnant d-sslamt. 12 tnsallamat i-ngratun s-unsallam n-tagʷmat. 13 ar-n-fllawn-tsllamn kullu imẓlayn n-rbbi. 14 ad-awn-tili lbaraka n-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ ula lḥnant n-rbbi ula tamunt n-rruḥ lqudus kullukn.

galaṭiyya 1

1 zġ-bulus igan arqqas s-trqqast lli-ur-igin tin bnadm ula ẓlin-iyi srs mddn, walaynni iẓli-yyi srs yasuɛ lmasiḥ d-rbbi babatnnġ lli-t-id-issnkrn zġ-lmut. 2 zġ-gigi nkki d-aytmatn lli-didi-illan, i-imnaggarn ġ-tmazirt n-galaṭiyya. 3 ad-awn-tili lbaraka d-sslamt zġ-rbbi babatnnġ d-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ. 4 nttan a-ifkan ih̬f-ns, immt baš ad-aġ-ijjnjm zġ-ddnub-nnġ. ifukku-aġ zġ-ddunit-ad yʷh̬šnn ġmklli ira rbbi babatnnġ. 5 ar-t-bahra-ntalġ, ġilad ula kullu mayd-d-iftan, amin. 6 imma kunni, iḍr-iyi lɛjb gigun. ašku ġir yat luqt idrusn ayd tzzrim s-tflm rbbi lli-awn-iġran s-lbaraka l-lmasiḥ. twrrim s-yan-uġaras yaḍni, ar-as-ttinin kra n-mddn ‹lh̬bar ifulkin› 7 walaynni urd lh̬bar ifulkin ayan. ssnġ is-llan kra n-mddn ġ-darun ar-awn-tt-ssṭiyyarn, irin a-tbddaln lh̬bar ifulkin l-lmasiḥ s-tkrkas. 8 walaynni iġ-n-yuška kra n-yan ar-awn-imala kra mi ittini ‹lh̬bar ifulkin› ur-igin lh̬bar lli-awn-in-niwi ġ-isizwar, ra-fllas-iniġ «a-t-ihlk rbbi» wah̬h̬a nkki nġd kra l-lmalak zġ-ignwan. 9 nenna-yawn ġayd izrin, iniġ-awn-daġ ġilad: iġ-n-yuška kra n-yan ar-awn-imala kra mi ittini ‹lh̬bar ifulkin› ur-igin lh̬bar ifulkin lli-tumẓm zġ-isizwar, hati nniġ fllas «a-t-ihlk rbbi.» 10 ma-tġalm kunni? izd mddn ad-riġ ad-flla-rḍun, nġd rbbi? izd mddn ad-riġ a-yyi-talġn? uhu, mrad is-riġ a-yyi-talġn mddn ur-rad-gġ ah̬ddam l-lmasiḥ. 11 way-aytma, riġ a-tissanm mayad. urd zġ-bnadm a-zġ-d-yuška lh̬bar ifulkin lli-s-a-tbrraḥġ. 12 ašku ur-t-umẓġ dar mddn ula sslmdn-iyi-t mddn, walaynni issbayyn-iyi-t-id yasuɛ lmasiḥ. 13 tsfldm kunni f-mamnk a-sttin-kkiġ ar-bahra-skarġ s-tnbaḍin n-ayt-yudaya, ar-ssrfufunġ aytmatn n-umnaggar n-rbbi s-trfufnt išqan, ar-n-tggaġ tiqqi-nu ad-hlkġ amnaggar a-ur-sul-iqama. 14 ġ-uwssan-an zwarġ ma-iggutn ġ-inggan-inu n-ayt-yudaya, ašku ɛzzant dari bahra lɛadat n-imzwura-nnġ lli-zrinin. 15 walaynni rbbi lli-yyi-iẓlin lliġ ur-ta-lulġ, iḥnna gigi irḍu ad-iyi-iġr 16 issbayyn-iyi yus, baš ad-dduġ ar-fllas-tbrraḥġ ġ-dar ayt-tmizar aggugnin. ur-sqsaġ kra n-bnadm 17 ula ddiġ s-urušalim ad-sawlġ d-irqqasn lli-yyi-zwarnin, walaynni ffuġġ mudduġ s-tmazirt n-waɛrabn. yan kra wrriġ s-tmdint n-dimašq. 18 zrin kraḍ isggʷasn s-ddiġ s-urušalim a-ġin-sawlġ d-bṭrus. gawrġ dids smmus d-mraw n-wass. 19 walaynni ur-ẓriġ irqqasn yaḍni abla yaɛqub gʷmas n-siditnnġ. 20 mayd-awn-in-uriġ, rbbi issn is-ur-gis-sskarksġ. 21 ffuġġ ilmma ar-tmudduġ ġ-tmizar n-suriyya d-kilikiyya. 22 ġ-uwssan-an ur-ta-yyi-ssinn ayt-imnaggarn ġ-tmazirt n-yudaya. 23 ġir sfldn flla, ar-ttinin «ġwalli-sttin ikkan ar-aġ-issrfufun, hati ar-itbrraḥ ġilad f-uġaras lli-f-iqṣad a-t-ihlk.» 24 ar-bahra-talġn rbbi f-ssibt-inu.

galaṭiyya 2

1 zrin kkuẓ d-mraw n-usggʷas s-wrriġ s-urušalim nkki d-barnaba, awiġ didi tiṭus. 2 imla-yyi rbbi is-iyi-d-iqqan ad-dduġ s-ġin. mnaggarġ ġakudan d-willi mi ttinin inmġurn. nniġ-asn ġ-griyi didsn f-mamnk a-iga-wawal l-lh̬bar ifulkin lli-s-a-tbrraḥġ ġ-dar ayt-tmizar aggugnin, ašku ksuḍġ a-ur-ra-tili lfaytt ġ-mad-skrġ ula ġ-mayd sul skarġ. 3 imma ntni ur-aġ-uṣṣan a-nẓẓall i-ddat n-usmun-inu tiṭus wah̬h̬a iga gu-yunan. 4 walaynni llan ġin kra n-mddn skrn zund iġ-gan aytmatnnġ, kšmn darnnġ s-tntla, irin ad-ẓrn mamnk a-nskar ġilad ġ-aġ-irẓm lmasiḥ zġ-iskraf n-ššrɛ. ar-ttirin ad-aġ-krsn-daġ zund ismgan. 5 imma nkkʷni ur-akkʷ-nqbil yat ġ-maylli-aġ-ttinin, baš a-ur-fllawn-kkisn lḥqq l-lh̬bar ifulkin. 6 imma ġwilli-f-a-ttinin mddn zund iġ-gan kra (wah̬h̬a ur-iyi-ihmma mad-gan ašku rbbi ur-a-iskar s-uwdmawn), ntni ur-iyi-nnin kra n-uswingim yaḍni. 7 walaynni ẓran is-iyi-ifka rbbi ad-sslkmġ lh̬bar ifulkin i-ayt-tmizar yaḍni, ġmklli ifka i-bṭrus a-t-isslkm i-ayt-yudaya. 8 ašku rbbi lli-ith̬damn ġ-bṭrus baš a-ig arqqas i-ayt-yudaya, ar-gigi-ith̬dam ula nkki baš ad-gġ arqqas i-ayt-tmizar yaḍni. 9 imma yaɛqub d-bṭrus d-yuḥanna lli-mi-ttinin mddn inmġurn, lliġ ẓran mayad, mdin-aġ-d afus-nsn afasi nkki d-barnaba. mšaškan-d didnnġ a-ntmɛawan i-ngratnnġ, ar-nth̬dam nkkʷni ġ-tmizar yaḍni ar-th̬damn ntni ġ-dar ayt-yudaya. 10 ur-ginnġ-rin abla yat-tġawsa. ran ginnġ a-stt-ntawi ġ-imẓlaḍ lli-darsn-illan. imma nkki swangmġ yadlli f-mayan, iriġ bahra a-t-skrġ. 11 walaynni ġakud lliġ-d-yuška bṭrus s-tmdint n-anṭakiyya, nkrġ srs ġ-lgddam n-aytmatn, ašku ur-a-iskar s-lḥqq. 12 ntta ġ-isizwar ar-ištta d-aytmatn n-tmizar yaḍni, walaynni ġakud lliġ-d-uškan kra n-imddukkʷal n-yaɛqub, iwrri bṭrus ur-a-sul-ištta d-mddn-an ula-da-didsn-itmunu, ašku iksuḍ zġ-willi ur-itqbaln winna ur-ẓẓullinin i-ddat-nsn. 13 ġakudan nkrn wiyyaḍ n-ayt-yudaya skrn sin-uwdmawn ġmklli iskr bṭrus, aylliġ-tn-itabɛa ula barnaba. 14 imma nkki, lliġ ẓriġ ur-a-tamẓn ġ-lḥqq l-lh̬bar ifulkin, sawlġ s-bṭrus ġ-lgddam-nsn kullutn nniġ-as: «kiyi gu-yudaya a-tgit, walaynni tmyart a-tskart zund ayt-tmizar yaḍni urd ayt-yudaya. mamnk ġilad a-trit a-ttinit iqqan-d ayt-tmizar yaḍni ad-skarn s-ššrɛ n-ayt-yudaya?» 15 ha-nkkʷni laṣl-nnġ iga zġ-ayt-yudaya, urd zġ-ayt-tmizar yaḍni lli-mi-ttinin ‹ayt-ddnub›. 16 walaynni nssn taġawsa-yad bahra. ra-irḍu rbbi f-winna umnnin s-yasuɛ lmasiḥ, urd f-willi skarnin s-ma-ityaran ġ-ššrɛ n-musa. mayad a-s-aġ-d-iqqan ula nkkʷni n-ayt-yudaya a-namn s-yasuɛ lmasiḥ. f-ssibt l-lmasiḥ a-f-fllannġ-irḍa rbbi, urd f-ssibt n-kra nskar igan win ššrɛ. ašku ur-iẓḍar yan a-irḍu rbbi s-iskkirn n-ššrɛ. 17 walaynni ġilad ġ-a-ntrju a-fllannġ-irḍu rbbi f-ssibt l-lmasiḥ, ma-ra-nini iġ-a-sul-ntafa ddnub ġ-ih̬f-nnġ zund ayt-tmizar-an yaḍni? is-a-yaġ-ifal lmasiḥ a-ntzayad ġ-ddnub? uhu, urd ġmkan a-nga. 18 ašku mrad is-a-bnnuġ f-ġaylli h̬ʷliġ, ra-gigi-iban izd ddnub ad-skarġ. 19 walaynni giġ ġilad zund iġ-iyi-inġa ššrɛ mmtġ-as, baš ad-d-nkrġ ddrġ i-rbbi. 20 ha-yyi mmutġ d-lmasiḥ f-uggjdi-ns. urd sul nkki a-iddrn walaynni lmasiḥ a-gigi-iddrn. kullu mad-skarġ ġilad, ar-t-skarġ f-ssibt n-mad-umnġ s-yus n-rbbi lli-gigi-iḥnnan ifk tudrt-ns flla. 21 ur-rurġ lḥnant-ad n-rbbi zund iġ-ur-tgi yat. ašku mrad is-nẓḍar a-nrḍu rbbi s-iskkirn n-ššrɛ, bla lfaytt a-ra-tg lmut l-lmasiḥ.

galaṭiyya 3

1 wa-kunni n-ayt-galaṭiyya, izd tffuġm ih̬f-nnun? is-kʷn-issnufl kra n-yan? nmla-yawn yadlli mamnk a-immut yasuɛ lmasiḥ f-uggjdi, tissanm-t bahra. 2 imma ġilad ra-kʷn-sqsaġ, izd f-ssibt n-ma-tskarm s-ššrɛ n-musa a-f-awn-in-yuška rruḥ lqudus, nġd f-ssibt n-ma-tsfldm i-lh̬bar-nnġ ifulkin tamnm srs? 3 is-nnit-tffuġm ih̬f-nnun? tgram ġ-tudrt-ad l-ljdid s-tḥkimt n-rruḥ lqudus, imma ġilad is-tram a-gis-tzaydm s-iskkirn n-bnadm? 4 is-ur-igi yat, kullu maylli darun ijran ġayd zrinin? 5 izd f-ssibt n-ma-tskarm s-ššrɛ a-f-awn-yakka rbbi rruḥ lqudus ar-darun-iskar lmɛjizat, nġd f-ssibt n-ma-tsfldm i-lh̬bar ifulkin tamnm srs? 6 ula ibrahim, ityara fllas: «yumn rbbi, mayan a-f-t-iga rbbi d-wad f-irḍa.» 7 riġ a-tissanm mayad. ayt-ibrahim, a-tn-igan d-willi umnnin. 8 ašku ityara ġ-warra n-rbbi f-mamnk a-ra-irḍu rbbi ula f-ayt-tmizar aggugnin f-ssibt mad-umnn. isawl rbbi s-ibrahim iml-as lh̬bar ifulkin lli-ra-yili yini-as: «s-ism-nnk a-s-rad-barkġ kullu timizar n-ddunit.» 9 ġmkad a-s-nssn is-ra-ibark rbbi kullu wanna yumnn ġmklli ibark ibrahim lli-yumnn. 10 kullu willi ittirin ad-rḍun rbbi s-iskkirn n-ššrɛ, hati ġ-ddu lḥukm a-ġ-sul-qaman. ašku ityara: «rbbi ra-yut lḥukm s-jhnnama f-kraygatt yan ur-iskarn s-kullu ma-ityaran ġ-warratn n-ššrɛ.» 11 imla-yaġ-wawal-ad is-ur-iẓḍar yan a-irḍu rbbi s-iskkirn n-ššrɛ, walaynni ityara-daġ inna rbbi: «wanna yumnn, nttan a-f-rad-rḍuġ fkġ-as tudrt.» 12 wanna ibnnun f-ššrɛ, ur-a-itawi rrja s-ma-yumn, ašku ġmklli ityaran: «yan iskarn kullu s-iskkirn-ad, rad-as-ifk rbbi tudrt f-ssibt-nsn.» 13 imma lmasiḥ ifukka-yaġ zġ-lɛqubit lli-ra-iḍr f-willi ibnnun f-ššrɛ. iwrri iga ntta wad-f-tḍr lɛqubit, baš a-ur-fllannġ-tḍr nkkʷni. ašku ityara: «kullu wanna ityaggaln f-uggjdi, lɛqubit n-rbbi a-fllas-illan.» 14 immut lmasiḥ yasuɛ baš ad-kšmn ula ayt-tmizar aggugnin s-lbaraka lli-f-inna rbbi i-ibrahim, namẓ kullwaġ rruḥ lqudus lli-f-inna rbbi rad-aġ-t-ifk. kullu mayad rad-aġ-yili f-ssibt n-ma-numn. 15 way-aytma, nssn mad-skarn mddn iġ-d-mšaškan f-kra n-tġawsa. ar-akkan lɛhd i-ngratsn. iġ-skrn lɛhd, ur-iẓḍar yan a-yanf i-lɛhd-an ula-yas-izayd kra. 16 ġayd izrin ar-isawal rbbi s-ibrahim ar-as-ittini f-ma-rad-as-ifk i-ibrahim, ntta d-wamud-ns. ur-as-inni «ra-t-fkġ i-imadn-nnk» zund iġ-gan mddn ggutnin, walaynni inna-yas «ra-t-fkġ i-wamud-nnk» igan yan ig lmasiḥ. 17 lmɛna-yad, riġ ad-awn-srs-mlġ mayad. rbbi ifka yal-lɛhd i-ibrahim, yini-as rad-as-t-izzga. zrin kkuẓ id-miyya d-kraḍ id-mraw (430) n-usggʷas, ifk ilmma rbbi ššrɛ i-mddn-ns. walaynni ur-iẓḍar ššrɛ n-musa a-issanf i-lɛhd lli-t-id-izwarn, ula iẓḍar a-ikkis awal lli-s-yad-inna rbbi i-ibrahim. 18 ašku rbbi, mrad is-ifka lwrt-ns ġir i-willi skarnin s-ššrɛ, ikun ur-akkʷ-iqama ġ-wawal lli-s-yad-inna i-ibrahim. walaynni urd ġmkan a-iskr rbbi, ašku s-wawal-ns izgan a-s-ifka lwrt i-ibrahim. 19 imma ġilad ma-ra-nini f-ššrɛ? mah̬ aylliġ-t-id-izuyd rbbi i-mddn-ns? izuyd-asn-t baš ad-asn-imala ddnub lli-skarn. iqama ššrɛ ġir ar akud lliġ-d-yuška-wamud n-ibrahim lli-f-yad-inna rbbi. f-ufus l-lmalayka a-f-asn-ifka ššrɛ, d-ntni ssbayynn-t-id i-musa, d-ntta issbayyn-t-id i-wiyyaḍ. 20 walaynni awal lli-ifka rbbi i-ibrahim, ifka-yas-t ġ-gras dids, ur-t-ih̬ṣṣa yan yaḍni. 21 imma ġilad ma-ra-nini? is-issunf ššrɛ iwaliwn n-rbbi lli-s-yad-inna i-ibrahim? uhu, ur-t-issunf. ašku bnadm, mrad is-as-ityawfka kra n-ššrɛ ma-s-a-iteṭṭaf tudrt, ra-irḍu rbbi f-kraygatt yan iskarn s-ššrɛ. 22 walaynni arratn n-rbbi ar-malan mamnk a-ttyamaẓ ddunit kullutt ġ-ddu lḥukm n-ddnub. imma lwrt lli-f-inna rbbi i-ibrahim, ar-t-yakka i-willi umnnin s-yasuɛ lmasiḥ, ar-asn-t-yakka ġilad f-ssibt l-liman-nsn. 23 ġ-uzmz lli-ġ-ur-ta-d-yuški lmasiḥ ur-ta-srs-numin, ntyawkrraf sul s-iskraf n-ššrɛ. ar-aġ-tḥṣarn-warratn n-ššrɛ ar kiġ-d-ilkm-uzmz-ad ġ-numn s-lmasiḥ. 24 ikka-ttin iga ššrɛ angabal fllannġ, ar-aġ-itrbba aylliġ-d-yuška lmasiḥ iskr sslamt ġ-gr rbbi d-willi srs umnnin. 25 imma ġilad ġ-d-ilkm-uzmz l-liman, ur-sul-igi ššrɛ angabal-nnġ. 26 ha-kunni kullukn, tarwa n-rbbi a-tgam f-ssibt n-ma-tumnm s-lmasiḥ yasuɛ. 27 ašku kullu wanna gigun iddmn s-udum n-waman baš a-iml is-iga win lmasiḥ, hati iwrri iddr s-tudrt l-lmasiḥ. 28 mayad a-f-ur-a-sul-nẓẓmẓlay gu-yudaya zġ-gu-yunan, ula-da-nẓẓmẓlay awtm zġ-tawtmt ula ismg zġ-wad-igan win ih̬f-ns, ašku tgam kullu yan ġ-lmasiḥ yasuɛ. 29 walaynni lliġ tgam win lmasiḥ, hati ayt-ibrahim a-tgam. ra-tamẓm lwrt lli-f-as-inna rbbi ra-t-ifk i-tarwa-ns.

galaṭiyya 4

1 walaynni ġmkad a-iga kullu wanna iwrtn. lliġ sul imẓẓi, ig zund ismg ġ-tgmmi n-babas, wah̬h̬a ra-iṭṭaf kullu ayda n-babas tigira. 2 ašku illa sul ġ-ddu-ufus n-willi-t-igabln d-willi dar ifl babas lamant l-lwrt-ns, ard iruḥ-uzmz lli-f-iqṣad babas a-t-gis-yamẓ. 3 ula nkkʷni nkka-ttin nga ġmkan. ġakud lliġ sul nmẓẓi, nga zund ismgan ġ-ddu-ssulṭa l-larwaḥ n-ddunit-ad. 4 walaynni ġakud lliġ-d-iruḥ-uzmz, rbbi yuzn-d yus s-ddunit. ilul-d zġ-waḥlig n-yat-tmġart, iwrri yili ula ntta ġ-ddu ššrɛ, 5 baš a-ifukku winna llanin ġ-ddu ššrɛ irar-aġ a-ng tarwa n-rbbi. 6 ġmkad ad-aġ-imlan is-nga tarwa n-rbbi, ašku yuzn-d rruḥ n-yus izdġ ġ-uwlawn-nnġ, irar-aġ a-srs-naqra: «abba, wa-baba.» 7 hati ur-sul-tgim ismgan, walaynni twrrim tgam tarwa n-rbbi. d-wanna igan zġ-tarwa n-rbbi, ra-iwrt lbarakat n-rbbi. 8 ġayd izrin ur-tssinm rbbi. tkkam-ttin tgam ismgan i-kra l-lquwwat lli-ur-ginin rbbi. 9 imma ġilad ġ-tssnm rbbi (nġd yuf ad-iniġ, ġilad ġ-kʷn-issn rbbi), mah̬ aylliġ tram a-twrrim-daġ tgm ismgan i-larwaḥ-an lli-ur-ginin yat ula ẓḍarn ad-skrn yat? 10 han twrrim ġilad ar-tskarm f-uwssan l-lɛid-nsn d-iyrn-nsn d-izmaz-nsn d-isggʷasn-nsn. 11 ha-yyi usiġ fllawn taġuft. izd bla lfaytt ad-h̬dmġ nhatafġ ġ-gratun? 12 way-aytma, ḍalbġ zġ-gigun a-didi-tbiddm ġmklli-bdda-didun-tbddadġ. ġayd izrin ur-jju-gigi-tskirm kra yʷh̬šnn. 13 tssnm izd f-ssibt n-mad-uḍnġ a-f-n-darun-uškiġ ġ-isizwar, awiġ-awn-in lh̬bar ifulkin. 14 wah̬h̬a fllawn tšqa-tmaḍunt-inu, ur-iyi-tḥgirm ula trurm-iyi, walaynni tšškšmm-iyi-n s-darun tfrḥm sri zund iġ-giġ yal-lmalak zġ-dar rbbi, zund-nnit iġ-giġ lmasiḥ yasuɛ. 15 ma-s-iggʷra lfrḥ-nnun lli-s-sri-tfrḥm? ssnġ ġ-uwssan-an mrad is-tẓḍarm a-tssukfm alln-nnun ikun tfkam-iyi-tnt. 16 imma ġilad is-iyi-tgam d-unuwwaš-nnun f-ssibt n-mad-awn-nniġ lḥqq? 17 mddn-an ar-tt-gigun-tawin bahra, walaynni urd f-kra ifulkin. ur-rin abla a-kʷn-didi-ssngaran, baš a-stt-gisn-ttawim ġir ntni. 18 išwa a-stti-tawim ġ-kra, iġ-iga kra ifulkin. išwa-bdda, zund iġ-n-didun-lliġ zund iġ-fllawn-aggugġ. 19 wa-tarwa-nu ɛzzanin, ha-yyi ġilad giġ zund tamġart lli-ra-yaru, izri-flla-ungaẓ n-tlalit-nnun ard gigun timġur-tḥkimt l-lmasiḥ. 20 amar yufan a-n-didun-iliġ ġilad, sawlġ-awn f-wawal yaḍni. hati usiġ fllawn taġuft bahra. 21 wa-kunni lli-iran a-tskarm kullu s-ššrɛ, ra-kʷn-sqsaġ f-ššrɛ: is-ur-tssinm ma-gis-ityaran? 22 imla-yaġ f-ibrahim is-dars sin tarwa, yan turu-t-tsmgt-ns d-yan turu-t-tmġart-ns. 23 yus n-tsmgt, turu-t ġmklli tarunt-tutmin, imma yus n-tmġart-ns, turu-t f-ssibt n-yan-wawal lli-inna rbbi i-ibrahim. 24 mayd ijran, tlla-yas yat lmɛna intln. ašku snat-tmġarin-an rwasnt i-sin id-lɛhd. h̬talli yurun ismgan, tga lmɛna-ns zund lɛhd n-ššrɛ lli-ityawskarn ġ-udrar n-sina. nttat tga tismgt hajar. 25 tga lmɛna n-hajar zund adrar n-sina lli-illan ġ-tmazirt n-waɛrabn, tg zund tamdint n-urušalim d-imzdġn-ns lli-ganin ismgan. 26 imma tayyaḍ tga zund urušalim yaḍni lli-igan tin ignna. nttat tga innatnnġ sara, ur-akkʷ-tgi tismgt. 27 ašku ityara: «wa-tamġart lli-ur-jju-yurun, wa-kmmi lli-f-ur-jju-izri-ungaẓ, nkr ġilad tfrḥt ar-tssġrutt. ašku kmmi lli-n-ifl-urgaz ra-tarut uggʷar n-talli iṭṭafn argaz.» 28 kunni ay-aytma, tgam zund isḥaq, tlulm f-ssibt n-wawal n-rbbi. 29 walaynni ġmklli inkr ġwalli iluln zund kullu mddn ar-issrfufun ġwalli iluln s-rruḥ n-rbbi, ġmkan ad-skarn mddn ula ġilad. 30 ma-ittini-warra n-rbbi? ar-ittini: «ssmsr tismgt nttat d-yus, ašku yus n-tsmgt ur-ra-iṭṭaf taġamt ġ-lwrt n-babas. ra-ig lwrt kullut win yus n-talli igan tamġart bla iskraf.» 31 imma ġilad ay-aytma, ma-ra-nini? urd tarwa n-tsmgt a-nga, walaynni nga tarwa n-tmġart lli-ur-jju-dar iskraf.

galaṭiyya 5

1 irẓm-aġ lmasiḥ baš a-ur-sul-ng ismgan i-yat. biddat ġilad tzgam a-ur-twrrim-daġ s-iskraf n-tsmugit. 2 sfldat-iyi nkki bulus, rad-awn-iniġ: iġ-tram a-ttġusm s-tẓallit n-ddat ur-rad-awn-yili yat ġ-lmasiḥ. 3 ra-t-iniġ-daġ s-lmɛqul i-kullu wanna iran a-iẓẓall i-ddat-ns, iġ-tskrt ġmkan iqqan-k-id a-bdda-tskart s-kullu ma-ityaran ġ-ššrɛ. 4 wa-kunni lli-ittirin a-trḍum rbbi s-ššrɛ, hati tssngaram ih̬f-nnun d-lmasiḥ, twrrim tḍrm zġ-lbaraka-ns. 5 imma nkkʷni nssn is-ra-fllannġ-irḍu rbbi f-ssibt n-ma-numn s-lmasiḥ. ġmkad a-iga rrja iṣḥan lli-aġ-ifka rruḥ lqudus. 6 ašku yan igan win lmasiḥ, han taẓallit n-ddat ur-dars-tgi yat, zund iġ-as-iẓẓulla zund iġ-as-ur-iẓẓulli. ašku illa dars mad-bahra-yufn mayan. hati yumn s-lmasiḥ, iɛmmr s-lḥnant-ns. 7 tkkam-ttin ar-ttzayadm ġ-uġaras l-lmasiḥ. imma ġilad ma-kʷn-iḥṣarn a-ur-sul-tskarm s-lḥqq? 8 iswingimn-an ur-d-kkin rbbi lli-awn-iġran, 9 walaynni tah̬mirt idrusn a-issktayn lɛjin iggutn. 10 imma nkki umnġ gigun is-ur-ra-tsflidm s-kra n-uswingim yaḍni, ašku win siditnnġ a-tgam. ra-iḥkam ntta f-walli-awn-tt-issṭiyyrn, wanna ra-ig-iyt. 11 way-aytma, urd nkkin a-ittinin i-mddn «iqqan-kʷn-d a-tẓẓallm i-ddat-nnun». mayad a-f-a-yyi-sul-ssrfufunn. ašku mrad is-a-yasn-ttiniġ ġmkan, ur-ra-yyi-itẓi yan ġakud nna-tbrraḥġ f-uggjdi l-lmasiḥ. 12 imma mddn-an lli-kʷn-issndudiyn, amar yufan ad-bbin igiwal-nsn kullut. 13 way-aytma, iġra-yawn rbbi a-trẓmm zġ-iskraf. walaynni a-ur-ttinim «ntyawrẓam ġilad, nẓḍar a-nskar aynna ira ih̬f-nnġ.» ašku illa fllawn a-ttḥnnum ar-ttqasam i-ngratun. 14 hati tmun-d lmɛna n-ššrɛ kullutt ġ-yan-wawal ar-ittini: «a-ttirit adjar-nnk zund ih̬f-nnk.» 15 walaynni iġ-a-ttlbaym i-ngratun ar-tšttam tifiyi n-ingratun, han ra-thlkm i-ngratun. 16 walaynni rad-awn-iniġ, skarat-bdda s-mad-awn-imala rruḥ lqudus bla-da-tswingimm ġ-ma-ittiri ih̬f-nnun. 17 ašku ul n-bnadm ar-ittiri ma-ur-ittiri rruḥ lqudus, ula rruḥ lqudus ar-ittiri ma-ur-ittiri-uwl n-bnadm. hatni ar-gigun-tmmaġn aylliġ ur-a-tskarm ma-ttirim. 18 walaynni iġ-a-tskarm mad-awn-imala rruḥ lqudus, ur-ra-sul-tqamam ġ-iskraf n-ššrɛ. 19 han iskkirn n-bnadm, nssn mamnk ad-gan. ar-tznun ar-tfsadn ar-tšthun i-ngratsn, 20 ar-tɛbadn ilahat n-ddunit-ad ar-skarn ssiḥr, ar-tkrhun ar-tẓin ar-tnuwwašn ar-tbzagn f-ingratsn, ar-ttirin ad-agʷrn wiyyaḍ, ar-tmmaġn d-wanna ur-zgisn-igin, ar-rggmn wanna ur-didsn-ibiddn, 21 ar-ttirin ad-amẓn ma-ur-igin winsn, ar-tnufuln s-tissi ar-tmunun f-tillay-nsn ʷh̬šnnin, kullu iskkirn-ad d-ma-tn-irwasn. rad-awn-iniġ s-lmɛqul ġmklli-awn-nniġ ġayd izrin, ġwilli skarnin ġmkan ur-rad-kšmn s-tgldit n-rbbi. 22 imma lġllt n-rruḥ tga lḥnant d-lfrḥ d-lhna d-ṣṣbr, ar-ntɛawan wiyyaḍ ar-didsn-ntfulki ar-didsn-ntbddad 23 ar-didsn-ntrh̬u ar-bdda-nqqʷay ġ-ih̬f-nnġ. hati wan tiġawsiwin-ad, ur-illi kra n-ššrɛ tnt-yagʷin. 24 ašku kullu wanna igan win lmasiḥ yasuɛ, iga ih̬f-ns d-wad immutn f-uggjdi baš a-gis-immt kullu ma-ittiri bnadm i-ih̬f-ns ula kullu ma-yʷh̬šnn. 25 imma ġilad ġ-nddr s-tḥkimt n-rruḥ lqudus, illa fllannġ a-nskar s-mad-aġ-imala rruḥ lqudus. 26 a-ur-nssimġur ih̬f-nnġ ula-da-ntẓi d-yan ula-da-nttiri ma-igan win wiyyaḍ.

galaṭiyya 6

1 way-aytma, iġ-n-tufam kra n-yan iḍr ġ-ma-yʷh̬šnn, illa fllawn kunni lli-ġ-tlla lġllt n-rruḥ lqudus a-dids-tsawlm s-lḥnant trarm-t s-uġaras. walaynni awiyat-stt ġ-ih̬f-nnun, a-ur-tḍrm ula kunni. 2 tmɛawanat i-ngratun ġ-aynna fllawn iẓẓayn. ġmkad a-s-ra-tssafawm luṣit l-lmasiḥ. 3 walaynni iġ-illa ma-iġaln is-iga kra, hati isskarks f-ih̬f-ns, ašku ur-igi yat. 4 illa f-kud yan a-iswingim ġ-ma-iskar baš a-iẓr is-ifulki nġd uhu. iġ-ifulki rad-as-yili ma-s-a-itfraḥ d-ih̬f-ns bla-da-itmnad ġ-mad-skarn wiyyaḍ. 5 ašku kud yan ra-yasi ma-t-id-yuškan. 6 kullu wanna itlmadn awal n-rbbi, illa fllas a-yaṭṭu lh̬ir nna-dars-illan d-umslmd-ns. 7 ad-ur-tjlum ih̬f-nnun. ur-iẓḍar yan a-stt-izzri f-rbbi. 8 amud nna-n-tluḥm, nttan a-ra-tmgrm. yan iskarn s-ma-ittiri-uwl n-bnadm, zġ-uwl-ns a-zġ-ra-imgr lmut. imma yan iskarn s-ma-ittiri rruḥ lqudus, zġ-rruḥ a-zġ-ra-imgr tudrt idumn. 9 a-ur-ntrmay ġ-ufulki-ad nskar, ašku ra-nmgr ṣṣabt ġ-uzmz-ns iġ-ur-nhruṣṣi. 10 illa fllannġ a-nskar afulki ġ-kullu mddn ġakud nna-nufa, s-uggʷar ġ-aytmatnnġ lli-umnnin s-lmasiḥ. 11 ẓrat mnšk ayd-s-mqqurnt tirra-yad-awn-in-uriġ nkki s-ufus-inu. 12 imma ġwilli-awn-ittinin a-tẓẓallm i-ddat, ran ntni ad-rḍun mddn s-ma-igan win ddat, baš a-ur-rfufnn f-ssibt n-uggjdi l-lmasiḥ. 13 imma ayt-tẓallit-an, ula ntni ur-a-skarn kullu ma-ityaran ġ-ššrɛ, walaynni ar-gigun-ttirin a-tẓẓallm i-ddat baš ad-alġn ih̬f-nsn f-ma-ityawskarn i-ddat-nnun. 14 imma nkki ur-rad-alġġ abla aggjdi n-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ. ašku s-uggjdi l-lmasiḥ a-s-mmutġ i-ddunit, immt-iyi ma-igan win ddunit. 15 imma taẓallit n-ddat ur-tgi yat, zund iġ-as-tẓẓullam zund iġ-as-ur-tẓẓullim. walaynni taġawsa ihiyyan a-stt-igan tudrt l-ljdid lli-darun-illan. 16 ad-awn-tili sslamt n-rbbi d-rrḥmt-ns i-kullu winna skarnin s-tnbaṭṭ-ad, a-tn-igan d-ayt-rbbi n-ṣṣaḥt. 17 imma ġilad, ḍalbġ-awn a-ur-sul-izayd yan i-tkrrayin-inu. ašku ibrrayn-ad usiġ ġ-ddat-inu, ntni timitar n-yasuɛ ad-gan. 18 a-gigun-tili lbaraka n-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ, ay-aytma. amin.

afsus 1

1 zġ-bulus arqqas l-lmasiḥ yasuɛ ġmklli ira rbbi. i-imẓlayn n-rbbi ġ-tmdint n-afsus lli-zganin ġ-uġaras l-lmasiḥ yasuɛ. 2 ad-awn-tili lbaraka d-sslamt zġ-rbbi babatnnġ d-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ. 3 ar-bahra-ntalġ rbbi babas n-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ, ašku ibark-aġ f-uwdm l-lmasiḥ s-kullu lbarakat n-rruḥ lli-llanin ġ-tgldit n-ignna. 4 lliġ ur-ta-ih̬lq ddunit, iẓli-aġ d-lmasiḥ baš a-ng wins, nġus ġ-iẓri-ns zġ-kullu ma-igan lɛib. iḥnnu ginnġ 5 iqṣad ad-aġ-ig d-tarwa-ns f-uwdm n-yasuɛ lmasiḥ. ġmkan a-ira, irḍu srs. 6 ar-t-bahra-ntalġ f-lḥnant-ad iggutn lli-s-aġ-ibark f-uwdm n-yus iɛzzan 7 lli-aġ-ifran zġ-lhalak s-idammn-ns, issitti fllannġ ddnub-nnġ. matta ġunškad s-tggut lḥnant n-rbbi lli-s-aġ-ibark, 8 ula tawassna-yad d-tḥkimt-ad lli-aġ-d-issbayyn. 9 ašku issbayyn-aġ-d taġawsa-yad intln, iml-aġ-d ma-ira a-iskr irḍu srs iqṣad-t f-ufus l-lmasiḥ, 10 yiri a-t-issafu ġ-isiggʷra n-ddunit. hati ra-issmun kullu ma-illan ġ-ignna ula ġ-ddunit, ig-t kullu ġ-ddu-ufus l-lmasiḥ. 11 rbbi iẓli-aġ d-lmasiḥ ula nkkʷni baš a-ng mddn-ns, ġmklli iqṣad nttan lli-bdda-iskarn ma-ira ġ-kullu ma-ijrrun. 12 iẓli-aġ baš a-d-ginnġ-iban lmjd-ns, nkkʷni lli-izwarn is-n-nga rrja-nnġ ġ-lmasiḥ. 13 ula kunni, twrrim tgam wins lliġ-kʷn-in-ilkm-wawal l-lḥqq, a-t-igan d-lh̬bar ifulkin lli-s-tnjmm. lliġ tumnm s-lmasiḥ ityawfka-yawn rruḥ lqudus lli-f-inna rbbi ra-t-ifk i-mddn-ns, baš a-tissanm izd wins a-tgam. 14 iga tamatart n-is-ra-issafu rbbi kullu timih̬ar lli-f-inna ra-tnt-ifk i-mddn-ns. matta ġunškad s-iggut lmjd n-rbbi, ar-t-ntalġ bahra. 15 f-mayad a-f-a-bdda-fllawn-tškarġ rbbi, ašku sfldġ f-mamnk a-tumnm s-siditnnġ yasuɛ, ɛzzan darun imẓlayn n-rbbi kullutn. ġakud nna-tẓallaġ ar-kʷn-d-swingimġ, 17 ar-tḍalabġ babatnnġ imqqurn lli-igan rbbi n-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ ad-awn-yakka rruḥ n-tḥkimt d-twassna baš a-ti-tissanm ġmklli iga. 18 ar-ti-tḍalabġ a-irẓm alln l-lɛaql-nnun, baš a-tissanm ma-iga rrja-yad iṣḥan lli-mi-kʷn-iẓli, ula lbarakat ggutnin lli-ra-ifk i-imẓlayn-ns, 19 ula taḥkimt-ns lli-bahra-ginnġ-itjhhdn nkkʷni lli-srs-yumnn. ašku taḥkimt lli-ginnġ-illan, tga-t-tḥkimt itjhhdn 20 lli-s-d-issnkr lmasiḥ zġ-lmut, issgawr-t f-ufasiy-ns ġ-tattuyt n-tgldit n-ignna 21 f-uflla n-kullu lmalayka ula larwaḥ ula ssulṭat ula lquwwat, ig ism-ns f-uflla n-kraygatt ism ġ-ddunit ula lih̬rt. 22 ig-t d-ugayyu f-kullu ma-illan, isrs kullu ma-illan ġ-ddu iḍarn-ns s-lh̬ir n-umnaggar n-willi ganin wins. 23 amnaggar iga ddat l-lmasiḥ, d-nttan a-ġ-a-itkmmal lmasiḥ lli-itkmmaln kullu ma-illan ġ-kraygatt mani.

afsus 2

1 imma kunni ġayd izrin tgam zund iġ-tmmutm i-ma-igan win rbbi, f-ssibt n-ddnub-nnun ula kullu ma-tskarm yʷh̬šn. 2 tkkam-ttin ar-ttidum ġ-uġaras n-ddunit-ad, ar-ttḍfarm lquwwa yʷh̬šnn lli-itjhhdn ġ-ignwan. tga rruḥ lli-itḥkamn ġilad ġ-ġwilli ur-sflidnin s-rbbi. 3 nkka-ttin kullwaġ ar-didsn-nttidu ġ-uġaras-an ar-nskar s-kullu ma-ira bnadm i-ih̬f-ns ar-tt-ntawi ġir ġ-iswingimn-nnġ ula ššhwat-nnġ. ula nkkʷni ġ-uwssan-an, illa fllannġ lġaḍab n-rbbi zund kullu mddn. 4 imma rbbi, tggut dars rrḥmt, iḥnnu ginnġ s-lḥnant-ns iggutn, 5 issddr-aġ d-lmasiḥ ġakud lliġ sul nmmut ġ-ddnub-nnġ. hati s-lḥnant n-rbbi a-s-tnjmm. 6 issnkr-aġ-d yall-aġ d-lmasiḥ yasuɛ, issgawr-aġ dids ġ-tgldit n-ignna, 7 baš a-iml, ġilad ula kullu mayd-d-iftan, mnšk a-s-bahra-tggut lḥnant-ns lli-s-aġ-ibark f-ssibt l-lmasiḥ yasuɛ. 8 hati f-lḥnant-ns a-f-tnjmm lliġ srs tumnm. urd f-ssibt n-kra tskarm kunni, walaynni tga tawafka ifka-yawn-tt rbbi. 9 urd f-ssibt n-ifulkitn-nnun, baš a-ur-yalġ yan ih̬f-ns. 10 ašku rbbi ad-aġ-iskrn ġmkan, ig-aġ d-win lmasiḥ yasuɛ baš a-ntnawal ifulkitn lli-aġ-zwar-ijjujad a-tn-nskar. 11 swingimad-d ma-tgam ġayd izrin, kunni lli-ur-igin zġ-ayt-rbbi. ar-awn-ttinin ‹ġwilli ur-ẓẓullinin› ašku ur-a-ttẓallam i-ddat-nnun zund ntni. 12 ur-ta-tssinm lmasiḥ ġ-uwssan-an, tilim ġ-brra n-ayt-rbbi lli-iẓli ad-gn mddn-ns. ur-darun taġamt ġ-id-lɛhd lli-s-a-yasn-imala ma-rad-asn-iskr. ur-darun rrja, ula tssnm rbbi ġ-ddunit. 13 imma ġilad issakmur-kʷn-d s-dars f-ssibt l-lmut l-lmasiḥ yasuɛ, kunni lli-sttin ikkan taggugm-n. 14 ašku iskr lmasiḥ sslamt ġ-gr ayt-rbbi d-ayt-tmizar yaḍni, irar sin ad-gn yan, issḍr aġʷrab n-taẓit lli-tn-issngaran. 15 issitti ššrɛ s-luṣiyat-ns ula lfrayḍ-ns, baš a-issmun sin-ad s-sslamt, iskr zġ-gisn yat tasut l-ljdid lli-ra-ig tins. 16 ġmkan a-s-iskr sslamt ġ-gratnnġ kullwaġ d-rbbi s-lmut-ns f-uggjdi, a-ur-sul-tili taẓit i-ngratnnġ. 17 lliġ-d-yuška lmasiḥ yawi-d lh̬bar n-sslamt i-kunni lli-n-aggugnin, wala i-nkkʷni lli-srs-akmurnin. 18 f-ssibt l-lmasiḥ a-f-nẓḍar ġilad a-kullu-nkšm s-dar rbbi babatnnġ s-yan-rruḥ lli-ginnġ-illan kullwaġ. 19 ur-sul-tgim ibrraniyn ula iġribn, ašku teṭṭafm ula kunni ġilad taġamt ġ-gr imẓlayn n-rbbi, tgm zġ-ayt-tgmmi n-rbbi 20 lli-ibnnu f-llsas n-irqqasn d-lanbiya, ig lmasiḥ yasuɛ aẓru imqqurn n-uġẓu. 21 nttan a-d-issmunn iẓran, ar-srsn-ibnnu yat-tgmmi n-tẓallit ttyawẓlay i-siditnnġ. 22 ula kunni ar-srun-ibnnu baš a-kullu-ng yat-tgmmi, izdġ gis rruḥ n-rbbi.

afsus 3

1 mayan a-f-a-fllawn-tḍalabġ rbbi, nkki bulus lli-igan aḥbbas f-ism l-lmasiḥ yasuɛ f-ssibt n-twuri lli-skarġ ġ-gratun kunni n-tmizar yaḍni. 2 is-ur-tsfldm f-mamnk ad-iyi-ifk rbbi lbaraka-yad baš ad-awn-tt-in-sslkmġ s-darun kunni? 3 imla-yyi-d taġawsa-yad lli-intln kullu ġayd izrin, uriġ-awn-in fllas kra ġ-tbrat-ad. 4 iġ-tġram maylli uriġ ra-tissanm taġawsa-yad l-lmasiḥ ġmklli-stt-fhmġ nkki. 5 trgs f-kullu tasutin lli-zrinin, imma ġilad issbayyn-aġ-tt-id rbbi s-tḥkimt n-rruḥ lqudus i-ġwid iẓli ad-gn irqqasn-ns ula lanbiya-ns. 6 iml-aġ-d lh̬bar ifulkin n-is-rad-kšmn ayt-tmizar yaḍni ġ-lbarakat n-ayt-rbbi ula ġ-umnaggar n-willi ganin wins, amẓn ula ntni kullu ma-inna rbbi rad-aġ-t-ifk f-uwdm l-lmasiḥ yasuɛ. 7 ibark-iyi rbbi ifk-iyi ad-skarġ tawuri-ad l-lh̬bar ifulkin s-tḥkimt-ns itjhhdn lli-gigi-illan. 8 wah̬h̬a mẓẓiġ bahra ġ-gr kullu imẓlayn n-rbbi, ifka-yyi lbaraka-yad ad-tbrraḥġ i-ayt-tmizar n-ddunit f-tmih̬ar l-lmasiḥ lli-ugʷrnin kullu iswingimn n-bnadm. 9 ifk-iyi ad-malaġ i-kullu mddn taġawsa-yad ihiyyan lli-fllasn-intln kullu ġayd izrin, iqṣad-stt rbbi lli-ih̬lqn kullu ma-illan. 10 ašku ġilad f-ufus n-umnaggar n-imẓlayn-ns a-f-ira rbbi a-issbayyn i-ssulṭat ula lquwwat n-ignwan mnšk a-bahra-tggut-tḥkimt-ns 11 lli-s-ikmml f-ufus l-lmasiḥ yasuɛ siditnnġ maylli iqṣad zġ-isizwar. 12 f-ssibt n-ma-iskr lmasiḥ ula f-ssibt n-ma-srs-numn a-f-nẓḍar a-n-nakmur s-rbbi ġilad bla-da-ntḥšam ula-da-ntiksaḍ. 13 f-mayan a-f-rad-awn-iniġ, a-kʷn-ur-tigʷraẓ f-urfufn-ad ġ-a-zrayġ f-ssibt-nnun, ašku ar-t-zzrayġ baš ad-awn-ig lh̬ir kunni. 14 mayan a-f-ḍrġ f-ifaddn-inu ġ-lgddam n-rbbi babatnnġ. 15 nttan a-ifkan ism-ad-ns ‹babatnnġ› i-kullu-winna dar tarwa ġ-ignna ula ġ-ddunit. 16 ḍalbġ-t ad-awn-yakka zġ-tmih̬ar l-lmjd-ns, issdus-kʷn ġ-ugʷns-nnun s-tḥkimt itjhhdn n-rruḥ-ns, 17 baš a-izdġ lmasiḥ ġ-uwl-nnun ġmklli srs tumnm. ḍalbġ-t a-kʷn-iẓẓu ġ-lḥnant izzga-kʷn gis, 18 baš a-tiẓḍarm a-tfhmm, kunni ula kullu imẓlayn n-rbbi, mnšk a-s-tusɛa tiġzzif tattuy tdru lḥnant l-lmasiḥ, 19 tssḥssum ġ-uwl-nnun s-lḥnant-ns lli-bahra-yugʷrn tawassna n-bnadm, ard twrrim tɛmmrm kullu s-ufulki n-rbbi. 20 imma ġilad a-nalġ rbbi lli-iẓḍarn a-iskr uggʷar n-kullu ma-nḍalb ula kullu ma-nswingim s-tḥkimt-ns itjhhdn lli-ginnġ-illan. 21 ad-as-yili lmjd ġ-umnaggar ula ġ-lmasiḥ yasuɛ ġ-kud tasut n-tasutin, ġilad ula kullu mayd-d-iftan, amin.

afsus 4

1 imma ġilad ra-kʷn-ḍalbġ bahra, nkki-ad igan aḥbbas f-ism n-siditnnġ. ḍalbġ-kʷn a-tskarm ġmklli illa f-willi iẓli rbbi ad-gn wins. 2 ẓẓimẓayat ih̬f-nnun ar-ttrh̬um ar-ttṣbarm ar-ttḥnnum i-ngratun. 3 skarat kullu baš a-bdda-tgm yan ġ-tamunt n-sslamt lli-s-kʷn-d-issmun rruḥ lqudus. 4 yat-ddat a-tgam, yili gigun yan rruḥ, ġmklli darun yan rrja lli-mi-kʷn-iẓli rbbi. 5 yili yan siditun ula yan-uġaras lli-s-tumnm ula yan-udum lli-s-tddmm ġ-waman. 6 yili yan rbbi babas n-kraygatt yan, ar-kʷn-itgabal, ar-srun-iskar afulki, ar-gigun-itbarak kullukn. 7 kraygatt yan ginnġ, ttyawfka-yas kra l-lbaraka s-unšk lli-tlla-twafka l-lmasiḥ. 8 ġmklli ityaran: «ġakud lliġ yattuy s-tattuyt, yawi dids ġwilli inra, ifk lbarakat i-mddn.» 9 walaynni mad-aġ-imla-wawal-ad ‹yattuy›? imla-yaġ f-lmasiḥ is-igguz zwar s-tdrut n-wakal. 10 ašku ġwalli-d-igguzn a-igan ġwalli yattuyn tigira s-iggi n-ignwan baš a-ikmml kullu ma-illan ġ-kraygatt mani. 11 nttan a-ifkan i-kra ginnġ ad-gn irqqasn-ns, ifk i-wiyyaḍ ad-sawaln s-mad-asn-imala rbbi, ifk i-wiyyaḍ ad-tbrraḥn s-lh̬bar ifulkin, ifk i-wiyyaḍ ad-tgabaln ar-sslmadn mddn-ns 12 baš ad-iẓḍarn kullu imẓlayn n-rbbi ad-qasan tawuri n-rbbi ar-ssdusn ddat l-lmasiḥ. 13 ġmkad a-s-rad-kullu-ntzayad ġ-uġaras l-lmasiḥ ard nwrri ng yan, nissan yus n-rbbi ġmklli iga, nwrri nimġur zund lmasiḥ s-tmuġra-ns ikmmln. 14 ur-sul-ra-ng zund tarwa mẓẓinin, ar-tn-itawi-waḍu n-kraygatt almmud l-ljdid, ar-jllun s-lḥilat n-imġḍarn lli-stt-zzraynin f-mddn s-tkrkas. 15 illa fllannġ a-nttini lḥqq s-lḥnant, ar-ntimġur ġ-tamunt l-lmasiḥ lli-igan ih̬f-nnġ. 16 nttan a-iḥkamn ġ-ddat ar-izddi igzman-ns ar-tn-issmyalla, kraygatt agzzum ġ-illiġ ira. ġmkad a-s-ra-ttimġur ddat ar-ttdus s-lḥnant iġ-a-iskar kraygatt agzzum ġmklli-t-id-iqqann. 17 imma ġilad ra-kʷn-uṣṣaġ s-ism n-siditnnġ, iniġ-awn a-ur-sul-tskarm zund ġwilli ur-ssinnin rbbi. ntni jlan-tn iswingimn-nsn bahra, 18 illas lɛaql-nsn. aggugn-in f-tudrt n-rbbi, ašku iqqur ih̬f-nsn iqar-uwl-nsn. 19 wrrin ur-sul-a-tḥšamn ġ-yat. ar-skarn kullu mad-rant ššhwat-nsn, ar-zzrayn ussan-nsn ġ-ma-iɛibn, ar-ttirin a-tzayadn ġir ġ-iskkirn-nsn ʷh̬šnnin. 20 imma kunni, urd ġmkan a-tlmdm f-lmasiḥ. 21 ašku ssnġ is-tsfldm bahra f-yasuɛ, tlmdm lḥqq ġmklli-t-id-issbayyn ntta. 22 tlmdm is-kʷn-ih̬ṣṣa a-tbddlm zġ-ugʷns-nnun, a-ur-sul-tgm ġmklli tgam ġayd izrin lliġ ttin-tkkam ar-tskarm ma-ira ih̬f-nnun, tġalm is-išwa, ur-tssinm is-a-kʷn-itawi s-lhalak. 23 tlmdm is-kʷn-ih̬ṣṣa a-tadjm rbbi a-kʷn-iskr zġ-ljdid ġ-kullu ma-ttirim ula ma-tswingimm, 24 baš a-twrrim tgm mddn l-ljdid. ašku iskr-kʷn rbbi zġ-ljdid baš a-tfulkim ġmklli ifulki ntta, ar-tskarm kullu ma-t-itrḍun. 25 mayan a-f-rad-awn-iniġ, kkisat fllawn kullu tikrkas. illa f-kud yan a-isawal d-gʷmas s-lḥqq, ašku nga kullwaġ yan ġ-ddat l-lmasiḥ. 26 iġ-tqlaqlm a-ur-tadjm ġayan a-kʷn-idḥi ard tskrm kra yʷh̬šnn. ssittiyat aqlaqal-an ur-ta-n-tḍr tafukt, 27 baš a-ur-tadjm i-iblis manizġ a-n-srun-ikšm. 28 imma wanna igan amh̬h̬ar, ih̬ṣṣa-t a-ur-sul-itakʷr. yili fllas a-igr ġ-kra n-twuri, ih̬dm s-ifassn-ns ġ-kra išwan, baš a-dars-yili ma-yakka i-willi ur-dar yat. 29 a-ur-tadjm kra n-iwaliwn ʷh̬šnnin a-tkkan infurn-nnun. sawalat s-iwaliwn šwanin lli-ra-iɛawn ġwilli sflidnin ġ-maylli ḥtajjan, awin-asn-d lbaraka. 30 a-ur-tti-tssṭiyyarm i-rruḥ lqudus n-rbbi lli-awn-ifka baš a-ig tamatart n-is-tgam wins ar-d-iruḥ-wass lli-ġ-ra-kʷn-ifukku zġ-ddunit-ad. 31 a-ur-ttẓim ula-da-ttmmaġm ula-da-ttkrhum yan. a-ur-trggmm ula-da-ttġuwwatm ula-da-ttnuwwašm ġ-yan. 32 illa fllawn a-ttḥnnum ar-ttfulkim ar-ttṣamaḥm i-ngratun ġmklli-awn-iṣamḥ rbbi f-ssibt l-lmasiḥ.

afsus 5

1 f-mayan a-f-rad-awn-iniġ, ḍfurat rbbi ġ-ma-iskar, ġmklli illan f-tarwa-ns ɛzzanin. 2 tḥnnwat ġ-kullu mddn ġmklli ginnġ iḥnna lmasiḥ, isrs ih̬f-ns ġ-lgddam n-rbbi f-ssibt-nnġ zund yat-tġrsi ijddrn s-tujjut imimn. 3 walaynni a-ur-darun-yili ma-yaddrn lfsad ula ššhwat ʷh̬šnnin ula illa ma-isawaln f-ma-ira a-issmun i-ih̬f-ns. ur-yukʷi i-imẓlayn n-rbbi ad-sawaln s-ġmkan. 4 anfat i-ijrman ula tajmmaɛt ih̬wan ula taḍṣa f-ma-iɛibn. ur-tšwi-tjmmaɛt f-wan ġayan, walaynni ra-išwu iġ-a-bdda-ttškarm rbbi. 5 ašku iqqan-kʷn-d a-tissanm is-ur-ra-tili taġamt ġ-tgldit l-lmasiḥ d-rbbi i-yan itfsadn nġd yan iskarn s-ššhwat lli-ʷh̬šnnin nġd yan ittirin a-issmun ma-iggutn i-ih̬f-ns. ašku yan ittirin ayda iggutn, iga zund iġ-a-itɛbad ilahat n-ddunit-ad. 6 a-ur-tadjm yan a-kʷn-ijlu s-iwaliwn h̬wanin, ašku f-ssibt l-lh̬ʷšanat-an a-f-ra-iḍr lġaḍab n-rbbi f-willi srs rurnin tiġurdin-nsn. 7 anfat-bdda i-mddn zund ġwin. 8 ula kunni tkkam-ttin tllam ġ-tillas, imma ġilad twrrim tkšmm s-tifawt n-siditnnġ. skarat ġmklli-d-iqqann ayt-tifawt, 9 ašku ġ-tifawt a-ġ-tlla-tmgra n-ufulki d-lḥqq d-kullu ma-irḍan rbbi. 10 siggilat a-tissanm ma-itrḍun siditnnġ. 11 a-ur-tkšmm ġ-iskkirn h̬wanin n-ayt-tillas-an walaynni ššḥššamat-tn, 12 ašku ġaylli skarn ġ-tntla, ur-akkʷ-nri a-t-nbdr. 13 imma kullu ma-d-iffuġn zġ-tillas s-tifawt ra-d-iban ġmklli iga, 14 ula kraygatt kra-ġ-tsfaw tifawt ra-ifaw ula ntta. mayad a-f-a-nttini: «faq, a-ġwan iṭṭasn, tnkrd-d zġ-lmut ad-ak-yisfiw lmasiḥ.» 15 tawiyat-stt ġ-ih̬f-nnun a-bdda-tskarm ġmklli-d-iqqann ġwilli ssnnin ma-illan, urd zund ġwilli ur-ssinnin yat. 16 skarat afulki nna-mi-tufam kraygatt tasaɛt, ašku iggut ma-yʷh̬šnn ġ-uwssan-ad. 17 a-ur-tjlum d-ih̬f-nnun walaynni ẓrat ma-gigun-ittiri rbbi. 18 a-ur-tssnufulm ih̬f-nnun s-tissi lli-ithlakn mddn, walaynni tɛmmarat s-rruḥ lqudus 19 ar-tsawalm i-ngratun s-iwaliwn n-imurign n-rbbi ula tahlilat ula talġatin nna-yawn-imala rruḥ lqudus, ar-ttirirm ar-ttasim amarg i-siditnnġ zġ-uwlawn-nnun, 20 ar-bdda-ttškarm rbbi babatnnġ f-kraygatt kra s-ism n-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ. 21 illa f-kud yan a-isflid s-wayyaḍ. ġmkad a-s-ra-ttuqqarm lmasiḥ. 22 wa-timġarin, sflidamt s-irgazn-nnunt ġmklli tsflidmt s-siditnnġ. 23 ašku argaz iga ih̬f n-tmġart, ġmklli iga lmasiḥ ih̬f n-umnaggar n-willi ganin wins. ig-umnaggar ddat l-lmasiḥ, ig ntta anjjam-ns. 24 hati illa f-tmġart a-bdda-tsflid s-urgaz-ns ġmklli isflid-umnaggar s-lmasiḥ. 25 imma kunni a-irgazn, tḥnnwat ġ-tmġarin-nnun, ġmklli iḥnna lmasiḥ ġ-umnaggar ifk tudrt-ns fllas 26 baš a-t-iẓli s-wawal-ns, issġus-t s-usird n-waman. 27 ġmkan a-iskr baš a-t-yawi zund yat-tslit ifulkin ġ-ur-tlli kra n-trkkut ula kra n-iniḍi ula kra igan zund ġayan, baš a-zgis-iskr amnaggar amẓlay s-lmjd iggutn bla gis illa kra yʷh̬šnn. 28 ġmkad a-s-illa f-urgaz a-itḥnnu ġ-tmġart-ns zund ddat-ns. ašku yan itḥnnun ġ-tmġart-ns, hati ih̬f-ns a-ġ-a-itḥnnu. 29 ur-illi ma-itkrhun ddat-ns, walaynni ar-tt-iššuša ar-tt-gis-itawi. ġmkad a-s-a-stt-itawi lmasiḥ ġ-umnaggar n-willi ganin wins. 30 imma nkkʷni nga igzman n-ddat-ns, 31 ġmklli ityaran: «mayan a-f-ra-ifl-urgaz babas d-innas imun d-tmġart-ns. hatnin sin rad-wrrin gn yan.» 32 awal-ad tlla gis yat lmɛna intln, ašku imla-yaġ f-tamunt l-lmasiḥ d-umnaggar-ns. 33 walaynni imla-yaġ-daġ is-illa f-kraygatt yan gigun a-bdda-itḥnnu ġ-tmġart-ns zund ih̬f-ns, yili f-tmġart a-bdda-tsflid s-urgaz-ns.

afsus 6

1 imma kunni a-tarwa mẓẓinin rad-awn-iniġ, skarat s-wawal n-ayt-darun ġmklli ira siditnnġ, ašku mayad iga lḥqq gigun. 2 ityara: «awi-tt ġ-babak d-innak.» luṣit-ad tga tamzwarut lli-f-inna rbbi ra-ibark ġwilli srs skarnin, 3 ašku izuyd inna: «baš ad-ak-yili lh̬ir, tġzzif tudrt-nnk f-wakal.» 4 imma kunni a-id-babatsn rad-awn-iniġ, a-ur-tssqlaqalm tarwa-nnun, walaynni rbbat-tn s-ulmmud n-siditnnġ ar-asn-tmalam mamnk a-s-srs-skarn. 5 imma kunni a-ih̬ddamn rad-awn-iniġ, skarat s-wawal n-id-siditun n-ddunit-ad, ar-tn-ttuqqarm ar-ttadrm i-ih̬f-nnun ġ-lgddam-nsn. skarat s-iwaliwn-nsn s-nniyt n-uwl-nnun zund s-iwaliwn l-lmasiḥ. 6 a-ur-tskarm ġir baš a-kʷn-ẓrn mddn škrn-kʷn, walaynni h̬dmat ġmklli-d-iqqann ih̬ddamn l-lmasiḥ, ar-bdda-tskarm ma-ira rbbi s-nniyt-nnun. 7 h̬dmat s-lfrḥ zund iġd siditnnġ a-mi-tth̬damm urd bnadm, 8 tissanm is-ra-irar siditnnġ i-kraygatt yan f-ma-iskar ifulki, ig-iyt ismg nġd win ih̬f-ns. 9 imma kunni a-id-siditsn rad-awn-iniġ, skarat afulki i-ih̬ddamn-nnun bla-da-tn-tssiwidm. ašku tssnm is-illa yan ġ-ignna, iga siditsn ig siditun ula kunni, ur-a-iskar s-uwdmawn. 10 awal-inu iggʷran iga-t: dusat ġ-siditnnġ s-tdwast-ns itjhhdn. 11 asiyat kullu imqlad n-rbbi baš a-tiẓḍarm a-ttḍaḍḍam lḥilat n-iblis. 12 ašku urd bnadm a-d-ntmmaġ, walaynni larwaḥ ʷh̬šnnin ula ljnun tjhhdnin ula ssulṭat n-ignwan ula lquwwat n-tillas n-ddunit-ad. 13 mayan a-f-rad-awn-iniġ, asiyat kullu imqlad n-rbbi, baš a-tiẓḍarm a-tbiddm tzgam ġ-wass yʷh̬šnn, tmmaġm ar isiggʷra sul tbiddm. 14 biddat ġilad tzgam. bkisat s-tagʷst l-‹lḥqq›, tgm i-idmarn-nnun abannk n-‹rrḍa n-rbbi›, 15 tqqnm i-iḍarn-nnun turẓiyin n-‹zzɛamt s-tbrraḥt l-lh̬bar n-sslamt›, 16 tasim tamsntlt n-‹ttiqa ġ-rbbi› lli-iẓḍarn a-n-fllawn-tḥṣar kullu iẓḍkan jddrnin lli-s-a-kʷn-ikkat iblis. 17 gat f-ih̬f-nnun asddul n-‹ujnjm›, tamẓm ġ-ufus-nnun taẓẓit n-‹wawal n-rbbi› lli-awn-ifka rruḥ lqudus, 18 ar-ttẓallam ġ-kraygatt luqt ġmklli-awn-imala rruḥ lqudus, ar-ttḍalabm rbbi f-kraygatt kra, trarm lɛaql bla-da-ttrmaym, ar-bdda-ti-ttḍalbm a-itɛawan kullu willi iẓli ad-gn wins. 19 ḍalbat rbbi flla ula nkki, ad-iyi-iml ma-rad-iniġ ġakud nna-sawalġ s-mddn, baš a-tbrraḥġ s-zzɛamt f-lh̬bar ifulkin i-willi ur-jju-fllas-sfldnin. 20 hati ġilad ‹amazan ġ-iskraf› ad-giġ f-ssibt l-lh̬bar-ad. ḍalbat rbbi a-yyi-iɛawn ad-sawlġ s-zzɛamt ġmklli-yyi-d-iqqann. 21 imma ġilad, uznġ-awn-in tih̬ikus. iga gʷmatnnġ iɛzzan, ig ah̬ddam ifulkin n-siditnnġ. rad-awn-yini kullu f-mamnk ad-giġ ula mad-skarġ. 22 mayad a-f-awn-t-in-uznġ, baš a-tissanm mamnk a-nga, izzɛam ulawn-nnun. 23 ad-awn-tili sslamt ay-aytma kullukn. ḍalbġ rbbi babatnnġ d-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ ad-awn-ifk a-ttḥnnum i-ngratun ar-ttamnm bahra. 24 a-tili lbaraka i-kullu willi ittirin siditnnġ yasuɛ lmasiḥ s-tayri idumn.

filibbi 1

1 zġ-bulus d-timutaws, ih̬ddamn l-lmasiḥ yasuɛ, i-kullu imẓlayn l-lmasiḥ yasuɛ ġ-tmdint n-filibbi ula ingabaln d-imɛawann-nnun. 2 ad-awn-tili lbaraka d-sslamt zġ-rbbi babatnnġ d-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ. 3 ar-tškarġ rbbi-nu ġakud nna-fllawn-swingimġ. 4 ar-tfraḥġ ġakud nna-ti-tḍalabġ f-ssibt-nnun kullukn, 5 ašku ar-didi-ttmɛawanm ġ-twuri l-lh̬bar ifulkin zġ-wass amzwaru sul s-ġassad. 6 hati ssnġ mayad bahra: rbbi lli-gigun-igran afulki ra-t-issafaw ard ikmml ġ-wass lli-ġ-ra-d-iwrri lmasiḥ yasuɛ. 7 iqqan-iyi-d a-gigun-swingimġ kullukn ġmkan, ašku usiġ-kʷn-bdda ġ-uwl-inu. lliġ a-tḥamaġ f-lh̬bar ifulkin ar-t-zzgaġ ġ-uwlawn n-mddn, ula ġilad ġ-tyamaẓġ iliġ ġ-iskraf, tkšmm didi kullukn ġ-lbaraka n-twuri-ad. 8 rbbi a-flla-igan inigi, yissan mamnk a-yyi-inqqa-umarg-nnun, ar-kʷn-ttiriġ s-tayri l-lmasiḥ yasuɛ. 9 imma ġilad ar-tḍalabġ rbbi ad-awn-issigat bahra lḥnant n-ingratun, ifk-awn a-tissanm kullu ma-igan win lḥqq ar-taṭṭum ma-išwan zġ-ma-yʷh̬šnn. 10 ġmkad a-s-ra-tiẓḍarm a-bdda-ttnawalm afulki, tġusm zġ-kullu ma-igan lɛib ula kullu ma-iššḥššamn mddn ar ass lli-ġ-ra-d-yašk lmasiḥ. 11 rad-awn-tigat ṣṣabt n-ufulki lli-gigun-iskar yasuɛ lmasiḥ, iban gigun lmjd n-rbbi, alġn-t mddn f-ssibt-nnun. 12 way-aytma, riġ a-tissanm ġayad-iyi-ijran izuyd ġ-twassna l-lh̬bar ifulkin, 13 aylliġ ssnn kullu imh̬zniyn l-lqṣr d-wiyyaḍ ggutnin izd f-ssibt l-lmasiḥ a-f-tyamaẓġ. 14 ula aytmatnnġ, iggut gisn ma-iwrrin idus ġ-siditnnġ f-ssibt n-iskraf-inu. zɛmn bahra ar-tbrraḥn s-uggʷar s-wawal n-rbbi, ur-a-tiksaḍn yat. 15 ssnġ kra gisn ar-ttirin ad-zzwurn ssimġurn ih̬f-nsn, ġayan ka-f-a-tbrraḥn f-lmasiḥ. walaynni illa sul mad-dar-tlla nniyt iṣfan, 16 ar-tbrraḥn f-ssibt l-lḥnant lli-gisn-illan, ašku ssnn is-iyi-d-yiwi rbbi s-ġid baš ad-tḥamaġ f-lh̬bar ifulkin. 17 imma wiyyaḍ yaḍni urd s-uwl iṣfan a-s-a-tbrraḥn f-lmasiḥ, ašku ran ad-amẓn ġir kra i-ih̬f-nsn, irin ad-iyi-ssigatn tanukmut ġ-lḥbs. 18 imma nkki, ma-rad-iniġ? abla-ad-frḥġ iġ-a-sflidn mddn i-tbrraḥt f-lmasiḥ, ig-iyt f-imi n-ayt-sin-uwdmawn nġd wid dar ul iṣfan. hati rad-sul-frḥġ, 19 ašku mayd-iyi-ijran, ssnġ is-ra-zgis-njmġ tigira f-ssibt n-ma-flla-ttḍalabm rbbi ar-iyi-itɛawan rruḥ n-yasuɛ lmasiḥ. 20 iggut gigi rrja, iriġ bahra ad-skarġ kullu ma-yyi-d-iqqann s-zzɛamt iggutn, baš a-gigi-tban-tmuġra l-lmasiḥ ġilad zund kraygatt luqt, iġ-sulġ ula iġ-mmutġ. 21 ašku dari nkki: iġ-ddrġ, lmasiḥ a-igan tudrt-inu. iġ-mmutġ, rad-iyi-yili ma-yufn tudrt-ad. 22 ur-ssinġ manwa ra-gisn-iriġ, ašku iġ-sulġ ġ-ddat rad-iẓḍarġ ad-zaydġ ġ-twuri-ad ifulkin. 23 riġ mayad ula mayan s-sin. riġ bahra ad-ffuġġ ddunit-ad iliġ d-lmasiḥ, ašku ifulki mayan s-uggʷar. 24 walaynni f-ssibt-nnun ra-yaf ad-qamaġ ġ-ddat. 25 ssnġ bahra is-yuf ġmkad. rad-sulġ qamaġ didun kullukn baš a-ttzayadm ar-ttfraḥm ġ-uġaras n-siditnnġ. 26 ġmkad a-s-rad-bahra-ttfraḥm s-lmasiḥ yasuɛ f-ssibt-inu ġakud lliġ ra-n-daġ-darun-aškġ. 27 walaynni illa fllawn a-tskarm s-ma-d-imšaškan d-lh̬bar ifulkin l-lmasiḥ. ašku riġ a-bdda-fllawn-sflidġ is-kullu-tzgam ġ-yan-uġaras, iġ-d-fllawn-aggugġ nġd iġ-n-darun-uškiġ, ar-kullu-tth̬damm s-yat-tnbaṭṭ baš a-tsslmadm lḥqq l-lh̬bar ifulkin ġmklli iga 28 bla-da-ttiksaḍm zġ-willi-kʷn-ssrfufunnin. ġmkad a-s-rad-ẓrn is-llan ntni ġ-uġaras l-lhalak tilim kunni ġ-uġaras n-ujnjm, ašku rbbi a-ra-kʷn-ijjnjm. 29 ašku lliġ-awn-ifka a-tamnm s-lmasiḥ, ifka-yawn ula tarfufnt f-ssibt-ns. 30 tkšmm ula kunni s-imiġ lli-tẓram mmaġġ srs nkki, tsfldm ula ġilad is-a-sul-srs-tmmaġġ.

filibbi 2

1 is-ur-tdusm tzɛmm f-ssibt n-ma-tgam win lmasiḥ? is-ur-a-kʷn-tssfjjij tayri-ns? is-ur-a-tssḥssam s-tamunt n-rruḥ-ns? is-ur-darun lḥnant ula lmḥbbt iggutn n-ingratun? 2 lliġ darun illa kullu mayan, ra-kʷn-ḍalbġ ad-iyi-tkmmlm lfrḥ-inu, tgm kullu yan ġ-iswingimn-nnun ula tayri-nnun, tmunm ġ-yan-uġaras, tmšaškam-d ġ-yat-tnbaṭṭ. 3 a-ur-tskarm kra f-a-tzzwurm ih̬f-nnun ula-da-ttirim a-tmlm is-tgam kra, walaynni ẓẓimẓayat ih̬f-nnun ar-bdda-ttggam wiyyaḍ d-ma-kʷn-yufn. 4 illa f-kud yan gigun a-ur-iswingim ġir ġ-ma-ira i-ih̬f-ns, walaynni a-iswingim ula ġ-ma-rad-irin wiyyaḍ. 5 illa fllawn a-tswingimm ġmklli iswingim lmasiḥ yasuɛ. 6 iga ntta ġmklli iga rbbi, walaynni ur-iġwi ġ-mayan a-n-sul-iqama ġmklli iga rbbi. 7 hati ifl-n kullu mad-dars-illan, iwrri ig zund ismg, ilul ġ-ṣṣurt n-bnadm. 8 lliġ iga s-ssift n-bnadm, yadr-d i-ih̬f-ns, iskr kullu ma-gis-ira rbbi aylliġ immut s-lmut išqan f-uggjdi. 9 f-mayan a-f-t-yull rbbi s-tattuyt n-ignna, ifk-as ism lli-yugʷrn kraygatt ism, 10 baš a-d-iknu kraygatt afud s-ism n-yasuɛ, ġ-ignna ula ġ-wakal ula ġ-ddu-wakal, 11 yini kraygatt ils: «yasuɛ lmasiḥ a-igan sidis n-kullu ma-illan.» ġmkad a-s-rad-kullu-uqqrn lmjd n-rbbi babatnnġ. 12 f-mayan a-f-ra-kʷn-uṣṣaġ ay-aytma ɛzzanin, ašku ssnġ is-tram a-tskarm ma-fllawn-illan, ġilad ġ-d-fllawn-aggugġ ġmklli-ti-tskarm ġakud lliġ-n-didun-lliġ. f-mayan a-f-rad-awn-iniġ: skarat kullu baš a-tssafum ajnjm lli-s-tnjmm, ar-bahra-ttuqqarm rbbi ar-bdda-stti-ttawim ġ-ma-ira ntta. 13 ašku rbbi a-bdda-gigun-iḥkamn baš a-ttirim ma-t-irḍan ar-srs-tskarm. 14 zaydat ġ-kullu mayad bla-da-ttngmugm ula-da-ttẓim, 15 baš a-tġusm bla gigun illa kra l-lɛib, tgm tarwa šwanin n-rbbi ġ-wammas n-tasut-ad yʷh̬šnn ijlan. ha-kunni zund itran ġ-ignwan a-s-a-tfawm ġ-wammas-nsn, 16 ar-asn-tmalam awal n-tudrt. mayan a-s-rad-srun-frḥġ bahra ġ-wass lli-ġ-ra-d-yašk lmasiḥ, ẓrġ is-urd bla lfaytt a-s-a-tazzalġ ar-tnhatafġ ġ-darun. 17 wah̬h̬a iġ-rad-ffin idammn-inu f-iggi n-twafka l-liman-nnun zund aman n-waḍil lli-tffin mddn f-twafkiw-nsn ġ-lgddam n-rbbi, ha-yyi rḍiġ s-mayan, frḥġ srun kullukn. 18 ula kunni illa fllawn a-srs-trḍum, tfrḥm didi. 19 ar-trjuġ ġ-siditnnġ yasuɛ ad-awn-in-aznġ timutaws ġ-mayd-d-yakmurn baš a-yyi-d-issfrḥ ula nkki s-kra l-lh̬bar zġ-darun. 20 ur-dari yan iswingimn zund nttan, ar-tt-itawi bahra ġ-mamnk a-tgam. 21 ašku kud yan ar-iswingim ġ-ma-igan wins, urd ma-igan win yasuɛ lmasiḥ. 22 imma kunni tssnm f-timutaws is-ifulki bahra, tissanm mamnk a-didi-ith̬dam zund arraw d-babas ġ-twuri l-lh̬bar ifulkin. 23 ar-trjuġ a-t-in-aznġ ġilad, walaynni ar-tqlġ ard ẓrġ ma-s-rad-iyi-tggʷru ġid. 24 ha-yyi tiqqnġ ġ-siditnnġ ra-n-aškġ ula nkki s-darun ġ-mayd-d-yakmurn. 25 swangmġ is-ra-yaf ad-awn-in-rarġ ula gʷmatnnġ abafruditus lli-didi-ith̬damn ar-itbddad ġ-tama-nu. iga amazan-nnun, tuznm-t-id a-yyi-iɛawn ġ-ma-yyi-ih̬ṣṣan. 26 ašku ar-t-inqqa-umarg-nnun kullukn, ṭiyyr-as lliġ issn is-tsfldm f-tmaḍunt-ns. 27 s-ṣṣaḥt yuḍn bahra aylliġ illa f-lmut, imma rbbi iḥnna gis. iḥnnu flla ula nkki lliġ-t-ijjujji, ikkis flla taġuft-an zġ-tġufiwin yaḍni. 28 mayad a-f-riġ ad-awn-t-in-aznġ ġilad baš a-ti-tẓrm tfrḥm dids, wala a-sul-asiġ taġuft-ns nkki. 29 šškšmat-t s-darun, tfrḥm srs bahra s-ism n-siditnnġ. talġat mddn zund ġwad, 30 ašku h̬da ur-immut f-ssibt n-twuri l-lmasiḥ. ur-iġwi ġ-tudrt-ns ašku ira a-yyi-itɛawan ġ-maylli mi ur-tẓḍarm kunni.

filibbi 3

1 way-aytma, awal-inu iggʷran iga-t: «frḥat ġ-siditnnġ.» ur-flla-iẓẓay ad-awn-daġ-araġ mayad, walaynni ra-kʷn-iɛawn a-ur-tjlum. 2 rarat lɛaql zġ-ayt-iskkirn-an ʷh̬šnnin, ašku zund iḍan ad-gan, ar-tbbin ddat n-mddn. 3 imma ayt-tẓallit iṣḥan, a-tn-igan d-nkkʷni urd ntni. ar-ntɛbad rbbi s-tḥkimt n-rruḥ-ns, ar-ntzɛam f-ssibt l-lmasiḥ yasuɛ. ur-a-nbnnu f-ma-igan win ddat n-bnadm. 4 mrad is-riġ nkki, illa dari ġ-ddat-inu ma-f-a-bnnuġ. ašku iġ-illa kra n-yan iġaln is-dars kra-f-a-ibnnu f-iskkirn n-ddat, illa dari mayan s-uggʷar. 5 ẓẓullan-iyi ġ-wis tam-uwssan, gġ zġ-ayt-rbbi, zġ-tqbilt n-bnyamin, ar-sawalġ s-iwaliwn n-ayt-yudaya zġ-mẓẓiy-inu. kkiġ-ttin giġ afarisi, ar-skarġ s-ššrɛ kullut. 6 iɛzzu-dari-uġaras-an bahra, aylliġ a-ssrfufunġ ayt-umnaggar l-lmasiḥ. ar-skarġ kullu ma-flla-illan baš ad-trḍuġ rbbi s-ufulki lli-igan win ššrɛ. 7 walaynni kullu kra ḥasbġ iga-yyi afulki ġ-uwssan-an, ḥasbġ-t ġilad ur-igi yat f-ssibt l-lmasiḥ. 8 ḥasbġ kullu tiġawsiwin-an zund ur-gint yat, ašku tlla dari ġilad ma-tnt-yufn bahra, a-stt-igan d-twassna l-lmasiḥ yasuɛ lli-iwrrin iga sidi. f-ssibt-ns a-f-giġ tiġawsiwin-an d-irkan, flġ kullu ma-dari-illan baš ad-iyi-yili lmasiḥ, 9 gġ ula nkki wins. ur-sul-a-skarġ f-ad-trḍuġ rbbi s-iskkirn n-ššrɛ, walaynni irḍa flla f-ssibt n-mad-umnġ s-lmasiḥ. ašku ġmkad a-s-a-itrḍu rbbi f-kullu-willi srs umnnin. 10 imma ġilad riġ ad-issanġ lmasiḥ ula taḥkimt itjhhdn lli-t-id-issnkrn zġ-lmut, issanġ ula tamunt n-tmmariw-ns, iriġ ad-gġ zund nttan ġ-lmut-ns 11 ard nkrġ ula nkki zġ-gr willi mmutnin. 12 ur-nniġ izd nkkin a-iruḥn kullu mayad ula kmmlġ gis, walaynni ar-tzayadġ s-lgddam baš ad-amẓġ maylli-f-iyi-yumẓ lmasiḥ yasuɛ. 13 way-aytma, ur-nniġ is-t-umẓġ ġilad, walaynni yat-tġawsa kad-skarġ: ar-n-falġ ma-illan ġ-tġurdin, ar-ttiduġ s-ma-illan ġ-lgddam. 14 ar-tazzalġ ad-ruḥġ ttmi, baš ad-amẓġ lkas lli-igan tudrt n-uflla lli-s-iyi-d-iġra rbbi f-uwdm l-lmasiḥ yasuɛ. 15 ih̬ṣṣa-yaġ a-nswingim ġmkan, kullu wanna ginnġ imqqurn ġ-uġaras n-rbbi. walaynni iġ-darun kra n-iswingimn yaḍni, rad-awn-iml rbbi tiġawsiwin-an ġmklli gant. 16 imma ġilad illa fllannġ a-bdda-nskar s-tnbaḍin lli-nlmd. 17 way-aytma, skarat kullukn zund nkki, tḍfurm ġwilli munnin d-uġaras lli-awn-nmla. 18 ašku nniġ-awn-t kigan d-twaliw, iniġ-awn-t-daġ ġilad s-imṭṭawn: iggut ma-iskarn zund iġ-ur-igi-uggjdi l-lmasiḥ yat. 19 rad-ggʷrun ntni s-lhalak, ašku ar-tɛbadn adis-nsn. ġaylli-s-a-tfraḥn a-ra-tn-iššḥššm, ašku ar-tsalan ġir ma-igan win ddunit-ad. 20 imma nkkʷni nga ayt-ignna. nga-n rrja-nnġ ġ-unjjam lli-ra-d-yašk zġ-ignna ar-srs-ntql, a-t-igan d-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ. 21 nttan a-ra-irar ddat-nnġ n-wakal a-tg zund ddat-ns l-lmjd s-tḥkimt lli-s-iẓḍar a-ig kullu ma-illan ġ-ddu-ufus-ns.

filibbi 4

1 way-aytma, tɛzzam dari bahra, ar-iyi-inqqa-umarg-nnun. kunni a-s-a-tfraḥġ, tgm ttaj n-ih̬f-inu. way-aytma ɛzzanin, illa fllawn a-tzgam ġmkan ġ-siditnnġ. 2 rad-ḍalbġ zġ-afudiyya, ḍalbġ ula zġ-sintih̬a, a-d-mšaškant i-ngratsnt ġ-tamunt n-siditnnġ. 3 ḍalbġ-k ula kiyi ay-amɛawn-inu ifulkin, a-tɛawnt timġarin-an. h̬dmnt ntnti ġ-twuri l-lh̬bar ifulkin ġ-tama-nu nkki d-klimantus d-imɛawann-inu yaḍni lli-mi-tyaran ismawn-nsn ġ-warra n-willi ṭṭafnin tudrt idumn. 4 frḥat-bdda ġ-siditnnġ. ra-t-daġ-iniġ, frḥat. 5 mlat i-kullu mddn mnšk a-illa ṣṣbr-nnun. hati yakmur-d siditnnġ. 6 a-ur-tasim taġuft f-kra, walaynni tẓẓallat ar-ttḍalabm rbbi f-kraygatt kra, ar-ti-ttškarm ar-as-ttinim f-aynna-kʷn-ih̬ṣṣan. 7 ġmkad a-s-rad-awn-tili sslamt n-rbbi lli-yugʷrn iswingimn n-bnadm, ra-tgabl ul-nnun ula lɛaql-nnun ġ-tamunt l-lmasiḥ yasuɛ. 8 way-aytma, awal-inu iggʷran a-t-igan: a-tswingimm ġ-ma-igan lḥqq ula ma-ġ-illa ma-ttuqqarm ula ma-yʷġẓann ula ma-iġusn ula ma-imimn ula ma-išwan. iġ-illa kra ifulkin ula kra-ġ-illa ma-ttalġm, swingimat ġ-tġawsiwin-ad. 9 kullu ma-zgigi-tlmdm tamẓm-t tsfldm-as tẓrm-t gigi, skarat srs. ġmkad a-s-rad-bdda-didun-yili rbbi n-sslamt. 10 imma ġilad frḥġ bahra ġ-siditnnġ ašku twrrim ar-gigi-tswingimm. ssnġ is-a-bdda-gigi-tswingimm, walaynni ur-tẓḍarm a-tskrm kra ar ġilad. 11 urd f-ssibt n-ḥtajjaġ kra a-f-nniġ mayan, ašku lmdġ ad-qnɛuġ s-aynna-dari-illan. 12 iġ-dari-idrus ula iġ-dari-iggut, ssnġ ma-rad-skrġ. ašku lmdġ kra iɛzzan, issanġ mamnk ad-tqnaɛġ s-kullu kra-yyi-ijran. zund iġ-šbɛaġ tirmt zund iġ-qamaġ s-laẓ, zund iġ-dari ma-iggutn zund iġ-dari ma-idrusn. 13 ẓḍarġ i-kraygatt kra s-tdwast l-lmasiḥ lli-yyi-issdusn. 14 imma kunni, afulki ayd-gigi-tskrm ġilad ġ-didi-tbiddm ġ-tnukmut-inu. 15 tssnm kunni n-filibbi, ġakud lliġ ffuġġ tamazirt n-makiduniyya ġ-uwssan zwarnin l-lh̬bar ifulkin, ur-didi-ibidd kra n-umnaggar ġ-‹fk-amẓ› abla kunni waḥdukn. 16 imma kunni, lliġ-n-qamaġ ġ-tmdint n-tasaluniki taznm-iyi-n lmɛawnt urd ġir yat-twal ula snat ġakud lliġ ḥtajjaġ. 17 urd nkkin a-iran kra i-ih̬f-inu, walaynni riġ ad-darun-tigat ṣṣabt ġ-lḥsab-nnun. 18 imma ġilad ha-yyi šbɛaġ, yili dari ma-yufan zġ-lh̬ir, ašku issruḥ-iyi-d abafruditus maylli-yyi-di-tuznm. iga zund tujjut imimn ula zund yat-twafka ittrsn ġ-lgddam n-rbbi lli-s-ifrḥ irḍu srs. 19 rbbi lli-mi-giġ wins rad-awn-yakka kullu ma-tḥtajjam zġ-tmih̬ar l-lmjd-ns f-uwdm l-lmasiḥ yasuɛ. 20 rbbi babatnnġ a-bdda-ntalġ ġilad ula kullu mayd-d-iftan, amin. 21 ar-n-tsllamġ f-kullu imẓlayn l-lmasiḥ yasuɛ. ar-n-fllawn-tsllamn aytmatn lli-didi-llanin. 22 ar-n-kullu-fllawn-tsllamn imẓlayn n-ġid, bahra ġwid ganin zġ-tgmmi n-qayṣr. 23 a-gigun-tili lbaraka n-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ.

kulussi 1

1 zġ-bulus arqqas l-lmasiḥ yasuɛ ġmklli ira rbbi, d-zġ-gʷmatnnġ timutaws. 2 i-aytmatnnġ ġ-tmdint n-kulussi, a-tn-igan d-imẓlayn n-rbbi lli-zganin ġ-uġaras l-lmasiḥ. ad-awn-tili lbaraka d-sslamt zġ-rbbi babatnnġ. 3 ar-bdda-ntškar rbbi babas n-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ ġakud nna-yas-ntẓalla f-ssibt-nnun. 4 ašku nsfld f-mamnk a-tumnm s-lmasiḥ yasuɛ, ɛzzan darun kullu imẓlayn n-rbbi, 5 ašku illa darun rrja iṣḥan f-maylli-awn-in-iḥḍa rbbi ġ-ignna. mayd-ġ-a-ttrjum, tsfldm fllas ġakud lliġ-kʷn-in-ilkm-wawal l-lḥqq lli-igan lh̬bar ifulkin. 6 lh̬bar-ad ar-itkka ddunit kullutt, ar-yakka ṣṣabt ġ-kraygatt mani, ġmklli iskar ṣṣabt ġ-darun zġ-wass amzwaru lli-ġ-tsfldm f-lbaraka n-rbbi tissanm lḥqq ġmklli iga, sul s-ġilad. 7 ilkm-kʷn-in f-imi n-abafras lli-didnnġ-itmɛawann, ig ah̬ddam iɛzzan ifulkin l-lmasiḥ f-ssibt-nnun. 8 inna-yaġ-d is-kʷn-iɛmmr rruḥ lqudus s-tayri n-aytmatn. 9 f-mayan a-f-a-bdda-ntẓalla ar-ntḍalab rbbi f-ssibt-nnun, zġ-wass lli-ġ-fllawn-nsfld sul s-ġassad. ar-t-ntḍalab ad-awn-issbayyn kullu ma-gigun-ittiri s-twassna ula taḥkimt lli-rad-awn-imala rruḥ lqudus. 10 ġmkan a-s-rad-kullu-tgm ġmklli-d-iqqann ġwilli ganin win siditnnġ, ar-tskarm s-ma-t-irḍan, tili gigun ṣṣabt n-kullu ma-igan afulki, tzaydm tissanm rbbi ġmklli iga. 11 ar-ntḍalab rbbi a-kʷn-issdus s-tḥkimt-ns itjhhdn baš a-ttṣbarm bla-da-ttrmaym, 12 ar-ttfraḥm ar-ttškarm rbbi babatnnġ lli-awn-ifkan taġamt ġ-lwrt lli-ra-yili i-imẓlayn-ns ġ-tgldit n-tifawt. 13 ijjnjm-aġ-d kullu zġ-tgldit n-tillas, išškšm-aġ-d s-tgldit n-yus iɛzzan 14 lli-aġ-ifukkan issitti fllannġ ddnub-nnġ. 15 iga lmasiḥ ṣṣurt n-rbbi, iml-aġ mamnk a-iga ġwalli ur-jju-iẓri yan. ig ih̬fddi izwur kullu ma-ih̬lq rbbi. 16 ašku srs a-s-ityawh̬laq kraygatt kra ġ-ignwan ula ġ-wakal, maylli ibann i-walln n-bnadm ula maylli ur-asnt-ibann, lmalayka ula larwaḥ ula ssulṭat ula lquwwat n-ignwan. s-lmasiḥ a-s-ityawh̬laq kullu ma-illan, ig kullu wins. 17 illa ntta ur-ta-illi kra yaḍni, d-nttan a-izzgan kraygatt kra ġ-illiġ-t-id-iqqan a-yili. 18 iga lmasiḥ ih̬f n-ddat lli-igan amnaggar n-mddn-ns. nttan a-igan amzwaru, ig ih̬fddi n-willi-d-nkrnin zġ-lmut, baš a-ig nttan anmġur n-kullu ma-illan. 19 ašku iqṣad rbbi a-gis-yili-ufulki-ns ikmmln. 20 f-uwdm-ns a-f-iqṣad rbbi a-irar i-ih̬f-ns kullu ma-illan ġ-wakal ula ġ-ignwan, iskr sslamt ġ-gras d-mddn f-ssibt n-idammn l-lmasiḥ lli-ffinin lliġ immut f-uggjdi. 21 imma kunni tkkam-ttin taggugm-n zġ-rbbi, tgm inuwwašn-ns f-ssibt n-iswingimn-nnun d-iskkirn-nnun lli-ʷh̬šnnin. 22 imma ġilad iskr sslamt ġ-gratun dids f-ssibt l-lmut l-lmasiḥ ġakud lliġ iṭṭaf ddat n-bnadm. ra-kʷn-išškšm s-lgddam-ns tġusm tfulkim bla-gigun-illa kra l-lɛib. 23 ġmkad a-ra-iskr iġ-tzuydm tzgam ġ-lmasiḥ tamẓm-bdda gis bla tflm rrja iṣḥan lli-f-tsfldm ġ-wawal l-lh̬bar ifulkin. lh̬bar-ad a-mi-ttkka-tbrraḥt-ns kullu ddunit, wrriġ gġ ah̬ddam-ns ula nkki bulus. 24 frḥġ ġilad s-trfufnt-ad ġ-a-zrayġ f-ssibt-nnun. ašku ar-tkmmalġ s-ddat-inu ma-iqaman ġ-trfufnt l-lmasiḥ f-ssibt n-ddat-ns lli-igan amnaggar n-mddn-ns. 25 wrriġ giġ ah̬ddam i-umnaggar-ad lliġ-iyi-iẓli rbbi ad-skarġ tawuri-ad, sslkmġ-awn-in kullu iwaliwn-ns. 26 ašku maylli intln kullu ġayd izrin, ur-t-ssinn mddn n-tasutin lli-zrinin, hati issbayyn-t-id rbbi ġilad i-imẓlayn-ns. 27 iqṣad ad-aġ-d-iml taġawsa-yad bahra ifulkin ihiyyan lli-s-ra-ibark kullu timizar n-ddunit. ġmkad a-tga: illa lmasiḥ ġ-uwl-nnun ad-awn-ifk rrja iṣḥan n-is-ra-n-tkšmm s-lmjd-ns. 28 hati lmasiḥ a-f-a-ntbrraḥ i-kullu mddn, ar-ntnṣaḥ kud yan, ar-nsslmad kud yan s-kullu ma-igan taḥkimt, baš a-n-nšškšm kud yan s-lgddam n-rbbi imqqur ġ-lmasiḥ. 29 f-ġmkan a-f-a-tnhatafġ ar-kkatġ takrrayt s-kullu jjhd l-lmasiḥ lli-yyi-issdusn s-tḥkimt-ns iggutn.

kulussi 2

1 riġ a-tissanm mnška n-tkrrayt ad-kkatġ f-ssibt-nnun ula f-ssibt n-aytmatn n-lawdikiyya ula f-kullu wiyyaḍ ur-jju-ẓrinin udm-inu. 2 walaynni ar-skarġ kullu mayad baš ad-zɛmn-uwlawn-nsn, gn kullu yan s-tayri n-ingratsn, tili-asn lbaraka n-twassna ikmmln f-maylli intln ġayd izrin. ašku rbbi issbayyn-aġ-d lmasiḥ, 3 d-nttan a-ġ-tlla-kullu-tḥkimt n-rbbi ula tawassna-ns ihiyyan. 4 nniġ-awn mayad baš a-kʷn-ur-ijlu yan s-tkrkas. 5 wah̬h̬a-d-fllawn-yaggug-uwdm-inu, illa-n-didun-uwl-inu. hati frḥġ ġilad ġ-fllawn-sfldġ is-tzgam ġ-tamunt n-ingratun tamẓm kullu ġ-lmasiḥ. 6 ssnġ is-tgam lmasiḥ yasuɛ d-siditun. d-mayan a-f-rad-awn-iniġ, skarat-bdda ma-ira. 7 zzugzat tadrut n-llsas-nnun ġ-lmasiḥ ar-fllas-tbnnum, tamẓm gis ar-ttdusm ġmklli tlmdm, ar-bdda-ttškarm rbbi. 8 awiyat-stt ġ-ih̬f-nnun a-kʷn-ur-iġwi yan s-iswingimn n-bnadm ula s-tkrkas h̬wanin lli-mi-tsfldm zġ-tasutin lli-zrinin. han tinbaḍin n-ddunit ad-gant, urd tin lmasiḥ. 9 imma lmasiḥ, nttan a-ġ-illa-kullu-ufulki n-rbbi ikmmln ġ-ddat-ns. 10 ula kunni, tlla-yawn tudrt ikmmln f-ssibt n-ma-tgam win lmasiḥ lli-iḥkamn ġ-kullu ssulṭat ula lquwwat n-ignwan. 11 nttan a-kʷn-issġusn, urd s-tẓallit lli-tbbin mddn ġ-ddat-nsn, walaynni issġus-kʷn zġ-ma-issrkan ul n-bnadm. 12 ašku ġakud lliġ tddmm s-udum n-waman, ttyawmḍalm d-lmasiḥ tnkrm-d dids, ašku tumnm s-tḥkimt itjhhdn n-rbbi lli-t-id-issnkrn zġ-lmut. 13 ġayd izrin tgam zund iġ-tmmutm i-ma-igan win rbbi f-ssibt n-ddnub-nnun ula f-ssibt ma-ur-jju-tskirm s-ššrɛ. imma ġilad issddr-kʷn rbbi d-lmasiḥ. iṣamḥ-aġ f-kullu ddnub lli-nskr, 14 isfiḍ talluḥt l-lḥsab lli-fllannġ-iḥkamn s-luṣiyat lli-s-ur-nskir. ikkis-t-in fllannġ, yut-as tigusin f-uggjdi. 15 f-uggjdi a-f-inra lmasiḥ ssulṭat d-lquwwat n-ignwan, ikkis-asnt imqlad-nsnt, iml i-kullu mddn is-tnt-inra. 16 f-mayan a-f-rad-awn-iniġ, a-ur-tadjm yan ad-awn-in-išškšm luṣiyat f-ma-ra-tšttam ula ma-ra-tssam, ula f-kra l-lɛid ula talalit n-wayyur ula kra n-uwssan n-usunfu. 17 ašku tiġawsiwin-an gant ġir amalu n-ma-ra-yili. imma lmasiḥ, nttan a-iṣḥan. 18 a-ur-tadjm mddn-an a-fllawn-tḥkamn. rad-awn-ttinin a-bahra-ttadrm i-ih̬f-nnun ar-ttɛbadm lmalayka. ar-bnnun ntni f-mad-ẓrran ġ-twargiwin-nsn, ar-ssfurrugn s-iswingimn l-lɛaql-nsn, 19 walaynni ur-umẓn ġ-lmasiḥ lli-igan ih̬f n-umnaggar, ar-issdus ddat kullutt, ar-issmyalla igzman-ns d-ih̬san-ns baš a-ttimġur ddat ġmklli ira rbbi. 20 s-lmut l-lmasiḥ a-s-tmmutm kunni i-tnbaḍin n-ddunit-ad. mayan a-f-ra-kʷn-sqsaġ, mah̬ aylliġ a-sul-tskarm zund iġ-tgam win ddunit? mah̬ aylliġ a-tskarm s-luṣiyat n-mddn? ar-ttinin: 21 «a-ur-ttasim ġwan, a-ur-tmḍaym ġwad, a-n-ur-ttggrm i-ġwan.» 22 walaynni kullu tiġawsiwin-an ar-zraynt. iġ-tnt-nšša ur-sul-qamant. han luṣiyat-an, ġir iwaliwn n-bnadm d-ulmmud n-bnadm ad-gant. 23 kra n-mddn ġaln is-gant lmɛqul ašku ar-trarant mddn ad-bahra-tɛbadn ar-tadrn i-ih̬f-nsn ar-ssrfufunn ddat-nsn, walaynni ur-ẓḍarnt luṣiyat-an ad-kkisnt ššhwat ʷh̬šnnin zġ-bnadm.

kulussi 3

1 s-tnkra l-lmasiḥ a-s-kʷn-d-issnkr rbbi zġ-lmut. mayan a-f-kʷn-d-iqqan a-bdda-trarm lɛaql s-ma-igan win ignna, ašku ġin a-ġ-illa lmasiḥ, iskiws f-ufasi n-rbbi. 2 swingimat-bdda ġ-tġawsiwin n-ignna urd tiġawsiwin n-ddunit-ad. 3 ašku tmmutm f-tudrt lli-izrin, trgs tudrt-nnun l-ljdid ġ-dar rbbi ġ-illiġ irgs lmasiḥ. 4 lmasiḥ a-igan tudrt-nnun. ġakud lliġ ra-d-iwrri ra-kʷn-yawi a-dids-tilim ula kunni ġ-lmjd-ns. 5 f-mayan a-f-rad-awn-iniġ, skarat baš a-gigun-immt aynna igan win ddunit-ad: lfsad ula ššhawa ula asmaqql s-tiṭ yʷh̬šnn. a-ur-sul-tswingimm ġ-ma-iɛibn ula-da-ttirim ma-ur-igin winnun, ašku yan ittirin win wiyyaḍ iga zund yan itɛbadn ilahat n-ddunit-ad. 6 f-ssibt n-kullu ġayan a-f-ra-iḍr lġaḍab n-rbbi f-willi srs rurnin tiġurdin-nsn. 7 ula kunni ġayd izrin tkkam-ttin ar-tskarm ġmkan, ar-ttsalam tiġawsiwin-an. 8 imma ġilad, illa fllawn a-tkkism kullu ġayan. a-ur-ttẓim ula-da-ttuffm f-yan. a-ur-ttnuwwašm ula-da-trggmm ġ-yan. a-ur-tadjm kra n-iwaliwn ʷh̬šnnin a-tkkan infurn-nnun, 9 ula-da-tsskirkism f-ingratun. ašku ur-sul-tgim ġmklli tgam ġayd izrin, s-iskkirn lli-tmyarm ar-tn-tskarm. 10 hati twrrim tgam mddn l-ljdid. rbbi lli-kʷn-ih̬lqn ar-kʷn-itbddal baš a-twrrim tgm zund nttan, tissanm-t ġmklli iga. 11 mayan a-f-ur-a-nẓẓmẓlay gu-yunan zġ-gu-yudaya, ula ġwalli dar taẓallit n-ddat zġ-walli ur-dar-tlli, ula gu-tmazirt-ad zġ-gu-tmazirt-an, ula ismg zġ-wad-igan win ih̬f-ns. ašku nga kullu win lmasiḥ, yili lmasiḥ ginnġ kullwaġ. 12 kunni, imẓlayn n-rbbi a-tgam. ira-kʷn iẓli-kʷn a-tgm wins. f-mayan a-f-kʷn-d-iqqan a-tɛmmrm s-lḥnant, ar-ttmɛawanm ar-tẓẓimẓaym ih̬f-nnun, ar-ttrh̬um ar-ttṣbarm i-ngratun 13 bla-da-yawn-tṭiyyar f-ingratun. iġ-illa yan dar ma-s-a-itaštkka s-wayyaḍ, illa fllas ad-as-iṣamḥ. ṣamḥat i-ngratun ġmklli-awn-iṣamḥ siditun. 14 zaydat i-kullu mayad a-bahra-ttirim i-ngratun, ašku tayri a-iẓḍarn a-tssmun kullu ma-illan s-tamunt ikmmln. 15 adjat sslamt l-lmasiḥ a-tmala i-uwlawn-nnun kullu ma-gigun-ira. ašku iġra-yawn-d rbbi a-kullu-tgm yan ġ-tamunt n-sslamt-ad. yili fllawn a-bdda-ttškarm rbbi. 16 adjat awal l-lmasiḥ a-iɛmmr ulawn-nnun, ar-tsslmadm ar-ttnṣaḥm i-ngratun s-kullu ma-igan taḥkimt, ar-ttirirm i-rbbi ar-ttasim imurign d-tahlilat d-talġatin nna-yawn-imala rruḥ lqudus, ar-ti-ttškarm zġ-uwlawn-nnun. 17 kullu ma-ttinim ula kullu ma-tskarm, skarat-t s-ism n-siditnnġ yasuɛ, ar-ttškarm rbbi fllas. 18 wa-timġarin, illa f-kraygatt yat a-tsflid s-urgaz-ns ġmklli ira siditnnġ. 19 imma kunni a-irgazn, illa f-kraygatt yan a-itḥnnu ġ-tmġart-ns bla-da-dids-itšqu. 20 wa-tarwa mẓẓinin, skarat-bdda s-wawal n-ayt-darun, ašku irḍa rbbi s-mayad. 21 imma kunni a-id-babatsn, a-ur-bdda-ttẓim tarwa-nnun, baš a-ur-ġuwḍn ġaln is-ur-gin yat. 22 wa-ih̬ddamn, skarat-bdda s-wawal n-id-siditun n-ddunit-ad. a-ur-ttirim ġir a-tn-trḍum ġakud nna-gigun-tmnadn, walaynni h̬dmat s-nniyt n-uwl-nnun s-mklli ttirim a-trḍum siditnnġ. 23 aynna-ġ-a-tth̬damm, h̬dmat gis s-tiqqi-nnun zund iġd siditnnġ a-mi-tth̬damm urd bnadm. 24 ašku tssnm izd siditnnġ a-rad-awn-ifk tiġrad-nnun, išškšm-kʷn s-lwrt-nnun ġ-ignna. ašku siditnnġ lmasiḥ, nttan a-mi-tth̬damm. 25 imma wanna iskarn ma-yʷh̬šnn, rad-as-irar rbbi f-lh̬ʷšant lli-iskr. han rbbi ur-a-iskar s-uwdmawn.

kulussi 4

1 imma kunni a-id-siditsn, skarat d-ih̬ddamn-nnun s-lḥqq, ar-asn-takkam ma-tn-d-yuškan. a-ur-tettum izd ula kunni illa-yawn yan igan siditun ġ-ignna. 2 zaydat ar-bdda-ttẓallam ar-tḍalabm rbbi, trarm lɛaql s-mad-as-ttinim ar-ti-ttškarm bahra. 3 ḍalbat-t ula f-ssibt-nnġ nkkʷni, baš a-irẓm ġ-lgddam-nnġ yan-imi a-ntbrraḥ i-mddn s-wawal-ns, nml-asn maylli mi ur-jju-sfldn f-lmasiḥ. f-ssibt n-wawal-ad a-f-lliġ nkki ġ-lḥbs, 4 walaynni ḍalbat rbbi a-yyi-iɛawn ad-tafaġ iwaliwn ma-s-a-ssfhamġ mddn ġmklli-yyi-d-iqqan. 5 skarat s-tḥkimt d-kullu willi ur-ginin win rbbi, ar-tskarm afulki nna-mi-tufam kraygatt tasaɛt. 6 sawalat s-iwaliwn šwanin mimnin, tissanm mamnk a-ttraram i-kraygatt yan awal nna-t-ih̬ṣṣan. 7 rad-awn-yini tih̬ikus f-kullu ma-igan lh̬bar-inu. iga gʷmatnnġ iɛzzan, ig ah̬ddam ifulkin, ar-didnnġ-itmɛawan ġ-twuri n-siditnnġ. 8 mayad a-f-awn-t-in-uznġ, baš a-tissanm mamnk a-nga izzɛam ulawn-nnun. 9 aznġ-n dids gʷmatnnġ ifulkin iɛzzan unisimus lli-igan yan zġ-gigun. ntni a-rad-awn-yini f-kullu ma-darnnġ-ijran ġid. 10 ar-n-fllawn-itsllam aristarh̬us, illa didi ġ-lḥbs. ar-n-fllawn-itsllam marqus yus n-uwlltmas n-barnaba. nniġ-awn-yad fllas a-t-in-tšškšmm s-darun, tgm-t d-unbgi-nnun iġ-n-darun-yuška. 11 ar-n-fllawn-itsllam ula yašuɛ lli-mi-ttinin yusṭus. ġir kraḍ-ad a-igan ayt-yudaya ġ-ġwilli didi itmɛawann ġ-twuri n-tgldit n-rbbi, ar-iyi-ssfjjijn ul-inu bahra. 12 ar-n-fllawn-itsllam abafras. iga zġ-gigun ula ntta, ig ah̬ddam l-lmasiḥ yasuɛ. s-nniyt-ns a-s-a-itẓalla bahra f-ssibt-nnun, baš a-tdusm tzgam ġ-uġaras n-rbbi ar-tskarm kullu ma-gigun-ira rbbi. 13 hati giġ fllas inigi n-mnšk a-ith̬dam bahra f-ssibt-nnun ula f-ssibt n-ayt-lawdikiyya ula ayt-hirabulis. 14 ar-n-fllawn-itsllam-uṭbib iɛzzan luqa, nttan ula ḍimaṣ. 15 ar-n-tsllamġ f-aytmatn n-lawdikiyya ula f-nimfa d-umnaggar lli-itmunun ġ-tgmmi-ns. 16 tiġurdin n-ma-tġram tabrat-ad ġ-darun, riġ a-stti-taznm i-umnaggar ġ-lawdikiyya baš a-stt-ġrn ula ntni. iriġ a-tġrm ula kunni tabrat lli-darsn-illan ġ-lawdikiyya. 17 iniyat i-arh̬ibbus a-itlhu s-twuri lli-f-t-yuṣṣa siditnnġ, baš a-stt-ikmml. 18 s-ufus-inu a-s-awn-in-uriġ awal-ad: nkki bulus ar-n-fllawn-tsllamġ. a-ur-tettum iskraf-ad ġ-lliġ. ad-awn-tili lbaraka n-rbbi.

1 tasaluniki 1

1 zġ-bulus d-sila d-timutaws, i-umnaggar n-willi ganin win rbbi babatnnġ d-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ ġ-tmdint n-tasaluniki. ad-awn-tili lbaraka d-sslamt. 2 ar-bdda-ntškar rbbi fllawn kullukn. ġakud nna-ntẓalla ar-kʷn-d-naddr, 3 ar-d-nswingim ġ-lgddam n-rbbi babatnnġ mamnk a-kullu-tskarm s-liman-nnun, ar-tth̬damm s-lḥnant, tzgam ġ-rrja n-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ. 4 way-aytmatnnġ lli-f-iḥnna rbbi, nssn is-kʷn-iẓli a-tgm wins, 5 ašku ilkm-awn-in lh̬bar-nnġ ifulkin, urd ġir s-iwaliwn walaynni s-lquwwa ula s-tḥkimt n-rruḥ lqudus aylliġ-awn-iban is-iga lḥqq. tssnm kunni mamnk a-nga ġ-uwssan lli-nzzri ġ-gratun, nskr kullu f-a-kʷn-ntɛawan. 6 twrrim tskrm ula kunni ġmklli nskar nkkʷni ula siditnnġ. wah̬h̬a trfufnm bahra, tumẓm ġ-wawal-ns s-lfrḥ n-rruḥ lqudus. 7 ġmkan a-s-tmlam i-kullu imumnn ġ-tmizar n-makiduniyya d-ah̬aya mamnk a-tn-d-iqqan ad-skarn ula ntni. 8 walaynni urd ġir makiduniyya d-ah̬aya a-n-ilkm-wawal n-siditnnġ f-ssibt-nnun, ašku sfldn mddn ġ-kraygatt mani f-mamnk a-tumẓm aġaras n-rbbi, aylliġ ur-aġ-ih̬ṣṣa a-nini yat f-mayd ijran. 9 ašku ar-kullu-ttinin mddn f-mamnk ad-aġ-tqblm lliġ-n-darun-nuška, tflm ilahat n-ddunit-ad, twrrim s-rbbi baš a-tth̬damm i-rbbi l-lḥqq lli-iddrn. 10 ar-ttinin f-mamnk a-ttqlm ġilad s-yus lli-d-issnkr zġ-lmut ar-d-iwrri zġ-ignna, a-t-igan d-yasuɛ lli-aġ-ijjnjmn zġ-lġaḍab lli-ra-ittut f-ddunit.

1 tasaluniki 2

1 way-aytmatnnġ, tssnm kunni is-urd bla lfaytt a-nzzri ussan-an ġ-gratun. 2 tsfldm f-mad-aġ-ijran lliġ ur-ta-n-nruḥ s-darun, ssrfufnn-aġ mddn ġ-tmdint n-filibbi rgmn-aġ bahra, walaynni izzɛam-aġ rbbi-nnġ baš ad-awn-nsawl f-lh̬bar ifulkin lli-aġ-imla wah̬h̬a illa ma-yaġ-itẓin bahra. 3 ašku ur-a-nsskirkis f-mddn lliġ a-tn-ntḍalab ad-aġ-sflidn, ula-da-nttiri ma-igan winsn ula-da-nttiri a-stt-fllasn-nzzri. 4 walaynni ar-nsawal s-mklli ginnġ ira rbbi lli-aġ-yurmn ifk-aġ ad-asn-nsslkam lh̬bar-ad ifulkin. ur-a-nskar f-a-ntrḍu bnadm walaynni ar-nskar f-a-nrḍu rbbi lli-itarmn ul-nnġ. 5 tssnm is-ur-a-kʷn-ntalġ ġ-uwssan-an s-iwaliwn h̬wanin ula-da-nskar sin-uwdmawn baš a-ntamẓ kra f-wawal-nnġ. rbbi a-fllannġ-igan inigi. 6 ur-jju-nskir f-ad-aġ-talġm kunni ula wiyyaḍ. 7 wah̬h̬a nẓḍar a-zgigun-nḍalb ma-iggutn f-ssibt n-ma-nga irqqasn l-lmasiḥ, nrh̬a-bdda didun zund tamġart lli-stt-itawin ġ-tarwa-ns mẓẓinin. 8 tɛzzam darnnġ s-kigan aylliġ nujad ad-awn-in-nfk urd ġir lh̬bar ifulkin walaynni nfrḥ a-fllawn-nfk ula ih̬f-nnġ. ġunškad a-darnnġ-tɛzzam. 9 way-aytmatnnġ, is-ur-di-tswangmm mnšk a-nth̬dam ar-ntnhataf ġ-gratun? nkka-ttin ar-nth̬dam ġ-iyḍ ula azal baš a-fllawn-ur-nẓẓay lliġ a-yawn-ntbrraḥ s-lh̬bar ifulkin n-rbbi. 10 kunni tgam inagan fllannġ, ula rbbi iga fllannġ inigi n-is-išwa ifulki kullu ma-nskr ġ-gratun kunni lli-yumnn, ur-jju-ginnġ-illi kra l-lɛib ġ-darun. 11 tissanm is-a-nskar d-kraygatt yan gigun ġmklli iskar-urgaz d-tarwa-ns ɛzzanin. ar-kʷn-nzzɛam ar-fllawn-nssfjjij, 12 ar-kʷn-ntnṣaḥ nini-awn a-tskarm ġmklli-d-iqqann ġwilli ganin win rbbi lli-awn-d-iġran a-tkšmm s-tgldit-ns ula lmjd-ns. 13 mayad-daġ a-f-a-bdda-ntškar rbbi, ašku ġakud lliġ tsfldm i-wawal n-rbbi lli-awn-in-niwi, tamẓm gis tamnm izd awal n-rbbi a-iga, urd awal n-bnadm. s-ṣṣaḥt awal n-rbbi a-iga, ih̬dm ġilad ġ-uwlawn-nnun kunni lli-srs-yumnn. 14 ašku ijra ġ-darun ay-aytma, ġmklli ijran ġ-dar imnaggarn n-rbbi lli-umnnin s-lmasiḥ yasuɛ ġ-tmazirt n-yudaya. trfufnm f-ufus n-ayt-tmazirt-nnun ġmklli rfufnn ntni f-ufus n-ayt-yudaya. 15 ašku ayt-yudaya a-inġan siditnnġ yasuɛ ula lanbiya, ssmsrn-aġ ula nkkʷni. ar-tt-ssṭiyyarn i-rbbi ar-skarn gar ġ-kullu mddn, 16 ašku ar-n-tggan tiqqi-nsn f-ad-aġ-ssfssan a-ur-ntbrraḥ i-ayt-tmizar yaḍni s-wawal lli-s-rad-njmn. ġmkad a-s-a-tɛmmarn lɛbrt n-ddnub-nsn. imma ġilad ġ-tgira igguz-d fllasn lġaḍab n-rbbi. 17 išqa fllannġ a-didun-nngara ay-aytmatnnġ. wah̬h̬a-d-fllawn-yaggug-uwdm-nnġ, iqama-n-bdda-didun-uwl-nnġ. mnšk a-bahra-nttiri a-kʷn-nẓr. 18 nskr kullu f-a-kʷn-nẓr. mnnawt-twal ẓuẓḍġ nkki bulus a-n-darun-wrriġ, walaynni ar-aġ-itḥṣar šiṭan. 19 ašku ġakud lliġ ra-d-yašk siditnnġ yasuɛ, ma-ra-ig ttaj n-rrja-nnġ d-lfrḥ-nnġ lli-s-ra-nzɛm ġ-lgddam-ns, abla kunni? 20 iyah, kunni a-igan lmjd-nnġ d-lfrḥ-nnġ.

1 tasaluniki 3

1 lliġ ur-nẓḍar a-sul-nṣbr, nini i-ih̬f-nnġ ra-yaf a-nqama waḥduyaġ ġ-tmdint n-atina. 2 ġakudan nuzn-n s-darun gʷmatnnġ timutaws lli-igan ah̬ddam n-rbbi didnnġ ġ-twuri l-lh̬bar ifulkin l-lmasiḥ. nazn-t-in a-kʷn-izzɛam issdus-kʷn ġ-uġaras n-rbbi, 3 baš a-ur-iḍr yan gigun f-ssibt n-trfufnt lli-ġ-a-tzraym. tssnm kunni is-iqṣad rbbi a-nzri ġ-mayad, 4 ašku ġ-uwssan lli-ġ-didun-nlla nenna-yawn bahra is-ra-ntrfufun. tẓrm ġilad is-ijra ġmklli nenna. 5 mayad a-f-t-in-uznġ s-darun, ašku ur-ẓḍarġ ad-sul-ṣbrġ. ih̬ṣṣa-yyi ad-issanġ is-sul-tzgam ġ-uġaras n-rbbi nġd uhu, ašku ksuḍġ a-kʷn-ur-issḍr iblis, tḍr ula tawuri-nnġ ġ-gratun bla lfaytt. 6 imma ġilad ġ-d-iwrri timutaws zġ-darun, yawi-aġ-d lh̬bar n-is-tzgam ġ-liman-nnun ula lḥnant n-ingratun. yini-aġ is-a-ttfraḥm f-ssibt-nnġ ġakud nna-ginnġ-tswingimm, tirim bahra ad-aġ-tẓrm zund ma-nra bahra a-kʷn-nẓr. 7 way-aytmatnnġ, wah̬h̬a nzri ula nkkʷni ġ-tnukmut d-trfufnt iggutn, ha-yaġ nthnna ġilad f-ssibt-nnun, ašku nsfld is-tzgam ġ-uġaras n-rbbi. 8 nwrri s-tudrt-nnġ ašku tbiddm tdusm ġ-siditnnġ. 9 mnšk a-bahra-ntškar rbbi fllawn. mnšk a-bahra-ntfraḥ f-ssibt-nnun ġ-lgddam n-rbbi-nnġ. 10 ha-yaġ ġ-iyḍ ula azal ar-ntḍalab rbbi ad-aġ-ifk a-kʷn-nẓr a-nkmml ma-kʷn-sul-ih̬ṣṣan baš a-tzaydm ġ-uġaras l-lmasiḥ. 11 ar-ntḍalab rbbi babatnnġ d-siditnnġ yasuɛ ad-aġ-ijjujad aġaras baš a-n-nwrri s-darun. 12 ar-ntḍalab siditnnġ ad-awn-bahra-issigat tayri n-ingratun ula tayri n-kullu mddn, ġmklli-kʷn-bahra-nttiri nkkʷni. 13 ar-t-ntḍalab a-kʷn-issdus baš a-tbiddm ġ-lgddam n-rbbi babatnnġ s-uwlawn-nnun ġusnin bla gigun illa kra l-lɛib ġakud lliġ ra-d-yašk siditnnġ yasuɛ d-imẓlayn-ns kullutn.

1 tasaluniki 4

1 imma ġilad ay-aytmatnnġ ra-kʷn-nḍalb, nnṣḥ-kʷn s-ism n-siditnnġ yasuɛ, a-ttidum ġ-uġaras lli-zginnġ-tlmdm, ar-bdda-ttnawalm ma-irḍan rbbi. zaydat f-mayd tskarm, ar-ti-tskarm s-uggʷar. 2 tssnm maylli-f-kʷn-nuṣṣa s-ism n-siditnnġ yasuɛ ġayd izrin, 3 ašku ira rbbi a-issġus ulawn-nnun, yiri gigun a-tanfm i-lfsad. 4 illa f-kud yan a-yissan mamnk a-ra-yuqqr tamġart-ns yili-tt s-uwl iġusn. 5 a-ur-tgm zund ayt-tmizar lli-ur-ssinnin rbbi, ar-tn-tnrunt ššhwat-nsn. 6 illa f-kud yan a-ur-iffuġ zġ-mayan ula itɛdda f-gʷmas. ašku nenna-yawn yadlli s-lmɛqul, ra-yut siditnnġ lɛqubit f-kullu winna skarnin wan tiġawsiwin-an. 7 ašku iġra-yaġ-d rbbi a-nġus, ur-akkʷ-iri a-nrku. 8 wanna yagʷin a-isfld s-wawal-ad, urd bnadm a-yagʷi walaynni yagʷi rbbi lli-awn-ifkan ula kunni rruḥ-ns lqudus. 9 walaynni ur-tḥtajjam mad-awn-in-itaran mamnk a-ttḥubbum aytmatun, ašku rbbi ad-awn-isslmdn mamnk a-ttḥnnum i-ngratun. 10 s-ṣṣaḥt ar-ttḥubbum kullu aytmatn ġ-tmazirt n-makiduniyya kullutt, walaynni ra-kʷn-sul-nḍalb ay-aytmatnnġ, a-tzaydm ar-tn-ttḥubbum s-uggʷar. 11 iriyat a-bdda-ṭṭrrḥm ar-ttlhum s-twuri n-ih̬f-nnun ar-tth̬damm s-ifassn-nnun, ġmklli-awn-nenna ġayd izrin. 12 ġmkad a-f-ra-kʷn-tuqqarn mddn lli-ur-ginin win lmasiḥ, ur-ra-tḥtajjam yan. 13 way-aytmatnnġ, nra a-tissanm ma-ra-ijru i-willi mmutnin, baš a-kʷn-ur-taġ-tguḍi zund mddn yaḍni lli-ur-dar rrja. 14 ašku numn is-immut yasuɛ, inkr-d zġ-lmut. namn is-ra-dids-yawi rbbi kullu willi mmutnin umnnin s-yasuɛ. 15 maylli-s-aġ-imla siditnnġ a-rad-awn-nini: nkkʷni lli-ra-iqama nsul ar ass lli-ġ-ra-d-yašk siditnnġ, ur-ra-nzwur ġwilli mmutnin. 16 ašku s-lamr itjhhdn, s-wawal l-lmalak imqqurn, s-tijjijt n-nnffar n-rbbi a-s-ra-d-igguz siditnnġ zġ-ignna, nkrn-d mddn l-lmasiḥ lli-mmutnin, ntni a-ra-izwur. 17 ġakudan ra-ntyalal ula nkkʷni lli-isuln, rad-kullu-didsn-nmun ġ-imdla, nmnaggar d-siditnnġ ġ-ignwan. ġmkad a-s-rad-bdda-nili d-siditnnġ. 18 zzɛamat i-ngratun s-iwaliwn-ad.

1 tasaluniki 5

1 way-aytmatnnġ, ur-aġ-ih̬ṣṣa ad-awn-in-nara kra f-uwssan ula izmaz lli-ġ-rad-jrunt-tġawsiwin-ad, 2 ašku tssnm izd zund amh̬h̬ar n-iyḍ a-s-ra-d-ilkm-wass n-siditnnġ. 3 ra-ttinin mddn «labas thnna luqt,» imil igguz-d fllasn lhalak. ḥayna ra-tn-iġwi ġmklli iqqʷay-ungaẓ tamġart lli-ra-yaru, ur-akkʷ-rad-njmn. 4 imma kunni ay-aytmatnnġ, ur-tllim ġ-tillas. ur-ra-kʷn-yamẓ-wass-an zund amh̬h̬ar. 5 ašku kunni kullukn tgam ayt-tifawt, tgm ayt-uzal. hati urd win-iyḍ a-nga nġd win tillas. 6 mayad a-f-aġ-d-iqqan a-ur-nṭṭas zund mddn yaḍni. illa fllannġ a-bdda-nrar lɛaql ar-ntnbaḍ ġ-ih̬f-nnġ. 7 hati ġ-iyḍ a-ġ-a-ṭṭasn mddn ar-ssnufuln ih̬f-nsn s-tissi. 8 imma nkkʷni nga win-uzal, yili fllannġ a-ntnbaḍ ġ-ih̬f-nnġ, ng i-idmarn-nnġ abannk n-‹ttiqa ġ-rbbi› ula ‹lḥnant›, ng i-ih̬f-nnġ asddul n-‹rrja n-ujnjm›. 9 ašku ur-iqṣad rbbi a-fllannġ-yut lɛqubit, walaynni iqṣad ad-aġ-ijjnjm f-uwdm n-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ. 10 immut nttan f-ssibt-nnġ baš a-dids-nddr, iġ-nmmut nġd iġ-nnit-nsul ard-d-yašk. 11 zaydat ar-tzzɛamm ar-ttmɛawanm i-ngratun ġmklli tmyarm a-tskarm. 12 imma ġilad ay-aytmatnnġ, ra-kʷn-nḍalb a-ttuqqarm ġwilli skarnin tawuri n-rbbi ġ-gratun, ar-kʷn-tgabaln s-ism n-siditnnġ ar-kʷn-tnṣaḥn. 13 mlat-asn mnšk a-s-darun-ɛzzan f-ssibt n-twuri-nsn. gat s-sslamt i-ngratun. 14 ra-kʷn-nḍalb ay-aytmatnnġ, a-ttnṣaḥm wanna ur-ittirin a-ih̬dm, ar-tzzɛamm wanna itiksaḍn, ar-ttɛawanm wanna iḍɛfn, ar-ttṣbarm d-kraygatt yan. 15 rarat lɛaql iġ-illa mad-awn-iskrn kra yʷh̬šnn, ad-as-t-ur-trarm s-lh̬ʷšant. gat-n tiqqi-nnun a-bdda-ttirim a-tskarm afulki ġ-gratun ula d-kullu mddn. 16 frḥat-bdda, 17 ar-ttẓallam ġ-kraygatt luqt, 18 ar-ttškarm rbbi ġmknna iga lḥal, ašku ġmkad a-gigun-ira ġ-tamunt l-lmasiḥ yasuɛ. 19 a-ur-tssh̬sim rruḥ lqudus, 20 ula-da-ttḥgarm iwaliwn n-yan ittinin s-mad-as-imala rbbi. 21 ssmaqqlat kraygatt kra, tamẓm ġ-ma-ifulkin, 22 tanfm i-kullu ma-yʷh̬šnn. 23 imma ġilad ḍalbġ zġ-rbbi lli-bdda-yakkan sslamt a-kʷn-issġus zġ-kullu ma-gigun-yʷh̬šnn, ijjnjm ul-nnun ula rruḥ-nnun ula ddat-nnun zġ-kullu kra igan lɛib ard-d-yašk siditnnġ yasuɛ lmasiḥ. 24 ġmkan a-ra-iskr rbbi lli-awn-d-iġran, ašku iqama-bdda ġ-wawal-ns. 25 way-aytmatnnġ, ẓẓallat tḍalbm rbbi f-ssibt-nnġ ula nkkʷni. 26 nsallamat d-aytmatn kullutn s-unsallam n-tagʷmat. 27 ra-kʷn-uṣṣaġ s-ism n-siditnnġ a-tġrm tabrat-ad f-aytmatn kullutn. 28 ad-awn-tili lbaraka n-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ.

2 tasaluniki 1

1 zġ-bulus d-sila d-timutaws, i-umnaggar n-willi ganin win rbbi babatnnġ d-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ ġ-tmdint n-tasaluniki. 2 ad-awn-tili lbaraka d-sslamt zġ-rbbi babatnnġ d-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ. 3 way-aytmatnnġ, iqqan-aġ-d a-bdda-ntškar rbbi fllawn, ig lḥqq ginnġ a-t-ntškar, ašku ar-ttzayadm ar-ttimġurm bahra ġ-liman-nnun, iwrri kud yan gigun ar-bahra-itḥnnu ġ-wiyyaḍ. 4 hati ar-kʷn-ntalġ ġ-dar imnaggarn n-rbbi, ašku tumẓm ġ-rbbi sul tzgam, wah̬h̬a da-tzraym ġ-trfufnt d-tnukmut iggutn. 5 mayd-awn-ijrrun ar-imala is-a-itḥkam rbbi s-lḥqq, ašku iga-kʷn d-wid sthllanin ad-kšmn s-tgldit-ns lli-f-a-ttrfufunm. 6 ašku s-lḥqq a-s-ra-irar rbbi tarfufnt i-willi-kʷn-ssrfufnnin, 7 ifk-awn asunfu didnnġ i-kunni lli-irfufnn. ġmkad a-ra-iskr ġakud nna-d-iwrri siditnnġ yasuɛ lmasiḥ zġ-ignna ibayyn d-lmalayka-ns tjhhdnin s-lɛafit ifnnun. 8 ġakudan a-ra-yut rbbi lɛqubit f-willi srs rurnin tiġurdin-nsn, agʷin ad-sflidn s-lh̬bar ifulkin n-siditnnġ yasuɛ. 9 ra-fllasn-yut lḥukm s-lhalak l-lih̬rt, issngara-tn d-siditnnġ. ra-tn-in-issaggug f-lmjd-ns itjhhdn 10 ġ-wass lli-ġ-ra-d-yašk siditnnġ a-t-alġn imẓlayn-ns, tɛjjbn gis kullu ġwilli srs umnnin. ula kunni ra-zgisn-tgm, ašku tumnm tugga lli-awn-in-niwi. 11 mayad a-f-a-bdda-ntẓalla f-ssibt-nnun, ar-ntḍalab rbbi-nnġ a-kʷn-ig d-wid sthllanin tudrt lli-s-awn-d-iġra. ar-t-ntḍalab a-issafu s-tḥkimt-ns itjhhdn kullu ma-ttnawalm ifulki ula kullu ma-tskarm f-ssibt l-liman-nnun. 12 ġmkad a-s-ra-gigun-iban lmjd n-ism n-siditnnġ yasuɛ, yili-awn lmjd ula kunni dids s-lbaraka n-rbbi-nnġ d-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ.

2 tasaluniki 2

1 way-aytmatnnġ, nra ġilad ad-awn-nini f-mamnk a-ra-d-yašk siditnnġ yasuɛ lmasiḥ, nmun kullwaġ baš a-dids-nmnaggar. 2 walaynni ad-ur-tasim taġuft ula tġuwḍm iġ-tsfldm i-kra n-yan ar-ittini «izri-wass lli-ġ-d-yuška siditnnġ.» a-ur-ti-tamnm wah̬h̬a iġ-awn-inna imla-yas-t rruḥ lqudus nġd isfld i-lh̬bar-ns nġd iġra-t ġ-kra n-tbrat zġ-darnnġ. 3 ad-ur-tadjm yan a-kʷn-ijlu, ašku ur-ra-d-ilkm-wass-an ard munn mddn ggutnin ad-mmaġn d-rbbi, iban-d-unuwwaš n-rbbi lli-ra-iggʷru s-lhalak. 4 ra-issimġur ih̬f-ns ar-itẓi f-kullu mad-tɛbadn mddn ula kullu ma-mi-tẓallan. ra-ikšm ula s-tgmmi n-rbbi igawr gis yini izd nttan a-igan rbbi. 5 is-ur-di-tswangmm? nniġ-awn bahra f-tġawsiwin-ad ġ-uwssan lli-ġ-didun-lliġ. 6 tissanm ma-t-iḥṣarn ġilad baš a-ur-d-iban ard-d-ilkm-uzmz-ns. 7 ašku tanuwwašt intln tbda ġilad ar-ttzayad, walaynni ġaylli ra-ijru ur-ra-ijru ard ityattay ma-t-iḥṣarn. 8 ġakudan a-ra-d-iban-unuwwaš n-rbbi, yašk-id ilmma siditnnġ yasuɛ s-lmjd iggutn, inġ-t s-yat tunfust zġ-imi-ns ihlk-t. 9 imma anuwwaš-an, ra-dars-tigat-tḥkimt n-šiṭan, ra-izzga tikrkas-ns s-lmɛjizat d-lquwwat d-tmitar tjhhdnin. 10 s-kullu kra igan lh̬ʷšant a-s-ra-ijllu ġwilli llanin ġ-uġaras l-lhalak agʷin ad-irin lḥqq njmn. 11 f-mayan a-f-a-yasn-itzayad rbbi aylliġ jlan s-uggʷar amnn tikrkas-an. 12 ġmkad a-s-ra-tḍr lɛqubit f-kullu willi ur-umnnin s-lḥqq frḥn s-ma-yʷh̬šnn. 13 walaynni iqqan-aġ-d a-bdda-ntškar rbbi fllawn ay-aytmatnnġ lli-f-iḥnna siditnnġ, ašku iẓli-kʷn zġ-isizwar a-tnjmm, issġus-kʷn s-rruḥ lqudus baš a-tgm wins f-ssibt n-ma-tumnm lḥqq. 14 kullu mayad, iġra-yawn-d srs rbbi s-lh̬bar ifulkin lli-awn-in-niwi, baš ad-awn-tili taġamt ġ-lmjd n-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ. 15 imma ġilad ay-aytmatnnġ, zgayat tamẓm-bdda ġ-ulmmud lli-s-kʷn-nsslmd, zund mad-awn-nenna s-imi, zund mad-awn-in-nura s-ufus. 16 ar-ntalġ siditnnġ yasuɛ lmasiḥ d-rbbi babatnnġ lli-fllannġ-iḥnnan ibark-aġ ifk-aġ zzɛamt idumn ula rrja iṣḥan. 17 ar-t-ntḍalab a-bahra-izzɛam issdus ulawn-nnun baš a-tskarm ar-tsawalm s-kullu ma-ifulkin.

2 tasaluniki 3

1 imma ġilad ay-aytmatnnġ, ẓẓallat fllannġ tḍalbm rbbi ad-aġ-iɛawn a-nsslkm lh̬bar n-siditnnġ ġ-uwssan-ad s-kullu-tmazirt-ad baš a-srs-sflidn mddn ggutnin ġmklli sfldn ġ-darun. 2 ḍalbat-t ad-aġ-issanf i-mddn šqanin ʷh̬šnnin, ašku ur-a-kullu-ttirin ad-amnn. 3 imma siditnnġ iqama-bdda ġ-wawal-ns, ra-kʷn-issdus issntal-kʷn zġ-walli yʷh̬šnn. 4 hati isshnna-yaġ siditnnġ f-ssibt-nnun, nissan is-a-tskarm kullu mad-awn-nenna rad-bdda-ti-tskarm. 5 imma ġilad, nḍalb siditnnġ a-kʷn-ihdu baš a-ttḥnnum ġmklli itḥnnu rbbi, ar-ttṣbarm ġmklli itṣbar lmasiḥ. 6 way-aytmatnnġ, s-ism n-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ a-s-ra-kʷn-nuṣṣa ġilad, nini-awn a-ttanfm i-aytmatn nna-yagʷin ad-th̬damn ula-da-skarn s-ulmmud lli-awn-nsslmd. 7 ašku tssnm is-kʷn-ih̬ṣṣa a-tskarm ġmklli nskar nkkʷni, ur-ngawr ġ-darun bla-da-nth̬dam. 8 ur-jju-nšši aġrum n-yan bla-yas-nfka atig-ns. nkka-ttin ar-nth̬dam ġ-iyḍ ula azal, ar-nkkat takrrayt baš a-ur-nẓẓay f-yan gigun. 9 wah̬h̬a darnnġ lḥqq a-zgigun-nḍalb ma-nḥtajja, ur-jju-t-nḍalb. nskr ġmkan baš ad-awn-nml mamnk a-kʷn-d-iqqan a-tskarm ula kunni. 10 ġakud lliġ didun nlla nenna-yawn «wanna ur-irin a-ih̬dm, ih̬ṣṣa-t a-ur-išš.» 11 imma ġilad nsfld is-llan kra n-mddn ġ-gratun ur-a-skarn yat, agʷin tawuri, ar-kššmn ġir ssuq n-wiyyaḍ. 12 zund ġwin, ra-tn-nuṣṣa ġilad s-ism n-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ, nnṣḥ-tn ad-th̬damn ass f-wass baš ad-amẓn mad-šttan f-twuri lli-skarn. 13 way-aytmatnnġ, skarat afulki bla-da-ttrmaym. 14 ẓrat wanna yagʷin a-isflid s-mayd-awn-nura ġ-tbrat-ad, tanfm-as baš a-ti-tigʷraẓ. 15 a-ur-ti-tgm d-unuwwaš-nnun, walaynni nṣḥat-t zund yan igan zġ-aytmatun. 16 ar-ntḍalab siditnnġ lli-igan bab n-sslamt ad-awn-yakka sslamt ġ-kraygatt tasga d-kraygatt tasaɛt. a-didun-yili siditnnġ kullukn. 17 nkki bulus, s-ufus-inu a-s-uriġ awal-ad n-sslam, ig tamatart-inu ġ-kraygatt tabrat-inu. ġmkad a-s-a-taraġ. 18 ad-awn-tili lbaraka n-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ kullukn.

1 timutaws 1

1 zġ-bulus arqqas l-lmasiḥ yasuɛ, ġmklli yumr rbbi anjjam-nnġ d-lmasiḥ yasuɛ lli-ġ-n-nrja. 2 i-timutaws iwi iɛzzan ġ-tagʷmat l-lmasiḥ. ad-ak-tili lbaraka d-rrḥmt d-sslamt zġ-rbbi babatnnġ d-lmasiḥ yasuɛ siditnnġ. 3 ḍalbġ zġ-gik ġilad a-n-tqamat ġ-tmdint n-afsus ġmklli-ak-nniġ ġakud lliġ-n-zriġ s-tmazirt n-makiduniyya. ašku llan ġin kra n-mddn ar-sslmadn ma-ur-igin lḥqq. riġ a-tn-tamrt ad-fssan, 4 tinit-asn a-ur-tlhun ih̬f-nsn s-tḥajiyin h̬wanin ula s-ismawn ggutnin n-kullu tasutin lli-zrinin. han tiġawsiwin-an, ar-trarant mddn ad-tmjaḥadn i-ngratsn. ur-a-tn-tɛawannt ad-amnn ar-skarn ma-gisn-ittiri rbbi. 5 ġmkan a-s-k-uṣṣaġ ašku riġ a-nzayd ar-ntɛmmar s-lḥnant n-willi dar ul iġusn issann is-ur-gisn lɛib amnn s-lmasiḥ s-nniyt ikmmln. 6 walaynni kra n-mddn ffuġn aġaras-ad, ar-jllun ih̬fawn-nsn s-imjaḥadn h̬wanin. 7 ar-ttirin ad-gn imslmdn n-ššrɛ, walaynni ur-fhimn ma-ttinin ula ssnn tiġawsiwin lli-s-a-sslmadn s-zzɛamt. 8 nssn nkkʷni is-ifulki ššrɛ ġ-dar wanna srs iskarn ma-ira rbbi. 9 walaynni iqqan-d a-nissan izd f-ssibt n-willi ʷh̬šnnin a-f-d-ifka rbbi ššrɛ, urd f-ssibt n-willi fulkinin. ifk-t-id f-willi ur-rinin ššrɛ ffuġn zġ-gis. ifk-t-id f-willi rurnin tiġurdin-nsn s-rbbi ar-tsalan ddnub, ur-a-tuqqarn rbbi ula-da-ttirin aġaras-ns. ifk-t-id f-willi nqqanin babatsn nġd innatsn ula ġwilli nqqanin wiyyaḍ. 10 ifk-t-id f-willi tfsadnin ula ġwilli tšthunin iwtman zund ntni. ifk-t-id f-willi takʷrnin iḥšmay ula ġwilli sskirkisnin ula ġwilli akkanin tugga n-tkrkas. ifk-t-id f-kullu willi skarnin aynna iffuġn zġ-ulmmud yʷġẓann. 11 almmud-ad iga lh̬bar ifulkin l-lmjd iggutn lli-yyi-d-imla rbbi ambarki ad-srs-tbrraḥġ. 12 ar-tškarġ lmasiḥ yasuɛ siditnnġ ašku iga-yyi d-wad izgan ġ-ufulki. iẓli-yyi issdus-iyi baš ad-qasaġ tawuri-ns. 13 kkiġ-ttin ar-rggmġ lmasiḥ ar-t-ssrfufunġ ar-dids-tmmaġġ, walaynni irḥm-iyi-d ašku ur-ssinġ mad-skarġ ġ-uwssan-an, ur-ta-srs-uminġ. 14 ġakudan ibark gigi siditnnġ s-lḥnant-ns iggutn, iɛmmr-iyi s-liman d-tayri n-willi ganin win lmasiḥ yasuɛ. 15 awal izgan ayad, iqqan-d kud yan a-t-yamn: yuška-d lmasiḥ yasuɛ s-ddunit baš a-ijjnjm mddn ʷh̬šnnin, d-nkki a-kullu-gisn-yʷh̬šnn. 16 walaynni f-mayan a-f-iyi-d-irḥm nkki lli-gisn-yʷh̬šnn, baš a-iml is-iẓḍar lmasiḥ yasuɛ a-iṣbr d-wanna ka-illan, baš a-srs-amnn wiyyaḍ kšmn ula ntni s-tudrt idumn. 17 imma ġilad rad-bahra-ntalġ agllid lli-idumn. ur-ra-immt ula iẓra-t yan. nttan waḥdut a-igan rbbi, yili-as lmjd d-luqr, ġilad ula kullu mayd-d-iftan, amin. 18 wa-iwi timutaws, fkiġ-ak luṣit-ad ġmklli fllak nnan aytmatn ġayd izrin s-iwaliwn lli-asn-imla rbbi. amẓ ġ-iwaliwn-nsn baš a-tbkist ar-tkkatt takrrayt f-ufulki. 19 zzga ih̬f-nnk ġ-uġaras l-lmasiḥ, d-a-ur-tadjt kra yʷh̬šnn a-ikšm s-uwl-nnk. han kra n-mddn ur-a-stti-tawin ġ-mad-asn-imala-uwl-nsn. d-ġayan a-f-a-trẓẓa tanawt l-liman-nsn, 20 zgisn himinayus d-iskandr. dḥiġ-tn-in ntni i-šiṭan baš ad-lmdn a-ur-rggmn rbbi.

1 timutaws 2

1 f-mayan a-f-rad-ḍalbġ zġ-aytmatn ad-tẓallan f-kullu mddn, ar-tḍalabn rbbi a-tn-irḥm ibark-tn, ar-ti-tškarn f-ma-iskar i-kraygatt yan. 2 illa fllasn ad-tẓallan f-igldan ula kullu willi tḥkamnin, baš a-nddr s-lhna d-sslamt nskr afulki ula kullu ma-ira rbbi. 3 išwa mayad, irḍu srs rbbi anjjam-nnġ 4 lli-iran kullu mddn ad-njmn wrrin issann lḥqq. 5 ašku illa yan rbbi, yili yan lli-ibiddn ġ-gr rbbi d-bnadm, a-t-igan d-lmasiḥ yasuɛ lli-igan bnadm. 6 ifka ih̬f-ns a-ifru kullu mddn ġ-uzmz lli-iqṣad rbbi a-gis-issbayyn tugga-ns. 7 d-ġmkad a-s-iyi-iga d-ubrraḥ d-urqqas ġ-gr ayt-tmizar aggugnin, baš ad-asn-sslmadġ aġaras l-liman ula lḥqq. lḥqq ayad nniġ, ur-akkʷ-sskarksġ. 8 riġ irgazn ġ-kraygatt amnaggar ad-tẓallan ar-tḍalabn rbbi, ar-n-tggan ifassn-nsn lli-s-a-skarn afulki bla-da-tqlaqaln ula-da-tẓin. 9 riġ ad-ḥšmnt-tmġarin lsnt malssa ingaddan lli-tnt-id-iqqann, urd s-tallamin n-wazzar nġd urġ nġd ljuhr nġd timlsa ġʷlanin, 10 walaynni s-ifulkitn lli-skarnt ġmklli-d-iqqan timġarin lli-tuqqarnin rbbi. 11 illa f-tmġarin ad-lmdnt ar-tḥšamnt bla-da-sawalnt. 12 ur-udjiġ kra n-tmġart a-tsslmad ula-da-ttḥkam ġ-irgazn. iqqan-tnd-d ad-fssant. 13 ašku rbbi iskr adam ġ-isizwar, iskr ilmma ḥuwwa. 14 urd adam a-f-tt-izzri iblis ġ-isizwar walaynni tamġart a-f-tt-izzri, tffuġ zġ-wawal n-rbbi. 15 walaynni ra-tnjm-tmġart s-tlalit n-tarwa iġ-a-ttqama ġ-liman ar-ttḥnnu ġ-wiyyaḍ ar-ttzga ġ-ih̬f-ns s-uwl iġusn.

1 timutaws 3

1 izga-wawal-ad: wanna iran a-ig angabal n-umnaggar, hati tawuri ihiyyan ayd ira. 2 iqqan-d angabal a-ig wad ġ-ur-illi lɛib, iṭṭaf ġir yat-tmġart, izga-bdda ġ-lɛaql-ns ar-itnbaḍ ġ-kullu ma-iskar, ar-itfulki d-mddn ar-issmrḥba s-willi tmuddunin, yissan mamnk a-isslmad wiyyaḍ. 3 a-ur-ig wad bahra issann tissi iktin, nġd wad itmmaġn d-mddn. iqqan-d a-ig wad itṣbarn, urd wad itẓin nġd wad dar ɛzzan iqaridn. 4 iqqan-t-id a-ig wad itnbaḍn ġ-ayt-tgmmi-ns s-sslamt, ar-srs-sflidn tarwa-ns ar-ti-tuqqarn s-nniyt-nsn. 5 ašku iġ-ur-issin mamnk a-itnbaḍ ġ-ayt-tgmmi-ns, mamnk a-ra-yissan a-igabl amnaggar n-rbbi? 6 a-ur-ig wad bḥra yumẓn aġaras l-lmasiḥ, ad-as-ur-iml ih̬f-ns is-iga kra, iḍr ġ-lhalak n-iblis. 7 iqqan-d a-ig wad-f-akkan ayt-brra tugga šwanin, baš a-ur-iḍr tigira ġ-trggam n-mddn, tamẓt-t-ilmma-tẓqqurt n-iblis. 8 ula imɛawann n-umnaggar, iqqan-tn-d ad-gn wid zganin ġ-ufulki. a-ur-gn wid sskirkisnin nġd wid ttblanin s-tissi iktin nġd wid ttirinin ad-ssmunn ma-iggutn i-ih̬f-nsn. 9 iqqan-tn-d ad-ġwin s-uwl iġusn ġ-ulmmud lli-aġ-d-imla rbbi. 10 ula ntni ih̬ṣṣa-tn ad-zwar-tyaramn. iġ-ur-gisn-ityafa kra l-lɛib, rad-iẓḍarn ad-qasan tawuri-ad n-imɛawann. 11 ula timġarin, iqqan-tnd-d ad-gnt tid zganin ġ-ufulki, ar-tnbaḍnt ġ-ih̬f-nsnt, ar-skarnt s-lḥqq. a-ur-gnt tid sawalnin ġ-mddn. 12 iqqan-d amɛawn a-iṭṭaf ġir yat-tmġart, ar-itnbaḍ ġ-tarwa-ns d-ayt-tgmmi-ns s-sslamt. 13 winna skarnin tawuri-ad n-imɛawann s-nniyt-nsn, rad-ɛzzan dar mddn, zɛmn bahra ġ-uġaras l-lmasiḥ yasuɛ. 14 ar-trjuġ a-n-dark-aškġ ġ-mayd-d-yakmurn, walaynni uriġ-ak-n tiġawsiwin-ad baš a-tnti-tissant iġ-d-maṭlġ, 15 tẓrt ma-d-iqqann a-ti-tskar tagʷmat n-rbbi, a-stt-igan d-umnaggar n-willi ganin win rbbi lli-iddrn, tg llsas ula tannalt l-lḥqq. 16 maylli-aġ-d-imla rbbi, ar-kullu-gis-ntɛjjab: iban-d ġ-ssift n-bnadm, inru s-tḥkimt n-rruḥ, ẓrn-t lmalayka. ilkm lh̬bar-ns timizar aggugnin, amnn srs ġ-kullu ddunit, ityalal s-lmjd.

1 timutaws 4

1 isawl rruḥ lqudus ġilad s-wawal izgan yini: ġ-uwssan ggʷranin rad-fln kra n-mddn aġaras l-lmasiḥ, ar-sflidn s-tkrkas l-larwaḥ ʷh̬šnnin ula s-ulmmud l-ljnun 2 dar imslmdn sskirkisnin ayt-sin-uwdmawn lli-mi-qqurn-uwlawn-nsn bahra. 3 imslmdn-an ar-ssḥramn littihal ula kra ih̬lq rbbi i-umššu, ifk-t i-willi srs umnnin issann lḥqq, baš a-t-šttan ar-t-fllas-tškarn. 4 ašku ifulki kullu ma-ih̬lq rbbi. ih̬ṣṣa-yaġ a-ur-nssḥram yat, walaynni a-t-nškr f-kullu ma-nštta. 5 ašku ar-t-issḥlla rbbi s-wawal-ns ula s-tẓallit lli-s-a-t-fllas-ntškar. 6 iġ-a-tmalat tiġawsiwin-ad i-aytmatn ra-tgt ah̬ddam išwan l-lmasiḥ yasuɛ, tdust s-tnbaḍin l-liman ula s-ulmmud ifulkin lli-tumẓt. 7 walaynni anf i-tḥajiyin h̬wanin ula lh̬rayf n-ddunit-ad, ar-tssdust ih̬f-nnk a-ttazzalt ġ-uġaras n-rbbi. 8 ašku yan issdusn ddat-ns, afulki ayn iskr, walaynni yan issdusn rruḥ-ns s-ma-irḍan rbbi, rad-as-ifulki s-uggʷar i-tudrt-ns n-ddunit-ad ula tin lih̬rt. 9 izga mayd-ak-nniġ, iqqan-d kud yan a-t-yamn. 10 f-mayan a-f-a-nth̬dam ar-fllas-nkkat takrrayt, ašku nga rrja-nnġ ġ-rbbi lli-iddrn. nttan a-ijjnjamn kullu mddn, s-uggʷar ġwilli umnnin. 11 sslmad-asn tiġawsiwin-ad ar-tn-ttuṣṣat a-srsnt-skarn. 12 ad-ur-tadjt yan a-k-iḥgr f-ssibt n-ma-sul-tmẓẓit, walaynni skar-bdda f-ufulki s-iwaliwn-nnk d-iskkirn-nnk, ar-ttḥnnut ġ-wiyyaḍ ar-ttamnt awal n-rbbi s-uwl iġusn, baš ad-ẓrn imumnn mamnk a-tskart irin ad-skarn ula ntni ġmkan. 13 lhu ih̬f-nnk ar-taqrat arratn n-rbbi f-aytmatn ar-tn-tzzɛamt ar-tn-tsslmadt ard-n-aškġ. 14 a-ur-tettut tawafka n-rruḥ lli-gik-illan, ifka-yak-t rbbi s-wawal lli-d-imla ġakud lliġ-n-munn imġarn, srsn fllak ifassn-nsn. 15 fk ih̬f-nnk i-twuri-ad ar-srs-ttlhut, baš ad-ẓrn kullu mddn mamnk a-gis-ttzayadt. 16 awi-tt-bdda ġ-ih̬f-nnk d-ulmmud-nnk, tzgat ġ-kullu tiġawsiwin-ad, ašku ġmkad a-s-ra-tjjnjmt ih̬f-nnk tjjnjmt ula imsflidn-nnk.

1 timutaws 5

1 a-ur-tššḥššmt kra n-ufqqir iġ-iskr kra yʷh̬šnn, walaynni ssfhm-as ma-t-ih̬ṣṣan zund iġ-iga babak. 2 skar d-iɛyyaln zund aytmak, ar-tskart d-tfqqirin zund innak, ar-tskart d-tfrh̬in zund istmak s-uwl iġusn. 3 bidd d-thjjalin lli-ur dar yan. 4 walaynni tahjjalt nna-dar tarwa-ns nġd tarwa n-tarwa-ns, iqqan-tn-d ad-issann is-gisn-ira rbbi ad-thallan ġ-tilli ganin tinsn. illa fllasn ad-traran lh̬ir i-ayt-darsn, ašku rbbi irḍa s-mayad. 5 imma tahjjalt nna-iqaman waḥdutt bla yan, tga rrja-ns ġ-rbbi ar-as-ttẓalla ar-zgis-ttḍalab ġ-iyḍ ula azal. 6 imma tahjjalt nna-isalan ma-ira ih̬f-ns, han tmmut ġ-rruḥ wah̬h̬a tsul ġ-ddat. 7 uṣṣa-tn kullu f-mayad baš a-ur-yili kra ġ-illa lɛib. 8 ašku wanna ur-itɛawann tagʷmat-ns, han iffuġ aġaras l-lmasiḥ, yʷh̬šn uggʷar n-willi ur-akkʷ-ssinnin aġaras, d-bahra iġ-ur-a-itɛawan ayt-dars. 9 šškšm ġ-warra n-thjjalin tanna irgln sḍiṣ id-mraw n-usggʷas, iġ-ttin dars ikka ġir yan-urgaz, 10 ar-tti-talġn mddn f-lh̬ir lli-tskar, trbbu tarwa-ns f-ma-ifulkin, ar-tssmrḥba s-willi tmuddunin ar-ttqasa imẓlayn n-rbbi, ar-ttɛawan winna llanin ġ-tnukmut, ar-n-bdda-ttgga tiqqi-ns a-tskar afulki d-kullu mddn. 11 walaynni a-ur-tšškšmt timẓẓiyin ġ-warra n-thjjalin, ašku ra-ttirint ad-tahlnt tis snat-twal. ra-ttidunt ard ttunt lmasiḥ 12 ffuġnt zġ-wawal lli-s-as-nnant awind-d f-ih̬f-nsnt lḥukm n-rbbi. 13 wan ntnti ar-tmyarnt inifsisn ar-tlullint zġ-tgmmi s-tayyaḍ. urd ġayan kad-skarnt walaynni ar-sawalnt f-mddn ar-kššmnt ma-ur-igin winsnt, ar-ttinint ma-ur-tnd-d-iqqann a-ti-ttinint. 14 mayan a-f-riġ tihjjalin lli-mẓẓinin ad-tahlnt, arunt tarwa awint-stt ġ-tgmmi-nsnt, baš a-ur-yili dar inuwwašn-nnġ ma-s-a-yaġ-rggmn. 15 ašku kra gisnt ijla, amẓnt aġaras n-šiṭan. 16 walaynni tamġart tamumnt nna-dar tihjjalin ist-dars, illa fllas a-tnti-ttɛawan baš a-ur-iẓẓaynt f-umnaggar n-imumnn. ġmkad a-s-ra-yiẓḍar-umnaggar a-itɛawan tihjjalin nna-ur-dar yan. 17 imma imġarn lli-tnbaḍnin ġ-umnaggar s-nniyt d-ufulki, iqqan-d aytmatn a-tn-tuqqarn bahra, s-kigan ġwilli th̬damnin f-tbrraḥt d-ulmmud. 18 ašku ityara ġ-warra n-rbbi: «a-ur-tgt aġamu i-uzgr lli-isrwatn.» ityara-daġ: «ah̬ddam isthlla tiġrad-ns.» 19 a-ur-tsfldt s-yan itaštkkan s-umġar iġ-ur-d-yiwi sin nġd kraḍ inagan. 20 imma yan iskarn ddnub, ini-as f-ma-iskr ġ-lgddam-nsn kullutn baš ad-iksaḍn wiyyaḍ. 21 ha-yyi ġ-lgddam n-rbbi d-lmasiḥ yasuɛ d-lmalayka n-ignna a-k-uṣṣaġ a-tzzgat tiġawsiwin-ad bla-da-tskart s-uwdmawn ula-da-ttirit a-ttrḍut ih̬f-nnk. 22 a-ur-tzrbt a-tsrst ifassn-nnk f-yan a-ti-tẓlit i-twuri n-rbbi, a-ur-imil-tkšmt ġ-ddnub n-wiyyaḍ. gabl ul-nnk a-bdda-iġus. 23 a-ur-sul-tssat ġir aman, walaynni zayd-asn imikk n-win-waḍil iktin baš a-ijji-udis-nnk, ašku mnnawt-twal ayd ttaḍnt. 24 kra n-mddn, ar-gisn-tbann ddnub-nsn, ar-malan is-ra-fllasn-ittut lḥukm. imma wiyyaḍ rad-bann ddnub-nsn tigira. 25 ġmkan a-di-tbann ula ifulkitn lli-skarn mddn. ula afulki lli-irgsn ra-d-iban tigira.

1 timutaws 6

1 imma ġwilli llanin ġ-uzaglu n-twuri išqan, illa fllasn ad-tuqqarn id-siditsn, baš a-ur-d-irar yan tirggam i-ism n-rbbi ula almmud-nnġ. 2 wanna mi iga sidis amumn, ih̬ṣṣa-t a-ur-iḥgr sidis f-ssibt n-ma-iga gʷmas. illa fllas a-ith̬dam s-uggʷar d-nniyt, ašku ġwalli itamẓn lh̬ir ġ-twuri-ns iga amumn ig zġ-aytmas ɛzzanin. sslmad tiġawsiwin-ad i-aytmatn ar-asn-ttinit ad-skarn ġmkad. 3 han kra n-mddn ar-sslmadn tinbaḍin yaḍni ur-d-mšaškant d-iwaliwn ṣḥanin n-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ ula almmud lli-s-irḍa rbbi. 4 ntni ar-bahra-ssimġurn ih̬f-nsn walaynni ur-ssinn yat. iɛjb-tn ad-tmḥakkan ar-tmjaḥadn f-iwaliwn, aylliġ a-twrrin ar-tḥsadn ar-tẓin ar-rggmn ar-ttuhamn. 5 ur-a-tiẓḍarn mddn-an ad-d-mšaškan, ijlu-asn lɛaql ffuġn zġ-lḥqq. ġaln is-rad-amẓn iqaridn i-ih̬f-nsn ġ-uġaras n-rbbi. 6 illa-nnit lh̬ir i-yan imunn d-uġaras n-rbbi iqnɛu s-mad-dars-illan. 7 lliġ-d-nkšm ddunit-ad ur-d-niwi yat. iġ-ra-stt-nffuġ ur-ra-nawi yat. 8 walaynni iġ-darnnġ ma-nštta d-ma-nlssa nqnɛu s-mayan. 9 imma ġwilli ranin ad-ssmunun ayda iggutn, hati ar-šškšamn ih̬f-nsn s-tẓqqurt ula tassast. ar-tn-itnru kullu ma-igan ṭṭmaɛ, ar-tn-issnuful ar-tn-issyaggas ar-tn-itawi s-lhalak. 10 ašku tayri n-iqaridn ar-di-ttawi kullu ma-yʷh̬šnn. llan kra n-mddn ar-bahra-ttirin iqaridn aylliġ ffuġn aġaras l-lmasiḥ, ssyaggasn ulawn-nsn s-tguḍi iggutn. 11 imma kiyi ay-ah̬ddam n-rbbi, aggug zġ-kullu ġayan. tgt-n tiqqi-nnk a-bdda-tskart afulki ula kullu ma-irḍan rbbi. amn awal-ns ar-ttḥnnut ġ-wiyyaḍ ar-ttṣbart ar-ttrh̬ut d-kullu mddn. 12 bkis ar-tkkatt takrrayt l-liman, tamẓt ġ-tudrt idumn lli-s-ak-iġra rbbi lliġ tnnit i-inagan ggutnin f-mamnk a-tumnt s-lmasiḥ. 13 imma ġilad uṣṣaġ-k ġ-lgddam n-rbbi lli-yakkan tudrt i-kraygatt kra, ula lmasiḥ yasuɛ lli-ifkan tugga l-lḥqq ġ-dar bilaṭus gu-bunṭus, 14 iniġ-ak a-bdda-tskart s-tnbaḍin-ad baš a-ur-gik-yili kra l-lɛib ula kra f-a-irggm yan, ar ass lli-ġ-ra-d-yašk siditnnġ yasuɛ lmasiḥ ibayyn. 15 ra-d-yašk ġ-uzmz lli-ira rbbi ambarki lli-iḥkamn kullu ma-illan, ig agllid n-igldan ig anmġur n-inmġurn. 16 nttan waḥdut a-bdda-iddrn, izdġ ġ-tifawt lli-s-ur-iẓḍar yan a-n-srs-yakmur. ur-jju-t-iẓri yan ula iẓḍar yan a-t-iẓr. nttan a-mi-illa lmjd d-lquwwa, ġilad ula kullu mayd-d-iftan, amin. 17 ini i-willi dar iggut-wayda n-ddunit-ad, a-ur-ssimġurn ih̬f-nsn ula-da-tawin rrja s-maylli ur-ssinn is-rad-darsn-iqama. tinit-asn ad-gn rrja ġ-rbbi lli-irḍan ad-aġ-yakka kullu ma-igan lh̬ir a-srs-ntfraḥ. 18 ini-asn ad-skarn afulki, igatn darsn iskkirn šwanin, ar-tɛawann ar-akkan i-wiyyaḍ. 19 ġmkan a-s-rad-ssmunn i-ih̬f-nsn lh̬ir l-lih̬rt, baš a-ig llsas izgan ma-f-a-bnnun tudrt lli-igan tudrt iṣḥan. 20 wa-timutaws, gabl lamant lli-ak-ifka rbbi. anf i-tjmmaɛt ih̬wan d-imjaḥadn n-willi ur-ssinnin rbbi. ar-ttinin is-darsn lfhmt walaynni ur-fhimn yat. 21 ašku lfhmt-an a-ijlan kra gisn zġ-uġaras l-lmasiḥ. ad-awn-tili lbaraka n-rbbi.

2 timutaws 1

1 zġ-bulus arqqas l-lmasiḥ yasuɛ ġmklli ira rbbi, s-trqqast n-tudrt l-ljdid lli-f-inna ra-stt-ifk i-willi ganin win lmasiḥ yasuɛ. 2 i-iwi iɛzzan timutaws. ad-ak-tili lbaraka d-rrḥmt d-sslamt zġ-rbbi babatnnġ d-lmasiḥ yasuɛ siditnnġ. 3 ar-tškarġ rbbi lli-mi-th̬damġ s-uwl iġusn zund imzwura-nu lli-zrinin. ar-k-id-swingimġ ġakud nna-tẓallaġ ġ-iyḍ ula azal. 4 swangmġ-d imṭṭawn-nnk, iriġ bahra a-k-ẓrġ ad-iyi-yili lfrḥ iggutn. 5 ur-ttuġ mamnk a-tumnt s-lmasiḥ s-nniyt-nnk, ġmklli tumn jddak luwwis ġ-isizwar, nttat d-innak afniki. ssnġ is-tumnt ula kiyi ġilad zund ntnti. 6 mayan a-f-ra-k-ḍalbġ a-tṣuṭṭ i-trgit l-lbaraka lli-gik-iga rbbi lliġ fllak srsġ ifassn-inu. 7 ašku rruḥ lli-aġ-ifka rbbi ur-a-yaġ-itrara a-ntiksaḍ, walaynni ar-aġ-itɛmmar s-tḥkimt itjhhdn d-lḥnant d-tnbaṭṭ n-ih̬f-nnġ. 8 f-mayan a-f-rad-ak-iniġ, a-ur-ttḥšamt a-tsawalt d-mddn f-siditnnġ, ula-da-flla-ttḥšamt nkki lli-illan ġ-lḥbs f-ism-ns. walaynni bkis s-tḥkimt itjhhdn n-rbbi a-didi-ttrfufunt f-lh̬bar ifulkin. 9 ijjnjm-aġ rbbi zġ-ddnub-nnġ iġr-aġ a-ng imẓlayn-ns, urd f-ssibt n-kra nskar nkkʷni walaynni f-ssibt n-ma-iqṣad nttan ad-aġ-ibark f-uwdm l-lmasiḥ yasuɛ ur-ta-ih̬lq ddunit. 10 ġmkan a-s-aġ-ibark ġilad ġ-d-yuška-unjjam-nnġ lmasiḥ yasuɛ, inru lquwwa l-lmut issbayyn-aġ-d lh̬bar ifulkin n-tudrt idumn. 11 f-lh̬bar-ad a-f-iyi-iẓli rbbi ad-gġ abrraḥ-ns d-urqqas-ns d-umslmd fllas. 12 mayan a-f-a-trfufunġ ġmkad. walaynni ur-akkʷ-ḥšimġ, ašku ssnġ ġwalli-s-umnġ. wrriġ issanġ is-iẓḍar a-igabl lamant-inu ar ass iggʷran. 13 amẓ-bdda ġ-ulmmud yʷġẓann lli-mi-dari-tsfldt, tɛmmrt s-liman d-lḥnant lli-aġ-illan ġ-tamunt l-lmasiḥ yasuɛ. 14 gabl lamant ifulkin lli-ak-ifka rbbi, tgablt-stt s-tḥkimt n-rruḥ lqudus lli-ginnġ-illan. 15 tsfldt f-aytmatn ġ-tmazirt n-asiyya mamnk ad-ddan kullu fln-iyi. zġ-gisn fijalis d-harmujanis, 16 walaynni ḍalbġ siditnnġ a-irḥm f-ayt-tgmmi n-unisifurus, ašku mnnawt-twal a-issfjjij f-uwl-inu, ur-t-ššḥššimnt ssnasl-ad-inu. 17 nttan ġir ilkm-d tamdint n-ruma s-a-sri-isiggil s-lmɛqul aylliġ-iyi-yufa. 18 ḍalbġ siditnnġ ad-as-issigt rrḥmt ġ-wass l-lḥsab. tssnt mamnk a-yyi-iɛawn bahra ula ġ-tmdint n-afsus.

2 timutaws 2

1 zayd a-iwi, ar-ttdust s-lbaraka l-lmasiḥ yasuɛ. 2 maylli mi zgigi tsflidt ġ-gr inagan ggutnin, akka-t ġ-gr ifassn n-mddn zganin ẓḍarn ad-sslmadn wiyyaḍ. 3 bkis ar-didnnġ-ttrfufunt zund aɛskri ifulkin l-lmasiḥ yasuɛ. 4 yan igan aɛskri ġ-imiġ ur-ra-ilhu ih̬f-ns s-tġawsiwin yaḍni n-ddunit-ad, ašku ra-yiri a-itrḍu anmġur-ns. 5 ula yan iskrn šala n-tizzla, ur-rad-as-yili ttaj n-umzwaru abla iġ-iskr s-limur n-tizzla. 6 afllaḥ lli-ith̬damn s-nniyt, nttan a-isthllan a-yasi taġamt tamzwarut ġ-tmgra. 7 swangm ġ-mayd-ak-nniġ, ra-k-issfhm siditnnġ kullu mayad. 8 swangm-d yasuɛ lmasiḥ. iga zġ-tasut n-ugllid dawd, inkr-d zġ-lmut, ġmklli ittini lh̬bar ifulkin lli-s-a-tbrraḥġ. 9 hati f-ssibt l-lh̬bar-ad a-f-a-trfufunġ, qqnġ s-ssnasl zund yan iffuġn lqanun. walaynni ur-akkʷ-iqqin-wawal n-rbbi s-ssnasl. 10 mayad a-f-a-kullu-tṣbarġ, baš ad-tnjamn imẓlayn n-rbbi f-uwdm l-lmasiḥ yasuɛ, kšmn s-lmjd idumn. 11 izga-wawal-ad: «iġ-dids-nmmut ra-dids-nddr. 12 iġ-a-ntṣbar ra-dids-ntḥkam. iġ-nenna ur-t-nssin ra-yini ur-aġ-issin. 13 iġ-ndda ar iġ-ur-sul-a-gis-ntamẓ, rad-bdda-ginnġ-yamẓ, ašku ur-iẓḍar a-isskarks f-ih̬f-ns.» 14 ssktay-asn-d kullu mayad, tamrt-tn ġ-lgddam n-rbbi ad-ur-tmjaḥadn f-iwaliwn, ašku imjaḥadn ur-a-tnfaɛn i-yat. ar-ġir-thlakn ġwilli-asn-sflidnin. 15 g-n tiqqi-nnk ad-awn-ifk rbbi rrḍa-ns, zund ah̬ddam išwan ur-ti-tššḥššim-twuri lli-iskr, ar-tsslmadt awal l-lḥqq ġmklli iga. 16 anf i-tjmmaɛt ih̬wan n-willi ur-ssinnin rbbi, ašku ar-ġir-tssaggug mddn zġ-rbbi s-uggʷar. 17 han almmud-nsn iga zund aṭṭan lli-išttan ddat n-bnadm. zġ-gisn himinayus d-filitus, 18 jlan ntni zġ-uġaras l-lḥqq, ar-traran ula wiyyaḍ a-ur-sul-amnn. ar-ttinin ur-rad-nkrn mddn ġ-lih̬rt walaynni ġir ġ-ddunit-ad a-ġ-d-nkrn. 19 walaynni idus llsas lli-izzugz rbbi ur-a-itmussu, ityara gis: «sidi rbbi issn manwi ganin wins.» ityara-daġ: «wanna innan win sidi rbbi a-iga, iqqan-t-id a-yaggug f-kullu ma-yʷh̬šnn.» 20 ggutn irukutn ġ-tgmmi imqqurn. illa gisn ma-igan win-uwrġ ula nnuqrt, yili gisn ma-igan win-ukššuḍ ula akal. yili gisn ma-igan i-umššu ula ma-igan i-warras. 21 iġ-isird yan ul-ns zġ-irkan, ra-ig aruku iṣlḥn iġus ġ-ufus n-sidis, yujad i-twuri nna-ifulkin. 22 aggug zġ-ššhwat n-iɛyyaln, tirit a-tɛmmrt s-ufulki lli-s-irḍa rbbi ar-ttamnt awal-ns ar-ttḥnnut ġ-wiyyaḍ ar-tzrayt s-sslamt, kiyi ula kullu winna aqranin i-siditnnġ s-uwl iġusn. 23 a-ur-tkšmt ġ-imjaḥadn h̬wanin n-willi ur-fhimnin ma-f-a-sawaln, ašku tssnt is-ur-a-di-tawin ġir taẓit. 24 iqqan-d ah̬ddam n-siditnnġ a-ur-itẓi. illa fllas a-itfulki d-kullu mddn, yissan mamnk a-tn-isslmad ar-itṣbar i-kullu ma-išqan. 25 s-lḥnant a-s-ra-imala lḥqq i-winna-t-ḍaḍḍnin, irju-n ġ-rbbi ad-asn-irar ad-fln kullu ma-yʷh̬šnn wrrin issann lḥqq, 26 njmn s-lmɛqul zġ-tẓqqurt n-iblis lli-tn-iġwin baš ad-skarn ma-ira.

2 timutaws 3

1 swangm-d mayad: ġ-uwssan ggʷranin rad-ilin izmaz šqanin. 2 ašku rad-tsalan mddn ġir ih̬fawn-nsn ar-tsalan iqaridn, ar-talġn ar-ssimġurn agayyu-nsn ar-rggmn wiyyaḍ. ur-rad-sflidn s-ayt-darsn ula-da-tškarn yan ula-da-ttirin rbbi. 3 ur-rad-tḥubbun ula-da-tṣamaḥn i-yan, walaynni rad-bahra-rggmn ġ-wiyyaḍ ar-tẓin ar-tmmaġn ar-tkrhun kullu ma-ifulkin. 4 ur-rad-zgan ġ-wawal-nsn ula-da-tnbaḍn ġ-ih̬f-nsn, walaynni rad-tḥgarn wiyyaḍ. rad-tlhun s-kullu ma-tn-iɛjbn, ur-ra-tlhun s-ma-ira rbbi. 5 rad-inin izd imumnn ad-gan, walaynni ur-gisn-tlli-tḥkimt itjhhdn n-willi umnnin s-rbbi. tanf i-mddn-an. 6 wan ġwid a-ikššmn s-tgʷmma zund ingʷmarn, ar-tt-zzrayn f-tmġarin lli-ur dar lɛaql, ẓẓayn fllasnt ddnub-nsnt, ar-tnt-itawi kullu kra ttirint. 7 wan ntnti ar-bdda-tlmadnt walaynni ur-jju-ẓḍarnt ad-issannt lḥqq. 8 han mddn-an ihrš lɛaql-nsn, ffuġn aġaras n-rbbi, ar-tḍaḍḍan lḥqq ġmklli sttin ikka yannis d-yambris ar-tḍaḍḍan musa. 9 walaynni ur-rad-bahra-tzayadn ġ-ġayan, ašku ra-iban i-kullu mddn is-ffuġn ih̬f-nsn ġmklli iban ġ-sin irgazn-an. 10 imma kiyi, tssnt mad-sslmadġ ula mamnk ad-skarġ ula mad-qṣadġ. tissant mamnk ad-tamnġ awal n-rbbi ar-tṣbarġ ar-tḥnnuġ ar-tzayadġ bla-da-trmayġ. 11 tissant mnšk ad-trfufunġ ar-bahra-kkatġ tammara. tsfldt f-mad-iyi-ijran ġ-tmdinin n-anṭakiyya d-iquniyya d-listra. tsfldt f-trfufnt iggutn lli-flla-izrin. walaynni kullu ġayan, ifukka-yyi siditnnġ zġ-gis. 12 ašku kullu wanna iran a-iskar ma-irḍan rbbi s-ism l-lmasiḥ yasuɛ, tarfufnt a-ġ-ra-izri. 13 imma mddn ʷh̬šnnin d-ayt-tkrkas rad-ġir-tzayadn ġ-lh̬ʷšant-nsn s-uggʷar, jlan ntni ar-jllun wiyyaḍ. 14 imma kiyi, iqqan-k-id a-ttzayadt ġ-maylli tlmdt tamnt srs, ašku tssnt manwi-t dar tlmdt. 15 kiyi zġ-mẓẓiy-nnk a-zġ-tssnt arratn n-rbbi lli-ẓḍarnin a-k-ssfhmn mamnk a-tamnt s-lmasiḥ yasuɛ tnjmt. 16 hati kullu ma-illan ġ-warratn-ad, rbbi a-t-id-issbayynn. išwa kullu a-srs-nsslmad lḥqq, nššḥššm wanna iskrn ma-yʷh̬šnn, nrar-d wanna ijlan, nml mamnk a-nskar afulki lli-s-irḍa rbbi. 17 ġmkad a-s-ra-yujad-uh̬ddam n-rbbi i-twuri-ns, yiẓḍar a-iskar kullu ma-ifulkin.

2 timutaws 4

1 ra-k-uṣṣaġ ġilad ġ-lgddam n-rbbi d-lmasiḥ yasuɛ lli-ra-d-yašk a-ikšm s-tgldit-ns yut lḥukm f-willi ddrnin ula ġwilli mmutnin. 2 iniġ-ak: tbrraḥ s-wawal n-rbbi, tbrrḥt srs ġ-uzmz išqan ula wad irh̬an. rar-d winna ffuġnin aġaras, tššḥššmt-tn f-ddnub nna-skarn, tzzɛamt-tn f-ufulki, ar-tsslmadt bla-da-ttrmayt. 3 han rad-d-aškin kra n-uwssan ġ-ur-rad-sflidn mddn s-ulmmud yʷġẓann. rad-trḍun iguyya-nsn ar-ssigatn i-ih̬f-nsn imslmdn lli-rad-asn-ittini ma-tn-iɛjbn. 4 ur-rad-irin ad-sfldn s-lḥqq, walaynni ra-stti-tawin ġir ġ-tḥajiyin h̬wanin. 5 imma kiyi ih̬ṣṣa-k a-bdda-tġwit ġ-ih̬f-nnk, tṣbrt i-trfufnt, ar-tth̬damt s-tbrraḥt l-lh̬bar ifulkin. skar kullu ma-d-iqqann wad igan ah̬ddam n-rbbi. 6 imma nkki, tlkm-d tasaɛt lli-ġ-ra-n-srsġ tudrt-inu ġ-lgddam n-rbbi, ffuġġ ddunit-ad. 7 ha-yyi nriġ tikrrayin lli-kkatġ, kmmlġ aġaras lli-ġ-a-tazzalġ, sul zgaġ ġ-liman. 8 rad-iyi-yili ttaj ġilad n-yan irḍan rbbi. iḥḍa-yyi-t siditnnġ lli-bdda-iḥkamn s-lḥqq, baš ad-iyi-t-ifk ġ-wass lli-ġ-ra-d-yašk. urd ġir nkki a-mi-ra-yili, walaynni ra-t-ifk i-kullu willi-n-gis-rjanin ar-srs-tqln. 9 g-n tiqqi-nnk a-d-dari-taškt ġ-mayd-d-yakmurn. 10 ašku ifl-iyi ḍimaṣ iddu s-tmdint n-tasaluniki, iwrri ar-ittiri tiġawsiwin n-ddunit-ad. iddu ula kriskins s-tmazirt n-galaṭiyya, iddu tiṭus s-tmazirt n-dalmaṭiyya. 11 ġir luqa a-didi-iqaman. riġ a-tzrit dar marqus tawit-t-id didk, ašku iẓḍar a-yyi-iɛawn ġ-twuri. 12 imma tih̬ikus uznġ-t s-afsus. 13 iġ-di-tuškit tawit-iyi-d aslham lli-n-flġ ġ-dar karbus ġ-tmdint n-truwwas. tawid-d ula arratn, riġ bahra ġwilli ganin win ilm. 14 kigan d-lh̬ʷšant ad-iyi-iskr iskandr lmɛllm n-wanas. rad-as-irar siditnnġ f-ġayan. 15 ih̬ṣṣa-k a-zgis-trart lɛaql ula kiyi, ašku iḍaḍḍ almmud-nnġ bahra. 16 tawala tamzwarut ġ-rurġ awal f-uṣraḍ-nsn, ur-didi-ibidd yan. fln-iyi kullutn. a-ur-tn-iḥasb rbbi f-mayan. 17 walaynni ibidd didi siditnnġ, issdus-iyi ad-asn-tbrraḥġ s-lh̬bar ifulkin ġmklli iga. sfldn-as ibrraniyn kullutn, njmġ nkki zġ-imi n-yizm. 18 ra-yyi-ijjnjm siditnnġ zġ-kullu ma-yʷh̬šnn, issruḥ-iyi-n ġ-laman s-tgldit-ns n-ignna. nttan a-bahra-ntalġ ġilad ula kullu mayd-d-iftan. amin. 19 ar-n-tsllamġ f-briskilla d-akila, ntni d-ayt-tgmmi n-unisifurus. 20 iqama arastus ġ-tmdint n-kurintus, imma trufimus, flġ-t-in yuḍn ġ-militus. 21 g-n tiqqi-nnk a-di-taškt ur-ta-di-tlkim-tgrst. ar-n-fllak-itsllam yubulus d-budins d-linus d-kludya d-aytmatn yaḍni kullutn. 22 a-n-didk-yili siditnnġ, tili-awn lbaraka-ns.

tiṭus 1

1 zġ-bulus ah̬ddam n-rbbi d-urqqas n-yasuɛ lmasiḥ lli-yyi-iẓlin ad-malaġ i-imẓlayn n-rbbi mamnk ad-tamnn s-wawal-ns, issann kullu ma-igan lḥqq n-uġaras-ns 2 lli-itawin s-rrja iṣḥan n-tudrt idumn. rbbi ur-a-isskirkis. ġakud lliġ ur-ta-ih̬lq yat a-inna rad-aġ-tili tudrt-ad. 3 issbayyn-tt-id ġ-uzmz-ad lli-iqṣad s-lh̬bar lli-s-iyi-yuṣṣa rbbi anjjam-nnġ a-srs-tbrraḥġ. 4 i-tiṭus iwi iɛzzan ġ-tagʷmat l-liman-nnġ. ad-ak-tili lbaraka d-sslamt zġ-rbbi babatnnġ d-lmasiḥ yasuɛ anjjam-nnġ. 5 mayad a-f-k-in-flġ ġ-igzir n-krit, baš a-tkmmlt ma-iqaman ġ-twuri, tẓlit kra n-mddn ġ-kraygatt tamdint ad-gn imġarn n-umnaggar ġmklli-f-k-uṣṣaġ. 6 iqqan-d amġar a-ig wad ġ-ur-illi lɛib, iṭṭaf ġir yat-tmġart. iqqan-d tarwa-ns ad-gn imumnn bla-da-srsn-taštkkan mddn is-a-skarn ma-yʷh̬šnn ula-da-tffuġn zġ-wawal n-ayt-darsn. 7 iqqan-d angabal a-ig wad ġ-ur-akkʷ-illi kra l-lɛib ašku tawuri n-rbbi a-ra-igabl. a-ur-ig wad itḥgarn wiyyaḍ nġd wad itqlaqaln nġd wad bahra issan tissi iktin nġd wad itmmaġn nġd wad ittirin a-issmun ma-iggutn i-ih̬f-ns. 8 iqqan-d a-ig wad issmrḥban s-willi tmuddunin, ig wad dar iɛzza kullu ma-ifulkin, ar-itnbaḍ ġ-ugayyu-ns ar-bdda-iskar s-lḥqq, iġus-uwl-ns iġwi ġ-ih̬f-ns. 9 iqqan-t-id a-yamẓ ġ-iwaliwn zganin lli-s-a-nsslmad. ġmkad a-s-ra-yiẓḍar a-izzɛam wiyyaḍ s-ulmmud yʷġẓann, irar awal i-wanna-t-iḍaḍḍn. 10 ašku ggutn mddn ur-rin ad-sflidn s-wawal-nnġ, bahra ġwilli ttirinin ad-ẓẓalln i-ddat, ar-jllun wiyyaḍ s-tjmmaɛt ih̬wan. 11 iqqan-k-id a-tn-tssfssat, ašku ar-ssgrawaln kra n-ayt-tgʷmma kullutn. ar-sslmadn ma-ur-igin lḥqq baš ad-tamẓn kra i-ih̬f-nsn. 12 illa yan gu-krit lli-mi-ttinin ‹nnabi›, ula ntta isawl fllasn inna: «ayt-krit ar-bdda-sskirkisn. zund luḥuš ʷh̬šnnin ad-gan. ġir iṭs d-umššu a-f-a-skarn.» 13 ʷġẓannt tugga-yad. ġayan a-f-k-ih̬ṣṣa a-tn-tššḥššmt s-lmɛqul, baš ad-zgan ġ-uġaras l-lmasiḥ, 14 a-ur-sul-tti-tawin ġ-tḥajiyin n-ayt-yudaya ula luṣiyat n-mddn lli-ffuġnin zġ-lḥqq. 15 hati kullu ma-illan iġus i-willi dar ul iġusn, walaynni ur-iġus yat dar willi mi rkan-uwlawn-nsn ur-rin ad-amnn. ntni irka lɛaql-nsn ula ul-nsn. 16 ar-ttinin is-ssnn rbbi, walaynni iskkirn-nsn a-imalan is-ur-t-ssinn. han iḥaša-tn rbbi, ur-a-skarn s-wawal-ns ula ẓḍarn i-ma-ifulkin.

tiṭus 2

1 imma kiyi, illa fllak a-tsslmadt mddn ad-skarn kullu s-ma-d-imšaškan d-ulmmud yʷġẓann. 2 ini i-irgazn mqqurnin ad-zgan ġ-ih̬f-nsn, ar-bdda-tfulkin d-mddn, ar-tnbaḍn ġ-kullu mad-skarn. tinit-asn ad-dusn ġ-uġaras l-lmasiḥ ar-tḥnnun ġ-wiyyaḍ ar-tzayadn ġmkad bla-da-trmayn. 3 ini ula i-tmġarin mqqurnin ad-skarnt ġmklli-d-iqqann h̬tilli tuqqarnin rbbi. tinit-asnt a-ur-sawalnt ġ-mddn ula-da-ttblunt s-tissi iktin. illa fllasnt ad-sslmadnt timġarin mẓẓinin f-ma-ifulkin 4 ar-asnt-malant mamnk a-tga tayri lli-s-rad-tɛawannt irgazn-nsnt ula tarwa-nsnt. 5 ar-asnt-malant mamnk a-rad-iẓḍarnt ad-tnbaḍnt ġ-kullu mad-skarnt s-uwl iġusn, ar-th̬damnt ġ-tgmmi ar-tfulkint d-mddn ar-sflidnt s-irgazn-nsnt baš a-ur-d-irar yan tirggam i-wawal n-rbbi. 6 ini i-iɛyyaln ad-tnbaḍn ġ-ih̬f-nsn. 7 ula kiyi illa fllak a-bdda-tskart afulki d-mddn baš ad-asn-tmalat mamnk a-tn-d-iqqan ad-skarn ula ntni. sslmad-tn s-lḥqq d-lmɛqul 8 s-iwaliwn ʷġẓannin lli-f-ur-iẓḍar yan a-fllasn-iẓi. iġ-a-tskart ġmkan ra-itḥšam wanna iran a-k-iḍaḍḍ, ašku ur-ra-yaf ma-fllannġ-ittini yʷh̬šn. 9 ini i-ih̬ddamn ad-sflidn s-id-siditsn ar-tn-trḍun ġ-kullu mad-skarn. a-ur-fllasn-ssiqarn ih̬fawn-nsn 10 ula-da-tn-takʷrn. illa fllasn a-bdda-skarn s-nniyt-nsn, baš ad-ẓrn mddn mnšk a-s-ifulki-ulmmud-nnġ f-rbbi lli-aġ-ijjnjmn. 11 issbayyn-d rbbi lḥnant-ns ġilad a-srs-ijjnjm kullu mddn. 12 ar-aġ-isslmad a-ntanf i-kullu ma-t-ur-irḍin ula ššhwat n-ddunit-ad. ar-aġ-isslmad a-ntnbaḍ ġ-ih̬f-nnġ ar-nskar s-lḥqq ula kullu ma-t-irḍan ġilad ġ-sul-nqama ġ-ddunit. 13 ar-ntql ar-ntrju ass-an ambarki lli-ġ-ra-d-iban lmjd n-rbbi-nnġ imqqurn yasuɛ lmasiḥ lli-aġ-ijjnjmn. 14 ifka ih̬f-ns ad-aġ-ifru zġ-kullu ma-yʷh̬šnn, issġus-aġ baš a-ng mddn-ns lli-bahra-ittirin ad-skarn ma-ifulkin. 15 sslmad tiġawsiwin-ad i-aytmatn, ar-asn-ttinit ad-skarn ġmkad, ar-tššḥššamt wanna iskarn ma-yʷh̬šn s-lamr lli-ak-ityawfkan. a-ur-tadjt yan a-k-iḥgr.

tiṭus 3

1 sskti-asn-d is-fllasn-illa ad-sflidn s-lḥukkam ula kullu wiyyaḍ tḥkamnin tamazirt, ar-skarn s-wawal-nsn, ujadn i-kra igan tawuri iṣlḥn. 2 tinit-asn a-ur-rgmn ġ-yan ula ẓin d-yan. illa fllasn ad-tṣbarn ar-trh̬un d-kullu mddn. 3 ula nkkʷni nkka-ttin nga inafaln imɛṣan imjlan, ntyawkrraf ġ-ššhwat ula kullu ma-s-a-ttblun mddn. nkka-ttin ar-nzzray ussan-nnġ s-tnuwwašt d-iskkirn ʷh̬šnnin, ar-aġ-tkrhun mddn ar-tn-ntkrhu ula nkkʷni. 4 walaynni rbbi anjjam-nnġ issbayyn-d mnšk a-ifulki iḥubbu bnadm. 5 s-rrḥmt-ns iggutn a-s-aġ-ijjnjm, urd f-ssibt n-ifulkitn lli-nskar. ijjnjm-aġ isird-aġ ifk-aġ talalit n-tudrt l-ljdid s-tḥkimt n-rruḥ lqudus 6 lli-s-aġ-iɛmmr f-ufus n-unjjam-nnġ yasuɛ lmasiḥ. 7 ġmkad a-s-ginnġ-iḥnna rbbi iskr sslamt ġ-gratnnġ dids ifk-aġ lwrt n-tudrt idumn lli-n-nrja ġilad. 8 awal izgan ayad. riġ zġ-gik a-tzzgat tiġawsiwin-ad ġ-dar willi umnnin awal n-rbbi, baš ad-tlhun ih̬f-nsn s-iskkirn šwanin. ifulki mayad, ra-infɛa kullu mddn. 9 walaynni anf i-tjmmaɛt ih̬wan n-willi tmjaḥadnin f-ismawn n-tasutin lli-zrinin, ar-tẓin ar-tmmaġn f-ššrɛ n-musa. ġayan ur-akkʷ-a-itnfaɛ s-yat. 10 imma wanna yaṭṭun aytmatn, ini-as a-ifssa, tinit-as-t tis snat-twal. iġ-ur-ifssa, anf-as a-ur-sul-didun-imun. 11 ašku issbayyn wan ġwad is-iffuġ aġaras n-rbbi s-ddnub-ns, izzugz lḥukm f-ih̬f-ns. 12 ġakud nna-yak-n-uznġ artimas nġd tih̬ikus, ašk-in s-dari s-nikubulis, a-ur-tmaṭlt. ašku riġ a-n-zzriġ tagrst ġin. 13 g-n tiqqi-nnk a-tɛawnt lmuḥami zinas nttan d-abullus, baš ad-kmmln f-uġaras-nsn, tfkt-asn aynna-tn-ih̬ṣṣan. 14 illa f-mddn-nnġ ad-myurn ad-tlhun s-twuri iṣlḥn baš ad-biddn d-wanna ilkmn f-kra, a-ur-zzrin tudrt-nsn bla lfaytt. 15 ar-n-fllak-tsllamn kullu willi didi llanin. ar-n-ntsllam f-aytmatnnġ ɛzzanin lli-umnnin s-lmasiḥ. ad-awn-tili lbaraka n-rbbi kullukn.

filimun 1

1 zġ-bulus aḥbbas f-ism l-lmasiḥ yasuɛ, d-zġ-gʷmatnnġ timutaws. i-umddakkʷl-nnġ iɛzzan filimun lli-didnnġ-itmɛawan ġ-twuri-ad, 2 d-ulltmatnnġ abfiyya d-arh̬ibbus lli-yaggsn s-twuri n-rbbi zund nkkʷni, d-umnaggar n-aytmatn ġ-tgmmi-nnk. 3 ad-awn-tili lbaraka d-sslamt zġ-rbbi babatnnġ d-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ. 4 ar-bdda-tškarġ rbbi-nu fllak, ar-k-id-swingimġ ġakud nna-tẓallaġ. 5 ašku ar-sflidġ f-mamnk a-bahra-tumnt s-siditnnġ yasuɛ, ula f-mamnk ad-dark-ɛzzan kullu imẓlayn n-rbbi. 6 ar-tḍalabġ rbbi ad-ak-imala kullu lbarakat lli-aġ-llanin f-uwdm l-lmasiḥ ġilad ġ-didnnġ-tmunt ġ-uġaras l-liman. 7 wa-gʷma ha-yyi thnnaġ, frḥġ bahra ašku ɛzzan dark aytmatn, tssfjjijt f-uwlawn n-imẓlayn kullutn. 8 rad-iẓḍarġ zɛmġ a-k-amrġ s-ism l-lmasiḥ f-ma-k-id-iqqann a-ti-tskrt, 9 walaynni ssnġ is-dark-nɛzza. mayan a-f-riġ a-t-zgik-ḍalbġ, nkki-ad igan afqqir gġ ġilad aḥbbas f-ism l-lmasiḥ yasuɛ. 10 riġ a-k-ḍalbġ f-iwi unisimus, ašku wrriġ giġ babas ġ-tagʷmat l-lmasiḥ ġ-uwssan-ad ġ-tyawkrrafġ s-ssnasl. 11 ġayd izrin ur-a-k-itnfaɛ s-yat, imma ġilad infɛa-yyi nkki ula kiyi. 12 wah̬h̬a iga nttan zund tasa-nu, uznġ-t-in ġilad a-n-iwrri s-dark. 13 riġ nkki a-d-didi-iqama, ašku iẓḍar a-yyi-iɛawn ġilad ġ-tyawkrrafġ s-ssnasl f-ssibt l-lh̬bar ifulkin, ġmklli ttirit kiyi a-yyi-tɛawnt mrad is-didi-tllit. 14 walaynni ur-riġ mayad abla s-wawal-nnk, baš a-tskrt afulki s-lh̬aṭr urd s-bzzez. 15 is-urd mayad a-f-didk-ingara ar ġilad? baš a-n-iwrri iqama didk bdda, 16 a-ur-ig ġir ismg-nnk walaynni uggʷar n-ismg, ašku iwrri ġilad iga gʷmak iɛzzan. iɛzza dari nkki, walaynni ra-dark-iɛzza s-uggʷar, ašku kiyi a-mi-iga winnk ġ-ddat ula ġ-siditnnġ. 17 imma ġilad, iġ-iyi-tgit d-umddakkʷl-nnk ġ-tamunt l-lmasiḥ, ḍalbġ-k a-srs-tssmrḥbat ġmklli trit a-sri-tssmrḥbat nkki. 18 aynna-yak-iskr yʷh̬šn nġd aynna-yas-tḍfart, ḥasb-t flla. 19 nkki bulus, s-ufus-inu a-s-rad-ak-n-araġ: «rad-ak-t-fkġ.» imma kiyi tssnt izd zġ-nkki a-s-ak-tlla tudrt-nnk. 20 ḍalbġ-k a-gʷma, a-gigi-tskrt afulki-ad f-uwdm n-siditnnġ, tssfrḥt ul-inu s-ism l-lmasiḥ. 21 ssnġ is-ra-tskrt mayad-ak-n-uriġ, ra-tskrt uggʷar n-mad-ḍalbġ. 22 imma ġilad riġ ad-iyi-tjjujadt aḥanu n-unbgi ġ-dark, ašku rjiġ-n ġ-rbbi ad-awn-ifk maylli zgis ttḍalabm, yadj-iyi a-n-wrriġ s-darun. 23 ar-n-fllak-itsllam abafras, iga aḥbbas didi f-ism l-lmasiḥ yasuɛ. 24 ar-n-fllak-tsllamn aytmatn marqus d-aristarh̬us d-ḍimaṣ d-luqa lli-didi-tmɛawannin ġ-twuri n-rbbi. 25 a-gigun-tili lbaraka n-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ.

iɛbrin 1

1 f-imi l-lanbiya ggutnin a-f-isawl rbbi s-imzwura-nnġ ġayd izrin, kraygatt azmz d-mad-asn-imla. 2 imma ġ-uwssan-ad ggʷranin isawl-d srnnġ f-imi n-yan igan yus. nttan a-s-ih̬lq kullu ma-illan, iẓli-t a-iwrt kraygatt kra. 3 iban gis lmjd n-rbbi, ig ṣṣurt n-rruḥ-ns, iḥkam ġ-kullu ma-illan s-tḥkimt n-wawal-ns. ġakud lliġ issitti ddnub f-bnadm iskiws f-ufasi n-rbbi l-lmjd ġ-tattuyt n-ignwan. 4 iga-t rbbi d-wad yugʷrn lmalayka, ifk-as ism lli-yugʷrn ismawn-nsn. 5 ašku urd kra n-yan ġ-lmalayka a-mi-inna rbbi ġ-warra-ns: «kiyi tgit iwi. babak ad-giġ ġassad.» urd kra l-lmalak a-f-inna: «rad-gġ babas, ig ntta iwi.» 6 walaynni rbbi, ġakud lliġ ra-d-yazn yus ih̬fddi s-ddunit inna: «kullu lmalayka n-rbbi, iqqan-tn-d a-ti-tɛbadn.» 7 hati lmalayka a-f-inna: «rbbi iskr lmalayka-ns zund aḍu, iskr ih̬ddamn-ns zund timzliwin l-lɛafit.» 8 walaynni lliġ isawl f-yus inna: «lɛrš-nnk a-rbbi a-rad-bdda-idum, ur-ra-sar-itmmu. iga-uɛmud n-tgldit-nnk aɛmud l-lḥqq. 9 ar-ttrḍut s-ufulki, ar-ttkrhut lh̬ʷšant. mayan a-f-k-iẓli rbbi lli-igan rbbi-nnk s-uẓġur l-lfrḥ issayk-k nnig inggan-nnk.» 10 yini-daġ fllas: «kiyi a-sidi rbbi a-izzugzn llsas n-ddunit ġ-isizwar. f-ufus-nnk a-f-tyawskarn ignwan. 11 ntni ra-tn-kullu-laḥ, imma kiyi rad-bdda-tilit. ntni rad-kullu-mdun zund timlsit, imma kiyi rad-bdda-tqamat. 12 ra-tn-tssmuttlt zund aslham tkkist-tn, imma kiyi ġmklli tgit a-rad-bdda-tgt. isggʷasn-nnk ur-ra-sar-tmmun.» 13 ur-jju-inni rbbi i-kra l-lmalak: «skiws f-ufasiy-inu ard gġ inuwwašn-nnk ġ-ddu iḍarn-nnk.» 14 ašku lmalayka ur-gin ġir larwaḥ lli-th̬damnin i-rbbi, ar-tn-d-itazn ad-qasan ġwilli ra-injm.

iɛbrin 2

1 mayan a-s-fllannġ-illa a-stt-ntawi s-uggʷar ġ-ma-mi-nsfld, a-ur-njlu zġ-uġaras. 2 ašku ššrɛ lli-d-yuškan i-imzwura-nnġ f-imi l-lmalayka, ur-iẓḍar yan gisn ad-as-yanf, walaynni tḍr lɛqubit s-lḥqq f-kullu wanna zgis iffuġn ula kullu wanna ur-srs-iskarn. 3 imma ġilad, mamnk a-ra-nnjm iġ-ur-tt-niwi ġ-ujnjm-ad ihiyyan? siditnnġ yasuɛ a-izwarn inna-yaġ fllas, sawln fllas ula ġwilli sfldnin i-siditnnġ mln-aġ is-iga lḥqq. 4 izzga-t rbbi s-lmɛjizat d-lɛjayb d-lquwwat ggutnin ula s-twafkiw n-rruḥ lqudus lli-ifka i-mddn ġmklli ira. 5 urd lmalayka a-mi-ifka rbbi ad-tḥkamn ġ-ddunit lli-ra-yili, a-stt-igan d-ddunit l-ljdid lli-f-a-nsawal ġilad. 6 walaynni ġmklli inna yan ġ-warra n-rbbi: «ma-iga bnadm aylliġ a-gis-tswingimt, ula yus n-bnadm aylliġ-tt-gis-tiwit? imma kiyi tgit-t-id ġ-ddu l-lmalayka yan imikk, tfkt-as ttaj l-lmjd d-lhibt, 8 trart kullu ma-illan ġ-ddu iḍarn-ns.» ġmkad a-s-imla rbbi is-irur kullu ma-illan ġ-ddu iḍarn n-bnadm baš a-t-iḥkam. imma ġilad iban is-ur-ta-illi kullu ġ-ddu iḍarn n-bnadm. 9 walaynni nẓra yasuɛ lli-iwrrin illa-d ġ-ddu l-lmalayka yan imikk, nẓr-t yattuy s-lmjd d-lhibt f-ssibt l-lmut lli-s-immut a-srs-issruḥ rrḥmt n-rbbi i-kullu mddn. 10 rbbi a-ih̬lqn kullu ma-illan, ig kullu wins. iskr ma-ifulkin lliġ iqṣad a-imjjd anjjam-nnġ s-urfufn, irar mddn ggutnin ad-gn tarwa-ns kšmn dids s-lmjd-ns. 11 ur-iḥšim yasuɛ ad-aġ-ig d-aytmas, ašku ġwalli issġusn ula ġwilli issġus, babatsn iga yan. 12 inna nttan i-babas: «rad-iniġ i-aytma f-kullu ma-tskrt, alġġ-k ġ-wammas n-umnaggar.» 13 yini-daġ: «ra-n-rjuġ ula nkki ġ-rbbi.» yini-daġ: «ha-nkki d-tarwa-yad n-rbbi lli-yyi-ifka.» 14 nkkʷni-ad igan tarwa, nṭṭaf ddat n-tfiyi d-idammn. mayan a-f-iwrri ula ntta iṭṭaf ddat zund nkkʷni, baš a-immt ihlk iblis lli-dar lquwwa l-lmut. 15 ifsi i-kullu willi zzraynin ussan-nsn ġ-iskraf n-tksaḍ l-lmut. 16 iban is-urd lmalayka a-f-iskr mayan walaynni «iskr-t f-mddn n-tasut n-ibrahim.» 17 mayad a-f-d-iqqan yasuɛ a-irwas i-aytmas zġ-kraygatt tasga, baš ad-asn-ig anmġur ihiyyan iḥnnu gisn iskr kullu maylli ḥtajjan, ibidd ġ-gratsn d-rbbi a-n-isrs tiġrsi lli-ra-issitti ddnub f-bnadm. 18 imma ġilad iẓḍar a-iɛawn kullu wanna tarmnt lh̬ʷšanat, ašku irfufn ula ntta ityaram f-a-iskr ma-yʷh̬šnn.

iɛbrin 3

1 way-aytma imẓlayn lli-mi-d-iġra rbbi ad-kšmn s-tamunt-ad, swingimad-d yasuɛ lli-d-ityazann a-ig anmġur ihiyyan l-liman lli-ġ-numẓ. 2 iskr kullu ma-gis-ira rbbi lli-t-iẓlin i-twuri-ad, ġmklli iskr musa kullu ma-gis-ira ġ-wammas n-ayt-tgmmi n-rbbi. 3 walaynni nssn is-isthlla yasuɛ luqr uggʷar n-musa. ašku abnnay, ar-ti-tuqqarn mddn uggʷar n-tgmmi lli-ibna. 4 kraygatt tigmmi ttyawbna f-ufus n-kra n-yan, imma rbbi iga abnnay n-kullu ma-illan. 5 musa issuwfa kullu ma-gis-ira rbbi, ig ah̬ddam ġ-wammas n-ayt-tgmmi n-rbbi, iml-asn ma-ra-yini rbbi ġ-maylli-d-iftan. 6 ula lmasiḥ issuwfa kullu ma-gis-ira rbbi, imma ntta iga yus n-tgmmi, tili-tgmmi kullutt ġ-ddu-ufus-ns. imma ayt-tgmmi-ns, nkkʷni a-tn-igan iġ-nzga nzɛm, namẓ-bdda ġ-rrja-yad darnnġ illan. 7 ġmklli-s-inna rruḥ lqudus: «ġassad iġ-tsfldm i-wawal-ns, 8 ad-ur-tssiqarm ih̬f-nnun zund imzwura-nnun lli-gigi-rggmnin ġ-uwssan lli-ġ-a-yyi-tarmn ġ-lh̬la. 9 kkuẓ id-mraw n-usggʷas a-yyi-tarmn, ar-tmnadn kullu mad-skarġ. 10 mayan a-f-ḥašaġ mddn-an iniġ fllasn ‹ar-bdda-jllun ih̬fawn-nsn. ur-jju-ssinn aġaras-inu.› 11 s-lġaḍab a-s-nniġ awal-ad izgan, ‹ntni ur-sar-rad-kšmn s-usunfu-nu.›» 12 way-aytma, rarat lɛaql a-ur-gigun-yili ma-mi-yʷh̬šn-uwl-ns yagʷi a-yamn irar tiġurdin-ns s-rbbi lli-iddrn. 13 walaynni zzɛamat i-ngratun kraygatt ass, maḥdd llan-uwssan, a-ur-gigun-yili ma-n-lddin ddnub ard iqar ih̬f-ns ijlu. 14 ašku rad-bdda-nqama ġ-tamunt l-lmasiḥ iġ-nzga ġmklli numn zġ-isizwar ar isiggʷra. 15 ġmklli inna: «ġassad iġ-tsfldm i-wawal-ns, ad-ur-tssiqarm ih̬f-nnun zund imzwura-nnun lli-gigi-rggmnin.» 16 walaynni manwi sfldnin i-wawal n-rbbi rgmn gis? a-tn-igan d-willi-d-issufġ musa zġ-tmazirt n-miṣr. 17 manwi iḥaša rbbi kkuẓ id-mraw n-usggʷas? a-tn-igan d-willi skrnin ddnub mmtn ilmma ġ-lh̬la. 18 manwi mi inna rbbi s-wawal izgan ur-sar-rad-kšmn s-usunfu-ns? a-tn-igan d-willi ffuġnin zġ-wawal-ns. 19 ġayan ad-aġ-imlan izd f-ssibt n-mad-agʷin ad-amnn a-f-ur-ẓḍarn ad-d-kšmn s-usunfu n-rbbi.

iɛbrin 4

1 isawl rbbi s-wawal izgan, yini is-ra-ifk asunfu i-mddn-ns. imma ġilad, illa fllannġ a-nrar lɛaql a-ur-ginnġ-yili ma-ur-ra-yiẓḍar a-srs-ikšm. 2 ašku lh̬bar n-usunfu-ad lli-mi-nsfld, sfldn-as-yad imzwura-nnġ walaynni ur-uminn awal lli-mi-sfldn. mayan a-f-ur-zgis-umẓn kra l-lfaytt. 3 imma nkkʷni lli-t-yumnn, nkšm ġilad s-usunfu lli-f-asn-inna: «s-lġaḍab a-s-nniġ awal-ad izgan ‹ntni ur-sar-rad-kšmn s-usunfu-nu.›» iqṣad rbbi asunfu-ad zġ-lliġ ih̬lq ddunit. 4 ityara ġ-yan-ugzzum ġ-warra-ns: «wis ssa-uwssan a-isunfa rbbi zġ-kullu ma-iskr.» 5 walaynni ityara-daġ: «ntni ur-sar-rad-kšmn s-usunfu-nu.» 6 hati ur-kšimn ġwilli iruḥ lh̬bar ġ-uwssan-an ašku ur-srs-skirn. walaynni sul llan wiyyaḍ rad-kšmn. 7 mayad a-f-iskr rbbi ass yaḍni lli-mi-inna ‹ġassad›, ašku tiġurdin n-isggʷasn ggutnin isawl-daġ f-imi n-dawd yini iwaliwn-lli: «ġassad iġ-tsfldm i-wawal-ns, ad-ur-tssiqarm ih̬f-nnun.» 8 mrad is-tn-išškšm yašuɛ s-usunfu, ur-ra-isawl rbbi tigira f-yan-wass yaḍni. 9 imma ġilad ra-sul-ifk rbbi asunfu ikmmln i-mddn-ns, ġmklli isunfa ntta ġ-wis ssa-uwssan. 10 ašku wanna ikšmn s-usunfu n-rbbi, nttan a-isunfan zġ-kullu ma-iskr ġmklli isunfa rbbi. 11 imma ġilad illa fllannġ a-bahra-nttiri a-nkšm s-usunfu-ad, a-ur-iḍr yan ginnġ ġmklli ḍrn ntni, ffuġn zġ-wawal n-rbbi. 12 hay-awal n-rbbi iddr itjhhd, imsad uggʷar n-taẓẓit lli-imsadn zġ-snat-tsgiw, ar-itbbi ġ-ugʷns n-bnadm ard ibḍu nnfst zġ-rruḥ, ibḍu adif zġ-ttmi n-ih̬san, ar-issbayyan nniyt n-uwl ula ma-iqṣad. 13 ur-irgs yat f-rbbi ġ-kullu ma-ih̬lq. hati ibayyn kullu ġ-iẓri n-walli mi-d-iqqan a-nrar lḥsab. 14 illa fllannġ a-nzga ġ-liman-ad ġ-numẓ, ašku illa-yaġ yan-unmġur ihiyyan lli-ikšmn s-ignna, a-t-igan d-yasuɛ yus n-rbbi. 15 illa-yaġ yan-unmġur ihiyyan lli-iẓḍarn a-iḥnnu f-ḍḍɛf-nnġ, ašku ityaram ula ntta zġ-kraygatt tasga zund nkkʷni, walaynni ur-jju-iskir kra n-ddnb. 16 f-mayad a-f-rad-iniġ: a-nzɛm ġilad a-n-nakmur s-lɛrš n-rbbi iḥnnan, ad-aġ-irḥm iḥnnu fllannġ iɛawn-aġ ġ-tasaɛt lli-ġ-nḥtajja.

iɛbrin 5

1 kullu wanna igan anmġur ihiyyan, ityawstay zġ-gr mddn yaḍni, ityawẓlay a-ibidd ġ-gratsn d-rbbi ar-n-issakmur tiġrsiw d-twafkiw i-rbbi ma-s-a-n-fllasn-issitti ddnub-nsn. 2 iẓḍar-unmġur a-itrh̬u d-willi ur-ssinnin aġaras d-willi zgis jlanin, ašku iga bnadm ula nttan iḍɛf. 3 mayan a-f-t-id-iqqan a-n-issakmur i-rbbi tiġrsiw f-ddnub-ns ntta, ġmklli-tnt-in-issakmur f-ddnub n-wiyyaḍ. 4 ur-illi ma-iẓlin ih̬f-ns i-twuri-an ihiyyan, walaynni rbbi a-iẓlayn wanna ira, ġmklli iẓli anmġur harun. 5 ula lmasiḥ ur-issmqqur ih̬f-ns a-inawl tawuri n-unmġur ihiyyan, walaynni rbbi a-t-srs-iẓlin yini-as: «kiyi tgit iwi. babak ad-giġ ġassad.» 6 yini-as-daġ ġ-ugzzum yaḍni: «ra-tgt anmġur idumn zund malkiṣadq.» 7 ġ-uwssan lli-ġ-iṭṭaf yasuɛ ddat n-bnadm, ar-itẓalla ar-itḍalab s-tġuyya d-imṭṭawn i-walli iẓḍarn a-t-issanf i-lmut. isfld-as rbbi ašku ifka ih̬f-ns a-iskr ma-t-irḍan. 8 imma ntta, wah̬h̬a iga yus n-rbbi, s-tmmara a-s-a-itlmad a-iskar s-wawal n-rbbi. 9 walaynni lliġ ikmml kullu ma-fllas-illan, ijjnjm ġwilli skarnin s-wawal-ns s-ujnjm idumn, 10 ig-t rbbi d-unmġur ihiyyan zund malkiṣadq. 11 iggut dari mad-awn-ttiniġ f-mayad, walaynni ra-išqu a-ti-tfhmm, ašku wrrin ẓẓayn imzgan-nnun. 12 han illa f-kullu winna zzrinin unšk-ad l-luqt lli-tzzrim kunni, ad-iẓḍarn ad-sslmadn wiyyaḍ. imma kunni, hati sul tḥtajjam mad-awn-isslmadn tinbaḍin timzwura n-uġaras n-rbbi. ha-kunni sul-kʷn-ih̬ṣṣa-ukkʷfay, ur-ta-tẓḍarm i-umššu. 13 ašku wanna ur-issan ġir akkʷfay ur-ta-issin mamnk a-s-ra-irḍu rbbi, ašku sul imẓẓi. 14 imma amššu iga win imqqurn lli-myarnin ad-swingimn ar-aṭṭun ma-išwan zġ-ma-yʷh̬šnn.

iɛbrin 6

1 imma ġilad, a-nzri zġ-tġawsiwin-an timzwura n-ulmmud f-lmasiḥ, nzayd s-ma-igan win imqqurn. a-ur-daġ-nttiri a-nzzugz llsas lli-yad-nzzugz ġayd izrin f-mamnk a-s-ra-d-nwrri zġ-iskkirn h̬wanin n-bnadm namn s-ma-iskr rbbi. 2 a-ur-daġ-nsawal ġir f-isiridn nġd asrus n-ifassn nġd tankra n-willi mmutnin nġd lḥukm l-lih̬rt. 3 ra-nzri zġ-tġawsiwin-an, nzayd s-kra yaḍni iġ-ira rbbi. 4 imma ġwilli ẓranin tifawt, mḍin lbaraka n-ignna, kšmn s-tamunt n-rruḥ lqudus, 5 frḥn s-wawal n-rbbi ula lquwwat n-uzmz lli-ra-d-yašk, 6 iġ-rurn ntni tiġurdin-nsn s-rbbi tigira n-kullu mayan, ur-sar-rad-iẓḍarn a-d-daġ-wrrin s-uġaras. ašku mlan i-kullu mddn is-ḥgrn yus n-rbbi, agʷln-t f-uggjdi tis snat-twal. 7 ašku akal nna-issan anẓar lli-d-fllas-iṭṭarn, ar-yakka ṣṣabt išwan i-willi-t-krznin, ra-gis-tili lbaraka n-rbbi. 8 imma akal nna-ur-issmġayn abla azggʷar d-tskra, ur-infɛa s-yat. takmur-d srs nnɛlt, d-ujddar a-s-rad-as-tggʷru. 9 way-aytma ɛzzanin, wah̬h̬a srun nsawl ġmkad, nssn is-gigun-illa ma-yufn ġayan, ašku tgam wid ijjnjm rbbi. 10 nttan, s-lḥqq a-s-a-itḥkam. ur-ra-ittu tawuri lli-tskrm ula ittu mamnk a-tusim ism-ns s-lfrḥ tɛawanm imẓlayn-ns, ar-tn-sul-ttɛawanm. 11 imma ġilad nra kud yan gigun a-itzayad ġmkan s-zzɛamt ar isiggʷra, baš a-tkšmm kullukn s-lbaraka lli-n-ntrju. 12 a-ur-ttrmaym tflm ma-kʷn-d-iqqann, walaynni skarat zund kullu willi umnnin ṣbrn aylliġ kšmn s-tmih̬ar lli-f-asn-inna rbbi. 13 lliġ isawl rbbi s-ibrahim f-ma-rad-as-ifk, yini-as-t s-ism-ns, ašku ur-illi kra n-ism yugʷrn ism n-rbbi. 14 yini-as: «ra-k-barkġ fkġ-ak tarwa ggutnin.» 15 iql ibrahim iṣbr aylliġ-as-ityawfka maylli-s-as-inna rbbi. 16 hati s-ism n-ma-tn-yugʷrn a-s-aqran mddn, baš ad-zzgan iwaliwn-nsn, a-ur-sul-gisn-tškkun wiyyaḍ. 17 ġmkan a-iskr rbbi, yiri a-issml i-willi ra-iwrt timih̬ar-ns is-ur-ra-iwrri ġ-wawal lli-s-asn-inna. mayan a-f-izuyd ism-ns i-wawal-ns. 18 ašku sin-ad, ur-illi ma-iẓḍarn a-tn-igllb ula iẓḍar rbbi a-fllasn-isskarks. ġmkan a-iskr f-ssibt-nnġ nkkʷni lli-gis-izawgn, baš a-bahra-nzɛm namẓ s-uggʷar ġ-rrja lli-aġ-ifka. 19 rrja iṣḥan izgan ayad, ssrṣan gis-uwlawn-nnġ ard-aġ-išškšm zġ-lh̬amiya s-tḥanut ityawqdasn, 20 s-illis ikšm yasuɛ lli-aġ-izwarn a-bdda-ig anmġur ihiyyan f-ssibt-nnġ ġ-lgddam n-rbbi ġmklli iga malkiṣadq.

iɛbrin 7

1 malkiṣadq ikka-ttin iga agllid n-tmdint n-salim, ig anmġur ibiddn ġ-gr mddn d-rbbi amattuy. nttan a-n-imnaggarn ibrahim ibark-t lliġ-d-iwrri ibrahim zġ-imiġ lli-ġ-inra igldan yaḍni. 2 ifk-as ibrahim tis mrawt zġ-kullu ma-d-ikkis i-igldan-lli. malkiṣadq, tga lmɛna n-ism-ns ‹agllid lli-irḍan rbbi›. ig ntta agllid n-salim, tga lmɛna-ns ‹agllid n-sslamt›. 3 ur-ityara yat f-babas nġd innas nġd imzwura-ns, ula ityara yat f-tlalit-ns nġd lmut-ns, walaynni irwas i-yus n-rbbi ašku iga-bdda anmġur ibiddn ġ-gr mddn d-rbbi. 4 ẓrat mnšk a-s-imqqur malkiṣadq, ašku nttan a-mi-ifka babatnnġ ibrahim tis mrawt zġ-kullu ma-d-ikkis i-igldan. 5 nssn izd ayt-lawi a-ityawẓlayn ġ-ššrɛ n-musa f-ad-skarn tawuri n-tgmmi n-rbbi, ar-asn-akkan mddn tis mrawt zġ-kullu ma-darsn-illan, wah̬h̬a gan ntni aytmatsn zġ-tasut n-ibrahim. 6 imma malkiṣadq, wah̬h̬a ur-igi zġ-ayt-lawi, yumẓ zġ-ibrahim tis mrawt, ifk ilmma lbaraka-ns i-ibrahim lli-isti rbbi a-iwrt kullu ma-f-as-inna. 7 iban is-yugʷr malkiṣadq ibrahim, ašku ġwalli imqqurn a-yakkan lbaraka i-walli ikkan ddawas. 8 imma ayt-lawi lli-tamẓnin tis mrawt ġilad, ntni bnadm kad-gan ar-tmtatn. walaynni ġwalli mi ifka ibrahim tis mrawt, ityara fllas is-iddr. 9 ayt-lawi lli-tamẓnin tis mrawt, nẓḍar a-fllasn-nini izd ntni a-ifkan tis mrawt i-malkiṣadq f-ufus n-babatsn ibrahim. 10 ašku sul-n-illa lawi ġ-ugʷns n-ddat n-ibrahim, ur-ta-jju-d-ilul, a-imnaggar d-malkiṣadq. 11 rbbi iskr inmġurn zġ-ayt-lawi baš ad-zzgan ššrɛ. gan ntni zġ-tasut n-unmġur harun. walaynni mrad is-ẓḍarn ad-šškšmn mddn s-kullu-ma-iqṣad rbbi, ur-rad-ḥtajjan mddn ad-asn-d-yašk yan-unmġur yaḍni igan zund malkiṣadq. 12 walaynni lliġ ibddl rbbi inmġurn-an s-unmġur-ad yaḍni, iqqan-d a-ityawbddal ššrɛ ula ntta. 13 ur-igi-unmġur-ad zġ-tqbilt n-lawi, walaynni iga zġ-yat-tqbilt yaḍni lli-zġ-ur-jju-ih̬dim kra n-yan ġ-twuri n-uẓru n-tġrsi. 14 imma siditnnġ, nssn is-iga zġ-tqbilt n-yahuda. ur-jju-iskir musa kra n-inmġurn zġ-tqbilt-an. 15 imla-yaġ mayan is-iga siditnnġ yan-unmġur zund malkiṣadq, urd zund ayt-lawi. 16 iwrri iga anmġur s-tḥkimt n-tudrt idumn, urd s-lwrt n-tasutin n-bnadm. 17 ġmklli ityaran: «ra-tgt anmġur idumn zund malkiṣadq.» 18 ur-sul-a-itgga rbbi ayt-lawi d-inmġurn-ns, ašku ur-ẓḍarn ad-biddn ġ-gras d-mddn ġmklli ira. 19 han ššrɛ n-musa ur-ikmmil yat, walaynni rbbi ifka-yaġ ġilad yan-rrja iṣḥan lli-yufn mayan, ar-n-srs-ntakmur i-rbbi. 20 lliġ isawl rbbi f-rrja-yad, izzga awal-ns s-ism-ns. inmġurn yaḍni, ur-izzga rbbi aẓlay-nsn s-ism-ns, 21 walaynni s-ism-ns a-s-izzga aẓlay n-yasuɛ. ġmklli ityaran: «s-ism-ns a-s-d-isawl sidi rbbi, ur-ra-iwrri ġ-wawal-ns, yini-as ‹ra-tgt anmġur idumn.›» 22 ġmkan a-s-iwrri yasuɛ iga ḍḍamn n-yal-lɛhd lli-bahra-yufn lɛhd-an yaḍni. 23 wrrin ggutn inmġurn n-ššrɛ bahra, ašku ar-tmtatn ar-d-faln tawuri-nsn i-mad-asn-iggʷran. 24 imma yasuɛ iga wad ur-sar-itmmin, ig anmġur idumn. 25 mayad a-f-iẓḍar a-ijjnjm kullu winna-n-issruḥ i-rbbi ġilad ula kullu mayd-d-iftan, ašku iddr-bdda a-itḍalab rbbi fllasn. 26 wan anmġur-ad a-nḥtajja, iɛmmr s-ufulki n-rbbi, iġus-uwl-ns, ur-gis-illi kra l-lɛib, ityawẓlay zġ-kullu ma-iskarn ddnub, ityalal s-iggi n-ignwan. 27 ur-igi zund inmġurn n-ššrɛ, ašku ur-t-ih̬ṣṣa a-n-issakmur tiġrsiw i-rbbi ass f-wass f-ddnub-ns ntta ula f-ddnub n-mddn yaḍni. ašku yasuɛ, yat-tġrsi a-n-issakmur yat-twal f-ddnub-nnġ kullwaġ lliġ ifka ih̬f-ns immt. 28 ḍɛfn inmġurn n-ššrɛ ašku bnadm kad-gan. imma yus n-rbbi, ityawẓlay s-ism-ns tigira n-ššrɛ, ikmml srs rbbi kullu ma-srs-iqṣad.

iɛbrin 8

1 kullu mayad imla-yaġ is-darnnġ anmġur ihiyyan lli-nḥtajja, iskiws f-ufasi l-lɛrš n-rbbi l-lmjd ġ-ignna. 2 ar-iskar tawuri n-tḥanut tamẓlayt ġ-uh̬iyyam iṣḥan lli-ibna sidi rbbi, urd ġ-ġwalli ittbnan s-ifassn n-bnadm. 3 anmġur nna-illan, hati ityawẓlay f-a-n-issakmur tiwafkiw d-tġrsiw i-rbbi. mayan a-f-d-iqqan yasuɛ ula ntta a-n-issakmur kra. 4 mrad is-ra-iqama yasuɛ ġ-ddunit-ad ur-ra-iskar tawuri n-tgmmi n-rbbi ġ-ddunit-ad, ašku llan gis ġwilli-n-ssakmurnin tiwafkiw s-mklli-f-yuṣṣa ššrɛ. 5 taḥanut tamẓlayt lli-ġ-a-skarn tawuri-nsn ur-tgi abla zund yat-tmatart ula yan-umalu n-ma-illan ġ-ignna. mayan a-f-yuṣṣa rbbi musa lliġ iskr f-a-ibnu ah̬iyyam, yini-as: «rar lɛaql a-tskrt kullu zund maylli-ak-mliġ f-iggi n-udrar.» 6 imma tawuri n-yasuɛ tugʷr tin inmġurn-an yaḍni, ġmklli yugʷr lɛhd lli-d-yiwi yasuɛ lɛhd-nsn, ašku lbarakat lli-d-srs-ifka rbbi ugʷrnt tin lɛhd-an aqdim. 7 lɛhd aqdim, mrad is-ikmml kullu ma-iqṣad rbbi, ikun ur-ra-iskr yal-lɛhd l-ljdid. 8 walaynni sidi rbbi iẓra mddn-ns ur-ssuwfin kullu ma-gisn-ira. yini ilmma: «rad-d-aškin-uwssan lli-ġ-rad-skrġ yal-lɛhd l-ljdid d-mddn-inu n-ayt-yaɛqub d-ayt-yudaya. 9 ur-ra-ig zund lɛhd lli-skrġ d-imzwura-nsn lliġ-asn-umẓġ afus ssufġġ-tn-d zġ-miṣr. ašku ntni ur-sul-qaman f-lɛhd-an. f-mayan a-f-wrriġ flġ-tn. 10 walaynni ġmkad a-ra-ig lɛhd lli-rad-skrġ d-mddn-inu ġ-uwssan-an. ra-n-gġ tinbaḍin-inu ġ-ih̬fawn-nsn, araġ-tnt f-uwlawn-nsn. rad-gġ rbbi-nsn, gn ntni mddn-inu. 11 ur-ra-yini yan i-gu-tmazirt-ns ula i-gu-tgmmi-ns ‹ih̬ṣṣa-k a-tissant sidi rbbi,› ašku ra-yyi-issann kullutn, zġ-imẓẓiyn ar imqqurn. 12 ra-fllasn-ssittiġ ddnub-nsn, ur-sar-rad-d-swangmġ lh̬ʷšanat lli-skrn.» 13 imma lɛhd-ad, lliġ-t-iga rbbi d-ljdid, iban-umzwaru is-iga aqdim. aynna igan aqdim, hati imda. ġir imikk ra-t-laḥ.

iɛbrin 9

1 lɛhd amzwaru, llant gis luṣiyat f-mamnk a-s-ra-tɛbadn mddn, ula mamnk a-s-rad-skrn yan-udġar ityawẓlayn i-rbbi ġ-ddunit-ad. 2 ssġlin ġmkan yan-uh̬iyyam, tili gis yat-tḥanut, ar-as-ttinin ‹taḥanut tamẓlayt›, lli-ġ-tlla lḥska ula ṭṭbla lli-f-a-srasn aġrum ġ-lgddam n-rbbi. 3 ġ-ugʷns n-tḥanut-an, ġ-tġurdin n-tis snat lh̬wami, aġ-n-tlla yat-tḥanut yaḍni, ar-as-ttinin ‹taḥanut ityawqdasn›. 4 tlla gis ṭṭbla n-uwrġ lli-f-a-tbh̬h̬arn, ula ṣṣnduq l-lɛhd lli-idln s-uwrġ zġ-kraygatt tasga. ġ-ṣṣnduq-an a-ġ-tlla yat taṭṭast n-uwrġ tusi aġrum n-‹manna›, ula aɛmud n-harun lli-imġin, ula tilwaḥ n-uẓru lli-f-tyarant luṣiyat l-lɛhd. 5 llan sin ‹karubim› f-uflla n-ṣṣnduq, ar-ssbayyann lmjd n-rbbi. dln ntni s-ifrawn-nsn illi-zġ-a-tittin ddnub n-mddn. imma tiġawsiwin-an, ur-rad-bahra-nsawl ġilad f-mamnk ad-gant. 6 walaynni lliġ kullu ngaddant-tġawsiwin-an, ar-kššmn inmġurn s-tḥanut tamzwarut ad-skarn tawuri-nsn. 7 imma taḥanut tis snat, ur-a-srs-ikššm yan. ġir anmġur ihiyyan a-srs-ikššmn yat-twal ġ-kraygatt asggʷas, ar-dids-itawi idammn, ar-tn-in-issakmur i-rbbi f-ssibt n-ddnub-ns ula ddnub lli-skrn mddn-ns bla ssnn is-tn-skrn. 8 ġmkad a-s-aġ-imla rruḥ lqudus is-ur-ta-yujad-uġaras lli-itawin s-tḥanut ityawqdasn, maḥdd sul tqama-tḥanut tamzwarut n-uh̬iyyam. 9 lmɛna-yad tmla-yaġ mamnk ad-gan ayt-yudaya sul s-ġassad. ar-n-ssakmurn tiwafkiw d-tġrsiw lli-ur-ẓḍarnin ad-ssġusnt ulawn n-willi-srsnti-tɛbadnin. 10 ašku ur-gint ġir tin-umššu d-tissi d-isiridn. tiġawsiwin-an, ġir tin ddat ad-gant. ur-rad-qamant ġir ar akud nna-ibddl rbbi kullu mayan s-kra igan ljdid. 11 imma lmasiḥ yuška-d a-ig anmġur ihiyyan l-lbarakat lli-aġ-illan ġilad. ah̬iyyam lli-ġ-iskr tawuri-ns yuf ġwalli-sttin-ikkan, yagʷr-t bahra. urd ġ-ddunit-ad a-ġ-illa, ula ityawskar s-ifassn n-bnadm. 12 ġir yat-twal a-srs-ikšm ntta, urd s-idammn n-waġaḍn ula win imugayn walaynni s-idammn n-ddat-ns. ġmkad a-s-aġ-ifra zġ-ddnub-nnġ s-ujnjm idumn. 13 nssn wanna iskrn kra iḥrmn, ar-ti-truššn inmġurn n-ayt-yudaya s-idammn n-waġaḍn nġd win imugayn nġd s-iġd n-tgizt ityawjdarn, baš a-tġus ddat-nsn zġ-lḥram. 14 walaynni uggʷar n-ġmkan a-rad-aġ-issġus lmasiḥ s-idammn-ns. ašku isrs-n ih̬f-ns lli-kullu-iṣfan ġ-lgddam n-rbbi s-tḥkimt n-rruḥ lli-idumn. issġus ulawn-nnġ zġ-iskkirn mmutnin baš a-nwrri ng ih̬ddamn n-rbbi lli-iddrn. 15 ġmkan a-iskr lmasiḥ yal-lɛhd l-ljdid ġ-gr rbbi d-bnadm, išškšm srs ġwilli mi-d-iġra rbbi s-lwrt idumn lli-f-asn-inna rad-asn-yili. immut lmasiḥ baš a-ifru mddn zġ-ddnub lli-skrn lliġ sul llan ġ-lɛhd amzwaru. 16 nssn luṣit nna-illan f-lwrt is-ur-ẓḍarn ad-srs-skrn mddn ard issann is-immut ġwalli yuṣṣan f-lwrt. 17 ašku luṣit ur-tgi yat maḥdd sul iddr bab l-luṣit. ur-ra-srs-skrn mddn ard immt. 18 mayan a-f-d-iqqan ula lɛhd n-rbbi amzwaru a-izga s-idammn l-lmut. 19 lliġ ikmml musa iwaliwn-ns lli-s-yuṣṣa kullu mddn-ns f-luṣiyat n-ššrɛ, yawi idammn n-imugayn ula win-waġaḍn izayd-asn aman, yasi tiṣṭṭwin n-uzukkʷni yass-tnt s-taḍut iẓggʷaġn, irušš srsn arra n-ššrɛ ula mddn kullutn 20 yini-asn: «idammn-ad a-izzgan lɛhd lli-f-kʷn-yuṣṣa rbbi a-srs-tskarm.» 21 izayd ar-itrušš ah̬iyyam s-idammn ula kullu irukutn lli-s-a-gis-tɛbadn mddn. 22 ġmkan a-iga ššrɛ, iqqan-d kraygatt kra-illan a-itġus s-urušš n-idammn. idrus ma-ur-itġusn ġmkan. iġ-ur-ffin idammn, ur-ra-tittin ddnub. 23 ġmkan a-s-d-iqqan a-tġusnt-tġawsiwin-an, wah̬h̬a ur-gint ġir amalu irwasn ma-illan ġ-ignna. walaynni iqqan-d tiġawsiwin n-ignna ad-ġusnt s-kra n-tġrsi yufn h̬tin. 24 ašku lmasiḥ ur-ikšim s-tḥanut tamẓlayt lli-ityawskarn s-ifassn n-bnadm, tg ġir amalu n-talli illan ġ-ignna. walaynni s-ignna a-s-ikšm ntta, yili gis ġilad, ibidd f-ssibt-nnġ ġ-lgddam n-rbbi. 25 nssn is-a-ikššm-unmġur ihiyyan n-ayt-yudaya kraygatt asggʷas s-tḥanut ityawqdasn, ar-dids-itawi idammn lli-ur-ginin wins. imma lmasiḥ, urd kigan d-twaliw a-ikšm s-ignna a-n-isrs ih̬f-ns. 26 ašku ur-t-id-iqqan a-immt kigan d-twaliw zġ-lliġ ttyawh̬laq ddunit. walaynni yat-twal a-d-yuška ġ-isiggʷra n-ddunit, baš a-immt issitti ddnub f-bnadm. 27 iqqan-d kullu mddn ad-mmtn yat-twal, lkmn ilmma lḥukm. 28 ġmkan a-s-ifka lmasiḥ ula ntta ih̬f-ns yat-twal baš a-yasi ddnub n-mddn ggutnin. ra-d-iwrri tis snat-twal, urd baš a-yasi ddnub walaynni baš a-ijjnjm kullu winna srs tqlnin rjun-in gis.

iɛbrin 10

1 imma ššrɛ n-ayt-yudaya iga ġir zund amalu l-lbarakat lli-ra-yili. ur-iẓḍar a-d-issbayyn lbarakat-an ġmklli gant. ašku ššrɛ ur-iẓḍar a-issġus s-usġus ikmmln ġwilli-n-bdda-ssakmurnin tiġrsiw i-rbbi asggʷas ar asggʷas. 2 mrad is-wrrin ġusn ġwilli tɛbadnin ġmkan, ikun ur-sul-a-ssḥssan is-a-gisn-tqaman ddnub ula-da-ttirin a-tzayadn ar-n-ssakmurn tiġrsiw yaḍni. 3 walaynni tiġrsiw-an, ntnti a-tn-d-itraran ad-swingimn ġ-ddnub-nsn asggʷas ar asggʷas, 4 ašku ur-ẓḍarn idammn n-imugayn d-waġaḍn ad-ssittin ddnub. 5 mayan a-f-inna lmasiḥ ġakud lliġ ra-d-yašk s-ddunit: «tiġrsiw d-twafkiw, ur-a-tnti-ttirit walaynni tqṣadt gigi yat-ddat. 6 lbhaym tyawjdarnin ula atig n-ddnub, ur-a-srsn-ttrḍut, 7 walaynni nniġ-ak ‹ha-yyi uškiġ-d ad-skrġ ma-trit a-rbbi, ġmklli flla ityaran ġ-warra-nnk.›» 8 ġmkan a-s-imla rbbi is-ur-a-ittiri tiġrsiw ula tiwafkiw ula lbhaym tyawjdarnin ula atig lli-akkan mddn f-ddnub-nsn. ur-a-srsn-itrḍu, wah̬h̬a da-yas-tn-in-ssakmurn mddn ġmklli ittini ššrɛ. 9 izayd ilmma lmasiḥ yini «ha-yyi uškiġ-d ad-skrġ ma-trit.» ġmkan a-s-issunf kullu tiġrsiw timzwura baš a-izzga tiġrsi yaḍni. 10 lliġ iskr yasuɛ lmasiḥ maylli gis ira rbbi, isrs-n yat-twal ġ-lgddam-ns tiġrsi lli-igan ddat-ns. ġmkad a-s-aġ-issġus nkkʷni zġ-ddnub-nnġ. 11 ass f-wass ar-tbddadn inmġurn n-ayt-yudaya ar-skarn tawuri-nsn, ar-n-ssakmurn kigan d-tġrsiw lli-ur-ẓḍarnin ad-ssittint ddnub. 12 imma lmasiḥ, yat-twal a-n-isrs yat-tġrsi f-ddnub n-kullu tasutin, iskiws ilmma f-ufasi n-rbbi 13 ar-itql ard ig rbbi kullu inuwwašn-ns ġ-ddu iḍarn-ns. 14 ašku s-yat-tġrsi a-s-issġus imẓlayn n-rbbi s-usġus ikmmln lli-ur-sar-itmmin. 15 ula rruḥ lqudus ifka-yaġ tugga f-mayad inna: 16 «sidi rbbi a-innan ‹ġmkad a-iga lɛhd lli-rad-didsn-skrġ ġ-uwssan-an. ra-n-araġ tinbaḍin-inu f-uwlawn-nsn, gġ-tnt ġ-ih̬fawn-nsn.›» 17 izayd ilmma yini: «ur-sul-rad-d-ktiġ ddnub-nsn ula lh̬ʷšanat lli-skrn.» 18 ġmkad a-s-imla is-fllannġ-issitti lmasiḥ kullu ddnub lli-nskr. ur-aġ-sul-ih̬ṣṣa a-n-nssakmur kra n-tġrsiw yaḍni. 19 f-mayan a-f-rad-awn-iniġ ay-aytma, nẓḍar a-nkšm ġilad s-zzɛamt s-‹tḥanut ityawqdasn› f-ssibt n-idammn n-yasuɛ. 20 ašku s-lmut-ns a-s-aġ-ijjujad yan-uġaras l-ljdid lli-itawin s-tudrt, a-srs-nzri zġ-lh̬amiya s-ugʷns. 21 lliġ-aġ-illa yan-unmġur ihiyyan lli-itgabaln mddn n-rbbi, 22 illa fllannġ a-n-nakmur s-rbbi s-nniyt ikmmln, namn rad-aġ-iqbl, nġus zġ-kullu ddnub lli-s-a-issḥssa-uwl n-bnadm, tarud ula ddat-nnġ s-waman ġusnin. 23 illa fllannġ a-namẓ ġ-rrja lli-s-numn bla-yas-nrẓm, ašku rbbi lli-ifkan awal-ns rad-bdda-gis-izga. 24 illa fllannġ a-stt-ntawi ġ-ingratnnġ baš a-ntmɛawan a-nissan mamnk a-ntḥnnu ar-nskar kullu ma-ifulkin. 25 a-ur-nssikki f-umnaggar n-ingratnnġ ġmklli skarn kra n-mddn, walaynni a-nzzɛam i-ngratnnġ, ġilad s-uggʷar ašku ar-ttmnadm is-a-d-itakmur-wass lli-ġ-ra-d-yašk siditnnġ. 26 walaynni iġ-nnkr ar-nskar ddnub tigira n-ma-nssn lḥqq, ur-ra-sul-darnnġ-tili kra n-tġrsi ma-fllannġ-issittin ddnub. 27 han s-tksaḍ ggutnin a-s-rad-aġ-d-iqqan a-ntql s-lḥukm n-rbbi ula lɛafit itjhhdn lli-s-ra-ihlk kullu willi ffuġnin zġ-wawal-ns. 28 nssn is-ur-irḥim rbbi yan irurn tiġurdin-ns s-ššrɛ n-musa, ašku iqqan-t-id a-immt f-tugga n-sin nġd kraḍ inagan. 29 walaynni uggʷar l-lɛqubit-an a-ra-yili i-wanna yuḍḍrn yus n-rbbi s-iḍarn-ns, iḥgr idammn l-lɛhd lli-t-issġusn, irgm rruḥ n-rrḥmt. 30 ašku nssn izd rbbi a-innan: «nkki a-rad-asn-irar f-mad-skrn, fkġ-asn mad-asn-igan.» yini-daġ: «rbbi siditun ra-yut lḥukm f-mddn-ns.» 31 han tiksaḍ iggutn a-ra-yili i-wanna iḍrn ġ-ufus n-rbbi lli-iddrn. 32 swangmad-d ussan imzwura lli-ġ-twrrim tsfawm s-tifawt l-lmasiḥ, tṣbrm tzgam ġakud lliġ a-tkkatm tammara išqan. 33 kra n-izmaz ar-fllawn-zraynt-trggam d-trfufnt ġ-lgddam n-mddn. izmaz yaḍni ar-ttbddadm d-willi-f-a-zraynt. 34 ar-ttɛawanm aytmatun lli-n-llanin ġ-lḥbs, tṣbrm d-willi-awn-kkisnin ayda-nnun, tfrḥm ašku tssnm is-teṭṭafm kra yufn mayan, a-t-igan d-wayda idumn. 35 imma ġilad, a-ur-di-twrrim f-zzɛamt-an gigun illan, ašku rad-awn-gis-tili lbaraka iggutn. 36 ih̬ṣṣa-kʷn a-tṣbrm ard tkmmlm kullu ma-gigun-ira rbbi, tkšmm tigira s-maylli-s-awn-inna rad-awn-yili. 37 ašku inna: «yan imikk ra-d-iruḥ ġwalli ra-d-yašk, ur-ra-n-imaṭl. 38 wanna yumnn, nttan a-f-rad-rḍuġ fkġ-as tudrt. walaynni iġ-iwrri tiġurdin ur-rad-as-yili rrḍa-nu.» 39 imma nkkʷni ur-ngi zġ-willi wrrinin tiġurdin tyawhlakn, hati nga zġ-willi umnnin njmn.

iɛbrin 11

1 yan yumnn awal n-rbbi, hati issn rad-as-yili maylli-n-itrju. ur-a-itškku ġ-maylli ur-iẓri. 2 mayan a-s-irḍa rbbi f-imzwura-nnġ lli-zrinin. 3 ula nkkʷni, f-ssibt n-ma-numn awal n-rbbi a-f-nssn izd nttan a-ih̬lqn kullu ma-illan s-wawal-ns, iskr kullu ma-ntmnad zġ-ma-ur-ityawẓrran. 4 ula habil, f-ssibt n-ma-yumn awal n-rbbi a-f-n-isrs ġ-lgddam n-rbbi yat-twafka lli-yufn tin gʷmas qayn. iml-as rbbi is-fllas-irḍa f-ssibt l-liman-ns, iqbl maylli-as-ifka. ar-isawal habil sul s-ġilad wah̬h̬a immut, ašku yumn rbbi. 5 ula ah̬nuh̬, f-ssibt n-ma-yumn awal n-rbbi a-f-ityalal s-ignna ur-immut. ur-ẓḍarn mddn a-t-afn ašku rbbi issitti-t zġ-ddunit. lliġ ur-ta-ityalal, imla-yas rbbi is-fllas-irḍa. 6 walaynni yan ur-yuminn rbbi, ur-ra-yiẓḍar a-yamẓ rrḍa-ns. ašku wanna iran a-n-yakmur s-rbbi, iqqan-t-id a-yamn is-illa rbbi, yujad a-ibark wanna-t-isiggiln. 7 ula nuḥ, f-ssibt n-ma-yumn awal n-rbbi a-f-tt-yiwi bahra ġ-maylli-as-inna rbbi f-kra n-tġawsiwin lli-ur-ta-iẓri. inkr ibnu yan-wanaw, injm gis ntta d-ayt-tgmmi-ns. ifl ddunit a-ttyawhlak, imma ntta iga-t rbbi d-wad f-irḍa f-ssibt n-ma-t-yumn. 8 ula ibrahim, f-ssibt n-ma-yumn awal n-rbbi a-f-iskr s-maylli-as-inna lliġ-as-iġra a-iffuġ s-tmazirt lli-ra-ig tins. inkr iffuġ wah̬h̬a ur-issin manis a-ittidu. 9 f-ssibt n-ma-yumn rbbi a-f-iskr takat ġ-tmazirt lli-rad-as-ifk rbbi, ig aġrib ġ-wammas n-ayt-tmazirt-an. izdġ ġ-ih̬iyyamn, nttan ula isḥaq ula yaɛqub lli-rad-kullu-dids-iṭṭaf maylli-s-as-inna rbbi rad-as-t-ifk. 10 ašku ar-n-itrju ġ-tmdint yaḍni, a-stt-igan d-talli iskr rbbi ibnu-tt f-llsas idumn. 11 f-ssibt n-ma-yumn rbbi a-f-yuru ġ-tizi lli-ġ-ur-a-itaru yan, ula tẓḍar-tmġart-ns sara a-trbbu. iwrri iga babas n-yan-warraw, ašku yumn is-izga rbbi ġ-wawal-ns. 12 ġmkad a-s-twrri tasut n-yan-urgaz lli-issurfn tizi n-tudrt, tggut zund itran n-ignwan nġd amlal n-tama n-umda. 13 kullu mddn-an umnn awal n-rbbi aylliġ mmutn, ur-ta-umẓn maylli-s-asn-inna rad-asn-t-ifk. walaynni ẓran-t-in ġ-tuggugt frḥn srs, ur-a-tḥšamn a-ttinin izd ibrraniyn d-iġribn ad-gan ġ-ddunit. 14 kullu winna ittinin ġmkan, iban gisn is-a-ttirin yat-tmazirt yaḍni a-tg tinsn. 15 ašku mrad is-a-swingimn ġ-tmazirt n-ddunit-ad lli-zġ-d-uškan, ikun ẓḍarn a-srs-wrrin. 16 walaynni ar-ttirin yat-tmazirt lli-yufn h̬tad, a-stt-igan d-tin-ignna. ur-tʷgraẓ rbbi lliġ a-ttinin is-iga rbbi-nsn, ašku ijjujad-asn yat-tmdint. 17 ibrahim, f-ssibt n-ma-yumn awal n-rbbi a-f-n-isrs isḥaq f-iggi n-ukrkur lliġ-t-yurm rbbi. yujad a-iġrs i-yus lli-dars-igan yan 18 wah̬h̬a-yas-inna rbbi s-wawal-ns izgan: «zġ-tarwa n-yuk isḥaq a-zġ-ra-tili tasut-nnk.» 19 walaynni yumn ibrahim is-iẓḍar rbbi a-d-issnkr ula yan immutn. iskr-nnit rbbi zund mayan, irar-as-d isḥaq zġ-lmut. 20 ula isḥaq f-ssibt n-ma-yumn awal n-rbbi a-f-inna i-yaɛqub d-ɛisu f-lbarakat lli-rad-asn-yili. 21 ula yaɛqub lliġ ɛlayn a-immt, f-ssibt n-ma-yumn awal n-rbbi a-f-inna i-sin tarwa n-yusf f-lbarakat lli-rad-asn-yili, iknu f-ih̬f n-uɛkkaz-ns yalġ rbbi. 22 ula yusf lliġ a-d-itakmur a-immt, f-ssibt n-ma-yumn awal n-rbbi a-f-isawl f-uffuġ lli-s-rad-ffuġn ayt-rbbi zġ-miṣr, yuṣṣa-tn ilmma f-ih̬san-ns. 23 ula babas n-musa d-innas, f-ssibt n-mad-umnn awal n-rbbi a-f-t-ḥḍan kraḍ-iyrn tiġurdin n-tlalit-ns, ašku ẓran is-iga arraw ifulkin, d-ntni ur-ksuḍn lamr n-ugllid. 24 ula musa lliġ-d-imqqur, f-ssibt n-ma-yumn awal n-rbbi a-f-ur-iri ad-as-ttinin mddn «yus n-illis n-firɛawn.» 25 yuf dars a-itmunu d-ayt-rbbi ġ-trfufnt, ula-da-itfjjij ġ-ddnub yat tasaɛt idrusn. 26 iḥasb ntta tadallit lli-ġ-illa f-ssibt l-lmasiḥ is-tɛzza uggʷar n-tmih̬ar n-miṣr, ašku ar-n-itrju ġ-lbaraka lli-ra-yili tigira. 27 f-ssibt n-ma-yumn awal n-rbbi a-f-iffuġ zġ-miṣr, ur-iksuḍ lġaḍab n-ugllid. izga ntta ġ-maylli iqṣad zund iġ-a-iẓrra rbbi lli-ur-jju-iẓri yan. 28 f-ssibt n-ma-yumn rbbi a-f-yuṣṣa ayt-rbbi f-wass n-usurf, yini-asn ad-truššn tigʷmma-nsn s-idammn, baš a-ur-inġ lmalak l-lmut iwitsn ih̬fddi zund ih̬fdditn n-ayt-miṣr. 29 ula mddn-an, f-ssibt n-mad-umnn awal n-rbbi a-f-zrin zġ-wammas n-umda iẓggʷaġn zund iġ-zrin f-wakal. lliġ ran ayt-miṣr ad-skrn zund ntni, ssh̬sin-tn-kullu-waman. 30 f-ssibt n-mad-umnn mddn awal n-rbbi a-f-asn-d-ḍrn iġurban n-tmdint n-ariḥa tigira n-mad-as-tlullin ssa-uwssan. 31 ula tamggant raḥab, f-ssibt n-ma-tumn a-f-tɛawn imazann, ur-tmmut tigira d-willi ur-rinin rbbi. 32 ma-rad-awn-sul-iniġ? ur-tumi luqt ma-ġ-a-yawn-in-sul-addrġ ma-iskr jidɛun ula baraq ula šamšun ula iftaḥ ula dawd ula ṣamwil ula lanbiya. 33 ntni, f-ssibt n-mad-umnn awal n-rbbi a-f-nran tiglday, zzgan lḥqq, amẓn ma-f-asn-inna rbbi, qqnn imawn n-izmawn, 34 ssh̬sin lɛafit issdiddin, njmn zġ-taẓẓit inqqan, wrrin dusn ġ-ḍḍɛf-nsn, tjhhdn ġ-imiġ, nrun iɛskrin n-ibrraniyn. 35 ula kra n-tmġarin, nkrn-asnd-d ġwilli-asnt-mmutnin. imma wiyyaḍ agʷin anurẓm, ṣbrn d-willi-tn-kkatnin ar lmut, baš ad-d-nkrn s-tudrt lli-yufn tudrt n-ddunit-ad. 36 kra gisn, rgmn-t. kra gisn, ssġuršn-t. kra gisn, krfn-t s-ssnasl luḥn-t-in ġ-lḥbs. 37 utn-tn s-iẓran, bbin-tn s-lmnašr, ġrsn-asn s-taẓẓit. ar-tlullin ar-lssan ilmawn n-uwlli d-waġaḍn. ẓlḍn, zaydn-d tarfufnt i-tmmara. 38 wan ġwid, ur-tn-tsthlla ddunit. ar-tkkan lh̬la d-idrarn, ar-nssan ġ-ifran d-igʷḍyan ġ-ddu-wakal. 39 kullu mddn-an, irḍa fllasn rbbi f-ssibt n-mad-umnn awal-ns, walaynni ur-umẓn maylli-s-asn-inna rad-asn-t-ifk. 40 ašku iqṣad rbbi kra yufn mayan. yiri ad-didnnġ-kšmn s-lbaraka lli-rad-aġ-yili, issafu-asn ġmkan kullu maylli-s-asn-inna.

iɛbrin 12

1 imma ġilad ġ-aġ-tlulli-tmdlut-ad n-inagan, illa fllannġ a-nluḥ kullu mad-aġ-iẓẓuẓẓayn, nfl ddnub lli-bdda-ttirinin ad-aġ-ssmukrusn, baš a-ntazzal bla-da-ntrmay ġ-uġaras lli-irẓmn ġ-lgddam-nnġ. 2 illa fllannġ a-n-ntmnad ġ-yasuɛ lli-aġ-iskrn aġaras-ad s-numn, rad-aġ-gis-yawi ar ttmi. iṣbr nttan i-lmut f-uggjdi, ur-tt-yiwi ġ-tdallit, ašku iẓra-n lfrḥ lli-rad-as-yili tigira. iskiws ilmma f-ufasi l-lɛrš n-rbbi. 3 swangmad-d yasuɛ lli-iṣbrn i-tnuwwašt iggutn f-ifassn n-mddn ʷh̬šnnin, baš a-ur-irmi-uwl-nnun ihruṣṣi. 4 ašku ġ-imiġ-ad ġ-a-ttmmaġm d-lh̬ʷšant, ur-ta-gis-tlkimm tizi l-lmut. 5 is-tettum awal lli-s-kʷn-izzɛam rbbi lliġ-kʷn-iga d-tarwa-ns? yini: «wa-iwi, iġ-k-iṣlḥ sidi rbbi, ad-ur-tinit d-ih̬f-nnk ‹ġayad ur-igi yat.› nġd iġ-k-iẓi, ad-ur-tinit ‹nkki ur-giġ yat.› 6 ašku sidi rbbi ar-itrbba wanna dars iɛzzan, ar-issrwat wanna iga d-yus.» 7 illa fllawn a-tṣbrm iġ-a-kʷn-itrbba, ašku ar-didun-iskar ġmklli iskar-urgaz d-tarwa-ns. is-illa ma-ur-ittrbban f-ufus n-babas? 8 mrad is-a-kʷn-ur-itrbba rbbi ġmklli ttrbban kullu mddn, ur-ra-tgm tarwa-ns, walaynni zund tarwa n-tsukt a-ra-tgm. 9 nkkʷni kullwaġ darnnġ id-babatnnġ n-ddunit-ad, ar-aġ-trbban ar-tn-ntuqqar, walaynni is-ur-yuf a-nsflid ula s-babatnnġ n-ignna baš a-nddr? 10 yat luqt idrusn ad-aġ-trbban ntni s-mklli-asn-iban išwa, imma rbbi ar-aġ-itrbba s-mklli rad-aġ-iṣlḥ baš a-nfulki ġmklli ifulki ntta. 11 ur-illi ma-itfraḥn ġakud lliġ a-t-itrbba babas. ar-as-tṭiyyar ġ-tasaɛt-an, walaynni rad-as-tili lġllt n-ufulki d-lhna tigira i-wanna ittrbban ġmkad. 12 f-mayan a-f-rad-awn-iniġ, allat ifassn-nnun alwanin, tzzgam ifaddn-nnun tġašanin. 13 ssngaddat tiġarasin i-iḍarn-nnun, a-ur-iḍr yan issbiḍirn walaynni a-ijji. 14 gat-n tiqqi-nnun a-tgm sslamt i-kullu mddn, tɛmmrm s-ufulki ašku yan ġ-ur-illi ur-sar-ra-iẓr siditnnġ. 15 awiyat-stt ġ-ih̬fawn-nnun a-ur-ijlu yan gigun zġ-lbaraka n-rbbi, ula imġi-d-wamud n-wasmmum ġ-gratun, ard issduy mddn isshrš ma-iggutn. 16 a-ur-yili yan gigun itfsadn, ula yan itraran tiġurdin-ns s-rbbi zund ɛisu lli-igan ih̬fddi izznz lḥqq-ns f-yat tirmt. 17 tssnm is-iwrri tigira ira bahra a-iwrt lbaraka n-babas, walaynni babas ur-as-tt-ifki. wah̬h̬a-yas-tt-iḍalb bahra s-imṭṭawn, ur-as-isugir yat. 18 ur-n-takmurm kunni s-kra n-udrar n-ddunit-ad ġmklli-n-akmurn imzwura-nnun, ar-n-gis-ssmuqquln timzliwin l-lɛafit d-tillas d-umalu d-iggig. 19 ula tsfldm kunni i-tijjijt n-nnffar ula awal lli-itbrraḥn. ntni, lliġ sfldn i-wawal-an, ḍalbn-t bahra ad-asn-ur-sul-isawl, 20 ašku ggʷdn f-luṣit n-rbbi lli-s-asn-inna: «wanna-d-iruḥn adrar-ad, ig-iyt lbhimt nġd bnadm, iqqan-d a-ti-tkkatm s-iẓran ard immt.» 21 ula musa iksuḍ bahra zġ-kullu maylli-n-iẓra yini: «ar-sri-tkkat tawda.» 22 walaynni takmurm-d kunni s-udrar yaḍni, a-t-igan d-urušalim n-ignna, ig tamdint n-rbbi lli-iddrn. takmurm-d s-kigan d-wafḍan l-lmalayka munn-d kullu s-lfrḥ iggutn, 23 ula s-umnaggar n-willi iga rbbi d-tarwa-ns ih̬fdditn lli-mi-tyaran ismawn-nsn ġ-ignna. takmurm-d s-rbbi lli-itḥkamn f-kullu mddn, ula s-larwaḥ n-mddn lli-f-irḍa issafu-asn kullu mad-asn-inna. 24 takmurm-d s-yasuɛ lli-iskrn lɛhd l-ljdid ġ-gr rbbi d-bnadm, ula s-urušš n-idammn-ns lli-ifkan rrja uggʷar n-idammn n-habil. 25 awiyat-stt bahra ġ-ġwalli srun isawaln. ašku lhalak a-iḍrn f-willi agʷinin ad-sflidn s-musa lli-tn-yumrn ġ-ddunit-ad, walaynni uggʷar n-ġayan a-rad-aġ-yili nkkʷni iġ-nrur tiġurdin-nnġ s-walli-aġ-d-yumrn zġ-ignna. 26 lliġ isawl rbbi ġ-uwssan-an, immussa-wakal s-wawal-ns. imma ġilad inna-yaġ f-ma-ra-iskr: «rad-daġ-ssmassġ akal, ssmassġ ula ignwan.» 27 s-wawal-an a-s-aġ-imla is-ra-immass kullu ma-ityawh̬laqn, ityattay baš a-ur-iqama ġir ma-iṭṭafn llsas izgan. 28 imma ġilad ġ-aġ-ifka rbbi yat-tgldit lli-ur-sar-ra-immass, illa fllannġ a-t-ntškar ar-t-ntɛbad ġmklli-zginnġ-ira, ar-t-ntuqqar ar-tt-ntawi bahra ġ-ma-s-a-t-ntrḍu. 29 ašku rbbi-nnġ irwas i-lɛafit ifnnun.

iɛbrin 13

1 zaydat ar-bdda-ttḥubbum i-ngratun ġmklli tmḥubbun aytmatn. 2 a-ur-tettum a-tssmrḥbam s-iġribn, ašku ġayd izrin ssmrḥban kra n-mddn s-lmalayka, ur-ssinn izd lmalayka ad-gan. 3 swingimat ġ-aytmatun lli-n-llanin ġ-lḥbs zund iġ-n-didsn-tllam, ar-tswingimm ġ-ġwilli trfufunnin zund iġ-a-didsn-ttrfufunm. 4 illa f-kud yan a-ig littihal d-tġawsa ifulkin ihiyyan, ula-da-išškšam yan ma-ihršn s-tisi-nsn. ašku rbbi ra-yut lḥukm f-wanna ifsadn ula wanna iznan. 5 zriyat tudrt-nnun bla-da-ttḥubbum iqaridn, tqnɛum s-unšk nna-darun-illan. ašku inna rbbi: «ur-sar-k-in-flġ ula wrriġ-d fllak.» 6 mayan ad-aġ-izzɛamn a-nttini: «sidi rbbi a-igan aɛwin-inu. ur-ksuḍġ yat. ma-rad-iyi-iskr bnadm?» 7 swingimad-d imġarn lli-awn-in-sslkmnin awal n-rbbi, ar-di-tswingimm lfaytt n-tudrt-nsn, tamnm awal n-rbbi ġmklli umnn ntni. 8 imma yasuɛ lmasiḥ, ġmklli iga a-rad-bdda-ig, zund iḍgam zund ġass zund kullu ma-d-iftan. 9 a-ur-tadjm kra n-ilmmudn iġribn a-kʷn-jllun zġ-uġaras l-lḥqq. ra-išwu a-tssdusm ulawn-nnun s-lbaraka n-rbbi, urd s-tnbaḍin n-umššu lli-ġ-ur-tlli kra l-lfaytt i-willi srsnt skarnin. 10 ur-ẓḍarn ġwilli skarnin tawuri n-uh̬iyyam n-rbbi ad-ššn zġ-tġrsi lli-darnnġ-illan. 11 anmġur-nsn ihiyyan ar-itawi idammn l-lbhaym s-tḥanut tamẓlayt baš a-ġin-issitti ddnub f-mddn-ns. imma tifiyi d-ih̬san n-tġrsiw-an ar-tn-jddrn mddn ġ-brra n-udġar lli-ġ-bnan ih̬iyyamn-nsn. 12 mayan a-f-immut ula yasuɛ ġ-brra n-tmdint baš a-issġus mddn s-idammn-ns. 13 imma ġilad illa fllannġ a-dars-nffuġ s-brra n-ih̬iyyamn a-n-dids-nili ġ-trggam lli-s-t-rgmn. 14 ašku ur-darnnġ kra n-tmdint idumn ġ-ddunit-ad, walaynni ar-n-ntrju tamdint lli-rad-aġ-yili ġ-mayd-d-iftan. 15 imma ġilad illa fllannġ a-n-bdda-nssakmur i-rbbi tawafka n-ššukr f-uwdm n-yasuɛ, a-stt-igan d-lġllt n-infurn-nnġ lli-s-a-ntuqqar ism-ns. 16 a-ur-tettum a-tskarm afulki ar-tmɛawanm i-ngratun, ašku wan tiwafkiw-an a-s-a-itrḍu rbbi. 17 sflidat s-imġarn-nnun ar-tskarm s-wawal-nsn, ašku ar-bdda-srun-traran lɛaql. iqqan-tn-d ad-fllawn-fkn lḥsab i-rbbi. skarat s-wawal-nsn baš ad-frḥn s-twuri-nsn, urd a-tn-fllas-tigʷraẓ. ašku iġ-tn-tẓẓigʷraẓm ur-rad-awn-tili lfaytt. 18 ẓẓallat ar-ttḍalabm rbbi f-ssibt-nnġ nkkʷni. nssn is-iġus-uwl-nnġ, niri a-nskar afulki ġ-kullu ma-ntnawal. 19 ġmkad a-s-kʷn-uṣṣaġ s-lmɛqul a-tḍalbm rbbi flla baš a-yyi-n-isswrri s-darun ġ-mayd-d-yakmurn. 20 imma ġilad, ḍalbġ i-rbbi n-sslamt lli-d-issnkrn zġ-lmut amksa imqqurn siditnnġ yasuɛ lli-itgabaln ulli-ns, iskr lɛhd-ad idumn ġ-gratnnġ d-rbbi s-idammn-ns. 21 ḍalbġ-as ad-awn-yakka kullu ma-igan afulki, baš a-tskarm ma-ittiri. ḍalbġ-as a-ginnġ-iskr kullu ma-t-itrḍun s-ism n-yasuɛ lmasiḥ. nttan a-bahra-ntalġ ġilad ula kullu mayd-d-iftan. amin. 22 way-aytma, riġ ad-awn-ḍalbġ a-tqblm iwaliwn-ad lli-s-kʷn-uṣṣaġ, ašku ur-bahra-tġzzif-tbrat-ad. 23 imma ġilad riġ a-tissanm is-d-iffuġ gʷmatnnġ timutaws zġ-lḥbs. iġ-d-dari-yuška ġ-mayd-d-yakmurn, ra-n-didi-imun s-darun a-kʷn-nẓr. 24 sllmat-n f-imġarn-nnun kullutn ula f-kullu imẓlayn n-rbbi. ar-n-fllawn-tsllamn aytmatn n-iṭalya. 25 ad-awn-tili lbaraka n-rbbi kullukn.

yaɛqub 1

1 zġ-yaɛqub ah̬ddam n-rbbi d-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ, i-ayt-rbbi lli-akutnin ġ-ddunit kullutt. ad-awn-tili sslamt. 2 frḥat bahra ay-aytma ġakud nna-ttyaramm s-tnukmut nna-illan, 3 ašku tssnm iġ-tzrim ġ-tnukmut sul-tzgam ġ-uġaras l-lmasiḥ, ra-kʷn-issdus mayan baš a-tiẓḍarm a-ttṣbarm s-uggʷar. 4 imma ġilad, zaydat tṣbrm ard tlkmm ttmi baš a-timġurm tkmmlm bla-kʷn-ih̬ṣṣa yat. 5 walaynni iġ-illa kra gigun ur-iṭṭaf taḥkimt, illa fllas a-iḍalb rbbi lli-yakkan ma-iggutn i-kullu mddn bla-da-ti-tigʷraẓ, rad-as-tt-ifk. 6 walaynni iġ-iḍalb, iqqan-t-id a-yamn bla iškka. ašku yan iškkan iga zund taḍangt n-umda, ar-tt-issmussu-waḍu ar-tt-itawi s-tsga-ya d-h̬ta. 7 wanna igan ġmkan, a-ur-iġal is-ra-yamẓ kra zġ-siditnnġ, 8 ašku ar-n-itafa ih̬f-ns ġ-gr snat-tnbaḍin, ur-a-itzga ġ-kullu ma-ra-iskr. 9 way-aytma, wanna gigun dar idrus lh̬ir, illa fllas a-ifrḥ iġ-t-yull rbbi. 10 imma wanna gigun dar iggut, illa fllas a-ifrḥ iġ-t-izzugz rbbi. ašku ra-izri bu-wayda zund ajddig n-tuga, 11 ar-di-taqlay tafukt s-trġi-ns iḥrran, tjdr tuga iḍr-ujddig-ns laḥ afulki-ns. ġmkan a-s-rad-laḥ bu-wayda lliġ a-sul-itsala tawuri-ns. 12 ambarki a-iga wanna iṣbrn izgan ġ-tasaɛt n-tnukmut. ašku lliġ ityaram sul-izga, rad-as-yili ttaj n-tudrt idumn lli-f-inna rbbi ra-t-ifk i-willi ranin rbbi. 13 walaynni iġ-ityaram kra n-yan, ad-ur-yini «rbbi ayd-iyi-itarmn,» ašku rbbi ur-a-iskar ma-yʷh̬šnn ula-da-ilddi yan a-iskr lh̬ʷšant. 14 walaynni iġ-ityaram kra n-yan, han ššhwat-ns a-t-in-ildin ard-ti-tġwi-tẓqqurt. 15 ġakudan iġ-gis-qamant ššhwat rad-arunt ddnub. ula ddnub, iġ-gis-zuydn rad-d-awin lmut. 16 way-aytma ɛzzanin, a-ur-tjlum ih̬f-nnun. 17 kullu ma-igan tawafka išwan ula kullu ma-igan lbaraka ifulkin, zġ-uflla a-zġ-d-yuška, zġ-rbbi lli-iskrn tifawin n-ignwan. imma nttan ur-a-itmutti ula-da-itbddal ula-da-itllas. 18 iskr ma-iqṣad, ifk-aġ tudrt l-ljdid s-wawal l-lḥqq, baš a-nwrri ng lġllt tamnzut n-kullu ma-ih̬lq. 19 way-aytma ɛzzanin, swangmat ġ-mayad: illa f-kud yan a-yifsus a-isfld, yiẓẓay a-isawl, yiẓẓay a-ur-iqlaql. 20 ašku yan itqlaqaln ur-ra-yiẓḍar a-iskar afulki lli-itrḍun rbbi. 21 kkisat zġ-gigun iskkirn rkanin ula lh̬ʷšant lli-iggutn ġ-mddn. tadrat i-ih̬f-nnun ar-ttqbalm awal lli-gigun-itẓẓu rbbi, ašku iẓḍar-wawal-an a-kʷn-ijjnjm. 22 illa fllawn a-tgm wid skarnin s-wawal n-rbbi, urd wid sflidnin ukan. a-ur-tjllum ih̬f-nnun, 23 ašku yan isflidn i-wawal n-rbbi bla-da-srs-iskar, iga zund yan-n-yuggʷan s-lmri a-iẓr udm-ns. 24 ġir yuggʷa-n iẓr ih̬f-ns yitti, s-ittu man udm a-iskr. 25 imma wanna itmnadn ġ-ulmmud ifulkin lli-irẓmn i-mddn zġ-iskraf, ar-tt-gis-itawi ar-srs-iskar bla-da-itettu maylli mi isfld, nttan a-ra-ibark rbbi ġ-kullu ma-iskar. 26 iġ-illa kra n-yan iġaln izd amumn a-iga walaynni ur-a-itnbaḍ ġ-ils-ns, hatin ijla d-ih̬f-ns. liman-ns ur-igi yat. 27 imma yan dar liman ifulkin iṣḥan ġ-iẓri n-rbbi babatnnġ, ġmkad a-ra-ig: ar-itɛawan igigiln d-thjjalin ġ-tnukmut-nsn, ar-itanf i-irkan n-ddunit.

yaɛqub 2

1 way-aytma, a-ur-tskarm s-uwdmawn ġilad ġ-tumẓm aġaras n-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ bab l-lmjd. 2 ra-kʷn-sqsaġ, ma-ra-tskrm ġ-umnaggar-nnun iġ-n-ikšm yan dar talh̬atmt n-uwrġ d-tmlsit iʷġlan, ikšm-n ula yan-umẓluḍ s-ibrdan-ns bbinin? 3 is-ra-tnsallamm d-bu-tmlsit išwan tinim-as «zayd a-sidi a-tskiwst ġ-lgddam,» tinim i-umẓluḍ «bidd ġ-tġurdin» nġd «gawr-n ġin»? 4 walaynni iġ-a-tskarm ġmkan is-urd udmawn-nnit ayn tskarm, ar-ttḥkamm f-ingratun s-tnbaḍin ʷh̬šnnin? 5 sfldat ay-aytma ɛzzanin. is-ur-tssinm mayad? rbbi isti ġwilli dar ma-idrusn ġ-ddunit ad-darsn-yigat liman, kšmn s-lwrt n-tgldit lli-f-inna ra-t-ifk i-willi ranin rbbi. 6 imma kunni ar-ttḥgarm imẓlaḍ. ra-kʷn-sqsaġ, manwi-kʷn-ssrfufunnin ar-kʷn-zukurn s-lmḥkamat? is-urd ġwilli dar iggut-wayda? 7 is-urd ntni a-irggmn ism ifulkin n-walli mi tgam wins? 8 hati afulki ayd tskarm iġ-a-tskarm s-luṣit ihiyyan n-tgldit n-rbbi ġmklli ityaran «a-ttirit adjar-nnk zund ih̬f-nnk.» 9 walaynni iġ-a-tskarm s-uwdmawn han ddnub ayan, iḥkam fllawn ššrɛ n-rbbi ašku tffuġm zġ-gis. 10 ašku yan iskarn kullu s-ššrɛ n-rbbi, iġ-zgis-iffuġ ġir s-yat-tġawsa, hati iwrri iga zund yan-zgis-iffuġn kullut. 11 ašku rbbi lli-innan «a-ur-tznut» inna-daġ «a-ur-tnġt.» iġ-tunft i-zzna walaynni tnġit, hati twrrit tgit wad iffuġn zġ-ššrɛ. 12 sawalat ar-tskarm s-mklli-d-iqqann mddn lli-f-ra-iḥkam rbbi s-luṣit lli-aġ-irẓmn zġ-iskraf-an. 13 ašku wanna ur-itṣamaḥn, ra-fllas-iḥkam rbbi bla-yas-iṣamḥ. imma wanna itṣamaḥn, ur-ra-t-ilkm lḥukm. 14 way-aytma, mal-lfaytt a-ra-yili iġ-inna kra n-yan «ha-yyi umnġ» walaynni ur-a-iskar ifulkitn? is-ra-t-ijjnjm wan liman-an? 15 mal-lfaytt gigun illan iġ darun gʷmatun nġd ulltmatun ilkm f-ma-ilssa nġd ma-ištta 16 tinim-as: «zayd s-sslamt, ad-ak-d-yawi rbbi ma-tlssat ula ma-tšttat,» bla-yas-tfkam kunni maylli-f-tlkm ddat-ns? 17 walaynni ġmkan a-iga wanna yumnn ur-a-iskar afulki. hati immut liman-ns. 18 walaynni ma-rad-iniġ iġ-illa kra n-yan inna-yyi «liman a-dark-illan, imma nkki llan dari ifulkitn»? rad-as-rarġ «ml-iyi liman-nnk bla ifulkitn, mlġ-ak liman-inu s-ifulkitn lli-skarġ. 19 kiyi tumnt izd rbbi yan a-iga. tʷġẓant. ula ljnun ʷh̬šnnin umnn s-mayan, ar-trgigiyn s-tksaḍ.» 20 way-argaz ifssusn, is-trit ad-zaydġ mlġ-ak izd liman bla ifulkitn ur-igi yat? 21 ma-s-irḍa rbbi s-babatnnġ ibrahim? irḍa srs f-ssibt n-ma-iskr. yiwi yus isḥaq ad-as-iġrs f-ukrkur ifk-t i-rbbi. 22 is-ur-tfhimt mayan? yumn ibrahim iskr, ikmml liman-ns s-iskkirn-ns. 23 ijra ġmklli ityaran ġ-warra n-rbbi lli-innan: «ibrahim yumn rbbi. mayan a-f-t-iga rbbi d-wad-f-irḍa.» yini-daġ f-ibrahim is-iga amddakkʷl n-rbbi. 24 is-ur-tẓrim ġilad? rbbi ar-srnnġ-itrḍu f-ssibt n-ma-nskar urd f-ssibt n-ma-numn ukan. 25 ġmkan a-tga ula tamggant raḥab, irḍa srs rbbi f-ssibt n-kra tskr. ašku tssrgs imazann, tɛawn-tn ad-ddun f-yan-uġaras yaḍni. 26 han immut liman ġ-ur-llin ifulkitn, ġmklli ttmtat ddat nna-ġ-ur-tlli rruḥ n-tudrt.

yaɛqub 3

1 way-aytma, a-ur-tirim a-kullu-tgm imslmdn, ašku tssnmm nkkʷni-ad isslmadn, itabɛa-yaġ lḥsab uggʷar n-wiyyaḍ. 2 s-kigan a-s-a-ntmzagal kullwaġ. iġ-illa ma-ur-itmzagaln ġ-ma-ittini, ra-ig nttan wad ikmmln yiẓḍar a-itnbaḍ ġ-ddat-ns kullutt. 3 ula agmar, ar-as-ntgga aġamu ġ-imi ma-s-a-ntḥkam ġ-ddat-ns kullutt baš a-fllas-nttidu s-inna nra. 4 ula anaw ġ-umda, wah̬h̬a imqqur bahra itjhhd-waḍu lli-t-idḥayn, ar-t-isslulli bab-ns s-yat-tflut imẓẓin baš a-ittidu s-inna ira. 5 ġmkan a-iga ils n-bnadm. wah̬h̬a imẓẓi, ar-issfurrug f-tġawsiwin mqqurnin. mnšk a-tlla tagant ar-tti-tjddr-tsafut imẓẓin. 6 zund ġmkan a-ijddr ils, ašku iɛmmr s-lh̬ʷšant ġ-ugʷns n-ddat-nnġ, ar-issyʷh̬šan bnadm kullut. ar-itznad i-ddunit s-lɛafit lli-d-iffuġn zġ-jhnnama. 7 ẓrat luḥuš, iẓḍar bnadm a-tn-yamẓ. luḥuš n-tagant d-igḍaḍ d-ifaġrn d-islman, ar-tn-ntamẓ kullutn. 8 walaynni ur-illi yan iẓḍarn a-yamẓ ils-ns. ar-bdda-ilddi s-ma-yʷh̬šnn, yagʷi a-izga, iɛmmr s-ssmm lli-inqqan. 9 s-ils a-s-a-ntalġ sidi rbbi babatnnġ. s-ils-daġ a-s-a-nrggm bnadm lli-ityawskarn f-ṣṣurt n-rbbi. 10 han yan-imi a-d-itkka la ššukr ula targgimt. way-aytma, ur-akkʷ-išwi a-gigun-yili zund ġayan. 11 is-tlla talɛint di-tkkan-waman mimnin ula wid smmumnin? 12 izd ay-aytma, tlla tazart iskarn zzit, nġd ddalit iskarn ikuzarn? ur-sar-rad-ftun-waman mimnin zġ-talɛint ismmumn. 13 manwa gigun ad-dar taḥkimt yissan ma-illan? illa fllas a-iml taḥkimt-ns s-ma-iskar, ar-itfulki d-mddn ar-iẓẓimẓay ih̬f-ns s-tḥkimt lli-iṣḥan. 14 walaynni iġ-tlla-tnuwwašt ġ-uwl-nnun nġd ar-ttirim a-tagʷrm tzwurm wiyyaḍ, a-ur-talġm ih̬f-nnun ula tsskarksm f-lḥqq. 15 ašku wan taḥkimt-an, urd ignna a-di-tkka, walaynni tuška-d zġ-ddunit. urd tin rruḥ lqudus a-tga, walaynni tga tin iblis. 16 iġ-a-ttirin mddn ad-agʷrn zwurn wiyyaḍ, ra-tigat taẓit ula kullu ma-yʷh̬šnn. 17 walaynni yan dar taḥkimt lli-d-ikkan ignna, ġmkad a-ra-ig. amzwaru iġus-uwl-ns, yiri sslamt, ar-itrh̬u d-mddn, ar-srsn-isflid, ar-gisn-itḥnnu, ar-d-itawi ṣṣabt n-ufulki. ur-a-iskar s-uwdmawn ula-da-iskar zund iġ-iga kra ur-igi. 18 hati tamgra n-ufulki, ar-tt-mggrn ġwilli-d-iwinin amud n-sslamt ar-t-in-tluḥn s-sslamt.

yaɛqub 4

1 mah̬ aylliġ a-ttmmaġm ar-ttẓim i-ngratun? is-urd f-ssibt n-ma-gigun-tmmaġn iswingimn n-ma-ittiri ih̬f-nnun? 2 ar-ttirim kra ur-tlkimm, ġakudan ar-tnkkrm a-tnqqam. ar-ttẓuẓḍm ma-mi-ur-tẓḍarm, ġakudan ar-tmmaġm ar-fllas-tkkatm. han ur-a-teṭṭafm ma-ttirim ašku ur-a-ti-ttḍalabm zġ-rbbi. 3 walaynni iġ-a-ttḍalabm kra zġ-rbbi ur-a-yawn-t-yakka, ašku urd f-ufulki a-f-a-ti-ttḍalabm walaynni ġir ma-s-a-tssfraḥm ih̬f-nnun. 4 han tffuġm aġaras bahra. is-ur-tssinm mayad? wanna dar tɛzza ddunit, irur tiġurdin-ns s-rbbi. yan dar iɛzza ma-igan win ddunit, iga ih̬f-ns d-wad iẓin d-rbbi. 5 is-tġalm is-ur-yʷġẓan maylli ityaran ġ-warra n-rbbi inna: «ul lli-ginnġ-iga rbbi ar-ittiri kigan»? 6 walaynni uggʷar a-tga lbaraka lli-aġ-yakka, ġmklli ityaran: «rbbi ar-itḍaḍḍa wanna issimġurn ih̬f-ns, walaynni ar-itbarak wanna iẓẓimẓayn ih̬f-ns.» 7 mayan a-f-rad-awn-iniġ, fkat ih̬f-nnun ġ-ddu-ufus n-rbbi. ḍaḍḍat iblis s-irwl zġ-gigun. 8 akmurat-n s-rbbi, yakmur-d srun. wa-kunni lli-iskarn ddnub, sirdat ifassn-nnun. wa-kunni lli-ikkatn f-sin iġarasn, ssġusat ulawn-nnun 9 tigʷraẓ-kʷn ṭiyyr-awn ar-tallam. kkisat taḍṣa, tskrm f-imṭṭawn. ssittiyat lfrḥ, tskrm f-tguḍi. 10 knwat ġ-lgddam n-siditun yall-kʷn. 11 way-aytma, a-ur-trggmm i-ngratun. ašku wanna irgmn ġ-gʷmas, nġd inna fllas is-yʷh̬šn, hati iga ih̬f-ns d-wad yugʷrn luṣiyat n-rbbi, irar-tnt zund iġ-ur-gint yat. iġ-tgit ih̬f-nnk f-iggi n-ššrɛ n-rbbi, ur-sul-tgit wad srs iskarn walaynni wad fllas itḥkamn. 12 han rbbi waḥdut a-iẓḍarn a-yakka luṣiyat, d-nttan waḥdut a-iẓḍarn a-ikkat lḥukm ar-ijjnjam ar-ithlak. walaynni ma-tgit kiyi aylliġ trit a-tinit f-wayyaḍ is-yʷh̬šn? 13 sfldat, a-kunni lli-ittinin «ra-nddu ġassad nġd azkka s-tmdint yaḍni, ngawr-n gis yan-usggʷas ar-nsaġ ar-nzznza ar-ntamẓ iqaridn.» 14 walaynni ur-tssinm ma-ra-yili azkka. mad-akkʷ-tga tudrt-nnun? hati tudrt-nnun tga zund tamdlut imẓẓin lli-d-ibann yan kra s-tt-laḥ. 15 walaynni illa fllawn a-ttinim «iġ-ira siditnnġ, ra-nddr nskr ġmka ula ġmka.» 16 imma kunni ar-ttalġm ih̬f-nnun ar-tssfurrugm f-ma-ra-tskrm. han ʷh̬šnn isfurrugn-an. 17 imma yan issnn a-iskr afulki ur-t-iskir, ddnub ad-as-iga ġayan.

yaɛqub 5

1 sfldat ay-id-bu-wayda. allat ġilad ar-tssġuyyum f-tguḍi lli-rad-awn-yili. 2 han ayda-nnun imda, d-ibrdan-nnun tšša-tn-twukka. 3 han urġ-nnun ula nnuqrt-nnun tġwit-tn tanigt. ġmkan a-ra-tšš tanigt-an tifiyi-nnun zund lɛafit, tfk fllawn tugga ġ-wass l-lḥsab. ašku kunni tssmunm kigan i-ih̬f-nnun ġ-uwssan ggʷranin. 4 han tiġrad lli-ur-tfkim i-willi mggrnin ġ-igran-nnun. ar-ssmummʷin išuwwaln, lkmnt tġuyya-nsn imzgan n-sidi rbbi itjhhdn. 5 tzzrim ussan-nnun ġ-ddunit s-kullu ma-ttirim, ar-tšttam ar-ttfraḥm ar-ttɛalafm ddat-nnun i-wass n-tġrsi. 6 tssḍrm lbaḍl f-ayt-ufulki tnġm-tn, ur-n-rurn f-ih̬f-nsn s-yat. 7 imma kunni ay-aytma, ṣbrat ard-d-yašk siditnnġ, zund afllaḥ lli-itqln ard-as-di-tġli ṣṣabt iɛzzan ġ-igr-ns, ar-itṣbar ard iḍr-unẓar amnzu ula amaẓẓuẓ. 8 ula kunni, illa fllawn a-ttṣbarm ar-tzzɛamm ulawn-nnun, ašku yakmur-d-wass lli-ġ-ra-d-yašk siditnnġ. 9 way-aytma, a-ur-ttngmugm i-ngratun a-ur-fllawn-ittut lḥukm. ha-lqaḍi imqqurn ibidd-d ġ-imi. 10 swangmat ay-aytma ġ-lanbiya lli-sawalnin s-ism n-siditnnġ ġayd izrin, ašku ṣbrn ntni ġ-kullu-tmmariw-nsn. 11 nga-tn d-imbarkin ašku ṣbrn sul zgan. tsfldm kunni f-ayyub ġmklli iṣbr izga, tissanm mamnk a-t-ibark sidi rbbi tigira. ašku siditnnġ ar-bahra-itḥnna ar-bdda-iskar afulki. 12 imma taġawsa ihiyyan ay-aytma, tga ġmka: a-ur-ttgallam, la s-ignna ula s-wakal ula s-kra n-tgallit yaḍni. walaynni iġ-iga-wawal-nnun «iyah» tinim «iyah.» iġ-iga «uhu» tinim «uhu» baš a-fllawn-ur-ittut lḥukm. 13 iġ-illa kra n-yan gigun yutn tammara, illa fllas a-iḍalb i-rbbi f-ġayan. iġ-illa kra n-yan gigun ifrḥn, illa fllas a-yalġ rbbi s-umarg l-lfrḥ. 14 iġ-illa kra n-yan gigun yuḍnn, illa fllas a-yazn s-imġarn n-umnaggar baš a-n-dars-aškin ḍalbn rbbi fllas ẓġurn-t s-zzit s-ism n-siditnnġ. 15 ra-iskr siditnnġ ma-zgis-ḍalbn ġwilli umnnin, ijjujji amaḍun issdus-t. iġ-iskr kra n-ddnub ra-tn-fllas-issitti. 16 f-mayad a-f-rad-awn-iniġ, qrrat s-ddnub-nnun i-ngratun, ar-ttḍalabm rbbi f-ingratun baš a-tjjim. hati taẓallit n-yan irḍan rbbi ar-di-ttawi kigan. 17 ula nnabi iliyya iga bnadm zund nkkʷni, imma ntta iḍalb bahra i-rbbi a-ur-yili-unẓar, s-ur-d-iḍr-unẓar f-wakal kraḍ isggʷasn d-mnaṣṣ. 18 iḍalb-t-daġ s-d-fkan ignwan anẓar, awin-d ikalln ṣṣabt-nsn. 19 way-aytma, iġ-gigun-illa kra n-yan iffuġn zġ-lḥqq irar-t-id wayyaḍ s-uġaras, 20 swangmat mayad: wanna-d-irurn yan ijlan zġ-ma-yʷh̬šnn, ra-t-issanf i-lmut l-lih̬rt, issaggug-t zġ-kigan d-ddnub.

1 bṭrus 1

1 zġ-bṭrus arqqas n-yasuɛ lmasiḥ, i-imẓlayn n-rbbi lli-akutnin, gn iġribn ġ-tmizar n-buntus ula galaṭiyya ula kabadukiyya ula asiyya ula bitiniyya. 2 iẓli-kʷn rbbi babatnnġ s-tḥkimt n-rruḥ lqudus ġmklli iqṣad zġ-isizwar, baš a-tskarm s-iwaliwn n-yasuɛ lmasiḥ tġusm s-idammn-ns. ad-awn-tigat lbaraka d-sslamt. 3 ar-bahra-ntalġ rbbi babas n-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ, ašku s-rrḥmt-ns iggutn a-s-aġ-ifka a-nlal talalit n-tudrt l-ljdid. iɛmmr-aġ s-rrja iddrn lliġ-d-issnkr yasuɛ lmasiḥ zġ-lmut. 4 ifk-aġ yal-lwrt lli-ur-ra-ifnu ula ra-ih̬sr ula ra-imdu, iḥḍa-yawn-t ġ-ignna. 5 s-tḥkimt-ns itjhhdn a-s-a-kʷn-issntal kunni lli-srs-umnnin, ard tnjmm s-ujnjm ikmmln lli-rad-awn-yili ġ-isiggʷra n-ddunit. 6 frḥat s-kullu mayad, wah̬h̬a iġ-d-iqqan ad-awn-ṭiyyr yat-tasaɛt f-ssibt n-tnukmut ula tassast lli-kʷn-itarmn. 7 izri fllawn mayan baš a-tissanm is-iṣḥa liman-nnun. ašku iɛzza liman-nnun bahra, uggʷar n-uwrġ lli-ifnnun wah̬h̬a-da-itṣfu s-lɛafit. ašku ġmkan a-s-ra-kʷn-yalġ rbbi issattuy-kʷn issimġur-kʷn ġakud lliġ ra-d-yašk yasuɛ lmasiḥ ibayyn. 8 nttan, wah̬h̬a ur-jju-ti-tẓrim, iɛzza darun bahra. wah̬h̬a ur-a-ti-ttmnadm ġilad, tumnm srs. ar-srs-ttfraḥm s-lfrḥ iggutn aylliġ ur-akkʷ-tufim iwaliwn mad-as-ttinim. 9 ašku rbbi ifka-yawn ġilad maylli tram ġ-liman-nnun, ifk-awn ajnjm n-ih̬f-nnun. 10 hati lanbiya lli-sawlnin ġayd izrin f-lbaraka lli-rad-awn-yili, ar-swingimn ar-sqsan f-ujnjm-ad. 11 ar-sqsan man azmz a-ġ-ra-yili ula mamnk a-ra-ig-uzmz lli-f-a-ittini rruḥ l-lmasiḥ lli-gisn-illan lliġ a-yasn-imala arfufn lli-ġ-ra-izri lmasiḥ ula lmjd lli-rad-as-yili tigira. 12 walaynni issbayyn-asn-d rbbi is-urd f-ssibt n-ih̬f-nsn a-f-a-sawaln f-tġawsiwin-ad walaynni f-ssibt-nnun. imma ġilad tsfldm f-kullu mayad f-imi n-willi-awn-in-iwinin lh̬bar ifulkin, ar-darun-tbrraḥn s-tḥkimt n-rruḥ lqudus lli-d-ityazann zġ-ignna. imma tiġawsiwin-ad, ula lmalayka ar-bahra-ttirin ad-issann mamnk ad-gant. 13 f-mayan a-f-rad-awn-iniġ, bkisat ih̬f-nnun trarm lɛaql, tzgam bahra ġ-rrja lli-s-a-ttrjum f-lbaraka lli-rad-awn-yili ġakud lliġ ra-d-yašk yasuɛ lmasiḥ ibayyn. 14 skarat s-wawal n-rbbi, ġmklli skarn tarwa s-wawal n-ayt-darsn. a-ur-sul-ttlhum s-ġaylli sttin tkkam ar-ttirim i-ih̬f-nnun lliġ ur-ta-tssinm lḥqq. 15 walaynni skarat kullu s-uwl iġusn, ġmklli iġus rbbi lli-awn-d-iġran. 16 ašku ityara inna rbbi: «illa fllawn a-tġusm, ašku giġ nkki wad iġusn.» 17 tmyarm kunni a-ttinim: «wa-rbbi babatnnġ,» walaynni a-ur-tettum izd nttan a-itraran i-kraygatt yan f-ma-iskar, ur-a-itmnad udmawn. awiyat-stt gis bahra kullu ussan-ad tzzraym zund iġribn ġ-ddunit. 18 ašku tssnm is-kʷn-d-ifra zġ-tnbaḍin h̬wanin lli-awn-d-fln imzwura-nnun. ašku urd s-ma-ifnnun zund nnuqrt nġd urġ a-s-kʷn-d-ifra, 19 walaynni s-idammn ɛzzanin l-lmasiḥ zund idammn n-yan-ulqqaġ iġusn bla lɛib. 20 mayad, iqṣad-t srs rbbi lliġ ur-ta-ih̬lq yat, yazn-t-id ilmma ibayyn-d f-ssibt-nnun ġ-uwssan-ad ggʷranin. 21 hati f-ssibt l-lmasiḥ a-s-tumnm s-rbbi lli-t-id-issnkrn zġ-lmut issattuy-t s-lmjd. d-ġmkad a-s-izga liman-nnun d-rrja-nnun ġ-rbbi. 22 hati tssġusm ulawn-nnun lliġ tumẓm aġaras l-lḥqq, ar-ttḥubbum aytmatun s-nniyt iṣfan. imma ġilad, tḥnnwat i-ngratun zġ-ttmi n-uwl-nnun. 23 ašku tlulm talalit n-tudrt l-ljdid, urd s-wamud lli-ifnnun walaynni s-wamud lli-ur-ra-ifnu, a-t-igan d-wawal n-rbbi, ig awal iddrn iqama-bdda. 24 ašku ityara: «bnadm iga zund tuga, tg lhibt-ns zund ajddig n-tuga. tsllaw tuga yasus-ujddig, 25 imma awal n-siditnnġ izga-bdda.» awal-ad iga lh̬bar ifulkin lli-mi-tsfldm.

1 bṭrus 2

1 f-mayad a-f-rad-awn-iniġ, luḥat-n s-kullu ma-igan tanuwwašt ula tikrkas. a-ur-tskarm ġ-lgddam n-mddn ma-ur-tgim. ad-awn-ur-ṭiyyr f-wiyyaḍ ṭṭafnin kra tram i-ih̬f-nnun, ula-da-trggmm ġ-yan. 2 walaynni gat zund tarwa bḥra lulnin, tirim a-tsum akkʷfay n-wawal iġusn, baš a-srs-timġurm tnjmm ajnjm ikmmln. 3 ašku «tmḍim afulki n-siditnnġ.» 4 akmurad-d ġilad s-walli igan aẓru iddrn. luḥn-t-in mddn, walaynni iẓli-t rbbi, iɛzzu dars. 5 fkat ih̬f-nnun i-lmasiḥ zund iẓran ddrnin, baš a-srun-ibnnu yat-tgmmi n-rruḥ, a-n-gis-tsrasm ġ-lgddam n-rbbi tiwafkiw n-rruḥ lli-s-ra-itrḍu ašku ar-as-tnti-takkam s-ism n-yasuɛ lmasiḥ. 6 ġmklli ityaran, inna rbbi: «hati ra-n-zzugzġ ġ-gr mddn-inu yan-uẓru imqqurn igan win-uġẓu. ẓliġ-t iɛzzu dari. wanna srs yumnn ur-sar-ti-tʷgraẓ.» 7 mayan a-f-darun-iɛzza kunni lli-srs-yumnn. walaynni ityara-daġ f-willi ur-rinin ad-amnn, inna rbbi fllasn: «aẓru lli-n-luḥn ibnnayn, nttan a-iwrrin iga ih̬f n-uġẓu.» 8 ityara-daġ: «aẓru-ad ra-ig tabayḍḍrt i-mddn, ig ifir lli-ra-tn-issknuki.» ntni ar-ṭṭarn ġilad ašku agʷin ad-skarn s-wawal n-rbbi. ġmkan a-tn-d-iqqann. 9 imma kunni, tgam mddn tyawẓlaynin, tgm ayt-tgldit n-rbbi, ar-n-tsrasm ġ-lgddam-ns tiwafkiw lli-s-a-itrḍu. tgm ayt-rbbi, iẓli-kʷn a-tgm wins, baš a-ttawim lh̬bar i-mddn f-kullu ma-iskr ġwalli-awn-d-iġran zġ-tillas s-tifawt l-lmjd-ns. 10 ġayd izrin ur-tgim yat, imma ġilad ayt-rbbi a-tgam. ġayd izrin ur-tssinm rrḥmt n-rbbi, imma ġilad rrḥmt-ns a-fllawn-illan. 11 way-aytma ɛzzanin, ḍalbġ-kʷn ġilad a-tgm ih̬f-nnun d-iġribn d-ibrraniyn ġ-ddunit-ad, tluḥm s-ma-ttiri ddat n-bnadm, ašku tiġawsiwin n-ddat ar-tmmaġnt d-uwl iṣfan. 12 skarat afulki ġ-gr-willi ur-ssinnin rbbi. wah̬h̬a iġ-a-gigun-rggmn rad-ẓrn is-ifulki kullu ma-tskarm, inin ilmma izd rbbi ad-dar lḥqq ġ-wass lli-ġ-ra-d-yašk a-yut lḥukm. 13 sflidat f-ssibt n-siditnnġ s-kraygatt ssulṭa itḥkamn ġ-dar mddn. sflidat s-umzwaru lli-igan agllid, 14 ula s-willi-d-itazn ad-utn lɛqubit f-willi skarnin ma-yʷh̬šnn, alġn ġwilli skarnin afulki. 15 ašku rbbi ira gigun a-bdda-tskarm ma-ifulkin, baš a-ur-afn mddn fssusnin ssibt ma-s-a-gigun-sawaln s-tnuwwašt-nsn ih̬wan. 16 zzriyat ussan-nnun mknna tram, walaynni a-ur-ttinim d-ih̬f-nnun: «ha-yaġ nẓḍar a-nskr mknna nra. nkrat a-nskr ma-yʷh̬šnn.» zzriyat ussan-nnun ġmklli-d-iqqann ih̬ddamn n-rbbi. 17 uqqrat kullu mddn, ar-ttirim aytmatun ġ-lmasiḥ. tawiyat-stt bahra ġ-rbbi, ar-ttuqqarm agllid. 18 wa-ih̬ddamn, sflidat s-id-siditun ar-tn-bdda-ttuqqarm. urd ġir ġwilli rh̬anin šwanin walaynni sflidat ula s-willi šqanin. 19 ašku rbbi ra-ibark yan irfufnn iṣbr i-lbaḍl f-ssibt n-ma-s-ira a-irḍu rbbi. 20 walaynni mal-lfaytt darun illan iġ-tskrm ma-yʷh̬šnn tṣbrm i-ukuray lli-tššam f-ssibt l-lh̬ʷšant-nnun? walaynni iġ-tskrm afulki trfufnm tṣbrm, ra-kʷn-ibark rbbi. 21 rbbi iġra-yawn-d a-tzzraym mayad, ašku lmasiḥ irfufn ula ntta f-ssibt-nnun, iml-awn ma-ifulkin baš a-tḍfurm latrt-ns. 22 ityara fllas: «ur-akkʷ-iskir kra n-ddnb. ur-jju-kkint-tkrkas imi-ns.» 23 lliġ-t-rgmn, ur-asn-d-irur s-trggam. lliġ-t-ssrfufnn ur-tn-ihddid, walaynni itɛnna s-rbbi lli-itḥkamn s-lḥqq. 24 nttan a-yusin ddnub-nnġ ġ-ddat-ns f-uggjdi, baš a-nmmt i-ddnub nddr i-ma-irḍan rbbi. s-tiggas-ns a-s-tjjim. 25 ġayd izrin tjlam zund ulli, imma ġilad twrrim-d s-dar-umksa lli-itgabaln ulawn-nnun.

1 bṭrus 3

1 ġmkan ula kunninti a-timġarin, illa fllawnt a-tsflidmt s-irgazn-nnunt. ašku iġ-ur-iri-urgaz awal n-rbbi, ra-srs-iwrri bla-yas-tnnit yat lliġ a-itmnad mamnk a-tskart, 2 ašku ra-iẓr mamnk a-iġus-uwl-nnm s-luqr iggutn. 3 walaynni a-ur-ig-ufulki-nnunt afulki n-iẓri ġ-dar mddn, zund tallamin n-wazzar nġd ikʷlan n-uwrġ nġd timlsa ġʷlanin. 4 walaynni ih̬ṣṣa a-ig-ufulki-nnunt afulki intln n-uwl ihnnan iɛmmrn s-lḥnant. ur-sar-iḍr-ufulki-ad, iɛzzu bahra dar rbbi. 5 ašku ġmkan a-sttin kkant-tmġarin timumnin lli-trjunin ġ-rbbi ġayd izrin. ġmkan a-s-a-ssfulkint ih̬fawn-nsnt ar-sflidnt s-irgazn-nsnt. 6 ġmkan-nnit a-tga sara, ar-tsflid s-ibrahim ar-as-ttini «sidi.» ula kunninti ġilad, istis n-sara a-tgamt, iġ-a-tskarmt afulki bla-da-ttiksaḍmt yat. 7 ġmkan ula kunni a-irgazn, illa fllawn a-tswingimm ġ-tmġarin-nnun, tzdġm didsnt bla-da-tettum is-ur-bahra-dusnt zund kunni, ar-tnti-ttuqqarm ašku wrtnt ula ntnti didun lbaraka n-tudrt idumn. skarat ġmkan baš a-ur-darun-yili ma-itḥṣarn tiẓulla-nnun i-rbbi. 8 imma ġilad rad-awn-iniġ, a-kullu-tgm yan ġ-ma-tswingimm ula ma-s-a-tssḥssum, ar-ttḥubbum i-ngratun s-tayri n-aytmatn, ar-di-ttadrm i-ih̬f-nnun ar-ttḥnnum i-ngratun. 9 iġ-illa mad-awn-iskrn kra yʷh̬šnn, ad-as-ur-trarm s-lh̬ʷšant. iġ-illa ma-kʷn-irgmn, ad-as-ur-trarm s-trggam, walaynni iniyat-as: «a-k-ibark rbbi.» ašku iġra-yawn-d rbbi ad-awn-tili lbaraka. 10 ityara: «wanna iran a-izzri tudrt-ns s-lfrḥ iẓr ussan l-lh̬ir, illa fllas a-ikkis ma-yʷh̬šnn zġ-ils-ns, ikkis tikrkas zġ-imi-ns. 11 illa fllas a-ifl kullu kra igan lh̬ʷšant ar-iskar afulki, ar-isiggil s-sslamt ar-gis-itazzal. 12 ašku siditnnġ ar-itgabal ġwilli-f-irḍa, ar-isflid i-mad-as-ttinin. imma ġwilli skarnin ma-yʷh̬šnn, ar-tn-itḍaḍḍa.» 13 manwa ra-kʷn-issrfufn iġ-tram a-tskarm afulki? 14 walaynni iġ-idda ard trfufnm f-ssibt l-lḥqq, hati imbarkin a-tgam. a-ur-ttiksaḍm yan ula-da-ttasim taġuft, 15 walaynni gat lmasiḥ d-sidis n-uwl-nnun, tujadm ġ-kraygatt tasaɛt a-di-trarm awal i-kullu wanna-kʷn-isqsan f-rrja lli-gigun-illan. 16 walaynni sawlat dids s-ṣṣbr d-luqr ula s-uwl iġusn zġ-kullu kra igan lɛib, baš ad-tḥšamn inuwwašn-nnun iġ-a-gigun-rggmn f-ufulki lli-tskarm s-ism l-lmasiḥ. 17 ašku yuf-awn a-trfufnm iġ-ira rbbi f-ssibt n-ufulki lli-tskarm, ula trfufnm f-ssibt n-kra tskrm yʷh̬šn. 18 ašku lmasiḥ, yat-twal a-immut f-ssibt n-ddnub, immt ġwalli ifulkin f-ssibt n-willi ʷh̬šnnin, baš ad-aġ-d-irar i-rbbi. nġan-t mddn ġ-ddat-ns, issddr-t rbbi ġ-rruḥ-ns. 19 iddu ilmma yawi lh̬bar i-larwaḥ tyawkrrafnin, 20 a-tn-igan d-willi rurnin tiġurdin-nsn s-rbbi ġ-uwssan lli-ġ-didsn-iṣbr bahra. ġ-uwssan-an a-ġ-iskr nuḥ anaw, njmn gis kra n-mddn drusnin zġ-waman, tam mddn ad-gan. 21 maylli ijran ġ-uwssan-an irwas i-udum ġ-waman lli-s-tnjmm kunni, urd s-irid n-irkan n-ddat-nnun walaynni iga tamatart n-is-iwrri iġus-uwl-nnun, tfkm ih̬f-nnun i-rbbi, tnjmm f-ssibt n-ma-d-inkr yasuɛ lmasiḥ zġ-lmut. 22 nttan a-ikšmn ilmma s-ignna, iskiws ġilad f-ufasi n-rbbi, ilin kullu lmalayka d-ssulṭat d-lquwwat n-ignwan ġ-ddu-ufus-ns.

1 bṭrus 4

1 mayan a-f-rad-awn-iniġ, lliġ irfufn lmasiḥ ġ-ddat-ns, illa fllawn a-tbkism a-trfufnm ula kunni. ašku wanna irfufnn ġ-ddat-ns ur-sul-a-itlhu s-ddnub. 2 ur-sul-a-izzray ussan-ns ġ-ma-ittiri bnadm i-ih̬f-ns, walaynni ar-izzray mad-as-iqaman ġ-ddunit-ad ġ-ma-irḍan rbbi. 3 ġayd izrin tkkam-ttin ar-tskarm ma-iɛzzan dar ġwilli ur-ssinnin rbbi, imma ġilad yuwda-kʷn ġ-ma-yʷh̬šnn. han ntni ar-tfsadn ar-tšthun, ar-ssnufuln ih̬f-nsn s-tissi, ar-tmunun f-lh̬ʷšant, ar-skarn lɛib i-ngratsn, ar-tɛbadn ilahat n-ddunit-ad s-tjlh̬it-nsn. 4 ar-gigun-tɛjjabn ar-kʷn-rggmn, ašku ur-a-ttirim a-didsn-ttmunum f-tillay-nsn. 5 walaynni iqqan-tn-d lḥsab ġ-dar ġwalli yujadn a-yut lḥukm f-willi ddrnin ula ġwilli mmutnin. 6 mayan a-f-idda lmasiḥ a-yawi lh̬bar ifulkin i-willi mmutnin ula ntni lli-f-iḍr lḥukm l-lmut n-ddat ġmklli iṭṭar f-kullu mddn, baš ad-wrrin ddrn s-tudrt n-rruḥ ġmklli iddr rbbi. 7 hati yakmur-d isiggʷra n-kullu ma-illan. rarat lɛaql tġwim ġ-ih̬f-nnun baš a-ttẓallam ar-tḍalabm rbbi. 8 walaynni taġawsa ihiyyan a-stt-igan, a-ttḥnnum i-ngratun, ašku lḥnant ar-tssntal kigan d-ddnub. 9 ssmrḥbat s-ingratun ġ-tgʷmma-nnun bla-da-ttngmugm. 10 illa f-kraygatt yan a-iskar s-twafka n-rruḥ nna-yas-ifka rbbi, ar-srs-itɛawan wiyyaḍ s-nniyt n-uwl-ns, baš a-kullu-ttmɛawanm i-ngratun s-lbarakat n-rbbi lli-ggutnin. 11 wanna isawaln, illa fllas a-isawal s-mad-as-imala rbbi. wanna itɛawann, illa fllas a-itɛawan wiyyaḍ s-tẓḍḍart lli-as-yakka rbbi. ġmkad a-s-rad-kullu-alġn mddn rbbi f-ma-tskarm s-ism n-yasuɛ lmasiḥ. nttan a-mi-illa lmjd d-lquwwa ġilad ula kullu mayd-d-iftan, amin. 12 way-aytma ɛzzanin, a-ur-ttɛjjabm ġ-lɛafit n-trfufnt lli-kʷn-itarmn, zund iġ-awn-ijra kra igan ljdid. 13 walaynni frḥat lliġ tkšmm d-lmasiḥ ġ-trfufnt, baš a-tfrḥm s-uggʷar ġakud lliġ ra-d-iban lmjd-ns i-kullu mddn. 14 imbarkin a-tgam iġ-a-kʷn-rggmn f-ssibt n-ma-tgam win lmasiḥ, ašku igguz-d fllawn rruḥ l-lmjd lli-igan rruḥ n-rbbi. 15 walaynni ih̬ṣṣa a-ur-irfufn yan gigun f-ssibt n-ma-inġa nġd yukʷr nġd iffuġ zġ-lqanun nġd ikšm ma-igan win wiyyaḍ. 16 walaynni iġ-irfufn f-ssibt n-ma-iga amasiḥi, illa fllas a-ur-iḥšm, walaynni a-yalġ rbbi ašku mddn ar-as-tggan ism lli-igan win lmasiḥ. 17 hati ġilad ilkm-d-uzmz lli-ġ-ra-yut rbbi lḥukm, ra-t-yut zwar f-ayt-tgmmi-ns. walaynni iġ-srnnġ-ibda nkkʷni, ma-s-ra-tggʷru i-willi agʷinin lh̬bar ifulkin n-rbbi? 18 ġmklli ityaran: «iġ-išqa a-injm yan ifulkin ma-ra-ijru i-yan irurn tiġurdin-ns s-rbbi ula yan isalan ddnub?» 19 mayad a-f-rad-iniġ i-kullu winna rfufnnin f-ma-ira rbbi: fkat ih̬fawn-nnun ġ-ufus n-walli-kʷn-ih̬lqn lli-bdda-izgan ġ-wawal-ns, tzaydm ar-tskarm afulki.

1 bṭrus 5

1 rad-ḍalbġ imġarn ġ-gratun, nkki-ad igan amġar zund kunni, gġ inigi f-urfufn l-lmasiḥ, ṭṭafġ taġamt ġ-lmjd lli-ra-d-iban. 2 ḍalbġ-kʷn a-tksm tawrut n-rbbi lli-ifl ġ-gr ifassn-nnun. tgablm-tt urd s-bzzez walaynni s-lfrḥ ġmklli ira rbbi, urd baš a-tamẓm kra i-ih̬f-nnun walaynni s-nniyt iṣfan. 3 a-ur-tssimġurm ih̬f-nnun f-willi-awn-ifka rbbi, walaynni malat i-tuwrut afulki lli-s-a-tskarm baš ad-skarn ula ntni ġmkan. 4 ġakud lliġ ra-d-yašk-umksa imqqurn rad-awn-ifk ttaj l-lmjd lli-ur-ra-sar-imdu. 5 ġmkan ula kunni a-iɛyyaln, illa fllawn a-tsflidm s-imġarn-nnun. bkisat kullukn s-tbannka n-ṣṣbr baš a-tth̬damm i-ngratun. ašku ityara: «rbbi ar-itḍaḍḍa wanna issimġurn ih̬f-ns, ar-itbarak wanna iẓẓimẓayn ih̬f-ns.» 6 knwat ġ-ddu-ufus itjhhdn n-rbbi baš a-kʷn-yall ġ-uzmz nna-ira. 7 luḥat-n kullu tiġufiwin-nnun f-rbbi ašku ar-gigun-ithlla. 8 amẓat ġ-ih̬f-nnun trarm lɛaql, ašku ar-itlli-unuwwaš-nnun iblis zund izm, ar-inddr ar-isiggil s-ma-iqqʷay. 9 ḍaḍḍat iblis tzgam ġ-liman-nnun, tissanm izd aytmatun ġ-ddunit kullutt ar-zrayn ġ-trfufnt zund kunni. 10 walaynni rbbi lli-bdda-iran ad-aġ-ibark, iġra-yawn-d a-tkšmm s-lmjd-ns idumn ġ-tamunt l-lmasiḥ. tigira n-ma-trfufnm yan imikk, ra-kʷn-yawi s-sslamt ikmmln issdus-kʷn izzga-kʷn issbidd-kʷn f-llsas iṣḥan. 11 nttan a-mi-tlla lquwwa ġilad ula kullu mayd-d-iftan, amin. 12 tabrat-ad igzzuln uriġ-awn-tt-in f-ufus n-silwanus lli-dari-igan gʷma ifulkin izgan. araġ-tt-in baš a-kʷn-zzɛamġ, mlġ-awn izd ġmkad a-tga lbaraka n-rbbi s-lḥqq. zgayat ġ-lbaraka-yad. 13 ar-n-fllawn-tsllamn aytmatun ġ-tmdint n-babil, iẓli-tn rbbi ġmklli-kʷn-iẓli kunni. ar-n-fllawn-itsllam iwi marqus ula ntta. 14 nsallamat i-ngratun s-unsallam n-tagʷmat. ad-awn-tili sslamt kullukn kunni lli-igan win lmasiḥ.

2 bṭrus 1

1 zġ-simɛan bṭrus ah̬ddam d-urqqas n-yasuɛ lmasiḥ. i-willi mi ityawfka liman iɛzzan lli-aġ-d-ityawfkan ula nkkʷni s-ufulki n-rbbi-nnġ d-unjjam-nnġ yasuɛ lmasiḥ. 2 a-fllawn-tigat lbaraka d-sslamt ġilad ġ-tssnm rbbi ula siditnnġ yasuɛ. 3 s-tḥkimt-ns itjhhdn a-s-aġ-d-ifka rbbi kullu ma-nḥtajja baš a-nddr ġ-ddunit ar-t-ntrḍu. ašku nwrri nssn ġwalli-aġ-d-iġran a-nkšm s-lmjd-ns d-ufulki-ns. 4 d-ġmkad a-s-aġ-llant lbarakat hiyyanin ɛzzanin lli-f-inna rad-aġ-tnt-ifk, baš a-twrrim tgm ġmklli iga rbbi, tnjmm zġ-kullu ma-itawin ġ-ddunit s-lhalak f-ssibt n-maylli ittiri bnadm i-ih̬f-ns. 5 f-mayan a-f-kʷn-d-iqqan a-n-tgm tiqqi a-tzaydm f-liman-nnun a-bahra-tfulkim, tzaydm f-ufulki a-bahra-tissanm rbbi, 6 tzaydm f-twassna n-rbbi a-bdda-tġwim ġ-ih̬f-nnun, tzaydm f-mayan a-bahra-tzgam ġ-lḥqq, tzaydm f-mayan a-bdda-trḍum rbbi, 7 tzaydm f-mayan a-bahra-ttḥubbum mddn, tzaydm f-mayan a-bdda-tḥnnum ġ-wiyyaḍ. 8 iġ-a-gigun-ttigatnt kullu-tġawsiwin-ad, ra-tiẓḍarm i-kigan ar-di-ttawim lġllt iggutn ġilad ġ-tssnm siditnnġ yasuɛ lmasiḥ. 9 imma wanna ur-dar tiġawsiwin-ad, hati ibukḍ ur-a-ittisfiw yat, ittu is-t-issġus lmasiḥ zġ-ddnub lli-iskr ġayd izrin. 10 way-aytma, f-mayan a-f-rad-awn-iniġ, gat-n tiqqi-nnun s-uggʷar a-bahra-tzgam ġ-uġaras lli-s-awn-d-iġra rbbi iẓli-kʷn-d srs. ašku iġ-a-tskarm s-ġmkan ur-ra-sar-tjlum, 11 hati ra-tkšmm s-lfrḥ iggutn s-tgldit idumn n-unjjam siditnnġ yasuɛ lmasiḥ. 12 riġ-bdda a-yawn-d-ssktayġ tiġawsiwin-ad, wah̬h̬a-tnti-tssnm tzgam ġ-lḥqq lli-mi-tsfldm. 13 ašku swangmġ is-išwa a-bdda-ssrġaġ ma-illan ġ-ih̬f-nnun kullu mad-sulġ ġ-uh̬iyyam-ad lli-igan ddat-inu. 14 ašku ssnġ yan imikk rad-h̬wuġ ah̬iyyam-ad. mayad, imla-yyi-t-id siditnnġ yasuɛ lmasiḥ, 15 walaynni ra-n-tggaġ tiqqi-nu baš a-tiẓḍarm a-bdda-tswingimm ġ-tġawsiwin-ad ġakud lliġ ur-ra-sul-didun-iliġ. 16 ur-a-nbnnu f-kra n-tḥajiyin tyawskarnin s-lɛaql n-bnadm ġakud lliġ-awn-nsawl f-mamnk a-d-yuška siditnnġ yasuɛ lmasiḥ s-tḥkimt itjhhdn. ašku nkkʷni nẓra timuġra-ns, 17 nili dids f-uwrir amẓlay, nsfld i-wawal zġ-ignwan lliġ-d-issbayyn rbbi babatnnġ lmjd l-lmasiḥ d-lhibt-ns. isawl-d-wawal zġ-lmjd n-tattuyt inna: «ġwad iga iwi iɛzzan. frḥġ srs bahra.» 19 mayan a-darnnġ-izzgan iwaliwn l-lanbiya s-uggʷar. afulki a-ra-tskarm iġ-a-stti-ttawim ġ-mad-nnan ntni, ašku iga-wawal-nsn zund tifawt l-lqndil, ar-ittisfiw ġ-tillas ard ifaw-wass iġli-d itri n-ṣṣbaḥ ġ-uwlawn-nnun. 20 walaynni taġawsa ihiyyan a-stt-igan, a-tissanm is-ur-iẓḍar yan s-ih̬f-ns a-ifhm lmɛna n-mad-nnan lanbiya ġ-warratn n-rbbi. 21 ašku ur-d-yuški kra n-wawal n-rbbi zġ-lɛaql n-bnadm, walaynni ar-sawaln mddn-an s-iwaliwn lli-asn-d-imala rbbi ġmklli-tn-itguwwad rruḥ lqudus.

2 bṭrus 2

1 ġayd izrin kkan-ttin kra n-mddn ġ-gr ayt-rbbi ar-ttinin izd lanbiya ad-gan walaynni ar-sskirkisn. ġmkan a-s-rad-daġ-ilin imslmdn ayt-tkrkas ġ-darun. s-tntla a-s-ra-n-šškšamn iswingimn ur-ʷġẓannin ar-ttawin s-lhalak. rad-traran tiġurdin-nsn s-siditsn itjhhdn lli-tn-ifran ad-gn wins. rad-zzugzn lhalak f-ih̬f-nsn ġ-yat-tasaɛt. 2 iggut ma-ra-itamẓ aġaras-nsn l-lfsad. f-ssibt-nsn a-f-rad-rggmn mddn ġ-uġaras l-lḥqq. 3 ra-kʷn-šttan s-iwaliwn h̬wanin, ašku ar-bdda-ttirin ma-igan win wiyyaḍ. walaynni zġ-isizwar a-gisn-itmnad ġwalli ra-fllasn-yut lḥukm. ur-a-igan ġwalli ra-tn-ihlk. 4 ašku ur-iṣamḥ rbbi i-lmalayka lli-ffuġnin zġ-wawal-ns, walaynni iluḥ-tn-in ġ-tdrut, idḥi-tn-in s-tuggugt n-tillas a-ġin-tyamaẓn ar ass l-lḥsab. 5 ur-iṣamḥ rbbi i-isizwar n-ddunit, walaynni yull-d aman aylliġ dln kullu ddunit n-willi srs rurnin tiġurdin-nsn. ur-zgisn-ijjnjm abla nuḥ lli-itbrraḥn s-maylli irḍan rbbi, ntta d-ssa n-mddn yaḍni. 6 yut ilmma rbbi lḥukm f-tmdinin n-sadum d-ɛamura, ihlk-tnt s-lɛafit, baš ad-ẓrn kullu willi srs rurnin tiġurdin ma-ijran i-tmdinin-an, issann ma-rad-asn-ijru ula ntni. 7 walaynni ijjnjm luṭ lli-igan argaz ifulkin, ašku ṭiyyr-as i-luṭ bahra f-mamnk ad-fsadn mddn-an ʷh̬šnnin. 8 izdġ-urgaz-an ifulkin ġ-gratsn. ass f-wass ar-ti-ttaġ-tguḍi ġ-uwl-ns ifulkin ġakud lliġ a-itmnad ar-isflid i-iskkirn-nsn ʷh̬šnnin. 9 kullu mayan imla-yaġ is-issn siditnnġ mamnk a-ijjnjam ġwilli tuqqarnin rbbi zġ-tnukmut nna-tn-itarmn, yissan mamnk a-itḥḍu ġwilli ʷh̬šnnin ar ass l-lḥsab lli-ġ-ra-fllasn-yut lɛqubit lli-asn-igan. 10 ra-stt-yut s-uggʷar f-willi skarnin s-ššhwat lli-bahra-rkanin ḥgrn ġwalli fllasn iḥkamn. imma imslmdn-an šqan bahra. ar-zzɛamn ih̬fawn-nsn, ar-rggmn ula ġ-inmġurn n-ignwan bla-da-tiksaḍn. 11 wah̬h̬a-tn-ugʷrn lmalayka tjhhdn fllasn bahra, ur-a-rggmn ntni ġ-mddn-an ġ-dar rbbi. 12 walaynni imslmdn-an ar-rggmn ġ-ma-ur-fhimn, gn zund luḥuš šqanin lli-skarnin walaynni ur-ssinn mah̬ aylliġ a-skarn, ar-tlaln ġir baš a-tyamaẓn tyawhlakn. ula mddn-an ra-tyawhlakn zund luḥuš. 13 rad-asn-d-irar rbbi arfufn f-urfufn lli-skarn i-wiyyaḍ. ntni iɛjb-tn ad-skarn ma-ittiri ih̬f-nsn ula ġ-uzal ġ-lgddam n-mddn. irkan d-lɛar ad-gan ġ-darun, ar-tfraḥn s-tillay-nsn lliġ a-didun-tmunun f-imnsiwn-nnun. 14 ar-bdda-ttirin ad-ẓrn lfsad, ur-a-tšbaɛn zġ-ddnub, ar-n-lddin ġwilli ur-zganin, myurn ad-ssmunun mad-ran i-ih̬f-nsn. tarwa n-h̬zit ad-gan. 15 ffuġn aġaras lli-inmn, munn d-uġaras n-balɛam yus n-baɛur lli-dar iɛzza a-yamẓ iqaridn s-ma-yʷh̬šnn. 16 ntta, iẓi dids ula uġiyyul-ns f-ddnub lli-iskr. wah̬h̬a ur-a-sawalnt lbhaym, tsawl srs lbhimt-an s-wawal n-bnadm, baš a-tḥṣar nnabi-an ġ-unufl-ns. 17 imma mddn-an, zund lɛyun qqurnin ad-gan, ula zund imdla idḥi-tn-waḍu itjhhdn. iskr-asn rbbi adġar ġ-tillas aggugnin. 18 ašku ar-ssfurrugn s-iwaliwn h̬wanin. s-ššhwat ʷh̬šnnin a-s-a-n-lddin mddn lli-bḥra-d-wrrinin zġ-gr willi jlanin. 19 ar-ttinin rad-asn-fssin zġ-iskraf, imma ntni sul gan ismgan i-lfsad. ašku kullu wanna inra kra, iga ismg i-ġaylli-t-inran. 20 iġ-d-njmn mddn zġ-irkan n-ddunit s-twassna n-unjjam siditnnġ yasuɛ lmasiḥ walaynni wrrin tigira tyassasn-daġ s-irkan-an aylliġ-tn-nran, hati iwrri isiggʷra n-mddn-an yʷh̬šn uggʷar n-isizwar-nsn. 21 yuf-asn mrad is-ur-akkʷ-ssinn aġaras n-ufulki, ula ard-t-issann rarn ilmma tiġurdin s-wawal lli-f-tn-yuṣṣa rbbi. 22 skrn ntni zund lmɛna-yad illan: yuḍa-widi s-iraran-ns, twrri tilft lli-yarudn a-trurḍ ġ-tallaġt.

2 bṭrus 3

1 way-aytma ɛzzanin, tabrat-ad tga tis snat-tbratin lli-awn-in-uriġ. ssktiġ-awn-d srsnt tiġawsiwin-ad baš a-tswingimm ġ-ma-yʷġẓann. 2 riġ a-di-tktim iwaliwn lli-s-nnan lanbiya n-rbbi ġayd izrin, tktim-d almmud lli-f-kʷn-yuṣṣa-unjjam siditnnġ f-imi n-irqqasn-nnun. 3 walaynni taġawsa ihiyyan a-stt-igan, a-tissanm is-rad-d-aškin kra n-iṭnnaẓn ġ-uwssan-ad ggʷranin ar-bahra-tṭnaẓn ar-skarn f-kullu ma-ttirin i-ih̬f-nsn 4 ar-ttinin: «manza siditun? is-ur-inni ra-d-yašk? ẓrat, mnšk ayad s-zrin imzwura-nnġ, walaynni sul iqama kullu ġmklli iga zġ-isizwar, ġayklli ttyawh̬laq ddunit sul s-ġilad.» 5 imma ntni ar-ttirin ad-ttun izd s-wawal-ns a-s-ih̬lq rbbi ignwan ġ-isizwar, iskr ikalln ġ-gr-waman iskr-tn s-waman. 6 tdl ilmma ddunit n-uwssan-an s-waman, ttyawhlak kullutt. 7 imma ġilad s-wawal-ns a-s-iḥḍa rbbi ignwan d-wakal, baš a-tyawhlakn s-lɛafit ġ-wass l-lḥsab lli-ġ-ra-ihlk ġwilli srs rurnin tiġurdin. 8 way-aytma ɛzzanin, a-ur-tettum taġawsa-yad: iga yan-wass dar siditnnġ zund alf n-usggʷas, ig alf n-usggʷas zund yan-wass. 9 ur-imaṭl siditnnġ a-iskr maylli-s-inna, wah̬h̬a da-ttinin kra n-mddn imaṭl. ašku ar-didun-itṣbar. ur-iri ntta a-ityawhlak yan, walaynni ira kullu mddn ad-wrrin fln iskkirn-nsn ʷh̬šnnin. 10 walaynni ass n-siditnnġ ra-d-yašk zund amh̬h̬ar. rad-ittin ignwan s-ijjij itjhhdn, ifnu kullu ma-gisn-illan s-lɛafit, tjdr akal ula kullu ma-gis-skrn mddn. 11 ra-ityawhlak kullu ma-illan. f-mayan a-f-ra-kʷn-sqsaġ: man mddn zġ-ra-tgm? is-ur-ra-ttirim a-tskarm afulki ar-ttrḍum rbbi 12 ġilad ġ-a-ttqlm s-wass n-rbbi, ar-t-id-tssakmurm? ġassan a-ra-tyawhlakn ignwan s-lɛafit, ifsi kullu ma-illan s-trġi iggutn. 13 imma nkkʷni ar-ntql s-maylli-s-aġ-inna rbbi, ar-n-ntrju ignna l-ljdid d-wakal l-ljdid, ɛmmrn s-kullu ma-irḍan rbbi. 14 imma ġilad ġ-a-ttqlm s-mayad, ay-aytma ɛzzanin, gat-n tiqqi-nnun a-bdda-tili sslamt ġ-gratun d-rbbi, bla gigun illa kra l-lɛib ula kra yʷh̬šnn ġ-uwlawn-nnun. 15 swingimat f-mamnk a-didun-iṣbr siditnnġ baš a-twrrim tnjmm, ġmklli-awn-in-yura ula gʷmatnnġ iɛzzan bulus s-tḥkimt lli-as-ifka rbbi. 16 ġmkad a-ittini f-tġawsiwin-ad ġ-kullu tibratin-ns. kra ġ-ma-itara, ur-irh̬i a-t-nfhm, imma kra n-ibujadiyn d-mddn fssusnin ar-sslullin iwaliwn-ns zund mad-sslullin igzman yaḍni ġ-warratn n-rbbi. ar-di-traran lhalak f-ih̬fawn-nsn. 17 imma kunni ay-aytma ɛzzanin, lliġ tssnm kullu mayad ur-ta-ijri, rarat lɛaql a-kʷn-ur-ildi kra ijlan iffuġn zġ-wawal n-rbbi ula tḍrm zġ-laman-ad ġ-tllam. 18 zaydat ar-ttimġurm ġ-lbaraka d-twassna n-unjjam siditnnġ yasuɛ lmasiḥ. nttan a-bdda-ntalġ ġilad ula kullu mayd-d-iftan. amin.

1 yuḥanna 1

1 ġwalli illan zġ-isizwar, nsfld-as nẓr-t nssmaqql gis nggr-as. iga nttan awal n-tudrt. 2 tban-d tudrt-an i-mddn, nẓr-tt nkkʷni, ng fllas inagan. nawi-awn-in lh̬bar f-walli igan tudrt idumn, ikka-ttin illa ġ-dar rbbi babatnnġ iban-aġ-d ilmma. 3 nawi-awn-in lh̬bar f-ma-nẓra ula ma-mi-nsfld, baš a-tkšmm ula kunni ġ-tamunt-ad darnnġ illan. ašku tlla-yaġ ġilad tamunt d-rbbi babatnnġ d-yus yasuɛ lmasiḥ. 4 kullu mayad, nura-yawn-t-in baš a-kullu-nfrḥ s-lfrḥ iggutn. 5 ġmkad a-iga lh̬bar lli-mi-dars-nsfld nawi-awn-t-in: rbbi iga tifawt, ur-akk-gis-llint tillas. 6 iġ-nenna «tlla darnnġ tamunt d-rbbi» walaynni ar-sul-nttidu ġ-tillas, hati nsskarks ur-a-nskar s-lḥqq. 7 walaynni iġ-a-nttidu ġ-tifawt ġmklli illa ntta ġ-tifawt, tlla darnnġ tamunt i-ngratnnġ, ar-aġ-ssġusn idammn n-yasuɛ yus n-rbbi zġ-kullu ddnub nna-ginnġ-illan. 8 iġ-nenna «ur-a-nskar ddnub,» hati nsskarks f-ih̬f-nnġ, ur-ginnġ lḥqq. 9 walaynni iġ-a-ntqrra s-ddnub-nnġ, ra-issafu awal-ns izzga lḥqq issitti fllannġ ddnub-nnġ issġus-aġ zġ-kullu ma-ginnġ-yʷh̬šnn. 10 walaynni iġ-nenna «ur-nskir ddnub,» hati nga rbbi d-bu-tkrkas, ur-ginnġ-izga-wawal-ns.

1 yuḥanna 2

1 wa-tarwa-nu ɛzzanin, uriġ-awn-in mayad baš a-ur-tskrm ddnub. walaynni iġ-idda kra n-yan gigun ard iskr ddnub, illa-yaġ sul yan-didnnġ-ibiddn ġ-dar rbbi babatnnġ, a-t-igan d-yasuɛ lmasiḥ lli-ġ-illa-ufulki ikmmln ġ-iẓri n-rbbi. 2 immut nttan baš ad-aġ-ifru zġ-ddnub-nnġ, urd ġir ddnub-nnġ nkkʷni walaynni ddnub n-ddunit kullutt. 3 ġmkad a-s-ra-nissan is-darnnġ tawassna n-rbbi: ašku iban ginnġ is-a-nskar s-maylli-f-aġ-yuṣṣa. 4 yan innan «ssnġ rbbi» bla-da-iskar s-luṣiyat-ns, hati ar-isskirkis ur-gis lḥqq. 5 imma kullu wanna iskarn s-wawal n-rbbi, hati twufa gis lḥnant n-rbbi. ġmkad a-s-ra-nissan is-nga wins: 6 ašku wanna ittinin is-iga win lmasiḥ, iqqan-t-id a-iskar ġmklli iskar lmasiḥ. 7 way-aytma ɛzzanin, urd kra l-luṣit l-ljdid ayad-awn-in-uriġ walaynni luṣit taqdimt. tg h̬talli-f-kʷn-yuṣṣa rbbi ġayd izrin, tili darun zġ-isizwar. 8 walaynni luṣit-ad-awn-in-uriġ tga tin ljdid, iban is-tga lḥqq ġ-lmasiḥ ula gigun kunni. ašku ar-zraynt tillas ar-di-ttisfiw tifawt l-lḥqq. 9 wanna innan illa ġ-tifawt walaynni sul a-itkrhu gʷmas, hatin sul illa ġ-tillas. 10 imma wanna itḥnnun ġ-gʷmas, illa ġ-tifawt, ur-gis kra l-lɛib. 11 walaynni yan ikurhan gʷmas, sul illa ġ-tillas ar-ittidu ġ-tillas. ur-issin manis a-ittidu ašku ssbukḍnt-t tillas. 12 uriġ-awn-in a-tarwa ɛzzanin, ašku rbbi issitti fllawn ddnub-nnun f-ism l-lmasiḥ. 13 araġ-awn-in a-id-babatsn, ašku tssnm ġwalli illan zġ-isizwar. 14 araġ-awn-in a-iɛyyaln, ašku tnram iblis. araġ-awn-in a-tarwa, ašku tssnm babatnnġ. araġ-awn-in a-id-babatsn, ašku tssnm ġwalli illan zġ-isizwar. araġ-awn-in a-iɛyyaln, ašku tdusm izga-gigun-wawal n-rbbi tnrum iblis. 15 a-ur-ttirim ddunit ula kra illan ġ-ddunit. iġ-a-ittiri yan ddunit, ur-gis-tlli tayri n-rbbi babatnnġ. 16 ašku kullu ma-illan ġ-ddunit (iga ġaylli ttiri ddat, ula ġaylli ttiri tiṭ, ula ġaylli-s-a-issimġur bnadm ih̬f-ns), urd babatnnġ a-d-ikka walaynni ikka-d ddunit. 17 ar-tzray ddunit ula kullu ma-gis-ttirin mddn, imma yan iskarn s-ma-ira rbbi, ra-iddr tudrt idumn. 18 wa-tarwa ɛzzanin, tasaɛt iggʷran ayad. tsfldm kunni f-unuwwaš l-lmasiḥ lli-ra-d-yašk. hati ġilad uškan-d kigan d-inuwwašn l-lmasiḥ. ġayan a-f-nssn izd tasaɛt iggʷran ayd ilkmn. 19 ffuġn ntni zġ-darnnġ walaynni urd zġ-ginnġ a-zġ-gan. mrad is-zginnġ-gan ikun didnnġ qaman, walaynni nssn kullutn ur-gin zġ-ginnġ, ašku ffuġn zġ-darnnġ. 20 kunni tssnm lḥqq kullukn, ašku illa gigun rruḥ lli-awn-ifka ġwalli igan amẓlay n-rbbi. 21 mayad a-f-awn-in-uriġ, ašku tssnm lḥqq, urd zund iġ-ur-ti-tssinm, ašku ur-jju-d-uškint kra n-tkrkas zġ-lḥqq. 22 manwa igan bu-tkrkas? iga-t wanna innan «yasuɛ ur-igi lmasiḥ n-rbbi.» yan innan ġmkan, iga anuwwaš l-lmasiḥ, irar tiġurdin-ns s-rbbi babatnnġ ula s-yus. 23 ašku yan irurn tiġurdin-ns s-yus n-rbbi, irur-tt ula s-rbbi babatnnġ. imma yan ittirin yus n-rbbi, ar-ittiri ula rbbi babatnnġ. 24 zgayat-bdda ġ-maylli mi tsfldm ġ-isizwar. ġmkan a-s-rad-bdda-tzgam ġ-rbbi babatnnġ ula ġ-yus. 25 ašku s-wawal izgan a-s-aġ-imla mayad, yini-aġ is-rad-aġ-ifk tudrt idumn. 26 uriġ-awn-in tiġawsiwin-ad f-willi ranin a-kʷn-jllun. 27 imma kunni, illa-bdda gigun rruḥ lli-awn-ifka lmasiḥ. ur-tḥtajjam ma-kʷn-isslmadn, ašku rruḥ-ns ar-kʷn-isslmad f-kraygatt kra, ar-awn-imala lḥqq bla tikrkas. walaynni illa fllawn a-gis-tzgam ġmklli-awn-isslmad. 28 imma ġilad a-tarwa ɛzzanin, zaydat tzgam ġ-lmasiḥ, baš a-izɛm-uwl-nnġ ġakud nna-d-iwrri ibayyn-d, ur-ra-niri a-zgis-nrgs. 29 tssnm is-iskr lmasiḥ kullu ma-irḍan rbbi, tissanm is-iwrri ilul kraygatt yan iskarn ma-t-irḍan s-tlalit l-ljdid zġ-dar rbbi.

1 yuḥanna 3

1 ẓrat matta ġunška-s-aġ-ira rbbi babatnnġ aylliġ-aġ-iga d-tarwa-ns. ašku ġmkan a-nga nkkʷni. mayad a-f-ur-tssin ddunit ma-nga, ašku ur-tssin rbbi. 2 way-aytma ɛzzanin, nga tarwa n-rbbi ġilad. ur-ta-yaġ-issbayyn ma-ra-ng ġ-mayd-d-iftan, walaynni nssn mayad: ġakud lliġ ra-d-yašk lmasiḥ ra-ng zund nttan, ašku ra-t-nẓr ġmklli iga. 3 kullu wanna dar rrja-yad ġ-lmasiḥ ar-issġus ul-ns ġmklli iġus ntta. 4 kraygatt yan iskarn ddnub, hati iffuġ zġ-ššrɛ n-rbbi, ašku ddnub a-igan uffuġ n-ššrɛ. 5 tssnm kunni is-d-yuška lmasiḥ baš a-fllannġ-issitti ddnub-nnġ, tissanm is-ur-jju-iskir kra n-ddnub ntta. 6 wanna izgan ġ-lmasiḥ ur-a-iskar ddnub. imma wanna itzayadn ġ-ddnub ur-ta-ifhim ula issn mamnk a-iga lmasiḥ. 7 wa-tarwa ɛzzanin, a-ur-tadjm yan a-kʷn-ijllu. wanna iskarn s-lḥqq, ra-srs-ifrḥ rbbi ġmklli ifrḥ s-lmasiḥ. 8 imma wanna iskarn ddnub, win iblis a-iga, ašku iblis ar-iskar ddnub zġ-isizwar. mayad a-f-d-yuška yus n-rbbi: yuška-d a-ihlk iskkirn n-iblis. 9 imma wanna-d-iluln talalit l-ljdid zġ-dar rbbi, ur-a-iskar ddnub, ašku rbbi iẓẓa gis amud-ns. ur-iẓḍar a-izayd ġ-ddnub, ašku iwrri iga zġ-tarwa n-rbbi. 10 ġmkad a-s-a-ntissan tarwa n-rbbi zġ-tarwa n-iblis: wanna ur-iskarn s-lḥqq ur-igi win rbbi, d-wanna ur-itḥnnun ġ-gʷmas ur-igi win rbbi. 11 ġmkad a-iga-wawal lli-mi-tsfldm zġ-isizwar: illa fllannġ a-nttiri i-ngratnnġ. 12 a-ur-ng zund qayn lli-igan win iblis inġ gʷmas. mah̬ aylliġ-t-inġa? ašku qayn ar-iskar ma-yʷh̬šnn, imma gʷmas ar-iskar ma-ifulkin. 13 way-aytma, a-ur-ttɛjjabm iġ-kʷn-kurhan ayt-ddunit. 14 walaynni nssn is-nzri nkkʷni zġ-lmut s-tudrt, ašku tlla ginnġ tayri n-aytmatnnġ. walaynni yan ur-ittirin aytmas, hati sul iqama ġ-lmut. 15 yan ikurhan gʷmas, iga zund iġ-t-inġa. d-wanna inġan, ur-akkʷ-rad-as-tili tudrt idumn. 16 ġmkad a-s-nssn mamnk a-tga lḥnant: lmasiḥ ifka ih̬f-ns f-ssibt-nnġ. imma nkkʷni, illa fllannġ a-nakka ih̬f-nnġ f-ssibt n-aytmatnnġ. 17 iġ-illa yan iṭṭafn lh̬ir iẓr gʷmas iḥtajja walaynni issiqar fllas ul-ns, mamnk a-ra-yini tlla gis lḥnant n-rbbi? 18 wa-tarwa ɛzzanin, a-ur-nmala lḥnant ġir s-iwaliwn ula s-ils walaynni s-iskkirn d-lḥqq. 19 ġmkad a-s-ra-nissan is-nga win lḥqq nsshnnu ul-nnġ ġ-lgddam n-rbbi iġ-a-itġuwḍ-uwl-nnġ f-ssibt n-ma-ur-nfulki. 20 ašku rbbi imqqur f-uwl-nnġ, yissan kullu ma-ginnġ-illan. 21 way-aytma ɛzzanin, iġ-ur-iġuwḍ-uwl-nnġ, nẓḍar a-nzɛm ġakud nna-ntakmur s-rbbi 22 namẓ dars aynna zgis nḍalb, ašku ar-nskar s-ma-f-aġ-yuṣṣa ula s-ma-t-irḍan. 23 ġmkad a-tga luṣit-ns, yini-aġ a-namn s-ism n-yus yasuɛ lmasiḥ, ar-ntḥnnu i-ngratnnġ ġmklli-s-aġ-yuṣṣa lmasiḥ. 24 wanna iskarn s-luṣiyat-ns, nttan a-izgan ġ-rbbi izga rbbi gis. ġmkad a-s-nssn is-ginnġ-izga, ašku ifka-yaġ rruḥ-ns.

1 yuḥanna 4

1 way-aytma ɛzzanin, a-ur-tamnm kullu wanna innan «illa-gigi rruḥ lqudus,» walaynni armat rruḥ-an a-tẓrm is-iga win rbbi nġd uhu. ašku ggutn mddn lli-tkkanin ddunit, ar-ttinin is-a-sawaln s-mad-asn-imala rbbi walaynni ar-sskirkisn. 2 ġmkad a-s-ra-tissanm izd rruḥ n-rbbi a-gisn-isawaln nġd uhu: iġ-a-ittini rruḥ-an «yasuɛ lmasiḥ yuška-d zġ-rbbi, iwrri s-ddat n-bnadm» ra-tissanm rruḥ-an, izd win rbbi a-iga. 3 imma rruḥ nna-ur-ittinin lḥqq f-yasuɛ, urd win rbbi a-iga walaynni iga rruḥ n-unuwwaš l-lmasiḥ lli-f-tsfldm ra-d-yašk, illa-nnit ġilad ġ-ddunit. 4 imma kunni a-tarwa ɛzzanin, win rbbi a-tgam, tnrum-tn ašku rruḥ lli-gigun-illan yugʷr rruḥ lli-illan ġ-ddunit. 5 ntni gan win ddunit, ar-sawaln s-ma-igan win ddunit, ar-srsn-sflidn ayt-ddunit. 6 imma nkkʷni nga win rbbi, ar-srnnġ-sflidn ġwilli ssnnin rbbi. imma winna ur-ssinnin rbbi ur-rin ad-srnnġ-sflidn. ġmkan a-s-ra-ntissan rruḥ l-lḥqq zġ-rruḥ n-tkrkas. 7 way-aytma ɛzzanin, illa fllannġ a-ntḥnnu i-ngratnnġ, ašku lḥnant tga tin rbbi. yan itḥnnun, hati ilul-d zġ-dar rbbi yissan rbbi. 8 imma yan ur-itḥnnun, ur-issin rbbi. ašku rbbi iga lḥnant. 9 ġmkad a-s-aġ-d-issbayyn rbbi lḥnant-ns: yuzn-d ġwalli igan yus s-ddunit, baš ad-aġ-tili tudrt f-ssibt-ns. 10 ġmkad a-tga tayri: urd tayri lli-s-nra rbbi walaynni tayri lli-s-aġ-ira nttan, aylliġ-d-yuzn yus a-immt baš ad-aġ-ifru zġ-ddnub-nnġ. 11 way-aytma ɛzzanin, lliġ-aġ-ira rbbi ġunškan, illa fllannġ a-nttiri i-ngratnnġ. 12 ur-jju-illi ma-iẓran rbbi, walaynni iġ-a-nttiri i-ngratnnġ, izga ginnġ rbbi, twufa ginnġ lḥnant-ns. 13 ġmkad a-nssn is-nzga ġ-rbbi izga ginnġ: ašku ifka-yaġ rruḥ-ns. 14 rbbi babatnnġ yuzn-d yus baš a-ig anjjam n-ddunit. nẓra-t nkkʷni, ng fllas inagan. 15 wanna ittinin s-nniyt n-uwl-ns «yasuɛ iga yus n-rbbi,» hati izga gis rbbi, izga ula ntta ġ-rbbi. 16 nkkʷni nssn lḥnant lli-s-ginnġ-iḥnna rbbi, namn srs. rbbi iga lḥnant. yan izgan ġ-lḥnant, izga ġ-rbbi, izga rbbi gis. 17 hati issuwfa rbbi ginnġ lḥnant-ns, baš a-nsshnnu ul-nnġ ġ-wass l-lḥsab, ašku nwrri nga zund ma-iga nttan ġ-ddunit-ad. 18 lḥnant ur-gis tiksaḍ, walaynni lḥnant ikmmln ar-n-ttluḥ tiksaḍ s-brra. imma yan iksuḍn, ur-ta-gis-twufi lḥnant ikmmln, ašku wanna iksuḍn ar-sul-iswingim ġ-lɛqubit. 19 ar-ntḥnnu nkkʷni ašku rbbi a-izwarn is-fllannġ-iḥnna. 20 iġ-a-ittini kra n-yan «ar-ttiriġ rbbi» walaynni sul a-itkrhu gʷmas, hati ar-isskirkis. ašku iġ-ur-a-ittiri gʷmas lli-itmnad, mamnk a-ra-yiri rbbi lli-ur-a-itmnad? 21 ġmkad a-tga luṣit-ns: wanna ittirin rbbi, iqqan-t-id a-ittiri ula gʷmas.

1 yuḥanna 5

1 kullu wanna yumnn izd yasuɛ a-igan lmasiḥ n-rbbi, hati ilul-d talalit l-ljdid zġ-dar rbbi. kullu wanna ittirin rbbi babatnnġ, ar-ittiri yus. 2 ġmkad a-s-ra-nissan is-a-nttiri tarwa n-rbbi: ašku iban ginnġ is-a-nttiri rbbi, ar-nskar s-ma-f-aġ-yuṣṣa. 3 ġmkad a-s-a-nmala is-a-nttiri rbbi: ar-nskar s-luṣiyat-ns. ur-fllannġ-iẓẓay maylli-f-aġ-yuṣṣa, 4 ašku kullu wanna-d-iluln zġ-dar rbbi ar-itnru ddunit. mayad a-s-a-ntnru ddunit, ašku numn awal n-rbbi. 5 manwa ra-inru ddunit? wanna yumnn s-yasuɛ n-is-iga yus n-rbbi. 6 yasuɛ lmasiḥ, nttan a-d-yuškan s-waman d-idammn. urd ġir s-waman a-s-d-yuška walaynni s-waman d-idammn. rruḥ lqudus a-yakkan tugga f-mayad, ašku rruḥ lqudus iga lḥqq. 7 llan kraḍ inagan: 8 rruḥ d-waman d-idammn. mšaškand-d tugga-nsn. 9 nmyar a-nsflid s-tugga n-bnadm, walaynni tugga n-rbbi ugʷrnt tin bnadm. rbbi a-igan inigi, ifk tugga f-yus. 10 imma wanna yumnn s-yus n-rbbi, llant tugga n-rbbi ġ-uwl-ns. walaynni yan ur-isflidn s-ma-ittini rbbi, iga rbbi d-bu-tkrkas ašku ur-yumin tugga lli-ifka f-yus. 11 ġmkad ad-gant tugga: ifka-yaġ rbbi tudrt idumn, tili-aġ tudrt-ad f-ssibt n-yus. 12 wanna imunn d-yus n-rbbi, tlla-yas tudrt. imma wanna ur-imunn d-yus n-rbbi, ur-rad-as-tili tudrt. 13 uriġ-awn-in tiġawsiwin-ad i-kunni lli-umnnin s-ism n-yus n-rbbi, baš a-tissanm is-teṭṭafm tudrt idumn. 14 mayad a-yaġ-izzɛamn ġakud nna-n-ntakmur s-rbbi, ašku nssn is-a-yaġ-isflid iġ-zgis-nḍalb ma-t-irḍan. 15 lliġ nssn is-a-yaġ-isflid ġakud nna-zgis-nḍalb, nissan is-rad-aġ-yili maylli zgis nḍalb. 16 iġ-illa ma-iẓran gʷmas iskr kra yʷh̬šnn lli-ur-igin zġ-ddnub lli-itawin s-lhalak, illa fllas a-iḍalb rbbi f-gʷmas. rad-as-d-irar rbbi s-tudrt. nniġ-awn mayad ġir f-willi skrnin ddnub lli-ur-itawin s-lhalak. ašku llan kra n-ddnub lli-ra-yawi s-lhalak, ur-awn-nniġ a-ttḍalabm f-ddnub-an. 17 kullu iskkirn ʷh̬šnnin gan ddnub, walaynni ur-a-kullu-tawin ddnub-an s-lhalak. 18 nssn ġwilli mi ifka rbbi talalit l-ljdid is-ur-a-skarn ddnub. ar-tn-issntal yus n-rbbi, ur-iẓḍar iblis a-tn-ilkm. 19 nssn is-nga tarwa n-rbbi, tili ddunit kullutt ġ-ddu-ufus n-iblis. 20 nssn is-d-yuška yus n-rbbi ad-aġ-ifk lfhmt baš a-nissan ġwalli igan lḥqq. imma ġilad nga win ġwalli igan lḥqq d-win yus yasuɛ lmasiḥ. nttan a-igan rbbi l-lḥqq, ig tudrt idumn. 21 wa-tarwa ɛzzanin, tanfat i-ilahat n-ddunit-ad.

2 yuḥanna 1

1 zġ-umġar i-tmġart tamẓlayt d-tarwa-ns. tɛzzam dari s-lḥqq, nkki ula kullu willi ssnnin lḥqq. 2 ašku lḥqq a-ginnġ-izgan kullwaġ, rad-bdda-didnnġ-yili. 3 rad-aġ-tili lbaraka d-rrḥmt d-sslamt zġ-rbbi babatnnġ d-yasuɛ lmasiḥ yus n-babatnnġ s-lḥqq d-lḥnant. 4 frḥġ bahra lliġ-n-ufiġ kra n-tarwa-nnm ar-ttidun ġ-uġaras l-lḥqq ġmklli-aġ-yuṣṣa rbbi babatnnġ. 5 imma ġilad a-tamġart iɛzzan, ur-rad-am-n-araġ f-kra l-luṣit l-ljdid walaynni f-luṣit lli-darnnġ-illan zġ-isizwar. ašku ra-zgim-ḍalbġ a-kullu-ntḥnnu i-ngratnnġ. 6 ġmkad a-s-ra-nmala lḥnant lli-ginnġ-illan: ra-nskar s-luṣiyat n-rbbi. d-ġmkad a-tga luṣit-ns lli-mi-tsfldm zġ-isizwar: a-bdda-ttḥnnum i-ngratun. 7 han kigan d-ayt-tkrkas ar-tkkan ddunit, agʷin ad-inin: «yuška-d yasuɛ lmasiḥ zġ-rbbi, iwrri s-ddat n-bnadm.» wan mddn-an, ayt-tkrkas ad-gan, gn inuwwašn l-lmasiḥ. 8 han da-tjlum lbaraka lli-f-a-tth̬damm. rarat lɛaql a-tkšmm ġ-kullu ma-kʷn-d-yuškan. 9 ašku wanna issurfn almmud l-lmasiḥ iffuġ zġ-gis, hati issngara ih̬f-ns d-rbbi. imma wanna izgan ġ-ulmmud l-lmasiḥ, ra-iqama ntta ġ-tamunt n-rbbi babatnnġ d-win yus. 10 iġ-n-darun-yuška kra n-yan ur-n-yiwi almmud-ad, a-t-ur-tšškšmm s-tgmmi ula tssmrḥbam srs. 11 ašku wanna srs issmrḥban, hati iɛawn-t ġ-iskkirn-ns ʷh̬šnnin. 12 iggut ma-dari ad-awn-t-in-araġ, walaynni yuf iġ-urd ġ-tiwuriqin s-ṣṣmḥ. walaynni ar-trjuġ a-n-darun-aškġ sawlġ didun udm s-uwdm, baš a-kullu-nfrḥ s-lfrḥ iggutn. 13 ar-n-fllam-tsllamn tarwa n-uwlltmam-ad tamẓlayt.

3 yuḥanna 1

1 zġ-umġar i-gʷma iɛzzan gayus. tɛzzat dari s-lḥqq. 2 wa-gʷma iɛzzan, ḍalbġ rbbi fllak a-tilit s-lh̬ir, tdust ġ-ddat-nnk ġmklli tdust ġ-rruḥ-nnk. 3 frḥġ bahra lliġ-d-uškan kra n-aytmatn sawln-iyi f-mamnk a-tzgat ġ-lḥqq, ar-ttidut ġ-uġaras l-lḥqq. 4 ur-illi ma-yyi-issfraḥn zund iġ-sfldġ f-tarwa-nu is-sul-a-ttidun ġ-uġaras l-lḥqq. 5 wa-gʷma iɛzzan, afulki ayan tskart lliġ a-ttɛawant aytmatnnġ, bahra ġwilli dark ganin iġribn. 6 sawln-aġ-d ġ-lgddam n-ayt-umnaggar kullutn f-mamnk a-gisn-ttḥnnut. afulki a-ra-tskrt-daġ iġ-tzuydt tɛawnt-tn ad-kmmln f-umuddu-nsn ġilad ġmklli ira rbbi. 7 ašku ffuġn ntni ar-tmuddun f-ism l-lmasiḥ bla-da-tamẓn yat zġ-willi ur-ssinnin rbbi. 8 hati illa fllannġ a-ntbddad d-mddn zund ntni, baš a-didsn-ntmɛawan ġ-twuri l-lḥqq. 9 uriġ-n kra i-ayt-umnaggar n-darun, walaynni dyiyyutrifis lli-dar-iɛzza a-gigun-ig anmġur, ur-a-isflid s-ma-nttini nkkʷni. 10 iġ-n-uškiġ s-darun rad-ak-mlġ ma-iskar. ar-ginnġ-isawal s-tkrkas, walaynni ur-t-yuwdi ġir ġayan. han izuyd-as ur-a-n-itqbal aytmatn lli-n-uškanin s-darun, ar-itẓi d-winna ranin a-tn-qbln ar-tn-issufuġ ula ntni zġ-umnaggar. 11 wa-gʷma iɛzzan, a-ur-tskart zund mddn ʷh̬šnnin walaynni zund ġwilli šwanin. wanna iskarn afulki, win rbbi a-iga. imma wanna iskarn ma-yʷh̬šnn, ur-issin rbbi. 12 walaynni dimitryus, ar-fllas-ttinin kullu mddn is-ifulki. tugga-yad, izzga-tnt lḥqq. ula nkkʷni ar-fllas-nakka tugga n-is-ifulki. tssnt izd lḥqq ad-gant tugga-nnġ. 13 iggut ma-dari ad-ak-t-in-araġ, walaynni ur-riġ ad-ak-t-araġ s-lqlm ula ṣṣmḥ. 14 walaynni ar-trjuġ a-k-ẓrġ ġ-mayd-d-yakmurn, nsawl nkki dik udm s-uwdm. 15 ad-ak-tili sslamt. ar-n-fllak-tsllamn imddukkʷal-nnk kullutn. sllm f-imddukkʷal-nnġ kraygatt yan s-ism-ns.

yahuda 1

1 zġ-uh̬ddam n-yasuɛ lmasiḥ, yahuda gʷmas n-yaɛqub. i-willi-f-iḥnna rbbi babatnnġ iġr-asn-d, ar-tn-issntal yasuɛ lmasiḥ. 2 ad-awn-tigat rrḥmt d-sslamt d-lḥnant. 3 way-aytma ɛzzanin, skrġ f-ad-awn-in-araġ s-lfrḥ f-ujnjm lli-s-kullu-nnjm nkkʷni didun, walaynni ufiġ-n is-iyi-ih̬ṣṣa ad-awn-in-araġ f-a-kʷn-zzɛamġ a-ttjaḥadm f-ulmmud l-liman izgan lli-d-issbayyn rbbi i-imẓlayn-ns. 4 ašku kšmn-in kra n-mddn s-gratun s-tntla. ityara fllasn zġ-isizwar f-lḥukm lli-ra-fllasn-iḍr. ntni ur-a-tuqqarn rbbi. ar-tfsadn ar-ttinin izd ġmkan a-tga lbaraka n-rbbi. rarn tiġurdin-nsn s-yasuɛ lmasiḥ, d-nttan waḥdut a-igan bab-nnġ ig siditnnġ. 5 riġ ad-awn-d-ssktiġ maylli mi tsfldm ġayd izrin. tssnm is-ijjnjm rbbi mddn-ns issufġ-tn-d zġ-tmazirt n-miṣr, walaynni tigira n-mayan ihlk ġwilli ur-umnnin awal-ns. 6 tsfldm f-lmalayka lli-ffuġnin zġ-tzdġt-nsn, ur qaman ġ-illiġ-tn-iga rbbi. tissanm is-tn-in-iḥḍa rbbi ġ-tillas aggugnin a-n-ġin-tyawkrrafn ar ass imqqurn l-lḥsab lli-ġ-ra-fllasn-yut lḥukm. 7 tissanm is-ihlk rbbi timdinin n-sadum d-ɛamura d-tiyyaḍ lli-n-tama-nsnt f-ssibt n-ššhwat ʷh̬šnnin lli-skarn, ar-tfsadn iwtman i-ngratsn. iqqan-d mddn ad-swingimn mad-asn-ijran baš a-ur-tyawhlakn ula ntni s-lɛafit lli-ur-ih̬sin. 8 imma ġilad ar-skarn ayt-twargiwin-an ġmkan ġ-darun. ar-ssyʷh̬šann ddat-nsn, ur-a-tuqqarn ġwalli itḥkamn, ar-rggmn ayt-ignwan. 9 urd ġmkan a-iskr lmalak imqqurn mih̬ayl lliġ immaġ d-iblis f-manwa gisn a-ra-yamẓ ddat n-musa. ur-izɛm ntta a-irgm iblis. ur-as-inni abla: «a-k-issfssa rbbi.» 10 mddn-an ar-rggmn ġ-ma-ur-ssinn. imma ġaylli ssnn zġ-ih̬f-nsn zund luḥuš bla lɛaql, ġayan a-tn-itawin s-lhalak. 11 taguḍi a-rad-asn-yili, ašku umẓn aġaras n-qayn, zznzn ih̬f-nsn ad-sskirkisn zund balɛam, ar-tẓin d-inmġurn n-rbbi zund quraḥ. han ġmklli ityawhlak quraḥ a-rad-tyawhlakn ula ntni. 12 irkan ad-gan ġ-darun lliġ a-didun-tmunun f-imnsiwn-nnun, ar-šttan ar-ḍṣṣan i-ngratsn bla-da-tḥšamn, ar-tsalan ġir ih̬fawn-nsn. gan zund timdla lli-ġ-ur-llin-waman, ar-tnt-idḥay-waḍu. gn zund isġarn bla lġllt ġ-uzmz-ns, mmutn f-snat-twal, akufn zġ-iẓuran. 13 gn zund taḍangiwin n-umda iduyn s-ukškuš n-tillay-nsn ʷh̬šnnin. gn zund itran jlanin ġ-ignwan, iskr rbbi fllasn tillas aggugnin a-n-gisnt-bdda-qaman. 14 mddn-an a-f-isawl ah̬nuh̬ lli-igan zġ-tis sḍiṣṭ tasutin ġ-tġurdin n-adam. imla-yas rbbi awal inna: «ẓrat siditnnġ ra-d-yašk, munn-d dids kigan d-wafḍan n-imẓlayn-ns, 15 baš a-iḥkam f-kullu mddn. ra-ihlk kullu willi srs rurnin tiġurdin f-ssibt n-iskkirn-nsn ʷh̬šnnin lli-skarn s-lh̬ʷšant lli-gisn-illan, ula f-kullu tirggam lli-s-t-rgmn.» 16 han ntni ar-tngmugn ar-tẓin ar-skarn kullu ma-ittiri ih̬f-nsn, ar-ssfurrugn ar-talġn mddn baš a-tn-šttan. 17 way-aytma ɛzzanin, swangmad-d iwaliwn n-irqqasn n-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ lli-s-awn-nnan f-ma-ra-ijru. 18 nnan-awn: «ġ-uwssan ggʷranin a-rad-d-aškin kra n-iṭnnaẓn. rad-skarn s-lh̬ʷšant lli-ittiri ih̬f-nsn.» 19 imma ġilad tẓram izd ntni a-yaṭṭun aytmatn, ar-skarn s-ma-ittiri-uwl n-bnadm, ur-darsn rruḥ lqudus. 20 imma kunni ay-aytma ɛzzanin, ssdusat ih̬fawn-nnun ġ-liman iɛzzan lli-awn-ifka rbbi, ar-ttẓallam ġmklli-awn-imala rruḥ lqudus. 21 tḥḍum ih̬fawn-nnun ġ-lḥnant n-rbbi ġilad ġ-a-ttqlm s-tudrt l-lih̬rt lli-s-ra-kʷn-in-išškšm siditnnġ yasuɛ lmasiḥ s-rrḥmt-ns. 22 ḥnnwat ġ-wanna iškkan, 23 tkkism-d kra i-lɛafit ar-tn-ttfukkum. tḥnnum ġ-wiyyaḍ tiksaḍm zġ-mad-skarn, ar-ttkrhum ula timlsit nna-imsln s-irkan n-ddat. 24 imma ġwalli iẓḍarn a-kʷn-injja baš a-ur-tḍrm, isslkm-kʷn-in s-lgddam l-lmjd-ns s-lfrḥ iggutn bla gigun illa kra l-lɛib, nttan a-mi-illa lmjd d-tmuġra d-tẓḍḍart d-lquwwa ġilad ula kullu ġayd izrin ula kullu mayd-d-iftan. d-ġmkad a-f-rad-bdda-ntalġ ġwalli igan rbbi anjjam-nnġ s-ism n-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ, amin.

anurẓm 1

1 arra-yad, ityara gis maylli-d-issbayyn yasuɛ lmasiḥ, ifk-as-t rbbi baš a-d-iml i-ih̬ddamn-ns ma-d-iqqann a-ijru ġ-mayd-d-yakmurn. yazn-d yal-lmalak a-t-id-issbayyn i-uh̬ddam-ns yuḥanna. 2 ar-yaddr yuḥanna kullu ma-iẓra, ifk tugga-ns f-wawal-ad n-rbbi ula lh̬bar-ad n-yasuɛ lmasiḥ. 3 ambarki a-iga wanna yaqran iwaliwn-ad n-rbbi. imbarkin ad-gan winna-yasn-sflidnin ar-skarn s-mayd ityaran, ašku yakmur-d-uzmz lli-ġ-rad-kullu-jrunt-tġawsiwin-ad. 4 f-ufus n-yuḥanna i-ssa n-imnaggarn n-aytmatn ġ-tmazirt n-asiyya. ad-awn-tili lbaraka d-sslamt zġ-walli illan ikka-ttin illa rad-bdda-yili, ula zġ-ssa l-larwaḥ lli-iwalan lɛrš-ns, 5 ula zġ-yasuɛ lmasiḥ lli-igan inigi iṣḥan, ig amzwaru lli-d-inkrn zġ-lmut, ig wad iḥkamn ġ-igldan n-ddunit. nttan a-ginnġ-iḥnnan ifsi-aġ s-idammn-ns zġ-iskraf n-ddnub-nnġ, 6 irar-aġ a-ng ayt-tgldit n-rbbi babas f-a-n-nsras ġ-lgddam-ns tiwafkiw ma-s-a-itrḍu. nttan a-mi-illa lmjd d-lquwwa, ġilad ula kullu mayd-d-iftan, amin. 7 hati ra-d-iftu ġilad ġ-gr imdla, ẓrn-t kullu mddn, ẓrn-t ula ġwilli-t-ssyaggasnin. rad-allant-kullu-tmizar n-ddunit f-ssibt-ns. ġmkad a-ra-yili, amin. 8 «nkki giġ wad izwarn, gġ wad iggʷran.» ġmkad a-s-inna sidi rbbi lli-iḥkamn kullu ma-illan. ikka-ttin illa, yili, rad-bdda-yili. 9 imma nkki yuḥanna gʷmatun d-usmun-nnun ġ-tnukmut ula tagldit ula ṣṣbr lli-aġ-illan s-ism n-yasuɛ, lliġ ġ-igzir n-baṭmus tyamaẓġ f-ssibt n-tbrraḥt n-wawal n-rbbi ula f-tugga n-yasuɛ. 10 hati ġ-wass n-siditnnġ yiwi-iyi rruḥ lqudus, s-sfldġ i-wawal itjhhdn zund nnffar isawl-d ġ-tġurdin-inu 11 yini-yyi: «ara mayd ra-tẓrt ġ-yan-warra, taznt-t s-ssa n-imnaggarn, i-afsus ula smirna ula bargamus ula tyatira ula sardis ula filadalfya ula lawdikiyya.» 12 grawlġ ad-ẓrġ ma-d-sri-isawln, s-ẓriġ ssa l-lḥsaki n-uwrġ, 13 ẓrġ ġ-gr lḥsaki yan irwas i-bnadm. ilsa tšamir iġzzifn, ibkis zġ-wammas-ns s-yan-ubkkas n-uwrġ. 14 imllul-bahra-wazzar-ns zund taḍut iṣfan nġd adfl, ar-d-ssufunt-walln-ns zund isufa l-lɛafit. 15 ar-ssmrqiqiyn iḍarn-ns zund anas iṣfan ityawmzayn s-ssql. itjhhd-wawal-ns zund ijjij n-isaffn n-waman ggutnin. 16 yasi ssa n-itran ġ-ufus-ns afasi, iffuġ-d zġ-imi-ns zund yat taẓẓit imsadn zġ-snat-tsgiw. ifaw-uwdm-ns zund tafukt n-ṭuẓẓunt n-wass. 17 ġir ẓriġ-t ḍrġ-n ġ-dar iḍarn-ns zund iġ-mmutġ. isrs-d flla afus-ns afasi yini-yyi: «ad-ur-tiksaṭṭ. nkki a-igan amzwaru ula amggʷaru, 18 gġ bab n-tudrt. kkiġ-ttin mmutġ, walaynni ha-yyi ddrġ ġilad ula kullu mayd-d-iftan. ṭṭafġ tisura l-lmut ula adġar n-willi mmutnin. 19 imma kiyi, ara mayd tẓrit, ma-illan ġilad ula ma-ra-yili tigira. 20 ġmkad a-tga lmɛna n-ssa n-itran lli-tẓrit ġ-ufus-inu afasi ula ssa l-lḥsaki n-uwrġ. ssa n-itran-an, gan lmalayka n-ssa n-imnaggarn, imma ssa l-lḥsaki gant imnaggarn s-ssa.

anurẓm 2

1 «ara awal-ad i-lmalak n-umnaggar ġ-tmdint n-afsus: ha-ma-inna wad yusin ssa n-itran ġ-ufus-ns afasi ar-ittidu ġ-gr ssa l-lḥsaki n-uwrġ. 2 ssnġ kullu ma-tskart ula mamnk a-ttnhataft tṣbrt. ssnġ mamnk a-tngarat d-mddn ʷh̬šnnin, tarmt ula ġwilli ittinin izd irqqasn ad-gan, taft-tn-in is-a-sskirkisn ur-gin irqqasn. 3 ssnġ is-tzgat tṣbrt i-tnukmut f-ssibt n-ism-inu bla-da-ttrmayt. 4 «walaynni illa sul dari kra fllak: ur-sul-a-yyi-ttirit ġunšk lli-s-a-yyi-ttirit ġ-isizwar. 5 swangm-d manizġ-n-tḍrt. wrri-d zġ-ddnub-nnk ar-tskart ġmklli tskart ġ-isizwar. iġ-ur-di-twrrit zġ-ddnub-nnk, ra-n-srk-aškġ ssittiġ-ak lḥska-nnk zġ-udġar-ns. 6 walaynni sul gik iqama ma-ifulkin, ašku ar-ttkrhut iskkirn n-mddn-an n-nikulawin ġmklli-tn-tkrhuġ nkki. 7 wanna dar imzgan, iqqan-t-id a-isfld i-mayd ittini rruḥ lqudus i-imnaggarn. kullu wanna inran, rad-as-fkġ a-išš zġ-lġllt n-usġar n-tudrt lli-illan ġ-talɛrṣt l-lmjd n-rbbi. 8 «ara awal-ad i-lmalak n-umnaggar ġ-tmdint n-smirna: ha-ma-inna ġwalli igan amzwaru ig amggʷaru, immt iwrri iddr. 9 ssnġ mamnk a-tzrit ġ-tassast ar-ttẓlaṭṭ, walaynni s-ṣṣaḥt lh̬ir iggutn ad-ak-illan. ssnġ is-a-gik-rggmn ġwilli ittinin is-gan ayt-yudaya walaynni ur-gin ayt-yudaya. hati ayt-tgmmi n-tẓallit n-šiṭan ad-gan. 10 imma ġilad, ad-ur-tiksaṭṭ tanukmut lli-ra-fllak-izri. hati ra-k-yarm iblis iluḥ-n kra gigun ġ-lḥbs. ra-trfufnt mraw-uwssan. zga ġ-uġaras-inu ar lmut, fkġ-ak ttaj n-tudrt. 11 wanna dar imzgan, iqqan-t-id a-isfld i-mayd ittini rruḥ lqudus i-imnaggarn. kullu wanna inran, ur-akkʷ-ra-ti-tlkm lmut tis snat. 12 «ara awal-ad i-lmalak n-umnaggar ġ-tmdint n-bargamus: ha-ma-inna ġwalli dar taẓẓit imsadn zġ-snat-tsgiw. 13 ssnġ maniġ tzdġt izd illiġ illa lɛrš n-šiṭan. tġwit-bdda ġ-ism-inu, ur-akkʷ-twrrit zġ-uġaras-inu. tamẓt gigi ula ġ-uwssan lli-ġ-nġan inigi-nu izgan antibas ġin ġ-izdġ šiṭan. 14 «walaynni llant sul dari kra n-tġawsiwin fllak. llan ġ-gratun kra n-mddn umẓn almmud n-balɛam lli-imlan i-ugllid balaq mamnk a-ijllu ayt-rbbi, aylliġ a-šttan ma-ityawġrasn i-laṣnam ar-tfsadn. 15 ilin-daġ ġ-gratun kra n-mddn umẓn almmud n-nikulawin. 16 f-mayan a-f-rad-ak-iniġ: wrri-d zġ-ddnub-nnk. iġ-ur-di-twrrit ra-n-srk-aškġ ġ-mayd-d-yakmurn, mmaġġ d-mddn-an s-taẓẓit n-imi-nu. 17 wanna dar imzgan, iqqan-t-id a-isfld i-mayd ittini rruḥ lqudus i-imnaggarn. kullu wanna inran, rad-as-fkġ zġ-uġrum intln lli-mi-ttinin ‹manna›. fkġ-as ula yan-uẓru umlil, ityara gis yan-ism l-ljdid ur-t-issin yan abla ġwalli mi ityawfka. 18 «ara awal-ad i-lmalak n-umnaggar ġ-tmdint n-tyatira: ha-ma-inna yus n-rbbi lli-mi-ssufunt-walln zund isufa l-lɛafit, ar-ssmrqiqiyn iḍarn-ns zund anas ityawmzayn s-ssql. 19 ssnġ kullu ma-tskart ula mamnk a-yyi-ttirit, tzgat ġ-uġaras-inu ar-tskart tawuri-nu bahra, ar-ttṣbart ġ-tnukmut nna-fllak-izrin. ssnġ is-a-tskart ġilad uggʷar n-maylli tskart ġ-isizwar. 20 «walaynni illa sul dari kra fllak. ur-a-tssfssat tamġart-an ‹izabil› lli-ittinin is-a-tsawal s-iwaliwn n-rbbi. nttat ar-bahra-tjllu ih̬ddamn-inu s-ulmmud-ns ar-tn-ttrara ad-fsadn ar-šttan ma-ityawġrasn i-laṣnam. 21 fkiġ-as amhal a-tfl ddnub-ns, walaynni ur-tri a-di-twrri zġ-lfsad lli-tskar. 22 han ra-stt-in-luḥġ f-tisi n-waṭṭan a-gis-taḍn nttat d-willi dids tfsadnin. ġmkad a-rad-asn-skrġ iġ-ur-d-wrrin zġ-iskkirn-ns. 23 rad-utġ tarwa-ns s-lmut. ġakudan a-rad-ẓrn ayt-imnaggarn kullutn is-giġ wad issnn kullu mad-swingimn mddn ula ma-ttirin ġ-uwl-nsn. rad-rarġ i-kraygatt yan gigun f-ma-iskr. 24 «imma wiyyaḍ ġ-tyatira lli-ur-umẓnin almmud-an ula lmdn ma-mi-ttinin ‹tiġawsiwin ntlnin n-šiṭan›, ur-ra-n-fllawn-zaydġ kra n-taẓayt yaḍni. 25 ġir amẓat ġ-ma-darun-illan ard-n-aškġ. 26 kullu wanna inran ar-iskar mad-riġ ar isiggʷra, rad-as-fkġ taẓḍḍart f-tmizar n-ddunit ġmklli-yyi-ifka baba rbbi. ra-tnt-iḥkam s-uɛmud n-uwzzal, irẓ-tnt zund irukutn n-idqqi. 28 rad-as-fkġ itri lli-ifawn zikk ṣbaḥ. 29 wanna dar imzgan, iqqan-t-id a-isfld i-mayd ittini rruḥ lqudus i-imnaggarn.

anurẓm 3

1 «ara awal-ad i-lmalak n-umnaggar ġ-tmdint n-sardis: ha-ma-inna ġwalli dar ssa l-larwaḥ n-rbbi ula ssa n-itran. ssnġ kullu ma-tskart. ar-ttinin mddn is-tddrt walaynni tmmutt. 2 rar lɛaql tssdust ma-gik-iqaman ur-ta-immut. ufiġ-n maylli tskart ur-ta-ikmmil ġ-iẓri n-rbbi-nu. 3 swangm-d ma-tlmdt ula maylli mi-tsfldt ġayd izrin. skar srs, twrrid-d zġ-ddnub-nnk. iġ-ur-trurt lɛaql, hati ra-n-srk-aškġ zund amh̬h̬ar, ur-ra-tissant man tasaɛt ġ-ra-k-in-lkmġ. 4 walaynni llan sul dark ġ-sardis kra n-mddn drusnin lli-ur-ssrkinin timlsa-nsn. ntni a-ra-didi-imun s-tmlsa tumlilin, ašku ntni a-isthllan. 5 kullu wanna inran, ra-ils ula ntta timlsit tumlilt. rad-addrġ ism-ns ġ-dar baba rbbi ula lmalayka-ns, iniġ fllas izd winu a-iga. ur-sar-kkisġ ism-ns zġ-warra n-tudrt. 6 wanna dar imzgan, iqqan-t-id a-isfld i-mayd ittini rruḥ lqudus i-imnaggarn. 7 «ara awal-ad i-lmalak n-umnaggar ġ-tmdint n-filadalfya: ha-ma-inna ġwalli igan amẓlay ig lḥqq, iṭṭaf tasarut n-ugllid dawd. aynna rẓmġ nkki, ur-iẓḍar yan a-t-iqqn. d-aynna qqnġ, ur-iẓḍar yan a-t-irẓm. 8 ssnġ kullu ma-tskart. hati rẓmġ yan-imi ġ-lgddam-nnk, ur-ra-yiẓḍar yan a-t-iqqn. ssnġ is-ur-tẓḍart i-ma-iggutn walaynni tumẓt ġ-wawal-inu, ur-tnnit ur-iyi-tssint. 9 imma mddn-an n-ayt-tgmmi n-tẓallit n-šiṭan, ar-sskirkisn ar-ttinin izd ayt-yudaya ad-gan walaynni ur-akkʷ-gin ayt-yudaya. ra-tn-d-awiġ ad-knun s-wakal ġ-dar iḍarn-nnk, baš ad-issann izd kiyi a-dari-iɛzzan. 10 hati tṣbrt tzgat ġmklli-k-uṣṣaġ. f-mayan a-f-ra-k-ssntalġ ġ-tasaɛt n-tnukmut lli-ra-izri f-ddunit a-tarm kullu willi gis zdġnin. 11 ġir imikk ra-n-aškġ. amẓ ġ-ma-dark-illan, a-ur-tadjt yan ad-ak-yakʷr ttaj-nnk. 12 kullu wanna inran, ra-t-gġ d-tannalt ġ-tgmmi n-rbbi-nu, ur-sar-tt-iffuġ. ra-fllas-araġ ism n-rbbi-nu d-ism n-tmdint n-rbbi-nu, a-stt-igan d-urušalim l-ljdid lli-ra-d-igguz zġ-ignna zġ-dar rbbi-nu, araġ fllas ula ism-inu l-ljdid. 13 wanna dar imzgan, iqqan-t-id a-isfld i-mayd ittini rruḥ lqudus i-imnaggarn. 14 «ara awal-ad i-lmalak n-umnaggar ġ-tmdint n-lawdikiyya: ha-ma-inna ġwalli igan ‹amin› ig inigi iṣḥan izgan, izwur kullu ma-ih̬lq rbbi. 15 ssnġ kullu ma-tskart. ssnġ is-ur-tsmmiṭṭ ula trġit. amar yufan ġir a-tsmmiṭṭ nġd a-trġt. 16 walaynni tulbit, ur-tsmmiṭṭ ula trġit. ġayan a-f-ra-k-ssufsġ zġ-imi-nu. 17 ha-kiyi ar-ttinit «labas gigi. iggut dari lh̬ir. ur-ḥtajjaġ yat.» walaynni ur-akkʷ-tssint mamnk a-tḍɛft thršt tẓlḍt tbukḍt tqamat bla timlsit. 18 rad-ak-iniġ yuf-ak a-zġ-dari-tsġt urġ lli-iṣfan s-lɛafit f-a-dark-nnit-yili lh̬ir. tsġt zġ-dari ula timlsa tumlilin f-a-tlst tdlt lɛib n-ddat-nnk. tsġt zġ-dari ula asafar i-walln-nnk f-a-tisfiwt. 19 winna dari ɛzzanin ar-tn-tẓiġ ar-tn-trbbaġ. awi-tt ġ-ih̬f-nnk ġilad, twrrid-d zġ-ddnub-nnk. 20 ha-yyi biddġ ġ-imi ar-ssḍuqqurġ. iġ-illa ma-isfldn i-wawal-inu irẓm-iyi, ra-dars-kšmġ ššġ dids išš didi. 21 kullu wanna inran, rad-as-fkġ a-didi-iskiws f-lɛrš-inu ġmklli nriġ nkki skiwsġ d-baba rbbi f-lɛrš-ns. 22 wanna dar imzgan, iqqan-t-id a-isfld i-mayd ittini rruḥ lqudus i-imnaggarn.»

anurẓm 4

1 ẓrġ ilmma kra yaḍni, yan-imi irẓm ġ-ignna. sfldġ i-wawal lli-sttin-ikkan isawl-d sri, iga zund nnffar, yini-yyi: «ġli-d s-ġid ad-ak-mlġ ma-d-iqqann a-ijru tigira.» 2 yawi-yyi rruḥ lqudus ġakudan, s-ẓriġ yal-lɛrš ġ-ignna, ẓrġ ula ġwalli fllas iskiwsn. 3 ġwalli iskiwsn f-lɛrš, ar-zgis-kkatn lalwan n-uẓggʷaġ d-uqrfi tili-tslit n-unẓar tsutl i-lɛrš, ar-ttisfiw s-tifawt tazgzawt. 4 ẓrġ sin id-mraw d-kkuẓ (24) l-lɛrš lullin i-lɛrš-an, skiwsn fllasn sin id-mraw d-kkuẓ (24) n-umġar, lsn timlsa tumlilin. kud yan, illa f-ih̬f-ns yan-ttaj n-uwrġ. 5 ar-d-kkatn-uwsmann zġ-dar lɛrš, yigat-uqqryan n-iggig. ar-ssufun ssa n-isufa ġ-lgddam l-lɛrš, a-tn-igan d-ssa l-larwaḥ n-rbbi. 6 yili ula ġ-lgddam l-lɛrš kra irwas yat-tmda n-jjaj iṣfan zund adfl. ẓrġ kkuẓṭ lmh̬luqat ddrnin, lullint i-lɛrš, kraygatt yat ġ-tsga. ggutnt-gisnt-walln, lan-tnt zġ-lgddam ula tiġurdin. 7 tamzwarut trwas izm. tis snat trwas azgr. tis kraṭṭ, irwas-uwdm-ns udm n-urgaz. tis kkuẓṭ trwas igidr yuyln. 8 kraygatt yat ġ-lmh̬luqat-an teṭṭaf sḍiṣ ifrawn, igatnt-gisnt-walln zġ-kraygatt mani. ar-ttirirnt ġ-iyḍ ula azal bla-da-tfssant ar-ttinint: «amẓlay, amẓlay, amẓlay a-iga sidi rbbi lli-iḥkamn kullu ma-illan. ikka-ttin illa, yili, rad-bdda-yili.» 9 kullu mad-kkant ar-talġnt ar-tmjjadnt ar-tḥmadnt ġwalli iskiwsn f-lɛrš, ig ġwalli bdda illan rad-bdda-yili. 10 ar-n-ṭṭarn sin id-mraw d-kkuẓ n-umġar ġ-lgddam n-walli iskiwsn f-lɛrš, sjdn i-walli bdda illan rad-bdda-yili, ar-n-tluḥn ttaj-nsn ġ-lgddam l-lɛrš ar-ttinin: 11 «wa-rbbi siditnnġ, kiyi a-isthllan lmjd d-ttuqir d-lḥukm, ašku kiyi a-ih̬lqn kullu ma-illan. hati ityawh̬laq yili, ašku kiyi a-t-iran.»

anurẓm 5

1 ẓrġ ilmma yan-warra imuttln ġ-ufus afasi n-walli iskiwsn f-lɛrš, ityara zġ-snat-tsgiw, iqqn s-ssa n-ṭṭwabɛ. 2 ẓrġ-n yal-lmalak itjhhdn yull awal-ns yini: «ma-isthllan a-irẓm arra-yad, ifsi ṭṭwabɛ lli-fllas-illan?» 3 walaynni ur-illi yan ġ-ignna ula ġ-wakal ula ġ-ddu-wakal iẓḍarn a-irẓm arra-yan ula issmaqql gis. 4 ar-allaġ bahra ašku ur-ityafa yan isthllan a-irẓm arra-yan ula a-gis-issmaqql. 5 ġakudan isawl-d sri yan zġ-imġarn yini-yyi-d: «ad-ur-tallat. hay-izm n-tqbilt n-yahuda, hay-aẓur n-ugllid dawd, nttan a-inran, yiẓḍar a-ifsi ssa n-ṭṭwabɛ-ad, irẓm arra.» 6 ẓrġ ilmma yan-ulqqaġ, ibidd ġ-dar lɛrš ġ-gr kkuẓṭ lmh̬luqat, lullin-as imġarn. irwas is-ityawġras, iṭṭaf ssa n-taskiwin d-ssa n-walln, a-tn-igan d-ssa l-larwaḥ n-rbbi lli-yuzn ad-kn kullu ddunit. 7 yasi-d-ulqqaġ arra-yan zġ-ufus afasi n-walli iskiwsn f-lɛrš. 8 lliġ-d-yusi arra, ḍrnt-n kkuẓṭ lmh̬luqat ula sin id-mraw d-kkuẓ (24) n-umġar ġ-lgddam n-ulqqaġ. kraygatt yan yusi lutar, asin ula taṭṭasin n-uwrġ ɛmmrnin s-lbh̬ur lli-igan tiẓulla n-imẓlayn n-rbbi. 9 ar-ttirirn yan-umarg l-ljdid ar-ttinin: «kiyi a-isthllan a-tasit arra-yad tfsit ṭṭwabɛ-ns, ašku ttyawġrast tfrut mddn s-idammn-nnk zġ-kraygatt taqbilt ula kraygatt l-luġa ula kraygatt tasut ula kraygatt tamazirt, trart-tn ad-gn kullu win rbbi. 10 tskrt zġ-gisn ayt-tgldit n-rbbi-nnġ f-a-n-srasn ġ-lgddam-ns tiwafkiw ma-s-a-itrḍu. d-ntni a-ra-iḥkam ġ-ddunit.» 11 ssmaqqlġ-n-daġ s-sfldġ i-waqqur n-wafḍan n-wafḍan d-id-walf n-id-walf l-lmalayka, sutln i-lɛrš d-lmh̬luqat d-imġarn. 12 ar-ttinin s-wawal itjhhdn: «isthlla-ulqqaġ lli-ityawġrasn a-yamẓ lḥukm d-lh̬ir d-tḥkimt d-tẓḍḍart d-ttuqir d-lmjd d-lḥmd.» 13 sfldġ ġakudan i-kullu ma-ih̬lq rbbi ġ-ignna ula ġ-wakal ula ġ-ddu-wakal ula ġ-umda, sfldġ i-kullu ma-iddrn ġ-kraygatt mani ar-ttinin: «a-yili lḥmd d-ttuqir d-lmjd d-lquwwa i-walli iskiwsn f-lɛrš ula i-ulqqaġ, ġilad ula kullu mayd-d-iftan.» 14 inint kkuẓṭ lmh̬luqat: «amin.» ḍrn-in imġarn sjdn-as.

anurẓm 6

1 ẓrġ-n alqqaġ ifsi yan zġ-ssa n-ṭṭwabɛ, s-sfldġ i-yat zġ-kkuẓṭ lmh̬luqat tsawl s-wawal itjhhdn zund iggig tini: «ffuġ-d.» 2 ssmaqqlġ-n s-n-ẓriġ yan-wayyis umlil, yusi-umnnay-ns yal-lqus n-imiġ. ittfk-as yan-ttaj, iffuġ-d a-inru, ig wad bdda itnrun. 3 ifsi-ulqqaġ wis sin ṭṭwabɛ, s-sfldġ i-tis snat lmh̬luqat tnna: «ffuġ-d.» 4 iffuġ-d-wayyis yaḍni iga aẓggʷaġ. ittfk i-umnnay-ns a-ikkis sslamt f-ddunit f-ad-nqqan mddn i-ngratsn, ttfk-as yat taẓẓit imqqurn. 5 ifsi-ulqqaġ wis kraḍ ṭṭwabɛ, s-sfldġ i-tis kraṭṭ lmh̬luqat tnna: «ffuġ-d.» ssmaqqlġ s-ẓriġ ayyis iḍili, yusi-umnnay-ns yal-lmizan ġ-ufus-ns. 6 sfldġ i-kra irwas awal zġ-gr kkuẓṭ lmh̬luqat yini: «ġir kilu n-irdn s-uqarid n-nnuqrt. ġir kraḍ id-kilu n-ṭmẓẓin s-uqarid n-nnuqrt. walaynni a-ur-tssukfm zzit ula aḍil.» 7 ifsi-ulqqaġ wis kkuẓ ṭṭwabɛ, s-sfldġ i-tis kkuẓṭ lmh̬luqat tnna: «ffuġ-d.» 8 ssmaqqlġ s-ẓriġ ayyis awraġ, ig ism n-umnnay-ns ‹lmut›, iḍfur-t-‹umḍḍal›. ittfk-asn ad-ḥkamn f-yan-ugzzum zġ-kkuẓ igzman n-ddunit, ad-nġn ġwilli gis zdġnin s-taẓẓit d-uġni d-waṭṭan d-luḥuš n-ddunit. 9 ifsi-ulqqaġ wis smmus ṭṭwabɛ, s-ẓriġ larwaḥ n-willi mmutnin f-ssibt n-tbrraḥt-nsn s-wawal n-rbbi ula tugga-nsn lli-fllas-fkan. ġ-ddu-uẓru n-tġrsi a-ġ-llan, 10 alln awal-nsn inin: «wa-sidi rbbi itjhhdn, tgit amẓlay tgt lḥqq. ar managu a-ra-n-tssmaṭlt lɛqubit lli-illan f-mddn n-ddunit, trart-asn f-idammn-nnġ?» 11 ġakudan a-ityawfka i-kraygatt yan gisn timlsit tumlilt, yini-asn rbbi ad-qln sul imikk ard ikmml ġunšk lli-d-iqqann zġ-aytmatsn d-imɛawann-nsn lli-rad-nġn mddn ġmklli-tn-nġan ntni. 12 ifsi-ulqqaġ wis sḍiṣ ṭṭwabɛ. ssmaqqlġ-n ẓrġ akal immussa s-jjhd, twrri tllas tafukt zund ah̬nif iḍlan, iwrri iẓggʷaġ-wayyur kullut zund idammn. 13 ḍrn-d itran zġ-ignwan s-wakal ġmklli-d-itluḥ-waḍu iqurayn zġ-wazar. 14 ittin ignwan, muttln zund kra n-warra imuttln f-iɛmad-ns, ityattay kullu ma-igan adrar d-igzir zġ-illiġ illa. 15 rwln igldan n-ddunit d-inmġurn n-tmizar d-inmġurn l-lɛskr, rwln ayt-wayda d-ayt-ssulṭa, ntni ula kullu mddn ismgan ula ġwilli ganin win ih̬f-nsn, rgsn ġ-ifran ula ġ-gr ijarifn n-idrarn. 16 ar-aqran i-idrarn d-ijarifn ar-asn-ttinin: «ḍrad-d fllannġ tssntalm-aġ zġ-uwdm n-walli iskiwsn f-lɛrš ula zġ-lġaḍab n-ulqqaġ. 17 ašku ilkm-d-wass lli-bahra-išqan ig ass l-lġaḍab-nsn. ma-ra-yiẓḍar a-gis-ibidd?»

anurẓm 7

1 lliġ izri mayan, ẓrġ kkuẓ lmalayka biddn ġ-kkuẓṭ-tsgiw n-ddunit, ḥṣarn-in aḍu a-ur-yut akal ula amda ula kra n-usġar. 2 ẓrġ-n ilmma yal-lmalak yaḍni iġli-d zġ-illiġ a-di-taqlay tafukt, yasi-d ṭṭabɛ n-rbbi bab n-tudrt. iġr lmalak-an s-wawal itjhhdn i-kkuẓ lmalayka lli-yuṣṣa rbbi ad-hlkn akal d-umda, 3 yini-asn: «ad-ur-thlkm akal ula amda ula isġarn ard ng ṭṭabɛ f-ignzi n-kullu ih̬ddamn n-rbbi-nnġ.» 4 sfldġ ilmma i-kra imla-yyi mnnaw ad-gan ġwilli-mi-gan ṭṭabɛ. gan miyya d-kkuẓ id-mraw d-kkuẓ n-walf (144.000). gan ntni zġ-kullu tiqbilin n-ayt-rbbi, 5 yili sin d-mraw-walf (12.000) zġ-kraygatt taqbilt: zġ-yahuda d-rawbin d-gad 6 d-ašir d-naftali d-manassi 7 d-šimɛun d-lawi d-yassakar 8 d-zabulun d-yusf d-bnyamin. 9 lliġ izri mayan ssmaqqlġ-n ẓrġ mddn ggutnin bahra, ur-ra-yiẓḍar yan a-tn-iḥasb. gan ntni zġ-kullu timizar d-tqbilin d-tasutin d-lluġat n-ddunit. biddn ġ-lgddam l-lɛrš ula alqqaġ s-tmlsa tumlilin, asin talḍayin ġ-ufus-nsn. 10 alln awal-nsn ar-ttinin: «rbbi-nnġ lli-iskiwsn f-lɛrš, nttan d-ulqqaġ ad-aġ-ijjnjmn.» 11 biddn ġin kullu lmalayka, lullin i-lɛrš ula imġarn ula kkuẓṭ lmh̬luqat, ḍrn-in f-uwdm-nsn ġ-lgddam l-lɛrš sjdn i-rbbi 12 inin: «amin. a-yili lḥmd d-lmjd d-tḥkimt d-ššukr d-ttuqir d-lḥukm d-lquwwa i-rbbi-nnġ ġilad ula kullu mayd-d-iftan, amin.» 13 isqsa-yyi yan zġ-imġarn: «is-tssnt mad-gan ġwid lsanin timlsa tumlilin? manizġ-d-uškan?» 14 iniġ-as: «kiyi a-issnn a-sidi.» yini-yyi: «ntni gan ġwilli-d-ffuġnin zġ-unukmu lli-bahra-išqan, sirdn timlsa-nsn s-idammn n-ulqqaġ aylliġ mllulnt bahra. 15 f-mayan a-f-biddn ġ-lgddam l-lɛrš n-rbbi ar-ti-tɛbadn ġ-untal-ns ġ-iyḍ ula azal. ġwalli iskiwsn f-lɛrš rad-bdda-tn-issntal ġ-dars. 16 ur-sar-tn-inġi laẓ ula irifi. ur-sar-tn-tut tafukt ula ijawan. 17 ašku alqqaġ lli-illan ġ-lɛrš, nttan a-ra-tn-iks izwur-asn s-talɛinin n-waman n-tudrt. rad-asn-isfiḍ rbbi kullu imṭṭawn-nsn.»

anurẓm 8

1 ifsi-ulqqaġ ilmma wis ssa n-ṭṭwabɛ, s-ifssa kullu ma-illan ġ-ignna aylliġ izri ma-itggan mnaṣṣ n-tasaɛt. 2 ẓrġ ilmma ssa l-lmalayka lli-biddnin ġ-lgddam n-rbbi, ttfkn-asn ssa n-nnffarat. 3 iddu yal-lmalak yaḍni ibidd ġ-tama n-uẓru n-tġrsi, yasi taṭṭast n-uwrġ. ittfk-as lbh̬ur iggutn a-dids-issmun tiẓulla n-kullu-imẓlayn n-rbbi, baš a-tnt-in-issakmur i-rbbi f-ṭṭbla n-uwrġ lli-illan ġ-lgddam l-lɛrš. 4 ar-yaqlay-waggu l-lbh̬ur d-tẓulla n-imẓlayn zġ-ufus l-lmalak s-lgddam n-rbbi. 5 iddu lmalak ilmma, iɛmmr taṭṭast s-tirgin l-lɛafit zġ-dar ṭṭbla, iluḥ-tt-in f-ddunit. immass iggig s-uqqryan itjhhdn, utn-uwsmann immass-wakal. 6 nkrn ilmma ssa l-lmalayka lli-dar ssa n-nnffarat, skrn f-a-tn-utn. 7 yut lmalak amzwaru nnffar-ns, s-iḍr ibruri d-lɛafit f-ddunit h̬lḍn d-idammn. ijdr tulut ġ-ddunit ula tulut ġ-isġarn, tjdr ula tuga izgzawn kullutt. 8 yut wis sin lmalayka nnffar-ns, s-ityattay kra irwasn yan-udrar imqqurn ijddrn s-lɛafit, ittluḥ-n ġ-umda. 9 iwrri iẓggʷaġ tulut ġ-umda zund idammn, immt tulut ġ-lmh̬luqat lli-llanin ġ-umda, itthlk ula tulut ġ-wanawn lli-tkkanin amda. 10 yut wis kraḍ l-lmalayka nnffar-ns, s-iḍr yan-itri imqqurn zġ-ignwan ar-ijddr zund asafu, iḍr f-tulut n-isaffn d-talɛinin n-waman. 11 iga ism n-itri ‹asmmum›, iwrri ismmum tulut ġ-waman, immt ma-iggutn ġ-mddn lli-swanin aman-an, ašku wrrin smmumn bahra. 12 yut wis kkuẓ l-lmalayka nnffar-ns, s-tettut tafukt illas tulut-ns, ittut-wayyur ula ntta illas tulut-ns, ttutn itran ula ntni illas tulut-nsn. ar-tlaḥ tifawt ġ-tulut n-uzal ula tulut n-iyḍ. 13 ssmaqqlġ-n-daġ s-ẓriġ yan-igidr yuyl ġ-wammas n-ignwan, sfldġ-as inna s-wawal itjhhdn: «taguḍi taguḍi taguḍi a-ra-yili i-imzdġn n-ddunit f-ssibt n-nnffarat lli-rad-utn kraḍ lmalayka yaḍni.»

anurẓm 9

1 yut wis smmus lmalayka nnffar-ns, s-ẓriġ yan-itri iḍr zġ-ignwan s-wakal. ttfk-as yat-tsarut i-itri-an, igan tin-tdrut n-wakal. 2 iddu irẓm imi n-tdrut, iġli-d zġ-gis kra n-waggu iggutn zund aggu n-ufarnu imqqurn, aylliġ tllas tafukt illas lḥal kullu s-waggu lli-d-iġlin zġ-tdrut n-wakal. 3 tffuġ-d-ilmma-tmurġi zġ-waggu, tettrs f-wakal, ttfk-as-tẓḍḍart a-tqqs zund iġrdm. 4 ityawnna-yas a-ur-thlk tuga n-wakal wala isġarn wala tifrawin n-isafarn, walaynni a-thlk ġir mddn lli-ur-dar ṭṭabɛ n-rbbi f-ignzi-nsn. 5 ur-tẓḍar a-tn-tnġ, walaynni ityawfka-yas a-tn-tssmḥakka smmus-iyrn, ar-tn-tẓẓaḍ zund ġmklli iẓẓaḍ ssmm n-iġrdm iġ-iqqs bnadm. 6 ġ-uwssan-an rad-bahra-irin mddn ad-mmtn, walaynni ur-rad-iẓḍarn ad-mmtn. rad-bahra-ẓuẓḍn lmut, walaynni ur-ra-stt-afn. 7 trwas-tmurġi-an i-yissan ujadnin i-imiġ. kud yat, illa f-ih̬f-ns kra irwasn ttaj n-uwrġ. gn-uwdmawn-nsnt zund udm n-bnadm, 8 ig-wazzar-nsnt zund azzar n-tmġart, gn-uwh̬san-nsnt zund uh̬san n-izm. 9 lsnt f-idmarn-nsnt kra irwasn abannk n-uwzzal. ig ijjij n-ifrawn-nsnt zund ijjij l-lkrarṣ d-yissan ggutnin ar-kullu-tazzaln s-imiġ. 10 kud yat teṭṭaf timġilt d-usaqs zund iġrdm. ġ-tmġilt-nsnt a-ġ-tlla-tẓḍḍart lli-s-rad-ssmḥakkant mddn smmus-iyrn. 11 tamurġi-an, agllid lli-gis-iḥkamn iga lmalak n-tdrut n-wakal. ig ism-ns ‹abaddun› s-wawal n-ayt-yudaya, ig ‹abullyun› (ġwalli ifnnun) s-wawal n-ayt-yunan. 12 ġmkad a-tzri-tguḍi tamzwarut. rad-sul-ilint snat-tguḍiwin yaḍni. 13 yut wis sḍiṣ lmalayka nnffar-ns, s-sfldġ i-yan-wawal isawl-d zġ-dar kkuẓ-waskawn n-tġmrin n-ṭṭbla n-uwrġ lli-illan ġ-lgddam n-rbbi. 14 iġr i-lmalak-an wis sḍiṣ lli-yusin nnffar yini-as: «rẓm-d i-kkuẓ lmalayka lli-tyamaẓnin ġ-dar-wasif n-furat imqqurn.» 15 irẓm ilmma i-kkuẓ lmalayka lli-ujadnin i-tasaɛt-an n-wass-an n-wayyur-an n-usggʷas-an baš ad-nġn tulut n-bnadm. 16 sfldġ i-kra imla-yyi mnnaw ad-gan imnnayn n-yissan n-imiġ. gan sin id-miyya n-id-milyun (200.000.000). 17 ġmkad a-s-iyi-d-bann-yissan ġ-twargit lli-ẓriġ. kraygatt amnnay ilsa abannk illa-gis-uẓggʷaġ d-uẓrqi d-uwraġ, gn iguyya n-yissan zund agayyu n-izm, ar-di-ttffuġ lɛafit d-waggu d-lkbrit zġ-imi-nsn. 18 ġakudan a-immut tulut n-bnadm s-kraṭṭ-tguḍiwin-an, s-lɛafit d-waggu d-lkbrit lli-d-itffuġn zġ-imawn-nsn. 19 ašku ġ-imi-nsn d-tmġilt-nsn a-ġ-tlla-tẓḍḍart n-yissan-an. kud yan, timġilt-ns teṭṭaf ih̬f zund algmmaḍ ma-s-a-issyaggas mddn. 20 imma kullu willi ur-mmutnin s-tguḍiwin-an, sul ur-ta-rin ad-fln ġaylli skarn s-ifassn-nsn. zuydn ntni ar-tɛbadn ljnun ula laṣnam n-uwrġ d-nnuqrt d-wanas d-uẓru d-ukššuḍ lli-ur-tmnadnin ula-da-sflidn ula-da-fttun. 21 ntni ur-tn-akkʷ-tʷgraẓ f-iskkirn-nsn, ar-nqqan ar-skarn ssiḥr ar-tfsadn ar-takʷrn.

anurẓm 10

1 ẓrġ ilmma yal-lmalak yaḍni, itjhhd bahra igguz-d zġ-ignna. isutl-as-umdlu zund timlsit, tlulli-tslit n-unẓar i-ih̬f-ns, yisfiw-uwdm-ns zund tafukt, gn iḍarn-ns zund tannalin l-lɛafit. 2 yasi ġ-ufus-ns yan-warra imẓẓin irẓmn. isrs-n aḍar-ns afasi f-umda, isrs-d aḍar-ns aẓlmaḍ f-wakal. 3 isawl s-yan-wawal itjhhdn zund tandra n-izm. lliġ isawl utn ssa n-iggign. 4 lliġ utn ssa n-iggign gġ-n ad-araġ, walaynni sfldġ i-yan-wawal zġ-ignna inna-yyi: «ḥḍu mayd nnan ssa n-iggign, a-t-ur-tarat.» 5 imma lmalak lli-ẓriġ ibidd f-umda d-wakal, yull afus-ns afasi s-ignna, 6 iggall s-rbbi lli-bdda-illan rad-bdda-yili, ig ġwalli iskrn ignna d-wakal d-umda ula kullu ma-gisn-illan. yini: «hati ur-ra-sul-imaṭl. 7 ašku ġakud lliġ ra-yut wis ssa l-lmalayka nnffar-ns, ra-issafu rbbi maylli iqṣad, a-t-igan d-lbaraka intln lli-f-isawl i-ih̬ddamn-ns lanbiya.» 8 ġakudan isawl-d-daġ-sri-wawal lli-mi-sfldġ zġ-ignna yini-yyi-d: «ddu, tamẓt arra lli-irẓmn ġ-ufus l-lmalak lli-ibiddn f-umda ula akal.» 9 ftuġ s-dar lmalak ḍalbġ-t ad-iyi-ifk arra-lli imẓẓin, yini-yyi: «amẓ-t tššt-t. ra-ismmum ġ-udis-nnk walaynni ra-imim zund tammnt ġ-imi-nnk.» 10 amẓġ arra-lli imẓẓin zġ-ufus l-lmalak ššġ-t. imim zund tammnt ġ-imi-nu, walaynni lliġ-t-ššiġ iwrri ismmum ġ-udis-inu. 11 yini-yyi ġakudan: «iqqan-k-id a-tzaydt ar-ttbrraḥt s-ma-rad-ak-iml rbbi f-mddn n-kigan d-tmizar d-tasutin d-lluġat d-igldan.»

anurẓm 11

1 ttfk-iyi ilmma yat-tġanimt ma-s-a-ssġalġ, yini-yyi rbbi: «nkr tssġlt tigmmi n-rbbi-nnk d-uẓru n-tġrsi, tḥasbt kullu willi gis tɛbadnin. 2 walaynni ad-ur-tssġlt targgit-an illan ġ-brra n-tgmmi, ašku flġ-tt i-willi ur-ginin mddn-inu. rad-akʷln ntni f-tmdint tamẓlayt kkuẓ id-mraw d-sin (42) n-wayyur. 3 walaynni rad-aznġ sin inagan-inu ad-tbrraḥn alf d-sin-id-miyya d-sḍiṣ id-mraw (1260) n-wass s-iwaliwn lli-rad-asn-malaġ. lh̬iš n-tguḍi a-rad-lsn.» 4 rad-gn ntni zund snat-tizutna ula sin lqnadl, biddn ġ-lgddam n-rbbi lli-iḥkamn kullu ddunit. 5 iġ-inawl kra n-yan a-tn-ihlk, ra-di-tffuġ lɛafit zġ-imi-nsn tsu-n ġwilli-tn-kurhanin. iqqan-d a-immt wanna iran a-tn-ihlk. 6 rad-asn-tili-tẓḍḍart ad-qqnn ignwan a-ur-iḍr-unẓar ġ-uwssan lli-ġ-a-tbrraḥn s-iwaliwn lli-asn-imala rbbi. rad-asn-tili-tẓḍḍart ad-rarn aman n-talɛinin ad-ẓggʷaġn zund idammn. rad-asn-tili-tẓḍḍart f-ddunit a-stt-utn s-kullu kra igan taguḍi ġakud nna-ran. 7 ġakud lliġ rad-kmmln tabrraḥt s-tugga-nsn, rad-srsn-inkr-waġʷẓn lli-d-iġlin zġ-tdrut n-wakal, inru-tn inġ-tn. 8 tqama ddat-nsn ġ-usuk n-tmdint imqqurn lli-ġ-ugʷln siditsn f-uggjdi, ar-srs-kkatn mddn lmɛna n-‹sadum› ula ‹miṣr›. 9 kraḍ-uwssan d-mnaṣṣ a-ra-n-tmunun mddn zġ-kullu tasutin d-tqbilin d-lluġat d-tmizar ad-ssmuqquln ġ-ddat-nsn, agʷin a-tn-mḍln. 10 rad-frḥn imzdġn n-ddunit s-lmut-nsn. rad-bahra-ḍṣṣan i-ngratsn ar-akkan tarragin i-ngratsn, ašku ur-sul-ddrn sin inagan lli-zzuguznin tammara iggutn f-bnadm. 11 walaynni tiġurdin n-kraḍ-uwssan d-mnaṣṣ, irar-d gisn rbbi rruḥ n-tudrt, biddn f-iḍarn-nsn. ḍrnt-tksaḍ ggutnin ġ-kullu willi-tn-ẓranin. 12 ġakudan sfldn inagan-lli i-yan-wawal itjhhdn zġ-ignna yini-asn: «ġlyad-d s-ġid.» tyalaln ilmma s-ignna ġ-yat-tmdlut ġ-lgddam n-willi-tn-kurhanin. 13 immass-wakal bahra ġ-tasaɛt-an, iḍr yan-ugzzum zġ-mraw igzman n-tmdint, mmtn ssa n-id-walf (7000) n-mddn lliġ immussa-wakal. ksuḍn bahra ġwilli sulnin ar-ttinin: «mnšk a-bahra-itjhhd rbbi n-ignna.» 14 ġmkad a-tzri tis snat-tguḍiwin. imma tis kraṭṭ-tguḍiwin, hati takmur-d. 15 yut ilmma wis ssa l-lmalayka nnffar-ns, s-sfldġ i-waqqur s-iwaliwn tjhhdnin ġ-ignna ar-ttinin: «hati tagldit n-ddunit twrri tga tagldit n-siditnnġ ula tin lmasiḥ-ns. nttan a-stt-iḥkamn ġilad ula kullu mayd-d-iftan.» 16 imma sin id-mraw d-kkuẓ (24) n-umġar lli-skiwsnin f-lɛruš-nsn ġ-lgddam n-rbbi, ḍrn-in f-uwdmawn-nsn sjdn-as 17 inin: «nškr-k a-sidi rbbi lli-iḥkamn kullu ma-illan, ig ġwalli illan yili bdda, ašku tnkrt s-tḥkimt-nnk itjhhdn tgrt ġ-lḥukm. 18 hajnt-tmizar n-ddunit walaynni ilkm-d-uzmz l-lġaḍab-nnk. ig azmz lli-ġ-ra-tut lḥukm f-willi mmutnin, trart lh̬ir i-ih̬ddamn-nnk lanbiya ula imẓlayn-nnk ula kullu willi uqqrnin ism-nnk, ma-imẓẓin ula ma-imqqurn. ig azmz lli-ġ-ra-thlkt ġwilli thlaknin ddunit.» 19 ġakudan a-ttyawrẓam-tgmmi n-rbbi ġ-ignna, ẓrġ-n ṣṣnduq l-lɛhd n-rbbi ġ-ugʷns n-tgmmi. utn-uwsmann, immass iggig s-uqqryan itjhhdn. immass-wakal ula ntta, iḍr ibruri išqan.

anurẓm 12

1 tban ilmma yat-tmatart imqqurn ġ-ignwan. tga zund yat-tmġart ilsan tafukt, yili-wayyur ġ-ddu iḍarn-ns, yili f-ih̬f-ns yan-ttaj n-sin d-mraw n-itri. 2 ar-trbbu takmur a-taru, ar-tssġuyyu s-ungaẓ n-tlalit. 3 tban-ilmma-tmatart yaḍni ġ-ignwan. tga zund yan-ulgmmaḍ aẓggʷaġ, imqqur bahra. iṭṭaf ssa n-ih̬fawn d-mraw-waskawn, ilin ssa n-ttijan mẓẓinin f-ih̬fawn-ns. 4 issmass imġil-ns ijurr srs tulut n-itran zġ-ignwan, iluḥ-tn s-wakal. ibidd ġ-lgddam n-tmġart lli-ra-yaru, yiri a-išš arraw-ns ġakud nna-ti-turu. 5 taru yan-warraw, ig yus lli-ra-iḥkam kullu timizar n-ddunit s-uɛmud n-uwzzal. ityattay-warraw-ns ġakudan s-lɛrš n-rbbi. 6 trwl-tmġart s-lh̬la, s-illi-as-ijjujad rbbi. ġin a-ġ-ra-d-as-ifk kullu ma-tḥtajja alf d-sin id-miyya d-sḍiṣ id-mraw (1260) n-wass. 7 ġakudan inkr imiġ ġ-ignna. inkr lmalak imqqurn mih̬ayl d-lmalayka lli-llanin ġ-ddu-ufus-ns mmaġn d-ulgmmaḍ. irar-fllasn-ulgmmaḍ d-lmalayka-ns, mmaġn didsn 8 walaynni ur-tn-nrin, ur-ẓḍarn ad-qaman ġ-ignna. 9 ityawgar-n-ulgmmaḍ-an imqqurn s-iyzdar. nttan a-mi-ttinin ‹iblis› ula ‹šiṭan›, ig abnkal aqdim lli-ijllun kullu imzdġn n-ddunit. ityawgar-n s-wakal ntta d-lmalayka-ns. 10 sfldġ ilmma i-yan-wawal itjhhdn isawl ġ-ignna yini: «ġilad ad-aġ-ijjnjm rbbi-nnġ, tban-d-tḥkimt-ns itjhhdn, tašk-id-tgldit-ns, yamẓ lmasiḥ-ns lḥukm. ašku ġwalli itaštkkan s-aytmatnnġ ġ-lgddam n-rbbi-nnġ ġ-iyḍ ula azal, hati ityawlwaḥ s-iyzdar. 11 nran-t ntni s-idammn n-ulqqaġ ula s-wawal n-tugga-nsn, ašku ujadn ad-fkn ih̬f-nsn ar lmut. 12 frḥat ay-ignwan ula kullu ma-gisn-illan. imma kunni ay-akal d-umda, taguḍi a-rad-awn-yili ašku igguz srun iblis, nkrn-d gis iriyn bahra ašku issn is-ur-as-tqama ġir luqt idrusn.» 13 imma algmmaḍ, lliġ iẓra ih̬f-ns is-n-ityawlwaḥ s-wakal, iddu ar-iṭṭay tamġart lli-yurun arraw. 14 imma nttat tyawfkan-as sin ifrawn zund ifrawn n-igidr imqqurn baš a-tayyl zġ-dar-ubnkal s-lh̬la s-illiġ rad-as-ityawfka kullu ma-tḥtajja kraḍ isggʷasn d-mnaṣṣ. 15 walaynni ingi-d imi n-ubnkal s-waman zund asif itjhhdn baš a-yawi-unggay-ns tamġart. 16 akal a-iskrn afulki i-tmġart ġilan, ašku irẓm imi-ns isu anggay lli-d-iffuġn zġ-imi n-ulgmmaḍ. 17 imma algmmaḍ, nkrn-d gis iriyn ggutnin, ṭiyyr-as bahra f-tmġart. iddu a-itmmaġ d-tarwa yaḍni n-tmġart, a-tn-igan d-kullu willi skarnin s-luṣiyat n-rbbi ar-tamẓn ġ-tugga n-yasuɛ. 18 ibidd f-umlal ġ-tama n-umda.

anurẓm 13

1 ẓrġ ilmma yan-waġʷẓn iġli-d zġ-umda. iṭṭaf mraw-waskawn d-ssa n-ih̬fawn, yili f-kraygatt isk yan-ttaj imẓẓin, ityara f-kraygatt ih̬f yan-ism igan targgimt i-ism n-rbbi. 2 ig-waġʷẓn-an zund agrzam, ṣḥun iḍarn-ns ilin-gisn-wah̬bbašn mqqurnin, ig imi-ns zund imi n-izm. ifk-as-ulgmmaḍ lḥukm-ns ula taẓḍḍart itjhhdn n-tgldit-ns. 3 irwas is-ityaggas yan zġ-ih̬fawn-ns ra-immt, walaynni ijji-waggas-lli išqan ur-immut. ar-tɛjjabn kullu imzdġn n-ddunit ġ-waġʷẓn-an, wrrin ḍfurn-t. 4 ar-tɛbadn algmmaḍ ašku ifka taẓḍḍart-ns i-waġʷẓn, ar-tɛbadn aġʷẓn ula ntta ar-ttinin: «ma-itjhhdn zund aġʷẓn? ma-iẓḍarn a-t-inru?» 5 ityawfka i-waġʷẓn a-isawal ar-issfurrug ar-irggm rbbi, ittfk-as a-iḥkam kkuẓ id-mraw d-sin (42) n-wayyur. 6 irẓm imi-ns s-trggam, ar-irggm ġ-ism n-rbbi ula tazdġt-ns ula kullu ayt-ignna. 7 ittfk-as a-itmmaġ d-imẓlayn n-rbbi inru-tn, ittfk-as a-iḥkam ġ-mddn n-kraygatt taqbilt d-tasut d-lluġa d-tmazirt. 8 ra-ti-tɛbadn kullu imzdġn n-ddunit, abla ġwilli mi ityara ism-nsn zġ-isizwar n-ddunit ġ-warra n-tudrt n-ulqqaġ lli-ityawġrasn. 9 wanna dar imzgan, iqqan-t-id a-isfld. 10 «wanna-d-iqqann a-ityamaẓ ra-ityamaẓ. wanna-d-iqqann a-immt s-taẓẓit ra-immt s-taẓẓit. mayan a-f-illa f-imẓlayn n-rbbi a-gis-amẓn, zgan ġ-uġaras-ns.» 11 ẓrġ ilmma aġʷẓn yaḍni iffuġ-d zġ-wakal. iṭṭaf sin-waskawn zund askawn n-ulqqaġ, ar-isawal zund algmmaḍ. 12 ar-itḥkam s-ism n-waġʷẓn amzwaru, iṭṭaf kullu taẓḍḍart-ns. ar-itamr ddunit d-imzdġn-ns ad-tɛbadn aġʷẓn amzwaru lli-mi-ijji-waggas-ns išqan. 13 izayd ar-iskar timitar mqqurnin, ar-d-izzuguz lɛafit zġ-ignna ar akal a-stt-ẓrn kullu mddn. 14 ityawfka-yas a-iskar lmɛjizat ġ-tama n-waġʷẓn amzwaru, ar-srsnt-ijllu kullu imzdġn n-ddunit. yuṣṣa-tn ad-skrn yat-ṣṣurt imqqurn n-waġʷẓn amzwaru lli-ityaggasn s-taẓẓit iwrri-daġ iddr. 15 ittfk-as a-izrɛ kra n-rruḥ ġ-ṣṣurt-lli n-waġʷẓn amzwaru, aylliġ twrri ar-tsawal ṣṣurt ar-ttamr mddn ad-nġn wanna yagʷin a-stt-itɛbad. 16 izayd-waġʷẓn-lli ar-itamr kullu mddn, ma-imẓẓin ula ma-imqqurn, ayt-wayda ula imẓlaḍ, ismgan ula ġwilli ganin win ih̬f-ns, yini-asn ad-qbln ṭṭabɛ f-ufus-nsn afasi nġd f-ignzi-nsn. 17 ġmkan a-s-a-itamr baš a-ur-yiẓḍar yan a-isġ ula izznza bla dars illa ṭṭabɛ n-ism n-waġʷẓn amzwaru nġd nnmra lli-imalan ism-ns. 18 ma-ra-ifhm lmɛna-yad? wanna dar lɛaql, illa fllas a-iḥasb nnmra n-waġʷẓn, ašku tga nttat nnmra n-ism n-bnadm, tg sḍiṣ id-miyya d-sḍiṣ id-mraw d-sḍiṣ (666).

anurẓm 14

1 ssmaqqlġ-n ġakudan s-ẓriġ alqqaġ ibidd f-iggi n-uwrir n-tgmmi n-rbbi. biddn dids miyya d-kkuẓ id-mraw d-kkuẓ-walf (144.000) n-mddn lli-mi-ityara f-ignzi-nsn ism n-ulqqaġ ula ism n-babas. 2 sfldġ ilmma i-yan-wawal isawl ġ-ignna zund ijjij n-isaffn n-waman ggutnin ula zund aqqryan n-iggig itjhhdn. irwas lḥss l-lutarat ar-tn-kkatn id-bab-nsn. 3 ar-kullu-tasin yan-umarg l-ljdid ġ-lgddam l-lɛrš ġ-dar kkuẓṭ lmh̬luqat d-imġarn. ur-iẓḍar yan a-yissan amarg-an, abla miyya d-kkuẓ id-mraw d-kkuẓ-walf (144.000) n-mddn lli-ifra rbbi zġ-ddunit. 4 ntni gan ġwilli ġusnin, ur-ssrkin ih̬f-nsn d-tmġarin. gn ġwilli-bdda-itmunun d-ulqqaġ s-innas a-ittidu. gn imnza n-bnadm lli-ifra ad-gn win rbbi d-ulqqaġ. 5 kra n-tkrkist ur-tkki imi-nsn. kra yʷh̬šnn ur-gisn-illi. 6 ẓrġ ilmma yal-lmalak yaḍni yuyl ġ-wammas n-ignwan, yawi-d lh̬bar ifulkin lli-rad-bdda-yili, a-srs-itbrraḥ i-kullu imzdġn n-ddunit n-kraygatt tasut d-tqbilt d-lluġa d-tmazirt. 7 yall awal-ns yini: «ḍrat a-ttɛbadm rbbi ar-ti-ttalġm, ašku tlkm-d tasaɛt a-yut lḥukm f-bnadm. sjdat i-walli iskrn ignwan d-wakal, iskr amda ula talɛinin n-waman.» 8 iggʷru-as-d lmalak wis sin yini: «tthlk, tthlk-tmdint n-babil itjhhdn. tthlk h̬talli isswan kullu timizar n-ddunit s-tissi iktin l-lfsad-ns issnufuln.» 9 iggʷru-asn-d lmalak wis kraḍ, yall awal-ns yini: «winna tɛbadnin aġʷẓn ula ṣṣurt-ns, d-winna qblnin ṭṭabɛ-ns f-ignzi-nsn ula f-ufus-nsn, 10 ntni rad-sun zġ-tissi iḥrran n-ssh̬ṭ n-rbbi lli-s-iɛmmr lkas l-lġaḍab-ns. rad-rfufnn s-lɛafit d-lkbrit ġ-lgddam l-lmalayka n-rbbi ula ġ-lgddam n-ulqqaġ. 11 rad-bdda-yaqlay-waggu n-urfufn-nsn, ur-sar-itmmi. ur-sar-rad-asn-tili rraḥt, la ġ-iyḍ ula azal, i-willi tɛbadnin aġʷẓn ula ṣṣurt-ns, ula ġwilli qblnin ṭṭabɛ n-ism-ns.» 12 mayan a-f-illa f-imẓlayn n-rbbi ad-ṣbrn zgan, a-tn-igan d-willi skarnin s-luṣiyat n-rbbi ġwin-bdda ġ-yasuɛ. 13 sfldġ ilmma i-yan-wawal isawl ġ-ignna yini-yyi: «ara maya, ‹imbarkin ad-gan winna mmutnin f-ism n-siditnnġ zġ-ġilad s-uflla.›» isawl-d rruḥ n-rbbi yini: «s-ṣṣaḥt, rad-sunfun ntni zġ-unhataf-nsn, awin didsn lḥsab n-kullu mad-skarn ifulki.» 14 ssmaqqlġ-n ilmma s-ẓriġ yat-tmdlut tumlilt, iskiws fllas yan irwas bnadm. yili ttaj n-uwrġ f-ih̬f-ns, yili-usmmawd imsadn ġ-ufus-ns. 15 iffuġ-d yal-lmalak zġ-tgmmi n-rbbi, yall awal-ns yini i-walli iskiwsn f-tmdlut: «luḥ-n asmmawd-nnk a-imgr, ašku ilkm-uzmz n-tmgra, tnu ṣṣabt n-ddunit.» 16 inkr ġwalli iskiwsn f-tmdlut iluḥ-n asmmawd-ns f-ddunit imgr ṣṣabt-ns. 17 ġakudan iffuġ-d yal-lmalak yaḍni zġ-tgmmi n-rbbi ġ-ignna, ula ntta yusi asmmawd imsadn. 18 iffuġ-d ilmma yal-lmalak yaḍni zġ-dar ṭṭbla l-lbh̬ur, ig ġwalli igabln lɛafit. isawl s-walli yusin asmmawd imsadn yini-as s-wawal itjhhdn: «luḥ-n asmmawd-nnk, tssmunt tizrmin zġ-ddalit n-ddunit, ašku inwa-waḍil.» 19 iddu lmalak iluḥ-n asmmawd-ns f-ddunit issmun aḍil. iluḥ-n aḍil n-ddunit ġ-lmɛṣṣrt imqqurn n-ssh̬ṭ n-rbbi. 20 tlla lmɛṣṣrt ġ-brra n-tmdint, ar-gis-taḍḍrn aḍil. ffuġn zġ-gis idammn, ngin zund asif, aylliġ idra s-ma-itggan tiddi n-wagmar. ilkm-unggay-ns ma-itggan kraḍ id-miyya n-kilimitr.

anurẓm 15

1 ẓrġ ilmma tamatart yaḍni ġ-ignna, tmqqur bahra, tɛjjbġ gis s-kigan. tga ssa l-lmalayka asin ssa n-tguḍiwin. timggura ġ-tguḍiwin ad-gant, ašku rbbi iḥudda srsnt ssh̬ṭ-ns. 2 ẓrġ kra irwas-iyi tamda n-jjaj ih̬lḍn s-lɛafit. ẓrġ ġwilli nranin aġʷẓn ula ṣṣurt-ns ula nnmra n-ism-ns, biddn ġ-tama n-tmda n-jjaj asin lutarat n-rbbi. 3 ar-ttirirn asin amarg n-musa ah̬ddam n-rbbi d-umarg n-ulqqaġ ar-ttinin: «wa-sidi rbbi lli-iḥkamn kullu ma-illan, imqqur kullu ma-tskart, lɛjb a-iga. way-agllid n-tasutin, yʷġẓan kullu ma-ttnbaṭṭ. lḥqq a-iga. 4 wa-sidi rbbi, ma-ur-ra-iḍr ġ-lgddam-nnk? ma-ur-ra-yuqqr lmjd n-ism-nnk? ašku kiyi waḥduk a-iṣfan. rad-d-aškin mddn ad-ak-sjdn zġ-kullu timizar n-ddunit. ašku ibayyn-asn-d lḥqq n-tnbaḍin-nnk.» 5 lliġ izri mayan ssmaqqlġ-n s-ẓriġ taḥanut tamẓlayt trẓm ġ-uh̬iyyam n-tmitar n-rbbi ġ-ignna. 6 ẓrġ ssa l-lmalayka lli-ra-yasi ssa n-tguḍiwin, ffuġn-d zġ-tḥanut tamẓlayt. lsn timlsa l-lkttan iṣfan ar-ssmrqiqiynt. bkisn zġ-wammas-nsn s-ibkkasn n-uwrġ. 7 tddu yat zġ-kkuẓṭ lmh̬luqat tfk i-ssa l-lmalayka ssa n-taṭṭasin n-uwrġ, ɛmmrnt s-ssh̬ṭ n-rbbi lli-bdda-illan rad-bdda-yili. 8 twrri tɛmmr-tḥanut tamẓlayt s-waggu l-lmjd n-rbbi d-tḥkimt-ns itjhhdn. ur-ra-yiẓḍar yan a-ikšm s-tḥanut-an tamẓlayt ard kmmlnt ssa n-tguḍiwin lli-usin ssa l-lmalayka.

anurẓm 16

1 sfldġ i-yan-wawal itjhhdn isawl-d zġ-tḥanut tamẓlayt, yini i-ssa l-lmalayka: «ddwat tffim-n f-ddunit ssa n-taṭṭasin n-ssh̬ṭ n-rbbi.» 2 iddu lmalak amzwaru iffi-n taṭṭast-ns f-ddunit, s-wrrin iḥbba šqanin ʷh̬šnnin ġ-mddn lli-dar ṭṭabɛ n-waġʷẓn ar-tɛbadn ṣṣurt-ns. 3 iddu lmalak wis sin iffi-n taṭṭast-ns f-umda, s-iwrri ig-umda zund idammn n-iniġi, immt kullu ma-iddrn ġ-umda. 4 iddu lmalak wis kraḍ iffi-n taṭṭast-ns f-isaffn d-talɛinin n-waman, s-wrrin kullu ẓggʷaġn zund idammn. 5 sfldġ i-lmalak lli-igabln aman inna: «wa-rbbi amẓlay lli-illan ikka-ttin bdda illa, s-lḥqq a-s-tutt lḥukm-ad f-bnadm, 6 ašku ffin ntni idammn n-imẓlayn-nnk d-lanbiya. hatni ġila idammn ad-asn-tsswat. ġmkan ad-asn-igan.» 7 sfldġ i-kra isawl-d zġ-ṭṭbla l-lbh̬ur inna: «s-ṣṣaḥt a-sidi rbbi lli-iḥkamn kullu ma-illan, yʷġẓan lḥukm-nnk. s-lḥqq a-s-a-ttḥkamt.» 8 iddu lmalak wis kkuẓ iffi-n taṭṭast-ns f-tafukt, s-as-ityawfka a-tqd bnadm s-lɛafit-ns. 9 tjdr mddn s-trġi-ns iḥrran, aylliġ rgmn ism n-rbbi lli-dar taẓḍḍart a-tn-yut s-tguḍiwin-an, walaynni ur-rin ad-fln ddnub-nsn uqqrn lmjd-ns. 10 iddu lmalak wis smmus iffi-n taṭṭast-ns f-lɛrš n-waġʷẓn, tllas-tgldit-ns s-wrrin mddn ar-gllin ils-nsn s-waṭṭan lli-tn-ibrrin. 11 ar-rggmn rbbi n-ignna f-ssibt n-waṭṭan d-iḥbba lli-gisn-illan, walaynni ur-ta-jju-rin ad-fln iskkirn-nsn ʷh̬šnnin. 12 iddu lmalak wis sḍiṣ iffi-n taṭṭast-ns f-wasif n-furat imqqurn, s-iwrri iqqur zġ-waman, baš a-ig aġaras yujad i-igldan lli-ra-d-yašk zġ-usġlay n-tafukt. 13 ẓrġ ilmma kraḍ ljnun ʷh̬šnnin zund kraḍ igʷra, ffuġn-d zġ-imi n-ulgmmaḍ d-win-waġʷẓn d-win nnabi bu-tkrkas. 14 ntni larwaḥ l-ljnun ad-gan, ar-skarn lmɛjizat ar-tkkan dar kullu igldan n-ddunit a-tn-ssmununn i-imiġ lli-s-rad-mmaġn ġ-wass l-lḥsab n-rbbi lli-iḥkamn kullu ma-illan. 15 inna siditnnġ: «hati ra-n-aškġ zund amh̬h̬ar. ambarki a-ra-ig wanna iḍufn yawi dids timlsa-ns a-ur-iffuġ bla yat iḥšm ġ-lgddam n-mddn.» 16 rad-ssmunn igldan-lli ġ-udġar lli-mi-ttinin ‹harmagaddun› s-wawal n-ayt-yudaya. 17 iddu lmalak wis ssa iffi-n taṭṭast-ns f-ignwan, s-d-isawl yan-wawal itjhhdn zġ-dar lɛrš ġ-tḥanut tamẓlayt yini: «hati ikmml.» 18 ar-kkatn-uwsmann, immass iggig s-uqqryan itjhhdn, immass-wakal ula ntta bahra. ur-jju-immussi-wakal ġmkan zġ-lliġ ityawh̬laq bnadm ġ-ddunit. 19 tbḍu-tmdint imqqurn f-kraṭṭ-twal, tthlknt kullu timdinin n-tmizar n-ddunit. ur-ittu rbbi tamdint n-babil imqqurn, isswa-yas kullu lkas n-ssh̬ṭ l-lġaḍab-ns. 20 ġakudan laḥ igzirn, astwan kullu idrarn. 21 ar-n-iṭṭar ibruri zġ-ignwan zund iẓran, iḍni bahra yakmur-n s-kkuẓ id-mraw n-kilu. ar-n-iṭṭar f-mddn aylliġ rgmn rbbi f-tguḍi-an n-ibruri, ašku išqa bahra.

anurẓm 17

1 yašk-id dari yan zġ-ssa l-lmalayka lli-usinin ssa n-taṭṭasin yini-yyi: «ašk-id ad-ak-mlġ lɛqubit lli-ra-iḍr f-tmggant imqqurn lli-iskiwsn ġ-gr isaffn n-waman. 2 fsadn dids igldan n-ddunit, tssnufl imzdġn n-ddunit s-tissi iktin l-lfsad-ns.» 3 yasi-yyi ġakudan s-tḥkimt n-rruḥ, yawi-yyi s-yan mani ih̬wan. ẓrġ ġin yat-tmġart tni f-yan-waġʷẓn aẓggʷaġ. iṭṭaf ssa n-ih̬fawn d-mraw-waskawn, tyaran fllas kigan d-ismawn, gan kullu tirggam i-rbbi. 4 tls-tmġart-an ma-iḍlan d-ma-iẓggʷaġn, tg-n ikʷlan n-uwrġ d-ljuhr d-tẓratin ġʷlanin. tasi ġ-ufus-ns yal-lkas n-uwrġ iɛmmrn s-tjlh̬it d-irkan l-lfsad-ns. 5 ityara f-ignzi-ns yan ism s-lmɛna intln, iga «babil imqqurn, innas n-tmgganin ula kullu ma-igan tajlh̬it n-ddunit.» 6 ẓrġ tamġart-an tnufl s-tissi n-idammn n-imẓlayn n-rbbi d-win inagan n-yasuɛ. lliġ-tt-ẓriġ, tɛjjbġ gis bahra. 7 yini-yyi lmalak: «mah̬ aylliġ gis ttɛjjbt? rad-ak-mlġ lmɛna-yad fllak intln n-tmġart ula aġʷẓn lli-f-tni lli-iṭṭafn ssa n-ih̬fawn d-mraw-waskawn. 8 aġʷẓn-an ikka-ttin illa, ur-sul-a-itban, ra-d-iġli zġ-tdrut n-wakal iftu s-lhalak. ra-gis-tɛjjabn imzdġn n-ddunit lli-mi-ur-ityara ism-nsn ġ-warra n-tudrt zġ-isizwar n-ddunit. ašku rad-ẓrn aġʷẓn lli-sttin-ikkan illa, ur-sul-a-itban, ra-d-daġ-iban. 9 «ma-iṭṭafn lɛaql baš a-ifhm lmɛna-yad? ašku ssa n-ih̬fawn-lli, gan ssa n-iwrar lli-f-tskiws-tmġart. 10 gn ula ssa n-igldan, ḍrn zġ-gisn smmus, isul yan, ra-d-sul-yašk wayyaḍ. ġakud nna-d-yuška rad-as-ityawfka a-iḥkam yat luqt idrusn. 11 imma aġʷẓn lli-sttin ikkan illa ur-a-sul-itban, nttan a-ra-ig wis tam igldan. ikka-ttin iga yan zġ-ssa n-igldan lli-zrinin. ra-d-iwrri, iftu ilmma s-lhalak. 12 «imma mraw-waskawn lli-tẓrit, ntni gan mraw igldan lli-ur-ta-ḥkamnin. rad-asn-ttyawfka-tẓḍḍart ad-ḥkamn ntni d-waġʷẓn yat tasaɛt idrusn. 13 yat-tnbaṭṭ ka-darsn-illan, rad-fln taẓḍḍart ula tiglday-nsn ġ-ufus n-waġʷẓn. 14 rad-mmaġn d-ulqqaġ, walaynni ra-tn-inru-ulqqaġ ntta d-mddn-ns lli-mi-iġra, iẓli-tn ad-gn wins, ġwin-bdda gis. ašku iga ntta anmġur n-inmġurn, ig agllid n-igldan.» 15 izayd lmalak yini-yyi: «isaffn n-waman lli-tẓrit tskiws-tmggant ġ-gratsn, ntni gan mddn n-tasutin d-tqbilin d-tmizar d-lluġat n-ddunit. 16 walaynni mraw-waskawn d-waġʷẓn lli-tẓrit, ntni rad-krhun tamggant, kkisn-as kullu ma-dars-illan, fln-tt bla yat. rad-ššn tifiyi-ns jdrn-tt kullu s-lɛafit. 17 ašku iskr rbbi ġ-uwlawn-nsn ad-skarn ma-gisn-iqṣad ntta, mšaškan-d ad-fln taẓḍḍart ula tiglday-nsn ġ-ufus n-waġʷẓn ard kullu ijru maylli-yad-inna rbbi ra-ijru. 18 imma tamġart lli-tẓrit, nttat a-igan tamdint imqqurn lli-iḥkamn ġ-kullu igldan ddunit.»

anurẓm 18

1 lliġ izri mayan ẓrġ yal-lmalak yaḍni itjhhd bahra, igguz-d zġ-ignna, isfaw kullu ddunit s-nnur lli-gis-illan. 2 yall awal-ns yini: «tthlk, tthlk babil imqqurn. ur-tgi ġilad abla tazdġt l-ljnun, tɛmmr s-kullu kra igan rruḥ yʷh̬šnn ula kullu kra igan agḍiḍ ur-iḥllan lli-issmsar bnadm. 3 ašku tsswa kullu timizar n-ddunit s-tissi iktin l-lfsad-ns, fsadn dids igldan n-ddunit. tssrbḥ isbbabn n-ddunit zġ-tuggt n-ššhwat-ns.» 4 sfldġ ilmma i-wawal yaḍni zġ-ignna inna: «wa-mddn-inu, ffuġad-d zġ-dars, a-ur-dids-tmunm ġ-ddnub-ns baš a-ur-dids-tkšmm ġ-tguḍiwin-ns. 5 han ddnub-ns gudin ar ignna. ur-ittu rbbi-nnun kullu ma-tskr yʷh̬šn. 6 imma ġilad skrat-as ġmklli-awn-tskr, trarm-as f-snat-twal f-iskkirn-ns, tɛmmrm-as lkas s-tissi iḥrran f-snat-twal f-tissi lli-awn-tsswa nttat, 7 tɛbbrm-as tarfufnt d-tguḍi s-lɛbrt lli-s-tɛbbr i-ih̬f-ns lmjd d-lh̬ir. ašku ar-ttini nttat ġ-uwl-ns: ‹ha-yyi tagllitt ad-giġ f-lɛrš-inu. ur-giġ tahjjalt, ur-sar-kkin imṭṭawn alln-inu.› 8 f-ġayan a-f-ra-stt-utnt-kullu-tguḍiwin-ns ġ-yan-wass. ra-fllas-iḍr-waṭṭan d-taġuft d-uġni, ar-tti-tjddr lɛafit. ašku rbbi siditun lli-ra-fllas-izzugz lɛqubit, hati itjhhd bahra. 9 «imma igldan n-ddunit lli-dids-fsadnin ššn dids lh̬ir, rad-ssġuyyun ar-fllas-allan ġakud nna-ẓran aggu l-lɛafit ar-tti-tjddr. 10 ra-n-biddn ġ-tuggugt, iksaḍn a-ur-dids-rfufnn ula ntni, ar-ttinin: ‹taguḍi, taguḍi ayd-fllam-iḍrn a-tamdint imqqurn. wa-tamdint n-babil itjhhdn, tasaɛt idrusn a-ġ-fllam-tgguz lɛqubit-nnm.› 11 «rad-ssġuyyun isbbabn n-ddunit ar-fllas-allan, ašku ur-sul-illi ma-isaġn sslaɛt-nsn 12 n-uwrġ d-nnuqrt d-tẓratin ġʷlanin d-ljuhr d-lkttan išwan d-lḥrir d-ttub iḍili d-ttub aẓggʷaġ d-ikššuḍn lqmari d-sslaɛt l-lɛaj d-ukššuḍ iʷġlan d-sslaɛt n-wanas d-uwzzal d-rrh̬am 13 d-lqrfa d-lḥnuḍ d-tujjut imimn d-usafar lmurr d-lbh̬ur d-waman n-waḍil iktin d-zzit d-uggurn d-irdn d-imugayn d-uwlli d-yissan d-lkrarṣ d-ismgan d-mddn tyamaẓnin ġ-imiġ. 14 «rad-as-inin: ‹laḥ-am kullu timih̬ar lli-ttirit. ityattay fllam kullu ma-s-trḍit, tssfulkit srs ih̬f-nnm. ur-sar-ti-tẓrit-daġ.› 15 ula isbbabn lli-rbḥnin s-sslaɛt lli-gis-zznzan, rad-biddn ġ-tuggugt, iksaḍn a-ur-fllasn-tḍr lɛqubit ula ntni dids. ar-ssġuyyun ar-allan ar-ttinin: 16 ‹taguḍi, taguḍi ayd iḍrn f-tmdint imqqurn lli-ilsan lkttan išwan d-ttub iḍili d-ttub aẓggʷaġ d-ikʷlan n-uwrġ d-ljuhr d-tẓratin ġʷlanin. 17 hati ġir tasaɛt idrusn a-ġ-kullu-laḥ timih̬ar-an.› «biddn-in ġ-tuggugt kullu willi tkkanin amda, rrways n-wanawn d-willi gisn ssudunin d-willi gisn th̬damnin. 18 lliġ a-tmnadn aggu l-lɛafit lli-s-a-tjddr ar-ssġuyyun ar-ttinin: ‹is-jju-tlla kra n-tmdint zund tamdint-ad imqqurn?› 19 ar-allan ar-tluḥn agdrur f-iggi n-iguyya-nsn ar-ssġuyyun ar-ttinin: ‹taguḍi, taguḍi ayd iḍrn f-tmdint imqqurn lli-issrbaḥn s-tmih̬ar-ns kullu willi dar anawn f-umda. hati ġir tasaɛt idrusn a-ġ-laḥ kullu ma-gis-illan.› 20 frḥat ay-ayt-ignna s-lhalak-ns, tfrḥm ay-imẓlayn n-rbbi d-irqqasn-ns d-lanbiya, ašku izzugz-d fllas rbbi-nnun lɛqubit f-ġaylli-awn-tskr.» 21 ġakudan a-inkr yal-lmalak itjhhdn, yasi yan-uẓru imqqurn zund aẓru n-uzrg, iluḥ-t-in ġ-umda yini: «ġmkad a-s-ra-n-ttyawlwaḥ-tmdint n-babil imqqurn s-jjhd. ur-sar-km-iẓri yan. 22 ur-sul-ra-gim-sfldn i-lḥss n-ayt-lutar nġd ayt-umarg nġd ayt-tɛuwwatt nġd ayt-nnffar. ur-sul-ra-gim-ilin ayt-twuri, wala ra-gim-sllan i-taqqurt n-uzrg, 23 wala ra-gim-tfaw tifawt l-lqnadl, wala ra-gim-sfldn i-wawal n-usli d-tslit. ašku isbbabn-nnm, inmġurn n-ddunit ad-gan. s-ssiḥr-nnm a-s-a-tjllut kullu timizar. 24 lɛqubit a-iḍrn f-babil ašku yufa-n gis rbbi-nnun idammn l-lanbiya d-imẓlayn-ns d-win kullu mddn lli-tyawnġanin ġ-ddunit.»

anurẓm 19

1 lliġ izri mayan sfldġ i-kra itjhhdn irwas-iyi taqqurt n-mddn ggutnin ġ-ignna, ulln awal-nsn ar-ttinin: «halliluya, rbbi-nnġ a-ijjnjamn, ig bab l-lmjd d-lquwwa. 2 yʷġẓan lḥukm-ns, s-lḥqq a-s-a-itḥkam. yut lɛqubit f-tmggant imqqurn lli-issrkan kullu ddunit s-lfsad-ns. irar-as rbbi f-idammn n-ih̬ddamn-ns.» 3 alln-daġ awal-nsn ar-ttinin: «halliluya, ar-bdda-yaqlay-waggu-ns, ur-sar-itmmi.» 4 ḍrn-in ilmma sin id-mraw d-kkuẓ (24) n-umġar d-kkuẓṭ lmh̬luqat ġ-lgddam n-rbbi lli-iskiwsn f-lɛrš, sjdn-as ar-ttinin: «amin, halliluya.» 5 isawl-d ilmma yan-wawal zġ-dar lɛrš yini: «alġat rbbi-nnġ a-ih̬ddamn-ns kullukn lli-t-uqqrnin, ġwilli mqqurnin ula ġwilli mẓẓinin.» 6 sfldġ ilmma i-kra irwas-iyi iwaliwn n-mddn ggutnin bahra, zund ijjijn n-isaffn n-waman ggutnin ula zund aqqryan n-iggig itjhhdn, ar-ttinin: «halliluya. rbbi siditnnġ itjhhdn, nttan a-iḥkamn kullu ma-illan. 7 a-nfrḥ ġilad, nall awal-nnġ s-lfrḥ, nini mnšk a-bahra-iggut lmjd-ns. ašku truḥ-d-tmġra n-ulqqaġ. ha-taslit-ns tjjujad ih̬f-ns, 8 ifk-as rbbi timlsit l-lkttan išwan iġusn issmrqiqiyn.» lmɛna l-lkttan tga «ifulkitn lli-skrn imẓlayn n-rbbi.» 9 yini-yyi ilmma lmalak: «ara awal-ad, ‹imbarkin ad-gan ġwilli mi iġra rbbi ad-d-aškin s-imnsi n-tmġra n-ulqqaġ.›» izayd yini-yyi: «ġwid gan iwaliwn n-rbbi. lḥqq ad-gan.» 10 imma nkki ḍrġ-n ġ-dar iḍarn-ns iriġ ad-as-sjdġ, s-iyi-inna: «a-ur-tskrt ġmkan. ašku ah̬ddam kad-giġ, zund kiyi d-aytmak lli-umẓnin ġ-tugga n-yasuɛ. rbbi waḥdut a-ttɛbadt.» ašku tugga n-yasuɛ a-idḥayn ġwilli sawalnin s-mad-asn-imala rbbi. 11 ẓrġ ilmma ignna rẓmn, s-iyi-d-iban yan-wayyis umlil. amnnay-ns, ar-as-ttinin ‹lḥqq› ula ‹ġwalli izgan ġ-wawal-ns›. s-lḥqq a-s-a-ikkat lḥukm ar-srs-itmmaġ. 12 ar-d-ssufunt-walln-ns zund isufa l-lɛafit, ilin f-ih̬f-ns ttijan ggutnin. ityara fllas yan-ism lli-ur-issin yan abla nttan. 13 immġ-uqššab-ns s-idammn, ig ism-ns ‹awal n-rbbi›. 14 ḍfurn-t ljyuš n-ignna, lsn lkttan išwan iġusn imlluln, nin f-yissan umliln. 15 iffuġ-d zġ-imi-ns zund yat taẓẓit imsadn. ra-srs-yut timizar n-ddunit. ra-tnt-iḥkam s-uɛmud n-uwzzal, yaḍḍr aḍil ġ-lmɛṣṣrt n-ssh̬ṭ l-lġaḍab n-rbbi lli-iḥkamn kullu ma-illan. 16 ityara yan ism ġ-uqššab-ns f-uflla n-umṣaḍ-ns, iga ‹agllid n-igldan d-unmġur n-inmġurn›. 17 ẓrġ ilmma yal-lmalak ibidd f-tafukt, yall awal-ns iġr s-igḍaḍ kullutn lli-tayylalnin ġ-ignwan yini-asn: «aškad-d tmunm f-imnsi imqqurn lli-awn-ijjujad rbbi, 18 a-tšttam tifiyi n-igldan d-iɛskrin d-inmġurn l-lɛskr, d-yissan ula imnnayn-nsn, ar-tšttam tifiyi n-kullu mddn, ismgan ula ġwilli ganin win ih̬f-nsn, ma-imẓẓin ula ma-imqqurn.» 19 ẓrġ ilmma aġʷẓn, nttan d-igldan n-ddunit d-ljyuš-nsn. munn-d kullutn ad-mmaġn d-walli inin f-wayyis d-ljiš-ns. 20 imma ntta yumẓ aġʷẓn, yamẓ ula nnabi bu-tkrkas lli-iskrn lmɛjizat s-ism n-waġʷẓn ijlu srsnt ġwilli dar ṭṭabɛ n-waġʷẓn d-willi tɛbadnin ṣṣurt-ns. ġakudan sul ddrn a-tn-in-iluḥ s-sin ġ-tmda l-lɛafit lli-ijddrn s-lkbrit. 21 izayd ilmma ġwalli inin f-wayyis inġ ma-iqaman zġ-ljyuš-nsn s-taẓẓit lli-d-iffuġn zġ-imi-ns. munn-d fllasn igḍaḍ kullutn ar-šttan tifiyi-nsn aylliġ šbɛan.

anurẓm 20

1 ẓrġ ilmma yal-lmalak igguz-d zġ-ignna, yusi tasarut n-tdrut n-wakal, tili ġ-ufus-ns yat-ssnslt imqqurn. 2 yamẓ algmmaḍ lli-mi-ttinin ‹abnkal aqdim› ula ‹iblis› ula ‹šiṭan›, ikrs-t baš a-iqama ġ-iskraf alf n-usggʷas. 3 iluḥ-t-in ġ-tdrut n-wakal, iqqn-n fllas imi n-tdrut, iskr-as ṭṭabɛ baš a-ur-sul-ijllu timizar n-ddunit ard izri-walf n-usggʷas. tigira n-mayan ra-d-iqqan a-inurẓm zġ-iskraf yat luqt idrusn. 4 ẓrġ ilmma kra l-lɛruš ġ-ignna. ityawfka i-willi fllasn skiwsnin lḥqq ad-tḥkamn. ẓrġ larwaḥ n-willi mi ityawbbay ih̬f-nsn f-ssibt n-tugga-nsn f-yasuɛ ula f-wawal n-rbbi. ur-a-tɛbadn aġʷẓn ula ṣṣurt-ns, ula qbln ṭṭabɛ-ns f-ignzi-nsn ula f-ufus-nsn. nkrn ntni zġ-lmut ar-tḥkamn d-lmasiḥ alf n-usggʷas. 5 ġmkad a-tga-tnkra tamzwarut. imma wiyyaḍ sul qaman ġ-lmut, ur-rad-nkrn ard izri-walf n-usggʷas. 6 imbarkin d-imẓlayn ad-gan ġwilli-d-nkrnin ġ-tnkra tamzwarut. ur-ra-tiẓḍar lmut tis snat a-tn-tlkm. rad-gn inmġurn n-rbbi d-lmasiḥ, ra-dids-ḥkamn alf n-usggʷas. 7 ġakud nna-ikmml-walf n-usggʷas ra-ityawfsay šiṭan zġ-iskraf-ns, 8 iffuġ-d a-ijlu kullu timizar n-ddunit, issmun imzdġn-nsnt i-imiġ. ntni ‹gug› ula ‹magug› ad-gan, igatn zund amlal n-tama n-umda, 9 ar-zziggizn ard kn ddunit kullutt, sutln i-untal n-imẓlayn n-rbbi a-t-igan d-tmdint lli-dars-iɛzzan. imil tḍr-d fllasn lɛafit zġ-ignna thlk-tn. 10 ittluḥ-n iblis lli-tn-ijlan ġ-tmda l-lɛafit d-lkbrit lli-ġ-illa-waġʷẓn d-nnabi bu-tkrkas. rad-kullu-ġin-trfufunn ġ-iyḍ ula azal s-urfufn ur-sar-itmmin. 11 ẓrġ ilmma yal-lɛrš imqqurn imlluln, ẓrġ ula ġwalli fllas iskiwsn. lliġ-d-iban ntta, rwln zġ-gis ignwan d-wakal, laḥ-tn kullu. 12 s-ẓriġ ġwilli mmutnin, ma-imqqurn ula ma-imẓẓin, biddn kullu ġ-lgddam l-lɛrš. tyawrẓamn kra n-warratn ġakudan, s-ityawrẓam yan-warra yaḍni igan arra n-tudrt. yut rbbi lḥukm ġakudan f-willi mmutnin, irar-asn f-ġaylli skrn ġmklli ityaran ġ-warratn. 13 idḥi-d-umda kullu willi gis mmutnin, tdḥi-d lmut d-udġar l-lmut kullu willi gis llanin, iḥkam rbbi fllasn kullutn f-ġaylli skrn. 14 tettluḥ-n ilmma lmut d-udġar l-lmut ġ-tmda l-lɛafit. lmut tis snat a-tga-tmda l-lɛafit. 15 wanna mi ur-ityara ism-ns ġ-warra n-tudrt, ittluḥ-n ġ-tmda l-lɛafit.

anurẓm 21

1 ẓrġ ilmma ignna l-ljdid d-wakal l-ljdid. ur-sul-qaman ignwan iqdimn ula ikalln iqdimn, laḥ ula amda. 2 ẓrġ tamdint tamẓlayt, a-stt-igan d-urušalim l-ljdid, tgguz-d zġ-ignna zġ-dar rbbi. tfulki bahra zund yat-tslit ilsan timlsit n-tmġra, tujad a-tmnaggar asli-ns. 3 sfldġ i-yan-wawal itjhhdn isawl-d zġ-dar lɛrš yini: «hati ġ-gr bnadm a-ġ-ra-tili-tzdġt n-rbbi, izdġ ġilad ġ-wammas-nsn, gn ayt-dars. rbbi rad-didsn-yili, ig rbbi-nsn. 4 ra-isfiḍ kullu imṭṭawn-nsn. ur-sul-ra-tili lmut ula taguḍi ula tiġwiyya ula aṭṭan, ašku ddunit taqdimt ur-sul-tqama.» 5 isawl-d ġwalli iskiwsn f-lɛrš yini: «skrġ kullu ġilad zġ-ljdid.» yini-yyi-daġ: «ara mayad. ašku ʷġẓann iwaliwn-ad, lḥqq ad-gan.» 6 izayd yini-yyi: «hati ikmml. nkki giġ amzwaru gġ amggʷaru. gġ isizwar gġ isiggʷra. wanna yaġ irifi, ra-t-ssuġ zġ-talɛint n-waman n-tudrt bla gis ifka yat. 7 imma wanna inran, rad-as-fkġ lwrt-ad: rad-gġ rbbi-ns, ig ntta iwi. 8 imma ġwilli rwlnin zġ-lḥqq wrrin zġ-uġaras-inu ssrkan ih̬fawn-nsn ar-nqqan ar-tfsadn ar-skarn ssiḥr ar-tɛbadn ilahat n-ddunit, rad-ftun ntni d-kullu ayt-tkrkas s-udġar-nsn ġ-tmda lli-ijddrn s-lɛafit d-lkbrit. ġmkad a-ra-tg lmut tis snat.» 9 yašk-id ilmma yan zġ-ssa l-lmalayka lli-usinin ssa n-taṭṭasin lli-ɛmmrnin s-ssa n-tguḍiwin ggʷranin. isawl-d sri yini-yyi: «ašk-id mlġ-ak taslit lli-igan tamġart n-ulqqaġ.» 10 yawi-yyi s-tḥkimt n-rruḥ ar iggi n-yan-udrar imqqurn yattuyn, iml-iyi-d tamdint tamẓlayt n-‹urušalim› tgguz-d zġ-ignna zġ-dar rbbi. 11 ar-tssmrqiqiy s-lmjd n-rbbi zund yat-tẓrut taqrfit iʷġlan bahra, ula zund adfl iṣfan. 12 ilulli-as yan-uġʷrab imqqurn yattuyn, ila sin d-mraw n-imi. biddn ġin sin d-mraw l-lmalak ġ-lgddam n-imawn. kraygatt imi ityara gis ism n-tqbilt zġ-snat d-mrawt n-tqbilt n-ayt-rbbi. 13 llan kraḍ imawn ġ-tsga lli-zġ-a-taqlay tafukt, ilin kraḍ imawn ġ-tsga taẓlmaṭṭ, ilin kraḍ imawn ġ-tsga tafasit, ilin kraḍ imawn ġ-tsga lli-ġ-a-n-teṭṭar tafukt. 14 llan sin d-mraw n-uẓru ġ-llsas n-uġʷrab n-tmdint, tyaran gisn ismawn n-sin d-mraw n-urqqas n-ulqqaġ. 15 lmalak lli-d-sri-isawln, illa dars yan-uɛmud n-uwrġ ma-s-a-issġal, yiri a-srs-issġl tamdint d-imawn-ns d-uġʷrab-ns. 16 tngadda-tġzi n-tmdint zġ-kkuẓṭ-tsgiw. iddu lmalak issġl tamdint s-uɛmud-ns. sin id-walf d-sin id-miyya (2200) n-kilimitr a-illan ġ-kraygatt tasga ula ġ-tiddi-ns. 17 issġl ula aġʷrab lli-as-isutln. ssa n-id-mraw d-sin (72) mitru a-ġ-n-tlla tiddi-ns s-mklli-s-a-ssġaln mddn. 18 ityawbna-uġʷrab-ns s-iẓran iqrfin ġʷlanin. ttyawskar-tmdint zġ-uwrġ bahra iṣfan, tfaw zund jjaj. 19 ityawskar llsas n-uġʷrab n-tmdint zġ-kigan d-iẓran ġʷlanin. amzwaru iga aqrfi, wis sin iga aẓrqi, wis kraḍ iga aqhawi, wis kkuẓ iga azgzaw, 20 wis smmus iga abrar, wis sḍiṣ iga aẓggʷaġ, wis ssa iga ašibi, wis tam iga umlil, wis tẓa iga awraġ, wis mraw iga ah̬ršufi, wis yan d-mraw iga amšmaši, wis sin d-mraw iga iḍili. 21 imma imawn-an s-sin d-mraw gan sin d-mraw l-ljuhr, kraygatt imi iga taljuhrt. imma asuk n-tmdint iga win-uwrġ iṣfan, ifaw zund jjaj. 22 ur-ẓriġ kra n-tgmmi ġ-a-tɛbadn mddn ġ-tmdint, ašku ar-gis-tɛbadn sidi rbbi lli-iḥkamn kullu ma-illan, nttan d-ulqqaġ, ġ-illiġ llan ntni. 23 ur-tḥtajja-tmdint ad-as-ttisfiw tafukt ula ayyur, ašku lmjd n-rbbi iga tifawt-ns, ig-ulqqaġ lqndil-ns. 24 s-tifawt n-tmdint a-s-ra-ttidun ayt-tmizar kullutn, rad-as-d-awin igldan n-ddunit tirzzifin l-lmjd-nsn. 25 ur-sar-qqinn imawn n-tmdint ġ-uzal, ula sar illa iḍ. 26 tirzzifin ula timih̬ar a-rad-as-d-awin zġ-kullu timizar n-ddunit. 27 walaynni ur-ra-srs-ikšm ma-ijlh̬n ula ma-issrkawn ula ma-isskirkisn. ur-ra-srs-ikšm abla ġwilli mi tyaran ismawn-nsn ġ-warra n-tudrt n-ulqqaġ.

anurẓm 22

1 iml-iyi ilmma lmalak asif n-waman n-tudrt. ar-issmrqiqiy zund adfl iṣfan, iffi-d zġ-dar lɛrš n-rbbi d-ulqqaġ, 2 iftu ġ-wammas n-usuk n-tmdint. yili-usġar n-tudrt ġ-snat-tsgiw n-wasif. ar-yakka lġllt-ns kraygatt ayyur, snat d-mrawt-twal ġ-usggʷas. gn ifrawn-ns asafar ma-s-a-tjjin mddn zġ-kullu timizar n-ddunit, 3 ur-sar-ra-tili tagat. ġin a-ġ-ra-yili lɛrš n-rbbi d-ulqqaġ. ra-ti-tɛbadn ih̬ddamn-ns, 4 ar-tmnadn udm-ns, ityara ism-ns f-ignzi-nsn. 5 ur-sul-ra-yili iḍ, wala ra-sul-ḥtajjan tifawt l-lqnadl ula tin tafukt. ašku sidi rbbi a-igan tifawt-nsn, d-ntni a-ra-iḥkam. ur-ra-sar-itmmu lḥukm-nsn. 6 yini-yyi ilmma lmalak: «ʷġẓann iwaliwn-ad, lḥqq ad-gan. sidi rbbi lli-idḥayn s-rruḥ-ns ġwilli sawalnin s-mad-asn-imala, yuzn-d lmalak-ns ġilad a-d-iml i-ih̬ddamn-ns ma-d-iqqann a-ijru ġ-mayd-d-yakmurn.» 7 inna yasuɛ: «hati ġir yan imikk ra-n-aškġ.» ambarki a-iga wanna iskarn s-iwaliwn lli-d-issbayyn rbbi ġ-warra-yad. 8 nkki yuḥanna sfldġ i-tġawsiwin-ad ẓrġ-tnt. lliġ izri kullu mayd mi sfldġ ẓrġ-t, ḍrġ-n ad-sjdġ ġ-dar iḍarn l-lmalak lli-yyi-tnt-imlan, 9 s-iyi-inna: «a-ur-tskrt ġmkan, ašku ah̬ddam kad-giġ, zund kiyi d-aytmak lanbiya ula kullu willi skarnin s-iwaliwn n-warra-yad. rbbi waḥdut a-ttɛbadt.» 10 izayd yini-yyi: «iwaliwn n-warra-yad lli-ak-issbayyn rbbi, a-tn-ur-tqqnt s-ṭṭabɛ tḥḍut-tn. ašku yakmur-d-uzmz lli-ġ-rad-kullu-ijru mayd ityaran. 11 wanna iskarn ma-yʷh̬šnn, ra-iqama ġ-ma-yʷh̬šnn. wanna iskarn ma-issrkawn, ra-iqama ġ-ma-issrkawn. wanna iskarn afulki, ra-iqama ġ-ufulki. wanna irḍan rbbi, ra-iqama ġ-ma-irḍan rbbi.» 12 inna yasuɛ: «hati ġir yan imikk ra-n-aškġ, fkġ i-kullu mddn mad-sthllan, rarġ i-kraygatt yan f-ma-iskr. 13 giġ amzwaru gġ amggʷaru. gġ ġwalli izwarn gġ ġwalli iggʷran. gġ isizwar gġ isiggʷra.» 14 imbarkin ad-gan ġwilli sirdnin timlsa-nsn ad-asn-yili lḥqq ad-kšmn zġ-imawn n-tmdint ššn zġ-usġar n-tudrt. 15 imma ġwilli rkanin ra-n-qaman ġ-brra. gan-tn ġwilli skarnin ssiḥr d-willi tfsadnin d-willi nqqanin d-willi tɛbadnin ilahat n-ddunit, ntni ula kullu willi sskirkisnin ar-tfraḥn s-tkrkas. 16 «nkki yasuɛ uznġ-awn-in lmalak-inu a-iml tiġawsiwin-ad i-imnaggarn n-aytmatn. giġ aẓur n-dawd gġ agʷlas-ns. gġ itri lli-isfawn zikk ṣṣbaḥ.» 17 isawl-d rruḥ n-rbbi ula taslit inin-as: «ašk-id.» wanna isfldn, illa fllas a-yini: «ašk-id.» d-wanna yaġ irifi, iẓḍar a-d-yašk, isu zġ-waman n-tudrt, kullu wanna iran bla ifka yat. 18 awiyat-stt ġ-ma-rad-iniġ i-kullu wanna isfldn i-iwaliwn lli-d-issbayyn rbbi ġ-warra-yad: iġ-idda yan ard-asn-izayd kra, rad-as-izayd rbbi kullu tiguḍiwin lli-ibdr ġ-warra-yad. 19 iġ-idda yan ard ikkis kra zġ-iwaliwn lli-d-issbayyn rbbi ġ-warra-yad, rad-as-ikkis taġamt n-usġar n-tudrt ula ġ-tmdint tamẓlayt lli-ibdr ġ-warra-yad. 20 isawl ġwalli-d-issbayynn tiġawsiwin-ad yini: «lḥqq ayad. ġir imikk ra-n-aškġ.» amin. ašk-id a-siditnnġ yasuɛ. 21 a-tili lbaraka n-siditnnġ yasuɛ i-imẓlayn n-rbbi kullutn. amin.


AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE