The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ

Matye 1

A Zezi Kirist roogo

1 A Abraham yageng a David yageng a Zezi Kirist roog la a woto. 2 A Abraham n dog a Izak, t'a Izak dog a Zakob, t'a Zakob dog a Zuda ne a ba-biisi, 3 t'a Zuda ne pag a Tamaar dog a Farɛs ne a Zaara, t'a Farɛs dog a Hesrom, t'a Hesrom dog a Aram, 4 t'a Aram dog a Aminadab, t'a Aminadab dog a Naasõ, t'a Naasõ dog a Salmo, 5 t'a Salmo ne a pag a Rahaab dog a Booz, t'a Booz ne a pag a Rut dog a Obɛɛd, 6 t'a Obɛɛd dog a Izayi, t'a Izayi dog a David. Rĩm a David ne a Uri pagã doga a Salomo, 7 la a Salomo doga a Roboam, t'a Roboam dog a Abiya, t'a Abiya dog a Aza, 8 t'a Aza dog a Zozafat, t'a Zozafat dog a Zoram, t'a Zoram dog a Oziyas, 9 t'a Oziyas dog a Zoatam, t'a Zoatam dog a Akaaz, t'a Akaaz dog a Ezekiyas, 10 t'a Ezekiyas dog a Manase, t'a Manase dog a Amo, t'a Amo dog a Zozɩyas, 11 t'a Zozɩyas dog a Zekonyas ne a ba-biisi. Zemsa wakat ning b sẽn yõg Israyɛll nebã n kẽng Babilonnã. 12 La bãmb sẽn ta Babilon, a Zekonyas yaool n doga a Salatyɛl, t'a Salatyɛl dog a Zorobabɛlle, 13 t'a Zorobabɛll dog a Abiyuud, t'a Abiyuud dog a Eliyakim, 14 t'a Eliyakim dog a Azaoor, t'a Azaoor dog a Sadok, t'a Sadok dog a Akim, 15 t'a Akim dog a Eliyuud, t'a Eliyuud dog a Eleyazaar, t'a Eleyazaar dog a Mata, t'a Mata dog a Zakob, 16 t'a Zakob dog a Zozɛf sẽn ya a Maari sɩda, Maari ning sẽn dog a Zezi b sẽn boond tɩ Kiristã. 17 Woto, sẽn sɩng ne a Abraham tɩ ta a David, yaa zamaan piig la a naase. La sẽn sɩng ne a David tɩ ta b sẽn na n yõg Israyɛll nebã n kẽng Babilonnã, yaa zamaan piig la a naase. La sẽn sɩng ne b sẽn yõg bãmb n kẽng Babilonnã tɩ ta Kiristã, yaa zamaan piig la a naase.

A Zezi Kirist dogem

18 Ad a Zezi Kirist dogem sẽn yɩ to-to: B rag n dɩka bãmb ma a Maari n kõ a Zozɛf, la sẽn deng b sẽn na n vɩɩmd ne taaba, b mikame t'a Maari tʋtame, la yaa Sɩɩg-sõng n kɩt t'a yɩ a woto. 19 La a sɩd a Zozɛf sẽn ya nin-tɩrga, n ka rat n ning-a yãnd neb nifẽ yĩnga, a tagsame n dat n soos n bas-a. 20 Wakat ning a Zozɛf sẽn tagsd a woto, Zu-soabã malɛk puka a meng ne yẽnda zãmsd pʋgẽ n yeele: Zozɛf, a David yagenga, da zoe dabeem tɩ peeg f pag a Maari ye, bala pʋgã a sẽn tarã yita Sɩɩg-sõng nengẽ. 21 Yẽ na n doga bi-ribla, la fo na n pʋda a yʋʋr t'a Zezi. Yaa bãmb n na n yols b nebã ne yel-wẽnã. 22 Bõn-kãens fãa maaname tɩ Zu-soabã sẽn dag n gom ne b no-rɛɛsã noorã paam pidsgu: 23 Ade, pa-kuil na n dɩka pʋga, n dog bi-ribla, la b na n pʋda a yʋʋr tɩ Emanuwɛlle, sẽn dat n togs tɩ Wẽnd be ne-do. 24 A Zozɛf sẽn neke, yẽ maana wa Zu-soabã malɛkã sẽn yeel yẽ wã, la a peega a pagã. 25 La yẽ ka bãng-a hal t'a rog bi-riblã, t'a pʋd a yʋʋr t'a Zezi.

Matye 2

Yam dãmb waame n na n ges a Zezi

1 A Zezi sẽn dog Zude Betlehɛm, rĩm a Herood zamaanẽ, gese, yam dãmb yii yaang n wa Zeruzalɛm n soke: 2 Zuif-rãmba rĩmã sẽn nan dogã bee yɛ? Bala tõnd yãa bãmb ãdg yaanga, la tõnd waame n na n waoog bãmba. 3 Rĩm a Herood sẽn wʋm dẽnda, yẽ ne Zeruzalɛm dãmbã fãa maana yɩɩre. 4 Herood tigma tẽngã maan-kʋʋdbã kãsem-dãmba fãa ne tõog karen-saam-dãmbã n sok-b Kirist sẽn da tog n dog tẽng ninga. 5 Bãmb yeela yẽnda tɩ yaa Zude Betlehɛm, bala Wẽnnaam no-rɛɛsã dag n gʋlsame n yeel a woto: 6 "Foo Betlehɛm, Zuda tẽnga, yaa vẽeneg tɩ fo ka poorẽ Zuda tẽn-kãsemsã sʋk ye. Tɩ bõe, naab n na n yi fo pʋgẽ n dɩlg Israyɛll sẽn ya mam nebã." 7 La Herood soosame n bool yam dãmbã n sok-b neere n bãng ãdgã sẽn puk wakat ninga. 8 Yẽ tʋma bãmb Betlehɛm n yeel-ba: Kẽng-y n tɩ bao-y n bãng-y biigã yell neere, la y sã n yãnd-a, bɩ y lebg n wa n togs-ma, tɩ mam me tõe n kẽng n tɩ waoog-a. 9 Bãmb sẽn kelg rĩmã goam n sɛ, b loogame. La haya, ãdg ning bãmb sẽn dag n yã yaangã kẽnga bãmb taoore, hal tɩ ta zĩig ning bi-bilfã sẽn be wã, la a yalsame. 10 Bãmb sẽn yã ãdgã, b paama sũ-no-kãsenga. 11 Bãmb kẽe roogẽ wã, la b yãa biigã ne a ma a Maari, la bãmb wõgemdame n waoog biigã. Dẽ poore, bãmb logsa b kordo, n yãgs kũun n kõ Bãmba: yaa sãnem la wisdu, la miir sẽn tar yũ-noogo. 12 La Wẽnnaam sẽn sagl bãmb zãmsd pʋgẽ tɩ b ra leb n tũ Herood nengẽ, bãmb dɩka sor a to n kuili.

Betlehɛm kom-bõoneg kʋʋbo

13 Bãmb sẽn looge, Zu-soabã malɛk puka a meng ne a Zozɛf zãmsd pʋgẽ n yeel-a: Yik n dɩk biigã ne a ma n zoe n kẽng Ezipte. Zĩnd be hal tɩ mam leb n wa n gom ne foom. Tɩ bõe, Herood na n baoo biigã, sẽn na yɩl n kʋ-a. 14 A Zozɛf yikame n dɩk biigã ne a ma ne yʋngo n kẽng Ezipt. 15 La yẽ zĩnda be hal tɩ ta Herood kũum, tɩ bũmb ning Zu-soabã sẽn dag n gom ne b no-rɛɛsã noorã paam pidsgu. Bãmb yeelame: Mam boola m biigã t'a yi Ezipte. 16 La Herood sẽn mik tɩ yam dãmbã belga yẽnda, a sũurã puuga hal wʋsgo, t'a tʋm neb Betlehɛm ne a tẽn-kɩremsã tɩ b tɩ kʋ kom-dibli fãa sẽn zems yʋʋm a yiibu la sẽn ka ta woto me, sẽn zems yẽ sẽn dag n sok yam dãmbã n bãng ãdgã sẽn puk wakatã. 17 Woto, Wẽnnaam no-rɛɛs a Zeremi sẽn dag n togsã paama pidsgu. A yeelame: 18 Koɛɛg n zẽk Rama, yãbr la wiis-kãsemse. Yaa a Rasɛll n yãbd a kamba, la a ka sakd belsg ye, a kambã sẽn ka be wã yĩnga. 19 La Herood sẽn ki, Zu-soabã malɛk puka a meng ne a Zozɛf zãmsd pʋgẽ Ezipt tẽng n yeel-a: 20 Yik n dɩk biigã ne a ma n leb Israyɛll tẽnga, bala neb nins sẽn dag n baood biigã n na n kʋ wã kiime. 21 La a Zozɛf yik n dɩka biigã ne a ma n leb Israyɛll tẽnga. 22 La yẽ sẽn wʋm t'a Arkelawus reega a ba zĩig n dɩt naam Zude, yẽ zoee rabeem n ka kẽng be ye. La Wẽnnaam sẽn sagl yẽ zãmsd pʋgẽ yĩnga, a kẽnga Galile soolmẽ, 23 la a tɩ zĩnda tẽng sẽn boond tɩ Nazarɛt tɩ bũmb ning Wẽnnaam no-rɛɛsdbã sẽn dag n togsã paam pidsgu. B ra yeelame tɩ b na n boola a Zezi tɩ Nazarɛt neda.

Matye 3

A Zãmbatiis koe-moonego

1 Wakat kãnga, a Zãmbatiis waa n moonda koe-noog Zude we-rasempʋɩɩgẽ wã n yetẽ: 2 Tek-y yam n kos sugr tɩ arzãn soolem kolgame. 3 Yaa a Zã yell la Wẽnnaam no-rɛɛs a Ezayi dag n gom n yeele: Ned a yembr koɛɛg n kelemd we-rasempʋɩɩgẽ n yetẽ: Segl-y Zu-soabã sore. Rems-y bãmb so-bugs tɩ yɩ tɩrse. 4 A Zã futã ra wʋga ne yʋgemd kõbdo, la a dag n sẽbda a sɛɛg ne gãong sẽbdga. A rɩɩb dag n yaa sʋɩy la weoog sɩɩdo. 5 Zeruzalɛm dãmba ne Zude fãa nebã la tẽns fãa sẽn pẽ Zʋrdẽ wã neb kẽnga yẽ nengẽ. 6 La bãmb vẽnegame n togs b yel-wẽna, tɩ yẽ lis bãmb Zʋrdẽ koomã pʋgẽ. 7 La a Zã sẽn yã Fariisẽ-dãmbã ne Saduusẽ-dãmbã wʋsg sẽn wat lisgã, a yeel-b lame yaa: Wag-toos buudu, ãnna n wilg yãmb tɩ y zoe sũ-puugr sẽn watã? 8 Sã n yaa a woto, bɩ y wom biis sẽn zems neb sẽn tek yam n kos sugri, 9 la y ra tags t'a Abraham sẽn ya yãmb ba wã sekame ye. Tɩ bõe, mam yeta yãmb tɩ Wẽnnaam tõe n dɩka kug-kãensã n kɩt tɩ b lebg a Abraham kamba. 10 Lar zoe n bee tɩɩs yẽgẽ moasã. B na n kɛɛga tɩɩg ning fãa sẽn ka womd bi-sõamy n lob bugmẽ. 11 Mam yẽ lisda yãmb koomẽ yam tekr yĩnga, la sẽn pʋgend-a maam n watẽ wã yɩɩda maam, tɩ mam pʋs n pa zems tɩ logs bãmb neooda ye. Bãmb na n lisa yãmb Sɩɩg-sõng pʋgẽ la bugum pʋgẽ. 12 Bãmb zãada b kãorgo. Bãmb na n pɩɩsa b zɛɛga, n wʋk b ki n sui b baoorẽ, la b na n yõoga wudgã ne bugum sẽn ka kiida.

A Zezi koom lisgu

13 A Zezi yii Galile n wa a Zã nengẽ Zʋrdẽ t'a lis-ba. 14 La a Zã zãgsame n yeele: Yaa maam n tog n wa yãmb nengẽ tɩ yãmb lis maam, tɩ yãmb wat mam nengẽ? 15 A Zezi leoka yẽ yaa: Bas tɩ yɩ a woto, bala a zemsame tɩ tõnd pids bũmb nins fãa sẽn ya tɩrse. La a Zã ka kɩɩs bãmb yɛs ye. 16 A Zezi sẽn paam lisg n sa, b yii koomẽ wã. La gese, yĩngr pakame, la bãmb yãa Wẽnnaam Sɩɩg sẽn wẽnd wall t'a sigd bãmb zugu. 17 La koɛɛg zĩnda saasẽ n yeele: Ada yaa mam Bi-ribl-nongr sẽn ta mam yam zãnga.

Matye 4

Sʋtãanã maka a Zezi

1 Dẽ, Sɩɩg-sõng talla a Zezi n kẽng we-rasempʋɩɩgẽ tɩ rõatã na n mak bãmba. 2 La bãmb sẽn loe noor rasem pis-naase, wĩndg ne yʋngo, kom yaool n yõka bãmba. 3 La makdã kolgame n yeel bãmb yaa: Yãmb sã n yaa Wẽnnaam Bi-ribla, bɩ y kɩt tɩ kug-kãensã lebg buri. 4 A Zezi leokame t'a gʋlsame tɩ ninsaal ka na n vɩ ne rɩɩb bal ye, la yaa ne goam nins fãa sẽn yit Wẽnnaam noorẽ wã. 5 Rõatã talla bãmb n kẽng Zeruzalɛm, tẽn-sõngẽ wã, n zĩndg bãmb Wẽnd-doogã zug n yeel-b yaa: 6 Yãmb sã n yaa Wẽnnaam Bi-ribla, bɩ y yɩk n tiims tẽnga, tɩ bõe, a gʋlsame tɩ bãmb na n kɩtame tɩ b malegsã gũ yãmba, tɩ b na n zãa yãmb ne b nusi, tɩ y ra wa n lak y naoor ne kugr ye. 7 A Zezi yeela yẽnda t'a gʋlsame me tɩ f ra mak Zu-soaba fo Wẽnnaamã ye. 8 Rõatã leb n talla bãmb n kẽng tãn-luglug zugu, n wilg bãmb dũni soolem dãmba fãa la b ziirã n yeel bãmba: 9 Yãmb sã n wõgemd n waoog maam, mam na n kõo yãmb yõ wã fãa. 10 A Zezi yeela yẽnda: Kẽng n looge, Sʋtãana! Bala a gʋlsame tɩ f waoog Zu-soabã fo Wẽnnaamã la f sak bãmb b yen bal tãa. 11 Dẽ, rõatã basa a Zezi, la malegs waame n sõng bãmba.

A Zezi tʋʋm sɩngre

12 A Zezi sẽn wʋm tɩ b kẽesa a Zã bi-bees roogo, b loogame n kẽng Galile. 13 Bãmb yii Nazarɛt n kẽng Kapɛrnawom sẽn be ko-kãsengã noore, Zabulon ne Neftali soolmẽ, 14 tɩ bũmb ninga Wẽnnaam no-rɛɛs a Ezayi sẽn dag n togsã pidsi: 15 Zabulon tẽnga, Neftali tẽnga, sor sẽn dabd ko-kãsengã sẽne n be Zʋrdẽ rʋʋnde, Galile, bu-zẽms sẽn vɩ a pʋgẽ, 16 neb sẽn zĩ lik pʋgẽ yãa vẽen-kãsenga, la vẽenem puka neb nins sẽn dag n zĩ kũum tẽngẽ la a maasmẽ wã yĩnga. 17 Wakat kãng tɛka, a Zezi sɩngame n moon n yeele: Tek-y yam n kos sugr tɩ arzãn soolem kolgame. 18 A Zezi sẽn kẽng Galile ko-kãsengã noore, b yãa raop a yiib sẽn ya ba-biisi, a Sɩmo b sẽn boond t'a Pɩyɛɛr ne a ba-biig a Ãndre, tɩ b lobd zĩm-gãmbr ko-kãsengã pʋgẽ. Bãmb dag n yaa zĩm-yõagdba. 19 A Zezi yeela bãmb yaa: Tũ-y maam la mam na n kɩtame tɩ yãmb yɩ mam nebã baoodba. 20 Tao-tao bala bãmb basa b zĩm-gãmbã n tũ a Zezi. 21 Bãmb sẽn kẽng taoor bilfu, b leb n yãa raop a yiib sẽn ya ba-biisi, a Zebde kom-dibli a Zak ne a ba-biig a Zã tɩ b be koom koglgẽ ne b ba a Zebde n tõgd b zĩm-gãmba. La a Zezi bool-b lame. 22 Tao-tao bala, bãmb basa b koom-koglgã ne b ba n tũ a Zezi. 23 A Zezi saaga Galile soolmã fãa n zãms nebã karen-dot pʋse, n moon Wẽnnaam soolem koe-noogã, n maag bãad-rãmba la koms-rãmb buud fãa sẽn be neba sʋka. 24 Bãmb yʋʋr saaga Siiri soolem fãa, la b talla bãad-rãmba ne neb nins fãa yĩns tood buud toay-toay sẽn namsda, zĩn sẽn tar b rãmba, la neb sẽn lʋɩt kisĩnkiiri, la ki-boaga n wa bãmb nengẽ, la a Zezi maaga bãmba. 25 Neb kʋʋng yii Galile ne Dekapol la Zeruzalɛm ne Zude la tẽns sẽn be Zʋrdẽ rʋʋndã n tũ bãmba.

Matye 5

Neb nins sẽn tar barka

1 A Zezi sẽn yã neb kʋʋngã, b rʋʋ tãng zug n zĩndi, la b karen-biisã kolga bãmba. 2 Dẽ a Zezi sɩngame n zãms bãmb n yeele: 3 Bark bee sik-m-mens rãmbã zutu, bala arzãn soolem yaa bãmb dẽnda. 4 Bark bee sũ-sãoong rãmbã zutu, bala b na n paama belsgo. 5 Bark bee sũ-maasem dãmbã zutu, bala b na n sooga dũniyã. 6 Bark bee tɩrlem kom la a ko-yũud sẽn tar b rãmbã zutu, bala b na n tɩgame. 7 Bark bee nimbãan-zoɛtbã zutu, bala Wẽnnaam na n zoee bãmb me nimbãanega. 8 Bark bee pʋ-peelem dãmbã zutu, bala bãmb na n yãa Wẽnnaam. 9 Bark bee zab-paasdbã zutu, bala b na n boola bãmb tɩ Wẽnnaam kamba. 10 Bark bee neb nins sẽn namsd tɩrlma yĩngã zutu, bala arzãn soolem yaa bãmb dẽnda. 11 Bark bee yãmb zutu, nebã sã n gom yãmb wẽnga la b nams yãmba la b sa n sãam yãmb yʋʋr mam yĩnga. 12 Maan-y sũ-noog n kɩdme, yãmb keoor sẽn na n yɩ kãseng arzãn pʋgẽ wã yĩnga. Tɩ bõe, b rag n namsa Wẽnnaam no-rɛɛsdbã sẽn deng yãmbã a woto.

Dũni yamsem

13 Yãmb yaa dũni yamsem. La yamsem noosem sã n yi, ned na n yɩ a wãn t'a le lebg yamsem? A ka le tar yõod ye, a tɛk yaa b lob-a yɩng tɩ nebã tab-a ne nao. 14 Yãmb yaa dũniyã vẽenem. Tẽng sẽn be tãng zug ka tõe n solg ye. 15 Ned ka yõgend fɩtɩl n na n fõgen-a ne peoog ye. A na n dogl-a-la fɩtɩl doagendgã zug t'a kõt neba fãa sẽn be roogã pʋgẽ wã vẽenem. 16 Bɩ yãmb vẽenem yãg a woto me nebã sʋka, tɩ bãmb tõe n yã yãmb tʋʋm sõamyã la b waoog yãmb ba sẽn be arzãnã. Zuif-rãmbã kʋdem wẽndẽ fɩtla (5.15)

A Zezi zãmsg ne tõog yelle

17 Da tags-y tɩ mam waame n na n sãam tõogã ne Wẽnnaam no-rɛɛsdbã noy ye. Mam ka wa n na n sãam-b ye, la yaa tɩ pids-ba. 18 Tɩ bõe, mam yeta yãmb sɩda, tɩ hal tɩ yĩngr la tẽng looge, i ba a ye la kargr ba a yen sẽn be tõogã pʋgẽ kõn loog hal tɩ fãa paam pidsg ye. 19 Dẽ yĩnga, tõ-kãensã sʋka, ned sã n kɩɩs tõog a yembr sẽn ya-a bilf n yɩɩda, la a zãms nebã tɩ b maan a woto, b na n boola yẽ tɩ yao-zʋʋg arzãn soolmẽ. La b na n boola ned ninga sẽn sakd-bã, la sẽn zãmsd nebã tɩ b sak-bã tɩ nin-kãseng arzãn soolmẽ. 20 Tɩ bõe, mam yeta yãmb tɩ yãmb tɩrlmã sã n ka yɩɩg tõog karen-saam-dãmbã ne Fariisẽ-dãmba tɩrlem, yãmb kõn kẽ arzãn soolmẽ ye.

A Zezi zãmsg ne sũ-yikr yelle

21 Yãmb wʋmame tɩ b rag n yeela kʋdem-dãmbã tɩ b ra kʋ ye, la tɩ ned sã n kʋ a to, a zemsame tɩ bʋ-kaoodbã kao a bʋʋdo. 22 La mam yeta yãmb tɩ ned sũur sã n yik ne a ba-biiga, a zemsame tɩ bʋ-kaoodbã kao yẽ bʋʋdo. Ned sã n yeel a ba-biig t'a ka bark ye, a zemsame tɩ kaorengã yɛl bʋ-bʋʋdbã kao a bʋʋdo. La ned sã n yeel a ba-biig tɩ yalma, yẽ soab zemsa bug-tẽnga. 23 Woto yĩnga, fo sã n wa ne kũun tẽn-kugrã taoore, n zĩnd be n tẽeg tɩ f ba-biig n tar yell ne foom, 24 bɩ f bas f kũunã tẽn-kugrã taoore, n deng n kẽng n tɩ maneg f yellã ne f ba-biigã, n yaool n wa kõ f kũunã. 25 Maneg f yell ne f zabd-n-taag tao-tao, yãmb sẽn ket n be sor zug n dabda, tɩ yẽ ra ning foom bʋ-bʋʋdã nugẽ, tɩ bʋ-bʋʋdã ning foom gũud nugẽ t'a kẽes foom bi-bees roogẽ ye. 26 Mam yeta foo sɩda, tɩ fo kõn yi be hal tɩ f yao-a a yaoolem lagfo.

A Zezi zãmsg ne yoob yelle

27 Yãmb wʋmame tɩ b ra yeelame tɩ b ra yo ye. 28 La mam yeta yãmb tɩ ned ning fãa sẽn get pag ne ratem wẽng zoe n maana yoob ne-a a sũurẽ. 29 Fo rɩtg nifã sã n wat ne fo lʋɩɩs bɩ f feoog-a n lob yɩɩga, tɩ bõe, fo yĩngã will a yembr sã n sãam n são b sẽn na n lob fo yĩngã tõr bug-tẽnga. 30 La fo nug rɩtg sã n wat ne fo lʋɩɩs bɩ f fiuug-a n lob yɩɩga, tɩ bõe, fo yĩngã will a yembr sã n sãam n são b sẽn na n lob fo yĩngã tõr bug-tẽnga.

A Zezi zãmsg ne pag baosg yelle

31 B rag n yeelame tɩ ned sã n bas a pag bɩ a kõ-a baosg sebre. 32 La mam yeta yãmb tɩ ned sẽn basd a pag tɩ ka yoob yĩnga, a kɩtdame t'a kẽ yoobo. La ned ning fãa sẽn dɩkd pag b sẽn bas maanda yoobo.

A Zezi zãmsg ne wẽeneg yelle

33 Yãmb leb n wʋmame tɩ b rag n yeela kʋdem dãmbã a woto: "Da wẽen tɩ yaool n ka sɩd ye, la fo sẽn pʋlem Zu-soabã ne bũmb ninsã, pids-ba." 34 La mam yeta yãmb tɩ ra wẽen lae-lae ye. Da wẽen-y ne arzãn ye, bala a yaa Wẽnnaam geere. 35 Da wẽen-y ne tẽngã ye, bala a yaa bãmb nao roagendga. Da wẽen-y ne Zeruzalɛm ye, bala a yaa rĩm-kãseng tẽnga. 36 Da wẽen ne f zug me ye, bala fo ka tõe tɩ f zoobg ba a yen lebg pɛɛlg bɩ sableg ye. 37 Bɩ yãmb n-ye yɩ n-ye, tɩ y ayo yɩ ayo. Sã n yɩɩd a woto, sẽn paasã yita wẽng soabã nengẽ.

Nonglem bɛɛbã yĩnga

38 Yãmb wʋmame tɩ b rag n yeelame tɩ nif nif yĩnga, la yẽnd yẽnd yĩnga. 39 La mam yeta yãmb tɩ y ra rok y sũur ne ned sẽn maand yãmb wẽng ye. Ned sã n wẽ fo rɩtg yɛgdgã pɛk bɩ f wẽnemd a to wã me n kis-a. 40 Ned sã n dat n bool foom bʋʋd zĩigẽ n deeg f fu-bila, bɩ f kɩs-a fu-kãsengã me. 41 Ned sã n modg foom tɩ f yãag-a nao-yakem tusr bɩ f yãag-a nao-yakem tus a yiibu. 42 Ned sã n kos foom bũmb bɩ f kõ-a. La ned sã n dat n peng foom bũmb bɩ f ra mong-a ye. 43 Yãmb dag n wʋmame tɩ b yeelame tɩ f nong f to la f kisg f bɛya. 44 La mam yeta yãmb tɩ y nong y bɛɛba la y ning neb nins sẽn kãabd yãmb wẽngã zut barka, la y maan neb nins sẽn kis yãmbã neere la y pʋʋs neb nins sẽn maand yãmb wẽnga la sẽn namsd yãmbã yĩnga, 45 tɩ yãmb tõe n yɩ yãmb ba sẽn be arzãnã kamba. Bala bãmb kɩtdame tɩ bãmb wĩntoogã zẽk nin-wẽns la nin-sõamy yĩnga, la b kɩtdame tɩ saagã niid nin-tɩrs la sẽn ka-b tɩrsã yĩnga. 46 Yãmb sã n nong neb nins sẽn nong yãmbã bala, bõe keoor la yãmb na n paame? Yaood-dɛɛgdbã me ka maand a woto sɩda? 47 La yãmb sã n pʋʋsd y ba-biisã bala, bõe la yãmb maand n yɩɩd y taabã? Neb nins sẽn ka pʋʋsd Wẽnnaamã me ka maand a woto sɩda? 48 Dẽ yĩnga, bɩ yãmb yɩ neb sẽn zems zãnga, a wa yãmb ba sẽn be arzãnã sẽn zems zãngã.

Matye 6

A Zezi zãmsg ne naong rãmb kũun yelle

1 Gũus-y y mens n da tʋm tẽebã tʋʋm nebã nin gesg yĩng tɩ b tõe n yãnd yãmb ye. Sã n ka rẽ, yãmb kõn paam keoor yãmb ba sẽn be arzãnã nengẽ ye. 2 Woto yĩnga, fo sã n na n sõng naong rãmba, da kɩt tɩ b peeb baorg fo taoor wa zãmb dãmbã sẽn maand karen-dotẽ la soayã zut tɩ nebã tõe n waoog-bã ye. Mam yeta yãmb sɩd tɩ bãmb zoe n paamda b keoore. 3 La fo sã n kõt naong rãmba, da sak tɩ f nug-goabg bãng f nug-rɩtgã sẽn maand bũmb ningã ye. 4 Woto, fo kũunã na n yɩɩ soosgo, la fo ba sẽn yã tɩ fo soosame n kõ wã, bãmb na keo foom.

A Zezi zãmsg pʋʋsg wɛɛngẽ

5 Yãmb sã n pʋʋsdẽ, bɩ y da maan wa zãmb dãmbã sẽn nong n yals yĩngri, karen-dotẽ la so-tiisẽ n pʋʋs tɩ nebã tõe n yãnd bãmbã ye. Mam yeta yãmb sɩd tɩ bãmb zoe n paamda b keoore. 6 La fo sã n na n pʋʋse, kẽ f roogẽ n pag kʋɩlenga, n pʋʋs f ba sẽn be zĩig sẽn solge. La fo ba sẽn yã tɩ fo soosame n pʋʋse, bãmb na n keoo foom. 7 Yãmb sã n pʋʋsdẽ, bɩ y da gom n leb n gom gom-vɩɩd wa buud a taabã sẽn maanda, n tẽed tɩ b goamã wʋsgã yĩnga Wẽnnaam na n leoka bãmb pʋʋsgã ye. 8 Da yɩ-y wa bãmb ye, bala sẽn deng yãmb sẽn na n kose, yãmb ba wã mii bũmb nins yãmb sẽn tog n paame. 9 Woto yĩnga, ad yãmb sẽn tog n pʋʋs to-to: Tõnd ba sẽn be arzãna, bɩ yãmb yʋʋrã paam waoogre, 10 tɩ yãmb soolmã wa, tɩ yãmb daab maan tẽng zug wa a sẽn maand arzãnã. 11 Kõ-y tõnd d daar o daar dɩɩbã dũnna. 12 Kõ-y tõnd sugr d beegr yĩnga, a wa tõnd me sẽn kõt d bɛɛgdbã sugrã. 13 Da bas-y tõnd tɩ d kẽ makr pʋgẽ ye. Fãag-y tõnd wẽng soabã nugẽ, tɩ yãmb n so soolem la pãnga la waoogr wakat sẽn kõn sa. Ãmina! 14 Yãmb sã n kõ nebã sugr b beegr yĩnga, yãmb ba sẽn be arzãnã na n kõo yãmb me sugri. 15 La yãmb sã n ka kõ nebã sugr b beegr yĩnga, yãmb ba kõn kõ yãmb me sugr y beegrã yĩng ye.

A Zezi zãmsg no-loeer wɛɛngẽ

16 Yãmb sã n loe noore, bɩ y da gãnem y nens wa zãmb dãmbã sẽn gãnemd b nens tɩ wilg nebã tɩ bãmb loee noorã ye. Mam yeta yãmb sɩd tɩ bãmb zoe n paamda b keoore. 17 La foom, fo sã n loe noor bɩ f sõog f zug kaam la f widg f nenga, 18 tɩ fo no-loeerã ra yɩ nebã nin gesg yĩng ye, la a na yɩ f ba sẽn be zĩig sẽn solgã yĩnga. La f baaba sẽn yã tɩ fo soosame n loe noorã, bãmb na keo foom.

A Zezi zãmsg arzãn pʋgẽ arzegs wɛɛngẽ

19 Da bĩng-y paoong tẽng zug ka tɩ mogd bɩ tẽngempiisim sãamd-b lame, la wagda kẽed n wʋkdame. 20 Bĩng-y yãmb paoongã arzãna, tɩ mogd bɩ tẽngempiisim ka sãamd-a be ye, la wagda ka kẽed be n wʋk-a ye. 21 Tɩ bõe, fo paoong sẽn be zĩig ningã, fo sũur me na n zĩnda beene.

A Zezi zãmsg fɩtɩl wɛɛngẽ

22 Nif yaa yĩng fɩtla. Fo nif sã n ya sõama, fo yĩngã tõr na n pida ne vẽenem. 23 La fo nif sã n ka sõama, fo yĩngã tõr na n yɩɩ lika. Dẽ yĩnga, vẽenem ning sẽn be fo pʋgẽ wã sã n ya lika, lik-kãng na n yɩɩ bida.

A Zezi zãmsg Wẽnnaam la arzegs wɛɛngẽ

24 Ned ba a yen ka tõe n sak zu-soben-dãmb a yiib ye. Bala a na n kisga a yen la a nong a to wã, wala a loe a meng ne a yen la a paoog a to wã. Yãmb ka tõe n sak Wẽnnaam la y sak arzegs me ye.

A Zezi zãmsg yɩɩr wɛɛngẽ

25 Dẽ n kɩt tɩ mam yet yãmb tɩ y ra maan yɩɩr ne y vɩɩmã yelle, yãmb sẽn na n dɩ bũmb ninga la y sẽn na n yũ bũmb ninga, wala y maan yɩɩr ne y yĩngã yelle, yãmb sẽn na n yeelg bũmb ningã ye. Vɩɩm ka yɩɩd dɩɩb la, bɩ yĩng ka yɩɩd futu? 26 Ges-y bõn-pɩgsã sẽn yɩgd yĩngrã. Bãmb ka bʋta, b ka tigsda, b ka suiid baoẽ ye. La yãmb ba sẽn be arzãnã rɩlgda bãmba. Yãmb ka yɩɩd bãmb wʋsg sɩda? 27 Yãmb ned a bõe n tõe n paas a vɩɩmã woglem kãntɩɩg a yen tãa a sẽn maand yɩɩr yĩnga? 28 La yaa bõe tɩ y na n maan yɩɩr ne fut yelle? Tags-y weoog rulg-lɛlem sẽn bɩt to-to wã yelle. Bãmb ka tʋmda, b ka wĩid lamdo. 29 Baoosgo, mam yeta yãmb t'a Salomo mengã sẽn dag n tar ziir wʋsgã, a ka tõog n yeelg a meng tɩ be neer n ta rulg lelemd a yembr ye. 30 Yãmb tẽeb bilf rãmba! Sã n yaa tɩ Wẽnnaam nagsa mood ning sẽn be weoogẽ dũnna n na n dɩ bugum beoogã a woto, bãmb kõn ges yãmb fut yell n yɩɩda? 31 Dẽ yĩnga, bɩ y da maan yɩɩr n sokd y mens y sẽn na n dɩ wall y yũ bũmb ninga, wall y sẽn na n yeelg bũmb ninga ye. 32 Bala yaa neb nins sẽn ka pʋʋsd Wẽnnaamã n baood bõn-kãense. La yãmb ba sẽn be arzãnã miime tɩ yãmb data bõn-kãense. 33 Deng n bao-y Wẽnnaam soolmã ne bãmb tɩrlmã, la b na n kõo yãmb bõn-kãens n paase. 34 Dẽ yĩnga, bɩ y da maan yɩɩr ne beoog yell ye, tɩ bõe, daar fãa yell sek-a lame.

Matye 7

A Zezi zãmsg taab bʋʋd kaoob wɛɛngẽ

1 Da bʋ-y neb a taab bʋʋdo, tɩ b da wa bʋ yãmb bʋʋd ye. 2 Tɩ bõe, yãmb sẽn bʋʋd nebã bʋʋd to-to wã, b na n bʋʋ yãmb bʋʋd a woto me. Yaa ne makdg ning yãmb sẽn tar n makdẽ wã la b na n mak n lebs yãmba. 3 Yaa bõe tɩ fo ne moogã sẽn be f ba-biigã nifẽ n yaool n ka ne sug-raoogã sẽn be fo mengã nifẽ wã? 4 Walla fo na n maana a wãn n yeel f ba-biig t'a bas tɩ f yãk moog sẽn be a nifẽ, tɩ sug-raoog yaool n be f rẽndẽ? 5 Zãmb soaba! Reng n yãk sug-raoogã sẽn be fo nifẽ wã n yaool n tõog n yã moogã sẽn be f ba-biigã nifẽ wã neer n yãk-a. 6 Da rɩk-y bõn-sõama n kõ baas ye, la y da rɩk y kĩndi n lob kurkuy taoor tɩ b tõe n tab-b-la ne b nao la b wẽnemd n pogl yãmba.

Pʋʋsg tõ-sõngo

7 Kos-y tɩ b na n kõo-y lame. Bao-y tɩ y na n yãame. Kabs-y tɩ b na n paka kʋɩlengã tɩ y kẽ. 8 Tɩ bõe, ned ning sẽn kot na paame, ned ning sẽn baood na yã, la b na pak kʋɩleng tɩ ned ning sẽn kabsd kẽ. 9 Ãnna yãmb sʋkã biig n na n kos-a bur t'a kõ-a kugri? 10 Wall a kos-a zĩinf t'a kõ-a waafo? 11 Dẽ, yãmb sẽn ya nin-wẽnsã sã n mi tɩ kõ y kambã bõn-sõama, ka Wẽnnaam n mi n yɩɩd n na n kõ neb nins sẽn kot bãmbã bõn-sõama sɩda? 12 Bũmb nins fãa yãmb sẽn dat tɩ neb a taabã maan yãmba, bɩ yãmb me maan bãmb bõn-kãense. Yõwã yaa Wẽnnaam tõogo la b no-rɛɛsdbã noore.

A Zezi zãmsg arzãn kõom wɛɛngẽ

13 Tũ-y zag-no-sẽkã n kẽ. Bala zag-noor ning sẽn kẽesd sãoong zĩigẽ, ne sor ning sẽn dɛbd-a be wã yaa yalemse, la neb wʋsg n tũud be. 14 La zag-noor ning sẽn kẽesd vɩɩm pʋgẽ wã yaa sẽka, tɩ sor ning sẽn dɛbd-a be wã yaa bãanega, la yaa neb bilf bal n yãt-a.

A Zezi zãmsg tɩɩg ne a biis wɛɛngẽ

15 Gũus-y yãmb mens ne belgr no-rɛɛsdbã sẽn wat yãmb sʋk wa piis tɩ b pʋsẽ wã b ya digd-n-yĩid-toosã. 16 Biis nins bãmb sẽn womdã n na n kɩt tɩ yãmb bãng-ba. Dẽ yĩnga yãmb kaooda sib kɛglg zugu, walla y wobd kankam zaang zugu? 17 Tɩ-sõng fãa womda bi-sõama, la tɩ-wẽng fãa womda bi-yoodo. 18 Tɩ-sõng ka tõe n wom bi-yood ye, la tɩ-wẽng me ka tõe n wom bi-sõama ye. 19 B kɛɛda tɩɩg ning fãa sẽn ka womd bi-sõama wã n tugund bugum. 20 Dẽ, yaa ne biis nins bãmb sẽn womdã la yãmb na n bãng-ba.

A Zezi zãmsg tẽedb sẽn na n kong arzãn wɛɛngẽ

21 Ka ned ning fãa sẽn boond maam tɩ Zu-soaba! Zu-soaba! N na n kẽ arzãn soolmẽ ye. Yaa ned ning bal sẽn maand-a mam ba sẽn be arzãnã raab n na n kẽ. 22 Baraare, neb wʋsg na n yeela maam yaa: Zu-soaba! Zu-soaba! Tõnd dag n ka togs bãngr goam ne yãmb yʋʋre, la d dig zĩn-dãmb ne yãmb yʋʋre, la d maan bõn-bãn wʋsg ne yãmb yʋʋr sɩda? 23 La mam na n yeel-b lame: "Mam zɩ n bãng yãmb lɛ-lɛ. Tʋʋm-wẽns maandbã, yi-y mam taoore."

A Zezi zãmsg rot a yiib yẽbgr wɛɛngẽ

24 Woto yĩnga, ned ning fãa sẽn wʋmd goam nins mam sẽn yetã n tũudẽ, yẽ na n yɩɩ wa yam soab sẽn me a roog kugr zugu. 25 Saag niime, koom zoee wʋsgo, sobg fugame n wẽ roogã la a ka lʋɩ ye, bala a yẽbga pĩig zugu. 26 La ned ning fãa sẽn wʋmd goam nins mam sẽn yetã n ka sakdẽ, yẽ na n yɩɩ wa yalem sẽn me a roog bĩisir zugu. 27 Saag niime, koom zoee wʋsgo, sobg fugame n wẽ roogã. A lʋɩɩme la a sãoongã yɩɩ kãsenga. 28 A Zezi sẽn gom koe-kãens n sa, bãmb zãmsgã yɛɛsa nebã. 29 Bala bãmb zãmsa nebã wala ned sẽn tar noor ne a sẽn maandã, la a ka wa bãmb tõog karen-saam-dãmbã ye.

Matye 8

A Zezi maaga wãoore

1 A Zezi sẽn sig tãngã, kʋʋng-kãseng tũu bãmba. 2 La gese, yĩng-soab a yen n wa n wõgemd bãmb taoor n yeele: Zu-soaba, yãmb sã n data, yãmb tõe n kɩtame tɩ mam lebg yɩlemde. 3 A Zezi tẽega b nug n sɩɩs-a n yeele: Mam datame. Lebg yɩlemde. La tao-tao bala a yĩn-gãong-bãagã bas-a lame t'a lebg yɩlemde. 4 La a Zezi yeela yẽnda yaa: Gũus f meng la f ra sak tɩ ned wʋm ye. Kẽng maan-kʋʋdã nengẽ tɩ b ges foom, la f kõ bũmb nins a Moyiis sẽn wilgã, t'a tõe n yɩ kaset b yĩnga.

Sodaas koabg naabã tʋmtʋmd yĩns maagre

5 A Zezi sẽn kẽ Kapɛrnawom, sodaas koabg naab a yembr waa bãmb nengẽ n kos bãmb a woto: 6 Zu-soaba, mam tʋmtʋmd n ki bogr n gãe yiri, la a namsda wʋsgo. 7 A Zezi yeela yẽnda tɩ b na n kẽngame n tɩ maag-a. 8 Sodaas koabg naabã leoka bãmb yaa: Mam ka sek yãmb na wa mam yir ye. Yãmb ye n gom bala, la mam tʋmtʋmdã na n paama laafɩ. 9 Bõe yĩnga, mam yaa rao neb sẽn so, la mam me soo sodaase. Mam sã n yeel a yembr t'a kẽnge, a kẽngdame. La mam sã n yeel a to t'a wa, a watame. La mam sã n yeel m tʋmtʋmd t'a maan woto, a maandame. 10 La a Zezi sẽn wʋm woto, b ges-a lame n nand-a, la b yeela neb nins sẽn tũud bãmbã yaa: Mam yeta yãmb sɩd tɩ mam nan pa yã tẽ-kãseng a woto, baa Israyɛll sʋkã ye. 11 La mam yeta yãmb tɩ neb n na n yi yaang la taoore, n zĩnd n dɩ ne a Abraham arzãn soolmẽ. 12 La b na n loba soolmã kamb lik sẽn be kɛɛngã pʋgẽ, la yãbr ne yẽn wãbr na n zĩnda beene. 13 Dẽ, a Zezi yeela sodaas koabg naabã: Kuil tɩ na n yɩɩ wa fo sẽn tẽ wã bala. La wakat kãng bala tʋmtʋmdã paama maagre.

A Zezi maaga a Pɩyɛɛr deem-poaka

14 Dẽ poore, a Zezi kẽnga a Pɩyɛɛr yiri, la b mikame t'a reem-poakã gãee ne yĩn-wɩngre. 15 La a Zezi sɩɩsa a nugu, la a yĩn-wɩngrã sigame t'a yik n maan bãmb sãando. 16 Zaabr sẽn ta, b talla neb wʋsg zĩn-dãmb sẽn tar n wa a Zezi nengẽ. A Zezi riga zĩn-dãmbã ne b noor goama, la b maag neb nins fãa sẽn ka laafɩ wã. 17 Yɩɩ a woto tɩ Wẽnnaam no-rɛɛs a Ezayi sẽn togsã paam pidsgu. A yeelame: Bãmb deega tõnd yĩns toodo, la b zɩɩ tõnd bãase.

Tɩ tũ a Zezi

18 A Zezi sẽn yã neb kʋʋngã sẽn gũbg bãmbã, b yeela b karen-biisã tɩ b loog n kẽng ko-kãsengã rʋʋnde. 19 La tõog karen-saamb a yembr kolgame n yeel a Zezi yaa: Mam na n tũuda yãmb n kẽnd zĩig ning fãa yãmb sẽn na n kẽnge. 20 La a Zezi yeela yẽnda: Waas tara bogdo, tɩ liuuli sẽn yɩgd yĩngrã tar tʋgdo, la Ninsaal Bi-riblã ka tar zĩig n na n gãneg a zug ye. 21 Ned a to zĩnda bãmb karen-biisã sʋk n yeel bãmba: Zu-soaba, bas-y tɩ m deng n kẽng n tɩ mum m ba la m wa. 22 La a Zezi leoka yẽnda yaa: Tũ maam, la f bas kũ-rãmbã tɩ b mum b kũum. Waas sẽn be b bok noore (8.20)

A Zezi kɩtame tɩ sobg yõke

23 Bãmb kẽe koom-koglgã, la bãmb karen-biisã tũu bãmba. 24 La tao-tao bala sob-kãseng yika ko-kãsengã zug hal tɩ ko-pɛm limd koom-koglgã. La a Zezi da gõeeme. 25 Bãmb karen-biisã wa n neka bãmb n yeele: Zu-soaba, fãag-y-do! Ad tõnd na n kiime! 26 A Zezi yeela bãmb yaa: Tẽeb bilf rãmba, yaa bõe tɩ yãmb zoet rabeem? La a Zezi yikame n tãs sobdã ne ko-kãsengã, la zĩiga fãa lebga sɩddd. 27 Daopã yɛɛsame n yeele: Nin-kãngã yaa bõe ned tɩ baa sobdã ne ko-kãsengã sakd bãmba?

Gadara gãeems a yiibu

28 Bãmb sẽn dʋʋg ko-kãsengã n ta Gadara neba tẽngẽ, gãeems a yiib yii yaadẽ n wa a Zezi nengẽ. B yaa gãeen-zabds hal wʋsgo, tɩ ned ka saagd n pɩʋʋg zĩig ning b sẽn be wã ye. 29 Bãmb kelmame n yeele: Wẽnnaam Bi-ribla, yãmb waame n na n maan tõnd bõe? Yãmb waame n na n nams tõnd tɩ wakatã nan ka ta laa? 30 Kurkuy wʋsg n dag n be hal yɩɩg n wãbdẽ. 31 La zĩn-dãmbã bõosa a Zezi n yeel tɩ b sã n dig bãmb tɩ b yi, bɩ b tʋm-b tɩ b tɩ kẽ kurkuyã. 32 A Zezi yeela zĩn-dãmbã tɩ b kẽnge. La b yiime n kẽ kurkuyã. Dẽ, kurkuyã wudgame n yi ko-kãsengã noor sigdgã n bilim n lʋɩ koomã pʋgẽ, la koomã rɩ-b lame. 33 Kurkuyã gũudbã zoeeme, la b kẽnga tẽngã pʋgẽ n tɩ togs bũmb nins fãa sẽn maanã, la bũmb ning sẽn maan neb nins zĩn-dãmbã sẽn dag n tarã. 34 La tẽngã rãmb fãa yiime n seg a Zezi. La b sẽn yã a Zezi, b kosa bãmb tɩ b loog la b bas-b b tẽnga.

Matye 9

A Zezi maaga ned sẽn ki bogre

1 A Zezi kẽe koom-koglg n leb n pɩʋʋg ko-kãsengã n kuil b tẽngẽ. 2 B talla rao a yembr sẽn ki bogre, n gãe a gãagẽ, n wa bãmb nengẽ. A Zezi sẽn yã bãmb tẽebo, b yeela sẽn ki-a bogrã yaa: M biiga, keng f sũuri! Fo paama f yel-wẽnã sugri. 3 Gom-kãng yĩnga, tõog karen-saam-dãmb kẽer tagsa b sũyẽ tɩ rao-kãnga paoogda Wẽnnaam. 4 La a Zezi sẽn mi bãmb tagsgã yeela bãmba: Yaa bõe tɩ yãmb tar tags wẽns y sũyã pʋse? 5 Bʋg yeelg n ya naana n yɩɩda: "Fo paama f yel-wẽna sugr bii, bɩ yik n kẽne?" 6 La yaa tɩ nebã na bãng tɩ Ninsaal Bi-riblã tara noor tẽng zug ka tɩ kõ yel-wẽnã sugri. A Zezi yeela sẽn ki-a bogrã: Yik n dɩk f gãag n kuili. 7 Yẽ yikame n kuil a yiri. 8 La kʋʋngã sẽn yã woto, b yɛɛsame la b waooga Wẽnnaam b sẽn kõ ninsaalb pãng a woto wã yĩnga.

A Matye boolgo

9 A Zezi sẽn yi be n kẽng taoore, b yãa rao a yembr sẽn boond t'a Matye t'a zĩ yaood-deegr zĩigẽ. Bãmb yeela yẽnda t'a tũ bãmba. Daowã yikame n tũ bãmba. 10 A Zezi sẽn zĩ a Matye roogẽ n dɩtẽ, yaood-dɛɛgdb ne yel-wẽn maandb waa wʋsgo, n zĩnd ne bãmb ne b karen-biisã n dɩtẽ. 11 Fariisẽ-dãmba sẽn yã rẽnda, b soka a Zezi karen-biisã yaa: Yaa bõe tɩ yãmb karen-saambã rɩt ne yaood-dɛɛgdb la yel-wẽn maandba? 12 A Zezi sẽn wʋm b sokrã yeela bãmb yaa: Ka neb nins sẽn tar laafɩ wã n baood tɩp ye, yaa bãad-dãmba. 13 Dẽ, kẽng n zãms-y koe-kãngã võore: "Mam sẽn dat yaa nimbãan-zoeere la ka maand ye." Bala mam ka wa tɩ bool nin-tɩrs ye la yaa yel-wẽn maandbã.

Sokr no-loeer poorẽ

14 Dẽ, a Zã karen-biis waa a Zezi nengẽ n sok bãmb a woto: Yaa bõe tɩ tõnd ne Fariisẽ-dãmbã loet noor tɩ yãmb karen-biisã yaool n ka loetẽ? 15 A Zezi leoka bãmb yaa: Dẽ yĩnga pʋg-paal sɩd tũud-n-taas tõe n maana sũ-sãoong wakat ninga a sẽn ket n be ne bãmba? Day n wat tɩ b na n yiis pʋg-paalã sɩdã n bas-ba. Dẽ bãmb na yaool n loe noore. 16 Ned ka be sẽn na n dɩk peen-paalg n lisg fu-kʋdg ye. Tɩ bõe, peen-paalgã na n yõbgame n kɩt tɩ fu-kʋdgã kẽeg n yɩɩg pĩnda. 17 Ned ka be sẽn na n sui rã-paalg ko-wao-kʋdẽ ye. Sã n ka rẽ, ko-waoosã na pusi, rãamã na raage, la ko-waoosã na sãam. Rã-paalg tog n suii ko-wao-paalsẽ. Woto b tõe n bĩng-a lame t'a ka sãam ye.

Pag sẽn sɩɩs a Zezi fuugu la naab a yen bi-pugl vʋʋgre

18 A Zezi sẽn ket n gomd ne bãmb a woto, naab a yembr waa n wõgemda bãmb taoor n yeele: Mam bi-pugl n ki moas-moasã. Wa-y n tik-y yẽnda ne y nugu la a na n vʋʋgame. 19 A Zezi yika ne b karen-biisã n tũ yẽnda. 20 La gese, pag a yembr bãag sẽn tar t'a zɩɩm daagd hal yʋʋm piig la a yiib waa a Zezi poorẽ n sɩɩs bãmb fuug noore. 21 Bala a yeela a sũurẽ t'a sã n tõog n sɩɩs bãmb fuugã bala, a na n paama laafɩ. 22 A Zezi sẽn wẽnemd n yã pagã, b yeel-a lame: M biiga, keng f sũuri! Fo tẽeb n maag foom. La pʋg-kãng paama maagr wakat kãng bala. 23 La a Zezi sẽn ta naabã yir n yã wɩ-pɛɛbdbã ne neb kʋʋng sẽn maand bʋrga, bãmb yeel-b lame: 24 Yi-y tɩ bi-puglã ka ki ye, a gõeeme. La nebã yaala a Zezi. 25 La b sẽn yiis nebã n sɛ, a Zezi kẽeme n gãd bi-puglã nugu, la a yikame. 26 La bõn-kãng kibar saaga tẽngã fãa.

Zoens a yiib nin pugsame

27 A Zezi sẽn yit zĩ-kãnga, zoens a yiib pʋgla bãmb n kelemdẽ n yetẽ: David Bi-ribla, zoe-y tõnd nimbãanega! 28 A Zezi sẽn ta yiri, zoensã kolga bãmba, la a Zezi sok-b lame: Yãmb tẽedame tɩ mam tõe n maana bõn-kãnga? La b leokame tɩ n-ye Zu-soaba. 29 Dẽ a Zezi sɩɩsa zoensã ninã n yeele: Bɩ a yɩ ne yãmb a wa yãmb sẽn tẽedã. 30 La b ninã pukame. La a Zezi keooga bãmb neer n yeel-b tɩ b gũus tɩ ned da bãng yõwã ye. 31 La bãmb sẽn looge, b moona a Zezi yʋʋrã tẽn-kãng zĩiga fãa.

A Zezi kɩtame tɩ muk gome

32 La bãmb sẽn yita, b talla muk zĩn sẽn tar n wa a Zezi nengẽ. 33 La a Zezi sẽn dig zĩnã, mukã gomame. La neb kʋʋngã yɛɛsame n yeel tɩ ned nan ka yã bũmb a woto Israyɛll pʋgẽ ye. 34 La Fariisẽ-dãmbã yeelame tɩ yaa ne zĩn-dãmbã naab pãng la a Zezi digd zĩn-dãmbã.

Tigsdbã sõor paoodame

35 A Zezi saaga tẽn-bɛd la tẽn-bõoneg fãa n zãms nebã b karen-dotẽ, la b moon Wẽnnaam soolem koe-noogã, la b maag bãad-dãmba la koms-rãmb buud fãa. 36 A Zezi sẽn yã neb kʋʋngã, b nimbãaneg yõka bãmba. Tɩ bõe, nin-kãens da yɛɛme tɩ b nensã yeege, n ya wa piis sẽn ka tar pe-kɩɩm ye. 37 Dẽ a Zezi yeela b karen-biisã yaa: Koodã sẽn dat tigsgã yaa wʋsgo, la tigsdbã sõor paoodame. 38 Dẽ yĩnga, kos-y tigsgã soab tɩ b tʋm tʋmtʋmdb b pʋʋgẽ wã.

Matye 10

A Zezi tʋma karen-biis piig la a yiibu

1 La a Zezi boola b karen-biis piig la a yiibã n kõ-b pãn-tõog tɩ b rig zĩn-dẽgdo, la b maag bãad-dãmb buud fãa la koms-rãmb buud fãa. 2 Ad tẽn-tʋmdb piig la a yiibã yʋya: Dẽenem soab yaa a Sɩmo b sẽn boond t'a Pɩyɛɛr ne a ba-biig a Ãndre, la a Zebde bi-ribl a Zak ne a ba-biig a Zã, 3 a Filip ne a Bartelemi, a Toma ne a Matye sẽn ya yaood-dɛɛgda, a Zak sẽn ya a Alfe biigã ne a Tade, 4 a Sɩmo b sẽn boond tɩ Zelot ne a Zudas Iskaryo, soab ning sẽn zãmb a Zezi wã. 5 Yaa bãmb piig la a yiibã la a Zezi tʋmyã, n yeel-b a woto: Da kẽng-y bu-zẽmsã nengẽ ye, la y ra kẽ Samari nebã tẽnsẽ ye. 6 Bas-y be la y kẽng Israyɛll pe-menemdsã nengẽ. 7 Kẽnd-y la y moondẽ tɩ arzãn soolem kolgame. 8 Maag-y bãad-dãmba la y vʋʋg kũum, la y kɩt tɩ yĩn-gãong bãas sẽn tar b rãmbã lebg yɩlma, la y rig zĩn-dãmba. Yãmb deega zaalem, bɩ y kõ zaalem. 9 Da zã-y sãnem bɩ wanzuri bɩ lagf y sɛɛg sẽbdsẽ ye, 10 la y ra zɩ korg y so-toakã yĩng ye. Da rɩk-y fut a yiibu la neooda wall dasaar ye. Tɩ bõe, tʋmtʋmd togd n paama a rɩɩbo. 11 Yãmb sã n kẽ tẽngẽ, tɩ yaa tẽn-bedre, tɩ yaa tẽn-bila, bɩ y bao n bãng ned sã n bee be n zems tɩ sik yãmb a yiri, la y zĩnd be hal tɩ ta y loogre. 12 La yãmb sã n kẽed zakẽ wã, bɩ y yeel tɩ laafɩ zĩnd ne zakã rãmba. 13 La zag-kãng sã n zemsa ne laafɩ, bɩ yãmb laafɩ wã zĩnd ne a nebã. La a sã n ka zems ne laafɩ, bɩ yãmb laafɩ wã leb y nengẽ. 14 La b sã n ka reeg yãmba, la b ka kelg yãmb goamã, bɩ y foos y nus la y yi zag-kãnga walla tẽn-kãng n bas-ba. 15 Mam yeta yãmb sɩda tɩ bʋʋdã daare, Sodom ne Gomoor sɩbgrã toolem ka na n ta tẽn-kãng rẽndã ye.

Namsg sẽn be taoore

16 Ade, mam tʋmda yãmb wa piis digd-n-yĩids sʋka. Dẽ yĩnga, yɩ-y yam dãmb wa wiisi, la y yɩ neb sẽn ka tar yell ye, n ya wa wala. 17 Gũus-y y mens ne nebã, bala b na n yõga yãmb n kẽng bʋʋd zĩisẽ, la b na n pãba yãmb ne kalwaas b karen-dotã pʋse. 18 B na n kẽnga ne yãmb Gʋvɛrneer dãmb ne rĩm-dãmb taoor mam yĩnga, tɩ tõe n yɩ kaset bãmb ne bu-zẽmsã yĩnga. 19 La b sã n tall yãmb n kẽnge, bɩ y da maan yɩɩr ne yãmb sẽn na n gom to-to wall y sẽn na n yet tɩ bũmb ning ye. Wakat kãng bala, b na n wilga yãmb bũmb ning y sẽn na n gomã. 20 Bala ka yãmb n na n gom ye, yaa yãmb ba sẽn be arzãnã Sɩɩgã sẽn be yãmb pʋsã n na n gome. 21 Ned na n kɩtame tɩ b yõk a ba-biig n kʋ, la ba-rãmb me na n maana b kamb a woto. Kamb na n yika ne b ba-rãmb la b ma-rãmb n kɩt tɩ b kʋ-ba. 22 Neba fãa na n kisga yãmb mam yʋʋrã yĩnga, la ned ning sẽn na n yals-a kãenkãe tɩ wakat ta na paam fãagre. 23 B sã n nams yãmb tẽn-kãnga, bɩ y zoe n kẽng tẽng a to. Mam yeta yãmb sɩda tɩ yãmb ka na n saag Israyɛll tẽnsã n sɛ tɩ Ninsaal Bi-riblã nan ka wa ye. 24 Karen-biig ka yɩɩd a karen-saamb ye, la tʋmtʋmd ka yɩɩd a zu-soab ye. 25 Karen-biig sã n yɩ wa a karen-saamba, tɩ tʋmtʋmd yɩ wa a zu-soaba, sekame. B sã n boola yirã soab tɩ Belzebul, b kõn bool a yirã rãmb a woto n yɩɩda?

Nebã sẽn tog n zoe a soaba

26 Dẽ yĩnga, bɩ y ra zoe dabeem ye. Tɩ bõe, bũmb ka be sẽn lud n kõn puki, la sẽn solg neb sẽn kõn yã ye. 27 Togs-y bũmb nins mam sẽn yeel yãmb likẽ wã vẽenemẽ, la y rʋ rot zut n moon bũmb nins mam sẽn walem yãmb tʋbẽ wã. 28 Ra zoe-y neb nins sẽn kʋʋd yĩngã n yaool n ka tõe n kʋ sɩɩgã ye. Zoe-y soab ning sẽn tõe n kɩt tɩ yĩngã ne sɩɩgã sãam bug-tẽngã. 29 B ka koosd yirg su a yembr sɩda? La baoosgo, a yembr bãmb sʋk ka lʋɩt tẽng tɩ ka tũ ne yãmb ba wã raab ye. 30 La baa yãmb zugã zoobd fãa sõdame. 31 Dẽ yĩnga, da zoe-y rabeem ye. Yãmb bee yõod n yɩɩd yirs wʋsgo. 32 Ned sã n kɩs kaset nebã taoor t'a yaa mam neda, mam me na n kɩsa kaset m ba sẽn be arzãnã taoor tɩ mam yaa yẽ neda. 33 La ned sã n yeel nebã taoor t'a ka mi maam, mam me na n yeela m ba sẽn be arzãnã taoor tɩ mam ka mi-a ye.

Ka laafɩ ye, yaa sʋʋga

34 Ra tags-y tɩ mam waame tɩ laafɩ na zĩnd tẽng zug ye. Mam ka wa ne laafɩ ye, la yaa ne zabr sʋʋga. 35 Bala mam waame n na n kɩt tɩ welgr zĩnd rao ne a baaba sʋka, bi-pugl ne a ma sʋka, bi-pag ne a sɩd ma sʋka, 36 la ned yir dãmb meng n na n yɩ a bɛɛba. 37 Ned ning sẽn nong a ba bɩ a ma n yɩɩd maam ka zems tɩ yɩ mam dẽnd ye. La sẽn nong-a a bi-ribl bɩ a bi-pugl n yɩɩd maam ka zems tɩ yɩ mam dẽnd ye. 38 Ned ning sẽn ka rɩkd a da-pɩk n pʋg maam ka zems tɩ yɩ mam dẽnd ye. 39 Ned ning sẽn na gɩbl a vɩɩm, na n kong-a lame. La ned ning sẽn na bas a vɩɩm mam yĩng na n leb n paam-a lame.

Keoore

40 Ned sã n deeg yãmba, yaa maam la a reeg-yã. La ned sã n deeg maam, yaa sẽn tʋm-a maamã la a reeg-yã. 41 Ned ning sẽn deegd Wẽnnaam no-rɛɛsa, a sẽn ya bãmb no-rɛɛsã yĩnga, a na n deega Wẽnnaam no-rɛɛs keoore. La ned ning sẽn deegd nin-tɩrga, a sẽn ya nin-tɩrgã yĩnga, a na n deega nin-tɩrg keoore. 42 Ned sã n kõ kom-bõoneg kãensã ned a yembr ko-maasg t'a yũ, a sẽn ya mam karen-biig yĩnga, baa ya ne wũmbla, mam yeta yãmb sɩd t'a kõn kong a keoor ye.

Matye 11

A Zãmbatiis tʋma neb a Zezi nengẽ

1 A Zezi sẽn wilg bãmb karen-biisã piig la a yiibã b tʋʋmã n sɛ, b meng yii be n kẽng n tɩ zãms nebã la b moon koe-noogã b tẽnsã pʋse. 2 A Zã zĩnda bi-bees roogẽ n wʋm tɩ b gomd a Zezi tʋʋmã yelle. Dẽ, yẽ tʋma a karen-biis tɩ b tɩ sok a Zezi woto: 3 Yãmb la sẽn tog n wa-a wã bii, bɩ d tog n gũ a to? 4 A Zezi leok-b lame n yeele: Kẽng-y n tɩ togs-y-yã a Zã bũmb nins yãmb sẽn wʋmd la y yãtã: 5 zoens nin pugsdame, wobs kẽndame, yĩn-gãong bãas sẽn tar b rãmbã yĩns lebgda yɩlma, wʋms wʋmdame, kũum vʋʋgdame, la koe-noogã moonda naong rãmb sʋka. 6 Bark bee ned ning mam sẽn kõn yɩ kug-lakdg a yĩngã zugu. 7 La a Zã karen-biisã sẽn looge, a Zezi sɩngame n gom ne neb kʋʋngã a Zã yell n yeele: Bõe la yãmb kẽng n tɩ ges we-rasempʋɩɩgẽ wã? Tãnwĩig sobg sẽn miimda? 8 La yaa bõe la yãmb tɩ gese? Dao sẽn yeelg waoogr futu? Neb nins sẽn yer fu-bʋgs sẽn ya neebã bee rĩm-dãmb zagsẽ. 9 Dẽ, bõe la yãmb kẽng n tɩ gese? Wẽnnaam no-rɛɛsa? Mam yeta yãmb tɩ n-ye. La yaa ned sẽn yɩɩd Wẽnnaam no-rɛɛsa. 10 Bala, yaa rao-kãng kibar la b sẽn dag n gʋls n yeel a woto wã: "Ade, mam tʋmda m koe-toagsda, t'a reng fo taoore, n lʋɩ taoor n maneg f sorã." 11 Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ pagb sẽn dog b rãmbã sʋka, ned ka zĩnd sẽn ya kãseng n yɩɩd a Zãmbatiis ye. Baoosgo, soab ning sẽn ya-a yao-zʋʋg arzãn soolmẽ wã yaa kãseng n yɩɩd yẽnda. 12 Hal a Zãmbatiis wakat tɩ ta moasã, yaa ne pãng la nebã kẽed arzãn soolmẽ. La yaa pãens rãmbã n tõogd n paamd-a. 13 Wẽnnaam no-rɛɛsdbã fãa ne tõogã togsa pĩnd-n-bãngr goam soolmã wɛɛngẽ hal tɩ ta a Zã wakate. 14 La yãmb sã n na n sak n deege, yẽ yaa Eli ning sẽn dag n tog n wa-a wã. 15 Sẽn tar-a tʋb bɩ a wʋme. 16 Mam na n mamsa zamaan-kãngã nebã ne ãnna rãmba? Bãmb wẽnda wa kamb sẽn zĩ raagẽ n boond taab n yetẽ: 17 "Tõnd peeba wɩɩs la yãmb ka sao ye. Tõnd yɩɩla kʋʋr yɩɩl la yãmb ka wiis ye." 18 Bala a Zã waame n ka rɩt la a ka yũud ye, tɩ b yet tɩ sɩ-wẽng n tar-a. 19 Ninsaal Bi-riblã sẽn wa, b rɩtame la b yũuda, tɩ nebã yetẽ tɩ b yaa yão-be-neda, la rã-yũuda, la yaood-dɛɛgdb ne yel-wẽn maandb zoa. Yam biis n wilgd t'a yaa tɩrga.

A Zezi lenga tẽns kẽere

20 Dẽ poore, a Zezi sɩngame n leng tẽns nins bãmb sẽn maan bõn-bãn wʋsg b pʋsẽ wã, bãmb sẽn ka tek yam n kos sugrã yĩng n yeele: 21 Korazin, fo na paam toogo! Betsayida, fo na paam toogo! Bala bõn-bãn nins sẽn maan yãmb pʋsẽ wã sã n dag n maanẽ Tɩɩr ne Sɩdõ sẽn ya tẽn-wẽnsã pʋse, bãmb dag n na tekẽ yam hal daar zãr n pil bot n zĩnd tompeglmẽ n kos sugri. 22 Yaa woto yĩng la mam yet yãmb tɩ bʋʋdã daare, Tɩɩr ne Sɩdõ nebã sɩbgrã toolem kõn ta yãmb ye. 23 La foom, Kapɛrnawom, b na n zẽka foom hal tɩ f ta arzãna? Ayo, b na n sika foom hal tɩ ta kɩɩm-kulgu. Bala bõn-bãn nins sẽn maan fo pʋgẽ wã sã n dag n maanẽ Sodom pʋgẽ, a rag n na ketẽ tɩ ta rũnna. 24 Yaa woto yĩng la mam yet yãmb tɩ bʋʋdã daare, Sodom sɩbgrã toolem ka na n ta foom ye.

Vʋʋsg sẽn yɛ-bã yĩnga

25 Wakat kãnga, a Zezi gomame n yeele: M ba sẽn ya arzãn la tẽng Zu-soabã, mam pẽgda yãmba, yãmb sẽn solg bõn-kãens ne yam-dãmba la yẽesem-dãmba, n yaool n vẽneg kom-bõonegã ne-bã yĩnga. 26 N-ye, m ba, yãmb sẽn dat tɩ ya a woto wã yĩnga. 27 M ba ninga bũmb fãa mam nugẽ, la ned ba a yen ka mi Bi-riblã, sã n ka ba wã bala. La ned ba a yen ka mi ba wã, sã n ka Bi-riblã bala, la a sẽn dat n vẽneg bãmb ne ned ningã. 28 Yãmb fãa, zɩɩb sẽn zɩsg tɩ y yɛ wã, wa-y mam nengẽ, la m na n kɩtame tɩ y vʋʋse. 29 Rɩk-y mam yubl-balgr n pidi, la y sak mam zãmsgo, bala mam yaa nin-bʋgsga la sũ-mar soaba, la yãmb na paam vʋʋsgo. 30 Bala yubl-balgr ning mam sẽn pit yãmbã yaa faoogo, la zɩɩb ning mam sẽn tʋkd yãmbã yaa faasga.

Matye 12

A Zezi karen-biisã yãgsa kood vʋʋsg daare

1 Wakat kãnga, a Zezi pɩʋʋga pʋt vʋʋsg daare. B karen-biisã sɩngame n yãgs koodã n wãbe, kom sẽn tar-b yĩnga. 2 Fariisẽ-dãmbã sẽn yã yõwã, b yeela a Zezi yaa: Ges-y-yã! Yãmb karen-biisã maanda bũmb sẽn ka zems tɩ maan vʋʋsg daar ye. 3 La a Zezi leok-b lame n yeele: Yãmb ka karem bũmb ning a David sẽn maan wakat ning kom sẽn yõk yẽ ne a tũud-n-taasã, 4 a sẽn yɩ to-to n kẽ Wẽnnaam doogẽ wã n dɩ bur ning sẽn ya Wẽnnaam dendã, yẽ wall a tũud-n-taasã sẽn ka zems tɩ rɩ, sã n ka maan-kʋʋdbã balã laa? 5 Bɩ yãmb ka karem tõogã pʋgẽ tɩ vʋʋsg daare, maan-kʋʋdbã sẽn be wẽnd-doogẽ wã kɩɩsda vʋʋsg daar tõog tɩ ka beegr b yĩng laa? 6 Mam yaool n yeta yãmb tɩ sẽn yɩɩd wẽnd-doogã n be ka. 7 Yãmb sã n dag n bãngẽ gomd ning sẽn yet-a tɩ "mam data nimbãan-zoeer la ka maoongã" võore, yãmb dag n ka na n sɩbg neb sẽn ka tar yell ye. 8 Bala Ninsaal Bi-riblã soo vʋʋsg daarã.

Dao nug sẽn ki

9 A Zezi yii be n kẽng b karen-doogẽ wã. 10 La dao a yen n da be be t'a nug ki. La b soka a Zezi noor sã n beeme tɩ maag bãad vʋʋsg daare. La sok-kãng yaa sẽn na yɩl n paam bũmb n dõd a Zezi. 11 A Zezi leoka bãmb yaa: Ãnna n be yãmb sʋkã sẽn na n tar pesg a yen tãa t'a lʋɩ bokẽ vʋʋsg daare, t'a ka tɩ tak-a n yiisi? 12 Ninsaal yõod sẽn yɩɩd pesg zĩig ka zãra? Dẽ, noor beeme tɩ maan neer vʋʋsg daare. 13 La a Zezi yeela raowã t'a tẽeg a nugã. La a tẽeg-a lame, la a vʋʋgame n lebg sõama wa nug a to wã. 14 Fariisẽ-dãmbã yii yɩng n yẽs ne taab n bao b sẽn na n maan to-to n kʋ a Zezi.

Tʋmtʋmd Wẽnnaam sẽn yãke

15 A Zezi sẽn wʋm rẽnda, b yii zĩ-kãnga. Neb wʋsg tũu bãmba, la b maaga b fãa. 16 La a Zezi keoog-b-la neer n yeel tɩ b ra sak tɩ ned bãng bãmb ye, 17 tɩ bũmb ning Wẽnnaam no-rɛɛs a Ezayi sẽn yeelã pidsi: 18 Ad mam tʋmtʋmd mam sẽn yãke, mam nin-nongr sẽn ta m yam. Mam na n ninga m Sɩɩgã yẽ zugu, la yẽ na n moona tɩrlem koɛɛg buudã fãa sʋka. 19 Yẽ kõn wẽ nokoeemde wall a zẽk a koɛɛg ye, la ned kõn wʋm yẽ koɛɛg soay zut ye. 20 Yẽ kõn kaoog tãnwĩ-kaoong n baas ye, la yẽ kõn kiis fɩtɩl peend sẽn ket n nusd ye, hal t'a kɩt tɩ tɩrlem paam tõogre. 21 La buud toay-toayã na n teega yẽ yʋʋrã.

Sɩɩg-sõng tʋʋsgo

22 Dẽ, b talla ned sẽn ya zoang la muka tɩ zĩn tar-a n wa a Zezi nengẽ, la bãmb maag-a lame, tɩ yẽ sẽn dag n ya mukã, a gomdame la a yãtẽ. 23 Neb kʋʋngã fãa yɛɛsame n yeele: Dao-kãngã ka na n yɩ a David biigã sɩda? 24 La Fariisẽ-dãmbã sẽn wʋm woto, b yeelame: Dao-kãngã ka rigd zĩn-dãmbã tɩ sã n ka ne zĩn-dãmbã naab a Belzebul pãng ye. 25 La a Zezi sẽn mi bãmb tagsgã yeel-b lame yaa: Soolem ning fãa neb sẽn welg n gõdg n zabd ne taaba, a na n wãame. La tẽng ning fãa bɩ yir ning fãa neb sẽn welg n gõdg n zabd ne taab kõn tõog n yals ye. 26 Sã n yaa t'a Sʋtãan digda a Sʋtãana, a welgame n gõdg n zabd ne a menga. Dẽ, yẽ soolem na n yɩɩ a wãn n yalse? 27 La mam sã n digda zĩn-dãmbã ne a Belzebul pãnga, yãmb kambã yẽ digd-b-la ne ãnna pãnga? Yaa woto yĩng n kɩt tɩ bãmb na n yɩ yãmb bʋ-kaoodba. 28 La sã n yaa ne Wẽnnaam Sɩɩgã pãng la mam digd zĩn-dãmbã, dẽ, Wẽnnaam soolem taa yãmb sʋka. 29 Bɩ ned na n yɩɩ a wãn n kẽ pãng soab roogẽ n wʋk a teedo, t'a ka reng n sẽb-a? A sã n sẽb-a, a na yaool n tõog n wʋk a roogã teedã. 30 Ned ning sẽn ka be mam poorẽ kisa maam, la ned ning sẽn ka naagd maam n tigsdẽ, a sãeegdame. 31 Yaa woto yĩng la mam yet yãmb tɩ ninsaalbã na n paama sugr b yel-wẽnã la b paoogrã buud fãa yĩnga. La ned ning sẽn paoog-a Sɩɩg-sõng kõn tol n paam sugr ye. 32 Ned ning sẽn gom-a Ninsaal Bi-riblã wẽng na n paama sugri. La ned ning sẽn na n gom Sɩɩg-sõng wẽng kõn paam sugr dũni-kãnga pʋga, la dũni ning sẽn watã pʋg me ye. 33 Yeel-y tɩ tɩɩgã n ya sõama la a biis ya sõama, wall y yeel tɩ tɩɩgã yaa yooko la a biisã yaa yoodo. Bala yaa tɩɩg biisẽ la b bãngd a yaa sõama wall yooko. 34 Yãmb wag-toos buudu, yãmb sẽn ya nin-wẽns a woto wã, yãmb na n yɩɩ a wãn n tõog n gom gom-sõama? Bala yaa bũmb nins sẽn pid sũurẽ wã n yit noorẽ wã. 35 Nin-sõng yiisda bõn-sõama a paoon-sõngã pʋgẽ. La nin-wẽng yiisda bõn-wẽns a paoon-wẽngã pʋgẽ. 36 Mam yeta yãmb tɩ bʋʋdã kaoob daare, ninsaalbã na n leoka gom-vɩɩd nins fãa bãmb sẽn dag n gomã yelle. 37 Bala yaa ne fo noorã goam la f na n paam bʋʋm, la yaa ne fo noorã goam la f na n kong bʋʋm.

Zamaan wẽng sẽn baood bãnde

38 Dẽ, tõog karen-saam-dãmbã ne Fariisẽ-dãmbã kẽer yeela a Zezi yaa: Karen-saamba, tõnd datame tɩ yãmb maan bãnd tɩ d yãnde. 39 A Zezi leok-b lame n yeele: Zamaan kãngã neb sẽn ya nin-wẽns la yoaadbã kota bãnde, la b kõn kõ bãmb bãnd a to tɩ sã n ka Wẽnnaam no-rɛɛs a Zonaas bãndã ye. 40 Bala, a wa a Zonaas sẽn zĩnd zĩm-bedrã pʋgẽ rasem a tãab la yʋnd a tãabã, woto me, Ninsaal Bi-riblã na n paa tãnd tẽngr dasem a tãab la yʋnd a tãabo. 41 Niniiv nebã na n yika bʋʋdã daar n kao zamaan kãngã nebã bʋʋd n yeel tɩ b ka bʋʋm ye. Bala Niniiv nebã teka yam n kos sugr a Zonaas koe-moonegã yĩnga. La ade, sẽn be-a ka wã yɩɩda a Zonaase. 42 Bʋʋdã wakate, rĩm-poakã sẽn yit wĩndg goabgã na n yika ne zamaan kãngã nebã n kao b bʋʋd n yeel tɩ b ka bʋʋm ye. Bala, yẽ yii dũni satmẽ n wa n kelg a Salomo yam goama. La ade, sẽn be-a ka wã yɩɩda a Salomo.

Zĩn-dẽgd sẽn yi n leb n wa

43 Zĩn-dẽgd sã n yi n bas neda, a saada zĩ-pɛɛlẽ n baood vʋʋsgo, la a ka yãt ye. 44 Dẽ, a yetame t'a na n leba a roog ning yẽ sẽn yi n basã. La a sã n ta, a mikdame tɩ roogã yaa vɩʋʋgo, n pɩɩs n maneg tɩ ya neere. 45 A kẽngdame n tɩ peeg zĩn-dãmb a yopoe sẽn ya wẽns n yɩɩd yẽ mengã tɩ b wa n kẽ n zĩnd be. La dao-kãng yaoolem toogã na n yɩɩ wẽng n yɩɩg pipi wã. A na n yɩɩ a woto zamaan kãngã nin-wẽnsã yĩnga.

A Zezi ma la b ma-biisi

46 La a Zezi sẽn ket n gomd ne neb kʋʋngã, b ma wã ne b ma-biisã da yasa yɩng n baood n na n gom ne bãmba. 47 Ned a yembr yeela a Zezi yaa: Yãmb ma wã ne y ma-biisã yasa yɩng n baood n na n gom ne yãmba. 48 A Zezi leoka sẽn gom-a ne bãmbã a woto: Ãnna la mam ma, la ãnna rãmb la mam ma-biisi? 49 La a Zezi teesa b karen-biisã ne b nug n yeele: Ad mam ma ne mam ma-biisi. 50 Sɩda, ned ning fãa sẽn maand-a mam Ba sẽn be arzãnã raabo, yẽ soab la mam ma-bi-raoogo, mam ma-bi-poaka la m ma.

Matye 13

Bõn-buud b sẽn fẽrge

1 Badaare, a Zezi yii roogẽ wã n tɩ zĩnd ko-kãsengã noore. 2 Neb kʋʋng wʋsg tigma taab bãmb nengẽ tɩ yɩ tɩlɛ tɩ bãmb kẽ koom-koglgẽ n zĩndi. Neb kʋʋngã fãa ra yasa kʋɩl-koakẽ wã. 3 A Zezi goma ne bãmb bũmb wʋsg yell ne yel-bũn n yeele: Ka-koaad n yi n na n fẽrg bõn-buudu. 4 La yẽ sẽn fẽrgdã, bõn-buud kẽer lʋɩɩ sorã kɩrenga, la liuuli waa n dɩ-b lame. 5 La kẽer lʋɩɩ kug zĩigẽ, tom sẽn ka waoogẽ. La tao-tao bala b yiime, toma sẽn ka waoogã yĩnga. 6 La wĩndgã sẽn zẽke, a yõog-b lame tɩ b kʋɩ, b sẽn ka tar yẽgna yĩnga. 7 Kẽer lʋɩɩ gõos sʋka, la gõosã yikame n wulumd-b n dɩ-ba. 8 La kẽer lʋɩɩ zĩ-sõngẽ, la b woma biisi. Kẽer womame tɩ ta koabg-koabga, kẽer pis-yoobyoobe, la kẽer pis-tãtã. 9 Sẽn tar-a tʋb bɩ a wʋme.

Bõe yĩng t'a Zezi gomd ne yel-bũna?

10 Karen-biisã kolg n soka a Zezi tɩ yaa bõe tɩ bãmb gomd ne nebã ne yel-bũna? 11 A Zezi leok-b lame n yeele: B kõo yãmb arzãn soolem yel-soalmã bãngre, la ka bãmb ye. 12 Tɩ bõe, ned ning sẽn tara, b na n kõo yẽnda n paas t'a paam wʋsgo. La ned ning sẽn ka tara, b na n deega baa bũmb bilf ning yẽ sẽn tarã. 13 Ad bũmb ning sẽn kɩt tɩ mam gomd ne bãmb ne yel-bũnã: baa ne b sẽn ne wã, b ka ne ye, la b sẽn wʋmdã, b ka wʋmd ye la b ka wʋmd võor me ye. 14 La Wẽnnaam no-rɛɛs a Ezayi bãngr-goamã paama pidsg bãmb yĩnga. A yeelame: "Yãmb na n wʋma sõama la y kõn bãng a võor ye, yãmb na n gesa neere la y kõn yã ye. 15 Bala nin-kãensã sũyã riglimame. Bãmb yẽda b tʋba la b mum b nini, tɩ b nin da yã la b tʋb ra wʋme, tɩ bãmb yamã kõn wʋm a võore, tɩ b kõn lebg n wa tɩ mam maag-b ye." 16 La yãmba, bark bee yãmb zutu, y ninã sẽn yãtã la y tʋbã sẽn wʋmdã yĩnga. 17 Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ Wẽnnaam no-rɛɛsdb la nin-tɩrs wʋsg dag n dat n yãnda bũmb nins yãmb sẽn yãtã la b ka yã ye. B dag n dat n wʋma bũmb nins yãmb sẽn wʋmdã la b ka wʋm ye. 18 Dẽ, kelg-y bõn-bu-fẽrgdã yel-bũndã võore. 19 Ned sã n kelg Wẽnnaam soolem koɛɛgã n ka wʋm a võore, wẽng soabã wat n yiisa bõn-buudã sẽn dag n fẽrg yẽ sũurẽ wã. Yẽ wẽnda bõn-buudã sẽn lʋɩ sorã kɩrengã. 20 Bõn-buudã sẽn lʋɩ kugã zĩigẽ wã yaa ned ning sẽn wʋmd Wẽnnaam koɛɛgã n deeg-a tao-tao ne sũ-noogo, 21 la a yaool n ka tar a meng yẽgen ye. Yẽ kaoosda wakat bilf bala, la toog bɩ namsg sã n yaool n paam-a Wẽnnaam koɛɛgã yĩnga, yẽ lʋɩtame. 22 Bõn-buudã sẽn lʋɩ gõosã sʋkã yaa ned ning sẽn wʋmd Wẽnnaam koɛɛgã, tɩ dũniyã yɩɩre la arzegs belgr wulumd koɛɛgã t'a ka womd biis ye. 23 Bõn-buudã sẽn lʋɩ zĩ-sõngẽ wã yaa ned ning sẽn wʋmd Wẽnnaam koɛɛgã n wʋmd a võore la a womd biisi. Kẽer womame tɩ ta koabg-koabga, kẽer pis-yoobyoobe, kẽer pis-tãtã.

Nadens ne kood yel-bũndi

24 A Zezi wẽe bãmb yel-bũnd a to n yeele: Arzãn soolem wẽnda wa rao sẽn bʋd bõn-bu-sõng a pʋʋgẽ. 25 La nebã sẽn gõe wakate, a bɛy waa n bʋda nadens koodã sʋk n bas n looge. 26 Koodã sẽn zẽk n wom biisi, nadensã me pukame. 27 Yirã soab tʋmtʋmdb waa n sok-a lame yaa: Zu-soaba, ka bõn-bu-sõng la yãmb bʋd y pʋʋgẽ wã wɛ? Nadensã yii yɛ n wa n be be? 28 Yẽ leoka bãmb tɩ yaa bɛy n maan bõn-kãnga. La tʋmtʋmdbã soka yẽnda a sã n datame tɩ b kẽng n tɩ võ nadensã. 29 Yẽ leoka bãmb yaa: Ayo! Bala, yãmb sã n võod nadensã, tõe tɩ y wa n yĩd n naag koodã n võ. 30 Bas-y b yiibã fãa tɩ b bɩ ne taab hal tɩ ta tigsg wakate. La tigsgã wakate, mam na n yeela tigsdbã tɩ b reng n võ nadensã n sẽb kil n wa n yõog bugum, la b tigs koodã n sui m baoorẽ wã.

Siin-bil la rã-bɩll yel-bũna

31 A Zezi wẽe bãmb yel-bũnd a to n yeele: Arzãn soolem wẽnda wa siin-bil ned sẽn dɩk n bʋd a pʋʋgẽ. 32 Yẽnda n ya bilf n yɩɩd bõn-buud a taabã fãa. La a sã n wa n bɩ, a lebgda bedr n yɩɩd zẽed buud fãa, n lebg tɩɩg hal tɩ liuuli wat n zao a wila. 33 Bãmb leb n wẽe yel-bũn-kãngã me: Arzãn soolem wẽnda wa rã-bɩll pag sẽn dɩk n ning zom wam a tã hal t'a wuk zomã zãnga. 34 A Zezi goma bõn-kãens fãa ne neb kʋʋngã ne yel-bũna. B ka gomda tɩ ka ne yel-bũn ye, 35 tɩ bũmb nins Wẽnnaam no-rɛɛsã sẽn dag n yeelã pidsi. A yeelame yaa: Mam na n yaaga m noor n wẽ yel-bũna, mam na n wilga bũmb sẽn solg hal naaneg wẽndẽ tɩ ta moasã.

A Zezi bilga nadensã yel-bũndã võore

36 Dẽ, a Zezi basa neb kʋʋngã n leb yiri. Bãmb karen-biisã kolg n yeela bãmb yaa: Bilg-y tõnd nadensã sẽn be pʋʋgẽ wã yel-bũndã võore. 37 A Zezi leok-b lame n yeele: Ned ning sẽn bʋt bõn-bu-sõngã yaa Ninsaal Bi-riblã. 38 Pʋʋgã n ya dũni wã, bõn-bu-sõamy wã yaa soolmã kamba, nadensã yaa wẽng soabã kamba. 39 Bɛyã sẽn bʋd nadensã yaa rõatã. La tigsgã yaa dũniyã sɛɛbo. Tigsdbã yaa malegsã. 40 La wa b sẽn võod nadensã n yõogd bugmã, a na n yɩɩ a woto me dũni sɛɛb wakate. 41 Ninsaal Bi-riblã na n tʋma bãmb malegsã tɩ b yãgs kug-lakdsã fãa ne neb nins sẽn maand wẽngã n yiis-b bãmb soolmẽ wã. 42 La b na n loba bãmb wʋng bugmẽ, la be na n yɩɩ yãbr la yẽn wãbre. 43 Dẽ, nin-tɩrsã na n yãga wa wĩndgã bãmb ba soolem pʋgẽ. Bɩ ned ning sẽn tar tʋb wʋme.

Paoong sẽn solge, la kĩndf sẽn ya sõama

44 Arzãn soolem leb n wẽnda wa paoong sẽn solg pʋʋg pʋgẽ tɩ rao a yen yã-a n maneg n solg-a n paase. La a sũurã yɩɩ noog t'a kẽng n tɩ koos a sẽn tarã fãa n da pʋʋgã. 45 Arzãn soolem leb n wẽnda wa toand sẽn baood kĩndi sẽn ya neeba. 46 Yẽ yãa kĩndf a yembr t'a ligdã ya wʋsgo, n kẽng n tɩ koos a sẽn dag n tarã fãa n da-a.

Arzãn soolem mamsga: zĩm-gãmbre

47 Arzãn soolem leb n wẽnda wa zĩm-gãmbr b sẽn lob ko-kãsengã pʋgẽ n wʋk zĩm buud fãa. 48 La a sẽn pidi, b vuugd-a lame n yi kʋɩl-koakã n zĩnd n tũus sẽn ya sõama wã n sag yaasẽ, la b lob sẽn ka-b sõama wã. 49 A na n yɩɩ a woto dũni sɛɛb wakate. Malegsã na n waa n baka nin-wẽnsã n yiis nin-tɩrsã sʋka, 50 n lob-b wʋng bugmẽ. Yãbr la yẽn wãbr na n zĩnda beene. 51 Yãmb wʋma bõn-kãens fãa võore? Bãmb leokame tɩ n-ye. 52 La a Zezi yeela bãmba: Yaa woto yĩng tɩ tõog karen-saamb ning fãa sẽn zãms arzãn soolem yɛl n bãnge, yẽ wẽnda wa yir soab sẽn yãkd bõn-paals ne bõn-kʋd a paoong pʋgẽ.

A Zezi zãmsa neb Nazarɛt

53 A Zezi sẽn wẽ yel-bũn-kãens n sa, b yii zĩ-kãnga n kẽng b meng tẽngẽ. 54 La b sẽn ta be, b sɩngame n zãms nebã b karen-doogẽ wã, hal tɩ nebã yɛɛs n yeele: Bãmb yamã ne b bõn-bãnã yita yɛ? 55 Ka bãmb la ra-wãadã biigã wɛ? Ka b ma wã yʋʋr la a Maari laa? La ka b ma-biis la a Zak ne a Zozɛf la a Sɩmo ne a Zuud laa? 56 B tãopã fãa ka be tõnd sʋk ka sɩda? Dẽ, bãmb paama bõn-kãensã fãa yɛɛne? 57 La tags-kãng kɩtame tɩ b ka nand a Zezi ye. La a Zezi yeel-b lame tɩ no-rɛɛs ka kongd waoogre, sã n ka a meng tẽngẽ la a roagdbã sʋk ye. 58 La bãmb ka maan bõn-bãn wʋsg zĩ-kãnga, nebã ka-tẽebã yĩnga.

Matye 14

A Zãmbatiis kũum

1 Wakat kãnga, naab a Herood wʋma b sẽn gomd a Zezi yelle, 2 la a yeela a tʋmtʋmdbã tɩ yaa a Zãmbatiis n vʋʋge, la tɩ yaa woto yĩng n kɩt t'a tar pãn-tõog n maand bõn-bãnã. 3 Bala Herood dag n yõka a Zã n sẽb n kẽes bi-bees roogẽ, a ba-biig a Filip pag a Herodyaad poorẽ. 4 Tɩ bõe, a Zã rag n yeela yẽnda t'a ka tar noor tɩ peeg a Heroodyaad n maan a pag ye. 5 Herood dag n dat n kɩtame tɩ b kʋ a Zã, la a dag n zoeta neb kʋʋngã, tɩ bõe, b rag n geta a Zã wa Wẽnnaam no-rɛɛsa. 6 La Herood dogmã tẽegr daare, a Heroodyaad bi-puglã saoo neb nins sẽn be-b be wã taoore, la yɩɩ Herood noogo, 7 hal t'a wẽen t'a na n kõ-a-la bũmb ning a sẽn na n kose. 8 A ma wã saglg yĩnga, a yeelame yaa: Kõ-y maam a Zãmbatiis zug ne lengr ka. 9 Rĩmã sũur sãamame, la a wẽenegã yĩnga, la nebã sẽn be be n dɩtẽ wã yĩnga, a yeelame tɩ b kõ-a a sẽn datã. 10 La a tʋma neb tɩ b tɩ fiuug a Zã zugã bi-beesã roogẽ. 11 B talla a Zã zugã ne lengr n wa n kõ bi-puglã, la a tallame n tɩ kõ a ma. 12 A Zã karen-biisã waa n dɩka a Zã kũumã n tɩ mumi. La b kẽngame n tɩ togs a Zezi.

A Zezi rɩlga raop tus a nu

13 A Zezi sẽn wʋm bõn-kãnga, bãmb kẽe koom-koglg n kẽng zĩig neb sẽn ka be. La neb kʋʋngã sẽn bãnge, b yii tẽnsẽ wã n pʋg bãmb ne nao. 14 A Zezi sẽn yi koom-koglgẽ wã, b yãa neb kʋʋngã, tɩ b nimbãaneg yõk-ba, la bãmb maaga bãad-dãmbã. 15 Zaabr sẽn ta, karen-biisã kolga a Zezi n yeel-b tɩ zĩ-kãngã yaa weoogo, la wakatã zoe n yõsgame. Rẽ wã, bɩ b kuils nebã tɩ b kẽng tẽnsẽ wã n tɩ ra dɩɩbo. 16 A Zezi leokame tɩ ka tɩlɛ tɩ nebã loog ye, bɩ bãmb mensã kõ-b rɩɩb tɩ b rɩ. 17 Karen-biisã leokame tɩ yaa bur a nu bal ne zĩm a yiib la bãmb tar be. 18 T'a Zezi yeel-b tɩ b tall rẽnda n wa-ne. 19 A Zezi kɩtame tɩ nebã zĩnd moodã zugu, la b reega bur a nu wã ne zĩm a yiibã n nak n ges yĩngri, n ning-b barka, n yaool n kao burã n kõ b karen-biisã tɩ b reeg n pʋɩ neb kʋʋngã. 20 Nebã fãa rɩɩme n tɩge, la b wʋka bur-kɛlã pet piig la a yiibu. 21 Neb nins sẽn dɩ wã sõor kolga raop tus a nu, pagbã ne kambã toog sẽn ka naage.

A Zezi kẽnda koom zugu

22 Rẽ poore, a Zezi modga b karen-biisã tɩ b kẽ koom-koglgã n deng bãmb taoor ko-kãsengã rʋʋnde, tɩ bãmb na n yõdg n kuilsa neb kʋʋngã. 23 A Zezi sẽn kuils nebã n sɛ, b rʋʋ tãnga, zĩig ned sẽn ka be n na n pʋʋse. La yʋng sẽn ta, bãmb dag n bee be b yembre. 24 Koom-koglgã da zoe n zãaga ne kʋɩl-koakã, la ko-pɛm da wẽed-a lame hal t'a lengdẽ, bala, sebgã da segda bãmba. 25 Tõd-beoog sẽn ta, a Zezi kẽna koomã zug n babsd-ba. 26 Bãmb karen-biisã sẽn yã bãmb tɩ b kẽnd ko-kãsengã zugu, b yɛɛsame n yeel tɩ yaa kɩɩma. La rabeemã yĩnga b kelmame. 27 Tao-tao bala a Zezi yeela bãmb tɩ b keng b sũyã la b ra zoe rabeem tɩ yaa bãmba. 28 La a Pɩyɛɛr leokame yaa: Zu-soaba, sã n sɩd yaa yãmb bɩ y yeel-m tɩ m kẽn koomã zug n wa yãmb nengẽ. 29 Bãmb yeela yẽnda t'a wa. A Pɩyɛɛr yii koom-koglgẽ wã n kẽn koomã zug n dabd a Zezi nengẽ. 30 La a Pɩyɛɛr sẽn yã tɩ sebgã yaa wʋsgo, rabeem yõka yẽnda. La yẽ sẽn sɩng n na n lisi, a kelmame n yeel tɩ Zu-soaba, fãag-y-ma. 31 Tao-tao bala, a Zezi tẽega b nug n gãd yẽnda n yeel-a: Tẽeb bilf soaba, yaa bõe tɩ fo yam yoaada? 32 Bãmb kẽe koom-koglgã pʋgẽ la sebgã yõkame. 33 Neb nins sẽn dag n be koom-koglgã pʋgẽ wã wõgemda a Zezi taoor n yeele: Yãmb sɩd yaa Wẽnnaam Bi-ribla.

A Zezi maaga bãad-dãmb Genezarɛt

34 Bãmb dʋʋga ko-kãsengã n ta Genezarɛt tẽnga. 35 Zĩ-kãng nebã bãnga a Zezi, n tʋm neb tẽns nins sẽn pẽ wã fãa, la b talla bãad-dãmbã fãa n wa a Zezi nengẽ. 36 Bãad-dãmbã bõosa a Zezi tɩ b bas tɩ b sɩɩs bãmb fuugã noor bala. La neb nins fãa sẽn sɩɩsã paama laafɩ zãnga.

Matye 15

Bũmb nins sẽn dẽgemd neda

1 Dẽ, Fariisẽ-dãmb ne tõog karen-saam-dãmb yii Zeruzalɛm n wa a Zezi nengẽ n sok-b yaa: 2 Bõe yĩng tɩ yãmb karen-biisã kɩɩsd kãsem-dãmbã miningu? Bala, bãmb sã n na n dɩ b ka nudgd b nus ye. 3 A Zezi leok-b lame yaa: La yãmba, bõe yĩng tɩ yãmb kɩɩsd Wẽnnaam tõogã y mensã mining sakr yĩnga? 4 Tɩ bõe, Wẽnnaam yeelame tɩ: "Waoog f ba la f ma, la ned ning sẽn na n paoog a ba bɩ a ma, a sɩbgr na n yɩɩ kũum." 5 La yãmba, yãmb yetame tɩ ned ning sẽn na n yeel a ba bɩ a ma tɩ: "Kũun ninga mam sẽn da na n sõng yãmb ne-wã lebga Wẽnnaam dẽnda," ka tɩlɛ t'a waoog a ba wã bɩ a ma wã ye. 6 Woto, yãmb kɩtdame tɩ Wẽnnaam goamã lebg zaalem tɩ yãmb miningã reeg zĩiga. 7 Zãmb dãmba, a Ezayi sɩd togsa bãngr goam ne yãmb yell n yeele: 8 "Nin-kãensã waoogda maam ne nobɩmse, la b sũyã zãra ne maam. 9 Bãmb sẽn waoogd maamã yaa zaalem, bala, bãmb zãmsda nebã ninsaalb tõod bala." 10 La a Zezi boola neb kʋʋngã n yeel-b yaa: Kelg-y la y bãng tɩ 11 ka bũmb ning sẽn kẽed ninsaal noorẽ wã n maand-a t'a yɩ rẽgd ye. Bũmb ning sẽn yit ninsaal noorẽ wã, yaa rẽnda n maand-a t'a lebg rẽgdo. 12 Dẽ, bãmb karen-biisã kolgame n sok bãmb b sã n bãngame tɩ bãmb goamã zaba Fariisẽ-dãmbã. 13 A Zezi leokame n yeele: B na n võoga bõn-bɩtg ning fãa mam ba sẽn be arzãnã sẽn ka selã. 14 Bas-y-ba. Bãmb yaa zoens sẽn tat zoense. Zoang sã n tat zoanga, bãmb b yiibã fãa na n lʋɩɩ bokẽ. 15 A Pɩyɛɛr goma ne a Zezi n yeel-b tɩ b bilg bãmb yel-bũn-kãng võore. 16 La a Zezi yeela yẽnda yaa: Yãmb me yam ket n nan ka wek laa? 17 Yãmb ka mi tɩ bũmb nins fãa sẽn kẽed ninsaal noorẽ kẽeda pʋgẽ tɩ b yaool n tɩ bas-a we-kɛɛng laa? 18 La bũmb ning sẽn yit noorẽ yita sũurẽ, la yaa bõn-kãng n maand ned t'a yɩ rẽgdo. 19 Bala, tags-wẽnse, nin-kʋʋre, yoobo, yoob tʋʋmde, wagdem, zĩrĩ la kãnegr yita sũur pʋgẽ. 20 Ad yaa bõn-kãensã n maand ned t'a yɩ rẽgdo. La tɩ rɩ n ka nudg f nusi, yõwã ka maand ned t'a yɩ rẽgd ye.

Kanaã pag tẽebo

21 A Zezi basa zĩ-kãng n loog n kẽng Tɩɩr ne Sɩdõ soolmẽ. 22 La gese, Kanaã pag sẽn yit tẽn-kãens zẽka a koɛɛg n yeel bãmb yaa: Zu-soaba! A David Bi-ribla! Zoe-y mam nimbãanega. Zĩn n namsd mam bi-pugl hal wʋsgo. 23 La bãmb ka leok yẽ tɩ bũmb ye. Bãmb karen-biisã kolgame n kos bãmb tɩ b rig-a t'a looge, bala a pʋgda bãmb n kelemdẽ. 24 A Zezi leokame tɩ b sẽn tʋm bãmbã, yaa Israyɛll pe-menemdsã nengẽ bala. 25 La pagã waame n wõgemd bãmb taoor n yeele: Zu-soaba, sõng-y-ma. 26 A Zezi leokame t'a ka sõama tɩ rɩk kamb rɩɩb n lob ba-bi ye. 27 La pagã leokame yaa: Zu-soaba, yaa sɩda, la baoosgo, ba-bi rɩta rɩ-zersã sẽn lʋɩt b zu-soben-dãmbã taabl tẽngrã. 28 Dẽ, a Zezi yeel-a lame: Paga, ad f tẽebã yaa kãsenga. Bɩ fo sẽn datã yɩ. La wakat kãng bala, a bi-puglã paama maagre.

A Zezi maaga neb wʋsgo

29 A Zezi yii be n kẽng Galile ko-kãsengã noore. Bãmb dʋʋ tãngã n zĩnd be. 30 La neb wʋsg waa bãmb nengẽ ne wobse la zoense la mugsi la koms-rãmba la neb wʋsg bãas a taab sẽn tara, n zĩnig bãmb a Zezi taoore, la a Zezi maaga bãmba. 31 La neb kʋʋngã sẽn yã mugsã sẽn gomdã, la koms-rãmbã sẽn paam maagrã, la wobsã sẽn kẽnd sõama wã, la zoensã sẽn yãtã, b yɛɛsame n waoog Israyɛll Wẽnnaamã.

A Zezi dɩlga neb tus a naase

32 A Zezi boola b karen-biisã n yeele: Kʋʋn-kãngã nimbãaneg tara maam, bala, yaa rasem a tãab moasã b sẽn be ne maam, la b ka tar rɩɩb sẽn na rɩ ye. Mam ka rat n kuils-b ne kom tɩ b wa tek n tadg sorã zug ye. 33 Karen-biisã soka bãmb yaa: Tõnd na n maana a wãn n paam bur weoogẽ ka sẽn sekd tɩ nin-kãensã fãa rɩ n tɩge? 34 A Zezi sok-b lame tɩ b tara bur a wãna? Tɩ b leok t'a yopoe n paas zĩm-bõoneg bilfu. 35 Dẽ, a Zezi yeela nebã tɩ b zĩnd tẽnga. 36 La bãmb deega bur a yopoe wã ne zĩmã. La b sẽn ning-a barka, b kaoome n kɩs b karen-biisã tɩ b pʋɩ neb kʋʋngã. 37 Neba fãa rɩɩme n tɩge, la b wʋka gɩrsã sẽn kellã tɩ pid peoog a yopoe. 38 Neb nins sẽn dɩ wã sõor yaa tus a naase, pagbã ne kambã sõor sẽn ka naag ye. 39 Dẽ poore, a Zezi kuilsa neb kʋʋngã la b kẽ koom-koglg n kẽng Magdala tẽnsẽ.

Matye 16

Nebã kota bãnde

1 Fariisẽ-dãmbã ne Saduusẽ-dãmbã kolga a Zezi n kos tɩ b maan bãnd sẽn yit yĩngr tɩ b yã, la yaa sẽn na yɩl n paam n mak bãmba. 2 A Zezi leok-b lame n yeele: Zaabre, yãmb yetame tɩ zĩigã na n yɩɩ vẽenega, bala yĩngr yaa miuugu. 3 La yibeoogo, yãmb yetame tɩ saag na n nii rũnna, bala yĩngr yaa miu-sablga. Yãmb mii yĩngr yɛl bilsgu, n yaool n ka tõe n bãng bãn sẽn wilgd wakatã yɛlã ye. 4 Zamaan neb sẽn ya wẽns la yoaadbã baooda bãnde. La b ka na n kõ bãmb bãnd a to tɩ ka a Zonaas bãndã ye. La a Zezi basa nebã n looge.

Fariisẽ-dãmbã ne Saduusẽ-dãmbã rã-bɩlle

5 A Zezi karen-biisã sẽn wa n dabd ko-kãsengã rʋʋnd a to wã, b yĩmame n ka zɩ bur ye. 6 A Zezi yeela bãmb tɩ b gũus b mens neer ne Fariisẽ-dãmbã la Saduusẽ-dãmbã rã-bɩlle. 7 La b tagsame tɩ yaa bãmb sẽn ka zɩ burã yĩng la a Zezi gom woto. 8 La a Zezi bãnga b tagsgã n yeel-ba: Tẽeb bilf rãmba! Yaa bõe tɩ yãmb tagsd y sũyẽ tɩ yaa yãmb sẽn ka zɩ burã yĩnga? 9 Yãmb ket n nan ka wʋm laa? Yãmb ka tẽr bur a nu wã sẽn sek raop tus a nu wã, la a kɛlã yãmb sẽn wʋkã pet sõor laa? 10 Yãmb ka tẽr bur a yopoe wã sẽn sek raop tus a naase, la a kɛlã yãmb sẽn wʋkã pet sõore? 11 Bõe tɩ yãmb ka bãng tɩ ka bur yell la mam gomd ne yãmba? Gũus-y y mens ne Fariisẽ-dãmbã la Saduusẽ-dãmbã rã-bɩlle. 12 La karen-biisã bãngame tɩ b sẽn yeel bãmb tɩ b gũus ne bũmb ningã, ka rã-bɩll sẽn ningd burã ye, la yaa Fariisẽ-dãmbã ne Saduusẽ-dãmbã zãmsgã.

A Pɩyɛɛr kaseto

13 A Zezi sẽn ta Sezaare sẽn ya a Filip soolmã tẽngã, b soka b karen-biisã yaa: Nebã yetame tɩ maam a Ninsaal Bi-riblã yaa ãnna? 14 B leokame tɩ: Neb kẽer yetame tɩ yãmb yaa a Zãmbatiis, tɩ kẽer t'a Eli, tɩ kẽer t'a Zeremi wall Wẽnnaam no-rɛɛsdbã ned a yembre. 15 T'a Zezi leb n sok-ba: La yãmba, yãmb yetame tɩ mam yaa ãnna? 16 A Sɩmo Pɩyɛɛr leokame n yeele: Yãmb yaa Kirist, Wẽnnaam sẽn vɩ wã Bi-riblã 17 La Zezi goma ne-a n yeel-a: Sɩmo! A Zonaas biiga, bark bee fo zugu. Tɩ bõe, ka nemd walla zɩɩm n vẽneg foom ne bõn-kãngã ye. Yaa m ba sẽn be arzãnã. 18 La maam, mam yeta foom tɩ foo la a Pɩyɛɛre, la tɩ mam na n mee m roogã kug-kãngã zugu, la kɩɩm-kulg ka na n tõog-a ye. 19 Mam na n kõo foom arzãn soolem kʋɩlen-biisi: Bũmb nins fãa fo sẽn na n loe tẽng zug ka na n loee arzãna, la bũmb ning fãa fo sẽn na n lok tẽng zug ka na n loka arzãn me. 20 Dẽ, bãmb sagla b karen-biisã neere, n yeel-b tɩ b ra togs ned baa a yen tɩ bãmb yaa Kirist ye.

A Zezi goma b kũum yelle

21 Sẽn sɩng wakat kãnga, a Zezi sɩngame n wilg b karen-biisã tɩ yaa tɩlɛ tɩ bãmb kẽng Zeruzalɛm tɩ kãsem-dãmbã ne maan-kʋʋdbã ne tõog karen-saam-dãmbã nams bãmb wʋsgo, la b kʋ bãmba. La ra-yɩt-n-daare, bãmb na n vʋʋgame. 22 A Pɩyɛɛr boola bãmb n yi kɛɛng n leng-b n yeele: Zu-soaba, Wẽnd na gũ-yã! Yel-kãngã ka na n paam yãmb ye. 23 La a Zezi wẽnemdame n yeel a Pɩyɛɛr yaa: Leb mam poorẽ, Sʋtãana! Fo yaa gɩdgr mam sor zugu. Bala fo tagsdã ka Wẽnnaam dẽnd ye, la yaa ninsaal dẽnda. 24 Dẽ, a Zezi yeela b karen-biisã yaa: Ned sã n dat n tũ maam, bɩ a kɩɩs a meng raabo, n tʋk a ra-pɩk n pʋg maam. 25 Bala ned ning sẽn baood tɩ kogl a vɩɩm, a vɩɩm na sãame, la ned ning sẽn na n bas a vɩɩm mam yĩnga, a na paam-a. 26 La ned sã n paam dũni gill fãa n bas n ki, a yõod bee yɛ? Walla bõe la ninsaal na n dɩk n tek ne a yõorã? 27 Bala, Ninsaal Bi-riblã na n waa ne b ba wã ziiri, ne malegse. La rẽ wẽnde, bãmb na n dola ned kam fãa wa sẽn zems a tʋʋmde. 28 Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ sẽn be-b ka wã, neb kẽer n ka na n ki hal tɩ b yãnd Ninsaal Bi-riblã sẽn wat ne b naamã.

Matye 17

A Zezi neng tedgre

1 Rasem a yoob zugẽ, a Zezi peega a Pɩyɛɛr ne a Zak la a ba-biig a Zã n tall-b n yi kɛɛnga, n dʋ tãn-luglug zugu. 2 A Zezi tedga bãmb nifẽ. B nengã ra yãgda wa wĩntoogo, la b futã lebga peels wa vẽenem. 3 A Moyiis ne a Eli puka b mens ne bãmba n sõsd ne a Zezi. 4 A Pɩyɛɛr gomame n yeel a Zezi yaa: Zu-soaba! Yaa sõama tɩ tõnd pa ka. Yãmb sã n data, mam na n tilga fu-rot a tãab ka: a yembr yãmb yĩnga, a yembr a Moyiis yĩnga, la a yembr a Eli yĩnga. 5 La yẽ sẽn ket n gomda, sawadg sẽn pɩnd wa n gũbga bãmba. La ade, koɛɛg yii sawadgẽ wã n yeele: Ada yaa mam Bi-ribl-nongr sẽn ta mam yam zãnga. Kelg-y-yã-a. 6 La karen-biisã sẽn wʋm koe-kãngã, rabeem kãseng yõk-b lame tɩ b lʋɩ n fõgen b nens tẽnga. 7 La a Zezi kolgame n sɩɩs bãmb n yeel-b tɩ b yik la b ra zoe dabeem ye. 8 Bãmb zẽka b nens n ges la b ka yã ned a to tɩ sã n ka a Zezi b yen bala. 9 La bãmb sẽn wa n yi tãngã zug n sigda, a Zezi keooga bãmb a woto: Da gom-y ne ned ba a yembr yã-kãngã yell hal tɩ Ninsaal Bi-riblã wa vʋʋg n bas kũum ye. 10 La karen-biisã soka a Zezi tɩ yaa bõe yĩng tɩ tõog karen-saam-dãmbã yetẽ t'a Eli n tog n deng n wa? 11 A Zezi leok-b lame n yeele: Yaa sɩd t'a Eli na n deng n waa n lebs n manega bũmb fãa tɩ leb n yɩ wa pĩndã. 12 La mam yeta yãmb t'a Eli zoe n waame la neba ka bãng-a ye, la b maana yẽ wa b sẽn date. Woto me, bãmb na n namsa Ninsaal Bi-riblã. 13 Dẽ, bãmb karen-biisã bãngame tɩ yaa a Zãmbatiis yell la a Zezi sẽn gom ne bãmbã.

A Zezi maaga biig kisĩnkĩir sẽn tara

14 Bãmb sẽn kolg neb kʋʋngã, dao a yembr waa n yĩgimda a Zezi taoor n yeele: 15 Zu-soaba, zoe-y mam bi-riblã nimbãaneg tɩ kisĩnkĩir n tar-a t'a namsd wʋsgo. Naoor wʋsgo, a lʋɩta bugmẽ wall koomẽ. 16 Mam tall-a lame n wa yãmb karen-biisã nengẽ la b ka tõog n maag-a ye. 17 A Zezi leok-a lame n yeele: Zamaan neb sẽn ka tẽeb la sẽn ya nin-wẽnse! Mam na n bee ne yãmb hal tɩ ta wakat bʋgo? Mam na n maana sũ-mar ne yãmb tɩ ta wakat bʋgo? Tall-y biigã n wa-ne ka. 18 A Zezi lenga zĩna, la a yiime n bas biigã, la a paama laafɩ wakat kãng bala. 19 Dẽ, a Zezi karen-biisã kolga bãmb wakat neb sẽn ka be ne bãmba n sok-b yaa: Bõe tɩ tõnd ka tõog n dig zĩn-kãngã? 20 A Zezi yeela bãmba: Yaa yãmb tẽebã sẽn paoodã yĩnga. Mam yeta yãmb sɩd-sɩd tɩ yãmb sã n tar tẽeb sẽn zem siin-bila, yãmb na n yeela tãn-kãngã t'a serg ka n kẽng ka, la a na n kẽngame. La bũmb kõn zĩnd yãmb sẽn kõn tõog n maan ye. 21 La zĩn-kãngã buud ka yita, tɩ ka ne pʋʋsg la no-loeer ye.

A Zezi leb n togsa bãmb kũumã yelle

22 La bãmb sẽn gõod Galile, a Zezi yeela b karen-biisã yaa: B na n zãmba Ninsaal Bi-riblã n yõk n kõ ninsaalbã. 23 B na n kʋʋ-b lame, la ra-yɩt-n-daare, b na n vʋʋgame. La karen-biisã sũyã sãama wʋsgo.

Wẽnd-doog yaoodo

24 A Zezi ne b karen-biisã sẽn ta Kapɛrnawom, neb nins sẽn deegd wẽnd-doog yaood darkem a yiib-yiibã kolga a Pɩyɛɛr n sok-a bãmb karen-saambã sã n ka yaood wẽnd-doogã yaoodã. 25 La a Pɩyɛɛr leokame tɩ b yaoodame sẽ! La bãmb sẽn kẽ roogẽ, a Zezi renga a Pɩyɛɛr n gom n sok-a: Sɩmo! Fo tagsda a wãna? Dũni rĩm-dãmba deegda yaood la yõor yaood ãnna rãmb nengẽ? B kamba nengẽ bii, bɩ sãambã nengẽ? 26 La a leoka bãmb tɩ yaa sãambã nengẽ. La a Zezi leoka yẽnda yaa: Sã n ya a woto, rẽnd tẽngã kamb ka tog n yao ye. 27 La sẽn na yɩl tɩ tõnd da beeg-ba, kẽng ko-kãsengã noore, n lob zĩm-lɛoog n yõk zĩif ning sẽn na n yɩ-a pipi n gãd lɛoogã. Yaag a noorã tɩ f na n yãa ligd beene n yiis n wa n yao maam ne fo yĩnga.

Matye 18

Ãnna n ya kãseng n yɩɩda?

1 Wakat kãnga, a Zezi karen-biisã kolga bãmb n sok tɩ ãnna n ya kãseng n yɩɩd arzãn soolem pʋgẽ? 2 La a Zezi boola bi-bilf n yals bãmb sʋk n yeele: 3 Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ yãmb sã n ka tek yam n lebg wa kom-bõonego, yãmb kõn kẽ arzãn soolmẽ ye. 4 Yaa woto yĩng tɩ ned ning fãa sẽn na n sik a meng n yɩ wa bi-kãngã, yẽnda n na n yɩ kãseng n yɩɩd arzãn soolmẽ. 5 La ned ning fãa sẽn na n deeg bi-bilf a woto mam yʋʋr yĩnga, yaa mam mengã la a reegda. 6 La ned sã n maan kom-bõon-kãensã sẽn tẽed maamã ned a yembr t'a lʋɩ, b sã n loe a soabã kokor ne neer kugr n lob-a ko-kãsengã pʋgẽ n ket n são a yĩnga.

Makr tɩ maan yel-wẽna

7 Bũmb nins sẽn wat ne lʋɩɩsã na n kɩtame tɩ toog paam dũni wã. Tɩ bõe, bũmb nins sẽn wat ne lʋɩɩsã ka tõe n ka wa ye. La ned ning sẽn na n waa-a ne-bã na paam toogo. 8 Fo nug bɩ f naoor sã n wat ne fo lʋɩɩse, fiuus-b n lob yɩɩga. Fo sã n ya nug-yend wall kar-yend n paam vɩɩmã n são fo sẽn na n tall f nao a yiibã bɩ f nus a yiibã tɩ b lob foom bugum sẽn ka kiidã pʋgẽ. 9 La fo nif sã n wat ne fo lʋɩɩse, bɩ f feoog-a n lob yɩɩga. Fo sã n yɩ nin-feoog n paam vɩɩm n são fo sẽn na n tall f nin a yiibã tɩ b lob foom bug-tẽngã bugum pʋgẽ.

Pesg sẽn menem yel-bũndi

10 Gũus-y n da paoog-y kom-kãensã ned ba a yembr ye. Tɩ bõe, mam yeta yãmb tɩ bãmb malegsã sẽn be arzãnã geta mam ba sẽn be arzãnã neng daar fãa. 11 Bala Ninsaal Bi-riblã waame tɩ fãag bũmb nins fãa sẽn menemã. 12 Yãmb tagsda a wãna? Ned sã n tar piis koabga, t'a yen bãmb sʋkã meneme, a ka na n bas pis-wɛ la a wɛ wã sẽn ketã kũnkubã zut n tɩ bao sẽn menemã wã sɩda? 13 La a sã n tõog n yãnd-a, sɩd-sɩda, mam yeta yãmb t'a maanda sũ-noog pe-kãng yĩng n yɩɩd pis-wɛ la a wɛ wã sẽn ka menemã. 14 Woto me, yãmb ba sẽn be arzãnã ka rat tɩ kom-kãensã ned ba a yembr menem ye.

Ba-biig sẽn maan yel-wẽna

15 Fo ba-biig sã n maan yel-wẽnde, kẽng n tɩ yã-a, foo ne yẽnda bala n wilg-a a kongrã. A sã n kelg foom, fo paama f ba-biiga. 16 La a sã n ka kelg foom, bɩ f peeg ned a yen bɩ neb a yiib n kẽnge, "tɩ yellã fãa tõe n paam manegr kaset dãmb a yiib bɩ a tãab taoore," wa Wẽnnaam gʋls-sõamyã sẽn yetã. 17 La a sã n tõdg n ka kelg-ba, togs yellã tẽedbã sʋka. La a sã n tõdg n ka kelg wẽnd-doogã, bɩ f ges a soabã wa ned sẽn ka pʋʋsd Wẽnnaam la a wa yaood-dɛɛgda. 18 Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ bũmb ning fãa yãmb sẽn na n loe tẽng zug ka na n loee arzãna, la bũmb ning fãa yãmb sẽn na n lok tẽng zug ka na lok arzãna. 19 Mam leb n yeta yãmb tɩ yãmb neb a yiib sã n lagem taab noor a yembr tẽng zug n kos bũmbu, ba sẽn ya bũmb ninga, mam ba sẽn be arzãnã na kõ-a bãmba. 20 Tɩ bõe, zĩig ning neb a yiib bɩ a tãab sẽn tigim taab ne mam yʋʋre, mam bee bãmb sʋka.

Tʋmtʋmd sẽn ka kõ a to sugri

21 Dẽ, a Pɩyɛɛr kolgame n sok a Zezi yaa: Zu-soaba! Naoor a wãn la m ba-biig na n beeg maam tɩ mam kõ-a sugri? Hal tɩ ta naoor a yopoe? 22 A Zezi yeela yẽnda yaa: Mam ka yet foom tɩ hal tɩ ta naoor a yopoe ye, la yaa hal tɩ ta naoor pis-yopoe naoor a yopoe. 23 Yaa woto yĩnga, arzãn soolem yaa wa rĩm a yen sẽn dat t'a tʋmtʋmdbã wilg-a b tʋʋmã yɛla. 24 La a sẽn sɩng n geendẽ, b waa ne tʋmtʋmd a yembr sẽn tar a zu-soabã samd talã tus-piiga. 25 Daowã sẽn ka tar n na n yao wã yĩnga, a soaalã yeelame tɩ b koos-a ne a pagã la a kambã, la bũmb nins fãa a sẽn tarã n wa n yao a sãmdã. 26 Tʋmtʋmdã wõgemda yẽ taoore, n wẽ kãntɩɩg n yeele: "Maan-y sũ-mar ne maam tɩ m na n yaoo y samdã zãnga." 27 Tʋmtʋmdã nimbãaneg yõka a zu-soabã t'a bas a samdã taale, n bas-a t'a looge. b 28 La tʋmtʋmd kãng sẽn yi, a sega a tʋmd-n-taag a yembr sẽn tar yẽ samd deniye koabga. Yẽ yõka yẽnda n sog a kokoɛy n yeel-a: "Yao maam m samdã." 29 La a tʋmd-n-taagã wõgemda yẽ taoor n bõos-a n yeel-a t'a maan sũ-mar ne-a t'a na n yao-a-la a sãmdã. 30 La a ka sak ye, n kẽng ne-a n tɩ sui bi-bees roogẽ hal t'a na yao a samdã n sa. 31 La a tũud-n-taasã sẽn yã bũmb ning a sẽn maanã, b sũyã sãama hal wʋsgo, la b kẽngame n tɩ togs b zu-soabã bũmb nins fãa sẽn maanã. 32 Dẽ, a zu-soabã kɩtame tɩ b bool yẽnda t'a yeel-a: Tʋmtʋmd-wẽnga! Mam da basa fo samdã fãa taale fo sẽn bõos maamã yĩnga. 33 Dẽ, fo da ka tog n zoe f tʋmd-n-taagã nimbãaneg wa mam sẽn zoe fo nimbãanegã sɩda? 34 A zu-soabã sũur yĩigame t'a ning-a bi-bees gũudbã nusẽ tɩ b nams-a hal t'a wa n yao a samdã zãnga. 35 Mam ba sẽn be arzãnã na n maana yãmb a woto me, yãmb ned kam fãa sã n ka kõ a ba-biig sugri ne a sũur fãa.

Matye 19

Pag yiisgu la sɩd basbo

1 La a Zezi sẽn gom gom-kãens n sɛ, b yii Galile n kẽng Zude soolem sẽn be Zʋrdẽ rʋʋndã. 2 Neb kʋʋng wʋsg tũu bãmba, la a Zezi maag-b-la beene. 3 Fariisẽ-dãmbã kolg n soka a Zezi, sẽn na yɩlg n bẽd bãmb n yeele: Dẽ yĩnga, tõog kõta noor tɩ rao dig a paga a beegr buud fãa yĩnga? 4 La a Zezi leokame n yeele: Yãmb nan ka karem tɩ hal sɩngr wẽndẽ, Naandã "naan-b-la rao ne paga," 5 la b yeel tɩ "yaa woto yĩng tɩ rao na n bas a ba ne a ma n zĩnd ne a paga, la bãmb b yiiba na n lebga yĩng a yembr laa?" 6 Woto, b ka leb n ya neb a yiib ye, b lebga yĩng a yembre. Dẽ yĩnga, bɩ ninsaal da welg bũmb nins Wẽnnaam sẽn lagem ne taabã ye. 7 Bãmb soka a Zezi tɩ la yaa bõe yĩng la a Moyiis yeel tɩ b kõ pagã baosg sebr la b rig-a? 8 A Zezi leoka bãmba: Yaa yãmb sũyã sẽn ya kegemsã yĩng n kɩt t'a Moyiis kõ yãmb noor tɩ y rig y pagbã. La hal sɩngr wẽndẽ, rag n ka a woto ye. 9 La mam yeta yãmb tɩ ned sã n dig a paga, tɩ sã n ka yoob yĩnga, n dɩk a to, a maanda yoobo. 10 Bãmb karen-biisã yeela bãmb yaa: Rao ne pag yellã sã n ya a woto, dall f sã n ka kẽ kãadem n são. 11 A Zezi leok-b lame yaa: Nebã fãa ka wʋmd gom-kãngã võor ye, sã n ka b sẽn kõ b rãmb pãn-tõog tɩ wʋmã bala. 12 Tɩ bõe, zu-soben-dãmb n be n ya a woto hal b rogem wakate, la kẽer yaa neb n maan-b tɩ b lebg a woto, la kẽer maana b mens zu-soben-dãmb arzãn soolmã yĩnga. Ned ning sẽn tõe n wʋm-a koe-kãngã bɩ a wʋme.

A Zezi ninga kom-bõoneg zut barka

13 Dẽ, neb talla kom-bõoneg n wa a Zezi nengẽ tɩ b na tik-b ne b nus n pʋʋs b yĩnga. La karen-biisã lenga bãmba. 14 La a Zezi yeelame: Bas-y kom-bõonegã, ra gɩdg-b tɩ b ra wa mam nengẽ ye. Bala, arzãn soolem yaa neb nins sẽn wẽnd bãmbã yĩnga. 15 A Zezi tika kambã ne b nusi, n yaool n yi zĩ-kãnga.

Bi-bɩɩg sẽn ya arzɛk soaba

16 Dẽ, dao a yen kolg n soka a Zezi yaa: Karen-saamba, bõe n ya sõama mam sẽn tog n maane, n tõog n paam vɩɩm sẽn kõn sa wã? 17 A Zezi leoka yẽnda n yeele: Yaa bõe tɩ fo sokd maam n dat n bãng sẽn ya sõama? Ned a yen bal n ya sõama. Fo sã n dat n kẽ vɩɩm sẽn kõn sa wã pʋgẽ, bɩ f sak tõodã. 18 A soka a Zezi tɩ tõ-bʋse? La a Zezi leoka yẽnda n yeele: "Da kʋ ye, da yo ye, da zu ye, da kɩs kaset-zĩrĩ ye, 19 waoog f ba la f ma, la f nong f to wa f menga." 20 Bi-bɩɩgã yeela a Zezi tɩ yẽ saka tõ-kãens fãa, la a sokame tɩ bõe n ket n paoog yẽnda? 21 A Zezi yeel-a lame yaa: Fo sã n dat n zems zãnga, kẽng n tɩ koos fo sẽn tarã, n dɩk ligdã n kõ naong rãmba, la fo na paam paoong arzãn pʋga. La f wa n tũ maam. 22 Bi-bɩɩgã sẽn wʋm gom-kãensã, a looga ne nen-gãnenga, bala, a ra tara arzegs wʋsgo. 23 Dẽ, a Zezi yeela b karen-biisã yaa: Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb t'a yaa toog tɩ arzɛk soab kẽ arzãn soolmẽ. 24 Mam leb n yeta yãmb tɩ yʋgemd sẽn na n tũ fu-pĩim yõorẽ n yi yaa naana n yɩɩd arzɛk soab sẽn na n kẽ Wẽnnaam soolmẽ. 25 Karen-biisã sẽn wʋm gom kãense, a linga bãmb wʋsgo, tɩ b sok tɩ rẽ wã, ãnna n tõe n paam fãagre? 26 A Zezi ges-b lame n yeel-ba: Ne ninsaala bõn-kãng ka tõe ye, la Wẽnnaam tõe bũmb fãa. 27 Dẽ, a Pɩyɛɛr goma ne a Zezi n yeele: Tõnd yell na n yɩɩ a wãn-wãna? 28 A Zezi leoka bãmb tɩ yaa: Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ bũmb fãa manegr wakat sã n ta, Ninsaal Bi-riblã na n zaoonda b naamã geer zugu, la yãmb me sẽn tũ maamã, y na n zĩnda gɛy piig la a yiib zut n kao Israyɛll buud piig la a yiibã bʋʋdo. 29 La ned ning fãa sẽn na n bas a yiya, a ba-bi-raopa, a ba-bi-pogse, a ba, a ma, a paga, a kamba wall a pʋʋg mam yʋʋrã yĩnga, a na n deega wʋsgo, n yɩɩd bũmb nins a sẽn basã la a na n paama vɩɩm sẽn kõn sɛ wã tɩ yɩ a dogem pʋɩɩre. 30 Taoor dãmb wʋsg n na n lebg poorẽ dãmba, tɩ poorẽ dãmb wʋsg lebg taoor dãmba.

Matye 20

B rɩgsa tʋmtʋmdb wakat toor-toore

1 Tɩ bõe, arzãn soolem wẽnda wa yir soab sẽn yi yibeoog pĩnd n na n rɩgs tʋmtʋmdb tɩ b tɩ tʋm a nasaar sib pʋʋgẽ. 2 B sara taab tɩ daar a yen tʋʋmd na n yɩɩ deniye a yembre, t'a kɩt tɩ b kẽng a nasaar sib pʋʋgẽ wã. 3 A yii sõ-bɩɩmd wakate, n yã neb sẽn be raagẽ wã n ka maand bũmb ye, 4 n yeel-b tɩ b kẽng n tɩ tʋm yẽ nasaar sib pʋʋgẽ wã, t'a na n kõ-b-la yaood sẽn zemse. 5 Nin-kãens kẽngame. A leb n yii wĩnto-sʋka, la wẽn-kaoore n leb n maan a woto bala. 6 Wĩndg sẽn dabd lʋɩɩse, a leb n yiime n yã neb sẽn yas be, n sok-b tɩ yaa bõe tɩ b be be daarã tõr n ka maand bũmbu? 7 B leokame tɩ yaa ned ba a yen sẽn ka rɩk bãmb tʋʋmdã. A yeel-b lame tɩ bãmb me kẽng yẽ nasaar sib pʋʋgẽ wã. 8 Zĩ-sobd sẽn ta, nasaar sib pʋʋgã soab yeela ned ning sẽn get-a yẽ tʋʋma yellã t'a bool tʋmtʋmdbã n yao ned kam fãa, n sɩng ne yaoolem dãmbã n tɩ baas ne dẽenem dãmbã. 9 Neb nins sẽn wa wĩndgã lʋɩɩs wakatã waame tɩ b kõ ned fãa deniye a yembre. 10 Dẽenem dãmbã n yaool waoongo, n tẽed tɩ bãmb na n deeg n yɩɩda neb a taabã. La b kõo bãmb ned fãa deniye a yembre. 11 B sẽn deeg deniye a yen-yen wã, b yẽgma ne yirã soab n yeele: 12 Sẽn wa-b yaoolmã tʋma lɛɛr a yen tãa, tɩ tõnd tʋm daarã tõr ne wĩndgã n ya, tɩ yãmb kõ bãmb bũmb a yen ne tõndo. 13 La a leoka bãmb ned a yembr a woto: "M zoa, mam ka maan foom sẽn ka tɩrg ye. Tõnd ka sar taab deniye a yembr tɩ fo sak sɩda? 14 Rẽ wã, deeg f ligd n looge. Maam n dat n kõ yaoolem soabã n zeng fo rẽndã. 15 Dẽ yĩnga, mam ka noor tɩ maan m sẽn dat ne m sẽn so laa? Bɩ fo getame tɩ mam maan-neerã ka sõama? 16 Woto, yaoolem dãmbã na n yɩɩ dẽenem dãmba, tɩ dẽenem dãmbã yɩ yaoolem dãmba.

A Zezi leb n goma b kũumã ne b vʋʋgrã yell naoor a tãab-n-soaba

17 La a Zezi sẽn dabd Zeruzalɛm, b peega b karen-biis piig la a yiibã toore, la b yeela bãmb sorã zug yaa: 18 Ges-y-yã! Tõnd dabda Zeruzalɛm, la b na n yõka Ninsaal Bi-riblã n kõ maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã ne tõog karen-saam-dãmbã, la b na n kaoo bãmb bʋʋd tɩ yɩ kũum. 19 La b na n ninga bãmb bu-zẽms nusẽ tɩ b yaal bãmba, la b pãb-b ne kalwaase, la b ka-b da-pɩk zugu. La rasem a tãab daare, b na n vʋʋgame.

A Zak ne a Zã ma kosgo

20 Dẽ, a Zebde kom-dibli wã ma waa a Zezi nengẽ ne a kom-dibli wã n yĩgimd bãmb taoor n na n bõos bãmba. 21 Bãmb soka yẽ t'a rata bõe? La a yeela bãmb yaa: Kõ-y noor tɩ mam kom-dibl kãens a yiibã zĩnd ne yãmb y soolmã pʋgẽ, a yembr y dɩtgo, a to wã y goabga. 22 A Zezi leokame n yeele: Yãmb ka mi yãmb sẽn kot maam bũmb ningã ye. Dẽ yĩnga, yãmb tõe n yũu bõn-yũudl ning mam sẽn na n yũ wã? La b leokame tɩ b tõeeme. 23 La a Zezi leok-b lame n yeele: Yaa sɩd tɩ yãmb na n yũu bõn-yũudl ning mam sẽn na n yũ wã. La a ka be ne maam tɩ kõ noor tɩ ned zĩnd mam dɩtgo wall mam goabg ye. M sã n na n kõ me, yaa neb nins mam ba sẽn segl zĩ-kãens b yĩngã. 24 Karen-biis piigã sẽn wʋm woto, b sũyã sãama ne ba-biis a yiibã. 25 A Zezi boola bãmb n yeele: Yãmb miime tɩ soolem nanams maanda b nebã pãnga, la tɩ nin-kãsemsã yabenda nebã ne pãnga. 26 La a kõn yɩ a woto yãmb sʋk ye. La ned ning fãa sẽn dat n yɩ yãmb sʋkã nin-kãsenga, bɩ a yɩ yãmb sõangda. 27 La ned ning fãa sẽn dat n yɩ yãmb taoor soaba, bɩ a yɩ yãmb yamba. 28 Yaa woto yĩng la Ninsaal Bi-riblã wayã. Ka tɩ nebã na sõng bãmb ye, la yaa tɩ sõng nebã, la tɩ kõ b vɩɩm, n yao n fãag neb wʋsgo.

A Zezi puka zoens a yiib nini

29 La bãmb sẽn yi Zeriko, neb kʋʋng wʋsg tũu a Zezi. 30 La zoens a yiib sẽn zĩ sorã noor wʋmame t'a Zezi n loogda, la b zẽka b koees n yeele: Zu-soaba! A David Bi-ribla! Zoe-y tõnd nimbãanega. 31 Neb kʋʋngã lenga bãmb n yeel-b tɩ b sĩndi. La b zẽka b koɛɛg n yɩɩd pĩnd n yeele: Zu-soaba! David Bi-ribla! Zoe-y tõnd nimbãanega. 32 A Zezi yalsame n bool-ba, n sok-b b sẽn dat tɩ bãmb maan bũmb ning n kõ-ba. 33 La b yeelame: Zu-soaba, d data d ninã pukri. 34 La a Zezi zoee bãmb nimbãanega, n sɩɩs b ninã. La tao-tao bala b ninã pukame, la bãmb tũu a Zezi.

Matye 21

A Zezi kẽeda Zeruzalɛm ne waoogre

1 Bãmb sẽn kolg Zeruzalɛm n ta Bɛtfaaze sẽn be oliiv tɩɩs tãngã sẽne, a Zezi tʋma b karen-biis a yiib 2 n yeel-b yaa: Kẽng-y tẽng ning sẽn be yãmb taoorã. Yãmb sã n kẽ be bala, y na n yãnda bõn-yãang sẽn loe tɩ bõn-bil be ne-a. Lok-y-b n wa n kõ maam. 3 Ned sã n yeel tɩ bũmb bɩ y leok tɩ yaa Zu-soabã n dat-ba, la wakat kãnga, a na n bas-b lame tɩ b looge. 4 Mik bõn-kãng maaname tɩ Wẽnnaam no-rɛɛsã sẽn gomã paam pidsgu: 5 Yeel-y Siyõ nebã yaa: Ges-y-yã! Yãmb Rĩmã zaoo bõn-yãanga, bõn-bila, rũng b sẽn zombd biiga, n wat yãmb nengẽ ne sũ-bʋgsem wʋsgo. 6 Karen-biisã kẽngame n tɩ maan wa a Zezi sẽn yeel bãmbã. 7 Bãmb talla bõn-yãangã ne bõn-bilã n wa, n paal b fut bõensã poɛy t'a Zezi zombe. 8 Sẽn kolg neb kʋʋngã fãa yɛɛda b fut sorã zugu, tɩ kẽer kɛ tɩɩs vãad n gãneg sorã zugu. 9 Neb nins sẽn da be a Zezi taoorã ne neb nins sẽn pʋgd-b bãmbã dag n kelemdame n yetẽ yaa: Hozaana a David Bi-ribla! Bark bee ned ning sẽn wat ne Zu-soabã yʋʋrã zugu! Hozaana hal saasẽ. 10 A Zezi sẽn kẽ Zeruzalɛm, tẽngã fãa rãmbame tɩ b sokdẽ tɩ yaa yɛ ned la woto? 11 Kʋʋngã rag n leokdame tɩ yaa a Zezi, Wẽnnaam no-rɛɛs sẽn yit Galile Nazarɛt.

A Zezi riga koaasdb wẽnd-doogẽ wã

12 A Zezi kẽe wẽnd-doogã zakẽ n dig neb nins fãa sẽn dag n koosd la b raad wẽnd-doogã zakẽ wã. Bãmb leeba ligd tekdbã taabl dãmba la wall-koaasdbã goeelse. 13 La a Zezi yeel-b lame yaa: A gʋlsame tɩ "b na n boola mam roogã tɩ pʋʋsg roogo." La yãmba, yãmb maan-a lame t'a lebg wagda geongo. 14 Zoens la wobs kolga a Zezi wẽnd-doogẽ wã, la a Zezi maag-b lame. 15 Maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã ne tõog karen-saam-dãmbã sẽn yã bõn-yɛɛsds nins a Zezi sẽn maanã, la kambã sẽn kaasd Wẽnnaam doogẽ wã n yetẽ tɩ "hozaana a David Bi-riblã," b sũyã sãamame. 16 La bãmb soka a Zezi b sã n wʋmda kambã sẽn yetã. A Zezi leoka bãmb tɩ n-ye, n sok-b b sã n nan ka karem gom-kãensã sẽn yet tɩ yãmb paama pẽgr sẽn yit kom-bõoneg la kamb sẽn ket n yẽsemd noyẽ laa? 17 A Zezi basa bãmb be n yi tẽngã n kẽng Betani n tɩ pa be yʋʋn-kãnga.

B kãaba kankang wẽnga

18 La yibeoogo, a Zezi sẽn leb n lebd Zeruzalɛm, kom da tara bãmba. 19 La bãmb yãa kankang sẽn yas sorã noore. Bãmb kẽngame n tɩ mik t'a ka tar biis ye, yaa vãad bala. La b yeel-a lame yaa: Fo kõn leb n wom biis ye, abada. La wakat kãng bala kankangã kʋɩɩme. 20 La karen-biisã sẽn yã woto, a linga bãmba, tɩ b sok tɩ kankangã yɩɩ wãn n kʋɩ zĩig pʋgẽ a woto? 21 A Zezi leoka bãmb n yeele: Mam yeta yãmb sɩda, tɩ yãmb sã n tar tẽeb n ka sãmbdẽ, yãmb na n maana bũmb ning sẽn maan kankangã, la ka rẽ bal ye. Yãmb sã n yeel tãn-kãngã t'a yik a sẽn beẽ wã n kẽ ko-kãsengã pʋgẽ, a na n yɩɩ a woto bala. 22 Yãmb na n paama bũmb ning fãa y sẽn na n pʋʋs n kos ne tẽebo.

A Zezi reega b noorã yɛɛne?

23 A Zezi kẽe wẽnd-doogẽ wã, la b sẽn zãmsd nebã wakate, maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã ne tẽngã nin-kẽemb waa n soka bãmb tɩ yaa ne no-bʋg la bãmb maand bõn-kãngã, la ãnna n kõ bãmb no-kãnga? 24 A Zezi leoka bãmb yaa: Mam me na n soka yãmb sokr a yembre. Yãmb sã n leok maam, mam na togs yãmb mam sẽn paam noorã zĩig ning n maand bõn-kãnga. 25 A Zã lisgã yii yɛ? Arzãn bii, bɩ ninsaalb nengẽ? La b yẽsa ne taab n yeele: Tõnd sã n leok t'a yii arzãna, b na n yeelame tɩ la yaa bõe tɩ tõnd ka tẽ bãmba? 26 La tõnd sã n leok t'a yii ninsaalb nengẽ, d tog n zoee neb kʋʋngã: Bala b fãa tẽedame t'a Zã yaa Wẽnnaam no-rɛɛsa. 27 Dẽ, b leoka a Zezi tɩ b ka mi ye. T'a Zezi lebs n leok-b tɩ bãmb me ka na n togs-b bãmb sẽn paam noorã zĩig ning n maand bõn-kãnga wã ye.

Kom-dibli a yiib yel-bũndi

28 Yãmb tagsg yaa a wãna? Dao a yen n dag n tar a kom-dibli a yiibu. Yẽ goma ne pipi soabã n yeel-a: "M biiga, kẽng n tɩ tʋm m nasaar sib pʋʋgẽ wã rũnna." 29 La a leokame t'a ka na n kẽng ye. La yẽ teka yam n kẽnge. 30 Ba wã goma ne yiib-n-soabã n yeel yẽnda me a woto bala. La bi-kãng leokame n yeele: "M baaba, mam na n kẽngame." La a yaool n ka kẽng ye. 31 Bãmb b yiibã sʋka, bʋg n maan a ba wã raabo? La bãmb leokame tɩ yaa pipi soabã. La a Zezi yeela bãmb yaa: Mam yeta yãmb sɩd-sɩd tɩ yaood-dɛɛgdbã ne pʋg-yoaadbã na n denga yãmb Wẽnnaam soolmã pʋgẽ. 32 Bala, a Zã waa yãmb nengẽ n wilg yãmb tɩrlem sore, la yãmb ka tẽ yẽnda ye. La yaood-dɛɛgdbã ne pʋg-yoaadbã tẽe yẽnda. La baa ne yãmb sẽn yã bõn-kãngã, yãmb yam ka tek tɩ y tẽ-a ye.

Nasaar sib pʋʋg koaadb yel-bũndi

33 Kelg-y yel-bũnd a to. Yir soab a yembr n dag n sel nasaar sib pʋʋgo, n wẽ yãgr n gũbg-a, la a tuk vẽ wẽkr bok a pʋgẽ, la me gãosgo, n dɩk-a n peng nasaar sib koaadba, la a yi n tog sore. 34 Nasaar sibã yãgsg wakat sẽn kolge, yẽ tʋma a tʋmtʋmdb nasaar sib koaadbã nengẽ tɩ b tɩ reeg nasaar sibã. 35 La nasaar sib koaadbã yõga tʋmtʋmdbã n pãb a yembre, n kʋ a yembre la b lob a tãab soabã ne kuga. 36 Yẽ leb n tʋma tʋmtʋmdb a taaba, sõor sẽn yɩɩd pĩnd dãmbã, la b maana bãmb me a woto. 37 A yaool n tʋma a bi-ribl bãmb nengẽ n tẽed tɩ b na n waoog-a lame. 38 La nasaar sib koaadbã sẽn yãnd biigã, b yẽsa ne taab a woto: Yaa yõwã n na n soog a ba wã paoongã fãa. Wa-y tɩ d kʋ-a tɩ paoongã lebg tõnd tẽnda. 39 La bãmb yõka biigã n yiis nasaar sib pʋʋgẽ wã n kʋ. 40 Moasã, nasaar sib pʋʋgã soab sã n wa, a na n maana koaadb kãens bõe? 41 Bãmb leoka a Zezi yaa: A na n kɩtame tɩ nin-wẽns kãens ki nimbãan-kũum, la a rɩk pʋʋgã n peng koaadb a taab sẽn na kõ yẽ nasaar sibã a bɩʋʋng wakate. 42 A Zezi yeela bãmb yaa: Yãmb nan ka karem gʋls-sõamyã sẽn yetã laa? "Kugr ning tãn-metbã sẽn zãgsã, a lebga roogã pãng kugri, a soakã zĩig kugri. Yaa Zu-soabã n kɩt t'a lebg a woto, la a yaa bõn-kãseng tõnd nifẽ." 43 Yaa woto yĩnga mam yeta yãmb tɩ b na n deega Wẽnnaam soolmã yãmb nugẽ n kõ buud a to sẽn na wom soolmã biisi. 44 Ned ning sẽn na n lʋɩ kug-kãngã zug na n tõtmame. La kug-kãngã sẽn na n lʋɩ ned ning zugu, a na n beds-a lame. 45 Maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã ne Fariisẽ-dãmbã sẽn wʋm yel-bũndã, b bãngame tɩ yaa bãmb yell la a Zezi da gomda. 46 Bãmb baoome n dat n yõk a Zezi la b rag n zoeta nebã, tɩ bõe, nebã tẽedame t'a Zezi yaa Wẽnnaam no-rɛɛsa.

Matye 22

Pʋg-peegr yel-bũndi

1 A Zezi leb n wẽe bãmb yel-bũnd n yeele: 2 Arzãn soolem yaa wa rĩm sẽn maan pʋg-peegr kibs a bi-ribl yĩnga. 3 Yẽ tʋma a tʋmtʋmdb tɩ b tɩ yeel neb nins yẽ sẽn dag n boolã tɩ b wa, la b da ka rat n wa ye. 4 Yẽ leb n tʋma tʋmtʋmdb a taab n yeel-b tɩ b tɩ yeel neb nins yẽ sẽn dag n boolã tɩ yaa: "Mam segla kibsã rɩɩb n sa, mam kʋʋ m niigi la m rũm-nobdse, bũmba fãa seglame n sa. Wa-y pʋg-peegr kibsã." 5 La b sẽn ka nand boollã yĩnga, b loogame. A yen kẽnga a pʋʋgẽ, t'a to wã kẽng a koosmẽ. 6 La neb a taabã yõga tʋmtʋmdbã n maan-b wẽnga, n kʋ-ba. 7 Rĩmã sũur yikame t'a tʋm a tãb-biisã tɩ b tɩ sãam nin-kʋʋdb kãense, la b yõog b tẽngã bugum. 8 Dẽ, a yeela a tʋmtʋmdbã yaa: "Pʋg-peegrã kibs seglame n sa. La neb nins mam sẽn boolã dag n ka zems tɩ rɩ-a ye. 9 Woto wã, kẽng-y so-tiisẽ wã n bool neb nins fãa yãmb sẽn na yã tɩ b wa." 10 Tʋmtʋmdbã saa soayã n tigs neb nins fãa b sẽn yã, nin-wẽns la nin-sõamy, hal tɩ kibsã roog pid ne neba. 11 Rĩmã kẽeme n na n ges nebã sẽn paam boolgã, la a yãa rao a yembr be sẽn ka yer pʋg-peegrã kibs fuug ye. 12 A yeel-a lame: "M zoa, fo maana a wãn n wa n kẽ ka n ka yeelg pʋg-peegrã kibs fuugu?" La raowã ka tõog n leok tɩ bũmb ye. 13 Dẽ, rĩmã yeela tʋmtʋmdbã yaa: "Sẽb-y-yã a naowã ne a nusã, n lob-a lik bida sẽn be yɩngã pʋgẽ. Yãbr la yẽn wãbr na n zĩnda be." 14 Bala, b sẽn bool b rãmbã yaa kʋʋng wʋsgo, la neb nins b sẽn tũusã sõor paoodame.

Zemsame tɩ yao Sezaar yõor yaoodo?

15 Dẽ, Fariisẽ-dãmbã kẽng n tɩ yẽsa ne taaba n na n bao sor ning b sẽn na n maan n bẽd a Zezi ne b mengã noor goam n yõke. 16 Bãmb tʋma b karen-biis kẽer ne Herood poorẽ dãmb a Zezi nengẽ. Bãmb yeela a Zezi yaa: Karen-saamba, tõnd miime tɩ yãmb yaa sɩd soaba, la yãmb zãmsda nebã Wẽnnaam soayã ne sɩd n ka zoet ned ye. Bala yãmb ka get ninsaalbã sẽn ya to-to wã ye. 17 Togs-y-do. Ne yãmb tagsgo, noor beeme tɩ yao Sezaar yõor yaoodo? 18 La a Zezi sẽn mi bãmb sɩlmã, b yeel-b lame yaa: Zãmb dãmba, bõe tɩ y bẽt maam? 19 Wilg-y maam ligd ning yãmb sẽn tar n yaood yõor yaoodã. La b wilga bãmb deniye a yembre. 20 La a Zezi soka bãmb tɩ maasmã ne gʋlsmã sẽn be lagfã zugã yaa ãnna dẽnda? 21 La b leokame tɩ yaa Sezaar dẽnda. Dẽ a Zezi yeela bãmb woto: Sã n ya woto, bɩ y lebs Sezaar bũmb ning sẽn ya Sezaar dẽnda, la y lebs Wẽnnaam bũmb ning sẽn ya Wẽnnaam dẽnda. 22 Gom-kãens yɛɛsa bãmba, la b basa a Zezi n looge.

Sokr kũum vʋʋgr poorẽ

23 Badaar bala, Saduusẽ-dãmbã, sẽn yet-b tɩ kũum vʋʋgr ka be wã kolga a Zezi n sok-b sok-kãnga: 24 Karen-saamba, a Moyiis yeelame "tɩ ned sã n ki n ka bas biiga, a ba-biig na n deega pʋgkõorã n dog kamb a ba-biigã yĩnga." 25 La ba-biis a yopoe n dag n be tõnd sʋka. Kãsmã peega paga, la a kiime. La a sẽn ka paam biig yĩnga, a basa a pagã ne a yaowã. 26 Yiib soabã me yɩɩ a woto, tɩ ta tãab soabã, hal tɩ ta b yopoe wã fãa. 27 Bãmb fãa sẽn ki n sa, pagã me kiime. 28 Kũum vʋʋgrã wakate, bʋg ba-biisã a yopoe wã sʋk n na n soog pagã? Bãmb fãa la sẽn tall-a wã la! 29 A Zezi leoka bãmba: Yãmb bee tudgr pʋgẽ, bala yãmb ka wʋmd gʋls-sõamyã wall Wẽnnaam pãngã võor ye. 30 Tɩ bõe, kũum vʋʋgrã wakate, raop ka na n peeg pagba, pagb ka na n kuil sɩdba, la b na n yɩɩ wa Wẽnnaam malegsã sẽn be arzãnã. 31 La ne kũum vʋʋgrã yelle, yãmb nan ka karem Wẽnnaam sẽn yeel yãmb tɩ: 32 "Mam yaa a Abraham Wẽnnaam, a Izak Wẽnnaam, la a Zakob Wẽnnaamã" laa? Wẽnnaam ka kũum Wẽnnaam ye, bãmb yaa nin-vɩɩs Wẽnnaam. 33 La a Zezi zãmsgã linga neb kʋʋngã sẽn dag n kelgd bãmbã.

Tõog sẽn ya kãseng n yɩɩda

34 Fariisẽ-dãmbã sẽn wʋm t'a Zezi muma Saduusẽ-dãmbã noeyã, b tigsa taaba. 35 La bãmb ned a yen sẽn ya tõog karen-saamb soka a Zezi sokr n na n mak bãmba: 36 Karen-saamba, tõodã sʋka, bʋg n ya kãseng n yɩɩda? 37 A Zezi leoka yẽnda n yeele: "Nong Zu-soaba fo Wẽnnaam ne f sũur fãa, la ne f sɩɩgã fãa, la ne f tagsgã fãa." 38 Yẽnda n ya pipi tõogo, n leb n yɩɩd b fãa. 39 La ad sẽn pʋgd-a yẽnda, la a wẽnda yẽnda: "Nong f to wa f menga." 40 Tõodã fãa ne Wẽnnaam no-rɛɛsdbã koees fãa yẽbga tõ-kãens b yiibã zutu.

Kirist yaa ãnna biiga?

41 Fariisẽ-dãmbã sẽn tigma, a Zezi sok-b-la woto: 42 Yãmb tagsda bõe ne Kiristã yelle? B yaa ãnna biiga? B leokame tɩ yaa a David. 43 La a Zezi yeel-b lame: La yɩta a wãn tɩ Sɩɩg-sõng sẽn ning goam a noorẽ wã, a David bool bãmb tɩ Zu-soab n yeele: 44 "Zu-soabã yeela mam Zu-soaba yaa: Zĩnd mam dɩtgo, hal tɩ m kɩt tɩ f tab f bɛɛbã n zĩẽ?" 45 A David sã n boonda bãmb tɩ Zu-soaba, bãmb le yɩta wãn n ya yẽnda biiga? 46 Ned baa a yen ka tõog n yã gomd n leok bãmb ye. La sẽn sɩng ne badaare, ned baa a yen ka leb n saag n sok bãmb bũmb ye.

Matye 23

A Zezi gomda tõog karen-saam-dãmbã ne Fariisẽ-dãmbã yelle

1 Dẽ, a Zezi goma ne neb kʋʋngã la ne b karen-biisã n yeele: 2 Tõog karen-saam-dãmbã ne Fariisẽ-dãmbã bee a Moyiis zĩigẽ. 3 Dẽ wã, maan-y bũmb nins b sẽn na n yeel yãmbã, la y tũ bũmb nins b sẽn na n zãms yãmbã, la y da maan wa bãmb sẽn maandã ye. Bala, bãmb yetame la b yaool n ka maandẽ ye. 4 Bãmb sẽbda zɩɩb sẽn ya zɩsdo n tʋgend nebã, n yaool n ka rat n sɩɩs-b ne b nug-bil ye. 5 Bãmb maanda b tʋʋmã fãa nebã nin gesg yĩnga. Woto, bãmb maanda b pʋʋsg gãnã tɩ yɩ yalemse, la b kɩtd tɩ b futã zerd yɩ wogd n yɩɩd b taaba. Pʋʋsg gãn la fut zerdo (23.5) 6 Bãmb nonga naam zĩndg zĩis rɩɩb zĩisẽ la karen-dotẽ. 7 Bãmb nonga nebã pʋʋsem raasẽ, la b nongẽ tɩ nebã boond bãmb tɩ karen-saamba. 8 La yãmba, ra kɩt-y tɩ nebã boond yãmb tɩ karen-saamb ye. Bala, yãmb karen-saamb yaa a yen tãa, la yãmb fãa yaa ba-biisi. 9 Da bool-y ned baa a yen tãa dũni ka tɩ ba ye. Bala, ned a yen tãa n ya yãmb ba, soab ning sẽn be-a saasẽ wã. 10 Da kɩt-y tɩ nebã bool yãmb tɩ taoor dãmb ye, bala, ned a yen tãa n ya taoor soaba, yaa Kirist. 11 Sẽn ya-a kãseng n yɩɩd yãmb sʋkã, bɩ a yɩ yãmb tʋmtʋmda. 12 Ned sã n zẽk a menga, b na n sik-a lame, la ned sã n sik a menga, b na n zẽk-a lame. 13 Yãmba, tõog karen-saam-dãmbã, la Fariisẽ-dãmb sẽn ya zãmb dãmbã, yãmb na paam toogo! Tɩ bõe, yãmb pagda arzãn soolmã tɩ nebã ka tõe n kẽ ye. Yãmb mensã ka kẽede, la yãmb ka basd neb nins sẽn dat n kẽ wã me tɩ b kẽ ye. 14 Yãmba, tõog karen-saam-dãmbã, la Fariisẽ-dãmb sẽn ya zãmb dãmba, yãmb na paam toogo! Tɩ bõe, yãmb sɛɛsda pʋgkõap paoongo, n pʋʋsd pʋʋs-wogd n belgd neba. Bõn-kãng yĩnga, yãmb sɩbgr na n yɩɩ toog n yɩɩda. 15 Yãmba, tõog karen-saam-dãmba, la Fariisẽ-dãmb sẽn ya zãmb dãmba, yãmb na paam toogo! Tɩ bõe, yãmb saagda ko-kãsengã ne tẽngã fãa n baood ned sẽn na sak yãmb kaorengã. La yãmb sã n paam neda, yãmb kɩtdame t'a lebg bug-tẽng ned sẽn ya wẽng n yɩɩd yãmb naoor a yiibu. 16 Yãmb sẽn ya tɛtb sẽn ya zoensã, yãmb na paam toogo! Yãmb yetame tɩ ned sã n pʋlem wẽnd-doogã, rẽ ka be yell ye, la t'a sã n pʋlem sãnemã sẽn be wẽnd-doogẽ wã, yaa tɩlɛ t'a pidsi. 17 Ka-yam dãmb la zoense, bʋg n ya kãseng n yɩɩda, sãnemã bii, bɩ wẽnd-doogã sẽn kɩtd tɩ sãnemã lebg bõn-sõngã? 18 Yãmb leb n yetame tɩ ned sã n wẽen ne tẽn-kugrã, rẽ ka be ye, la tɩ ned sã n wẽen ne kũunã sẽn be tẽn-kugrã zugã, yaa tɩlɛ t'a pidsi. 19 Zoensã, bʋg n ya kãseng n yɩɩda, kũunã bii, bɩ tẽn-kugrã sẽn kɩtd tɩ kũunã lebg bõn-sõngã? 20 Ned ning sẽn pʋlemd tẽn-kugrã pʋlemda tẽn-kugrã la ne bũmb ning sẽn be a zugã. 21 Ned ning sẽn wẽend ne wẽnd-doogã wẽenda ne roogã la ne ned ning sẽn so-a roogã. 22 La ned ning sẽn wẽend ne arzãn wẽenda ne Wẽnnaam geerã la ne a soab sẽn zao a zugã. 23 Yãmba, tõog karen-saam-dãmba, la Fariisẽ-dãmb sẽn ya zãmb dãmbã, yãmb na paam toogo! Tɩ bõe, yãmb yãkda zẽ-vãad wa mant la anet la kume piig-pʋɩɩre, la yãmb basda bũmb ning sẽn ya kãseng n yɩɩd fãa tõogã pʋgẽ: yaa nimbãan-zoeere la sɩd maanego. Yaa bõn-kãensã la yãmb tog n maane, la y da bas sẽn ketã me ye. 24 Tɛtb sẽn ya zoense, yãmb yoogda koom n kokd dũmpigla, n yaool n vend yʋgemde. 25 Yãmba, tõog karen-saam-dãmba, la Fariisẽ-dãmb sẽn ya zãmb rãmbã, yãmb na paam toogo! Tɩ bõe, yãmb nedgda ko-yũud wamd ne laag poore, tɩ b pʋsã yaool n pid ne fãab la yĩng ratem sakre. 26 Fariisẽ sẽn ya zoanga, deng n nedg ko-yũud wamdã ne laagã pʋg tɩ yɩ yɩlemde, tɩ b poeyã me na yɩ yoalma. 27 Yãmba, tõog karen-saam-dãmba la Fariisẽ-dãmb sẽn ya zãmb rãmbã, yãmb na paam toogo! Tɩ bõe, yãmb wẽnda wa yaad sẽn puus goor tɩ ya pɛɛlga, tɩ b yɩngã ya neere, tɩ b pʋsa pid ne kũum kõab, la rẽgd buud fãa. 28 Yãmb me, nebã sã n get yãmb yɩngã, yãmb yaa wa nin-tɩrse. La pʋgẽ wã, yãmb pida ne zãmbo la tʋʋm-wẽnse. 29 Yãmba, tõog karen-saam-dãmba, la Fariisẽ-dãmb sẽn ya zãmb dãmba, yãmb na paam toogo! Tɩ bõe, yãmb meta Wẽnnaam no-rɛɛsdbã yaado, la y nagsd nin-tɩrsã yaado, 30 la y yetẽ tɩ yãmb sã n dag n vɩɩmdẽ y ba-rãmbã zamaanẽ, yãmb dag n kõn naag ne bãmb n daag Wẽnnaam no-rɛɛsdbã zɩɩm ye. 31 Ne gom-kãense, yãmb kaooda y mens bʋʋdo, n wilgdẽ tɩ yãmb yaa neb nins sẽn kʋ-b Wẽnnaam no-rɛɛsdbã kamba. 32 Beneere, bɩ y kell n maan y yaab-rãmbã tʋʋmd n baase. 33 Wiisã! Wag-toos buudu! Yãmb na n yɩɩ a wãn n põs bug-tẽng sɩbgrã? 34 Yaa woto yĩng la mam tʋmd yãmb Wẽnnaam no-rɛɛsdba, la yam dãmba, la tõog karen-saam-dãmba. Yãmb na n kʋʋ kẽere, n ka kẽer da-pɩgs zutu. Yãmb na n pãba b taabã karen-dotã pʋse, la y na n namsa bãmb tẽng-tẽnga. 35 Woto, nin-tɩrsã zɩɩm sẽn daage, sẽn sɩng ne a Abɛl tɩ ta a Berikɩya biig a Zakari yãmb sẽn kʋ wẽnd-doogã ne tẽn-kugrã sʋkã zɩɩm na n zĩnda yãmb zutu. 36 Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ bõn-kãens fãa na n waa zamaan kãngã nebã zutu.

A Zezi sũ-sãoong Zeruzalɛm yĩnga

37 Zeruzalɛm! Zeruzalɛm! Tẽnga, a neb sẽn kʋʋd Wẽnnaam no-rɛɛsdba, la a lobd neb nins b sẽn tʋm foomã kuga! Naoor wʋsg la mam da tʋlg n tigs f kambã wa no-yãang sẽn põgended a no-bi a pɩgsẽ, la yãmb ka ralg ye. 38 Gese, b na n basa y roogã vɩʋʋg ne-yã. 39 Bala, mam yeta yãmb tɩ yãmb ka na n leb n yã maam yɛs hal tɩ ta wakat ning yãmb sẽn na n yeel tɩ "bark bee soab ning sẽn wat ne Zu-soabã yʋʋrã zugu."

Matye 24

Wẽnd-doogã sãoongo la bãn sẽn na n deng dũni saabo

1 A Zezi sẽn yi wẽnd-doogẽ wã n loogdẽ, b karen-biisã kolgame n wilg bãmb tɩ b ges a meebã sẽn yɩ to-to 2 A Zezi leoka bãmb n yeele: Yãmb yãa bõn-kãensã fãa? Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ kugr baa a yen kõn pa a to zug ye. B na n leeb-b-la zãng n lubi. 3 Bãmb zĩnda oliiv tɩɩs tãngã zugu, la bãmb karen-biisã waa bãmb nengẽ neb sẽn ka be be wakat n yeel-b yaa: Togs-y tõnd wakat ning bõn-kãens fãa sẽn na n zĩndã, la bãnd ning sẽn na n wilg tɩ yãmb watame la tɩ dũni na n saame wã. 4 A Zezi leok-b lame n yeele: Gũus-y y mens tɩ ned da belg yãmb ye. 5 Tɩ bõe, neb wʋsg n na n dɩk mam yʋʋr n wa n yeel tɩ yaa bãmb la Kiristã. La b na n tudga neb wʋsgo. 6 Yãmb na n wʋmame tɩ b gomd zab yelle, la y wʋm zab rãamde. Yõk-y y mens n da yɛɛs ye, bala, bõn-kãens fãa tog n waame. La ket n nan ka wakat saab ye. 7 Soolem na n yika zabr ne soolem a to, tɩ rĩung yik ne rĩung a to, la kom ne tẽn-digimdg na n zĩnda zĩig-zĩiga. 8 Yõwã fãa na n yɩɩ wa rogem toog sɩngr bala. 9 Dẽ, b na n namsa yãmba, n kʋ yãmba, la soolem fãa nebã na n kisga yãmb mam yʋʋrã yĩnga. 10 Bõn-kãng na n waa ne neb wʋsg lʋɩɩse. B na n zãmba taaba, n kisg taaba. 11 Belgr no-rɛɛsdb wʋsg na n pukame la b na n belga neb wʋsg n tõoge. 12 Wẽngã maaneg sẽn na n paamd paoosgã yĩnga, neb wʋsg nonglem na n boogame. 13 La ned ning fãa sẽn na n mao-a tɩ wakat ta, a na paam fãagre. 14 Wẽnnaam soolmã koe-no-kãngã na n moona dũni gill fãa, tɩ yɩ kaset soolem fãa nebã yĩnga. Dẽ, wakat saab na yaool n ta. 15 Yaa woto yĩng tɩ yãmb sã n yãnd sũ-sãoong bõn-wẽngã Wẽnnaam no-rɛɛs a Daniyɛl sẽn dag n gom a yellã sẽn be zĩ-sõngẽ wã, bɩ sẽn karemd-a wã gũusi, 16 bɩ neb nins sẽn be Zude wã zoe n dʋ tãmsã, 17 bɩ ned ning sẽn be beoong zug da sig n kẽ a roogẽ n na n dɩk bũmb be ye, 18 la bɩ ned ning sẽn be a pʋʋgẽ ra leb a poorẽ n na n tɩ rɩk a fuug ye. 19 Pagb nins sẽn tʋte la sẽn yẽsemd kamb wakat kãngã na paam toogo. 20 Bõos-y Wẽnnaam tɩ y zoeesã ra yɩ waood wẽnd wall vʋʋsg daar ye. 21 Bala, wakat kãnga, to-kãseng n na n zĩndi, la a buud ka zĩnd hal dũni sɩngr wakat tɩ ta masã ye, la a buud kõn zĩnd yɛs ye, abada. 22 La da-kãens sõorã sã n dag n ka boogẽ, ned baa a yen dag n kõn põsẽ ye. La b booga da-kãens sõor nin-tũusdsã yĩnga. 23 Dẽ, ned sã n yeel yãmb tɩ Kiristã bee ka wall ka sẽne, bɩ y da tẽ a soab ye. 24 Tɩ bõe, belgr kirist-rãmb la belgr no-rɛɛsdb n na n puki. B na n maana bõn-kãsemse, la bõn-yɛɛsdse, hal tɩ b sã n tõe menga, b na n tudga nin-tũusdsã mense. 25 Gese, mam pĩnd n togsa yãmb bõn-kãnga. 26 Dẽ, b sã n yeel yãmb tɩ "ad Kiristã bee we-rasempʋɩɩgẽ wã," bɩ y ra kẽng ye, wall "ad b bee roogẽ wã," bɩ y ra tẽ ye. 27 Sɩda, a wa sa-yãgb sẽn yit yaang n yãg n tãag nin-taoorã, Ninsaal Bi-riblã waoong me na n yɩɩ a woto. 28 Dɩgr sẽn be zĩig ning fãa, yɩbrend na tigs taab be.

Ninsaal Bi-riblã waoongo

29 Tao-tao bala, ra-kãens toogã zugẽ, wĩndgã na n sobgame, kiuugã peelem kõn leb n zĩnd ye, ãdsã na n yii yĩngr n sʋʋge, la saasẽ pãens na rigimdi. 30 Wakat kãng masã, Ninsaal Bi-riblã bãnd na n puka saasẽ. Buud fãa sẽn be dũni na n wiisame, la b na n yãa Ninsaal Bi-riblã sẽn zao sawat n wat ne pãn-kãsenga la ne ziiri. 31 Bãmb na n tʋma b malegs ne baorg koe-kãsenga, tɩ b tigs bãmb nin-tũusdsã sẽn be kɩrems a naasã, hal saasẽ kɩreng a yen tɩ ta a to. 32 Reeg-y kankangã yel-bũndã tɩ yɩ zãmsg y yĩnga. Kankang sã n wa n tãood wil-poala, n sɩng n tobdẽ, yãmb miime tɩ sig-noy kolgame. 33 Woto me, yãmb me sã n wa n yã bõn-kãensã fãa, bɩ y bãng tɩ Ninsaal Bi-riblã kolgame la b bee dignoorẽ. 34 Sɩd sɩda, mam yeta yãmb tɩ zamaan kãngã kõn sa tɩ bõn-kãensã fãa ka maan ye. 35 Saasẽ la tẽng na looge, la mam goamã kõn loog ye. 36 Sã n yaa ne a daarã la a wakatã, ned baa a yen ka mi ye: malegsã sẽn be arzãnã ka mi, Bi-riblã ka mi. Yaa d ba wã bal n mi. 37 Bũmb ning sẽn zĩnd a Nowe wakatã n na n zĩnd Ninsaal Bi-riblã waoong wakat me. 38 Bala, rasem nins sẽn deng sãoong sa-kãsengã, nebã dag n dɩtame la b yũuda, n kẽed kãadem la b yiisd b kamb kãadem, hal tɩ ta daar ning a Nowe sẽn kẽ koom koglgã pʋgẽ wã. 39 Bãmb da ka tẽed yell hal tɩ sãoong sa-kãsengã wa n kãag bãmb fãa. Na n yɩɩ a woto me Ninsaal Bi-riblã waoong wakate. 40 Dẽ, daop a yiib n na n tʋmd pʋʋg pʋgẽ: b na n dɩka a yen la b bas a to wã. 41 Pagb a yiib n na n werd neerẽ: b na n dɩka a yembr la b bas a to wã. 42 Rẽ yĩnga, neend-y, yãmb sẽn ka mi daar ning yãmb Zu-soabã sẽn na n wa wã yĩnga. 43 Bãng-y tɩ yir soab sã n da bãngẽ wagdr sẽn na n wa yʋngã wakat ninga, a dag n na n gũume la a ka na n bas-a t'a poog a roogã ye. 44 Woto yĩnga, yãmb me segl n sɛ, bala, Ninsaal Bi-riblã na n waa wakat ning yãmb sẽn ka tagsd tɩ b na wa wã ye. 45 Dẽ wã, tʋmtʋmd bʋg n maand sɩda, la a ya gũus-m-meng soaba, t'a soaalã lʋɩɩs-a a nebã taoore, t'a tõe n kõ-b rɩɩb wakat fãa sẽn segde? 46 Tʋmtʋmd kãng soaalã sã n lebg n wa n mik t'a maanda a woto, tʋmtʋmdã sũur na n yɩɩ noogo. 47 Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb t'a soaalã na n kɩtame t'a soog bũmb nins fãa yẽ sẽn tarã. 48 La a sã n ya tʋmtʋmd yoog sẽn yet t'a soaalã kaoosda waoongo, 49 a sã n sɩng n pãb a zĩnd-n-taasã, a sã n naag rã-yũudbã n dɩtẽ la a yũuda, 50 a soaalã na n waa daar ning a sẽn ka tẽeda, la wakat ning a sẽn ka mi ye. 51 La a na n sɩbg-a-la sõama, tɩ bũmb ning sẽn paamd zãmb dãmbã paam-a, zĩig ning yãbr la yẽn wãbr sẽn na n zĩndã.

Matye 25

Pʋg-sadb piig yel-bũndi

1 Dẽ, arzãn soolem na n yɩɩ wa pa-kuil-n-dãmb piig sẽn dɩgs b fɩtɩl dãmb n yi n na n tɩ seg pʋg-paal sɩda. 2 Nu bãmb sʋkã yaa ka-yam dãmba, tɩ nu wã ya yam dãmba. 3 Ka-yamã rãmb rɩgsa b fɩtɩl dãmbã, la b ka zɩ kaam ye. 4 La yamã rãmb rɩgsa b fɩtɩl dãmbã, la b zɩ kaam ne tʋgdo. 5 La pʋg-paalã sɩd sẽn kaoos waoong yĩnga, gõeem yõka b fãa tɩ b gũsi. 6 Kɛleng n zẽk yʋn-sʋkã n yeele: Pʋg-paalã sɩd watame! Yi-y n seg-y-yã-a. 7 Dẽ, pa-kuil-n-dãmb kãens fãa yikame n maneg b fɩtɩl dãmba. 8 Ka-yamã rãmb kosa yamã rãmb tɩ b yãk b kaamã bilf n kõ-b tɩ bãmb fɩtɩl dãmbã sɩnga kũum. 9 Yam dãmbã leok-b lame n yeele: Ayo! Ka na n sek tõnd ne yãmb me ye. Kẽng-y ka-koaasdbã nengẽ n tɩ ra y mens yĩng tɩ rẽnda n são. 10 Bãmb sẽn wa n kẽnd n na n tɩ ra wã, pʋg-paalã sɩd taame. Pʋg-sadb nins sẽn dag n segl n sɛ wã tũu yẽnda n kẽ kãadmã kibsã, la b paga kʋɩlengã. 11 Pa-kuil-n-dãmb a taabã yaool n wa waame n yeele: M kẽema! M kẽema! Pak-y tɩ d kẽ! 12 La a leoka bãmb tɩ sɩd-sɩdã, a ka mi-b ye. 13 Woto yĩnga, bɩ y neende, tɩ bõe, yãmb ka mi daarã, wall wakatã ye.

Talã-rãmb yel-bũndi

14 Arzãn soolmã leb n na n yɩɩ wa rao a yembr sẽn dat n tog sore, n bool a tʋmtʋmdbã, n dɩk a paoongã n pʋɩ-ba. 15 A kõo ned a yen talã a nu, n kõ a yiib soabã talã a yiibu, la a kõ tãab soabã talã a yen, n zems ned fãa sẽn tõe n tall n tʋme, la a bas n toge. Ligd sẽn boond tɩ talã (25.15) 16 A sẽn loog yee, la sẽn deeg-a talã a nu wã loog-yã, n tall-b n leebe, n paam yõod talã a nu n paase. 17 Sẽn deeg-a talã a yiibã me maana a woto, n paam yõod talã a yiib n paase. 18 La sẽn deeg-a talã a yen tãa wã tɩ tuka bok tẽnga, n bus a zu-soabã ligdi. 19 Kaoosg pʋgẽ, tʋmtʋmd-kãens zu-soabã waame n zĩnd ne-b n na n geele. 20 Sẽn dag n deeg-a talã a nu wã kolgame, la a talla talã a nu wã a sẽn paamã n wa-ne n yeele: Zu-soaba, yãmb da kõo maam talã a nu. La ad talã a nu a taab mam sẽn tʋm n paame. 21 A zu-soabã yeel-a lame: Yaa sõama, tʋmtʋmd sõng sẽn maand sɩda! Fo maana sɩd ne bũmb bilfu, la mam na n kɩtame tɩ fo ges bũmb wʋsg yelle. Wa n paam pʋɩɩr ne f zu-soabã sũ-noogã. 22 Sẽn dag n deeg-a talã a yiibã me kolgame n yeele: Zu-soaba, yãmb dag n kɩsa maam talã a yiibu, la ad talã a yiib a taab mam sẽn tʋm n paame. 23 A zu-soabã yeel-a lame: Yaa sõama, tʋmtʋmd sõng sẽn maand sɩda! Fo maana sɩd ne bũmb bilfu, la mam na n kɩtame tɩ fo ges bũmb wʋsg yelle. Wa n paam pʋɩɩr ne f zu-soabã sũ-noogã. 24 Sẽn dag n deeg-a talã a yen tãa wã yaool n kolgame n yeele: Zu-soaba, mam dag n miime tɩ yãmb yaa nen-kɛgeng soaba, n tigsd y sẽn ka bʋdẽ, la y koond y sẽn ka yɛdgẽ ye. 25 Dabeem yõka maam tɩ mam kẽng n tuk bok tẽng n solg y talã wã. Ad-y y talã! Deeg-y-yã. 26 A zu-soabã yeel-a lame: tʋmtʋmd-wẽng sẽn ya kʋɩɩma, fo rag n miime tɩ mam tigsda m sẽn ka bʋdẽ ye, la m koond m sẽn ka yɛdgẽ ye. 27 Fo rag n tog n tɩ ningẽ la mam ligdã bãnkẽ, tɩ m sã n wa lebg bɩ m reeg m ligd-ma ne a yõodo. 28 Deeg-y-yã a talã wã n kõ ned ning sẽn tar-a talã piigã. 29 Tɩ bõe, b na n kõo ned ning sẽn tar-a wã t'a paam hal wʋsgo, la sẽn ka tar-a wã, b na n deega baa bũmb bilf ning a sẽn tarã n bas-a. 30 La tʋmtʋmd ning sẽn ka-a yõodã, lob-y-yã-a lik bida sẽn be-a yɩngã pʋgẽ, zĩig ning yãbr la yẽn wãbr sẽn na n zĩndã.

Buud fãa bʋʋdo

31 Ninsaal Bi-riblã sã n wa ne b ziirã, la ne b malegsã fãa, b na n zaoonda b ziir geerã. 32 Soolem fãa nebã na n tigma bãmb taoore. Bãmb na n welga nebã ne taab wa rũm-kɩɩm sẽn welgd piis ne bʋʋsã. 33 Bãmb na n yalsa piisã b rɩtgo, la bʋʋsã b goabga. 34 Dẽ, Rĩmã na n yeela neb nins sẽn be bãmb dɩtgã yaa: Yãmb dãmb sẽn tar m ba wã barkã, wa-y-yã! Reeg-y soolmã sẽn dag n segl yãmb yĩng hal dũni naaneg wakatã tɩ yɩ y rogem pʋɩɩre. 35 Tɩ bõe, kom dag n talla maam, la yãmb kõo maam rɩɩbo. Ko-yũud yõka maam, la yãmb kõo maam koom tɩ m yũ. Mam dag n yaa sãana, la yãmb sika maam y yiri. 36 Mam dag n yaa beelle, la yãmb yeelga maam fuugu. Mam dag n yaa bãada, la yãmb waa n gesa maam. Mam dag n bee bi-bees roogẽ, la yãmb waa mam nengẽ. 37 La nin-tɩrsã na n leokame yaa: Zu-soaba, dabʋr la tõnd yã yãmb tɩ kom tar yãmb tɩ tõnd kõ yãmb tɩ y rɩ, wall tɩ ko-yũud tar yãmb tɩ tõnd kõ yãmb tɩ y yũ? 38 Dabʋr la tõnd yã yãmb tɩ y ya sãan tɩ tõnd sik yãmb d yiri, wall tɩ y ya beel tɩ tõnd yeelg yãmb fuugu? 39 Dabʋr la tõnd yã yãmb tɩ y ya bãada, wall y be bi-bees roogẽ tɩ tõnd wa yãmb nengẽ? 40 Dẽ, Rĩma na n leoka a woto: Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ wakat ning fãa yãmb sẽn maan bõn-kãens kom-kãensã sẽn ya bõoneg n yɩɩda, la b ya mam ba-biisã, yaa maam la yãmb maan-yã. 41 Dẽ poore, b na n yeela neb nins sẽn be-b bãmb goabgã yaa: Yãmb dãmb kãab-wẽng sẽn be y zutã, yi-y mam taoore! Kẽng-y bugum sẽn paad wakat sẽn kõn sa wã pʋgẽ, bugum ning sẽn segl rõatã ne a malegsã yĩngã. 42 Tɩ bõe, kom talla maam, la yãmb ka kõ maam tɩ m dɩ ye. Ko-yũud talla maam, la yãmb ka kõ maam tɩ m yũ ye. 43 Mam dag n yaa sãana, la yãmb ka sik maam y yir ye. Mam dag n yaa beelle, la yãmb ka yeelg maam fuug ye. Mam dag n yaa bãada, la mam zĩnda bi-bees roogẽ tɩ yãmb ka wa n ges maam ye. 44 La bãmb me na n leokame yaa: Zu-soaba, dabʋr la tõnd yã yãmb tɩ kom wall ko-yũud tar yãmba, wall y ya sãan bɩ beelle, bɩ bãada, wall y be bi-bees roogẽ la keta tõnd n ka sõng yãmba? 45 La b na n leoka bãmb yaa: Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ wakat ning fãa yãmb sẽn tõdg n ka maan kom-kãens sẽn ya bõoneg n yɩɩd fãa wã ned a yembr bõn-kãense, yaa maam la yãmb ka maane. 46 La nin-kãens na n kẽe sɩbgr sẽn kõn sa pʋgẽ, la nin-tɩrsã na n kẽe vɩɩm sẽn kõn sa wã pʋgẽ.

Matye 26

Kãsem-dãmbã baooda weer n dat n kʋ a Zezi

1 La a Zezi sẽn gom gom-kãens n sɛ, b yeela b karen-biisã yaa: 2 Yãmb miime tɩ zʋʋg-n-basã yaa ra-yɩta, la tɩ b na n yõka Ninsaal Bi-riblã n kɩs tɩ b ka ra-pɩk zugu. 3 Dẽ, maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã ne tẽngã nin-kẽemb tigsa taab maan-kʋʋd kãsmã b sẽn boond t'a Kayifã zakẽ, 4 la b seda ne taab n na n maan sɩlem n yõk a Zezi n kʋ-ba. 5 Baoosgo, b yetame tɩ ka tog n yɩ kibsã pʋgẽ, tɩ rãmbg ra wa n yik nebã sʋk ye.

Pag kiiga tɩdar kaam a Zezi zug Betani

6 A Zezi sẽn be Betani n zĩ yĩng soab a Sɩmo roogẽ, 7 pag a yen kolga bãmba. A dag n zãada albatr tʋk sẽn pid ne tɩdare, a raab sẽn ya toogo. A kiiga tɩdarã a Zezi zug bãmb sẽn dɩt wakate. 8 Karen-biisã sẽn yã rẽnda, b sũyã sãamame tɩ b yeel tɩ yaa bõe tɩ pagã sãam tɩdarã? 9 Bala, b da tõe n koos-a lame n paam ligd wʋsg n kõ naong rãmba. 10 A Zezi bãngame n yeel-ba: Bõe tɩ yãmb maan tɩ pagã sũur sãame? A maana maam yel-sõmde. 11 Bala, naong rãmbã bee ne yãmb daar fãa, la maam, yãmb ka na n paam tɩ mam be ne yãmb daar fãa ye. 12 Pagã sẽn walg mam yĩngã tɩdar kaamã, yaa mam mumb yĩnga. 13 Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ dũni tɛk fãa, zĩig ning fãa b sẽn na n moon koe-no-kãngã fãa, b na n goma bũmb ning pagã sẽn maanã yelle, a tẽegr yĩnga.

A Zudas baooda weer n na n zãmb a Zezi

14 Dẽ, karen-biisã piig la a yiibã ned a yembr sẽn boond t'a Zudas Iskaryo kẽnga maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã nengẽ 15 n tɩ sok-b tɩ b na n kõo yẽnda bõe t'a yõk a Zezi n kõ-ba? La b yao-a-la wanzuri ligd pis-tã. 16 Sẽn sɩng ne wakat kãnga, a baoo we-sõng a sẽn na n paam n yõk a Zezi n kõ.

A Zezi kũum tẽegr rɩɩbo

17 Bur sẽn ka rã-bɩllã wakat pipi daare, karen-biisã waa n soka a Zezi b sẽn dat tɩ bãmb segl zʋʋg-n-basã rɩɩb zĩig ning n kõ-ba. 18 A Zezi leok-b lame n yeele: Kẽng-y tẽngã pʋgẽ, a zagl yiri, n tɩ yeel-a tɩ yãmb karen-saambã n yet a woto: "Mam wakat kolgame. Yaa fo yirã la mam dat n maan zʋʋg-n-basã kibs ne m karen-biisã." 19 Karen-biisã maana bũmb ning a Zezi sẽn yeelã, la b segla zʋʋg-n-basã kibsa. 20 Zĩ-sobd sẽn ta, a Zezi zĩnda ne b karen-biisã n na n dɩ. 21 La b rɩɩbã wakate, a Zezi yeelame: Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ yãmb ned a yembr n na n yõk maam n kõ. 22 Karen-biisã sũy sãama wʋsgo, tɩ ned fãa sok a Zezi yaa: Zu-soaba, yaa maam? 23 B leoka bãmb n yeele: Ned ning sẽn tʋm-a laagẽ wã ne maamã, yaa soab kãng n na n zãmb maamã. 24 Ninsaal Bi-riblã na n looga wa b sẽn dag n gʋls b yellã to-to wã. La ned ning sẽn na n yõk-a Ninsaal Bi-riblã n kõ wã na paam toogo. Dao kãng sã n dag n ka dogẽ n são. 25 A Zudas, soab ning sẽn na n zãmb-a bãmbã gomame n soke: Karen-saamba, yaa maam? A Zezi leok-a lame n yeele: Foom n yeele. 26 Bãmb sẽn dɩta, a Zezi dɩka buri. La b sẽn ning-a barka, b kaoo-a lame n kõ b karen-biisã n yeele: Reeg n dɩ-y-yã. Yõwã yaa mam yĩngã. 27 Rẽ zugẽ, b rɩka bõn-yũudla. La b sẽn ning-a barka, b kõo b karen-biisã n yeele: Bɩ yãmb fãa yũ-a, 28 bala, yõwã yaa mam zɩɩm, kãab-paalgã zɩɩm sẽn daag neb wʋsg yĩnga, yel-wẽna sugr yĩnga. 29 Mam yeta yãmb tɩ mam ka na n leb n yũ nasaar sib ko-kãngã hal tɩ ta daar ning m sẽn na n yũ a paalg ne yãmb m ba soolmã pʋgẽ ye.

A Zezi pĩnd n togsa a Pɩyɛɛr kɩɩsgo

30 La bãmb sẽn yɩɩl yɩɩn-sõamyã, bãmb kẽnga oliiv tɩɩs tãngã zugu. 31 Dẽ, a Zezi yeela bãmba: Yʋn-kãngã bala, yãmb fãa na n zoee n basa maam. Bala, b gʋlsa a woto: "Mam na n wẽe rũm-kɩɩmã, la piisã sẽn dag n ya sullã na n sãeegame." 32 La m vʋʋgrã zugẽ, m na n deng-y la Galile. 33 A Pɩyɛɛr gomame n yeele: Baa neba fãa sã n na n bas yãmba, mam yẽ kõn bas yãmb ye. 34 La a Zezi yeel-a lame: Sɩd-sɩda, mam yeta foom tɩ yʋn-kãngã bala, sẽn deng no-raoog kɛlenga, fo na n yeela naoor a tãab tɩ fo ka mi maam ye. 35 A Pɩyɛɛr yeela bãmba: Baa sã n na n yɩ tɩlae tɩ mam ki ne yãmba, mam ka na n yeel tɩ m ka mi yãmb ye. La karen-biis a taabã me yeela a woto.

A Zezi pʋʋsg Getsemaane

36 Rẽ poore, a Zezi kẽnga zĩig ning sẽn boond tɩ Getsemaane wã ne b karen-biisã, la b yeel-b lame yaa: Zĩnd-y ka tɩ m kẽng taoor bilf n tɩ pʋʋse. 37 A Zezi peega a Pɩyɛɛr ne a Zebde kom-dibli a yiibã, la sũ-sãoong kãseng ne pelen-yɩk yõka a Zezi. 38 Dẽ, bãmb yeelame: Sũ-sãoong n tar maam hal n dat n kʋ maam. Pa-y ka n neend ne maam. 39 La bãmb kẽnga taoor bilfu, n wõgemd n fõgen b nenga, n pʋʋs a woto: M ba, sã n tõeeme, bɩ y kɩt tɩ bõn-yũudl kãngã loog n bas maam. Baoosgo, bɩ a ra yɩ mam sẽn dat ye, a yɩ wa yãmb sẽn data. 40 Bãmb lebg n waa b karen-biisã nengẽ n mik tɩ b gõeeme, la b yeela a Pɩyɛɛr yaa: Yãmb ka tõog n neend ne maam lɛɛr a yen tãa ye. 41 Neend-y la y pʋʋse, tɩ y ra wa n kẽ makr pʋgẽ ye. Sɩɩgã ratame, la yĩngã pãng paoodame. 42 Bãmb leb n vẽsga naoor a yiib soab n pʋʋs a woto: M ba, sã n yaa tɩ ka tõe tɩ bõn-yũudl kãngã loog kal mam yũ-a, bɩ y tʋlsem maane. 43 Bãmb waame n mik tɩ b leb n gõeeme, gõeem sẽn tar-bã yĩnga. 44 Bãmb basa b karen-biisã n leb n zãag naoor a tãab soaba, n leb n pʋʋs wa pĩndã. 45 Dẽ poore, b leb n waa b karen-biisã nengẽ n yeel-ba: Yãmb gõee moasã n vʋʋsdẽ. Ad wakat kolgame tɩ b na n yõk Ninsaal Bi-riblã n kõ yel-wẽn maandba. 46 Yik-y tɩ d kẽnge. Sẽn zãmb-a maamã kolgdame.

B yõka a Zezi

47 Bãmb sẽn na n ket n gomda, piig la a yiibã ned a yembre, a Zudas waa ne neb kʋʋngo, maan-kʋʋdba kãsem-dãmba ne tẽnga nin-kẽembã sẽn tʋme, la b ra zãada zabr sʋʋs ne roɛya. 48 Ned ning sẽn zãmbd a Zezi wã dag n kõo nebã bãnd n yeel tɩ ned ning yẽ sẽn na n mokã, yaa yẽ la a Zezi, la b yõk-a. 49 A kolga a Zezi tao-tao bal n yeele: Karen-saamba, ne y yʋngo! La a moka bãmba. 50 A Zezi yeela yẽnda: M zoa, fo sẽn wa n na n maan bũmb ningã, maane. Woto, nin-kãens kolgame n gãd a Zezi, n yõk-ba. 51 Neb nins sẽn dag n be ne a Zezi wã, ned a yembr gãda a sʋʋg n wõog n kɛ maan-kʋʋd kãsmã tʋmtʋmd n fiuug a tʋbre. 52 La a Zezi yeel-a lame: Lebs f sʋʋgã n sui a wʋʋgẽ. Bala neb nins fãa sẽn na n zab ne zabr sʋʋse, zabr sʋʋs n na n sãam-ba. 53 Fo tẽedame tɩ mam ka tõe n bool m ba tɩ b tʋm maam malegs sẽn yɩɩd tus-tus sul piig la a yiib laa? 54 Sã n yɩ a woto, gʋls-sõamyã sẽn yet t'a tog n yɩɩ a woto wã na n yɩɩ a wãn n paam pidsgu. 55 Wakat kãnga, a Zezi yeela neb kʋʋngã: Yãmb waa ne zabr sʋʋse la ne roɛy n na n yõk maam wa m yaa fãada. Mam dag n zĩi ne yãmb wẽnd-doogẽ wã daar fãa, n zãmsd nebã, la yãmb ka yõk maam ye. 56 La bõn-kãens fãa maaname tɩ bũmb nins Wẽnnaam no-rɛɛsdbã sẽn gʋlsã paam pidsgu. Dẽ, karen-biisã fãa basa a Zezi n zoe.

A Zezi bee kaoreng yel-bʋʋdbã taoore

57 Neb nins sẽn yõk a Zezi wã talla bãmb n kẽng maan-kʋʋd kãsem a Kayif zakẽ, zĩig ning tõog karen-saam-dãmbã ne kãsem-dãmba sẽn tigs taabã. 58 A Pɩyɛɛr pʋgla a Zezi yɩɩg-yɩɩg hal tɩ ta maan-kʋʋd kãsmã zakẽ, n kẽ n naag ne gũudbã n zĩẽ n dat n ges yellã sẽn na n baas to-to 59 Maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã ne kaorengã yɛl-bʋʋdbã fãa da baooda kaset zĩrĩ n na n paam n rõd a Zezi n kɩt tɩ b kʋ-ba, 60 la b ka paam ye, baa ne zĩrĩ kaset rãmb wʋsg sẽn wa wã. Neb a yiib n yaool n wa n yeele: 61 Rao-kãngã yeelame tɩ yẽ tõe n sãama wẽnd-doogã n lebs n me-a dasem a tãab pʋgẽ. 62 Maan-kʋʋd kãsmã yikame n sok a Zezi yaa: Yãmb ka leokd tɩ bũmb laa? Yaa ne bõe la b rõt yãmbã? 63 A Zezi kell n sĩndame. La maan-kʋʋd kãsmã yeela bãmba: Mam kota yãmb ne Wẽnnaam sẽn vɩ wã yʋʋr tɩ y togs tõnd yãmb sã n yaa Kirist, Wẽnnaam Bi-ribla. 64 A Zezi leok-a lame n yeele: Yaa yãmb sẽn yeelã. Sẽn paase, mam yeta yãmb tɩ sẽn sɩng ne moasã, yãmb na n yãa "Ninsaal Bi-riblã, tɩ b zĩ Sẽn-Tõe-a-fãa wã rɩtgo, la b zao yĩngr sawat n watẽ." 65 Dẽ, maan-kʋʋd kãsmã kẽesa a fut n yeele: Bãmb paooga Wẽnnaam. Tõnd leb n baooda kaset dãmb n na n maan bõe? Yãmb la sẽn wʋm bãmb sẽn paoog Wẽnnaamã la! Yãmb tagsg yaa bõe? 66 B leokame n yeele: Bãmb togda kʋʋbo. 67 Dẽ, b tʋbsa a Zezi nengã kolkoodo, la b pãb bãmb ne nug-gila. Neb kẽer laala bãmb pegs n yeele: 68 Kirist, togs-y bãngr gomd n wilg tõnd ned ning sẽn pãb-a yãmbã.

A Pɩyɛɛr kɩɩsame t'a ka mi a Zezi ye

69 Wakat kãnga, a Pɩyɛɛr dag n zĩi yɩnga, zaka pʋga. Tʋmtʋmd-poak a yembr kolga yẽnda n yeele: Fo me rag n bee ne Galile ned a Zezi wã. 70 La a kɩɩsa neba fãa taoor n yeel tɩ yẽ ka mi bũmb ning pagã sẽn dat n yeelã ye. 71 La yẽ sẽn yik n kẽnd zakã noor sẽne, tʋmtʋmd-poak a to n yãnd yẽnda n yeel neb a taabã tɩ rao-kãngã dag n bee ne Nazarɛt dao a Zezi. 72 A leb n kɩɩsame, n wẽen n yeele: Mam ka mi rao-kãngã ye. 73 Sẽn yɩ bilfu, neb nins sẽn dag n be be wã kolgame n yeel a Pɩyɛɛr yaa: Sɩda yẽ, fo yaa bãmb ned a yembre, bala fo goamã bal wilgda fo sẽn ya a soaba. 74 Dẽ, a sɩngame n kãab la a wẽen n yeele: Mam ka mi rao-kãngã ye. Tao-tao bala, no-raoog kelmame. 75 La a Pɩyɛɛr tẽega a Zezi sẽn dag n yeel tɩ: Sẽn deng no-raoog sẽn na n kelme, fo na n kɩɩsa naoor a tãabo, tɩ fo ka mi maam ye. La a yii yɩng n yãb ne sũ-sãoong-kãsenga.

Matye 27

B kẽnga ne a Zezi a Pilat nengẽ

1 Beoog sẽn vẽege, maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã ne tẽngã nin-kẽemb yẽsa ne taab a Zezi yellã poorẽ n dat n kʋ-ba. 2 La b sẽba bãmb n tall n tɩ kɩs Gʋvɛrneer a Pilat.

A Zudas sũ-sãoong la a luulgu

3 A Zudase, soab ning sẽn yõk a Zezi n kõ wã sẽn yã tɩ b kaoo a Zezi bʋʋd tɩ na n yɩ kũumã, a sũurã sãamame, la a talla wanzuri ligd pis-tã wã n wa n na n lebs maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã ne tẽngã nin-kẽembã la a yeel-ba: 4 Mam beegame, mam sẽn zãmb rao-kãng sẽn ka tar yellã tɩ b yõk-a wã yĩnga. La b leoka yẽnda n yeele: Tõnd toogo? Paka foom. 5 A Zudas loba ligdã wẽnd-doogẽ wã la a yi n kẽng n tɩ sãrg a menga. 6 Maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã wʋka ligdã, la b yeel tɩ bãmb ka tar noor tɩ lebs-a wẽnd-doogã ligdẽ ye, bala, a yaa zɩɩm ligdi. 7 La b sẽn yẽs ne taaba, b rɩka ligdã n da yagbã pʋʋg n maan sãamb yaad zĩiga. 8 Yaa rẽnda n kɩt tɩ b boond pʋ-kãng tɩ zɩɩm pʋʋg hal tɩ ta rũnna. 9 Woto, gomd ning Wẽnnaam no-rɛɛs a Zeremi sẽn goma pidsame. A yeelame tɩ: B rɩka wanzuri ligd pis-tã, ligd ning Israyɛll nebã sẽn tall n da bãmbã, 10 n kɩs n deeg yagbã pʋʋgo, wa Zu-soabã sẽn dag yeel yẽ t'a maanã.

A Pilat sokda a Zezi

11 A Zezi yalsa Gʋvɛrneerã taoore. Gʋvɛrneerã soka bãmb woto: Yãmb yaa Zuif-rãmb rĩma? T'a Zezi leok-a tɩ yaa wa yẽ sẽn yeelã: 12 La maan-kʋʋdbã kãsem-dãmb ne nin-kẽembã sẽn dõt bãmbã, bãmb ka leok yẽ gomd baa a yen. 13 Dẽ, a Pilat soka bãmb tɩ b ka wʋmd bũmb nins fãa b sẽn gomd n rõt bãmbã laa? 14 La a Zezi ka leok yẽ gomd baa a yembr ye, la rẽ yɛɛsa Gʋvɛrneerã wʋsgo.

B kaoo a Zezi bʋʋd tɩ yaa kũum

15 Kibs fãa, Gʋvɛrneerã minim n yiisda bi-bɛɛg a yembre, neb kʋʋngã sẽn kot a soabã n base. 16 Bãmb dag n tara bi-bɛɛg a yembr nebã sẽn mi a yell sõama, n boond t'a Barabas. 17 Dẽ, nebã sẽn tigmã, a Pilat sok-b lame yaa: Bʋg la yãmb dat tɩ mam yiis n bas n kõ-yã? A Barabas bii, bɩ a Zezi b sẽn boond tɩ Kiristã? 18 Bala, a dag n miime tɩ yaa sũ-kiir yĩng la b yõk a Zezi n wa kõ yẽ wã. 19 La yẽ sẽn be bʋʋda zĩigẽ wã, a pagã tʋma ned t'a yeel-a yaa: Da kẽes f toog nin-tɩr-kãngã yellẽ wã ye, Bala rũnna, mam namsa wʋsg zãmsd pʋgẽ daowã poorẽ. 20 Maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã sagla nebã n tõog tɩ b kos a Barabas la b kɩt tɩ b kʋ a Zezi. 21 Gʋvɛrneerã goma ne-b n yeele: Bãmb b yiibã sʋka, bʋg la yãmb dat tɩ mam yiis n base? La b leokame t'a Barabas. 22 A Pilat leb n sok-b lame: La woto wã, mam na n maana a Zezi b sẽn boond tɩ Kiristã bõe? La b fãa leokame tɩ b ka-b ra-pɩk zugu. 23 Gʋvɛrneerã sokame tɩ yaa bõe yel-wẽnd la b maan-yã? La nebã leb n kelma ne pãng n yɩɩd pĩnda, tɩ b ka-b da-pɩk zugu. 24 A Pilat sẽn yã tɩ yẽ ka tõogd baa bilfu, la tɩ bʋrgã paasdame wã, a reega koom n nudg a nus neb kʋʋngã taoor n yeele: Nin-tɩr-kãngã zɩɩm ka be mam zug ye. Rẽ bee ne yãmba. 25 La nebã fãa leokame n yeel tɩ bɩ b zɩɩmã zĩnd bãmb ne b kambã zutu. 26 Dẽ, a Pilat yiisa a Barabas n bas n kõ-ba. La yẽ sẽn kɩt tɩ b pãb a Zezi ne kalwaase, yẽ rɩka bãmb n kõ nebã tɩ b tɩ ka-b da-pɩk zugu. 27 Gʋvɛrneerã sodaas talla a Zezi n kẽng sodaas naabã zakẽ, n tigs sodaasã fãa tɩ b gũbg bãmba. 28 B yeesa a Zezi futã, n lebs fu-miuug n yeelg bãmba. 29 B wʋga maanf ne gõos n fõgen a Zezi zugu, la b bao tã-wĩig n ning b nug-rɩtgã, n yaool n wõgemd bãmb taoor n paoogd bãmb n yetẽ tɩ: Zuif-rãmbã rĩma, Wẽnd na kaoos-yã! 30 B tʋbsa a Zezi kolkoodo, la b reegd tã-wĩigã bãmb nugẽ n wẽed b zugã. 31 B sẽn yaal a Zezi woto n sɛ, b yeega fuugã n lebs b futã n yeelg-ba, la b tall-b n na n tɩ ka ra-pɩk zugu.

B kaa a Zezi da-pɩk zugu

32 Bãmb sẽn yita, b yãa Sirɛn dao a yen sẽn boond t'a Sɩmo, la b modga yẽnda t'a tʋk a Zezi ra-pɩkã. 33 Bãmb sẽn ta zĩig sẽn boond tɩ Golgota, sẽn dat n togs tɩ zu-wang zĩiga, 34 b kõo a Zezi divẽ sẽn kalem ne tɩɩm sẽn ya toog wa yam tɩ b yũ. La a Zezi sẽn lembe, b tõdgame n ka yũ ye. 35 Sodaasã sẽn ka a Zezi da-pɩk zug n sa, b pʋɩɩ bãmb futã ne taaba, n maan bãnd n na n bãng ned fãa sẽn na n paame, tɩ Wẽnnaam no-rɛɛsã gomd pidsi. A yeelame yaa: B pʋɩɩ mam futã ne taaba, la b maana bãnd n na n bãng ned ning sẽn na n soog-a mam fuug sẽn ka tar sẽnesmã. 36 Dẽ, sodaasã zĩndame n gũ a Zezi. 37 B ninga gʋlsem bãmb zugẽ n wilgd bãmb kʋʋbã võore: Rao-kãngã yaa a Zezi, Zuif-rãmbã rĩma. 38 Dẽ, b kaa fãadb a yiib ne bãmba: a yembr bãmb dɩtgo, a to wã bãmb goabga. 39 So-loaagdbã da paoogda bãmba, n gõmsd b zut 40 n yetẽ: Fo soab sẽn tõe n sãam wẽnd-doogã n lebs-a n me rasem a tãab pʋgẽ wã, bɩ f fãag f meng wɛ! Fo sã n yaa Wẽnnaam Bi-ribla, bɩ f sig da-pɩkã zugu. 41 Maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã ne tõog karen-saam-dãmbã, la nin-kẽembã me yaala bãmb n yetẽ: 42 Yẽ fãaga neb a taaba, la a yaool n ka tõe n fãag a meng ye. Yẽ ka Zuif-rãmb rĩm la! A wa sig ra-pɩkã zug la tõnd na tẽ-a. 43 Yẽ teega Wẽnnaam: bɩ Wẽnnaam fãag-a moasã, sã n yaa tɩ b nong-a lame. Tɩ bõe, a yetame tɩ yẽ yaa Wẽnnaam Bi-ribla. 44 Fãadbã me b sẽn ka ne bãmbã me da tʋʋda bãmb a woto bala. 45 Sẽn sɩng ne wĩnto-sʋk hal tɩ ta wẽn-kaoore, zĩigã fãa lebga lika. 46 La wẽn-kaoorã wakate, a Zezi zẽka b koɛɛg n gom ne pãng n yeele: Eli! Eli! Lama sabaktani? Sẽn dat n yeel tɩ: "Mam Wẽnnaam! Mam Wẽnnaam! Yaa bõe tɩ yãmb bas maam?" 47 Neb nins sẽn dag n be-b be wã, kẽer wʋma bãmb goamã n yeel tɩ b boonda a Eli. 48 Tao-tao bala, bãmb ned a yembr wudgame n dɩk neoodg n los divẽ miisgẽ, n sel tãnwĩig n tees bãmb tɩ b fõose. 49 La neb a taabã yeelame tɩ b bas n gese, a Eli sã n na wa n fãag-a. 50 A Zezi leb n zẽka b koɛɛg n kelem ne pãnga, la b bas b sɩɩga. 51 La gese, wẽnd-doogã fu-lillidgã sɩnga yĩngr n kẽeg n tãag tẽnga, n pasg a yiibu. Tẽngã rigimdame, pĩisã pusame, 52 yaad pagsame, la nin-sõamy wʋsg sẽn dag n ki wã vʋʋgame. 53 B yii yaadẽ wã n kẽ tẽn-sõngã pʋgẽ, a Zezi vʋʋgrã zugẽ, la b puka b mens ne neb wʋsgo. 54 Sodaas koabg naabã ne neb nins sẽn dag be ne yẽnda n gũud a Zezi wã sẽn yã tẽn-digimdgã ne bũmb ning sẽn maanã, rabeem kãseng yõka bãmb tɩ b yeele: Hakɩɩka, dao-kãngã yaa Wẽnnaam Bi-ribla. 55 Pagb wʋsg n dag n yas yɩɩg n getẽ. Yaa pagb nins sẽn yi hal Galile n yãag a Zezi n na n ges b yellã: 56 A Maari sẽn yit Magdala, la a Zak ne a Zozɛf ma a Maari, la a Zebde kom-dibli wã ma ra bee pʋg-kãens sʋka.

A Zezi mumbu

57 Zaabr sẽn ta, Arimate dao a yen sẽn ya arzɛk soab t'a yʋʋr boondẽ t'a Zozɛf waame. Yẽ me dag n yaa a Zezi karen-biiga. 58 Yẽ kẽnga a Pilat nengẽ n tɩ kos a Zezi kũumã. Dẽ, a Pilat yeelame tɩ b kõ-a. 59 A Zozɛf dɩka kũumã, n vil-a ne lẽ peend sẽn ya sõama, 60 n gãneg-a yao-paalg pʋgẽ. Yẽ dag n kɩtame tɩ b tuk yao-kãng pĩig pʋgẽ a meng yĩnga. La a bilma kug-bedr n yẽd yaoogã noor la a looge. 61 A Maari sẽn yit Magdala ne Maari a to wã dag n zĩi be tɩ b nens tees yaoogã.

Sodaas gũu yaoogã

62 Vẽkembeoogo, seglg daarã yɩ tɩ zaamẽ, maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã ne Fariisẽ-dãmbã tũu taab n tɩ yã a Pilat 63 n yeel-a: N na! Tõnd tẽrame tɩ bɛlgd-kãngã dag n yeela a sẽn ket n vɩ wakat t'a na n vʋʋga dasem a tãab daarã. 64 Dẽ wã, bɩ y kɩt tɩ b gũ yaoogã hal tɩ ta dasem a tãab daarã, t'a karen-biisã da wa n zuk a kũumã la b yeel nebã tɩ b vʋʋg n basa kũum ye. Yaoolem belg-kãng na n yɩɩ wẽng n yɩɩg pipi soabã. 65 A Pilat yeel-b lame yaa: Yãmb tara gũudba. Bɩ y kẽng n tɩ gũ-a wa yãmb sẽn datã. 66 La b kẽngame n tɩ sog yaoogã noor kugrã, la b ning gũudb tɩ b gũ yaoogã.

Matye 28

A Zezi Kirist vʋʋgre

1 Zuif-rãmbã vʋʋsg daar loogr zugẽ, semennã pipi daar tõd-beoogo, a Maari sẽn yit Magdala, ne Maari a to wã kẽngame n na n tɩ ges yaoogã. 2 La gese, tẽn-digimdg kãseng zĩndame. Tɩ bõe, Zu-soabã malɛk yii arzãn n sigi, n wa bilg kugrã n zĩnd a zugu. 3 Malɛkã dag n wẽnda wa sa-yãgbo, la a fuugã yaa pɛɛlg fas wa lampalga. 4 Gũudba rigda ne rabeem n lebg wa kũum. 5 La malɛkã goma ne pagbã n yeel-ba: Sã n yaa ne yãmba, bɩ y ra yɛɛs ye. Mam miime tɩ yãmb baooda a Zezi b sẽn ka da-pɩk zugã. 6 Bãmb ka be ka ye, bala, b vʋʋga wa b sẽn dag n yeelã. Wa n ges-y zĩig ning b sẽn dag n gãe wã, 7 la y kẽng tao-tao n tɩ togs b karen-biisã tɩ b vʋʋgame n bas kũum. La ade, b renga yãmb taoor Galile. Yaa be la yãmb na n yã bãmba. Ade, mam togsa yãmba. 8 B yii yaoogã zĩigẽ tao-tao ne rabeem, la ne sũ-no-kãsenga, la b zoeeme n tɩ togs karen-biisã koɛɛgã. 9 La gese, a Zezi wa n sega pagbã n yeel-b yaa: Mam pʋʋsda yãmba. Bãmb kolgame n gãd a Zezi naowã n waoog-ba. 10 Dẽ, a Zezi yeel-b lame yaa: Da maan-y rabeem ye. Kẽng n tɩ yeel-y m ba-biisã tɩ b kẽng Galile. Yaa be la b na n yã maam. 11 Pagbã sẽn nan ket n be sorẽ, gũudbã neb kẽer kẽnga tẽngã pʋgẽ n tɩ togs maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã bũmb nins fãa sẽn maanã. 12 Bãmb ne nin-kẽembã tigsa taab n yã taaba, la b kõo sodaasã ligd wʋsg 13 n yeel-b tɩ b yeel tɩ bãmb gũsame t'a Zezi karen-biisã wa zuk kũumã, 14 la Gʋvɛrneerã sã n wʋme, bãmb mensã na n goma ne-a n tõog t'a ka maan bãmb bũmb ye. 15 Sodaasã deega ligdã, la b maana wa b sẽn yeel bãmbã. La gom-kãng kell n saaga Zuif-rãmbã sʋk hal tɩ ta rũnna. 16 Karen-biis piig la a yembrã kẽnga Galile, tãng ning a Zezi sẽn dag n bilg bãmbã zugu. 17 La b sẽn yãnd a Zezi, b waooga bãmba. La neb kẽer maana sãmbse. 18 A Zezi kolgame n gom ne bãmb a woto: Wẽnnaam kõo maam pãng fãa sẽn be arzãn la tẽng zugu. 19 Bɩ y kẽng n maan neba buud fãa tɩ yɩ mam karen-biisi, n lis bãmb ne Ba, la Bi-ribla, la Sɩɩg-sõng yʋʋre, 20 la y zãms bãmb tɩ b sak bũmb nins fãa mam sẽn yeel yãmb tɩ y maanã. La gese, mam bee ne yãmb wakat fãa, hal tɩ ta wakat sɛɛbo.

Mark 1

A Zãmbatiis koe-moonego

1 Koe-noog ninga sẽn togsd a Zezi Kirist sẽn ya Wẽnnaam Bi-riblã yɛlã sɩngr la a woto. 2 A zemsa wa Wẽnnaam no-rɛɛs a Ezayi sẽn gʋlsã: Ade, mam tʋmda m koe-toagsd t'a reng fo taoor n maneg f sorã. 3 Yaa yẽ koɛɛg n kelemd we-rasempʋɩɩgã pʋgẽ n yetẽ: Maneg-y Zu-soaba sore, rems-y bãmb so-bugsã tɩ yɩ tɩrse. 4 A Zã ra bee weoogẽ n lisd nebã la a moondẽ n yetẽ tɩ b tek yam n deeg lisg b yel-wẽna sugr yĩnga. 5 Zude rãmba ne Zeruzalɛm dãmba yitame n kẽngd yẽ nengẽ, n vẽnegd n togsd b yel-wẽna t'a lisd bãmb Zʋrdẽ kʋɩlga pʋgẽ. 6 A Zã futã ra wʋga ne yʋgemd kõbdo. A sẽbdgã ra yaa gãongo, la a rɩɩb ra yaa sʋya la weoog sɩɩdo. 7 Yẽ ra moondame n yetẽ: Ned sẽn yɩɩd maam n na n pʋgl maam n wa. Mam pʋs n pa zems tɩ zõond n lok bãmb neooda loets ye. 8 Mam lisa yãmb koomẽ, la bãmb na n lisa yãmb Sɩɩg-sõng pʋgẽ.

A Zezi reega koom lisgu

9 Wakat kãnga, a Zezi yii Galile Nazarɛt n wa, la a Zã lisa bãmb Zʋrdẽ kooma pʋgẽ. 10 La b sẽn yit koomẽ wã, b yãa yĩngr sẽn pake, la Sɩɩg-sõng sẽn wẽnd wall sẽn sigd bãmb zugu. 11 Koɛɛg zĩnda saasẽ n yeele: Fo yaa mam Bi-ribl-nongr sẽn ta mam yam zãnga.

Sʋtãana maka a Zezi

12 Tao-tao bala, Sɩɩgã kɩtame t'a Zezi kẽng we-rasempʋɩɩgẽ. 13 Bãmb paa be rasem pis-naas tɩ Sʋtãanã mak bãmba. B ra bee be ne we-rũmsi, la malɛk-rãmb ra sõngda bãmba.

A Zezi tʋʋm sɩngre

14 B sẽn kẽes a Zã bi-bees roogã zugẽ, a Zezi kẽnga Galile n tɩ moond koe-noogã n yetẽ: 15 Wakat taame, la Wẽnnaam soolem kolgame. Tek-y yam n bas y yel-wẽna la y tẽ koe-noogã.

A Zezi boola zĩm-yõagdb a naase

16 Bãmb sẽn tũud Galile mogrã noore, bãmb yãa a Sɩmo ne a ba-biig a Ãndre tɩ b lobd zĩm-gãmbr mogrã pʋgẽ. Bala, b ra yaa zĩm-yõagdba. 17 A Zezi yeel-b lame yaa: Wa n tũ-y maam, tɩ m na n kɩtame tɩ y lebg nin-baoodba. 18 Bãmb basa b zĩm-gãmba wã tao-tao n tũ a Zezi. 19 Bãmb sẽn kẽng taoor bilfu, b yãa a Zebde kom-dibli a Zak ne a ba-biig a Zã. Bãmb me ra bee koom-koglgẽ n tõgd b zĩm-gãmba. 20 Tao-tao bala, a Zezi boola bãmba, la b basa b ba a Zebde koglgã pʋgẽ ne tʋmtʋmdbã n tũ bãmba.

A Zezi maaga rao zĩn-dẽgd sẽn tara

21 A Zezi ne b karen-biisã kẽnga Kapɛrnawom. La Zuif-rãmbã vʋʋsg daarã sẽn ta, a Zezi kẽe karen-doogẽ wã n sɩng n zãms nebã. 22 Bãmb zãmsgã yɛɛsa nebã, bala, b zãmsa ne noore, la ka wa tõog karen-saam-dãmbã ye. 23 La rao a yen n da be bãmb karen-doogẽ wã tɩ zĩn-dẽgd tar-a. A kelmame n yeele: 24 Zezi sẽn yit Nazarɛt, yãmb toor bee ne tõndo? Yãmb waame n na n sãam tõnd laa? Mam bãnga yãmb sẽn ya ned ninga. Yãmb yaa Wẽnnaam sõmblem soaba. 25 A Zezi leng-a lame n yeele: Sĩnd la f yi n bas rao wã. 26 Zĩn-dẽgdã kelma ne pãnga, n yi n bas rao wã t'a rigd wʋsgo. 27 Neba fãa yɛɛsame n sok taaba: Bõn-kãnga yaa bõe? Koe-paalga! B tãsda zĩn-dãmb mens hal tɩ b sakd-ba. 28 Tao-tao bala, bãmb yʋʋr saaga zĩiga fãa Galile soolmẽ.

A Zezi maaga a Pɩyɛɛr reem-poaka

29 A Zezi ne b karen-biisã sẽn yi karen-doogẽ wã, a Zezi ne a Zak la a Zã kẽnga a Sɩmo ne a Ãndre rãmb zakẽ. 30 A Sɩmo reem-poakã yĩns ra wɩngame t'a gãeyã. La a Zezi sẽn ta bala, b togs-b lame. 31 Bãmb kolgame n gãd a nug n sõng-a t'a yiki, la wakat kãng bala, a yĩn-wɩngrã sigame t'a yik n maan-b sãando.

A Zezi maaga neb wʋsg zĩ-sobdo

32 La zĩ-sobdo, wĩndgã lʋɩɩs poore, neba talla bãad-dãmba fãa ne neb nins zĩn-dãmb sẽn tarã n wa a Zezi nengẽ. 33 La tẽngã nebã tigma taab roogã noore. 34 A Zezi maaga neb wʋsgo, bãas buud toay-toay sẽn da tara. Bãmb diga zĩn-dãmb wʋsg me n ka sak tɩ b gom ye, bala, zĩn-dãmba da mii bãmba.

A Zezi kẽnga koe-moonego

35 A Zezi sãda beoogo, tɩ zĩigã ket n ya lika, n kẽng zĩig neb sẽn ka be n tɩ pʋʋse. 36 A Sɩmo ne neb nins sẽn be ne yẽ wã baoo bãmba. 37 La b sẽn yãnd a Zezi, b yeel-b lame yaa: Neba fãa baooda yãmba. 38 La a Zezi leoka bãmba: Wa-y tɩ d kẽng tẽn-kɩremse, tɩ m tɩ moon koe-noogã beene me, tɩ yaa rẽnda yĩng la m wa-yã. 39 Bãmb saaga Galile n moon koe-noogã karen-dotã pʋse, la b rig zĩn-dãmba.

A Zezi maaga yĩng soaba

40 Ned a yen yĩn-gãong bãag sẽn tar n wa a Zezi nengẽ n yĩgimd n bõos bãmb ne nimbãaneg n yeele: Yãmb sã n data, y tõe n maaga maam tɩ m yɩ yɩlemde. 41 Rao wã nimbãaneg yõka a Zezi tɩ b tẽeg b nug n sɩɩs-a n yeele: Mam datame, lebg yɩlemde. 42 Wakat kãng bala, yĩn-gãongã bãag loog n bas-a lame t'a lebg yɩlemde. 43 A Zezi yeel-a-la tao-tao t'a looge, n keoog-a neer n yeele: 44 Yõk f noor n da yeel ned tɩ bũmb ye. La f kẽng n tɩ wilg f meng maan-kʋʋdã, la f maan maoong ning a Moyiis sẽn wilgã, f yɩlgr yĩnga, t'a yɩ kaset neba yĩnga. 45 La rao wã sẽn looge, a puka yellã n moone, hal t'a Zezi ka le tõe n kẽ tẽngẽ tɩ ka yɩ ne soosg ye. Bãmb zĩnda zĩis neb sẽn ka be, la neb ra yita zĩiga fãa n wat bãmb nengẽ.

Mark 2

A Zezi maaga ned sẽn ki bogre

1 Rasem bilf rẽ loogr poore, a Zezi lebg n waa Kapɛrnawom, la nebã wʋmame tɩ b bee roogẽ. 2 Nebã tigma taab hal wʋsgo, tɩ weer ka be baa rig-noorẽ wã ye. La a Zezi moona bãmb Wẽnnaam koɛɛga. 3 B talla ned a yen sẽn ki bogr n wa bãmb nengẽ, la yaa neb a naas n tʋk-a. 4 La bãmb sẽn ka tõe n tall-a n ta a Zezi nengẽ neba waooglem yĩngã, b laka roogã zugu, zĩig ning a Zezi sẽn yɛsã n tũnug võ-kãnga n sik ki-bogrã ne a gãagã. 5 A Zezi sẽn yã b tẽebã, b yeela sẽn ki-a bogrã yaa: M biiga, fo paama f yel-wẽna sugri. 6 Tõog karen-saam-dãmb kẽer sẽn da zĩ be ra tagsda b sũurẽ woto: 7 Yaa a wãn tɩ ra-kãnga gomd a woto? Bãmb paoogda Wẽnnaam. Ãnna n tõe n kõ yel-wẽn sugr tɩ ka Wẽnnaam b yen tãa? 8 A Zezi bãnga bũmb nins b sẽn tagsd b sũurẽ wã n sok-b yaa: Yaa bõe tɩ yãmb tagsd woto y sũyã pʋse? 9 Bʋg n ya naana n yɩɩd tɩ yeel ki-bogr soabã: Fo paama f yel-wẽna sugri, bɩ yik n dɩk f gãagã n kẽne? 10 La yaa tɩ yãmb na bãng tɩ Ninsaal Bi-riblã tara pãng dũni zug tɩ kõ yel-wẽn sugri. 11 La a Zezi yeela ki-bogr soabã yaa: Mam yeta foom tɩ f yik n dɩk f gãagã n kuili. 12 Tao-tao bala, a yikame n dɩk a gãagã n loog nebã fãa nifẽ, tɩ b fãa yɛɛs n pẽg Wẽnnaam n yeele: Tõnd nan ka yã bũmb a woto nand ye.

A Levi boolgo

13 A Zezi leb n kẽnga mogrã noore, la kʋʋngã fãa waa bãmb nengẽ. La bãmb zãms-b lame. 14 A Zezi sẽn loogda, b yãa a Alfe biig a Levi t'a zĩ yaood-deegr zĩigẽ. Bãmb yeela yẽnda yaa: Tũ maam. La a Levi yikame n tũ bãmba. 15 A Zezi sẽn zĩ a Levi roogẽ n dɩtẽ, yaood-dɛɛgdbã ne yel-wẽn maandb wʋsg me lagmame n dɩt ne bãmba, ne b karen-biisã. Bala, b yɩɩ wʋsg n tũ bãmba. 16 Tõog karen-saam-dãmbã sẽn ya Fariisẽ-dãmb sẽn yã t'a Zezi rɩt ne yaood-dɛɛgdbã la ne yel-wẽn maandbã, b soka b karen-biisã yaa: Bõe yĩng tɩ bãmb dɩt la b yũud ne yaood-dɛɛgdbã la ne yel-wẽn maandbã? 17 A Zezi sẽn wʋm woto, b yeela bãmba: Nin-kegems ka baood tɩp ye, yaa bãad-dãmb n baooda. Mam ka wa n na n bool nin-tɩrs ye, la yaa yel-wẽn maandbã.

Sokr no-loeer poorẽ

18 A Zã karen-biisã ne Fariisẽ-dãmbã da loeta noore. Nebã wa n soka a Zezi: Yaa bõe t'a Zã karen-biisã ne Fariisẽ-dãmbã karen-biisã loet noor tɩ yãmb karen-biisã ka loetẽ? 19 A Zezi leok-b lame n yeele: Ned sã n maan kãadem n bool neba, nin-kõens tõee n loee noor wakat ning b sẽn ket n be ne-a wã sɩda? Bãmb sã n ket n be ne pʋg-paalã sɩda, b ka tõe n loe noor ye. 20 Daar n wat tɩ b na n yiis pʋg-paalã sɩdã b sʋka. Dẽ, wakat kãnga, b na yaool n loe noore. 21 Ned ka rɩkd peen-paalg n lisg fu-kʋdg ye, tɩ bõe, peen-paalgã na n kɩtame tɩ fu-kʋdgã kẽeg n yɩɩg pĩnda. 22 Ned ka suiid divẽ paalg ko-wao-kʋdẽ ye, tɩ bõe, divẽ wã na n kɩtame tɩ b pusi: Divẽ wã na raage, ko-waoosã na sãame. Divẽ paalg tog n suii ko-wao-paals pʋse.

A Zezi karen-biis yãgsa kood Zuif-rãmbã vʋʋsg daare

23 Zuif-rãmbã vʋʋsg daar a yen, a Zezi ne b karen-biisã da pɩʋʋgda pʋto, la b karen-biisã sẽn kẽndã, b sɩngame n yãgs koodo. 24 Fariisẽ-dãmbã yeela bãmb yaa: Gese, yaa bõe tɩ bãmb maand bũmb ning sẽn ka zems tɩ maan vʋʋsg daare? 25 A Zezi leok-b lame n yeele: Yãmb zɩ n karem bũmb ning a Daviid sẽn maan b yel-pakr wakate, la kom sẽn tar bãmb ne neb nins sẽn dag n be ne bãmbã laa? 26 La tɩ bãmb kẽe Wẽnnaam roogẽ, maan-kʋʋd a Abiyataar zamaanẽ, n dɩ kaset bur-paadem sẽn ka zems tɩ neba rɩ, kal maan-kʋʋdbã bala, la tɩ bãmb kõo neb nins sẽn da be ne bãmbã me laa? 27 B yeel-b lame yɛs yaa: Vʋʋsg raarã maana ninsaal yĩnga, la b ka maan ninsaal vʋʋsg daarã yĩng ye. 28 Woto yĩnga, Ninsaal Bi-riblã soo bũmba fãa, baa ne vʋʋsg daarã me.

Mark 3

Rao nug sẽn ki

1 A Zezi leb n kẽe karen-doogã pʋgẽ, la rao a yen n da be be t'a nug ki. 2 La Fariisẽ-dãmbã gũusa a Zezi n dat n bãng b sã n na n maaga yẽnda Zuif-rãmbã vʋʋsgã daare, sẽn na yɩlẽ n paam n dõd bãmba. 3 A Zezi yeela rao ninga nug sẽn ki wã yaa: Yik n yaas sʋk ka! 4 La b soka Fariisẽ-dãmba yaa: Dẽ yĩnga, noor beeme tɩ maan neer vʋʋsgã daar bii, bɩ tɩ maan wẽnga? Tɩ fãag ned bii, bɩ tɩ kʋ-a? La b sĩndame. 5 A Zezi wẽneg n gesa b fãa ne sũ-yikri la ne sũ-sãoongo, b sũyã sẽn diglmã yĩngã. La b yeela rao wã t'a tẽeg a nugã. Rao wã tẽegame la a nugã vʋʋgame. 6 Fariisẽ-dãmbã yiime n yẽs ne Herood poorẽ dãmba tao-tao n bao b sẽn na n maan to-to n menes a Zezi.

Neb kʋʋng bee mogr noore

7 A Zezi ne b karen-biisã kẽnga mogrã sẽne. La neb wʋsg yii Galile la Zude la Zeruzalɛm la Yidume la Zʋrdẽ rʋʋnde la Tɩɩr ne Sɩdõ tẽmse n tũ bãmba. 8 Neb kʋʋng kʋʋng sẽn wʋm bũmb nins fãa bãmb sẽn maanã waa bãmb nengẽ. 9 A Zezi yeela b karen-biisã tɩ b pẽneg kogl-bil yam-yam wakat fãa bãmb yĩnga, tɩ kʋʋngã ra wa n dɩdg bãmb ye. 10 Bãmb sẽn maagd neb wʋsgã yĩng kɩtame tɩ bãad-dãmb wʋsg da maoodẽ n dɩdgd taab n dat n sɩɩs bãmba. 11 Zĩn-dãmb nins sẽn ya rẽgdã sã n yã bãmba, b wõgemdeda bãmb taoor n kelem n yeele: Yãmb yaa Wẽnnaam Bi-ribla. 12 La a Zezi keooga bãmb neere, n yeel-b tɩ b ra kaas b yʋʋrã ye.

A Zezi yãka karen-biis piig la a yiibu

13 Rẽ zugẽ, bãmb dʋʋ tãngã n bool b sẽn dat b rãmbã tɩ b wa bãmb nengẽ. 14 Bãmb yãka raop piig la a yiib tɩ b pa ne bãmba, 15 tɩ b tõe n tʋm-b tɩ b tɩ moon koe-noogã, ne pãn-tõog tɩ rig zĩn-dãmba. 16 Ad raop piig la a yiibã bãmb sẽn yãkã: a Sɩmo b sẽn pʋd a yʋʋr t'a Pɩyɛɛr, 17 a Zak sẽn ya a Zebde biiga, ne a ba-biig a Zã, a Zezi sẽn pʋd b yʋy tɩ Boanergɛs, sẽn dat n yeel tɩ raop sẽn wẽnd wa sa-kɛlenga, 18 a Ãndre, a Filip, a Bartelemi, a Matye, a Toma, a Alfe biig a Zak, a Tade, 19 a Sɩmo sẽn boond tɩ zelot la a Zudas Iskaryo, ned ning sẽn zãmb-a a Zezi wã.

Sɩɩg-sõng tʋʋsgo

20 A Zezi kuila yir ne b karen-biisã. La neb kʋʋng wʋsg tigma taab yɛs hal tɩ bãmb ka tar sẽk n na n dɩ ye. 21 A Zezi roagdbã sẽn wʋm bõn-kãnga, b waame n na n peeg-ba, bala, b ra tagsdame t'a Zezi ra zʋbsdame. 22 La tõog karen-saam-dãmbã sẽn yi Zeruzalɛmã yeelame: Belzebul n so bãmba. Bãmb rigda zĩn-dãmbã ne zĩn-dãmbã naab pãnga. 23 A Zezi boola bãmba, n gom ne bãmb ne yel-bũnd n yeele: Sʋtãanã na n yɩɩ a wãn n dig sʋtãana? 24 Soolem neb sã n welg taab n gõdg n zabd ne taaba, soolem kãng na wã. 25 La yir a yen neb sã n welg taab n gõdg n zabd ne taaba, yi-kãng na wã. 26 Woto, Sʋtãanã sã n zabd ne a menga, a welgame la a ka tõe n yals ye, a yell sãamame. 27 Ned ka tõe n kẽ pãng soab roogẽ n wʋk a teedo, a sã n ka reng n sẽb-a ye. La a sã n sẽb-a, a tõe n yaool n wʋka a roogã teedo. 28 Mam yeta yãmb sɩd tɩ ninsaalbã yel-wẽna fãa b sẽn maandã, la paoogr nins fãa b sẽn paoogdã tõe n paama sugri. 29 La ned sã n paoog Sɩɩg-sõngo, a ka tõe n paam sugr abada. Yel-wẽn kãng paada ne-a wakat sẽn kõn sa. 30 A Zezi goma a woto b sẽn yeel tɩ zĩn-dẽgd n tar bãmbã yĩnga.

A Zezi ma ne b ma-biisi

31 A Zezi ma ne b ma-biis waa n yalsa yɩng n tʋm tɩ b bool-b tɩ b wa. 32 Kʋʋngã ra zĩndame n gũbg bãmba, la b yeela a Zezi yaa: Ad y ma ne y ma-biisã bee yɩng n baood yãmba. 33 La b leokame: Mam ma yaa ãnna, la m ma-biis yaa ãnna rãmba? 34 La b wẽnemdame n ges neb nins sẽn zĩ n gũbg bãmbã n yeele: Ad m ma ne m ma-biisi. 35 Bala, ned ninga fãa sẽn maand-a Wẽnnaam daabo, ada soab n ya mam ma-bi-raoogo, la m ma-bi-poaka, la m ma.

Mark 4

Bõn-buud b sẽn fẽrg yel-bũndi

1 A Zezi leb n sɩngame n na n zãms nebã mogrã noore. Neb kʋʋng wʋsg sẽn tigim taab bãmb nengẽ yĩnga, bãmb kẽe koom-koglg ninga sẽn be mogrã pʋgẽ wã n zĩndi. La kʋʋngã fãa zĩnda koomã noore. 2 Bãmb wẽe yel-bũn n zãms nebã bũmb wʋsgo. Zãmsgã pʋgẽ b yeela nebã yaa: 3 Kelg-y-yã! Ned a yen n da kẽng n na n tɩ fẽrg bõn-buudu. 4 Fẽrgrã wakate, bõn-biis kẽer lʋɩɩ sor kɩrenga, la liuuli waa n dɩɩ bãmba. 5 La kẽer lʋɩɩ kug zĩiga, tom sẽn ka waoogẽ, la tao-tao bala, b yiime, tomã sẽn ka waoogã yĩnga. 6 La sõor sẽn zẽke, wĩntoogã yõog-b lame tɩ b ki, b sẽn ka paam yẽgã yĩnga. 7 La kẽer lʋɩɩ gõos sʋka, la gõosã yikame n dɩ-b tɩ b ka wom biis ye. 8 La kẽer lʋɩɩ zĩ-sõngẽ n yik n wom biisi. Kẽer womame tɩ ta bɛɛl pis-tãtã, tɩ kẽer ta pis-yoobyoobe, tɩ kẽer ta koabg-koabga. 9 Dẽ, a Zezi yeelame: Sẽn tar-a tʋb sẽn wʋmd bɩ a wʋm. 10 Bãmb sẽn wa n be kɛɛnga, neb nins sẽn tũ-b bãmbã ne karen-biis piig la a yiibã soka bãmb yel-bũnã võore. 11 A Zezi yeela bãmba: Yaa yãmb la Wẽnnaam kɩt tɩ y bãng bãmb soolem bõn-solgdse, la ne neb nins sẽn ka be soolmã pʋgẽ wã, yel-kãens yaa soalem bala, 12 "hal tɩ baa b sã n get sõama, b kõn yã ye, la b sã n wʋmd sõama, b kõn wʋm a võore, tɩ b ra wa n tek yam n kos sugr n paam ye."

Yel-bũndã bilgri

13 A Zezi leb n sok-b lame yaa: Yãmb ka wʋmd yel-bũn-kãnga võor laa? Dẽ, yãmb na n maana a wãn n wʋm yel-bũnã fãa võore? 14 Bõn-bu-fẽrgdã fẽrga Wẽnnaam goama. 15 Neb kẽer wẽnda wa sor kɩrengã, zĩig ning Wẽnnaam goama sẽn fẽrgã. Bãmb sẽn wʋm koɛɛgã yee, la Sʋtãanã sẽn wat n yiis koɛɛg ning sẽn bʋd b sũurẽ wã. 16 Woto me, neb nins sẽn wʋm Wẽnnaam koɛɛgã n deeg-a tao-tao ne sũ-noogã wẽnda wa kugã zĩig bõn-buudã sẽn lʋɩẽ wã. 17 Bãmb ka tar yẽg ye, bãmb kaoosda bilf bala. La toog bɩ namsg sã n paam bãmba Wẽnnaam koɛɛgã yĩnga, tao-tao bala, b lʋɩtame. 18 Neb a taab wẽnda wa gõos zĩigã bõn-biisã sẽn lʋɩẽ wã. Bãmb yaa neb nins sẽn wʋmd Wẽnnaam koɛɛgã, tɩ yɩɩr ne dũniyã yɛlã, 19 la arzegs belgre, la bũmb a taab ratem kẽedẽ n dɩt Wẽnnaam koɛɛgã t'a ka womd biis ye. 20 La neb a taab wẽnda wa zĩ-sõngã bõn-biisã sẽn lʋɩ a pʋgẽ wã. Bãmb dãmb yaa neb sẽn wʋmd Wẽnnaam koɛɛgã n deegdẽ n womd biisi. Kẽer womame tɩ ta bɛɛl pis-tãtã, tɩ kẽer ta pis-yoobyoobe, tɩ kẽer ta koabg-koabga.

Fɩtla la makdga

21 A Zezi leb n soka bãmb yaa: Rẽ yĩnga, b fõgenda fɩtɩl ne peoogo, wall b ning-a gãag tẽngre? B kõn dogl-a fɩtɩl doagendgã zug sɩda? 22 Tɩ bõe, bũmb ka be sẽn ludi, sẽn kõn puk ye, la bũmb ka be sẽn solge, sẽn kõn vẽneg ye. 23 Bɩ sẽn tar-a tʋb sẽn wʋmd wʋme. 24 Bãmb leb n yeela neba yaa: Gũus-y neer ne bũmb ning yãmb sẽn wʋmdã. Wẽnnaam na n maka ne makdg ninga yãmb sẽn tar n makd n kõt nebã n lebs yãmba, la b na n ningame tɩ sudgi. 25 Bala, b na n kõo ned ning sẽn tar-a, la ned ning sẽn ka tar-a wã, b na n deega baa bũmb bilf ning a sẽn tarã.

Bõn-buud sẽn yit n bɩtẽ

26 Bãmb leb n yeelame: Wẽnnaam soolem yaa wa rao sẽn bʋd bõn-biis a pʋʋgẽ. 27 A gõe t'a ne me, wĩndg ne yʋngo, bõn-biisã bundame n yikdẽ, la yẽ ka mi sẽn yɩt to-to ye. 28 Bõn-bulã yita b toore, n deng n ya vãado, n wa rɩk pʋse, n yaool n wom biis sẽn ya sõama. 29 La biisã sã n bɩ zãnga, b tigsdame, bala, a tigsg wakat taame.

Siin-bila

30 A Zezi leb n yeelame: Tõnd na n mamsa Wẽnnaam soolemã ne bõe, wall d bilg-a ne bõe yel-bũndi? 31 A wẽnda wa siin-bila. Yẽ yaa bilf n yɩɩd bõn-biisã fãa sẽn bʋt tẽngã. 32 La b sã n bʋd-a, a yikdame n lebg wok n yɩɩd zẽed buud a taabã fãa, n tãoodẽ tɩ liuuli tõe n tʋɩ b tʋgd a maasmẽ.

A Zezi zãmsa neb ne yel-bũna

33 Yaa ne yel-bũn a woto buud wʋsg la a Zezi wilg nebã Wẽnnaam goamã, a wa sẽn zems b wʋmbo. 34 A Zezi ka gom ne-ba, a sã n ka ne yel-bũn ye. La b sã n wa n be ne b karen-biisã bala, b bilgda bãmb bũmb fãa võore.

A Zezi kɩtame tɩ sobg yõke

35 La baraar bala, zĩ-sobd sẽn ta, a Zezi yeela b karen-biisã yaa: Wa-y tɩ d kẽng mogrã rʋʋnde. 36 La karen-biisã sẽn kuils nebã n sɛ, bãmb looga ne a Zezi ne koom-koglg ning b sẽn dag n be a pʋgẽ wã. La kogond a taab me tũu bãmba. 37 Sob-kãseng yikame tɩ ko-pɛma kẽed koglgã pʋg hal t'a zoe n kolg pidbu. 38 La a Zezi ra bee koglgã poorẽ n kʋgl zu-kʋk n gõe. La b neka bãmb n yeele: Karen-saamba, tõnd sẽn na n sãamã yell ka pak yãmb laa? 39 A Zezi sẽn neke, b lenga sobgã, n yeel ko-kãsengã t'a bas bʋʋr la a sĩndi! La sobgã yõkame tɩ zĩigã lebg sɩddd. 40 Dẽ, a Zezi sok-b lame: Yaa bõe tɩ yãmb zoet rabeem a woto? Yaa a wãn tɩ yãmb ka tar tẽebo? 41 Dabeem kãseng yõk-b lame, la b soka taab tɩ nin-kãnga yaa bõe neda, tɩ hal baa sobgã ne ko-kãsengã sakd bãmba?

Mark 5

A Zezi maaga ned zĩn sẽn tara

1 A Zezi ne b karen-biisã taa ko-kãsengã rʋʋnde, tẽng sẽn boond tɩ Gadara. 2 A Zezi sẽn yi koom-koglgã pʋgẽ bala, rao a yen zĩn-dẽgd sẽn tar yii yaad zĩigẽ n wa bãmb nengẽ. 3 Rao-kãng da gãee yaadẽ wã, la neb da ka le tõe n sẽb-a ye, baa ne kutu. 4 Bala, naoor wʋsgo, b ra balga a naowã ne kutu la b sẽb-a ne bãense, la a kaoo bãensã n sãam kutã, la ned baa a yen ka tar pãng sẽn sek tɩ tõog-a ye. 5 Daar fãa, yʋng ne wĩndga, a bee yaadẽ wã la tãensã zut n kelemdẽ la a pogend a meng ne kuga. 6 A sẽn yã a Zezi sẽn ket n be yɩɩga, a wudgame n ta n wõgemd bãmb taoore, n zẽk a koɛɛg n gom ne pãng n yeele: 7 Zezi! Saasẽ-saasẽ Wẽnnaam bi-ribla, yãmb data maam ne bõe? Mam kota yãmb ne Wẽnnaam yʋʋr tɩ y ra nams maam ye. 8 Bala, a Zezi yeela yẽnda yaa: Zĩn-dẽgdã! Yi n bas rao wã. 9 La bãmb sok-a lame yaa: Fo yʋʋr la a bõe? T'a leok-ba: Mam yʋʋr la a Tusa wã, bala, tõnd yaa wʋsgo. 10 La yẽ kosa a Zezi ne a sũur fãa n yeel tɩ b ra rig zĩn-dãmbã tɩ b yi tẽn-kãng ye. 11 Kurkuy kʋʋng wʋsg n da be tãngã sẽne n wãbdẽ. 12 La zĩn-dãmbã bõosa a Zezi n yeele: Tʋm-y tõnd kurkuyẽ wã tɩ d tɩ kẽ-ba. 13 La b kõ-b la noore. La zĩn-dãmba yiime n kẽ kurkuyã tɩ b yi tãngã sigdg n wudg n lʋɩ ko-kãsengã pʋgẽ. La b sõorã kolga tus a yi, la koomã rɩ-b lame. 14 La neb nins sẽn dag n gũud bãmbã zoeeme n tɩ togs koɛɛgã tẽngã pʋgẽ la a kɩremsã, la neba yiime n tɩ ges bũmb ninga sẽn maanã. 15 Bãmb waa a Zezi nengẽ, la b yãa ned ning zĩn sẽn boond tɩ Tusa wã sẽn dag n tarã, t'a yer fut n zĩẽ, n mi a nenga. 16 Neb nins sẽn yãnd bũmb ning sẽn maanã togsa neb a taabã sẽn yɩ to-to ne rao ning zĩna sẽn da tarã, la ne kurkuyã. 17 Dẽ, bãmb sɩngame n kos a Zezi ne b sũur fãa tɩ b yi n bas b tẽngã. 18 Bãmb sẽn wa n kẽed koom-koglgẽ wã, rao ning zĩna sẽn dag n tarã kosa bãmb noor n na n pa ne bãmba. 19 La a Zezi ka sak ye, n yeel-a t'a kuil a nebẽ n tɩ wilg bũmb nins fãa Zu-soabã sẽn maan yẽnda wã, la b sẽn zoe yẽ nimbãaneg to-to. 20 Yẽ kẽnga Dekapol soolem n tɩ moon bũmb nins fãa a Zezi sẽn maan n kõ yẽ wã. La neba fãa yɛɛsame.

Bi-pugl vʋʋgre, la pag sẽn sɩɩs a Zezi fuugu

21 A Zezi kẽe koom-koglgã n leb ko-kãsengã rʋʋnde. La neb kʋʋng wʋsg le tigma taab bãmb nengẽ, la a Zezi da bee koomã noore. 22 La karen-doog kãsem a yembr n wa be t'a yʋʋr boondẽ t'a Zayirus. Yẽ sẽn yã a Zezi, a wõgemda bãmb taoore, 23 n kos bãmb ne a sũur fãa n yeele: Mam bi-pugl n kolg kũum. Wa-y n sɩɩs-y-yã-a ne y nus t'a sãoog n tɩlge. 24 A Zezi yãaga yẽnda, la neb kʋʋng wʋsg tũu bãmba, n dɩdgd bãmba. 25 Mik tɩ pag a yen n da be be t'a zɩɩm yit hal yʋʋm piig la a yiibu. 26 Yẽ namsa wʋsg tɩpdb wʋsg nusẽ, n kɩs bũmb nins fãa a sẽn da tarã, la a ka sãoog baa bilfu, bãagã pʋs n yãngdame. 27 A wʋma a Zezi kibare, la a wẽdga nebã n wa a Zezi poorẽ n sɩɩs bãmb fuugu. 28 Bala, a ra yeela a sũurẽ woto: Mam sã n tõog n sɩɩs b futã bala, mam na n paama maagre. 29 La wakat kãng bala, zɩɩma sẽn dag n yitã yõkame, la a bãnga a yĩngã pʋgẽ tɩ bãagã bas-a lame. 30 Wakat kãng bal me, a Zezi bãnga b mengã pʋgẽ tɩ pãng n yi bãmb nengẽ. La b wẽnemda kʋʋngã sʋk n soke: Ãnna n sɩɩs mam futã? 31 Bãmb karen-biisã yeela bãmb yaa: Yãmb yãame tɩ neb wʋsg rɩdga yãmba, tɩ yãmb le sokdẽ tɩ ãnna n sɩɩs yãmba. 32 La bãmb da wẽnemdame n na n ges n bãng sẽn maan-a bõn-kãngã. 33 La rabeem yõka pagã t'a rigda, la a sẽn mi bũmb ning sẽn maan yẽ yĩngẽ wã yĩnga, a waa n yĩgimda a Zezi taoore, n pelg a pʋgã fãa n togs bãmba. 34 La a Zezi yeela yẽnda: M biiga, fo tẽeb n maag-fo. Kẽng ne laafɩ n paam f meng ne bãag ning sẽn tar foomã. 35 Bãmb sẽn ket n gomda, neb yii karen-doog kãsmã zakẽ n wa n yeele: Yãmb bi-puglã kiime, bõe tɩ y na n kell n nams karen-saamba? 36 La a Zezi ka kelg gom-kãens ye, la b yeela karen-doog kãsmã yaa: Da maan dabeem ye, tẽ bala. 37 La b ka sak tɩ ned yãag bãmb ye, sã n ka a Pɩyɛɛr la a Zak ne a ba-biig a Zã. 38 B sẽn ta karen-doog kãsmã zakẽ, a Zezi yãa neb wʋsg sẽn be be n yãbda, n wiisdẽ, n maand bʋʋr wʋsgo. 39 Bãmb kẽeme n sok neba yaa: Yaa bõe tɩ yãmb maand bʋʋr a woto la y yãbda? Biigã ka ki ye, a gõeeme. 40 La neba yaala bãmba. Dẽ, a Zezi kɩtame tɩ neba fãa yi, la b tall biigã ba ne a ma, ne b karen-biis a tãabã sẽn yãag bãmbã n kẽ biigã sẽn be zĩig ningã. 41 Bãmb gãda biigã nug n yeel-a: "Talita kumi" sẽn dat n yeel tɩ: Mam bi-pugla, mam yeta foom tɩ f yiki. 42 Tao-tao bala, bi-puglã yikame n sɩng n kẽnda, bala, a ra tara yʋʋm piig la a yiibu. La nebã yɛɛsa wʋsgo. 43 A Zezi sagla bãmb neere n yeel-b tɩ b gũus tɩ ned da bãng ye, n yaool n yeel-b tɩ b bao rɩɩb n kõ biigã t'a rɩ.

Mark 6

Nazarɛt nebã kɩɩsa a Zezi

1 A Zezi basa zĩ-kãnga n leb b meng tẽngẽ, la b karen-biisã tũu bãmba. 2 La Zuif-rãmbã vʋʋsg daar sẽn ta, bãmb zãmsa nebã karen-doogẽ wã. Neba wʋsg sẽn wʋm bãmb zãmsgã, b yɛɛsame n soke: Bãmb bãng-kãng yita yɛ? Ad yaa yam meng-meng la b kõ-ba, hal tɩ b tõe n maan bõn-bãn ne b nusi! 3 Ka bãmb la ra-wãadã, a Maari biigã, a Zak la a Zoze la a Zuud la a Sɩmo ma-biigã? Bãmb ma-bi-pogs ka be tõnd sʋk ka sɩda? La yõwã kɩtame tɩ Nazarɛt nebã ka tẽ a Zezi ye. 4 La a Zezi yeela bãmb yaa: Wẽnnaam no-rɛɛs ka kongd waoogre, sã n ka a meng tẽngẽ la a roagdb sʋka la a meng zakẽ ye. 5 Bãmb ka tõog n maan bõn-bãnd baa a yen beene, sã n ka b sẽn tik bãad-dãmb kẽer ne b nus n maag-bã bala. 6 La nebã ka-tẽebã yɛɛsa a Zezi. A Zezi saaga tẽn-kɩremsã n zãms nebã.

A Zezi tʋma karen-biis piig la a yiibu

7 Dẽ, bãmb boola b karen-biisã piig la a yiibã, n sɩng n tʋm bãmb b yiib-yiibu, n kõ-b pãn-tõog tɩ b rig zĩn-dãmb nins sẽn ya rẽgdã. 8 A Zezi yeel-b lame tɩ b ra zã baa fʋɩ b kẽndã yĩnga, sã n ka rasaar bal ye. Tɩ b ra zã buri, wall korg bɩ ligd b sẽbds pʋs me ye. 9 B yeel-b lame tɩ b wid neooda la b ra yeelg fu-yord a yiib ye. 10 La a Zezi yeela bãmb yaa: Yãmb sã n tɩ sig ned zakẽ, pa-y be hal tɩ ta y loogre. 11 La yãmb sã n kẽng tẽngẽ tɩ b ka reeg yãmba, la b ka kelg yãmba, bɩ y yi be la y pĩms y naowã tom tɩ bõn-kãng yɩ kaset b yĩnga. 12 Bãmb loogame n moon n yeel nebã tɩ b tog n teka yam n kos sugri. 13 Bãmb diga zĩn-dãmb wʋsgo, la b tigsa bãad-dãmb wʋsg ne kaam n maag-ba.

A Zãmbatiis kũum

14 Naab a Herood wʋma a Zezi kibare, bala, b yʋʋrã saaga zĩigã fãa. Neba yeelame: A Zãmbatiis vʋʋgame n yi kũum sʋka. Yaa woto n kɩt t'a tar pãng n maand bõn-bãna. 15 Neb a taab yeelame: Yaa a Eli! La neb kẽer yeelame: Bãmb yaa Wẽnnaam no-rɛɛs wa Wẽnnaam no-rɛɛsdb a taabã. 16 La Herood sẽn wʋm woto, yẽ yeelame: Yaa Zã ning mam sẽn da fiuug a zugã. Yaa yẽnda n vʋʋge. 17 Tɩ bõe, Herood meng da kɩtame tɩ b yõk a Zã n sẽb n kẽes bi-bees roogẽ, yẽ ba-biig a Filip pag a Herodyaad a sẽn peegã poorẽ. 18 Bala, a Zã ra yeel-a lame tɩ ka zems ne tõog tɩ yẽ dɩk a ba-biigã pag ye. 19 A Herodyaad sũur yika ne a Zã t'a rat n kɩt tɩ b kʋ-a. 20 La yẽ ka tõe ye, bala, Herood zoeta a Zã, a sẽn mi t'a yaa nin-tɩrg la nin-sõngã yĩnga. Herood gũ-a lame, la a sẽn wʋm a Zã goamã, lebga tagsg wʋsg ne-a. Baoosgo, a kelg-a la ne sũ-noogo. 21 Herood sẽn tẽeg a dogem daar n maan kibs a nin-kãsemsã ne a sodaas nanamsã ne Galile soolem nanamsã yĩnga, a Herodyaad paama weer n na n maan a sẽn dag n datã. 22 A Herodyaad bi-pugl kẽe roogẽ wã n sao, la biigã saoog yɩɩ Herood ne neb nins sẽn dag n zĩ ne yẽ n dɩtẽ wã noogo. 23 Herood wẽena ne yẽnda n yeele: Fo sẽn kos maam bũmb ning fãa, mam na kõ foom, baa sã n ya mam soolemã pʋɩ-sʋka. 24 La bi-puglã yiime n tɩ sok a ma: M kos bõe? La a ma wã leokame: Kos a Zãmbatiis zugã. 25 La yẽ leba rĩma nengẽ tao-tao n tɩ kos yẽnda a woto: Mam datame tɩ y kõ maam a Zãmbatiis zug ne lengr moasã bala. 26 Rĩma sũur sãamame. La a wẽenegã ne neba sẽn zĩ ne yẽnda wã yĩnga, a ka rat n tõdg ye. 27 Tao-tao bala, rĩmã yeela dapoe-bil t'a kẽng n tɩ wa ne a Zãmbatiis zugã. 28 Dapoe-bilã kẽngame n tɩ fiuug a Zã zugã bi-beesã roogẽ n sagl lengrẽ n tall n wa n kõ bi-puglã, la bi-puglã tallame n tɩ kõ a ma. 29 La a Zã karen-biisã sẽn wʋme, b waa n dɩka kũuma n tɩ ning yaoogẽ.

A Zezi rɩlga neb tus a nu

30 A Zezi tẽn-tʋmdbã tigma taab bãmb nengẽ n wilg bãmb bũmb nins fãa bãmb sẽn maane, la b zãms nebã. 31 Neb wʋsg ra watame la b loogdẽ hal tɩ bãmb ka tol n tar weer n na n dɩ ye. Dẽ, a Zezi yeel-b lame yaa: Wa-y tɩ d yi we-kɛɛnga, neb sẽn ka beẽ tɩ y tɩ vʋʋs bilfu. 32 Bãmb kẽe koom-koglgã n na n yi kɛɛnga, zĩig neb sẽn ka beẽ. 33 La neb wʋsg yãa bãmb loogrã n bãng bãmba. La neb yii tẽns fãa n zoe ne nao n deng bãmb n ta zĩig ning bãmb sẽn dabdã. 34 A Zezi sẽn yi koom-koglgẽ wã, b yãa neb kʋʋng wʋsgã, la b nimbãaneg yõka bãmba, tɩ bõe, bãmb wẽnda wa piis sẽn ka tar pe-kɩɩm ye. La bãmb sɩngame n zãms-b bũmb wʋsgo. 35 Wakatã sẽn loogdã yĩnga, a Zezi karen-biisã kolga bãmb n yeele: Zĩ-kãngã yaa weoogo, la wakatã loogdame. 36 Kɩt-y tɩ nebã loog n kẽng tẽn-bõonego la tẽn-kɩrems sẽn pẽ n tɩ ra dɩɩb n dɩ. 37 A Zezi leok-b lame tɩ bãmb mensã kõ nebã rɩɩb tɩ b rɩ. La b yeela a Zezi: Tõnd na n kẽngame n tɩ ra bur deniye kobsi n wa n kõ-b tɩ b rɩ? 38 La a Zezi leok-b lame n yeele: Yãmb tara bur a wãna? Kẽng n ges-y yã. Karen-biisã kẽngame n tɩ gese, la b wa n togs a Zezi tɩ yaa bur a nu ne zĩm a yiibu. 39 Dẽ, bãmb yeelame tɩ b zĩnig nebã fãa sull-sull mo-maasã zugu. 40 La bãmb zĩnda rulg-rulga, koabg-koabga la pis-nunu. 41 A Zezi dɩka bur a nu wã ne zĩm a yiibã n nak n ges yĩngri, n ning barka, n yaool n kao burã n kõ b karen-biisã tɩ b pʋɩ kʋʋngã. Bãmb pʋɩɩ zĩm a yiibã me tɩ ta neba fãa. 42 Bãmb fãa rɩɩme n tɩge. 43 La b wʋka bur-gɩrsã ne zĩm-kɛlã peoog piig la a yiibu. 44 Neb nins sẽn dɩ burã yaa raop tus a nu.

A Zezi kẽnda koom zugu

45 Tao-tao bal yõwã zugẽ, a Zezi kɩtame tɩ b karen-biisã kẽ koom-koglgã n deng bãmb taoor ko-kãsengã rʋʋnde, Betsayida sẽne, tɩ bãmb mengã yõdg n kuils nebã. 46 Bãmb sẽn kuils nebã n sa, b kẽnga tãngã zug n tɩ pʋʋse. 47 Zĩ-sobd sẽn ta, koom-koglgã bee ko-kãsengã sʋka, t'a Zezi be tẽng b yembre. 48 Bãmb yãame tɩ b karen-biisã namsda wʋsgo, n dugsd koom-koglgã, bala, sobg n segd-ba. Sẽn kolg tõd-beoogo, a Zezi kẽna ko-kãsengã zug n dabd b karen-biisã sẽne, n dat n loog-ba. 49 Bãmb sẽn yã a Zezi tɩ b kẽnd koomã zugã, b tẽeme tɩ yaa kɩɩma, 50 la b kelmame, bala, bãmb fãa yã-b lame, la rabeem yõka bãmba. Tao-tao bala, a Zezi goma ne bãmb n yeele: Keng-y y sũyã, yaa maam. Da zoe-y rabeem ye. 51 Bãmb kẽe koom-koglgã pʋgẽ n paas b karen-biisã, la sobgã yõkame. Karen-biisã yɛɛsame n sẽege, 52 tɩ bõe, bãmb dag n ka wʋm burã bõn-bãndã võore, b sũyã sẽn diglmã yĩnga.

A Zezi maaga bãad-dãmb Genezarɛt

53 La bãmb sẽn pɩʋʋg mog-kãsengã, bãmb taa Genezarɛt soolmẽ, la b yalsa koomã noore. 54 La bãmb sẽn yi koom-koglgẽ wã, nebã bãnga a Zezi tao-tao. 55 La b zoeeme n kẽ soolemã fãa n tɩ rɩgs bãad-dãmbã ne pãnday n wa zĩig ning fãa b sẽn wʋm t'a Zezi be. 56 A Zezi sẽn taẽ fãa, tɩ yaa tẽn-bõonegẽ, tɩ yaa tẽn-bɛdẽ, tɩ yaa pʋt rotẽ, nebã gãnegda bãad-dãmb raas pʋse, la b kosa a Zezi tɩ b sak tɩ b sɩɩs b fuugã noor bala. La neb nins fãa sẽn sɩɩsã paama laafɩ.

Mark 7

Bũmb nins sẽn maand ned t'a lebg rẽgdo

1 Fariisẽ-dãmbã ne tõog karen-saam-dãmbã kẽer sẽn yi Zeruzalɛm tigma taab n gũbg a Zezi. 2 Bãmb yãa a Zezi karen-biisã kẽer sẽn dɩt rɩɩb ne nus-rẽgdo, sẽn dat n togs tɩ sẽn ka nudg ye. 3 Fariisẽ-dãmbã ne Zuif-rãmbã fãa yaool n ka rɩt tɩ b ka reng n nudg b nusã neer wa sẽn zems b yaab-rãmbã miningã ye. 4 La bãmb sã n yi raagẽ n wa, b sã n ka waase b ka rɩt ye. La b tara minind a taab b sẽn sakda, a wa wama la yʋya la zũud laas needgo. 5 Fariisẽ-dãmbã ne tõog karen-saam-dãmbã soka a Zezi tɩ yaa bõe yĩng tɩ bãmb karen-biisã ka sakd b yaab-rãmbã miningu, n dɩt ne nus-rẽgdo? 6 A Zezi leoka bãmb yaa: Zãmb-dãmba, a Ezayi sɩd togsa bãngr goam ne yãmb yelle, a sẽn gʋls n yeele: "Nin-kãensã waoogda maam ne b nobɩms bala, la b sũyã zãra ne maam. 7 La bãmb sẽn waoogd maamã yaa zaalem, bala, bãmb zãmsa nebã kaoreng sẽn ya ninsaalb tõod bala." 8 Yãmb basda Wẽnnaam tõod n sakd ninsaalb minindu. 9 A Zezi kẽnga taoor n yeele: Yãmb tara sɩlem n maandẽ n basd Wẽnnaam tõodã kɛɛnga n sakd y mens minindu. 10 Bala, a Moyiis ra yeelame: "Waoog f ba la f ma, la ned sã n paoog a ba bɩ a ma bɩ b kʋ-a." 11 La ne yãmba, ned sã n yeel a ba bɩ a ma: "Mam sẽn da na n sõng yãmb ne bũmb ningã, a lebga korbã, sẽn dat n togs tɩ kũun Wẽnnaam yĩnga," a ka yell ye. 12 Yãmb ka le sakd t'a maan baa fʋɩ a ba bɩ a ma yĩng ye. 13 Woto, yãmb minindã yãmb sẽn karemd nebã kɩtdame tɩ Wẽnnaam goamã lebg zaalem. La yãmb maanda bũmb a woto buud wʋsgo. 14 Dẽ poore, bãmb leb n boola neb kʋʋngã n yeel-ba: Yãmb fãa, kelg-y maam la y bãnge. 15 Bũmb ka be n kẽed ninsaal pʋgẽ n tõe n kɩt t'a lebg rẽgd ye. Yaa bũmb ning sẽn yit ninsaal pʋgẽ wã n kɩtd t'a lebg rẽgdo. 16 Sẽn tar-a tʋb sẽn wʋmda, bɩ a wʋm. 17 Bãmb sẽn bas nebã n kẽ roogẽ, b karen-biisã soka bãmb yel-bũn kãng võore. 18 La a Zezi yeel-b lame yaa: Yãmb me yam ka vẽneg laa? Yãmb ka wʋmd tɩ bũmb sẽn be yɩng n kẽed ninsaal pʋgẽ ka tõe n kɩt t'a lebg rẽgd laa? 19 Bala, bõn-kãng ka kẽed yẽ sũurã pʋgẽ ye, a kẽeda a pʋgẽ tɩ b yaool n tɩ yiis-a n bas we-kɛɛnga. (A Zezi goma a woto n na n wilg tɩ rɩɩb fãa yaa sẽn na rɩ.) 20 Bãmb leb n yeelame: Yaa bũmb ning sẽn yit ninsaal pʋgẽ wã n kɩtd t'a lebg rẽgdo. 21 Bala, yaa pʋgẽ, ninsaalb sũyã pʋs la bõn-wẽnsã yita: tags-wẽnse, tʋʋm-dẽgdo, 22 wagdem, nin-kʋʋre, yoobo, yão-beedo, pʋ-toogo, sɩlem, rãmbgo, sũ-kiiri, nin-tʋʋre, tɩtaam la yalem-tagsgo. 23 Bõn-wẽn kãens fãa yita ninsaal pʋgẽ n kɩtdẽ t'a lebg rẽgdo.

Siiri Fenisi pag tẽebo

24 A Zezi basa zĩ-kãnga n kẽng Tɩɩr soolmẽ. Bãmb kẽe roogẽ n ka rat tɩ ned bãng ye, la b ka tõog n soond ye. 25 Bala, zĩn-dẽgd n dag n tar pag a yembr bi-pugla, la pagã wʋma a Zezi kibare, n wa n wõgemd bãmb taoore. 26 Yẽ yaa Gɛrk sẽn yit Siiri Fenisi. Yẽ kosa bãmb tɩ b rig zĩnã sẽn tar a biigã. 27 A Zezi yeela yẽnda: Bas tɩ kambã rɩ n tɩg nanda, bala, a ka zems tɩ b rɩk kamb rɩɩb n kõ ba-bi ye. 28 Yẽ leoka bãmb yaa: Zu-soaba, yaa sɩda, la ba-bi sẽn be taabl tẽngr rɩta kambã rɩ-zersã. 29 Dẽ, bãmb yeel-a lame yaa: Gom-kãnga yĩng bɩ f kẽnge. Zĩnã yiime n bas f bi-puglã. 30 La yẽ sẽn ta yiri, a mikame tɩ zĩnã yii n basa a bi-puglã t'a gãe a gãagẽ.

A Zezi maaga rao sẽn ya bidg la wʋnga

31 A Zezi basa Tɩɩr soolem n leb n tũ Sɩdõ n pɩʋʋg Dekapol n kẽng Galile mog-kãsengã sẽne. 32 B waa ne wʋng sẽn ya bidg bãmb nengẽ n kos-b tɩ b tik-a ne b nusi. 33 Bãmb peega yẽnda kʋʋngã sʋk n yi kɛɛnga, n ning b nus-bi a tʋbã pʋsẽ, la b tʋbsame, n tẽk a zelemdã ne kolkoodã, 34 n yaool n nak n ges yĩngr n wẽ sir n yeele: "Effata", sẽn dat n togs tɩ yoke. 35 Tao-tao bala, a tʋba yoosame, la a zelemdã lakame t'a gomd sõama. 36 A Zezi sagla bãmb tɩ b ra togs ned ye. La bãmb sã n sagendẽ, b moondame n yɩɩd pĩnda. 37 Nebã yɛɛsa hal wʋsg n yetẽ: Bãmb maanda bũmb fãa neere. Bãmb kɩtdame tɩ baa wʋms wʋmdẽ, tɩ mugs gomda.

Mark 8

A Zezi dɩlga neb tus a naase

1 Ra-kãense, neb wʋsg sẽn leb n tigim taaba, la b ka tar rɩɩb sẽn na rɩ, a Zezi boola b karen-biisã n yeel-b yaa: 2 Kʋʋngã nimbãaneg tara maam, bala, rasem a tãab moasã la b be ne maam n ka tar rɩɩb sẽn na rɩ ye. 3 Mam sã n kɩt tɩ b kuil ne kom, b na n tadga sorẽ, bala, kẽer sẽn yiẽ zãrame. 4 Bãmb karen-biisã sok-b lame yaa: Ned na n yɩɩ a wãn n paam bur weoogẽ ka tɩ sek bãmba fãa? 5 A Zezi soka bãmb yaa: Yãmb tara bur a wãna? Bãmb leokame t'a yopoe. 6 Dẽ, bãmb kɩtame tɩ kʋʋngã zĩnd tẽnga. Bãmb dɩka bur a yopoe wã, la b sẽn ning-a bark n sa, b kaoome n kõ b karen-biisã tɩ b pʋɩ nebã, la b pʋɩ-b lame. 7 La bãmb dag n tara zĩm-bõoneg bilfu. La a Zezi sẽn ning-a barka, b yeelame tɩ b pʋɩ rẽ me. 8 Nebã dɩɩme n tɩge. La karen-biisã wʋka bur-gɩrsã sẽn kellã peoog a yopoe n zã. 9 Sẽn dɩ-bã sõor kolga neb tus a naase. Dẽ poore, a Zezi kuils-b lame. 10 Tao-tao bala, bãmb ne b karen-biisã kẽe koom-koglgã n kẽng Dalmanuta.

Fariisẽ-dãmbã kosa bãnde

11 Fariisẽ-dãmba waame n sɩng n gom ne a Zezi. La sẽn na yɩlẽ n mak a Zezi, b kosa bãmb tɩ b wa ne bãnd sẽn yit yĩngri. 12 A Zezi wẽe sir-kãseng b sũurẽ n yeele: Bõe tɩ zamaan kãngã nebã baood bãnde? Mam yeta yãmb sɩd tɩ zamaan kãngã nebã kõn tol n paam bãnd ye. 13 Dẽ, a Zezi basa bãmb n kẽ koom koglg n kẽng ko-kãsengã rʋʋnde.

Fariisẽ-dãmbã ne Herood rã-bɩlle

14 B karen-biisã yĩmame n ka zɩ bur ye. Yaa bur a yen tãa bal la b dag n tar koglgã pʋgẽ. 15 A Zezi sagla bãmb woto: Gũus-y y mens neer ne Fariisẽ-dãmba la Herood rã-bɩlle. 16 B karen-biisã yẽsa ne taab n yeel tɩ yaa bãmb sẽn ka tar burã yĩng la a Zezi gom a woto wã. 17 A Zezi bãngame n sok-b yaa: Yaa a wãn tɩ yãmb yẽsd ne taab n yetẽ tɩ yaa yãmb sẽn ka tar burã yĩnga? Yãmb yam ket n nan ka vẽneg laa? Yãmb ket n nan ka wʋm laa? Yãmb yamã kɩdame laa? 18 Yãmb sẽn tar ninã y ka ne laa? "Yãmb sẽn tar tʋbã y ka wʋmd laa? Yãmb ka tol n tar pʋ-tẽer laa?" 19 Mam sẽn kao bur a nu n kõ neb tus a nu wã, yãmb wʋka bur-gɩrsã sẽn kellã peoog a wãna? Bãmb leokame tɩ piig la a yiibu. 20 La mam sẽn kao bur a yopoe n kõ neb tus a naasã, yãmb wʋka bur-gɩrsã sẽn kellã peoog a wãna? Bãmb leokame t'a yopoe. 21 La a Zezi sok-b lame yaa: Yãmb ket n ka wʋm laa?

A Zezi maaga zoang Betsayida

22 Bãmb kẽnga Betsayida, la b waa ne zoang a Zezi nengẽ n kos bãmb tɩ b sɩɩs-a. 23 Bãmb gãda zoangã nug n tɛ-a n yi tẽngã, n tʋbs kolkood n ning a ninã, n tik-a ne b nusi, n sok-a a sã n yãta bũmbu. 24 Zoangã gesame la a leok tɩ yẽ nee nebã, la b wẽnda wa tɩɩse, la b kẽndame. 25 A Zezi leb n tika yẽ ninã ne b nusã yɛsa. La zoangã sẽn ges kũii, a ninã pukame t'a ne vẽenega. 26 Dẽ, a Zezi kuilsa yẽ a yiri, n yeel-a t'a da kẽ tẽngã pʋgẽ ye.

A Pɩyɛɛr kaseto

27 A Zezi ne b karen-biisã kẽnga tẽns sẽn pẽ tẽng sẽn boond tɩ Filip Sezaare. La b sẽn be sorẽ, a Zezi soka b karen-biisã tɩ nebã yetame tɩ bãmb a Zezi yaa ãnna? 28 B leokame tɩ kẽer yetame t'a Zãmbatiis, tɩ kẽer yetẽ t'a Eli, tɩ kẽer me yetẽ tɩ Wẽnnaam no-rɛɛsdbã ned a yembre. 29 La a Zezi sok-b lame yaa: La yãmba, yãmb yetame tɩ mam yaa ãnna? A Pɩyɛɛr leoka bãmb n yeel tɩ b yaa Kiristã. 30 A Zezi sagla bãmb neer tɩ b ra togs ned yõwã ye.

A Zezi pĩnd n goma b kũum la b vʋʋgr yelle

31 Dẽ, a Zezi sɩngame n zãms b karen-biisã n yeel tɩ yaa tɩlɛ tɩ Ninsaal Bi-riblã nams wʋsgo, la tɩ tẽngã nin-kẽembã ne maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã, ne tõog karen-saam-dãmbã na n zãgsa bãmba, la tɩ b na n kʋʋ bãmba, la tɩ ra-yɩt-n-daarã, bãmb na n vʋʋgame. 32 Bãmb wilga bõn-kãens vẽenega. La a Pɩyɛɛr boola bãmb kɛɛnga, n sɩng n zab bãmba. 33 A Zezi leb n wẽnegame n ges b karen-biisã, n leng a Pɩyɛɛr n yeele: Sʋtãana, leb mam poorẽ, bala, fo tagsgã ka Wẽnnaam tagsg ye, yaa ninsaalb rẽnda. 34 Dẽ, bãmb boola b karen-biisã ne neb kʋʋngã n yeel-b yaa: Ned sã n dat n tũ maam, bɩ a kɩɩs a mengã raabo, n dɩk a ra-pɩk n tũ maam. 35 Bala, ned ning fãa sẽn dat n gũ a vɩɩm, a vɩɩmã na sãam, la ned ning fãa sẽn na bas a vɩɩm mam yĩnga la koe-noogã yĩnga, a na põse. 36 La ned sã n paam dũni bũmb fãa n yaool n bas n ki, bõe yõod la a paam a pʋgẽ? 37 Ninsaal na n teka a vɩɩmã ne bõe? 38 Mam yelle la mam goamã sã n ya yãnd ne nina zamaan kãngã nebã sẽn ya yoaadbã la yel-wẽn maandbã sʋka, yẽ me yell na n yɩɩ yãnd ne maam a Ninsaal Bi-riblã, wakat ning mam sẽn na n wa ne m ba wã naam la ne maleg-sõmyã.

Mark 9

1 A Zezi leb n yeela nebã yaa: Mam yeta yãmb sɩda, tɩ neb n be ka n ka na n ki hal tɩ b yãnd Wẽnnaam soolemã sẽn wat ne pãnga.

A Zezi neng tedgre

2 Yɩ tɩ rab-yoaablẽ, a Zezi peega a Pɩyɛɛr ne a Zak la a Zã n tall bãmb bal n dʋ tãn-luglug zugu, zĩig neb sẽn ka be. La a Zezi nengã tedga bãmb taoore. 3 Bãmb futã pɩndame, n ya peels n yɩɩd dũni neb sẽn tõe n kɩt tɩ yɩ. 4 A Eli ne a Moyiis puka bãmb taoore, n gom ne a Zezi. 5 A Pɩyɛɛr yeela a Zezi yaa: Karen-saamba, yaa neer tɩ d pa ka, tɩ d tilg fu-rot a tãabo: yãmb a yembre, a Moyiis a yembre, a Eli a yembre. 6 A ra ka mi a sẽn yet ye, bala, rabeem kãseng n da kẽ-ba. 7 Sawadg waa n luda bãmba, la koɛɛg yii sawadgẽ wã n yeele: Ada yaa mam Bi-ribl-nongre. Kelg-y-yã-a. 8 Tao-tao bala, karen-biisã wẽnesame n ges zĩiga fãa, la b ka yã neda, sã n ka a Zezi bal sẽn yɛs ne bãmbã. 9 Bãmb sẽn sigd tãngã, a Zezi yeela b karen-biisã tɩ b ra saag n togs ned bũmb nins b sẽn yã wã, hal tɩ Ninsaal Bi-riblã vʋʋg n bas kũum. 10 Bãmb talla koe-kãng bãmb sʋka, la b soka taab tɩ "vʋʋg n bas kũumã" võor yaa bõe. 11 Karen-biisã soka bãmb woto: Yaa bõe tɩ tõog karen-saam-dãmbã yetẽ tɩ yaa tɩlɛ t'a Eli reng n wa? 12 Bãmb leok-b lame yaa: Sɩda, a Eli n na n deng n wa n lebs n maneg bũmba fãa. La yaa bõe tɩ b gʋls tɩ yaa tɩlɛ tɩ Ninsaal Bi-riblã nams wʋsgo la b paam paoogre? 13 La mam yeta yãmb t'a Eli waame, la nebã maana yẽ wa b sẽn data, wa b sẽn pĩnd n gʋls n gom a yellã.

A Zezi riga zĩn t'a yi n bas biiga

14 La bãmb sẽn kolg b karen-biis a taabã nengẽ, bãmb yãa neb kʋʋng wʋsg sẽn gũbg bãmba, la tõog karen-saam-dãmb sẽn wẽed nokoɛɛm ne bãmba. 15 La nebã sẽn yã a Zezi wã, a ling-b la wʋsgo, la b zoeeme n tɩ pʋʋs-ba. 16 A Zezi soka nebã: Yaa bõe yell la yãmb gomd ne bãmba? 17 La rao a yen n zĩnd kʋʋngã sʋk n leok bãmba: Karen-saamba, mam waa ne m biig yãmb nengẽ. Zĩn sẽn kɩtd tɩ ned lebg mukã n tar-a. 18 A sẽn yõk-a zĩig ning fãa, a lubd-a-la tẽnga tɩ tãntãn-puud yit a noorẽ, tɩ biigã wãb a yẽn n tɩre. La mam kosa yãmb karen-biisã tɩ b rig zĩnã la b ka tõog ye. 19 A Zezi leoka bãmba: Yãmba, zamaan kãngã neb sẽn ka tẽebo, mam na n zĩnda ne yãmb hal tɩ ta wakat bʋgo? Mam na n maana sũ-mar ne yãmb hal tɩ ta wakat bʋgo? Tall-y biigã n wa ka. 20 La b tall-a lame n wa bãmb nengẽ. Tao-tao bala, zĩnã sẽn yã a Zezi, a rĩmsa biigã ne pãnga, hal t'a lʋɩ tẽng n bilimdẽ t'a tãntãn-puud yita. 21 A Zezi soka a ba wã: Wakat bʋg la a sɩng n maand biigã a woto? Yẽ leokame: Hal a sẽn ket n ya bilf wakate. 22 La naoor wʋsgo, a lub-a-la bugmẽ bɩ koomẽ n dat n kʋ-a. La yãmb sã n tõe n maana bũmb bɩ y zoe d nimbãaneg n sõng-do. 23 A Zezi yeela yẽ yaa: Yãmb sã n tõe? Ned ning fãa sẽn tẽed tõee bũmb fãa. 24 Tao-tao bala, biigã ba zẽka a koɛɛg n yeele: Mam tẽedame. Paas-y m tẽebã t'a paoodame. 25 A Zezi sẽn yã kʋʋngã sẽn zoet n watẽ wã, bãmb lenga zĩn-dẽgdã n yeel-a: Zĩn sẽn maand ned t'a lebg muk la wʋngã, mam yeta foom, yi n bas biigã la f ra leb n kẽ-a yɛs ye. 26 La zĩnã kelmame, n zugs biigã ne pãng t'a lebg wa kũum, la a yi bas-a. Neb kẽer yeelame t'a kiime. 27 La a Zezi gãda a nug n zẽk-a, la a yik n yalsa yĩngri. 28 Wakat ning a Zezi sẽn kẽ roogẽ tɩ neb a taab ka be be, bãmb karen-biisã soka bãmb yaa: Bõe tɩ tõnd ka tõog n dig zĩn-kãngã? 29 A Zezi yeela bãmb yaa: Bõn-kãngã ka yita, tɩ sã n ka ne pʋʋsg ye.

A Zezi leb n goma b kũumã la b vʋʋgrã yelle

30 Bãmb yii be n pɩʋʋg Galile. La a Zezi ka rat tɩ ned bãng bãmb sẽn beẽ ye. 31 Bala, bãmb zãmsa b karen-biisã n yeele: B na n ninga Ninsaal Bi-riblã neb nusẽ. B na n kʋ-b lame, la b kʋ-b tɩ rab tãtẽ, b na n vʋʋgame. 32 La bãmb karen-biisã ka wʋm gom kãng võor ye, la b zoee rabeem n ka sok bãmb ye.

Ãnna n ya kãseng n yɩɩda?

33 Bãmb taa Kapɛrnawom, la a Zezi sẽn kẽ roogẽ, b soka b karen-biisã: Yaa bõe poorẽ la yãmb da wẽed nokoeemd ne taab sorã zugã? 34 La b sĩndame, bala, bãmb sẽn dag n be sorã zugã, b ra wẽeda nokoeemd ne taaba n dat n bãng sẽn ya-a kãseng n yɩɩd bãmb sʋka. 35 Dẽ, a Zezi zĩndame n bool b karen-biis piig la a yiibã n yeel-b yaa: Ned sã n dat n yɩ taoor soaba, bɩ a yɩ neba fãa poorẽ soaba, la neba fãa tʋmtʋmda. 36 Bãmb peega bi-bilfu n yals-a bãmb sʋka, n kogl-a n yeel b karen-biisã: 37 Ned sã n deeg bi-bilf a woto mam yĩnga, yaa maam la a reeg-yã. La ned sã n deeg maam, ka maam la a reegɩ ye, yaa sẽn tʋm-a maamã la a reeg-yã.

Sẽn ka kɩɩsd-a tõnd bee ne tõndo

38 A Zã yeela bãmb yaa: Karen-saamba, tõnd yãa rao a yembr t'a rigd zĩn-dãmb ne yãmb yʋʋre, n yaool n ka tõnd tũud-n-taag ye. La tõnd gɩdg-a lame a sẽn ka tũud tõndã yĩnga. 39 A Zezi leokame n yeele: Da gɩdg-y-yã-a ye, bala, ned ka be sẽn na n maan bõn-bãnd ne mam yʋʋre, n wẽneg n sãbs maam ye. 40 Ned sã n ka kɩɩsd tõndo, a bee ne tõndo. 41 Mam yeta yãmb sɩda, tɩ ned sã n kõ yãmb koom mam yĩng tɩ y yũ, yãmb sẽn ya Kirist nebã yĩnga, a soab kõn kong a keoor ye.

Bõn-lakdse

42 La ned sã n maan kom-bõoneg kãens sẽn tẽed maamã ned a yembr t'a lʋɩ, sẽn ya neer n yɩɩd a soab yĩnga, yaa b sẽn na n loe a yubl ne neer kugr n lob-a ko-kãsengã pʋgẽ. Neer kuga (9.42) 43 Fo nug sã n dat n maan foom tɩ f lʋɩ, bɩ f fiuug-a. Yaa neer tɩ fo yɩ nug-yend n paam vɩɩm sẽn kõn sa, n yɩɩd tɩ fo tall f nus a yiibã n tɩ kẽ bug-tẽnga, bugum sẽn ka kiid pʋgẽ, 44 zĩig ning bãmb zũnzũy sẽn ka kiida la bugum sẽn ka kiida. 45 Fo naoor sã n dat n maan foom tɩ f lʋɩ, bɩ f fiuug-a. Yaa neer tɩ fo yɩ nao-yende, n paam vɩɩm sẽn kõn sa, n yɩɩd tɩ f tall f nao a yiibã n tɩ kẽ bug-tẽnga, 46 zĩig ning bãmb zũnzũy sẽn ka kiida, la bugum sẽn ka kiida. 47 Fo nif sã n dat n maan foom tɩ f lʋɩ, bɩ f feoog-a. Yaa neer tɩ f yɩ nin-feoog n kẽ Wẽnnaam soolmẽ, n yɩɩd tɩ tall f nin a yiibã n tɩ kẽ bug-tẽnga, 48 "zĩig ning bãmb zũnzũy sẽn ka kiida la bugum sẽn ka kiida." 49 Tɩ bõe, ned fãa na n paama yuglg ne bugum wa yamsem. 50 Yamsem yaa bõn-sõngo. La yamsem noosem sã n yi, yãmb na n maana bõe t'a leb n yɩ noogo? Tall-y yamsem noosem n zĩnd ne taab ne laafɩ.

Mark 10

Pag yiisgu la sɩd basbo

1 A Zezi yii be n kẽng Zude soolem pʋgẽ tẽnsẽ, la Zʋrdẽ rʋʋnd a to wã. La neb kʋʋng leb n tigma bãmb nengẽ, la bãmb leb n zãms-b lame wa b sẽn mi n maandẽ wã. 2 Fariisẽ-dãmbã waa a Zezi nengẽ. B soka a Zezi sok-bẽdgo, n yeel tɩ rẽ yĩnga tõogã kõta rao noor t'a lebs a paga? 3 A Zezi leoka bãmba: A Moyiis tõogã yeela yãmb tɩ bõe? 4 Bãmb yeelame: A sakame tɩ b gʋls baosg sebr n kɩs-a la b rig-a. 5 A Zezi yeela bãmba: Yaa yãmb sũyã sẽn diglmã yĩng la a Moyiis kõ yãmb tõ-kãnga. 6 La hal dũni sɩngrẽ, "Wẽnnaam naana rao la paga. 7 Yaa woto yĩnga, rao na n yii n basa a ba la a ma, n zĩnd ne a paga. 8 La bãmb b yiibã fãa na n lebga yĩng a yembre." Woto, bãmb ka leb n ya a yiib yɛs ye, bãmb yaa yĩng a yembre. 9 Dẽ, bɩ ninsaal da welg bũmb nins Wẽnnaam sẽn lagem ne taab ye. 10 Bãmb sẽn kẽ roogẽ, b karen-biisã le soka bãmb koe-kãng yelle. 11 A Zezi yeela bãmb yaa: Ned sã n dig a pag n dɩk pag a to, a yaa yoaad a pipi pagã nifẽ. 12 La pag sã n bas a sɩd n dɩk a to, a maanda yoobo.

Kom-bõoneg ne a Zezi

13 Neb talla kom-bõoneg n wa a Zezi nengẽ tɩ b sɩɩs-ba, la b karen-biisã lenga neb nins sẽn wa-b ne-bã. 14 A Zezi sẽn yã bõn-kãnga, a ka yɩ b sũurã noog baa bilf ye. La bãmb yeela b karen-biisã yaa: Bas-y kom-bõonegã tɩ b wa mam nengẽ la y ra gɩdg-b ye, tɩ Wẽnnaam soolmã yaa neb nins sẽn wẽnd-b bãmbã yĩnga. 15 Mam yeta yãmb sɩda tɩ ned ning fãa sẽn kõn deeg Wẽnnaam soolmã koɛɛg wa bi-bilfu, a kõn kẽ be ye. 16 Dẽ, bãmb deega kambã n tik-b ne b nusi, n ning-b barka.

Arzɛk soaba

17 A Zezi sẽn yik n dɩk sore, dao a yen n zoe n wa n yĩgimd bãmb taoor n sok bãmb yaa: Karen-saamb sõngo, bõe la mam na n maan n paam vɩɩm sẽn kõn sa? 18 A Zezi yeela yẽnda: Bõe tɩ fo boond maam tɩ sõngo? Nin-sõng ka be tɩ sã n ka Wẽnnaam b yen bala. 19 Fo mii tõodã: "Da kʋ ye. Da yo ye. Da zu ye. Da kɩs kaset-zĩrĩ ye. Da zãmb ned ye. Waoog f ba la f ma." 20 Yẽ leoka bãmb yaa: Karen-saamba, mam saka rẽnda fãa hal m yãadem wakat tɩ ta moasã. 21 A Zezi ges-a lame n noang-a. La bãmb yeela yẽnda: Bũmb a yen n paoog foom. Kẽng n koos bũmb nins fãa fo sẽn tarã n kõ naong rãmba, la fo na paam paoong arzãna, la wa n tũ maam. 22 La koe-kãng kɩtame tɩ rao wã neng gãnem t'a loog ne sũ-sãoongo, bala, a rag n tara paoong wʋsgo. 23 A Zezi wẽnegame n ges n yeel b karen-biisã: A na n yɩɩ toog ne neb nins sẽn tar-b arzegsã tɩ kẽ Wẽnnaam soolmẽ. 24 A Zezi gom-kãng yɛɛsa b karen-biisã, la a Zezi kẽnga taoor n yeel-ba: M kamba, ad na n yɩɩ toog ne neb nins sẽn teegd arzegsã tɩ b kẽ Wẽnnaam soolmẽ. 25 A yaa naana tɩ yʋgemd tũ fu-pĩim yõorẽ n looge, n yɩɩd tɩ arzɛk soab kẽ Wẽnnaam soolmẽ. 26 Bãmb karen-biisã yɛɛsg paasame tɩ b sok taab yaa: Dẽ, ãnna n tõe n paam fãagre? 27 A Zezi gesa bãmb n yeele: Ninsaal ka tõe bõn-kãng ye, la ka a woto ne Wẽnnaam ye. Bala, Wẽnnaam tõee bũmb fãa. 28 A Pɩyɛɛr sɩngame n yeel bãmba: Gese, tõnd basa bũmba fãa n tũud yãmba. 29 A Zezi leokame: Mam yeta yãmb sɩda, tɩ ned ka be sẽn na n bas a yiri, bɩ a ba-bi-raopa, bɩ a ba-bi-pogse, bɩ a ma, bɩ a ba, bɩ a kamba, bɩ a pʋt mam yĩnga la koe-noogã yĩnga, 30 n ka paam yiyã, la ba-bi-raopa la ba-bi-pogse, la ma-rãmba, la kamba, la pʋt naoor koabga, la namsg ye. La wakat sẽn wata, a na paam vɩɩm sẽn kõn sa. 31 Taoor rãmb wʋsg na n lebga poorẽ dãmba, tɩ poorẽ dãmb wʋsg lebg taoor dãmba.

A Zezi leb n togsa b kũuma ne b vʋʋgrã yell naoor a tãab soaba

32 Bãmb bee sorẽ n dabd Zeruzalɛm, la a Zezi lʋɩɩ bãmb taoore. Bãmb karen-biisã yɛɛsame, la neb nins sẽn dag n pʋgd bãmbã da maanda yɩɩre. A Zezi leb n peega b karen-biis piig la a yiibã n sɩng n togs-b bũmb nins sẽn na n paam bãmbã. 33 Gese, tõnd dabda Zeruzalɛm, la b na n yõka Ninsaal Bi-riblã n kõ maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã ne tõog karen-saam-dãmbã. La b na n kaoo bãmb bʋʋd n yeel tɩ b kʋ-ba. B na n ninga bãmb bu-zẽms nusẽ, 34 b na n yaala bãmba, n tʋbs bãmb kolkoodo, n pãb bãmb ne kalwaase, n kʋ bãmba. La b ki tɩ rab tãtẽ, b na vʋʋge.

A Zak ne a Zã kosgo

35 A Zebde kom-dibli a Zak ne a Zã kolga a Zezi n yeel bãmb yaa: Karen-saamba, tõnd datame tɩ yãmb maan bũmb ning tõnd sẽn na n kos yãmbã n kõ-do. 36 A Zezi soka bãmba: Bõe la yãmb dat tɩ mam maan n kõ yãmba? 37 Bãmb yeelame: Yãmb sã n wa n be y naama sẽn tar ziirã pʋgẽ, sak-y tɩ tõnd ned a yembr zĩnd yãmb dɩtgo, t'a to wã zĩnd yãmb goabga. 38 A Zezi leoka bãmb yaa: Yãmb ka mi bũmb ning yãmb sẽn kotã ye. Dẽ yĩnga, yãmb tõee n yũu bõn-yũudl ning mam sẽn na n yũ wã, la y reeg toog ning mam sẽn na n deegã? 39 Bãmb yeelame tɩ b tõeeme! La a Zezi leoka bãmba: Yaa sɩda, yãmb na n yũu bõn-yũudl ning mam sẽn na n yũ wã, la y reeg toog ning mam sẽn na n deegã. 40 La a ka be ne maam tɩ sak tɩ yãmb zĩnd mam dɩtgo wall mam goabg ye. La neb nins Wẽnnaam sẽn segl zĩ-kãng b yĩngã na paam-a. 41 Karen-biis piigã sẽn wʋm gom-kãngã, b sũur sãama ne a Zak la a Zã. 42 A Zezi boola bãmb n yeel-b yaa: Yãmb mi tɩ neb nins nebã sẽn get wa soolem nanamsã maanda b nebã pãnga, la tɩ nin-kãsemsã soo bãmb ne pãnga. 43 La a kõn yɩ a woto yãmb sʋk ye. Ned sã n dat n yɩ kãseng yãmb sʋka, bɩ a yɩ yãmb tʋmtʋmda. 44 La ned sã n dat n yɩ taoor soab yãmb sʋka, bɩ a yɩ yãmb fãa yamba. 45 Tɩ bõe, Ninsaal Bi-riblã sẽn wa wã, ka tɩ nebã na tʋm bãmb yĩng ye, la yaa tɩ tʋm nebã yĩnga, la tɩ kõ b vɩɩm tɩ yɩ yaoodo, tɩ neb kʋʋng wʋsg tõe n paam yolsgo.

Zoang a Bartime nin pukri

46 Bãmb taa Zeriko. La bãmb sẽn yit Zeriko ne b karen-biisã la neb kʋʋng wʋsgã, a Time biig a Bartime ra zĩi sorã kɩreng n bõosdẽ. 47 Yẽ sẽn wʋm tɩ yaa Nazarɛt Zezi n watã, a sɩngame n kelem n yeele: Zezi! A Daviid Bi-ribla! Zoe-y mam nimbãanega. 48 Neb wʋsg lenga yẽnda n yeel-a t'a sĩndi, la a zẽka a koɛɛg n yɩɩd pĩnd n yeele: A Daviid Bi-ribla, zoe-y mam nimbãanega! 49 A Zezi yalsame n yeel tɩ b bool-a. La b boola zoangã n yeel-a: Keng f sũuri. Yik tɩ b boonda foom. 50 Zoangã loba a fuug tẽng n yik wʋgʋp, n wa a Zezi nengẽ. 51 A Zezi sok-a lame yaa: Bõe la fo rat tɩ mam maan n kõ foom? Zoangã leoka bãmb n yeele: M karen-saamba, m data m ninã pukri. 52 La a Zezi yeel-a lame: Kẽnge! Fo tẽeb n maag foom. Tao-tao bala, a paama a nini, la a sɩngame n tũ a Zezi sorã zugu.

Mark 11

A Zezi kẽeda Zeruzalɛm ne waoogre

1 Bãmb sẽn kolg Zeruzalɛm n pẽneg Bɛtfaaze la Betani, oliiv tɩɩs tãngã sẽne, a Zezi tʋma b karen-biis a yiib n yeel-b yaa: 2 Kẽng-y tẽng ninga sẽn be-a yãmb taoorã. Yãmb sã n kẽ tẽngã bala, y na n yãa bõn-bil sẽn loe, ned sẽn nan ka zomb-a ye. Lok-y-yã-a n wa-ne ka. 3 Ned sã n sok yãmb tɩ yaa bõe tɩ yãmb maand a woto? Bɩ y leok-a tɩ yaa Zu-soabã n dat-a, la bãmb na n kɩtame tɩ b leb n tall-a n wa ka moas-moasã bala. 4 Bãmb karen-biisã kẽngame n tɩ yã bõn-bil sẽn loe zak noore, sorã kɩrenga, la bãmb lok-a lame. 5 Neb kẽer sẽn be be soka bãmb yaa: Yãmb maanda bõe? Yaa bõe tɩ yãmb lokd bõn-bilã? 6 Bãmb leoka wa a Zezi sẽn da yeel bãmbã, la b basa bãmb tɩ b looge. 7 Bãmb waa ne bõn-bilã a Zezi nengẽ, n palg-a b futu, la a Zezi zomb-a lame. 8 Neb wʋsg yɛɛda b fut sorã zugu, tɩ kẽer gãneg tɩɩs vãad b sẽn kao pʋt pʋsẽ. 9 Neb nins sẽn be a Zezi taoorã ne neb nins sẽn pʋgd bãmbã kelmame n yeele: Hozaana! Bark bee ned ning sẽn wat ne Zu-soaba yʋʋrã zugu! 10 Bark bee soolem ning sẽn wat-a wã, tõnd ba a Daviid soolmã zugu. Hozaana hal saasẽ! 11 A Zezi taa Zeruzalɛm n kẽ wẽnd-doogẽ wã. La bãmb sẽn ges bũmbã fãa n sa, rẽ tɩ zĩigã sobgame. La b yii be ne b karen-biisã piig la a yiibã n kẽng Betani.

Kankang paama kãab-wẽnga

12 Vẽkembeoog yibeoogo, bãmb sẽn yit Betani, kom da tara a Zezi. 13 La b sẽn tool n yã kankang sẽn tar vãad yɩɩga, bãmb kẽngame n na n tɩ ges b sã n na paam bũmb beene. La b sẽn kolge, b ka yã bũmb ye, yaa vãad bala: Bala, kankam wakat nan ka ta ye. 14 Dẽ, bãmb yeela kankangã yaa: Ned kõn leb n dɩ fo biis yɛs ye, abada. La bãmb karen-biisã wʋmame.

A Zezi riga koaasdb wẽnd-doogẽ wã

15 Bãmb taa Zeruzalɛm, la a Zezi sẽn kẽ wẽnd-doogã zakẽ, b sɩngame n dig neb nins sẽn koosda, wall b raad beene wã. La b leeba ligd tekdbã taabl-dãmba la wan koaasdbã goeelse. 16 La bãmb ka sak tɩ ned baa a yen zã teoog n pɩʋʋg wẽnd-doogã zak ye. 17 La bãmb zãmsa nebã n yeele: Rẽ yĩnga, b ka gʋls tɩ "b na n boola mam doogã tɩ pʋʋsg roog buud fãa yĩng" sɩda? La yãmb maan-a lame t'a lebg wagda geongo. 18 Maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã ne tõog karen-saam-dãmbã wʋma a Zezi gomdã, la b baoo sor ning b sẽn na n tũ n kʋ-ba. Bãmb dag n zoeta a Zezi, bala, b zãmsgã ra kẽe neb kʋʋngã sõama. 19 La zĩ-sobd sẽn ta, a Zezi yii tẽngã ne b karen-biisã.

Kankangã kʋɩɩme

20 La yibeoogo, bãmb sẽn loogda, b yãa kankangã sẽn kʋɩ ne a yẽgã fãa. 21 A Pɩyɛɛr sẽn tẽeg bũmb ninga sẽn dag n maanã, a yeela a Zezi yaa: Karen-saamba, ges-y-yã! Kankangã yãmb sẽn dag n kãab wẽngã, a kʋɩɩme. 22 A Zezi yeela bãmba: Maan-y tẽeb ne Wẽnnaam. 23 Mam yeta yãmb sɩda, tɩ ned sã n yeel tãn-kãngã t'a serg a sẽn beẽ wã n kẽ ko-kãsengã pʋga, la a sã n ka sãmb a sũurã pʋgẽ, la a sã n tẽ tɩ bũmb ning yẽ sẽn yeelã na n yɩɩme, Wẽnnaam na n kɩtame tɩ yɩ a woto. 24 Yaa woto yĩnga, mam yeta yãmba: Bũmb ning fãa yãmb sẽn na pʋʋs n kose, bɩ y tẽ tɩ y reeg-a lame, la yãmb na yã t'a pidsame. 25 Yãmb sã n yas yĩngr n pʋʋsdẽ, yãmb sã n tara yell ne neda, bɩ y kõ-a sugri, tɩ yãmb ba sẽn be arzãnã me kõ yãmb sugr y beegrã yĩnga. 26 La yãmb sã n ka maan sugri, yãmb ba sẽn be arzãnã me kõn maan yãmb sugr ne y beegrã ye.

A Zezi reega b noorã yɛɛne?

27 Bãmb leb n kẽnga Zeruzalɛm yɛsa, la a Zezi sẽn gõod wẽnd-doogẽ wã, maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã ne tõog karen-saam-dãmbã, ne kãsem-dãmbã waa bãmb nengẽ n sok-b yaa: 28 Yãmb maanda bõn-kãens ne no-bʋgo, la ãnna n kõ yãmb noor tɩ y maane? 29 A Zezi leoka bãmb yaa: Mam na n soka yãmb sokr a yembre. Leok-y maam tɩ mam na yaool n togs yãmb mam sẽn paam noorã zĩig ning n maand bõn-kãensã. 30 A Zã lisgã yii arzãn bii, bɩ ninsaalb nengẽ? Leok-y maam. 31 La bãmb yẽsa ne taab a woto: Tõnd sã n leok t'a yii arzãna, bãmb na n yeelame tɩ la yaa wãn tɩ tõnd ka tẽ-a? 32 La tõnd sã n yeel t'a yii ninsaalb nengẽ, ha!... Bãmb dag n zoeta nebã, bala, nebã ra tẽedame t'a Zã sɩd yaa Wẽnnaam no-rɛɛs hakɩɩka. 33 Dẽ, bãmb leoka a Zezi tɩ b ka mi ye. La a Zezi yeela bãmba: Mam me kõn togs yãmb mam sẽn paam noorã zĩig ning n maand bõn-kãensã ye.

Mark 12

Nasaar sib pʋʋg koaadb yel-bũndi

1 Dẽ poore, a Zezi sɩngame n tão bãmb yel-bũnd n yeele: Dao a yen n da sel a nasaar sib tɩɩse, n wẽ yãgr n gũbg-a, n tuk divẽ wẽkr boko la a me gãosgo. La yẽ gũnug-a-la ne sib koaadba la a bas n tog sore. 2 La bõn-bɩʋʋng sẽn ta, yẽ tʋma tʋmtʋmd sib koaadbã nengẽ t'a tɩ reeg a pʋɩɩr n wa n kõ-a. 3 La bãmb yõka yẽnda n pãbe, n dig-a t'a lebg a nug-zaala. 4 La yẽ leb n tʋma tʋmtʋmd a to bãmb nengẽ, la b pãba yẽ zugã n yaal-a. 5 Yẽ tʋma a tãab soaba, la b kʋʋ yẽnda. La yẽ tʋma neb a taab wʋsgo, la b pãba kẽere, n kʋ kẽere. 6 Nin-yend tãa n da ket yẽ sẽn tõe n tʋme: A bi-ribl nongre. Yẽ yaool n tʋma yẽnda n tagsdẽ: B na n waooga mam biigã. 7 La sib koaadb kãens yẽsa ne taab n yeele: Yaa yõwã n na n soog a ba wã paoongã. Wa-y tɩ d kʋ-a tɩ paoongã lebg tõnd dẽnda. 8 La bãmb yõka yẽnda n kʋ, n yiis-a nasaar sibã pʋʋgẽ n lob kɛɛnga. 9 Woto wã, nasaar sib pʋʋgã soab na n maana bõe? Yẽ na n waame n kʋ sib koaadb kãense, la a rɩk pʋʋgã n gũnug koaadb a taaba. 10 Yãmb nan ka karem gʋls-sõmyã koe-kãngã laa? Kugr ninga tãn-metbã sẽn zãgsã lebga roogã pãng kugri, a soakã zĩigẽ wã. 11 Yaa Zu-soabã n kɩt t'a yɩ a woto, la a yaa bõn-kãseng tõnd nifẽ. Gãosg nasaar sib pʋʋgẽ (12.1) 12 Maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã ne tõog karen-saam-dãmbã la kãsem-dãmbã da rat n yõka a Zezi, la b zoee kʋʋngã. B bãngame tɩ yaa bãmb yell la a Zezi gom yel-bũndã pʋgẽ. La b basa a Zezi n looge.

Zemsame tɩ yao Sezaar yõor yaoodo?

13 Bãmb tʋma Fariisẽ-dãmba kẽer ne Herood poorẽ dãmb kẽer tɩ b tɩ maan sɩlem n kɩt t'a Zezi gom n yõk b meng n kõ-ba. 14 B waa n yeela a Zezi a woto: Karen-saamba, tõnd miime tɩ yãmb yaa sɩd soaba, la tɩ yãmb ka zoet ned baa a yen: Bala, yãmb ka tũusd neb ye. La yãmb zãmsda nebã Wẽnnaam sorã ne sɩda. Dẽ yĩnga, a zemsa ne tõnd tõogã tɩ yao Sezaar yõor yaood bɩ a ka zemse? Tõnd tog n yaoome bii, bɩ d ka tog n yao? 15 A Zezi sẽn mi b zãmbã leoka bãmb yaa: Yaa bõe tɩ yãmb makd maam? Wa-y ne lagf a yen tɩ m gese. 16 La b talla a yen n wa n kõ bãmba. La a Zezi sok-b lame yaa: Maasmã ne yʋʋrã yaa ãnna rẽnda? Bãmb leokame tɩ yaa Sezaar rẽnda. 17 Dẽ, a Zezi yeela bãmb yaa: Lebs-y Sezaar bũmb nins Sezaar sẽn so, la y lebs Wẽnnaam bũmb nins Wẽnnaam sẽn so. A Zezi leokrã yɛɛsa bãmba.

Sokr kũum vʋʋgr poorẽ

18 Saduusẽ-dãmba sẽn yet tɩ kũum vʋʋgr ka be wã waa a Zezi nengẽ n sok bãmb a woto: 19 Karen-saamba, a Moyiis ra gʋlsame n yeel tõnd tɩ: "Ned sã n ki n bas a paga, n ka tar biiga, bɩ a ba-biig reeg a pagã n dog kamb a ba-biigã yĩnga." 20 Raop a yopoe n da be n ya ba-biisi. Kẽem soabã peega paga, la a kiime n ka paam biig ye. 21 Yiib soabã reega pʋgkõorã, la yẽnda me kiime n ka paam biig ye. Tãab soaba me yɩɩ a woto. 22 Bãmb b yopoe wã ned baa a yen ka paam biig ye. Bãmb fãa sẽn ki, pagã me yaool n kiime. 23 Kũum vʋʋgr wakate, pagã na n yɩɩ ãnna soab paga? Bala, yẽ yɩɩ bãmb b yopoe wã fãa paga. 24 A Zezi leoka bãmba: Ka yãmb sẽn ka wʋmd gʋls-sõamyã, wall Wẽnnaam pãngã võor yĩng la yãmb tudg-y sɩda? 25 Tɩ bõe, kũum vʋʋgr wakate, raop ka na n le rɩgs pagba, pagb me ka na n kuil sɩdba: Bãmb na n yɩɩ wa malegsã sẽn be arzãnã. 26 La ne kũum vʋʋgrã yelle, yãmb nan ka karem a Moyiis sebrẽ wã, Wẽnnaam sẽn gom ne a Moyiis to-to, tuugã sẽn wit bugma sɛɛgẽ wã n yeele tɩ: "Mam yaa a Abraham Wẽnnaam, a Izak Wẽnnaam la a Zakob Wẽnnaam" laa? 27 Wẽnnaam ka kũum Wẽnnaamã ye b yaa nin-vɩɩse Wẽnnaam. Ad yãmb tudgrã yaa kãsenga!

Tõog sẽn ya kãseng n yɩɩda

28 Tõog karen-saamb a yembr sẽn wʋm bãmb goama, la a sẽn yã t'a Zezi leoka bãmba ne yam, a kolgame n sok bãmb yaa: Tõodã fãa sʋka, bʋg n yɩɩda? 29 A Zezi leokame n yeele: Ad tõog ning sẽn yɩɩd-a wã: "Israyɛl dãmba, kelg-y-yã. Zu-soaba, tõnd Wẽnnaamã yaa Zu-soab b yen tãa. 30 Nong Zu-soaba fo Wẽnnaam ne f sũur fãa la f ratem fãa la f yam fãa la f pãng fãa." 31 Tõog ninga sẽn pʋgd-a yẽ la woto: "Nong f to wa f menga." Tõog ka be sẽn yɩɩd bãmba ye. 32 Tõog karen-saambã yeela bãmb yaa: Karen-saamba, y gomd yaa sɩda. Wẽnnaam sɩd yaa b yen tãa, la a to ka be kal bãmb bala, 33 la tɩ nong bãmb ne f sũur fãa la f yam fãa la f pãng fãa, la tɩ nong f to wa f menga, a yɩɩda maand sẽn yõogd bugum la maand buud a taabã fãa. 34 A Zezi sẽn yã tɩ yẽ leoka ne yam, b yeel-a lame: Fo ka zãr ne Wẽnnaam soolem ye. La ned baa a yen ka saag n le sok bãmb bũmb ye.

Kirist yaa ãnna biiga?

35 A Zezi sẽn zãmsd nebã wẽnd-doogẽ wã, b sokame: Yɩta a wãn tɩ tõog karen-saam-dãmbã yetẽ tɩ Kirist yaa a Daviid biiga? 36 Sɩɩg-sõng kɩtame t'a Daviid meng yeel tɩ: "Zu-soaba yeela mam Zu-soaba yaa: Zĩnd mam dɩtgo, hal tɩ m kɩt tɩ f tab f bɛɛbã n zĩẽ." 37 A Daviid meng boonda bãmb tɩ Zu-soaba. Dẽ, bãmb na n yɩɩ a wãn n le yɩ a Daviid biiga? La neb kʋʋng wʋsg kelga bãmb ne sũ-noogo.

A Zezi gomda tõog karen-saam-dãmbã yelle

38 Zãmsgã pʋgẽ, a Zezi yeela nebã yaa: Gũus-y y mens ne tõog karen-saam-dãmbã sẽn nong n gõ ne fu-bɛda, n dat tɩ nebã pʋʋsd bãmb raas pʋsã. 39 Bãmb baooda waoogr zaoods karen-dotẽ la rɩɩb zĩisẽ. 40 Bãmb gʋsda pʋgkõap paoongo, la b pʋʋsd pʋʋs-wogd nebã gesg yĩnga. Bãmb na n paama sɩbgr sẽn ya toog n yɩɩd a taabã.

Pʋgkõor kõo kũuni

41 A Zezi zĩndame n tees b neng ligdã koglgã, n get kʋʋngã sẽn ningd ligdã be wã. Arzegs rãmb wʋsg ninga ligd wʋsgo. 42 Pʋgkõor a yen sẽn ya naong soab n wa n ning lagd-bõoneg sẽn zem tãma. 43 La a Zezi boola b karen-biisã n yeel-ba: Mam yeta yãmb sɩd-sɩd tɩ pʋgkõ-kãngã sẽn ya naong soabã kõome n yɩɩd neba fãa sẽn ning ligd ligdã koglgẽ wã. 44 Tɩ bõe, bãmb ned kam fãa tʋm n yõngame n ningi, la yẽ sẽn ka tarã, a pɩɩsa a meng zãng n kɩse, hal a rɩɩb ligdi.

Mark 13

Bãn sẽn wilgd wakat saabo

1 A Zezi sẽn yit wẽnd-doogẽ wã, bãmb karen-biig a yembr yeela bãmb yaa: Karen-saamba, ges-y kugã neerlem la rotã bedrem! 2 A Zezi leoka yẽnda: Fo nee ro-kãsems kãensã? Kugr baa a yen kõn pa a to zug b sẽn kõn leeb n lub ye. 3 A Zezi zĩnda oliiv tɩɩs tãngã sẽn be wẽnd-doogã neng taoorã zugu. Bãmb sẽn ya b yen tɩ neb a taab ka be ne bãmba, a Pɩyɛɛr ne a Zak la a Zã la Ãndre kosa a Zezi a woto: 4 Wilg-y tõnd bõn-kãng sẽn na n wa wakat ninga, la bãnd sẽn na n wilg bõn-kãens fãa saab wakate. 5 La a Zezi sɩngame n yeel bãmba: Gũus-y y mens neer tɩ ned da tõog n tudg yãmb ye. 6 Bala, neb wʋsg na n dɩka mam yʋʋr n wa n yeel tɩ bãmb yaa maam, la b na n tudga neb wʋsgo. 7 Yãmb sã n wʋm zabr rãamde, la y wʋm zabr kibare, bɩ y ra yɛɛs ye, tɩ bõe, yaa tɩlɛ tɩ bõn-kãens fãa zĩndi, la rẽ nan ka wakat saab nand ye. 8 Tẽng a ye rãmb na n yika zabr ne tẽng a to rãmba, tɩ soolem a ye rãmb yik ne soolem a to rãmba. La tẽn-digimdg na n zĩnda zĩig-zĩiga, la kom na n zĩndame. Bõn-kãens fãa na n yɩɩ wa rogem toog sɩngr bala. 9 Gũus-y y mense. Neb na n yõga yãmb n kẽng bʋʋd zĩisẽ, la b na n pãba yãmb karen-dot pʋse. Neb na n yõga yãmb n kẽng Gʋvɛrneer dãmba la rĩm-dãmb taoor mam yĩnga, tɩ bãmb paam n wʋm kasetã. 10 Yaa tɩlɛ tɩ koe-noogã reng n moon tẽnsã fãa pʋse. 11 La b sã n yõg yãmb n kẽnd bʋʋdã zĩigẽ, bɩ y ra maan yɩɩr ne yãmb sẽn na n tɩ yeel tɩ bũmb ning ye. Togs-y bũmb ning Wẽnnaam sẽn na n wilg yãmb wakat kãngã, bala, ka yãmb n na n gom ye, yaa Sɩɩg-sõngo. 12 Ned na n zãmba a ba-biig tɩ b kʋ-a. Kamb na n yika ne b ba-rãmb la b ma-rãmba, n kɩt tɩ b kʋ-ba. 13 Neb na n kisga yãmb mam yʋʋrã yĩnga, la ned ninga fãa sẽn na yals kãenkãe hal tɩ wakat ta na paam fãagre. 14 Yãmb sã n wa n yã "sãoong bõn-wẽngã" t'a be zĩig ning sẽn ka zems t'a beẽ wã - bɩ sẽn karemd-a wã wʋm a võor sõama - bɩ neb nins sẽn be Zude soolmẽ wã zoe n dʋ tãensã. 15 Bɩ ned ning sẽn be a roog zug ra sig n kẽ a roogẽ n na n dɩk bũmb ye. 16 La bɩ ned ning sẽn be a pʋʋgẽ ra lebg n tɩ rɩk a fuug ye. 17 Pagb nins sẽn tʋta la sẽn yẽsemd kamb na yã toog da-kãens daare. 18 Pʋʋs-y tɩ bõn-kãens ra yɩ waood wẽnd ye. 19 Tɩ bõe, tood nins sẽn na n zĩnd da-kãens daarã, sẽn sɩng ne Wẽnnaam sẽn naan dũni hal tɩ ta moasã, a buud nan ka zĩnd ye, la tood a woto buud kõn leb n zĩnd ye, abada. 20 Zu-soabã sã n da ka boogẽ da-kãens sõore, ned baa a yen dag n kõn põs ye. La nin-tũusdsã bãmb sẽn tũusã yĩnga, bãmb booga da-kãens sõore. 21 Dẽ, ned sã n yeel yãmb tɩ Kirist bee ka, wall b bee ka sẽne, bɩ y ra tẽ-a ye. 22 Tɩ bõe, neb sẽn yagd zĩrĩ tɩ b yaa Kirist, la neb sẽn yagd zĩrĩ tɩ bãmb yaa Wẽnnaam no-rɛɛsdb na n yikame n maan bãna la bõn-yɛɛsdse, tɩ b sã n tõe, bɩ b tudg nin-tũusdsã. 23 Gũus-y y mense. Mam pĩnd n togsa yãmb bũmba fãa.

Ninsaal Bi-riblã waoongo

24 Wakat kãnga, to-kãng zugẽ, wĩntoogã na n sobgame la kiuugã kõn kõ a vẽenem yɛs ye. 25 Ãdsã na n yii yĩngr n dʋʋge, la saasẽ pãens rãmbã na n digimdame. 26 Dẽ poore, nebã na n yãa "Ninsaal Bi-riblã sẽn wat ne sawato," ne pãn-kãsenga, la naam. 27 La bãmb na n tʋma b malegsã, n tigs b nin-tũusdsã sẽn be dũni kɩrems a naasã, hal dũni tɛk tɩ ta yĩngr tɛka. 28 Ges-y kankang n paam zãmsgo: a sã n tão wil-poal n tobdẽ, yãmb miime tɩ sig-noor kolgdame. 29 Woto me, yãmb sã n yã tɩ bõn-kãens maandẽ, bɩ y bãng tɩ Ninsaal Bi-riblã waoong kolgame, la b waame n sa. 30 Mam yeta yãmb sɩda, tɩ zamaan kãngã kõn looge, hal tɩ bõn-kãens fãa paam pidsgu. 31 Yĩngr la tẽng na looge, la mam goamã kõn tol n loog ye, abada. 32 Sã n yaa ne da-kãng daare la a wakatã, ned baa a yen ka mi ye: Malegs sẽn be arzãn ka mi, bi-riblã me ka mi. Yaa m ba bal n mi. 33 Gũus-y neere. Neend-y, tɩ bõe, yãmb ka mi wakat ninga ra-kãng sẽn na n wa ye. 34 A na n yɩɩ wa rao sẽn togd sore, n bas a yir ne a tʋmtʋmdbã, n wilg ned kam fãa a tʋʋmde la a yeel zag-no-gũudã t'a gũ. 35 Woto yĩnga, neend-y, tɩ yãmb ka mi wakat ning yirã soab sẽn na n wa wã ye. Tõe n yɩɩ zĩ-sobdo, wall yʋʋn-sʋka, wall no-kɛleng wakate, wall yibeoogo. 36 Maan-y rabeem tɩ b ra ling n wa n mik tɩ yãmb gõeeme ye. 37 Bũmb ning mam sẽn yet yãmbã, mam yet-a-la neba fãa: Neend-y-yã.

Mark 14

B baooda weer n na n kʋ a Zezi

1 Ra keta rasem a yiib tɩ ta zʋʋg-n-bas kibsã, la bur sẽn ka rã-bɩll kibsã. La maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã ne tõog karen-saam-dãmbã da baooda sɩlem ning bãmb sẽn na n maan n paam n yõk a Zezi n kɩt tɩ b kʋ. 2 La b yeelame tɩ b ra maan kibsã wakate, tɩ rãmbg ra wa n zĩnd nebã sʋk ye.

Pag kiiga tɩdar kaam a Zezi zugu

3 A Zezi sẽn be Betani n zĩ yĩng soab a Sɩmo roogẽ n dɩtẽ, pag a yembr n wa be n tar albatre tʋk sẽn pid ne naar halaal tɩdar kaam, a raab sẽn ya toogo. La a wãaga tʋkã n kiig kaamã a Zezi zugu. 4 Bãmb karen-biis kẽer sũy yikame tɩ b gom ne taab n yeel tɩ yaa bõe tɩ b sãam tɩdar kaamã? 5 Tɩ b ra tõe n koos-a-la deniye kobs-tã n kõ naong rãmba. La b yẽgma ne pagã. 6 La a Zezi yeel-b lame: Bas-y-yã-a laafɩ. Bõe tɩ yãmb namsd-a? A maana maam yel-sõmde. 7 Tɩ bõe, naong rãmb na n kell n bee ne yãmb wakat fãa, la yãmb tõe n maan-b la neer y sẽn dat wakate. La mam ka na n be ne yãmb daar fãa ye. 8 Pagã maana a sẽn tõe. A pĩnd n ninga mam yĩngã tɩdar kaam m mumb yĩnga. 9 Mam yeta yãmb sɩda tɩ dũni tɛk fãa, zĩig ning fãa b sẽn na n moon koe-no-kãngã, b na n togsa bũmb ning pagã sẽn maanã, a tẽegr yĩnga.

A Zudas Iskaryo zãmba a Zezi

10 A Zudas Iskaryo sẽn ya a Zezi karen-biis piig la a yiibã ned a yembr kẽnga maan-kʋʋdbã kãsem-dãmb nengẽ n tɩ yeel-b t'a na n yõka a Zezi n kõ-ba. 11 Koe-kãng yɩ-b la noogo, tɩ b kãab-a ligdi. La a Zudas baoo weer ninga a sẽn na paam n yõk bãmb n kõ.

A Zezi rɩta Pak ne b karen-biisã

12 Bur sẽn ka rã-bɩll kibsã pipi daar sẽn ya zʋʋg-n-basã pe-bilã kʋʋb raare, a Zezi karen-biisã soka bãmb tɩ b ratame tɩ bãmb kẽng n tɩ segl zʋʋg-n-basã kibs rɩɩb yɛ bãmb yĩnga. 13 La a Zezi tʋma b karen-biis a yiib n yeel-ba: Kẽng-y tẽngã pʋgẽ, la yãmb na n sega rao sẽn zɩt koom ne yʋʋre. Pʋg-y yẽnda. 14 La a sẽn na n kẽ zak ningã, bɩ y yeel yirã soab tɩ karen-saamb sokdame yaa: "Zĩig bee yɛ mam sẽn na n dɩ zʋʋg-n-basã kibs ne m karen-biisã?" 15 La a na n wilga yãmb do-kãseng sẽn be roog zugu, sẽn segle, tɩ teed fãa be a pʋgẽ. Yaa be la yãmb na n segl pakã tõnd yĩnga. 16 Karen-biisã loogame n kẽng tẽngã pʋgẽ, la b mikame tɩ bũmba fãa yɩɩ wa a Zezi sẽn da yeelã, la b segla zʋʋg-n-basã kibsã. 17 Zĩ-sobd sẽn ta, bãmb waa ne b karen-biisã piig la a yiibã. 18 Bãmb sẽn zĩ n dɩtẽ, a Zezi yeelame: Yãmb ned a yen sẽn dɩt ne maamã n na n zãmb maam. 19 Sũ-sãoong sɩng n yõka bãmb tɩ b sok a Zezi yembr-yembre: Yaa maam? 20 A Zezi leoka bãmba: Yaa yãmb piig la a yiibã ned a yembr sẽn tʋmd a nug ne maam laagẽ wã. 21 Ninsaal Bi-riblã na n kii wa b sẽn gʋls b yellã to-to wã. La rao ning sẽn na n yõk-a bãmb n kõ wã na n paama toogo. Rao-kãng ma sã n dag n ka rogẽ-yã-a n são. 22 Rɩɩbã wakate, a Zezi rɩka bur n ning bark n kao n kõ bãmb n yeele: Deeg-y n dɩ-y-yã. Yõwã yaa mam yĩngã. 23 Dẽ poore, bãmb dɩka bõn-yũudla, n ning-a bark n kõ b karen-biisã, la b fãa yũume. 24 La a Zezi yeela bãmb yaa: Yõwã yaa mam zɩɩm, kãab-paalg zɩɩm sẽn daag neb wʋsg yĩnga. 25 Mam yeta yãmb sɩda, tɩ mam kõn leb n yũ nasaar sib biis koom yɛs ye, hal tɩ ta daar ninga mam sẽn na n yũ a paalg Wẽnnaam soolmẽ wã.

A Zezi pĩnd n togsa a Pɩyɛɛr kɩɩsgo

26 Bãmb sẽn yɩɩl yɩɩlã n sɛ, bãmb kẽnga oliiv tɩɩs tãngã zugu. 27 A Zezi yeela b karen-biisã yaa: Yãmb fãa na n targ n basa maam. Tɩ bõe a gʋlsa a woto: "Mam na n wẽe pe-kɩɩmã, la piisã na n sãeegame." 28 La mam sã n vʋʋge, mam na n denga yãmb taoor Galile. 29 A Pɩyɛɛr yeela bãmb yaa: Baa neba fãa sã n targ n bas yãmba, mam yẽ kõn targ ye. 30 A Zezi leoka yẽnda: Mam yeta foom sɩda, tɩ rũnna, yʋngã bala, sẽn deng no-raoog kɛleng a yiib soabã, foo, fo na n kɩɩsa naoor a tãab tɩ f ka mi maam ye. 31 La a Pɩyɛɛr yeela ne pãng n yɩɩd pĩnda, tɩ baa sã n ya tɩlɛ tɩ yẽ naag bãmb n ki, yẽ kõn kɩɩs t'a ka mi bãmb ye. La bãmb fãa me yeela a woto.

A Zezi pʋʋsg Getsemaane

32 Bãmb taa zĩig a yen sẽn boond tɩ Getsemaane. La a Zezi yeela b karen-biisã tɩ b zĩnd ka tɩ bãmb kẽng n tɩ pʋʋs la b wa. 33 B peega a Pɩyɛɛr ne a Zak la a Zã tɩ b tũ bãmba. A Zezi sɩngame n paam sũur zɩ-kãsenga. 34 Bãmb yeela a Pɩyɛɛr dãmb yaa: Sũ-sãoong n tar maam hal n dat n kʋ maam. Pa-y ka n neende. 35 Dẽ, a Zezi kẽnga taoor bilfu, n vãbend tẽng n pʋʋs n yeel tɩ sã n da tõeẽ bɩ to-kãngã da paam bãmb ye. 36 Bãmb yeelame: Abba, m ba, yãmb tõee bũmb fãa. Yiis-y bõn-yũudl kãngã mam taoore. Baoosgo, da maan-y mam daab ye, maan-y y raabo. 37 A Zezi waa b karen-biisã nengẽ n mik tɩ b gõeeme. La bãmb yeela a Pɩyɛɛr yaa: Sɩmo, fo gõeeme laa? Fo ka tõe n neend lɛɛr a yembre? 38 Neend-y la y pʋʋse n da wa n lʋɩ makr pʋg ye. Sɩɩgã ratame, la yĩngã bee pãn-komsem pʋgẽ. 39 A Zezi leb n zãaga bilf n tɩ pʋʋs wa pĩndã bala. 40 Bãmb leb n waa n mikame tɩ b karen-biisã gõeeme yɛsa, tɩ bõe, gõeema ra tar-b la wʋsgo. La b karen-biisã ka mi b sẽn na n leok bãmb tɩ bũmb ning ye. 41 A Zezi leb n waa naoor a tãab soab n yeel bãmb yaa: Kell n gũs-y moasã n vʋʋse. Maan n saame. Wakatã taame. Ges-y-yã, b zãmba Ninsaal Bi-riblã n kõ yel-wẽn maandbã. 42 Yik-y tɩ d kẽnge. Ned ninga sẽn na n zãmb-a maam n yõk n kõ wã kolgdame.

A Zezi yõkre

43 A Zezi sẽn nan ket n gomda, a Zudas sẽn ya bãmb karen-biisã piig la a yiibã ned a yembr waame, la a waa ne neb kʋʋng maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã ne tõog karen-saam-dãmbã ne kãsem-dãmbã sẽn tʋm, la b zãada sʋʋs ne roaya. 44 Ned ning sẽn na n zãmb a Zezi wã dag n kõo bãmb bãnd n yeel tɩ ned ninga yẽ sẽn na n mokã, yaa soab kõng la a Zezi. Bɩ b yõk-a, n gũ-a neer n tall n looge. 45 A Zudas sẽn ta bala, a kolga a Zezi n yeel-b tɩ "karen-saamba", la a mok-ba. 46 Neb a taabã yõka a Zezi. A Zudas waa ne sodaase (14.43) 47 Ned a yen sẽn dag n be be wõoga a sʋʋg n kɛ maan-kʋʋd kãsmã tʋmtʋmd n fiuug a tʋbre. 48 A Zezi goma ne-b n yeele: Yãmb waa ne sʋʋs la roay n na n yõk maam wa m yaa fãada! 49 Mam dag n bee ne yãmb daar fãa n zãmsd nebã wẽnd-doogẽ wã, la yãmb ka yõk maam ye. La yaa tɩ gʋls-sõmyã na paam pidsgu. 50 La bãmb karen-biisã fãa basa bãmb n zoe. 51 Bi-bɩɩg a yembr n dag n lob fu-goabg bal n tũ bãmba. 52 La b gãda yẽnda t'a bas a fu-goabgã n zoe beelle.

A Zezi bee kaoreng yɛl bʋ-bʋʋdbã taoore

53 Bãmb talla a Zezi n kẽng maan-kʋʋdbã kãsem yiri, zĩig ning maan-kʋʋdbã kãsem-dãmba fãa la kãsem-dãmbã ne tõog karen-saam-dãmbã sẽn tigmã. 54 A Pɩyɛɛr pʋgla bãmb yɩɩg-yɩɩga, n ta maan-kʋʋdbã kãsem zakẽ n zĩnd ne tʋmtʋmdbã n woot bugum. 55 Maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã ne kaoreng yɛl bʋ-bʋʋdbã fãa baoo kaset dãmb sẽn na n dõd a Zezi n kɩt tɩ b kʋ-ba, la b ka yã ye. 56 Bala, neb wʋsg yaga zĩrĩ n dõd bãmba la b kasetã ka zems taab ye. 57 Neb kẽer yik n kɩsa kaset zĩrĩ ne bãmb yell n yeel tɩ bãmb wʋma a Zezi sẽn yeel tɩ: 58 Mam na n sãama Wẽnd-do-kãnga ninsaalb nus sẽn me wã, n lebs n me a to ninsaalb nus sẽn ka me, dasem a tãab pʋgẽ. 59 La baa ne yel-kãnga, bãmb kasetã ka zems taab ye. 60 Dẽ, maan-kʋʋdbã kãsem yika tigingã sʋk n sok a Zezi yaa: Yãmb ka leokd tɩ bũmb laa? Yaa bõe rõadg la nebã rõt yãmbã? 61 A Zezi sĩndame n ka leok tɩ bũmb ye. Maan-kʋʋdbã kãsem soka bãmb yɛsa, bãmb sã n yaa Kirist, Wẽnnaam sẽn ya bark soabã Bi-ribla. 62 A Zezi leokame n yeele: Mam sɩd yaa Kirist. La yãmb na n yãa "Ninsaal Bi-riblã sẽn zao sẽn-tõe-a-fãa wã soabã rɩtgo, la b sẽn wat ne sawato." 63 Dẽ, maan-kʋʋdbã kãsem pãrsa a fut n yeele: Tõnd le rata kaset rãmb n maan bõe? 64 Yãmb wʋma b sẽn gom n paoog Wẽnnaamã. Yãmb tagsda a wãna? La nebã fãa kaoo bãmb bʋʋd n yeel tɩ b zemsa kũum. 65 Neb kẽer sɩngame n tʋbs bãmb kolkoodo, n pil bãmb neng ne peend n pãb bãmb ne nug-gila, n yeel bãmb yaa: Togs-y bãngr goama. La tʋmtʋmdbã deega a Zezi n laal bãmb pegse.

A Pɩyɛɛr kɩɩsame t'a ka mi a Zezi ye

66 A Pɩyɛɛr sẽn zĩ zakã pʋgẽ wã, maan-kʋʋdbã kãsem tʋmtʋmd-poak n wa be. 67 A sẽn yã a Pɩyɛɛr sẽn woot bugmã, a ges-a lame n yeel-a: Yãmb me ra bee ne Nazarɛt dao a Zezi. 68 Yẽ kɩɩsame n yeele: Mam ka mi ye. Mam ka bãng fo sẽn dat n togs bũmb ningã ye. La a yiime n kẽng zãongẽ wã. La no-raoog kelmame. 69 Tʋmtʋmd-poakã sẽn yã yẽnda, a leb n sɩngame n wilg neb nins sẽn be be wã t'a Pɩyɛɛr yaa a Zezi neda. 70 La a Pɩyɛɛr leb n kɩɩsame tɩ ka sɩd ye. Sẽn yɩ bilfu, neb nins sẽn be be wã yeela a Pɩyɛɛr: Fo sẽ ya bãmb neda, bala, fo yaa Galile ned wɛ! 71 La a sɩngame n kãab a meng n wẽen n yeele: Mam ka mi rao ning yãmb sẽn gomd a yellã ye. 72 Wakat kãng bala, no-raoog kelma naoor a yiib soaba. La a Pɩyɛɛr tẽega gomd ning a Zezi sẽn dag n yeel yẽ wã: Sẽn deng no-raoog sẽn na n kelem naoor a yiibu, fo na n kɩɩsa naoor a tãab tɩ f ka mi maam ye. La a sẽn tagse, a yãbame.

Mark 15

A Pilat kaoo a Zezi bʋʋdo

1 Yibeoog pĩnda, maan-kʋʋdbã kãsem-dãmb tigma ne kãsem-dãmbã la tõog karen-saam-dãmbã, la kaoreng yɛl bʋ-bʋʋdbã fãa. Bãmb sẽba a Zezi n tall-b n tɩ kɩs a Pilat. 2 A Pilat soka a Zezi: Yãmb yaa Zuif-rãmbã rĩma? A Zezi leoka yẽ a woto: Yãmb n yeele. 3 Maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã rõda bãmb ne bũmb wʋsgo. 4 A Pilat leb n soka bãmb yaa: Yãmb ka leokd tɩ bũmb laa? Ges-y bũmb nins fãa b sẽn dõt yãmbã. 5 La a Zezi ka tol n leok tɩ bũmb ye. La rẽ yɛɛsa a Pilat.

B kaoo a Zezi bʋʋd tɩ b toga kʋʋbo

6 Kibs fãa, a Pilat dag n yiisda bi-bɛɛg a yen, nebã sẽn kos a soabã n base. 7 La ned a yen sẽn boond t'a Barabas dag n bee bi-bees roogẽ ne tẽn-dãmbdba, tɩ bõe, tẽn-dãmbg wakate, b kʋʋ neda. 8 Kʋʋngã rʋʋme n tɩ kos a Pilat bũmb ning a sẽn mi n maand n kõt bãmbã. 9 A Pilat soka bãmb b sã n datame t'a bas Zuif-rãmbã dĩmã n kõ-ba. 10 Bala, yẽ bãngame tɩ yaa sũ-kiir yĩng la maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã yõk a Zezi n wa n kɩs yẽnda. 11 La maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã kɩtame tɩ nebã kos tɩ b yiis a Barabas n base. 12 A Pilat leb n gomame n sok bãmb tɩ b ratame tɩ yẽ maan a soab ning bãmb sẽn boond tɩ Zuif-rãmbã dĩmã bõe? 13 Bãmb leb n kelmame n yeele: Ka-y bãmb da-pɩk zugu. 14 A Pilat soka bãmba: B maana bõe sẽn ya wẽnga? La nebã leb n kelma ne pãng n yɩɩd pĩnda: Ka-y bãmb da-pɩk zugu. 15 A Pilat sẽn dat n noog neba sũur yĩnga, a yiisa a Barabas n base. La yẽ sẽn kɩt tɩ b pãb a Zezi ne kalwaase, yẽ rɩka bãmb n kõ nebã tɩ b ka-b da-pɩk zugu. 16 Sodaasã talla a Zezi n kẽng zaka pʋgẽ, sẽn dat n togs tɩ sodaasã zakẽ, la bãmb tigma sodaasã fãa sẽn be zĩ-kãngã. 17 B yeelga a Zezi fu-miuugu, la b kala gõos wa maanfo n fõgen bãmb zugu. 18 Dẽ, sodaasã sɩngame n pʋʋs bãmb n yeele: Zuif-rãmbã dĩma, tõnd pʋʋsda yãmba. 19 La bãmb wẽe a Zezi zug ne tãnwĩiga, n tʋbs bãmb kolkoodo, la b yĩgimdame n wõgemd bãmb taoore. 20 Bãmb sẽn yaal a Zezi a woto n sɛ, b pidga fu-miuugã n lebs a Zezi futã n yeelg-ba, la b talla bãmb n na n tɩ ka da-pɩk zugu.

B kaa a Zezi da-pɩk zugu

21 Bãmb modga ned a yen sẽn yi weoogẽ n loogdẽ t'a tʋk a Zezi da-pɩkã. A yʋʋr la a Sɩmo, n ya Sirɛn neda. Yẽ yaa a Alegsãndr ne a Rufus ba. 22 Bãmb talla a Zezi n kẽng zĩig ning sẽn boond tɩ Golgota, sẽn dat n togs tɩ zu-wang zĩiga. 23 Bãmb kõo a Zezi rãam sẽn kalem ne miir la a Zezi ka yũ ye. 24 Bãmb kaa a Zezi da-pɩk zugu, la b pʋɩɩ bãmb futã n maan bãnde, n na n bãng ned kam fãa sẽn na n paam fuug ninga. 25 Yaa sõ-bɩɩmd wakat la b ka bãmb da-pɩkã zugu. 26 Gʋlsem ning sẽn wilgd b sẽn dõd bãmb ne bũmb ningã yeta a woto: Zuif-rãmbã rĩma. 27 Bãmb kaa fãadb a yiib da-pɩgs zut ne a Zezi: A yembr b rɩtgo, a to wã b goabga. 28 Woto, gʋls-sõng sẽn yet tɩ b lagma bãmb ne wẽng maandbã paama pidsgu. 29 Neb nins sẽn loogd be wã tʋʋ bãmba, n gõms b zut n yeele: N-faa! Yãmb sẽn tõe n sãam wẽnd-doogã n lebs n me-a rasem a tãabã, 30 bɩ y fãag y meng n wa n sig da-pɩkã zugu. 31 Maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã ne tõog karen-saam-dãmbã me goma ne taab n yaal bãmb n yeele: B fãaga neb a taaba, n yaool n ka tõe n fãag b meng ye. 32 Bɩ Kirist sẽn ya Israyɛl dĩmã sig da-pɩkã zug moasã tɩ d yã n tẽ. La neb nins b sẽn ka da-pɩgs zut ne bãmbã me goma bãmb wẽnga. 33 Sẽn ta wĩnto-sʋka, dũni gill fãa lebga lik bida hal tɩ ta wẽn-kaoore. 34 La wẽn-kaoor wakate, a Zezi zẽka b koɛɛg n kelem n yeele: Eloyi! Eloyi! Lama sabaktani? Sẽn dat n togs tɩ: "Mam Wẽnnaam! Mam Wẽnnaam! Yaa bõe tɩ yãmb bas maam?" 35 Neb kẽer sẽn dag n be be wã sẽn wʋm a woto, b yeelame: Gese, bãmb boonda a Eli. 36 La bãmb ned a yembr wudgame n dɩk needg n los miismẽ, n yaag n sel tãnwĩig n kõ bãmb tɩ b yũ, la a yeele: Bas-y tɩ d ges a Eli sã n na wa n sik bãmba. 37 La a Zezi zẽka b koɛɛg n kelem ne pãnga, la b kiime. 38 Wẽnd-doogã fu-lilldig sɩnga yĩngr n kẽeg n tãag tẽnga. 39 Sodaas koabg naabã sẽn dag n yas t'a neng tees a Zezi wã, a sẽn yã b kũuma sẽn yɩ to-to wã, a yeelame: Hakɩɩka, rao-kãngã yaa Wẽnnaam Bi-ribla. 40 Pagb me n dag n be be n yas yɩɩg n getẽ. A Maari sẽn yit Magdala, ne a Maari sẽn ya a Zak-bil ne a Zoze ma, la a Salome da bee bãmb sʋka. 41 Bãmb dag n tũuda a Zezi n sõngd bãmb wakat ninga b sẽn dag n be Galile. Pagb a taab wʋsg da tũu a Zezi n wa Zeruzalɛm.

A Zezi mumbu

42 Dag n yaa seglg daare, sẽn dat n togs tɩ daar ninga sẽn deng vʋʋsg daarã. La wĩndgã sẽn kolg lʋɩɩs yĩnga, 43 a Zozɛf sẽn yit Arimate waame. Yẽ yaa kaorengã yɛl bʋ-bʋʋd neba fãa sẽn waoogda, la a me rag n gũuda Wẽnnaam soolem waoongo. Yẽ maana raood n kẽng a Pilat nengẽ n tɩ kos a Zezi kũumã. 44 A Pilat sẽn wʋm t'a Zezi zoe n kiime, a yɛɛsame, la a kɩtame tɩ b bool sodaas koabg naabã t'a wa, t'a sok-a n na n bãng b sã n kii sẽn kaoose. 45 Sodaas koabg naabã sẽn wilg yẽ yellã sẽn yɩ to-to wã, a kõo a Zozɛf a Zezi kũumã. 46 La a Zozɛf raa lẽ peen-peelse, n sik a Zezi kũumã da-pɩkã zugu, n vil-b ne pɛɛlã n gãneg-b yaoog sẽn tuk kugr zug pʋgẽ, la a bilma kugr n lud yaoogã noore. 47 A Maari sẽn yit Magdala ne a Zoze ma a Maari ra geta zĩig ninga b sẽn gãneg bãmbã.

Mark 16

A Zezi vʋʋgre

1 Vʋʋsg daarã sẽn looge, a Maari sẽn yit Magdala ne a Zak ma a Maari la a Salome daa tɩdar sẽn ya yũ-noogo n na n tɩ yug a Zezi kũumã. 2 Dimaasã daar yibeoog pĩnda, bãmb taa yaoogẽ wã sõ-pukr wakate. 3 Bãmb goma ne taab n yeel tɩ ãnna n na n lak kugrã n bas yaoogã noor n kõ-ba. 4 La bãmb sẽn zẽk b nens n gese, b yãame tɩ b bilga kugrã sẽn ya bedr wʋsgã n bas yaoogã noore. 5 Bãmb sẽn kẽ yaoogẽ wã, b yãa bi-bɩɩg t'a zĩ rɩtgo n yer fu-pɛɛlga, la b yɛɛsame. 6 Yẽ yeela bãmba: Da yɛɛs-y ye. Yãmb baooda Nazarɛt dao a Zezi b sẽn ka da-pɩkã zugã. Bãmb vʋʋgame. Bãmb ka be ka ye. Ad zĩig ning b sẽn dag n gãneg bãmbã. 7 La y kẽng n tɩ yeel b karen-biisã ne a Pɩyɛɛr t'a Zezi na n denga yãmb taoor n kẽng Galile. Yaa beene la yãmb na n yã bãmba wa b sẽn da yeel yãmbã. 8 Pagbã yii yaoogẽ wã n zoe ne yɛɛsg la rigbu. La yɛɛsgã yĩnga, bãmb ka togs ned tɩ bũmb ye.

A Zezi puka b meng ne a Maari sẽn yit Magdala

9 A Zezi sẽn vʋʋg dimaas daar yibeoogã, b reng n puka b meng ne a Maari sẽn yit Magdala, soab ninga bãmb sẽn dig zĩn-dãmb a yopoe tɩ yi n basã. 10 La yẽ kẽngame n tɩ togs neb nins sẽn dag n be ne a Zezi wã la sẽn zĩ ne sũ-sãams la nintãmã. 11 Bãmb sẽn wʋm t'a Zezi vɩɩme, la tɩ pagã yã-b lame, bãmb ka tẽ-a ye.

A Zezi puka b meng ne b karen-biis a yiibu

12 Dẽ poore, a Zezi puka b meng ne bãmb neb a yiib sẽn dag n be sorẽ n kẽnd weoogẽ, la yɩɩ ne wẽneg a to. 13 Bãmb me lebg n waa n togsa b taabã, la b kell n ka tẽ bãmb me ye.

A Zezi wilga b karen-biis piig la a yembrã b tʋʋmde

14 A Zezi yaool n puka b meng ne karen-biis piig la a yembrã, dẽ tɩ b zĩ n dɩtame. La a Zezi zab-b lame, b ka-tẽebã la b sũ-riglmã yĩnga. Bala, b ka tẽ neb nins sẽn yã bãmb b vʋʋgrã zugẽ wã ye. 15 La a Zezi yeela bãmb yaa: Saag-y dũni tɛk fãa n moon neba fãa koe-noogã. 16 Ned ning fãa sẽn na tẽ, tɩ b lis-a, a na paam fãagre. La ned ning fãa sẽn kõn tẽ na kong bʋʋm. 17 Ad bãn nins sẽn na n tũ neb nins sẽn na n tẽ wã: ne mam yʋʋre, bãmb na n diga zĩn-dãmba la b gom gom-zẽnse. 18 Bãmb na n yõga wiisi, la b sã n yũ bũmb sẽn ya zẽnem, a kõn zab-b ye. Bãmb na n tika bãad-rãmb ne b nusi, la b na n paama maagre.

A Zezi zẽkre

19 Zu-soab a Zezi sẽn gom woto n sɛ, dẽ Wẽnnaam zẽka bãmb n kẽng arzãna, la bãmb zĩnda Wẽnnaam nug rɩtgo. 20 La bãmb karen-biisã kẽngame n moon koɛɛgã zĩig fãa. Zu-soabã tʋma ne bãmba, n maan bãn n tũnug koɛɛgã n wilg t'a yaa sɩda.

Luk 1

Koɛɛg a Teofill yĩnga

1 Neb wʋsg makame n gʋls bũmb nins sẽn maan tõnd sʋkã. 2 B sẽn gʋlsã zemsa wa neb nins sẽn dag n yã yellã hal a sɩngrẽ, la b lebg koe-noogã moaandbã sẽn togs tõndã. 3 Teofill sõngo, mam sẽn fees n bao n bãng fãa neb nins sẽn bils maamã nengẽ wã, mam tagsame tɩ yaa neer tɩ mam me gʋls yãmb n wilg yɛlã sẽn pʋg taab to-to, 4 tɩ yãmb tõe n deeg tɩ bũmb nins b sẽn dag n zãms yãmbã yaa sɩda.

Malɛk pĩnd n togsa a Zãmbatiis rogem

5 Wakat ning Herood sẽn dag n ya Zude rĩma, maan-kʋʋd a ye n da be tɩ b boond t'a Zakari. Yẽ yaa maan-kʋʋd a Abiya sull a ye neda. A pagã yaa maan-kʋʋd kãsem a Aarõ yagenga, la a yʋʋr la a Elizabɛt. 6 Bãmb b yiibã fãa dag n yaa nin-tɩrs Wẽnnaam nifẽ, la b da sakda Zu-soabã tõodã la b noyã fãa sõama. 7 La b ra ka tar biig ye. Bala, a Elizabɛt da yaa kiiri, la b yiibã fãa da kʋʋlame. 8 Daar a yembre, a Zakari buudã sẽn da tog n ges maoongã yelle, a Zakari dag n maanda maan-kʋʋr tʋʋmdã Wẽnnaam taoore. 9 Bala, b dag n maana bãnde, wa sẽn zems maan-kʋʋdbã miningu, n yãk yẽnda t'a kẽ Zu-soabã roogẽ wã n yõog wusdã. 10 La neb kʋʋngã dag n bee yɩng wisdã yõogr wakat n pʋʋsdẽ. 11 La Zu-soabã malɛk puka a meng ne a Zakari, n yas wusdã yõogr tẽn-kugrã rɩtgo. 12 La a Zakari sẽn yã malɛkã, a yɛɛsame, tɩ rabeem yõk-a. 13 Malɛkã yeela yẽnda yaa: Zakari, da zoe rabeem ye, tɩ bõe, Wẽnnaam leoka fo pʋʋsgo. Fo pag a Elizabɛt na n doga bi-ribl n kõ-fo. La fo na n pʋda a yʋʋr t'a Zã. 14 Fo na n paama sũ-noog n kɩdme, la neb wʋsg na n maana sũ-noog a rogmã yĩnga. 15 Tɩ bõe, yẽ na n yɩɩ nin-kãseng Zu-soabã nifẽ. Yẽ kõn yũ divẽ wall bõn-yũudl sẽn yilimd neng ye. Sɩɩg-sõng na n pida yẽ a ma sẽn na n dog-a wakat bala. 16 A na n kɩtame t'a Israyɛl kamb wʋsg lebg n wa Zu-soabã sẽn ya bãmb Wẽnnaamã nengẽ. 17 Yẽ na n kẽna Wẽnnaam taoor ne sɩɩg ning la pãng ning a Eli sẽn da tarã, n kɩt tɩ ba-rãmbã paam zems-n-taar ne b kamba, n kɩt tɩ kɩɩsdbã paam yam n lebg nin-tɩrse. La a na n sõnga nebã tɩ b segl n sa Zu-soabã yĩnga. 18 A Zakari soka malɛkã tɩ yẽ na n yɩɩ a wãn n bãng bõn-kãnga? Bala, yẽ yaa nin-kẽema, la a pagã me yʋʋm ka paood ye. 19 La malɛkã leoka yẽnda yaa: Mam yaa a Gabriyɛl, n be Wẽnnaam taoore. B tʋma maam tɩ m wa n gom ne foom la m togs-f koe-no-kãnga. 20 Gese, fo na n lebga muka, la fo kõn tõog n gome, hal tɩ ta wakat ning bõn-kãngã sẽn na n paam pisdgu, fo sẽn ka tẽ mam goama, tɩ b yaool n na n paam pidsgu, b wakat sã n ta wã yĩnga. 21 Wakat kãnga, nebã da gũuda a Zakari, la a sẽn kaoosd wẽnd-doogẽ wã yɛɛsa bãmba. 22 La a sẽn yi, a ka tõog n gom ne nebã ye. La b bãngame t'a yãa yãab wẽnd-doogẽ wã. La a sɩngame n bils bãmb ne magbo, la a ket n yaa muka. 23 La a Zakari tʋʋmdã rasem sõor sẽn pidi, a kuila a yiri. 24 La wakat bilf sẽn paase, a pag a Elizabɛt rɩka pʋga. La yẽ soondame hal tɩ ta kiis a nu. 25 La a yeelame yaa: Ad bũmb ning Zu-soabã sẽn maan n kõ maam, n zems wakat ning bãmb sẽn yãk yam n na n yiis bũmb ning sẽn dag n ya mam yãnd nebã sʋkã.

Malɛk pĩnd n togsa a Zezi rogem

26 Kiis a yoob soabã wakate, Wẽnnaam tʋma malɛk a Gabriyɛl, Galile tẽng a yembr sẽn boond tɩ Nazarɛt, 27 pa-kuil a yembr nengẽ, b sẽn da rɩk n kõ a Daviid yageng a Zozɛf. Pʋg-sadã yʋʋr la a Maari. 28 Malɛkã waa yẽ nengẽ n yeel-a yaa: Mam pʋʋsda foom, ned ning Wẽnnaam sẽn ning barkã. Zu-soabã bee ne foom. 29 Gom kãens namsa a Maari t'a sokd a meng tɩ pʋʋs-kãngã võor yaa bõe? 30 Malɛkã yeel-a lame yaa: Maari, da zoe rabeem ye. Bala, fo paama bark Wẽnnaam nifẽ. 31 Gese, fo na n dɩka pʋga, n dog bi-ribla, la f na n pʋda a yʋʋr t'a Zezi. 32 Yẽ na n yɩɩ nin-kãsenga, la b na n boond-a lame tɩ Wẽn-kẽemd Bi-ribla. Zu-soab a Wẽnnaam na n kõo yẽnda a yaab a Daviid naam. 33 Yẽ na n sooga a Zakob buudã wakat sẽn kõn sa, la a naamã kõn zĩnd saab wakat ye. 34 A Maari soka malɛkã tɩ bõn-kãng na n yɩɩ wãn n yɩ tɩ yẽ nan ka mi raoa? 35 La malɛkã leok-a lame yaa: Sɩɩg-sõng na n waa fo zugu, la Wẽn-kẽemdã pãngã na n luda foom ne b maasem. Yaa woto yĩng la b na n bool bi-sõng ning fo sẽn na n dogã tɩ Wẽnnaam Bi-ribla. 36 Ad fo kẽem a Elizabɛt me rɩka pʋg a kʋʋlem wakate, n na n dog bi-ribla. B sẽn dag n boond yẽ tɩ kiirã, a tara kiis a yoob pʋg moasã. 37 Bala, bũmb ka be Wẽnnaam sẽn ka tõe ye. 38 Dẽ, a Maari yeelame yaa: Mam yaa Zu-soabã tʋmtʋmd poaka. Bɩ yãmb sẽn yeel bũmb ningã yɩ. La malɛkã loogame n bas-a.

A Maari kẽnga a Elizabɛt nengẽ

39 Da-kãens pʋgẽ, a Maari yikame n kẽng Zude tẽng a yembr sẽn be tãensã sẽne wã tao-tao. 40 A Maari kẽe a Zakari zakẽ, n pʋʋs a Elizabɛt. 41 A Elizabɛt sẽn wʋm a Maari pʋʋsgã bala, biigã sẽn be yẽ pʋgẽ wã virsame, la a Elizabɛt pida ne Sɩɩg-sõngo. 42 A zẽka a koɛɛg n yeele: Fo tara Wẽnnaam bark n yɩɩd pagbã fãa. La biigã sẽn be fo pʋgẽ wã me tara barka. 43 Maana a wãn tɩ mam wa paam tɩ m Zu-soabã ma wat m nengẽ? 44 Bala, ade, fo pʋʋsmã sẽn kẽ mam tʋbrẽ wã yee, la biigã sẽn be mam pʋgẽ wã sẽn virs ne sũ-noogo. 45 Bark bee pag ning sẽn tẽ tɩ Zu-soabã sẽn yeel yẽnda wã na n paama pidsgã zugu. 46 La a Maari yeelame yaa: Mam sɩɩgã pẽgda Zu-soabã, 47 la mam sũur pida ne sũ-noogo, mam fãagd a Wẽnnaam yĩnga. 48 Bala, bãmb gesa b tʋmtʋmd-poakã a sik-m-mengã pʋgẽ. Bala, sẽn sɩng ne moasã, ad zamaan fãa neb na n yeelame tɩ bark bee mam zugu. 49 Bala, sẽn Tõe-a-fãa wã maana bõn-kãsems n kõ maam. Bãmb yʋʋr yaa sõmblem. 50 "Bãmb nimbãan-zoeerã paada neb nins sẽn zoet bãmbã zutu, zamaan o zamaane." 51 Bãmb wilga b kang pãnga. Bãmb sãeega neb nins sẽn dag n tar wuk-m-meng tagsd b sũyã pʋsẽ wã. 52 Bãmb deega pãens rãmbã naam n bas-ba, la b zẽk sik-m-mens rãmbã. 53 Bãmb tɩgsa kom sẽn tar b rãmbã ne arzegse, la b kɩt tɩ arzegsã rãmb loog zaalem. 54 Bãmb sõnga b tʋmtʋmd a Israyɛl, la b tẽeg n maan nimbãan-zoeere, 55 wa b sẽn dag n yeel tõnd yaab-rãmbã tɩ b na n maana a Abraham ne a yagensã neer wakat fãa wã. 56 A Maari paa ne a Elizabɛt sẽn kolg kiis a tãabo, n yaool n lebg n kuil a yiri.

A Zãmbatiis rogem

57 A Elizabɛt rogem wakat taame. La a roga bi-ribla. 58 Yẽ yags-rãmbã ne a roagdbã wʋmame tɩ Zu-soabã puka b nimbãan-zoeer ne yẽnda, la b lagma ne-a n paam sũ-noogo. 59 Rogmã rasem a nii daare, bãmb waa ne bi-bilfã n na n kẽes bãongo, la b da rat n pʋda a yʋʋr t'a Zakari wa a baaba. 60 La a ma wã gomame n yeel tɩ ayo! T'a yʋʋr na n yɩɩ a Zã. 61 Nebã yeela a Elizabɛt tɩ yẽ roagdbã sʋka, ned ka be n tar yʋ-kãng ye. 62 La bãmb bilsa biigã baaba ne nus n dat n bãng a sẽn dat tɩ b pʋd biigã yʋʋr ninga. 63 A Zakari kosa walga, n gʋls tɩ biigã yʋʋr la a Zã. La nebã fãa yɛɛsame. 64 Wakat kãng bala, a Zakari zelemd lakame t'a sɩng n gomd n pẽgd Wẽnnaam. 65 Rabeem yõka b yagsã fãa. La koe-kãng saaga Zude tẽmsã fãa sẽn be tãensã sʋkã. Nebã dag n gomda bõn-kãng yell ne taaba. 66 Neb nins fãa sẽn wʋm gomdã da tagsda a yelle, la b sokdẽ tɩ bi-kãngã na n yɩɩ bõe biiga? Bala, Zu-soabã pãng dag n bee ne-a.

A Zakari bãngr goama

67 Biigã ba a Zakari pida ne Sɩɩg-sõngo, n gom pĩnd-n-bãngr goam n yeele: 68 Pẽgr Zu-soabã sẽn ya Israyɛl nebã Wẽnnaam, bãmb sẽn wa n ges b nebã n fãag-bã yĩnga, 69 la bãmb sẽn kõ tõnd fãagd sẽn tar pãnga, sẽn yit a Daviid sẽn ya bãmb tʋmtʋmdã buud pʋgẽ 70 wa bãmb sẽn dag n gom ne b no-rɛɛs-sõamyã noey hal wakat sẽn kaoose, 71 tɩ b na n fãaga tõnd n yiis d bɛɛbã la neb nins fãa sẽn kis-b tõndã nusẽ wã. 72 Woto, bãmb zoee tõnd yaab-rãmbã nimbãanega, n tẽeg bãmb kãab-sõngã yelle, 73 wa bãmb sẽn dag n kãabe, n wẽen n yeel tõnd yaab a Abraham 74-75 tɩ b na n fãaga tõnd n yiis d bɛɛbã nusẽ, la b kõ tõnd pãn-tõog tɩ pʋʋs bãmb ne sõmblem la tɩrlem bãmb taoor hal tõnd vɩɩmã tɛka, tɩ rabeem kaẽ ye. 76 La foom a bi-bilfã, b na n boola foom tɩ Wẽn-kẽemd no-rɛɛsa. Tɩ bõe, fo na n lʋɩɩ Zu-soabã taoore n maneg bãmb soayã, 77 la f kɩt tɩ nebã bãng tɩ Wẽnnaam na n kõ-b-la b yel-wẽnã sugr n fãag-ba, 78 tõnd Wẽnnaamã nimbãan-zoeerã sẽn ya kãsengã yĩnga. Yaa nimbãan-zoeerã yĩng la sõorã sẽn pukdã na n wa tõnd nengẽ, 79 n kõ neb nins sẽn zĩ lik pʋgẽ la kũum maasmẽ wã vẽenem, la a tae tõnd tɩ d tũ laafɩ sore. 80 La biigã bɩtame t'a yam paasdẽ. La a paa weoogẽ wã hal tɩ ta daar ning a sẽn puk a meng ne Israyɛl nebã.

Luk 2

A Zezi rogem

1 Ra-kãense, Sezaar a Ogust yiisa tõog n yeel tɩ b sõd a soolmã nebã fãa. 2 Sõd-kãng sẽn yɩ dẽenem soabã zĩnda Siiri Gʋvɛrneer a Kiriniyus zamaanẽ. 3 Ned fãa kuiisa a meng tẽngẽ tɩ b tɩ sõd-ba. 4 A Zozɛf me yii Nazarɛt sẽn be Galile soolmẽ n kẽng a Daviid tẽng sẽn boond tɩ Betlehɛm n be Zude soolmẽ, yẽ sẽn ya a Daviid buud la a yagengã yĩnga. 5 Yẽ kẽnga be ne a pʋg-bil a Maari tɩ b sõd-a. La a Maari da tʋtame. 6 La bãmb sẽn be be, a Maari rogem wakat taame. 7 La yẽ roga a bi-ribl kãsengã, n vil-a ne peend n gãneg rũms rɩɩb koglg pʋgẽ, weer sẽn ka be sik-zĩigẽ wã yĩnga.

Pe-kɩɩmb ne malegse

8 La tẽn-kãng pe-kɩɩmb n dag n be we-kɛɛng ne yʋng n gũud b piisi. 9 Zu-soabã malɛk puka a meng ne bãmba, la Zu-soabã ziir vẽenem yãgame n gũbg bãmba. Dabeem kãseng yõka bãmba. 10 La malɛkã yeel-b lame yaa: Da zoe-y rabeem ye, bala, mam togsda yãmb koe-noog sẽn na n wa ne sũ-no-kãseng nebã fãa yĩnga. 11 Fãagd la b rog yãmb yĩng dũnna, a Daviid tẽngẽ wã. Bãmb la Kiristã, Zu-soabã. 12 Ad bãnd ning sẽn na n kɩt tɩ yãmb bãng bãmba: Yãmb na n yãa bi-pɛɛlg sẽn vil ne peend n gãe rũms rɩɩb koglgẽ. 13 La zĩig pʋgẽ bala, malegs wʋsg yii arzãn n waa n paas malɛkã n pẽgd Wẽnnaam n yetẽ: 14 Ziiri! Wẽnnaam sẽn be hal saasẽ saasẽ! Laafɩ bee dũni zugu, neb nins bãmb sẽn nongã sʋka. 15 Malegsã sẽn bas bãmb n leb n leb arzãna, pe-kɩɩmbã yeela taab yaa: Wa-y tɩ d kẽng Betlehɛm n tɩ ges bũmb ning sẽn maan tɩ Zu-soabã togs tõndã. 16 La bãmb kẽnga tao-tao n tɩ yã a Maari ne a Zozɛf la bi-pɛɛlgã sẽn gãe rũms rɩɩb koglgẽ wã. 17 Bãmb sẽn yã bi-pɛɛlgã, b togsa bũmb nins fãa b sẽn dag n gom ne bãmb biigã wɛɛngẽ wã. 18 Yellã linga neb nins fãa sẽn wʋm bũmb nins pe-kɩɩmbã sẽn togsd bãmbã. 19 A Maari bĩnga gom-kãens fãa a sũurẽ n tagsd b yelle. 20 Pe-kɩɩmbã lebgame, n waoogd Wẽnnaam la b pẽgd bãmba, bũmb nins fãa bãmb sẽn wʋme, la b sẽn yã tɩ sɩd yaa wa malɛkã sẽn da togs bãmbã yĩnga.

B waa ne a Zezi wẽnd-doogẽ

21 La rasem a nii daarã sẽn ya biigã bãong kẽesg daarã sẽn ta, b pʋda a yʋʋr t'a Zezi, wala malɛkã sẽn dag n yeel sẽn deng a ma sẽn na n dɩk a pʋgã. 22 La a Maari ne biigã yɩlgr wakat sẽn pidi, wa sẽn zems ne a Moyiis tõogã, yẽ ne a Zozɛf talla biigã n kẽng Zeruzalɛm n na n tɩ kõ Zu-soabã. 23 Bãmb maana wa sẽn gʋls Zu-soabã tõog pʋgẽ n yetẽ tɩ b tog n dɩka bi-ribl rẽeng fãa n kõ Zu-soabã. 24 La b maana wal a yiib bɩ man-wall-bi a yiib maoongo, wa sẽn gʋls Zu-soabã tõog pʋgẽ wã. 25 La mik rao a yen n da be Zeruzalɛm n boond t'a Sɩmyõ. Rao-kãng dag n yaa nin-tɩrga, la a sakda Wẽnnaam. Yẽ dag n gũuda Israyɛl belsgo, la Sɩɩg-sõng dag n bee a zugu. 26 Sɩɩg-sõng dag n wilg-a lame t'a kõn ki, hal t'a yã Kiristã, Zu-soabã sẽn na n tʋmã. 27 Sɩɩg-sõng kɩtame t'a Sɩmyõ kẽng wẽnd-doogẽ wã. La a Zezi ba wã ne b ma wã sẽn tall bãmb n wa n na n pids bũmb ning tõogã sẽn yetã, 28 a Sɩmyõ deega biigã a nusẽ, n pẽg Wẽnnaam n yeele: 29 Zu-soaba! Moasã, yãmb basa y tʋmtʋmdã t'a loogd ne laafɩ. Wa yãmb sẽn dag n yeelã, 30 mam nin yãa fãagr ning yãmb sẽn kõ tõndã, 31 fãagr y sẽn segl neba fãa nifẽ wã. 32 A yaa vẽenem sẽn vẽnegd bu-zẽmse, la a yaa Israyɛl sẽn ya yãmb nebã ziiri. 33 B sẽn gom a Zezi yell a woto wã yɛɛsa b ba ne b ma. 34 A Sɩmyõ ning-b-la barka, la a yeel a Zezi ma a Maari yaa: Ad bi-kãngã waa Israyɛl neb wʋsg lʋɩɩse la b yikr yĩnga, la a na n yɩɩ bãnd neb sẽn na n zãgse. 35 A na n puka neb wʋsg sũy pʋsẽ yɛla, la sũ-sãoong sẽn wẽnd sʋʋg sẽn kõs ned n na n paam foom. 36 Wẽnnaam no-rɛɛs-poak a ye n da be be. A yʋʋr la a Ãnn, a Fanuwɛl bi-pugla, n ya a Azɛɛr buudu. A ra kʋʋla wʋsgo. A zĩnda ne a sɩdã yʋʋm a yopoe a pʋgsademd wakate, 37 n lebg pʋgkõore, n kell n paa a woto. La baa ne a sẽn tar yʋʋm pis-nii la a naasã, a dag n ka yit wẽnd-doogẽ wã ye. A dag n maanda Wẽnnaam tʋʋmd wĩntoog ne yʋngo, ne no-loeer la pʋʋsgo. 38 Yẽ me waa wẽnd-doogẽ wã wakat kãng bala. Yẽ dag n pẽgda Wẽnnaam la a gomd ne neb nins sẽn dag n gũud Zeruzalɛm fãagrã a Zezi yelle.

A Maari ne a Zozɛf leba Nazarɛt

39 La bãmb sẽn pids bũmb fãa wa sẽn zems Zu-soabã tõogo, a Zozɛf ne a Maari leb n leba b tẽngẽ, Nazarɛt. 40 Biigã ra bɩtame, la a pãng paasdame, la a da pida ne yam, la Wẽnnaam barkã da bee a zugu.

Biig a Zezi bee wẽnd-doogẽ wã

41 A Zezi ba-rãmbã dag n kẽngda Zeruzalɛm yʋʋmd fãa, zʋʋg-n-basã kibs yĩnga. 42 A Zezi sẽn ta yʋʋm piig la a yiibu, b kẽnga Zeruzalɛm wa sẽn zems kibsã miningu. 43 La kibsã sẽn sa tɩ bãmb lebg n kuiisẽ, biig a Zezi paa Zeruzalɛm, la b ba-rãmbã ka bãng ye. 44 Bãmb sẽn dag n tags t'a Zezi bee b kẽnd-n-taasã nengẽ wã yĩnga, b kẽna daar a ye kẽnde, n yaool n gẽes a Zezi b mitinsã sʋka. 45 La b ka yãnd-b ye. La b lebg n lebda Zeruzalɛm la b gẽesd a Zezi. 46 Ra-yɩt-n-daarã, bãmb yãnda a Zezi wẽnd-doogẽ wã tɩ b zĩ karen-saam-dãmbã sʋk n kelgd-b-la b sogsd-b sokdse. 47 A Zezi bãngrã ne b leokdsã linga neb nins fãa sẽn da wʋmd bãmbã. 48 A Zezi ba-rãmbã sẽn yãnd-bã, b yɛɛsame. A Zezi ma wã yeel-b lame yaa: M biiga, yaa bõe tɩ fo maan tõnd a woto? Gese, maam ne f baaba baoo foom ne sũ-sãanga. 49 A Zezi yeel-b lame yaa: Bõe yĩng tɩ yãmb da baood maam? Yãmb da ka mi tɩ mam tog n bee m ba wã roogẽ laa? 50 La bãmb ka wʋm bũmb ning a Zezi sẽn da gomd ne bãmbã võor ye. 51 Dẽ poore, a Zezi tũu bãmb n leb Nazarɛt, la b saka bãmb noore. Bãmb ma wã dag n bĩngda bõn-kãens fãa a sũurẽ. 52 A Zezi ra bɩtame, tɩ b yamã paasdẽ, la b paama Wẽnnaam barka la ninsaalb rẽnd me.

Luk 3

A Zãmbatiis koe-moonego

1 Sezaar a Tɩbɛɛr sẽn deeg naam tɩ yʋʋm piig la nuunẽ, t'a Pilat dag n yaa Zude soolem Gʋvɛrneere, tɩ Herood ya Galile rĩma, t'a biig a Filip ya Yituure ne Tarkonit soolem dĩma, t'a Lizanyaas ya Abilɛn soolem dĩma, 2 t'a Ann ne a Kayif ya maan-kʋʋdbã kãsem-dãmba, Wẽnnaam goma ne a Zakari biig a Zã weoogẽ wã. 3 La a Zã saaga tẽms nins fãa sẽn pẽ Zʋrdẽ wã, n moondẽ n yet nebã tɩ b tek yam n deeg lisgu, n paam b yel-wẽnã sugri. 4 Yɩɩ wa sẽn gʋls Wẽnnaam no-rɛɛs a Ezayi sebrã pʋgẽ wã: Yaa ned ning koɛɛg sẽn kelemd we-rasempʋɩɩgẽ wã, n yetẽ tɩ: Maneg-y Zu-soabã sore! Rems-y bãmb so-bugsã tɩ yɩ tɩrse! 5 Londã fãa na n pidsame! Tãensã ne kũnkubã fãa na n sarmame! So-golemsã na n lebga tɩrse, la b na n kõo so-rʋdã! 6 La ninsaal buud fãa na n yãa fãagr ning Wẽnnaam sẽn kõtã. 7 Dẽ, a Zã ra yeta neb kʋʋngã sẽn wat yẽ nengẽ t'a lis-bã yaa: Wag-toos buudu, ãnna n wilg yãmb tɩ y zoe sũ-puugr sẽn watã? 8 Woto yĩnga, bɩ y wom biis sẽn zemsd ne neb sẽn tek yam n kos sugri, la y da tags y sũyã pʋs t'a Abraham sẽn ya yãmb yaabã sekame ye. Bala, mam yeta yãmb tɩ Wẽnnaam tõe n dɩka kug-kãensã n kɩt tɩ b lebg a Abraham yagense. 9 Larã zoe n bee tɩɩsã yẽgẽ moasã. Dẽ, b na n keega tɩɩg ning fãa sẽn ka womd bi-sõama, n lob bugmẽ. 10 Neb kʋʋngã soka a Zã yaa: Woto wã, bõe la tõnd tog n maane? 11 A Zã leok-b lame n yeele: Bɩ ned ning sẽn tar fu-yerdɩ a yiib yãk a ye n kõ sẽn ka tar-a, la ned ning sẽn tar n dɩtẽ me maan a woto. 12 Yaood-dɛɛgdbã me waame n dat t'a lis-ba. B soka a Zã yaa: Karen-saamba, tõnd tog n maana bõe? 13 Yẽ leok-b lame n yeele: Da reeg-y yaood n yɩɩd b sẽn kõ yãmb noor tɩ y reegã baa bilfu. 14 Sodaas me soka a Zã tɩ la bãmb yẽ tog n maana bõe? Yẽ leoka bãmb n yeele: Da maan-y ned pãng ye, la y da rõd neb zaalem ye, la y maan sũ-noog ne y yaoodã. 15 Nebã da yas n gũudame, la b fãa da sokda b mens n dat n bãng sãnde ka a Zã la Kiristã. 16 A Zã leoka bãmb fãa n yeele: Mam lisda yãmb koomẽ. La ned a ye n wata, n tar pãng n yɩɩd maam. Mam pʋs n pa zems tɩ lood bãmb neooda sẽbds ye. Bãmb na n lisa yãmb Sɩɩg-sõngẽ la bugmẽ. 17 Bãmb zãada b kãoorgo. Bãmb na n pɩɩsa b zɛɛga, n wʋk ki wã n sui b baoorẽ. La b na n yõoga wudgã ne bugum sẽn ka kiida. 18 A Zã sagla nebã ne sagls a taab wʋsgo, n moon bãmb koe-noogã. 19 La a Zã sẽn wilg Herood sẽn ya Gʋvɛrneerã t'a sẽn maan ne a ba-biig a Filip pag Herodyaadã, ne tʋʋm wẽnsã fãa a sẽn maanã ka zemse, 20 Herood leb n maana tʋʋm wẽng a to n paase, n yõk a Zã n sui bi-bees roogo.

A Zezi koom lisgu

21 Neba fãa sẽn paam koom lisgu, a Zezi me paama lisgu. La bãmb sẽn pʋʋsd wakate, yĩngr pakame, 22 la Sɩɩg-sõng rɩka man-wall wẽneg n sig bãmb zugu. Koɛɛg zĩnda saasẽ n yeele: Fo yaa mam bi-ribl-nongr sẽn ta mam yam zãnga.

A Zezi roogo

23 A Zezi sẽn wa n na n sɩng b tʋʋmdã, rẽ tɩ b da tara yʋʋm pis-tã sẽne. Bãmb da yaa a Zozɛf biig wa nebã sẽn dag n tagsdã. A Zozɛf dag n yaa a Heli biiga, 24 sẽn yaa a Matat biiga, sẽn yaa a Levi biiga, sẽn yaa a Melki biiga, sẽn yaa a Yanayi biiga, sẽn yaa a Zozɛf biiga, 25 sẽn yaa a Matatyas biiga, sẽn yaa a Amos biiga, sẽn yaa a Nahum biiga, sẽn yaa a Esli biiga, sẽn yaa a Nagayi biiga, 26 sẽn yaa a Maat biiga, sẽn yaa a Matatyas biiga, sẽn yaa a Semeyin biiga, sẽn yaa a Zozɛf biiga, sẽn yaa a Zoda biiga, 27 sẽn yaa a Zoaana biiga, sẽn yaa a Resa biiga, sẽn yaa a Zorobabɛll biiga, sẽn yaa a Salatyɛl biiga, sẽn yaa a Neeri biiga, 28 sẽn yaa a Melki biiga, sẽn yaa a Adi biiga, sẽn yaa a Kozam biiga, sẽn yaa a Elmadam biiga, sẽn yaa a Ɛɛr biiga, 29 sẽn yaa a Zezi biiga, sẽn yaa a Eliyezɛɛr biiga, sẽn yaa a Zorim biiga, sẽn yaa a Matat biiga, sẽn yaa a Levi biiga, 30 sẽn yaa a Sɩmyõ biiga, sẽn yaa a Zuda biiga, sẽn yaa a Zozɛf biiga, sẽn yaa a Zonam biiga, sẽn yaa a Eliyakim biiga, 31 sẽn yaa a Meleya biiga, sẽn yaa a Mena biiga, sẽn yaa a Matata biiga, sẽn yaa a Natã biiga, sẽn yaa a Daviid biiga, 32 sẽn yaa a Ezayi biiga, sẽn yaa a Zobɛɛd biiga, sẽn yaa a Booz biiga, sẽn yaa a Sala biiga, sẽn yaa a Nasõ biiga, 33 sẽn yaa a Aminadab biiga, sẽn yaa a Admin biiga, sẽn yaa a Arni biiga, sẽn yaa a Ɛsrom biiga, sẽn yaa a Farɛs biiga, sẽn yaa a Zuda biiga, 34 sẽn yaa a Zakob biiga, sẽn yaa a Izak biiga, sẽn yaa a Abraham biiga, sẽn yaa a Taara biiga, sẽn yaa a Nakoor biiga, 35 sẽn yaa a Seruk biiga, sẽn yaa a Reyu biiga, sẽn yaa a Falɛk biiga, sẽn yaa a Ebɛɛr biiga, sẽn yaa a Sala biiga, 36 sẽn yaa a Kayinam biiga, sẽn yaa a Arfaksaad biiga, sẽn yaa a Sɛm biiga, sẽn yaa a Nowe biiga, sẽn yaa a Lemek biiga, 37 sẽn yaa a Matusala biiga, sẽn yaa a Henok biiga, sẽn yaa a Zarɛd biiga, sẽn yaa a Maleleyɛl biiga, sẽn yaa a Kayinam biiga, 38 sẽn yaa a Enos biiga, sẽn yaa a Sɛt biiga, sẽn yaa a Adam biiga, sẽn ya Wẽnnaam biiga.

Luk 4

Sʋtãanã maka a Zezi

1 A Zezi sẽn pid ne Sɩɩg-sõngo, bãmb yii Zʋrdẽ n lebg n wa, la Sɩɩgã talla bãmb n kẽng weoogẽ. 2 La rõatã maka bãmb beene dasem pis-naase. La dasem kãens pʋgẽ, bãmb ka tol n dɩ bũmb ye. La rẽ sẽn looge, kom yaool n yõka bãmba. 3 Dẽ, rõata yeela bãmb yaa: Yãmb sã n yaa Wẽnnaam Bi-ribla, bɩ y yeel kug-kãensã tɩ b lebg buri. 4 La a Zezi leoka yẽnda t'a gʋlsame tɩ: Ninsaal kõn vɩ ne rɩɩb bal ye. 5 Rõata talla bãmb n dʋ yĩngr n paase, n wilg bãmb dũniyã soolem dãmbã nif kamsg pʋgẽ, 6 n yeel-b yaa: Mam na n kõo yãmb dũni naamã fãa, ne soolem kãensã ziirã, bala, b kõ-a-la maam, la mam kõt-a la m sẽn dat a soaba. 7 Dẽ, yãmb sã n wõgemd mam taoore, a fãa na n lebga yãmb n so. 8 A Zezi leok-a lame n yeele: B gʋlsame yaa: "Waoog Zu-soaba, fo Wẽnnaam, la f pʋʋs bãmb b yen bala." 9 Rõata leb n talla a Zezi yɛs n kẽng Zeruzalɛm, n yals bãmb wẽnd-doogã zug n yeel-ba: Yãmb sã n yaa Wẽnnaam Bi-ribla, bɩ y yɩk ka n tiimd tẽnga. 10 Bala, b gʋlsame tɩ: "Bãmb na n yeela b malegsã tɩ b gũ yãmba, 11 la malegsã na n zãa yãmb ne b nusi, sẽn na n yɩl tɩ yãmb naoor da wa n lak kugr ye." 12 A Zezi leoka yẽnda tɩ b gʋlsame tɩ: Ra mak Zu-soaba, fo Wẽnnaamã ye. 13 Rõata sẽn mak a Zezi ne makr buud toor-toor n sɛ, a loogame n bas bãmba, hal tɩ ta a sẽn na n le paam weer a to n mak-ba.

A Zezi tʋʋmd sɩngre

14 A Zezi lebg n leba Galile ne Sɩɩg-sõngã pãnga. La bãmb yʋʋrã saaga soolmã fãa. 15 A Zezi da zãmsda nebã karen-dot pʋse, la nebã fãa ra pẽgda bãmba.

B kɩɩsa a Zezi Nazarɛt

16 A Zezi kẽnga Nazarɛt, tẽng ning b sẽn dag n wub bãmbã. La vʋʋsg daare, bãmb kẽe karen-doogẽ wã wa bãmb sẽn minim n maandẽ wã. Bãmb yikame n na n karem. 17 La b kõo bãmb Wẽnnaam no-rɛɛs a Ezayi sebre. Bãmb laka sebrã, n yã zĩig ning b sẽn da gʋls n yeel tɩ: 18 Zu-soabã Sɩɩg bee mam zugu, tɩ bõe, b pʋdga b kaam mam zugu, tɩ m tõe n bels sũ-sãoong rãmba, tɩ m togs naong rãmbã koe-noogã. Bãmb tʋma maam tɩ m tʋg n moon yemsã yolsg koɛɛga, la m moon n togs zoensã, tɩ b na n leb n paama b nini, tɩ m kɩt tɩ neb nins b sẽn namsdã loog ne lohorem, 19 tɩ m moon bark yʋʋmd Zu-soabã sẽn kõtã. 20 A Zezi pila sebrã n kɩs tʋmtʋmdã la b zĩndi. Neba fãa sẽn be karen-doogẽ wã da geta bãmba. 21 A Zezi sɩngame n gom ne-b n yeele: Gʋls-sõng kãngã yãmb sẽn wʋm moas-moasã wã paama pidsg rũnna. 22 La nebã fãa da kɩta bãmb kaset n pẽgd bãmba, gom-sõamy nins sẽn dag n yit bãmb noorẽ wã yĩnga, la b sokdẽ tɩ bãmb ka a Zozɛf biigã wɛ? 23 A Zezi yeel-b lame yaa: Mam miime tɩ yãmb na n wẽe maam yel-bũn kãnga: Tɩpa, tɩp f meng f toor n sãooge, la: bɩ y maan bũmb nins fãa yãmb sẽn maan Kapɛrnawom tɩ tõnd wʋmã, y tẽngẽ ka. 24 A Zezi leb n yeel-b lame yaa: Sɩda, mam yeta yãmb tɩ Wẽnnaam no-rɛɛs baa a yen zɩ n paam tɩ b reeg-a sõama a meng tẽngẽ ye. 25 Mam yeta yãmb sɩd t'a Eli wakate, yĩngr sẽn pag tɩ saag ka ni yʋʋm a tãab la kiis a yoobe, tɩ kom kãseng kẽ tẽngã fãa wã, pʋgkõap wʋsg n da be Israyɛl. 26 Baoosgo, Wẽnnaam ka tʋm a Eli pʋgkõor baa a yen nengẽ, sã n ka Sɩdõ soolem pʋgkõor a yembr sẽn dag n be Sarɛpta nengẽ bala. 27 La Wẽnnaam no-rɛɛs a Elize wakate, yĩn-gãong bãas sẽn tar b rãmbã me ra yaa wʋsg Israyɛl. La baoosgo, baa a yen bãmb sʋkã ka paam yɩlgr ye, sã n ka Siiri rao a Naama bala. 28 Neba fãa sẽn dag n be karen-doogẽ wã sẽn wʋm gom kãensã, b sũyã puugame. 29 Bãmb yikame n veo a Zezi n yiis tẽngã, n tall-b n tɩ ta tãn-puuf ning bãmb tẽngã sẽn tiẽ wã zugu, n na n tus bãmb tɩ b yi tãngã zug n lʋɩ. 30 La a Zezi tũu bãmb sʋk bal n looge.

Dao zĩn sẽn tara

31 A Zezi kẽnga Kapɛrnawom, Galile tẽng a ye, la bãmb dag n zãmsda nebã Zuif-rãmbã vʋʋsg raare. 32 La bãmb zãmsgã yɛɛsa nebã. Bala, bãmb da zãmsda ne noore. 33 Dao a yen n da be karen-doogẽ wã tɩ zĩn-dẽgd tar-a. 34 A kelma ne pãng n yeele: Hey! Nazarɛt dao a Zezi, yãmb data tõnd ne bõe? Yãmb waame n na n sãam tõnd laa? Mam mii yãmb sẽn ya ned ninga. Yãmb yaa Wẽnnaam sõmblem soaba. 35 A Zezi tãsa yẽnda n yeel-a t'a sĩndi, la a yi n bas rao wã. Zĩnã luba daowã nebã sʋka, la a yi n bas-a n ka maan-a wẽng baa bilfu. 36 Nebã fãa yɛɛsame n gomd ne taab n yetẽ tɩ koe-kãngã yaa bõe koɛɛga? Bãmb tara noor la pãnga, tɩ b sã n yeel zĩn-dãmb nins sẽn ya rẽgdã tɩ b yi, b yitame. 37 La a Zezi yʋʋrã dag n saagda soolmã fãa.

A Zezi maaga a Pɩyɛɛr reem-poaka

38 A Zezi sẽn yi karen-doogẽ wã, b kẽnga a Sɩmo yiri. A Sɩmo reem-poakã yĩns ra wɩnga hal wʋsgo, la b kosa a Zezi tɩ b maag-a. 39 A Zezi sulga a zugẽ n tãs yĩn-wɩngrã, la a yĩn-wɩngrã sigame. La wakat kãng bala, a yikame n maan-b sãando.

A Zezi maaga neb wʋsgo

40 Wĩndg sẽn kẽ, neb nins fãa sẽn dag n tar bãad-dãmba, bãas buud toay-toay sẽn tara, tall-b lame n wa a Zezi nengẽ. A Zezi tika bãmb ned kam fãa ne b nusi, n maag-ba. 41 Zĩn-dãmb me dag n yit n basda neb wʋsgo, la b kelemdẽ n yetẽ tɩ: Yãmb yaa Wẽnnaam Bi-ribla. La a Zezi da tãsda bãmba, n gɩdgd-b tɩ b ra gom ye. Bala, zĩn-dãmbã ra miime t'a Zezi yaa Kiristã.

A Zezi kẽnga koe-moonego

42 Beoogã sẽn vẽege, bãmb yiime n kẽng zĩig sẽn ya we-rasempʋɩɩgẽ. Neb kʋʋng sɩngame n gẽesd bãmba, n wa n ta bãmb nengẽ. B dag n datame n gɩdg a Zezi tɩ b da loog n bas-b ye. 43 La a Zezi yeel-b lame tɩ yaa tɩlɛ tɩ bãmb moon Wẽnnaam soolem koe-noogã tẽms a taabã me. Bala, yaa bõn-kãng yĩng la b sẽn tʋm bãmbã. 44 La a Zezi da moonda koe-noogã Galile karen-dotã pʋse.

Luk 5

B yõga zĩm wʋsgo

1 A Zezi sẽn da be Genezarɛt mogrã noore, neb kʋʋngã gũbga bãmba, n pẽdgd taab n dat n wʋm Wẽnnaam goamã. 2 A Zezi yãnda koom kogend a yiib sẽn be kooma noore, zĩm-yõagdb sẽn da sig n bas n pegsd b zĩm-gãmba. 3 A Zezi kẽe koglg a yen sẽn da ya a Sɩmo rẽnda, n kos-a t'a zãag bilf ne kʋɩl-koakã. La a Zezi zĩnda koom koglgẽ wã n pa be n zãmsd neb kʋʋngã. 4 A Zezi sẽn gom n sɛ, b yeela a Sɩmo yaa: Kẽng-y kooma sẽn zulmẽ wã, tɩ y lob y zĩm-gãmba wã n yõg zĩma. 5 A Sɩmo leoka bãmba: Karen-saamba, tõnd tʋma yʋngã tõr n ka tol n yõk bũmb ye. La yãmb sẽn yeelã yĩnga, m na n loba zĩm-gãmba wã. 6 Bãmb sẽn lobã, b yõga zĩm wʋsgo, la b zĩm-gãmba wã ra pãrsdame. 7 Bãmb kamsa b tũud-n-taasã sẽn dag n be koglg a to wã pʋgẽ wã tɩ b wa n sõng-ba. B waame la b pidsa koom-kogend a yiibã hal tɩ b rat n lisi. 8 A Sɩmo Pɩyɛɛr sẽn yã woto, a wõgemda a Zezi taoor n yeele: Zu-soaba, zãag-y y meng ne maam. Tɩ bõe, mam yaa yel-wẽn maanda. 9 Bala, rabeem n da yõk yẽ ne neb nins sẽn da be ne yẽnda wã, zĩma bãmb sẽn yõgã waooglem yĩnga. 10 La yɩɩ woto me ne a Zebde kom-dibli a Zak ne a Zã sẽn yaa a Sɩmo tũud-n-taasã. La a Zezi yeela a Sɩmo yaa: Da zoe rabeem ye. Sẽn sɩng ne moasã, fo na n yɩɩ nin-baooda. 11 Dẽ, bãmb lebg n talla kogendã n wa kʋɩl-koakẽ wã, n bas fãa la b tũ a Zezi.

A Zezi maaga wãoore

12 A Zezi ra bee tẽng a yen pʋgẽ, la rao a ye n be be tɩ yĩn-gãong bãag tar-a. A sẽn yãnd a Zezi, a lʋɩɩme n fõgen a neng tẽnga, n bõos bãmb a woto: Zu-soaba, yãmb sã n data, y tõee n kɩtame tɩ m yɩ yɩlemde. 13 A Zezi tẽega b nug n sɩɩs-a n yeele: Mam datame. Bɩ f yɩ yɩlemde. Tao-tao bala, yĩn-gãong bãagã loog n bas-a lame. 14 Dẽ, a Zezi keooga yẽ t'a ra gom bõn-kãng ne ned ye. La b yeel-a yaa: Kẽng n tɩ wilg f meng maan-kʋʋdã, la f maan maoong wa sẽn zems a Moyiis sẽn yeelã, f yɩlgrã yĩnga, t'a tõe n yɩ kaset bãmb yĩnga. 15 A Zezi yʋʋrã ra saagd n yɩɩda pĩnda. Neb kʋʋng wʋsg tigma taab n na n kelg-ba, la b tõe n paam tɩ b maag b bãasã. 16 La a Zezi ra kẽngda we-rasempʋɩɩsẽ, n tɩgd n pʋʋsdẽ.

A Zezi maaga ned sẽn ki bogre

17 Daar a yembre, a Zezi ra zãmsda neba. Fariisẽ-dãmb ne tõog karen-saam-dãmb da yii Galile tẽmsã fãa ne Zude la ne Zeruzalɛm n wa n zĩ be. La Zu-soaba pãng ra bee ne a Zezi tɩ bãmb maagd bãad-dãmba. 18 La ade, neb n tʋk ned sẽn ki bogre, ne gãaga, n da baood n na n kẽes-a, n sik-a a Zezi taoore. 19 La nebã sẽn ya wʋsg tɩ bãmb ka mi b sẽn na n tũ zĩig ning n kẽes-a wã yĩnga, b dʋʋ roogã zugu, n maan võore, n sik ki-bogrã ne a gãagã a Zezi taoor nebã sʋka. 20 A Zezi sẽn yã b tẽebã, b yeela rao wã t'a paama a yel-wẽna sugri. 21 Tõog karen-saam-dãmbã ne Fariisẽ-dãmbã sɩngame n tagsdẽ n yetẽ yaa: Yaa yɛ ned la yõwã n paoogd Wẽnnaam a woto? Sã n ka Wẽnnaam b yen, ãnna n tõe n kõ yel-wẽn sugri? 22 A Zezi bãnga bãmb tagsdã, n gom ne-b n sok-b yaa: Bõe yĩng tɩ yãmb tagsd a woto y sũyã pʋse? 23 Bʋg yeelg n ya naana n yɩɩda? "Fo paama f yel-wẽna sugr" bii, bɩ "yik n kẽne"? 24 La yaa sẽn na yɩl tɩ yãmb bãng tɩ Ninsaal Bi-riblã tara pãn-tõog tẽng zug tɩ kõ yel-wẽna sugri. Dẽ, a Zezi yeela ki-bogrã yaa: Mam yeta foom tɩ f yik n dɩk f gãag n kuil f yiri. 25 La wakat kãng bala, a yika bãmb taoore, n dɩk gãag ning yẽ sẽn da gãe a zugã, n loog n kuiis a yir la a pẽgd Wẽnnaam. 26 Bãmb fãa ra yɛɛsame, la b waoogd Wẽnnaam. La rabeem yõka bãmb tɩ b yeel yaa: Tõnd yãa bõn-bãnd rũnna.

A Levi boolgo

27 Dẽ poore, a Zezi yiime, la b yãa yaood-dɛɛgd sẽn zĩ a tʋʋm zĩigẽ, t'a yʋʋr la a Levi. A Zezi yeela yẽ t'a tũ bãmba. 28 A Levi basa fãa n yik n tũ a Zezi. 29 A Levi maana kibs kãseng a yiri, a Zezi yĩnga. La yaood-dɛɛgdb wʋsg ne neb a taab n da be be n zĩ n dɩt ne bãmba. 30 Fariisẽ-dãmbã ne bãmb tõog karen-saam-dãmbã ra yẽgemdame n yet a Zezi karen-biisã yaa: Bõe yĩng tɩ yãmb dɩtẽ la y yũud ne yaood-dɛɛgdbã la yel-wẽn maandbã? 31 A Zezi gomame n yeel-b yaa: Ka neb nins sẽn tar laafɩ wã n baood tɩp ye: yaa bãad-dãmbã. 32 Mam ka wa n na n bool nin-tɩrs tɩ b wa tek yam n kos sugr ye, yaa yel-wẽn maandbã.

Sokr no-loeer wɛɛngẽ

33 Bãmb yeela a Zezi yaa: A Zã karen-biisã ne Fariisẽ-dãmba karen-biis loeta noor naoor wʋsg n pʋʋsdẽ, tɩ yãmb karen-biisã yaool n dɩtẽ la b yũuda. 34 A Zezi leoka bãmb yaa: Yãmb tõe n modga pʋg-paal sɩd tũud-n-taas tɩ b loe noor wakat ninga pʋg-paal sɩdã sẽn ket n be bãmb sʋk sɩda? 35 Day n wat tɩ b na n yiis pʋg-paal sɩdã n bas-ba. Dẽ, da-kãense, b na yaool n loe noore. 36 A Zezi wẽe bãmb yel-bũnd me n yeele: Ned kõn kẽeg fu-paalg n yãk a peend n na n lisg fu-kʋdg ye. Sã n ka rẽ, yẽ n kẽeg fu-paalga, la peendã yẽ sẽn yãkã ka zemsd ne fu-kʋdgã ye. 37 La ned ka suiid divẽ paalg ko-wao-kʋdẽ ye. Sã n ka rẽ, divẽ paalgã na n kɩtame tɩ ko-waoosã pusi. Divẽ wã na raage, la ko-waoosã na sãam. 38 La b tog n suii divẽ paalg ko-wao-paals pʋse. 39 La ned sã n yũ divẽ kʋdgo, a ka leb n dat divẽ paalg ye. Tɩ bõe, a yetame tɩ divẽ kʋdgã yaa noogo.

Luk 6

A Zezi karen-biisã yãgsa kood vʋʋsg daare

1 Zuif-rãmbã vʋʋsg daar a yen, a Zezi dag n pɩʋʋgda pʋto. Bãmb karen-biisã ra yãgsda kood n tẽgd n wãbdẽ. 2 Fariisẽ-dãmba kẽer soka bãmb yaa: Yaa bõe tɩ yãmb maand bũmb sẽn ka zems tɩ maan vʋʋsg daare? 3 A Zezi leok-b lame yaa: Yãmb ka karem bũmb ning a Daviid sẽn maan kom sẽn tar yẽ ne a tũud-n-taasã wakate, 4 sẽn yɩ wãn tɩ yẽ kẽ Wẽnnaam doogẽ wã n deeg kaset bur paadma n wãb la a kõ a tũud-n-taasã, baa ne ned sẽn ka tar noor tɩ rɩ, sã n ka maan-kʋʋdbã balã laa? 5 La a Zezi yeela bãmb tɩ Ninsaal Bi-ribla yaa vʋʋsg daarã Zu-soaba.

Dao nug sẽn ki

6 Zuif-rãmbã vʋʋsg daar a to, a Zezi kẽe karen-doogẽ wã n zãmsd neba. Dao n dag n be be t'a nug rɩtg ki. 7 Tõog karen-saam-dãmbã ne Fariisẽ-dãmbã da gũusda a Zezi n dat n ges b sã n na n maaga ned vʋʋsg daarã. Dag n yaa sẽn na n yɩl n paam bũmb n dõd a Zezi. 8 La a Zezi da mii b tagsdã. Dẽ, b yeela rao ninga nug sẽn ki wã t'a yik n yals sʋk be. Yẽ yik n yaasa yĩngri. 9 Dẽ, a Zezi yeela bãmb yaa: M sokda yãmba, noor beeme tɩ maan neer vʋʋsg daare, wall tɩ maan wẽnga? Tɩ fãag neda, wall tɩ kʋ-a? 10 Dẽ, a Zezi wẽnemd n gesa bãmb fãa n yeel rao wã t'a tẽeg a nugã. Yẽ tẽegame la a nugã vʋʋgame. 11 Bãmb sũyã puuga wʋsg tɩ b yẽsd ne taab n baood b sẽn na n maan a Zezi bũmb ninga.

A Zezi tũusa karen-biis piig la a yiibu

12 Wakat kãnga, a Zezi kẽnga tãng zug n na n tɩ pʋʋse. La bãmb pʋʋsa Wẽnnaam yʋngã tɛk fãa. 13 La beoogã sẽn vẽege, bãmb boola b karen-biisã n tũus bãmb piig la a yiibu, n bool-b tɩ tẽn-tʋmdba. 14 Yaa a Sɩmo bãmb sẽn pʋd a yʋʋr t'a Pɩyɛɛrã, ne a ba-biiga Ãndre, a Zak la a Zã, la a Filip ne a Bartelemi, 15 a Matye la a Toma, la a Alfe biig a Zak ne a Sɩmo b sẽn boond tɩ zelot, 16 la a Zak biig a Zuud, la a Zudas Iskaryo sẽn lebg zãmb soabã.

A Zezi moonda neb kʋʋng koɛɛga

17 A Zezi yii ne b karen-biisã tãngã zug n sig n yaas tẽnga. Bãmb karen-bi wʋsgã da bee be ne neb kʋʋng wʋsg sẽn yi Zude soolem fãa, la Zeruzalɛm la Tɩɩr tẽn-kɩremse ne Sɩdõ. Bãmb da waame n na n kelg a Zezi, la b paam tɩ b yiis b bãasã n maag-ba. 18 Zĩn-dẽgd sẽn da namsd-b rãmbã paama maagre. 19 La neb kʋʋngã fãa ra baood n sɩɩs a Zezi. Bala, pãng n da yit a Zezi nengẽ n maagd bãmb fãa.

Barka, la toogo

20 Dẽ, a Zezi zẽka b neng n ges b karen-biisã n yeel yaa: bark bee yãmb sẽn ya naong rãmba zutu, bala, Wẽnnaam soolem yaa yãmb dẽnda. 21 Bark bee yãmb kom sẽn tar moasã wã zutu, bala, yãmb na n tɩgame. Bark bee yãmb sẽn yãbd moasã wã zutu, bala, yãmb na la. 22 Bark bee yãmb zutu, nebã sẽn na n kisg yãmba, la b bak yãmb toore, la b tʋ yãmba, la b tõdg yãmb yʋʋrã wa bõn-wẽnga, Ninsaal Bi-riblã yĩnga. 23 Bɩ y maan sũ-noog da-kãnga n kɩdme, tɩ bõe yãmb keoor na n yɩɩ kãseng arzãn pʋgẽ. Bala, bãmb ba-rãmb dag n maanda Wẽnnaam no-rɛɛsdbã me a woto. 24 La yãmb sẽn ya arzegs rãmbã, yãmb na paam toogo, bala, yãmb tara y belsgo. 25 Yãmb sẽn dɩt n tɩgd moasã wã, yãmb na paam toogo, bala, kom na n yõka yãmba. Yãmb sẽn laad moasã wã, yãmb na paam toogo, bala, yãmb na n paama sũ-sãoong la nintãm. 26 Yãmb na paam toogo, neba fãa sã n pẽgd yãmba, bala, ba-rãmba ra maanda belgr no-rɛɛsdbã a woto.

Nonglem bɛɛbã yĩnga

27 La mam yeta yãmba, yãmb sẽn kelgd maamã, tɩ y nong y bɛɛbã, la y maan neb nins sẽn kis yãmbã neere. 28 Ning-y neb nins sẽn kãabd yãmb wẽngã zut barka, la y pʋʋs neb nins sẽn maand yãmb wẽngã yĩnga. 29 Ned sã n wẽ fo yɛgd pɛka, bɩ f wẽnemd a to wã me n kõ-a. Ned sã n deeg fo fu-bedre, bɩ f bas-a t'a reeg f fu-bilã me. 30 Ned ning fãa sẽn kos foom bũmb bɩ f kõ-a, la ned sã n dɩk fo paoongo, bɩ f ra sok-a ye. 31 Bũmb ninga yãmb sẽn dat tɩ neba maan yãmbã, bɩ yãmb me maan bãmb me a woto. 32 Yãmb sã nong neb nins sẽn nong yãmbã bala, bõe bark la yãmb na n paame? Bala, yel-wẽn maandbã me nonga neb nins sẽn nong bãmbã. 33 La yãmb sã n maand neb nins sẽn maand yãmb neerã bal neere, bõe bark la yãmb na n paame? Bala, yel-wẽn maandbã me maanda a woto. 34 La yãmb sã n pengd neb nins yãmb sẽn tẽed tɩ b na n paam n lebsa yãmbã bala, bõe bark la yãmb na n paame? Bala, yel-wẽn maandbã me pengda taaba, tɩ b tõe n leb n deeg sẽn zem a woto. 35 La, nong-y yãmb bɛɛba. Maan-y-b neere, la y peng n da tẽed tɩ b na lebs-y ye. La yãmb keoor na n yɩɩ kãsenga, la yãmb na n yɩɩ Wẽnnaam sẽn be saasẽ saasẽ wã kamba. Bala, bãmb yaa sõama zɩ-beoog rãmbã ne nin-wẽnsã yĩnga. 36 Bɩ y yɩ nimbãan-zoɛtba, wa yãmb ba wã sẽn ya nimbãan-zoɛtã.

Taab bʋʋd kaoobo

37 Da bʋ-y ned bʋʋd ye, la b kõn bʋ yãmb bʋʋd ye. Da kao-y ned bʋʋd ye, la b kõn kao yãmb bʋʋd ye. Maan-y sugri, la b na maan yãmb me sugri. 38 Bɩ y kõ la b na kõ yãmba. B na n maka sõama n kõ yãmba, n dĩ, n yegse, n ning tɩ sudgi. Bala, ne makdg ninga yãmb sẽn makd n kõt nebã, Wẽnnaam na n maka ne rẽnda n kõ yãmba. 39 A Zezi wẽe bãmb yel-bũnd me n yeele: Zoang tõe n tɛɛ zoang sɩda? Bãmb b yiibã fãa kõn lʋɩ bokẽ sɩda? 40 Karen-biig ka yɩɩd a karen-saamb ye. La karen-biig fãa sẽn paam zãmsg n taas lebga wa a karen-saamba. 41 Yaa bõe tɩ fo get moogã sẽn be f ba-biigã nifẽ wã, n yaool n ka ne sug-raoogã sẽn be fo mengã rẽndẽ wã? 42 Fo sẽn ka ne sug-raoogã sẽn be fo nifẽ wã, fo na n yɩɩ a wãn n yeel f ba-biigã t'a bas tɩ f yãk moogã sẽn be a nifẽ wã? Zãmb soaba, deng n yãk sug-raoogã sẽn be fo nifẽ wã, la rẽ, fo na n yãa sõama n tõog n yãk moogã sẽn be f ba-biigã nifẽ wã.

Tɩɩg ne a biisi

43 Tɩ-sõng ka be n womd bi-wẽns ye, la tɩ-wẽng me ka be n womd bi-sõama ye. 44 Bala, b bãngda tɩɩg fãa a biisẽ. B ka wobd kankam gõaag zug ye, la b ka kaood sib kɛglg zug ye. 45 Nin-sõng yiisda bõn-sõng a laog-sõngã bĩngr zĩigẽ sẽn be a sũurẽ, la nin-wẽng yiisda wẽnga a laog-wẽngã bĩngr zĩigẽ. Bala, yaa bũmb ning sẽn pid sũurã n yit noorẽ wã.

Rot a yiib yẽbgre

46 Bõe yĩng tɩ yãmb boond maam tɩ Zu-soaba! Zu-soaba! La y ka maand mam sẽn yet yãmbã? 47 Ned ning fãa sẽn wat mam nengẽ n kelgd mam goama n sakdẽ, mam na n wilga yãmb yẽ sẽn wẽnd ned ninga. 48 Yẽ wẽnda wa rao sẽn yik n na n me a roogo. Yẽ tuu bog-zulunga, n yẽbg roogã kugr zugu. La ko-kãseng sẽn wa, ko-zoetma zoeeme n wẽ roogã, la a ka tõog n miim-a ye, roogã meebã sẽn da ya sõama wã yĩnga. 49 La ned ning sẽn wʋmd n ka sakdẽ wã, yẽ wẽnda wa rao a yen sẽn me a roog tom zugu, n ka tuk bok ye. Ko-zoetma zoee n wẽe roogã, la tao-tao bala, a lʋɩɩme, la ro-kãnga sãoongã yɩɩ kãsenga.

Sodaas koabg naabã tʋmtʋmd yĩns maagre

Luk 7

1 A Zezi sẽn gom gom-kãense ne neb nins sẽn da kelgd bãmba n sɛ, b kẽnga Kapɛrnawom. 2 Sodaas koabg naab a ye n da tar a tʋmtʋmd nongr sẽn gãe ne bãag n kolg kũum. 3 Yẽ sẽn wʋm tɩ b gomd a Zezi yelle, a tʋma Zuif-rãmbã kãsem-dãmb bãmb nengẽ tɩ b tɩ kos-b tɩ b wa n fãag a tʋmtʋmdã. 4 Bãmb sẽn ta a Zezi nengẽ, b bõosa bãmb ne pẽdgr n yeele: Rao-kãngã zemsame tɩ y maan a sẽn kotã n kõ-a. 5 Tɩ bõe, yẽ nonga tõnd buudã, la yaa yẽnda n me tõnd karen-doogã. 6 Dẽ, a Zezi da tũuda bãmb n dabda, la b sẽn kolg yirã, sodaas koabg naabã tʋma a zo-rãmb tɩ b tɩ yeel a Zezi yaa: Zu-soaba, da nams-y y meng a woto ye. Bala, mam ka zems tɩ yãmb kẽ mam zakẽ ye. 7 Yaa woto yĩng me n kɩt tɩ mam ka tags tɩ mam zemsame tɩ wa yãmb nengẽ m toorã. Yãmb ye n gom bala, la mam tʋmtʋmdã na n paama laafɩ. 8 Bala, neb sẽn yɩɩd maam n so maam, tɩ mam me so sodaase. Mam sã n yeel a yen t'a kẽnge, a kẽngdame, la m yeel a to t'a wa, a watame. Mam sã n yeel m tʋmtʋmd t'a maan woto, a maanda rẽ. 9 Dẽ, a Zezi sẽn wʋm gom-kãensã wã, a yɛɛsa bãmba. La b wẽnemdame n yeel neb kʋʋngã sẽn da pʋgd bãmbã yaa: Mam yeta yãmb tɩ hal baa Israyɛl pʋgẽ, mam nan ka yã tẽ-kãseng a woto ye. 10 La b sẽn tʋm-b rãmbã sẽn lebg n ta yiri, b mikame tɩ tʋmtʋmda paama laafɩ.

A Zezi vʋʋga pʋgkõor biiga

11 Vẽkembeoogo, a Zezi kẽnga tẽng a yen sẽn boond tɩ Nayin. Bãmb karen-biisã ne neb wʋsg da tũuda bãmba. 12 A Zezi sẽn wa n kolg tẽngã noore, mikame tɩ neb n da tʋk kũum n dabd mumbu. Yẽ da yaa pag a yen sẽn ya pʋgkõor bi-ribl yende. La tẽngã neb wʋsg ra yãagda pagãm 13 Zu-soabã yãnda pagã, t'a nimbãaneg yõk-b tɩ b yeel-a t'a ra yãb ye. 14 A Zezi kolgame n tik pãndarã, la neb nins sẽn da tʋk-a wã yalsame. A Zezi yeelame yaa: Bi-bɩɩga, mam yeta foom tɩ f yiki. 15 La sẽn ki-a wã yikame n zĩnd n sɩng n gomda, t'a Zezi lebs-a a ma. 16 Neba fãa yɛɛsame n pẽgd Wẽnnaam n yetẽ yaa: Wẽnnaam no-rɛɛs kãseng puka tõnd sʋka, la Wẽnnaam waa n gesa b nebã. 17 Nebã sẽn gom a Zezi yell woto wã, koe-kãng saaga Zude soolmã fãa ne a tẽn-kɩremsã.

A Zãmbatiis tʋma neb a Zezi nengẽ

18 A Zã karen-biisã togsa yẽ bõn-kãens fãa. 19 A Zã boola a karen-biis a yiib n tʋm-b tɩ b tɩ sok Zu-soabã n gese, yaa bãmb la sẽn tog n wa-a wã bii, bɩ bãmb tog n gũu ned a to. 20 Raopã sẽn ta a Zezi nengẽ, b yeelame yaa: A Zãmbatiis tʋma tõnd yãmb nengẽ tɩ d wa sok n gese, yaa yãmb la sẽn tog n wa-a wã bii, bɩ tõnd tog n gũu ned a to? 21 Wakat kãng bala, a Zezi maaga bãad-dãmb wʋsgo, koms-rãmba, la sɩ-wẽns sẽn tar-b rãmba, la b pugs zoens wʋsg nini. 22 La a Zezi leok-b lame n yeele: kẽng-y n tɩ togs-y-yã a Zã bũmb nins yãmb sẽn yã la y wʋmã: Zoens nin pugsdame, wobs kẽndame, yĩn-gãong bãas sẽn tar b rãmbã yĩns lebgda sõama, wʋms wʋmdame, koe-noogã moonda naong rãmb sʋka. 23 La bark bee ned ning mam sẽn kõn yɩ kug-lakdg a yĩngã zugu. 24 A Zã sẽn tʋm-b rãmbã sẽn looge, a Zezi sɩngame n gom ne neb kʋʋngã a Zã yell n yeele: Yãmb kẽng n tɩ gesa bõe we-rasempʋɩɩgẽ wã? Tãnwĩig sobg sẽn miimda? 25 La bõe la yãmb sẽn kẽng n tɩ gesã? Rao sẽn yer waoogr futu? Ad neb nins sẽn yer fu-bʋgsã, la b vɩ bõn neeb sʋkã bee rĩm-dãmb zagsẽ. 26 La boẽ la yãmb sẽn kẽng n tɩ gesã? Wẽnnaam no-rɛɛsa? Mam yeta yãmb tɩ n-ye, la a pʋs n yɩɩda Wẽnnaam no-rɛɛsa. 27 Yaa yẽ yell la b sẽn gʋls n yeel tɩ: "Gese, mam tʋmda m koe-toagsd t'a reng fo taoor n segl f waoongã." 28 Mam yeta yãmb tɩ pagb sẽn dog b rãmbã sʋka, baa a yen ka be sẽn ya-a kãseng n yɩɩd a Zã ye. La baoosgo, sẽn ya-a yao-zʋʋg Wẽnnaam soolmẽ wã yaa kãseng n yɩɩd a Zã. 29 Neba fãa ne yaood-dɛɛgdbã sẽn wʋm a Zã goama, b reega a Zã lisgã, n wilg tɩ Wẽnnaam yaa tɩrga. 30 La Fariisẽ-dãmbã ne tõog karen-saam-dãmbã sẽn zãgs t'a Zã kõn lis bãmbã, b tõdga bũmb ning Wẽnnaam sẽn da seglg bãmb yĩngã. 31 Dẽ, a Zezi kẽnga taoor n yeele: Mam na n mamsa zamaan kãngã neb ne bõe? La b wẽnda ãnna? 32 Bãmb wẽnda kamb sẽn zĩ raagẽ n boond taab n yetẽ yaa: Tõnd peeba wɩɩg yãmb yĩnga, la yãmb ka sao ye. Tõnd yɩɩla kʋʋr yɩɩla, la yãmb ka yãb ye. 33 Bala, a Zãmbatiis waame n ka wãbd buri, la a ka yũud divẽ ye, tɩ yãmb yetẽ tɩ zĩn n tar-a. 34 Ninsaal bi-riblã sẽn wa, b rɩtame la b yũuda, tɩ yãmb yetẽ tɩ rao-kãnga yaa yão-be-neda, la rã-yũuda, la yaood-dɛɛgdbã ne yel-wẽn maandbã zoa. 35 La neb nins sẽn deegd Wẽnnaam yamã miime t'a yaa yam.

A Zezi bee Fariisẽ a Sɩmo yiri

36 Fariisẽ a yen bõosa a Zezi tɩ b wa n dɩ ne yẽnda. A Zezi kẽe Fariisẽ wã yir n zĩnd n na dɩ. 37 La gese, pag a ye n da be tẽngã pʋgẽ n ya yel-wẽn maanda. Yẽ bãngame t'a Zezi zĩi Fariisẽ wã zakẽ n dɩtẽ. Yẽ talla albatr tʋk sẽn pid ne tɩdare, n wa n yals a Zezi poorẽ, b nao wã sɛɛgẽ. 38 A dag n yãbdame, n sɩng n madgd a Zezi nao wã ne a nintãma, la a da yẽesd-b ne a zoobdo, n mogsd bãmb naowã la a zãgsd-b ne tɩdarã. 39 Fariisẽ ning sẽn bool a Zezi wã sẽn yã woto, a tagsa a sũurẽ n yeele: rao-kãngã sã n da yaẽ Wẽnnaam no-rɛɛsa, b rag n na bãngẽ pag ning sẽn sɩɩsd bãmbã sẽn ya ned ninga, la a sẽn ya bũmb ninga: yel-wẽn maanda. 40 A Zezi goma ne a Sɩmo n yeel-a yaa: Sɩmo, mam dat n yeela foom bũmbu. T'a leok tɩ: "Karen-saamba, yeel-y-yã". 41 A Zezi yeela yẽnda yaa: ned a ye n da be tɩ neb a yiib tar yẽ samde. A yembrã dag n tara deniye kobs-nu samde, t'a to wã tar pis-nu. 42 La bãmb sẽn da ka tar n na yao wã, yẽ basa b yiibã fãa samã taale. Bãmb b yiibã sʋka, bʋg n na n nong yẽnda n yɩɩda? 43 A Sɩmo leokame tɩ yẽ tagsdame tɩ yaa ned ning sẽn dag n tar sam-kẽeng tɩ b bas-a taalã. A Zezi yeela yẽ t'a togsa sɩda . 44 Dẽ, a Zezi wẽnemda paga sẽne n yeel a Sɩmo yaa: Fo nee pʋg-kãngã? Mam kẽe fo zakẽ, la fo ka kõ maam koom tɩ m waas m nao ye. La yẽnda, a madga mam nao ne a nintãm, n yẽes-b ne a zoobdo. 45 Fo ka mok maam ye, la hal mam sẽn kẽ wã tɛka, yẽ mogsda mam nao n ka basdẽ ye. 46 Fo ka sõog mam zug kaam ye, la yẽnda, a waala mam nao ne tɩdare. 47 Yaa woto yĩnga, mam yeta foom tɩ yẽ paama a yel-wẽna sẽn yaa wʋsgã sugri. Bala, yẽ wilga a nonglem kãsenga. La ned ning b sẽn kõt sugr bũmb bilf yĩng nonglem yaa bilfu. 48 La a Zezi yeela pagã yaa: fo paama f yel-wẽna sugri. 49 Neb nins sẽn n da zĩ ne bãmb n dɩtẽ wã sɩngame n tags b sũyẽ wã a woto: dao-kãngã yaa ãnna n kõt baa yel-wẽna sugri? 50 La a Zezi yeela pagã yaa: fo tẽeb n fãag foom. Kẽng ne bãane.

Luk 8

Pagb kẽer sõnga a Zezi

1 Dẽ poore, a Zezi ra kẽnda tẽn-bõoneg pʋse, n moondẽ la b togsd Wẽnnaam soolem koe-noogã. Karen-biis piig la yiibã ra bee ne bãmba, 2 n paas pagb kẽere, a Zezi sẽn dig sɩ-wẽns sẽn n dag n be ne-bã, la b maag-b n yiis b bãasã: Yaa a Maari b sẽn boond tɩ Magdala Maari, soab ning a Zezi sẽn dig zĩn-dãmb a yopoe tɩ b yi n bas-a wã, 3 Herood tʋʋma gɛt a Suuza pag a Zan ne a Suzan, la pagb a taab wʋsg sẽn da yãkd b paoong n sõngd a Zezi ne b karen-biisã.

Bõn-bu-fẽrgd yel-bũndi

4 Neb kʋʋng wʋsg tigma taaba, la neb yii tẽns toay-toay n wa bãmb nengẽ. A Zezi tãoo solem-kãnga: 5 Bõn-bu-fẽrgd a ye n yi n na n tɩ fẽrg a bõn-buudu, la yẽ sẽn fẽrgdã, bõn-buudã kẽer lʋɩɩ sor kɩrenga. Neb tab-b la ne nao, la liuuli rɩ-b lame. 6 Kẽer lʋɩɩ kugr zugu. La b sẽn yi, b kʋɩɩme, maasr sẽn n ka be yĩnga. 7 Kẽer me lʋɩɩ gõos sʋka. La gõosã naaga bãmb n yi n dɩ-ba. 8 La kẽer lʋɩɩ zĩ-sõngẽ, n yi n wom biis tɩ ta koabg-koabga. A Zezi sẽn gomdã, b zẽka b koɛɛg n yeele: Ned ning sẽn n tar-a tʋb sẽn wʋmd bɩ a wʋme. 9 A Zezi karen-biisã soka bãmb yel-bũndã võore. 10 A Zezi leoka bãmb n yeel yaa: b kõo yãmb pãn-tõog tɩ y bãng Wẽnnaam soolem yel-soalma. La ne neb a taabã, b togsda bãmb bõn-kãens ne soalma, sẽn na n yɩl tɩ "bãmb sẽn getã, bɩ b ra yã ye, la tɩ b sẽn wʋmdã, b kõn wʋm a võor ye." 11 Yel-bũndã võor la a woto: bõn-buudã yaa Wẽnnaam goamã. 12 Sẽn be-b sor kɩrengã yaa neb nins sẽn wʋm koɛɛgã, tɩ rõata wat n yiisd koɛɛgã sẽn da be b sũyẽ wã, sẽn na n yɩl la b ra tẽ n paam fãagr ye. 13 Sẽn be-b kugrã zugã yaa neb nins sẽn wʋmd koɛɛgã n deegd-a ne sũ-noogã. La b ka tar yẽgen ye. Bãmb tẽeda wakat bilf bala, la makr wakate, bãmb basda tẽebã. 14 Gõosã, bõn-buudã sẽn lʋɩ b sʋkã, yaa neb nins sẽn wʋmd koɛɛgã n sɛ n looge, tɩ yɩɩre, la arzegse, la dũni sũ-noogã rɩ koɛɛgã t'a ka womd biis tɩ bɩ ye. 15 Zĩ-sõngã, yaa neb nins sẽn wʋmd koɛɛgã ne sũur sẽn ya sõama la tɩrga, n talld-a, n yalsd kãenkãe, n womd biisã.

Ned kõn yõgen fɩtɩl n fõgn ne peoog ye

16 Ned ka yõgend fɩtɩl n fõgn-a ne peoogo, wall a ning-a gãag tẽngr ye. B rogend-a-la fɩtɩl doagendgã zug tɩ neb nins sẽn kẽedã tõe n yã vẽenemã. 17 Bala, bũmb ka be sẽn lud sẽn kõn puk ye, la bũmb ka be sẽn solg sẽn kõn vẽneg ye. 18 Dẽ, bɩ y gũus ne yãmb sẽn kelgd to-to wã. Bala, b na n kõo ned ning sẽn tara, la ned ning sẽn ka tara, b na n deega baa bũmb ning yẽ sẽn tagsd t'a tarame wã n bas-a.

A Zezi ma ne b ma-biisi

19 A Zezi ma ne b ma-bi-raop waa bãmb nengẽ, la neb kʋʋngã yĩnga, b ka tõog n ta a Zezi ye. 20 Nebã yeela a Zezi tɩ b ma wã bee yɩng ne b ma-bi-raopã n dat n yãnd-ba. 21 La a Zezi leoka bãmb n yeele: mam ma ne m ma-bi-raop yaa neb nins sẽn kelgd Wẽnnaam goamã n sakdẽ wã.

A Zezi kɩtame tɩ sobg yõk koom zugu

22 Daar a ye, a Zezi kẽe koom-koglg ne b karen-biisã, n yeel-b tɩ b wa tɩ b kẽng ko-kãsengã rʋʋnde. La b loogame. 23 La bãmb sẽn dugsd koglgã wakate, a Zezi gũsame. La sob-kãseng yika kooma zugu, tɩ koom-koglgã ra pid ne koom, tɩ lebg yel-pakr ne-ba. 24 Karen-biisã kolgame n nek a Zezi n yeel yaa: Karen-saamba! Karen-saamba! Tõnd na n kiime! A Zezi nekame, n tãs sobgã ne ko-pɛmã, la b yõkame, la zĩigã lebga sɩddd. 25 Dẽ, bãmb soka b karen-biisã yaa: Yãmb tẽebã bee yɛ? La rabeem yõka bãmb tɩ b yɛɛs n sok taab tɩ nin-kãngã yaa yɛ neda? Bala, baa sobgã ne ko-pɛma sakda bãmb noore.

A Zezi maaga Geraza ned zĩn sẽn da tara

26 Bãmb taa Geraza rãmbã tẽnga, tẽng sẽn teesd Galile. 27 La a Zezi sẽn n sig tẽnga, tẽngã rao a ye zĩn-dãmb wʋsg sẽn tar waa n sega bãmba. Hal daar zãra, a ka le yeelgd fut ye, la a ra ka gãe yir ye, yaa yaadẽ. 28 A sẽn yãa a Zezi, a kelmame n wõgemd bãmb taoor n zẽk a koɛɛg n yeele: Wẽnnaam sẽn be saasẽ saasẽ bi-ribl a Zezi, yãmb data maam ne bõe ? Mam bõosd-y lame tɩ y ra nams maam ye. 29 Bala, a Zezi ra yeta zĩn-dẽgdã sẽn dag n kẽ yẽ hal daar zãrã t'a yi n bas rao wã. B ra sẽbda yẽ ne bãense, n balg a nao wã ne kutu, la a ra kaooda a sẽbdsã. La zĩna ra talld-a lame n kẽngd we-rasempʋɩɩsẽ. 30 A Zezi soka yẽ t'a yʋʋr la a bõe. T'a leok t'a tusa. Bala, zĩn-dãmb wʋsg n da kẽ yẽnda. 31 La zĩn-dãmbã bõosa a Zezi tɩ b ra rig-b tɩ b kẽng zĩ-zulungẽ wã ye. 32 Kurkuy wʋsg n da be tãnga zug n wãbdẽ, la zĩn-dãmbã bõosa a Zezi tɩ b kõ bãmb noor tɩ b tɩ kẽ kurkuyã. La a Zezi kõ-b lame. 33 Zĩn-dãmbã yii n basa rao wã n tɩ kẽ kurkuyã, la kurkuyã wudga tãnga sigdgẽ, n bilim n lʋɩ koomẽ wã, la koomã rɩ-b lame. 34 Neb nins sẽn da gũud kurkuyã sẽn yã bũmb ning sẽn maanã, b zoee n tɩ togsa koɛɛgã tẽnga pʋgẽ la pʋtẽ wã me. 35 Nebã kẽngame n na n tɩ ges bũmb ning sẽn maanã. Bãmb waa a Zezi nengẽ, la b yãa rao ning zĩn-dãmbã sẽn yi n basã t'a zĩ a Zezi sɛɛgẽ, n yer futu, n tar yam sõama. La rabeem yõka bãmba. 36 Neb nins sẽn yã bũmb ning sẽn maanã togsa bãmb rao ning zĩna sẽn da tarã sẽn paam yolsg to-to. 37 Geraza soolmã neba fãa kosa a Zezi tɩ b zãag n bas bãmba. Bala, rabeem kãseng n da yõk-ba. A Zezi kẽe koom-koglgã n lebg n lebe. 38 Rao ning zĩn-dãmbã sẽn yi n basã bõosa a Zezi ne pẽdgr n dat n pa ne bãmba. La a Zezi kuils-a lame n yeele: 39 Lebg n kuil f yir n tɩ wilg bũmb nins fãa Wẽnnaam sẽn maan n kõ fooma. Rao wã loogame n tɩ moon bũmb nins fãa a Zezi sẽn maan n kõ yẽ wã tẽngã fãa pʋgẽ.

Pag sẽn sɩɩs a Zezi fuugu, la naab a yen bi-pugl vʋʋgre.

40 A Zezi sẽn leb rʋʋndã, neb kʋʋng reega bãmba, bala, b fãa ra gũuda bãmba. 41 La gese, dao a yen yʋʋr sẽn boond t'a Zayirus, n yaa karen-doog naab waame n wõgemd a Zezi taoor n bõos bãmb tɩ b wa yẽ yirã. 42 Bala, yẽ ra tara a bi-pugl yende, a yʋʋm sẽn kolg piig la yiibu, n gãe n dat n ki. A Zezi sẽn dabd be wakate, neb kʋʋngã rɩdga bãmba. 43 La pag a ye n da be be tɩ bãag tar-a, t'a zɩɩm yit hal yʋʋm piig la a yiibu. Yẽ rɩka a sẽn da tarã fãa n kõ tɩpdba, la b baa a yen ka tõog t'a paam laafɩ ye. 44 Yẽ kolga a Zezi poorẽ, n sɩɩs bãmb fuugã noore. La wakat kãng bala, zɩɩmã sẽn da yitã yõkame. 45 La a Zezi sokame tɩ ãnna n sɩɩs bãmba? Ned fãa sẽn kɩɩsd tɩ ka yẽnda, a Pɩyɛɛr yeelame yaa: Karen-saamba, neb kʋʋngã gũbga yãmb n dɩdgd yãmba. 46 La a Zezi leokame n yeele: Ned n sɩɩs maam. Bala, mam bãngame tɩ pãng n yi mam nengẽ. 47 Pagã sẽn yã t'a yellã pukame, a waa n yĩgimda a Zezi taoor ne rigbu, neba fãa nifẽ, n togs bũmb ning yĩng sẽn kɩt tɩ yẽ sɩɩs a Zezi wã, la yẽ sẽn paam laafɩ zĩig pʋgẽ to-to. 48 A Zezi yeel-a lame: M bi-pugla, fo tẽeb n fãag foom, kẽng ne bãane. 49 A Zezi sẽn ket n gomda, ned n yi karen-doog naabã yir n wa n yeel-a: Da le nams-y karen-saamb ye: Yãmb bi-puglã kiime. 50 La a Zezi sẽn wʋme, b yeela karen-doog naabã yaa: Da maan dabeem ye. Tẽ bala, la biigã na n põsame. 51 La a Zezi sẽn ta yirã, bãmb ka sak tɩ ned tũ bãmb n kẽ, sã n ka a Pɩyɛɛr ne a Zã, la a Zak ne biigã ba la a ma bala. 52 Neba fãa ra yãbdame n wiisd biigã yĩnga. Dẽ, a Zezi yeel-b lame tɩ b ra yãb tɩ biigã ka ki ye, t'a gõeeme. 53 Nebã sẽn da mi tɩ biiga kiime wã, b yaala a Zezi. 54 La a Zezi gãda biigã nugu, n zẽk b koɛɛg n yeele: M biiga, yiki. 55 La a sɩɩgã lebg n waame, la wakat kãng bala, a yikame. La a Zezi yeelame tɩ b kõ biiga rɩɩb t'a rɩ. 56 Bi-puglã ba-rãmb yɛɛsame, la a Zezi keooga bãmb tɩ b ra togs ned bũmb ning sẽn maanã ye.

Luk 9

A Zezi tʋma karen-biis piig la a yiibu

1 A Zezi tigma karen-biis piig la a yiibã n kõ-b pãnga la noor tɩ b tõog zĩn-dãmba, la pãn-tõog tɩ b maag bãad-dãmba. 2 A Zezi tʋm-b lame tɩ b tɩ moon Wẽnnaam soolem koɛɛga, la b maag bãad-dãmba. 3 A Zezi yeel-b lame yaa: Da rɩk-y bũmb y kẽnda yĩng ye. Da rɩk-y da-saare, korgo, buri wall ligd ye. La y ra zã fut a yiib yiib ye. 4 Yãmb sẽn sig zak ning pʋgẽ, bɩ y pa be n ta y sẽn na n yi be n looge. 5 La zĩig ning fãa nebã sẽn ka reeg yãmba, y sã n wa n yit tẽn-kãnga, bɩ y pĩms y nao wã tom tɩ yɩ kaset b yĩnga. 6 A Zezi karen-biisã loogame n kẽng tẽng tẽnga, n moond koe-noogã, la b maagd neb zĩiga fãa.

A Zãmbatiis kũum

7 Naab a Herood da wʋma bũmb nins fãa sẽn da maandã, la a da ka mi yẽ sẽn na n tags tɩ bũmb ning ye. Bala, neb kẽer da yetame t'a Zã vʋʋgame n yi kũum sʋka, 8 tɩ kẽer yetẽ tɩ Wẽnnaam no-rɛɛsdbã sẽn zĩnd pĩndã ned a ye n vʋʋge. 9 La Herood yeelame: Mam kɩtame tɩ b fiuug a Zã zugu. Dẽ, ned ning mam sẽn wʋmd tɩ b gomd a yell woto wã yaa ãnna soaba? La yẽ ra baoodame n dat n yãnd a Zezi.

A Zezi dɩlga neb tus a nu

10 Tẽn-tʋmdbã sẽn lebg n wa, b togsa a Zezi bũmb nins fãa bãmb sẽn maanã. A Zezi peega bãmb n yi kɛɛng n kẽng tẽng a yen sẽn boond tɩ Betsayida sẽne. 11 La neb kʋʋngã bãngame n pʋg bãmba. A Zezi reeg-b lame n gom ne-b Wẽnnaam soolem yelle, la b maag neb nins sẽn dag n dat maagrã me. 12 Wĩndgã sẽn kɩlle, karen-biis piig la yiibã kolgame n yeel a Zezi yaa: Kɩt-y tɩ neb kʋʋngã loog n kẽng tẽn-bõonegẽ wã ne pʋtã sẽn pẽ ka wã n tɩ paam gãag zĩisi, la b paam dɩɩbo. Bala, tõnd sẽn beẽ wã yaa we-rasempʋɩɩga. 13 A Zezi yeela karen-biisã tɩ bãmb mensã kõ nebã rɩɩb tɩ b rɩ. La b leokame n yeele: Tõnd ka tar sẽn yɩɩd bur a nu ne zĩm a yiib ye. Sã n ka tɩ tõnd mens na n kẽngame n tɩ ra rɩɩb nin-kãensã fãa yĩnga. 14 La nebã sẽn da be be wã kolga raop tus a nu. A Zezi yeela b karen-biisã tɩ b kɩt tɩ neba zĩnd sull-sulli, neb pis-nunu. 15 Karen-biisã maana a woto n kɩt tɩ b fãa zĩndi. 16 A Zezi reega bur a nu wã ne zĩm a yiibã n nak n ges yĩngr n ning-b barka, n yaool n kao burã ne zĩma n kõ karen-biisã tɩ b pʋɩ neb kʋʋngã. 17 Bãmb fãa rɩɩme n tɩge, la b wʋka gɩrsã sẽn kellã n pid pet piig la a yiibu. Bur a nu ne zĩm a yiibu (9.13)

A Pɩyɛɛr kaseto

18 Daar a ye, a Zezi ra bee zĩig neb sẽn ka be, n pʋʋsdẽ, la karen-biisã ra bee ne bãmba. A Zezi soka b karen-biisã yaa: Neb kʋʋngã yetame tɩ mam yaa ãnna? 19 Bãmb leokame tɩ kẽer yetame t'a Zãmbatiis, tɩ kẽer yetẽ t'a Eli, tɩ kẽer yetẽ tɩ Wẽnnaam no-rɛɛsdbã sẽn zĩnd pĩndã ned a ye sẽn vʋʋge. 20 La a Zezi soka bãmb yaa: La yãmba, yãmb yetame tɩ mam yaa ãnna? A Pɩyɛɛr leokame tɩ bãmb yaa Kirist sẽn yi Wẽnnaam nengẽ. 21 A Zezi keooga bãmb neere, n yeel-b tɩ b ra saag n togs ned yõwã ye.

A Zezi togsa bãmb kũum yelle

22 A Zezi gomame n paas n yeel tɩ yaa tɩlɛ tɩ Ninsaal Bi-riblã nams wʋsgo, tɩ kãsem-dãmbã ne maan-kʋʋdbã kãsem-dãmba la tõog karen-saam-dãmbã kɩɩs bãmba n kʋ-ba, la tɩ rasem a tãab daare bãmb na vʋʋge. 23 Dẽ, a Zezi yeela b fãa yaa: ned sã n dat n tũ maam, bɩ a kɩɩs a mengã ratem, n tʋk a da-pɩk daar fãa n pʋg maam. 24 Sɩd me, ned ning fãa sẽn dat n kogl a vɩɩm, a vɩɩm na sãame. La ned ning sẽn na n bas a vɩɩm mam yĩnga, a na n le paam-a lame. 25 Ned sã n paam dũni bũmb fãa, n yaool n menem wall a sãam a menga, a yõod bee yɛ ne-a? 26 Sɩd me, ned sã n zoe mam yãnde la mam goama yãnde, Ninsaal Bi-riblã sã n wa n wa ne b ziirã, la b ba wã ziiri, ne malegs-sõamyã, b na n zoee yẽ me yãnde. 27 Mam yeta yãmb sɩd-sɩd tɩ neb nins sẽn be ka wã kẽer ka na n ki hal tɩ b yãnd Wẽnnaam soolmã.

A Zezi neng tedgre

28 Sẽn kolg rasem a nii, a Zezi sẽn gom gom-kãensã zugẽ, bãmb peega a Pɩyɛɛr ne a Zã la a Zak n dʋ tãngã zug n na n pʋʋse. 29 La bãmb sẽn pʋʋsd wakate, b nengã yalẽ tedgame, la bãmb futã lebga peels n pɩnda. 30 La gese, raop a yiib n wa n gom ne a Zezi. Dag n ya a Moyiis ne a Eli, 31 n puk b meng ne ziiri, n gomd ne a Zezi b kũuma b sẽn na n ki Zeruzalɛma yelle. 32 Gõeem ra namsda a Pɩyɛɛr ne a tũud-n-taasã, la bãmb neendame n yãnd a Zezi ziirã ne raop a yiibã sẽn da be ne bãmbã. 33 Wakat ning raopã sẽn bas a Zezi n loogdẽ wã, a Pɩyɛɛr yeela a Zezi yaa: Karen-saamba, yaa sõama tɩ tõnd pa ka. D tilg fu-rot a tãabo: a yembr yãmb yĩnga, a yembr a Moyiis yĩnga, a yembr a Eli yĩnga. Yẽ ra ka mi a sẽn gomd bũmb ningã ye. 34 La yẽ sẽn gomd a woto, sawadg waa n luda bãmba, la a Moyiis rãmb sẽn kẽed sawadgẽ wã, rabeem yõka bãmba. 35 La koɛɛg yii sawadgẽ wã n yeele: Ada yaa mam Bi-ribl mam sẽn yãke, bɩ y kelg-a. 36 La koɛɛgã sẽn gom a woto n sɛ, a Zezi ra yɛsa b yembre. Karen-biisã kell n sĩndame n ka togs ned bũmb ning bãmb sẽn yã wã da-kãens ye.

A Zezi maaga biig zĩn sẽn tara

37 Vẽkembeoogo, bãmb sẽn yi tãngã zug n sigi, neb kʋʋng wʋsg waa n sega a Zezi. 38 La gese, neb kʋʋngã sʋka, dao a ye n zĩnd be n zẽk a koɛɛg n yeele: Karen-saamba, m kot-y lame tɩ y ges m bi-riblã. Bala, yaa m bi-yende. 39 Zĩn n kẽed-a, la a sã n kẽ-a bala, a kelemdame, la zĩna kɩtdame t'a sobg n gʋɩgsdẽ, tɩ tãntãn-puudã yita. A sã n na n wa n yi n bas biigã, rẽ t'a nams-a-la wʋsgo, n pogl-a. 40 Mam bõosa yãmb karen-biisã tɩ b rig-a, la b ka tõog ye. 41 A Zezi yeelame yaa: Neb sẽn ka tẽebo, la sẽn ya nin-wẽnse, mam na n paa ne yãmb la m maan sũ-mar ne yãmb tɩ ta wakat bʋgo? Tall f biigã n wa ne ka. 42 La biigã sẽn kolgdã, zĩna lub-a-la tẽnga, n nams-a wʋsgo. La a Zezi lenga zĩn-dẽgdã, n maag biigã n kɩs-a a ba. 43 La neba fãa yɛɛsame, b sẽn yã Wẽnnaam pãn-kãsengã yĩngã.

A Zezi leb n goma b kũuma yelle

Nebã sẽn ket n tagsd bũmb nins fãa a Zezi sẽn maanã yell ne yɛɛsgo, a Zezi yeela b karen-biisã yaa: 44 Yãmba, yok-y y tʋb n kelg gom-kãensã sõama: b na n yõka Ninsaal Bi-riblã n kõ neba. 45 La karen-biisã ra ka wʋmd gom-kãng võor ye. A ra solga ne bãmba, sẽn na n yɩlg tɩ b ra bãng a võorã ye. La b ra yɛɛsdame n ka rat n sok a Zezi bõn-kãng wɛɛngẽ ye.

Ãnna n ya kãseng n yɩɩda?

46 Nokoeemd yika bãmb sʋka, tɩ b rat n bãng sẽn ya-a kãseng n yɩɩd bãmb sʋkã. 47 A Zezi sẽn mi bãmb sũyã tagsgã, b peega bi-bilf n zĩnig-a b sɛɛgẽ 48 n yeel karen-biisã yaa: ned ning fãa sẽn na n deeg bi-bilf kãngã mam yʋʋrã yĩnga, yaa mam mengã la a reeg-yã. La ned ning fãa sẽn deeg maam, a reegda sẽn tʋma maamã. Bala, ned ning sẽn ya-a yao-zʋʋg yãmb sʋkã, yaa yẽ soab n ya kãsenga.

Ned ning sẽn ka kis yãmb yaa yãmb dẽnda

49 A Zã gomame n yeele: Karen-saamba, tõnd yãa rao sẽn digd zĩn-dãmb ne yãmb yʋʋre, la tõnd gɩdg-a lame, a sẽn ka naag tõnd n tũud yãmbã yĩnga. 50 A Zezi leok-a lame n yeele: ra gɩdg-a ye. Bala, ned sã n ka kis yãmba, a bee ne yãmba.

A Zezi lenga a Zak ne a Zã

51 Wakat ning b sẽn tog n zẽk a Zezi tɩ b kẽng arzãnã sẽn kolge, bãmb tolg n yãka yam n na n kẽng Zeruzalɛm. 52 B tʋma neb tɩ b reng bãmb taoore. La b kẽngame n tɩ kẽ Samari n na n segl bũmb fãa a Zezi yĩnga. 53 La neba ka reeg a Zezi ye, bãmb sẽn dag n dabd Zeruzalɛma yĩnga. 54 Bãmb karen-biis a Zak ne a Zã sẽn yã woto, b yeelame yaa: Zu-soaba, yãmb datame tɩ d kɩt tɩ bugum yi yĩngr n sig n dɩ-ba? 55 La a Zezi wẽnemdame n leng bãmb n yeele: yãmb ka mi sɩɩg ning sẽn tar yãmbã ye. 56 Bala, Ninsaal Bi-riblã ka wa tɩ sãam ninsaalbã vɩɩm ye, la yaa tɩ fãag-ba. La bãmb kẽnga tẽng a to.

Ned sã n dat n yɩ a Zezi karen-biiga

57 Bãmb sẽn be sorẽ n dabda, ned n yeel a Zezi t'a na n tũu bãmb n kẽng zĩig ning fãa bãmb sẽn na n kẽnge. 58 A Zezi leok-a lame tɩ waas tara bogdo, la liuuli sẽn yɩgda tara tʋgdo, la Ninsaal Bi-riblã ka tar zĩig sẽn na n gãneg a zug ye. 59 A Zezi yeela ned a to t'a tũ bãmba. La yẽ leoka a Zezi yaa: bas-y-m nand tɩ m tɩ mum m ba la m wa. 60 La a Zezi leok-a lame n yeele: bas kũ-rãmbã tɩ b mum b kũum, la foo, kẽng n moon Wẽnnaam soolem koɛɛgã. 61 Ned a to leb n yeelame: Zu-soaba mam na n tũu yãmba, laa, sak-y tɩ m deng n tɩ pʋʋs m zaka rãmb wẽnd-na-taas la m wa. 62 A Zezi leoka yẽ yaa: ned sã n gãd wãk rũng sẽn tata, la a rat n wẽnemd n ges a poorẽ, yẽ ka zems tɩ kẽ Wẽnnaam soolma ye.

Luk 10

A Zezi tʋma karen-biis pis-yopoe

1 Rẽ poore, Zu-soabã leb n yãka neb pis-yopoe la a yiib a taaba, n tʋm bãmb yiib yiib tɩ b reng bãmb taoor n kẽng tẽng fãa la zĩig ning fãa bãmb meng sẽn tog n kẽngã. 2 A Zezi yeela bãmb yaa: Tigsgã yaa wʋsgo la tʋmtʋmdbã sõor paoodame. Kos-y tigsgã soab tɩ b tʋm tʋmtʋmdb b tigsgẽ wã. 3 Kẽng-y-yã! Ade, mam tʋmda yãmb wa piis digd-n-yĩids sʋka. 4 Da zã-y ligd korgo, wall yolgo, wall neooda ye, la y ra yals n pʋʋs ned sor zug ye. 5 Yãmb sã n na n kẽ yir fãa, bɩ y pʋʋs-b a woto: Bɩ laafɩ zĩnd yi-kãnga pʋga. 6 La laafɩ ned sã n be be, yãmb laafɩ wã na n siga a zugu. La laafɩ ned sã n ka be, bɩ y loog ne y laafɩ pʋʋsem. 7 Pa-y yi-yɛnga, n dɩ la y yũ bũmb ning sẽn be be. Bala, tʋmtʋmd toga ne a yaoodo. Da-y tegs-y yiy ye. 8 Tẽng ning fãa yãmb sẽn na n kẽ tɩ b reeg yãmba, bɩ y rɩ bũmb nins b sẽn na n kõ yãmbã. 9 Maag-y bãad-rãmb nins sẽn be be wã, la y yeel-b tɩ Wẽnnaam soolmã kolga bãmba. 10 Tẽng ning fãa yãmb sẽn na n kẽ tɩ b ka reeg yãmba, kẽng-y tẽngã soay zut n yeele: 11 Yãmb tẽngã wubsg meng sẽn bol tõnd nao wã, tõnd pĩmsd-a lame n basd ne yãmba. La baoosgo, bãng-y tɩ Wẽnnaam soolmã pẽnegame. 12 Mam yeta yãmb tɩ da-kõngo, Sodom sɩbgrã toolem kõn ta tẽng kãng rẽndã ye.

Tẽns sẽn tõdg tɩ b kõn tẽ ye

13 Korazin, fo na paam toogo! Betsayida, fo na paam toogo! Bala, bõn-bãn nins sẽn maan yãmb sʋkã sã n dag n maanẽ Tɩɩr ne Sɩdõ, yaa hal daar zãr la b da na n yeelg boto, la b yug b zug tompeglem n kos sugri. 14 Dẽ n kɩt tɩ bʋʋdã daare, Tɩɩr ne Sɩdõ sɩbgr kõn ta yãmb dẽndã ye. 15 La foom, Kapɛrnawom, b na n zẽka foom n taas saasẽ bɩ? Ayo! B na n sigsa foom hal n taas kɩɩm-kulgu. 16 Ned ning sẽn kelgd yãmb kelgda maam. La ned ning sẽn zãgsd yãmb zãgsda maam. La sẽn zãgsd-a maam zãgsda sẽn tʋm-a maamã.

Karen-biis pis-yopoe wã lebg n waame

17 Neb pis-yopoe la a yiibã lebg n waa ne sũ-noog n yeele: Zu-soaba, baa zĩn-dãmba mens sakda tõnd noor yãmb yʋʋrã yĩnga. 18 A Zezi yeel-b lame: Mam dag n nee a Sʋtãan sẽn yi yĩngr n lʋɩt wa sa-yãgbo. 19 La ade, mam kõo yãmb pãng tɩ y tab wiis la namse, la bɛyã pãngã fãa, la baa fʋɩ kõn tõog n maan yãmb wẽng ye. 20 Baoosgo, da maan-y sũ-noogo, zĩn-dãmbã sẽn sakd yãmbã yĩng ye. Maan-y sũ-noogo, yãmb yʋɩyã sẽn gʋls arzãn pʋgẽ wã yĩnga.

A Zezi sũ-noogo

21 Wakat kãng bala, Sɩɩg-sõng kɩtame t'a Zezi paam sũ-no-kãseng n yeele: M ba sẽn ya arzãn la tẽng Zu-soaba, mam pẽgda yãmba, yãmb sẽn solg bõn-kãens ne yam-dãmba la yẽesem-dãmbã, n yaool n vẽneg-b ne kom-bõonegã yĩnga. N ye, m ba, yãmb sẽn dat tɩ yɩ a woto wã yĩnga. 22 M ba kõo maam bũmba fãa, la ned baa a yen ka mi Bi-riblã sẽn yaa a soaba, a sã n ka a ba wã ye. La ned baa a yen ka mi ba wã sẽn yaa a soaba, sã n ka Bi-riblã bala, la ned ning Bi-riblã sẽn dat n vẽneg bãmb ne-a wã ye. 23 A Zezi wẽnemdame n gom ne b karen-biisã b yen-yen n yeel-b yaa: Bark bee neb nins nin sẽn yãt bũmb nins yãmb sẽn yãtã zutu. 24 Bala, mam yeta yãmb tɩ Wẽnnaam no-rɛɛsdb wʋsgo, la rĩm-dãmb dag n dat n yãa bũmb nins yãmb sẽn yãtã la b ka yã ye. B dag n dat n wʋma bũmb nins yãmb sẽn wʋmdã la b ka wʋm ye.

Samari nin-sõng yel-bũndi

25 La gese, tõog karen-saamb a yembr yikame n na n mak a Zezi n yeele: Karen-saamba, bõe la mam tog n maan n paam vɩɩm sẽn kõn sa wã tɩ yɩ m pʋɩɩre? 26 A Zezi sok-a lame tɩ bõe la b gʋls tõodã sebrã pʋgẽ, la bõe la yẽ karemd be? 27 A leokame n yeele: Nong Zu-soaba fo Wẽnnaam ne f sũur fãa, la f sɩɩg fãa, la f pãng fãa, la f tagsg fãa, la f nong f to wa f menga. 28 A Zezi leok-a lame yaa: Fo leokrã yaa sõama. Maan a woto, la f na vɩɩmde. 29 La yẽ sẽn dat n wilg t'a yaa tɩrga, a soka a Zezi tɩ ãnna la yẽ to? 30 A Zezi leb n gomame n yeele: Dao n dag n yi Zeruzalɛm n dabd Zeriko. A tɩ lʋɩɩ fãadb sʋka, tɩ b rees a sẽn tarã, n pãb-a hal t'a kolg kũum, tɩ b bas-a n looge. 31 Mikame tɩ maan-kʋʋd n dag n dɩk so-kãnga. A yãa rao wã, la a gilg n loog n bas-a lame. 32 Woto me, Levit a yen taa zĩ-kãnga. A yãa rao wã, la a gilg n loog n bas-a lame. 33 La Samari ned sẽn dag n togd sor taa rao wã sɛɛgẽ n yãnd-a, t'a nimbãaneg yõk-a. 34 A kolga rao wã, n tɩbs a noadã ne kaam la divẽ, la a vil-b ne pɛɛla. Rẽ sẽn sa, a rɩk-a lame n zombg a meng bõn-zoambedga, n tall-a n kẽng sik zĩigẽ n tɩ ges a yelle. 35 Vẽkembeoogo, a yãka deniye a yiib n kɩs sik zĩigã soab n yeel-a t'a yõdg n ges bãadã yelle, la t'a ligd sã n kẽ, a lebgre a meng na lebs-a. 36 Bãmb b tãabã sʋka, bʋg n wẽnda a yaa ned ning sẽn lʋɩ-a fãadbã sʋkã to? 37 Tõog karen-saambã leokame tɩ yaa ned ning sẽn zoe-a yẽ nimbãanegã. La a Zezi yeel-a lame t'a me kẽng n tɩ maan a woto. Samari nin-sõngo (10.30)

A Mart ne a Maari

38 A Zezi sẽn kẽnd ne b karen-biisã, b taa tẽng a yembre, la pag sẽn boond t'a Mart sika bãmb a yiri. 39 A dag n tara ma-bi-poak sẽn boond t'a Maari. La a Maari zĩnda Zu-soabã sɛɛgẽ n kelgd bãmb goama. 40 Rɩɩbã seglg yɛl toay-toayã dag n sooga a Mart tagsgã. A waame n yeel yaa: Zu-soaba, mam ma-bi-poakã sẽn bas maam m yembr tɩ m get seglgã yellã ka namsd yãmba? Dẽ wã yaa, yeel-y-yã-a t'a sõng-ma. 41 Zu-soabã yeela a Mart yaa: Mart! Mart! Fo maanda yɩɩre, n sidgd ne bũmb wʋsgo. 42 Bũmb a yen tãa n ya tɩlɛ. A Maari yãka pʋɩ-sõng b sẽn kõn deeg n bas-a ye.

Luk 11

A Zezi zãmsa b karen-biis pʋʋsgo

1 Daar a yen, a Zezi da bee zĩig a ye n pʋʋsdẽ. Bãmb sẽn pʋʋs n sɛ, b karen-biig a yembr yeela bãmb yaa: Zu-soaba, zãms-y tõnd pʋʋsgo, wa a Zã sẽn zãms b karen-biisã. 2 A Zezi yeela bãmb yaa: Yãmb sã n pʋʋsdẽ, bɩ y yeele: Tõnd ba! Bɩ yãmb yʋʋrã yɩ ne waoogre, tɩ yãmb soolmã wa. 3 Kõ-y tõnd d daar o daar dɩɩbã daar fãa. 4 Kõ-y tõnd d beegrã sugri, tɩ tõnd me kõta neb nins fãa sẽn beegd tõndã sugri, la y ra bas tõnd tɩ d kẽ makr pʋgẽ ye. 5 A Zezi leb n yeela bãmb a woto: Ãnna yãmb sʋkã n na n tar a zoa, t'a wa a nengẽ yʋn-sʋka, n yeel-a tɩ "m zoa, peng-m bur a tãab 6 tɩ m zoa n yi sor n wa n sig-m tɩ m ka tar bũmb sẽn na kõ-a t'a rɩ ye". 7 A zoa wã sã n pa pʋgẽ n leok-a t'a ra nams-a ye, tɩ rignoorã zoe n pagame, la tɩ yẽ ne a kambã zoee n kẽe gãaga, la t'a ka le tõe n yik n kõ-a bur ye. 8 Mam yeta yãmb tɩ baa a sã n ka na n yik n kõ-a burã, a sẽn ya yẽ zoa wã yĩnga, a na yik n kõ-a bũmb nins fãa a sẽn data, a pẽdgrã yĩnga. 9 La maam, mam yeta yãmb tɩ y kose la b na kõ yãmba, tɩ y bao la y na yã, tɩ y kabse la b na pak tɩ y kẽ. 10 Bala, ned ning fãa sẽn kot deegdame. Ned ning sẽn baood yãtame, la b pakdame tɩ sẽn kabsd-a kẽ. 11 Yãmb sẽn ya ba-rãmbã, ãnna yãmb sʋk bi-ribl n na n kos-a bur t'a kõ-a kugri, 12 wall a kos-a zĩinf t'a kõ-a waaf tɩ ka zĩinfu, wall a kos-a gell t'a kõ-a nanga? 13 Sã n yaa tɩ yãmb sẽn ya nin-wẽnsã miime tɩ kõ y kambã bõn-sõamyã, yãmb ba sẽn be arzãnã n mi n yɩɩda, n na n kõ neb nins sẽn kot bãmbã Sɩɩg-sõngo.

B rõda a Zezi tɩ b leoke

14 A Zezi dag n digda zĩn sẽn ya muka. Zĩnã sẽn yi, mukã gomame, la neb kʋʋngã yɛɛsame. 15 La neb kẽer yeelame tɩ yaa ne zĩn-dãmbã naab a Belzebul pãng la a Zezi digd zĩn-dãmbã. 16 La neb kẽer sẽn dat n mak bãmbã kosa bãmb tɩ b wa ne bãnd sẽn yit arzãna. 17 La a Zezi sẽn mi b tagsgã yeel-b lame yaa: soolem ning fãa neb sẽn welg taab n gõdg n zabd ne taaba, a na sãame, la rotã na n lʋɩt n yẽegda taaba. 18 La sã n yaa tɩ Sʋtãanã welgame n gõdg n zabd ne a menga, a soolmã na n yɩɩ a wãn n yalse? Bõe yĩnga, yãmb yetame tɩ yaa ne a Belzebul pãng la mam digd zĩn-dãmbã. 19 La sã n yaa tɩ mam digda zĩn-dãmbã ne a Belzebul pãnga, yaa ne ãnna soab pãng la yãmb kambã rigd-ba? Rẽnda n kɩt tɩ bãmb mensã na n yɩ yãmb bʋ-kaoodba. 20 La sã n yaa ne Wẽnnaam pãngã la mam digd zĩn-dãmbã, rẽnda Wẽnnaam soolem taa yãmb nengẽ. 21 Pãng soab sẽn raoolem a meng sõama sã n gũud a zaka, bũmb kõn sɩɩs a paoongã ye. 22 La ned pãng sẽn yɩɩd yẽnda sã n wa n tõog-a, a reegda a zab-teedã fãa a sẽn dag n teegã, la a wʋk a teedã n pʋɩ neba. 23 Sẽn ka be-a ne maam kisa maam, la sẽn ka naagd-a maam n tigsdẽ sãeegdame. 24 Sɩɩg sẽn ya rẽgd sã n yi n bas neda, a saagda zĩ-pɛɛlã n baood vʋʋsgo. La a sẽn ka yãt vʋʋsgã yĩnga, a yetame t'a na n leb n leba a yir ning a sẽn dag n yi n basã. 25 La a sã n ta, a mikdame tɩ yirã pɩɩsame n maneg n nagse. 26 Dẽ, a kẽngdame n tɩ peeg sɩɩs a yopoe a taab sẽn ya wẽns n yɩɩd yẽnda. B wat n kẽe be n zĩndi, la rao-kãng vɩɩmã lebgda wẽng n yɩɩd pipi wã.

Bũmb nins sẽn ya bark sɩd-sɩda

27 A Zezi sẽn gom a woto, pag n zĩnd nebã sʋk n zẽk a koɛɛg n yeel tɩ pag ning sẽn zã-a a Zezi pʋga la a yẽsem bãmbã yaa ned sẽn tar barka. 28 La a Zezi leokame n yeel tɩ yaa neb nins sẽn kelgd Wẽnnaam goamã n sakdẽ wã n tar barkã.

Neb baooda bãnde

29 Nebã sẽn tigsd taab n lebgd kʋʋngã, a Zezi yeelame yaa: Zamaan kãngã neb yaa nin-wẽnse. B baooda bãnde, la b kõn kõ bãmb bãnd a to tɩ ka a Zonaas rẽndã ye. 30 Bala, a wa a Zonaas sẽn yɩ bãnd Niniiv nebã yĩngã, Ninsaal Bi-riblã me na n yɩɩ bãnd zamaan kãngã nebã yĩnga. 31 Rĩm-poak ning sẽn dag n yi wĩndg goabgã na n yika bʋʋdã daar n kao zamaan kãngã nebã bʋʋdo. Bala, a yii tẽngã satmẽ n na n wa n kelg a Salomo yam goama. La gese, sẽn be-a ka wã yɩɩda a Salomo. 32 Bʋʋdã wakate, Niniiv nebã na n yika ne zamaan kãngã nebã n kao b bʋʋdo. Tɩ bõe, a Zonaas sẽn moon bãmb koɛɛgã, b kosa sugri. La gese, sẽn be-a ka wã yɩɩda a Zonaas.

Yĩng vẽenem

33 Ned kõn yõgen fɩtɩl n bao zĩig n solg-a, wall a fõgen-a ne peoog ye. Ayo! A dogend-a-la fɩtɩl doagendg zugu, tɩ neb nins sẽn kẽedã na yã vẽenem. 34 Fo nifã yaa f yĩngã fɩtla. Fo nif sã n ya sõama, fo yĩngã tõr tara vẽenem. La a sã n ka sõama, fo yĩngã tõr me bee lik pʋgẽ. 35 Gũus f menga, tɩ vẽenem ning sẽn be fo pʋgẽ wã da wa n lebg lik ye. 36 Dẽ, fo yĩngã tõr sã n tar vẽenem, tɩ lik baa bilf ka be zĩig baa a ye, a na n paama vẽenem sõama wa wakat ning fɩtɩl sẽn yãgd ne a pãngã fãa n vẽnegd foomã.

A Zezi gomda Fariisẽ-dãmbã ne tõog karen-saam-dãmbã

37 A Zezi sẽn gomda, Fariisẽ a yembr bõosa bãmb tɩ b wa n dɩ ne yẽnda. A Zezi kẽeme n zĩnd n na n dɩ. 38 Fariisẽ wã sẽn yã t'a Zezi ka waas n yaool n na n dɩ wã, ling-a lame. 39 La Zu-soabã yeel-a lame yaa: Yãmb Fariisẽ-dãmbã, yãmb nedgda wama ne laasã poaya, la yãmb pʋsã pida ne fãab la wẽnga. 40 Ka-yam-dãmba, ka sẽn maan-a yɩngã n maan pʋgẽ wã me laa? 41 Kõ-y naong rãmbã ne y sũyã fãa, la bũmba fãa na n yɩɩ yolgemd yãmb yĩnga. 42 Yãmb Fariisẽ-dãmbã na n paama toogo! Tɩ bõe, yãmb yaooda mant ne ru la zẽ-vãad buudã fãa piig-pʋɩya, n yaool n basd tɩrlem la Wẽnnaam nonglem. Yaool n yaa bõn-kãensã la yãmb tog n maane, la y ra bas sẽn ketã me ye. 43 Yãmb Fariisẽ-dãmbã, y na paam toogo! Tɩ bõe, yãmb nonga pipi zaoog karen-dotẽ wã, la y nong nebã sẽn pʋʋsd yãmb daasẽ wã. 44 Yãmb na paam toogo! Tɩ bõe, yãmb yaa wa yaado, bũmb sẽn ka wilgd b zĩiga, tɩ neb tabd n ka miẽ ye. 45 Tõog karen-saamb a yembr goma ne bãmb n yeele: Karen-saamba, yãmb sẽn gomd a woto wã, yãmb paoogda tõnd me. 46 A Zezi leokame n yeele: Yãmb tõog karen-saam-dãmbã me na n paama toogo! Tɩ bõe, yãmb dɩkda zɩɩbo, a tʋkr sẽn ya toog n tʋkd nebã, tɩ yãmb mensã yaool n ka sɩɩsd-b ne y nug-bil ye. 47 Yãmb na paam toogo! Tɩ bõe, yãmb meta Wẽnnaam no-rɛɛsdbã yaado, tɩ yaool n ya yãmb ba-rãmbã n kʋ-ba. 48 Woto, yãmb yaa kaset rãmba, la y wilgdame tɩ yãmb saka y ba-rãmbã sẽn tʋmã. Bãmb n kʋ Wẽnnaam no-rɛɛsdbã, tɩ yãmb met b yaadã. 49 Yaa rẽnda n kɩt tɩ Wẽnnaam yamã yetẽ yaa: Mam na n tʋma no-rɛɛsdb la tẽn-tʋmdb b nengẽ. Bãmb na n kʋʋ kẽere, la b nams kẽere, 50 tɩ m tõe n sok zamaan kãngã nebã m no-rɛɛsdb nins fãa b sẽn kʋ hal dũni sɩngr tɩ ta moasã wã zɩɩm, 51 sẽn sɩng ne a Abɛl zɩɩm tɩ ta a Zakari b sẽn kʋ tẽn-kugrã ne wẽnd-doogã sʋkã zɩɩm. N-ye! Mam yeta yãmb tɩ b na n soka zamaan kãngã nebã bõn-kãnga. 52 Yãmb tõog karen-saam-dãmbã, yãmb na paam toogo! Tɩ bõe, yãmb feooga bãngr kʋɩlen-bilã. Yãmb mens ka rat n kẽ ye, la y gɩdgda neb nins sẽn dat n kẽ wã tɩ b ka tõe n kẽ ye. 53 Bãmb sẽn yi be, tõog karen-saam-dãmbã ne Fariisẽ-dãmbã pẽdga bãmb wʋsgo, n sogs-b tɩ b gom bũmb wʋsg yelle, 54 n bẽt bãmba n dat n paam gomd sẽn yi bãmb noorẽ n yõk-ba.

Luk 12

Gũus-y ne zãmbo

1 Wakat kãnga, neb tus tus tigma taaba, n sẽbg taaba, tɩ ya wa b na n fẽda taaba. A Zezi deng n goma ne b karen-biisã n yeel-b yaa: Gũus-y y mens ne Fariisẽ-dãmbã rã-bɩllã sẽn ya zãmbã. 2 Bũmb ka be sẽn ludi, sẽn kõn puk ye. La bũmb ka be sẽn solge, b sẽn kõn bãng ye. 3 Yaa woto yĩng tɩ bũmb ning fãa yãmb sẽn na gom lik bida pʋgẽ, b na n wʋm-a-la vẽenemẽ. La bũmb nins yãmb sẽn na n walem tʋbẽ, rot pʋsẽ, b na n moon-b-la rot zutu.

Nebã sẽn tog n zoe a soaba

4 M zo-rãmba, mam yeta yãmb tɩ y ra zoe neb nins sẽn kʋʋd yĩngã n yaool n ka tõe n maan bũmb a to n paasã ye. 5 Mam na n wilga yãmb y sẽn tog n zoe a soaba. Zoe-y soab ning sẽn tõe n kʋ, la b tõe n kẽes bug-tẽngẽ me wã. N-ye! Mam yeta yãmb tɩ yaa soab kãng la yãmb tog n zoe. 6 B ka koosd yirs a nu su a yiib sɩda? Baoosgo, Wẽnnaam ka yĩmd b baa a yembr yell ye. 7 Baa yãmb zugã zoobd fãa sõdame. Dẽ yĩngã, bɩ y ra zoe rabeem ye. Yãmb bee yõod n yɩɩd yirs wʋsgo.

Kɩs Kirist kaset nebã taoore

8 Mam yeta yãmb tɩ ned ning fãa sẽn na n kɩs kaset nebã taoor t'a yaa mam neda, Ninsaal Bi-riblã me na n kɩsa kaset Wẽnnaam malegsã taoor tɩ soab kãng yaa bãmb neda. 9 La ned ning fãa sẽn na n kɩɩs nebã taoor t'a ka mi maam, Ninsaal Bi-riblã me na n kɩɩsa Wẽnnaam malegsã taoor tɩ bãmb ka mi-a ye. 10 Ned ning fãa sẽn goma Ninsaal Bi-riblã wẽng tõe n paama sugri. La ned ning sẽn na n paoog-a Sɩɩg-sõng kõn tol n paam sugr ye. 11 B sã n tall yãmb n kẽng karen-dotẽ wall bʋ-kaoodba la pãn-soaadbã taoore, bɩ y da maan yɩɩr ne yãmb sẽn na n gom to-to n yiis y menga, wall y sẽn na n yet tɩ bũmb ning ye. 12 Tɩ bõe, wakat kãng bala, Sɩɩg-sõng na n wilga yãmb bũmb ning y sẽn tog n yeelã.

Arzɛk soab sẽn ka yam yel-bũndi

13 Ned a yen zĩnda kʋʋngã sʋk n yeel a Zezi yaa: Karen-saamba, yeel-y m ba-biigã t'a pʋɩ tõnd dogem pʋɩɩrã n yãk m dẽnd n kõ-ma. 14 A Zezi leok-a lame yaa: Dao wa, ãnna n yãk maam tɩ m yɩ yãmb bʋ-kaooda, wall y te-pʋɩta? 15 Dẽ, a Zezi yeela nebã yaa: Gũus-y y mens ne rat wʋsgã. Bala, hal baa naar pʋgẽ, ninsaal vɩɩmã ka tũud ne bũmb nins a sẽn tarã ye. 16 La a Zezi wẽe bãmb yel-bũnd n yeele: Arzɛk soab a yen pʋt n da sak sõama. 17 La a da tagsda a sũurẽ n yetẽ yaa: Mam na n maana a wãna? Bala, mam ka tar zĩig n na n bĩng m koodã ye. 18 A yeelame yaa: "Ad bũmb ning mam sẽn na n maane: Mam na n wãa m bao wã n lebs n me sẽn ya bɛd n yɩɩda, n bĩng m koodã fãa ne m teedã be. 19 La mam a n yeela m meng yaa: Fo tara paoong wʋsg sẽn sekd yʋʋm wʋsg yĩnga. Bɩ f vʋʋse, n dɩ la f yũ, la f maan sũ-noogo." 20 La Wẽnnaam yeela yẽnda yaa: "Yalma! Yʋn-kãngã bala, mam na n deega fo vɩɩmã. La bũmb nins fo sẽn seglã na n yɩɩ ãnna rẽnda?" 21 Yaa a woto ne ned ning fãa sẽn tigsd paoong a meng yĩnga, n yaool n ka tar Wẽnnaam arzegsã.

Yɩɩr yell

22 Dẽ poore, a Zezi yeela b karen-biisã yaa: Yaa woto yĩng tɩ mam yet yãmb tɩ y ra maan yɩɩr ne y vɩɩmã yelle, yãmb sẽn na n dɩ bũmb ninga, wall ne y yĩngã yelle, y sẽn na n yeelg bũmb ning ye. 23 Bala, vɩɩm yɩɩda rɩɩbo, la yĩng yɩɩda futu. 24 Ges-y gãabdã! B ka bʋta, b ka tigsda, b ka tar pilgu wall baoor ye. La Wẽnnaam rɩlgd-b lame. Yãmb ka be yõod n yɩɩd bõn-yɩgdɩ wã sɩda? 25 Ãnna yãmb sʋkã n tõe n paas a vɩɩmã woglem kãntɩɩg a yembre, a sẽn maand yɩɩr yĩnga? 26 Dẽ, yãmb sã n ka tõe n maan bũmb sẽn ya bilf n yɩɩda, bõe yĩng tɩ yãmb maand yɩɩr ne bũmb nins sẽn ketã? 27 Ges-y rulg-lɛlem sẽn bɩt to-to. B ka tʋmda, la b ka wĩid lamdo. Baoosgo, mam yeta yãmb t'a Salomo mengã ne a naamã fãa ka tõog n maneg a meng ne fut n yɩ neer wa rulg-lelemd a yembr ye. 28 Yãmb tẽeb bilf rãmba, sã n yaa tɩ Wẽnnaam nagsa mood sẽn be weoogẽ rũnna, tɩ b na n tugl-b bugum beoogã a woto, bãmb kõn ges yãmb fut yell n yɩɩda? 29 Dẽ wã, bɩ y da nams y mens n baood y sẽn na n dɩ bũmb ninga, wall y sẽn na n yũ bũmb ning ye. 30 Tɩ bõe, yaa dũni neb nins sẽn ka pʋʋsd Wẽnnaamã n baood bõn-kãense. Yãmb ba wã miime tɩ yãmb dat-b lame. 31 Bas-y rẽ la y bao Wẽnnaam soolmã, la b na n kõo yãmb bõn-kãensã n paase.

Arzegs arzãn pʋga

32 Mam piisi, da zoe-y dabeem ye. Bala, a taa yãmb ba wã yam tɩ b kõ yãmb b soolmã. 33 Koos-y yãmb sẽn tarã n dɩk a ligdã n kõ naong rãmba. Bao-y kord sẽn ka sãamda, la paoong sẽn ka sat arzãn pʋga, zĩig ning wagdr sẽn ka kolgda, la mogd sẽn ka sãamda. 34 Bala, yãmb paoong sẽn beẽ wã, yãmb sũurã me na n zĩnda be.

Tʋmtʋmd-sõamy sẽn gũud b zu-soab waoongo

35 Bɩ y sẽb y sees sẽbdse, la y yõgen y fɩtɩl-dãmba, 36 la y yɩ wa neb sẽn gũud tɩ b zu-soab yi pʋg-peegr kibs n lebg n wa, t'a sã n ta bal n wẽ bɩ b pak t'a kẽ. 37 Bark bee tʋmtʋmd kãens zutu, b zu-soabã sẽn na n wa n ta n mik tɩ b neeme. Mam yeta yãmb sɩd-sɩd tɩ b zu-soabã na n sẽba a sẽbdga, n kɩt tɩ b zĩnd rɩɩb zĩigẽ, t'a wa n kõ-b rɩɩbo. 38 Yẽ wat yʋn-sʋk tɩ ya no-kɛlenga, a sã n wa n mik tɩ b ka gõe, b sũur na yɩ noogo. 39 Bãng-y neer tɩ roog soab sã n dag n miẽ wakat ning wagdr sẽn na n wa, a rag n na n neendame n ka bas t'a poog a roogã ye. 40 Bɩ yãmb me segl n sɛ. Bala, Ninsaal Bi-riblã na n waa wakat ning yãmb sẽn ka tagsd tɩ b na n waame wã.

Tʋmtʋmd sẽn ka segl a zu-soabã waoong yĩnga

41 Dẽ, a Pɩyɛɛr soka a Zezi yaa: Zu-soaba, yaa tõnd bal la yãmb wẽ yel-bũn kãngã bii, bɩ yaa neba fãa? 42 T'a Zezi leok yaa: Dẽ, ãnna n ya tʋmtʋmd sẽn maand sɩda la a tar yam, t'a zu-soabã yeel-a t'a ges a tʋmtʋmdbã yelle, n kõt-b rɩɩb wakat fãa sẽn zemse? 43 Tʋmtʋmd kãng zu-soabã sã n wa n mik t'a maanda a woto, tʋmtʋmdã sũur na yɩ noogo. 44 Mam yeta yãmb sɩd-sɩd t'a zu-soabã na n kɩtame tɩ yẽ ges a arzegsã fãa yelle. 45 La tʋmtʋmd kãng sã n yeel a sũurẽ t'a zu-soabã kaoosda waoongo, n sɩng n pãbd tʋmtʋmd daopã la tʋmtʋmd pogsã, n dɩtẽ la a yũud n gãeemdẽ, 46 tʋmtʋmd kãng zu-soabã na n waa daar ning yẽ sẽn ka gũud-a, la wakat ning a sẽn ka mi. A zu-soabã na n sɩbga yẽ sõama, n kɩt tɩ bũmb nins sẽn paamd neb nins sẽn ka maand sɩdã paam yẽnda me. 47 Tʋmtʋmd ning sẽn mi a zu-soab raabo, n yaool n ka segl bũmbu, la a ka maan a zu-soabã sẽn datã, b na n pãb-a la wʋsgo. 48 La ned ning sẽn ka mi a zu-soabã raabo, n maan tʋʋmd sẽn tog ne sɩbgre, b na n pãba yẽ bilfu. B sã n kõ ned bũmb wʋsgo, b na n sok-a-la bũmb wʋsgo. La b sã n gũnug ned bũmb wʋsgo, b na n sok-a-la wʋsg n yɩɩda.

A Zezi wata ne welgre

49 Mam waame n na n lob bugum dũni zugu. La mam nonga a sã n da zoe n widgẽ! 50 La lisg n be mam sẽn tog n deege, la a yellã na n namsa maam hal t'a wa n pidsi. 51 Yãmb tẽedame tɩ mam waame tɩ laafɩ na zĩnd tẽng zugu? Mam yeta yãmb tɩ ayo. La yaa tɩ welgr na zĩndi. 52 Bala, sẽn sɩng ne moasã, neb a nu sẽn be zak a yen pʋg na n welga taaba, tɩ tãabã kɩɩs yiibã, tɩ yiibã kɩɩs tãabã. 53 Ba na n welga ne a bi-ribla, tɩ bi-ribl welg ne a ba. Ma na n welga ne a bi-pugla, tɩ bi-pugl welg ne a ma. Sɩd ma na n welga ne a bi-paga, tɩ bi-pag welg ne a sɩd ma.

Bãn sẽn wilgd wakate

54 A Zezi leb n yeela neb kʋʋngã yaa: Yãmb sã n yã sawadg sẽn yikd nin-taoore, tao-tao bala, yãmb yetame tɩ saagã na n niime, la a yɩta a woto. 55 La yãmb sã n yã tɩ sobg yita wĩndg goabga, yãmb yetame tɩ zĩigã na n yɩɩ tʋʋlgo, la a yɩta a woto. 56 Zãmb-dãmba, yãmb mii tẽng yɛla, la yĩngr yɛl sẽn ya to-to. Bõe tɩ yãmb ka mi moasã wakatã yɛl n welge?

Maneg f yell ne f zabd-n-taaga

57 La yaa bõe tɩ yãmb ka tõe n bãng sẽn ya tɩrg y toor n bake? 58 Fo sã n dabd bʋʋd zĩigẽ ne f zabd-n-taaga, bɩ f modg n maneg f yellã ne-a, yãmb sẽn ket sorã zug wakate, tɩ yẽ ra wa tall foom n kẽng bʋ-kaoodba taoore, tɩ bʋ-kaoodbã yõk foom n kõ bi-bees roog gũud t'a kẽes-f bi-bees roog ye. 59 Mam yet-f lame tɩ fo kõn yi be hal tɩ f yao a samdã yaoolem lagf ye.

Luk 13

Tek yam n kos sugri

1 Wakat kãnga, neb kẽer waa n togsa a Zezi bũmb ning sẽn maan Galile neba, a Pilat sẽn daag b zɩɩm n kalem ne b maandã zɩɩmã. 2 A Zezi leoka bãmb n yeele: Yãmb tẽedame tɩ Galile nin-kãens sẽn nams a woto wã, b yaa yel-wẽn maandb n yɩɩd Galile neb a taabã laa? 3 Ayo! Mam yeta yãmb tɩ ayo. Yãmb sã n ka tek yam n kos sugri, yãmb fãa na n sãama a woto me. 4 Wall neb piig la a nii Siloe gãosgã sẽn lʋɩ n bʋʋg-b n kʋ-bã, yãmb tagsdame tɩ bãmb yaa bɛɛgdb n yɩɩd Zeruzalɛm neb a taabã laa? 5 Ayo! Mam yeta yãmb tɩ ayo. Yãmb sã n ka tek yam n kos sugri, yãmb fãa me na n sãama a woto. 6 A Zezi wẽe yel-bũn kãngã me: Ned n dag n tar kankang sẽn sel a nasaar sib pʋʋgẽ. A waame n na n yãgs biisi, la a ka yã ye. 7 Dẽ, a yeela pʋʋgã koaad yaa: "Yʋʋm a tãab moasã la mam wat n dat kankangã biisi, la m ka yãt ye. Keeg-a! Bõe yĩng t'a yãmb zĩigã zaalem?" 8 Nasaar sib pʋʋgã koaad leokame n yeele: "M soaala, leb n bas-y-yã-a roandã yɛsa. Ka ne rẽ, mam na n tuume n gilg-a la m ning-a birga. 9 Daar ninga a na wom biisi. La a sã n ka wome, bɩ y keeg-a".

Pag paama maagr vʋʋsg daare

10 Zuif-rãmbã vʋʋsg daar a yembre, a Zezi dag n zãmsda neb karen-doog a yen pʋgẽ. 11 La pag a yen n da be be, tɩ zĩn kɩt t'a lebg koams hal yʋʋm piig la a nii. A dag n zõrame n ka tõe n doog baa bilf ye. 12 A Zezi yãa-a lame n gom ne-a n yeele: Paga, fo paama yolsg ne f komsmã. 13 Bãmb tika yẽ ne b nusi. Wakat kãng bala, a roogame n kõ Wẽnnaam waoogre. 14 La karen-doogã naab sũur sãama ne a Zezi sẽn maan bõn-bãnd vʋʋsg daarã, la a yeela nebã yaa: Dasem a yoob n be tʋʋm yĩnga. Wa-y da-kãens tɩ b maag-yã, tɩ da yɩt tõnd vʋʋsg daarã ye. Zu-soabã leok-a lame n yeele: 15 Zãmb rãmba, yãmb ned kam fãa ka lokd a naaf a rɩɩb koglgẽ n tall n tɩ yũnug vʋʋsg daarã sɩda? 16 La pʋg kãngã sẽn ya a Abraham bi-pugla, t'a Sʋtãan loe-a hal yʋʋm piig la a nii wã, d ka tog n lok-a vʋʋsg daare? 17 A Zezi sẽn gom a woto, yãnd yõka b bɛɛba fãa, la neb kʋʋngã maanda sũ-noog bũmb nins fãa a Zezi sẽn maan tɩ be ziirã yĩnga.

Siin-bil ne rã-bɩll yel-bũna

18 A Zezi leb n yeelame yaa: Wẽnnaam soolma wẽnda bõe, la m na n mams-a-la ne bõe? 19 A wẽnda wa siin-bil ned sẽn dɩk n lob a zẽed zĩigẽ. A yitame n lebg tɩɩga, la yĩngr liuuli vɩɩ a wilẽ wã. 20 B leb n yeelame: Mam na n mamsa Wẽnnaam soolmã ne bõe? 21 A wẽnda rã-bɩll pag sẽn dɩk n ning zom wam a tãabo, hal tɩ zom-nagdgã fãa wuki.

Zak noor sẽn ya sẽka

22 A Zezi da pɩʋʋgda tẽn-bɛd la tẽn-bõonego, n zãmsd nebã la b dabd Zeruzalɛm. 23 Ned n sok bãmb yaa: Zu-soaba, yaa neb bilf bal n na n paam fãagre? A Zezi leoka bãmb n yeele: 24 Nang-y pãng n tũ digno-sẽkã n kẽ. Bala, mam yeta yãmb tɩ neb wʋsg na n baoome tɩ kẽ la b ka na n tõog ye. 25 Yirã soab sã n yik n pag rignoorã, tɩ yãmb pa yɩng n sɩng n kabsdẽ la y yet Zu-soabã tɩ b pak tɩ y kẽ, b na n leoka yãmb tɩ b ka mi yãmb sẽn yitẽ ye. 26 Dẽ, yãmb na n sɩngame n yeele: "Tõnd dɩɩ ne yãmba la d yũ ne yãmba, la yãmb zãmsa neb tõnd soaya zutu." 27 La b na n leoka yãmb n yeele: "Mam ka mi yãmb sẽn yitẽ ye. Zãag-y ne maam, yãmb fãa sẽn tʋmd ka-tɩrlem tʋʋma." 28 Yãmb sã n yã a Abraham, la a Izak, la a Zakob ne Wẽnnaam no-rɛɛsdbã fãa Wẽnnaam soolmã pʋgẽ, tɩ b yaool n lob yãmb yɩnga, nintãm ne yẽn wãbr na zĩnd be. 29 Neb na n yii yaang la taoore, dɩtg la goabga, n zĩnd n dɩ Wẽnnaam soolmã pʋgẽ. 30 La gese, poorẽ dãmb n be n na n yɩ dẽenem dãmba, tɩ dẽenem dãmb me yɩ poorẽ dãmba.

A Zezi sũ-sãoong Zeruzalɛm yĩnga

31 Wakat kãnga, Fariisẽ-dãmbã kẽer waa n yeela a Zezi yaa: Kẽng n looge! Yi ka, bala, Herood dat n kʋʋ foom. 32 A Zezi yeela bãmb yaa: Kẽng n tɩ yeel-y bõn-bɛɛgã tɩ mam digda zĩn-dãmba, la m maagd bãad-dãmb rũnna la beooge. La ra-yɩt na n yɩɩ baoosg daar ne maam. 33 La yaa tɩlɛ tɩ mam kẽn dũnna, la beoogo, la dayɩta. Bala, a ka zems tɩ Wẽnnaam no-rɛɛs ki zĩig a to tɩ ka Zeruzalɛm ye. 34 Zeruzalɛm! Zeruzalɛm! Fo sẽn kʋʋd Wẽnnaam no-rɛɛsdba, la f lobd neb nins Wẽnnaam sẽn tʋm fo nengẽ wã kugã, naoor a wãn la mam dag n tʋlg n tigs fo kambã wa no-yãang sẽn põgended a kamb a pɩgsẽ? La yãmb ka ralg ye. 35 Gese, b na n basa yãmb ne y roogã. La mam yeta yãmb tɩ yãmb ka na n leb n yã maam yɛsa, hal tɩ ta daar ning yãmb sẽn na n yeel tɩ: "Bark bee ned ning sẽn wat ne Zu-soabã yʋʋrã zugu."

Luk 14

1 Daar a yembre, a Zezi kẽe Fariisẽ-dãmbã naab a yembr zakẽ n na n dɩ, la Fariisẽ-dãmbã dag n gũusda bãmba. 2 La ade, rao a ye n dag n be bãmb taoore, bã-motg sẽn tara. 3 A Zezi goma ne tõog karen-saam-dãmbã la Fariisẽ-dãmba n yeele: Dẽ yĩnga, noor beeme tɩ maag ned vʋʋsg daare? 4 Bãmb kell n sĩndame. Dẽ, a Zezi peega bãadã, n maag-a, la b kuils-a. 5 La a Zezi yeel-b lame yaa: Ãnna yãmb sʋkã bi-ribl bɩ a naaf n na n lʋɩ bulgẽ vʋʋsg daar t'a ka yiis-a tao-tao? 6 La b ka tõog n leok gom kãng ye.

Naam zĩndg zĩisi

7 Rẽ poore, a Zezi goma ne neb nins b sẽn bool rɩɩbã yĩngã n wẽ-b yel-bũndi. Tɩ bõe, bãmb yãame tɩ nin-kãens baooda naam zĩndg zĩisi. B yeel-b lame yaa: 8 Ned sã n bool foom yi-kãadem kibsa, da tʋg n zĩnd naam zĩndg zĩigẽ ye, tɩ tõe t'a boola ned sẽn yɩɩd foom. 9 Sã n yɩ a woto, sẽn bool-a foom ne yẽnda wã na n waa n yeela foom tɩ f yik n bas zĩig n kõ-a, fo na n yaool n tɩ zĩnda poorẽ zaoogã zugu, la f na n yãa yãnde. 10 B sã n bool foom, kẽng n tɩ zĩnd poorẽ zaoogã zugu, tɩ ned ning sẽn bool-a foomã sã n wa bɩ a yeel foom yaa: "M zoa, wa taoor ka!" Woto na n yɩɩ fo waoogr neb nins fãa sẽn zĩ ne foom n dɩtẽ wã taoore. 11 Sɩd me, b na n sika ned ning fãa sẽn zẽkd a menga, la b na n zẽka ned ning fãa sẽn sikd a menga. 12 La a Zezi yeela ned ning sẽn bool-a bãmb tɩ b wa n dɩ wã yaa: Fo sã n na n bool neb tɩ b wa n dɩ ne foom, tɩ ya wĩntoog bɩ yʋngo, da bool f zo-rãmba, wall f ba-biisi, wall f buudu, wall f yags nins sẽn ya arzegs rãmbã, tɩ bãmb me da wa n bool foom ye. Rẽ na n yɩɩ lebsgo. 13 Fo sã n na n bool neb tɩ b wa n dɩ ne foom, bool naong rãmba, la koms-rãmba, la wobse, la zoense, 14 la fo na n paama sũ-noogo, b sẽn ka tar n na n kõ foom n lebsã yĩnga. Bala, nin-tɩrsã vʋʋgr wakate, fo na n paama keoore.

Kibs kãseng yel-bũndi

15 Neb nins sẽn dag n zĩ n dɩtẽ wã sẽn wʋm a Zezi gom kãensã, b ned a yembr yeelame yaa: Bark bee ned ning sẽn na n naag-a n dɩ Wẽnnaam soolmẽ wã zugu! 16 La a Zezi leoka yẽnda n yeele: Dao a yembr n dag n segl rɩɩb n bool neb wʋsg tɩ b wa rɩ. 17 Dɩɩbã wakate, a tʋma a tʋmtʋmd t'a tɩ yeel neb nins a sẽn boolã tɩ b wa tɩ bũmba fãa zoe n segl n saame. 18 La bãmb ned kam fãa sɩng n padmame. Pipi soabã yeelame tɩ yẽ raa pʋʋgo, la yaa tɩlɛ tɩ yẽ kẽng n tɩ gese, la a kotame tɩ b bas-a taale. 19 A to yeelame tɩ yẽ raa nag-koods piiga, la yẽ na n mak-b lame n gese, la a kotame tɩ b bas-a taale. 20 Ned a to yeelame tɩ yẽ nan peega a pʋg-paala, la rẽ n kɩt tɩ yẽ ka na n tõog n wa ye. 21 Tʋmtʋmdã lebgame n tɩ togs a soaalã bõn-kãense. A soaalã sũur yĩigame t'a yeel a tʋmtʋmdã t'a kẽng raasẽ wã, la tẽngã soayã zut tao-tao, n wa ne naong rãmba, la koms-rãmba, la zoense, la wobsã be. 22 Tʋmtʋmdã yeelame tɩ yẽ maana a soaalã sẽn yeelã, la vɩʋʋg ket n beeme. 23 La soaalã yeela tʋmtʋmdã yaa: Rɩk soayã, la f yeg yãgã n modg nebã tɩ b wa kẽ hal tɩ mam yirã pid ne neba. 24 Bala, mam yeta yãmb tɩ neb nins mam sẽn dag n boolã, bãmb ned baa a yen kõn lemb mam dɩɩbã ye.

Deng n geelge

25 Neb kʋʋng wʋsg dag n tũuda a Zezi sorã zugu. A Zezi wẽnemdame n yeel-b yaa: 26 Ned sã n wat mam nengẽ, n ka kis a ba la a ma la a paga la a kamba la a ba-bi-raopa la a ba-bi-pogse, la baa ne a mengã vɩɩm, a ka tõe n yɩ mam karen-biig ye. 27 La ned ning fãa sẽn kõn dɩk a da-pɩk n tũ maam, ka tõe n yɩ mam karen-biig ye. 28 Bala, ãnna n be yãmb sʋkã n dat n me gãosgo, n ka reng n zĩnd n geel ligd ning fãa a sẽn tog n yiis tʋʋmdã yĩnga, n bãng a sã n tara sẽn sek tɩ me-a n sa? 29 Sã n ka rẽ, a sã n yẽbg roogã n sa, n yaool n ka tõe n baas-a, neb nins fãa sẽn na n yã wã na n yaala yẽnda n yeele: 30 Rao kãngã sɩnga gãosg meeb la a ka tõog n baas ye. 31 Wall rĩm bʋg n be n dat n tɩ zab ne rĩm a to, n ka reng n zĩnd n mag n gese, yẽ ne a nebã tus piigã sã n tara pãn-tõog tɩ kẽng n seg rĩm a to wã sẽn wat ne neb tus pisi wã? 32 Rĩm a to wã sẽn ket n be yɩɩga, a na n tʋma neb a nengẽ tɩ b tɩ yẽs laafɩ yẽsg ne-a. 33 Woto me, yãmb ned ning fãa sẽn ka basd bũmb nins fãa a sẽn tarã ka tõe n yɩ mam karen-biig ye. 34 Yamsem yaa bõn-sõngo. La yamsem sã n lebg poada, bõe la b na n ning-a t'a le paam noosem? 35 A ka yõod tãnd yĩnga, wall birg yĩng ye. B lobd-a la yɩnga. Bɩ sẽn tar-a tʋb n wʋmdẽ wʋme!

Luk 15

Pesg sẽn menem yel-bũndi

1 Yaood-dɛɛgdba fãa ne yel-wẽn maandba fãa kolga a Zezi n na n kelg-ba. 2 La Fariisẽ-dãmba la tõog karen-saam-dãmba da yẽgemdame n yetẽ tɩ rao-kãnga reegda yel-wẽn maandba la b rɩt ne-ba. 3 La a Zezi wẽe bãmb yel-bũn kãnga n yeele: 4 Nin-bʋg n be yãmb sʋkã n na n tar piis koabga, t'a yembr meneme, t'a ka bas pis-wɛ la a wɛ wã weoogẽ wã n kẽng n tɩ gẽes pesg ning sẽn menem-a wã hal t'a yãnd-a? 5 La yẽ sã n yãnd-a, a na n palg-a-la a bagdẽ ne sũ-noogo. 6 La yẽ sã n lebg n ta yiri, a boonda a zo-rãmbã ne a yagsã a yir n yeel-b yaa: "Naag-y maam n maan sũ-noogo, bala, mam yãnda m pesgã sẽn dag n menemã". 7 Woto me, mam yeta yãmb tɩ sũ-noog na n zĩnda arzãn pʋgẽ, yel-wẽn maand a yen sẽn tek yam n kos sugr yĩnga, n yɩɩd nin-tɩrs pis-wɛ la a wɛ sẽn ka baood sugr kosgã yĩnga.

Lagf sẽn menem yel-bũndi

8 Walla, pʋg bʋg n na n tar ligd piiga t'a yembr menem t'a ka yõgen fɩtla, n pɩɩs roogã la a gẽes-a neer hal n yãnd-a? 9 La a sã n yãnd-a, a boonda a zo-rãmbã ne a yagsã a yir n yeel-b yaa: Naag-y maam n maan sũ-noogo, bala, mam yãnda m lagfã sẽn dag n menemã. 10 Woto me, mam yeta yãmb tɩ yel-wẽn maand a yen sã n tek yam n kos sugri, sũ-noog na n zĩnda Wẽnnaam malegsã sʋka.

Bi-bɩɩg sẽn bas a ba-yiri

11 A Zezi leb n yeelame yaa: Rao n dag n tar kom-dibli a yiibu. 12 La yaowã yeela a ba wã yaa: "M ba, pʋɩ-y y paoongã n yãk m pʋɩɩr n kõ-ma". La ba wã pʋɩ-b-la a paoongã. 13 Rasem bilf zugẽ, yaowã tigsa a sẽn da tarã fãa n kẽng tẽng sẽn zãra, n tɩ sãam a paoongã be ne tʋʋm-dẽgd maanego. 14 La yẽ sẽn sãam a paoongã fãa n sa, kom kãseng n kẽ tẽn-kãnga, la koma sɩngame n nams-a. 15 Yẽ kẽng n tɩ noka tẽnga ned a yembre, t'a tʋm yẽ a pʋtẽ t'a tɩ gũ kurkuyã. 16 Yẽ dag n datẽ la zãbnã kurkuyã sẽn da rɩtã n dɩ n pid a pʋga, la ned ka kõt yẽnda ye. 17 Yẽ tagsa a sũurẽ n yeele: "M baaba tʋmtʋmdbã waooga, la b tara rɩɩb n dɩt n tɩgd n kelldẽ, tɩ kom kʋʋd maam ka. 18 Mam na n yikame n kẽng m baaba nengẽ n tɩ yeel-b yaa: M ba, mam beega Wẽnnaam la m beeg yãmba. 19 Mam ka le zems tɩ b bool maam tɩ yãmb biig ye. Ges-y maam wa yãmb tʋmtʋmd a yembre". 20 La a yikame n kẽng a ba wã nengẽ. La yẽ sẽn ket n be yɩɩga, a ba wã yã-a lame t'a nimbãanega yõk-a. A ba wã wudgame n tɩ mobg-a n mok-a. 21 Biigã yeela a ba wã yaa: "M ba, mam beega Wẽnnaam la m beeg yãmba. Mam ka le zems tɩ b bool maam tɩ y biig ye." 22 La a ba wã yeela a tʋmtʋmdbã yaa: "Wa-y ne fuug ning sẽn yaa-a neer n yɩɩdã tao-tao n yeelg-a. Ning-y-yã-a nug-bilã nugbĩnga, la y wĩd-a neooda. 23 Wa-y ne nag-bi-noabdgã, n kʋ-a tɩ d rɩ la d maan sũ-noogo. 24 Bala, mam bi-ribl kãnga ra kiime la a leb n vʋʋgame. A rag n menemame, la d leb n yãnd-a lame." La bãmb sɩngame n kɩdemdẽ. 25 La bi-ribl kãsengã ra bee pʋtẽ. La yẽ sẽn lebg n watẽ n kolg yiri, a wʋma yʋʋmb ne saoog rãamde. 26 Yẽ boola tʋmtʋmd a yembr n sok-a bũmb ninga sẽn maandã võore. 27 Tʋmtʋmdã yeela yẽ yaa: "Yãmb yaowã lebg n waame, tɩ yãmb ba wã kʋ nag-bi-noabdgã, a sẽn lebg n wa ne laafɩ wã yĩnga." 28 Yẽ sũurã puugame t'a ka sak n na n kẽ ye. A baaba wã yiime n na n bool-a t'a wa n kẽ. 29 Dẽ, a leoka a ba wã yaa: "Ade, yaa yʋʋm wʋsg la mam tʋmd n kõt yãmba. Mam nan ka kɩɩs yãmb noor ye. La maam yẽ, yãmb zɩɩ n kõ maam baa bull tɩ m maan sũ-noog ne m zo-rãmb ye. 30 La yãmb bi-kãnga, sẽn sãam-a yãmb paoongã ne pʋg-yoaadbã sẽn lebg n wa wã, yãmb kʋʋ nag-bi-noabdgã n kõ-a". 31 A ba wã yeel-a lame yaa: "M biiga, fo bee ne maam daar fãa, la bũmb nins fãa mam sẽn tarã yaa foom n so. 32 La a zemsame tɩ tõnd maan sũ-noog n kɩdem. Bala fo yao wã fo sẽn ne wã ra kiime, la a leb n vʋʋgame. A rag n menemame, la m leb n yãnd-a lame".

Luk 16

Tʋmtʋmd sẽn ka maand sɩd yel-bũndi

1 A Zezi yeela b karen-biisã me yaa: Arzɛk soab a yembr n da n be n tar a tʋʋm taoor soaba, la b togs-a lame t'a tʋmtʋmdã sãamda yẽ paoongã. 2 Yẽ boola tʋʋma taoor soab n yeel-a yaa: "Bõe tɩ b gomd fo yell a woto tɩ mam wʋmdẽ? Wilg maam fo tʋʋma sẽn yɩ to-to. Bala, fo ka na n le yɩ mam tʋʋma taoor soab ye." 3 Tʋʋma taoor soab tagsa a sũurẽ n yeele: "Mam zu-soabã sẽn dat n yiis maam tʋʋmdẽ wã, mam na n maana boẽ? Koobo? Mam ka tar pãng n na n ko ye, la bõsg yaa yãnd ne maam. 4 Mam mii m sẽn na n maanega, tɩ b sã n wa n yiis maam m tʋʋmdẽ wã, bɩ neb deeg maam b yiyã". 5 Dẽ, yẽ kɩtame tɩ b bool a zu-soaba sam-dãmbã yembr yembre, n yeel pipi soabã yaa: "Fo tara mam zu-soaba samd wãna?" 6 T'a leok tɩ kaam rʋg-bɛd koabga. La a yeela yẽ t'a reeg a sebrã n zĩnd tao-tao n gʋls tɩ pis-nu. 7 Yẽ leb n soka a to yaa: "La fo yẽ samdã yaa wãna?" Tɩ yẽ leok tɩ kood yond kobs-nu. La a yeela yẽ t'a reeg a sebrã n gʋls tɩ kobs-naase. 8 La a zu-soaba pẽga a tʋʋma taoor soab sẽn ka tɩrgã a sẽn maan yama yĩnga. Bala, dũni kanga neb maanda yam ne taaba, n yɩɩd vẽenem kambã. 9 La mam yeta yãmb tɩ y rɩk dũni paoongã n bao zo-rãmba, tɩ paoongã sã n wa n sɛ n bas yãmba, bɩ Wẽnnaam reeg yãmb yiy sẽn paad wakat sẽn kõn sa wã pʋgẽ. 10 Ned ning sẽn maand sɩd bõn-bõoneg pʋse, a maanda sɩd bõn-kãsems pʋse. La ned ninga sẽn ka maand sɩd bõn-bõoneg pʋs ka na n maan sɩd bõn-kãsens pʋs me ye. 11 Dẽ, yãmb sã n ka maan sɩd ne dũniyã arzegse, ãnna n na n dɩk paoong sɩd-sɩd n gũnug yãmba? 12 La yãmb sã n ka maan sɩd ne ned a to paoongo, ãnna n na n kõ yãmb y meng rẽnda? 13 Tʋmtʋmd baa a ye ka be n tõe n sak zu-soben-dãmb a yiib ye. Bala, yẽ na n kisga a yen la a nong a to wã, wall a waoog a yen la a paoog a to wã. Yãmb ka tõe sak Wẽnnaam la ligd me ye. 14 Fariisẽ-dãmbã sẽn da nong ligdã ra kelgda bõn-kãensã fãa la b ra yaanda a Zezi. 15 A Zezi yeel-b lame yaa: yãmb yaa neb sẽn wilgd nebã tɩ y yaa tɩrse. La Wẽnnaam mii yãmb sũyã. Bala, bũmb ning neba sẽn pẽgd wʋsgã yaa bõn-wẽng Wẽnnaam nifẽ.

Tõog la Wẽnnaam soolem

16 Hal tɩ ta a Zã wakate, dag n yaa tõogã ne no-rɛɛsdbã wakate. La sẽn sɩng ne a Zã wakatã, b moonda Wẽnnaam soolem koe-noogã, la ned kam fãa nangda pãng n dat n kẽ be. 17 Yĩngr la tẽng loogr yaa naana n yɩɩd tõogã kargr a yen menengo. 18 Ned ning fãa sẽn dig a pag la a rɩk a to, maanda yoobo. La ned ning fãa sẽn dɩk paga a sɩd sẽn dig maanda yoobo.

Arzɛk soab ne a Lazaar

19 Rao a ye n da be n ya arzɛk soaba, n yeelgd fu-sõama sẽn ya neeba. La daar fãa, a tara bũmb fãa tɩ seke, t'a vɩɩma ya noog wʋsgo. 20 Naong soab a yen sẽn boond t'a Lazaar dag n gãee arzɛk soabã zak noore. La a yĩnga fãa da pida ne noada. 21 A rag n nongẽ lame n paam rɩ-zeremsã sẽn yit arzɛk soaba taabl zug n lʋɩtẽ wã n dɩ. La sẽn paase, baasã wat n lelemda a noadã. 22 Naong soabã wa n kiime. La malegsã talla yẽ n kẽng a Abraham nengẽ. La arzɛk soabã me wa n kiime, la b mum-a lame. 23 Kɩɩm-kulgã pʋgẽ, yẽ nak n gesame. La a namsgã pʋgẽ, a tool n yãa a Abraham yɩɩga, t'a Lazaar be ne-a. 24 Yẽ zẽka a koɛɛg n yeel: "M ba a Abraham! Zoe-y mam nimbãanega, n tʋm a Lazaar t'a tẽk a nug-bil koomẽ n wa n wʋlg m zelemdã. Bala, mam namsda wʋsg bug-kãnga pʋgẽ." 25 A Abraham leoka yẽ n yeele: "M biiga, bɩ f tẽeg tɩ fo paama arzegs f vɩɩmã wakate, la t'a Lazaar paama toodo. La moasã, yẽ paamda belsg ka, tɩ fo be toog pʋgẽ. 26 La rẽ fãa sẽn yãk a toogo, bok-kãseng n be tõnd ne yãmb suka, sẽn na n yɩl tɩ neb nins sẽn dat n yi ka n wa yãmb nengẽ wã ra tõog ye, la tɩ sẽn be-b yãmb nengẽ wã me ra tõog n wa tõnd nengẽ ye". 27 Arzɛk soabã yeelame yaa: "Sã n ya a woto, m ba, mam kota yãmb tɩ y tʋm a Lazaar mam ba wã yiri. 28 Bala mam tara ba-bi-raop a nu. Bɩ a kẽng n tɩ kɩs bãmb kaset tɩ b ra wa n wa zĩ-kãnga sẽn ya namsg zĩigã ye". 29 A Abraham leokame tɩ b tara a Moyiis ne Wẽnnaam no-rɛɛsdbã, la b kelg bãmba. 30 La arzɛk soabã yeelame yaa: "Ayo, m ba a Abraham! La ned sẽn ki sã n vʋʋg n kẽng bãmb nengẽ, b na n teka yam n kos sugri." 31 La Abraham leoka yẽ yaa: "Bãmb sã n ka kelg a Moyiis ne Wẽnnaam no-rɛɛsdbã, baa ned sẽn ki sã n vʋʋge, b kõn tẽ-a ye." A Lazaar ne arzɛk soabã (16.19)

Luk 17

Bũmb nins sẽn wat ne lʋɩɩse

1 A Zezi yeel a b karen-biisã yaa: Bũmb nins sẽn wat ne lʋɩɩsã ka tõe n ka wa ye. La ned ning sẽn na n wa-a ne-bã na paam toogo. 2 B sẽn na loe ned kokor ne neer kugr n lob-a ko-kãsenga pʋg n são a yĩnga, n yɩɩd a sẽn na n kɩt tɩ kom-bõoneg kãens ned a yembr lʋɩ. 3 Gũus-y y mense. Fo ba-biig sã n maan yel-wende, bɩ f leng-a, la a sã n kos sugri, bɩ f kõ-a. 4 La a sã n beeg foom naoor a yopoe daar a yembre, n lebg n wa fo nengẽ naoor a yopoe n yet t'a kota sugri, bɩ f kõ-a sugri.

Karen-biisa kota a Zezi tɩ b paas bãmb tẽebo

5 Tẽn-tʋmdba yeela Zu-soabã yaa: Paas-y d tẽebã. 6 La Zu-soabã yeelame yaa: Yãmb sã n da tarẽ tẽeb sẽn zem siin-bila, yãmb dag n na yeel wom-sɛ-kãngã t'a vik n tɩ sel ko-kãsengã pʋga, la a dag n na sak yãmba.

Tʋmtʋmd sẽn tog n maane

7 Ãnna n be yãmb sʋkã n tar tʋmtʋmd sẽn kood wall sẽn gũud rũmsi, t'a sã n yi weoog n lebg n wa bɩ a yeel tʋmtʋmdã: wa kell n zĩnd n dɩ? 8 Yẽ ka na n yeel tʋmtʋmdã tɩ: Segl dɩɩb n kõ-ma n tek fuug n tall rɩɩbã n wa n kõ-m tɩ m dɩ la m yũ. Rẽ poore fo na yaool n dɩ la f yũ? 9 Yẽ na n pʋʋsa tʋmtʋmd-kãng barka, a sẽn maan bũmb ninga b sẽn yeel-a t'a maana yĩnga? 10 Woto me, yãmb sã n maan bũmb nins fãa b sẽn yeel yãmb tɩ y maana, bɩ y yeele: Tõnd yaa tʋmtʋmdb sẽn ka yõod ye, d maana tʋʋmd ninga tõnd sẽn da tog n maanã bala.

A Zezi maaga wãoob piiga

11 A Zezi sẽn wa n dabd Zeruzalɛm, bãmb da tũuda Samari soolem ne Galile sʋka. 12 Bãmb sẽn kẽed tẽn-bil a yen pʋga, neb piiga yĩn-gãong bãas sẽn tar waa n sega bãmba. Bãmb yaasa yɩɩg n zẽk b koees n yeele: 13 Zezi, Zu-soaba, zoe-y tõnd nimbãanega. 14 A Zezi sẽn yãnd-bã, b yeel-b lame tɩ b kẽng n tɩ wilg b mens maan-kʋʋdbã. La bãmb sẽn dabd be wakate, bãmb kell n lebga yɩlma. 15 Bãmb sʋka ned a yen sẽn yã t'a paama maagre, yẽ lebg n pʋga a nao, n zẽk a koɛɛg n pẽgd Wẽnnaam. 16 Yẽ wõgemda a Zezi taoore, n fõgn a neng tẽnga, n pʋʋs bãmb barka. A dag n yaa Samari neda. 17 A Zezi gomame n yeel yaa: Bãmb piiga fãa ka lebg yɩlma sɩda? La neb a wɛ wã bee yɛ? 18 Yaa sãan-kãnga bal n lebg n wa n na kõ Wẽnnaam waoogre? 19 Dẽ a Zezi yeel-a lame yaa: yik n looge. Fo tẽeb n fãag foom.

Wẽnnaam soolem waoongo

20 Fariisẽ-dambã soka a Zezi n dat n bãng Wẽnnaam soolmã sẽn na n wa wakat ninga. A Zezi leok-b lame yaa: Wẽnnaam soolmã ka wate, n ya wa bũmb ned sẽn tõe n gẽnes ye. 21 B ka na n yeel tɩ ges-y-yã! Wẽnnaam soolem bee ka wall a bee ka sẽne ye. Bala, ad-y Wẽnnaam soolmã bee yãmb sʋka. 22 La a Zezi yeela b karen-biisã yaa: Wakat n wat tɩ yãmb na n dat n yã Ninsaal Bi-riblã rayã daar a yen la yãmb kõn yã ye. 23 B na n yeela yãmb tɩ b bee ka, wala b bee ka sẽne. Da kẽng-y be ye, la y ra babs-b ye. 24 A wa sa-yãgb sẽn yit kɩreng a yen n yãg n tɩ ta kɩreng a to wã, Ninsaal Bi-riblã me na n yɩɩ a woto b waoongã dãare. 25 La yaa tɩlɛ tɩ bãmb deng n nams wʋsgo, la tɩ zamaan kãnga nebã zãgs bãmba. 26 Bũmb ninga sẽn zĩnd a Nowe wakatã na n zĩnda Ninsaal Bi-riblã waoongã wakat me. 27 Nebã rag n dɩtame la b yũuda, la b kẽed kãadem, la b kõt b kamb sɩdba, hal tɩ ta daar ninga a Nowe sẽn kẽ koom koglgẽ wã. Sa-kãsenga waame n sãam bãmb fãa. 28 A na n yɩɩ wa a Lot wakatã. Nebã rag n dɩtame la b yũuda, n daadẽ la b koosdẽ, n bʋtẽ la b metẽ. 29 La daar ning a Lot sẽn yi Sodom tẽngã, bugum yii yĩngr n ni wa saaga, ne kidbri n sãam bãmb fãa. 30 Na n yɩɩ a woto me daar ning Ninsaal Bi-riblã sẽn na n puk b mengã. 31 Badaare, bɩ ned ninga sẽn be roog zug t'a teed be roogã pʋg ra sig n dɩgs-b ye. La bɩ ned ninga sẽn be pʋtẽ da lebg n leb poorẽ me ye. 32 Tẽeg-y-yã a Lot pagã yelle. 33 Ned ninga sẽn na n bao tɩ gũ a vɩɩm, a na n menes-a lame, la ned ning sẽn na bas a vɩɩm na n paam-a lame. 34 Mam yeta yãmb tɩ baraar yʋngo, neb a yiib sẽn na n goẽ gãag a yembr zugu, b na n dɩka a ye, n bas a ye. 35 Pagb a yiib sẽn na n werd neerẽ ne taaba, b na n dɩka a yembr n bas a ye. 36 Raop a yiib sẽn na n be pʋʋgẽ, b na n dɩka a yembr la b bas a ye. 37 Karen-biisã soka a Zezi yaa: Zu-soaba, na n yɩɩ zĩ-bʋgo? La a Zezi leokame tɩ dɩgr sẽn be zĩig ninga, yɩbrend tigimda beene. Pagb a yiib sẽn werd neerẽ (17.35)

Luk 18

Pʋgkõor ne bʋ-kaood yel-bũndi

1 A Zezi wẽe bãmb yel-bũnd n na n wilg-b tɩ b tog n pʋʋsa wakat fãa n da yɛ ye. 2 A Zezi yeelame: Bʋ-kaood a ye n da be tẽng a yen pʋgẽ n ka zoet Wẽnnaam, la a ka zoet ned baa a yen nif ye. 3 Pʋgkõor a ye me n da be tẽn-kãng pʋga, n wat n yet bʋ-kaoodã t'a sõng-a tɩ ned n zabd ne yẽnda. 4 Bʋ-kaoodã zãgsame n kaoos t'a ka na n sõng-a ye. La a yaool n tagsa a sũurẽ n yeele: "Baa ne mam sẽn ka zoet Wẽnnaama, la m ka zoet ned nifã, 5 pʋgkõ-kãngã sẽn pẽdgd maama yĩnga, mam na n baas n sõng-a lame t'a ra wat n namsd maam tɩ wa n loog nug ye." 6 Zu-soabã leb n yeelame yɛsa: Kelg-y bʋ-kaood-wẽngã sẽn yeelã. 7 Dẽ, Wẽnnaam kõn sõng bãmb nin-tũusdsã sẽn zẽkd b koees wĩndg la yʋng n kot bãmbã? B na kaoos n sõng-ba? 8 Mam yeta yãmb tɩ b na n sõnga bãmb tao-tao. La Ninsaal Bi-riblã sã n wa, b na n yãa tẽeb tẽng zugu?

Fariisẽ ne yaood-dɛɛgd yel-bũndi

9 A Zezi leb n wẽe yel-bũn-kãnga neb kẽer yĩnga, b sẽn da tẽed tɩ b yaa tɩrse, la b paoogd neb a taabã yĩnga, n yeele: 10 Daop a yiib n da kẽng wẽnd-doogẽ n na n tɩ pʋʋse. A ye wã yaa Fariisẽ ned la a to wã yaa yaood-dɛɛgda. 11 Fariisẽ nedã yalsa yĩngr n pʋʋs a sũurẽ a woto: "Mam Wẽnnaam, m pʋʋsda yãmb bark mam sẽn ka wẽnd wa neb a taabã sẽn ya wagda la nin-wẽnse la yoaadbã, la m ka wẽnd baa yaood-deegd-kãnga wã yĩnga. 12 Mam loeta noor naoor a yiib rasem a yopoe pʋgẽ, mam yãkda m sẽn tarã piig pʋɩɩr n kõtẽ." 13 Yaood-dɛɛgdã yalsa yɩɩga, n pʋs n ka saagd n na n doog a neng yĩngr ye. La a ra pĩisda a yãoog n yetẽ: "Mam Wẽnnaam! Zoe-y mam nimbãaneg tɩ m yaa yel-wẽn-maanda." 14 Mam yeta yãmb tɩ rao-kãng lebg n kuila a yir ne tɩrlem. La fariisẽ nedã ka paam ye. Bala, b na n sika ned ning sẽn zẽkd a menga, la b na zẽka ned ning sẽn sikd a menga.

A Zezi ninga kom-bõoneg zut barka

15 Neb n dag n talled hal baa kom-peels n wat a Zezi nengẽ tɩ b sɩɩs-ba. La karen-biisã sẽn yã bõn-kãnga, b sɩngame n lengd neb nins sẽn tall-b kambã n wa wã. 16 La a Zezi kɩtame tɩ b wa ne kambã, la b yeele: Bas-y kom-bõonegã tɩ b wa mam nengẽ la y ra gɩdg-b ye. Bala, Wẽnnaam soolmã yaa neb nins sẽn wẽnd-b bãmbã yĩnga. 17 Sɩd-sɩdã, mam yeta yãmb tɩ ned ning fãa sẽn ka reegd Wẽnnaam soolmã wa bi-bilf ka na kẽ be ye.

Bi-bɩɩg sẽn ya arzɛk soaba

18 Naab a yembr soka a Zezi yaa: Karen-saam-sõngo, bõe la mam tog n maan n paam vɩɩm sẽn kõn sa? 19 A Zezi yeel-a lame yaa: Bõe yĩng tɩ f boond maam tɩ nin-sõngo? Ned kae n ya sõama tɩ sã n ka Wẽnnaam b yen bala. 20 Fo mii tõodã: "Da yo ye, da kʋ ye, da zu ye, da kɩs kaset zĩrĩ ye, waoog f ba la f ma". 21 Rao wã yeelame tɩ yẽ saka bõn-kãensã fãa hal sẽn sɩng a yãadem wakate. 22 A Zezi sẽn wʋm woto, b yeel-a lame yaa: Bũmb a ye n ket n paoog foom. Koos fo sẽn tarã fãa n pʋɩ naong rãmba la f na n paama paoong arzãna. La f wa tũ maam. 23 Yẽ sẽn wʋm bõn-kãnga, a sũurã sãama hal wʋsgo, bala yẽ ra tara arzegs wʋsgo. 24 A Zezi sẽn yã t'a sũurã sãama wʋsgã, b yeelame: Ad na n yɩɩ toog ne neb nins sẽn tar arzegsã tɩ kẽ Wẽnnaam soolmẽ. 25 Bala, yʋgemd sẽn na n tũ fu-pĩim yõorẽ n loog yaa naana n yɩɩd arzɛk soab sẽn na n kẽ Wẽnnaam soolmẽ. 26 Neb nins sẽn da kelgd bãmbã yeelame tɩ rẽ, ãnna n tõe n paam fãagre. 27 La a Zezi leokame tɩ ninsaalbã sẽn ka tõe bũmb ningã, Wẽnnaam tõeeme. 28 La a Pɩyɛɛr yeelame yaa: Ade, tõnd basa d sẽn tarã n tũ yãmba. 29 La a Zezi yeela bãmb yaa: Sɩd-sɩdã, mam yeta yãmba, tɩ ned ka be sẽn na n bas a yiri, a paga, a buudu, wall a kamba, Wẽnnaam soolmã yĩnga, 30 n ka reeg wʋsg n yɩɩd a woto zamaan kãnga pʋgẽ, la a paam vɩɩm sẽn kõn sa zamaan ninga sẽn watã pʋgẽ ye.

A Zezi leb n goma b kũuma yell naoor a tãab soaba

31 A Zezi peega karen-biis piig la yiibã kɛɛng n yeel-b yaa: Ade, tõnd dabda Zeruzalɛm, la bũmb ninga fãa Wẽnnaam no-rɛɛsdbã sẽn da gʋls Ninsaal Bi-riblã yell wɛɛngẽ wã na n pidsame. 32 Bala, b na n yõka bãmb n kõ bu-zẽmsã. Bu-zẽmsã na n yaala bãmba, n gom bãmb wẽnga n tʋbs bãmb kolkoodo. 33 La b na n pãba bãmb ne kalwaase n yaool n kʋ-ba. La ra-tãtẽ-daare bãmb na n vʋʋgame. 34 La karen-biisa ka wʋm b gomda võor baa bilfu. Gom-kãensa rag n solga ne bãmba, la b ra ka mi gom kãng sẽn dat n yɛɛlg ye.

A Zezi puka zoang nin zeriko tẽnga noore

35 A Zezi sẽn kolg Zeriko, zoang a ye n da zĩ sorã kɩreng n bõsdẽ. 36 Yẽ wʋma kʋʋngã sẽn loogdã rãamde, a sokame n na n bãng sẽn ya bũmb ninga. 37 La b togsa yẽ tɩ yaa Nazarɛt dao a Zezi n da loogde. 38 La a kelmame n yeele: Zezi, a Daviid Bi-ribla, zoe-y mam nimbãanega! 39 Neb sẽn da kẽnd taoorã lenga yẽ n dat t'a sĩndi. La a kelmame n yɩɩd pĩnda n yeel tɩ: Daviid bi-ribla, zoe-y mam nimbãanega. 40 A Zezi yalsame n yeel tɩ b tall-a n wa. La a sẽn kolge, a Zezi sok-a lame: 41 Bõe la fo rat tɩ m maan n kõ-fo? Yẽ leokame tɩ: Zu-soaba, m dat n le paama m ninã. 42 La a Zezi yeela yẽnda : Leb n paam f nini. Fo tẽeb n fãag-fo. 43 Wakat kãng bala, a ninã pukame t'a tũ a Zezi la a waoogd Wẽnnaam. Neba fãa sẽn yã rẽnda wã, b pẽga Wẽnnaam.

Luk 19

A Zezi ne a Zaase

1 A Zezi kẽe Zeriko, n pɩʋʋgd tẽngã, 2 la dao a ye n da be be t'a yʋʋr boond t'a Zaase, a yaa arzɛk soaba n ya yaood-dɛɛgdbã naaba. 3 Yẽ ra baood n yãnda a Zezi n bãng b sẽn ya a soaba, la neb kʋʋngã yĩnga, a rag n ka tõe n yã-b ye, bala yẽ yaa rao-kʋɛɛga. 4 Dẽ, yẽ wudgame n kẽng taoor n tɩ rʋ wom-sɛɛg n na n ges a Zezi, bala b ra tog n tũu beene n looge. 5 La a Zezi sẽn ta zĩ-kãnga, bãmb nak n gesame n yeel a Zaase yaa: Zaase, sig tao-tao, bala mam tog n siga fo yirã rũnna. 6 A Zaase siga tao-tao n deeg a Zezi ne sũ-noogo. 7 Nebã sẽn yã rẽ, bãmb fãa yẽgmame n yetẽ t'a Zezi tɩ siga yel-wẽn-maand yiri. 8 La a Zaase yalsa Zu-soabã taoor n yeel-b yaa: Ade, Zu-soaba, mam na n yãka m paoongã pʋɩ-sʋk n kõ naong rãmba. La mam sã n dag n zãmba ned n deeg a bũmbu, m na n lebsa yẽnda naoor a naase. 9 A Zezi yeela yẽnda yaa: Fãagr waa yi-kãnga pʋg rũndã, tɩ bõe, nin-kãnga me ya a Abraham yagenga. 10 Bala Ninsaal Bi-ribla waame n na n bao bũmb nins sẽn da menema n fãag-ba.

Min piig yel-bũndi

11 La neba sẽn kelg gom-kãense, a Zezi leb n wẽe bãmb yel-bũndi, tɩ bõe, bãmb da kolga Zeruzalɛm. La nebã ra tagsdame tɩ Wẽnnaam soolmã na n puka wakat kãng bala. 12 Dẽ, a Zezi yeelame yaa: Na-biig a yembr n da yi n kẽng tẽng sẽn zãr n na n tɩ reeg naam la n wa. 13 Yẽ boola a tʋmtʋmdb piig n kõ-b min piig n yeel-b tɩ b yõdg n leeb n paam yõod hal tɩ yẽ lebg n wa. 14 La a soolmã neba ra kisa yẽnda, la b tʋma neb tɩ b pʋgl-a n tɩ yeel yaa: "Tõnd ka rat tɩ rao-kãnga soog tõnd ye." 15 La yẽ sẽn deeg naama n lebg n wa, a kɩtame tɩ b bool tʋmtʋmdb nins yẽ sẽn da kõ ligdã tɩ b wa, tɩ yẽ bãng ned kam fãa sẽn leeb n paam yõod to-to. 16 Pipi soabã waa n yeelame yaa: "Zu-soaba yãmb minna paama yõod min piiga." 17 A yeela yẽ yaa: "Be neere, tʋmtʋmd-sõngo, fo sẽn maan sɩd ne bũmb bilfã yĩnga, bɩ f soog tẽms piiga." 18 La yiib soabã waame n yeele: "Zu-soaba, yãmb minna doga min a nu." 19 A yeela yẽ yaa: "Fo me soog tẽms a nu." 20 A to n waa n yeele: "Zu-soaba, ad yãmb minna! Mam dag n vil-a-la ne peend n bĩngi, 21 bala, mam da zoeta yãmba, yãmb sẽn ya nin-toaagã yĩnga. Yãmb dɩkda bũmb ninga y sẽn ka rɩgle, la y tigsd bũmb ninga yãmb sẽn ka bʋd ye." 22 Naabã yeela tʋmtʋmd kãng yaa: "Tʋmtʋmd-wẽnga, mam na n dɩka fo menga goam n kao fo bʋʋdo. Fo ra miime tɩ mam yaa nin-toaaga, tɩ mam dɩkda bũmb ning mam sẽn ka rɩgle, la m tigsd bũmb ning mam sẽn ka bʋd ye, 23 dẽ, bõe yĩng tɩ fo ka bĩng mam ligdã bãnkẽ tɩ mam sã n lebg n wa bɩ m deeg-a ne yõodo?" 24 La a yeela neb nins sẽn da be be wã tɩ b reeg min a yembrã a sẽn tarã n kõ ned ning sẽn tar-a min piigã. 25 Bãmb yeela yẽ yaa: "Zu-soaba, yẽ tara min piiga." 26 Mam yeta yãmb tɩ b na kõo ned ning sẽn tara, la ned ning sẽn ka tarã, b na n deega baa bũmb bilf ninga yẽ sẽn tarã. 27 La sẽn keta, tall-y mam bɛɛbã sẽn da ka rat tɩ mam soog-bã n wa ne ka. Kood-y-b mam nifẽ.

A Zezi kẽeda Zeruzalɛm ne naam

28 A Zezi sẽn gom a woto n sɛ, bãmb lʋɩɩ nebã taoor tɩ b rabd Zeruzalɛm. 29 La bãmb sẽn kolg Bɛtfaaze ne Betani sẽn be tãng ninga sẽn boond tɩ oliiv tɩɩs tãngã sẽne, a Zezi tʋma b karen-biis a yiibu. 30 N yeel-b yaa: Kẽng-y tẽng ninga sẽn be taoorã, y sã n ta be, y na n yãnda bõn-bil b sẽn loe, tɩ ned nan ka zomb-a. Lok-y-yã-a, n wa ne ka. 31 Ned sã n sok yãmb tɩ bõe yĩng tɩ y lokd-a, bɩ y yeel-a tɩ yaa Zu-soabã n dat-a. 32 Neb nins b sẽn da tʋma kẽngame n tɩ mik tɩ yaa wa a Zezi sẽn da yeel bãmbã bala. 33 La bãmb sẽn lokd bõn-bilã, a soaalbã soka bãmb tɩ yaa bõe tɩ b lokd bõn-bilã. 34 B leokame tɩ Zu-soabã dat-a lame. 35 La b talla bõn-bilã n wa a Zezi nengẽ, n paal b fut a poorã n kɩt t'a Zezi zombe. 36 La bãmb sã n kẽngdẽ, nebã yɛɛta b futã sorã zugu. 37 Bãmb sẽn kolgd Zeruzalɛm, oliiv tɩɩs tãngã sigdg sẽne, bãmb karen-bi-kʋʋngã fãa sɩngame n zẽk b koees n pẽg Wẽnnaam ne sũ-noogo, bõn-bãna fãa bãmb sẽn yã wã yĩnga. 38 Nebã da yetame tɩ yaa: Wẽnd na bark rĩm ninga sẽn wat ne Zu-soabã yʋʋrã! Laafɩ bee arzãna, la ziir bee hal yĩngri. 39 Fariisẽ-dãmba kẽer sẽn dag n be neb kʋʋngã sʋk yeela a Zezi tɩ b leng b karen-biisã tɩ b sĩndi. 40 A Zezi leokame yaa: Mam yeta yãmb tɩ b sã n sĩndi, kugã na n kelmame! 41 Bãmb sẽn kolg Zeruzalɛm, a Zezi sẽn yã tẽngã, b yãba a yĩng n yeele: 42 Fo me sã n da bãngẽ bũmb ninga sẽn wat ne fo laafɩ wã rũnna! La moasã b solga ne foom. 43 Wakat n wat tɩ fo bɛɛba na n me bõn-yood n gilg foom. B na n gũbga foom n dɩdg-f zĩiga fãa. 44 B na n sarma foom ne f kambã sẽn be fo pʋgẽ wã, la b kõn bas kugr baa yembr kugr a to zug fo pʋgẽ ye, fo sẽn ka bãng wakat ninga fo fãagrã sẽn wa wã yĩnga.

A Zezi rigda te-koaasdb wẽnd-doogẽ

45 A Zezi kẽe wẽnd-doogẽ wã n sɩng n dig koaasdbã, 46 n yeel-b yaa: A gʋlsame tɩ: "Mam doogã na n yɩɩ pʋʋsg roogo, la yãmba, y maan-a lame t'a lebg wagda geongo." 47 A Zezi da zãmsda nebã daar fãa wẽnd-doogã pʋgẽ. La maan-kʋʋdbã kãsem-dãmba ne gʋlsdbã la tẽngã kãsem-dãmb dag n baood n na n kʋʋ bãmba. 48 La bãmb da ka mi b sẽn na n maan to-to ye, tɩ bõe nebã fãa ra yong n kelgda a Zezi.

Luk 20

A Zezi reega b noorã yɛɛne?

1 Ra-kãense, daar a yembre, a Zezi sẽn zãmsd nebã wẽnd-doogẽ wã la b moond koe-noogã, maan-kʋʋdba kãsem-dãmba, la gʋlsdba ne kãsem-dãmbã waame. 2 La b yeela a Zezi yaa: Togs-y tõndo: Yaa ne no-bʋg la yãmb maand bõn-kãensã, wall ãnna n kõ yãmb no-kãnga. 3 A Zezi leok-b lame yaa: Mam me na n soka yãmb sokre. 4 Togs-y maam: A Zã lisgã yii arzãn bii, bɩ yaa ninsaalb nengẽ? 5 La bãmb yẽsa ne taab n yeele: Tõnd sã n yeel t'a yii arzãna, b na n yeelame tɩ la yaa bõe tɩ tõnd ka tẽ a Zã, 6 la tõnd sã n yet t'a yii ninsaalb nengẽ, neba fãa na n loba tõnd kuga, bala neba tẽeda hakɩɩk t'a Zã yaa Wẽnnaam no-rɛɛsa. 7 Dẽ bãmb leokame tɩ b ka mi lis-kãng sẽn yi zĩig ning ye. 8 A Zezi yeel-b lame yaa: Mam me ka na n togs yãmb mam sẽn paam noorã zĩig ninga n maand bõn-kãensã ye.

Nasaar sib pʋʋg koaadb yel-bũndi

9 La a Zezi sɩngame n wẽ neba yel-bũn kãnga n yeele: Dao a ye n da sel nasaar sib pʋʋgo, n dɩk-a n peng nasaar sib koaadba, la a yi n tog sor n na n tɩ kaoose. 10 La bõn-bɩʋʋng sẽn ta, a tʋma tʋmtʋmd nasaar sib koaadbã nengẽ tɩ b kis-a nasaar sib biis t'a wa n kõ-a. La nasaar sib koaadbã pãba yẽnda n lebs-a t'a kuil nug-zaala. 11 Yẽ leb n tʋma tʋmtʋmd a to Yɛsa. La koaadbã pãba yẽnda n paoog-a n lebs-a t'a kuil nug-zaala. 12 Yẽ leb n tʋma tãabẽ soaba, la b pogla yẽnda n dig-a. 13 La nasaar sib pʋʋgã soab yeelame yaa: "Mam na n maana bõe? Mam na n tʋma m bi-ribl-nongrã tɩ tõeeme tɩ b waoog-a." 14 La nasaar sib koaadbã sẽn yã biigã, b yẽsa ne taab n yeele: "Yaa yõwã n na n soog a ba wã paoongã." 15 La b yõka yẽ n yiis nasaar sib pʋʋgẽ wã n kʋ-a. Moasã nasaar sib pʋʋgã soab na n maan-b-la bõe? 16 A na n waame, n sãam koaadb-kãense, la a rɩk pʋʋgã n peng koaadb a taaba. La nebã sẽn wʋm bõn-kãnga, b yeelame tɩ: Bɩ ra yɩ a woto ye. 17 La a Zezi gesa bãmb n yeel yaa: Gʋlsg sõngã sẽn yeel tɩ: "Kugr ning tãn-metbã sẽn zãgsã lebga roogã pãng kugri, a soaka zĩigẽ wã" võor yaa bõe? 18 Ned ninga sẽn na n lʋɩ-a kug-kãnga zug na n tõtmame, la kug-kãnga sẽn na n lʋɩ ned ninga zugu, a na n beds-a lame.

Zemsame tɩ yao Sezaar yõor yaoodo?

19 Maan-kʋʋdbã kãsem-dãmb ne tõog karen-saam-dãmbã baoome tɩ yõk a Zezi wakat kãng bala, la bãmb zoee nebã. B ra bãngame tɩ yaa bãmb yĩng la a Zezi sẽn wẽ yel-bũn kãngã wã. 20 Bãmb sɩngame n gũusd a Zezi, sẽn na yɩl n paam a Zezi gomd n bẽd-b n yõk n tɩ kɩs pãn-soaadbã ne Gʋvɛrneerã sẽn so noorã. 21 Nin-kãens soka a Zezi a woto: Karen-saamba, tõnd miime tɩ yãmb gomda tɩrlem la y zãmsd nebã ne tɩrlem, la tɩ yãmb ka tũusd neb ye. La yãmb zãmsda nebã Wẽnnaam sor wa sẽn zems sɩdã. 22 Tõogã kõta tõnd noor tɩ d yao Sezaar yõor yaood bɩ a ka kõta? 23 La a Zezi sẽn bãng bãmb sɩlma leok-b lame yaa: 24 Wilg-y maam lagfo. Maasmã ne gʋlsemã sẽn be a zugã yaa ãnna rẽnda? Tɩ b leok tɩ Sezaar. 25 Dẽ, a Zezi yeela bãmb yaa: Rẽ wã, kõ-y Sezaar bũmb ning sẽn ya Sezaar dẽnda, la y kõ Wẽnnaam bũmb ning sẽn ya Wẽnnaam dẽnda. 26 Bãmb ka tõog n yõk a Zezi b gomd baa a yen pʋgẽ nebã taoor ye. La a Zezi leokrã yɛɛs-b lame tɩ b sĩndi.

Sokr kũum vʋʋgr poorẽ

27 Saduusẽ-dãmba sẽn yet tɩ kũum vʋʋgr ka be wã neb kẽer kolgame n sok a Zezi a woto: 28 Karen-saamba, a Moyiis dag n gʋlsame n yeel tõnd tɩ: "Ned ba-biig sã n tar pag n ki n bas-a n ka paam biiga, bɩ yẽ peeg pagã n dog kamb a ba-biigã yĩnga." 29 La raop a yopoe n dag n be n ya ba-biisi. La kãsma peega paga la a kiime n ka paam biig ye. 30 La yiib soabã reega pʋgkõorã, n ki n bas-a tɩ tãab soaba reeg-a. 31 La a yɩɩ woto ne bãmb b yopoe wã fãa, b kiime n ka paam kamb ye. 32 La pagã me yaool n kiime. 33 Kũum vʋʋgr daare, bãmb sʋkã, yẽ na n yɩɩ ãnna soab paga? Bala yẽnda rag n yɩɩ neb a yopoe wã paga. 34 A Zezi leoka bãmb yaa: Dũni kãnga nebã peegda pagba tɩ pagba kuiis sɩdba, 35 la neb nins b sẽn na n mik tɩ b zemsame tɩ zĩnd dũni ning sẽn watã pʋgẽ wã la tɩ vʋʋg n bas kũumã ka na n le peeg pagba, wala kuil sɩdb ye. 36 Bãmb ka tõe n leb n ki yɛs ye, tɩ bõe, b na n yɩɩ wa malegse, la b na n yɩɩ Wẽnnaam kamba, bãmb sẽn vʋʋg n bas kũumã yĩnga. 37 Zĩig ning b sẽn gomd tuugã bugma sẽn be a zugã yellã, a Moyiis wilgame tɩ kũum vʋʋgdame, yẽ sẽn boond Zu-soabã t'a Abraham ne a Izak la a Zakob Wẽnnaamã. 38 La Wẽnnaam ka kũum Wẽnnaam ye, b yaa nin-vɩɩs Wẽnnaam. Bala ne bãmba neba fãa vɩɩme. 39 Gʋlsdb kẽer leokame yaa: Karen-saamba, yãmb goma sõama. 40 La bãmb ka saag n le sok a Zezi sokr a to yɛs ye.

Kirist yɩɩ a wãn n ya Daviid yagenga?

41 A Zezi sok-b lame yaa: B tõe n yɩɩ a wãn n yeel tɩ Kirist yaa a Daviid yagenga? 42 A Daviid meng yeela yɩɩn-sõamyã sebr pʋgẽ tɩ: "Zu-soaba yeela mam Zu-soaba yaa: Zĩnd mam dɩtgo, 43 hal tɩ m kɩt f bɛɛba yɩ fo nao roagendga." 44 Dẽ, a Daviid boonda bãmb tɩ Zu-soaba, woto bãmb na n yɩɩ a wãn n yaa a yagenga?

A Zezi gomda tõog karen-saam-dãmbã yelle

45 La nebã fãa sẽn kelgd a Zezi, bãmb yeela b karen-biisã yaa: 46 Gũus-y y mens ne gʋlsdbã sẽn nong n gõod ne fu-wogdo, n nongẽ tɩ neba pʋʋsd bãmb raasẽ, la b baood n zĩnd waoogr goeels zut karen-dotẽ, la rɩɩb zĩisẽ wã. 47 Bãmb deesda pʋgkõapã paoong zãnga la b pʋʋsd pʋʋs-wogd nebã nin gesg yĩnga. Bãmb na n paama sɩbgr sẽn ya toog n yɩɩda.

Luk 21

Pʋgkõor kõo kũuni

1 A Zezi zẽka b neng n ges arzegsã rãmb sẽn da ningd b kũunã ligdã ningr zĩigẽ. 2 Bãmb yãa pʋgkõor a yen me sẽn ya naong soab t'a ningd tãma a yiib beene. 3 La a Zezi yeelame yaa: Mam yeta yãmb sɩd-sɩd tɩ pʋgkõ-kãngã sẽn ya naong soabã ningame n yɩɩd neb a taabã fãa. 4 Bala, nin-kãensã ned kam fãa tʋm n yãka a paoong a sẽn tar tɩ loogã pʋgẽ n ning ligdã ningr zĩigẽ, la pʋgkõorã ninga a sẽn tarã fãa, hal baa a rɩɩbã ligd zãnga.

Wẽnnaam doog sãoongo, la bãn sẽn wilgd dũni saabo.

5 La neb kẽer sẽn dag n gomd wẽnd-doogã yell n wilgd tɩ b nags-a-la ne kug-neebã, la teedã neb sẽn tall n wa n kõ Wẽnnaamã, a Zezi yeelame yaa: 6 Day n wate, tɩ bũmb ningã yãmb sẽn ne wã, kugr baa a yen kõn pa a to zug b sẽn kõn leeb n lub ye. 7 Bãmb soka a Zezi yaa: Karen-saamba, dẽ, bõn-kãens na n waa dabʋre, la bõe bãnd n na n wilg bõn-kãens waoongo? 8 A Zezi leokame yaa: Gũus-y tɩ ned ra belg yãmb n tõog ye. Bala, neb wʋsg n na n dɩk mam yʋʋr n wa n yeel tɩ bãmb la Kirist, la tɩ wakat kolgame. Da tũ-y-b ye. 9 La yãmb sã n wa wʋm tɩ b gomd zabre, la tẽn-dãmbg yelle, bɩ y ra zoe rabeem ye. Bala, bõn-kãens tog n deng n waame, la ka dũniyã saab nand ye. 10 Dẽ, a Zezi yeel-b lame: Tẽng a yembr na yika zabr ne tẽng a to, la rĩung a yen na n yika ne rĩung a to. 11 Tẽn-digimdg kãsems na n zĩndame, la bã-longds ne kom na n zĩnda zĩig zĩiga, la yel-kãsems sẽn kẽesd rabeem ne bõn-bãn sẽn yit yĩngr na n zĩndame. 12 La sẽn deng bõn-kãens fãa, b na n yõga yãmba, n nams-yã. B na n yõga yãmb n tall n kẽng karen-dotẽ, b na n kẽesa yãmb bi-bees roto, b na n tall-y lame n kẽng rĩm-dãmb ne Gʋvɛrneer dãmb taoor mam yʋʋrã yĩnga. 13 Na n tũu ne rẽnda tɩ yãmb kɩs bãmb mam kaseto. 14 Dẽ wã, ning-y y yamẽ, n da reng n tags y sẽn na n tɩ gom bũmb ning n fãag y meng ye. 15 Bala, mam na n ninga goam y noorẽ, la m kõ-y yam, la yãmb bɛɛbã fãa baa a yen kõn tõog n kɩɩs wall b wẽ nokoeemd ye. 16 Baa yãmb ba-rãmba, la y ba-biisi, la y roagdba, la y zo-rãmb mens na n yõga yãmb n kɩse, la b na n kʋʋ yãmb neb kẽere. 17 Nebã fãa na n kisga yãmb mam yʋʋrã yĩnga. 18 La yãmb zug zoobg baa a yen kõn menem ye. 19 Yãmb sã n yals kãenkãe, y na n fãaga y mense. 20 Dẽ, yãmb sã n wa n yã sodaas sẽn gũbg Zeruzalɛm, bɩ y bãng t'a sãoongã kolgame. 21 Dẽ, bɩ neb nins sẽn na n be Zude wã zoe n dʋ tãmse, tɩ neb nins sẽn be Zeruzalɛm tẽngã pʋgẽ wã zoe n yi, la tɩ neb nins sẽn na n be-b wetẽ da kẽ tẽngã pʋgẽ ye. 22 Bala, ra-kãens na n yɩɩ sũ-dokr rayã, tɩ bũmb nins fãa b sẽn gʋlsã na paam pidsgu. 23 Pagb nins sẽn tʋtã, la sẽn yẽsemd kamb ra-kãens daarã na n paama toogo. Bala, to-kãseng n na n zĩnd soolmã pʋgẽ, la Wẽnnaam sũ-puugr na n lʋɩɩ nin-kãens zutu. 24 Zabr sʋʋg n na n kʋ bãmba, la b na n yõga bãmb n maan yemse, n tall n kẽng buudã fãa sʋka. La bu-zẽms na n sooga Zeruzalɛm ne pãng hal tɩ b wakatã pidi.

Ninsaal Bi-riblã waoongo

25 Bãn na n zĩnda wĩndgẽ, la kiuugẽ, la ãdsẽ, la tẽngã zugu, ko-kãsengã bʋrgã, la a ko-pɛmã na n yɛɛsa buud toay-toayã tɩ b ka mi b sẽn na n maan bũmb ning ye. 26 Rabeem na n kʋʋ ninsaalba, bãmb sẽn gũud bũmb ning sẽn na n wa dũni zugã yĩngã. Bala, yĩngr pãens na n digimdame. 27 Dẽ, b na n yãa Ninsaal Bi-riblã sẽn zao sawadg n wat ne pãnga la ne ziiri. 28 La bõn-kãens sã n sɩng n watẽ, bɩ y roog la y nak n gese, tɩ bõe, yãmb fãagrã kolgame. 29 La a Zezi wẽe bãmb yel-bũnd n yeele: Ges-y kankanga, la tɩɩsã fãa. 30 Yãmb sã n yã b sẽn tobda, yãmb mens miime tɩ sigr zoe n kolgame. 31 Woto me, yãmb me sã n wa n yã tɩ bũmb kãensã maandame, bɩ y bãng tɩ Wẽnnaam soolmã kolgame. 32 Sɩd-sɩdã, mam yeta yãmb tɩ neb nins sẽn vɩ moasã wã fãa kõn ki tɩ bõn-kãensã ka pids ye. 33 Yĩngr la tẽng na looge, la mam goamã kõn tol n loog ye. 34 Gũus-y y mens tɩ rɩ-n-tɩk wall rã-tɩgre, la vɩɩmã yɛl yɩɩr da wa n zɩsg yãmb sũyã ye, la tɩ ra-kãng ra wa n ling yãmb 35 wa zĩm-gãmbre, bala, ra-kãng na n waa n linga neb nins fãa sẽn be tẽn-gãongã fãa zugã. 36 Dẽ yĩnga, bɩ y neend la y pʋʋs wakat fãa tɩ y tõe n paam pãng n põs bũmb nins fãa sẽn tog n wa wã, la y tõog n yals Ninsaal Bi-riblã taoore. 37 A Zezi da zãmsda nebã wẽnd-doogẽ wã wĩndga, la yʋngo bãmb kẽnd n gãee tãng ning b sẽn boond tɩ oliiv tɩɩs tãnga zugu. 38 La nebã fãa kẽngda bãmb nengẽ wẽnd-doogẽ wã, sẽn sɩng ne yibeoogo, n na n tɩ kelg bãmba.

Luk 22

Kãsem-dãmbã baooda weer n na kʋ a Zezi

1 Bur sẽn ka rã-bɩll kibsa, b sẽn boond tɩ zʋʋg-n-basã da kolgame. 2 Maan-kʋʋdbã kãsem-dãmba ne tõog karen-saam-dãmbã dag n baooda b sẽn na n maan to-to n kʋ a Zezi. Bala, b ra zoeta nebã. 3 La a Sʋtãan kẽe a Zudas, b sẽn boond tɩ Iskaryo, sẽn dag n ya neb piig la a yiibã ned a yembrã. 4 La a Zudas kẽngame n tɩ yẽs ne maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã la ne wẽnd-doog gũudbã kãsem-dãmbã, n bao a sẽn na n tũ sor ning n yõk a Zezi n kõ-ba. 5 Bãmb sũyã yɩɩ noogo, tɩ b sar tɩ bãmb na n kõo a Zudas ligdi. 6 La yẽ sakame, n sɩng n baood weer ning yẽ sẽn na n yõk a Zezi n kõ-ba, tɩ kʋʋngã ka bãng ye.

A Zezi dɩta zʋʋg-n-basã kibs ne b karen-biisã

7 Bur sẽn ka rã-bɩllã raare, daar ning b sẽn da tog n kʋ zʋʋg-n-basã pe-bilã taame. 8 La a Zezi tʋma a Pɩyɛɛr ne a Zã n yeel-b yaa: Kẽng-y n tɩ segl-y Zuif-rãmbã zʋʋg-n-basã rɩɩb tõnd yĩng tɩ d rɩ-a. 9 Bãmb soka a Zezi tɩ yɛɛne la bãmb dat tɩ b tɩ segl zʋʋg-n-basã. 10 A Zezi leok-b lame yaa: Ade, yãmb sã n kẽ tẽngã pʋgẽ, yãmb na n sega rao sẽn tʋk koom ne yʋʋre. Tũ-y-yã-a n kẽ yir ning a sẽn na n kẽ wã. 11 Yeel-y yirã soab yaa: "Karen-saamb sokdame tɩ roog ning bãmb sẽn na n dɩ zʋʋg-n-basã kibs ne b karen-biisã bee yɛ?" 12 La yẽ na n wilga yãmb do-pʋg sẽn ya yalenga n be roog zugu, tɩ teedã fãa be be, yaa be la y na n segl zʋʋg-n-basã. 13 Bãmb kẽngame, n tɩ mik tɩ bũmba fãa yaa wa a Zezi sẽn dag n yeel bãmbã, la b segla zʋʋg-n-basã. 14 Wakat sẽn ta, a Zezi zĩnda ne tẽn-tʋmdbã n na n dɩ. 15 A Zezi yeel-b lame yaa: Mam tʋlga ne m sũur fãa n dɩ zʋʋg-n-bas kãngã ne yãmba, sẽn deng m namsgã. 16 Bala, mam yeta yãmb tɩ mam kõn leb n dɩ-a yɛsa, hal t'a pids Wẽnnaam soolem pʋgẽ. 17 A Zezi rɩka bõn-yũudla n ning bark n yeele: Deeg-y bõn-yũudl-kãngã n pʋɩ ne taaba. 18 Bala, mam yeta yãmb tɩ sẽn sɩng ne moasã, mam kõn leb n yũ nasaar sib koom yɛsa, hal tɩ Wẽnnaam soolmã wa. 19 Dẽ poore, a Zezi rɩka bur n ning bark n yaool n kao-a n kõ karen-biisã n yeele: Ada yaa mam yĩnga, b sẽn kõ yãmb yĩnga. Bɩ y maand bõn-kãnga n tẽegd mam yelle. 20 Woto me, bãmb sẽn dɩ n sɛ, a Zezi rɩka bõn-yũudlã n kõ-b n yeele: Bõn-yũudl kãngã yaa kãab paalga, mam zɩɩmã sẽn daag yãmb yĩngã maasem yĩnga. 21 Baoosgo, ade, ned ning sẽn zãmbd-a maamã naaga maam ka n dɩtẽ. 22 Ninsaal Bi-riblã na n kii wa Wẽnnaam sẽn yãk yam to-to wã. La ned ning sẽn na n zãmb-a bãmbã na n paama toogo. 23 La karen-biisã sɩngame n sokd taab n dat n bãng sẽn ya ned ning bãmb sʋkã n na n maan yel-kãngã.

Ãnna la kãseng n yɩɩda?

24 Karen-biisã wẽe nokoeemd ne taab wʋsg n dat n bãng ned ning b sẽn tog n ges wa kãsem bãmb sʋkã. 25 A Zezi yeel-b lame: Soolem dĩm-dãmbã soo nebã ne pãnga, la sẽn tar-b noor ne nebã kɩtdame tɩ b boond bãmb tɩ tʋʋm neer maandba. 26 La a ka a woto ne yãmb ye. Sẽn ya-a kãseng n yɩɩd yãmb sʋka, bɩ a yɩ wa yao-zʋʋga, tɩ ned ning sẽn ya-a taoor soab yɩ wa tʋmtʋmda. 27 Bala, ned ning sẽn zĩ n dɩtẽ wã la kãseng n yɩɩd bii, bɩ yaa ned ning sẽn kɩt-a rɩɩbã? La baoosgo, mam bee yãmb sʋk wa rɩ-kɩta. 28 Yãmba, yãmb yaa neb sẽn kell n modg n pa ne maam m makrã pʋgẽ. 29 Yaa rẽnd n kɩt tɩ mam kõt yãmb soolmã, wa m ba sẽn kõ-a maamã, 30 tɩ yãmb tõe n zĩnd ne maam m soolmã pʋgẽ n dɩ la y yũ, la y zaoond gɛy zut n kao Israyɛl buud piig la a yiibã bʋʋdo.

A Zezi pĩnd n togsa a Pɩyɛɛr kɩɩsgo

31 Zu-soabã yeelame yaa: Sɩmo! Sɩmo a Sʋtãan kosame n na n yelg yãmb wa b sẽn yelgd koodo. 32 La mam pʋʋsa fo yĩnga, tɩ f tẽeba ra wa paoog ye. La fo sã n lebg n wa mam nengẽ, bɩ f paas f ba-biisã raoodo. 33 A Pɩyɛɛr yeelame yaa: Zu-soaba, mam seglame n sɛ tɩ kẽ bi-bees roog ne yãmba, wall tɩ ki ne yãmba. 34 La a Zezi yeel-a lame yaa: Pɩyɛɛr, mam yeta foom tɩ rũnna, no-raoog kõn kelem tɩ fo ka kɩɩs noor a tãab tɩ f ka mi maam ye.

Kotmaane, korgo, la sʋʋga

35 A Zezi leb n yeela b karen-biisã yaa: Mam sẽn tʋm yãmb tɩ y ka zɩ ligdi wall korgo, wall neooda wã, bũmb paooga yãmba? B leokame tɩ baa fɩ. 36 La a Zezi yeel-b lame: Moasã, ka le yaa a woto ye. Bɩ ned ning sẽn tar ligd korg rɩk-a, tɩ ned ning me sẽn tar korg rɩke. La ned ning sẽn ka tar zabr sʋʋga, bɩ a koos a fuug n da a yen. 37 Bala, mam yeta yãmb tɩ bũmb ning b sẽn gʋls n yeel tɩ "b naaga bãmb ne tʋʋm-wẽns maandbã" tog n pidsa mam zugu. La bũmb ning sẽn gʋls n gomd mam yellã kolga pidsgu. 38 Karen-biisã yeela a Zezi tɩ ad zabr sʋʋs a yiibu. La a Zezi yeel-b lame tɩ rẽ sekame.

A Zezi pʋʋsa oliiv tɩɩs tãngã zugu

39 A Zezi yiime n kẽng oliiv tɩɩs tãngẽ wã, wa bãmb sẽn minim n maandẽ wã. La karen-biisã tũu bãmba. 40 Bãmb sẽn ta zĩ-kãnga, a Zezi yeela b karen-biisã tɩ b pʋʋs n da wa n lʋɩ makr pʋgẽ ye. 41 La bãmb zãag n basa karen-biisã, sẽn zems kugr lobgre, n tɩ yĩgimd n pʋʋs 42 n yeel yaa: M ba, yãmb sã n data, bɩ y zãag bõn-yũudl kãngã ne maam. Baoosgo, bɩ y ra maan mam sẽn datã ye, maan-y y raabo. 43 Dẽ, malɛk yii arzãn n puk a meng ne bãmba n paas bãmb pãnga. 44 La sũ-sãoong-kãseng yõka a Zezi, la bãmb pʋʋsa ne pãng n yɩɩd pĩnda, la b tʋʋlgã lebga wa zɩ-pɛla, n lasd tẽnga. 45 Bãmb basa b pʋʋsgã n yik n wa b karen-biisã nengẽ n mik tɩ b gõeeme, sũ-sãoongã yĩnga. 46 La a Zezi yeel-b lame yaa: Bõe yĩng tɩ yãmb gõe? Yik-y n pʋʋs-y n da wa n lʋɩ makr pʋgẽ ye.

B yõka a Zezi

47 Bãmb sẽn dag n nan ket n gomda, ad neb kʋʋng sẽn be taabẽ! La ned ning b sẽn boond t'a Zudas, n ya karen-biis piig la yiibã ned a yembrã dag n lʋɩɩ bãmb taoore. Yẽ kolga a Zezi n mok-ba. 48 A Zezi yeela yẽ yaa: Zudas, yaa ne mokr la fo na n yõk Ninsaal Bi-riblã n kõ laa? 49 Neb nins sẽn dag n be ne a Zezi wã yãa bũmb ning sẽn na n maanã, la b soka a Zezi yaa: Zu-soaba, d kɛ-b ne sʋʋse? 50 Karen-biisã ned a yembr kɛɛ maan-kʋʋdbã kãsem tʋmtʋmd n fiuug a dɩtg tʋbre. 51 La a Zezi gomame n yeel yaa: Bas-y-yã a woto. La a Zezi tika rao wã tʋbr n maag-a. 52 Dẽ poore, a Zezi yeela maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã ne wẽnd-doog gũudbã nanamsã la kãsem-dãmbã sẽn dag n na n yõk bãmbã yaa: Yãmb waa mam nengẽ ne sʋʋse la ne rasab wa m yaa fãada. 53 Mam dag n bee wẽnd-doogẽ wã daar fãa ne yãmba, la y ka yõkd maam ye. La wakat kãngã yaa yãmb rẽnda la likã pãng wakate.

A Pɩyɛɛr kɩɩsame t'a ka mi a Zezi ye

54 B yõka a Zezi n tall-b n kẽng maan-kʋʋdbã kãsem yiri. A Pɩyɛɛr dag n pʋgda yɩɩg-yɩɩga. 55 Nebã yõgna bugum zaka sʋka, n zĩndi. La a Pɩyɛɛr zĩnda ne bãmba. 56 Tʋmtʋmd-poak a yen sẽn yã a Pɩyɛɛr t'a zĩ bugmã vẽenemẽ, a ges-a-la kuii n yeele: Rao-kãnga me rag n bee ne a Zezi. 57 La a Pɩyɛɛr kɩɩsame n yeele: Paga, mam ka mi a Zezi ye. 58 Sẽn yɩ bilfu, ned a to yãa a Pɩyɛɛr n yeele: Fo me yaa bãmb ned a yembre. La a Pɩyɛɛr yeela rao wã yaa: Mam ka bãmb ned ye. 59 Sẽn zems lɛɛr a yembr rẽ zugẽ, ned a to leb n yeelame: Hakɩɩka! Rao-kãngã rag n bee ne bãmba. Bala, yẽ yaa Galile neda. 60 A Pɩyɛɛr leokame: Hey! Mam ka mi bũmb ninga fo sẽn gomd a yellã ye. Wakat kãng bala, yẽ sẽn ket n gomda, no-raoog kelmame. 61 Zu-soaba wẽnemdame n ges a Pɩyɛɛr. La a Pɩyɛɛr tẽega gomd ning bãmb sẽn dag n yeel yẽnda wã: Sẽn deng no-raoog sẽn na n kelem rũnna, fo na n kɩɩsa naoor a tãab tɩ f ka mi maam ye. 62 A Pɩyɛɛr yii yɩng n yãb ne sũ-sãoong wʋsgo.

A Zezi yaalgo, la b pãbre

63 Raop nins sẽn da gũud a Zezi wã yaala bãmba, n pãb-ba. 64 Bãmb da loeta a Zezi nengã ne peend n yet-b yaa: Bãng-bãnge, ãnna n wẽ yãmbã? 65 La bãmb tʋʋ a Zezi ne tʋɩy a taab wʋsgo.

A Zezi bee kaoreng yɛl bʋ-bʋʋdbã taoore

66 La beoogã sẽn vẽege, tẽngã nin-kẽembã sull ne maan-kʋʋdbã kãsem-dãmb la tõog karen-saam-dãmbã tigma taab n kɩt tɩ b tall a Zezi n wa bãmb kaoreng yɛl bʋ-bʋʋdbã taoore. 67 B yeela a Zezi yaa: Yãmb sã n yaa Kiristã, bɩ y yeel tõndo. A Zezi leok-b lame n yeele: Mam sã n yeel yãmba, y kõn tẽ maam ye. 68 La m sã n sok yãmb bũmbu, y kõn leok-m ye. 69 Sẽn sɩng moasã, Ninsaal Bi-riblã na n zĩnda pãng soab a Wẽnnaam rɩtgo. 70 Bãmb fãa sokame: Rẽnd yãmb yaa Wẽnnaam biig wɛ? La a Zezi leok-b lame: Yaa wa yãmb sẽn yeelã: "Mam yaa woto." 71 Dẽ, bãmb yeelame: Yaa bõe kaset la tõnd leb n baoodẽ? Tõnd mens wʋma bãmb noor goama.

Luk 23

A Zezi bee a Pilat taoore

1 Bãmb fãa yikame n tall a Zezi n kẽng a Pilat taoore. 2 B sɩngame n dõd a Zezi n yeel yaa: Tõnd yãa rao-kãnga t'a rãmbd tõnd tẽngã n yetẽ tɩ b ra yao a Sezaar yõor yaood ye. La a yetẽ tɩ yẽ menga yaa Kiristã, la rĩma. 3 A Pilat soka a Zezi a woto: Yãmb yaa Zuif-rãmba rĩma? T'a Zezi leok-a: Yaa wa yãmb sẽn yeelã. 4 A Pilat yeela maan-kʋʋdba kãsem-dãmb ne neb kʋʋngã tɩ yẽ ka yã bõn-wẽng ne rao-kãngã sẽn na kɩt tɩ b sɩbg-a ye. 5 La nebã kẽnga taoor n kell n yeel yaa: Zãmsgã bãmb sẽn sɩng Galile n Zãms nebã Zude fãa hal tɩ ta ka wã wata ne rãmbg nebã sʋka.

A Zezi bee Herood taoore

6 A Pilat sẽn wʋm bõn-kãnga, yẽ sokame n dat n bãng rao wã sã n yaa Galile neda. 7 La a Pilat sẽn wʋm t'a Zezi yaa Herood soolma neda, a tʋma bãmb a nengẽ. A Herood me rag n bee Zeruzalɛm wakat kãnga. 8 Herood sẽn yãnd a Zezi, a paama sũ-no-kãsenga, bala, yẽ rag n wʋmame tɩ b gomd b yelle, la hal daar zãra, yẽ rag n dat n yãa a Zezi. La a rag n tẽedame t'a Zezi na n maana bõn-bãnd t'a yãnde. 9 Herood soka bãmb bũmb wʋsgo, la a Zezi ka leok yẽ tɩ bũmb ye. 10 Maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã ne tõog karen-saam-dãmba yalsa be n dõd a Zezi b pãng tɛka. 11 Herood ne a sodaasã paooga a Zezi, n yaal-ba, n yeelg-b fu-neere la a lebs-b a Pilat nengẽ. 12 Badaar bala, a Pilat ne Herood sẽn dag n ya beemã lebga zoodo.

A Pilat yeelame t'a Zezi zemsa kʋʋbo

13 A Pilat tigma maan-kʋʋdba kãsem-dãmba la nanamse ne nebã 14 n yeel-b yaa: Yãmb talla rao-kãnga n wa mam nengẽ n yeel t'a yaa tẽn-dãmbda. Ade, mam sok-a-la yãmb taoore la mam ka yã t'a maana tʋʋm-wẽns nins yãmb sẽn dõt-a wã ba a yembr ye. 15 Herood me ka yã bõn-wẽng ne-a ye, bala, bãmb lebs n tʋm-a-la tõnd nengẽ. Ade, rao-kãnga ka maan bũmb sẽn tog ne kũum ye. 16 Dẽ, mam na n kɩtame tɩ b sɩbg-a-la m bas-a. 17 Kibs fãa, rag n yaa tɩlɛ t'a Pilat yiis bi-bɛɛg a ye n bas n kõ nebã. 18 Bãmb fãa naaga taab n kelem n yeel tɩ b kʋ rao-kãnga la b yiis a Barabas n kõ-ba. 19 B ra kẽesa a Barabas bi-bees roogẽ tẽn-dãmbg sẽn dag n zĩnd tẽngã pʋgẽ wã poorẽ, la a sẽn kʋ ned yĩnga. 20 A Pilat leb n goma ne nebã, n dat n bas a Zezi. 21 La nebã ra kelemdame n yetẽ: Ka-y-b da-pɩk zugu! Ka-y bãmb da-pɩk zugu! 22 A Pilat leb n yeela bãmb naoor a tãab soab yaa: La bãmb maana bõe sẽn ya wẽnga? Mam ka yã bũmb b sẽn maane, n tog kʋʋb ye. Dẽ wã mam na n kɩtame tɩ b sɩbg-ba la m bas-ba. 23 La neba zẽka b koees wʋsg n kos tɩ b ka a Zezi da-pɩk zugu. La b kelemsã tõogame t'a Pilat tũ b sẽn datã. 24 A Pilat kaoo bʋʋdã tɩ yɩ wa nebã sẽn kosã. 25 Yẽ basa ned ninga nebã sẽn kosã, a soab b sẽn dag n kẽes bi-bees roog tẽn-dãmbgo, la nin-kʋʋr yĩngã. La a rɩk a Zezi n kɩs-b tɩ b maan b sẽn dat ne-ba.

B kaa a Zezi da-pɩk zugu

26 La bãmb sẽn tall a Zezi n loogdẽ, bãmb yõka dao a yen sẽn yi weoogẽ n kuiisẽ. A yʋʋr la Sɩmo. B kɩtame t'a tʋk da-pɩkã n pʋg a Zezi. 27 Neb kʋʋng wʋsgo, raop la pagb dag n pʋgda a Zezi. La pagbã da yãbdame, n wiisdẽ, n pĩisd b gɛy a Zezi yĩnga. 28 A Zezi wẽnegame n yeel pagbã yaa: Zeruzalɛm pagba, da yãb-y mam yĩng ye. Yãb-y y mense, la y kamb yĩnga. 29 Bala, bãng-y tɩ ray n wate, tɩ b na n yeel tɩ pʋg-kiyã la sẽn ka tol n dog-bã, la sẽn ka yẽsem-b kambã n tar sũ-noogo. 30 La nebã na n sɩng n yeela tãmsa tɩ b sirg n põd-ba, la b yeel kũnkuba tɩ b lill bãmba. 31 Bala, b sã n maand ra-maas a woto, b na n maana ra-koeemsã wãn-wãna? 32 B rag tara nin-wẽns a yiib n kẽnd n na tɩ lagem ne a Zezi n kʋ. 33 La bãmb sẽn ta zĩig ninga b sẽn boond tɩ zu-wangã, b kaa a Zezi da-pɩkã zug be, ne nin-wẽns a yiibã: A yembr b rɩtgo a to wã b goabga. 34 A Zezi yeelame yaa: M ba, kõ-y-b sugri, tɩ b ka mi bũmb ninga b sẽn maandã ye. La bãmb maana bãnd n pʋɩ a Zezi futã ne taaba. 35 Nebã rag yasa be n getẽ. La tẽnga nanamsa ra yaanda a Zezi n yetẽ: B fãaga neb a taaba, bãmb sã n yaa Kiristã, Wẽnnaam sẽn yãk a soabã, bɩ b fãag b menga. 36 Sodaasã me kolgame n yaal a Zezi, la b kõ-b divẽ miisga, 37 n yeel a Zezi yaa: Yãmb sã n yaa Zuif-rãmbã rĩma, bɩ y fãag y meng y toore. 38 B ra gʋlsa a woto bãmb zugẽ: Nin-kãnga yaa Zuif-rãmbã rĩma. 39 Nin-wẽnsã sẽn dag n be da-pɩgsã zutã ned a yen tʋʋsa a Zezi n yeel-b tɩ ka bãmb la Kiristã laa? Tɩ b fãag b meng la b fãag bãmba. 40 La a to wã lenga yẽnda n yeel-a yaa: Fo ka zoet Wẽnnaam laa? Fo sɩbgrã sẽn ya yembr ne bãmb sɩbgrã? 41 Tõnd yẽ sɩbgrã zemsame. Bala, tõnd deegda sẽn zems d tʋʋma. La nin-kãngã ka maan bũmb sẽn ya wẽng ye. 42 La a yeela a Zezi yaa: Yãmb sã n wa n deeg y naamã, bɩ y tẽeg mam yelle. 43 A Zezi leok-a lame yaa: "Mam yeta foo sɩd-sɩd tɩ rũnna bala, fo na n zĩnda ne maam Paradi pʋga." 44 Rẽ tɩ ra zoe n kolga wĩnto-sʋka, la zĩiga fãa lebga lik bida hal tɩ ta wẽn-kaoore. 45 Wĩntoogã sobgame, la fu-lillidgã sẽn be wẽnd-doogẽ wã pãrga pʋɩ-sʋka. 46 La a Zezi zẽka b koɛɛg n yeel yaa: M ba, m basda m sɩɩgã yãmb nugẽ. La a Zezi sẽn gom a woto n sɛ, b kiime. 47 Sodaas koabg naabã sẽn yã bũmb ninga sẽn maana, a waooga Wẽnnaam n yeel tɩ: Hakɩɩka rao-kãnga ra yaa nin-tɩrga. 48 La neb kʋʋngã sẽn da wa n na ges bõn-kãngã sẽn yã bũmb nins sẽn maana, b lebgdame la b pĩisd b yãoodo. 49 Neb nins fãa sẽn dag n mi a Zezi wã, ne pagb nins sẽn yi Galile n yãag bãmbã dag n yasa yɩɩg n get bũmb nins sẽn maandã.

A Zezi mumbu

50 Kaorengã yɛl-bʋ-kaood a ye n da be t'a yʋʋr boond t'a Zozɛf n ya nin-sõngo la nin-tɩrga. 51 A rag n ka lagem ne bʋ-kaoodb a taabã n yãk yama la a maan b sẽn maan bũmb ningã ye. A rag n yaa Arimate sẽn ya Zuif-rãmba tẽng neda. La a ra gũuda Wẽnnaam soolmã waoongo. 52 A kẽnga a pilat nengẽ n tɩ kos a Zezi kũumã. 53 Yẽ sika kũumã, da-pɩkã zugu, n vil-a ne lẽ peend n tɩ gãneg yaoogẽ sẽn tu kugr zugu, kũum sẽn nan ka mumẽ ye. 54 Badaar dag n yaa seglg daare, la vʋʋsg daarã da rat n sɩngame. 55 La pagbã sẽn da yi Galile n yãag a Zezi wã tũu a Zozɛf n wa yã yaoogã la b sẽn gãneg a Zezi kũuma be to-to. 56 La b lebgame n tɩ to tɩdar zom la b maan tɩdar kaam. La bãmb vʋʋsa vʋʋsg daarã wa sẽn zems a Moyiis toogã. Yaoog sẽn tuk pĩigẽ (23.53)

Luk 24

A Zezi vʋʋgre

1 Dimaas daar yibeoog pĩnda, pagbã talla ka-rambã b sẽn da seglã n kẽng yaoogẽ wã. 2 B mikame tɩ b bilga kugrã n bas yaoogã noore. 3 Bãmb kẽeme la b ka yã Zu-soab a Zezi kũumã ye 4 Bãmb sẽn da ka mi b sẽn tagsd tɩ bũmb ningã, ade, raop a yiib sẽn yer fut sẽn pɩnd puka b meng ne bãmba. 5 Rabeem yõka bãmb tɩ b yĩgimd n sulg b nens tẽnga. La raopã yeel-b lame yaa: Yaa bõe tɩ yãmb baood nin-vɩɩg kũum sʋka? 6 Bãmb ka be ka ye, b vʋʋgame. Tẽeg-y bũmb ning bãmb sẽn da gom ne yãmb b sẽn da ket n be Galile wã. 7 B yeelame tɩ yaa tɩlɛ tɩ b zãmb Ninsaal Bi-riblã n yõk n kõ yel-wẽn maandbã tɩ b ka-b da-pɩk zugu, la tɩ rasem a tãab daare bãmb na n vʋʋgame. 8 La pagbã tẽega a Zezi goama. 9 La bãmb yii yaoogẽ wã n kẽng n tɩ togs karen-biis piig la a yembrã ne neb a taabã fãa bõn-kãens fãa. 10 Da yaa a Maari sẽn yit Magdala, ne a Zan la a Zak ma a Maari, n paas pagb a taab sẽn da be ne bãmbã n tɩ togs tʋmtʋmdbã bõn-kãnga. 11 La tʋmtʋmdbã tagsame tɩ pagbã sẽn da gomdã yaa zʋbsgo la b ka tẽ-b ye. 12 La a Pɩyɛɛr yikame n wudg n kẽng yaoogẽ wã. Yẽ sẽn zõonde, a ka yã bũmb tɩ sã n ka pɛɛlã sẽn dʋr tẽngã. La bũmb ninga sẽn maana yɛɛsa yẽ, la a lebg n leba a yiri.

Emayus kẽnde

13 La mikame tɩ badaare, karen-biis a yiib n da rabd tẽn-bil a yen sẽn boond tɩ Emayus, n zems kɩlometr piig la a yembr ne Zeruzalɛm. 14 Bãmb da gomda bũmb nins fãa sẽn maanã yell ne taaba. 15 La bãmb sẽn gomd n kɩɩsd taaba, a Zezi meng waame n kẽn ne bãmba. 16 La bãmb yam ludame tɩ b ka bãng a Zezi ye. 17 A Zezi soka bãmb tɩ yaa bõe yell la b gomd ne taab la b kẽnda. La b yalsame tɩ b nensã gãnem. 18 La bãmb ned a yen sẽn boond t'a Keleopaas soka a Zezi yaa: Yãmb y yen bal n be Zeruzalɛm n ka bãng bũmb ninga sẽn maan be rasmã noorã? 19 A Zezi soka bãmb tɩ yaa bõe yelle. La b leoka bãmb yaa: Yell ning sẽn paam Nazarɛt dao a Zezi wã. Sẽn da yaa Wẽnnaam no-rɛɛs sẽn tar pãng ne b tʋʋma la b goama, Wẽnnaam la nebã fãa taoorã. 20 Tɩ tõnd maan-kʋʋdbã kãsem-dãmb ne tõnd nanamsã sẽn yɩ to-to n yõk bãmb n kɩs tɩ b kao b bʋʋd n yeel tɩ b zemsa kũuma, n ka-b da-pɩk zugã. 21 Tõnd da tẽedame tɩ yaa bãmb n na n fãag Israyɛl, la sẽn paas rẽ fãa, ad yaa rasem a tãab rũnna la bõn-kãens maan-yã. 22 Yaa sɩd tɩ pagb kẽer sẽn be tõnd sʋk yɛɛsa tõnd wʋsgo. B kẽnga yaoogẽ wã yibeoogẽ pĩnda, 23 n tɩ ka yã a Zezi kũuma ye. B waa n yeelame tɩ malegs n puk b mens ne bãmba, n yeel bãmb t'a Zezi vɩɩme. 24 La neb kẽer sẽn da be ne tõndã kẽnga yaoogẽ wã n tɩ mik tɩ bũmba fãa yaa wa pagbã sẽn dag togsã bala. La bãmb ka yãnd a Zezi ye. 25 Dẽ, a Zezi yeel-b lame yaa: Neb yam sẽn ka weke, yãmb ka tẽed bũmb nins fãa Wẽnnaam no-rɛɛsdbã sẽn togsã tao-tao ye! 26 Dẽ yĩnga, Kirist dag n ka tog n nams a woto n yaool n deeg b naamã sɩda? 27 A Zezi bilga bãmb bũmb nins sẽn be gʋls-sõamyã fãa pʋgẽ n gomd bãmb yellã, sẽn sɩng ne a Moyiis tɩ ta Wẽnnaam no-rɛɛsdbã fãa. 28 La b sẽn kolg tẽn-bil ninga bãmb sẽn da rabdã, a Zezi maana wa bãmb dat n taa taoore. 29 La karen-biis a yiibã pẽdga bãmb n yeel tɩ b pa ne bãmba, bala, yʋng kolgame la wĩndgã dat n kẽeme. A Zezi kẽe n siga ne bãmba. 30 A Zezi sẽn zĩ ne bãmb n na n dɩ, b rɩka burã n pʋʋs Wẽnnaam bark n kao-a n kõ bãmba. 31 Dẽ, karen-biisã yama vẽnegame tɩ b bãng tɩ yaa a Zezi, la a Zezi menema bãmb taoor bala. 32 La bãmb goma ne taab n yeel yaa: Bãmb sẽn da gomd ne tõnd sorã zug la b bilgid tõnd gʋls-sõamyã, tõnd ka paam sũ-no-kãseng sɩda? 33 La bãmb yika wakat kãng bal n leb Zeruzalɛm n tɩ yã karen-biis piig la a yembrã ne b tũud-n-taas sẽn tigim taaba, 34 la b yeela bãmb tɩ hakɩɩka! Zu-soaba vʋʋgame la b vẽnega b meng ne a Sɩmo. 35 Bãmb me togsa bũmb ning sẽn maan bãmb sorã zugã, la bãmb sẽn bãng a Zezi to-to b sẽn wa n kaood burã.

A Zezi puka b meng ne b karen-biisã

36 Bãmb sẽn da ket n gomd a woto, a Zezi meng puka bãmb sʋk n yeel-b yaa: Bɩ laafɩ zĩnd ne yãmba. 37 Dabeem yõka bãmb la b yɛɛsame n tẽed tɩ b yãa kɩɩma. 38 La a Zezi yeel-b lame yaa: Bõe yĩng tɩ yãmb yɛɛsdẽ, la yaa bõe tɩ y sãmbd y sũyã pʋsẽ a woto? 39 Ges-y mam nusã la m nao wã. Yaa maam bala, Sɩɩs-y maam n gese. Kɩɩm ka tar nemd wall kõab wa mam sẽn tarã ye. 40 A Zezi sẽn gom a woto, b wilga karen-biisã b nusã la b nao wã. 41 Karen-biisã sẽn ket n ka tẽeda, b sũ-nooga yĩnga, la sẽn ya lingr ne bãmbã, a Zezi sok-b lame b sã n tara rɩɩb be sẽn na rɩ. 42 Bãmb kõo a Zezi zĩm-sẽedgo ne sɩɩd bilfu. 43 A Zezi reeg-a lame n dɩ bãmb nifẽ. 44 Dẽ poore, a Zezi yeel-b lame yaa: Bũmb ninga mam sẽn da togs yãmb mam sẽn dag n ket n be ne yãmba la woto: Ra yaa tɩlɛ tɩ bũmb nins fãa sẽn gʋls a Moyiis tõoga pʋgẽ la Wẽnnaam no-rɛɛsdbã sɛb pʋsã la yɩɩn-sõamyã pʋgẽ n gomd mam yellã paam pidsgu. 45 Dẽ, a Zezi vẽnega b yamã tɩ b tõog wʋm Wẽnnaam gʋls sõamyã võore. 46 La a Zezi yeel-b lame yaa: Woto b gʋlsame n yeel tɩ Kiristã tog n namsame la tɩ b na n vʋʋg n basa kũum rasem a tãab daare. 47 La tɩ sẽn sɩng ne Zeruzalɛm, b na n moona yam tekr koɛɛg buuda fãa sʋk ne bãmb yʋʋr tɩ b tõe n paam yel-wẽna sʋgri. 48 Yãmb yaa bõn-kãng kaset-dãmba. 49 La ade, mam na n tʋma yãmb bũmb ninga m ba sẽn dag n kãabã, t'a wa yãmb zutu. Pa-y Zeruzalɛm hal tɩ y deeg pãng sẽn yit yĩngri.

A Zezi zẽkre

50 La a Zezi peega bãmb n kẽng Betani sẽne, la b zẽka b nus n ning karen-biisã zut barka. 51 La barkã ningr wakate, a Zezi basa karen-biisã n zẽk n kẽng arzãna. 52 La karen-biisã waooga a Zezi, la b leb Zeruzalɛm ne sũ-no-kãsenga. 53 La bãmb bee wẽnd-doogã pʋg wakat fãa n pẽgd Wẽnnaam.

Zã 1

Gomdã rɩka yĩnga

1 Hal sɩngr wẽndẽ, gomdã dag n beeme, la gomdã dag n bee ne Wẽnnaam, la gomdã yaa Wẽnnaam. 2 Bãmb dag n bee ne Wẽnnaam hal sɩngr wẽndẽ. 3 B naana bũmb fãa ne bãmba, la bũmb ka be sẽn naane, tɩ ka yɩ ne bãmb ye. 4 Vɩɩm dag n bee bãmb pʋgẽ, la vɩɩmã dag n yaa vẽenem ninsaalbã yĩnga. 5 Vẽenemã yãga lik pʋgẽ, la likã ka reeg-a ye. 6 Dao a yembr la Wẽnnaam tʋm t'a wa. A yʋʋr la a Zã. 7 Dao kãng waame n ya kaset kɩta, n na n kɩs vẽenemã kaseto, tɩ neba fãa tõe n tẽ yẽ yĩnga. 8 Dag n ka yẽ la vẽenemã ye, la a waame n na n kɩs vẽenemã kaseto. 9 Vẽen-kãng yaa sɩd vẽenem, n wa dũni pʋgẽ n vẽnegd ned fãa. 10 Gomdã dag n bee dũni pʋgẽ. B naana dũni wã ne bãmba, la dũni ka bãng bãmb ye. 11 Bãmb waa b meng nebẽ, la b nebã ka reeg bãmb ye. 12 La b kõo neb nins fãa sẽn deeg bãmba, la neb nins sẽn tẽed bãmb yʋʋrã noor tɩ b lebg Wẽnnaam kamba. 13 Ka kamb b sẽn dog ne zɩɩm, wall ne yĩng ratem, wall ne ninsaal datem ye, yaa Wẽnnaam sẽn doge. 14 B kɩtame tɩ gomdã rɩk yĩng n zĩnd tõnd sʋka. Tõnd gesa bãmb ziiri, Bi-ribl sẽn ka to ziir a sẽn deeg a ba wã nengẽ, la b pida ne bark la sɩda. 15 A Zã kɩsa bãmb kaset n yeele: Yaa soab ning mam sẽn gom a yell n yeel tɩ ned ning sẽn pʋgend maam n watẽ wã yɩɩda maam, bala, b renga maam n beẽ wã. 16 La tõnd fãa paama bãmb yalẽ wã, n deegd bãmb barkã n paasd wakat fãa. 17 Bala, b tũnuga a Moyiis n kõ tõogã, la barkã ne sɩdã tũnuga a Zezi Kirist n wa. 18 Ned baa a yen nan ka yã Wẽnnaam ye. Wẽnnaam sẽn ya Bi-ribl yend sẽn ka to, n be ba a Wẽnnaam nengẽ kɩtame tɩ nebã bãng bãmba.

A Zãmbatiis kaseto

19 Ad kaset ning a Zã sẽn kɩs wakat ning Zuif-rãmbã sẽn tʋm maan-kʋʋdb ne Levit-rãmb tɩ b yi Zeruzalɛm n wa n sok yẽnda a sẽn yaa a soabã. 20 Yẽ vẽnegame n togs n ka kɩɩs ye. A vẽnegame n togs tɩ yẽ ka Kiristã ye. 21 B leb n sok-a lame tɩ rẽ wã, yẽ yaa ãnna? Yẽ yaa a Eli? T'a leok tɩ yẽ ka a Eli ye. La b sok-a lame tɩ la yaa yẽ la Wẽnnaam no-rɛɛsã? T'a leok tɩ ayo. 22 La b leb n yeelame yaa: Foo la ãnna, tɩ tõnd tõe n tɩ leok neb nins sẽn tʋm-b tõndã? Fo mengã yetame tɩ fo yaa ãnna? 23 A Zã yeelame yaa: "Mam yaa soab ning sẽn kelemd we-rasempʋɩɩgẽ n yetẽ tɩ b rems Zu-soabã sor tɩ yɩ tɩrgã koɛɛga," wa Wẽnnaam no-rɛɛs a Ezayi sẽn yeelã. 24 B sẽn dag n tʋm b rãmbã yaa Fariisẽ-dãmba. 25 B sok-a lame yaa: Bõe yĩng tɩ fo lisd neba, fo sã n ka Kirist bɩ a Eli bɩ Wẽnnaam no-rɛɛsã? 26 A Zã leokame n yeele: Maam, mam lisda yãmb koomẽ. La yãmb sʋkã, ned a yen n be be yãmb sẽn ka mi ye. 27 Soab kãng pʋgenda maam, la mam ka zems tɩ lood bãmb neooda loets ye. 28 Gom-kãens goma Betani, Zʋrdẽ rʋʋnde, zĩig ning a Zã sẽn dag n lisd nebã. 29 Vẽkembeoogo, a Zã yãa a Zezi sẽn wat yẽ nengẽ, n yeele: Ad Wẽnnaam pe-bilã, sẽn yiisd-a dũni yel-wẽnã. 30 Yaa bãmb yell la mam dag n gom ne yãmb n yeel tɩ dao n pʋgend maam, la b yɩɩda maam, bala, b renga maam n beẽ wã. 31 La mam dag n ka mi bãmb ye, la mam waa n lisda nebã koomẽ tɩ bãmb tõe n vẽneg b meng ne Israyɛll nebã. 32 A Zã leb n kɩsa kaset n yeele: Mam yãa Sɩɩg-sõng sẽn yi arzãn n sig wa wall n pa bãmb zugu. 33 La mam dag n ka mi bãmb ye. La sẽn tʋm-a maam tɩ m wa n lis nebã koomẽ wã yeela maam tɩ mam sẽn na n yã ned ning tɩ Sɩɩg-sõng sig n pa a soab zugã, bɩ m bãng tɩ yaa yẽnda n lisd nebã Sɩɩg-sõng pʋgẽ wã. 34 Maam, mam yãame, la mam kɩsa kaset tɩ yaa bãmb la Wẽnnaam Bi-riblã.

Pipi karen-biisi

35 Vẽkembeoogo, a Zã ra leb n bee be ne a karen-biis a yiibu. 36 A dag n geta a Zezi sẽn loogd n yeele: Ad Wẽnnaam pe-bilã. 37 Karen-biis a yiibã wʋma gom-kãense, la b pʋgla a Zezi. 38 A Zezi wẽnegame n mik tɩ b pʋgda bãmba, la b sok-b lame tɩ b baooda bõe? B leoka a Zezi n yeele: Rabbi, sẽn dat n yeel tɩ karen-saamba, yãmb yir yaa yɛ? 39 A Zezi yeela bãmb yaa: Wa-y tɩ y na yã. B kẽngame n tɩ yã zĩig ning a Zezi sẽn be wã, la b paa ne bãmb da-kãnga. Dag n yaa zaabr wakat a naas sẽne. 40 Neb a yiibã sẽn wʋm a Zã goam n pʋgl a Zezi wã, a yembr bãmb sʋk la a Ãndre, a Sɩmo Pɩyɛɛr ba-biiga. 41 A Ãndre reng n yãnda a meng ba-biig a Sɩmo n yeel-a: Tõnd yãa Mesi, sẽn dat n togs tɩ "Kiristã." 42 A talla a Sɩmo n wa a Zezi nengẽ. A Zezi ges-a lame n yeele: Foo la a Sɩmo, a Zonaas bi-ribla. B na n boonda foom t'a Sefas, sẽn dat n yeel tɩ Pɩyɛɛr (wall kugri).

A Zezi boola a Filip ne a Natanayɛl

43 Vẽkembeoogo, a Zezi yãka yam n na n kẽng Galile. Bãmb yãnda a Filip n yeel-a t'a tũ bãmba. 44 A Filip dag n yaa Betsayida sẽn yaa a Ãndre ne a Pɩyɛɛr tẽngã neda. 45 A Filip yãnda a Natanayɛl n yeel-a yaa: Dao ning a Moyiis tõogã ne Wẽnnaam no-rɛɛsdbã sẽn gom a yellã, tõnd yãa-a lame. Yaa Nazarɛt dao a Zezi, a Zozɛf bi-riblã. 46 A Natanayɛl soka yẽ yaa: Dẽ yĩnga, bõn-sõng tõe n yii Nazarɛt sɩda? 47 A Filip yeel-a lame t'a wa n gese. A Zezi yãa a Natanayɛl sẽn wat bãmb nengẽ, n gom a yell n yeele: Ad Israyɛll ned sɩda, zãmb sẽn ka be a pʋgẽ ye. 48 A Natanayɛl soka bãmb yaa: Yãmb bãnga maam yɛɛne? A Zezi leok-a lame n yeele: Sẽn deng a Filip sẽn na n bool foomã, fo sẽn dag n be kankangã tẽngrã, mam yãa foom. 49 Dẽ, a Natanayɛl yeelame yaa: Karen-saamba, yãmb la Wẽnnaam Bi-riblã! Yãmb la Israyɛll Rĩmã! 50 A Zezi leok-a lame n yeele: Mam sẽn yeel tɩ mam yãa foom kankangã tẽngrã yĩnga, fo tẽedame. La fo na n yãa bõn-kãsems sẽn yɩɩd a woto. 51 Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ yãmb na n yãa arzãn sẽn pake, la Wẽnnaam malegs sẽn dʋʋd la b sigd ninsaal Bi-riblã zugẽ.

Zã 2

Yi-kãadem sẽn zĩnd Kana

1 Dasem a tãab rẽnda zugẽ, yi-kãadem n zĩnd Galile Kana. A Zezi ma ra bee be. 2 B boola a Zezi me ne b karen-biisã tɩ b wa yi-kãadmã. 3 La divẽ sẽn paooge, a Zezi ma yeela a Zezi tɩ nebã ka leb n tar divẽ ye. 4 A Zezi yeel-a lame yaa: Paga, bõe n be maam ne fo sʋka? Mam wakatã nan ka ta ye. 5 Bãmb ma wã yeela tʋmtʋmdbã tɩ b maan bũmb ning fãa a Zezi sẽn na n yeel-b tɩ b maane. 6 Sĩms a yoob sẽn pees ne kug n dag n be be, tɩ b ningd koom tɩ Zuif-rãmbã tar n waasd b mens wa sẽn zems bãmb miningu, la a yen fãa tõe deega ko-yʋy a naas bɩ a nu koom. 7 A Zezi yeel-b lame tɩ b pids sĩmsã ne koom, la b pids-b la pal-pale. 8 T'a Zezi yeel-b tɩ b toog moasã n tɩ kõ ned ning sẽn get-a rɩɩbã pʋɩɩb yellã. La b tallame n tɩ kɩs-a. 9 Sẽn get-a rɩɩbã pʋɩɩb yellã fʋrga koomã sẽn tedg n lebg divẽ wã. Yẽ dag n ka mi divẽ kãng sẽn yitẽ ye, la tʋmtʋmdb nins sẽn wi-b koomã rag n miime. 10 A boola pʋg-paalã sɩd n yeel-a: Ned fãa rengd n kõo nebã divẽ sõngã, tɩ nebã nens sã n wa n yuusdẽ, bɩ a yaool n kõ-b divẽ ning sẽn ka-a sõama zãngã. La foom, fo bĩnga divẽ sõngã hal tɩ ta moasã. 11 Bõn-bãnã a Zezi sẽn maanã sɩnga a woto Galile Kana. Bãmb wilga b ziiri, la bãmb karen-biisã tẽe bãmba. 12 Rẽ poore, bãmb kẽnga Kapɛrnawom ne b ma la b ma-bi-raopa, la b karen-biisã, tɩ b tɩ zĩnd be rasem bilf bala.

A Zezi riga koaasdb wẽnd-doogẽ wã

13 Zuif-rãmbã zʋʋg-n-basã kibs dag n kolgame, la a Zezi kẽnga Zeruzalɛm. 14 Bãmb tɩ yãame tɩ nag-koaasdba, la pe-koaasdba, la man-wall koaasdba, la ligd tɛkdb tara zĩis wẽnd-doogã zakẽ n koosd b koosem. 15 A Zezi dɩka wĩ n maan sãbsga, n dig bãmb fãa tɩ b yi wẽnd-doogã zakẽ, la b riga piisã ne niisã, la b sãeeg ligd tɛkdbã ligdi, la b leeb taabl-dãmbã, 16 la b yeel mol-wan koaasdbã yaa: Yiis-y yõwã kaane. Da maan-y mam ba wã roog tɩ yɩ leebg zĩig ye. 17 Bãmb karen-biisã tẽegame t'a gʋlsame tɩ: Yãmb roogã nonglem na n sooga maam zãnga. 18 Zuif-rãmbã goma ne a Zezi n yeele: Bõe bãnd la yãmb na n wilg tõndo, n wilg tɩ yãmb tara noor tɩ maan bõn-kãnga? 19 A Zezi leoka bãmb n yeele: Sãam-y wẽnd-do-kãngã, la rasem a tãab pʋgẽ, mam na lebs-a n me. 20 Dẽ, Zuif-rãmbã yeela bãmb yaa: Yɩɩ tɩlɛ tɩ b tʋm yʋʋm pis-naas la a yoob n yaool n me wẽnd-do-kãngã n sa, tɩ fo na n wa n lebs-a n me rasem a tãab pʋgẽ? 21 La a Zezi dag n gomda b yĩngã sẽn ya wẽnd-doogã yelle. 22 Bãmb sẽn wa n vʋʋg n bas kũumã, b karen-biisã tẽegame t'a Zezi dag n yeela a woto, la b tẽe Wẽnnaam gʋls-sõamyã ne gomd ning a Zezi sẽn dag n gomã.

A Zezi mii neba fãa

23 Bãmb sẽn dag n be Zeruzalɛm zʋʋg-n-basã kibsã wakatã, neb wʋsg tẽe bãmb yʋʋrã, b sẽn yã bãnã bãmb sẽn dag n maandã yĩnga, 24 la a Zezi yẽ ka bas yard ne-b ye, bala, bãmb dag n mi-b-la fãa, 25 la tɩ bãmb ka baood tɩ ned kɩs a to kaset ye, bala, bãmb mengã mii bũmb ning sẽn be ninsaal pʋgẽ.

Zã 3

A Zezi ne a Nikodɛm

1 Rao a yen n dag n be Fariisẽ-dãmba sʋka, n ya Zuif-rãmbã naaba, t'a yʋʋr boondẽ t'a Nikodɛm. 2 Yẽ waa a Zezi nengẽ ne yʋng n yeel-b yaa: Karen-saamba, tõnd miime tɩ yãmb yaa karen-saamb Wẽnnaam sẽn tʋme. Bala, ned ka tõe n maan bõn-bãn nins yãmb sẽn maandã, tɩ sã n ka Wẽnnaam n be ne-a ye. 3 A Zezi leok-a lame n yeele: Mam yeta foom sɩd-sɩd tɩ ned sã n ka paam tɩ b leb n dog-a, a ka tõe n yã Wẽnnaam soolmã ye. 4 A Nikodɛm yeela bãmba: Ned sẽn kʋʋl na n yɩɩ a wãn n leb n doge? A tõe n leb n kẽe a ma pʋgẽ yɛs n dog sɩda? 5 A Zezi leoka yẽnda n yeele: Mam yeta foom sɩd-sɩd tɩ ned sã n ka rog ne koom la ne Sɩɩg-sõngo, a ka tõe n kẽ Wẽnnaam soolmẽ wã ye. 6 Bũmb ning yĩng sẽn dog yaa yĩnga, la bũmb ning Sɩɩg-sõng sẽn dog yaa sɩɩga. 7 Da sak tɩ mam sẽn yeel tɩ fo tog n leb n dogame wã yɛɛs foom ye. 8 Sobg fugd n teesd a sẽn datẽ. Fo wʋmda a rãamdã, la fo ka mi a sẽn yitẽ, la a sẽn dabdẽ me ye. Yaa woto me ne ned ning Sɩɩg-sõng sẽn doge. 9 A Nikodɛm leb n gomame n yeele: Bõn-kãng tõe n yɩɩ a wãn n yɩ? 10 Fo yaa Israyɛll karen-saam-kãsenga, la fo ka mi rẽnda? 11 Mam yeta foom sɩd-sɩda, tɩ tõnd yeta d sẽn mi, la tõnd kɩta bũmb nins d sẽn yã kaseto, la yãmb ka tẽ tõnd kasetã ye. 12 Mam sã n gom ne yãmb dũni bũmb yɛl tɩ yãmb ka tẽeda, yãmb na n yɩɩ a wãn n tẽ, mam sã n gom ne yãmb saasẽ yɛl yelle? 13 Ned baa a yen ka dʋ saasẽ ye, sã n ka sẽn yi-a arzãn n wa wã: yaa Ninsaal Bi-riblã. 14 A wa a Moyiis sẽn zẽk waafã ne ra-yak we-rasempʋɩɩgẽ wã, na n yɩɩ tɩlɛ tɩ b zẽk Ninsaal Bi-riblã me, 15 tɩ ned ning fãa sẽn na tẽ bãmb na paam vɩɩm sẽn kõn sa. 16 Bala, Wẽnnaam nonga dũni wã hal wʋsgo, n kõ b Bi-ribl yen tãa wã, tɩ ned ning fãa sẽn na tẽ n bãmb kõn sãam ye, la a na paam vɩɩm sẽn kõn sa. 17 Sɩd me, Wẽnnaam ka tʋm b Bi-riblã dũni ka tɩ b kao nebã bʋʋd n sɩbg-b ye, la yaa tɩ nebã na paam fãagr bãmb maasem yĩnga. 18 B ka na n kao ned ning sẽn tẽedã bʋʋd n sɩbg-a ye. La ned ning sẽn ka tẽedã, a sɩbgr zoe n beeme, a sẽn ka tẽ Wẽnnaam Bi-ribl yen tãa wã yʋʋrã yĩnga. 19 Bũmb ning sẽn wat ne sɩbgrã la a woto: vẽenem waa dũni pʋgẽ, la ninsaalbã nonga likã n yɩɩd vẽenemã, b tʋʋmã sẽn ya wẽnsã yĩnga. 20 Bala, ned ning fãa sẽn maand wẽng kisa vẽenem, n ka wat vẽenemẽ wã ye, tɩ vẽenemã na n wa n wilg t'a tʋʋmã ka sõama ye. 21 La ned ning sẽn maand sɩd wata vẽenemẽ, tɩ nebã tõe n bãng t'a tʋʋmã tʋmda Wẽnnaam sakr pʋgẽ.

A Zezi ne a Zã

22 Rẽ poore, a Zezi kẽnga Zude soolmẽ ne b karen-biisã, n pa be rasem bilf ne bãmba, la b lisd neba. 23 A Zã me dag n bee Eno, zĩig sẽn pẽ ne Salim n lisd neba, bala, koom dag n bee be wʋsgo. Nebã dag n kẽnda be t'a lisd-ba. 24 Bala, b dag nan ka sui a Zã bi-bees doogẽ ye. 25 La a Zã karen-biis kẽer wẽe nokoeemd ne Zuif a yembr yɩlg-m-mengã poorẽ. 26 B kẽnga a Zã nengẽ n tɩ yeel-a: Karen-saamba, ned ning sẽn dag n be ne yãmb Zʋrdẽ rʋʋndã, tɩ yãmb kɩs a kasetã, ad a lisda neba, la nebã fãa dabda a nengẽ. 27 A Zã leokame n yeele: Ninsaal ka tõe n deeg bũmb baa fʋɩ, tɩ sã n ka sẽn yi arzãn n kõ-a ye. 28 Yãmb mens yaa kaset dãmb tɩ mam yeelame tɩ mam ka Kiristã ye, la tɩ yaa bãmb n tʋm maam tɩ m deng b taoore. 29 Yaa pag sɩd n so-a. La pʋg-sɩdã zoa bee ne-a n kelgd-a, la a sã n wʋm pʋg-sɩdã koɛɛga, a sũur yaa noogo. Sũ-no-kãng la mam dẽndã, la a pida moasã. 30 Bãmb tʋʋmd nebã sʋk tog n tara paoosg tɩ mam dẽndã tar boogre.

Kaset soab sẽn yit yĩngri

31 Sẽn yi-a yĩngr n wa wã yɩɩda nebã fãa. Sẽn yaa-a tẽng zug ka ned yaa tẽng bũmbu, la a gomda tẽng bũmb yɛla. Sẽn yi-a arzãnã yɩɩda nebã fãa. 32 Bãmb togsda bũmb nins b sẽn yã la b wʋme, la ned baa a yen tãa ka tẽed bãmb kasetã ye. 33 Ned sã n deeg bãmb kasetã, a soabã wilgdame tɩ Wẽnnaam yeta sɩda. 34 Soab ning Wẽnnaam sẽn tʋmã togsda Wẽnnaam goama, bala, Wẽnnaam kõta a soab bãmb Sɩɩgã tɩ seke. 35 Ba wã nonga Bi-riblã, n dɩk bũmba fãa n ning a nugẽ. 36 Ned ning sẽn tẽed-a Bi-riblã tara vɩɩm sẽn kõn sa. La ned ning sẽn kɩɩsd-a Bi-riblã kõn paam vɩ-kãng ye, la Wẽnnaam sũ-puugrã na n ta-a lame.

Zã 4

Samari paga

1 Zu-soabã bãngame tɩ Fariisẽ-dãmbã wʋmame tɩ bãmb paama karen-biis n yɩɩd a Zã, la b lisd-ba. 2 Baoosgo, a Zezi dag n ka lisd nebã b toor ye, dag n yaa b karen-biisã. 3 Dẽ, bãmb yii Zude n na n kẽng Galile. 4 Yaool n dag n yaa tɩlɛ tɩ bãmb pɩʋʋg Samari soolem. 5 Dẽ, bãmb taa Samari tẽng a yembr sẽn boond tɩ Sɩkaar, pʋʋg ning a Zakob sẽn dag n kõ a bi-ribl a Zozɛfã sɛɛgẽ. 6 A Zakob bulgã dag n bee be. Kẽndã yaams yĩnga, a Zezi zĩnda bulgã noore. Dẽ tɩ yaa wĩnto-sʋk sẽne. 7 Samari pag a yen n wa n na n yãk koom. A Zezi kos-a lame t'a kõ-b koom tɩ b yũ. 8 Bala, bãmb karen-biisã dag n kẽnga tẽngã pʋgẽ n na n tɩ ra rɩɩbo. 9 Samari pagã yeela bãmb yaa: Yɩta a wãn tɩ yãmb sẽn ya Zuifã kot maam, koom n na n yũ? Tɩ mam yaool n ya Samari paga. (Sɩd me, Zuif-rãmbã dag n ka tar lagem-n-taar ne Samari rãmbã ye.) 10 A Zezi leok-a lame n yeele: Fo sã n dag n miẽ bũmb nins Wẽnnaam sẽn kõtã, la f mi ned ning sẽn kot-a foom koomã n na n yũ wã, yaa foom n dag n na n kos-a, la a dag n na n kõo foom ko-bundga. 11 La pagã yeela bãmb yaa: M kẽem sõngo, yãmb ka tar baa fɩ n na n toog koomã bulgẽ wã ye, tɩ bulgã yaool n zulmẽ. Dẽ, yãmb na n yãa ko-bund-kãng yɛɛne? 12 Yãmb yɩɩda tõnd yaab a Zakob, sẽn kõ-a tõnd bulgã laa? Bãmb meng yũu a koom, tɩ b kom-dibli ne b rũm-bãgã me yũ. 13 A Zezi leok-a lame n yeele: Ko-yũud na n leb n yõka ned ning fãa sẽn yũud ko-kãngã. 14 La ko-yũud kõn leb n yõk ned ning fãa sẽn na n yũ koom ning mam sẽn na n kõ-a wã ye, la koom ning mam sẽn na n kõ-a wã na n lebga ko-bundg sẽn na n buli, hal tɩ ta vɩɩm sẽn kõn sa wã pʋgẽ. 15 Pagã yeela bãmba: M kẽem sõngo, kõ-y maam ko-kãnga, tɩ ko-yũud da leb n yõk maam, tɩ m leb n wat ka n yãkd koomã ye. 16 A Zezi yeel-a lame t'a kẽng n tɩ bool a sɩdã, la a lebg n wa be. 17 La pagã leokame t'a ka tar sɩd ye. A Zezi yeel-a lame yaa: Fo maana neere, fo sẽn yeel tɩ f ka tar sɩdã. 18 Bala, fo talla sɩdb a nu, la fo sẽn tar a soab moasã wã ka fo sɩd ye. Fo togsa sɩd yellã pʋgẽ. 19 Pagã yeela bãmb yaa: M kẽem sõngo, mam neeme tɩ yãmb yaa Wẽnnaam no-rɛɛsa. 20 Tõnd ba-rãmbã dag n pʋʋsda tãn-kãngã zugu. La yãmb zuif-rãmbã yetame tɩ zĩig ning b sẽn tog n pʋʋsã yaa Zeruzalɛm. 21 A Zezi yeel-a lame yaa: Paga, tẽ mam goamã! Wakat n wat tɩ ka tãn-kãngã zug wall Zeruzalɛm la yãmb na n pʋʋs y ba wã ye. 22 Yãmb pʋʋsda y sẽn ka mi. Tõnd pʋʋsda d sẽn mi, bala, Wẽnnaam tũnuga Zuif-rãmbã n na n fãag nebã. 23 La wakat watame - la yaa moasã - tɩ tõnd ba wã waoogdb sɩd-sɩdã na n waoog bãmb ne b sɩɩse la ne sɩda. Bala, yaa waoogdb a woto buud la tõnd ba wã baooda. 24 Wẽnnaam yaa Sɩɩga, la yaa tɩlɛ tɩ neb nins sẽn pʋʋsd bãmbã na pʋʋs ne b sɩɩse, la ne sɩda. 25 Pagã yeela bãmb yaa: Mam miime tɩ Mesi wã, soab ning b sẽn boond tɩ Kiristã na n waame. B sã n wa, b na n wilga tõnd bũmba fãa. 26 A Zezi yeela yẽnda: Maam, soab ning sẽn gomd ne fooma, yaa maam la bãmba. 27 Karen-biisã taa wakat kãnga, la a yɛɛsa bãmb tɩ yã a Zezi sẽn gomd ne paga, la bãmb ned baa a yen ka sok bãmb b sẽn kot pagã bũmb ninga, wall b sẽn gomd ne-a bũmb ning yell ye. 28 Dẽ, pagã basa a yʋʋrã be, n kẽng tẽngã pʋgẽ n tɩ yeel nebã yaa: 29 Wa-y n ges-y rao sẽn togs maam bũmb nins fãa mam sẽn maanã! Dẽ yĩnga, ka na n yɩ Kiristã? 30 Nebã yii tẽngã n kẽng a Zezi nengẽ. 31 Wakat kãnga, a Zezi karen-biisã dag n bõosda bãmb n yetẽ tɩ: Karen-saamba, dɩ-y-yã. 32 La a Zezi leoka bãmb yaa: Mam tara rɩɩb yãmb sẽn ka mi, n dɩtẽ. 33 Dẽ, karen-biisã goma ne taab n yeel tɩ daar ninga ned n tall rɩɩb n wa n kõ-ba. 34 A Zezi yeela bãmb yaa: Mam rɩɩba, yaa tɩ maan sẽn tʋm-a maamã raabo, la m baas tʋʋmd ning b sẽn kõ maam tɩ m maanã. 35 Yãmb ka mi n yetẽ tɩ keta kiis a naas tɩ tigsg wakat ta wɛ? Ad-y, mam yeta yãmb tɩ y zẽk y nens n ges pʋtã sẽn pelg n dat tigsgã. 36 Sẽn tigsd-a wã zoe n deegda a tʋʋm yaoodo, la a tigsda koodã wakat sẽn kõn sa yĩnga. Woto, sẽn bʋt-a wã ne sẽn tigsd-a wã naagda taab n kɩdme. 37 Yel-bũnd ning sẽn yet tɩ ned a yen n bʋt tɩ ned a to tigsã, yaa sɩda. 38 Mam tʋma yãmb tɩ y tʋg n tigs pʋʋg yãmb sẽn ka tʋmẽ ye. Neb a taab n tʋme, tɩ yãmb wa n kẽ n dɩt a yõodo. 39 Samari tẽn-kãng neb wʋsg tẽe a Zezi, pagã kaset yĩnga, a sẽn yeel t'a Zezi togsa yẽnda bũmb nins fãa yẽ sẽn maanã yĩnga. 40 La Samari nebã sẽn yã a Zezi, b kos-b lame tɩ b pa ne bãmba. La a Zezi paa be rasem a yiibu. 41 Neb nins sẽn tẽ a Zezi b goamã yĩngã sõor n yɩɩda, la b yeela pagã yaa: 42 Ka leb n ya fo goamã yĩng la tõnd sẽn tẽed a Zezi wã ye. Bala, tõnd mensã wʋma b goamã, la tõnd miime tɩ sɩd yaa bãmb la dũni fãagdã.

A Zezi maaga rĩm tʋmtʋmd biiga

43 Dasem a yiib kãens zugẽ, a Zezi yii be n na n kẽng Galile, 44 bala, bãmb mengã dag n kɩsa kaset tɩ Wẽnnaam no-rɛɛs ka paamd waoogr a meng ba-yirẽ ye. 45 Bãmb sẽn ta Galile, Galile nebã reega bãmba, b sẽn dag n yã bũmb nins fãa bãmb sẽn maan Zeruzalɛm, kibsã wakatã yĩngã. Bala, bãmb me dag n kẽnga kibsã. 46 Dẽ, a Zezi leba Galile Kana, tẽng ning bãmb sẽn dag n tek koom tɩ lebg divẽ wã. Rĩma tʋmtʋmd kãseng a yembr n dag n be Kapɛrnawom, t'a bi-ribl ka keem ye. 47 A wʋmame t'a Zezi yii Zude n wa Galile, la a kẽnga bãmb nengẽ n tɩ bõos-b tɩ b wa n maag a biigã sẽn dag n kolg kũum. 48 A Zezi yeel-a lame yaa: Dẽ, yãmb sã n ka yãt bõn-bãn la bõn-yɛɛsdse, yãmb ka na n tẽ ye. 49 Rĩmã tʋmtʋmd kãsengã yeela a Zezi tɩ b wa tao-tao t'a bi-bilfã da wa ki ye. 50 A Zezi yeel-a lame t'a kẽng t'a biigã sãoogame. Daowã tẽe gomd ning a Zezi sẽn yeelã, la a loogame. 51 A sẽn be sorẽ n kuiisẽ, a tʋmtʋmdbã seg-a lame n yeel-a t'a biigã sãoogame. 52 Tʋmtʋmd-kãsengã soka bãmb n na n bãng wakat ning biigã sẽn sɩng n sãoogã. La b yeel-a lame tɩ yaa zaame wĩnto-sʋk sẽn loog lɛɛr a yembr la a yĩn-wɩngrã sig-yã. 53 Biigã baaba bãngame tɩ yaa wakat kãng bal la a Zezi yeel yẽnda t'a bi-riblã sãoogame wã. La yẽ ne a yirã rãmb fãa tẽe a Zezi. 54 A Zezi leb n maana bõn-bãn kãnga, a yiib soaba, b sẽn yi Zude n wa Galile wã poorẽ.

Zã 5

Koams paama maagr Betɛsda

1 Dẽ poore, Zuif-rãmbã kibs n zĩndi, la a Zezi kẽnga Zeruzalɛm. 2 Mik bãk n dag n be Zeruzalɛm, piisã dignoor sɛɛgẽ, tɩ b boond ne hebre goam tɩ Betɛsda, la zãn a nu n dag n be be. 3 Bãad-dãmb wʋsg n dag n gãe zãnã tẽngre: zoense, wobse, ki-boaga. B dag n bee be n gũud koomã rãmbgo. 4 Bala, malɛk n sigd bãkã pʋgẽ wakat wakat n dãmbd koomã. La koomã sã n dãmb n sa, ned ning sẽn yɩ-a pipi n lʋɩ koomẽ wã paamda maagre, baa bãagã sẽn ya bũmb ninga. 5 Dao a yen n dag n be be n ka keemẽ, la a bãagã taa yʋʋm pis-tã la a nii. 6 A Zezi yãa a sẽn gãe, la b sẽn mi t'a bee be hal daar zãrã, b sok-a lame yaa: Fo rat n paama laafɩ? 7 Bãadã leoka bãmb yaa: M kẽem sõngo, mam ka tar ned sẽn na n lob maam bãkẽ wã koomã lengr wakat ye. La mam sã n dabd be, ned n dengd maam n lʋɩ be. 8 A Zezi yeel-a lame yaa: Yik n dɩk f gãagã n kẽne. 9 Wakat kãng bala, daowã paama laafɩ. A rɩka a gãag n sɩng kẽna. 10 Badaar dag n yaa Zuif-rãmbã vʋʋsg daare. Dẽ, Zuif-rãmbã yeela rao ning sẽn paam-a maagrã tɩ daarã dag n yaa vʋʋsg daare, tɩ la a ka tar noor tɩ tʋk a gãagã ye. 11 La a leoka bãmb tɩ ned ning sẽn kõ-a yẽ laafɩ wã yeela yẽnda t'a rɩk a gãagã n kẽne. 12 Zuif-rãmbã soka daowã tɩ yaa ãnna soab n yeel yẽ t'a rɩk n kẽna? 13 La rao ning sẽn paam-a maagrã dag n ka mi sẽn ya ned ning ye, bala, a Zezi dag n kẽe nebã sẽn dag n be be wã sʋk n meneme. 14 Dẽ poore, a Zezi yãa rao wã wẽnd-doogẽ wã n yeel-a: Gese, fo paama laafɩ. Da leb n maan yel-wẽn ye, tɩ yell sẽn yɩɩd a woto da wa n paam foom ye. 15 Rao wã kẽngame n tɩ yeel Zuif-rãmbã tɩ yaa a Zezi la sẽn maag yẽ wã. 16 Rẽnda n kɩt tɩ Zuif-rãmbã dag n namsd a Zezi, b sẽn maand bõn-kãng vʋʋsg daarã yĩngã. 17 La a Zezi leoka bãmb n yeele: M baaba tʋmda hal tɩ ta moasã. Mam me tʋmdame. 18 Gom-kãng yĩnga, Zuif-rãmbã baooda a Zezi n yɩɩd pĩnd n dat n kʋ. Ka b sẽn kɩɩs bãmb vʋʋsg daar tõogã yĩng bal ye, la yaa b sẽn boond Wẽnnaam tɩ b meng ba, n wilgd tɩ bãmb ne Wẽnnaam yaa yembrã yĩnga.

Wẽnnaam Bi-riblã noore

19 Dẽ, a Zezi leoka bãmb n yeele: Mam yeta yãmb sɩd-sɩd tɩ Bi-riblã ka tõe n maan baa fɩ a toor ye, yaa bũmb nins a ba sẽn maand t'a yãtẽ wã bal la a maanda. Bũmb nins fãa ba wã sẽn maanda, Bi-riblã me maanda rẽ me. 20 Bala, ba wã nonga Bi-riblã, n wilgd-a bũmb nins fãa b sẽn maandã, la b na n le wilg-a-la tʋʋm sẽn ya kãsems n yɩɩd a woto, tɩ yãmb yɛɛse. 21 Sɩd me, a wa ba wã sẽn vʋʋgd kũum, n kɩtdẽ tɩ b leb n vɩ wã, woto me, Bi-riblã kɩtdame tɩ bãmb sẽn dat t'a soab vɩɩmdã vɩɩmde. 22 Sẽn paase, ba wã ka kaood ned baa a yembr bʋʋd ye, b basa bʋʋdã fãa ne Bi-riblã, 23 tɩ neba fãa na waoog-a wa b sẽn waoogd ba wã. Ned ning sẽn ka waoogd Bi-riblã ka waoogd ned ning sẽn tʋm-a wã me ye. 24 Mam yeta yãmb sɩd-sɩd tɩ ned ning fãa sẽn kelgd mam goama, la a tẽed sẽn tʋm-a maamã a tara vɩɩm sẽn kõn sa. B ka na n sɩbg-a ye. A yii kũumẽ n kẽ vɩɩmẽ. 25 Mam yeta yãmb sɩd-sɩd tɩ wakat watame - la yaa moasã bala - tɩ sẽn ki-bã na n wʋm Wẽnnaam Bi-riblã koɛɛga. La neb nins sẽn wʋm-bã na n vɩɩmdame. 26 Sɩd me, a wa vɩɩmã sẽn be ba wã nugẽ wã, ba wã kõo Bi-riblã pãn-tõog tɩ b tar vɩɩmã b nugẽ, 27 la b kõ-a-la noor tɩ kao bʋʋdo, bala, a yaa Ninsaal Bi-ribla. 28 Da sak-y tɩ rẽ yɛɛs yãmb ye, bala, wakat n wat tɩ neb nins fãa sẽn be yaadẽ na n wʋm bãmb koɛɛga. 29 Neb nins sẽn maan neerã na n yiime n paam vʋʋgr la vɩɩm. Neb nins sẽn maan wẽngã na n yiime n paam vʋʋgr la bʋʋdo. 30 Mam ka tõe n maan baa fɩ m toor ye. Mam bʋʋda bʋʋdã n zemsed m sẽn wʋmdã, la mam bʋʋdã yaa tɩrga, bala, mam ka baood tɩ maan m daab ye, la yaa sẽn tʋm-a maamã raabo. 31 Sã n yaa maam n kɩt m meng kaseto, mam kasetã ka sɩd ye. 32 Yaa ned a to n kɩt mam kaseto, la mam miime tɩ kaset ning a soab sẽn kɩt mam wɛɛngẽ wã yaa sɩda. 33 Yãmb tʋma koe-toagsedb a Zã nengẽ, la a Zã kɩsa sɩdã kaseto. 34 Ne maam, mam kasetã ka yit ninsaal nengẽ ye, la mam gomda a woto tɩ yãmb tõe n paam fãagre. 35 A Zã dag n yaa fɩtl sẽn wita, n yãgda, la yãmb tʋlgame n maan sũ-noog wakat bilf bal yẽ vẽenemẽ wã. 36 La maam, mam tara kaset sẽn yɩɩd a Zã rẽndã. Bala, tʋʋm nins m ba sẽn kɩt tɩ mam maandẽ wã, tʋʋm kãens meng mam sẽn maandã kɩta mam kaseto, n wilgdẽ tɩ m ba n tʋm maam. 37 La m ba sẽn tʋm maamã, bãmb meng kɩsa mam kaseto. Yãmb zɩ n wʋm b koɛɛga, wall y yãnd b neng ye, 38 la bãmb goamã ka be yãmb pʋgẽ, yãmb sẽn ka tẽed bãmb sẽn tʋm a soabã yĩnga. 39 Yãmb lɩkd n geta Wẽnnaam gʋls-sõamyã pʋse, yãmb sẽn tẽed tɩ yãmb na n paama vɩɩm sẽn kõn sɛ, b maasem yĩngã. Yaa gʋls-sõamy kãens n kɩt mam kaseto. 40 La yãmb yaool n ka rat n wa mam nengẽ n paam vɩɩmã ye. 41 Mam ka reegd ziir sẽn yit ninsaalb nengẽ ye... 42 La mam mii yãmba: Wẽnnaam nonglemã ka be yãmb pʋsẽ ye. 43 Mam waa m ba yʋʋr yĩnga, la yãmb ka reegd maam ye. Ned a to sã n wa ne a meng yʋʋre, yãmb deegda yẽnda. 44 Yãmb sẽn paamd pẽgr taab nengẽ, la y ka baood pẽgr sẽn yit Wẽnnaam b yen tãa nengẽ wã, yãmb tõee n yɩɩ wãn n tẽ? 45 Da tags-y tɩ mam na n yeela m ba tɩ yãmb ka maan neer ye. Sẽn na n yeel-a tɩ yãmb beegame wã, yaa a Moyiis, yãmb teegr sẽn be ne a soabã. 46 Bala, yãmb sã n dag n tẽedẽ a Moyiisi, yãmb dag n na tẽ maam, bala, a gʋlsame n gom mam yelle. 47 La yãmb sã n ka tẽed bũmb nins a sẽn gʋlsã, yãmb na n tẽe mam goama wãn-wãna?

Zã 6

A Zezi kɩtame tɩ bur lebg wʋsgo

1 Rẽnda poore, a Zezi kẽnga Galile bɩ Tiberyaad ko-kãsengã rʋʋnde. 2 Neb kʋʋng wʋsg dag n pʋgda bãmba, b sẽn yãt bõn-bãn nins a Zezi sẽn maand n maagd bãad-dãmbã yĩnga. 3 A Zezi dʋʋ tãngã n zĩnd be ne b karen-biisã. 4 Zuif-rãmbã kibs sẽn boond tɩ zʋʋg-n-basã dag n kolgame. 5 A Zezi zẽka b nenga, la b yãa neb kʋʋng wʋsg sẽn wat bãmb nengẽ, la b yeela a Filip yaa: Tõnd na n daa bur yɛɛne tɩ nin-kãensã paam rɩɩbo? 6 A Zezi goma a woto n na n mak a Filip n gese. Bala, b meng rag n mii b sẽn na n maan bũmb ninga. 7 A Filip leoka bãmb n yeel tɩ deniye kobsi bur ka tõe n sek tɩ ned fãa paam gɩrg ye. 8 A Zezi karen-biig a yembre, a Sɩmo Pɩyɛɛr ba-biig a Ãndre yeela bãmb yaa: 9 Bi-ribl bil n be ka n tar orz bur a nu ne zĩm a yiibu. La rẽnda yaa bõe ne neb sõor a woto? 10 A Zezi yeelame yaa: Kɩt-y tɩ nebã zĩndi. Mood n dag n be zĩ-kãng wʋsgo. Dẽ, nebã zĩndame, la raopã sõor tata tus a nu. 11 A Zezi deega burã, n pʋʋs Wẽnnaam barka, n pʋɩ neb nins sẽn dag n be-b be wã. B maana a woto me ne zĩmã, tɩ ned fãa deeg a sẽn dat tɛka. 12 Nebã sẽn dɩ n tɩge, a Zezi yeela b karen-biisã tɩ b wʋk rɩ-zersã sẽn kellã, tɩ bũmb baa a yen da pa n sãam ye. 13 Dẽ, b wʋka orz bur a nu wã pedsã, nebã sẽn dɩ tɩ kellã, n pids pet piig la a yiibu. 14 Nin-kãens sẽn yã bõn-bãn nins a Zezi sẽn maanã, b yeelame yaa: Sɩd yaa bãmb la Wẽnnaam no-rɛɛs ning sẽn da tog n wa-a dũni pʋgẽ wã. 15 A Zezi sẽn mi tɩ nebã na n waa n yõka bãmb n tɩ maan b rĩmã yĩnga, b yii be n leb n dʋ tãngã zug b yembre.

A Zezi kẽnda koom zugu

16 Zaabr sẽn ta, a Zezi karen-biisã sigame n ta ko-kãsengã noore. 17 Bãmb kẽe koom-koglgẽ n na n kẽng Kapɛrnawom, ko-kãsengã rʋʋnd a to wã. Zĩigã ra zoe n sobga zãnga, la a Zezi dag n ka wa b nengẽ ye. 18 Sobg n dag n fugd ne pãng hal wʋsgo, la ko-pɛmã dag n zẽkdame. 19 Karen-biisã sẽn dugs koglgã n zãag sẽn zems kɩlo a nu bɩ a yoobe, b yãnda a Zezi sẽn kẽnd ko-kãsengã zug n kolgd koom-koglgã. La rabeem yõk-b lame. 20 La a Zezi yeel-b lame tɩ b ra maan dabeem tɩ yaa bãmba. 21 Karen-biisã dag n dat n dɩka a Zezi ne koom-koglgã, la tao-tao bala, koom-koglgã rʋʋga tẽnga. Bala, b taa b sẽn dag n dabdẽ wã. Koom-koglg sobg sẽn lengda (6.16)

Neb baoo a Zezi

22 Vẽkembeoogo, neb kʋʋngã sẽn dag n yals ko-kãsengã rʋʋndã tẽegame tɩ dag n yaa koom-koglg a yen tãa n dag n be be, la t'a Zezi dag n ka kẽ kogl-kãng ne b karen-biisã ye, la tɩ karen-biisã b yen-yen n looge. 23 La koom-kogend a taab yii Tiberyaad n wa n yals zĩig sẽn pẽ ne zĩig ning a Zezi sẽn ning burã bark n kõ neb kʋʋngã tɩ b wãbã. 24 La kʋʋngã sẽn yã t'a Zezi bɩ b karen-biisã ka be be wã, b mensã kẽe koom-kogendẽ wã n kẽng Kapɛrnawom n na n tɩ bao a Zezi.

Bur sẽn kõt vɩɩm

25 B yãnda a Zezi ko-kãsengã rʋʋnd a to wã, n sok-b yaa: Karen-saamba, yãmb waa ka rabʋre? 26 A Zezi leoka bãmb n yeele: Mam yeta yãmb sɩd-sɩd tɩ yãmb sẽn baood maamã, ka bõn-bãnã yãmb sẽn yã wã yĩng ye, la yaa yãmb sẽn wãb burã n tɩgã yĩnga. 27 Da tʋm-y dɩɩb sẽn sãamdã yĩng ye. Tʋm-y rɩɩb ning sẽn paad vɩɩm sẽn kõn sa wã yĩnga: Ninsaal Bi-riblã n na n kõ-a yãmba. Bala, yaa yẽnda la m ba a Wẽnnaam kõ noore. 28 Nebã soka a Zezi yaa: Bõe la tõnd na n maan n tʋm Wẽnnaam tʋʋmdã? 29 A Zezi leoka bãmb n yeele: Wẽnnaam tʋʋmde, yaa tɩ yãmb tẽ a soab ning bãmb sẽn tʋmã. 30 La b yeela a Zezi yaa: Bõe bõn-bãnd la yãmb maand tɩ tõnd na n yã n tẽ yãmba? Bõe tʋʋm la yãmb tʋmda? 31 Tõnd ba-rãmbã dɩɩ man we-rasempʋɩɩgã pʋgẽ wa b sẽn gʋls n yeel tɩ: "A Moyiis kõo bãmb bur sẽn yit arzãn tɩ b wãbe." 32 A Zezi yeela bãmb yaa: Mam yeta yãmb sɩd-sɩd tɩ ka a Moyiis n kõ yãmb bur sẽn yi arzãnã ye, la yaa m baaba n kõt yãmb bur sɩd-sɩd sẽn yi arzãnã. 33 Bala, Wẽnnaam burã, yaa soab ning sẽn yit-a arzãn n sigda, n kõt dũni neb vɩɩmã. 34 La nebã yeela a Zezi yaa: Zu-soaba, kõt-y tõnd bur kãng daar fãa. 35 A Zezi yeela bãmb yaa: Maam la bur sẽn kõt vɩɩmã. Kom kõn leb n yõk ned ning sẽn wat-a mam nengẽ ye, la ko-yũud kõn leb n yõk ned ning sẽn tẽed-a maamã abada. 36 La mam yeela yãmb tɩ yãmb yãa maam la y ka tẽed ye. 37 Neb nins fãa m ba sẽn kõt maamã na n waa mam nengẽ, la mam kõn dig ned baa a yen sẽn wat mam nengẽ ye. 38 Bala, mam sẽn yi arzãn n sigã, ka tɩ maan m sẽn dat ye, la yaa tɩ maan sẽn tʋm-a maamã raabo. 39 La sẽn tʋm-a maamã raab la woto: yaa tɩ m da bas ned baa a yen bãmb sẽn kõ maamã tɩ menem ye, la mam na n vʋʋg-a-la yaoolem daarã. 40 Sɩd me, ad m baaba raabo: yaa tɩ ned ning fãa sẽn yã Bi-riblã n tẽ bãmb na paam vɩɩm sẽn kõn sa. La mam na n vʋʋg-a-la yaoolem daarã. 41 Zuif-rãmbã dag n yẽgemda ne taab a Zezi poorẽ, bala, a Zezi yeelame tɩ bãmb la bur sẽn yi arzãn n sigã. 42 Nebã yeelame yaa: Ka yẽnda la a Zezi wɛɛ, a Zozɛf bi-riblã, tɩ tõnd mi a ba ne a ma wã laa? La yaa a wãn t'a yetẽ tɩ yẽ yii arzãn n sigi? 43 A Zezi leoka bãmb n yeele: Da yẽgem-y ne taab ye. 44 Ned baa a yen ka tõe n wa mam nengẽ, tɩ sã n ka m ba, sẽn tʋm-a maamã n tak a soab n wa-ne ye. La mam na n vʋʋg-a-la yaoolem daarã. 45 A Gʋlsa Wẽnnaam no-rɛɛsdbã sɛbẽ tɩ: "B fãa na n deega zãmsg Wẽnnaam nengẽ." Ned ning fãa sẽn wʋm m ba koɛɛg la a reeg bãmb zãmsgã wata mam nengẽ. 46 Ka rat n yeel tɩ ned n zoe n yã d baaba ye, sã n ka soab ning sẽn yi-a Wẽnnaam nengẽ wã. Soab kãng yẽ yãa d ba wã. 47 Mam yeta yãmb sɩd-sɩd tɩ ned ning sẽn tẽedã tara vɩɩm sẽn kõn sa. 48 Mam yaa bur sẽn kõt vɩɩm. 49 Yãmb yaab-rãmbã dɩɩ mann we-rasempʋɩɩgẽ wã, la b kiime. 50 Bur ning sẽn yit-a yĩngrã yell la woto: Ned ning sẽn dɩt-a kõn ki ye. 51 Maam, mam yaa bur-vɩɩg sẽn yi arzãn n sigi. Ned sã n dɩ bur kãngã, a na n vɩɩmda wakat sẽn kõn sa. La bur ning mam sẽn na n kõ dũni wã vɩɩm yĩngã, yaa mam yĩngã. 52 Gom-kãng poorẽ, Zuif-rãmbã wẽe nokoeemd ne taab wʋsg n yeele: Nin-kãngã na n yɩɩ wãn n kõ tõnd a yĩngã tɩ d wãbe? 53 A Zezi yeela bãmb yaa: Mam yeta yãmb sɩd-sɩd tɩ yãmb sã n ka wãb Ninsaal Bi-riblã nemdo,la yãmb sã n ka yũ a zɩɩmã, yãmb ka tar vɩɩm y pʋsẽ ye. 54 Ned ning sẽn wãbd mam nemd la a yũud mam zɩɩm tara vɩɩm sẽn kõn sa, la mam na n vʋʋg-a-la yaoolem daarã. 55 Bala, mam nemdã yaa rɩɩb sɩd-sɩda, la mam zɩɩmã yaa bõn-yũudl sɩd-sɩda. 56 Sẽn wãbd-a mam nemd la a yũud mam zɩɩmã paada mam pʋgẽ, tɩ mam paad yẽ pʋgẽ. 57 A wa m ba wã sẽn vɩ, n tʋm maam, tɩ mam vɩ d ba wã maasem yĩngã, woto me, ned ning sẽn dɩt maam na n vɩɩ mam maasem yĩnga. 58 Ada la bur sẽn yi arzãn n sigi. A ka wẽnd bur ning yãmb ba-rãmbã sẽn wãbã ye: Bãmb kiime. Sẽn dɩt-a bur kãngã wã na n vɩɩmda wakat sẽn kõn sa. 59 Yaa woto la a Zezi gom wakat ning b sẽn dag n zãmsd nebã Kapɛrnawom karen-doogẽ wã.

Vɩɩm sẽn kõn sa goama

60 A Zezi karen-biisã sẽn wʋm bãmb goamã, wʋsg yeelame yaa: Zãms-kãngã deegr yaa toogo. Ãnna n tõe n sak-a? 61 A Zezi sẽn mi b yamẽ tɩ b karen-biisã yẽgemda gomdã poorẽ, b yeela bãmb yaa: Yõwã tuka yãmb sũur laa? 62 La yãmb sã n yã Ninsaal Bi-riblã t'a zẽkd n lebd a sẽn dag n beẽ wã, na n yɩɩ a wãna? 63 Yaa Sɩɩg-sõng n kõt vɩɩm. Yĩngã ka sõngd ne baa fɩ. Goam nins mam sẽn togs yãmbã wata ne Sɩɩg-sõng la vɩɩm. 64 La neb kẽer n be yãmb sʋkã n ka tẽed ye. Bala, hal sɩngr wẽndẽ bala, a Zezi dag n mii neb nins sẽn ka tẽed bãmba, la ned ning sẽn na n zãmb-a bãmb n yõk n kõ wã. 65 A Zezi gomame n paas n yeele: Dẽ n kɩt tɩ mam yeel yãmb tɩ ned baa a yen ka tõe n wa mam nengẽ, tɩ sã n ka m ba n kõ-a tõogr ye. 66 Sẽn sɩng ne wakat kãnga, bãmb karen-biis wʋsg leba poorẽ, n bas n ka leb n tũud a Zezi ye. 67 Dẽ, a Zezi yeela b karen-biis piig la a yiibã yaa: La yãmb yẽ, yãmb ka rat n loog laa? 68 A Sɩmo Pɩyɛɛr leoka bãmb n yeele: Zu-soaba, tõnd na n kẽnga ãnna soab nengẽ? Yãmb tara vɩɩm sẽn kõn sa wã goama. 69 La tõnd tẽeme, la tõnd bãngame tɩ yãmb yaa sõmblem soab sẽn yi Wẽnnaam nengẽ. 70 A Zezi leoka bãmb n yeele: Ka maam n tũus yãmb piig la a yiibã wɛ? La yãmb ned a ye n ya zĩna. 71 Bãmb dag n gomda a Sɩmo Iskaryo biig a Zudas yelle. Bala, yaa yẽnda, bãmb piig la a yiibã sʋk ned ning sẽn da na n zãmb-a bãmbã.

Zã 7

A Zezi ma-biis ka-tẽebo

1 Rẽ poore, a Zezi dag n saagda Galile, bala, b dag n ka rat n saag Zude ye. Tɩ bõe, Zuif-rãmbã dag n baooda bãmb n na n kʋ. 2 Rẽ tɩ zãnã kibsa, sẽn ya Zuif-rãmbã kibs dag n kolgame. 3 A Zezi ma-biisã yeela bãmb yaa: Yi ka n kẽng Zude tɩ f karen-biisã me paam n yã tʋʋm nins fo sẽn maandã. 4 Ned sã n dat tɩ nebã yã-a, a ka soosd n tʋmd a tʋʋmã ye. Fo sẽn maand bõn-kãensã, maan tɩ dũni neb bãng-fo. 5 Sɩda, a Zezi ma-biisã me dag n ka tẽed bãmb ye. 6 A Zezi yeela bãmb yaa: Ne maam, wakatã nan ka ta ye, la ne yãmba, wakat fãa zemsame. 7 Dũni wã ka tõe n kisg yãmb ye. B kisa maam, tɩ bõe, mam kɩta kaset tɩ b tʋʋmã yaa wẽnse. 8 Kẽng-y kibsã. Mam nan ka na n kẽng kibs kãngã ye, tɩ bõe, mam wakatã nan ka pid ye. 9 A Zezi sẽn gom ne bãmb woto n sa, a Zezi kell n paa Galile.

A Zezi kẽnga zãnã kibsa

10 A Zezi ma-bi-raopã sẽn kẽng kibsã, bãmb mengã me yaool n kẽngame. B soosame n kẽng tɩ nebã ka yã bãmb ye. 11 Zuif-rãmbã dag n baooda a Zezi kibsã wakat n sokdẽ tɩ b bee yɛ? 12 La vũn-vũn n dag n be kʋʋngã sʋk wʋsg bãmb poorẽ. Neb kẽer yetame tɩ bãmb yaa nin-sõngo, tɩ kẽer yetẽ tɩ ayo, bãmb kẽesda nebã moogo. 13 Ned baa a yen ka saagd n gom bãmb yellã vẽeneg ye, b sẽn zoet Zuif-rãmbã yĩnga. 14 Kibsã da zoe n taa pʋɩ-sʋka, t'a Zezi kẽng wẽnd-doogẽ wã, n sɩng n zãmsd nebã. 15 Linga Zuif-rãmbã, la b sokame yaa: Rao wã yɩɩ wãn n mi Wẽnnaam gʋls-sõamy wã n yaool n ka paam zãmsgo? 16 A Zezi leoka bãmb n yeele: Zãmsg ning mam sẽn zãmsd nebã ka yit mam nengẽ ye, a yita sẽn tʋm-a maamã nengẽ. 17 Ned ning fãa sẽn dat n tũ Wẽnnaam daabã na bãng zãms-kãng sã n yita bãmb nengẽ, wall mam goamã sã n yita mam meng nengẽ. 18 Ned ning goam sẽn yit a meng nengẽ baooda a meng waoogre. La ned ning sẽn baood sẽn tʋm-a yẽ wã waoogr yaa sɩd soaba, la ka-tɩrlem ka be yẽ pʋgẽ ye. 19 A Moyiis ka kõ yãmb tõogã sɩda? La yãmb ned baa a yen ka maand tõogã sẽn yetã ye. Yaa bõe tɩ yãmb baood n na n kʋ maam? 20 Neb kʋʋngã leokame tɩ zĩn n tar a Zezi, la tɩ ãnna n baood n na n kʋ bãmba? 21 A Zezi leoka bãmb n yeele: Mam tʋma tʋʋmd a yen, la a yɛɛsa yãmb fãa. 22 A Moyiis n yeel yãmb tɩ y kẽes kom-dibli wã bãongo (bãongã ka sɩng ne a Moyiis ye, yaa yaab-rãmbã n sɩng-a), la yãmb kẽesda kambã bãongo, baa ne vʋʋsg daare. 23 Yãmb sã n tõe n kẽes ned bãong vʋʋsg daare, n da kɩɩs a Moyiis tõogã, bõe tɩ yãmb sũyã yĩigd ne maam, mam sẽn kõ yĩn-tõr laafɩ vʋʋsg daarã yĩnga? 24 Da bʋ-y bʋʋdã tɩ zems ne nin sẽn yãtã ya, bʋ-y bʋ-tɩrga.

Dẽ yĩnga, a Zezi yaa Kiristã?

25 Zeruzalɛm neb kẽer yeelame yaa: Ka rao kãngã la b sẽn baood n na n kʋ wã wɛ? 26 Ad a sẽn yɛs nebã sʋk n gomd tɩ b ka yet-a tɩ bũmbu! Rẽ yĩnga, kãsem-dãmbã sɩd reegame tɩ yaa bãmb la Kiristã laa? 27 Tõnd yaool n mii rao kãngã sẽn yitẽ. La Kirist sã n wa, ned baa a yen ka na n bãng b sẽn yitẽ ye. 28 Dẽ, a Zezi zẽka b koɛɛg wakat ning b sẽn zãmsd nebã wẽnd-doogẽ wã n yeele: Yãmb mii maam, la y mii mam sẽn yitẽ. Baoosgo, mam ka wa m toor ye. La sẽn tʋm-a maamã yaa sɩd soaba, la yãmb ka mi-b ye. 29 Mam mii bãmba, bala, yaa bãmb yʋʋr yĩng la mam sẽn be ka wã, la yaa bãmb n tʋm maam. 30 Nebã da rat n yõka a Zezi, la ned baa a yen ka sɩɩs bãmb ye, bãmb wakatã sẽn dag n nan ka ta wã yĩnga. 31 Neb kʋʋngã sʋka, wʋsg tẽe a Zezi n yetẽ: Dẽ yĩnga, Kirist sã n wa, b na n maana bõn-bãn n yɩɩd dao kãngã sẽn maandã sɩda?

B tʋma gũudb a Zezi nengẽ

32 Fariisẽ-dãmbã wʋma neb kʋʋngã sẽn dag n gomd a Zezi yell vũn-vũnã. Dẽ, maan-kʋʋdbã kãsem-dãmba ne Fariisẽ-dãmbã tʋma gũudb tɩ b tɩ yõk a Zezi. 33 A Zezi yeel-b lame yaa: Mam ket n bee ne yãmb wakat bilf yĩng bala, la m na n leba sẽn tʋm-a maamã nengẽ. 34 Yãmb na n baoo maam, la y ka na n yã maam ye, la mam sẽn na n zĩnd zĩig ningã, yãmb ka tõe n wa be ye. 35 Zuif-rãmbã goma ne taab n yeele: A na n kẽe yɛ tɩ tõnd da yã-a? A na n kẽnga Zuif-rãmb nins sẽn sãeeg n be Gɛrk-rãmbã sʋka nengẽ n tɩ zãms Gɛrk-rãmbã bi? 36 A sẽn yeel tɩ tõnd na n baoo-a lame n ka yã, la tɩ tõnd ka tõe n wa zĩig ning a sẽn na n zĩndẽ wã, gom kãng võor yaa bõe?

Kʋɩls koom sẽn kõt vɩɩm

37 Kibsã yaoolem daare, daar ning sẽn ya-a kãseng n yɩɩdã, a Zezi yalsa yĩngr n zẽk b koɛɛg n yeele: Bɩ Ko-yũud sẽn tar ned ning wa mam nengẽ n yũ. 38 Kʋɩlse, b koom sẽn kõt vɩɩm na n yii ned ning sẽn tẽed maamã pʋgẽ, wa Wẽnnaam gʋls-sõamyã sẽn yetã. 39 A Zezi dag n goma Sɩɩg-sõngã neb nins sẽn tẽed bãmbã sẽn na n deegã yelle. Bala, b dag n nan ka kõ nebã Sɩɩg-sõngã ye, a Zezi sẽn dag n nan ka paam waoogrã yĩnga.

Welgr kẽe nebã sʋka

40 Nebã sẽn wʋm gom kãensã, neb n zĩnd kʋʋngã sʋk n yeel tɩ dao kãngã sɩd yaa Wẽnnaam no-rɛɛsa. 41 Kẽer da yetame tɩ dao-kãngã yaa Kiristã. La neb a taab yetame yaa: Dẽ yĩnga, sɩd yaa Galile la Kiristã tog n yi sɩda? 42 Wẽnnaam gʋls-sõamyã ka yeel tɩ "Kiristã na n yɩɩ a Daviid yagenga, n dog Betlehɛm sẽn yaa a Daviid tẽngã" sɩda? 43 Dẽ, welgr zĩnda nebã sʋk a Zezi poorẽ. 44 Neb kẽer bãmb sʋk dag n dat n yõka a Zezi, la ned baa a yembr ka sɩɩs bãmb ye.

Ned nan ka gom wa rao-kãngã ye

45 Gũudbã leba maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã ne Fariisẽ-dãmbã nengẽ, la b sok-b lame tɩ yaa bõe tɩ b ka tall a Zezi n wa? 46 Gũudbã leokame n yeele: Ned nan ka gom wa rao-kãngã ye. 47 Tɩ Fariisẽ-dãmbã le sok-ba: "A tõog n belga yãmb me n tõog laa? 48 Dẽ yĩnga, naab bɩ Fariisẽ baa a yen tãa beeme n tẽ bãmb sɩda? 49 La neb kʋʋngã sẽn ka mi tõogã, b yaa neba, kãab-wẽng sẽn be b zutu. 50 Bãmb ned a yembre, a Nikodɛm, sẽn dag n wa-a a Zezi nengẽ pĩndã yeel-b lame yaa: 51 Dẽ yĩnga, tõnd tõodã kaooda ned bʋʋd tɩ d ka reng n kelg-a, la d bãng bũmb ning a sẽn maanã sɩda? 52 B leoka yẽnda n yeele: Fo me yaa Galile ned laa? Vɛɛs sõama n gese, la f na yã tɩ Wẽnnaam no-rɛɛs ka yit Galile ye. 53 Rẽ poore, ned fãa kuila a yiri.

Zã 8

Pʋg-yoodre

1 A Zezi kẽnga oliiv tɩɩs tãngẽ wã. 2 La yibeoog bala, b leb n kẽnga wẽnd-doogẽ wã, la nebã fãa waa bãmb nengẽ. Bãmb zĩndame n zãmsd nebã. 3 Dẽ, tõog karen-saam-dãmbã ne Fariisẽ-dãmbã talla pag b sẽn yõk yoodem zug n wa ne-a 4 a Zezi taoore, n yals-a nebã fãa sʋk n yeel a Zezi yaa: Karen-saamba, b linga pʋg-kãngã t'a maand yoobo. 5 A Moyiis yeela tõnd a tõogã pʋgẽ tɩ d lob pagb a woto kuga. La yãmba, yãmb yetame tɩ bõe? 6 B goma a woto n na n bẽd a Zezi n paam n dõd-ba. La a Zezi zõondame n sɩng n gʋls tomã pʋgẽ ne b nug-bila. 7 La nebã sẽn dag n ket n pẽdgd bãmb ne b sokrã, b roogame n yeel-b yaa: Sẽn be-a yãmb sʋk n ka tar yel-wẽnde, bɩ a deng n lobg pagã kugri. 8 A Zezi leb n zõondame n gʋlsd tomẽ wã. 9 Tõog karen-saam-dãmbã ne Fariisẽ-dãmbã sẽn wʋm gom-kõngo, tɩ b sũyã kaset kao b bʋʋdo, b yii yembr yembre, sẽn sɩng ne kãsem hal tɩ ta yaoolem soaba. La a Zezi paa b yembr ne pagã sẽn dag n yɛs nebã sʋkã. 10 Dẽ, a Zezi roogame n yeel pagã yaa: Paga, sẽn dõt-b foomã bee yɛ? Baa a yen ka kao fo bʋʋd laa? 11 Pagã leokame tɩ: Zu-soaba, ned baa a yen. La a Zezi yeel-a lame yaa: Mam me ka kaood fo bʋʋd ye. Kẽnge, la f ra le saag n maan yel-wẽn ye.

A Zezi yaa dũni vẽenem

12 A Zezi leb n goma ne bãmb n yeele: Mam yaa dũni vẽenem. Ned ning sẽn tũud maam kõn kẽn lik pʋgẽ ye, la a na n paama vɩɩm vẽenem. 13 Dẽ, Fariisẽ-dãmbã yeela bãmb yaa: Fo kɩta f meng kaseto, fo kaset ka sɩd ye. 14 A Zezi leoka bãmb n yeele: Baa ne mam sẽn kɩt m meng kasetã, mam kasetã yaa sɩda. Bala, mam mii m sẽn yiẽ, la m sẽn dabdẽ. La yãmb ka mi mam sẽn yiẽ, wall m sẽn dabdẽ ye. 15 Yãmb bʋʋda wa ninsaalb sẽn data. La maam, mam ka bʋʋd ned baa a yen bʋʋd ye. 16 La mam sã n bʋʋdẽ me, mam bʋʋdã tũuda sɩda, bala mam ka m yembr ye. M ba, sẽn tʋm-a maamã bee ne maam. 17 B gʋlsa yãmb tõogã pʋgẽ tɩ neb a yiib kaset yaa sɩda. 18 Mam kɩta m meng kaseto, la m ba, sẽn tʋm-a maamã kɩta mam kaseto. 19 Dẽ, b yeela a Zezi yaa: F baaba bee yɛ? A Zezi leokame n yeele: Yãmb zɩ mam sẽn yaa a soaba, la y zɩ m ba sẽn yaa a soab me. Yãmb sã n da miiẽ-la maam, y dag n na bãng m baaba me. 20 A Zezi goma woto, wakat ning b sẽn dag n zãmsd nebã wẽnd-doogẽ wã, ligd lobrã koglg sɛɛgẽ, la ned baa a yen ka yõk bãmb ye, bãmb wakatã sẽn ket n nan ka ta wã yĩnga.

Yãmb ka tõe n kẽng mam sẽn dabdẽ wã ye

21 A Zezi leb n yeela bãmb yaa: Mam loogdame, la yãmb na n baoo maam, la yãmb na n kii y yel-wẽndã pʋgẽ. Yãmb ka tõe n wa mam sẽn kẽndẽ wã ye. 22 Zuif-rãmbã yeelame yaa: A sẽn yet tɩ tõnd ka tõe n wa zĩig ning a sẽn kẽndẽ wã, a na n kʋʋ a meng laa? 23 La a Zezi yeela bãmb yaa: Yãmb yaa tẽngr ka neba, la mam yaa yĩngr neda. Yãmb yaa dũni kãngã neba, la mam ka dũni kãngã ned ye. 24 Dẽnda n kɩt tɩ mam yeel yãmb tɩ y na n kii y yel-wẽnã pʋgẽ wã. Bala, yãmb sã n ka tẽed tɩ mam yaa m sẽn yaa a soabã, yãmb na n kii y yel-wẽnã pʋgẽ. 25 B soka a Zezi b sẽn ya a soaba. A Zezi leoka bãmb n yeele: Pipi, bõe yĩng tɩ m na n gom ne yãmba? 26 Mam tara bũmb wʋsg n na n gome, sẽn kẽed ne yãmb yelle, la m bʋ b bʋʋdo. La sẽn tʋm-a maamã yaa sɩd soaba, la mam togsda dũni wã bũmb ning m sẽn wʋm bãmb nengẽ. 27 Nebã ka wʋm tɩ yaa b ba a Wẽnnaam yell la a Zezi sẽn gomd ne bãmbã ye. 28 Dẽ, a Zezi yeel-b lame yaa: Yãmb sã n wa n zẽk Ninsaal Bi-riblã n sa, y na yaool n bãng tɩ mam yaa m sẽn ya a soaba, la tɩ mam ka maand baa fɩ m toor ye, la tɩ mam gomda wa m ba sẽn zãms maamã. 29 Sẽn tʋm-a maamã bee ne maam. B ka bas maam m yembr ye, tɩ bõe, wakat fãa, mam maanda sẽn noom bãmba.

Burkĩmba, la yemse

30 A Zezi sẽn gom a woto wã, neb wʋsg tẽe bãmba. 31 Dẽ, a Zezi yeela Zuif-rãmb nins sẽn tẽ bãmbã yaa: Yãmb sã n sak mam goama neere, 32 yãmb sɩd yaa mam karen-biisi. Yãmb na bãng sɩdã, la sɩdã na kɩt tɩ yãmb lebg burkĩmba. 33 Nebã leoka a Zezi n yeele: Tõnd yaa a Abraham yagense, la tõnd zɩ n yɩ ned yems ye. Bõe tɩ yãmb yetẽ tɩ tõnd na n lebga burkĩmba? 34 A Zezi leoka bãmb n yeele: Mam yeta yãmb sɩd-sɩd tɩ ned ning fãa sẽn maand yel-wẽnd yaa yel-wẽn yamba. 35 La yamb ka paad yir wakat fãa ye. La yirã bi-ribl paada be wakat fãa. 36 Dẽ, Bi-riblã sã n yols yãmba, yãmb na n yɩɩ burkĩmb meng-menga. 37 Mam miime tɩ yãmb yaa a Abraham yagense. La yãmb yaool n dat n kʋʋ maam, yãmb sẽn ka reegd mam goamã yĩnga. 38 Mam togsda bũmb ning m sẽn yã m ba wã nengẽ wã. La yãmba, yãmb maanda bũmb ning y sẽn wʋm y ba wã nengẽ. 39 Nebã leoka a Zezi n yeel tɩ bãmb ba la a Abraham. A Zezi yeela bãmb yaa: Yãmb sã n yaa a Abraham kamba, bɩ y tʋm y ba a Abraham tʋʋmã. 40 La moasã, maam, soab ning sẽn togs yãmb sɩd m sẽn wʋm Wẽnnaam nengẽ wã, yãmb baooda maam n na n kʋ. A Abraham zɩ n maan bõn-kãngã buudu. 41 Yãmb tʋmda y ba tʋʋma. Bãmb yeela a Zezi yaa: Tõnd ka tãmpĩib ye. Tõnd ba yaa a yen tãa: Yaa Wẽnnaam. 42 A Zezi yeela bãmb yaa: Wẽnnaam sã n dag n yaẽ yãmb ba, yãmb dag n na n nongẽ-la maam, bala, mam yii Wẽnnaam pʋgẽ, la m yii Wẽnnaam nengẽ n wa. Mam ka wa m toor ye, la yaa bãmb n tʋm maam. 43 Bõe tɩ yãmb ka wʋmd mam goamã võore? Yaa tɩ yãmb ka tõe n kelg mam gomd ye. 44 Yãmb ba la Sʋtãanã, la yãmb dat n pidsa y ba wã raabo. A yɩɩ nin-kʋʋd hal sɩngr wẽndẽ tɩ ta moasã, la a ka pa sɩd pʋgẽ ye, sɩd sẽn ka be yẽ pʋgẽ wã yĩnga. A sã n yagd zĩrĩ, yaa a pʋga fãa la rẽnda, bala, a yaa zĩrĩ yagda, la zĩrĩ wã ba. 45 La mam sẽn togsd sɩdã, yãmb ka tẽed maam ye. 46 Ãnna yãmb sʋkã n na n wilg maam tɩ m maana yel-wẽnde? Mam sã n togsda sɩda, bõe tɩ yãmb ka tẽed maam? 47 Wẽnnaam biig kelgda Wẽnnaam goama. Yãmb ka kelgda, yãmb sẽn ka Wẽnnaam kambã yĩnga.

A Zezi ne a Abraham

48 Zuif-rãmbã leoka a Zezi n yeele: Tõnd ka tar bʋʋm tɩ yeel tɩ fo yaa Samari neda, la tɩ zĩn n tar foom sɩda? 49 A Zezi leokame n yeele: Zĩn ka tar maam ye. Mam waoogda m ba, la yãmb paoogda maam. 50 Mam yẽ ka baood m meng waoogr ye. Ned a yen tãa n baood waoogrã, la a bʋʋd bʋʋdã. 51 Mam yeta yãmb sɩd-sɩd tɩ ned sã n tall mam gomdã, a kõn tol n ki ye. 52 Zuif-rãmbã yeela bãmb yaa: Moasã wã yẽ, tõnd miime tɩ zĩn n tar foom. A Abraham kiime, Wẽnnaam no-rɛɛsdbã me kiime, tɩ fo yaool n yetẽ tɩ ned sã n tall fo goama a kõn tol n ki ye. 53 Dẽ yĩnga, fo yɩɩda tõnd ba a Abraham, sẽn ki-a wã laa? Wẽnnaam no-rɛɛsdbã me kiime. Fo tẽedame tɩ fo yaa ãnna? 54 A Zezi leokame n yeele: Mam sã n waoogd m menga, mam waoogrã ka fɩ. Yaa m ba, soab ning yãmb sẽn boond tɩ y Wẽnnaamã n waoogd maam. 55 La yãmb ka mi bãmb ye. Mam yẽ mii bãmba. Mam sã n yeel tɩ m ka mi bãmba, mam na n yɩɩ zĩrĩ yagd wa yãmba. La mam mii bãmba, n sakd bãmb noore. 56 Yãmb ba a Abraham dag n kɩdma ne sũ-noogo, a sẽn dag n tagsd t'a na n yãa mam daarã yĩnga. A yãa-a lame, n maan sũ-noogo. 57 Zuif-rãmbã yeela a Zezi yaa: Fo nan ka ta yʋʋm pis-nu, n yaool n yã a Abraham? 58 A Zezi yeela bãmb yaa: Mam yeta yãmb sɩd-sɩd tɩ sẽn deng a Abraham dogem, mam dag n beeme. 59 Gom-kãng poorẽ, Zuif-rãmbã wʋka kug n na n lob a Zezi, la a Zezi soondame, la b yii wẽnd-doogẽ wã.

Zã 9

A Zezi maaga ned sẽn dog ne zondo

1 A Zezi sẽn loogda, b yãa dao a yen sẽn dog ne zondo. 2 Bãmb karen-biisã soka bãmb yaa: Karen-saamba, yaa ãnna soab n maan yel-wẽnd tɩ rao wã rog ne zondo? Yaa yẽ meng bii, bɩ yaa a ba-rãmbã? 3 A Zezi leokame n yeele: "Ka tɩ yaa yẽnda bɩ a ba-rãmbã n maan yel-wẽnd ye, la yaa tɩ Wẽnnaam tʋʋmã na tũnug yẽnda n puki. 4 Tõnd tog n tʋma sẽn tʋm-a maamã tʋʋma, wĩndg sẽn ket n be. Yʋng n wat tɩ ned baa a yen ka tõe n tʋm ye. 5 Mam sẽn be dũni pʋgẽ wakate, maam la dũni wã vẽenem." 6 A Zezi sẽn gom woto n sa, b tʋbsa tẽnga, n kalem tãndã ne kolkoodã tɩ lebg begdo, n dɩk n bɛ zoangã nini 7 n yeel-a t'a kẽng Siloe bãkẽ wã n tɩ widg a nenga (Siloe dat n yeelame t'a soab b sẽn tʋme). Zoangã kẽnga be n tɩ widg a nengã, la a sẽn lebg n watẽ wã, a ra neeme. 8 A yags-rãmbã ne neb nins sẽn dag n yã t'a yaa bõasã yetame yaa: Ka rao ning sẽn dag n zĩ n bõosdẽ wã la woto? 9 Neb kẽer yetame tɩ yaa yẽnda, tɩ kẽer yetẽ tɩ ayo, tɩ yaa a wẽnego. La yẽ mengã ra yetame tɩ yaa yẽnda vã. 10 Dẽ, b sok-a lame t'a ninã maana a wãn n puki? 11 A leokame n yeele: Dao ning b sẽn boond t'a Zezi wã n bui tom n bɛ mam ninã, la b yeel maam tɩ m kẽng Siloe bãkẽ wã n tɩ widg m nenga. Mam kẽngame n tɩ widg m nenga, la m ninã pukame. 12 La nebã soka rao wã yaa: Rao-kãng bee yɛ? La a leokame t'a ka mi ye.

Fariisẽ-dãmbã sokda rao wã sẽn paam maagrã

13 Nebã talla ned ning sẽn dag n ya-a zoangã n kẽng Fariisẽ-dãmbã nengẽ. 14 Yaool n dag n yaa Zuif-rãmbã vʋʋsg daar la a Zezi bui tomã n puk rao wã ninã. 15 Fariisẽ-dãmbã me soka daowã a ninã sẽn maan to-to n puki. La a yeela bãmb tɩ sẽn maag-a yẽ wã bɛɛ yẽ ninã ne tãndo, tɩ yẽ tɩ widg a nenga, la yẽ neeme. 16 Fariisẽ-dãmbã sẽn wʋm woto, kẽer yeelame tɩ rao-kãngã ka yit Wẽnnaam nengẽ ye. Bala, a ka sakd vʋʋsg daar tõodã ye. Neb a taab yeelame tɩ yel-wẽn maand tõe n yɩɩ a wãn n maan bõn-bãn a woto? 17 La welgr kẽe bãmb sʋka. B leb n soka zoangã yaa: Fo kaset yaa bõe ne ned ning sẽn puk-a fo ninã? A leokame t'a yaa Wẽnnaam no-rɛɛsa. 18 Sẽn deng b sẽn na n bool daowã ba-rãmba, Zuif-rãmbã ka tẽ tɩ rao wã dag n yɩɩ zoang t'a ninã yaool n puk ye. 19 B soka a ba-rãmbã yaa: Yaa yãmb bi-ribl la woto, tɩ yãmb yet t'a roga ne zondã? Maana a wãn t'a yãtẽ moasã? 20 A ba-rãmbã leokame n yeele: Tõnd miime t'a yaa tõnd bi-ribla, la t'a roga ne zondo. 21 La sẽn yɩ to-to t'a yãt moasã wã, tõnd ka mi ye. Tõnd ka mi ned ning sẽn puk-a a ninã me ye. Sok-y-yã-a t'a yʋʋmã seka a sẽn na gom a mengã yelle. 22 Rao wã ba-rãmbã goma a woto, tɩ bõe, b rag n zoeta Zuif-rãmbã. Bala, Zuif-rãmbã dag n seda ne taab n yeel tɩ ned sã n yeel t'a Zezi yaa Kiristã, bɩ b rig-a n yiis karen-doogẽ wã. 23 Rẽnda n kɩt t'a ba-rãmbã yeel t'a yʋʋmã waoogame la b sok-a wã. 24 Fariisẽ-dãmbã leb n boola rao ning sẽn dag n yaa-a zoangã n yeel-a: Togs sɩd Wẽnnaam waoogr yĩnga. Tõnd yẽ miime tɩ rao-kãngã yaa yel-wẽn maanda. 25 A leokame n yeele: A sã n yaa yel-wẽn maanda, mam ka mi ye. Bũmb a yen la mam mi: yaa tɩ mam dag n yaa zoanga, la tɩ moasã mam neeme. 26 B soka yẽnda yaa: A maana foom bõe? A puka fo ninã wãn-wãna? 27 Sẽn dag n yaa-a zoangã leoka bãmb n yeele: Mam zoe n togsa yãmba, la yãmb ka kelg maam ye. Bõe tɩ yãmb dat tɩ mam leb n togs yãmb yɛs tɩ y kelge? Yãmb me dat n lebga bãmb karen-biis laa? 28 Fariisẽ-dãmbã tʋʋ rao wã n yeel-a yaa: Foo la bãmb karen-biiga. Tõnd yẽ yaa a Moyiis karen-biisi. 29 Tõnd miime tɩ Wẽnnaam goma ne a Moyiis, la yõwã soaba, tõnd ka mi a sẽn yitẽ ye. 30 Rao wã leoka bãmb yaa: Sẽn lingd maam yaa tɩ yãmb ka mi a sẽn yitẽ ye. B puka mam nini. 31 Tõnd miime tɩ Wẽnnaam ka leokd yel-wẽn maandb pʋʋsg ye. La ned sã n waoogd Wẽnnaam la a tũud bãmb daabã, Wẽnnaam leokda yẽnda soaba. 32 Ned nan ka wʋm tɩ ned n puk zoang sẽn dog ne zond nin ye. 33 Dao-kãngã sã n dag n ka yitẽ Wẽnnaam nengẽ, a dag n kõn tõog n maan baa fɩ. 34 B leok-a lame n yeele: Fo yĩngã tõr bee yel-wẽn pʋgẽ, hal f rogem wakat tɩ ta moasã, tɩ fo wa yɛs n na n zãms tõndo? La b rig-a lame n yiis yɩnga.

Sɩɩg zondo

35 A Zezi wʋmame tɩ b riga rao wã n yiis karen-doogẽ wã. A Zezi yãnd-a lame n yeel-a yaa: Dẽ yĩnga, fo tẽeda Ninsaal Bi-riblã? 36 A leokame n yeele: Zu-soaba, bãmb yaa ãnna, tɩ mam na tẽ bãmba? 37 A Zezi yeel-a lame tɩ: Fo yãa-a lame, yaa sẽn gomd-a ne foomã, yaa yẽnda. 38 Dẽ, dao wã yeelame yaa: Zu-soaba, mam tẽedame. La a wõgemdame n waoog bãmba. 39 Dẽ poore, a Zezi yeela rao wã yaa: Mam waa dũni kãngã pʋgẽ bʋʋd yĩnga, tɩ neb nins sẽn ka yãtã na yã, tɩ neb nins sẽn yãtã na lebg zoense. 40 Fariisẽ-dãmb kẽer sẽn dag n be be ne a Zezi, n wʋm gom-kãensã soka bãmb yaa: Dẽ yĩnga, tõnd me yaa zoense? 41 A Zezi leoka bãmb n yeele: Yãmb sã n dag n yaẽ zoense, yãmb yel-wẽnã dag n kõn beẽ yãmb pʋsẽ ye. Moasã, yãmb yetame tɩ y yãtame. Woto, yãmb yel-wẽnã paada ne-yã.

Zã 10

Pe-kɩɩm ne a piisi

1 Mam yeta yãmb sɩd-sɩd tɩ ned ning sẽn ka tũud piisã yãgr noor n kẽedẽ, n gãndgd zĩig a to n kẽedẽ, a yaa wagdr la fãada. 2 La ned ning sẽn tũud-a yãgrã noor n kẽedẽ wã, yẽ soab la piisã pe-kɩɩma. 3 Zag-no-gũudã pakda yãgrã noor n kõ-a, la piisã wʋmda a koɛɛgã. A sẽn so piis ninsã, a boonda ned fãa ne a yʋʋre, n tall-b n yi yɩnga. 4 A sã n yiis piis nins a sẽn so wã zãnga, a lʋɩta b taoore, la piisã pʋgd-a lame, b sẽn mi a koɛɛgã yĩnga. 5 Piisã kõn tol n pʋg sãan ye, la b na n zoe n zãaga ne-a, tɩ bõe, b ka mi sãambã koees ye. 6 A Zezi wẽe yel-bũn kãngã, la b ka wʋm a võor ye.

A Zezi yaa pe-kɩɩm-sõngo

7 A Zezi leb n yeela bãmb yaa: Mam yeta yãmb sɩd-sɩd tɩ yaa maam la piisã zag-noore. 8 Neb nins fãa sẽn deng maam n wa wã yaa wagda la fãadba. La piisã ka kelg-b ye. 9 Maam la zag-noorã. Sẽn tũ-a maam n kẽ na n paama fãagre. A na n kẽedame la yita, la a na n paama yamdo. 10 Wagdr sã n wa n watẽ, yaa tɩ zu, n kʋ, la a sãame. La mam waame tɩ piisã na paam vɩɩm, la tɩ b na paam-a sõama. 11 Maam la pe-kɩɩm-sõngã. Pe-kɩɩm-sõng gẽnegda a yõor a piis yĩnga. 12 La ned ning b sẽn dɩk t'a gũud piisã, n ka pe-kɩɩmã la a ka so piisã, a sã n yã we-baag sẽn wata, a basda piisã n zoe. We-baagã kẽeda piisã n yõg-ba, la a sãeeg-ba. 13 A sẽn zoetã, yaa tɩ yaa yaood yĩng la a gũud piisã, la b yellã ka pak-a ye. Maam la pe-kɩɩm-sõngã. 14 Mam mii m piisã, la m piisã mii maam, 15 wa m ba wã sẽn mi maam tɩ mam me mi m ba wã, la mam kõta m vɩɩmã m piisã yĩnga. 16 Mam tara piis a taab sẽn ket n nan ka be yãg-kãngã pʋgẽ ye. Kal mam tall bãmb me n wa. B na n wʋma mam koɛɛga, na n yɩɩ bãgr a yembre, la pe-kɩɩm yɛnga. 17 M baaba nonga maam, tɩ bõe, mam kɩta m vɩɩma n na n leb n deeg-a. 18 Ned ka yiisd mam vɩɩmã ye, la yaa maam n kɩt-a m toore. Mam tara pãn-tõog tɩ kɩs-a, la m tara pãn-tõog me tɩ leb n deeg-a yɛsa. Noor ning m ba sẽn yeel maamã la woto. 19 Gom-kãens yĩnga, welgr leb n kẽe Zuif-rãmbã sʋka. 20 Wʋsg bãmb sʋkã yeelame yaa: Zĩn n tar a Zezi! A yaa gãeenga! Bõe tɩ yãmb kelgd-a? 21 Neb a taab yeelame yaa: Gom-kãensã ka ned zĩn sẽn tar goam ye. Dẽ yĩnga, zĩn tõe n puka zoens nini?

Zuif-rãmbã zãgsa a Zezi

22 Wakat kãng tɩ b dag n maanda bark ningr kibs Zeruzalɛm. Dag n yaa waood wẽnde. 23 A Zezi dag n bee a Salomo zãndẽ wã n kẽnda. 24 Zuif-rãmbã gũbga bãmba n yeele: Hal tɩ ta dabʋr la yãmb na n bas tõnd tɩ d yamã gõodẽ? Yãmb sã n yaa Kiristã, bɩ y togs tõnd vẽenega. 25 A Zezi leoka bãmb n yeele: Mam togsa yãmba, la yãmb ka tẽed ye. Tʋʋm nins mam sẽn maand ne m ba wã yʋʋrã kɩta mam kaseto. 26 La yãmb ka tẽed ye, tɩ bõe, yãmb ka mam piis ye. 27 Mam piisã wʋmda mam koɛɛga. Mam mi-b lame, la b pʋgda maam. 28 Mam kõt-b-la vɩɩm sẽn kõn sa. B kõn tol n sãam ye, la ned baa a yen kõn yiis-b mam nugẽ ye. 29 Mam ba sẽn kõ-a maam piisã yɩɩda fãa, la ned baa a yen ka tõe n yiis-b m baaba nugẽ ye. 30 Maam ne m ba, tõnd yaa yembre. 31 Zuif-rãmbã leb n wʋka kug n na n lob a Zezi. 32 A Zezi leb n goma ne bãmb n yeele: Mam wilga yãmb tʋʋm sõamy wʋsg sẽn yit m ba nengẽ tɩ y yãnde. Tʋʋm-sõng bʋg poorẽ la yãmb dat n lob maam kugã? 33 Zuif-rãmbã leoka bãmb n yeele: Ka tʋʋm-sõng yĩng la tõnd dat n lob yãmb kug ye, yaa Wẽnnaam tʋʋsg yĩnga. Sẽn paase, yãmb sẽn ya ninsaalã, yãmb geenda y meng wa Wẽnnaam. 34 A Zezi leoka bãmb yaa: B ka gʋls yãmb tõogã sebr pʋgẽ tɩ: "Mam yetame tɩ yãmb yaa wẽnnaam dãmb" sɩda? 35 Sã n yaa tɩ tõogã boola Wẽnnaam sẽn gom ne neb ninsã tɩ wẽnnaam dãmba (tõnd d miime tɩ ned ka tõe n sãam Wẽnnaam gʋls-sõngã ye), 36 yãmb yeta ned ning d ba wã sẽn welg toor la b tʋm-a wã t'a tʋʋsda Wẽnnaam, mam sẽn yeel tɩ m yaa Wẽnnaam bi-riblã yĩnga. 37 Mam sã n ka tʋmd m ba wã tʋʋmd bɩ y ra tẽ maam ye. 38 La mam sã n tʋmdame, baa yãmb sã n ka tẽed maam me, bɩ y tẽ tʋʋm-kãense, tɩ y tõe n bãng la y reeg tɩ d ba wã bee mam pʋgẽ, tɩ mam be bãmb pʋgẽ. 39 Nebã leb n baoome n na n yõk a Zezi, la a Zezi põsg-b lame. 40 A Zezi leb n leba Zʋrdẽ rʋʋndã, zĩig ning a Zã sẽn deng n lis nebã, la b paa be. 41 Neb wʋsg waa bãmb nengẽ n yetẽ: A Zã ka maan bõn-bãnd baa a yembr ye. La bũmb nins fãa a Zã sẽn togs ne rao-kãngã yellã yaa sɩda. 42 Neb wʋsg tẽe bãmb beene.

Zã 11

A Lazaar kũum

1 Dao a yembr n lʋɩ bãaga. A yʋʋr la a Lazaar, n be Betani. A Maari ne a ma-bi-poak a Mart dag n vɩɩ tẽn-kãnga. 2 Yaa Maari kãng n dag n kiig tɩdar kaam a Zezi zug la a yẽes bãmb nao ne a zoobdã. Yaa yẽ tão a Lazaar n lʋɩ ka-keemã. 3 Ma-bi-pogs a yiibã tʋmame tɩ b tɩ yeel a Zezi yaa: Zu-soaba, ad ned ning yãmb sẽn nongã bẽedame. 4 A Zezi sẽn wʋm woto, b yeelame tɩ bã-kãngã ka kũum bãag ye, yaa Wẽnnaam waoogr yĩnga, la tɩ Wẽnnaam bi-riblã me na n tũnuga rẽnda n paam waoogre. 5 La a Zezi yaool n dag n nonga a Mart ne a ma-bi-poakã, la a Lazaare. 6 A Zezi sẽn wʋm t'a Lazaar ka laafɩ, b kell n paa zĩig ning b sẽn dag n be wã rasem a yiib yɛsa. 7 Rẽ poore, b yeela b karen-biisã tɩ b wa tɩ b leb Zude. 8 Karen-biisã yeela a Zezi yaa: Karen-saamba, nindaarẽ ka bal la Zuif-rãmbã dag n dat n lob yãmb ne kuga, tɩ yãmb le lebd be? 9 A Zezi leokame n yeele: Yibeoog tɩ ta zaabr ka lɛɛr-dãmb piig la a yiibu? Ned sã n kẽnd wĩndga, a ka lagsd ye, bala, a nee dũni kãngã vẽenemã. 10 La ned sã n kẽnd yʋngo, a lagsdame, bala, vẽenem ka be yẽ pʋgẽ ye. 11 A Zezi sẽn gom a woto n sa, b yeela b karen-biisã yaa: Tõnd zoa a Lazaar gũsame, la mam na n kẽng n tɩ nek-a lame. 12 Karen-biisã yeela bãmb yaa: A sã n gũsame, rẽnda a na n paama a menga. 13 A Zezi dag n gomda a Lazaar kũumã yelle, la b karen-biisã dag n tẽedame tɩ yaa gõeem meng-menga. 14 Dẽ, a Zezi yeel-b-la vẽeneg yaa: A Lazaar maana kaalem. 15 La mam sũur nooma m sẽn ka zĩnd be wã yĩnga, tɩ yãmb tõe n tẽ. Wa-y tɩ d kẽng a nengẽ. 16 Dẽ, a Toma b sẽn boond tɩ Didim yeela karen-biis a taabã yaa: Wa-y tɩ d me tũ bãmb n tɩ naag n ki.

A Zezi yaa vʋʋgr la vɩɩm

17 A Zezi sẽn na n ta wã, rẽ tɩ b sẽn mum a Lazaar yaa tɩ rab-naaslẽ. 18 Betani yaool n dag n pẽe ne Zeruzalɛm sẽn zems kɩlo a tãab bala. 19 Zuif-rãmb wʋsg waa a Maari ne a Mart nengẽ n na n bels-ba, b tão wã kũum yĩnga. 20 A Mart sẽn wʋm t'a Zezi watame, a yiime n seg bãmba, la a Maari paa yir n zĩẽ. 21 A Mart yeela a Zezi yaa: Zu-soaba, yãmb sã n dag n beẽ ka, mam tão wã dag n ka na n ki ye. 22 La baa ne moasã, mam miime tɩ Wẽnnaam na n kõo yãmb bũmb ning fãa yãmb sẽn na kos bãmba. 23 A Zezi yeel-a lame t'a tão wã na n vʋʋgame. 24 A Mart leoka bãmb n yeele: Mam miime t'a na n vʋʋga vʋʋgrã wakate, yaoolem daarã. 25 A Zezi yeel-a lame yaa: Yaa maam la vʋʋgrã soaba, la vɩɩm. Ned ning fãa sẽn tẽed maam na vɩɩmde, baa a sã n zoe n kiime. 26 La ned ning fãa sẽn vɩ n tẽed maam kõn tol n ki ye. Dẽ yĩnga, fo tẽeda yõwã? 27 A Mart yeela a Zezi yaa: N-ye, Zu-soaba, mam tẽedame tɩ yãmb yaa Kirist, Wẽnnaam bi-riblã, soab sẽn tog n wa-a dũni pʋgẽ wã.

A Zezi yãbame

28 A Mart sẽn gom woto n sa, a loogame. La a boola a ma-bi-poak a Maari n soos n yeel-a tɩ Karen-saamb waame la b boond-a lame. 29 A Maari sẽn wʋm a woto, a yika tao-tao n babs a Zezi, 30 bala, a Zezi dag n nan n ka kẽ tẽngã pʋgẽ ye, b rag n ket n bee zĩig ning a Mart sẽn seg bãmbã. 31 Zuif-rãmb nins sẽn dag n be yir n belsd a Maari wã sẽn yã t'a yika tao-tao n yi wã, b pʋg-a lame, n tẽed t'a kẽnda yaoogẽ wã n na n tɩ yãbe. 32 A Maari sẽn ta zĩig ning a Zezi sẽn be wã, n yãnd bãmba, a wõgemda bãmb taoor n yeel bãmba: Zu-soaba, yãmb sã n dag n zĩndẽ ka, mam tão wã dag n ka na n ki ye. 33 A Zezi sẽn yã t'a Maari yãbdame, la tɩ Zuif-rãmb nins sẽn tũ yẽ wã me yãbdame, bãmb yĩngã sidgame, la b sũurã bõdmame. 34 A Zezi sokame ya: Yãmb ning-a-la yɛ? La b leoka a Zezi n yeele: Zu-soaba, wa n ges-y-yã. 35 A Zezi yãbame. 36 Dẽ, Zuif-rãmbã yeelame yaa: Ges-y-yã a sẽn dag n nong-a to-to! 37 Bãmb neb kẽer yeelame yaa: Bãmb sẽn puk zoangã ninã, bãmb dag n ka tõe n maan tɩ rao-kãngã ka ki laa?

A Lazaar vʋʋgre

38 A Zezi yĩngã leb n sidgame, la b kẽnga yaoogẽ wã. Dag n yaa tãn-yokẽ, tɩ b bilim kugr n yẽd a noorã. 39 A Zezi yeelame tɩ b lak kugrã. Kiidã tão a Mart yeela a Zezi yaa: Zu-soaba, a zoe n lebga yũugu, bala, a kũumã rasem a naas la rũnna. 40 A Zezi yeel-a lame yaa: Mam ka yeel foom tɩ fo sã n tẽ, fo na n yãa Wẽnnaam ziir sɩda? 41 Dẽ, nebã laka kugrã, la a Zezi nak n gesa yĩngr n yeele: M ba, mam pʋʋsda yãmb barka, y sẽn leok mam kosgã yĩnga. 42 Mam yẽ miime tɩ yãmb leokda mam kosg wakat fãa, la yaa neb kʋʋngã sẽn be ka wã yĩng la mam gomda, tɩ b na tẽ tɩ yaa yãmb n tʋm maam. 43 A Zezi sẽn gom woto n sɛ, b goma ne pãng n yeele: Lazaar, wa yi ka! 44 La sẽn dag n ki-a wã yiime, la a nao wã ne a nusã vila ne pɛɛla, la a nengã dag n luda ne peende. A Zezi yeela nebã tɩ b lood a pɛɛlã, la b bas-a t'a looge.

Kãsem-dãmbã baooda sor n na n kʋ a Zezi

45 Zuif-rãmb nins sẽn dag n wa a Maari nengẽ, n yã bũmb nins a Zezi sẽn maanã, wʋsg tẽe bãmba. 46 La neb kẽer kẽngame n tɩ yã Fariisẽ-dãmbã n togs-b bũmb ning a Zezi sẽn maanã. 47 Dẽ, maan-kʋʋdbã kãsem-dãmba, la Faariisẽ-dãmbã tigsa kaorengã yɛl bʋ-bʋʋdbã n yeele: Tõnd na n maana a wãna? Rao wã maanda bõn-bãn wʋsgo. 48 Tõnd sã n bas-a t'a ket n maandẽ, nebã fãa na n tẽe-a lame, la Rome dãmbã na n waa n sãama tõnd wẽnd-doogã ne d soolmã. 49 Bãmb ned a yembre, a Kayif, sẽn dag n ya-a maan-kʋʋd kãsem yʋʋm kãngã yeel-b lame yaa: Yãmb ka wʋmd yellã baa fɩ. 50 Yãmb ka ne tɩ ned a yen sã n ki nebã fãa yĩng tɩ soolmã tõr da sãam n são? 51 Mik ka ne a mengã yam la a gom a woto ye. A sẽn dag n ya maan-kʋʋd kãsem yʋʋm kãngã, a togsa bãngr gomd n wilg t'a Zezi tog n kii bãmb soolmã yĩnga. 52 La ka bãmb soolmã yĩng bal ye, la yaa sẽn na yɩlẽ me n tigim Wẽnnaam kambã sẽn sãeegã, tɩ b lebg yĩng a yembre. 53 Sẽn sɩng ne da-kãnga, Zuif-rãmbã yãka yam tɩ kʋ a Zezi. 54 Dẽ, a Zezi da ka leb n pukd b meng n kẽnd Zuif-rãmbã sʋk ye. La bãmb yii be n kẽng zĩig sẽn pẽ ne we-rasempʋɩɩgã, tẽng b sẽn boond tɩ Efrayim pʋgẽ. Bãmb zĩnda be ne b karen-biisã. 55 Zuif-rãmbã zʋʋg-n-bas kibsa dag n kolgame, la tẽngã neb wʋsg kẽnga Zeruzalɛm, sẽn deng kibsã, n na n tɩ yɩlg b mense. 56 B dag n baooda a Zezi la b yet taab wẽnd-doogẽ wã yaa: Yãmb tagsg yaa bõe ne b yellã? B na n kell n paame n ka wa kibsã? 57 Mik maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã ne Fariisẽ-dãmbã dag n yeela nebã tɩ ned sã n bãng a Zezi zĩiga, bɩ a wa n wilg tɩ b tɩ yõk-ba.

Zã 12

A Maari kiiga a Zezi kaam

1 Zʋʋg-n-basã kibs sẽn ket tɩ rasem a yoobe, a Zezi waa Betani, tẽng ning a Lazaar bãmb sẽn vʋʋg-a t'a yi n bas kũumã sẽn be wã. 2 La b segla rɩɩb be bãmb yĩnga. A Mart dag n pʋɩta rɩɩbã, la a Lazaar dag n naaga ne neb nins sẽn zĩ ne a Zezi n dɩtẽ wã. 3 A Maari dɩka tɩdar sẽn maan ne naar halaale, n tat litr pʋɩ-sʋka, t'a ligd ya wʋsgo, n waal a Zezi nao wã, n yẽes-b ne a zoobdo. La doogã fãa lebga tɩdarã yũugu. 4 A Zezi karen-biig a yembre, a Zudas Iskaryo, soab ning sẽn na n zãmb-a bãmbã yeelame yaa: 5 Bõe tɩ b ka koos tɩdarã deniye kobs-tã n kõ naong rãmba? 6 A sẽn gom woto wã, ka t'a kʋmda naong rãmbã ye. Yaa t'a dag n yaa wagdre, la yẽ sẽn zãad ligdã korgã, b sã n ning bũmb be fãa, a vaagd-a lame. 7 La a Zezi yeelame yaa: Bas-y pagã t'a bĩng tɩdar-kãngã mam mumb yĩnga. 8 Naong rãmbã bee ne yãmb wakat fãa, la yãmb kõn paam tɩ mam be ne yãmb wakat fãa ye.

B baoome tɩ kʋ a Lazaare

9 Zuif-rãmbã wʋsg wʋmame t'a Zezi bee Betani, la neb kʋʋng waa be. B sẽn wa wã, ka a Zezi yĩng bal ye, la yaa tɩ yã a Lazaar a Zezi sẽn vʋʋg t'a yi kũum sʋkã. 10 Maan-kʋʋdbã kãsem-dãmb yẽsa ne taab n na n kell n kʋ a Lazaar me, 11 bala, Zuif-rãmbã wʋsg basda bãmba n tẽed a Zezi, a Lazaar yĩnga.

A Zezi kẽeda Zeruzalɛm ne naam

12 Vẽkembeoogo, neb kʋʋng wʋsgã sẽn wa Zeruzalɛm kibsã yĩngã wʋmame t'a Zezi kẽeda Zeruzalɛm. 13 B kaoo koms vãad n yi n seg bãmba, n kelemdẽ n yetẽ tɩ: Hozaana, bark bee ned ning sẽn wat ne Zu-soabã yʋʋre, Israyɛll Rĩmã zugu. 14 A Zezi yãa bõn-bila, n zomb-a wa b sẽn gʋlsã. B gʋlsame n yeele: 15 Siyõ neba, da maan-y rabeem ye. Ad yãmb Rĩma zomba bõan-bil n watẽ. 16 Bãmb karen-biisã ka wʋm ada võor sɩngrẽ wã ye. La a Zezi sẽn wa n paam waoogrã, karen-biisã yaool n tẽegame tɩ b dag n gʋlsa yel-kãens yell a Zezi wɛɛngẽ, la tɩ nebã pidsa sẽn gʋlsã. 17 Neb kʋʋngã sẽn dag n be ne a Zezi wakat ning bãmb sẽn bool a Lazaar yaoogẽ wã, n vʋʋg-a t'a yi kũumẽ wã kɩsa a Zezi kaseto. 18 Rẽ n kɩt tɩ nebã yi n seg bãmbã, bala, b wʋmame t'a Zezi maana bõn-bãn kãnga. 19 Dẽ, Fariisẽ-dãmbã yeela taab yaa: Yãmb neeme tɩ y ka tõogd baa bilf ye. Nebã fãa pʋgda bãmba.

Gɛrk-rãmb dat n yãa a Zezi

20 Gɛrk-rãmb n dag n be neb nins sẽn wa Zeruzalɛm n na n pʋʋs Wẽnnaam kibsã wakatã sʋka. 21 Bãmb kolga Galile Betsayida ned a Filip n kos-a n yeele: Kãsma, tõnd dat n yãa a Zezi. 22 A Filip kẽngame n tɩ togs a Ãndre, la bãmb b yiibã kẽngame n tɩ togs a Zezi. 23 A Zezi leoka bãmb a woto: Wakat taame tɩ ninsaal Bi-riblã tog n paam waoogre. 24 Mam yeta yãmb sɩd-sɩd tɩ ka-buug sã n ka kẽ tãndẽ n pa be n ki, a paada a yembre. La a sã n ki, a womda biis wʋsgo. 25 Ned ning sẽn nong a vɩɩm menesd-a lame. La ned ning sẽn na kisg a vɩɩm dũni kãngã pʋgẽ, a na n bĩng-a lame wakat sẽn kõn sa wã yĩnga. 26 Ned sã n dat n tʋm mam yĩnga, a tog n tũu maam. La mam sẽn be zĩig ninga, mam tʋmtʋmd me na n bee be. Ned sã n tʋmd mam yĩnga, m ba na n waooga a soaba.

Yaa tɩlɛ tɩ b zẽk Ninsaal Bi-riblã

27 Moas-moasã wã, sũ-bõdem n tar maam. La mam na n yeelame tɩ bõe? Mam na n kosa m ba tɩ b kɩt tɩ m põs to-kãngã? La hal tɩ ta moasã, yaa rẽnda yĩng la mam wa-yã. 28 M ba, waoog-y y yʋʋrã! Dẽ, koɛɛg zĩnda yĩngr n yeele: Mam waooga m yʋʋrã, la m na n le waoog-a lame yɛsa. 29 Neb kʋʋngã sẽn dag n yas be, n wʋm koɛɛgã dag n yetame tɩ yaa sa-tãsga. Neb a taab dag n yetame tɩ malɛk n gom ne a Zezi. 30 A Zezi leb n gomame n yeele: Ka mam yĩng la koɛɛgã sẽn gom tɩ yãmb wʋmã ye, yaa yãmb yĩnga. 31 Moasã yaa dũni kãngã bʋʋd wakate. Moasã, b na n yiisa dũni kãngã naabã n bas yɩnga. 32 La b sã n wa n zẽk maam tɩ m bas tẽn-gãongã, mam na n taka nebã fãa tɩ b wa m nengẽ. 33 A Zezi goma a woto n na n wilg kũum ninga buud bãmb sẽn na n ki wã. 34 Kʋʋngã leoka bãmb n yeele: A Moyiis tõogã wilga tõnd tɩ Kiristã paada wakat sẽn kõn sa. Bõe tɩ yãmb yetẽ tɩ yaa tɩlɛ tɩ b zẽk Ninsaal Bi-ribla? Ninsaal Bi-ribl kãng yaa ãnna? 35 A Zezi yeel-b lame yaa: Vẽenemã ket n bee yãmb sʋk wakat bilf yĩnga. Yãmb sẽn tar vẽenemã wakate, bɩ y kẽne, tɩ lik bida da wa n ling yãmb ye. Sẽn kẽnd-a lik bida pʋgẽ ka mi a sẽn dabdẽ ye. 36 Wakat ning yãmb sẽn tar vẽenemã, bɩ y tẽ-a, tɩ y na lebg vẽenem kamba. A Zezi yeela rẽnda, la b loog n zãag ne nebã n tɩ soonde.

Zuif-rãmbã ka-tẽebo

37 Baa ne a Zezi sẽn maan bõn-bãn wʋsg a woto nebã taoorã, b ka tẽ bãmb ye, 38 tɩ gomd ning Wẽnnaam no-rɛɛs a Ezayi sẽn yeelã pidi. A yeelame yaa: Zu-soaba, ãnna n tẽ koɛɛg ning tõnd sẽn moonã? La Zu-soabã pãng puka ne ãnna? 39 Sẽn paase, b ka tõe n tẽ ye, tɩ bõe, a Ezayi leb n yeela a woto: 40 Wẽnnaam luda b ninã, la b keng b sũyã, tɩ b da wa n yã ne b ninã, tɩ b da tags n wʋm a võore, la tɩ b da wa n tek yam, tɩ mam maag-b ye. 41 Yaa woto la a Ezayi gom wakat ning a sẽn yãnd a Zezi ziirã n gom bãmb yellã. 42 Baoosgo, baa nanamsã sʋka, wʋsg tẽe a Zezi, la Fariisẽ-dãmbã yĩnga, b ka sak n togs tɩ b tẽedame ye, tɩ b da wa n dig-b n yiis karen-doogẽ wã ye. 43 Bala, b dag n nonga ninsaalbã waoogr n yɩɩd Wẽnnaam sẽn na n waoog bãmbã.

A Zezi goamã kaoo nebã bʋʋdo

44 A Zezi zẽka b koɛɛg n yeele: Sẽn tẽed-a maam ka tẽed maam ye, yaa sẽn tʋm-a maamã la a tẽeda, 45 la sẽn yãt-a maam yãta sẽn tʋm-a maamã. 46 Mam sẽn ya vẽenemã, mam waa dũni pʋgẽ, tɩ ned ning fãa sẽn tẽed maam kõn pa lik pʋgẽ ye. 47 Ned sã n wʋm mam goamã n ka reege, ka maam n bʋʋd a soabã bʋʋd ye: Bala, mam sẽn wa wã, ka tɩ bʋ dũni nebã bʋʋd ye, la yaa tɩ fãag-ba. 48 Sẽn tõdg-a maam la a ka reegd mam goamã, a tara a bʋ-kaooda: goam nins mam sẽn goma n na n kao yẽ bʋʋd yaoolem daare. 49 Bala, mam goamã ka yit mam nengẽ ye. La m ba, sẽn tʋm-a maamã, bãmb b toor n wilg maam m sẽn tog n yeel la m gome. 50 La mam miime tɩ bãmb noorã yaa vɩɩm sẽn kõn sa. Woto, bũmb nins mam sẽn gomdã, yaa wa m ba sẽn yeel maamã.

Zã 13

A Zezi waasa b karen-biis nao wã

1 Sẽn deng zʋʋg-n-basã kibsã, a Zezi sẽn mi tɩ bãmb wakat taame tɩ yi dũni kãngã n kẽng b ba nengẽ wã, bãmb nonga b nebã sẽn dag n be dũni pʋgẽ tɩ bãmb nongẽ wã, hal ne nonglem tɛkẽ. 2 Rɩɩbã wakate, rẽ tɩ Sʋtãanã dag n ninga a Sɩmo biig a Zudas sũurẽ t'a zãmb a Zezi n yõk n kõ. 3 A Zezi sẽn mi tɩ b ba wã ninga bũmb fãa bãmb nugẽ, la b mi tɩ bãmb yii Wẽnnaam nengẽ n wa, la tɩ b le lebda beene wã, 4 b yik n basa rɩɩbã, n yees b futã, la b rɩk peend n sẽbg b sɛɛga. 5 Rẽ poore, b pʋdga koom laagẽ, n sɩng n waasd b karen-biisã nao la b yẽesd-b ne peendã sẽn sẽbg bãmb sɛɛgã. 6 Bãmb taa a Sɩmo Pɩyɛɛr, la a yeela bãmb yaa: Zu-soaba, yãmb n na n waas mam nao wã? 7 A Zezi leoka yẽnda n yeele: Fo ka wʋmd mam sẽn maandã võor moasã ye, la sã n yɩ bilfu, f na yaool n wʋme. 8 A Pɩyɛɛr yeela a Zezi yaa: Ayo! Yãmb kõn waas mam nao abada! A Zezi leoka yẽnda n yeele: Mam sã n ka waas foom, fo kõn le paam baa fɩ mam nengẽ ye. 9 A Sɩmo Pɩyɛɛr yeela bãmb yaa: Ka mam nao wã bal la y na n waas ye, yaa ne m nusã la m zugã me. 10 A Zezi yeela a Pɩyɛɛr yaa: Sẽn so-a koom ka le baood soobo, sã n ka nao wã waoosg bal ye. Bala, a yĩngã tõr yaa yolgemde. Yãmb yaa yoalgema, la ka yãmb fãa ye. 11 Sɩd me, bãmb dag n mii ned ning sẽn na n zãmb-a bãmbã. Dẽnda n kɩt tɩ bãmb yeel tɩ ka karen-biisã fãa n ya yoalgem ye. 12 A Zezi sẽn waas b karen-biisã nao n sa, la b lebs n yeelg b futã, b leb n zĩnda rɩɩbẽ wã n yeel b karen-biisã yaa: Yãmb wʋma mam sẽn maan yãmbã võore? 13 Yãmb boonda maam tɩ karen-saamba la Zu-soaba, la yãmb sẽn yetã zemsame, bala, mam sɩd yaa a boto. 14 Dẽ, mam sẽn ya Zu-soab la Karen-saambã sa n waasa yãmb nao wã, yãmb me tog n waasa taab nao wã. 15 Bala, yaa mamsg la mam kõ yãmba, tɩ yãmb me na maan wa mam sẽn maan yãmbã. 16 Mam yeta yãmb sɩd-sɩd tɩ tʋmtʋmd ka yɩɩd a zu-soab ye, la tẽn-tʋmd me ka yɩɩd sẽn tʋm-a yẽ wã ye. 17 Yãmb sã n mi rẽnda, yãmb yaa sũ-noog rãmba, yãmb sã n maand a woto. 18 Ka yãmb fãa yell la mam sẽn gomdã ye. Mam mii neb nins mam sẽn tũusã. La yaa tɩlɛ tɩ bũmb ning sẽn gʋls Wẽnnaam gʋls-sõamyã pʋgẽ wã pidsi. B yeela be tɩ: "Ned ning sẽn wãbd-a bur ne maamã wẽneg n zabda ne maam." 19 Mam pĩnd n togsa yãmb moasã, sẽn deng a pidsgu, t'a sã n wa n pidsi, bɩ yãmb tẽ tɩ mam yaa m sẽn ya. 20 Mam yeta yãmb sɩd-sɩd tɩ ned sã n deeg mam sẽn tʋm a soaba, a reega maam, la sẽn deeg-a maam deega sẽn tʋm-a maamã.

A Zezi togsame tɩ ned n na n zãmb bãmba

21 A Zezi sẽn gom woto n sa, sũ-sãoong yõka bãmba, la b yeelame yaa: Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ yãmb ned a yembr n na n yõk maam n kõ. 22 Bãmb karen-biisã dag n geta taab n sokd a Zezi sẽn gomd ned ningã yelle. 23 A Zezi karen-biig a yembre, soab ning bãmb sẽn dag n nongã dag n kɩɩ kãntɩɩg rɩɩbã zĩigẽ n yegl a Zezi. 24 A Sɩmo Pɩyɛɛr kamsa yẽnda n yeel-a t'a sok a Zezi tɩ yaa ãnna yell la bãmb sẽn gomdã. 25 Karen-bi-kãng kɩlla a Zezi yãoogẽ n yeel-b yaa: Zu-soaba, yaa ãnna? 26 A Zezi leoka yẽnda n yeele: Yaa ned ning mam sẽn na n suk bur-gɩrg n kõ-a wã. Bãmb suka bur-gɩrgã n kõ Iskaryo Sɩmo biig a Zudas. 27 A Zudas sẽn deeg burã bal la Sʋtãanã sẽn kẽ yẽnda. A Zezi yeel-a lame: Fo sẽn na n maan bũmb ningã, maan-a tao-tao. 28 La neb nins sẽn dag n zĩ be n dɩtẽ wa, baa a yen ka wʋm a Zezi sẽn yeel a Zudas woto wã võor ye. 29 Sɩd me, sẽn dag n ya a Zudas n zãad bãmb ligdã, kẽer tagsame t'a Zezi yet-a lame t'a ra bũmb nins bãmb sẽn tog n paam kibsã yĩnga, wall t'a kõ naong rãmbã bũmbu. 30 A Zudas deega bur-gɩrgã n kell n yik n yi. Dag n yaa yʋngo.

Tõ-paalga

31 A Zudas sẽn yi, a Zezi yeelame yaa: Ninsaal bi-riblã paama waoogr moasã, la Wẽnnaam paama waoogr bãmb pʋgẽ. 32 Wẽnnaam sã n paam waoogr bãmb pʋgẽ, Wẽnnaam me na n waooga bãmb b mengã pʋgẽ, la keta bilf bal tɩ b waoog-ba. 33 M kom-bõonego, mam sẽn ket n be ne yãmbã, yaa wakat bilf bal yĩnga. Yãmb na n baoo maam, la a wa mam sẽn dag n yeel Zuif-rãmbã tɩ bãmb ka na n tõog n wa mam sẽn dabdẽ wã, mam yeta yãmb woto me moasã. 34 Mam kõta yãmb tõ-paalga: Nong-y taaba. Nong-y taab me wa mam sẽn nong yãmbã. 35 Yãmb sã n tall nonglem taab yĩnga, nebã fãa na bãng tɩ yãmb yaa mam karen-biisi.

A Zezi pĩnd n togsa a Pɩyɛɛr kɩɩsgo

36 A Sɩmo Pɩyɛɛr yeela bãmb yaa: Zu-soaba, yãmb dabda yɛ? A Zezi leokame n yeele: Fo ka tõe n pʋgl maam n kẽng m sẽn dabdẽ wã moasã ye, la kaoosg pʋgẽ, fo na pʋgl n wa. 37 A Pɩyɛɛr yeela bãmb yaa: Zu-soaba, bõe yĩng tɩ mam ka tõe n pʋgl yãmb moasã? Mam na n saka kũum yãmb yĩnga. 38 A Zezi leokame n yeele: Fo na n saka kũum mam yĩnga. Sɩd-sɩdã, mam yeta foom tɩ no-raoog kõn kelem tɩ fo ka kɩɩs naoor a tãab tɩ f ka mi maam ye.

Zã 14

A Zezi yaa sore

1 Da sak-y tɩ y sũyã sãam ye. Tẽ-y Wẽnnaam, la y tẽ maam me. 2 Zĩnd-zĩis yaa wʋsg m ba wã yiri, sã kaẽ dẽ, mam dag n na n yeela yãmba. Bala, mam dabdame n na n tɩ segl zĩig yãmb yĩnga. 3 Dẽ, mam sã n kẽng n tɩ segl zĩig yãmb yĩnga, mam na n lebg n waa n peega yãmba, tɩ yãmb na be ne maam zĩig ning mam sẽn na n zĩndã. 4 Yãmb mii mam sẽn dabd zĩig ningã sore. 5 A Toma yeela bãmb yaa: Zu-soaba, tõnd ka mi yãmb sẽn dabdẽ ye. Dẽ, tõnd na n yɩɩ a wãn n bãng a sore? 6 A Zezi yeela yẽ yaa: Maam la sore, la sɩda, la vɩɩm. Ned baa a yen ka tõe n wa m baaba nengẽ tɩ ka tũ ne maam ye. 7 Yãmb sã n dag n miẽ maam, yãmb dag n na miẽ m baaba me. La sẽn sɩng ne moasã, yãmb mii bãmba, la yãmb yãa bãmba. 8 A Filip yeela bãmb yaa: Zu-soaba, wilg-y tõnd y ba wã, la rẽ na sek tõndo. 9 A Zezi yeela yẽ yaa: Filip, mam sẽn be ne yãmb kaoosa wʋsgo, tɩ fo ket n nan ka bãng maam? Sẽn yã-a maam yãnda m baaba. Yɩta a wãn tɩ fo yet maam tɩ m wilg yãmb m baaba? 10 Fo ka tẽed tɩ mam bee m ba wã pʋgẽ, tɩ m ba wã be mam pʋgẽ laa? Goam nins mam sẽn gomd ne yãmbã ka yit mam meng nengẽ ye. M ba sẽn be mam pʋgẽ wã n maand b tʋʋma. 11 Mam sẽn yet tɩ mam bee m ba pʋgẽ, tɩ m ba wã be mam pʋgẽ wã, tẽ-y rẽnda, wall n tẽ maam tʋʋm kãsems kãensã yĩnga. 12 Sɩd-sɩdã, mam yeta yãmb tɩ ned ning sẽn tẽed maam me na n tʋma tʋʋm nins mam sẽn tʋmdã, la a na n tʋma tʋʋm kãsems n yɩɩda, tɩ bõe, mam dabda m ba nengẽ, 13 la bũmb nins fãa yãmb sẽn na kos ne mam yʋʋre, mam na n maan-b lame, tɩ m ba wã paam ziir b biigã pʋgẽ. 14 Yãmb sã n kos maam bũmbu, mam na maane.

A Zezi kãabame tɩ b na n tʋma Sɩɩg-sõngo

15 Yãmb sã n nong maam, y na n saka mam tõodã, 16 la maam, mam na n bõosa m baaba, la b na n kõo yãmb sõangd a to tɩ b pa ne yãmb wakat sẽn kõn sa. 17 Sõangd kãng yaa sɩd Sɩɩg dũni sẽn ka tõe n deege, a sẽn ka ne bãmba la a ka mi-bã yĩnga. La yãmba, yãmb mii bãmba, bala, b bee ne yãmba, la b na n zĩnda yãmb pʋsẽ. 18 Mam ka na n bas yãmb kɩɩbd ye, mam na n waa yãmb nengẽ. 19 Bilf bal sã n paase, dũni kõn leb n yã maam ye. La yãmb yẽ na yã maam. Bala, mam vɩɩme, la yãmb me na n vɩɩme. 20 Badaare, yãmb na bãng tɩ mam bee m ba pʋgẽ, tɩ yãmb be mam pʋgẽ, tɩ mam be yãmb pʋsẽ. 21 Ned ning sẽn talld-a mam tõodã n sakd-ba, yaa yẽ soab n nong maam. M ba na n nonga ned ning sẽn nong-a maam, la mam me na n nong-a lame, la m na n puka m meng ne-a. 22 A Zuud, sẽn ka a Iskaryo yeela bãmb yaa: Zu-soaba, yɩta a wãn tɩ yaa ne tõnd la yãmb tog n puk y menga, la ka ne dũni wã? 23 A Zezi leoka yẽ yaa: Ned sã n nong maam, a na n saka mam gomde, la m baaba na n nonga a soaba. Tõnd na n waa yẽ nengẽ, n zĩnd yẽ pʋgẽ. 24 Ned ning sẽn ka nong-a maam ka sakd mam goam ye. La gomd ning yãmb sẽn wʋmdã ka mam gomd ye, la yaa m ba, sẽn tʋm-a maamã gomde. 25 Mam goma ne yãmb bõn-kãng yelle, mam sẽn ket n be ne yãmb wakate. 26 La sõangdã, Sɩɩg-sõngã m ba sẽn na n tʋm ne mam yʋʋrã, yaa bãmb n na n zãms yãmb bũmb fãa, la b tẽeg yãmb bũmb nins fãa mam sẽn yeel yãmbã. 27 Mam basda laafɩ ne yãmba. Mam kõta yãmb m laafɩ. Mam ka kõt yãmb wa dũni wã sẽn kõtã ye. Bɩ y ra maan yɩɩr wall y yɛɛs ye. 28 Yãmb wʋma mam sẽn yeel yãmb tɩ m na n loogame la m na n lebg n waa yãmb nengẽ wã. Yãmb sã n da nongẽ maam, y dag n na maanẽ sũ-noogo, mam sẽn dabd m ba nengẽ wã yĩnga. Bala, m baaba yɩɩda maam. 29 Mam togsa yãmb bõn-kãens tɩ b nan ka ta ye, tɩ b sã n wa n pidsi, bɩ y tẽ. 30 Mam ka na n tol n leb n gom ne yãmb yɛs ye, bala, dũni naabã watame. A baa fɩ ka be mam pʋgẽ ye. 31 La yaa tɩ dũni na bãng tɩ mam nonga m ba, la tɩ mam maanda wa m ba sẽn yeel maamã. Yik-y tɩ d loog ka.

Zã 15

A Zezi yaa nasaar sib tɩɩg sɛɛg meng-menga

1 Mam yaa nasaar sib tɩɩg sɛɛg meng-menga, la m baaba yaa nasaar sib pʋ-koaada. 2 Will ning fãa sẽn tão mam zug n yaool n ka womd biisi, m baaba kʋrgd-a lame. La b na n yosa will ning fãa sẽn womd biisi, t'a tõe n wom n paase. 3 B zoe n yosa yãmba, gomd ning mam sẽn togs yãmbã yĩnga. 4 Pa-y mam pʋgẽ, wa mam sẽn paad yãmb pʋsẽ wã. A wa nasaar sib tɩɩg will sẽn ka tõe n wom biis a toore, a sã n ka kell n tong ne tɩɩgã sɛɛgã, woto me, yãmb ka tõe n wom biisi, y sã n ka pa mam pʋgẽ ye. 5 Maam la nasaar sib tɩɩgã sɛɛga, tɩ yãmb ya wilã. Ned ning sẽn paad mam pʋgẽ, tɩ mam paad a soab pʋgẽ womda biis wʋsgo. Bala, sã n ka ne maam, yãmb ka tõe n maan baa fɩ ye. 6 Ned sã n ka paad mam pʋgẽ, b na n lob-a-la yɩng wa nasaar sib tɩɩg willã, la a na n kʋɩɩme. La b wʋkda wilã n tugund bugum, la bugmã rɩt-b lame. 7 Yãmb sã n pa mam pʋgẽ, tɩ mam goamã pa yãmb pʋgẽ, bɩ y kos bũmb ning fãa y sẽn data, la b na kõ yãmba. 8 Yãmb sã n wom biis wʋsgo, m baaba na n paama waoogre, la yãmb na n yɩɩ mam karen-biisi. Nasaar sib ne a tɩɩga (15.1) 9 Mam me nonga yãmb wa m ba sẽn nong maamã. Pa-y mam nonglemã pʋgẽ. 10 Yãmb sã n tall mam tõodã, yãmb na n paa mam nonglemã pʋgẽ, wa mam me sẽn tall m baaba tõod n be bãmb nonglem pʋgẽ wã. 11 Mam goma ne yãmb a woto, tɩ mam sũ-noogã na zĩnd yãmb pʋgẽ, la tɩ y sũ-noogã na pidi. 12 Ad mam tõogo: Nong-y taab wa mam sẽn nong yãmbã. 13 Nonglem ka be ninsaal yĩnga, n yɩɩd tɩ kõ f vɩɩm f zo-rãmb yĩng ye. 14 Yãmb sã n maan bũmb nins mam sẽn yet yãmbã, yãmb yaa mam zo-rãmba. 15 Mam ka boond yãmb tɩ tʋmtʋmdb ye, tɩ bõe, tʋmtʋmd ka mi a zu-soab sẽn maand ye. Mam boola yãmb tɩ m zo-rãmba, tɩ bõe, mam kɩtame tɩ yãmb bãng bũmb nins fãa m ba sẽn togs maamã. 16 Ka yãmb n yãk maam ye, yaa maam n yãk yãmba, n ning m tʋʋmd yãmb zutu, tɩ yãmb na kẽng n wom biisi, la tɩ yãmb biisã na pa wakat fãa. Woto, bũmb ning fãa yãmb sẽn na kos m baaba ne mam yʋʋre, b na kõ yãmba. 17 Bũmb ning mam sẽn yet yãmb tɩ y maane, yaa tɩ y nong taaba.

Dũni wã kisa a Zezi ne b karen-biisã

18 Dũni neb sã n kis yãmba, bãng-y tɩ b reng n kisga maam. 19 Yãmb sã n dag n ya dũni rẽnda, dũni neb dag n na nong bũmb nins dũni sẽn so. La yãmb sẽn ka dũni rẽnda, n paas mam sẽn tũus yãmb n yiis dũni neb sʋkã yĩnga, dũni rãmb kisa yãmba. 20 Tẽeg-y gomd ning mam sẽn yeel yãmbã. Mam yeela yãmb tɩ tʋmtʋmd ka yɩɩd a zu-soab ye. B sã n namsa maam, b na n namsa yãmb me. B sã n deega mam goama, b na n deega yãmb goam me. 21 La b na n maana yãmb bõn-kãensã fãa mam yʋʋrã yĩnga, tɩ bõe, b ka mi sẽn tʋm-a maamã ye. 22 Mam sã n dag n ka waẽ, la m dag n ka gomẽ ne-ba, beegr dag n kõn zĩnd b zut ye. La moasã, b ka tar padeng sẽn na n padem b yel-wẽnã yĩng ye. 23 Sẽn kis-a maam kisa m baaba me. 24 Mam sã n dag n ka maanẽ tʋʋm nins ned baa a yen sẽn nan ka maan bãmb sʋkã, beegr dag n kõn zĩnd b zut ye. Moasã, b yãa mam tʋʋmã, la b kisga maam ne m ba wã fãa. 25 La beemã kẽeme, tɩ bũmb ning sẽn gʋls bãmb tõogã pʋgẽ wã pidsi. A yeela be yaa: "Bãmb kisga maam zaalem bala." 26 Sõangdã mam sẽn na n deeg m ba nengẽ n tʋm yãmbã, sɩd Sɩɩgã sẽn yit m ba pʋgẽ wã sã n wa, b na n kɩsa mam kaseto, 27 la yãmb me na n kɩsa mam kaseto, yãmb sẽn be ne maam hal sɩngr wẽndẽ wã yĩnga.

Zã 16

1 Mam goma ne yãmb a woto tɩ bũmb da wa kɩt tɩ yãmb lʋɩ ye. 2 B na n diga yãmb n yiis karen-dotẽ wã, la wakat pʋs n watame tɩ ned ning fãa sẽn na n kʋ-a yãmb na tẽ tɩ yẽ maanda Wẽnnaam tʋʋmde. 3 B na n maana a woto, tɩ bõe, b ka bãng m baaba, wall maam ye. 4 Mam goma ne yãmb a woto, tɩ wakat sã n wa ta, bɩ yãmb tẽeg tɩ mam dag n yeela yãmba. Mam ka yeel yãmb ada hal sɩngrẽ ye, tɩ bõe, mam dag n bee ne yãmba.

Sɩɩg-sõng tʋʋma

5 Moasã, mam lebda sẽn tʋm-a maamã nengẽ, la yãmb ned baa a yen ka sokd maam tɩ mam dabda yɛɛne ye. 6 La mam sẽn gom ne yãmb bõn-kãng yellã yĩnga, sũ-sãoong n pid yãmba. 7 Baoosgo, mam yeta yãmb sɩd tɩ mam loogr n são yãmb yĩnga. Bala, mam sã n ka kẽnge, sõangdã ka na n wa yãmb nengẽ ye. La mam sã n kẽnge, mam na n tʋm-b lame n kõ-yã. 8 La b sã n wa, b na n kɩtame tɩ dũni neb sak n deeg yel-wẽnã yelle, la tɩrlem yelle, la bʋʋd yelle. 9 B na n sak n deega yel-wẽnã yellã, tɩ bõe, b ka tẽed maam ye. 10 B na n deega tɩrlmã yellã, tɩ bõe, mam dabda m baaba nengẽ, la tɩ yãmb ka na n leb n yã maam yɛs ye. 11 B na n deega bʋʋdã yellã, tɩ bõe, dũni-kãngã naabã bʋʋd kaoome. 12 Bũmb wʋsg la mam ket n tar n na n togs yãmba, la yãmb ka tõe n wʋm-b moasã ye. 13 La sɩd Sɩɩgã sã n wa, b na n tɛɛ yãmb sɩdã fãa pʋgẽ. Bala, b ka na n gom b sẽn dat ye, b na n togsa yãmb bũmb nins b sẽn wʋme, la b na n togsa yãmb bũmb sẽn be taoor n watẽ. 14 Bãmb na n waooga maam, tɩ bõe, b na n dɩka bũmb nins sẽn ya mam deng n togs yãmba. 15 M ba sẽn tar fãa yaa maam n so. Dẽ n kɩt tɩ mam yeel tɩ sɩd Sɩɩgã na n dɩka bũmb nins sẽn ya mam dend n togs yãmbã.

Sũ-sãoong na n lebga sũ-noogo

16 Sã n yɩ bilfu, yãmb ka na n leb n yã maam ye, la sã n leb n yɩ bilf n paase, yãmb na n le yãa maam, tɩ bõe, mam dabda m ba nengẽ. 17 Dẽ, bãmb karen-biisã yeela taab yaa: Bãmb sẽn yeel tɩ sã n yɩ bilfu tõnd ka na n leb n yã bãmba, la sã n leb n yɩ bilf n paase tõnd na n leb n yãa bãmbã, n leb n yeel tɩ b dabda b ba nengẽ wã, a võorã yaa bõe? 18 Dẽ, karen-biisã yeelame yaa: Bõe gomd la b sẽn gomdã? "Sã n yɩ bilfu?" Tõnd ka mi b sẽn gomd bũmb ning yell ye. 19 A Zezi sẽn dag n mi tɩ b karen-biisã na n soka bãmbã, b yeel-b lame yaa: Yãmb sogsda taab ne mam sẽn yeel tɩ bilf sã n paase yãmb ka na leb n yã maam ye, la sã n leb n yɩ bilf n paase, yãmb na n leb n yãa maamã. 20 Sɩd-sɩdã, mam yeta yãmb tɩ yãmb na n yãbame n wiisi, la dũni neb sũy na n yɩɩ noogo. Yãmb na n yãa sũ-sãoongo, la yãmb sũ-sãoongã na n tekame n lebg sũ-noogo. 21 Pag rogem sã n ta, sũ-sãams n tar-a, tɩ bõe, a wakatã taame. La a sã n dog biigã n sa, a ka leb n tẽr a toogã ye, a sũur sẽn noom ne ned sẽn dogã yĩngã. 22 Moasã, yãmb tara sũ-sãamse, la mam na n leb n yãa yãmba, y sũyã na n yɩɩ noodo, la ned baa a yen kõn yiis yãmb sũ-noogã ye. 23 Da-kãng daare, yãmb kõn leb n sok maam bũmb baa a yembr yell ye. Sɩd-sɩdã, mam yeta yãmb tɩ bũmb ning yãmb sẽn na n kos m baaba, b na n kõo yãmb mam yʋʋrã yĩnga. 24 Hal tɩ ta moasã, yãmb nan ka kos bũmb ne mam yʋʋr ye. Kos-y tɩ y na n deegame, tɩ y sũ-noogã tõe n pid zãnga.

A Zezi tõoga dũniyã

25 Mam goma ne yãmb a woto ne yel-bũna. Wakat n wat tɩ mam ka na n leb n gom ne yãmb ne yel-bũn ye, la mam na n togsa yãmb m ba wã yell vẽenega. 26 Badaare, yãmb na n kosa ne mam yʋʋre, la mam ka yet tɩ m na n bõosa m ba yãmb yĩng ye. 27 Bala, m ba wã meng nonga yãmba, tɩ bõe, yãmb nonga maam, la y tẽeme tɩ mam yii Wẽnnaam nengẽ. 28 Mam yii Wẽnnaam nengẽ n wa dũni pʋgẽ. Moasã, mam yita dũni wã, la mam dabda m ba nengẽ. 29 Bãmb karen-biisã yeela bãmb yaa: Ges-y-yã, yãmb gomda ne tõnd vẽeneg moasã, n ka leb n gomd baa fɩ yell ne yel-bũn ye. 30 Moasã, tõnd miime tɩ yãmb mii bũmb fãa, la tɩ yãmb ka baood tɩ ned sok yãmb ye. Yaa rẽnda yĩng la tõnd sẽn tẽed tɩ yãmb yii Wẽnnaam nengẽ wã. 31 A Zezi leoka bãmb n yeele: Yãmb tẽeda moasã...? 32 Ad wakat n wate, la a zoe n waame, tɩ b na n sãeeg yãmb fãa yembr-yembre, la yãmb na n basa maam m yembre. La mam ka m yembr ye, bala, m baaba bee ne maam. 33 Mam goma ne yãmb a woto tɩ yãmb tõe n paam sũur laafɩ mam pʋgẽ. Yãmb na n paama namsg dũni pʋgẽ. La bɩ y keng y sũyã, tɩ mam tõoga dũni wã.

Zã 17

A Zezi pʋʋsda b karen-biisã yĩnga

1 A Zezi sẽn gom woto n sɛ, bãmb nak n gesa yĩngr n yeele: M ba, wakat taame. Waoog-y y bi-riblã, tɩ yẽ me na waoog yãmb 2 wa sẽn zems noor ning yãmb sẽn kõ-a ne Ninsaal buud fãa, t'a tõe n kõ neb nins fãa yãmb sẽn kõ yẽ wã vɩɩm sẽn kõn sa. 3 La vɩɩm sẽn kõn sa wã yaa tɩ nebã na bãng yãmb sẽn ya y yen, n ya sɩd Wẽnnaamã, la b bãng a Zezi Kirist, yãmb sẽn tʋm a soabã. 4 Mam kɩtame tɩ yãmb paam waoogr tẽng zugu. Mam sɛɛsa tʋʋmd ning yãmb sẽn kõ maam tɩ m maanã. 5 Dẽ, moasã, m ba, waoog-y maam y meng nengẽ ne ziir ning mam sẽn dag n tar yãmb nengẽ sẽn deng dũni belmã. 6 Mam puka yãmb yʋʋrã neb nins yãmb sẽn yiis dũni pʋgẽ n kõ maamã sʋka. Yãmb n dag n so-ba, la yãmb kõ-b-la maam, la b reega yãmb goamã. 7 Moasã, b bãngame tɩ bũmb nins fãa yãmb sẽn kõ maamã yita yãmb nengẽ. 8 Bala, mam togs-b-la goam nins yãmb sẽn kõ maamã. B reega goamã, la b bãnga sɩd-sɩd tɩ mam yii yãmb nengẽ, la b tẽeme tɩ yãmb n tʋm maam. 9 Yaa bãmb yĩng la mam sẽn pʋʋsdã. Mam ka pʋʋsd dũni nebã yĩng ye, yaa neb nins yãmb sẽn kõ maamã yĩnga, tɩ bõe, bãmb yaa yãmb neba 10 la tɩ bũmb nins fãa mam sẽn so yaa yãmb n so, la yãmb sẽn so yaa maam n so. La mam paamda waoogr bãmb pʋgẽ. 11 Mam ka leb n be dũni kãngã pʋgẽ ye, la bãmb ket n bee a pʋgẽ, tɩ mam wat yãmb nengẽ. M ba sẽn ya sõmblem soaba, tall-y-b yãmb yʋʋrã yĩnga, yʋʋr ning yãmb sẽn kõ maamã, tɩ bãmb na lebg yembr wa tõnd sẽn ya yembrã. 12 Mam sẽn dag n be ne bãmbã wakate, mam dag n gũuda neb nins yãmb sẽn kõ maamã ne yãmb yʋʋre. Mam kogl-b lame tɩ ned baa a yembr ka menem ye, sã n ka sẽn da tog n sãam-a wã, tɩ yãmb gʋls-sõamyã paam pidsgã. 13 Moasã, mam wata yãmb nengẽ, la mam gomda a woto dũni pʋgẽ, tɩ nebã na paam mam sũ-noog sẽn zems zãngã. 14 Mam kõo bãmb yãmb goamã, la dũni neb kisga bãmba, tɩ bõe, bãmb ka dũni neb wa mam me sẽn ka dũni nedã. 15 Mam ka kot yãmb tɩ y yiis-b dũni ye, la yaa tɩ yãmb na gũ-b ne wẽng soabã. 16 Bãmb ka dũni neb ye, wa mam me sẽn ka dũni nedã. 17 Kɩt-y tɩ yãmb sɩdã kɩt tɩ b welg toor yãmb yĩnga. Yaa yãmb goamã la sɩdã. 18 Mam tʋma bãmb dũni pʋgẽ wa yãmb sẽn tʋm maam dũni pʋgẽ wã me. 19 Mam welga m meng toor bãmb yĩnga, tɩ bãmb me na welg toor sɩdã pʋgẽ. 20 Ka bãmb yĩng bal la mam pʋʋsd ye. Yaa neb nins sẽn na tẽ maam bãmb goam yĩngã yĩng me, 21 tɩ bãmb fãa na lebg yembre, wa yãmba, m ba sẽn be mam pʋgẽ, tɩ mam be yãmb pʋgẽ wã. Bɩ bãmb me lebg yembr tõnd pʋgẽ, tɩ dũni nebã na tẽ tɩ yaa yãmb n tʋm maam. 22 La mam kõo bãmb ziir ning yãmb sẽn kõ maamã, tɩ bãmb na lebg yembr wa tõnd sẽn ya yembrã, 23 tɩ mam be bãmb pʋgẽ, tɩ yãmb be mam pʋgẽ, tɩ b na lebg yembr fasɩ, la tɩ dũni neb na bãng tɩ yaa yãmb n tʋm maam, la tɩ yãmb nonga bãmb wa yãmb sẽn nong maamã. 24 M ba, mam datame tɩ neb nins yãmb sẽn kõ maamã me na zĩnd ne maam zĩig ning mam sẽn be, tɩ b na get mam ziirã, ziir ning yãmb sẽn kõ maam, yãmb sẽn nong maam hal sẽn deng dũni yẽbgrã yĩnga. 25 M ba sẽn ya tɩrga, dũni neb ka bãng yãmb ye, la maam yẽ, mam bãnga yãmba, la nin-bãmba bãngame tɩ yaa yãmb n tʋm maam. 26 Mam kɩtame tɩ b bãng yãmb yʋʋrã, la mam na n kɩtame tɩ b bãng-a, tɩ nonglem ning yãmb sẽn nong maamã na zĩnd bãmb pʋse, la tɩ mam na zĩnd bãmb pʋse.

Zã 18

B yõka a Zezi

1 A Zezi sẽn gom woto n sa, b yii ne b karen-biisã n kẽng Sedrõ kʋɩl-bilã rʋʋnd a to wã. Zẽed zĩig n be be, la a Zezi kẽe be ne b karen-biisã. 2 A Zudas, soab ning sẽn da zãmbd-a bãmb n na n yõk n kõ wã rag n mii zĩ-kãng sõama, tɩ bõe, a Zezi ne b karen-biisã dag n tigma taab be naoor wʋsgo. 3 Dẽ, a Zudas peega sodaas sulli, ne gũudbã maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã ne Fariisẽ-dãmbã sẽn tʋmã, tɩ b zãad bug-vɩlemse, la fɩtɩl-dãmba, la zab-teedo, n kẽng zĩigẽ wã. 4 A Zezi sẽn mi bũmb nins fãa sẽn na n paam bãmbã, b kolga nebã n yeel-b yaa: Yãmb baooda ãnna? 5 La b leoka bãmb tɩ yaa Nazarɛt Zezi wã. La a Zezi yeel-b lame yaa: Yaa maam! A Zudas, soab ning sẽn yõkd bãmb n na n kõ wã dag n bee ne nebã. 6 Wakat ning a Zezi sẽn yeel tɩ: Yaa maamã, nebã tarame n lʋɩ tẽnga. 7 A Zezi leb n sok-b lame yaa: Ãnna la yãmb baooda? La b yeelame tɩ yaa Nazarɛt Zezi wã. 8 A Zezi leokame n yeele: Mam yeela yãmb tɩ yaa maam. Dẽ, sã n yaa maam la yãmb baooda, bɩ y bas nin-kãensã tɩ b looge. 9 Yaa sẽn na yɩl tɩ bãmb sẽn dag n yeelã pidsi: Neb nins yãmb sẽn kõ maamã, ned baa a yen ka menem ye. 10 A Pɩyɛɛr dag n tara zabr sʋʋga, la a wõog-a lame n kɛ maan-kʋʋd kãsmã tʋmtʋmd n fiuug a rɩtg tʋbre. Tʋmtʋmdã yʋʋr la a Malkus. 11 A Zezi yeela a Pɩyɛɛr yaa: Lebs f zabr sʋʋgã a wʋʋgẽ. Mam ka na n yũ bõn-yũudl ning m ba sẽn kõ maamã laa?

B waa ne a Zezi a Ann ne a Kayif taoore

12 Dẽ, sodaasã sull ne b sodaas naabã, la Zuif-rãmbã gũudbã yõka a Zezi n sẽbe. 13 B deng n talla bãmb n kẽng a Ann yiri, bala, yẽ dag n yaa a Kayif sẽn ya maan-kʋʋd kãsem yʋʋm kãngã rɛɛmba. 14 Yaa a Kayif n dag n sagl Zuif-rãmbã tɩ ned a yen tãa sã n ki soolmã nebã yĩng n são wã.

Maan-kʋʋd kãsmã taoore

15 Mik t'a Sɩmo Pɩyɛɛr ne a Zezi karen-biig a to dag n pʋgda a Zezi. Maan-kʋʋd kãsmã dag n mii karen-bi-kãnga, la karen-biiga tũu a Zezi n kẽ maan-kʋʋd kãsmã zakẽ, 16 la a Pɩyɛɛr paa yɩnga, zag-noorã sɛɛga. Karen-biig a to wã maan-kʋʋd kãsmã sẽn mi wã yiime n gom ne pag ning sẽn gũud zakã noorã, n kɩt t'a Pɩyɛɛr kẽ. 17 Dẽ, tʋmtʋmd poakã, zag-no-gũudã yeela a Pɩyɛɛr yaa: Fo ka rao-kãngã karen-biig a yen sɩda? La a Pɩyɛɛr yeelame tɩ yẽ ka bãmb karen-biig ye. 18 Tʋmtʋmdbã ne gũudbã dag n yasa be. La waood yĩnga, b dag n yõgna saal bugum n wootẽ. A Pɩyɛɛr me dag n bee ne bãmb n woot bugmã. 19 Maan-kʋʋd kãsmã soka a Zezi b karen-biisã yelle, la bũmb nins b sẽn zãmsd nebã yelle. 20 A Zezi leoka yẽnda n yeele: Mam goma nebã fãa taoor wakat fãa, mam zãmsa nebã karen-doogẽ la wẽnd-doogẽ wã, zĩig ning Zuif-rãmbã sẽn tigimd taabã, la mam ka soos n gom baa fɩ. 21 Bõe tɩ fo sokd maam? Sok neb nins sẽn wʋm-b maamã bũmb nins mam sẽn gomã. Ad mam mii bũmb nins fãa mam sẽn gomã. 22 A Zezi sẽn gom woto wã, gũud a yen sẽn dag n be be wẽe a Zezi pɛk n yeele: Yaa woto la fo leokd maan-kʋʋd kãsmã? 23 A Zezi leoka yẽnda n yeele: Mam goamã sã n ka yɩ sõama, wilg a sẽn ka sõama zĩig ninga. La mam sã n goma sõama, bõe tɩ f wẽed-ma? 24 Dẽ, a Ann kɩtame tɩ b tall a Zezi b sẽn sẽbã n kẽng maan-kʋʋd a Kayif yiri.

A Pɩyɛɛr kɩɩsame t'a ka mi a Zezi ye

25 A Sɩmo Pɩyɛɛr dag n bee be n woot bugum. Ned n yeel-a yaa: Fo me ka bãmb karen-biiga? A kɩɩsame n yeel yaa: Mam ka bãmb karen-biig ye. 26 Maan-kʋʋd kãsmã tʋmtʋmd a yembre, sẽn ya rogem ne ned ning a Pɩyɛɛr sẽn dag n kɛ a tʋbr n fiuugã yeelame yaa: Mam ka yã foom zẽedã zĩigẽ ne bãmb sɩda? 27 A Pɩyɛɛr leb n kɩɩsame. La wakat kãng bala, no-raoog kelmame.

A Zezi bee a Pilat taoore

28 B yii ne a Zezi a Kayif zakẽ wã n tall-b n kẽng gʋvɛrneerã zakẽ. Dag n yaa yibeoogo. Bãmb mensã ka kẽ zakẽ wã ye, sẽn na yɩl n da rẽgem b mense, n paam n dɩ zʋʋg-n-bas kibsã. 29 Dẽ, a Pilat yiime n wa nebã nengẽ n yeel-ba: Bõe rõadg la yãmb tar ne rao-kãngã? 30 B leokame n yeele: A sã n dag n ka maanẽ wẽnga, tõnd dag n kõn tall-a n wa n kõ yãmb ye. 31 Dẽ, a Pilat yeel-b lame yaa: Bɩ yãmb mensã deeg-a n bʋ a bʋʋdã wa sẽn zems yãmb tõogã. Zuif-rãmbã yeela a Pilat tɩ bãmb ka tar noor tɩ kʋ ned ye. 32 Yaa sẽn na yɩl la gomd ning a Zezi sẽn gom n na n wilg kũum ning buud bãmb sẽn na n ki wã pidsi. 33 A Pilat kẽe a zakẽ wã n bool a Zezi n yeel-ba: Yaa yãmb la Zuif-rãmbã dĩma? 34 A Zezi leokame n yeele: Yãmb meng n tags a woto n sokdẽ bii, bɩ yaa neb a taab n gom mam yell a woto? 35 A Pilat leokame n yeele: Dẽ yĩnga, mam yaa Zuif laa? Fo soolmã neb ne maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã n tall foom n wa n kõ maam. Bõe la f maan-yã? 36 A Zezi leokame n yeele: Mam soolmã ka dũni ka rẽnd ye. Mam soolmã sã n dag n yaẽ dũni ka rẽnda, mam tʋmtʋmdbã dag n na zab n sõng maam, tɩ b ra yõk maam n kõ Zuif-rãmbã ye. La moasã, mam soolmã ka tẽng zug ka rẽnd ye. 37 A Pilat yeelame: Dẽnd fo yaa dĩm wɛ? A Zezi leokame n yeele: Ya wa yãmb sẽn yeelã, mam yaa rĩma. Ad bũmb ning yĩng mam sẽn dogã, la bũmb ning yĩng mam sẽn wa dũni wã: Yaa tɩ kɩs sɩdã kaseto. Ned ning fãa sɩd sẽn so kelgda mam koɛɛga. 38 A Pilat sokame yaa: Sɩd yaa bõe?

B kaoo a Zezi bʋʋd n yeel tɩ b tog n kiime

A Pilat sẽn gom woto n sa, a leb n yiime n kẽng Zuif-rãmbã nengẽ n yeel-b yaa: Mam ka yã baa fɩ rao wã nengẽ sẽn sekd tɩ b kao a bʋʋd n yeel t'a zemsa kũum ye. 39 La yãmb tara mining sẽn yaa tɩ mam yiis bi-bɛɛg a yembr y zʋʋg-n-basã kibs wakat n base. Yãmb datame tɩ mam bas Zuif-rãmbã rĩmã y yĩnga? 40 Nebã leb n kaasame n yeele: Ayo! Da bas-y yẽ ye, bas-y-yã a Barabas. A Barabas yaool n dag n yɩɩ fãada.

Zã 19

1 Dẽ, a Pilat kɩtame tɩ b tall a Zezi n tɩ pãb-b ne kalwaase. 2 Sodaasã wʋga maanf ne gõos n fõgen a Zezi zugu, la b yeelg bãmb ne fu-bed miuugu, 3 n yaool n kolg bãmb n yetẽ yaa: Zuif-rãmbã dĩma, tõnd pʋʋsda yãmba. La b dag n laanda bãmb pegse. Gõos maanfo (19.2) 4 A Pilate leb n yiime n yeel Zuif-rãmbã yaa: Ad-y, mam yiisda rao wã yɩnga, tɩ yãmb na bãng tɩ mam ka yã bũmb baa a yembr ne-a sẽn sekd m na yeel t'a toga kʋʋb ye. 5 Dẽ, a Zezi yii yɩng ne gõos maanfã, la fu-bed-miuugã, la a Pilat yeela nebã yaa: Ad daowã! 6 Maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã ne gũudbã sẽn yã a Zezi, b kaasame n yeele: Ka-a da-pɩk zugu! Ka-a da-pɩk zugu. A Pilat yeel-b lame yaa: Deeg-y-yã-a n ka-a y toore, bala, mam ka yã bũmb ne-a sẽn sek m na yeel t'a toga kʋʋb ye. 7 Zuif-rãmbã leoka a Pilat n yeele: Tõnd tara tõogo, la ne tõogã, a segda kʋʋbo, tɩ bõe, a maana a meng Wẽnnaam Bi-ribla. 8 A Pilat sẽn wʋm gom-kãnga, a rabeemã paasame. 9 A leb n kẽe zakẽ wã n sok a Zezi tɩ b yaa yɛ neda? La a Zezi ka leok-a ye. Dẽ, a Pilat yeela bãmb yaa: 10 Maam la fo sĩnd n ka gomd-ne? Fo ka mi tɩ mam tara noor tɩ kɩt tɩ b bas foom, la m tar noor tɩ kɩt tɩ b ka foom da-pɩk zug laa? 11 A Zezi leokame n yeele: Sã n ka noorã sẽn yi yĩngrã, yãmb da ka tarẽ noor tɩ maan maam baa fɩ. Rẽnda n kɩt tɩ ned ning sẽn tall maam n wa n kõ yãmbã yel-wẽnd yɩɩd yãmb dẽndã. 12 Sẽn sɩng ne wakat kãnga, a Pilat baoome n na n bas a Zezi. La Zuif-rãmbã kaasame n yeele: Yãmb sã n bas rao wã, rẽnd yãmb ka Sezaar zoa ye. Ned ning fãa sẽn maand a meng rĩm wilgdame t'a kisa Sezaar. 13 A Pilat sẽn wʋm gom-kãensã, a talla a Zezi n yi yɩnga, n zĩnd bʋʋdã zĩigẽ, b sẽn boond tɩ kug sẽn gãneg zĩiga, la Gabata ne hebre goama. 14 Dag n yaa zʋʋg-n-basã kibs seglg daare, sẽn kolg wĩnto-sʋka. A Pilat yeela Zuif-rãmbã yaa: Ad-y y rĩma! 15 La b kaasame n yeele: Kʋ-y-yã-a! Kʋ-y-yã-a! Ka-y-yã-a da-pɩk zugu! A Pilat yeel-b lame yaa: M ka y dĩmã da-pɩk zugu? Maan-kʋʋdbã kãsem-dãmb leokame n yeele: Tõnd ka tar dĩm a to, tɩ ka Sezaar ye. 16 Dẽ, a Pilat kõ-b-la a Zezi tɩ b tɩ ka da-pɩk zugu. Dẽ, b deega a Zezi n tall n looge.

B kaa a Zezi da-pɩk zugu

17 A Zezi tʋka b ra-pɩkã n yi tẽngã, n tees zĩig sẽn boond tɩ zu-wang zĩiga, la Golgota ne hebre goama. 18 Yaa be la b ka a Zezi ne neb a yiib a taaba, da-pɩgs zutu, a yen goabga la a yen dɩtgo, t'a Zezi be sʋka. 19 A Pilat gʋlsa da-peok zug n tabl da-pɩkã. A gʋlsa be tɩ: Nazarɛt dao a Zezi, Zuif-rãmbã dĩma. 20 Zuif-rãmbã wʋsg karma gʋlsmã, tɩ bõe, zĩig ning b sẽn ka a Zezi da-pɩk zugã pẽe ne tẽngã. B dag n gʋlsa gomdã ne Hebre, la Latẽ, la Gɛrk. 21 Maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã yeela a Pilat yaa: Da gʋls-y tɩ Zuif-rãmbã dĩm ye, gʋls-y t'a yeelame t'a yaa Zuif-rãmbã dĩma. 22 A Pilat leokame n yeele: Bũmb ning mam sẽn gʋlse, mam gʋlsame. 23 Sodaasã sẽn ka a Zezi n sa, b wʋka bãmb futã n pʋɩ zĩis a naase, tɩ sodaag fãa dɩk pʋɩɩr a yembre. B rɩka a Zezi fu-wokã me. A ka tar sẽnesem ye, yaa peen yend bala, yĩngr tɩ ta tẽngre. B goma ne taab n yeele: 24 Wa-y tɩ d da pãrs fuugã ye. D maan bãnde, tɩ bãndã wilg ned ning sẽn na n soog-a fuugã. Yɩɩ woto tɩ Wẽnnaam gʋls-sõngã pidsi. A yeelame: B pʋɩɩ mam futã ne taaba, la b maana bãnd mam fu-wokã yĩnga. Ad bũmb ning sodaasã sẽn maanã. 25 A Zezi ma wã ne a ma-bi-poaka, a Kolopas pag a Maari ne a Maari Madelɛn dag n yɛsa da-pɩkã sɛɛgẽ. 26 A Zezi sẽn yã b ma wã, la karen-biig ning bãmb sẽn nongã, t'a yɛs b ma wã sɛɛgẽ, b yeela b ma yaa: Paga, ad f bi-ribla. 27 La b yeela karen-biigã yaa: Ad f ma. La sẽn sɩng ne wakat kãnga, karen-biigã deega a Zezi ma wã a zakẽ. 28 Rẽ poore, a Zezi sẽn mi tɩ bũmb fãa zoe n maan n saame wã, b yeelame tɩ ko-yũud n tar bãmba, tɩ Wẽnnaam gʋls-sõngã pidsi. 29 Laok n dag n dɩg be n pid ne divẽ miisga. B rɩka neoodg n los divẽ miisgẽ wã, n vil kãnkãre, n zẽk n tees a Zezi noorã. 30 La a Zezi sẽn fõos divẽ miisgã n sa, b yeelame yaa: Bũmb fãa maan n saame. La b sulga b zugu, la b kiime.

B kõsa a Zezi lʋgre

31 Dag n yaa zʋʋg-n-basã kibs seglg daare. La Zuif-rãmbã sẽn ka rat n bas nebã tɩ b pa ra-pɩgsã zut bãmb vʋʋsg daarã yĩnga, "Vʋʋsg da-kãng dag n yaa da-kãsenga," b kosa a Pilat t'a kɩt tɩ b kao b gɛy wã la b sigs-ba. 32 Dẽ, sodaasã waame, n kao pipi ned ning sẽn dag n ka da-pɩk zug a Zezi sɛɛgẽ wã gɛy, la b kao ned a to wã me gɛya. 33 B sẽn ta a Zezi, n mik tɩ b zoe n kiime wã, b ka kao bãmb gɛyã ye. 34 La sodaag a yembr kõsa bãmb lʋgr ne kãnde, la tao-tao bala, koom ne zɩɩm n yi be. 35 Ned ning sẽn yã bõn-kãngã kɩsa a kaseto, la a kasetã yaa sɩda. La a miime t'a togsa sɩda, tɩ yãmb me na tẽ. 36 Yɩɩ woto tɩ Wẽnnaam gʋls-sõngã pidsi. A yeelame yaa: Bãmb kõbr baa a yembr ka na n kaoog ye. 37 Wẽnnaam gʋls-sõngã yeela zĩig a to yaa: Bãmb na n gesa ned ning bãmb sẽn kõsã.

A Zezi mumbu

38 Rẽ poore, Arimate dao a Zozɛf sẽn dag n soos n ya a Zezi karen-biiga, a sẽn zoet Zuif-rãmbã yĩngã kosa a Pilat noor n na n dɩk a Zezi kũumã. La a Pilat kõ-a-la noore. Dẽ, a waa n sika kũumã n tall n looge. 39 A Nikodɛm, sẽn dag n wa-a a Zezi nengẽ ne yʋngã me talla miir ne alowɛs sẽn kalem taaba, sẽn tar yũ-noogo, sẽn tat kɩlo pis-naas la a nu n wa. 40 Dẽ, b dɩka a Zezi kũuma, n ning-a bõn-yũugã, n vil ne pɛɛla, wa sẽn zems Zuif-rãmbã sẽn minim n mumd kũum to-to wã. 41 La tɩɩs zĩig n dag n be zĩig ning b sẽn ka a Zezi da-pɩkã zugã, la zĩigã pʋgẽ, yao-paall n dag n be be b sẽn da nan ka mum ned a pʋgẽ ye. 42 Yɩɩ be la b gãneg a Zezi kũumã, Zuif-rãmbã seglg yĩnga, tɩ bõe, yaoogã dag n pẽeme.

Zã 20

A Zezi vʋʋgre

1 Dimaasã daar yibeoog pĩnda, a Maari Madelɛn kẽnga yaoogẽ wã, rẽ tɩ zĩigã ket n yaa libsgu. La a mikame tɩ b bilga kugrã n bas yaoogã. 2 Yẽ zoeeme n tɩ yãnd a Sɩmo Pɩyɛɛr ne karen-biig a to wã a Zezi sẽn dag n nongã, n yeel-b tɩ yaa: B yiisa Zu-soabã yaoogẽ wã, la tõnd ka mi b sẽn tɩ bĩng-b zĩig ning ye. 3 A Pɩyɛɛr ne karen-biig a to wã yiime n na n kẽng yaoogẽ wã. 4 Bãmb b yiibã ra zoetame, la karen-biig a to wã zoee tao-tao n yɩɩg a Pɩyɛɛr, n deng-a n ta yaoogẽ wã. 5 A sulgame n gese, n yã pɛɛlã sẽn be be wã, la a yaool n ka kẽ ye. 6 A Sɩmo Pɩyɛɛr sẽn dag n pʋgd yẽ wã taame. A kẽe yaoogẽ wã, n mik tɩ pɛɛlã bee be. 7 Peend ning b sẽn dag n lud a Zezi zug ne-wã me dag n bee be, la a ka naag ne a taabã ye, la b gil-a lame n dɩgl toor. 8 Dẽ, karen-biig a to wã, sẽn deng-a n ta wã me kẽe yaoogẽ wã n yã bũmb nins sẽn be be wã, la a tẽeme. 9 Bala, a dag n nan ka wʋm Wẽnnaam gʋls-sõngã sẽn yet t'a Zezi tog n vʋʋgame wã võor ye. 10 La karen-biisã lebg n kuila b yiya.

A Zezi puka b meng ne a Maari Madelɛn

11 A Maari yaool n dag n yasa yɩng yaoogã sɛɛgẽ n yãbda. A yãbdame, la a sulgame n na n ges yaoogã pʋgẽ, 12 la a yãa malegs a yiib sẽn yer fu-peelse, n zĩ zĩig ning b sẽn dag n gãneg a Zezi wã. A yen dag n zĩi zugã zĩigẽ, t'a yen zĩ nao wã zĩigẽ. 13 Malegsã yeela pagã yaa: Paga, yaa wãn tɩ fo yãbda? La a leokame tɩ yaa b sẽn dɩk a Zu-soabã t'a ka mi b sẽn ning-b zĩig ningã yĩnga. 14 Pagã sẽn gomd a woto wã, a wẽnegame n yãnd a Zezi sẽn yɛs yĩngri, la a dag n ka mi tɩ yaa bãmb ye. 15 A Zezi yeel-a lame yaa: Paga, bõe tɩ fo yãbda? Ãnna la fo baooda? La pagã sẽn tẽed tɩ yaa tɩɩsã soab la sẽn gomd ne yẽ wã, a yeelame yaa: M kẽema, sã n yaa yãmb n dɩk-b bɩ y togs maam yãmb sẽn bĩng-b zĩig ning tɩ m na tɩ rɩk-ba. 16 A Zezi yeel-a lame yaa: Maari! A Maari wẽnemdame n yeel ne hebre goam tɩ rabuni, sẽn dat n togs tɩ karen-saamba. 17 A Zezi yeel-a lame yaa: Ra sɩɩs-m ye. Mam nan ka rʋ m ba nengẽ ye. Kẽng m ba-biisã nengẽ n tɩ yeel-b tɩ mam dʋʋda m ba sẽn ya yãmb ba wã nengẽ, mam Wẽnnaam sẽn ya yãmb Wẽnnaamã nengẽ. 18 A Maari Madelɛn waa n togsa karen-biisã t'a yãnda Zu-soabã, la tɩ b yeela yẽnda bõn-kãense.

A Zezi puka b meng ne b karen-biisã

19 Da-kãng sẽn ya dimaas daarã yʋngo, doog ning a Zezi karen-biisã sẽn dag n be wã noy dag n pagame, bãmb sẽn zoet Zuif-rãmbã yĩnga. A Zezi waame n yals bãmb sʋk n yeel-b yaa: Bɩ laafɩ zĩnd ne yãmba! 20 A Zezi sẽn yeel woto, b wilga b karen-biisã b nusã ne b lʋgrã. Karen-biisã sẽn yãnd Zu-soabã, b kɩdmame. 21 A Zezi leb n yeel-b lame yaa: Bɩ laafɩ zĩnd ne yãmba! Mam me tʋmda yãmb wa m ba sẽn tʋm maamã. 22 Gom-kãens zugẽ, a Zezi fʋʋsa bãmb zug n yeel-ba: Reeg-y Sɩɩg-sõngo. 23 Neb nins yãmb sẽn na n kõ sugrã na n paama sugri, la neb nins yãmb sẽn na tõdg sugrã kõn paam sugr ye.

A Toma ka-tẽebo

24 Karen-biisã piig la a yiibã ned a yembre, a Toma b sẽn boond tɩ Didimã dag n ka be ne a taabã wakat ning a Zezi sẽn wa wã ye. 25 Dẽ, karen-biis a taabã yeela yẽnda yaa: Tõnd yãnda Zu-soabã! La a yeela bãmb yaa: Mam sã n ka yãnd kutã bãn b nusẽ wã, mam sã n ka tʋm m nug-bil kutã bogdẽ wã, la m sã n ka tʋm m nug bãmb lʋgrẽ wã, mam kõn tol n tẽ ye. 26 Rasem a nii rẽ zugẽ, a Zezi karen-biisã da leb n tigma taab roogẽ wã, la a Toma dag n bee ne bãmba. Kʋɩlemsã dag n pagame, la a Zezi waa n yalsa bãmb sʋk n yeel-b yaa: Bɩ laafɩ zĩnd ne yãmba! 27 La b yeela a Toma yaa: Tẽeg f nug-bilã ka. Ges mam nusã. Tẽeg f nugã n tʋm mam lʋgrẽ wã me, la f tẽ n da yɩ ka-tẽeb soab ye. 28 A Toma leoka bãmb n yeele: Mam Zu-soaba la mam Wẽnnaam! 29 A Zezi yeela yẽnda yaa: Yaa fo sẽn yã maamã yĩng la fo tẽeda. Bark bee neb nins sẽn ka yã n yaool n tẽedã zutu.

Bũmb ning sẽn kɩt tɩ b gʋls sebrã

30 Bõn-bãn wʋsg a taab la a Zezi maan b karen-biisã taoor tɩ ka gʋls seb-kãngã pʋgẽ ye. 31 La bãmbã sẽn gʋlsã, yaa tɩ yãmb na tẽ t'a Zezi yaa Kirist, Wẽnnaam Bi-ribla, la tɩ yãmb na paam vɩɩm bãmb yʋʋrã yĩnga, yãmb sẽn tẽ wã yĩnga.

Zã 21

A Zezi puka b meng ne b karen-biis a yopoe

1 Rẽ zugẽ, a Zezi puka b meng ne karen-biisã Tiberyaad ko-kãsengã noore. Ad b sẽn puk b meng to-to: 2 A Zezi karen-biisã rag n bee ne taaba: A Sɩmo Pɩyɛɛr ne a Toma b sẽn boond tɩ Didim, la a Natanayɛl sẽn yit Galile Kana wã, la a Zebde kom-dibli wã ne a Zezi karen-biis a taab a yiibu. 3 A Sɩmo Pɩyɛɛr yeelame t'a na n tɩ yõga zĩma, la neb a taabã yeel-a lame tɩ bãmb me na n tũu yẽnda. B yiime n tɩ kẽ koom koglgo. B ka yõk fɩ yʋn-kãng ye. 4 Yibeoog sẽn ta, a Zezi dag n bee kʋɩl-koakẽ wã, la karen-biisã dag n ka mi tɩ yaa a Zezi ye. 5 A Zezi yeel-b lame yaa: M kamba, yãmb ka tar sẽn na rɩ laa? B leoka a Zezi tɩ ayo. 6 A Zezi yeel-b lame yaa: Lob-y zĩm-gãmbrã koglgã rɩtgo, la y na paame. Dẽ, b loba zĩm-gãmbrã, la b dag n ka le tõe n tak-a ye, zĩmã waooglem yĩnga. 7 Dẽ, karen-biig ning a Zezi sẽn dag n nongã yeela a Pɩyɛɛr yaa: Yaa Zu-soabã! A Sɩmo sẽn wʋm tɩ yaa Zu-soaba yee, la a yeelg a fuugu, bala, a dag n yaa beelle, la a yɩk n lʋɩ koomẽ wã. 8 Karen-biis a taabã taee zĩm-gãmbrã sẽn pid ne zĩmã ne koom-koglgã n wa, bala, b ne tẽngã dag n ka yɩɩd nao-yakem koabg la pis-nu ye. 9 Bãmb sẽn yi koomẽ wã n ta tẽnga, bãmb yãa bug-saal sẽn wit tɩ zĩm be a zugu, n paas buri. 10 A Zezi yeel-b lame tɩ b wa ne zĩmã b sẽn yõg paalmã. 11 A Sɩmo Pɩyɛɛr kẽe koom-koglgẽ wã n vuug zĩm-gãmbrã n yiisi, la a dag n pida ne zĩm-bɛd koabg la pis-nu la a tãabo. La baa ne zĩmã sẽn dag n waoog a woto wã, zĩm-gãmbrã ka kẽeg ye. 12 A Zezi yeel-b lame: Wa n dɩ-y-yã. La karen-biisã ned baa a yen ka saag n sok-b bãmb sẽn yaa a soab ye, bala, b dag n miime tɩ yaa Zu-soabã. 13 A Zezi kolgame n dɩk burã n kõ-ba, la b kõ-b zĩmã me. 14 A Zezi sẽn vʋʋg n yi kũum sʋkã tɛka, naoor a tãab moasã la b puk b meng ne b karen-biisã.

A Zezi ne a Pɩyɛɛre

15 Bãmb sẽn dɩ n sa, a Zezi yeela a Sɩmo Pɩyɛɛr yaa: A Zonaas biig a Sɩmo, dẽ yĩnga fo nonga maam n yɩɩd bãmbã sẽn nong maamã? A leoka bãmb yaa: N-ye, Zu-soaba! Yãmb miime tɩ mam nonga yãmba. A Zezi yeel-a lame yaa: Ges mam pe-bi wã yelle. 16 B leb n yeel-a-la naoor a yiib soab yaa: A Zonaas biig a Sɩmo, dẽ yĩnga, fo nonga maam? A Pɩyɛɛr leoka bãmb n yeele: N-ye, Zu-soaba! Yãmb mi tɩ mam nonga yãmba. A Zezi yeel-a lame yaa: Yɩ mam piisã pe-kɩɩma. 17 B yeela yẽnda naoor a tãab soab yaa: A Zonaas biig a Sɩmo, dẽ yĩnga fo nonga maam? A Pɩyɛɛr sũur sãamame, a Zezi sẽn sok yẽnda naoor a tãab moasã tɩ rẽnda yĩnga yẽ nonga bãmbã yĩnga. La a leoka bãmb n yeele: Zu-soaba, yãmb mii bũmb fãa. Yãmb miime tɩ mam nonga yãmba. A Zezi yeel-a lame yaa: Ges m piisã yelle. 18 Sɩd-sɩdã, mam yeta foom tɩ fo sẽn dag n ya bi-bɩɩgã, fo dag n sẽbgda f sɛɛg sẽbdga, n dabd f sẽn datẽ. La fo sã n wa n kʋʋle, fo na n zẽka f bãgdo, tɩ ned a to sẽb foom f sẽbdgã, n tall foom n kẽng f sẽn ka ratẽ ye. 19 A Zezi goma a woto n na n wilg kũum ning buud a Pɩyɛɛr sẽn na n ki n kõ Wẽnnaam waoogrã. A Zezi sẽn gom a woto n sa, b yeel-a lame yaa: Wa n tũ maam!

A Zezi ne b karen-bi-nongre

20 A Pɩyɛɛr wẽnegame n yã karen-biig ning a Zezi sẽn nongã t'a wat bãmb nengẽ. Yaa soab kãng n kɩll a Zezi yãoogẽ dɩɩbã wakat n sok bãmb tɩ: Zu-soaba, yaa ãnna n na n zãmb yãmb n yõk n kõ wã? 21 A Pɩyɛɛr sẽn yã yẽ, a soka a Zezi yaa: Zu-soaba, la bõe n na n paam rao-kãngã? 22 A Zezi yeel-a lame yaa: Mam sã n dat t'a vɩɩmd hal tɩ mam wa, bʋg n pak foom? Fo yẽ ye n wa n tũ maam. 23 Gom-kãng zugẽ, gomd n saag ba-biisã sʋk n yetẽ tɩ karen-bi-kãng ka na n ki ye. A Zezi yaool n ka yeel t'a ka na n ki ye. B yeelame tɩ bãmb sã n dat t'a vɩɩmd hal tɩ bãmb wa, bʋg n pak a Pɩyɛɛre? 24 Yaa karen-bi-kãng n kɩt bõn-kãens kaseto, la a gʋls-ba. La tõnd miime t'a kasetã yaa sɩda. 25 A Zezi maana bũmb wʋsg a taaba. Ned sã n dag n na n gʋlsẽ yɛla fãa yembr-yembre, mam ka tẽed tɩ dũni meng dag n na tõog n deegẽ sɛbã b sẽn na n gʋlsã ye.

Tʋʋma 1

A Zezi kãaba tẽn-tʋmdbã Wẽnnaam Sɩɩg-sõngo

1 Teofill, mam dẽenem sebrã pʋgẽ, mam wilga bũmb nins fãa a Zezi sẽn sɩng n maan la b zãms nebã, 2 hal tɩ ta daar ning bãmb sẽn zẽk n kẽng arzãna. Sẽn deng a Zezi sẽn na n zẽke, b kõo b tõodã tẽn-tʋmdb nins bãmb sẽn tũusã, ne Sɩɩg-sõng pãnga. 3 A Zezi namsgã zugẽ, b maana bũmb wʋsg n na n wilg b karen-biisã tɩ b vɩɩme. A Zezi puka b meng ne tẽn-tʋmdbã rasem pis-naase, n gom ne bãmb Wẽnnaam soolmã yelle. 4 Daar a yembre, a Zezi da zĩ ne tẽn-tʋmdbã n dɩtẽ, la b yeel-b lame yaa: Da zãag-y ne Zeruzalɛm ye. Pa-y be n gũ bũmb ning m ba sẽn da kãabã, kũun ning mam sẽn da gom ne yãmb a yellã. 5 Bala, a Zã ra lisa nebã koomẽ. La yãmba, rasem bilf sã n paase, yãmb na n paama lisg Sɩɩg-sõng pʋgẽ.

A Zezi zẽkre

6 La tẽn-tʋmdbã sẽn da tigim taabã soka a Zezi yaa: Zu-soaba, yaa moasã la y na n deeg Israyɛl soolmã n lebs-ba? 7 A Zezi leok-b lame yaa: Ka be ne yãmb tɩ bãng wakate la sasa ning m ba sẽn yãk ne noor ning b sẽn tarã ye. 8 La Sɩɩg-sõng sã n wa yãmb zutu, y na n deega pãnga, la yãmb na n yɩɩ mam kaset dãmb Zeruzalɛm, la Zude soolmã fãa, la Samari, la hal tɩ ta dũni tɛk fãa. 9 A Zezi sẽn gom a woto n sɛ, b zẽkame tɩ nebã get-ba. La sawadg lilla a Zezi tɩ nebã ka le ne-b ye. 10 La bãmb sẽn da ket n get yĩngr wakat ning a Zezi sẽn zẽkdã, haya! Raop a yiib sẽn yer fu-peels waa n yalsa bãmb sɛɛgẽ 11 n yeel-b yaa: Galile neba, yaa bõe tɩ y yas n get yĩngri? Zezi kãngã Wẽnnaam sẽn zẽk tɩ b yi yãmb sʋk to-to n kẽng arzãn tɩ yãmb yã wã, b na n lebg n waa a woto bala.

B yãka ned t'a led a Zudaas zĩigẽ

12 Dẽ, tẽn-tʋmdba yii tãng ning sẽn boond tɩ Oliiv tɩɩs tãngã n sig n leb Zeruzalɛm. Tãngã zãrem ne Zeruzalɛm zemsa vʋʋsg daar kẽnd bala. 13 La bãmb sẽn ta Zeruzalɛm, b rʋʋ yĩngr doogã, zĩig ning bãmb sẽn minim n sigdã. Dag n yaa a Pɩyɛɛr ne a Zã la a Zak la a Ãndre la a Filip la a Toma la a Bartelemi la a Matye la a Alfe biig a Zak la a Sɩmo sẽn ya Zelot ne a Zak biig a Zuud. 14 Bãmb fãa lagma taab ne yam a yembr n kẽngd taoor n pʋʋsd daar fãa, ne pagbã, la a Zezi ma a Maari ne a Zezi ma-biisã. 15 Badaare, a Pɩyɛɛr yika a ba-biis a taabã sʋka, la b sõorã da taa neb koabg la pisi, n yeel yaa: 16 M saam-biisi, ra yaa tɩlɛ tɩ bũmb ning Sɩɩg-sõng sẽn da gom ne a Daviid noor tɩ b gʋls gʋls-sõamyã pʋsẽ, n deng n togs t'a Zudaas na n lʋɩɩ neb taoor tɩ b wa n yõk a Zezi wã paam pidsgu. 17 A Zudaas ra yaa tõnd sullã ned a yen, la a ra paama a pʋɩɩr ne tõnd tʋʋmdã. 18 La rao-kãng rɩka ligd ning a sẽn paam a yel-wẽndã poorẽ wã n da pʋʋgo, la a lʋɩɩme t'a zugã reng taoore, t'a pʋgã pusg t'a yãadã yʋlʋm. 19 La Zeruzalɛm tẽngã neba fãa wʋma bõn-kãnga. Rẽ n kɩt tɩ b pʋd pʋʋgã yʋʋr ne b buudã goam tɩ "Hakeldama" sẽn dat n togs tɩ zɩɩm pʋʋgo. 20 Mik b gʋlsa yɩɩn-sõamyã sebr pʋgẽ n yeel yaa: Bɩ a yirã lebg raboogo, tɩ ned ra zĩnd be ye. La tɩ ned a to reeg yẽ tʋʋmdã. 21-22 Rẽ wã, tɩ d gẽes neb nins sẽn zĩnd-b ne tõnd wakat ning Zu-soab a Zezi sẽn dag n tar tõnd n kẽnd la b watẽ, sẽn sɩng ne wakat ning a Zã sẽn lis bãmbã n tãag daar ning Wẽnnaam sẽn zẽk bãmb n bas tõndã sʋka, n yãk ned a yembr t'a naag tõnd n kɩs a Zezi vʋʋgrã kaseto. 23 Bãmb wilga neb a yiibu: A Zozɛf b sẽn boond t'a Barsabas la b boondẽ me t'a Zustus ne a Matyaas. 24 Dẽ, bãmb fãa pʋʋsa a woto: Zu-soaba, yãmb sẽn mi neba fãa sũyã, wilg-y ned ning yãmb sẽn yãk bãmb b yiibã sʋka, 25 t'a kẽ tʋʋmdã pʋgẽ, n yɩ tẽn-tʋmd n led a Zudaas zĩigẽ, t'a basame n kẽng zĩig ning sẽn segd ne-a. 26 Bãmb maana bãnde n na n yãk ned a yembre, la bãndã yõka a Matyaas. La yẽ naaga tẽn-tʋmdb piig la a yembrã sullẽ.

Tʋʋma 2

Sɩɩg-sõng waoongo

1 Pãntekotã daar sẽn ta, bãmb fãa ra tigma taab zĩig a yembre. 2 La tao-tao bala, bʋrg sẽn wẽnd sob-kãseng sẽn fugd bʋrg yii arzãn n wa n pid roog ning pʋg bãmb sẽn da zĩ wã. 3 La bãmb yãa bũmb sẽn wẽnd wa zɛlma, n ya wa bug-witim, n welg taab n sig ned kam fãa zugu. 4 Bãmb fãa pida ne Sɩɩg-sõngo. La b sɩngame n gom gom-zẽn wa sẽn zems Sɩɩgã sẽn kõ-b tɩ b goma. 5 Mik tɩ Zuif-rãmb sẽn sakd tẽebã sõama, sẽn yi soolem nins fãa sẽn be dũniyã tɛkã, n wa n be Zeruzalɛm. 6 Bʋrgã sẽn maanã, neb kʋʋng wʋsg tigma taaba. La bãmb fãa yɛɛsa wʋsgo, ned kam fãa sẽn da wʋmd tẽedbã sẽn gomd ne yẽ meng goama yĩnga. 7 La a linga bãmb tɩ b yɛɛs n yetẽ yaa: Nin-kãensa fãa sẽn gomdã, b ka Galile neb wɛ? 8 La yɩɩ a wãn tɩ tõnd ned kam fãa wʋmd bãmb sẽn gomd tõnd mens goam d sẽn dog ne a wã? 9 Neb sẽn yit Part la Meed ne Elam dãmba, ne neb nins sẽn yi Mezopotami la Zude la Kapados la Põ ne Azi soolem, 10 la Firzi la Pamfili ne Ezipt la Libi soolem toadgã sẽn pẽ Sirɛn. 11 La neb nins sẽn yi Rom n ya Zuif-rãmba la bu-zẽms sẽn sakd Zuif-rãmba kaorengo, la Kɛrɛt neba ne Arabi neb bee tõnd sʋka. La baoosgo tõnd wʋmda b sẽn gomd Wẽnnaam tʋʋm kãsmsã ne tõnd mens goama! 12 Bãmb fãa yɛɛsame n da ka mi b sẽn na tags tɩ bũmb ning ye. La b goma ne taab n yeel tɩ bõn-kãngã võor yaa bõe. 13 La neb a taab ra yaanda tẽedbã n yetẽ tɩ b yũu rã-toose n tɩge.

A Pɩyɛɛr koe-mooneg Pãntekotã daare

14 Dẽ, a Pɩyɛɛr yika yĩngr ne neb piig la a yembrã n zẽk a koɛɛg n gom ne neb kʋʋngã a woto: Yãmb Zuif-rãmba, la yãmb fãa sẽn be-b Zeruzalɛm, bãng-y bõn-kãnga la y kelg mam goama neere. 15 Nin-kãensã ka yũ rãam wala yãmb sẽn tẽedã ye. Bala, nan ket n yaa yibeoogo, wakat a wɛ bala. 16 La yaa bũmb ning Wẽnnaam no-rɛɛs a Zowɛl sẽn da togsã: 17 "Wẽnnaam yeelame yaa: Yaoolem wakate, mam na n pʋdga m Sɩɩgã ninsaalbã buud fãa zutu. Yãmb kom-dibli la y kom-pugli na n togsa bãngr goama. Yãmb kom-bɩɩs na n yãa vẽnegre, la yãmb nin-kẽemb na n paama zãmsdo. 18 N ye! Ra-kãens daare, mam na n pʋdga m Sɩɩgã m tʋmtʋmd-raopa la m tʋmtʋmd-pogs zutu, la b na n togsa bãngr goama. 19 Mam na n maana bõn-yɛɛsds yĩngri, saasẽ, la bõn-bãn dũniyã zugu, zɩɩm, la bugum, la bug-zõos na n zĩndame. 20 Wĩndgã na n lebga lik bida, la kiuugã na n lebga wa zɩɩm, tɩ Zu-soabã daarã sẽn ya ra-kãseng la sẽn be ziirã yaool n wa. 21 La ned ning fãa sẽn na n pʋʋs ne Zu-soaba yʋʋr na n paama fãagre." 22 Yãmb Israyɛl neba, kelg-y gom-kãensã. Yãmb mens miime tɩ yaa Nazarɛt dao a Zezi la Wẽnnaam tall n maan bõn-bãnã la bõn-yɛɛsds la bãn yãmb sʋka, n wilg tɩ yaa bãmb n tʋm-ba. 23 B zãmba rao-kãnga, n yõk n kõ yãmb wa sẽn zems Wẽnnaam yam-yãkrã, la bãmb sẽn da pĩnd n yeelã. Yãmb kɩtame tɩ yel-wẽn maandb ka a Zezi da-pɩk zug n kʋ-ba. 24 La Wẽnnaam vʋʋga bãmb n fãag-b kũum pãng nugẽ. Tɩ bõe, kũumã pãng ra ka tõe n tall bãmb ye. 25 Bala, a Daviid dag n goma b yell n yeel yaa: "Mam dag n yãta Zu-soaba mam taoor wakat fãa. Bala, bãmb bee ne maam, sẽn na n yɩl tɩ bũmb da wa n miim maam ye. 26 Woto yĩnga, mam sũur pida ne sũ-noogo, la mam zelemd kɩdemdame. La baa mam yĩngã na n vʋʋsa tẽeb pidsg gũudem pʋgẽ. 27 Tɩ bõe, yãmb ka na n bas maam kɩɩm-kulg pʋgẽ ye, la yãmb kõn bas y sõmblem soabã t'a pa yaoogẽ n põog ye. 28 Yãmb wilga maam vɩɩm soaya: Yãmb na n pida maam ne sũ-noog y nengẽ." 29 M saam-biisi, kõ-y maam noor tɩ m gom ne yãmb tõnd yaab a Daviid yell vẽenega: Bãmb kiime, tɩ b mum-ba, la b yaoog ket n bee tõnd sʋk hal tɩ ta rũnna. 30 La bãmb da yaa Wẽnnaam no-rɛɛsa, n mi tɩ Wẽnnaam dag n wẽename n kãab bãmb n yeel tɩ b na n kɩtame tɩ b yagensa sʋka, a yembr sẽn yit bãmb buud pʋgẽ zaoond b naama geer zugu. 31 A Daviid da reng n goma Kiristã vʋʋgr yell n yeel tɩ b ka bas Kirist kɩɩm-kulg ye, la b yĩngã ka pa yaoogẽ n põog ye. 32 Yaa Zezi kãng la Wẽnnaam sẽn vʋʋgã, la tõnd fãa yaa bõn-kãng kaset dãmba. 33 A Zezi zẽkame n be Wẽnnaam dɩtgo, la bãmb deega Sɩɩg-sõngã b sẽn da kãabã, b ba wã nengẽ, n pʋdg-a tõnd zutu. La yaa bõn-kãng la yãmb sẽn yãt la y wʋmd moasã wã. 34 Tɩ bõe, a Daviid meng ka rʋ arzãn ye, la a yeelame tɩ Zu-soab a Wẽnd yeela yẽ Zu-soaba yaa: "Wa n zĩnd mam dɩtgo, 35 hal tɩ m kɩt tɩ f tab f bɛɛbã." 36 Dẽ yĩngã, Israyɛl buudã fãa, bãng-y sɩd-sɩd tɩ Zezi kãng yãmb sẽn ka da-pɩkã zugã, Wẽnnaam kɩtame tɩ bãmb lebg Zu-soaba la Kirist. 37 La nebã sẽn wʋm gom-kãnga, a sɩɩsa bãmb sũyã. La b soka a Pɩyɛɛr ne tẽn-tʋmdba a taabã yaa: D saam-biisi, tõnd tog n maana bõe? 38 A Pɩyɛɛr yeel-b lame yaa: Tek-y yam n kos sugri, la bɩ ned kam fãa sak n deeg koom lisg ne a Zezi Kirist yʋʋr a yel-wẽna sugr kũun yĩnga. Dẽ, y na yaool n deeg Wẽnnaam kũuna sẽn ya Sɩɩg-sõngã. 39 Tɩ bõe, Wẽnnaam kãabgã yaa yãmb ne y kamb yĩnga, la neb nins fãa sẽn be zĩ-zãrgã yĩnga, la neb nins fãa tõnd Wẽnnaam sẽn na n boolã me yĩnga. 40 A Pɩyɛɛr leb n goma goam a taab n kɩs kaset n sagl-b ne pẽdgr n yeel-b tɩ b fãag b mens n yi zamaan kãnga sẽn ya wẽngã pʋgẽ. 41 Neb nins sẽn sak a Pɩyɛɛr goama paama koom lisgu. La badaare, karen-biis sõor sẽn kolg tus a tãab n paase.

Tẽedba manesem

42 Bãmb da sakda tẽn-tʋmdba zãmsga neere, n vɩ ba-biis lagem-n-taar pʋgẽ, la b kaood burã n dɩt ne taaba, la b pʋʋsd ne taaba. 43 La yɛɛsg ra tara neba fãa, tɩ bõe, tẽn-tʋmdbã ra maanda bõn-yɛɛsds ne bõn-bãn wʋsgo. 44 Tẽedba fãa ra naaga taaba zĩ-yende, n dɩk b paoongã fãa n naag taaba. 45 B ra koosda b paoongã ne b sẽn tarã n pʋɩt ligdã tɩ tat neba fãa, tɩ ned kam fãa paamd sẽn zemsd sẽn tõe sõng-a. 46 Daar fãa, bãmb da naagda taab noor a yembr n be wẽnd-doogẽ wã. Bãmb da naagda taab n dɩt rɩɩbã b yiyã pʋse, la b dag n dɩta b rɩɩbã ne sũ-noogo, la ne sũy sẽn ya sõama. 47 Bãmb da pẽgda Wẽnnaam. La neba fãa ra nong-b lame. La daar fãa, Zu-soabã da fãagda neb n paasd wẽnd-doogẽ wã.

Tʋʋma 3

Koams paama maagre

1 Zaabr lɛɛr a tãab sẽn ya pʋʋsgã wakat sẽn ta, a Pɩyɛɛr ne a Zã da tũu taab n kẽng wẽnd-doogẽ wã. 2 La rao a ye sẽn dog ne komsem n da be be. La b ra rɩkda yẽ daar fãa n wat n zĩndgd-a wẽnd-doogã noor ninga b sẽn boond tɩ rigno-neerã t'a bõosd neb nins sẽn da kẽed wẽnd-doogẽ wã. 3 La rao wã sẽn yã a Pɩyɛɛr ne a Zã sẽn dat n kẽ wẽnd-doogẽ wã, yẽ bõos-b lame. 4 A Pɩyɛɛr ne a Zã gesa yẽnda n yeel-a t'a ges bãmba. 5 La rao wã gesa a Pɩyɛɛr ne a zã n tẽed tɩ bãmb na n kõ-a-la bũmbu. 6 La a Pɩyɛɛr yeel-a lame yaa: Mam ka tar wanzuri wala sãnem ye, la mam kõta foo bũmb ninga mam sẽn tarã, ne a Zezi Kirist sẽn yi Nazarɛt yʋʋre, yik n kẽne! 7 La a Pɩyɛɛr gãda rao wã nug-rɩtgo, n kɩt t'a yiki. La wakat kãng bala koamsã nao wã ne a nao-sẽbã lebga kãenkãe. 8 La yẽ yika wʋgʋp n yals yĩngr n sɩng kẽna. La yẽ kẽname n tũ bãmb n kẽ wẽnd-doogẽ wã n yɩgd n tiimsid n pẽgd Wẽnnaam. 9 Nebã fãa yãnda yẽ sẽn kẽnd la a pẽgd Wẽnnaamã. 10 La bãmb bãngame tɩ yaa rao ninga sẽn da zĩ wẽnd-doogã rignoor ninga sẽn boond tɩ neerã n bõosdẽ wã, la b sẽn yã bũmb ninga sẽn maan rao wã, dabeem yõk-b lame tɩ b yɛɛs wʋsgo.

A Pɩyɛɛr moona koɛɛg wẽnd-doogã pʋgẽ

11 La rao wã sẽn da pʋgd a Pɩyɛɛr ne a Zã wã, neba fãa yɛɛsame n zoe n kẽng bãmb nengẽ, zĩig sẽn boond t'a Salmo veranda wã. 12 A Pɩyɛɛr sẽn yã woto, a yeela nebã yaa: Yãmb Israyɛl neba, yaa bõe tɩ bõn-kãnga yɛɛs yãmba? La yaa bõe yĩng tɩ yãmb get tõnd a woto wala yaa ne tõnd pãng wala d sõmblem yĩng la d tõog n kɩt rao-kãnga kẽnda? 13 Yaa Abraham ne Izak la a Zakob Wẽnnaam sẽn ya tõnd yaab-rãmba Wẽnnaamã n waoog b tẽn-tʋmd a Zezi. Yaa bãmb la yãmb sẽn da zãmb n yõk n kɩs a Pilat, t'a Pilat da tags n dat n bas-b tɩ yãmb tõdg yẽnda taoorã. 14 Yãmb tõdga sõmblem la tɩrlem soabã, n kos tɩ b bas nin-kʋʋdã n kõ-yã. 15 La y yaool n kɩt tɩ b kʋ vɩɩm-naabã. La Wẽnnaam vʋʋg-b lame tɩ b yi kũum sʋk n vɩ. Tõnd yaa bõn-kãng kaset dãmba. 16 Yaa ne tẽeb la a Zezi yʋʋrã n kõ dao kãngã yãmb sẽn ne la y miẽ wã pãnga tõnd sẽn tẽe bãmb yʋʋrã yĩnga. Yaa tẽeb ne a Zezi n maag rao-kãnga zãng fasɩ yãmb fãa nifẽ. 17 La moasã, m saam-biisi, mam miime tɩ yaa yãmb ne y nanamsa zɩɩlma yĩng n kɩt tɩ y maan a Zezi a woto. 18 La Wẽnnaam maana a woto n pids bũmb ninga b sẽn da pĩnd n togs ne b no-rɛɛsdbã fãa noy tɩ bãmb Kiristã na n namsame wã. 19 Dẽ, tek-y yam n kos sugri tɩ Wẽnnaam tõe n yẽes y yel-wẽna, 20 woto, Zu-soaba na n kɩtame tɩ yolsg wakat wa. La b na n tʋma Kirist a Zezi bãmb sẽn da yãk yãmb yĩngã. 21 A Zezi tog zĩnda arzãn nanda hal tɩ Wẽnnaam sẽn da togs bũmb ningã fãa wakat sẽn loogã ne b no-rɛɛs sõamyã noyã manegre wakat ta. 22 A Moyiis ra yeelame: "Zu-soaba sẽn ya yãmb Wẽnnaam na n yãka b no-rɛɛs sẽn ya wa maam yãmb buudã sʋk n kõ-yã. Yãmb na n kelga bũmb nins fãa yẽ sẽn na n togs yãmbã. 23 La ned ning sẽn ka kelgd-a Wẽnnaam no-rɛɛs kãnga, b na n menes-a-la Wẽnnaam nebã sʋka." 24 La Wẽnnaam no-rɛɛsdbã fãa sẽn sɩng ne a Sãmwɛll la sẽn pʋgl-b bãmba me goma ra-kãens yelle. 25 Yãmb yaa Wẽnnaam no-rɛɛsdba kamba, la kaool ninga Wẽnnaam sẽn maan ne tõnd yaab-rãmbã kamba, Wẽnnaam sẽn yeela Abraham tɩ dũniyã buud fãa na n paama bark bãmb yagensã maasem yĩngã. 26 Yaa yãmb yĩng pipi la Wẽnnaam yãk b tẽn-tʋmd n tʋm-b yãmb nengẽ, tɩ ned kam fãa yãmb sʋkã sã n wẽnemd n bas a yel-wẽna bɩ b ning-a barka.

Tʋʋma 4

A Pɩyɛɛr ne a Zã bee kaoreng yɛl-bʋ-kaoodba taoore

1 A Pɩyɛɛr ne a Zã sẽn da ket n gomd ne nebã, maan-kʋʋdbã ne wẽnd-doog gũudba naab la Saduusẽ-dãmba waame. 2 Bãmb sũyã puuga wʋsg ne tẽn-tʋmdba yiibã sẽn da zãmsd nebã la b moondẽ n yetẽ tɩ neb nins sẽn tũud a Zezi wã na n vʋʋg n bas a kũum wala a Zezi sẽn vʋʋg n bas kũuma. 3 La b yõga tẽn-tʋmdbã n kɩs gũudbã tɩ b gũ-b hal tɩ beoog vẽege, bala wĩndga da zoe n kẽeme. 4 Baoosgo, neb nins sẽn da wʋm koe-moonegã, wʋsg tẽeme. Neba sẽn tẽ wã sõor kolga tus a nu. 5 La vẽkembeoogo, Zuif-rãmba nanamse la kãsem-dãmba ne tõog karen-saam-dãmbã, 6 la maan-kʋʋdbã kãsem a Ãnn ne a Kayif, la a Zã la a Alegsãndr la neb nins fãa sẽn da ya maan-kʋʋdba kãsem-dãmb buudã tigma taab Zeruzalɛm. 7 Bãmb talla a Pɩyɛɛr ne a Zã n wa n yals bãmb sʋk n sok-b tɩ yaa ne pãng bʋg wala yaa ne ãnna yʋʋr la b maan bõn-kãnga. 8 Dẽ, a Pɩyɛɛr sẽn pid ne Sɩɩg-sõngo, yẽ yeel-b lame yaa: 9 Zuif-rãmba nanamse ne kãsem-dãmba, b sẽn sokd tõnd rũnna n dat bãng maan-neerã tõnd sẽn maan koamsã, la sẽn yɩ to-to tɩ rao-kãng paam maagrã. 10 Yãmb fãa ne Israyɛl neba fãa bãng-y neere, tɩ yaa ne Nazarɛt dao a Zezi Kirist yãmb sẽn ka da-pɩk zug tɩ Wẽnnaam vʋʋg-b n bas kũuma yʋʋre, n kɩt tɩ rao-kãnga paam laafɩ zãng n yas yãmb fãa taoore. 11 Wa gʋls sõamyã sẽn yetã, a Zezi yaa: "Kugr ninga yãmb a tãn-metbã sẽn da zagsã, la kug-kãng n lebg roogã pãng kugri." 12 Fãagr ka be ne ned a to sã ka a Zezi ye. Tɩ bõe, Wẽnnaam ka kõ ned yʋʋr a to ninsaalba sʋk dũniyã zug tɩ tõnd tõe n tũ m paam fãagr ye. 13 La bãmb sẽn yã a Pɩyɛɛr ne a Zã pɛl-kɛgengã, b yɛɛsame, tɩ bõe, b ra bãngame t'a Pɩyɛɛr ne a Zã yaa nin-zaals sẽn ka paam zãmsgo. La b ra bãngame t'a Pɩyɛɛr ne a Zã ra tũuda a Zezi. 14 Kaorengã yɛl-bʋ-kaoodbã sẽn yã rao ningã sẽn paam maagrã t'a yik n yas a Pɩyɛɛr ne a Zã sɛɛgẽ wã, b ra ka tar sẽn na leok ye. 15 La b kõo a Pɩyɛɛr dãmb noor tɩ b yi kaoreng yɛl-bʋ-kaoodba roogẽ. La kaoreng yɛl-bʋ-kaoodbã yẽsa ne taab n yeel yaa: Tõnd na n maana nin-kãensa bõe? 16 Bala, Zeruzalɛm neba fãa bãnga vẽeneg tɩ nin-kãensa maana bõn-bãn-kãsenga, la tõnd ka tõe n kɩɩs bõn-kãng ye. 17 La sẽn na n yɩl tɩ yel-kãnga ra saag neba sʋk n paase, wa-y tɩ d gɩdg-b tɩ b ra leb n gom ne ned ba a yen a Zezi yʋʋrã yell ye. 18 Dẽ, b boola a Pɩyɛɛr ne a Zã n yeel-b tɩ b ra leb n tol n gom la b zãms nebã ne a Zezi yʋʋr ye. 19 La a Pɩyɛɛr ne a Zã leok-b lame yaa: Yaa tɩrg Wẽnnaam nifẽ tɩ tõnd sak yãmb n yaool n bas Wẽnnaam? Bɩ yãmb mens togse. 20 Bala, tõnd ka tõe n ka gom bũmb ninga tõnd sẽn yã la d wʋma yell ye. 21 La kaoreng yɛl-bʋ-kaoodba leb n lenga a Pɩyɛɛr dãmb n leb n bas-b n ka tõog n paam bũmb sẽn na n sɩbg-b ye, b sẽn zoet nebã yĩnga. Tɩ bõe, neba fãa ra pẽgda Wẽnnaam bũmb ninga sẽn maana yĩnga. 22 Bala, rao ninga maagrã sẽn yɩ bõn-bãndã da tara sẽn yɩɩd yʋʋm pis-naase.

Tẽedba pʋʋsa Wẽnnaam n paam daoodo

23 La b sẽn yiis a Pɩyɛɛr ne a Zã n base, bãmb kẽnga b ba-biis a taaba nengẽ, n tɩ togs-b bũmb ning fãa maan-kʋʋdba kãsem-dãmba ne kãsem-dãmba sẽn da yeel bãmbã. 24 Tẽedba sẽn wʋm yõwã, b lagma taab n pʋʋs Wẽnnaam n yeel yaa: Zu-soaba, yãmb n naan yĩngr la tẽnga, la ko-kãsengã, la bũmb nins fãa sẽn be b pʋsẽ wã, 25 yãmb n kɩt tɩ tõnd yaab a Daviid sẽn ya yãmb tʋmtʋmda gom ne Sɩɩg-sõng pãnga, n yeel tɩ: "Yaa bõe yĩng tɩ buud toay-toayã sũy puudẽ, la yaa bõe tɩ nebã set sedb sẽn ka võore. 26 Dũniyã rĩm-dãmba segla b mens zabr yĩnga, la nanamsã lagma taaba, n na n zab ne Zu-soabã la ne bãmb Kiristã." 27 Tɩ bõe, Herood ne a Põns Pilat sɩd lagma taab Zeruzalɛm ka, ne bʋ-zẽmsã la ne Israyɛl nebã n zab ne yãmb tẽn-tʋmd-sõng a Zezi yãmb sẽn yãkã. 28 Woto, bãmb pidsa bũmb ninga fãa sẽn zems yãmb sẽn da pĩnd n yãk ne y pãnga la y ratma. 29 La moasã, Zu-soaba, kelg-y b zabr goama. La y kõ y tẽn-tʋmdbã raood kãseng tɩ b moon yãmb koɛɛgã. 30 Tẽeg-y y nug n kɩt tɩ neb paam maagre, tɩ bõn-bãna la bãna maan ne y tẽn-tʋmd-sõng a Zezi yʋʋre. 31 La bãmb sẽn pʋʋs n sɛ, bãmb sẽn da tigim taab roog ningã rigmdame. La b fãa pida ne Sɩɩg-sõngo. La b moona Wẽnnaam koɛɛgã ne raoodo.

Tẽedba pʋɩɩ b sẽn tarã fãa ne taaba

32 Neb wʋsgã sẽn ya tẽedbã sũyã la b yama fãa ra yaa a yembre. Bãmb ned ba a yen dag n ka yet tɩ bũmb nins yẽ sẽn so wã yaa a meng rẽnd ye. La paoongã fãa ra yaa bãmb fãa n so. 33 La tẽn-tʋmdbã ra kɩta Zu-soaba a Zezi vʋʋgrã kaset ne pãn-kãsenga. La bark kãseng ra sigda bãmb fãa zutu. 34 La bãmb sʋka ned ba a yen da ka naong soab ye, bala, neb nins fãa sẽn da tar pʋto, wall rotã koosa bãmb fãa, n dɩk b sẽn koosã ligd n tall n wa. 35 La b kɩta tẽn-tʋmdba ligdã, la b pʋɩta ligdã tɩ ned kam fãa paam sẽn zems a sõngre. 36 La a Zozɛf, tẽn-tʋmdbã sẽn pʋd a soab yʋʋr t'a Barnabas sẽn dat n togs tɩ ned sẽn belsd a taaba. Yẽ yaa Levi buudu la a yita Sɩpr. 37 Yẽ koosa a pʋʋg n tall ligdã n wa rɩgl tẽn-tʋmdba taoore.

Tʋʋma 5

A Ananiyas ne a Safɩra

1 La rao a yen yʋʋr sẽn boond t'a Ananiyas ne a paga a Safɩra me koosa b pʋʋgo. 2 La a Ananiyas ne a paga seda ne taab n yãk ligdã n bĩng b mens yĩnga. La a rɩk sẽn kellã n tɩ kɩs tẽn-tʋmdbã. 3 La a Pɩyɛɛr sok-a lame yaa: Ananiyas, yaa bõe tɩ Sʋtãana soog fo sũurã hal n kɩt tɩ f yag zĩrĩ ne Sɩɩg-sõng n yãk pʋʋgã ligd fo sẽn koosã? 4 Fo sẽn dag n nan ka koos pʋʋgã, a ka foom n so laa? La fo sẽn koos-a wã ligdã ka fo rẽnd sɩda? La yɩɩ a wãn tɩ fo tags f sũurẽ tɩ maan bõn-kãnga? Fo ka yag zĩrĩ wã ne ninsaalb ye, la yaa ne Wẽnnaam la f yag-yã. 5 A Ananiyas sẽn wʋm gom-kãense a lʋɩɩ tẽng n ki. La rabeem kãseng yõka neb nins fãa sẽn wʋm yel-kãnga 6 La kom-bɩɩsa yikame n dɩk-a n vil ne pɛɛl n tɩ mumi. 7 La sẽn kaoos bilf n kolg lɛɛr a tãabo, a Ananiyas pagã me kẽeme la yẽ ka bãng bũmb ninga sẽn da maana ye. 8 A Pɩyɛɛr sok-a lame yaa: Togs maam yãmb sã n koosa y pʋʋgã a woto tɛka. La a leokame tɩ n-ye, tɩ yaa woto tɛka. 9 Dẽ, a Pɩyɛɛr yeela yẽ yaa: Yɩɩ a wãn tɩ yãmb sed ne taab n na n mak Zu-soabã Sɩɩga? Gese, neb nins sẽn mum fo sɩdã bee rignoorẽ, la bãmb na n dɩka foom me n looge. 10 La wakat kãng bala, yẽ lʋɩɩ tẽng a Pɩyɛɛr taoor n ki. La kom-bɩɩsã kẽeme n mik t'a Safɩra kiime. La b rɩk-a lame n tɩ mum n yegl a sɩdã. 11 Rabeem kãseng yõka tẽedba fãa ne neb nins fãa sẽn wʋm bõn-kãensa.

Bõn-bãn ne bõn-yɛɛsds wʋsg maaname

12 Tẽn-tʋmdba maana bãna la bõn-yɛɛsds wʋsg nebã sʋka. Tẽedba fãa tigma taab zĩig ning sẽn boond tɩ Salmo zãndã. 13 La neb a taabã sʋk ned ba a yen da ka saagd n dat n naag-b ye. La nebã ra pẽgda tẽedba wʋsgo. 14 Raop la pagb wʋsg sẽn da tẽed Zu-soaba tara paasg daar fãa. 15 B ra tallda bãad-dãmb ne gãas wala pãnday n wat n gãnegd-b soaya zut tɩ daar ninga a Pɩyɛɛr sã n wa n loogdẽ, bɩ a maasma tõe n bui bãad-dãmb kẽere. 16 La neb wʋsg-wʋsg yii tẽns sẽn yeg Zeruzalɛm n tall bãad-dãmb la neb zĩn-dẽgd sẽn namsd n wa. La bãmb fãa paama maagre.

A Pɩyɛɛr ne a Zã paama namsgo

17 La maan-kʋʋdba kãsem ne neb nins fãa sẽn da be ne yẽnda wã, sẽn dat n togs tɩ Saduusẽ-dãmbã, yik n pida ne sũ-kiiri. 18 Bãmb yõga tẽn-tʋmdbã n kẽes bi-bees roogẽ. 19 La Zu-soabã malɛk waa ne yʋng n pak bi-bees roogã kʋɩleng n yiis tẽn-tʋmdbã n yeel-b yaa: 20 Kẽng-y n tɩ yals-y wẽnd-doogã pʋg n togs nebã vɩɩm kãnga koɛɛga fãa. 21 La bãmb sẽn wʋm woto, bãmb kẽe wẽnd-doogẽ wã yibeoog pĩnd n sɩng n zãmsd nebã. La maan-kʋʋdba kãsem ne neb nins sẽn da be ne yẽ wã waame n tigim kaorengã yɛl-bʋ-kaoodba la Israyɛl kãsem-dãmbã, La b tʋmame tɩ b tall tẽn-tʋmdbã sẽn be bi-bees roogẽ wã n wa. 22 La gũudba sẽn ta bi-bees roogẽ wã, b ka yãnd tẽn-tʋmdbã be ye. La b lebgame n tɩ yeel yaa: 23 Tõnd yãa bi-bees roogã sẽn pag sõama, tɩ gũudbã yas noyẽ wã n gũudẽ. La tõnd sẽn pake d ka yã ned doogã pʋgẽ ye. 24 La bãmb sẽn wʋm gom-kãensã, wẽnd-doog gũudbã kãsem ne maan-kʋʋdba kãsem-dãmb dag n ka mi b sẽn na n tags bũmb ninga tẽn-tʋmdbã wɛɛngẽ ye, la b ra sokda b mens tɩ yel-kãnga na n yɩɩ a wãna. 25 La ned n wa n yeel-b tɩ neb nins bãmb sẽn dag n kẽes bi-bees roogã bee wẽnd-doogẽ wã n zãmsd nebã. 26 La wẽnd-doog gũudbã kãsem ne gũudba kẽngame n tɩ tall tẽn-tʋmdbã n wa n ka maan-b pãng ye. Tɩ bõe, gũudba ra yɛɛsdame tɩ nebã na n wa lob bãmb kuga. 27 La b sẽn tall tẽn-tʋmdbã n leb n wa, b kɩtame tɩ b yals kaoreng yɛl-bʋ-kaoodbã taoore. La maan-kʋʋdba kãsem yeel-b lame yaa: 28 Tõnd dag n yeela yãmb tɩ y ra le saag n zãms nebã ne yʋ-kãngã ye. La ade, yãmb pidsa Zeruzalɛm ne y zãmsgã. La y rat n dɩk raowã kũum yell n dogl tõnd zutu! 29 A Pɩyɛɛr ne tẽn-tʋmdbã leokame yaa: Tõnd tog n saka Wẽnnaam n yɩɩd ninsaalbã. 30 Tõnd yaab-rãmba Wẽnnaam vʋʋga a Zezi yãmb sẽn dag n ka a soab da-pɩkã zug tɩ b ki wã. 31 Wẽnnaam zẽka a Zezi tɩ b be bãmb rɩtgo n ya rĩma la fãagda n na n kõ Israyɛl nebã yam tekre la yel-wẽna sugri. 32 Tõnd yaa bõn-kãens kaset dãmba. La Sɩɩg-sõng Wẽnnaam sẽn kõ neb nins sẽn sak bãmbã me yaa kaset soaba. 33 La kaoreng yɛl-bʋ-kaoodbã sẽn wʋm gom-kãense, b sũyã puugame tɩ b ra baood tẽn-tʋmdbã n dat n kʋ. 34 La tõog karen-saamb a yen yʋʋr sẽn boond t'a Gamalyɛll n ya Fariisẽ ned n dag be b sʋka. La neba ra waoogda yẽnda la a yika kaoreng yɛl-bʋ-kaoodbã taoor n kõ noor tɩ yiis tẽn-tʋmdbã tɩ yɩ bilfu. 35 La yẽ yeela nebã yaa: Israyɛl neba, gũus-y ne bũmb ningã yãmb sẽn dat n maan nin-bãmba wã. 36 Tɩ bõe, a Tedaas yika wakat sẽn ka zãra n yetẽ tɩ yẽ yaa nin-kãsenga. La neb sẽn kolg kobs naas da tũuda yẽnda. La b kʋ-a lame, la neb nins fãa sẽn da tũud yẽ wã zoe n sãeegame, la b tũudma yɩɩ zaalem. 37 La yẽ sẽn looge, Galile dao a Zudas me yika sõdbã wakat n kɩt tɩ neb wʋsg tũ yẽnda. La b kʋʋ yẽ me, la neb nins fãa sẽn da tũud yẽ wã sãeegame. 38 Dẽ, moasã, mam yeta yãmb tɩ y bas nin-bãmba tɩ b loog la y ra le bao tɩ maan bãmb bũmb ye. Tɩ bõe, bãmb sẽn maanda, wala b tʋʋma sã yaa ninsaalb rẽnda, b na n sãama b toore. 39 La b sã n yita Wẽnnaam nengẽ, yãmb kõn tõog n sãam-b ye. Gũus-y y mens n da wa n zab ne Wẽnnaam ye. 40 Bãmb saka a Gamalyɛl goama. La b leb n boola tẽn-tʋmdbã n kɩt tɩ b pãb-b ne kalwaase n yeel-b tɩ b ra le saag n gom ne a Zezi yʋʋr ye. La b bas-ba. 41 Tẽn-tʋmdbã yii kaoreng yɛl-bʋ-kaoodbã taoor ne sũ-noogo b sẽn ges tɩ bãmb zemsame tɩ paam namsg a Zezi yʋʋrã yĩnga. 42 Bãmb dag n zãmsda nebã la b moond Kirist Zezi koe-noogã wẽnd-doogẽ wã la zagsã pʋs daar fãa n ka basdẽ ye.

Tʋʋma 6

B yãka yel-gɛtb a yopoe

1 Wakat kãnga, karen-biisã ra lebgda wʋsgo. Zuif-rãmb nins sẽn vɩ-b tẽn-taasã yẽgma ne Zuif-rãmb nins sẽn vɩ-b Zeruzalɛma, b sẽn da ka kõt bãmb pʋgkõapã b daar fãa pʋɩɩrã wa sẽn zemsã yĩnga. 2 Dẽ, tẽn-tʋmdba piig la a yiibã tigma karen-biisa fãa n yeel-b yaa: A ka zems tɩ tõnd bas Wẽnnaam koɛɛgã mooneg n pʋɩt neb rɩɩb ye. 3 Ba-biisi, woto yĩngã, bɩ y yãk raop a yopoe yãmb sʋkã sẽn tar kaset sõngo, n pid ne Sɩɩg-sõng la yam, tɩ tõnd ning tʋʋm-kãngã bãmb zutu. 4 La tõnd na n kell n kẽnga taoor ne pʋʋsgo la Wẽnnaam koɛɛgã moonego. 5 La neb kʋʋngã fãa sũur yɩɩ noog ne koe-kãnga. Dẽ, bãmb yãka a Etɛn sẽn pid ne tẽeb la Sɩɩg-sõngo la a Filip la a Porkoor la a Nikanoor la a Tɩmo la a Parmenaas ne a Nikola sẽn yit Ãntiyos n dag n kẽ Zuif-rãmba kaorengo. 6 B talla bãmb n wa tẽn-tʋmdba nengẽ la b pʋʋsame n tik-b ne b nusi. 7 La Wẽnnaam koɛɛgã ra saagdame n yɩɩd pĩnda, la karen-biisã sõor dag n paasda wʋsg Zeruzalɛm. La maan-kʋʋdb wʋsg ra sakda tẽebã.

B yõka a Etɛn

8 A Etɛn sẽn pid ne bark la pãnga, a maana bõn-yɛɛsds kãsemse la bãn neba sʋka. 9 La karen-doog ning sẽn boond tɩ neb sẽn paam lohorem karen-doogã neb kẽere sẽn yit Sirɛn la Alegsãndri n paas ne Zuif-rãmb sẽn yit Silisi la Azi soolem sɩngame n wẽ nokoeemd ne a Etɛn. 10 La a Etɛn sẽn da gomd ne yam la Sɩɩg-sõng pãngã, b ka tõog n leok yẽ ye. 11 Dẽ, b maana Zãmb n paam neb tɩ b yeel tɩ bãmb wʋmame t'a Etɛn tʋʋd a Moyiis ne Wẽnnaam. 12 La b rãmba nebã ne kãsem-dãmba la ne gʋlsdbã. La b waame n yõk a Etɛn ne pãng n tall-a n kẽng Kaoreng-yɛl-bʋ-kaoodbã taoore. 13 Bãmb waa ne zĩri kaset dãmb tɩ b yet t'a Etɛn tʋʋda zĩ-sõngã la tõogã n ka basdẽ ye. 14 Bala, bãmb wʋma a Etɛn sẽn yeel tɩ Nazarɛt dao a Zezi na n sãama zĩ-kãnga la b tek minind nins a Moyiis sẽn da kõ bãmbã. 15 Neb nins sẽn da zĩ bʋ-kaoorã zĩigẽ wã fãa ra geta a Etɛn la b yãame tɩ yẽ nengã wẽnda wa malɛk nenga.

Tʋʋma 7

A Etɛn goama

1 La maan-kʋʋdbã kãsem soka a Etɛn tɩ sɩd yaa a woto laa? 2 A Etɛn leokame n yeel yaa: Raopa, la ba-biisi la m ba-rãmba, kelg-y-yã. Tõnd yaab a Abraham sẽn dag n be Mezopotami n nan ka kẽng kaarã nandã, Wẽnnaam sẽn tar zĩirã vẽnega b meng ne bãmba. 3 La Wẽnnaam yeel-b lame tɩ: "Yi n bas f tẽngã ne f buudã n kẽng tẽng ning mam sẽn na n wilg foomã." 4 Dẽ, a Abraham yi n basa Kalde-rãmba tẽng n kẽng n tɩ zĩnd kaarã. La bãmb ba wã kũum poore, Wẽnnaam kɩtame tɩ b yi be n wa tẽn-kãnga yãmb sẽn be moasã wã pʋgẽ. 5 La Wẽnnaam ka kõ a Abraham zĩig ba sẽn sekd naoor rɩglog tɩ yɩ a pʋɩɩr tẽng kãngã pʋgẽ ye. La Wẽnnaam kãabame tɩ b na n kõo bãmb ne b yagensã tẽngã tɩ b soog-a, a Abraham loogr poore. La rẽ t'a Abraham nan ka tar biig ye. Wẽnnaam da gomame n yeel a Abraham a woto: 6 "Fo yagensã na n zĩnda tẽng a to, tɩ b kẽes-b yembdo, la b na n namsa bãmb hal tɩ ta yʋʋm kobs naase." 7 Wẽnnaam yeelame yaa: "La mam na n sɩbga buud ninga sẽn na n kẽes-b yembdã, la bõn-kãng zugẽ b na n yaool n yii be n waoog maam tẽn-kãnga pʋgẽ." 8 Dẽ, Wẽnnaam maaana zood lagem-n-taar ne a Abraham n kõ-a bãong kẽesg tɩ yɩ bãnde. La a Abraham doga a Izake. La rasem a nii sẽn ta, b kẽesa a Izak bãongo, la a Izak sẽn dog a Zakobe, a kẽesa yẽ me bãongo. La a Zakob sẽn dog Zuif-rãmba yaab-rãmb piig la a yiibã, a kẽes-b la bãongo. 9 La Zuif-rãmba yaab-rãmb maana sũ-kiir ne a Zozɛf n koos-a tɩ b tall-a n kẽng Ezipt. 10 La Wẽnnaam dag n bee ne a Zozɛf, la b fãaga yẽ namsgã fãa pʋgẽ. La Wẽnnaam kɩtame t'a Zozɛf tar yam la bark Ezipt rĩm a Farõ nifẽ. La Farõ kɩtame t'a Zozɛf lebg Ezipt Gʋvɛrneer ne na-yirã fãa. 11 La kom-kãseng n kẽ Ezipt soolma fãa ne Kana tẽng gilli, la namsgã yɩɩ wʋsgo la tõnd yaab-rãmba ra ka tar dɩɩb sẽn na rɩ ye. 12 A Zakob sẽn wʋm tɩ kood bee Ezipt tẽnga, b tʋma tõnd yaab-rãmba be dẽenem. 13 La a Zakob sẽn tʋm-b naoor a yiib soaba, a Zozɛf vẽnega a meng ne a ba-biisã. La Farõ bãnga a Zozɛf sẽn ya buud ninga. 14 Dẽ, a Zozɛf tʋmame tɩ b tɩ peeg a ba a Zakob ne b yirã rãmb fãa, b sõora taa bãmb pis-yopoe la a nu. 15 A Zakob kẽnga Ezipt la b kii be. La tõnd yaab-rãmba me kii be. 16 La b tʋka b kũuma n kẽng Sɩsɛm n tɩ mum yaoog ninga a Abraham sẽn dag n da ne ligd a Hamoor kamba nengẽ sẽn be Sɩsɛma pʋgẽ. 17 La wakatã sẽn kolgd tɩ Wẽnnaam sẽn dag n maan kãabg ninga ne a Abrahamã tog n pidsi, neba fɩɩgame n lebg wʋsg Ezipt tẽngã pʋgẽ, 18 hal tɩ Ezipt rĩm a to sẽn ka bãng a Zozɛf reeg naam. 19 Rĩm kãng maana sɩlem n zãmb tõnd buudã n maan tõnd yaab-rãmbã pãng n kɩt tɩ b bas b kom-peels tɩ b ki. 20 La yaa wakat kãng la b rog a Moyiis. A rag n yaa bi-neere n ta Wẽnnaam yam. La yẽ zĩnda a ba wã zakẽ kiis a tãabo. 21 La b sẽn yiis a Moyiis n base, Farõ bi-pugla rɩka yẽ n wub-a wa a biiga. 22 B zãmsa a Moyiis Ezipt-rãmba yama fãa. La a goama ne a tʋʋma ra tara pãnga. 23 La a Moyiis sẽn ta yʋʋm pis naase, a tags a sũurẽ n dat n gesa a ba-biisã sẽn ya Israyɛl yagensã. 24 A Moyiis yãa b sẽn maand Israyɛl ned a yen pãnga, la a sõnga Israyɛl nedã n dok a sũur n kʋ Ezipt nedã. 25 A Moyiis ra tẽedame t'a ba-biisã na n bãngame tɩ Wẽnnaam na n talla yẽnda n fãag ba. La b ka bãng ye. 26 La vẽkembeoogo, a Moyiis yãa Israyɛl neb a yiib sẽn zabd taaba. La yẽ rat paas a zabrã n yeel yaa: "Yaa bõe tɩ y maan taab pãnga? Yãmb yaa ba-biisi." 27 Ned ninga sẽn maand a to wã pãngã tusa yẽ n yeel-a tɩ ãnna n yãk-a t'a yɩ bãmb naab la b bʋ-kaooda, 28 t'a Moyiis rat kʋʋ yẽ wala a sẽn kʋ Ezipt nedã zaame wã laa? 29 A Moyiis sẽn wʋm gom-kãngã, a Zoeeme n kẽng n tɩ zĩnd Madiyã tẽng n dog kom-dibli a yiib beene. 30 La yʋʋm pis naas rẽ zugẽ, malɛk puka a meng ne a Moyiis tuug sẽn wit bugum pʋgẽ weoog sẽn pẽ Sinayi tãngã. 31 A Moyiis sẽn yã tuugã sẽn wit bugmã b yɛɛsame. La b sẽn kolgd n na n gese, bãmb wʋma Zu-soaba koɛɛg sẽn yeel yaa: 32 "Mam yaa fo yaab-rãmba Wẽnnaam. A Abraham la a Izak ne a Zakob Wẽnnaam." La rabeem yõka a Moyiis t'a sɩng n digda, n ka saag n na n ges ye. 33 La Zu-soaba yeela a Moyiis yaa: "Piid f neooda wã, bala fo sẽn be zĩig ningã yaa zĩ-sõngo. 34 Mam yãa m nebã sẽn be Eziptã namsgã, la m wʋma b wõosgã. La m sigame n na n fãag-ba. Moasã, wa tɩ m na n tʋm-f la Ezipt." 35 Moyiis ninga Israyɛl kamba sẽn dag yeel tɩ ãnna yãk-a t'a yɩ bãmb naab la b bʋ-kaoodã, yaa Moyiis kãng la Wẽnnaam tʋmy t'a yɩ naaba la fãagda, ne malɛk ninga sẽn dag n puk a meng ne bãmb tuugã pʋgẽ wã sõngre. 36 Yaa a Moyiis n maan bõn-yɛɛsds la bãna Ezipt tẽngã n yiis Israyɛl kambã Ezipt soolma pʋgẽ la mog-miuugã ne weoogã pʋgẽ yʋʋm pis-naasã. 37 Leb n ya a Moyiis kãng n dag n yeel Israyɛl kambã yaa: "Wẽnnaam na n yãka b no-rɛɛs sẽn wẽnd maam yãmb ba-biisã sʋk n kõ yãmba." 38 La yaa yẽnda n zĩnd ne Israyɛl nebã weoogẽ wã, n dag n be ne malɛkã sẽn gomd ne yẽnda Sinayi tãngã. La a zĩnda ne tõnd yaab-rãmbã n deeg tõog sẽn kõt vɩɩmã n kõ yãmba. 39 Tõnd yaab-rãmbã rag n ka tʋlg n na n sak a Moyiis ye. Bãmb basa a Moyiis kɛɛnga n baood n lebg n leb Ezipt. 40 B yeela a Aarõ yaa: "Maan wẽnnaam-dãmb n kõ tõnd tɩ b lʋɩ d taoore. Tɩ bõe, a Moyiisi, soab ning sẽn yiis-a tõnd Ezipt tẽngã, tõnd ka mi bũmb ning sẽn maan-a ye." 41 Dẽ, badaare b maana nag-bila, n maan maoong n kõ wẽnd-naandgã, la b maana sũ-noog ne bũmb ninga b mens nus sẽn maana. 42 La Wẽnnaam wẽnemda b neng n bas-b tɩ b pʋʋs yĩngr ãds wa sẽn gʋls Wẽnnaam no-rɛɛsdbã sebr pʋgẽ wã: "Israyɛl neba, yãmb sẽn zĩnd weoogã pʋgẽ yʋʋm pis-naasã, yãmb kʋʋ rũms la y maan maand n kõ maam sɩda? 43 La yãmb zẽka wẽnnaam a molok fu-roogo ne wẽnnaam a Ramfã ãdga. Yãmb maana wẽnd-naands kãens n na n waoogd-ba. Woto yĩnga, mam na n yiisa yãmb tɩ y kẽng hal n zãag ne Babilon." 44 Weoogẽ wã tõnd yaab-rãmba da tara kaset fu-roogã. Fu-roogã wẽnda mamsg ninga a Moyiis sẽn dag n yãndã, tɩ sẽn gomd-a ne yẽ wã yeel-a t'a ti n wẽneg a woto wã. 45 Rẽ zugẽ, tõnd yaab-rãmba reega fu-ro-kãng n tall-a n kẽ tẽng ninga pʋg a Zozoe sẽn lʋɩ bãmb taoor n zab tɩ Wẽnnaam dig buud a taabã tɩ b reeg n soogã, la fu-roogã paa be hal tɩ ta a Daviid zamaane. 46 A Daviid paama bark Wẽnnaam nifẽ, n kos bãmb noor n dat n me roog n kõ a Zakob Wẽnnaam. 47 La baoosgo yɩɩ a Salmo n me roogã n kõ Wẽnnaam. 48 La Wẽnnaam sẽn-ka-to ka kẽed rot sẽn me ne ninsaalb nus ye. Wala Wẽnnaam no-rɛɛsa sẽn yeelã: 49 Zu-soaba yeelame: "Arzãn yaa mam geere la dũniyã yaa mam nao-raogendga. Ro-bʋg buud la yãmb na n me n kõ maam? La mam vʋʋsg zĩig bee yɛ? 50 Ka mam meng n naan bõn-kãens fãa laa?" 51 Yãmb yaa kɩɩsdba. La yãmb sũyã ne y tʋba pagame n ka wʋmd Wẽnnaam boaalã ye. Yãmb kɩɩsda Sɩɩg-sõng daar fãa wala y yaab-rãmbã sẽn da maana. 52 Wẽnnaam no-rɛɛs bʋg la y yaab-rãmbã ka namse? B kʋʋ neb nins sẽn da pĩnd n togs tɩrlem soaba waoongã. La moasã, yaa yãmb n zãmb tɩrlem soabã n kʋ-a. 53 Malɛk-rãmba kõo yãmb Wẽnnaam tõogã la yãmb ka sak-a ye. 54 Kaoreng yɛl-bʋ-kaoodbã sẽn wʋm gom-kãensã, b sũyã yika ne a Etɛn tɩ b wãb b yẽna. 55 La a Etɛn sẽn pid ne Sɩɩg-sõngo, yẽ gesa yĩngri la a yãnda Wẽnnaam ziirã, la a Zezi sẽn yas Wẽnnaam dɩtgo. 56 La a Etɛn yeelame yaa: Kelg-y yã, mam nee yĩngr sẽn pake la Ninsaal Bi-riblã sẽn yas Wẽnnaam dɩtgo. 57 Dẽ, bãmb kelma ne pãng n yẽd b tʋba. La b fãa wudgame n yõk a Etɛn. 58 La b talla yẽnda n yi tẽngã n sɩng n lob-a ne kug n na n kʋ. La kaset dãmba rʋʋga b fut bi-bɩɩg a yen yʋʋr sẽn boond t'a Soll taoore. 59 La b sẽn da lobd a Etɛn ne kugã, a ra pʋʋsdame n yetẽ: Zu-soab a Zezi, reeg-y m sɩɩgã. 60 Dẽ, a Etɛn yĩgimda a rũm zug n kelem ne pãng n yeel yaa: Zu-soaba da ning-y b taal yel-wẽn-kãnga yĩng ye. La a sẽn yeel a woto n sɛ, a gũsame.

Tʋʋma 8

1 La a Soll da gesame t'a Etɛn kʋʋbã zemsame.

A Soll namsda a Zezi tẽedbã

La wakat kãng bala, b sɩng n namsda a Zezi tẽedbã sẽn da be Zeruzalɛma wʋsgo. La b fãa sãeegame n kẽ Zude soolem ne Samari soolem pʋse, sã n ka tẽn-tʋmdba bal n ka sãeege. 2 Nin-sõamyã rɩka a Etɛn n mum la b yãba wʋsg yẽ kũuma yĩnga. 3 La a Soll da namsda tẽedbã wʋsgo. Yẽ ra kẽeda rot pʋs fãa n yõgd raop la pagb n kẽesd-b bi-bees roogẽ.

A Filip moona koɛɛg Samari

4 Dẽ, b sẽn sãeeg neb ninsã da kẽngda zĩig zĩig n moond koe-noogã. 5 A Filip kẽnga Samari na-tẽngã n tɩ moon Kirist koɛɛgã be. 6 Neb kʋʋngã sẽn wʋmd la b yãt a Filip sẽn maand bõn-bãna, bãmb naaga taab n kelgd bũmb ninga yẽ sẽn togsdã neer neere. 7 Tɩ bõe, zin-dẽgd wʋsg ra kelemda ne pãng n yit n basd neb nins b sẽn da tarã. La koms-rãmb wʋsg ne wobs me ra paamda maagre. 8 La sũ-no-kãseng zĩnda tẽn-kãng pʋga. 9 Dao a yen yʋʋr sẽn boond t'a Sɩmo n da zoe n deng n be tẽn-kãng me pʋga n maand tɩt n yɛɛsd Samari nebã. A ra yeta a meng tɩ nin-kãsenga. 10 La sẽn sɩng ne nin-tals la nin-kãsems fãa ra kelgda yẽnda neere n yetẽ tɩ rao-kãng yaa Wẽnnaam pãnga. Tɩ yaa pãng ninga b sẽn boond tɩ pãn-kãsengã. 11 Nebã ra kelgda yẽ neere, tɩ bõe, yaa daar zãr la a maand a tɩɩmã n yɛɛsd bãmba. 12 La neba sẽn tẽ a Filip sẽn moond Wẽnnaam soolem koe-noogã la a Zezi Kirist yʋʋrã, b raop la b pagb sak n deega koom lisgu. 13 A Sɩmo menga tẽeme n deeg koom lisg n kell n pa ne a Filip la a sẽn yãt bõn-yɛɛsdsã ne bõn-bãn kãsemsã sẽn maandã, a yɛɛsame. 14 Tẽn-tʋmdbã sẽn be Zeruzalɛmã sẽn wʋm tɩ Samari nebã reega Wẽnnaam goama, b tʋma a Pɩyɛɛr ne a Zã bãmb nengẽ. 15 A Pɩyɛɛr ne a Zã sẽn ta Samari b pʋʋsa tẽedbã yĩng tɩ b reeg Sɩɩg-sõngo. 16 Bala, Sɩɩg-sõng nan zɩɩ n sig bãmb ned ba a yen zug ye. Bãmb da paama koom lisg bal ne zu-soab a Zezi yʋʋre. 17 Dẽ, a Pɩyɛɛr ne a Zã tika tẽedba ne b nusi, la b reega Sɩɩg-sõngo. 18 A Sɩmo sẽn yã tɩ wakat ning tẽn-tʋmdbã sẽn tikd tẽedbã ne b nusã b reegda Sɩɩg-sõngo, yẽ waa ne ligd n na n kõ a Pɩyɛɛr ne a Zã. 19 Yẽ yeel-b lame yaa: Kõ-y maam me pãn-kãnga tɩ mam sẽn na n tik ned ning fãa ne m nusi, bɩ a reeg Sɩɩg-sõngo. 20 La a Pɩyɛɛr yeela yẽnda yaa: Bɩ f ligdã naag foom n sãam, fo sẽn tẽed tɩ ligd tõe n daa Wẽnnaam kũunã yĩnga. 21 Fo ka tar pʋɩɩr yel-kãnga pʋgẽ ye. Tɩ bõe fo sũurã ka tɩrg Wẽnnaam taoor ye. 22 Dẽ yĩnga, bɩ f tek yam n bas f tags wẽnsã n pʋʋs Zu-soabã tɩ sã n tõe bɩ f paam sugr kũun tags kãnga sẽn be fo sũurẽ wã yĩnga. 23 Tɩ bõe, mam neeme tɩ sũ-toog n tar foo tɩ f ya yel-wẽna yamba. 24 A Sɩmo yeel-b lame yaa: Yãmb mens pʋʋs Zu-soabã mam yĩnga, tɩ bũmb nins yãmb sẽn yeelã ba a yen da paam maam ye. 25 La a Pɩyɛɛr ne a Zã sẽn kɩs kaset la b moon Zu-soabã koɛɛg n sa, b lebg n leba Zeruzalɛm. La b sẽn wa n dabdã, b moona koe-noogã Samari tẽn-bõones wʋsg pʋse.

A Filip ne Etiyopi neda

26 La Zu-soabã malɛk goma ne a Filip n yeel-a t'a yik n kẽng wĩndgã goabg n tũ sor ningã sẽn yit Zeruzalɛm n dabd Gaza, n ya weoog sorã. 27 A Filip yikame kẽng tao-tao. La rao a yen sẽn ya zu-soab n yit Etiyopi sega yẽ sorã zugu. Rao-kãng yaa Etiyopi rĩm-poaka, Kãndaas ligd gũuda, yẽ ra waa Zeruzalɛm n na n pʋʋs Wẽnnaam. 28 La yẽ ra lebg n kuiisame, a ra zĩi a wiid voatɩɩr pʋg n karemd Wẽnnaam no-rɛɛs a Ezayi sebre. 29 La Sɩɩg-sõng yeela a Filip t'a kẽng n kolg voatɩɩrã. 30 Yẽ wudg n kolgame, la a wʋma Etiyopi rao wã sẽn da karemd Wẽnnaam no-rɛɛs a Ezayi sebre, t'a Filip sok-a t'a wʋmda a sẽn karemda võor sɩda? 31 Tɩ raowã leok tɩ yẽ na n yɩɩ wãn n tõog n wʋm a võor tɩ sã n ka ned n bilg n kõ-a. La a boola a Filip t'a wa kẽ voatɩɩrã pʋg n zĩnd ne yẽnda. 32 Rao wã sẽn da karemd zĩig ninga gʋls-sõngã pʋgẽ wã ra yeta a woto: B waa ne bãmb wala b sẽn wat ne pesg kʋʋb zĩigẽ, la wala pe-bil sẽn ka yaagd a noor a wõrsdã ye. 33 B sẽn paoog bãmba pʋgẽ, b ka kao b bʋʋd tɩrg ye. Ãnna n na n tõog n wilg bãmb sẽn bas b poorẽ? Bala, b yiisa bãmb vɩɩm dũniyã zug ka. 34 Ligd-gũudã yeela a Filip yaa: M Bõosdame tɩ y togs maam. Yaa ãnna yell la Wẽnnaam no-rɛɛsã sẽn gomd a woto wã? Yaa b meng yell bii, bɩ yaa ned a to yelle? 35 Dẽ, a Filip sɩnga ne gʋls-sõngã zĩ-kãng n moon yẽnda a Zezi koe-noogã. 36 La bãmb sẽn ket n kẽnda, b waa n taa koom zĩigẽ. La ligd-gũudã yeelame yaa: Ad koom, bõe n gɩdg maam ne koom lisgu? 37 A Filip yeel-a lame t'a sã n tẽ ne a sũurã fãa, a tõe n paama koom lisgu. La a leokame tɩ yẽ tẽedame t'a Zezi Kirist yaa Wẽnnaam Bi-ribla. 38 Dẽ, a kɩtame tɩ voatɩɩrã yalse. La a Filip ne ligd-gũudã tũu taab n sig n kẽ koome wã. La a Filip lisa yẽnda. 39 La bãmb sẽn lebg n yi koomã pʋgẽ, Zu-soabã Sɩɩg rɩka a Filip n looge, la ligd-gũudã ka le yãnd-a ye. La a leb n dɩka a sor ne sũ-noogo. 40 La b yãa a Filip Azot. La yẽ moona koe-noogã tẽns nins fãa yẽ sẽn tũ wã, halɩ n tɩ ta Sezaare.

Tʋʋma 9

A Soll teka yam n kos sugri

1 Baoosgo, a Soll sẽn dag n ket n namsd Zu-soaba karen-biis n dat kʋ-bã, a kẽnga maan-kʋʋdba kãsem nengẽ 2 n tɩ kos-a t'a gʋls sɛb n tʋm karen-dot nins sẽn be Damasã tɩ yẽ sã tɩ n yã neb beene sẽn tũud Zu-soaba sore, sã n ya raop wala pagba, bɩ yẽ yõg-b n tall n wa Zeruzalɛm. 3 La yẽ sẽn wa n be sorẽ n kolg Damase, tao-tao bala, vẽenem n yi arzãn n yãg n gũbg yẽnda. 4 La a Soll lʋɩɩ tẽnga. La a wʋma koɛɛg sẽn yet yẽnda yaa: Solle, Solle, yaa bõe tɩ fo namsd maam? 5 A Soll leokame tɩ Zu-soaba, yãmb yaa ãnna: La Zu-soaba yeelame yaa: Mam yaa a Zezi fo sẽn namsd a soabã. Na n yɩɩ toog ne foom, fo sẽn kɩɩsda yĩnga. La yẽ ra yɛɛsame n digd n sok Zu-soaba tɩ bãmb datame tɩ yẽ maan bõe. Dẽ Zu-soaba yeela yẽnda 6 Yik n kẽ tẽngã pʋgẽ, la beene b na n yeela foom bũmb ninga f sẽn tog n maane. 7 La raop nins sẽn da tũud a Sollã yɛɛsame n yas n ka tõe n gom ye. B dag n wʋmda koɛɛgã la b ka ne ned ye. 8 A Soll yikame, la baa yẽ nina sẽn pukã, a ra ka tõe n yã baa fʋɩ. B gãda a nug n tae-a n kẽng Damase. 9 Yẽ maana rasem a tãab n ka tõe n yã ye. La a ka rɩ wala a yũ bũmb ye. 10 Karen-biig a ye n dag n be Damas t'a yʋʋr boond t'a Ananiyas. Zu-soaba puka b meng ne yẽnda vẽnegr pʋgẽ n yeel-a tɩ Ananiyas! T'a leok yaa: Ad mam Zu-soaba. 11 Zu-soaba yeela a Ananiyas yaa: Yik n kẽng sor ning sẽn boond tɩ tɩrgã n ta a Zudas zakẽ n bao ned yen sẽn yit Tars t'a yʋʋr boond t'a Solle. 12 Tɩ bõe yẽ pʋʋsdame n yã vẽnegr pʋgẽ tɩ ned a yen yʋʋr sẽn boond t'a Ananiyas waa n tik yẽ ne a a nus tɩ yẽnda leb n paam a nini. 13 A Ananiyas leokame n yeel yaa: Zu-soaba, mam wʋma neb wʋsg sẽn gomd rao-kãnga sẽn maan yãmb nebã sẽn be Zeruzalɛma wẽng wʋsga yelle. 14 La maan-kʋʋdba kãsem-dãmb kõo yẽ noor t'a wa ka n yõg neb nins fãa sẽn pʋʋsd ne yãmb yʋʋrã. 15 La Zu-soab yeela a Ananiyas yaa: Kẽnge. Tɩ bõe, mam yãka rao-kãnga n na n kɩt t'a tall mam yʋʋrã n wilg bu-zẽmse la rĩm-dãmba la Israyɛl nebã. 16 La mam meng n na n wilg yẽnda namsg nins fãa yẽ sẽn tog n nams yʋʋrã yĩngã. 17 La a Ananiyas kẽngame. La yẽ taa n kẽe roogẽ wã n tik a Soll ne a nus n yeel-a yaa: Ba-biig a Solle, Zu-soab a Zezi sẽn puk b meng ne yãmb y sẽn wa n be sorã zug n watẽ wã tʋma maan tɩ m wa tɩ y tõe n leb n paam y nini, la y pid ne Sɩɩg-sõngo. 18 La tao-tao bala, bũmb sẽn wẽnd wa nod-pags yi a Soll nini wã n lʋɩ. La yẽ leb n paama a nini. La yẽ yikame n deeg koom lisgu. 19 Dẽ, a Soll deega rɩɩb n dɩ la a pãnga leb n waame.

A Soll moona koe-noog Damas

20 La a Soll paa ne karen-biisã sẽn be Damasã rasem bilfu. La tao-tao bala, yẽ sɩngame n moond koɛɛga karen-dot pʋs n yẽte t'a Zezi yaa Wẽnnaam Bi-ribla. 21 Neb nins fãa sẽn wʋm yẽnda wã yɛɛsame n sokdẽ tɩ rao-kãnga n dag n namsd neb nins sẽn be Zeruzalɛm n pʋʋsd ne a Zezi yʋʋra wɛ! Tɩ la yẽ ka wa ka n na n yõg neb nins sẽn pʋʋsd ne a Zezi yʋʋrã n tall-b n kẽng n tɩ ko maan-kʋʋdba kãsem-dãmba wɛ? 22 La a Soll koe-moonegã pãng ra paasdame daar fãa la yẽ ra tõogda Zuif-rãmbã sẽn be Damasã n wilgd-b t'a Zezi sɩd yaa Kiristã.

A Soll põsa Zuif-rãmba nusẽ

23 La sẽn kaoos bilfu, Zuif-rãmba naaga taab n yãk yam n dat n kʋ a Solle. 24 La a Soll bãnga b yam-wẽngã. Bãmb dag n gũusda tẽnga noyã wĩndg la yʋngo, sẽn na n yɩl n kɩt tɩ b kʋ a Solle. 25 Dẽ, karen-biisa kẽesa a Soll peoogẽ ne yʋng n gãndg n sik yẽ lalgã poore.

A Soll bee Zeruzalɛm

26 A Soll sẽn ta Zeruzalɛm, yẽ makame n dat n lagem ne karen-biisã, la bãmb fãa ra zoeta a Solle. Tɩ bõe, b ra ka tẽed t'a Soll sɩd lebga a Zezi karen-biig ye. 27 Dẽ, a Barnabas peega a Soll n tall-a n kẽng tʋmtʋmdba nengẽ, n togs bãmb a Soll sẽn yã Zu-soaba sorã zugã, la Zu-soaba sẽn gom ne-a to-to wã. La yẽ togsa bãmb a Soll sẽn moon koɛɛgã ne pɛl-kɛgeng Damas tẽngã pʋgẽ ne a Zezi yʋʋrã. 28 La a Soll dag n tũuda bãmb n gõod la a wat Zeruzalɛm la a moond koɛɛga ne Zu-soaba yʋʋr ne raoodo. 29 A Soll ra gomda ne Zuif-rãmb nins sẽn gomd Gɛrk goama la a wẽed nokoɛɛm ne-ba. La b ra baood n na n kɩtame tɩ b kʋ a Solle. 30 La ba-biisã sẽn bãng bõn-kãnga, b talla a Soll n ta Sezaare n kɩt t'a kẽng Tars: 31 A Zezi tẽedba sẽn be zuude la Galile ne Samari wã fãa dag n bee laafɩ, b pãnga ra paasdame la b ra sakda Zu-soabã la Sɩɩg-sõng ra sõngd-b lame tɩ b lebgd wʋsgo.

A Ene paama maagre

32 A Pɩyɛɛr sẽn da saagd zĩiga fãa n get nin-tũusdsã, a kẽnga a Zezi tẽedba sẽn da be lida wã nengẽ. 33 La yẽnda yaa rao a yen beene t'a yʋʋr boond t'a Ene n ya ki-bogre n gãe gãag zug hal yʋʋm a nii. 34 A Pɩyɛɛr yeel-a lame yaa: Ene, a Zezi maagda foo, yik n maneg f gãagã f toore. La tao-tao bala a Ene yikame 35 Lida ne Saarõ tẽnga neba fãa yãa a Ene la b saka Zu-soabã.

A Dorkas vʋʋgame

36 Tẽed-poak a ye n da be Zope t'a yʋʋr boond t'a Tabita sẽn dat n togs tɩ Dorkas ne Gɛrk goama. A yʋʋra võor yaa yãka: Pʋg-kãng ra maanda tʋʋm-sõamyã wʋsgo, la a sõngd naong rãmba. 37 Ra-kãense, a Dorkas lʋɩɩ bãag n ki. La b sẽn so yẽ koom n sɛ, b rɩk-a lame n gãneg yĩngr doog pʋgẽ. 38 La Lida dag n ka zãr ne Zope ye. Dẽ, karen-biisã sẽn wʋm t'a Pɩyɛɛr bee Lida, b tʋma raop a yiib ye nengẽ tɩ b tɩ bõos-a t'a wa bãmb nengẽ n da kaoos ye. 39 La a Pɩyɛɛr yikame n tũ-b n looge. La yẽnda sẽn ta, b talla yẽ n dʋ yĩngr dooga pʋgẽ. La pʋgkõapa fãa kolga a Pɩyɛɛr n yãbd la b wilgd yẽndã fu-yerd ninsi la fut nins a Dorkas sẽn dag n sẽ a sẽn wa n ket n vɩ wã. 40 A Pɩyɛɛr kɩtame tɩ neba fãa yi. La yẽ yĩgimdame n pʋʋse. Dẽ a wẽnemdame n ges kũuma n yeel-a tɩ Tabita yiki. La a puka a nini. La a sẽn yãa a Pɩyɛɛr, a yikame n zĩndi. 41 La a Pɩyɛɛr gãda a nug n sõng-a t'a yik yĩngri. A Pɩyɛɛr boola nin-sõamyã ne pʋgkõapã n wilg-b t'a Dorkas vʋʋgame. 42 Zope tẽnga fãa wʋma bõn-kãnga, la neb wʋsg suk tẽe Zu-soabã. 43 A Pɩyɛɛr paa Zope n kaoos bilfu, yẽ siga zapa a sɩmo yiri.

Tʋʋma 10

A Pɩyɛɛr ne a Korney

1 Dao a ye n da be Sezaare t'a yʋʋr boond t'a Korney n ya sodaas koabg naab n be soda-kʋʋngã b sẽn boond tɩ Itali-rãmba sʋka. 2 Rao-kãng ra yaa wẽn-tũuda, la yẽ ne a yirã rãmb ra zoeta wẽnnaam. Yẽ ra sõngda neb wʋsg sẽn ya naong rãmba, la a ra pʋʋsda Wẽnnaam wakat fãa. 3 Sẽn zems zaabr lɛɛr a tãab sasa, yẽ yãa Wẽnnaam malɛk vẽeneg vẽnegr pʋgẽ t'a kẽ n yeel yẽ tɩ Korney. 4 La yẽ gesa malɛk ne rabeem n yeel-a yaa: Yaa a wãna m Zu-soaba? Malɛk yeel-a lame yaa: Wẽnnaam tẽra fo pʋʋsgã la f sẽn sõngd naong rãmba yelle, la b ka yĩnd f yell ye. 5 Dẽ moasã, bɩ f tʋm neb Zope tɩ b tɩ bool ned a yen yʋʋr sẽn boond t'a Sɩmo Pɩyɛɛr t'a wa. 6 Yẽ siga zap a Sɩmo zakẽ, yirã bee ko-kãsenga noore. 7 La malɛk ning sẽn gom ne yẽ wã looge, a Korney boola a tʋmtʋmdb a yiib ne a sodaag a yen sẽn ya nin-sõng sodaas nins yẽ sẽn so wã sʋka. 8 A Korney togsa bãmb bũmb nins fãa sẽn maana la a tʋm-b Zope. 9 Vẽkembeoogo, bãmb sẽn waa n be sorẽ n kolgd Zope, sẽn zems wĩnto-sʋka, a Pɩyɛɛr dʋʋ roogã zug n na n pʋʋse. 10 La kom yõka a Pɩyɛɛr t'a rat rɩɩb n dɩ. La b sẽn segend rɩɩbã n na n kõ-a wakate, yẽ paama vẽnegre. 11 A Pɩyɛɛr yãnda arzãn sẽn pake, la bũmb sẽn wẽnd wa peen-bedr b sẽn loe a noy a naasã t'a sigd n sigd tẽnga. 12 La rũms buud fãa sẽn tar nao a naase, la bõn-vuudsã la bõn-pɩgs buud fãa n dag n be a pʋgẽ. 13 La koɛɛg n yeel a Pɩyɛɛr t'a yik n kʋ ne dɩ. 14 La a Pɩyɛɛr leokame yaa: Ayo, Zu-soaba, tɩ bõe mam zɩɩ n dɩ bũmb sẽn ka zems wala sẽn ya rẽgd ye. 15 La yẽ leb n wʋma koɛɛg sẽn gomd ne yẽnda n yetẽ tɩ Wẽnnaam sẽn yeel tɩ bũmb ning yaa yɩlgemdã bɩ a ra bool bõn-kãng tɩ yaa rẽgd ye. 16 Bõn-kãng maana naoor a tãabo. La tao-tao bal rẽ zugẽ bõn-kãng leb n zẽk leba arzãn pʋgẽ. 17 Wakate ninga a Pɩyɛɛr sẽn nan tagsd a sũurẽ n dat n bãng vẽnegr ninga yẽ sẽn yã wã võore, rẽ t'a Korney sẽn tʋm neb ninsã sok n bãnga a Sɩmo yirã zĩig n wa n be zaka noore. 18 Bãmb boolame n sok tɩ yaa ka la a Sɩmo Pɩyɛɛr sẽn be wã? 19 A Pɩyɛɛr sẽn da ket n tagsd n baood vẽnegra võore, sɩɩgã yeela yẽnda tɩ ad neb a 20 tãab n be be n baood-a. T'a yik n sig n tũ la a ra sãmb ye tɩ bala yaa bãmb n tʋmba. 21 Dẽ, a Pɩyɛɛr sigame n kẽng ra-kãens nengẽ n yeel yaa: Yaa maam la ned ninga yãmb sẽn baoodã, yaa bõe yell n wa ne yãmb ka? 22 Bãmb leokame yaa: Sodaas koabg naab a Korney n tʋm tõndo. Bãmb yaa nin-tɩrga n zoet Wẽnnaam, la Zuif-rãmba fãa kɩta bãmb kaset sõngo. Wẽnnaam malɛk n sagl-b tɩ b kɩt yãmb wa b yirã tɩ b kelg bũmb ninga y sẽn tar n na n gom ne-bã. 23 Dẽ, a Pɩyɛɛr kɩtame tɩ b kẽ, la yẽ reeg-b-la sãando. Vẽkembeoogo, a Pɩyɛɛr yikame n tũ-b n looge. La ba-biisã sẽn be Zope wã neb kẽer yãaga bãmba. 24 La ra-yɩt-n-daare, bãmb taa Sezaare. A Korney ra gũudb lame, la yẽ ra boola a roagdba la a zo-nongds tɩ b tigim yẽ yirã. 25 A Pɩyɛɛr sẽn wa n kẽedẽ wã, a Korney wa n sega yẽnda n lʋɩ n wõgemd a taoore, n na n pʋʋs-a ne waoogre. 26 La a Pɩyɛɛr roog-a lame n yeel-a yaa: Yiki, bala mam me yaa ninsaal bala. 27 Dẽ, yẽ kell n sõsda ne a Korney. La a kẽe roogẽ wã n mik neb wʋsg sẽn tigim be. 28 A Pɩyɛɛr yeel-b lame yaa: Yãmb miime t'a ka zems ne Zuif-rãmba tõog tɩ ned sẽn ya Zuif lagem ne buud sẽn ka Zuif wala kẽ a zakẽ ye. La Wẽnnaam wilga maam tɩ mam ka tog n yeel ned ba yen tɩ sẽn ka zemse, wala rẽgd ye. 29 Yaa woto yĩng n kɩt tɩ yãmb sẽn bool maama, m waame n ka kɩɩs ye. Dẽ, mam dat n bãnga bũmb ninga sẽn kɩt tɩ yãmb tʋm n bool maama. 30 A Korney leokame yaa: Rab-tatẽ sẽn zems wakat kãnga, mam dag n bee m doogẽ zaabr lɛɛr a tãab wakat n pʋʋsdẽ. Tao-tao bala, rao sẽn da yer fut sẽn pɩnd n yals mam taoorã, 31 n yeel yaa: Korney! Wẽnnaam wʋma fo pʋʋsgã, la b ka yĩmd sõngr ninga fo sẽn sõngd naong rãmbã yell ye. 32 Dẽ, bɩ f tʋm neb Zope tɩ b tɩ bool a Sɩmo Pɩyɛɛr t'a wa. Yẽ siga a Sɩmo sẽn ya zapã zakẽ sẽn be ko-kãsengã sɛɛgã. 33 La tao-tao bala mam tʋma neb tɩ b bool yãmba. La yãmb maana neer n sak n wa. Moasã, tõnd fãa bee Wẽnnaam taoor ka n na n kelg bũmb nins fãa Zu-soabã sẽn yeel yãmb tɩ y togs tõndã. 34 Dẽ, a Pɩyɛɛr gomame n yeel yaa: Moasã, mam sɩd bãngame tɩ Wẽnnaam ka tũusd neb ye. 35 Ned ning fãa, sẽn ya buud ninga fãa sẽn zoet Wẽnnaam la a maand tɩrlem, yẽnda soab tata bãmb yam. 36 Wẽnnaam tʋma b koɛɛga Israyɛl yagensa nengẽ n togs-b tɩ laafɩ koe-noog wata a Zezi sẽn ya neba fãa Zu-soabã maasem yĩnga. 37 Yãmb mii bũmb ninga sẽn sɩng n maan Galile la Zude soolma fãa a Zã sẽn dag n moond neba koom lisg koɛɛg zugẽ. 38 Yãmb bãnga sẽn yɩ to-to tɩ Wẽnnaam sik b Sɩɩg-sõng pãngã Nazarɛt dao a Zezi zugã. La sẽn yɩ to-to me t'a Zezi saag tẽngã n maan neer n maag neb nins fãa sẽn dag n be Sʋtãana yembd pʋgẽ wã, tɩ bõe, Wẽnnaam bee ne bãmba. 39 A Zezi sẽn maan bũmb nins fãa Zuif-rãmbã tẽngẽ wã la Zeruzalɛm pʋgẽ, tõnd yaa kaset dãmba. Bãmb ka a Zezi da-pɩk zug n kʋ-ba, 40 la rasem a tãab daare, Wẽnnaam vʋʋga bãmb n kõ-b noor tɩ b vẽneg b menga. 41 La b ka vẽneg b meng ne neba fãa ye. La yaa ne tõndo, Wẽnnaam sẽn dag n pĩnd n yãk tɩ ya kaset dãmbã tõnd dɩɩme la d yũ ne bãmb b vʋʋgrã zugẽ. 42 La a Zezi kõo tõnd noor tɩ d moon neba sʋk n kɩs kaset n yeel tɩ Wẽnnaam yãka bãmb tɩ b na n kao nin-vɩɩse la kũum bʋʋdo. 43 Wẽnnaam no-rɛɛsdbã fãa goma Zezi yell n yeel tɩ ned ning fãa sẽn tẽeda bãmb na n paama a yel-wẽn sugr kũun ne bãmb yʋʋre. 44 A Pɩyɛɛr sẽn ket n gomda, Sɩɩg-sõng siga neb nins fãa sẽn dag n kelgd yẽ goama zutu. 45 Tẽedb nins sẽn ya Zuif buud n tũ a Pɩyɛɛr n wa wã yɛɛs wʋsg ne Sɩɩg-sõng sẽn ya Wẽnnaam kũuna sẽn sigd neb nins me sẽn ka Zuif-rãmba zutã. 46 Tɩ bõe, b da wʋmda b sẽn gom-zẽn n waoogd Wẽnnaam. 47 Dẽ, a Pɩyɛɛr leb yeelame yaa: Nin-bãmba sẽn paam Sɩɩg-sõng pidb wala tõndã, moasã b tõe n gɩdga bãmb tɩ b ka paam koom lisg sɩda? 48 A Pɩyɛɛr kõo noor tɩ b lis-b ne a Zezi Kirist yʋʋre. Dẽ, bãmb kosa a Pɩyɛɛr t'a pa ne-b rasem bilfu.

Tʋʋma 11

A Pɩyɛɛr wilga bũmb ning sẽn maanã

1 Tʋmtʋmdba la b ba-biisã sẽn da be Zude wã wʋmame tɩ bu-zẽmsã me reega Wẽnnaam goama. 2 La a Pɩyɛɛr sẽn lebg n wa Zeruzalɛm tẽedb nins sẽn ya Zuif buudã wẽe nokoeemd ne yẽnda. 3 N yeel-a yaa: Yãmb kẽe neb sẽn ka kẽ bãong zakẽ n dɩ ne-ba! 4 La a Pɩyɛɛr togsa bãmb ball-ball yellã fãa sẽn maana, n yeel-b yaa: 5 Mam dag n bee Zope tẽngã pʋgẽ, La mam sẽn wa n pʋʋsdẽ, mam paama vẽnegre. Mam yãa bũmb sẽn wẽnd wa peen-bedr sẽn yi arzãn n sigd mam nengẽ t'a noy a naasa loe. La a sulgame n pẽneg maam. 6 Mam maaga m meng n gese la m yãa rũms sẽn tar nao a naase, we-rũmsi, baa bõn-vuuds ne bõn-pɩgs sẽn be a pʋgẽ wã. 7 Dẽ mam wʋma koɛɛg sẽn yeel tɩɩyɛɛr yik n kʋ n dɩ. 8 La mam leokame yaa: Ayo, Zu-soaba, tɩ bõe bũmb sẽn ka zems wala sẽn ya rẽgd na n zɩɩ n kẽ mam noorẽ ye. 9 La koɛɛga yii arzãn naoor a yiib soab n yeel maam yaa: Wẽnnaam sẽn yeel tɩ bũmb ninga yaa yɩlemdã, bɩ f ra bool-a tɩ rẽgd ye. 10 Bõn-kãng maana hal naoor a tãabo, dẽ, a fãa lebg n dʋʋ arzãna. 11 La wakat kãng bala, raop a tãab sẽn yi Sezaare b sẽn tʋm-b mam nengẽ waa n taa zak ninga mam sẽn da be wã noore. 12 Sɩɩg-sõng yeela maam tɩ m tũ-b n loog la m da sãmb ye. Ba-biisã yoobã sẽn be ka wã yãaga maam n ta Sezaare. La tõnd kẽ a Korney zakẽ wã. 13 La a Korney togsa tõnd sẽn yɩ to-to tɩ yẽnda yã malɛkã sẽn wa yẽ rooga pʋgẽ n yeel yẽ t'a tʋm neb Zope tɩ b tɩ bool a Sɩmo Pɩyɛɛr t'a wa. 14 T'a Pɩyɛɛr na n togsa yẽ koees sẽn na n kɩt tɩ yẽnda ne a yirã rãmb fãa paam fãagre. 15 La mam sẽn sɩng n gomdã, Sɩɩg-sõng siga bãmb zut wala b sẽn dag sig tõnd zut sɩngrẽ wã. 16 Dẽ, mam tẽega Zu-soabã goamã b sẽn dag n yeelã: A Zã lisa ne koom la b na n lisa yãmb Sɩɩg-sõng pʋga. 17 Rẽ wã yĩnga, Wẽnnaam sẽn kõ-b kũun ninga b sẽn dag n kõ tõnd d sẽn tẽ Zu-soab a Zezi Kirist yĩngã, dẽ mam yaa ãnna soab n tõe n kɩɩs Wẽnnaam? 18 Bãmb sẽn wʋm bõn-kãnga, b sĩnda b noore. La b pẽga Wẽnnaam n yeel yaa: Rẽnd Wẽnnaam kɩtame tɩ bu-zẽmsã me tek yam n kos sugr n na paam vɩɩm.

A Zezi tẽedba sẽn be Ãntiyos

19 Namsg ninga sẽn paam tẽedba a Etɛn kũuma poorẽ wã kɩtame tɩ b sãeeg n kẽng hal Fenisi, la Sɩpr ne Ãntiyos la b ka moon ned a to Wẽnnaam koɛɛga sã ka Zuif-rãmba bal ye. 20 Baoosgo tẽedb kẽer sẽn yi Sɩpr la Sirɛn waa Ãntiyos la b goma ne neb a taabã me n moon-b Zu-soab a Zezi koe-noogã. 21 Zu-soaba pãng da bee ne bãmba la neb wʋsg tẽe Zu-soabã n kos sugri. 22 A Zezi tẽedba sẽn be Zeruzalɛma wʋma koe-kãnga, la b tʋma a Barnabas Ãntiyos. 23 La yẽnda sẽn ta n yãnd Wẽnnaam sẽn ning tẽedba bark to-to wã, a sũurã yɩɩ noogo. La a paasa b fãa raood n yet tɩ b kell n tũ Zu-soabã ne b sũyã fãa n da bas ye. 24 Tɩ bõe, a Barnabas yaa nin-sõngo, n pid ne Sɩɩg-sõngo n tar tẽebo. La neb wʋsg tẽe Zu-soabã. 25 Dẽ poore,a Barnabas kẽnga Tars n na n tɩ bao a Solle. 26 La yẽ sẽn yãnd-a Soll be a peeg-a lame n wa Ãntiyos. Bãmb paa be ne a Zezi tẽedba yʋʋmd tõre n zãms neb kʋʋng wʋsgo. Yaa Ãntiyos la b sɩng n bool a Zezi karen-biisã tɩ Kirist neba. 27 La ra-kãense, Wẽnnaam no-rɛɛsdb yii Zeruzalɛm n wa Ãntiyos. 28 La bãmb ned a yen yʋʋr sẽn boond t'a Agabus yikame n togs ne Sɩɩg-sõng pãng tɩ wakat n wat tɩ kom-kãseng na n zĩnd dũniyã tɛk fãa. La komã sɩd zĩnda a Sezaar kolood sẽn wa n dɩt naam wakate. 29 Dẽ karen-biisã yãka yam tɩned kam fãa kɩs sõngr ning sẽn zems a pãng tɩ b tʋm n sõng ba-biisã sẽn dag n be Zude soolma. 30 La b maana a woto n dɩk n ning a Barnabas ne a Soll nusẽ tɩ b tɩ kɩs kãsem-dãmba sẽn be Zude wã.

Tʋʋma 12

B kʋ a Zak. La a Pɩyɛɛr bee bi-bees roogo

1 La wakat kãng sasa, rĩm a Herood sɩngame n nams a Zezi tẽedba kẽere. 2 Yẽnda kɩtame tɩ b kʋ a Zã ba-biig a Zak ne sʋʋga. 3 La yẽ sẽn yã tɩ bõn-kãng taa Zuif-rãmba yam, a kell n kɩtame tɩ b yõk a Pɩyɛɛr. Rag n yaa bur sẽn ka rã-bɩll kibs daare. 4 Herood sẽn yõk a Pɩyɛɛr n kẽes bi-bees roogẽ, a kɩtame tɩ sodaas piig la a yoob gũ a Pɩyɛɛr n dees taab naas-naase, n dag n tagsdẽ tɩ zʋʋg-n-basã kibs sã n loog bɩ a yiis-a n kao a bʋʋd neba nifẽ. 5 Dẽ, bi-bees roogã pʋgẽ b ra gũuda a Pɩyɛɛre. La a Zezi tẽedba rag n pʋʋsda Wẽnnaam ne b sũur fãa a Pɩyɛɛr yĩnga.

B yiisa a Pɩyɛɛr bi-bees roogo

6 Yʋng ninga sẽn deng a Herood sẽn na n yiis a Pɩyɛɛr n kao a bʋʋdã, gũudba rag n bee bi-bees rooga noor n gũudẽ la b ra balga a Pɩyɛɛr ne bãens a yiib t'a gãe pʋgẽ. Sodaas a yiib tẽn-sʋka. 7 Tao-tao bala, Zu-soaba malɛk puka a menga la vẽenem n yãg bi-bees roogã pʋgẽ. Malɛkã wẽe a Pɩyɛɛr lʋgr n nek-a n yeel-a yaa: Yik tao-tao. La bãensa lʋɩɩme n bas a Pɩyɛɛr nusã. 8 Dẽ, malɛka yeela a yẽnda t'a sẽb a sẽbdgã la a wid a neooda. A Pɩyɛɛr maana a woto. La malɛkã yeel-a lame t'a rɩk a fuugã n yeelg n tũ yẽnda. 9 A Pɩyɛɛr tũu malɛkã n yi, la a ra ka tagsd tɩ bũmb ninga malɛkã sẽn moonda yaa sɩd ye. A ra tagsdame tɩ yẽ yãa vẽnegre. 10 La bãmb sẽn loog pipi gũudã ne yiib soabã n ta kʋleng ninga sẽn teesd tẽngã n pag ne kutã, kʋɩlen-kãng paka a toor bãmb taoore. La b yiime n kẽng n dɩk sorã, la tao-tao bala, malɛkã loog n bas yẽnda. 11 Dẽ, a Pɩyɛɛr yam vẽnegame t'a bãng bũmb ning sẽn maana. La a yeelame yaa: Moasã, mam bãnga sɩd-sɩd tɩ yaa Zu-soabã n tʋm malɛk t'a fãag maam Herood nugẽ la na bũmb ning fãa Zuif-rãmba sẽn da rat n maan maama. 12 A Pɩyɛɛr sẽn tagse, a kẽnga a Maari yiri. Yaa a Zã b sẽn boond t'a markã ma. La neb wʋsg n dag n tigim taab beene n pʋʋsdẽ. 13 A Pɩyɛɛr wẽe rignoor ninga b sẽn kẽeda kʋɩlengã, la tʋmtʋmd poak a yen yʋʋr sẽn boond t'a Rood kolgame n na n kelge. 14 La yẽnda bãnga a Pɩyɛɛr koɛɛgã la a sũurã yɩɩ noog t'a bas kʋɩlengã pakr n wudg n leb pʋgẽ n tɩ togs t'a Pɩyɛɛr n wa n be rignoorẽ wã. 15 Bãmb yeela yẽnda t'a lebgame. La tʋmtʋmd-poakã kell n baas n yeelame tɩ yẽ sẽn yetã yaa sɩda. 16 Dẽ, b yeelame tɩ yaa a Pɩyɛɛr malɛka. La wakat kãnga, a Pɩyɛɛr dag n ket wẽeda kʋɩlengã. La b sẽn yaool n pake, b yãa a Pɩyɛɛr la b yɛɛsame. 17 A Pɩyɛɛr Zãasa bãmb ne nug n na n kɩt tɩ b sĩndi. La a Pɩyɛɛr togs-b-la Zu-soabã sẽn maan to-to n yiis yẽnda bi-beesa roog pʋgẽ. La a yeel tɩ b tɩ togs a zak ne ba-biis a taabã bõn-kãnga. Dẽ, yẽ yiime n kẽng zĩig a to. 18 La beoogã sẽn vẽege, rãmbg kãseng n yik sodaasã sʋka, b sẽn dag n dat n bãng a Pɩyɛɛr sẽn be zĩig ninga yĩnga. 19 Herood kɩtame tɩ bao a Pɩyɛɛr, la b ka yãnd-a ye. A kɩtame tɩ b kao gũudba bʋʋdo, la a kõ noor tɩ b kʋ-ba. Rẽ zugẽ, Herood yii Zude n kẽng Sezaare n tɩ pa be wakat bilfu.

Herood kũum

20 Herood sũur puuga wʋsg ne Tɩɩr la Sɩdõ nebã. Nin-kãensa zemsa taab n na n kẽng Herood nengẽ bãmb yãga zood ne sõgen ning sẽn manegd rĩma roogã, la b waa Herood nengẽ n na n bao tɩ laafɩ zĩnd bãmb ne rĩma sʋka, sʋka, bala rĩma soolma n dag n dɩlg bãmb tẽngã. 21 Daar ninga Herood sẽn yãkã sẽn ta, a yeelga a naam fut n zaoond a naam geer zug n gom gom-bɛd neba taoore. 22 La neba kelmame n yeel tɩ yaa wẽnd n gom, tɩ ka ninsaal n goma ye. 23 La wakat kãng bala, Zu-soaba malɛk wẽe Herood yẽ sẽn dɩk Wẽnnaam waoogrã n kõ a mengã yĩnga. La zũnzũi n dɩ-a t'a ki. 24 Wẽnnaam koɛɛga ra saagdame n yɩɩd pĩnda. 25 La barnabas ne a Soll sẽn maan b tʋʋmd Zeruzalɛm n sɛ, b peega a Zã b sẽn boond t'a Mark n lebg n wa Ãntiyos.

Tʋʋma 13

B tʋma a Barnabas ne a Soll tɩ b tɩ moon koe-noogo

1 Wẽnnaam no-rɛɛsdb la karen-saam-dãmb n dag n be a Zezi tẽedba sẽn be Ãntiyosã sʋka. Yaa a Barnabas ne a Sɩmyõ b sẽn boond t'a Nizɛɛr ne a lisiyus sẽn yit Sirɛn la a Manayɛn sẽn wub rĩma Herood ba wã Zakẽ la a Solle. 2 Bãmb sẽn da maand Zu-soaba tʋʋmd la b loet noore, Sɩɩg-sõng yeel-b lame tɩ b yãk a Barnabas ne a Soll n welg-b toore, tɩ b maan tʋʋmd ninga b sẽn bool-b tɩ b maana. 3 Dẽ, bãmb loee noor n pʋʋs la yaool n tik a Barnabas ne Soll ne b nus pʋʋs b yĩng n bas-b tɩ b kẽnge.

A Barnabas ne Soll moona koe-noog Sɩpr

4 La Sɩɩg-sõng sẽn tʋm a Barnabas ne Solle, b kẽnga Selesi, la b kẽe koom-koglg be n kẽng Sɩpr. 5 Bãmb sẽn ta tẽng sẽn boond tɩ Salamin, b sɩng n moona Wẽnnaam koɛɛga Zuif-rãmba karen-dot pʋse. A Zã-Mark ra bee ne bãmb n sõngd-ba. 6 Bãmb pɩʋʋga tẽng ninga koomã sẽn gũbgã fãa hal n ta tẽng sẽn boond tɩ Pafos, la b yãa bag a yen be sẽn ya zãmb-no-rɛɛsa, yẽ yaa Zuif t'a yʋʋr boond t'a Bar-Zezi sẽn dat n togs t'a zezi biiga. 7 Yẽnda ra bee ne tẽn-kãng Gʋvɛrneer a Sergiyus Polus sẽn da ya ned sẽn tar yam wʋsgã. Gʋvɛrneerã kɩtame tɩ b bool a Barnabas ne a Solle, bala a rag n dat wʋma Wẽnnaam goama. 8 La a Elimas sẽn ya bagã yʋʋr ne Gɛrk goama kɩɩsa a Barnabas ne a Soll n baood n sãam Gʋvɛrneerã tẽebo. 9 Dẽ, a Soll b sẽn boond me t'a Poll pida ne Sɩɩg-sõng n ges bagã, 10 n yeel-a yaa: Sɩlem-wẽng soaba fo pida ne wẽnem Sʋtãan biiga, f yaa tɩrlem fãa bɛyã. F ka na n bas Zu-soab so-tɩrsã sãoongo? 11 Moasã, gese, Zu-soaba na n wẽe foo ta f leg Zoang, n kaooswakat bilfu f kõn tol n leb n yã wĩntoogã vẽenem ye. La tao-tao bala, a Elimas nina sɩnga mumbu la lebga lik bida ne yẽnda. Yẽnda Wẽnnaam zĩiga fãa n baood ned sẽn na n gãd a nug n tɛ-a. 12 Dẽ, guvɛrneerã sẽn yã bũmb ninga sẽn maana, a tẽeme. Bala, Zu-soaba zãmsgã wɛɛngẽ wã yɛɛsa yẽnda.

A Poll ne a Barnabas bee Ãntiyos sẽn be Pisidi soolem

13 A Poll ne a tũud-n-taasa kẽe koom-koglg Pafos n yi be n kẽng Pɛrz sẽn be Paamfili soolma. A Zã-Mark basa bãmb be n lebg n leb Zeruzalɛm. 14 A Poll dãmb yii Pɛrz n kell n kẽng n ta Ãntiyos sẽn be Pisidi soolem. La Zuif-rãmba vʋʋsg daare, a Poll dãmb kẽ karen-doogẽ wã n zĩndi. 15 La sẽn karem tõogã ne Wẽnnaam no-rɛɛsdbã sɛbã n sɛ, karen-doogã nanams tʋma neb tɩ b yeel a Poll dãmb yaa: Ba-biisi, yãmb sã n tara koɛɛg n na n gom ne nebã n paas-b raoodo, yãmb tõee n gomame moasã. 16 A Poll yikame n zãas a nug n yeel yaa: Yãmb Israyɛl neba, la yãmb dãmb sẽn zoet Wẽnnaamã, kelg-y yã! 17 Wẽnnaam ninga sẽn ya Israyɛl nin-kãensa Wẽnnaam tũusa tõnd yaab-rãmbã n kɩt tɩ bu-kãng bɩ a sẽn wa n be sãand weoog Ezipt tẽngã wakate. La Wẽnnaam yiisa bãmb be ne pãn-kãsenga. 18 La b sõnga bãmb sẽn kolg yʋʋm pis-naas weooga pʋga. 19 La Wẽnnaam sãama buud a yopoe Kana n dɩk b soolma n kõ b nebã tɩ b sooge. 20 La bõn-kãens fãa kolga yʋʋm kobs-naas la pis-nu. Dẽ poorẽ, Wẽnnaam kõo tõnd yaab-rãmba bʋ-kaoodba hal tɩ ta Wẽnnaam no-rɛɛs a Sãmwɛll zamaane. 21 Rẽ zugẽ, bãmb kosa rĩma, la Wẽnnaam kõ b la a Sayull sẽn ya rao a kiis biiga n ya Bɛnzame buudu. Yẽ rɩɩ naam yʋʋm pis-naase (40). 22 Wẽnnaam sẽn yiis a Sayull naame wã b yãka a David t'a yɩ Israyɛl dãmba rĩma. La Wẽnnaam kɩsa a David kaset n yeel a woto: "Mam yãame t'a Izayi biig a Daviid yaa rao sẽn ta mam yam. Yẽnda n na n pids mam datmã fãa zãnga." 23 Yaa a Daviid yagensã sʋk la Wẽnnaam kɩtɩ t'a Zezi rog n yɩɩ fãagd Israyɛl neba yĩnga wa sẽn zems bãmb sẽn dag n kãabã. 24 Sẽn deng a Zezi waoongo, a Zã dag n mooname n yeel Israyɛl neba fãa tɩ b tek yam n sak lisgu. 25 La a Zã tʋʋmd sẽn wa n kolgd sɛɛbo, a rag n yetame yaa: Yãmb tagsdame tɩ mam yaa ãnna? Mam ka ned ninga yãmb sẽn gũud a soaba ye. La kelg-y yã: Bãmb na n pʋgla maam n waa, la mam sõmblem pʋs n ka sek tɩ m lok b neooda sẽbds ye. 26 M ba-biisi, yãmb sẽn ya a Abraham yagensã la neb nins sẽn be yãmb sʋk n zoet Wẽnnaamã, yaa yãmb yĩng la b tʋm fãagrã koe-no-kãngã. 27 Tɩ bõe, Zeruzalɛm neba ne b nanamsa ka bãng a Zezi sẽn ya ned ning ye. La b ka wʋm Wẽnnaam no-rɛɛsdba goama b sẽn karemd vʋʋsg daar fãa wã võor ye. La b kaoo a Zezi bʋʋd n pids Wẽnnaam no-rɛɛsdba gom-kãense. 28 Baa b sẽn ka yã bũmb ne bãmb sẽn zems kũuma, b kosa a Pilat t'a kɩt tɩ b kʋ a Zezi. 29 La b sẽn pids bũmb nins fãa gʋls-sõamyã sẽn da togs bãmb wɛɛngẽ wã, b sik-b-la da-pɩkã zug n tɩ gãneg yaoogẽ. 30 La Wẽnnaam vʋʋga a Zezi n bas kũum. 31 La neb nins sẽn dag n tũ a Zezi n yi Galile n kẽng Zeruzalɛm yãa bãmb rasem wʋsgo. La moasã b yaa a Zezi kaset dãmb Israyɛl nebã sʋka. 32 La tõnd togsda yãmb koe-no-kãnga, n wilgd yãmb kãabg ninga Wẽnnaam sẽn da kãab tõnd yaab-rãmbã, 33 moasã, Wẽnnaam pids-a lame n kõ tõnd sẽn ya bãmb yagensã n vʋʋg a Zezi n bas kũum wa sẽn gʋls yɩɩn-sõng a yiib soaba pʋgẽ wã: "Rũnna, mam yaa fo ba, la fo yaa mam biiga, maam n dog foom." 34 Wẽnnaam dag n yeelame tɩ b na n vʋʋg-b lame n bas kũuma tɩ b yĩngã ra põog ye. Yaa bũmb ninga Wẽnnaam sẽn dag n gom la a woto: "Mam na n kõo yãmb a David bõn-sõamyã. Bũmb nins sẽn sõama la sɩdã." 35 Yaa woto yĩng tɩ b leb n yeel zĩig a to yaa: "Yãmb kõn bas y sõmblem soaba t'a põog ye." 36 La a Daviid sẽn maan sẽn tat Wẽnnaam yam bãmb wakatẽ wã, b yaool n kiime n paam b saam-dãmba, la b yĩnga põogame. 37 La Wẽnnaam sẽn vʋʋg ned ninga n bas kũuma ka põog ye. 38 Dẽ, ba-biisi, bɩ y bãng tɩ yaa a Zezi maasem yĩng la b moond yãmb yel-wẽma sugr kũun koɛɛga. 39 La ned ninga fãõa sẽn tẽed bãmba, b basda yẽnda taal ne bũmb ninga fãa a Moyiis tõogã sẽn dag n ka tõe n bas-y taalã. 40 Woto yĩnga, bɩ y gũus tɩ Wẽnnaam no-rɛɛsdba sẽn yeel bũmb ninga b sɛbã pʋsã ra paam yãmb ye. 41 "Nin-kɩɩsdba, ges-y-yã la y yɛɛs n menem, tɩ bõe mam na n maana tʋʋmd yãmb belma wakate. Yaa tʋʋmde, tɩ b sã n dag n togs-a yãmb bɩ y ka tõe n tẽ ye." 42 La a Poll ne a Barnabas sẽn yi karen-doogẽ wã, neba kosa bãmb tɩ vʋʋsg daar sẽn watã bɩ b leb n wa n moon koe-kãnga yɛsa. 43 La kaorengã sẽn sɛ, Zuif-rãmb ne neb nins sẽn tẽed Zuif-rãmba kaoreng wʋsg tũu a Poll ne a Barnabas tɩ b sõs ne-b n sagl-b tɩ kell n pa Wẽnnaam barkã pʋgẽ. 44 La vʋʋsg daar sẽn leb n ta, sẽn kolg tẽnga neba fãa tigma taab n na n kelg Wẽnnaam goama. 45 Zuif-rãmba sẽn yã neb kʋʋgã, sũ-kiir yõk-b lame tɩ b kɩɩs a Poll goama la b tʋ yẽnda. 46 A Poll ne a Barnabas yeela bãmb vẽeneg yaa: yaa yãmb la b rag n tog n deng n togs Wẽnnaam goama pipi. La y sẽn zãgs Wẽnnaam goma, yãmb kao y mens bʋʋd n yet tɩ yãmb ka zems tɩ paam vɩɩm sẽn kõn sɛ wã ye. Rẽ wã tõnd na n kẽnga bu-zẽmsã nengẽ moasã. 47 Tɩ bõe, Zu-soaba yeela tõnd a woto yaa: "Mam yãka foom tɩ f yɩ vẽenem bu-zẽmsã yĩnga, n tall fãagrã n ta hal dũniyã tɛk fãa." 48 La bu-zẽmsa sẽn wʋm woto, b sũyã yɩɩ noodo, la b pẽga Zu-soaba goamã. La neb nins fãa sẽn da na n paam vɩɩm sẽn kõn sɛ wã lebga tẽedba. 49 La Zu-soabas koɛɛg ra saagda soolem kãng fãa. 50 La Zuif-rãmba pagb nins sẽn sakd tẽebã yell neerã la ne tẽnga nin-kãsems tɩ b nams a Poll la a Barnabas n dig-b tɩ b yi bãmb soolmẽ. 51 A Poll ne a Barnabas pĩmsa b nao wã tom nin-bãmb yĩnga, la b yɩ n kẽng Ikoniyom. 52 La karen-biisã sẽn be Ãntiyosã ra pida ne sũ-no-kãsenga la ne Sɩɩg-sõngo.

Tʋʋma 14

A Poll ne a Barnabas bee Ikoniyom

1 A Poll ne a Barnabas tũu taab n kẽ Zuif-rãmba karen-doog a yen pʋg sẽn be Ikoniyom, la b gomame n tõog tɩ Zuif-rãmba wʋsg ne Gɛrk-rãmba lebg tẽedba. 2 La Zuif-rãmb nins ka tẽ wã rãmba bu-zẽmsã n kɩt tɩ b sũyã sãam ne karen-biisã. 3 A Poll ne a Barnabas paa Ikoniyom n kaoose. A Poll dãmb daag n kɩsa sɩd ne Zu-soabã n gomd ne pɛl-kɛgenga. La Zu-soaba kɩsa bãmb bark goama a Poll dãmb sẽn moondã kaseto n kõ bãmb pãn-tõog tɩ b maan bãna la bõn-yɛɛsds ne b nusi. 4 La tẽnga neba welga taaba, tɩ kẽer ra be Zuif-rãmba poorẽ la kẽer ra bee tʋmtʋmdba poorẽ. 5 La bu-zẽmsa ne Zuif-rãmba la b nanamsa sɩngame n segl b mens n na n maan a Poll dãmb wẽnga, n dat lob bãmb kug n kʋ. 6 La a Poll ne a Barnabas sẽn bãnge, b zoeeme n kẽng Listr ne Dɛrb tẽnsã, sẽn be Likaoni soolma, la tẽns a taab sẽn pẽ be. 7 La b moona koe-noogã beene.

B loba a Poll kug Listr

8 Dao a ye n da be Listr t'a nao ki t'a ka tõe n yik ye. Yẽ sẽn dogã tɛka, a yaa põore la a zɩ n tõog n kẽn ye. 9 Yẽ ra kelgda bũmb ninga a Poll sẽn togsdã. La a Poll ges-a lame n bãng t'a tara tẽeb n tõe n paam maagre. 10 A Poll Zẽka a Koɛɛg n yeel rao wã t'a yik n yals a nao wã zugu. La rao wã yɩɩ yagbgo n yik n sɩng kẽna. 11 Neb kʋʋnga sẽn yã bũmb ninga a Poll sẽn maana, b zẽka b koees n yeel ne Likaoni-rãmba goam tɩ yaa Wẽnnaam dãmb n dɩk yĩns n sig n wa bãmb sʋka. 12 B pʋda a Barnabas yʋʋr t'a Zees la b pʋd a Poll t'a Hɛrmes sẽn dag n ya yẽnda n gomda yĩnga. 13 Wẽnnaam ning sẽn boond tɩ Zeesã pʋʋgã roog rag n bee tẽnga noore, la zees maan-kʋʋdã baoo tɩ-puud n wʋg n pid lols yubli n tall-b n wa tẽnga yoy n dat tɩ neb kʋʋngã lagem yẽnda tɩ b maan maoong n kõ a Poll ne Barnabas. 14 La tʋmtʋmdb a yiibã sẽn wʋm bõn-kãnga, b kẽesa b fut n wudg n kẽ kʋʋngã sʋk n kelem n yeel yaa: 15 Daopa, yaa bõe tɩ y maand a woto? Tõnd me yaa ninsaalb wa yãmb bala. Tõnd moonda yãmb koe-noog n yet-y tɩ y bas wẽnd-naands-kãens sẽn ka tar yõoda la y wẽnemd n sak Wẽnnaam ninga sẽn vɩ wã la sẽn naan yĩngr la tẽnga la ko-kãsenga ne bũmb nins fãa sẽn be b pʋgẽ wã. 16 Yʋʋm sẽn looge, Wẽnnaam sẽn vɩ wã basa buudã fãa tɩ b maan b yam daabo. 17 La baoosgo, Wẽnnaam maana kaset n wilg-b tɩ bãmb beene n mam neer n kõ yãmb saaga t'a niid tɩ sẽoog ne bõn-bɩʋʋng beẽ tɩ rɩɩb sekd yãmb n pids y sũyã ne sũ-noogo. 18 Baa ne gom-kãensã, yɩɩ toog ne tʋmtʋmdbã tɩ b tõog tɩ neba ra maan maoong n waoog-ba. 19 La Zuif-rãmb n yi Ãntiyos ne Ikoniyom n wa n rãmb nebã tɩ b lob a Poll kuga. La b sẽn tẽed t'a kiime wã, b vuuga yẽnda n yiis tẽngã pʋga. 20 La tẽedba gũbga a Poll la a leb n yikame n kẽ tẽnga pʋga. La vẽkembeoogo, a Poll ne a Barnabas kẽnga tẽnga a yen sẽn boond tɩ Dɛrb. 21 La bãmb sẽn moon koe-noogã tẽng pʋga, b paamame tɩ neb wʋsg lebg karen-biisi. La a Poll ne a Barnabas lebg n leba Listr ne Ikoniyom la Ãntiyos yɛsa. 22 Bãmb belsa tẽedba sũyã n paas-b raood n sagl-b tɩ b yals tẽeba pʋg kãenkãe n yeel-b yaa: Yaa tɩlɛ tɩ tõnd paam namsg wʋsg n yaool n tõog n kẽ Wẽnnaam soolme wã. 23 A Zezi tẽedba sẽn be zĩig ninsã fãa, a Poll dãmb yãka kãsem-dãmb n kõ-ba. La bãmb loee noor n Pʋʋs n dɩk-b n bas Zu-soab ninga bãmb sẽn tẽ a soaba nugẽ.

B lebda Ãntiyos sẽn be Siri soolem

24 La a Poll ne a Barnabas pɩʋʋga Pisidi soolem n kẽng Paamfili soolem. 25 Bãmb moona Wẽnnaam koɛɛgã Pɛrz n yaool n kẽng Atali. 26 Bãmb kẽ koom-koglg tẽn-kãng n leb Ãntiyos, yaa tẽng ninga b sẽn dag n ning b zut bark tɩ b maan tʋʋmd ning bãmb sẽn maana. 27 La b sẽn ta Ãntiyos b tigma a Zezi tẽedba fãa n togs-b Wẽnnaam sẽn tall bãmb n maan bãmb bũmb nins fãa wã. La sẽn yɩ to-to tɩ Wẽnnaam pak sor tɩ bu-zẽmsa me tõe n tẽ wã. 28 La a Poll dãmb paa be ne tẽedbã n kaoose.

Tʋʋma 15

Zeruzalɛm tigingu

1 Neb kẽer yii Zude n wa Ãntiyos n sɩng n zãmsd ba-biisã n yetẽ tɩ b sã n ka kẽ bãong wa sẽn zems a Moyiis tõogã, b ka tõe n paam fãagr ye. 2 A Poll ne a Barnabas kɩɩs-b lame n wẽ nokoeem-kãseng ne-b bõn-kãng wɛɛngẽ. Rẽ, ba-biisã yãka yam t'a Poll ne a Barnabas ne bãmb sʋkã neb kẽer na n kẽnga tẽn-tʋmdbã ne kãsem-dãmba nengẽ Zeruzalɛm n tɩ ges yel-kãng yelle. 3 Dẽ, a Zezi tẽedbã sẽn be Ãntiyosã yãag-b lame. A Poll dãmb pɩʋʋga Fenisi la Samari soolem la b togsda sẽn yɩ to-to tɩ bu-zẽmsã me sak Wẽnnaamã. La bõn-kãng kõo ba-biisã fãa sũ-no-kãsenga. 4 La a Poll dãmb sẽn ta Zeruzalɛm, a Zezi tẽedba ne tẽn-tʋmdbã ne kãsem-dãmbã reeg-b lame. La a Poll dãmb togs-b la bũmb nins fãa Wẽnnaam sẽn tall bãmb n maana. 5 La Fariisẽ-dãmba neb kẽer sẽn ya tẽedbã yikame n yeel tɩ yaa tɩlɛ tɩ b kẽes bu-zẽmsã bãongo la b kɩt tɩ b sak a Moyiis tõogã. 6 Tẽn-tʋmdbã ne kãsem-dãmba tigma taab n na n ges yel-kãng yelle. 7 Bãmb sẽn wẽ nokoɛɛma wʋsg n kaoose, a Pɩyɛɛr yikame n yeel yaa: M ba-biisi, hal pipi wakat bala, Wẽnnaam yãka maam yãmb sʋk tɩ m moon koe-noogã bu-zẽmsa me tɩ b wʋme la b tẽ. 8 La Wẽnnaam sẽn mi ninsaalbã fãa sũyã, b kõ-b la Sɩɩg-sõng wa b sẽn dag n kõ tõndã, tɩ yɩ kaset tɩ b sak n deeg-b lame. 9 Wẽnnaam ka welg tõnd toor ne bu-zẽmsã ye, bala b sẽn tẽ wã yĩnga, Wẽnnaam yɩlga b sũyã. 10 Dẽ moasã, yaa bõe tɩ y baood Wẽnnaam noor n zɩlgd karen-biisã zɩɩb tõnd yaab-rãmba wala tõnd mens sẽn ka tõog n tʋke? 11 La tõnd tẽedame tɩ yaa Zu-soab a Zezi barkã yĩng n kɩt tɩ tõnd paam fãagr wala bãmb me sẽn paam to-to wã. 12 Nebã sẽn tigma fãa sĩndame n kelg a Barnabas na a Poll sẽn togsd Wẽnnaam sẽn tall bãmb n maan bõn-bãna la bõn-yɛɛsdsã fãa bu-zẽmsã sʋkã. 13 Bãmb sẽn gom n sɛ, a Zak gomame n yeel yaa: 14 M ba-biisi, kelg-y maam. A Sɩmo wilga yãmb Wẽnnaam sẽn geelg bu-zẽmsã to-to n sɩng n yãk neb be n maan b rẽndã. 15 La bõn-kãng zemsa ne Wẽnnaam no-rɛɛsdbã sẽn goma. B gʋlsame n yeel yaa: 16 "Zu-soabã yetame yaa: Rẽ poore, mam na n lebgame n wa n me a Daviid doogã sẽn dag n lʋɩ wã. Mam na n leb n manega yẽ raboogã n me, la m na yik-a lame n yalse, 17 tɩ neb a taabã sẽn ketã bao Zu-soabã. La buud nins fãa sẽn pʋʋsd ne mam yʋʋrã me na n baoo maam. 18 Ade, yaa Zu-soabã sẽn wilg bõn-kãens hal yʋʋm zãrã n yeel a woto." 19 Yaa woto yĩng n kɩt tɩ mam togsdẽ t'a zemsame tɩ d da bao yell n kõ bu-zẽmsã sẽn sakd Wẽnnaamã ye. 20 La bɩ d gʋls-b n yeel-b tɩ b lak b mens ne wẽn-naandsã maand nemdo la wɩɩbdo, la b ra wãb rũng sẽn sãrg nemdo, la b ra rɩ zɩɩm ye. 21 Tɩ bõe, hal kʋdem wẽndẽ tɩ ta moasã, b moonda a Moyiis tõogã tẽnsã pʋse, la b karemd-a karen-dotã pʋs vʋʋsg daar fãa. 22 Dẽ, tẽn-tʋmdbã ne kãsem-dãmbã la tẽedba fãa yãka yam n na n tũus neb kẽer bãmb sʋkã n tʋm-b tɩ b tũ a Poll ne Barnabas n kẽng Ãntiyos. Bãmb yãka a Zud b sẽn boond t'a Barsabas la a Sɩlaas. Bãmb b yiibã fãa yaa neb ba-biisã sẽn waoogda. 23 B kɩs b la sebrã, la b sẽn gʋlsã yeelame yaa: Tẽn-tʋmdbã ne kãsem-dãmbã, la ba-biisã pʋʋsda ba-biis nins sẽn be bu-zẽmsã sʋk n be Ãntiyos la Siri ne Silisi soolma. 24 Tõnd wʋmame tɩ neb kẽer n yi tõnd nengẽ n wa n dãmbd yãmb la b yuusd yãmb yam ne b goama. La ka tõnd n kõ-b noor ye. 25 Yaa woto yĩnga, tɩ tõnd tigim taab n yãk yam a yembr n yãk neb n tʋm-b tɩ b na n yãag d zo-nongds a Poll ne a Barnabas n wa yãmb nengẽ. 26 A Poll dãmb ra gẽnega b yõe tõnd Zu-soab a Zezi Kirist tʋʋmdã yĩnga. 27 Rẽnda yĩng la d tʋm a Zud ne a Sɩlaas yãmb nengẽ. La b mens na n togs-y la bõn-kãense. 28 Tɩ bõe, Sɩɩg-sõng ne tõnd me gesame tɩ yaa neere tɩ d da zɩlg-y zɩɩb sã n ka bũmb nins sẽn ya tɩlɛ wã ye. La yaa tɩ yãmb ka tog n wãb nemd 29 b sẽn maan maoong n kõ wẽn-naands ye, la y ka tog n dɩ rũng sẽn sãrg ye, la y da rɩ zɩɩm ye, la y ra maan wɩɩbd ye. Yãmb sã n lak y mens ne bõn-kãense, y maana sẽn ya neere. Wẽnd na sõng yãmba. 30 Dẽ, b basa b sẽn tʋm-b rãmbã tɩ b loog n kẽng Ãntiyos. La b tigma tẽedbã fãa beene n kɩs-b sebrã. 31 B sẽn kɩt tɩ b karem sebrã n sɛ, b fãa sũyã yɩɩ noogo, b sẽn paas bãmb raoodã yĩnga. 32 A Zud ne a Sɩlaas mens sẽn da ya Wẽnnaam no-rɛɛsdbã, b goma ne ba-biisã n kaoose, n paas-b raoodo la pãnga. 33 La b sẽn pa Ãntiyos n kaoos bilfu, ba-biisã pʋʋs-b lame tɩ wẽnd na kuils-b laafɩ, n bas-b tɩ b lebg n leb neb nins sẽn tʋm-b bãmbã nengẽ. 34 La a Sɩlaas yãka yam n na n pa Ãntiyos. 35 La baoosgo, a Poll ne a Barnabas paa Ãntiyos. La bãmb ne neb a taab wʋsg ra zãmsda nebã la b moond-b koe-noogã sẽn ya Zu-soabã goama.

A Poll ne a Barnabas kẽnd a yiib soabã, b welga taaba

36 Rasem bilf sẽn paase, a Poll yeela a Barnabas t'a wa tɩ b leb n kẽng tẽns nins fãa bãmb sẽn dag n moon Zu-soabã koɛɛgã n tɩ ges ba-biisã n bãng b kibar sẽn ya to-to. 37 A Barnabas rag n dat n peega a Zã b sẽn boond t'a Mark t'a tũ-ba. 38 La a Poll tagsame tɩ yaa neer tɩ b ra peeg-a Zã-Mark ye. Tɩ bala, a rag n lebg n basa bãmb Paamfili soolem n ka le yãag-b n maan tʋʋmdã ye. 39 La b kɩɩsa taab wʋsg yel-kãng wɛɛngẽ hal n welg taaba. La a Barnabas peega a Mark n kẽ koom-koglg n na n kẽng Sɩpr. 40 La a Poll yãka a Sɩlaas, la ba-biisã pʋʋsame tɩ Zu-soabã ning-b barka, la b loogame. 41 A Poll pɩʋʋga Siri ne Silisi soolem n paas a Zezi tẽedbã pãnga.

Tʋʋma 16

A Tɩmote tũu a Poll ne a Sɩlaas

1 A Poll taa Dɛrb ne Listri. Karen-biig a ye n dag n be beene t'a yʋʋr la a Tɩmote. A ma yaa Zuif poak sẽn ya tẽeda, la ba wã yaa Gɛrk buudu. 2 Ba-biisã sẽn be Listr ne Ikoniyomã ra kɩta yẽ kaset sõngo. 3 A Poll dag n datame n peeg a Tɩmote, la tall-a lame n tɩ kẽes bãongo, Zuif-rãmbã sẽn dag n be tẽn-kãensã yĩnga. Bala, b fãa ra miime t'a Tɩmote ba wã yaa Gɛrka. 4 A Poll dãmb sã n ta tẽngẽ fãa, b togsda tẽedbã yam-yãkr nins tẽn-tʋmdbã ne kãsem-dãmbã sẽn be Zeruzalɛmã sẽn yãkã, sẽn na yɩlg tɩ b sak yam-yãk kãense. 5 A Zezi tẽedba tẽeb pãng da paasdame, la b sõorã ra paasda daar o daare.

A Poll yãa Masedoan ned vẽnegr pʋgẽ

6 La Sɩɩg-sõng sẽn gɩdg a Poll dãmb tɩ b ra moon Wẽnnaam koɛɛgã Azi soolem yĩnga, b pɩʋʋga Firzi ne Galasi soolem. 7 Bãmb sẽn kolg Mizi soolem, b makame n na n kẽng Bitini soolem, la a Zezi Sɩɩgã ka sak tɩ b kẽng ye. 8 Dẽ, bãmb pɩʋʋga Mizi soolmã, n kẽng n ta Torwas. 9 Yʋngo, a Poll paama vẽnegre. A yãa Masedoan ned sẽn yas n bõosd yẽ n yetẽ yaa: Wa-y Masedoan, n wa n sõng-do. 10 Vẽneg kãngã a Poll sẽn paamã zugẽ, tao-tao bala, tõnd baoome tɩ kẽng Masedoan. Tɩ bõe, tõnd yeela tɩ yaa Wẽnnaam n boond tõnd tɩ d tɩ moon koe-noogã soolem kãng pʋga.

B kẽesa a Poll ne a Sɩlaas bi-bees roog Filip

11 Tõnd kẽe koom-koglg Torwas n kẽng Samotars tɩrga. La vẽkembeoogo, tõnd kẽnga Neyapolis. 12 La tõnd yii beene n kẽng Filip. Filip yaa Masedoan soolem na-tẽnga la ra yaa Rom nebã n so-a. Tõnd paa tẽn-kãng rasem bilfu. 13 Zuif-rãmbã vʋʋsgã daare, tõnd yii tẽngã n kẽng kʋɩlg noore, tõnd sẽn dag n tagsd tɩ d na n yãa pʋʋsg zĩig beene wã yĩnga. Tõnd zĩnda tẽnga, n gom ne pagb nins sẽn da tigim taab be wã. 14 Pag a yembr n dag n be be n zoet Wẽnnaam, t'a yʋʋr ya a Lidi. A yita Tɩyatɩɩr, la a koosda peen-miid sẽn be neer wʋsgo. Pʋg-kãng ra kelgdame, la Zu-soabã sɩɩsa a sũurã t'a sak n deeg bũmb nins a Poll sẽn da togsdã. 15 La yẽnda ne a yirã rãmb sẽn paam lisgu, a kosa tõnd a woto: Yãmb sã n tẽed tɩ mam tũuda Zu-soabã sɩd-sɩda, bɩ y wa n sig mam yirã n zĩnd be. La a pẽdga tõnd wʋsg n tõoge. 16 Tõnd wa n dag n dabda pʋʋsg zĩigẽ, la tʋmtʋmd-poak a yen sẽn ya kĩnkir bag n wa n seg tõndo. A zu-soben-dãmbã ra paamda ligd wʋsg a bagrã bʋgb yĩnga. 17 Yẽ sɩngame n pʋgd a Poll ne tõnd poor n yetẽ yaa: Nin-bãmba yaa Wẽnnaam sẽn-ka-to tʋmtʋmdba, la b wilgd-y la fãagr sore. 18 A maana a woto n kaoos rasem wʋsgo. La a Poll yam yii ne yẽnda t'a wẽnemd n yeel zĩna yaa: Mam yeta foom ne a Zezi Kirist yʋʋre tɩ f yi n bas bi-puglã. La wakat kãng bala, zĩna yiime n bas-a. 19 Tʋmtʋmd-poakã zu-soben-dãmbã sẽn yã tɩ b ka na n leb n paam ligd bi-puglã yĩnga, b yõka a Poll ne a Sɩlaas n tɛ-b n kẽng raagẽ wã, taoor dãmbã nengẽ. 20 B talla a Poll dãmb n kẽng bʋ-kaoodba nengẽ n tɩ yeel yaa: Nin-bãmba sẽn ya Zuif-rãmbã rãmbda tõnd tẽngã, 21 n zãmsd nebã minindu, tõnd sẽn ya Rome nebã sẽn ka tar noor tɩ reeg-b wall d tũ-b ye. 22 Neb kʋʋngã yika zabr ne a Poll dãmba. La bʋ-kaoodbã kɩtame tɩ b pãrs a Poll ne a Sɩlaas futã la b yeel tɩ b pãb-b ne kalwaase. 23 B sẽn pãb a Poll dãmb sõama n sɛ, b kẽes-b-la bi-bees roogo, la b yeel bi-bees roog gũudã t'a gũ-b neere. 24 B sẽn yeel gũudã a woto n sɛ, a kẽesa bãmb roog sẽn be roog a to pʋgẽ n balg-b ra-bãongo. 25 La sẽn kolg yʋʋn-sʋka, a Poll ne a Sɩlaas ra pʋʋsdame, la b yɩɩnd n waoogd Wẽnnaam. La bi-beesã ra kelgd-b lame. 26 Tao-tao bala, tẽn-digemd kãseng n zĩndi, hal tɩ bi-bees roogã yẽbgr rigimdi. Wakat kãng bala, kʋɩlemsã fãa pagsame, la bi-beesã fãa bãens sogsame. 27 Bi-bees roog gũuda nekame. La a sẽn yã tɩ bi-bees roogã kʋɩlems pagsame, a wõoga a sʋʋg n na n kʋ a menga, a sẽn tagsd tɩ bi-beesã zoeeme wã yĩnga. 28 La a Poll zẽka a koɛɛg n yeel yaa: Da maan-y y meng bũmb ye! Tõnd fãa bee ka. 29 Dẽ, bi-bees roog gũudã kosame tɩ b wa ne bugum, la a wudga tao-tao n kẽ bi-beesã roogẽ, n lʋɩ a Poll ne a Sɩlaas taoor ne rigbu. 30 La yẽ yiisa a Poll ne a Sɩlaas yɩnga, n sok-b yaa: M neb sõamyã, bõe la mam tog n maan n paam fãagre? 31 La b leokame n yeele: Tẽ-y Zu-soab a Zezi, la yãmb ne y yirã rãmb na n paama fãagre. 32 La a Poll dãmb moona yẽnda ne neb nins fãa sẽn dag n be yẽ zakẽ wã Zu-soabã koɛɛga. 33 Gũudã talla bãmb wakat kãng bala, ne yʋngã, n tɩ pegs b noadã. La tao-tao bala, yẽnda ne a zaka rãmb fãa paama koom lisgu. 34 A talla a Poll dãmb n kẽ a zakẽ, n kõ-b rɩɩbo, la yẽ ne a yirã rãmb fãa paama sũ-noogo, b sẽn tẽ Wẽnnaamã yĩnga. 35 La beoog sẽn vẽege, bʋ-kaoodbã tʋma gũudb tɩ b tɩ yeel bi-bees roogã gũud yaa: yiis nin-bãmbã n base. 36 Bi-bees roogã gũud tɩ togsa a Poll gom kãens n yeele: Bʋ-kaoodbã tʋma koɛɛg n yeel tɩ m yiis-y n base. Rẽ wã, yi-y n loog-y ne laafɩ. 37 La a Poll yeela gũudbã yaa: Bãmb kɩtame tɩ b pãb tõnd neba fãa taoore, tɩ tõnd bʋʋd nan ka kao ye, la b kẽes tõnd bi-bees roogo. Tõnd yaool n yaa Rom neba. Tɩ moasã, bãmb rat n soos n yiis tõndo? Bada! B wa b toor n wa n yiis tõndo. 38 Gũudbã tɩ togsa bʋ-kaoodbã gom kãense. La b sẽn wʋm t'a Poll ne a Sɩlaas yaa Rom nebã, rabeem yõk-b lame. 39 Dẽ, b waa n kosa a Poll dãmb sugri, n yiis-ba, la b bõos-b tɩ b yi tẽngã. 40 Bãmb sẽn yi bi-bees roogã, b kẽnga a Lidi yiri. La b sẽn yã ba-biisã, b sagl-b lame la b looge.

Tʋʋma 17

A Poll ne a Sɩlaas bee Tesalonik

1 A Poll dãmb tũu Amfipolis ne Apoloni n ta Tesalonik. Zuif-rãmbã karen-doog n da be be. 2 A Poll kẽe karen-doogẽ wã wa a sẽn minim n maandẽ wã, La a sõsa ne bãmb gʋlsg sõamyã wɛɛngẽ, vʋʋsg ray a taab n pʋgl taaba. 3 Yẽ ra bilgda bãmb la a wilgd-b tɩ Kirist da tog n namsame, la tɩ b na n vʋʋgame n bas kũum. A Poll yeel-b lame yaa: Zezi ning mam sẽn gomd ne yãmb b yellã, yaa bãmb la Kiristã. 4 La Zuif-rãmbã kẽer tẽe a Poll sẽn yeelã, la bãmb ne Gɛrk-rãmb kʋʋng wʋsgo, la pagb wʋsg me nebã sẽn waoogd naaga ne a Poll la a Sɩlaas. 5 La sũ-kiir yõka Zuif-rãmbã tɩ b kams ninsaan-faad neba sʋka, n kɩt tɩ b gũm taaba, n dambd tẽngã. B kẽnga a Zaazõ yirã n na n tɩ bao a Poll ne a Sɩlaas n tall-b n kẽng nebã taoore. 6 La b sẽn ka yãnd a Poll rãmba, b yõga a Zaazõ ne ba-biis kẽer n tall-b n kẽng tẽn-soaadbã taoore, n kelemd n yetẽ yaa: Nin bãmbã, sẽn dãmb-b dũni fãa wã waa ka me, la a Zaazõ reeg-b-la a yiri. 7 B fãa tʋʋmã kɩɩsda Sezaar noorã, la b yetame tɩ rĩm a to n be: a Zezi. 8 Gom-kãens namsa neb kʋʋngã ne tẽn-soaadbã. 9 La b kɩtame t'a Zaazõ ne neb a taabã gãneg yaood tɩ b yaool n bas-b tɩ b looge.

A Poll ne a Sɩlaas bee Beere

10 Tao-tao bala, ba-biisã kɩtame t'a Poll ne a Sɩlaas loog Beere ne yʋngã. La b sẽn ta beene bala, b kẽe Zuif-rãmba karen-doogẽ. 11 Zuif-rãmb nins sẽn dag n be Beere wã da tara yam sõng n yɩɩd sẽn be-b Tesalonikã. Bãmb deega Wẽnnaam koɛɛgã ne b sũyã fãa. La daar fãa, bãmb da vɛɛsda gʋls sõamyã n dat n bãng bũmb nins b sẽn yet bãmbã sã n yaa a sɩda. 12 Neb wʋsg bãmb sʋkã tẽeme, la Gɛrk-rãmba sʋk me, pagb wʋsg nebã sẽn nande, ne raop wʋsg tẽeme. 13 La Zuif-rãmb nins sẽn be Tesalonikã sẽn bãng t'a Poll da moonda Wẽnnaam koɛɛgã Beere me, b waa beene, n pirs nebã, n dãmb-ba. 14 Dẽ, tao-tao bala, ba-biisã kɩtame t'a Poll zãag n kẽng ko-kãsengã noore. La a Sɩlaas ne a Tɩmote paa Beere. 15 Neb nins sẽn yãag a Pollã talla yẽnda n ta Atɛn. La a Poll yeel-b lame tɩ b sã n leb bɩ b tɩ yeel a Sɩlaas ne a Tɩmote tɩ b babs-a n wa tao-tao. Dẽ, b lebgame.

A Poll bee Atɛn

16 A Poll sẽn be Atɛn n gũud a Sɩlaas ne a Tɩmote waoongã, yẽ sũurã sãama wʋsgo, a sẽn yã tɩ tẽngã pida ne wẽn-naandsã yĩnga. 17 Dẽ, a Poll dag n sõsda ne Zuif-rãmbã, la ne buud a taabã neb sẽn zoet Wẽnnaamã karen-doogẽ wã. La daar fãa, raagã pʋga, a ra sõsda ne neb nins sẽn wat be wã. 18 Epikuryẽ-rãmba ne Ɛstoyisẽ-dãmba karen-saam-dãmb kẽer me sɩngame n gom ne a Polle. La kẽer sokame tɩ gom-to-nedã rat n yeelame tɩ bõe? La neb a taab yetame tɩ yaa wa a Poll yaa wẽn-zẽms koe-toagsda, bala, a dag n gomda a Zezi la kũum vʋʋgr yelle. 19 La b talla a Poll n kẽng Areopaazã kãsem-dãmbã taoor n sok-a yaa: Dẽ yĩnga, fo tõe n togsa tõnd zãms-paalgã fo sẽn tarã võor tɩ d bãnge? 20 Bala, bũmb nins fo sẽn togsd tõndã yaa bõn-sãams ne tõndo, la tõnd dat n bãnga b võore. 21 Tɩ bõe, Atɛn neba fãa ne sãambã sẽn be bãmb sʋkã da ka rɩkd b weerã n maand bũmb a to tɩ sã n ka tɩ gom, wall tɩ kelg koe-paals ye. 22 A Poll yik n yalsa Areopaazã sʋk n yeel yaa: Atɛn neba, bũmb fãa pʋgẽ, mam mikame tɩ yãmb yaa wẽn-pʋʋsdb meng-menga. 23 Tɩ bõe, mam sẽn wa n kẽnd la m get bũmb nins yãmb sẽn dond n pʋʋsdã, mam pʋs n yãa tẽn-kugr a yen tɩ b gʋls a zug tɩ "wẽnnaam ning d sẽn ka mi wã rẽnda". Wẽnnaam ning yãmb sẽn waoogd n yaool n ka mi-bã, yaa Wẽnnaam kãng yell la mam sẽn gomd ne yãmbã. 24 Wẽnnaam ning sẽn naan-a dũni wã ne bũmb nins fãa sẽn be a pʋgẽ wã, bãmb yaa yĩngr la tẽng Zu-soaba, la b ka kẽed pʋʋsg rot ninsaalb nus sẽn me pʋsẽ, 25 la b ka baood me tɩ ninsaalb tʋm ne b nus n sõng-b wa bũmb n paoog-b ye. Tɩ bõe, yaa bãmb n kõt ninsaalbã vɩɩm, la vʋʋsem, la bũmbã fãa. 26 Wẽnnaam talla nin-yend n kɩt tɩ ninsaalbã buud fãa zĩnd dũni zug tɛk fãa, la b welga wakat n kõ ninsaalbã, la b ning b soolmã tods n kõ-ba. 27 Wẽnnaam maana bõn-kãnga, sẽn na n yɩlẽ tɩ ninsaalba bao bãmba, la tɩ b sẽn maood n dat n yãnd Wẽnnaamã, bɩ tõe tɩ b yãnd-ba. Tɩ bõe, Wẽnnaam ka zãr ne tõnd ned ba a yen ye, 28 bala, yaa bãmb pʋg la d tar vɩɩm, la d tõe n kẽne la d beẽ. Yaa wala yãmb yʋʋmba kẽer sẽn dag n yeel me tɩ tõnd yaa Wẽnnaam koãmbã. 29 Rẽ, wã yĩnga, tõnd sẽn ya Wẽnnaam kambã, d ka tog n tags tɩ Wẽnnaam wẽnda sãnem, wala wanzuri, wala kugr sẽn peese wa sẽn zems ninsaalb minim la b tagsg ye. 30 Neba sẽn ka mi b sẽn maanda wakate, Wẽnnaam ka maand bũmb ye, La moasã, b yeta nebã fãa sẽn be zĩiga fãa tɩ b tek yam n kos sugri. 31 Tɩ bõe, Wẽnnaam yãka raare tɩ rao ning bãmb sẽn yãkã na n kao dũniyã fãa bʋʋd ne tɩrlem. La Wẽnnaam kõo neba fãa bãnde n vʋʋg rao-kãng n bas kũum n wilg tɩ yaa sɩda. 32 La b sẽn wʋm a Poll sẽn gomd kũum vʋʋgr yellã, kẽer yaala yẽnda, la kẽer yeelame tɩ b na n leb n kelga a Poll koe-kãnga nindaare. 33 Dẽ, a Poll yii bãmb sʋka. 34 La baoosgo neb kẽer lagma a Poll n tẽ. A Denis sẽn ya bʋ-kaoodba sʋk ned a yen dag n naaga be, ne pag a yembr yʋʋr sẽn boond t'a Damaris n leb n paas neb a taaba.

Tʋʋma 18

A Poll bee Korẽnt

1 Rẽ poore, a Poll basa Atɛn n kẽng Korẽnt. 2 Yẽnda yãnda Zuif a yen beene t'a yʋʋr boondẽ t'a Akilas, yẽ yaa soolem a yen sẽn boond tɩ Põ neda. La yẽnda ne a pag a Pirsill yii Itali soolem n nan wa be paalem, naab a Kolood sẽn dag n yiis tõog n yet tɩ Zuif-rãmba fãa yi Rom tẽnga yĩnga. A Poll kẽnga bãmb nengẽ. 3 La a Poll nug-tʋʋmdã ne bãmb dẽndã sẽn dag n ya bũmb a yembrã, yẽ zĩnda bãmb yirã n naag taab n tʋmdẽ. Bãmb dag n sẽta fu-roto. 4 Vʋʋsg daar fãa a Poll moonda koɛɛg karen-doogã pʋgẽ n maoodẽ tɩ Zuif-rãmba ne Gɛrk-rãmba tẽ-a. 5 La a Sɩlaas ne a Tɩmote sẽn yi Masedoan a wa, a Poll rɩka a weerã zãng n moon koe-noogã n yeel Zuif-rãmba tɩ yaa a Zezi la Kiristã. 6 La Zuif-rãmba ra kɩɩsda a Poll la b tʋʋd-a. Dẽ, yẽnda fugsa a fut n yeel-b yaa: Yãmb sã n sãame, a taala bee ne yãmba la a ka be ne maam ye. La sẽn sɩng ne moasã, mam na n kẽnga bu-zẽmsã nengẽ. 7 Dẽ, a Poll yii be n kẽng ned a yembr yʋʋr sẽn boond t'a Titiyuus Zustus yiri, yẽ yaa ned sẽn zoet Wẽnnaam dabeem, la a zakã ra pẽe ne karen-doogã. 8 La a Kirspus sẽn ya karen-doog naaba ne a yirã rãmb fãa tẽe Zu-soabã. La Korẽntẽ neb wʋsg sẽn wʋm a Poll koe-moonegã bãmb me tẽeme n paam koom lisgu. 9 La yʋngo, Zu-soaba goma ne a Poll vẽnegr pʋg n yeel-a yaa: Da zoe rabeem ye, kẽng taoor n gom la f ra sĩnd ye. 10 Tɩ bõe, mam bee ne foom, la ned ba a yen kõn tõog n yõk foom n maan-f wẽng ye, bala, neb wʋsg n be tẽn-kãnga pʋg n ya mam neba. 11 A Poll zĩnda Korẽnt yʋʋmd la kiis a yoobe, n zãms nebã Wẽnnaam goama beene. 12 La wakat ninga a Galiyõ sẽn dag n ya Akayi soolem Gʋvɛrneerã, Zuif-rãmba lagma taab n dõd a Poll n tall a n kẽng bʋʋd zĩigẽ. 13 B tɩ yeelame yaa: Rao-kãnga sẽn baood n kɩt tɩ nebã waoog Wẽnnaam to-to wã ka zemsd ne tõogã ye. 14 A Poll sẽn yet t'a na n gome, la a Galiyõ sẽn yeel Zuif-rãmba yaa: Zuif-rãmba, sã n dag ya bũmb sẽn ka tɩrg wala tʋʋm wẽng poorẽ, mam dag n na n maaga m meng n kelg yãmba. 15 La sã n yaa nokoɛɛma, goam poorẽ, la yʋy la yãmb mens tõogã poorẽ, yõwã yaa yãmb la pak-yã. Mam ka na n yɩ bõn-kãens bʋ-kaood ye. 16 La a Galiyõ riga bãmb tɩ b yi bʋʋda zĩigẽ. 17 Dẽ, b naaga taab n yõk a Sostɛn sẽn ya karen-doog naabã n sɩng n pãbd-a bʋʋda zĩig noore. La a Galiyõ dag n ka maand yɩɩr ne yel-kãng ye. 18 A Poll kell n paa Korẽnt n kaoose. Dẽ, a yaool n basa ba-biisã n kẽ koom-koglg n kẽng Siri la a Pirsill ne a Akilas tũu yẽnda. La sẽn deng a Poll sẽn na n kẽ koom-koglgã, a kɩtame tɩ b põng a zugã Sãnkre, bala yẽ rag n pʋlma Wẽnnaam. 19 Bãmb taa Efɛɛse, la a Poll basa a Akilas ne a Pirsill beene. A Poll kẽnga karen-doogẽ n tɩ sõs ne Zuif-rãmbã. 20 La b kos-a lame t'a pa be n kaoose, la a zãgsame. 21 A Poll pʋʋsa bãmb wẽn-na-taas n yeel-b yaa: kibsã sẽn watã, yaa tɩlɛ tɩ mam maan-a Zeruzalɛm. Wẽnnaam sã n data, mam na n leb n waa yãmb nengẽ. La yẽ kẽe koom-koglg Efɛɛs n looge.

A Poll lebda Ãntiyos naoor a tãab soaba

22 A Poll sẽn sig Sezaare, a kẽnga Zeruzalɛm n na n tɩ pʋʋs a Zezi tẽedbã n yaool n kẽng Ãntiyos. 23 La yẽnda sẽn kaoos Ãntiyos bilfu, a lebg n dɩka sor n kẽng tẽng-tẽnga, n pɩʋʋg Galasi soolem ne Firzi soolem n paas karen-biisã fãa pãng b tẽebã pʋga.

A Apolos moona koɛɛg Efɛɛse

24 Zuif a yembr yʋʋr sẽn boond t'a Apolos n dag n wa Efɛɛse, yẽ roga Alegsãndri. Yẽ yaa ned sẽn ya gom-minim soaba la yẽ ra mii gʋls-sõamyã neere. 25 B rag n zãms-a-la Zu-soabã sore. La baa sẽn da yaa a Zã lisgã yell bal la yẽ mi wã, a ra zãmsda neba ne a sũura fãa bũmb nins sẽn wilgd a Zezi kibarã tɩrga. 26 Dẽ, a Apolos sɩngame n gom karen-doogã pʋg ne pɛl-kɛgenga. La a Pirsill ne a Akilas sẽn wʋm yẽ koɛɛgã, b peeg-a lame n maneg n zãms-a Wẽnnaam sorã tɩrg n paase. 27 A Apolos sẽn dat n kẽng Akayi wã, ba-biisã paasa yẽnda raood n gʋls sebr n tʋm karen-biisã sẽn be soolem kãngã n yet tɩ b reeg-a neere. La yẽ sẽn ta beene, a sõnga neb nins sẽn ya tẽedbã wʋsg ne Wẽnnaam barkã. 28 Bala, yẽ goma wʋsg ne Zuif-rãmbã, n tall gʋls-sõamyã nebã taoor n wilg-b t'a Zezi yaa Kiristã.

Tʋʋma 19

A Poll bee Efɛɛse

1 A Apolos sẽn wa n be Korẽntã wakate, a Poll pɩʋʋga soolem nins sẽn be zugẽ wã n kẽng Efɛɛse. A Poll yãa karen-biis kẽer be, 2 n sok-b tɩ b sẽn tẽ wã, b paama Sɩɩg-sõngo. La b leoka yẽnda tɩ bãmb zɩɩ n wʋm tɩ b gomd tɩ Sɩɩg-sõng n be ye. 3 T'a Poll sok-b tɩ rẽ wã lisg ninga b sẽn deegã yaa bʋgo? Tɩ b leok tɩ yaa a Zã lisgã. 4 Dẽ, a Poll yeel-b lame yaa: A Zã rag n lisda neb nins sẽn tek-b yam n kos sugrã, la b rag n yeta Israyɛl nebã tɩ b tẽ ned ningã sẽn na n pʋgl a yẽnda n wa wã. Sẽn dat n togs t'a Zezi. 5 Bãmb sẽn wʋm a woto, b kɩtame tɩ b lis-b koomẽ ne Zu-soab a Zezi yʋʋre. 6 A Poll tika bãmb ne a nusi, la Sɩɩg-sõng siga b zutu. Bãmb sɩngame n gom gom-zẽna n togs bãngr goama. 7 Nin-kãens fãa sõorã ra kolga piig la a yiibu. 8 A Poll kẽe karen-doogẽ wã n gom ne Pɛl-kɛgenga, la yẽ moona Wẽnnaam soolem koɛɛgã kiis a tãabo n maood n dat n wilg sẽn kelgd-b yẽ wã tɩ yaa sɩda. 9 La neb kẽer riglima b sũyã n tõgdg tɩ b ka na n tẽ ye. La b gom Zu-soaba sor wẽng neb wʋsgã taoore. Dẽ, a Poll yii bãmb sʋk, n peeg karen-biisã toor n kẽng a Tiranuus kaorengã roog pʋg n zãms-b daar fãa. 10 Bõn-kãng kaoosa yʋʋm a yiibu, hal tɩ Zuif-rãmba ne Gɛrk-rãmba la neb nins fãa sẽn be Azi soolma wʋm Zu-soabã koɛɛgã. 11 La Wẽnnaam maana bõn-bãn-kãsems ne a Poll nusi. 12 Hal tɩ b rɩgs pɛɛla wala fut sẽn da sɩɩs a Poll yĩngã n ningd bãad-dãmba zut la b paamda maagre, la sɩ-wẽnsã yit n basd-b lame. 13 Tɩt rãmb kẽer sẽn da ya Zuif buud n ya gõaadb makame n na tall Zu-soab a Zezi yʋʋrã n dig zĩn-dãmb tɩ b yi n bas bãad-dãmba. Tɩtã rãmb yeela sɩ-wẽnsã yaa: Ne a Poll sẽn moond Zezi ningã wã yʋʋre, mam yeta yãmb tɩ y yi. 14 Neb nins sẽn dag n maand a woto wã yaa Zuif-rãmba maan-kʋʋdbã kãsem a yen yʋʋr sẽn boond t'a Seva kom-dibli a yopoe. 15 La sɩ-wẽnga leok-b lame yaa: Mam mii a Zezi, la m mii a Poll sẽn ya ned ninga. La yãmba, yãmb yaa ãnna rãmba? 16 La sɩ-wẽngã sẽn tar ned ningã yikame n yẽeg-b n zab ne-b n tõog-b fãa ne pãng hal tɩ b zoe n yi ro-kãng pʋg bɛɛl la ne sãmpoaga. 17 La Zuif-rãmba ne Gɛrk-rãmba sẽn da be Efɛɛs fãa wʋma bõn-kãnga: La rabeem yõka b fãa, la Zu-soab a Zezi yʋʋrã paama waoogre. 18 Neb nins sẽn tẽ wã wʋsg dag wat n togsda b sẽn da maan bũmb ninsã neba taoore. 19 La bãmb neb wʋsg sẽn da be bãmb sʋkã n ya bag-bʋgdbã talla b sɛbã n wa n yõog bugum neba fãa taoore. La b geela sɛba ligd n mik tɩ taa wanzuri ligd tus pis nu. 20 Woto kɩtame tɩ Zu-soaba koɛɛg saag ne pãnga la tõogre. 21 Bõn-kãens zugẽ, a Poll yãka yam n na pɩʋʋg Masedoan ne Akayi n kẽng Zeruzalɛm, la a yet tɩ yẽ sã n ta beene, yaa tɩlɛ t'a kẽng Rom tẽng me. 22 A Poll tʋma a sõangdb a yiib tɩ b kẽng Masedoan, yaa a Tɩmote ne a Erast. La yẽnda meng leb n paa Azi soolem n kaoos bilfu.

Efɛɛs rãmbgo

23 Wakat kãnga, rãmb-kãsems n yik Zu-soabã sor wɛɛngẽ. 24 Yõak a yembr n da be t'a yʋʋr boond t'a Demetiryus, yẽ ra maanda wẽn-poak a Artemi pʋʋsg ro-bõoneg ne wanzuri. A maanda a woto t'a tʋmtʋmdba paamd ligd wʋsgo. 25 Yẽ tigma nin-bãmb ne neb nins sẽn ya yõgsã n yeel-b yaa: Raopa, yãmb fãa miime tɩ yaa ne nug-tʋʋm kãngã la tõnd tʋmd n paamd ligdi. 26 La yãmb yãtame la y wʋmd bũmb nins rao a Pollã sẽn maandã. Tɩ bõe, yẽnda yetame tɩ neba nus sẽn maan wẽnnaam-dãmba ninsã ka wẽnnaam-dãmb ye, la a tõogame n tek neb wʋsg yam. La ka Efɛɛs soolem bal ye, yaa sẽn kolg Azi fãa gilli. 27 Sã n ka gũusi, bõn-kãnga na n sãama tõnd tʋʋmdã, la sẽn paase, a na n maaname tɩ wẽn-poak kãseng a Artemi pʋʋsgã roog ka leb n tar waoogr ye. Dẽ, Azi soolem nebã fãa ne dũniyã fãa sẽn da pʋʋsd wẽn-poak ninga ka na n le paam pẽgr ye. 29 La tẽnga fãa rãmbame. Bãmb yõga Gayus ne a Aristark sẽn ya Masedoan neba n yaa a Poll tũud-n-taasã, n naag taab n wudg tao-tao n kẽ reema zĩigẽ. 30 A Poll dag n dat n kẽnga neb kʋʋngã taoore, la karen-biisã gɩdg-a lame. 31 Kãsem-dãmb kẽer meng sẽn be Azi soolem n ya a Poll Zo-rãmb tʋmame tɩ b kos-a t'a ra kẽng reema zĩigẽ ye. 32 La wakat kãnga, neb kẽer kelemdame n yet tɩ woto, tɩ neb kẽer kelem n yeel bũmb a to. Tɩ bõe, neb kʋʋngã rãmbdame, hal tɩ neb kẽer meng rag ka mi bũmb ning yĩng sẽn kɩt tɩ b tigma ye. 33 La b kɩtame t'a Alegsãndr yi kʋʋngã sʋka, tɩ Zuif-rãmba tus-a t'a kẽng neba taoore. La a Alegsãndr zẽka a nug n na n gom neba taoore. 34 La neba sẽn bãng t'a Alegsãndr yaa Zuifã, b fãa naaga taab n kelem hal tɩ kolg lɛɛr a yiib n yetẽ tɩ Efɛɛsẽ-rãmbã wẽn-poak a Artemi yaa kãsenga. 35 Baoosgo, tẽnga seb-gʋlsdã tõogame tɩ neba sĩndi, la a yeel yaa: Efɛɛs neba, ãnna soab n ka mi tɩ yaa Efɛɛz tẽngã n ya Artemi kãsenga pʋʋsg roog gũuda, la Artemi naandã sẽn yi yĩngr n lʋɩ wã gũuda? 36 La ned ka tõe n kɩɩs bõn-kãng ye. Rẽ wã yĩnga, y tog n maaga y mense n da maan bũmb baa fʋɩ ne yãgb ye. 37 Tɩ bõe, rao-kãens yãmb sẽn tall n wa ka wã, b ka paooge, wala b tʋʋs tõnd wẽn-poakã ye. 38 Rẽ wã yĩnga, a Demetiryus ne a tʋmd-n-taasã sã n tar yell ne neda, bʋʋd ray beeme, la bʋ-kaoodb beeme. Bɩ b tɩ bʋ ne taab be. 39 Yãmb sã n ket n tar yɛl a taaba, bʋ-kaoodbã sã n wa tigim wa sẽn zems ne tõogã, b na ges yel-kãng yelle. 40 La sɩdã, b tõe dõda tõnd n yet tɩ d rãmbda tẽngã, bũmb ning sẽn maan dũnna wã yĩnga. Bala, tõnd ka tar bũmb sẽn wilgd tɩ d tara noor tɩ tigim a woto ye. 41 La yẽ sẽn gom a woto n sɛ, a kɩtame tɩ nebã looge.

Tʋʋma 20

A Poll kẽnga Masedoan la Gɛrs

1 La rãmbgã sẽn sigi, a Poll tigma karen-biisã n paas-b raood n yaool n loog n kẽng Masedoan. 2 Yẽ pɩʋʋga zĩig zĩig soolem kãng pʋg n sagl karen-biisã wʋsgo, n yaool n kẽng Gɛrs tẽnga. 3 La a Poll zĩnda Gɛrs soolem kiis a tãabo. La yẽ rag n dat n kẽe koom-koglg n kẽng Siiri, la Zuif-rãmbã sẽn soos n sed n dat yõk-a wã yĩnga, yẽ yãka yam n na n lebg n tũ Masedoan sore. 4 Neb nins sẽn yãag a Poll n ta Azi soolma, yaa Beere rao a Pirus biiga a Sopatɛɛr ne a Aristark ne a Sekõndus sẽn yit Tesalonik la a Gayus sẽn yit Dɛrb tẽnga, ne a Tɩmote ne a Tisik la a Torfim sẽn dog Azi soolma. 5 Nin-kãens renga taoor n tɩ gũ tõnd Torwas soolem. 6 La bur sẽn ka rã-bɩll kibsã loogr poore, tõnd mensã kẽe koom-koglg Filip. La sẽn kaoos rasem a nu, tõnd tɩ bʋʋga bãmb Torwas, la d zĩnda be rasem a yopoe.

A Poll bee Torwas

7 Dimaas daar zaabre, tõnd dag n tigmame n na dɩ tẽegr buri. A Poll sẽn da tog n loog vẽkembeoogã, yẽ moona koɛɛgã ne karen-biisã n gom n kaoos halɩ n ta yʋn-sʋka. 8 Yĩngr doog ninga pʋg tõnd sẽn da tigma, fɩtl-dãmb wʋsg n dag n be be. 9 La bi-bɩɩg a yen yʋʋr sẽn boond t'a Etikus n da zao fẽnetr zugu. La a gũsa sõama, a Poll koe-moon-wokã wakate. La gõeemã sẽn dɩk-a wã yĩnga, a yii yĩngr ro-tomdem a tãab soabã n lʋɩ tẽnga. La b rɩk-a lame n mik t'a kiime. 10 La a Poll sigame n zõond a Etikus zug n dɩk-a a nusẽ n yeel yaa: Da maan-y yɩɩr ye, a vɩɩme. 11 La a Poll sẽn lebg n dʋ, a Kao burã n dɩ. La a gomame yɛs n kaoos hal tɩ beoogã vẽege, n yaool n looge. 12 La b yãaga bi-bɩɩgã vɩɩga. La a yɩɩ belsg kãseng bãmb fãa yĩnga.

A Poll yii Torwas n dabd tẽnga yen sẽn boond tɩ soolem

13 Tõnd denga taoor n kẽ koom-koglg n kẽng Asos, yaa be la tõnd da tog n tɩ seg a Poll n dɩke, yẽnda n da yãk yam a woto n na n kẽn ne nao n kẽng be. 14 La a Poll sẽn seg tõnd Asose, a kẽe koom-koglgã ne tõnd n kẽng Mitilɛn. 15 Tõnd yika be ne koom-koglgã n looge, la vẽkembeoogo, tõnd taa tẽng sẽn boond tɩ Siyo taoore, la daar ning sẽn pʋgdã, tõnd taa Samos, la daar ninga sẽn pʋgla yẽ wã, tõnd siga Mile. 16 A Poll dag n sɩd yãka yam n na n loog Efɛɛs n da sig be ye, sẽn na n yɩl n da sãam weer Azi soolme wã ye. Tɩ bõe, yẽ ra yãgdame n datẽ tɩ sã n tõe, bɩ a zĩnd Zeruzalɛm Pãntekotã daare.

Poll goma ne kaorengã kãsem-dãmba

17 A Poll zĩnda Mile n tʋm koɛɛg tɩ b bool a Zezi tẽedbã kãsem-dãmbã sẽn be Efɛɛsã tɩ b wa. 18 La b sẽn wa n ta a Poll nengẽ, yẽ yeel-b lame yaa: Yãmb mii mam yel-manesem sẽn yɩ to-to ne yãmb wakat fãa, sẽn sɩng ne daar ning mam sẽn wa Azi soolmã pʋgẽ wã. 19 Mam tʋma Zu-soab yĩng ne sik-m-menga, baa ne nintãmã, la tood nins mam sẽn paamã, Zuif-rãmbã sẽn da set n dat n kʋ maamã. 20 Yãmb miime tɩ mam ka solg yãmb bũmb nins fãa sẽn na n sõng-y wã ye. Mam togsa yãmb bũmba fãa la m zãms-y nebã sʋka la rot pʋse. 21 Mam kɩsa kaset ne Zuif-rãmba la Gɛrk-rãmbã n yeel-b tɩ b tek yam n kos Wẽnnaam sugri, la b tẽ tõnd Zu-soab a Zezi. 22 La moasã, Sɩɩg-sõng sẽn modgd maam tɩ m kẽng Zeruzalɛmã, mam na n kẽngame, la m ka mi bũmb ning sẽn na n tɩ paam maam be ye. 23 Mam sẽn mi bala, yaa tɩ Sɩɩg-sõng keoogda maam tẽng tẽnga, tɩ bi-bees roogo la namsg n gũud maam. 24 La mam tagsdame tɩ mam vɩɩmã ka tar yõod ne maam ye. La sẽn pak maam yaa tɩ m wee n tõog n maan m tʋʋmdã hal n ta a tɛka, n tõog n baas tʋʋmd ning Zu-soab a Zezi sẽn ning mam zugã, n moon Wẽnnaam barkã koe-noogã. 25 Mam zĩnda yãmb sʋk n moon Wẽnnaam soolem koɛɛgã, la mam mii moasã tɩ yãmb ned baa a yen ka na n le yã mam neng yɛs ye. 26 Yaa woto yĩng tɩ mam togsd yãmb dũnna, tɩ yãmb ned a yen sã n sãame, a taalã ka be ne maam ye. 27 Bala, mam togsa yãmb Wẽnnaam daabã fãa n ka solg bũmb ye. 28 Dẽ wã, gũus-y mense, la y ges piis nins fãa Sɩɩg-sõng sẽn kõ-y tɩ y gũ wã yelle. Rɩlg-y Zu-soabã tẽedbã b sẽn da ne b biigã zɩɩmã. 29 Mam miime tɩ mam loogr poore, neb sẽn wẽnd wa rigd-n-yĩid toos n na n wa yãmb sʋk n sãam piisã. 30 La neb n na n yik yãmb sʋkã n zãmsd nebã sẽn ka sɩda, n maan a woto n belg tẽedba tɩ b tũ-ba. 31 Rẽ wã yĩnga, neend-y la y tẽeg tɩ yʋʋm a tãabo, mam sagla yãmb ned kam fãa ne nintãm, wĩntoog ne yʋng n ka bas ye. 32 La moasã, mam basda yãmb Wẽnnaam nugẽ, la m basd-y ne bãmb bark goamã sẽn tar pãng n tõe n paas yãmb daoodo, la a kɩt tɩ yãmb yɩ pʋɩt-n-taas ne Wẽnnaam neba fãa wã. 33 Mam ka maan sũ-kiir ne ned ligdi, wall a sãnem, wall a fut ye. 34 Yãmb mens miime tɩ mam tʋma ne m meng nus n na n paam bũmb ning sẽn na sek maam ne neb nins sẽn tũud maamã. 35 Mam wilga yãmb bũmb fãa pʋgẽ tɩ d tog n tʋma a woto n tõog n sõng naong rãmba, la d tẽeg goam nins Zu-soab a Zezi meng sẽn yeelã: Tɩ kõ bee bark n yɩɩd tɩ reege. 36 A Poll sẽn gom a woto n sɛ, a yĩgimdame n pʋʋs ne bãmb fãa. 37 La b fãa ra yãbda wʋsgo, n mobgd a Poll n mogsd-a, n pʋʋsd-a wẽnd-na-taase. 38 La b sũyã sẽn sãam ne bũmb ning n yɩɩd yaa a Poll sẽn yeel tɩ b ka na n leb n yãnd-a wã. Rẽ poore, b yãaga yẽnda hal n ta koom-koglgẽ wã.

Tʋʋma 21

A Poll kẽnga Zeruzalɛm

1 La tõnd sẽn bas bãmba, d kẽe koom-koglg n loog n kẽng tɩrg n ta Kos. La vẽkembeoogo tõnd taa Rood, n yaool n yi be n kẽng Patara. 2 Tõnd yãnda koom-koglg beene sẽn dag n dabd Fenisi, tõnd yaool n kẽe yẽnda n kẽnge. 3 Tõnd sẽn kẽng n kolg Sɩpre, tõnd bas-a-la goabg n kẽng Siiri sẽne n na yeg Tɩɩr n tɩ sig zĩig ning koom-koglgã sẽn tog n sik a zɩɩbã. 4 Tõnd yãa tẽedb beene la tõnd paa ne bãmb rasem a yopoe. La Sɩɩg-sõng wilga bãmb tɩ b yeel a Poll t'a ra kẽng Zeruzalɛm ye. 5 La rasem kãens loogr zugẽ, tõnd loogame. La b fãa ne b pagbã la b kambã yãaga tõndo, hal n yi tẽnga pʋgẽ. Tõnd yĩgimda koomã noor n pʋʋse. 6 Dẽ, tõnd sẽn pʋʋs taab wẽnd-na-taas n sɛ, tõnd kẽe koom-koglgẽ wã, la b lebgame n kuil b yiyã. 7 Tõnd sẽn kẽn ne koom-koglgã n sɛ, tõnd yii Tɩɩr n kẽng Tolemayiis n tɩ pʋʋs ba-biisã la d zĩnd ne bãmb beene daar a yen. 8 Vẽkembeoogo, tõnd loogame n ta Sezaare. Tõnd siga koe-moaand a Filip zakẽ. Yẽnda yaa neb a yopoe wã b sẽn da tũus Zeruzalɛmã nin-yende. 9 La yẽ ra tara kom-pugli a naas sẽn nan ka mi rao ye, n ya Wẽnnaam no-rɛɛsdba. 10 Tõnd paa Sezaare rasem wʋsgo, la Wẽnnaam no-rɛɛs a yen yʋʋr sẽn boond t'a Agabus yii Zude n wa tõnd nengẽ. 11 Yẽ rɩka a Poll sẽbdgã n sẽb a nao ne a nus n yeel yaa: Ade, Sɩɩg-sõng yetame tɩ Zuif-rãmbã na n sẽba ned ning sẽn so-a sẽbd kãnga wã a woto Zeruzalɛm, n ning-a bu-zẽmsa nusẽ. 12 Tõnd ne neb nins sẽn be Sezaare wã sẽn wʋm bõn-kãnga, tõnd kosa a Poll t'a ra kẽng Zeruzalɛm ye. 13 La a Poll leokame: yaa bõe n tar yãmb tɩ y yãbd n na n sãam mam sũuri? Bala, mam seglame n sɛ, la ka sẽbrã yĩng bal ye. M seglame me n na n ki Zeruzalɛm Zu-soab a Zezi yʋʋrã yĩnga. 14 La yẽ sẽn ka sak tõnd sẽn datã, d bas-a lame la d yeel tɩ Zu-soabã maan b raabo. 15 Rasem kãens sẽn looge, tõnd segla d teed n kẽng Zeruzalɛm. 16 Sezaare karen-biis kẽer me yãaga tõndo. B talla tõnd n tɩ ta rao a yen sẽn yit Sɩpr t'a yʋʋr boond t'a Nazõ yiri. Yẽ yaa karen-bi-kʋdre. Yaa yẽ zakẽ la tõnd tog n zĩndi.

B yõka a Poll wẽnd-doogã pʋga

17 Tõnd sẽn ta Zeruzalɛm, ba-biisã reega tõnd ne sũ-noogo. 18 Vẽkembeoogo, a Poll kẽnga a Zak yir ne tõndo, la a Zezi tẽedba kãsem-dãmb fãa tigma beene. 19 A Poll sẽn pʋʋs-b n sɛ, a sɩngame n togs bãmb bũmb nins fãa Wẽnnaam sẽn tall yẽnda n maan bu-zẽmsã sʋkã. 20 Bãmb sẽn kelg a Poll goama, b pẽga Wẽnnaam la b yeel a Poll yaa: Ba biiga, yãmb yãame, Zuif-rãmb tus wʋsg n lebg tẽedba, la b fãa wɩngda ne a Moyiis tõogã. 21 Mik b ra kɩtame tɩ bãmb tẽed tɩ yãmb zãmsda Zuif-rãmb nins fãa sẽn be bu-zẽmsa sʋkã n yet-b tɩ b wẽnemd n bas a Moyiis tõogã, la b ra kẽes b kamba bãongo, la b ra tũ mininda ye. 22 Dẽ wã, d na n maana wãna? Bala, neb wʋsg na n sɩd wʋmame tɩ y waame la neb kʋʋng na n tigmame. 23 Woto yĩnga, bɩ y maan bũmb ninga tõnd sẽn na n yeel-y wã. Tõnd tara raop a naas sẽn maan pʋleng ne Wẽnnaam. 24 Peeg-y-ba, n naag ne-b n sak miningã n yɩlg-y mense, la y yao yaoodã, tɩ b põng b zutã. Dẽ neba fãa na n bãngame tɩ bũmb nins fãa b sẽn wʋm tɩ b gomd yãmb wɛɛngẽ wã ka sɩd ye, la tɩ yãmb meng sakda a Moyiis tõogã. 25 Sã n ya ne bu-zẽms nins sẽn lebg tẽedbã, tõnd gʋls-b lame n yeel-b tɩ b ra wãb rũms nemd b sẽn maan maoong n kõ wẽn-naands ye, la b ra rɩ zɩɩm, la b ra wãb rũng sẽn sãrg nemd ye, la b ra maan wɩɩbd ye. 26 Vẽkembeoogo, a Poll peega nin-bãmba b naasã n naag ne-b n yɩlg-b mense, n yaool n kẽ wẽnd-doogẽ wã n togs nebã bãmb yɩlgrã rayã sẽn na n baas wakat ninga, la wakat ning bãmb ned kam fãa sẽn na n wa ne a kũun tɩ b maan maoongã. 27 Rasem a yopoe wã sẽn kolg pidsgu, Zuif-rãmbã sẽn yit Azi soolmã sẽn yãa a Poll wẽnd-doogã pʋgẽ, b rãmba neb kʋʋngã gilli, n yõk a Polle, 28 n kelemd n yetẽ yaa: Israyɛl neba, wa n sõng-y-do! Ad rao ninga sẽn zãmsd neba fãa zĩiga fãa tɩ b kɩɩs Israyɛl buudã, la b kɩɩs a Moyiis tõogã la zĩ-kãnga, la a kɩtame meng tɩ Gɛrk-rãmb kẽ wẽnd-doogẽ wã n kɩt tɩ zĩ-sõng-kãnga rẽgme. 29 Bala b rag n yãa Efɛɛs rao a Torfim t'a tũud a Poll tẽngã pʋgẽ, la b tagsdame t'a Poll tall-a lame n kẽ wẽnd-doogẽ wã. 30 Tẽngã fãa rãmbame, la neb yii zĩiga fãa n zoe n wa. B yõka a Poll n tɛ-a n yiis wẽnd-doogẽ wã, la b pag kuɩlemsã tao-tao. 31 La b sẽn dat kʋ a Pollã, b wa n togsa sodaas tusr naaba tɩ Zeruzalɛm fãa dãmbame. 32 Wakat kãng bala, yẽ yãka sodaase, la sodaas koabg nanamse, n zoe n kẽng neba nengẽ. Nebã sẽn yã sodaas tusr naaba ne sodaasã, b basa a Poll pãbre. 33 Dẽ, sodaas tusr naaba kolgame n yõka a Poll n kɩt tɩ b balg-a ne bãens a yiibu. La a yaool n sok a Poll sẽn ya ned ninga, la a sẽn maan bũmb ninga. 34 La neb kʋʋngã sʋka, kẽer kelemdame n yet tɩ woto, tɩ kẽer yet bũmb a to. Dẽ, bʋrgã sẽn ya wʋsg tɩ sodaas tusr naabã ka tõe n bãng sẽn ya sɩdã, a yeelame tɩ b tall a Poll n kẽng gãosgẽ wã. 35 La a Poll sẽn ta rʋʋdgã, yɩɩ tɩlɛ tɩ sodaasã tebg yẽnda, neb kʋʋngã sẽn maood n dat n maan a Poll pãnga yĩnga. 36 Bala, b fãa ra pʋgdame n kelemdẽ n yetẽ tɩ b kʋ-a. 37 La wakat ning b sẽn tar a Poll n kẽed gãosgẽ wã, a Poll yeela sodaas tusr naabã yaa: M tara noor tɩ yeel-y bũmbu? La sodaas tusr naabã sok-a lame yaa: Fo mii Gɛrk goamã? 38 Rẽnd fo ka Ezipt ned ninga sẽn dag n wa-a ne rãmbg pĩndã, n peeg nin-kʋʋdb tus a naas tɩ b tũ-f n kẽ weoogã wɛ? 39 A Poll leokame yaa: Mam yaa Zuif, m doga Tars sẽn be Silisi soolem, m yaa tẽn-kãseng neda. M bõosd-y lame tɩ y kõ-maam noor tɩ m gom ne nebã. 40 La sodaas tusr naabã kõ-a-la noore, la a Poll yik n yalsa rʋʋdgã zug n zẽk a nug n zãas neba, la bʋrga sɛɛme, tɩ lebg sɩddd. Dẽ, yẽ gomã ne bãmb ne hebre-rãmb goamã.

Tʋʋma 22

1 A Poll yeela nebã yaa: M ba-biisi la m ba-rãmba, kelg-y bũmb ning mam sẽn tar moasã n na n togs yãmb n yiis m meng yellẽ wã. 2 Bãmb sẽn wʋm t'a Poll gomd ne bãmb ne Hebre-rãmba goama, b yalsa sɩddd n yɩɩd pĩnda. Dẽ, a Poll yeel-b lame. 3 Mam yaa Zuif sẽn dog Tars sẽn be Silisi soolem. La b wuba maam Zeruzalɛm ka la mam zĩnda a Gamalyɛl taoor tɩ b zãms maam tɩ m bãng tõnd yaab-rãmbã tõod neere. Mam me rag n wɩngda ne Wẽnnaam tʋʋmdã wala yãmb fãa sẽn ya to-to rũnna wã. 4 Mam dag n namsa neb nins sẽn dag n tũud so-kãnga wã n kʋ-ba, la m yõg raop la pagb n sẽb n kẽes-b bi-bees roogo. 5 Maan-kʋʋdbã kãsem ne kãsem-dãmbã fãa sullã yaa mam kaset dãmba. Mam tol n deega sɛb bãmb nengẽ, ba-biis nins sẽn be Damasã yĩnga, la m kẽnga be n na n tɩ sẽb tẽedba sẽn be be wã n tall-b n wa Zeruzalɛm n kɩt tɩ b sɩbg-ba.

A Poll togsda sẽn yɩ to-to tɩ yẽ yam tek t'a kos sugri

6 La mam sẽn waa n be sorẽ n kolgd Damase, sẽn zems wĩnto-sʋk sasa, tao-tao bala, vẽenem kãseng n yi arzãn n yãg n gũbg maam. 7 Mam lʋɩɩ tẽnga, la m wʋma koɛɛg sẽn dag n yet maam yaa: "Solle! Solle! Yaa bõe tɩ fo namsd maam?" 8 Mam sokame tɩ Zu-soaba yãmb yaa ãnna soab tɩ mam namsd-yã? La koɛɛgã yeela maam yaa: "Mam yaa a Zezi sẽn yit Nazarɛt, soab ning fo sẽn namsdã." 9 Neb nins sẽn da be ne maama yãa vẽenemã, la b ka wʋm ned ninga sẽn da gomd-a ne maama koɛɛgã ye. 10 Dẽ, mam sokame yaa: "Zu-soaba, bõe la mam tog n maane?" La Zu-soabã yeela maam yaa: "Yik n kẽng Damas la beene, b na n togsa foom bũmb nins fãa Wẽnnaam sẽn yet foo tɩ f maana." 11 La vẽenemã sẽn yãg tɩ mam lebg zoangã yĩnga, mam tũud-n-taasã gãda mam nug n tae maam n ta Damase. 12 Mik tɩ rao a yen n dag n be be t'a yʋʋr boondẽ t'a Ananiyas n sakd tõodã, la Zuif-rãmba fãa sẽn da be be wã ra kõta yẽ kaset sõngo. 13 Yẽ waa mam nengẽ n yeel maam yaa: "M ba-biig a Solle, paam-y nin yɛsa." La wakat kãng bala, mam le paama m nini, la m yãnd-a lame. 14 A Ananiyas yeelame yaa: "Tõnd yaab-rãmba Wẽnnaam pĩnd n yãka yãmb tɩ y bãng b tʋlsem, tɩ y yã tɩrlem soabã la y wʋm bãmb noor goama. 15 Bala, yãmb na n yɩɩ bãmb kaset soaba n togs bũmb nins yãmb sẽn yã la y wʋmã, neba fãa taoore. 16 La moasã, yaa bõe tɩ y kaoosdẽ? Yik-y n pʋʋs-y ne Zu-soabã yʋʋre, n deeg koom lisgu, n paam y yel-wẽna pekre."

B boola a Poll bu-zẽmsã sʋka

17 La mam lebg n waa Zeruzalɛm, la mam sẽn be wẽnd-doogã pʋg n pʋʋsdẽ, mam paama vẽnegre. 18 La m yãnda Zu-soabã, la b yeela maam tɩ m nang-pãng n yi Zeruzalɛm tao-tao, tɩ bala, tẽngã nebã ka na n deeg mam sẽn na n kɩs Zu-soaba kasetã ye. 19 La mam yeelame: "Zu-soaba, bãmb mens miime tɩ mam da kẽnda karen-dot pʋsẽ, n kɩtdẽ tɩ b kẽesd neb nins sẽn tẽed yãmbã bi-bees roogo, la m kɩtdẽ tɩ b pãbd-ba. 20 La b sẽn na n daag y kaset kɩt a Etɛn zɩɩmã wakate, mam meng ra bee be, mam da yetame tɩ b sẽn maanda yaa sõama, maam n da gũud neb nins sẽn kʋʋd a Etɛnna futu." 21 Dẽ, Zu-soabã yeela maam yaa: "Kẽnge, bala, m na n tʋma foom zĩ-zãrgẽ, bu-zẽmsã nengẽ."

A Poll bee sodaas tusr naaba taoore

22 Neba kelga a Poll hal tɩ ta wakat ninga yẽ sẽn gom gom-kãngã, la wakat kãnga, b sɩngame n zẽk b koees n yetẽ: menes-y nin-kãnga duniyã zugu! Kʋ-y-yã-a, yẽ ka tog n vɩɩmd ye. 23 Bãmb dag n kelemdame, n lobd b fut la b lobd tom yĩngri. 24 Sodaas tusr naabã yeelame tɩ b kẽes a Poll gãosgẽ wã n pãb-a ne kalwaas n sok-a n bãng sẽn ya bũmb ninga yĩng tɩ Zuif-rãmba kelemd a woto n dõt yẽnda wã. 25 La b sẽn sẽb a Poll ne wĩy n na n pãbe, yẽ soka sodaas koabg naab ning sẽn da be be wã tɩ rẽ yĩnga, tõogã kõta bãmb noor tɩ b pãb Rom ned ne kalwaas t'a bʋʋd meng nan ka kao? 26 Gom-kãensa yĩnga, sodaas koabg naaba kẽng n tɩ togsa sodaas tusr naabã bõn-kãng n yeel yaa: Yãmb na n maana a wãna? Rao-kãngã, yaa Rom neda. 27 Dẽ, sodaas tusr naabã wa n soka a Poll yaa: Togs maam, fo yaa Rom neda? T'a leok tɩ n-ye. 28 Dẽ, sodaas tusr naabã le yeelame yaa: Ad mam yaoo ligd wʋsgo, n paam lebg Rom neda. La a Poll yeelame yaa: La mam yẽ roga ne-a. 29 Tao-tao bala, neb nins sẽn dag n tog n pãb a Poll la b sok-a wã loogame n bas-a. La sodaas tusr naabã sẽn bãng t'a Poll yaa Rom nedã, la yẽ sẽn da kɩt tɩ b sẽb-a wã yĩnga, rabeem yõk-a lame.

A Poll bee kaoreng yɛl-bʋ-kaoodbã taoore

30 La vẽkembeoogo, sodaas tusr naabã sẽn dat n bãng bũmb ninga Zuif-rãmba sẽn dõt a Pollã tiki-takɩ, yẽ kɩtame tɩ b lodg a Poll sẽbrã n bas-a. La a yeel maan-kʋʋdbã kãsem-dãmb ne kaoreng yɛl-bʋ-kaoodbã fãa tɩ b tigim taaba. Dẽ, a kɩtame tɩ b talla a Poll n wa n yalsg-a bãmb sʋka.

Tʋʋma 23

1 A Poll gesa kaoreng yɛl-bʋ-kaoodbã n yeel yaa: M saam-biisi, mam kẽna Wẽnnaam taoor ne sũur kaset sẽn ya sõama hal tɩ ta rũnna. 2 La maan-kʋʋd kãsem a Ananiyas yeelame tɩ neb nins sẽn pẽ a Pollã wẽ a noorã. 3 Dẽ, a Poll yeela yẽnda yaa: Pʋ-libsem soaba, Wẽnnaam na n wẽe yãmba. Yãmb zĩndame n na n kao mam bʋʋd wa sẽn zems ne tõogo, la y kɩɩs tõogã n yet tɩ b wẽ maam. 4 Neb nins sẽn da be be wã yeela a Poll tɩ Wẽnnaam maan-kʋʋd kãsem la yẽ tʋʋsda. 5 La a Poll yeelame yaa: M saam-biisi, mam da ka mi tɩ yaa maan-kʋʋd kãsem ye, bala, Wẽnnaam gʋls-sõamyã yeelame tɩ: "Ra gom f tẽng neb naab wẽng ye." 6 La a Poll sẽn mi tɩ nebã sẽn tigma kẽer yaa Saduusẽ-dãmba tɩ kẽer ya Fariisẽ-dãmbã, a zẽka a koɛɛg kaoreng yɛl-bʋ-kaoodbã sʋk n yeele: M saam-biisi, mam yaa Fariisẽ, la m yaa Fariisẽ biiga. Yaa mam sẽn tẽed tɩ kũum vʋʋgr beene wã yĩng n kɩt tɩ b bʋʋd mam bʋʋdo. 7 La a Poll sẽn yeel gom-kãnga, Fariisẽ-dãmbã ne Saduusẽ-dãmbã sɩngame n wẽ nokoɛɛma ne taaba, la nebã welga taaba. 8 Sɩd me, Saduusẽ-dãmbã yetame tɩ kũum vʋʋgre, wall malɛka wall Sɩɩg ka be ye. Tɩ Fariisẽ-dãmba yaool n yetẽ tɩ bõn-kãens fãa beeme. 9 La bʋr-kãseng yikame, la tõog karen-saam-dãmb kẽer sẽn be Fariisẽ-dãmba sullẽ wã yikame n kɩɩs ne pãng n yeel tɩ bãmb ka yã bõn-wẽng ne rao-kãngã ye, la tɩ tõeeme tɩ yaa sɩɩg wall malɛk n gom ne-a. 10 La nokoeemdã sẽn lebgd wʋsgã, tɩ sodaas tusr naabã zoet rabeem tɩ nebã na n wa tae a Poll n tõsã, a yeela sodaasã tɩ b sig nebã sʋk n tall a Poll n wa gãosgã pʋga. 11 La yʋng ninga sẽn pʋgdã, Zu-soaba vẽnega b meng ne a Poll n yeel-a yaa: keng f pɛlga, tɩ bõe, yaa tɩlɛ tɩ f kɩs mam kaset Rom tẽng me wala fo sẽn kɩs mam kaset Zeruzalɛma.

B baooda weer n dat n kʋ a Poll

12 La beoogã sẽn vẽege, Zuif-rãmba yẽsa ne taab n yãk yam n wẽen tɩ b ka na n dɩ wall b yũ, sã n ka tɩ b kʋʋ a Polle. 13 Neb nins sẽn yẽs ne taab n wẽena sõor yɩɩda pis-naase. 14 Bãmb kẽng n tɩ yãa maan-kʋʋdbã kãsem-dãmb ne kãsem-dãmbã n yeel-b yaa: Tõnd wẽename tɩ d ka na n lemb dɩɩbo, sã n ka tɩ d paam n kʋʋ a Polle. 15 Dẽ yĩngã, bɩ yãmb ne kaoreng yɛl-bʋ-kaoodba fãa kos sodaas tusr naabã tɩ b wa ne a Poll y nengẽ, wa y rat n baoo n bãnga yẽnda yellã n paase. La rẽ tɩ tõnd mensa seglame n na n kʋ-a t'a nan ka ta ka ye. 16 La a Poll tão biig wʋmame tɩ b set n dat n kʋʋ a Polle, la a kẽnga gãosgẽ wã n tɩ kẽ be n togs a Poll. 17 Dẽ, a Poll boola sodaas koabg naab a yembr n yeel-a t'a tall bi-bɩ-kãng n kẽng sodaas tusr naabã nengẽ, tɩ bala, a tara koɛɛg n dat n togs-a. 18 Sodaas koabg naabã peega biigã n kẽng sodaas tusr naabã nengẽ n yeel yaa: Bi-bɛɛg a Poll boola maam n kos-m tɩ m tall bi-bɩ-kãngã n wa y nengẽ t'a tara koɛɛg n dat n togs-yã. 19 La sodaas tusr naabã gãda bi-bɩ-kãng nug n yi kɛɛng n sok-a tɩ yaa bõe la a tar n dat n togs yẽnda. 20 Bi-bɩɩgã leokame yaa: Zuif-rãmba lagma taab n dat n kos yãmb tɩ y tall a Poll n wa kaoreng yɛl-bʋ-kaoodbã taoor wala b rat n leb n sok n bãnga yẽnda yellã n paase. 21 Ra kelg-y-b ye, bala, bãmb sʋka neb sẽn yɩɩd pis-naas n segend bẽdg a Poll yĩnga, la b yãka yam n wẽen tɩ b ka na n dɩ wala b yũ sã n ka tɩ b kʋ a Polle. Bãmb seglame n sɛ moasã n gũud yãmb sẽn na n yet tɩ bũmb ninga. 22 Sodaas tusr naabã keooga bi-bɩɩgã n yeel-a: Ra togs ned bũmb ninga fo sẽn togs maama ye.

B tʋma a Poll Gʋvɛrneer a Feligs nengẽ

23 Dẽ poore, sodaas tusr naabã boola sodaas kobs nanams a yiib n yeel yaa: Segl-y sodaas kobs-yi la wed-rʋʋdb pis-yopoe, ne kãn-tãoodb kobs-yi tɩ yʋngã wakat a wɛ sasa, y na n kẽnga hal Sezaare. 24 La y segl wiid me sẽn na n zombg a Poll n tall-a n kẽng Gʋvɛrneer a Feligs nengẽ tɩ bũmb ra maan-a ye. 25 La yẽ gʋlsa sebr n yeel a woto: 26 Maam a Kolood Liziyaas n pʋʋsd Gʋvɛrneer sõng a Feligs. 27 Zuif-rãmbã ra yõka rao-kãngã n da na n kʋ-a, la mam sẽn wʋm tɩ yẽ yaa Rom nedã, mam waa ne sodaas n fãag-a. 28 La mam sẽn dat n bãng sẽn ya bũmb ninga yĩng la Zuif-rãmbã rõt yẽnda wã, m tall-a lame n kẽng b kaoreng yɛl-bʋ-kaoodbã taoore. 29 La mam mikame tɩ b sẽn dõt yẽnda wã yaa nokoɛɛm sẽn kẽed ne bãmb mens tõoga yell wɛɛngẽ, la rao-kãngã ka maan bũmb sẽn zems tɩ b kʋ-a wall b kẽes-a bi-bees roog ye. 30 Dẽ, mam sẽn wʋm tɩ Zuif-rãmbã setame n dat n kʋ-a wã, mam tʋm-a-la yãmb nengẽ tao-tao la m yeela a rõatbã tɩ b wa yãmb taoor n togs b koɛɛgã. Wẽnd-na sõnge. 31 La sodaasã peega a Poll ne yʋng n tall-a hal n ta Ãntipatiris wa b sẽn da yeel bãmbã. 32 La vẽkembeoogo, sodaas nins sẽn kẽn ne nao wã lebg n leba gãosgẽ wã n bas wed-rʋʋdbã tɩ b tall a Poll n looge. 33 Bãmb sẽn ta Sezaare, b kɩsa Gʋvɛrneerã sebrã la b ning a Poll yẽ nugẽ. 34 Gʋvɛrneerã sẽn karem sebrã n sɛ, a soka a Poll a sẽn yit soolem ninga. La yẽ sẽn wʋm t'a Poll yita Silisi soolem, 35 A yeelame t'a rõatbã sã n wa n wa, a na kelg-a. La a yeelame tɩ b kẽes a Poll Herood na-zakẽ wã n gũ-a.

Tʋʋma 24

A Poll goma Gʋvɛrneer a Feligs taoore

1 La rasem a nu sẽn looge, maan-kʋʋd kãsem a Ananiyas waa Sezaare ne kãsem-dãmb kẽere la gom-minim soab a yen yʋʋr sẽn boond t'a Tertull. Bãmb togsa b sẽn bʋʋd ne a Pollã yell Gʋvɛrneer a Feligs taoore. 2 B boola a Poll t'a wa, la a Tertull sɩngame n dõd yẽnda n yeele: 3 Feligs sõngo, yaa yãmb maasem yĩng tɩ tõnd paamd laafɩ hakɩɩka, la y maana yam tʋʋm n maneg soolem kãngã, tõnd deegda bãmb bũmb fãa pʋgẽ, la zĩiga fãa n pʋʋsd d zaame beoogo. 4 La mam ka rat n dɩk yãmb weerã n kaoos ye. Yaa woto yĩng tɩ m kot-y tɩ y maan sũ-mare n kelg tõnd wakat bilfu. 5 Tõnd mikame tɩ rao-kãnga yaa wẽnem soaba n wat ne rãmbg Zuif-rãmba fãa sẽn be dũniyã zugã sʋka la a yaa Nazarɛt dãmba kaoreng taoor soaba. 6 La a makame meng n dat n paoog wẽnd-doogã. Dẽ, tõnd yõk-a lame. Tõnd dag n dat n kao a bʋʋd wa sẽn zems tõnd tõogã. 7 La sodaas tusr naab a Liziyaas waa n deeg-a-la ne pãn-kãseng tõnd nusẽ. 8 La a yeela a Poll rõatbã tɩ b wa yãmb nengẽ. Yãmb meng tõe n sok-a lame n bãng bũmb nins fãa yĩng sẽn kɩt tɩ d bʋʋd ne-a wã. 9 Zuif-rãmba paasa gomda pãng n yet tɩ yaa sɩda. 10 Dẽ, Gʋvɛrneerã zẽka a nug n yeel a Poll t'a gome. Dẽ, a Poll dɩka koɛɛg n yeel yaa: Mam miime tɩ yãmb yaa soolem-kãngã bʋ-kaood hal yʋʋm wʋsgo. Dẽ, yaa ne kɩs-sɩd la mam na n gom yãmb taoor n yiis m meng yellẽ wã. 11 Yãmb meng tõe n baoome n bãnge. Sẽn ka yɩɩd rasem piig la a yiibu, mam kẽnga Zeruzalɛm n na n tɩ pʋʋs Wẽnnaam. 12 B ka yã maam tɩ m wẽed nokoeemd ne ned ba a yen wẽnd-doogã pʋga, wala m rãmbd neb kʋʋng karen-dot pʋse, bɩ tẽng pʋg zĩig ba a yen ye. 13 La bãmb ka tõe n wilg yãmb tɩ bũmb ninga b sẽn dõt maam moasã wã yaa sɩd ye. 14 Baoosgo, mam togsda bõn-kãnga y taoore. Mam pʋʋsda m yaab-rãmbã Wẽnnaam n tũud so-paalg ninga bãmb sẽn boond tɩ yaa kaoreng a to wã. La mam tẽeda bũmb nins fãa sẽn gʋls tõogã sɛb pʋse, la Wẽnnaam no-rɛɛsdbã sɛbã pʋsã. 15 Mam tara tẽeb pidsg gũudem kãnga, ne Wẽnnaam wa mam dõatbã mens sẽn tarã, n tẽed tɩ nin-sõama la nin-wẽns na n vʋʋgame n bas kũum. 16 Yaa woto yĩnga, tɩ mam me maood n dat n paam sũur kaset sẽn ya sõama Wẽnnaam la ninsaalb taoore daar fãa. 17 Mam yii Zeruzalɛm n kaoos yʋʋm wʋsgo, la m lebg n waa be n na n kõ m neba sõngre, la m maan maoong n kõ Wẽnnaam. 18 La b yaool yãa maam wẽnd-doogẽ wã tɩ m yɩlgd m menga la neb ka tigme, la rãmbg ka zĩnd ye. 19 La Zuif-rãmb kẽer sẽn yi Azi soolem dag n bee be la b sã n da tarẽ yell ne maam yaa bãmb n dag tog n yals yãmb taoor n bʋ ne maam. 20 Wall, nin-bãmba sẽn be ka wã togs b sã n yãa mam sẽn maan wẽnga, mam sẽn yals kaoreng yɛl-bʋ-kaoodbã taoorã. 21 Sã n ka bũmb a yembrã mam sẽn maana, m sẽn yik n yals b sʋk n zẽk m koɛɛg n yeel tɩ: "Yaa mam sẽn tẽed tɩ kũum vʋʋgr beeme wã yĩng n kɩt tɩ yãmb bʋʋd ne maam dũnna." 22 A Feligs sẽn mi Kirist kaorengã yell neerã, a visga bʋʋdã daar n yeel nebã tɩ b kuil tɩ sodaas tusr naab a Liziyaas sã n wa n wa, a na yaool n ges b yellã. 23 La yẽ yeela sodaas koabg naabã t'a gũ a Poll, la a kõ-a lohorem bilfu, la a ra gɩdg a Poll zo-rãmbã sẽn dat n sõng-a wã ye. 24 Rasem bilf sẽn paase, a Feligs ne a pag a Dursill sẽn ya Zuif poakã waame. La a tʋmame tɩ b bool a Poll t'a wa, la yẽ kelga a Poll sẽn togs tẽeb ne Kirist Zezi wã sẽn ya bũmb ninga. 25 La a Poll sẽn gom tɩrlma vɩɩm la tõog-m-menga la bʋ-kaoor sẽn watã yellã, rabeem yõka a Feligs t'a yeel a Poll t'a loog moasã tɩ yẽ sã n wa paam weere a na leb n bool-a. 26 A ra tẽedame me t'a Poll na n kõ-a-la ligdi, yaa rẽ yĩng n kɩt t'a bool a Poll naoor wʋsg n sõs ne-a. 27 La yʋʋm a yiib sẽn looge, a Porkius Festus reega a Feligs zĩig n ya Gʋvɛrneer. La a Feligs sẽn dat n maan sẽn noom Zuif-rãmba, a ka kõ a Poll lohorem ye.

Tʋʋma 25

A Poll data Sezaar nengẽ

1 A Festus sẽn wa soolma pʋg tɩ rabtãtẽ, a yii Sezaare n kẽng Zeruzalɛm. 2 Maan-kʋʋdbã kãsem-dãmb ne Zuif-rãmba kãsem-dãmb dõta a Poll a Festus taoore. 3 B kosa a Festus n pẽdg-a wʋsg n dat t'a maan bãmb neer n kɩt tɩ b tall a Poll n wa Zeruzalɛm, la b rag n segla bẽdg n dat n solg n kʋ-a Poll sorã zugu. 4 A Festus leokame t'a bee bi-bees roog Sezaare, la sã n yɩ bilfu, yẽ menga na n lebg n lebame. 5 La a yeel-b lame: Bɩ yãmb kãsem-dãmb kẽer tũ maam tɩ d kẽng Sezaare, tɩ rao-kãng sã n maana sẽn ya wẽng bɩ bãmb bʋ ne-a beene. 6 A Festus ka kaoos b sʋk n yɩɩg rasem a nii bɩ piig ye. Dẽ a lebg n leba Sezaare. La vẽkembeoogo, a Festus zaoonda bʋʋda geer zug n yeel tɩ b tall a Poll n wa. 7 La a Poll sẽn ta, Zuif-rãmb nins sẽn yi Zeruzalɛma gũbga yẽnda n dõt-a ne bõn-wẽns wʋsgo, la b ka tõe n wilg tɩ b sẽn dõt a Poll ne bũmb ninsã yaa sɩd ye. 8 La a Poll goma n na n fãag a meng n yeel yaa: Mam ka maan bũmb sẽn ya wẽng n kɩɩs Zuif-rãmba tõogo wala sẽn kɩɩsd wẽnd-doogã bɩ Sezaar ye. 9 Dẽ, a Festus sẽn dat n maan sẽn noom Zuif-rãmbã, yẽ soka a Poll yaa: Fo rat n kẽnga Zeruzalɛm tɩ b tɩ bʋ f bʋʋd mam taoor yel-kãnga poorẽ bɩɩ? 10 A Poll leokame yaa: Mam yasa Sezaar bʋʋd geer taoore, la yaa ka la b tog kao mam bʋʋdo. Yãmb meng mii neere, tɩ mam ka maan bũmb n beeg Zuif-rãmbã ye. 11 Mam sã n da tarẽ kongre, la m sã n da maane tʋʋm sẽn zems ne kũum, mam kõn zãgs tɩ m ka na n ki ye. La b sẽn dõt maam ne bũmb ningã sã n ya zĩri, ned ka tõe n yõk maam n kõ-b ye. Mam data Sezaar nengẽ. 12 La a Festus sẽn yẽs ne a sõangdbã n sa, a leoka a Poll yaa: Fo sẽn dat Sezaar nengẽ wã, f na n kẽnga Sezaar nengẽ.

A Poll bee a Agirpa ne Bereniis taoore

13 La rasem bilf sẽn looge, rĩm a Agirpa ne a Bereniis waa Sezaare n na n pʋʋs a Festus. 14 La b sẽn kaoos be rasem wʋsgo, a Festus togsa rĩma a Poll yellã n yeel yaa: A Feligs basa rao a yen sẽn ya bi-bɛɛg ka. 15 Mam sẽn wa n be Zeruzalɛm wakatã, maan-kʋʋdbã kãsem-dãmb ne Zuif-rãmbã kãsem-dãmb bʋʋ ne yẽnda n kos maam tɩ m kao a bʋʋd tɩ zems kũum. 16 Mam leoka bãmb tɩ Rom-dãmba ka minim tɩ rɩk bi-bɛɛg n kɩs tɩ b kʋ, n ka reng n kõ-a noor t'a yals a rõatbã taoor n paam weer n gom n fãag a meng ne bũmb ninga b sẽn dõd-a wã ye. 17 Dẽ, b tũu maam n wa ka. La vẽkembeoogo mam zaoonda m bʋʋda geer n yeel tɩ b tall rao-kãng n wa. 18 La a rõatbã sẽn wa wã, b ka tol n wilg tʋʋm wẽng ba a yen rao-kãnga sẽn maane, wa mam sẽn da tagsdã ye. 19 Bãmb sẽn tar yell ne yẽ, yaa sẽn kẽed b mens wẽn-tũudum wɛɛngẽ, la ne rao a yen sẽn boond t'a Zezi n ki t'a poll yetẽ tɩ rao-kãng vɩɩme. 20 Mam sẽn da ka mi m sẽn na n maan to-to ne yel-kãngã wã, m sok-a-la a sã n datẽ lame n kẽng Zeruzalɛm tɩ b tɩ bʋ a bʋʋd be yel-kãngã wɛɛngẽ. 21 La a Poll kosame n yeel tɩ yẽ ratame tɩ b bas tɩ rĩm-kãsengã ges yẽ yellã yelle. Dẽ, mam kosa noor n na n tall-a hal tɩ m wa n tʋm-a Sezaar nengẽ. 22 A Agirpa yeela a Festus yaa: Mam me rat n kelga rao-kãngã koɛɛga. A Festus leokame tɩ beoogo, a na n bool-a lame t'a wa t'a kelg-a. 23 Dẽ, vẽkembeoogo, a Agirpa ne a Bereniis waa ne waoogr wʋsg n kẽ bʋʋda kaoob zĩigẽ ne sodaas tusr nanamsã, la tẽngã nin-kãsemse. La a Festus yeelame tɩ b tall a Poll n wa. 24 Dẽ, a Festus yeelame: Rĩm a Agirpa, la yãmb fãa sẽn be ka ne tõndã, yãmb nee rao-kãngã, ned ningã poorẽ Zuif-rãmbã neb kʋʋngã fãa sẽn wa mam nengẽ sã n ya Zeruzalɛm, wall kaane n kelem n yeel tɩ rao-kãngã ka tog n vɩɩmdã. 25 La ne maam, mam mikame t'a ka maan tʋʋm wẽng sẽn zems ne kũum ye. La yẽ meng sẽn yet t'a ratame tɩ rĩm kãsengã kaoo a bʋʋdã, mam yãka yam n na n tʋm-a rĩm kãsengã nengẽ. 26 Mam ka tar koɛɛg vẽeneg n na n gʋls n togs rĩm kãsengã rao kãngã yellã wɛɛngẽ ye. Yaa rẽndã yĩng la m bool-a t'a wa yãmb taoore, sẽn yɩɩd fãa, a bee yãmb taoore rĩm a Agirpa, tɩ y sã n sogs-a n sɛ, bɩ m yaool n paam koɛɛg n gʋlse. 27 Tɩ bõe, mam tagsdame tɩ yaa yalemdo tɩ tʋm bi-bɛɛg n ka tol n wilg vẽeneg a sẽn beeg ne bũmb ningã.

Tʋʋma 26

A Poll goma a Agirpa taoore

1 A Agirpa yeela a Poll tɩ b kõt-a-la noor t'a gom n yiis a meng yellẽ wã. Dẽ, a Poll tẽega a nug n yeel yaa: 2 Rĩm a Agirpa, mam sũur yaa noogo m sẽn paam dũnna n na n gom yãmb taoor n togs bũmb nins fãa Zuif-rãmba sẽn dõt maama wɛɛngẽ wã. 3 Tɩ bõe, yãmb mii Zuif-rãmba minindã ne b nokoɛɛma zãnga. Rẽ wã, mam kot-y lame tɩ y kelg maam ne sũ-mare.

A Poll wilgda a yel-manesm a sẽn ya Fariisẽ

4 Zuif-rãmba fãa mii mam vɩɩmã sẽn yɩ bũmb ninga hal mam sẽn ya bi-bilf wakate, b mii mam sẽn zĩnd m nebã sʋka la Zeruzalɛm hal sɩngrẽ wã sẽn yɩ to-to. 5 Bãmb mii maam hal daar zãra, b sã n dat n togs sɩda. Mam yaa Fariisẽ neb nins sẽn sakd tõnd wẽn-tũudma n yɩɩd neb a taaba ned a yembre. 6 La moasã, b bʋʋda ne maam, mam sẽn tẽed kãabg ninga Wẽnnaam sẽn da kãab tõnd yaab-rãmbã yĩnga. 7 La tõnd buud piig la a yiibã me pʋʋsda Wẽnnaam wĩntoog la yʋng n ka basdẽ ye, n gũud kãab-kãng pidsgu. Rĩm a Agirpa, yaa tẽeb pidsg gũudem kãng yĩng n kɩt tɩ Zuif-rãmbã rõd maam. 8 Bõe yĩng tɩ yãmb Zuif-rãmbã tagsdẽ tɩ yaa toog ne Wẽnnaam tɩ b vʋʋg kũum?

A Poll togsdame tɩ yẽ ra namsda a Zezi tẽedbã

9 Mam meng da tagsame tɩ m tog n zaba ne m pãng tɛka n kɩɩs Nazarɛt dao a Zezi yʋʋrã. 10 La mam maana bõn-kãng Zeruzalɛm. La mam sẽn paama noor maan-kʋʋdbã kãsem-dãmb nengẽ, mam menga kẽesa Wẽnnaam nin-tũusds wʋsg bi-bees roogo. La b sã n da rat n kʋ-ba, mam ningda m nugu. 11 Wakat kẽere, mam kɩtedame tɩ b sɩbg-b karen-dot pʋse, n da rat n modg-b tɩ b kɩɩs b tẽebã. Mam sũurã pʋʋga wʋsg ne bãmb hal tɩ m kẽng tẽn-zẽms pʋs n tɩ nams-ba.

A Poll togsda sẽn yɩ to-to tɩ yẽ tek yam n kos sugri

12 Yaa woto yĩnga, tɩ maan-kʋʋdbã kãsem-dãmb kõ maam noor n tʋm maam tɩ m kẽng Damas. 13 Rĩm a Agirpa, mam sẽn be sorẽ, wĩnto-sʋk sasa, mam yãa vẽenem sẽn yi arzãn n yãgd n yɩɩd wĩntoog vẽenem, n wa n bui maam ne m tũud-n-taasã. 14 Tõnd fãa lʋɩɩ tẽnga, la mam wʋma koɛɛg sẽn da yet maam ne Hebre-rãmbã goam yaa: "Solle, Solle, yaa bõe tɩ fo namsd maam? Yaa toog ne foom, fo sẽn zãgsda yĩnga." 15 Mam sokame tɩ Zu-soaba yãmb yaa ãnna? La Zu-soabã leokame yaa: "Mam yaa a Zezi, fo sẽn namsd a soabã. 16 Yik n yals yĩngri. Mam vẽnega m meng ne foom n na n kɩt tɩ f yɩ mam tʋmtʋmda, la m kaset soab n togs neb a taabã bũmb nins fo sẽn yã rũnna wã, la bũmb nins mam sẽn na n wilg fooma. 17 Mam yãka foo Zuif-rãmbã ne bu-zẽmsã sʋka, la m tʋmda foom b nengẽ, 18 tɩ f puk b nina tɩ b wẽnemd n bas likã n wa vẽenemẽ wã la b bas Sʋtãana n sak Wẽnnaam n paam b yel-wẽna sugri, la pʋɩɩr ne neb nins sẽn tẽ maam n lebg Wẽnnaam nebã."

A Poll gomda a tʋʋmdã yelle

19 Woto wã yĩnga, Rĩm a Agirpa, mam ka kɩɩs vẽnegr ninga sẽn yi arzãna ye. 20 La m deng n moona koɛɛgã Damas nebã nanda la m yaool n moon-a Zeruzalɛm ne Zude soolma fãa pʋga, la bu-zẽmsã n yeel-b tɩ b tek yam n kos sugr n sak Wẽnnaam n maan tʋʋm sẽn wilgd tɩ b sɩd teka yam. 21 Yaa bõn-kãnga yĩng la Zuif-rãmbã sẽn yõk maam wẽnd-doogã pʋg n na n kɩt tɩ b kʋ wã. 22 La Wẽnnaam gũudmã yĩnga, mam ket n vɩɩme hal tɩ ta rũnna, n kɩt kaset nin-talse la nanams taoore. La mam ka togsd bũmb a to tɩ sã n ka Wẽnnaam no-rɛɛsdbã ne a Moyiis sẽn da wilg tɩ na n waame wã bal ye. 23 B ra yeelame tɩ Kirist na n namsame la b na n yɩɩ pipi soab sẽn vʋʋg n bas kũum, la b na n waa ne fãagre vẽenem tõnd buudã ne bu-zẽmsã yĩnga.

A Poll datame t'a Agirpa tẽ

24 La a Poll sẽn gom a woto n na n fãag a mengã, a Festus zẽka a koɛɛg n yeel-a yaa: Polle! Fo yaa gãeenga. Fo bãngrã sẽn ya wʋsgã kɩtame tɩ f lebg gãeenga. 25 A Poll yeelame: Festus sõngo, mam ka gãeeng ye. Mam sẽn gomda yaa sɩda la mi-m-neng goama. 26 Rĩm a Agirpa mii bõn-kãense, dẽ mam tõe n goma ne pɛl-kɛgeng bãmb taoore, bala mam mii vẽeneg tɩ bãmb mii b fãa, tɩ bõe bõn-kãens ka solg n maan ye. 27 Rĩm a Agirpa, yãmb tẽeda Wẽnnaam no-rɛɛsdbã sẽn yeel bũmb ninsã? Mam miime tɩ yãmb tẽeda bõn-kãense. 28 A Agirpa yeela a Poll yaa: Fo tagsdame tɩ wakate bilf pʋgẽ, f tõe n kɩtame tɩ mam yɩɩ a Zezi neda? 29 A Poll leokame yaa: Yaa wakat bilf pʋgẽ woo, wall yaa wakat wʋsg pʋgẽ me, mam pʋʋsda Wẽnnaam tɩ kõn yɩ yãmb y yembr bal ye. La yaa tɩ neb nins fãa sẽn kelgd mam koɛɛgã dũnna wã me, yãmb na lebg wa maam, bãn-kãensã sẽn yãk b toogo. 30 Dẽ, rĩma ne Gʋvɛrneera la a Bereniis ne neb nins sẽn da zĩ ne bãmbã yikame. 31 B sergame n yẽs ne taab n yeel tɩ rao-kãngã ka maan bũmb sẽn zems ne kũum, wall bi-bees roog kõom ye. 32 La a Agirpa yeela a Festus tɩ sã n ka a Poll sẽn yeel t'a rata Sezaar nengẽ wã, a ra tõe n paamẽ la lohorem.

Tʋʋma 27

A Poll kẽe koom-koglg n na n kẽng Rom

1 La b sẽn yãk yam tɩ tõnd na n kẽ koom-koglg n kẽng Itali, b rɩka a Poll ne bi-bees a taaba, n kɩs soda-sull ning b sẽn boond tɩ rĩma sodaasã, sodaas koabg naab a yen yʋʋr sẽn boond t'a Zulius. 2 Tõnd kẽe koom-koglg sẽn yi Adarmit n dabd Azi soolem tẽnsã sẽn be koomã noor sẽne n looge. La Masedoan dao a ye sẽn yi Tesalonik t'a yʋʋr boond t'a Aristark n da be ne tõndo. 3 La vẽkembeoogo, tõnd taa sɩdõ. La a Zulius maana a Poll neer n kõ-a lohorem t'a kẽng n tɩ ges a Zo-rãmb n paam tɩ b sõng-a. 4 Tõnd sẽn yi be, d basa Sɩpr goabga, sobgã sẽn da segd tõndã yĩnga. 5 Tõnd sẽn pɩʋʋg ko-kãsengã sẽn pẽ Silisi ne Pamfili wã, tõnd taa Mira sẽn be lisi soolem. 6 La beene, sodaas koabg naabã yãa koom-koglg sẽn yi Alegsãndri n dabd Itali, la yẽ kɩtame tɩ tõnd kẽe koom-koglg-kãngã. 7 Tõnd kẽna bãanem-bãanem n kaoos rasem wʋsgo, la d namsa wʋsg n kolg Nid tẽnga noore. La sobgã sẽn ka sak tɩ tõnd ta be wã, tõnd yega Kɛrɛt tẽngã n kẽng Salmone sẽne. 8 Tõnd namsa wʋsg ne koom-koglgã n yeg Kɛrɛt kɩrenga, n ta zĩiga a yen sẽn boond tɩ Koom-koglg yalsg zĩ-neerã sẽn pẽ Laaze tẽnga. 9 Wakat wʋsg loogame la koom-koglgã kẽnd wa n lebga yel-pakre. Tɩ bõe, no-loeerã wakat zoe n loogame. 10 Yaa woto yĩng n kɩt t'a Poll keoog-b n yeel yaa: Raopa, mam neeme tɩ so-toak-kãngã na n yɩɩ wẽnga, koom-koglgã ne a zɩɩbã na n yɩɩ bõne-kãsenga, la sẽn yɩɩda, sã n ka gũusi tõnd mensã na n kii a pʋgẽ. 11 La sodaas koabg naabã ra kɩsa sɩd ne ned ninga sẽn get koom-koglgã kẽnd yellã ne koom-koglgã taoor soab n yɩɩd a Poll goama. 12 La koom-koglgã yalsg zĩig ra ka sõama tɩ pa be waood wẽnd ye, yaa woto yĩng tɩ neb wʋsg yãk yam n yeel tɩ b yi be n mao tɩ sã n tõe bɩ b ta Fenigs sẽn ya koom-koglg yalsg zĩig sẽn be Kɛrɛt n pakd n teesd wĩndgã goabga la a rɩtgã, n zĩnd be waoodã wẽnde.

Sobg yika ko-kãsengã zugu

13 Sob-fʋl-fʋl yii wĩndgã goabg n sɩng n fʋʋsdẽ, la bãmb tagsame tɩ b ra tõe n maana b sẽn dat n maan bũmb ningã. B yika ne koom-koglgã n kẽng n yeg Kɛrɛt n tũ a kɩrengã. 14 La sẽn yɩ bilfu, sob-kãseng b sẽn boond tɩ Erakilõ yika koomã sẽn gũbg tẽng ninga wã tãmsa sẽne. 15 La a sẽn wẽ koglgã t'a ka tõe n kẽng taoorã, tõnd basame tɩ sobgã peeg-koglgã. 16 Tõnd kolga tẽn-bil a yen sẽn be koomã sʋk tɩ b boond tɩ Kolooda. Dẽ, tõnd namsa wʋsg n tõog n yalsg koom-kogl-bilã. 17 La b sẽn zẽk-kogl-bilã n kẽes koom-koglgã pʋg n sɛ, b yaool n sẽba koom-koglgã ne wĩyã. La b sẽn zoet tɩ koom-koglgã na n wa tɩ sud bĩisrã sẽn be Libi yegendã, b sika koom-koglgã pɛɛla n bas tɩ sobgã peeg-koglgã. 18 La sobgã namsa tõnd wʋsgo, dẽ vẽkembeoogo, b loba koglgã zɩɩb koomã pʋgẽ. 19 La rasem a tãabẽ daarã, bãmb mens sɩngame n wʋk-koglgã teed kẽer n lob koome wã. 20 La kaoosa rasem wʋsg tɩ wĩndgã, wala ãdsã ka puk ye, la sobgã ra ketẽ n tara pãnga hal tɩ tõnd wa n ka leb n tẽed tɩ d na n põsame ye. 21 Neb nins sẽn da be koom-koglgã pʋgã maana rasem wʋsg n ka rɩ bũmb ye. Dẽ, a Poll yikame n yals b sʋk n yeel yaa: M saam-biisi, yãmb sã n dag sakẽ mam goama n ka yi n bas Kɛrɛt tẽngã, tõnd da ka na n paam bõn a woto la to-kãngã ye. 22 La moasã, mam sagenda yãmb tɩ y keng y sũyã tɩ bala, tõnd ned ba a yembr ka na n ki ye, sã n ka koom-koglgã bal n na n sãam. 23 Bala, Wẽnnaam ning sẽn so maam tɩ mam sakd-a wã malɛk waa mam nengẽ yʋngẽ, 24 la a yeela maam yaa: "Poll, ra zoe rabeem ye, yaa tɩlɛ tɩ fo ta Sezaar taoore. La gese, Wẽnnaam sẽn ya sõmblem soab la b maand nimbãan-zoeer ne fooma rɩka neb nins sẽn be koom-koglgã pʋg ne fooma vɩɩm n ning fo nugẽ." 25 Woto yĩnga, m saam-biisi, keng-y y sũyã, bala, mam tara tẽeb kãnga ne Wẽnnaam, tɩ na n yɩɩ wala b sẽn togs maana bala, 26 la tõnd na n tɩ teega tẽng a yen koom sẽn gubgi. 27 Dag n yaa yʋnd piig la a naas-n-soaba la sobgã ra lengd tõnd ko-kãsengã sẽn boond tɩ Adɩryatikã zugu. La sẽn kolg yʋn-sʋka, koom-koglgã pʋgẽ tʋmtʋmdbã tẽeme tɩ b pẽnega tẽnga. 28 Bãmb loee koom zulum bõn-makdgã ne wĩir n los koome wã n mak a zulma n mik tɩ yaa metr pis-tã la a yopoe. La b sẽn le zãag bilfu, b losame yɛsa n mik tɩ zulma zemsa metr pisi la a nii. 29 Bãmb sẽn yɛɛsd tɩ tõnd koom-koglgã na n wa tɩ wẽ kug yĩnga, b losa kug bɛd a naas sẽn da tar n yalsed koom-koglgã koomã pʋgẽ, tɩ b gãd-koglgã. La b ra yãgdame n dat tɩ beoogã vẽeg tao-tao. 30 Koom-koglgã tʋmtʋmdb maana wala b rat n losa kug a taab sẽn yalsed koom-koglgã koomã pʋgẽ tɩ b gãd-koglgã, mik b da soosdame n dat n sik koom-kogl bilã koome wã n zoe. 31 A Poll yeela sodaas koabg naabã ne sodaasã yaa: Nin-bãmba sã n ka pa koom-koglgã pʋga, yãmb kõn tõog n põs ye. 32 Dẽ, sodaasã wãa wĩ nins sẽn da loe kogl-bilã n pase, n bas-a t'a lʋɩ koomẽ wã. 33 Sẽn deng beoogã vẽegre, a Poll sagla neba fãa n yeel-b tɩ b rɩ. Yẽ yeel-b lame yaa: Ade, yaa rasem piig la a naas rũnna la yãmb sẽn gũud sobgã yõkre, n ka sakd n dɩ rɩɩb ye. 34 Rẽ wã, mam kota yãmb tɩ y rɩ, tɩ bõe, yaa sẽn na n fãag yãmba, la yãmb ned ba a yen zoobg ka na n menem ye. 35 A Poll sẽn gom a woto n sa, a rɩka bur n yals neba fãa taoor n pʋʋs Wẽnnaam barka. A sẽn pʋʋs n sa, a kaoo burã n sɩng wãbre. 36 Dẽ, neba fãa me kenga b pels n dɩ. 37 Tõnd fãa sẽn da be koom-koglgã pʋgẽ wã yaa neb kobsi la pis-yopoe la a yoobe. 38 La b sẽn dɩ n tɩge, b loba koodã koomã pʋgẽ n na n boog koom-koglgã zɩɩbo.

Koom-koglg sãoongo

39 La beoogã sẽn vẽege, koom-koglgã tʋmtʋmdbã ka bãng sẽn ya tẽng ning ye. La b yãa zĩiga, kʋɩl-koakã sẽn gonge, zĩ-bĩuusgu, la bãmb yãka yam n dat tɩ sã n tõe, bɩ b tall koom-koglgã n ta beene. 40 Bãmb logsa bãens nins sẽn yalsd-koglgã n bas tɩ b lʋɩ koomẽ wã, la b kell n logs-koglgã wẽnemdedgã wĩ, n yaool n zẽk-koglgã taoorẽ peendã, sẽn na yɩl tɩ sobgã tus-ba, la b tees kʋɩl-koakã. 41 La bãmb tɩ kẽe bĩisr pʋgẽ, ko-wĩis a yiib sʋka, la b basa koglgã t'a pa be. Koglgã taoor kẽe bĩisrẽ wã sõama n ka le tõe n serg ye. La ko-pɛmã wẽe koglgã poor ne pãng n wesge. 42 La sodaasã da rat n kʋʋ bi-beesã tɩ b ned ba a yen da wa dug koomã n zoe y põs ye. 43 La sodaas koabg naabã sẽn dat n fãag a Pollã, a ka sak tɩ b maan a woto ye. Yẽ yeela neb nins sẽn mi rugbã tɩ b reng n lʋɩ koome wã n rug n yi yɩnga, 44 la a yeel neb a taabã tɩ b sog ra-bogdɩ, wall koom-koglgã raado, n dug n yi. La woto, neba tõog n taa yɩng ne yõore la laafɩ.

Tʋʋma 28

A Poll bee Malt

1 Tõnd sẽn põsã poore, d wʋmame tɩ tẽn-kãng sẽn be koomã sʋkã boondame tɩ Malt. 2 Tẽngã neba gesa tõnd yell neer wʋsg ne nimbãan-zoeere la saagã sẽn da ni tɩ ya waoodã yĩnga, b widga bugum n deeg tõnd fãa be tɩ d gũbg n woode. 3 A Poll wʋka ra-yãngls n na n ning bugmẽ wã, la bug-waolgã yĩnga, waaf n yi be n gãd a Poll nugã. 4 La tẽngã neb sẽn yã waafa sẽn luund a Poll nugẽ wã, b goma ne taab n yeele: Hakɩɩka rao-kãnga yaa nin-kʋʋda, tɩ bõe, baa ne yẽ sẽn põs ko-kãsengã, wẽnd tɩrlem ka rat n bas-a t'a vɩɩnd ye. 5 La a Poll mesga waafã t'a lʋɩ bugmẽ wã la a Poll bũmb ka zab baa bilf ye. 6 Nin-kãens ra gũudame n na n yã a sẽn mode wall a Poll sẽn na n lʋɩ n ki zĩig pʋgẽ. La b sẽn gũ n kaoos n mik tɩ bũmb baa fʋɩ ka maan yẽ wã, b wẽnemdame n yeel t'a Poll yaa wẽnd a yembre. 7 Soolem a ye n da pẽ be tɩ ya tẽn-kãng naabã n so, naabã yʋʋr la a Publius. A reega tõnd ne nonglem n sik a yir rasem a tãabo. 8 A Publius baaba n da gãe ne yĩn-wɩngre la sãb-noaadga, la a Poll kẽe a nengẽ n tik-a ne a nus n pʋʋs n maag-a. 9 Rẽ zugẽ, tẽngã bãad-dãmb a taab me waame, la b fãa paama laafɩ. 10 B waooga tõnd ne waoog kãsenga, la tõnd sẽn wa n na n loogã, b kõo tõnd bũmb nins fãa sẽn tõe n sõng tõnd d so-toakã pʋgẽ.

A Poll taa Rom

11 La kiis a tãab zugẽ, tõnd kẽe Alegsãndiri koom-koglg yʋʋr sẽn boond tɩ Diyoskuur yẽ zĩnda Malt waooda wẽnde. 12 Tõnd sẽn taa Sɩrakus tẽnga d paa be rasem a tãabo. 13 La tõnd yii beene n tũ koomã noor n ta Regiyo. La vẽkembeoogo, wĩndga goabg sobgã yikame, la rasem a yiib pʋgẽ, tõnd taa Pʋzoll. 14 Tõnd yãa ba-biis tẽn-kãng pʋga, tɩ b kos tõnd tɩ d pa be ne bãmb rasem a yopoe. Yɩɩ woto tɩ tõnd kẽng Rom. 15 Ba-biisã sẽn be Roma sẽn wʋm tõnd kibare, b waa n sega tõnd hal tẽms sẽn boond tɩ Apiyus ne Tʋroa-Tavɛrn. A Poll sẽn yãnd-bã, a pʋʋsa Wẽnnaam bark la a keng a pɛlga. 16 Tõnd sẽn wa n ta Roma, sodaas koabg naabã rɩka bi-beesã n kɩs sodaasã taoor soaba, la b kõo a Poll lohorem t'a zĩnd toore ne sodaag a yen sẽn gũud-a.

A Poll moonda koɛɛg Rom

17 B sẽn ta Rom tɩ rabtãtẽ, a Poll boola Zuif-rãmba nin-kãsems tɩ b wa yẽ nengẽ. La b sẽn tigim taaba, a Poll goma ne bãmb a woto: M saam-biisi, baa ne mam sẽn ka maan bũmb sẽn beegd tõnd buudã, la m ka maan bũmb sẽn kɩɩsd tõnd yaab-rãmbã minungã, b yõka maam Zeruzalɛm n kɩs Rom-dãmba tɩ b kẽes maam bi-bees roogo. 18 La Rom-dãmba sẽn kelg maam, b rag n dat n bas-m lame, bala b ka yã mam sẽn maan bũmb n tog ne kʋʋb ye. 19 La Zuif-rãmba zãgsame, dẽ, yɩɩ tɩlɛ ne maam tɩ m kos n na n kẽng Sezaar nengẽ. La yaool n ka bũmb la m tar n dat n dõd m buudã ye. 20 Yaa woto yĩng n kɩt tɩ m dat n yãnd-yã n gom ne-yã, tɩ bõe, yaa Israyɛl neba tẽeb pidsg gũudem poorẽ la b balg maam ne bãn-kãensã. 21 Zuif-rãmba nin-kãsems yeela a Poll yaa: Tõnd ka reeg sebr baa a yen sẽn yi Zude soolem n gomd ne tõnd yãmb yell ye, la ba-biig baa a yen ka yi be n wa n togs tõndo, wall a gom yãmb sẽn maan tɩ ka zems ye. 22 La tõnd datẽ lame n kelg yãmb sẽn na n yeel tɩ bũmb ninga, bala tõnd miime tɩ zĩiga fãa, neba kɩɩsda kaoreng ning yãmb sẽn tũudã. 23 Bãmb yãka daar n kõ a Polle, la badaare bãmb wʋsg waa n yãnd a Poll a gãagã zĩigẽ, la yẽ goma ne bãmb yibeoog hal tɩ ta zaabre, yẽ rɩka a Moyiis tõogã ne Wẽnnaam no-rɛɛsdba sɛb n moon bãmb Wẽnnaam soolmã koɛɛg n na n wilg-b t'a Zezi koɛɛgã yaa sɩda. 24 Neb kẽer tẽe bũmb ning yẽ sẽn da yetã la neb kẽer kɩɩsame n ka tẽ ye. 25 La bãmb sẽn ka zems taab n yik n na n loogã, a Poll yeel-b-la gom kãensã bal n paase: Sɩɩg-sõng sɩd tar bʋʋm la a sẽn da gom ne y yaab-rãmbã n yeel 26 Wẽnnaam no-rɛɛs a Ezayi tɩ: "Kẽng nin-bãmbã nengẽ n tɩ yeel-b yaa: Yãmb na n wʋma sõama la y kõn wʋm a võor ye. Yãmb na n gesa sõama la y kõn yã ye. 27 Bala, nin-kãensã sũyã lebga riglima, b yẽda b tʋba, la b mum b nini, sẽn na yɩlẽ tɩ b nin da yã, tɩ b tʋb ra wʋm ye, tɩ b ra tags n wʋm a võor ye. La b sẽn kõn tek yam n kos sugri, sẽn na yɩl tɩ mam maag-b ye." 28 A Poll leb n yeelame yaa: Dẽ wã yĩnga, bãng-y tɩ b tʋma Wẽnnaam fãagr koɛɛga bu-zẽmsã tẽngẽ, la b na n kelg-a lame. 29 A Poll sẽn yeel a woto n sɛ, Zuif-rãmba loogdame la b wẽed nokoeemd wʋsg ne taaba. 30 A Poll zĩnda be yʋʋm a yiib tõre, la a yaood roogã ligdi. La yẽ ra reegda neb nins fãa sẽn da wat yẽ nengẽ wã ro-kãng pʋga. 31 Yẽ ra moonda Wẽnnaam soolem koɛɛgã, la a zãmsd nebã a Zezi Kirist koɛɛgã ne pɛl-kɛgenga, tɩ gɩdgr kaẽ ye.

Rom 1

Pʋʋsem

1 Maam a Poll, a Zezi Kirist tʋmtʋmd b sẽn yãk t'a yɩ tẽn-tʋmdã, n welg-a toor Wẽnnaam koe-noogã yĩnga, 2 koe-noog ning Wẽnnaam sẽn dag n tũnug b no-rɛɛsdbã n kãab bãmb gʋls-sõamyã pʋgẽ, 3 la sẽn gomd bãmb Bi-ribl sẽn ya a Daviid yageng ne yĩng yelle, 4 la ne sɩɩgã yelle, b welga toore, la Wẽnnaam wilga ne pãng n yeel t'a Zezi yaa Bãmb Bi-ribla, bãmb sẽn vʋʋg-b n yiis kũum sʋkã yĩngã. 5 Yaa tõnd Zu-soab a Zezi Kirist. Yaa bãmb maasem yĩng la tõnd deeg barka, la tẽn-tʋmde, tɩ ne bãmb yʋʋre, tõnd na tall soolem toay-toayã fãa neb tɩ b wa tẽ Bãmba, la b sak Bãmba. 6 A Zezi Kirist sẽn bool yãmbã, yãmb me yaa soolem kãens rãmba. 7 Maam n tʋmd seb-kãnga neb nins fãa sẽn be Rom n ya Wẽnnaam nin-nongdse, tɩ Wẽnnaam bool-b tɩ b yɩ sõama n welg toorã nengẽ: Bɩ tõnd ba a Wẽnnaam la tõnd Zu-soab a Zezi Kirist ning yãmb zut barka la b kõ-y bãane.

A Poll dat n kẽnga Rom

8 Pipi, mam deng n pʋʋsda m Wẽnnaamã bark a Zezi maasem yĩnga, yãmb fãa yĩnga. Bala, yãmb tẽebã yell saaga dũni gill fãa. 9 Wẽnnaam mam sẽn sakd ne m sũur fãa, n moond bãmb bi-riblã koe-noogã yaa mam kaset soab tɩ mam pʋta yãmb yell daar fãa, 10 la wakat fãa m pʋʋsg pʋgẽ. Mam kota Wẽnnaam tɩ b sã n data, bɩ b kõ-m weer sẽn zems tɩ wa yãmb nengẽ. 11 Bala, mam data ne m sũur fãa n yã yãmba, tɩ m tõe n taas yãmb Sɩɩgã kũuni, tɩ yãmb tẽebã na paam pãnga, 12 wall tɩ tõnd pʋs n naag taab n paam raood paoosg ne tẽeb a yen tãa ning yãmb la maam sẽn tarã. 13 M ba-biisi, mam ka rat tɩ yãmb zɩ tɩ mam saaga naoor wʋsg n dat n wa n ges yãmba, tɩ m tõe n wom biis yãmb sʋk wa soolem a taabã pʋsẽ wã. La hal tɩ ta moasã, gɩdgr n gɩdg maam. 14 Mam tog n tʋma ne neb yam sẽn weke, la ne neb yam sẽn ka weke, la ne bãngdba la ne zɩtbã me. 15 Dẽnda n kɩt tɩ mam dat ne n sũur fãa n moon yãmb me sẽn be Rommã koe-noogã.

Koe-noogã pãnga

16 Bala, koe-noogã mooneg yãnd ka tar maam ye. A yaa Wẽnnaam pãng sẽn fãagd ned ning fãa sẽn tẽeda: Pipi yaa Zuif-rãmba, tɩ sẽn ka-b Zuif-rãmbã pʋgda. 17 Sɩd me, Wẽnnaam tɩrlmã pukda be ne tẽebo, la tẽeb yĩnga, wa b sẽn gʋlsã: Nin-tɩrg na vɩ ne tẽebo.

Ninsaalbã bʋʋm kongre

18 Tɩ bõe, Wẽnnaam sũ-puugr yita yĩngr n sigd ninsaalb zutu, b sẽn paoogd Wẽnnaamã la b tʋʋm-wẽnsã yĩnga, bãmb sẽn gɩdgd sɩdã t'a ka tõe n maan a tʋʋmde, tɩ ka zemsã yĩnga. 19 Bala, bũmb ning fãa ned sẽn tõe n bãng sẽn kẽed ne Wẽnnaam yellã ya vẽeneg ne bãmba, tɩ bõe, Wẽnnaam puk-a la bãmba. 20 Sɩd me, sẽn sɩng ne dũni naanego, nebã nee Wẽnnaam yɛlã ninsaal nin sẽn ka yãtã, bãmb pãng ka zĩnd sɩngr kõn zĩnd saabã la b Wẽnnaamlemã sõama. La yaa b sẽn get bãmb yɛlã, bũmb nins bãmb sẽn maandã pʋgẽ. 21 Dẽ, bãmb ka tõe n yã bũmb n dõd n yi ye, tɩ bõe, bãmb sẽn bãng Wẽnnaamã, b ka waoog-b wa b yaa Wẽnnaam ye, la b ka pʋʋs-b bark ye. La b tagsd sẽn ka yõodã kẽesa bãmb moogo, la bãmb sũyã sẽn ka tar yãm-wekrã kẽe lik bida pʋgẽ. 22 B wuka mens n yeel tɩ b yaa yam dãmbã, la b lebga yalemba. 23 La b teka Wẽnnaam sẽn ka kiidã ziir ne bõn-naands sẽn mamsd ninsaal sẽn kiidã, la liuuli, la nao a naase, la bõn-vuudsi. 24 Dẽnda n kɩt tɩ Wẽnnaam bas-b tɩ b kẽ rẽgd pʋgẽ, wa b sũyã sẽn data, tɩ b paoog b yĩnsã b toore. 25 Bãmb teka Wẽnnaam yellã sẽn ya sɩdã ne zĩrĩ. Bãmb pʋʋsda bõn-naandsã n sakd-ba, la b bas Naandã sẽn tog n paam waoogr wakat sẽn kõn a wã pʋʋsgo. 26 Dẽ n kɩt tɩ Wẽnnaam bas-b tɩ b maan yĩng ratem sẽn paoogd neda. Bala, bãmb pagbã basa gãag ning sẽn zems Wẽnnaam sẽn seglã n maand sẽn ka segd ye. 27 Raopã me basa pagbã gãag sẽn zems Wẽnnaam seglsã, tɩ ratem taab yĩngã rɩt bãmb wa bugum. B maanda yãnde, rao ne raoa, la b yĩnsã paamda sɩbgr sẽn zemsd ne b menengã sẽn wat ne bũmb ningã. 28 Bãmb sẽn ka tags tɩ yaa sõama tɩ bãng Wẽnnaamã, Wẽnnaam basame tɩ b tũud b tagsdã sẽn ya wẽnsã, tɩ b maand bũmb sẽn ka zems ye. 29 Ka-tɩrlem buud fãa, la pʋ-toogo, la yão-beedo, la wẽnga, la ratem-wẽnga, la nin-kʋʋbo, la zaba, la zãmbo, la sɩlem n pid bãmba. 30 B yaa tẽn-kãn-neba, nin-sãbsdba, wẽn-kɩɩsdbã, sũ-tʋʋls rãmba, wilg-m-mens rãmba, wuk-m-mens rãmba, n mi soay sẽn na tũ n maan wẽnga, ba-rãmb la ma-rãmb kɩɩsdba, b yam ka wek ye. 31 B yaa neb sẽn ka be teegre, sẽn ka tar nonglem, n ka mi sugri, n ka tar nimbãan-zoeere ye. 32 La baa ne b sẽn mi Wẽnnaam yelsem sẽn yet tɩ neb nins sẽn maand bõn-kãensã zemsa ne kũumã, b maand-b lame. La ka rẽ bal ye, b yetame me tɩ neb nins sẽn maand bõn-kãensã maanda neere.

Rom 2

Wẽnnaam kaoo bʋʋd tɩrga

1 Dẽ, fo sẽn ya ned ning fãa, fo sẽn kaood f taab bʋʋdã, fo kõn paam bũmb n dõd n yi ye. Bala, fo sẽn kaood neb a taab bʋʋdã, fo dogenda yell f meng zugu. Tɩ bõe, fo kaooda f taabã bʋʋdo, la f yaool n maand wa bãmb bala. 2 Sɩd me, tõnd miime tɩ Wẽnnaam bʋ-kaoor neb nins sẽn maand a woto wã yĩng tũuda sɩda. 3 Fo tẽedame tɩ f sẽn kaood f taab bʋʋdo, n maand wa bãmbã fo na n põsa Wẽnnaam bʋ-kaoorã? 4 Bɩ fo ka nand bãmb sõmblemã, la bãmb sũ-bʋgsmã, la bãmb sũ-marã sẽn waoogã, n ka miẽ tɩ Wẽnnaam sõmblemã tusda foom tɩ f tek yam n kos sugri? 5 La ne fo sũurã riglingã la f sũurã sẽn ka baood tekrã, fo tigsda sũ-puugr n bĩngd f meng Wẽnnaam sũ-puugrã daar yĩnga, daar ning bãmb bʋ-kaoorã sẽn zemsã sẽn na n pukã, 6 bãmb sẽn na n keo ned kam fãa wa sẽn zems a tʋʋmdã: 7 neb nins sẽn modgd tɩ maan neere, n baood ziiri, la waoogre, la b baood vɩɩm sẽn kõn sa wã na n paam-a lame, 8 la neb nins nokoɛɛm sɩɩg sẽn tar tɩ b kɩɩsd sɩd la b sakd ka-tɩrlemã na n paama Wẽnnaam sũ-yikri la b sũ-puugri. 9 Zuif-rãmb pipi tɩ sẽn ka-b Zuif-rãmbã pʋgda. Ned ning fãa sẽn maand wẽngã na n paama to-kãsenga la pelen-yɩgse. 10 Ned ning fãa sẽn maand neere, na n paama ziiri, waoogre la bãane. Zuif-rãmbã pipi tɩ sẽn ka-b Zuif-rãmbã pʋgda. 11 Bala, Wẽnnaam ka bakd neb ye. 12 Neb nins fãa sẽn ka bãng tõogã, la sẽn maan yel-wẽnã na sãam me tɩ tõog toor kaẽ ye. La neb nins sẽn paam tõogã la sẽn maan yel-wẽnã, tõogã la b na n ges n kao bãmb bʋʋdo. 13 Sɩd me, ka neb nins sẽn kelgd tõogã n zems Wẽnnaam nifẽ ye. La yaa neb nins sẽn sakd tõogã n na n paam zemsgo. 14 Buud a taabã sẽn ka tar tõogã sã n kell n maand bũmb nins tõogã sẽn yetã, bãmb sẽn ka tar tõogã, bãmb mensã mii b sẽn tog n maane. 15 B wilgdame tɩ bũmb nins tõogã sẽn datã gʋlsa bãmb sũyã pʋse. Bãmb sũ-bãngrã kɩta rẽnda kaseto, la bãmb tagsgã rõta bãmba wall a zabd n sõngd bãmba. 16 Daar ning Wẽnnaam sẽn na n kɩt tɩ Kirist Zezi kao nebã tʋʋm-solgdsã bʋʋd wa koe-noog ning mam sẽn moondã sẽn yetã, bõn-kãens na n pukame.

Zuif-rãmba ne tõogã

17 Fo boonda f meng tɩ Zuif, n teegd tõogã, n waoogd f menga, f sẽn ya wẽn-tũudã yĩngã. 18 Fo yetame tɩ f mii bãmb daabã, tɩ tõogã sẽn zãms foomã yĩnga, fo mii bũmb ning sẽn ya sõama la sẽn ya wẽng n bake. 19 Fo sẽn yet f meng tɩ f yaa zoens tɛtã, la neb nins sẽn be lik bida pʋgẽ wã vẽenemã, 20 n ya ka-yam dãmbã zãmsdã, la kamb karen-saambã, yaa tɩ fo tẽedame tɩ f tara bãngr la sɩd sor tõogã pʋgẽ. 21 Fo zãmsda neb a taabã, la f ka zãmsd f meng ye. 22 Fo moondame n yetẽ tɩ b ra zu ye, la f yaool n zuuda! Fo yetame tɩ b ra yo ye, la f yaool n yooda! Fo geta wẽnd-naands wa bõn-põosgo, la f yaool n kẽed b rotẽ wã n zuud-ba! 23 Fo sẽn dɩk tõogã n waoogd f mengã, fo kɩɩsda tõogã n paoogd Wẽnnaam. 24 Bala, buud a taabã neb paoogda Wẽnnaam yʋʋr yãmb yĩnga, wa sẽn be gʋls-sõamyã pʋgẽ wã. 25 Sɩda, bãong yaa bũmb sẽn be yõodo, fo sã n sakda tõogã. La fo sã n kɩɩs tõogã, fo bãongã lebga moonem bala. 26 La sẽn ka kẽ-a bãong sã n sakd bũmb nins sẽn gʋls tõogã pʋgẽ wã, b ka na n ges a moonemã wa bãong kõom sɩda? 27 Sẽn ka tol n kẽ-a bãongã sã n pidsd tõogã sẽn yetã, a kõn kao fo bʋʋdo, fo soab sẽn tar tõogã sebr la bãongã sɩda? 28 Ka ned ning sẽn tar-a Zuif yalẽ wã bal n ya Zuif ye. La bãongã ka bũmb ning b sẽn ne yĩn-nemdã pʋgẽ wã ye. 29 La Zuif yaa ned ning sẽn ya-a Zuif a sũur pʋgẽ, la bãong meng yaa sũurẽ dẽnda, sẽn zems Sɩɩgã rẽnda, la ka tõogã rẽnd ye. Zuif kãng pẽgr ka yit ninsaalb nengẽ ye, la yaa Wẽnnaam nengẽ.

Rom 3

1 Zu-noog ning Zuif sẽn tarã yaa bõe, wall bãongã kõom yõod yaa bõe? 2 A bee nafr bũmb fãa pʋgẽ. Pipi, Wẽnnaam deng n dɩka b goamã n gũnug ne Zuif-rãmbã. 3 La d na n yeelame tɩ bõe? Bãmb neb kẽer sã n ka maan sɩd ne Wẽnnaam, dẽ yĩnga, bãmb sẽn ka maan sɩdã na n kɩtame tɩ Wẽnnaam sɩdã ka maan a tʋʋmde? 4 Yaa vẽeneg tɩ ayo. Nebã tog n bãngame tɩ baa ninsaalbã fãa sã n yagda zĩrĩ, Wẽnnaam yaa sɩd-soaba, wa b sẽn gʋlsã: Tɩ ne yãmb goama, b na mik tɩ yãmb yaa tɩrga, la tɩ yãmb bʋʋda kaoob wakate, bɩ y paam tõogre. 5 La tõnd ka-tɩrlemã sã n kɩtdẽ tɩ Wẽnnaam tɩrlemã pukdẽ, tõnd na n yeelame tɩ bõe? Wẽnnaam sã n sak tɩ b sũur yiki, b yaa ka-tɩrlem soab sɩda? Mam sẽn gomda yaa ninsaalemdo. 6 Yaa vẽeneg tɩ ayo. Sã n ka rẽ, Wẽnnaam na n yɩɩ a wãn n kao dũni bʋʋdo? 7 La sã n yaa tɩ ne mam zĩrĩ wã Wẽnnaam sɩdã pukdame n paasde tɩ ya bãmb waoogre, bõe tɩ b na n leb n kao mam bʋʋd wa yel-wẽn maanda? 8 La wa tẽn-kãn-neb kẽer sẽn kãnegd tõnd n yetẽ tɩ d gomda a woto wã, bõe tɩ tõnd ka na n maand wẽng tɩ sẽn ya sõmb tõe n tũ be n wa? Nin-kãens sɩbgrã yaa bũmb sẽn zemse.

Nin-tɩrg ka be ye

9 La rẽ wã, tõnd yɩɩda neb a taabã la? Baa bilfu! Bala, tõnd zoe n wilgame tɩ nebã fãa, Zuif-rãmba la sẽn ka-b Zuif-rãmbã bee yel-wẽnã yembd pʋgẽ 10 wa sẽn gʋlsã: Ned sẽn zems ka be ye! Baa a yen ka ye. 11 Ned baa a yen yam ka weke, baa a yen ka baood Wẽnnaam ye. Neba fãa menemame, n naag taab n lebg ka-barka. 12 Ned baa a yen ka be sẽn maand neer ye, baa a ye! 13 Bãmb kokorã yaa wa yaoog b sẽn fõke. B zɛlmã wã belgda neba. Ruruug zẽnem n be bãmb no-bɩmsẽ wã. 14 Bãmb noor pida ne kãab-wẽng la toolem. 15 B naowã tʋʋla ne a kẽng n tɩ raag zɩɩm. 16 B sẽn pɩʋʋgẽ fãa, yaa sãoong ne toog bala. 17 B ka mi bũmb ning sẽn wat ne laafɩ ye. 18 B toor ka be ne Wẽnnaam zoees ye. 19 Tõnd yaool n miime tɩ bũmb ning fãa tõogã sẽn yetã, a yeta neb nins fãa sẽn loe ne tõogã, tɩ noyã fãa na mume, tɩ nebã na bãng tɩ Wẽnnaam nifẽ, nebã fãa yaa bɛɛgdba. 20 Bala, ned baa a yen ka na n paam zemsg Wẽnnaam taoor tõogã sakr yĩng ye, bala, tõogã kɩtdame bal tɩ ned bãng yel-wẽnd sẽn ya a soaba.

Tẽeb sẽn kõt tɩrlem

21 La moasã Wẽnnaam tɩrlem pukame tɩ tõog toog kaẽ ye, la tõogã ne Wẽnnaam no-rɛɛsdbã sɛb kɩta tɩrlemã kaseto, 22 sẽn yaa tɩ tẽeb ne a Zezi Kirist wata ne Wẽnnaam tɩrlem neb nins fãa sẽn tẽedã yĩnga. Bala, welgr ka ye: 23 Nebã fãa maana yel-wẽna, n kong Wẽnnaam ziirã. 24 La b paamda zemsgã zaalem bala, Wẽnnaam nimbãan-zoeerã yĩnga, fãagr ning sẽn be a Zezi Kirist pʋgẽ wã maasem yĩnga. 25 Yaa bãmb la Wẽnnaam pĩnd n yãk n kõ, neb nins sẽn na n tẽ bãmbã yel-wẽna yiisg yĩnga, ne b zɩɩmã. Woto na n wilga Wẽnnaam tɩrlem. Bãmb sẽn bas nebã n ka sɩbg-b b yel-wẽn nins b sẽn dag n maan Wẽnnaam sũ-marã wakatã yĩnga, 26 bãmb da rat n wilga b tɩrlemã moasã wakatã, tɩ nebã na bãng tɩ bãmb yaa tɩrga, bãmb sẽn kɩtd tɩ ned ning sẽn tẽed a Zezi wã zemsã. 27 Woto yĩngã, bõe pʋgẽ la ned tõe n waoog a menga? Bũmb ka be ye. Ne tõ-bʋgo? Ne tʋʋm tõogo? Ayo! La yaa ne tẽeb tõogo. 28 Bala, tõnd geendame tɩ ninsaal paamda zemsg tẽeb yĩnga, tɩ tõog tʋʋmã toog kaẽ ye. 29 Walla, Wẽnnaam yaa Zuif-rãmbã bal Wẽnnaam la? Bãmb ka buud a taabã me Wẽnnaam la? N-ye, bãmb yaa buud a taabã me Wẽnnaam, 30 bala, Wẽnnaam a yen tãa n be n na n kɩt tɩ sẽn kẽ-b bãongã zems tẽeb yĩnga, la b kɩt tɩ sẽn ka kẽ-bã me zems tẽeb yĩnga. 31 Woto wã, dẽ yĩnga tõnd dɩkda tẽebã n kiisd tõogã la? Yaa vẽeneg tɩ ayo. Ka woto ye: tõnd wilgdame tɩ tõogã yaa sõama.

Rom 4

A Abraham mamsgo

1 Dẽ yĩnga, tõnd na n goma d yĩng yaab a Abraham yell n yeel tɩ bõe? Bõe la b paam-yã? 2 Sã n yaa sɩd tɩ yaa tʋʋmã yĩng la a Abraham paam tɩrlem, b tõe n waooga b menga. La Wẽnnaam taoore, a ka a woto ye. 3 Sɩd me, Wẽnnaam gʋls-sõamyã yetame tɩ bõe? A Abraham tẽe Wẽnnaam, la Wẽnnaam gesa a Abraham wa nin-tɩrga, a tẽebã yĩnga. 4 La ned sã n tʋm tʋʋmde, a yaoodã ka nimbãan-zoeer kũun ye, yaa a rẽnda. 5 Sã n yaa ne ned ning sẽn ka tʋm-a, la a yaool n tẽ soab ning sẽn kɩtd tɩ wẽng maand lebg tɩrgã, b geta a soabã wa nin-tɩrga a tẽebã yĩnga. 6 Woto me, a Daviid yetame tɩ ned ning Wẽnnaam sẽn kõt tɩrlem t'a ka tʋm bũmbã tara sũ-noogo. A yeelame: 7 Bark bee neb nins b yel-wẽnã sẽn paam sugrã, tɩ b yel-wẽnã paam ludbã zutu. 8 Bark bee ned ning Zu-soabã sẽn ka geelgd a yel-wẽnã zugu. 9 Sũ-no-kãng yaa zũinsã yĩng bal bii, bɩ yaa ne moosã me? Bala, tõnd yetame yaa: Ne a Abraham, b geelga b tẽebã wa tɩrlem. 10 Wakat ning b sẽn geelg b tẽebã wa tɩrlema, dẽ tɩ b dag n yaa wãn-wãna? Dẽ tɩ b dag n kẽe bãong bɩ b ka kẽ? B dag n nan ka kẽ bãong ye, b da ket n yaa moaaga. 11 La b reega bãongã kõom sẽn ya bãnd sẽn wilg t'a paama tɩrlem tẽeb yĩnga, la rẽ tɩ b ket n yaa moaaga. Woto, b yaa nebã fãa sẽn tẽedã ba, tɩ baa ne b sẽn ka kẽ bãongã, bɩ Wẽnnaam geelg-b tɩrlemã. 12 Woto bãmb yaa zũinsã me ba. Ka yĩngã bãong bal la b kẽ ye, b kẽnda tẽeb ning tõnd yaab a Abraham sẽn dag n tar b moonem wakatã pʋgẽ.

Wẽnnaam kãabg sẽn paam pidsg ne tẽebo

13 Sɩd me, ka ne tõogã la Wẽnnaam kãab a Abraham wall a yagensã tɩ b na n sooga dũni wã ye, la yaa ne tẽeb tɩrlem. 14 Sã n yaa tõog yĩng la ned paamd dogem-pʋɩɩre, dẽnd tẽeb yaa zaalem, la b kiisa kãabgã sẽn kãabã. 15 Bala, tõogã wata ne sũ-yikri, la zĩig ning tõog sẽn ka be, beegr me ka ye. 16 Dẽ, yaa ne tẽebo, tɩ b tõe n yeel tɩ yaa nimbãan-zoeere, tɩ kãabg ning Wẽnnaam sẽn kãabã na pids a Abraham yagensã fãa yĩnga. Ka b rãmb sẽn tar-b tõogã yĩng bal ye, la yaa ne neb nins sẽn tar-b tõnd ba a Abraham tẽebã wa b sẽn gʋlsã: 17 Mam kɩtame tɩ fo lebg buud wʋsg ba. Bãmb yaa tõnd fãa ba, Wẽnnaam ning b sẽn tẽ wã taoore. Yaa Wẽnnaam ning sẽn kõt kũum vɩɩm, la b kɩtd tɩ bũmb nins sẽn ka be wã zĩndi. 18 A Abraham maana tẽeb ne bũmb ned sẽn ka tõe n tẽ, b tẽeme n lebg soolem wʋsg ba wa Wẽnnaam sẽn dag n yeelã: Fo yagensã na n yɩɩ a woto. 19 B ka bas tɩ b tẽebã boog ye, b kell n maana tẽeb ne b yĩngã sẽn kolg kũumã, bal b yʋʋmã dag n kolga koabga, la a Sara rogem me ra loogame. 20 La Wẽnnaam sẽn kãab-bã, b ka sãmbe, b sẽn ka tẽeb yĩng ye. La b tẽebã sẽn paas-b pãngã yĩnga, b kõo Wẽnnaam waoogre. 21 Bala, b sũur kɛɛma ne yel-kãngã: Bũmb ning Wẽnnaam sẽn kãabã, b tara pãng n na n pids-a. 22 Dẽnda n kɩt tɩ b geelg a Abraham tẽebã wa tɩrlemã. 23 Ka bãmb b yembr yĩng la b gʋls n yeel tɩ b geelga b tẽebã wa tɩrlemã ye, 24 la yaa tõnd me yĩnga. B na n geelga tõnd tẽebã wa tɩrlem, tõnd sẽn tẽed a soab sẽn vʋʋg tõnd Zu-soab a Zezi tɩ b yi kũum sʋkã, 25 soab ning b sẽn kʋ tõnd beegr yĩnga, la sẽn vʋʋg tɩ tõnd tõe n paam tɩrlemã yĩnga.

Rom 5

Tɩrlem biisi

1 Dẽ, tõnd sẽn paam zemsg tẽeb yĩngã, tõnd tara zems-n-taar ne Wẽnnaam tõnd Zu-soab a Zezi Kirist maasem yĩnga. 2 Yaa bãmb maasem yĩng la tõnd paam n kẽ barkã pʋgẽ ne tẽebo, la tõnd yasa kãenkãe bark kãng pʋgẽ, la tõnd maanda sũ-noogo, d sẽn gũud Wẽnnaam ziirã ne tẽebã yĩngã. 3 La sẽn yɩɩd rẽnda, tõnd maanda sũ-noog baa namsg pʋgẽ, tõnd sẽn mi tɩ namsgã wata ne sũ-mare, 4 tɩ sũ-mar wat ne maan-sɩd sẽn wat ne tõogre, tɩ maan-sɩd sẽn wat ne tõogrã wat ne tẽeb pidsg gũudum. 5 Tẽeb pidsg gũudum yaool n ka tudgd ned ye, bala, Wẽnnaam Sɩɩg-sõng b sẽn kõ tõndã pidsda tõnd sũyã ne Wẽnnaam nonglem tõnd sũyã pʋse. 6 Bala, wakat ning tõnd sẽn da ka pãngã, Wẽnnaam wakatã sẽn wa n ta, Kirist kii nin-wẽnsã yĩnga. 7 Yaa toog tɩ ned sak n ki nin-tɩrg yĩnga. Daar ninga, nina na paam raood n ki nin-sõng yĩnga. 8 Wakat ning tõnd sẽn dag n ket n ya yel-wẽn maandba, Kirist kii tõnd yĩnga, la ne rẽnda, Wẽnnaam wilga b nonglem tõnd yĩnga. 9 Moasã, tõnd sẽn paam zemsg Kirist zɩɩmã raagr yĩngã, tõnd kõn põs Wẽnnaam sũ-yikr bãmb maasem yĩng n yɩɩd sɩda? 10 Bala, sã n yaa tɩ tõnd sẽn dag n ket n ya bɛɛbã, tõnd yellã ne Wẽnnaamã paama yiisg Bãmb Bi-riblã kũum yĩnga, moasã yellã sẽn sa wã, tõnd kõn paam fãagr bãmb vɩɩmã yĩng n yɩɩd sɩda? 11 Sẽn yɩɩd rẽ yɛsa, tõnd maanda sũ-noog Wẽnnaam pʋgẽ, tõnd Zu-soab a Zezi Kirist maasem yĩnga, soab ning sẽn wa ne zemsg tõnd ne Wẽnnaam sʋk moasã wã.

A Adam ne Kirist

12 Yaa woto yĩnga, a wa yel-wẽna sẽn wa dũni ned a yembr maasem yĩngã, tɩ yel-wẽnã wa ne kũum, tɩ nebã fãa kiidẽ, b fãa sẽn maan yel-wẽnã yĩngã... 13 Bala, hal tɩ ta wakat ning b sẽn moon tõogã, yel-wẽn dag n bee dũni, la b rag n ka geend yel-wẽnã tõogã sẽn dag n ka wã ye. 14 Baoosgo, kũum zĩnda a Adam wakat hal tɩ ta a Moyiis wakate. Baa neb nins sẽn ka beeg a Adam beegrã buud kiime. A Adam yaa sẽn da tog n wa-a wã wẽnego. 15 Kũun ning sẽn kõt zaalmã yell ka wẽnd kongrã yell ye. Bala, neb wʋsg sã n kii ned a yembr beegr yĩnga, sẽn yɩɩda, Wẽnnaam kiiga b barkã, la kũun sẽn yit ned a yen bark pʋgẽ, a Zezi Kirist, neb wʋsg zut wʋsgo. 16 Kũun-kãng yellã ka wẽnd nin-yend yel-wẽnã yell ye. Bala, bʋʋd sẽn pʋgd kongr a yen tãa wã wata ne sɩbgre, tɩ kũun ning sẽn kõt zaalem kongr zugẽ wã wat ne tɩrlem kũuni. 17 Kũum sã n bee ned a yen tãa kongrã yĩnga, neb nins sẽn dag deeg Wẽnnaam bark-kãsengã la tɩrlem kũunã kõn vɩɩmd n dɩ naam a Zezi Kirist b yen tãa maasem yĩng n yɩɩd sɩda? 18 Woto yĩnga, a wa ned a yen tãa beegr sẽn kɩt tɩ sɩbgr paam nebã fãa wã, woto me, tɩrlem tʋʋmd a yen tãa maasem yĩnga, tɩrlem sẽn kõt vɩɩmã tata neba fãa. 19 Sɩd me, a wa ned a yen tãa kɩɩsg yĩng sẽn kɩt tɩ neb wʋsg lebg yel-wẽn maandba, woto me, ned a yen tãa sakr yĩnga, b na n kɩtame tɩ neb wʋsg lebg tɩrse. 20 La tõog yaool n waame tɩ kongr lebg kãsenga. La zĩig ning yel-wẽn sẽn paam pãnga, barkã paama paoosg n yɩɩda. 21 Woto, a wa yel-wẽnã ne kũum sẽn soog zĩigã, barkã sooga zĩig me tɩrlemã yĩnga, tɩ d tõe n paam vɩɩm sẽn kõn sa, tõnd Zu-soab a Zezi Kirist maasem yĩnga.

Rom 6

Kũum ne yel-wẽnã yelle, la vɩɩm Kirist pʋgẽ

1 Dẽ, tõnd na n yeelame tɩ bõe? Tõnd na n kell n paa yel-wẽnã pʋgẽ tɩ barkã paam paoosgo? 2 Yaa vẽeneg tɩ ayo. Tõnd sẽn ya wa kũum ne yel-wẽna yellã, tõnd na n leb n yɩɩ a wãn n vɩ yel-wẽn pʋgẽ? 3 Yãmb zɩ tɩ tõnd fãa sẽn paam lisg Kirist Zezi pʋgẽ wã, yaa bãmb kũumẽ wã la tõnd lis-yã? 4 Woto, ne lisgã, tõnd muma ne bãmba b kũumã pʋgẽ, t'a wa ba wã ziir sẽn vʋʋg a Zezi tɩ b yi kũum sʋkã, tõnd me kẽnda vɩ-paalg pʋgẽ a woto. 5 Sɩd me, tõnd sã n lebga tɩɩg a yembr ne bãmba, tõnd sẽn paam pʋɩɩr ne bãmb kũumã yĩnga, tõnd na kell n yɩ bũmb a yembr ne bãmba, n paam pʋɩɩr ne bãmb vʋʋgrã. 6 Tõnd miime tɩ d yalẽ kʋdgã naaga ne bãmb n ka da-pɩkã zugu, tɩ yel-wẽnã ratem kãng pãng na sa, tɩ tõnd kõn leb n yɩ yel-wẽnã yems yɛs ye. 7 Bala, ned sã n ki, yel-wẽnã ka leb n tar pãng ne yẽnda ye. 8 La tõnd sã n yaool n kii ne Kiristã, tõnd tẽedame tɩ d na n vɩɩmda ne bãmba, 9 tõnd sẽn mi tɩ Kirist sẽn vʋʋg n yi kũum sʋkã kõn leb n ki wã yĩnga. Kũum ka leb n so bãmb ye. 10 Bala bãmb kiime, la yaa yel-wẽnã yiisg yĩng la bãmb ki vugr bala. La b sẽn vɩ moasã wã, b vɩɩ Wẽnnaam yĩnga. 11 Woto yĩnga, ges-y y meng wa kũum ne yel-wẽna yelle, la a wa neb sẽn vɩ Wẽnnaam yĩnga, Kirist Zezi lagem-n-taarã pʋgẽ. 12 Dẽ yĩnga, bɩ yel-wẽnã da leb n soog yãmb yĩn-kiidsã ye, la y da leb n sak a ratem wẽnsã ye. 13 Da dɩk-y y yĩngã will n kɩs yel-wẽnã tɩ yɩ ka-tɩrlem tʋʋm teed ye. Kõ-y y mens Wẽnnaam, wa neb sẽn vʋʋg n yi kũum sʋk n vɩ, la y kõ Wẽnnaam y yĩngã wil tɩ yɩ tɩrlem tʋʋm teedo. 14 Yel-wẽnã ka na n soog yãmb ye, bala, ka tõogã n leb n so yãmb ye, la yaa barkã.

Tɩrlem yemse

15 La yaa bõe? Dẽ yĩnga, tõnd na n maanda yel-wẽnã, tõog sẽn ka so tõndo, la yaa barkã yĩnga? Yaa vẽeneg tɩ ayo. 16 Yãmb ka mi tɩ yãmb sã n kõ-y meng neda, n na n yɩ a yamb n sak-a, yãmb sɩd yaa ned ning yãmb sẽn sakdã yamba? Yãmb tõe n yɩɩ yel-wẽnã sẽn wat ne kũumã yemse, wall sakr sẽn taasd ned tɩrlem pʋgẽ wã yemse. 17 La Wẽnnaam sõngr yĩnga, yãmb sẽn dag n ya yel-wẽnã yemsã, yãmb saka tẽeb yẽbgr noyã b sẽn togs yãmbã ne y yamleoogo. 18 B sẽn yols yãmb n yiis yel-wẽnã yembdẽ wã, yãmb lebga tɩrlem yemse. 19 Mam gomda ne ninsaalemdo, yãmb yĩngã pãn-komsmã yĩnga. Woto me, a wa yãmb sẽn dag n kõ y yĩngã wil tɩ yɩ rẽgd la tʋʋm wẽns yemse, tɩ b maan tʋʋm wẽnsã, bɩ y kõ yĩngã wil tɩ yɩ tɩrlem yemse, tɩ b tall-y n taas yɩlgr zĩigẽ. 20 Balã, wakat ning yãmb sẽn dag n ya yel-wẽnã yemse, tɩrlem dag n ka so yãmb ye. 21 Bi-bõe la yãmb dag n womd wakat kãnga? Yaa biis nins sẽn ningd yãmb yãnd moasã wã, bala, b baoosg yaa kũum. 22 Moasã, yãmb sẽn paam yolsg n yi yel-wẽnã yembdẽ n lebg Wẽnnaam yemsã, yãmb bi-womdɩ yaa maneg n yɩ yɩlemde, la a baoosg yaa vɩɩm sẽn kõn sa. 23 Bala, yel-wẽnã yaood yaa kũun, la kũun ning Wẽnnaam sẽn kõt zaalmã yaa vɩɩm sẽn kõn sa, tõnd Zu-soab a Zezi Kirist pʋgẽ.

Rom 7

Kirist tẽed ne tõogo

1 M ba-biisi, mam gomda ne neb sẽn mi tõogo: Yãmb zɩ tɩ tõog loeta ned a yõor tɛka? 2 Woto, pag sã n kuil sɩda, tõogã loee yẽndã ne a sɩdã a sɩdã yõor tɛka. La sɩdã sã n ki, tõog ning sẽn dag n loe-a ne a sɩdã yii n bas-a lame. 3 Dẽ, a sɩdã sã n ket n vɩ, t'a lebg dao a to paga, b na n bool-a lame tɩ pʋg-yoodre. La a sɩdã sã n ki, a paama yolsg ne tõogã. Dẽ, a sã n lebg ned a to paga, a ka pʋg-yoodr ye. 4 Woto me m ba-biisi, yãmb yaa kũum, sã n yaa ne tõogã yelle, Kirist yĩngã maasem yĩnga, n na n lebg ned a to rẽnda, soab ning sẽn vʋʋg n yi kũum sʋka, tɩ tõnd na wom biis Wẽnnaam yĩngã. 5 Bala, wakat ning yĩngã sẽn dag n so tõndã, tõogã sẽn kɩt tɩ yel-wẽnã ratem yikã dag n tʋmda tõnd yĩngã wil pʋsẽ, n kɩtdẽ tɩ tõnd womd biis sẽn wat ne kũum. 6 La moasã, b yiisa tõnd tõog yembd pʋgẽ, bala, tõnd yaa kũum ne bũmb nins sẽn dag gãd tõnd yembd pʋgẽ wã, tɩ tõnd Wẽnnaamã sakrã yaa sɩɩgã tõog pʋgẽ, sẽn ya tõ-paalgã, la ka leb n ya tõ-kʋdgã sẽn gʋlsã pʋgẽ ye.

Tõogo la yel-wẽna

7 Dẽ, tõnd na n yeelame tɩ bõe? Tõogã yaa yel-wẽnd la? Yaa vẽeneg tɩ ayo. La mam ka bãng yel-wẽn sẽn ya bũmb ninga, sã n ka tõogã maasem yĩng ye. Tõogã sã n dag n ka yeelẽ tɩ: Da maan sũ-kiir ye, mam dag n kõn bãng sũ-kiir sẽn yaa a soab ye. 8 La yel-wẽnã paama tõogã sẽn yeelã n na n kɩt tɩ sũ-kiir buud fãa kẽ maam, bala, tõog sã n kaẽ, yel-wẽn yaa bõn-kɩɩnga. 9 Ne maam, pĩnda, tõogã sẽn dag n ka be wã, mam dag n vɩɩme. La tõogã sẽn wa wã, yel-wẽn paama vɩɩm, tɩ mam ki. 10 Woto, tõogã sẽn taasd ned vɩɩm pʋgẽ wã taee maam n taas kũumẽ. 11 Bala, yel-wẽnã sẽn paam weerã, a talla tõogã n belg maam n tõoge, la a talla tõogã n kɩt tɩ mam ki. 12 Woto, tõogã yaa bõn-sõngo, noyã me yaa bõn-sõamyã, n ya tɩrse la sõama. 13 Dẽ yĩngã, bũmb ning sẽn ya sõama wã lebga kũum mam yĩnga? Yaa vẽeneg tɩ ayo. La sẽn na yɩlg tɩ yel-wẽn puk a meng n wilg t'a yaa yel-wẽnã, a talla bõn-sõng n wa ne mam kũum, tɩ tõogã maasem yĩnga nebã na yã tɩ yaa yel-wẽn kãseng tɩ looge. 14 Sɩd me, tõnd miime tɩ tõogã yaa sɩɩg bũmbu. La mam yaa yĩnga, yel-wẽn sẽn so n maand a sẽn dat-ne. 15 Bala, bũmb nins mam sẽn maandã, mam ka wʋmd b võor ye. Mam sẽn dat n maan bũmb ninsã, mam ka maand ye, la mam yaool n maanda bũmb nins mam sẽn kisã. 16 Mam sã n maanda m sẽn ka rata, mam sẽn yetã zemsda ne tõogã sẽn yetã, tɩ tõogã yaa bõn-sõngo. 17 Moasã, ka leb n ya maam n maand bõn-kãens ye, la yaa yel-wẽnã sẽn be mam pʋgẽ wã. 18 Bala, mam miime tɩ bõn-sõng ka be mam pʋgẽ, mam yĩngã pʋgẽ ye. Bala mam tõee n paama datem tɩ maan neere, la m ka tar pãn-tõog tɩ maan-a ye. 19 Mam ka maand neer ning mam sẽn datã ye, la m maanda wẽng ning m sẽn ka ratã. 20 Mam sã n maand m sẽn ka ratã, ka leb n ya maam n maand ye, la yaa yel-wẽnã sẽn be mam pʋgẽ wã. 21 Mam sẽn dat n maan neerã, mam mikame tɩ tõ-kãngã n be ne maam: Wẽng n yegd maam. 22 Mam sũurã zĩ-zulungẽ wã, mam sũ-noog bee ne Wẽnnaam tõodã. 23 La mam yãta tõog a to mam yĩnga wilẽ, t'a maood ne mam yam-wekrã tõogã, n kɩtd tɩ mam ya yel-wẽnã sẽn be mam yĩngã wilẽ wã tõog yamba. 24 Mam yaa nĩmbãan-neda. Ãnna n na n yiis maam yĩn-kãngã sẽn ya kũumã nugẽ? 25 Bɩ d pʋʋs Wẽnnaam bark tõnd Zu-soab a Zezi Kirist maasem yĩnga... Woto, ne mam yam-wekre, mam yaa Wẽnnaam tõogã yamba, la sã n yaa ne mam yĩngã, mam yaa yel-wẽnã tõog yamba.

Rom 8

Vɩɩm Sɩɩg-sõng sẽn kõta

1 Woto yĩnga, sɩbgr ka be neb nins sẽn be Zezi Kirist pʋgẽ n kẽnd wa sẽn zems Wẽnnaam Sɩɩgã raabã la ka yĩng ratmã zut ye. 2 Sɩd me, Sɩɩg sẽn kõt vɩɩm a Zezi Kirist pʋgẽ wã tõog yolsa maam ne yel-wẽnã tõogo, la ne kũum tõog yembdo. 3 Bala, Wẽnnaam sẽn tʋm b meng Bi-riblã ne yĩng sẽn wẽnd yel-wẽnã rẽndã, yaa yel-wẽnã yiisg yĩnga. Bi-riblã zĩnda b yĩngã pʋgẽ n wilg tɩ yel-wẽnã ka sõama ye. La tõogã ka tõe rẽnda ye, bala, yĩngã kɩtame t'a ka pãng ye. 4 Kirist maana a woto tɩ tɩrlem ning tõogã sẽn yeel tɩ d tog n paamame wã na pid tõnd pʋsẽ, tõnd sẽn kẽnd wa sẽn zems Sɩɩgã raabo la ka yĩng rẽndã yĩnga. 5 Sɩd me, neb nins sẽn vɩ wa yĩngã sẽn datã, yĩngã sẽn dat bũmb ninsã n tusd bãmba, la yaa Sɩɩgã sẽn dat bũmb ninsã n tɛt neb nins sẽn kẽnd wa Sɩɩgã sẽn datã. 6 Yĩngã ratem sakr wata ne kũum, la Sɩɩgã ratem sakr wata ne vɩɩm la bãane. 7 Bala, yĩngã ratem sakr yaa beem ne Wẽnnaam, tɩ bõe, yĩngã ka sakd Wẽnnaam tõogã ye, la a pʋs n ka tõe n sak-a me ye. 8 La neb nins yĩngã ratem sẽn so wã yaool n ka tõe n ta Wẽnnaam yam ye. 9 Ne yãmba, yĩngã ratem ka leb n so yãmb yɛs ye, yaa Sɩɩgã n so yãmba, sã n yaa tɩ Wẽnnaam Sɩɩgã bee yãmb pʋse. Ned sã n ka tar Kirist Sɩɩgã, a ka bãmb dẽnd ye. 10 La Kirist sã n be yãmb pʋgẽ, yaa sɩd tɩ yĩngã yaa kũum yel-wẽnã yĩnga, la Sɩɩgã kõta vɩɩm, tɩrlemã yĩnga. 11 La soab ning sẽn vʋʋg a Zezi tɩ b yi kũum sʋkã Sɩɩg sã n be yãmb pʋgẽ, soab kãnga, sẽn vʋʋg-a Kirist Zezi tɩ b yi kũum sʋkã na n kõo yãmb yĩn-kiidsã me vɩɩm, bãmb Sɩɩgã sẽn be yãmb pʋgẽ wã maasem yĩnga. 12 Woto yĩngã, m ba-biisi, tõnd tara samde, la ka yĩngã samde, n na n vɩɩmd wa yĩngã sẽn dat ye. 13 Yãmb sã n vɩɩmd wa yĩngã sẽn data, yãmb na ki. La yãmb sã n kɩt tɩ yĩngã tʋʋm ki ne Sɩɩgã pãnga, yãmb na vɩɩmde. 14 Bala, neb nins fãa Wẽnnaam Sɩɩgã sẽn tɛt yaa Wẽnnaam kamba. 15 Yãmb ka reeg yembd sɩɩg n na n ket n vɩ rabeem pʋgẽ ye. La yãmb reega Sɩɩg sẽn kɩtd tɩ yãmb lebg Wẽnnaam kamba, tɩ Sɩ-kãng maasem yĩnga, tõnd yetame tɩ Abba, sẽn dat n yeel tɩ "m ba." 16 Wẽnnaam Sɩɩgã meng kɩta kaset ne tõnd sɩɩgã n yetẽ tɩ tõnd yaa Wẽnnaam kamba. 17 La tõnd sã n yaa bãmb kamba, tõnd yaa b rãmb nins sẽn na n soog bãmb paoong me. Tõnd na n sooga Wẽnnaam paoongã, la d yaa pʋɩt-n-taas ne Kirist, a sã n yaa tɩ tõnd lagma ne bãmb n namse, tɩ d tõe n naag bãmb n paam waoogr me. 18 Mam getame tɩ namsg nins sẽn tar tõnd moasã wã ka tõe n dɩk n mak ne ziir ning sẽn na n puk tõnd yĩng nindaarã ye. 19 Dẽnda n kɩt tɩ dũni bõn-naandsã fãa gũud Wẽnnaam kambã pukr ne datem kãsenga. 20 Bala, bõn-naandsã kẽe faoolem pʋgẽ. Ka ne b meng yamleoog ye, la yaa ned ning sẽn kẽes-a bãmb be wã yĩnga. 21 B be faoolmã pʋgẽ ne tẽeb pidsg gũudum kãngã: Bõn-naands kãens na n paama yolsg ne yembdo, la sãoongã, n paam pʋɩɩr ne Wẽnnaam kambã lohorem sẽn be ziirã. 22 Tõnd yaool n miime tɩ hal tɩ ta moasã, bõn-naandsã fãa wẽeda siri, tɩ rogem toog tar-ba. 23 Sẽn yɩɩda, tõnd mensã sẽn zoe n paam Sɩɩgã reng-n-lɛmbgã, tõnd me wẽeda sir d pʋsẽ, n gũud wakat ning Wẽnnaam sẽn na n deeg tõnd n maan b kambã, la d gũud tɩ b yols tõnd yĩngã n baase. 24 Bala, tõnd paama fãagre, la yaa ne tẽebo. La bũmb ning fo sẽn gũud ne tẽebã sã n ya bũmb f sẽn ne, ka leb n ya tẽeb yell ye. Fo sã n ne bũmbu, f tõe n leb n tẽe a paoong yɛsa? 25 La tõnd sã n tẽed tɩ d na n paama bũmb nins tõnd sẽn ka ne, tõnd maood n gũud-a lame. 26 Woto me, Sɩɩgã wat n sõngda tõnd d pãn-komsmã pʋgẽ, bala, tõnd ka mi d sẽn segd n kos bũmb nins d pʋʋsg pʋgẽ ye. La Sɩɩgã meng yõkda sɛɛg ne sir ned sẽn ka tõe n togs ye. 27 La soab ning sẽn feesd sũyã mii bũmb ning Sɩɩgã sẽn data. Bãmb yõkda Wẽnnaam sɛɛg nin-sõamyã yĩng wa sẽn zemsd Wẽnnaam daabo.

Tõaagdb hakɩɩka

28 La tõnd miime tɩ bũmb fãa tʋmda ne taab neb nins sẽn nong Wẽnnaamã, b rãmb sẽn paam boolg wa sẽn zems Wẽnnaam yam-yãkrã sõngr yĩnga. 29 Bala, neb nins Wẽnnaam sẽn pĩnd b bãngã, b pĩnd n yãka yam tɩ b na n wẽnega bãmb Bi-riblã, tɩ bãmb Bi-riblã na yɩ bi-rẽeng ba-biis wʋsg sʋka. 30 La neb nins bãmb sẽn pĩnd n tʋlsã, b bool-b lame: La bãmb sẽn bool-b rãmbã, b kɩtame me tɩ b zemse. La neb nins bãmb sẽn kɩt tɩ b zemsã, b waoog-b lame me. 31 Dẽ, tõnd na n yeelame tɩ bõe ne yel-kãnga? Wẽnnaam sã n bee ne tõndo, ãnna n tõe n zab ne tõndo? 32 Bãmb sẽn ka bas b meng Bi-riblã tɩ b põse, n dɩk-b n kõ tɩ b kʋ tõnd fãa yĩngã, na n yɩɩ wãn tɩ b ka lagem bũmbã fãa ne bãmb n kõ tõndo, nimbãan-zoeer yĩngã? 33 Ãnna n na n dõd Wẽnnaam nin-tũusdsã? Yaa Wẽnnaam la sẽn kɩtd tɩ ned lebg tɩrgã. 34 Ãnna n na n kao b bʋʋd n sɩbg-ba? Kirist Zezi la sẽn ki-a wã. La sẽn yɩɩda, bãmb vʋʋgame, b bee Wẽnnaam nug-rɩtgo, b yõkda sɛɛg tõnd yĩnga. 35 Ãnna n na n welg tõnd ne Kirist nonglmã? Toogo, bɩ sũ-sãoong kãsenga, bɩ namsgo, bɩ kom, bɩ naongo, bɩ sãoongo, bɩ zabr sʋʋga? 36 Wa b sẽn gʋlsã: B kʋʋda tõnd daarã tõr fo yĩnga. B geta tõnd wa piis b sẽn koota. 37 La bõn-kãens fãa pʋgẽ, tõnd yaa tõaagdb hakɩɩka, sẽn nong-a tõndã maasem yĩnga. 38 Bala, mam sũur keemame tɩ kũum, wall vɩɩm, wall malegse, wall pãn-soaadba, wall bũmb sẽn be moasã, wall bũmb sẽn wata, 39 wall pãense, wall yĩngr neba, wall tẽngr neba, wall bõn-naandg a to baa a yen kõn n welg tõnd ne Wẽnnaam nonglem sẽn be tõnd Zu-soab a Kirist Zezi pʋgẽ wã ye.

Rom 9

Wẽnnaam yãka Israyɛl

1 Mam yeta sɩd Kirist pʋgẽ, mam ka yagd zĩri ye. Mam sũ-bãngrã kɩta maam bõn-kãng kaseto, Sɩɩg-sõng maasem yĩnga. 2 Sũ-sãoon-kãsenga, la sũ-bõdem n be mam sũurẽ wã daar fãa. 3 Bala, mam dag n nongẽ lame tɩ kãab wẽng zĩnd mam zugu, la m welg ne Kirist m ba-biisã, la m ba-rãmba ne yĩng yelle, sõngr yĩnga. 4 Bãmb yaa Israyɛl rãmba, b rãmb Wẽnnaam sẽn deeg n maan b kamba tɩ b so ziiri, la kaoolã, la tõogã, la kaorengo, la kãabdo, la yaab-rãmba. 5 Sã n yaa ne yĩng yelle, yaa bãmb n dog Kiristã, soab ning sẽn yɩɩd bũmba fãa, n ya Wẽnnaam sẽn ya bark soab wakat sẽn ka sɩngr n ka saabã. Ãmina! 6 A ka tɩ Wẽnnaam goama lebga zaalem ye. Bala, ka b rãmb fãa sẽn ya a Israyɛl yagensã n ya Israyɛl ye. 7 Ka b sẽn ya a Abraham roogã neb yĩng la b yaa a yagens ye. La b yeelame yaa: Na n tũnuga a Izak tɩ fo paam yagens sẽn tar fo yʋʋre, 8 Sẽn dat n togs tɩ ka kamb nins sẽn ya b yĩng neongã n ya Wẽnnaam kamb ye, la yaa neb nins b kãab-bã la b geend wa b yagense. 9 Sɩd me, ad kãabgã gomde: Woto wẽnde, mam na n lebg n waame, la rẽ t'a Sara paama bi-ribla. 10 Sẽn yɩɩda, yɩɩ woto me ne a Rebeka, sẽn tall tõnd ba a Izak bal pʋgã. 11 Bala, kamba da nan ka rog ye, la b da nan ka maan neer bɩ wẽng ye. Baoosgo, Wẽnnaam daabã kell n yalsame wa sẽn zems bãmb sẽn yãke, la yãkrã ka tũud ne tʋʋmã ye, a tũuda ne sẽn bool-a wã. 12 B yeela a Rebek yaa: 13 Yao wã na n sooga kẽemã, wa sẽn gʋlsa: Mam nonga a Zakoob, la mam kisga a Ezayu. 14 Dẽ, tõnd na n yeelame tɩ bõe? Dẽ yĩnga, ka-tɩrlem bee Wẽnnaam pʋgẽ laa? Yaa vẽeneg tɩ ka ye. 15 Bala, b yeela a Moyiis yaa: Mam na n zoee ned ning m sẽn na n zoe a nimbãanegã nimbãanega, la m na kʋma ned ning m sẽn na n kʋmã. 16 Woto yĩnga, yel-kãng ka tũud ne soab ning sẽn data, wall ne soab ning sẽn zoet ye, bee ne Wẽnnaam, soab ning sẽn zoet nimbãanegã. 17 Bala, Wẽnnaam gʋls-sõamyã yeela Faarõ yaa: Mam zẽka foom ne m raabo, n na n tall foom n wilg m pãngã, tɩ b na moon mam yʋʋrã tẽng zug tɛk fãa. 18 Woto, bãmb zoeta ned ning b sẽn dat n zoe a nimbãanegã nimbãanega, la bãmb sẽn dat t'a soab sũur yɩ kɛgenga, b kengda a soabã sũurã. 19 Dẽ, fo na n yeela maam yaa: Bõe la bãmb na n leb n yeel tɩ ka zemse? Bala, ãnna n tõe n kɩɩs bãmb sẽn datã? 20 La fo yẽ, foo la ãnda n tõe n wẽ nokoeemd ne Wẽnnaam? Bũmb ning yagbã sẽn yagdã na n yeela yagbã tɩ yaa bõe yĩng t'a yagd yẽnda a woto? 21 Ka yagbã n so yagdã, n yãkd yagd a yembr pʋgẽ n yagd teoogo a tʋʋm sẽn be waoogre, la a yagd teoogo a tʋʋm sẽn be paoogr la? 22 La Wẽnnaam sã n maan sũ-mar wʋsg ne lagd sẽn wat ne sũ-yikri la sẽn maan sãoong yĩngã, n na n wilg b sũ-yikri la b kɩt tɩ nebã bãng bãmb pãngã? 23 La bãmb sã n dag n datame n kɩt tɩ lagd sẽn zems ne nimbãan-zoeere, la bãmb sẽn pĩnd n yãk tɩ b paam ziirã bãng bãmb ziirã sẽn zems to-to? 24 Dat n togs tɩ tõndo, neb b sẽn boole, ka Zuif-rãmbã sʋk bal ye, la bu-zẽmsã sʋk me, 25 wa bãmb sẽn yeel a Ooze sebrã pʋgẽ wã: Ned ning sẽn dag ka mam nedã, mam na n boola a soab tɩ m neda, la ned ning sẽn dag n ka m noangã, mam na n bool-a lame tɩ m noanga. 26 La zĩig ning meng b sẽn dag n yet bãmb tɩ b ka mam nebã, be bala, b na n boola bãmb tɩ Wẽnnaam sẽn vɩ kom-dibli. 27 A Ezayi me goma Israyɛl yell n yeele: Baa Israyɛl nebã sõor sã n ta ko-kãsengã biisrã sõore, neb bilf bal n na põse. 28 Bala, bũmb ning Zu-soabã sẽn yeelã, b na n maan-a-la zãng tẽng zugu, la b na n maan-a-la tao-tao. 29 La a wa a Ezayi sẽn da pĩnd n yeelã, Saasẽ sodaas naabã sã n dag ka kellẽ tõnd buudã, tõnd dag n na n lebgẽ la wa Sodom, la tõnd dag n na n wẽnegẽ la Gomoor.

Israyɛl la tɩrlem tẽeb sẽn kõta

30 Dẽ, tõnd na n yeelame tɩ bõe? Bu-zẽmsã, sẽn dag n ka baood-b tɩrlemã paama tɩrlem, tɩrlem ning tẽeb sẽn kõtã. 31 Tɩ Israyɛl nebã sẽn dag n baood tõog sẽn wat ne tɩrlemã ka paam tõ-kãng ye. 32 Bõe yĩnga? Yaa tɩ Israyɛl ka bao tɩrlemã ne tẽeb ye, la yaa ne tʋʋmã. Bãmb laka kug-lakdgã, 33 wa sẽn gʋlsã: Ade, mam ningda kug-lakdgã la kugr sẽn lubd neb Siyõ pʋgẽ. La ned ning sẽn tẽed-a bãmb kõn paam yãnd ye.

Rom 10

1 M ba-biisi, mam sũurã raabo, la mam bõosg ne Wẽnnaam b yĩng yaa tɩ b paam fãagre. 2 Bala, mam kɩta bãmb kaset n yetẽ tɩ b tara ratem wʋsg Wẽnnaam yĩnga, la b ka tar bãngr ye. 3 Bãmb sẽn zɩ Wẽnnaam tɩrlemã yellã, la b rat n zĩndig b meng tɩrlemã, b ka sak n tũ Wẽnnaam tɩrlemã ye. 4 Bala, Kirist yaa tõogã baoosg zĩiga, tɩ ned ning fãa sẽn tẽed na paam tɩrlem. 5 Sɩd me, a Moyiis gʋlsa tɩrlem ning tõogã sẽn wat-ne wã yell n yeele: Ned sã n maan wa tõogã sẽn yeelã, tõogã na kɩt t'a vɩɩmde. 6 La tɩrlem ning tẽeb sẽn wat-ne wã yeta a woto: Da tags f sũurẽ tɩ: Ãnna n na n dʋ arzãna? A rʋʋb yaa tɩ sigs Kiristã be. 7 Wall ãnna n na n sig bog-zulungã pʋgẽ? A sigb yaa tɩ tak Kirist n yiis kɩɩm-kulgu. 8 Sã n yaa a woto, tẽebã yetame tɩ bõe? Gomdã pẽe foom, a bee fo noorẽ la f sũurẽ. Yaool n yaa tẽeb gomdã la tõnd moonda. 9 Fo sã n kɩs Zu-soab a Zezi kaset ne f noore, la fo sã n tẽ f sũurẽ tɩ Wẽnnaam vʋʋga bãmb n yiis kũum sʋka, fo na paam fãagre. 10 Bala, yaa ned sẽn na n tar tẽeb a sũurẽ la a paamd tɩrlem, la yaa ned sẽn na n kɩs kaset ne a no-goam la a paamd fãagre, wa Wẽnnaam gʋls-sõamyã sẽn yetã: 11 Ned ning fãa sẽn tẽed bãmb kõn paam yãnd ye. 12 Sɩd me, welgr ka be Zuif ne Gɛrk sʋk ye: B fãa tara Zu-soab a yen sẽn maand neb nins fãa sẽn boond bãmbã neer wʋsgo. 13 Bala, ned ning fãa sẽn na n bool Zu-soabã yʋʋr na n paama fãagre.

Koe-noogã yõodo

14 La bãmb na n yɩɩ a wãn n bool ned ning b sẽn ka tẽedã yʋʋre? La b na n yɩɩ a wãn n tẽ ned tɩ b ka wʋm tɩ b gomd a yelle? La b na n yɩɩ a wãn n wʋm tɩ b gomd a yelle, koe-moaandb sã n ka beẽ? 15 La koe-moaandb na n yɩɩ wãn n zĩndi, ned sã n ka tʋm-ba? Wa b sẽn gʋlsã: Neb nins sẽn moond koe-noogã nao tara rasãnde. 16 La ka nebã fãa n sak koe-noogã ye. Dẽ n kɩt t'a Ezayi yeel yaa: Zu-soaba, ãnna n tẽ tõnd sẽn togsã? 17 Woto, yaa bũmb ning ned sẽn wʋmdã n wat ne tẽebo, la bũmb ning a sẽn wʋmdã yita Kirist goamã pʋgẽ. 18 La mam sokdame tɩ b ka wʋm laa? B wʋm-yã! Bãmb koɛɛg saaga tẽn-tõrã, la bãmb goamã taa dũni tɛk fãa. 19 La mam sokdame tɩ Israyɛl nebã ka bãng laa? A Moyiis n yɩ pipi n yeel yaa: Mam na n kɩtame tɩ neb sẽn ka soolem sũ-kiir yõk yãmba, la mam na n dɩka buud sẽn ka tar yam vẽnegre, n kɩt tɩ yãmb sũyã yiki. 20 La a Ezayi pʋs n paama raood n yeele: Neb nins sẽn dag n ka baood maamã yãa maam. La mam puka m meng ne neb nins sẽn dag n ka sokd mam yellã. 21 La a goma Israyɛl yell n yeele: Daarã tõre, mam tẽega m nusi, n tees neb sẽn ya kɩɩsdba, la nokoeem-wẽedba.

Rom 11

Wẽnnaam ka zãgs b nebã ye

1 Dẽ, mam sokdame yaa: Wẽnnaam zãgsa b nebã laa? Yaa vẽeneg tɩ b ka zãgs-b ye. Bala, mam me yaa Israyɛl neda, a Abraham yagenga, a Bɛnzame buudu. 2 Wẽnnaam ka zãgs b nebã bãmb sẽn pĩnd n bãngã ye. Yãmb ka mi bũmb ning Wẽnnaam gʋls-sõamyã sẽn yeta, zĩig ning a Eli sẽn yẽgem ne Wẽnnaam Israyɛl nebã poorẽ wã? 3 Zu-soaba, b kʋʋ yãmb no-rɛɛsdbã, b leeba yãmb tẽn-kugã n lubi. Maam m yembr n kelle, tɩ b baood maam n na n kʋ. 4 La Wẽnnaam leokame tɩ bõe? Mam welga raop tus a yopoe m mengã yĩnga, la b ka yĩgimd baal taoor ye. 5 Woto me, moasã, neb n kelle, wa sẽn zems Wẽnnaam sẽn tũus b rãmb b barkã pʋgẽ wã. 6 La sã n yaa ne Wẽnnaam bark la ned paamd fãagre, ka leb n ya ne tʋʋm ye. Sã n ka rẽ, barkã ka leb n ya nimbãan-zoeer ye la sã n yaa ne tʋʋmã la ned paamd fãagre, ka leb n ya nimbãan-zoeer yell ye. Sã n ka rẽ, tʋʋmd ka leb n ya tʋʋmd ye. 7 Dẽ, yaa bõe? Israyɛl nebã ka paam bũmb ning b sẽn dag n baoodã ye, la nin-tũusdsã paam-a lame. Neb a taabã sũy riglimame, 8 wa b sẽn gʋlsã: Hal tɩ ta dũnna daare, Wẽnnaam kõo bãmb gõeem sɩɩga, nin sẽn ka ne, tʋb sẽn ka wʋmda. La a Daviid yeelame yaa: 9 Bɩ b rɩɩbã yɩ bẽdg b yĩnga, gãmbre, kug-lakdga, la b yaoodo. 10 Bɩ b ninã lebg lik n ka tõe n yã ye, la y kɩt tɩ b kuudẽ n ka tõe n doog ye.

Bu-zẽmsã fãagre, la Israyɛl nebã sũ-lebgre

11 Dẽ, mam sokdame yaa: B lakame n na n lʋɩ? Yaa vẽeneg tɩ ka a woto ye. La bãmb lʋɩɩsã wa ne bu-zẽmsã fãagre, tɩ sũ-kiir na yõk Israyɛl nebã. 12 Bãmb lʋɩɩsã sã n zĩnda yõod ne dũni, tɩ bãmb kongrã zĩnd yõod bu-zẽmsã yĩnga, bãmb yikr zãng kõn zĩnd yõod n yɩɩda? 13 Bu-zẽmsã, mam yeta yãmba: Mam sẽn ya tẽn-tʋmd bu-zẽmsã sʋka, mam waoogda m tʋʋmdã, 14 tɩ sã n tõe, bɩ m kɩt tɩ sũ-kiir yõk mam buudã, tɩ m tõe n fãag neb kẽere. 15 Bala, b sẽn bas bãmb kɛɛngã sã n kɩtame tɩ dũni paam yel-manegr ne Wẽnnaam, b sẽn na n leb n deeg bãmbã na n yɩɩ a wãnã? A kõn yɩ vʋʋg n bas kũum sɩda? 16 La dẽenem biisã sã n welga toor Wẽnnaam yĩnga, zom nagdgã me welga toore. La yẽgrã sã n welga toor Wẽnnaam yĩnga, wilã me yaa a woto. 17 La sã n yaa tɩ b kʋʋsa wil kẽere, n dɩk fo sẽn ya weoogẽ oliiv tɩɩgã n lebs n tong b zĩigẽ wã, tɩ fo paam lagem-n-taar ne oliiv tɩɩgã yẽg la a sũma, 18 da paoog wilã n waoog f meng ye. Fo sã n waoogd f menga, bãng tɩ ka foom n zãad yẽgã ye, la yaa bãmb n zãad foom. 19 Daar ninga fo na n yeelame: b kʋʋsa wilã, tɩ b tõe n lebs maam n tong beene. 20 Yaa sõama yẽ. Yaa b ka-tẽebã yĩng la b sẽn kʋʋs-bã. La yaa tẽeb yĩng la fo ket n vɩ. Da paam wuk-m-meng tagsg ye, ayo, maan dabeem. 21 Bala, Wẽnnaam sã n ka bas tɩɩgã meng wila, b ka na n bas foom me ye 22 Ges Wẽnnaamã sõmblemã ne b toolmã yelle: Bãmb yaa toaag ne neb nins sẽn lʋɩ wã, la Wẽnnaam sõmblem fo yĩnga, fo sã n pa sõmblem-kãng pʋgẽ. Sã n ka rẽ, b na n kʋʋga foom me. 23 Bãmb me sã ka pa ka-tẽebã pʋgẽ, b na n lebs-b lame n tom ne tɩɩgã. Bala, Wẽnnaam pãnga sekame tɩ lebs-b n tom yɛsa. 24 B kʋʋga foom oliiv tɩɩg sẽn ya weoog bũmb zugu, n tong foom ne yir oliiv tɩɩga, baa ne rẽ sẽn ka zemsd ne foomã. Sẽn ya bãmb meng tɩɩg la rẽ wã, Wẽnnaam kõn lebs-b n tom be n yɩɩda, a sẽn zemsd ne bãmbã yĩnga? 25 Bala, m ba-biisi, mam ka rat tɩ yãmb zɩ yel-solem-kãngã ye, tɩ yãmb da wa n get y mens wa yam dãmb ye: Israyɛl nebã kenga b sũy wakat bilf yĩnga, hal tɩ bu-zẽmsã fãa na kẽ fãagrã pʋgẽ. 26 Rẽ zugẽ, Israyɛl nebã fãa na n paama fãagr wa sẽn gʋlsã: Yoalsdã na n yii Siyõ. B na n kɩtame t'a Zakoob bas Wẽn-kɩɩsgo. 27 Mam kaool ne bãmb na n yɩɩ a woto wakat ning mam sẽn na n yẽes b yel-wẽnã. 28 Sã n yaa ne koe-noogã yelle, b yaa bɛɛba, yãmb yĩnga. La sã n yaa ne yãkrã, Wẽnnaam nong-b lame, b ba-rãmbã yĩnga. 29 Bala, bũmb nins Wẽnnaam sẽn kõ zaalmã, ne boolg ning Wẽnnaam sẽn boolã ka tõe n viig ye. 30 A wa yãmb sẽn dag n kɩɩs Wẽnnaam, n paam nimbãan-zoeer moasã Israyɛl nebã kɩɩsg yĩngã, 31 woto me, bãmb me kɩɩsa moasã, tɩ b tõe n paam nimbãan-zoeer mosã, nimbãan-zoeer ning yãmb sẽn paamã maasem yĩnga. 32 Bala, Wẽnnaam kẽesa nebã fãa kɩɩsg pʋgẽ, n na n naag b fãa n zoe b nimbãanega. 33 Wẽnnaam arzẽgsã, la b yamã ne b bãngrã zulma wʋsgo. Ned ka tõe n vees bãmb bʋʋdã soɛy n bãng ye, la ned ka tõe n wʋm bãmb so-tũudsã võor ye. Sɩd me, 34 ãnna n bãng Zu-soabã tagsgo? Wall ãnna n yɩ bãmb sagenda? 35 Ãnna n deng n kõ bãmba, tɩ bãmb tog lebs a soaba? 36 Bũmb fãa yii bãmb nengẽ, bãmb n maan bũmb fãa, la bũmb fãa yaa bãmb yĩnga. Bãmb n so ziir wakat fãa. Ãmina.

Rom 12

Wẽnnaam tẽedbã vɩ-paalga

1 Woto yĩnga, m ba-biisi, mam sagenda yãmb ne Wẽnnaam nimbãan-zoeerã tɩ y kõ y yĩnsã tɩ yɩ maan-vɩɩs sẽn welg toore, la sẽn tat Wẽnnaam yam. Yãmb sã n maan a woto, na n yɩɩ kaoreng sẽn zemse. 2 Da yɩ-y wa dũni kãngã nebã ye. Paam-y yam-wek-paalle, tɩ rẽ tek yãmba, tɩ y tõe n bãng Wẽnnaam daabo: Rẽ yaa sõama, n noomẽ la a zemsa zãnga. 3 Ne bark ning Wẽnnaam sẽn maan maamã, mam yeta yãmb ned kam fãa t'a ra tags tɩ yẽ yaa tɩrg tɩ looge, n kẽes a tagsd moog ye. La bɩ ned fãa paam tagsd sẽn zemse, t'a tõe n paam sik-m-menga, tɩ zems ne tẽeb ning Wẽnnaam sẽn kõ-a wã. 4 Sɩd me, a wa tõnd yĩngã sẽn ya a yembr n tar wil wʋsgã, la tɩ wilã fãa tʋʋm ka yembrã, 5 woto me, baa ne tõnd sẽn ya wʋsgã, tõnd lagem n yaa yĩng a yembr Kiristã pʋgẽ, n ya wil ne taaba. 6 La tõnd paama kũun toay-toayã, n zems ne bark ning Wẽnnaam sẽn maan tõndã: Sã n yaa pĩnd-n-bãngr goama, bɩ a zemsd ne tẽebã. 7 Sã n yaa yel-gesg tʋʋmde, bɩ a yɩ ne tʋʋmd tagsgo. Bɩ ned ning sẽn zãmsd neb wɩng ne zãmsgã. 8 Ned ning sẽn sagend nebã, bɩ a wɩng ne saglgo. Ned sã n ya kõata, bɩ a kõ ne sik-m-menga. Sẽn yaa-a taoor soaba, bɩ a maan a tʋʋmd ne a sũur fãa. Sẽn yaa-a nimbãan-zoɛta, bɩ yɩ ne sũ-noogo. 9 Kɩt-y tɩ zãmb da zĩnd nonglem pʋgẽ ye. Kisg-y wẽnga, la y nong sẽn ya sõama wã sõama. 10 Nong-y taab ne babiir nonglem. Nand-y taaba, n tagsd taab yelle. 11 Yɩ-y neb sẽn wɩngd ne tʋʋmde, la y da yɩ kʋɩɩmb ye. Wɩng-y ne sɩɩgã yelle. Maan-y Zu-soabã tʋʋmde. 12 Maan-y tẽeb n kɩdme. Paam-y sũ-mar toog pʋgẽ. Wɩng-y ne pʋʋsgo. 13 Sõng-y nin-tũusdsã sẽn dat sõngrã. Mao-y n maand-y sãambã sãando. 14 Ning-y neb nins sẽn namsd yãmbã zut barka. Ning-y bark la y ra kãab-b wẽng ye. 15 Maan-y sũ-noog ne neb nins sẽn maand sũ-noogo, la y yãb ne neb nins sẽn yãbda. 16 Paam-y tagsg a yen taab yĩnga. Da bao-y tɩ paam bõn-kãsems ye. Kɩt-y tɩ y ratem zĩnd ne bõn-talse. Da ges-y y mens wa yam dãmb ye. 17 Da lebs-y ned baa a ye wẽng wẽng yĩng ye. Bao-y bũmb nins sẽn ya sõama nebã fãa nifẽ wã. 18 Sã n tõe, t'a yellã sã n bee ne yãmba, bɩ y kɩt tɩ laafɩ zĩnd yãmb ne neba fãa sʋka. 19 M zo-nongdse, da rok-y y sũy y toor ye. Bas-y tɩ sũ-yikrã maan a tʋʋmde. Bala, b gʋlsame yaa: Zu-soabã yetame tɩ sũ-dokr yaa bãmb n so, la yaa bãmb n na n keo nebã. 20 Kom sã n tar fo bɛya, kõ-a t'a rɩ. Ko-yũud sã n tar-a, kõ-a t'a yũ. Bala, fo sã n maand a woto, yaa bug-saal la fo rʋʋgd a zugu. 21 Da sak tɩ wẽng tõog foom ye. Maan neer n tõog wẽnga.

Rom 13

Tɩ sak pãn-soaadba

1 Bɩ ned fãa sak pãn-soaadb sẽn yɩɩd-a. Bala, noor ka be sẽn ka yit Wẽnnaam nengẽ ye, la yaa Wẽnnaam n zĩnig pãn-soaadb nins sẽn be wã. 2 Yaa woto yĩng tɩ ned ning sẽn kɩɩsd pãn-soaadb kɩɩsda Wẽnnaam noore. La neb nins sẽn kɩɩsdã na n baoo sɩbgr n kõ b mense. 3 Ned sã n maand neere, a ka yɛɛsd sẽn zãad-b tẽng ye. Yaa a sẽn maand wẽng la a yɛɛsd-ba. Fo ratame n da zoe pãn-soaad dabeem? Maan neere, la a na yeel tɩ f sẽn maanda yaa sõama. 4 Bala, a tʋmda Wẽnnaam tʋʋmde, fo sõngr yĩnga. La fo sã n maan wẽnga, maan dabeem. Bala, a sẽn zãad zabr sʋʋgã ka zaalem ye. A tʋmda Wẽnnaam yĩnga, n wilg ned ning sẽn maand wẽngã Wẽnnaam sũ-dokre, la b sũ-yikri. 5 Dẽ wã yĩnga, nebã tog n saka noore, sũ-yikr kãng yĩnga, la ka rẽ yĩng bal ye, yaa sũur kaset yĩng me. 6 Yaa bõn-kãng yĩng me la yãmb yaood yaoodã. Bala, neb nins sẽn zãad nebã bee Wẽnnaam tʋʋmd pʋgẽ, bõn-kãng maaneg yĩnga. 7 Kɩs-y ned fãa bũmb ning y sẽn tog n kɩs-a: Kɩs-y sẽn tog n deeg-a yaoodã yaoodo, la y kɩs sẽn tog n deeg-a yõor yaoodã yõor yaoodo, la y zoe ned ning y sẽn tog n zoe wã, la y waoog ned ning y sẽn tog n waooge.

Nonglem taab yĩnga

8 Da tall-y ned samde, sã n ka tɩ nong taab ye. Bala, ned ning sẽn nong a taab pidsa Wẽnnaam tõogã zãnga. 9 Sɩd me, d tõee n gila tõod nins sẽn yet tɩ: Da yo ye, da kʋ ye, da zu ye, da kɩs kaset zĩri ye, da ges f to bũmb n dat ye, la tõod a taabã yeelame tɩ: Nong f to wa f menga. 10 Nonglem kɩtdame tɩ f ka maand f to wẽng ye. Dẽ, nonglem yaa tõogã pidsgu. 11 Yãmb sẽn mi wakat ning tõnd sẽn be wã, moasã yaa wakat tɩ y nek n bas gõeem. Bala, fãagrã pẽe ne tõnd moasã n yɩɩd wakat ning tõnd sẽn lebg tẽedbã. 12 Zĩigã zoee n zʋʋgame, la zĩig kolga yẽegre. Dẽ, wa-y tɩ d bas likã tʋʋma, la d bob vẽenem pʋgẽ zab-teedo. 13 Tɩ d kẽn ne pʋ-peelem, wa neb sẽn kẽnd wĩndga, n ka rɩt tɩ loogdẽ, la d ka rã-yũudba, n da maan raglem la yoobo, wall ka wʋm-taaba la sũ-kiir ye. 14 Yeelg-y Zu-soab a Zezi Kirist wa fuugu, la y ra bʋ yĩngã yelle n dat n pids a sẽn datã ye.

Rom 14

Neb nins sẽn ka pãng tẽeb pʋgẽ

1 Reeg-y ned ning sẽn ka-a pãng tẽeb pʋgẽ wã sõama, la y ra wẽ nokoeemd ne-a a tagsg wɛɛngẽ ye. 2 Nina tẽedame t'a tõe n dɩɩ bũmba fãa. Ned a to sẽn ya pãn-komsem soab rɩta zẽ-vãad bala. 3 Bɩ ned ning sẽn dɩt-a wã ra paoog sẽn ka rɩt-a wã ye, la bɩ ned ning sẽn ka rɩt-a wã ra bʋ sẽn dɩt-a wã bʋʋd ye. Bala, Wẽnnaam reeg-a-la sõama. 4 Fo sẽn kaood f to tʋmtʋmd bʋʋdã, foo la ãnna? A yɛsa yĩngr t'a lʋɩtame, paka a zu-soabã. La a na n yalsa yĩngri, bala, Zu-soabã tara pãn-tõog tɩ tebend-a. 5 Nina tagsdame tɩ daar yɩɩda a to. Tɩ ned a to getẽ tɩ b zema taaba. Bɩ ned fãa bãng t'a sẽn tagsdã zemsame. 6 Ned ning sẽn tagsd dayã yellã, yaa Zu-soabã yĩng la a tagsd b yelle. Sẽn dɩt-a wã, yaa Zu-soabã yĩng la a rɩta, bala, a pʋʋsda Zu-soabã barka. Sẽn ka rɩt-a wã, yaa Zu-soabã yĩng la a ka rɩta. Yẽ me pʋʋsda Wẽnnaam barka. 7 Sɩd me, tõnd ned baa a yen ka vɩ a meng yĩng ye, la baa a yen ka kiid a meng yĩng ye. 8 Bala, tõnd sã n vɩya, yaa Zu-soabã yĩng la tõnd vɩ. La tõnd sã n ki, yaa Zu-soabã yĩng la tõnd kiyã. Tɩ tõnd vɩ, tɩ d ya kũum me, tõnd yaa Zu-soabã rẽnda. 9 Bala, Kirist kiime n lebg n vʋʋge, tɩ b tõe n yɩ sẽn ki-bã ne sẽn vɩ-bã Zu-soaba. 10 La yaa bõe tɩ fo yẽ kaood f ba-biig bʋʋdo? Wall yaa bõe yĩng tɩ fo yẽ paoogd f ba-biiga? Tõnd fãa na n yalsa Wẽnnaam bʋʋd geerã taoore. 11 Bala, b gʋlsame tɩ: Zu-soabã yeelame tɩ b vɩɩme, tɩ rũmã fãa na n yĩgimda bãmb taoore, la tɩ zɛlma fãa na n kõo Wẽnnaam waoogre. 12 Woto tõnd ned kam fãa na n togsa Wẽnnaam a meng yelle. 13 Woto yĩnga, bɩ d da leb n kao taab bʋʋd ye. Ayo! Tʋm-y ne y tagsgã n da wa n ning kug-lakdg wall bũmb sẽn tõe n lub neda, y ba-biig taoor ye. 14 Mam miime, la Zu-soab a Zezi pʋgẽ, mam mii hakɩɩka, tɩ bũmb ka be n ya rẽgd a toor ye. La ned sã n tags tɩ bõn-kãngã yaa rẽgdo, dẽ a yaa rẽgd ne yẽnda. 15 Fo ba-biig sũur sã n sãam fo bõn-dɩtl poorẽ, ad fo ka leb n kẽnd ne nonglem ye. Da sak tɩ f bõn-dɩtl wa ne f ba-biiga, soab ning Kirist sẽn ki a yĩngã sãoong ye. 16 Bũmb ning sẽn ya sõama ne yãmbã ka tog n wa ne tẽn-kãnem ye. 17 Bala, Wẽnnaam soolmã, ka tɩ rɩ wall tɩ yũ ye, la yaa tɩrlem la bãane, la sũ-noogo, Sɩɩg-sõng sẽn kõta. 18 Ned ning sẽn maand Kirist tʋʋmd a woto tata Wẽnnaam yam, la nebã me wilgdame t'a sẽn maandã zemsame. 19 Woto yĩnga, bɩ d bao bũmb ning fãa sẽn wat ne laafɩ la ne taab bɩɩsgo. 20 Da sãam Wẽnnaam tʋʋmd rɩɩb yĩng ye. Sɩd-sɩdã, bũmb fãa yaa sõama rɩɩb yĩnga. La ned sã n dɩ-a n lebg kug-lakdg neb yĩnga, a yaa wẽnga. 21 Yaa sõama tɩ ra wãb nemdo, wall yũ rãam, wall tɩ bas n da sɩɩs bũmb ning sẽn na n yɩ kug-lakdg f ba-biig yĩnga n kɩt a lʋɩ wall a maan pãn-komsem. 22 Tẽeb ning fo sẽn tarã, tall-a f meng yĩng Wẽnnaam taoore. Ned sẽn geend tɩ bũmb ning yaa sõama wã sã n ka kaood a bʋʋdo, sũ-noog soab la yẽnda. 23 La ned sã n wa sãmbd ne bũmb ning a sẽn dɩta, a bʋʋd zoe n kaoome, tɩ bõe, ka tẽeb n kɩt t'a maan a sẽn maandã ye. La bũmb ning fãa sẽn ka tẽeb n kɩt tɩ f maan yaa yel-wẽnde.

Rom 15

1 Tõnd dãmb sẽn tar pãngã, tõnd tog n tebenda neb nins sẽn ka pãngã b pãn-komsmã pʋgẽ, la d da bao sẽn noom tõnd ye. 2 Bɩ tõnd ned kam fãa maan sẽn noom a to, sẽn ya sõmb wɛɛngẽ, t'a tõe n bɩ. 3 Bala, Kirist ka bao sẽn noom b meng ye, la a wa b sẽn gʋlsã: Tʋy nins nebã sẽn tʋʋd yãmbã lʋɩɩ mam zugu. 4 Mik bũmb nins b sẽn pĩnd n gʋlsã gʋlsa tõnd zãmsg yĩnga, tɩ tõnd tõe n paam saag-sõngo, sũ-mare la belsg ning Wẽnnaam gʋls-sõamyã sẽn kõtã yĩnga. 5 Bɩ Wẽnnaam sẽn pid ne sũ-mar la belsgã sõng yãmb tɩ y paam tagsg a yembr taab yĩnga, wa a Zezi Kirist sẽn datã, 6 tɩ yãmb na kõ Wẽnnaam sẽn ya tõnd Zu-soab a Zezi Kirist ba wã waoogre, ne yam a yembre la koɛɛg a yembre. 7 Reeg-y taab neer wa Kirist sẽn deeg yãmbã, Wẽnnaam waoogr yĩnga.

Kirist, neba fãa tʋmtʋmda

8 Sɩda, mam yetame tɩ Kirist lebga zũinsã tʋmtʋmda, sẽn na yɩlg n wilg tɩ Wẽnnaam yaa sɩda, la b wilg tɩ bũmb nins Wẽnnaam sẽn dag n kãab b ba-rãmbã yaa sɩda. 9 La buud a taabã neb waoogda Wẽnnaam, b nimbãan-zoeerã yĩnga, wa b sẽn da gʋls n yeelã: Rẽnda n kɩt tɩ mam na n gom soolem dãmb sʋk n wilg tɩ m mii yãmba, la m na n yɩɩlame n waoog y yʋʋrã. 10 B leb n yeelame yaa: Soolem dãmbã, lagem-y Wẽnnaam nebã n maan sũ-noogo. 11 N le paase, soolem dãmbã fãa neba, pẽg-y Zu-soabã, la tɩ tẽms toay-toay nebã pẽg bãmba. 12 A Ezayi me yeelame yaa: A Izayi yagengã na n pukame. B na n yikame n soog soolem dãmbã. Soolem dãmbã neb tẽeb na n bee ne bãmba. 13 Bɩ Wẽnnaam, saag-sõng sẽn yit a soab nengẽ wã pid yãmb ne sũ-noog fãa la bãan fãa tẽeb pʋgẽ, tɩ saag-sõng na pid yãmba, Sɩɩg-sõng pãng yĩnga.

A Poll tʋʋmde la a saagre

14 Sã n yaa ne yãmb yelle, m ba-biisi, mam sũur kɛɛm tɩ yãmb pida ne sõmblem, la y pid ne bãngr fãa, la y yaa neb sẽn tõe n keoog taaba. 15 Baoosgo, bũmb kẽer pʋgẽ, mam gʋlsa yãmb ne gãndalsem, wa m dat n kɩtame tɩ yãmb tẽeg bũmb nins y sẽn mi, la yaa Wẽnnaam sẽn maan maam neere, 16 n kɩt tɩ mam ya Kirist tʋmtʋmd buud a taabã sʋkã yĩnga. Mam maanda Wẽnnaam koe-noogã tʋʋmd sẽn ya tẽeb bũmbã, tɩ buud a taabã nebã na yɩ wa kũun sẽn noom Wẽnnaam, neb Wẽnnaam Sɩɩg-sõng sẽn welg toor Wẽnnaam yĩnga. 17 Dẽ, mam tara bʋʋm tɩ waoog m meng Kirist pʋgẽ, Wẽnnaam taoore. 18-19 Bala, mam ka na n saag n pʋd bũmb yelle, tɩ ka Kirist sẽn tũnug maam n maane, sã n yaa m goamẽ, wall m tʋʋmẽ, tɩ ne Sɩɩg-sõng pãnga, la m maan bãn sẽn tar pãnga, la ne bõn-yɛɛsdse, tɩ m tõe n sõng buud a taabã neb tɩ b sak Wẽnnaam. Yaa woto yĩnga, sẽn sɩng ne Zeruzalɛm, n gilg hal tɩ ta Iliri, mam moona Kirist koe-noogã wʋsgo. 20 La mam yãka yam tɩ moon koe-noog zĩis nins b sẽn zɩ n pʋd Kirist yʋʋrã ye, tɩ m da wa n me ned a to yẽbgr zug ye. La a wa b sẽn gʋls n yeelã: 21 Neb nins sẽn ka gom bãmb yell b sʋkã na n yãame, la neb nins sẽn dag n ka wʋm b kibarã, na n wʋma a võore. 22 Rẽnda n gɩdg maam naoor wʋsg tɩ mam ka wa yãmb nengẽ ye. 23 Moasã, mam ka leb n tar tʋʋm zĩig soolem kãens ye. La hal yʋʋm wʋsgo, mam da ratame tɩ m sã n wa n dabd Ɛspaẽ, bɩ m tũ yãmb nengẽ. 24 Mam maanda tẽeb tɩ m sã n wa n loogdẽ, m na yãnd-yã, la m yamleoog tɩ zĩnd ne yãmbã sã n doke, y na yãag-m n kẽng Ɛspaẽ. 25 Mõs-moasã wã mam dabda Zeruzalɛm, nin-sõamyã sõngr yĩnga. 26 Bala, Masedoan ne Akayi nebã yãka yam n lob taab ligdi n na n sõng naong rãmbã sẽn be ba-biisã sʋk Zeruzalɛmã. 27 Yɩɩ bãmb yam-yãkre, la yaa bũmb b sẽn da segd n maane. Bala, buud a taabã neb sã n paama pʋɩɩr ne bõn-sõamy nins sẽn be Zuif-rãmba nengẽ tẽeba wɛɛngẽ wã, bãmb me tog n sõnga Zuif-rãmbã ne b yĩngã yelle. 28 B sẽn maan a woto wã, mam sã n tɩ kɩs ligdã n sa, mam na n yii be n tũ yãmb nengẽ n kẽng Ɛspaẽ. 29 Mam miime tɩ m sã n wa wat yãmb nengẽ, yaa ne Kirist barkã la m na n wa. 30 M ba-biisi, mam sagenda yãmb ne tõnd Zu-soab a Zezi yʋʋre, la ne nonglem Sɩɩg-sõng sẽn kõtã, tɩ y naag ne maam n zabe, y sẽn na n pʋʋs mam yĩnga, 31 tɩ mam tõe n paam yolsg ne ka-tẽeb rãmb sẽn be Zude wã, la tɩ nin-sõamy wã na reeg kũunã mam sẽn tar n kẽnd Zeruzalɛmã sõama. 32 Woto, sã n ta Wẽnnaam yam, mam na n taa yãmb nengẽ ne sũ-noogo, la mam na n paama vʋʋsem bilf yãmb sʋka. 33 Bɩ Wẽnnaam sẽn so laafɩ wã zĩnd ne yãmb fãa. Ãmina!

Rom 16

Pʋʋsem la saglse

1 Mam tʋmda d ba-bi-poak a Feebe yãmb nengẽ. A yaa Sãnkre wẽnd-doogã yel-gɛt poaka. 2 Reeg-y-yã-a Zu-soaba pʋgẽ, wa sẽn zems nin-sõamy maanego. Bũmb sã n wa n beẽ fãa t'a rat yãmb sõngre, bɩ a paam yãmba, bala, a sõnga neb wʋsgo, la a sõnga maam me. 3 Pʋʋs-y-yã a Piriska ne a Akilas sẽn ya mam tʋmd-n-taas a Zezi Kirist tũudmã pʋgẽ wã. 4 B gẽnega b yõor n na n fãag maam. Ka maam n yen n bal n pʋʋsd-b bark ye, buud a taabã wẽnd-dotã fãa me pʋʋsd-b lame. 5 Pʋʋs-y nin-tũusds nins sẽn be bãmb zakẽ wã me. Pʋʋs-y m zo-nongr a Epayinet sẽn ya Azi soolmã dẽenem biis Kirist yĩnga. 6 Pʋʋs-y-yã a Maari sẽn nams a meng wʋsg yãmb yĩngã. 7 Pʋʋs-y-yã a Andronikus ne a Zunyas sẽn ya mam ba-rãmba la m zĩnd-n-taas bi-bees roogẽ. B yaa neb tẽn-tʋmdbã sẽn nong wʋsgo, la b pʋs n denga maam n lebg Kirist neba. 8 Pʋʋs-y-yã a Ampiliyatus sẽn ya mam zo-nongr Zu-soabã pʋgẽ wã. 9 Pʋʋs-y-yã a Yʋrbẽ sẽn ya tõnd tʋmd-n-taag Kirist pʋgẽ, la y pʋʋs m zo-nongr a Ɛstakis. 10 Pʋʋs-y-yã a Apelɛs, sẽn modg Kirist tũudmã pʋgẽ wã. Pʋʋs-y-yã a Aristobul zaka rãmba. 11 Pʋʋs-y m saam-biig a Herodyõ. Pʋʋs-y neb nins sẽn be a Narsis yirã n be Zu-soabã pʋgẽ wã. 12 Pʋʋs-yã a Tirfɛn ne a Tɩrfoz, tɩ b yaa pagb sẽn modgd b mens Zu-soabã yĩnga. Pʋʋs-y d zo-nongr a Pɛrsid sẽn modgd a meng wʋsg Zu-soabã yĩnga. 13 Pʋʋs-y-yã a Rufus sẽn ya nin-yãkdg Zu-soabã pʋgẽ, la y pʋʋs a ma sẽn ya mam me ma wã. 14 Pʋʋs-y-yã a Asẽnkirt, ne a Felgõ, ne a Hɛrmes, ne a Patrobas, ne a Hɛrmas ne ba-biis nins sẽn be ne bãmbã. 15 Pʋʋs-y-yã Filolog ne a Zuli, a Neere ne a ma-bi-poakã, la a Olẽmpas ne nin-sõamy nins fãa sẽn be ne bãmbã. 16 Pʋʋs-y taab ne mok-sõngo. Kirist Wẽnd-dotã fãa toonda yãmb pʋʋsem. 17 M ba-biisi, mam sagenda yãmb tɩ y gũus ne neb nins sẽn wat ne welgre la bõn-lakdse, tɩ kɩɩsd zãmsg ning yãmb sẽn paamã. Zãag-y y meng ne-ba. 18 Bala, neb a woto ka tʋmd tõnd Zu-soabã, Kirist yĩng ye, yaa b mens pʋs yĩnga. B belsda neb nins sẽn ka yamã ne gom noodo la ne pẽgre. 19 Sã n yaa ne yãmba, neba fãa mii yãmb sakrã yelle. Mam sũur nooma ne yãmb yellã, la mam nongame tɩ yãmb bãng yam ne bũmb nins sẽn ya sõama, la y yɩ yɩlma n da maand wẽng ye. 20 Bilf sã n paase, Wẽnnaam na n luba a Sʋtãan tɩ yãmb tab-a ne y nao wã. Bɩ tõnd Zu-soab a Zezi barkã zĩnd ne yãmba. 21 Mam tʋmd-n-taag a Tɩmote ne a Lusiyus la a Zazõ la Sozipatɛɛr sẽn ya m saam-biisã pʋʋsda yãmba. 22 Maam a Tɛrtiyus, sẽn gʋls seb-kãngã Zu-soaba pʋgẽ wã pʋʋsda yãmba. 23 Mam gãag-soab a Gayus sẽn ya Wẽnd-do-tõrã gãag-soabã pʋʋsda yãmba. A Erast sẽn ya tẽngã ligd gũudã pʋʋsda yãmba. D ba-biig a Kartus me pʋʋsda yãmba. 24 Bɩ tõnd Zu-soab a Zezi Kirist barkã zĩnd ne yãmb fãa. Ãmina. 25 Bɩ soab ning sẽn tar-a pãn-tõog tɩ kɩt tɩ yãmb yals kãenkãe wa koe-noogã mam sẽn moondã sẽn yetã, wa sẽn zemsd ne yel-solemdã pukri, yel-solemd ning sẽn dag n solg hal sɩngr wẽndẽ wã. 26 La moasã, Wẽnnaam no-rɛɛsdbã pĩnd-n-bãngr goamã sɛb puk-a-la wa Wẽnnaam sẽn ka sɩngr kõn zĩnd saabã sẽn yeelã, n wilg soolem dãmba fãa nebã, tɩ b tõe n sak tẽebã. 27 Bɩ Wẽnnaam, sẽn ya b yen tãa n ya yam soabã soog ziiri, wakat fãa, a Zezi Kirist maasem yĩnga. Ãmina!

1 Korẽnt 1

Pʋʋsem

1 Maam a Polle, sẽn paam-a boolg tɩ yɩ Kirist Zezi tẽn-tʋmda, wa sẽn zems ne Wẽnnaam daabã, ne ba-biig a Sostɛn n gʋlsd seb kãngã, 2 n na n tʋm Wẽnnaam tẽedbã sẽn be Korẽntã. Bãmb yaa neb sẽn welg toor Kirist maasem yĩnga, tɩ b tõe n yɩ pʋ-peelem dãmba. Sebrã yaa neb nins fãa sẽn pʋʋsd ne tõnd Zu-soab a Zezi Kirist yʋʋre, baa b sẽn be zĩig ninga yĩnga. A Zezi Kirist yaa bãmb Zu-soaba, la tõnd me Zu-soaba. 3 Bɩ tõnd ba a Wẽnnaam ne Zu-soab a Zezi Kirist ning yãmb zut barka, la b kõ yãmb laafɩ.

Bark pʋʋsem, Wẽnnaam Sɩɩg-sõng kũuna yĩnga

4 Mam sã n tagsd yãmb yelle, mam pʋʋsda Wẽnnaam bark wakat fãa, b sẽn ning yãmb zut bark Kirist Zezi pʋgẽ wã yĩnga. 5 Tɩ yãmb paam bũmb fãa wʋsgo, sã n yaa goama wall bãngr fãa. 6 Bala, Kirist kasetã kɩɩ yẽg yãmb pʋgẽ sõama. 7 Woto, yãmb sẽn gũud tõnd Zu-soab a Zezi pukrã, kũun baa a yen ka paoog yãmb ye. 8 Bãmb na n kɩtame tɩ y yals kãenkãe a woto hal tɩ wakat ta, tɩ rõadg kõn zĩnd yãmb zut tõnd Zu-soab a Zezi Kirist daarã ye. 9 Wẽnnaam, sẽn bool-a yãmb tɩ y paam lagem-n-taar ne bãmb Bi-ribl a Zezi Kirist sẽn ya tõnd fãagdã, bãmb yaa maan-sɩd soaba.

Dẽ yĩnga, Kirist welgame laa?

10 M ba-biisi, mam bõosda yãmb ne tõnd Zu-soab a Zezi Kirist yʋʋre, tɩ y kɩt tɩ y goama tũud taaba, tɩ welgr da zĩnd yãmb sʋk ye. Zems-y taab sõama ne yam a yembre, tagsg a yembr pʋgẽ. 11 Bala, m ba-biisi, a Kolowe nebã wilga maam tɩ ka-wʋm-taab n be yãmb sʋka. 12 Mam wʋmdame tɩ yãmb ned fãa yetame tɩ yẽ yaa a Poll neda, wall a Apolos neda, wall a Sefas neda, wall Kirist neda. 13 Kirist welgame laa? Dẽ, b kaa a Poll da-pɩk zug yãmb yĩng laa? Bɩ yaa ne a Poll yʋʋr la yãmb paam lisgu? 14 Mam pʋʋsda Wẽnnaam barka, mam sẽn ka lis yãmb ned baa a yembre, sã n ka a Kirispus la a Gayusã. 15 Woto, ned baa a yembr ka tõe n yeel tɩ b lisa yãmb ne mam yʋʋr ye. 16 Mam lisa a Stefanas zaka rãmba, la mam ka mi m sã n lisa ned a to me ye.

Kirist yaa Wẽnnaam pãng la b yam

17 Bala, Kirist ka tʋm maam tɩ m kẽng n lis neb ye, la yaa tɩ moon koe-noogã. Ka tɩ moon-a ne gom-minim, tɩ m ra wa n kɩt tɩ Kirist ra-pɩkã lebg bõn-yaalg ye. 18 Bala, da-pɩkã koɛɛgã yaa yalemd ne neb nins sẽn sãamd-bã la ne tõnd dãmb sẽn paam fãagrã, a yaa pãng sẽn yit Wẽnnaam nengẽ. 19 Rẽnda n kɩt tɩ b gʋls n yeele: Mam na n sãama yam dãmba yam, la m kɩt tɩ neb nins sẽn tar bãngr lebg zaalem. 20 Yam soabã bee yɛ? Tõog karen-saambã bee yɛɛne? Zamaan kãngã nokoɛɛm wẽedã bee yɛ? Dẽ yĩnga, Wẽnnaam ka kɩt tɩ dũni yam lebg yalemd sɩda? 21 Bala, dũni wã sẽn ka tũnug Wẽnnaam yamã n bãng bãmbã, a meng yama pʋgẽ wã yĩnga, a taa Wẽnnaam yam tɩ tall koe-moonegã yalemda n fãag neb nins sẽn tẽedã. 22 Zuif-rãmbã kotame tɩ b maan bõn-bãna, tɩ Gɛrk-rãmbã baood yam. 23 La tõnd moonda Kirist ning b sẽn ka da-pɩk zugã. Koe-kãng yaool n yaa bõn-lakdg ne Zuif-rãmbã, la a ya yalemd ne buud a taabã. 24 La sã n yaa ne neb nins sẽn paam-b boolgã, tɩ b yaa Zuif tɩ b yaa Gɛrke, koɛɛgã yaa pãng sẽn yit Wẽnnaam nengẽ, yam sẽn yit Wẽnnaam nengẽ. 25 Bala, bũmb ning sẽn ya yalemd ne Wẽnnaamã yaa yam n yɩɩd ninsaalbã, la bũmb ning sẽn ya pãn-komsem ne Wẽnnaam tara pãng n yɩɩd ninsaalbã. 26 M ba-biisi, ges-y yãmb sẽn dag n ya bũmb nins wakat ning b sẽn bool yãmba, sẽn ya-b yam dãmb wa neb sẽn yetã ka waoog yãmb sʋk ye. Pãng rãmb ka waooga, naam roog neb me ka waooga. 27 La Wẽnnaam yãka dũni bũmb nins sẽn ya yalemdã n na n ning yam dãmb yãnde. Wẽnnaam yãka dũni bũmb nins sẽn ya pãn-komsmã n na n ning pãens rãmbã yãnde. 28 Wẽnnaam dɩka dũni bũmb nins sẽn ka yõodã, bũmb nins nebã sẽn ka nandã, bũmb nins sẽn ka be wa, n na n kɩt tɩ sẽn be-bã lebg zaalem, 29 tɩ ned baa a yen da waoog a meng Wẽnnaam taoor ye. 30 Yaool n yaa Wẽnnaam n kɩt tɩ yãmb be Kirist Zezi pʋgẽ, Wẽnnaam kɩtame tɩ Kirist lebg tõnd yam, la d tɩrlem, la d welg-toore, la d fãagre, 31 t'a wa b sẽn gʋlsã: Bɩ ned ning sẽn waoogd a menga, waoog a meng Zu-soabã pʋgẽ.

1 Korẽnt 2

Tɩ moon Kirist da-pɩkã koe-noogo

1 M ba-biisi, sã n ya ne maam, mam sẽn wa n wa yãmb nengẽ wã, ka ne gom-minim wall yam yɩɩdem la mam wa n na n moon koɛɛg n kɩs Wẽnnaam kaset ye. 2 Bala, mam ka tags tɩ yaa sõama tɩ mam bãng bũmb a to yãmb sʋkã tɩ sã n ka a Zezi Kirist, soab ning b sẽn ka da-pɩk zugã ye. 3 Mam sẽn dag n be yãmb nengẽ wã, mam mengã dag n bee pãn-komsem pʋgẽ tɩ dabeem la rigb wʋsg dag n tar maam. 4 Mam goama ne m koe-moonegã ka yɩ ne yam goam sẽn na kɩt tɩ ned tẽ ye, la yɩɩ ne Sɩɩgã tʋʋma la a pãnga. 5 Tɩ yãmb tẽebã da wa n yẽbg ninsaalb yam zug ye, la yɩ Wẽnnaam pãngã zugu.

Yam sẽn yit Wẽnnaam nengẽ

6 Yaool n yaa yam la tõnd moond neb nins sẽn zems zãngã sʋka. Ka dũni kãngã yam, wall dũni kãngã nanams yam ye. Wẽnnaam na n kɩtame tɩ bõn-kãens fãa ka zĩnd pãng ye. 7 Tõnd moonda Wẽnnaam yam sẽn ya yel-solemde la sẽn solge, tɩ Wẽnnaam pĩnd n segl hal sẽn deng zamaan sɩngre, tõnd waoogr yĩnga. 8 Dũni kãngã naab baa a yen ka bãng yam kãng ye, bala, b sã n dag n bãngẽ-yã-a, b dag n kõn ka tõnd Zu-soab sẽn so ziirã da-pɩk zug ye. 9 La yaa wa b sẽn gʋlsã: Bũmb ned nif sẽn nan ka yã ye, bũmb ned tʋbr sẽn nan ka wʋm ye. La bũmb sẽn nan ka wa ninsaal tagsgẽ ye, bũmb ning fãa Wẽnnaam sẽn segl neb nins sẽn nong bãmbã yĩnga. 10 Wẽnnaam vẽnega yam kãng ne tõndo, Sɩɩg-sõng maasem yĩnga. Bala, Sɩɩgã feesda bũmb fãa, baa ne bũmb nins sẽn solg hal Wẽnnaam pʋgẽ. 11 Dẽ wã, ãnna n be ninsaalb sʋk n mi ninsaal yelle, tɩ ka ninsaal sɩɩg sẽn be a pʋgẽ wã? Woto me, ned baa a yen ka mi Wẽnnaam yelle, sã n ka Wẽnnaam Sɩɩgã ye. 12 Tõnd yaool n ka deeg dũni sɩɩg ye, la yaa Sɩɩg sẽn yit Wẽnnaam nengẽ, tɩ tõnd tõe n bãng bũmb nins Wẽnnaam sẽn kõ tõndo, b nimbãan-zoeerã yĩnga. 13 Tõnd sẽn gomd bõn-kãens yellã, ka ne goam sẽn yit ninsaal yam pʋgẽ ye, la yaa ne goam Wẽnnaam Sɩɩgã sẽn kõta, n dɩkd yɛl sẽn ya sɩɩg yɛl n bilgd neb sẽn tagsd sɩɩg yɛlã yelle. 14 La ninsaal sẽn ya yĩng neongã ka tõe n deeg bũmb nins sẽn yit Wẽnnaam Sɩɩgã nengẽ wã ye, bala, b yaa yalemd ne yẽnda. La a ka tõe n bãng-b ye, bala, yaa ne Sɩɩg-sõngã la ned tagsd b yelle. 15 La ned ning sẽn tagsd sɩɩgã yɛlã, yẽnda yẽ tagsda bũmb fãa yelle, la ned baa a yen ka bʋʋd yẽnda bʋʋd ye. 16 Sɩd me, ãnna soab n bãng Zu-soabã tagsg n na n sagl-ba? La ne tõndo, tõnd tara Kirist tagsgo.

1 Korẽnt 3

Tʋmd-n-taas ne Wẽnnaam

1 Sã n ya ne maam, m ba-biisi, mam ka tõog n gom ne yãmb wa neb sẽn tagsd sɩɩgã yell ye, la yaa wa ne neb sẽn vɩ yĩng sakr pʋgẽ, wall kom-bõoneg Kirist pʋgẽ. 2 Mam ka kõ yãmb rɩ-taok ye, yaa bĩisim, bala, yãmb pʋgã da ka tõe rɩ-taok ye. La baa ne moasã me, yãmb pʋsã ket n ka tõe-a ye, bala, yãmb ket n tũuda yĩngã ratem. 3 Sũ-kiirã ne ka-wʋmd-taabã sẽn be yãmb sʋkã, dẽ yĩnga, yãmb ka neb sẽn sakd yĩngã ratem, la y kẽnd wa ninsaal sẽn maandã sɩda? 4 Ned a yen sã n yeel tɩ yẽ yaa a Poll karen-biiga, tɩ ned a to yeel tɩ yẽ yaa a Apolos karen-biiga, 5 ka ninsaalemd la rẽnda sɩda? A Apolos yaa bõe, t'a Poll ya bõe? Bãmb yaa tʋmtʋmdb bal Wẽnnaam sẽn tall n kɩt tɩ yãmb tẽ a Zezi, n zems ne Zu-soabã sẽn tees yãmb a soaba. 6 Maam n sele, t'a Apolos zãgs koom, la yaa Wẽnnaam n kɩtd tɩ koodã bɩtẽ. 7 Woto, ka ned ning sẽn sel-a wã la bũmb ye. Ka ned ning sẽn zãgs-a koomã me n ya bũmb ye. Yaa Wẽnnaam, soab ning sẽn kɩtd-a tɩ koodã bɩtẽ wã n ya bũmbu. 8 Ned ning sẽn sel-a wã, la ned ning sẽn zãgs-a koomã yaa yembr bala, la ned fãa na n deega a keoor wa zems a tʋʋmde. 9 Bala, tõnd yaa tʋmd-n-taas ne Wẽnnaam. Yaa yãmb la Wẽnnaam Pʋʋgo, Wẽnnaam roogo. 10 Wẽnnaam nimbãan-zoeerã b sẽn maana yĩnga, mam yẽbga roogã wa tãn-met sẽn tar yam, la ned a to waa n mee yẽbgrã zugu. La bɩ ned fãa gũus ne a sẽn met to-to yẽbgrã zugã. 11 Bala, ned baa a yen ka tõe n yẽbg yẽbgr a to tɩ ka sẽn be-a wã ye, sẽn dat n togs t'a Zezi Kirist bala. 12 La ned sã n me yẽbg-kãng zug ne sãnem, wall wanzuri, wall kug buud sẽn be yõodo, wall raoogo, wall yamdo, wall moodo, ned fãa tʋʋmd na n pukame. 13 Bala, daarã na n kɩtame tɩ b bãng-a. Tɩ bõe bugmẽ la ned fãa Tʋʋmd na n puki, la bugmã na n maka ned fãa tʋʋmd n ges a sẽn ya ne bũmb ninga. 14 Bugmã sã n ka rɩ tʋʋmd ned sẽn maan yẽbg-kãng zugã, sẽn tʋm-a wã na paam keoore. 15 La bugmã sã n dɩ tʋʋmd ning ned sẽn maane, na n yɩɩ bõn ne a soaba. Soab kãng na n paama fãagre, la a na yɩɩ wa ned sẽn pɩʋʋg bugum n põse. 16 Yãmb zɩ tɩ yãmb yaa Wẽnnaam roogo, la tɩ Wẽnnaam sɩɩgã bee yãmb pʋgẽ laa? 17 Ned sã n sãam Wẽnnaam doogã, Wẽnnaam na n sãam a soaba. Bala, Wẽnnaam doogã welga toore, la yaa yãmb la ro-kãnga. 18 Bɩ ned da belg a meng ye. Ned yãmb sʋkã sã n tagsd t'a tara dũni yam, bɩ a lebg yalma, t'a tõe n lebg yam soaba. 19 Bala, dũni yam yaa yalemd wẽnnaam taoore. Dẽ n kɩt tɩ b gʋls n yeel tɩ: Wẽnnaam yõkda yam dãmbã b sɩlmẽ wã. 20 B leb n gʋlsame n yeel tɩ: Zu-soabã mii yam dãmba sẽn tagsd n lebd zĩig ninga, n miẽ tɩ b tagsgã yaa zaalem bala. 21 Dẽ, bɩ ned baa a yen da teeg ned n na n bao waoogr ye. Bala, bũmba fãa yaa yãmb dẽnda. 22 A Poll woo, a Apolos woo, a Sefas woo, dũni wã woo, vɩɩma woo, kũuma woo, bũmb nins sẽn be moasã wã woo, bũmb nins sẽn wat taoorã woo, fãa yaa yãmb dẽnda. 23 Tɩ yãmb ya Kirist rẽnda, tɩ Kirist ya Wẽnnaam dẽnda.

1 Korẽnt 4

Tẽn-tʋmdbã tʋʋmde

1 Woto yĩnga, ges-y tõnd wa Kirist tʋmtʋmdba, Wẽnnaam sẽn ning b yel-soalmã yell b nusẽ. 2 B sẽn dat bũmb ning yel-gɛtb nengẽ bala, yaa tɩ b yã tɩ b maanda sɩd ne b tʋʋmde. 3 Ne maam, ka yell ne maam tɩ yãmba, wall dũni bʋ-kaoodb bʋ mam bʋʋd ye. Mam me ka kaood n meng bʋʋd ye, bala, bũmb ka zɩsg mam sũurã ye. 4 La ka rẽnda yĩng la mam zemsɩ ye. Sẽn kaood-a mam bʋʋd yaa Zu-soabã. 5 Woto yĩnga, da kao-y bũmb baa fɩ bʋʋd tɩ wakatã nan ka ta ye, tɩ Zu-soabã waoong nan ka ta ye. Bãmb sã n wa, b na n puka bũmb ning sẽn solg lik pʋgẽ wã, la b na n kɩtame tɩ bũmb nins nebã sẽn dag n saag b sũyã pʋsẽ wã pugsi. Wakat kãnga, Wẽnnaam n na n pẽg ned kam fãa. 6 M ba-biisi, mam dɩka mams kãens n bilg maam ne a Apolos yellã, yãmb wʋmb yĩnga. Woto, tõnd yĩnga, yãmb na zãms n bãnge, n da wa n maan tɩ yõsg bũmb ning sẽn gʋlsã ye, la yãmb ned baa a yen ka na n tong ned a yen poore, n wa waoog a menga, n paoog ned a to wã ye. 7 Bala, bõe n welgd foo ne f taabã? Bõe la fo tar tɩ ka ned n kõ foom? La sã n yaa tɩ yaa ned n kõ foom, bõe tɩ f waoogd f meng wa f ka reeg-a ned nengẽ? 8 Yãmb zoee n tɩgame, yãmb zoee n yaa arzegs rãmba, yãmb sɩngame n dɩt naam tɩ tõnd kaẽ ye. Wẽnd na kɩt tɩ y sɩd rɩ naam, tɩ tõnd me tõe n naag yãmb n dɩ naamã. 9 Bala, mam tẽedame tɩ Wẽnnaam kɩtame tɩ tõnd sẽn ya tʋmtʋmdba yɩ neba fãa zʋʋre, la neb bʋʋd sẽn kao tɩ b zems kũum, b sẽn kɩt tɩ tõnd lebg bõn-gets dũni rãmb yĩnga, la malegs yĩnga, la ninsaalb yĩngã yĩnga. 10 Kirist yĩnga, tõnd yaa yalemba, la yãmb yaa yam dãmb Kirist pʋgẽ, tõnd yaa pãn-komsem dãmba, la yãmb tara pãnga. Yãmb bee waoogre, la tõnd paamda paoogre. 11 Hal tɩ ta moasã, kom la ko-yũudu, la naongo, la pãbre, la yeebg tara tõndo. 12 Tõnd tʋmda ne d nus n yaadẽ. Nebã tʋʋda tõndo, la tõnd ningd-b la barka. Neb namsda tõndo, la tõnd sakda rẽnda. 13 Hal tɩ ta moasã neb kãnegda tõndo, la tõnd belsda neba. Tõnd lebga wa sagd dũni neb nifẽ, ned baa a yen sẽn ka rata. 14 Mam ka gʋlsd yãmb yõwã n na n ning yãmb yãnd ye. Mam keoogda yãmba, yãmb sẽn ya m kom-nongdsã yĩnga. 15 Sɩd me, ba yãmb sã n paam tɛtb tus piig Kirist pʋgẽ, yãmb ka tar ba-rãmb wʋsg ye. Bala, yaa maam n dog yãmb Kirist Zezi pʋgẽ, koe-noogã maasem yĩnga. 16 Woto yĩnga, mam sagenda yãmba: Yɩ-y mam togs-n-taase. 17 Bõn-kãng yĩnga, mam tʋma m bi-nongr a Tɩmote sẽn maand sɩd Zu-soabã pʋgẽ wã yãmb nengẽ. Yẽ na n tẽega yãmb so-tũuds nins sẽn be Kirist pʋgẽ tɩ mam zãmsd nebã, zĩig fãa, wẽnd-dota fãa pʋsã. 18 Neb kẽer wuka b mense, wa mam sã n da ka tog n wa yãmb nengẽ ye. 19 La sã n taa Zu-soabã raabo, bilf sã n paase, mam na n waa yãmb nengẽ. Mam na n gesa wuk-m-mens rãmb kãens pãnga, la ka b goama yell ye. 20 Bala, Wẽnnaam soolma ka goam ye, la yaa pãnga. 21 Bõe la y rata? Y ratame tɩ m wa y nengẽ ne sãbsg bii, bɩ ne nonglem la ne sũ-bʋgsem yam?

1 Korẽnt 5

Yoob bʋʋdo

1 Wakat fãa, d wʋmdame tɩ b gomd dẽgd sẽn maand yãmb sʋkã yelle. Tʋʋm-dẽgd ning sẽn maand yãmb sʋkã, ned pʋs n pa yãt a buud bu-zemsã meng sʋk ye. Yaa woto hal tɩ baa yãmb ned a yembr tara a ba paga. 2 Tɩ yãmb yaool n wuk y mense. Yãmb ka maan sũ-sãoong wa kũum yĩnga, tɩ b tõe n yiis ned ning sẽn maan a woto wã yãmb sʋk ye. 3 Sã yaa ne maam, baa mam yĩngã sẽn ka be be ne yãmbã, la yaa m tagsgã n be ne yãmbã, mam zoee n kaoo ned ning sẽn maan-a yell kãngã wã bʋʋdo, wa m sã n da bee be. 4 Bala, Zu-soab a Zezi yʋʋrã yĩnga, yãmb ne mam tagsgã naaga taaba, ne tõnd Zu-soab a Zezi pãnga. 5 Bɩ b bas ned a woto a Sʋtãan nugẽ, t'a yĩngã na sãame, t'a sɩɩgã na paam fãagr Zu-soab a Zezi daarã. 6 Bũmb ning yãmb sẽn dɩkd n waoogd y mensã ka neer ye. Yãmb ka mi tɩ rã-bɩll bilf bal kɩtedame tɩ zom-nagd tõr wuk laa? 7 Yiis-y rã-bɩl-kʋdgã n bas y mens n lebg yɩlma, tɩ y tõe n yɩ zom-nagd-paalga, rã-bɩll sẽn ka be yãmb pʋgẽ wã yĩnga. Bala, b kʋʋ Kirist sẽn ya tõnd zʋʋg-n-basã maoongo. 8 Woto yĩnga, bɩ d maan kibsã, la da yɩ ne rã-bɩl-kʋdgo, wall ne zãmb la pʋ-toog rã-bɩll ye. Bɩ yɩ ne pʋ-peelem la sɩd bur sẽn ka rã-bɩlle. 9 Mam gʋlsa yãmb m sebrã pʋgẽ n yeel-y tɩ y da paam lagem-n-taar ne tʋʋm-dẽgd maandbã ye. 10 M ka yet tɩ y lak y mens zãng fasɩ ne dũni kãnga tʋʋm-dẽgd maandbã, wall ne yão-be-nebã, la kãag n kõ m meng rãmba, wall wẽnd-naands pʋʋsdbã ye. Sã n yaa rẽ, na n yɩ tɩlɛ tɩ y yi n bas dũni. 11 Mam sẽn gʋls yãmb bũmb ning moasã n yetẽ wã, yaa tɩ y ra paam lagem-n-taar ne ned ning sẽn yet t'a yaa yãmb ba-biiga, n yaool n maand tʋʋm-dẽgdo, wall a ya yão-be-neda, wall wẽnd-naands pʋʋsda, wall nin-tʋʋda, wall ned neng sẽn yilimd ne rãam, wall kãag n kõ m meng soab ye. Bɩ y pʋs n da naag ned a woto n dɩ ye. 12 Bõe tɩ m na n kao kɛɛng neb bʋʋdo? Ka neb nins sẽn be ne yãmbã bʋʋd la yãmb kaood sɩda? 13 Wẽnnaam n na n kao kɛɛng nebã bʋʋdo. Gʋls-sõmyã yetame tɩ: Dig-y nin-wẽngã n yiis y sʋka.

1 Korẽnt 6

Tẽedb sẽn bʋʋd ne taab dũni bʋ-kaoodb taoore

1 Yãmb ned sã n tar yell ne ned a to, a saagd n kẽnda neb nins sẽn ka sakd Wẽnnaama nengẽ n bʋ-ne-a bii, bɩ yaa tẽedbã nengẽ? 2 Yãmb ka mi tɩ nin-sõamy wã na n kaoo dũni bʋʋd laa? La sã n yaa tɩ yaa yãmb n na n kao dũni wã bʋʋdo, dẽ yĩnga, yaa paoogr ne yãmb tɩ kao yɛl sẽn ka a woto bʋʋd sɩda? 3 Yãmb ka mi tɩ tõnd na n kaoo malegsã bʋʋd laa? Bõe tɩ tõnd ka na n kao vɩ-kãngã yɛlã bʋʋdo? 4 Yãmb sã n yaool n tar yɛl ne taab vɩ-kãngã yɛl poorẽ, yaa neb nins wẽnd-doogã sẽn ka gomd b yellã la yãmb kɩted tɩ b kao bʋʋdã. 5 Mam yeta woto n na n ning yãmb yãnde. Dẽ, ned ba yen ka be yãmb sʋkã n tar yam n tõe n bʋ yɛl nins sẽn be a ba-biisã sʋkã bʋʋd wɛ? 6 Ba-biig bʋʋda ne ba-biig a to neb sẽn ka tẽedb taoore. 7 Yãmb sẽn bʋʋd ne taabã zoe n yaa kongr yãmb yĩnga. Bõe tɩ yell sã n ka zemse, yãmb ka yõkd y mens n tʋk-a? Bõe tɩ yãmb ka basd bal tɩ b dɩk bũmb yãmb sẽn so? 8 Yaa yãmb n maand sẽn ka zemse, la y fãad neb a taaba, la yaa yãmb ba-biisi. 9 Yãmb zɩ tɩ neb nins sẽn maand sẽn ka zemsã ka na n paam Wẽnnaam soolem wa b rogem-pʋɩɩr laa? Da belg-y y mens ye. Tʋʋm-dẽgd maandbã, wẽn-naands pʋʋsdbã, nin-yoaadbã, 10 wẽng maandbã, raopã wall pagb sẽ gãe taabã, wagda wã, yão-beed dãmba, sẽn yũud-b rãam n tũubdẽ wã, nin-tʋʋdbã, fãadbã, baa a yen kõn paam Wẽnnaam soolma wa a dogem-pʋɩɩr ye. 11 Yãmb neb kẽer yaool n dag n yaa a woto. La yãmb paama pekre, b kɩtame tɩ yãmb lebg sõama, b kɩtame tɩ yãmb zemse, tõnd Zu-soab a Zezi Kirist yʋʋrã maasem yĩnga, la ne tõnd Wẽnnaamã Sɩɩg pãnga. 12 Mam tara noor tɩ maan bũmb fãa, la ka bũmba fãa n be yõod ye. Mam tara noor tɩ maan bũmb fãa, la mam ka na n sak n kẽ bũmb baa a yembr yemdẽ ye. 13 Rɩɩb yaa pʋg yĩnga, la pʋg yaa rɩɩb yĩnga. La Wẽnnaam na n sãama b yiiba fãa. Yĩngã ka tʋʋm-dẽgd yĩng ye, a yaa Zu-soabã yĩnga, la Zu-soabã yaa yĩngã yĩnga. 14 Wẽnnaam, sẽn vʋʋg-a Zu-soabã na n vʋʋga tõnd me ne b meng pãngã. 15 Yãmb zɩ tɩ yãmb yĩnga yaa Kirist will laa? Dẽ wã, mam na n dɩka Kirist wilã n kɩt tɩ lebg pʋg-yoodr willi? 16 Nokoeemd ka be tɩ yaa ayo ye. Yãmb zɩ tɩ ned sẽn lagem ne pʋg-yoodr lebga yĩng a yembr ne-a laa? Bala, b yeelame tɩ: Bãmb b yiibã na n lebga yĩng a yembre. 17 La ned ning sẽn loe ne Zu-soabã lebgda sɩɩg a yembr ne bãmba. 18 Zoe-y yoobo. Yel-wẽnd a to ninsaal sẽn maand ka be a yĩngã pʋgẽ ye. La ned ning sẽn maand yoob beegda a meng yĩnga. 19 Yãmb zɩ tɩ yãmb yĩnga yaa Sɩɩg-sõng roogo, Sɩɩg-sõng yãmb sẽn deeg Wẽnnaam nengẽ, la tɩ yãmb ka leb n so y meng laa? 20 Bala, b lebs n daa yãmb toogo. Woto yĩnga, waoog-y Wẽnnaam ne y yĩngã la ne Sɩɩgã sẽn ya Wẽnnaam dẽndã.

1 Korẽnt 7

Yi-kãadem yelle

1 Ne bũmb ning yãmb sẽn gʋls maam n gom a yellã, yaa sõama rao yĩng t'a ra sɩɩs pag ye. 2 La sẽn na yɩl tɩ ned ra maan yoobo, bɩ ned fãa paam a paga, tɩ pag fãa paam a sɩda. 3 Bɩ sɩdã kɩs pagã bũmb ning a sẽn tog n kis-a wã, la tɩ pagã me maan a woto ne a sɩdã. 4 Pag ka tar noor ne a mengã yĩng ye, yaa a sɩdã n tar noor ne. Rao wã me ka tar noor ne a mengã yĩng ye, yaa a pagã. 5 Bɩ ned fãa ra mong a to, sã n ka tɩ y zemsa taab noore, wakat bilf yĩnga, tɩ y tõe n paam weer n pʋʋs Wẽnnaam. Rẽ sã n loog bɩ y leb n bao taaba, t'a Sʋtãan da wa n mak yãmba, y sẽn ka tõe y meng yĩng ye. 6 Mam sẽn yet woto wã, ka tõog ye, yaa sore. 7 Mam datẽ lame tɩ raopã fãa yɩẽ wa maam. La ned fãa deegda a kũun Wẽnnaam nengẽ, t'a zagl rẽnd ya woto, t'a zagl me rẽnd ya bũmb a to. 8 Sã n ya neb nins sẽn ka yi kãadmã, la pʋgkõapã, mam yet-b lame tɩ b sã n kell n pa wa mam sẽn yaa a soabã, yaa sõama. 9 La b sã n ka tõe b mense, bɩ b kẽ kãadem. Bala, b sã n kẽ kãadmã n são b sẽn na n kẽnd tɩ wusdẽ. 10 La neb nins sẽn kẽ kãadmã, mam yet-b lame (la ka maam n yet-b ye, yaa Zu-soabã) tɩ pag da yi n bas a sɩd ye. 11 La a sã n yi n bas-a, bɩ a kell n zĩnd a yembre, wall a maneg a yell ne-a. 12 La neb a taabã, m yet-b lame, ka Zu-soabã ye: D ba-biig sã n tar pag t'a ka tẽeda, n yaool n sak n na n zĩnd ne yẽnda, bɩ a ra rig-a ye. 13 La pag sã n tar sɩd t'a ka tẽeda, n yaool n sak n na n zĩnd ne yẽnda, bɩ a da rig-a ye. 14 Bala, pagã kɩtame t'a sɩdã sẽn ka tẽedã lebg nin-sõngo, la d ba-bi-raoogã me kɩtedame t'a pagã sẽn ka tẽedã lebg nin-sõngo. Sã n ka rẽ, yãmb kambã na n yɩɩ bõn-dẽgdo, tɩ b yaool n ya nin-sõamyã. 15 Sẽn ka tẽed-a wã sã n welge, bɩ a welge. Sã n yɩ a woto, bũmb ka loet ba-bi-raoogã bɩ ba-bi-poakã ne a to wã ye. Wẽnnaam boola tõnd tɩ d vɩɩmd laafɩ pʋgẽ. 16 Sɩd me, paga, fo na n yɩɩ wãn n bãng f sã n na n fãaga f sɩda? Walla, sɩda, fo na n yɩɩ wãn n bãng f sã n na n fãaga f pagã?. 17 Sẽn be bala, bɩ ned fãa kẽn wa pʋɩɩr ning Wẽnnaam sẽn pʋɩ n kõ-a wã, la wa boolg ning a sẽn paam Wẽnnaam nengẽ wã. Yaa woto la mam yet wẽnd-dotã fãa pʋgẽ tɩ b maane. 18 Wẽnnaam sẽn wa n bool yãmbã, sã n mikame tɩ y rag n ya zũnga, bɩ y kell n yɩ zũnga. La sã n yaa tɩ y rag n yaa moaaga, bɩ y ra kɩt tɩ b kẽes-y bãong ye. 19 Bãong kõom ka fɩ, la moonem me ka fɩ. Yaa Wẽnnaam noyã sakr la b geenda. 20 Bɩ ned fãa kell n pa wa a sẽn da ya to-to wakat ning a sẽn paam boolgã. 21 Wẽnnaam sẽn wa n bool foomã, rẽ tɩ f yaa yamba? Da maan yɩɩr ye. La f sã n tõe n paam lohorem, da bas tɩ loog ye. 22 Bala, yamb ning sẽn paam boolg Zu-soaba pʋgẽ, a lebga Zu-soaba burkĩna. Woto me, burkĩn ning b sẽn boolã yaa Kirist yamba. 23 B lebs n daa yãmb toogo. Bɩ y da le lebg ninsaalb yems ye. 24 M ba-biisi, bɩ ned kam fãa kell n pa n sẽn dag n ya to-to wakat ning b sẽn bool-a wã.

Pa-kuil-n-dãmba yelle

25 Sã n yaa ne pa-kuil-n-dãmba yelle, mam ka tar sẽn yit Zu-soabã nengẽ ye. Maam, ned Wẽnnaam sẽn kɩt t'a maand sɩd bãmb nimbãan-zoeerã yĩngã n wilgd m tagsgo. 26 Yɛl nins sẽn be moasã wã yĩnga, ad bũmb ning mam sẽn tẽed tɩ yaa sõama: Yaa sõama tɩ rao kell n yɩ a woto. 27 Fo tara paga? Da bao tɩ welg ne-a ye. Fo ka tar paga? Da bao pag ye. 28 Fo sã n yi kãadem, kõn yɩ yel-wẽnd ye. Pa-kuil sã n yi kãadem, kõn yɩ yel-wẽnd ye. La nin-bãmb na n paama sũ-sãamse, mam yaool n baooda yãmb sõngre. 29 M ba-biisi, (ad bũmb ning m sẽn yeta), mam yetame yaa: Weerã yaa koɛɛga. Sẽn sɩng ne moasã, bɩ neb nins sẽn tar pagbã yɩ wa neb sẽn ka tar pagba, 30 tɩ neb nins sẽn yãbd yɩ wa neb sẽn ka yãbdã, tɩ neb nins sẽn maand sũ-noogã yɩ wa neb sẽn ka maand sũ-noog ye, tɩ neb nins sẽn daad yɩ wa neb sẽn ka tar ye. 31 La tɩ neb nins sẽn zaeegd ne dũni wã yɩ wa b sẽn sɩd ka zaeegd ne-a. Bala, dũni kãnga sẽn ya to-to wã loogdame. 32 Mam yaool n datame tɩ yãmb yɩ neb sẽn ka maand yɩɩr ye. Ned ning sẽn ka yi-a kãadem, Zu-soabã yell n pak-a, a sẽn na n maan to-to n ta Zu-soabã yam. 33 Sẽn yi-a kãadem, dũni yɛl yell n pak-a, a sẽn na n maan to-to n ta a pagã yam. 34 La a pʋɩɩ zĩis a yiibu. Woto me pag sẽn ka tar sɩda, la pa-kuili, yaa Zu-soabã yell n pak-ba, tɩ b tõe n yi nin-sõamy b yĩngã pʋgẽ la b sɩɩgã pʋgẽ me. Sẽn kuil-a sɩda, dũni yɛl n pak-a, a sẽn na n maan to-to n ta a sɩda yam. 35 Mam sẽn gomd woto wã, yaa yãmb sõngr yĩnga. Ka tɩ bẽd yãmb ye, yaa sẽn na yɩl la yãmb maan sẽn zemse, n na n sõng-y tɩ y loe y meng ne Zu-soabã tɩ tak-tɩ-m-tak kaẽ ye. 36 Ned sã n tags t'a pa-kuil sã n yõsg sɩd wakat yaa yãnde, n dat n kuils-a, bɩ a maan a sẽn data. Rẽ ka yel-wẽnd ye. Bɩ d yi kãadem. 37 La sẽn yɛs-a kãenkãe, n mi a sẽn dat tɩ modgr kaẽ, yẽ sã n yãk yam a sũurẽ t'a na n basa a biig a yiri, soab kãng maana neere. 38 Woto, sẽn kõ-a a biig sɩd maana neere, sẽn ka kõ-a a biig sɩd maan-neer n yɩɩda. 39 Pag loee ne a sɩda, a sɩdã vɩɩm tɛka. La a sɩdã sã n ki, a tara noor tɩ leb n kuil ned ning a sẽn data, la sẽn be, tog n yɩɩ Zu-soabã pʋgẽ. 40 La ne maam, mam yetame t'a sã n kell n pa a woto, a sũur na yɩ noog n yɩɩda. Maam me yaool n tẽedame tɩ m tara Wẽnnaam Sɩɩgã.

1 Korẽnt 8

Maoong nemdo

1 Sã n yaa ne maand nins sẽn kʋ tẽn-kugã nemdã yelle, tõnd fãa miime tɩ d tara bãngre. (Bãngr wata ne wuk-m-menga, la nonglem sõngdame. 2 Ned sã n tagsd t'a mii bũmbu, a ket n ka mi tɩ sek ye. 3 La ned sã n nong Wẽnnaam, Wẽnnaam mi-a lame). 4 Sã n yaa ne maandã b sẽn kʋ wẽn-naandsã nemd wãbr yelle, tõnd miime tɩ wẽn-naandg ka be dũni ye, la tɩ Wẽnnaam a yen bal n be. 5 Bala, baa ne bũmb nins sẽn be yĩngr wall tẽng zug tɩ b boond tɩ wẽnnaam-dãmbã (la wẽnnaam-dãmba ne zu-soben-dãmba sõor waooga). 6 Ne tõndo, Wẽnnaam a yen bal n be, n ya ba. Bũmb fãa yita bãmb nengẽ, tõnd yaa bãmb dẽnda. La zu-soab a yen tãa n be, a Zezi Kirist, soab ning maasem yĩng bũmb fãa sẽn be, la tõnd sẽn be. 7 La ka neba fãa n mi bõn-kãng ye. Sɩd me, neb kẽer yam sẽn ket n togl ne Wẽn-naandsã yellã wãbda nem-kãens sẽn yɩ maoongã. La bũmb kãng rẽgemda bãmb sũ-bãngrã sẽn ka pãngã. 8 Ka rɩɩb n na n pẽneg tõnd ne Wẽnnaam ye: Tõnd sã n ka rɩt-a, bũmb ka paoog tõnd ye. La tõnd sã n n dɩt-a, a ka paasd tõnd fʋɩ. 9 Baoosgo, bɩ y gũus tɩ yãmb lohormã da wa n lebg kug-lakdg neb nins sẽn ka pãnga yĩng ye. 10 Bala, ned sã n yã foom a tar bãngrã tɩ f zĩ wẽn-naandg karen-doogẽ n dɩtẽ, rẽ yĩnga, a sũ-bãngrã sẽn ka pãngã ka na n kɩt t'a me wãb maand sẽn kʋ wẽn-naandsã nemdo? 11 Woto, fo bãngrã kɩtame tɩ ka pãng soabã, ba-biig ning Kirist sẽn ki a yĩngã sãame. 12 Fo sã n maan yel-wẽnd a woto n beeg f ba-biisã, tɩ b sũ-bãngrã sẽn ka pãngã lak foom, fo beega Kirist. 13 Yaa woto n kɩt tɩ rɩɩb sã n ya kug-lakdg m ba-biig yĩnga, mam kõn leb n wãb nemd lae-lae, tɩ m da wa n kɩt tɩ m ba-biig lʋɩ ye.

1 Korẽnt 9

A Poll basa noor ning a sẽn tarã

1 Mam ka tar lohorem laa? Mam ka tẽn-tʋmd laa? Mam ka yã d Zu-soab a Zezi laa? Yãmb ka mam tʋʋmd Zu-soabã pʋgẽ biis laa? 2 Mam sã n ka tẽn-tʋmd neb kẽer yĩnga, mam yaa tẽn-tʋmd yãmb yĩnga. Yãmb yaa mam sẽn ya Zu-soabã tẽn-tʋmdã tʋʋmd kaset bãnde. 3 Gomd ning mam sẽn tar n leokd neb nins sẽn bʋʋd ne maama yaa woto. 4 Tõnd ka tar noor tɩ dɩ la d yũ laa? 5 Tõnd ka tar noor tɩ peeg d tão n maan d paga, wa tẽn-tʋmdb a taaba, la Zu-soabã ba-bi-raopa la a Sefas sẽn maanã laa? 6 Bɩ yaa maam bal ne a Barnabas n ka tar noor tɩ tʋme? 7 Ned a ãe n be sodaarẽ la a get a meng yelle? Ãnna n send nasaar sãbga, n ka rɩt a biisi? Ãnna n kɩɩmd rũms n ka yũud b bĩisim? 8 Dẽ yĩnga, yaa mam sẽn ya ninsaalã yĩng la m gomd a woto? Tõogã meng ka gomd a woto sɩda? 9 Bala, b gʋlsa a Moyiis tõogã pʋgẽ n yeele: Naaf ning sẽn pãbd-a koodã zɛɛgẽ wã, da ning a noor yʋk ye. Naafã yell n pak Wẽnnaam bii? 10 Bɩ yaa tõnd yĩng bal la b gom-yã? N-ye! Yaa tõnd yĩng la b gʋls rẽnda. Sẽn kood-a tog n koo ne saagre, la sẽn pãbd-a koodã me tog n pãbda ne saagr t'a na n paama a pʋɩɩre. 11 Sã n yaa tɩ tõnd bʋda sɩɩgã arzegs yãmb yĩnga, rẽ yĩnga, tõnd sã n tigsd yãmb arzegsã, yõsgame sɩda? 12 Neb a taab sã n dɩt yãmb yõodo, ka tõnd n pʋs n tog n dɩ n yɩɩda? La tõnd ka maan wa noor ning d sẽn tarã ye. Ayo, tõnd sakda fãa, tɩ d da wa ning gɩdgr Kirist koe-noogã taoor ye. 13 Yãmb ka mi tɩ neb nins sẽn maand-b Wẽnnaam tʋʋmdã, wẽnd-doogã n dɩlgdba, la tɩ neb nins sẽn tʋmd tẽn-kugrẽ wã paamda pʋɩɩr bũmb nins b sẽn yõogd tẽn-kugrã zugã pʋgẽ laa? 14 Woto me, Zu-soabã kõo noor tɩ koe-noogã dɩlg neb nins sẽn moond koe-noogã. 15 Ne maam, mam ka tʋm ne no-kãens baa a yembr ye, la mam ka gʋlsd a woto tɩ y na kõ-m ye. Bala, mam sẽn kiid n são... Ned baa a yen kõn yiis waoogr ning mam sẽn tar yel-kãng pʋgẽ wã ye. 16 Ne maam, tɩ moon koe-noogã ka waoogr baoob ye. Wẽnnaam n yet-m tɩ m moone. Mam sã n ka moon koe-noogã, toog n na n paam maam. 17 Mam sã n moon ne yamleoogo, mam paamda a keoore. La mam sã n moon-a modgr yĩnga, yaa tʋʋmd b sẽn dogl m zugu. 18 Mam keoor la bʋgo? Yaa tɩ m sã n moond koe-noogã, bɩ m moon-a zaalem, n ka deeg bũmb nins koe-noogã sẽn kõt maam ne-wã ye. 19 Bala, baa ned a yen sẽn ka so maamã, mam maana m meng tɩ yɩ neba fãa tʋmtʋmda, tɩ m tõe n paam neb fãa sõor m sẽn tõe n paam n yɩɩda. 20 Ne Zuif-rãmbã, mam yɩɩ wa Zuif, tɩ m tõe n paam-ba. Ne neb nins a Moyiis tõogã sẽn loe wã, mam yɩɩ wa ned a Moyiis tõogã sẽn loe, la a Moyiis tõogã yaool n ka loe maam, tɩ m tõe n paam neb nins tõogã sẽn loe wã. 21 Ne neb nins sẽn ka be tõogã pʋgẽ wã, mam yɩɩ wa ned sẽn ka be tõogã pʋgẽ ye, la mam mengã yaool n ka ned sẽn be Wẽnnaam tõogã poorẽ ye, mam bee Kirist tõogã pʋgẽ, tɩ m tõe n paam neb nins sẽn ka be tõogã pʋgẽ wã. 22 Ne neb nins sẽn be pãn-komsem pʋgẽ wã, mam yɩɩ pãn-komsem soaba, tɩ m tõe n paam pãn-komsem dãmbã. Mam maana m meng tɩ yɩ bũmba fãa naaba fãa yĩnga, tɩ sẽn wa n ya neng ning fãa, bɩ m fãag neb kẽere. 23 Mam maanda bũmba fãa koe-noogã yĩnga, tɩ m tõe n paam pʋɩɩr a pʋgẽ. 24 Yãmb zɩ tɩ neb nins sẽn zoet zoeesã zĩigẽ wã, nebã fãa n zoeta, la tɩ yaa nin yen tãa n deegd keoorã laa? Bɩ y zoe y sẽn na zoe to-to n paam keoorã. 25 Ned ning sẽn yõgd maoor modgda a meng n basd bũmb kẽere. Bãmb maanda a woto n dat maanf sẽn sãamda, la tõnd maandame n dat maanf sẽn ka sãamd ye. 26 Mam yẽ, mam zoetame, la ka wa ned sẽn ka mi a sẽn dabdẽ ye. Mam lobda nug-gila, la ka tɩ pãb pemsem ye. 27 Ayo, mam namsda m yĩngã sõama, n kɩted t'a sakd-ma, m sẽn zoet dabeem tɩ mam sẽn moon neb a taabã, bɩ b da wa n yeel tɩ mam ka zems ye.

1 Korẽnt 10

Israyɛl nebã mamsgo

1 M ba-biisi, mam ka rat tɩ yãmb zɩ yel-kãngã ye. Tõnd ba-rãmba fãa zĩnda sawadgã tẽngre, b fãa pɩʋʋga ko-kãsengã pʋga, 2 a Moyiis pʋgẽ, b fãa paama lisg sawadgã ne ko-kãsengã pʋgẽ, 3 b fãa rɩɩ sɩɩg rɩɩb a yembre, 4 la b fãa yũu sɩɩg bõn-yũudl a yembre. Bala, b fãa ra yũuda koom sẽn yit pĩig sẽn da pʋgd bãmbã pʋgẽ, la pĩ-kãng ra yaa Kirist. 5 La bãmb neb wʋsg ka ta Wẽnnaam yam ye, bala, b kii weoogẽ wã. 6 Bõn-kãens yaa mamsg tõnd yĩnga, tɩ tõnd da wa paam datem-wẽns wa bãmb sẽn da paamã ye. 7 Da yɩ-y wẽn-naands pʋʋsdb wa bãmb neb kẽer sẽn dag n yɩ, tɩ b gʋls n wilgã. B yeelame yaa: Nebã zĩndame n na n dɩ la b yũ. Rẽ poore, b yikame n na n noog b sũuri. 8 Tɩ d da maan rẽgd wa bãmb neb kẽer sẽn maane, tɩ neb tus pisi la a tã ki daar a yembrã ye. 9 Tɩ d da mak Zu-soabã wa bãmb neb kẽer sẽn mak-ba, tɩ wiis sãam-ba ye. 10 Da yẽgem-y wa bãmb neb kẽer sẽn maane, tɩ sãamdã sãam-ba ye. 11 Bõn-kãens paama bãmba, tɩ yɩ mamsgo, la b gʋlsame n na n keoog tõnd dãmb sẽn mi tɩ wakatã taa a saabã. 12 Woto yĩnga, bɩ ned ning sẽn tagsd t'a yasa yĩngrã gũus n da wa lʋɩ ye. 13 Makr baa a yen sẽn nan ka mak ninsaal ka mak yãmb ye. Wẽnnaam yaa sɩd maanda, la b ka na n sak tɩ yãmb paam makr sẽn yɩɩd y pãng ye. La makr sã n wa, Wẽnnaam na n n kõo yãmb maane y sẽn na maan n yi, tɩ yãmb tõe yals makrã pʋgẽ.

Maand sẽn kʋ wẽn-naandsã nemd rɩɩb yelle.

14 Woto yĩnga, m Zo-nongdse, zoe-y wẽn-naands pʋʋsgo. 15 Mam sẽn gomd ne yãmbã, yaa wa ne neb yam sẽn vɩ. Yãmb mens tags bũmb ning mam sẽn yetã yelle. 16 Bark bõn-yũudlã tõnd sẽn ningd barkã, a ka kɩted tɩ tõnd paam lagem-n-taar ne Kirist zɩɩmã sɩda? Burã tõnd sẽn kaoodã, a ka kɩted tɩ tõnd paam lagem-n-taar ne Kirist yĩngã sɩda? 17 Burã sẽn ya a yembrã, tõnd sẽn ya wʋsgã, d yaa yĩng a yembre. Bala, tõnd fãa wãbda bur a yembre. 18 Ges-y neb nins sẽn ya Israyɛl neb ne yĩng yellã: Neb nins sẽn wãbd dũms nins b sẽn tall n maan maandã nemdã, b ka tar lagem-n-taar ne tẽn-kugrã sɩda? 19 Mam yetame tɩ bõe? Mam yetame tɩ maandã sẽn kʋ wẽn-naandsã nemdã yaa bũmb laa? Bɩ tɩ wẽn-naandg yaa bũmbu? Baa bilfu. 20 Maoongã sẽn kʋʋdã, yaa zĩn-dãmb yĩnga, la ka Wẽnnaam yĩng ye. La mam yaool n ka rat tɩ yãmb paam lagem-n-taar ne zĩn-dambã ye. 21 Ka tõe n yũud Zu-soabã bõn-yũudlã, la y yũud zĩn-dãmbã me rẽnd ye. Yãmb ka tõe n naag n dɩt Zu-soabã dɩɩbo, la y le naag n dɩt zĩn-dãmb dɩɩb ye. 22 Dẽ yĩnga, tõnd datame tɩ Zu-soabã sũ-kiir yik laa? Dẽ yĩnga, tõnd pãng yɩɩda bãmb laa? 23 Noor beeme tɩ maan fãa, la ka bũmb fãa n be yõod ye. Noor beeme tɩ maan bũmb fãa, la ka fãa n sõngd ye. 24 Bɩ ned baa a yen da bao a meng sõngr ye, a bao a to rẽnda. 25 Sũur kaset yĩnga, bɩ y rɩ bũmb ning fãa sẽn koosd raagẽ, n da sok a kibar ye. 26 Bala, tẽngã yaa Zu-soabã n so, la bũmb nins fãa sẽn be a pʋgẽ wã me, yaa bãmb n so. 27 Ned sẽn ka tẽed sã n bool yãmb tɩ y wa rɩ, tɩ yãmb sak n kẽnge, sũur kaset yĩnga, bɩ y rɩ bũmb ning fãa a sẽn kõt yãmbã, n da sok a kibar ye. 28 La ned sã n yeel yãmb tɩ: Yõwã yɩɩ maoongo, bɩ y ra rɩ, soab ning sẽn pĩnd n wilg yãmbã yĩnga, la sũur yĩng me. 29 Mam sẽn gomd sũur kasetã yellã, ka yãmb sũur kasetã ye, yaa ned a to wã rẽnda. Sɩd me, bõe yĩng tɩ sũur kaset sẽn ka mam dẽnd na n wa kao mam lohorem bʋʋdo? 30 Mam sã n pʋʋs Wẽnnaam bark la m dɩ, bõe yĩng tɩ b na n kãn maam ne bũmb ning mam sẽn pʋʋs bark a yĩnga? 31 Yãmb sã n dɩtẽ, wall y yũuda, wall bũmb ning fãa y sẽn maanda, maan-y fãa Wẽnnaam waoogr yĩnga. 32 Da yɩ-y kug-lakdg sẽn ka-b Zuif-rãmbã yĩnga, wall Zuif-rãmbã yĩnga, wall Wẽnnaam nin-tũusdsã yĩng ye. 33 Wa mam me sẽn maand sẽn noom nebã, n ka baood m meng nafre, la yaa neb wʋsgã rẽndã, tɩ b tõe n paam fãagrã.

1 Korẽnt 11

1 Yɩ-y mam togs-n-taase, wa mam meng sẽn ya Kirist togs-n-taagã.

Pagb yel-manesem kaoreng pʋgẽ

2 Mam pẽgda yãmba, yãmb sẽn tẽr mam yell bũmb fãa pʋgẽ wã yĩnga, la tɩ yãmb sakd bũmb nins mam sẽn yeel yãmb tɩ y maanã. 3 Mam yaool n datame tɩ yãmb bãng tɩ Kirist yaa dao fãa Zu-soaba, la dao yaa pag zu-soaba, la tɩ Wẽnnaam yaa Kirist Zu-soaba. 4 Rao ning fãa sẽn lud a zug n pʋʋs wall a togs bãngr goam paoogda a Zu-soabã. 5 La pag fãa sẽn ka lud a zug n pʋʋs wall a togs bãngr goam paoogda a Zu-soabã. Yaa wa a sẽn põng a zugu. 6 Pag sã n ka teeg a zug peende, bɩ a wõrs a zoobdã me. La sã n yaa tɩ pag zoobd wõrsg wall a zug põngr yaa yãnde, bɩ a teeg peende. 7 Dao ka tog n teeg peend ye, a sẽn ya Wẽnnaam ziir la b wẽnegã yĩnga. La pag yaa dao ziiri. 8 Sɩd me, ka pag la b yãk n naan dao ye, la yaa dao la b yãk n naan paga. 9 La b ka naan dao pag yĩng ye, yaa pag la b naan dao yĩnga. 10 Dẽ n kɩt tɩ pag tog n ning ned sẽn so-a yẽ wã bãnd a zugẽ, malegsã yĩnga. 11 Baoosgo, Zu-soabã pʋgẽ, pag ka be tɩ rao kaẽ ye, la rao ka be tɩ pag kaẽ ye. 12 Bala, a wa b sẽn yãk rao pʋgẽ n naan pagã, yaa pag me n dog daoa, la fãa yita Wẽnnaam nengẽ. 13 Yãmb mens tags n gese, rẽ yĩnga, segdame tɩ pag pʋʋs Wẽnnaam n ka teeg a zug peende? 14 Vɩɩmã meng sẽn ya to-to wã ka zãmsd tõnd tɩ yaa yãnd ne rao tɩ paam zoob-wogdo, 15 la tɩ pag sã n tar zoob-wogdo bee neer ne-a sɩda? Sɩd me, b kõ-a la zoobdã tɩ lud a zugã wa peende. 16 Ned sã n minim kɩɩsgo, tõnd yẽ ka minim a woto, la Wẽnnaam doogã me ka minim ye.

Zu-soabã kũum tẽegr sẽn maand to-to

17 Mam sẽn kõt yãmb koe-kãensã wã, bũmb ning mam sẽn ka pẽgda, yaa tɩ yãmb sẽn tigindã, ka tɩ y na yɩ sõama n yɩɩd ye, yaa tɩ yɩ wẽng n yɩɩda. 18 Pipi, mam wʋmdame tɩ yãmb sã n wa n tigim taaba, welgr n be yãmb sʋka (la mam tẽeda koe-kãng bilfu). 19 Yaa tɩlɛ tɩ welgr sɩd zĩndi, tɩ b na bãng neb nins sẽn zems pẽgr yãmb sʋkã. 20 Dẽ, yãmb sẽn tigimd taabã, ka tɩ rɩ Zu-soabã rɩɩb ye. 21 Bala, kẽer sẽn dengd b taab n dɩtẽ rɩta b mens rɩɩbo, tɩ nina zĩ ne kom, tɩ nina nin tuubd ne rãam. 22 Yãmb ka tar yiy n na n dɩt be la y yũud be laa? Bɩ yãmb ka nand Wẽnnaam doogã, la y dat n paoog neb nins sẽn ka tar bũmbã? Mam na n yeela yãmb tɩ bõe? Mam na n pẽga yãmba? Yel kãngã pʋgẽ yẽ, mam kõn pẽg yãmb ye. 23 Bala, bũmb ning mam sẽn taas yãmbã, mam deeg-a la Zu-soabã nengẽ. Yʋng ning b sẽn yõk a Zezi n kõ wã, Zu-soab a Zezi dɩka buri, 24 n pʋʋs Wẽnnaam barka, n yaool n kao-a n yeele: Yõwã yaa mam yĩng mam sẽn kõt yãmba. Maand-y woto n tẽegd mam yelle. 25 B sẽn dɩ n sa me, a Zezi dɩka bõn-yũudlã n yeele: Bõn-yũudl kãngã yaa kãab-paalg sẽn kãab mam zɩɩmã pʋgẽ: Maand-y a woto n tẽegd mam yell wakat fãa yãmb sẽn na yũ-a. 26 Bala, wakat ning fãa yãmb sẽn wãbd bur kãngã, la y yũud bõn-yũudl kãngã, yãmb wilgda Zu-soabã kũum hal tɩ b lebg n wa. 27 Yaa woto yĩng tɩ ned sã n wãb burã la a yũ Zu-soabã bõn-yũudlã ne paoogre, a beegda Zu-soabã yĩng ne b zɩɩmã. 28 Woto yĩnga, bɩ ned fãa fees a menga, la a yaool n wãb burã la a yũ bõn-yũudlã. 29 Bala, ned ning sẽn wãbd burã la a yũud bõn-yũudlã, la a ka nand Zu-soabã yĩnga, yaa bʋʋd a meng yĩng la a wãbd la a yũuda. 30 Yaa rẽnda n kɩt tɩ bãad-rãmb la koms-rãmb ya wʋsg yãmb sʋka, la tɩ neb wʋsg kiime. 31 Tõnd sã n da kaoẽ d meng bʋʋdo, Wẽnnaam dag n kõn kaoẽ tõnd bʋʋd ye. 32 La bʋʋd ning Wẽnnaam sẽn bʋʋdã pʋgẽ, b sɩbgda tõndo, tɩ b da wa n naag tõnd ne dũni wã n sɩbg ye. 33 Woto yĩnga, m ba-biisi, yãmb sã n tigim taab n na n dɩ zu-soabã kũum tẽegr dɩɩbã, bɩ y yals n gũ taaba. 34 Kom sã n tar neda, bɩ a dɩ a yiri, tɩ y da wa n tigim taab n bao sɩbgr n kõ y mens ye. Mam sã n wa wa, m na ges yɛl a taabã yelle.

1 Korẽnt 12

Sɩɩg-sõng kũunã

1 M ba-biisi, mam ka rat tɩ yãmb zĩnd zɩɩlem pʋgẽ Sɩɩg-sõng kũunã yell wɛɛngẽ ye. 2 Yãmb mii yãmb sẽn dag n ket n ya nin-zaalse, tɩ yãmb sũyã loe ne wẽn-naands sẽn ya mugsi, tɩ y ka tõe n lak ne-bã. 3 Yaa rẽ yĩng tɩ mam yet yãmb tɩ ned ka be, Wẽnnaam Sɩɩgã sẽn na n tus-a t'a yeel tɩ kãab wẽng n be a Zezi zug ye. La ned baa a yembr me ka tõe n yeel t'a Zezi yaa Zu-soaba, sã n ka Sɩɩg-sõng n kɩt t'a yeel ye. 4 Kũunã yaa toay-toaya, la yaa Sɩɩg a yembr n kõte. 5 Tʋʋmã sẽn tʋmd to-to wã yaa toay-toaya, la yaa Zu-soab a yembr yĩng la b tʋmda. 6 Tʋʋmã yaa toay-toaya, la yaa Wẽnnaam a yembr n tʋmd fãa neba fãa pʋse. 7 Sɩɩgã belem pukda ned kam fãa vɩɩmẽ, nebã fãa sõngr yĩnga. 8 Sɩd me, Wẽnnaam Sɩɩgã kõta ned a yembr yam gomde, n kõ ned a to bãngr gomde, la yaa Sɩɩg a yembr n maand rẽ. 9 Sɩ-kãng kõta ned a to tẽebo, n kõ ned a to maagr kũuni, la yaa Sɩɩg a yembre. 10 Wẽnnaam Sɩɩgã kõta ned a to bõn-bãn maaneg kũuni, n kõ ned a to pĩnd-n-bãngr gomde, n kõ ned a to pãn-tõog tɩ bãng sɩɩsã n welg taaba, n kõ ned a to gom-zẽn buud toay-toaya, la ned a to gom-zẽn deesgo. 11 Yaa Sɩɩg a yen tãa n maand bõn-kãensã fãa, n pʋɩt kũunã n kõt ned kam fãa wa b sẽn data. 12 Sɩd me, a wa yĩng sẽn ya yembr n yaool n tar wil wʋsgã, la tɩ yĩngã wilã, baa ne b sẽn ya wʋsgã b yaa yĩng a yembr balã, Kirist me yaa a woto bala. 13 Bala, yaa Sɩɩg a yembr pʋgẽ la b lis tõnd fãa, Zuif-rãmba, sẽn ka-b Zuif-rãmba, yemse, burkĩmba, tɩ d tõe n lebg yĩng a yembre. La tõnd fãa yũu Sɩɩg a yembr n yiis d ko-yũudu. 14 Woto, yĩng ka will a yembr bal ye, yaa wil wʋsgo. 15 Naoor sã n yeel tɩ yẽ sẽn ka nugã yĩnga, yẽ ka yĩngã willi, rẽ ka kɩted t'a ka yĩngã will ye. 16 La tʋbr sã n yeel tɩ yẽ sẽn ka nifã yĩnga, yẽ ka yĩngã willi, rẽ ka kɩted t'a ka yĩngã will ye. 17 Yĩngã tõr sã n dag n yaẽ nifu, tʋbr da na n bee yɛ? La fãa sã n dag n yaẽ tʋbre, yõor da na n bee yɛ? 18 Ad Wẽnnaam ninga wilã yĩngã pʋgẽ wa b sẽn data. 19 Yĩngã tõr sã n dag n yaẽ will a yembre, yĩngã meng da na n beẽ la yɛɛne? 20 Woto wã, yĩngã wil yaa wʋsgo, la yaa yĩng a yembre. 21 Nif ka tõe n yeel nug t'a ka rat a sõngr ye, la zug ka tõe n yeel nao t'a ka rat b sõngr ye. 22 Ayo, ka woto ye, yĩngã wil nins sẽn wẽnda b pãngã ka ta b taabã, n tar yõod yĩngã pʋgẽ. 23 La wil nins tõnd sẽn get tɩ b ka be waoogr n ta b taabã, tõnd waoogd-b lame n yɩɩda. Woto, yĩngã wil nins sẽn ka togd ne gesgã, tõnd geta b yell sõama, 24 la wil nins sẽn sakd gesgã ka baood tɩ d ges b yell woto ye. Wẽnnaam sẽn ning yĩngã wilã to-to wã, b kɩtame tɩ wil nins sẽn ka tar waoogrã na paam waoogre, 25 tɩ welgr da wa n zĩnd yĩngã pʋgẽ ye, la tɩ wilã me na ges taab yelle. 26 Yĩngã will a yembr sã n namsdẽ, wil a taabã fãa naaga yẽnda n namsdẽ. La a yembr sã n paam waoogre, b fãa naagda yẽnda n kɩdemdẽ. 27 Yãmb yaa Kiristã yĩnga, la yãmb ned kam fãa yaa bãmb yĩngã wila. 28 Wẽnnaam ninga neb b roogẽ wã: pipi rãmb yaa tẽn-tʋmdbã, tɩ Wẽnnaam no-rɛɛsdbã ya yiib rãmba, tɩ karen-saam-dãmbã ya tãab rãmba. Rẽ poore, bõn-bãn maaneg kũun n be, tɩ maagr kũuni, sõngr kũuni, lʋɩ neb taoor kũuni, gom-zẽn buud toay-toay kũun n pʋgda. 29 Dẽ yĩnga, neba fãa yaa tẽn-tʋmdb laa? B fãa yaa Wẽnnaam no-rɛɛsdb laa? B fãa yaa karen-saam-dãmb laa? B fãa maanda bõn-ban laa? 30 B fãa tara maagr kũun laa? B fãa gomda gom-zẽn laa? B fãa reesda gom-zẽn laa? 31 Bao-y kũun nins sẽn ya sõama n yɩɩdã. La mam na n wilga yãmb sor sẽn yɩɩd a taaba fãa.

1 Korẽnt 13

Nonglem

1 Mam sã n tõog n gomd ninsaalb la malegsã goam buud fãa, mam sã n ka tar nonglem, mam yaa wa waag sẽn maand bʋʋre, wall keoonf sẽn wẽeda. 2 La mam sã n paam pĩnd-n-bãngr goam kũuni, la yel-soalma fãa bilgri, la bãngr fãa, la hal baa mam sã n tar tẽeb sẽn tõe n sers tãmse, mam sã n ka tar nonglem, mam ka fɩ. 3 La mam sã n dɩk n paoongã fãa n pʋɩ tɩ naong rãmbã tõe n paam rɩɩbo, mam sã n kõ m yĩngã tɩ b yõog bugum, mam sã n ka tar nonglem, rẽ fãa ka yõod ye. 4 Nonglem tara sũ-mare, nonglem sõngda neb a taaba, a ka maand sũ-kiir ye. Nonglem ka fʋʋmd a menga, a ka maand wilg-m-menga, 5 a ka maand zãmb baa bilfu, a ka baood a meng nafr bal ye, a ka yikd a sũuri, a ka bĩngd wẽng ning b sẽn maan-a wã a sũurẽ ye, 6 a ka maand sũ-noog ne ka-tɩrlem ye. Ayo! A maanda sũ-noog ne sɩda, 7 a maanda sugr bũmb fãa yĩnga, a tẽeda bũmb fãa, a tara saag-sõng ne bũmb fãa, la a sakda bũmb fãa. 8 Nonglem ka sat abada. Pĩnd-n-bãngr goam na sa, gom-zẽn na sa, bãngr na sa. 9 Bala, tõnd sẽn bãngdã, yaa wɛdg-wɛdga, la pĩnd-n-bãngr goamã d sẽn togsdã yaa wedse. 10 La sẽn zems-a zãngã sã n wa, b na n sɛɛsa sẽn ya-a wedsã. 11 Mam sẽn dag n ya biigã, mam goam dag n yaa yãag goama, mam tagsg dag n yaa yãag tagsgo. Mam sẽn lebg raowã, mam sɛɛsa bũmb nins sẽn dag n ya yãadrã. 12 Tõnd sẽn ne rũnna wã, yaa wa nin-gɛtg pʋgẽ, pulum-pulum. La wakat sã n ta, tõnd na yã-b neng ne nenga. Mam sẽn mi rũnna wã yaa wedse, la wakat sã n ta, mam na bãng bãmb wa bãmb sẽn bãng maamã. 13 Moasã, ad bũmb a tãab nins sẽn paadã: yaa tẽebo, la saag-sõngo, la nonglem. La sẽn ya kãseng bãmb sʋk n yɩɩdã, yaa nonglem.

1 Korẽnt 14

Sɩɩg sõng kũuna sẽn tog n tʋm to-to tẽedb sʋka

1 Bao-y nonglem. Dat-y Sɩɩg-sõng kũunã me, la sẽn yɩɩd fãa, bɩ y dat pĩnd-n-bãngr goamã. 2 Sɩd me, sẽn gomd-a ne gom-zẽn ka gomd ne ninsaalb ye, a gomda ne Wẽnnaam. Bala, ned baa a yen ka wʋmd a võor ye, la Sɩɩgã kɩtame t'a togsd yel-soalma. 3 La sẽn togsd-a pĩnd-n-bãngr goam gomda ne ninsaalbã, n bɩɩsd-ba, n sagend-ba, n belsd-ba. 4 Sẽn gomd-a gom-zẽn bɩɩsda a menga. Sẽn togsd-a pĩnd-n-bãngr goamã bɩɩsda wẽnd-doogã. 5 Mam datame tɩ yãmb ned kam fãa gom gom-zẽna, la mam sẽn dat n yɩɩda, yaa tɩ yãmb togs pĩnd-n-bãngr goama. Sẽn togsd-a pĩnd-n-bãngr goam yɩɩda sẽn gomd-a gom-zẽnã, sã n ka t'a soab rees-a lame tɩ wẽnd-doogã tõe n paam bɩɩsg a pʋgẽ. 6 M ba-biisi, mam sã n wa yãmb nengẽ, n tõdg a wa ne vẽnegr gomde, wall bãngr gomde, wall pĩnd-n-bãngr gomde, wall zãmsgo, n gomd ne gom-zẽna, a yõod yaa bõe ne yãmba? 7 Wa b sẽn na n peeb wall b wẽ teed sẽn ka tar vɩɩm, wa wɩɩg wall pɛndga, tɩ ka tũud sõama, ned na n yɩɩ a wãn n bãng yɩɩl ning wɩɩgã sẽn peebdã, wall pɛndgã sẽn wẽedã? 8 Baorg sã n peebd tɩ ka vẽenega, ãnna n na n segl a meng zabr yĩnga? 9 Woto me, yãmb sã n gomd goam neb sẽn ka wʋmd a võore, nebã na n yɩɩ a wãn n bãng yãmb sẽn dat n togs bũmb ningã? 10 Baa dũni pʋgẽ goam buudã sẽn ya wʋsgã, baa a yen ka be n ya sɩɩ tɩ ned ka wʋmdẽ ye. 11 Woto, gomd sã n gomd tɩ mam ka wʋmd a võore, mam yaa nin-zẽng sẽn gomd-a wã yĩnga, la sẽn gomd-a wã me na n yɩɩ nin-zẽng mam yĩnga. 12 Woto yĩnga, yãmb sẽn dat Sɩɩg-sõng kũunã, bɩ y kɩt tɩ ya wẽnd-doogã bɩɩsg yĩng la yãmb baood-b wʋsgo. 13 Yaa woto yĩng tɩ ned ning sẽn gomd gom-zẽn tog n pʋʋs n tõog n deesdẽ. 14 Bala, mam sã n gomd ne gom-zẽna, mam sɩɩgã yẽ pʋʋsdame, la mam yamã ka maand baa fɩ. 15 Woto wã, m na n maana bõe? Mam sɩɩgã na n pʋʋsdame, la mam yamã me na n pʋʋsdame. Mam sɩɩgã na n yɩɩndame, la mam yamã me na n yɩɩndame. 16 Fo sã n pʋʋsd Wẽnnaam bark ne f sɩɩgã, ned ning sẽn zĩ ne nebã n kelgdẽ wã na n maana a wãn n leok tɩ ãmin fo bark pʋʋsgã yĩnga, a sẽn ka wʋmd bũmb ning fo sẽn yetã? 17 Yaa sɩd tɩ yãmb pʋʋsda Wẽnnaam bark sõama, la ned a to wã ka paamd bɩɩsg a pʋgẽ ye. 18 Mam pʋʋsda Wẽnnaam barka, mam sẽn gomd gom-zẽn n yɩɩd yãmb fãa wã yĩnga. 19 La wẽnd-doogẽ wã, mam nong n goma goam a nu ne m yamã, tɩ b tõe n kõ neb a taabã zãmsgo, n yɩɩd tɩ gom goam tus-piig ne gom-zẽna. 20 Sã n ya ne tagsg wɛɛngẽ, bɩ y da yɩ wa kamb ye. Yɩ-y wa kamb wẽng maaneg wɛɛngẽ, la wa daop sẽn bɩ, tagsgã wɛɛngẽ. 21 B gʋlsa tõodã sebr pʋgẽ n yeele: Zu-soabã yeelame tɩ yaa ne buud a to neba, la ne sãamb noy la mam na n gom ne nin-kãensã. La baa ne rẽnda, b ka na n kelg maam ye. 22 Woto yĩnga, gom-zẽnã yaa bãnd neb nins sẽn ka tẽedã yĩnga, la ka tẽedbã yĩng ye. La pĩnd-n-bãngr goamã yaa bãnd tẽedbã yĩnga, la ka sẽn ka tẽedbã yĩng ye. 23 Woto, wẽnd-doogã neb fãa sã n tigim taaba, tɩ neba fãa gomd gom-zẽna, tɩ neb wa bal n na n kelge, wall sẽn ka tẽedb sã n wa, b kõn yeel tɩ yãmb yaa gãeems sɩda? 24 La neba fãa sã n togsd pĩnd-n-bãngr goama, tɩ ned sẽn ka tẽeda, wall kɛlgd bal wa, neba fãa goamã kẽed-a lame, b fãa bʋʋda yẽ bʋʋdo, 25 b pukda bũmb nins sẽn solg a sũurẽ. Wakat kãnga, a na n wõgemda Wẽnnaam taoor n waoog bãmba, la a na n mooname n yeel tɩ Wẽnnaam sɩd bee yãmb sʋka. 26 Woto wã, m ba-biisi, d na n maana a wãna? Yãmb sã n tigim taaba, ned sã n tar yɩɩlle, wall saglgo, wall vẽnegre, wall gom-zẽnga, wall gom-zẽn deesgo, bɩ ned fãa maan a tʋʋmd nebã bɩɩsg yĩnga. 27 Sã n yaa gom-zẽn goama, bɩ neb a yiib wall a tãab bal gome, yembr yembre, tɩ ned reesdẽ. 28 La ned sã n ka be n deesdẽ, bɩ ned fãa sĩnd wẽnd-doogẽ, n gom a pʋgẽ la a gom ne Wẽnnaam. 29 Ne neb nins sẽn togsd pĩnd-n-bãngr goamã, bɩ neb a yiib wall a tãab gome, tɩ neb a taabã bʋ b goama n gese. 30 Ned sẽn be be sã n paam vẽnegre, bɩ sẽn da gomd-a wã sĩndi. 31 Bala, yãmb fãa tõe n togsda pĩnd-n-bãngr goam n deesd taaba, tɩ nebã fãa na paam zãmsgo, la tɩ neba fãa na paam saglgo. 32 Wẽnnaam no-rɛɛsdbã sɩɩs sakd-b lame. 33 Bala, Wẽnnaam ka bʋrg Wẽnnaam ye, b yaa laafɩ Wẽnnaam. Wa sẽn maand Wẽnnaam nin-sõamy wã wẽnd-dotẽ wã, 34 bɩ pagbã sĩnd b noy tigindã pʋse, bala, b ka tar noor tɩ gom be ye. Bɩ b yɩ sakdba, wa Wẽnnaam tõogã me sẽn yetã. 35 B sã n dat n sok bũmb kẽer võor n bãnge, bɩ b tɩ sogs b mens sɩdbã yiri. Bala, a yaa bũmb sẽn ka zems tɩ pag gom wẽnd-doogẽ ye. 36 Wẽnnaam goama yii yãmb nengẽ bii, bɩ yaa yãmb nengẽ bal la a ta-yã? 37 Ned sã n tẽed t'a yaa Wẽnnaam no-rɛɛsa, wall tɩ Wẽnnaam ninga gomd a noorẽ, bɩ a bãng tɩ bũmb ning mam sẽn gʋls n togs yãmbã yaa Zu-soabã tõogo. 38 La ned sã n zɩ yel-kãnga, bɩ nebã me ra bãng a soab ye. 39 Woto yĩnga, m ba-biisi, bɩ ned fãa dat pĩnd-n-bãngr goam kũuni, la y da gɩdg neb tɩ b da gom gom-zẽn ye. 40 La bɩ y maan bũmb fãa tɩ zemse, la tũud taab sõama.

1 Korẽnt 15

A Zezi Kirist vʋʋgre

1 M ba-biisi, mam tẽegda yãmb koe-noog ning mam sẽn moon yãmb tɩ yãmb deege, n yas a pʋgẽ kãenkãe wã. 2 Koe-no-kãng maasem yĩnga yãmb paama fãagre, yãmb sã n tall-a wa mam sẽn togs-a yãmbã. Sã n ka yɩ a woto, yãmb tẽe zaalem bala. 3 Koɛɛg ning mam sẽn taas yãmbã, yaa mam me sẽn deege: Yaa tɩ wa Wẽnnaam gʋls-sõamyã sẽn yetã, Kirist kii tõnd yel-wẽnã yĩnga. 4 B mum-b lame, la wa Wẽnnaam gʋls-sõamyã sẽn yetã, b vʋʋga dasem a tãab daare, 5 la a Sefas yãa bãmba, tɩ karen-biisã piig la a yiibã me yã bãmba. 6 Rẽ poore, tõnd ba-biis sẽn yɩɩd bãmb kobs-nu yãa bãmb wakat a yembre. Bãmb neb wʋsg ket n vɩɩme, la kẽer me kiime. 7 Rẽ poore, a Zak yãa bãmba, la tẽn-tʋmdbã fãa yãa bãmba. 8 Bãmb fãa poore, b puka b meng ne maam tɩ m yã-ba, baa mam sẽn ya wa biig sẽn dog n pa ta wã. 9 Bala, tẽn-tʋmdbã sʋka, maam n ka ta m taaba, la mam ka zems tɩ b bool maam tɩ tẽn-tʋmd ye. Tɩ bõe, mam namsa Wẽnnaam nin-tũusdsã. 10 Wẽnnaam barkã yĩnga, mam yaa m sẽn ya a soaba, la bãmb nimbãan-zoeer mam yĩngã ka yɩ zaalem ye. Ayo! Mam tʋmame n yɩɩd tẽn-tʋmdbã fãa. La ka mam mengã n tʋm ye, yaa Wẽnnaam barkã sẽn be mam pʋgẽ wã. 11 Woto yĩnga, tɩ yaa maam, tɩ yaa bãmba, bũmb ning tõnd sẽn moondã la woto, la yaa bõn-kãng la yãmb sẽn tẽ wã. 12 La sã n yaa tɩ b moondame tɩ Kirist vʋʋgame n yi kũum sʋka, yɩta a wãn tɩ neb kẽer yãmb sʋk yetẽ tɩ kũum vʋʋgr ka be? 13 Sã n yaa tɩ kũum vʋʋgr ka be, rẽnd Kirist me ka vʋʋg ye. 14 La sã n yaa tɩ Kirist ka vʋʋge, rẽnd tõnd koe-moonegã yaa tʋʋm zaalle, la yãmb tẽebã me ka võor ye. 15 Sã n yaa tɩ kũum ka vʋʋgda, kɩtame meng tɩ tõnd yagd zĩrĩ ne Wẽnnaam yelle. Bala, tõnd yagda zĩrĩ n yetẽ tɩ Wẽnnaam vʋʋga Kirist tɩ b yaool n ka vʋʋg-b ye. 16 Bala, kũum sã n ka vʋʋgdẽ, rẽnd Kirist me ka vʋʋg ye. 17 La sã n yaa tɩ Kirist ka vʋʋge, rẽnd yãmb tẽebã ka yõod ye, la yãmb ket n bee y yel-wẽnã pʋgẽ. 18 La neb nins sẽn ki Kirist tũudum pʋgẽ wã yell sãamame. 19 Sã n yaa vɩ-kãngã pʋgẽ yĩng bal la tõnd be ne Kiristã, ned ka be t'a nimbãaneg le ta tõnd ye. 20 La moas-moasã wã yẽ, Kirist vʋʋgame n yi kũum sʋka. Bãmb n yɩ pipi soab Wẽnnaam sẽn vʋʋge, sẽn ki-bã sʋka. 21 Bala, a wa kũumã sẽn tũnug dao a yen tãa n wa wã, kũum vʋʋgrã me tũnuga dao a yen tãa n wa. 22 La a wa neba fãa sẽn kiid a Adam maasem yĩngã, woto me, neba fãa na n vʋʋgame, Kirist maasem yĩngã. 23 La ned fãa na n talla a zĩiga: Kirist n na n yɩ dẽenem soaba, a Zezi waoongã raare. Neb nins bãmb sẽn so wã na yaool n pʋgle. 24 Kirist sã n saas naam fãa, la pãn-soaadb fãa, la pãng fãa, b na n dɩka soolmã n lebs ba a Wẽnnaam. Dẽ, bũmb fãa saab taame. 25 Bala, yaa tɩlɛ tɩ Kirist rɩ naam, hal tɩ ta daar ning b sẽn na n kɩt tɩ b tab b bɛɛbã fãa n zĩẽ. 26 Yaoolem bɛ Kirist sẽn na n sãam yaa kũumã. 27 Sɩd me, Wẽnnaam kɩtame tɩ Kirist soog bũmba fãa. La b sã n yet tɩ Wẽnnaam kɩtame tɩ Kirist soog bũmba fãa, dat n yeelame tɩ ned ning sẽn kɩt tɩ bãmb soogã ka naag tɩ bãmb soẽ ye. 28 La Wẽnnaam sã n kɩt t'a Zezi soog bũmba fãa n sa, a Zezi mengã na n saka ned ning sẽn kɩt tɩ bãmb soog bũmb fãa wã, sẽn na yɩl la Wẽnnaam yɩ taoor soab bũmb fãa pʋgẽ. 29 Sã n ka yɩ a woto, neb nins sẽn deegd kiidbã zĩig tɩ b lisd-bã na n maana a wãna? Kũum sã n ka vʋʋgd lae-lae, bõe yĩng tɩ nebã kɩted tɩ b lis-b kiidbã yĩngã? 30 La yaa bõe yĩng tɩ tõnd gẽnegd d yõor wakat fãa? 31 M ba-biisi, mam yeta yãmb ne waoogr ning yãmb ya mam yĩng tõnd Zu-soab a Zezi pʋgẽ wã, tɩ daar fãa, kũum n be mam taoore? 32 Sã n yaa ninsaalb gesg yĩng la mam mao ne we-rũms Efɛɛsã, a yõod yaa bõe ne maam? Sã n yaa tɩ kũum ka vʋʋgda, bɩ d dɩ la d yũ. Bala, beoogo, d na n kiime. 33 Da belg-y y mens ye: Tũud-n-ta-wẽng sãamda minim-sõamyã. 34 Teem-y nao-kẽndre, n kẽn wa nin-tɩrse, la y ra maan yel-wẽn ye. Yaa yãmb yãnde, la mam yetame tɩ yãmb neb kẽer ka mi Wẽnnaam ye.

Sẽn vʋʋg-bã yĩns sẽn na n yɩ to-to

35 La nina na n sokame tɩ sẽn ki-bã na n vʋʋga wãn-wãna, la b na n talla yĩn-bʋg buudu? 36 Ka-yam soaba! Tẽeg tɩ bũmb ning fo sẽn bʋd ka yita, a sã ka ki ye. 37 La fo sẽn dɩk bũmb ning n bʋdã, a ka yit n ket n ya a woto ye. Yãmb bʋta bõn-buugu, wa bɩle wall bũmb a to. 38 La Wẽnnaam kõt-a la yĩng ning bãmb sẽn data, la kood buud fãa tara a tɩɩg buudu. 39 Bõn-vɩɩlɩ wã fãa nemd ka wẽnd taab ye. Ninsaal nemd yaa toore, rũms nemd yaa toore, bõn-pɩgs nemd yaa toore, zĩm nemd yaa toore. 40 Arzãn yĩns me beeme tɩ tẽng zug yĩns me beẽ. Arzãn yĩnga neerem yaa toor ne tẽng zug ka yĩngã. 41 Wĩntoog vẽenem toore, kiuug vẽenem toore, ãds vẽenem toore. Bala, ãdsã mens vẽenem ka zems taab ye. 42 Yaa woto me ne kũumã vʋʋgre. B sã n na n mum ninsaala, rẽ t'a yaa bõn-põaagdga. La a sã n wa na n vʋʋge, a ka lebd n yɩ bõn-põaagdg ye. 43 B sẽn wat n na n mum-a wã, ka be sẽn get ye. La a sã n wa na n vʋʋge, na n yɩɩ ne ziiri. B sẽn wat n na n mum-a wã, rẽ t'a ka pãng ye. La a sã n wa na n vʋʋge, a pida ne pãnga. 44 B sẽn wa n mumd-a wakatã, rẽ t'a yaa ninsaal yĩnga, la a sã n wa na n vʋʋge, a na n yaa sɩɩga. Ninsaal yĩng sã n beẽ, sɩɩg yĩng me beeme. 45 Rẽnda n kɩt tɩ b gʋls n yeel tɩ: Pipi dao a Adam lebga nin-vɩɩga. La yaoolem Adamã lebga sɩɩg sẽn kõt vɩɩm. 46 Ka sɩɩg yĩngã n deng ye, yaa ninsaal yĩngã, tɩ sɩɩg rẽndã yaool n pʋgda. 47 Pipi raowã b sẽn yãk tẽng tom n naanã yaa tẽng bũmbu. La yiib soabã yita arzãna. 48 Tẽng nedã sẽn ya bũmb ningã, tẽng nebã fãa me yaa a woto. La arzãn nedã sẽn ya bũmb ningã, arzãn nebã me yaa a woto. 49 A wa tõnd sẽn tall tẽng nedã wẽnegã, tõnd na n talla arzãn nedã me wẽnego. 50 M Ba-biisi, mam sẽn dat n yeelã, yaa tɩ ninsaal yĩng la zɩɩm ka tõe n paam Wẽnnaam soolmã ye, la bõn-põaagdg ka paamd n lebg sẽn ka põogd ye. 51 Ad mam togsda yãmb yel-solemde: Tõnd fãa ka na n ki ye. Tõnd fãa na n paama tedgr 52 wakat a yembre, nif kamsg pʋgẽ, yaoolem baorg peebgã wakate. Bala, a na n peebame, la neb nins sẽn ki wã na n vʋʋgame n tar yĩns sẽn ka põogd ye, la tõnd me na n paama tedgre. 53 Sɩd me, yaa tɩlɛ tɩ yĩn-põaagdgã tek n lebg yĩng sẽn ka põogda, tɩ yĩn-kiidgã tek n lebg yĩng sẽn ka kiid ye. 54 Yĩn-põaagdgã sã n wa lebg yĩng sẽn ka põogda, tɩ yĩn-kiidgã lebg yĩng sẽn ka kiida, wakat kãng la bũmb ning b sẽn gʋlsã na n pidsi. B yeelame yaa: Tõogr n vel kũum. 55 Kũum, fo tõogrã bee yɛ? Kũum, fo toogã bee yɛ? 56 Yaa yel-wẽnã la kũumã toolem, la yaa tõogã n kõt yel-wẽnã pãnga. 57 La bark Wẽnnaam! Bãmb kɩtedame tɩ tõnd paam tõogre, tõnd Zu-soab a Zezi maasem yĩnga. 58 Woto yĩnga, m ba-bi-nongdse, yals-y kãenkãe, tɩ bũmb da tõog n vigs yãmb ye. Kẽng-y taoor Zu-soabã tʋʋmd pʋgẽ wakat fãa, yãmb sẽn mi tɩ tʋʋmd ning yãmb sẽn tʋmd Zu-soabã yĩngã ka na n yɩ zaalmã yĩnga.

1 Korẽnt 16

Nonglem kũun ba-biisã sõngr yĩnga

1 Sã n yaa ne nonglem kũunã y sẽn na n kõ Kirist tẽedbã sẽn be Zeruzalɛmã yĩngã, bɩ yãmb me maan wa mam sẽn yeel Galasi soolem wẽnd-dotã tɩ b maanã. 2 Dasem a yopoe wã pipi daarã, bɩ yãmb ned kam fãa bĩng bũmb ning a sẽn tõe n kõ wã kɛɛnga, a yiri, tɩ y da wa yals n gũ mam waoong n na n yaool n tigs kũunã ye. 3 La mam sã n wa, mam na n kõo neb nins yãmb sẽn yãk tɩ b tall y kũunã n kẽng Zeruzalɛmã kaset sɛb tɩ b zã n kẽnge. 4 La sã n ya tɩlɛ tɩ mam mengã kẽng Zeruzalɛm, b na tũ maam n kẽnge. 5 Mam sã n pɩʋʋg Masedoane, mam na n waa yãmb nengẽ, bala, mam na n pɩʋʋga Masedoan. 6 Daar ninga, mam na n zĩnda ne yãmb bilfu, wall m na n zĩnda yãmb nengẽ hal tɩ waoodã wẽnd looge, tɩ yãmb na kɩt tɩ b tall maam n kẽng zĩig ning mam sẽn na n kẽngã. 7 So-kãngã wã, mam ka rat n pɩʋʋg bal n ges yãmb la m loog ye. Mam saagdame tɩ Zu-soabã sã n sake, mam na n zĩnda ne yãmb bilfu. 8 Baoosgo, mam na n paa Efɛɛs hal tɩ ta Pãntekotã. 9 Bala, dignoor n pak hal yalenga, mam tʋʋmdã yĩnga, la sẽn kis-b maamã sõor waoogame. 10 A Tɩmote sã n ta, bɩ y maan y sẽn na maan t'a sẽn be yãmb sʋkã, bɩ a pɛlg yɩ kãenkãe, bala, a tʋmda Zu-soabã tʋʋmd wa mam me sẽn maandã. 11 Woto yĩnga, bɩ ned baa a yen da get-a n pa nandẽ ye. Kɩt-y tɩ b yãag-a t'a lebg n wa mam nengẽ ne laafɩ, bala, mam gũuda yẽ ne ba-biisã 12 Ne ba-biig a Apolos yelle, mam keng-a-la sõama n yeel-a t'a tũ ba-biisã n wa yãmb nengẽ, la a dag n ka yãk yam tɩ wa be moasã ye. A sã n wa paam weere, a na wa. 13 Neend-y-yã! Yals-y kãenkãe tẽebã pʋgẽ! Yɩ-y raopa, keng-y y mense. 14 Bɩ bũmb nins fãa sẽn maand yãmb sʋkã yɩ ne nonglem. 15 M ba-biisi, bũmb a yembr la mam leb n dat n yeel yãmb tɩ y maane. Yãmb miime t'a Stefanas zaka rãmb n yɩ pipi tẽedb Akayi soolmã, la tɩ b tʋmdame n sõngd Kirist tẽedbã. 16 Sak-y neb a woto, la y sak neb nins fãa sẽn naag tʋʋmdã pʋgẽ n tʋmdẽ wã. 17 Mam sũur yaa noog ne a Stefanas la a Fortunatus la a Akayikus sẽn wa mam nengẽ wã. B yiisa yãmb velem sẽn dag n tar maamã, 18 bala, b kɩtame tɩ maam ne yãmb sɩɩsã gãande. Bãng-y neb a woto yõod sẽn zem to-to. 19 Wẽnd-dot nins sẽn be Azi soolmã neb pʋʋsda yãmba. A Akilas ne a Pirsil la Wẽnnaam nebã sẽn tigimd bãmb zakẽ wã toonda yãmb pʋʋsem Zu-soabã pʋgẽ. 20 D ba-biisã fãa toonda yãmb pʋʋsem. Pʋʋs-y taab ne mok-sõngo. 21 Yaa maam a Poll mengã nug n gʋls pʋʋsmã. 22 Ned sã n ka nong Zu-soabã, bɩ kãab-wẽng zĩnd a zugu. Maranata! 23 Bɩ Zu-soab a Zezi Kirist barkã zĩnd ne yãmba! 24 Mam nonga yãmb fãa Kirist Zezi pʋgẽ.

2 Korẽnt 1

Pʋʋsem

1 Maam a Poll sẽn ya a Zezi Kirist tʋmtʋmd Wẽnnaam sẽn yãkã, la tõnd ba-biig a Tɩmote n tʋmd seb kãngã Wẽnnaam nebã sẽn be Korẽntã, la Wẽnnaam neba fãa sẽn be Akayi soolmã fãa pʋgã. 2 Bɩ y reeg bark la laafɩ sẽn yit tõnd ba a Wẽnnaam la Zu-soab a Zezi Kirist nengẽ.

A Poll pʋʋsda Wẽnd barka

3 Pẽgr Wẽnnaam sẽn ya tõnd Zu-soab a Zezi Kirist ba wã! Ba sẽn ya nimbãan-zoɛta la Wẽnnaam sẽn belsd nebã wakat fãa. 4 Bãmb belsda tõnd d toodã fãa pʋgẽ, tɩ tõnd sẽn paamd belsg Wẽnnaam nengẽ wã, tõnd na tõog n bels neb nins sẽn be tood buud fãa pʋgẽ wã ne bels-kõngo. 5 Bala, a wa Kirist namsgã sẽn paamd tõndã, woto me, tõnd paamda belsg wʋsg Kirist maasem yĩng me. 6 Tõnd sã n namsdẽ, yaa tɩ yãmb na paam belsog la fãagre. Tõnd sã n paamd belsgo, yaa sẽn na yɩl la yãmb paam belsog sẽn na kõ yãmb pãng tɩ y tõog n sak namsg nins tõnd sẽn paamdã ne sũ-mare. 7 La tõnd sũur keema sõama ne yãmba, bala, tõnd miime tɩ yãmb sẽn naag n sak namsgã, yãmb tara pʋɩɩr ne belsgã me. 8 Sɩd me, d ba-biisi, tõnd ka rat tɩ yãmb zɩ tood nins tõnd sẽn paam Azi soolmẽ wã ye. Tõnd namsa wʋsg tɩ looge, n yɩɩg tõnd pãnga, hal tɩ d dag n ka le tẽed tɩ d na n vɩɩmdame ye. 9 Tõnd da tagsda d sũyã pʋs tɩ b na n kʋʋ tõndo, rẽ sẽn paam tõndã yaa sẽn na n yɩl tɩ tõnd kõn teeg d mens ye, la tɩ d na teeg Wẽnnaam ning sẽn vʋʋgd kũuma. 10 Yaa Wẽnnaam kãng n fãag tõndo, la b na fãag tõnd ne kũum a woto buudu. N ye tõnd tara tẽ-kãngã tɩ b na n leb n fãaga tõnd yɛsa. 11 Yãmb mens me sẽn sõng tõnd n pʋʋsd tõnd yĩngã, woto, Wẽnnaam na n leoka neb wʋsg pʋʋsg n sõng tõndo, la neb wʋsg na n pʋʋsa Wẽnnaam bark tõnd yĩnga.

Bũmb ning sẽn gɩdg a Poll so-toakã

12 Bala, bũmb ning sẽn kõt tõnd sũ-noogã, yaa tõnd sũ-bãngrã sẽn kɩt kaset tɩ dũni wã neb sʋka, tõnd kẽna ne sõmblem la pʋ-peelem sẽn yit Wẽnnaam nengẽ wã yĩnga, la d kẽna yãmb sʋk a woto n yɩɩda. La ka yɩ ne ninsaal yam ye, yaa ne Wẽnnaam barkã la d maan woto. 13 Tõnd sẽn gʋlsd yãmbã ka bũmb a to ye, yaa yãmb sẽn karẽmd n yãtẽ la y wʋmdẽ wã bala. La mam tẽedame tɩ yãmb na n bãnga zãnga, 14 a wa yãmb sẽn zoe n sɩng n bãng tɩ Zu-soabã waoong daare, tõnd yaa yãmb zu-zẽkre, tɩ yãmb ya tõnd zu-zẽkre. 15 La tẽ-kãnga pʋgẽ, mam da rat n deng n waa yãmb nengẽ, sẽn na n yɩlẽ tɩ yãmb tõe n paam bark naoor a yiib-n-soaba. 16 M da rat n yii yãmb nengẽ n tũ Masedoan, la m yi Masedoan n lebg n wa yãmb nengẽ tɩ y sõng-m ne zude kẽndã. 17 Dẽ yĩnga, mam sẽn da tʋlg n maan bõn-kãngã, mam wilgdame tɩ m ka yas m zĩ-yend bii? Bɩ mam yam-yãkra yaa ninsaal dẽnda tɩ mam tõe n yeel tɩ n-ye, n leb n yeel tɩ ayo? 18 Sã n ya sɩd me tɩ Wẽnnaam yaa sɩd soaba, koɛɛg ning tõnd sẽn gom ne yãmba ka yɩ n-ye n leb n ya ayo ye. 19 Bala, maam ne a Sɩlvẽ la a Tɩmote sẽn da moon Wẽnnaam bi-ribl a Zezi Kirist koɛɛg yãmb sʋka ka yɩ n-ye la ayo ye, la a Zezi pʋgẽ, yaa n-ye bal n be. 20 Wẽnnaam kãabdã fãa yaa n-ye ning sẽn be-a Kirist pʋgẽ wã. Dẽ, yaa a Zezi maasem yĩng la tõnd yet tɩ: ãmina! Wẽnnaam waoogr yĩnga. 21 Yaa Wẽnnaam n kɩted tɩ tõnd ne yãmb yalsd kãenkãe Kirist tũudmã pʋgẽ, la bãmb yãka tõnd n welg tõnd toore. 22 Bãmb n ning tõnd bãnd b yʋʋrã yĩnga, la b ning Sɩɩg-sõng sẽn ya arzegs nins bãmb sẽn bĩng tõndã reng-n-lɛmbg tõnd sũyã pʋgẽ. 23 Mam dɩkda Wẽnnaam tɩ ya m kaset soaba, la m sã n yagda zĩrĩ, bɩ b reeg m sɩɩgã: Yaa sẽn na n sõng yãmb yĩng n kɩt tɩ mam ka leb n wa Korẽntã. 24 Ka tɩ tõnd dat n modga yãmb y tẽeba pʋg ye, la yaa tɩ tõnd dat n naaga yãmb n tʋm tɩ y paam sũ-noogo. Bala, yãmb kɩɩ yẽg tẽebã pʋgẽ.

2 Korẽnt 2

1 Dẽ, mam yãka yam m sũurẽ n ka rat n leb n wa yãmb nengẽ ye. Sẽn na yɩl n da wa sãam yãmb sũyã ye. 2 Bala, mam sã n sãam yãmb sũyã, ãnna n tõe n kõ maam sũ-noogo, sã n ka mam sẽn sãam neb nins sũyã bala? 3 Mam gʋlsa wa mam sẽn da gʋlsã, tɩ mam sã n wa wa, bɩ m da paam sũ-sãoong ne neb nins sẽn da tog n kõ maam sũ-noogã ye. La mam sũur keema ne yãmb fãa, bala, mam sũ-noog yaa yãmb fãa sũ-noogo. 4 Yaa to-kãseng pʋga, la sũ-sãoong ne nintãm pʋg la mam dag n gʋls yãmba. A ka sẽn na n sãam yãmb sũy ye, la yaa tɩ yãmb na bãng nonglem kãseng ning mam sẽn tar yãmb yĩngã.

Kõ-y ned ning sẽn beegã sugri

5 Ned sã n yɩ sabaab tɩ sũ-sãoong wa, ka maam bal sũur la a sãame ye, yaa yãmb fãa, la bas-y tɩ m yeel tɩ yãmb neb kẽere, n da wa yag zĩrĩ ye. 6 Sɩbgr ning yãmb neb wʋsg sẽn sɩbg nin-kãnga soabã sek-a lame. 7 La sẽn ya neer n yɩɩd moasã, yaa tɩ yãmb tog n kõ-a-la sugri, la y bels-a tɩ sũ-sãoong-kãseng da wa yõk-a, n kẽes-a pãn-komsem pʋg ye. 8 Dẽ, mam sagenda yãmb tɩ y maan bũmb sẽn wilgd tɩ y nong-a lame. 9 Bala, mam sẽn da gʋls yãmba me, da yaa sẽn na n mak yãmb n bãng y sã n yaa sakdb bũmb fãa pʋgẽ. 10 La yãmb sẽn kõt ned ninga sugr a beegr yĩngã, mam me kõt-a-la sugri. La ne maam, mam sẽn maan sugrã, sã n yaa tɩ bũmb n be m sẽn tog n kõ sugri, yaa yãmb yĩng la m maan bõn-kãng Kirist nifẽ, 11 sẽn na yɩl tɩ sʋtãana ra wa tõog tõnd ye. Bala, tõnd mii a Sʋtãan sɩlmã.

A Poll maanda yɩɩr Torwas

12 La mam sẽn ta Torwas n na n moon Kirist koe-noogã, baa ne Zu-soabã sẽn pak sor be n kõ maama, 13 mam sɩɩgã da ka gãe ye, mam sẽn ka yãnd m ba-biig a Titã yĩnga. Dẽ, mam basa bãmb n kẽng Masedoan.

Tõogre, Kirist maasem yĩnga

14 Bark Wẽnnaam sẽn kɩtd tɩ tõnd paamd tõogr daar fãa Kiristã tũudum pʋgẽ wã, la b kɩtdẽ tɩ ne tõndo, nebã bãngd Kirist zĩiga fãa, wa yũ-noog sẽn saagd to-to wã. 15 Sɩd me, tõnd yaa wa wisd sẽn tar yũ-noog Kirist sẽn dɩk n kõ Wẽnnaam, tɩ tõnd be neb nins sẽn paam fãagrã, la neb nins sẽn na n sãamã sʋka. 16 Ne neb kẽere, tõnd yaa kũum yũug sẽn wat ne kũum, la ne neb a taaba, tõnd yaa vɩɩm yũug sẽn wat ne vɩɩm. Ãnna n tar pãng n tõe n maan bõn-kãensã? 17 Bala, tõnd ka wẽnd wa neb wʋsg sẽn dɩkd Wẽnnaam koɛɛgã n leebd n baood yõodã ye. Ayo, tõnd sẽn gomdã yaa ne pʋ-peelem, la goamã yita Wẽnnaam nengẽ, la tõnd gomda Wẽnnaam taoore, la Kirist tũudmã pʋgẽ.

2 Korẽnt 3

Kãab paalgã tʋmtʋmdba

1 Dẽ wã, dat n yeelame tɩ tõnd leb n sɩngame n na n pẽg d mens bii? Wall tõnd da rata kaset sɛb n wilg yãmb wa neb a taabã sẽn maandã, wall d rata yãmb kaset sɛb n wilg neb a taabã? 2 Yãmb yaa tõnd sebr sẽn gʋls tõnd sũyã pʋse, neba fãa sẽn mi la b karemdẽ. 3 Yaa vẽeneg tɩ yãmb yaa Kirist sebre, tõnd sẽn gʋls n tʋme. Ka sẽn gʋls ne gʋls-koom ye, la yaa sẽn gʋls ne Wẽnnaam sẽn vɩ wã sɩɩga. Ka sẽn gʋls kug-wals zut ye, la yaa sẽn gʋls yãmb sũyã pʋse. 4 Yaa tẽeb pidsg-gũudum kãng la tõnd tar Wẽnnaam nengẽ, Kirist maasem yĩnga. 5 Ka rat n yeel tɩ tõnd mens tara pãng n tõe n maan bũmb kãng ne d mens pãng ye, la yaa tɩ tõnd pãngã yita Wẽnnaam nengẽ. 6 Wẽnnaam kɩtame tɩ d tõe n yɩ bãmb tʋmtʋmdba kãab-paalgã maasem yĩnga. Ka ne tõog sẽn gʋlsã ye, la yaa ne Sɩɩg-sõngo. Bala, tõog sẽn gʋlsã kʋʋdame, la Sɩɩg-sõng kõta vɩɩm. 7 La sã n yaa tɩ tõog ning sẽn wat-a ne kũuma, b sẽn gʋls-a kug-wals zutã, a sã n da tar ziir hal tɩ Israyɛl kambã rag n ka tõe n ges a Moyiis nengã, yẽ nengã sẽn yãgd ne ziirã yĩnga, tɩ yaool n yaa ziir sẽn na n wa n loogã, 8 rẽ wã, Sɩɩgã sẽn maand tʋʋmd ningã kõn tall ziir n yɩɩd sɩda. 9 Tʋʋmd ning sẽn wat ne sɩbgrã sã n da tar ziiri, yaa tʋʋmd ninga sẽn wat ne tɩrlma n tar ziir n yɩɩda. 10 La b sã n na n mak-b ne taaba, bũmb ninga sẽn ya wa a talla ziirã ka yɩ ziir ye, ziir ning sẽn ya kãseng n yɩɩdã yĩnga. 11 Rẽnda wã yĩnga, sã n yaa tɩ bũmb ning sẽn loogda paama a ziiri, dẽnd bũmb ning sẽn ka loogdã n tar ziir yɩɩda. 12 Dẽ, tõnd sẽn tar tẽeb-pidsg gũudum kãngã wã, tõnd tara raood wʋsgo. 13 La tõnd ka maand wa a Moyiis sẽn da lut a nengã ne peende, tɩ Israyɛl kambã da yã ziir kãng sẽn ya bõn-loaagdgã sɛɛbã ye. 14 La bãmb yama pagame, bala, hal tɩ ta moasã, bãmb sã n karemd kãab kʋdgã, peen-kãng ket n beeme. Peen-kãng ka tõe n pilg tɩ sã n ka ne a Kirist ye. 15 Hal tɩ ta moasã, b sã n karẽmd a Moyiis sebrã peenda ket n luda b yama. 16 La b sã n wẽnemd n tek yam n tẽ "Zu-soabã", peendã pilgdame. 17 La b sẽn yet tɩ "Zu-soabã", rat n yeelame tɩ Sɩɩga, la Zu-soabã Sɩɩg sẽn be zĩig ninga, lohorem bee be. 18 Tõnd fãa nems pilgame tɩ nebã ne Zu-soabã ziir kãng beene wa neng-gɛtgẽ, la Zu-soabã, sẽn ya-a Sɩɩgã, tedga tõnd tɩ d wẽneg bãmba, n paamd ziir n paasdẽ.

2 Korẽnt 4

1 Wẽnnaam sẽn zoe tõnd nimbãaneg n kõ tõnd tʋʋm kãnga wã yĩng n kɩt tɩ tõnd ka boogd d raood ye. 2 Tõnd kɩɩsda bũmb nins solg n ya yãn-tʋʋma, tõnd ka tʋmd ne sɩlem ye. La tõnd ka tekd Wẽnnaam goama ye. Tõnd wilgda sɩdã vẽenega, n paamd kaset sõng neba fãa sũyã pʋs Wẽnnaam taoore. 3 La tõnd sẽn moond koe-noog ningã wã sã n ket n solgame, a solga ne neb nins sẽn na n sãama. 4 Yaa neb nins sẽn ka tẽed-bã. Dũni kãngã na-wẽngã sẽn yaa a sʋtãan sẽn lud b yamã tɩ b ka tõe n yã Kirist sẽn ya Wẽnnaam mengã wẽnegã koe-noogã ziirã yĩnga. 5 Ka tõnd mens koɛɛg la d moond ye, yaa a Zezi Kirist koɛɛg la tõnd moonda. La a Zezi maasem yĩnga, tõnd boonda d mens tɩ yãmb tʋmtʋmdba. 6 Bala, Wẽnnaam sẽn yeel tɩ vẽenem na n yãga lik pʋgẽ wã, yaa Wẽnnaam n kɩt tɩ vẽenemã yãg tõnd sũyã pʋse, tɩ tõnd yã Wẽnnaam ziirã sẽn pɩnd Kirist nengã zugu.

Vɩɩm tẽeb yĩnga

7 Tõnd zãada paoon-kãngã d yĩnsã sẽn ya wa yagd laasã pʋse. Tɩ pãn-kãseng kãngã na yɩ Wẽnnaam dẽnda, la kõn yɩ tõnd dẽnd ye. 8 Tõnd paamda namsg buud toor-toore, la b ka kʋʋd tõnd ye. Tõnd dag n ka mi d sẽn na n maaneg ye, la tõnd ka boogd raood ye. 9 Neb namsda tõndo, la Wẽnnaam sõngda tõndo. B pãbda tõnd n lubdẽ, la d ka kiid ye. 10 Tõnd tara a Zezi kũuma mamsg d yĩnsã pʋs daar fãa, tɩ neba na yã a Zezi vɩɩmã tõnd yĩnsã pʋse. 11 Bala, tõnd sẽn vɩ wã, b kẽnda ne tõnd kũum zĩigẽ wakat fãa a Zezi yĩnga, sẽn na n yɩl t'a Zezi vɩɩmã me na puk tõnd yĩn-kiidsã pʋse. 12 Woto, kũum n maand a tʋʋmd tõnd pʋse, tɩ vɩɩm maand a tʋʋmd yãmb pʋse. 13 La a wa Wẽnnaam gʋls-sõamyã sẽn yeel tɩ: Mam tẽeme. Yaa woto yĩng la m n gom-yã. Tõnd me tẽedame, la yaa woto yĩng me n kɩt tɩ tõnd sẽn gomdã. 14 La d miime tɩ sẽn vʋʋg-a Zu-soab a Zezi wã na n naaga tõnd me ne a Zezi n vʋʋge, la na n kɩtame tɩ tõnd ne yãmb naag taab n yals bãmb taoore. 15 Bala, bõn-kãens sẽn maandã yaa yãmb yĩnga, tɩ barkã sẽn tat neb wʋsgã kɩt tɩ b pʋʋs Wẽnnaam barka, Wẽnnaam waoogr yĩnga. 16 Yaa woto yĩng n kɩt tɩ tõnd ka boogd d daood ye. La baa tõnd yĩngã sã n sãame, tõnd sɩɩgã lebgda paalg daar fãa. 17 Bala, tõnd sẽn na n paam namsg bilf wakat bilf pʋgẽ wã Kɩtdame tɩ tõnd na n paam ziir kãseng sẽn kõn sa n yɩɩda. 18 Sẽn paase, tõnd sẽn getã, ka bũmb nins nin sẽn ne wã ye, tõnd geta bũmb nins nin sẽn ka tõe n yã wã. Bala, bũmb nins nin sẽn ne wã loogdame, la bũmb nins nin sẽn ka ne wã paada wakat sẽn kõn sa.

2 Korẽnt 5

1 Sɩd me, tõnd miime tɩ tõnd tẽng zug ka roogã sẽn ya fu-roogã sã n wa n sãame, tõnd tara roog arzãn pʋga, sẽn ya Wẽnnaam n me. Yaa roog sẽn paad wakat sẽn kõn sa, sẽn ka ninsaalb nus n me ye. 2 La tõnd sidgda ro-kãng pʋg me n dat arzãn doogã n yeelg n yɩɩd a yembrã, 3 tɩ tõnd sã n paam yeelgre, tõnd kõn yɩ bɛɛl ye. 4 Bala, tõnd sẽn ket n be fu-ro-kãngã pʋgã, tõnd sidgdame n tar namsgo, la ka tɩ tõnd dat n yeega tẽng zug roogã ye, la yaa tɩ tõnd data arzãn doogã n yeelge, tɩ vɩɩmã vel yĩn-kiidgã. 5 Yaa Wẽnnaam n maan tõnd tɩ d yɩ a woto, bãmb n kõ tõnd Sɩɩg-sõng tɩ ya arzegs nins b sẽn bĩng tõndã reng-n-lɛmbga. 6 Dẽ wã, daar fãa tõnd tara raood wʋsgo, la d miime tɩ tõnd sẽn be yĩn-kãnga pʋgẽ wã, tõnd zãra ne Zu-soabã. 7 Bala, tõnd kẽnda ne tẽebo, la d ka yã n yaool n tẽed ye. 8 Tõnd tara raood wʋsgo, la tõnd nongẽ lame n yi n bas yĩng kãnga n kẽng Zu-soabã nengẽ n yɩɩda. 9 Yaa woto yĩng me tɩ tõnd maoodẽ, n dat n ta bãmb yam, tõnd sã n be yĩn-kãnga pʋga, wall d sã n wa n yi n bas-a. 10 Bala, yaa tɩlɛ tɩ tõnd fãa yals Kirist bʋʋdã geer taoore, tɩ b keo ned kam fãa wa sẽn zems tʋʋm nins yẽ sẽn tʋm a yĩngã pʋgã. Sã n ya tʋʋm-sõama wall tʋʋm-wẽnse.

Paasg tʋʋmde

11 Tõnd sẽn mi Zu-soabã rabeem zoeesã, tõnd baoodame n sagl nebã n tõog tɩ b tẽ. Wẽnnaam mii tõnd sõama. La mam tẽedame tɩ yãmb sũyã pʋse, yãmb me mii maam. 12 Tõnd ka le wilgd yãmb yɛs tɩ tõnd zemsame ye, la tõnd kõta yãmb weer tɩ y maan sũ-noog tõnd yĩnga, tɩ yãmb na tõog n leok neb nins sẽn waoogd b mens ne nin sẽn ne bũmb ninsã, la ka sẽn be sũurẽ wã. 13 Sɩd me, sã n ya tɩ tõnd yaa ka-yam dãmba, yaa Wẽnnaam yĩnga, la tõnd sã n tara yam, yaa yãmb sõngr yĩnga. 14 Bala, Kirist nonglemã n so tõndo. Tõnd sẽn bãng vẽeneg n welg tɩ nin-yend n ki neb a fãa yĩnga, tɩ rẽ rat n yeel tɩ yaa neba fãa n ki wã. 15 A Zezi kii neba fãa yĩnga, tɩ sẽn vɩ-bã kõn leb n vɩ b mens yĩng ye, la b na n vɩɩ sẽn ki-a bãmb yĩng n vʋʋg n bas kũumã yĩnga. 16 Woto, sẽn sɩng ne moasã, tõnd ka leb n get ned wa sẽn zems ninsaal tagsg ye, la baa tõnd sã n dag n gesa Kirist wa sẽn zems ninsaal tagsgo, moasã, tõnd ka le get bãmb wa sẽn zems ninsaal tagsg yɛs ye. 17 Ned sã n tũud Kirist, yẽ soab yaa nin-paalga. Bõn-kʋdã loogame, tɩ bũmba fãa lebg paalse. 18 La yõwã fãa yita Wẽnnaam nengẽ. Kirist maasem yĩnga, Wẽnnaam yiisa yell ning sẽn da be tõnd ne bãmb sʋkã, n kõ tõnd zabr paasg tʋʋmde. 19 Bala, yaa ne Kirist la Wẽnnaam yiis yell ning sẽn da be bãmb ne dũniyã sʋka, n ka le geelgd ninsaalbã beegrã ye. La b ninga zabr paasg koɛɛg togsg tõnd zutu. 20 Dẽ, tõnd yaa Kirist tʋmtʋmdba, tɩ tõnd sẽn gomd ne yãmbã, yaa Wẽnnaam n tall tõnd n gomd ne yãmba: Tõnd kota yãmb ne Kirist yʋʋr tɩ y leb n paam lagem-n-taar ne Wẽnnaam! 21 Wẽnnaam kɩtame tɩ Kirist sẽn ka maan yel-wẽna lebg yel-wẽn tõnd yĩnga, tɩ tõnd tõe n lebg nin-tɩrs Kirist pʋg Wẽnnaam taoore.

2 Korẽnt 6

1 Tõnd sẽn ya Wẽnnaam tʋmd-n-taasã yĩnga, tõnd kota yãmb tɩ y ra bas bark ninga yãmb sẽn deeg Wẽnnaam nengẽ wã tɩ yɩ zaalem ye. 2 Bala, bãmb yetame: Mam leoka foom sẽn zems a wakate, la fo sẽn dat fãagr wakate, mam waa n sõnga foom. Ade, moasã yaa wakat sẽn zemse. Ade, moasã yaa fãagr daare. 3 Tõnd ka rat tɩ d yel-manesem baa yen lub ned ye, tɩ ned da wa n gom tõnd tʋʋmdã wẽng ye. 4 La bũmb fãa pʋga tõnd wilgdame tɩ tõnd yaa Wẽnnaam tʋmtʋmdba, n maand sũ-mar wʋsg namsgã pʋgẽ, la naongã pʋgẽ, la sũ-sãamsã pʋgẽ, 5 la pãbre, la bi-bees rot kõom, la tẽn-dãmbg pʋgẽ, la tʋʋm-wɛgl pʋgẽ, la gõeem sẽn ka be, la kom pʋgẽ. 6 Tõnd wilgdame tɩ d yaa Wẽnnaam tʋmtʋmdba, ne pʋ-peelem, ne bãngre, ne sũ-maasem ne sõmblem, ne Sɩɩg-sõngo, la ne nonglem sẽn ka naag ne zãmbo, 7 ne koɛɛg sẽn ya sɩda, la ne Wẽnnaam pãnga, ne tɩrlem zab teed sẽn tar n zabdẽ, la sẽn tar n kogend d menga, waoogre, la paoogr pʋgẽ, 8 yʋ-beedo la yʋ-noog pʋgẽ, neb geta tõnd wa zĩrĩ be-neba baa ne tõnd sẽn togsd sɩdã. 9 B geta tõnd wa sãamba, baa ne b fãa sẽn mi tõndã. B geta tõnd wa kiidba, la tõnd yaool n vɩɩme. B geta tõnd wa neb b sẽn sɩbgde, la b ka kʋʋd tõnd ye. 10 B geta tõnd wa sũ-saoong rãmba la tõnd tara sũ-noog daar fãa. B geta tõnd wa naong rãmba, la tõnd kɩtdame tɩ neb wʋsg lebgd arzegs rãmba. B geta tõnd wa neb sẽn ka tar baa fʋɩ, la tõnd yaool n tara bũmb fãa. 11 Korẽnt neba, tõnd goma vẽeneg ne yãmba. D pelga d pʋs ne yãmba. 12 Tõnd ka solg yãmb d nonglem ye. La yãmb ka wilg tõnd y nonglem ye. 13 Mam gomda ne yãmb wa m kamba, bɩ y tags tõnd yell wa tõnd sẽn tagsd yãmb yellã. Yãmb me pelg y pʋs ne tõndo.

Tõnd yaa Wẽnnaam sẽn vɩ roogo

14 Bɩ y da paam lagem-n-taar ne neb nins sẽn ka tẽedbã ye. Bala, bõe lagem-n-taar n be tɩrlem ne wẽng sʋka? Wall bõe lagem-n-taar n be vẽenem ne lik sʋka? 15 La bõe zems-n-taar n be Kirist ne a Sʋtãan sʋka? Wall ned ning sẽn tẽedã tara bõe pʋɩɩr ne ned ning sẽn ka tẽedã? 16 Bõe lagem-n-taar n be Wẽnnaam doogã ne wẽn-naands sʋka? Bala, tõnd yaa Wẽnnaam sẽn vɩ roogo, wa Wẽnnaam sẽn yeel tɩ: Mam na n zĩnda ne bãmba, la m kẽn bãmb sʋka. Mam na n yɩɩ bãmb Wẽnnaam, la bãmb na n yɩɩ mam neba. 17 Yaa woto yĩng tɩ Zu-soaba yetẽ yaa: Yi-y bãmb sʋka, welg-y toor ne-ba. La y ra sɩɩs bũmb sẽn ya rẽgd ye, la mam na reeg yãmba. 18 Mam na n yɩɩ yãmb Ba, la yãmb na n yɩɩ mam kom-dibli la m kom-pugli. Yaa Zu-soabã, sẽn-tõe-a fãa wã n yeele.

2 Korẽnt 7

1 Woto yĩnga, m zo-nongdse, tõnd sẽn tar kãab kãensã wã, bɩ d yɩlg d mens ne rẽgd ninga sẽn dẽgemd yĩngã ne sɩɩgã, n bɩ sõmblem sẽn zems zãng pʋgẽ n paase, Wẽnnaam dabeem zoees pʋgẽ.

A Poll paama sũ-noog tẽedba yam tekr yĩnga

2 Bas-y tɩ d paam weer y sũyã pʋsẽ. Tõnd ka maan ned baa yen wẽnga, tõnd ka sãam ned baa a yen yelle, tõnd ka zãmb ned n deeg a bũmbu. 3 Mam sẽn gomd a woto wã, ka sẽn na n mong yãmb bʋʋm ye. Bala, mam dag n zoe n yeelame tɩ tõnd tagsda yãmb yelle, d sã n vɩ wall d sã n ki. 4 Mam sũur keema wʋsg ne yãmba, mam sũur nooma ne yãmba. Mam paamda belsgo. Baa tõnd namsgã fãa pʋgẽ, mam tara sũ-no-kãsenga. 5 Bala, tõnd sẽn ta Masedoan soolmẽ wã tɛka, tõnd yĩnsã ka tol n paam vʋʋsg baa bilf ye. Tõnd paama namsg buud fãa. Yɩng yaa maoore, la pʋgẽ yaa rabeem. 6 La Wẽnnaam sẽn belsd sũ-sãoong rãmbã, b belsa tõnd ne a Tit waoongã. 7 La ka ne a Tit waoongã bal ye, leb n yaa ne belsg ning yẽ sẽn paam yãmb nengẽ wã me. Yẽ togsa tõnd yãmb sẽn dat maam wʋsg to-to wã, yãmb nintãm la y sẽn dat n sõng maam to-to wã. Rẽ kɩtame tɩ mam paam sũ-noog wʋsg n paase. 8 Baa mam sebrã sã n sãama yãmb sũyã, mam ka maand m bãngẽ ye. La baa mam sã n maana m bãngẽ, yɩɩ wakat bilf pʋgẽ, mam sẽn yã tɩ seb-kãngã sãama yãmb sũyã yĩnga. 9 Mam maanda sũ-noog moasã, la ka m sẽn sãam yãmb sũyã yĩng ye. Yaa yãmb sũ-sãoongã sẽn kɩt tɩ yãmb tek yam n kos sugrã yĩnga. Bala, yãmb sũ-sãoongã yii Wẽnnaam nengẽ. Rẽ wã, tõnd ka maan yãmb bũmb sẽn na n sãam-y ye. 10 Sɩd me, sũ-sãoong ninga sẽn yit Wẽnnaam nengẽ wã kɩtdame tɩ ned tek yam n kos sugr n paam fãagre, la ned ka maand a bãngẽ rẽ yĩng ye. La dũni wã sũ-sãoong wata ne kũum. 11 La ad sũ-sãoong ninga sẽn yit Wẽnnaam nengẽ wã sẽn modg yãmb tɩ y maan bũmb ninsi: A kɩtame tɩ y yiis yell y mens zutu, a waa ne sũ-pa-noaanga, a waa ne rabeem, a waa ne ratem kãsenga, a waa ne yamleoogo, a waa ne sɩbgre. Bũmba fãa pʋgẽ, yãmb wilgame tɩ y ka tar yell yel-kãnga pʋg ye. 12 Rẽ wã, mam sẽn gʋls yãmbã, ka sẽn maan-a yellã yĩnga, a ka ned ning yẽ sẽn beegã me yĩng ye. La yaa sẽn na n yɩl tɩ yãmb sẽn nong tõnd to-to wã yɩ vẽeneg yãmb sʋk Wẽnnaam taoore. 13 Yaa rẽ n kɩt tɩ tõnd paam belsgã. La sẽn paasd tõnd sẽn paam belsgã, a Tit sẽn paam raood ning yãmb fãa nengẽ t'a sũurã noomẽ wã leb n kõo tõnd sũ-noog wʋsg n yɩɩd yɛsa. 14 Sã n ya mam sẽn pẽg m meng bilf a Tit taoor yãmb wɛɛngẽ wã, bõn-kãng yãnd ka tar maam ye. Wa tõnd sẽn dag n togs yãmb sɩd daar fãa wã, woto me, tõnd sẽn pẽg d mens yãmb wɛɛngẽ a Tit taoorã me yɩɩ sɩda. 15 La a Tit sã n tẽeg yãmb fãa sakrã yelle, a paamda nonglem wʋsg yãmb yĩng n paasdẽ, bala yãmb deega yẽnda ne rabeem la rigbu. 16 Mam maanda sũ-noogo, mam sẽn n tõe n kɩs sɩd ne yãmb bũmb fãa pʋgẽ wã yĩnga.

2 Korẽnt 8

Kũun Wẽnnaam neba yĩnga

1 M ba-biisi, tõnd datame tɩ yãmb bãng Wẽnnaam barkã sẽn puk wẽnd-dot nins sẽn be Masedoannã sʋk to-to. 2 Baa ne bãmb sẽn paam makr ne tood wʋsgã, bãmb sũ-noogã yɩɩ kãsenga, tɩ baa ne b naongã sẽn ya wʋsgã, b kõo wʋsg ne sũyã fãa. 3 Mam kɩta kaset tɩ bãmb kõo ne b pãng tɛka. B kõo ne yamleoog n yɩɩd b pãng sẽn tõe menga. 4 Bãmb kosa tõnd ne b sũyã fãa tɩ d bas-b tɩ b naag n sõng Wẽnnaam nin-tũusidsã sẽn be Zeruzalɛmã. 5 Bãmb deng n dɩka b mens n kõ Zu-soabã, la b sak tõnd ne Wẽnnaam daabo. Woto yɩɩda tõnd sẽn da tẽedã. 6 Tõnd kosa a Tit me t'a maan nonglem tʋʋm-kãng yẽ sẽn sɩng yãmb sʋkã n baase. 7 A wa yãmb sẽn modgd ne bũmb fãa wã: Sã n ya tẽebo, goama, bãngre, la yãmb sẽn wɩngd ne bũmb fãa, la y tar nonglem tõnd yĩngã, bɩ y modg ne nonglem tʋʋm kãng maaneg me. 8 Mam sẽn yet a woto wã, ka pãng la m dat n maan-y ye, la yaa sẽn na n dɩk neb a taabã sẽn maandã n mak n ges yãmb nonglema sã n yaa sɩda. 9 Bala, yãmb mii tõnd Zu-soab a Zezi Kirist barkã. Tɩ baa bãmb sẽn ya arzɛk soabã, b maana b meng naong soab yãmb yĩnga, tɩ ne bãmb naongã, yãmb na paam arzegse. 10 Yaa mam tagsog la m kõt yel-kãngã zugu. Bala, bõn-kãng toga ne yãmba, yãmb sẽn yɩ pipi rãmb sẽn sɩng ne rɩɩgẽ n maan ligd-lobrã, la ka y sẽn yɩ pipi rãmb n maan-a wã bal ye, yãmb n yɩ pipi rãmb n tʋlg n na n maan-a. 11 Rẽ wã, moasã, bɩ y maan-a n baase, tɩ yãmb sẽn yãk yam n wilg tɩ y rat n maan-a lame wã, bɩ y kell n tall datem n maan-a n baase, la maan-y-yã-a wa sẽn zems yãmb pãnga. 12 Bala, ned sã n tar datem tɩ kõ wa sẽn zems yẽ sẽn tar bũmb ningã, a tata Wẽnnaam yam n yɩɩd yẽ sẽn na n dat n kõ bũmb ning yẽ sẽn ka tarã. 13 Bala, mam ka rat tɩ yãmb sẽn sõngd neb a taabã kẽes yãmb naong pʋg ye. La yaa sẽn na yɩl tɩ yãmb zeng taaba, tɩ yãmb sẽn tar bũmb ning tɩ sek moasa wã tõe n sõng bãmb b naongã pʋgẽ, 14 la tɩ bãmb me sã n wa tar bũmb ning tɩ sekd-ba, bɩ b tõe n sõng yãmb me y naongã pʋgẽ. Sã n yɩ a woto, yãmb na n yɩɩ zem-taaba, 15 tɩ yɩ wa gʋls sõamyã sẽn yeel tɩ: Ned ning sẽn paam wʋsgã ka tar baa fʋɩ tɩ loog ye, la bũmb ka paoog ned ning sẽn paam bilfã ye. 16 Bark Wẽnnaam, bãmb sẽn ning yam-yãk-kãnga me a Tit sũurẽ yãmb yĩngã. 17 Bala, a Tit saka tõnd kosgã, la yẽ sẽn tar ratma, a yãka yam ne a sũur fãa n na n wa yãmb nengẽ. 18 Tõnd tʋmda ba-biig ning sẽn tar pẽgr zĩiga fãa ne koe-noogã tʋʋmd a Zezi tẽedba sʋkã t'a tũ a Tit. 19 Sẽn yɩɩd fãa, a Zezi tẽedbã yãka yẽnda t'a yãag tõnd sõngr-tʋʋm-kãnga pʋgẽ, tõnd sẽn tʋmd Zu-soaba meng waoogr yĩnga, la tɩ yɩ kaset tɩ tõnd tara ratem tɩ maan ne d sũyã fãa. 20 Tõnd maanda a woto tɩ ned da wa n tõog n dõd tõnd ne ligd kãng sẽn ya wʋsg tɩ tõnd get a yellã wɛɛngẽ ye. 21 Bala, tõnd baood n maana sẽn ya neere, ka Zu-soaba nifẽ bal ye, la ninsaalba nifẽ me. 22 Tõnd tʋmda d ba-biiga ne bãmba. Tõnd paama weer naoor wʋsg n mak a tʋʋmdã ratem n gese, la moasã a wilgame t'a tara ratem ne tʋʋma n yɩɩd pĩnda, a sẽn kɩs sɩd ne yãmbã yĩnga. 23 Woto, sẽn kẽed ne a Tit wɛɛngẽ, yẽ yaa mam tũud-n-taaga la m tʋmd-n-taag yãmb yĩnga. La sã n ya ne d ba-biisã, bãmb yaa neb tẽedbã sẽn tʋme, Kirist waoogr yĩnga. 24 Dẽ wã, bɩ y maan bũmb n wilg bãmb ne a Zezi tẽedbã tɩ yãmb tara nonglem, tɩ rẽ na n wilgame tɩ tõnd dag n tara bʋʋm la d sẽn pẽgd yãmb bãmb nifẽ wã.

2 Korẽnt 9

1 Ka tɩlɛ tɩ mam gʋls yãmb sõngr ning sẽn tog n kõ tẽedbã wɛɛngẽ ye. 2 Sɩd me, mam mii yãmb ratem sõngã, la mam pẽga m meng yãmb wɛɛngẽ Masedoan neba taoor n yeel tɩ Akayi neba rag n seglame n sɛ hal rɩɩgẽ, la yãmb sẽn modgdã kɩtame tɩ neb wʋsg me rat n maane. 3 Mam tʋmda ba-biisã yãmb nengẽ, tɩ tõnd sẽn pẽg yãmbã kõn yɩ zaalem bõn-kãng wɛɛngẽ ye, la tɩ yãmb na segl n sɛ wa mam sẽn yeelã. 4 Mam ka rat tɩ Masedoan nebã yãag maam n wa n mik tɩ yãmb ka segl n sɛ ye, tɩ tõnd sẽn kɩs sɩd ne yãmbã da wa n lebg yãnd ne tõnd ye. La yaa m sẽn ka rat n yeel tɩ yãmb yãnda yĩnga. 5 Dẽ, mam tagsdame tɩ yaa neer tɩ m kos ba-biisã tɩ b reng maam taoor n wa yãmb nengẽ, n ges nonglem kũunã yãmb sẽn zoe n kãabã yelle, tɩ y tõe n segl n sɛ, tɩ yɩ yamleoog kũuni, la ra yɩ wa zoe-bõn kũun ye. 6 Bãng-y tɩ ned ning sẽn bʋt bilf na n tigsa bilfu, la ned ning sẽn bʋt wʋsg na n tigsa wʋsgo. 7 Bɩ ned kam fãa kõ wa sẽn zems a sẽn yãk yam a sũur pʋgẽ, la ra yɩ ne neng-gãneng wall modgr ye. Bala, Wẽnnaam nonga ned ning sẽn kõt ne sũ-noogo. 8 La Wẽnnaam tara pãn-tõog tɩ kõ yãmb bark buud fãa tɩ seke. Tɩ yãmb tõe n paam bũmb fãa, daar fãa, sẽn na sõng yãmb y ratmã fãa pʋgẽ n sek n kell tɩ y maan tʋʋm soamã fãa, 9 tɩ yɩ wa gʋls sõamyã sẽn yeelã: A kɩtame t'a tʋʋm sõama wã saag zĩig fãa. A kõo naong rãmba. Yẽ tɩrlem paada wakat sẽn kõn sa. 10 Soab ning sẽn kõt-a ka-koaad bõn-buudu, la b kõt-a bur t'a rɩtẽ wã na n kõo yãmb bõn-buudu, la b kɩt t'a wom wʋsgo, la b kɩt tɩ yãmb tɩrlma biis yɩ wʋsgo. 11 Woto, yãmb na paam arzegs bũmb fãa pʋgẽ, n yãk tɩ yɩ nonglem kũuni tɩ neb wʋsg na pʋʋs Wẽnnaam barka, kũuna tõnd sẽn kõ-bã yĩnga. 12 Bala, ka Wẽnnaam nebã bal la nonglem kũun kãngã na n sõng ye. A na n kɩtame tɩ neb wʋsg pʋʋs Wẽnnaam barka. 13 Bãmb sã n paam sõng-kãnga, b na n pẽga Wẽnnaam, yãmb sẽn sak n kɩs Kirist koe-noogã kaseto, la yãmb sẽn kõ kũun wʋsg bãmb yĩnga, la neba fãa yĩngã. 14 B pʋʋsda yãmb yĩng ne nonglem, Wẽnnaam sẽn sik bark kãseng yãmb zutã yĩnga. 15 Bark Wẽnnaam, bãmb kũuna noor sẽn ka tõe n togsa yĩnga.

2 Korẽnt 10

A Poll gomda a tʋʋmdã yelle

1 Maam a Poll kota yãmb ne sũ-bʋgsem, Kirist sõmblemã pʋgẽ, mam sẽn ya nin-bʋgsga, m sẽn wat n be ne yãmba la m ya nin-toaag m sẽn wat n zãr ne yãmbã. 2 Mam kota yãmba, tɩ mam sã n wa n be yãmb nengẽ, bɩ y ra maan tɩ yɩ tɩlɛ tɩ mam yɩ nin-toaag wa mam sẽn tagsd n na n yɩ nin-toaag ne neb nins sẽn tagsd tɩ tõnd kẽnda wa sẽn zems yĩngã datmã ye. 3 Tõnd sɩd bee yĩng pʋga, la tõnd ka zabd wa yĩngã sẽn zabdã ye. 4 Bala, tõnd sẽn tar zab-teed nins n zabdẽ wã ka yĩng zab-teed ye. La zab-te-kãens tara pãng Wẽnnaam nifẽ n tõe n leeb pãens rãmbã n lubi. 5 Tagsd nins ne bũmb nins fãa sẽn zẽkd b mens n zabdẽ tɩ nebã kõn bãng Wẽnnaamã, tõnd leebd-b lame n lubdẽ, la tõnd tõogda tagsd buud fãa n kɩt tɩ b sak Kiristã. 6 Yãmb sã n wa n sak zãng fasɩ, tõnd seglame n na n sɩbg kɩɩsg buud fãa. 7 Yãmb geta bũmb nins yãmb ninã sẽn ne wã! Ned sã n tẽed t'a yaa Kirist rẽnda, bɩ a meng bãng bõn-kãngã me: Yẽ sã n ya Kirist rẽnda, tõnd me yaa Kirist rẽnda. 8 La baa mam sã n maand sũ-noog wʋsg bilf ne noor ning Zu-soabã sẽn kõ tõnd tɩ d paas yãmb pãnga, la ka sẽn na n sãam yãmbã, yãnd kõn yõk maam ye. 9 Mam ka rat t'a yɩ wa mam dat n kẽesa yãmb dabeem ne mam sɛbã ye. 10 Bala, b yetame tɩ: A Poll sɛba yaa toogo, la b tara pãnga, la b meng sã n be tõnd sʋka, b ka pãng ye, la b goamã ka tar yõod ye. 11 Bɩ ned ning sẽn gomd a woto wã bãng neer tɩ tõnd sẽn ka be yãmb sʋk n gomd to-to d sɛbã pʋsã, tõnd sã n wa n be yãmb sʋk me, tõnd tʋʋmã yaa a woto bala. 12 Tõnd ka saagd n zeng d mens wall d mak d mens ne neb nins sẽn wilgd tɩ b mens zemsame wã ye. La bãmb sẽn mamsd b mens la b makd b mens ne taabã, b ka yam ye. 13 Sã n yaa ne tõndo, tõnd ka rat n pẽg d mens tɩ loog ye, la tõnd na n dɩka mamsg ne tʋʋmd ning Wẽnnaam sẽn pʋɩ n kõ tõndo, la b leb n kɩt tɩ d tõog n ta hal yãmb nengẽ wã. 14 Tõnd ka loogd d toadg wa tõnd dag n ka ta hal yãmb nengẽ ye. Bala, tõnd talla Kirist koe-noogã n ta hal yãmb nengẽ. 15 Tõnd ka pẽgd d mens tɩ loog ne tʋʋm sẽn ya ned a to rẽnd ye. La tõnd tẽedame tɩ yãmb tẽebã sã n paasdẽ, tõnd tʋʋmdã na n lebga kãseng yãmb sʋka, zĩig ning sẽn ya tõnd dẽndã, 16 tɩ d moon koe-noogã soolem nins sẽn be yãmb taoorã, la ka tɩ d pẽg d mens ne tʋʋm nins sẽn zoe n tʋm neb a taab soolmẽ ye. 17 Wa Wẽnnaam gʋls sõamyã sẽn yeelã: Ned ning sẽn na n pẽg a menga, bɩ a pẽg a menga, a sẽn tũud Zu-soabã yĩnga. 18 Bala, ka ned ning sẽn wilgd t'a zemsame wã n tat Wẽnnaam yam ye, yaa Zu-soabã sẽn wilgd tɩ ned ninga zemsame wã.

2 Korẽnt 11

1 Mam nongẽ la yãmb sã n da tõe n sakẽ mam yalemdã bilfu! La yãmb sakdame. 2 Bala, mam maanda sũ-kiir yãmb yĩnga, la yaa sũ-kiir sẽn yit Wẽnnaam nengẽ, tɩ bõe mam sẽn dɩk yãmb n kõ sɩd a yen tãa wã yĩnga. Tɩ mam tõe tall yãmb n kẽng Kirist nengẽ wa pʋg-sad sẽn ka sãam ye. 3 La baoosgo, a wa waafã sẽn maan sɩlem n zãmb a Awa wã, mam yɛɛsdame tɩ yãmb yam na n wa wẽnemd n lebg wẽng n kɩt tɩ y bas y sõmblema ne y pʋ-peelma y sẽn tar Kirist yĩngã. 4 Bala, ned a to sã n yɩ pipi n wa moon yãmb Zezi a to, tɩ ka Zezi ninga tõnd sẽn da moon yãmbã, wall yãmb sã n deeg sɩɩg a to sẽn ka Sɩɩg ninga yãmb sẽn dag n deegã, wall koe-noog a to tɩ ka yãmb sẽn da reeg pĩndã, yãmb sakda yẽ soab sõama. 5 La mam yaool n tẽedame tɩ m ka yɩ poorẽ soab bũmb baa a fʋɩ pʋgẽ, ne tẽn-tʋmdb nins sẽn yet b mens tɩ b yaa tẽn-tʋmd-kãsemsã ye. 6 Baa mam sã n ka gom minim-soaba, mam ka ned sẽn ka tar bãngr ye. La tõnd wilga bõn-kãng vẽeneg yãmb sʋk wakat fãa, bũmb fãa pʋga. 7 Bɩ Mam sẽn moon yãmb Wẽnnaam koe-noogã zaalma, n sik m meng n zẽk yãmbã, m maana yel-wẽnde? 8 Mam fãa a Zezi tẽedbã sẽn be zĩis a taabã, mam sẽn sak tɩ bãmb yao maam tɩ m sõng yãmba yĩnga. La mam sẽn da wa n be yãmb nengẽ n dat sõngrã, mam ka yɩ zɩɩb ned baa a ye yĩng ye. 9 Bala, ba-biis nins sẽn yi Masedoan n wa wã kõo maam bũmb ning sẽn da paoog maamã. Bũmba fãa pʋgẽ, mam gũusa m menga, n da wa n yɩ zɩɩb yãmb yĩng ye, la mam na n kell n gũusa m menga ne bõn-kãnga. 10 Ne Kirist sɩdã sẽn be mam sũurẽ wã, mam yetame tɩ ned ka tõe n gɩdg maam tɩ m ka pẽg m meng bõn-kãng wɛɛngẽ Akayi soolmã pʋgẽ ye. 11 Bõe yĩng tɩ m yet a woto? Yaa mam sẽn ka nong yãmb yĩng bii? Wẽnnaam menga miime tɩ mam nonga yãmba. 12 Mam sẽn maand bũmb ninga, mam na n kell n maan-a lame yɛsa, tɩ gɩdg neb nins sẽn baood weer n dat n pẽg b mens n yeel tɩ bãmb sẽn tʋmdã ne tõnd sẽn tʋmdã yaa a yembrã. 13 Nin-bãmba rãmb yaa zãmb tẽn-tʋmdba, la belgr tẽn-tʋmdba, n toeemd b mens n ya wa Kirist tẽn-tʋmdba. 14 La yõwã ka bõn-lingdg ye, bala, sʋtãanã meng toeemda a meng n lebg wa malɛk sẽn tar vẽenem. 15 Dẽ wã, yẽ tʋmtʋmdbã me sã n toeemd b mens n lebgd wa tɩrlem tʋmtʋmdba, ka bõn-yɛɛsdg ye. Bãmb baoosg na n yɩɩ wa b tʋʋmã sẽn ya to-to wã.

A Poll namsg a tʋʋmda yĩnga

16 Mam leb n yetame: Bɩ ned da ges maam wa yalem ye, wall y sã n get maam wa yalma, bɩ y sak n deeg maam wa yalma, tɩ mam me tõe n pẽg m meng bilfu. 17 Mam sẽn gomd bũmb ningã, ka Zu-soabã n yet tɩ m gom ye. La mam gomda ne pɛl-kɛgenga, wa m yaa yalma, n pẽg m meng bõn-kãng pʋgẽ. 18 Neb wʋsg sẽn pẽgd b mens ne dũni yɛlã, mam me na n pẽga m menga. 19 Yãmb sẽn ya yam dãmb n yaool n sakd n deegd yalemb ne yamleoogo! 20 Sɩd me, yãmb sakdame tɩ b kẽesd yãmb yembdo, tɩ b rɩt yãmba, tɩ b fãad yãmba, tɩ b ka nand yãmba, la b pãbd yãmb pegse. 21 Mam yetame tɩ yaa yãnde. Tõnd maana pãn-komsem n ka tõog n maan a woto ye. Baoosgo, ne bũmb ning fãa ned sẽn tar raood tɩ pẽg a menga, mam me tara raoodo, mam gomda wa yalma. 22 Bãmb yaa Hebre rãmba? Mam me yaa Hebre. Bãmb yaa Israyɛl buudu? Mam me yaa Israyɛl neda. B yaa a Abraham yagense? Mam me yaa a Abraham yagenga 23 Bãmb yaa Kirist tʋmtʋmdba? Maam n leb n yɩɩda. Mam gomda wa m zugã ka be ye. Sã n ya ne tʋʋma, maam n yɩɩd-ba, ne bi-bees roog kõom, maam n yɩɩd-ba, ne pãbr deegre, maam n leb n yɩɩd-ba, la mam kolga kũum naoor wʋsgo. 24 Zuif-rãmbã pãba maam ne kalwaas a yen ka pis-naase, naoor a nu. 25 B pãba maam ne rasab naoor a tã, b loba maam kug vugri, koom-kogond sãama naoor a tã tɩ mam be b pʋse. Mam paa koom zug daar tõre la yʋng tõre. 26 Kʋɩls rag n na n dɩɩ maam wakat kẽere, m kẽna pʋse. Fãadb rag n na n fãa maam. Mam tẽngẽ neb baoo n na n sãama maam. Neb nins sẽn ka Zuif buudã baoo n na n sãama maam, mam paama tood tẽns pʋsẽ, mam dag n na n kii wetẽ. Mam dag n na n kii ko-kãsengã zugu, zãmb ba-biis rag n na n kʋʋ maam. 27 Mam tʋma tʋʋm-kegemse, mam namsame. Wakat kẽere, mam ka gũs ye. Kom la ko-yũud yõka maam. Mam gãanda kom wakat kẽere. Wakat kẽere, waood yõka maam la fut paooga maam, 28 tɩ m ka gomd bũmb nins sẽn ketã ye. Mam tara zɩɩb daar fãa, a Zezi tẽedbã fãa yɛl sẽn pak maamã yĩnga. 29 Ãnna pãng n boog tɩ mam dẽnd ka booge? Annã n lʋɩ yel-wẽnd pʋgẽ tɩ mam sũur ka sãame? 30 Pẽg-m-meng sã n noome, mam na pẽg m pãng-komsem. 31 Wẽnnaam sẽn ya tõnd Zu-soab a Zezi Ba wã, sẽn tar-a bark wakat sẽn kõn sa wã miime tɩ mam ka yagd zĩrĩ ye!... 32 Mam sẽn wa n be Damasã, rĩm a Areta Gʋvɛrneerã ra kɩtdame tɩ b gũud Damas tẽnga noy n dat n yõk maam. 33 La b kẽesa maam peoogẽ n tũnug roog fẽnetr n sik maam lalgã poor tɩ mam põse, t'a ka paam maam ye.

2 Korẽnt 12

Yĩng gõaaga

1 Yaa tɩlɛ tɩ m pẽg m menga? Bõn-kãng ka tar yõod ye. Baoosgo, mam na n togsa mam sẽn yã yãab ninsi, la vẽnegr nins Zu-soabã sẽn kõ maamã. 2 Yʋʋm piig la a naas sẽn looge, mam bãnga Kirist tẽed a yembr sẽn paam zẽkr n ta saas a tãab soabã. Mam ka mi yẽ soab sã n da bee a yĩngã pʋga, wall a sã n da ka be a yĩng pʋgẽ ye, la Wẽnnaam miime. 3 Rao-kãngã sã n da bee a yĩngã pʋga, wall a ka be, mam ka mi ye, la Wẽnnaam miime, la mam sẽn mi yaa tɩ 4 rao-kãngã zẽkame n kẽng Paradi, la a wʋma goama, ned sẽn ka tõe n togs ye, la b sẽn ka kõ ninsaal noor t'a gom-a ye. 5 Mam na n pẽga m meng rao-kãnga wɛɛngẽ, la mam mengã wɛɛngẽ, mam ka na n pẽg n meng ye. Sã n ka m pẽg m meng pãn-komsem bala. 6 La mam sã n dat n pẽg m menga, mam ka na n maan yalemd ye, bala mam na n togsa sɩda. La mam gũusda m meng tɩ ned da wa n yã mam sẽn maandã, la a wʋm mam sẽn gõmdã n tags tɩ maam n yɩɩd ye. 7 La sẽn na n yɩl tɩ mam da wuk m meng vẽneg-kãsem kãensã yĩnga, b ninga gõaag mam yĩnga pʋgẽ, sẽn ya sʋtãan tʋmtʋmd t'a paoogd maam, tɩ mam da wa n pid ne wuk m meng ye. 8 Mam bõsa Zu-soaba naoor a tãab tɩ b kɩt tɩ bõn-kãng loog n bas maam. 9 La b yeela maam yaa: "Mam barka sekda foom. Bala, yaa pãn-komsmã pʋg la mam pãngã maand a tʋʋmde." Dẽnd mam na n maana sũ-noog m pãn-komsmã pʋga, tɩ Kirist pãngã zĩnd mam zugu. 10 Yaa woto yĩng tɩ mam maand sũ-noog m pãn-komsmã pʋgẽ, paoogrã pʋgẽ, m sẽn ka tar m sẽn dat pʋgẽ, namsg pʋgẽ, la tood mam sẽn sak Kirist yĩngã pʋgẽ. Bala yaa mam pãn-komsmã wakat la mam tar pãnga. 11 Yãmb modga maam tɩ m yɩ yalma. Sɩd me, yaa yãmb n da tog n gom n sõng maam. Bala, b sẽn boond-b rãmb tɩ tẽn-tʋmd-kãsemsã pʋs n ka yɩɩd maam ye, baa ne mam sẽn ka baa fɩ wã. 12 Bãn nins sẽn ya toor n wilgdẽ tɩ mam yaa tẽn-tʋmdã maana yãmb sʋk tɩ neba yã, yɩɩ ne sũ-mare, makrã fãa pʋgẽ, la ne bãna, la bõn-yɛɛsdse, la ne bõn-bãna. 13 Yaa bõe la yãmb paam-y tɩ ka ta a Zezi tẽedba a taabã sẽn tarã, sã n ka mam sẽn ka sak tɩ y ges mam yellã bala? Kõ-y-m sugr ne kong kãngã.

A Poll dat n kẽnga Korẽnt naoor a tãab soaba

14 Ade, mam seglame n sɛ n na n wa yãmb nengẽ naoor a tãab-n-soaba, la yãmb ka na n ges mam yell ye. Bala, mam ka baood yãmb bũmb ye, la yaa yãmb mensã la m baooda. Sɩd me, ka kamb n tog tigs paoong b ba-rãmb yĩng ye, la yaa ba-rãmbã n tog n tigs paoong b kamb yĩnga. 15 Ne maam, mam na n kɩsa bũmb fãa ne yamleoogo, la m kɩs m menga fãa yãmb mensa yĩnga. Mam sẽn nong yãmb wʋsgã kɩtame tɩ yãmb ka le nong maam wʋsg laa? 16 Baa sã n ya a woto, mam ka yɩ zɩɩb yãmb yĩng ye la nina na n tagsame tɩ mam maana sɩlem n paam yãmba. 17 Rẽ yĩnga, mam sẽn tʋm neb nins yãmb nengẽ wã, m tũnuga bãmb ned a bõe n belg yãmb n deeg bũmbu? 18 Mam sagla a Tit t'a wa yãmb nengẽ, la m tʋma ba-biig a yen t'a tũ yẽnda. Rẽ yĩnga, a Tit belga yãmb n deeg bũmbu? Yẽnda tagsgã ne mam dẽnda ka a yembr sɩda? Tõnd tʋʋm tʋmdɩ wã ka a yembr sɩda? 19 Hal daar zãra, yãmb da tagsame tɩ tõnd dat n baoo bʋʋm yãmb taoore, la ka a woto ye. Yaa Wẽnnaam taoore, Kirist tũudmã pʋgẽ la tõnd gomda. M zo-nongdse, bõn-kãensã fãa yaa yãmb tẽebã bɩɩsg yĩnga. 20 Bala, mam zoeta m na n wa wa n mik tɩ yãmb ka ya wa mam sẽn datã ye, la tɩ yãmb da mik tɩ mam mengã ka ya wa yãmb sẽn datã ye. Mam yɛɛsdame tɩ welgre, la sũ-kiiri, la kis-taaba, la geesem-geesem, la wɩdga, la paoog-taaba, la wuk-m-meng la zũnglug na n wa zĩnd yãmb sʋka. 21 Mam zoeta m na n wa wa yãmb nengẽ, tɩ mam Wẽnnaamã leb n ning maam yãnd yãmb yĩnga, la tɩ mam da wa n yãbe, neb wʋsg sẽn dag n maan yel-wẽn n ka tek yam n kos sugr yĩnga, la b tʋʋm-dẽgdã la b yoobã yĩnga, la tʋʋm beedã b sẽn maana yĩng ye.

2 Korẽnt 13

1 Mam wata yãmb nengẽ naoor a tãab-n-soaba. Yɛla fãa na n paama manegre, ne neb a yiib bɩ a tãab kaseto. 2 Mam sẽn dag n zĩnd yãmb nengẽ naoor a yiib-n-soabã, mam dag n zoee n togsa yãmb bõn-kãngã, la dũnna, mam sẽn ka be yãmb nengẽ wã, mam leb n deng n togsd-a-la neb nins sẽn maan yel-wẽna wakat sẽn loogã, la neb a taabã fãa. Mam sã n lebg n wa yãmb nengẽ, m ka na n bas ned baa yembr ye. 3 Bala, yãmb baooda bãnd sẽn wilgd tɩ Kirist tũnugda maam n gomda. Bãmb yaool n ka pãn-komsem soab yãmb yĩng ye, la b yaa pãn-kãseng soab yãmb sʋka. 4 Bala, b kaa a Zezi da-pɩk zug b pãn-komsem yĩnga, la bãmb vɩɩ ne Wẽnnaam pãnga. Tõnd me yaa pãn-komsem dãmb a Zezi tũudmã pʋgẽ, la tõnd vɩɩ ne bãmba n tʋmd yãmb yĩnga, ne Wẽnnaam pãnga. 5 Fees-y y mens y toore, n ges yãmb sã n bee tẽebã pʋgẽ. Mak-y y mens y toor n gese. Yãmb ka mi t'a Zezi Kirist bee yãmb pʋsẽ laa? Sã n ka rẽ, dall makrã kɩtdame tɩ yãmb ka paamd tõogr ye. 6 La mam tẽedame tɩ yãmb miime tɩ makrã ka kɩtd tɩ tõnd ka tõogdẽ ye. 7 Baoosgo, tõnd pʋʋsda Wẽnnaam yãmb yĩng tɩ y kõn maan bũmb baa yen sẽn ya wẽng ye. Ka tɩ wilg tɩ tõnd tõogda makr pʋgẽ ye, la yaa tɩ yãmb na maan sẽn ya neere, baa sã n wẽnda wa tõnd ka paamd tõogr makr pʋgẽ. 8 Bala, tõnd ka tar pãng n na n zab ne sɩd ye, tõnd sẽn tar pãng ningã yaa sẽn na n sõng sɩdã. 9 Tõnd sẽn wat n maan sũ-noog d pãn-komsmã wakatã tɩ yãmb tara pãnga, la tõnd sẽn kot bũmb ninga d pʋʋsg pʋgẽ, yaa tɩ yãmb na zems zãnga. 10 Yaa rẽ yĩng tɩ mam gʋlsd yãmb bõn-kãense, wakat ning mam sẽn ka be yãmb nengẽ wã, tɩ mam sã n wa n wa yãmb nengẽ, mam kõn yɩ nin-toaag ne yãmba, ne noor ning Zu-soabã sẽn kõ maam yãmb sõngr yĩnga, la ka y sãoong yĩngã ye.

Yaoolem pʋʋsem

11 La sẽn keta, m ba-biisi, paam-y sũ-noogo, modg-y n zems-y zãnga. Sagl-y taaba, paam-y yam a yembre, zĩnd-y ne taab ne bãane. La Wẽnnaam sẽn ya nonglem la laafɩ soabã na pa ne yãmba. 12 Pʋʋs-y taab ne mokr sẽn ya sõama. Wẽnnaam nebã fãa pʋʋsda yãmba. 13 Bɩ Zu-soab a Zezi barkã la Wẽnnaam nonglemã, la Sɩɩg-sõng lagem-n-taar zĩnd ne yãmb fãa.

Galat 1

Pʋʋsem

1 Maam a Polle, mam yaa tẽn-tʋmda, la ka tẽn-tʋmda ninsaalb wall ned sẽn yãk ye. Yaa a Zezi Kirist la ba a Wẽnnaam, soab ning sẽn vʋʋg a Zezi tɩ b yi kũum sʋkã n yãk maam. 2 Maam ne ba-biis nins fãa sẽn be ne maamã n gʋlsd wẽnd-dotã sẽn be Galasi wã. 3 Bɩ tõnd ba a Wẽnnaam ne tõnd Zu-soab a Zezi Kirist bark yãmba, la b kõ-y bãane. 4 Kirist yaa soab ning sẽn kõ b vɩɩm tõnd yel-wẽnã yiisg yĩnga, tɩ b tõe n fãag tõnd n yiis-d dũni kõngã wẽngã pʋgẽ, wa sẽn zems tõnd ba a Wẽnnaam daabã. 5 Bɩ bãmb paam ziir wakat fãa, ãmina!

Koe-noog a to ka be ye

6 Yãmb sẽn wẽnemd tao-tao n bas soab ning sẽn bool-a yãmb Kirist maasem yĩng n na n tũ koe-noog a to wã linga maam. 7 Ka tɩ koe-noog a to n be ye, la neb n rãmbd yãmb n dat n teem Kirist koe-noogã. 8 La tõnd mensã, wall arzãn malɛk sã n togs yãmb koe-noog sẽn ya toor ne koe-noog ning tõnd sẽn moon yãmbã, bɩ kãab-wẽng zĩnd a zugu. 9 Tõnd yeela yãmb pĩnda, la mam leb n yetame: Ned sã n togs yãmb koe-noog sẽn ya toor ne koe-noog ning yãmb sẽn deegã, bɩ kãab-wẽng zĩnd a zugu. 10 Dẽ wã, mam dat n taa nebã yam bii, bɩ Wẽnnaam yam? Dẽ yĩnga, mam baoodame tɩ maan sẽn noom nebã laa? Mam sã n da ket n maandẽ sẽn noom nebã, mam da kõn ya Kirist tʋmtʋmd ye.

A Poll koe-mooneg tʋʋmde

11 M ba-biisi, mam yeta yãmb tɩ koe-noog ning mam sẽn moonã ka yit ninsaal nengẽ ye. 12 Bala, mam mengã ka reeg-a, wall m wʋm-a ned nengẽ ye, la yaa ne a Zezi Kirist vẽnegre. 13 Sɩd me, yãmb wʋma mam yel-manesem sẽn yɩ to-to pĩnda, Zuif-rãmbã kaoreng pʋgẽ. Wakat kãnga, mam dag n namsda Wẽnnaam nin-tũusidsã, la m sãamd b roogã. 14 Zuif rãmbã kaoreng pʋgẽ, mam dag n yɩɩda m rog-taasã wʋsg m buudã pʋga. Bala, mam dag n wɩngda ne m ba-rãmbã minindã sakr hal tɩ looge. 15 La sẽn dag n welg-a maam toor tɩ m nan ket n be m ma pʋgẽ, la b maan nimbãan-zoeer n bool maamã 16 sẽn wa n mik tɩ zemsame tɩ b puk b Bi-riblã ne maam, tɩ mam na moon b yellã bu-zẽmsã sʋkã, mam ka yals n sok ninsaal ye, 17 la mam ka kẽng Zeruzalɛm n babs neb nins sẽn deng-b maam n ya tẽn-tʋmdbã ye. Mam kẽnga Arabi, la mam lebg n waa Damas. 18 Yʋʋm a tãab rẽ zugẽ, mam kẽnga Zeruzalɛm n na n tɩ bao n bãng a Sefas, la mam zĩnda ne-a dasem piig la a nu. 19 La mam ka yãnd tẽn-tʋmd a to baa a yen, sã n ka Zu-soabã ma-biig a Zak bala. 20 Mam sẽn gʋlsd yãmb yõwã wã, mam yeta yãmb Wẽnnaam taoor tɩ m ka yagd ye. 21 Dẽ poore, mam kẽnga Siiri ne Silisi soolmẽ. 22 La Wẽnd-dot nins sẽn be a Kirist pʋgẽ Zude wã dag n ka mi maam ye. 23 B dag n wʋmame bal tɩ b yetẽ tɩ "ned ning sẽn dag n namsd tõndã moonda tẽeb ning a sẽn dag n dat n sãamã koɛɛg mosã." 24 La Wẽnd-do-kãens nebã dag n kõta Wẽnnaam waoogr mam wɛɛngẽ.

Galat 2

A Poll sega tẽn-tʋmdb a taabã

1 Rẽ poore, yʋʋm piig la a naas zugẽ, mam leb n kẽnga Zeruzalɛm la mam peega a Tit me. 2 Yaa vẽnegr mam sẽn paam yĩng la mam kẽng be. Mam wilg-b la koe-noogã mam sẽn moond bu-zẽmsã. Yaa taoor dãmbã la m gom-ne, ka yɩ nebã fãa taoor ye. Bala, mam dag n zoeta tʋʋmdã m sẽn maan la m ket n maandẽ wã na n wa yɩ zaalem. 3 La pʋs n ka yɩ tɩlɛ t'a Tit sẽn ya Gɛrk n be ne maamã kẽ bãong ye. 4 Baoosgo, baa ne neb nins sẽn belg tɩ b yaa tõnd ba-biisã sẽn kẽ tõnd sʋk n na n gũus tõnd n ges lohorem ning tõnd sẽn tar d lagem-n-taar a Zezi Kiristã pʋgẽ wã, n dat n kẽes tõnd yembdẽ wã... 5 La tõnd ka tũ b raabã baa bilf ye, sẽn na yɩlẽ tɩ koe-noogã sɩdã na kell n yals yãmb sʋka. 6 La sã n yaa ne neb nins nebã sẽn dag n get wa taoor dãmbã, la b sẽn dag n ya bũmb ning pĩndã ka pak maam ye, Wẽnnaam ka welgd neb ye. Taoor dãmb kãens ka modg maam tɩ m maan baa fɩ ye. 7 Ayo, b sẽn yã tɩ Wẽnnaam kõo maam koe-noogã neb nins sẽn ka-b Zuif rãmbã yĩnga, wa b sẽn kõ a Pɩyɛɛr Zuif rãmbã yĩngã, 8 (bala, ned ning sẽn tʋm a Pɩyɛɛr pʋgẽ n kɩt t'a lebg Zuif rãmbã tẽn-tʋmdã, soab kõng me n tʋm mam pʋgẽ bu-zẽmsã yĩnga). 9 La b sẽn bãng bark ning Wẽnnaam sẽn kõ maamã, a Zak ne a Sefas la a Zã, nebã sẽn get wa ra-lugsã yõga maam ne a Barnabas nus-rɩtgo, n wilg tɩ lagem-n-taar bee tõnd ne bãmb sʋka. Woto, tõnd na n teesa bu-zẽmsã sẽne, tɩ bãmb tees Zuif rãmbã sẽne. 10 Tõnd togame bal n tẽeg naong rãmbã yelle, la mam maana rẽndã ne m sũur fãa.

A Poll lenga a Pɩyɛɛr Ãntiyos

11 La a Sefas sẽn wa Ãntiyosã mam leng-a-la nebã taoore, bala, a dag n maana sẽn ka zemse. 12 Sɩd me, sẽn deng neb kẽer sẽn yi a Zak nengẽ wã waoongo, a Sefas dag n dɩta ne bu-zẽmsã. La nin-kãens waoongã zugẽ, a welgame n ka le rɩt ne bu-zẽmsã ye, a sẽn zoet zũinsã yĩnga. 13 Zuif-rãmb a taabã me dag n kuusd n maanda wa yẽ sẽn maanã, hal t'a Barnabas mengã tũ n kẽ b zãmbã pʋgẽ. 14 La mam sẽn yã tɩ b ka kẽnd tɩrg wa sẽn zems koe-noogã sɩdã yĩnga, mam yeela a Sefas nebã fãa taoore yaa: Fo sẽn ya Zuifã, fo sã n maand wa bu-zẽmsã fo na n maana a wãn n modg bu-zẽmsã tɩ b sak Zuif rãmbã kaorengo? 15 Tõnd yẽ dogame n ya Zuif-rãmba, la d ka yel-wẽn-maandb soolem dãmbã sʋk ye. 16 Tõnd sẽn mi tɩ ka ne tõogã tʋʋm la ned yɩt tɩrga, la yaa ne tẽeb ne a Zezi Kiristã, tõnd me tẽe a Zezi Kiristã, tɩ tẽeb ne Kiristã na kɩt tɩ tõnd lebg tɩrse, la ka tõogã tʋʋm ye, bala, tõog tʋʋm kõn kɩt tɩ ned baa a yembr yɩ tɩrg ye. 17 La tõnd sẽn baood tɩ Kirist kɩt tɩ tõnd yɩ tɩrsã, b sã n mik tɩ tõnd me yaa yel-wẽn maandb wa bu-zẽmsã, dẽ, Kirist yaa yel-wẽna tʋmtʋmd laa? Yaa vẽeneg tɩ ka a woto ye. 18 Bala, bũmb nins mam sẽn yeel tɩ b ka sõngdã, mam sã n wẽnemd n yeel tɩ b sõngdame, rẽnd mam lebga m meng kɩɩsda. 19 Sɩd me, sã n yaa ne tõogã wɛɛngẽ, mam yaa kũum tõogã maasem yĩnga, tɩ m tõe n vɩɩmd Wẽnnaam yĩnga. 20 B kaa maam ne Kiristã, la ka maam n vɩ yɛs ye, yaa Kiristã n vɩ mam pʋgẽ. Mam sẽn vɩ m yĩngã pʋgẽ moasã wã, yaa tẽeb ne Wẽnnaam Bi-riblã, soab ning sẽn kõ a vɩɩm a toor mam yĩngã pʋgẽ la mam vɩ. 21 Mam ka tõdgd Wẽnnaam barkã ye. Bala, sã n dag n yaa ne tõog la ned paamd tɩrlem, dẽnd Kiristã kii zaalem.

Galat 3

Ned deegda Sɩɩg-sõng ne tẽebo

1 Yãmb Galasi neb sẽn ka yam! Ãnna n belg yãmba, b bilga yãmb a Zezi Kirist b sẽn ka da-pɩk zugã yellã vẽenegã ãnna n belg yãmba? 2 Ad bũmb ning bal mam sẽn dat tɩ yãmb leok maam: Yaa yãmb sẽn maan tõogã sẽn yeelã yĩng la yãmb deeg Sɩɩg-sõngã bii, bɩ yaa yãmb sẽn kelg koe-noogã ne tẽebã? 3 Yãmb ka yamã taa a woto? Yãmb sẽn sɩng ne Sɩɩgã pãngã, yãmb na n baasa ne yĩng rẽnd mosã laa? 4 Bũmb nins fãa yãmb sẽn yã wã yɩɩ zaalem laa? Sã n yaẽ la zaalem! 5 Soab ning sẽn kõt yãmb Sɩɩgã la b maand bõn-bãn yãmb sʋkã, yaa yãmb sẽn sakd tõogã yĩng la b maand bii, bɩ yaa yãmb sẽn kelgd koe-noogã ne tẽebã yĩnga?

Wẽnnaam kãabg ne a Abraham

6 La ne a Abraham, a tẽe Wẽnnaam, la Wẽnnaam ges-a-la wa nin-tɩrga, a tẽebã yĩnga. 7 Dẽ wã, bɩ y reeg tɩ yaa neb nins sẽn tẽedã n ya a Abraham kamba. 8 Woto, Wẽnnaam gʋls-sõamyã sẽn pĩnd n neẽ tɩ Wẽnnaam na n kɩtame tɩ bu-zẽmsã yɩ tɩrs tẽeb yĩngã, b pĩnd n togsa a Abraham koe-no-kãngã n yeele: Buud fãa na n paama bark fo yĩnga. 9 Woto, neb nins sẽn tar tẽebã naaga ne tẽeb soab a Abraham n paam barka. 10 Sɩd me, neb nins fãa sẽn teegd tõod tʋʋmã bee kãab-wẽng pʋgẽ, bala, b gʋlsame n yeele: Kãab-wẽng n be ned ning fãa sẽn ka sakd bũmb nins fãa sẽn gʋls seb-kãngã pʋgẽ, la a ka maand wa sẽn gʋlsã zugu. 11 La yaa vẽeneg tɩ ned baa a yen kõn paam tɩrlem Wẽnnaam taoor tõog yĩng ye, tɩ bõe, nin-tɩrg na n vɩɩ ne tẽebo. 12 Tõog yaool n ka yit tẽebẽ ye. La tõogã yetame tɩ ned ning sẽn na n maan-a wa sẽn gʋlsã, bõn-kãens na kɩt t'a vɩɩmde. 13 Kirist yolsa tõnd ne kãab-wẽngã, bãmb sẽn lebg kãab-wẽng tõnd yĩngã yĩnga. Bala, b gʋlsame tɩ kãab-wẽng n be ned ning sẽn lulg raoog zugã zugu. 14 Woto, a Abraham barkã na n zĩnda a Zezi Kirist pʋgẽ bu-zẽmsã yĩnga, la ne tẽebo, bɩ tõnd deeg Sɩɩgã Wẽnnaam sẽn kãabã. 15 M ba-biisi, m dɩk ninsaalb mamsgo: Ned sã n gʋls sebr n wilg a sũur gomde, a sẽn dat tɩ yɩ to-to a kũum poore, baa ne sẽn ya ninsaal n gʋlsã, ned baa a yen ka kɩɩsd gomdã wall a paas-a bũmb ye. 16 Kãabdã sẽn kãabã yaa a Abraham ne a yagengã. B ka yeel tɩ yagense, wa b yaa wʋsg ye. Yaa a yen tãa. B sẽn yeel tɩ "fo yagengã" dat n togsame tɩ Kirist. 17 Ad mam gomdã võore: Yaa tɩ yam-yãkr ning Wẽnnaam sẽn yãke, n togs tɩ bu-zẽmsã, ka tõog sẽn yaool n wa yʋʋm kobs-naas la pis-tã rẽnda zugẽ wã n na n kiis-a, n kɩt tɩ kãabgã yɩ zaalem ye. 18 Bala, rogem pʋɩɩrã sã n dag n yitẽ tõogã pʋgẽ, a dag n kõn leb n yi kãabgẽ ye. Yaool n yaa kãabg pʋgẽ la Wẽnnaam ning b barkã a Abraham zugu.

Tõogã võore

19 La yaa bõe yĩng la b wa ne tõogã? Wẽnnaam yaool n waa ne tõogã n n a puk nebã beegre, hal tɩ yageng ning Wẽnnaam kãabgã sẽn be a zugã na wa. Malegs n moon kãab-kõngo, la b tũnuga sɛ-yõakda. 20 Sã n yaool n ya nin-yend yelle, a ka baood sɛ-yõakd ye. La Wẽnnaam yaool n yaa b yembre. 21 Dẽ wã, tõogã kɩɩsda Wẽnnaam kãabgã laa? Ayo! B sã n dag n kõẽ tõog sẽn tõe n kõ vɩɩm, tõogã dag n na n sɩd waa ne tɩrlem. 22 Wẽnnaam gʋls-sõamyã yeelame tɩ dũni gill fãa bee yel-wẽn maaneg pʋgẽ. Woto, yaa neb nins sẽn tẽed a Zezi Kiristã n na n paam kũun ning Wẽnnaam sẽn kãabã, b sẽn tẽ wã yĩnga. 23 Sẽn deng tẽebã waoongo, tõnd dag n bee tõogã yembdẽ n gũud tẽebã sẽn na n wa pukã. 24 Woto, tõog yɩɩ tõnd gũuda n na n tɛ tõnd n taas Kirist nengẽ, tɩ ne tẽebo, tõnd na lebg tɩrse. 25 Tẽebã sẽn wa wã, ka leb n ya gũud kõng n so tõnd yɛs ye. 26 Bala, yãmb sẽn tẽed a Zezi Kiristã yãmb fãa yaa Wẽnnaam kamba. 27 Yãmb sẽn deeg lisg Kirist pʋgẽ wã, Kirist luda yãmb wa fuugu. 28 Ka leb n be tɩ m yaa Zuif bɩ Gɛrka, yamb bɩ burkĩna, dao bɩ pag ye, bala, yãmb fãa yaa yembr a Zezi Kirist pʋgẽ. 29 La yãmb sã n yaa Kirist neba, dẽnd yãmb yaa a Abraham yagense, n ya pʋɩt-n-taas ne a rogem-pʋɩɩrã wa b sẽn kãabã.

Galat 4

1 La mam yaool n yeta yãmb tɩ ned ning sẽn na n soog a ba wã paoong sã n ket n ya biiga, welgr ka be yẽ ne yamb sʋk ye, tɩ yaool n ya yẽ n na n soog bũmba fãa. 2 Ba-wubdsi la tʋʋm-gɛtb n so yẽnda hal tɩ ta wakat ning ba wã sẽn yãkã. 3 Tõnd me sẽn dag n ya kambã, tõnd dag n bee dũni wã bũmb buud toor-toor yembd pʋgẽ. 4 La wakat sẽn ta, Wẽnnaam tʋma b bi-riblã tɩ pag rog-ba, n dog-b tõogã pʋgẽ, 5 tɩ b tõe n yols neb nins sẽn dag n be tõogã yembd pʋgẽ, n tõog n deeg tõnd n maan Wẽnnaam kamba. 6 La yãmb sẽn ya Wẽnnaam kambã yĩnga, Wẽnnaam tʋma b bi-riblã Sɩɩg yãmb sũyã pʋse, la Sɩɩgã yetame tɩ "abba" sẽn dat n togs tɩ "m ba"! 7 Woto, fo ka leb n ya yamb yɛs ye, fo yaa Wẽnnaam biiga. La fo sã n ya Wẽnnaam biiga, fo yaa bãmb pʋɩ-rɛɛgd me, bãmb maasem yĩnga.

A Poll yɩɩr Galasi rãmbã yĩnga

8 Pĩndã, yãmb dag n ka mi Wẽnnaam ye, la yãmb dag n sakda wẽnnaam dãmb sẽn ka wẽnnaam dãmb sɩd-sɩd ye. 9 La mosã, yãmb sẽn bãng Wẽnnaamã, la sẽn yɩɩd fãa Wẽnnaam sẽn bãng yãmbã, yɩta a wãn tɩ yãmb leb n kẽed dũni bõn-kãensã sẽn ka pãnga la sẽn ka yõodã, n na n le lebg b yemse? 10 Yãmb tũuda rayã, kitã, wakatã la yʋʋmã. 11 Dabeem tara maam ne m sẽn nams yãmb yĩngã ka yɩ zaalem. 12 M ba-biisi, mam bõosda yãmb tɩ y yɩ wa maam, bala, mam me yaa wa yãmba. 13 Yãmb ka beeg maam baa bilf ye. Yãmb miime tɩ mam sẽn na n moon yãmb koe-noogã pipi, yɩɩ mam ka laafɩ yĩnga. 14 Mam yĩnsã ka-laafɩ wã yɩɩ makr yãmb yĩnga. Ka tɩ yãmb ka ges maam n ka nandẽ, wall y yam yii maam ye. Ayo! Yãmb pʋs n deega maam wa Wẽnnaam malɛka, la wa a Zezi Kirist. 15 La yaa bõe n wa ne yãmb sũ-noogã? Bala, mam kɩta yãmb kaset n yetẽ tɩ yãmb sã n dag n tõeẽ, y dag n na yãgs y ninã n kõ maam. 16 Mam sẽn togs yãmb sɩdã yĩnga, mam lebga yãmb bɛ laa? 17 Bãmb sẽn wɩngd ne yãmbã ka sõama ye. B sẽn datã yaa tɩ welg yãmb ne tõndo, tɩ yãmb na wẽnemd n kẽ bãmba. 18 Yaa sõama tɩ y wɩng ne bũmb ning sẽn ya sõama wakat fãa, la ka mam sẽn be ne yãmb wakat bal ye. 19 Mam kamba, rogem toog leb n tara maam yãmb yĩnga, hal n na ta wakat ning yãmb sẽn nan wẽneg Kiristã. 20 Mam da nong n bee yãmb sʋk moasã n tek m sẽn gomd to-to wã, bala, mam ka mi m sẽn na n maan to-to ne yãmb yellã ye.

A Agaar ne a Sara yelle

21 Yãmb dãmb sẽn dat n be tõog sakr pʋgẽ wã, leok-y maam wɛ! Yãmb ka kelgd tõogã laa? 22 Bala, b gʋlsame t'a Abraham paama kom-dibli a yiibu: a yembr yaa yem-poakã biiga, t'a to wã ya burkĩn-poakã biiga. 23 Yaa ne ninsaal datem la b rog yem-poakã biigã, la b roga burkĩn-poakã biig wa sẽn zems Wẽnnaam sẽn kãabã. 24 Mamsg n be yel-kõngã pʋgẽ, bala, pagbã a yiibã mamsda kaool a yiibu. Pag a yembr mamsda kaool ning sẽn maan Sinayi tãngẽ wã, la a sẽn dogd b rãmbã yaa yemse. Pʋg-kãng yaa a Agaar. 25 A Agaar yaa Sinayi tãng sẽn be Arabi wã, la kell n zemsa ne rũnna-rũnnã Zeruzalɛmã, bala, a bee yembdẽ ne a kambã. 26 La Zeruzalɛm sẽn yit-a yĩngrã yaa burkĩna, la yaa yẽnda n ya tõnd ma. 27 Sɩd me, b gʋlsame n yeel yaa: pʋg-kiir sẽn ka rogda, maan sũ-noogo. Fo sẽn ka yã rogem toogã, kɩdem la f kaase! Bala, pag ning b sẽn basã kamb na n yɩɩga pag ning b sẽn nongã kamba. 28 La yãmba, m ba-biisi, yãmb yaa kãabg kamb wa Izake. 29 La a wa biig ning b sẽn dog yĩng ratem yĩngã sẽn dag n namsd biig ning b sẽn dog wa sẽn zems Wẽnnaam Sɩɩgã raabã, ket n yaa a woto bal moasã. 30 La Wẽnnaam gʋls-sõamyã yetame tɩ bõe? Dig yem-poakã ne biigã, bala, yem-poakã biig ka na n naag ne burkĩnã biig n deeg rogem pʋɩɩr ye. 31 Woto, m ba-biisi, tõnd ka yem-poakã kamb ye, tõnd yaa burkĩnã kamba.

Galat 5

Yals kãenkãe lohorem pʋgẽ

1 Kirist yolsa tõnd tɩ d na vɩ ne lohorem. Dẽ yĩngã, yals-y kãenkãe n da leb n kẽes y mens yembdẽ ye. 2 Ade, maam a Poll yeta yãmb tɩ yãmb sã n kɩt tɩ b kẽes-y bãongo, Kirist ka na n zĩnd yõod ne yãmb ye. 3 Mam leb n yeta ned ning fãa sẽn kɩt tɩ b kẽes-a bãong t'a tog n pidsa tõogã gilli. 4 Yãmb dãmb sẽn baood zemsg tõog sakr pʋgẽ wã, yãmb welga ne Kirist, yãmb monga y mens barkã. 5 Ne tõndo, yaa tẽeb pʋgẽ la tõnd gũud tɩ Wẽnnaam kɩt tɩ tõnd lebg nin-tɩrse, Sɩɩg-sõng pãngã yĩnga. 6 Bala, bũmb ning sẽn be yõod Kirist pʋgẽ wã ka bãongã wall moonemã ye, yaa tẽeb sẽn tʋmd ne nonglem. 7 Yãmb dag n zoeta sõama, la ãnna n gɩdg yãmb tɩ y da sak sɩdã, n kɩt tɩ y yalse? 8 Tags-kãng ka yi sẽn boond-a yãmbã nengẽ ye. 9 Rã-bɩll bilf bal wukda bur zom-nagdgã gilli, wa b sẽn mi n yetẽ wã. 10 Ne maam, mam sũurã keema ne yãmb Zu-soabã pʋgẽ, tɩ y tagsg ka na n yɩ toor ye. La ned ning sẽn dãmbda yãmbã, baa a sẽn ya ned ning fãa, a na n deega a sɩbgre. 11 M ba-biisi, ne maam, sã n yaa tɩ mam moondame tɩ b kẽes nebã bãongo, bõe yĩng tɩ b namsd maam? Dẽ, a Zezi da-pɩkã koɛɛg sẽn ya wa kug-lakdg tɩ mam moondẽ wã ka le beegd ned ye. 12 Mam datẽ lame tɩ neb nins sẽn dãmbd yãmbã tolg n wã b mens n baase. 13 M ba-biisi, b boola yãmb tɩ y vɩɩmd lohorem pʋgẽ. La bɩ y da rɩk lohorem kõng n na n vɩɩmd wa yĩngã sẽn datã ye. Vɩɩmd-y ne nonglem, la y tʋm n kõ taaba. 14 Bala, gomd a yen tãa n pidsid tõodã gilli. A yetame tɩ: Nong f to wa f menga. 15 La yãmb sã n wãbd taab wa baase, la y namsd taaba, bɩ y gũus n da wa gõdg n sãam taab ye.

Sɩɩg-sõng biisi, la yĩngã ratem tʋʋma

16 Dẽ, mam yeta yãmb tɩ y kẽn wa sẽn zems Wẽnnaam Sɩɩgã sẽn tɛt yãmbã, la yãmb kõn maan y yĩngã sẽn dat ye. 17 Bala, yĩngã tara ratem sẽn ya lebend ne Wẽnnaam Sɩɩgã rẽnda, la Wẽnnaam Sɩɩgã tara ratem sẽn ya lebend ne yĩngã rẽnda. B kɩɩsda taaba, tɩ yãmb kõn maan y sẽn datã ye. 18 La sã n yaa Wẽnnaam Sɩɩgã n tɛt yãmba, yãmb ka be tõog sakr pʋgẽ ye. 19 La yĩngã tʋʋm yaool n yaa vẽenese. Yaa yoobo, rẽgdo, tʋʋm wẽns maanego, 20 wẽn-naands pʋʋsgo, tɩɩm, beem, ka-wʋmd-taaba, sũ-kiiri, sũ-yikri, nokoɛɛma, welgre, yi-taaba, 21 zoe-bõne, rã-tɩgre, yão-beedo, la bũmb sẽn wẽnd a woto. Mam pĩnd n keoogda yãmb wa mam sẽn da zoe n maanã. Neb nins sẽn maand bõn-kãensã kõn paam Wẽnnaam soolem tɩ yɩ b pʋɩɩr ye. 22 La Sɩɩg-sõng bilã yaa nonglem, la sũ-noogo, la bãane, la sũ-mare, la sõmblem, la maan-neere, la maan-sɩda, la bʋgsem, la yõk-m-menga. 23 Tõogã ka kɩɩsd bõn-kãensã ye. 24 Neb nins sẽn be Kirist Zezi pʋgẽ wã kaa b yĩngã ne a sẽn nonge, la a daabã fãa da-pɩk zugu. 25 Tõnd sã n vɩ ne Wẽnnaam Sɩɩgã pãnga, bɩ d kẽn wa sẽn zems bãmb Sɩɩgã sẽn tɛt tõndã me. 26 Bɩ d da lebg wuk-m-mens rãmba, n baood taab noore, la d maand sũ-kiir ne taab ye.

Galat 6

Maan-y taab neere

1 M ba-biisi, yãmb sã n ling ned t'a beegdẽ, Wẽnnaam Sɩɩgã sẽn be ne yãmbã yĩnga, bɩ y sagl a soab ne sũ-bʋgsem, t'a tõe n le rɩk so-tɩrgã. Gũus f menga, tɩ fo me ra wa n paam makr ye. 2 Tʋk-y taab zɩɩbo. Woto, Yãmb na n maana Kirist tõogã sẽn datã. 3 Ned sã n tẽed t'a yaa bũmbu, n yaool n ka fɩ, a belgda a menga. 4 Bɩ ned kam fãa ges a meng tʋʋmd sẽn ya to-to, la woto, a na maan sũ-noog ne a meng tʋʋma, la a ka tog n makd a rẽndã ne neb a taabã rẽnd n maand sũ-noog ye. 5 Bala, ned fãa na n tʋka a meng zɩɩbo. 6 Ned sã n paam tɩ ned a to zãmsd-a Wẽnnaam goamã, bɩ a kɩt tɩ sẽn zãmsd-a yẽ wã me paam pʋɩɩr ne bũmb nins yẽ sẽn tarã. 7 Da belg-y y mens ye: Wẽnnaam ka sẽn na paoog ye. Ned sẽn bʋd bũmb ningã la a na n tigs bala. 8 Bala, ned ning sẽn bʋt-a yĩngã yĩnga, a na n tigsa yĩngã biis sẽn ya sãoongo. La ned ning sẽn bʋt-a Wẽnnaam Sɩɩgã yĩng na n tigsa Sɩɩgã biis sẽn ya vɩɩm sẽn kõn sa. 9 Bɩ d da yɛ ne tʋʋm sõama maaneg ye. Bala, wakat sã n ta, tõnd na n tigsame, a sã n yaa tɩ tõnd ka bas n vʋʋs ye. 10 Woto yĩnga, tõnd sẽn paam weer ning fãa, bɩ d maan neba fãa neere, la sẽn yɩɩd fãa yaa tẽeb pʋgẽ ba-biisã.

Yaoolem sagls la bark ningri

11 Ges-y gʋls-biisã bedrem sẽn zem to-to! Maam n gʋlsd yãmb m toor mosã. 12 Neb nins sẽn dat tɩ ne yĩngã yell bɩ b pẽg-bã modgda yãmb tɩ y kɩt tɩ b kẽes-y bãongo, la yaa sẽn na yɩlg bal n da paam namsg Kirist da-pɩkã yĩng ye. 13 Bala, bãmb mensã sẽn ya zũinsã, b ka sakd tõogã ye. La b ratame tɩ yãmb kɩt tɩ b kẽes-y bãongo, tɩ bãmb paam waoogr yãmb yĩn-neong yĩnga. 14 La ne maam, yaa vẽeneg tɩ ka a woto ye. Mam ka na n waoog m meng ne bũmb a to tɩ ka ne tõnd Zu-soab a Zezi Kirist da-pɩkã ye. Ne maam, da-pɩkã yĩnga dũni wã yaa wa kũum, la ne dũni wã, mam me yaa wa kũum. 15 Bala, bũmb ning sẽn be yõodo, ka bãongo wall moonem ye, la yaa tɩ yɩ nin-paalga. 16 Bɩ bark la laafɩ zĩnd ne neb nins sẽn na n sak-b no-kãnga wã, la ne Wẽnnaam Israyɛllã. 17 Yaoolem koɛɛg yaa tɩ ned baa a yen da sãam mam sũur ye, bala, nod-dãand nins mam sẽn tarã yaa bãnd tɩ mam yaa a Zezi rẽnda. 18 M ba-biisi, bɩ tõnd Zu-soab a Zezi barkã zĩnd ne yãmba. Ãmina.

Efɛɛs 1

Pʋʋsem

1 Maam a Poll sẽn ya a Zezi Kirist tẽn-tʋmd wa sẽn zems Wẽnnaam tʋlsmã n tʋmd seb-kãngã Wẽnnaam nebã ne neb nins sẽn be Efɛɛs n tũud a Zezi Kiristã. 2 Bɩ tõnd ba a Wẽnnaam ne tõnd Zu-soab a Zezi Kirist kõ yãmb b barkã la b laafɩ wã.

Sɩɩg-sõng barka, Kirist maasem yĩnga

3 Pẽgr Wẽnnaam sẽn ya tõnd Zu-soab a Zezi Kirist ba wã! Bãmb sẽn kõ tõnd Sɩɩg-sõng bark buud fãa sẽn yit yĩngri, Kirist maasem yĩngã. 4 Wẽnnaam yãka tõnd Kirist maasem yĩng sẽn deng dũni naanego, tɩ tõnd yɩ neb sẽn ya yell bãmb taoor ye. Wẽnnaam nonglemã pʋga, 5 bãmb da pĩnd n yãka yam tɩ tõnd na n yɩɩ bãmb kamba, a Zezi maasem yĩnga, a wa sẽn zems bãmb daabo, la sẽn noom bãmba. 6 Bõn-kãng yaa tɩ tõnd na zẽk bãmb barkã ziir b sẽn kõ tõnd bãmb Bi-riblã maasem yĩngã. 7 Yaa Kirist zɩɩmã maasem yĩng la tõnd paam fãagre, fãagr ning sẽn ya yel-wẽnã sugr kũuni, sẽn zems Wẽnnaam barkã sẽn waoog wʋsgã, 8 bark ning Wẽnnaam sẽn kõ tõnd hal wʋsgo, n paas yam fãa ne bãngrã. 9 Wẽnnaam kɩtame tɩ tõnd bãng bãmb datmã yel-solemde, a wa sẽn zems yam-yãkr ning b sẽn da pĩnd n yãk Kirist pʋgẽ wã. 10 Wakatã sã n pidi, Wẽnnaam na n pidsa b yam-yãk kãense. Bãmb na n tigsa bũmb nins fãa sẽn be yĩngri la sẽn be tẽng zugã tɩ b sak naab a yembre: Kiristã. 11 Kirist maasem yĩnga, Wẽnnaam yãka tõnd n bĩng toore. Bãmb sẽn maand bũmb fãa wa b yamã sẽn yãke la wa b sẽn datã, bãmb pĩnd n tʋlsa tõndo, 12 tɩ tõnd sẽn da pĩnd n tẽed Kiristã, tõnd na tʋm n kɩt tɩ nebã bãng bãmb ziirã. 13 Kirist maasem yĩnga, yãmb me sẽn wʋm sɩd koɛɛgã, yãmb fãagrã koe-noogã, yãmb tẽe bãmba, la b ning-y la bãnd sẽn ya Sɩɩg-sõng b sẽn dag n kãabã. 14 Sɩɩg-sõng yaa kaset sẽn wilgd tɩ tõnd na n paama d pʋɩɩrã, sẽn ya tɩ Wẽnnaam sẽn da neb ninsã na n dɩɩ naam tɩ yɩ Wẽnnaam ziiri.

Pʋʋsg yam la yam-vẽnegr yĩnga

15 Yaa woto yĩnga, mam me sẽn wʋm tɩ b gomd yãmb tẽeb ne Zu-soab a Zezi wã yelle, la nonglem ning yãmb sẽn tar Wẽnnaam neba fãa yĩngã yelle, 16 mam pʋʋsda Wẽnnaam bark yãmb yĩng n ka basdẽ ye. Mam tẽegda yãmb yell m pʋʋsg pʋgẽ. 17 Mam pʋʋsdame n kot tõnd Zu-soab a Zezi Kirist Wẽnnaamã sẽn ya Ba sẽn tar ziirã tɩ b na kõ yãmb yam la vẽnegr sɩɩga, n kɩt tɩ y bãng bãmba. 18 Mam pʋʋsdame tɩ Wẽnnaam na puk yãmb pʋ-tẽer ninã tɩ y bãng bõn-neer ning b sẽn bool yãmb tɩ paamã, la y bãng bãmb pʋɩɩr ning sẽn ya arzegs sẽn be ziirã, Wẽnnaam nin-tũusdsã sẽn tarã. 19 Mam pʋʋsdame tɩ yãmb na bãng bãmb pãng kãsengã sẽn zem to-to, la a sẽn tʋmd tõnd sẽn ya tẽedbã pʋsẽ, wa sẽn zems bãmb naamã pãng sẽn tʋmdã. 20 Wẽnnaam wilga b pãn-kãsengã Kirist pʋgẽ, n vʋʋg-b tɩ b yi kũum sʋka, n kɩt tɩ b zĩ bãmb dɩtg Arzãn pʋga. 21 Wẽnnaam kɩtame tɩ Kirist yɩɩd rĩm-dãmba fãa la noyã fãa la pãensã fãa la naam fãa, la b yʋʋrã yɩɩda yʋyã fãa sẽn pʋtã, la ka dũnna zamaanã pʋg bal ye, la yaa ne zamaan ning sẽn watã me pʋgẽ. 22 Wẽnnaam kɩtame tɩ Kiristã so bũmb fãa, la b kɩt tɩ bãmb yɩ b tẽedbã fãa Zu-soab ne bũmb fãa. 23 Kirist tẽedbã yaa Kiristã yĩnga. Kirist yalẽ wã fãa bee b nebã pʋgẽ, la b pida bũmb fãa ned fãa pʋgẽ.

Efɛɛs 2

Fãagr bark yĩnga

1 Yãmba, yãmb dag n yaa kũum y beegrã ne y yel-wẽnã yĩnga. 2 Pĩnda, yãmb dag n kẽnda yel-wẽn kãens pʋgẽ wa sẽn zems dũni-kãngã sẽn kẽnd to-to wã, n sakd yĩngr pãng naabã, sɩɩg ning sẽn tʋmd wẽn-kɩɩsdbã pʋgẽ mosã wã. 3 Tõnd fãa me rag n bee bãmb sʋka, la tõnd dag n vɩɩ wa sẽn zems tõnd yĩngã datem wẽnsã. Tõnd dag n tʋmda wa tõnd yĩngã sẽn date, la sẽn zems tõnd tagsdo, la tõnd dag n yaa neb sẽn na n paam Wẽnnaam sɩbgr wa neb a taabã. 4 La Wẽnnaam sẽn tar nimbãan-zoeer wʋsgã, la bãmb sẽn nong tõnd ne nonglem kãsengã yĩnga, 5 baa tõnd sẽn dag n ya kũum d beegrã yĩngã, Wẽnnaam kõo tõnd vɩɩm Kirist pʋgẽ. Yaa Wẽnnaam barkã yĩng la yãmb paam fãagre. 6 Wẽnnaam naaga tõnd ne Kiristã n vʋʋge, n kɩt tɩ tõnd naag ne bãmb n zĩnd arzãn pʋga, Kirist maasem yĩnga, 7 tɩ wakat sẽn wate, bɩ bãmb tõe n wilg tõnd bãmb bark kãsengã, b sẽn kõ tõnd sõmblem Kirist maasem yĩngã. 8 Sɩd me, yaa Wẽnnaam barkã yĩng la yãmb paam fãagr tẽeb yĩnga. Yãmb sẽn paam fãagrã, ka ne y mens pãng ye, yaa Wẽnnaam kũuni. 9 Ka ne tʋʋm ye, tɩ ned baa a yen da wa pẽg a meng ye. 10 Bala, tõnd yaa Wẽnnaam bõn-naandse. B naana tõnd Kiristã maasem yĩnga, tɩ tõnd na maan tʋʋm sõama nins bãmb sẽn dag n pĩnd n segl tɩ tõnd wa maanã.

Da-pɩkã yiisa yell tõnd ne Wẽnnaam sʋka

11 Dẽ wã, tẽeg-y tɩ wakat sẽn looge, yãmb dag n yaa bu-zẽms yĩng wɛɛngẽ, tɩ neb nins sẽn yet tɩ b yaa zũnsi, tɩ yaool n ya bãong ninsaal nus sẽn kẽesã rãmb n dag n boond yãmb a bu-zẽmsã tɩ moose. 12 Wakat kãng tɩ yãmb dag n zãra ne Kiristã, la yãmb da ka tar noor tɩ lagem ne Israyɛl nebã ye. Sẽn paase, yãmb dag n zãra ne lagem-n-taar ning Wẽnnaam sẽn dag n kãabã, la y dag n ka tar tẽeb pidsg gũudum ye. Y dag n vɩɩ dũni pʋgẽ n ka tar Wẽnnaam ye. 13 La moasã, Kirist pʋgẽ, yãmb sẽn dag n zãr wakat sẽn loogã, Kirist zɩɩmã maasem yĩnga, yãmb pẽnegame. 14 Bala, yaa Kirist n ya tõnd laafɩ. Bãmb n kɩt tɩ sẽn ya-a Zuif la sẽn ka-a Zuif lebg buud a yembre, n wã welgr lalgã sẽn ya beemã sẽn dag n be sʋkã. 15 Kirist yiisa a Moyiis tõodã ne a noyã la a minindã, n na n kɩt tɩ buud a yiibã naag taab bãmb pʋgẽ n yɩ bu-paalg a yembre, n kɩt tɩ laafɩ zĩndi, 16 la b yiis yell ning sẽn dag n be buud a yiibã ne Wẽnnaam sʋkã, n kɩt tɩ b lebg yĩng a yembre, la b kɩt tɩ beemã sa, da-pɩkã maasem yĩnga. 17 Kirist waa n moona yãmb dãmb sẽn da zãrã laafɩ koe-noogã, la b moona neb nins sẽn da pẽ wã me. 18 Bala, Kirist maasem yĩnga, tõnd ned kam fãa tara noor tɩ wa d ba wã nengẽ, Sɩɩg-sõng a yembr pʋgẽ. 19 Dẽ wã yĩnga, yãmb ka leb n ya sãamba, wall nin-loogds ye. Yãmb yaa buud a ye ne Wẽnnaam nebã, n ya Wẽnnaam zakã neba. 20 B mee yãmb yẽbgr ning tẽn-tʋmdbã ne Wẽnnaam no-rɛɛsdbã sẽn yẽbgã zugu, la yaa Kirist mengã n ya roogã pãng kugri. 21 Kirist maasem yĩnga, roogã gill fãa naagda taab n yikdẽ, n lebgd ro-sõng Zu-soabã pʋgẽ. 22 Yãmb sẽn be Kirist pʋgẽ wã, yãmb me naaga meebã pʋgẽ n lebg Wẽnnaam Sɩɩgã roogo.

Efɛɛs 3

A Poll tʋʋmd bu-zẽms sʋka

1 Yaa woto yĩng n kɩt tɩ maam a Poll yaa Kirist bi-bɛɛg yãmb sẽn ya bu-zẽmsa yĩnga,.... 2 M tẽed tɩ yãmb wʋmame tɩ b gomd Wẽnnaam bark koɛɛgã b sẽn kõ maam tɩ m togs yãmbã yelle. 3 Yɩɩ ne vẽnegr la Wẽnnaam wilg maam yel-solemd ning mam sẽn gʋls a goamã bilf n wilg yãmbã. 4 Yãmb sã n karem-ba, y na n bãnga yam vẽnegr ning mam sẽn paam Kirist yel-solemdã pʋgẽ wã võore. 5 Wakat sẽn looge, Wẽnnaam rag n ka kɩt tɩ ninsaalbã kamb bãng yel-solem-kãng wa b sẽn vẽneg-a mosã ne b tẽn-tʋmdb sõamyã la ne b no-rɛɛsdbã, ne Sɩɩg-sõng pãngã ye. 6 Yel-solem-kãng yaa tɩ bu-zẽmsã naagda Zuif-rãmbã n paamd pʋɩɩr a yembre, la b lebg yĩng a ye ne bãmba, la pʋɩt-n-taas ne kãab-noog ning sẽn be a Zezi Kirist pʋgẽ, koe-noogã maasem yĩngã. 7 Mam lebga koe-no-kãng tẽn-tʋmda, wa sẽn zems Wẽnnaam barkã kũunã b sẽn kõ maam, tɩ bãmb pãngã maand tʋʋmdã yĩnga. 8 Mam sẽn ya Wẽnnaam neba fãa yao-zʋʋgã, Wẽnnaam kõo maam bakr kãnga, tɩ m moon koe-noog ning sẽn wilgd Kirist arzegs sẽn ka sɛtã bu-zẽmsã sʋka, 9 la m vẽneg yel-solemd ning sẽn dag n solg Wẽnnaam sẽn ya bũmb fãa naandã nengẽ, wakat sẽn kaoosã n wilg nebã. 10 Dẽ, sẽn sɩng ne moasã, a Zezi tẽedbã maasem yĩng na n kɩtame tɩ nanamsã ne yĩngr pãens rãmbã bãng Wẽnnaam yamã, bũmb wʋsg pʋgẽ. 11 Bõn-kãng zemsa ne Wẽnnaam yam-yãkr sẽn kõn sa, b sẽn pids-a tõnd Zu-soab a Zezi Kirist maasem yĩngã. 12 Tõnd sẽn be Kirist pʋgẽ la d tẽed bãmbã yĩnga, tõnd tara lohorem tɩ kolg Wẽnnaam ne pɛl-kɛgenga. 13 Sẽn paase, mam kota yãmb tɩ y ra bas tɩ mam sẽn nams yãmb yĩngã boog yãmb raood ye. Mam namsgã yaa yãmb waoore.

Kirist nonglem

14 Yaa woto yĩng tɩ mam yĩgimdid d ba wã taoore, 15 soab ning buud fãa sẽn be yĩngr la sẽn be tẽng zug sẽn paamd b yʋy b nengẽ wã taoore, 16 tɩ b na kõ yãmb wa sẽn zems b naamã arzɛka, n kɩt tɩ ne bãmb Sɩɩg-sõng pãnga, bɩ yãmb paam pãng y sũyã pʋse, 17 tɩ ne tẽebo, Kirist na zĩnd yãmb sũyã pʋse, la m kotẽ tɩ yãmb na kɩ yẽg n yals kãenkãe nonglem pʋgẽ, 18 tɩ yãmb tõe n naag ne Wẽnnaam nebã fãa n tõog n bãng nonglemã yalem la a woglem la a zulum ne a zãntlem sẽn ya to-to, 19 la tɩ y bãng Kirist nonglemã sẽn yɩɩd ninsaalb bãngre, sẽn na n yɩlẽ tɩ yãmb na pid ne bũmb fãa, hal n pid ne Wẽnnaam yalẽ wã. 20 Bɩ soab ning sẽn tõe n tall-a pãng ning sẽn be tõnd pʋgẽ n tʋmdẽ wã n maan hal wʋsg yɩɩg tõnd sẽn kot fãa, wall d sẽn tagsd fãa wã 21 paam ziir a Zezi tẽedbã sʋka, a Zezi Kirist pʋgẽ, zamaan o zamaana, wakat sẽn kõn sa, ãmina.

Efɛɛs 4

Sɩɩg-sõng daabo

1 Woto yĩnga, mam sẽn be bi-bees roogẽ Zu-soabã tũudum yĩngã, mam sagenda yãmb tɩ y kẽn wa sẽn zems boolg ning Wẽnnaam sẽn bool yãmbã. 2 Kẽn-y ne sik-m-meng la sũ-bʋgsʋm la sũ-mare, la y sak n deeg taab ne nonglem, 3 n mao tɩ Sɩɩg-sõng lagem-n-taar zĩndi, laafɩ ning sẽn loe-a yãmb ne taabã yĩnga. 4 Yĩng a yembr bal n be, la Sɩɩg-sõng a yembr bal n be, wa b sẽn bool yãmb tɩ y paam tẽeb pidsg gũudum a yembr y boolgã yĩngã. 5 Zu-soab a yembr bala n be, la tẽeb a yembr bala, la lisg a yembr bala. 6 Wẽnnaam a yembr bal n be n ya neba fãa ba, n so bũmb fãa, la b be b fãa sʋka, la b fãa pʋse. 7 La b kõo tõnd ned kam fãa barkã, wa sẽn zems Kirist kũun makdgã. 8 Yaa woto yĩng tɩ gʋls-sõamyã yetẽ yaa: Bãmb sẽn dʋ yĩngrã, b zãa yemse, la bãmb kõo ninsaalb kũuni. 9 La gomd ning sẽn yet tɩ bãmb dʋʋme wã võor yaa bõe, sã n ka tɩ bãmb reng n siga tẽngã tẽngr me? 10 Soab ning sẽn dag n sig-a wã, yaa soab kãng bal n zẽk yĩngr hal n loog saasẽ, tɩ bãmb tõe n pid bũmb fãa. 11 Yaa bãmb n kɩt tɩ neb kẽer yɩ tẽn-tʋmdba, tɩ kẽer yɩ bãmb no-rɛɛsdba, tɩ kẽer yɩ koe-noogã moaandba, tɩ kẽer yɩ pe-kɩɩmba la karen-saam-dãmba, 12 b nebã bɩɩsg yĩnga. Wẽnnaam maana a woto bãmb tʋʋmdã na tõog n maan yĩnga, la Kirist yĩngã bɩɩsg yĩnga, 13 hal tɩ tõnd fãa na lagem taab n paam tẽeb a yembre, la d bãng Wẽnnaam Bi-riblã, n yɩ neb sẽn bɩ, n lebg wa a Zezi sẽn ya bũmb ningã, n zems zãngã. 14 Woto, tõnd kõn leb n yɩ wa kamb sẽn lengde, tɩ zãmsg buud fãa rɩkd-b n loogdẽ, tɩ ninsaalbã zãmbã ne b belgr tʋʋmã tar tõnd n leebdẽ ye. 15 La yaa tɩ tõnd sẽn togsd sɩd ne nonglemã yĩnga, tõnd na n bɩɩ bɩʋʋngã ne bũmb fãa, Kirist sẽn ya tõnd naabã pʋgẽ. 16 Yaa bãmb yĩng la yĩngã wil gill fãa sẽn sog taab sõama, sũgdsã sẽn zãad yĩngã sõama wã yĩngã, yĩngã will fãa bɩtame n zems a sẽn tog n bɩ to-to, la a bɩɩsd a meng ne nonglem.

Vɩ-paalg Kirist pʋgẽ

17 Woto yĩnga, ad bũmb ning mam sẽn yet yãmba, la m sẽn kɩt a kaset Zu-soabã pʋgẽ: Yaa tɩ yãmb ka tog n leb n kẽn wa neb nins sẽn ka pʋʋsd Wẽnnaamã ye. Bãmb kẽnda wa sẽn zems b tagsg sẽn ka yõodã. 18 Zɩɩlmã sẽn be nin-kãens pʋgẽ la b sũyã sẽn riglmã yĩnga, b yamã ka liki, la b ka vɩ wa Wẽnnaam sẽn datã ye. 19 Yel-wẽnã maaneg yãnd ka le tar-b baa bilfu. B basame tɩ raglem soog-ba, tɩ b maand tʋʋm dẽgd buud fãa la rat-wʋsgo. 20 La yãmba, ka yɛl a woto maaneg pʋgẽ la yãmb zãms tɩ bãng Kiristã ye, 21-22 sã n yaa tɩ yãmb wʋma bãmb yelle, la y paam zãmsg bãmb pʋgẽ, n zems ne sɩd ning sẽn be a Zezi pʋgẽ wã. Sɩdã võor yaa tɩ yãmb bas y tʋʋm kʋdã sẽn ya nin-kʋdgã rẽndã, nin-kʋdg ning sẽn dẽgemd a meng nana, ratem wẽngã sẽn tudgid nedã yĩnga, 23 la tɩ Sɩɩgã tek yãmb yamã, 24 la y yeelg nin-paalgã wa fuugu, nin-paalg ning Wẽnnaam sẽn naan wa b sẽn data, tɩrlem la sõmblem sɩd sẽn wat-ne wã pʋgẽ. 25 Woto yĩnga, bas-y zĩrĩ yagbo, la bɩ yãmb ned kam fãa togs a to sɩda. Bala, tõnd yaa yĩng a yembr wil ne taaba. 26 Yãmb sũur sã n yiki, da sak-y tɩ wĩndg tɩ kẽ tɩ y sũurã nan ka sig ye. 27 Da kõ-y-yã a Sʋtãan weer ye. 28 Bɩ ned ning sẽn dag n zuud da leb n zu ye. A mao n tʋm pʋ-peelem tʋʋmd ne a nusi, t'a tõe n paam bũmb sẽn na kõ ned ning sẽn tog ne sõngrã. 29 Da sak-y tɩ gom yook ba a yembr yi yãmb noorẽ ye. Gomd sã n na n wa yi, bɩ yɩ gom-sõng sẽn na sõng ned t'a bɩ la a wa ne bark neb nins sẽn wʋmdã zutu. 30 Da maan-y tɩ Wẽnnaam Sɩɩg-sõngo, Sɩɩg ning b sẽn tall n ning yãmb bãnd fãagr daarã yĩngã sũur sãam ye. 31 Yiis-y sũ-toogo la kisgri, la tẽn-kãnem, la pʋ-toog buud fãa y sʋka. 32 Maan-y taab neere, n kʋmd taaba, la y kõ taab sugri, a wa Wẽnnaam sẽn kõ yãmb sugr Kirist maasem yĩngã.

Efɛɛs 5

Wẽnnaam kamb yel-manesem

1 Dẽ wã yĩnga, yɩ-y Wẽnnaam togs-n-taase, wa kom-nongdse, 2 la y kẽn nonglem pʋga, wa Kirist me sẽn nong tõndo, n kõ b meng tõnd yĩng tɩ yɩ kũun la maoong sẽn ya wa kaam sẽn tar yũ-noog n tat Wẽnnaam yam. 3 Dẽ wã, a wa nin-sõamy sẽn tog n yɩ to-to wã, da saag-y tɩ b pʋd yoobo, la rẽgd buud baa a yembre, la rat-wʋsg yell yãmb sʋk ye. 4 Da gom-y gom dẽgdo, wall yalem goama, wall kʋʋsem goam tɩ bõn-kãens ka zems ye. Pʋʋs-y Wẽnnaam barka. 5 Bala, bãng-y neer tɩ nin-yoaad baa a yen, rẽgd soab baa a yen, rat-wʋsg soab baa a yen, sẽn dat n togs tɩ wẽn-naands pʋʋsd ka na n paam pʋɩɩr Kirist ne Wẽnnaam soolmẽ wã ye. 6 Da sak-y tɩ ned belg yãmb ne gom-vɩɩd ye. Bala, yaa bõn-kãens yĩng la Wẽnnaam sũ-puugr sigd kɩɩsdbã zutã. 7 Dẽ wã, da paam-y lagem-n-taar ne bãmb ye. 8 Sɩd me, pĩnda, yãmb dag n bee likẽ. La moasã, yãmb sẽn tũud Zu-soabã yĩnga, y bee vẽenemẽ. Rẽ wã, kẽn-y wa vẽenemẽ kamba. 9 Bala, vẽenem biis yaa sõmblem buud fãa, la tɩrlem la sɩda. 10 Mak-y n bãng-y bũmb nins sẽn tat Zu-soabã yam, 11 la y ra tol n paam lagem-n-taar ne likã tʋʋm sẽn ka yõodã ye. Wilg-y tɩ b ka sõama ye. 12 Sɩd me, pʋs n yaa yãnd tɩ pʋd bũmb nins nin-bãmbã sẽn maandã. 13 La d sã n wilg tɩ b ka sõama, lebgda vẽenega. Bala, bũmb ning fãa sẽn puk yaa vẽenega. 14 Yaa woto yĩng n kɩt tɩ b yeel yaa: Foo! Sẽn gõe-a wã, neke! Yik n yi kũumã sʋka, la Kirist na kõ foom vẽenem sẽn kõt vɩɩm. 15 Dẽ wã, gũus-y neer ne yãmb kẽnde, n da kẽn wa yalemb ye. Kẽn-y wa yam dãmba. 16 Da bas-y tɩ weerã sãamd zaalem ye. Bala, mosã yaa wẽng wakate. 17 Woto wã yĩnga, da yɩ-y ka-yam dãmb ye, bãng-y bũmb nins Zu-soabã sẽn data. 18 Da tɩg-y ne rãam ye, yõwã sãamda neda. Pid-y ne Wẽnnaam Sɩɩgã. 19 Sõs-y ne taab ne yɩɩn-sõamyã, la ne Wẽnnaam yɩɩla, la ne Sɩɩg-sõng yɩɩla. Yɩɩl-y n pẽg-y Zu-soabã ne y sũyã fãa. 20 Pʋʋs-y tõnd ba a Wẽnnaam bark bũmb fãa yĩnga, ne tõnd Zu-soab a Zezi Kirist yʋʋre. 21 Sak-y taaba, yãmb sẽn zoet Kiristã yĩnga.

Sak-taaba

22 Pagba, bɩ yãmb ned kam fãa sak a sɩda, a wa yãmb sẽn sakd Zu-soabã. 23 Bala, rao yaa a pag zu-soaba, a wa Kirist sẽn ya bãmb tẽedbã Zu-soabã. Tẽedbã yaa Kirist yĩnga, tɩ Kirist ya tẽedbã fãagda. 24 Bɩ pag fãa me sak a sɩd ne bũmb fãa, a wa tẽedbã sẽn sakd Kirist to-to wã. 25 Raopã, bɩ yãmb ned kam fãa nong a paga, a wa Kirist sẽn nong b tẽedbã, n kõ b meng b yĩnga, 26 n na n tõog n pek-b ne koom la ne bãmb goamã, n yɩlg-ba, 27 n kɩt tɩ bãmb tẽedbã sẽn tar ziirã yals bãmb taoor tɩ rẽgdo, wall yõbdo, wall bũmb sẽn wẽnd a woto ra zĩnd ye, la tɩ b na yɩ pʋ-peelem dãmb sẽn ka tar yell ye. 28 Woto me, raopã tog n nonga b pagbã wa b sẽn nong b mens yĩngã. Ned ning sẽn nong a pag nonga a menga. 29 Sɩd me, ned baa a yen zɩ n kisg a meng ye. A rɩlgd-a a menga, n get a meng yell wa Kirist sẽn get b tẽedbã yelle, 30 tõnd sẽn ya bãmb yĩngã wilã yĩngã. 31 Yaa rẽ yĩng la rao tog n yi n bas a ba ne a ma n zĩnd ne a paga, la b yiibã na n lebga yĩng a yembre. 32 Yel-solemd kõngã yaa kãsenga. Mam sẽn yet a woto wã, yaa sẽn kẽed ne Kirist la b tẽedbã wɛɛngẽ. 33 Sẽn keta, bɩ yãmb ned kam fãa nong a pag wa a menga, la bɩ pag fãa waoog a sɩda.

Efɛɛs 6

1 Kamba, sak-y y ba-rãmb la y ma-rãmb wa Zu-soabã sẽn datã. Bala, bõn-kãng yaa tɩrga. 2 Ad pipi tõog sẽn naag ne kãabgo. A yetame yaa: Waoog f ba la f ma, 3 tɩ f tõe n paam sũ-noogo, la f vɩɩmd n kaoos dũni zugu. 4 La yãmb sẽn ya ba-rãmbã, ra maan-y bũmb sẽn yikd y kambã sũy ye. Wub-y-ba, n sagl-ba, la y keoog-b wa sẽn zems Zu-soabã raabo. 5 Tʋmtʋmdba, sak-y sẽn so-b yãmb dũni ka wã ne y sũur fãa, ne rabeem la rigbu, wa yãmb sẽn sakd Kiristã, 6 la y ra maan bõn-kãng b nifẽ bala, tɩ ra wa ya wa yãmb maanda sẽn noom ninsaalbã ye. Sak-y bãmba yãmb sẽn ya Kirist tʋmtʋmdb sẽn maand Wẽnnaam daabo ne y sũyã fãa wã yĩnga. 7 Tʋm-y b yĩng ne yamleoogo, wa y tʋmda Zu-soabã yĩnga, la ka wa ninsaal yĩng ye, 8 tɩ yãmb miime tɩ ned kam fãa na n deega a keoor Zu-soabã nengẽ, a wa sẽn zems tʋʋm-sõng ning a sẽn maanã, t'a ya yamb wall burkĩna. 9 La sã n yaa ne yãmb sẽn ya zusob-n-dãmbã, yãmb me tog n maana a woto ne y tʋmtʋmdbã. Da maan-y gãgs ne-b ye, tɩ yãmb miime tɩ bãmb ne yãmb me Zu-soabã bee arzãna, la tɩ Zu-soabã nifẽ, ned ka yɩɩd a to ye.

A Zezi tẽed zab-teedo

10 Sẽn keta, mam yeta yãmb tɩ y paam raood Zu-soabã tũudum pʋgẽ, bãmb pãn-kãsengã maasem yĩnga. 11 Bob-y zab-teed nins fãa Wẽnnaam sẽn kõ yãmbã, tɩ y tõe n yals kãenkãe n zab ne a Sʋtãana, a sɩlemã pʋgẽ. 12 Bala, tõnd zabr ka ne ninsaal sẽn ya nemd la zɩɩmã ye, la yaa ne lik rĩm-dãmba la a pãens sẽn so naam tẽng zug ka wã, la wẽng maaneg sɩɩsã sẽn be yĩngrã. 13 Yaa woto yĩng n kɩt tɩ mam yet yãmb tɩ y bob Wẽnnaam zab-teedã fãa, tɩ y tõe n yals n zab wẽngã wakate, la tɩ y sã n zab n tõog bũmb fãa, yãmb na yals kãenkãe. 14 Dẽ wã yĩnga, bɩ y yals kãenkãe. Rɩk-y sɩdã tɩ yɩ y sẽbdga, la y bob tɩrlem tɩ yɩ yãmb gãntika, 15 la y wid laafɩ koe-noogã togsg ratem tɩ yɩ yãmb neooda, 16 la y tall tẽeb tɩ yɩ y gãongo, tɩ y tar n kogsd wẽng soabã pɛɛmã fãa sẽn ya wa bugmã, 17 la y fõgen fãagrã me tɩ yɩ kut pugla, la y zã Sɩɩgã sʋʋg sẽn ya Wẽnnaam goamã. 18 Pʋʋs-y wakat fãa ne Sɩɩg-sõng pãnga, n pʋʋs ne kosgo n da bas ye. Nang-y pãng n maand a woto wakat fãa. Pʋʋs-y Wẽnnaam b neba fãa yĩnga, 19 la mam me yĩnga. Pʋʋs-y Wẽnnaam tɩ wakat ning fãa mam sẽn na n yaag m noor n na n gome, bɩ b kõ maam gomd sẽn na kɩt tɩ nebã bãng koe-noogã yel-solemdã võore, la tɩ m na gom ne raoodo. 20 Mam yaa koe-noogã toagsda, tɩ b balg maam a poorẽ. Pʋʋs-y tɩ m tõog n gom a yell ne raood wa m sẽn tog n gomã.

Yaoolem pʋʋsem

21 Tõnd ba-bi-nongr a Tisik sẽn ya Zu-soabã tʋmtʋmd sẽn maand sɩdã na n wilga yãmb bũmb fãa, sẽn na n yɩl tɩ yãmb me bãng mam yelle, la bũmb nins mam sẽn maanda. 22 Mam yiis-a lame n tʋm yãmb nengẽ, tɩ y bãng tõnd kibare, la t'a na bels yãmb sũyã. 23 Bɩ tõnd Ba a Wẽnnaam la d Zu-soab a Zezi Kirist kõ d ba-biisã zĩnd-n-taar laafɩ la nonglem, b sẽn tar tẽebã yĩnga. 24 Bɩ neb nins fãa sẽn nong tõnd Zu-soab a Zezi Kirist ne nonglem sẽn ka tekdã paam barka.

Filip 1

Pʋʋsem

1 Maam a Poll ne a Tɩmote sẽn ya Zezi-Kirist nonglem yemsã n tʋmd seb-kãnga Wẽnnaam neba fãa sẽn tẽed a Zezi Kiristã la karen-saam-dãmba ne yel-gɛtbã sẽn be Filip tẽngã. 2 Bɩ y reeg bark la laafɩ sẽn yit tõnd ba a Wẽnnaam ne Zu-soab a Zezi Kirist nengẽ.

A Poll pʋʋsda Filip tẽedba yĩnga

3 Wakat fãa mam sẽn tẽegd yãmb yelle, mam pʋʋsda Wẽnnaam bark y yĩnga. 4 Mam pʋʋsda yãmb fãa yĩng wakat fãa ne sũ-noog n ka basdẽ ye, 5 yãmb sẽn sõngd ne koe-noogã tʋʋmd hal sẽn sɩng daar ning yãmb sẽn wʋm-a, tɩ ta moasã wã yĩnga. 6 Mam mii hakɩɩk tɩ Wẽnnaam sẽn sɩng tʋʋm sõng-kãng yãmb sũya pʋsã na n kell n maan-a lame n baase, hal tɩ ta a Zezi Kirist daarã. 7 A Zemsame tɩ mam paam tagsg a woto yãmb fãa yĩnga, bala, mam yam bee ne yãmb sõama, tɩ bõe, sã n yaa mam sẽn be bi-bees roog pʋg moasã wã, wall sã n yaa mam sẽn da gomd n wilgdẽ tɩ koe-noogã yaa sɩdã, yãmb fãa lagemda ne maam n paamd bark a yembre. 8 Tɩ bõe, Wẽnnaam yaa mam kaset soab tɩ mam nonga yãmb fãa ne a Zezi Kirist nonglem, 9 la mam sẽn pʋʋsd n kot bũmb ninga, yaa tɩ yãmb nonglem na paasd daar fãa n yɩɩda, ne bãngre la yam-vẽnegre. 10 Tɩ woto, yãmb na n bãnga bũmb ning sẽn ya sõama n yɩɩda sẽn na yɩlẽ tɩ Kirist waoongã daare, bɩ y yɩ neb sẽn ya sɩd dãmb tɩ rõadg kãe ye, 11 n pid ne tɩrlem biis sẽn yit a Zezi Kirist nengẽ, Wẽnnaam waoogre la b pẽgr yĩnga.

Kirist yaa mam vɩɩm

12 M ba-biisi, mam datame tɩ yãmb bãng tɩ bũmb nins sẽn paam maamã kɩtame tɩ koe-noogã saag n yɩɩda. 13 Sɩd me, na-yira nebã fãa la zĩiga fãa nebã bãngame tɩ yaa mam sẽn maand Kirist tʋʋmdã yĩng la b balg maam. 14 Ba-biisã kẽer sẽn tũud Zu-soabã fãa paama raood mam balgrã yĩnga, n moon Wẽnnaam koɛɛgã ne raood n ka zoe rabeem ye. 15 Yaa sɩd tɩ neb kẽer moonda a Kirist koɛɛgã sũ-kiir la geesem-geesem yĩnga. La neb kẽer moond-a-la ne yam sẽn ya sõama. 16 Bãmb dãmba moonda ne nonglem, b sẽn mi tɩ Wẽnnaam yãka maam tɩ m gom koe-noogã yĩngã. 17 La neb a tãabã yaool n moonda Kirist koɛɛgã ne geesem-geesem, la ka ne pʋ-peelem ye. La b tẽedame tɩ bõn-kãng na n paasa maam namsg m balgrã pʋgẽ. 18 Dẽ, ka yell ye, baa sẽn ya bũmb ning fãa, sã n yaa ne yam-wẽng wall yaa ne pʋ-peelem, b baas n moonda Kirist koɛɛgã, la mam maanda sũ-noog bõn-kãng yĩnga. La m na n le maana sũ-noog yɛsa. 19 Tɩ bõe, yãmb pʋʋsgã la a Zezi Sɩɩgã sõngrã yĩnga, mam miime tɩ bõn-kãng na n wẽneg n waa ne mam yolsgo. 20 Wa sẽn zems mam datem la m tẽeb pidsg gũudmã, bũmb ba a yembr yãnd ka na n yõk maam ye. Moasã ne wakat fãa, mam na n goma ne pɛl-kɛgenga. Woto, Kirist na n paama waoogr mam yĩngã pʋgẽ, sã n ya mam sẽn vɩ wall m sẽn ki. 21 Tɩ bõe, ne maam, Kirist yaa mam vɩɩm. La tɩ ki yaa yõod ne maam. 22 La mam sẽn na n kell n vɩ m yĩngã pʋgẽ wã sã n tara yõod ne mam tʋʋmdã, mam ka mi m sẽn yãkd a soab ye. Bũmb a yiib ratem n tar maam. 23 Mam dat n loog n kẽnga Kirist nengẽ. Rẽnda n ya neer wʋsg ne maam. 24 La yãmb yĩnga, mam sẽn na n kell n vɩɩmd n ya sõama n yɩɩda. 25 Mam sũur keemame. La mam miime tɩ mam na n kell n paa me, la m na n zĩnda yãmb fãa sʋk n sõng-y tɩ y kẽng taoore la y paam sũ-noog tẽeba pʋgẽ. 26 Mam sã n leb n wa yãmb nengẽ, a na n kõo yãmb waoogr yɛs mam yĩnga, a Zezi Kirist tũudmã pʋgẽ. 27 Bũmb sẽn be bala, kɩt-y tɩ yãmb tʋʋmã zems ne Kirist koe-noogã, sẽn na n yɩlẽ tɩ mam sã n wa n na ges yãmba, wall m sã n ka wa, bɩ m wʋm yãmb kibar sẽn yet tɩ y yasa kãenkãe ne yam a yembre, n lagemd taab ne tagsg a yembr n zabd koe-noogã tẽeb yĩnga. 28 La y ka sakd n bas tɩ y bɛɛba kẽes yãmb rabeem ne bũmb baa yembr ye. Bõn-kãng yaa kaset bãmb yĩng tɩ b na n sãamame, la a yaa fãagr yãmb yĩnga. Rẽ yita Wẽnnaam nengẽ. 29 Tɩ bõe, Wẽnnaam sẽn maan bark ning Kirist maasem yĩngã, ka tɩ yãmb tẽ Kiristã bal ye, yaa tɩ yãmb na nams bãmb yʋʋrã yĩng me, 30 n maood maoor ning yãmb sẽn yã tɩ mam maoome wã, la y wʋmd mosã tɩ mam maoodame wã.

Filip 2

Kirist sik-m-menga, la b naam

1 Dẽ yĩnga, sã n yaa tɩ tũ Kirist wata ne belsgo, sã n yaa tɩ Kirist nonglem yãmb yĩngã paasda yãmb raoodo, sã n yaa tɩ yãmb tara lagem-n-taar ne Sɩɩg-sõngo, la sã n yaa tɩ yãb-taab ne nimbãan-zoeer beeme, 2 bɩ y paam nonglem a yembre, la yam a yembre, la datem a yembre, tɩ mam sũurã yɩ noog zãnga. 3 Da maan-y bũmb baa fɩ ne geesem-geesem wall ne wuk-m-meng ye, la bɩ ned kam fãa paam sik-m-meng yam n tags tɩ neb a taaba yɩɩda yẽnda. 4 Bɩ yãmb ned kam fãa ra ges a meng sõngr yell bal ye, la bɩ a ges neb a taaba sõngr yell me. 5 Paam-y yam ning a Zezi Kirist sẽn da tarã. 6 Bãmb sẽn da tar Wẽnnaam yalẽ wã, b ka tags tɩ bãmb sẽn zem ne Wẽnnaamã, 7 yaa bũmb b sẽn tog n gãd kãenkãe ye. La a Zezi basa b naam n lebg wa yãmba, n dɩk yĩng wa ninsaalb wẽneg n wa wala ninsaala. 8 A Zezi sika b menga, halɩ n sak kũum, n ki da-pɩkã zugu. 9 Yaa woto yĩng me n kɩt tɩ Wẽnnaam zẽk bãmb ne waoogr sẽn ya kãsenga, n kõ-b yʋʋr sẽn yɩɩd yʋyã fãa, 10 tɩ ne a Zezi yʋʋre, rũma fãa sẽn be saasẽ saasẽ, la sẽn be tẽngã zugu, la sẽn be kɩɩm-kulgã na n yĩgimdame, 11 la tɩ zɛlmã fãa na n kɩsa kaset t'a Zezi Kirist yaa fãagda, tɩ yɩ tõnd ba a Wẽnnaam waoogr yĩnga.

Yɩ-y wa vẽenem dũniyã pʋgẽ

12 Woto, m zo-nongdse, wa yãmb sẽn sak wakat fãa wã, bɩ y tʋm fãagrã tʋʋm ne rabeem la rigbu, la ka mam sẽn da be yãmb sʋkã bal ye, la bɩ y tʋm moasã mam sẽn ka be yãmb sʋkã n yɩɩda. 13 Tɩ bõe, yaa Wẽnnaam n maand b tʋʋmd yãmb pʋsẽ, la b kõt yãmb ratmã, la pãng tɩ maan wa sẽn zems bãmb daabã. 14 Maan-y bũmba fãa tɩ yẽgõng ne no-koɛɛm kaẽ ye. 15 Tɩ yãmb na yɩ neb sẽn ka tar yelle, la sẽn ya yɩlma. Tɩ yãmb na yɩ Wẽnnaam kamb sẽn ka tar dõdb ye, zamaan kãnga nebã sẽn sãam la sẽn ya wẽnsã sʋka, yãmb yãgda bãmb sʋk wa vẽenem dũniyã pʋga, 16 n zãad vɩɩm koɛɛgã bãmb yĩnga. Dẽ, Kirist waoongã daare, mam tõe n maana sũ-noogo, mam zoeesã ne m maoorã sẽn ka yɩ zaalmã yĩnga. 17 La baa b sã n dɩk maam n bas wa b sẽn basd koom maoong zĩigẽ, n paas maam ne maoong ning la kũun nins yãmb sẽn kõt Wẽnnaam y sẽn tẽed bãmbã yĩnga, mam maanda sũ-noog ne bõn-kãnga, la m naagda yãmb fãa n kɩdemdẽ. 18 Bɩ yãmb me maan sũ-noog a woto n naag maam n kɩdme.

A Tɩmote ne a Epafordit

19 Mam tẽedame tɩ ne Zu-soaba a Zezi sõngre, sã n yɩ bilfu, mam na n tʋma a Tɩmote yãmb nengẽ n bãng yãmb kibare tɩ bõn-kãng tõe n kõ maam daoodo. 20 Bala, mam ka tar ned sẽn tar yam a yembr ne maam n na sɩd ges yãmb yellã neer ye. 21 Sɩd me, b fãa geta b mens yɛlã yelle, n ka baood a Zezi Kirist rẽndã ye. 22 Yãmb miime t'a Tɩmote wilga a zemsgo, n zĩnd mam sɛɛgẽ wa biig sẽn be ne a ba, n naag maam koe-noogã tʋʋmd pʋgẽ. 23 Dẽ, mam tagsdame tɩ mam sã wa bãng m yellã sẽn na n yɩ to-to, m na n tʋm-a-la yãmb nengẽ. 24 La mam tar tẽeb ne Zu-soabã tɩ sã n yɩ bilfu, mam meng na n waa n gesa yãmba. 25 Mam tagsame tɩ yaa neer tɩ m lebg n tʋm a Epafordit sẽn ya mam tʋmd-n-taagã la m soda-taagã t'a wa yãmb nengẽ. Yãmb dag n toola yẽ sõngr t'a wa n kõ maam. 26 Yẽ rag n data ne a sũur fãa n yã yãmb fãa, la a sũurã sãama wʋsgo yãmb sẽn wʋm a pa-keema yĩnga. 27 A Epafordit sɩd lʋɩɩ bãag n da kolg kũum fãa-fãa, la Wẽnnaam zoee yẽ nimbãanega, la ka yẽ bal nimbãaneg ye, la yaa mam me nimbãanega, sẽn na n yɩlẽ tɩ mam da paam sũ-sãoong n paas ye. 28 Rẽ wã, mam tʋmda yẽnda ne yãgb wʋsg yãmb nengẽ, tɩ yãmb sã n yãnd-a bɩ y leb n paam sũ-noogo, tɩ mam menga sũ-sãoongã na booge. 29 Woto yĩnga, bɩ y reeg-a ne sũ-no-kãseng wa y ba-biig Zu-soaba pʋga, la y waoog neb nins sẽn ya a woto wã. 30 Tɩ bõe, yaa Kirist tʋʋmdã yĩng la a sẽn da na n ki wã. Yẽ gẽnega a yõor n sõng maam ne sõngr ning yãmb sẽn da tog n sõng maam n ka tõogã.

Filip 3

Maoob tɩ paam bũmb nins sẽn be taoore

1 La koɛɛg sẽn keta m ba-biisi, maan-y sũ-noog Zu-soaba tũudum pʋgẽ. Mam ka yɛɛd tɩ leb n gʋls yãmb bõn-kãens ye. La yaa yãmb sõngr yĩnga. 2 Gũus-y y mens ne neb nins sẽn wẽnd wa baasã, la y gũus ne tʋʋm-wẽns maandbã la ne sẽn kẽ-b bãong yĩng wɛɛngẽ wã balã. 3 Bala, tõnd sẽn waoogd Wẽnnaam ne Sɩɩg-sõng pãnga, n maand sũ-noog a Zezi Kirist pʋgẽ, n ka teegd yĩngã tʋʋmã, yaa tõnd la zũins sɩd-sɩda. 4 Sã n ya yĩng tʋʋm teegre, mam me ra tõe n teega yĩnga tʋʋma. Neb a taab sã n tẽed tɩ b tõe n teega yĩnga tʋʋma, mam n yɩɩda. 5 Mam lebga zũng mam sẽn wa n tar rasem a nii, mam yaa Israyɛl neda, n ya a Bɛnzame buudu la Hebre meng-menga. La sã n ya ne tõog wɛɛngẽ, mam yaa Fariisẽ. 6 La wɩngr ne Wẽnnaam tʋʋmdã wɛɛngẽ, mam namsa a Zezi tẽedbã, la ne tɩrlem tõog sakr wɛɛngẽ, ned ka tõe n dõd maam ye. 7 La bõn-kãens sẽn da ya yõod ne maamã, mam geelga bãmb wa bũmb sẽn ka tar yõodo, Kiristã yĩnga. 8 La mam sẽn bãng m fãagd a Zezi Kirist tɩ rẽ ya sõma wʋsgã, mam pʋs n gesa bõn-kãens fãa wa bũmb sẽn ka yõodo. Kiristã yĩnga, mam sakame n bas fãa, n geelgd bũmb fãa wa sagdo tɩ m tõe n paam Kirist, 9 la m zĩnd bãmb pʋgẽ. Ka ne mam meng tɩrlem, mam sẽn sak tõog n paamã ye, la yaa ne tɩrlem ning ned sẽn paamda, a sẽn tẽed Kiristã yĩnga, tɩrlem sẽn yit Wẽnnaam nengẽ, la sẽn paamd ne tẽebo. 10 Mam sẽn dat fãa yaa tɩ bãng Kiristã ne bãmb kũum vʋʋgrã pãnga la m naag bãmb n paam namsgo, n lebg yembr ne bãmb b kũumã pʋgẽ, 11 tɩ m sã n tõog bɩ m paam vʋʋgr n yi kũum sʋka. 12 Ka tɩ mam zoe n paama m rolbã nanda, wall m tõog n zemsa zãng nand ye. La mam ket n kẽngda taoore, n maoodẽ tɩ gãd-a, bala a Zezi Kirist zoe n gãda maam. 13 M ba-biisi, mam ka tagsd tɩ mam zoe n paama rolbã nand ye, la mam maanda bũmb a yembre: mam yĩmda bũmb nins sẽn be poorẽ wã n nangd pãng n na n paam bũmb nins sẽn be taoorã. 14 Mam zoet n dabda taoore, n dat n paam Wẽnnaam arzãn boolg rolbã a Zezi Kirist maasem yĩnga. 15 Dẽ, tõnd fãa sẽn ya tẽedb sẽn bɩ wã, bɩ d paam tags-kãngã bala. La yãmb sã n tara tagsg a to ne bũmb a taaba, Wẽnnaam na n vẽnega yãmb ne bõn-kãng sẽn ya a soab me. 16 La bũmb sẽn be bala, tõnd sẽn kẽn n ta zĩig ninga wã, d kell n naag taab n kẽne. 17 M ba-biisi, bɩ yãmb fãa yɩ mam togs-n-taase. Ges-y neb nins sẽn kẽnd wa sẽn zems mamsg ning tõnd sẽn wilg yãmbã. 18 Mam dag n togsa yãmb naoor wʋsgo, la m leb n yet-a-la yãmb ne nintãm tɩ neb wʋsg n be tɩ b kẽna wilgdẽ tɩ b yaa Kirist da-pɩkã bɛɛba. 19 Bãmb baoosg na n yɩɩ sãoongo, bãmb pʋsã n ya b wẽnnaam, bãmb maanda sũ-noog ne bũmb ning sẽn ya yãnd b yĩngã. B ka tagsd bũmb tɩ sã n ka dũniyã yɛl bal ye. 20 La tõndo, tõnd yir bee arzãna, la tõnd gũuda tõnd fãagd sẽn ya Zu-soab a Zezi Kiristã tɩ b yi be n wa. 21 Bãmb na n teka tõnd yĩn-põaagdgã t'a lebg wa bãmb waoogr yĩngã, ne pãng ning bãmb sẽn tar tɩ sek tɩ tõog bũmb fãa tɩ b sak bãmbã.

Filip 4

Maan sũ-noog ne Zu-soabã

1 Woto yĩnga, m ba-bi-nongdse, mam sẽn tʋlg ne m sũur fãa tɩ leb n yã yãmb sẽn ya mam sũ-noog la m maanfã, bɩ y yals a woto kãenkãe Zu-soabã tũudum pʋga m zo-nongdse. 2 Mam sagenda a Evodi ne a Sẽntiis tɩ b paam yam a yembr Zu-soabã tũudum pʋgẽ. 3 La foo me, m tʋmd-n-ta-sõngo, mam kota foom tɩ f sõng pʋg-kãense. B ra tʋma ne maam koe-noogã yĩnga, ne a Kelma la ne mam tũud-n-taas a taabã yʋy sẽn be vɩɩm sebrã pʋgẽ wã. 4 Maan-y sũ-noog daar fãa Zu-soabã tũudum pʋgẽ. Mam leb n yetame, maan-y sũ-noogo. 5 Kɩt-y tɩ neba fãa bãng yãmb sũ-bʋgsem. Zu-soabã waoong kolgame. 6 Da maan-y yɩɩr ne bũmb baa fʋɩ ye. La bũmba fãa pʋga, pʋʋs-y Wẽnnaam n kose la y pʋʋs barka la y wilg Wẽnnaam bũmb nins yãmb sẽn datã. 7 La Wẽnnaam laafɩ wã sẽn yɩɩd ninsaalbã bãngr fãa wã na n gũu yãmb sũya ne y tagsdã a Zezi Kirist pʋga. 8 Koɛɛg sẽn keta, m ba-biisi, bɩ y tags bũmb nins fãa sẽn ya sɩda, la bũmb nins fãa sẽn tar waoogre, la bũmb nins fãa sẽn ya tɩrse, la bũmb nins fãa sẽn be pʋ-peelem, la bũmb nins fãa sẽn zems nonglem, la bũmb nins fãa sẽn tar kaset sõngo, ne bũmb nins sẽn ya neer zãng n zems pẽgrã yelle. 9 Maan-y bũmb nins yãmb sẽn zãms la y reege, la y wʋm la y yã mam nengẽ wã. La Wẽnnaam sẽn ya laafɩ soabã na zĩnd ne yãmba.

A Poll pʋʋsda Filip nebã barka

10 Mam maana sũ-noog Zu-soabã tũudum pʋgẽ, m sẽn yã tɩ yãmb ya n leb n geta mam yell mosã wã yĩnga. Sɩdã, yãmb da tagsda mam yelle, la y ka paam weer n maan bũmb ye. 11 Ka mam sẽn ka tar bũmbã yĩng la m sẽn gomd a woto wã ye, tɩ bõe mam zãmsame tɩ maan sũ-noog ne bũmb ning mam sẽn tarã bala. 12 Mam miime tɩ vɩɩmd naong pʋga, la m miime tɩ vɩɩmd arzɛk pʋg me. Bũmba fãa pʋga, la zĩiga fãa mam zãmsame tɩ rɩ n tɩge la tɩ gãand kom me. Mam zãmsame tɩ paam wʋsgo la tɩ konge. 13 Kirist sẽn kõt maam b pãngã yĩnga, mam tõe n maana fãa. 14 La baoosgo, yãmb maana neer y sẽn sõng maam m toogã pʋgẽ wã. 15 Filip neba, yãmb mens tẽrame tɩ koe-noogã mooneg sɩngrẽ, mam sẽn wa n yit Masedoannã, sã n ka yãmb bala, a Zezi tẽedbã sẽn be zĩig ba a yen ka naag maam m paoong pʋgẽ wall m naong pʋgẽ ye. 16 Yaa yãmb bal n maan a woto. Tɩ bõe, mam sẽn da be Tesalonikã yãmb da zoe n tʋma sõngr sẽn yɩɩd vugr n kõ maam. 17 Ka tɩ mam baooda kũun ye, mam sẽn baood bũmb ninga yaa tɩ yãmb wom biis wʋsgo. Rẽnda n na n yɩ yãmb yõodo. 18 Mam deega fãa la m tara wʋsgo. Mam sẽn deeg bũmb nins yãmb sẽn tʋm a Epafordit t'a kõ maamã, mam tarame tɩ sek n gɩmbe. Kũun-kãens yaa wa kaam sẽn tar yũ-noogo, la maoong Wẽnnaam sẽn deegda la sẽn tat bãmb yam. 19 Mam Wẽnnaam na kõ yãmb bũmb fãa tɩ sek-yã wa sẽn zems bãmb arzeg-kãsemsã a Zezi Kirist maasem yĩnga. 20 Bɩ tõnd ba a Wẽnnaam paam waoogr daar fãa, wakat sẽn ka sɛt ye. Ãmina.

Yaoolem pʋʋsem

21 Pʋʋs-y Wẽnnaam neba fãa sẽn tũud a Zezi Kiristã. Ba-biis nins sẽn be ne maamã pʋʋsda yãmba 22 Wẽnnaam neba fãa pʋʋsda yãmba, la neb nins sẽn be Sezaar zakẽ wã n toond yãmb b pʋʋsem n yɩɩda. 23 Bɩ Zu-soab a Zezi Kirist barkã zĩnd ne yãmb fãa.

Kolosẽ 1

Pʋʋsem

1 Maam a poll sẽn ya Kirist Zezi tẽn-tʋmd wa sẽn zems Wẽnnaam daabã ne ba-biig a Tɩmote 2 n tʋmd seb kãnga Wẽnnaam nebã sẽn ya tõnd ba-biis sẽn maand sɩd Kirist tũudma pʋgẽ n be Kolosã nengẽ. Bɩ y paam bark la laafɩ sẽn yit tõnd ba a Wẽnnaam nengẽ.

Pʋʋsg Sɩɩg-sõng vẽnegr yĩnga

3 Tõnd pʋʋsda tõnd Zu-soab a Zezi Kirist ba a Wẽnnaam barka, la d pʋʋsd yãmb yĩng n ka basdẽ ye. 4 Sɩd me, tõnd wʋmame tɩ b gomd yãmb tẽeb ne Kirist Zezi wã yelle, la nonglem ning yãmb sẽn tar Wẽnnaam nebã fãa yĩngã yelle, 5 tẽeb pidsg gũudũm ning b sẽn bĩng yãmb yĩng arzãn pʋgẽ wã yĩnga. Sɩd koɛɛgã sẽn ya koe-noogã sẽn pĩnd n kɩt tɩ yãmb bãngã. 6 Koe-no-kãng taa yãmb nengẽ. A sẽn womd biis la a kẽngd taoor to-to dũniyã tɛk fãa wã, a maanda a woto me yãmb nengẽ hal sẽn sɩng ne daar ning yãmb sẽn wʋm la y bãng Wẽnnaam barkã wa sẽn zems sɩda, 7 la sẽn zems sagls nins tõnd tʋmd-n-ta-nongr a Epafras sẽn gʋls yãmbã. Yẽ yaa Kirist tʋmtʋmd sẽn moond sɩda, n tʋmd yãmb yĩnga. 8 A wilga tõnd nonglem ning Sɩɩg-sõng sẽn kɩt tɩ yãmb tarã. 9 Yaa woto yĩng n kɩt tɩ sẽn sɩng ne daar ning tõnd me sẽn wʋm kiba-kãngã wã, tõnd pʋʋsda Wẽnnaam yãmb yĩng n ka basdẽ ye, la d kot Wẽnnaam tɩ b pids yãmb sũyã ne bãmb daabã bãngre, la b kõ yãmb yam fãa, ne bãngr ning Sɩɩg-sõng sẽn kõtã. 10 Kɩt-y tɩ y kẽnã waoogd Zu-soabã, tɩ y tõe n ta bãmb yam bũmb fãa pʋgẽ, la y wom biis ne tʋʋm sõama buud fãa, la y bɩ Wẽnnaam bãngr pʋgẽ. 11 Tõnd kota Wẽnnaam, tɩ yãmb na paam pãng n paase, bãmb pãn-kãsengã maasem yĩnga, tɩ yãmb tõe n yɩ neb sẽn kẽngd taoor sɩd-sɩda, la sẽn tar sũ-mare.

Kirist kũumã yiisa yell ning sẽn da be tõnd ne Wẽnnaam sʋkã

12 Pʋʋs-y tõnd ba a Wẽnnaam bark ne sũ-noogo, bãmb sẽn kɩt tɩ yãmb tõe n naag ne bãmb nebã n paam pʋɩɩr vẽenemã pʋgẽ wã yĩnga. 13 Bãmb fãaga tõnd n yiis likã pãngẽ, n tall-d n kẽng b bi-ribl-nongrã soolmẽ, 14 soab ning maasem yĩng tõnd sẽn paam fãagre, la yel-wẽna sugrã. 15 Kirist yaa Wẽnnaam, soab ning ned sẽn ka tõe n yã wã wẽnego, la bũmb nins fãa b sẽn naanã dẽenem soaba. 16 Bala, bãmb n naan bũmb nins fãa sẽn be yĩngr wall tẽng zugu, sẽn be yãab la sẽn ka tõe n yã, naam gɛyã, rĩm-dãmba, pãn-soaadba, la noeyã. Bãmb n naan fãa b mengã yĩnga. 17 Bãmb denga bũmba fãa n beẽ, la yaa bãmb pʋgẽ la bũmb fãa yalsd a zĩigẽ. 18 Bãmb yaa tẽedbã sẽn ya bãmb yĩngã zugu. Bãmb la bũmb fãa sɩngre, sẽn yɩ-a pipi n vʋʋg n bas kũum, tɩ bãmb tõe n yɩ dẽenem soab bũmb fãa pʋgẽ. 19 Bala, a taa Wẽnnaam yam tɩ kɩt tɩ bãmb sẽn ya bũmb ning fãa, bɩ a Zezi me yɩ a woto, 20 la b kɩt t'a Zezi wa ne zems-n-taar bãmb a Wẽnnaam ne bũmb fãa sʋka, sã n yaa sẽn be tẽng zugu wall sẽn be yĩngri, n kɩt tɩ bãmb maasem yĩnga, bɩ laafɩ zĩndi, bãmb zɩɩma sẽn daag da-pɩkã zugã yĩnga. 21 La yãmb sẽn dag n ya sãamb la y ya bɛɛb y tagsdã ne y tʋʋm-wẽnsã yĩng pĩndã, 22 moasã, Wẽnnaam yiisa yell ning sẽn da be yãmb ne bãmb sʋkã, a Zezi yĩn-kiidgã kũum maasem yĩnga, tɩ b tõe n tall yãmb n wa b taoor ne pʋ-peelem, tɩ y ka tar yelle, la tɩ rõdb kaẽ ye. 23 Yãmb sã n sɩd pa tẽebã pʋgẽ, la y kɩ yẽg n yals kãenkãe tɩ bũmb da wa n zãag yãmb ne koe-noogã tẽeb pidsg gũudũm ning yãmb sẽn wʋma, sẽn ya koe-noog ning b sẽn moon ninsaalbã fãa sẽn be dũniyã zugã, koe-noog ning maam a Poll sẽn lebg a tʋmtʋmdã.

A Poll tʋʋmd bu-zẽms sʋka

24 Moasã, mam maanda sũ-noogo, m sẽn be namsg pʋg yãmb yĩngã yĩnga, la mam yĩngã pʋgẽ, m pidsda Kirist namsg nins sẽn paooge, b sẽn da tog n nams b tẽedbã sẽn ya bãmb yĩngã yĩngã. 25 Yaa Kirist tẽedbã yĩng la mam lebg karen-saamba. Wẽnnaam n ning mam zug tɩ m moon yãmb bãmb koɛɛgã zãnga. 26 Koe-no-kãng yaa yel-solemd sẽn solg wakat fãa, la sẽn solg ne zamaan dãmba fãa, n yaool n puk-a moasã ne bãmb nebã. 27 Wẽnnaam n tʋlg n kɩt tɩ b nebã bãng yel-solem-kãnga arzɛkã sẽn tar ziir bu-zẽmsa sʋkã, dat n togs tɩ Kirist sẽn be yãmb pʋsẽ wã, b na n pidsa tẽeb gũudũm ning sẽn ya ziirã. 28 Yaa Kirist koɛɛg la tõnd moonda, n keoogd ned buud fãa la d zãmsd ned kam fãa ne yam buud fãa, tɩ tõnd tõe n kɩt tɩ ned kam fãa zems zãng Kirist tũudmã pʋgẽ. 29 Yaa bõn-kãng yĩng la mam tʋmda, n tar bãmb pãngã sẽn maand a tʋʋmd mam pʋgẽ ne pãng kãsengã n maoodẽ.

Kolosẽ 2

1 Sɩd me, mam datame tɩ yãmb bãng zab-kãseng ning mam sẽn zabd yãmb yĩngã, la neb nins sẽn be Laodise, la neb nins fãa sẽn nan ka yã mam nengã yĩnga. 2 Mam maoodame tɩ b sũya tõe n paam belsgo, tɩ b tõe n lagem taab nonglem pʋgẽ n paam yam n bãng sɩd-sɩda, n bãng Wẽnnaam yel-sõmdã sẽn ya Kiristã. 3 Yam vẽnegr ne bãngrã arzegsã fãa solga Kirist pʋgẽ. 4 Mam togsda bõn-kãng tɩ ned da wa n belg yãmb ne sɩlem n tõog ye. 5 Bala, baa mam yĩngã sã n zãr ne yãmba, mam yam bee ne yãmba, mam sũur yaa noog mam sẽn ne yel-manesem sõngã sẽn be yãmb sʋkã, la yãmb tẽebã sẽn ya kãenkãe Kirist pʋgẽ wã yĩnga. 6 Woto yĩnga, yãmb sẽn deeg Zu-soab a Zezi Kiristã, kẽn-y ne bãmba. 7 Kɩ-y yẽga, n yals kãenkãe Kirist pʋga, n tall tẽeb kãenkãe wa sẽn zems zãmsg nins b sẽn dag n zãms yãmbã, la y pʋʋs bark wʋsgo.

Kirist vɩɩm sekda tõndo

8 Gũus-y tɩ ned da belg yãmb ne zãmsg buudu, la ninsaalb minind n zãag ye, bõn-kãens yaa dũniyã yɛla, la a ka Kirist rẽnd ye. 9 Bala, Wẽnnaam sẽn ya bũmb ningã fãa, Kirist me yaa a woto b yĩngã pʋgẽ. 10 La yãmb tara bũmb fãa bãmb pʋg tɩ seke, bãmb sẽn ya nanams fãa Naaba la noeyã fãa Zu-soabã. 11 Bãmb pʋgẽ me, b kẽesa yãmb bãongo, la ka bãong sẽn kẽes ne ninsaalb nus ye, rat n togs tɩ yaa Kirist bãong sẽn kɩt tɩ yãmb bas y yĩngã ratma. 12 Yãmb muma ne Kirist, b sẽn lis yãmbã pʋgẽ, la b naaga yãmb bãmb pʋgẽ n vʋʋg n bas kũum, yãmb sẽn tẽ Wẽnnaam pãngã sẽn vʋʋg Kirist n bas kũumã yĩnga. 13 Pĩnda, yãmb sẽn dag n ya bɛɛgdb y kongrã ne y sẽn ka kẽ bãong y yĩngã pʋgẽ wã yĩngã, Wẽnnaam kõo yãmb vɩɩm ne Kirist n kõ tõnd beegrã fãa sugri. 14 Bãmb yẽesa tõod nins b sẽn da gʋls n kaood tõnd bʋʋdã la sẽn da mongd tõnd bʋʋma Wẽnnaam menesa tõ-kãng wakat ning b sẽn ka a Zezi da-pɩkã zugã. 15 Kirist sãama pãens rãmba ne noeyã pãnga, n wilg neba fãa tɩ b tõog-b-la ne da-pɩkã. 16 Dẽ wã yĩnga, da sak-y tɩ ned kao yãmb bʋʋd ne yãmb sẽn dɩt bũmb ning wɛɛngẽ wall y sẽn yũud bũmb ninga, wall kibsa wall kiu-paalga wall vʋʋsg daar wɛɛngẽ ye. 17 Bõn-kãens fãa yaa bũmb nins sẽn na n wa wã mamsg bala, la bũmba meng-meng yaa Kirist. 18 Da sak-y tɩ ned sẽn maand wa a yaa sik-m-meng soaba la sẽn pʋʋsd malegs belg yãmb wa a sẽn date, n kɩt tɩ y kong y zoeesa keoor ye. Ned a woto buud teegda yãab buud toay-toaya, t'a ninsaalem tagsdã kɩt t'a pid ne wuk-m-meng zaalem 19 la a ka tongd a meng ne zug ning sẽn sõngd yĩngã tõrã ne a kõb-sũgdsã la a gĩina t'a bɩt bɩʋʋng sẽn yit Wẽnnaam nengẽ wã ye. 20 Sã n yaa tɩ yãmb kii ne Kirista, tɩ Kirist yols yãmb ne tẽeb buud toay-toayã yembdo, bõe tɩ yãmb bas tɩ b leb n modgd yãmb tɩ y sak tõod a woto sẽn ya: 21 "Da rɩk-y ye! Da lemb-y ye! Da sɩɩs-y ye!" 22 Bõn-kãens b sẽn tar n tʋmdẽ wã sãamdame. Bõn-kãens yaa yeelsem la zãmsg ninsaalb sẽn tar n zãmsd taaba. 23 Yaa sɩd tɩ ned sã n get yeelsmã ne zãmsgã, b wẽnda wa b yaa yam tʋʋma, b sẽn wilgd wẽn-tũudum sẽn maand ne yamleoogo, la sik-m-menga, la tõog-m-menga. La b yaool n ka tar yõod n tõe n sõng ned t'a tõog a yĩngã ratem wẽng ye.

Kolosẽ 3

Vɩ-kʋdgo la vɩ-paalga

1 Dẽ, sã n yaa tɩ yãmb naaga ne Kiristã, n vʋʋge, bɩ y bao bũmb nins sẽn be arzãna, zĩig ning Kirist sẽn zao Wẽnnaam dɩtgã. 2 Tags-y bũmb nins sẽn be arzãnã yelle, la y ra tags bũmb nins sẽn be dũni zugã yell ye. 3 Bala, yãmb kiime, la yãmb vɩɩmã solga ne Kiristã Wẽnnaam nengẽ. 4 Kiristã sẽn ya yãmb vɩɩmã sã n wa n puki, dẽ, yãmb me na n naaga bãmb b ziirã pʋgẽ n puki. 5 Dẽ wã yĩnga, kɩt-y tɩ y dũni ka yalẽ wã ki. Yaa yoobo, tʋʋm-rẽgdo, wẽng maaneg ratem, datem wẽnse, la rat-wʋsgo, sẽn ya wa wẽn-naands pʋʋsgo. 6 Yaa rẽnda yĩng la Wẽnnaam sũ-puugr wat kɩɩsdbã zutu. 7 Yãmb sẽn dag n vɩ yel-wẽn kãens pʋgã, yãmb dag n maanda bõn-kãense. 8 La mosã, bɩ yãmb me kɩɩs bõn-kãensã fãa: Yaa sũ-kãbre, pʋ-toogo, tẽn-kãnem la gom-dẽgd sẽn tõe n yi yãmb noorẽ wã. 9 Da yag-y taab zĩrĩ ye. Bala, yãmb yeega y yalẽ-kʋdgã ne a tʋʋma, 10 la y yelg yalẽ paalga. Wẽnnaam palemda yalẽ-paalgã bãmb sẽn naanã, n kɩtdẽ t'a wẽnegd bãmb a Wẽnnaam n paasdẽ, tɩ tõnd tõe n bãng bãmb zãnga. 11 Yel-kãngã pʋgẽ, ka be tɩ yaa Gɛrk, wall Zuif wall zũnga, wall moaaga, wall weoog neda, wall nin-zẽmba, wall yamba, wall burkĩn ye. La Kirist yaa fãa neba fãa pʋse. 12 Dẽ wã yĩnga, yãmb sẽn ya Wẽnnaam nin-tũusdsi, la neb sẽn welg toorã, la neb Wẽnnaam sẽn nong wʋsgã, bɩ y yelg nimbãan-zoeer meng-menga, la sõmblem, la sik-m-menga, la sũ-bʋgsem, la sũ-mar wa futu. 13 Tʋk-y taab zɩɩbo, la y maan taab sugri. Ned sã n tar yell ne a to, bɩ a maan a soab sugr wa Kirist sẽn maan yãmb sugrã. 14 La sẽn yɩɩd fãa, bɩ y nong taab bala, tɩ nonglem yaa loɛtg sɩd-sɩda. 15 Bɩ Kirist laafɩ, b sẽn bool yãmb a pʋgẽ tɩ y yɩ yĩng a yembrã soog yãmb sũyã. Yɩ-y neb sẽn mi y zaame. 16 Bɩ Kirist goama zĩnd yãmb pʋsẽ ne yõod ning sẽn be a pʋgẽ wã. Zãms-y taab la y keoog taab ne yam meng-menga, ne yɩɩn-sõamyã, la Wẽnnaam yɩɩla, la yɩɩl Sɩɩg-sõng sẽn kõta. Yɩɩl-y bark pʋʋsg yɩɩl ne y sũyã fãa n pẽg Wẽnnaam. 17 Bũmb ning fãa yãmb sẽn maanda, sã n yaa goam pʋga wall tʋʋm pʋga, maan-y fãa ne Zu-soab a Zezi yʋʋre, n pʋʋs ba a Wẽnnaam bark a Zezi maasem yĩnga.

Kirist tẽed zak vɩɩm

18 Pagba, bɩ yãmb ned kam fãa sak a sɩda, wa sẽn zems sẽn tog n yɩ to-to Zu-soaba tũudum pʋgẽ wã. 19 Pʋg-sɩdbã, bɩ yãmb ned kam fãa nong a paga la y ra maan gãgs ne-a ye. 20 Kamba, sak-y y ba-rãmb ne y ma-rãmb bũmb fãa pʋgẽ, bala, bõn-kãng nooma Zu-soaba sũuri. 21 Ba-rãmba, da maan-y tɩ y kambã sũy yiki, tɩ b raood wa n boog ye. 22 Tʋmtʋmdba, sak-y y dũni zu-soben-dãmbã bũmb fãa pʋgẽ. Da sak-y bãmb b nifẽ bala, tɩ wẽnd wa yãmb baood n maana sẽn noom ninsaalb ye. Sak-y bãmb ne y sũyã fãa, Zu-soabã zoees pʋgẽ. 23 Yãmb sẽn maand bũmb ning fãa, bɩ y maan-a ne y sũur fãa wa y sẽn maand Zu-soabã yĩnga, la ka ninsaalb yĩng ye, 24 yãmb sẽn mi tɩ y na n deega pʋɩɩr Zu-soabã nengẽ tɩ yɩ y keoorã yĩnga. Sɩd me, yaa Kirist sẽn ya Zu-soabã yĩng la yãmb tʋmda. 25 Bala, ned ning sẽn tʋmd sẽn ka zems na n wʋka a ka-tɩrlemã yaoodo, bala, Wẽnnaam ka bakd neb ye.

Kolosẽ 4

Saglse

1 Zu-soben-dãmba, yao-y y tʋmtʋmdbã ne tɩrlem la wa sẽn zemse, yãmb sẽn mi tɩ yãmb me tara Zu-soab arzãn pʋgẽ wã yĩnga. 2 Wɩng-y ne pʋʋsgo, modg-y ne-a, n paas bark pʋʋsgo. 3 Pʋʋs-y tõnd yĩng me, tɩ Wẽnnaam pak sor tõnd koɛɛgã mooneg yĩnga, tɩ mam tõog n moon Kirist yel-solemdã koɛɛga, yel-solemd ning yĩng b sẽn balg maama, 4 tɩ mam na gom a yell vẽeneg wa sẽn zems m sẽn tog n gom a yell to-to wã. 5 Kɩt-y tɩ y yel-manesem ne neb nins sẽn ka be tẽeb pʋgẽ wã yɩ ne yam. Da bas-y weerã t'a loogdẽ ye. 6 Kɩt-y tɩ yãmb goam tall bark wakat fãa n tar yamsem noom, tɩ yãmb na bãng y sẽn tog n leok ned kam fãa to-to tɩ zemse.

Yaoolem pʋʋsem

7 Sã n ya ne mam mengã yelle, m ba-bi-nongr a Tisik sẽn ya Zu-soaba tʋmtʋmd sẽn maand sɩda, la sẽn ya mam tʋmd-n-taag Zu-soaba tʋʋmd pʋgẽ wã na n wilga yãmb bũmb fãa. 8 Pʋs n yaa rẽ yĩng la mam tʋmd-a yãmb nengẽ, tɩ yãmb tõe n bãng tõnd yell sẽn ya to-to, la t'a bels yãmb sũyã. 9 Mam tʋmda yẽnda ne d ba-bi-nongr a Onezɩm sẽn ya ned sẽn maand sɩd la a ya yãmb nedã y nengẽ. Bãmb na n wilga yãmb bũmb nins fãa sẽn maand ka wã. 10 Mam bi-be-taag a Aristark ne a Mark sẽn yaa a Barnabas saam-biigã pʋʋsda yãmba. Mam wilga yãmb bũmb nins y sẽn tog n maan a Mark yĩnga. A sã n ta yãmb nengẽ, bɩ y reeg-a sõama. 11 A Zezi b sẽn boond a soab t'a Zustusã me pʋʋsda yãmba. Zuif-rãmbã sʋka, yaa bãmb bal n naag maam n tʋmd Wẽnnaam soolmã yĩnga. Bãmb yɩɩ neb sẽn paas maam daoodo. 12 A Epafras sẽn ya yãmb nedã pʋʋsd-y lame. Yẽ yaa Kirist Zezi tʋmtʋmda, n maood yãmb yĩng a pʋʋsg pʋgẽ n ka basdẽ ye, tɩ yãmb na bɩ n ta, la y bãng Wẽnnaam daabã sõama y sũurẽ, n yals kãenkãe. 13 Mam kɩta yẽ kaset n yetẽ t'a maooda yãmb yĩng wʋsgo, yãmb ne neb nins sẽn be Laodise la Hiyerapolisã yĩnga. 14 Ba-bi-nongr a Luk sẽn ya logtorã ne a Demas pʋʋsda yãmba. 15 Pʋʋs-y ba-biisã sẽn be Laodise wã, ne a Nimfa la a Zezi tẽedbã sẽn tigimd yẽ zakẽ wã. 16 Yãmb sã n wa n karem seb-kãngã n sɛ, bɩ y maan y sẽn tõe tɩ b karm-a a Zezi tẽedbã sẽn be Laodise wã me sʋka, la yãmb me karem sebr ning Laodise tẽedbã sẽn na n tʋm yãmbã. 17 Yeel-y-yã a Arsɩp yaa: Gũus ne tʋʋmd ning fo sẽn deeg Zu-soabã nengẽ wã, n tõog tʋm-a sõama. 18 Maam a Poll n gʋlsd ne m meng nug n pʋʋsd yãmba. Da yĩm-y tɩ b balga maam ye. Bɩ barkã zĩnd ne yãmba.

1 Tesalonik 1

Pʋʋsem

1 A Poll ne a Sɩlvẽ la a Tɩmote n gʋlsd Tesalonik-rãmb wẽnd-doogã sẽn be ba a Wẽnnaam pʋgẽ, la Zu-soab a Zezi Kirist pʋgẽ wã. Bɩ Wẽnnaam ning yãmb barka la b kõ yãmb bãane.

Tesalonik-rãmbã vɩɩm la b tẽebo

2 Tõnd pʋʋsda Wẽnnaam bark yãmb yĩng n ka basdẽ ye, la tõnd pʋta yãmb yell d pʋʋsg pʋgẽ. 3 Tõnd tẽegda yãmb tẽebã tʋʋmde, la yãmb nonglmã tʋʋmde, la y tẽeb ne tõnd Zu-soab a Zezi Kiristã pidsg gũudũm sẽn ka vigsdã yelle, tõnd ba a Wẽnnaam taoor n ka basdẽ ye. 4 D ba-biis Wẽnnaam sẽn nonge, tõnd miime tɩ Wẽnnaam tʋlsa yãmba. 5 Bala, koe-noogã tõnd sẽn moonã ka wa yãmb nengẽ ne no-goam bal ye. La yaa ne pãng me, ne Sɩɩg-sõngo, tɩ sãmbg baa bilf ka a pʋgẽ ye. Sɩd me, yãmb mii tõnd sẽn maan to-to yãmb sʋka, yãmb sõngr yĩnga. 6 Yãmb sẽn deeg Wẽnnaam goamã namsg wʋsg pʋgẽ, ne sũ-noog ning Sɩɩg-sõng sẽn kõtã, yãmb lebga tõnd togs-n-taase, la Zu-soabã togs-n-taas me. 7 Woto, yãmb lebga mamsg tẽedba fãa sẽn be Masedoan la Akayi wã yĩnga. 8 Bala, Zu-soabã koɛɛgã yii yãmb nengẽ n sãage. Ka Masedoan la Akayi bal ye. Neb sẽn be zĩig fãa bãnga yãmb tẽeb ne Wẽnnaamã yelle, tɩ ka leb n ya tɩlɛ tɩ tõnd leb n gom a yell ye. 9 B gomda tõnd yell n wilgd tõnd sẽn paam n kẽ yãmb sʋk to-to, la yãmb sẽn kos sugr n tek yam to-to, n wẽnemd n bas wẽn-naandsã n sakd Wẽnnaam sẽn vɩ n ya sɩd soabã, 10 la y gũud tɩ bãmb bi-ribl a Zezi yi yĩngr n wa, soab ning Wẽnnaam sẽn kɩt tɩ b vʋʋg n yi kũum sʋka, la b yolsd tõnd ne Wẽnnaam sũ-puugr sẽn watã.

1 Tesalonik 2

A Poll tʋʋm Tesalonik

1 M ba-biisi, yãmb mens miime tɩ tõnd waoongã yãmb nengẽ ka yɩ zaalem ye. 2 La yãmb miime tɩ b namsa tõnd Filip, la tõnd yãa toog be. Rẽ kɩtame tɩ tõnd paam pɛl-kɛgeng ne d Wẽnnaamã, n na n moon yãmb Wẽnnaam koe-noogã maoor wʋsg pʋgẽ. 3 Sagls nins tõnd sẽn sagl yãmbã ka yɩ tudgri, bɩ tags-rẽgd pʋgẽ, wall ne sɩlem ye. 4 La a wa Wẽnnaam sẽn poes tõnd n na n kõ tõnd koe-noogã mooneg tʋʋmdã, tõnd ka gomd n na n noog ninsaalb sũy ye, la yaa tɩ noog Wẽnnaam sẽn feesd sũyã sũuri. 5 Yãmb miime tɩ tõnd zɩ n gom n na n belg neb ye, tɩ tõnd zɩ n gom n dat n paam paoong ye. Wẽnnaam yaa d kaset soaba. 6 Tõnd ka bao waoogr sẽn yit ninsaalb nengẽ, yãmb nengẽ, wall neb a taab nengẽ ye. Tõnd yaool n dag n tõe n modga yãmba, tõnd sẽn ya Kirist tẽn-tʋmdbã yĩnga. 7 La tõnd sẽn zĩnd yãmb sʋkã, tõnd pida ne sũ-bʋgsem. A wa pag sẽn get a kamb yellã, 8 tõnd da nongẽ lame n kõ yãmb Wẽnnaam koe-noogã ne nonglem. La ka rẽ bal ye. Tõnd da nongẽ n kõo d vɩɩmã me yãmb yĩnga, bala, yãmb lebga tõnd nin-nongdse. 9 D ba-biisi, yãmb tẽra tõnd tʋʋmã ne d naongã: Tõnd moona yãmb Wẽnnaam koe-noogã, la tõnd tʋma yʋng ne wĩntoogo, tɩ d da wa n yɩ zɩɩb yãmb yĩng ye. 10 Yãmb yaa kaset rãmba, la Wẽnnaam me yaa kaset soaba, tɩ tõnd yel-manesem ne yãmb sẽn ya tẽedbã yɩɩ sõama la tɩrga, tɩ rõdb kaẽ ye. 11 Yãmb miime me tɩ tõnd yɩɩ wa ba-rãmb ne b kamba, yãmb yembr yembr yĩnga. 12 Tõnd sagla yãmba, n bels yãmba, la d bõos yãmb tɩ y kẽn wa sẽn zemsd Wẽnnaam daabo, bãmb sẽn bool yãmb tɩ y paam pʋɩɩr ne bãmb soolem la b ziirã yĩnga. 13 Tõnd pʋʋsda Wẽnnaam bark me n ka basdẽ ye, bala, yãmb sẽn deeg Wẽnnaam goamã tõnd sẽn togs yãmbã, yãmb ka reeg-a wa a yaa ninsaalb goam ye. Yãmb deeg-a-la wa a sẽn ya bũmb ning sɩd-sɩdã, Wẽnnaam goam sẽn tʋmd yãmb sẽn ya tẽedbã pʋgẽ. 14 D ba-biisi, yãmb sɩd lebga Wẽnnaam dot nins sẽn be Zude soolmẽ wã togs-n-taase, la wẽnd-do-kãens bee Kirist Zezi pʋgẽ. Bala, yãmb tẽngã rãmb sẽn nams yãmb to-to wã, Zuif-rãmbã me namsa wẽnd-do-kãens rãmb a woto me. 15 Zuif-rãmbã n kɩt tɩ b kʋ Zu-soab a Zezi la Wẽnnaam no-rɛɛsdbã, la b nams tõndo. B ka maand sẽn noom Wẽnnaam ye, la b kisa neba fãa. 16 Bãmb gɩdgda tõnd tɩ d da moon bu-zẽmsã Wẽnnaam koɛɛgã, tɩ b paam fãagr ye. B sẽn maan a woto wã, b maana b yel-wẽnã n taase. La Wẽnnaam sũ-puugr baas n ta-b lame.

A Poll dat n yãa Tesalonik tẽedbã

17 D ba-biisi, tõnd sẽn zãag ne taab wakat bilf yĩnga, d nina ka ne taab ye, la d sũyã loee ne taaba. Tõnd data ne d sũyã fãa n leb n yã yãmb neng ne nenga. 18 Dẽ kɩtame tɩ tõnd dag n dat n wa yãmb nengẽ. Naoor a yiib la maam a Poll yẽ dag n dat n wa yãmb nengẽ, la a Sʋtãan gɩdga tõndo. 19 Tõnd saagr bee ne ãnna rãmba, la ãnna rãmb n ya tõnd sũ-noog la d waoogr maanf tõnd Zu-soab a Zezi taoore, la b waoongã wakate? Ka yãmb laa? 20 N-ye! Yãmb yaa tõnd ziir la d sũ-noogo.

1 Tesalonik 3

1 Tõnd wa n ka leb n tõe n gũ yɛs ye. Dẽ n kɩt tɩ tõnd yãk yam tɩ ya tõnd bal n na pa Atɛn. 2 La tõnd tʋma d ba-biig a Tɩmote sẽn ya tõnd tʋmd-n-taag Wẽnnaam tʋʋmdã pʋgẽ, n moond Kirist koe-noogã, t'a wa n paas yãmb raoodo, la a sagl yãmb y tẽebã sõngr yĩnga, 3 tɩ namsg ning sẽn paamd yãmb moasã wã da wa n vigs ned baa a yembr ye. Bala, yãmb mens miime tɩ nams-kãens yaa tõnd pʋɩɩre. 4 Wakat ning tõnd sẽn dag n be ne yãmbã, tõnd pĩnd n yeela yãmb tɩ d na n paama namsgo. La yãmb miime tɩ yaa rẽ n wa wã. 5 Dẽ n kɩt tɩ mam sẽn ka leb n tõe n gũ n kaoosã yĩnga, mam tʋma a Tɩmote t'a wa n sok yãmb tẽebã yelle, mam sẽn zoet dabeem tɩ makdã na n mak yãmb tɩ tõnd tʋʋmdã lebg zaalmã yĩnga. 6 La moasã, a Tɩmote yii yãmb nengẽ n lebg n wa tõnd nengẽ, la a waa ne yãmb tẽebã la y nonglmã koe-noodo, la koe-nood tɩ yãmb ket n tẽra tõnd yell sõama, la y raab tɩ leb n yã tõndo, wa tõnd me sẽn dat n yã yãmbã. 7 Woto, m ba-biisi, baa ne tõnd sẽn be tood la namsg pʋgẽ wã, tõnd paama belsg ne yãmb kibarã, y tẽebã yĩnga. 8 Moasã, tõnd vɩɩme, yãmb sẽn paad Zu-soaba pʋgẽ kãenkãe wã yĩnga. 9 Tõnd ka tõe n pʋʋs Wẽnnaam bark n sa yãmb yĩnga, sũ-noog ning tõnd sẽn maand Wẽnnaam taoor yãmb yĩngã yĩng ye. 10 Yʋng ne wĩndga, tõnd bõosda Wẽnnaam ne d sũyã fãa tɩ d tõe n yã yãmb nengã, la d kɩt tɩ y paam bũmb ning sẽn paoog yãmb tẽebẽ wã. 11 Bɩ Wẽnnaam meng sẽn ya tõnd ba wã, la tõnd Zu-soab a Zezi pak d sorã tɩ d ta yãmb nengẽ. 12 Bɩ Wẽnnaam kɩt tɩ yãmb nonglem taab yĩnga, la neba fãa yĩngã lebg kãseng n puugi, wa nonglem ning tõnd sẽn tar yãmb yĩngã. 13 Woto, bɩ Wẽnnaam paas yãmb raoodo, tɩ y ra paam rõdb y sũyã pʋsẽ ye, la y zĩnd sõmblem tõnd ba a Wẽnnaam taoore, daar ning tõnd Zu-soab a Zezi sẽn na n wa ne nin-sõamy wã.

1 Tesalonik 4

Yel-manesem sẽn tat Wẽnnaam yam

1 Yaoolem bũmbu, m ba-biisi, yaa tɩ yãmb zãmsa tõnd nengẽ n bãng y sẽn tog n kẽn to-to n ta Wẽnnaam yam, la y pʋs n maanda a woto. Moasã, tõnd kota yãmba, n bõosd yãmb ne Zu-soab a Zezi yʋʋr tɩ y maan neer n yɩɩd a woto. 2 Sɩd me, yãmb mii bũmb nins tõnd sẽn deeg Zu-soab a Zezi nengẽ n wilg yãmb tɩ y maanã. 3 Bũmb ning Wẽnnaam sẽn dat yaa tɩ yãmb na welg toor n yɩ bãmb dẽnda, la y yõk y mens n da maan rẽgd ye: 4 Yaa tɩ yãmb ned kam fãa bãng tɩ tall a meng ne sõmblem la pʋ-peelem, 5 la a ra bas tɩ ratem wẽng soog a sũurã wa nin-zaalsã sẽn ka mi Wẽnnaamã sẽn maandã ye. 6 Tɩ ned da maan a to zãmb wall a wẽg-a yel-kãng pʋgẽ ye. Tõnd zoe n yeela yãmb tɩ Zu-soabã kaooda bõn-kãens bʋʋdo. 7 Bala, Wẽnnaam ka bool tõnd tɩ d maan rẽgd ye, la yaa tɩ d na welg toor n yɩ bãmb dẽnda. 8 Woto, ned ning sẽn kɩɩsd-a tõ-kãensã, ka ninsaal la a kɩɩsd ye, la yaa Wẽnnaam, soab ning sẽn kõ-a yãmb bãmb Sɩɩg-sõngã me la a kɩɩsda. 9 Sã n yaa ne ba-biir nonglmã yelle, yãmb ka baood tɩ m gʋls yãmb n gom a yell ye, bala, yãmb mensã paama zãmsg Wẽnnaam nengẽ tɩ nong taaba. 10 Yãmb nonga ba-biisã fãa sẽn be Masedoan tõrã a woto. La tõnd sagenda yãmb sẽn ya d ba-biisã tɩ y kẽng taoor n paase, 11 la y vɩ ne taab ne laafɩ, la y ges y mens tʋʋmã yelle, la y tʋm ne y nus wa tõnd sẽn dag n yeel yãmbã, tɩ rẽnda na n yɩɩ yãmb waoogre. 12 Maan-y-yã a woto tɩ y yel-manesem ne yɩng rãmbã zemse, la tɩ yãmb da zĩẽ n gũud ned sõngr ye.

Zu-soabã waoongo

13 M ba-biisi, tõnd ka rat tɩ yãmb zɩ neb nins sẽn gõe wã yelle, tɩ yãmb sũyã da wa n sãam wa neb a taabã sẽn ka tar tẽeb ne beoog neerã ye. 14 Sɩd me, tõnd sã n tẽed t'a Zezi kiime la tɩ b leb n vʋʋgame, tõnd tẽedame me tɩ neb nins sẽn ki Kirist tũudum pʋgẽ wã, Wẽnnaam na n kɩtame tɩ Kirist vʋʋg-ba, n lagem bãmb ne a Zezi n zẽke. 15 Ad bũmb ning tõnd sẽn togsd yãmba, wa sẽn zems ne Zu-soabã gomde: Tõnd sẽn ket n vɩ Zu-soabã waoong daarã, tõnd ka na n deng neb nins sẽn gõe wã ye. 16 Bala, koɛɛg n na n zẽke tɩ yɩ bãnde, tɩ b wʋm malegs naab a yen koɛɛga, tɩ Wẽnnaam baorg peebe, tɩ Zu-soabã meng yi arzãn n sigi. La neb nins sẽn ki Kirist tũudma pʋgẽ wã n na n deng n vʋʋge. 17 Sẽn pʋgda, b na n lagma tõnd sẽn ket vɩ wã ne bãmb n zẽk sawat pʋse, tɩ d seg Zu-soabã yĩngri. La woto, tõnd na n bee ne Zu-soabã daar fãa. 18 Woto yĩnga, bɩ y bels taab sũy ne gom-kãense.

1 Tesalonik 5

1 M ba-biisi, yãmb ka baood tɩ mam gʋls yãmb n wilg wakat la sasa ning bõn-kãens sẽn na n zĩndã ye. 2 Bala, yãmb mens mii sõama tɩ Zu-soabã waoong na n yɩɩ wa wagdr sẽn wat yʋngo. 3 Wakat ning ninsaalbã sẽn na n yeel tɩ yaa laafɩ la bãanã, wakat kãng la sãoong na n ling bãmba. La na n yɩɩ wa rogem toog sẽn paamd pag sẽn tʋte, la b kõn põs ye. 4 Mam ba-biisi, yãmb yẽ ka be lik pʋgẽ tɩ da-kãng na n wa ling yãmb wa wagdr ye. 5 Yãmb fãa yaa vẽenem neba, la wĩndg neba. Tõnd ka yʋng neb wall lik neb ye. 6 Dẽ yĩngã, bɩ d da gũs wa neb a taabã ye. Ayo, d neende, la d yɩ yõk-m-mens rãmba. 7 Yaa yʋng la sẽn gõe-bã gõe, la yaa yʋng la nebã yũud rãam n tuubdẽ. 8 La tõnd sẽn ya wĩndg nebã, bɩ d yɩ yõk-m-mens rãmba: Tɩ d bob tẽeb la nonglem wa gãntika, la d fõgen fãagrã tẽeb pidsg gũudmã wa kut-pugla. 9 Bala, Wẽnnaam ka yãk tõnd tɩ d na paam bãmb sũ-puugrã ye, la yaa tɩ tõnd na soog fãagrã tõnd Zu-soab a Zezi Kirist maasem yĩnga, 10 Soab ning sẽn ki tõnd yĩnga, tɩ tõnd sã n vɩ wall d sã n ki me, bɩ tõnd vɩ ne bãmba. 11 Woto yĩnga, paas-y taab raoodo, la y bɩɩs taab tẽeb wa y sẽn zoe n maandẽ wã.

A Poll sagenda tẽedbã

12 D ba-biisi, tõnd kota yãmb tɩ y waoog neb nins sẽn tʋmd yãmb sʋka, n tɛt yãmb Zu-soabã pʋgẽ la b keoogd yãmbã. 13 Wilg-y-b tɩ yãmb nand-b lame, nong-y-b wʋsgo, b tʋʋmdã yĩnga. Zĩnd-y ne taab ne laafɩ. 14 D Ba-biisi, tõnd bõosda yãmb tɩ y keoog neb nins sẽn vɩ yaarã, la y paas neb nins raood sẽn boogã raoodo, la y tebel pãn-komsem dãmba, la y maan sũ-mar ne nebã fãa. 15 Gũus-y y mense, tɩ ned da lebs a to wẽng wẽng yĩng ye. Mao-y tɩ maan neere, sã n yaa yãmb ne taaba, wall ne nebã fãa. 16 Maan-y sũ-noog daar fãa. 17 Pʋʋs-y n da bas ye. 18 Pʋʋs-y Wẽnnaam bark bũmb fãa pʋgẽ, bala, Wẽnnaam raab la a woto Kirist Zezi pʋgẽ. 19 Da kiis-y Sɩɩg-sõngã ye. 20 Da paoog-y bãngr goamã ye. 21 Bʋ-y bũmb fãa yelle, tɩ sẽn ya sõama bɩ y reege, 22 la y yõk y mens ne wẽng buuda fãa. 23 Bɩ Wẽnnaam sẽn so laafɩ wã maneg yãmb yĩn-tõrã b toor tɩ yɩ sõama zãnga, tɩ tõnd Zu-soab a Zezi Kirist waoongã daare, bɩ b mik tɩ rõdb ka be yãmb belma pʋgẽ ye, sã n yaa y Sɩɩgã, wall y yĩngã pʋgẽ. 24 Sẽn bool-a yãmbã yaa sɩd soaba, la yaa bãmb n na n maan a woto. 25 D ba-biisi, pʋʋs-y Wẽnnaam tõnd yĩnga. 26 Pʋʋs-y ba-biisã fãa ne mok-sõngo. 27 Mam bõosda yãmb ne Zu-soabã yʋʋr tɩ y karem seb-kãngã tɩ ba-biisã fãa wʋme. 28 Bɩ tõnd Zu-soab a Zezi Kirist barkã zĩnd ne yãmba.

2 Tesalonik 1

Pʋʋsem

1 A Poll ne a Sɩlvẽ la a Tɩmote n gʋlsd Tesalonik wẽnd-doogã rãmb sẽn be tõnd ba a Wẽnnaam pʋgẽ la Zu-soab a Zezi Kirist pʋgẽ wã. 2 Bɩ ba a Wẽnnaam la Zu-soab a Zezi ning yãmb barka la b kõ yãmb laafɩ.

Yel-wẽna rãmb bʋʋdo, Kirist waoongã wakate

3 D ba-biisi, tõnd tog n pʋʋsda Wẽnnaam bark yãmb yĩng n ka basdẽ ye, la yaa bũmb sẽn zemse, bala, yãmb tẽebã paasdame, tɩ nonglem ning yãmb sẽn tar taab yĩngã paasdẽ. 4 Woto, tõnd me pẽgda d mens yãmb yĩng Wẽnnaam nin-tũusidsã sul pʋsẽ, yãmb modgrã ne y tẽebã yĩnga, nebã sẽn namsd yãmbã pʋgẽ la toodã sẽn sigd yãmbã pʋgẽ. 5 Yõwã wilgdame tɩ Wẽnnaam bʋʋdã yaa tɩrga, tɩ b na kɩt tɩ yãmb zems ne Wẽnnaam soolem kõom, soolem ning yãmb sẽn sakd namsgã yĩnga. 6 Bala, ne Wẽnnaam, a zemsame tɩ b kɩt tɩ neb nins sẽn namsd yãmbã namse, 7 la b kɩt tɩ yãmb sẽn namsdã, bɩ y lagem ne tõnd n paam vʋʋsg wakat ning Zu-soab a Zezi sẽn na n puk arzãn ne malegs sẽn tar pãnga. 8 Bãmb na n waa bug-vɩleng pʋgẽ, n sɩbg neb nins sẽn ka mi Wẽnnaam la neb nins sẽn ka sakd tõnd Zu-soab a Zezi koe-noogã. 9 Sɩbgr sẽn segd ne-b la b na n paame: sãoong sẽn paad wakat sẽn kõn sa, n zãag ne Zu-soabã yãabo la ne bãmb pãngã ziiri, 10 wakat ning Zu-soabã sẽn na wa tɩ neb nins bãmb sẽn so wã waoog bãmb da-kãnga, tɩ neb nins sẽn tẽed bãmbã na ges bãmbã. La yãmb yaool n tẽe kaset ning tõnd sẽn kɩsã. 11 Yaa woto yĩng la tõnd pʋʋsd yãmb yĩng n ka basdẽ ye, tɩ tõnd Wẽnnaamã na kɩt tɩ yãmb yɩ neb sẽn zemsd ne boolg ning b sẽn bool yãmbã, la tɩ b na pids saag-sõamy nins yãmb sẽn tar ne tʋʋm-sõamy wã maanegã, la b kɩt tɩ yãmb tẽebã tʋʋmd zems zãnga. 12 Woto, yãmb na waoog tõnd Zu-soab a Zezi yʋʋre, la bãmb me na waoog yãmba, wa sẽn zemsd tõnd Wẽnnaam la ne Zu-soab a Zezi Kirist nimbãan-zoeerã.

2 Tesalonik 2

Wẽn-kɩɩsdã pukri

1 M ba-biisi, sã n yaa ne tõnd Zu-soab a Zezi Kirist waoongã yelle, la tõnd sẽn na n tigs taab bãmb nengẽ wã yelle, tõnd kota yãmb 2 tɩ y ra sak tɩ y yam yuus tao-tao, wall tɩ rabeem yõk yãmba, neb sẽn yet tɩ Zu-soabã waoong zoe n loogame wã yĩng ye. Bala, neb tõe n gomame n yeel tɩ yaa bãngr goama, wall b gome, wall b yeel tɩ tõnd n gʋls n yeel a woto. 3 Bɩ ned da tõog n belg yãmb ne manesem buud baa a yembr ye, bala, yaa tɩlɛ tɩ leb-poorẽ deng n zĩndi, tɩ wẽn-kɩɩsdã yiki. Yẽ yaa soab ning b sẽn na n sãame, 4 bɛ sẽn zẽkd a meng n yɩɩgd bũmb ning fãa b sẽn boond tɩ Wẽnnaam, la bũmb nins fãa neb sẽn pʋʋsda, hal n pʋs n kẽng n tɩ zĩnd Wẽnnaam doogẽ wã, n kɩt tɩ b bool-a tɩ wẽnnaam. 5 Yãmb ka tẽr tɩ mam goma ne yãmb a yell wakat ning m sẽn dag n ket n be ne yãmbã sɩda? 6 Mosã, yãmb mii bũmb ning sẽn gɩdg-a t'a ka tõe n yik hal tɩ ta a wakatã. 7 Bala, yel-wẽnã yel-soalem zoe n tʋmdame, la yaa tɩlɛ tɩ ned ning sẽn gɩdg-a wã deng n looge. 8 Yaa wakat kãng la wẽn-kɩɩsdã na n yiki, la Zu-soabã a Zezi na n sãam-a-la ne b noor pemsem, la bãmb waoongã ziir na n beds-a lame. 9 Wẽn-kɩɩsdã waoong na n yɩɩ ne a Sʋtãan pãnga, ne zĩrĩ bõn-bãn la bãna, la bõn-yɛɛsds buud toay-toaya, 10 la ne ka-tɩrlem belgrã fãa, neb nins sẽn na n sãamã yĩnga, bala, b ka reeg sɩdã nonglem n na paam fãagr ye. 11 Woto yĩnga, Wẽnnaam tʋma meneng sɩɩg b nengẽ, tɩ b na tẽ zĩrĩ, 12 tɩ neb nins sẽn ka tẽ-b sɩdã, la sẽn nong ka tɩrlmã bʋʋd na kao.

B tũusa yãmb tɩ y na paam fãagre

13 D ba-biis Zu-soabã sẽn nong wʋsgo, sã n yaa ne tõndo, tõnd tog n pʋʋsda Wẽnnaam bark wakat fãa yãmb yĩnga, bala, Wẽnnaam tũusa yãmb hal sɩngr wẽndẽ tɩ y na paam fãagre, la yaa Sɩɩgã sẽn na welg yãmb toor Wẽnnaam yĩnga, la yãmb sẽn na n tẽ sɩdã yĩng la y na n paam-a. 14 Yaa tɩ yãmb na paam fãagr yĩng la b tall koe-noogã tõnd sẽn moonã n bool yãmba, tɩ y tõe n paam pʋɩɩr ne tõnd Zu-soab a Zezi Kirist ziirã. 15 Woto yĩnga, m ba-biisi, yals-y kãenkãe la y tall koees nins tõnd sẽn kõ yãmbã, sã n yaa ne noore, wall ne sebre. 16 Bɩ tõnd Zu-soab a Zezi Kirist mengã, la tõnd ba a Wẽnnaam sẽn nong tõndo, n bels tõnd ne belsg sẽn kõn sa, bãmb nimbãan-zoeerã yĩnga, la b kõ tõnd saag-sõngã 17 bels yãmb sũyã, la b kɩt tɩ y pɛlg yɩ kãenkãe ne tʋʋm-sõng fãa, la ne gom-sõng fãa.

2 Tesalonik 3

Pʋʋs-y tõnd yĩnga

1 La koɛɛg sẽn keta, d kota yãmb tɩ y pʋʋs tõnd yĩnga, tɩ Zu-soabã goamã tõe n kell n saage, la a paam waoogr wa a sẽn tar yãmb nengẽ wã, 2 la tɩ Zu-soaba na yols tõnd ne neb nins sẽn ka yam la sẽn ya wẽnsã. Bala, ka b fãa n tar tẽeb ye. 3 La Zu-soabã yaa sɩd soaba, la b na n kɩtame tɩ yãmb yals kãenkãe, la b gũ yãmb tɩ wẽng soabã da tõog-y ye. 4 Tõnd pʋs peela ne yãmb Zu-soabã pʋgẽ, tɩ yãmb maanda bũmb nins tõnd sẽn yet yãmbã, la tɩ y na n kell n maaname. 5 Bɩ Wẽnnaam tɛ yãmb sũyã n tees Zu-soabã nonglmã la Kirist sũ-marã.

Ned fãa tog tʋmame

6 D ba-biisi, tõnd yeta yãmb ne tõnd Zu-soab a Zezi Kirist yʋʋr tɩ y zãag y mens ne ba-biig ning fãa sẽn ya kʋɩɩma, la sẽn ka tũud minind nins tõnd sẽn wilg yãmbã ye. 7 Yãmb mens mii y sẽn tog n maan togs-n-taar ne tõnd to-to, bala, tõnd ka yɩ kʋɩɩmb yãmb sʋk ye. 8 Tõnd ka rɩ ned baa a yembr rɩɩb zaalem ye, la tõnd modga d mens n tʋm wĩndg ne yʋngo, tɩ d da wa n yɩ zɩɩb yãmb ned baa a yembr yĩng ye. 9 Ka tɩ tõnd dag n ka tar noor tɩ zĩnd tɩ yãmb ges tõnd yell ye, la yaa tɩ tõnd mensã da rat n kõo yãmb mamsg sẽn na tũ. 10 Bala, tõnd sẽn dag n be ne yãmbã, tõnd dag n yeela yãmb a woto: Ned sã n ka rat n tʋm bɩ a ra rɩ me ye. 11 Tõnd yaool n wʋmame tɩ yãmb neb kẽer yaa kʋɩɩmba. B sẽn dag n tog n tʋmã, yaa neb a taab yɛl n pak-ba. 12 Tõnd kota nin-kãense, n sagend bãmb ne Zu-soab a Zezi Kirist yʋʋr tɩ b maag b mens n tʋm n paam b toorẽ dɩɩb n dɩ. 13 La ne yãmba, m ba-biisi, bɩ y da yɛ ne tʋʋm-sõamyã maaneg ye. 14 Ned sã n ka sak bũmb ning tõnd sẽn yet seb-kãngã pʋgẽ wã, bãng-y-yã a soaba, la y ra paam lagem-n-taar baa bilf ne-a ye, tɩ yãnd yõk-a. 15 Da ges-y-yã-a wa y bɛ ye, keoog-y-yã-a wa y ba-biiga.

Bark ningri

16 Bɩ Zu-soabã sẽn kõt laafɩ wã meng kõ yãmb vɩ-bãane wakat fãa, bũmb fãa pʋgẽ. Bɩ Zu-soabã zĩnd ne yãmb fãa! 17 Yaa maam a Poll nug n gʋls pʋʋsmã. Maam n tik m nug sɛba fãa pʋse. Mam gʋlsem la woto. 18 Bɩ tõnd Zu-soab a Zezi barkã zĩnd ne yãmb fãa.

1 Tɩmote 1

Pʋʋsem

1 A Poll, a Zezi Kirist tẽn-tʋmda, a wa sẽn zems ne Wẽnnaam sẽn ya tõnd fãagdã raabo, la sẽn zems ne a Zezi Kiristã, tõnd tẽeb sẽn be ne a soabã noore, 2 n gʋlsd a Tɩmote, m bi-roagdg tẽeb pʋgẽ. Bɩ barka, la nimbãan-zoeere, la laafɩ sẽn yit Ba a Wẽnnaam la tõnd Zu-soab a Zezi Kirist nengẽ wã zĩnd ne foom.

Belgr karen-saam-dãmbã zãmsgo

3 A wa mam sẽn dag n sagl foom wakat ning mam sẽn loogd n dabd Masedoannã, kell n pa Efɛɛs n sagl neb kẽer tɩ b ra zãms nebã koɛɛg a to ye, 4 la b ra sak soalma, ne roog yɛl sẽn ka saabo, la sẽn ka wat ne Wẽnnaam tʋʋmd tẽeb pʋgẽ la yaa nokoɛɛm balã ye. 5 Sagl-kãng võor yaa nonglem sẽn yit sũ-yolgemd pʋgẽ, la sũ-bãngr sẽn ya sõama pʋgẽ, la tẽeb sɩd-sɩd pʋgẽ. 6 Neb kẽer sẽn bʋdg n bas bõn-kãensã yĩnga, b bʋdgame n menem gom-vɩɩd pʋgẽ. 7 Bãmb dat n yɩɩ a Moyiis tõog karen-saam-dãmba, n yaool n ka wʋmd b sẽn gomdã, la b sẽn yetã võor ye. 8 Tõnd mii sɩd t'a Moyiis tõogã yaa sõama, b sã n tũ-a tɩ zemse, 9 la d miẽ t'a Moyiis tõogã ka maan nin-tɩrg yĩng ye, la yaa nin-wẽnsã, neb nins sẽn ka sakd noorã, sẽn ka tẽed-b Wẽnnaamã, yel-wẽn maandbã, neb nins sẽn paoogd Wẽnnaamã, la toog sẽn ka be ne wẽn-tũudum, ba-rãmb la ma-rãmb kʋʋdba, 10 la yĩng ratem yemse, la raop bɩ pagb sẽn gãe taaba, la yem-koaasdba, la zĩrĩ yagdba, la zĩrĩ kaset rãmba, la bũmb nins a taab sẽn kɩɩsd koe-sõngã maandbã yĩnga. 11 Yaa koe-noog ning sẽn tar ziirã, Wẽnnaam sẽn ya bark soabã koe-noogã, koe-noog ning b sẽn ning mam noorẽ wã n yet a woto.

A Poll tʋʋmde

12 Mam pʋʋsda soab ning sẽn kõ-a maam pãngã barka, tõnd Zu-soab a Zezi, bãmb sẽn ges tɩ mam yaa ned sẽn maand sɩda, n zĩndig maam tʋʋmdã pʋgẽ, 13 tɩ mam yaool n dag n ya ned sẽn paoogd Wẽnnaam, la sẽn namsd tẽedbã, la ned sẽn maand a taab pãnga. La b zoee mam nimbãanega, bala, dag n yaa zɩɩlem la ka-tẽeb pʋgẽ la mam dag n maand rẽnda. 14 La mam paama tõnd Zu-soabã barkã, n paas tẽeb la nonglem sẽn be a Zezi Kirist pʋgẽ. 15 Gomd ning sẽn yet t'a Zezi Kirist waa dũni n na n fãag yel-wẽn maandbã yaa sɩda, la gomdã zemsa reegr zãnga, la mam yaa yel-wẽn-maandbã taoor soabã. 16 La Wẽnnaam maana nimbãan-zoeer ne maam, t'a Zezi Kirist reng n wilg b sũ-marã fãa ne maam, mam sẽn ya wẽng n yɩɩd yel-wẽn maandba fãa wã, tɩ yɩ kaset neb nins fãa sẽn na tẽ bãmba n dat vɩɩm sẽn ka sɛtã yĩnga. 17 Bɩ rĩm ning sẽn be-a wakat sẽn kõn sa, n ka tõe n ki, la ned nin sẽn ka tõe n yã, n ya b yen tãa n ya Wẽnnaamã soog waoogre, la ziiri, wakat sẽn ka sɛt ye. Ãmina! 18 M biig a Tɩmote, koɛɛg ning mam sẽn yet foom, a wa sẽn zems bãngr gomdã sẽn gom a yellã, yaa tɩ f zab zab-sõngã wa b sẽn yeelã, 19 la f kell n tall tẽeb ne sũur kaset-sõngo. Neb kẽer basa sũur kaset kãnga, la ne tẽebã yelle, b yaa wa neb koom sẽn dɩ. 20 A Himene ne a Alegsãndr bee bãmb dãmba sʋka, la mam basa bãmb ne a Sʋtãanã, tɩ b na zãms n bãng tɩ da paoog Wẽnnaam ye.

1 Tɩmote 2

Pʋʋsg neba fãa yĩnga

1 Dẽ, mam saglg yaa tɩ y reng n kos Wẽnnaam, n pʋʋse, n yõk sɛɛga, la y pʋʋs Wẽnnaam bark neba fãa yĩnga: 2 rĩm-dãmb yĩnga, neb nins fãa sẽn so naamã yĩnga, tɩ tõnd tõe n vɩ ne laafɩ la bãane, ne Wẽnnaam sakre, la ne waoogre. 3 Yaa woto n be neer Wẽnnaam nifẽ, la a noom bãmb sẽn ya tõnd fãagdã. 4 Bãmb daab yaa tɩ neba fãa paam fãagre, la b tõog n bãng sɩdã. 5 Bala, Wẽnnaam a yen tãa bal n be, sɛ-yõakd a yen tãa bal n be Wẽnnaam ne nebã sʋka: yaa dao sẽn boond t'a Zezi Kirist, 6 soab ning sẽn kõ a meng tɩ ra neba fãa wã. Yõwã yaa kaset sẽn kɩs a wakate. 7 Wẽnnaam yãka maam tɩ m moon kaset kãnga, la m yɩ tẽn-tʋmda -- mam yeta sɩda, mam ka yagd ye --, la m zãms bu-zẽmsã ne tẽebo la ne sɩda. 8 Dẽ, mam datame tɩ nebã zẽk nus sẽn ya yɩlma, n pʋʋs Wẽnnaam zĩig fãa, tɩ sũ-kiiri la nokoɛɛm kaẽ ye. 9 Sã n yaa ne pagbã, b tog n yera fut sẽn ya sõama n zems gesgo, la ne sik-m-menga. Bɩ b nagmã ra yɩ zutã pãnengo, wall sãnem, wall kĩndi, wall fut ligd sẽn ya toog yeelgrẽ ye. 10 Ayo! B tog n nagsa b mens ne tʋʋm sõamy maanego, wa sẽn zems pagb sẽn sakd Wẽnnaam sẽn tog n maane. 11 Pagbã tog n deega zãmsg sĩndim la sakr meng-meng pʋgẽ. 12 Mam ka kõt pag noor t'a zãms neba, wall a soog rao ye. A tog paa sĩndim pʋgẽ. 13 Bala, Wẽnnaam deng n naana a Adam pipi, n yaool n naan a Ɛɛve. 14 La sẽn paase, ka a Adam la waafã belg n tõog ye. Yaa pagã n sak belgrã, n kɩɩs Wẽnnaam noor n beeg bãmba. 15 Baoosgo, a na n paama fãagre, a sẽn lebg ma wã yĩnga, a sã n modg ne tẽebo, la nonglem, la welg toor Wẽnnaam yĩnga, la gũus-m-menga.

1 Tɩmote 3

Karen-saamb yel-manesem

1 Gom-kãnga yaa sɩda: Ned sã n dat n yɩ karen-saamba, yaa tʋʋm-sõng la a rata. 2 Dẽ yĩnga, yaa tɩlɛ tɩ karen-saamb yɩ ned sẽn ka tar rõadga, pʋg-yend sɩda, ned sẽn gũusd ne a yel-manesem, sẽn tar yam n tõe n tagse, ned sẽn zems waoogre, sẽn maand sãamba sãando, ned sẽn tõe n zãms neb a taaba. 3 A ka tog n yɩ rã-yũuda, wall zabr soab ye. A tog n yɩɩ ned sẽn baood laafɩ. A ka tog n yɩ ned sẽn nong ligd ye. 4 A tog n yɩɩ ned sẽn get a zak yell neere, m kɩtd t'a kamb yɩ kom-sakds wa sẽn zems pẽgre. 5 Ned sã n ka tõe n ges a meng zak yelle, a na n yɩɩ a wãn n ges Wẽnnaam doogã yelle? 6 Yẽ ka tog n yɩ sug-kot paalg ye, sã n ka rẽ, a tõe n kẽe wuk-m-meng pʋgẽ, n paam sɩbgr ning wẽng soabã sẽn na n paamã. 7 A togame n paam tɩ kɛɛng-rãmbã kɩt a kaset sõngo, tɩ nebã da wa n ka nand-a, la tɩ rõatã bẽodg ra yõk-a ye.

Kaoreng yel-gɛtb yel-manesem

8 Yel-gɛtb me tog n yɩɩ neb sẽn zems waoogre, la sɩd dãmba. B ka tog n yɩ neb sẽn yũud rãam wʋsgo, wall sẽn maand zãmb n baood ligd ye. 9 Bãmb tog n talla tẽeb sɩd koɛɛgã sẽn pukã kãenkãe, ne sũur kaset sõngo. 10 Nebã tog n deng n maka bãmb n gese, tɩ b sã n mik tɩ b ka rõadga, bɩ b yaool n maan yel-gesg tʋʋmdã. 11 Bãmb pagbã me tog n yɩɩ neb sẽn zems waoogre. B ka tog n yɩ nin-sãbsdb ye. B tog n yɩɩ yõk-m-mens rãmba, la b maand sɩd bũmb fãa pʋgẽ. 12 Yel-gɛt tog n yɩɩ pʋg-yend sɩda, la a tog n gesa a kambã ne a zaka rãmb yell sõama. 13 Yel-gɛtb nins sẽn maand b tʋʋmd neerã paamda waoogr zĩiga, la b pels yaa kãenkãe Kirist Zezi tẽebã pʋgẽ.

Tõnd tẽeb yel-soalma

14 Mam gʋlsda foom bõn-kãensã, baa ne mam sẽn saagd n dat n wa fo nengẽ moas-moasã wã, 15 tɩ baa mam sã n wa n kaoosdẽ, fo na bãng f sẽn na n maan bũmb ning Wẽnnaam zakã pʋga, sẽn dat n togs tɩ Wẽnnaam sẽn vɩ wã nin-tũusdsã sʋka, sẽn ya sɩd ra-luka, la a yẽbgr sẽn tebended-a wã. 16 Ned ka tõe n kɩɩs tɩ wẽn-tũudbã yel-soalmã yaa bõn-kãseng ye. Kirist, soab ning sẽn dɩk yĩng tɩ neb yã-a wã, soab ning Sɩɩg-sõng sẽn kɩs a kaset sõngã, b puka b meng ne malegsã, neb moona b yellã buud toay-toayã sʋka, la tẽng zug ka, neb tẽ-b lame, la b paama zẽkre, la ziiri.

1 Tɩmote 4

Saglg a Tɩmote yĩnga

1 Sɩɩg-sõng togsa vẽeneg tɩ yaoolem wakate, neb kẽer na n basa tẽebo, n pʋg belgr sɩɩse, la zãmsg zĩn-dãmb sẽn kõta. 2 La yaa bɛlgdb sẽn ya zãmb dãmba, la b sũ-bãngrã sẽn wʋm ne kut sẽn moogã goam n na n kɩt tɩ yɩ a woto. 3 B yeta nebã tɩ b da yi kãadem ye, la b bas rɩɩb kẽer n da rɩ ye, tɩ Wẽnnaam yaool n naan rɩ-kãens tɩ neb nins sẽn maand sɩda la sẽn mi sɩdã na dɩ ne bark pʋʋsgo. 4 Wẽnnaam sẽn naan bũmb ninsã fãa yaa sõama, b sã n dɩt-b ne bark pʋʋsgo. 5 Bala, bũmb fãa lebgda sõama Wẽnnaam goamã la pʋʋsg yĩnga.

Kirist tʋmtʋmd-sõngo

6 Fo sã n bilg ba-biisã bõn-kãense, fo na n yɩɩ Kirist Zezi tʋmtʋmd sõng sẽn paam dɩlgr ne tẽeb goama, la ne zãms-sõng fo sẽn tũ sõama wã. 7 Zãag f meng ne kibay sẽn ka kẽed ne tẽeb yelle, la ne soalem pʋg-yãans sẽn tãoodã. 8 Mao ne Wẽnnaam sakre. Bala, yĩngã modgr yõod yaa bilfu, la Wẽnnaam sakr bee yõod ne bũmb fãa. A tara vɩɩm ning sẽn be moasã wã kãabgo, la vɩɩm ning sẽn watã yĩnga. 9 Yaa gomd sãmbg sẽn ka be a pʋgẽ, la sẽn zems tɩ b reeg-a zãnga: 10 Tõnd tʋmdame, la d maoodẽ, tɩ bõe, tõnd saagr bee ne Wẽnnaam sẽn vɩ la sẽn ya neba fãa fãagda, la tẽedbã fãagd n yɩɩda. 11 Fo sẽn tog n sagl nebã tɩ b maane, la f zãms-b bũmb ningã la woto. 12 Da sak n maan tɩ ned paoog foom f yãadem yĩng ye. Yɩ mamsg neb nins sẽn maand sɩdã yĩnga, ne f noor goama, ne f kẽnde, ne f nonglem, ne f tẽebo, ne f sõmblem. 13 Wɩng ne sɛbã kaoreng nebã sʋka, la saglgo, la zãmsgo hal tɩ m wa. 14 Da bas kũun ning bãngr gomd sẽn togse, tɩ kãsem-dãmbã tik foom ne b nus n pʋʋs n kõ foomã tɩ yɩ zaalem ye. 15 Maan tʋʋm kãng neere, n dɩk f meng n kõ-a, tɩ neba fãa na yã tɩ fo kẽngda taoore. 16 Mao n gũus f menga, la f gũus ne zãmsgã. Wɩng ne bõn-kãense, bala, fo sã n maan a woto, fo na n fãaga f menga, la f fãag neb nins sẽn kelgd foomã.

1 Tɩmote 5

Sagls pʋgkõapa, la kãsem-dãmba, la yems yĩnga

1 Da leng nin-kẽem ne pãng ye, sagl-a wa a yaa f ba. Maan kom-bɩɩsã wa f ba-biisi, 2 la pʋg-yãansã wa f ma-rãmba, la pʋg-sadbã wa f tãopa, ne sõmblem zãnga. 3 Waoog pʋgkõap nins sẽn sɩd ya pʋgkõapa. 4 Pʋgkõor sã n tar kamb bɩ yagense, bɩ kom-kãens zãms tɩ reng n zoe b meng yirã rãmb nimbãanega, n lebs bãmb bũmb nins b sẽn dag n ges bãmb yell ne wã, bala, maan-kãng nooma Wẽnnaam. 5 La pʋgkõor ning sẽn ya-a pʋgkõor meng-menga, n vɩ a yembre, a teegrã fãa bee ne Wẽnnaam, n modgd ne bõosg la pʋʋsgo, yʋng la wĩntoog fãa. 6 La pʋgkõor ning sẽn vɩ yĩng sũ-noog pʋgẽ yaa kũum, baa ne a sẽn vɩ wã. 7 Ad bũmb nins fo sẽn tog n wilg-b tɩ b maane, tɩ rõadg da zĩnd b zut ye. 8 Ned sã n ka get a neb yelle, sẽn yɩɩd fãa yaa a zaka rãmba, yẽ basa a tẽebã, la a yaa wẽng n yɩɩd ned ning sẽn ka-a tẽedã. 9 Pʋgkõor b sẽn tõe n gʋls a yʋʋr pʋgkõapã sebr zug tog n tara yʋʋm sẽn tat pis-yoobe, la a yɩ rao a yen tãa paga, 10 tɩ neba fãa miẽ t'a wuba kamba, n maan sãambã sãando, n pegs nin-sõamy naowã, la a sõng neb nins sẽn namsda, la a bao tɩ maan tʋʋm-sõng buuda fãa. 11 La f ra sak n gʋls pʋgkõap nins sẽn ya pʋg-bi wã ye, bala, b ratma sã n lak ne Kiristã, b rata sɩdba, 12 la rẽ yaa beegr ne bãmba, b sẽn sãam b pipi kaoolã yĩnga. 13 Sẽn paase, b minimda kʋɩʋʋngo, n zãmsd yiy saabo. Ka b sẽn ka tʋmdã bal ye, b yɩta yel-kãnesdba, n kẽed goam sẽn ka pak-ba, la b gomd goam b sẽn ka tog n gom ye. 14 Dẽ, mam datame tɩ pʋgkõap nins sẽn yaa-b pʋg-pẽbã kuil sɩdb n dog kamba, la b zã zagse, tɩ b ra wa n kõ bɛyã weer baa a yen t'a gom wẽng ye. 15 Bala, kẽer zoe n wẽnemdame n pʋg a Sʋtãana. 16 Tẽed sã n tar pʋgkõor a zakẽ, bɩ a ges a yelle, tɩ da yɩ tɩlɛ tɩ wẽnd-doogã tʋk a zɩɩb ye. Woto, b na tõog n ges b rãmb sẽn ya pʋgkõap sɩd-sɩdã yelle. 17 Taoor dãmb nins sẽn get wẽnd-doogã tʋʋm yell neerã tog n paama waoogr n yɩɩda, la sẽn yɩɩd fãa, yaa neb nins sẽn wɩngd ne koe-moonego la ne zãmsgã. 18 Bala, Wẽnnaam sebrã yetame tɩ: Da ning naaf ning sẽn pãbd-a ki wã noor yʋk ye, la tʋmtʋmd togda ne a yaoodo. 19 Ned sã n wa n dõd kãsma, sã n ka neb a yiib bɩ a tãab kaseto, da reeg ye. 20 Neb nins sẽn maand yel-wẽnã, leng-b neba fãa sʋka, tɩ neb a taabã me na zoe rabeem. 21 Mam kota foom Wẽnnaam taoore, la Kirist Zezi taoore, la maleg-tũusdsã taoore, tɩ f tũ noy-kãens n da tũus neba, wall f bak neb kẽer n na n sõng ye. 22 Da yãg n tigs nebã ne f nus n kẽes-b Wẽnnaam tʋʋmdẽ wã ye, la f ra naag ned a yel-wẽnd maanegẽ ye. Fo mengã, tall f meng ne sõmblem. 23 Da yũudẽ koom yen-yen bal ye. Yũ divẽ bilfu, f pʋ-zabrã ne f yĩn-pa-nooma sẽn wat wakat wʋsgã yĩnga. 24 Neb kẽer yel-wẽn yaa vẽenese, baa sẽn deng b sẽn na bʋ b bʋʋdo. La ne neb kẽere, b yel-wẽnã ka pukda, sã n ka b bʋʋdã zugẽ ye. 25 Woto me, tʋʋm sõamyã pukdame, la tʋʋm nins sẽn ka-b sõama wã me ka tõe n pa n ka puk ye. Niig sẽn pãbd koodo (5.18)

1 Tɩmote 6

1 Bɩ neb nins sẽn be yembd pʋgẽ wã ges b mens zu-soben-dãmbã wa neb sẽn zems ne waoogr fãa, tɩ b ra wa n paoog Wẽnnaam yʋʋrã la tẽeb zãmsgã ye. 2 La neb nins zusoben-dãmb sẽn ya tẽedbã, b ka tog n paoog-b n yetẽ tɩ bãmb yaa ba-biis ne taab ye. B tog n tʋma b yĩng sõama n yɩɩda, bala, b yaa tẽedba, la nin-nongds bãmb sẽn maood tɩ maan-b neere.

Wẽnnaam sakre

Ad bũmb nins fo sẽn tog n zãms nebã la f sagl-b tɩ b sake. 3 Ned sã n zãmsd nebã bũmb a to, la a ka kẽnd wa sẽn zems tõnd Zu-soab a Zezi Kirist gom-sõngã, la a wa tẽeb zãmsg sẽn zemsd ne Wẽnnaam sakrã, 4 soab kãng pida ne wuk-m-menga, la a ka mi baa fɩ ye. A sã n ka wẽed nokoɛɛma, la a ka maand zab gom-biis poorẽ, yaa bãag ne-a. Yaa bõn-kãens n wat ne sũ-kiiri, la ka-wʋm-taaba, la kãnegre, la tags-wẽng neb a taab zutu, 5 tɩ neb nins sɩɩs sẽn kẽ belgr pʋgẽ wã wẽed nokoɛɛm n ka basdẽ ye. Bãmb dãmb ka tar sɩd ye, la b rɩka Wẽnnaam sakrã tɩ yɩ arzegs baoob sore. 6 Sɩda, ned sã n maand sũ-noog ne bũmb nins a sẽn tara, Wẽnnaam sakrã sɩd yaa paoong so-kẽenga. 7 Bala, tõnd ka zã baa fɩ n wa tẽng zug ka ye, la tõnd ka tõe n zã baa fɩ me n loog ye. 8 Dẽ wã, tõnd sã n tar dɩɩb ne futu, rẽ na n seka tõndo. 9 Neb nins sẽn baood n lebg arzegs rãmbã lʋɩta makr pʋgẽ, la kũusr pʋgẽ, datem wʋsg sẽn ya yalemd la wẽns pʋsẽ, la bõn-kãens kẽesda ninsaalbã sãoong la meneng pʋgẽ. 10 Bala, ligdã nonglem yaa bõn-wẽnsã fãa yẽgre. La neb kẽer sẽn nong ligd wʋsgã menemame n zãag ne tẽebã, la b sɩbga b mens ne tood buud toay-toaya.

Tẽeb zabre

11 La fo sẽn ya Wẽnnaam nedã, zãag f meng ne bõn-kãense, la f bao tɩrlem, la Wẽnnaam sakre, la tẽebo, la nonglem, la sũ-mare, la sũ-bʋgsem. 12 Zab tẽeb zab-sõngã, gãd vɩɩm sẽn kõn sa wã, tɩ yaa rẽnda yĩng la Wẽnnaam bool foom, la yaa rẽnda yĩng me la fo sẽn kɩs kaset-sõngo, kaset rãmb wʋsg taoorã. 13 Mam yeta foom, Wẽnnaam sẽn kõt bõn-vɩɩsã fãa vɩɩmã taoore, 14 tɩ f sak tõodã tɩ rẽgd tosg ra zĩnd ye, tɩ rõadg da zĩndi, hal tɩ ta tõnd Zu-soab a Zezi Kirist pukrã. 15 Wakat sã n ta, sẽn tar-a barkã, n ya b yen tãa n so naamã, dĩm-dãmb Dĩma la zusoben-dãmb Zu-soabã na n puka bõn-kãnga. 16 Yaa bãmb bal n ka kiida, n vɩ vẽenem ned sẽn ka tõe n ta pʋgẽ. Ned nan ka yãnd bãmb ye, la ned ka tõe n yãnd bãmb me ye. Yaa bãmb n so waoogre, la pãng sẽn paad wakat sẽn kõn sa. Ãmina! 17 Yeel neb nins sẽn tar arzegs dũni kãngã pʋgẽ wã tɩ b ra maan wilg-m-menga, la b da rɩk b teegrã n teeg arzegs b sẽn ka tar a hakɩɩk ye. Bɩ b teeg Wẽnnaam, tɩ b kõta bũmb fãa tɩ seke, tɩ tõnd tõe n tall n maan sũ-noog ne. 18 Bɩ b maan neere, la bɩ b yɩ neb sẽn maand tʋʋm-sõamy wʋsgo, la b yɩ neb sẽn kõte, la sẽn nong n pʋɩ b sẽn tarã ne neb a taaba. 19 Woto, bãmb na n bĩnga paoong wakat sẽn watã yĩnga, wa yẽbgr sẽn tar pãnga, tɩ b tõe n paam vɩɩm hakɩɩkã tɩ yɩ b pʋɩɩre. 20 Tɩmote, tall bũmb nins sẽn bĩng fo pʋgẽ wã, la f mao n zãag f meng ne gom-vɩɩd sẽn ka kẽed ne Wẽnnaam yell ye. Zãag ne nokoɛɛma, la ne zĩrĩ-bãngre. 21 Neb kẽer sẽn dɩk bõn-kãens tɩ yɩ b tʋʋmdã ka tõog n ta zĩig ning b sẽn da tog n ta tẽebã wɛɛngẽ wã ye. Bɩ barkã zĩnd ne yãmb fãa.

2 Tɩmote 1

Pʋʋsem

1 Maam a Poll sẽn ya a Zezi Kirist tẽn-tʋmda, Wẽnnaam daab yĩnga, sẽn zemsd ne vɩɩm kãabg ning sẽn be a Zezi Kirist pʋgẽ wã 2 n gʋlsd m bi-nongr a Tɩmote. Bɩ barka, la nimbãan-zoeere, la laafɩ sẽn yit ba a Wẽnnaam la tõnd Zu-soab a Zezi Kirist nengẽ wã zĩnd ne foom.

A Poll kɩta kaset ne raoodo

3 Mam pʋʋsda Wẽnnaam ning mam yaab-rãmbã sẽn dag n sakdã, la mam me sẽn sakd ne sũur kaset sẽn ya yolemdã barka. La mam ka basd tɩ pʋd fo yell m pʋʋsg pʋgẽ, wĩntoog ne yʋng ye. 4 Bala, mam ket n tẽra fo nintãmã, la mam data ne m sũur fãa n leb n yã-fo, tɩ m sũurã tõe n pid ne sũ-noogo. 5 Mam ket n tẽra tẽeb ning fo sẽn tara, sẽn ka kalem ne zãmbã yelle. Tẽ-kãng dag n zĩnda ne f yaab a Loyiis, la ne f ma a Eniisi, la mam mii m sũurẽ t'a bee ne foom me. 6 Rẽ n kɩt tɩ mam sagend foom tɩ f yãdg Wẽnnaam kũunã fo sẽn deeg ne mam nus-tikrã bugum. 7 Bala, ka rabeem Sɩɩg la Wẽnnaam kõ tõnd ye, la yaa pãnga, la nonglem, la yam Sɩɩga. 8 Da zoe yãnd ne Zu-soabã kaset fo sẽn tog n kɩsã ye, la f ra zoe yãnd mam yĩnga, mam sẽn be bi-bees roogẽ bãmb yĩngã yĩng ye. Ayo! Naag maam n nams koe-noogã yĩnga, Wẽnnaam pãngã sõngr yĩnga. 9 Yaa bãmb n fãag tõndo, la b bool tõnd bool-sõngo. La ka tõnd tʋʋm yĩng ye, yaa bãmb mengã tʋlsem la bark ning b sẽn maan tõnd a Zezi Kirist pʋgẽ hal sẽn deng wakat sẽn ka sɩngrã wakatã yĩnga. 10 Bark kãng lebga vẽeneg moasã ne tõnd fãagd a Zezi Kirist pukrã. Bãmb kɩtame tɩ kũum pãng sa, la b kɩt tɩ vɩɩm la yĩng sẽn ka kiidã yell yɩ vẽenega, koe-noogã maasem yĩnga. 11 Wẽnnaam yãka maam tɩ m yɩ koe-no-kãng moaanda, a tẽn-tʋmda, a karen-saamba. 12 Mam sakda namsg koe-noogã yĩnga, la yãnd ka tar maam ye, bala, mam mii m sẽn tẽ a soabã, la mam mii m sũur pʋgẽ tɩ b tara pãng tɩ gũ bũmb ning bãmb sẽn ning mam nugẽ wã hal tɩ da-kãng ta. 13 Gom-sõamy nins fo sẽn deeg mam nengẽ wã, tall rẽ tɩ yɩ mamsg fo yĩnga, tẽeb pʋgẽ, la nonglem sẽn be a Zezi Kirist pʋgẽ wã me pʋgẽ. 14 Bũmb ning sẽn be fo pʋgẽ wã, tall-a, Sɩɩg-sõng sẽn vɩ tõnd pʋgẽ wã maasem yĩnga. 15 Fo miime tɩ neb nins fãa sẽn be Azi wã basa maam. A Fizɛl ne a Hɛrmozɛn bee bãmb sʋka. 16 Bɩ Zu-soabã sudg a Onezifoor zaka rãmb barka, bala, a belsa maam naoor wʋsgo, la mam bãensã yãnd ka tall-a ye. 17 A pʋs n baoo maam ne a sũur fãa, a sẽn wa Rommã, hal n yãnd maam. 18 Bɩ Zu-soabã kɩt t'a paam bãmb nimbãan-zoeer da-kõng. Fo mii sõngr ning fãa a sẽn sõng maam Efɛɛsã n yɩɩd neb a taabã sẽn mi.

2 Tɩmote 2

A Zezi Kirist soda-sõngo

1 Dẽ, m biiga, keng f meng bark ning sẽn be a Zezi Kirist pʋgẽ wã pʋgẽ. 2 Bũmb nins fo sẽn wʋm mam noorẽ kaset dãmb wʋsg taoorã, togs-b neb nins sẽn maand sɩda la sẽn tõe n zãms neb a taabã. 3 Naag maam n nams wa a Zezi Kirist soda-sõngo. 4 Sodaag ka kẽesd a toog nin-zaals vɩɩm yɛl pʋgẽ, a sã n dat tɩ ned ning sẽn dɩk-a yẽ sodaarã sũur yɩ noog ne-a ye. 5 La reem-dɛɛmd ka paamd tõogr maanfo, a sã n ka tũ reemã soay fãa n deem ye. 6 Ka-koaad ning sẽn namsd a yĩng n tʋmdẽ wã n tog n yɩ pipi n yãgs a koodã biisi. 7 Wʋm m sẽn yetã võore. Bala, Zu-soabã na n weka fo yamã ne bũmb fãa. 8 Tẽeg a Zezi Kirist yelle: bãmb vʋʋgame n bas kũum. Bãmb yaa a Daviid yagenga, wa koe-noogã sẽn yeelã. 9 Yaa koe-no-kãng yĩng la mam namsda, hal tɩ b sẽb maam wa tʋʋm-wẽns maanda. La b ka sẽb Wẽnnaam goamã ye. 10 Rẽ n kɩt tɩ mam sakd bũmba fãa nin-tũusidsã yĩnga, tɩ bãmb me tõe n paam fãagr ning sẽn be a Zezi Kirist pʋgẽ, la m paam ziir sẽn kõn sa. 11 Gom-kãngã yaa sɩda: Tõnd sã n ki ne bãmba, tõnd na n vɩɩmda ne bãmb me. 12 Tõnd sã n nang pãnga, tõnd na n dɩɩ naam ne bãmba. Tõnd sã n yeel tɩ d ka mi bãmba, bãmb me na yeel tɩ b ka mi tõnd ye. 13 Tõnd sã n ka maand sɩda, bãmb yẽ paada sɩdã pʋgẽ. Bala, bãmb ka tõe n yeele, n leb n kɩɩs tɩ b ka yeel ye.

Tʋmtʋmd sẽn tat a Zu-soab yam

14 Ad bũmb nins fo sẽn tog n tẽeg nebã, n togs-b Wẽnnaam taoor tɩ b gũus n lak ne no-koɛɛm gom-biis poorẽ t'a ka yõod baa bilf ye. B sẽn wat ne bũmb ninsi, yaa neb nins sẽn kelgdã sãoongo. 15 Nang pãng n yals Wẽnnaam taoor wa ned sẽn bɩ, tʋmtʋmd sẽn kõn sulg a zug ne yãnd ye. Yɩ ned sẽn togsd sɩd koɛɛgã ne tɩrlem. 16 Lak ne gom-vɩɩd sẽn ka kẽed ne wẽn-tũudmã yɛlã, bala, neb nins sẽn gomd gom-kãensã na n kell n kẽeda wẽngã pʋgẽ n paasdẽ. 17 Bãmb goamã na n dɩɩ wa solenkẽega. A Himene ne a Filɛt bee bãmb dãmb sʋka. 18 Bãmb bʋdg n basa sɩdã, n yetẽ tɩ kũum vʋʋgrã zoe n loogame, la b leebda neb kẽer tẽebo. 19 Baoosgo, yẽbg-kãenkãe ning Wẽnnaam sẽn yẽbgã yasame, la gomd ning sẽn pʋgdã ning-a-la bãnde: Zu-soabã mii neb nins sẽn ya bãmb dẽndã, la ned ning fãa sẽn pʋt Zu-soabã yʋʋr tog n basa ka-tɩrlem. 20 Yi-kãseng pʋgẽ, ka sãnem bɩ wanzuri lagd bal n be ye. Kẽer me bee be n ya ne raado wall ne tãndo. Teed kẽer tʋʋm bee waoogre, la kẽer me tʋʋmd yaa rẽgdo. 21 Woto, ned sã n yɩlgd a meng n yiisd rẽg-kãensã, a na n yɩɩ laoko a tʋʋm sẽn be waoogre, laok sẽn welg toore, n be yõod a soaalã yĩnga, la sẽn tõe n tall n maan tʋʋm-sõng buud fãa. 22 Zãag ne yãadem datem wẽnsã, la f bao tɩrlem, la tẽebo, la nonglem, la laafɩ ne neb nins sẽn pʋʋsd Zu-soabã ne sũy sẽn ya yɩlma. 23 Zãgs no-koɛɛm sẽn ya yalemdo la sẽn ka yõodã, fo sẽn mi tɩ b wata ne zabã yĩnga. 24 Wẽnnaam tʋmtʋmd yaool n ka tog ne zab ye, a tog n tara nonglem neba fãa yĩnga, la a tar zãmsg ne zɩɩb tʋkr kũuni. 25 A tog n demsa no-koɛɛm wẽedbã ne sũ-bʋgsem, n maand tẽeb tɩ Wẽnnaam na n kɩtame tɩ b paam sũ-lebgre, n tõog n bãng sɩdã, 26 tɩ b leb n paam yam-sõngo, la b tõog n yi rõatã kũusa sẽn yõg bãmba tɩ b sak-a wã pʋgẽ.

2 Tɩmote 3

Yaoolem wakat yel-beedo

1 Bãng tɩ yaoolem wakate, tood na n zĩndame. 2 Bala, nebã na n yɩɩ beed-rãmba, ligd noangdba, yʋ-baoodba, wilg-m-mens rãmba, wẽn-paoogdba, ba-rãmb kɩɩsdba, zɩ-beoog-rãmba, neb toog sẽn ka be ne sõmblem, 3 sẽn ka mi nimbãan-zoeere, nen-kegems rãmba, tẽn-kãn-neba, sẽn ka tar yõk-m-menga, nin-wẽnse, nin-sõamy bɛɛba, 4 zãmb-rãmba, sũ-tʋʋls-rãmba, tɩ wuk-m-meng leo b ninã, tɩ b nong b sũ-noogã n yɩɩd b sẽn nong Wẽnnaamã. 5 B na n maanda wa b sakda Wẽnnaam, la b yaool n na n kɩɩsa sakrã pãnga. Zãag f meng ne nin-bãmba. 6 Kẽer bãmb sʋk kẽeda rotẽ n belgd pagb sẽn pid ne yel-wẽna, la ratem toay-toay sẽn tar n lengdẽ, 7 tɩ b zãmsd wakat fãa la b zɩ n tõog n bãng sɩdã ye. 8 Wa a Zanɛs ne a Zambrɛs sẽn kɩɩs a Moyiisã, nin-kãensã kɩɩsda sɩdã me a woto. Bãmb yaa neba, b tagsg sẽn sãame, la b tẽebã ka yalsd makr wakat ye. 9 La b ka na n le kẽng taoor ye, bala, neba fãa na n yãnda b yalemdã, wa b sẽn yã daop a yiibã rẽndã.

Yaoolem bũmb a Poll sẽn yeel a Tɩmote t'a maane

10 Ne foom, fo yãa bũmb nins mam sẽn zãms nebã, mam yel-manesem, mam yam-yãkre, mam tẽebo, mam sũ-mare, mam nonglem, mam modgre, 11 neb sẽn nams maam, mam namsgo. Nams bõe buud la b ka nams maam Ãntiyos, la Likoniyom, la Listri? Bõe wẽng la b ka maan maam? La Zu-soabã yolsa maam ne b fãa. 12 Neb nins fãa sẽn dat n vɩɩmd tẽeb vɩ-sõng Kirist pʋgẽ wã, neb na nams-ba. 13 La nin-wẽnsã ne bɛlgdbã na n kell n kẽeda wẽngã pʋgẽ n paasdẽ. Bãmb mensã yaa neb sẽn meneme, la b menesda neb a taab me. 14 Foom, kell n gãd bũmb ning fo sẽn zãmse, fo sẽn tẽed a soabã. Fo mii f sẽn zãms bõn-kãng ned ning nengẽ. 15 Hal f yãadem wakate, fo bãnga Wẽnnaam sebrã. B tõee n kõo foom yam tɩ f tõog n paam fãagre, fo sẽn tẽed a Zezi Kiristã. 16 Wẽnnaam n kɩt tɩ b gʋls gʋls-sõamyã fãa, la b bee yõod zãmsg yĩnga, tɩ kɩt tɩ ned bãng a kongre, tɩ rems neda, tɩ wub ned tɩrlem pʋgẽ, 17 tɩ Wẽnnaam ned tõe n paam manegr la seglg tɩ maan tʋʋm-sõamy buud fãa.

2 Tɩmote 4

1 Mam yeta foom Wẽnnaam taoore, la Kirist Zezi sẽn na n kao nin-vɩɩs la kũum bʋʋdã taoore, la bãmb waoongã ne b rĩungã yʋʋr yĩnga, 2 tɩ f moon koɛɛgã, tɩ f wɩng ne togsg wakat fãa, sã n yaa a togsg wakat wall ka a wakate. Mao tɩ nebã reeg tɩ gomdã yaa sɩda. Leng la f sagl ne sũ-mare la zãmsgo. 3 Bala, wakat n wat tɩ nebã ka na n leb n dat n wʋm sɩd koɛɛgã ye. La bãmb mensã yĩns ratem yĩnga, la kelgr yamleoog sẽn tar-bã yĩnga, b na n tigsa karen-saam-dãmb wʋsgo. 4 B na n yẽda b tʋbã ne sɩdã kelgre, la b yok-b ne soalmã kelgre. 5 La foom, gũus f meng ne bũmb fãa. Sak namsgo. Maan koe-noogã mooneg tʋʋmde. Maan f tʋʋmdã neere. 6 Bala, mam zoe n lebga wa koom b sẽn na n base, la mam loogr wakat kolgame. 7 Mam zaba zab-sõngo, mam zoee zoeesã n taase, mam talla tẽebo. 8 Moasã, Wẽnnaam bĩnga tɩrlem maanfã mam yĩnga. Zu-soabã sẽn ya bʋ-kaood tɩrgã na n kõ-a-la maam da-kãngã. La ka maam bal la b na n kõ ye, yaa neb nins fãa sẽn na nong bãmb pukrã.

Koɛɛg a Tɩmote yĩnga

9 Nang pãng n wa mam nengẽ tao-tao. 10 Bala, a Demas basa maam n looge, a sẽn nong moasã dũni wã yĩnga. A kẽnga Tesaloniki. A Kersãns kẽnga Galasi, t'a Tit kẽng Dalmasi. 11 Yaa a Luk a yen tãa bal n be ne maam. Peeg a Mark n wa-ne, bala, a bee yõod ne maam m tʋʋmdã pʋgẽ. 12 Mam tʋma a Tisik Efɛɛse. 13 Fo sã n wa watẽ, bɩ f zã m fu-bedrã m sẽn bas Torwasã, a Karpus yirã, ne sɛba n wa, la sẽn yɩɩd fãa, yaa gãn-nomdsã. 14 Yõak a Alegsãndr maana maam wẽng wʋsgo. Zu-soabã na n lebs-a-la a tʋʋm yaoodo. 15 Fo me gũus ne-a t'a kɩɩsa tõnd goamã ne a pãng fãa. 16 Mam sẽn yals bʋʋdã zĩigẽ pipi wã, ned baa a yen ka zĩnd ne maam ye, la b fãa loog n basa maam. Bɩ Wẽnnaam da geelg b sẽn maanã ye. 17 Yaa Zu-soabã n zĩnd ne maam, n kõ-m pãnga, tɩ mam togs koɛɛgã zãnga, tɩ bu-zẽmsã wʋme. La b fãaga maam gɩgemdã noorẽ. 18 Zu-soabã na n yolsa maam ne tʋʋm-wẽng fãa, la b na n fãaga maam n kẽes b soolmẽ. Bãmb n so ziir wakat sẽn ka sɛta. Ãmina!

Yaoolem pʋʋsem

19 Pʋʋs a Akilas ne a pag a Piriska, la a Onezifoor zaka rãmba. 20 A Erast paa Korẽnte, la mam basa a Torfim Mile t'a ya bãada. 21 Mao n wa sẽn deng waoodã wẽnde. A Ebulus ne a Pudẽns, la a Linus ne a Kolodya, la ba-biisã fãa pʋʋsda foom. 22 Bɩ Zu-soabã zĩnd ne foom. Bɩ Wẽnnaam barkã zĩnd yãmb zutu.

Tit 1

Pʋʋsem

1 Maam a Poll sẽn ya Wẽnnaam tʋmtʋmda la a Zezi Kirist tẽn-tʋmd sẽn na paas Wẽnnaam nin-tũusdsã tẽebo la kɩt tɩ b bãng sɩd sẽn wat ne 2 Wẽn-tũudum, n paam tẽeb pidsg gũudem ne vɩɩm sẽn kõn sa wã, Wẽnnaam sẽn ya sɩd soabã sẽn dag n kãab hal tɩ dũni nan ka naana. 3 La wakat sẽn ta, b puka b koɛɛgã koe-mooneg ninga bãmb sẽn kõ maana pʋgẽ, wa sẽn zems noor ninga tõnd fãagd a Wẽnnaam sẽn kõ wã. 4 Maam n tʋmd seb kãnga a Tit sẽn ya mam meng biig tẽeb pʋgẽ wã, tẽeb ninga sẽn ya tõnd fãa rẽndã nengẽ, bɩ f paam bark la laafɩ sẽn yit tõnd ba a Wẽnnaam la d fãagd a Zezi Kirist nengẽ.

Kãsem-dãmb yãkre

5 Mam basa foom Kɛrɛt tẽng tɩ f maneg bũmb ning sẽn ket n tog n manegã, la f maan wa mam sẽn dag n wilg foom tɩ f yãk wẽnd-dot kãsem-dãmb tẽng fãa pʋgẽ wã. 6 Bãmb tog n yɩɩ neb sẽn ka tar yelle, la sẽn tar pag a yen bala, la sẽn tar kamb sẽn ya tẽedba n ka maand tʋʋm dẽgdo, n ya kom-sakdse. 7 Sɩd me, togame tɩ karen-saamb sẽn ya Wẽnnaam tʋʋma yel-gɛtã yɩ ned sẽn ka tar yell ye, karen-saamb ka tog n yɩ tɩta-neda la sũur sẽn yikd tao-tao ye, a ka tog n yɩ rã-yũuda, a ka tog n yɩ zab-zabda la ned sẽn baood paoong ne zãmb ye. 8 Yẽ tog n yɩɩ ned sẽn maand sãamba sãando la a yɩ maan-neer zoa, la a yɩ ned sẽn tagsd sõama, la a ya nin-tɩrga la pʋ-peelem soaba la tõog-m-meng soaba. 9 Yẽ tog n gãda sɩd koɛɛgã kãenkãe wa b sẽn dag zãms-a to-to wã tɩ yẽ tõe n sagl neb a taaba wa sẽn zems tõ-sõamyã la a tõog kɩɩsdbã. 10 Sɩd me, neb wʋsg n be n ya kɩɩsdba la gom-vɩɩd-rãmba la bɛlgdba, sẽn yɩɩda yaa zũnsã sʋk la b be. 11 F tog n kɩtame tɩ b sĩndi. Bãmb lubda zags zãnga n zãmsd neba bũmb sẽn ka zems ye, n baood paoong ne zãmbo. 12 Kɛrɛt-dãmbã ned a yen sẽn ya bãmb meng no-rɛɛs dag n yeelame yaa: "Wakat fãa Kɛrɛt neba yaa zĩrĩ-be-rãmba, pʋto-rãmba, yão-be-neb sẽn ya kʋɩɩmba." 13 Kaset kãnga yaa sɩda, rẽ wã yĩnga, bɩ f leng-b ne 14 pãnga tɩ b paam tẽeb sẽn ya sõama, tɩ b ra wa tũ zuif-rãmba soalmã la ninsaalbã tõoda sẽn basd sɩdã ye. 15 Bũmba fãa yaa yɩlemd ne neb nins sẽn ya yɩlma. La neb nins sẽn maand yel-wẽna la sẽn ka tẽedbã, baa fʋɩ ka yɩlemd ne bãmb ye. Bãmb yama ne b sũ-bãngra rẽgmame. 16 B yetame tɩ b mii Wẽnnaam la b kɩɩsda Wẽnnaam ne b mensã tʋʋmã, bãmb yaa wẽns tɩ looge, la kɩɩsdba la neb sẽn ka tol n tõe n maan tʋʋm sõng ye.

Tit 2

Kaoreng sẽn ya sõama

1 La foom, zãms neba bũmb nins sẽn zems ne tẽebã yẽbg sõngã. 2 Zãms nin-kẽembã tɩ b yɩ yõk-m-mens-rãmba, la b yɩ neb sẽn tar waoogre, la b yɩ mi-m-mens-rãmba, la b yɩ sõama tẽeba pʋga la nonglem pʋga, la b yɩ sũ-maasem-dãmba. 3 Wilg pʋg-yãansã me tɩ b tog n paama yel-manesem sẽn ya sõama, tɩ b ka tog n yɩ nin-sãbsdba, wall rã-yũudb ye. Bãmb tog n kõo 4 sagl sõamyã, sẽn na yɩl n zãms pʋg-bi wã tɩ b 5 nong b sɩdba ne b kãmba, la b yɩ mi-m-nems rãmba, la neb sẽn ka maand rẽgd ye, la b ges b zags yell neere, la b yɩ pʋg-sõamyã, sẽn sakd b sɩdba tɩ Wẽnnaam koɛɛgã ra paam tʋʋsg ye. 6 Sagl kom-bɩɩsã tɩ b yɩ mi-m-nems-rãmb bũmba fãa pʋgẽ. 7 La fo mengã yɩ mamsg ne tʋʋm-sõama maanego, la f zãms nebã ne koɛɛg sẽn ya sɩda la sẽn zems reegre. 8 La f gom gom-tɩrs b sẽn kõn tõog n dõd-f ye, tɩ yãnd na yõk nin-kɩɩsdbã, la tɩ b kõn paam bõn-wẽng tõnd zug n gom ye. 9 Sagl yemsã tɩ b sak b zu-soben-dãmba bũmb fãa pʋgẽ, n maan sẽn noom-ba, la b ra yɩ kɩɩsdb ye, 10 la b ra zuk bũmb ye, la b maan pʋ-peelem sõama wakat fãa, t'a tõe n kɩt tɩ Wẽnnaam sẽn ya tõnd fãagdã koɛɛgã paam waoogr bũmb fãa pʋgẽ. 11 Wẽnnaam puka b barkã, bark ning sẽn wat ne fãagr ninsaalbã fãa yĩngã. 12 A zãmsda tõnd tɩ d bas wẽn-kɩɩsgo la duniyã ratem wẽnsã la d vɩɩmd zamaan kãnga pʋgẽ ne gũus-m-menga la tɩrlem la d sak Wẽnnaam, 13 n gũud tõnd Wẽnnaam sẽn ya kãseng la fãagdã, a Zezi Kirist pukrã sẽn wat ne sũ-noogã ziirã. 14 A Zezi Kirist kõo b meng tõnd yĩnga, tɩ fãag tõnd ne yel-wẽn fãa n kɩt tɩ tõnd lebg bãmb neb b sẽn yɩlge, la sẽn wɩngd ne tʋʋm-sõama maanego. 15 Fo sẽn tog n maan la a woto, sagl neba la f leng-b ne noore. Da sak tɩ ned paoog-f ye.

Tit 3

Tɩrlem Wẽnnaam barka yĩnga

1 Tẽeg-b tɩ b sak soolem taoor dãmba ne pãn-soaadbã, tɩ b yɩ sakdba, la b sak n maan tʋʋm sõama fãa. 2 Tɩ b ra gom ned wẽng ye, tɩ b ra yɩ zab zabdb ye, la b yɩ neb sẽn baood laafɩ, sẽn nong neba, n maand sũ-bʋgsem ne neba fãa. 3 Bala, pĩnda tõnd me rag n yaa yalemba, la nin-kɩɩsdba, la neb sẽn bʋdge, la ratem wẽns buud toay-toay la sũ-no-yood n dag n so tõndo. Tõnd dag n vɩɩ pʋ-toog la sũ-kĩir pʋga, tõnd dag n kisa neb a taaba tɩ bãmb me kis tõndo. 4 La tõnd fãagd a Wẽnnaam sõmblema la b nonglem neba fãa yĩngã sẽn puki, 5 bãmb fãaga tõndo, la ka tõnd sẽn tʋm tʋʋm-tɩrs yĩng ye, la yaa bãmb mengã nimbãan-zoeer yĩng la b fãag tõndo, bãmb soo tõnd ne soob sẽn palemda, tɩ Sɩɩg-sõng tũnug rẽnda n kõ tõnd rogem paalga la vɩ-paalga. 6 Yaa Sɩɩg-sõng ninga Wẽnnaam sẽn tũnug tõnd fãagd a Zezi Kirist n sik-a tõnd zug wʋsgã, 7 tɩ ne bãmb barkã b sã n kɩt tɩ tõnd lebg tɩrse, bɩ tõnd lebg pʋɩt-n-taas ne vɩɩm sẽn kõn sa wã tõnd sẽn gũudã. 8 Gom-kãnga yaa sɩda, la mam datame tɩ fo togs-a nebã tɩ neb nins sẽn tẽ Wẽnnaamã na wɩng ne tʋʋm sõama maanego. Yõwã n be neere la a tar yõod ne ninsaalba. 9 Lak ne yalem goama, la rot rɩkre, la ka-wʋmd-taaba, la no-koɛɛma tõog poorẽ. Bala, b ka tar yõodo la b yaa gom vɩɩdo. 10 Ned ning sẽn wat ne welgr sã n paam keoogr vugri, la naoor a yiibu, n ka sak bɩ f lak f meng ne-a. 11 Tɩ fo miime tɩ ned a woto basa so-sõngã n dɩk so-wẽngã, n maand yel-wẽna, la a mongda a meng bʋʋm.

Koɛɛg a Tit yĩnga

12 Mam sã n wa n tʋm a Artemas bɩ a Tisik fo nengẽ, bɩ f nang pãng n wa paam maan Nikopoli tẽnga, bala mam yãka yam n na n zĩnd be waooda wẽnde. 13 Ges tõ-mit a Zenaas ne a Apolos so-toakã yelle, tɩ bũmb da wa n paoog-b ye. 14 Tõnd neba me tog n zãmsame tɩ maan tʋʋm-sõama n tõog n sõng ne yɛl sẽn dat manegr tao-tao, tɩ bãmb da yɩ neb sẽn ka wat ne baa fɩ ye.

Bark ningri

15 Neb nins fãa sẽn be ne maama pʋʋsda foo. Pʋʋs neb nins sẽn be tẽeba pʋgẽ n nong tõndã. Bɩ Wẽnnaam barkã zĩnd ne yãmb fãa.

Fɩlmo 1

Pʋʋsem

1 Maam a Poll sẽn ya bi-bɛɛg Kirist Zezi yĩnga ne d ba-biig a Tɩmote n tʋmd seb-kãngã tõnd zo-nongr la 2 d tʋmd-n-taag a Fɩlmo nengẽ, ne d ba-bi-poak a Apiya la tõnd soda-taag a Arsɩp ne a Zezi tẽedba sẽn tigimd fo zakẽ wã. 3 Bɩ tõnd ba a Wẽnnaam la Zu-soab a Zezi Kirist sik b bark la b laafɩ yãmb zutu.

A Fɩlmo nonglem ne a tẽebo

4 Mam pʋʋsda m Wẽnnaama bark daar fãa n tẽegd 5 fo yell m pʋʋsgã pʋga. Tɩ bõe, mam wʋmda b sẽn gomd fo sẽn tar nonglem ning Wẽnnaam neba fãa yĩngã la fo sẽn tẽed Zu-soab a Zezi wã. 6 Mam kota Wẽnnaam tɩ fo sẽn lagem tõnd n tar tẽeb ningã na kɩt tɩ neba bãng bõn-sõama nins fãa sẽn maand tõnd sʋk Kirist Zezi yĩnga. 7 Ba-biiga, mam paama sũ-no-kãsenga ne belsgo, fo nonglmã yĩnga, tɩ bõe, fo yĩnga, Wẽnnaam nebã sũy paama belsgo.

A Poll yõkda sɛɛg a Onezɩm yĩnga

8 Yaa woto yĩnga, baa mam sẽn tar lohorem wʋsg Kirist pʋgẽ tɩ gʋls n wilg foom f sẽn tog n maana, 9 mam nong n yõka foo sɛɛg ne nonglem n yɩɩda. Yaa maam a Poll, nin-kẽem a Polle, la sẽn paas moasã, mam bee bi-bees roog Kirist Zezi yĩnga. 10 Mam kota foom m biig a Onezɩm yĩnga mam sẽn dog m balgr pʋgẽ wã. 11 Pĩnda, yẽ ra ka tar yõod ne foom ye, la moasã yẽnda na n talla yõod ne foo wala a sẽn tar yõod ne maama. 12 Mam lebs n tʋmd-a-la fo nengẽ, yẽ wẽnda wa mam meng bala. 13 Mam da nongẽ lame n kɩt t'a pa ne maam, n deeg fo zĩigẽ n sõng maam, mam sẽn be bi-bees roog moasã koe-noogã yĩnga. 14 La mam da ka rat n maan baa fʋɩ tɩ ka tũ ne fo noor ye. Tɩ fo yel-sõmda ra yɩ ne modgr ye, la a na n yɩɩ ne yamleoogo. 15 Tõe t'a Onezɩm sẽn loog n bas foom wakat bilf yĩnga yaa sẽn na n yɩl tɩ f leb n deeg-a wakat fãa yĩnga. 16 La ka tɩ reeg-a wala yamb ye, la yaa reegr sẽn ya neer n yɩɩd yamba, reeg yẽnda wa ba-bi-nongre. Yẽ yaa mam ba-bi-nongre, la a leb n yaa fo ba-bi-nongr n yɩɩda. Sã n ya yĩnga pʋga wala sã n ya Zu-soaba tũudum pʋga. 17 Dẽ wã, fo sã n get maam wa f zoa, bɩ f reeg a Onezɩm wa fo sẽn deegd mam mengã. 18 La yẽ sã n da beega foo wala a sã n tara fo samde, bɩ f geelg yõwã wa mam dẽnda. 19 Mam a Poll n gʋlsd gom-kãnga ne mam menga nug tɩ m na n yao-f lame. La mam ka na n yeel foo tɩ fo tara samde, la fo menga yaa maam n so ye. 20 N-ye, m ba-biiga bɩ f maan yel-sõm-kãnga Zu-soaba yĩng n kõ maam, bels mam sũur Kirist tũudmã pʋgẽ. 21 Yaa mam sẽn mi tɩ fo na n sakame wã yĩng la mam sẽn gʋlsd fooma, n miẽ tɩ f na n sak n maaname tɩ yɩɩd mam sẽn kot-fã. 22 La f kell n segl gãag zĩig mam yĩnga, bala yãmb pʋʋsgã yĩnga mam tara tẽeb tɩ b na n basa maam n kõ yãmba.

Yaoolem pʋʋsem

23 A Epafras sẽn be bi-bees roog pʋg ne maam Kirist Zezi yĩnga pʋʋsda foo, 24 la a Mark ne a Aristark la a Demas la a Luk sẽn ya mam tʋmd-n-taasã me pʋʋsda foom. 25 Bɩ tõnd Zu-soab a Zezi Kirist barkã soog yãmb sũyã.

Hebre 1

Wẽnnaam tũnuga b biigã n gom ne tõndo

1 Wẽnnaam sẽn da tall bãmb no-rɛɛsdbã n pĩnd n gom naoor wʋsg ne tõnd yaab-rãmbã ne manesem buud wʋsgã, 2 wakat kãngã sẽn ya yaoolem dayã, bãmb tũnuga b Bi-riblã n gom ne tõndo. Wẽnnaam kɩtame tɩ b soog bũmb fãa, la yaa b Bi-riblã la Wẽnnaam tall n naan dũni fãa. 3 Bi-ribl kãng sẽn ya a ba wã ziir yãgbo, la a ba wã yalẽ pukrã n zãad bũmba fãa ne a gomd sẽn tar pãngã. Bãmb sẽn yɩlg nebã n yiis b yel-wẽnã n sa, b zĩnda naab a Wẽnd dɩtgo, hal saasẽ. 4 Bãmb yɩɩda malegsã hal zĩig sẽn zãra, la rẽ kɩtame tɩ b paam yʋʋr sẽn ya toor fasɩ ne malegsã rẽnda.

A Zezi yɩɩda malegsã

5 Sɩd me, malɛk bʋg la Wẽnnaam yeel baa vugr tɩ: Fo yaa mam bi-ribla, yaa maam n dog foom dũnna? Wall b yeel me tɩ: Mam na n yɩɩ yẽnda ba, la yẽ na n yɩɩ mam biiga? 6 La bãmb sẽn na n wa ne b Bi-ribl kãsengã tẽng zugã, b yeelame yaa: Bɩ Wẽnnaam malegsã fãa waoog-a. 7 La b goma malegsã yell n yeel yaa: B kɩtame tɩ b malegsã yɩ sobdo, tɩ b tʋmtʋmdbã yɩ bug-vɩlemse. 8 La bãmb yeela b Bi-riblã yaa: Wẽnnaam, fo naam geer paada wakat sẽn kõn sa, la fo naam dasaarã yaa tɩrlem dasaare. 9 Fo nonga tɩrlem, la f kisga wẽnga. Wẽnnaam, yaa rẽnda n kɩt tɩ f Wẽnnaamã kõ foo sũ-noogo, la b bas f tũud-n-taasã. 10 Wẽnnaam leb n yeelame yaa: Zu-soaba, yãmba, yãmb yẽbga tẽngã hal sɩngr wẽndẽ, la yaa yãmb nusã n maan saasã. 11 B fãa na n sãamame, la yãmba, yãmb paada y zĩigẽ. B fãa na n kʋdga wa futu. 12 Yãmb na n põb-b-la wa kobre, la b na n tegs-b-la wa futu. La yãmba, yãmb na n ket n yaa y sẽn ya bũmb ningã, la yãmb yʋʋm ka na n tall tɛk ye. 13 La malɛg-bʋg la Wẽnnaam yeel baa vugr tɩ: Zĩnd mam dɩtgo, hal tɩ m wa kɩt tɩ f bɛɛbã lebg f nao roagendega? 14 Dẽ yĩnga, malegsã fãa ka sɩɩs sẽn tʋmd Wẽnnaam yĩnga, tɩ Wẽnnaam mi n tʋm-b tɩ b tɩ maan tʋʋmd n sõng neb nins sẽn n tog n deeg fãagrã tɩ yɩ b pʋɩɩrã laa?

Hebre 2

Fãag-kãsenga

1 Rẽnda n kɩt tɩ tõnd tog n tags bũmb ning d sẽn wʋmã yell neer n yɩɩda, tɩ d da wa bʋdg ye. 2 Bala, sã n yaa tɩ gomd ning malegsã sẽn yeelã maana a tʋʋmde, la beegr fãa ne kɩɩsg fãa sã n paama sɩbgr wa sẽn zemse, 3 tõnd na n yɩ a wãn n põse, tõnd sã n maan yaal-yaal n ka ges fãagr sẽn ya kãseng a woto wã yelle? Zu-soabã meng n deng n gom fãag-kãng yell a sɩngrã wakate, tɩ neb nins sẽn wʋm fãagrã yellã wilg tõnd t'a yaa sɩda. 4 Bala Wẽnnaam mengã maana bãna la bõn-yɛɛsdse, la bõn-bãn toay-toaya, la ne koees Sɩɩg-sõng sẽn kõt wa Wẽnnaam sẽn datã, n wilg tɩ sẽn gomd-bã kaset yaa sɩda. 5 Bala ka malegsã la Wẽnnaam kõ dũni ning sẽn wat tɩ tõnd gomd a yellã tɩ b soog ye. 6 La zĩig a yembre, ned n kɩs kaset n yeele: Ninsaal yaa bõe tɩ yãmb tẽr a yelle? La ninsaal biig yaa bõe tɩ yãmb get a yelle? 7 Wakat bilf yĩnga yãmb kɩtame t'a ka ta malegsã ye, la y kõ-a-la ziir la waoogre, n kɩt t'a soog bũmb nins yãmb nusã sẽn naanã. 8 Yãmb kɩtame tɩ bũmba fãa sakd-a. Wẽnnaam sẽn kɩt tɩ bũmba fãa sakd-a wã, Wẽnnaam ka bas bũmb baa a yembr t'a ka sakd ninsaal ye. Baoosgo, moas-moasã wã tõnd ka ne tɩ bũmba fãa sakda bãmb ye. 9 A Zezi, soab ning Wẽnnaam sẽn kɩt tɩ wakat bilf pʋgẽ b ka ta malegsã, tõnd geta bãmb ne yamleoogo, bãmb sẽn paam ziir la waoogre, kũum ning b sẽn nams n ki wã yĩnga. Woto, Wẽnnaam nimbãan-zoeerã yĩnga, a Zezi lemba kũum tõnd fãa sõngr yĩnga. 10 Sɩd me, a taa Soab ning sẽn naan-a bũmb fãa n kɩt tɩ b beẽ b meng yĩnga, Soab ning sẽn tall-a kom-dibli wʋsg n wa n kẽes ziir pʋgẽ wã yam tɩ kɩt t'a Zezi, sẽn wa-a ne nebã fãagrã tũnug namsg n paam zemsg zãnga. 11 Bala, soab ning sẽn maneg nebã tɩ b yɩ sõama wã, la b rãmb nins b sẽn maneg tɩ b lebg sõama wã yaa ba a yembre. Rẽnda n kɩt tɩ yãnd ka tar a Zezi tɩ bool bãmb tɩ b ba-biis 12 wakat ning b sẽn yeel tɩ: Mam na n togsa m ba-biisã yãmb yʋʋrã, mam na n pẽga yãmb nebã sẽn tigmã sʋka. 13 B leb n yeelame yaa: Mam na n maana yard ne Wẽnnaam, n le paase: Ad maam ne kamb nins Wẽnnaam sẽn kõ maamã. 14 Woto yĩnga, kambã sẽn ya zɩɩm a ye la neong a ye ne b ba wã yĩnga, woto me, a Zezi me yaa a woto, sẽn na yɩlg tɩ ne bãmb kũumã, bɩ b sãam soab ning sẽn da tar-a pãng tɩ kʋ wã, sẽn dat n togs tɩ rõatã, 15 la b yols b rãmb sẽn dag n be yembd pʋgẽ b vɩɩmã tɛka, b sẽn zoet kũumã yĩngã. 16 Bala, vẽeneg fasɩ wã, ka malegsã la bãmb sõngd ye, la yaa a Abraham yagensã la bãmb sõngda. 17 Rẽnda n kɩt tɩ bãmb da tog n wẽneg b ba-biisã bũmb fãa pʋgẽ, n tõog n lebg maan-kʋʋd kãsem sẽn pid ne nimbãan-zoeere la sẽn maand sɩd ne Wẽnnaam tʋʋmdã, n tõog n yiis nebã yel-wẽnã. 18 Bala, bãmb mengã sẽn nams wakat ning b sẽn paam makrã, bãmb tõee n sõnga neb nins sẽn paamd makrã.

Hebre 3

Kirist yɩɩda a Moyiis ne a Zozoe

1 Yaa woto yĩnga, m ba-biis sẽn welg toor Wẽnnaam yĩnga, la sẽn naag n paam Wẽnnaam boolgã, bɩ y ges a Zezi sẽn ya maan-kʋʋd kãsem Wẽnnaam sẽn tʋme, tõnd tẽebã tʋʋm pʋgẽ wã. 2 Bãmb maana sɩd ne a soab ning sẽn yãk bãmbã, wa a Moyiis sẽn maan sɩd ne Wẽnnaam wẽnd-doogã pʋgẽ wã. 3 Sɩd me, b gesame t'a Zezi toga ne ziir sẽn ya kãseng n yɩɩd a Moyiis dẽndã, wa ro-metã sẽn tog ne ziir n yɩɩd roogã mengã. 4 Bala, roog fãa yaa ned n me, la soab ning sẽn me-a bũmb fãa wã yaa Wẽnnaam. 5 Sã n yaa ne a Moyiisi, a maana sɩd ne bũmb fãa wẽnd-doogẽ wã, n yɩ tʋmtʋmda, n na n kɩs bũmb ning b sẽn pĩnd n togs a yellã kaseto. 6 La a Zezi maanda sɩd ne wẽnd-doogã, bãmb sẽn ya Wẽnnaam Bi-riblã. Tõnd n ya bãmb roogã, sã n yaa tɩ tõnd kell n talla raoodo la saag-sõng ning tõnd sẽn yet tɩ d tarame wã kãenkãe hal tɩ ta wakat saabo.

Vʋʋsg Wẽnnaam nebã yĩnga

7 Rẽnda n kɩt t'a wa Sɩɩg-sõng sẽn yetã: Rũnna, yãmb sã n n wʋm bãmb koɛɛga, 8 bɩ y ra keng y sũyã wa yãmb ba-rãmbã sẽn maan kɩɩsgã wakate, makrã wakat weoogẽ wã, 9 zĩig ning bãmb sẽn mak maam n na n gese, zĩig ning b sẽn yã tʋʋm nins mam sẽn maanã yʋʋm pis-naasã ye. 10 Rẽndã n kɩt tɩ mam sũur sãam ne zamaan kãng nebã, n yeel yaa: "Bãmb sũyã bʋdgda wakat fãa, la b ka bãng mam sẽn datã ye." 11 La m sũ-puugrã pʋgẽ, mam wẽename n yeele: "Hakɩɩka, b ka na n paam vʋʋsg ning mam sẽn na n kõ-bã ye." 12 Dẽ yĩngã, m ba-biisi, gũus y mens tɩ ned baa a yembr yãmb sʋkã da tall sũur sẽn ya wẽnga la sẽn ka tẽeda, hal t'a wa wẽnemd n bas Wẽnnaam sẽn vɩ wã ye. 13 Ayo! Wakat ning tɛk ned sẽn tõe n yeel tɩ "rũnna", bɩ y sagl taaba, tɩ yel-wẽnã belgr da wa kɩt tɩ ned sũur riglim ye. 14 Bala, b kɩtame tɩ tõnd lebg Kiristã tũud-n-taase, la yaa tõnd sẽn na n kell n tall d pipi pɛl-kɛgengã kãenkãe, 15 wakat ning b sẽn yeel tɩ: Rũnna, yãmb sã n wʋm bãmb koɛɛga, bɩ y ra keng y sũyã wa yãmb ba-rãmba sẽn maan kɩɩsgã wakatã ye. 16 Yãmb sẽn gesã, yaa ãnna rãmb n wʋm Wẽnnaam koɛɛgã la b kell n bao Wẽnnaam noore, sã n ka neb nins a Moyiis sẽn tall n yiis Eziptã? 17 La ãnna rãmb la Wẽnnaam sũur sãam-ne yʋʋm pis-naasã, sã n ka b rãmb nins sẽn maan yel-wẽna, b rãmb kũum sẽn pa weoogẽ wã? 18 La yaa ãnna rãmb la Wẽnnaam kãab n yeel tɩ b kõn paam vʋʋsg ning bãmb sẽn na n kõ wã, sã n ka b rãmb nins sẽn kɩɩsã? 19 Woto, tõnd yãame tɩ b ka tõog n kẽ be, b ka-tẽebã yĩnga.

Hebre 4

1 Woto yĩnga, kãabg tɩ paam vʋʋsg ning bãmb sẽn na n kõ wã sẽn ket n be wã, bɩ d maan yɛɛsg tɩ neb kẽer na n wa bas tɩ sãam n sa tɩ b yaool n watẽ. 2 Bala, koe-noogã b sẽn moonã, ya tõnd la bãmb me. La gomd ning b sẽn wʋmã ka zĩnd yõod ne-b ye, bala neb nins sẽn wʋm koɛɛgã ka reeg-a ne tẽeb ye. 3 La tõnd dãmb sẽn tẽ wã, tõnd paamda vʋʋsg ning Wẽnnaam sẽn yeel tɩ: Mam sũ-puugrã pʋgẽ, mam wẽename n yeel tɩ hakɩɩka, b kõn paam vʋʋsg ning mam sẽn na n kõ wã ye. Wẽnnaam tʋʋmã yaool n da maanda hal dũni naaneg wakate. 4 Bala, zĩig a yembre, Wẽnnaam goma yopoe daarã yell n yeele: La Wẽnnaam basa b tʋʋmã fãa yopoe daarã n vʋʋse. 5 La zĩ-kãngã yɛsa, b leb n yeelame: Hakɩɩka, b ka na n paam vʋʋsg ning mam sẽn na n kõ wã ye. 6 Woto, sẽn yaa tɩ ya neb kẽer n tar noor tɩ paam-a, tɩ neb nins sẽn yɩ-b pipi n deeg koe-noogã ka tõog n kẽ b ka-tẽebã yĩngã, 7 Wẽnnaam leb n yãka daar a to yɛsa, sẽn ya dũnna, n tũnug a Daviid noor kaoosg pʋgẽ n yeel wa sẽn togs poorẽ wã yaa: Rũnna, yãmb sã n wʋm bãmb koɛɛgã, bɩ y da keng y sũyã ye. 8 Sɩd me, a Zozoe sã n da tõogame n kõ nebã vʋʋsgã, Wẽnnaam dag n ka na n gom vʋʋsg daar a to yell ye. 9 Woto yĩnga, vʋʋsg daar a to n be Wẽnnaam nebã yĩnga. 10 Bala, ned ning sẽn deegd vʋʋsg ning Wẽnnaam sẽn kõta me basda a tʋʋmã n vʋʋsd wa Wẽnnaam sẽn bas b rẽnd n vʋʋsã. 11 Bɩ d kẽ vʋʋs-kãng pʋgẽ tao-tao, tɩ ned baa a yen da wa tũ kɩɩsgã mamsg n lʋɩ ye. 12 Bala, Wẽnnaam goamã vɩɩme, la a tara tõogre, n saas sõama wa zabr sʋʋg sẽn tar noey a yiibu. A kẽedame, hal n tõe n welg vɩɩm ne Sɩɩg n bake, n welg kõb-sũgds ne sɩɩlem toay-toayã n bake. A yaa ninsaal sũur manesem la tagsg bʋ-kaooda. 13 Bõn-naandl baa a yen ka be Wẽnnaam sẽn ka ne ye. Bũmb fãa yaa vẽenes la bɛɛl ne soab ning tõnd sẽn na n yals a taoor n togs d yɛlã.

A Zezi Kirist yɩɩda kãab-kʋdgã maan-kʋʋr kãsem-dãmbã

14 Tõnd sẽn tar maan-kʋʋr kãsem sẽn pɩʋʋg saasẽ, Wẽnnaam Bi-riblã yĩnga, bɩ d tall tẽeb ning tõnd sẽn tarã kãenkãe. 15 Bala, tõnd ka tar maan-kʋʋd kãsem sẽn ka tõe n wʋm tõnd pãn-komsmã võor ye. Bãmb paama makr ne bũmb fãa wa tõndo, la b ka maan yel-wẽnd ye. 16 Woto yĩnga, bɩ d kolg bark soab a Wẽnnaam geerã ne pɛl-kɛgenga, tɩ d tõe n paam tɩ b zoe d nimbãanega, la d zĩnd bark bãmb nifẽ, tɩ d tõe n paam sõngr wakat ning d sẽn tog n paame.

Hebre 5

1 Sɩd me, maan-kʋʋd kãsem fãa b sẽn yãk ninsaalb sʋkã, yaa t'a na tʋm Wẽnnaam tʋʋm ninsaalb sʋka, n maan yel-wẽna sugr maoong n yõk Wẽnnaam sɛɛga. 2 Yẽ tõee n wʋma zɩtbã ne neb nins sẽn bʋdgã võore, bala yẽ mengã bee pãn-komsem pʋgẽ. 3 Yaa pãn-komsem kãng yĩng la yẽ tog n maan yel-wẽnã sugr maand n yõk Wẽnnaam sɛɛg a mengã yĩnga, la nebã me yĩnga. 4 Ned baa a yen ka tõe n bao waoogr n yik n kẽes a meng maan-kʋʋr kãoseng tʋʋmd pʋgẽ ye. Yaa Wẽnnaam n boond a soaba, wa b sẽn bool a Aarõ mengã. 5 Woto me, ka Kirist n bao ziir kãng n lebg maan-kʋʋd kãsem ye. Yaa soab ning sẽn yeel-a tɩ: Fo yaa mam bi-ribla, rũnda, yaa maam n dog foom, 6 n leb n yeel zĩig a to tɩ: Fo yaa maan-kʋʋd wakat sẽn kõn sa yĩnga, wa sẽn zems a Melkisedɛk sẽn ya to-to wã. 7 Wakat ning a Zezi sẽn dag n dɩk yĩngã, yaa bãmb n pʋʋs n kos Wẽnnaam ne kelemse la ne nintãm. Bãmb pʋʋs n kosa a soab sẽn tõe n põsg bãmb ne kũumã. B paama leokre, b sõmblemã yĩnga, 8 la baa ne bãmb sẽn ya Wẽnnaam Bi-riblã, namsg ning bãmb sẽn namsã zãmsa bãmb sakre. 9 La b sẽn wa n kɩt tɩ bãmb zems zãnga, bãmb waa ne fãagr sẽn kõn sa, neb nins fãa sẽn sakd bãmbã yĩnga. 10 Wẽnnaam yeelame tɩ b Bi-riblã yaa maan-kʋʋd kãsem sẽn wẽnd a Melkisedɛke.

Saglgo, tɩ d kẽng taoor tẽebã pʋgẽ

11 Tõnd tara bũmb wʋsg sẽn na gom yel-kãng wɛɛngẽ, la bũmb kẽer bilsg yaa toogo, bala yãmb wʋmbã yaa maasga. 12 Sẽn kaoos n ta moasã, tɩ yãmb da tog n yɩ karen-saam-dãmbã, yãmb leb n datame tɩ b zãms yãmb Wẽnnaam yel-soalmã pipi koees sẽn ya naana wã. Yãmb leb n tõdgda rɩ-taok n dat bĩisim. 13 La ned ning fãa sẽn ket n yẽsemd bĩisim nan ka mi tɩrlem ne ka-tɩrlem goam n bak ye, bala a yaa biiga. 14 Rɩ-taok yaa neb sẽn bɩ yĩnga, neb nins sẽn mao n mi sõama ne wẽng n bakã yĩnga.

Hebre 6

1 Yaa woto yĩng la tõnd yõsgd Kirist goamã zãms-naana wã, n baood tɩ yɩ sõama zãnga, n ka leb n be yẽbg-paalg sẽn ya: Tek yam n bas tʋʋm nins sẽn ya kũumã, 2 tɩ tẽ Wẽnnaam, zãmsg lisg wɛɛngẽ, nus tikri, la kũum vʋʋgre la sɩbgr sẽn ka sɛta yell ye. 3 Bũmb ning tõnd sẽn na n maan la woto, wẽnd sã n sake. 4 Sã n yaa ne neb nins sẽn zoe n paam vẽnegre, n lemb kũun ning sẽn yit yĩngrã, n paam pʋɩɩr ne Sɩɩg-sõngo, 5 n lemb Wẽnnaam gom-noogã la pãng ning sẽn na n zĩnd nindaar beoogã, 6 n yaool n lʋɩ wã, ned ka tõe tɩ b leb n kos sugr yɛs ye. Bãmb lebd n kaada Wẽnnaam Bi-riblã, n paoogd bãmb nebã taoore. 7 Sɩd me, pʋʋg sã n paam sa-koom wakat fãa n womd biis neb nins sẽn koaad-a wã yĩnga, pʋʋgã me paamda pʋɩɩr ne Wẽnnaam barkã. 8 La sã n yaa gõos ne mo-gõos n yit be bala, b yetame t'a ka sõama ye, n dat n kãab-a wẽnga, la a wat n baasa ne bugum yõogre. 9 Baa ne tõnd sẽn gomd a woto wã, m ba-bi-nongdse, tõnd mii d sũurẽ tɩ yãmb sẽn ya woto wã yaa sõama n yɩɩd a woto, la rẽ tõee n waa ne fãagre. 10 Bala, Wẽnnaam ka ka-tɩrlem soaba, n na n yĩm yãmb tʋʋm sõamyã, wall nonglem ning yãmb sẽn wilg Wẽnnaam yʋʋrã yĩnga, ne tʋʋm nins yãmb sẽn maan nin-sõamy wã yĩng n ket n maandẽ wã ye. 11 La tõnd datame tɩ yãmb ned kam fãa kell n wɩng hal tɩ ta wakat saabo, tɩ y tõe n paam saag-sõng meng-menga, 12 tɩ y da wa yɩ kʋɩɩmb ye, la bɩ y maan togs-n-taar ne neb nins sẽn maand tẽeb la sũ-mare, n deegd pʋɩɩr ning Wẽnnaam sẽn kãabã. 13 Sɩd me, Wẽnnaam sẽn wa n na n maan kãabg ne a Abrahamã, bãmb wẽena ne b menga, ned a to sẽn ka be n yɩɩd bãmbã yĩnga, la b wẽena ne b meng 14 n yeele: Hakɩɩka, mam na n kɩtame tɩ bark sek-fo, la m na n kɩtame tɩ f yagensã fɩɩg n lebg wʋsgo. 15 Yɩɩ woto t'a Abraham gũ ne sũ-mare, hal n wa paam bũmb ning Wẽnnaam sẽn kãab-a wã. 16 Bala, ninsaalb wẽenda ne bũmb sẽn yɩɩd-ba, la wẽeneg sã n pʋgl gomde, b nokoɛɛmã fãa satame. 17 Woto me, Wẽnnaam sẽn dat n wilg neb nins sẽn na n deeg-b bãmb paoongã tɩ yam ning bãmb sẽn yãkã ka na n viigã, b wẽename. 18 Yɩɩ a woto tɩ ne bũmb a yiibã sẽn ka na n viigã, la Wẽnnaam sẽn ka tõe n yag zĩri b pʋgẽ wã, bɩ tõnd paam raood paoosg wʋsgo. Bala, zĩig a yen tãa tõnd sẽn tõog n kẽ n paam põsã, yaa d sẽn gãd saag-sõng ning Wẽnnaam sẽn da kõt tõndã. 19 Saag-sõng kãng yaa wa baar sẽn vigl kãenkãe la sẽn tar pãng tõnd sɩɩgã yĩnga. A kẽeme hal n loog fu-lillidgã, 20 zĩig ning a Zezi sẽn deng tõnd taoor n kẽ, n lebg maan-kʋʋd kãsem wa a Melkisedɛk wakat sẽn ka sɛtã yĩnga.

Hebre 7

Maan-kʋʋd sẽn wẽnd a Melkisedɛke

1 A Melkisedɛk dag n yaa Salɛm dĩma, la saasẽ-saasẽ Wẽnnaamã maan-kʋʋda. A kẽngame n tɩ seg a Abraham sẽn tɩ tõog rĩm-dãmb n lebg n watẽ wã, n ning-a barka. 2 Yaa yẽ la a Abraham kõ bũmb fãa piig-pʋɩɩre. La d sã n na n bilg a yʋʋrã võore, pipi a yaa tɩrlem dĩma, tɩ Salɛm rĩungã pʋgle, sẽn dat n togs tɩ laafɩ rĩma. 3 A ka tar ba, a ka tar ma, n ka tar yaab roog ye. A ka tall sɩngre, la a vɩɩmã ka tall tɛk ye. B kɩtame t'a yɩ wa Wẽnnaam Bi-riblã, la a yaa maan-kʋʋd wakat sẽn ka sat yĩnga. 4 Ges-y soab ninga tõnd yaab a Abraham mengã sẽn yãk zabrã te-zaeedem piig-pʋɩɩr n kõ wã, n bãng a sẽn ya kãseng to-to! 5 A Levi yagens nins b sẽn kõ maan-kʋʋr tʋʋmdã, tõogã kõ-b-la noor tɩ b reeg piig-pʋɩɩr Israyɛl nebã sẽn ya bãmb ba-biisi la a Abraham yagensã nengẽ. 6 A Melkisedɛk sẽn ka be a Levi yaab roogã pʋgẽ wã deega a Abraham piig-pʋɩɩre, a ninga soab ning sẽn paam kãabgã barka. 7 Nokoeemd kae tɩ yaa sẽn yɩɩd-a wã n ningd sẽn ka ta-a yẽ wã zug barka. 8 La ka wã, yaa nin-kiids n deegd piig-pʋɩɩrã, la be wã, yaa ned gʋls sõamyã sẽn kɩt kaset t'a vɩɩme. 9 Moasã, a Levi sẽn deegd piig-pʋɩɩrã, a ra zoe n yaoo a piig-pʋɩɩre, a Abraham yaoodã pʋgẽ. 10 Bala, wakat ning a Melkisedɛk sẽn tɩg n seg a Abrahamã, rẽ t'a Levi da ket n bee a Abraham zɩɩmẽ. 11 Sã n yaa tɩ Levi rãmba maan-kʋʋrã tʋʋmd wata ne zemsgo, tõog ning Wẽnnaam sẽn kõ b nebã yẽbga maan-kʋʋrã tʋʋmd zugu. Bõe yĩng tɩ b leb n dat tɩ maan-kʋʋd sẽn ya wa a Melkisedɛk la ka wa a Aarõ wa? 12 Bala, maan-kʋʋrã tʋʋmd sã n toeeme, yaa tɩlɛ tɩ tõogã me toeeme. 13 Sɩd me, ned ning yell b sẽn gom woto wã yaa buud a to neda, la ned baa a yen buud kãng sʋk ka be tẽn-kugrã tʋʋmdẽ ye. 14 Bala, yaa vẽeneg tɩ tõnd Zu-soabã yaa Zuda neda, la a Moyiis ka gom buud kãng yell n kẽes maan-kʋʋrã wɛɛngẽ ye. 15 A yellã le yaa vẽeneg n yɩɩd wakat ning ned sẽn wa n ya wa a Melkisedɛkã 16 n ya maan-kʋʋd a to wã. Ka ne ninsaalb tõog yãkr la a lebg maan-kʋʋdã ye, la yaa ne vɩɩm sẽn ka sãamd pãnga. 17 Bala, b kɩsa a kaset n yeele: Fo yaa maan-kʋʋd wakat sẽn kõn sa yĩnga, wa a Melkisedɛke. 18 Sɩd me, b kiisa tõog sẽn dag n be, a pãn-komsem la a ka-yõodã yĩnga, 19 (bala tõogã ka tõog tɩ baa fɩ zems ye), la b waa ne saag-sõng sẽn ya sõama n yɩɩd pĩnd soabã. Saag-sõng kãng maasem yĩnga tõnd kolgda Wẽnnaam. 20 La Wẽnnaam ka maan t'a Zezi yɩ maan-kʋʋd tɩ wẽeneg ka wẽen ye. 21 Sɩda, ka yɩ ne wẽeneg la neb a taabã lebg maan-kʋʋdb ye. La a Zezi lebga maan-kʋʋd ne wẽenego, la yaa soab ning sẽn yeel tɩ: Zu-soabã wẽename, la b ka na n lebs b noor poorẽ ye. B yeelame yaa: Fo yaa maan-kʋʋd wakat sẽn kõn sa yĩnga. 22 Woto kɩtame t'a Zezi lebg kaool sẽn ya sõama n yɩɩdã zãada. 23 Sẽn paase, maan-kʋʋdb kãens sõor yɩɩ wʋsgo, tɩ bõe kũum da gɩdgda bãmb tɩ b ka tõe n kẽng taoor ne b tʋʋmã ye. 24 La a Zezi sẽn paad wakat sẽn kõn sa wã yĩnga, bãmb maan-kʋʋrã yaa bũmb b sẽn ka tõe n deeg n kõ ned a to ye. 25 Dẽ me n kɩt tɩ bãmb tõe n fãag neb nins sẽn tũnugd bãmb n kolgd Wẽnnaamã hal sõama, bala bãmb vɩɩ wakat fãa n yõkd sɛɛg b yĩnga. 26 Yaa maan-kʋʋd kãsem a woto la tõnd sɩd tog n paame: Ned sẽn welg toor Wẽnnaam yĩnga, n ka tar yelle, ned sẽn ka rog-b ye, n bak ne yel-wẽn maandbã, la b zẽk-b lame n kẽng saasẽ. 27 Ka tɩlɛ tɩ b maand maand daar fãa wa maan-kʋʋd kãsem-dãmbã sẽn dengd n maan maoong b mens yĩnga, n yaool n maan neb a taabã yĩngã ye. Bãmb maana maoong a yen tãa wakat fãa yĩnga, la yaa b meng la b tall n maan maoongã. 28 Sɩd me, tõogã yãkda neb sẽn ya pãn-komsem dãmb tɩ b yɩ maan-kʋʋd kãsem-dãmba. La wẽeneg ning sẽn be sẽn deng tõogã waoongã yãka Wẽnnaam Bi-riblã tɩ b yɩ maan-kʋʋd kãsma, la bãmb zemsa zãng wakat sẽn ka sat ye.

Hebre 8

Sɛk-ro-paalga, la kaool-paalga

1 Ade, tõnd koɛɛgã d sẽn gomdã yẽgr la woto: Tõnd tara maan-kʋʋd kãsem sẽn zĩnd Wẽnnaam rĩungã geer dɩtgo, saasẽ. 2 Bãmb la zĩ-sõngã sẽn ya sɛk-roog sɩd-sɩdã tʋmtʋmda. Yaa Zu-soabã n ti ro-kãnga, ka ninsaal ye. 3 Sɩd me, ned ning fãa b sẽn yãk t'a lebg maan-kʋʋd kãsma, yaa sẽn na n deeg kũunã ne maandã n kõ Wẽnnaam. Dẽ, yaa tɩlɛ t'a paam bũmb sẽn na kõ. 4 La bãmb sã n dag n beẽ tẽng zugu, b da pʋs n kõn yɩ maan-kʋʋd me wee! Bala neb a taab n be n kɩt Wẽnnaam kũunã wa sẽn zems tõogã sẽn yetã. 5 Kaorengã bãmb sẽn maandã yaa bũmb ning sẽn maand arzãnã wẽnego la a mamsgo, wa Wẽnnaam sẽn pĩnd n wilg a Moyiis wakat ning a sẽn dag n dat n ti sɛk-roogã. Wẽnnaam yeel-a lame yaa: Gese, fo na n maana bũmb fãa tɩ yɩ wa b sẽn wilg foom tãngã zug tɩ f ges n maanã. 6 Moasã wã, a Zezi deega tʋʋmd sẽn ya kãseng n yɩɩd rẽnda, hal n lebg kaool sẽn ya-a sõama n yɩɩd pĩnd soabã sɛ-yõakda, la kaool kãng yẽbga kãabg sẽn ya sõmb n yɩɩd pĩnd dãmbã zutu. 7 Sã n da mikame tɩ pipi kaoolã zemsa zãng fasɩ, da ka yɩtẽ tɩlɛ tɩ b bao kaool a yiib soab ye. 8 Wẽnnaam goamã wilgame tɩ b lenga b nebã. B yeelame yaa: Sɩd me, Zu-soabã yetame tɩ day n wate, tɩ bãmb na n maan kaool-paalg ne Israyɛl buudã la ne Zuda buudã. 9 Ka na n yɩ wa kaool ning mam sẽn dag n maan ne b ba-rãmbã, daar ning bãmb sẽn gãd b nus n tall-b n yiis Eziptã ye. Zu-soaba yeelame yaa: Bãmb mensã sẽn ka modg ne mam kaoolã, mam me ka ges b yell ye. 10 Zu-soaba yeelame yaa: Ad kaool ning mam sẽn na n maan ne Israyɛl buudã da-kãsensã loogr zugẽ: Mam na n ninga m tõodã b yamẽ wã, mam na n gʋls-b-la b sũyẽ wã. Mam na n yɩɩ bãmb Wẽnnaam, la bãmb na n yɩɩ mam neba. 11 Tẽngã pʋgẽ, ned ba a yen ka na n le zãms a to ye, la ned kõn zãms a ba-biiga, n yeel-a t'a bãng Zu-soabã ye. Sɩda, b fãa na n bãnga maam, sẽn sɩng ne sẽn ya-a bilfu, n yɩɩd bãmb sʋkã, tɩ ta sẽn ya-a kãseng n yɩɩdã. 12 Bala, mam na n basa b ka-tɩrlemã taale, la mam ka na n leb n tẽeg b yel-wẽnã yell ye. 13 Wẽnnaam sẽn gomd kaool paalg yellã, b kɩtame tɩ dẽenem soabã lebg kʋdre. La bũmb sẽn ya kʋdr kʋʋlame, n dat n meneme.

Hebre 9

1 Pipi kaoolã me dag n tara a tõod sẽn kẽed ne kaorengã la a wẽnd-doogã sẽn ya tẽng zug bũmbã yelle. 2 Sɩd me, b dag n tilga wẽnd-doogo. A pipi pʋgã pʋgẽ, b sẽn boond tɩ zĩ-sõngã, fɩtl-daogendga la taabl ne burã b sẽn kõ Wẽnnaama n dag n be be. 3 La fu-lilldig a yiib soabã poore, zĩig ning sẽn ya sõama fasɩ wã da bee be. 4 Tɩdar yõogr zĩig sẽn ya sãnem ne kaoolã koglg sẽn lud zãng ne sãnem, tɩ sãnem tʋkã mannã sẽn be a pʋgẽ wã, n paas a Aarõ rasaar ning sẽn da ning-a puudã, la kaoolã kug-wals be a pʋgẽ wã bee be. 5 Kãabg koglgã zugu, Serubẽ-rãmb sẽn tar ziir n be be, tɩ b maasmã lut sugr kũunã zĩiga. D ka na n yals n wegs a yellã n gom moasã ye. 6 Bũmb fãa sẽn tar a zĩig woto wã, maan-kʋʋdbã kẽeda wẽnd-doogã pipi ro-pʋgẽ wã, wakat ning fãa b sẽn tʋmd kaorengã tʋʋma. 7 La ro-pʋg a yiib soabã pʋgẽ, yaa maan-kʋʋd kãsmã bal n kẽed be vugr yʋʋmde. La a ka kẽed be tɩ ka ne zɩɩm a sẽn wat-ne a meng yĩnga la soolmã nebã yĩng ye. 8 Ne bõn-kãnga, Sɩɩg-sõng wilgame tɩ sor dag n nan ka pak tɩ nebã tõe n kẽ zĩ-sõng fasɩ wã pʋgẽ, wakat ning tɛk pipi wẽnd-doogã sẽn ket n be wã ye. 9 A yaa mamsg sẽn wilgd bũmb ning sẽn be moasã wã. A wilgdame tɩ ne ned ning sẽn pʋʋsd-a Wẽnnaamã sũ-bãngre, kũunã ne maandã sẽn kʋʋdã ka kɩted tɩ ned zems zãng ye. 10 Tõ-kãensã yaa yĩng yell tõodo, sẽn kẽed ne rɩɩbo la bõn-yũudi, la pegsg buud toay-toay yelle, tɩ ya tɩlɛ tɩ nebã tũ hal tɩ ta tedgr wakate. 11 La Kiristã waame n ya bũmb sõamy nins sẽn watã maan-kʋʋd kãsma. Bãmb pɩʋʋga wẽnd-doog sẽn ya kãsenga la sẽn zems zãng n yɩɩd pĩnd soabã: ro-kãng ka ninsaal nug n me ye, dat n yeelame t'a ka me ne bũmb nins sẽn naan tɩ tõnd neẽ wã ye. 12 Ro-kãng la bãmb pɩʋʋg n kẽ zĩ-sõng sẽn yɩɩd fãa wã pʋgẽ vugr bal wakat fãa yĩnga. Bãmb ka kẽ be ne boees bɩ nag-bi zɩɩm ye, yaa ne b mengã zɩɩm. Yɩɩ woto la b fãag tõnd ne fãagr sẽn paad wakat sẽn kõn sa. 13 Bala, boeesã ne nag-raadã zɩɩm, la nag-sadg tompeglem b sẽn yugl neb nins sẽn dẽgmã sã n manegda bãmba, n yɩlgd bãmb yĩnsã, 14 Kiristã zɩɩm n yɩɩda. Bãmb sẽn dɩk b meng n kõ Wẽnnaam tɩ rẽgd tosb kaẽ, Sɩɩg sẽn paad wakat sẽn kõn sa yĩngã, bãmb na n yɩlga tõnd sũ-bãngrã n yiis tʋʋm nins sẽn ya kũumã, tɩ tõnd tõe n tʋm Wẽnnaam sẽn vɩ wã yĩnga. 15 Rẽnda n kɩt tɩ Kiristã ya kaool paalgã sɛ-yõakda, tɩ ne kũum ning sẽn ki tɩ beegr nins sẽn beeg pipi kaoolã pʋgẽ wã na paam sugrã, neb nins b sẽn boolã paama kãabg tɩ b na n paama pʋɩɩr sẽn paad wakat sẽn kõn sa. 16 Bala, ned sã n bas koɛɛg a kũum poor yĩnga, rẽndame tɩ b sɩd yã t'a soabã kiime. 17 Sɩd me, koɛɛg kũum poor yĩng ka tar yõodo, sã n ka a soabã kũum poor ye. Bala, a soabã sã n ket n vɩ, gomdã ka tõe n maan bũmb ye. 18 Rẽnda n kɩt tɩ pipi kaoolã ka sɩng tɩ ka yɩ ne zɩɩm daagr ye. 19 Sɩd me, a Moyiis sẽn wilg nebã fãa Wẽnnaam yeelsmã fãa yembr yembr wa tõogã sẽn yetã, a rɩka nag-bi ne boeese, la koom, la pe-kõbd sẽn ning monem, la hizop n mes sebrã menga, la neba fãa n yeele: 20 Woto yaa kaool ning Wẽnnaam sẽn yeel tɩ y maanã zɩɩm. 21 A mesa wẽnd-doogã la kaorengã teedã fãa ne zɩɩmã a woto me. 22 Sã n ya ne tõogã, yaa ne zɩɩm la sẽn kolg bũmba fãa lebgd yɩlemde. La zɩɩm sã n ka raage, sugr ka be ye.

Kirist yɩɩ maoong n yiis yel-wẽnã

23 Dẽ, dag n yaa tɩlɛ tɩ kɩreng a yembre, bũmb nins sẽn mamsd sẽn be-b arzãnã paam yɩlgr a woto, la kɩreng a to me, arzãn bũmbã sẽn ya sɩd-sɩdã me paam yɩlgr ne maoong sẽn ya sõama n yɩɩda. 24 Bala, Kirist ka kẽ manegr doog ning neb nus sẽn ti n mams a meng-mengã ye, la yaa arzãna, n na n yals Wẽnnaam taoor moasã tõnd yĩnga. 25 Bãmb ka kẽ be n na n maand b meng maoong naoor wʋsg wa maan-kʋʋd kãsmã sẽn kẽed manegr doogẽ wã yʋʋmd fãa ne bũmb a to zɩɩmã ye. 26 Bala, sã n da yaa a woto, Kirist dag n na n namsẽ la naoor wʋsg dũni naaneg tɛk tɩ ta moasã. La moasã sẽn ya yaoolem wakatã, bãmb puka vugr bala, n na n sãam yel-wẽna ne b meng sẽn yɩ maoongã pãnga. 27 A wa a sẽn be ned fãa zug tɩ ki vugr bala -- la kũumã poore bʋʋd n watã --, 28 woto me, Kirist sẽn kõ b meng vugr bal n na n tʋk neb wʋsg yel-wẽnã, b na n puka naoor a yiib soaba, la ka yel-wẽnã yĩng ye, la yaa neb nins sẽn gũud bãmb n na n paam fãagrã yĩnga.

Hebre 10

1 Sɩda, bũmb nins sẽn be tõogã pʋgẽ wã yaa arzãn yɛlã mamsg bala, la ka b wẽneg kɛpɩ ye. Rẽ n kɩt tɩ ne maand nins b sẽn maand n ka basdẽ, yʋʋmd fãa tɩ b fãa wẽnd taabã, tõogã yɛlã ka tõe tɩ neb nins sẽn tũud so-kãng n kolgd Wẽnnaamã zems zãng ye. 2 Sã n kaẽ dẽ, b dag n kõn bas maoongã maaneg sɩda? Bala neb nins sẽn maand kaoreng kõngã dag n na n paamẽ la yɩlgr vugr bal wakat fãa yĩnga, la b sũ-bãngrã dag n ka na n leb n tẽegẽ bãmb b yel-wẽnã ye. 3 La ne maan-kãens b sẽn maandã, b tẽegda yel-wẽnã yʋʋmd fãa. 4 Bala, nag-raadã ne boeesã zɩɩm ka tõe n yiis yel-wẽn lae-lae. 5 Rẽnda kɩt tɩ Kiristã sẽn wa n wat dũni wã, b yeelame yaa: Yãmb dag n ka rat maoong wall kũun ye, la yãmb maana yĩng n kõ maam 6 Yãmb ka reeg maoong sẽn yõogd bugum tẽn-kugr zugu, wall maoong yel-wẽnã yĩng ye. 7 Dẽ, mam yeelame yaa: "Wẽnnaam, ad mam watame n na n maan y raabo. Seb pĩndgã pʋgẽ, b gʋlsame n gom mam yelle." 8 Bãmb deng n yeelame yaa: Yãmb dag n ka rata, la y ka reeg maando, wall kũuni, wall maand sẽn yõogd bugum zãngã ye, tɩ b yaool n maand bõn-kãens wa tõogã sẽn datã. 9 La b yeelame yɛs tɩ: Ad mam watame n na n maan y raabã. Dat n togs tɩ bãmb kiisa kaorengã pipi manesmã n na n wa ne manesem a yiib soaba. 10 Yaa Wẽnnaam daab kãng maasem yĩng la tõnd paam welgr n lebg toore, a Zezi Kirist sẽn kõ b meng vugr tãa wakat fãa yĩngã yĩnga. 11 Maan-kʋʋd fãa kẽngda a tʋʋmd zĩigẽ n tɩ maan tʋʋmde, tɩ naoor wʋsgo, b maanda maan-yendã bala, maand sẽn ka tol n tõe n yiis yel-wẽnã. 12 La a Zezi sẽn maan maoong a yen tãa yel-wẽnã yĩng n sa wã, b zĩnda Wẽnnaam dɩtgo, wakat sẽn ka saab yĩnga. 13 La moasã, b gũudame n na n paam b bɛɛbã n tab n zĩẽ. 14 Bala, ne kũun a yen tãa bala, b kɩtame tɩ neb nins sẽn welg toorã zems zãnga. 15 Sɩɩg-sõng kɩta tõnd bõn-kãng kaset me. Bala bãmb sẽn yeel tɩ: 16 Zu-soaba yetame yaa: Ad kaool ning mam sẽn na n maan ne bãmb ra-kãens loogr zugẽ. Mam na n ninga m tõodã b sũyẽ wã, la m na n gʋls-b-la b yamẽ wã, b paasa gomd n yeele: 17 La mam ka na n leb n tẽeg b yel-wẽna wall b tʋʋm wẽnsã yell ye. 18 La zĩig ning yel-wẽnã sugr sẽn paame, maoong ka leb n maand yel-wẽnd yĩng ye. 19 Woto yĩnga m ba-biisi, tõnd mii hakɩɩk tɩ d tara noor tɩ kẽ manegr doogẽ wã, a Zezi zɩɩmã yĩnga. 20 A Zezi meng n yɩ pipi n kẽ be n tuk sor tõnd yĩnga, wa so-paalg sẽn vɩ n pɩʋʋgd fu-lillidgã, sẽn dat n togs tɩ bãmb mengã yĩngã. 21 La tõnd tara maan-kʋʋd kãsem sẽn so Wẽnnaam yirã. 22 Woto yĩnga, bɩ d kolg bãmb ne sũur sẽn ya sɩda, ne tẽeb zãnga, ne sũur sẽn yɩlge tɩ d sũur ka kaood d bʋʋd ye, la ne yĩng sẽn paam soob ne ko-yɩlgemde. 23 Bɩ d wilg d tẽebã n da sãmb ye, bala soab ning sẽn kãab-a tõndã pidsda b kãabgo. 24 Bɩ d ges taab yelle, tɩ d tõe n nek taab ratem tɩ nong taaba la maan tʋʋm sõamyã. 25 Bɩ d da bas d wẽnd-doogã wa neb kẽer sẽn minim n maandẽ wã ye. Bɩ d sagl taaba, n sagl taab n yɩɩda, yãmb sẽn ne tɩ daarã kolgdame wã yĩnga.

Saglgo, tɩ da maan yel-wẽnã ne yamleoog ye

26 Bala, tõnd sã n bãng sɩdã n yaool n maan yel-wẽn ne yamleoogo, maoong ka le ket yel-wẽnã yĩng ye. 27 La bũmb ning sẽn keta, yaa tɩ gũ bʋʋdo la bugum sẽn segl n na n dɩ kɩɩsdbã, la rẽ bee rabeem. 28 Ned sã n kɩɩs a Moyiis tõogã, b kʋʋda a soabã, neb a yiib bɩ a tãab sã n kɩs kaset t'a beegame, tɩ nimbãan-zoeer kaẽ ye. 29 La yãmb ka tagsd tɩ ned sã n tab Wẽnnaam Bi-riblã ne a naowã, la a ges kaoolã zɩɩm ning sẽn kɩt tɩ yẽ lebg toor Wẽnnaam yĩngã wa bõn-zaalga, la a paoog Sɩɩg ning sẽn wat ne sugrã, a na n paama sɩbgr sẽn ya toog n yɩɩd sɩda? 30 Bala, tõnd mii soab ning sẽn yeel-a tɩ: Sũ-dokr yaa bãmb n so la bãmb n na n keo wã. B leb n yeelame tɩ: Zu-soabã na n bʋʋ b nebã bʋʋdo. 31 Tɩ lʋɩ Wẽnnaam sẽn vɩ wã nugẽ yaa yell meng-menga! 32 Tẽeg-y sɩngr wakatã yelle, wakat ning y sẽn paam namsg wʋsg tɩ yɩ maoor meng-menga, y sẽn paam vẽenemã zugẽ. 33 B ninga yãmb yãnde, n nams yãmb neba taoor tɩ b ges-yã, la yãmb paama yam a yembr me ne neb nins b sẽn namsd a woto wã. 34 Sɩda, yãmb zoee bi-beesã nimbãanega, la yãmb saka ne sũ-noog tɩ b wʋk bũmb nins yãmb sẽn tarã, yãmb sẽn mi tɩ y tara paoong sẽn ya sõama n yɩɩda, la sẽn ka loogdã yĩnga. 35 Woto yĩnga, bɩ y ra bas pɛl-kɛgeng ning yãmb sẽn tarã la sẽn wat ne keoor sẽn ya kãsengã ye. 36 Yãmb sɩd tog n nanga pãnga, tɩ yãmb sẽn maan Wẽnnaam daabã, y na reeg bũmb ning b sẽn kãab yãmbã. 37 Bala, keta bilfu, bilf bala! q La sẽn tog n wa-a wã na n waame, b ka na n kaoos n wa ye. 38 La mam nin-tɩrg na n vɩɩ ne tẽebo, la a sã n leb poorẽ, mam sũur ka noom ne-a ye. 39 La tõndo, tõnd ka be b rãmb sẽn foogd b mens n na n sãamã sʋk ye, tõnd bee b rãmb sẽn tẽed n na n põsã sʋka.

Hebre 11

1 La tẽeb yaa pɛl-kɛgeng ned sẽn tar ne bũmb nins a sẽn tẽed t'a na paame, la bũmb nins ned sẽn ka ne wã wilgri. 2 Yaa tẽebã yĩng la kʋdem-dãmbã paam kaset sõngo. 3 Yaa ne tẽeb la tõnd wʋmd tɩ yaa Wẽnnaam noor gomd n naan dũni, tɩ bũmb nins tõnd sẽn ne wã ka yi bũmb nins sẽn tõe n yã wã pʋgẽ ye. 4 Yaa ne tẽeb la a Abɛl maan maoong sẽn be yõod n yɩɩd a Kaẽ rẽndã n kõ Wẽnnaam. Tẽebã yĩnga, Wẽnnaam yeelame t'a Abɛl yaa nin-tɩrga. Bãmb mengã kɩsa yẽ kũum kaseto, la tẽeba yĩnga, baa ne a Abɛl sẽn ki wã, a ket n gomdame. 5 Yaa ne tẽeb la a Henok paam tɩ b zẽk-a, t'a ka ki ye. Nebã ka leb n yã-a ye, tɩ bõe Wẽnnaam zẽk-a lame. Sẽn deng a zẽkre, a paama kaset t'a taa Wẽnnaam yam. 6 La tẽeb sã n kaẽ, ned ka tõe n ta Wẽnnaam yam ye. Ned ning sẽn wat Wẽnnaam nengẽ tog n tẽeme tɩ b beeme, la tɩ b ronda neb nins sẽn baood bãmbã. 7 Yaa ne tẽeb la a Nowe, wakat ning Wẽnnaam sẽn wilg-a bũmb nins neb sẽn dag n nan ka yãtã, a zoee Wẽnnaam dabeem, n ka koom-kogl-bedre, n na n fãag a yirã rãmba. Yaa tẽebã yĩng la a wilg tɩ dũni ka bʋʋm ye, la a paam tɩrlem sẽn paamd ne tẽebã. 8 Yaa ne tẽeb la a Abraham sak Wẽnd boolle, n yi n tees tẽng ning Wẽnnaam sẽn na n kõ-a t'a soogã. La a yiime n da ka mi a sẽn dabdẽ ye. 9 Yɩɩ ne tẽeb la a kẽng n tɩ zĩnd tẽng ning Wẽnnaam sẽn kãab-a wã, wa tẽn-sãanga, n zĩnd fu-rot pʋse, ne a Izak la a Zakoob sẽn na n soog bũmb ning sẽn kãabã. 10 Bala, a dag n gũuda tẽng sẽn tar yẽbgr sẽn ya kãenkãe, Wẽnnaam meng sẽn ya a meebã magda la a meta. 11 Yaa ne tẽeb la a Sara menga, baa ne a sẽn kʋʋl wʋsgã, Wẽnnaam kɩtame t'a tõog n dog biiga, tɩ bõe, a maana tẽeb tɩ soab ning sẽn kãab-a wã pidsda a sẽn kãabe. 12 Dẽ n kɩt tɩ ned a yembr pʋgẽ, dao a yen sẽn da zoe n ya kũum, yagens wʋsg n yi be, tɩ b sõorã ta ãdsã sẽn be yĩngrã, la bĩisrã sẽn be ko-kãsengã noor tɩ ned ka tõe n sõd n sa wã. 13 Bãmb fãa kii ne b tẽebã, n ka paam bũmb nins b sẽn da kãab bãmbã ye. La b tool n gesa bõn-kãens yɩɩg n beel-ba, n wilg tɩ bãmb mensã yaa sãamb la kaoos-wet tẽng zug ka. 14 Neb nins sẽn gomd a woto wã wilgda vẽeneg tɩ b baooda ba-yiri. 15 La ba-yir ning b sẽn yi n basã yamleoog sã n dag n tar-b lame, b rag n na n paama sor n leb n leb be. 16 La Sɩd-sɩdã, b rat n paama ba-yir sẽn ya sõama n yɩɩd pĩnd soabã, sẽn be yĩngri. Dẽnda n kɩt tɩ yãnd ka tar Wẽnnaam, nebã sã n yet tɩ Wẽnnaam yaa bãmb Wẽnnaam ye. Bala, Wẽnnaam segla tẽng b yĩnga. 17 Yaa ne tẽeb la wakat ning a Abraham sẽn paam makre, a dɩka a biig a Izak n kõ Wẽnnaam. Yaa a bi-ribl yend la a dɩk n kõ Wẽnnaam, tɩ yaool n yaa yẽ la Wẽnnaam kãab bũmb toay-toayã, 18 la yaa yẽ yell la Wẽnnaam da gom n yeele: Yaa ne a Izak la fo na n paam yagense, sẽn na n tall fo yʋʋrã. 19 A ra maanda tẽeb tɩ Wẽnnaam tara pãnga, hal baa sẽn na kɩt tɩ ned vʋʋg n bas kũum. Rẽnda n kɩt tɩ Wẽnnaam lebs-a a biiga. Mamsg n be yel-kãngã pʋgẽ. 20 Yaa ne tẽeb la a Izak ning a Zakoob ne a Ezayu bark nindaar beoog yĩnga. 21 Yɩɩ ne tẽeb la a Zakoob sẽn wa n na n ki wã, a ninga a Zozɛf kambã zut barka, la a tik a dasaarã n wõgemde. 22 Yaa ne tẽeb la a Zozɛf sẽn wa n kolg kũum, a goma a Israyɛl kambã yikr yelle, la a yeel b sẽn na n maan yẽ kõabã to-to. 23 Yɩɩ ne tẽeb la a Moyiis ba-rãmba solg-a a dogem wakate, kiis a tãabo. Bala, b yãame tɩ biigã dag n bee neere, la b ka zoe rĩmã yam-yãkrã ye. 24 Yɩɩ ne tẽeb la a Moyiis sẽn wa n bɩ, n tõdg tɩ b kõn bool-a tɩ Farõ bi-puglã biigã. 25 Bala, sẽn noom yẽ n yɩɩd yaa tɩ naag ne Wẽnnaam nebã n paam namsgo, la ka tɩ paam sũ-noog ning yel-wẽnã sẽn kõt wakat bilf yĩngã ye. 26 Sɩda, a dag n getame tɩ yẽ sã n paam yãnd ning Kiristã sẽn na n paamã yaa arzɛk n yɩɩd Ezipt arzegsã. Bala, a long n geta keoorã sẽn be yɩɩgã. 27 Yɩɩ ne tẽeb la a yi Ezipt n ka zoe rĩmã sũ-puugr ye. A yalsa kãenkãe, wa ned sẽn ne bũmb nins neb sẽn ka tõe n yã. 28 Yɩɩ ne tẽeb la a maan zʋʋg-n-basã, la a mes zɩɩm, tɩ sãamdã da wa sɩɩs Israyɛl nebã kom-dẽemsã ye. 29 Yɩɩ ne tẽeb la b pɩʋʋg mog-miuugã wa tẽn-koɛɛnga, la Ezipt nebã sẽn mak n na n pɩʋʋgã, koomã rɩ-b lame. 30 Yɩɩ ne tẽeb la Zeriko lalsã lʋɩ-yã, nebã sẽn gilg-a dasem a yopoe wã poore. 31 Yɩɩ ne tẽeb la pʋg-yoodr a Rahaab ka naag ne ka-tẽebã rãmb n sãam ye, tɩ bõe, a reega tẽn-gũusidbã ne laafɩ. 32 La m na n leb n yeelame tɩ bõe? Bala weerã ka na n sek maam tɩ m gom a Zedeyõ la a Barak, la a Samsõ, la a Zɛfte, la a Daviid, la a Sãmwɛll, la Wẽnnaam no-rɛɛsdbã yelle, 33 sẽn tall-b tẽeb n tõog soolem dãmba, la b tʋm tɩrlem tʋʋma, la b paam kãabdo, la b mum gɩgma noeyã, 34 la b sãam bugum pãnga, la b põs zabr sʋʋs noeyã, la b sãoog n paam pãnga, la b yɩ gãndaad zabr zĩigẽ, la b sãeeg tẽns a taab sodaasã yell ye. 35 Pagb kẽer paamame tɩ b neb sẽn ki leb n vʋʋge. Neb namsa neb a taaba, la sẽn namsdbã ka sak tɩ b yols-b ye, sẽn na yɩlg n paam vʋʋgr sẽn ya sõama n yɩɩda. 36 Kẽer deega yaoolgo, la kalwaase, la hal baa bãens sẽbre la bi-bees roogo. 37 B lob-b-la kuga, n nams-ba, n wã-b ne ra-wãad sʋʋse. B kʋʋ kẽer ne zabr sʋʋga, n yeelg kẽer piis la bʋʋs gãndo, n dig-b tɩ b yi n yeebdẽ, n ka tar baa fɩ ye, tɩ neb maand-b pãnga, n maan-b wẽnga. 38 Bãmb dag n ka zems ne dũni wã ye. B dag n yeebda wetẽ, la tãensẽ, la tãens bogdẽ, la bogd sẽn tu tẽnga. 39 La nin-bãmba fãa sẽn paam kaset sõng b tẽebã yĩngã ka tõog n paam bũmb nins b sẽn kãab-bã ye. 40 Bala, Wẽnnaam dag n nee bũmb sẽn ya sõama n yɩɩd tõnd yĩnga, tɩ nin-kãens da wa n zems zãng tɩ tõnd ka naag ye.

Hebre 12

1 Dẽ yĩnga, tõnd me sẽn tar kaset dãmb wʋsg sẽn gũbg tõnd a woto wã, bɩ d tõdg zɩɩb fãa la yel-wẽnã sẽn lut tõnd naana wã, la d nang pãng ne zoees ning sẽn be tõnd taoorã, 2 n get a Zezi sẽn ya tõnd tẽebã sɩngd la a taasdã. Bãmb basa sũ-noog ning b sẽn yet tɩ b na n kõo bãmbã, n sak da-pɩkã n ka zoe yãnd ye, la b zĩi Wẽnnaam geerã rɩtgo. 3 Ges-y soab ning yel-wẽn maandbã sẽn nams b yõorã, tɩ yãmb da wa ya ye, la tɩ y raood da boog ye. 4 Yãmb nan ka kɩɩs yel-wẽnã hal tɩ y zɩɩm yi a poorẽ ye. 5 La yãmb yĩma saglg ning b sẽn sagl yãmba, wa ned sẽn sagend kom-dibli: M biiga, da ges sɩbgr ning Zu-soabã sẽn sɩbgd foomã wa bõn-yaalg ye, la b sã n lengd foom bɩ f da boog f raood ye. 6 Bala, Zu-soabã sɩbgda ned ning bãmb sẽn nonge, la b sɩbgda biig ning fãa bãmb mengã sẽn sak n deeg wa b biigã ne dasaare. 7 Sak-y remsgo: Wẽnnaam maanda yãmb wa b kamba. Bala, bi-ribl bʋg la a ba ka remsda? 8 La yãmb sã n ka paamd sɩbgr ning kamb fãa sẽn paamdã, dẽnd yãmb yaa tãmpĩiba, la y ka yirã soab kamb ye. 9 Tõnd sẽn paam yĩng ba-rãmb tɩ b ra sɩbgd tõnd tɩ tõnd waoog-bã, tõnd ka tog n sak d sɩɩs ba wã n yɩɩda, tɩ d tõe n paam vɩɩm? 10 Sɩd me, tõnd ba-rãmba dag n sɩbgda tõnd wakat bilf yĩng wa b sẽn tẽed tɩ zemsame, la Wẽnnaam sɩbgda tõnd d sõngr yĩng meng-menga, tɩ tõnd me na welg toor n yɩ sõama wa bãmba. 11 Yaa sɩd t'a wakatã, sɩbgr buud fãa ka sũ-noog ye, yaa sũ-sãoongo. La kaoosg pʋgẽ, a womda tɩrlem biis sẽn wat ne laafɩ neb nins sẽn paam remsgã yĩnga. 12 Yaa woto yĩnga, bɩ y zẽk y kamsã sẽn ya wã, la y rũmã sẽn ki wã. 13 Bɩ y naowã tũ so-tɩrse, tɩ sẽn keoosd-a wã da wa bʋdg ye, la b pʋs n paam maagre. 14 Bɩ y bao tɩ laafɩ zĩnd yãmb ne neba fãa sʋka, la y bao pʋ-peelem tɩ pʋ-peelem sã n kaẽ, ned ka tõe n yã Zu-soabã ye. 15 Bɩ yãmb ned kam mao n da wa n mong a meng Wẽnnaam barkã ye, tɩ yẽgen-tõaag baa a yen da wa tobe, n wa ne rãmbgo, n nams neb wʋsg ye. 16 Bɩ y mao tɩ ned baa a yen da yɩ tʋʋm-dẽgd soaba wall ned sẽn paoogd neb wa a Ezayu sẽn dɩk a kãosengã n tek ne rɩɩb a yen tãa wã ye. 17 Yãmb miime tɩ kaoosg zugẽ, a sẽn wa n dat n deeg a ba barkã, b tõdgame, bala a ka tõog n yã sor n tũ n tõog t'a ba wã tek yam, baa ne yẽ sẽn bao barkã ne nintãmã. 18 Sɩda, yãmb ka kolg tãng ning ned sẽn ka tõe n sɩɩse, tɩ bugum zird a zugẽ ye. Yãmb ka kolg lika, wall lik bida, wall sob-kãsenga 19 wall baorgã peebgo, wall goam sẽn yɩ ne pãng wa koɛɛg ning nebã sẽn dag n wʋm n bõos tɩ b ra leb n gom ne bãmb baa gom-bi-yendã ye. 20 Bala, b sẽn yeel bãmb tɩ baa sã n ya rũng n sɩɩs tãngã bɩ b lob-a kugã, b ka tõe n sak n deeg-a ye. 21 Bũmb nins sẽn maanã da wata ne rabeem wʋsgo, hal t'a Moyiis yeel tɩ yɛɛsg n tar yẽnda t'a rigda. 22 La yãmb kolga Siyõ tãngã la Wẽnnaam sẽn vɩ wã tẽnga, sẽn ya yĩngr Zeruzalɛm, la malegs tus wʋsgã. 23 La tigingã ne kom-dẽemsã b sẽn gʋls b yʋy arzãna sulla, la Wẽnnaam sẽn ya neba fãa bʋ-bʋʋdã, la nin-tɩrs sẽn paam n zems zãngã sɩɩse. 24 Yãmb kolga a Zezi sẽn ya kaool paalgã sɛ-yõakdã, la zɩɩm ning b sẽn tall n mese, la sẽn goma sõama n yɩɩd a Abɛl rẽndã. 25 Maan-y gũusgu! Ra tõdg-y n ka kelg ned ning sẽn gomd-a ne yãmbã ye. Bala, neb nins sẽn tõdg n ka kelg a soab sẽn dag n keoogd bãmb tẽng zug ka wã sã n ka põse, tõnd n ka na n põs n yɩɩda, tõnd sã n tõdg n ka kelg ned ning sẽn be arzãn n keoogd tõndã. 26 Wakat kãnga, bãmb koɛɛgã kɩtame tɩ tẽngã rigimdi. La moasã b kãaba tõnd n yeele: Moasã yɛsa, mam na n le kɩtame tɩ tẽngã rigimdi, la ka tẽngã bal ye, yĩngr me na n rigimdame. 27 B sẽn yeel tɩ yɛsã, wilgdame tɩ bũmb nins sẽn digimdã, b na n bak-b-la toore, b sẽn ya bõn-naandse, tɩ bũmb nins sẽn ka rigimdã na yalse. 28 Rẽnda n kɩt tɩ tõnd sẽn na n paam soolem sẽn ka tõe n vigsã, bɩ d yɩ neb sẽn mi b zaamẽ, n maan kaoreng sẽn noom Wẽnnaam sũuri, ne Wẽnnaam sakre la ne rabeem. 29 Bala, tõnd Wẽnnaamã yaa bugum sẽn dɩt me.

Hebre 13

Sagls buud toay-toaya

1 Wɩng-y ne ba-biir nonglem. 2 Da yĩm-y tɩ maan sãambã sãand ye. Bala, neb kẽer sẽn maan woto, b reega malegs b zagsẽ n ka bãng ye. 3 Tẽeg-y neb nins sẽn be bi-bees roogẽ wã yelle, wa yãmb mens bee bi-bees roogẽ wã ne-ba. Tẽeg-y neb nins b sẽn namsdã yelle, wa yaa yãmb mengã n namsda. 4 Bɩ neba fãa waoog kãadem, la bɩ ned ne a pag pĩir da zĩnd dẽgd ye. Bala, Wẽnnaam na n sɩbga raglem-dãmba la nin-yoaadbã. 5 Bɩ y mao tɩ da yɩ ligdã nonglem n kɩted tɩ yãmb maand y sẽn maandã ye. Maan-y sũ-noog ne bũmb nins y sẽn tar moasã wã, bala Wẽnnaam meng yeelame yaa: Mam ka na n bas foom f yembr ye, la m ka na n loog n bas foom ye. 6 Dẽnda n kɩt tɩ tõnd tõe n yeel ne raood tɩ: Zu-soabã yaa mam sõangda, mam kõn zoe dabeem ye. Bõe la ninsaal tõe n maan maam? 7 Tẽeg-y yãmb taoor dãmbã, sẽn moon-b yãmb Wẽnnaam goamã yelle. Ges-y bãmb vɩɩmã sẽn baas to-to, la y maan togs-n-taar ne b tẽebã. 8 A Zezi Kirist yaa yembr zaamẽ la rũnna la wakat sẽn kõn sa. 9 Da sak-y tɩ koe-sãams toay-toay tak yãmb ye. Bala, yaa neer tɩ barkã keng yãmb sũyã, la ka rɩɩb ye, t'a ka sõng neb nins sẽn dɩ-a wã ye. 10 Tõnd tara tẽn-kugri, tɩ neb nins sẽn tʋmd sɛk-roogẽ wã ka tar noor tɩ rɩ a rɩɩb ye. 11 Bala, rũms nins maan-kʋʋd kãsmã sẽn dɩk b zɩɩm n kõ Wẽnnaamã, b tallda b nemdã, n yi sikã zĩigẽ n yõog bugum. 12 Rẽnda n kɩt t'a Zezi me sẽn dat n tall b meng zɩɩmã n maneg nebã tɩ b yɩ sõama Wẽnnaam yĩngã, b yii tẽngã n tɩ nams kɛɛnga. 13 Bɩ tõnd me sak yãnd ning bãmb sẽn paamã, n yi n kẽng bãmb nengẽ. 14 Bala, tõnd ka tar tẽng ka sẽn paad wakat fãa ye, tõnd baooda tẽng ning sẽn wat-a wã. 15 A Zezi maasem yĩnga, bɩ d kõ Wẽnnaam maoong sẽn ya pẽgre, sẽn dat n togs tɩ noor goam sẽn pʋt bãmb yʋʋre. 16 Baoosgo, da yĩm-y maan-neer la kũun ye, bala yaa maand a woto buud la Wẽnnaam nonga. 17 Sak-y yãmb taoor dãmba noore, la y sakd-ba. Bala, bãmb geta yãmb sɩɩsã yelle, bãmb sẽn na n gom b yell Wẽnnaam taoorã yĩnga. Maan-y y sẽn tõe tɩ b na ges y yell ne sũ-noogo, la ka ne wõosg tɩ rẽ ka na n zĩnd yõod ne yãmb ye. 18 Pʋʋs-y tõnd yĩnga. Bala, tõnd miime tɩ d sũur kaset yaa sõama, la d tara ratem tɩ d yel-manesmã na yɩ sõama ne neba fãa. 19 Mam kota yãmb ne m sũur fãa tɩ y pʋʋs m yĩnga, tɩ b tõe n lebs maam yãmb tao-tao. 20 Bɩ Wẽnnaam sẽn so laafɩ, soab ning sẽn yiis-a piisã pe-kɩɩm kãsengã kũum pʋgẽ ne kaool sẽn paad wakat sẽn kõn sa wã zɩɩm, tõnd Zu-soaba a Zezi 21 na kɩt tɩ yãmb tõog n maan sẽn ya sõama, tɩ y na maan bãmb daabo. Bɩ Wẽnnaam kɩt tɩ bũmb nins sẽn noom bãmbã maan tõnd pʋse, a Zezi Kirist maasem yĩnga, soab ning sẽn zems ne ziir zamaan o zamaane! Ãmina! 22 M ba-biisi, mam kota yãmb tɩ y sak n deeg saglg gom-kãngã, bala mam gʋlsa yãmb seb-koɛɛga. 23 Bãng-y tɩ b yiisa d ba-biig a Tɩmote n base. A sã n wa pĩnda, mam na n waa ne-a n ges yãmba. 24 Pʋʋs-y y taoor dãmba fãa me ne nin-sõamy wã fãa. Itali rãmbã pʋʋsda yãmba. 25 Bɩ barkã zĩnd ne yãmb fãa.

Zak 1

Pʋʋsem

1 Wẽnnaam la Zu-soab a Zezi Kirist tẽn-tʋmd a zak n gʋlsd buud piig la a yiibã sẽn sãeegã, n pʋʋsd-ba.

Tẽeb la Wẽnnaam yam

2 M ba-biisi, makr buud toay-toay sẽn tõe n paam yãmbã, ges-y-b wa bũmb sẽn wat ne yãmb sũ-noog zãnga, 3 yãmb sẽn mi tɩ y tẽebã makr wata ne sũ-marã yĩnga. 4 La yaa tɩlɛ tɩ sũ-mar maan a tʋʋmd sẽn zems zãnga, tɩ yãmb zẽms zãnga la y yɩ neb sẽn bɩ, la tɩ bũmb da paoog yãmb ye. 5 Yam sã n paoog yãmb ned a yembre, bɩ a kos Wẽnnaam sẽn kõt nebã fãa ne yamleoog n ka lengdẽ wã, la b na kõ-a yamã. 6 La a sã na n kos bɩ a kos ne tẽeb n da sãmb ye: Bala, ned ning sẽn sãmbd wẽnda wa ko-kãseng ko-pɛm sobg sẽn lengd la a zẽkdẽ. 7 Bɩ ned a woto da tags t'a na n paama bũmb Zu-soabã nengẽ ye. 8 A yaa ned sẽn ya yam a yiib soaba, t'a yam yuusd a sẽn maandã fãa pʋgẽ. 9 Bɩ ba-biig sẽn ya naong soab maan sũ-noog ne Wẽnnaam sẽn waoog-a wã. 10 La bɩ arzɛk soab maan sũ-noog ne Wẽnnaam sẽn ning yẽ paoogr zĩigẽ wã. Bala, yẽ na n looga wa mood puudu. 11 Wĩntoog zẽkame tɩ zĩig fãa wɩnge. A kʋɩɩsa moodã, la a puudã sʋʋgame, la a rasãndã menemame. Arzɛk soab me na n zelga a woto a tʋʋma pʋse.

Tõogr makr pʋgẽ

12 Ned ning sẽn yas kãenkãe makr pʋgẽ la sũ-noog soaba. Bala, makrã zugẽ, a na n paama vɩɩm sẽn ya keoor Zu-soabã sẽn kãab neb nins sẽn nong bãmbã. 13 Bɩ ned baa a yen sẽn paamd makr da yeel tɩ yaa Wẽnnaam n makd yẽ ye. Bala, wẽng ka tõe n mak Wẽnnaam, la bãmb mengã ka makd ned baa a yembr ye. 14 La ned kam fãa paamda makre, a mengã ratem sẽn tusd-a n belgd-a wã yĩnga. 15 La yĩngã ratem sã n dɩk pʋga, a rogda yel-wẽnde. La yel-wẽndã sã n wa n bɩ, a wata ne kũum. 16 M ba-bi-nongdse, da tudg-y y mens ne yel-kãng ye: 17 Kũun-sõng fãa la kũun sẽn zems zãng fãa yita yĩngri, vẽenem ba wã nengẽ. Tekre, wall toeoong ka be bãmb pʋgẽ baa bilf ye. 18 Bãmb n dog tõnd wa sẽn zems b raabo, sɩd-goamã maasem yĩnga, tɩ tõnd na lʋɩ bãmb bõn-naandsã fãa taoore.

Koe-sakdba

19 M ba-bi-nongdse, bãng-y yõwã neere: Woto, bɩ ned fãa wɩng ne kelgre, la a maag ne goama, la a maag ne sũ-yikri. 20 Bala, ninsaal sũ-yikr ka wat ne tɩrlem Wẽnnaam nifẽ ye. 21 Yaa woto yĩnga, bas-y rẽgd buud fãa, la pʋ-toog fãa, la y reeg gomd ning b sẽn bʋd yãmb pʋgẽ la sẽn tõe n fãag yãmb sɩɩsã ne sũ-bʋgsem. 22 Yɩ-y koe-sakdba, la y ra yɩ koe-kɛlgdb bala, n belgd y mens ne tagsd sẽn ka sɩd ye. 23 Bala, ned sã n kelgd gomdã n ka sakdẽ, a soab wẽnda wa ned sẽn get a meng nin-gɛtgẽ, 24 la a sã n ges n sa, a loogdame, la tao-tao bala a yĩmda a sẽn dag n ya to-to. 25 La ned ning sẽn get tõog sẽn zems zãngã, sẽn ya lohorem tõogã, la a maoodẽ, n ka kelgd bal la a yĩmdẽ wã, la a maood n sakdẽ wã, soab kõng na paam Wẽnnaam bark a sẽn maandã pʋgẽ. 26 Ned sã n tẽed t'a yaa wẽn-tũuda, n yaool n ka tõe a zelemde, a belgda a menga, la nin-kãng wẽn-tũudma yaa zaalem bala. 27 Ba a Wẽnnaam taoore, wẽn-tũudum sẽn ya yolemde, n ka tar wada, yaa tɩ kẽng n ges kɩɩbse la pʋgkõap b sũ-sãamsã pʋse, la tɩ gũus f meng ne dũni rẽgdo.

Zak 2

Da tũus neb ye

1 M ba-biisi yãmb sẽn tẽed tõnd Zu-soab a Zezi Kiristã, sẽn so-a ziirã, bɩ y ra tũus neb ye. 2 Ned sẽn pid sãnem nugbĩnga la a yer naam fut sã n kẽ yãmb kaorengo, tɩ naong soab me sẽn yer nimbãan-fut me kẽ, 3 yãmb sã n waoog ned ning sẽn yer-a naam futã n yeel-a: Fo wa n zĩnd waoogr zĩ-kãnga wã, la y yeel naongã soaba: Fo yals yĩngr be, wall f yeel: Zĩnd tẽng mam naoẽ wã. 4 Dẽ yĩnga, yãmb ka tũusd neba, la y ya bʋ-kaoodb sẽn tar tags-wẽnse? 5 M ba-bi-nongdse, kelg-y-yã! Dẽ yĩnga, Wẽnnaam ka tũus neb nins dũni sẽn get wa naong rãmbã n kɩt tɩ b yɩ arzegs rãmba la b na n soog soolem ning bãmb sẽn kãab neb nins sẽn nong-b bãmbã yĩng sɩda? 6 La yãmba, yãmb paooga naong soabã. Dẽ yĩnga, arzegs rãmbã ka weoogd yãmb la b tar yãmb n kẽnd bʋʋd zĩisẽ sɩda? 7 Dẽ yĩnga, ka bãmb n paoogd yʋ-sõng ning Wẽnnaam sẽn kõ yãmbã? 8 Sɩda, yãmb sã n sakd Wẽnnaam soolem tõog sẽn be gʋls-sõamyã pʋgẽ, n yetẽ tɩ: Nong f to wa f mengã, yãmb maanda neere. 9 La yãmb sã n get nebã n tũusd-ba, yãmb maanda yel-wẽnde, la tõogã kɩtame tɩ yãmb bãng tɩ y beegame. 10 Bala, ned ning fãa sẽn sak-a tõodã fãa, n yaool n maan yel-wẽnd n kɩɩs a yen tãa, a lebga bɛɛgd ne tõodã fãa. 11 Soab ning sẽn yeel tɩ: Ra yo wã, soab kãng me n yeel tɩ: Ra kʋ wã. La fo sã n ka n maan yoobo, n yaool n kʋ neda, fo lebga tõog kɩɩsda. 12 Gom-y la y tʋm wa neb b sẽn na n tall lohorem tõog n kao b bʋʋdo. 13 Bala, ned sã n ka tar nimbãan-zoeere, bʋʋdã me ka na n zoe a nimbãaneg ye. Nimbãan-zoeer tõogda bʋʋdo.

Tẽebo la tʋʋma

14 M ba-biisi, ned sã n yet t'a tara tẽeb n yaool n ka tʋmdẽ, a yõod yaa bõe? Dẽ yĩnga, tẽ-kãng tõe n fãagame? 15 D ba-bi-raoog bɩ d ba-bi-poak sã n ya beelle, tɩ daar fãa bɩ a ka tar dɩɩb n dɩtẽ, 16 tɩ yãmb ned a yembr yeel-a yaa: Kẽng-y ne laafɩ, yiis f waoodo, la f rɩ n tɩge, n yaool n ka kõ-a bũmb ning a sẽn tog n paam a sõngr yĩnga, gom-kãng yõod bee yɛ? 17 Yaa a woto me ne tẽebã. Tẽeb sã n ka naag ne tʋʋma, a mengã yaa kɩɩnga. 18 La nina na n yeelame: Fo tara tẽebo, la mam tʋmdame. Wilg maam f tẽeb tɩ tʋʋm ka tũ ye, la mam na n talla m tʋʋma n wilg foom m tẽebo. 19 F tẽedame tɩ Wẽnnaam a yen bal n be. Yaa sõama. Zĩn-dãmbã me tẽedame, la b rigda ne rabeem. 20 Yam ka sek soaba, fo rat n bãngame tɩ tẽeb sẽn ka naag ne tʋʋm ka yõod laa? 21 Ka ne tʋʋm la tõnd ba a Abraham paam tɩrlem, a sẽn ning a biribl a Izak tẽn-kugr zug n kõ Wẽnnaamã laa? 22 Fo neeme tɩ tẽeb n dag n naag ne a tʋʋmã, la a tʋʋmã yĩnga, Wẽnnaam kɩtame t'a tẽebã zems zãnga. 23 Woto, Wẽnnaam gʋls-sõngã paama pidsgu. B yeelame yaa: A Abraham tẽe Wẽnnaam, la b gesa rẽnda wa tɩrlem a yĩnga. La b bool-a lame tɩ Wẽnnaam zoa. 24 Yãmb neeme tɩ yaa ne tʋʋm la ned paamd tɩrlem, la ka ne tẽeb bal ye. 25 Pʋg-yoodr a Rahaab me, ka ne tʋʋm yĩng la a paam tɩrlem a sẽn deeg Israyɛl gũusdbã, la a kɩt tɩ b tũ sor a to n loogã sɩda? 26 Yĩng sã n ka naag ne sɩɩga, a yaa kũum. Woto me, tẽeb sã n ka naag ne tʋʋma a yaa kɩɩnga.

Zak 3

Zelemde

1 M ba-biisi, bɩ yãmb neb wʋsg da bao tɩ lebg karen-saamb dãmb ye, bala, yãmb miime tɩ tõnd karen-saamb dãmbã bʋʋd na n yɩɩ toog n yɩɩda. 2 Tõnd fãa tudgda ne tuudg buud wʋsgo. Ned sã n ka tudg ne a goama, a yaa ned sẽn zems zãnga, n tõe n gãd a yĩngã tõre. 3 Tõnd sã n ningd wiid noey salba tɩ b na sak tõndo, tõnd kɩtedame tɩ b yĩngã kẽnd tõnd sẽn datẽ. 4 Ges koom-kogl-bɛdã me, baa b sẽn ya bɛd to-to, tɩ sob-kãseng tusd-ba, yaa kom-koglg wẽnemdg-bil bal n kɩted tɩ koglgã teesd a soabã sẽn datẽ. 5 Woto me, zelemd yaa yĩngã wil-bil a yembre, la a waoogda a meng ne bũmb kãsemse. Ges-y bug-bil bal sẽn tõe n yõog we-kãsengã. 6 Zelemd me yaool n yaa bugum, a yaa wẽng zĩ-kãsenga. Zelemd bee tõnd yĩnga wila sʋka, a rẽgemda yĩngã tõre, la a wɩngda tõnd vɩɩmã tõr t'a lebg bas. A bugma yita bug-tẽnga. 7 Ninsaal wõra we-rũmsã buud fãa, liuuli buud fãa bõn-vuuds buud fãa, koomẽ rũms buud fãa, n kɩt tɩ b sakd yẽnda. 8 La ned baa a yen ka tõe n tõog a zelemd t'a sak-a ye. A yaa wẽng ned sẽn ka tõe n wõr n tõog ye. A pida ne zẽnem kʋʋdga. 9 Tõnd pʋʋsda Zu-soabã sẽn ya tõnd ba wã bark ne d zelemdã, la yaa ne yẽ me la tõnd kãabd neb nins Wẽnnaam sẽn naan n wẽneg b mengã. 10 Bark la kãab-wẽng yita noor a yembr pʋgẽ. M ba-biisi, a ka tog n yɩɩ a woto ye. 11 Dẽ yĩnga, ko-noog ne ko-tood tõe n bula ko-nif a yembrẽ? 12 Dẽ yĩnga m ba-biisi, kankang tõe n woma oliiv sɩda, bɩ nasaar-sãbg tõe n woma kankama? Ko-nif sẽn yiisd ko-yamsem ka tõe n yiis ko-noog ye.

Yam sẽn yit yĩngri

13 Ãnna yãmb sʋkã n ya yam soaba, t'a yam weke? Bɩ a yel-manesem-sõngã wilg a tʋʋm sẽn yɩt ne bʋgsem la yam. 14 La sũ-ki-toaag sã n be yãmb sũuri, tɩ geesem-geesem me beẽ, da waoog-y y mense, la y da yag zĩrĩ n kɩɩs sɩdã ye. 15 Yam kãng ka yam sẽn yit yĩngr ye. A yita tẽng zug n ya yĩng rẽnda, la zĩn-dãmb dẽnda. 16 Bala, sũ-kĩir la geesem-geesem sẽn be zĩig ningã, zũnglug la maan wẽns buud fãa bee be. 17 Yam sẽn yit yĩngrã yaa sõama zãnga, la sẽn paase, a baooda laafɩ, a wata ne sũ-bʋgsem, la sugri, la a pida ne nimbãan-zoeere la bi-sõamyã fãa, la a ka be bakre la zãmb ye. 18 Tɩrlem bil bʋta laafɩ pʋgẽ, la yaa laafɩ baoodbã n bʋt-a.

Zak 4

Zood ne dũni wã

1 Maoorã ne zabã sẽn be yãmb sʋkã yita yɛ, sã n ka yãmb datem sẽn maood ne taab yãmb yĩngã wil pʋsẽ wã pʋgẽ? 2 Yãmb get n datame la y ka paamd ye. Yãmb yaa nin-kʋʋdba la sũ-ki-neba, n yaool n ka tõe n paam baa fɩ ye. Yãmb zabdame la y maoodẽ, la y ka paamd ye, bõe yĩnga, yãmb ka kot ye. 3 Yãmb kotame la y ka paamd ye, bala bũmb ning yãmb sẽn tags n kosã ka sõama ye. Yãmb kotame n dat n tall n maan y yĩnsã sẽn datã. 4 Yãmb sẽn ya nin-yoaadbã, yãmb ka mi tɩ dũni nonglem yaa beem ne Wẽnnaam laa? Dẽ, ned sã n dat n yɩ dũni zoa, a yɩta Wẽnnaam bɛyã. 5 Yãmb tẽedame tɩ Wẽnnaam gʋls-sõamyã sẽn yet tɩ: Yaa ne sũ-kiir la Wẽnnaam nong sɩɩg ninga b sẽn kɩt tɩ b be yãmb pʋgẽ wã, b gomda zaalem laa? 6 La bãmb kõta bark sẽn yɩɩda, bala b gʋls-sõamyã yetame yaa: Wẽnnaam kɩɩsda tɩtaam-dãmbã la b ningda sik-m-mens-rãmbã zut barka. 7 Dẽ wã sak-y Wẽnnaam. Kɩɩs-y Sʋtãana la a na zoe n zãag ne yãmba. 8 Kolg-y Wẽnnaam, la bãmb na pẽneg yãmba. Yel-wẽn-maandba, nudg-y y nusã. Yam a yiib rãmbã, nedg-y y sũyã. 9 Bãng-y y nimbãanegã sẽn yaa a soaba, maan-y sũ-sãoongo, yãb-y-yã. Bɩ y laadã tek n lebg wiisgu, tɩ y sũ-noogã lebg sũ-sãoongo. 10 Sik-y y meng Zu-soabã taoore, la bãmb na zẽk yãmba.

Da kao f ba-biig bʋʋd ye

11 M ba-biisi, da gom-y taab yell wẽng ye. Ned ning sẽn gomd a ba-biig yell wẽnga, wall a kaood a bʋʋdo, a gomda tõogã yell wẽnga, la a kaood tõogã bʋʋdo. La fo sã n kaood tõogã bʋʋdo, fo ka tõ-sakd ye, fo yaa a bʋ-kaooda. 12 Wẽnnaam b yen tãa n ya tõogã soaba, la bʋ-kaooda. Bãmb n tõe n fãag neda, bãmb n tõe n sãam-a. La fo yaa ãnna n kaood f to bʋʋdo?

Da wuk f meng ye

13 Yãmb dãmb sẽn yet tɩ: Dũnna wall beoogo, tõnd na n kẽnga tẽn-kãnga, n zĩnd be yʋʋmde, n leeb n paam yõodo. Yaa yãmb la m gomd-ne. 14 Yãmb sẽn ka mi y vɩɩmã sẽn na n yɩ to-to beoogã, yãmb yaa walem sẽn zẽkd wakat bilf pʋgẽ bala, la a menemdẽ wã. 15 Yãmb tog n yeelame yaa: Zu-soabã sã n data, tõnd na vɩɩmde, la d na n maan woto wall woto. 16 La moasã, yãmb waoogda y mens y tɩtaamã pʋgẽ. Tɩtaam a woto buud fãa yaa wẽnga. 17 Ned sã n mi tɩ maan neere, n yaool n ka maandẽ, a maanda yel-wẽnde.

Zak 5

1 Mosã, mam gomda ne yãmba, arzegsã rãmba! Wɩsg-y y meng n yãbe, tood nins sẽn na n wa yãmb zutã yĩnga! 2 Yãmb arzɛkã põogame. Zũnzũy dɩɩ yãmb futã. 3 Tẽngempiisim n dɩ yãmb sãnemã ne y wanzuri wã, la b tẽngempiismã na n yɩɩ kaset sẽn kaood yãmb bʋʋdo, n sãam yãmb yĩngã wa bugum. Yãmb tigsa paoong mosã wakat sẽn ya yaoolmã n bĩngi. 4 Ade, tẽn-tʋmdb nins sẽn tigs yãmb koodã tɩ yãmb yaool n ka yao-bã kelemdame. Tigsdbã kelems zẽk n taa pãn-kẽemd soabã tʋbẽ. 5 Yãmb vɩɩmda rɩ-n-tɩk pʋgẽ, la teed sẽn nags sʋka. Yãmb wuba y mens sãoong daarã yĩnga. 6 Yãmb kaoo nin-tɩrg bʋʋd n kʋ-a, la yẽ ka kɩɩs yãmb ye.

Sũ-mare ne pʋʋsgo

7 Woto yĩnga, m ba-biisi, maan-y sũ-mar hal tɩ ta Zu-soabã waoongo. Ad ka-koaad gũuda a pʋtã bi-sõamyã n pid ne sũ-mar a yĩnga, hal t'a paam sigr saaga la bõn-bɩʋʋng saaga. 8 Bɩ yãmb me maan sũ-mare, n keng y raoodo, bala, Zu-soabã waoong kolgame. 9 M ba-biisi, da yẽgem-y ne taaba, tɩ Zu-soabã ra wa kao yãmb bʋʋd ye. Ad bʋ-kaoodã yɛsa dignoorẽ wã. 10 M ba-biisi, dɩk-y Wẽnnaam no-rɛɛsdbã sẽn gom Zu-soabã yʋʋrã yĩngã mamsgo la b sũ-marã tɩ yɩ mamsg yãmb yĩnga. 11 Gese, tõnd yetame tɩ neb nins sẽn yals-b kãenkãe wã yaa sũ-noog rãmba. Yãmb wʋmame tɩ b gom a Zoob sũ-marã yelle, la yãmb yãa baoosg ning Zu-soabã sẽn kõ-a wã. Bala, Zu-soabã pida ne nonglem la nimbãan-zoeere. 12 M ba-biisi, sẽn yɩɩd fãa, bɩ y da wẽen ne arzãna, wall ne tẽngã, wall ne wẽeneg buud a to ye. La bɩ yãmb n-ye yɩ n-ye, tɩ yãmb ayo yɩ ayo tɩ bʋʋd da wa n lʋɩ y zut ye. 13 Ned bee yãmb sʋk n namsdẽ? Bɩ a pʋʋse. Ned n tar sũ-noogo? Bɩ a yɩɩl Wẽnnaam yɩɩla. 14 Ned n be yãmb sʋkã n ka keeme? Bɩ a bool Wẽnnaam nin-tũusdsã kãsem-dãmbã, la bɩ bãmb tik-a ne kaam ne Zu-soabã yʋʋre, n pʋʋs a yĩnga. 15 Tẽeb pʋʋsg na n fãaga bãadã, la Zu-soabã na n yik-a lame, la a sã n da maana yel-wẽna, a na paam sugri. 16 Woto yĩngã, vẽneg-y n togs-y taab y yel-wẽna, la y pʋʋs taab yĩnga, tɩ y tõe n paam maagre. Nin-tɩrg pʋʋsgo, a sẽn pʋʋs ne a sũur fãa tara tõogr wʋsgo. 17 A Eli dag n yaa ninsaal wa tõndo. A pʋʋsa ne pẽdgre, tɩ saag kõn ni ye, la saag ka tok tẽng yʋʋm a tãab la kiis a yoob ye. 18 La a leb n pʋʋsame, la saag yii yĩngr n ni, la tẽng bõn-koaadl woma biisi. 19 M ba-biisi, yãmb ned a yembr sã n menem n zãag ne sɩdã, tɩ ned a to leb n tall-a t'a wa a pʋgẽ, 20 bɩ y bãng tɩ ned ning sẽn leb n tall-a yel-wẽn-maandã t'a bas meneng sorã n lebg n wa wã, a fãaga ned yõore, la a sõng-a t'a paam yel-wẽn wʋsg sugri.

1 Pɩyɛɛr 1

Pʋʋsem

1 Maam a Pɩyɛɛr sẽn ya a Zezi Kirist tẽn-tʋmdã n tʋmd seb-kãngã Wẽnnaam nin-tũusdsã sẽn sãeeg n be Põ la Galasi la Kapados la Azi ne Bitini soolem n lebg sãamb beene wã. 2 Yãmb yaa tõnd ba a Wẽnnaam neb b sẽn tũusi, wa sẽn zems bãmb sẽn pĩnd n bãngã, tɩ Sɩɩg-sõng welg-y toor tɩ y zĩnd pʋ-peelem n yɩ sakdb n paam t'a Zezi zɩɩmã pek yãmba. Bɩ y paam bark la laafɩ wʋsgo.

Tẽeb sẽn vɩ

3 Pẽgr Wẽnnaam ning sẽn ya tõnd Zu-soab a Zezi Kirist ba. Bãmb nimbãan-zoeerã sẽn ya kãsengã yĩnga, b kõo tõnd dogem paalg a Zezi Kirist sẽn vʋʋg n bas kũuma maasem yĩnga, tɩ tõnd tar tẽeb pidsg gũudum 4 sẽn vɩ, la d paam dogem-pʋɩɩr sẽn ka tõe n sãame, wall rẽgme, wall zelg ye. La b bĩng-a-la arzãn pʋg yãmb yĩngã, 5 yãmb tẽebã yĩnga, Wẽnnaam pãngã zãada yãmba, tɩ yãmb na paam fãagr ning sẽn segl n sɛ, n na n puk yaoolem wakatã. 6 Yãmb maanda sũ-noog bõn-kãng yĩnga, baa ne sẽn ya tɩlɛ tɩ yãmb paam makr buud toay-toay sẽn namsd yãmb moasã wakat bilf yĩngã. 7 Yaa sẽn na yɩl n mak yãmb tẽeba n bãng a sẽn ya a soaba. Sãnem yaa bõn-sãamdga, la baoosgo b makd-a-la ne bugum n getẽ. La yãmb tẽebã sẽn tar yõod wʋsg n yɩɩd sãnemã, b makd-a lame n getẽ, t'a Zezi Kirist waoongã daare, bɩ y paam pẽgre la ziiri ne waoogre. 8 Baa ne yãmb sẽn nan ka yã a Zezi Kiristã, yãmb nonga bãmba. Baa yãmb sẽn nan ka yã bãmbã, yãmb tẽeda bãmba, n maand sũ-noog noor sẽn ka tõe n togse, la sẽn tar ziiri. 9 Bala, yãmb paama y sɩɩsã fãagr tɩ yɩ y tẽebã keoore. 10 Wẽnnaam no-rɛɛsdbã sẽn pĩnd n togs bark ning Wẽnnaam sẽn da bĩng yãmb yĩngã baoome la b vees n na n bãng fãag-kãnga võore. 11 Wẽnnaam no-rɛɛsdbã maoome, n bao n na n bãng Kirist Sɩɩgã sẽn be bãmb pʋsẽ wã sẽn pĩnd n gomd Kirist namsgã, ne b waoongã sẽn na n pʋglã sẽn n na n yɩ wakat ninga, la sẽn na n tũ ne bũmb ninga. 12 La Wẽnnaam vẽnega b no-rɛɛsdbã tɩ b bãng tɩ bãmb sẽn deeg koɛɛg ningã ka bãmb mens yĩng ye, la yaa yãmb yĩnga la b ya bõn-kãens tʋmtʋmdba. Moasã, neb nins sẽn moon yãmb koe-noogã togsa yãmb bõn-kãens ne Sɩɩg-sõng sẽn yi arzãnã pãnga, la baa malegsã mens datẽ lame n wʋm a võore.

Boolg tɩ yɩ pʋ-peelem dãmba

13 Yaa woto yĩnga, yõk-y y tagsgo, yɩ-y gũus-m-mens-rãmba, la y paam tẽeb pidsg gũudum sẽn ya sõama zãng ne bark ning b sẽn na n kõ yãmb Kirist waoongã wakatã. 14 Bɩ y yɩ kom-sakdse, la y da sak wẽng ratem nins yãmb sẽn dag n sak wakat sẽn looge, y sẽn da be y zɩɩlmã pʋg ye. 15 La soab ning sẽn bool-a yãmbã sẽn ya sõama wã yĩnga, bɩ yãmb me welg toor n yɩ sõama y yel-manesem buud fãa pʋgẽ. 16 Bala, Wẽnnaam gʋls-sõamyã yetame yaa: Bɩ y yɩ pʋ-peelem dãmba, bala, mam yaa pʋ-peelem soaba. 17 Yãmb sã n pʋʋsd Wẽnnaam ning sẽn ka tũusd nebã, la sẽn kaood ned kam fãa bʋʋd wa sẽn zems a tʋʋmdã, bɩ y kẽn ne gũus-m-menga, yãmb sẽn ket n be dũni zug wakate. 18 Sɩd me, yãmb miime tɩ ka ne bõn-sãamds sẽn wẽnd ligdi, wall sãnem, la b fãag yãmb n yiis vɩɩmã minind nins sẽn ka yõodã yãmb sẽn deeg y yaab-rãmba nengẽ wã pʋgẽ ye. 19 La yaa ne Kirist zɩɩma sẽn ya sõama wʋsgã, Kirist yɩɩ wa pe-bil sẽn ka tar yelle, la sẽn ka 20 tar bãnde, Wẽnnaam dag n pĩnd n yãka Kirist sẽn deng dũni naanego, la b waa yãmb yĩnga, yaoolem zamaana pʋgẽ. 21 Kirist maasem yĩnga, yãmb tẽeda Wẽnnaam ning sẽn vʋʋg-a Kirist n bas kũum la b kõ-b waoogrã. Sẽn na yɩl tɩ yãmb tẽebã ne y teegrã zĩnd ne Wẽnnaam. 22 Yãmb sẽn sak sɩdã n yɩlg y mensã, sẽn na n yɩlẽ n paam nonglem meng-meng ba-biisã yĩngã, bɩ y nong taab wʋsg ne y sũyã fãa, 23 yãmb sẽn paam rog-paalgã yĩnga, ka bõn-buud sẽn sãamd n kɩt tɩ yãmb paam dogem paalgã ye, la yaa bõn-buud sẽn ka sãamda, yaa Wẽnnaam goamã sẽn vɩ n paad wakat sẽn kõn sa wã. 24 Bala, Ninsaal fãa wẽnda wa moodo, la a waoogrã fãa wẽnda wa mo-pui. Mood kʋɩtame la mo-pui sʋʋgdame 25 La Zu-soabã goam paada wakat sẽn kõn sa. Yaa koe-kãng la koe-noogã b sẽn togs yãmbã.

1 Pɩyɛɛr 2

1 Dẽ yĩngã, bas-y pʋ-toog fãa, la sɩlem fãa, la zãmbo, la sũ-kiiri, la paoogr goam buud fãa. 2 Yɩ-y wa kom-peelse, n tʋlg Wẽnnaam goamã sẽn ya wa bĩisim sẽn ka pulã, t'a bɩɩs yãmb tɩ y paam fãagre, 3 sã n yaa tɩ yãmb pẽnega Zu-soabã n bãng tɩ b yaa sõama.

Kugr sẽn vɩ

4 Kolg-y Zu-soab a Zezi sẽn ya "kug-vɩɩg" ninsaalbã sẽn zãgsã, la sẽn ya kugr Wẽnnaam sẽn yãke, la sẽn be yõod bãmb taoorã. 5 La yãmb mens sẽn wẽnd kug-vɩɩsã, me-y y mens tɩ yɩ Sɩɩg-sõng roogo, la maan-kʋʋdb sẽn ya sõama, n kõt Wẽnnaam maoong sẽn ya Sɩɩg-sõng rẽnda, n tat Wẽnnaam yam a Zezi Kirist maasem yĩnga. 6 Bala, Wẽnnaam gʋls-sõamyã pʋgẽ b yeelame yaa: Ade, mam dɩgenda kugr sẽn tar pãng Siyõ pʋgẽ, mam sẽn yãke, la m sẽn waooge. La ned ning sẽn tẽed-a kug-kãnga, a kõn paam yãnd ye. 7 Dẽ yĩnga, bãmb kug-kãng bee yõod wʋsg ne yãmb sẽn tẽedã, la ne neb nins sẽn ka tẽedã, kugr ning tãn-metbã sẽn zagsã, kug-kãng lebga roogã pãng kugri, a soakã zĩigẽ. La a yaa kug-lakdg nebã yĩnga. La pĩig sẽn lubd nebã. 8 Bãmb lakda kug-kãnga, b sẽn ka sakd Wẽnnaam goamã yĩnga. La Wẽnnaam dag n pĩnd n miime tɩ na n yɩɩ a woto ne-ba.

Wẽnnaam mengã neba

9 La yãmb yẽ, yãmb yaa buud b sẽn tũusi, la naam maan-kʋʋdba, la buud sẽn welg toor Wẽnnaam yĩnga, neb Wẽnnaam sẽn da tɩ y moon n wilg sẽn bool-a yãmb n yiis likã pʋgẽ, n kẽes-y vẽenem sẽn be ziirã pʋgã tʋʋm sõama wã. 10 Pĩnda, yãmb dag n ka Wẽnnaam neb ye, la moasã, yãmb yaa Wẽnnaam neba. Yãmb sẽn dag n ka paam nimbãan-zoeerã, moasã, yãmb paama nimbãan-zoeere.

Wẽnnaam tʋmtʋmdb yel-manesem

11 Mam zo-nongdse, yãmb sẽn ya sãamb la kaoos-wetã, mam sagenda yãmb tɩ y da sak yĩngã ratem wẽnsã sẽn zabd ne sɩɩgã ye. 12 Paam-y yel-manesem sẽn ya sõama neb nins sẽn ka pʋʋsd Wẽnnaamã sʋka, tɩ baa b sẽn dõt yãmb zĩig ning fãa n yetẽ tɩ y yaa tʋʋm wẽns maandbã, bɩ b yã yãmb tʋʋm sõama wã n waoog Wẽnnaam, b waoongã daare. 13 Zu-soabã maasem yĩnga, sak-y dũniyã nebã tõod fãa, sã n ya rĩm-dãmba sẽn so pãnga, 14 sã n ya nanams rĩmã sẽn tʋm tɩ b sɩbg neb nins sẽn maand wẽngã, la b waoog neb nins sẽn maand neerã. 15 Bala, yaa Wẽnnaam daab tɩ yãmb sẽn maand neerã, y na kɩt tɩ yalemb bas b zɩɩlem goamã. 16 Kẽn-y wa burkĩmba, la y ra sak tɩ yãmb lohormã yɩ pʋ-toog lillidg ye. Bɩ y tʋm wa Wẽnnaam tʋmtʋmdba. 17 Waoog-y neba fãa. Nong-y y ba-biisã, la y zoe Wẽnnaam. Waoog-y rĩma. 18 Tʋmtʋmdba, sak-y y zu-soben-dãmba la y zoe-ba. La ka zu-soben-dãmb nins sẽn ya nin-sõama la sũ-bʋgsem dãmbã bal ye. Sak-y neb nins sẽn ya 19 nin-toosã me. Bala, ned sã n sak namsg sẽn ka zems ne-a, a sẽn sakd Wẽnnaam yĩnga, yõwã bee barka. 20 Sɩd me, yãmb sã n sak tɩ b nams yãmb y sẽn maan yel-wẽnd yĩnga, bõe waoogr n be be? La yãmb sã n maan tʋʋm sõama n sak namsg bõn-kãens yĩnga, yõwã bee bark Wẽnnaam taoore. 21 Sɩd me, yaa bõn-kãng yĩng la b bool yãmba. Tɩ bõe, Kirist me namsa yãmb yĩnga, n bas mamsg ne yãmba, tɩ y tũ bãmb naowã. 22 Bãmb ka tol n maan yel-wẽnd ye, la b ka tol n wʋm zĩrĩ goam sẽn yi bãmb noorẽ ye. 23 Neb tʋʋ bãmba, la b ka tʋʋs n lebs ye. Neb namsa bãmba, la b ka zab ne-b ye. B basa b yɛlã sẽn kaood-a bʋʋd tɩrgã nugẽ. 24 Kirist meng n deeg tõnd yel-wẽnã b yĩngã pʋgẽ d