The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ

Mateo 1

1 Le'ec ada' u c'aba'oo' a jujun tuul u uchben mamaa' a Jesucristojo. Le'ec u uchben mamaa' ala'aji, aj rey David y aj Abraham. 2 U mejen aj Abrahama, aj Isaac u c'aba'. U mejen aj Isaaca, aj Jacob u c'aba'.U mejen aj Jacobo, aj Juda u c'aba'. Yanoo' u sucu'un u yitz'in aj Juda. 3 U mejen aj Judaja, aj Fares y aj Zara uc'aba'oo'. Ixna' Tamar u c'aba'oo' u na'.U mejen aj Farese, aj Esrom u c'aba'. U mejen aj Esromo, aj Aram u c'aba'. 4 U mejen aj Arama, aj Aminadab uc'aba'.U mejen aj Aminadaba, aj Naason u c'aba'.U mejen aj Naasono, aj Salmon u c'aba'. 5 U mejen aj Salmono, aj Booz u c'aba'.Le'ec u na' aj Boozo, ixna' Rahab u c'aba'.U mejen aj Boozo, aj Obed u c'aba'. Le'ec u na' aj Obede, ixna' Rut u c'aba'.U mejen aj Obede, aj Isai u c'aba'. 6 U mejen aj Isaiji, le'ec aj rey Davidi.U mejen aj rey Davidi, aj Salomon u c'aba'. Le'ec u na' aj Salomono, le'ec u yütan aj quimen Urias. 7 U mejen aj Salomono, aj Roboam uc'aba'.U mejen aj Roboama, aj Abias u c'aba'. U mejen aj Abiasa, aj Asa u c'aba'. 8 U mejen aj Asaja, aj Josafat u c'aba'. U mejen aj Josafata, aj Joram u c'aba'. U mejen aj Jorama, aj Uzias u c'aba'. 9 U mejen aj Uziasa, aj Jotam u c'aba'. U mejen aj Jotama, aj Acaz u c'aba'.U mejen aj Acaza, aj Ezequias u c'aba'. 10 U mejen aj Ezequiasa, aj Manases uc'aba'.U mejen aj Manasese, aj Amon u c'aba'. U mejen aj Amono, aj Josias u c'aba'. 11 U mejen aj Josiasa, aj Jeconias u c'aba'.Yanoo' u sucu'un u yitz'in aj Jeconiasa. Tu q'uinil ti cuxa'anoo' ala'oo'o, müchboo' aj Israel u menoo' aj Babiloniajili. Bensaboo' tu c'asil aj Israel ich cuenta Babilonia. 12 Le'ec ti bensaboo' aj Israel ich cuenta Babiloniaja, baala'oo' u c'aba' a jujun tuul u uchben mamaa' a Jesusu. U mejen aj Jeconiasa, aj Salatiel u c'aba'.U mejen aj Salatiele, aj Zorobabel u c'aba'. 13 U mejen aj Zorobabele, aj Abiud u c'aba'.U mejen aj Abiudu, aj Eliaquim u c'aba'. U mejen aj Eliaquimi, aj Azor u c'aba'. 14 U mejen aj Azoro, aj Sadoc u c'aba'. U mejen aj Sadoco, aj Aquim u c'aba'. U mejen aj Aquimi, aj Eliud u c'aba'. 15 U mejen aj Eliudu, aj Eleazar u c'aba'. U mejen aj Eleazara, aj Matan u c'aba'.U mejen aj Matana, aj Jacob u c'aba'. 16 U mejen aj Jacobo, aj Jose u c'aba'. Le'ec aj Jose abe'e, le'ec u yicham ixna' Mariaja. Le'ec ixna' Mariaja, u na' a Jesusu. —Cristo,— cu t'anoo' ti'i. 17 Ti baalo'o, yan catorce tuuloo' u uchben mamaa' a Jesus a caji etel aj Abraham у jobi etel aj Davidi. Yan ilic catorce tuuloo' u uchben mamaa' a Jesus a caji etel aj Davidi, у jobi etel a bensaboo' aj Israel ich cuenta Babilonia. Yan ilic catorce tuuloo' u uchben mamaa' a Jesus a caji etel ti bensaboo' aj Israel ich cuenta Babilonia, у jobi etel ti yanaji a Jesusu. 18 Pues te'i. Wa'ye' u yaalbül c'u' a mani ti yanaji a Jesucristojo. Ix Maria u c'aba' u na' a Jesusu. Ix Mariaja, ac c'aata'an u men aj Joseje. Le'ec ti ix chu' to ix Mariaja, ti ma'ax to ch'a'büc u men aj Joseje, eeltabi ti ba'la'an. Abe'e, ti'i u Püsüc'al a Dioso. 19 C'aata'an ix Maria u men aj Joseje. Toj u na'at aj Joseje. Ma' u c'ati ca' na'tabüc c'u' ca'a tan u p'ütic ix Mariaja. Suductzil ti'i ix Maria, mentücü, u c'atiintaj cuchi u p'ütü' tu qui'il ich mucul. 20 Le'ec ti tan to u tuclic c'u' a ca' u bete'e, chiclaji ti'i ichil u nümül jun tuul u yaj xa'num a Dios ti ca'ana. —Jose, inchech u mam aj quimen rey Davidi. Ma' a saactic a ch'aa' ix Maria ti'i a wütan. Le'ec u val a bel u ca'a ti yantal ti'iji, yancunbi ti'i u men u Püsüc'al a Dioso,— cu t'an u yaj xa'num a Dios ti ca'an ti'iji. 21 —Yantal u ca'a u yal xidal. Jesus u c'aba' ca' a tz'aa' u men bel u cu sa'altoo' ca' joc'ocoo' ichil u sip'il boon a cristiano a ti'iji. Unu'cul a t'an Jesusu. sa'alil.— cu t'an u yaj xa'num a Dios ti ca'an ti'iji. 22 Uchi tulacal abe'e, ti'i ca' jajac u t'an a Noochtzil a aalbi u men jun tuul u yadaj u t'an a Dios uchi yoc'ol a Cristojo. 23 —U'yeene'ex, jun tuul ix chu'u, bel u ca'a ti yantal u yal xidal. Le'ec ti yanaca, bel u ca'a chiitbil ti Emanuel. "Dios que'en tiqui wetel," cu t'an a t'an abe'e.— Baalo' ti tz'iiba'an uchi yoc'ol a Cristojo. 24 Le'ec ti aji aj Jose ti wüyülü, u tz'ocsaj c'u' a aalbi ti'i u men u yaj xa'num a Dios ti ca'ana. U ch'a'aj u yütan. 25 C'u' betiqui, ma' cüjlaji etel ix Maria asto ti yanaji u yal xidal. U tz'aj u c'aba' a tz'ub ti Jesus.

Mateo 2

1 Pues te'i. Le'ec ti yanaji a Jesus ich caj Belen cuenta Judeaja, que'en aj Herodes ti reyil te'i. Taloo' joq'ueeb q'uin a winic a walacoo' u cambal yoc'ol u cuentajil a xülaba. C'ochoo' ich caj Jerusalen u cüxtoo' a Jesusu. 2 —¿Tuba que'en u reyoo' aj Israel a yanaji tunu? Ti wilaj u xülabil ti que'eno'on joq'ueeb q'uin. Talo'on ti xontal tu taan ti tz'oques u yanil,— cu t'anoo' a walacoo' u cambal yoc'ol u cuentajil a xülaba. 3 Le'ec ca' u yubaj abe' aj rey Herodese, jaq'ui u yool. Jac'oo' ilic u yool a caj Jerusalene. 4 Le'ec a reye, u püyajoo' u noochiloo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. U püyajoo' ilic u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese. U c'aataj ti'ijoo' tuba u yantal a Cristojo. 5 —Yantal u ca'a ala'i ichil aj tz'i' caj Belen tu cuenta Judea,— cu t'anoo' ti'i. —Baalo' ilic u tz'iibtaj a winic u yadaj u t'an a Dios uchi,— cu t'anoo'. 6 —Le'ec aj tz'i' cajBelen tu cuenta Judeaja, yan u c'abeetil tu yaamoo' u chucaan a caj cuenta Judeaja. Te'i u yantal a rey a bel u cu tücaa'too' a cristiano a tene, le'ecoo' aj Israele,— cu t'an u t'an a Dios a tz'iiba'ana. 7 Pues te'i. Püyboo' a winic abe' a walacoo' u cambal yoc'ol u cuentajil a xülaba. Püyboo' ca' talacoo' ich mucul ti sut etel aj Herodese. U c'aataj ti'ijoo' biq'uini ti chiclaji a xülab a tan u ye'ic ti yanaji a Cristojo. U vadajoo' ti'i. 8 —Ca' xique'ex a qui' cüxte tuba que'en a tz'ubu. Le'ec ca' a cüxte'exe, ca' talaque'ex a tzolo' ten. In c'ati ilic xan in beel ti xontal in tz'oques u yanil ala'aji,— cu t'an aj Herodes ti'ijoo'o. U tücaa'tajoo' ich caj Belen. 9 Pues te'i. Binoo' jabix u yadaj a reye. Le'ec a xülab u yilajoo' tuba taloo' joq'ueeb q'uini. tan u beel taanil asto ti wa'laji yoc'ol u cuuchil a tz'ubu. 10 Le'ec ca' u yilajoo' a xülaba, qui'oo' u yool tu jajil. 11 Le'ec ti ocoo' ich naj, u yilajoo' a tz'ub etel u na', le'ec ix Mariaja. Xonlajoo'. U tz'ocsajoo' u yanil a Jesusu. U jebajoo' u cuch tuba tanoo' u talesic a sij-oolo. U tz'ajoo' a sij-ool ti'iji. U tz'ajoo' a orojo. U tz'ajoo' a jabix pomo. U tz'ajoo' a jabix boc u c'aba' mirraja. 12 Pues te'i. Le'ec ti tanoo' u wüyül a walacoo' u cambal yoc'ol u cuentajil a xülaba. aalbi ti'ijoo' ich nümül ti ma' u ca' usc'aloo' etel aj rey Herodes. Joc'oo'. Usc'ajoo' ti ulaac' bej tac tu caal. 13 Le'ec ti binoo'o, chiclaji jun tuul u yaj xa'num a Dios ti ca'an ti'i aj Jose ich nümül. —Liq'uen. Benes a tz'ub u yet'oc u na' tu cuenta Egipto. Te'i a muquique'ex a bajil asto in ca' adic te'ex. Le'ec aj rey Herodese, bel u ca'a u yaalte u cüxte a tz'ub ti'i u quimsical,— cu t'an u yaj xa'num a Dios tica'an ti'i aj Joseje. 14 Ti'i ilic a ac'ü' abe'e, liq'ui aj Joseje. Joq'ui te'i. Caji u benes a tz'ub u yet'oc u na' ich cuenta Egipto. 15 C ulajoo' te'i ich cuenta Egipto asto ti quimi aj rey Herodese. Baalo' ti jajtal u ca'a u t'an a Noochtzil a aalbi u men jun tuul u yadaj u t'an a Dios uchi. —In püyaj in mejen ca' joc'oc cuenta Egipto,— cu t'an a Dios ti tz'iiba'an. 16 Pues te'i. Le'ec aj Herodese, u yeeltaj ti tusbi u menoo' a walacoo' u cambal yoc'ol u cuentajil a xülaba. Tz'iicaji tu jajil. U tücaa'taj quimsabüloo' tulacal aj meen tz'ub a xidal a que'enoo' ich caj Belen tac etel a nütz'a'anoo' tzeel a caja. Quimsaboo' a tz'ub a ca' p'e jaab yanoo' ti'i wa ma'ax to u müch'ü' a ca' p'e jaab u men u yadajoo' a walacoo' u cambal yoc'ol u cuentajil a xülab ti ca' p'e jaab tun chiclac a xülab abe'e. 17 Baalo' ti jajaji u t'an a Dios u yadaj aj Jeremias le'ec jun tuul u yadaj u t'an a Dios uchi. 18 —U'yajbi u choconaquil a cristiano ich caj Rama. Naach u yawatoo' ti tanoo' u yoc'ol. Le'ecoo' ix ch'up aj Israele, tanoo' u yoc'ticoo' u yal. Ma' u c'ati jetz'tal u yool u men quimsaboo' u yal,— cu t'an a t'an u tz'iibtaj aj Jeremiasa. 19 Pues te'i. Le'ec ti quimi aj rey Herodese, chiclaji jun tuul u yaj xa'num a Dios ti ca'an ti'i aj Jose ichil u nümül. Que'en to aj Jose ich cuenta Egipto. 20 —Liq'uen. Benes a tz'ub u yet'oc u na' ich cuenta Israel tucaye'. Le'ec a mac u c'atiintaj u quimes a tz'ub biq'uin ado'o, quimi,— cu t'an u yaj xa'num a Dios ti ca'anti'iji. 21 Liq'ui aj Joseje. Caji u ca' benes a tz'ub u yet'oc u na' ich cuenta Israel tucaye'il. 22 C'u' betiqui, u yubaj ti que'en aj Arquelao ti rey cuenta Judea tu jel u tat, le'ec aj quimen Herodese. Saac aj Jose ca' xi'ic te'i. Aalbi ti'i ich nümül ti sabeensil u beel te'i, mentücü, bini ich cuenta Galilea ichil ilic u cuenta Israel. 23 Bini ti cuntal ichil jun p'eel caj u c'aba' Nazaret. Baalo' ti jajaji u t'an a Dios u tz'iibtaj a winic u yadaj u t'an a Dios uchi. —Aalbül u ca'a ti Nazareno ala'aji,— cu t'an a t'an a tz'iiba'an u men te'i culaji ichil a caj abe'e.

Mateo 3

1 Pues te'i. Le'ec ti que'en to a Jesus ich caj Nazarete, caji aj Juan aj tz'aj ocja' ti t'an ich p'atal lu'um tu cuenta Judea. 2 —Jele'ex a tucul. Tz'ocse'ex a Dioso. Watac tun u q'uinil u tücaa' a Dioso,— cu t'an aj Juan ti'ijoo' a cristianojo. 3 Tzicbalbi aj Juan ti baala' u men aj Isaiasa, le'ec jun tuul u yadaj u t'an a Dios uchi:—Le'ec ada' u t'an jun tuul a tan u t'an ichil a p'atal lu'umu. Tojquinte'ex a na'at ca' a c'üme'ex a Noochtzil jabix tane'ex a tojquintic a beje,— cu t'an aj Isaiasa. 4 Otzil u yilbil u noc' aj Juana. Chen betaja'an etel u tzo'otzel a baalche' u c'aba' camello. Chen u xetel q'uewel u c'ax u nüc'. Le'ec u janala, jabix aj saac' a walac u jantabülü. Walac ilic u jantic u c'a' a cab a walac u cüxtic ich che'. 5 Binoo' a cristiano etel aj Juana. Yan a taloo' ich caj Jerusalen. Yan a taloo' ca'ax tubajac tu cuenta Judea. Yan a taloo' ca'ax tubajac tu chi' a noja' Jordan. C'ochoo' etel aj Juan. 6 Le'ec ca' u tzolajoo' usip'il a jujun tuul tu taan aj Juana, tz'aboo' ti ocja' ich noja' Jordan u men aj Juan. 7 Aj Juana, u yilaj ti tanoo' u c'ochol u c'ümoo' a ocja' a yaab a fariseo u c'aba'oo' u na'at y a saduceo u c'aba'oo' u na'ata. U tze'ectajoo' ti chich. —Inche'exe, top c'ase'ex jabixe'ex a cana. ¿Mac u yadaj te'ex ti'i ca' talaque'ex yoc'lal ma' a c'ümique'ex u tz'iiquil a Dios a wataca?— cu t'an aj Juan ti'ijoo'o. 8 —Bete'ex a qui' ti'i ca' chiclac ti jela'ane'ex a tucul. 9 Ma' a wadique'ex ta bajil ti c'üma'ane'ex chen u men u mame'ex aj quimen Abraham. Tan in wadicte'ex. Le'ec a Dioso, jede'ec u paatal u su'tesic a tunich ada' ca' su'tuc ti'i u mamoo' aj Abraham,— cu t'an ti'ijoo'. 10 —Inche'exe, jabixe'ex jun teec ti che'e. Paac' u ca'a a baat ti'i u ch'üquical a che'e. Tulacal boon a che' a ma' ta'ach u tz'eec ti quich'pan u wichi, bel u ca'a ch'ücbül. Bel u ca'a pulbul ich c'aac',— cu t'an aj Juan ti'ijoo'o. 11 Pues te'i. Tan u t'an eteloo' a cristiano aj Juana. —Inene, walac in tz'eeque'ex ti ocja' etel ja' u men a jelaje'ex a tucul a tz'aje'ex a wool a tz'ocse'ex a Dioso. Watac jun tuul a mas nooch u wichil u meyaj tin wich inene. Ma' chucul in yanil ma'ax ti'i in ch'a'ical u cayte. Bel u cu tz'a'e'ex jabix ti ocja' pero chen etel u Püsüc'al a Dioso, у etel jabix c'aac',— cu t'an aj Juana. 12 —Ala'aji, jabix mac a que'en u lupbeeb tu c'ü' ti'i u pulu' u nec' a püc'aal ti ca'nal. Baalo' ti walac u yuusbul u men a iq'ui, ca' joc'oc u c'asil. Bel u cu taac'te u nec' tu cuuchil, pero le'ec u pacha, bel u ca'a chubul ichil a c'aac' a ma' yan q'uin u tupul,— cu t'an aj Juan ti'ijoo'o. 13 Pues te'i. Joq'ui a Jesus ich cuenta Galilea. Bini ti a noja' Jordan tuba que'en aj Juana. U c'atimtaj ca' tz'abüc ti ocja' u men aj Juan. 14 Ma' cuebi u c'ati aj Juan u tz'aa' ti ocja'. —Mas qui' ca' a tz'a'een ti ocja' inene. Ma' cuchi inen ca' in tz'a'eech ti ocja'i,— cu t'an aj Juan ti'iji. 15 —C'ümü ti baalo' a tz'a'een ti ocja' aleebili. Yan ti betic tulacal a jabix u c'ati a Dioso,— cu t'an a Jesus ti'iji. Aj Juana, u c'ümaj u tz'aa' ti ocja' a Jesusu. 16 Le'ec ca' u c'ümaj a ocja' a Jesusu. joq'ui ich ja'. Jeebi aca'ana. Le'ec aj Juana, u yilaj u yemel u Püsüc'al a Dios jabix paloma tac yoc'ol a Jesusu. 17 U yubaj a t'an a tali ti ca'ana. —Le'ec ada' in Mejen. Yaj in wu'yi. Top qui' in wool etel,— cu t'an a t'an ti ca'ana.

Mateo 4

1 Pues te'i. Bensabi a Jesus u men u Püsüc'al a Dios ichil a p'atal lu'um ti'i ca' yaaltabüc emsabül u yool u men a quisini. 2 Cuarenta q'uin cuarenta ac'ü' u p'ütaj a janal a Jesusu. Tan u suq'uin. Pachili, wi'ijaji a Jesusu. C'ochi etel a Jesus aj emsaj-oolo, le'ec a quisini. —Wa jaj ti le'ec inchech u Mejenech a Dioso, su'tes a tunich ada' ti panili,— cu t'an ti'i a Jesusu. 4 —Baala' ti tz'iiba'an,— cu t'an a Jesus ti'iji. —"Ma' chen etel pan cuxa'an a cristianoji. Yan ilic u tz'ocsic tulacal a t'an a walac u yadic a Dioso," cu t'an a t'an a tz'iiba'ana,— cu t'an a Jesusu. 5 Pues te'i. Le'ec a quisini, u bensaj a Jesus ich caj Jerusalen. U tz'aj a Jesus tac pol naj tu yotoch a Dioso. 6 —Wa jaj ti u Mejenech a Dioso, pulu a bajil tac ti lu'um. Ma' ta yajtal u men baala' ti tz'iiba'an,— cu t'an a quisini. —"Le'ec a Dioso, bel u cu tz'aa' ti'ijoo' u yaj xa'num ti ca'an ca' u cününteechoo'. Bel a ca'a cününbül u menoo' ti'i ma' a t'ochic a woc tuwich tunich," cu t'an a t'an a tz'iiba'ana,— cu t'an a quisin ti'i a Jesusu. 7 —Tz'iiba'an ilic ti baala',— cu t'an a Jesusu. —"Ma' qui' a yaaltic a wila' u patalil a Noochtzili, le'ec a Dioso," cu t'an a t'an a tz'iiba'ana,— cu t'an a Jesusu. 8 Pues te'i. Le'ec a quisini, u bensaj a Jesus tac tu pol a witz a top ca'nala. U ye'aj ti'itulacal boon a caj a yan yoc'olcab tac etel u quich'panil. 9 —Bel in quin laj siji' tech tulacal ada'a, wa cuchi ca' xonlaquech a c'ajseen,— cu t'an a quisin ti'iji. 10 —Baala' ti tz'iiba'an,— cu t'an a Jesusu. —"C'ajes a Noochtzili, le'ec a Diosil. Jadi' ala'i ca' a c'ajese," cu t'an a t'an a tz'iiba'ana, mentücü, joq'uen wa'ye' quisin,— cu t'an a Jesus ti'iji. 11 Pues te'i. Joq'ui a quisini. C'ochoo' u yaj xa'num a Dios ti ca'ana, U yaantajoo' a Jesusu. 12 Pues te'i. Le'ec ca' u yubaj ti müchbi aj Juana, joq'ui a Jesus ich cuenta Judea. Ca' bini ich cuenta Galilea. 13 Le'ec ti c'ochi te'i, ca' joq'ui ich caj Nazaret. Bini ti cuntal ich caj Capernaum. Chi' laguna que'en a caj abe'e. Te'i walac u c'ümic u bajil u cuentajil u lu'um u mamoo' aj quimen Zabulon etel u cuentajil u lu'um u mamoo' aj quimen Neftaliji. 14 Baalo' ti jajaji u t'an Dios u yadaj aj Isaiasa, le'ec jun tuul u yadaj u t'an a Dios ucbi. 15 —Yanoo' a cristiano ichil u lu'um u mamoo' aj quimen Zabulon. Yanoo' a cristiano ichil u lu'um u mamoo' aj quimen Neftali. Yanoo' a nütz'a'an chi' ja'. Yanoo' a que'en junxeel a noja' Jordan. Yanoo' tu cuenta Galilea a ti'ijoo' a ma' Israele. 16 Le'ecoo' a cristiano abe'e, que'enoo' ich jabix ac'ü'ü. U yilajoo' a jabix a top sasili. Le'ec a pula'anoo'o, que'enoo' tu benil a c'asili, bete cuenta tincaaloo' u paac'too' u quimil y u beeloo' ich c'asil. Yanaji jabix a sasil ti'ijoo',—cu t'an a t'an a tz'iiba'ana. 17 Le'ec ti c'ochi a Jesus ich caj Capernaumu, caji u yadü' u pectzil. —Jele'ex a tucul. Tz'ocse'ex a Dioso. Watac tun u q'uinil u tücaa' a Dioso,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a cristianojo. 18 Pues te'i. Le'ec ti tan u manül a Jesus tu chi' a laguna u c'aba' Galileaja, u yilaj ca' tuul a winiqui, u yitz'in u sucu'unoo' u bajil. Le'ec aj Simono, —aj Pedro,— cu t'anoo' ti'i. Le'ec u yitz'ini. aj Andres u c'aba'. Tanoo' u pulic ichja' u chinchor ti'al u müchicaloo' a cüyü. Aj jooc'oo' a ca' tuulu. 19 —Co'ne'ex tin pach. Bel in quin yee' te'ex biqui ca' a müche'ex a cristiano jabix ilic ti walaque'ex a müchic a cüyü,— cu t'an a Jesusu. 20 Tu seebal u p'ütajoo' u chinchor. Binoo' tu pach a Jesusu. 21 Caji ti ca' manül a Jesus tu chi' a lagunaja. U ca' ilajoo' ulaac' ca' tuul a winiqui. U yitz'in u sucu'unoo' ilic u bajil. Le'ec a ca' tuulu, u mejenoo' aj Zebedeo, le'ec aj Jacobo, u yet'oc u yitz'in le'ec aj Juana. Ichil u barco u tat que'enoo'. Tanoo' u yutzquintic u chinchor u yet'oc u tat.Pues te'i. A Jesusu, u püyajoo' a ca' tuulu. 22 Tu seebal joc'oo' ichil a barco tuba que'en u tat. Binoo' tu pach a Jesusu. 23 Pues te'i. Mani a Jesus tulacal tubajac cuenta Galilea. U ca'ansajoo' a cristiano ichil boon a naj tuba walacoo' u much'tal u c'ajesoo' a Dioso. U yadaj ti'ijoo' u pectzil yoc'ol biqui ca' uchuc u tücaa' a Dioso. U ch'anesajoo' ilic tulacal a boon p'eel u wich a c'oja'anil a yan ti'i a cristianojo. 24 Eeltabi u patalil a Jesus tulacal tubajac cuenta Siria. U talesajoo' tulacal a c'oja'an etel a Jesusu. Yaaboo' u wich u c'oja'anil u c'uxuquil. Yan a que'en a c'ac'asba'al tu yoolo. Yan a walac u yoom u chi' u men c'ac'as c'oja'anil. Yan a sotmen u büq'uele. U ch'anesajoo'. 25 Mil u yaabil a cristiano a tücünacoo' tu pach a Jesusu. Yan a taloo' cuenta Galilea. Yan a taloo' cuenta Decapolis. Yan a taloo' caj Jerusalen. Yan a taloo' cuenta Judea. Yan a taloo' junxeel a noja' Jordan.

Mateo 5

1 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, u yilajoo' boon u yaabil a cristianojo, mentüCü, naq'ui tuwich witz. Tinlaji te'i. Le'ecoo' boon u yaj tz'ocsaj t'ana, naatz'oo' tu tzeel. 2 Caji u ca'ansoo' u yaj tz'ocsaj t'an. 3 —Boon tuule'ex a ac a weele'ex ti ma'ax to jumbelaque'ex a na'at etel a Dioso, qui'e'ex cuchi a wool, u men ti'i a jabixe'exe, yane'ex a cuuchil ti ca'an,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj tz'ocsaj t'an. 4 —Boon tuule'ex a yaje'ex a wool u men a sip'il a yan yoc'olcaba, qui'e'ex cuchi a wool, u men ti'i a jabixe'exe, bel u ca'a tz'abül te'ex a jetz'a'an-oolili,— cu t'an a Jesusu. 5 —Boon tuule'ex a ma' ta'ache'ex a choq'uic a bajile'ex ca' yanac jadi' jabix a c'ate'exe, qui'e'ex cuchi a wool, u men ti'i a jabixe'exe, p'aatül u ca'a te'ex a yoc'olcaba,— cu t'an a Jesusu. 6 —Boon tuule'ex a c'ate'ex a toj na'at jabix cuchi wi'ije'ex wa uc'aje'ex ti'iji, qui'e'ex cuchi a wool, u men ti'i a jabixe'exe, bel u ca'a tz'abül a toj na'at te'exe,— cu t'an a Jesusu. 7 —Boon tuule'ex a walaque'ex a ch'a'ic u yotzilil a maca, qui'e'ex cuchi a wool, u men le'ec a walac u ch'a'ic u yotzilil a maca, bel ilic u ca'a ch'a'bül u yotzilil,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj tz'ocsaj t'an. 8 —Boon tuule'ex a tane'ex a tz'ocsic Dios tulacale'ex a woolo, qui'e'ex cuchi a wool, u men le'ec a jabixe'exe, bele'ex a ca'a a wila' a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 9 —Boon tuule'ex a walaque'ex a jetz'cunaj-oolo, qui'e'ex cuchi a wool, u men le'ec a jabixe'exe, bele'ex a ca'a aalbül ti u mejene'ex a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 10 —Boon tuule'ex a tane'ex a c'ümic a yaj voc'lal a toj na'ata, qui'e'ex cuchi a wool, u men ti'i a jabixe'exe. yane'ex a cuuchil tica'an,— cu t'an a Jesusu. 11 —Boon tuule'ex a tane'ex a p'a'asbül wa yajcunbul, wa tan u yaalbül a c'as ta woc'ole'ex ti ma' yan u jajili, pero chen u men tene'exe, qui'e'ex cuchi a wool,— cu t'an a Jesusu. 12 —Qui'aque'ex a wool tu jajil u men yan ti yaab a qui' te'ex a taac'a'an ich ca'an. Jabix ilic ti tan u betabül a yaj te'exe, baalo' ilic a betabi ti'ijoo' boon tuul u yadajoo' u t'an a Dios uchiji,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj tz'ocsaj t'an. 13 —Pues te'i. Jabix ilic a taab a walac u ch'ooch'quintic a janal ti'i ma' u jomol c'astala, baalo' ilic inche'exe. Tane'ex a c'ütic u wich a c'as yoc'olcaba. C'u' betiqui, ca' joboc u ch'ooch'il a taaba, ¿biqui ca' yanac u ch'ooch'il tucaye'? Ma' ca' yan u c'abeetil. Jadi' walac u pulbul y u wa'wa'che'bel,— cu t'an a Jesusu. 14 —Inche'exe, jabixe'ex jun p'eel sasil ti'ijoo' a cristiano yoc'olcab. Le'ec a caj a que'en pol witzi, ma' muctzil ta wichi,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj tz'ocsaj t'an. 15 —Ma' ta'achoo' u t'übic a c'aac' ti'i ca' u tz'aa'oo' yalam cajon. Walacoo' u tz'eec tu cuuchil ti'i ca' u sasilcunte boon a yan ich naj. Baalo' ilic cuchi inche'exe, jabixe'ex a c'aac' abe'e,— cu t'an a Jesusu. 16 —Yane'ex a sasilcuntic u wich a cristiano yoc'olcab ti'i ca' u yiloo' a quich'pan meyaj a tane'ex a betiqui. Ti baalo'o, a cristianojoo' abe'e, beloo' u cu yadü' u qui'il ti Tate'ex a que'en ti ca'ana,— cu t'an a Jesusu. 17 —Pues te'i. Ma' a tuclique'ex wa udeen in jobes a ley u tz'iibtaj aj Moisesi. Ma'ax a tuclique'ex wa udeen in tupu' u t'an boon tuul u yadajoo' u t'an a Dios uchi. Ma' udeen ti'i ca' in tupu'i. Udeen ti'i ca' in jajcunte wa ti'i ca' in chicbes u jajil,— cu t'an a Jesusu. 18 —Tan in wadic te'ex u jajil. Ma' tu tupbul ma'ax jun cual a t'an ichil a ley abe'e, asto ti u jobeeb a yoc'olcab etel a ca'ana,— cu t'an a Jesusu. 19 —Le'ec mac ca' u ca'balcunte u muc' a leye, ca'ax ma' top yaab u muc' a ley abe'e, y ca' u ca'ansoo' a cristiano ti baalo'o, le'ec mac a tan u betic abe'e, bel u ca'a aalbül ti ma'ax c'u' aj beel ala'i tu cuenta a Dioso. C'u' betiqui, mac ca' u tz'oques a ley y ca' u ca'ansoo' a cristiano ti baalo'o, ala'aji, bel u ca'a aalbül ti top c'abeet tu cuenta a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 20 —Le'ecoo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moises u yet'ocoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'ata, top que'enoo' u yool u tz'oques u t'an a Dioso. C'u' betiqui, wa ma' mas toje'ex a na'at tuwichoo' u na'at u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese, u yet'ocoo' a fariseojo, ma' yan q'uin a woc'ole'ex tu cuenta a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 21 —Pues te'i. A wu'yaje'ex ti aalbi ti'ijoo' ti uchben mamaa' ti ma' u quimsicoo' u yetcristianojil. Le'ec mac a ca' uchuc u quimsaja, tz'abül u ca'a ichil u sip'il,— cu t'an a Jesusu. 22 —C'u' betiqui, tan in wadic te'ex. Tulacal a mac a ca'ax chen tz'iic ti'i u yet'oco, sabeensil u tz'abül ichil u sip'il. Le'ec mac ca' u p'a'aste u yet'oco. sabeensil u bensabül tutaanoo' u yaabil aj il sip'ili. Le'ec mac ca' u yadü' tu c'asil ti pula'an u yet-hermanojili, sabeensil u beel ichil a infierno tuba yan a c'aac'a,— cu t'an a Jesusu. 23 —Jujun tuule'exe, le'ec ti que'ene'ex a tz'aa' a sij-ool ti'i a Dioso, uchac u c'aal te'ex ti yane'ex a sip'il ti'i ulaac' a hermanojo. 24 Se' p'üte'ex a sij-ool te'i jabix tu taan a Dioso. Ca' xique'ex a tojquinte a sip'il etel a hermano ca' tun talaque'ex a tz'aa' a sij-oolo,— cu t'an a Jesusu. 25 —Le'ec ti tan to u beel u tzole'ex yotoch caj aj tzolo, seebte'ex a bajil a wemes u yool. Wa ma'a, bel u cu bense'ex tu taan aj il sip'ili. Le'ec aj il sip'ili, bel u cu c'ube'ex ti'i a soldadojo. Bel u cu c'üle'ex ich cuarto. 26 Tan in wadic te'ex u jajil. Ma' ta joc'ole'ex te'i asto a bo'tique'ex a multa. Ma'ax jun p'e centavo bel u ca'a emsabül te'ex,— cu t'an a Jesusu. 27 —Pues te'i. A wu'yaje'ex ti aalbi ti'ijoo' ti uchben mamaa' ti ma' u cüjtaloo' etel a ca'ax macaca. 28 C'u' betiqui, baala' in t'an inene. Tulacal a jujun tuulu, ca'ax chen tan u tz'i'lic a cüjtal etel ix ch'up ti tan u cha'antiqui, ac u betaj tun ichil u püsüc'al,— cu t'an a Jesusu. 29 —Uchac tane'ex a cüxtic a sip'il chen etel c'u' a tane'ex a cha'antic jabix cuchi u nec' a wich ta waj seeb ta waj toj tan u tz'eec te'ex ca' a cüxte'ex a sip'ili. P'üte'ex a cha'antic jabix cuchi tane'ex a joc'sic u nec' a wichi, y a pule'exe. Mas toj jabix cuchi ca' sa'tüc te'ex jun cuul u nec' a wich tuwich ca' culaque'ex ti ca' cuul u nec' a wich y pulbule'ex a ca'a ichil a infiernojo,— cu t'an a Jesusu. 30 —Wa cuchitane'ex a cüxtic a sip'il chen etel c'u' a tane'ex a betiqui, jabix cuchi a waj seeb c'ü'e'ex a waj toj a tan u tz'eec te'ex ca' a Cüxte'ex a sip'ili, mas qui' cuchi a ch'üquique'ex y ca' a pule'ex. Mas toj cuchi ca' sa'tüc te'ex jun p'eel a c'ü' tuwich ca' culaque'ex ti ca' p'eel a c'ü' y pulbule'ex a ca'a ichil a infiernojo,— cu t'an a Jesusu. 31 —Pues te'i. Aalbi ilic ti'ijoo' ti uchben mamaa' a t'an ada'a. "Le'ec mac u c'ati u p'ütü' u yütana, yan u tz'iibtic u ju'umil ca' u tz'aa' ti'i ti'i u p'ütical," cu t'an ti'ijoo' uchi,— cu t'an a Jesusu. 32 —C'u' betiqui, baala' in t'an inene. Le'ec a tan u p'ütic u yütana, tan u tz'eec ti'i u yütan ca' u cüxte u sip'il, le'ec ca' cüjlac etel ulaac'. C'u' betiqui, wa cuchi cüjlaji u yütan etel ulaac'a, jede'ec cuchi u paatal u p'ütiqui. Le'ec mac ca' u yütante a ac p'üta'an u men u yichama, tan ilic u cüxtic u sip'il ala'aji, le'ec a cüjtala,— cu t'an a Jesusu. 33 —Pues te'i. A wu'yaje'ex ti aalbi ilic ti'ijoo' ti uchben mamaa' a t'an ada'a. "Le'ec ti tane'ex a tz'eec a t'an a bete'ex jun p'eel ba'ala, ma' a c'ajsique'ex u c'aba' Dios ichil a t'ane'ex wa chen tus. Bete'ex c'u' a wadaje'ex a betic tu taan a Noochtzili," cu t'an ti'ijoo' uchi,— cu t'an a Jesusu. 34 —C'u' betiqui, baala' in t'an inene. Ma' a c'ajsique'ex a ma'ax c'u'i ichile'ex a t'an ti'i ca' chiclac wa jaj. Ma' a c'ajsique'ex a ca'an ichile'ex a t'an ti'i ca' chiclac wa jaj u men le'ec a ca'ana, le'ec u tintaan a Dioso,— cut'an a Jesusu. 35 —Ma'ax a c'ajsique'ex a yoc'olcab ichile'ex a t'an ti'i ca' chiclac wa jaj u men le'ec a yoc'olcaba, u cuuchil u yoc a Dioso. Ma'ax a c'ajsique'ex a caj Jerusalen ichile'ex a t'an ti'i ca' chiclac wa jaj u men le'ec a caj Jerusalene, u cuuchil a noxi' rey, le'ec a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 36 —Ma'ax a c'ajsique'ex ma'ax a pol xan ichile'ex a t'an ti'i ca' chiclac wa jaj u men ma' yane'ex a muc' a su'tesic ma'ax jun xiit a tzo'otzel ca' p'aatüc ti süc wa box,— cu t'an a Jesusu. 37 —Le'ec biq'uin a c'ate'ex a wadü' a le'eque, jadi' ade'ex a le'ec iliqui. Le'ec biq'uin a c'ate'ex a wadü' a ma'a, jadi' ade'ex a ma' iliqui. Ti baalo'o, ma' u yantal u chucaan a t'ana, le'ec a walac u tal etel a quisini,— cu t'an a Jesusu. 38 —Pues te'i. A wu'yaje'ex ti aalbi ilic ti'ijoo' ti uchben mamaa' a t'an ada'a. "Le'ec u cüxtaj u sip'il ti ca' u tucaj u nec' u wich ulaac' maca, yan ilic u tucbul u nec' u wich tu jelil. Le'ec u cüxtaj u sip'il ti ca' u tochaj u coj ulaac' maca, yan ilic u tochbol u coj tu jelil," cu t'an ti'ijoo' uchi,— cu t'an a Jesusu. 39 —C'u' betiqui, baala' in t'an inene. Cha'e'ex u beticoo' a c'as te'ex a mac a c'asa. Le'ec mac ca' u jütz'ü' a p'u'uc tu yaj toj tu yaj seebe, sute'ex a junxeele, ti'i ca' ilic u jütz'ü',— cu t'an a Jesusu. 40 —Wa yan mac a bini tu taan aj il sip'il ti'i ca' u toco' jun tziil a noc'o, cha'a ti'i ca' u toco' ulaac',— cu t'an a Jesusu. 41 —Wa yan mac u tz'aa' te'ex ca' a cuche'ex u cuch jun p'e kilometro y media, cuche'ex jun p'e kilometro y media manal,— cu t'an a Jesusu. 42 —Mac a tan umatic a c'u' te'exe, tz'aje'ex ti'i. Mac a tan u maantic a c'u' te'exe, tz'aje'ex ilic ti'i,— cu t'an a Jesusu. 43 —Pues te'i. A wu'yaje'ex ti aalbi ilic ti'ijoo' ti uchben mamaa' a t'an ada'a. "Yacunte a wet'oc. Motzinte a wettz'iiquil," cu t'an ti'ijoo' uchi,— cu t'an a Jesusu. 44 —C'u' betiqui, baala' in t'an inene. Yacunte'exoo' a tz'iic te'exe. C'ajes a Dios yoc'oloo' a tanoo' u betic te'ex a yaja,— cu t'an a Jesusu. 45 —Ca' a bete'ex a baalo'o, chica'an ti inche'ex u mejene'ex a Dios ti ca'an u men baalo' ilic a walac u betic ala'aji. Walac u tz'eec u sac a q'uin yoc'ol a toj u na'at y yoc'ol a ma' toj u na'ata. Walac ilic u tz'eec ca' uchuc a ja' yoc'ol a toj u na'at y yoc'ol a ma' toj u na'ata,— cu t'an a Jesusu. 46 —Wa cuchi jadi' a yajoo' u yube'ex a tane'ex a yacuntiqui, ma' tu yaalbül a qui'ile'ex u men a Dioso. Baalo' ilic a walacoo' u betic a cristiano a jabixoo' a motztziloo' aj mol taq'uin ti'i a gobiernojo. Chen walacoo' u yacuntic a qui'oo' etele,— cu t'an a Jesusu. 47 —Wa cuchi jadi' a wetqui'ile'ex a walaque'ex a tziquiqui, ¿c'u' ti qui'il a tane'ex a betie a ma' ta'ach u betic a ea'ax macaca? Le'ecoo' a ma' u yeeloo' a Dioso, baalo' ilic a walacoo' u betiqui,— cu t'an a Jesusu. 48 —Tojquinte'ex a na'at tu jajil u men le'ec a Tate'ex a que'en ti ca'ana, toj tu jajil,— cu t'an a Jesusu.

Mateo 6

1 —Pues te'i. Cününte'ex a bajil ti tane'ex a betic a qui' ti'i ma' a betique'ex chen ti'i ca' ilbic u menoo' a cristianojo. Wacuchi ca' a bete'ex a qui' chen ti'i ca' ilbic ti baalo'o, ma' tu tz'abüle'ex a naal tu jel abe' u men a Tate'ex a que'en ti ca'ana,— cu t'an a Jesusu. 2 —Le'ec ti tane'ex a tz'eec a sij-oolo, ma' a pecsique'ex a ma'ax c'u'i ti'i ca' aalbüc a qui'ile'ex jabix ti walacoo' u betic aj cho'o. Aj cho'o, walacoo' u betic abe' ichil boon a naj tuba walacoo' u much'tal a cristiano u c'ajes a Dioso, y walacoo' ilic u betic abe' ti calle. Tan in wadic te'ex u jajil. Ac u c'ümajoo' tun u jel a c'u' a walacoo' u betiqui. Le'ec u yaalbüloo' u qui'il u menoo' a cristianojo, le'ec u jel,— cu t'an a Jesusu. 3 —Ma' baalo' ca' a tz'a'e'ex a sij-ool inche'exi. Le'ec ti tane'ex a tz'eec a sij-oolo, tz'aje'ex ti ma'ax mac u yeel jabix cuchi jun p'eel a c'ü'ü, ma' u yeel c'u' a tan u betic ulaac' jun p'eel a c'ü'ü, u men muca'an,— cu t'an a Jesusu. 4 —Ti baalo'o, tane'ex a tz'eec a sij-ool ich mucul. Le'ec a Tate'exe, tan u yilic c'u' a tane'ex a betic ich muculu. Tulacal mac, bel u cu yila' ti tz'abüc te'ex u jel,— cu t'an a Jesusu. 5 —Pues te'i. Le'ec ti tane'ex a t'an etel a Dioso, ma' a betique'ex jabix ti walacoo' u betic aj cho'o. Top qui' tu wichoo' ala'oo' u wa'tal ti t'an etel Dios ichil boon a naj tuba walacoo' u much'tal a cristiano u c'ajes a Dioso, wa xan tu xuuc' a calle chen ti'i ca' ilbic u menoo' a Cristianojo. Tan in wadic te'ex u jajil. Ac u c'ümajoo' tun u jel a c'u' a walacoo' u betiqui. le'ec u yaalbüloo' u qui'il,— cu t'an a Jesusu. 6 —lnche'exe. ma' a t'ane'ex etel Dios jabix tu t'anoo' ala'oo'o. Le'ec ti bele'ex a ca'a ti t'anetel a Dioso, oquene'ex ichil a wotoch. C'üle'ex a puertaja. Te'i a t'ane'ex etel a Dioso. Ma' ta'ach u yilbil a Dioso. Tan u yilic c'u' a walac u yuchul ich mucul. Tulacal mac, bel u cu yila' ti tz'abüc te'ex u jel,— cu t'an a Jesusu. 7 —Le'ec ti tane'ex a t'an etel a Dioso, ma' a wadique'ex a t'an a le'ec ti le'ec a ma'ax c'u' aj beel jabix a walacoo' u yadic a ma' u yeeloo' a Dioso. Tu t'an ala'oo'o, beloo' u ca'a u'yajbül u men u yaabil u t'an,— cu t'an a Jesusu. 8 —Ma' a betique'ex a jabix ala'oo'o, u men le'ec a Tate'exe, ac u yeel c'u' a c'abeet te'ex le'ec ti ma'ax to a c'aate'ex ti'iji,— cu t'an a Jesusu. 9 —Le'ec ti tane'ex a t'an etel a Dioso, ade'ex a jabix ada'a,— cu t'an a Jesusu.—Tat a que'enech ti ca'an, ti c'ati cuchi ca' tz'ocsabüc u yanil a c'aba'. 10 Ca' talaquech wa'ye' ti tücaa'. Tan cuchi a tz'ocsabül wa'ye' yoc'olcab jabix ilic ti walac a tz'ocsabül ti ca'an. 11 Tz'a to'on ti janal sansamal. 12 Sa'tes ti sip'il u men ti sa'tesaj ti'ijoo' mac u betajoo' to'on a c'asa. 13 Ma' a cha'ic ca' talac emsabül ti wool ca' ti bete' a c'asa. Sa'alto'on ti'i ma' ti cho'bol u men a c'asa. Inchech a reye. Yan a muc'. Nooch a yanil. Ma' yan q'uin u jobol.Baalo' ca' a wade'ex,— cu t'an a Jesusu. 14 —Wa cuchi ca' a sa'tese'ex u sip'il a mac u betaj te'ex a c'asa, bel ilic u cu sa'tese'ex a sip'il a Tate'ex ti ca'an. 15 C'u' betiqui, wa ma' ta sa'tesique'ex u sip'il ulaac' mac, ma' ilic tu sa'tesabüle'ex a sip'il inche'ex u men a Tate'ex ti ca'an.— en t'an a Jesusu. 16 —Pues te'i. Le'ec ca' a p'üte'ex a janal ti'i a suq'uini, ma' a betique'ex a wich jabix yaje'ex a wool jabix a walacoo' u betic aj cho'o. Ala'oo'o, walacoo' u betic u wich jabix top yajoo' u yool chen ti'i ca' chiclac ti'ijoo' a cristiano ti tanoo' u suq'uin. Tan in wadic te'ex u jajil. Ac u c'ümajoo' tun u jel a c'u' a walacoo' u betiqui, le'ec u yaalbüloo' u qui'il,— cu t'an a Jesusu. 17 —Inche'exe, ma' a betique'ex a jabix ala'oo'o. Le'ec ca' a p'üte'ex a janal ti tane'ex a suq'uini, utzquinte'ex a tzo'otzel. Po'e'ex a wich. 18 Ti baalo'o, ma' chica'an ti'ijoo' a cristiano wa tane'ex a suq'uin. Jadi' chica'an ti'i a Tate'exe. Ma' ta'ach u yilbil a Dioso. Tan u yilic c'u' a walac u yuchul ich mucul. Tulacal mac, bel u cu yila' ti tz'abüc te'ex u jel,— cu t'an a Jesusu. 19 —Pues te'i. Ma' a taac'tique'ex a ayic'alil wa'ye' yoc'olcab tuba walac u jantabül u men ix moc'oc' wa u men itz. Wa'ye'e, jede'ecoo' u yocol aj xuuch' u xuuch'teje,— cu t'an a Jesusu. 20 —Taac'te'ex a ayic'alil ich ca'an. Te'i ma' van ix moc'oc' ma'ax itz ti'i u jantical. Ma' yan q'uin u yocol aj xuuch' te'i ti xuuch',— cu t'an a Jesusu. 21 —Taac'te'ex ti ca'an u men le'ec tuba que'ene'ex a ayic'alili, te'i ilic que'ene'ex a wool,— cu t'an a Jesusu. 22 —Pues te'i. U men u nec' u wich a maca, chica'an u benil. Le'ec ti sasil u nec' u wichi, chica'an ti'i tulacal u benil. 23 Le'ec ti ma' qui' unec' u wichi, ma' ilic chica'an u benil. Baalo' ilic etel u na'at. Wa ma' qui' u na'ata, top yaab u sip'il jabix cuchi que'en ich ac'ü'ü. Top ac'ü' ac'ü' tu jajil tuba que'en,— cu t'an a Jesusu. 24 —Pues te'i. Jun tuul aj meyaja, ma' tu paatal u betic u meyaj ti ca' tuul u tz'ulil. Motz ti'i a jun tuulu, y yaj u yubi ulaac' a jun tuulu. Wa ma'a, bel u cu tz'aa' u yool tu pach a jun tuulu, y bel u cu motzinte ulaac' a jun tuulu. Ma' ilic tu paatal a tz'eeque'ex a wool ich ca' xeel, tu pach a Dioso, y tu pach a taq'uini,— cu t'an a Jesusu. 25 —Pues te'i. U men c'u' in wadaj to te'ex yoc'ol ma' tu paatale'ex a tz'eec a wool ich ca' xeele, tan in wadic te'ex. Ma' a top tuclique'ex tuba u talel a janale'ex a wuc'ule'ex ti'i a cuxtale'exe. Ma'ax a top tuclique'ex tuba u talel a noq'ue'ex ti'i a tz'eeque'ex ta woc'ol. Le'ec a cuxtale'exe, ma' jadi' a janale'exi, ma'ax jadi' a noq'ue'exi,— cu t'an a Jesusu. 26 —Tucle'ex u cuxtaloo' a ch'iich'i. Ma' ta'achoo' u pac', ma'axoo' u joch. Ma' yanoo' u ranchojil u nül. C'u' betiqui, walacoo' u tzeenbel u men a Tate'ex a que'en ti ca'ana. Mas c'atiintzile'ex inche'ex tuwichoo' a ch'iich'i,— cu t'an a Jesusu. 27 —Ma'ax mac ta yaame'ex jede'ec u sützic u bajil ma'ax ox naab chen tanil u tuclie.— cu t'an a Jesusu. 28 —Wa ma' patale'ex a bete' abe'e, ¿c'u' ca'a top tane'ex a tuclic biqui ca' yanaque'ex a noc'? Tucle'ex biqui ti walac u ch'iil a top' ich che'e. Ma' ta'ach umeyaj, ma'ax u jitic u noc',— cu t'an a Jesusu. 29 —Tan in wadic te'ex. Le'ec ti yan a noc' a top quich'pan yoc'ol aj rey Salomon uchiji, ma' yan u quich'panil jabix jun p'eel top'o,— cu t'an a Jesusu. 30 —Le'ec a top' abe'e, cuxa'an tu cuuchil aleebe. Samala, bel u ca'a pulbul ich c'aac'. Le'ec a Dioso, u tz'aj u quich'panil a top' abe'e, y jun p'e rato ilic cuxa'an. Mas que'en u yool a Dios u tz'aa' te'ex a noc' tuwich u tz'eec u quich'panil a top'o. Ma' top que'ene'ex a wool tu pach a Dioso. Top que'ene'ex to a wool tu pach a yoc'olcaba,— cu t'an a Jesusu. 31 —Ma' a top tuclique'ex c'u' a c'abeet te'exe. Ma' a wadique'ex ta bajil: "¿Tuba ti cüxtic ti janal? ¿Tuba ti cüxtic ti wuc'ul? ¿Tuba ti cüxtic ti noc'?" Ma' a tuclique'ex ti baalo',— cu t'an a Jesusu. 32 —Le'ecoo' a cristiano a ma' ti'i a Dioso, top walacoo' u tuclic c'u' a c'abeet ti'ijoo'o. Ma' cuchi baalo'e'ex inche'exi. Le'ec a Tate'ex ti ca'ana, ac u yeel tun ti laj c'abeet te'ex tulacal abe'e,— cu t'an a Jesusu. 33 —Inche'exe, payanbej ca' a tucle'ex biqui'il u c'ati a Dioso. Tucle'ex a toj na'at jabix u c'ati. Jede'ec ilic u tz'abül te'ex tulacal a c'u' a c'abeet te'exe,— cu t'an a Jesusu. 34 —Ma' a top tuclique'ex a c'u' a bel u ca'a ti uchul tu samalili. Ichil a jun p'e q'uini, walac u yantal ti chucul a c'as ti'i ma' a tuclique'ex a c'as a yantal u ca'a tu samalili,— cu t'an a Jesusu.

Mateo 7

1 —Pues te'i. Ma' a tz'eeque'ex a mac ichil u sip'ili. Ti baalo'o, ma' ta tz'abüle'ex ichile'ex a sip'il. 2 Jabix ilic ti walaque'ex a il sip'il, baalo' ilic ti bel u ca'a ilbil a te'exe. Jabix ilic ti walaque'ex a tz'eeque, baalo' ilic ti bel uca'a tz'abül te'ex,— cu t'an a Jesusu. 3 —¿C'u' ca'a tan a wilic u sip'il a hermano bete cuenta tan a wilic tz'etz'eec a ta'lu'um ichil u nec' u wichi? Uxtun incheche, ma' ta'ach a tz'eec ta wool ti nooch a sip'il bete cuenta jabix noxi' che' a que'en ichil u nec' a wich,— cu t'an a Jesusu. 4 —¿C'u' betiqui, baala' walac a wadic ti'i a hermanojo. "Cha'a in joc'sic abe' a jabix ta'lu'um a que'en ichil u nec' a wich," queech ti'i y yan jabix a noxi' che' ichil a teche. ¿C'u' ca'a ma' saaquech a wadü' a jabix abe' ti'iji?— cu t'an a Jesusu. 5 —Incheche, chen aj cho'ech. Payanbej joq'ues abe' a jabix a noxi' che' a que'en ichil u nec' a wich. Pachili, jede'ec a wilic ti qui' biqui ca' a joq'ues abe' a jabix a ta'lu'um a que'en ichil u nec' u wich a hermanojo,— cu t'an a Jesus yoc'oloo' u sip'il. 6 —Pues te'i. Le'ec a quich'pan a ti'i a Dioso, ma' a tz'eeque'ex ti'ijoo' a jabix peq'ue. Bic xicoo' u sutoo' u bajil y ca' u puloo' u bajil ta woc'ole'ex. Ma'ax a tz'eeque'ex a top quich'pan ta wu'yique'ex ti'ijoo' a jabix eq'uene. Bic xicoo' u wa'che'te,— cu t'an a Jesus yoc'ol u yaalbül a quich'pan ti'ijoo' a ma' u c'atoo' u yubi. 7 —Pues te'i. Tanaque'ex a c'aatic y bel u ca'a tz'abül te'ex u men a Dioso. Tanaque'ex a cüxtic c'u' a c'ate'ex etel a Dioso, y bele'ex a ca'a a cüxte. Tanaque'ex a jabix boojtic a jabix puerta tuba a c'ate'ex a beel y bel u ca'a jebbel te'ex,— cu t'an a Jesusu. 8 —Tan in wadic te'ex abe'e, u men tulacal a jujun tuul a tan ti tan u c'aatiqui. tan u c'ümic. Le'ec a tan ti tan u cüxtiqui. tan u cüxtic. Le'ec a tan ti tan u boojtic a puertaja, tan u jebbel ti'i.— cu t'an a Jesusu. 9 —Ma' yana winic a jede'ec u tz'eec a tunich ti'i u mejen wa pan a tan u c'aatbül ti'iji. 10 Ma'ax tu tz'eec a can wa tan u c'aatbül ti'i aj ch'ilama,— cu t'an a Jesusu. 11 —Ca'ax walaque'ex a cüxtic a sip'il, a weele'ex biqui ca' a tz'a'e'ex a quich'pan sij-ool ti'ije'ex a mejen. ¿Ma' wa mas que'en u yool a Tate'ex a que'en ti ca'an u tz'aa' a qui' ti'i a mac a tan u c'aatiqui?— cu t'an a Jesusu. 12 —Le'ec biqui'il a c'ate'ex cuchi ca' betabüc te'exe, yan ilic a betique'ex ti baalo' ti'ijoo' a cristianojo. Ti baalo'o, ac tane'ex a tz'ocsic a ley u tz'iibtaj aj Moisese, y a t'an u tz'iibtajoo' boon tuul u yadajoo' u t'an a Dios uchi,— cu t'an a Jesusu. 13 —Pues te'i. Tz'aje'ex a wool a wocole'ex ichil a jabix puerta a tz'itz'i' u taan. Yan ulaac' a jabix puerta a nooch u taana. Ma' yaj a ximbal tu benil a puerta abe'e. C'u' betiqui, walac u beel ich c'asil. Yaaboo' a tanoo' u yocol te'i,— cu t'an a Jesusu. 14 —Le'ec a jabix bej a walac u beel ti'i u puertajil a cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo, c'üs yaj a beel tuwichi. Tz'itz'i' u taan jabix a puerta abe'e. Ma' yaab mac walacoo' u cüxtic abe'e,— cu t'an a Jesusu. 15 —Pues te'i. Cününte'ex a bajil ti'i ma' a cho'bole'ex u menoo' a tanoo' u tz'eec u bajil jabixoo' u yaj meyaj a Dioso, pero chenoo' u tus. Walacoo' u tz'eec u bajil jabix qui'oo' jabix a carnerojo. C'u' betiqui, c'asoo' jabix a baalumu,— cu t'an a Jesusu. 16 —Bele'ex a ca'a a weelte biqui'iloo' u na'at ala'oo' etel c'u' a walac u yantal u menoo'. A q'ui'ixi, ma' yanq'uin u wichintic ix tzusu. Ma' ta wuxique'ex te'i. Ma'ax u wich a che'e, ma' tu yuxbul tuwich a laja,— cu t'an a Jesusu. 17 —Tulacal a che' a qui'i, qui' ilic u wich. Tulacal a che' a ma' qui'i, ma' ilic qui' u wich. 18 Le'ec a che' a qui'i, ma' tu wichintic a c'asa. Ma'ax a che' a c'asa, ma' tu wichintic a qui'i,— cu t'an a Jesusu. 19 —Tulacal a che' a ma' ta'ach u tz'eec u wich a qui'i, walac u ch'ücbül. Walac u pulbul ich c'aac',— cu t'an a Jesusu. 20 —Baalo' ilic a tanoo' u tz'eec u bajil jabixoo' u yaj meyaj a Dioso, pero chenoo' u tus. Chica'an biqui'iloo' u na'at etel c'u' a walac u yantal u menoo',— cu t'an a Jesusu. 21 —Pues te'i. Le'ec a tanoo' u yadic ten Noochil, Noochil, ma' tulacaloo' ala'oo' a ocoloo' u ca'a tu cuenta a Dioso. Jadi' a tanoo' u betic a jabix u c'ati in Tat a que'en ti ca'ana, jadi' a ocoloo' u ca'a,— cu t'an a Jesusu. 22 —Ti a q'uin abe' ti tanoo' u yocol te'i, yanoo' a beloo' u cu yadü' ten a t'an a jabix ada'a."Noochil, Noochil, ti wadaj a pectzil etel u yanil a c'aba'. Ti joc'sajoo' a c'ac'asba'al tu yool a mac etel ilic a c'aba'. Yaab a milagro ti betaj etel ilic a c'aba'," cu t'anacoo' ten,— cu t'an a Jesusu. 23 —"Ma'ax jun sut in wilaje'ex ti tene'ex. Joq'uene'ex tin tzeel. Chen c'as a walaque'ex a betiqui," queenac ti'ijoo',— cu t'an a Jesusu. 24 —Pues te'i. Tulacal mac a walacoo' u yubic in t'an, y walacoo' u betic c'u' a walac in wadiqui, ala'oo'o, jabix a mac a patal, le'ec u betaj a naj etel tunich. Tunich ilic u cuuch a naj yoc'ol ca' yanac u muc',— cu t'an a Jesusu. 25 —Caji a ja' a c'a'ama. Tudi tuba que'en a naja. Tan ilic a iq'ui. C'u' betiqui, ma' u pecsaj a naji. Ma' pulbi u men betabi yoc'ol tunich,— cu t'an a Jesus ti'i a tanoo' u tz'ocsaja. 26 —Tulacal mac a walacoo' u yubic in t'an pero ma' ta'achoo' u tz'ocsiqui, ala'oo'o, jabix mac a ma' u yeel, le'ec u betaj a naj etel tunich. Jadi' ch'ich' u cuuchil a naja,— cu t'an a Jesusu. 27 —Caji a ja' a c'a'ama. Tudi tuba que'en a naja. Tan ilic a iq'ui. U pecsaj a naja. C'axi. Jumpul juubi a naja,— cu t'an a Jesus ti tan u tzicbaltic a ma' tanoo' u tz'ocsaj. 28 Le'ec ti jobi u yadic tulacal a t'an abe' a Jesusu, chen sa'too' u yool a cristiano u men biqui ti walac u ca'ansaj. 29 A Jesusu, u ca'ansajoo' jabix ilic tu ca'ansaj jun tuul a top u yeele. Le'ecoo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese, ma' ta'achoo' u ca'ansaj jabix a Jesusu.

Mateo 8

1 Pues te'i. Le'ec ti emi a Jesus tuwich witz, mil u yaabil a cristiano a tücünacoo' tu pach. 2 Naatz'i jun tuul a winic tu tzeel a Jesusu. Top tan u tu'ujtal u büq'uel u men u c'oja'anil. Xonlaji tu taan a Jesusu. —Noochil, wa qui' ta wich a ch'anesiquene, jede'ec u paatal a ch'anesiquen,— cu t'an ti'i a Jesusu. 3 Le'ec a Jesusu, u tz'aj u c'ü' yoc'ol a winiqui. —In c'ati,— cu t'an ti'i. —Ch'aneech tun,— cu t'an a Jesusu. Tu seebal ac ch'ani a winiqui. 4 —U'yeen. Ma' a wadic ti'i ma'ax mac c'u' a mani teche,— cu t'an a Jesus ti'iji. —Jadi' ca' xiquech etel u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. Ye'e a bajil ti'i, y tz'a ti'i a Dios a sij-ool jabix ilic ti tz'iiba'an ichil a ley u tz'iibtaj aj Moisese. Te'i u yilicoo' ti ch'aneech,— cu t'an a Jesusu. 5 Pues te'i. Le'ec ti tan u yoc'ol a Jesus ich caj Capernaum, naatz'i jun tuul u noochiloo' a soldado tu tzeel. U c'aataj ti'i a Jesusu. 6 —Noochil, coya'an ti que'en in waj meyaj ich naj. Sotmen u büq'uel. Top tan u yubic u yajil,— cu t'an ti'i a Jesusu. 7 —Jede'ec in beel in ch'anese,— cu t'an a Jesus ti'iji. 8 C'u' betiqui, baala' u yadaj u noochiloo' a soldadojo. —Noochil, ma' chucul in yanil ti'i ca' xiquech ichil in wotoch. Chucul ca' a tz'aa' a t'an, y bel u ca'a ti ch'anül in waj meyaj,— cu t'an ti'i a Jesusu. 9 —Yan ilic in noochil mac walac u tücaa'tiquen. Yanoo' ilic a soldado a walac in tücaa'tiqui. Walac in wadic ti'i a jun tuul ca' xi'ic, y walac u beel. Walac in wadic ti'i ulaac' ajun tuul ca' talac, y walac u talel. Walac in wadic ti'i in waj meyaj ca' u bete' a c'u' taca, y walac u betic,— cu t'an u noochiloo' a soldadojo. 10 Le'ec ti ca' u yubaj abe' a Jesusu, sa'ti u yool. U yadaj ti'ijoo' a cristiano a que'en tu pacha: —Tan in wadic te'ex u jajil. Yanoo' in wetcaal a yanoo' u yool tin pacha. C'u' betiqui, ma'ax tuba cuenta Israel in cüxtaj jun tuul ti wetcaal a top que'en u yool tin pach tu jajil jabix a soldado abe'e,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a cristianojo. 11 —Tan in wadic te'ex. Yanoo' xan a watacoo' joq'ueeb q'uin oqueeb q'uin a beloo' u ca'a pach mesa ti janal u yet'ocoo' aj Abraham, aj Isaac, aj Jacob tu cuenta a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 12 —C'u' betiqui, yaaboo' aj Israel a ocoloo' u ca'a cuchi pero ma'. Beloo' u ca'a pulbul ich ac'ü'il. Te'i u yoc'oloo' u jürütlemacoo' xan u coj u men u yajil,— cu t'an a Jesusu. 13 —Ca' xiquech ta wotoch. Ch'ani a waj meyaj u men a tz'ocsaj ti patalen in ch'anes,— cu t'an a Jesus ti'i u noochiloo' a soldadojo. Le'ec ti ca' u yadaj abe' a Jesusu, ch'ani aj meyaj abe'e. 14 Pues te'i. Oqui a Jesus ichil u yotoch aj Pedrojo. U yilaj u yixa'an aj Pedro te'i. Que'en ti cama u men c'oja'an. Tan u chücüwil. 15 U tülaj u c'ü' a nooch'upu. Mani u chücüwil. Liq'ui a nooch'upu. U tz'ajoo' u janal u yaj sutiloo'. 16 Pues te'i. Le'ec ti oqui a q'uini, c'ochesaboo' etel a Jesus yaab tuul a yan a c'ac'asba'al tu yooloo'. A Jesusu, chen etel ut'an u joc'sajoo' a c'ac'asba'al tu yooloo'. U ch'anesajoo' ilic boon tuul a c'oja'ana. 17 Baalo' ti jajaji u t'an aj Isaiasa, le'ec jun tuul u yadaj u t'an a Dios uchi. —U tz'aj u muc' ti q'uiq'uel. U ch'anesaj ti c'oja'anil,— cu t'an aj Isaias biq'uin ado'o. 18 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, u yilaj ti top yaab a cristiano a much'a'anoo' tu tzeel. —Co'ne'ex junxeel a lagunaja,— cu t'an ti'ijoo' u yaj cambal. 19 Naatz'i tu tzeel a Jesus jun tuul u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese. —Maestro, le'ec a tuba ca' xiqueche, bel in ca'a ta pach,— cu t'an ti'i a Jesusu. 20 —Le'ec a ch'umaca, yan u ch'e'en. Le'ec a ch'iich'i, yan u c'u'. C'u' betic inen a yanajeen ti cristianojili, ma' yan ten ti baalo'. Ma' yan ma'ax tuba u paatal in coytal ti jedel,— cu t'an a Jesus ti'i a winic abe'e. 21 —Noochil, se' chaa' in beel tin wotoch. Quimic to in tata, ca' talaquen ta pach,— cu t'an ulaac' a jun tuul u yaj tz'ocsaj t'an ti'i a Jesusu. 22 —Co'ox tin pach incheche. Le'ec a ma' ta'achoo' u c'ajsic a Dioso, jabix quimenoo' ti'i a Dioso. Mas toj u muquicoo' a chucul quimene,— cu t'an a Jesus ti'i ti uchi u nuuc. 23 Pues te'i. Oqui a Jesus ichil a barco u yet'ocoo' u yaj cambal. 24 Caji a ic' a top chich ti'ijoo' taan a lagunaja. Top tz'iic a ja'a. Caji ti tudel a barcojo. Le'ec a Jesusu, tan u wüyül. 25 Le'ecoo' u yaj cambala, u yajsajoo' a Jesusu. —Noochil, sa'alto'on. Tan u budel a barcojo,— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 26 —¿C'u' ca'asaaque'ex? Top ma' que'ene'ex a wool tu pach Dios tu jajil,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. Liq'ui a Jesusu. U yadaj ti'i a ic' y a ja' ca' jetz'lac. Mani a ic' a chichi. Jetz'laji a ja'a. Quich'pan ti p'aati. 27 Sa'too' u yool u yaj cambal u men c'u' a maniji. —¿C'u' ti winiquil a jabix ada'a? Ca'ax ic' ca'ax ja', walac u tz'ocsabül ala'aji,— cu t'anoo' tu bajil. 28 Pues te'i. Le'ec ti c'ochi a Jesus junxeel a laguna tu cuenta Gadaraja, joc'oo' ca' tuul a winic tuba walacoo' u mucbul a quimene. Que'en a c'ac'asba'al tu yooloo'. Ma'ax mac patal u manül te'i u menoo' u tz'iiquil. Binoo' u c'ümü' a Jesusu. 29 —¿C'u' a t'an to'on? Inchech u Mejen a Dioso. ¿Taleech wa a tz'aa' to'on a yaj ti ma'ax to c'ochoc u q'uinili?— cu t'anoo' ti'i a Jesus ti chichi. 30 Ma' top naach te'i que'enoo' ti yaab a eq'uen a tanoo' u janal. 31 —Wa ca' a joc'so'on wa'ye'e, tücaa'to'on tu yaamoo' a eq'uen ado'o,— cu t'anoo' a c'ac'asba'al ti'i a Jesusu. 32 —Ca' xique'ex,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a c'ac'asba'ala. Joc'oo' a c'ac'asba'al tu yool a ca' tuul a winic abe'e. Binoo' yaam a eq'uene. Tu seebal joc'oo' ti alca' ti chich a eq'uene. Emoo' tuba c'üs toj wa'an a witzi. Ocoo' ichil a ja'a. Quimoo' ichil a ja'a. 33 Pues te'i. Joc'oo' ti alca' ti chich u yaj cananiloo' a eq'uene. Ocoo' ich caj. U yadajoo' tulacal a c'u' a maniji. U yadajoo' u pectzil le'ec a c'u' a mani ti'ijoo' a yan a c'ac'asba'al tu yooloo'. 34 Tulacal a mac ichil a caj abe'e, binoo' u yila' a Jesusu. Le'ec ca' u yilajoo' ala'aji, u yadajoo' ti'i ca' joc'oc.

Mateo 9

1 Pues te'i. Ca' oqui a Jesus ich barco. Ca' bini junxeel a lagunaja. Ca' c'ochi ich caj Capernaum tuba walac u cuntal. 2 C'ochesabi a jun tuul u menoo' a winiqui. Sotmen u büq'uel. Ma' ta'ach u peec. Coya'an ti que'en tuwich u coytaan. Chica'an ti'i a Jesus ti tanoo' u tz'ocsic ti patal u ch'anes a sotmen u büq'uele. —Qui'ac a wool. Sa'tesabi a sip'il,— cu t'an a Jesus ti'i a c'oja'ana. 3 Yanoo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moises te'i. —A winic ada'a, tan u yadic ti sa'tesabi u sip'il a maca. Tan u maclant'antic a Dios ti baalo',— cu t'anoo' ala'oo' tu bajil yoc'ol a Jesusu. 4 Le'ec a Jesusu, u yeel c'u' a tanoo' u tucliqui. —¿C'u' ca'a tane'ex a tuclic a c'as tin woc'ol?— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 5 —Ma' yaj ca' in wadü' ti sa'tesabi u sip'ili, u men ma' chica'an wa jaj in t'an. C'u' betiqui, yaj ca' in wadü': "Liq'uen. Uchuc a ximbal," u men te'i u chictal wa jaj in t'an,— cu t'an a Jesusu. 6 —Inene, yanajeen ti cristianojil. Ti'i ca' a weelte'ex ti yan in yanil in sa'tes sip'il wa'ye' yoc'olcab, bel in quin ch'anes a c'oja'ana,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. —Wa'len. Molo a coytaan. Ca' xiquech ta wotoch,— cu t'an a Jesus ti'i a winic a sotmen u büq'uele. 7 Wa'laji a winic abe'e. Bini tu yotoch. 8 Le'ec u yaabil a cristiano a que'en te'iji, le'ec ca' u yilaj u yuchul a baalo'o, sa'too' u yool. U yadajoo' u qui'il a Dios u men le'ec a Dioso, u tz'aj u yanil jun tuul winic ca' u bete' ti baalo'. 9 Pues te'i. Le'ec ti tan u mas beel a Jesusu, u yilaj jun tuul a winiqui, aj Mateo u c'aba'. Tina'an ti que'en ala'i tu cuuchil tuba walac umolic a taq'uin ti'i a gobiernojo. —Co'ox tin pach,— cu t'an a Jesus ti'iji. Liq'ui. Bini tu pach a Jesusu. 10 Pues te'i. Le'ec a Jesus u yet'ocoo' u yaj cambala, que'enoo' pach mesa ti janal ichil u yotoch aj Mateojo. C'ochoo' ti yaab a yanoo' u yanil ti mol taq'uin ti'i a gobierno u yet'ocoo' a yanoo' u sip'ili. C'ochoo' ilic pach mesa etel a Jesus ti janal. 11 Le'ecoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'ata, u yilajoo' ti tina'an a Jesus tu yaamoo' ala'oo'o. —¿C'u' ca'a que'en ti janal a maestroje'ex tu yaamoo' a yanoo' u yanil ti mol taq'uin ti'i a gobierno u yet'ocoo' a yanoo' u sip'ili?— cu t'anoo' ti'i u yaj cambal a Jesusu. 12 Le'ec a Jesusu, u yubajoo' u t'an. U nuuctajoo'. —Ma' c'abeet aj tzücyaj ti'ijoo' a muc'a'ana, pero c'abeet ti'ijoo' a c'oja'ana,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'ata. 13 —Ca' xique'ex a cünü' u nu'cul a t'an ada'a. "Mas qui' tin wich a ch'a'ique'ex u yotzilil a maca, tuwich ca' a tz'a'e'ex ten a sij-oolo," cu t'an a Dioso,— cu t'an a Jesusu. —Ma' taleen ti'i ca' in wadü' ti'ijoo' a cristiano a tojoo' u na'at ca' u jeloo' u tucul ca' tun u tucloo' a tojo. Taleen ti'i ca' in wadü' abe' ti'ijoo' a yanoo' u sip'ili,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 14 Pues te'i. C'ochoo' u yaj cambal aj Juan aj tz'aj ocja' etel a Jesusu. —Ino'ono, yaab sut ti walac ti p'ütic a janal ti'i ti suq'uin. Baalo' ilic a walacoo' u betic a fariseo u c'aba'oo' u na'ata. ¿C'u' ca'a ma' ta'achoo' u suq'uin a waj cambal?— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 15 —Le'ec ti que'en to a winic a tz'oqui u beel tu yaamoo' uyaj sutili, ¿jede'ecoo' wa u p'aatül ti yajoo' u yool aj sutili? C'ochol u ca'a u q'uinil le'ec ti bel u ca'a joc'sabül a winic a tz'oqui u beel tu yaamoo'o. Ti a q'uin abe'e, beloo' u ca'a ti suq'uin u men joc'sabi ala'aji,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 16 —Pues te'i. Ma'ax mac walac u püc'ültic a uchben noc' etel a tumul noc'o. A tumul noc'o, walac u coomtal ta wichi. Wa cuchi ca' u betoo' ti baalo', bel u cu tzili' a uchben a tumulbene. P'aatül u ca'a ti mas nooch u tzililal a uchbene,— cu t'an a Jesusu. 17 —Ma'ax walac u tz'abül tumul vino ichil u cuuchil a betabi etel uchben q'uewel. Walac u betabaanül u bolsajil vino etel q'uewel. Wa cuchi ca' tz'abüc ti baalo', tanil u sip'il a tumul vinojo. bel u ca'a ti jeetel a uchben q'uewele. Tooxol u ca'a cuchi a vinojo, y c'astal u ca'a cuchi a q'uewele. Yan u tz'abül a tumul vino ichil u cuuchil a betabi etel tumul q'uewel. Ti baalo'o, ma' tu jeetel a q'uewele. Ma'ax tu tooxol a vinojo,— cu t'an a Jesus ich mucult'an. 18 Pues te'i. Tan to u t'an a Jesus ti c'ochi jun tuul a winic a nooch u wichil u meyaj. Xonlaji tu taan. —Le'ec in wix chu'u, quimi to. C'u' betiqui, ca' talaquech tin wetel. Tz'a a c'ü' yoc'ol y bel u ca'a ti cuxtal,— cu t'an a winic ti'i a Jesusu. 19 Wa'laji a Jesusu. Caji ti beel tu pach a winic u yet'ocoo' u yaj cambal. 20 Pues te'i. Jun tuul ix ch'upu, tan ti tan u joc'ol u q'uiq'uel le'ec u uju. Doce jaab tan titan ti'i. Naatz'i tu pach a Jesusu. U tülaj u chi' u noc' a Jesusu. 21 U betaj abe'e, u men u tuclaj ti jadi' yan u tülic u chi' u noc' a Jesus ti'i ca' ch'anüc. 22 U sutaj u bajil a Jesusu. Le'ec ca' u yilaj a nooch'upu, u yadaj ti'i: —Qui'ac a wool, nooch'up. A tz'ocsaj ti patalen in ch'aneseech, mentücü, ch'aneech tun,— cu t'an a Jesus ti'iji. Tu seebal ch'ani a nooch'upu. 23 Pues te'i. C'ochi a Jesus tu yotoch a winic a nooch u wichil u meyaja. U yilajoo' a tanoo' u yuustic a xoolo. U yilajoo' ilic a tanoo' u choconaquil yoc'lal a quimene. 24 —Joq'uene'ex. Ma' quimen ix chu'i. Chen tan u wüyül,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. U che'ejtajoo' a Jesusu. 25 Le'ec ti joc'saboo' ich naj, oqui a Jesusu. U müchaj u c'ü' ix chu'u. Liq'ui ix chu'u. 26 T'iit'i u pectzil tulacal tuba te'i yoc'ol tulacal a c'u' a maniji. 27 Pues te'i. Joq'ui a Jesusu. Tan u ca' beel. Yan ca' tuul a ch'oopo, tücünacoo' tu pach a Jesusu. —Inchech u mamech aj quimen rey David a tan u paac'baanülü. Ch'a'a ti wotzilil,— cu t'an a ch'oop a ca' tuul ti chich ti'i a Jesusu. Tan ti tanoo' u yadic ti tanoo' u beel. 28 Le'ec ti oqui ich naj a Jesusu, c'ochoo' a ch'oop abe' etele. —¿Tane'ex wa a tz'ocsic ti jede'ec ilic u paatal in betic a c'u' a tane'ex a c'aatiqui?— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. —Tan, Noochil,— cu t'anoo' ti'i. 29 Pues te'i. U tülajoo' u wich. —Ch'ane'ex u men a tz'ocsaje'ex ti patalen in ch'anese'ex,— cu t'an a Jesus ti'i a ca' tuulu. 30 Sasilaji u wich a ca' tuulu. —Ma' a cha'ique'ex u yeeltabül jumpul c'u' a mani te'exe,— cu t'an a Jesusti'ijoo' a ca' tuulu. 31 C'u' betiqui, le'ec ti joc'oo' te'i, u yadajoo' ilic u pectzil tulacal tubajac te'i yoc'ol c'u' u betaj a Jesus ti'ijoo'o. 32 Pues te'i. Le'ec ti tanoo' to u joc'ol a ca' tuulu, c'ochesabi jun tuul a ma' ta'ach u t'an a yan a c'ac'asba'al tu yoolo. 33 Le'ec ti joc'sabi a c'ac'asba'al tu yool a ma' ta'ach u t'ana, caji ti t'an. Sa'too' u yool u yaabil a cristiano a que'enoo' te'iji. —Ma'ax jun sut ilbic u yuchul a jabix ada' cuenta Israel,— cu t'anoo'. 34 —Chen u men yan u muc' u noochiloo' a c'ac'asba'al etel a Jesusu, patal u joq'uesoo' a c'ac'asba'ala,— cu t'anoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'ata. 35 Pues te'i. Mani a Jesus ichil tulacal a boon a caj a aldea a yan te'iji. U ca'ansajoo' a cristiano ichil boon a naj tuba walacoo' u much'tal u c'ajes a Dioso. U yadaj ti'ijoo' u pectzil yoc'ol biqui ti walac u tücaa' a Dioso. U ch'anesaj ilic tulacal a boon p'eel u wich a c'oja'anil a yana. 36 Le'ec ca' u yilajoo' u yaabil a cristiano a Jesusu, otziloo' tu wich u men ma' jetz'a'anoo' u yool y ma' pataloo' u yaante u bajil. Ala'oo'o, jabixoo' a carnero a ma' yanoo' u yaj cananili. 37 Le'ec ca' u yilajoo' a cristiano ti baalo'o, u yadaj a mucult'an ada' ti'ijoo' u yaj cambal. —Top nooch a colo, y qui' tun u jochbol. C'u' betiqui, top ma' yanoo' aj jocho, 38 mentücü, c'aate'ex ti'i u yumul a col ca' u tücaa'too' ti mas yaab aj joch ti'i u jochical a colo,— cu t'an a Jesus yoc'ol ca' aalbüc u pectzil a Dioso.

Mateo 10

1 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, u püyaj a doce tuul u yaj cambal tu tzeel. U tz'aj ti'ijoo' u muq'uil ti'i u joc'sicoo' a c'ac'asba'al tu yool a maca. U tz'aj ilic ti'ijoo' u muq'uil ti'i u ch'anesic tulacal a boon p'eel u wich a c'oja'anili. 2 Le'ec ada' u c'aba' a doce tuul u yaj cambal a Jesusu. Le'ec a jun tuulu, Simon u c'aba'. —Pedro,— cu t'anoo' ti'i. Ulaac' a jun tuulu, Andres u c'aba'. U sucu'un u yitz'inoo' u bajil etel aj Pedrojo. Ulaac'a, aj Jacob etel aj Juan. U sucu'un u yitz'inoo' xan u bajil. Zebedeo u c'aba'oo' u tat. 3 Ulaac'oo'o, aj Felipe, aj Bartolome y aj Tomas. Ulaac'a. aj Mateo u c'aba'. Yan u yanil ti mol taq'uin ti'i a gobiernojo. Ulaac'a, Jacob u c'aba', le'ec u mejen aj Alfeo. Ulaac'a, Lebeo u c'aba'. —Tadeo,— cu t'anoo' ti'i. 4 Ulaac'a, Simon u c'aba'. Politico ala'aji. Cananista u c'aba' a jun muuch' abe'e. Ulaac'a, Judas Iscariote u c'aba'. Le'ec ilic ala'aji, u tzolaj a Jesusu. 5 Pues te'i. Le'ec a doce tuul abe'e, bel u ca'a tücaa'büloo' u men a Jesusu. —Ma' a beele'ex tu yaamoo' a ma' Israele,— cu t'an ti'ijoo'. —Ma' a wocole'ex ichil boon u caal aj Samariajil. 6 Jadi' ca' xique'ex eteloo' ti wetcaal aj Israele. Sa'too' ala'oo' jabix a carnero a sa'tala,— cu t'an a Jesusu. 7 —Le'ec ti tane'ex a manülü. ade'ex ti'ijoo' u pectzil a Dioso. "C'ochi u yorajil u tücaa' a Dioso," que'exac ti'ijoo',— cu t'an a Jesusu. 8 —Ch'anese'exoo' a c'oja'ana. Ca' a cuxquinte'exoo' a quimene. Ch'anese'exoo' a tan u tu'ujtal u büq'uel u menu c'oja'anili. Joq'uese'exoo' a c'ac'asba'al tu yool a maca. Ma'ax boon u tool ti tz'abi te'ex a muc'. Ma'ax boon u tool xan ti bele'ex a ca'a ti tz'ücyaj,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a doce tuulu. 9 —Ma' a bensique'ex a taq'uini. 10 Ma' a bensique'ex a salbec ti tane'ex a beele. Ma'ax a bensique'ex ulaac' a noc'. Ma'ax a bensique'ex ulaac' a zapato. Ma'ax a bensique'ex a xoolte' u men le'ec mac a tan u meyaja, yan u c'ümic u naal,— cu t'an a Jesusu. 11 —Le'ec ca' ocoque'ex ich caj wa ich aldeaja, cüxte'ex mac a qui' u na'ata. Te'i a posadoje'ex etele. Te'i a cuntale'ex asto u jobol a meyaje'ex ichil a caj abe'e,— cu t'an a Jesusu. 12 —Le'ec ti ocoque'ex ichil a naja, qui'qui't'ante'ex. 13 Wa qui' a posadoje'ex etele, te'i u yantal a qui' a c'aataje'ex yoc'ol. Wa ma'a, ma' tu cuntal a qui' a c'aataje'ex yoc'oloo' te'iji. Jadi' ta wetele'ex u cuntal,— cu t'an a Jesusu. 14 —Uchac yan a ma' tu c'ümique'ex ma'ax tu yubique'ex a t'an. Le'ec ti tane'ex a joc'ol ichil a naj abe'e, wa ichil a caj abe'e, liijte'ex u ta'lu'umil a woc ca' c'axüc ti'i u p'isoo',— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambal. 15 —Tan in wadic te'ex u jajil. Le'ec ca' c'ochoc u q'uinil u tz'abül a sip'ili, mas yaj ti bel u ca'a tz'abüloo' u sip'il ichil a caj abe'e, tuwich ti bel u ca'a tz'abüloo' u sip'il a c'ac'as cristiano ichil a uchben caj Sodoma etel a caj Gomorraja,— cu t'an a Jesusu. 16 —Pues te'i. Tan in tücaa'tique'ex tu yaamoo' a ma' u yeeloo' a Dios jabix cuchi tan in tücaa'tic a carnero tu yaamoo' a baalumu. U men tan in tücaa'tique'ex ti baalo'o, yane'ex acuntal ti seebe'ex a wool jabix a cana. Yan ilic a cuntale'ex ti ma' ta yajcuntique'ex a ma'ax c'u'i jabix ilic a palomaja,— cu t'an a Jesusu. 17 —Cününte'ex a bajil. Bele'ex a ca'a c'ubbul ti'ijoo' a noochoo' u wichil u meyaj u men tane'ex a tz'ocsiquen. Beloo' u cu jütz'e'ex etel jatz' ichil boon a naj tuba walacoo' u much'tal u c'ajes a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 18 —Bele'ex a ca'a bensabül tu taan a gobernador y tu taan a rey chen u men tane'ex a tz'ocsiquen. Bele'ex a ca'a a wadü' in t'an ti'ijoo' y ti'ijoo' a ma' Israele,— cu t'an a Jesusu. 19 —Le'ec ti tane'ex a c'ubbul ti'ijoo'o, ma' a top tuclique'ex c'u' a bele'ex a ca'a a wadü' wa biqui ca' a wade'ex. Bel u ca'a tz'abül te'ex c'u' a bele'ex a ca'a a wadü' le'ec ti que'ene'ex tu taanoo',— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 20 —Ma' le'ec inche'ex a bele'ex a ca'a ti t'an chen ti baalo'i. Le'ec u Püsüc'al a Tate'ex ti ca'ana, le'ec a bel u cu tz'aa' te'ex c'u' a bele'ex a ca'a a wadü',— cu t'an a Jesusu. 21 —Yan a winic a bel u cu c'ubu' u yitz'in wa u sucu'un ti'i ca' quimsabüc tin woc'lal. Yan ilic a tattzil a bel u cu c'ubu' u mejen ti'i ca' quimsabüc. Yan ilic a mejentzil a bel u cu tz'aa' ca' quimsabücoo' u na' u tat,— cu t'an a Jesusu. 22 —Chen u men tene'exe, bele'ex a ca'a motzinbil u men tulacaloo'. Le'ec mac ca' u muc'yajte a yaj abe' tac tu jobeebe, bel u ca'a sa'albül,— cu t'an a Jesusu. 23 —Le'ec ti tanoo' u tz'eec te'ex a yaja, puutz'ene'ex cajil caj. Tan in wadic te'ex u jajil. Ma'ax to laj manüque'ex ichil tulacal a boon a caj cuenta Israel ti ca' uduquen inen a yanajeen ti cristianojil,— cu t'an a Jesusu. 24 —Le'ec aj cambala, ma' mas yaab u yeel tuwich u maestroji. Ma'ax aj q'uexbil mozojo, ma' tumansic u yumil,— cu t'an a Jesusu. 25 —Le'ec aj cambala, jadi' u paatal ti quettal u yeel etel u maestro. Baalo' ilic aj q'uexbil mozojo, ma' tu c'ümic a mas qui' tuwich u yumili. Inen jabix jun tuul a tattzili. Inche'exe, jabixe'ex in mejen. Wa aalbi ti inen u noochiloo' a c'ac'asba'ala, mas jede'eque'ex a maclant'anbül u men inche'ex in wet'oc,— cu t'an a Jesusu. 26 —Pues te'i. Ma' a saactique'exoo' a beloo' u cu tz'aa' te'ex a yaj u men ma' yan c'u' a muca'an a ma' tu chictal. Ma'ax c'u' a betabi ich mucul wa ma' tu yeeltabül,— cu t'an a Jesusu. 27 —Le'ec c'u' a tan in wadic te'ex ich muculu, ca' a wade'ex ti chica'an. Le'ec c'u' a tane'ex a wu'yic ich jabix jisilt'ana, ca' a wade'ex ti chich,— cu t'an a Jesusu. 28 —Ma' a saactale'ex ti'ijoo' a cristianojo. Ala'oo'o, jadi' u paataloo' u quimse'ex. Ma' tu paataloo' u quimse'ex a püsüc'al. Yan a saactique'ex a Dioso. Ala'aji, u paatal u pulique'ex a büq'uel a püsüc'al ichil a infierno etel a quisini,— cu t'an a Jesusu. 29 —Walac u conbol ca' tuul aj meen ch'iich' yoc'ol jun p'e centavo. C'u' betiqui, ma'ax jun tuul ch'iich' a jede'ec u quimil wa ma' u c'ati a Tate'ex ti ca'an,— cu t'an a Jesusu. 30 betiqui, mas c'atiintzile'ex tuwich aj meen ch'iich' a yaaba, asto boon xiit a tzo'otzel a yan ta pole'exe, xoca'an xan, mentücü, ma' u jac'üle'ex a wool,— cu t'an a Jesusu. 32 —Pues te'i. Tulacal a mac a walac u yadic tu taanoo' a cristiano ti u c'üm-ooltajene, belilic in quin wadü' ti'i in Tat ti ca'an ti u c'üm-ooltajene,— cu t'an a Jesusu. 33 —Le'ec mac ca' u yadü' tu taanoo' a cristiano ti ma' u c'üm-ooltajene, bel ilic in quin wadü' ti'i in Tat ti ca'an ti ma' u c'üm-ooltajene,— cu t'an a Jesusu. 34 —Pues te'i. Ma' a tuclique'ex wa taleen in tz'aa' ti qui'oo' tu bajil a cristiano yoc'olcabi. Ma' tu yantal a jetz'a'an-oolil tu bajiloo' yoc'olcab u men taleeni.Yantal u ca'a a p'isbaj u men taleen,— cu t'an a Jesusu. 35 —U men taleene, ma' qui' a winic etel u tat, ma'ax ix ch'up etel u na', ma'ax le'ecoo' a üli'tzili,— cu t'an a Jesusu. 36 —P'aatül u ca'a ti le'ec a mas tz'iic ti'i a maca, le'ec ilic u familia,— cu t'an a Jesusu. 37 —Le'ec mac a yaj u yubi u na' u tat mas que inene, ma' yan biqui ca' u c'üm-oolteen tu jajil. Le'ec mac a yaj u yuboo' u mejen mas que inene, ma' yan biqui ca' u c'üm-oolteen tu jajil,— cu t'an a Jesusu. 38 —Le'ec mac a ma' tu paatal u muc'yajte boon a yaj a tan u tz'abül ti'i u men tan u tz'ocsiquen jabix cuchi tan u bensic u cruz ti tan u beel tin pacha, ma' yan biqui ca' u c'üm-oolteen tu jajil,— cu t'an a Jesusu. 39 —Le'ec mac a top que'en u yool tu pach u cuxtal yoc'olcaba, sa'tül u ca'a u cuxtal ti ca'an. Le'ec mac jabix ca' u p'ütü' u cuxtal yoc'olcab tanil u tz'ocsiquene, bel u cu cüxte u cuxtal ti ca'an,— cu t'an a Jesusu. 40 —Pues te'i. Le'ec mac ca' u c'üme'ex a t'ana, tan ilic u c'ümiquen. Tanil u c'ümiquene, tan ilic u c'ümic mac u tücaa'taien,— cu t'an aJesus ti'ijoo' u yaj cambal. 41 —Yan a tan u yadic u t'an a Dioso. Chen u men tan u yadic u t'an a Dioso, c'ümbi u men ulaac'. Le'ec mac u c'ümaja, bel u cu c'ümü' u naal ti quet etel a mac u yadaj u t'an a Dioso,— cu t'an a Jesusu. —Yan ulaac' a mac a toj u na'ata. Chen u men toj u na'ata, c'ümbi u men ulaac'. Le'ec mac u c'ümaja, bel u cu c'ümü' u naal ti quet etel a toj u na'ata,— cu t'an a Jesusu. 42 —Yan ulaac' a mac u c'ümajen to. Chen u men in waj tz'ocsaj t'ana, aantabi jabix tz'abi ti'i jun p'e pote a siis ja'a. Tan in wadic te'ex u jajil. Le'ec mac u tz'aj ti'i a anat abe'e, bel u ca'a tz'abül u naal,— cu t'an a Jesusu.

Mateo 11

1 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, jobi u yadic c'u' a yan u beticoo' a doce tuul u yaj cambala. U tücaa'tajoo' tuba u beeloo'. Joc'oo' te'i. Binoo'. Joq'ui ilic a Jesus te'i. Bini ti ca'ansaj y ti t'an ichil boon a caj a nütz'a'an te'i. 2 Pues te'i. Le'ec aj Juan aj tz'aj ocja'a, que'en ti presojil. Le'ec ca' u yubaj c'u' a tan u betic a Cristo aj Juana, yan u yaj cambal u tücaa'tajoo' etel. — 3 ¿Inchech wa a mac a tan ti paac'tiqui, wa yan ti paac'tic ulaac'?— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 4 —Ca' usc'aque'ex etel aj Juan. Ade'ex ti'i c'u' a tane'ex a wu'yic a wiliqui,— cu t'an a Jesus ti uchi u nuuc. 5 —Tanoo' u sasilcunbul u wich a ch'oopo. Le'ecoo' a ma' qui'oo' u ximbala, tanoo' u ximbal tucaye'il. Tanoo' u ch'anesabül a tan u tu'ujtal u büq'uel u men u c'oja'anili. Tanoo' u jeebbel u xiquin a cooco. Tanoo' u ca' cuxtal aquimene. Tan u yaalbül u qui'il pectzil a Dios ti'ijoo' a otzili,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambal aj Juana. 6 —Qui' u yool mac a ma' siq'ui u yool tin wetel,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 7 Pues te'i. Le'ec ti tanoo' u yusc'al tu pach u yaj xa'num aj Juana, caji a Jesus u tzicbalte aj Juan eteloo' a cristianojo. —¿C'u' a bine'ex a wila' ich p'atal lu'um? ¿Bine'ex wa a wila' a pocche' a tan u pecsabül u men ic'? Ma' bine'ex a wila' abe'e,— cu t'an a Jesusu. 8 —¿C'u' a bine'ex a wila'? ¿Bine'ex wa a wila' a winic a top quich'pan u noc'o? Le'ecoo' a quich'pan u noc' a top qui' u cuxtaloo'o, que'enoo' ichil u yotoch a reye. Ma' ta wilique'exoo' ichil a p'atal lu'umu,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a cristianojo. 9 —¿C'u' a bine'ex a wila'? ¿Bine'ex wa a wila' jun tuul a tan u yadic u t'an a Dioso? Le'ec, bine'ex a wila' jun tuul a tan u yadic u t'an a Dioso. Tan in wadic te'ex. Le'ec aj Juan abe'e, mas nooch u wichil u meyaj tuwich boon tuul u yadajoo' u t'an a Dios uchi.— cu t'an a Jesusu. 10 —Baala' ti tz'iiba'an yoc'ol ala'aji.— cu t'an a Jesusu. —"Inene, tan in tücaa'tic in waj xa'num taanil. Bel u cu tojquinte a cristiano ti'i ca' u c'ümeechoo'." cu t'an a Dios ti'i a Cristojo. Baalo' ti tz'iiba'an.— cu t'an a Jesusu. 11 —Tan in wadic te'ex u jajil Ma' van a winic a yanaji yoc'olcab a mas qui' a tz'abi u bete' tuwich aj Juan aj tz'aj ocja'a. C'u' betiqui, ca' yanacoo' a hermanojo, que'enoo' tu c'ü' a Diosos Ca'ax ma' nooch u wichil u meyaj jun tuul a hermano tu yaamoo' u chucaan a hermanojo. mas nooch u wichil u meyaj tuwich aj Juan.— cu t'an a Jesusu. 12 —Tac tu q'uinil ti caji ti t'an aj Juana, y tac leeb tan ti tan ilic uc'ümic a yaj u cuenta a Dios ti ca'ana. Le'ecoo' a tz'iiqui, tanoo' cuchi u c'ütic u wich etel muc' a que'enoo' u yool ti ocolo,— cu t'an a Jesusu. 13 —Tulacaloo' a boon tuul u yadajoo' u t'an a Dios uchi y etel a ley u tz'iibtaj aj Moisese, u tzicbaltajoo' u q'uinil u tücaa'bül a mac u men a Dioso, asto ti c'ochi aj Juan aj tz'aj ocja'a. Ala'aji, u yada' u yadic abe'e,— cu t'an a Jesusu. 14 —Wa' qui' ta wiche'ex a tz'ocsiqui, le'ec aj Juana, le'ec ilic aj Elias a aalbi ti watac to,— cu t'an a Jesusu. 15 —Le'ec mac a patal u yubi in t'ana, yan u tz'eec tu yool,— cu t'an a Jesusu. 16 —¿C'u' a qui' ca' in wadü' te'ex ti'i ca' chiclac te'ex biqui'iloo' u na'at a cristiano a cuxa'anoo' to aleebe? Ala'oo'o, jabix ca' muuch'oo' ti tz'ub a tina'anoo' chumuc caj. Jun muuch'u, tanoo' u t'an ti chich etel ulaac' a jun muuch'u,— cu t'an a Jesusu. 17 —"Ti wuustaj a xool ich jabix baxül tz'ocolbeel. C'u' betiqui, ma' a c'atiintaje'ex. Ma' uche'ex a woc'ot. Uchi ti woc'ol ti'i cuchi yaj-oolal ich jabix baxül quimene. Ma'ax ti baalo', ma' a c'atiintaje'ex. Ma' uche'ex a woc'ol," cu t'anoo' a jun muuch' ti'i ulaac' a jun muuch'u,— cu t'an a Jesusu. 18 —Baalo' ilic a betabi ti'i aj Juan y ten xan. Le'ec ti caji ti meyaj aj Juana, ma' uchi u janal. Ma'ax uchi u yuc'ul. "Yan a c'ac'asba'al tu yool," cu t'anoo',— cu t'an a Jesusu. 19 —Inene, yanajeen ti cristianojil. Walac in janal in wuc'ul,— cu t'an a Jesusu. —"Jac' ti'i a janala. Walac u caalül," cu t'anoo' tin woc'ol. "Walac u yet'octicoo' a yanoo' u yanil ti mol taq'uin ti'i a gobierno u yet'ocoo' a mac a top yanoo' u sip'il," cu t'anoo' tin woc'ol,— cu t'an a Jesusu. —C'u' betiqui, etel c'u' a tanoo' u betic a tanoo'u tz'ocsic a Dioso, chica'an ti toj u na'at a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 20 Pues te'i. Caji a Jesus u yadü' a c'as a beloo' u cu c'ümü' a caj tuba u betaj manal jun jatz a boon a milagro u betaja. Ma' ilic u jelajoo' u tucul ta wichi. 21 —Top yaj a watac ti'i a caj Corazini. Top yaj a watac ti'i a caj Betsaida,— cu t'an a Jesusu. —Wa cuchi betabi ich caj Tiro ich caj Sidon boon a milagro a betabi ich caj Corazin ich caj Betsaidaja, uchi tun cuchi u jeloo' u tucul. U tz'ajoo' cuchi u costal ti'ijoo' u noc'. U tz'ajoo' cuchi a ta'an tu pol u men u yajil u yool eteloo' u sip'il jabix ti sucoo' u bete',— cu t'an a Jesusu. 22 —Tan in wadic te'ex. Le'ec ca' c'ochoc u q'uinil u tz'abül a sip'il tu jobeeb a yoc'olcaba, mas yaj ti bel u ca'a tz'abül ti'ijoo' tuwich u tz'abül ti'ijoo' ich caj Tiro ich caj Sidon,— cu t'an a Jesusu. 23 —Uxtun a caj Capernaum. Tanoo' u tuclic u nac'ül ti ca'an, pero pulbuloo' u ca'a tac ichil u cuuchil a pula'ana,— cu t'an a Jesusu. —Wa cuchi betabi ichil a c'ac'as caj Sodoma boon a milagro a betabi ich caj Capernaum, yan to cuchi a caj Sodoma tac leeb,— cu t'an a Jesusu. 24 —Tan in wadic te'ex. Le'ec ca' c'ochoc u q'uinil u tz'abül a sip'il tu jobeeb a yoc'olcaba, mas yaj ti bel u ca'a tz'abül ti'ijoo' tuwich u tz'abül ti'ijoo' ich caj Sodoma,— cu t'an a Jesusu . 25 Pues te'i. Baala' ilic u yadaj a Jesus ti a q'uin abe'e. —Tat, inchech u Noochil a ca'an ya yoc'olcaba. Bo'tic tech a mucaj a jajil t'an ti'i ma' u ch'a'icoo' u tojil a top seeb u yool etel a top patal. C'u' betiqui, a ye'aj abe' ti'ijoo' a walacoo' u tz'eec u yool ta pach jabix a tz'ub a walac u tz'ocsaj t'ana,— cu t'an a Jesusu. 26 —Tat, a tz'aj ti baalo' u men baalo' a qui' ta wichi,— cu t'an a Jesus ti'i a Tattzili. 27 —Pues te'i. Tz'abi tulacal tin c'ü' u men in Tat,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambal. —Inen a Mejentzili. Ma'ax mac u yeelen, jadi' a Tattzili. Ma'ax le'ec a Tattzili, ma'ax mac u yeel. Chen inen y etel boon mac a qui' tin wich ca' in yee' ti'ijoo' a Tattzili,— cu t'an a Jesusu. 28 —Boon tuule'ex a tane'ex a meyaj ti'i a sa'alticale'ex a bajili. tz'aje'ex a wool tin pach tuwich cuchi ti chen tane'ex a yaaltic a tz'oques a top yaj u tz'ocsabülü, jabix cuchi tane'ex a cuchic a top ala. Tin wetel yan a jedel ti'i a meyaj abe'e.— cu t'an a Jesusu. 29 —Tz'aje'ex a wool tin pach jabix ti walac u c'üxbüloo' a wacax tu bajil ti'i u beticaloo' a meyaja. Uchuque'ex a cambal tin wetel. Inene, qui'en etel tulacal mac. Ma' ta'ach in betic in yanil. Tin wetel a cüxtique'ex a jetz'a'an-oolil u men walac in joc'sic a mac ichil u sip'ili,— cu t'an a Jesusu. —Le'ec ti que'ene'ex tin wetele, jabix cuchi c'üxa'ano'on tiqui bajili. Ma' yaj in tz'ocsabül. Ma' yaj u betabül in meyaji,— cu t'an a Jesusu.

Mateo 12

1 Pues te'i. Ma' top uchi u yadü' abe'e, ti tan u manül a Jesus ich col tu q'uinil a jedele. Wi'ijoo' u yaj cambal. Cajoo' u jiribte tz'etz'eec u semilla harinaja. Cajoo' ujante. 2 Le'ecoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'ata, u yilajoo' c'u' a tanoo' u betiqui. —Iloo' a waj cambal,— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. —Tanoo' u betic c'u' a ma' qui' u betabül tu q'uinil a jedele,— cu t'anoo' ti'i. 3 —¿C'u' ca'a tane'ex a wadic abe'e? A xocaje'ex c'u' u betaj aj quimen rey David u yet'ocoo' u yetmanül le'ec ti wi'ijoo'o,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' ti uchi u nuuc. 4 —Oqui aj David ichil u yotoch a Dioso,— cu t'an a Jesusu. —U molaj a waj harina a tz'abi ti'i a Dioso. U tz'aj ti'ijoo' u yetmanül. U laj jantajoo' a waj harinaja. Ma' qui' tu c'axül ti'i a ley ca' jantabüc a waj harina abe' u men ala'aji, ma'ax u menoo' u yetmanül. Jadi' tz'aja'an ti'i u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dios ca' u jante a waj harina abe'e. Le'ec aj David abe'e, ma' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Diosi,— cu t'an a Jesusu. 5 —Uxtun u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. Walacoo' u meyaj tu q'uinil a jedele. Ma' tanoo' u tz'ocsic u yanil u q'uinil a jedel ichil u yotoch a Dios ti baalo'o. Ma' ilic tanoo' u cüxtic u sip'il ti baalo'o. A xocaje'ex abe' ichil a ley u tz'iibtaj aj Moisese,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'ata. 6 —Tan in wadic te'ex. Que'en a mas nooch u yanil tuwich u yotoch a Dios ta yaame'ex wa'ye'e,— cu t'an a Jesusu. 7 —"Mas qui' tin wich a ch'a'ique'ex u yotzilil a mac tuwich a tz'eeque'ex ten a sij-oolo," cu t'an a Dioso. Wa cuchi a weeltaje'ex u nu'cul a t'an abe' u yadaj a Dioso, ma' cuchi a wadaje'ex ti u cüxtajoo' u sip'il in waj cambal le'ec ti ma' yanoo' u sip'ili,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'ata. 8 —U paatal in wadic ti yan a mas nooch u yanil tuwich u yotoch Dios wa'ye'e, u menle'ec inen a yanajeen ti cristianojili, yan in yanil ti tücaa' ca'ax tu q'uinil jedel,— cu t'an a Jesusu. 9 Pues te'i. Le'ec ti jobi u tzicbal ich col a Jesusu, bini ichil a naj tuba walacoo' u much'tal u c'ajes a Dioso. 10 Yan te'i jun tuul a winic a mooch' u c'ü'. - ¿Qui' wa tu c'axül ti'i a ley ca' ch'anesabüc a mac tu q'uinil a jedele?— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. Chen u c'aatajoo' ti'i wa qui' u men u c'atoo' u cüxte u sip'il a Jesus ti'i ca' u tzoloo'. 11 —Uchac yan jun tuul a winic ta yaame'ex a yan jun tuul u carnero. Wa cuchi ca' c'axüc u carnero ich ch'e'en tu q'uinil a jedele, ¿ma' wa jede'ec u müchic y u joc'siqui?— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 12 —Mas yan u c'abeetil a winic tuwich a carnerojo, mentücü, qui' tu c'axül ti'i a ley u betabül a qui' tu q'uinil a jedele,— cu t'an a Jesusu. 13 —Sützü a c'ü',— cu t'an a Jesus ti'i a winiqui. U sützaj u c'ü'. Ch'ani. Quetaji etel ulaac' u c'ü'. 14 Pues te'i. Joc'oo' a fariseo u c'aba'oo' u na'ata. Much'lajoo' tu bajil u tucloo' biqui ca' u müchoo' y u quimsoo' a Jesusu. 15 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, u yeel c'u' a tanoo' u tucliqui, mentücü, joq'ui te'i. Bini. Yaaboo' a cristiano a tücünacoo' tu pach a Jesusu. U laj ch'anesajoo' boon a c'oja'an a yan tu yaamoo'o. 16 —Ma' a beele'ex a wadü' maquen ti'ijoo' a cristianojo,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a que'enoo' tu pacha. 17 Baalo' ti jajaji u t'an aj Isaiasa, le'ec jun tuul u yadaj u t'an aDios uchi. 18 Baala' u yadaj ala'aji:—"Ile'ex in waj meyaj le'ec mac in yeetaj. Yaj in wu'yi ala'aji. Top qui' in wool etel," cu t'an a Dioso. "Bel in quin tz'aa' in Püsüc'al etel ala'aji. Bel u cu yadü' a toj na'at ti'ijoo' a ma' u yeelenoo'," cu t'an a Dioso. 19 "Ma' tu p'ujsic a mac etel t'an. Ma'ax u yawat ti chich. Ma'ax mac jede'ec u yubic u chichich t'an ti calle," cu t'an a Dioso. 20 "Ma' tu ma'ma'alcuntic a ma' yan u muc' jabix u yoc nül a yajcunbiji," cu t'an a Dios yoc'ol u ch'a'bül u yotzilil a mac u men a Cristojo. "Ma'ax tu coch jobsic a chen tz'etz'eec u chichil u yool jabix u mechajil lampara a watac u tupul," cu t'an a Dioso. "Ma' tu jobsic abe' asto u tz'eec ca' uchuc u ganar a toj yoc'ol a c'asa," cu t'an a Dioso. 21 "Etel ala'aji, yantal u ca'a u noj-ool a ma' Israele," cu t'an a Dioso,—cu t'an aj Isaias biq'uin ado'o. 22 Pues te'i. C'ochesabi etel Jesus jun tuul a winic a ch'oop, y bes, y yan a c'ac'asba'al tu yoolo. U ch'anesaj a winiqui. Patal tun ti t'an y ti cha'an. 23 Tulacaloo' a cristianojo, sa'too' u yool. —¿Ma' wa le'ec ala'i u yaj Sa'alil a cristianojo, le'ec u mam aj quimen rey David a tan u paac'bülü?— cu t'anoo' tu bajil. 24 U'yajbi c'u' a tanoo' u yadic a cristiano abe' u men a fariseo u c'aba'oo' u na'ata. —Ichil u yool a winic ada' que'en a quisini, le'ec u noochiloo' a c'ac'asba'ala, mentücü, patal u joq'ues a c'ac'asba'al tu yool a maca,— cu t'anoo' afariseo yoc'ol a Jesusu. 25 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, u yeel c'u' a tanoo' u tucliqui. —Le'ec ti tz'iicoo' a cristiano tu bajiloo' tu cuenta jun tuul a reye, jobol u ca'a u cuenta a rey abe'e. Baalo' ilic etel a caj wa etel a naja. Wa tz'iicoo' a cristiano tu bajiloo' te'iji, p'aatül u ca'a ti weca'anoo',— cu t'an a Jesusu. 26 —Wa cuchi le'ec ilic a quisin a tan u joc'sicoo' a c'ac'asba'ala, ma' qui'oo' tu bajil. Wa cuchi ca' u betoo' ti baalo'o, jobol u ca'a u cuenta a quisini,— cu t'an a Jesusu. 27 —¿Wa cuchi jaj ti tan in joc'sic a c'ac'asba'al etel u muc' a quisini, uxtun a wet'oque'ex? ¿Etel ilic wa u muc' a quisini, tanoo' u joc'sic a c'ac'asba'ala? Le'ec ilic ala'oo'o, beloo' u cu yee' ti ma' toj a t'ane'ex,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'ata. 28 —C'u' betiqui, wa jaj ti tan in joc'sic a c'ac'asba'al etel u muc' u Püsüc'al a Dioso, jaj ilic ti c'ochi u q'uinil u tücaa'bül a mac u men a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 29 —Ma' yan biqui u yocol a mac ichil u yotoch a mac a yaab u muc' ti'i u toco' c'u' a yan ti'i chen ti baalo'. Payanbej yan u c'üxic a yaab u muc'u. Pachili, jede'ec u paatal u yocol ichil u yotoch u toco' c'u' a yan ti'iji,— cu t'an a Jesus yoc'ol ti tan u joc'sic a mac yalam u muc' a quisini. 30 —Le'ec mac a ma' que'en u yool tin pacha, tz'iic ten. Le'ec mac a ma' tan u yaantiquene, tan u c'ütic u wich in meyaj, 31 mentücü, tan in wadic te'ex ti sabeensil c'u' a tane'ex a betiqui, le'ec ca' a wade'ex ti yan a quisin tin wool. Tulacal a sip'il y a maclant'an a tanoo' u betic a cristianojo, jede'ec u sa'tesabül ti'ijoo'o. C'u' betiqui, ca' u maclant'antoo' u Püsüc'al a Dioso, ma' yan q'uin u sa'tesabülti'ijoo',— cu t'an a Jesusu. 32 —Inene, yanajeen ti cristianojil. Mac ca' u yadü' a c'as tin woc'olo, jede'ec u sa'tesabül ti'iji. C'u' betiqui, ca' u yadü' a c'as yoc'ol u Püsüc'al a Dioso, ma' tu sa'tesabül ti'i ma'ax wa'ye' yoc'olcab, ma'ax ti'i a yoc'olcab a tumulbene,— cu t'an a Jesusu. 33 —Pues te'i. Le'ec a che' a quich'pana, quich'pan ilic u wich. Le'ec a che' a ma' qui'i, ma' ilic quich'pan u wich. Etel u wich a che'e, chica'an biqui'il u yoc,— cu t'an a Jesusu. 34 —Inche'exe, top c'ase'ex jabixe'ex u yal a cana. ¿Biqui ca' paataque'ex a wadü' a qui'i, ti top c'ase'ex a na'at? Jabix ilic u na'at a maca, baalo' ilic u t'an,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'ata. 35 —Le'ec a winic a qui'i, walac u yadic a qui' u men qui' u na'at. Le'ec a winic a c'asa, walac u yadic a c'as u men c'as u na'at,— cu t'an a Jesusu. 36 —Tan in wadic te'ex. Le'ec ca' c'ochoc u q'uinil u tz'abül a sip'ili, jujun tuul a cristianojo, beloo' u cu yadü' c'u' ca'a u yadajoo' tulacal a jujun cuul a t'an a ma'ax c'u' aj beele,— cu t'an a Jesusu. 37 —Yoc'lal a t'ane'exe, bele'ex a ca'a c'ümbül. Yoc'lal ilic a t'ane'exe, bele'ex a ca'a pulbul,— cu t'an a Jesusu. 38 Pues te'i. Que'en ilic etel a Jesus u yaj ca'ansajil u ley aj Moises u yet'ocoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'ata. —Maestro,— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. —Ti c'ati cuchi ti wila' a betic c'u'ac ti'i ca' chiclac to'on a yanil,— cu t'anoo' ti'i. 39 —Aleebe top c'asoo' a cristianojo. Ca'axc'u'ac u betoo'. U p'ütajoo' u c'ajsic a Dios ti ca'an ti'i ca' u c'ajesoo' a ca'ax c'u'ac ti diosili. Le'ec a jabix ala'oo'o, walacoo' u c'aatic ca' betabüc c'u'ac ti'i ca' chiclac u yanil,— cu t'an a Jesusu. —Ma' tu ye'bel ti'ijoo' a milagro a jabix u c'atoo'o. Jadi' a jabix u betaj aj Jonasa, jadi' bel u ca'a ye'bel ti'ijoo'. Le'ec aj Jonas abe'e, u yadaj u t'an a Dios uchi,— cu t'an a Jesusu. 40 —Jabix ilic ti culaji aj Jonas ox p'e q'uin ox p'e ac'ü' ichil u nüc' a noxi' cüyü, baalo' ilic bel in ca'a ti cuntal ox p'e q'uin ox p'e ac'ü' ichil a lu'umu. Inene, yanajeen ti cristianojil,— cu t'an a Jesusu. 41 —Le'ec ca' c'ochoc u q'uinil u tz'abül a sip'ili, wa'taIoo' u ca'a a cristiano ti'i ca' ilbicoo' u sip'il a jujun tuulu. Wa'taIoo' ilic u ca'a a cristiano a cuxa'anoo' to aleebe tu yaamoo',— cu t'an a Jesusu. —Wa'taloo' ilic u ca'a a cristiano a taloo' ich caj Ninive u yadoo' u sip'il a cristiano a cuxa'anoo' to aleebe. le'ecoo' ich caj Ninive, u jelajoo' u tucul u men a c'u' a aalbi ti'ijoo' u men aj Jonasa. Ca'ax yan jun tuul wa'ye' ta yaame'ex a mas nooch u yanil tuwich aj Jonasa, ma' ta'ache'ex a tz'ocsic u t'an,— cu t'an a Jesusu. 42 —Le'ec ca' c'ochoc u q'uinil u tz'abül a sip'ili, wa'tal ilic u ca'a ix reina a tali mas naach ti a sur uchi. Bel u cu yadoo' u sip'il a cristiano a cuxa'anoo' to aleebe. Ca'ax boon naach que'en u caal, bini ix reina abe' u yubi u patalil aj rey Salomon biq'uin ado'o. Ca'ax yan jun tuul wa'ye' ta yaame'ex a mas nooch u yanil tuwich aj Salomono, ma' ta'ache'ex a tz'ocsic u t'an,— cu t'an a Jesusu. 43 —Pues te'i. Le'ec ca' joc'oc a c'ac'asba'al ichil u yool a maca, walac u manül ichil a tiquin lu'um ti'i ca' u Cüxte tuba u jedel. Le'ec ti ma' tan u cüxtic tuba u jedele, 44 walac u yadic tu bajil: "Bel in ca'a ti ca' usc'al tin pach tin cuuchil tuba joq'ueen," cu t'anac tu bajil,— cu t'an a Jesusu. —Le'ec ti c'ochi tuba yaax culajiji, ma'ax c'u' yan te'i. Chen qui' miisa'an. Qui' mola'an u cuuchil. Le'ec abe' u cuuchili, le'ec u püsüc'al a maca,— cu t'an a Jesusu. 45 —Le'ec ca' u yila' ti baalo'o, walac u beel u cüxte siete tuul ulaac' a c'ac'asba'al a mas c'as tuwich ala'aji. Tulacaloo' walacoo' u yocol te'i ti cuntal. Mas c'as ti p'aati a winic tuwich ti yaax culaji. Baalo' ti bel u ca'a ti uchul ti'ijoo' a c'ac'as cristiano a cuxa'anoo' to aleebe,— cu t'an a Jesusu. 46 Pues te'i. Tan to u t'an a Jesus eteloo' a cristiano ti c'ochi u na' u yet'ocoo' u yitz'in. Wa'lajoo' pach naj. U c'atoo' cuchi tzicbal etel a Jesusu. 47 —Wa'anoo' ti que'en a na' u yet'ocoo' a witz'in pach naj. U c'atoo' cuchi tzicbal ta wetel,— cu t'an a jun tuul ti'i a Jesusu. 48 —Ta t'an incheche, ¿mac in na'? ¿Macoo' in witz'in?— cu t'an a Jesus ti'i a winic a uchi u tzolo. 49 U tich'ajoo' u yaj cambal tu c'ü'. —Jeda' in na'. Jada'oo' in witz'in,— cu t'an. 50 —Le'ec mac a walacoo' u betic jabix u c'ati in Tat ti ca'ana, le'ecoo' in witz'in, le'ecoo' in na',— cu t'an a Jesusu.

Mateo 13

1 Pues te'i. Ti ilic a q'uin abe'e, joq'ui a Jesus ich naj. Bini ti tintal tu chi' a lagunaja. 2 Top yaab a cristiano a much'Iajoo' tu tzeele, mentücü, oqui ichil a barcojo. Tinlaji te'i ti ca'ansaj. Tulacaloo' a cristiano a much'a'anoo' te'iji, wa'anoo' ti que'en chi' a lagunaja. 3 Yaab u yadaj a Jesus ti'ijoo'o, pero chen ich mucult'an. —Jun tuul a winiqui, bini ti pac'. 4 Le'ec ti tan u pac'a, yan a semilla a c'axi tuwich bej. C'ochoo' a ch'iich'i. U molajoo' a semilla abe'e,— cu t'an a Jesusu. 5 —Yan a püc'bi tuba ma' pim a lu'umu, yan a tunich yalama. Joq'ui ti jomol u men ma' pim a lu'umu,— cu t'an a Jesusu. 6 —Le'ec ti chücüjaji a q'uini, wochmi u le' u men ma' yan u can. Tiqui,— cu t'an a Jesusu. 7 —Yan a püc'bi tuba yan a jabix a c'ünchiimi. Le'ec ti tan u ch'iil a püc'aala, ch'iji ilic a jabix a c'ünchiimi. U c'ascuntaj a püc'aala,— cu t'an a Jesusu. 8 —Yan a püc'bi ichil a lu'um a quich'pana. Qui' u ch'iil a püc'aal te'i. U tz'aj u wich. Yan u tz'aj cien sut mas yaab tuwich a boon a püc'bijil. Yan u tz'aj sesenta sut mas yaab. Yan u tz'aj treinta sut mas yaab,— cu t'an a Jesusu. 9 —Le'ec mac patal u yubi in t'ana, yan u tz'eec tu yool,— cu t'an a Jesusu. 10 Pues te'i. Naatz'oo' u yaj cambal tu tzeel a Jesusu. —¿C'u' ca'a tan a t'an eteloo' ich mucult'an?— cu t'anoo' ti'i. 11 —Tz'abi te'ex ca' a ch'a'e'ex u tojil yoc'ol biqui ti tan tun u tücaa' a Dioso. Ma' tz'abi abe' ti'ijoo' ulaac' a cristianoji,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' ti uchi unuuc. 12 —Le'ec mac u c'ümaj a jaja, bel u ca'a tz'abül ti'i ca' u yeelte a jaj ti mas yaab. P'aatül u ca'a ti yaab a jaj u yeele. Le'ec mac a ma' u c'ümaj a jaja, bel u ca'a tocbol ti'i boon a jaj u yeele,— cu t'an a Jesusu. 13 —Baalo' ti yan, mentücü, tan in t'an ti'ijoo' ich mucult'an. Tanoo' u cha'antic pero ma' ta'achoo' u yilic. Tanoo' u yubic. C'u' betiqui, ma' ta'achoo' u yeeltic, ma'ax u ch'a'icoo' u tojil,— cu t'an a Jesusu. 14 —Le'ec aj Isaiasa, jun tuul u yadaj u t'an a Dios uchi. Jajaji u t'an yoc'ol ala'oo'o. "Tu jajil bele'ex a ca'a a wu'yi. C'u' betiqui, ma' yan q'uin a ch'a'ique'ex u tojil. Tu jajil bele'ex a ca'a a cha'ante. C'u' betiqui, ma' yan q'uin a wilique'ex," cu t'an aj Isaiasa. 15 "Le'ecoo' a cristiano ada'a, chichaji u pol yoc'ol c'u' a ti'i a Dioso. P'aatoo' ti coocoo' u xiq'uin ti'i u yubical. U mutzajoo' u wich ti'i ma' u cha'anoo' etel u wich, ma'ax u yubicoo' etel u xiquin ma'ax u ch'a'icoo' u tojil ti'i ma' u c'üm-ooltiquenoo' ti'i ca' in ch'anesoo', cu t'an a Dioso," cu t'an aj Isaiasa,—cu t'an a Jesusu. 16 —Qui'e'ex cuchi a wool u men tane'ex a wilic. Tane'ex a wu'yic,— cu t'an a Jesusu. 17 —Tan in wadic te'ex u jajil. Yanoo' u yadajoo' u t'an a Dios uchi u yet'ocoo' a toj u na'ata, u c'atiintajoo' cuchi u yila' c'u' a tane'ex a wiliqui, pero ma' yan biqui. U c'atiintajoo' u yubi c'u' a tane'ex a wu'yiqui, pero ma' yan biqui,— cu t'an a Jesusu. 18 —Pues te'i. Le'ec ada' u nu'cul a mucult'an in wadaj yoc'ol aj pac'a,— cu t'an a Jesusu. 19 —Ala'aji, tan u yadic u pectzil a Dios yoc'ol biqui ti walac u tücaa' a Dioso, jabix cuchi tan u püq'uic a semilla ichil u tucul a maca. C'u' betiqui, ma' tan u ch'a'bül u tojil, mentücü, walac u c'ochol a quisin u toco' a t'an a püc'bi cuchi ichil u tuculu. Le'ec abe' u nu'cul boon a semilla a c'axi ti bej,— cu t'an a Jesusu. 20 —Le'ec a semilla a püc'bi tuba jay a lu'umu, yan a tunich yalama, le'ec jabix a winic a jabix püc'bi u t'an a Dios ichil u püsüc'al. Tu jomolil u c'ümaj. Qui' u yool,— cu t'an a Jesusu. 21 —C'u' betiqui, jabix ilic ti ma' yan u can a püc'aal a püc'bi tuba yan a tunich yalama, baalo' ilic ala'aji. Jadi' jun p'e rato ilic bel u cu tz'oques. Le'ec ca' yanac a yaja, wa ca' tz'abüc ti'i a yaj u men in t'ana, jomol u p'ütic u tz'ocsic in t'an,— cu t'an a Jesusu. 22 —Le'ec a jabix a semilla a püc'bi tuba yan a jabix a c'ünchiimi, le'ec abe' jabix a mac u yubaj u t'an a Dioso. U c'ümaj. Pachili, top que'en u yool tu pach a jabix a c'u' a ti'i a yoc'olcaba. Top qui' u yool etel u ayic'alil. U men abe'e, tan u joc'ol ti'i ti ma'ax c'u' ti qui'il a jabix u c'ati a Dios a tan u yantal ti'iji,— cu t'an a Jesusu. 23 —Le'ec a jabix a semilla a püc'bi tuba quich'pan a lu'umu, le'ec abe'e, jabix a mac u yubaj u t'an a Dioso. U ch'a'aj u tojil. Ti'i ala'aji, walac u yantal a qui'ili. Tan u yantal u qui'il jabix a püc'aal a tan u tz'eec u wich a cien cuulu, wa a sesenta cuulu, wa a treinta cuulu,— cu t'an a Jesusu. 24 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, u yadaj ulaac' a mucult'an ti'ijoo' a cristianojo. —Le'ec biqui ti walac u tücaa' a Dioso, c'üs quet etel a t'an ada'a. Jun tuul a winiqui, u püc'aj u col etel a semilla a quich'pana,— cu t'an a Jesusu. 25 —Le'ec ti tanoo' u wüyül a cristianojo, c'ochi u yettz'iiquil u yumil a colo. Tu yaam a semilla a püc'baaniji, u püc'aj a pocche'e, ca' tun bini,— cu t'an a Jesusu. 26 —Caji ti ch'iil a pocche' etel a püc'aala. Caji to ti joc'ol u wich. Chiclaji ti yan a pocche' tu yaam a püc'aala,— cu t'an a Jesusu. 27 —Le'ecoo' u yaj meyaja, c'ochoo' etel u yumil a colo. "Noochwinic, ¿ma' wa quich'pan a semilla a püc'aja? ¿C'u' ca'a yan a pocche' tu yaama?" cu t'anoo' ti'i,— cu t'an a Jesusu. 28 —"Püc'bi te'i u men in wettz'iiquil," cu t'an u yumil a colo. "¿A c'ati wa ca' xico'on ti jotzo' a pocche'e?" cu t'anoo' ti'i,— cu t'an a Jesusu. 29 —"Ma' beele'ex a jotzo'. Sabeensil u jotzbol a püc'aal etele," cu t'an ti'ijoo' u yaj meyaj,— cu t'an a Jesusu. 30 —"Cha'e'ex u ch'iil asto ti qui'ac u ch'ücbül. Le'ec ca' c'ochoc u q'uinili, bel in quin wadü' ti'ijoo' in waj meyaj ca' u much'quintoo' a pocche' abe'e, ca' u c'üxoo' ti jujun chee ti'i ca' chuwbuc. Le'ec u wich a püc'aala, bel u ca'a taacbül ichil in rancho," cu t'an u yumil a colo,— cu t'an a Jesus yoc'ol biqui ti walac u tücaa' a Dioso. 31 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, u yadaj ulaac' a mucult'an ti'ijoo' a cristianojo. —Le'ec biqui ti walac u tücaa' a Dioso, c'üs quet etel jun cuul u nec' ix mostazaja. Jun tuul a winiqui, u püc'aj ajun cuul abe' ichil u cuuch u püc'aal,— cu t'an a Jesusu. 32 —U nec' ix mostazaja, mas tz'itz'i' tuwich ulaac' a püc'aala. C'u' betiqui, ti jobi u ch'iil, le'ec a mas nooch tuwich ulaac' a pocche'e. C'üs jabix che' ti ch'ijiji. Walacoo' u c'ochol a ch'iich' u betoo' u c'u' tu yaam u c'ü',— cu t'an a Jesus yoc'ol biqui ti walac u tücaa' a Dioso. 33 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, u yadaj ulaac' a mucult'an ti'ijoo' a cristianojo. —Le'ec biqui tiwalac u tücaa' a Dioso, c'üs quet etel biqui ti walac u yaabtal a levaduraja. Jun tuul a nooch'upu, u much'quintaj jabix jun xoot' costal ti harina ti'i u betical a pana. U tz'aj a levadura ichil ti'i ca' u xaabte u bajil tulacal ichil,— cu t'an a Jesusu. 34 Pues te'i. Tulacal abe' u yadaj a Jesus ti'ijoo' a cristiano ich mucult'an. Ma'ax c'u' a wa ma' u yadaj ti'ijoo' ich mucult'an. 35 Te'i jajaji u t'an jun tuul u yadaj u t'an a Dios uchi. —"Le'ec ca' c'ochoc u q'uinili, bel in quin wadü' c'u' a muca'an asto ti u cajeeb a yoc'olcaba. Bel in quin wadü' abe' ich mucult'an," cu t'an a Dioso,— cu t'an a jun tuul abe'e. 36 Pues te'i. Joq'ui a Jesus tu yaamoo' u yaabil a cristianojo. Oqui ich naj. C'ochoo' u yaj cambal etel. —Adü to'on u nu'cul a mucult'an yoc'ol a pocche' a püc'bi tu yaam a püc'aala,— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 37 —Le'ec mac tan u püq'uic a quich'pan semillaja, inen le'ec a yanajeen ti cristianojil,— cu t'an a Jesusu. 38 —Le'ec a jabix a col abe'e, le'ec a yoc'olcaba. Le'ec a jabix a semilla a quich'pan abe'e, le'ecoo' a cristiano a ti'i a Dioso. Le'ec a jabix a pocche'e, le'ecoo' a cristiano a ti'i a quisini,— cu t'an a Jesusu. 39 —Le'ec u yettz'iiquil u yumil a colo, le'ec u püc'aj a pocche' te'i. Ala'aji, a quisini. Le'ec a jabix u q'uinil u much'quinbeeb a nüc'aala. le'ec u q'uinil u iobeeb a yoc'olcaba.Le'ecoo' a jabix in waj meyaja, le'ecoo' u yaj xa'num a Dios ti ca'ana,— cu t'an a Jesusu. 40 —Jabix ilic ti much'quinbi a pocche' y chuwi ich c'aac', baalo' ilic a bel u ca'a ti uchul ti'i u jobeeb a yoc'olcaba,— cu t'an a Jesusu. 41 —Le'ec inen a yanajeen ti cristianojili, bel in quin tücaa'te u yaj xa'num a Dios ti ca'ana. Beloo' u cu much'quinte y beloo' u cu joq'ues ichil in cuenta boon tuul mac a walacoo' u tz'eec ca' betabüc a c'as u yet'ocoo' a walacoo' u betic a c'asa,— cu t'an a Jesusu. 42 —Beloo' u ca'a pulbul ichil a c'aac' a top chücüj u yoox u menoo' u yaj xa'num a Dios ti ca'ana. Te'i u yoc'oloo' y jürütlemacoo' xan u coj u menoo' u yajil,— cu t'an a Jesusu. 43 —Pues te'i. Le'ec ti pulboo' te'i, le'ecoo' a toj u na'ata, beloo' u ca'a ti chictal u sasilil jabix ilic u sac a q'uin tu cuentajoo' ti Tat. Le'ec mac patal u yubi in t'ana, yan u tz'eec tu yool,— cu t'an a Jesusu. 44 —Pues te'i. Le'ec biqui ti walac u tücaa' a Dioso, c'üs quet etel a mucult'an ada'a. C'üs quet etel jabix c'u'ac a top co'oj u tool a muca'an ich lu'umu. Cüxtabi u men jun tuul winic y te'i ilic u ca' mucaj. Top qui' u yool. Bini u cono' tulacal a c'u' a yan ti'iji, ti'i ca' yanac u tool a lu'umu. U q'uexaj a lu'um abe' ti'i ca' p'aatüc ti'i abe' a top co'oj u toolo,— cu t'an a Jesus yoc'ol biqui ti walac u tücaa' a Dioso. 45 —Pues te'i. Le'ec biqui ti walac u tücaa' a Dioso, c'üs quet etel a mucult'an ada'a. Jun tuul aj men negociojo, tan u manül u q'uexe' a c'aap a quich'pana,— cu t'an a Jesusu. 46 —Jun p'eel q'uin u cüxtaj jun cuul a top co'oj u toolo. Bini u cono' tulacal a c'u' a yan ti'iji, ti'i ca' yanac u tool a c'aap abe'e. U q'uexaj,— cu t'an a Jesusu. 47 —Pues te'i. Le'ec biqui ti walac u tücaa' a Dioso, c'üs quet etel a mucult'an ada'a. C'üs quet etel a chinchor a pulbi ich ja' ti'i müch cüy. Müchbi a cüy a yaab paay u wichi,— cu t'an a Jesusu. 48 Le'ec ti tudi u müchbeeb a cüy abe'e, jiilbi chi' ja' u menoo' a winiqui. Tinlajoo' u yeete a quich'pan cüyü. U tz'ajoo' ichil u cuuchil. Boon a cüy a ma' qui'i, u pulajoo',— cu t'an a Jesusu. 49 —Baalo' ti bel u ca'a ti uchul ti'i u jobeeb a yoc'olcaba. Udeloo' u ca'a u yaj xa'num a Dios ti ca'ana. Beloo' u cu joq'ues tu bajil a c'as etel a toj u na'ata. 50 Le'ecoo' a c'asa, beloo' u ca'a pulbul ichil a c'aac' a top chücüj u yoox u menoo' u yaj xa'num a Dios ti ca'ana. Te'i u yoc'oloo' y jürütlemacoo' u coj u menoo' u yajil,— cu t'an a Jesusu. 51 —Pues te'i. ¿A ch'a'aje'ex wa u tojil tulacal a t'an in wadaj to te'exe?— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambal. —Ti ch'a'aj u tojil,— cu t'anoo' ti'i. 52 —Tulacaloo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moises a ocoo' ti'i in waj cambala, tanoo' ucünic biqui ti walac u tücaa' a Dioso. Ala'oo'o, jabixoo' u yumil a naja. Le'ec u t'an Dios u yeele, jabix u ayic'alili. Tu yaam u ayic'alil walac u joc'sic a c'u' a tumulben etel a c'u' a uchbene,— cu t'an a Jesusu. 53 Pues te'i. Le'ec ti jobi u yadic tulacal a mucult'an abe'e, joq'ui te'i a Jesusu. 54 Bini tuba ch'iji. U ca'ansajoo' a cristiano ichil a naj tuba walacoo' u much'tal u c'ajes a Dioso. Sa'too' u yool a cristianojo. —¿Tuba u cünaj a c'u' u yeele? ¿Tuba u cünaj u bete' a milagrojo?— cu t'anoo' tu bajil. 55 —¿Ma' wa le'ec ala'i u mejen aj carpinterojo? ¿Ma' wa ix Maria u c'aba' u na'? ¿Ma' wa le'ecoo' u yitz'in, le'ec aj Jacob, aj Jose, aj Simon, aj Judasa?— cu t'anoo' tu bajil. 56 —¿Ma' wa que'enoo' ich caj u yix ch'upul itz'in a Jesusu? ¿Tuba tali ala'i ti'i ca' u cünü' boon u yeele?— cu t'anoo' tu bajil. 57 Ma' c'ocha'anoo' tu wich ti top patal a Jesusu. —Le'ec a tz'abi u yanil u yadü' u t'an a Dioso, walac u tz'ocsabül u yanil ca'ax tubajac. C'u' betiqui, ichil u caal wa ichil u yotocho, ma' ta'ach u tz'ocsabül u yanil,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 58 Ma' u betaj ti yaab a milagro te'i u men ma' u c'atiintajoo' u tz'oques u t'an.

Mateo 14

1 Pues te'i. Ti a q'uin abe'e, que'en aj Herodes ti gobernadoril cuenta Galilea. U yubaj c'u' a tan u betic a Jesusu. 2 —Le'ec a Jesusu, le'ec ilic aj Juan aj tz'aj ocja'a. Ca' cuxquinbi tu yaam a quimene, mentücü, yan u muc' u bete' a milagrojo,— cu t'an aj Herodes ti'ijoo' u yaj meyaj. 3 Baalo' u betaj aj Herodesti'i aj Juan biq'uin ado'o. Le'ec aj Herodese, u ch'a'aj ixna' Herodiasa. U yütan aj Felipe abe'e. Aj Felipeje, u yitz'in aj Herodes. —Ma' qui' a ch'a'ic a mu',— cu t'an aj Juan ti'iji, mentücü, u tücaa'taj müchbül. C'üxbi aj Juana. Tz'abi ti presojil. 5 Ca'ax u c'ati u quimes aj Juana, saac aj Herodes ti'ijoo' a cristianojo. Ala'oo'o, walacoo' u tz'ocsic ti le'ec aj Juana, jun tuul a walac u yadic u t'an a Dioso. 6 Pues te'i. C'ochi u q'uinil u q'uinc'aba' aj Herodese. Uchi u yoc'ot u yal ixna' Herodias tu taanoo' aj sutil te'i. Qui' u yool aj Herodes ti uchi u yoc'ot ala'aji. 7 U tz'aj u t'an ti'i ix chu' ca' u tz'aa' ti'i Ie'ec a c'u' u c'ati u c'aateje. 8 Le'ec u na'a, u yadaj ti'i c'u' a cu c'aateje. —Ca' tz'aa' ten wa'ye' tuwich noxi' plato u pol aj Juan aj tz'aj ocja'a,— cu t'an ix chu' ti'i aj Herodese. 9 Yajaji u yool a reye. C'u' betiqui, chen u men u tz'aj u t'an tu taanoo' u yaj sutil, u yadaj ca' tz'abüc ti'i c'u' a tan u c'aatic ix chu'u. 10 U tücaa'taj ca' ch'ücbüc u cal aj Juan ich preso. 11 Talesabi u pol tuwich noxi' plato. Tz'abi ti'i ix chu'u. U bensaj ti'i u na'. 12 Le'ecoo' u yaj cambal aj Juana, c'ochoo' u ch'aa' u büq'uel. U mucajoo'. Binoo' etel a Jesusu. U tzolajoo' c'u' a maniji. 13 Pues te'i. Le'ec ca' u yubaj abe' a Jesusu, joq'ui te'i. Oqui ich barco. Bini ichil a p'atal lu'um tuba ma' yanoo' a cristianojo. C'u' betic a cristianojo, u yubajoo' tuba tan u beel a Jesusu. Joc'oo' ichil boon a caj a yan te'iji. Binoo' ti oc tac tuba tan u beel a Jesusu. 14 Pues te'i. Joq'ui a Jesus ichil a barcojo. Bini chi' a ja'a. U yilaj u yaabil a cristianote'iji. U ch'a'ajoo' u yotzilil. U ch'anesajoo' boon tuul a c'oja'an a yan tu yaamoo'o. 15 Tan u yocol a q'uini. Naatz'oo' u yaj cambal tu tzeel. —P'atal lu'um tuba que'eno'on. Ma'ax mac a yan wa'ye'e. Mani tun a q'uini, mentücü, tücaa'too' u yaabil a crisitano ich aldea u q'uexoo' u janal,— cu t'anoo' u yaj cambal ti'i a Jesusu. 16 —Ma' tzajoo' u beeli,— cu t'an a Jesusu. —Inche'ex ca' a tz'a'e'exoo' u janal,— cu t'an a Jesusu. 17 —Jadi' cinco cuul pan y ca' tuul aj ch'ilam a yan wa'ye'e,— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 18 —Tales ten wa'ye',— cu t'an ti'ijoo'. 19 Le'ec a Jesusu, u yadaj ti'ijoo' u yaabil a cristiano ca' tinlacoo' tuwich a su'ucu. U müchaj a cinco cuul pan etel a ca' tuul aj ch'ilama. U cha'antaj a ca'ana. U c'ajsaj a Dios yoc'ol a janala. U meen xet'aj. U tz'aj a pan ti'ijoo' u yaj cambal. U t'oxajoo' ti'i a cristianojo. 20 Laj janoo', y na'ajnoo'. Le'ecoo' u yaj cambala, u tudesajoo' doce cuul a nucuch xac etel u yaabil u yada' a janala. 21 Le'ec boon a janoo'o, jabix cinco mil tuul ti winic. Ma' xoca'anoo' ix ch'up eteloo' a tz'ubi. 22 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, u yadaj ti'ijoo' u yaj cambal ca' ococoo' ich barco ca' paye' xicoo' junxeel a lagunaja. Ala'aji, bel u cu yadü' ti'ijoo' u yaabil a cristiano ca' usc'acoo'. 23 Le'ec ti jobi u yadic ti'ijoo' a cristiano ca' usc'acoo'o, naq'ui a Jesus pol witz tu junal ti t'an etel a Dioso. Le'ec ti oqui a ac'ü'ü, te'i ilic que'en tu junal. 24 Le'ec a barcojo, ac naachaji tun chi' ja'. Tan u jütz'bül a barco u men u tz'iiquil a ja'a, u men tu toja'an ic' tanoo' u beel. 25 Le'ec ti ac'ü' to u sastala, tan u c'ochol a Jesus eteloo'u yaj cambal. Tan u ximbal yoc'ol a ja'a. 26 Le'ecoo' u yaj cambala, u yilajoo' ti tan u ximbal a Jesus yoc'ol a ja'a. Jac'oo' u yool tu jajil. —Jedo' a pixana,— cu t'anoo' tu bajil. Uchoo' u yawat u menoo' u saaquil. 27 Tu seebal uchi u t'an a Jesus eteloo'o. —Chichcunte'ex a wool. Ma' a saactale'ex. Inen ilic,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 28 —Noochil, wa jaj ti le'ec incheche, adü ca' talaquen ta wetel,— cu t'an aj Pedro ti'iji. 29 —Co'on,— cu t'an ti'i aj Pedrojo. Joq'ui aj Pedro ichil a barcojo. Caji ti ximbal tuwich a ja'a. Tan u beel etel a Jesusu. 30 C'u' betiqui, u yilaj ti top tan a iq'ui. Saacaji. Caji ti joomol ichil a ja'a. —Noochil, sa'alteen,— cu t'an ti'i ti chich. 31 Le'ec a Jesusu, u jan müchtaj etel u c'ü'. —Tz'etz'eec ilic que'en a wool pach a Dioso. ¿C'u' ca'a saacajeech?— cu t'an a Jesus ti'iji. 32 Le'ec ti ocoo' ichil a barcojo, mani a iq'ui. 33 Le'ecoo' a que'en ichil a barcojo, xonlajoo' tu taan a Jesusu. —Tu jajil inchech u Mejenech a Dioso,— cu t'anoo' ti'i. 34 Pues te'i. Le'ec ti manoo' junxeel a ja'a, c'ochoo' tuba que'en a jooc u c'aba' Genesaret. 35 Le'ecoo' a que'enoo' te'iji, le'ec ca' u c'aj-ooltajoo' u wich a Jesusu, u tücaa'tajoo' u pectzil ca'ax tubajac te'i ca' talesabücoo' boon tuul a c'oja'ana. 36 U c'aatajoo' ti'i ca' u cha'oo' u tülic ca'ax jadi' u chi' u noc' ti'i ca' ch'anücoo'. Le'ec boon tuul u tülaja, ch'anesaboo'.

Mateo 15

1 Pues te'i. C'ochoo' etel a Jesus a fariseo u c'aba'oo' u na'at u yet'ocoo' uyaj ca'ansajil u ley aj Moisese. Taloo' ala'oo' ich caj Jerusalen. 2 —Le'ecoo' a waj cambala, ¿c'u' ca'a ma' ta'achoo' u tz'ocsic a p'ütbi to'on u menoo' a uchben cristianojo?— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. —Le'ec ti tanoo' u p'o'ic u c'ü' ti'i ca' xicoo' ti janala, ma' ta'achoo' u qui' p'o'ic u c'ü' jabix u yadajoo' a uchben cristiano ca' ti bete',— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 3 —Uxtun inche'exe, ¿c'u' ca'a a p'ütaje'ex a tz'ocsic u t'an a Dios ti'i a tz'ocsicale'ex a c'u' u p'ütajoo' a uchbene?— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 4 —"Tz'oques u yanil a na' a tat," cu t'an a Dioso. "Le'ec mac ca' u yadü' a c'as yoc'ol u na' u tata, yan u quimsabül," cu t'an a Dioso,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 5 —C'u' betiqui, ma' baalo' a t'ane'exi. Le'ec ti walac u c'ochol u na' u tat a mac u c'aate ti'i ca' aantabücü, baala' a walaque'ex a wadiqui. "Wa ca' u yadü' ti'i u na' u tat ti ac sijibi tun ti'i a Dios le'ec c'u' a tanoo' u c'aatic ca' aantabücoo' etele, 6 ma' tzaj u yaanticoo' u na' u tat etel a c'u' a tanoo' u c'aatiqui," que'ex,— cu t'an a Jesusu. —Ti baalo'o, chen yoc'lal a c'u' u p'ütajoo' a uchbene, a tz'aje'ex jabix ma' yan u yanil u t'an a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 7 —Aj cho'e'ex, toj u yadaj aj Isaias ta woc'ole'ex,— cu t'an a Jesusu. 8 —"Le'ec a cristiano ada'a, walacoo' u yadic jabix tanoo' u tz'ocsic in yanil. C'u' betiqui, naach que'en u tucul," cu t'an a Dioso. 9 "Ma'ax c'u' aj beel ti tanoo' u c'ajsiquen. Walacoo' u ca'ansic a cristiano etel a t'an a chen cuxquinbi u menoo' a cristianojo,"cu t'an a Dioso. Baalo' u yadaj aj Isaias ta woc'ole'exe,— cu t'an a Jesusu. 10 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, u püyajoo' a cristiano ca' jiisicoo' tu tzeel. —U'yeene'ex y ch'a'e'ex u tojil,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 11 —Ma' le'ec a walac u yocol ichil u chi' walac u c'ascuntic u na'at a maca. Le'ec a walac u joc'ol ichil u chi' a maca, le'ec a walac u c'ascunaja,— cu t'an a Jesusu. 12 Pues te'i. Naatz'oo' u yaj cambal tu tzeel. —¿Ma' wa a weel ti tz'iicajoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'at le'ec ca' u yubajoo' a t'an a wadaj to ti'ijoo'o?— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 13 —Tulacal a püc'aal a ma' in Tat u püc'aja, bel u ca'a jotz'bol,— cu t'an a Jesus yoc'ol a ley u tz'aj a Dioso, y a ley u cuxquintaj a cristianojo. 14 —P'ütoo' ti'i. Ala'oo'o, jabix a ch'oop a tan u bensic u yetch'oopili. Le'ec ti tan u bensabül a ch'oop u men u yetch'oopili, beloo' u ca'a ti c'axül ich ch'e'en tu ca' tuulil,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambal. 15 Pues te'i. Le'ec aj Pedrojo, u c'aataj ti'i a Jesusu. —Adü to'on u nu'cul a mucult'an a wadaj yoc'ol c'u' a walac u c'ascuntic u na'at a maca,— cu t'an ti'i. 16 —¿Ma'ax wa inche'ex a ch'a'e'ex u tojil?— cu t'an a Jesusu. 17 —?Ma' wa chica'an te'ex? Le'ec a walac u yocol ichil u chi' a maca, walac u beel ichil u nüc' ca' tun chen walac u manül,— cu t'an a Jesusu. 18 —C'u' betiqui, le'ec a walac u joc'ol ichil u chi' a maca, tan u talel ichil u püsüc'al. Le'ec abe' walac u c'ascuntic u na'at a maca,— cu t'an a Jesusu. 19 —Ichil u püsüc'al a maca, walac u tal a c'ac'as tuculu. Te'i walac u tal a tucul ti quimsaj. Te'i walac u tal a tucul ti cüjtal etel ca'ax macac, etel tulacal a c'ac'as tucul a jabix abe'e. Te'i walac u tal a tucul tixuuch', ti tzol yoc'ol tus, ti maclant'an,— cu t'an a Jesusu. 20 —Le'ec a jabix abe'e, walac u c'ascuntic u na'at a maca. Le'ec ca' janüc ti ma' p'o'a'an u c'ü' a mac jabix u yadajoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'ata, ma' tu c'ascuntic u na'ati,— cu t'an a Jesusu. 21 Pues te'i. Joq'ui a Jesusu. Bini ich cuenta Tiro y Sidon. 22 Jun tuul a nooch'up te'iji, c'ochi etel a Jesusu. Ix cananea ala'aji, u men te'i u caal. —Noochil, inchech u mam aj quimen rey David a tan u paac'bül. Ch'a'a in wotzilil. Que'en a c'ac'asba'al tu yool in wix chu'u. Top tan u c'ümic a yaj u men a c'ac'asba'al abe'e,— cu t'an ti'i a Jesus ti chich. 23 Le'ec a Jesusu, ma' uchi u nuuc jumpul. Naatz'oo' u yaj cambal tu tzeel a Jesusu. —Adü ti'i ix ch'up ada' ca' xi'ic. Top choconac tiqui pach,— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 24 —Jadi' tücaa'been ti'ijoo' aj Israel le'ec a jabix carnero a sa'taloo'o,— cu t'an a Jesus ti uchi u nuuc. 25 Naatz'i a nooch'upu. Xonlaji tu taan. —Noochil, aanteen,— cu t'an ti'i a Jesusu. 26 —Ma' toj ca' tocboc a waj ti'i a tz'ub ca' pulbuc ti'i a peq'ui,— cu t'an a Jesus ti'i u men ma' Israel ala'aji. 27 —Jaj a t'an, Noochil. C'u' betiqui, yalam u mesa u yumil walac u c'axül u xeex a waja. Walac u c'ochol u pec' u jante,— cu t'an a nooch'upu. 28 — Nooch'up, top tan a tz'ocsic tu jajil ti patalen, mentücü, ca' uchuc tech jabix ilic a c'ati,— cu t'an a Jesus ti'iji. Tu seebal joq'ui a c'ac'asba'al tu yool u yala. Ch'ani. 29 Pues te'i. Joq'ui a Jesusu. Caji ti manüljalchi' a laguna Galilea. Naq'ui tuwich witz. Tinlaji te'i. 30 Yaaboo' a cristiano a nac'oo' tu pacha. U c'ochesajoo' a ma' qui'oo' u ximbala, a ma' chuculoo' u c'ü' wa u yoc, a ch'oopoo', a besoo', tulacal. Tz'aboo' tu taan a Jesusu. U ch'anesajoo'. 31 Sa'too' u yool a cristiano ca' u yilajoo' ti tanoo' u t'an a bese, ti chuculajoo' u c'ü' u yoc a ma' yanoo' u c'ü' wa u yoco, ti tanoo' u ximbal a ma' qui'oo' u ximbala, ti tanoo' u cha'an a ch'oopo. U yadajoo' u qui'il u Diosil u caal aj Israele. 32 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, u püyajoo' u yaj cambal. —Otziloo' tin wich a cristiano ada'a. Ox p'e q'uin que'enoo' tin wetel y ma'ax c'u' a yan ca' u jantoo'. Ma' in c'ati cuchi in tücaa'too' ca' usc'acoo' ti wi'ijoo'. Bic xicoo' ti sücquimil taniloo' u yusc'al,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambal. 33 —Que'eno'on ich p'atal lu'um. Ino'ono, ¿tuba ca' ti cüxte ti chucul a janal ti'i ca' ti tzeentoo' u yaabil a cristiano ada'a?— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 34 —¿Boon cuul a pan a yan te'exe?— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. —Siete cuul a pan a yana, y tz'etz'eec ilic aj meen ch'ilam,— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 35 U yadaj ca' tinlacoo' a cristiano ti lu'um. 36 U müchaj a siete cuul a pan etel aj meen ch'ilama. Le'ec ca' u tz'aj a bo'tic ti'i a Dioso, u meen xet'aj. U tz'aj ti'ijoo' u yaj cambal. Le'ecoo' u yaj cambala, u t'oxajoo' ti'i a cristianojo. 37 Laj janoo' y na'ajnoo'. Le'ecoo' u yaj cambala, u tudesajoo' siete cuul a xac etel u yaabil u yada' a janal a meen xet'a'ana. 38 Le'ec boon a janoo'o, jabix cuatro mil tuul ti winic. Ma' xoca'anoo' ix ch'up etel a tz'ubu. 39 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, u tücaa'tajoo' a cristiano ca' usc'acoo', ca' tun oqui ichil a barcojo. Bini tu cuenta Magdala.

Mateo 16

1 Pues te'i. C'ochoo' etel a Jesus a fariseo u c'aba'oo' u na'at u yet'ocoo' a saduceo u c'aba'oo' u na'ata. Ti'i u yilicaloo' wa patal a Jesusu, u c'aatajoo' ti'i ca' u bete' a milagro ti ca'an. 2 —Le'ec ti tane'ex a wilic ti chüc a ca'an ti ocq'uini, walaque'ex a wadic ti quich'pan a q'uin a wataca,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 3 —Le'ec ti tane'ex a wilic ti chüc a ca'an ti jatz'ca' y box a muyala, walaque'ex a wadic ti aleebe, watac a ja'a,— cu t'an a Jesusu. —Aj cho'e'ex, a weele'ex biqui ca' a na'te u wich a ca'ana. C'u' betiqui, ma' a weele'ex biqui ca' a na'te c'u' a tan u ye'ic u p'is yoc'ol u q'uinil a wataca, le'ec a mas c'abeete,— cu t'an a Jesusu. 4 —Aleebe top c'asoo' a cristianojo. Ca'ax c'u'ac u betoo'. U p'ütajoo' u c'ajsic a Dios ti ca'an ti'i ca' u c'ajesoo' a ca'ax c'u'ac ti diosili. Le'ec a jabix ala'oo'o, walacoo' u c'aatic ca' betabüc c'u'ac ti'i ca' chiclac in yanil,— cu t'an a Jesusu. —Ma' tu ye'bel ti'ijoo' a milagro a jabix u c'atoo'o. Jadi' a jabix a c'u' a uchi ti'i aj Jonasa, jadi' bel u ca'a ye'beI ti'ijoo'o,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. Le'ec ti jobi u yadic abe'e, joq'ui a Jesus tu yaamoo'. Bini u yet'ocoo' u yaj cambal. 5 Pues te'i. Tuboo' ti'i u yaj cambal u ch'a'icoo' u pan. C'ochoo' junxeel a ja'a. 6 —Cüniinte'ex a bajil ti'i ma' a cho'bole'ex umen u levadura a fariseo etel a saduceo u c'aba'oo' u na'ata,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 7 Le'ecoo' u yaj cambala, cajoo' u tzicbalte a t'an abe' tu bajiloo'. —U yadaj wal abe' u men ma' ti bensaj a pan tiqui pach, —cu t'anoo' tu bajil. 8 A Jesusu, u yeel c'u' a tanoo' u yadic tu bajiloo'. —¿C'u' ca'a tane'ex a tzicbaltic ta bajile'ex ti ma' yan te'ex a pana? Top tz'etz'eec ilic que'ene'ex a wool tu pach a Dioso,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 9 —¿Ma' wa ta'ache'ex a ch'a'ic u tojil? ¿Ma' wa cüja'an te'ex boon cuul ti xac u yaabil u yada' a pan a molaje'ex le'ec ti tzeenboo' cinco mil tuul ti winic etel cinco cuul a pana?— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambal ti'i ma' u tuclicoo' tuba u talel a janala. 10 —¿Ma' wa c'üja'an te'ex boon cuul ti xac u yaabil u yada' a pan a molaje'ex le'ec ti tzeenboo' cuatro mil tuul ti winic etel siete cuul a pana?— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 11 —¿C'u' ca'a ma' tane'ex a ch'a'ic u tojil ti ma' tan in tzicbaltic a pana? Cününte'ex a bajil ti'i ma' a cho'bole'ex u men u levadura a fariseo etel a saduceo u c'aba'oo' u na'ata,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 12 Ti baalo'o, u ch'a'ajoo' u tojil. Ma' tan u yadic ti'ijoo' ca' u cününtoo' u bajil ti'i ma' u cho'boloo' u men a levadura a walac u tz'abül ich pani. Le'ec a c'u' a walacoo' u ye'ic a fariseo etel a saduceo u c'aba'oo' u na'ata, le'ec a tan u tzicbalbülü. 13 Pues te'i. C'ochi a Jesus ichil u cuenta a Cesarea de Filipojo. —Inene, yanajeen ti cristianojil. ¿Mac winiquilen ti walacoo' u yadic a cristiano tin woc'ol?— cu t'an a Jesus ti'ijoo'u yaj cambala. 14 —Yan a walacoo' u yadic tile'ec inchech aj Juan aj tz'aj ocja' a ca' cuxlajiji,— cu t'anoo' ti'i. —Yanoo' ulaac' a walacoo' u yadic ti le'ec inchech a uchben winic aj Eliasa. Ulaac' tucaye' walacoo' u yadic ti le'ec inchech a uchben winic aj Jeremias wa ulaac' a jun tuul u yadaj u t'an a Dios uchi,— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 15 —Uxtun inche'exe. ¿Mac winiquilen ti walaque'ex a wadic?— cu t'an ti'ijoo'. 16 —Inchech u yaj Sa'alil a cristianojo, le'ec u Mejen a Dios a cuxa'ana,— cu t'an aj Simon Pedro ti'iji. 17 —Inchech aj Simon u mejen aj Jonasa. Qui'qui't'anbeech. Ma' le'ec a cristiano u ye'aj tech maqueni. Le'ec in Tat a que'en ti ca'ana, le'ec u ye'aj tech abe'e,— cu t'an a Jesus ti'iji. 18 —Tan in wadic tech. Inchech aj Pedrojo. Tz'i' tunich u nu'cul a c'aba'. Tuwich a noxi' tunich ada'a, bel in quin yancunte boonoo' a tene, jabix cuchi tan in wa'cuntic a c'unaj te'i. Ca'ax boon u yaabil a c'as a yana, ma' tu paatal u jubu' a jabix a c'unaj abe'e,— cu t'an a Jesusu. 19 —Bel in quin tz'aa' tech jabix u llavejil ti'i a jebic ca' ococoo' a cristiano ti tücaa'bül u men a Dioso. Le'ec a c'u' a bel a ca'a a c'ülü' yoc'olcab, bel ilic u ca'a c'ülbül ti ca'an. Le'ec a c'u' a bel a ca'a a chaa' yoc'olcab, bel ilic u ca'a cha'bül ti ca'an,— cu t'an a Jesusu. 20 U yadaj ti'ijoo' u yaj cambal ti ma' u beloo' u yadü' ti le'ec ilic ala'i a Cristo le'ec u yaj Sa'alil a cristianojo. 21 Pues te'i. Ti'i ilic a q'uin abe'e, caji a Jesus u yadü' ti chica'an ti'ijoo' u yaj cambal ti yan u beel ich caj Jerusalen. —Te'i yaab a yaj a bel u ca'a betabül ten u menoo' a nucuch winiqui, uyet'ocoo' u noochiloo' u yaj mansaj t'an a Cristiano ti'i a Dios eteloo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese. Bel in ca'a quimsabül. Ca' cuxquinbil in ca'a tu yox p'eel q'uin,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 22 Pues te'i. Le'ec aj Pedrojo, u joc'saj a Jesus tu junal. —Noochil, Dios ca' u cününteech. Ma' tu yuchul tech jabix a wadaja,— cu t'an aj Pedro ti'ijil. 23 Le'ec a Jesusu, u sutaj u bajil. —Xen quisin. Chen walac a yaaltic a cho'een. Ma' qui' ta wich a jabix u c'ati a Dioso, chen a jabix u c'atoo' a cristianojo,— cu t'an a Jesus ti'i aj Pedrojo. 24 Pues te'i. —Wa yan mac u c'ati u c'üm-oolteene, yan u p'ütic u betic c'u' a qui' tu wich u bete' wa'ye' yoc'olcab. Yan u c'ümic boon a yaj a tan u tz'abül ti'i u men tan u tz'ocsiquen. Ti baalo'o, tan u betic jabix a mac a tan u ch'a'ic u cruz ti'i u quimsabül tuwichi. Le'ec a jabix abe' a qui' ca' talac tin pacha,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambal. 25 —Le'ec mac u c'ati u sa'alte u cuxtal wa'ye'e, sa'tül u ca'a u cuxtal ti ca'an. Uchac u sa'tül u cuxtal a mac u men que'en u yool tin pach, bel u cu cüxte u cuxtal ti ca'an,— cu t'an a Jesusu. 26 —¿C'u' aj beel ti'i a mac ca'ax u naalte cuchi tulacal a yoc'olcaba, y ca' quimic ti ma' c'üma'an u men a Dioso? ¿C'u' a jede'ec u paatal u tz'eec ti'i u c'ümbeebal u men Dios?— cu t'an a Jesusu. 27 —Le'ec inen a yanajeen ti cristianojili, ca' wataquen in wet'ocoo' u yaj xa'num a Dios ti ca'ana. Ca' wataquen etel u muc' in Tat. Bel in quin wusq'uinte u jel a c'u' u betajoo' tulacal a jujun tuul a cristianojo,— cu t'an a Jesusu. 28 —Tan in wadic te'ex u jajil. Yan a jujun tuule'ex a wa'ane'ex wa'ye' a ma'ta quimile'ex asto a wilique'ex in ca' chictal etel in yanil ti tücaa'. Inene, yanajeen ti cristianojil,— cu t'an a Jesusu.

Mateo 17

1 Pues te'i. Seis q'uin manüc a t'an abe' u yadaj a Jesusu, naq'ui tuwich a witz a top ca'nala. U bensajoo' aj Pedro, aj Jacob, y aj Juan tu pacha. Aj Juan y aj Jacobo, u sucu'un u yitz'inoo' u bajil. Que'enoo' tu junal. 2 Jeeli u cha'an a Jesus tu taanoo'. Sasilaji u wich jabix q'uini. Süc sücaji u noc' jabix u sac a q'uini. 3 Chiclajoo' aj Moises etel aj Elias ti'ijoo' a ox tuulu. Aj Moises etel aj Eliasa, tanoo' u t'an etel a Jesusu. 4 —Noochil, qui' ti que'eno'on wa'ye'. Wa qui' ta wichi, bel ti ca'a ti bete' ox cuul a tz'i' naj ti'i bo'oy. Jun cuulu, tech. Jun cuul ti'i aj Moises, y jun cuul ti'i aj Eliasa,— cu t'an aj Pedro ti'i a Jesusu. 5 Le'ec ti tan to u yadic abe' aj Pedrojo, emi a muyal a top sasil yoc'oloo' tac ti lu'um. Que'enoo' ich muyal ala'oo'. Uchi a t'an ichil a muyala. —Le'ec ada' in Mejen. Yaj in wu'yi. Top qui' in wool etel. U'ye'ex u t'an,— cu t'an a t'an ichil a muyala. 6 Le'ec ca' u yubajoo' a t'an abe'e, xonlajoo'. Top saacajoo'. C'ochi a Jesus tu tzeeloo'. U tülajoo'. —Liq'uene'ex. Ma' a saactale'ex,— cu t'an a Jesusu. 8 Le'ec ca' u lic'sajoo' u polo, u yilajoo' ti jadi' a Jesus a yan te'iji, ma'ax mac ulaac'. 9 Pues te'i. Tanoo' u yemel tuwich a witzi. —Ma' a wadique'ex ti'i ma'ax mac le'ec a c'u' a wilaje'ex asto ti ca' cuxlaquen tu yaamoo' a quimen a yanajeen ti cristianojili,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 10 Pues te'i. Le'ecoo' u yaj cambala, uc'aatajoo' ti'i. —Le'ecoo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese, ¿c'u' ca'a walacoo' u yadic ti yan u yudel payanbej aj Eliasa?— cu t'anoo' ti'i. 11 —Jajoo' u t'an ti yan u yudel payanbej aj Elias u tojquinte tulacal,— cu t'an a Jesusu. 12 —Tan in wadic te'ex. Ac udi tun aj Eliasa. Ma' eeltabi wa le'ec. U betajoo' a ca'ax c'u'ac a qui'oo' tu wich u betoo' ti'iji. Baalo' ilic xan inene. Beloo' ilic u cu bete' a yaj ten a yanajeen ti cristianojili,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 13 Le'ecoo' u yaj cambal a Jesusu, u ch'a'ajoo' u tojil u t'an. U yeeltajoo' ti le'ec aj Elias a tan u tzicbalbülü, le'ec ilic aj Juan aj tz'aj ocja'a. 14 Pues te'i. Le'ec ti emoo' tuwich witz, c'ochoo' tuba que'enoo' u yaabil a cristianojo. C'ochi jun tuul a winiqui. Xonlaji tu taan a Jesusu. 15 —Noochwinic,— cu t'an ti'i a Jesusu. —Ch'a'a u yotzilil in mejen. Walac u tz'abül ti'i ca' sücquimic. Top tan u c'ümic a yaj tu jajil. Walac u boch c'axül ich c'aac' wa ich ja',— cu t'an ti'i a Jesusu. 16 —In talesaj eteloo' a waj cambal y ma' paatajoo' u ch'anes,— cu t'an ti'i a Jesusu. 17 A Jesusu, u nuuctajoo' etel u muc' u t'an. —Top ma' que'ene'ex a wool tu jajil tu pach a Dioso. Top que'en to a woole'ex tu pach a uchbene,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. —¿Boon q'uin to yan in cuntal ta yaame'ex y muc'yajtique'ex,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. —Tales a mejen,— cu t'an a Jesus ti'i a winiqui. 18 Le'ec a Jesusu, u yadaj ti'i a c'ac'asba'al ca' joc'oc. Joq'ui tu yool a tz'ubu. Tu seebal ch'ani. 19 Pues te'i. Le'ec ti que'en a Jesus tu junal, c'ochoo' u yaj cambal etel. —¿C'u' ca'a ma'paatajo'on ti joq'ues a c'ac'asba'al abe'e?— cu t'anoo' ti'i. 20 —Top ma' que'ene'ex a wool tu pach a Dios tu jajil, mentücü, ma' paataje'ex a joq'ues,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. —Tan in wadic te'ex u jajil. Wa cuchi jabix jun cuul u nec' ix mostazaja, que'ene'ex a wool pach a Dioso, qui' cuchi. Jede'ec cuchi u paatal a wadic ti'i a witz ada'a: "Jiisen tacan," que'ex cuchi ti'i. Bel u ca'a ti jiisil. Ma'ax c'u' cuchi a ma' tu paatale'ex a betiqui,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 21 —C'u' betiqui, a c'ac'asba'al a jabix abe'e, chücyajil u joc'sabül. Jadi' cuchi wa tane'ex a boch c'ajsic a Dios yoc'ol u joc'ol etel a p'ütique'ex a janal ti suq'uini, jede'ec cuchi u joc'ol,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 22 Pues te'i. Que'en to a Jesus ich cuenta Galilea u yet'ocoo' u yaj cambal. —Inene, yanajeen ti cristianojil. Bel in ca'a c'ubbul tu c'ü'oo' a cristianojo,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 23 —Beloo' u cu quimseen. Bel in ca'a ca' cuxquinbil tu yox p'eel q'uin,— cu t'an ti'ijoo'. U men a t'an abe'e, top yajajoo' u yool. 24 Pues te'i. C'ochoo' ich caj Capernaum a Jesus u yet'ocoo' u yaj cambala. Chiitbi aj Pedro u menoo' a winic a walacoo' u molic a taq'uin ti'i u yotoch a Dioso. —¿Walac wa u bo'tic a taq'uin a tan u molbol ti'i u yotoch a Dios a maestroje'exe?— cu t'anoo' ti'i. 25 —Walac,— cu t'an aj Pedro ti'ijoo'o. Le'ec ti c'ochi aj Pedro ich naj, c'aatbi ti'i u men a Jesusu. —Simon, biqui'il a tucul?— cu t'an a Jesus ti'iji. —¿Mac etel walac u molic a taq'uina reye, eteloo' u yet'oc tu bajil, wa eteloo' ulaac' mac?— cu t'an a Jesus ti'iji. 26 —Eteloo' ulaac' mac,— cu t'an aj Pedro ti uchi u nuuc. —Ti baalo' u yet'ocoo'o, ma' tzaj u bo'ticoo' a taq'uini,— cu t'an a Jesus ich mucult'an yoc'ol tanil u bo'tic a tan u molbol ti'i u yotoch a Dioso. 27 —C'u' betiqui, ma' ti c'ati ti p'ujesoo', mentücü, ca' xiquech chi' a ja'a. Tzümü a jooc te'i. Le'ec aj ch'ilam a ca' paye' joocteje, te'i a cüxtic a taq'uin ichil u chi' a chucul u bo'tic a c'u' a tanoo' u c'aatic to'ono. Tz'a a taq'uin abe' ti'ijoo' ti'i a bo'tic a tene, y a teche,— cu t'an a Jesus ti'i aj Pedrojo.

Mateo 18

1 Pues te'i. Ti'i ilic a q'uin abe'e, binoo' u yaj cambal u c'aate ti'i. —¿Mac a mas nooch u wichil u meyaj tiqui yaam ti a q'uin ti bel u ca'a ti tücaa' a Dioso?— cu t'anoo' ti'i. 2 Le'ec a Jesusu, u püyaj a tz'ub ca' xi'ic tu taanoo' u yaj cambal. 3 —Tan in wadic te'ex u jajil. Wa ma' ta p'ütique'ex a uchben tucul ca' tun a tz'ocse'ex a Dios jabix ilic ti walac u tz'ocsaj t'an a tz'ubu, ma' ta wocole'ex tuba tan u tücaa' a Dioso,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 4 —Le'ec mac ca' u bete' u bajil jabix cuchi ma'ax c'u' u wich jabix ilic a tz'ub ada'a, le'ec ala'i a mas nooch u wichil u meyaj tuba tan u tücaa' a Dioso,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 5 —Le'ec mac ca' u yaante jun tuul a tz'ub a jabix ada' u men tan u tz'ocsiquene, tan ilic u yaantiquen. 6 C'u' betiqui, wa yan mac ca' u yemes u yool ti'i u cüxtical u sip'ili, top c'as a tan u betiqui. Mas qui' cuchi ca' c'üxbüc a noxi' ca' tu cal ca' pulbuc ich c'ac'naab. Te'i u quimil cuchi tuwich u betic abe'e,— cu t'an a Jesusu. 7 —Pues te'i. Top walac u yaaltabül emsabül u yool a mac ti'i ca' u cüxte u sip'ili, mentücü, top yaj a beloo' u cu c'ümü' a cristiano yoc'olcaba. Yan u yaaltabül emsabül u yool a maca. C'u' betiqui, top yaj a bel u cu c'ümü' a tan u yaaltic u yemes u yool ulaac'a,— cu t'an a Jesusu. 8 —Pues te'i. Uchac tane'ex a cüxtic a sip'il chen etel c'u' a tane'ex a betic wa etel tuba tane'ex a beel jabix cuchi a c'ü'e'ex wa jabix cuchi a woque'ex a tan u tz'eec te'ex ca' a cüxte'ex a sip'il. Mas qui' ma' a ca' betique'ex abe'e, wa ma' a ca' beele'ex te'i, jabix cuchi a ch'üquique'ex a c'ü' wa a woc y a pule'ex. Mas toj cuchi ca' a culpachte a sip'il ti'i ca' a c'üme'ex a cuxtala. Mas qui' cuchi a c'ümique'ex a cuxtal ti jadi' yan te'ex jabix cuchi jun tziit ilic a c'ü' wa jun tziit ilic a woc tuwich a pulbule'ex ich c'aac' ti yan ca' tziit a c'ü' wa ca' tziit a woc. Ma' yan q'uin u tupul a c'aac' abe'e,— cu t'an a Jesusu. 9 —Wa cuchi tane'ex a cüxtic a sip'il chen etel c'u' a tane'ex a cha'antiqui, jabix cuchi u nec' a wich a tan u tz'eec ca' a cüxte'ex a sip'ili, mas qui' cuchi a p'ütique'ex a cha'antic abe'e, jabix cuchi a joc'saje'ex u nec' a wich abe'e, y a pulaje'ex. Mas toj cuchi a c'ümique'ex a cuxtal ti jun cuul ilic u nec' a wiche'ex tuwich ca' pulbuque'ex ichil a infierno tuba yan a c'aac' ti yan ca' cuul u nec' a wiche'exe,— cu t'an a Jesusu. 10 —Pues te'i. Cününte'ex a bajil ti'i ma' abetique'ex jabix ma'ax c'u' u yeel jun tuul a wettz'ocsaj t'ane'ex a jabix a tz'ub ada'a,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambal. —Tan in wadic te'ex. Le'ecoo' u yaj xa'num a Dios ti ca'an a tanoo' u cününtic a jujun tuul ala'oo'o, tan ti tanoo' u yilic u wich in Tat ti ca'an,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 11 —Le'ec inen a yanajeen ti cristianojili, udeen ti'i ca' in sa'alte a mac a sa'ti ti'i a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 12 Pues te'i. Jun tuul a winiqui, yan u carnero cien tuul. Wa cuchi ca' sa'tüc ti'i a jun tuulu, ¿c'u' a bel u cu bete'? ¿Biqui'ile'ex a tucul? Bel u cu p'ütoo' a noventa y nueve tuul tuba tanoo' u janala. Bel u ca'a tuwich witz u cüxte a sa'tala,— cu t'an a Jesusu. 13 —Tan in wadic te'ex u jajil. Wa cuchi ca' u cüxteje, mas qui' cuchi u yool etel a jun tuul abe'e, tuwich etel a noventa y nueve tuul a ma' sa'too'o,— cu t'an a Jesusu. 14 —Baalo' ilic in Tat ti ca'ana. Ma' u c'ati ca' sa'tüc ma'ax jun tuul aj tz'ocsaj t'an a que'en u yool tin pach jabix a tz'ub ada'a,— cu t'an a Jesusu. 15 —Pues te'i. Uchac u cüxtic u sip'il jun tuul a hermano ta wetel. Ca' xiquech etel. Le'ec ti que'enech ta junal etel ala'aji, adü ti'i u sip'il. Wa cuchi ca' u yubi a t'ana, a sa'altaj cuchi a hermanojo,— cu t'an a Jesusu. 16 —C'u' betiqui, wa cuchi ma' tu yubic a t'ana, yan a bensic jun tuul wa ca' tuul ta pach ti tan a ca' beel etel. Ti baalo'o. yan ca' tuul wa ox tuul a testigo yoc'ol tulacal a t'an a aalbiji,— cu t'an a Jesusu. 17 —Wa cuchi ma'ax u t'an ala'oo'o. ma' tu yubiqui. adü ti'ijoo' a jun muuch' a hermano tuba much'a'anoo'o. Wa cuchi ma' tu yubic ut'an a jun muuch' a hermanojo, yane'ex a wilic ala'i jabix jun tuul a ma' u yeel a Dioso. Yane'ex a wilic ala'i jabix ti walac u yilbil jun tuul motztzil a yan u yanil u molo' a taq'uin ti'i a gobiernojo,— cu t'an a Jesusu. 18 —Tan in wadic te'ex u jajil. Le'ec a c'u' a ca' tz'aa'e'ex yoc'olcaba. tz'abül ilic u ca'a ti ca'an. Le'ec a c'u' a ca' a chaa'e'ex yoc'olcaba, cha'bül ilic u ca'a ti ca'an,— cu t'an a Jesusu. 19 —Tan in wadic te'ex tucaye'il. Wa cuchi quetoo' u tucul yoc'ol jun p'eel ba'al ca' tuul ta yaame'ex yoc'olcab ti tane'ex a c'aatiqui, bel u ca'a tz'abül ti'ijoo' u men in Tat ti ca'an,— cu t'an a Jesusu. 20 —Bel u ca'a tz'abül ti'ijoo' u men le'ec tuba much'a'anoo' ca' tuul wa ox tuul ti'i u c'ajsiquene. te'i ilic que'enen tu yaamoo',— cu t'an a Jesusu. 21 Pues te'i. C'ochi aj Pedro tu tzeel a Jesusu. —Noochil. le'ec ti tan ti tan u cüxtic u sip'il jun tuul a hermano tin wetele, ¿boon sut ca' in sa'tes ti'iji? ¿Chucul wa a siete sutu?— cu t'an aj Pedro ti'i a Jesusu. 22 —Tan in wadic tech. Ma' chucul a siete suti. Setenta sut ti siete ca' a sa'tese,— cu t'an a Jesusu. 23 —Bel in quin tzicbalte tz'eecac yoc'ol abe'e. Le'ec biqui ti walac u tücaa' a Dioso, c'üs jabix jun tuul a reye. U c'ati u yila' u cuentajil u naal у u p'ax u yaj meyajoo',— cu t'an a Jesusu. 24 —Le'ec ti caji u yila'a, c'ochesabi jun tuul a top yaab u p'ax tu jajil,— cu t'an a Jesusu. 25 —Ma' paataji u bo'te u p'ax. Le'ec u noochili. u yadaj ca' conboc ala'i u yet'oc u yütan eteloo' u mejen etel tulacal a c'u' a van ti'i yoc'lal u p'ax.— cut'an a Jesusu. 26 —Xonlaji u yaj meyaj tu taan. "Noochil, se' paac'teen. Jede'ec in bo'tic tulacal," cu t'an u yaj meyaj ti'iji,— cu t'an a Jesusu. 27 —Otzilaji tu wich a rey u yaj meyaj abe'e. U sa'tesaj ti'i tulacal u p'ax,— cu t'an a Jesusu. 28 —Tanil u yusc'al aj meyaj abe'e, u C'ümaj u yetmeyaj. Yan u p'ax ilic xan ala'i ti'iji, pero chen tz'etz'eec. U müchaj. U bit'aj tu cal. "Bo'te ten a p'ax," cu t'an ti'i,— cu t'an a Jesusu. 29 —Xonlaji u yetmeyaj tu taan. "Se' paac'teen. Jede'ec in bo'tic tulacal," cu t'an u yetmeyaj ti'i,— cu t'an a Jesusu. 30 —Ma' u c'ümaji. U tz'aj ti presojil asto u cüxtic y ca' u bo'te tulacal u p'ax,— cu t'an a Jesusu. 31 —Pues te'i. Le'ecoo' u chucaan u yetmeyaja, u yilajoo' c'u' u betaj. Top yajajoo' u yool. Binoo' etel a reye. U tzolajoo' c'u' u betaj,— cu t'an a Jesusu. 32 —Püybi u men a reye. "Top c'asech incheche," cu t'an ti'i u yaj meyaj. "Le'ec boon u yaabil a p'axa, in sa'tesaj tech. In sa'tesaj chen u men a c'aataj ten," cu t'an a rey ti'iji,— cu t'an a Jesusu. 33 —"Jabix ilic cuchi ca' in ch'a'aj a wotzilil incheche, baalo' ilic cuchi ca' a ch'a'aj u yotzilil a wetmeyaj," cu t'an a rey ti'iji. 34 —Tz'iic a reye. U c'ubaj ala'i ti'ijoo' aj cünün preso ti'i ca' tz'abüc a yaj ti'i asto u cüxtic y ca' u bo'te tulacal u p'ax,— cu t'an a Jesusu. 35 —Baalo' ilic a bel u cu bete' in Tat ti ca'an ti'i tulacal a jujun tuule'ex wa ma' a sa'tesique'ex ti'i a hermano tulacale'ex a wool a püsüc'al,— cu t'an a Jesusu.

Mateo 19

1 Pues te'i. Le'ec ti jobi u yadic a t'an abe' a Jesusu, joq'ui ich cuenta Galilea. Bini ich cuenta Judea tac junxeel a noja' Jordan tu joq'ueeb q'uin. 2 Top yaab a cristiano a tücünacoo' tu pach. U ch'anesajoo' a cristiano abe' te'i. 3 C'ochoo' etel a Jesus a fariseo u c'aba'oo' u na'ata. U c'atoo' u yila' wa patal a Jesusu. —¿Qui' wa tu c'axül ti'i a ley ca' u p'ütü' u yütan a winic ca'ax yan ca'ax ma' yan u sip'il u yütan?— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 4 —A xocaje'ex ti le'ec mac u betaj a cristiano tu cajeebe, u betaj jun tuul winic jun tuul ix ch'up,— cu t'an a Jesus ti uchi u nuuc. 5 —Le'ec ilic u betajoo' ala'oo'o, u yadaj: "U men baalo' ti yan. le'ec a winiqui, yan u p'ütic u na' u tat ca' u yet'octe u yütan. Le'ec a ca' tuulu, p'aatül u ca'a ti jun tuul ilicoo' tun tu bajil," cu t'an a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 6 —Ti baalo'o, ma' ca' ca' tuuloo' tu bajili. Jun tuul ilicoo' tu bajil. Le'ec a c'u' a lüc'cunbi u men a Dioso, ma' qui' u jüpbül u men cristiano,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 7 —Wa baalo' ti yan. ¿c'u' ca'a u yadaj aj Moises ca' tz'abüc u ju'umil u yütan a mac ti'i u p'üticaloo' u bajil?— cu t'anoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'at ti'i a Jesusu. 8 —Chen u men top tzimine'ex. cha'be'ex ca' a p'üte'ex a wütane'ex u men aj Moisese. C'u' betiqui, tu cajeebe, ma' baalo' ti yani.— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 9 —Tan in wadic te'ex. Le'ec a winic ca' u p'ütü' u yütan ca' tun u cüxte ulaac' u yütana, chen tan u ciijtal. C'u' betiqui, wa ca' u yeelte ti cüjlaji u yütan etel ulaac'a, u paatal u p'ütic. Baalo' ilic etel ix ch'up a p'ütbiji. Mac ca' uch'aa' ti'i u yütana, chen tan u cüjtal etel,— cu t'an a Jesusu. 10 Pues te'i. Le'ecoo' u yaj cambal a Jesusu, uchoo' u nuuc. —Wa baalo' ti yan ti'i a winic etel u vütana, mas qui' jumpul ma' u cüxtic u yütan a maca,— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 11 —Ma' tulacaloo' a winic a jede'ec u paatal u c'ümoo' a t'an a wadaje'ex to. Jadi' mac a tz'abi ti'i ca' u c'ümü' abe'e, jadi' a patal u c'ümiqui,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 12 —Yanoo' a winic u bel ti'ijoo' ti yanajoo' ti ma' yan biqui u yütan. Yanoo' ulaac' a winic a betabi ti'ijoo' u men cristiano ti ma' yan biqui u yütan. Yanoo' ulaac' tucaye' a ma' tu yütanoo' chen u men ma' u c'atoo'o, ti'i ca' paatacoo' u betic u meyaj a Dios tulacaloo' u yool. Le'ec mac patal u c'ümic a t'an abe'e, yan u c'ümic,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 13 Pues te'i. C'ochesaboo' a tz'ub etel a Jesus ti'i ca' u tz'aa' u c'ü' yoc'oloo' ti'i ca' u c'ajes a Dios yoc'oloo'. Le'ecoo' u yaj cambal a Jesusu, u tze'ectajoo' a tanoo' u c'ochesic a tz'ub u men ma' qui'oo' tu wich. 14 —Cha'aj u taleloo' a tz'ub tin wetele. Ma' a c'üticoo' u wich. Le'ec boon tuul a walacoo' u tz'ocsiquen jabix ilic ti walacoo' u tz'ocsaj t'an a tz'ub ala'oo'o, le'ec a ocoloo' u ca'a tu cuenta a Dioso,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 15 U tz'aj u c'ü' yoc'oloo' ca' tun joq'ui a Jesus te'i. Bini. 16 Pues te'i. C'ochi jun tuul a winic etel a Jesusu. —Maestro, top qui'ech. ¿C'u' a qui' ca' in bete' ti'i ca' in naalte a cuxtal a ma' yanq'uin u jobolo?— cu t'an a Jesusu. 17 —¿C'u' ca'a tan a wadic ti qui'en? Jadi' yan jun tuul a qui'i, le'ec a Dioso. Wa cuchi a c'ati a c'ümü' a cuxtala, tz'oques a ley u tz'iibtaj aj Moisese,— cu t'an a Jesus ti'iji. 18 —¿Biqui'il a tz'iiba'an ichil u ley aj Moises ca' in tz'oquese?— cu t'an ti'i a Jesusu. —Ma' beel ti quimsaj. Ma' beel ti cüjtal etel ca'ax macac. Ma' beel ti xuuch'. Ma' beel ti tzol etel tus. 19 Tz'oquesoo' u yanil a na' a tat. Yacunte a wet'oc jabix ilic ti yaj a wu'yi a bajil ta bajil,— cu t'an a Jesus ti'iji. 20 —In tz'ocsaj tun tulacal abe'e. ¿C'u' a yan to in betiqui?— cu t'an a winic ti'i a Jesusu. 21 —Wa cuchi a c'ati ti toj a na'at tu jajili, ca' xiquech ta wotoch. Cono c'u' a yan teche. T'oxo abe' ti'ijoo' a otzili. Baalo' ti yantal u ca'a a ayic'alil ti ca'an. Ca' tun ca' talaquech tin pach,— cu t'an a Jesus ti'iji. 22 Le'ec ca' u yubaj abe' a winiqui, yajaji u yool. Bini u men top yaab u ayic'alil. 23 —Pues te'i. Tan in wadic te'ex u jajil. Chücyajil u yocol tu c'ü' a Dios a winic a yan u ayic'alil yoc'olcab,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambal. 24 —Tan ilic in wadic te'ex. Ma' yan biqui a mansique'ex jun tuul a noxi' baalche' u c'aba' camello tu potolal a puutzu. Mas chücyajil tucaye'il ca' ococ jun tuul ayic'al tu c'ü' a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 25 Le'ec ca' u yubajoo' a t'an abe' u yaj cambala, sa'too' u yool. —Wa ma' tu paatal u sa'albül a ayic'ala, ma'ax mac wal a bel u ca'a sa'albülü,— cu t'anoo'. 26 Le'ec a Jesusu, u cha'antajoo' u yaj cambal. —Le'ecoo' a cristianojo, ma' tu paataloo' u sa'altoo' u bajil. C'u' betiqui, a Dioso, u paatal u betic tulacal,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 27 U men aalbi ti'i a winic ca' u p'ütü'tulacal y ca' tun xi'ic tu pach a Jesusu, uchi u t'an aj Pedrojo. —Ila ino'ono, ti p'ütaj tulacal y jeda'o'on ta pach. U men ti p'ütaj abe'e, ¿c'u' a bel ti ca'a ti naalte?— cu t'an aj Pedro ti'i a Jesusu. 28 —Tan in wadic te'ex u jajil. Le'ec ti betabüc ti tumulben a yoc'olcaba, nooch in yanil ti tinlaquen tuwich in tintaan inen a yanajeen ti cristianojil. Le'ec boon tuule'ex a que'ene'ex tin pacha, bele'ex ilic a ca'a ti tintal tuwich doce p'eel a tintaana. Bele'ex a ca'a a tz'a'oo' u sip'il ti wetcaal aj Israel a doce muuch'oo' tu bajil,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambal. 29 —Tulacal a jujun tuul u se' p'ütajoo' u yotoch, wa u sucu'un, wa u yitz'in, wa u quic, wa u tat, wa u na', wa u yütan, wa u mejen, wa u yal, wa u cuuchil chen ti'i u tz'oesicalenoo'o, beloo' u cu c'ümü' ti mas yaab u qui'il a Dioso. Beloo' ilic u cu c'ümü' a cuxtal a ma' yan q'uin u jobol,— cu t'an a Jesusu. 30 —Yan ti yaab a jabix taanil que'en wa'ye' u men u meyaja. Tu yaamoo' abe'e, yanoo' a beloo' u ca'a ti cuntal pachil tu cuenta a Dioso. Yan ilic ti yaab a pachil que'enoo' wa'ye' a taanil u beeloo' te'iji,— cu t'an a Jesusu.

Mateo 20

1 —Pues te'i. Le'ec biqui ti walac u tücaa' a Dioso, jabix a winic a yan u colo. Le'ec ti sasajiji, bini u cüxtoo' u yaj meyaj ti'i ca' xicoo' ti meyaj ichil u col,— cu t'an a Jesusu. 2 —Le'ecoo' aj meyaja, u c'üm-ooltajoo' jun p'eel a taq'uin a ca' u naaltoo' ti a q'uini. U tücaa'tajoo' ichil u col,— cu t'an a Jesusu. 3 —Jabix wal a las nueve ti jatz'ca'a, ca' bini chumuc caj tucaye' u yumil a colo. U yilajoo' a chen wa'anoo' te'iji,— cu t'an a Jesusu. 4 —"Ca' xique'ex ti meyaj ichil in col. Jede'ec in bo'tique'ex ti toj," cu t'an u yumil a colo,— cu t'an a Jesusu. —Binoo' te'i. 5 Baalo' ilic u ca' betaj etel ulaac' ti chunq'uin. Baalo' ilic u ca' betaj ti jabix wal a las tres ti a ocq'uini,— cu t'an a Jesusu. 6 —Ca' bini u yumil a col chumuc caj jabix wal a las cinco ti a ocq'uini. U cüxtajoo' ilic a wa'anoo' te'iji. "¿C'u' ca'a wa'ane'ex wa'ye' tulacal a q'uini? ¿Ma' wa yane'ex a meyaj?" cu t'an ti'ijoo',— cu t'an a Jesusu. 7 —"Wa'ano'on wa'ye' u men ma'ax mac u tz'aj to'on a meyaja," cu t'anoo' ti'i. "Ca' xique'ex ti meyaj ichil in col. Jede'ec in bo'tique'ex ti toj," cu t'an ti'ijoo',— cu t'an a Jesusu. 8 —Le'ec ti oqui a q'uini, u yadaj ti'i u yaj cananil u col ca' u püyoo' u yaj meyaj ca' u bo'too'. Yan u caal ti bo'ol etel a pachil c'ochoo',— cu t'an a Jesusu. 9 —Le'ec ti c'ochoo' a tz'aboo' u meyaj a las cinco ti a ocq'uini, tz'abi ti'i a jujun tuuloo' jujun p'eel a taq'uini,— cu t'an a Jesusu. 10 —Le'ec ti c'ochoo' a payanbej tz'aboo' u meyaj ti jatz'ca'a, u tuclajoo' ti jede'ecoo' u c'ümic u naal ti manal. C'u' betiqui, jujun p'eel ilic a taq'uin a tz'abi ti'ijoo'o,— cu t'an a Jesusu. 11 —Le'ec ca' u c'ümajoo' u naal, cajoo' u p'a'aste u yumil a colo,— cu t'an a Jesusu. 12 —"Le'ec a c'ochoo' pachili, jadi' jun p'e hora ilic uchoo' u meyaj. Ino'ono, tulacal q'uin uchi ti meyaj. Ti muc'yajtaj u chücüjil a q'uini," cu t'anoo',— cu t'an a Jesusu. 13 —"Amigo," cu t'an u yumil a col ti'i jun tuul tu yaamoo'. —"Ma' in cho'ajechi. ¿Ma' wa ti c'üm-ooltaj yoc'ol ca' nchuc a meyaj yoc'ol a jun p'eel a taq'uini?" cu t'an ti'i,— cu t'an a Jesusu. 14 —"Ch'a'a a naal a teche. Ca' xiquech. Inc'ati ilic in tz'aa' ti'ijoo' a c'ochoo' pachil jabix ilic in tz'aj teche," cu t'an u yumil a col ti'iji,— cu t'an a Jesusu. 15 —"¿Ma' wa jede'ec u paatal in betic c'u' in c'ati etel a c'u' a tene? ¿C'as wa ta wich u men qui' in püsüc'al," cu t'an u yumil a col ti'iji,— cu t'an a Jesusu. 16 —Baalo' ti walac u tücaa' a Dioso. Le'ec a pachili, bel u ca'a taanil. Le'ec a taanili, bel u ca'a pachil, u men yan ti yaab a jabix püyboo' ca' ococoo' tu cuenta a Dioso. C'u' betiqui, ma' yan ti yaab a yeeta'ana,— cu t'an a Jesusu. 17 Pues te'i. Le'ec ti tan u beel a Jesus tu benil a caj Jerusalene, u bensajoo' a doce tuul u yaj cambal tzeel bej. 18 —Ile'ex. Tan ti beel ich caj Jerusalen. Le'ec inen a yanajeen ti cristianojili, bel in ca'a c'ubbul ti'ijoo' u noochiloo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso, u yet'ocoo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese,— cu t'an a Jesusu. —Beloo' u cu yadü' in quimsabül. 19 Beloo' u cu c'ubeen ti'ijoo' a ma' Israele. Le'ecoo' a ma' Israele, beloo' u cu p'a'asteen. Beloo' u cu jütz'een etel jatz'. Beloo' u cu quimseen tuwich cruz. Bel in ca'a ca' cuxquinbil tu yox p'e q'uin,— cu t'an a Jesusu. 20 Pues te'i. C'ochi tu taan a Jesus u na' aj Juan y aj Jacobo, le'ecoo' u mejen aj Zebedeojo. Que'enoo' u val etel. Xonlaji tu taan. —Bete ten jun p'eel qui'il,— cu t'an ti'i. 21 —¿C'u' a c'ati ca' in bete',— cu t'an a Jesus ti'iji. —Tz'a ti chuculoo' u noochil u wichil u meyaj in wal a ca' tuul ada'a, ca' tinlacoo' ta tzeel le'ec ti ocoquech ti reyil, jujun tuul a tatzeele,— cu t'an a nooch'up ti'iji. 22 —Ma' a weele'ex c'u' a tane'ex a c'aatiqui,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. —¿Jede'ec wa u paatale'ex a c'ümic a yaj a bel in quin c'ümü'ü, jabix cuchi tane'ex a wuq'uic a top yaj a yan ichil in pote a bel in quin wuc'u'u, wa xan jabix cuchi a c'ümique'ex a ocja' ichil a top yaj jabix a bel in quin c'ümü'ü?— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. —Jede'eque,— cu t'anoo' ti'i. 23 —Bele'ex a ca'a a wuc'u' u ba'al in pote wa bele'ex a ca'a a c'ümü' in wocja' jabix ilic a bel in quin c'ümü'ü. C'u' betiqui, a tintal tin tzeele, ma' inen jaj teni. Le'ec mac a bel u ca'a ti tintal te'i, ac yeeta'an tun u men in Tat,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 24 Pues te'i. Le'ec ca' u yubajoo' abe' a diez tuul u chucaan u yaj cambala, tz'iicajoo' etel a ca' tuulu. 25 Le'ec a Jesusu, u püyajoo' u yaj cambal tu tzeel. —Inche'exe, a weele'ex. Le'ec boon u noochiloo' a ma' Israele, walacoo' u betic u yanil tu yaamoo' a boon a que'enoo' tu c'ü'ü. Le'ecoo' a tz'aboo' u yanil u men u noochiloo'o, top walacoo' u betic u yanil ti tücaa',— cu t'an a Jesusu. 26 —Ma' qui' ca' yanac ti baalo' ta yaame'ex. Le'ec mac ta yaame'ex u c'ati ti nooch u wichil u meyaja, yan u yaanticoo' a chucaane'ex ta bajili,— cu t'an a Jesusu. 27 —Le'ec mac u c'ati ti top nooch u wichil u meyaj tucaye'il ta yaame'exe, yan u betic u bajil jabix jumpul ma' nooch u wichil u meyaj. Yan u mas aanticoo' a chucaane'ex ta bajil,— cu t'an a Jesusu. 28 —Yan u betic a jabix ilic a walac in betic inen a yanajeen ti cristianojili. Ma' taleen ti'i ca' aantabüqueni. Taleen ti'i anat. Taleen ti'i ca' in c'ubu' incuxtal ti'i ca' in sa'altoo' a yaaba,— cu t'an a Jesusu. 29 Pues te'i. Le'ec ti tanoo' u joc'ol ich caj Jerico a Jesus u yet'ocoo' u yaj cambala, top yaaboo' a cristiano a que'enoo' tu pacha. 30 Yan ilic ca' tuul a winic tina'an tzeel bej. Ch'oopoo' u wich. Le'ec ca' u yubajoo' ti tan u manül a Jesus te'i, cajoo' ti t'an ti chich. —Ch'a'a ti wotzilil. Incheche, u mamech aj quimen rey David a tan u paac'baanülü,— cu t'an a ca' tuul ti chich. 31 Q'ue'yajboo' u men u yaabil a cristianojo. —Top lo'peeque'ex,— cu t'anoo' ti'i a ca' tuulu. C'u' betiqui, cajoo' ti t'an ti mas yaab ti chich a ca' tuulu. —Noochil, ch'a'a ti wotzilil. Incheche, u mamech aj quimen rey David a tan u paacbaanülü,— cu t'an a ca' tuul ti chich. 32 Wa'laji a Jesusu. U püyajoo' a ca' tuulu. —¿C'u' a c'ate'ex ca' in bete'?— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 33 —Noochil, ch'anes ti wich,— cu t'an a ca' tuul ti'iji. 34 Ch'aboo' u yotzilil u men a Jesusu. Tülboo' u wich. Tu seebal uchoo' u cha'an. Binoo' tu pach a Jesusu.

Mateo 21

1 Pues te'i. Le'ec ti nütz'ünacoo' ti a caj Jerusalene, c'ochoo' ti a caj Betfage a que'en tuwich a witz u c'aba' Olivos. Le'ec a Jesusu, u c'ati u tücaa'te ca' tuul u yaj cambal ichil aj meen caja. 2 —Ca' xique'ex ichil a caj ada'a. Tanile'ex a wocol ichil a caja, bele'ex a ca'a a cüxte a tzimin a c'üxa'an te'i. Te'i ilic que'en u val etel. Pitoo'. Talesoo' ten wa'ye',— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 3 —Uchac u c'aatbül te'ex c'u' ca'a ti tane'ex a pitic. "C'abeetoo' ti'ia Noochtzili," que'exac ti'iji. Tu seebal bel u cu cha'e'ex a bensicoo',— cu t'an a Jesus ti'i a ca' tuulu. 4 Baalo' ti jajaji u t'an jun tuul u yadaj u t'an a Dios uchi. 5 —"Adü ti'ijoo' a cristiano ich caj Sion," cu t'an a Dios yoc'ol a caj Jerusalene. "Ile'ex, wataque'ex a rey. Ma' tan u betic u yanil. Que'en tu pach tzimin, aj nene' tzimin,"— cu t'an a mac u yadaj u t'an a Dios uchi. 6 Binoo' ca' tuul u yaj cambal a Jesus u ch'a'oo' a tzimini. U betajoo' a jabix ilic a aalbi ti'ijoo' u men a Jesusu. 7 U talesajoo' a tzimin tac etel u yala. U xit'ajoo' u noc' yoc'ol. Tinlaji a Jesus tu pach. 8 Le'ecoo' u yaabil a cristianojo, u xit'ajoo' u noc' ti lu'um ti bej. Ulaac'oo'o, u ch'ücajoo' u le' tac a che'e. U tz'ajoo' ti bej. 9 Yaaboo' a cristiano a que'en tu taan a Jesusu. Yaaboo' ilic a que'enoo' tu pacha. Tanoo' u t'an ti chich ti tanoo' u beel. —Top qui' u mam aj quimen rey David a tan u paac'baanülü. Ti c'ati Dios ca' u tz'aa' u qui'il u yool u yaj tücaa' le'ec a tan to u yudel. Top qui' a Dioso,— cu t'anoo' a cristiano ti chich. 10 Le'ec ti oqui a Jesus ich caj Jerusalene, liq'ui a caj u yila'. —¿Mac abe'e?— cu t'anoo' tu bajil. 11 —le'ec abe' a Jesusu. Ch'iji ich caj Nazaret cuenta Galilea. Walac u yadic u t'an a Dioso,— cu t'anoo' a cristiano ti uchoo' u nuuc. 12 Pues te'i. Oqui a Jesus ichil u yotoch a Dioso. U laj tooltajoo' boon a tanoo' u conol y q'uex te'iji. U piquixc'ü'tajoo' u mesajil a tanoo' u jüp taq'uin. U piquixc'ü'tajoo' ilic u silla a tanoo' u con paloma. 13 —Baalo' ti tz'iiba'an ichil u ju'um a Dioso. "Aalbül u ca'a ti le'ec in wotocho. le'ec u cuuchil in c'ajsabeeb. C'u' beticinche'exe, tane'ex a betic ti chen u cuuchiloo' aj xuuch' in wotocho," cu t'an a t'an a tz'iiba'ana,— cu t'an a Jesusu. 14 Pues te'i. C'ochesaboo' a ch'oop y a ma' pataloo' ti ximbal etel a Jesus ichil u yotoch a Dioso. Ch'anesaboo'. 15 Le'ecoo' u noochil u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso, u yet'ocoo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese, u yilajoo' a quich'pan meyaj a tan u betic a Jesus te'i. U yubajoo' ilic u t'anoo' a tz'ub a tanoo' u t'an ti chich ichil u yotoch a Dioso. —Ade'ex u qui'il u mam aj quimen rey David a tan u paac'baanülü,— cu t'anoo' a tz'ub ti chichi. Tz'iicajoo' a noochoo' u wichil u meyaj abe'e. 16 —¿Ma' wa tan a wu'yic c'u' a tanoo' u yadic a tz'ubu?— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. —Tan,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. —A xocaje'ex tuba tz'iiba'an ti baala': "A tz'aj ti'ijoo' a tz'ub etel a tanoo' to u chu' ca' u yadoo' a qui'il ti toj," cu t'an a t'an a tz'iiba'an ichil u ju'um a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 17 Pues te'i. Joq'ui a Jesus tu yaamoo'. Bini pach caj tac ich aldea Betania ti posado. 18 Le'ec ti sasajiji, tan u ca' beel a Jesus ich caj. Wi'ij ala'aji. 19 U yilaj a che' higo a que'en tu chi' a beje. Bini cuchi u yuxu' tz'etz'eecac u wich. C'u' betiqui, chen u le' a vana. Ma' yan u wich. U yadaj ti ma' tu ca' yantal u wich a che'e. Tu seebal tiqui a che'e. 20 Pues te'i. Le'ec ca' u yilajoo' ti jomol tiqui a che'e, sa'too' u yool u yaj cambal. —¿Biqui ti top jomol tiqui a che' higo ada'a?— cu t'anoo' tu bajil. 21 —Tan in wadic te'ex u jajil. Wa cuchi tane'ex a tz'ocsic a Dios tu jajil ca' uchuca c'u' a tane'ex a c'aatiqui, y ma' yan q'uin a tuclique'ex wa ma' u yuchulu, bel u ca'a ti uchul. Ma' cuchi jadi' jede'ec u paatale'ex a betic ti'i a che' higo ada'a, le'ec a c'u' a uchi ti'iji. Jede'ec ilic cuchi a wadique'ex ca' joc'sabüc a witz ada'a, ca' pulbuc ich c'ac'naab y uchul ilic u ca'a cuchi,— cu t'an a Jesusu. 22 —Le'ec a tulacal a c'u' a bele'ex a ca'a a c'aate ti'i a Dioso, bele'ex a ca'a a c'ümü' wa cuchi tane'ex a tz'ocsic a Dios tu jajili,— cu t'an a Jesusu. 23 Pues te'i. Oqui a Jesus ichil u yotoch a Dioso. Tan u ca'ansicoo' a cristiano te'i. C'ochoo' etel a Jesus u noochiloo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dios u yet'ocoo' a nucuch winiqui. —¿C'u' a yanil ca' a hete' a jabix a tan a betiqui? ¿Mac u tz'aj tech a meyaj?— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 24 —Bel ilic in quin c'aate te'ex jun p'eel a t'ana. Wa cuchi ca' a nuucte'ex ten, bel ilic in quin wadü' te'ex mac u tz'aj in yanil tanil in betic c'u' a tan in betiqui,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 25 —¿Mac aj etel tali u yanil aj Juan ti tz'aj ocja'? Ade'ex ten wa etel Dios wa etel cristiano,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. Cajoo' u tzicbalte abe' tu bajil. —Wa ca' ti wadü' wa ti'i Dios a ocja' u tz'aj aj Juana, bel u cu c'aate to'on c'u' ca'a ma' ti tz'ocsaj,— cu t'anoo' tu bajil. 26 —Wa ca' ti wadü' wa ti'i a cristianojo, saaco'on ti'ijoo' u yaabil a cristiano u men tanoo' u laj tz'ocsic ti u yadaj u t'an a Dios aj Juana,— cu t'anoo' tu bajil. 27 —Ma' ti weel biqui'il u yanil aj Juana,— cu t'anoo' ti'i a Jesus ti uchoo' u nuuc. —Y ma' xan tin wadicte'ex c'u' in yanil in bete' c'u' a walac in betiqui,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 28 —Pues te'i. ¿Biqui'ile'ex a tucul yoc'ol a t'an ada'a?— cu t'an a Jesusu. —Jun tuul a winiqui, yan u mejen ca' tuul. Bini etel u mejen a jun tuulu. "Ca' xiquech ti meyaj ich col," cu t'an ti'i a jun tuulu,— cu t'an a Jesusu. 29 —"Ma' in c'ati beel," cu t'an ti uchi u nuuc. Mas pachili, u jelaj u tucul. Bini ilic ich col,— cu t'an a Jesusu. 30 —Bini a tattzil etel u mejen ulaac' a jun tuulu. Baalo' ilic u yadaj ti'i. "Jede'ec in beel inene, noochwinic," cu t'an ti uchi u nuuc. C'u' betiqui, ma' ilic bini,— cu t'an a Jesusu. 31 —¿Mac tu yaam abe'e, u betaj a jabix u c'ati u tata?— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a noochoo' u wichil u meyaja. —Le'ec abe' a payanbej aalbi ti'iji,— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. —Tan in wadic te'ex u jajil. Le'ec a yanoo' u yanil ti mol taq'uin ti'i a gobierno u yet'ocoo' a c'ac'as ix ch'upu, le'ec a mas jede'ecoo' u yocol tu cuenta a Dios ta wiche'ex inche'exe,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a noochoo' u wichil u meyaja. 32 —Le'ec aj Juan aj tz'aj ocja'a, c'ochi ta wetele'ex u yee' te'ex biqui'il a toj na'ata. Ma' a tz'ocsaje'ex u t'an. C'u' betiqui, a yanoo' u yanil ti mol taq'uin ti'i a gobierno u yet'ocoo' a c'ac'as ix ch'upu, u tz'ocsajoo' u t'an. Ca'ax a wilaje'ex ti tanoo' u tz'ocsic aj Juan ala'oo'o, ma' a jelaje'ex a tucul a tz'ocse'ex aj Juan inche'exe,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 33 —Pues te'i. U'ye'ex ulaac' a mucult'ana.Jun tuul a ayic'ala, u püc'aj u cuuch püc'aal. U cotaj. U betaj c'u' aj etel u joc'sic u c'a' u wich a püc'aala. U betaj ilic jun p'eel a rancho a ca'nal ti'i u cününbeeb a püc'aala. U tz'aj ti maanil u cuuch a püc'aala. Yan u tz'abül ti'i tz'etz'eecac u wich ti'i u tool u maanbeeb. Bini u yumil ichil ulaac' a lu'umu,— cu t'an a Jesusu. 34 —Le'ec ti watac u q'uinil u tücül u wich a püc'aala, le'ec u yumil u cuuch a püc'aala, u tücaa'taj u yaj meyaj ti'i ca' u c'ümü' tz'etz'eecac tanil u maanbül u cuuch a püc'aala,— cu t'an a Jesusu. 35 —Müchboo' u men a tanoo' u maan. Jütz'bi a jun tuul u menoo'. Quimsabi ulaac'. P'up'uchch'inbi ulaac' etel tunich,— cu t'an a Jesusu. 36 —Le'ec u yumil a püc'aala, u ca' tücaa'tajoo' ulaac' u yaj meyaj ti mas yaab. Baalo' ilic a betabi ti'ijoo'o,— cu t'an a Jesusu. 37 —Mas pachili, u tücaa'taj u mejen eteloo' a tanoo' u maantic u cuuch u püc'aala. "Jede'ecoo' u tz'ocsic u yanil in mejene," cu t'an tu bajil,— cu t'an a Jesusu. 38 —Pues te'i. Le'ecoo' aj maana, u yilajoo' u mejen u yumil a püc'aala. "Le'ec ado' u mejen u yumil a püc'aala. Co'ne'ex ti quimes, ca' p'aatüc to'on u cuuchil a püc'aala," cu t'anoo' tu bajil,— cu t'an a Jesusu. 39 —U müchajoo'. U bensajoo' pach cot. U quimsajoo',— cu t'an a Jesusu. 40 —Pues te'i. Le'ec ca' c'ochoc u yumil u cuuch a püc'aala, ¿c'u' a bel u cu bete' ti'ijoo' a tanoo' u maana?— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a cristianojo. 41 —Ma' tu ch'a'icoo' u yotzilil a c'ac'as cristiano abe'e. Bel u cu quimesoo'. Pachili, bel u cu tz'aa' u cuuch u püc'aal ti'ijoo' a jede'ecoo' u bo'tic u tool u maanbeeb ti c'ochoc u q'uinili,— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 42 —A xocaje'ex ichil u ju'um a Dios a t'an ada' a bel to in quin wadü' te'exe,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. —"Le'ec a jun cuul a tunich a ma' u c'atiintajoo' cuchi aj men naja, culaji ilic ti'i u wa'taan a naja. Le'ec a Noochtzil u tz'aj ca' culac ti baalo'. Top quich'pan tiqui wich c'u' u betaja." Baalo' ti tz'iiba'an,— cu t'an a Jesusu. 43 —Tan in wadic te'ex. Le'ec inche'ex jabixe'ex aj maan u cuuch püc'aala. Le'ec u cuuch u püc'aala, le'ec jabix u qui'il a Dioso. Bel u ca'a tocbol te'ex. Bel u ca'a tz'abül ti'ijoo' ulaac' a cristiano a jede'ecoo' u tz'eec u wichi,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 44 —Inen jabix a tunich a ma' u c'atiintajoo' aj men naja. Le'ec mac ca' c'axüc yoc'ol a tunich abe'e, bel u ca'a ti jabix caachül. Le'ec mac aj yoc'ol u c'axül a tunich abe'e, bel u ca'a ti jabix p'uuyul jumpul u men u sip'il,— cu t'an a Jesusu. 45 Pues te'i. Le'ecoo' u noochil u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso, u yet'ocoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'ata, u na'tajoo' ti tanoo' ilic u tzicbalbül ichil a mucult'an abe'e. 46 U c'atiintajoo' cuchi u müchü' a Jesusu. C'u' betiqui, u yaabil a cristianojo, walacoo' u tz'ocsic ti tan u yadic u t'an a Dios a Jesusu, mentücü, saacoo' u müchü'.

Mateo 22

1 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, u ca' adaj a mucult'an ti'ijoo' a cristianojo. 2 —Le'ec biqui ti walac u tücaa' a Dioso, c'üs quet etel a rey a bel u cu tz'aa' uc'ul ti'ijoo' u yaj sutil ti tan u tz'ocolbeel u mejen,— cu t'an a Jesusu. 3 —U tücaa'tajoo' u yaj meyaj u püyoo' a chiita'anoo' ti emel ti uc'ul etel aj tz'ocolbeele.C'u' betiqui, ma' u c'atoo' c'ochol,— cu t'an a Jesusu. 4 —"U'yeene'ex. Quimsaboo' a wacaxa. Quimsaboo' ilic u yal a wacax a quelemoo'o. Utzquinbi a janala. Utzquinbi tulacal. Ca' talaque'ex ti fiesta ti'i a tz'ocolbeele," que'exac ti'ijoo' a chiita'ana," cu t'an a rey ti'ijoo' ulaac' u yaj meyaj,— cu t'an a Jesusu. 5 —C'u' betiqui, a chiita'anoo'o, u betajoo' jabix ma' c'u' u t'anoo' ti'iji. Chen binoo' tuba u c'atoo'. Jun tuulu, bini ich col. Ulaac' a jun tuulu, bini ti conol,— cu t'an a Jesusu. 6 —Le'ecoo' u chucaana, u müchajoo' u yaj meyaj a reye. U p'a'astajoo'. Yan u quimsajoo'o,— cu t'an a Jesusu. 7 —Top tz'iicaji a reye. U tücaa'tajoo' u soldado. U quimsajoo' aj quimsaj abe'e. U chuwajoo' u caal,— cu t'an a Jesusu. 8 —"Le'ec a janal etel aj tz'ocolbeele, listo tun. C'u' betiqui, a chiita'anoo'o, ma' u c'atoo' c'ochol," cu t'an a rey ti'ijoo' u yaj meyaj,— cu t'an a Jesusu. 9 —"U men ma' u c'atoo' c'ochol a chiitboo'o, ca' xique'ex ti calle. Chiite'ex boon a ca' a cüxte'ex te'i ca' c'ochocoo' ti fiesta," cu t'an a rey ti'ijoo' u yaj meyaj,— cu t'an a Jesusu. 10 —Binoo' u yaj meyaj abe' ti calle. U chiitajoo' boon tuul u cüxtajoo' te'i ca'ax qui' u na'at ca'ax c'as u na'at. Baalo' ti tudi a naj eteloo' u yaj sutil aj tz'ocolbeele,— cu t'an a Jesusu. 11 Pues te'i. C'ochi a rey u yiloo' u yaj sutil. U yilaj jun tuul a winic a ma' yan u noq'uil a fiesta yoc'ol,— cu t'an a Jesusu. 12 —Amigo, ¿biqui ti oqueech wa'ye' ti ma' yan tech u noq'uil a fiestaja?" cu t'an a rey ti'iji. Ma' yan u t'an a winiqui,— cu t'an a Jesusu. 13 —"C'üxü u c'ü' u yoc. Joq'uese'ex wa'ye'. Pule'ex ich ac'ü'il pach naj. Le'ecoo' a cristianopach naja, beloo' u ca'a ti oc'ol. Jürütlemacoo' xan u ca'a u coj u menoo' u yajil," cu t'an a rey ti'ijoo' a tanoo' u cününtic aj sutili,— cu t'an a Jesusu. 14 —Uchul u ca'a ti baalo' u men yan ti yaab a chiita'an ti'i ca' ococoo'o. C'u' betiqui, ma' yan ti yaab a yeeta'an ti'i ca' ococoo'o,— cu t'an a Jesusu. 15 Pues te'i. Muchlajoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'at tu junal u tzicbaltoo' tu bajil biqui ca' u cho'oo' a Jesus etel ilic a c'u' a tan u yadiqui. 16 Le'ecoo' u yaj cambal a fariseo u yet'ocoo' a herodiano u c'aba'oo' u na'ata, tücaa'boo' etel a Jesusu. —Maestro, ti weel. Walac a wadic a jaja. Walac a ye'ic u jajil yoc'ol biqui u c'ati a Dioso. Ma' yan a saaquil. Ma' ta'ach a tz'eec ti cuenta wa nooch u wichil u meyaj a maca, wa ma',— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 17 —¿Biqui'il a tucul? Adü to'on wa yan ti tz'eec a taq'uin a walac u tücaa'tic ca' molboc a rey Cesara, wa ma',— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 18 Le'ec a Jesusu, u yeel. Chen ti'i u cho'icaloo' ti tanoo' u c'aatic ti'i. —¿C'u' ca'a tane'ex a yaaltic a wila' wa patalen? Inche'exe, aj cho'e'ex,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 19 —Ye'e'ex ten a taq'uin a walac u tücaa'tic molbol a reye,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. U talesajoo' a taq'uin jun p'eele. 20 —?Mac aj ich a que'en tuwichi? ¿Mac ti'i a c'aba' a que'en te'iji?— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 21 —Le'ec a reye,— cu t'anoo' ti'i. —Ca' tz'aa' ti'i a rey le'ec a c'u' a ti'i a reye. Ca' tz'aa' ti'i a Dios le'ec a c'u' a ti'i a Dioso,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 22 Le'ec ca' u yubajoo' abe'e, sa'too' u yool. Joc'oo' te'i. Binoo'. 23 Pues te'i. Ti'i ilic a q'uin abe'e, c'ochoo' etel a Jesus a saduceo u c'aba'oo' u na'ata. Ala'oo'o, ma' ta'achoo' u tz'ocsic wa ca' cuxtal u ca'a a quimene. U c'aatajoo' ti'i. 24 —Maestro, baala' u yadaj aj Moisese: "Wa cuchi ca' quimic a mac ti ma' yan u mejene, le'ec u yitz'ini, yan u yütantic u mu' ca' yanac jun tuulac u mejen jabix u mejen a quimene," cu t'an aj Moisese,— cu t'anoo' a saduceo ti'i a Jesusu. 25 —Pues te'i. Tiqui yaam yanaji siete tuul a winiqui, u yitz'inoo' u bajil. U cüxtaj u yütan a sncu'untzili. Quimi ti ma' yanaji u mejen. P'aati u yütan a quimen ti'i u yitz'in,— cu t'anoo' a saduceojo. 26 —Quimi ilic ala'aji, y ma' yanaji u mejen. P'aati u yütan ti'i a mas itz'intzili. Baalo' ilic a uchi ti'ijoo' tu siete tuulili. Laj quimoo'. 27 Mas pachili, quimi ilic a nooch'upu,— cu t'anoo' a saduceo ti'i a Jesusu. 28 —Pues te'i. Le'ec ti ca' cuxlacoo' a quimene, ¿mac tu yaam a siete tuul u yicham a nooch'up abe'e? Tulacal a siete tuulu, u laj ichamtaj ala'aji,— cu t'anoo' a saduceo ti'i a Jesusu. 29 —Ma' toje'ex a t'an u men ma' a weele'ex u t'an a Dioso, ma'ax u muc' a Dioso,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' ti uchi u nuuc. 30 —Le'ec ca' cuxlac a quimene, ma' tu tz'abül u yütan, ma'ax u yicham, p'aatüloo' u ca'a jabix ilic u yaj xa'num a Dios ti ca'ana,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 31 —Pues te'i. Uxtun a ca' cuxtal tu yaamoo' a quimene. A xocaje'ex u t'an a Dios a tz'iiba'an te'exe,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a saduceo u c'aba'oo' u na'ata. 32 —"Inen u Dios aj Abraham. Inen u Dios aj Isaac. Inen u Dios ajJacob," cu t'an a Dioso. Baalo' ti tz'iiba'an,— cu t'an a Jesusu. —Ca'ax uchben quimen ala'oo'o, le'ec a Dioso, ma' u Diosil a quimene. Ala'aji, u Diosil a cuxa'ana, mentücü, yan a ca' cuxtal tu yaamoo' a quimene,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a saduceojo. 33 Sa'too' u yool u yaabil a cristiano etel c'u' a tan u ye'ic a Jesusu. 34 Pues te'i. Le'ecoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'ata, u yubajoo' ti ma' ca' paatajoo' a saduceo u nuucte a Jesusu. Much'lajoo' tu bajil a fariseojo. 35 Tu yaamoo' ala'oo'o, yan u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese. Jun tuul tu yaamoo' abe'e, u c'aataj ti'i a Jesus ti'i ca' u yila' wa patal u nuucte. 36 —Maestro,— cu t'an ti'i a Jesusu. —¿C'u' ti leyil a mas c'abeet tu yaam u chucaan a ley u tz'iibtaj aj Moisese?— cu t'an ti'i a Jesusu. 37 —Yan a yacuntic a Noochtzil le'ec a Dios tulacal a püsüc'al, tulacal a wool, y tulacal a tucul,— cu t'an a Jesus ti'iji. 38 —Le'ec abe' a ley a mas c'abeete. 39 Le'ec u ca' p'eel a leye, c'üs quet u c'abeetil etel. Jabix ilic ti yaj a wu'yi a bajil ta bajili, baalo' ilic yan a yacuntic a wet'oc,— cu t'an a Jesusu. 40 —Le'ec u chucaan a ley u tz'iibtaj aj Moises etel a t'an u tz'iibtaj a cristiano u yadajoo' u t'an a Dios uchiji, laj tz'iiba'an ti'i u yaantical u tz'ocsabül a ca' p'eel a ley abe'e,— cu t'an a Jesus ti'i a winiqui. 41 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, u c'aataj ti'ijoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'at le'ec ti much'a'anoo' to tu bajil. 42 —¿Biqui'ile'ex a tucul yoc'ol a Cristoio? ¿Mac u uchben mamaa'?— cu t'an aJesus ti'ijoo' a fariseojo. —Le'ec aj quimen rey Davidi, le'ec u uchben mamaa',— cu t'anoo' ti'i. 43 —Tz'abi ti'i aj David u men u Püsüc'al a Dios ca' u yadü' Noochil yoc'ol a Cristojo. Wa cuchi chen u mam aj David ala'aji, ¿c'u' ca'a u tzicbaltaj jabix u Noochil ala'aji?— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 44 —Baala' u yadaj aj Davidi: "Le'ec a Dios a Noochtzili, u yadaj ti'i in Noochil ca' tinlac tu yaj toj tu yaj seeb c'ü' u men u yanil asto u cho'icoo' a tz'iic ti'iji. P'aatüloo' u ca'a jabix yalam u yoc," cu t'an u t'an a Dios a tz'iiba'an u men aj Davidi,— cu t'an a Jesusu. 45 —"In Noochil," cu t'an aj David ti tan u tzicbaltic a Cristojo. Wa cuchi jadi' u mam aj David a Cristojo, ¿c'u' ca'a u tzicbaltaj ala'i jabix u Noochil?— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'ata. 46 Ma'ax mac paataji u nuucte ma'ax etel jun cuul t'an. Ti'i ilic a q'uin abe'e, u p'ütajoo' u c'aate a t'an etel a Jesusu. Saacajoo' u mas c'aatoo' ti'iji.

Mateo 23

1 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, uchi u t'an eteloo' u yaj cambal u yet'ocoo' u chucaan a cristianojo. 2 —Le'ecoo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moises u yet'ocoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'ata, walacoo' u ye'ic u t'an aj Moises, mentücü, 3 tz'ocse'ex c'u' a walacoo' u yadic te'exe. C'u' betiqui, ma' a betique'ex c'u' a walacoo' u betiqui. Ala'oo'o, ma' ta'achoo' u tz'ocsic c'u' a walacoo' u yadiqui,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 4 —Walacoo' u tz'eec a ley a chücyajil u tz'ocsabül, jabix cuchi tanoo' u tz'eec a cuch a top ala. Walacoo' u tz'eec ca'cuchbuc abe' u menoo' a cristianojo. C'u' betic ala'oo'o, ma' ta'achoo' u tz'eec a anata, ma'ax etel jun tziit u yal u c'ü',— cu t'an a Jesusu. 5 —Tulacal a c'u' a walacoo' u betiqui, chen ti'i ca' ilbic u menoo' a cristianojo. Chen ti'i u yilbeebal, walacoo' u betic ti top nooch a tz'i' cajon tuba taac'a'an a tz'etz'eecac u t'an a Dios a walacoo' u c'üxic tu c'ü' y tu polo. Chen ti'i u yilbeebal, walacoo' u betic ti top chawac u toot u noc',— cu t'an a Jesusu. 6 —Top qui'oo' tu wich a tintal tac taanil tu cuuchil a nooch u wichil u meyaj ti tan a fiesta wa ichil a naj tubawalacoo' u much'tal a cristiano u c'ajes a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 7 —Top qui'oo' tu xiquin ca' chiitbicoo' chumuc caj. Qui'oo' tu xiquin ca' aalbüc noochil ti'ijoo'o,— cu t'an a Jesusu. 8 —C'u' betiqui, ma' qui' ca' aalbüc te'ex a noochil u men jun tuul ilic a noochile'ex a yana. Tulacale'ex inche'exe, a sucu'une'ex a witz'ine'ex a bajil,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 9 —Ma' a chiitique'ex a winic jabix a tate'ex yoc'olcab u men jadi' jun tuul ilic a Tate'ex a yana, le'ec a que'en ti ca'ana,— cu t'an a Jesusu. 10 —Ma' ilic qui' ca' aalbüc te'ex ti maestroje'ex u men jun tuul ilic a maestroje'ex a yana, le'ec a Cristojo,— cu t'an a Jesusu. 11 —Le'ec a mas nooch u wichil u meyaj ta yaame'exe, le'ec a top walac u yanata,— cu t'an a Jesusu. 12 —Le'ec a tan u tz'eec u bajil jabix cuchi top nooch u wichil u meyaja, bel u ca'a tz'abül ti'i ti jumpul ma' nooch u wichil u meyaji. Le'ec a tan u tz'eec u bajil jabix cuchi top ma' nooch u wichil u meyaja, bel u ca'a tz'abül ti'i ti nooch u wichil u meyaj,— cu t'an a Jesusu. 13 —Pues te'i. Top yaj a bele'ex a ca'a a c'ümü' boon tuule'ex u yaj ca'ansajil u ley aj Moises a wet'oque'ex a fariseo u c'aba'oo' u na'ata. Inche'exe, aj cho'e'ex. Ma' ta'ache'ex a cha'ic u yocol a mac tu c'ü' a Dioso, jabix cuchi a c'ülaje'ex u puertajili. Ma' a c'ate'ex ocol inche'exe. Ma'ax tane'ex a cha'ic u yocol a mac a tan cuchi u yocolo,— cu t'an a Jesusu. 14 —Top yaj a bele'ex a ca'a a c'ümü' boon tuule'ex u yaj ca'ansajil u ley aj Moises awet'oque'ex a fariseo u c'aba'oo' u na'ata. Inche'exe, aj cho'e'ex. Walaque'ex a toquic u yotoch ix ma'ichama. Chawac u pach a t'ane'ex ti tane'ex a t'an etel a Dioso, chen ti'i ca' ilbique'ex u menoo' a cristiano jabix top qui' ti que'ene'ex etel a Dioso. Mas yaje'ex a sip'il ti bel u ca'a tz'abül te'ex,— cu t'an a Jesusu. 15 —Top yaj a bele'ex a ca'a a c'ümü' boon tuule'ex u yaj ca'ansajil u ley aj Moises a wet'oque'ex a fariseo u c'aba'oo' u na'ata. Inche'exe, aj cho'e'ex. Chen ti'i ca' yanac jun tuul a waj cambale'exe, jede'eque'ex a beel tac junxeel a c'ac'naab wa junxeel ulaac' a lu'umu. Le'ec ti walac u yantale'ex a waj cambale'exe, walaque'ex a tz'eec ti'i ca' p'aatüc ti jabix ca' sut manal u c'asil ta wiche'ex inche'exe,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 16 —Top yaj a bele'ex a ca'a a c'ümü' inche'exe. Chen toj a tane'ex a ye'ic cuchiji, y ma' a weele'ex jabixe'ex jun tuul aj ch'a'bej a ch'oopo. "Wa yan mac ca' u c'ajes u yotoch a Dios ichil u t'an ti tan u tz'eec u t'an u bete' a c'u'aca, ma'ax c'u' aj beel u t'an," que'ex. "C'u' betiqui, wa ca' u c'ajes a oro a que'en ichil u yotoch a Dios ichil u t'an ti tan u tz'eec u t'an u bete' a c'u'aca, yan u betic," que'ex,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a fariseojo. 17 —Top tontoje'ex. Ma' ta'ache'ex a ch'a'ic u tojil. ¿C'u' a jabix mas nooch u yanili, le'ec wa a orojo, wa le'ec u yotoch a Dios a walac u tz'eec jabix u yanil a orojo?— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 18 —"Wa yan mac ca' u c'ajes u cuuchil u chuwbul a sij-ool ti'i Dios ichil u t'an ti tan u tz'eec u t'an u bete' a c'u'aca, ma'ax c'u' aj beel u t'an," que'ex. "C'u' betiqui, wa ca' u c'ajes a sij-ool a tan u chuwul te'iji, yan u betic c'u' u yadaja," que'ex,— cu t'an a Jesusu. 19 —Jabixe'ex ch'oopo, u men ma' ta'ache'ex a ch'a'ic u tojil. C'u' a jabix mas nooch u yanili, le'ec wa a sij-oolo, wa le'ec u cuuchil u chuwbul a sij-oolo, u men walac u tz'eec a jabix u yanil a sij-oolo?— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a fariseojo. 20 —Ti baalo'o, le'ec mac a tan u c'ajsic u cuuchil u chuwbul a sij-ool ti'i a Dios ichil u t'an ti tan u tz'eec u t'an u bete' a c'u'aca, tan ilic u c'ajsic tulacal a c'u' a yan tuwichi,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a fariseojo. 21 —Le'ec mac a tan u c'ajsic u yotoch a Dios ichil u t'an ti tan u tz'eec u t'an u bete' a c'u'aca, tan ilic u c'ajsic a Dios a que'en te'iji,— cu t'an a Jesusu. 22 —Le'ec mac a tan u c'ajsic a ca'an ichil u t'an ti tan u tz'eec u t'an u bete' a c'u'aca, tan ilic u c'ajsic u tintaan a Dios y a Dios a tina'an te'iji,— cu t'an a Jesusu. 23 —Top yaj a bele'ex a ca'a a c'ümü' boon tuule'ex u yaj ca'ansajil u ley aj Moises a wet'oque'ex a fariseo u c'aba'oo' u na'ata. Inche'exe, aj cho'e'ex. Ca'ax u xaac' janal jabix yerbabuena, anis y comino, walaque'ex a jützic ich diez p'uuch. Walaque'ex a tz'eec jun p'uuch ti'i a Dioso, ca' p'aatüc nueve p'uuch te'ex. C'u' betiqui, le'ec a mas c'abeete, ma' ta'ache'ex a betic. Tane'ex cuchi a betic a tojo. Tane'ex cuchi a ch'a'ic u yotzilil a maca. Tane'ex cuchi a tz'ocsic a Dioso. Tane'ex cuchi a betic tulacal abe'e, y ma' qui' a p'ütique'ex a betic a tz'etz'eec a tane'ex ilic a betiqui,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a fariseojo. 24 —Chen toj a tane'ex a ye'ic cuchiji, y ma' a weele'ex jabixe'ex jun tuul aj ch'a'bej a ch'oopo. Walaque'ex a betic c'u' a ma' top c'abeete. C'u' betiqui, le'ec a top c'abeete, ma' ta'ache'ex a betic. Walaque'ex a betic jabix cuchi tane'ex a tziiltic a us ti'i ma' a nuq'uique'ex ichile'ex awuc'ul, y jabix cuchi tane'ex a nuq'uic a noxi' baalche' u c'aba' camello ichili,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 25 —Top yaj a bele'ex a ca'a a c'ümü' boon tuule'ex u yaj ca'ansajil u ley aj Moises a wet'oque'ex a fariseo u c'aba'oo' u na'ata. Inche'exe, aj cho'e'ex. Walaque'ex a tz'eec a bajile'ex jabix top qui'e'ex. C'u' betiqui, ichile'ex a püsüc'ala, chen aj xuuch'e'ex. Top jaq'ue'ex ichile'ex a püsüc'al. Walaque'ex a betic jabix tane'ex a p'o'ic u pach a pote y a platojo. C'u' betiqui, chen c'as a ichili,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a fariseojo. 26 —Le'eque'ex a fariseoje'exe, jabixe'ex ch'oopo, u men ma' ta'ache'ex a ch'a'ic u tojil. Payanbej p'o'e'ex a jabix a ichile'ex a pote a platojo. Ti baalo'o, p'aatül u ca'a ti p'o'a'an ilic a tu pacha,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 27 —Top yaj a bele'ex a ca'a a c'ümü' boon tuule'ex u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese, a wet'oque'ex a fariseo u c'aba'oo' u na'ata. Inche'exe, aj cho'e'ex. Inche'exe, jabixe'ex u cuuchil tuba mucbi a quimene. Bona'an etel c'uta'an. Quich'pan ca' a wila'. C'u' betic ichili, chen u baq'uel quimen a yana. Chen ca'ax c'u'ac ti c'asil a yan te'iji,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a fariseojo. 28 —Baalo' ilic inche'exe, top toje'ex a na'at ca' u yiloo' a cristianojo. C'u' betic ichile'ex a püsüc'ala, chen aj cho'e'ex. Chen c'as a yan te'iji,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 29 —Top yaj a bele'ex a ca'a a c'ümü' boon tuule'ex u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese, a wet'oque'ex a fariseo u c'aba'oo' u na'ata. Inche'exe, aj cho'e'ex. Walaque'ex a wutzquintic u cuuchil a quimen u yadajoo' u t'an a Dios uchi. Walaque'ex ilic a betic ti mas quich'pan u cuuchil a quimen a tojoo' u na'ata,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 30 —"Ino'ono,wa cuchi cuxa'ano'on ti a q'uin ti quimsaboo' mac u yadajoo' u t'an a Dios uchiji, ma' cuchi ti wet'octajoo' ti uchben mamaa' ti quimes," que'ex,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a fariseojo. 31 —Ti baalo'o, tane'ex ilic a wadic ti le'ec inche'exe, u mame'ex boon tuul u quimsajoo' mac u yadajoo' u t'an a Dios uchi,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 32 —Bele'ex a ca'a a chuculbes a sip'il a jabix u cajsajoo' a uchben mama'e'exe,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a fariseojo. 33 —Inche'exe, jabixe'ex can u men a c'asile'exe. Inche'exe, jabixe'ex u yal can. ¿C'u' a bele'ex a ca'a a bete' ti'i a joc'sicale'ex a bajil ichile'ex a sip'il ti'i ma' a beele'ex ichil a infiernojo?— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a fariseojo. 34 —U men baalo' ti yan, bel in quin tücaa'te ta yaame'ex mac bel u cu yadü' in t'an te'ex. Bel in quin tücaa'te ta yaame'ex mac u yeel a jaja. Bel in quin tücaa'te ta yaame'ex u yaj ca'ansajil in t'an. Yan tu yaamoo' a chen bele'ex a ca'a a quimes ti baalo'o. Yan ilic tu yaamoo' a bele'ex a ca'a a quimes tuwich cruz. Yan ulaac' tucaye' a bele'ex a ca'a a jütz'ü' etel jatz' ichil boon a naj tuba walaque'ex a much'tal a c'ajse'ex a Dioso. Yan ilic ulaac' tucaye' a bele'ex a ca'a a tz'aa' a yaj ti'ijoo' cajil caj,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a fariseojo. 35 —Tanil in tücaa'ticoo' ala'oo' te'ex ti baalo'o, p'aatül u ca'a jabix inche'ex ilic a quimsaje'ex boon tuul a toj u na'at a quimsaboo' yoc'olcab. Le'ec a payanbej quimsabiji, le'ec aj Abele. Toj u na'at ala'aji. Le'ec u yada' a quimsabiji, le'ec aj Zacariasa, le'ec u mejen aj Berequiasa. A quimsaje'ex ala'i tu yaam tuba walac u chuwbul a baalche' y tu taan a naj tuba walac u mansabül u t'an a cristiano ti'i a Dioso,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' afariseojo. 36 —Tan in wadic te'ex u jajil. Inche'ex a cuxa'ane'ex aleebe, bele'ex a ca'a a bo'te tulacal a sip'il abe'e,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 37 —Pues te'i. Le'eque'ex a cristiano ich caj Jerusalen, top walaque'ex a quimsic mac a tan u yadic u t'an a Dioso. Top walaque'ex a p'up'uchch'inticoo' ti'i ca' quimicoo' mac a tücaa'bi ta wetele'ex u men a Dioso. Boon sut in c'atiintaj cuchi in sa'alte'ex jabix jun tuul ixna' cax a walac u much'quintic u yal yalam u xic. C'u' betiqui, ma' a c'atiintaje'ex,— cu t'an a Jesus yoc'ol a caj Jerusalene. 38 —U'ye'ex. Ma' tan u ca' cününbüle'ex a wotoch u men a Diosi,— cu t'an a Jesusu. 39 —Inen tan in wadic te'ex. U men ma' tane'ex a ca' cününbül, seeba'an ma' ta ca' ilique'ex in wich tucaye'il asto ti ca' a wade'ex u qui'il u yaj tücaa' a Noochtzil a ca' uduc ta wetele'ex,— cu t'an a Jesus yoc'ol a caj Jerusalene.

Mateo 24

1 Pues te'i. Joq'ui a Jesus ichil u yotoch a Dioso. Tan to u beel a Jesus ti naatz'oo' u yaj cambal u yee'oo' u quich'panil a boon cuul a naj u yotoch a Dioso. 2 —Tan in wadic te'ex u jajil. Ichil tulacal a naj ada' a tane'ex a wiliqui, ma'ax jun cuul a tunich a cuntal u ca'a yoc'ol u yet'oc. Laj bel u ca'a yojbol,— cu t'an a Jesus ti uchi u nuuc. 3 Pues te'i. Le'ec ti tina'an a Jesus tuwich a witz u c'aba' Olivo, c'ochoo' u yaj cambal etel.Ma'ax mac ulaac' a que'enoo' te'iji. —Adü to'on biq'uin u yojbol u yotoch a Dioso. ¿C'u' u p'is ti ca' wataquech tucaye', y ti watac u jobol a yoc'olcaba?— cu t'anoo' u yaj cambal ti'iji. 4 —Cününte'ex a bajil ti'i ma' a tz'ocsique'ex u tus a ma'ax maca,— cu t'an a Jesus ti uchi u nuuc. 5 —Yan a watacoo'o. Beloo' u cu tz'aa' u bajil ti jabixenoo'. "Inen a Cristojo," cu t'anacoo' ala'oo'. Beloo' u cu tusu' a yaaba,— cu t'an a Jesusu. 6 —Bele'ex a ca'a a wu'yi ti tan a noxi' guerraja. Bele'ex a ca'a a wu'yi ti watac ilic ulaac' a noxi' guerraja. Ma' u jac'üle'ex a wool. Yan u yuchul abe'e, pero ma'ax to c'ochoc u jobeeb,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 7 —Bel u ca'a ti p'isbaj a noxi' caj etel ulaac' a noxi' caja. Bel ilic u ca'a u tz'aa' a p'isbaj jun tuul a rey etel ulaac' a reye,— cu t'an a Jesusu. —Yantal u ca'a a wi'ijil yaab ca'ax tubajac. Yaaboo' a cristiano a beloo' u cu c'ümü' a c'ac'as c'oja'anil yaab ca'ax tubajac. Yantal u ca'a a yuc'laj yaab ca'ax tubajac,— cu t'an a Jesusu. 8 —Tulacal abe'e, chen u cajeeb a yaj a wataca,— cu t'an a Jesusu. 9 —Pues te'i. Bele'ex a ca'a c'ubbul ti'i ca' yajcunbuque'ex wa ti'i ca' quimsabüque'ex. U men tene'exe, bele'ex a ca'a motzinbil u men tulacal a yoc'olcaba,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 10 —Ti'i ilic a q'uin abe'e, yaaboo' a beloo' u cu p'üteen. Beloo' u cu tzolo' u yet-hermanojil. Beloo' u cu motzinte u yet-hermanojil,— cu t'an a Jesusu. 11 —Yantal ilic u ca'a yaab mac a tanoo' u yadic ti tanoo' u yadic in t'an. C'u' betiqui, chenoo' u tus. Beloo' u cu cho' a yaaba,— cu t'an a Jesusu. 12 —U men top bel u ca'a ti tza'cül a sip'il ca'ax tubajac yoc'olcaba, u yaabil a hermanojo, ma'ca' yaj u yuboo' u bajil,— cu t'an a Jesusu. 13 —Le'ec mac ca' u muc'yajte tac tu jobeebe, bel u ca'a sa'albül,— cu t'an a Jesusu. 14 —Le'ec u pectzil a Dios yoc'ol biqui ca' ococ a mac tu c'ü' a Dioso, yan u yaalbül tulacal tubajac yoc'olcab ti'i ca' u'yajbüc u menoo' a cristianojo. Le'ec ti u'yajbiji, jobol u ca'a a yoc'olcaba,— cu t'an a Jesusu. 15 Pues te'i. —Le'ec mac ca' u xoco' a bel to in quin tz'iibteje, in c'ati cuchi ca' u ch'aa' u tojil,— cu t'an aj Mateo, le'ec mac u tz'iibtaj ada'a. —Le'ec aj Daniele, u yadaj u t'an a Dios uchi,— cu t'an a Jesusu. —U yadaj ti bel u ca'a ti uchul a top c'as ichil jun p'eel cuuchil a ti'i a Dioso. Baalo' u yadaj aj Daniele,— cu t'an a Jesusu. —Le'ec ti tane'ex a wilic u yuchul a c'u' u tzicbaltaj aj Daniele, 16 le'ec a que'enoo' ich cuenta Judeaja, yanoo' u puutz'ul yaam witz,— cu t'an a Jesusu. 17 —Le'ec a que'en pach naja, ma' qui' u beel ichil u yotoch ti'i u molical a c'u' a ti'iji. Sabeensil u müchbül. Jadi' qui' u puutz'ul,— cu t'an a Jesusu. 18 —Le'ec a que'en ich colo, ma' qui' ma'ax u beel u molo' u noc' u joc'saj ti caji ti meyaj. Jadi' qui' u puutz'ul,— cu t'an a Jesusu. 19 —Yaj ti c'axül u ca'a ti'ijoo' ix ch'up a watac u yal u yet'ocoo' a tanoo' u tz'aj chu' ti a q'uin abe'e, u men ma' tu paataloo' ti puutz'ul,— cu t'an a Jesusu. 20 —C'aate'ex ti'i a Dios yoc'ol ma' a puutz'ule'ex tu q'uinil a ja'ja'ili, ma'ax tu q'uinil a jedele, yoc'ol ca' paataque'ex ti puutz'ul,— cu t'an a Jesusu. 21 —Le'ec a yaj a yantal u ca'a ti'i a q'uin abe'e, ma'ax jun sut uchuc ti top yaj ti baalo' asto ti yaax yanaji ayoc'olcab y tac leeb,— cu t'an a Jesusu. —Ma'ax tu ca' yantal tu pach abe'e,— cu t'an a Jesusu. 22 —Le'ec a Dioso, u tz'aj ti ma' yaab q'uin ca' uchuc a yaj abe'e. Wa cuchi ma' u tz'aj ti baalo'o, ma'ax cuchi mac ti cristianojil jede'ec u muc'yajtiqui. C'u' betic a Dioso, u ch'a'ajoo' u yotzilil a yeeta'anoo'o, mentücü, u tz'aj ti ma' yaab q'uin ca' uchuc a yaj abe'e,— cu t'an a Jesusu. 23 —Pues te'i. Ti a q'uin abe'e, wa yan mac ca' u yadü' te'ex ti wa'ye' que'en a Cristo wa tedo' que'ene, ma' a tz'ocsique'ex u t'an,— cu t'an a Jesusu. 24 —Yanoo' a beloo' u cu yadü' u bajil ti Cristojoo' ala'oo', pero chenoo' u tus. Yanoo' a beloo' u cu yadü' ti tücaa'boo' u men a Dioso, pero chenoo' u tus. Beloo' u cu bete' a noxi' milagro ti yaab ti'i u p'is ti jajoo' u t'an chen ti'i u cho'icoo' a cristianojo. Wa cuchi yan biquiji, cho'bol u ca'a cuchi a yeeta'anoo' ilic xan,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 25 —Ac in wadaj tun te'ex ada'a, le'ec ti ma'ax to uchuc ti'i ma' a cho'bole'ex,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 26 —Ti baalo'o, wa ca' aalbüc te'ex ti que'enen ichil a p'atal lu'umu, ma' a beele'ex te'i. Wa ca' aalbüc te'ex ti muca'anen ichil jun cuul a naja, ma' a tz'ocsique'exoo' u t'an,— cu t'an a Jesusu. 27 —Jabix ilic ti chica'an oqueeb q'uin ti tan a lemlem joq'ueeb q'uini, baalo' ilic ti chica'anen le'ec ca' uduquen tucaye'il a yanajeen ti cristianojil,— cu t'an a Jesusu. 28 —Le'ec tuba yan a quimene, te'i walacoo' u much'tal aj ch'omo,— cu t'an a Jesus ich mucult'an. 29 —Pues te'i. Le'ec ti mani to a top yaj abein wadaj ti watac yoc'olcaba, ac'ü'tal u ca'a a q'uini. Cuntal u ca'a ti ma' ca' yan u sac a uju. C'axül u ca'a a xülaba. Pecsabül u ca'a a c'u' a yan cuchi u muc' ti ca'ana,— cu t'an a Jesusu. 30 —Pachil abe'e, chictal u ca'a u p'is ti ca'an ti ca' wataquen tucaye'il a yanajeen ti cristianojili. Tulacaloo' a cristiano yoc'olcaba, beloo' u ca'a ti oc'ol ti tanoo' u tuclic c'u' a watac yoc'oloo'. Beloo' u cu yileen a yanajeen ti cristianojili. Que'enen tuwich a muyala. Tan in wudel etel tulacal in muc' in yanil,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 31 —Le'ec ti uchuc u peec a corneta ti top chichi, le'ecoo' u yaj xa'num a Dios ti ca'ana, bel in quin tücaa'too'. Beloo' u ca'a ti norte, ti sur, ti oqueeb q'uin, ti joq'ueeb q'uin tulacal tubajac u much'quintoo' tin wetel a yeeta'anoo'o,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 32 —Pues te'i. Etel a chimunu, chica'an in t'an yoc'ol c'u' in c'ati ca' a weelte'exe. Walac u jelmel a chimunu, ca' tun joc'oc u c'uuc'. Le'ec ca' a wile'ex ti tan tun u yantal u le'e, a weele'ex ti nütz'a'an a ja'ja'ili. 33 Baalo' ilic etel u p'is a tan u ye'ic ti watac u jobeebe. Le'ec ti tane'ex a wilic ti tan u yuchul tulacal u p'is abe'e, a weele'ex ti nütz'a'an u jobeeb jabix que'en tun chi' naj,— cu t'an a Jesusu. 34 —Tan in wadic te'ex u jajil. Yanoo' a cristiano a cuxa'anoo' ti caac ye'bel u p'is. Ala'oo'o, beloo' u cu yila' u jobeeb,— cu t'an a Jesusu. 35 —Le'ec a ca'an etel a yoc'olcaba, bel u ca'a ti jobol. C'u' betiqui, in t'an inene, ma' tu chen jobol ti baalo'. Bel u ca'a ti jajtal,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 36 —Pues te'i. Ma'ax mac u yeel biq'uin u c'ochol u q'uinil ma'ax u yorajil in ca' udel. Ma'ax u yaj xa'num a Dios ti ca'ana, ma' u yeeloo' xan. Ma'ax u Mejen a Dioso, ma' u yeel. Jadi' a Tattzil u yeele,— cu t'an a Jesusu. 37 —Jabix ilic u betajoo' ti'i u q'uinil ti cuxa'an to aj Noeje, baalo' ilic beloo' u cu bete' a cristiano ti nütz'ünac in wudel a yanajeen ti cristianojili,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 38 —Le'ec ti ma'ax to tuduc a yoc'olcab ti ja'a, tanoo' u janal. Tanoo' u yuc'ul. Tanoo' u cüxtic u yütan y u yicham. Baalo' a tanoo' u betic asto ti c'ochi u q'uinil u yocol aj Noe ichil a barcojo,— cu t'an a Jesusu. 39 —Ma' u yeeltajoo' tu jajil ti bel u ca'a ti jobol a yoc'olcab asto ti tudi ti ja' y quimoo'. Baalo' ilic a uchul u ca'a asto ti ca' uduquen a yanajeen ti cristianojili,— cu t'an a Jesusu. 40 —Ti a q'uin abe'e, que'en ca' tuul a winic ich col. Jun tuulu, bel u ca'a ch'a'bül. Ulaac' a jun tuulu, p'aatül u ca'a,— cu t'an a Jesusu. 41 —Ca' tuul ix ch'upu, tanoo' u juch'. Jun tuulu, bel u ca'a ch'a'bül. Ulaac' a jun tuulu, p'aatül u ca'a,— cu t'an a Jesusu. 42 —Inen a Noochile'ex. Ma' a weele'ex c'u' ti q'uinil in ca' udel, mentücü, cününte'ex a bajil,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 43 —Inche'exe, a weele'ex. Wa cuchi u yeel u yumil a naj c'u' ti horajil u c'ochol aj xuuch'u, jede'ec cuchi u cününtiqui. Ma' cuchi tu cha'ic u yocoloo' aj xuuch'u,— cu t'an a Jesusu. 44 —Baalo' ilic cuchi inche'exe. Listoje'ex ilic cuchi. Le'ec ti ma' tane'ex a paac'tiquene, chen a wilique'exe, jeda'en a yanajeen ti cristianojil,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 45 —Pues te'i. Le'ec mac a tan in tzicbaltiqui, le'ec mac aj meyaj aj tz'ocsaj t'an a seeb u yool a jede'ec u tz'abül ti nooch u wichil u meyaj u men u tz'ulil. Bel u ca'a u cününte u yotoch u tz'ulil. Bel u cu tz'aa' a janal tu yorajil,— cu t'an a Jesusu. 46 —Qui' u yool aj meyaj a tan ilic u meyaj le'ec ca' c'ochoc u tz'ulil,— cu t'an a Jesusu. 47 —Tan in wadic te'ex u jajil. Bel u ca'a tz'abül ti'i ti nooch u wichil u meyaj ti'i ca' u cününte tulacal a c'u' a yan ti'i u tz'ulili,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 48 —C'u' betiqui, uchac baala' ca' u yadü' aj meyaj abe' a c'as u na'ata: "Ma' tu jomol udel in tz'ulil," cu t'anac tu bajil,— cu t'an a Jesusu. 49 —Caji u jütz'oo' u yetmeyaj. Caji u yet'octoo' a cüla'an ti tanoo' u janal u yuc'ulu. 50 Le'ec u tz'ulil aj meyaj abe'e, c'ochol u ca'a tu q'uinil le'ec ti ma' tan u paac'bül. C'ochol u ca'a ti'i a hora ti ma' u yeel u yaj meyaj abe'e,— cu t'an a Jesusu. 51 —Bel u cu tz'aa' u sip'il ti top yaj. Bel u cu tücaa'te ala'i tu yaamoo' aj cho' ti'i ca' tz'abüc u sip'il ti quet eteloo'. Te'i u yoc'oloo' a cristianojo. Jürütlemacoo' u coj u men u yajil,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala.

Mateo 25

1 —Pues te'i. Le'ec biqui ti walac u tücaa' a Dioso, c'üs quet etel diez tuul ix chu'u. U bensajoo' u lampara a jujun tuulu. Binoo' u cümü' aj tz'ocolbeele,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 2 —Cinco tuul ix chu' abe'e, ma' seeboo' u yooli. Ulaac' a cinco tuulu, seeboo' u yool,— cu t'an a Jesusu. 3 —Le'ec ca' u bensajoo' u lampara a cinco tuul a ma'seeboo' u yoolo, ma' u bensajoo' u chucaan u ba'al u lampara,— cu t'an a Jesusu. 4 —Le'ec a seeboo' u yoolo, u bensajoo' u chucaan u ba'al u lamparaja,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 5 —Top xanaji aj tz'ocolbeele. Emoo' u wüyül a diez tuul ti ix chu'u. 6 Uchi jun p'eel a t'an chumuc ac'ü'. "U'ye'ex, watac aj tz'ocolbeele. Ca' xique'ex a c'ümü," cu t'an a t'ana,— cu t'an a Jesusu. 7 —Lic'oo' tulacaloo' ix chu' abe'e. U yutzquintajoo' u lampara,— cu t'an a Jesusu. 8 —"Tz'a to'on tz'etz'eecac u ba'al a lamparaje'ex. A to'ono, tan tun u tupul," cu t'anoo' a cinco tuul a ma' seeboo' u yool ti'ijoo' a seeboo' u yoolo,— cu t'an a Jesusu. 9 —"Ma' yan biqui ti tz'eec te'ex. Uchac ma' tu chucultal a to'ono. Ca' xique'ex a q'uexe' a te'ex ich conol," cu t'anoo' ti'i a ma' seeboo' u yoolo,— cu t'an a Jesusu. 10 —Le'ec ti que'enoo' u q'uexe' a ti'iji, udi aj tz'ocolbeele. Le'ec a listojoo'o, ocoo' ti quet etel aj tz'ocolbeel ti janal. C'ülbi a puertaja,— cu t'an a Jesusu. 11 —Pachili, udoo' ix chu' a binoo' u q'uexe' u ba'al u lamparaja. "Noochil, noochil, jebe to'on a puertaja," cu t'anoo' ix chu' abe'e,— cu t'an a Jesusu. 12 —"Tan in wadic te'ex u jajil. Ma' in weel maque'ex inche'exe," cu t'an ti'ijoo' ix chu' abe' ti uchi u nuuc,— cu t'an a Jesusu. 13 —U men bel u ca'a ti uchul ti baalo', tan in wadic te'ex. Cününte'ex a bajil. Ma' a weele'ex c'u' ti q'uinil ma'ax c'u' ti horajil in ca' udel inen a yanajeen ti cristianojil,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 14 —Pues te'i. Le'ec biqui ti walac u tücaa' a Dioso, c'üs quet etel a winic a bel u ca'a tinaach y ca' usc'al u ca'a tu q'uinil. Le'ec ti ma'ax to xi'iqui, u püyajoo' u yaj meyaj. U tz'aj ti'ijoo' a jujun tuul u taq'uin ca' u meyajtoo',— cu t'an a Jesusu. 15 —Ti'i a jun tuulu, u tz'aj cinco mil p'eel a taq'uini. Ti'i ulaac' a jun tuulu, u tz'aj dos mil. Ti'i ulaac'a, u tz'aj mil. Tz'abi ti'ijoo' tu p'is jabix a pataloo' u meyajteje, ca' tun bini a winiqui,— cu t'an a Jesusu. 16 —Pues te'i. Le'ec aj meyaj u c'ümaj a cinco mil p'eel a taq'uini, bini ti jomol ti men negocio. U naaltaj ulaac' a cinco mil p'eel a taq'uini,— cu t'an a Jesusu. 17 —Baalo' ilic u betaj aj meyaj u c'ümaj a dos mil p'eel a taq'uini. U naaltaj ulaac' a dos mil,— cu t'an a Jesusu. 18 —C'u' betiqui, aj meyaj u c'ümaj a mili, ma' uchi u meyaj etel. U paantaj a ch'e'ene. Te'i u mucaj u taq'uin u tz'ulil,— cu t'an a Jesusu. 19 —Pues te'i. Yaab q'uin xanaji u tz'uliloo' aj meyaj abe'e, ca' tun usc'aji tucaye'il. U püyajoo' u yaj meyaj ti'i ca' u yila' c'u' u betajoo' etel u taq'uin,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 20 —Le'ec a tz'abi ti'i a cinco mil p'eel a taq'uini, c'ochi etel u tz'ulil. U talesaj a taq'uin a tz'abi ti'i etel u chucaan a cinco mili. "Noochil, a tz'aj ten cinco mil p'eel a taq'uini, y jeda' cinco mil p'eel u naal," cu t'an ti'i u tz'ulil,— cu t'an a Jesusu. 21 —"Incheche, walac a betic a qui'i. Noj-ooltzilech ti meyaj. Qui' a betaj tene. A betaj a qui' etel a tz'etz'eeque, mentücü, bel in quin tz'aa' ti nooch u wichil a meyaj. Oquen a c'ümü' a qui' tin wetel," cu t'an u tz'ulil,— cu t'an a Jesusu. 22 —Le'ec a tz'abi ti'i a dos mil p'eel a taq'uini, c'ochi etel u tz'ulil. "noochil, a tz'aj ten dos mil p'eel a taq'uini, y jeda' dos mil p'eel u naal," cu t'anti'i u tz'ulil,— cu t'an a Jesusu. 23 —"Incheche, walac a betic a qui'i. Noj-ooltzilech ti meyaj. Qui' a betaj tene. A betaj a qui' etel a tz'etz'eeque, mentücü, bel in quin tz'aa' ti nooch u wichil a meyaj. Oquen a c'ümü' a qui' tin wetel," cu t'an u tz'ulil,— cu t'an a Jesusu. 24 —Le'ec a tz'abi ti'i a mil p'eel a taq'uini, c'ochi etel u tz'ulil. "Noochil, in weel ti ma' ta'ach a ch'a'ic u yotzilil a maca. Walac a jochic c'u' a ma' a püc'aja. Walac a ch'a'ic u wich a püc'aal a ma' a wuustaji," cu t'an ti'i u tz'ulil,— cu t'an a Jesusu. 25 —"U men baala' a na'ata, saaquen tech. Bineen in mucu' ich lu'um a taq'uin a tz'aj tene. Jeda' a boon a taq'uin a teche," cu t'an ti'i u tz'ulil,— cu t'an a Jesusu. 26 —"Top c'asech. Top sacanech," cu t'an u tz'ulil ti'i u yaj meyaj. "A weel ti walac in jochic c'u' a ma' in püc'aj. A weel ti walac in molic u wich a püc'aal a ma' in wuustaji," cu t'an ti'i u yaj meyaj,— cu t'an a Jesusu. 27 —"A tz'aj cuchi in taq'uin ti maanil ti'i ca' yanac u naal," cu t'an u tz'ulil,— cu t'an a Jesusu. 28 —"Toco ti'i a taq'uini. Tz'a ti'i a uchi u naal cinco mil yoc'ol a cinco mil p'eel a taq'uini," cu t'an u tz'ulil,— cu t'an a Jesusu. 29 —Yan u yuchul ti baalo' u men mac a yanaji ti'i ti yaaba, bel u ca'a tz'abül ti'i u chucaan ti mas yaab. Le'ec mac a ma' yanaji ti'i ma'ax tz'etz'eec u chucaana, tocbol u ca'a ti'i c'u' a yan ti'iji,— cu t'an a Jesusu. 30 —"Ma'ax c'u' aj beel aj meyaj ada'a. Pulu pach naj ichil a ac'ü'ü. Te'i beloo' u ca'a ti oc'ol a cristianojo. Jürütlemacoo' xan u ca'a u coj u men u yajil," cu t'an u tz'ulil— cu t'an a Jesusu. 31 —Pues te'i. Inene, yanajeen ti cristianojil. Le'ec ca' uduquen tucaye'il, udel in ca'a etel in yanil. Udel in ca'a etel tulacaloo' u yaj xa'num a Dios ti ca'ana. Ti a q'uin abe'e, udel in ca'a ti tintal ti reyil ti tücaa',— cu t'an a Jesusu. 32 —Bel u ca'a much'quinbil tulacaloo' a cristiano tin taan. Bel in quin jüpoo' tu bajil jabix ti walac u jüpbüloo' a carnero etel a cabros tu bajil u men u yaj cananili,— cu t'an a Jesusu. 33 —Le'ec a jun muuch' a cristianojo, jabix a carnero abe'e, bel in quin tz'aa' tin waj toj tin waj seeb c'ü'. Le'ec ulaac' a jun muuch'u, jabix a cabrojo, bel in quin tz'aa' tu junal tin tzeel,— cu t'an a Jesusu. 34 —Reyen ti a q'uin abe'e. Bel in quin wadü' ti'ijoo' a que'en tin waj toj tin waj seeb c'ü'ü: "Qui'qui't'anbe'ex u men in Tat. C'üme'ex a cuuchile'ex tu cuenta a Dioso. Taac'a'an te'ex le'ec ti yaax yanaji a yoc'olcaba," quenac ti'ijoo' a que'en tin waj toj tin waj seeb c'ü',— cu t'an a Jesusu. 35 —"Le'ec ti wi'ijene, a tz'aje'ex ten in janal. Le'ec ti uc'ajene, a tz'aje'ex ten in wuc'ul. Le'ec ti ma'ax mac u yeel in wichi, a tz'aje'ex ten in posado," quenac ti'ijoo',— cu t'an a Jesusu. 36 —"Le'ec ti ma' yan in noc'o, a tz'aje'ex ten. Le'ec ti c'oja'anene, a waantajene'ex. Le'ec ti que'enen ti presojili, a sutintajen," quenac ti'ijoo' a que'en tin waj toj tin waj seeb c'ü',— cu t'an a Jesusu. 37 —Baala' tu nuuctiquenoo' a toj u na'at abe'e: "Noochil, ¿biq'uini ca' ti wilajech ti wi'ijech y ti tzeentajech? ¿Biq'uini ca' ti wilajech ti uc'ajech y ti tz'aj tech a wuc'ul? 38 ¿Biq'uini ca' ti wilajech ti ma' eeltzilech y ti tz'aj a posado? ¿Biq'uini ca' ti wilajech ti ma'yan a noc' y ti tz'aj a noc'? 39 ¿Biq'uini ca' ti wilajech ti c'oja'anech wa que'enech ti presojil y talo'on ti sutintech?" cu t'anacoo' ten a tojoo' u na'ata,— cu t'an a Jesusu. 40 —"Tan in wadic te'ex u jajil. Le'ec ca' a betaje'ex a baalo' ti'i jun tuul in hermano a ca'ax jumpul ma' yan u yanili, a betaje'ex ilic a baalo' ten," quenac ti'ijoo' a que'enoo' tin waj toj tin waj seeb c'ü' ti que'enen ti reyil,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 41 —Pachili, bel in quin wadü' ti'ijoo' ulaac' a jun muuch'u: "Joq'uene'ex tin tzeel. Pula'ane'ex. Ca' xique'ex ichil a c'aac' a ma' yan q'uin u tupulu. Utzquinaja'an a c'aac' abe' ti'ijoo' a quisin u yet'ocoo' u yaj xa'num," quenac ti'ijoo' ulaac' a jun muuch' abe'e,— cu t'an a Jesusu. 42 —"Le'ec ti wi'ijene, ma' a tz'aje'ex ten in janal. Le'ec ti uc'ajene, ma' a tz'aje'ex ten in wuc'ul. 43 Le'ec ti ma'ax mac u yeel in wichi, ma' a tz'aje'ex ten in posado. Le'ec ti ma' yan in noc'o, ma' a tz'aje'ex ten. Le'ec ti c'oja'anene, wa que'enen ti presojili, ma' a sutintajene'ex," quenac ti'ijoo' ulaac' a jun muuch' abe'e,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 44 —Baalo' ilic tu nuuctiquenoo' ala'oo'o: "Noochil, ¿biq'uini ca' ti wilajech ti wi'ijech, wa ti uc'ajech, wa ti ma' yan a cuuch, wa ti ma' yan a noc' wa ti c'oja'anech, wa ti que'enech ti presojil y ma' ti waantajech?" cu t'anacoo' ten,— cu t'an a Jesusu. 45 —"Tan in wadic te'ex u jajil. Le'ec ti ma' a betaje'ex a baalo' ti'i jun tuul in hermano a ca'ax jumpul ma' nooch u wichil u meyaja, ma'ax a betaje'ex a baalo' tene," quenac ti'ijoo',— cu t'an a Jesusu. 46 —Beloo' u ca'a ala'oo' u bo'too' u sip'il ichil a yaj a ma' yan q'uin u jobolo. C'u' betiqui, a tojoo' u na'ata, beloo' u cu c'ümü' acuxtal a ma' yan q'uin u jobolo,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala.

Mateo 26

1 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, jobi to u yadic c'u' a bel u cu bete' tu jobeeb. Caji u yadü' ulaac' a t'an ti'ijoo' u yaj cambal. 2 —Inche'exe, a weele'ex. Ca' p'e q'uin to u beel ca' c'ochoc u q'uinil a fiesta ti tan u c'ajsabül biq'uin ti mani u yaj xa'num a Dios ti ca'an yoc'oloo' ti uchben mamaa'. Le'ec inen a yanajeen ti cristianojili, bel in ca'a c'ubbul ti'i ca' quimsabüquen tuwich cruz— cu t'an ti'ijoo'. 3 Pues te'i. Ichil u yotoch aj Caifas much'lajoo' u noochiloo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dios u yet'ocoo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moises eteloo' a nucuch winiqui. Le'ec aj Caifas abe'e, le'ec a mas nooch u wichil u meyaj tu yaamoo' u chucaan u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. 4 Le'ec a much'a'anoo'o, tanoo' u tzicbaltic biqui ca' u müchoo' a Jesus ich mucul ti'i ca' u quimsoo'. 5 —Ma' qui' u müchbül ti tan to a fiestaja. Sabeensil u liq'uiloo' u tz'iiquil u yaabil a cristianojo,— cu t'anoo' tu bajil. 6 Pues te'i. Que'en a Jesus ichil a tz'i' caj Betania. Que'en ichil u yotoch aj Simono. Biq'uin ado'o, tan u tu'ujtal u büq'uel aj Simon u men a c'oja'anil abe'e. 7 C'ochi etel a Jesus jun tuul a nooch'upu. U talesaj jun p'eel a tz'i' p'uul a betabi etel a tunich u c'aba' alabastro. Tuda'an a p'uul abe' etel a boc a top co'oj u toolo. Le'ec ti que'en a Jesus chi' mesaja, u toxaj a boc tu pol. 8 Pues te'i. Le'ec ca' u yilajoo' c'u' u betaj a nooch'upu, tz'iicajoo' u yaj cambal a Jesusu. —¿C'u' ca'a najilcunbi a boco? 9 Conbi cuchi a boc abe' ti co'oj u tool. T'oxbi cuchi u tool ti'ijoo' a otzili,— cu t'anoo' u yaj cambal a Jesusu. 10 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, u yeel c'u' a tanoo' u yadiqui. —¿C'u' ca'a tane'ex a yajcuntic u yool a nooch'upu? Top quich'pan c'u' u betaj tene,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 11 —Que'en a otzil ta yaame'ex tulacal a q'uini. C'u' betic inene, ma' tulacal q'uin cuntal in ca'a ta yaame'exi,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 12 —Le'ec a boc a toxbi tin woc'olo, toxbi tin woc'ol ti'i in mucbeebal,— cu t'an a Jesusu. 13 —Tan in wadic te'ex u jajil. Tulacal tubajac yoc'olcab tuba tan u yaalbül u pectzil a Dioso, bel u ca'a c'ajsabül a qui' u betaj ten a nooch'upu,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambal. 14 Pues te'i. Jun tuul tu yaam a doce tuul u yaj cambal a Jesusu, aj Judas Iscariote u c'aba'. Bini ala'i eteloo' u noochil u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. 15 —¿Boon a ca' tz'a'e'ex ten ti'i in tzolical te'ex a Jesusu?— cu t'an ti'ijoo'. —Treinta p'eel a taq'uin a plataja,— cu t'anoo' ti'i aj Judasa. 16 Ti'i ilic a q'uin abe'e, caji aj Judas u cüxte c'u' ti q'uinil mas qui' ca' u tzolo' a Jesusu. 17 Pues te'i. C'ochi u paye' q'uinil a fiesta ti ma' ta'ach u jantabül a pan a yan ulevadurajili. Naatz'oo' u yaj cambal tu tzeel a Jesusu. —¿Tuba a c'ati ca' xico'on ti wutzquinte tech a janal u c'ajsabeeb ti mani u yaj xa'num a Dios ti ca'an yoc'oloo' ti uchben mamaa' uchi?— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 18 —Ca' xique'ex ich caj etel jun tuul a winiqui. "Nütz'a'an u yorajil in quimsabül. Inen in wet'ocoo' in waj cambal, bel ti ca'a ti janal ichil a wotoch u c'ajsabeeb ti mani u yaj xa'num a Dios ti ca'an yoc'oloo' ti uchben mamaa' uchi, cu t'an tech a maestrojo," que'exac ti'i a winic abe'e,— cu t'an a Jesusu. 19 Le'ecoo' u yaj cambala, u betajoo' jabix ilic a aalbi ti'ijoo'o. U yutzquintajoo' a janala. 20 Pues te'i. Ti'i ilic a ac'ü' abe'e, que'en a Jesus pach mesa ti janal eteloo' a doce tuul u yaj cambal. 21 —Tan in wadic te'ex u jajil. Jun tuul ta yaame'exe, bel u cu tzoleen,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' ti tanoo' to u janal. 22 Top yajajoo' u yool. Jujun tuulil, cajoo' u c'aate ti'i. —Noochil, ¿inen wa abe'e?— cu t'an a jujun tuul ti'iji. 23 —Le'ec mac a tan u comon janal tin wetele, le'ec bel u cu tzoleen,— cu t'an a Jesusu. 24 —Jabix ilic ti tz'iiba'an ichil u ju'um a Dioso, le'ec a bel u ca'a ti uchul ten a yanajeen ti cristianojili. C'u' betiqui, mas top yaj a bel u cu c'ümü' a winic a bel u cu tzoleene. Mas qui' cuchi ti'i wa ma' yanaji u men a yaj a bel u cu c'ümü',— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambal. 25 —Maestro, ¿inen wa abe'e?— cu t'an aj Judasa, le'ec mac a bel u ca'a ti tzolo. —Inchech abe'e,— cu t'an a Jesus ti'iji. 26 Pues te'i. Le'ec ti tanoo' u janala, u ch'a'aja waj harina a Jesusu. U c'ajsaj a Dios yoc'olo. U xet'aj. U tz'aj ti'ijoo' u yaj cambal. —Jeda'. Jante'ex. Le'ec ada' in büq'uel ti'i a c'ajsicalene'exe,— cu t'an ti'ijoo'. 27 U molaj jun p'e pote a uc'ulu. Le'ec ca' u c'ajsaj a Dios yoc'olo, u tz'aj ti'ijoo' u yaj cambal. —Uq'ue'ex ada' tulacale'exe. 28 Le'ec in q'uiq'uele, bel u ca'a ti joc'ol ca' quimsabüquen. Etel in quimeebala, bel u ca'a ti yantal u muc' a tumul t'ana, mentücü, bel u ca'a sa'tesabül u sip'il a yaaba. Le'ec a uc'ul ada'a, in q'uiq'uel ti'i a c'ajsicalene'ex,— cu t'an a Jesusu. 29 —Tan in wadic te'ex. Ma' tin ca' uq'uic u c'a' a uvaja, asto u c'ochol u q'uinil in wuq'uic a tumulben le'ec ca' much'laque'ex tu cuenta in Tat,— cu t'an a Jesusu. 30 Pues te'i. Le'ec ti jobi u c'üyic jun p'eel a c'ay ti'i a Dioso, joc'oo te'i. Binoo' tuwich a witz Olivo. 31 Pues te'i. Uchi u t'an a Jesusu. —Etel c'u' a bel in quin c'ümü'ü, tulacale'ex, bele'ex a ca'a a p'üteen ti'i ilic a ac'ü' ada'a. Baalo' ilic ti tz'iiba'an. "Bel in quin yajcunte u yaj cananil a carnerojo. Le'ecoo' a carnerojo, beloo' u ca'a ti weequel," cu t'an a t'an a tz'iiba'ana,— cu t'an a Jesusu. 32 —Le'ec ca' cuxlaquen tucaye'ili, c'ochol in ca'a payanbej ta wiche'ex cuenta Galilea,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 33 —Ca'ax u p'üteechoo' tulacaloo' u men c'u' a bel a ca'a a c'ümü'ü, inene, ma' yan q'uin in p'ütiquech,— cu t'an aj Pedro ti'i a Jesusu. 34 —Tan in wadic tech u jajil. Ti'i ilic a ac'ü' ada'a, ti ma'ax to uchuc u yawat aj t'ele, ac oxsut tun a wadü' ti ma' a weel in wich,— cu t'an a Jesus ti'i aj Pedrojo. 35 —Ca'ax in wetquimilech, ma' tin wadic wa ma' in weel a wich,— cu t'an aj Pedro ti'i a Jesusu. Baalo' ilic u yadajoo' u chucaan u yaj cambal. 36 Pues te'i. Bini a Jesus u yet'ocoo' u yaj cambal ichil jun p'eel cuuchil u c'aba' Getsemani. —Tinlene'ex wa'ye'. Bel in ca'a tedo' ti t'an etel a Dioso,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 37 U bensaj aj Pedrojo, u yet'ocoo' a ca' tuul u mejen aj Zebedeo tu pach. Caji ti yajtal u yool a Jesus tu jajili. Caji u yubi u yajil a yaj a watac yoc'olo. 38 —Tin wu'yic inene, jabix watac in quimil u men u yajil in wool. Wa'ye' a cuntale'ex. P'ixa'anaque'ex a wich jabixen iliqui,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a ox tuulu. 39 Ca' bini mas tz'etz'eec tucaye'. Xonlaji te'i. —Tat, wa yan biquiji, tz'a ten ti ma' tin c'ümic a yaj a wataca. C'u' betiqui, mas toj a betic a jabix ilic a c'ati incheche. Ma' chen le'ec a jabix in c'ati ineni,— cu t'an a Jesus ti'i a Tattzili. 40 Ca' usc'aji a Jesus eteloo' u yaj cambal a ox tuulu. Ca' u yilaja, tanoo' u wüyül. —¿Ma' wa patale'ex ti p'ixtal jabixen ca'ax jun p'e hora?— cu t'an ti'i aj Pedrojo. 41 —P'ixa'anaque'ex a wich jabixen iliqui. C'aate'ex ti'i a Dios ti'i ma' u yemsabüle'ex a wool a bete'ex a c'asa. Yane'ex a wool a bete'ex cuchi, pero ma' yane'ex a muc',— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 42 Ca' bini tucaye' a Jesusu. Ca' xonlaji tucaye'. —Tat, wa cuchi yan biqui ti ma' in c'ümic a yaj a wataca, qui' cuchi. C'u' betiqui, bete a jabix ilic a c'ati incheche,— cut'an a Jesus ti'i a Tattzili. 43 Ca' usc'aji tucaye'il a Jesus eteloo' u yaj cambal a ox tuulu. Ca' u yilaja, tanoo' u wüyül tucaye'il. Top qui'oo' u yemel u wüyül. 44 Ca' joq'ui tu yaamoo' tucaye'il. Ca' bini. U ca' adaj tu yox sut a jabix ilic u yaax adaj ti'i a Tattzili. 45 Ca' usc'aji tucaye'il a Jesus eteloo' u yaj cambal a ox tuulu. —¿C'u' ca'a tan ti tane'ex a wüyül, y tane'ex a jedel? U'yeex. Inene, yanajeen ti cristianojil. Aleebe c'ochi u yorajil in c'ubbul ti'ijoo' a yanoo' u sip'ili,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 46 —Liq'uene'ex. Co'ne'ex ti c'ümoo'. Ile'ex, watac a mac a bel u cu c'ubeen ti'ijoo'o,— cu t'an a Jesusu. 47 Pues te'i. Tan to u t'an a Jesus ti udi aj Judasa. Le'ec ala'aji, jun tuul tu yaamoo' a doce tuul u yaj cambal a Jesusu. U yetc'ocholoo', jun muuch' ti cristiano. Yan a yanoo' u maasca' y a yanoo' u che' tu c'ü'. Tücaa'boo' u menoo' u noochil u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dios u yet'ocoo' a nucuch winiqui. 48 Le'ec ti ma'ax to c'ochocoo'o, albi ti'ijoo' u men aj Judas biqui ca' u na'too' maqui a Jesusu. —Le'ec mac a ca' in wutzinte ti tan in dioostiqui, le'ec ala'i a winic a c'ate'exe. Ca' a müche'ex,— cu t'an ti'ijoo'. 49 Tu jomolil c'ochi aj Judas etel a Jesusu. —Dioos Maestro,— cu t'an ti'i. U yutzintaj. 50 —Amigo, bete c'u' a taleech a bete',— cu t'an a Jesus ti'i aj Judasa. C'ochoo' a cristianojo. U müchajoo' a Jesusu. 51 Pues te'i. Jun tuul u yaj cambal a Jesusu, u joc'saj u maasca'. U jan ch'üctaj u xiquin u yaj meyaj a jun tuul a mas nooch u wichil u meyaj tu yaamoo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i aDioso. 52 —P'ütü. Tz'a a maasca' ichil u pix. Tulacal a mac a walac u p'isbaj etel maasca'a, bel ilic u ca'a quimsabül etel maasca',— cu t'an a Jesus ti'iji. 53 —¿Ma' wa jede'ec cuchi in c'aatic ti'i in Tat ca' u yaanteen? Jede'ec cuchi u jomol tücaa'ticoo' manal doce muuch' u yaj xa'num ti ca'an ti'i cuchi u sa'alticalen,— cu t'an a Jesus ti'i u yaj cambal abe'e. 54 —C'u' betiqui, wa cuchi ca' in c'aate ti'i in Tat ti baalo'o, ¿biqui ca' jajac u t'an Dios a tz'iiba'an tin woc'olo?—cu t'an a Jesus ti'iji. 55 Pues te'i. Uchi u t'an a Jesus eteloo' u yetc'ochol aj Judasa. —¿Tale'ex wa a mücheen etel maasca' y etel che' jabixen cuchi jun tuul aj xuuch'u?— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. —Sansamal tina'anen in ca'ansoo' a cristiano ichil u yotoch a Dioso, y ma' a müchajene'ex te'i,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 56 —C'u' betiqui, yan a betique'ex tulacal a c'u' a tane'ex a betic aleebe ti'i ca' jajac u t'an a Dios a tz'iiba'an u menoo' mac u yadaj u t'an a Dios uchi,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. P'ütbi a Jesus u menoo' u yaj cambala. Puutz'oo'. 57 Pues te'i. Le'ecoo' a mac u müchaj a Jesusu, u bensajoo' etel aj Caifasa. Le'ec aj Caifas abe'e, le'ec a mas nooch u wichil u meyaj tu yaamoo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. Te'i ilic much'a'anoo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese, u yet'ocoo' a nucuch winiqui. 58 Pues te'i. Le'ec ti binoo' te'iji, naach tücünac aj Pedro tu pachoo', asto ti c'ochi tu chi' u cotil u yotoch aj Caifasa. Le'ec ti oqui ich coto, tinlaji tu yaamoo' a soldado u yila' c'u' abel u ca'a ti manül ti'i a Jesusu. 59 Pues te'i. Le'ecoo' u noochil u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dios u yet'ocoo' a nucuch winic a much'a'anoo' te'iji, u yaaltajoo' u cüxte mac ca' u tzolo' a Jesus yoc'ol tus ti'i ca' quimsabücü. 60 C'u' betiqui, ca'ax yaaboo' a c'ochoo' ti tusu, ma' yan tu yaamoo' a quetoo' u t'ana. Tu yada' c'ochoo' a ca' tuulu. 61 —"U paatal in jobsic u yotoch a Dios y in ca' betic ich ox p'e q'uin," cu t'an a winic ada'a,— cu t'an a ca' tuulu. 62 Le'ec a mas nooch u wichil u meyaj tu yaamoo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso, wa'laji. —¿C'u' ca'a ma tan a nuuctic mac tan u tzoliquech? ¿C'u' abe' a tan u yaalbül ta woc'olo?— cu t'an ti'i a Jesusu. 63 Ma' tan u nuuc a Jesusi. —Etel u c'aba' a Dios a cuxa'ana, tan in c'aatic tech. Adü to'on wa le'ec inchech u yaj Sa'alil a cristianojo, u Mejen a Dioso,— cu t'an a nooch u wichil u meyaj ti'iji. 64 —Inen,— cu t'an a Jesusu. —Tan in wadic te'ex. Ti a q'uin a wataca, bele'ex a ca'a a wileen a yanajeen ti cristianojil ti tina'anen tu yaj toj tu yaj seeb c'ü' a Dios a yaab u muc'u. Bele'ex a ca'a a wila' ti que'enen yoc'ol muyal ti tan in wemel,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 65 Le'ec ca' u yubaj abe' a mas nooch u wichil u meyaj tu yaamoo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso, u tzilaj u noc' u men c'u' u yadaj a Jesusu. —Aleebe chiclaji ten ti u maclant'antaj a Dioso,— cu t'an ala'i yoc'ol a Jesusu. —¿C'u' aj beel ulaac' aj tzolo? A wu'yaje'ex ilic ti tan u maclant'an a Jesusu,— cu t'an ti'ijoo'. 66 —¿Biqui ta t'ane'ex?— cu t'an ti'ijoo'. —Top nooch u sip'il. Qui' ca' quimsabüc,— cu t'anoo' ti'i ti uchoo' u nuuc. 67 U tuubtajoo' u wich. Moch'a'anoo' u c'ü' ca' upa'loxtajoo'. Yanoo' ulaac' wücha'anoo' u c'ü' ca' u pa'loxtajoo' u wich ich mucul. 68 —Wa jaj ti le'ec inchech u yaj Sa'alil a cristianojo, na'te maqui u jütz'ajech. Adü to'on mac u jütz'ajech,— cu t'anoo' mac tanoo' u pa'loxtic u wich ich mucul. 69 Pues te'i. Tina'an ti que'en aj Pedro pach naj ich cot. C'ochi jun tuul ix meyaj etel. —Inchech ilic u yaj cambal a Jesus a tali cuenta Galilca,— cu t'an ti'i aj Pedrojo. 70 Tu taan tulacaloo' u yadaj ti ma' le'equi. —Ma' in weel c'u' a tan a wadiqui,— cu t'an ti'i ix meyaj abe'e. 71 Joq'ui aj Pedro te'i. Bini tuba que'en u chi' a coto. Ilbi u men ulaac' jun tuul ix meyaja. —Le'ec ilic a winic ada'a, tücünac tu pach a Jesus a tali ich caj Nazaret,— cu t'an ix ch'up abe' ti'ijoo' a wa'anoo' te'iji. 72 Tu jajil u yadaj u t'an ti ma' u yeel u wich a Jesusu. —Ma'ax jun sut ti c'aj—oolte ti bajil etel a winic abe'e,— cu t'an ti'ijoo'. 73 Sansamijac tucaye'ili, naatz'oo' tu tzeel aj Pedro a que'enoo' te'iji. —Tu jajil inchech jun tuul u yet'oc ala'aji. Chica'an etel a t'an,— cu t'anoo' ti'i aj Pedrojo. 74 —U yeel a Dios ti jaj in t'an ti ma'ax jun sut ti c'aj-oolte ti bajil etel a winic abe'e,— cu t'an aj Pedro ti'ijoo'o. Tu seebal uchi u yawat aj t'ele. 75 C'aji ti'i aj Pedro u t'an a Jesus u yadaj ti ma'ax to müchbüc. —Le'ec ti ma'ax to uchuc u yawat aj t'ele, ac ox sut tun a wadü' ti ma' a weel in wich,— cu t'an a Jesus ti'i biq'uin ado'o. Joq'ui te'i aj Pedrojo. Bini. Top uchi u yoc'ol tu jajil.

Mateo 27

1 Pues te'i. Le'ec ti sasajiji, much'lajoo' tulacaloo' u noochiloo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dios u yet'ocoo' a nucuch winiqui. U tzicbaltajoo' biqui ca' quimsabüc a Jesusu. 2 C'üxa'an a Jesus ca' u bensajoo' etel aj gobernador Pilato. U c'ubajoo' ti'i. 3 Pues te'i. Le'ec aj Judasa, le'ec u tzolaj a Jesusu. Le'ec ca' u yilaj ti bel u ca'a quimsabül a Jesusu, yajaji u yool. U jelaj u tucul. Ca' bini eteloo' u noochiloo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dios u yet'ocoo' a nucuch winiqui. U ca' bensaj a treinta p'eel a taq'uin plata ti'ijoo'o, 4 —In cüxtaj in sip'il. In tzolaj ca' quimsabüc a ma' yan u sip'ili,— cu t'an ti'ijoo'. —¿C'u' ti t'an ti'i ino'ono? Inchech jaj tech,— cu t'anoo' ti'i aj Judasa. 5 U wejchintaj a taq'uin ichil u yotoch a Dioso. Joq'ui te'i. Bini u chuyquinte u bajil ti'i u quimeeb. 6 Pues te'i. Le'ecoo' u noochil u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso, u molajoo' a plataja. —Ma' qui' ca' ti tz'aa' tu yaam a taq'uin a tz'abi ti'i a Dioso. Le'ec a taq'uin ada'a, ac bo'la'an ti'i u quimeeb a maca,— cu t'anoo' tu bajil. 7 Cajoo' u tzicbalte c'u' a beloo' u cu bete' etel a taq'uin abe'e. U q'uexajoo' a lu'um etel aj pütbal ti'i ca' yanac tuba u mucbuloo' a ma' Jerusalenoo'o. 8 —A lu'um a q'uexbi etel q'uic',— cu t'anoo' yoc'ol a lu'um abe' tac leeb u men q'uexbi etel a taq'uin abe'e. 9 Baala' ti jajaji u t'an aj Jeremiasa, le'ec jun tuul u yadaj u t'an a Dios uchi. —Yanoo' tu yaam aj Israele, u c'ümajoo' ti treinta p'eel ataq'uin plata u tool a jun tuulu. U ch'a'ajoo' a taq'uin abe'e. 10 Etel a taq'uin abe'e, u q'uexajoo' a lu'um etel aj pütbal jabix ilic u yadaj ca' in bete' a Noochtzili,— cu t'an aj Jeremias uchi. 11 Pues te'i. C'ochesabi a Jesus tu taan a gobernadoro. —¿Inchech wa u reyoo' aj Israele?— cu t'an a gobernador ti'iji. —Inen,— cu t'an a Jesus ti'iji. 12 C'u' betiqui, le'ec ti tan u tzolbol u menoo' u noochiloo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dios u yet'ocoo' a nucuch winiqui, ma' uchi u nuuc a Jesusu. 13 —¿Ma' wa tan a wu'yic boon a tanoo' u tzolic ta woc'olo? ¿C'u' ca'a ma' tan a nuuc?— cu t'an a gobernador ti'i a Jesusu. 14 Ma'ax jun cuul a t'an u wuuctaj yoc'ol boon a sip'il u yadajoo' yoc'ol. Tlop sa'ti u yool a gobernador u men abe'e. 15 Pues te'i. Le'ec ti tan a fiesta abe'e, suc a gobernador u cha'ic ti'ijoo' a cristiano jun tuul ca' joc'oc ti presojil. Walac u cha'ic mac a qui' tu wichoo' a cristiano ca' joc'oco. 16 Jun tuul tu yaamoo' aj preso ti a q'uin abe'e, aj Barrabas u c'aba'. Top nooch u sip'il. 17 Le'ec ti much'a'anoo' a cristianojo, aj Pilatojo, u c'aataj ti'ijoo'. —¿Mac a c'ate'ex ca' in chaa' te'ex? ¿A c'ate'ex wa aj Barrabasa, wa a c'ate'ex a Jesus le'ec a walacoo' u yadic ti Cristo?— cu t'an aj Pilato ti'ijoo'o. 18 U yeel ti chen u men u xüc-ooliloo' a nucuch winic ti'i a Jesusu, u c'ubajoo' ti'iji. 19 Ma' jadi' abe'e. Le'ec ti tinlajiaj Pilato tuba walac u yil sip'ili, tücaa'bi jun p'eel a t'an ti'i u men u yütan. —Ma' a betic ma'ax c'u'i ti'i a winic abe'e. Toj u na'at. Top yaj in c'ümaj aleebe ich nümül yoc'lal a winic abe'e,— cu t'an u yütan aj Pilato ti'iji. 20 Pues te'i. Le'ecoo' u noochiloo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dios u yet'ocoo' a nucuch winiqui, u ChoCt'antajoo' a cristiano ca' u c'aatoo' ca' Cha'büc aj Barrabasa. U ChoCt'antajoo' ilic xan ca' u c'aatoo' ca' quimsabüc a Jesusu. 21 —¿Mac tu yaam a ca' tuul abe' a c'ate'ex ca' in chaa' te'exe?— cu t'an a gobernador ti'ijoo' tucaye'il. —Cha'a to'on aj Barrabasa,— cu t'anoo' ti'i. 22 —¿C'u' a c'ate'ex ca' in bete' etel a Jesus a walacoo' u yadic ti Cristojo?— cu t'an aj Pilato ti'ijoo'o. —Adü ca' tz'abüc tuwich cruz,— cu t'anoo' tulacaIoo' ti'iji. 23 —¿C'u' ca'a? ¿C'u' ti sip'ilil u betaj?—cu t'an aj Pilato ti'ijoo'o. Cajoo' u uyadü' tichich: —Adü ca' tz'abüc tuwich cruz,— cu t'anoo' ti chich. 24 Le'ec aj Pilatojo, u na'taj ti ma' tu paatal u jelicoo' u tucul. Chen tanoo' u mas tz'iictal a cristianojo. U ch'a'aj a ja'a. U p'o'aj u c'ü' tu taanoo' tulacal a cristiano ti'i u ye'ical ti ma' yan u sip'il ti'i a Jesusu. —Ma' yan in sip'il ti'i a winic ada'a. Toj u na'at. Te'ex a sip'il ti bel u ca'a quimsabül. Inche'ex jaj te'ex,— cu t'an aj Pilato ti'ijoo' a cristianojo. 25 —Wa sip'il ti'i ca' quimsabüc a Jesusu, to'on y ti'ijoo' ti mejen,— cu t'anoo' tulacaloo' a cristiano ti uchoo' u nuuc. 26 Pues te'i. U cha'aj aj Barrabas ti'ijoo'o. U tz'aj ca' jütz'büc a Jesus etel jatz' ca' tun u c'ubaj ti'i ca' quimsabüc tuwich cruz. 27 Pues te'i. Le'ecoo' u soldado a gobernadoro, u yocsajoo' a Jesus yotoch caj. Umuch'quintajoo' u chucaan a soldado tuba que'en a Jesusu. 28 U joc'sajoo' u noc' a Jesusu. U tz'ajoo' a chüc noc' yoc'ol jabix cuchi rey ala'aji. 29 U copajoo' a q'ui'ix ca' p'aatücjabix a corona. U tz'ajoo' tu pol. U tz'ajoo' a tz'i' che' tu c'ü' tu yaj toj tu yaj seeb jabix cuchi u p'is ti rey ala'aji. Cajoo' u p'a'aste. Xonlajoo' tu taan. —Inchech u reyoo' aj Israele. Qui'ac a wool,— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 30 U tuubtajoo' a Jesusu. U tocaj ti'i a tz'i' che'e. U jütz'aj u pol etel. 31 Le'ec ti jobi u p'a'asticoo'o, u joc'sajoo' a chüc noc' a que'en yoc'olo. U ca' tz'ajoo' u noc' ilic. U bensajoo' ti'i u tz'eecaloo' tuwich cruz. 32 Pues te'i. Yan jun tuul a winiqui, aj Simon u c'aba'. Cirene u caal ala'aji. Le'ec ti tan u bensabül a Jesus pach caja, u c'ümajoo' ala'aji. U tz'ajoo' ti'i ca' u c'oochte u cruz a Jesusu. 33 Pues te'i. C'ochoo' ichil jun p'eel cuuchil Golgota u c'aba'. U pol quimen u nu'cul a t'an abe'e. 34 U tz'ajoo' cuchi ti'i ca' u yuc'u' a vino a xaaba'an etel a c'aja. Le'ec ca' u yaaltaja, ma' u yuc'aji. 35 Le'ec ca' u tz'ajoo' a Jesus tuwich u cruz, u tz'ajoo' a bul a soldado ti'i ca' u t'oxoo' u noc' tu bajil. Baalo' ti jajaji u t'an mac u yadaj u t'an a Dios uchi. —U xet'ajoo' in noc' tu bajiloo'. U tz'ajoo' bul yoc'ol in noc',— cu t'an a t'an a tz'iiba'ana. 36 Pachili, tiniajoo' u cününte a Jesusu. 37 Yoc'ol u pol u tz'ajoo' jun p'eel ba'al tuba tz'iiba'an u sip'il a Jesusu. —Le'ec ada' a Jesusu, u reyoo' aj Israele,— cu t'an a t'an a tz'iiba'ana. 38 Pues te'i. Tz'abi ilic ca' tuul aj xuuch' tuwich cruz, jujun tuul jujun xeel a Jesusu. 39 Pues te'i. Le'ec a tanoo' u manül te'iji, uyuuc'tajoo' u pol ti tanoo' u p'a'astic a Jesusu. 40 — Wa jede'ec u paatal a yojic u yotoch a Dios yaca' wa'cunte ich ox p'e q'uini, sa'alte a bajil. Wa u Mejenech a Dioso, joq'uen tuwich a cruzu,— cu t'anoo' ti tanoo' u p'a'as. 41 Pues te'i. Tanoo' ilic u p'a'astic a Jesus u noochiloo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dios u yet'ocoo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moises eteloo' a nucuch winiqui. 42 —Ca wilic. U sa'altaj ulaac'oo' a maca, pero ma' patal u sa'altic u bajil. Ila ti rey cuchi ino'on aj Israelo'ono. Wa cuchi jede'ec u joc'ol tuwich a cruzu, jede'ec cuchi ti tz'ocsic ala'aji,— cu t'anoo' tu bajil yoc'ol a Jesusu. 43 —Que'en u yool tu pach a Dioso. Wa cuchi yajtzil u men a Dioso, jede'ec cuchi u sa'albül u men u yadaj u bajil ti u Mejen a Dioso,— cu t'anoo' ala'oo' tu bajil. 44 Baalo' ilic ti p'a'asbi a Jesus u menoo' aj xuuch' a que'enoo' tuwich u cruz tu tzeele. 45 Pues te'i. Jabix wal chuunq'uin ti ma' ca' chica'an u sac a q'uin yoc'olcab asto ti jabix wal a las tres ti a ocq'uini. 46 Jabix a las tres ti ocq'uini, uchi u t'an ti chich a Jesusu. —Eli, Eli, lama sabactani,— cu t'an a Jesusu. —In Dios, in Dios, ¿c'u' ca'a a p'ütiquen?— cu t'an a t'an abe'e. 47 Pues te'i. Yan a wa'anoo' te'iji. U yubajoo' c'u' u yadaj a Jesusu. —Le'ec a winic ada'a, tan u püyic aj quimen Eliasa, le'ec mac u yadaj u t'an a Dios uchi,— cu t'anoo' tu bajil. 48 Jun tuul tu yaamoo'o, joq'ui ti alca'. U molaj jun p'eel ba'al jabix tümünü. U tzümaj ichil a vino a top ema'an u toolo. U tz'aj tu ni' a bequech che'e. U tz'aj tu chi' a Jesus ca' u yuc'u'. 49 —Pa'te ti wilic wa ca' uduc aj Elias u sa'alte,— cu t'anoo' u chucaan tu bajil. 50 Uchi u yawat ti chich a Jesus tucaye'ili. Quimi. 51 Le'ec ti quimi a Jesusu, tziili a noc' a xit'a'an ti'i u colocche'il a ichil u yotoch a Dioso. Caji u tziilil yoc'ol tac yalam. P'aati ca' xeet. Uchi a yuc'laja. Buuji a tunichi. 52 Pues te'i. Jeebi ilic tuba muca'anoo' a quimene. Tu yaamoo' boon a quimen a ti'i a Dioso, yaaboo' a ca' cuxlajoo' tucaye'il. 53 Ti'i ilic a q'uin ti ca' cuxlaji a Jesus tucaye'ili, joc'oo' ala'oo' tuba muca'anoo'. Ocoo' ichil a caj Jerusalene. Ilboo' u men a yaaba. 54 Pues te'i. Le'ec u noochiloo' a soldado u yet'ocoo' a soldado a tanoo' u cününtic a Jesusu, u yilajoo' ti uchi a yuc'laja. U yilajoo' tulacal a c'u' a tan u yuchulu. Jac'oo' u yool tu jajil. —Tu jajil ti le'ec ala'aji, u Mejen Dios,— cu t'anoo' tu bajil. 55 Pues te'i. Que'enoo' ilic ix ch'up ti yaab te'iji. Tanoo' u cha'antic ti naach. Tücünacoo' tu pach a Jesus ti joq'ui cuenta Galilea biq'uin ado'o. Walacoo' u yaantic a Jesus biq'uin ado'o. 56 Tu yaamoo' ala'oo' que'en ixna' Maria Magdalena u yet'ocoo' ixna' Maria le'ec u na' aj Jacob y aj Joseje, etel u na' u mejenoo' aj Zebedeojo. 57 Pues te'i. Yan jun tuul a ayic'ala, Jose u c'aba'. Arimatea u c'aba' u caal. Que'en ilic u yool tu pach a Jesus aj Jose abe'e. Le'ec ti watac u yocol a q'uini, bini aj Jose etel aj gobernador Pilatojo. 58 U c'aataj u büq'uel a Jesus ca' tz'abüc ti'iji, ti'i ca' u mucu'. Aalbi u tz'abül ti'i u men aj Pilatojo. 59 Aj Joseje, uyemsaj u büq'uel a Jesusu. U bülaj etel süc noc' a tumulben to. 60 Aj Joseje, ac paana'an u ch'e'en ichil a tunich tuba cuchi u mucbul. Paataji to. U coyquintaj a Jesus te'iji. U c'oc'lesaj a noxi' tunich ti'i u c'ülbical u chi' a ch'e'ene. Joq'ui te'i. Bini. 61 Tina'anoo' ilic tuba mucbi a Jesus ixna' Maria Magdalena u yet'oc ulaac' ix Mariaja. 62 Pues te'i. Quimsabi a Jesus tu q'uinil u yutzquinbil tulacal a c'u' a c'abeet ti'i u q'uiniljedel. Tu samalili, c'ochoo' etel aj Pilato u noochiloo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dios u yet'ocoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'ata. 63 —Noochil, c'üja'an to'on u t'an aj cho' abe' ti cuxa'an to. "Ca' manüc a ox p'e q'uini, bel in ca'a ti ca' cuxtal," cu t'an aj cho'o,— cu t'anoo' ti'i aj Pilatojo. 64 —U men u yadaj ti baalo'o, adü ca' cününbüc ox p'e q'uin u cuuchil tuba mucbi. Sabeensil u c'ochol oo' u yaj cambal u xuuch'too' u büq'uel. Pachili, beloo' u cu yadü' ti'ijoo' a cristiano ti ca' cnxlaji tu yaamoo' a quimene. Mas yaab a beloo' u ca'a tusbul u menoo' u t'an tuwich boon tuul a ac tusboo' tun,— cu t'anoo' ti'i aj Pilatojo. 65 —Jeda'oo' a soldadojo. Ca' xique'ex a bete' tulacal a c'u' a patale'ex a bete' ti'i ma' u yocol a ma'ax mac te'iji,— cu t'an aj Pilato ti'ijoo'o. 66 Joc'oo' te'i. Binoo' tuba mucbi a Jesusu. U tz'ajoo' jun p'eel u p'is tuwich a tunich a que'en tu chi' a che'ene. Ti baalo'o, chica'an wa yan mac ca' u tülü' a tunichi. Te'i u p'ütajoo' a soldado ca' cününbüc.

Mateo 28

1 Pues te'i. Mani a sabadojo. Tan to u sasiltal ti domingo. Le'ec ixna' Maria Magdalena u yet'oc ulaac' ix Mariaja, ca' binoo' u cha'ante tuba mucbi a Jesusu. 2 Ca' u yilajoo'o, uchi a yuc'laj ti top chich u men emi ti ca'an jun tuul u yaj xa'num a Dioso. U jisaj a tunich a que'en tu chi' a ch'e'ene. Tinlaji yoc'ol. 3 Naach u sac u wich jabix a lemleme. Top süc süc tu jajil u noc'o. 4 Tzützülnacoo' a soldado u menoo' u saaquil ti'iji. Sücquimoo'. 5 C'u' betiqui, uchi u tzicbal u yaj xa'num a Dios ti ca'an eteloo' a nooch'upu. —Ma' u jaq'üle'ex a wool. In weel ti ude'ex a cüxte'ex a Jesus aquimsabi tuwich cruzu,— cu t'an ti'ijoo' ix ch'upu. 6 —Ma' wa'ye' que'eni. Ca' cuxlaji jabix ilic u yadaja. Co'ne'ex wa'ye' a wila' u cuuchil tuba coyquinbi,— cu t'an ti'ijoo' ix ch'upu. 7 —Joboque'ex a wiliqui, xene'ex tu jomolil a wade'ex ti'ijoo' u yaj cambal ti ca' cuxlaji tu yaamoo' a quimene. Ade'ex ti'ijoo' ti c'ochol u ca'a payanbej tuwichoo' cuenta Galilea. Te'i u yilicoo'. Jadi' a t'an ada' a yan in wadic te'exe,— cu t'an u yaj xa'num a Dios ti ca'an ti'ijoo' ix ch'upu. 8 Pues te'i. Joc'oo' tuba mucbi a quimene. C'üs saacoo' to, pero top qui'oo' u yool. Alca'oo' u beel ti'i u tzoloo' ti'i u yaj cambal a Jesusu. 9 Ca' u yilajoo'o, c'ümboo' u men a Jesusu. —Dioos,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. Le'ec ti c'ochoo' etel a Jesusu, xonlajoo' tu taan. U tz'ajoo' u c'ü' yoc'ol u yoc a Jesusu. Baalo' ti tanoo' u tz'ocsic u yanil a Jesusu. 10 —Ca' manüc a saaquile'ex. Ca' xique'ex a wadü' ti'ijoo' in hermano ca' xicoo' cuenta Galilea. Te'i u yiliquenoo',— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 11 Pues te'i. Tu yaamoo' a soldado a tanoo' cuchi u cününtic tuba mucbi a Jesusu, yan a binoo' u yadü' u pectzil ich caj Jerusalen. Tanoo' to u beel ti bej ix ch'up ti c'ochoo' a soldado eteloo' u noochiloo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. U yadajoo' ti'i tulacal a c'u' a maniji. 12 Pues te'i. Much'lajoo' u noochiloo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dios u yet'ocoo' a nucuch winiqui. U tzicbaltajoo' tu bajil c'u' a beloo' u cu bete'. U tz'ajoo' a taq'uin ti yaab ti'ijoo' a soldado ti'i ca' u yadoo' a tusu. 13 —Ade'ex ti'ijoo' a cristiano ti c'ochoo' u yaj cambal ti acü'ü. Le'ec ti tane'ex a wüyülü, u xuuch'tajoo' u büq'uel a quimene. 14 Wa cuchi ca' u yubi abe' a gobernadoro, jede'ec ti sa'altique'ex ti'i ma' u tz'abüle'ex a sip'il,— cu t'anoo' ti'i a soldadojo. 15 Pues te'i. Le'ecoo' a soldadojo, u c'ümajoo' a taq'uini. U yadajoo' a jabix ilic a aalbi ti'ijoo'o. Tac leeb tan ti tan u yaalbül a tus abe' tu yaamoo' aj Israele. 16 Pues te'i. Binoo' a once tuul u yaj cambal ich cuenta Galilea. Binoo' tuwich a witz tuba aalbi ti'ijoo' u men a Jesusu. 17 Le'ec ca' u yilajoo' a Jesusu, xonlajoo' tu taan ca' u ye'oo' ti nooch u yanil. C'u' betiqui, yan a ca' p'eel u yool u tuculu. 18 Naatz'i a Jesus eteloo'o. —Tz'abi ten ti top nooch in yanil yoc'ol tulacal ti ca'an y yoc'olcab,— cu t'an a Jesusu. 19 —U men nooch in yanili, ca' xique'ex tulacal tubajac yoc'olcab. Ade'ex in pectzil ti'ijoo' tulacal mac ti'i ca' yaabac boon tuul a tanoo' u tz'ocsiquen. Tz'aje'exoo' ala'oo' ti ocja' etel u c'aba' a Tattzili, a Mejentzili, y u Püsüc'al a Dioso,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 20 —Ye'e'ex ti'ijoo' ala'oo' ca' u laj tz'oques tulacal a t'an in wadaj te'exe. U'yeene'ex. Que'en ti que'enen ta wetele'ex asto tu jobeeb a yoc'olcaba,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambal. Wa'ye' jobi u tz'iib aj Mateojo.

Marcos 1

1 Wa'ye' u caal u yaalbül a qui'il t'an, le'ec biqui ti culaji wa'ye' yoc'olcab a Jesucristo u Mejen a Dioso. 2 Jun tuul tu yaamoo' boon u yadaj u t'an a Dios uchiji, aj Isaias u c'aba'. Baala' u tz'iibtaj yoc'ol c'u' u yadaj a Dios ti'i a Cristojo: —Inene, tan in tücaa'tic in waj xa'num ta taan. Bel u cu tojquinte a cristiano ti'i ca' u c'ümeechoo',— cu t'an a Dios ti'i a Cristojo. 3 —Le'ec ada' u t'an a jun tuul a uchi u t'an ichil a p'atal lu'umu. "Tojquinte'ex a na'at ca' a c'üme'ex a Noochtzil jabix cuchi tane'ex a tojquintic a beje," cu t'an ala'aji,— cu t'an a Dioso. Baalo' u tz'iibtaj aj Isaias yoc'ol aj Juan aj tz'aj ocja'a. 4 Pues te'i. Le'ec aj Juan aj tz'aj ocja'a, caji ti t'an ich p'atal lu'um. U yadaj ti'ijoo' a cristiano ca' u c'ümoo' a ocja'a. Le'ec a ocja' abe'e, u p'is ca' u jelajoo' u tucul, y sa'tesabi u sip'il u men a Dioso. 5 Binoo' a cristiano etel aj Juan u c'ümoo' a ocja'a. Taloo' tulacal tubajac cuenta Judea. Yaab ilic a cristiano ichil a caj Jerusalene, c'ochoo' etel aj Juana. Le'ec ca' u tzolaj u sip'il a jujun tuulu, tz'aboo' ti ocja' ich noja' Jordan u men aj Juana. 6 Pues te'i. Otzil u yilbil u noc' aj Juana. Chen betaja'an etel u tzo'otzel a baalche' u c'aba' camello. Chen u xet'el q'uewel u c'ax u nüc'. Le'ec u janala, jabix aj saac' a walac u jantabülü. Walac ilic u jantic u c'a' cab a walacu cüxtic ich che'. 7 —Watac jun tuul a mas nooch u wichil u meyaj tin wich inene. Ma' chucul in yanil ma'ax ti'i in xontal in joq'ues u zapato,— cu t'an aj Juana. 8 —Inene, walac in tz'eeque'ex ti ocja' etel ja'. C'u' betic ala'aji, bel u cu tz'a'e'ex jabix ti ocja' pero chen etel u Püsüc'al a Dioso,— cu t'an aj Juan ti'ijoo' a cristianojo. 9 Pues te'i. Joq'ui a Jesus ich caj Nazaret a que'en ich cuenta Galilea. Bini etel aj Juana. Tz'abi ti ocja' a Jesus ich noja' Jordan u men aj Juana. 10 Le'ec ti joq'ui a Jesus ichil a ja'a, tu jomolil u yilaj ti jabix jeebi a ca'ana. U yilaj u yemel u Püsüc'al a Dios jabix paloma. Emi tac yoc'ol a Jesusu. 11 Uchi a t'an ti ca'ana. —Inchech in Mejen. Yaj in wu'yeech. Qui' in wool ta wetel,— cu t'an a t'an ti ca'ana. 12 Pues te'i. Tu jomolil tz'abi ti'i a Jesus u men u Püsüc'al a Dios ca' xi'ic ichil a p'atal lu'umu. 13 Cuarenta q'uin que'en te'i a Jesusu. Chen u cuuchil baalche' tuba que'en. Tan u yaaltabül emsabül u yool ca' u bete' a c'as a Jesus u men a quisini. Pachil abe'e, c'ochoo' u yaj xa'num a Dios ti ca'ana. U yaantajoo' a Jesusu. 14 Pues te'i. Le'ec ti müchbi aj Juan u men a reye, bini a Jesus ich cuenta Galilea. Tan u yadic u pectzil Dios ti'ijoo' a cristiano te'iji. 15 —C'ochi u q'uinil u caal ti tücaa' a Dioso.Jele'ex a tucul. Tucle'ex a quich'pan tuculu. Tz'ocse'ex u t'an a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 16 Pues te'i. Tan u manül a Jesus tu chi' a laguna u c'aba' Galileaja. U yilaj aj Simon u yet'oc aj Andres. U yitz'inoo' u sucu'unoo' u bajil. Tanoo' u pulic ich ja' a chinchor ti'i müch ch'ilam. Aj jooc'oo' a ca' tuulu. 17 —Ca' talaque'ex tin wetel. Bel in quin уее' te'ex biqui ca' a müche'ex a cristiano jabix ilic ti walaque'ex a müchic a ch'ilama,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 18 Tu seebal u p'ütajoo' u müchbeeb a ch'ilama. Binoo' tu pach a Jesusu. 19 Pues te'i. Caji ti mas beel a Jesus tu chi' a lagunaja. U yilajoo' ulaac' ca' tuul a winiqui. U yitz'inoo' u sucu'unoo' ilic u bajil. Le'ec a ca' tuulu, u mejenoo' aj Zebedeojo. Aj Jacob y aj Juan u c'aba'oo'. Que'enoo' ichil a barcojo. Tanoo' u yutzquintic a chinchor ti müch ch'ilam u yet'ocoo' u tat. 20 Tu seebal u püyajoo' a ca' tuul a Jesusu. U p'ütajoo' u tat ichil a barco eteloo' u yaj meyaj. Binoo' tu pach a Jesusu. 21 Pues te'i. Bini a Jesus ich caj Capernaum u yet'ocoo' a que'enoo' tu pacha. Le'ec ti c'ochi u q'uinil a jedele, oqui a Jesus ichil a naj tuba walacoo' u much'tal u c'ajesoo' a Dioso. U ca'ansajoo' a cristiano a much'a'anoo' te'iji. 22 Sa'too' u yool a cristiano abe' u men biqui ti walac u ca'ansaj. Ala'aji, u ca'ansajoo' jabix ilic tu ca'ansaj jun .uul a top yaab u yeele. Le'ecoo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese, ma' ta'achoo' u ca'ansaj jabix a Jesusu. 23 Pues te'i. Jun tuul a winiqui, yan a c'ac'asba'al tu yool. Que'en ala'i tu yaamoo' a que'en ichil a naj abe' u c'ajesoo' a Dioso. 24 —P'üto'on. Ma' c'u' a t'an to'oni, Jesus. Incheche, Nazaret taleech. ¿Taleech wa a jobso'on? In weel a wich. Incheche, u Mejenech a Dioso,— cu t'an ti'i a Jesus ti chichi. 25 Le'ec a Jesusu, u q'ue'yaj a c'ac'asba'ala. —Ma' t'an,— cu t'an a Jesus ti'iji. —Joq'uen tu yool a winiqui,— cu t'an ti'i. 26 SüCquimi a winic u men a c'ac'asba'ala. Tan u peec tac u yoc u c'ü'ü. Uchi u yawat ti chich ca' tun joq'ui tu yool a winiqui. 27 Sa'too' u yool a cristiano a que'en te'iji, mentücü, cajoo' ti t'an tu bajiloo'. —¿Biqui yanil abe'e? Top jumpaay u t'an a Jesusu. Etel u yanil walac ilic u tücaa'tic a c'ac'asba'al, y walac u tz'ocsabül u t'an,— cu t'anoo' a cristiano tu bajili. 28 Tu jomolil eeltabi c'u' u betaj a Jesus tulacal tubajac ti nütz'a'an ich cuenta Galilea. 29 Pues te'i. Joq'ui a Jesus ichil a naj abe' tuba much'a'anoo' a cristianojo. Bini tu yotoch aj Simon y aj Andres. Que'enoo' ilic aj Jacob y aj Juan tu pach a Jesusu. 30 Que'en ti cama u yixa'an aj Simon u men c'oja'an. Tan u chücüwil. Tu seebal u yadajoo' ti'i a Jesus c'u' a yan ti'i a nooch'up abe'e. 31 Bini a Jesus etel a nooch'up abe'e. U müchaj tu c'ü'. U lic'saj. Tu seebal mani u chücüwil. U tzeentajoo' u yaj sutil. 32 Pues te'i. Le'ec ti oqui a q'uini, c'ochesaboo' etel a Jesus boon tuul a c'oja'an u yet'ocoo' boon tuul a yan a c'ac'asba'al tu yoolo. 33 But'a'anoo' tulacal a caj chi' naj tuba que'en a Jesusu. 34 Le'ec a Jesusu, u ch'anesajoo' ti yaab a c'oja'ana. Ca'ax c'u'ac ti c'oja'anil, u ch'anesaj. U joc'sajoo' a c'ac'asba'al tu yool a yaaba. Ma' u cha'ajoo' ca' uchuc u t'an a c'ac'asba'al u men u yeeloo' maqui ala'aji. 35 Pues te'i. Ac'ü' to ma'ax to sasac ti liq'ui a Jesusu. Bini tuba ma'ax mac a yana. Uchi u t'an etel a Dios te'iji. 36 Le'ec ti liq'ui aj Simon eteloo' u yet'oco, binoo' u cüxte tuba que'en a Jesusu. 37 Le'ec ca' u cüxtajoo'o, u yadajoo' ti'i: —Top yaab mac tanoo' u cüxtiquech,— cu t'anoo' ti'i. 38 —Co'ne'ex ti t'an ichil boon ulaac' a caj wa'ye' jabix ilic ti betaj ich caj Capernaum. Le'ec in meyaj ti udeen wa'ye',— cu t'an a Jesusu. 39 Mani tulacal tubajac cuenta Galilea. Uchi u t'an ichil boon a naj tuba walacoo' u much'tal a cristiano u c'ajes a Dioso. U joc'sajoo' a c'ac'asba'al tu yool a cristianojo. 40 Pues te'i. Naatz'i jun tuul a winic tu tzeel a Jesusu. Top tan u tu'ujtal u büq'uel u men u c'oja'anil. Xonlaji tu taan a Jesusu. —Wa qui' ta wich a ch'anesiquen, jede'ec u paatal a ch'anesiquen,— cu t'an ti'i a Jesusu. 41 Otzil a winic tu wich a Jesusu. U tz'aj u c'ü' yoc'ol a winiqui. —In c'ati,— cu t'an ti'i. —Ch'aneech tun,— cu t'an a Jesus ti'iji. 42 Tu seebal ch'ani awiniqui. Ma' ca' c'oja'an. 43 Le'ec ti ma'ax to tücaa'büc a winic u men a Jesusu, u yadaj ti'i tu jajil: 44 —Ma' a wadic ti'i ma'ax mac c'u' a mani tech,— cu t'an a Jesus ti'iji. —Jadi' ca' xiquech etel u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. Ye'e a bajil ti'i, y tz'a ilic ti'i a Dios a sij-ool jabix ilic ti tz'iiba'an ichil a ley u tz'iibtaj aj Moisese. Te'i u yilicoo' ti ch'aneech,— cu t'an a Jesusu. 45 Le'ec ti bini a winiqui, caji u tzicbalte ti'i ca'ax macac biqui ti ch'anesabi u men a Jesusu. U t'it'aj u pectzil ti yaab, mentücü, ma' ca' yan biqui u yocol a Jesus ichil a caj ti chica'an. Culaji ich aldea. C'ochoo' a cristiano etel a Jesusu. Taloo' tulacal tubajac.

Marcos 2

1 Pues te'i. Tu pach ma' eela'an boon q'uin, usc'aji a Jesus ich caj Capernaum. Eeltabi ti cuma'an ala'aji. 2 Much'lajoo' ti yaab a cristiano etel. But'a'anoo' a cristiano ich naj, y pach naja, chen tanoo' u nüt'ic u bajil u menoo' u yaabil. Le'ec a Jesusu, tan u yadic u t'an Dios ti'ijoo' a cristiano abe'e. 3 C'ochesabi u men cuatro tuul ti winic jun tuul a sotmen u büq'uel a ma' ta'ach u peeque. 4 Ma' pataloo' ti ocol ich naj u men top yaab a cristianojo, mentücü, nac'oo' pol naj etel a c'oja'ana, u men quet u pol a naja. U potajoo' u pol a naj yoc'ol a Jesusu. 5 Le'ec a c'oja'ana, coya'an ti que'en tuwich u coytaan. U yemsajoo' tu taan a Jesusu. Le'ec a Jesusu, u yilaj ti que'enoo' u yool tu pach ala'i ti'i ca' u ch'anes a sotmen u büq'uele. —Sa'tesabi a sip'il,— cu t'an a Jesus ti'i a c'oja'ana. 6 Pues te'i. Yanoo' u yaj ca'ansajil u ley ajMoises a tina'anoo' te'iji. Cajoo' u tucle c'u' u nu'cul u yadaj a Jesusu. — 7 Le'ec a winic ada'a, ¿c'u' ca'a u yadaj ti sa'tesabi u sip'il a c'oja'ana? Tan u maclant'antic a Dioso. Ma'ax mac a patal u sa'tes a sip'ili, jadi' a Dioso,— cu t'anoo' tu bajil yoc'ol a Jesusu. 8 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, tu seebal u yeeltaj c'u' a tanoo' u tucliqui. —¿C'u' ca'a tane'ex a tuclic ti baalo'?— cu t'an ti'ijoo'. 9 —Ma' yaj ca' in wadü' ti sa'tesabi u sip'il a c'oja'an ada' a ma' ta'ach u peeque, u men ma' chica'an wa jaj in t'an. C'u' betiqui, yaj ca' in wadü':"Liq'uen. Molo a coytaan. Uchuc a ximbal," u men te'i u chictal wa jaj in t'an,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 10 —Inene, yanajeen ti cristianojil. Ti'i ca' a weelte'ex ti yan in yanil in sa'tes sip'il wa'ye' yoc'olcab, bel in quin ch'anes a c'oja'ana,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 11 —Wa'len. Molo a coytaan. Ca' xiquech ta wotoch,— cu t'an a Jesus ti'i a winic a sotmen u büq'uele. 12 Wa'laji a winic abe'e. Tu seebal u molaj u coytaan. Joq'ui tu taanoo' a que'en te'iji. Bini. Sa'too' u yool tulacaloo' a cristiano etel c'u' a maniji. U yadajoo' u qui'il a Dioso. —Ma'ax jun sut ti wilaj a jabix ado'o,— cu t'anoo'. 13 Pues te'i. Ca' bini a Jesus tucaye' tu chi' a lagunaja. Tulacaloo' a cristianojo, much'lajoo' etel. U ca'ansajoo'. 14 Le'ec ti tan u ca' beel a Jesusu, u yilaj aj Levi, le'ec u mejen aj Alfeojo. Tina'an ti que'en aj Levi tu cuuchil tuba walac u molic a taq'uin ti'i a gobiernojo. —Co'ox tin pach,— cu t'an a Jesus ti'iji. Liq'ui. Bini tu pach a Jesusu. 15 Pues te'i. Pach mesa que'enoo' a Jesus u yet'ocoo' u yaj cambal ichil u yotoch aj Leviji. Yaaboo' ilic aj mol taq'uin ti'i a gobierno u yet'ocoo' a yanoo' u sip'il a que'enoo' ilic te'i ti janal etel a Jesusu. 16 Ilbi a Jesus ti tan u janal eteloo' aj mol taq'uin u yet'ocoo' a yanoo' u sip'ili. Le'ecoo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moises u yet'ocoo' a fariseo u c'aba'oo u na'ata, le'ec u yilajoo' abe'e. —¿C'u' ca'a que'en ti janal ti uc'ul ala'i tu yaamoo' aj mol taq'uin ti'i a gobierno u yet'ocoo' a yanoo' u sip'ili?— cu t'anoo' ti'i u yaj cambal a Jesusu. 17 Le'ec aJesusu, u yubajoo' u t'an. U nuuctajoo'. —Ma' c'abeet aj tz'ücyaj ti'ijoo' a muc'a'ani, pero c'abeet ti'ijoo' a c'oja'ana. Ma' taleen ti'i in wadü' ti'ijoo' a cristiano a tojoo' u na'at ca' u jeloo' u tucul ca' tun u tucloo' a toji. Taleen in wadü' abe' ti'ijoo' a yanoo' u sip'ili,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 18 Pues te'i. Le'ecoo' u yaj cambal aj Juan aj tz'aj ocja'a, ma' tanoo' u janali. Tanoo' u suq'uin. Baalo' ilic a tanoo' u betic u yaj cambal a fariseo u c'aba'oo' u na'ata. C'ochoo' a cristiano u c'aate ti'i a Jesusu. —Walacoo' u p'ütic a janal ti'i u suq'uin u yaj cambaloo' aj Juan aj tz'aj ocja' u yet'ocoo' u yaj cambaloo' a fariseo u c'aba'oo' u na'ata. ¿C'u' ca'a ma' ta'achoo' u suq'uin a waj cambal incheche?— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 19 Le'ec a Jesusu, u yadaj a mucult'an ti'ijoo' yoc'ol ma' tu paataloo' u p'üticoo' a janal ti que'en to eteloo'. —Le'ec ti que'en to aj tz'ocolbeel tu yaamoo' u yaj sutili, ¿jede'eCoo' wa u paatal u p'ütic a janal ca' tun uchucoo' u suq'uin a emoo' ti uc'ul etele? Le'ec ti que'en to aj tz'ocolbeel eteloo'o, ma' tu paataloo' u suq'uin,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 20 —Watac u q'uinil le'ec ti bel u ca'a joc'sabül aj tz'ocolbeel tu yaamoo'. Ti a q'uin abe'e, beloo' u ca'a ti suq'uin,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 21 —Pues te'i. Ma'ax mac walac u püc'ültic a uchben noc' etel a tumul noc'o. A tumul noc'o, walac u coomtal ta wichi. Wa cuchi ca' u betoo'ti baalo', bel u cu tzili' a uchben a tumulbene. P'aatül u ca'a ti mas nooch u tzililal a uchbene,— cu t'an a Jesusu. 22 —Ma'ax walac u tz'abül tamul vino ichil u cuuchil a betabi etel uchben q'uewel. Walac u betabaanül u bolsajil vino etel q'uewel. Wa cuchi ca' tz'abüc ti baalo'o, tanil u tzaquesic u bajil a tumul vinojo, bel u ca'a ti jeetel a uchben q'uewele. Yan u tz'abül a tumul vino ichil u cuuchil a betabi etel tumul q'uewel,— cu t'an a Jesus ich mucult'an. 23 Pues te'i. Jun p'eel q'uin tan u manül a Jesus eteloo' u yaj cambal ich col. U q'uinil jedel a q'uin abe'e. Wi'ijoo' u yaj cambal a Jesusu. Cajoo' u jiribte tz'etz'eec u semilla harina ti tanoo' u manül. 24 —Iloo' a waj cambal,— cu t'anoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'at ti'i a Jesusu. —¿C'u' ca'a tanoo' u betic c'u' a ma' qui' u betabül tu q'uinil a jedele?— cu t'anoo' ti'i. 25 —?C'u' ca'a tane'ex a wadic abe'e? A xocaje'ex c'u' u betaj aj quimen rey David u yet'ocoo' u yetmanül le'ec ti wi'ijoo',— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 26 —Le'ec ti mas nooch u wichil u meyaj aj Abiatar tuwichoo' u chucaan u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso, oqui aj David ichil u yotoch a Dioso,— cu t'an a Jesusu. —U molaj a waj harina a tz'abi ti'i a Dioso. U tz'aj ti'ijoo' u yetmanül. U laj jantajoo' a waj harinaja. Ma' qui' tu c'axül ti'i a ley ca' jantabüc a waj harina abe' u men a ca'ax macaqui. Jadi' tz'abi u men Dios ca' u jante a waj harina abe' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. Le'ec aj David abe'e, ma' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Diosi,— cut'an a Jesusu. 27 —Le'ec a Dioso, u betaj u q'uinil a jedel ti'i u yaantical a winiqui. Ma' u betaj a winic chen ti'i ca' u tz'oques u q'uinil a jedel jabix a tane'ex a wadiqui,— cu t'an a Jesusu. 28 —Le'ec inen a yanajeen ti cristianojili, yan in yanil ti tücaa' ca'ax tu q'uinil jedel,— cu t'an a Jesusu.

Marcos 3

1 Pues te'i. Oqui a Jesus ichil a naj tuba walacoo' u much'tal a cristiano u c'ajes a Dioso. Tu yaamoo' a cristiano a much'a'anoo' te'iji, yan jun tuul a winic a mooch u c'ü'ü. 2 Tan u cha'anbül a Jesus ti'i ca' ilbic wa ca' u ch'anes a mac tu q'uinil a jedel ti'i ca' paatacoo' u tzolo' ala'aji. 3 —Wa'len taanil,— cu t'an a Jesus ti'i a winic a mooch u c'ü'ü. 4 —¿Biqui'il a qui' tu c'axül ti'i a ley ti u q'uinil a jedel ta t'ane'exe, wa ti betic a qui'i, wa ti betic a c'asa? ¿Qui' wa ca' ti sa'alte u cuxtal a maca, wa ca' ti quimes ala'i ti u q'uinil a jedele?— cu t'an a Jesusu. Ma'ax mac a uchoo' u nuuc. 5 Tz'iic a Jesus ti'ijoo' a cristiano te'i ti tan u cha'anticoo' tulacaloo'. Yaj u yool u men top chichoo' u pol. —Sützü a c'ü',— cu t'an ti'i a winiqui. U sützaj u c'ü'. Ch'ani. 6 Pues te'i. Joc'oo' a fariseo u c'aba'oo' u na'ata. Much'lajoo' eteloo' aj herodiano u c'aba'oo' u na'at. Cajoo' u tucle biqui ca' u quimesoo' a Jesusu. 7 Pues te'i. Joq'ui a Jesusu. Bini tu chi' a laguna u yet'ocoo' u yaj cambal. Yaaboo' a cristiano a taloo' cuenta Galilea cuenta Judeaja,tücünacoo' tu pach a Jesusu. 8 Yanoo' ilic a taloo' ich caj Jerusalen, taloo' cuenta Idumea, taloo' junxeel a noja' Jordan tu joq'ueeb q'uin, taloo' ma' naach ti a caj Tiro a caj Sidon. Top mani tu pach u yaabil a cristianojo. C'ochoo' etel a Jesus u men u yubajoo' tulacal a c'u' u betaj ala'aji. 9 —Ca' xique'ex a cüxte jun p'eel a barco tuba u paatal in wocol wa ca' caac u nüt'eenoo' a cristianojo. Top yaaboo' tu bajil,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 10 Sabeensil u nüt'bül u men ac u ch'anesaj a yaaba, y tulacal boon u chucaan a c'oja'ana, tanoo' u tutulca'tic u bajil ti'i ca' u tüloo' ala'i ti'i ca' ch'anücoo'. 11 Le'ec ca' ilbic a Jesus u menoo' a yan a c'ac'asba'al tu yoolo, walacoo' u c'ochol y xontal tu taan ala'aji. —Incheche, u Mejenech a Dioso,— cu t'anoo' ti chich. 12 Le'ec a Jesusu, walac u tze'ecticoo'. —Ma' a wadique'ex mac winiquilen,— cu t'an ti'ijoo'. 13 Pues te'i. Naq'ui a Jesus tuwich witz. Le'ec a jujun tuul u c'atiintaj cuchi u yocol ti'i u yaj cambala, u püyaj ca' talac etel. C'ochoo' etel. 14 U yeetajoo' doce tuul ti'i ca' culacoo' etel, y ti'i ca' u tücaa'too' u yadoo' u t'an a Dioso, y 15 ti'i ca' u tz'a'oo' u yanil ti'i u ch'anesicoo' a c'oja'ana, y ti'i u joc'sicoo' a c'ac'asba'al tu yool a maca. 16 U yeetaj aj Simono. U tz'aj u c'aba' ti Pedro. 17 U yeetajoo' ilic aj Jacob etel aj Juana. U yitz'inoo' u sucu'unoo' u bajil. Zebedeo u c'aba'oo' u tat. U tz'ajoo' u c'aba' a ca' tuul abe' ti aj Boanerges u men top chichoo' u t'an. —U mejenoo' chaac,— cu t'an a t'an abe'e. 18 U yeetajoo' aj Andres, aj Eelipe, aj Bartolome, ajMateo, aj Tomas, y ulaac' aj Jacobo. Le'ec aj Jacob abe'e, le'ec u mejen aj Alfeojo. U yeetaj aj Tadeojo. U yeetaj ilic aj Simono. Cananista u c'aba' u na'at ala'aji. 19 U yeetaj ilic aj Judas Iscarioteje. Le'ec ilic ala'aji, u tzolaj a Jesusu.Pues te'i. Ca' oqui a Jesus ich naj tuba tan u posado. 20 Ca' much'lajoo' a cristiano te'i tucaye' asto ti ma' yan ma'ax u q'uinil ti janal a Jesus u yet'ocoo' u yaj cambal. 21 U'yajbi c'u' a tan u manül ti'i a Jesus u men u familia. —Ma' qui' u pol,— cu t'anoo' tu bajil. Binoo' u müchü'. 22 Pues te'i. C'ochoo' etel a Jesus u yaj ca'ansajil u ley aj Moises a taloo' ich caj Jerusalen. —Que'en tu yool a Jesus a quisini, le'ec u noochiloo' a c'ac'asba'ala, mentücü, patal u joq'ues a c'ac'asba'al tu yool a maca,— cu t'anoo' ala'oo'. 23 Le'ec a Jesusu, u püyajoo' a cristiano tu tzeel. Caji ti t'an eteloo' ich mucult'an. —¿Biqui ca' joc'sabüc a quisin tu yool a mac u men ilic a quisin abe'e? Ma' yan biqui,— cu t'an a Jesusu. 24 —Le'ec a gobierno tuba tz'iicoo' tu bajil a noochoo' u wichil u meyaja, jobol u ca'a jumpul a gobierno abe'e,— cu t'an a Jesusu. 25 —Baalo' ilic etel a naja. Wa tz'iicoo' a cristiano tu bajiloo' te'iji, p'aatül u ca'a ti weca'anoo',— cu t'an a Jesusu. 26 —Wa cuchi tz'iicaji a quisin tu bajil, y caji u loxo' u bajil, ma' tu paatal u betic a ma'ax c'u'iji. Jobol u ca'a,— cu t'an a Jesusu. 27 —Ma' yan biqui u yocol a mac ichil u yotoch a mac a yaab u muc' ti'i u toco' c'u' a yan ti'i chen ti baalo'. Payanbej yan u c'üxic a yaab u muc'u. Pachili, jede'ec u paatal u yocol ichil u yotoch u toco'c'u' a yan te'iji,— cu t'an a Jesus ich mucult'an yoc'ol u joc'sic a mac tu c'ü' a quisini. 28 —Pues te'i. Tan in wadic te'ex u jajil. Tulacal a boon p'eel u wich a sip'il a walacoo' u cüxtic a cristianojo, jede'ec u paatal u sa'tesabül ti'ijoo'o. Baalo' ilic etel a maclant'an a boon a walacoo' u yadiqui, jede'ec u paatal u sa'tesabül ti'ijoo'o,— cu t'an a Jesusu. 29 —C'u' betiqui, mac ca' u maclant'ante u Püsüc'al a Dioso, ma' yan q'uin u sa'tesabül ti'i. Ala'aji, u cüxtaj u sip'il jumpul,— cu t'an a Jesusu. 30 U yadaj abe' a Jesus u men le'ecoo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese, u yadajoo' ti yan a c'ac'asba'al tu yool a Jesusu. 31 Pues te'i. C'ochi u na' u yet'ocoo' u yitz'in a Jesusu. Wa'an ti que'enoo' pach naj. U tücaa'tajoo' ca' püybüc a Jesusu. 32 Tina'an ti que'enoo' a cristiano tu xoy a Jesusu. —Que'en a na' u yet'ocoo' a witz'in pach naj. Tanoo' u c'aatic ca' xiquech eteloo',— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 33 —¿Mac in na'? ¿Macoo' in witz'in ta t'ane'exe?— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 34 U laj cha'antajoo' a tina'anoo' tu tzeel. —Ile'ex in na'. Ile'exoo' in witz'in.— cu t'an a Jesusu. 35 —Le'ec mac a walac u betic a jabix u c'ati a Dioso. le'ecoo' in na' in witz'in,— cu t'an a Jesusu.

Marcos 4

1 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, que'en tucaye' tu chi' a lagunaja. Caji u ca'ansoo' a cristianojo. Mani tu pach u yaahil a cristiano a much'lajoo' etel. mentücü, oqui ichil a barco a que'en tuwich a ja'a. Tinlaji te'i ti ca'ansaj.Le'ecoo' a cristiano a much'a'anoo'o, que'enoo' tu chi' a ja'a. 2 Yaab u yadaj a Jesus ti'ijoo'o, pero chen ich mucult'an. 3 —U'yeene'ex. Jun tuul a winiqui, bini ti pac',— cu t'an ti'ijoo'. 4 —Le'ec ti tan u pac'a, yan a semilla a c'axi tuwich bej. C'ochoo' a ch'iich'i. U molajoo' a semilla abe'e,— cu t'an a Jesusu. 5 —Yan a püc'bi tuba ma' pim a lu'umu, yan a tunich yalama. Joq'ui ti jomol u men ma' pim a lu'umu,— cu t'an a Jesusu. 6 —Le'ec ti chücüjaji a q'uini, wochmi u le' u men ma' yan u can,— cu t'an a Jesusu. 7 —Yan a püc'bi tuba yan a jabix a c'ünchiimi. Le'ec ti tan u ch'iil a püc'aala, ch'iji ilic a jabix a c'ünchiimi. U c'ascuntaj a püc'aala,— cu t'an a Jesusu. 8 —Yan a püc'bi ichil a lu'um a quich'pana. Qui' u ch'iil te'i. U tz'aj u wich. Yan u tz'aj treinta sut mas yaab tuwich a boon a püc'biji. Yan u tz'aj sesenta sut mas yaab. Yan u tz'aj cien sut mas yaab,— cu t'an a Jesusu. 9 —Le'ec mac a patal u yubi in t'ana, yan u tz'eec tu yool,— cu t'an a Jesusu. 10 Pues te'i. Le'ec ti que'en a Jesus tu junal eteloo' a doce tuul u yaj cambal y eteloo' u chucaan u yaj tz'ocsaj t'ana, u c'aatajoo' ti'i a Jesus yoc'ol a mucult'ana. 11 —Tz'abi te'ex ca' a ch'a'e'ex u tojil biqui ti tan tun u tücaa' a Dioso. Ma' tz'abi abe' ti'ijoo' ulaac' a cristianoji, mentücü, chen ich mucult'an walac in t'an eteloo',— cu t'an a Jesusu. 12 —Ti baalo'o, tu jajil tanoo' u cha'antic, pero ma' ta'achoo' u yilic. Tu jajil tanoo' u yubic, pero ma' ta'achoo' u ch'a'ic u tojil ma'ax u tz'eecoo'u yool tu pach a Dioso, y u sa'tesabüloo' u sip'il,— cu t'an a Jesusu. 13 —Pues te'i. ¿Ma' wa tane'ex a ch'a'ic u tojil a mucult'an in wadaj ti'ijoo' a cristianojo? Wa ma' ta ch'a'ique'ex u tojil abe'e, ¿biqui ca' a ch'a'e'ex u tojil tulacal a mucult'ana?— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 14 —Le'ec a jabix aj pac'a, le'ec mac a tan u yadic u t'an a Dios ti'i ulaac' jabix cuchi tan u püq'uic a semilla te'iji,— cu t'an a Jesusu. 15 —Le'ec a jabix a semilla a c'axi ti beje, le'ec abe' a cristiano u yubajoo' u t'an a Dioso. Jadi' u yubajoo' ti c'ochi a quisin u tz'aa' ti'ijoo' ca' tubuc ti'ijoo' u t'an Dios jabix cuchi tan u toquic u t'an Dios a aalbi ti'ijoo'o,— cu t'an a Jesusu. 16 —Le'ec a jabix a semilla a püc'bi tuba ma' pim a lu'um u men a tunich yalama, le'ec abe' jabix a cristiano u yubajoo' u t'an a Dioso. Tu jomolil u c'ümajoo' u t'an. Qui'oo' u yool,— cu t'an a Jesusu. 17 —C'u' betiqui, jabix ilic ti ma' yan u can a püc'aal a püc'bi tuba ma' pim a lu'um u men a tunich yalama, baalo' ilic ala'oo'o. Jadi' tz'etz'eec walacoo' u tz'ocsiqui. Le'ec ca' yanac a yaja, wa ca' tz'abüc ti'ijoo' a yaj u men in t'ana, jomol u p'üticoo' u tz'ocsic in t'an,— cu t'an a Jesusu. 18 —Le'ec a jabix a semilla a püc'bi tuba yan a jabix a c'ünchiimi, le'ec abe' jabix a mac u yubajoo' u t'an a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 19 —Top que'enoo' u yool tu pach a jabix a c'u' a ti'i a yoc'olcaba. Top qui'oo' u yool etel u ayic'alil. Top jac'oo' ti'i a ba'al a ma' ti'i a Dioso. U men abe'e, tan u joc'ol ti'ijoo' ti ma'ax c'u' ti qui'il a jabix u c'ati a Dios a tan u yantal ti'ijoo'o,— cu t'an a Jesusu. 20 —Le'ec a jabix asemilla a püc'bi tuba quich'pan a lu'umu, le'ec abe' jabix a mac u yubajoo' u t'an a Dioso. U c'ümajoo'. Ti'i ala'oo'o, walac u yantal a qui'ili. Tan u yantal u qui'il jabix a püc'aal a tan u tz'eec u wich a treinta cuulu, wa a sesenta cuulu. wa a cien cuulu,— cu t'an a Jesusu. 21 —Pues te'i. Ma' ta'ach u t'übbül a c'aac' ti'i u tz'abül yalam a cajono, ma'ax ti'i u tz'abül yalam cama. Walac u t'übbül a c'aac' ti'i u tz'abül tu cuuchil.— cu t'an a Jesusu. 22 —Ma' yan a ba'al a muca'an a wa ma' bel u ca'a ti chictal pachili. Baalo' ilic a t'an a muca'ana, bel u ca'a u'yajbül pachil.— cu t'an a Jesusu. 23 —Le'ec mac patal u yubi in t'ana, yan u tz'eec tu yool,— cu t'an a Jesusu. 24 —Tz'aje'ex ta wool c'u' a tane'ex a wu'yiqui. Le'ec boon a walaque'ex a tz'eec ti'i ulaac'a, baalo' ilic bel u ca'a tz'abül te'ex u jel. Bel ilic u ca'a tz'abül te'ex. u chucaan xan.— cu t'an a Jesusu. 25 —Le'ec mac u c'ümaj a jaja. bel u ca'a tz'abül ti'i ti mas yaab ca' u yeehe a jaja. P'aatül u ca'a ti yaab a jaj u yeele. Le'ec mac a ma' c'ümaj a jaja. bel u ca'a tocbol ti'i boon a jaj u yee.e.— cu t'an a Jesusu. 26 —Pues .e'i. le'ec biqui ti walac u tücaa' a Dioso, le'ec jabix a winic u püc'aj u col.— cu t'an a Jesusu. 27 —Ti ac'ü' tan u wiiyül a winiqui. Ti q'nin p'ixa'an Ma' tan u tuclic biqui ti walac u ch'iil a semillaja. Chen walac u joc'ol u yoc a semillaja. Walac u ch'iil. A winiqui. ma' u yeel biqui.— cu t'an a Jesusu. 28 —Walac u ch'iil u men a lu'umu. Payanbej u joc'ol u yoc, ca' tun u top', y tu yada' u joc'ol u wich,— cu t'an a Jesusu. 29 —Le'ec ti tiquin u wich a püc'aala, tu jomolil walac u tücaa'bül aj jochoo' u men a winiqui, u men c'ochi u q'uinil a jocho.— cu t'an a Jesus ich mucult'an yoc'ol biqui ti walac u tücaa' a Dioso. 30 —Pues te'i. ¿C'u' a qui' ca' in wadü' ti'i ca' chiclac biqui ti walac u tücaa' a Dioso? Le'ec a mucult'an ada' a c'üs quet etele,— cu t'an a Jesusu. 31 —Le'ec biqui ti walac u tücaa' a Dioso, c'üs quet etel jun cuul u nec' ix mostazaja. Le'ec ti tan u püc'bül ix mostazaja. mas tz'itz'i' tuwich u chucaan a püc'aala,— cu t'an a Jesusu. 32 —C'u' betiqui. le'ec ti püc'a'ana. walac u ch'iil asto ti mas nooch tuwich u chucaan a püc'aala. Nooch u c'ü'. Le'ecoo' a ch'iich'i. walacoo' u betic u c'u' yalam u bo'oy.— cu t'an a Jesusu. 33 Pues te'i. Yaab a muculta'an a jabix. abe' u yadaj a Jesus ti tan u yadic u t'an a Dios ti'ijoo' a cristianojo. Jadi' u yadaj a boon a jede'ec cuchi u paataloo' u yubiji. 34 Ma'ax c'u' u yadaj ti'ijoo' wa ma' ich mucult'an. Le'ec ti que'en tu junal eleloo' u yaj cambala. u yadaj u nu'cul tulacal a mucult'ao ti'ijoo'o. 35 Pues te'i. Oqui a q'uin ti'i ilic a q'uin abe'e. —Co'ne'ex tac junxeel a lagunaja.— cu t'an aJesus ti'ijoo' u yaj cambala. 36 Le'ecoo' u yaj cambala, u p'ütajoo' a cristiano a much'a'anoo' te'i chi' ja'. Ocoo' ichil a barco tuba que'en a Jesusu. Binoo'. Binoo' ilic tu pach a barco abe' ma' eela'an boon cuul ulaac' a barcojo. 37 Caji a ic' a top chich ti'ijoo' taan a lagunaja. Top tz'iic a ja'a. Caji ti ocol a ja' ichil a barcojo. Caji ti tudel. 38 Pues te'i. Tan u wüyül a Jesus tu jo'ol a barcojo. Que'en u pol tuwich jun p'eel c'aampol. Lic'sabi u menoo' u yaj cambal. —Maestro, ¿ma'ax c'u'i wa tech ti watac ti quimil?— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 39 Liq'ui a Jesusu. U yadaj ti'i a ic' y a ja' ca' jetz'lac. —Ma' peec. Etz'len,—cu t'an. Mani a iq'ui. Etz'laji a ja' tu jajil. 40 —¿C'u' ca'a saaque'ex? Top ma' que'ene'ex a wool tu pach a Dios tu jajili,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 41 Saacoo' tu jajil. —¿C'u' tun ti winiquil a jabix ada'a? Ca'ax ic' ca'ax ja', walac u tz'ocsabül ala'aji,— cu t'anoo' tu bajil.

Marcos 5

1 Pues te'i. C'ochi a Jesus u yet'ocoo' u yaj cambal junxeel a laguna tu cuenta Gadaraja. 2 Le'ec ti joq'ui a Jesus ichil a barcojo, c'ümbi u men a winic a joq'ui tuba walacoo' u mucbul a quimene. Yan a c'ac'asba'al tu yool. 3 Walac u cuntal tuba muca'anoo' a quimene. Ma'ax mac patal u c'üxü' ala'aji, ma'ax etel cadena. 4 Yaab sut c'üxbi tu c'ü' tu yoc etel cadena u menoo' a cristianojo. C'u' betiqui, chen u t'upaj a cadena abe' a que'en tu c'ü' y tu yoc. Ma'ax mac a chucul u muc' u muc'yajte u muc' a winic abe'e. 5 Ti q'uin ti ac'ü' walac u manül ala'i tuba muca'anoo' a quimen y tuwich witz. Walac u yawat. Walac u xotic u bajil etel tunich. 6 Pues te'i. Naach to que'en ala'aji, le'ec ca' u yilaj a Jesusu. Alca' ti c'ochi etel. Xonlaji tu taan. 7 —Jesus, c'u' a t'an ten. Inchech u Mejen a Dios ti ca'an a top nooch u yanil. Etel u c'aba' a Dios tan in wadic tech. Ma' a tz'eec ten a yaja,— cu t'an ti'i a Jesus ti chich. 8 U yadaj abe' u men aalbi ti'i u men a Jesusu: —Incheche, c'ac'asba'alech. Joq'uen tu yool a winiqui,— cu t'an a Jesus ti'iji. 9 —¿Mac a c'aba' incheche?— cu t'an a Jesus ti'i a c'ac'asba'ala. —Le'ec in c'aba' inene, jun muuch' u men top yaabo'on tiqui bajil,— cu t'an ti'i a Jesusu. 10 U c'aataj ti'i a Jesus tulacal u yool ti ma' u tolbol pach caj. 11 Pues te'i. Nütz'a'an que'enoo' a eq'uen a tanoo' u janal tnwich witz. 12 Le'ecoo' a c'ac'asba'ala, u c'aatajoo' ti'i a Jesusu. —Tücaa'to'on ca' ococo'on tu yaamoo' a eq'uen ado'o,— cu t'anoo' ti'i. 13 U cha'aj ca' xicoo' te'i. Joc'oo' a c'ac'asba'al ichil u yool a winiqui. Binoo' tu yaam a eq'uene. Jabix wal dos mil tuul ti eq'uen a yan te'iji. Joc'oo' ti alca' ti chich a eq'uene. Emoo' tuba c'üs toj wa'an a witzi. Ocoo' ichil a ja'a. Jüc'moo' te'i. Quimoo'. 14 Pues te'i. Le'ecoo' a winic a tanoo' u cününtic a eq'uene, joc'oo' ti alca'. U yadajoo' ich caj ich aldea c'u' a mani chi' a ja'a. C'ochoo' a cristiano u yila' c'u' a maniji. 15 C'ochoo' etel a Jesusu. U yilajoo' a winic a joc'oo' a c'ac'asba'al ichil u yoolo. Tina'an ti que'en ala'aji. Yan a noc' yoc'ol. Toj u yool a winic abe' a yanoo' a c'ac'asba'al tu yool biq'uin ado'o. Jac'oo' u yool a cristianojo. 16 Le'ecoo' uyilaj c'u' a maniji, u yadajoo' ti'i a cristiano c'u' a mani ti'i a winic a yanoo' a c'ac'asba'al tu yool biq'uin ado'o. U yadajoo' ilic c'u' a mani ti'ijoo' a eq'uene. 17 Le'ecoo' a cristianojo, cajoo' u yadü' ti'i a Jesus ca' joc'oc tu caaloo'. 18 Tan to u yocol ich barco a Jesusu. —In c'ati cuchi beel ta pach.— cu t'an a winic a joc'saboo' a c'ac'asba'al tu yool ti'i a Jesusu. 19 Le'ec a Jesusu. ma' u cha'aj a winic ca' xi'ic tu pacha. —Ca' xiquech ta wotoch tuba que'enoo' a wet'oc. Adü ti'ijoo' boon a qui'il u betaj tech a Noochtzili, y biqui ti ca' u ch'a'aj a wotzilili,— cu t'an a Jesus ti'iji. 20 Bini a winiqui. Tulacal tuba ichil a diez p'eel ti caj caji u yadü' boon a qui' a betabi ti'i u men a Jesusu. Sa'too' u yool boon tuul u yubajoo' u t'an. 21 Pues te'i. Usc'aji a Jesus junxeel a laguna tucaye' ichil a barcojo. Que'en a Jesus ti lu'um chi' ja' ti much'lajoo' ti yaab a cristiano tu tzeele. 22 Pues te'i. Jun tuul a winiqui. aj Jairo u c'aba'. Ala'aji. walac u tücaa' ichil a naj tuba walacoo' u much'tal a cristiano u c'ajes a Dios te'iji. C'ochi a winic abe' etel a Jesusu. Le'ec ca' u yilaj a Jesusu, xonlaji tu taan. 23 —Yan jun tuul in wix chu'. Watac u quimil. Co'ox tin pacb. Tz'a a c'ü' yoc'ol ti'i ca' ch'anüc ti'i ma' u quimil.— cu t'an ti'i a Jesusu. 24 Bini tu pach a winiqui. Tücünacoo' ilic u yaabil a cristiano tu pach a Jesusu. Tanoo' u nüt'ic u bajil ti tanoo' u beel. 25 Pues te'i. Jun tuul ix ch'upu, doce jaab tan ti tan u joc'ol u q'uiq'uel le'ec u uju. 26 Yaab ayaj u c'ümaj u menoo' aj ilmaj ti tan u yaaltabül tz'ücbül. U sütaj tulacal u taq'uin eteloo', y ma' ch'ani. Jadi' mas chichaji u c'oja'anil. 27 U yubaj c'u' a walac u betic a Jesusu. U mucaj u bajil tu yaamoo' a cristiano ti tan u c'ochol tu pach a Jesus ti ma' u yilbil. U tülaj u noc' a Jesusu. 28 U betaj abe' u men u tuclaj ti jadi' yan u tülic u chi' u noc' a Jesus ti'i ca' ch'anüc. 29 Tu seebal weet'i u joc'ol u q'uiq'uel. Chen u yubaj ichil u bajil ti ch'ani. 30 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, u yubaj ichil u bajil ti ch'ani a mac etel ilic u muc' ala'aji. Que'en ala'i tu yaamoo' u yaabil a cristianojo. Tu seebal u sutaj u bajil. —¿Mac u tülaj in noc'?— cu t'an a Jesusu. 31 —¿Ma' wa tan a wilicoo' u yaabil a cristiano a tanoo' u nüt'iquech? ¿C'u' ca'a tan a wadic: "¿Mac u tülajen?"?— cu t'anoo' u yaj cambal ti'iji. 32 Tan u cha'anticoo' a cristiano a Jesus u yila' mac u tülaj u noc'. 33 Le'ec a nooch'upu, u yeel ti ch'anesabi u men a Jesusu. Tzützülnac u men u saaquil ti c'ochi tu taan. Xonlaji te'i. U yadaj ti'i u jajil tulacal c'u' u betaja. 34 —Nooch'up, a tz'ocsaj ti patalen in ch'aneseech, mentücü, ch'aneech tun. Jetz'cunte a wool y usq'uen. Ma' ta ca' c'ümic a c'oja'anil abe' tucaye',— cu t'an a Jesus ti'iji. 35 Pues te'i. Tan to u t'an a Jesus ti'i ti c'ochoo' a winic a taloo' tu yotoch aj Jairojo. —Quimi tun a mejen. Ma' a mas tuc'sic u yool a bensic ta pach a Maestrojo,— cu t'anoo' ti'i aj Jairojo. 36 Le'ec a Jesusu, ma' u tz'aj tu yool c'u' u yadajoo' ti'i aj Jairojo. —Ma' u jac'ül a wool yoc'oloo' u t'an. Tz'a a wool tin pach,— cu t'an ti'i aj Jairojo. 37 Ma' u cha'aj ma'ax mac ca' xi'ic etel. Aj Pedro, aj Jacob etel aj Juana,jadi' u cha'aj ca' xi'ic tu pach tu yotoch aj Jairojo. Le'ec aj Juan etel aj Jacobo, u yitz'inoo' u sucu'unoo' u bajil. 38 C'ochoo' tu yotoch aj Jairojo. Le'ec a Jesusu, u yilaj ti tanoo' u choconaquil. Le'ecoo' a cristianojo, tanoo' u yoc'ol. Tanoo' u yoc'tic a quimen ti chichi. 39 Oqui a Jesus ich naj. —¿C'u' ca'a tane'ex a choconaquil? ¿C'u' ca'a tane'ex a woc'ol? Ma' quimen a tz'ubi. Chen tan u wüyül,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a cristianojo. 40 U che'ejtajoo' a Jesusu. Joc'saboo' pach naj u men a Jesusu. U püyajoo' u na' u tat a tz'ubu, u yet'ocoo' a ox tuul u yaj cambala. Ocoo' tuba que'en a quimene. 41 U müchaj a tz'ub tu c'ü'. —Talita cumi,— cu t'an ti'i ichil ilic u t'an. —Tz'i' chu', tan in wadic tech. Liq'uen,— cu t'an a t'an abe'e. 42 Tu seebal liq'ui ix chu'u. Caji ti ximbal. Doce jaab yan ti'i. Sa'too' u yool tu jajil u na' u tata. 43 U yadaj ti'ijoo' tu jajil ti ma' u tz'eecoo' ti eeltabül c'u' a mani te'iji. U yadaj ilic ti'ijoo' ca' u tzeente a tz'ubu.

Marcos 6

1 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, joq'ui te'i. Bini tu caal u yet'ocoo' u yaj cambal. 2 Tu q'uinil a jedele, caji u ca'ansoo' a cristiano te'i ichil a naj tuba walacoo' u much'tal u c'ajes a Dioso. Yaab mac u yubajoo' u t'an a Jesus te'iji. Sa'too' u yool. —Le'ec a winic ada'a, ¿tuba u cünaj c'u' a tan u ye'iqui? ¿C'u' u wich u patalil a tz'abi ti'iji? ¿Biqui ti walac u betic a milagrojo?— cu t'anoo' a cristiano tu bajili. 3 —¿Ma' wa le'ec ala'i aj carpinterojo? ?Ma' wa le'ec ala'i u yal ixna' Mariaja? ¿Ma' wa le'ec ala'i u sucu'unoo' aj Jacob, aj Jose, aj Judas у aj Simono? ¿Ma' wa culajoo' u yix ch'upulitz'intiqui yaam?— cu t'anoo' a cristiano tu bajili. Ma' c'ocha'anoo' tu wich ti top patal a Jesusu. 4 —Le'ec a tz'abi u yanil u yadü' u t'an a Dioso, walac u tz'ocsabül u yanil ca'ax tubajac. C'u' betiqui, ichil u caal wa tu yaamoo' u yet'oc wa xan ichil ilic u yotoch, ma' ta'ach u tz'ocsabül u yanil,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 5 Ma' yan biqui u betic a milagro te'iji. Jadi' u tz'aj u c'ü' yoc'ol jabix wal ox tuul wa cuatro tuul a c'oja'ana, y u ch'anesajoo'. 6 Sa'ti u yool a Jesus u men top ma' ta'achoo' u tz'ocsic u t'an. Joq'ui te'i. Tan u manül ich aldea u ca'ansoo' a cristianojo. 7 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, u püyajoo' a doce tuul u yaj cambal tu tz'eele. Ca'ca' tuulil tu bajiloo' ti bel u cu tücaa'too' ti t'an. U tz'aj ti'ijoo' u patalil ti'i ca' u joq'ueseoo' a c'ac'asba'al tu yool a maca. 8 —Ma' a bensique'ex a ma'ax c'u'i ti tane'ex a beele. Jadi' qui' a bensique'ex a xoolte'. Ma' a bensique'ex a janala, ma'ax a ba'aya, ma'ax a taq'uin ichil u cuchbeeb,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 9 —Tz'a'e'ex a zapato, pero ma' a bensique'ex ulaac' a noc',— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 10 —Le'ec tuba ca' ocoque'ex ti posado, te'i ilic yane'ex a cuntal. Le'ec ti jobe'ex a meyaj ichil a caja, ichil ilic a naj abe' a joc'ole'ex,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 11 —Le'ec tuba ma' u c'atoo' u tz'a'e'ex a posadojo, ma'ax u c'atoo' u yubi a t'ane'exe, joq'uene'ex te'i. Le'ec ti tane'ex a joc'ol, liijte'ex u ta'lu'umil a woc ca' c'axüc. Le'ec abe' u p'is ti ma' qui' u betajoo' te'exe. Tan in wadic te'ex u jajil. Le'ec ca' c'ochoc u q'uinil u tz'abül sip'il, mas yaj tu tz'abüloo' u sip'il ichil a caj abe' tuwich utz'abüloo' u sip'il a c'ac'as cristiano ichil a uchben caj Sodoma a caj Gomorraja,— cu t'an a Jesusu. 12 Pues te'i. Binoo' a doce tuulu. U yadajoo' ti'i a cristiano ca' u jeloo' u tucul ca' u tucloo' a quich'pan tuculu. 13 U joc'sajoo' a C'ac'asba'al tu yool a yaaba. U tz'ajoo' u c'a' olivo yoc'ol a c'oja'an a yaaba, y u ch'anesajoo'. 14 Pues te'i. Le'ec aj Herodese, rey. U yubaj c'u' a tan u betic a Jesusu, u men tan u tzicbalbül ca'ax tubajac. —Le'ec a Jesusu, le'ec ilic aj Juan aj tz'aj ocja'a. Ca' cuxquinbi tu yaam a quimene, mentücü, yan u muc' u bete' a milagrojo,— cu t'an aj Herodese. 15 Yanoo' ulaac' a tanoo' u yadic ti le'ec a Jesusu, le'ec ilic aj Eliasa, le'ec jun tuul u yadaj u t'an a Dios uchi. Yanoo' ulaac' a tanoo' u yadic ti le'ec a Jesusu, jun tuul a tan u yadic u t'an a Dios jabix ilic u yadajoo' u t'an a Dios a uchben cristianojo. 16 C'u' betiqui, ca' u yubaj c'u' a tan u betic a Jesus aj Herodese, u yadaj: —Le'ec abe' aj Juan aj tz'aj ocja'a. Inen in ch'ücaj u cal, pero ca' cuxlaji tucaye',— cu t'an aj Herodese. 17 Pues te'i. Baala' u betaj aj Herodes ti'i aj Juan biq'uin ado'o. Le'ec aj Herodese, u ch'a'aj ixna' Herodiasa. U yütan aj Felipe abe'e. Aj Eelipeje, u yitz'in aj Herodese. —Ma' qui' a ch'a'ic a mu',— cu t'an aj Juan ti'iji, mentücü, u tücaa'taj müchbül. Tz'abi ti presojil. 19 U men u yadaj ti baalo' aj Juana, tz'iic ixna' Herodias etele. U c'atiintaj cnchi u quimes aj Juana, pero ma' yan biqui, 20 u men saac aj Herodes ti'i ajJuana. Aj Herodese, u yeel ti toj u na'at aj Juana. U yeel ilic ti jun tuul u yaj meyaj a Dios ala'aji, mentücü, ma' u cha'aj ca' yajcunbuc aj Juan u men ixna' Herodiasa. Aj Herodese, top walac u caal u tucle u sip'il ti tan u yubic u t'an aj Juana. Ca'ax walac u tuclic u sip'il, top qui' tu xiquin u yubi u t'an aj Juana. 21 Pues te'i. Baala' ti yanaji biqui ca' u quimes aj Juan ixna' Herodiasa. C'ochi u q'uinc'aba' aj Herodese. U betaj a fiestaja. Püyboo' ca' talacoo' ti fiesta a nucuch winic a walacoo' u tücaa' ich cuenta Galilea u yet'ocoo' u noochiloo' a soldado eteloo' a nucuch ayic'aloo' ich cuenta Galilea. 22 Uchi u yoc'ot u yal ixna' Herodias tu taanoo' a much'a'anoo' te'iji. Qui' u yool aj Herodes etel biqui ti uchi u yoc'ot. Qui'oo' ilic u yool u yaj sutiloo'. —C'aate ten c'u' a c'ati. Jede'ec in tz'eec tech,— cu t'an a rey ti'i ix chu' abe'e. 23 U tz'aj u t'an ti'i ix chu'u. —C'aate ten le'ec a c'u' a c'atiji. Jede'ec in tz'eec tech asto ti jun jatz in ayic'alil,— cu t'an aj Herodes ti'iji. 24 Pues te'i. Bini ix chu' u c'aate ti'i u na'. —¿C'u' a qui' ca' in c'aate?— cu t'an ti'i u na'. —C'aate ca' ch'ücbüc u cal aj Juan aj tz'aj ocja' ca' tz'abüc tech u pol,— cu t'an u na' ti'iji. 25 Tu seebal ca' usc'aji ix chu' abe' etel aj Herodese. —In c'ati cuchi ca' a tz'aa' ten aleebili tuwich noxi' plato u pol aj Juan aj tz'aj ocja',— cu t'an ix chu' ti'iji. 26 Top yajaji u yool a reye. C'u' betiqui, chen u men u tz'aj u t'an tu taanoo' u yaj sutil, ma' u c'ati u jele' u t'an ti'i ix chu' abe'e. 27 Tu seebal u tücaa'taj jun tuul a soldado le'ec a walac u cününtic a te'iji, ti'i ca' u tales u pol aj Juana. Bini a soldadojo. U ch'ücaj u cal aj Juan ich preso. 28 U talesaj upol aj Juan tuwich noxi' plato. U tz'aj ti'i ix chu'u. Le'ec ix chu'u, u tz'aj ti'i u na'. 29 Le'ecoo' u yaj cambal aj Juana, u yubajoo' c'u' a betabi ti'iji. C'ochoo' tuba que'en. U ch'a'ajoo' u büq'uel. U mucajoo'. 30 Pues te'i. Le'ecoo' u yaj xa'num a Jesusu, joboo' u betic u xa'num. Usc'ajoo' etel a Jesusu. U yadajoo' ti'i a Jesus tulacal a c'u' u betajoo' y u ye'ajoo'. 31 —Co'ne'ex tiqui junal ich p'atal lu'um ti jedel tz'etz'eecac,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj xa'num. Yanoo' u beel tu junaloo' u men top talac xicoo' a cristiano a tanoo' u chiitic a Jesusu. Ma' yan ma'ax u yorajiloo' u janal u menoo' u yaj sutil. 32 Joc'oo' te'i. Ocoo' ichil a barcojo. Binoo' tuba ma' yanoo' a cristianojo. 33 Pues te'i. Le'ecoo' a cristianojo, u yilajoo' ti tanoo' u beel. U yeeloo' maqui ala'oo'o. Joc'oo' ichil boon a caj a yan te'iji. Alca' ti binoo' tuba tanoo' u beel a Jesus eteloo' u yaj cambal. C'ochoo' a cristiano te'i payanbej. 34 Pues te'i. Le'ec ti c'ochi te'i a Jesusu, u yilajoo' u yaabil a cristiano a much'a'anoo' te'iji. Otziloo' tu wich. Le'ecoo' a cristianojo, jabixoo' a carnero a ma' yanoo' u yaj cananil ti'i u ch'a'beebaloo' u benil. Caji a Jesus u ca'ansoo' a cristiano ti yaab. 35 Le'ec ti tan u yocol a q'nini, naatz'oo' u yaj cambal tu tzeel a Jesusu. —P'atal lu'um tuba que'eno'on. Ma'ax mac a yan wa'ye'e. Bini tun a q'uini, 36 mentücü, tücaa'too' u yaabil a cristiano ca' xi'icoo' u q'uexoo' u janal ich aldea nütz'a'an wa'ye',— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 37 —Inche'exca' tz'a'e'exoo' u janal,— cu t'an a Jesusu. —¿A c'ati wa ca' xico'on ti q'uex pan y ca' ti tzeentoo'? Yan u meyaj a mac nueve uj ti'i ca' yanac u tool boon a pan a c'abeet ti'ijoo'o,— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 38 —¿Boon cuul a pan a yan te'exe? Ca' xique'ex a wila',— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambal. Le'ec ca' u yilajoo' boon cuul a yana, u yadajoo': —Jadi' cinco cuul a yana, y ca' tuul aj ch'ilam,— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 39 —Jüp'e'ex a bajil, y tinlene'ex tulacale'ex tacan tuba que'en a su'uquili,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a cristianojo. 40 Jujun muuch'oo' tu bajil ti tinlajoo' a cristianojo. Yan a jujun mnuch' a cien tuulu. Yan a jujun muuch' a cincuenta tuulu. 41 Le'ec a Jesusu, u müchaj a cinco cuul ti pan etel a ca' tuul aj ch'ilama. U cha'antaj a ca'ana. U c'ajsaj a Dios yoc'ol a janala. U meen xet'aj a pana. U tz'aj ti'ijoo' u yaj cambal ti'i ca' u t'oxoo' ti'ijoo' a cristianojo. U meen xet'aj ilic a ca' tuul aj ch'ilam ti'i ca' t'oxboc ti'i tulacaloo'. 42 Laj janoo' y na'ajnoo'. 43 Le'ecoo' u yaj cambala, u tudesajoo' doce cuul a nucuch xac etel u yaabil u yada' a pan y etel u yada' aj ch'ilama. 44 Cinco mil tuul ti winic a janoo'o. Ma' xoca'anoo' ix ch'up eteloo' a tz'ubi. 45 Pues te'i. Tu seebal a Jesusu, u yadaj ti'ijoo' u yaj cambal ca' ococoo' ich barco ca' paye' xicoo' junxeel a laguna ich caj Betsaida. Ala'aji, bel u cu yadü' ti'ijoo' u yaabil a cristiano ca' usc'acoo'. 46 Le'ec ti jobi u yadic ti'ijoo' a cristiano ca' usc'acoo'o, naq'ui a Jesus tuwich witz ti t'an etel a Dioso. 47 Le'ec ti oqui a ac'ü'ü, naachaji tun a barco chi' ja'a. Tu junalque'en a Jesus ti lu'umil. 48 U yilajoo' u yaj cambal. Tanoo' u tz'eec u muc' ti'i u beel a barcojo, pero tan u c'ütbüloo' u beel u men a ic' a tan u talel taanil. Le'ec ti jatz'ca' to ti qui'i, watac u c'ochol a Jesus eteloo' u yaj cambal. Tan u ximbal yoc'ol a ja'a. Watac u mansic a barcojo. 49 C'u' betiqui, ilbi u menoo' u yaj cambal ti tan u ximbal yoc'ol a ja'a. Tu t'anoo' ala'oo'o, pixan a tanoo' u yiliqui. Uchoo' u yawat ti chich. 50 U laj ilajoo' ala'aji. Jac'oo' u yool tu jajil. Uchi u t'an a Jesus ti jomol eteloo'. —Chichcunte'ex a wool. Ma' a saactale'ex. Inen ilic,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 51 Oqui a Jesus ichil a barco tuba que'enoo'o. Mani a iq'ui. Chen sa'too' u yool u yaj cambal tu jajil, 52 u men ma' u ch'a'ajoo' u tojil yoc'ol c'u' a tan u ye'ic a milagro u betaj a Jesus etel a pana. Chichoo' to u pol. 53 Pues te'i. Le'ec ti manoo' junxeel a ja'a, c'ochoo' tuba que'en a jooc u c'aba' Genesaret. U c'üxajoo' a barco tu chi' a ja'a. 54 Le'ec ti joc'oo' ichil a barcojo, tu seebal c'aj-oolbi u wich a Jesus u menoo' a que'enoo' te'iji. 55 Joc'oo' ti alca' a cristiano tulacal tubajac te'i. Cajoo' u benes boon a c'oja'an tuwich u cama tuba tanoo' u yubic ti tan u beel a Jesusu. 56 Le'ec tulacal tuba tan u manül a Jesusu, wa meen caj, wa nucuch caj, wa aldea, te'i tanoo' u coyquintic a c'oja'an chi' bej a cristianojo. Tanoo' u c'aatic ti'i a Jesus ca' cha'büc u tüloo' ca'ax u chi' u noc' ti'i ca' ch'anücoo'. Le'ec boon tuul u tülajoo'o, ch'anesaboo'.

Marcos 7

1 Pues te'i. C'ochoo' etel a Jesus a fariseo u c'aba'oo' u na'at u yet'ocoo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese. Taloo' ala'oo' ich caj Jerusalen. 2 U yilajoo' jujun tuul tu yaamoo' u yaj cambal a Jesus a tanoo' u janal y jumpaay biqui u p'o'ajoo' u c'ü'. Ma' u p'o'ajoo' u c'ü' jabix ti sucoo' a fariseo u p'oo'. 3 Le'ecoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'at y c'üs tulacaloo' u chucaan aj Israele, ma' ta'achoo' u janal wa ma' u p'o'icoo' u c'ü' jabix ca' u yadajoo' a uchben cristiano ca' u p'oo'. 4 Baalo' ilic walacoo' u betic ti tanoo' u yusc'al ti q'uex. Ma' ta'achoo' u janal wa ma' tu p'o'icoo' u c'ü'. Yan ti yaab ulaac' a c'u'ac a walacoo' u betic a p'ütbi ti'ijoo' u menoo' a uchben cristianojo. Yan biqui ti walacoo' u p'o'ic a pote, a cum luc', y a cum fierrojo. Yan ilic biqui ti walacoo' u p'o'ic a che' camaja. P'ütboo' ti'i u bete' abe' u menoo' a uchben cristianojo. 5 Pues te'i. Le'ecoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'at u yet'ocoo' u yaj Ca'ansajil u ley aj Moisese, u c'aatajoo' ti'i a Jesusu. —¿C'u' ca'a ma' ta'achoo' u tz'ocsic u t'an a uchben cristiano a waj cambaloo'o? Tanoo' u janal ti ma' p'o'a'anoo' u c'ü' jabix ti suco'on ti p'oo',— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 6 —Aj cho'e'ex, toj u tz'iibtaj aj Isaias ta woc'ole'exe,— cu t'an a Jesus ti uchi u nuuc. —"Le'ec a cristiano ada'a, walacoo' u yadic jabix tanoo' u tz'ocsic in yanil, pero chen pach u yool. 7 Ma'ax c'u' aj beel ti tanoo' u c'ajsiquen. Walacoo' u ca'ansic a cristiano etel a t'an a chen cuxquinbi u menoo' a cristianojo," cu t'an a Dioso. Baalo' u tz'iibtaj aj Isaias ta woc'ole'exe,— cu t'an a Jesusu. 8 —Inche'exe, a p'ütaje'ex a tz'ocsic u t'an aDioso. Chen tane'ex a tz'ocsic a t'an a cuxquinbi u menoo' a uchben cristianojo, jabix biqui ta p'o'ique'ex a cum y a poteje. Yan ti yaab ulaac' a c'u'ac tac a jabix abe' a walaque'ex a betiqui,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 9 —Tu jajil tane'ex a p'ütic a tz'ocsic u t'an Dios ti'i a tz'ocsicale'ex a c'u' u p'ütajoo' a uchbene,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 10 —"Tz'oques u yanil a na' a tat. Le'ec mac ca' u yadü' a c'as yoc'ol u na' u tata, yan u quimsabül," cu t'an aj Moisese,— cu t'an a Jesusu. 11 —C'u' betiqui, ma' baala' a t'ane'exi. Le'ec ti walac u c'ochol u na' u tat a mac u c'aate ti'i ca' aantabücü, baala' a walaque'ex a wadiqui: "Wa ca' u yadü' ti'i u na' u tat ti ac sijibi tun ti'i a Dios le'ec a c'u' a tanoo' u c'aatic ca' aantabüc etele, 12 ma' ta'ache'ex a cha'ic u yaanticoo' u na' u tat etel." Baalo' a walaque'ex a wadiqui,— cu t'an a Jesusu. 13 —Ti baalo'o, chen yoc'lal a c'u' a uchbene, a tz'aje'ex jabix ma' yan u yanil u t'an a Dioso,— cu t'an a Jesusu. —Yan ti yaab a jabix abe' a walaque'ex a betiqui,— cu t'an a Jesusu. 14 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, u püyajoo' a cristiano ca' jiisicoo' tu tzeel tucaye'. —U'yeene'ex tulacale'ex. Ch'a'e'ex u tojil in t'an,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 15 —Ma' yan ma'ax c'u'i a walac u yocol ichil u chi' a jede'ec u paatal u c'ascuntic u na'at jun tuul a maqui. Le'ec a walac u joc'ol ichil u chi' a maca, le'ec walac u c'ascuntic u na'at,— cu t'an a Jesusu. 16 —Le'ec mac a jede'ec u paatal u yubi in t'ana, yan u tz'eec tu yool,— cu t'an a Jesusu. 17 Pues te'i. Joq'ui a Jesus tu yaamoo' u yaabila cristianojo. Oqui ich naj. Le'ec ti que'en te'iji, c'aatbi ti'i u nu'cul a mucult'an abe' u menoo' u yaj cambala. 18 —¿Ma' wa ta'ache'ex a ch'a'ic u tojil jabixoo' ulaac' a cristianojo? ¿Ma' wa chica'an te'ex? Le'ec a c'u' a walac u yocol ichil u chi' a maca, ma' yan biqui u c'ascuntic u na'at,— cu t'an a Jesusu. 19 —Ma' ta'ach u beel ichil u na'ati. Chen walac u beel ichil u nüc' ca' tun manüc,— cu t'an a Jesusu. Etel ti ca' u yadaj abe' a Jesusu, u ye'aj ti tulacal a janala, qui'. 20 —Le'ec a walac u joc'ol ichil u chi' a maca, le'ec walac u c'ascuntic u na'at a maca,— cu t'an a Jesusu. 21 —Ichil u püsüc'al a maca, te'i walac u tal a c'ac'as tuculu. Te'i walac u tal a tucul ti cüjtal etel ca'ax macac ca'ax yan u yütan wa u yicham, ca'ax ma' yan. Te'i walac u tal a tucul ti quimsaj, 22 ti xuuch', ti jaq'uintic tulacal a c'u'aca. Te'i walac u talel a tucul ti'i u betabeeb a c'asil na'ata, a tucul ti cho', a tucul ti'i u betabeeb a ma'su'tala. Te'i ichil u püsüc'al a mac walac u tai a tucul ti tz'i'lic c'u' a ti'i ulaac'a, a tucul ti maclant'an, a tucul ti top betic u winiquil. Te'i walac u tal a tucul ti betic jabix ma' yan u na'at,— cu t'an a Jesusu. 23 —Tulacal a c'as a jabix abe'e, walac u tal ichil u püsüc'al a maca, y walac u c'ascuntic u na'at,— cu t'an a Jesusu. 24 Pues te'i. Joq'ui a Jesusu. Bini ich cuenta Tiro y Sidon. Culaji ichil a naj te'iji. Ma' u c'ati cuchi ca' eeltabüc ti que'en te'i, pero ma' yan biqui u muquic u bajil. 25 U'yajbi ti que'en te'i u men jun tuul a nooch'up a yan a c'ac'asba'al tu yool u yal. Tu seebal bini etel a Jesusu. Xonlajitu taan. 26 Ma' Israel a nooch'up abe'e. Sirofenicia u c'aba' u caal. U c'aataj ti'i a Jesus ca' u joq'ues a c'ac'asba'al a que'en tu yool u yal. 27 Le'ec a Jesusu, ich mucult'an u nuuctaj a nooch'up ti se' yan u yaanticoo' u yetcaal aj Israele. —Ma' toj ca' tocbocoo' u waj a tz'ub ca' pulbuc ti'ijoo' a peq'ue,— cu t'an a Jesus ti'i u men ma' Israel ala'aji. 28 —Jaj a t'an, Noochil. C'u' betiqui, le'ecoo' a pec' a que'en yalam a mesaja, walacoo' u jantic u xeex u waj a tan u c'axül tu chi' a tz'ubu,— cu t'an a nooch'up ti'iji, u men u c'ati ilic ca' aantabüc ala'i ca'ax ma' chucul Israel. 29 —Qui' ti ca' a nuuctajen. Joq'ui a c'ac'asba'al tu yool a wal. Ca' xiquech ta wotoch,— cu t'an a Jesus ti'i a nooch'upu. 30 Le'ec ti c'ochi tu yotoch a nooch'upu, u yilaj u yal. Coya'an ti que'en tu cama. Ma' ca' yan a c'ac'asba'al tu yoolo. 31 Pues te'i. Joq'ui a Jesus ich cuenta Tiro. Mani ich cuenta Sidon, ca' tun mani ichil a cuenta tuba yan diez p'eel ti caj. C'ochi tu chi' a laguna Galilea. 32 C'ochesabi ti'i te'i jun tuul a winic a cooc y ma' patal ti t'an. C'aatbi ti'i ca' u tz'aa' u c'ü' yoc'ol a winic ti'i ca' u ch'anes. 33 Le'ec a Jesusu, u joc'saj a winic tu yaamoo' a cristianojo. Le'ec ti que'en tu junal etel a winiqui, u tz'aj u ni' u c'ü' ichil u xiquin ca' tun uchi u tuub. U tülaj u yac' a winic etel. 34 U cha'antaj a ca'an a Jesusu. U cha'aj u yic'. —EFATA,— cu t'an ti'i a winiqui. —Jebe,— cu t'an a t'an abe'e. 35 Jeebi u xiquin a winiqui. Qui'aji u t'an. Caji ti t'an ti toj. 36 —Ma' a wadique'ex ti'i ma'ax mac c'u' a maniji,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a cristianojo. C'u' betiqui,le'ec boon sut a walac u yadic abe' a Jesus ti'ijoo' a cristianojo, mas que'enoo' u yool u yadü' c'u' a walac u betiqui. 37 Sa'too' u yool tu jajil a cristianojo. —Tulacal a c'u' a walac u betic a Jesusu, walac u betic ti qui'. Ca'ax cooc a maca, walac u jebic u xiquin. Ca'ax bes, walac u qui'cuntic u t'an,— cu t'anoo' a cristianojo.

Marcos 8

1 Pues te'i. Ma' top xanac tu pach abe'e, ca' muchq'uinboo' ti yaab a cristiano etel a Jesusu. Ma' yan c'u' a ca' u jantoo'. Le'ec a Jesusu, u püyajoo' u yaj cambal tu tzeel. 2 —Otziloo' tin wich a cristiano ada'a. Ox p'e q'uin que'enoo' tin wetel, y ma'ax c'u' a yan ca' u jantoo',— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 3 —Wa cuchi ca' in tücaa'too' ca' usc'acoo' ti wi'ijoo'o, uchac u sücquimiloo' ti bej. Yan tu yaamoo' a taloo' ti naach,— cu t'an a Jesusu. 4 —Que'eno'on ich p'atal lu'um. ¿Tuba ca' ti cüxte ti chucul a janal ti'i ca' ti tzeentoo' a cristiano ada'a?— cu t'anoo' u yaj cambal ti uchoo' u nuuc. 5 —¿Boon cuul a pan a yan te'exe,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. —Siete cuul,— cu t'anoo' ti'i. 6 U yadaj ca' tinlacoo' a cristiano ti lu'um. U müchaj a siete cuul a pana. Le'ec ca' u tz'aj a bo'tic ti'i a Dioso, u meen xet'aj. U tz'aj ti'ijoo' u yaj cambal ti'i ca' u t'oxoo' ti'ijoo' boon a cristianojo. U t'oxajoo' ti'i a cristianojo. 7 Yan ilic tz'etz'eec aj meen ch'ilama. Le'ec ca' u c'ajsaj a Dios yoc'ol abe' a Jesusu, u yadaj ca' t'oxboc ti'ijoo' a cristianojo. 8 Laj janoo' y na'ajnoo'. U tudesajoo' siete cuul a nucuch xac etel u yaabil u yada' a janala. 9 Jabix cuatro mil tuul a janoo'o. 10 Le'ec ca' u tücaa'tajoo' a cristiano a Jesus ca' usc'acoo'o, oqui ichil a barco u yet'ocoo' u yaj cambal. Binoo' tu cuenta Dalmanuta. 11 Pues te'i. C'ochoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'at etel a Jesusu. Cajoo' u c'aate ti'i ca' u bete' c'u'ac ti ca'an ti'i ca' u yiloo' wa patal. 12 Yajaji u yool a Jesus tu jajili. —Le'ecoo' a cristiano aleebe, ¿c'u' ca'a walacoo' u c'aatic ca' in bete' c'u'ac ti'i ca' chiclac ti yan in yanili? Tan in wadic te'ex u jajil. Ma' tu ye'bel ti'ijoo' a milagro a jabix u c'atoo'o,— cu t'an a Jesusu. 13 Le'ec ti jobi u yadic abe'e, joq'ui a Jesus tu yaamoo'o. Ca' oqui ichil a barcojo. Ca' bini junxeel a laguna tucaye'. 14 Pues te'i. Tubboo' ti'i u yaj cambal a Jesus ca' u bensoo' a pan tu pacha. Jadi' jun cuul ilic a pan a yan eteloo' ichil a barcojo. 15 —Cününte'ex a bajil ti'i ma' a cho'bole'ex u men u levadura a fariseo u c'aba'oo' u na'at u yet'ocoo' aj Herodese,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 16 Caji tzicbalbül a t'an abe' u menoo' u yaj cambal. —U yadaj wal abe' u men ma' yan a pan tiqui wetele,— cu t'anoo' tu bajil. 17 A Jesusu, u yeel c'u' a tanoo' u yadic tu bajiloo'o. —¿C'u' ca'a tane'ex a tzicbal ta bajile'ex ti ma' yan te'ex a pana? ¿Ma' wa ta'ache'ex a ch'a'ic u tojil? ¿Ma' wa chica'an te'ex? ¿Chich ilique'ex wa a pol?— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 18 —Yane'ex a wich. ¿C'u' ca'a ma' ta'ache'ex a cha'an? Yane'ex a xiquin. ¿C'u' ca'a ma' ta'ache'ex a wu'yic in t'an? ¿Ma'wa c'üja'an te'ex?— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 19 —¿Boon cuul ti xac u yada' a pan a molaje'ex le'ec ca' in meen xet'aj cinco cuul a pan ti'i in tzeenticaloo' cinco mil tuul ti winic uchi?— cu t'an ti'ijoo'. —Doce cuul,— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 20 —¿Boon cuul ti xac u yada' a pan a molaje'ex le'ec ca' in tzeentajoo' a cuatro mil tuulu?— cu t'an ti'ijoo'. —Siete cuul,— cu t'anoo' ti'i. 21 —¿Ma' wa ta'ache'ex a ch'a'ic u tojil in t'an tac leeb?— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 22 Pues te'i. C'ochoo' ich caj Betsaida. C'ochesabi jun tuul a winic a ch'oop etel a Jesus u menoo' a cristianojo. —Tülü a ch'oop ti'i ca' ch'anüc,— cu t'anoo' a cristiano ti'i a Jesusu. 23 U müchaj a ch'oop tu c'ü'ü. U bensaj pach caj. U tuubtaj u nec' u wich ca' tun u tz'aj u c'ü' yoc'ol a winiqui. —¿Patalech wa ti cha'an aleebe?— cu t'an a Jesus ti'iji. 24 Caji ti cha'an a winiqui. —Tan in wilicoo' a cristianojo. Jabix che' ti tan in wilicoo', pero chen u men tanoo' u ximbal, tan in wadic ti cristiano ala'oo',— cu t'an a winiqui. 25 Le'ec a Jesusu, u ca' tz'aj u c'ü' yoc'ol u wich a winiqui. Uchi u qui' cha'an a winiqui. Ch'ani u wich. Paataji u cha'an ti qui'. 26 —Ca' xiquech ta wotoch, pero ma' a manül ich caj ti tan a beel. Ma'ax a se' adic c'u' a mani tech ti'ijoo',— cu t'an a Jesus ti'iji. 27 Pues te'i. Tan u manül a Jesus u yet'ocoo' u yaj cambal ichil boon a caj a que'en ich cuenta Cesarea de Eilipo. Le'ec ti tanoo' u manülü, uc'aatajoo' ti'i u yaj cambal. —¿Biqui'iloo' u tucul a cristianojo? ¿Mac winiquilen ti walacoo' u yadiqui?— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 28 —Yan a walacoo' u yadic ti le'ec inchech aj Juan aj tz'aj ocja'a,— cu t'anoo' ti'i. —Yanoo' ulaac' a walacoo' u yadic ti le'ec inchech a uchben cristiano aj Eliasa. Ulaac' tucaye' walacoo' u yadic ti le'ec inchech ulaac' a jun tuul u yadaj u t'an a Dios uchiji,— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 29 —Uxtun inche'exe. ¿Mac winiquilen ti walaque'ex a wadic?— cu t'an ti'ijoo'o. —Inchech u yaj Sa'alil a cristianojo,— cu t'an aj Pedro ti'iji. 30 —Ma' a se' adique'ex abe' ti'i ma'ax mac,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 31 Pues te'i. Caji a Jesus u yadü' ti'ijoo' u yaj cambal c'u' a bel u ca'a betabül ti'iji. —Inene, yanajeen ti cristianojil. Yan in c'ümic ti yaab a yaja,— cu t'an. —Bel in ca'a culpachbül u menoo' ti wetcaal a winic a nucuch u wichili. Beloo' ilic u ca'a u bete' ten ti baalo' u noochiloo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. Baalo' ilic xan beloo' u cu bete' ten boon tuul u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese. Yan in quimsabül. Yan ilic in ca' cuxtal tucaye'il tu yox p'eel q'uin,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 32 Chica'an u t'an ca' u yadaj abe' ti'ijoo' u yaj cambal.Pues te'i. Joc'sabi a Jesus tu junal u men aj Pedrojo. Caji tze'ecbel a Jesus u men. 33 Le'ec a Jesusu, u sutaj u bajil. U cha'antajoo' u chucaan u yaj cambal. —Xen quisin. Ma' qui' ta wich a jabix u c'ati a Dioso, chen a jabix u c'atoo' a cristianojo,— cu t'an a Jesus ti'i aj Pedrojo. 34 Pues te'i. Le'ec a Jesusu. u püyajoo' u yaabil a cristiano u yet'ocoo' u yaj cambala, ca' talacoo' tu tzeel. —Wa yan mac u c'ati u c'ümeene, yan u p'ütic u betic c'u' a qui' tu wich u betic wa'ye' yoc'olcaba. Yan u c'ümic boon a yaj a tan u tz'abül ti'i u men tan u tz'ocsiquene. Ti baalo', tan u betic jabix a mac a tan u bensic u cruz ti'i u quimsabül tuwichi. 35 Le'ec a jabix abe' a qui' ca' talac tin pacha,— cu t'an a Jesusu. —Le'ec mac u c'ati u sa'alte u qui'il u cuxtal wa'ye'e. sa'tül u ca'a ti'i. Uchac u sa'tül u cuxtal a mac u men que'en u yool tin pach etel ilic u men tan u yadic u t'an a Dioso, bel u cu sa'alte u cuxtal.— cu t'an a Jesusu. 36 —¿C'u' aj beel ti'i a mac ca'ax u na'alte cuchi tulacal a yoc'olcaba, y ca' quimic ti ma' c'üma'an u men a Dioso?— cu t'an a Jesusu. 37 —¿Wa xan c'u' aj jede'ec u paatal u tz'eec a mac ti'i ca' tz'abüc u cuxtal tucaye'il,— cu t'an a Jesusu. 38 —Aleebe top c'asoo' u na'at a cristianojo. U p'ütajoo' u c'ajsic a Dios ti ca'ana. ti'i ca' u c'ajesoo' a ca'ax c'u'ac ti diosili. Wa yan mac a sudac tene, wa sudac u men in t'ana. baalo' ilic le'ec ti ca' uduquen tucaye'i.. sudaquen ti'iji. lnene, yanajeen ti cristianojil. Ca' wataquen tucaye' etel u muc' in Tat ti ca'an. Ca' wataquen eteloo' u yaj xa'num a Dios ti ca'ana.— cu t'an a Jesus ti'ijoo' acristianojo.

Marcos 9

1 —Tan in wadic te'ex u jajil.Yan a jujun tuule'ex a wa'ane'ex wa'ye' a ma' ta quimile'ex asto a wilique'ex biqui ti walac u tücaa' a Dios etel muc'u.— cu t'an a Jesusu. 2 Pues te'i. Seis q'uin manüc a t'an abe' uyadaj a Jesusu, naq'ui tuwich a witz a top ca'nala. U bensajoo' aj Pedro, aj Jacob y aj Juan tu pacha. Que'enoo' tu junal. Jeeli u cha'an tu taanoo'. 3 Süc sücaji u noc' tu jajil. Ma'ax mac ix p'o' patal u süccunte a noc' jabix ti sücaji a ti'i a Jesusu. 4 Chiclajoo' aj Elias etel aj Moises ti'ijoo' a ox tuulu. Aj Elias aj Moisese, tanoo' u t'an etel a Jesusu. 5 —Maestro, qui' ti que'eno'on wa'ye'. Bel ti ca'a ti bete' ox cuul a tz'i' naj ti'i bo'oy. Jun cuulu, tech. Jun cuul ti'i aj Moisese, y jun cuul ti'i aj Eliasa,— cu t'an aj Pedrojo. 6 Chen u yadaj ti baalo' u men ma' u yeel c'u' a qui' ca' u yadü' u men saacoo' tu jajil. 7 Emi a muyal yoc'oloo'. Uchi a t'an ichil a muyala. —Le'ec ada' in Mejen. Yaj in wu'yi. U'ye'ex u t'an,— cu t'an a t'an ichil a muyala. 8 Uchoo' u cha'an ti jomol. U yilajoo' ti ma'ax mac a que'en te'i eteloo'o. Jadi' a Jesusu. 9 Pues te'i. Tanoo' u yemel tuwich a witzi. —Ma' a se' adique'ex ti'i ma'ax mac le'ec a c'u' a wilaje'ex asto ti ca' cuxlaquen tu yaamoo' a quimen inen a yanajeen ti cristianojili,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 10 Tz'ocsabi u t'an u men a ox tuulu. C'u' betiqui, u c'aatajoo' tu bajil u nu'cul a t'an abe' u ca' cuxtal tu yaamoo' a quimene. 11 —Le'ecoo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese, ¿c'u' ca'a walacoo' u yadic ti yan u ca' udel payanbej a uchben cristiano aj Elias u c'aba'a, ca' tun ca' uduc u yaj Sa'alil a cristianojo?— cu t'anoo' a ox tuul ti'i a Jesusu. 12 -13 —Jajoo' u t'an. Yan u yudel payanbej aj Elias u tojquinte tulacal. Tan in wadic te'ex. Ac ndi tun aj Eliasa. U betajoo' a ca'ax c'u'ac a qui'oo' tu wich u betoo' ti'i jabix ilic ti ac tz'iiba'an ichil u ju'um a Dios ti bel u ca'a betabül ti'iji,— cut'an a Jesusu. —Uxtun inen a yanajeen ti cristianojili, tz'iiba'an ilic tin woc'ol ti bel u ca'a betabül ten a ca'ax c'u'ac ti yajili. Ma' tu tz'ocsabül in yanil,— cu t'an a Jesus ti'i a ox tuul u yaj cambala. 14 Pues te'i. Le'ec ti emoo' tac eteloo' u chucaan u yaj cambala, u yilajoo' ti much'a'anoo' ti yaab a cristiano eteloo' u yaj cambal. Yanoo' ilic u yaj ca'ansajil u ley aj Moises te'i. Ala'oo'o, tanoo' u yaaltic u tojquintoo' u yaj cambal a Jesus etel t'an. 15 Le'ec ti ilbi a Jesus u menoo' tulacal a cristiano abe'e, sa'too' u yool tu jajil. Tu seebal joc'oo' ti alca' ti'i u beeloo' u chiite a Jesusu. 16 —¿C'u' a tane'ex a tzicbaltic ta bajile'exe?— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 17 Nuucbi a Jesus u men jun tuul tu yaamoo' u yaabil a cristianojo. —Maestro,— cu t'an ti'i. —In talesaj in mejen ca' a qui'cunte ten. Yan a c'ac'asba'al tu yoolo. Bes u men a c'ac'asba'al abe'e,— cu t'an ti'i a Jesusu. 18 —Ca'ax tuba tan u manül in mejene, walac u müchbül u pulbul ti lu'um u men a c'ac'asba'al abe'e. Walac u yoom u chi' a tz'ubu. Jürütlemac u coj. Walac, u chichtal. In c'aataj ti'ijoo' a waj cambal ca' u joq'uesoo' a c'ac'asba'al a que'en tu yoolo, pero ma' paatajoo' u joq'ues,— cu t'an ti'i a Jesusu. 19 —Top ma' que'ene'ex a wool tu jajil tu pach a Dioso,— cu t'an a Jesusu. —¿Boon q'uin to yan in cuntal ta yaame'exe? ¿Boon q'uin to yan in muc'yajte'ex? Tales a tz'ubu,— cu t'an a Jesusu. 20 C'ochesabi a tz'ub etel a Jesusu. Le'ec ti ilbi a Jesus u men a c'ac'asba'ala, tu seebalsüquimi a tz'ub u mene. C'axi ti lu'um. Caji u cocles u bajil ti lu'um. Tan u yoom u chi'. 21 —¿Biq'uini ti caji u c'ümü' a jabix ada'a?— cu t'an a Jesus ti'i u tat a tz'ubu. —Le'ec ti nene' to,— cu t'an ti'i. 22 —Yaab sut u pulaj a tz'ub ich c'aac' wa ich ja' ti'i ca' u quimes. Wa jede'ec a paatal a ch'anesic a tz'ubu, ch'a'a ti wotzilil. Aanto'on,— cu t'an u tat a tz'ub ti'i a Jesusu. 23 —¿C'u' ca'a tan a wadic wa jede'ec in paatala? Le'ec mac a que'en u yool tu pach Dios tu jajili. jede'ec u paatal u betic tulacal,— cu t'an a Jesus ti'iji. 24 Tu seebal uchi u t'an ti chich u tat a tz'ubu. —Que'en in wool tu pach a Dioso. Aanteen ti'i ca' in mas tz'aa' in wool tu pach,— cu t'an ti'i a Jesusu. 25 Pues te'i. Alca' ti tanoo' u much'tal a cristianojo. Le'ec ca' u yilaj abe' a Jesusu, u tze'ectaj a c'ac'asba'ala. —Incheche, c'ac'asba'alech. Walac a bescunticoo' a cristianojo. Walac a coocquinticoo'. Tan in wadic tech. Joq'uen ichil u yool a tz'ubu. Ma' ca' ocol te'i tucaye'.— cu t'an ti'i a c'ac'asba'al abe'e. 26 Uchi u yawat ti chich a c'ac'asba'ala. Ca' sücquimi a tz'ub u mene. ca' tun joq'ui. P'aati a tz'ub jabix quimene. mentücü. —Quimen.— cu t'anoo' u yaabil a cristianojo. 27 Le'ec a Jesusu. u müchaj a tz'ub tu c'ü'ü. U lic'saj. Wa'laji a tz'ubu. 28 Pues te'i. Oqui a Jesus ich naj. Tu junal que'enoo' ti c'aatbi ti'i u menoo' u yaj cambal. —¿C'u' ca'a ma' paatajo'on ti joq'ues a c'ac'asba'al abe'e?— cu t'anoo' ti'i. 29 —Le'ec a c'ac'asba'al a jabix abe'e. ma' ta'ach u joc'ol to yool a mac wa ma' tane'ex a boch c'ajsic a Dios yoc'ol etel a p'iitique'ex a janal ti suq'uin.— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 30 -31 Pues te'i. Joq'ui a Jesusu. Tan u manül ich cuenta Galilea u yet'ocoo' u yaj cambal. Tan u ca'ansicoo' u yaj cambal, mentücü, ma' u c'ati cuchi ca' eeltabüc ti tanoo' u manül te'i bic talacoo' ti yaab. —Inene, yanajeen ti cristianojil. Bel in ca'a c'ubbul tu c'ü'oo' a cristianojo. Bel in ca'a quimsabül u menoo'. Ox p'e q'uin quimenen ti bel in ca'a ca' cuxquinbil tucaye',— cu t'an ti'ijoo' u yaj cambal. 32 Ma' u ch'a'ajoo' u tojil u t'an. Saacoo' u c'aate ti'i a Jesus c'u' u nu'cul a t'an abe'e. 33 Pues te'i. C'ochi a Jesus ich caj Capernaum u yet'ocoo' u yaj cambal. Le'ec ti ocoo' ich naja, u c'aatajoo' ti'i u yaj cambal. —Le'ec ti que'eno'on to ti bej. ¿c'u' a tane'ex a tzicbaltiqui?— cu t'an ti'ijoo'. 34 Ma' uchoo' u nuuc u men le'ec ti que'enoo' ti bej, u tzicbaltajoo' mac a mas nooch u wichil u meyaj tu yaamoo'o. 35 Tinlaji a Jesusu. U püyajoo' a doce tuul u yaj cambal tu tzeele. —Wa yan mac u c'ati ca' yanac ti mas nooch u wichil u meyaj tuwichoo' u chucaana, yan u tz'eec u bajil jabix jumpul ma'ax c'u' u wich u meyaj. Yan u yaanticoo' tulacal.— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 36 U püyaj a tz'ubu. U tz'aj tu taanoo' u yaj cambal. U meectaj a tz'ubu. 37 —A tz'uboo'o, walacoo' u tz'ocsaj t'an. Le'ec mac ca' u yaante jun tuul u men que'en u yool tin pach jabix a tz'ub ada'a. tan ilic u yaantiquen. Tanil u yaantiquen ti baalo'o, ma' chen inen a tan u yaantiqueni. Tan ilic u yaantic mac u tücaa'tajen.— cu t'an a Jesusu. 38 Pues te'i. —Noochil, yan jun tuul a winiqui, etel ilic a c'aba' walac u joc'sic a c'ac'asba'al tu yool a maca. Ti wilaj abe'e. Ma' tücünac ala'i ta pach tiqui wetel, mentücü, ti wadaj ti'i ti ma' u betic ti baalo',— cu t'an aj Juan ti'i a Jesusu. 39 —Ma' a wa'cuntique'ex u betic abe'e. Le'ec mac a tan u betic a milagro etel in c'aba'a, ma' tu paatal u moch beel u yadü' a c'as tin woc'ol,— cu t'an a Jesusu. 40 —Le'ec mac a ma' tz'iic to'ono, ala'aji, qui' u yool tiqui wetel,— cu t'an a Jesusu. 41 —Le'ec mac ca' u tz'aa' te'ex ca'ax chen jun p'e pote a siis ja' chen u men que'ene'ex a wool tin pacha, tan u yanat. Tan in wadic te'ex u jajil. Le'ec mac u tz'aj a siis ja' abe'e, bel u cu c'ümü' u jel,— cu t'an a Jesusu. 42 —Pues te'i. Le'ec mac a tan u yemsic u yool ca' u cüxte u sip'il jun tuul a tan u tz'ocsiquen jabix ti walac u tz'ocsaj t'an a tz'ub ada'a, top c'as a tan u betiqui. Le'ec a tan u betic a c'as abe'e, mas qui' cuchi ca' c'üxbüc a noxi' ca' tu cal ca' pulbuc ich c'ac'naab ti'i ma' u betic abe'e,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 43 —Wa cuchi tane'ex a cüxtic a sip'il chen etel c'u' a tane'ex a betiqui, jabix cuchi a c'ü'e'ex a tan u tz'eec te'ex ca' a cüxte'ex a sip'ili, mas qui' cuchi ca' a p'üte'ex a betic abe'e, bete cuenta a ch'ücaje'ex a c'ü'. Mas toj cuchi ca' a c'üme'ex a cuxtal jumpul etel jun p'eel ilic a c'ü' tuwich ca' culaque'ex ti ca' p'eel a c'ü' y pulbule'ex a ca'a ichil a infiernojo. Ma' yan q'uin u tupbul a c'aac' te'iji,— cu t'an a Jesusu. 44 —Le'ec ix nocol a walac u janal te'iji, ma' yan q'uin u quimil, ma'ax u tupbul a c'aac' te'iji,—cu t'an a Jesusu. 45 —Wa cuchi tane'ex a cüxtic a sip'il chen etel tuba walaque'ex a beel jabix cuchi a woque'ex a tan u tz'eec te'ex ca' a cüxte'ex a sip'ili, mas qui' cuchi ca' a p'üte'ex a beel te'i, bete cuenta a ch'ücaje'ex a woc. Mas toj cuchi ca' a c'üme'ex a cuxtal jumpul etel jun tziit ilic a woc tuwich ca' culaque'ex ti ca' tziit a woc y ca' pulbuque'ex ichil a infiernojo. Ma' yan q'uin u tupbul a c'aac' te'iji,— cu t'an a Jesusu. 46 —Le'ec ix nocol a walac u janal te'iji, ma' yan q'uin u quimil, ma'ax u tupbul a c'aac' te'iji,— cu t'an a Jesusu. 47 —Wa cuchi tane'ex a cüxtic a sip'il chen etel c'u' a tane'ex a cha'antiqui, jabix cuchi u nec' a wich a tan u tz'eec te'ex ca' a cüxte'ex a sip'ili, mas qui' cuchi a p'ütique'ex a cha'antique'ex abe'e, bete cuenta a joc'saje'ex u nec' a wich abe'e. Mas toj cuchi ca' ocoque'ex tu cuenta Dios etel jun cuul ilic u nec' a wich tuwich ca' culaque'ex ti ca' cuul u nec' a wich y pulbule'ex a ca'a ichil a infiernojo,— cu t'an a Jesusu. 48 —Le'ec ix nocol a walac u janal te'iji, ma' yan q'uin u quimil, ma'ax u tupbul a c'aac' te'iji,— cu t'an a Jesusu. 49 —Tulacaloo', bel u ca'a tz'abül a c'aac' tuwichoo' jabix ilic ti walac u tz'abül a taab tuwich a baalche' a walac u chuwbul tu taan a Dios ti tan u tz'abül ti'i,— cu t'an a Jesusu. 50 —Le'ec a taaba, qui'. C'u' betiqui, ca' joboc u ch'ooch'il a taaba, ¿biqui ca' ch'ooch'ac tucaye'? Yane'ex a cuntal ti toje'ex a na'at jabix cuchi inche'ex a taab a ma' jobi u ch'ooch'ili. Jetz'a'anaque'ex ilic a wool ta bajile'ex,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala.

Marcos 10

1 Pues te'i. Joq'ui ich caj Capernanm a Jesusu. Bini ich cuenta Judea. Bini junxeel a noja' Jordan tu joq'eeb q'uin. Top yaab a cristiano a tücünacoo' tu pach tucaye'il. Caji u ca'ansoo' jabix ilic ti walac u betic ti walac u c'ocholoo' a cristiano etele. 2 Pues te'i. Naatz'oo' a fariseo u c'aba'oo' u na'at etel a Jesusu. U c'atoo' u yila' wa patal a Jesusu. —¿Qui' wa tu c'axül ti'i a ley u tz'iibtaj aj Moises ca' u p'ütü' u yütan a winiqui?— cu t'an ti'i a Jesusu. 3 —¿C'u' u yadaj aj Moises ichil a ley u tz'iibtaj ca' a bete'exe?— cu t'an a Jesus ti'ijoo' ti uchi u nuuc. 4 —Le'ec aj Moisese. u cha'aj a mac ca' u p'ütü' u yütan. Jadi' yan u tz'iibtic u ju'umil u yütan ti'i u p'ütical,— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 5 —Top chiche'ex a pol. mentüc u tz'iibtaj ti baalo' aj Moisese. 6 Le'ec ti yaax betabi a yoc'olcab u men a Dioso, u betaj jun tuul ti winic jun tuul ti ix ch'up,— cu t'an a Jesusu. 7 —"U men baalo' ti yan. le'ec a winiqui. yan u p'ütic u na' u tat ti'i ca' u yet'octe u yütan. 8 Le'ec a ca' tuulu, p'aatül u ca'a ti jun tuul ilicoo' tun tu bajil. Ti baalo'o. ma' ca' ca' tuuloo' tu bajili. Jun tuul ilicoo' tu bajil. 9 Le'ec a c'u' a lüc'cunbi u men a Dioso. ma' qui' u jüp'bül u men cristiano," cu t'an a Dioso,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'ata. 10 Pues te'i. Oqui a Jesus ich naj u yet'ocoo' u yaj cambal. C'aatbi ti'i tucaye' yoc'ol abe' u menoo' u yaj cambal. 11 —Le'ec a winic ca' u p'ütü' u yütan ca' tun u cüxte ulaac' u yütana. chen tan u cüjtin etel.— cu t'an a Jesusu. 12 —Le'ec ix ch'up ca' u p'ütü' u yicham ca' tun u cüxte ulaac' u yichama, chen tan u cüjtal etel,— cu t'an a Jesusu. 13 Pues te'i. C'ochesaboo' a tz'ub etel a Jesus ti'i ca' u qui'qui't'antoo'. Le'ecoo' u yaj cambal a Jesusu, u tze'ectajoo' a tanoo' u c'ochesic a tz'ubu, u men ma' qui'oo' tu wich. 14 Tz'iicaji a Jesus ca' u yilaj c'u' a tanoo' u betic u yaj cambala. —Cha'aj u taleloo' a tz'ub tin wetel. Ma' c'üticoo' u wich. Le'ec boon tuul a walacoo' u tz'ocsaj t'an jabix ala'oo'o, le'ec a ocoloo' u ca'a tu cuenta a Dioso,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 15 —Tan in wadic te'ex u jajil. Mac a ma' u c'ati u c'üm-oolte a Dios jabix ilic ti walac u tz'ocsaj t'an a tz'ubu, le'ec a ma' tu yocol tu cuenta a Dioso,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 16 U meectajoo' jujun tuulil a tz'ub a Jesusu. U tz'aj u c'ü' yoc'oloo', y u c'ajsaj a Dios yoc'oloo'. 17 Pues te'i. Tan cnchi u joc'ol te'i a Jesus ti c'ochi ti alca' jun tuul a winic etel. Xonlaji tu taan. —Maestro, top qui'ech. ¿C'u' a yan in betic ti'i ca' in naalte a cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo?— cu t'an ti'i a Jesusu. 18 —¿C'u' ca'a tan a wadic ti qui'en? Ma' yan mac a qui'i, jadi' a Dioso,— cu t'an a Jesus ti'iji. 19 —A weel c'u' a tz'iiba'an ichil a ley u men aj Moisese. "Ma' beel ti cüjtal etel a ca'ax macaca. Ma' beel ti quimsaj. Ma' beel ti xuuch'. Ma' beel ti tzol etel tus. Ma' beel ti cho'. Tz'oques u yanil a na' a tat," cu t'an a leye,— cu t'an a Jesusu. 20 —Maestro, in laj tz'ocsaj tulacal abe' asto titz'uben to y tac leeb,— cu t'an a winiqui. 21 A Jesusu, u cha'antaj a winiqui. Yaj u yubi. —Yan to jun p'eel c'u' a ma' a tz'ocsaja. Ca' xiquech a cono' tulacal a c'u' a yan teche. T'oxo u tool ti'ijoo' a otzili. Ca' a bete' ti baalo'o, bel u ca'a ti yantal tech a ayic'alil ti ca'an. Ca' tun talaquech tin pach,— cu t'an a Jesus ti'iji. 22 Le'ec ca' u yubaj abe'e, ma' ca' qui' u yool a winiqui. Yaj u yool ti bini u men top yaab u ayic'alil. 23 Pues te'i. A Jesusu, u cha'antajoo' a que'en tu xoyo. —Chücyajil u yocol tu c'ü' a Dios a winic a yan u ayic'alil yoc'olcaba,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 24 Sa'too' u yool u yaj cambal ca' u yubajoo' a t'an abe'e. —In waj cambale'ex,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. —Chücyajil u yocol tu c'ü' a Dios a winic a yan u ayic'alil yoc'olcaba,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 25 —Ma' yan biqui u manül jun tuul a noxi' baalche' u c'aba' camello tu potolal a puutzu, u men noxi' ta wichi. Mas top yaj tncaye'il ca' ococ jun tuul ayic'al tu c'ü' a Dios tuwich u mansabül a camello tu potolal a puutzu,— cu t'an a Jesusu. 26 Top sa'too' u yool u yaj cambal tu jajil. —Entonces ma' tu sa'albül a ayic'ala, y wa ma' tu paatal u sa'albül a ayic'ala, ma'ax mac wal a bel u ca'a sa'albülü,— cu t'anoo'. 27 Le'ec a Jesusu, u cha'antajoo' u yaj cambal. —Le'ecoo' a cristianojo, ma' yan biqui u mansic a camello tu potolal a puutzu, pero ma' baalo' etel a Diosi. Le'ec a Dioso, u paatal u betic tulacal asto ti u sa'altical a ayic'al xan,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 28 —Uxtun ino'ono, ¿c'u' a bel ti ca'a ti c'ümü' u men ti p'ütaj tulacal ti'i ca' xico'on ta pach jabix ilic a wadaj ti'i aayic'ala?— cu t'an aj Pedro ti'i u men c'u' u yadaj a Jesus ti'i a winiqui. 29 —Tan in wadic te'ex u jajil. Tulacal a jujun tuul u p'ütajoo' u yotoch chen ti'i u tz'ocsicalenoo'o, y ti'i u yadicaloo' u pectzil a Dioso, beloo' u cu c'ümü' ti mas yaah u qui'il a Dios wa'ye' yoc'olcaba. Baalo' ilic mac u p'ütaj u sucu'un, wa u quic, wa u yitz'in, wa u na', wa u tat, wa u mejen, wa u yal, wa u cuuchil chen ti'i ca' u tz'ocsicalenoo' y ti'i u yadicaloo' u pectzil a Dioso, 30 beloo' ilic u cu c'ümü' ti mas yaab u qui'il a Dios wa'ye' yoc'olcaba. Bel u ca'a tijoc'ol ti'ijoo' jabix yan ti yaab u yotochoo' ti posado, jabix yan ti yaab cuchi u jeloo' u sucu'un, u jeloo' u quic, u jeloo' u yitz'in, u na', u mejen, u yal, u cuuchil. C'u' betiqui, beloo' ilic u ca'a betabül ti'ijoo' a yaja. Beloo' ilic u ca'a u c'ümoo' a cuxtal a ma' yan q'uin u jobol tu q'uinil a wataca,— cu t'an a Jesusu. 31 —Yan ti yaab a jabix taanil que'en wa'ye' u men u meyaj. Tu yaamoo' abe'e, yanoo' a beloo' u ca'a ti cuntal pachil tu cuenta a Dioso. Yan ilic ti yaab a pachil que'en wa'ye' a taanil u beel te'iji,— cu t'an a Jesusu. 32 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, que'en ti bej u yet'ocoo' u yaj cambal. Tanoo' u beel ich caj Jerusalen. Le'ec a Jesus aj ch'a'beje. Sa'too' u yool u yaj cambal u men tan u ca' beel Jerusalen u men te'i motztzil. Yanoo' ulaac' a que'enoo' tu pach a Jesusu, pero saacoo'. A Jesusu, u ca' püyajoo' u yaj cambal ca' joc'oc tu yaamoo' u chucaan a cristiano ca' xicoo' tu junal etel ala'aji. Caji u yadü' ti'ijoo' c'u' a bel u ca'a ti uchul ti'iji. 33 —U'ye'ex. Tan ti beel ich caj Jerusalen. Le'ec inen a yanajeen ti cristianojili, bel in ca'a c'ubbul ti'ijoo' u noochiloo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso, u yet'ocoo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese,— cu t'an a Jesusu. —Beloo' u cu yadü' in quimil. Le'ec ala'oo'o, beloo' u cu c'ubeen ti'ijoo' a ma' Israele,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 34 —Le'ecoo' a ma' Israele, beloo' u cu p'a'asteen. Beloo' u cu tuubteen. Beloo' u cu jütz'een etel jatz'. Beloo' u cu quimseen. Bel in ca'a ti ca' cuxtal tu yox p'eel q'uin,— cu t'an a Jesusu. 35 Pues te'i. Le'ec aj Jacob etel aj Juana, u yitz'inoo' u sucu'unoo' u bajil. Zebedeo u c'aba'oo' u tat. C'ochoo' a ca' tuul abe' etel a Jesusu. —Maestro, ti c'ati cuchi ca' a tz'aa' to'on le'ec a c'u' a bel ti ca'a ti c'aate teche,— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 36 —¿C'u' a c'ate'ex ca' in tz'aa' te'exe?— cu t'an ti'ijoo'. 37 —Tz'a to'on ti chncul ti yanil ti'i ca' tinlaco'on ta tzeel le'ec ti ocoquech ti reyili. Jujun tuulo'on jujun xeelech,— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 38 —Ma' a weele'ex c'u' a tane'ex a c'aatiqui,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. —¿Jede'ec wa u paatale'ex a c'ümic a yaj a bel in quin c'ümü'ü, jabix cuchi tane'ex a wuq'uic a top yaj a yan ichil in pote a bel in quin wuc'u'u. wa xan jabix cuchi a c'ümique'ex a ocja' ichil a top yaj jabix a bel in quin c'üm'ü?— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 39 —Jede'eque,— cu t'anoo' ti'i. —Bele'ex a ca'a a wuc'u' u ba'al in pote wa bele'ex a ca'a a c'ümü' in wocja' jabix ilic a bel in quin c'ümü'ü,— cu t'an a Jesusu. 40 —C'u' betiqui, a tintal tin tzeele, ma' inen jaj teni. Le'ec mac a bel u ca'a ti tintal te'i, ac yeeta'an tun.— cu t'an a Jesus ti'i a ca' tuul u yaj cambala. 41 Pues te'i. Le'ec ca' u yubajoo' c'u' u c'aatajoo' aj Jacob y aj Juana, cajoo' ti tz'iictal a diez tuul u chucaan u yaj cambala. 42 Le'ec a Jesusu, u püyajoo' u yaj cambal tu tzeel. —Inche'exe, a weele'ex. Le'ec boon tuul a ma' Israel a noochoo' u wichil u meyaja, walacoo' u betic u yanil tu yaamoo' a que'en tu c'ü'ü. Le'ecoo' a tz'aboo' u yanil u men u noochiloo'o, top walacoo' u betic u yanil ti tücaa',— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 43 —Ma' qui' ca' yanac ti baalo'ta yaame'exe. Le'ec mac ta yaame'ex u c'ati ti nooch u wichil u meyaja, yan u yaanticoo' u chucaan etel tulacal,— cu t'an a Jesusu. 44 —Le'ec mac u c'ati ti top nooch u wichil u meyaj tucaye'il ta yaame'exe, yan u betic u bajil jabix jumpul ma' nooch u wichil u meyaj. Yan u mas aanticoo' tulacal,— cu t'an a Jesusu. 45 —Yan u betic jabix ilic a walac in betic inen a yanajeen ti cristianojili. Ma' taleen ti'i ca' aantabüqueni. Taleen ti'i anat. Taleen ti'i ca' in c'ubu' in cuxtal ti'i ca' in sa'altoo' a yaaba,— cu t'an a Jesusu. 46 Pues te'i. C'ochi a Jesus ich caj Jerico u yet'ocoo' u yaj cambal. Le'ec ti tanoo' u joc'ol ichil a caja, top yaaboo' a cristiano a tücünacoo' tu pacha. Tina'an ti que'en chi' bej jun tuul a ch'oopo. Aj Bartimeo u c'aba' a winic abe'e. Aj Timeo u c'aba' u tat. 47 Le'ec ca' u yubaj ti tan u manül te'i a Jesus a tali Nazarete, caji ti t'an ti chich. —Jesus, inchech u mam aj quimen rey David a tan u paac'baanülü. Ch'a'a in wotzilil,— cu t'an ti chich. 48 —Top lo'peequech,— cu t'anoo' a pimil cristiano ti'iji. C'u' betiqui, jadi' u pul-ooltaj u yadic ti mas yaab. —Inchech u mam aj quimen rey David a tan u paac'baanülü. Ch'a'a in wotzilil,— cu t'an ti chich. 49 Wa'laji a Jesusu. U yadaj ca' püybüc a winiqui. —P'ütü a saaquili. Liq'uen. Tan u püyiquech,— cu t'anoo' ti'i a ch'oopo. 50 U jan joc'saj u lichpach. Wa'laji ti jomol. Bini etel a Jesusu. 51 —¿C'u' a c'ati ca' in bete' tech?— cu t'an a Jesus ti'iji. —Noochil, in c'ati cuchi ca' sasilac in wich,— cu t'an a ch'oop ti'iji. 52 —A tz'ocsaj ti patalen in ch'aneseech, mentücü, ch'aneech. Ca' xiquech tuba a c'ati,— cu t'an a Jesus ti'iji. Tu seebal uchi u cha'an. Caji ti beel tu pach a Jesus ti bej.

Marcos 11

1 Pues te'i. Le'ec ti nütz'ünacoo' ti a caj Jerusalene, c'ochoo' ti a caj Betfage a caj Betania a que'en tuwich a witz u c'aba' Olivos. Le'ec a Jesusu, u c'ati u tücaa'te ca' tuul u yaj cambal ichil a nene' caja. 2 —Ca' xique'ex ichil a caj a que'en tiqui taana. Le'ec ti tane'ex to a wocol ichil a caja, bele'ex a ca'a a cüxte a tzimin a tz'itz'i' to c'üxa'an te'i. Ma'ax to mac tinlac tu pach. Piti. Tales wa'ye',— cu t'an ti'i a ca' tuulu. 3 —Wa mac ca' u c'aate te'ex c'u' ca'a ti tane'ex a pitiqui, baala' ca' a nuucte'ex: "C'abeet ti'i a Noochtzili. Bel u cu yusq'uinte ti jomol," que'exac ti'i,— cu t'an a Jesusu. 4 Pues te'i. Binoo' a ca' tuulu. U cüxtajoo' a tz'i' tzimin a c'üxa'an chi' naj ti bej. U pitajoo'. 5 Tu yaamoo' a cristiano a wa'anoo' te'iji, yanoo' u c'aataj ti'i. —¿C'u' ca'a tane'ex a pitic a tz'i' tzimini?— cu t'anoo' ti'i a ca' tuulu. 6 U yadajoo' ti'i a jabix ilic a aalbi ti'ijoo' u men a Jesusu. mentücü, u cha'ajoo' ca' u bensoo' a tz'i' tzimini. 7 U talesajoo' a tz'i' tzimin etel a Jesusu. U xit'ajoo' u noc' yoc'ol. Tinlaji a Jesus tu pach. 8 Yaaboo' a cristianojo, u xit'ajoo' u noc' ti lu'um ti bej. Ulaac'oo'o, u ch'ücajoo' u le' tac a che'e. U tz'ajoo' ti bej. 9 Le'ecoo' a cristiano a que'enoo' tu taan a Jesus eteloo' a cristiano a que'enoo' tu pacha, tanoo' u t'an ti chich ti tanoo' u beel. —Ti c'ati Dios ca' u tz'aa' u qui'il u yool u yaj tücaa', le'ec a tan to u yudel. 10 Le'ec a rey a wataca, cuntal u ca'a tiqui' a cristiano etele. Bel u cu bete' jabix u betaj ti uchben mamaa' le'ec aj rey Davidi. Ade'ex u qui'il a Dioso,— cu t'anoo' a cristiano ti chichi. 11 Pues te'i. Le'ec ti oqui a Jesus ich caj Jerusalen, oqui ichil u yotoch a Dioso. U laj cha'antaj tulacal a c'u' a yan ichili. Mani tun a q'uini, mentücü, joq'ui te'i. Bini ti posado ich caj Betania u yet'ocoo' u yaj cambal. 12 Pues te'i. Le'ec ti joc'oo' ich caj Betania tu samalili, wi'ij a Jesusu. 13 U yilaj a che' higo a que'en ti naacha. Yan tun u le', mentücü, yan cuchi u wich. Bini u yila' wa yan u wich. Le'ec ti c'ochi te'iji, u yilaj ti ma' yan u wich. Jadi' u le' a yana. Ma'ax to c'ochoc u q'uinil u wich a che' higo cuchi. 14 —Jumpul ma'ax mac a bel u cu jante a wich,— cu t'an ti'i a che'e. U'yajhi u t'an u menoo' u yaj cambal. 15 Pues te'i. Oqui a Jesus ichil u yotoch a Dioso. Caji u tooltoo' boon a tanoo' u conol y q'nex te'i. U piquixc'ü'tajoo' u mesajil a tanoo' u jüp' taq'uini. U piquixc'ü'tajoo' ilic u silla a tanoo' u con paloma. 16 Le'ec a yanoo' u cuch a tanoo' u tz'eec u henil ichil u yotoch a Dioso, ma' u cha'ajoo' u manül te'i u men ma' bej ta wichi. 17 Caji u ca'ansoo' a cristiano a Jesusu. —Baala' ti tz'iiba'an ichil u ju'um a Dioso. "Aalbül u ca'a ti le'ec in wotocho, le'ec u cuuchil in c'ajsaheeb u men tulacal a caj yoc'olcaba. C'u' betic inche'exe, tane'ex a betic ti chen u cuuchiloo' aj xuuch' in wotoch," cut'an a t'an a tz'iiba'ana,— cu t'an a Jesusu. 18 Pues te'i. Le'ecoo' u noochil u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso, u yet'ocoo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese, u yubajoo' c'u' u yadaj a Jesusu. Cajoo' u cüxte biqui ca' u quimes a Jesusu. Saacoo' ti'i a Jesus u men tulacaloo' a cristianojo, sa'too' u yool u yuboo' u t'an a Jesusu. 19 Le'ec ti oqui a q'uini, joq'ui a Jesus ich caj u yet'ocoo' u yaj cambal. 20 Pues te'i. Ti jatz'ca'a, tanoo' u yusc'al ich caj Jerusalen. Le'ec ti que'enoo' to ti bej, u yilajoo' a che' higo a aalbi ti'i ti ma' tu ca' tz'eec u wich u men a Jesusu. Tiquin tun a che' tac tu can. 21 C'aji ti'i aj Pedro c'u' u yadaj a Jesus ti'i a che' biq'uin ado'o. —Noochil, ila a che' ado'o. A wadaj a t'an yoc'ol a che' ado'o, y tiqui tun,— cn t'an aj Pedro ti'iji. 22 —Tanaque'ex cuchi a tz'ocsic a Dios tu jajil. 23 Tan in wadic te'ex u jajil. Uchac yan mac ca' u yadü' ti'i a witz ada'a, ca' joc'sabüc ca' pulbuc ich c'ac'naab. Wa cuchi ma' yan q'uin u tuclic ti wa ma' u yuchulu, chen tan u tuclic ti bel u ca'a ti uchul c'u' u yadaja, bel u ca'a betabül c'u' u yadaja,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 24 —U men baalo' ti yan, tan in wadic te'ex. Tulacal a c'u' a tane'ex a c'aatic ti'i a Dioso, tz'ocse'ex ti bele'ex a ca'a a c'ümü', y bele'ex a ca'a a c'ümü',— cu t'an a Jesusu. 25 —Le'ec ti tane'ex a t'an etel a Dioso, wa yan mac a yan u sip'il te'exe, sa'tese'ex ti'i. Ca' a bete'ex ti baalo'o, jede'ec ilic u sa'tesic te'ex a sip'il a Tate'ex a que'en ti ca'ana,— cu t'an a Jesusu. 26 —C'u' betiqui, wa ma' ta sa'tesique'ex u sip'il ulaac'a, ma' ilic tu sa'tesabüle'ex a sip'ilinche'ex u men a Tate'ex ti ca'an,— cu t'an a Jesusu. 27 Pues te'i. Ca' oqui a Jesus ich caj Jerusalen. Tan u ximbal ichil u yotoch a Dioso, ti c'ochoo' u noochil u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dios u yet'ocoo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moises eteloo' a nucuch winiqui. 28 —¿C'u' a yanil ca' a bete' a jabix a tan a betiqui? ¿Mac u tz'aj tech a yanil a bete' abe'e?— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 29 —Bel in quin c'aate te'ex jun p'eel a t'ana. Wa cuchi ca' a nuucte'ex tene, bel ilic in quin wadü' te'ex mac u tz'aj in yanil tanil in betic c'u' a tan in betiqui,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 30 —Le'ec a ocja' u tz'aj aj Juana, ¿ti'i Dios wa, wa ti'i cristiano? Ade'ex ten,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 31 Cajoo' u tzichalte abe' tu bajiloo'. —Wa ca' ti wadü' wa ti'i Dios a ocja' u tz'aj aj Juana, bel u cu c'aate to'on c'u' ca'a ma' ti tz'ocsaj,— cu t'anoo' tu bajil. 32 —Wa ca' ti wadü' wa ti'i a cristianojo, ma' qui',— cu t'anoo' u men saacoo' ti'i u yaabil a cristiano u men tanoo' u tz'ocsic a cristiano ti le'ec aj Juana, tu jajil jun tuul u yadaj u t'an a Dioso. 33 —Ma' ti weel biqui'il u yanil aj Juana,— cu t'anoo' ti'i a Jesus ti uchoo' u nuucu. —Y ma' xan tin wadic te'ex c'u' in yanil in bete' c'u' a walac in betiqui,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o.

Marcos 12

1 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, caji u yadü' a mucult'an ti'ijoo' a cristianojo. —Jun tuul a winiqui, u püc'aj u cuuch upüc'aal. U cotaj. U betaj c'u' aj etel u joc'sic u c'a' u wich a püc'aala. U betaj ilic jun p'eel a rancho a ca'nal ti'i u Cününbeeb a püc'aala. U tz'aj ti maanil u cuuch a püc'aala. Yan u tz'abül ti'i tz'etz'eecac u wich ti'i u tool u maanbeeb. Bini u yumil ichil ulaac' a lu'umu,— cu t'an a Jesusu. 2 —Le'ec ti c'ochi u q'uinil u c'ümic tz'eecac u wich u püc'aal le'ec u tool u maanbeebe, u tücaa'taj jun tuul u yaj meyaj eteloo',— cu t'an a Jesusu. 3 —C'u' betiqui, u müchajoo' u yaj meyaj u yumil u cuuch a püc'aala. U jütz'ajoo'. Ma'ax c'u' u tz'ajoo' ti'iji. Chen u tz'ajoo' ti'i ca' usc'ac ti baalo',— cu t'an a Jesusu. 4 —U ca' tücaa'taj ulaac' jun tuul u yaj meyaj u yumil u cuuch a püc'aala. U yajcuntajoo' ala'i tu pol. U betajoo' a c'as ti'iji,— cu t'an a Jesusu. 5 —Tücaa'bi ulaac' tucaye'. U quimsajoo'. Baalo' ilic a uchi ti'i ulaac'oo'o. Yan u jütz'ajoo'. Yan u quimsajoo',— cu t'an a Jesusu. 6 —Ti'i u yumil a colo, yan to jun tuul ulaac' a bel u cu tücaa'te eteloo' tu yada'. Ala'aji, u mejen. Yajtzil. "Jede'ecoo' u tz'ocsic u yanil in mejen," cu t'an tu bajil,— cu t'an a Jesusu. 7 —Pues te'i. "Le'ec ada' u mejen u yumil u cuuch a püc'aala," cu t'anoo' aj maan cuuch püc'aal tu bajil. "Co'ne'ex ti quimes ca' p'aatüc to'on u cuuchil a püc'aala," cu t'anoo' tu bajil,— cu t'an a Jesusu. 8 —U müchajoo'. U quimsajoo'. U pulajoo' pach cot. 9 ¿C'u' a bel u ca'a betabül ti'ijoo' u men u yumil u cuuchil a püc'aala? Bel u ca'a ti c'ochol u quimesoo' a tanoo' u maantic u cuuchil a püc'aala. Bel u cu tz'aa' ti'i ulaac' ca' u maante,— cu t'an a Jesus ich mucult'an yoc'ol c'u' u betajoo' ti'i u yaj tücaa' a Dioso. 10 —A xocaje'ex ichil u ju'um aDios a t'an ada' a bel to in quin wadü' te'exe,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. —"Le'ec a jun cuul a tunich a ma' u c'atiintajoo' cuchi aj men naja, culaji ilic ti'i u wa'taan a naja. 11 Le'ec a Noochtzil u tz'aj ca' culac ti baalo'. Top quich'pan tiqui wich c'u' u betaja." Baalo' ti tz'iiba'an,— cu t'an a Jesusu. 12 Pues te'i. Le'ecoo' u noochil u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dios u yet'ocoo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moises eteloo' a nucuch winiqui, u na'tajoo' ti le'ec ilic ala'oo' a tanoo' u tzicbalbül jabix aj maan cuuch püC'aaloo' ichil a mucult'an u yadaj a Jesusu. U c'atiintajoo' cuchi müchü' a Jesusu. C'u' betiqui, saacoo' ti'i u chucaan a cristianojo, mentücü, joc'oo' te'i. Binoo'. 13 Pues te'i. Yan jujun tuul tu yaamoo' a fariseo etel a herodiano u c'aba'oo' u na'ata, tücaa'boo' ca' xicoo' etel a Jesusu. U C'atiintajoo' cuchi u cho' a Jesus etel ilic a c'u' a tan u yadiqui. 14 C'ochoo' etel a Jesusu. —Maestro, ti weel ti walac a wadic a jaja. Ma' ta'ach a tz'eec ti cuenta wa nooch u wichil u meyaj a maca, wa ma'a. Walac a ye'ic u jajil yoc'ol biqui u c'ati a Dioso. ¿Yan wa ti bo'tic a taq'uin a walac u tücaa'tic c'aatbül u men a rey Cesara, wa ma'? 15 ¿Qui' wa ca' ti bo'te wa ma' qui'?— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. Le'ec a Jesusu, u yeel ti chen tanoo' u cho'. —¿C'u' ca'a tane'ex a yaaltic a wila' wa patalen? Tales ten a taq'uin ti'i ca' in wila',— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 16 U talesajoo' a taq'uin jun p'eele. —¿Mac aj ich a que'en tuwichi? ¿Mac ti'i a c'aba' a que'ente'iji?— cu t'an ti'ijoo'. —Le'ec a reye,— cu t'anoo' ti'i. 17 —Ca' tz'aa' ti'i a rey le'ec a c'u' a ti'i a reye. Ca' tz'aa' ti'i a Dios le'ec a c'u' a ti'i a Dioso,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. Sa'too' u yool tu jajil u men biqui ti nuucboo'. 18 Pues te'i. C'ochoo' etel a Jesus a saduceo u c'aba'oo' u na'ata. Ala'oo'o, ma' ta'achoo' u tz'ocsic wa ca' cuxtal u ca'a a quimene. U c'aatajoo' ti'i. 19 —Maestro, le'ec aj Moisese, baala' u tz'iibtaj to'on: "Le'ec ca' u cüxte u yütan a winic ca' tun quimic ti ma' yan u mejene, le'ec u yitz'in a quimene, yan u yütantic u mu' ca' yanac jun tuulac u mejen jabix u mejen a quimene." Baalo' u tz'iibtaj to'on aj Moisese,— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 20 —Pues te'i. Yan siete tuul a winiqui, u yitz'inoo' u bajil. U cüxtaj u yütan a jun tuulu. Quimi ti ma' yanaji u mejen. 21 Le'ec u yitz'ini, u yütantaj u mu'. Quimi ilic ti ma' yan u mejen. Baalo' ilic ulaac' u yitz'ini. 22 Baalo' ilic a uchi ti'i a siete tuulu. Laj quimoo' ti ma' yanajoo' u mejen. Mas pachili, quimi ilic a nooch'upu,— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 23 —Pues te'i. Le'ec ti ca' cuxlacoo' a quimene, ¿mac tu yaam a siete tuul u yicham a nooch'up abe'e? Tulacal a siete tuulu, u laj ichamtaj ala'aji,— cu t'anoo' a saduceo u c'aba'oo' u na'at ti'i a Jesusu. 24 —Ma' toje'ex a t'an u men ma' a weele'ex u t'an a Dioso, ma'ax u muc' a Dioso,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' ti uchi u nuuc. 25 —Le'ec ca' cuxlac a quimene, ma' tu tz'abül u yütan, ma'ax u yicham. P'aatüloo' uca'a jabix ilic u yaj xa'num a Dios ti ca'ana,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 26 —Pues te'i. ¿Uxtun a ca' cuxtal tu yaamoo' a quimene? A xocaje'ex tuba tz'iiba'an u men aj Moises tuba t'üba'an a pocche' u men a c'aac'a. "Inen u Dios aj Abrahama. Inen u Dios aj Isaaca. Inen u Dios aj Jacobo," cu t'an a Dios ti'i aj Moisese. Baalo' ti tz'iiba'an te'i,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 27 —Ca'ax uchben quimen ala'oo'o, le'ec a Dioso, ma' u Diosil a quimeni. Ala'aji, u Diosil a cuxa'ana, mentücü, yan a ca' cuxtal tu yaamoo' a quimene. Top ma' toje'ex a t'an yoc'ol abe'e,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a saduceo u c'aba'oo' u na'ata. 28 Pues te'i. Naatz'i etel a Jesus jun tuul u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese. U yubaj c'u' u yadajoo' a saduceo u c'aba'oo' u na'at ti'i a Jesusu, y biqui ti nuucboo' ti qui' u men a Jesusu. —¿C'u' ti leyil a mas c'abeet tu yaam u chucaan a ley u tz'iibtaj aj Moisese?— cu t'an ti'i a Jesusu. 29 —Le'ec a ley a mas c'abeete, le'ec ada'a. "Tulacale'ex aj Israele, u'yeene'ex. Le'ec a Noochtzili, le'ec ti Dios. Jun tuul ilic tu bajil a Noochtzili. 30 Yane'ex ti yacuntic a Noochtzili le'ec ti Dios tulacal ti püsüc'al, tulacal ti wool, tulacal ti tucul, y tulacal ti muc'." Le'ec abe' a ley a mas c'abeete,— cu t'an a Jesus ti'iji. 31 —Le'ec u ca' p'eel a leye, le'ec ada'a. "Jabix ilic ti yaj a wu'yi a bajil ta bajili, baalo' ilic ti yan a yacuntic a wet'oc." Ma' yan a ley a mas c'abeet tuwich abe'e,— cu t'an a Jesus ti'iji. 32 —Maestro, qui' a wadaj. Jaj ti jun tuul ilic tu bajil a Noochtzili. Ma' yanulaac'. Jadi' ala'aji. 33 Yan ti yacuntic ala'i tulacal ti püsüc'al, tulacal ti tucul, y tulacal ti muc'. Yan ilic ti yacuntic ti wet'oc jabix ilic ti yaj ti wu'yi ti bajil tiqui bajil. Mas c'abeet abe' tuwich u tz'abül tulacal a boon u wich a sij-ool ti'i a Dios ca'ax a chuwen sij-oolo,— cu t'an u yaj ca'ansajil u ley aj Moises ti'i a Jesusu. 34 Le'ec a Jesusu, u yubaj ti nuucbi ti qui'. —Ma' top yaab to u beel ti'i ca' c'ümbüqueCh u men a Dioso,— cu t'an a Jesus ti'iji. Pachil abe'e, saacoo' u mas c'aate ti'i a Jesusu. 35 Pues te'i. Tan to u t'an a Jesus ichil u yotoch a Dioso. —Le'ecoo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese, ¿c'u' ca'a walacoo' u yadic ti le'ec a Cristojo, u mam aj quimen rey Davidi?— cu t'an a Jesusu. 36 —Tz'abi ti'i aj David u men u Püsüc'al a Dios ca' u yadü' ti baala': "Le'ec a Dios a Noochtzili, u yadaj ti'i in Noochil ca' tinlac tu yaj toj tu yaj seeb c'ü' u men u yanil asto u cho'icoo' a tz'iic ti'iji. P'aatüloo' u ca'a jabix yalam u yoc," cu t'an u t'an a Dios a tz'iiba'an u men aj Davidi,— cu t'an a Jesusu. 37 —"In Noochil," cu t'an aj David yoc'ol a Cristojo. Wa cuchi jadi' u mam aj David a Cristojo, ¿c'u' ca'a u tzicbaltaj ala'i jabix u Noochil?— cu t'an a Jesusu. Le'ecoo' u yaabil a cristiano a much'a'anoo' te'iji, qui'oo' u yool u yuboo' u t'an a Jesusu. 38 Pues te'i. Tan ilic u ca'ansicoo' a cristianojo. —Cününte'ex a bajil ti'i ma' a cho'bole'ex u men boon u yaj ca'ansajil u ley ajMoises a qui'oo' tu wich u tz'eec a noc' a chawac ti'i ca' chiclac jabix noochoo' u wichil u meyaj. Top qui'oo' tu xiquin ca' chiitbic chumuc caj jabix noochoo' u wichil u meyaj. 39 Top qui'oo' tu wich a tintal taanil, jabix noochoo' u wichil u meyaj ichil a naj tuba walacoo' u much'tal a cristiano u c'ajes a Dioso. Qui'oo' tu wich u beel ti tintal tuwich u cuuchil a nooch u wichil u meyaj ichil a fiestaja,— cu t'an a Jesusu. 40 —Walacoo' u toquic u yotoch ix ma'ichama. Chawacoo' u pach u t'an ti tanoo' u t'an etel a Dioso, chen ti'i ca' ilbicoo' u men a cristiano jabix top qui'oo' ti que'en etel a Dioso. Mas yaj u sip'il ti bel u ca'a tz'abül ti'ijoo',— cu t'an a Jesusu. 41 Pues te'i. Ichil u yotoch a Dioso, yan u c'ümbeeb a taq'uin a walac u tz'abül ti'i sij-oolo. Ma' naach te'i tinlaji a Jesusu. U yilajoo' a cristiano ti tanoo' u tz'eec a taq'uin ichil u c'ümbeebe. U yilajoo' a ayic'al ti tanoo' u tz'eec ti yaab u sij-ool ichili. 42 C'ochi jun tuul otzil ix ma'icham. U sijaj ca' p'eel meen taq'uini. Jabix wal jun p'e centavo u muc' a ca' p'eel meen taq'uin abe'e. 43 Le'ec a Jesusu, u püyajoo' u yaj cambal tu tzeel. —Tan in wadic te'ex u jajil. Le'ec a otzil ix ma'icham ado'o, u tz'aj ti mas yaab tuwichoo' tulacal u chucaan a tanoo' u tz'eec a taq'uin ichil u c'ümbeebe,— cu t'an a Jesusu. 44 —Ala'oo'o, tz'etz'eec ilic u tz'ajoo' ichil u yaabil a yan ti'ijoo'o. C'u' betiqui, ix ch'up ado'o, otzil. U laj tz'aj boon a taq'uin a yan ti'i ti u cuxtal,— cu t'an a Jesusu.

Marcos 13

1 Pues te'i. Tan u joc'ol a Jesus ichil u yotoch a Dioso. —Ila Maestro,— cu t'an jun tuul u yaj cambal ti'i. —Top nucuch u tunichil a naj ada'a. Top quich'pan a naja,— cu t'an ti'i a Jesusu. 2 —Ichil tulacal a naj ada' a tane'ex a wiliqui, ma'ax jun cuul a tunich a cuntal u ca'a yoc'ol u yet'oc. Laj bel u ca'a yojbol,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 3 Pues te'i. Le'ec ti tina'an a Jesus tuwich a witz u c'aba' Olivojo, naatz'oo' aj Pedro, aj Jacob, aj Juan y aj Andres etel. Que'enoo' tu junal. 4 —Adü to'on biq'uin to u yoojol u yotoch a Dioso. ¿C'u'i u p'is ti ca' uchuc tulacal abe'e?— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. —Cününte'ex a bajil ti'i ma' a tz'ocsique'ex u tus a ma'ax maca,— cu t'an a Jesus ti caji u nuuctoo'. 6 —Yan a watacoo'o. Beloo' u cu tz'aa' u bajil jabixenoo'. "Inen a Cristojo," cu t'anacoo' ala'oo'. Beloo' u cu tusu' a yaaba,— cu t'an a Jesusu. 7 —Bele'ex a ca'a a wu'yi ti tan a noxi' guerraja. Bele'ex a ca'a a wu'yi ti watac ilic ulaac' a noxi' guerraja. Ma' u jac'üle'ex a wool. Yan u yuchul abe'e, pero ma'ax to c'ochoc u q'uinil u jobeeb,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 8 —Bel u ca'a ti p'isbaj a noxi' caj etel ulaac' a noxi' caja. Bel ilic u ca'a u tz'aa' a p'isbaj jun tuul a rey etel ulaac' a reye,— cu t'an a Jesusu. —Yantal u ca'a a yuc'laj yaab tubajaca. Yantal u ca'a a wi'ijili. Yaaboo' a cristiano a beloo' u cu c'ümü' a c'ac'as c'oja'anil yaab tubajaca,— cu t'an a Jesusu. —Tulacal abe'e, chen u cajeeb a yaj a wataca,— cu t'an. 9 Cününte'ex a bajil. Bele'ex a ca'a c'ubbulti'ijoo' a noochoo' u wichil u meyaj u men tane'ex a tz'ocsiquen. Bele'ex a ca'a jütz'bül etel jatz' ichil a naj tuba walacoo' u much'tal ti wetcaal ti'i u c'ajes a Dioso. Bele'ex a ca'a bensabül tu taan a gobernadoro, y tu taan a rey chen u men tane'ex a tz'ocsiquen. Bele'ex a ca'a a wadü' in t'an ti'ijoo',— cu t'an a Jesusu. 10 —Le'ec u pectzil a Dioso, yan u yaalbül tulacal tubajac yoc'olcab,— cu t'an. 11 —Pues te'i. Le'ec ti tane'ex a bensabül ti'i ca' ilbic wa yane'ex a sip'il, y le'ec ti tane'ex a c'ubbul ti'ijoo' a noochoo' u wichil u meyaj, ma' a tuclique'ex c'u' a bele'ex a ca'a a wadü'. Le'ec ti tan u c'aatbül a chi'i, ade'ex c'u' a bel u ca'a tz'abül te'ex u men a Dioso. Ma' le'ec inche'ex a hele'ex a ca'a ti nuuc. Le'ec u Püsüc'al a Dios a bel u ca'a ti nuucu,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 12 —Le'ec a winiqui, bel u cu c'ubu' u yitz'in wa u sucu'un ti'i ca' quimsabüC tin woc'lal. Le'ec ilic u tata, bel u cu c'ubu' u mejen ti'i ca' quimsabüc. Le'ec ilic u mejene, bel u cu tz'aa' ca' quimsabücoo' u na' u tat,— cu t'an a Jesusu. 13 —Chen u men tene'exe, hele'ex a ca'a motzinbil u men tulacaloo' a cristianojo. Le'ec mac ca' u muc'yajte a yaj abe' asto tu jobeebe, bel u ca'a sa'albül,— cu t'an a Jesusu. 14 —Pues te'i. Le'ec mac ca' u xoco' a bel to in quin tz'iibteje, in c'ati cuchi ca' u ch'aa' u tojil,— cu t'an aj Marcoso, le'ec mac u tz'iibtaj ada'a. —Le'ec ti tane'ex a wilic ti que'en a top c'as tuba ma' cuchi que'eni, le'ec a que'en ich cuenta Judeaja, yan u puutz'ul yaam witz,— cut'an a Jesusu. 15 —Le'ec a que'en pach naja, ma' qui' u beel ichil u yotoch ti'i u molical a c'u' a ti'iji. Sabeensil u müchbül. Jadi' qui' u puutz'ul,— cu t'an a Jesusu. 16 —Le'ec a que'en ich colo, ma' qui' ma'ax u beel u molo' u noc' u joc'saj ti caji ti meyaj. Jadi' qui' u puutz'ul,— cu t'an a Jesusu. 17 —Yaj ti c'axül u ca'a ti'ijoo' ix ch'up a watac u yal u yet'ocoo' a tanoo' u tz'aj chu' ti a q'uin abe'e, u men ma' tu paataloo' ti puutz'ul,— cu t'an a Jesusu. 18 —C'aate'ex ti'i a Dios yoc'ol ma' a puutz'ule'ex tu q'uinil a ja'ja'ili, ti'i ca' paataque'ex ti puutz'ul,— cu t'an a Jesusu. 19 —Le'ec a yaj a yantal u ca'a ti'i a q'uin abe'e, ma'ax jun sut uchuc ti top yaj ti baalo' asto ti yaax betabi a yoc'olcab u men Dios y tac leeb. Ma'ax tu ca' yantal tu pach abe'e,— cu t'an a Jesusu. 20 —Wa cuchi ma' u tz'eec a Noochtzil ti ma' yaab u q'uinil u yuchul a yaj abe'e, ma'ax cuchi mac ti cristianojil jede'ec u muc'yajtiqui. C'u' betiqui, u ch'a'ajoo' u yotzilil a yeeta'anoo'o, mentücü, u tz'aj ti ma' yaab u q'uinil u yuchul a yaj abe'e,— cu t'an a Jesusu. 21 —Pues te'i. Ti a q'uin abe'e, wa yan mac ca' u yadü' te'ex ti wa'ye' que'en a Cristo wa tedo' que'ene, ma' a tz'ocsique'ex u t'an,— cu t'an a Jesusu. 22 —Yanoo' a beloo' u cu yadü' u bajil ti Cristo ala'oo'o, pero chenoo' u tus. Yanoo' a beloo' u cu yadü' ti tücaa'boo' u men a Dioso, pero chenoo' u tus. Beloo' u cu bete' a milagro ti yaab ti'i u p'is ti jajoo' u t'an chen ti'i u cho'icaloo' a cristianojo. Wa cuchi yan biquiji, cho'bol u ca'a cuchi a yeeta'anoo' ilic xan,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 23 —Cününte'ex a bajil. Ac in wadaj tun te'ex ada' le'ec ti ma'ax to uchuc ti'i ma' acho'bole'ex,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 24 —Pues te'i. Ti a q'uin abe' ti mani to a top yaj in wadaj ti watac yoc'olcaba, ac'ü'tal u ca'a a q'uini. Cuntal u ca'a ti ma' ca' yan u sac a uju. 25 C'axül u ca'a a xülaba. Pecsabül u ca'a u muc' u nu'cul a ca'ana,— cu t'an a Jesusu. 26 —Tu q'uinil abe'e, beloo' u cu yileen a yanajeen ti cristianojili. Tan in wudel ich muyal. Top yaab in muc'. Top yaab in yanil ti a q'uin abe'e,— cu t'an a Jesusu. 27 —Bel in quin tücaa'too' u yaj xa'num a Dios ti ca'an ca' xicoo' u much'quintoo' a yeeta'anoo' tin wetel. Beloo' u ca'a ti norte. Beloo' u ca'a ti sur, ti joq'ueeb q'uin y ti oqueeb q'uin ti'i u much'quintoo' ala'oo'o. Beloo' u ca'a tulacal tubajac yoc'olcab y ca'an u much'quintoo'. 28 Pues te'i. Etel a chimunu, chica'an in t'an yoc'ol c'u' in c'ati ca' a weelte'exe. Walac u jelmel a chimunu, ca' tun joc'oc u c'uuc'. Le'ec ca' a wile'ex ti tan tun u yantal u le'e, a weele'ex ti nütz'a'an a ja'ja'ili,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 29 —Baalo' ilic etel u p'is a tan u ye'ic ti watac u jobeebe. Le'ec ti tane'ex a wilic ti tan u yuchul u p'is abe'e, a weele'ex ti nütz'a'an u jobeeb jabix que'en tun chi' naj,— cu t'an a Jesusu. 30 —Tan in wadic te'ex u jajil. Yanoo' a cristiano a cuxa'anoo' ti caac ye'bel u p'is. Yanoo' tu yaamoo' a beloo' u cu yila' u jobeeb,— cu t'an a Jesusu. 31 —Le'ec a ca'an etel a yoc'olcaba, bel u ca'a ti jobol. C'u' betiqui, in t'an inene, ma' tu chen jobol tibaalo'. Bel u ca'a ti jajtal,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 32 —Pues te'i. Ma'ax mac u yeel biq'uin u c'ochol u q'uinil ma'ax u yorajil in ca' udel. Ma'ax u yaj xa'num a Dios ti ca'ana, ma' u yeeloo' xan. Ma'ax u Mejen a Dioso, ma' u yeel. Jadi' a Tattzil u yeele,— cu t'an a Jesusu. 33 —Inen a Noochile'ex. Ma' a weele'ex c'u' ti q'uinil in ca' udel, mentüCü, tanaque'ex a Cününtic a bajil, y tanaque'ex a t'an etel a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 34 —Le'ec a c'u' in wadaj to te'exe, c'üs quet etel jun tuul a winic u p'ütaj u yotocho. Que'en ich ulaac' lu'um. Le'ec ti que'en to ichil u yotocho, u tz'ajoo' u yanil a jnjun tuul u yaj meyaj ti'i ca' u betoo' u meyaj a tz'aboo' ti'iji. Le'ec a yan u meyaj u cününtic u chi' a naja, aalbi ti'i ca' u cününte ti qui',— cu t'an a Jesusu. 35 —Inen jabix a winic abe' u p'ütaj u yotocho, mentücü, cününte'ex a bajil. Ma' a weele'ex biq'uin ti ca' uduquen, wa ti ocq'uin, wa chumuc ac'ü', wa ma'ax to sasac, wa sasaji tun. 36 Uchac chen a wilique'exe, ac udeen tun y in cüxtique'ex ti tane'ex a wüyül,— cu t'an a Jesusu. 37 —Le'ec a c'u' a tan in wadic te'exe, tan ilic in wadic ti'i tulacaloo'. Paac'teene'ex,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala.

Marcos 14

1 Pues te'i. Ca' p'e q'uin to u beel ca' c'ochoc u q'uinil a fiesta ti tan u c'ajsabül biq'uin ti mani u yaj xa'num a Dios ti ca'an yoc'oloo' aj Israele. Le'ec ilic u q'uinil a fiesta ti ma' ta'ach u jantabül a pan a yan ulevadurajili. Ti ilic a q'uin abe'e, le'ecoo' u noochil u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso, u yet'ocoo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese, tanoo' u tuclic biqui ca' u müchoo' ich mucul a Jesus ti'i ca' u quimesoo'. 2 —Ma' qui' u müchbül ti tan to a fiestaja. Sabeensil u liq'uiloo' u tz'iiquil u yaabil a cristianojo,— cu t'anoo' tu bajil.Pues te'i. Le'ec a Jesusu, que'en ichil u yotoch aj Simon ichil a tz'i' caj Betaniaja. Biq'uin ado'o, tan u tu'ujtal u büq'uel aj Simon u men a c'oja'anil abe'e. Le'ec ti que'en a Jesus chi' mesa ti janal, c'ochi jun tuul a nooch'upu. U talesaj jun p'eel a tz'i' p'uulu. Betabi etel a tunich u c'aba' alabastro. Tuda'an a p'uul abe' etel a boc a nardo u c'aba' a top co'oj u toolo. U cüchaj a tz'i' p'uulu. U toxaj a boc tu pol a Jesusu. 4 Pues te'i. Le'ec ti ilbi c'u' u betaj a nooch'upu, yan a tz'iicajoo'. —¿C'u' ca'a najilcunbi a hoco? Conbi cuchi a boc abe' ti manal tres ciento u tool cuchi. T'oxbi cuchi u tool ti'ijoo' a otzili,— cu t'anoo' tu bajil. Cajoo' u maclant'ante a nooch'upu. 6 —P'üte'ex. ¿C'u' ca'a tane'ex a yajcuntic u yool a nooch'upu? Top quich'pan c'u' u betaj tene,— cu t'an u yaalbüloo' u men a Jesusu. 7 —Que'en a otzil ta yaame'ex tulacal a q'uini. Biq'uin a c'ate'exe, jede'ec u paatale'ex a waanticoo'. C'u' betic inene, ma' tulacal q'uin cuntal in ca'a ta yaame'exe,— cu t'an u yaalbüloo'. 8 —Le'ec a nooch'up ada'a, u betaj c'u' a patal u bete'e. Le'ec a boc a toxbi tin woc'olo, paye' toxbi tin woc'ol ti'i in mucbeebal,— cu t'an u yaalbüloo'. 9 —Tan in wadic te'ex u jajil. Tulacal tubajac yoc'olcab tuba tan u yaalbül u pectzil a Dioso, bel u ca'a c'ajsabül a qui' u betaj ten a nooch'upu,— cu t'an u yaalbüloo' u men a Jesusu. 10 Pues te'i. Jun tuul a winiqui, Judas Iscariote u c'aba'. Ala'aji, jun tuul tu yaam a doce tuuloo' u yaj cambal a Jesusu. Bini ala'i eteloo' u noochil u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. Bini te'i ti'i u tzolo' a Jesus ti'ijoo'o. 11 Le'ec ca' u yubajoo' u t'an ala'aji, qui'ajoo' u yool. U tz'ajoo' u t'an ti'i ca' bo'tabüC ala'aji. Caji aj Judas u cüxte biq'uin ti qui' u tzolic a Jesus ti ma' yaaboo' a cristiano tu tzeele. 12 Pues te'i. C'ochi u paye' q'uinil a fiesta ti ma' ta'ach u jantabül a pan a yan u levadurajili. Ti a q'uin abe'e, walac u quimsabül a carnero ti'i u c'ajsabeebal ti mani u yaj xa'num a Dios ti ca'an yoc'oloo' uchi. —¿Tuba a c'ati ca' xico'on ti utzquinte tech a janal u c'ajsabeeb ti mani u yaj xa'num a Dios ti ca'an yoc'oloo' ti uchben mamaa' uchi?— cu t'anoo' u yaj cambal ti'i a Jesusu. 13 —Ca' xique'ex ich caj,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' ca' tuul u yaj cambala. —Le'ec ti que'ene'ex te'i, bele'ex a ca'a a c'ümü' jun tuul a winic a tan u c'oochtic jun cuul p'uul ti ja'. Xene'ex tu pach ala'aji,— cu t'an ti'ijoo'. 14 —Le'ec tuba u yocol ala'aji, chiite'ex u yumil a naja. "¿Tuba que'en u cuartojil a posado tuba bel in quin jante ujanalil a fiesta eteloo' in waj cambal?, cu t'an a maestro tech," que'exac ti'i u yumil a naja,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a ca' tuul u yaj cambala. 15 —Bel u ca'a u уее' te'ex jun p'eel a noxi' cuarto ti u ca' tzaam a naja. Ac yan tun u cuuchil a janal te'iji, y listo tun. Te'i ca' a wutzquinte'ex ti janal,— cu t'an a Jesusu. 16 Pues te'i. Binoo' a ca' tuul ich caj. U cüxtajoo' jabix ilic a aalboo' ti'iji. U yutzquintajoo' a janala. 17 Le'ec ti oqui a ac'ü'ü, c'ochi te'i a Jesus u yet'ocoo' a doce tuul u yaj cambala. 18 Le'ec ti que'enoo' chi' mesa ti janala, u yadaj a Jesusu: —Tan in wadic te'ex u jajil. Jun tuul ta yaame'exe, bel u cu tzoleen. Ala'aji, tan ilic u janal tiqui yaam,— cu t'an a Jesusu. 19 Yajajoo' u yool. Jujun tuulil, cajoo' u c'aate ti'i. —¿Inen wa abe'e?— cu t'an a jujun tuul ti'iji. 20 —Le'ec mac a tan in tzicbaltiqui, jun tuul ta yaame'ex a doce tuule'ex a tan u comon janal tin wetele. Ala'aji, bel u cu tzoleen,— cu t'an a Jesusu. 21 —Bel u ca'a ti uchul ten a yanajeen ti cristianojil jabix ilic ti tz'iiba'an ichil u ju'um a Dioso. C'u' betiqui, top yaj a bel u cu c'ümü' a winic a bel u cu tzoleene. Mas qui' cuchi ti'i wa ma' yanaji u men a yaj a bel u cu c'ümü'ü,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 22 Pues te'i. Le'ec ti tanoo' u janala, u molaj a waj harina a Jesusu. U c'ajsaj a Dios yoc'ol a waj harinaja. U xet'aj. U tz'aj ti'ijoo' u yaj cambal. —Jeda'. Jante'ex. Le'ec ada' in büq'uel ti'i a c'ajsicalene'ex,— cu t'an ti'ijoo'. 23 U molaj jun p'e pote a uc'ulu. Le'ec ca' u c'ajsaj a Dios yoc'olo, u tz'aj ti'ijoo' u yaj cambal. Tulacaloo'u yaj cambala, u yuc'ajoo' abe'e. 24 —Le'ec in q'uiq'uele, bel u ca'a ti joc'ol ca' quimsabüquen. Etel in quimeebala, bel u ca'a ti yantal u muc' a tumul t'ana. Le'ec a uc'ul ada'a, in q'uiq'uel ti'i a c'ajsicalene'ex,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 25 —Tan in wadic te'ex u jajil. Ma' tin ca' uq'uic u c'a' a uvaja, asto u c'ochol u q'uinil in wuq'uic a tumulben to ichil u cuenta in Tat,— cu t'an a Jesusu. 26 Pues te'i. Le'ec ti jobi u c'üyic jun p'eel a c'ay ti'i a Dioso, joc'oo' te'i. Binoo' tuwich a witz Olivo. 27 Pues te'i. Uchi u t'an a Jesusu. —Etel c'u' a bel in quin c'ümü'ü, tulacale'ex, bele'ex a ca'a a p'üteen. Baalo' ilic ti tz'iiba'an. "Bel in quin yajcunte u yaj cananil a carnerojo. Le'ecoo' a carnerojo, beloo' u ca'a ti weequel," cu t'an a t'an a tz'iiba'ana,— cu t'an a Jesusu. 28 —Le'ec ca' cuxlaquen tucaye'ili, c'ochol in ca'a payanbej ta wiche'ex cuenta Galilea,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 29 —Ca'ax u p'üteechoo' tulacaloo' u men c'u' a bel a ca'a a c'ümü'ü, inene, ma' yan q'uin in p'ütiquech,— cu t'an aj Pedro ti uchi u nuuc. 30 —Tan in wadic tech u jajil. Ti'i ilic a ac'ü' ada' ti ma'ax to uchuc u yawat aj t'el ca' sutu, ac ox sut tun a wadü' ti ma' a weel in wich,— cu t'an a Jesus ti'i aj Pedrojo. 31 —Ca'ax in wetquimilech, ma' tin wadic wa ma' in weel a wich,— cu t'an aj Pedro tulacal u yool u püsüc'al ti'i a Jesusu. Baalo' ilic u laj adajoo' u chucaan u yaj cambal a Jesusu. 32 Pues te'i. Bini a Jesus u yet'ocoo' u yaj cambal ichil jun p'eel cuuchil u c'aba' Getsemani. —Tinlene'ex wa'ye'. Bel in ca'a ti t'an etel a Dioso,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 33 U bensaj aj Pedro, aj Jacob, y aj Juan tu pacha. Caji ti yajtal u yool tu jajil. Caji u yubi u yajil a yaj a watac yoc'olo. 34 —Tin wu'yic inene, jabix watac in quimil u men u yajil in wool. Wa'ye' a cuntale'ex. P'ixa'anaque'ex a wich,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a ox tuulu. 35 Ca' bini mas tz'etz'eec tucaye'. Xonlaji ti lu'um. Caji u c'aate ti'i a Tattzil wa yan biqui ca' tz'abüc ti'i ti ma' u c'ümic a yaj a watac yoc'olo. 36 —Tat, jede'ec u laj paatal a betic tulacal a c'u' taca. Tz'a ten ti ma' tin c'ümic a yaj a wataca. C'u' betiqui, mas toj a betic a jabix ilic a c'ati incheche, ma' chen le'ec a jabix in c'ati ineni,— cu t'an a Jesus ti'i a Tattzili. 37 Ca' usc'aji a Jesus eteloo' u yaj cambal a ox tuulu. Ca' u yilaja, tanoo' u wüyül. —Simon, ¿tan wa a wüyül? ¿Ma' wa tu paatal a p'ixtal ma'ax jun p'e hora?— cu t'an ti'i aj Pedrojo. 38 —P'ixa'anaque'ex a wich. C'aate'ex ti'i a Dios ti'i ma' u yemsabüle'ex a wool a bete'ex a c'asa. Yane'ex a wool a bete'ex cuchi, pero ma' yane'ex a muc',— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 39 Ca' bini tucaye' a Jesusu. Ca' uchi u t'an etel a Tattzili. Quet ilic u yadaj ti'i jabix ilic u paye' adaj ti'iji. 40 Ca' usc'aji tucaye'il a Jesus eteloo' u yaj cambal a ox tuulu. Ca' u yilaja, tanoo' u wüyül tucaye'il. Top qui'oo' u yemel u wüyül. Ma' u yeeloo' biqui ca' u nuuctoo' a Jesusu. 41 A Jesusu, ca' bini tucaye'il. Ca' usc'aji tu yox sut eteloo' u yaj cambal. —¿C'u' ca'a tane'ex to awüyül, tane'ex to a jedel? Chucul tun. U'ye'ex. Inene, yanajeen ti cristianojil. Aleebe c'ochi u yorajil in c'ubbul ti'ijoo' a yanoo' u sip'ili,— cu t'an a Jesusu. 42 —Liq'uene'ex. Co'ne'ex ti c'ümoo'. Ile'ex, watac a mac a bel u cu c'ubeen ti'ijoo'o,— cu t'an a Jesusu. 43 Pues te'i. Tan to u t'an a Jesus ti udi aj Judasa. Le'ec ala'aji, jun tuul tu yaamoo' a doce tuul u yaj cambal a Jesusu. U yetc'ocholoo', jun muuch' ti cristiano. Yan a yanoo' u maasca' y a yanoo' u che' tu c'ü'. Tücaa'boo' u menoo' u noochil u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso, u yet'ocoo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moises eteloo' a nucuch winiqui. 44 Le'ec ti ma'ax to c'ochocoo'o, aalbi ti'ijoo' u men aj Judas biqui ca' u na'too' maqui a Jesusu. —Le'ec mac a ca' in wutzinte ti tan in dioostiqui, le'ec ala'i a winic a c'ate'exe. Müche'ex. Ma' a cha'ique'ex u beel. Bense'ex ala'i ta pache'ex,— cu t'an aj Judasa. 45 Tu seebal c'ochi aj Judas etel a Jesusu. —Maestro,— cu t'an ti'i a Jesusu. U yutzintaj. 46 Müchbi a Jesus u menoo' a cristianojo. 47 Pues te'i. Jun tuul tu yaamoo' u yaj cambal a Jesus a wa'anoo' te'iji, u joc'saj u maasca'. U jan ch'üctaj u yaj meyaj a winic a mas nooch u wichil u meyaj tu yaamoo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. Ch'ücbi tu xiquin. 48 —¿Tale'ex wa a mücheen etel maasca' y etel che' jabixen cuchi jun tuul aj xuuch'u?— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a c'ochoo' to. 49 —Sansamal que'enen in ca'ansoo' a cristiano ichil u yotoch a Dioso, y ma' a müchajene'ex te'i,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. —C'u' betiqui, yan a betique'extulacal a c'u' a tane'ex a betic aleebe ti'i ca' jajac u t'an a Dios a tz'iiba'ana,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 50 p'ütbi a Jesus u menoo' u yaj cambala. Puutz'oo'.Pues te'i. Jun tuul a ch'ajomo, caji ti beel tu pach a Jesusu. Jadi' jun tziil a süc noc' a que'en yoc'ol a ch'ajom abe'e. Le'ecoo' ilic mac u müchaj a Jesusu, u yaaltajoo' ilic u müchü' a ch'ajomo. 52 Ala'aji, u p'ütaj a süc noc' a que'en yoc'olo. Joq'ui ti alca'. Ma' noc' ti puutz'i. 53 Pues te'i. Le'ecoo' a mac u müchaj a Jesusu, u bensajoo' etel a mas nooch u wichil u meyaj tu yaamoo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. Te'i ilic much'a'anoo' tulacaloo' u noochil u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso, u yet'ocoo' a nucuch winic eteloo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese. 54 Pues te'i. Le'ec ti binoo' te'iji, naach tücünac aj Pedro tu pachoo'. Oqui ilic tac ichil u cotil u yotoch aj mansaj t'an abe' a mas nooch u wichil u meyaja. Tinlaji tu yaamoo' a soldadojo. Tan u q'uiich chi' c'aac'. 55 Pues te'i. Le'ecoo' u noochil u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dios u yet'ocoo' a nucuch winic a much'a'anoo' te'iji, u yaaltajoo' u cüxte mac ca' u tzolo' a Jesus ti'i ca' quimsabüc. C'u' betiqui, ma' u cüxtajoo' a jabix u c'atoo'o. 56 Ca'ax yaaboo' a c'ochoo' ti tusu, ma' yan tu yaamoo' a quetoo' u t'ana. 57 Yanoo' a wa'lajoo' ti tus yoc'ol a Jesusu. 58 —"Bel in quin jobes u yotoch a Dios a betabi u men cristianojo. Ich oxp'e q'uin bel in quin bete' ulaac' le'ec a ma' betaja'an u men cristianoji," cu t'an a winic ada'a,— cu t'anoo'. —Ino'ono, ti wu'yaj c'a' u yadaj abe'e,— cu t'anoo' ala'oo'. 59 Ca'ax baalo' u yadajoo'o, ma' quetoo' u t'an yoc'ol a Jesusu. 60 Pues te'i. Le'ec a mas nooch u wichil u meyaj tu yaamoo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso, wa'laji chumuquil. —¿C'u' ca'a ma' tan a nuuctic mac tan u tzoliquech? ¿C'u' abe' a tan u yaalbül ta woc'olo?— cu t'an ti'i a Jesusu. 61 Ma'ax c'u' u yadaj a Jesusu. Ma' u nuuctajoo'i. Aj mansaj t'an abe'e, u ca' c'aataj ti'i a Jesusu. —?Inchech wa u yaj Sa'alil a cristianojo, u Mejenech a mac a top qui' ti ca'ana?— cu t'an ti'i a Jesusu. 62 —Inen,— cu t'an a Jesusu. —Bele'ex a ca'a a wiieen a yanajeen ti cristianojil ti tina'anen tu yaj toj tu yaj seeb c'ü' a Dios a yaab u muc'u. Bele'ex ilic a ca'a a wila' ti tan in wemel etel a muyala,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 63 Le'ec ca' u yubaj abe' a mas nooch u wichil u meyaj tu yaamoo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso, u tzilaj u noc'. —¿C'u' aj beel ulaac' aj tzolo? 64 A wu'yaje'ex ilic ti tan u maclant'an a Jesusu,— cu t'an ti'ijoo'. —¿Biqui'ile'ex a tucul yoc'ol a t'an u yadaja?— cu t'an ti'ijoo'. —Top nooch u sip'il. Qui' ca' quimsabüc,— cu t'anoo' ti'i ti uchoo' u nuuc. 65 Tu yaamoo' a que'enoo' te'iji, yan a cajoo' u tuubte u wich a Jesusu. U tepajoo' u wich a Jesus etel noc'. Moch'a'anoo' u c'ü' ca' u pa'loxtajoo'. —Na'te maqui u jütz'ajech,— cu t'anoo' ti'i. Ca' c'ubbi ti'ijoo' a soldadojo. U jütz'ajoo' a Jesus ti tanoo' u ca' müchic ala'aji. 66 Pues te'i. Tina'an ti que'en aj Pedro pach naj ich cot. Jun tuul ix meyaj ti'i a winic a mas nooch u wichil u meyaj tu yaamoo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso, mani te'i. 67 U yilaj aj Pedro ti tan u q'uiich chi' c'aac'. U cha'antaj aj Pedrojo. —Inchech ilic u yaj cambal a Jesus a tali caj Nazaret,— cu t'an ti'i aj Pedrojo. 68 U yadaj ti ma' le'equi. —Ma' in weel c'u' a tan a wadiqui, ma'ax tan in ch'a'ic u tojil a t'an,— cu t'an aj Pedro ti'iji. Joq'ui te'i aj Pedrojo. Bini tuba que'en u chi' a coto. Uchi u yawat aj t'ele. 69 Ilbi u men ix meyaja. Caji tzolbol ti'ijoo' a que'en te'iji. —Inchech jun tuul u yet'oc a Jesusu,— cu t'an ti'i. 70 Aj Pedrojo, u ca' adaj ti ma' u yeel a Jesusu. Sansamijac tu pach abe'e, ca' chiitbi aj Pedro u menoo' a que'en te'iji. —Tu jajil inchech jun tuul u yet'oc ala'aji, u men aj Galileajilech ilic,— cu t'anoo' ti'i. 71 —U yeel a Dios ti jaj in t'an ti ma'ax jun sut ti c'aj-oolte ti bajil etel a winic abe' a tane'ex a wadiqui,— cu t'an aj Pedro ti'ijoo'o. 72 Tu seebal uchi u yawat u ca' sut aj t'ele. C'aji ti'i aj Pedro u t'an a Jesus u yadaj ti ma'ax to müchbüc. —Le'ec ti ma'ax to uchuc u yawat u ca' sut aj t'ele, ac ox sut tun a wadü' ti ma' a weel in wich,— cu t'an a Jesus ti'iji. Le'ec ti c'aji ti'i abe'e, uchi u yoc'ol.

Marcos 15

1 Pues te'i. Le'ec ti sasajiji, much'lajoo' tu seebal u noochiloo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dios u yet'ocoo' a nucuch winic eteloo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese. Le'ecoo' u chucaan a walacoo' umuch'tal eteloo' ala'oo'o, much'lajoo' ilic xan. U tzichaltajoo' c'u' a ca' u betoo' etel a Jesusu. U c'üxajoo' a Jesusu. U bensajoo' etel aj gobernador Pilatojo. U c'ubajoo' ti'i. 2 —¿Inchech wa u reyoo' aj Israele?— cu t'an aj Pilato ti'iji. —Inen,— cu t'an a Jesus ti'iji. 3 Yaab biqui ti tzolbi a Jesus u menoo' u noochiloo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. 4 —¿Ma' wa bel a ca'a a nuuctoo'? U'yi boon a tanoo' u tzolic ta woc'olo,— cu t'an aj Pilato ti'i a Jesusu. Ma' u ca' nuuctaj a ma'ax c'u'i a Jesusu. Sa'ti u yool aj Pilato u men abe'e. 6 Pues te'i. Le'ec ti tan a fiesta abe'e, suc aj Pilato u cha'ic ti'ijoo' a cristiano jun tuul ca' joc'oc ti presojil. Walac u cha'ic mac a ca' u c'aatoo' a cristiano ca' joc'oco. Aj Barrabas u c'aba' a jun tuul a que'en ti presojil eteloo' u chucaan a boon tuul u yaaltajoo' u joq'ues a gobiernojo. Ala'aji, u quimsaj a mac ti tanoo' u yaaltic u joq'ues a gobiernojo. 8 Tzili a noc' a xit'a'an ti'i u colocche'il a ichil u yotoch a Dioso. Caji u tziilil yoc'ol tac yalam. P'aati ca' xeet. 9 —¿Ma' wa qui' ta wiche'ex ca' in cha'e'ex a reyile'ex aj Israele'exe?— cu t'an aj Pilato ti'ijoo' a cristianojo. 10 U yeel ti chen u men u xüc-ooliloo' u noochiloo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso, u c'ubajoo' a Jesus ti'iji. 11 Le'ecoo' u noochiloo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso, u choct'antajoo' a cristiano ca' cha'büc aj Barrabas u men aj Pilatojo, y ma' le'ec a Jesus jabix u c'ati aj Pilatojo. 12 —¿C'u' a c'ate'ex ca' in bete' etel a mac awalaque'ex a chiitic jabix a reye'ex aj Israele'exe?— cu t'an aj Pilato ti'ijoo'o. 13 —Adü ca' tz'abüc tuwich cruz,— cu t'anoo' a cristiano ti'i tucaye'il. 14 —¿C'u' aj yoc'lal? ¿C'u' ti sip'ilil u betaj?— cu t'an aj Pilato ti'ijoo'o. —Adü ca' tz'abüc tuwich cruz,— cu t'anoo' ti chich yaab sut. 15 Aj Pilatojo, u c'ati cuchi u jetz'cuntoo' u yool a cristianojo, mentücü, u cha'aj aj Barrabas ti'ijoo'o. U tz'aj ca' jütz'büc a Jesus etel jatz' ca' tun u c'ubaj ti'i ca' quimsabüc tuwich cruz. 16 Pues te'i. Le'ecoo' a soldadojo, u yocsajoo' a Jesus yotoch caj. U much'quintajoo' u chucaan a soldado tuba que'en a Jesusu. 17 U tz'ajoo' a noc' a jabix u color ix yames yoc'ol a Jesusu, ca' ilbic jabix rey ala'aji. U copajoo' a q'ui'ixi, ca' p'aatüc jabix corona. U tz'ajoo' tu pol a Jesusu. 18 Cajoo' u yadü' ti'i a Jesusu: —Inchech u reyoo' aj Israele. Qui'ac a wool,— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 19 U jütz'ajoo' a Jesus tu pol etel a bequech che'e. U tuubtajoo' a Jesusu. Xonlajoo' tu taan jabix cuchi tanoo' u tz'ocsic u yanil a Jesusu. 20 Le'ec ti jobi u p'a'asticoo'o, u joc'sajoo' a noc' u tz'ajoo' yoc'olo. U ca' tz'ajoo' u noc' a ti'i iliqui. U bensajoo' a Jesus ti'i u tz'eecaloo' tuwich cruz. 21 Pues te'i. Yan jun tuul a winiqui, aj Simon u c'aba'. Aj Alejandro y aj Rufo u c'aba'oo' u mejen. Cirene u c'aba' u caal aj Simono. Joq'ui to ich aldea. C'ümbi ti bej tuba tan u bensabül a Jesusu. Müchbi u menoo' a soldadojo. Tz'abi ti'i ca' u c'oochte u cruz a Jesusu. 22 Pues te'i. Le'ecoo' a soldadojo, u bensajoo' a Jesus ichil jun p'eel cuuchil Golgota u c'aba'.U pol quimen u nu'cul a t'an abe'e. 23 U tz'ajoo' cuchi ti'i ca' u yuc'u' a vino a xaaba'an etel u c'a' a pocche' u c'aba' mirra ti'i ma' top u yubic a yaja. C'u' betiqui, ma' u yuc'aji. 24 U tz'ajoo' a Jesus tuwich cruz. U tz'ajoo' a bul a soldado ti'i ca' u t'oxoo' u noc' a Jesus tu bajiloo'o. 25 A las nueve ti jatz'ca', tz'abi a Jesus tuwich u cruzil u menoo'o. 26 —U reyoo' aj Israel,— cu t'an a t'an a tz'iiba'an yoc'ol a Jesus tuba tz'iiba'an cuchi u sip'il. 27 Pues te'i. Tz'aboo' ilic ca' tuul aj xuuch' tuwich cruz. Jujun tuul tuwich u cruzil jujun xeel a Jesusu. 28 Baalo' ti jajaji u t'an a Dios tuba tz'iiba'an ti bel u ca'a xocbol tu yaamoo' a yan u sip'il jabix cuchi yan ilic u sip'il ala'aji. 29 Pues te'i. Le'ec a tanoo' u manül te'iji, u yuuc'tajoo' u pol ti tanoo' u p'a'astic a Jesusu. —Le'ec acana' a tan a cüxtiqui. Wa jede'ec u paatal a yojic u yotoch a Dios у a ca' wa'cuntic ich ox p'e q'uini, 30 sa'alte a bajil. Joq'uen tuwich a cruzu,— cu t'anoo' ti tanoo' u p'a'as. 31 Pues te'i. Tanoo' ilic u p'a'astic a Jesus u noochiloo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dios u yet'ocoo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese. —Ca wilic. U sa'altaj ulaac'oo' a maca, pero ma' patal u sa'alte u bajil,— cu t'anoo' tu bajil. 32 —Wa cuchi le'ec, u yaj Sa'alil a cristianojo, wa cuchi le'ec, ti rey ino'on aj Israelo'ono, jede'ec cuchi u joc'ol tuwich a cruzu. Ti baalo'o, jede'ec cuchi ti wiliqui. Jede'ec ilic cuchi ti tz'ocsiqui,— cu t'anoo' tu bajil. P'a'asbi ilic a Jesus u menoo' a que'enoo' tuwich u cruz tu tzeele.Pues te'i. Jabix wal chuunq'uin ac'ü'aji ayoc'olcab asto ti jabix wal a las tres ti ocq'uini. 34 Jabix a las tres ti ocq'uini, uchi u t'an ti chich a Jesusu. —¿Eloi, Eloi, lama sabactani?— cu t'an a Jesusu. —In Dios, in Dios, ¿c'u' ca'a a p'ütiquen?— cu t'an a t'an abe'e. 35 Pues te'i. Yan a wa'anoo' te'iji. U yubajoo' c'u' u yadaj a Jesusu. —U'ye'ex. Tan u püyic aj quimen Eliasa,— cu t'anoo' tu bajil. 36 Jun tuul tu yaamoo'o, joq'ui ti alca. U molaj jun p'eel ba'al jabix tümünü. U tzümaj ichil a vino a top ema'an u toolo. U tz'aj tu ni' a bequech che'e. U tz'aj tu chi' a Jesus ca' u yuc'u'. —Pa'te ti wilic wa ca' uduc aj Elias u joq'ues tuwich a cruzu,— cu t'an ala'aji. 37 Uchi u t'an ti chich a Jesusu. Quimi. 39 Pues te'i. Le'ec u noochiloo' a soldadojo, wa'an ti que'en tu taan a Jesusu. Le'ec ca' u yilaj biqui ti quimiji, u yadaj: —Tu jajil le'ec a winic ada'a, u Mejen Dios,— cu t'an. 40 Pues te'i. que'enoo' ilic ix ch'up te'i a tanoo' u cha'antic a Jesus ti naacha. Tu yaamoo' ala'oo' que'en ixna' Maria Magdalena u yet'oc ixna' Maria le'ec u na'oo' aj Jacob a ma' yaab u jaab etel aj Joseje. Que'en ilic te'i ixna' Salome. 41 Le'ec ti que'en to a Jesus ich cuenta Galileaja, tücünacoo' ix ch'up abe' tu pacha. Walacoo' u yaantic. Tanoo' ilic u cha'antic a Jesus ti naach ulaac'oo' ix ch'up u yetc'ocholoo' a Jesus ti bini ich caj Jerusalen. 42 Pues te'i. Le'ec a q'uin ti quimsabi a Jesusu, u q'uinil u yutzquinbil tulacal a c'u'ac tac ti'i u q'uinil jedel, u men samalac yan uq'uinil a jedele. Watac u yocol a q'uini, 43 ti bini etel aj Pilato jun tuul u c'aate u büq'uel a Jesus ca' tz'abüc ti'i ti'i ca' u mucu'. Le'ec a chichaji u yool u c'aate ti baalo', le'ec aj Jose a tala'an ich caj Arimatea. Ala'aji, jun tuul tu yaamoo' a nucuch winiqui. Top walac u tz'ocsabül u yanil aj Joseje. Tan ilic u paac'tic u c'ochol u q'uinil u tücaa' a Dioso. 44 Sa'ti u yool aj Pilato ca' u yubaj ti ac quimi tun a Jesusu, u men top jomol. U püyaj u noochiloo' a soldadojo. U c'aataj ti'i wa quimi tun a Jesusu. 45 Le'ec ca' u yubaj etel u noochiloo' a soldado ti quimi tun a Jesusu, u yadaj ca' cha'büc u büq'uel ti'i aj Joseje. 46 Aj Joseje, u q'uexaj a süc noc' a top quich'pana. U yemsaj u büq'uel a Jesusu. U bülaj etel a süc noc' abe'e. Yan a tunich te'i tuba paanbi a tz'i' cuarto ichil ti'i u cuuchil u mucbeeb a quimene. U coyquintaj a Jesus te'iji. U c'oc'lesaj a tunich tu chi' ti'i u c'ülbeeb. 47 Ilbi tuba mucbi u men ixna' Maria Magdalena u yet'oc ixna' Maria le'ec u na' ulaac' aj Joseje.

Marcos 16

1 Pues te'i. Mani tun u q'uinil a jedele. Le'ec ixna' Maria Magdalena u yet'ocoo' ixna' Maria le'ec u na' aj Jacob etel ixna' Salomeje, u q'uexajoo' a boc ti'i u beeloo' u tz'aa' yoc'ol a Jesusu. 2 Sasaji tun ti qui' ti Domingo ti binoo' tuba mucbi a Jesusu. Tanoo' u c'aatic tu bajil mac ca' u joq'ues a tunich tu chi' tuba mucbi a Jesusu. 4 Ca' u yilaja, ac c'oc'lesaja'an a noxi' tunich abe'e. Ocoo' ichil a cuarto a paana'an ich tunich tuba mucbi a Jesusu. U yilajoo' a ch'ajom tina'an tu yaj toj tu yaj seeb c'ü'. Süc y chawac u noc'. Sa'too' u yool. 6 —Ma' u jac'üle'ex a wool,— cu t'an ach'ajom ti'ijoo'o. —Tane'ex a cüxtiC a Jesus a ch'iji ich caj Nazaret. Quimsabi ala'i tuwich cruz. Ca' cuxlaji. Ma' wa'ye' que'eni,— cu t'an a ch'ajom ti'ijoo'o. —Ile'ex tuba coyquinbi 7 ca' tun xique'ex a wadü' ti'i aj Pedro u yet'ocoo' u chucaan u yaj cambal a Jesus ti bel u ca'a a Jesus taaniloo' ich cuenta Galilea. "Te'i a wilique'ex ala'aji, jabix ilic u yadaj te'exe," que'exac ti'ijoo',— cu t'an ti'ijoo' ix ch'upu. 8 Pues te'i. Joc'oo' tuba mucbi a Jesusu. Tzützülnacoo' y sa'too' u yool, mentücü, binoo' ti alca'. Ma' u yadaj a ma'ax c'u'i ti'i ma'ax mac u menoo' u saaquil. 9 Pues te'i. Jatz'ca' ti qui' ti Domingo ti ca' cuxlaji a Jesusu. Payanbej u ye'aj u bajil ti'i ixna' Maria Magdalena. Joc'sabi siete tuul a c'ac'asba'al tu yool a nooch'up abe' u men a Jesus uchi. 10 Bini a nooch'up abe' u yadü' u pectzil ti'ijoo' u yetmanül a Jesusu. Tanoo' u yoc'ol ala'oo' ti udi a nooch'upu. Tanoo' u yoc'tic a quimene. 11 Le'ec ca' u yubajoo' ti ca' cuxlaji a Jesus y ilbi u men a nooch'up abe'e, ma' u tz'ocsajoo' u t'ani. 12 Pues te'i. Jumpaay u wich ti chiclaji a Jesus ti'ijoo' ca' tuul u yaj cambal a tanoo' u beel ich aldeaja. 13 Usc'ajoo' a ca' tuul abe' u yadü' u pectzil ti'ijoo' u chucaan u yaj cambal a Jesusu. Ma'ax aia'oo'o, ma' tz'ocsaboo' u t'an. 14 Pues te'i. Mas pachili, que'enoo' a once tuul u yaj cambal a Jesus pach mesa ti janal. Chiclaji a Jesus ti'ijoo'o. U tze'ectajoo' u yaj cambal u men ma' tanoo' u tz'ocsaj t'an. Top chichoo' u pol u tz'oquesoo' mac u yilaj ti ca' cuxlaji a Jesusu. 15 —Ca' xique'ex tulacal tubajac yoc'olcab. Ade'ex ti'ijoo' tulacal a mac biqui ca' sa'albücoo',— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 16 —Le'ec mac ca' u tz'oques y ca' u c'ümü' a ocja'a, bel u ca'a sa'albül. Le'ec mac a ma' tu tz'ocsiqui, bel u ca'a pulbul ichil a infiernojo,— cu t'an a Jesusu. 17 —Le'ecoo' aj tz'ocsaj t'ana, baala' u p'is a beloo' u cu bete' etel in c'aba' ti'i ca' chiclac u jajiloo' u t'an. Beloo' u cu joq'ues a c'ac'asba'al tu yool a maca. Beloo' u ca'a ti t'an ichil a t'an a jujumpaay u wich a ma' u yeele,— cu t'an a Jesusu. 18 —Beloo' u cu müchü' a cana. Wa cuchi ca' u yuc'oo' a venenojo, ma' tu yubicoo' u q'uinam. Beloo' u cu tz'aa' u c'ü' yoc'oloo' a c'oja'ana, y beloo' u ca'a ti ch'anül,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 19 Pues te'i. Le'ec ti jobi a Jesus ti tzicbal eteloo'o, nac'sabi ti ca'an. Tinlaji tu yaj toj tu yaj seeb c'ü' a Dios u men u yanil. 20 Binoo' u yaj cambal tulacal tubajac yoc'olcab. U yadajoo' u pectzil a Dios ti'ijoo' a cristianojo. Aantaboo' u men a Noochtzili. Ye'bi ti jajoo' u t'an etel u p'is, le'ec a milagro u betajoo'o. Wa'ye' jobi a t'ana.

Lucas 1

1 Yanoo' mac u tz'iibtajoo' c'u' u betaj etel c'u' u c'ümaj a Cristo ti que'en tiqui yaama. 2 Jabix ilic ti aalbi to'on, baalo' ilic ca' u tz'iibtajoo'. Aalbi to'on abe' u men mac u yilajoo' c'u' a uchi tac tu cajeebe. Ala'oo'o, u yadajoo' ilic u pectzil a Diosos 3 Le'ec tulacal a c'u' u yadajoo' biq'uin ado' yoc'ol c'u' a maniji, in tz'aj tin wool. Noochwinic Teofilo, in c'ati ilic xan in tz'iibte tech u tojil yoc'ol a Cristojo. 4 Ti baalo'o, jede'ec a ch'a'ic u tojil biqui ti uchi tulacal a c'u' a aalbi teche. 5 Pues te'i. Uchi yan jun tuul a winiqui, aj Zacarias u c'aba'. Ala'aji, le'ec jun tuul tu yaam a jun muuch' a walacoo' u mansic u t'an a cristiano ti'i a Dioso. Abias u c'aba' a jun muuch'oo' abe'e. Ti a q'uin abe'e, que'en aj Herodes ti reyil tu caal aj Zacariasa. Cuenta Judea u c'aba' u caal aj Zacariasa. Le'ec u yütan aj Zacariasa, ixna' Elisabet u c'aba'. Le'ec u yaj uchben mamaa' ixna' Elisabete, aj Aaron u c'aba'. Le'ec aj Aaron abe'e, u tatoo' aj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. 6 Tu yilic a Dioso, tojoo' u na'at aj Zacarias etel ixna' Elisabete. Walacoo' u tz'ocsic tulacal a boon u ley y u t'an a Dioso. 7 C'u' betiqui, ma' yan ma'ax jun tuul u mejen. Ma' tu paatal u yantalu yal ixna' Elisabete. Top yaab tun u jaab a ca' tuulu. 8 Pues te'i. C'ochi u q'uinil u betic u meyaj a jun muuch' aj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. Te'i que'en aj Zacarias tu yaamoo' ala'oo'o. 9 Sucoo' u baxülte a bul ti'i u ye'icaloo' u wich u meyaj tu betic a jujun tuul u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. Le'ec aj Zacariasa, ye'bi ti'i etel bul ca' ococ ichil u yotoch a Noochtzil u chuwu' a pomo. 10 Tulacaloo' aj Israele, que'enoo' pach naj ti c'ochi u yorajil u chuwbul a pomo. Tanoo' u t'an etel a Dios te'iji. 11 Ichil a naj abe' que'en u mesajil tuba walac u chuwbul a pomo. Te'i que'en aj Zacarias ti chiclaji ti'i jun tuul u yaj xa'num a Dios ti ca'an tu yaj toj tu yaj seeb c'ü'. 12 Le'ec ca' u yilaj ala'aji, jaq'ui u yool. Saacaji tu jajil. 13 —Zacarias, ma' a saactal. U'yajbi c'u' a c'aataj ti'i a Dioso,— cu t'an u yaj xa'num a Dios ti ca'an ti'iji. —Le'ec a wütan ixna' Elisabete, bel u ca'a ti yantal u yal. Aj Juan u c'aba' ca' a tz'aa' a xidal abe'e,— cu t'an ti'i. 14 —Bel u ca'a ti qui'tal a wool tu jajil. Yanoo' a beloo' u ca'a ti qui'tal u yool u men yanaji ala'aji,— cu t'an u yaj xa'num a Dioso. 15 —Ocol u ca'a ti ma'lo' winic tu taan a Noochtzili. Ma' tu yuq'uic a vinojo, y ma' tu yuq'uic tulacal a ba'al a walac u caalesaj,— cu t'an. —Bel u ca'a ti ocol u Püsüc'al a Dios ichil u püsüc'al le'ec ti que'en to ichil u nüc' u na',— cu t'an ti'i aj Zacariasa. 16 —Yanoo' aj Israel a beloo' u ca'a aantabül u men aj Juan ca' jumbelacoo' u tucul etel a Noochtzil le'ec u Diosiloo',— cu t'an. 17 —Le'ec aj Juana, paye' bel u ca'a u yadü' u pectzil a Noochtzil ca' tun c'ochoc a Noochtzili,— cu t'an. —Tz'abi uPüsüc'al a Dios y u patalil ti'i aj Eliasa, le'ec jun tuul u yadaj u t'an a Dios uchi. Bel ilic u ca'a tz'abül a jabix abe' ti'i aj Juan ti'i ca' uqui'cuntoo' u yool boon a tattzil eteloo' umejene,— cu t'an. —Etel ilic abe'e, bel u cuyaantoo' a ma' qui'oo' u na'at ca' joc'oc ti tojoo'u na'at. Bel ilic u cu tojquintoo' u na'at a cristiano ti'i ca' u c'ümoo' a Noochtzili,— cu t'an u yaj xa'num a Dios ti ca'an ti'i aj Zacariasa. 18 —¿Biqui ca' in weelte wa jaj ti uchul u ca'a c'u' a wadaj tene,— cu t'an aj Zacariasa. —Noochwiniquen tun ti qui'. Yaab ilic u jaab in wütan. ¿Biqui ca' yanac u yal?— cu t'an aj Zacarias ti'iji. 19 —Inene, aj Gabrielen. Walac in meyaj jiil tu taan a Dioso. U tücaa'tajen ta wetel ti tzicbal y ti'i in wadic tech a qui'il t'an in wadaja,— cu t'an ti'i aj Zacariasa. 20 —U'yi in t'an. Bestal a ca'a. Ma' tu paatal a t'an asto u c'ochol u q'uinil u yantal a mejen jabix ca' in wadaj u men ma' a tz'ocsaj in t'an. Ca' c'ochoc u q'uinili, bel u ca'a ti uchul a c'u' in wadaja,— cu t'an aj Gabriel ti'iji. 21 Pues te'i. Le'ecoo' a cristianojo, tanoo' u paac'tic u joc'ol aj Zacarias ichil u yotoch a Dioso. Sa'too' u yool u men top xanaji. 22 Le'ec ti joq'ui aj Zacariasa, besaji tun. Ma' ca' patal ti t'an eteloo'. U na'tajoo' ti u yilaj c'u'ac ichil a jabix nümül ichil u yotoch a Dioso. U pecsaj u c'ü' ti'ijoo', pero culaji ti bes ala'aji. 23 Le'ec ti mani u q'uinil u meyaj te'iji, usc'aji tu yotoch. 24 Pachil abe'e, ba'la'anaji u yütan, le'ec ixna' Elisabete. Cinco uj u mucaj u bajil a nooch'upu. 25 —Le'ec a Noochtzili, u yaantajen, mentücü, ba'la'anajeen. U yilajen tu qui'il.Aleebe ma' tin ca' p'a'asbül tucaye'il u menoo' a cristianojo,— cu t'an tu bajil. 26 Pues te'i. Le'ec aj Gabriele, u yaj xa'num a Dios ti ca'ana. Seis uj ba'la'anac ixna' Elisabet ti tücaa'bi aj Gabriel tucaye' u men a Dios ca' xi'ic ich caj Nazaret. Que'en tu cuenta Galilea a caj abe'e. 27 Te'i que'en jun tuul ix chu'u, ix Maria u c'aba'. Aj Gabriele, yan u yadic u xa'numbeeb ti'i. Ix chu' to ix Mariaja. Ma' yan a winic ti'iji, pero ac c'aata'an u men aj Jose. Le'ec u uchben mamaa' aj Joseje, le'ec aj rey Davidi. 28 Pues te'i. C'ochi u yaj xa'num a Dios ti ca'an etel ix Mariaja. —Qui'ac a wool,— cu t'an aj Gabriel ti'iji. —Tan u yiliquech tu qui'il a Noochtzili. Tz'abi tech mas qui'il tuwichoo' tulacal u chucaan ix ch'upu,— cu t'an ti'i. 29 C'u' betiqui, sa'ti u yool ix Maria u men c'u' a aalbi ti'iji. Caji u tucle c'u' u nu'cul a t'an a aalbi ti'iji. 30 —Maria, ma' u jac'ül a wool. Qui' u yool a Dios ta wetel,— cu t'an u yaj xa'num a Dios ti ca'an ti'iji. 31 —U'yi in t'an. Bel a ca'a ti ba'la'antal. Bel u ca'a ti yantal a wal xidal. Jesus u c'aba' ca' a tz'aa',— cu t'an u yaj xa'num a Dios ti ca'an ti'i ix Mariaja. 32 —Yaabtal u ca'a u patalil tu jajil. Bel u ca'a aalbül ti le'ec, u Mejen a Dios ti ca'ana. Tz'abül u ca'a ti reyil tu jel u uchben mamaa' aj rey David u men a Noochtzil a Dioso,— cu t'an ti'i ix chu'u. 33 —Ma' yan q'uin u jobol u tücaa'ticoo' aj Israel a Jesusu. Ocol u ca'a ti reyil jumpul,— cu t'an u yaj xa'num a Dios ti ca'an ti'iji. 34 —¿Biqui ca' uchuc abe'e? Ma' yan in wicham,— cu t'an ix Maria ti'i u yaj xa'numa Dios ti ca'ana. 35 —Watac u Püsüc'al a Dios ta wetel. Jabix ti walac u tz'eec u bo'oy a muyal yoc'ol a c'u'aca, baalo' ilic ti watac u muc' a Dios ta woc'ol. Le'ec a wal a yantal u ca'aja, bel u ca'a tzicbalbül ti baalo': "Ma' yan u sip'il ala'aji. U Mejen a Dios ala'aji." 36 Uxtun a wet'oc ixna' Elisabete. Yaab tun u jaab, pero yantal u ca'a u yal xidal. Seis meses tun ba'la'anac ca'ax walacoo' u yadic ti ma' ta'ach u yal,— cu t'an ti'i ix Mariaja. 37 —Ma' yan c'u' a ma' patal u bete' a Dioso,— cu t'an. 38 —Que'enen tu c'ü' a Noochtzili. Ca' uchuc ten a jabix ilic a wadaja,— cu t'an ix Mariaja. Pachil abe'e, bini u yaj xa'num a Dios ti ca'ana. 39 Pues te'i. Ma' xanaji tu caal ix Mariaja. Tu seebal bini ich jun p'eel caj tu cuenta Judea. Top witz tuba que'en a caj abe'e. 40 Le'ec ti c'ochi ichil u yotoch aj Zacariasa, u tz'aj a tzic ti'i ixna' Elisabete. 41 Le'ec ca' u yubaj c'u' u yadaj ix Maria ixna' Elisabete, uchi u peec u yal ichil u nüc'. Oqui u Püsüc'al a Dios ichil u püsüc'al ixna' Elisabete. 42 —Tz'abi tech a mas qui' tuwich tulacaloo' u chucaan ix ch'up u men a Dioso,— cu t'an ixna' Elisabete. —Qui'qui't'anbi ilic a wal ichil a nüc',— cu t'an ti'i ix Maria ti chich. 43 —¿C'u' ca'a tz'abi ten a qui'il ada'a, ti'i ca' u sutiinteen u na' in Noochil, le'ec a Cristojo?— cu t'an ixna' Elisabete. 44 —Le'ec ti ca' a tzicajene, uchi u peec a nene' ichil in nüc' u men u qui'il u yool,— cu t'an ixna' Elisabete. 45 —U men a tz'ocsaj ti bel u ca'a ti uchul c'u' a aalbi tech u men a Noochtzili, qui' a wool,— cu t'an ixna' Elisabete. 46 Uchi u t'an ix Mariaja. —Tulacal inwool tan in wadic u qui'il a Noochtzili,— cu t'an. 47 —Mani tu pach u qui'il in wool etel Dios le'ec in waj Sa'alil,— cu t'an. 48 —Inen u yix meyaj. U yilaj in wotzilil. Bel u ca'a aalbül in qui'il u menoo' a cristiano tac tu jobeeb a yoc'olcab u men yantal u ca'a a Cristo tin wetel,— cu t'an. 49 —Yan u muc' a Dioso. Ma' yan a c'as etel ala'aji. Top qui' u betaj tene,— cu t'an. 50 —Ma' yan q'uin u p'ütic u ch'a'ic u yotzilil boon tuul a saac ca' yanac u sip'il etel a Dioso,— cu t'an. 51 —Chica'an u muc' a Dios etel a c'u' u betaja. Chica'an u muc' etel ca' u wecajoo' tu c'asil boon tuul a walacoo' u tuclic jabix top yanoo' u na'ata,— cu t'an ix Mariaja, 52 —Chica'an u muc' a Dios ti ca' u joc'sajoo' ti reyil a reye. U tz'ajoo' ti nooch u wichil u meyaj mac a ma' cuchi nooch u wichil u meyaja,— cu t'an. 53 —Le'ec a Dioso, u tz'ajoo' a quich'pan janal ti'ijoo' a wi'ijoo'o. U yusq'uintajoo' tu pach a ayic'al ti ma'ax c'u' a yanoo' ti'iji,— cu t'an. 54 —Chica'an u muc' le'ec ca' u yaantajoo' aj Israel, le'ec u yaj meyaj. Le'ec a Dioso, u yadaj u tz'eec a qui'il ti'ijoo' ti uchben mamaa'. Ma' tubbi ti'iji,— cu t'an ix Mariaja. 55 —Le'ec a qui'il u yadaj u tz'eeque, u yadaj ti'i ti uchben mamaa' aj Abraham eteloo' tulacal u mam. Ma' tu tubul ti'i jumpul,— cu t'an ix Maria ti'i ixna' Elisabete. 56 Te'i culaji ti sut ix Maria etel ixna' Elisabet jabix wal ox p'e uj. Pachili, usc'aji tu yotoch. 57 Pues te'i. C'ochi u q'uinil u yantal u yal ixna' Elisabete. Yanaji u yal xidal. 58 Baalo' ti ch'a'bi u yotzilil ixna' Elisabet u men a Noochtzili, le'ec ti yanaji u yal. Qui' u yoolixna' Elisabete. Le'ecoo' a chucul u yet'ocoo' eteloo' u yettzeele, qui'oo' ilic u yool ala'oo' ca' u yubajoo' abe'e. 59 C'ochoo' ala'oo' le'ec ti yan ocho q'uin ti'i a tz'ubu. C'ochoo' u tz'aa' u p'is tu yot'el a tz'ubu. Circuncision u c'aba' abe'e. U c'atiintajoo' u tz'aa' u c'aba' a tz'ub ti Zacarias jabix ilic u c'aba' u tat. 60 C'u' betiqui, ma' cha'boo' u betic ti baalo' u men u na' a tz'ubu. —Ma' baalo' u c'aba'i. Aj Juan u c'aba',— cu t'an u na'. 61 —Ma' yan ma'ax jun tuul a wet'oc aj Juan u c'aba',— cu t'anoo' ti'i. 62 U ye'ajoo' u c'ü' ti'i u tat ca' u c'aatoo' ti'i mac u c'aba' a tz'ubu. 63 Le'ec u tata, u pecsaj u c'ü' ti'i ca' talesabüc a ju'umu. Uchi u tz'iib tuwich. —Aj Juan u c'aba' a tz'ubu,— cu t'an a t'an u tz'iibtaja. Sa'too' u yool ala'oo' u men u c'aba' a tz'ubu. 64 Bes aj Zacariasa. Le'ec ca' u tz'iibtaj u c'aba' a tz'ubu, jeebi u t'an. Caji u yadü' u qui'il a Dioso. 65 Mas sa'too' u yool u yettzeel u men c'u' a uchiji. Weequi u pectzil yoc'ol abe' ca'ax tubajac yaam witz tu cuenta Judea. 66 Tulacal a boon u yubajoo' abe'e, u tz'ajoo' tu yool. —¿C'u' ti meyajil a bel u ca'a u bete' ti winicac a tz'ub abe'e?— cu t'anoo' tu bajil u men chica'an ti'ijoo' ti qui'qui't'ana'an a tz'ub abe' u men a Noochtzili. 67 Pues te'i. Le'ec u tat a tz'ubu, aj Zacarias u c'aba'. Oqui u Püsüc'al a Dios ichil u püsüc'al ala'aji. Caji ti t'an aj Zacariasa. 68 —Top qui' a Noochtzili. Ala'aji, ti Dios ino'on aj Israelo'ono. U ch'a'aj ti wotzilil. U tz'aj biqui ca' sa'albüco'on,— cu t'an. 69 —U tücaa'taj to'on jun tuul aj Sa'alil a yan u muc'u. Ala'aji, juntuul tu yaam boon u mam aj quimen rey Davidi. U betaj u meyaj a Dios aj Davidi,— cu t'an aj Zacariasa. 70 —Ac aalbi u pectzil ajSa'alil abe' u men boon tuul u yadajoo' u t'an a Dios uchi,— cu t'an. 71 —Aalbi to'on ti bel ti ca'a joc'sabül tu c'ü' ti wettz'iiquil. Bel ti ca'a joc'sabül tu c'ü' boon a tanoo' u motzintico'on,— cu t'an. 72 —Bel u cu ch'aa' ti wotzilil a Dios jabix ilic ca' u yadaj ti'ijoo' ti uchben mamaa'. Le'ec a Dioso, bel u cu c'ajes u t'an u yadaj ti'ijoo' ti uchben mamaa',— cu t'an. 73 —Le'ec a t'an abe'e, le'ec a t'an a aalbi ti'i ti uchben mamaa' aj Abrahama,— cu t'an. 74 —Aalbi ti'i ti bel ti ca'a sa'albül tu c'ü' ti wettz'iiquil ti'i ca' ti bete' u meyaj a Dios ti ma' saaco'on,— cu t'an aj Zacariasa. 75 —Le'ec a Dioso, bel u cu tz'aa' ti ma' yan ti sip'il y toj ti na'at ti tan ti betic a meyaj abe' boon q'uin cuxa'ano'on,— cu t'an. 76 —Pues te'i. Incheche, tz'ub, bel a ca'a tzicbalbül ti le'ec incheche, walac a wadic u t'an a Dios ti ca'ana. Bel a ca'a taanil a tojquintoo' u na'at a Cristiano ca' u C'ümoo' a Noochtzili,— cu t'an aj Zacarias ti'i u mejen. 77 —Bel a ca'a a yee' ti'ijoo' ti wetcaal biqui ca' sa'albücoo' ala'oo'o, le'ec ca' sa'tesabücoo' u sip'ili,— cu t'an. 78 —Chen u men u c'ati u ch'aa' ti wotzilil tu jajil a Dioso, tan u ye'ic biqui ca' sa'albüco'on. Ma' tu p'ütic u ye'ic abe'e, asto tu jobeeb, le'ec ca' joc'oc ti ca'an ca' uduc wa'ye' tucaye' a Cristojo, le'ec mac walac u sasilcuntic u na'at a mac etel a jaja.— cu t'an. 79 —Bel u cu yee' ti'ijoo' tuba u tz'eecoo' u yool jabix tan u tz'eec a sasil ti'ijoo' mac a que'en ich jabix ac'ü' tuba tan u paac'tic u quimil. Bel u cu yee'to'on biqui ca' qui'aco'on etel a Dioso,— cu t'an aj Zacariasa. 80 Pues te'i. Tan u ch'iil a tz'ubu. Tan u yaabtal u na'at. Que'en ich p'atal lu'um asto ti c'ochi u q'uinil u caal u meyaj tu yaam u yetcaal aj Israele.

Lucas 2

1 Pues te'i. Ti a q'uin abe' ti yanaji aj Juana, tz'abi a ley u men a reye. Aj Augusto u c'aba' a rey abe'e. U yadaj ca' xocboc a cristiano boon tuul a yan tu cuenta ala'aji. 2 Le'ec abe' u paye' sut u xocbol a cristiano ti que'en aj Cirenio ti gobernador tu cuenta Siria. 3 Binoo' a cristiano jujun tuul tu caal u uchben mamaa' ti'i ca' xocboc boon tuul a yana. 4 Pues te'i. Que'en aj Jose ich caj Nazaret tu cuenta Galilea. Joq'ui te'i. Bini ich caj Belen tu cuenta Judea. Le'ec a caj abe' u caal aj quimen rey Davidi, le'ec u uchben mamaa' aj Joseje. 5 Bini te'i aj Jose u yet'oc ix Maria ti'i ca' xocbocoo'. C'aata'an ix Maria u men aj Joseje. Seeba'an u yantal u yal ix Mariaja. 6 Le'ec ti que'enoo' ich caj Belen, c'ochi u q'uinil u yantal u yal ix Mariaja. 7 Yanaji u yaax al xidal. U tepaj a tz'ub ich noc'. U coyquintaj ichil u cuuchil u janal tzimin. Ma' yanoo' u cuuchil tuba walac u tz'abül a posadojo. 8 Pues te'i. Ma' naach que'enoo' a winic a tanoo' u cününtic u yalac' ich chüc'an. Carnero u c'aba'oo' u yalac'. Ac'ü' tun. 9 Chen u yilajoo'o, tich'boo' u men u sac a Noochtzili.Jeda' que'en jun tuul u yaj xa'num a Dios ti ca'ana. Jac'oo' u yool. 10 —Ma' u jac'üle'ex a wool,— cu t'an u yaj xa'num a Dios ti ca'ana. —U'ye'ex in t'an. Taleen in wadü' te'ex jun p'eel a t'an a bel u cu qui'cuntoo' u yool tulacaloo' a cristiano tu jajil,— cu t'an ti'ijoo'. 11 —Aleebe yanaji jun tuul ichil u caal aj quimen rey David. A tz'ub abe'e, a waj Sa'alile'ex. Ala'aji,le'ec a Cristojo, le'ec a Noochtzili,— cu t'an ti'ijoo'. 12 —Baala' ca' a weelte'ex wa jaj ti le'ec. Bele'ex a ca'a a cüxte a tz'ub a tepa'an ti noc'o. Coya'an ti que'en ichil u cuuchil u janal tzimin,— cu t'an u yaj xa'num a Dios ti ca'ana. 13 Tu seebal mani tu pach u yaabil u yaj xa'num a Dios ti ca'an a chiclajoo'o. Que'enoo' tu tzeel aj xa'num a yaax chiclajiji. Tanoo' u yadic u qui'il a Dioso. 14 —Nooch u yanil a Dios a que'en ti ca'ana. Jetz'a'anoo' u yool a cristiano yoc'olcab le'ec boon tuul qui' u yool a Dios eteloo'o,— cu t'anoo'. 15 Pues te'i. Le'ec ti usc'ajoo' ti ca'an u yaj xa'num a Dioso, cajoo' ti tzicbal tu bajil a winicoo' abe'e. Tanoo' u cününtic u yalac. —Co'ne'ex ti sut ich caj Belen. Ca' ti wila' c'u' a mani te'i jabix ilic u yadaj to'on a Noochtzili,— cu t'anoo' tu bajil. 16 Binoo' ti chich. U cüxtajoo' ix Maria u yet'oc aj Joseje. U cüxtajoo' ilic a tz'ub a coya'an ichil u cuuchil u janal tzimin. 17 Le'ec ca' u yilajoo' ti jabix ilic ti aalboo' ti'iji, u yadajoo' ti'i tulacal a c'u' a aalbi ti'ijoo' yoc'ol a tz'ub abe' u men u yaj xa'num a Dios ti ca'ana. 18 Le'ec tulacal mac u yubaj c'u' u yadajoo' u yaj cananiloo' a carnerojo, sa'too' u yool. 19 C'u' betic ix Mariaja, u tz'aj tu yool c'u' u yubaj. Caji u tucle u nu'cul a t'an abe' uyadajoo'o. 20 Usc'ajoo' u yaj cananiloo' a carnerojo. Tanoo' u yadic u qui'il a Dios ti tanoo' u beel. Le'ec a c'u' u yilajoo' y u yubajoo'o, laj quet ilic jabix ilic ti aalbi ti'ijoo'. 21 Pues te'i. Le'ec ti ocho q'uin yan ti'i a tz'ubu, xotbi u yot'el jabix ilic ti sucoo' u bete'. Circuncision u c'aba' abe'e. Jesus u c'aba' a tz'abi ti'i a tz'ub jabix ilic ti ca' u yadaj u yaj xa'num a Dios ti ca'ana, le'ec ti ma'ax to ba'la'anac ix Mariaja. 22 Pues te'i. Tz'iiba'an ichil a ley u tz'iibtaj aj Moises c'u' a yan u betic ix ch'up a yanaji u yal. Le'ec ti c'ochi u q'uinil u betic abe'e, bini aj Jose etel ix Maria ich caj Jerusalen. U hensajoo' a tz'ub tu yotoch a Dios ti'i u c'ubu' ala'i ti'i a Noochtzili. 23 Baala' ti tz'iiba'an ichil u ley a Noochtzili: —Tulacal a boon a yaax al xidala, ti'i a Noochtzili,— cu t'an a t'an a tz'iiba'ana. 24 Binoo' ilic te'i ti'i ca' u quimes a baalche' ti'i u sij-ool ix Maria ti'i a Dios jabix ilic ti tz'iiba'an ichil u ley a Noochtzili. Le'ec a baalche' abe'e, ca' tuul tzutzuy wa ca' tuul meen palomaja. 25 Pues te'i. Yan jun tuul a winiqui, aj Simeon u c'aba'. Que'en ich caj Jerusalen ala'aji. Toj u na'at. Walac u tz'ocsic a Dios tulacal u yool. Tan u paac'tic u yaj Sa'aliloo' aj Israel. Que'en u Püsüc'al a Dios ichil u püsüc'al aj Simeono. 26 Aalbi ti'i u men u Püsüc'al a Dios ti ma' tu se' quimil asto u yilic a Cristojo. Le'ec a Cristojo, le'ec a tücaa'bi u men a Noochtzili. 27 Le'ec u Püsüc'al a Dioso, u tz'aj ti'i aj Simeon ca' xi'ic ichil u yotoch a Dioso.Pues te'i. Le'ec u na' u tat a tz'ubu, ubensajoo' a nene' Jesus ichil u yotoch a Dios ti'i ca' u betoo' ti'i c'u' a tz'iiba'an ichil a leye. 28 Le'ec aj Simeono, u meectaj a tz'ubu. Caji u yadü' u qui'il a Dioso. 29 —Noochil, inen a waj meyaj. Aleebe jetz'a'an in wool ca' quimiquen. Chiclaji c'u' a wadaj tene,— cu t'an aj Simeon ti'i a Dioso. 30 —In wilaj tin wichil mac a tücaa'taj ca' u sa'alte a cristianojo. 31 Tu taan tulacal a cristiano yoc'olcaba, tan a tz'eec biqui ca' sa'albücoo',— cu t'an. 32 —Le'ec a tz'ub ada'a, jabix jun p'eel a sasili. Bel u cu sasilcunte u na'at a cristiano a ma' Israeloo'o. Le'ec ala'i a qui'il a yancuntaj tu yaamoo' aj Israele. Tech a cristianojoo' aj Israele,— cu t'an ti'i a Dioso. 33 Pues te'i. Sa'too' u yool u na' u tat ti aalbi abe' yoc'ol a tz'ubu. 34 Le'ec aj Simeono, u qui'qui't'antajoo' u na' u tat a tz'ubu. —Yeetbi a tz'ub ada' u men a Dioso. Yanoo' aj Israel a p'aatüloo' u ca'a ti pula'anoo'. Yanoo' xan a p'aatüloo' u ca'a ti sa'ala'anoo' u men ala'aji. Ala'aji, u p'is a jabix u c'ati a Dioso. C'u' betiqui, bel u ca'a culpachbül u men yaab mac,— cu t'an aj Simeon ti'i ix Mariaja. 35 —Bel u ca'a ti chictal biqui'il u na'at a yaab a cristianojo. Bel u ca'a ti yajtal a wool jabix cuchi tan a lombol etel maasca',— cu t'an aj Simeon ti'i ix Mariaja. 36 Pues te'i. Yan jun tuul a nooch'up a walac u yadic u t'an a Dioso, ixna' Ana u c'aba'. Le'ec u tata, aj Eanuel u c'aba'. Aj Aser u c'aba' u uchben mamaa'. Top yaab u jaab a nooch'up abe'e. Jadi' siete jaab tz'oca'an u beel ala'aji. 37 Ochenta y cuatro jaab culaji ti ix ma'ichami. Ma' ta'ach u joc'ol ichil u yotoch a Dioso. Walac u p'ütic a janal ca' tun uchuc u suq'uin.Walac u t'an etel a Dioso. Ti q'uin ti ac'ü' walac u betic abe'e. 38 C'ochi ilic a nooch'up abe' tu tzeeloo' u na' u tat a tz'ub ti tan to u t'an aj Simeon eteloo'o. A nooch'upu, u yadaj a bo'tic ti'i a Dioso. U yadaj ilic u pectzil a tz'ub ti'ijoo' boon tuul a que'enoo' ich caj Jerusalen a tanoo' u paac'tic u sa'albüloo'o. 39 Pues te'i. Joboo' u betic tulacal boon a tz'iiba'an ichil u ley a Noochtzili. Usc'ajoo' aj Jose etel ix Maria etel a nene' tu caala, le'ec a caj Nazaret tu cuenta Galilea. 40 Tan u ch'iil a tz'ubu. Yanaji u muc'. Yaabaji u na'at. Tan u yaantabül u men a Dioso. 41 Pues te'i. Le'ec u na' u tat a Jesusu, amal jaab walacoo' u beel u yiloo' a fiesta ich caj Jerusalen. Le'ec a fiesta abe'e, le'ec u c'ajsabeeb ti mani u yaj xa'num a Dios ti ca'an yoc'oloo' uchi. 42 Le'ec ti yan doce jaab ti'i a Jesusu, binoo' ilic xan u yila' a fiesta abe'e, jabix ilic ti sucoo' u bete'e. 43 Le'ec ti jobi a fiestaja, tanoo' u yusc'al tu caal. Tz'ub to a Jesusu. P'aati ich caj Jerusalen. Le'ecoo' u na' u tata, ma' u yeeloo' wa p'aati te'i. 44 Tanoo' u tuclic ti que'en a Jesus tu yaamoo' a cristiano a que'enoo' ti beje. Jun p'e q'uin u muc' u ximbaltaloo'o. Pachili, u yaaltajoo' u cüxte a Jesus tu yaamoo' u yetheel, le'ec u chucul u yet'ocoo' y u yettzeeloo'. 45 Ma' ilic u cüxtajoo' te'i, mentücü, usc'ajoo' ich caj Jerusalen u yaaltoo' u cüxte te'i. 46 Tu yox p'eel q'uin u cüxtajoo' a Jesusu. Tina'an ti que'en tu yaamoo' a maestro ichil uyotoch a Dioso. Tan u yubicoo' u t'an y tan u c'aaticoo' u chi'. 47 Tulacal boon u yubajoo' a Jesusu, sa'too' u yool. Top yaab u tucul. Patal u nuuctoo'. 48 Sa'too' u yool u na' u tat ca' u yilajoo' te'i. —Yum, ¿c'u' ca'a a betaj to'on ti baalo'? Inen etel a tata, jac'a'an ti wool ti tan ti manül ti cüxteech,— cu t'an u na' ti'iji. 49 —¿C'u' ca'a tane'ex a manül a cüxteen? ¿Ma' wa a weele'ex ti jede'ec in cuntal ichil u yotoch in Tata?— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 50 Ma' u ch'a'ajoo' u tojil c'u' a aalboo' ti'iji. 51 Pues te'i. Bini a Jesus tu pachoo' tac ich caj Nazaret. Walac u tz'ocsicoo' u t'an. Le'ec u na'a, u tz'aj tu yool tulacal a c'u' a maniji. 52 Pues te'i. Ch'iji a Jesusu. Mas yaabaji u na'at. Qui' u yool a Dios etele. Qui'oo' ilic xan u yool a cristiano etele.

Lucas 3

1 Pues te'i. Quince jaab tun ococ aj Tiberio ti reyil. Ti'i ilic a q'uin abe'e, que'en aj Poncio Pilato ti gobernadoril tu cuenta Judea. Que'en aj Herodes ti gobernadoril tu cuenta Galilea. Que'en u yitz'in le'ec aj Felipe ti gobernadoril tu cuenta Iturea cuenta Traconite. Que'en aj Lisanias ti gobernadoril tu cuenta Abilinia. 2 Le'ecoo' a mas nooch u wichil u meyaj tu yaamoo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso, le'ec aj Anas etel aj Caifasa. Ti'i ilic a q'uin abe'e, udi u pectzil a Dios etel aj Juana, le'ec u mejen aj Zacariasa. Que'en aj Juan ich p'atal lu'um. 3 Joq'ui te'i. Bini ti t'an tulacal tuba tu chi' a noja' Jordana. U yadaj ti'ijoo' a cristiano ca' u c'ümoo' a ocja'a. Le'ec abe' u p'is ca' u jelajoo' u tucul, y sa'tesaboo' u sip'il umen a Dioso. 4 Baala' ti tz'iiba'an yoc'ol aj Juan u men aj Isaiasa, le'ec jun tuul u yadaj u t'an a Dios uchi:—Le'ec ada' u t'an jun tuul mac ich p'atal lu'um. "Tojquinte'ex a na'at ca' a c'üm-oolte'ex a Noochtzili, jabix cuchi tane'ex a tojquintic a beje," cu t'an. 5 "Yan u buut'bul a jooco. Yan u paanbül a witzi. Yan u tojquinbil tuba ma' toj. Quetcunte a bej a ma' quet u wichi," cu t'an. 6 "Tulacaloo' a cristiano yoc'olcaba, beloo' u cu yeelte biqui ca' sa'albücoo' u men a Dioso," cu t'an a jun tuul mac ich p'atal lu'umu,—cu t'an a t'an a tz'iiba'an u men aj Isaias yoc'ol aj Juana. 7 Pues te'i. Yaaboo' a cristiano a c'ochoo' etel aj Juana. U c'atoo' u c'ümoo' a ocja'a. —Inche'exe, top c'ase'ex jabixe'ex u yal can. ¿Mac u yadaj te'ex ca' talaque'ex ti'i ma' a c'ümique'ex u tz'iiquil a Dioso?— cu t'an aj Juan ti'ijoo'o. 8 —Bete'ex a qui'i, ti'i ca' chiclac ti jela'ane'ex a tucul. Ma' a wadique'ex ta bajil wa c'üma'ane'ex chen u men u mame'ex aj quimen Abraham. Tan in wadic te'ex. Le'ec a Dioso, jede'ec u paatal u su'tesic ca'ax le'ec boon a tunich ada' ca' p'aatüc ti'i u mamoo' aj Abraham,— cu t'an ti'ijoo'. 9 —Inche'exe, jabixe'ex a che'e. Paac' u ca'a a baat ti'i u ch'ücbeeb. Tulacal boon a che' a ma' quich'pan u wichi, bel u ca'a ch'ücbül. Bel u ca'a pulbul ich c'aac',— cu t'an aj Juana. 10 —Ti baalo'o, ¿c'u' a ca' ti bete'e?— cu t'anoo' a cristiano ti'i aj Juana. 11 —Le'ec mac a van ti'i ca' tziil u noc'o, yan u tz'eec jun tziilac ti'i mac a ma'axjun tziil a yan ti'iji. Baalo' ilic ti yan u jützic u janal a mac a yan ti'iji,— cu t'an aj Juan ti uchi u nuuc. 12 C'ochoo' aj mol taq'uin ti'i a gobiernojo. U c'atoo' cuchi ca' tz'abücoo' uyocja' u men aj Juan. U c'aatajoo' ti'i aj Juan.—Maestro, ¿c'u' a yan ti betic ino'ono?— cu t'anoo' ti'i. 13 —Ma' a molique'ex a taq'uin ti manal tuwich boon a tz'aja'an a molique'exe,— cu t'an aj Juan ti'ijoo'o. 14 —Uxtun ino'ono, ¿c'u' a yan ti betic ino'ono?— cu t'anoo' a soldado ti'iji. —Ma' a toquique'ex c'u' a yan ti'i ulaac'a, ma'ax etel muc' ma'ax etel tus. Jetz'a'anaque'ex a wool etel a naal,— cu t'an ti'ijoo' a soldadojo. 15 Pues te'i. Le'ecoo' a cristianojo, tanoo' u paac'tic u chictal a Cristo ti jomol. —Uchac aj Juan a Cristojo,— cu t'anoo' a cristianojo. 16 Uchi u nuuc aj Juana. —Inene, walac in tz'eeque'ex ti ocja' chen etel ja',— cu t'an. —Watac jun tuul a mas nooch u meyaj tin wichi. Ma' chucul in yanil ma'ax ti'i ca' in joq'ues u cayte. Bel u cu tz'a'e'ex ti ocja', pero chen etel u Püsüc'al a Dioso, y etel jabix c'aac',— cu t'an. 17 —Ala'aji, jabix mac a que'en a pala tu c'ü' ti'i u pulical u semilla a harina ti ca'nal. Baalo' tu yuusbul u men a iq'ui, ca' joc'oc u c'asil. Bel u cu taac'te u semilla harina a quich'pana, pero le'ec u pacha, bel u ca'a chuwbul ichil a c'aac' a ma' yan q'uin u tupulu,— cu t'an aj Juan ti'ijoo'o. 18 Pues te'i. Ma' jadi' abe' u yadaji. Chawac u pach u tzicbal aj Juana. U yadaj u qui'il u t'an a Dios ti'ijoo' a cristianojo. 19 C'u' betiqui, u tze'ectaj aj gobernador Herodese, u men u ch'a'aj u mu', le'ec ix Herodiasa. Ala'aji, u yütan u yitz'in. U tze'ectaj ilic yoc'ol boonulaac' a c'as u betaja. 20 U betaj ulaac' a c'as aj Herodese, le'ec ca' u tz'aj aj Juan ti presojil. 21 Pues te'i. Le'ec ti ma'ax to tz'abüc aj Juan ti presojili, tan u tz'eec ti ocja' tulacaloo' a cristianojo. Ti a q'uin abe'e, u tz'aj ilic a Jesus ti ocja'. Le'ec ti jobi ti ocja' a Jesusu, tan to u t'an ala'i etel a Dios le'ec ti jeebi a ca'ana. 22 Te'i chiclaji jabix paloma u Püsüc'al a Dioso. Emi yoc'ol a Jesusu. Uchi a t'an ti ca'ana. —Inchech in Mejenech. Yaj in wu'yeech. Qui' in wool ta wetel,— cu t'an a t'an ti ca'ana. 23 Pues te'i. Jabix wal treinta jaab yan ti'i a Jesus ti caji ti manül u yadü' u pectzil a Dioso. —A Jesusu, u mejen aj Jose,— cu t'anoo' a cristianojo, pero chen u tuclajoo' ti baalo'. Le'ec u tat aj Joseje, aj Eli u c'aba'. 24 U tat aj Eliji, aj Matat u c'aba'. U tat aj Matata, aj Levi u c'aba'. U tat aj Leviji, aj Melqui u c'aba'. U tat aj Melquiji, aj Jana u c'aba'. U tat aj Janaja, aj Jose u c'aba'. 25 U tat aj Joseje, aj Matatias u c'aba'. U tat aj Matatiasa, aj Amos u c'aba'. U tat aj Amoso, aj Nahum u c'aba'. U tat aj Nahumu, aj Esli u c'aba'.U tat aj Esliji, aj Nagai u c'aba'. 26 U tat aj Nagaiji, aj Maat u c'aba'.U tat aj Maata, aj Matatias u c'aba'.U tat aj Matatiasa, aj Semei u c'aba'.U tat aj Semeiji, aj Jose u c'aba'.U tat aj Joseje, aj Juda u c'aba'. 27 U tat aj Judaja, aj Joana u c'aba'.U tat aj Joanaja, aj Resa u c'aba'.U tat aj Resaja, aj Zorobabel u c'aba'.U tat aj Zorobabele, aj Salatiel u c'aba'.U tat aj Salatiele, aj Neri u c'aba'. 28 U tat aj Neriji, aj Melqui u c'aba'.U tat aj Melquiji, aj Adi u c'aba'.U tat aj Adiji, aj Cosam u c'aba'.U tat aj Cosama, aj Elmodam u c'aba'.U tat aj Elmodama, aj Er u c'aba'. 29 U tat aj Ere, aj Josue u c'aba'.U tat aj Josueje, aj Eliezer u c'aba'.U tat aj Eliezere, aj Jorim u c'aba'.U tat aj Jorimi, aj Matat u c'aba'. 30 U tat aj Matata, aj Levi u c'aba'. U tat aj Leviji, aj Simeon u c'aba'. U tat aj Simeono, aj Juda u c'aba'. U tat aj Judaja, aj Jose u c'aba'. U tat aj Joseje, aj Jonan u c'aba'.U tat aj Jonana, aj Eliaquim u c'aba'. 31 U tat aj Eliaquimi, aj Melca u c'aba'. U tat aj Meleaja, aj Mainan u c'aba'. U tat aj Mainana, aj Matata u c'aba'. U tat aj Matataja, aj Natan u c'aba'. 32 U tat aj Natana, aj David u c'aba'. U tat aj Davidi, aj Isai u c'aba'.U tat aj Isaiji, aj Obed u c'aba'. U tat aj Obede, aj Booz u c'aba'. U tat aj Boozo, aj Salmon u c'aba'. U tat aj Salmono, aj Naason u c'aba'. 33 U tat aj Naasono, aj Aminadab u c'aba'. U tat aj Aminadaba, aj Aram u c'aba'. U tat aj Arama, aj Esrqm u c'aba'.U tat aj Esromo, aj Fares u c'aba'. U tat aj Farese, aj Juda u c'aba'. 34 U tat aj Judaja, aj Jacob u c'aba'. U tat aj Jacobo, aj Isaac u c'aba'.U tat aj Isaaca, aj Abraham u c'aba'. U tat aj Abrahama, aj Tare u c'aba'. U tat aj Tareje, aj Nacor u c'aba'. 35 U tat aj Nacoro, aj Serug u c'aba'. U tat aj Serugu, aj Ragau u c'aba'. U tat aj Ragauju, aj Peleg u c'aba'. U tat aj Pelegue, aj Heber u c'aba'. U tat aj Hebere, aj Sala u c'aba'. 36 U tat aj Salaja, aj Cainan u c'aba'.U tat aj Cainana, aj Arfaxad u c'aba'. U tat aj Arfaxada, aj Sem u c'aba'. U tat aj Seme, aj Noe u c'aba'.U tat aj Noeje, aj Lamec u c'aba'. 37 U tat aj Lameque, aj Matusalen u c'aba'.U tat aj Matusalene, aj Enoc u c'aba'.U tat aj Enoco, aj Jared u c'aba'.U tat aj Jarede, aj Mahalaleel u c'aba'.U tat aj Mahalaleele, aj Cainan u c'aba'. 38 U tat aj Cainana, aj Enos u c'aba'.U tat aj Enoso, aj Set u c'aba'.U tat aj Sete, aj Adan u c'aba'.U tat aj Adana, le'ec a Dioso.

Lucas 4

1 Pues te'i. Yan u Püsüc'al a Dios ichil u püsüc'al a Jesus ti joq'ui chi' a noja' Jordana. Bensabi u men u Püsüc'al a Dios ichil a p'atal lu'umu. 2 Le'ec a quisini, tan u yaaltic u yemes u yool a Jesus ca' u bete' a c'asa. Cuarenta q'uin que'en te'i a Jesusu, y ma' uchi u janali. Pachili, wi'ijaji a Jesusu. 3 —Wa jaj ti inchech u Mejenech a Dioso, adü ti'i a tunich ada' ca' su'tuc ti panil,— cu t'an a quisin ti'i a Jesusu. 4 —Baala' ti tz'iiba'an,— cu t'an a Jesus ti'iji. —Ma' chen etel pan cuxa'an a cristianoji. Yan ilic u tz'ocsic tulacal u t'an a Dioso,— cu t'an ti'i a quisini. 5 Pues te'i. Le'ec a quisini, u bensaj a Jesus tac tu pol a witz a top ca'nala. Ich jun p'e rato ilic u ye'aj ti'i tulacal boon a caj a yan yoc'olcaba. 6 —Bel in quin manes ta cuenta tulacal abe'e, tac etel boon u qui'il. Tz'abi ten abe'e, у jede'ec u paatal in sijic ti'i mac in c'ati,— cu t'an a quisin ti'i a Jesusu. 7 —Wa cuchi ca' xonlaquech tin taan a tz'aa' ten a tziqui, jede'ec in tz'eec tech tulacal abe'e,— cu t'an a quisin ti'iji. 8 —Baala' ti tz'iiba'an ichil uju'um a Dioso,— cu t'an a Jesusu. —"C'ajes a Noochtzili, le'ec a Dios. Jadi' ti'i ala'i ca' a tz'aa' a tziqui." Baala' ti tz'iiba'an,— cu t'an a Jesus ti'iji. 9 Pues te'i. Le'ec a quisini, u bensaj a Jesus ich caj Jerusalene. U tz'aj a Jesus tac tu pol uyotoch a Dioso. —Wa jaj ti le'ec inchech uMejenech a Dioso, pulu a bajil tac ti lu'um. 10 Ma' ta yajtal u men baala' ti tz'iiba'an,— cu t'an a quisini. —Le'ec a Dioso, bel u cu tz'aa' ti'ijoo' u yaj xa'num ti ca'an ca' u cününteechoo',— cu t'an a quisini. 11 —Tz'iiba'an ilic ti bel a ca'a cününbül ti'i ma' a t'ochic a woc tuwich tunich,— cu t'an a quisin ti'i a Jesusu. 12 Tz'iiba'an ilic ti baala',— cu t'an a Jesusu. —Ma' qui' a yaaltic a wila' u patalil a Noochtzili, le'ec a Dioso,— cu t'an a Jesus ti'i a quisini. 13 Le'ec ti jobi u yaaltic u yemes u yool a Jesusu, bini a quisin u paac'te u c'ochol u q'uinil u ca' yaaltic tucaye'il. 14 Pues te'i. Usc'aji a Jesus tu cuenta Galileaja. Tan u yaantabül u men u Püsüc'al a Dioso. Tzicbalbi a Jesus tulacal tuba te'iji. 15 Walac u beel ti t'an a Jesus ichil boon a naj tuba walacoo' u much'tal aj Israel u c'ajes a Dioso. Tulacaloo'o, u yadajoo' u qui'il a Jesusu. 16 Pues te'i. C'ochi a Jesus ich caj Nazaret tuba ch'iji. Tu q'uinil a jedele, oqui a Jesus ichil a naj tuba walacoo' u much'tal aj Israel u c'ajes a Dioso. Suc a Jesus u bete' ti baalo'. Wa'laji te'i ti xoc. 17 Le'ec u ju'um a Dios a tz'iiba'an u men aj Isaiasa, tz'abi ti'i u xoco'. Aj Isaiasa,le'ec jun tuul u yadaj u t'an a Dios uchiji. U jebaj a ju'um abe' a Jesusu. U cüxtaj tuba tz'iiba'an ti baala': 18 —Le'ec u Püsüc'al a Noochtzili, que'en tin wetel u men yeeta'anen ti'i ca' in wadü' a quich'pan t'an ti'ijoo' a otzili. U tücaa'tajen in waantoo' a yajoo' u yoolo. U tücaa'tajen ti'i ca' in wadü' ti cha'a'anoo' cuchi a mücha'anoo'o, y ca' uchucoo' u cha'an a ch'oopo. U tücaa'tajen ti'i ca' in joq'uesoo' mac a tanoo' u c'ümic a yaj tu c'ü' mac a tan u tz'aj yajili. 19 U tücaa'tajen ti'i ca' in wadoo' ti'i u q'uinil ca' u yadaj a Dios u c'ümicoo' a qui'i. Baalo' u tz'iibtaj aj Isaiasa,— cu t'an a Jesusu. 20 Le'ec ti jobi u xoquic abe'e, u c'ülaj u ju'um a Dioso. U yusq'uintaj a ju'um ti'i u yaj cananili. Tinlaji a Jesusu. Tulacal boon a cristiano a que'en te'i tuba walacoo' u c'ajsic a Dioso, tanoo' u cha'antic a Jesusu. 21 Caji ti t'an a Jesus eteloo'o. —Aleebe caji tun ti uchul ta taane'ex a c'u' in xocaj te'exe,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 22 Pues te'i. Le'ec boon a cristiano a much'a'anoo' te'iji, u laj adajoo' u qui'il a Jesusu. Sa'too' u yool u men a qui'il t'an u yadaja. —¿Ma' wa le'ec ala'i u mejen aj Joseje?— cu t'anoo' tu bajil. 23 —Uchac tun a wadique'ex ten a t'an ada'a,— cu t'an a Jesusu. —"Aj tz'ücyajech, ca' se' tz'ücü a bajil," que'ex wal tene, yoc'ol ca' in bete' a milagro ta yaame'ex tuba ch'ijeene. Uchac tun a wadique'ex ilic a t'an ada'a: "Ti wu'yaj c'u' a betaj ich caj Capernaum. Bete ilic a jabix abe'wa'ye' ichil a caal," que'ex wal tene,— cu t'an a Jesusu. 24 —Tan in wadic te'ex u jajil. Le'ec mac a tan u yadic u t'an a Dioso, ma' ta'ach u tz'ocsabül u yanil u menoo' u yetcaal,— cu t'an a Jesusu. 25 —Aj Eliasa, jun tuul aj Israel u yadaj u t'an a Dios uchiji. Yanoo' ix ma'icham tu cuenta Israel ti cuxa'an to aj Eliasa. Ox p'e jaab etel tancooch ma' uchi a ja'a. Yan a wi'ijil tulacal tuba cuenta Israele,— cu t'an a Jesusu. 26 —Ma' tücaa'bi aj Elias ca' xi'ic u yaantoo' ix ma'icham cuenta Israeli. Tücaa'bi ala'i ich caj Sarepta tu cuenta Sidon. Te'i u yaantaj jun tuul ix ma'icham,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 27 —Baalo' ilic ti cuxa'an to aj Eliseojo, le'ec jun tuul aj Israel u yadaj u t'an a Dios uchiji. Yanoo' a tan u tu'ujtal u büq'uel u men u c'oja'anil tu cuenta Israel ti a q'uin abe'e. Ma'ax jun tuul tu yaamoo' aj Israel a ch'anesabiji. Jadi' aj Naaman a tali cuenta Siria, jadi' a ch'anesabi,— cu t'an a Jesusu. 28 Le'ec ca' u yubajoo' abe'e, lic'oo' u tz'iiquil tulacaloo' a cristiano a much'a'anoo' u c'ajes a Dios te'iji. 29 Lic'oo' a cristianojo. U joc'sajoo' a Jesus tu pach caj tu c'asil. Que'en a caj abe' tuwich witz. U bensajoo' ala'i tuba toj wa'an a witzi. U c'atiintajoo' u lench'inte a Jesus tac yalam witz. 30 C'u' betiqui, mani a Jesus chumucoo' a Cristianojo. Bini. 31 Pues te'i. Bini a Jesus ich caj Capernaum tu cuenta Galilea. Tan u ca'ansicoo' a cristiano a que'en te'i tu q'uinil a jedele. 32 Sa'too' u yool ti tanoo' u ca'ansabül u men a Jesusu, u men chica'an ti u yeel c'u' a tan u ye'iqui. 33 Pues te'i. Jun tuul a winiqui, yan ac'ac'asba'al ichil u yoolo. Que'en a winic abe' tu yaamoo' a much'a'anoo' u c'ajes a Dioso. Uchi u t'an ti chich a winic abe'e. 34 —P'üto'on. Ma' c'u' a t'an to'oni. Inchech a Jesusu. Nazaret taleech. ¿Taleech wa a jobso'on? In weel a wich. Incheche, u Mejenech Dios,— cu t'an ti'i a Jesusu. 35 —Ma' a t'an,— cu t'an a Jesus ti'iji. —Joq'uen ichil u yool a winiqui,— cu t'an ti'i. Le'ec a c'ac'asba'ala, u c'atsaj a winic ti lu'um tu taanoo' a cristianojo. Ma' u yajcuntaj a winiqui. Chen joq'ui ichil u yool ala'aji. 36 Sa'too' u yool a cristiano a que'enoo' te'iji. Cajoo' ti t'an tu bajiloo'. —¿C'u' tun ti winiquil ada'a? Etel u patalil y etel u muc' walac u joc'sicoo' a c'ac'asba'ala, y walacoo' u joc'ol ichil u yool a maca,— cu t'anoo' tu bajil. 37 Tzicbalbi a Jesus tulacal tuba te'iji. 38 Pues te'i. Joq'ui a Jesus ichil a naj abe' tuba much'a'anoo' a cristianojo. Bini tu yotoch aj Simon. C'oja'an u yixa'an aj Simono. Tan u chücüwil ti chich. C'aatbi ti'i a Jesus ca' u yaante a nooch'upu. 39 Bini ti wa'tal tzeel a c'oja'ana. U yadaj ca' manüc u chücüwil. Mani ti'i. Tu seebal liq'ui a nooch'upu. U tz'ajoo' u janal u yaj sutiloo'. 40 Pues te'i. Tan u yocol a q'uini. Tulacal a maca, u bensajoo' u c'oja'an etel a Jesusu. Yaab u wich u c'oja'aniloo' a yana. Le'ec a Jesusu, u tz'aj u c'ü' yoc'ol a jujun tuul a c'oja'ana. U ch'anesajoo'. 41 Yanoo' ilic a c'ac'asba'al a joc'saboo' ichil u yool a cristianojo. —Incheche,u Mejenech Dios,— cu t'anoo' a c'ac'asba'al ti chich ti'i a Jesusu. C'u' betiqui, ma' ta'ach u cha'ic u t'an a c'ac'asba'ala, u men le'ec a c'ac'asba'ala, u yeeloo' ti le'ec a Jesusu, le'ec u yaj Sa'alil a cristianojo. 42 Pues te'i. Le'ec ti sasajiji, joq'ui a Jesusu. Bini tuba ma' yanoo' a cristianojo. Le'ecoo' a cristianojo, cajoo' u cüxte a Jesusu. Le'ec ca' u cüxtajoo'o, ma' u c'atiintajoo' u chaa' ca' xi'ic a Jesusu. 43 —Yan ilic in beel ichil ulaac' a caja. Yan ilic in wadic ti'ijoo' a cristiano te'i a qui'il t'an yoc'ol biqui ti tan tun u tücaa' a Dioso,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. —Tücaa'been in bete' ti baalo',— cu t'an ti'ijoo'. 44 Tan ti tan u manül a Jesus tulacal tuba cuenta Galilea. Walac u beel ti t'an ichil boon a naj tuba walacoo' u much'tal a cristiano u c'ajes a Dioso.

Lucas 5

1 Pues te'i. Jun p'eel q'uin wa'an ti que'en a Jesus chi' a laguna u c'aba' Genesaret. Yanoo' a cristiano te'iji. Tanoo' u tutulca'tic u bajil ti'i ca' mas naatz'ücoo' tu tzeel a Jesus ti'i u yubicaloo' u tzicbaltic u t'an a Dioso. 2 Le'ec a Jesusu, u yilaj ca' cuul a barco chi' a ja'a. Le'ecoo' a mac a walacoo' u jooc' ichili, joc'a'anoo' ichil a barco abe'e. Tanoo' u p'o'ic u chinchor walaquil u müch ch'ilam. 3 Oqui a Jesus ichil jun cuul a barcojo. Ti'i aj Simon a barco abe'e. —Jisi tz'etz'eecac ich ja',— cu t'an a Jesus ti'iji. Tinlaji a Jesus ichil a barco ti'i u ca'ansicoo' a cristiano a que'en chi' a ja'a. 4 Pues te'i. Jobi ti t'an a Jesus eteloo' acristianojo. —Benes a barco ich tamil,— cu t'an a Jesus ti'i aj Simono. —Te'i a tzümique'ex a chinchor walaquile'ex a müch ch'ilam,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' boon tuul a que'en ichil a barcojo. 5 —Noochwinic,— cu t'an aj Simon ti'i a Jesusu. —Uchi ti meyaj ti chich tulacal a ac'ü'ü, pero ma'ax c'u' ti müch'aja. C'u' betiqui, u men tan a wadic to'ono, bel ti ca'a ti yaalte,— cu t'an aj Simon ti'i a Jesusu. 6 U tz'ajoo' ich ja' walaquiloo' u müch ch'ilam. Caji ti t'uupul a chinchor abe' u men u yaabil aj ch'ilama. 7U ye'ajoo' u c'ü' ti'ijoo' u yet'oc ichil ulaac' a barco ca' talacoo' aantabül. C'ochoo' ala'oo'. U tudesajoo' a barco tu ca' cuulil. Watac u budel a barco u men u yaabil aj ch'ilama. 8 Le'ec ca' u yilaj c'u' a uchiji, xonlaji aj Simon Pedro tu taan a Jesusu. —Noochil, ma' u naj ca' culaquech tin tzeele. Top walac in cüxtic in sip'il,— cu t'an aj Simon ti'i a Jesusu. 9 U yadaj abe'e, u men sa'ti u yool etel boon aj ch'ilam u müchajoo'o. Sa'too' ilic u yool boon tuul a que'enoo' etel aj Simono. 10 Sa'too' ilic u yool aj Jacob y aj Juan le'ecoo' u mejen aj Zebedeojo. Le'ecoo' a ca' tuul abe'e, walacoo' u comon meyaj etel aj Simon. —Ma' u jac'ül a wool,— cu t'an a Jesus ti'i aj Simono. —Jabix ilic ca' a müchajoo' to aj ch'ilama, leeb a caal a müchoo' a cristiano ca' xicoo' tu c'ü' a Dioso,— cu t'an a Jesus ti'iji. 11 Le'ec ca' u c'ochesajoo' a barco chi' a ja'a, u p'ütajoo' tulacaloo' u nu'cul u meyaj. Binoo' tu pach a Jesusu. 12 Pues te'i. Le'ec ti que'en a Jesus ichil jun p'eel a caja, c'ochi jun tuul a winic etel. Top tan u tu'ujtal u büq'uel u men u c'oja'anil.Le'ec ca' u yilaj a Jesusu, xonlaji tu taan. U c'aataj ti'i a Jesus ca' aantabüc. —Noochil, wa qui' ta wich a ch'anesiquene, jede'ec u paatal a ch'anesiquen,— cu t'an ti'i a Jesusu. 13 Le'ec a Jesusu, u tz'aj u c'ü' yoc'ol a winiqui. —In c'ati,— cu t'an ti'i. —Ch'aneech tun,— cu t'an a Jesusu. Tu seebal ch'ani a winiqui. 14 —Ma' a wadic ti'i ma'ax mac wa in qui'cuntajech,— cu t'an a Jesus ti'iji. —Jadi' ca' xiquech etel u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. Ye'e a bajil ti'i, у tz'a ti'i a Dios a sij-ool a jabix ilic ti tz'iiba'an ichil a ley u tz'iibtaj aj Moisese. Te'i u yilicoo' ti ch'aneech,— cu t'an a Jesusu. 15 C'u' betiqui, t'iit'i ti mas yaab u pectzil etel c'u' u betaj ti'i a winiqui. Mas yaabajoo' a cristiano a walacoo' u much'tal u yuboo' u t'an. C'ochoo' ilic ti'i ca' ch'anesabücoo'. 16 Le'ec a Jesusu, boch walac u beel tu junal tuba ma' yanoo' a cristiano ti t'an etel a Dioso. 17 Pues te'i. Jun p'eel q'uin tan u ca'ansicoo' a cristiano a Jesusu. Te'i tina'anoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'ata. Te'i ilic que'enoo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese. Te' tala'anoo' ala'oo' ichil tulacal a caj cuenta Galilea cuenta Judeaja. Yanoo' ilic a taloo' ich caj Jerusalen xan. Yan u muc' a Dios etel a Noochtzil ti'i u ch'anesicoo' a c'oja'ana. 18 C'ochoo' ulaac' a winiqui. Tanoo' u cuchic jun tuul a winic a sotmen u büq'uel a ma' ta'ach u peeque. Coya'an ti que'en tuwich u coytaan. U yaaltajoo' u c'oches a c'oja'an tu taan a Jesusu. 19 Top yaab a cristiano a much'a'anoo' te'iji. Ma' u cüxtajoo' biqui ca' u c'oches a c'oja'an tu tzeel a Jesusu. Ta wich quet u pol a naja, nac'oo' pol naj etel ac'oja'ana. U potajoo' u pol a naja. Te'i uyemsajoo' a c'oja'an tac etel u coytaan tu taan aJesusu. 20 Le'ec a Jesusu, u yilaj ti que'enoo' u yool tu pach ala'i ti'i ca' u ch'anes a sotmen u büq'uele. —Sa'tesabi a sip'il,— cu t'an a Jesus ti'iji. 21 Le'ecoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'at u yet'ocoo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese, cajoo' u yadü': —Tan u maclant'antic a Dioso. Ma'ax mac jede'ec u paatal u sa'tesic a sip'ili, jadi' a Dioso,— cu t'anoo' tu bajil. 22 A Jesusu, u na'taj c'u' a tanoo' u tucliqui. —¿C'u' ca'a tane'ex a tuclic abe'e?— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 23 —Ma' yaj ca' in wadü' ti sa'tesabi u sip'il u men ma' chica'an wa jaj ti sa'tesabi ti'i. C'u' betiqui, yaj ca' in wadü' ca' wa'lac. Ca' uchuc u ximbal u men te'i u chictal wa jaj in t'an,— cu t'an a Jesusu. 24 —Inene, yanajeen ti cristianojil. Wa ca' in ch'anes ala'aji, chica'an te'ex ti patalen ti sa'tesaj sip'il wa'ye' yoc'olcab,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. —Tan in wadic tech. Wa'len. Molo a coytaan. Ca' xiquech ta wotoch,— cu t'an ti'i a winic a sotmen u büq'uele. 25 Coya'an ti que'en a sotmen u büq'uel taan a cristianojo. Tu seebal wa'laji. U molaj u coytaan. Caji ti usc'al tu yotoch. Tan u yadic u qui'il a Dios ti tan u beele. 26 Sa'too' u yool a cristiano etel c'u' a maniji. U yadajoo' u qui'il a Dioso. Saacajoo' tu jajil. —Top jumpaay ti wilaj aleebe,— cu t'anoo'. 27 Pues te'i. Mas pachili, joq'ui te'i a Jesusu. Le'ec ti tan u beele, u yilaj aj Leviji. Ala'aji, jun tuul aj mol taq'uin ti'i a gobiernojo. Tina'an ti que'en tu cuuchil tuba walac u meyaj. —Co'ox tin pach,— cu t'an a Jesus ti'iji. 28 Up'ütaj a meyaj a tan u betiqui. Liq'ui. Bini tu pach a Jesusu. 29 Pues te'i. Le'ec aj Leviji, u betaj a fiesta ichil u yotoch ti'i a Jesusu. Nooch a fiesta u betaja. Much'lajoo' ti yaab aj mol taq'uin ti'i a gobiernojo. Much'lajoo' ilic ti yaab ulaac' mac. Que'enoo' ti janal pach mesa. 30 Ilbi a Jesus tu yaamoo' u men a fariseo u c'aba'oo' u na'at u yet'ocoo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese. Eariseojoo' ilic ala'oo'o. Cajoo' u p'a'astoo' u yaj cambal a Jesusu. —¿C'u' ca'a tane'ex a janal a wuc'ul eteloo' aj mol taq'uin ti'i a gobiernojo, u yet'ocoo' a top yanoo' u sip'ili?— cu t'anoo' ti'i u yaj cambal a Jesusu. 31 —Ma' c'abeet aj tz'ücyaj ti'ijoo' a muc'a'ani, pero c'abeet ti'ijoo' a c'oja'ana,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' ti uchi u nuuc. 32 —Ma' taleen ti'i ca' in wadü' ti'ijoo' a cristiano a tojoo' u na'at ca' u jeloo' u tucul ca' tun u tucloo' a tojo. Taleen ti'i ca' in wadü' abe' ti'ijoo' a yanoo' u sip'ili,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 33 Pues te'i. —Le'ecoo' u yaj cambal aj Juan aj tz'aj ocja'a, yaab sut ti walacoo' u p'ütic a janal ti'i ca' uchucoo' u suq'uin. Walacoo' ilic u t'an ti yaab etel a Dioso,— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. —Baalo' ilic ti walacoo' u betic u yaj cambaloo' boon a fariseo u c'aba'oo' u na'ata. C'u' betiqui, a waj cambaloo' incheche, walacoo' u janal u yuc'ul. ¿C'u' ca'a?— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 34 —Ma' tu paatale'ex a tz'eec ti'ijoo' mac a emi ti uc'ul etel aj tz'ocolbeel ca' u p'ütoo' u janal ca' tun uchucoo' u suq'uin le'ec ti que'en to aj tz'ocolbeel tu yaamoo',— cu t'an a Jesus ti uchi unuucticoo'o. 35 —C'u' betiqui, watac u q'uinil, le'ec ti bel u ca'a joc'sabül aj tz'ocolbeel tu yaamoo' u yaj sutili. Ti a q'uin abe'e, beloo' u ca'a ti suq'uin,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 36 Pues te'i. Uchi ilic u t'an a Jesus ti'ijoo' ich mucult'an yoc'ol biqui ti ma' qui' tu cuntal a tumulben to etel a uchben a sucoo' u bete'e. —Ma'ax mac walac u tz'eec a tumul noc' ti'i u püc'ülbeeb a uchben noc'o,— cu t'an a Jesusu. —Wa cuchi ca' u betoo' ti baalo'o, bel u cu tzili' a tumul noc' tuba u joc'sic u püc'ülbeebe, y ma' qui' tu joc'ol a li' noq'ui,— cu t'an ti'ijoo' ich mucult'an. 37 —Ma'ax walac u tz'abül tumul vino ichil u cuuchil a betabi etel uchben q'uewel,— cu t'an. —Wa cuchi ca' tz'abüc ti baalo'o, tanil u tzaquesic u bajil a tumul vinojo, bel u ca'a ti jeetel a uchben q'uewele. Tooxol u ca'a cuchi a vinojo, y c'astal u ca'a cuchi a q'uewele,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' ich mucult'an. 38 —Yan u tz'abül a tumul vino ichil u cuuchil a betabi etel tumul q'uewel,— cu t'an a Jesusu. 39 —Ma'ax le'ec mac u yaaltaj a uchben vinojo, ma' tu c'atiintic u yuc'u' a tumulben to. "Mas qui' a uchbene," cu t'anac cuchi,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' ich mucult'an.

Lucas 6

1 Pues te'i. Jun p'eel q'uin tan u manül a Jesus eteloo' u yaj cambal ich col. U q'uinil jedel a q'uin abe'e. Wi'ijoo' u yaj cambal a Jesusu. U jirip'tajoo' tz'etz'eec u semilla a harinaja. U jüjüxc'ü'tajoo' ti'i ca' joc'oc u pach. U jantajoo'. 2 C'u' betiqui, yanoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'at te'iji. —¿C'u' ca'a tane'ex a betic c'u' a ma' qui' u betabül tu q'uinil a jedele?— cu t'anoo' ti'i u yaj cambal a Jesusu. 3 —¿Ma' wa a xocaje'ex c'u' u betaj aj quimen rey David u yet'ocoo' u yetmanül ti wi'ijoo'o?— cu t'an a Jesus ti'ijoo' ti uchi u nuuc. 4 —Oqui aj David ichil u yotoch a Dioso,— cu t'an a Jesusu. —U molaj a waj harina a tz'abi ti'i a Dioso. U tz'aj ti'ijoo' u yetmanül. U laj jantajoo' a waj harinaja. Le'ec a Dioso, u tz'aj ca' jantabüc a waj harina abe' jadi' u menoo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. Ala'aji, ma' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Diosi,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 5 —Inene, yanajeen ti cristianojil. Yan in yanil ti tücaa' ca'ax tu q'uinil jedel,— cu t'an a Jesusu. 6 Pues te'i. Ti ulaac' u q'uinil a jedele, oqui a Jesus ichil jun cuul naj tuba walacoo' u much'tal aj Israel u c'ajes a Dioso. Tan u ca'ansicoo' te'i. Tu yaam a much'a'anoo' te'iji, yan jun tuul a winic a mooch u c'ü'ü. 7 Le'ecoo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moises u yet'ocoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'ata, tanoo' u cha'antic a Jesusu. U c'atoo' u yila' wa ca' u ch'anes a mac tu q'uinil a jedel ti'i ca' paatac u yadoo' ti yan usip'il a Jesusu. 8 C'u' betic a Jesusu, u yeel c'u' a tanoo' u tucliqui. —Wa'len chumuquil,— cu t'an a Jesus ti'i a winic a mooch u c'ü'ü. Liq'ui. Wa'laji te'i. 9 —Bel in quin c'aate te'ex jun p'eel a t'ana,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a tanoo' u cha'ana. —¿Biqui'il a qui' tu c'axül ti'i a ley ti u q'uinil a jedele, wa ti'i ti betical a qui'i, wa ti'i ti betical a c'asa? ¿Qui' wa ca' ti sa'alte u cuxtal a maca, wa ca' ti quimes ala'i ti u q'uinil a jedele?— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 10 Le'ec a Jesusu, u sutaj u wich u cha'antoo' tulacaloo'. —Sützü a c'ü',— cu t'an ti'i a winiqui. U sützaj u c'ü'. Ch'ani. 11 Lic'oo' u tz'iiquil ala'oo' tu jajil. Cajoo' u tzicbalte c'u' a cu betoo' ti'i a Jesusu. 12 Pues te'i. Ma' top uchi manüc u q'uinil abe' ti naq'ui a Jesus tuwich witz ti t'an etel a Dioso. U mansaj a ac'ü' ti t'an te'i. 13 Le'ec ti sasajiji, u püyajoo' boon u yaj cambal. Tu yaamoo' ala'oo'o, u yeetaj doce tuul. —Inche'ex in waj xa'num,— cu t'an ti'ijoo' a doce tuulu. 14 Yeetbi aj Simono. U tz'aj u c'aba' ti aj Pedro. Yeetbi aj Andres, le'ec u yitz'in aj Simono. Yeetboo' aj Jacobo, aj Juana, aj Felipeje, aj Bartolomeje, 15 aj Mateojo, aj Tomasa, y ulaac' aj Jacobo. Le'ec aj Jacob abe'e, le'ec u mejen aj Alfeojo. Yeetbi ilic ulaac' aj Simono. —Cananista,— cu t'anoo' ti'i aj Simon abe'e. 16 Yeetbi ilic aj Judasa, le'ec u mejen aj Jacobo. Yeetbi ilic aj Judas Iscarioteje, le'ec mac u tzolaj a Jesusu. 17 Pues te'i. a Jesusu, emi tuwich a witz abe' uyet'ocoo' a doce tuulu. Wa'laji tuba quet a lu'umu. Top yaaboo' u yaj cambal a que'enoo' te'iji. Mani tu pach u yaabil a cristiano a much'a'anoo' tu yaam. Yan a taloo' cuenta Judeaja. Yan a taloo' ich caj Jerusalen. Yan a taloo' chi' c'ac'naab ich caj Tiro caj Sidon. C'ochoo' u yuboo' u t'an a Jesusu. C'ochoo' ilic a c'oja'an ti tz'ücbülü. 18 Baalo' ilic boon a yan a c'ac'asba'al tu yooloo', joc'sabi ti'ijoo'. 19 Tulacaloo' a cristiano a much'a'anoo' te'iji, tanoo' u yaaltic u tülü' a Jesusu. Tan u ch'anesicoo' tulacal ala'oo' etel u patalil. 20 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, u cha'antajoo' u yaj cambal. —Le'ec boone'ex a otzile'exe, qui'e'ex cuchi a wool. Yan te'ex a cuuchil ichil u cuenta a Dioso,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 21 —Le'ec boone'ex a jabix wi'ije'ex ti'i c'u' a ti'i a Dios aleebe, qui'e'ex cuchi a wool. Bel u ca'a tz'abül te'ex ti chucul te'ex,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. —Le'ec boone'ex a tane'ex a woc'ol aleebe, qui'e'ex cuchi a wool. Bele'ex a ca'a ti che'ej,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 22 —Le'ec ti motztzile'ex u menoo' a cristianojo, qui'e'ex cuchi a wool. Baalo' ilic le'ec ti tane'ex a joc'sabül tu yaamoo' ala'oo'o. Baalo' ilic ti tane'ex a p'a'asbül, y tan u yaalbül ti c'ase'ex a c'aba' tin woc'lal inen a yanajeen ti cristianojili,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 23 —Qui'aque'ex a wool tu q'uinil u yuchul a c'as abe' te'exe. Uchuque'ex a siit u men u qui'ile'ex a wool. Bete'ex abe'e, u men yan ti yaab a qui'il te'ex a taaca'an ti ca'an. Le'ecoo' u uchben mamaa' a cristiano abe' a tanoo' u beticte'ex a c'asa, u betajoo' ilic a c'as a jabix abe' ti'ijoo' a winic u yadajoo' u t'an a Dios uchi,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambal. 24 —C'u' betiqui, yaj a bele'ex a ca'a a c'ümü' boon tuule'ex a ayic'ale'exe. A c'ümaje'ex tun a qui'i,— cu t'an a Jesusu. 25 —Yaj a bele'ex a ca'a a c'ümü' boon tuule'ex a na'aje'exe. Bele'ex a ca'a ti wi'ijtal. Yaj a bele'ex a ca'a a c'ümü' boon tuule'ex a tane'ex a che'ej aleebe. Bel u ca'a ti yajtal a woole'ex. Bele'ex a ca'a ti oc'ol,— cu t'an a Jesusu. 26 —Yaj a bele'ex a ca'a a c'ümü' boon tuule'ex a tane'ex a tzicbalbül ti qui'e'ex u men tulacaloo' a cristianojo. Le'ecoo' u uchben mamaa'oo' abe'e, u tzicbaltajoo' ilic u qui'il boon tuul u tz'ajoo' u bajil jabix tanoo' u yadic u t'an a Dioso, pero chenoo' u tus,— cu t'an a Jesusu. 27 —Pues te'i. Tan in wadic te'ex boone'ex a walaque'ex a wu'yic in t'ana. Yacunte'ex boon a tz'iic te'exe. Yan a betique'ex a qui' ti'ijoo' boon a walacoo' u motzintique'exe,— cu t'an a Jesusu. 28 —Qui'qui't'ante'exoo' mac walacoo' u p'a'astique'ex. C'ajese'ex a Dios yoc'oloo' boon a walacoo' u betic te'ex a c'asa,— cu t'an a Jesusu. 29 —Le'ec mac ca' u jütz'ü' a p'u'ucu, sutu a junxeele, ca' u jütz'ü'. Wa yan mac ca' u ch'aa' a noc' jun tziili, ma' a wet'ic ti'i u ch'a'ic jun tziil ulaac',— cu t'an a Jesusu. 30 —Le'ec mac tan u matic c'u' a yan te'exe, tz'a'e'ex ti'i. Le'ec a mac ca' u toco' a c'u' teche, ma' a beele'ex ti yaab sut a c'aate'ex ca' u yusq'uinte abe'e,— cu t'an a Jesusu. 31 —Jabix ilic a c'ate'ex ca' betabüc te'exe, baalo' ilic a yan a betique'ex ti'ijoo'o,— cu t'an a Jesusu. 32 —Pues te'i. Wa cuchi jadi' a yajoo' u yube'ex a tane'ex a yacuntiqui, ma' tane'ex a betic a qui'il ti baalo'i. Le'ecoo' a que'enoo' ilic ichil u sip'ili, walacoo' ilic u betic ti baalo',— cu t'an a Jesusu. 33 —Wa cuchi jadi' ti'ijoo' boon a walacoo' u betic te'ex a qui' tane'ex a betic a qui'i, ma' tane'ex a betic a qui'il ti baalo'i. Le'ecoo' a que'enoo' ilic ichil u sip'ili, walacoo' ilic u betic ti baalo',— cu t'an a Jesusu. 34 —Wa cuchi jadi' ti'ijoo' a walacoo' u yusq'uintic u jel a taq'uin a walaque'ex a tz'eec u maantoo'o, ma' tane'ex a betic a qui'il ti baalo'i. Le'ecoo' a que'enoo' ilic ichil u sip'ili, walacoo' ilic u tz'eec ti maanil a taq'uin ti'ijoo' a walacoo' u yusq'uintic u jel tucaye'il,— cu t'an a Jesusu. 35 —Yacunte'exoo' mac a tz'iicoo' te'exe. Yan a betique'ex qui'il ti'ijoo'. Yan a tz'eeque'ex ti maanil a taq'uin ti'ijoo', pero ma' tzaj a tuclique'ex wa bel u ca'a usq'uinbil te'ex u jel. Ca' a bete'ex ti baalo'o, bel u ca'a tz'abül te'ex a qui'il ti yaab u men a Dioso. Bel ilic u ca'a ti chictal ti le'ec inche'ex u mejen a Dios ti ca'ana. Ala'aji, walac ilic u ch'a'ic u yotzililoo' boon a ma' ta'achoo' u tz'eec a bo'tiqui, u yet'ocoo' boon a c'ac'as cristianojo,— cu t'an a Jesusu. 36 —Yan a ch'a'ique'ex u yotzilil a maca, jabix ilic ti walac u ch'a'bül u yotzilil a mac u men a Tate'ex a que'en ti ca'ana,— cu t'an a Jesusu. 37 —Pues te'i. Ma' a yaaltique'ex a cüxtic wa u cüxtaj u sip'il a maca. Ti baalo'o, ma' tu yaaltabül cüxtabül wa a cüxtaje'ex a sip'il inche'exe. Ma' a tz'eeque'ex a mac ichil u sip'ili. Ti baalo'o, ma' ta tz'abüle'ex ichil a sip'il. Sa'tese'ex u sip'il a maca. Ti baalo'o, bel u ca'asa'tesabül a sip'ile'ex,— cu t'an a Jesusu. 38 —Sije'ex c'u' a c'abeet ti'i ulaac'a. Ti baalo'o, bel u ca'a sijibil te'ex u men a Dioso. Le'ec ti bel u ca'a p'isbil c'u' a bel u ca'a sijibil te'exe, bel u ca'a but'bul ti chich ichil u p'isbeeb. Bel u ca'a tintinjütz'bül ti'i ca' ococ u chucaan. Tudel u ca'a asto ti tan u manül tu pach u men u yaabil. Baalo' ti bel u ca'a sijibil te'exe. Jabix ilic ti walaque'ex a p'isic c'u' a tane'ex a sijiqui, baalo' ilic ti bel u ca'a p'isbil c'u' a bel u ca'a sijibil te'exe,— cu t'an a Jesusu. 39 Pues te'i. Uchi u t'an a Jesus eteloo' ich mucult'an yoc'ol mac a tan u yadic a ma' u yeel c'u'iji. —Jun tuul a ch'oopo, ma' tu paatal u bensic u yetch'oopil. Wa ca' u betoo' ti baalo', beloo' u ca'a ti c'axül ich ch'e'en tu ca' tuulil,— cu t'an a Jesusu. 40 —Ma'ax mac aj cambal u yeel a mas yaab tuwich u maestro. C'u' betiqui, le'ec ti joboo' u ye'bel ti'i boon u yeel a maestrojo, jadi' quet u yeeloo' etel a maestrojo,— cu t'an a Jesusu. 41 —¿C'u' ca'a tan a wilic u sip'il a hermano bete cuenta tan a wilic tz'etz'eec a ta'lu'um ichil u nec' u wichi? Uxtun incheche, ma' ta'ach a tz'eec ta wool ti nooch a sip'il incheche, bete cuenta jabix noxi' che' a que'en ichil u nec' a wich,— cu t'an a Jesus yoc'oloo' u sip'il. 42 —Incheche, ma' ta'ach a wilic a jabix a noxi' che' a que'en ichil u nec' a wich,— cu t'an. —C'u' betiqui, baala' walac a wadic ti'i a hermanojo. "Hermano," queech. "Cha'a in joc'sic abe' a jabix ta'lu'um a que'en ichil u nec' a wich," queech ti'i. ¿C'u' ca'a ma' saaquech a wadü' a jabix abe' ti'iji?— cu t'an. —Incheche, chen aj cho'ech. Payanbej joq'ues abe' a jabix noxi' che' a que'en ichil u nec' a wich. Pachili, jede'ec a wilic ti qui' biqui ca' ajoq'ues abe' a jabix ta'lu'um a que'en ichil u nec' u wich a hermanojo,— cu t'an a Jesus yoc'oloo' u sip'il. 43 —Pues te'i. Le'ec a cristianojo, jabix ilic a che'e. Le'ec a che' a quich'pana, ma' tu tz'eec u wich ti c'as. Ma'ax a c'ac'as che'e, ma' tu tz'eec u wich a quich'pana,— cu t'an a Jesusu. 44 —Etel u wich a che'e, chica'an biqui'il a che'e. Ma' tu wichintic a chimun a q'ui'ixi. Ma'ax tu wichinbil ix tz'us u men a q'ui'ix pocche'e,— cu t'an a Jesusu. 45 —Le'ec a qui'il winiqui, walac u betic a qui' u men u qui'il u na'at. Le'ec a c'ac'as winiqui, walac u betic a c'as u men u c'asil u na'at. Chica'an biqui'il u na'at a mac etel u t'an,— cu t'an a Jesusu. 46 —Pues te'i. "Noochil, Noochil," que'ex ten. ¿C'u' ca'a walaque'ex a chiitiquen ti baalo', pero ma' ta'ache'ex a betic c'u' a walac in wadiqui?— cu t'an a Jesusu. 47 —Tulacal a mac a walacoo' u c'ochol tin wetele, y a walacoo' u yubic in t'ana, y a walacoo' u betic c'u' a walac in wadiqui, ala'oo'o, 48 jabix a mac a tan u men naj etel tunich. U paantaj ti tam tac yoc'ol jun p'eel tunich. Yoc'ol a tunich abe'e, caji u tzaamte a tunich ti'i u colocche'il a naja. Le'ec ti tuda'an a ja'a, cu'unquinbi a lu'um u men u yoc a ja'a. C'u' betiqui, ma' u pecsaj a naji, u men qui' betaja'an yoc'ol a tunichi,— cu t'an a Jesus ich mucult'an. 49 —Uxtun mac a walacoo' u yubic in t'an pero ma' ta'achoo' u tz'ocsiqui. Ala'oo'o, jabix ilic a winic a tan u men naj eteltunich xan. C'u' betiqui, ma' u paantaj ma'ax tz'etz'eec tuba u cajsaj a naja. Jadi' yoc'ol lu'um u tz'aj a tunichi. Le'ec ti cu'unaji a lu'um u men u yoc a ja'a, c'axi a naj ti jomol. Jumpul c'asaji a naja,— cu t'an a Jesus ich mucult'an.

Lucas 7

1 Pues te'i. Le'ec ti jobi ti t'an a Jesus eteloo' a cristianojo, joq'ui te'i. Bini ich caj Capernaum. 2 Que'en u noochiloo' a soldado te'i. Yan u yaj meyaj jun tuul, c'oja'an. Top c'abeet ti'i. Watac u quimil. 3 Le'ec a soldado abe'e, u yubaj u pectzil a Jesusu. U tücaa'tajoo' a nucuch winic ti'i aj Israel ti'i ca' u püyü' a Jesusu. U c'ati ca' u c'aatoo' ti'i a Jesus ca' talac qui'cunbul u yaj meyaj. 4 Le'ec ti c'ochoo' etel a Jesusu, u yadajoo' ti'i tulacaloo' u yool. —Qui' a waantic a soldado abe'e,— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 5 —Qui' u yool a soldado abe' eteloo' ti wetcaal aj Israele. U betaj to'on a naj tuba walac ti much'tal ti c'ajes a Dioso,— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 6 Pues te'i. Bini a Jesus tu pachoo'. Le'ec ti chema' c'ochoc a Jesus tu yotoch a soldado abe'e, cümbi u menoo' ulaac' u yaj xa'num a soldadojo. Le'ec ala'oo'o, u amigo a soldadojo. Baala' a tücaa'boo' u yadü' ti'i a Jesusu: —"Noochil, ma' in mas tuc'sic a wool. Ma' chucul in yanil ti'i ca' talaquech ichil in wotoch," cu t'an a soldadojo,— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 7 —"Ma'ax u naj xan ca' xiquen ta wetel. Jadi' adü ca' qui'ac in waj meyaj, y bel u ca'a ti ch'anül," cu t'an a soldadojo,— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 8 —"Yan ilic in noochil. Walac u tücaa'tiquen. Yanoo' ilic a soldado awalac in tücaa'tiqui. Walac in wadic ti'i a jun tuul ca' xi'ic, y walac u beel. Walac in wadic ti'i ulaac' ca' talac, y walac u talel. Walac in wadic ti'i in waj meyaj ca' u bete' a c'u'aca, y walac u betic abe'e," cu t'an a soldadojo,— cu t'anoo' u amigo a soldado ti'i a Jesusu. 9 Le'ec ti aalbi abe' ti'i a Jesusu, sa'ti u yool u men u t'an a soldado abe'e. U sutaj u bajil ti t'an eteloo' a cristiano a tücünacoo' tu pach. —Tan in wadic te'ex. Ca'ax boon tuul in wetcaal a que'enoo' u yool tin pacha, ma'ax tuba cuenta Israel in cüxtaj jun tuul ti wetcaal a top que'en u yool tin pach tu jajil jabix a soldado abe'e,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a cristianojo. 10 Le'ec boon tuul a tücaa'boo' u men u noochil a soldadojo, u p'ütajoo' a Jesus ti bej. Usc'ajoo' tu yotoch a soldado abe' tucaye'il. U yilajoo' u yaj meyaj a soldado abe' te'i. Ch'ana'an tun. 11 Pues te'i. Bini a Jesus ti jun p'eel a caj Nain u c'aba'. Tücünacoo' u yaj cambal tu pach. Yanoo' ilic ti yaab a cristiano tu pach ala'aji. 12 Tanoo' to u c'ochol tu chi' a cot a que'en tu xoy a caj abe'e. Tan ilic u joc'sabül ich caj jun tuul a quimene. Le'ec u na' a quimene, ix ma'icham. Ma' yan ulaac' u yal. Jadi' a quimen abe'e. Yanoo' a cristiano a taloo' ich caj a tücünacoo' tu pach ix ma'icham abe'e. 13 Le'ec ca' u yilaj ix ma'icham a Noochtzili, otzil tu wich. —Ma' a woc'ol,— cu t'an a Jesus ti'iji. 14 Naatz'i a Jesus tu tzeel a quimene. U tülaj u cuuchil tuba tan u c'oochbol. Wa'lajoo' aj mucsaja. —Tan in wadic tech, tz'ub. Liq'uen,— cu t'an a Jesus ti'i a quimen ch'ajomo. 15 Tinlaji a quimene. Caji ti t'an. Le'ec a Jesusu, u c'ubaja ch'ajom ti'i u na'. 16 Jac'oo' u yool tulacaloo'. Cajoo' u yadü' u qui'il a Dioso. —Chiclaji tiqui yaam jun tuul a top patal a walac u yadic u t'an a Dioso,— cu t'anoo'. —Ino'on aj Israelo'ono, ti'ijo'on Dios. U ch'a'aj ti wotzilil,— cu t'anoo' a que'enoo' te'iji. 17 Tzicbalbi tulacal tuba cuenta Judea c'u' u betaj a Jesusu. Tzicbalbi ilic ca'ax tubajac ma' naach cuenta Judea. 18 Pues te'i. Le'ecoo' u yaj cambal aj Juan aj tz'aj ocja'a, u tzolajoo' ti'i c'u' a walac u betic a Jesusu. 19 Le'ec aj Juana, u püyajoo' ca' tuul u yaj cambal. —Ca' xique'ex a c'aate ti'i a Jesus wa le'ec aj Sa'alil ala'i a tan ti paac'tiqui, wa yan ti paac'tic ulaac',— cu t'an aj Juan ti'i a ca' tuulu. 20 Le'ec ti c'ochoo' a ca' tuul etel a Jesusu, u yadajoo' u t'an aj Juan ti'iji. —Le'ec aj Juan aj tz'aj ocja'a, u tücaa'tajo'on ta wetel. ¿Inchech wa aj Sa'alil a tan ti paac'tiqui, wa yan ti paac'tic ulaac'?— cu t'an a ca' tuul ti'i a Jesusu. 21 Ti'i ilic a hora abe' a Jesusu, u ch'anesajoo' ti yaab a c'oja'ana, ca'ax top yaj u c'oja'anil. U joc'sajoo' a c'ac'asba'al tu yooloo' a maca. U sasilcuntajoo' u wich a ch'oopo. 22 Le'ec ti jobi u betic abe' a Jesusu, u nuuctajoo' u yaj cambal aj Juana. —Ca' usc'aque'ex etel aj Juan a wade'ex ti'i c'u' a wilaje'ex y c'u' a wu'yaje'exe,— cu t'an. —Tanoo' u sasilcunbul u wich a ch'oopo. Le'ecoo' a ch'etec u yoco, tanoo' u ximbal tucaye'il. Tanoo' u ch'anesabül a tan u tu'ujtal u büq'uel u men u c'oja'anili. Tanoo' u jeebbel u xiquin a cooco. Tanoo' u ca' cuxtal a quimene. Tan u yaalbül u qui'il pectzil a Diosti'ijoo' a otzili,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a ca' tuulu. 23 —Qui' u yool mac a ma' siq'ui u yool tene,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a ca' tuulu. 24 Pues te'i. Le'ec ti usc'ajoo' tu pach u yaj xa'num aj Juana, caji a Jesus u tzicbalte aj Juan eteloo' a cristianojo. —¿C'u' a bine'ex a wila' ich p'atal lu'um? ¿Bine'ex wa a wila' a pocche' a tan u pecsabül u men ic'? Ma' bine'ex a wila' abe'e,— cu t'an a Jesusu. 25 —¿C'u' a bine'ex a wila'? ¿Bine'ex wa a wila' a winic a top quich'pan u noc'o? Le'ecoo' a quich'pan u noc' a top qui' u cuxtaloo'o, que'enoo' ichil u yotoch a reye. Ma' ta wilique'exoo' ichil a p'atal lu'umi,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a cristianojo. 26 —¿C'u' a bine'ex a wila'? ¿Bine'ex wa a wila' jun tuul a tan u yadic u t'an a Dioso? Le'ec, bine'ex a wila' jun tuul a tan u yadic u t'an a Dioso. Tan in wadic te'ex. Le'ec aj Juan abe'e, mas nooch u wichil u meyaj tuwich boon tuul u yadajoo' u t'an a Dios uchi,— cu t'an a Jesusu. 27 —Bel in quin wadü' te'ex c'u' a tz'iiba'an yoc'ol ala'aji,— cu t'an a Jesusu. —"Inene, tan in tücaa'tic in waj xa'num ta taan. Bel u cu tojquinte a cristiano ti'i ca' u c'ümeechoo'," cu t'an a Dioso. Baalo' ti tz'iiba'an,— cu t'an a Jesusu. 28 —Tan in wadic te'ex. Ma' yan a winic a yanaji yoc'olcab a mas nooch u wichil u meyaj tuwich aj Juan aj tz'aj ocja'a,— cu t'an a Jesusu. —C'u' betiqui, ca' yanacoo' a hermanojo, que'enoo' tu c'ü' a Dioso. Ca'ax ma' nooch u wichil u meyaj jun tuul a hermano tu yaamoo' u chucaan a hermanojo, mas nooch u wichil u meyaj xan tuwich aj Juana,— cu t'an a Jesusu. 29 —Le'ecoo' a ca'ax macac u yet'ocoo' aj mol taq'uin ti'i a gobiernojo, le'ec ca' u yubajoo' u pectzil aj Juana, u c'ümajoo' aocja'a. Ti baalo'o, u ye'ajoo' ti toj a tan u betic a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 30 —C'u' betiqui, a fariseo u c'aba'oo' u na'ata, u yet'ocoo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese, ma' u c'ümajoo' a ocja' etel aj Juana. Ti baalo'o, ma' u c'ümajoo' c'u' u c'ati u bete' a Dios eteloo'o,— cu t'an. 31 —¿C'u' a qui' ca' in wadü' te'ex ti'i ca' chiclac te'ex biqui'iloo' u na'at a cristiano a cuxa'anoo' to aleebe? ¿C'u' aj etel jede'ecoo' in quetiqui?— cu t'an a Jesusu. 32 —Ala'oo'o, jabix ca' muuch' a tz'ub a tina'anoo' chumuc caj. Jun muuch'u, tanoo' u t'an ti chich etel ulaac' a jun muuch'u. "Ti wuustaj a xool jabix ich baxül tz'ocolbeele. C'u' betiqui, ma' a c'atiintaje'exe. Ma' uche'ex a woc'ot. Uchi ti woc'ol jabix ich baxül quimili. Ma'ax ti baalo'o, ma' a c'atiintaje'ex xan. Ma' uche'ex a woc'ol," cu t'anoo' a jun muuch'u,— cu t'an a Jesusu. 33 —Baalo' ilicoo' a cristiano aleebe. Le'ec ti caji ti meyaj aj Juan aj tz'aj ocja'a, ma' u jantaj a janala. Ma'ax u yuc'aj a vinojo. "Yan a c'ac'asba'al tu yool," que'ex,— cu t'an a Jesusu. 34 —Inene, yanajeen ti cristianojil. Walac in janal in wuc'ul,— cu t'an a Jesusu. —"Jac' ti'i a janala," que'ex tin woc'ol. "Walac u caalül. Walac u yet'octicoo' aj mol taq'uin ti'i a gobierno u yet'ocoo' a mac a top yanoo' u sip'ili," que'ex tin woc'ol,— cu t'an a Jesusu. 35 —C'u' betiqui, etel c'u' a tanoo' u betic a tanoo' u tz'ocsic a Dioso, chica'an ti toj u na'at a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 36 Pues te'i. Chiitbi a Jesus u men jun tuul a fariseo u c'aba' u na'at ca' xi'ic ti janal etel.Oqui a Jesus ichil u yotoch ala'aji. U cüxtaj u cuuch pach mesa. 37 Pues te'i. Ichil a caj abe'e, jun tuul tu yaamoo' ix ch'up a walacoo' u cüjtal etel a ca'ax macaca, u yubaj ti que'en a Jesus pach mesa ichil u yotoch a fariseo u c'aba' u na'ata. U talesaj a tz'i' p'uul tuda'an ti boc. Betabi a p'uul abe' etel a tunich u c'aba' alabastro. 38 C'ochi tu tojil u yoc tuba que'en a Jesusu. Tan u yoc'ol ix ch'up abe'e. Caji ti t'aaj u c'a' u wich yoc'ol u yoc a Jesusu. U chowaj etel u tzo'otzel. U yutzintaj u yoc a Jesusu. U tz'aj a boc tuwich u yoc. 39 Le'ec mac u chiitaj a Jesus ti janala, fariseo u c'aba' u na'at. Le'ec ca' u yilaj c'u' a tan u betabül ti'i a Jesusu, caji u tucle: —Wa cuchi tu jajil walac u yadic u t'an a Dios a Jesusu, u na'taj cuchi mac ix ch'upil tan u tülic u yoc. Yaab u sip'il ix ch'up ado'o,— cu t'an a winic abe' tu bajili. 40 —Simon, yan c'u' a yan in wadic tech,— cu t'an a Jesus ti'i u yumil a naja. —Adü ten, maestro,— cu t'an aj Simon ti'i a Jesusu. 41 —Jun tuul a winiqui, walac u tz'eec u taq'uin ti maanil. Ca' tuul a uchi u maan taq'uin etele. Jun tuulu, u maantaj quinientos dolar. Ulaac' a jun tuulu, u maantaj cincuenta dolar,— cu t'an a Jesus ich mucult'an ti'i a fariseojo. 42 —Ma' pataloo' u bo'te u p'ax tu ca' tuulil. Le'ec a winiqui, u ch'a'ajoo' u yotzilil. U sijajoo' ti'i ti baalo'. ¿Mac tu yaam a ca' tuul aj maan taq'uin a bel u cu mas yacunte u yumil a taq'uin abe'e?— cu t'an a Jesus ti'i aj Simono. 43 —Tin tuclic inene, le'ec a mas yaab u p'ax a sijibi ti'iji, le'ec a mas bel u cu yacunte a winiqui,— cu t'an aj Simono. —A nuuctajen ti toj,— cu t'an a Jesus ti'iji. 44 Le'ec a Jesusu, u sutaj u bajil u cha'antaj ix ch'upu. —Ila ixch'up ada'a,— cu t'an a Jesus ti'i aj Simono. —Le'ec ti oqueen ichil a wotocho, ma' a tz'aj ten a ja' ti'i in p'o'ical in woc jabix ti suco'on ti bete'. C'u' betiqui, ix ch'up ada'a, u ch'ulaj in woc etel u c'a' u wich. U cho'aj in woc etel u tzo'otzel,— cu t'an a Jesus ti'i aj Simono. 45 —Ma' a wutzintajen jabix ti suco'on ti bete'. C'u' betiqui, uchucal in wudel wa'ye'e, tan ti tan u yutzintic in woc ix ch'up ada'a,— cu t'an a Jesusu. 46 —Ma' a tz'aj a boc tin poli. C'u' betic ix ch'upu, u tz'aj a boc a top co'oj u tool yoc'ol in woc,— cu t'an a Jesus ti'i aj Simono. 47 —Tan in wadic tech. Etel a c'u' u betaj tene, chica'an ti top yaj u yubeen ix ch'upu. U men top yaj u yubeene, chica'an ilic ti sa'tesabi ti'i u sip'il ca'ax yaab. C'u' betiqui, mac a ma' yaab u sip'ili, ma' ilic yaj u yubi ti yaab mac a uchi u sa'tesaj sip'ili,— cu t'an a Jesusu. 48 —Sa'tesabi a sip'il,— cu t'an a Jesus ti'i ix ch'upu. 49 Le'ecoo' u chucaan aj sutil a que'enoo' chi' mesa etel a Jesusu, cajoo' u tucle c'u' u yadaj a Jesusu. —¿C'u' u wich a winic ada'a? Walac ilic u sa'tesaj sip'il,— cu t'anoo' tu bajil. 50 —A tz'ocsaj ti patalen in sa'alteech, mentücü, sa'ala'anech. Jetz'a'anac a wool. Ca' xiquech,— cu t'an a Jesus ti'i ix ch'upu.

Lucas 8

1 Pues te'i. Tan u manül a Jesus ich caj ich aldea. Tan u t'an te'i. U yadaj ti'ijoo' a qui'il t'an, le'ec biqui ti tan tun u tücaa' a Dioso. Le'ecoo' a doce tuul u yaj cambala, tücünacoo' tu pach a Jesusu. 2 Tücünacoo' ilic ix ch'up tu pach a Jesusu. Le'ecoo' ix ch'up abe'e, le'ec a joc'saboo' a c'ac'asba'al ichiloo' u yool etel a ch'anesaboo' u c'oja'anili. Tu yaamoo'abe' que'en ix Maria. —Ix Magdalena,— cu t'anoo' ti'i. Joc'sabi siete tuul a c'ac'asba'al ichil u yool ala'aji. 3 Tu yaamoo' ilic ix ch'up abe'e, yan jun tuulu, ix Juana u c'aba'. Le'ec u yicham ala'aji, aj chuza u c'aba'. Walac u meyaj ichil u yotoch aj rey Herodes. Le'ec ulaac' ix ch'up a que'en pach a Jesusu, ix Susana u c'aba'. Yanoo' ilic ulaac'. Walacoo' u yaantic a Jesus etel c'u' a yanoo' ti'iji. 4 Pues te'i. Much'lajoo' ti yaab a cristiano etel a Jesusu. Taloo' cajil caj. Caji ti t'an a Jesus ich mucult'an. 5 —Jun tuul a winiqui, bini ti pac'. Le'ec ti tan u pac', yan a semilla a c'axi tuwich bej. Wa'che'bi a semilla abe'e. C'ochoo' a ch'iich'i. U jantajoo' a semilla abe'e,— cu t'an a Jesus ich mucult'an. 6 —Yan a püc'bi tuba ma' pim a lu'umu. Yan a tunich yalama. Le'ec ti tan u ch'iili, tiqui u men ma' yan u ja'il,— cu t'an a Jesusu. 7 —Yan a püc'bi tuba yan a jabix a c'ünchiimi. Le'ec ti tan u ch'iil a püc'aala, ch'iji ilic a jabix a c'ünchiimi. U c'ascuntaj a püc'aala,— cu t'an a Jesusu. 8 —Yan a püc'bi ichil a lu'um a siisi. Qui' u ch'iil a püc'aal te'iji. U tz'aj u wich. U tz'aj cien sut mas yaab u wich tuwich boon semilla a püc'biji,— cu t'an a Jesusu. Le'ec ti jobi u yadic a mucult'an abe'e, uchi u t'an ti chich a Jesusu. —Le'ec mac patal u yubi in t'ana, yan u tz'eec tu yool,— cu t'an a Jesusu. 9 Pues te'i. Le'ecoo' u yaj cambal a Jesusu, u c'aatajoo' ti'i c'u' a walac u yadic a mucult'an abe'e. 10 —Tz'abi te'ex ca' a ch'a'e'ex u tojilyoc'ol biqui ti tan tun u tücaa' a Dioso. Le'ecoo'ulaac' a cristianojo, jadi' ich mucult'an tanoo' uyubic. Ti baalo'o, ca'ax tanoo' u cha'an, ma'tanoo' u yilic. Ca'ax tanoo' u yubic a t'ana, ma' tanoo' u ch'a'ic u tojil,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 11 —Pues te'i. Le'ec ada' u nu'cul a mucult'an in wadaj to. Le'ec jabix a semillaja, le'ec abe'e, jabix u t'an a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 12 —Le'ec jabix a semilla a c'axi ti beje, le'ec abe'e, jabixoo' a cristiano a aalbi ti'ijoo' u t'an a Dioso. C'ochi a quisin eteloo'o. U tocaj ti'ijoo' u t'an a Dios u yubajoo' ti'i ma' u tz'ocsicoo' abe'e, ti'i ma' u sa'albüloo',— cu t'an a Jesusu. 13 —Le'ec jabix a semilla a püc'bi tuwich a tunichi, le'ec abe'e, jabixoo' a cristiano a aalbi ti'ijoo' u t'an a Dioso,— cu t'an. —Qui'oo' u yool u yubi a t'an abe'e. U c'ümajoo'. C'u' betic ala'oo'o, jabix a püc'aal a ma' yan u can. Ma' ta'achoo' u muc'yaj. Jun p'e rato ilic tan u tz'ocsic. Le'ec ca' u c'ümoo' a yaja, walacoo' u p'ütic u tz'ocsic u t'an a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 14 —Le'ec jabix a semilla a püc'bi tuba yan a jabix a c'ünchiimi, le'ec abe'e, jabixoo' a cristiano a aalbi ti'ijoo' u t'an a Dioso,— cu t'an. —U c'ümajoo' a t'an abe'e. Pachili, top que'enoo' u yool tu pach a jabix a c'u' a ti'i a yoc'olcaba. Top que'enoo' u yool tu pach u ayic'alil. Top que'enoo' u yool tu pach a c'u' a qui'oo' tu wich u beticoo' yoc'olcab. U men abe'e, tan u joc'ol ti'ijoo' ti ma'ax c'u' ti qui'il a tan u yantal ti'ijoo'o,— cu t'an a Jesusu. 15 —Le'ec jabix a semilla a püc'bi tuba siis alu'umu, le'ec abe'e, jabixoo' a cristiano a aalbi ti'ijoo' u t'an a Dioso,— cu t'an. —U c'ümajoo' a t'an abe'e. Qui'oo' u na'at. Ma' ta'achoo' u p'ütic u tz'ocsic a t'an abe'e. Ma' ta'achoo' u tuc'ul u yool, mentücü, walac u yaabtal a qui'il u menoo',— cu t'an a Jesusu. 16 —Pues te'i. Le'ec ca' u t'übaj a lamparaja, ma'ax mac walac u nocquintic a c'u'ac yoc'ol ti'i ma' u chictal u saqui. Ma'ax walac u tz'eec abe' yalam cama. Walac u tz'eec abe' tu cuuchil. Ti baalo'o, sasil u wich mac a oqui ich naj u men a lampara abe'e,— cu t'an a Jesus ich mucult'an yoc'ol ma' ti muquic c'u' a tan ti tz'ocsiqui. 17 —Ma' yan a c'u' a muca'an a wa ma' tu chictala. Baalo' ilic a t'an a muca'ana, bel ilic u ca'a u'yajbül. Laj bel u ca'a eeltabül,— cu t'an a Jesusu. 18 —U men laj bel u ca'a eeltabülü, tz'aje'ex ta wool c'u' a tane'ex a wu'yiqui. Le'ec mac u yeel a tz'etz'eeque, bel u ca'a tz'abül ti'i ca' u yeelte ti mas yaab. Le'ec mac a tan u tuclic ti u yeele, pero ma'ax c'u' u yeele, bel u ca'a tocbol ti'i c'u' a tan u tuclic ti u yeele,— cu t'an a Jesusu. 19 Pues te'i. Le'ec u na' u yet'ocoo' u yitz'in a Jesusu, c'ochoo' ti sut etel. C'u' betiqui, ma' tu paataloo' u beel tu tzeel ala'i u men u yaabil a cristiano a much'a'anoo' te'iji. 20 —Udi a na' u yet'ocoo' a witz'in. Wa'an ti que'enoo' pach naj. U c'atoo' sut ta wetel,— cu t'an u yaalbül a Jesusu. 21 —Tulacal mac a walacoo' u yubic ut'an a Dioso, y walacoo' u betic c'u' a tanoo' u yubiqui, ala'oo'o, in na' in witz'inoo',— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a cristianojo. 22 Pues te'i. Jun p'eel q'uin oqui a Jesus ich barco u yet'ocoo' u yaj cambal. —Co'ne'ex tac junxeel a lagunaja,— cu t'an ti'ijoo'. Joc'oo' te'i. Cajoo' ti beel junxeel a ja'a. 23 Le'ec ti tanoo' u beele, emi u wüyül a Jesusu. Caji a ic' ti chich ti'ijoo' tuwich a lagunaja. Caji ti tudel a barcojo. Sabeensil u budel. 24 Binoo' u yajes a Jesusu. —Noochil, Noochil,— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. —Tan u budel a barcojo,— cu t'anoo' ti'i. Liq'ui a Jesusu. U chichich chiitaj a ic' y a ja'a. Mani a chichil iq'ui. Jetz'laji a ja'a. Quich'pan ti p'aati. 25 —¿C'u' ca'a ma' que'ene'ex a wool pach a Dios tu jajili?— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. Jac'oo' u yool. Sa'too' u yool u men c'u' a maniji. —¿C'u' u wich a winic ada'a? Ca'ax ic' ca'ax ja' walac u tz'ocsabül ala'aji. Walac u yuchul jabix ilic ti walac u yadiqui,—cu t'anoo' tu bajil. 26 Pues te'i. C'ochoo' ich barco chi' ja' tuba que'enoo' a cristiano u c'aba' Gadareno. Junxeel a laguna abe'e, te'i que'en a cuenta Galileaja. 27 Le'ec ti tan u joc'ol a Jesus ich barcojo, c'ümbi u men jun tuul winic. Te'i que'en u caal a winic abe'e. Yanoo' a c'ac'asba'al ichil u yool ala'aji. Uchi caac ti manül ti aj ma'noc'. Ma' ta'ach u cuntal ich naj. Walac u cuntal tuba walac u mucbul a quimene. 28 Le'ec ca' u yilaj a Jesus a winic abe'e. uchi u yawat ti chich. Xonlaji tu taan aJesusu. —Jesus, ma' c'u' a t'an teni. Inchech u Mejen a Dios ti ca'an a top nooch u yanili. Ca' a bete' ten jun p'eel qui'il. Ma' a tz'eec ten a yaja,— cu t'an a c'ac'asba'al a que'en ichil u yool a winic ti'i a Jesus ti chichi. 29 U yadaj abe' u men aalbi ti'i u men a Jesus ca' joc'oc ichil u yool a winiqui. Biq'uin ado'o, yaab sut oqui a c'ac'asba'al ichil u yool a winiqui. Walac u c'üxbül a winic tu c'ü' tu yoc ti cadena u menoo' a cristianojo. C'u' betiqui, walac u t'upic a cadenaja. Walac u bensabül a winic abe' u men a c'ac'asba'al ichil a p'atal lu'umu. 30 —¿Mac a c'aba' incheche?— cu t'an a Jesus ti'iji. —Jun muuch' in c'aba',— cu t'an ti'i. U yadaj abe' u men u yaabil a c'ac'asba'al a oca'an ichil u yool a winiqui. 31 —Ca' a bete' to'on jun p'eel qui'il. Ma' a tücaa'tico'on ich c'asil,— cu t'anoo' a c'ac'asba'al ti'i a Jesusu. 32 Pues te'i. Ma' naach te'i que'enoo' a pimil eq'uen a tanoo' u janal tuwich witz. Le'ecoo' a c'ac'asba'ala, u c'aatajoo' ti'i a Jesus ca' tücaa'bücoo' tu yaam a eq'uen abe'e. U cha'aj ca' xicoo' te'i. 33 Joc'oo' a c'ac'asba'al ichil u yool a winiqui. Binoo' tu yaam a eq'uene. Joc'oo' ti alca' ti chich a eq'uene. Emoo' tuba c'üs toj wa'an a witzi. Ocoo' ichil a ja'a. Jüc'moo' te'i. Quimoo'. 34 Pues te'i. Le'ecoo' aj cünün eq'uene, u yilajoo' c'u' a uchiji. Joc'oo' ti alca'. U yadajoo' ich caj ich aldea c'u' a uchi chi' a ja'a. 35 C'ochoo' a cristiano u yila' c'u' a uchiji. C'ochoo' etel a Jesusu. U yilajoo' a winic a joc'oo' a c'ac'asba'al ichil u yoolo. Tina'an ti que'en ala'i taan a Jesusu. Yan tun u noc'. Tojaji u yool a winiqui. Jac'oo' u yool a cristianojo. 36 Le'ecoo' aj cünün eq'uene, uyilajoo' c'u' a maniji. C'ochoo' ala'oo'o. U yadajoo' ti'i a cristiano biqui ti joc'saboo' a c'ac'asba'al ichil u yool a winiqui. 37 Pachil abe'e, tulacaloo' a cristiano a taloo' cuenta Gadaraja, u yadajoo' ti'i a Jesus ca' joc'oc ala'i te'i. U yadajoo' abe' u men top saacoo' tu jajil. Ca' oqui a Jesus ich barcojo. Caji ti usc'al. 38 Pues te'i. Le'ec a winic a joc'saboo' a c'ac'asba'al ichil u yoolo, u c'aataj ca' xi'ic tu pach a Jesusu. Le'ec a Jesusu, ma' u cha'aj ca' talac tu pach. 39 —Ca' xiquech ta wotoch. Adü ti'ijoo' tulacal a cristiano c'u' u betaj tech a Dioso,— cu t'an a Jesus ti'iji. Bini a winiqui. Tulacal tuba ich caj u yadaj boon a qui' a betabi ti'i u men a Jesusu. 40 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, usc'aji tu pach junxeel a lagunaja. C'ümbi tu qui'il u menoo' a cristiano a much'a'anoo' te'iji. Laj que'enoo' te'i u paac'te u yudel. 41 Pues te'i. Jun tuul a winiqui, aj Jairo u c'aba'. Aj tücaa' ichil a naj tuba walacoo' u much'tal aj Israel u c'ajes a Dios ichil a caj abe'e. C'ochi a winic abe' etel a Jesusu. Xonlaji tu taan. U c'aataj ti'i a Jesus wa ma' tu beel tu yotoch. 42 Jun tuul ilic u mejen yan. Ix chu' abe'e. Doce jaab yan ti'i. Watac u quimil.Pues te'i. Le'ec a Jesusu, que'en to tu benil u yotoch a winiqui. Top tan u nüt'bül a Jesus u menoo' u yaabil a cristiano a tücünac tu pacha. 43 Yanoo' ilic ix ch'up tu yaamoo'o. Jun tuulu, doce jaab tan ti tan u joc'ol u q'uiq'uel le'ec u uju. Jobi u sütic u taq'uin etel aj ilmaj. Ma'ax mac paataji u ch'anes. 44 Naatz'i ala'i tu pach aJesusu. U tülaj u chi' u noc' a Jesusu. Ch'ani. Ma' tan u ca' joc'ol u q'uiq'uel. 45 —¿Mac u tülajen?— cu t'an a Jesusu. —Ma' ineni,— cu t'anoo' tulacaloo' a cristianojo. —Noochil, xooya'anech u men u yaabil a cristianojo. Laj tanoo' u nüt'iquech. ¿C'u' ca'a tan a c'aatic mac u tülajech?— cu t'an aj Pedro eteloo' u yet'oc ti'i a Jesusu. 46 —Yan mac u tülajen. In weeltaj abe'e, le'ec ti joq'ui in muc' tz'etz'eecac ti'i u ch'aneeb,— cu t'an a Jesusu. 47 Le'ec a nooch'upu, u na'taj ti ma' muca'an c'u' u betaja. Tzützülnac a nooch'upu. Xonlaji tu taan a Jesusu. Tu taan tulacaloo' a cristianojo, u yadaj ti'i c'u' ca'a u tülic u noc' ala'aji, y biqui ti ch'ani. 48 —Nooch'up, a tz'ocsaj ti patalen in ch'aneseech, mentücü, ch'aneech tun. Jetz'a'anac a wool. U paatal a wusc'al,— cu t'an a Jesus ti'iji. 49 Pues te'i. Tan to u t'an a Jesus etel a nooch'upu, ti c'ochi jun tuul aj xa'num a tali tu yotoch aj Jairojo. —Quimi tun a mejen. Ma' a mas tuc'sic u yool a maestrojo,— cu t'an ti'i aj Jairojo. 50 Le'ec a Jesusu, u yubaj c'u' a aalbi ti'i aj Jairojo. —Ma' u jac'ül a wool. Tz'a a wool tin pach, y bel u ca'a ti ca' qui'tal,— cu t'an a Jesus ti'i aj Jairojo. 51 Le'ec ti c'ochi tu yotoch ala'aji, ma' u cha'aj ma'ax mac ca' ococ etel. Jadi' aj Pedro, aj Jacob, aj Juan etel u na' u tat a tz'ubu, jadi' a ocoo' tu pacha. 52 Tulacaloo' a que'en te'iji, tanoo' u yoc'ol. Naach u yawat u yoc'too' a quimene. —Ma' a woc'ole'ex. Ma' quimen ala'aji. Jadi' tan u wüyül,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 53 U che'ejtajoo' a Jesusu. U yeeloo' ti quimen ix chu'u. 54 Le'ec a Jesusu, u müchaj ix chu' tu c'ü'. —Liq'uen tz'ub,— cu t'an ti'i ti chich. 55 Ca' cuxlaji ix chu'u. Liq'ui. Le'ec a Jesusu, u yadaj ca' tz'abüc u janal ix chu'u. 56 Sa'too' u yool u na' u tat ix chu'u. —Ma' a wadique'ex ti'i ma'ax mac c'u' a mani wa'ye'e,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o.

Lucas 9

1 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, u püyajoo' u yaj cambal a doce tuul tu tzeele. U tz'aj ti'ijoo' u patalil ti'i ca' u joq'uesoo' a c'ac'asba'al ichil u yool a maca, y ti'i u ch'anesicoo' a c'oja'ana. 2 Bel u cu tücaa'too' ca' xicoo' u yadü' ti'ijoo' a cristiano biqui ti tan tun u tücaa' a Dioso. Beloo' ilic u ca'a u ch'anesoo' a c'oja'ana. 3 —Ma' a bensique'ex a ma'ax c'u'i ti tane'ex a beele. Ma' a bensique'ex a xoolte'e, ma'ax a salbeque. Ma' a bensique'ex a janala, ma'ax a taq'uini. Ma'ax a bensique'ex ulaac' a noc',— cu t'an a Jesusu. 4 —Le'ec tuba ca' ocoque'ex ti posado, te'i yane'ex a jedel. Le'ec ti tane'ex a joc'ol ichil a caja, ichil ilic a naj abe' a joc'ole'ex — cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 5 —Tuba ma' a c'ate'ex c'ümbülü, le'ec ti tane'ex a joc'ol te'i, liijte'ex u ta'lu'umil a woc ca' c'axüc. Le'ec abe' u p'is ti ma' qui' u betajoo' te'exe,— cu t'an a Jesusu. 6 Joc'oo' te'i u yaj cambal a Jesusu. Binoo' ichil a caj tulacal tuba. U yadajoo' u pectzil a Dios te'iji. U ch'anesajoo' a c'oja'ana. 7 Pues te'i. Le'ec aj Herodese, que'en ti gobernadoril cuenta Galilea. U yubaj tulacal a c'u' a tan u betabül tu cuenta ala'i u men aJesusu. Sa'ti u yool ala'i u men yan a tanoo' u yadic ti ca' cuxlaji aj Juan aj tz'aj ocja'a. 8 Yanoo' ulaac' a tanoo' u yadic ti chiclaji aj Eliasa, le'ec jun tuul u yadaj u t'an a Dios uchi. Yanoo' ulaac' a tanoo' u yadic ti ca' cuxlaji jun tuul a uchben winic u yadaj u t'an a Dios uchi. 9 —Inen in tücaa'taj ca' ch'ücbüc u cal aj Juan biq'uin ado'o. ¿Mac winiquil abe' a tan u betic a top yaab a tan in wu'yiqui?— cu t'an aj Herodese. U c'atiintaj cuchi u yila' a Jesusu. 10 Pues te'i. Le'ec ti jobi u beticoo' u xa'numbeeb u yaj cambal a Jesusu, ca' much'lajoo' etel. U yadajoo' ti'i a Jesus tulacal a c'u' u betajoo'o. Bensaboo' u men a Jesus ich tz'i' caj Betsaida u c'aba'. 11 Le'ecoo' u yaabil a cristianojo, u yubajoo' tuba bini a Jesusu. C'ochoo' u cüxte. C'ümboo' tu qui'il u men a Jesusu. Aalbi ti'ijoo' biqui ti tan tun u tücaa' a Dios u men a Jesusu. Ch'anesaboo' boon tuul a c'oja'an tu yaamoo'o. 12 Pues te'i. Watac u yocol a q'uini. Naatz'oo' etel a Jesus a doce tuul u yaj cambala. —Adü ti'ijoo' a cristiano ca' xi'icoo' u cüxtoo' u posado eteloo' u janal ichil tulacal a aldea a nütz'a'an wa'ye'e. Que'eno'on ich p'atal lu'um. Ma'ax c'u' a yan wa'ye'e,— cu t'anoo' u yaj cambal ti'i a Jesusu. 13 —Inche'ex ca' a tz'a'e'exoo' u janal,— cu t'an a Jesusu. —Jadi' cinco cuul pan etel ca' tuul aj ch'ilam a yan to'ono. Ma' yan ulaac'. ¿A c'ati wa ca' xico'on ti q'uex janal ti'ijoo' tulacaloo' a cristiano ado'o?— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 14 Yan wal cinco mil tuul ti winic te'i. —Ade'ex ti'ijoo' a cristiano ca' tinlacoo' ich jujun muuch'oo'. Jabix wal cincuenta tuul ichila jujun muuch'u,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 15 U yadajoo' ti'i a cristiano ti baalo'. Laj tinlajoo'. 16 Le'ec a Jesusu, u müchaj a cinco cuul a pan etel a ca' tuul aj ch'ilama. U cha'antaj a ca'ana. U c'ajsaj a Dios yoc'ol a janala. U meen xet'aj a pan etel aj ch'ilama. U tz'aj ti'ijoo' u yaj cambal ca' u t'oxoo' ti'ijoo' a cristianojo. 17 Laj janoo'. Na'ajnoo'. Le'ecoo' u yaj cambala, u tudesajoo' doce cuul a nucuch xac etel u yada' a janala. 18 Pues te'i. Jun p'eel q'uin tu junaloo' que'en a Jesus u yet'ocoo' u yaj cambal. Tan u t'an a Jesus etel a Dioso. —¿Mac winiquilen ti walacoo' u yadic a cristiano tin woc'ol?— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 19 —Yan a walacoo' u yadic ti le'ec inchech aj Juan aj tz'aj ocja'a,— cu t'anoo'. —Yanoo' ulaac' a walacoo' u yadic ti le'ec inchech aj Eliasa. Ulaac' tucaye' walacoo' u yadic ti le'ec incheche, jun tuul a uchben winic a ca' cuxlaji a walac u yadic u t'an a Dios uchi,— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 20 —Uxtun inche'exe, ¿mac winiquilen ti walaque'ex a wadic?— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. —Incheche, Cristojech, u yaj Sa'alilech a cristiano a tücaa'beech u men a Dioso,— cu t'an aj Pedro ti'iji. 21 —Ma' a wadique'ex abe' ti'i ma'ax mac,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' tu jajil. 22 —Pues te'i. Inene, yanajeen ti cristianojil. Yan in c'ümic ti yaab a yaja,— cu t'an ti'ijoo' u yaj cambal. —Bel in ca'a culpachbül u menoo' ti wetcaal a walacoo' u tücaa'. Bel ilic u ca'a u culpachteen u noochiloo' u yaj mansaj t'an acristiano ti'i a Dioso. Baalo' ilic beloo' u cu bete' ten boon tuul u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese. Yan in quimsabül. Yan ilic in ca' cuxtal tucaye'il ti'i u yox p'e q'uin,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 23 Pues te'i. Uchi u t'an a Jesus etel tulacaloo' a cristianojo. —Wa yan mac u c'ati u c'ümeen ti'i u noochili, yan u p'ütic u betic c'u' a qui' tu wich u betic wa'ye' yoc'olcab. Sansamal yan u muc'yajtic boon a yaj a tan u tz'abül ti'i u men tan u tz'ocsiquen. Ti baalo'o, tan u betic jabix a mac a tan u bensic u cruz ti'i ca' quimsabüc tuwich. Le'ec a jabix abe' a qui' ca' talac tin pacha,— cu t'an a Jesusu. 24 —Le'ec mac u c'ati u sa'alte u cuxtal wa'ye'e, sa'tül u ca'a u cuxtal ti ca'an. Uchac u sa'tül u cuxtal a mac yoc'olcab u men que'en u yool tin pach, bel u cu sa'alte u cuxtal ti ca'an,— cu t'an a Jesusu. 25 —¿C'u' aj beel ti'i a mac ca'ax u naalte cuchi tulacal a yoc'olcab y ca' quimic ti ma' c'üma'an u men Dios?— cu t'an a Jesusu. 26 —Wa yan mac a sudac tene, wa xan sudac ti'i in t'an, baalo' ilic le'ec ti ca' uduquen tucaye'ili, sudaquen ilic ti'i. Inene, yanajeen ti cristianojil. Ca' wataquen etel in muc' y etel u muc' a Tattzili, y etel u muc' u yaj xa'num a Dios ti ca'ana. 27 Tan in wadic te'ex u jajil. Yan mac ta yaame'ex a ma' tu quimiloo' asto u yilicoo' biqui ti walac u tücaa' a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 28 Pues te'i. Jabix wal ocho q'uin manüc a t'an abe' u yadaj a Jesusu, naq'ui tuwich witz ti t'an etel a Tattzili. U bensaj aj Pedro, aj Juan y aj Jacob tu pacha. 29 Le'ec ti tan u t'an a Jesus etel a Tattzili, jeeli u cha'an. Naach u sac u noc' tujajil. 30 Te'i chiclaji ca' tuul a winiqui, aj Moises etel aj Eliasa. Tanoo' u tzicbal etel a Jesusu. 31 NaaChoo' ilic u sac a ca' tuulu. Tanoo' u tzicbaltic u pectzil u quimeeb a Jesusu. Uchul u ca'a abe' ich caj Jerusalen. 32 Pues te'i. Ca'ax top tan cuchi u yemel u wüyül aj Pedro eteloo' u yet'oc a ca' tuulu, ma' wiinoo'i. U yilajoo' u sac a Jesusu. U yilajoo' a ca' tuul a wa'an ti que'enoo' tzeel a Jesusu. 33 Le'ec ti cajoo' ti joc'ol a ca' tuul tu tzeel a Jesusu, uchi u t'an aj Pedrojo. —Maestro, qui' ti que'eno'on wa'ye'. ¿Ma' wa qui' ca' ti bete' ox cuul a tz'i' naj ti'i bo'oy? Jun cuulu, tech. Jun cuul ti'i aj Moises, y jun cuul ti'i aj Eliasa,— cu t'an aj Pedrojo. Chen u jan adaj abe'e. Ma' u yeel u tojil c'u' u yadaja. 34 Le'ec ti tan to u yadic abe' aj Pedrojo, emi a muyal yoc'oloo'o. Laj que'enoo' ich muyal. Saacajoo' u yaj cambal a Jesus ti tan u yemel a muyal yoc'oloo'o. 35 U yubajoo' a t'an ichil a muyala. —Le'ec ada'a, in Mejen. Yaj in wu'yi. U'ye'ex u t'an,— cu t'an a t'an ichil a muyala. 36 Le'ec ti uchi a t'an abe'e, u yilajoo' a Jesusu. Tu junal que'en. Ma' u yadajoo' ti'i ma'ax mac c'u' u yilajoo'o, asto ti bini a Jesus ti ca'ana. 37 Pues te'i. Tu samalil to emoo' tuwich witz. C'ümbi u menoo' u yaabil a cristianojo. 38 Jun tuul winic a que'en tu yaamoo' a cristiano a much'a'anoo' te'iji, u c'aataj ti'i a Jesusu. —Maestro, bete ten jun p'eel qui'il. Ch'a'a u yotzilil in mejen. Jadi' ada' in mejene. Ma' yan ulaac',— cu t'an a winic abe' ti chich ti'i a Jesusu. 39 —Yan q'uin ti walac u yoc'ol ac'ac'asba'al ichil u yoolo. Walac u yawat. Walac u tz'eec a sücquimil ti'iji. Walac u yoom u chi'. Walac u yajcuntic in mejen. C'üs ma' ta'ach u p'ütic in mejen,— cu t'an a winiqui. 40 —In c'aataj ti'ijoo' a waj cambal ca' u joq'uesoo' a c'ac'asba'al a que'en ichil u yoolo. C'u' betiqui, ma' pataloo',— cu t'an ti'i a Jesusu. 41 —Top ma' que'ene'ex a wool tu jajil tu pach a Dioso. Top que'en to a woole'ex tu pach a uchbene,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. —¿Boon q'uin to yan in cuntal ta yaame'ex y muc'yajte'ex?— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. —Tales a mejen,— cu t'an a Jesus ti'i a winiqui. 42 Tanil u naatz'ül u mejen a winiqui, c'atsabi u men a c'ac'asba'ala. Caji ti süquimil. Le'ec a Jesusu, u chichich chiitaj a c'ac'asba'ala. U ch'anesaj a tz'ubu. U c'ubaj ti'i u tat tucaye'il. 43 Sa'too' u yool tulacaloo' a cristiano ca' u yilajoo' u patalil a Dioso.Pues te'i. Le'ecoo' a cristiano abe'e, tanoo' to u tuclic tulacal a c'u' u betaj a Jesus ti uchi u t'an eteloo' u yaj cambal. 44 —Tz'a ta woole'ex c'u' a bel in quin wadü' te'exe. Inene, yanajeen ti cristianojil. Bel in ca'a c'ubbul tu c'ü'oo' a cristianojo,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 45 Ma' u ch'a'ajoo' u tojil u t'an. Muca'an u nu'cul a t'an abe' ti'ijoo'o, mentücü, ma' pataloo' u ch'a' u tojil. Saacoo' u yaj cambal u c'aate ti'i a Jesus c'u' u nu'cul a t'an abe'e. 46 Pues te'i. Le'ecoo' u yaj cambal a Jesusu, tanoo' u p'ujsic u bajil etel t'an yoc'ol mac amas nooch u wichil u meyaj tu yaamoo'o. 47 Le'ec a Jesusu, u yeel c'u' a tanoo' u tucliqui. U püyaj jun tuul a tz'ubu. U tz'aj tu tzeel. 48 —Le'ec mac ca' u yaante a jabix tz'ub ada' a tan u tz'ocsiquen chen u men tan u tz'ocsiquene, tan ilic u yaantiquen. Tanil u yaantiquene, tan ilic u yaantic mac u tücaa'tajen. Ti baalo'o, le'ec mac ta yaame'ex a tan u betic jabix ma'ax c'u' u yeele, le'ec, aj ch'a'bej ta yaame'ex,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 49 Pues te'i. Uchi u nuuc aj Juana. —Noochil, biq'uin ado'o, jun tuul a winiqui, etel ilic a c'aba' walac u joc'sic a c'ac'asba'al ichil u yool a maca. Ti wilaj abe'e. Ma' tücünac ala'i ta pach tiqui wetel, mentücü, ti wadaj ti'i ti ma' u betic ti baalo',— cu t'an aj Juan ti'i a Jesusu. 50 —Ma' a wet'ique'ex u betic abe'e. Le'ec mac a ma' tz'iic ta wetele'exe, ala'aji, qui' u yool ta wetele'ex,— cu t'an a Jesusu. 51 Pues te'i. Le'ec ti tan u naatz'ül u q'uinil u beel a Jesus ti ca'ana, u tz'aj u yool ti beel ich caj Jerusalen. 52 U tücaa'tajoo' u yaj xa'num ca' xi'ic taanil ich jun p'eel tz'i' caj. Que'en tu cuenta Samaria a caj abe'e. U c'atiintajoo' u paye' cüxte u posado a Jesusu. 53 C'u' betiqui, ma' u c'atiintaj tz'abül a posado ti'i a Jesus u men tan u beel ich caj Jerusalen. 54 Le'ec aj Jacob etel aj Juana, u yeeltaj c'u' a maniji. —Noochil, ¿ma' wa qui' ca' ti c'aate ca' c'axüc a c'aac' ti ca'an ca' quimsabücoo' jabix ilic u betaj aj Elias uchiji? Ala'aji, jun tuul u yadaj u t'an a Dios uchi,— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 55 AJesusu, u sutaj u bajil u tojquintoo'. —Ma' a weele'ex biqui'il u tucul u Püsüc'al a Dios a que'en ta wetele'exe,— cu t'an ti'ijoo'. 56 —Inene, yanajeen ti cristianojil. Ma' taleen ti'i in quimesoo' a cristianoji. Taleen ti'i in sa'alticaloo',— cu t'an ti'ijoo'. Joc'oo' te'i. Binoo' ich ulaac' caj. 57 Pues te'i. Le'ec ti tanoo' u beele, baala' u yadaj jun tuul a winiqui. —Le'ec a tuba ca' xiqueche, bel in ca'a ta pach,— cu t'an ti'i a Jesusu. 58 —Le'ec a ch'umaca, yan u cuuchil ich tunich. Le'ec a ch'iich'i, yan u c'u'. C'u' betiqui, inen a yanajeen ti cristianojili, ma' yan in cuuchil. Ma' yan ma'ax tuba u paatal in coytal ti jedel,— cu t'an a Jesus ti'iji. 59 —Co'ox tin pach,— cu t'an a Jesus ti'i ulaac' a winiqui. —Noochil, se' cha'a in beel tln wotoch. Quimic to in tata, ca' talaquen ta pach,— cu t'an a winic ti'i a Jesusu. 60 —Le'ec a ma' ta'achoo' u c'ajsic a Dioso, jabix quimenoo' ti'i a Dioso. Mas toj ca' culacoo' ala'oo' u mucoo' aquimene,— cu t'an a Jesus ti'iji. —Incheche, ca' xiquech a wadü' u pectzil a Dios ti'ijoo' a cristianojo,— cu t'an a Jesusu. 61 Baalo' u yadaj ulaac' a jun tuulu. —Noochil, bel in ca'a ta pach, pero se' cha'a in beel in wadü' a se' beel ti'ijoo' in familiaja,— cu t'an ulaac' a jun tuul ti'i a Jesusu. 62 —Le'ec a caji ti meyaj a tan ti tan u cha'an tu pacha, chen tan u c'atiintic a uchben u p'ütaja. Ala'aji, ma'ax c'u' aj beel ti'i a Dioso,— cu t'an a Jesus ti'i a winic abe'e.

Lucas 10

1 Pues te'i. Tz'abi u yanil a setenta tuul ulaac' u men a Jesusu. Bel u cu tücaa'too' taanil ichil tulacal a caj a aldea tuba c'ochol u ca'a a Jesusu. Ca'ca' tuul ti beloo' u ca'a ala'oo'o. 2 —Top nooch a colo, pero top ma' yanoo' aj meyaja. C'aate'ex ti'i u yumil a col ca' u tücaa'te ti mas yaab u yaj meyaj ca' xi'icoo' ti joch,— cu t'an a Jesus ich mucult'an yoc'ol u tücaa'bül ti mas yaab mac ca' u yadoo' u pectzil a Dioso. 3 —Bele'ex a ca'a, pero se' u'ye'ex in t'an. Inche'exe, jabixe'ex a carnerojo. Tan in tücaa'tique'ex tu yaamoo' a jabix baalumu,— cu t'an a Jesusu. 4 —Ma' a bensique'ex a taq'uin ma'ax u cuuchil a taq'uini, ma'ax a cayte. Le'ec ti que'ene'ex ti bej, xene'ex jun tatz. Ma' a wa'tale'ex a chiite a ma'ax maca,— cu t'an a Jesusu. 5 —Le'ec ca' ocoque'ex ichil a naja, payanbej qui'qui't'ante'ex. "Jetz'a'anaque'ex a wool wa'ye'," que'exac ti'ijoo' a que'en te'iji,— cu t'an a Jesusu. 6 —Wa yan mac te'i a qui' tu wich a jetz'a'an-oolili, tz'abül u ca'a ti'ijoo' a jabix ilic a c'aataj yoc'oloo'. Wa ma'a, ma' tu tz'abüloo' ti'i,— cu t'an a Jesusu. 7 —Ichil ilic anaj tuba a c'ümbüle'exe, te'i a jedele'ex. Ca' a jante'ex, ca' a wuq'ue'ex c'u' a ca' tz'abüc te'ex te'iji, u men le'ec aj meyaja, yan u c'ümic u naal. Ma' a beele'ex chi'chi'najil a yaalte'ex a posadojo,— cu t'an a Jesusu. 8 —Le'ec ca' ocoque'ex ichil a caja, wa ca' u c'üme'exe, jante'ex c'u' a ca' tz'abüc te'exe,— cu t'an a Jesusu. 9 —Ch'anese'exoo' a c'oja'an te'iji. "Nütz'a'an tun u q'uinil u tücaa' a Dioso," que'exac ti'ijoo',— cu t'an a Jesusu. 10 —C'u' betiqui, le'ec ca' ocoque'ex ichil a caj y ma' u c'atoo' u c'üme'exe, manene'ex ti calle. 11 "Tan ti liijtic ti woc ca' c'axüc u ta'lu'umil ilic a caj ca' p'aatüc ti'i u p'is ti'i ca' u yee' ti ma' a c'ate'ex a c'ümo'on. C'u' betiqui, ch'a'e'ex u tojil. Nütz'a'an tun u q'uinil u tücaa' a Dioso," que'exac ti'ijoo',— cu t'an a Jesusu. 12 —Tan in wadic te'ex u jajil. Ca' c'ochoc u q'uinil u tz'abül a sip'ili, bel u ca'a tz'abül u sip'il ti mas yaj a caj abe'e, tuwich ti bel u ca'a tz'abül u sip'il a c'ac'as caj Sodoma,— cu t'an a Jesusu. 13 —Pues te'i. Top yaj a watac ti'i a caj Corazini. Top yaj a watac ti'i a caj Betsaidaja. Wa cuchi betabi ich caj Tiro ich caj Sidon boon a milagro a betabi ich caj Corazin ich caj Betsaidaja, uchi tun cuchi u jeloo' u tucul. U tz'ajoo' cuchi u costal ti'ijoo' u noc'. U tz'ajoo' cuchi a ta'an tu pol u men u yajil u yool u menoo' u sip'il jabix ti sucoo' u bete'e. Tina'anoo' cuchi te'i,— cu t'an a Jesusu. 14 —Le'ec ca' c'ochoc u q'uinil u tz'abül a sip'ili, bel u ca'a tz'abüloo' u sip'il ti mas yaj tuwich ti tz'abüc ti'ijoo' ich caj Tiro ich caj Sidon,— cut'an a Jesusu. 15 —Uxtun a caj Capernaumu. Tanoo' u tuclic ti beloo' u ca'a ti nac'ül ti ca'an, pero pulbuloo' u ca'a tac ichil a infiernojo,— cu t'an a Jesusu. 16 —Pues te'i. Bel in quin tücaa'te'ex taanil,— cu t'an a Jesus ti'i a setenta tuulu. —Le'ec mac ca' u yubi a t'ane'exe, tan ilic u yubic in t'an inene. Le'ec mac ca' u culpachte'exe, tan ilic u culpachtiquen inene. Wa ca' u culpachteene, tan ilic u culpachtic mac u tücaa'tajen,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a setenta tuul u yaj cambala. Binoo' u bete' a c'u' a aalboo' ti'iji. 17 Pues te'i. Le'ec ti usc'ajoo' tucaye' a setenta tuul etel a Jesusu, qui'oo' u yool. —Noochil, ca'ax c'ac'asba'al, walac u tz'ocsic ti t'an le'ec ti tan ti c'ajsic a c'aba',— cu t'anoo' a setenta tuul ti'i a Jesusu. 18 —In wilaj u c'axül a quisin ti ca'an jabix u yemel a lemleme,— cu t'an a Jesus ti uchi u nuuc. 19 —U'ye'ex in t'an. In tz'aj te'ex a patalil ti'i a wa'che'ticale'ex a can y a sina'ana. In tz'aj ilic te'ex a yanil yoc'ol a quisin le'ec ti wettz'iiquil. Ma'ax c'u' jede'ec u yajcuntique'ex,— cu t'an u yaalbüloo' u men a Jesusu. 20 —Le'ec a c'ac'asba'ala, yan u tz'ocsique'ex a t'an. Ma' cuchi qui' ca' qui'aque'ex a wool chen u men a muq'ue'ex yoc'ol a c'ac'asba'ala. Mas qui' cuchi ti qui'e'ex a wool u men tz'iiba'ane'ex a c'aba' ti ca'an,— cu t'an a Jesus ti'i a setenta tuulu. 21 Pues te'i. Le'ec ti jobi u yadic abe'e, tz'abi u qui'il u yool a Jesus u men u Püsüc'al a Dioso. —Tat, inchech u Noochil a ca'an etel ayoc'olcaba. Bo'tic tech a mucaj a jajil t'an ti'i ma' u ch'a'icoo' u tojil a top seeb u yool etel a top patal. C'u' betiqui, a ye'aj abe' ti'ijoo' a walacoo' u tz'eec u yool ta pach jabix a tz'ub a walac u tz'ocsaj t'ana. Tat, a tz'aj ti baalo' u men baalo' a qui' ta wichi,— cu t'an a Jesus ti'i a Tattzili. 22 —Pues te'i. Tz'abi tulacal a ba'al tin c'ü' u men in Tat,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. —Ma'ax mac u yeel maqui a Mejentzili, jadi' a Tattzili. Ma'ax le'ec a Tattzili, ma'ax mac u yeel. Jadi' a Mejentzil etel boon a qui' tu wich a Mejentzil ca' u уее' ti'ijoo' a Tattzili,— cu t'an a Jesusu. 23 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, u sutaj u bajil u cha'antoo' u yaj cambal. —Qui'oo' u yool a mac a tanoo' u yilic a jabix a tane'ex a wiliqui,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 24 —Tan in wadic te'ex. Yanoo' a uchben cristiano u yadajoo' u t'an a Dios u yet'ocoo' a reye, u c'atiintajoo' u yila' c'u' a tane'ex a wiliqui. C'u' betiqui, ma' u yilajoo'. U c'atiintajoo' ilic u yubi c'u' a tane'ex a wu'yiqui, pero ma' u yubajoo',— cu t'an a Jesusu. 25 Pues te'i. Jun tuul u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese, naatz'i tu tzeel a Jesusu. U c'atiintaj u yubi wa patal a Jesusu. —¿Maestro, c'u' a qui' ca' in bete' ti'i in c'ümical a cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo?— cu t'an ti'i a Jesusu. 26 —¿C'u' a tz'iiba'an ichil a leye? ¿C'u' a tucul yoc'ol abe'e?— cu t'an a Jesus ti uchi u nuucu. 27 —Yan a yacuntic a Noochtzil le'ec a Dios tulacal a püsüc'al, tulacal a wool, tulacal a muc' y tulacal a tucul. Jabix ilic yaj a wu'yi a bajil tabajil, baalo' ilic yan a yacuntic a wet'oc,— cu t'an a winic ti'i a Jesusu. 28 —Toj ca' a nuuctajen. Ca' a bete' ti jabix ca' a wadaja, yan tech a cuxtal abe'e,— cu t'an a Jesusu. 29 C'u' betic a winiqui, u c'ati u joq'ues u bajil ichil u sip'il, mentücü, u ca' c'aataj ti'i a Jesusu. —¿Mac abe' in wet'oco?— cu t'an ti'i a Jesusu. 30 Uchi u nuuc a Jesusu. —Jun tuul a winiqui, joq'ui ich caj Jerusalen. Tan u beel ich caj Jerico. Müchbi ala'i u menoo' aj xuuch'u. U pitajoo' u noc'. U jütz'ajoo'. Watac u quimil ca' u p'ütajoo' te'i,— cu t'an a Jesusu. 31 —Pues te'i. Uchi ti baala' ti ti'i ilic a bej abe'e, bini jun tuul u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. Te'i ilic que'en a winic a yajcunbiji. Le'ec ca' u yilaj a yajcunbiji, u xooytaj,— cu t'an a Jesusu. 32 —Baalo' ilic jun tuul u mam aj Leviji. Le'ec ca' c'ochi te'iji, u cha'antaj a yajcunbiji. U xooytaj ilic xan,— cu t'an. 33 —Jun tuul aj Samariajili, tan u manül ti bej. Le'ec ti c'ochi te'iji, u yilaj ilic a yajcunbiji. C'u' betiqui, le'ec ca' u yilaja, u ch'a'aj u yotzilil ca'ax motztziloo' aj Samariajil u menoo' aj Israele,— cu t'an a Jesusu. 34 —Bini tu tzeel. U toxaj aceite olivo y vino tuwich boon u ch'acalil. U tepaj. U tz'aj pach u tzimin. U bensaj ti a naj tuba walac u tz'abül a posadojo. U cününtaj te'i,— cu t'an. 35 —Tu samalili, u tz'aj ti'i u yumil a naj a taq'uin u muc' ca' p'e q'uin ti meyajili. "Cününte a yajcunbiji. Wa ca' a sütü' ti mas yaab a taq'uin yoc'olo, jede'ec in wusq'uintic u jel ti ca' uduquen tucaye'il," cu t'an ti'i u yumil a naja,— cu t'an a Jesusu. 36 —¿Biqui'il a tucul? ¿Mac tu yaamoo' a ox tuul abe'e. u yet'octaj a winic a yajcunbi u menoo' aj xuuch'u?— cu t'an a Jesusu. 37 —Le'ec mac u ch'a'aj u yotzilili,— cu t'an ti'i a Jesusu. —Jabix ilic u betaj aj Samariajili, baalo' ilic ca' a bete' incheche,— cu t'an a Jesus ti'iji. 38 Pues te'i. Joq'ui te'i a Jesus u yet'ocoo' u yaj cambala. Tanoo' u beel ich caj Jerusalen. C'ochoo' ich jun p'eel aldea. Yan jun tuul a nooch'up te'iji, ix Marta u c'aba'. U c'ümajoo' a Jesus eteloo' u yaj cambal ti posado ichil u yotocho. 39 Le'ec u yitz'in ix Martaja, ix Maria u c'aba'. Tinlaji ix Maria u yubi u t'an a Jesusu. 40 Naj u ch'aa' boon a ca' u bete' ix Marta etel a janala. Bini etel a Jesusu. —Noochil, ¿qui' wa ta wich ti p'aateen tin junal in bete' a janal u men in witz'in? Adü ti'i ca' talac u yaanteen,— cu t'an ti'i a Jesusu. 41 —Marta, Marta, top naj a ch'aa' boon a ca' a bete'e,— cu t'an a Jesusu. 42 —Jadi' a jun p'eel a top c'abeete, le'ec a jabix a tan u betic ix Mariaja. Ma' tu tocbol ti'i abe'e,— cu t'an a Jesusu.

Lucas 11

1 Pues te'i. Jun p'eel q'uin tan u t'an etel Dios a Jesus tuba que'ene. Jobi ti t'an a Jesusu. —Noochil,— cu t'an jun tuul u yaj cambal ti'i. —Ye'e to'on biqui ca' uchuc ti t'an etel Dios jabix ilic u ye'aj aj Juan ti'ijoo' u yaj cambala,— cu t'an ti'i. 2 —Le'ec ti tane'ex a t'an etel a Dioso, baala' ca' a wade'ex,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. —Tat a que'enech ti ca'ana, ti c'ati cuchi ca' tz'ocsabüc u yanil a c'aba'. Ca' talaquech wa'ye' ti tücaa'. Jabix ilic ti tan utz'ocsabül a t'an ti ca'ana, baalo' ilic ti c'ati ca' tz'ocsabüc wa'ye' yoc'olcab. 3 Tz'a to'on ti janal sansamal. 4 Sa'tes ti sip'il u men ti sa'tesaj ti'i tulacal a jujun tuul mac u betaj to'on a c'asa. Ma' a cha'ic ca' talac emsabül ti wool ca' ti bete' a c'asa. Baalo' ca' a wade'ex,— cu t'an a Jesusu. 5 —Pues te'i. Jun tuul ta yaame'exe, uchac u beel etel u amigo chumuc ac'ü' u c'aate tz'etz'eecac a waja. "Inen a amigo. In paaytic tech tz'etz'eecac a waja. 6 C'ochi to ti posado tin wetel jun tuul in amigo a tan u viaje. Ma'ax c'u' yan ca' in tz'aa' u jante," queech cuchi ti'i,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 7 —Uchac u nuuctiquech ich naj ti baala': "Ma' a tuc'sic in wool. C'üla'an tun a puertaja. Tan ti wüyül tulacalo'on etel in mejen. Ma' yan biqui in liq'uil in tz'aa' tech a c'u' a c'atiji," cu t'an cuchi a amigo tech,— cu t'an a Jesusu. 8 —Tan in wadic te'ex. Ca'ax ma' u c'ati u liq'uil u tz'aa' ti'i u amigojo, u men tan ti tan u c'aatiqui, bel u ca'a ti liq'uil u tz'aa' ti'i c'u' u c'ati,— cu t'an a Jesusu. 9 —Tan in wadic te'ex. Le'ec ti tane'ex a c'ajsic a Dioso, ma' a p'ütique'ex a c'aatic, y bel u ca'a tz'abül te'ex. Ma' a p'ütique'ex a cüxtic, y bele'ex a ca'a a cüxte. Ma' a p'ütique'ex a dioos chi' naj, y bel u ca'a jebbel te'ex,— cu t'an a Jesusu. 10 —Baalo' ti yan u men tulacal a mac a tan ti tan u c'aatiqui, tan u c'ümic. Tulacal a mac a tan ti tan u cüxtic, walac u cüxtic. Tulacal a mac a tan ti tan u dioos chi' naja, bel u ca'a jebbel ti'i,— cu t'an a Jesusu. 11 —¿Le'ec boone'ex a tattzile'exe, wa ca' c'aatbüc te'ex a pan u men a mejene'exe, jede'eque'ex wa a tz'eec ti'i a tunichi? ¿Wa ca' c'aatbüc te'ex aj ch'ilama,jede'eque'ex wa a tz'eec a can tu jel aj ch'ilama? 12 ¿Wa ca' c'aatbüc te'ex u je' aj caxa, jede'eque'ex wa a tz'eec ti'i a sina'ana?— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 13 —Inche'exe, ca'ax c'as a na'ate'ex, a weele'ex ilic biqui ca' a tz'aa'e'ex a quich'pan sij-ool ti'ijoo' a mejene'exe. Uxtun a Tattzil a que'en ti ca'ana, mas top que'en u yool u tz'aa' u Püsüc'al ti'ijoo' mac tanoo' u c'aatic,— cu t'an a Jesusu. 14 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, u joc'saj a c'ac'asba'al ichil u yool a winic a bese. Le'ec ti joq'ui a c'ac'asba'ala, caji ti t'an a winiqui. Sa'too' u yool a cristianojo. 15 —Patal u joq'ues a c'ac'asba'al chen etel u muc' u noochiloo' a c'ac'asba'ala,— cu t'anoo' a jujun tuul tu yaamoo' a cristianojo. 16 Yanoo' ulaac' tu yaamoo' a cristianojo, u c'atoo' u yila' wa patal a Jesusu. U c'aatajoo' ti'i a Jesus ca' u bete' a milagro ti ca'ana. 17 Le'ec a Jesusu, u yeel c'u' a tanoo' u tucliqui. —Le'ec ti tz'iicoo' a cristiano tu bajil ichil jun p'eel a caja, c'astal u ca'a jumpul a caja. Baalo' ilic boon tuul ichil jun p'eel a familiaja. Wa ca' tz'iicacoo' tu bajili, p'aatül u ca'a ti weca'anoo',— cu t'an a Jesusu. 18 —Baalo' ilic etel a quisini. Wa cuchi tz'iicoo' tu bajili, joboloo' ilic cuchi u ca'a a quisini. Tane'ex a wadic ti tan in joc'sic a c'ac'asba'al etel u muc' a quisini,— cu t'an a Jesusu. 19 —¿Wa cuchi jaj ti tan in joc'sic a c'ac'asba'al etel u muc' u noochiloo' a c'ac'asba'ala, uxtun a wet'oque'ex?— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a fariseou c'aba'oo' u na'ata. —¿Etel ilic wa u muc' a quisin tanoo' u joc'sic a c'ac'asba'ala? Le'ec ilic ala'oo', beloo' u cu yee' ti ma' toje'ex a t'ani,— cu t'an a Jesusu. 20 —C'u' betiqui, wa jaj ti tan in joc'sic a c'ac'asba'al etel u muc' a Dioso, jaj ilic ti c'ochi u q'uinil u tücaa' a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 21 —Le'ec a quisini, yaab u muc'. Yan ti'i tulacal a c'u' aj etel u cününtical u yotoch. Qui' cününa'an tulacal a c'u' a yan ichil u yotocho,— cu t'an a Jesusu. 22 —C'u' betiqui, le'ec ca' c'ochoc mac a mas yaab u muc' ti p'isbaj etele, le'ec a mas yaab u muc'u, le'ec a bel u ca'a ti paatala. Le'ec a mas yaab u muc'u, bel u cu toco' ti'i le'ec a c'u' aj etel u tuclaj u cününtic u yotoch. Bel ilic u cu t'oxo' c'u' a ca' u toco' ichil a naj ti'ijoo' u yet'ocoo',— cu t'an a Jesus yoc'ol ti walac u joc'sic a mac tu c'ü' a quisini. 23 —Le'ec mac a ma' que'en u yool tin pacha, tz'iic ten. Le'ec mac a ma' tan u yaantiquene, tan u wet'ic in meyaj,— cu t'an a Jesusu. 24 —Pues te'i. Le'ec ca' joc'oc a c'ac'asba'al ichil u yool a maca, walac u manül ichil a tiquin lu'um ti'i ca' u cüxte tuba u jedel. Le'ec ti ma' tan u cüxtic tuba u jedele, walac u yadic tu bajil: "Bel in ca'a ti usc'al tin pach tin cuuchil tuba joq'ueen," cu t'an tu bajil,— cu t'an a Jesusu. 25 —Le'ec ca' c'ochoc te'i, u cüxtaj ti jabix miisa'an, qui' mola'an u cuuchil, le'ec u püsüc'al a maca,— cu t'an a Jesusu. 26 —Le'ec ca' u yila' ti baalo', walac u beel u cüxte siete tuul ulaac' a c'ac'asba'al a mas c'as tuwich ala'aji. Tulacaloo' walacoo' u laj ocol te'i ticuntal. Mas c'as ti p'aati a winic tuwich ti yaax culaji,— cu t'an a Jesusu. 27 Pues te'i. Tan to u t'an a Jesus ti uchi u t'an ti chich jun tuul a nooch'up tu yaamoo' a cristianojo. —Qui' u yool a nooch'up mac u yancuntajech y u ch'ijsajeche,— cu t'an a nooch'up abe' ti chichi. 28 —Mas toj ca' a wadü' ti qui'oo' u yool boon tuul a walacoo' u yubic u t'an a Dioso, y walacoo' u tz'ocsic c'u' a tanoo' u yubiqui,— cu t'an a Jesusu. 29 Pues te'i. Tanoo' u mas much'tal a cristiano tu tzeel a Jesusu. —Top c'asoo' u na'at a cristiano aleebe. Chen u c'atoo' u yila' in betic a milagro ca' chiclac maquen. C'u' betiqui, ma' tu ye'bel ti'ijoo' a milagro jabix u c'atoo'o. Jadi' a jabix u betaj aj Jonasa, jadi' a beloo' u ca'a ye'bel ti'iji,— cu t'an a Jesusu. 30 —Etel c'u' u c'ümaj aj Jonasa, chica'an ti'ijoo' a cristiano ich caj Ninive ti Dios u tücaa'taj. Inene, yanajeen ti cristianojil. Etel c'u' a bel in quin c'ümü'ü, chictal ilic u ca'a ti'ijoo' a cristiano aleebe ti Dios u tücaa'tajen ti'i ca' u tz'ocseenoo',— cu t'an a Jesusu. 31 —Le'ec ca' c'ochoc u q'uinil u tz'abül a sip'ili, wa'taloo' u ca'a a cristiano jujun tuulil ti'i ca' ilbicoo' u sip'il. Wa'taloo' ilic u ca'a a cristiano a cuxa'anoo' to aleebe tu yaamoo',— cu t'an a Jesusu. —Wa'tal ilic u ca'a ix reina a tali mas naach ti a sur biq'uin ado'o. Bel u cu yadoo' u sip'il a cristiano a cuxa'anoo' to aleebe. Ca'ax boon u naachil a caja, bini ix reina abe' u yubi u patalil aj reySalomon biq'uin ado'o. Ca'ax yan jun tuul wa'ye' ta yaame'ex a mas nooch u wichil u meyaj tuwich aj Salomono, ma' ta'ache'ex a tz'ocsic u t'an,— cu t'an a Jesusu. 32 —Le'ec ca' c'ochoc u q'uinil u yilbil a sip'ili, wa'taloo' ilic u ca'a a cristiano a taloo' ti'i a caj Ninive u yadoo' u sip'il a cristiano a cuxa'anoo' to aleebe. Ala'oo'o, u jelajoo' u tucul u men a c'u' a aalbi ti'ijoo' u men aj Jonasa. Ca'ax yan jun tuul wa'ye' ta yaame'ex a mas nooch u wichil u meyaj tuwich aj Jonasa, ma' ta'ache'ex a tz'ocsic u t'an,— cu t'an a Jesusu. 33 —Pues te'i. Ma'ax mac walac u t'übic a lampara ca' tun u mucu'. Ma'ax tu tz'eec yalam cajon ti'i ma' u chictal u sac. Walac u tz'eec abe' tu cuuchil. Ti baalo'o, sasil u wich a mac a oqui ich naj u men a lampara abe'e,— cu t'an a Jesusu. 34 —U nec' u wich a maca, jabix u lamparajili. Ti sasil u nec' u wichi, sasil u benil. Le'ec ti ma' qui' u nec' u wichi, que'en ich jabix ac'ü'ü. Baalo' ilic etel u na'at a maca. Wa tojo, toj a bel u cu bete'e. Wa ma' tojo, ma' toj a bel u cu bete'e,— cu t'an a Jesusu. 35 —Cününte'ex a bajil ti'i ma' u joc'ol te'ex ti ma' toj a na'ate'ex bete cuenta jabix ch'oop u nec' a wiche'exe. 36 Wa toje'ex a na'ata, inche'exe, jabixe'ex a cuarto a sasilcunbi tulacal a ichil a ma' yan a bo'oy te'iji. Tojaji a na'at tu jajil jabix ilic a cuarto a sasilaji u men u sac a lamparaja,— cu t'an a Jesusu. 37 Pues te'i. Tan to u t'an a Jesus ti chiitbi u men a fariseo u c'aba' u na'at ca' xi'ic ti janal etel. Bini tu pach. U cüxtaj u cuuch tu pach mesa. 38 Le'ec a fariseo u c'aba' u na'ata, sa'ti u yool ca' u yilaj ti ma' u qui' p'o'aj u c'ü' a Jesus ti caji ti janal jabix ti sucoo' u bete'e. 39 —Le'ec inche'ex a fariseo u c'aba' a na'ate'exe, walaque'ex a p'o'ic jabix u pach a pote etel a platojo, pero ¿uxtun a ichili? Chen jac' a walaque'ex a tucliqui. Chen c'as a na'ate'ex,— cu t'an a Noochtzil ti'i a fariseojo. 40 —Top nane'ex. Dios u betaj a wot'ele'ex. ¿Ma' wa le'ec ilic u betaj tulacal a ichili,— cu t'an a Jesusu. 41 —Tojaque'ex a na'at ca' a tz'a'e'ex a sij-oolo. Ca' a bete'ex ti baalo'o, laj tojaji tulacal te'ex,— cu t'an a Jesusu. 42 —Yaj a bele'ex a ca'a a c'ümü' a fariseo u c'aba' a na'ate'exe. Qui' ti walaque'ex a tz'eec ti'i u sij-ool a Dios jun muuch' ca' p'aatüc nueve muuch' te'exe. baalo' walaque'ex a betic etel tulacal a c'u' a yan te'ex tac etel a yerba, a ruda, y tulacal u chucaan a pocche' a walac u jantabülü. C'u' betiqui, tubbi te'ex a betique'ex a tojo. Tubbi ilic te'ex a yacuntique'ex a Dioso. Yan a betique'ex a tojo. Yan ilic a yacunte'ex a Dioso, y ma' a p'ütique'ex a tz'eec u sij-ool a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 43 —Yaj a bele'ex a ca'a a c'ümü' a fariseo u c'aba' a na'ate'exe. Le'ec ti walaque'ex a wocol ichil boon a naj tuba walac u c'ajsabül a Dioso, jadi' tuba quich'pan a cuuchili, jadi' te'i a c'ate'ex a tintal jabix top nooch u wichile'ex a meyaj. Jadi' qui' ta xiquine'ex ca' chiitbique'ex ti calle jabix nooch u wichile'ex a meyaj,— cu t'an a Jesusu. 44 —Yaja bele'ex a ca'a a c'ümü' a fariseo u c'aba' a na'ate'exe. Inche'exe, aj cho'e'ex. Inche'exe, jabixe'ex u cuuchil a quimen a ma' chica'ana. Ca' manüc a winic te'iji, ma' u yeel wa yan a c'asa,— cu t'an a Jesusu. 45 Pues te'i. Jun tuul u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese, u nuuctaj a Jesusu. —Maestro, tanil a wadic a t'an abe'e, tan ilic a que'yico'on,— cu t'an ti'i. 46 —Yaj ilic a bele'ex a ca'a a c'ümü' u yaj ca'ansajile'ex u ley aj Moisese. Top chich a ley a walaque'ex a tz'eec ti'ijoo' a cristianojo. Tane'ex a tz'eec a ley ti'ijoo' jabix cuchi tane'ex a tz'eec a cuch a top al ca' u cuchoo'. C'u' betic inche'exe, ma' ta'ache'ex a waanticoo' u ch'uuyte ma'ax etel jun tziit u yale'ex a cü',— cu t'an a Jesusu. 47 —Yaj a bele'ex a ca'a a c'ümü'. Walaque'ex a betic u cuuchil a uchben quimen u yadajoo' u t'an a Dioso. Ala'oo'o, quimsaboo' u men a uchben mamaa'e'ex,— cu t'an a Jesusu. 48 —Etel c'u' a walaque'ex a betiqui, chica'an ti qui'e'ex a wool etel c'u' u betajoo' a uchben mamaa'e'ex ti'ijoo' boon u yadajoo' u t'an a Dios uchi. Quimsaboo' u men ala'oo'o. Inche'exe, walaque'ex a betic u cuuchil tuba mucboo',— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese. 49 —Le'ec a Dioso, yaab u yeele. Baala' u yadaj: "Bel in quin tücaa'too' mac a walacoo' u yadic in t'an ti'ijoo'o. Tu yaamoo' ala'oo'o, yan a beloo' u ca'a quimsabül. Yan a beloo' u ca'a yajcunbul," cu t'an a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 50 —Le'ec boone'ex a cuxa'ane'ex aleebe, u yadaj abe' a Dioso, ti'i ca' p'aatüc jabix inche'ex ilic a quimsaje'ex boon tuul u yadaj u t'an a Dios tac tu cajeeb tac leeb,— cu t'an a Jesusu. 51 —Le'ec a paye' quimsabiji, le'ec aj Abele. Le'ec u yada'a quimsabiji, le'ec aj Zacariasa. Quimsabi ala'i tu yaam tuba walac u chuwbul a baalche' y tu taan a naj tuba walac u mansabül u t'an a cristiano ti'i a Dioso. Tan in wadic te'ex u jajil. A sip'ile'ex ti quimoo' tulacal ala'oo'o. Inche'ex a cuxa'ane'ex aleebe, bele'ex a ca'a a bo'te a sip'il abe'e,— cu t'an a Jesusu. 52 —Yaj a bele'ex a ca'a a c'ümü' u yaj ca'ansajile'ex u ley aj Moisese. A mucaje'ex a jajil t'an jabix a c'ülaje'ex abe' ich naj. Ma' a c'ümaje'ex abe' a jajil t'ana. Walaque'ex a yaaltic a wet'e' mac u c'ati u c'ümü' abe'e,— cu t'an a Jesusu. 53 Pues te'i. Jobi ti t'an a Jesusu. Joq'ui te'i. Le'ecoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'at eteloo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese, choconacoo' u c'aate a jujumpaay ti'i a Jesusu. U yaaltajoo' u c'aate ti'i a Jesus ca' nuucbucoo' ti jomol. 54 Tanoo' u paac'tic ca' nuucbucoo' ti ma' toj, ti'i ca' u cüxtoo' u sip'il a Jesusu.

Lucas 12

1 Pues te'i. Le'ec ti choconacoo' ala'oo' etel a Jesusu, mani tu pach u yaabil a cristiano a much'lajoo'o. Tanoo' u puch'ic u bajil u men u yaabil. Le'ec a Jesusu, payanbej caji ti t'an eteloo' u yaj cambal. —Cününte'ex a bajil ti'i ma' a betique'ex a jabix a walacoo' u betic a fariseo u c'aba'oo' u na'ata. Ala'oo'o, chen pach u yool ti walacoo' u betic a c'u'aca,— cu t'an a Jesusu. 2 —Ma' yan a muca'an a ma' tu chictala. Ma'ax c'u' a betabi ich mucul wa ma' tu yeeltabül,— cu t'an a Jesusu. 3 —Tulacal a c'u' a walaque'ex a wadic ich mucul jabix ich ac'ü'ü, bel u ca'a eeltabül ich jabix a sasil u men tulacal mac. Le'ec amucult'an a walaque'ex a wadic ich jisilt'an ichil a cuarto tuba ma' ta'ach u yubajbülü, bel u ca'a eeltabül jabix cuchi tan u yaalbül ti chich pol naj,— cu t'an a Jesusu. 4 —Pues te'i. Inche'exe, in amigoje'ex. Tan in wadic te'ex. Ma' a saactique'ex a cristianojo. Ala'oo'o, pataloo' u quimes a cristianojo. Ma' ca' yan ulaac' c'u' a jede'ecoo' u paatal u betic te'exe,— cu t'an a Jesusu. 5 —Bel in quin wadü' te'ex mac a yan a saactique'exe. Yan a saactique'ex a Dioso. Ma' jadi' u paatal u quimsique'exe. Patal ilic u pule'ex ichil a infiernojo. Tan in wadic te'ex u jajil. Saacte'ex ala'aji,— cu t'an a Jesusu. 6 —Walac u conbol cinco tuul aj meen ch'iich' yoc'ol ca' p'e centavo y ma'ax jun tuul a tubsabi u men a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 7 —Mas c'atiintzile'ex tuwich jun muuch' ti aj meen ch'iich'. Ma' jadi' abe'e, xoca'an ilic boon xiit a tzo'otzel a yan ta pole'ex. Ma' u jac'üle'ex a wool,— cu t'an a Jesusu. 8 —Pues te'i. Tan ilic in wadic te'ex. Tulacal a mac walac u yadic tu taanoo' a cristiano ti u c'üm-ooltajene, bel ilic in quin wadoo' ti'i u yaj xa'num a Dios ti ca'an ti u c'üm-ooltajen a yanajeen ti cristianojili,— cu t'an a Jesusu. 9 —Le'ec mac ca' u yadü' ti'ijoo' a cristiano ti ma' u c'üm-ooltajene, bel ilic u ca'a aalbül ti'ijoo' u yaj xa'num a Dios ti ca'an ti ma' ilic c'üma'an ala'aji,— cu t'an a Jesusu. 10 —Tulacal a mac ca' u yadü' a c'as tin woc'ol a yanajeen ti cristianojili, jede'ec u paatal usa'tesabül ti'i. C'u' betiqui, wa ca' u maclant'ante u Püsüc'al a Dioso, ma' tu sa'tesabül ti'i jumpul,— cu t'an a Jesusu. 11 —Uchac a bensabüle'ex tu c'asil tu taanoo' aj ch'a'bej ichil boon a naj tuba walac u c'ajsabül a Dioso. Uchac a bensabüle'ex tu taan a alcalde wa ulaac' a nooch u wichil u meyaja. Ma' u jac'üle'ex a wool biqui ca' a nuucte'exoo'o, y c'u' a bele'ex a ca'a a wadü'ü,— cu t'an a Jesusu. 12 —Le'ec ca' c'ochoc u yorajil u c'aatbüle'ex a chi'i, le'ec u Püsüc'al a Dioso, bel u cu yee' te'ex c'u' a bele'ex a ca'a a wadü'ü,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 13 Pues te'i. Uchi u t'an jun tuul tu yaamoo' a cristianojo. —Maestro, adü ti'i in sucu'un ca' u jützü' ten u ayic'alil in quimen tat,— cu t'an ti'i a Jesusu. 14 —Ila noochwinic. ¿Mac u tz'aj ten in meyaj ti il sip'il ti'i ca' in jützü' a jabix a c'atiji?— cu t'an a Jesusu. 15 —Cününte'ex a bajil. Ile'ex ti ma' a bele'ex ti c'axül ichil a sip'il le'ec ca' a tz'i'le'ex a c'u' a yan ti'i ulaac'a. U cuxtal a maca, ma' que'en etel u yaabil u ayic'alili,— cu t'an a Jesusu. 16 Pues te'i. Caji ti t'an a Jesus ich mucult'an eteloo'o. —Jun tuul a ayic'ala, yan u col. Qui'aji. Top yaab u wich u tz'aj. 17 "C'u' a quin bete' aleebe? Ma' ca' yan tuba in taactic u wich in col," cu t'an tu bajil,— cu t'an a Jesusu. 18 —"Baala' a bel in quin bete'e. Bel in quin jubu' boon in rancho a yana. Bel in quin bete' abe' ti mas nooch. Te'i in taactic u wich in col, tulacal," cu t'an tu bajil. 19 "Pachil abe'e, bel in quin wadü' tin bajil: Taaca'an ten ti yaab u wich a colo. Ma' eela'an boon jaab u muc' ten.Bel in ca'a ti jedel, ti janal, ti uc'ul. Qui' in wool tin bajil," cu t'an tu bajil,— cu t'an a Jesusu. 20 —"Top nanech," cu t'an a Dios ti'iji. "Leeb ti ac'ü' a quimil. ¿Uxtun tulacal a c'u' a taactaj? ¿Mac ti'i a p'ütic?" cu t'an u yaalbül u men a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 21 —Baalo' ilic tulacal a mac a tan u betic u ayic'alil wa'ye' yoc'olcab, y ma' yan jabix u ayic'alil etel a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 22 —Pues te'i. U men c'u' in wadaj to te'ex yoc'ol a ayic'ala, tan in wadic te'ex. Ma' a top tuclique'ex tuba u talel a janale'ex ti'i a cuxtale'ex. Ma'ax a top tuclique'ex tuba u talel a noq'ue'ex ti'i a tz'eeque'ex ta woc'ol,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 23 —Le'ec a cuxtala, ma' jadi' a janali, ma'ax xan jadi' a noc'o,— cu t'an a Jesusu. 24 —Tucle'ex u cuxtal aj ch'omo. Ma' ta'ach u pac', ma'ax u joch. Ma' yan u ranchojil u nül. C'u' betiqui, walac u tzeenbel u men a Dioso. Mas c'atiintzile'ex inche'ex tuwichoo' a ch'iich'i,— cu t'an a Jesusu. 25 —Ma'ax mac ta yaame'ex jede'ec u sützic u bajil ma'ax ox naab chen etel u tucul,— cu t'an a Jesusu. 26 —Wa ma' ta paatale'ex a sützü' a bajile'ex y ma' cuchi yaj u betabül abe'e, ¿c'u' ca'a top tane'ex a tuclic c'u'ac ulaac' ichile'ex a cuxtal jabix a janale'ex etele'ex a noc'o?— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 27 —Tucle'ex biqui ti walac u ch'iil a top'o. Ma' ta'ach u meyaj ma'ax u jitic a noc'o. Tan in wadic te'ex. Le'ec ti yan u noc' a top quich'pan yoc'ol aj quimen rey Salomono, ma' tu quetic u quich'panil a top' abe'e,— cut'an a Jesusu. 28 —Le'ec a top' abe'e, cuxa'an tu cuuchil aleebe. Samala, pulbi ich c'aac'. Le'ec a Dioso, u tz'aj u quich'panil y jun p'e rato ilic cuxa'an. Mas que'en u yool a Dios u tz'aa' te'ex a noc' tuwich u tz'eec u quich'panil a top'o. Que'ene'ex a wool tu pach a noc', y ma' top que'ene'ex a wool tu pach a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 29 —Ma' a tz'eeque'ex a wool tu pach a janal etel a wuc'ul. Ma' a tuclique'ex abe'e. 30 Tulacal a cristiano yoc'olcaba, que'enoo' u yool tu pach a janal etel a uc'ulu. Le'ec a Tate'exe, u yeel ti c'abeet te'ex a janal etel a uc'ul abe'e,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 31 —Inche'exe, payanbej ca' a tucle'ex biqui'il u c'ati a Dioso, y bel u ca'a tz'abül te'ex tulacal abe' a c'u' a c'abeet te'exe,— cu t'an a Jesusu. 32 —Pues te'i. Ma' a saactale'ex a jun muuch'e'ex a ma' yaabe'ex ta bajil. Qui' tu wich a Tate'ex ca' u tz'aa' a cuuchile'ex etel,— cu t'an a Jesusu. 33 —Cone'ex c'u' a yan te'exe. T'oxe'ex u tool ti'i a mac a ma'ax c'u' a yan ti'iji. Ti baalo'o, tan u yantal te'ex u cuuchil taq'uin a ma' yan q'uin u jobol etel a ayic'alile'ex ti ca'an a ma' yan q'uin u jobol. Ma' yan q'uin u c'ochol aj xuuch' te'i ma'ax ix moc'oc',— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 34 —Baalo' ca' a bete'ex, u men le'ec tuba que'ene'ex a ayic'alili, te'i ilic que'ene'ex a wool,— cu t'an a Jesusu. 35 -36—Tz'aje'ex a bajil jabix jun tuul aj meyaj ti tan u paac'tic u yusc'al u tz'ulil ti il tz'ocolbeel. Qui' c'üxa'an u c'ax u nüc' ti'i ca' u bete' u meyaj aj meyaj abe'e. T'üba'an u lampara. Le'ec ca' c'ochoc utz'ulil u boojte a puertaja, paac' u ca'a u jebe' ti'i,— cu t'an a Jesusu. 37 —Le'ecoo' u yaj meyaja, qui'oo' u yool ti cüxtaboo' u men u tz'ulil ti p'ixa'anoo' u paac'te u c'ochol. Tan in wadic te'ex u jajil. Le'ec u tz'ulili, bel u cu tz'aa' u c'ax u nüc' tu bajil ti'i ca' uchuc u meyaj. Bel u cu tz'aa'oo' u yaj meyaj pach mesa. Bel u ca'a ti c'ochol u tz'a'oo' u janal,— cu t'an a Jesusu. 38 —Uchac u c'ochol u tz'ulil le'ec ti ma'ax to c'ochoc a chumuc ac'ü'ü. Uchac u c'ochol ti mana'an a chumuc ac'ü'ü. Wa ca' cüxtabücoo' aj meyaj ti pixa'anoo'o, qui'oo' u yool,— cu t'an a Jesusu. 39 —Ch'a'e'ex u tojil ada'a. Wa cuchi u yeel c'u' ti horajil u c'ochol aj xuuch' u yumil a naja, pixa'an cuchi ala'aji. Ma' cuchi tu cha'ic u yocol,— cu t'an a Jesusu. 40 —Baalo' ilic cuchi inche'exe. Listoje'ex ilic cuchi. Le'ec ti ma' cuchi tane'ex a paac'tiquene, chen a wilique'exe, jeda'en a yanajeen ti cristianojili,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 41 Pues te'i. —Noochil, ¿tan wa a wadic a mucult'an abe' to'on wa ti'i tulacaloo'?— cu t'an aj Pedro ti'iji. 42 —Le'ec a mac a tan in tzicbaltiqui, le'ec mac aj meyaj aj tz'ocsaj t'an a seeb u yool a jede'ec u tz'abül ti nooch u wichil u meyaj u men u tz'ulil. Bel u ca'a u cününte u yotoch u tz'ulil. Bel u cu tz'aa' u janal tu yorajil,— cu t'an a Jesusu. 43 —Qui' u yool aj meyaj a tan ilic u meyaj le'ec ca' uduc u tz'ulil. 44 Tan in wadic te'ex u jajil. Bel u ca'a tz'abül ti'i ti nooch u wichil u meyaj. Bel u cu cününte tulacal a c'u' a yan ti'i u tz'ulili,— cut'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 45 —C'u' betiqui, uchac baala' ca' u yadü' u yaj meyaj abe'e: "Ma' tu jomol udel in tz'ulil," cu t'an tu bajil. Caji u jütz'oo' aj meyaja, ti winic, ti ix ch'up. Caji ti janal, ti uc'ul, ti caalül,— cu t'an a Jesusu. 46 —Le'ec u tz'ulil aj meyaj abe'e, udel u ca'a tu q'uinil le'ec ti ma' tan u paac'bül. Udel u ca'a ti u yorajil ti ma' u yeel u yaj meyaj abe'e. Bel u ca'a tz'abül ichil u sip'il. Tz'abül u ca'a tu yaamoo' a ma' ta'achoo' u tz'ocsaja,— cu t'an a Jesusu. 47 —Le'ec aj meyaja, u yeel c'u' u c'ati u tz'ulili. C'u' betiqui, ma' u listartaj u bajil, ma'ax u betaj abe'e. Bel u ca'a tz'abül u sip'il ti top yaj. 48 C'u' betiqui, yan ulaac' a ma' u yeel c'u' u c'ati u tz'ulili, mentücü, u betaj a ma' qui'i. Ala'aji, ma' top yaj ti bel u ca'a tz'abül u sip'il u men ma' u yeel ta wichi. Le'ec a mac u yeel a yaaba, yan u betic a yaaba. Baalo' ilic etel a cristianojo. Le'ec ca' u tz'aa' a yaab ti'i a maca, bel u cu c'atiinte u c'ümü' u jel ti mas yaab tucaye'il ca' usq'uinbic ti'iji,— cu t'an a Jesus yoc'ol u betic u meyaj a mac ti chuculu. 49 —Pues te'i. Taleen in tz'aa' jabix a c'aac' ichil a yoc'olcaba, le'ec ca' u jüp'oo' u bajil a c'üma'an etel a pula'ana. In c'ati cuchi ti ac t'üba'an a jabix c'aac' abe'e,— cu t'an a Jesusu. 50 —C'u' betiqui, se' yan in c'ümic c'u' a bel in ca'a in c'ümü'. Naj in ch'aa' wa ac in mansaj. 51 ¿Tane'ex wa a tuclic ti taleen in tz'aa' ti qui'oo' tu bajil a cristiano yoc'olcab? Taleen ma' ti'i in tz'eecal ti qui'oo' tu bajil a cristianoji. Tan in wadic te'ex. Taleen in tz'aa'ca' u jüp'oo' u bajil,— cu t'an a Jesusu. 52 —P'aatül u ca'a ti ma' jumbeloo' u tucul a cinco tuul ichil a jun cuul a naja. Ma' jumbeloo' a ox tuul etel a ca' tuulu. Ma'ax jumbeloo' a ca' tuul etel a ox tuulu. Baalo' ti caal u ca'a,— cu t'an a Jesusu. 53 —Ma' jumbel u tucul u tat etel u mejen, ma'ax u mejen etel u tat. Ma' jumbel u tucul u na' etel u yal, ma'ax u yal etel u na'. Ma' jumbel u tucul a nooch'up etel u yütan u yal ma'ax le'ec a ütantzil abe' etel a nooch'up abe'e,— cu t'an a Jesusu. 54 —Pues te'i. Tanil a wilique'ex ti tan u nac'ül a muyal tu yoqueeb a q'uini, "Watac a ja'a," que'ex ti jomol y walac u yuchul,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaabil a cristianojo. 55 —Le'ec ca' a wile'ex ti tan u talel a ic' tu tojil a suru, "leeb a q'uini," que'ex y walac u yuchul,— cu t'an ti'ijoo'. 56 —Inche'exe, aj cho'e'ex. A weele'ex u p'is a c'u' a watac yoc'olcaba. ¿C'u' ca'a ma' a weele'ex u p'is ti udi a Cristo yoc'olcab?— cu t'an a Jesusu. 57 —Pues te'i. ¿C'u' ca'a ma' patale'ex a tucle ta junale'ex biqui'il a tojo? 58 Le'ec ti tan to u bensique'ex tu taan a alcalde aj tzolo, yaalte'ex a wemes u yool aj tzolo. Wa ma'a, bel u cu bense'ex tu taan aj il sip'il. Le'ec aj il sip'ili, bel u cu c'ube'ex ti'i a soldadojo. Le'ec a soldadojo, bel u cu tz'a'e'ex ich cuarto. 59 Tan in wadic te'ex. Ma' ta joc'ole'ex te'i asto a bo'tique'ex a multa. Ma'ax jun p'e centavo u yemel,— cu t'an a Jesusu.

Lucas 13

1 Pues te'i. Ti'i ilic a q'uin abe'e, que'en tu yaamoo' a cristiano mac u yadaj ti'i a Jesus c'u' u c'ümajoo' aj Galileanojoo'o. Le'ec ti tanoo' u quimsic a baalche' ti'i u sij-oolticaloo' ti'i a Dioso, quimsaboo' ilic ala'oo' u men aj gobernador Pilatojo. Xaabbi u q'uiq'uel ala'oo' etel a sij-oolo. 2 —¿Tane'ex wa a tuclic ti mas yaab u sip'il aj Galileanojoo' abe' tuwichoo' u chucaan aj Galileanojiloo' u men c'u' u c'ümajoo'?— cu t'an a Jesus ti uchi u nuucu. 3 —Inen tan in wadic te'ex. Ma' mas yanoo' u sip'il tuwichoo' u chucaani. C'u' betiqui, wa ma' ta jelique'ex a tuculu, bele'ex ilic a ca'a ti quimil, y bele'ex a ca'a ichil a c'asili,— cu t'an ti'ijoo'. 4 —Uxtun a diez у ocho tuul a quimoo' le'ec ti c'axi a ca'nal naj yoc'oloo'o. Que'en tu tzeel a cuxlinja' Siloe abe'e. ¿Tane'ex wa a tuclic ti mas yaaboo' u sip'il ala'oo' tuwichoo' u chucaan a cristiano ich caj Jerusalen u men c'u' u c'ümajoo'o? 5 Tan in wadic te'ex. Ma' mas yanoo' u sip'il tuwichoo' u chucaani. C'u' betiqui, wa ma' ta jelique'ex a tuculu, bele'ex ilic a ca'a ti quimil, y bele'ex a ca'a ichil a c'asili,— cu t'an ti'ijoo'. 6 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, u yadaj a mucult'an ti'ijoo' a cristianojo. —Jun tuul a winiqui, u tz'aj ca' püc'büc jun teec a che' higuera ichil u cuuch u püc'aal. C'ochi u yuxu' u wich. Ma' yan. "Ox p'e jaab caaquen ti talel in wila' u wich a che' higuera ada'a, y ma' yan. Ch'ücü. ¿C'u' aj beel ca' u jobes u muc' a lu'umu?" cu t'an ti'i u yaj meyaj,— cu t'an a Jesusu. 8 —"Noochwinic, mas qui' ti'ijac to junp'e jaab ti ch'üquic. Bel in quin paante u xooc ca' tun in tz'aa' u ta' baalche' te'i. 9 Wa ca' u tz'aa' u wich ti a jaab a wataca, qui'. Wa ma'a, qui' ca' a tz'aa' ca' ch'ücbüc," cu t'an u yaj meyaj ti'iji,— cu t'an a Jesus ich mucult'an ti'ijoo' a cristianojo. 10 Pues te'i. Tan u t'an a Jesus ichil a naj tuba walacoo' u much'tal a cristiano u c'ajes a Dioso. U q'uinil jedel a q'uin abe'e. 11 Tu yaamoo' a winic a nooch'up a much'a'anoo' te'iji, yan jun tuul a nooch'up a diez y ocho jaab ococ a c'ac'asba'al ichil u yoolo. Nococ u pach u men a c'ac'asba'ala. Ma' patal ti wa'tal ti toj. 12 A Jesusu, u yilaj a nooch'upu. U püyaj tu tzeel. —Nooch'up, qui'aquech,— cu t'an ti'i. 13 U tz'aj u c'ü' yoc'ol. Tu seebal tojaji u pach. Caji u yadü' u qui'il a Dios a nooch'upu. 14 C'u' betiqui, siq'ui u yool u yaj cananil a naj abe' tuba walac u c'ajsabül a Dioso. Siq'ui u yool u men ch'anesabi a nooch'up tu q'uinil jedel u men a Jesusu. —Seis p'eel q'uin u q'uinil a meyaja. Ca' talaque'ex tu q'uinil abe' ti'i ca' ch'anüque'ex. Ma' tu q'uinil jedel a tz'ücbüli,— cu t'an a winic abe' ti'ijoo' a cristianojo. 15 Uchi u nuuc a Noochtzili. —Inche'exe, aj cho'e'ex. Tulacale'ex walaque'ex a pitic u c'ax a wacax wa a tzimin a c'üxa'an yalam bo'oy tu q'uinil ilic a jedele. Walaque'ex a bensic ti uc'ul,— cu t'an a Jesusu. 16 —Le'ec a nooch'up ada'a, le'ec jun tuul u mam ti uchben mamaa' aj Abraham. Diez y ocho jaab jabix c'üxa'an u men a quisin ti'i ma' u toj wa'tal a nooch'up ada'a. ¿Ma' wa qui' ca' in joc'saj tu c'ü' a quisin tu q'uinil ajedele?— cu t'an a Jesusu. 17 Le'ec ca' u yadaj abe'e, sudacajoo' boon a tz'iicoo' ti'i a Jesusu. Tulacaloo' u chucaan a cristianojo, qui'oo' u yool u men a quich'pan meyaj a walac u betiqui. 18 Pues te'i. Caji ti t'an a Jesus eteloo' a cristianojo. —¿C'u' a qui' ca' in wadü' te'ex ti'i ca' a ch'a'e'ex u tojil yoc'ol biqui ti walac u tücaa' a Dioso? ¿C'u' a c'üs quet etel abe'e?— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 19 —Le'ec biqui ti walac u tücaa' a Dioso, c'üs quet etel jun cuul u nec' ix mostazaja. Jun tuul a winiqui, u püc'aj abe' ichil u cuuch u püc'aala. Ch'iji ix mostaza te'i. Chawac u yoc. Le'ecoo' a ch'iich'i, u betajoo' u c'u' tu c'ü',— cu t'an a Jesusu. 20 —Pues te'i. ¿C'u' a c'üs quet etel biqui ti walac u tücaa' a Dioso? 21 C'üs quet etel biqui ti walac u yaabtal a levaduraja. Jun tuul a nooch'upu, u xaabtaj abe' ichil jabix jun xoot costal a harina ca' u xaabte u bajil tulacal ichil,— cu t'an a Jesusu. 22 Pues te'i. Tan u manül a Jesus ich caj ich aldea tu benil a caj Jerusalen. Tan u yadic u t'an a Dios ti'ijoo' a cristianojo. 23 —¿Noochwinic, yaaboo' wa a cristiano a beloo' u ca'a sa'albülü, wa ma'?— cu t'an a jun tuul ti'iji. 24 —Tz'aje'ex a wool ti ocol ichil a jabix puerta a tz'i'tz'i' u taan. Inen. tan inwadic te'ex. Yanoo' a beloo' u cu yaalte a ocolo, pero ma' tu paataloo',— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 25 —Jun p'eel q'uin bel u ca'a ti liq'uil u yumil a naj u c'ülü' a puertaja. Uchac a c'ochole'ex ti a q'uin abe' a boojte'ex a puertaja. Bele'ex a ca'a a wadü': "Noochwinic, jebe to'on a puertaja," que'exac ti'i. Bel u ca'a u nuucte'ex ti baala': "Ma' in weele'ex a wich. Ma'ax in weel tuba tale'ex," cu t'anac te'ex. 26 Bele'ex a ca'a a nuucte: "Uchi ti comon janal ti wuc'ul ta wetel. A wadaj a pectzil ti'ijoo' a cristiano tu callejil ti caal," que'exac ti'i. 27 C'u' betiqui, bel u cu nuucte'ex ti baala': "Inene, tan in wadic te'ex. Ma' in weele'ex a wich. Ma'ax in weel tuba tale'ex. Joq'uene'ex wa'ye' inche'ex a walaque'ex a betic a c'asa," cu t'anac te'ex,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a cristianojo. 28 —Bele'ex a ca'a ti oc'ol. Bel u ca'a ti jürüt'e'ex a coj le'ec ca' a wile'ex u yocol aj Abraham, aj Isaac, aj Jacob y tulacal boon u yadaj u t'an a Dios uchi. Ocoloo' u ca'a ala'oo' tu cuenta a Dioso, pero inche'exe, bele'ex a ca'a joc'sabül,— cu t'an a Jesusu. 29 —Watacoo' a cristiano joq'ueeb q'uin. Watacoo' oqueeb q'uin. Watacoo' ti norte y ti sur. Much'taloo' u ca'a pach mesa tu cuenta a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 30 —U'yeene'ex. Yan jujun tuul a ma' nooch u wichil u meyaj wa'ye' a bel u ca'a tz'abül ti nooch u wichil u meyaj ti ca'an. Yan ilic a jujun tuul a nooch u wichil u meyaj wa'ye' a ma' nooch u wichil u meyaj te'i,— cu t'an a Jesusu. 31 Pues te'i. Ti a q'uin abe'e, yanoo' a fariseo u c'aba' u na'at a c'ochoo' etel a Jesusu.—Joq'uen wa'ye'. U c'ati u quimseech aj rey Herodes,— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 32 —Le'ec aj rey Herodese, jabix ch'umac. Top aj cho'. Ca' xique'ex etel ala'aji. Baala' ca' a wade'ex ti'i: "Aleebe tan ti tan in joc'sic a c'ac'asba'al ichil u yool a maca. Tan ilic in ch'anesic a c'oja'ana. Baalo' ilic a bel in quin bete' samal. Ti'i u yox p'eel q'uin in jobsic in meyaj, cu t'an a Jesusu," que'exac ti'i,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a fariseojo. 33 —Ca'ax u c'ati u quimseen, bel in ca'a aleebe, samal, ca'be u men ma' yan biqui ca' quimsabüc jun tuul a tan u yadic u t'an a Dios wa ma' ich caj Jerusalen,— cu t'an a Jesusu. 34 —Pues te'i. Le'eque'ex a cristiano ich caj Jerusalen, top walaque'ex a quimsic mac a tan u yadic u t'an a Dioso. Top walaque'ex a p'up'uchch'inticoo' ti'i ca' quimicoo' mac a tücaa'boo' ta wetele'ex u men a Dioso. Boon sut in c'atiintaj cuchi in sa'alte'ex jabix jun tuul ixna' cax a walac u much'quintic u yal yalam u xic. C'u' betiqui, ma' a c'atiintaje'ex,— cu t'an a Jesus yoc'ol a caj Jerusalene. 35 —U'ye'ex. Ma' tan u ca' cününbüle'ex a wotoch u men a Diosi. Inen tan in wadic te'ex. Ma' ta ca' ilique'ex in wich tucaye'il asto ti ca' a wade'ex u qui'il u yaj tücaa' a Noochtzil a tücaa'bi ta wetele'exe. Le'ec ti ca' a wade'ex u qui'il ala'aji, bele'ex a ca'a a wila' in wich,— cu t'an a Jesus yoc'ol a caj Jerusalene.

Lucas 14

1 -2 Pues te'i. Jun p'eel u q'uinil a jedele, que'en a Jesus ti janal etel jun tuul a nooch u wichil u meyaj. Eariseo u c'aba' u na'at ala'aji. Yan jun tuul a winic te'iji, topsip'a'an tu jajil. Le'ecoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'ata, top tanoo' u tz'eec ti cuenta a Jesus ti'i ca' u yiloo' wa ca' u ch'anes a winic ti'i u q'uinil a jedel ti'i ca' u cho'oo'. 3 Caji ti t'an a Jesus eteloo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moises u yet'ocoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'ata. —¿Qui' wa tu c'axül ti'i a ley ca' ch'anesabüc a mac ti'i u q'uinil a jedele, wa ma' qui'?— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 4 C'u' betiqui, ma' uchoo' u nuuc. Pachili, u müchaj a c'oja'ana. U ch'anesaj. U yadaj ti'i ca' xi'ic. 5 —¿Wa ca' c'axüc a tzimin wa a wacax ichil a ch'e'ene, mac ta yaame'ex ma' tu jan joc'sic ca'ax tu q'uinil a jedele?— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 6 Ma' paatajoo' u nuucte. 7 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, u yilaj ti tanoo' u cüxtic a quich'pan cuuchil boon a chiita'anoo' ti janal ti'i ca' tuclabüc jabix noochoo' u wichil u meyaj. U yadajoo' u tojil ti'i ich mucult'an. 8 —Le'ec ca' chiitbique'ex ti'i jun p'eel tz'ocolbeele, ma' a beele'ex ti tintal tuwich a quich'pan cuuchili. Uchac chiitbi ilic a mas nooch u wichil u meyaj ta wiche'exe,— cu t'an a Jesusu. 9 —Bel u ca'a aalbül te'ex u men u yumil a tz'ocolbeele: "Joq'uen wa'ye'. Bel u ca'a ti tintal a winic ada' wa'ye'e," cu t'anac te'ex. Sudactale'ex a ca'a ca' xique'ex ti tintal tuba ma' qui' ta wiche'ex,— cu t'an a Jesusu. 10 —C'u' betiqui, le'ec ca' chiitbique'ex ti janal, tinlene'ex tuba walacoo' u tintal a ma' noochoo' u wichil u meyaja. Le'ec ca' c'ochoc mac u chiitaje'ex, uchac u yadic te'ex ca' tinlaque'ex tuba mas quich'pan. Ti baalo'o, tulacal boon ac'ochoo' ti janal te'iji, beloo' u cu yila' jabix nooch u wichil a meyaje'exe,— cu t'an a Jesusu. 11 —Tulacal mac a walac u tz'eec u bajil jabix nooch u wichil u meyaja, bel u ca'a ti joc'ol ti'i ti ma' nooch u wichil u meyaja. Le'ec mac ca' u tz'aa' u bajil jabix ma' nooch u wichil u meyaja, bel u ca'a tz'abül ti'i ti nooch u wichil u meyaj,— cu t'an a Jesusu. 12 Pues te'i. Uchi u t'an a Jesus etel a mac u chiitaj ca' talac ti janal. —Le'ec ti tan a betic a fiestaja, ma' a chiiticoo' ca' talacoo' a amigojoo', ma'ax a witz'in, ma'ax chucul a wet'oc, ma'ax a wettzeel a ayic'ala. Jede'ecoo' u yusq'uintic u jel ti ca' u chiiteechoo' ca' xiquech ti janal eteloo',— cu t'an a Jesus ti'iji. 13 —C'u' betiqui, le'ec ti tan a betic a fiestaja, chiitoo' ca' talacoo' a otzili, a but c'ü'ü, a ma' qui' u ximbala, a ch'oopo. 14 Bete ti baalo' y bel u ca'a ti qui'tal a wool. Ala'oo'o, ma' tu paataloo' u yusq'uin u jel. Bel u ca'a usq'uinbil u jel u men a Dios tu q'uinil u ca' cuxtal tucaye'il a tojoo' u na'ata,— cu t'an a Jesus ti'i mac u chiitaj ca' talac ti janal. 15 Pues te'i. Le'ec ca' u yubaj c'u' u yadaj a Jesusu, uchi u t'an jun tuul a que'en pach mesa ti janal etel. —Qui' u yool mac a bel u ca'a ti janal tu cuenta a Dioso,— cu t'an ti'i a Jesusu. 16 —Jun tuul a winiqui, u c'atiintaj u bete' a fiestaja. Chiitboo' a yaab ca' u yiloo' a fiesta abe'e,— cu t'an a Jesusu. 17 —C'ochi u q'uinil a fiesta abe'e. U tücaa'taj u yaj xa'num ca' u püyoo' boon a chiita'ana. "Ca' c'ochoque'ex ti'i a fiestaja. C'ochi u yorajil." cu t'an ti'ijoo',—cu t'an a Jesusu. 18 —C'u' betiqui, laj cajoo' u yadü' ti ma' tu paataloo' u beel. "In q'uexaj to a lu'umu. Bel to in ca'a in wila'. Adü ti'i ca' u sa'tes ten. Ma' bel in ca'a ti c'ochol," cu t'an a jun tuulu,— cu t'an a Jesusu. 19 —C'ochi etel ulaac' a jun tuulu. "In q'uexaj to diez tuul a wacax a walacoo' u meyaj. Bel to in quin yaaltoo'. Adü ti'i ca' u sa'tes ten. Ma' bel in ca'a ti c'ochol," cu t'an ulaac' a jun tuulu,— cu t'an a Jesusu. 20 —C'ochi etel ulaac' a jun tuulu. "In cüxtaj to in wütan, mentücü, ma' yan biqui in c'ochol," cu t'an a jun tuul abe'e,— cu t'an a Jesusu. 21 —Le'ec aj xa'num abe'e, usc'aji tu pach u yadü' ti'i u tz'ulil c'u' a aalbi ti'iji. Tz'iicaji u tz'ulil. "Ca' xiquech ti jomol ich caj ti calle y ti bej ca' a püyoo' a otzili, a butoo' u c'ü', a ma' qui'oo' u ximbala, a ch'oopoo'o," cu t'an u tz'ulil ti'iji,— cu t'an a Jesusu. 22 —"Noochwinic, püyboo' jabix ilic a wadaja, pero yanoo' to a cuuchil te'iji," cu t'an u yaj xa'num ti'iji. 23 "Ca' xiquech ti a carretera y ti ulaac' a beje. Talesoo' a cristiano ca' tuduc a cuuchil pach mesaja. 24 Inen tan in wadic tech. Ma'ax jun tuul tu yaamoo' boon a winic a chiita'an biq'uin ado' a bel u cu yaalte in janal," cu t'an u tz'ulil ti'iji,— cu t'an a Jesus ich mucult'an yoc'ol biqui ca' c'ümbüc a mac u men a Dioso. 25 Pues te'i. Yaab a cristiano a tücünacoo' tu pach a Jesus ti tan u beele. U sutaj u bajil ti t'an eteloo'. 26 —Wa yan mac u c'ati u c'ümeene, yan u c'atiintiquen tu jajil. Yan u mas c'atiintiquen tuwich tulacal ulaac', ca'ax u tat, u na' u yütan. u mejen. u sucu'un. u quic. u yitz'in. tac etel u cuxtal ilic ala'aji. Wa ma' tu betic ti baalo'o. ma' tu paatal u yocol ti'i in wajtz'ocsaj t'an,— cu t'an a Jesusu. 27 —Le'ec mac a ma' tu paatal u muc'yajte boon a yaj a tan u tz'abül ti'i u men tan u tz'ocsiquen jabix cuchi tan u bensic u cruz ti tan u beel tin pacha, ma' ilic tu paatal u yocol tin waj tz'ocsaj t'an,— cu t'an a Jesusu. 28 —Le'ec ti tane'ex a c'atiintic a bete' a noxi' naja, ¿mac ta yaame'ex a ma' ta'ach u tintal u tucle u tool a naj wa chucul ti'iji?— cu t'an a Jesusu. 29 —Wa ma' tu betic ti baalo'o, le'ec ti caac u bete' a naja, uchac ma' tu paatal u jobes. Tulacal mac ca' u yila' ti baalo'o, beloo' u cu p'a'aste. 30 "Ca wilic. Ma' ilic paataji a winic u bete' a naja," cu t'anacoo',— cu t'an a Jesus yoc'ol mac u c'ati ocol ti'i u yaj tz'ocsaj t'ana. 31 —Baalo' ilic a reye. Le'ec ti tan u tuclic a p'isbaj etel ulaac' a reye, yan u paye' tintal u tucloo' wa jede'ec u paatal ti ganara. Uchac yan diez mil tuul u soldadojo. Uchac yan veinte mil tuul u soldado u yettz'iiquil a wataca. 32 Wa ma' jede'ec u paatal ti ganara, le'ec ti naach to que'en u yettz'iiquili, bel u cu tücaa'te ca' emsabüc u yool ca' qui'ac etel,— cu t'an a Jesusu. 33 —Baalo' ilic etel mac u c'ati ocol ti'i in waj tz'ocsaj t'an. Yan u tz'eec u yool tin pach tu jajil jabix tan u p'ütic tulacal a c'u' ulaac' a yan ti'iji. Wa ma'a, ma' tu paatal u yocol ti'i in waj tz'ocsaj t'an,— cu t'an a Jesusu. 34 —Ala'oo'o, jabix a taaba. Le'ec a taaba, qui', pero ca' joboc u ch'ooch'ili, ¿biqui ca' ti tz'aa' u ch'ooch'il tucaye'il? 35 Ma' yan u c'abeetil ma'ax xan ti'i u tz'ac lu'um. Chen walac u pulbul. Le'ec mac jede'ec u paatal u ch'a'ic u tojili, ca' u ch'aa' u tojil,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a cristiano u men ma'ax c'u' aj beel mac ca' u c'ümü' ala'i ca' tun u p'ütü' tucaye'il.

Lucas 15

1 Pues te'i. Jun p'eel q'uin much'lajoo' ti yaab aj mol taq'uin ti'i a gobiernojo, u yet'ocoo' a top yaab u sip'ili. Tanoo' u naatz'ül u yubi u t'an a Jesusu. 2 Le'ecoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'ata, u yet'ocoo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese, cajoo' ti p'a'as. —Le'ec a winic ada'a, top walac u c'ümicoo' a yanoo' u sip'ili. Walac u janal eteloo',— cu t'anoo'. 3 U men u yadajoo' abe'e, nuucboo' ich mucult'an u men a Jesusu. 4 —Jun tuul a winiqui, yan u carnero cien tuul. Wa cuchi ca' sa'tüc ti'i a jun tuulu, bel u cu p'ütoo' a noventa y nueve tuul tuba tanoo' u janal. Bel u ca'a u cüxte a jun tuul a sa'ti asto u cüxtic. Tulacal a jujun tuule'exe, jede'eque'ex ilic a betic ti baalo',— cu t'an a Jesusu. 5 —Le'ec ca' u cüxte a sa'tiji, qui' u yool. Bel u ca'a u c'oochte. 6 Le'ec ca' c'ochoc tu yotocho, bel u cu püyoo' u amigojoo' eteloo' u yettzeel. "Qui'aque'ex ilic a wool inche'exe. In cüxtaj a carnero a sa'ti tene," cu t'an ti'ijoo',— cu t'an a Jesusu. 7 —Inen tan in wadic te'ex. Le'ec ca' u jele' u tucul u p'ütü' u bete' a c'as jun tuul a yan u sip'il jabix ala'oo' a que'en tin tzeele, walac u yantal a qui'-oolal ti ca'an tu jajil. Mas qui'oo' u yool etel a jun tuul abe'e, tuwich etel a noventa y nueve tuul a tojoo' u na'at a ma' tzaj u jelicoo' u tucul,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 8 —Pues te'i. Jun tuul ix ch'upu, yan u taq'uin diez p'eel, Wa cuchi ca' sa'tüc ti'i a jun p'eele, bel u cu tübü' a lampara ti'i ca' sasilac aich naja. Bel u cu miiste a ichnaja. Bel u cu tz'a' u yool u cüxte asto u cüxtic. ¿Ma' wa baalo'?— cu t'an a Jesusu. 9 —Le'ec ca' u cüxteje, bel u cu püyoo' u amigo eteloo' u yettzeel. "Qui'aque'ex ilic a wool inche'exe. In cüxtaj in taq'uin a sa'tiji," cu t'an ti'ijoo'. 10 Inen tan in wadic te'ex. baalo' ilic ti walac u qui'taloo' u yool u yaj xa'num a Dios ti ca'an le'ec ca' tojac u na'at jun tuul a yan u sip'il jabix ala'oo' a que'en tin tzeel,— cu t'an a Jesusu. 11 —Pues te'i. Jun tuul a winiqui, yan u mejen ca' tuul. 12 "Tat," cu t'an a itz'intzil ti'i u tata. "Tz'a ten boon a ayic'alil a bel u ca'a ti p'aatül tene," cu t'an ti'i u tat. U t'oxaj u ayic'alil ti'ijoo' u mejen,— cu t'an a Jesusu. 13 —Ma' top yaab q'uin a manüc ti ca' u much'quintaj u ayic'alil a itz'intzili. Joq'ui te'i. Bini ti ulaac' caj ti naach. U sütaj u taq'uin tanil u betic a ca'ax c'u'ac ti c'asili. 14 Le'ec ti jobi tulacal u taq'uini, caji a wi'ijil tu jajil ichil a caj abe'e. A itz'intzili, caji u yubi u yajil a wi'ijili, 15 mentücü, u cüxtaj u naal etel jun tuul a que'en te'iji. Tücaa'bi ichil u cuuch meyaj ti tzen eq'uen. 16 U c'atiintaj ilic cuchi u jante a jabix bitz a tan u tz'eec ca' u jantoo' a eq'uene. C'u' betiqui, ma'ax c'u' a tz'abi ti'iji. 17 Pues te'i. C'aji u winiquil a itz'intzili. "Yanoo' u yaj meyaj in tata. Ma' pataloo' u jante boon a walacoo' u tz'abül ti'iji. C'u' betiqui, wa'ye' tan in quimil u men wi'ijil," cu t'an tu bajil. 18 "Bel in ca'a ti joc'ol wa'ye'. Bel in ca'a etel in tat. Bel in quin wadü' ti'i: "Tat,yan in sip'il ti'i a Dioso. Yan ilic in sip'il tech. 19 Ma' qui' ca' a wileen jabixen a mejene. Mas qui' ca' a wileen jabixen jun tuul a waj meyaja. Baalo' ca' in wadü' ti'i," cu t'an tu bajil,— cu t'an a Jesusu. 20 —Pues te'i. Joq'ui. Bini etel u tat. Naach to que'en ma' c'ochoc ti ilbi u men u tat. Qui'aji u yool u tat. Alca' ti bini u c'ümü' u mejen. U meectaj. U yutzintaj,— cu t'an a Jesusu. 21 —"Tat, yan in sip'il ti'i a Dioso. Yan ilic in sip'il tech. Ma' qui' ca' a wileen jabixen a mejene," cu t'an ti'i u tat. 22 "Tales a noc' a quich'pana. Sebac. Cünü ti'i. Tz'a u tz'üpütc'ü' tu c'ü'ü. Cünü u zapato tu yoc," cu t'an u tat ti'i u yaj meyaj. 23 "Tales aj meen wacax ti quelemcuntaj ti'i fiesta. Quimes. Co'ne'ex ti janal. Co'ne'ex ti bete' a fiestaja. 24 Le'ec in mejen ada'a, jabix quimen tene, pero ca' cuxlaji. Sa'ti biq'uin ado'o, pero ca' udi," cu t'an u tat. Cajoo' u bete' a fiestaja,— cu t'an a Jesusu. 25 —Pues te'i. Que'en to ich col a sucu'untzili. Le'ec ti tan u yusc'ala, naatz'i tu tzeel a naja. U yubaj a sono. Tan a ocoto. 26 Le'ec a sucu'untzili, u püyaj jun tuul aj meyaja. "¿C'u' a tan u manülü?" cu t'an ti'i. 27 "Udi a witz'in. Qui' u yool a tat ti udi. Ma' c'oja'ani. U tz'aj ti quimsabül aj meen wacax a quelemcunbiji," cu t'an ti'i. 28 C'u' betiqui, tz'iicaji a sucu'untzili. Ma' u c'ati ocol ich naj. Joq'ui a tattzil pach naja. U yaaltaj u qui'cunte u yool. 29 "C'aac tech boon jaab uchuc in meyaj ta wetel. Ma'ax jun sut wa ma' in tz'ocsaj a t'an. C'u' betiqui, ma' a tz'aj ten ma'ax jun tuul a cabro ti'i in betical a fiesta eteloo' in amigo," cu t'an ti'i u tat ti uchi u nuuc. 30 "C'u' betiqui, le'ec ti udi amejen abe'e, a tz'aj ti quimsabül aj meen wacax a quelemcunbiji. Ala'aji, chen u sütaj a ayic'alil etel ix c'ac'as ch'up," cu t'an ti'i u tat. 31 "Yum, que'en ti que'enech tin wetel. Tulacal a c'u' a yan tene, tech," cu t'an a tattzili. 32 "Yan ti betic a fiestaja. Yan u qui'tal ti wool. Le'ec a witz'ini, jabix quimen to'ono, pero ca' cuxlaji. Sa'ti biq'uin ado'o, pero ca' udi," cu t'an u tat ti'i u mejen,— cu t'an a Jesus yoc'ol u c'üm-oolbaanül a Dios u menoo' a mac a yanoo' u sip'il jabix ala'oo' a que'enoo' tu tzeele.

Lucas 16

1 Pues te'i. Uchi ilic u t'an a Jesus eteloo' u yaj cambala. —Jun tuul a ayic'ala, yan u yaj cananiloo' u yaj meyaj. Le'ec aj canan abe'e, tzolbi ti'i u tz'ulil ti tan u sütic u ayic'alil u tz'ulil,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 2 —Le'ec u tz'ulili, u püyaj aj canan abe'e. "Yan a c'u' a aalbi ten ta woc'olo. Tz'iibte ten boon in ayic'alil in tz'aj tech ca' a cününteje. Bel a ca'a ti joc'ol ichil a meyaj," cu t'an ti'i. 3 "Le'ec in tz'ulili, tan u joc'siquen ichil in meyaj. ¿C'u' a yan in betic aleebe?" cu t'anaj canan abe' tu bajili. "Ma' yan in muc' ti'i in wocol ichil a meyaj jabix a paan lu'umu. Top sudaquen ca' manüquen ti matan taq'uin," cu t'an tu bajil. 4 "In weel c'u' a ca' in bete' ca' u c'ümeenoo' a cristiano ti posado le'ec ca' joc'oquen ichil in meyaj," cu t'an tu bajil,— cu t'an a Jesusu. 5 Jujun tuulil u püyajoo' boon a yanoo' u p'ax etel u tz'ulili. "¿Boon u yaabil a p'ax etel in tz'ulil?" cu t'an ti'i a jun tuulu. 6 "Le'ec in p'ax inene, cien lata ti aceite olivo," cu t'an ti'i. "Tales u ju'umil a p'ax. Tinlen. Seebte a bajil. Cincuenta lata ilic a p'ax ca' a tz'iibte," cu t'an ti'i. 7 "¿Boon u yaabil a p'ax incheche?" cu t'an ti'i ulaac' a jun tuulu. "Cien p'is u semilla a harina in p'ax inene," cu t'an ti'i. "Tales u ju'umil a p'ax. Tz'iibte ti jadi' ochenta p'is a p'ax," cu t'an ti'i. 8 "Top patalech a cho'en," cu t'an u tz'ulil ti'i u yaj cananil u meyaj abe' u men top seeb u yool. Le'ecoo' a cristiano yoc'olcaba, mas seeboo' u yool u bete' c'u' a ti'i a yoc'olcab tuwichoo' a cristiano a ti'i a Dios ca' u betoo' c'u' a ti'i a ca'ana,— cu t'an a Jesusu. 9 —Inen tan in wadic te'ex,— cu t'an ti'ijoo' u yaj cambal. —Ca' a yancunte'ex a amigojoo' tanil a waanticale'exoo' etel c'u' a yan te'ex yoc'olcaba. Le'ec ca' joboc a cuxtale'ex wa'ye' yoc'olcaba, bele'ex a ca'a c'ümbül u menoo' ichil a cuuchile'ex a ma' yan q'uin u jobolo,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 10 —Le'ec mac tan u betic a toj etel a tz'etz'eeque, etel a yaaba, jede'ec ilic u betic a tojo. Baalo' ilic mac a tan u betic a ma' toj etel a tz'etz'eeque, etel a yaaba, jede'ec ilic u betic ti ma' toj,— cu t'an a Jesusu. 11 —Wa cuchi ma' a betaje'ex a toj etel a ayic'alil yoc'olcaba, ¿mac ca' u tz'aa' te'ex a jajil ayic'alil le'ec a walac utal ti ca'ana?— cu t'an a Jesusu. 12 —Wa cuchi ma' a betaje'ex a toj etel u ayic'alil ulaac' mac a tz'abi ta c'ü'e'exe, ¿mac ca' u tz'aa' te'ex a ayic'alil a te'ex ilic a tali ti ca'ana?— cu t'an a Jesusu. 13 —Jun tuul aj meyaja, ma' tu paatal u betic u meyaj ti qui' ti ca' tuul u tz'ulil. Wa ma' motz ti'i a jun tuul y yaj u yubi ulaac' a jun tuulu, bel u cu tz'aa' u yool tu pach a jun tuulu, y bel u cu motzinte ulaac' a jun tuulu. Ma' tu paatal a tz'eeque'ex a wool ich ca' xeel tu pach a Dioso, y tu pach a taq'uini,— cu t'an a Jesusu. 14 Pues te'i. Le'ecoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'ata, u yubajoo' tulacal a t'an abe'e. Ala'oo'o, top que'enoo' u yool tu pach a taq'uini. U ye'ajoo' etel u wich ti ma' c'ocha'anoo' tu xiquin u t'an a Jesusu. 15 —Inche'exe, walaque'ex a tz'eec a bajil jabix toje'ex a na'at tu taanoo' a cristianojo,— cu t'an a Jesusu. —C'u' betic a Dioso, u yeel biqui yanile'ex a püsüc'al. Top qui' tu wich a cristiano u tz'eec u bajil jabix top u yeele, pero top ma' qui' tu wich a Dios a baalo'o,— cu t'an a Jesusu. 16 —Pues te'i. Le'ec a ley u tz'iibtaj aj Moises etel boon a t'an u tz'iibtajoo' mac u yadajoo' u t'an a Dios uchiji, yan u c'abeetil asto ti jobi u meyaj aj Juan aj tz'aj ocja'a. Tu pach abe'e, caji aalbül a qui'il t'an le'ec biqui ti walac u tücaa' a Dioso. Tulacaloo' a cristianojo, tanoo' u tutulca'tic u bajil ti'i ca' ococ tu c'ü' a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 17 —Mas yaj u joc'sabül u muc' ca'ax jun p'eel t'an ichil a ley u tz'iibtaj ajMoises tuwich u jobsabül tulacal a yoc'olcab tac etel a ca'ana,— cu t'an a Jesusu. 18 —Pues te'i. Tulacal a mac ca' u p'ütü' u yütan ca' u cüxte ulaac' u yütana, chen tan u c'ac'as cüjtal etel. Tulacal a mac ca' u ch'aa' ix ch'up a p'ütbi u men u yichama, chen tan ilic u c'ac'as cüjtal etel,— cu t'an a Jesusu. 19 —Pues te'i. Yan jun tuul a winiqui, ayic'al. Yan u noc' a jabix u color ix yamese. Yan a pimi. Co'oj abe'e. Qui' a walac u jantic sansamal,— cu t'an a Jesusu. 20 —Yan ilic jun tuul a otzili, aj Lazaro u c'aba'. Coyquinbi tu chi' u cotil u yotoch a ayic'al abe'e. Top yaab a xoox yoc'olo. 21 U c'atiintaj cuchi ca' tzeenbec etel u yada' u janal a ayic'ala. Le'ecoo' a peq'ue, walacoo' u c'ochol u leetzte u xoox,— cu t'an a Jesusu. 22 —Quimi a otzil winiqui. Bensabi u pixan tu cuuchil etel aj quimen Abraham u menoo' u yaj xa'num a Dios ti ca'ana. Quimi ilic a ayic'ala. Mucbi,— cu t'an a Jesusu. 23 —Tan u c'ümic a yaj ichil u cuuchil a pula'ana. Uchi u cha'an ti naach. U yilaj tuba que'en aj Abrahama. U yilaj ilic aj Lazaro etele,— cu t'an a Jesusu. 24 —"Mamaa' Abraham," cu t'an ti chich. "Ch'a'a in wotzilil. Tücaa'te aj Lazaro ca' u tzümü' ca'ax bibiila' u ni' u c'ü' ich ja' ca' u tz'aa' tin wac'. Top tan in c'ümic a yaj ichil a c'aac' ada'a," cu t'an ti'i aj Abrahama,— cu t'an a Jesusu. 25 —"Yum, c'aac tech ti qui' a c'ümaj ti cuxa'anech to. C'aac tech boon a yaj u c'ümaj aj Lazarojo.C'u' betic aleebe, tan u c'ümic a qui' wa'ye' y incheche, tan a c'ümic a yaja," cu t'an aj Abraham ti'iji,— cu t'an a Jesusu. 26 —"Ma' jadi' abe'e, yan a noxi' ch'e'en tiqui yaama. Ti baalo'o, ma'ax mac jede'ec u paatal ti manül ta wetel ca'ax u c'atoo'. Ma'ax tu paatal u joc'ol tuba que'enech ti'i ca' manücoo' wa'ye'," cu t'an aj Abrahama,— cu t'an a Jesusu. 27 —"Mamaa', wa ma' yan biqui u talele, tücaa'te tu yotoch in tat. 28 Yan cinco tuul in sucu'un in witz'in xidal. In c'ati cuchi ca' xi'ic aalbül ti'ijoo' ti'i ma' u taleloo' ichil a c'asil ada'a," cu t'an ti'i aj Abrabama,— cu t'an a Jesusu. 29 —"Yan a t'an a tz'iiba'an u men aj Moises eteloo' boon u yadajoo' u t'an a Dios uchiji. Etel a c'u' a tz'iiba'an u men ala'oo'o, jede'ecoo' u yeeltiqui," cu t'an aj Abraham ti'iji. 30 "Mamaa' Abraham, ma' tu yubicoo'. C'u' betiqui, wa ca' xi'ic jun tuulac a ca' cuxlaji tu yaamoo' a quimene, jede'ec u jelicoo' u tuculu," cu t'an u yaalbül aj Abrahama,— cu t'an a Jesusu. 31 —"Wa ma' tu yubicoo' u t'an aj Moises eteloo' boon u yadajoo' u t'an a Dios uchiji, ma'ax tu jelicoo' u tucul wa ca' cuxlac jun tuulac tu yaamoo' a quimene," cu t'an aj Abraham ti'iji,— cu t'an a Jesusu.

Lucas 17

1 —Pues te'i. Yan ti yan a cristiano a bel u cu yaalte u yemese'ex a wool ca' a bete'ex a c'asa. Top yaj a bel u cu c'ümü' mac tan u betic abe'e,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj tz'ocsaj t'an. 2 —Mas qui' cuchi ca' c'üxbüc a noxi' ca' tu cal ca' pulbuc ich c'ac'naab yoc'ol ma' u yemsic u yool ca' u cüxte u sip'il jun tuulu c'ümaj to u t'an a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 3 —Cününte'ex a bajil. Wa ca' u cüxte u sip'il ulaac' a hermano ta wetele, tze'ecte. Wa ca' u jele' u tuculu, sa'tes u sip'il. 4 Ca'ax u cüxte u sip'il ta wetel siete sutac, le'ec a jujun sut ca' u c'aate, yan a sa'tesic ti'i ti'i ilic a q'uin abe'e,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj tz'ocsaj t'ana. 5 Pues te'i. —Ca' tz'a to'on ti mas que'enac ti wool ta pach,— cu t'anoo' u yaj xa'num ti'i a Noochtzili. 6 —Wa cuchi ca'ax jabix u nec' ix mostaza, baalo' ilic cuchi que'ene'ex a wool pach a Dioso, qui' cuchi. Jede'ec cuchi u paatale'ex a tücaa'tic a che' a jabix ada' ca' jotz'boc ca' püc'büc ich c'ac'naab, y jede'ec u yuchulu,— cu t'an a Jesusu. 7 —Pues te'i. Uchac yan jun tuul ta yaame'ex a yan u q'uexbil mozo. Uchac tan u paan lu'um. Uchac tan u cünün carnero. Le'ec ca' usc'ac ichil u meyaja, ¿mac ta yaame'ex jede'ec u yadic ti'i ca' manüc ti jomol pach mesa ti janal? 8 Ma' wa baala' ca' u yadü' ti'i: "Utzquinte in janal. Jele a noc'. Tales in janal. Le'ec ca' joboquen ti janal ti uc'ulu, ca' tun janüquech," cu t'an ti'i,— cu t'an a Jesusu. 9 —Ma' tu yadic bo'tic ti'i u mozo u men u betaj jadi' a c'u' a aalbi ti'iji,— cu t'an a Jesusu. 10 —Baalo' ilic inche'exe. Le'ec ca' joboc a betique'ex tulacal a c'u' a aalbi te'exe, yan a wadique'ex: "Ino'ono, jabix ca'ax c'u'ac ti aj meyajilo'ono. Jadi' c'u' a tz'abi to'on ca' ti bete'e, jadi' ti betaj,"que'exac,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 11 Pues te'i. Que'en a Jesus tu benil Jerusalen tu yaam u cuenta Galilea etel u cuenta Samariaja. 12 Le'ec ti c'ochi ichil jun p'eel a aldeaja, c'ümbi u men diez tuul a c'oja'ana. Tanoo' u tu'ujtal u büq'uel u menoo' u c'oja'anil. Wa'lajoo' ti naach ti t'an etel. 13 —Jesus, Maestro, ch'a'a ti wotzilil,— cu t'anoo' ti'i ti chich. 14 Ilboo' u men a Jesusu. —Xene'ex a yee' a bajile'ex ti'ijoo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso,— cu t'an ti'ijoo'. Taniloo' u beele, ch'anoo'. 15 Jun tuul tu yaamoo' a diez tuulu, u yilaj ti ch'ani. Joq'ui tu yaamoo'. Usc'aji tu pach. Chich u t'an ti tan u yadic u qui'il a Dioso. 16 Xonlaji tu taan a Jesusu. U yemsaj u wich ti lu'um. U yadaj a bo'tic ti'i a Jesusu. Le'ec a ch'aniji, jun tuul aj Samariajil, y motztziloo' aj Samariajil u menoo' aj Israele. 17 —¿Ma' wa diez tuule'ex a ch'ane'exe? ¿Tuba que'en u chucaan a nueve tuulu?— cu t'an a Jesus ti'iji. 18 —¿Ma' wa yan ulaac' tu yaamoo' u c'atiintajoo' u yusc'al tu pach u yadü' u qui'il a Dioso? Jadi' a tali ich ulaac' a caja, jadi' u tz'aj a bo'tiqui,— cu t'an a Jesusu. 19 —U men a tz'ocsaj ti patalene, ch'aneech. Liq'uen. U paatal a beele,— cu t'an a Jesus ti'i a xona'an tu taana. 20 Pues te'i. Le'ecoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'ata, u c'aatajoo' ti'i a Jesus biq'uin to uc'ochol u q'uinil u caal ti tücaa' a Dioso. —Ma' ta wilique'ex u p'is le'ec biq'uin u c'ochol u q'uinil u caal ti tücaa' a Dioso,— cu t'an a Jesus ti uchi u nuuc. 21 —U'ye'ex in t'an. Ma' bel u ca'a aalbül wa wa'ye' que'en wa tac tedo' que'en u men caji tun ti tücaa' ta yaame'ex,— cu t'an a Jesusu. 22 —Pues te'i. C'ochol u ca'a u q'uinil ti bele'ex a ca'a a c'atiinteen a yanajeen ti cristianojil ta yaame'ex jabix aleebe, pero ma' tu paatal,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 23 —Bel u ca'a aalbül te'ex ti tedo' que'en wa xan wa'ye' que'en. Ma' a beele'ex te'i, ma'ax a tz'ocsique'exoo' u t'an. 24 Le'ec ti tan u c'aac' a lemleme, ti naach chica'an u sac tuwich a yoc'olcaba. Baalo' ilic ti chiclaquen a yanajeen ti cristianojil tu q'uinil in wudele,— cu t'an a Jesusu. 25 —C'u' betiqui, payanbej yan in c'ümic ti yaab a yaja. Yan ilic in culpachbül u menoo' a cristiano a cuxa'anoo' aleebe,— cu t'an a Jesusu. 26 —Jabix ilic u betajoo' ti a q'uin ti cuxa'an to aj Noeje, baalo' ilic a beloo' u cu bete' a cristiano ti nütz'ünac u q'uinil in wudel a yanajeen ti cristianojili. 27 Tanoo' u janal. Tanoo' u yuc'ul. Tanoo' u cüxtic u yicham у u yütan, asto ti c'ochi u q'uinil u yocol aj Noe ichil a barcojo. Tudi a yoc'olcab etel ja'a, y laj jobsaboo',— cu t'an a Jesusu. 28 —Baalo' ilic xan u betajoo' ti'i u q'uinil ti cuxa'an to aj Loto. Tanoo' u janal. Tanoo' u yuc'ul. Tanoo' u q'uex. Tanoo' u conol. Tanoo' u pac'. Tanoo' u men naj. 29 C'u' betiqui, le'ec tu q'uinil ti joq'ui aj Lot ich caj Sodomaja, tali a c'aac' etel a azufre ti ca'ana. Laj jobsaboo'. 30 Baalo' ilic ti beloo' u ca'a u bete' a cristiano asto ti c'ochoc u q'uinil in chictal a yanajeen ti cristianojil,— cut'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 31 —Le'ec mac a que'en pach naj tu q'uinil abe'e, ma' qui' ca' xi'ic ichil u yotoch u molo' a c'u' ti'iji. Sabeensil u müchbül. Jadi' qui' u puutz'ul. Baalo' ilic mac a que'en ich col. Ma' qui' ca' usc'ac tu yotoch u molo' a c'u' ti'iji,— cu t'an a Jesusu. 32 —C'aac te'ex ti quimi u yütan aj Lot u men u sutaj u bajil ti cha'an tu pach. 33 Le'ec mac a top yaj u yubi u cuxtal wa'ye'e, bel u ca'a ti sa'tül u cuxtal ti ca'an. Le'ec mac a ma' tan u yacuntic u cuxtal wa'ye' tin woc'lala, bel u cu sa'alte u cuxtal ti ca'an,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 34 —Inen tan in wadic te'ex. Ti'i ilic a ac'ü' abe' a tan in wadiqui, coya'anac ca' tuul a winic ichil jun p'eel a camaja. Jun tuulu, bel u ca'a ch'a'bül. Ulaac' a jun tuulu, p'aatül u ca'a. 35 Ca' tuul ix ch'upu, tanoo' u juch'. Jun tuulu, bel u ca'a ch'a'bül. Ulaac' a jun tuulu, p'aatül u ca'a. 36 Ca' tuul a winiqui, que'enoo' ich col. Jun tuulu, bel u ca'a ch'a'bül. Ulaac' a jun tuulu, p'aatül u ca'a,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 37 —Noochil, ¿tuba u yuchul abe'e?— cu t'anoo' u yaj cambal ti'iji. —Uchul u ca'a ca'ax tubajac jabix ilic a mucult'an ada' yoc'ol aj ch'omo. Le'ec tuba yan a quimene, te'i tu much'taloo' aj ch'omo,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' ti uchi u nuuc.

Lucas 18

1 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, u yadaj a mucult'an ti'ijoo' u yaj cambal ti'i ca' u cünoo' ti ma' u tuc'uloo' u yool u c'aate ti'i a Dios le'ec a c'u' a tanoo' u c'aatiqui. 2 —Yan jun tuul aj il sip'il ichil a jun p'eel a caja. Ma' yan c'u' u cuenta ti'i a Dioso, ma'ax ti'i a ca'axmacaca,— cu t'an a Jesusu. 3 —Yan ilic jun tuul ix ma'icham ichil a caj abe'e. Walac u boch c'ochol etel aj il sip'il ti tzol. U c'ati cuchi ca' tojquinbic u na'at mac a tan u betic a c'as ti'iji. 4 Yaab q'uin tan u beel te'i. C'u' betiqui, ma' u c'ati u yaante ix ma'icham aj il sip'ili. Pachili, u tuclaj aj il sip'il ti baala': "Ma' yan c'u' u cuenta ten a ma'ax macaca, ma'ax Dios. 5 C'u' betiqui, top tan u tuc'sic in wool ix ma'icham ada'a. Bel in quin tojquinte ti'i. Wa ma'a, ma' tu jobol u tuc'sic in wool tanil u boch udel," cu t'an tu bajil,— cu t'an a Jesusu. 6 —Tz'aje'ex ta wool biqui'il u t'an aj il sip'il abe' a ma' toj u na'ata,— cu t'an a Noochtzili. 7 —Le'ec a Dioso, ¿ma' wa jede'ec ilic u tojquintic ti'ijoo' a yeeta'an c'u' a tanoo' u boch c'aatic ti'i ti q'uin ti ac'ü'ü?— cu t'an a Jesusu. 8 —Inen tan in wadic te'ex. Bel u cu tojquinte ti'ijoo' ti jomol. C'u' betiqui, le'ec ca' uduquen a yanajeen ti cristianojil wa'ye' yoc'olcaba, ¿jede'ec wa in cüxtic ti yanoo' a tanoo' u tz'ocsic a Dioso?— cu t'an a Jesusu. 9 Pues te'i. Yanoo' a cristiano jabix tojoo' u na'at tu tuclicoo' u bajil. Walacoo' u motzintic u yetcristianojil. Aalbi a mucult'an ti'ijoo' u men a Jesusu. 10 —Ca' tuul a winiqui, ocoo' ichil u yotoch Dios u c'ajes a Dioso. Jun tuulu, fariseo u c'aba' u na'at. Ulaac' a jun tuulu, aj mol taq'uin ti'i a gobiernojo. Motztziloo' aj mol taq'uin abe' u menoo' u yetcaal. 11 Le'ec a fariseojo, wa'laji u c'ajes a Dioso, pero chen u c'ajsaj u qui'il u bajil. "Dios, bo'tic tech ti ma'jabixenoo' ulaac' a cristianoji. Ma' ta'ach in cho'. Ma' ta'ach in betic a ma' tojo. Ma' ta'ach in cüjtal etel a ca'ax macaca. Ma'ax xan c'asen jabix a winic ado' aj mol taq'uini. 12 Inene, walac in p'ütic a janal ti'i in suq'uin ca' sut ti a semanaja. Walac in sijic tech a sij-oolo, jun muuch' tu yaam a diez ichil a tulacal a c'u' a walac u yantal tene," cu t'an ti'i a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 13 —Pues te'i. Le'ec aj mol taq'uin ti'i a gobiernojo, wa'laji ti naach. Ma' uchi u cha'an ti ca'an. Tan ti tan u jütz'ic u taan u men u yajil u yool. "Dios, top yan in sip'il. Ca' ch'aa' in wotzilil. Sa'tes ten," cu t'an,— cu t'an a Jesusu. 14 —Inen tan in wadic te'ex. Le'ec a winic abe'e, c'üma'an ti usc'aji tu yotoch. Le'ec ulaac'a, ma' c'ümbi u t'an, u men mac a walac u tz'eec u bajil jabix top patala, bel u ca'a ti joc'ol ti'i jabix ma' yan u patalil. Le'ec mac a walac u tz'eec u bajil jabix ma' nooch u wichil u meyaja, bel u ca'a tz'abül ti nooch u wichil u meyaj,— cu t'an a Jesusu. 15 Pues te'i. C'ochesaboo' a tz'ub etel a Jesus ti'i ca' qui'qui't'anbücoo'o. Le'ecoo' u yaj cambal a Jesusu, u yilajoo' ti tanoo' u c'ochesabül. Ma' qui'oo' tu wich. U tze'ectajoo' a tanoo' u c'ochesaj tz'ubu. 16 C'u' betic a Jesusu, u püyajoo' a tz'ub etele. —Cha'a u taleloo' a tz'ub tin wetele. Ma' a wet'icoo'. Le'ec boon tuul a walacoo' u tz'ocsaj t'an jabixoo' a tz'ub ada'a, le'ec a ocoloo' u ca'a tu cuenta a Dioso,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 17 —Tan in wadic te'ex u jajil. Le'ec mac ma' u c'ati u c'üm-oolte a Dios jabix ilic tuc'üm-oolbol u men a tz'ubu, ma' ilic tu yocol tu cuenta a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 18 Pues te'i. —Maestro, top qui'ech. ¿C'u' a yan in betic ti'i ca' in naalte a cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo?— cu t'an jun tuul a nooch u wichil u meyaj ti'i a Jesusu. 19 —¿C'u' ca'a tan a wadic ti qui'en? Ma' yan mac a qui'i, jadi' a Dioso,— cu t'an a Jesus ti'iji. 20 —A weel c'u' a tz'iiba'an ichil a ley u men aj Moisese. "Ma' beel ti cüjtal etel ca'ax macac. Ma' beel ti quimsaj. Ma' beel ti xuuch'. Ma' a tz'eec u sip'il a wet'oc etel tus. Tz'oques u yanil a na' a tat," cu t'an a leye,— cu t'an a Jesus ti'iji. 21 —In laj tz'ocsaj tulacal abe' ichil in tz'ubil y tac leeb,— cu t'an a winic a nooch u wichil u meyaj ti'i a Jesusu. 22 Le'ec ca' u yubaj u t'an a winiqui, uchi u nuuc a Jesusu. —Yan to a jun p'eel a ma' a tz'oquese. Ca' xiquech a cono' tulacal a c'u' a yan teche. T'oxo u tool ti'ijoo' a otzili. Ca' a bete' ti baalo'o, bel u ca'a ti yantal tech a ayic'alil ti ca'ana. Ca' tun talaquech tin pach,— cu t'an a Jesus ti'iji. 23 Le'ec ca' u yubaj abe'e, yajaji u yool a winiqui. Top yaab u ayic'alil. 24 Le'ec a Jesusu, u cha'antaj a winiqui. —Chücyajil u yocol tu c'ü' a Dios a mac a yan u ayic'alil yoc'olcab,— cu t'an a Jesusu. 25 —Ma' yan biqui u manül jun tuul noxi' baalche' camello u c'aba' tu potolal a puutzu. Mas ma' yan biqui tucaye'il ca' ococ jun tuul ayic'al a que'en u yool pach u taq'uin tu c'ü' a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 26 —Wa ma' tu paatal u sa'albül a ayic'ala, ma'ax mac wal a bel u ca'a sa'albülü,— cu t'anoo' ca' u yubajoo' u t'an a Jesusu. 27 —Le'ec c'u' a ma' patal u bete' juntuul a winiqui, a Dioso, patal u bete',— cu t'an a Jesus ti uchi u nuuc. 28 —Ino'ono, ti p'ütaj tulacal a c'u' to'ono, ti'i ca' que'enaco'on ta pach,— cu t'an aj Pedro ti'i u men c'u' a aalbi ti'i a ayic'ala. 29 -30 —Tan in wadic te'ex u jajil. Le'ec mac tan u se' p'ütic u yotoch wa u yütan ti'i u tz'ocsic a Dioso, bel u cu c'ümü' ti mas yaab u qui'il a Dios wa'ye' yoc'olcab. Bel ilic u cu c'ümü' a cuxtal a ma' yan q'uin u jobol tu q'uinil a wataca. Baalo' ilic etel mac a tan u se' p'ütic u sucu'un, u yitz'in, u na', u tat, u mejen, bel ilic u cu c'ümü' abe'e,— cu t'an a Jesusu. 31 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, u püyajoo' a doce tuul tu junaloo'o. —U'ye'ex in t'an. Aleebe bel ti ca'a ich caj Jerusalen,— cu t'an ti'ijoo'. —Inene, yanajeen ti cristianojil. Bel u ca'a ti uchul ten tulacal a c'u' a tz'iiba'an u menoo' a uchben cristiano u yadajoo' u t'an a Dioso,— cu t'an ti'ijoo'. 32 —Bel in ca'a c'ubbul ti'ijoo' a ma' Israele. Beloo' u cu p'a'asteen. Beloo' u cu bete' a yan ma' yan tene. Beloo' u cu tuubteen. 33 Beloo' u cu jütz'een etel jatz'. Beloo' u cu quimseen. Tu yox p'e q'uini, bel in ca'a ti ca' cuxtal tucaye'il,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 34 C'u' betiqui, ma' u ch'a'ajoo' u tojil u t'an ma'ax jun cuul. Muca'an u nu'cul u t'an ti'ijoo'. 35 Pues te'i. Tan to u c'ochol a Jesus chi' caj Jerico. Te'i tina'an tzeel bej jun tuul a ch'oopo. Tan u matan taq'uin. 36 U yubaj ti top yaab atanoo' u manül ti bej. U c'aataj c'u' a tan u manülü. 37 —Le'ec a Jesus a tali Nazarete, le'ec a tan u manülü,— cu t'an u yaalbül. 38 —Jesus, inchech u mam aj quimen rey David a tan u paac'baanülü. Ch'a'a in wotzilil,— cu t'an ti chich. 39 —Top lo'peequech,— cu t'anoo' a tanoo' u beel mas taanil tuwich a Jesusu. C'u' betiqui, jadi' u pul-ooltaj u yadic ti mas yaab. —Inchech u mam aj quimen rey David a tan u paac'baanülü. Ch'a'a in wotzilil,— cu t'an ti chich. 40 -41 Wa'laji a Jesusu. U yadaj ca' talesabüc a ch'oopo. —¿C'u' a c'ati ca' in bete' teche?— cu t'an ti'i a ch'oop le'ec ti c'ochesabi tu tzeele. —Noochil, in c'ati cuchi ca' sasilac in wich,— cu t'an a ch'oopo. 42 —Jeebi a wich. Uchuc a cha'an. Ch'aneech u men a tz'ocsaj ti patalen— cu t'an a Jesus ti'iji. 43 Sasilaji u wich tu seebal. Caji ti beel tu pach a Jesusu. Tan u yadic u qui'il a Dios ti tan u beele. Le'ec ca' u yilajoo' abe'e, cajoo' u yadü' u qui'il a Dios tulacaloo' a cristianojo.

Lucas 19

1 Pues te'i. Oqui a Jesus ich caj Jerico. Tützmaan cuchi ti tan u beel. 2 Jun tuul a winic a que'en te'iji, aj Zaqueo u c'aba'. Ala'aji, u noochiloo' aj mol taq'uin ti'i a gobiernojo. Ayic'al ala'aji. 3 U c'atiintaj u yila' u wich a Jesusu. Ma' yan biqui u yilic u menoo' a cristianojo, u men top coom u wa'an. 4 Bini ti alca' taanil. Naq'ui tuwich jun teec che' yoc'ol u yilic a Jesus ti ca' manüc te'i. 5 Le'ec ti c'ochi a Jesus culic a che' abe'e, uchi u cha'an ti ca'nal. —Zaqueo, seebte a bajil. Emen. Bel in ca'a ti posado ichil a wotoch aleebe,— cu t'an ti'i. 6 Le'ec aj Zaqueojo, emi ti jomol tuwich a che'e.Qui' u yool ca' u c'ümaj a Jesusu. 7 Le'ec ca' u yilajoo' abe' a cristianojo, cajoo' ti p'a'as. —Ca wilic. Bini ti posado etel a winic a top yaab u sip'ili,— cu t'anoo' tu bajil. 8 Pues te'i. Wa'laji aj Zaqueojo. —U'yi in t'an Noochil. Bel in ca'a in siji' jun jatz in ayic'alil ti'ijoo' a otzili. Inene, aj mol taq'uinen ti'i a gobiernojo. Wa in molaj a taq'uin ti manal tuwich c'u' a tz'abi ten in molo'o, bel in quin wusq'uinte ti'i cuatro sut u yaabil u jel,— cu t'an ti'i a Noochtzili. 9 —Aleebe yan a sa'ala'an ichil a naj ada'a, u men incheche, u mamech ilic aj Abraham. 10 Inene, yanajeen ti cristianojil. Taleen in cüxte ti'i ca' in sa'alte mac a pula'ana,— cu t'an a Jesusu. 11 Pues te'i. Le'ec ca' u'yajbi u t'an a Jesus yoc'ol aj Zaqueojo, caji a Jesus u yadü' ti'ijoo' a mucult'ana. Caji u yadoo' a mucult'an abe' u men ma' naach que'en a caj Jerusalen etel u men tanoo' u tuclic ti seeba'an u yocol a Dios ti reyil yoc'olcab. 12 U men abe'e, u yadaj a mucult'an ada' ti'ijoo'o: —Jun tuul a noochwiniqui, nooch u wichil u meyaj. Püybi ich naachil caj ti'i ca' tz'abüc ti reyil. Le'ec ca' tz'abüc ti reyili, bel u ca'a ti usc'al,— cu t'an a Jesus ich mucult'ana. 13 —Yan diez tuul u yaj meyaj a noochwinic abe'e. Le'ec ti ma'ax to xi'iqui, u püyajoo' u yaj meyaj. Ti'i a jujun tuulu, u tz'aj jujun p'eel a taq'uin a nooch u wichi. "Bete'ex a negocio etel a taq'uin ada'a, asto ti ca' usc'aquen," cu t'an ti'ijoo',— cu t'an a Jesusu. 14 —Pues te'i. Motztzil a noochwinic abe' umenoo' u yetcaala. U tücaa'tajoo' u yaj xa'num tu pach a noochwinic ti'i ca' u yadoo' ti ma' u c'atoo' ca' tücaa'bücoo' u men a noochwiniqui,— cu t'an a Jesusu. 15 —Pues te'i. Tz'abi ti reyil a noochwiniqui. Usc'aji tu caal. U püyajoo' u yaj meyaj, le'ec a boon tuul a tz'aboo' u taq'uin ti men negocio. U c'ati u yeelte boon u naaltaj a jujun tuul etel a negocio u betajoo' etel u taq'uini,— cu t'an a Jesusu. 16 —C'ochi a jun tuulu. "Noochwinic, yanaji diez sut u chucaan a taq'uin a tz'aj tene," cu t'an ti'i. 17 "Qui' a betaja. Quich'pan aj meyajech. Qui' a betaj etel a tz'etz'eeque, mentücü, bel in quin tz'aa' a meyaj. Bel a ca'a ti tücaa' ichil a diez p'eel ti caja." cu t'an ti'i,— cu t'an a Jesus ich mucult'an. 18 —C'ochi ulaac' a jun tuulu. "Noochwinic, yanaji cinco sut u chucaan a taq'uin a tz'aj tene," cu t'an ti'i. 19 "Bel in quin tz'aa' a meyaj. Bel a ca'a ti tücaa' ichil a cinco p'eel ti caja," cu t'an ti'i,— cu t'an a Jesusu. 20 —C'ochi ulaac' a jun tuulu. "Noochwinic, jeda' a taq'uin a tz'aj tene. In tepaj etel pano ca' tun in taactaj. 21 In betaj abe' u men saaquen tech. Ma' ta'ach a ch'a'ic u yotzilil a maca. Walac a molic c'u' a ma' a p'ütaja. Walac a jochic u wich c'u' a ma' a püc'aja," cu t'an u yaj meyaj ti'i,— cu t'an a Jesus ich mucult'ana. 22 —"C'ac'as aj meyajech. Etel ilic a c'u' a wadaja, bel in quin yee' ti yan a sip'il. A weel ti ma' ta'ach in ch'a'ic u yotzilil a maca. A weel ti walac in molic a c'u' a ma' in p'ütaj. A weel ti walac in jochic u wich a c'u' a ma' in püc'aj. 23 A weel tulacal abe'e, mentücü, ¿c'u' ca'a ma' a tz'aj in taq'uin ti maanil? Ti baalo'o, ca' c'ochoquene, in c'ümaj cuchi in taq'uin tac etel u naal," cu t'an ti'i u yajmeyaj,— cu t'an a Jesusu. 24 —"Toco ti'i a taq'uin in tz'aj ti'i. Tz'a ti'i a yanaji ti'i a diez sut mas yaaba," cu t'an ti'ijoo' a que'en te'iji,— cu t'an a Jesusu. 25 —"Noochwinic, ac yan tun ti'i diez sut mas yaab," cu t'anoo' ti'i,— cu t'an a Jesusu. 26 —"U'ye'ex in t'an. Tulacal mac a yanaji ti'i ti yaaba, bel u ca'a tz'abül ti'i u chucaan ti mas yaab. Le'ec mac a ma' yanaji ti'i ma'ax tz'etz'eec u chucaana, tocbol u ca'a ti'i c'u' a yan ti'iji. 27 Uxtun boon a tz'iicoo' tene. Ma' u c'atoo' ca' ocoquen ti reyil. Talesoo' ten. Quimesoo' wa'ye' tin taan," cu t'an a noochwiniqui,— cu t'an a Jesus ich mucult'ana. 28 Pues te'i. Le'ec ti jobi u yadic abe'e, joq'ui te'i a Jesusu. Ch'a'bej ti tan u beel ich caj Jerusalen. 29 Ti bej que'en a caj Betfage etel a caj Betania. Que'en tuwich witz u c'aba' Olivo a ca' p'eel a caj abe'e. Le'ec ti nütz'a'an u c'ochol te'i, u tücaa'tajoo' ca' tuul u yaj cambal ich caj. 30 —Ca' xique'ex ichil a caj a que'en tiqui taan. Le'ec ti tane'ex a wocol ichil a caja, bele'ex a ca'a a cüxte a tzimin a tz'i'tz'i' to c'üxa'an te'i. Ma'ax to mac tinlac tu pach. Piti. Tales wa'ye',— cu t'an ti'i a ca' tuulu. 31 —Wa mac ca' u c'aate te'ex c'u' ca'a ti tane'ex a pitiqui, baala' ca' a nuucte'ex: "C'abeet ti'i a Noochtzili," que'exac ti'i,— cu t'an a Jesusu. 32 Binoo' a tücaa'boo'o. U cüxtajoo' jabix ilic ti aalboo' ti'iji. 33 Le'ec ti tanoo' u pitic a tz'i' tzimini, c'aatboo' ti'i u men u yumil. —¿C'u' ca'a ti tane'ex a pitic a tz'i' tzimini?— cu t'anoo' u yaalbül. 34 —C'abeet ti'i a Noochtzili,— cu t'anoo' ti'i. 35 U bensajoo' ti'i aJesusu. Le'ecoo' u yaj cambala, u tz'ajoo' u noc' tu pach a tz'i' tzimin ti'i ca' tiniac a Jesus yoc'olo. 36 Le'ec ti tan u beel a Jesus pach a tz'i' tzimini, le'ecoo' a cristianojo, u xit'ajoo' u noc' ti lu'um ti bej tuba u manül a Jesusu. 37 Tanoo' u yemel tuwich a witz Olivo a natz' chi' caj Jerusalene. Tulacaloo' u yaabil u yaj tz'ocsaj t'an a que'enoo' etele, qui'oo' u yool. Cajoo' u yadü' u qui'il a Dios ti chich u men boon a milagro u yilajoo' u betic a Jesusu. 38 —Qui' u yool a rey ada' a tan u yudel etel u muc' a Noochtzili. Jetz'a'an u yool a Dios ti ca'ana. Top qui' u na'at a Dios ti ca'ana,— cu t'anoo' ti chich. 39 Yanoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'at tu yaamoo' a cristiano abe'e. —Maestro, adoo' ti'i a waj tz'ocsaj t'an ti'i ma' u yadicoo' abe'e,— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 40 —Tan in wadic te'ex. Wa cuchi ca' u p'ütoo' a t'an ala'oo'o, le'ec ilic a tunichi, bel cuchi u ca'a ti t'an ti chich,— cu t'an a Jesus ti uchi u nuuc. 41 Pues te'i. Le'ec ti naatz'oo' chi' caja, u yilaj a caj a Jesusu. Uchi u yoc'ol u men ma' c'ümbi u t'an te'i. 42 —Wa cuchi u yeel a caj aleebe biqui ca' qni'acoo' etel a Dioso, qui' cuchi. C'u' betiqui, muca'an ti'ijoo',— cu t'an yoc'ol a caja. 43 —Watac u q'uinil ti bel u ca'a xooybol a caj u men u yettz'iiquili. Beloo' u ca'a u bete' a cot tulacal tu xooy tuba u muquicoo' u bajil u yettz'iiquil ichil a p'isbaja. C'üla'ane'ex chen ichil. 44 Beloo' u cu jubu' a caja. Beloo' u cu quimes a cristiano te'iji. Ma' tu p'üticoo' ma'ax jun cuul a tunich ti tzaama'ana. Uchul u ca'a abe' u men ma' u yeeltajoo' c'u' ti q'uinil u yudel a Cristo ti sut eteloo'o,— cu t'an a Jesus yoc'ol a caja. 45 Pues te'i. Oqui a Jesus ichil u yotoch a Dioso. Caji u tooltoo' boon a tanoo' u conol te'i. 46 —Baala' ti tz'iiba'an ichil u ju'um a Dioso. "In wotocho, u cuuchil in c'ajsabeeb. C'u' betiqui, a betaje'ex ti chen u cuuchiloo' aj xuuch' in wotoch," cu t'an a Dioso. Baalo' ti tz'iiba'an,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' mac tan u tooltiqui. 47 Pues te'i. Sansamal tan u ca'ansicoo' a cristiano ichil u yotoch a Dioso. Le'ecoo' unoochil u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso, u yet'ocoo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moises eteloo' a nucuch winic u yaj cananiloo' a caja, u c'atiintajoo' cuchi u quimes a Jesusu. 48 C'u' betiqui, ma' tanoo' u cüxtic c'u' a ca' u betoo' ti'iji, u men tulacaloo' a cristianojo, que'enoo' te'i u yuboo' tulacal a c'u' a tan u yadiqui.

Lucas 20

1 Pues te'i. Jun p'eel q'uin que'en a Jesus ichil u yotoch a Dioso. Tan u ca'ansicoo' a cristiano te'iji. Tan u yadic ti'ijoo' u pectzil a Dioso. Naatz'oo' tu tzeel a Jesus u noochiloo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dios u yet'ocoo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moises eteloo' a nucuch winiqui. 2 —Adü to'on c'u' u wichil a meyaj ti tan a betic c'u' a tan a betiqui. ¿Mac u tz'aj a meyaj?— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 3 —Se' bel ilic in quin c'aate te'ex jun p'el a t'ana, ca' tun in nuucte'ex. 4 Le'ec a ocja' u tz'aj aj Juana, ade'ex ten wa ti'i Dios wa ti'i cristiano,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 5 Cajoo' u tzicbalte abe' tu bajil. —Wa ca' ti wadü' wa ti'i Dios a ocja' u tz'aj aj Juana, bel u cu c'aate to'on c'u' ca'a ma' ti tz'ocsaj,— cu t'anoo' tu bajil. 6 —Wa ca' ti wadü' wa ti'i cristianojo, beloo' u cu p'up'uchch'into'on tulacaloo' a cristianojo, u men tanoo' u tz'ocsic ti u t'an Dios u yadaj aj Juana,— cu t'anoo' tu bajil. 7 —Ma' ti weel mac ti'i a ocja' u betaj aj Juana,— cu t'anoo' ti uchoo' u nuuc. 8 —Ma' ilic xan tin wadic te'ex mac u tz'aj in meyaj ti'i ca' in bete' c'u' a walac in betiqui,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 9 Pues te'i. Caji u yadü' ti'ijoo' a cristiano jun p'eel a mucult'ana. —Jun tuul a winiqui, u püc'aj u cuuch a püc'aala, ca' tun u tz'aj ti maanil. Yan u tz'abül ti'i tz'etz'eecac u wich ti'i u tool u maanbeeb. Bini a winic ichil ulaac' caj ti naach. Te'i xanaji,— cu t'an a Jesus ich mucult'an. 10 —Le'ec ti c'ochi u q'uinili, u tücaa'taj jun tuul u yaj meyaj ca' xi'icoo' etel a tanoo' u maan cuuch püc'aala. U c'atiintaj cuchi ca' tz'abüc ti'i tz'eecac u wich u püc'aal tanil u maanbül u cuuchil. C'u' betiqui, müchbi y jütz'bi u yaj meyaj u menoo' a tanoo' u maan lu'umu. Ma'ax c'u' a tz'abi ti'iji. Chen tücaa'bi ca' usc'ac ti baalo',— cu t'an a Jesusu. 11 —U ca' tücaa'taj ulaac' jun tuul u yaj meyaj. Jütz'bi ilic xan ala'aji. Betabi a c'as ti'iji. Ma'ax c'u' a tz'abi ti'iji. Chen tücaa'bi ca' usc'ac ti baalo',— cu t'an a Jesusu. 12 —U tücaa'taj u yox tuul u yaj meyaj. Yajcunbi ilic xan. Tulca'bi pach cot u menoo',— cu t'an a Jesusu. 13 —"¿C'u' a qui' ca' in bete' aleebe? Bel in quin tücaa'te in mejen. Yaj in wu'yi ala'aji. Jede'ecoo' wal u tz'ocsic u yanil in mejene," cu t'an u yumil u cuuch a püc'aal tu bajili,— cu t'an a Jesusu. 14 —C'u' betiqui, ilbi u mejen u menoo' a tanoo' u maantic u cuuch a püc'aala. U yadajoo' tu bajil: "P'aatül u ca'a u cuuch a püc'aal ti'i ala'aji. Co'ne'ex ti quimes. Ti baalo'o, p'aatül u ca'a to'on u cuuchil a püc'aala," cu t'anoo' tu bajil,— cu t'an a Jesusu. 15 —U joc'sajoo' tu pach u cuuch a püc'aala. U quimsajoo' te'i. ¿C'u' a ca' betabücoo' ti'i u men u yunnl u cuuchil a püc'aala?— cu t'an a Jesusu. 16 —Bel u ca'a ti c'ochol u quimesoo' a tanoo' u maancuuch püc'aala. Bel u cu tz'aa' u cuuchil u püc'aal ti'i ulaac' ca' u maante,— cu t'an a Jesus ich mucult'an yoc'ol c'u' u betajoo' ti'i u yaj tücaa' a Dioso. —Ti c'ati a Dios ca' u tz'aa' ti ma' u yuchul a jabix a wadaja,— cu t'anoo' a mac u yubajoo' a t'an abe'e. 17 Le'ec a Jesusu, u cha'antajoo'. —¿C'u' a walac u yadic te'ex a t'an ada' a tz'iiba'an ichil u ju'um a Dioso?— cu t'an ti'ijoo'. —"Le'ec a jun cuul a tunich a ma' u c'atiintajoo' cuchi, culaji ilic ti'i u wa'taan a naja," cu t'an a t'an a tz'iiba'ana. 18 Tulacal a mac ca' c'axüc tuwich a tunich abe'e, bel u ca'a yajcunbul. C'u' betiqui, ca' c'axüc a tunich abe' yoc'ol a maca, bel u ca'a pechmesabül,— cu t'an a Jesus ich mucult'an yoc'ol u bajil. 19 Pues te'i. Le'ecoo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese, u yet'ocoo' u noochiloo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso, u ch'a'ajoo' u tojil a mucult'an abe' u yadaj a Jesus ti le'ecoo' ilic ala'oo' a tanoo' u tzicbalbülü, mentücü, u c'atiintajoo' cuchi u müchü' a Jesus ti ilic a q'uin abe'e. C'u' betiqui, saacoo' ti'i a cristianojo. 20 Cajoo' u paac'te biq'uin ti jede'ecoo' u cho'ic a Jesusu. U tücaa'tajoo' a winic etel a Jesusu. U betajoo' jabix tojoo' u na'at, chen ti'i ca' emsabüc u yool a Jesus ti'i ca' u yadü' a ma' tojo. Le'ec ca' u yadü' a ma' tojo, beloo' u cu müchü' a Jesusu. Beloo' u cu c'ubu' tu c'ü' a gobernadoro. 21 —Maestro, ti weel ti toj a walac a wadiqui, y toj a walac a ye'iqui. Walac a betic ti quet ti'i tulacal a maca.Walac a ye'ic u jajil biqui'il u c'ati a Dioso. 22 ¿Yan wa ti bo'tic a taq'uin a walac u tücaa'bül molbol u men aj rey Cesara, wa ma'?— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 23 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, u na'taj a ma' toj a tanoo' u betiqui. —¿C'u' ca'a tane'ex a yaaltic a cho'een?— cu t'an a Jesusu. 24 —Ye'e ten a taq'uini. ¿Mac aj ich a que'en tuwichi? ¿Mac ti'i a c'aba' a que'en te'iji?— cu t'an ti'ijoo'. —Ti'i a reye,— cu t'anoo' ti'i. 25 —Ca' tz'aa' ti'i a rey le'ec a c'u' a ti'i a reye. Ca' tz'aa' ti'i a Dios le'ec a c'u' a ti'i a Dioso,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 26 Ti baalo'o, ma' paatajoo' u cho' a Jesus tu taanoo' a cristianojo. Jadi' sa'too' u yool ca' u yubajoo' biqui ti nuucboo'. P'aatoo' ti ma' yanoo' u t'an. 27 Pues te'i. Le'ec a saduceo u c'aba'oo' u na'ata, c'ochoo' etel a Jesusu. Walacoo' u tz'ocsic ti ma' tu ca' cuxtal a maca. 28 Cajoo' ti tzicbal etel a Jesusu. —Maestro, le'ec aj Moisese, u tz'iibtaj to'on jun p'eel a ley ti baala': "Wa ca' quimic jun tuul winic ti ma'ax jun tuul u mejene, yan u ch'a'bül u yütan a quimen u men a itz'intzili, yoc'ol ca' yanac jun tuulac u mejen bete cuenta u mejen a quimene." Baalo' u tz'iibtaj to'on aj Moisese,— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 29 —Pues te'i. Yan siete tuul a winiqui, u sucu'un u yitz'inoo' u bajil. U cüxtaj u yütan a jun tuulu. Quimi ti ma' yan u mejen. 30 Le'ec u yitz'ini, u yütantaj u mu'. Quimi ilic ti ma' yan u mejen. 31 Baalo' ilic ulaac' u yitz'ini, asto ti ca' u yichamtaj tu siete tuuliloo'. Laj quimoo' tima' yanoo' u mejen. 32 Mas pachili, quimi ilic a nooch'upu. 33 Le'ec ti ca' cuxlacoo' a quimene, ¿mac u yicham a nooch'up abe' tu yaamoo' a siete tuulu? Tulacal a siete tuulu, u laj ichamtaj ala'aji,— cu t'anoo' a saduceo ti'i a Jesusu. 34 —Aleebe, tanoo' u cüxtic u yütan a winiqui, y tanoo' u tz'abül ix chu' ti icham xan. 35 C'u' betiqui, le'ec boon tuul a qui' tu wich a Dios ca' cuxlacoo' tu yaam a quimene, ca' tun u c'ümoo' a cuxtala, ala'oo'o, ma' tu yütanoo', y ma' tu yichamoo' te'i, 36 u men ma' tu ca' quimiloo'. P'aatüloo' u ca'a ti jabix quet eteloo' u yaj xa'num a Dios ti ca'ana. U mejenoo' Dios ala'oo'o, u men ca' cuxtaloo' u ca'a tucaye'il,— cu t'an a Jesusu. 37 —Pues te'i. Aj Moises ilic, u ye'aj ti ca' cuxtal u ca'a a quimene. Tu yaam u tz'iib aj Moisese, u tzicbaltaj a pocche' tuba t'üba'an a c'aac'a. Te'i ilic u tz'iibtaj ti le'ec a Noochtzili, le'ec u Dios aj Abrahama. Le'ec ilic u Dios aj Isaaca. Le'ec ilic xan u Dios aj Jacobo,— cu t'an a Jesusu. 38 —Ca'ax uchben quimen ala'oo'o, le'ec a Dioso, ma' u diosiloo' a quimeni. Ala'aji, u Diosiloo' a cuxa'ana, mentücü, yan a ca' cuxtal tu yaamoo' a quimene,— cu t'an a Jesusu. 39 —Maestro, top toj a t'an a wadaja,— cu t'anoo' a jujun tuul tu yaamoo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese. 40 Le'ecoo' ala'oo'o, saacajoo' u ca' c'aate ti'i a Jesus ulaac' a t'ana. 41 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, u c'aataj jun p'eel a t'an ti'ijoo'o. —¿C'u' ca'a walac u yaalbül ti le'ec a Cristojo, u mam aj quimen rey David?— cu t'an a Jesusu. 42 —Ichil u ju'um a Dios aSalmo u c'aba'a, baala' ti tz'iiba'an u men ilic aj David abe'e: "Le'ec a Dios a Noochtzili, u yadaj ti'i in Noochil ca' tinlac tu yaj toj tu yaj seeh c'ü' u men u yanil 43 asto u cho'icoo' a tz'iic ti'iji. P'aatüloo' u ca'a jabix yalam u yoc," cu t'an u t'an a Dios a tz'iiba'an u men aj Davidi. 44 "In Noochil," cu t'an aj David yoc'ol a Cristojo. Wa cuchi jadi' u mam aj David a Cristojo, ¿c'u' ca'a u tzicbaltaj ala'i jabix u Noochil?— cu t'an a Jesusu. 45 Pues te'i. Tu taan tulacaloo' a cristianojo, uchi u t'an a Jesus eteloo' u yaj cambal. 46 —Cününte'ex a bajil. Ma' a beele'ex etel boon u yaj ca'ansajil u ley aj Moises a qui'oo' tu wich u tz'eec a noc' a chawac ti'i ca' chiclac jabix noochoo' u wichil u meyaja. Top qui'oo' tu wich ti walac u tz'abüloo' a tzic ti'i chumuc caj jabix noochoo' u wichil u meyaja. Top qui'oo' tu wich a silla a quich'pan jabix noochoo' u wichil u meyaj ichil boon a naj tuba walacoo' u much'tal a cristiano u c'ajes a Dioso. Qui'oo' tu wich u beel ti tintal tuwich u cuuchil a mac a nooch u wichil u meyaj ichil a fiestaja,— cu t'an a Jesusu. 47 —Walacoo' u toquic u yotoch ix ma'ichama. Chawac u pach u t'an ti tan u t'an etel a Dioso, chen ti'i ca' ilbic u menoo' a cristiano jabix top qui' ti que'en etel a Dioso. Mas yaj u sip'il ti bel u ca'a tz'abül ti'ijoo',— cu t'an a Jesusu.

Lucas 21

1 Pues te'i. Que'en a Jesus ichil u yotoch a Dioso. U yilajoo' a ayic'al titanoo' u tz'eec a sij-ool ichil u taacbeeb a taq'uini. 2 U yilaj ilic xan jun tuul otzil ix ma'icham. U sijaj ca' p'eel aj meen taq'uini. 3 —Tan in wadic te'ex u jajil. Le'ec a otzil ix ma'icham ada'a, u tz'aj ti mas yaab tuwichoo' tulacal u chucaan,— cu t'an a Jesusu. 4 —Ala'oo'o, tz'eec ilic u tz'ajoo' ichil u yaabil a yan ti'ijoo'o. C'u' betic ix ch'up ado'o, otzil. U laj tz'aj tulacal a c'u' a yan ti'i ti'i u nu'cul u cuxtal,— cu t'an a Jesusu. 5 Pues te'i. Yanoo' a cristianojo, u yadajoo' ti quich'pan u yotoch a Dioso. U tzicbaltajoo' biqui'il u quich'panil, biqui a tunich ichili, y biqui'il a sij-ool te'iji. Le'ec ca' u yubaj a Jesus c'u' u yadajoo'o, uchi u t'an. 6 —Watac u q'uinil le'ec ti tulacal a c'u' a tane'ex a cha'antiqui, laj bel u ca'a yojbol. Ma' tu cuntal ma'ax jun cuul a tunich tzaama'an yoc'ol u yet'oco,— cu t'an a Jesusu. 7 Pues te'i. Sansamal tan u ca'ansaj a Jesus ichil u yotoch a Dioso. Ti ac'ü' walac u joc'ol ich caj u beel ti wüyül tuwich a witz u c'aba'Olivo. 8 —Cününte'ex a bajil ti'i ma' a tz'ocsique'ex a tusu. Yan a watacoo'o. Beloo' u cu tz'aa' u bajil jabixenoo'o. "Inen a Cristo," cu t'anacoo' ala'oo'o. "C'ochi u q'uinil u ca' udel a Cristojo," cu t'anacoo' ulaac'a. Ma' a tz'ocsique'exoo' u t'an,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 9 —Bele'ex a ca'a a wu'yi ti tan a nooch guerraja. Tan ilic a p'isbaj ichil a jun p'eel a caja. Ma' u jac'üle'ex a wool. Yan u yuchul abe'payanbej. Ma' jiil tu pach abe' u c'ochol u q'uinil u jobol tulacal,— cu t'an a Jesusu. 10 —Bel u ca'a ti p'isbaj a noxi' caj etel ulaac' a noxi' caja. Bel ilic u ca'a u tz'aa' a p'isbaj jun tuul a rey etel ulaac' a reye,— cu t'an a Jesusu. 11 —Bel u ca'a ti yantal a yuc'laj a chichi. Bel u ca'a ti yantal a wi'ijil tubajac taca. Bel u ca'a ti yantal a c'ac'as c'oja'anil tubajac taca. Ilbil u ca'a a c'u' tac ti ca'an a bel u ca'a ti jac'saj-oolo. Te'i ilic u yilicoo' u p'is a top nooch ti jobol u ca'a a yoc'olcaba,— cu t'an a Jesusu. 12 —C'u' betiqui, le'ec ti ma'ax to laj uchuc tulacal abe'e, bele'ex a ca'a müchbül. Bel u ca'a betabül te'ex a yaja. Bele'ex a ca'a bensabül ichil boon a naj tuba walacoo' u much'tal u c'ajes a Dioso. Bele'ex a ca'a tz'abül ichil a sip'il chen u men que'ene'ex a wool tin pach. Beloo' u cu tz'a'e'ex ti presojil. Bele'ex a ca'a bensabül tu taanoo' a rey y tu taanoo' a gobernador u men que'ene'ex a wool tin pach,— cu t'an a Jesusu. 13 —Ti'i a q'uin ti bensabüque'ex tu taanoo' ala'oo'o, te'i a wadique'ex in qui'il. 14 Aleebe tz'aje'ex ta wool ti ma' a se' tuclique'ex biqui ca' a nuucte'exoo'. 15 Inen bel in quin tz'a'e'ex a na'at biqui ca' a nuuctoo'. Le'ec a tz'iic ta wetele'exe, ma' tu paataloo' u xotique'ex a t'an. Ma'ax tu paataloo' u yadic ti tus a bele'ex a ca'a a wadü',— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 16 —Bele'ex a ca'a c'ubbul ti'ijoo' a tz'iic te'ex u menoo' a na' a tate'ex, a witz'ine'ex, a wet'oque'ex, a amigoje'ex. Yan ta yaame'ex a bele'ex a ca'a quimsabül u menoo' a tz'iic te'exe,— cu t'an a Jesusu. 17 —Bele'ex a ca'a motzinbil u men tulacaloo' u men que'ene'ex a wool tin pach. 18 C'u' betic a Dioso, tan u cününtique'ex bete cuenta ma'ax jun xiit atzo'otzele'ex a bel u ca'a ti sa'tül jumpulu. 19 Wa ca' a muc'yajtique'ex a yaj abe'e, bele'ex a ca'a a c'ümü' a cuxtala,— cu t'an a Jesusu. 20 —Pues te'i. Ca' a wile'ex ti tan u xooybol ti soldado a caj Jerusalene, a weele'ex ti ma' yaab q'uin to u beel ca' c'ascunbuc a caja,— cu t'an a Jesusu. 21 —Le'ec ca' c'ochocoo' a soldado te'iji, yan u puutz'uloo' yaam witz boon a que'enoo' cuenta Judeaja. Le'ec a que'enoo' ichil a caj Jerusalene, yan u joc'oloo. Le'ec a que'enoo' ich aldeaja, ma' qui' ca' ococoo' ich caj Jerusalen,— cu t'an a Jesusu. 22 —Le'ec a q'uin abe'e, u q'uinil u yusq'uinbil u jel a c'as u betajoo'o. Bel u ca'a ti uchul tulacal a c'u' a tz'iiba'an yoc'ol a caja. 23 Yaj ti c'axül u ca'a ti'ijoo' ix ch'up a watac u yal u yet'ocoo' a tanoo' u tz'aj chu' ti a q'uin abe'e, u men ma' tu paataloo' ti puutz'ul. Top yaj a bel u ca'a ti yantal cuenta Israel. Yaj ti bel u cu joq'ues u tz'iiquil a Dios yoc'ol a cristiano wa'ye'e,— cu t'an a Jesusu. 24 —Yan a beloo' u ca'a quimsabül u men maasca'. Yan a beloo' u ca'a bensabül tulacal tubajac yoc'olcaba. Le'ecoo' a ma' Israele, beloo' u ca'a ti cuntal ichil a caj Jerusalen asto ti ca' c'ochoc u q'uinil u joc'oloo' te'i,— cu t'an a Jesusu. 25 —Pues te'i. Yantal u ca'a jun p'eel u p'is tuwich a q'uin a uj a xülaba. Jac'üloo' u ca'a u yool a cristiano yoc'olcab u men u juum y u tz'iiquil a c'ac'naaba. 26 Le'ec ca' u tucloo' a yaj a watac yoc'olcaba, yan a beloo' u ca'a ti süquimil u menoo' u saaquil tanil u yilic u peec a ca'ana,— cu t'an a Jesusu. 27 —Pachil abe'e, beloo' u cu yileen inen a yanajeen ti cristianojili.Wataquen ich muyal etel muc'. Top nooch in yanil ca' uduquen. 28 Le'ec ca' a wile'ex u caal ti uchul a c'u' in wadaj tojo, cha'ante'ex a ca'an u men u qui'ile'ex a woolo. Nütz'a'an u q'uinil a ch'a'büle'ex,— cu t'an a Jesusu. 29 Pues te'i. U yadaj ti'ijoo' jun p'eel a mucult'ana. —Tucle'ex a chimun y tulacal a che'e. 30 Le'ec ca' a wile'ex ti ac yan u le' tucaye'ili, a weele'ex ti nütz'a'an a ja'ja'ili. 31 Baalo' ilic etel u p'is a tan u ye'ic ti watac u jobeebe. Le'ec ti tane'ex a wilic ti tan u yuchul u p'is abe'e, a weele'ex ti nütz'a'an u q'uinil u yudel a Dios ti tücaa',— cu t'an a Jesusu. 32 —Tan in wadic te'ex u jajil. Tu yaamoo' a cristiano a cuxa'anoo' ti caji ti uchul u p'is abe'e, yan a beloo' u cu yila' u jobeebe. 33 Le'ec a ca'an etel a yoc'olcaba, bel u ca'a ti jobol. C'u' betic in t'an inene, ma' tu chen jobol ti baalo'i. Bel u ca'a ti jajtal,— cu t'an a Jesusu. 34 —Cününte'ex a bajil ti'i ma' que'enaque'ex a wool pach a fiestaja, a caalülü, y a c'u'ac tac a yan yoc'olcaba. Wa ma' a cününtique'ex a bajili, chen a wilique'exe, c'ochi tun u q'uinil abe' in tzicbaltaj jabix ilic a ch'iich' a chen u yubiqui, ac c'axa'an ichil a t'inc'aana,— cu t'an a Jesusu. 35 —Uchul u ca'a c'u' a bel u ca'a ti uchul ti a q'uin abe' ti'ijoo' tulacal a boon a cristiano tulacal tubajac yoc'olcaba. 36 Cününte'ex a bajil tulacal a q'uini. C'ajese'ex a Dios yoc'ol ma' a c'ümique'ex a boon a yaj in wadaj te'ex y yoc'ol ma' yane'ex a saaquil ca' talaque'ex tin taan a yanajeen ti cristianojili,— cu t'an a Jesusu. 38 Chen u sastala, ac que'enoo' a cristiano u yuboo' u t'an a Jesusu.

Lucas 22

1 Pues te'i. Nütz'a'an u q'uinil a fiesta le'ec ti ma' ta'ach u jantabül a pan a yan u levadurajili. Le'ec u c'aba' a fiesta abe'e, le'ec u c'ajsabül biq'uin ti mani u yaj xa'num a Dios ti ca'an yoc'oloo'. 2 Ti ilic a q'uin abe'e, le'ecoo' u noochil u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dios u yet'ocoo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese, tanoo' u tuclic biqui ca' u quimes a Jesusu. Saacoo' ti'i u yaabil a cristianojo. 3 Pues te'i. Oqui a quisin ichil u yool aj Judasa. Iscariote u ch'ibal ala'aji. Doce tuuloo' tu bajil u yaj cambal a Jesus etel ala'aji. 4 Bini ti tzicbal eteloo' u noochil u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dios u yet'ocoo' u noochiloo' u yaj cananil u yotoch a Dioso. U tzicbaltaj biqui ti jede'ec u paatal u c'ubic a Jesus ti'ijoo'o. 5 Qui'oo' u yool U yadajoo' ti'i ti beloo' u ca'a u bo'te. 6 Aj Judasa, u c'ümajoo' u t'an. Caji u yila' biq'uin qui' ca' u tzolo' a Jesus le'ec ti ma' yaaboo' a cristiano etele. 7 Pues te'i. C'ochi u q'uinil a fiesta le'ec ti ma' ta'ach u jantabül a pan a yan u levadurajili. Ti a q'uin abe'e, walac u quimsabül a carnero ti'i u c'ajsabeebal ti mani u yaj xa'num a Dios ti ca'an yoc'oloo' uchi. 8 —Ca' xique'ex a wutzquinte to'on a janal ti'i a fiesta ca' ti jante,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' aj Pedro etel aj Juana. 9 —¿Tuba a c'ati ca' xico'on ti wutzquinte?— cu t'anoo' ti'i. 10 —U'ye'ex in t'an. Le'ec ca' ocoque'ex ich caj, bele'ex a ca'a ac'ümü' jun tuul a winiqui. Tan u c'oochtic jun p'e p'uul a ja'a. Xene'ex tu pach tac ichil a naj tuba u yocolo. 11 "¿Tuba que'en u cuartojil a posado tuba bel in quin jante u janalil a fiesta eteloo' in waj cambal? cu t'an a Maestro teche," que'exac ti'i u yumil a naja,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a ca' tuulu. 12 —Bel u cu yee' te'ex jun p'eel a noxi' cuarto ti u ca' tzaam a naja. Ac yan tun u cuuchil a janal te'iji. Te'i a wutzquintique'ex ti janal,— cu t'an a Jesusu. 13 Binoo'. U cüxtajoo' jabix ilic a aalboo' ti'iji. U yutzquintajoo' a janala. 14 Pues te'i. Le'ec ti c'ochi u yorajil a janala, que'en pach mesa a Jesus u yet'ocoo' u yaj cambal. 15 —Top que'en in wool in jante u janalil a fiesta ada' ta wetele'ex ti ma'ax to quimsabüquen,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 16 —Tan in wadic te'ex. Le'ec a fiesta ada'a, chen u p'is a chucul fiesta a uchul u ca'a tu cuenta a Dioso. Ma' tin ca' jantic ada' tucaye'il asto u yuchul u chucul u jajil tu cuenta a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 17 U müchaj a poteje. U yadaj a bo'tic ti'i a Dioso. —Jeda'. T'oxo ta bajile'ex. 18 Tan in wadic te'ex. Ma' tin ca' uq'uic u c'a' a uvaja, asto u c'ochol u q'uinil u tücaa' a Dios yoc'olcab,— cu t'an a Jesusu. 19 U ch'a'aj a waj harinaja. U yadaj a bo'tic ti'i a Dioso. U xet'aj. U tz'aj ti'ijoo' u yaj cambal. —Le'ec ada' in büq'uel a bel u ca'a yajcunbul ta woc'lale'exe. Tanaque'ex a betic ada'a, ti'i in c'ajsabeebal,— cu t'an a Jesusu. 20 Le'ec ti jobi a janala, baalo' ilic u betaj etel a uc'ulu.—Le'ec a uc'ul ada'a, le'ec u p'is a tumul t'an a tz'abi te'exe. Yan u muc' a tumul t'an abe'e, u men in q'uiq'uel le'ec ca' quimsabüquene,— cu t'an a Jesusu. 21 —Pues te'i. Tan in wadic te'ex. Le'ec mac a bel u cu c'ubeen ti'ijoo' a tz'iic tene, wa'ye' que'en pach mesa ti janal tiqui wetel,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 22 Le'ec inen a yanajeen ti cristianojili, bel in ca'a in c'ümü' c'u' a tz'abi ten ca' in c'ümü'ü. Ca'ax tz'abi ca' in c'ümü' abe'e, top yaj a bel u cu c'ümü' a winic a bel u cu tzoleen ti'i ca' quimsabüquen,— cu t'an a Jesusu. 23 Le'ecoo' u yaj cambala, cajoo' u c'aate tu bajil mac tu yamoo' bel u cu bete' abe'e. 24 Pues te'i. Le'ecoo' u yaj cambala, cajoo' u p'ujes u bajil ti t'an yoc'ol mac a mas nooch u wichil u meyaj tu yaamoo'o. 25 —Le'ecoo' a rey yoc'olcaba, walacoo' u betic ti top noochoo' u yubi u bajil ti'ijoo' a cristianojo. "Ma'lo' winic," cu t'anoo' ti'i a noochoo' u wichil u meyaja,— cu t'an a Jesusu. 26 —Ma' qui' ca' a bete'ex ti baalo'. Le'ec cuchi mac a nooch u wichil u meyaj ta yaame'exe, yan u betic jabix ma' noochi. Le'ec mac a tan u tücaa' ta yaame'exe, yan u tz'eec u bajil ti anat jabix mozotzili,— cu t'an a Jesusu. 27 —¿Mac a mas nooch u yanili, le'ec wa a que'en pach mesa ti janala, wa le'ec a tz'abi ti t'ox janal? Le'ec a que'en pach mesa, le'ec a mas noocho. C'u' betiqui, que'enen ta yaame'ex jabix jun tuul a tan u yanat jabix mozotzili,— cu t'an a Jesusu. 28 —Pues te'i. Inche'exe, que'ene'ex tin wetel le'ec ca' in c'ümaj a yaj boon in c'ümaj tunu. 29 Le'ec in Tata, u tz'aj ten ca' uchuc in tücaa'. Baalo' ilic a tan in tz'eec te'exe. Bele'ex ilic a ca'a ti tücaa'. 30 Ti baalo'o, bele'ex a ca'a tijanal ti uc'ul tin wetel le'ec ca' c'ochoque'ex tin cuentaja. Tan ilic in tz'eec te'ex a meyaj. Bele'ex a ca'a a tücaa'too' aj Israel a doce muuch'oo' tu bajili,— cu t'an a Jesusu. 31 —Pues te'i. Simon, u'yi in t'an. Le'ec a quisini, u c'aataj ti'i Dios ca' u yaalteex ca' u yila' wa tu jajil que'ene'ex a wool tu pach a Dioso. Bel u cu bete' te'ex jabix ca' u chaachte a semilla a harina ca' u yila' wa yan u quich'panili. 32 C'u' betiqui, in c'ajsaj a Dios ta woc'ol ti'i ma' a ch'a'ic u joc'ol a wool tu pach a Dioso. Le'ec ca' c'aac a winiquil a tz'oques a Dioso, tz'ajoo' u muc' u t'an a hermanojo,— cu t'an a Jesus ti'i aj Simono. 33 —Noochil, paac' in ca'a in beel ta pach ca'ax xiquen ti presojil, ca'ax xiquen ti quimsabül,— cu t'an aj Simon Pedro ti'iji. 34 —Pedro, tan in wadic tech. Aleebe ox sut bel a ca'a a wadü' ti ma' a weel in wich ca' tun uchuc u yawat aj t'ele,— cu t'an a Jesusu. 35 —Pues te'i. Le'ec ca' in tücaa'taje'ex biq'uin ado'o, in wadaj te'ex ti ma' a bensique'ex a taq'uini, ma'ax u cuuchil a taq'uini, ma'ax a cayte. Le'ec ti bine'exe, ¿yan wa c'u' a c'abeet te'ex a ma' a yanaji te'ex?— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. —Ma' yan,— cu t'anoo' ti uchoo' u nuuc. 36 —Aleebe tan in wadic te'ex. Le'ec mac a yan u taq'uini, yan u bensic tu pach. Yan ilic u bensic u cuucbil u taq'uini. Le'ec mac a ma' yan u maasca'a, yan u conic u chaqueta ti'i ca' u q'uexe' u maasca'. 37 Aleebe tan in wadic te'exabe' u men yan u yuchul ten a c'u' a tz'iiba'an ichil u ju'um a Dioso. "Tz'abi tu yaamoo' aj c'ac'as cristiano bete cuenta c'ac'as cristiano ilic ala'aji," cu t'an u ju'um a Dios yoc'ol a Cristojo,— cu t'an a Jesusu. 38 —Ila Noochil. Jeda' ca' tziit a maasca'a,— cu t'anoo' ti'i. —Chucul,— cu t'an ti'ijoo'. 39 Pues te'i. Joq'ui a Jesus pach naja. Bini ti a witz u c'aba' Olivo tuba walac u boch bel. Tücünacoo' u yaj cambal tu pach. 40 Le'ec ti c'ochi te'iji, u yadaj ti'ijoo' u yaj cambal: —Tanaque'ex a t'an etel Dios ti'i ma' u yemele'ex a wool a bete'ex a c'asa,— cu t'an ti'ijoo'. 41 Bini tu junal jabix wal jun p'e c'aan mas naach. Xonlaji te'i ti t'an etel a Dioso. 42 —Tat, wa a c'atiji, ma' cha'ic in c'ümic a yaj a watac tin woc'ol. C'u' betiqui, ma' a betic a jabix in c'ati inene. Bete jabix a c'ati incheche,— cu t'an a Jesus ti'i a Tattzili. 43 Chiclaji jun tuul u yaj xa'num a Dios ti ca'an tu tzeele. Chichcunbi u yool a Jesusu. 44 Pues te'i. Yaj u yool a Jesusu, mentücü, mas u tz'aj u muc' u yool ti t'an etel a Dioso. Nooch a jujun t'aaj u quilcab a tan u t'aaj ti lu'um jabix u t'aaj a q'uiq'ui. 45 Le'ec ti jobi ti t'an etel a Dioso, liq'ui. Usc'aji eteloo' u yaj cambal. Ca' u yilajoo'o, tanoo' u wüyül u men u yajiloo' u yool. 46 —¿C'u' ca'a tane'ex a wüyül? Liq'uene'ex. Tanaque'ex a t'an etel Dios ti'i ma' u yemsabüle'ex a wool a bete'ex a c'asa,— cu t'an ti'ijoo' u yaj cambal. 47 Pues te'i. Tan to u t'an a Jesus ti c'ochoo' u yaabil a cristianojo. Tanoo' u c'ochesabül u men a jun tuulu, aj Judas u c'aba'. Ala'aji, jun tuul tu yaamoo' a doce tuuloo' u yaj cambal a Jesusu. Naatz'i tu tzeel a Jesus u yutzinte jabix ti sucoo' u bete'. 48 —Judas, ¿bel wa a ca'a a c'ubeen ca' yajcunbuquen a yanajeen ti cristianojil chen etel a wutzintiquin?— cu t'an a Jesus ti'iji. 49 Pues te'i. U yaj cambal a Jesusu, u na'tajoo' c'u' a bel u ca'a ti uchulu. —Noochil, ¿a c'ati wa ca' in tz'aa' ti'ijoo' ti maasca'?— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 50 Jun tuul u yaj cambala, u jan ch'üctaj jun tuul u yaj meyaj a winic a mas nooch u wichil u meyaj tu yaamoo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. Ch'ücbi u xiquin tu yaj toj tu yaj seeb. 51 —P'ütü a maasca',— cu t'an u yaalbül u men a Jesusu. Tülbi u xiquin a ch'ücbiji. Ch'anesabi. 52 Pues te'i. Tu yaam a c'ochoo' u müchü' a Jesusu, que'enoo' u noochil u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. Te'i ilic que'en u noochiloo' u yaj cananil u yotoch a Dios eteloo' a nucuch winic ti'i a caja. —¿Ude'ex wa etel maasca' etel che' jabix cuchi ude'ex a müchü' aj xuuch'u?— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 53 —Le'ec ti que'enen ta yaame'ex sansamal ichil u yotoch a Dioso, ma' a müchajene'exi. C'u' betic aleebe, c'ochi u yorajil te'ex etel u yorajil ti'i a quisin a walac u tücaa' ichil a jabix ac'ü'ü,— cu t'an a Jesusu. 54 Pues te'i. U müchajoo' a Jesusu. Cajoo' ubenes tu yotoch a winic a mas nooch u wichil u meyaj tu yaamoo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. Naach tücünac aj Pedro tu pacha. 55 Le'ec ti c'ochoo'o, yan u t'übajoo' a c'aac' chumuc a coto. Tinlajoo' tu xoy a c'aac'a. Tinlaji ilic xan aj Pedro tu yaamoo'o. 56 Ilbi aj Pedro u men jun tuul ix meyaj te'i. Chica'an aj Pedro u men u sac a c'aac' tuba tina'an. U cha'antaj ti qui' u wich. —Le'ec a winic ada'a, u yet'oc a Jesusu,— cu t'an ix meyaja. 57 U yadaj ti ma' le'equi. —Nooch'up, ma' in weel u wich ala'aji,— cu t'an aj Pedrojo. 58 Ma' xan tu pach abe'e, ilbi u men ulaac' a jun tuulu. —Inchech jun tuul u yet'oc a Jesusu,— cu t'an ti'i. —U'yeen, ma' ineni,— cu t'an aj Pedrojo. 59 Jabix wal jun p'e hora manüc ti ca' u yadaj tulacal u yool a jun tuulu: —Tu jajil que'en a winic ada' etel a Jesus biq'uin ado'o. Chica'an u men aj Galilea ilic ala'aji,— cu t'an a jun tuul abe'e. 60 —U'yeen, ma' in weel c'u' a tan a wadiqui,— cu t'an aj Pedrojo. Le'ec ti tan to u t'an aj Pedrojo, uchi u yawat aj t'ele. 61 Le'ec a Noochtzili, u sutaj u bajil u cha'ante aj Pedrojo. C'aji ti'i aj Pedro u t'an a Noochtzil a aalbi ti'iji. —Aleebe ox sut bel a ca'a a wadü' ti ma' a weel in wich ca' tun uchuc u yawat aj t'ele,— cu t'an a Jesus ti'i biq'uin ado'o. 62 Joq'ui te'i aj Pedrojo. Uchi u yoc'ol tu jajil u men a c'u' u betaja. 63 Pues te'i. P'a'asbi y jütz'bi a Jesus u menoo' a winic a tanoo' u canana. 64 U tepajoo' u wich a Jesus etel noc'. —Na'te mac u jütz'ajech. Adü to'on,— cu t'anoo' ti'i. 65 U p'a'astajoo' a Jesus ti yaaba. 66 Pues te'i. Le'ec ti sasajiji, much'lajoo' a nucuch winiqui, u yet'ocoo' u noochiloo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dios eteloo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese. Bensabi a Jesus tu taanoo'o. 67 —Wa le'ec inchech a Cristo le'ec u yaj Sa'alil a cristianojo, adü to'on,— cu t'anoo' ti'i. —Wa ca' in wadü' te'exe, ma' ta tz'ocsiquene'ex,— cu t'an ti'ijoo'. 68 —Wa ca' in c'aate te'ex jun p'eelac a t'ana, ma' ta nuuctiquene'exi, y ma' ta cha'iquene'ex. 69 Le'ec inen a yanajeen ti cristianojili, seeba'an in beel ti tintal tu yaj toj tu yaj seeb c'ü' a Dioso. Yaab u muc' ala'aji,— cu t'an a Jesusu. 70 —¿Inchech wa u Mejen a Dioso?— cu t'anoo' ti'i u men c'u' u yadaja. —Le'equen. Jaje'ex a t'an,— cu t'an a Jesusu. 71 —¿C'u' aj beel to'on ulaac' mac ca' u tzolo' to'on u sip'il. Ti wu'yaj u yadic ti le'ec ala'aji, le'ec u Mejen a Dioso,— cu t'anoo' tu bajil.

Lucas 23

1 Pues te'i. Wa'lajoo' tulacaloo' ala'oo'o. U bensajoo' a Jesus tu taan aj gobernador Pilatojo. 2 Cajoo' u tzolo' a Jesusu. —Ti cüxtaj a winic ada' ti tan u c'ascuntic u na'at a boon a caja. Tan u yaalbül ti ma' qui' ca' bolboc c'u' a tan u c'aatic a rey cuenta Romaja. Tan u yadic u bajil ti Cristojil. Tanil u yadic abe'e, tan u yadic ti le'ec ti rey,— cu t'anoo' ti'i a gobernadoro. 3 —¿Inchech wa u reyoo' aj Israele?— cu t'an aj Pilato ti'i a Jesusu. —Le'equen. Jaj a t'an,— cu t'an a Jesus ti uchi u nuuc. 4 —Ma' in cüxtaj u sip'il a winic ada'i,— cu t'an aj Pilato ti'ijoo' u noochiloo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dios u yet'ocoo' u yaabil a cristianojo. 5 Maschichoo' u t'an a cristianojo. —Walac u p'ujsicoo' a cristianojo. Walac u ca'ansicoo' tulacal tubajac cuenta Judeaja. Tac cuenta Galilea tac wa'ye' walac u betic abe'e,— cu t'anoo' ti'i aj Pilatojo. 6 Pues te'i. Le'ec ca' u yubaj abe' aj Pilatojo, u c'aataj ti'ijoo' wa Galilea tali a Jesusu. 7 Le'ec ca' u yeeltaj ti te'i u caal tu cuenta aj gobernador Herodese, u tücaa'taj a Jesus etele. Ti'i ilic a q'uin abe'e, tan u sut aj Herodes te'i ilic ich caj Jerusalen. 8 Le'ec ca' u yilaj a Jesus aj Herodese, qui' u yool. Uchi ilic u c'atiinte u yila' u wich a Jesus u men boon a c'u' u yubaj yoc'ol. U c'atiintaj cuchi u yila' ca' u bete' a milagro a Jesusu. 9 Chawac u pach u t'an ti tan u c'aatic u chi' a Jesusu. C'u' betiqui, ma' uchi u nuuc a Jesusu. 10 Pues te'i. Le'ec u noochiloo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dios eteloo' boon u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese, wa'anoo' te'i. Chichoo' u t'an u menoo' u tz'iiquil ti tanoo' u tzolic a Jesusu. 11 Pues te'i. Le'ec aj Herodes eteloo' u soldadojo, ma' u tz'ocsajoo' u yanil a Jesus ma'ax tz'etz'eeque. U p'a'astajoo'. U tz'ajoo' a noc' jabix u noc' a rey yoc'olo. U ca' tücaa'taj ca' xi'ic etel aj Pilato. 12 Biq'uin ado'o, tz'iicoo' tu bajil aj Herodes etel aj Pilatojo. C'u' betiqui, ti'i a q'uin abe'e, qui'ajoo' tu bajil, u men c'u' u betajoo' ti'i a Jesusu. 13 Pues te'i. Aj Pilatojo, u yadaj ca' u much'quintoo' u bajil u noochiloo' u yaj mansajt'an a cristiano ti'i a Dios eteloo' a nucuch winic eteloo' u chucaan a cristiano xan. 14 —A talesaje'ex ten a winic ada'a. "Tan u c'ascunticoo' u na'at a boon a caja," que'ex ten. In c'aataj u chi' ta taane'ex. U'yeene'ex. Ma' in cüxtaj ma'ax jun p'eel u sip'il a jabix a wadaje'exe,— cu t'an aj Pilatojo. 15 —Ma'ax aj Herodes, ma' u cüxtaj u sip'ili, mentücü, u ca' tücaa'taj wa'ye'. U'yeene'ex. Ma'ax c'u' u betaj ca' quimsabücü, 16 mentücü, bel in quin jütz'ü' ca' tun in chaa',— cu t'an aj Pilatojo. 17 Ti tan a fiesta abe'e, walac u cha'bül jun tuul preso, mentüc u yadaj abe'e. 18 Tulacaloo' a cristianojo, ich quetil u yadajoo' ti chich: —Quimes a winic ada'a. Cha'a to'on aj Barrabasa,— cu t'anoo'. 19 Tz'abi ti presojil aj Barrabas u men u yaaltaj u joq'ues a gobierno ich Jerusalen etel u men uchi u quimsaj. 20 Aj Pilatojo, u c'ati cuchi u chaa' a Jesusu, mentücü ca' caji ti t'an eteloo' a cristianojo. 21 —Tz'a tuwich cruz. Tz'a tuwich cruz,— cu t'anoo' ti'i ti chich. 22 —¿C'u' ca'a baalo' a c'ate'exe? ¿C'u' ti sip'ilil u betaja? Ma' in cüxtaj ma'ax c'u' u betaj ca' quimsabücü, mentücü, bel in quin jütz'ü' ca' tun in chaa',— cu t'an aj Pilato ti'ijoo' tu yox sut. 23 Le'ecoo' a cristianojo, top u c'atoo' ca' quimsabüc. Tan ti tanoo' u yadic ti chich ca' quimsabüc tuwich cruz. Yanaji u tz'ocsicoo' u t'an, 24 mentüc aj Pilatojo, u yadaj ca' quimsabüc jabix u c'atoo'. 25 Le'ec a winic aj Barrabas a tz'abi ti presojil u men u yaaltaj u joq'ues a gobierno etel u men uchi u quimsaja, u cha'aj ca' joc'oc. U yadaj ca' quimsabüc a Jesus jabix u c'atoo' a cristianojo. 26 Pues te'i. Yan jun tuul a winiqui, aj Simon u c'aba'. Cirene u caal ala'aji. Joq'ui to ich aldea. Tan to u c'ochol ich caj Jerusalen ti tan u bensabül a Jesusu. Müchbi aj Simono. Tz'abi ti'i ca' u c'oochte u cruz a Jesusu. Tu pach a Jesus que'en ala'aji. 27 Pues te'i. Mani tu pach u yaabil a cristiano a tücünacoo' tu pacha. Yaaboo' ix ch'up te'i a tanoo' u yoc'tic a Jesusu. 28 Le'ec a Jesusu, u sutaj u bajil ti t'an eteloo'. —Nooch'upe'ex a que'ene'ex Jerusalen, ma' a woc'tiquene'ex. Oc'te'ex a bajil. Uchuque'ex a woc'ol yoc'lale'ex a wal,— cu t'an a Jesusu. 29 —U'yeene'ex. Watac to u q'uinil ti beloo' u cu yadü' ti mas qui' u yool ix ma' alil ch'upu. Mas qui' u yool a ma'ax jun sut uchuc u yal etel a ma'ax jun sut uchuc u ch'ijsaja,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 30 —Ti a q'uin abe'e, le'ecoo' a cristianojo, beloo' u cu c'atiinte ca' puch'bucoo' u men a noxi' witzi. Beloo' u cu c'atiinte ca' buuybucoo' u men aj meen witzi. 31 Inen jabixen aj cuxul che'e. A caja, jabix a che' a tiquini. Chücyajil u chuwul a che' a cuxulu, ¿uxtun a tiquini?— cu t'an a Jesus ich mucult'an ti'ijoo' a nooch'up yoc'ol a yaj a watac yoc'oloo' u menoo' u sip'il. 32 Pues te'i. Tan u bensabül ca' tuul a preso tu pach a Jesus ti'i ca' quimicoo' ich quetil. 33 Le'ec ti c'ochoo' ti a witz Calvario u c'aba'a, u tz'ajoo' a Jesus tuwich u cruzili. U tz'ajoo' ilic a ca' tuul tuwichoo' u cruzili, jujun tuuloo' tuwich cruz. Tz'abi a jujun tuul jujun xeel a Jesusu. 34 Pues te'i. Baala' u yadaj a Jesusu: —Tat, sa'tesoo' ti'i mac tanoo' u betic ten a yaja, u men ma' u yeeloo' c'u' a tanoo' u betiqui,— cu t'an a Jesusu. U baxültajoo' a bul yoc'ol u noc'a Jesus ti'i ca' u t'oxo' tu bajil. 35 Wa'anoo' a cristiano te'i ti cha'an. Le'ec a boon a noochoo' u wichil u meyaja, u p'a'astajoo' a Jesusu. —U sa'altajoo' tac ulaac' a maca. Aleebe ca' u sa'alte u bajil wa jaj ti Cristo ala'aji, wa yeeta'an u men a Dioso,— cu t'anoo' a noochoo' u wichil u meyaja. 36 P'a'asbi ilic u menoo' a soldadojo. Naatz'oo' tu tzeel. U tz'aj a vino a top ema'an u tool ti'i ca' u yuc'u'u. 37 —Wa inchech u reyoo' aj Israele, sa'alte a bajil,— cu t'anoo' ti'i. 38 —Le'ec ada' u reyoo' aj Israele,— cu t'an a t'an a tz'iiba'an yoc'ol a Jesusu, bete cuenta le'ec u sip'il. Ich ox paay t'an tz'iiba'an, griego, latin, y hebreo. Tz'abi tac tu pol u cruz. 39 Pues te'i. P'a'asbi a Jesus u men jun tuul a c'ac'as winic a que'en tuwich u cruzil tu tzeele. —Wa Cristojeche, sa'alte a bajil. Sa'alto'on ilic xan,— cu t'an ti'i. 40 C'u' betiqui, tze'ecbi u men ulaac' a jun tuulu. —¿Ma' wa ta'ach a saactic a Dioso? Quet yaj a tan ti c'ümic etel a winic ada'a. 41 Toj a tan ti c'ümic ino'ono, u men tan ti bo'tic ti sip'il. C'u' betiqui, ma'ax c'u' u sip'il a winic ada'a,— cu t'an a jun tuul abe' ti'i u yet'oco. 42 —Jesus, le'ec ca' ocoquech ti reyil, c'ajseen,— cu t'an a jun tuul abe'e. 43 —Tan in wadic tech u jajil. Leeb a beel tin pach ichil u cuuchil a tojoo' u na'ata,— cu t'an a Jesus ti'i a jun tuul abe'e. 44 -45 Pues te'i. Jabix wal chuunq'uin tupi a q'uini. Ma' ca' chica'an u sac asto ti jabix wal a las tres ti a ocq'uini. Tziili jumpul a noc' a xit'a'an ti'i u colocche'il a cuarto ichil u yotoch a Dioso. 46 Uchi u t'an ti chich a Jesusu. —Tat,tan in c'ubic tech in püsüc'al,— cu t'an ti chich. Le'ec ca' u yadaj a t'an abe'e, quimi. 47 Pues te'i. Le'ec u noochiloo' a soldadojo, le'ec ca' u yilaj c'u' a maniji, u yadaj u qui'il a Dioso. —Tu jajil toj u na'at a winic ada'a,— cu t'an. 48 Tulacaloo' u yaabil a cristiano a much'a'anoo' te'i u yila' c'u' a maniji, ti joboo' u yilic tulacal a c'u' a uchiji, usc'ajoo' tu yotoch. Tanoo' u jütz'ic u taan ti tanoo' u beel u men u yajiloo' u yool. 49 Tulacaloo' u yet'oc a Jesus u yet'ocoo' a nooch'up a tücünacoo' tu pach ti tali Galileaja, wa'anoo' ti naach ti cha'an. U yilajoo' c'u' a maniji. 50 Pues te'i. Yan jun tuul a winiqui, aj Jose u c'aba'. Arimatea u c'aba' u caal. Que'en tu cuenta Judea a caj abe'e. Ala'aji, jun tuul aj Israel a nooch u wichil u meyaja. Qui'il winic abe'e. Toj u na'at. 51 Ma' jumbel u tucul ala'i eteloo' u chucaan a nucuch winic yoc'ol a Jesusi. Ma'ax qui' u yool etel c'u' u betajoo' ti'i a Jesusu. Ala'aji, tan u paac'tic u caal ti tücaa' a Dioso. 52 Bini a winic abe' etel aj Pilatojo. U c'aataj ca' tz'abüc ti'i u büq'uel a Jesusu. 53 U yemsaj a Jesus tuwich cruz. U bülaj etel a süc noc'o. U coyquintaj ich naj tunich, le'ec a paanbi to ti'i u cuuchil a quimene. Ma'ax mac a mucbuc te'iji 54 Le'ec a q'uin ti quimsabi a Jesusu, le'ec u q'uinil u se' utzquinbil a c'u' a c'abeet ti'i u q'uinil a jedel a tan to u Caala. 55 Pues te'i. Le'ecoo' ix ch'up a tücünacoo' tu pach a Jesus ti tali Galilea biq'uin ado'o, binoo' ilic tu pach aj Jose le'ec ca' u mucaj a Jesusu. U yilajoo' abe' a naj tunich tuba bel u ca'a mucbul a quimene. U yilajoo' ilic biqui ti coyquinbi a Jesus 56 ca' tun usc'ajoo' tu yotoch. U yutzquintajoo' a boc ti'i a quimene.Pues te'i. Uchoo' u jedel ix ch'up abe' tu q'uinil a jedel jabix ilic ti tz'iiba'an ichil a leye.

Lucas 24

1 Pues te'i. Tan u jaabül a yoc'olcab ti Domingo. Binoo' a nooch'up ti a naj tunichi. Tanoo' u bensic a boc u yutzquintajoo'o. 2 Le'ec ti c'ochoo'o, u yilajoo' ti ac c'oc'lesaja'an a tunich a que'en tu chi' a naj tunich tuba mucbi a Jesusu. 3 Ocoo' ichil a naj tunichi. Ma' u cüxtajoo' u büq'uel a Noochtzil Jesus te'iji. 4 Sa'too' u yool u men abe'e. Tuseebal chiclajoo' ca' tuul a winic te'iji. Naach u sac u noc' a ca' tuulu. 5 Jac'oo' u yool ix ch'upu. U chincuntajoo' u pol. —¿C'u' ca'a tane'ex a yaaltic a cüxte a cuxlaji tu yaamoo' a quimene?— cu t'anoo' ti'i a nooch'upu. 6 —Ma' wa'ye' que'eni. Ca' cuxlaji. Ca' c'aac te'ex c'u' u yadaj te'ex le'ec ti que'en to cuenta Galilea. 7 U yadaj te'ex ti le'ec ala'i a yanaji ti cristianojili, yan u c'ubbul tu c'ü'oo' a yanoo' u sip'il ti'i a Dioso. Yan u quimsabül tuwich cruz. Yan ilic u ca' cuxtal tu yox p'eel q'uin. Baalo' u yadaj te'ex,— cu t'anoo' ti'i a nooch'upu. 8 C'ajchinbil ti'ijoo' u t'an a Jesusu. 9 Pues te'i. Joc'oo' ichil a naj tunichi. Binoo' tuba much'ca'aloo' a once tuul eteloo' u chucaan aj tz'ocsaj t'ana. Le'ecoo' a nooch'upu, u yadajoo' ti'i tulacal a c'u' a maniji. 10 Le'ecoo' ix ch'up u yilajoo' abe'e, le'ec ixna' Maria Magdalena etel ixna' Juana, ixna' Maria le'ec u na' aj Jacobo, y ulaac'oo' ix ch'upu. U laj adajoo' c'u' a maniji. 11 Le'ec boon tuul u yubajoo' u t'an ix ch'upu, chen cuenta tu t'anoo'. Ma' u tz'ocsajoo' u t'ani. 12 C'u' betiqui, liq'ui aj Pedrojo. Bini ti alca' u yila' a naj tunichi. Le'ec ti uchi u cha'an ichili, jadi' a noc' u tepbeeb u yilaj te'i. Le'ec ti tan u beele, sa'ti u yool etel a c'u' u yilaja. 13 Pues te'i. Ti'i ilic a q'uin abe'e, tanoo' u beel ich caj Emaus ca' tuul u yaj cambal a Jesusu. Jabix wal once kilometro u naachil tu tzeel a caj Jerusalen. 14 Le'ec a ca' tuulu, tanoo' u tzicbaltic tulacal a c'u' a mani ti tanoo' u beel. 15 Naatz'i a Jesus tu tzeeloo' ti tanoo' u tzicbalticabe'e. U yet'octajoo' ti bej. 16 Ma' tz'abi ti'ijoo' ca' u c'aj-ooltoo' u wich a Jesusu. 17 —¿C'u' a tane'ex a tzicbaltiqui? ¿C'u' ca'a yaje'ex a wool?— cu t'an ti'ijoo' a ca' tuulu. 18 Jun tuulu, aj Cleofas u c'aba'. U nuuctaj a Jesusu. —Chen wal inchech a tan a sut ich caj Jerusalen a ma' a weel c'u' a mani te'iji,— cu t'an ti'i a Jesusu. 19 —¿C'u' a mani te'iji?— cu t'an ti'ijoo'. —Le'ec a c'u' a mani ti'i a Jesus a tali ich caj Nazaret. Ala'aji, le'ec jun tuul u yadaj u t'an a Dioso. Top quich'pan u yadaj y u betaj tu taan a Dios y tu taan tulacaloo' a cristianojo,— cu t'an aj Cleofas ti'iji. 20 —Le'ecoo' u noochil aj mansaj t'an to'on ti'i a Dios u yet'ocoo' a nucuch winic ti'i a caja, u c'ubajoo' a Jesus ti'i ca' aalbüc u quimil ca' tun quimsabi tuwich cruz,— cu t'an ti'i a Jesusu. 21 —Ti tuclaj ino'on ti le'ec a Jesusu, bel cuchi u ca'a u sa'alto'on boono'on aj Israele. Ox p'e q'uin tun uchuc abe'e, 22 y aleebe u sa'tesajoo' ti wool ix ch'up a que'enoo' ti qui yaama. Le'ec ti tan u jaabül a yoc'olcaba, que'enoo' tuba mucbi a Jesusu,— cu t'an. 23 —Ma' u cüxtajoo' a Jesusi. Le'ec ti usc'ajoo', u yadajoo' to'on ti ca' u yilajoo' u yaj xa'num a Dios ti ca'an ich jabix nümül. Aalbi ti'ijoo' ti ca' cuxlaji a Jesusu,— cu t'an. 24 —Yan tiqui yaam a binoo' u yila' a naj tunich tuba mucbi a Jesusu. Ca' u yilajoo' a naj tunichi, quet ilic jabix u yadajoo' a nooch'upu. C'u' betiqui, ma' u yilajoo' a Jesus a binoo' te'iji,— cu t'an ti'i a Jesusu. 25 —Top chiche'ex a pol. Top chücyajil ti walaque'ex a tz'ocsic tulacal a c'u' u tz'iibtajoo' boon tuul u yadajoo' u t'an a Dios uchi,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 26 —Le'ec a Cristojo, yan u c'ümic a yaj u c'ümaja. Yan ilic u c'ümic u yanil ti ca'an,— cut'an a Jesusu. 27 U tzicbaltaj ti'ijoo' biqui'il a tz'iiba'an yoc'ol ilic u bajil ichil u ju'um a Dioso. Caji etel c'u' u tz'iibtaj aj Moises y etel c'u' a tz'iiba'an u men boon tuul u yadajoo' u t'an a Dios uchi. 28 Pues te'i. Cajoo' ti naatz'ül ti a caj tuba tanoo' u beele. Le'ec a Jesusu, u betaj jabix mas naach tuba u beel ala'aji. 29 C'u' betic ala'oo'o, ma' u cha'ajoo' ca' mas xi'ic. —Culen tiqui wetel. Watac u yocol a ac'ü'ü. Mani tun a q'uini,— cu t'anoo' ti'i. Culaji eteloo'. 30 Pues te'i. Le'ec ti que'en pach mesa eteloo'o, u ch'a'aj a waja. U c'ajsaj a Dios yoc'ol. U xet'aj. U tz'aj ti'ijoo'. 31 Tz'abi ti'ijoo' ca' u c'aj-oolte u wich a Jesusu. Jadi' ca' u c'aj ooltajoo' u wichi, sütchinbil te'i. 32 —Le'ec ti tan u tzicbaltic u t'an a Dios tiqui wetel ti beje, ti wu'yaj ti jabix top qui' u yool ti püsüc'ala,— cu t'anoo' tu bajil. 33 Tu seebal lic'oo' pach mesa. Usc'ajoo' ich caj Jerusalen. Le'ec ti c'ochoo'o, u cüxtajoo' ti much'a'anoo' a once tuul eteloo' u chucaan a tanoo' u tz'ocsaj t'ana. 34 —Tu jajil ca' cuxlaji a Noochtzili,— cu t'anoo' u yaalbül a ca' tuulu. —U ye'aj u bajil ti'i aj Simon,— cu t'anoo' u yaalbül. 35 Le'ec a ca' tuulu, u yadaj ti'ijoo' c'u' a mani ti'ijoo' ti beje, biqui ca' u c'aj-ooltajoo' u wich a Jesus ti tan u xet'ic a waja. 36 Pues te'i. Tanoo' to u yadic abe' a ca' tuulu, ti ca' u ye'aj u bajil a Jesus ti'ijoo'o. U dioostajoo' a much'a'anoo' te'iji. —Jetz'a'anaque'ex a wool,— cu t'an ti'ijoo'. 37 C'u' betiqui, jac'oo' u yool. Saacajoo'. Tanoo'u tuclic ti chen pixan a tanoo' u yiliqui. 38 —¿C'u' ca'a jac'a'ane'ex a wool? ¿C'u' ca'a top tane'ex a tucul? 39 Ile'ex in c'ü' in woc ti le'ec inen ilic a Jesus a tane'ex a wiliqui. Tülene'ex. Cha'antene'ex. Le'ec a pixana, ma' yan u büq'uel u baquel a jabix a tane'ex a wilic a yan tene,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 40 Le'ec ca' u yadaj abe' ti'ijoo'o, u ye'aj u c'ü' u yoc ti'ijoo'. 41 Qui'oo' u yool, pero sa'too' ilic u yool u men ma'ax to u tz'oquesoo' wa le'ec tu jajil. —¿Yan wa a janal wa'ye'e?— cu t'an ti'ijoo'. 42 U tz'ajoo' ti'i tz'eec a c'aac'a'an ch'ilama, y a caba. 43 U müchaj. U jantaj tu taanoo'. 44 —Le'ec a c'u' a betabi tene, le'ec in wadaj te'ex ti que'enen to ta yaame'exe. "Tulacal a c'u' a tz'iiba'an tin woc'ol ichil a ley u tz'iibtaj aj Moisese, ichil u tz'iib boon tuul u yadaj u t'an a Dios uchi etel a tz'iiba'an tin woc'ol ichil a Salmojo, yan u yuchul ten," queen te'ex biq'uin ado'o,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 45 Mas pachili, u tz'aj ti'ijoo' ca' u ch'a'oo' u tojil u t'an a Dioso. 46 —Tz'iiba'an ichil u ju'um a Dios ti yan u c'ümic a yaj a Cristojo, y ti'i u yox p'eel q'uin, yan u ca' cuxtal tu yaamoo' a quimene,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 47 —Inene, Cristojen. Tan in wadic te'ex. Yan u yaalbül ti'ijoo' a cristiano ca' u jeloo' u tucul ti'i ca' sa'tesabücoo' u sip'il. Yan u caal aalbül abe' ich caj Jerusalen ca' tun aalbüc tulacal tubajac yoc'olcab,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 48 —Inche'exe, testigoje'ex yoc'ol abe'e. 49 U'yeene'ex. Bel in quin tücaa 'te te'ex c'u' u yadaj u tz'eec te'ex in Tata, le'ec u Püsüc'al. C'u' betiqui, ca' culaque'ex ich caj asto u yudel u Püsüc'al a Dios ti'i ca' u tz'aa'e'ex u muc' at'an. Ti ca'an tali a muc' abe'e,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 50 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, u bensajoo' u yaj tz'ocsaj t'an ma' naach ti a caj Betaniaja. U nac'saj u c'ü'. U qui'qui't'antajoo'. 51 Le'ec ti tan to u qui'qui't'anticoo'o, joq'ui tu yaamoo'. Bensabi ti ca'an. 52 Pues te'i. U ye'ajoo' ti top nooch u yanil a Jesus ca' tun usc'ajoo' ich caj Jerusalen. Top qui'oo' u yool tu jajil ti tanoo' u yusc'al. 53 Boch que'enoo' ichil u yotoch a Dios u yadicoo' u qui'il a Dioso. Wa'ye' jobi a t'ana.

Juan 1

1 Le'ec ti ma'ax to betabüc a yoc'olcaba, yan jun tuul. T'an u c'aba'. Le'ec a T'an abe'e, te'i que'en etel a Dioso. Le'ec a T'an abe'e, le'ec a Dioso. 2 Le'ec ilic abe'e, te'i que'en etel Dios le'ec ti ma'ax to betabüc a yoc'olcaba. 3 Le'ec a Dioso, u tz'aj ti'i ala'i ca' u bete' tulacal a c'u' a yana. Ma' yan c'u' ulaac' a wa ma' u betaja. U laj betaj. 4 Etel ala'i yan a cuxtala. Le'ec a cuxtal abe'e, walac u ye'ic a jaj ti'ijoo' a cristianojo. Tan u sasilcuntic u tucul a maca. 5 Le'ec a sasil abe'e, tan u ye'ic a jaj ti'ijoo' a cristianojo. Tan u sasilcuntic u wich a ac'ü'ü. Le'ec a ac'ü' abe'e, ma' tu paatal u tupic u wich a sasili, le'ec a jaj a chiclaji ti'i a maca. 6 Pues te'i. Yan jun tuul a winiqui, aj Juan u c'aba'. Tücaa'bi u men a Dioso. 7 Tücaa'bi ti'i u betic u testigojil tu pach a sasil abe'e. Ti baalo'o, tulacaloo' u paataloo' u tz'ocsic u t'an aj Juan ti tan u tzicbaltic mac walac u sasilcuntic u tucul a cristianojo. 8 Aj Juana, ma' le'ec a mac a walac u sasilcunaji. Ala'aji, jadi' u testigojil. 9 Pues te'i. Le'ec a jajil sasil abe'e, udi wa'ye' yoc'olcab. Le'ec abe'e, walac u sasilcuntic u tucul tulacal a mac tanil u yadic a jaj ti'ijoo'o. 10 Wa'ye' que'en ala'i yoc'olcab. Le'ec, u betaj a yoc'olcaba. C'u' betiqui, ma' c'üm-oolbi u menoo' a cristiano yoc'olcaba. 11 Udi ichil u caal. Ma' c'üm-oolbi u menoo' u yetcaal. 12 C'u'betiqui, le'ec boon a jujun tuul u c'üm—ooltaj ala'aji, u tz'aj ti'ijoo' ca' ococoo' ti'i u mejen a Dioso. Jadi' yan u tz'ocsabül u t'an mac a walac u sasilcunaj tucul ti'i ca' sa'albücoo'. 13 Le'ec boon tuul a uchoo' u tz'ocsaja, yanajoo' tucaye'il, pero ma' jabix ti walac u yantal a cristianoji. Ma' yanajoo' tucaye'il u men cristianoji. Yanajoo' tucaye'il u men a Dioso. 14 Pues te'i. Le'ec a T'an a que'en etel a Dioso, yanaji ti cristianojil. Culaji tiqui yaam. Le'ec ala'aji, jadi' a qui' a walac u betiqui. Jadi' a jaj a walac u yadiqui. Ti wilaj u patalil. Le'ec ilic u patalil abe'e, le'ec a tz'abi ti'i u men u Tata, le'ec a Dioso, u men u Mejen a jun tuul ilic tu bajil ta wichi. 15 Pues te'i. Aj Juana, u ye'aj a winic abe' ti'ijoo' a cristianojo. —Le'ec ada' a winic in wadaj te'ex le'ec ti ca' in wadaj: "Le'ec mac a watac pachili, mas nooch u wichil u meyaj tin wich u men le'ec ti ma'ax to yanaquene, ac yan ilic a winic abe'e," queen te'ex,— cu t'an aj Juana. 16 Pues te'i. Etel u yaabil u qui'il a Cristojo, u tz'aj to'on a qui'il y a mas qui'il. 17 Le'ec a Dioso, u tz'aj u ley ti'i aj Moises ca' u tz'aa' ti'ijoo' a cristianojo. Chen walac u ye'ic a sip'il a leye. C'u' betiqui, etel a yaj u c'ümaj a Jesucristojo, tan u ch'a'bül u yotzilil a cristianojo. U ye'aj to'on a jaja. 18 Ma'ax mac u yila' a Dioso. C'u' betiqui, le'ec u Mejen a Tattzil a jun tuul ilic tu bajil a que'en tu tzeele, le'ec u yadaj u pectzil biqui yanil a Dioso. 19 Pues te'i. Jun p'eel q'uin le'ecoo' a nucuch winic ti'ijoo' aj Israele, u tücaa'tajoo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso, u yet'ocoo' u mamoo' aj Levi u c'aatoo' u chi' aj Juana. Joc'oo' ti quet ich caj Jerusalen. Binoo' etel aj Juan. —¿Mac winiquilech?— cu t'anoo' ti'i aj Juana. Uchi u nuuc aj Juana. 20 U yadaj ti'ijoo' u tojil. Ma' u mucaj u t'ani. —Inene, ma' u yaj Sa'alilen a cristianoji,— cu t'an ti'ijoo'. 21 —¿Maquech tun ti baalo'? ¿Aj quimen Eliasech wa?— cu t'anoo' ti'i aj Juana. —Ma' ineni,— cu t'an ti'ijoo'. —¿Inchech wa a winic u yadaj aj quimen Moisés uchi ti wataca?— cu t'anoo' ti'i. —Ma',— cu t'an. 22 Pachili, u c'aatajoo' ti'i: —¿Maquech tun ti baalo'? Adü to'on ti'i ca' ti wadü' a t'an ti'i mac u tücaa'tajo'ono. ¿C'u' a t'an yoc'lal a bajil?— cu t'anoo' ti'i aj Juana. 23 Uchi u nuuc aj Juana. —Inen jun tuul a tan in t'an ich p'atal lu'um. "Listarte'ex a bajil ca' a c'üm oolte'ex a Noochtzili," queen jabix ilic u yadaj aj quimen Elias le'ec u yadaj u t'an a Dios uchi,— cu t'an aj Juan ti'ijoo'o. 24 Le'ecoo' a tücaa'boo'o, tücaa'boo' u menoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'ata. 25 U c'aatajoo' ti'i: —Incheche, ma' u yaj Sa'alilech a cristianoji, ma'axech aj quimen Elias, ma'axech jun tuul a winic u yadaj aj Moises ti wataca. Ti baalo'o, ¿c'u' ca'a tan a tz'aj ocja'?— cu t'anoo' ti'i. 26 —Etel ja' tan in tz'aj ocja',— cu t'an aj Juana. —Yan jun tuul ta yaame'ex a ma' a weele'ex u wichi. 27 Ala'aji, pachil to u ye'ic u bajil. Inene, ma' chucul in yanil ma'ax tin joc'sic u cayte ala'aji,— cu t'an aj Juan ti'ijoo'o. 28 A t'an ada'a, aalbaani ich caj Betabara a que'en junxeel a noja' Jordan tu tojil a joq'ueeb q'uini. Te'i u tz'aj ti ocja' a cristiano aj Juana. 29 Pues te'i. Tu samalili, aj Juana, u yilaj a Jesusu. Tan u talel. —Ile'ex,— cu t'an aj Juan ti'ijoo' a cristianojo. —Jedo' a winiqui. Jabix ilic ti walac u quimsabül a carnero ti'i sij ool ti'i a Dioso, baalo' ilic bel u ca'a betabül ti'i a winic ado' u men ilic a Dioso. Bel u cu bo'te u pach u sip'il a yoc'olcab etel u cuxtala,— cu t'an. 30 —Le'ec ada' a winic in tzicbaltaj le'ec ti ca' in wadaj te'ex ti watac jun tuul a winic pachili. Mas nooch u wichil u meyaj tin wich, u men le'ec ti ma'ax to yanaquene, ac yan ilic ala'aji,— cu t'an. 31 —Biq'uin ado'o, ma' in weel wa le'ec ilic ala'i u yaj Sa'alil a cristianojo. C'u' betiqui, taleen in tz'aa' ti ocja' a cristiano ti'i ca' eeltabüc ala'i u menoo' aj Israele,— cu t'an aj Juana. 32 —In wilaj u yemel tuwich ca'an u Püsüc'al Dios jabix jun tuul palomaja. Culaji yoc'ol a Jesusu,— cu t'an aj Juana. 33 —Biq'uin ado'o, ma' in weel wa le'ec, ala'aji. Le'ec mac u tücaa'tajen ti tz'aj ocja'a, u yadaj ten: "Bel a ca'a a wila' u yemel u Püsüc'al Dios yoc'ol a jun tuulu. Te'i u cuntal. Le'ec ilic a jun tuul abe'e, bel u cu tz'aa'oo' a cristiano ti ocja', pero etel u Püsüc'al a Dioso," cu t'an ten,— cu t'an aj Juana. 34 —Inene, in wilaj u yemel u Püsüc'al a Dios yoc'ol ala'aji. In wadaj ti le'ec a winic ado'o, u Mejen a Dioso,— cu t'an aj Juana. 35 Pues te'i. Tu ca'bejili, te'i que'en aj Juan tucaye' u yet'oc ca' tuul u yaj cambal. 36 U yilaj ti tan u ca' manül a Jesusu. —Ile'ex,— cu t'an ti'i a ca' tuulu. —Jedo' a winiqui. Jabix ilic ti walac u quimsabül a carnero ti'i sij-ool ti'i a Dioso, baalo' ilic a bel u ca'a betabül ti'i a winic ado' u men a Dioso,— cu t'an aj Juan ti'ijoo'o. 37 Le'ec a ca' tuul u yaj cambala, u yubajoo' c'u' u yadaj aj Juana. Binoo' tu pach a Jesusu. 38 Le'ec a Jesusu, u sutaj u bajil u cha'antoo' a ca' tuul a c'ochoo' to tu pacha. —¿C'u' a tane'ex a cüxtiqui?— cu t'an ti'ijoo'. —¿Tuba cuma'anech Rabi?— cu t'anoo' ti'i. Maestro u nu'cul a Rabiji. 39 —Co'ne'ex ti wila' tuba cuma'anen,— cu t'an ti'ijoo'. Binoo' tu pach. U yilajoo' tuba cuma'an. U men a las cuatro tun, u mansajoo' u yada' a q'uin te'i. 40 Pues te'i. Jun tuul tu yaam a ca' tuulu, aj Andrés u c'aba'. U yubaj u t'an aj Juana, y bini tu pach a Jesusu. Aj Andrese, u yitz'in aj Simon Pedro. 41 Tu seebal u cüxtaj u sucu'un le'ec aj Simon Pedrojo. —Ti cüxtaj a Mesiasa, le'ec u yaj Sa'alil a cristianojo,— cu t'an aj Andres ti'i u sucu'un. Ichil a t'an griegojo, Cristo u nu'cul a Mesiasa. 42 Le'ec aj Andrese, u c'ochesaj u sucu'un etel a Jesusu. Cha'anbi aj Simon u men a Jesusu. —Incheche, aj Simon u mejen aj Jonas,— cu t'an a Jesus ti'iji. —Aleebe, "Cefas," cu t'anacoo' tech,— cu t'an ti'i aj Simono. U nu'cul abe'e, Pedro wa xan tunich. 43 Pues te'i. Tu yoxejili, caji ti beel a Jesus tu cuenta Galilea. U cüxtaj aj Eelipeje. —Co'on tin pach,— cu t'an ti'i. 44 Betsaida u c'aba' u caal aj Felipeje. Te'i ilic u caal aj Andres etel aj Pedrojo. 45 Le'ec aj Eelipeje, u cüxtaj aj Natanaele. —Ti cüxtaj a Cristo a tz'iiba'an ichil u ley a Dios u men aj Moisese,— cu t'an ti'i ajNatanaele. —Tz'iiba'an ilic ichil a ju'um u tz'iibtajoo' boon u yadaj u t'an a Dios uchi. Le'ec abe'e, le'ec a Jesus a tali caj Nazaret. Le'ec abe'e, u mejen aj Joseje,— cu t'an aj Eelipe ti'i aj Natanaele. 46 —Ma' yan a c'u' a qui' a jede'ec u joc'ol ichil a caj Nazarete,— cu t'an aj Natanael ti'iji. —Co'ox ti wila',— cu t'an aj Eelipe ti'iji. 47 Le'ec a Jesusu, u yilaj ti tan u c'ochol aj Natanael etel. Caji u tzicbalte aj Natanael. —Ila. Le'ec ada' aj Natanaele, jun tuul aj Israel a top qui' u na'ata,— cu t'an a Jesusu. 48 —¿Biqui ca' a c'aj-ooltajen?— cu t'an aj Natanael ti'iji. —Le'ec ti que'enech to yalam a chimun ma'ax to u püyeech aj Eelipeje, in wilajech te'i,— cu t'an a Jesusu. 49 —Maestro, incheche, u Mejenech Dios. Inchech u reyoo' boon aj Israele,— cu t'an aj Natanael ti'iji. 50 —¿Tan wa a tz'eec a wool tin pach chen u men in wadaj tech in wilajech yalam a chimunu?— cu t'an a Jesus ti'iji. —Bel to a ca'a a wila' a mas yaaba, u men tan a tz'ocsiquen,— cu t'an a Jesusu. 51 —Bel u ca'a ti uchul c'u' a bel in quin wadü' te'exe. Bele'ex a ca'a a wila' ti jeebi a ca'ana. Bele'ex a ca'a a wiloo' u yaj xa'num a Dios ti ca'ana. Tanoo' u yemel y tanoo' u nac'ül tin woc'ol inen a yanajeen ti cristianojili,— cu t'an a Jesus ti'i aj Natanaele.

Juan 2

1 Pues te'i. Ox p'e q'uin aalbüc a t'an abe' ti uchi u tz'ocolbeel jun tuul mac ich caj Cana tu cuenta Calilea. Le'ec u na' a Jesusu, que'en ti a fiestaja. 2 Chiitboo' ilic a Jesus u yet'ocoo' u yaj cambal ca' c'ochocoo' etel aj tz'ocolbeel ti uc'ul. 3 Jobi a vinojo. —Ma'ca' yan a vinojo,— cu t'an u na' a Jesus ti'i a Jesusu. 4 —Ma' c'u' a cuenta ti'i abe' inchechi, na'. Ma'ax to c'ochoc u yorajil in betic in meyaj,— cu t'an a Jesus ti'iji. 5 —Bete'ex tulacal a c'u' a bel u cu yadü' te'ex a Jesusu,— cu t'an u na' a Jesus ti'ijoo' aj t'ox janala. 6 Pues te'i. Yan seis cuul aj pütbil p'uul tina'an te'i. U ba'al a jede'ec u ch'a'ic a jujun cuulu, ciento wa ciento cincuenta botello ti ja'. Le'ec u c'abeetil a p'uulu, ti'i u taacbeeb a ja' ti'i u p'o'bol a c'u' taca. Tz'iiba'an ichiloo' u ley biqui ca' u p'oo' tulacal. 7 —Tudese'ex a p'uul tija',— cu t'an a Jesus ti'ijoo' aj t'ox janala. U tudesajoo' lacchi'. 8 —Aleebe lupe'ex. Bense'ex ti'i u polil a tz'ocolbeele,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. U bensajoo'. 9 Le'ec u polil a tz'ocolbeele, u yaaltaj a ja' a su'ti ti vinojili. Ma' u yeel tuba tali, pero le'ecoo' aj t'ox janala, u yeeloo'. Le'ec u polil a tz'ocolbeele, u püyaj a tan u tz'ocolbeele. 10 —Tulacal a maca, walacoo' u t'oxic a quich'pan vino payanbeje,— cu t'an ti'i aj tz'ocolbeele. —Pacbili, le'ec ti ac yaab a uc'baanüc u menoo' aj sutili, walac u t'oxbol a ma' jiil qui'i. C'u' betiqui, a taactaj a quich'pan vino ti'i ca' a t'oxo' pachil,— cu t'an ti'i aj tz'ocolbeele. 11 Le'ec a milagro ada'a, le'ec u yaax betaj a Jesusu. Eeltabi ti yan u patalil. Le'ecoo' u yaj cambala, u mas tz'ajoo' u yool tu pach. Betabi a milagro abe' ich caj Cana tu cuenta Calilea. 12 Pues te'i. Bini a Jesus ich caj Capernaum u yet'ocoo' u na' eteloo' u yitz'in eteloo' u yaj cambal. Ma' yaab q'uin culajoo' te'i. 13 Pues te'i. Watac u q'uinil u fiestajiloo' aj Israele. Walacoo' u c'ajsic biq'uin ti mani u yaj xa'num a Dios ti ca'an yoc'oloo'o, mentücü bini a Jesus ich caj Jerusalene. 14 Ichil u yotoch a Dioso, yanoo' aj men negocio. Tanoo' u con wacax, carnero, y paloma. Yanoo' a tina'anoo' ti jüp' ta q'uin. Ilboo' u men a Jesusu. 15 Pues te'i. U betaj a jatz' etel c'aan. U laj tooltajoo' tulacaloo' abe' pach naj tac eteloo' u carnero y u wacax. U wejch'intaj ti lu'um u taq'uin mac a tanoo' u jüp' taq'uini. U piquixc'ü'tajoo' u mesajil. 16 —Joq'uese'ex apaloma pach naj,— cu t'an ti'ijoo' aj con palomaja. —Ma' a su'tesique'ex u yotoch in Tat ti'i u cuuchoo' aj conolo,— cu t'an ti'ijoo'. 17 Pues te'i. Le'ecoo' u yaj cambala, c'üja'an ti'ijoo' c'u' a walac u yadic u ju'um a Dios yoc'ol a Cristojo. —U men top c'ocha'an tu wich u yotoch a Dioso, u c'ümaj a yaja,— cu t'an a t'an ichil u ju'um a Dios yoc'ol a Cristojo. 18 Pues te'i. —¿C'u' ti milagrojil a ca' a hete' ti'i ca' ti tz'oques ti tech a cuenta u toolboloo' boon a toolboo' ti baalo'o?— cu t'anoo' a nucuch winic ti'iji. 19 —Jobse'ex u yotoch Dios ada'a. Ich ox p'e q'uin in ca' wa'cuntiqui,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 20 —Cuarenta y seis jaab ti paataji u yotoch a Dioso. Incheche, ma' tu paatal a wa'cuntic ich ox p'e q'uin,— cu t'anoo' a nucuch winic ti'iji. 21 C'u' betiqui, le'ec u yotoch Dios a tan u tzicbaltic a Jesusu, ma' le'ec a c'unaji. Le'ec u yotoch Dios a tan u tzicbaltiqui, le'ec ilic u büq'uel. 22 Le'ec ti ca' cuxlaji a Jesus tucaye' tu yaamoo' a quimene, le'ecoo' u yaj cambala, c'ajoo' ti'i a t'an abe' yoc'ol u yotoch Dios u yadaj a Jesusu. U men c'ajoo' ti'iji, u mas tz'ajoo' u yool u tz'oques u ju'um Dios y u tz'oques c'u' u yadaj a Jesusu. 23 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, que'en to ich caj Jerusalen ti'i a fiesta le'ec ti tan u c'ajsabül biq'uin ti mani u yaj xa'num a Dios ti ca'an yoc'oloo'o. Le'ec ti ca' u yilajoo' boon a milagro u betaja, u tz'ocsajoo' ti le'ec ala'aji, le'ec ilic u yaj Sa'alil a cristianojo. 24 C'u' betic a Jesusu, ma' ta'ach u noj ooltic a ma'ax maca, 25 u men u laj eel u tucul u püsüc'al a jujun tuul ticristianojo. U men ac u yeel biqui yanil a cristianojo, ma'ax c'u' aj beel ca' talac jun tuul u yadü' ti'i biqui yanil a maca.

Juan 3

1 Pues te'i. Yan jun tuul a winiqui, aj Nicodemo u c'aba'. Ala'aji, jun tuul tu yaamoo' a nucuch winiqui. Fariseo u c'aba' u na'at a walac u tz'ocsiqui. 2 Jun p'eel ac'ü' c'ochi aj Nicodemo etel a Jesusu. —Maestro,— cu t'an ti'i a Jesusu. —Ti weel ti le'ec a Dioso, u tücaa'tajech ti'i ca' a ca'anso'on. Ma'ax mac u paatal u betic a milagro a jabix a tan a betiqui, jadi' a walac u yaantabül u men a Dioso,— cu t'an ti'i. 3 —Bel in quin wadü' tech u jajil,— cu t'an a Jesus ti uchi u nuuc. —Wa ma' tu ca' yantal tucaye' a maca, ma' tu beel tu cuenta a Dioso,— cu t'an ti'i. 4 —¿Biqui ca' yanac tucaye' a noochwiniqui?— cu t'an aj Nicodemo ti'iji. —Ma' tu paatal u ca' ocol u ca' sut ichil u na' ti'i ca' cuxlac tucaye'il u ca' sut,— cu t'an ti'i. 5 —Bel in quin wadü' tech u jajil,— cu t'an a Jesus ti uchi u nuuc tucaye'. —Wa ma' tu yantal a mac etel ja' y etel u Püsüc'al a Dioso, ma' tu yoc'ol ichil u cuenta a Dioso,— cu t'an ti'i. 6 —Le'ecoo' a cristianojo, jadi' jede'ec u paataloo' u yancuntic a cristianojo. Le'ec u Püsüc'al a Dioso, walac u tz'eec a cuxtal etel Dios a ma' yan q'uin u jobolo,— cu t'an ti'i. 7 —Ma' u sa'tül a wool etel ca' in wadaj tech ti yan u ca' yantal u ca' sut a maca,— cu t'an ti'i. 8 —Le'ec a iq'ui, walac u manül tuba u c'ati. Walac a wu'yic u juum. C'u' betiqui, ma' a weel tuba tan u talel ma'ax tuba tan u ca' beel. Baalo' ilic ti ma' ta weeltic biqui ti tan u yancunbul a mac u men u Püsüc'al a Dioso, ti'ica' p'aatüc ti cuxa'an ti'i a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 9 —Ma' ta'ach in ch'a'ic u tojil a t'an abe'e,— cu t'an aj Nicodemo ti'iji. 10 —Incheche, jun tuulech ti maestro ti'ijoo' aj Israel,— cu t'an a Jesusu. —Jede'ec cuchi u paatal a ch'a'ic u tojil a t'an ada'a,— cu t'an a Jesus ti'iji. 11 —Tan in wadic tech u jajil,— cu t'an a Jesus ti'iji. —Tan ti wadic te'ex le'ec a c'u' ti weele. Testigojo'on yoc'ol c'u' ti wilaja. C'u' betic inche'exe, ma' tane'ex a c'ümic ti t'an,— cu t'an a Jesusu. 12 —Tan in tzicbaltic biqui yanil a yoc'olcab te'exe, y ma' tane'ex a tz'ocsic. Wa ca' in tzicbalte biqui yanil a ca'ana, ma' ilic ta tz'ocsique'ex,— cu t'an a Jesusu. 13 —Ma'ax mac a naq'ui ti ca'an. Jadi' mac a emi ti ca'an. Abe'e, inen a yanajeen ti cristianojil. Ich ca'an que'en in cuuchil,— cu t'an. 14 Le'ec aj Moisese, u betaj jun p'eel a jabix can etel fierro. U nac'saj ti ca'nal ichil a p'atal lu'umu. Baalo' ilic yan u tz'abül ti ca'nal a Cristojo, le'ec a yanaji ti cristianojili. 15 U men tz'abi ti ca'nala, tulacal mac a bel u cu tz'aa' u yool tu pach ala'aji, bel u ca'a tz'abül ti'i a cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo. 16 Pues te'i. A Dioso, top yaj u yuboo' a cristiano yoc'olcaba, mentücü, u c'ubaj u Mejen a jun tuul ilic tu bajili. Ti baalo'o, tulacal a mac a que'en u yool tu pach u Mejen a Dioso, ma' pula'anoo'i. Tz'abi ti'ijoo' a cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo. 17 Le'ec a Dioso, u tücaa'taj u Mejen ichil a yoc'olcab ma' ti'i ca' tz'abüc a cristiano yoc'olcab ichil u sip'ili. U tücaa'taj ca' sa'albüc a cristiano yoc'olcab u men u Mejene. 18 Le'ec mac a que'en u yool tu pach u Mejen aDioso, ma' pula'anoo'i. Le'ec mac a ma' que'en u yool tu pach ala'aji, ac ila'an tun ti yan u sip'il u men ma' u tz'aj u yool tu pach a jun tuul ilic tu bajil u Mejen a Dioso. 19 Bel in quin yee' biqui ti walac u yilbil a sip'ili. Le'ec a jun tuul jabix a sasil a walac u ye'ic biqui 'il u tucul a cristianojo, udi yoc'olcab. Le'ecoo' a cristianojo, chen walacoo' u betic a c'asa, mentücü, ma' u c'atoo' a sasil abe'e. Jadi' qui'oo' tu wich a jabix ac'ü'ü, le'ec a na'at a ma' tojo. 20 Tulacal mac a walac u betic a c'asa, motz ti'i a sasil abe'e. Ma' ta'ach u c'ochol tuba que'en a sasil abe' u men ma' u c'ati ca' eeltabüc u sip'il. 21 C'u' betiqui, le'ec mac walac u betic a tojo, bel u ca'a ti c'ochol tuba que'en a sasil abe'e. U c'ati ca' chiclac ti qui' ti le'ec a c'u' a walac u betiqui, le'ec a qui' tu wich a Dioso. 22 Pues te'i. Pachili, joq'ui a Jesus ich caj Jerusalen u yet'ocoo' u yaj cambal. Binoo' ichil aj meen caj tu cuenta Judea. U tz'ajoo' a ocja'a. Ma' culajoo' ti xan te'iji. 23 Le'ec aj Juana, tan ilic u tz'aj ocja' ichil jun p'eel cuuchil Enon u c'aba' u men yan ti yaab a cuxlinja' te'iji. Ma' naach te'i que'en a caj Salim. Tanoo' u c'ochol a cristianojo. Tanoo' u tz'abül u yocja'. 24 Ma'ax to tz'abüc aj Juan ti presojil ti tan u yuchul abe'e. 25 Pues te'i. Cajoo' u yaalte u tojquin u t'an tu bajil u yaj cambaloo' aj Juan eteloo' u chucaan aj Israel yoc'ol c'u' ti ocja'il a mas c'abeete. 26 Naatz'oo' u yaj cambal aj Juan tu tzeele. —Maestro,— cu t'anoo' ti'i. —Le'ec a Jesus aque'en ta wetel junxeel noja' Jordan biq'uin ado'o, le'ec ilic a tan ti tan a tzicbaltiqui, ala'aji, tan ilic u tz'aj ocja'. Tulacaloo' a cristianojo, tanoo' u beel etel,— cu t'anoo' ti'i. 27 —Ma'ax c'u' ti qui'il a yan ti'i a mac wa ma' tz'abi ti'i u men a Dioso,— cu t'an aj Juan ti'ijoo'o. 28 —In wadaj ti ma' inen u yaj Sa'alil a cristianoji. Inche'ex ilic in testigo yoc'ol abe'e. Inene, chen paye' tücaa'been taanil in wadü' u pectzil ala'aji,— cu t'an aj Juana. 29 —Le'ec a Jesusu, jabix aj tz'ocolbeele. Le'ecoo' a boon a que'en tu pacha, jabix ütantziloo'o. Le'ec mac a tan u yantal u yütana, le'ec aj tz'ocolbeele. Le'ec u yet'oc aj tz'ocolbeel a chen que'en te'i ti sut ti'i u yubic u t'ana, top qui' u yool u men tan u yubic u t'an. Baalo' ti yan, mentücü aleebe, top qui' in wool u men a cristianojo, tanoo' u tz'eec u yool tu pach a Jesusu, bete cuenta tan u yantal u yütan aj tz'ocolbeele,— cu t'an aj Juana. 30 —Ala'aji, yan u yaabtal u yanil. Inene, yan u yemel in yanil,— cu t'an aj Juana. 31 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, te' tala'an ti ca'an, mentücü, mas nooch u wichil u meyaj yoc'olcab. Le'ec a que'en yoc'olcaba, jadi' a yoc'olcab u yeele. Jadi' u paatal u tzicbaltic a yoc'olcaba, pero le'ec a te' tala'an ti ca'ana, le'ec a mas nooch u wichil u meyaj yoc'olcab. 32 Ala'aji, walac u yadic c'u' u yilaj c'u' u yubaja. C'u' betiqui, ma'ax mac walac u c'ümic u t'an. 33 Le'ec mac ca' u c'ümü' u t'an a Cristojo, tanil u tz'ocsic u t'ana, tan u ye'ic ti jaj u t'an a Dioso. 34 Tan u ye'ic ti baalo' u men le'ec a Jesusu, walac u yadic u t'an a Dioso.Dios u tücaa'taj ala'aji, y u laj tz'aj u Püsüc'al ti'i. 35 Le'ec a Tattzili, yaj u yubi a Mejentzili. Tulacal a c'u' a yan yoc'olcaba, laj tz'abi ti'i u men a Tattzili. 36 Le'ec mac a que'en u yool tu pach a Mejentzili, yan ti'i a cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo. Le'ec mac a ma' tan u tz'ocsic a Mejentzili, ma' tu c'ümic a cuxtal abe'e. Le'ec u tz'iiquil a Dioso, jumpul p'aatül u ca'a yoc'oloo'.

Juan 4

1 Pues te'i. Yaab a cristianojo, tan u tz'abüloo' u yocja' ti'i ca' ococoo' ti'i u yaj cambal a Jesusu. Ma' top yaab a tan u tz'eec ti ocja' aj Juani. Le'ecoo' a fariseo u c'aba 'oo' u na 'ata, u yubajoo' abe'e. U yeeltaj a Jesus ti eeltabi c'u' a tan u yuchulu. 2 C'u' betic a Jesusu, ma' uchi u tz'aj ocja'i. Jadi' u yaj cambal a uchoo' u tz'aj ocja 'a. 3 Le'ec ca' u yeeltaj c'u' u yubajoo' a fariseojo, a Jesusu, joq'ui tu cuenta Judea. Tan u ca' beel tu cuenta Galilea. 4 Yan u manül tu cuenta Samaria. 5 Pues te'i. C'ochi chi' caj Sicar tu cuenta Samaria. Ma' naach te'i que'en a lu'um u tz'aj aj Jacob ti'i u mejene, le'ec aj Joseje. Ala'oo'o, uchben quimenoo'. 6 Te'i que'en a ch'e'en u paantaj aj Jacobo. Ca'ni a Jesus u men a ximbala. Tinlaji tu tzeel a ch'e'en abe'e. Jabix wal chuunq'uin. 7 Binoo' u yaj cambal ich caj ti q'uex janal.Pues te'i. C'ochi jun tuul ix ch'up ti ch'aa' ja'. Ala'aji, ix Samariajil. —Tz'a ten tz'etz'eecac a ja'a,— cu t'an a Jesus ti'iji. 9 Le'ecoo' aj Israele, ma' ta'achoo' u ch'a'ic u bajil ich qui'il eteloo' aj Samariajili, mentücü,baala' ti nuucbi a Jesusu: —Incheche, aj Israelech. Inene, ix Samariajen. ¿C'u' ca'a tan a c'aatic ten a wuc'ul?— cu t'an ix Samariajil ti'iji. 10 —Wa cuchi a weel u sij ool a Dioso, wa cuchi a weel mac tan u c'aatic tech u yuc'ulu, a c'aataj cuchi ti'i. U tz'aj cuchi tech a cuxlinja'a,— cu t'an a Jesus ti'i ti uchi u nuuc. 11 —Noochwinic,— cu t'an ix ch'up ti'iji. —Ma' yan tech u lupbeeb a ja'a. Tam a ch'e'ene. ¿Tuba a cüxtic a cuxlinja' abe'e?— cu t'an ti'i. 12 —¿Mas yaab wa a tucul tuwich ti uchben mamaa' aj Jacob? Ala'aji, u p'ütaj to'on a ch'e'en ada'a. Wa'ye' uchi u yuc'ul eteloo' u mejen eteloo' u yalac',— cu t'an ix ch'upu. 13 —Le'ec mac walac u yuq'uic a ja' ada'a, yan u ca' uc'ajtal tucaye'il,— cu t'an a Jesus ti'iji. 14 —C'u' betiqui, le'ec mac ca' u yuc'u' a ja' a bel in quin tz'aa' ti'iji, ma' tu ca' uc'ajtal jumpul. Le'ec a ja' a bel in quin tz'aa' ti'iji, ichil ilic u püsüc'al ala'aji, bel u ca'a ti su'tul ti jabix a cuxlinja'a. Bel u cu tz'aa' a cuxtal ti'i a ma' yan q'uin u jobolo,— cu t'an a Jesus ti'iji. 15 —Noochwinic,— cu t'an ix ch'up ti'iji. —Tz'a ten a ja' abe'e. Ti baalo'o, ma' tin ca' uc'ajtal. Ma'ax tin ca' c'ochol wa'ye' ti ch'aa' ja',— cu t'an ti'i. 16 —Ca' xiquech a püyü' a wicham y ca' talaque'ex wa'ye',— cu t'an a Jesus ti'iji. 17 —Ma' yan in wicham,— cu t'an ix ch'up ti'iji. —Le'ec ti tan a wadic ti ma' yan a wichama, tan a wadic a jaja,— cu t'an a Jesus ti'iji. 18 —C'u' betiqui, cinco tuul a winic a wichamtaj, y le'ec a que'en ta wetel aleebe, ma' a wichami. Jaj a wadaj tene,— cu t'an a Jesus ti'iji. 19 —Noochwinic, tin t'an inene, inchech jun tuul a walac a wadic u t'an a Dioso,— cu t'an ix ch'up ti'iji. 20 —Le'ecoo' ti uchben mamaa' aj Samariajoo'o, u c'ajsajoo' a Dios tuwich a witz ada'a. Le'eque'ex aj Israele'exe, walaque'ex a wadic jadi' ich caj Jerusalen yan u c'ajsabül a Dioso,— cu t'an ix ch'up ti'i a Jesusu. 21 —Ix ch'up, tz'oques in t'an. Watac u c'ochol u q'uinil ti bel u ca'a c'ajsabül a Tattzil pero ma' tuwich a witz ada'a, ma'ax ich Jerusalen,— cu t'an ti'i. 22 —Inche'ex aj Samariajile'exe, walaque'ex a c'ajsic le'ec a c'u' a ma' a weele'exe. Le'ec u sa'albül a mac yoc'olcaba, etel aj Israel caji, mentücü, ino'on aj Israelo'ono, ti weel c'u' a walac ti c'ajsiqui,— cu t'an a Jesusu. 23 —C'u' betiqui, watac u q'uinil y caji tun le'ec ti tulacaloo' a tanoo' u c'ajsic a Dios tu jajili, beloo' u cu c'ajes ichil u yool u püsüc'al. Beloo' u cu c'ajes etel u jajil. A Tattzili, baalo' u c'ati ca' c'ajsabüc,— cu t'an a Jesus ti'i ix ch'upu. 24 —Le'ec a Dioso, jabix iq'ui. Le'ec mac tan u c'ajsic a Dioso, yan u c'ajsic ichil u yool u püsüc'al. Yan u c'ajsic etel u jajil,— cu t'an a Jesusu. 25 —In weel ti watac u yaj Sa'alil a cristianojo, Cristo u c'aba'. Ca' uduc ala'aji, bel u cu yadü' to'on tulacal,— cu t'an ix ch'up ti'iji. 26 —Inen abe' a tan a wadiquene,— cu t'an a Jesus ti'iji. 27 Pues te'i. C'ochoo' u yaj cambal tucaye' tuba que'en a Jesusu. Sa'too' u yool ca' u yilajoo' ti tan u tzicbal a Jesus etel jun tuul ix ch'up. C'u' betiqui, ma'ax mac u c'aataj ti'i ix ch'up c'u' u c'ati. Ma'ax u c'aataj ti'i a Jesus c'u' a tan u yadic ti'iji. 28 Pues te'i. Ix ch'upu, u p'ütaj u p'uul chi' ch'e'en. Usc'aji ich caj u püyoo' u yetcaal. 29 —Co'ne'ex a wila' a winic u yadaj ten tulacal a c'u' in betaja. ¿Ma' wa le'ec abe' u yaj Sa'alil a cristianojo?— cu t'an ix ch'up ti'ijoo'o. 30 Joc'oo' ichil a caja. Binoo' tuba que'en a Jesusu. 31 Pues te'i. —Janen Maestro,— cu t'anoo' u yaj cambal a Jesus ti'i ti bini ix ch'upu. 32 —Yan in janal ti'i ca' in jante a ma' a weele'exe,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 33 Ca' u yubajoo' abe' u yaj cambaloo'o, u yadajoo' tu bajil: —¿Yan wa mac u talesaj u janal?— cu t'anoo' tu bajil. 34 —A janal abe'e, le'ec a meyaj a tan in betic ti tan in betic c'u' u c'ati mac u tücaa'tajen, y ca' in jobes u meyaj,— cu t'an a Jesusu. 35 —Ma' a wadique'ex ti cuatro uj to u beel ca' c'ochoc u q'uinil a jocho. Ile'ex a cristiano ado'o. Jabix col ala'oo' a ac tiquin tun a ac qui' u jochbol u men listojoo' u c'ümü' in t'an,— cu t'an a Jesusu. 36 —Le'ec a walac u jocho, yan u naal. Tan u much'quinticoo' a cristiano jabix tan u much'quintic u wich püc'aal ti'i ca' u c'ümoo' a cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo. Qui'oo' u yool etel a cuxtal abe' a beloo' u cu c'ümü'ü. Qui' ilic u yool mac u yaax adaj u t'an a Dios ti'ijoo' jabix cuchi u püc'aj a semilla te'iji,— cu t'an a Jesusu. 37 —Jumpaay aj pac'a, y jumpaay aj jocho, jabix ilic a t'an a walacoo' u yadic a cristianojo. "Jun tuul walac u pac'. Ulaac' walac u joch," cu t'anoo' a cristianojo,— cu t'an a Jesusu. 38 —In tücaa'taje'ex ca' a bete'ex a meyaj jabix tane'ex a jochic a c'u' a ma' a meyajtaje'exe. Ulaac'oo' u meyajtajoo'. Inche'exe, c'oche'ex a jocho' le'ec a c'u' u meyajtajoo 'o,— cu t'an a Jesusu. 39 Pues te'i. —U yadaj ten tulacal a c'u' in betaja,— cu t'an ix ch'up ti'ijoo' u yetcaal. U men a t'an abe'e, yaaboo' aj Samariajil a taloo' ich caj Sicar, u tz'ajoo' u yool tu pach a Jesusu. 40 Le'ec ti c'ochoo' etel a Jesusu, u yadajoo' ti'i ca' se' culac eteloo'. Ca' p'e q'uin culaji eteloo'. 41 Le'ec ca' u yubajoo' u t'an a Jesusu, yaaboo' u chucaan aj Samariajili, u tz'ajoo' u yool tu pach. 42 —Aleebe ma' jadi' u men c'u' a wadaj to'on tan ti tz'ocsic ala'aji. Aleebe ino'on ilic xan ti wu'yaj u t'an. Ti weel ti le'ec ala'aji, tu jajil u yaj Sa'alil a cristianojo,— cu t'anoo' ti'i a nooch 'upu. 43 Pues te'i. Mani a ca' p'e q'uini. Joq'ui te'i. Tan u beel tu cuenta Galilea. 44 —Le'ec mac a tan u yadic u t'an a Dioso, ma' ta 'ach u tz'ocsabül u yanil tuba ch'iji,— cu t'an a Jesusu. 45 Le'ec ti c'ochi ichil u cuenta Galileaja, c'ümbi ich qui'il u menoo' u yetcaal aj Galileajoo'o. Le'ec ti que'en to a Jesus u yila' a fiesta ich caj Jerusalene, ilbi tulacal c'u' u betaj u men ala'oo' a taloo' ilic u yila' a ti es taja. 46 Pues te'i. Ca' c'ochi tucaye' ich caj Cana tu cuenta Galilea. Ichil a caj ada'a, u su'tesaj a ja' ti vinojil ti a q'uin a maniji.Pues te'i. Ich caj Capernaum que'en jun tuul u yaj meyaj a gobiernojo. C'oja'an u mejen. 47 Le'ec ca' u yubaj ti joq'ui a Jesus tu cuenta Judea y c'ochi tu cuenta Galilea, bini u c'aate ti'i a Jesus ca' xi'ic tz'ücbül u mejen. Watac u quimil u mejen. 48 Le'ec ca' u yubaj abe' a Jesusu, u yadaj ti'i: —Jadi' yoc'ol a wilique'ex in betic a milagro wa ulaac' a c'u'aca, jadi' ti baalo' a c'ate'ex a tz'aa' a wool tin pach. Ma' qui' ti baalo',— cu t'an ti'i. 49 —Noochwinic,— cu t'an u yaj meyaj a gobierno ti'iji. —Seebte a bajil. Co'ox. Watac u quimil,— cu t'an ti'i. 50 —Usq'uen ta wotoch. Tan u qui'tal amejen,— cu t'an a Jesus ti'iji. Le'ec a winiqui, u tz'ocsaj u t'an a Jesusu. Usc'aji. 51 C'ümbi ti bej u menoo' u yaj meyaj. —Aleebe tan u qui'tal a mejen,— cu t'anoo' ti'i a winiqui. 52 —¿C'u' ti horajil caji ti ch'anül?— cu t'an a winic ti uchi u nuuc. —Jo'deeji a la una ti q'uin mani u chücüwil,— cu t'anoo' ti'i. 53 Le'ec a tattzili, u yeel ti baalo' ilic u yorajil ti tan u tzicbal etel a Jesusu. —Tan u qui'tal a mejen,— cu t'an u yaalbül. Le'ec ilic ala'i etel tulacaloo' u familiaja, u laj tz'ajoo' u yool tu pach a Jesusu. 54 Le'ec ada' u ca' p'eel a milagro u betaj a Jesus tu cuenta Galilea. U betaj abe'e, le'ec ti tali cuenta Judca, ca' c'ochi tucaye' cuenta Galilea.

Juan 5

1 Pues te'i. C'ochi u q'uinil u fiestajil aj Israele, mentücü, bini a Jesus icb caj Jerusalen. 2 Cota'an a caj Jerusalene. Jun p'eel u puertajil a caj abe'e, Carnero u c'aba'. Yan u cuuchil a ichquil ich caj ma' naach ti a puertaja. Ichil a t'an hebreojo, Betesda u c'aba'. Yan cinco cuul a naj chen ti'ijoo' aj bo'oy te'iji. 3 Ichil a bo'oy abe'e, coya'an u yaabil a c'oja'ana. Yanoo' a ch'oopo, a mooch u yoco, a sotmen u büq'uele. Tanoo' u paac'tic u caal ti peec a ja'a. 4 Yan q'uin ti walac u yemel tuwich ja' jun tuul u yaj xa'num a Dios ti ca'an u peques u wich a ja' te'iji. Le'ec ca' uchuc u peec u wich a ja'a, jadi' a c'oja'an a yaax walac u yocol ichili, jadi' a walac u ch'anül u c'oja'anil ca'ax c'u'ac ti c'oja'anil a yan ti'iji. 5 Te'i que'en jun tuul a winiqui. Treinta y ocho jaab c'oja'anac. 6 Le'ec a Jesusu, u yilaj a winicabe' a coya'an te'iji. U yeel ti top uchi caac u c'oja'anil. —¿A c'ati wa ch'anül?— cu t'an a Jesus ti'iji. 7 —Noochwinic,— cu t'an a c'oja'an ti'iji. —Le'ec ti walac u peec a ja'a, ma' yan mac ca' u tz'aa'een ichil a ja'a. Le'ec ti tan in yaaltic a beele, ulaac' mac walac u paye' ocol tin wich,— cu t'an a c'oja'an ti'i a Jesusu. 8 —Liq'uen. Molo a coytaan. Uchuc a ximbal,— cu t'an a Jesus ti'iji. 9 Tu jomolil ch'ani a winiqui. U molaj u coytaan. Caji ti ximbal. C'u' betiqui, ch'anesabi tu q'uinil a jedele. 10 —Aleebe u q'uinil jedel. Ma' qui' tu c'axül ti'i a ley ca' a benes a coytaan,— cu t'an u yaalbül u menoo' a nucuch winiqui. 11 —Le'ec mac u ch'anesajen, u yadaj ten ca' in molo' in coytaan ca' uchuc in ximbal,— cu t'an ti uchi u nuuc. 12 —¿Mac u yadaj tech ca' a molo' a coytaan ca' uchuc a ximbal?— cu t'anoo' ti'i a winiqui. 13 C'u' betic a winiqui, ma' u yeel mac u ch'anesaj. Ac joc'a'an a Jesus te'i u men top yaaboo' a cristiano te'iji. 14 Pachili, a Jesusu, u ca' cüxtaj a winic abe' ichil u yotoch a Dioso. —Ila, ch'aneech. Ma' a ca' beel a cüxte a sip'il ti'i ma' a c'axül ichil a mas yaj tuwich biq'uin ado'o,— cu t'an a Jesus ti'iji. 15 Bini a winiqui. U yadaj ti'ijoo' a nucuch winic ti ch'anesabi u men a Jesusu. 16 Le'ecoo' a nucuch winiqui, cajoo' u tucle a c'as yoc'ol a Jesus u men tu q'uinil jedel top walac u tz'ücyaj jabix u betaj ti'i a winic abe'e. U c'atiintajoo' u quimes a Jesusu. 17 —Le'ec in Tata, tan to u meyaj tac leeb. Tan ilic in meyaj inene,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' ti uchi u nuuc. 18 Le'ecoo' a nucuch winiqui, u mas c'atiintajoo' u quimes ala'aji. Ma' jadi' u betaj c'u' a ma' qui' u betabül tu q'uinil a jedeli. Mas tz'iicoo' u men u yadaj tiDios u Tat. Le'ec ca' u yadaj abe'e, u tz'aj u bajil ti quet etel a Dioso. 19 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, u nuuctajoo'. —Bel in quin wadü' te'ex u jajil. Le'ec u Mejen a Dioso, ma'ax c'u' a walac u betic tu junali. Jadi' walac u betic c'u' a tan u yilic u betic u Tata. Le'ec biqui ti walac u betic a Tattzili, baalo' ilic walac u betic ala'aji,— cu t'an a Jesusu. 20 —Le'ec a Tattzili, yaj u yubi u Mejen. Walac u ye'ic ti'i u Mejen tulacal a c'u' a tan u betiqui. Bel u cu yee' ti'i u Mejen a meyaj a mas yaj u betabül ti'i ca' sa'tüque'ex a wool,— cu t'an a Jesusu. 21 —Jabix ilic ti walac u ca' cuxquintic a quimen a Tattzili, baalo' ilic a Mejentzili. Bel u cu tz'aa' u cuxtal a maca. C'u' betiqui, jadi' jabix u c'ati a Mejentzili, jadi' a bel u cu bete',— cu t'an a Jesusu. 22 —Le'ec a Tattzili, ma' ta'ach u tz'eec a mac ichil u sip'ili, u men u tz'aj ti'i u Mejen ca' u tz'aa' a sip'ili. 23 U tz'aj a meyaj abe' ti'i u Mejen ti'i ca' tz'ocsabüc u yanil u Mejen u men tulacaloo' a maca, jabix ilic ti walac u tz'ocsabül u yanil a Tattzili,— cu t'an a Jesusu. —Le'ec mac a ma' tan u tz'ocsic u yanil u Mejene, ma' ilic tan u tz'ocsic u yanil a Tattzili, u men le'ec u tücaa'taj,— cu t'an a Jesusu. 24 —Bel in quin wadü' te'ex u jajil. Le'ec mac tan u yubic in t'ana, y tan u tz'ocsic mac u tücaa'tajene, yan ti'i a cuxtal a ma' yan q'uin u jobol. Ma' tu tz'abül ich u sip'il u men joq'ui tun ichil u henil a c'asili. Que'en tun tu benil a cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo,— cu t'an a Jesusu. 25 —Bel in quin wadü' te'ex u jajil. Watac u q'uinil y caji tun ti le'ec boon a ma' u yeeloo' a Dioso, beloo'u cu yubi u t'an u Mejen a Dioso. Le'ec boon a beloo' u cu c'üm-oolte u t'ana, bel u ca'a tz'abül ti'ijoo' a cuxtala,— cu t'an a Jesusu. 26 —Jabix ilic ti yan u patalil u tz'aa' a cuxtal a Tattzili, baalo' ilic u tz'aj ti'i u Mejen ca' u tz'aa' a cuxtal ala'aji,— cu t'an a Jesusu. 27 —Tz'abi ilic ti'i ca' u tz'aa' a mac ichil u sip'ili, u men le'ec a Mejentzili, yanaji ti cristianojil,— cu t'an a Jesusu. 28 —Ma' u sa'tüle'ex a wool u men c'u' in wadaja. Watac u q'uinil le'ec ti tulacal boon a quimene, beloo' u cu yubi u t'an a Mejentzili,— cu t'an a Jesusu. 29 —Beloo' u ca'a ti liq'uil. Le'ec boon u betaj a qui'i, ichil a ca' cuxtal abe'e, beloo' u cu c'ümü' a cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo. Le'ec boon u betajoo' a c'asa, ichil a ca' cuxtal abe'e, beloo' u ca'a tz'abül ichil u sip'il,— cu t'an a Jesusu. 30 —Pues te'i. Inene, ma' patalen in bete' a ma'ax c'u'i tin junala. Jabix ilic ti walac u yaalbül tene, baalo' ilic ti walac in wilic tulacal a ba'ala. Ma' tin wadic wa qui' c'u' a ma' qui'i, wa xan ma' qui' c'u' a qui'i, u men ma' tan in betic jadi' jabix in c'atiji. Tan in betic jabix u c'ati a mac u tücaa'tajene,— cu t'an a Jesusu. 31 —Wa jadi' inen in testigo tin bajili, ma' chica 'an wa jaj in t'an,— cu t'an a Jesusu. 32 —C'u' betiqui, yan ulaac' jun tuul in testigo. In weel ti jaj u t'an ala'i tin woc'ol,— cu t'an a Jesusu. 33 —Inche'exe, a tücaa'taje'ex c'aatbül ti'i aj Juan aj tz'aj ocja' maqui ala'aji. U yadaj te'ex a jaj tin woc'olo,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yetcaala. 34 —C'u' betiqui, ma' noja'an in wool etel u t'an a cristiano ti'i in testigo u men cristiano ta wichi. C'u' betiqui, tan in wadicada' yoc'ol in testigo aj Juan ti'i ca' a tz'ocse'ex a jabix u yadaj ti'i ca' sa'albüque'ex ca' xique'ex ti ca'an,— cu t'an a Jesusu. 35 —Jabix jun cuul a lampara a t'üba'an a tan u tz'eec u saca, baalo' ti que'en aj Juana. U ye'aj a jaja. Inche'exe, qui'e'ex a wool jun p'e rato ichil a jabix u sac abe'e, le'ec a jaj u yadaj aj Juana,— cu t'an a Jesusu. 36 —Yan in testigo a mas nooch tuwich aj Juana. Le'ec a testigo abe'e, le'ec a milagro a walac in betiqui. Tz'abi ten in bete' abe' u men a Tattzili. U men a milagro abe'e, chica'an ti le'ec a Tattzili, u tücaa'tajen,— cu t'an a Jesusu. 37 —Le'ec ilic a Tattzili, le'ec in testigo. Inche'exe, ma' a wu'yaje'ex u t'an. Ma'ax a wilaje'ex u wich. 38 Ma'ax a tz'aje'ex ta wool u t'an Dios a tz'iiba'ana, mentücü, ma' tane'ex a tz'ocsic mac a tücaa'bi u men a Tattzili,— cu t'an a Jesusu. 39 —Inche'exe, walaque'ex a qui' xoquic u ju'um Dios chen u men walaque'ex a tuclic ti ichil a xoc abe'e, yan te'ex a cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo. C'u' betiqui, inen a walac u tzicbaltiquen a ju'um abe'e, 40 y ma' a c'ate'ex a c'üm-oolteen ti'i ca' a c'üme'ex a cuxtal abe'e,— cu t'an a Jesusu. 41 —In wadaj a baalo'o, ma' ti'i ca' aalbüc in qui'il u menoo' a cristianoji,— cu t'an a Jesusu. 42 —C'u' betiqui, in weel ti ma' yaj a wu'ye'ex a Dioso. 43 Tücaa'been u men in Tat, y ma' tane'ex a c'üm-ooltiquen. C'u' betiqui, ca' talac ulaac' mac u tz'aa' tu bajil ilic tu junal jabix top yaab u yeele, bele'ex a ca'a a c'ümü',— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a cristianojo. 44 —Inche'exe, top qui'e'ex ta xiquin ca' a wu'ye'ex u yaalbül te'ex ti qui'e'ex u menoo' a cristianojo. C'u' betiqui, ma' ta'ache'ex a cüxtic c'u' a ca' a bete'ex ti'i ca' aalbüc te'ex ti qui'e'exu men a jun tuul ilic tu bajil a Dioso. U men abe'e, ma' tu paatale'ex a tz'ocsiquen,— Cu t'an a Jesusu. 45 —Ma' a tuclique'ex wa bel in quin tzole'ex ti'i a Tattzili. Que'ene'ex a wool tu pach u t'an aj quimen Moises ti'i cu sa'alte'ex cuchi. Le'ec ilic ala'aji, tan u tzolique'ex ti'i a Tattzili,— cu t'an a Jesusu. 46 —Wa cuchi a tz'ocsaje'ex u t'an aj Moisese, a tz'ocsajene'ex ilic cuchi u men ala'aji, u tzicbaltajen ichil u tz'iib,— cu t'an a Jesusu. 47 —C'u' betiqui, wa ma' ta'ache'ex a tz'ocsic a t'an a tz'iiba'an u men aj Moisese, ¿biqui ca' paatac a tz'ocsique'ex in t'an inene?— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yetcaal aj Israele.

Juan 6

1 Pues te'i. Joq'ui a Jesus te'iji. U mansaj a laguna Galileaja. Ca' p'eel u c'aba' a lagunaja, Tiberias y Galilea. 2 Tücünacoo' u yaabil a cristiano tu pach a Jesusu, u men u yilajoo' boon a milagro u betaj ti tan u tz'üquic a c'oja'ana. 3 Naq'ui a Jesus tuwich witz ti tintal u yet'ocoo' u yaj cambal. 4 Nütz'ünac u q'uinil u tiestajoo' aj Israel le'ec ti tan u c'ajsabül biq'uin ti mani u yaj xa'num Dios ti ca'an yoc'oloo'. 5 Le'ec a Jesusu, u yilajoo' u yaabil a cristianojo. Tanoo' u c'ochol etel. —¿Tuba ti q'uexic a janal ca' ti tz'aa' ti'ijoo' a cristiano ada'oo'o?— cu t'an a Jesus ti'i jun tuul u yaj cambal le'ec aj Eelipeje. 6 Jadi' u c'aataj ti'i u men u c'ati u yubi biqui ti ca' uchuc u nuuc aj Eelipeje. Ala'aji, u yeel c'u' a bel u cu bete'e. 7 —Ca'ax u meyaj a mac manal nueve uj, ma' chucul ti'i u q'uexic a pan ti'i ca' tz'abüc tz'etz'etac ti'i a jujun tuulu,— cu t'an aj Felipe ti'i ti uchi u nuuc. 8 Pues te'i. Yan jun tuul u yaj cambal a Jesusu, Andres u c'aba'. Ala'aji, u yitz'in aj Simon Pedro. 9 —Wa'ye' que'en jun tuul a tz'ubu. Yan cinco cuul a pan etele. Betaja'an etel u harinajil cebada. Yan ilic ca' tuul aj meen ch'ilam etele. C'u' betiqui, ¿c'u' aj beel ti'ijoo' u yaabil a cristianojo?— cu t'an aj Andres ti'i a Jesusu. 10 —Adü ti'ijoo' a cristiano ca' tinlacoo'o,— cu t'an a Jesusu. Su'uquil u wich a lu'um te'iji. Tiniajoo'. Jabix wal cinco mil tuul ti winic a yana. 11 Le'ec a Jesusu, u laj ch'a'aj a pana. U yadaj a bo'tic ti'i a Dios yoc'ol a pana, ca' tun u tz'aj ti'ijoo' u yaj cambal ca' u t'oxoo' ti'ijoo' a tina'ana. Baalo' ilic u betaj etel aj meen ch'ilama. U tz'aj ti'ijoo' a janal le'ec boon u c'atoo' u jante. 12 Le'ec ti na'ajnoo', u yadaj ti'ijoo' u yaj cambal: —Molo u yada' a janal ti'i ma' u najiltal,— cu t'an a Jesusu. 13 Pues te'i. U molajoo'. Doce cuul ti nucuch xac u tudesajoo' etel u yada' a cinco cuul pan a betabi etel u harinajil cebada. 14 Le'ecoo' a cristianojo, u yilajoo' a milagro u betaj a Jesusu. —Tu jajil ala'aji, le'ec a tan ti paac'tic u yudel wa'ye' yoc'olcab ti'i ca' u yadü' to'on u t'an a Dioso,— cu t'anoo' tu bajil. 15 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, u na'taj ti bel u ca'a chocbol ti reyil u menoo' a cristianojo, mentücü joq'ui tu yaamoo'. Mas naq'ui tuwich witz tu junal. 16 Pues te'i. Oqui a q'uini. Binoo' chi' ja' u yaj cambal. 17 Ocoo' ichil a barcojo. Cajoo' ti beel junxeel ja' ich caj Capernaum. Oqui a ac'ü'ü, y ma'ax to c'ochoc a Jesus eteloo'o. 18 Tz'iicaji a ja' u men chich a iq'ui. 19 Le'ec ti c'ochoo' cinco wa seis kilometro u naachil chi' a ja'a, u yilajoo' a Jesusu. Tan u ximbal yoc'ol a ja'a. Watac u c'ochol tu tzeel a barcojo. Jac'oo' u yool. 20 —Inen. Ma' a saactale'ex,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 21 Qui'ajoo' u yool. U cha'ajoo' u yocol ichil a barcojo. Tu seebal c'ochi a barco chi' ja' tuba tanoo' u beele. 22 Pues te'i. Ti sasaji tu samalili, que'enoo' to a cristiano chi' ja' tuba janoo'o. U yeeloo' le'ec ti c'ochoo' te'iji, jadi' jun cuul ilic a barco a yana. U yeeloo' ilic xan ti ma' oqui a Jesus tu yaamoo' u yaj cambal ichil a barco ti binoo'o. 23 C'u' betiqui, yaab a barco a tali caj Tiberias, c'ochi to ma' naach tuba janoo' le'ec ti c'ajsabi a Dios yoc'ol a pan u men a Jesusu. 24 Le'ecoo' a cristianojo, ca' u yilajoo' ti ma' que'en te'i a Jesusu, ma'ax u yaj cambaloo'o, ocoo' ichil boon a barco a c'ochi to. Binoo' u cüxte a Jesus junxeel ja' ich caj Capernaum. 25 Pues te'i. C'ochoo' junxeel a ja'a. U cüxtajoo' a Jesus te'iji. —Maestro, ¿biq'uini ti udeech wa'ye'?— cu t'anoo' ti'i. 26 —Bel in quin wadü' te'ex u jajil. Tane'ex a cüxtiquen ma' u men a wilaje'ex a milagroji. Tane'ex a cüxtiquen u men qui' jane 'ex etel a pana,— cu t'an a Jesus ti uchi u nuuc. 27 —Yan a meyaje'ex, pero ma' chenac ti a janal a walac u joboli. Uchuque'ex a meyaj yoc'ol a janal a ma'yan q'uin u jobolo, le'ec a walac u tz'eec a cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo. Inene, yanajeen ti cristianojil. Walac in tz'eec a janal abe'e. Le'ec a Dios a Tattzili, u tz'aj ten ca' in tz'aa' a janal abe'e,— cu t'an a Jesusu. 28 —¿C'u' ti qui'il a yan ti betic le'ec a qui' tu wich a Dioso?— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 29 —Le'ec a c'u' a qui' tu wich Dios ca' a bete'exe, ca' a tz'ocse'ex a mac a tücaa'bi u men a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 30 —¿C'u' ti milagrojil a bel a ca'a a bete' ti'i ca' ti tz'ocseech? ¿C'u' a bel a ca'a a bete'?— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 31 —Le'ec ti que'enoo' to ich p'atal lu'um ti uchben mamaa'a, tz'aboo' u janal u men a Dioso. Mana u c'aba' a janal abe'e,— cu t'anoo' a cristianojo. —"U tz'aj ti'ijoo' a janal a tali ti ca'an ca' u jantoo'o," cu t'an a t'an a tz'iibbi ichil u ju'um a Dioso,— cu t'anoo' a cristianojo. 32 —Bel in quin wadü' te'ex u jajil. Ma' aj Moisés u tz'aj a janal a tali ti ca'ani. Le'ec in Tata, tan u tz'eec a jajil janal a tali ti ca'ana,— cu t'an a Jesusu. 33 —Le'ec a janal a tan u tz'eec a Dioso, le'ec a mac a emi ti ca'ana. Ala'aji, walac u tz'eec a cuxtal a ma' yan q'uin u jobol ti'i a jujun tuul yoc'olcaba,— cu t'an a Jesusu. 34 —Noochwinic, tz'a to'on a janal abe' tulacal a q'uini,— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 35 —Inen a janal abe' a walac u tz'eec a cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo. Le'ec mac ca' u c'üm-oolteene, ala'aji, jabix mac a na'ajni jumpul u men ac u cüxtaj a janal le'ec ca' u c'üm-ooltajen. Ac u cüxtaj u yuc'ul ca' u tz'aj u yool tin pach,— cu t'an a Jesusu. 36 —Ma' ta'ache'ex a tz'oesiquen ca'ax a wilajene'ex jabix ilic in wadaj te'ex biq'uin ado'o,— cu t'an a Jesusu. 37 —Tulacal mac a tanoo' u tz'abül ten u men a Tattzili, belu cu c'üm-oolteen. Le'ec boon a tanoo' u c'üm-ooltiquene, ma' tin pulic,— cu t'an a Jesusu. 38 —Inene, emeen ti ca'an ma' ti'i ca' in bete' chen a jabix in c'atiji. Emeen ti'i in betical jabix u c'ati mac u tücaa'tajen,— cu t'an a Jesusu. 39 —Le'ec mac u tücaa'tajene, ma' u c'ati ca' in pulu' ma'ax jun tuul tu yaamoo' tulacal boon u tz'aj tene. U c'ati ca' in cuxquintoo' tu jobeeb a yoc'olcaba,— cu t'an a Jesusu. 40 —Le'ec tulacal mac a tan u na'tiquene, y tan ilic xan u tz'eec u yool tin pacha, yan ti'i a cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo, u men baalo' u c'ati in Tata. Inen bel in quin cuxquintoo' ala'a'oo' ti u jobeeb a yoc'olcaba,— cu t'an a Jesusu. 41 Pues te'i. Le'ecoo' aj Israele, cajoo' ti p'a'as pach u pol a Jesusu. Ma' qui'oo' tu xiquin ti ca' u yadaj ti le'ec ilic ala'aji, le'ec a janal a emi ti ca'ana. 42 —¿Ma' wa le'ec a Jesusu, le'ec u mejen aj Joseje? Ti weeloo' u wich u na' u tat. ¿C'u' ca'a tan u yadic ala'i ti emi ti ca'an?— cu t'anoo' tu bajil. 43 —Ma' a wadique'ex abe' ta bajile'exe,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 44 —Ma'ax mac u paatal u tz'eec u yool tin pach wa ma' püybi u men a Tattzili. Ala'aji, u tücaa'tajen. Inene, bel in quin ca' cuxquinte boon a que'en u yool tin pach ti u jobeeb a yoc'olcaba,— cu t'an a Jesusu. 45 — "Tulacaloo' ala'oo'o, beloo' u ca'a ca'ansabül u men a Dioso," cu t'an jun tuul u tz'iibtaj u t'an a Dios uchiji. Tulacal mac u yubaj y u cünaj ti baalo' etel a Tattzili, bel u cu tz'aa' u yool tin pach,— cu t'an a Jesusu. 46 —Ma' tan in wadic wa yan mac u yilaj a Tattzili. Jadi' mac a tali etel a Dioso, jadi' u yilaj a Tattzili,— cu t'an a Jesusu. 47 —Bel in quin wadü' te'ex u jajil. Le'ec mac a que'en uyool tin pacha, yan ti'i a cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo,— cu t'an a Jesusu. 48 —Inene, jabixen a janal a walac u tz'eec a cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo,— cu t'an a Jesusu. 49 —Le'ecoo' a mamaa'e'exe, u jantajoo' a janal a mana u c'aba' ich p'atal lu'umu. C'u' betiqui, quimoo' ilic ala'oo',— cu t'an a Jesusu. 50 —Le'ec a janal a tan in wadiqui, le'ec a emi ti ca'ana. Wa mac ca' u janteje, ma' tu p'aatül ti pula'an,— cu t'an a Jesusu. 51 —Inen a cuxa'an janal abe' a emi ti ca'ana. Wa mac ca' u jante a janal abe'e, bel u ca'a ti cuxtal jumpul. Le'ec a jabix janal a bel in ca'a in c'ubu' ti'i u cuxtal a mac yoc'olcaba, le'ec in büq'uele,— cu t'an a Jesusu. 52 Pues te'i. Le'ecoo' aj Israele, cajoo' u p'ujes u bajil etel t'an. —Le'ec a winic abe'e, ¿biqui ca' u tz'aa' to'on u büq'uel ca' ti jante?— cu t'anoo' tu bajil. 53 —Bel in quin wadü' te'ex u jajil,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. —Yane'ex a tz'eec a wool tin pach tu jajil bete cuenta tane'ex cuchi a jantic in büq'uel y tane'ex cuchi a wuq'uic in q'uiq'uel a yanajeen ti cristianojili. Wa ma' ta tz'eeque'ex a wool tin pach tu jajil ti baalo'o, ma' yan te'ex a cuxtala,— cu t'an a Jesusu. 54 —Le'ec mac jabix ca' u jante in büq'uel ca' u yucu' in q'uiq'uele, yan ti'i a cuxtal a ma' yan q'uin u jobol. Inene, bel in quin ca' cuxquinte ti u jobeeb a yoc'olcaba,— cu t'an a Jesusu. 55 —Le'ec in büq'uel in q'uiq'uele, jabix janal y uc'ul tu jajil,— cu t'an a Jesusu. 56 —Le'ec mac ca' u c'üm-oolteen jabix cuchi ca' u jante in büq'uel ca' u yuc'u' in q'uiq'uele, que'en tin wetel. Inene, que'enen ilic etel ala'aji,— cu t'an a Jesusu. 57 —Le'ec a Tattzili, cuxa'an. U tücaa'tajen. Jabix ilic ti cuxa'anen u men u muc' a Tattzili, baalo' ilicmac jabix ca' u janteene, bel u ca'a ti cuxtal u men in muc' inene,— cu t'an a Jesusu. 58 —Le'ec jabix a janal a tan in wadiqui, le'ec mac a emi ti ca'ana. Ma' le'ec jabix a janal u jantajoo' a uchben mamaa'i. Ala'oo'o, quimoo' ilic. Le'ec mac ca' u jante a janal a tan in wadiqui, bel u ca'a ti cuxtal jumpul,— cu t'an a Jesusu. 59 Baalo' u t'an a Jesus ti tan u ca'ansicoo' a cristiano ichil a naj tuba much'a'anoo' u yetcaal u c'ajes Dios ich caj Capernaum. 60 Pues te'i. Yanoo' a tan u cambal etel a Jesusu. Le'ec ca' u yubajoo' c'u' u yadaj ichil a naj tuba walaquil a much'tala, u yadajoo' tu bajil: —Yaj u c'ümbül c'u' a tan u yadiqui. ¿Mac ca' paatac u c'ümü' u t'an?— cu t'anoo' tu bajil. 61 C'u' betic a Jesusu, u yeel c'u' a tanoo' u yadic tu bajili. —Ma' qui' u tz'ocsabül u t'an,— cu t'anoo' tu bajil. —¿Ma' wa qui' ta xiquine'ex c'u' in wadaj te'exe?— cu t'an ti'ijoo'. 62 —¿Uxtun wa cuchi ca' a wile'ex in ca' nac'ül tuba taleen a yanajeen ti cristianojili? ¿C'as ilic wa ca' c'axüc te'ex abe'e?— cu t'an a Jesusu. 63 —Le'ec u Püsüc'al a Dioso, walac u tz'eec a cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo. Le'ecoo' a cristianojo, ma' tu paataloo' u tz'eec a cuxtal abe'e. Le'ec a t'an in wadaj te'exe, ti'i Dios. A t'an abe'e, walac u tz'eec a cuxtala. 64 C'u' betiqui, yanoo' ta yaame'ex a ma' ta'achoo' u tz'ocsaja,— cu t'an a Jesusu. Ac tu cajeebal, a Jesusu, u yeel mac a ma' que'enoo' u yool tu pacha. A Jesusu, bel u ca'a c'ubbul ti'ijoo' a tz'iic ti'iji. U yeel mac bel u cu bete'abe'e. 65 —"Ma'ax mac u paatal u tz'eec u yool tin pach wa ma' tz'abi ti'i u men a Tattzili," queen te'ex u men ta yaame'ex que'enoo' a ma' ta'achoo' u tz'oesiquen,— cu t'an a Jesusu. 66 Le'ec ca' u yubajoo' u yadic a Jesus ti baalo'o, yaaboo' a tücünacoo' tu pacha, u p'ütajoo'. 67 —¿Bele'ex wa a ca'a a p'üteen jabix ala'oo'o?— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a doce tuulu. 68 — Noochil, ¿mac etel ti beel? Ta wetel yan a t'an ti'i a cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo,— cu t'an aj Simon Pedro ti'i ti uchi u nuuc. 69 — Ino'ono, walac ti tz'ocsic a t'an. Ti weel ti le'ec incheche, u yaj Sa'alilech a cristianojo. Inch eche, u Mejenech a Dios a cuxa'ana,— cu t'an ti'i a Jesusu. 70 —Inen in yeetaje'ex a doce tuule'ex ta bajili. Jun tuul a que'en ta yaame'exe, yan a c'ac'asba'al tu yoolo,— cu t'an a Jesusu. 71 Tan u tzicbaltic aj Judas le'ec u mejen aj Simon Iscarioteje. Tac etel aj Judas, doce tuuloo' tu bajil. Ala'aji, bel u ca'a u c'ubu' a Jesus ti'ijoo' a tz'iic ti'iji.

Juan 7

1 Pues te'i. Caji ti manül a Jesus tulacal tuhajac tu cuenta Galilea. Ma' u c'atiintaj manül tu cuenta Judea u menoo' u yetcaal aj Israel a noochoo' u wichil u meyaj a que'enoo' te'iji. U c'atoo' u quimes. 2 Watac u q'uinil u fiestajoo' aj Israel le'ec ti walacoo' u men champa. 3 —Joq'uen wa'ye'. Ca' xiquech a wila' a tiesta tu cuenta Judea,— cu t'anoo' u yitz'in ti'i a Jesusu. —Ti baalo'o, le'ecoo' a walac u tz'ocsiquech te'iji, beloo' u cu yila' c'u' a walac a betiqui,— cu t'anoo' ti'i. 4 —Le'ec mac u c'ati ti eeltzil u meyaja, ma' tu betic ichmucul. Walac a betic a milagrojo. Ca' xiquech tu taanoo' a cristiano yoc'olcab,— cu t'anoo' u yitz'in ti'i. 5 U yadajoo' abe' u yitz'ini, u men ma'ax ala'oo', ma' ilic que'enoo' u yool tu pach a Jesusu. 6 —Ma'ax to c'ochoc u yorajil in beel te'i. Inche'exe, u paatale'ex a beel ti a fiesta biq'uin ti a c'ate'ex a beele,— cu t'an a Jesusu. 7 —Ma' tu paatal a motzinbile'ex u menoo' a cristiano yoc'olcaba. Tanoo' u motzintiquen u men walac in wadic ti c'as a tanoo' u betiqui,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yitz'ini. 8 —Inche'exe, ca' xique'ex ti a fiestaja. Inene, ma' se' bel in ca'a u men ma'ax to c'ochoc u yorajil in heel,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yitz'in. 9 Le'ec ca' u yadaj a t'an abe'e, p'aati te'i tu cuenta Galilea a Jesusu. 10 Pues te'i. Ac binoo' tun u yitz'in ti a fiesta ti bini ilic te'i ala'aji. Ma' chica'an ti bini. Bini ti mucul. 11 Le'ecoo' a nucuch winiqui, tanoo' u yaaltic u cüxte a Jesus ichil a fiestaja. —¿Tuba que'en ala'aji?— cu t'anoo'. 12 Le'ecoo' a cristianojo, yaab a tanoo' u jisilt'an yoc'ol a Jesusu. —Qui'il winic a Jesusu,— cu t'anoo' a yaab ichil a jisilt'ana. —Ma' le'equi. Chen tan u tusic a cristianojo,— cu t'anoo' ulaac' ich jisilt'an. 13 C'u' betiqui, saacoo' ti'i a nucuch winiqui, mentücü, ma'ax mac a uchi u t'an ti chica'an yoc'ol a Jesusu. 14 Pues te'i. Mani tun chumuc a boon u q'uinil a fiestaja. Le'ec a Jesusu, oqui ichil u yotoch a Dioso. Caji ti ca'ansaj te'i. 15 Sa'too' u yool a nucuch winic te'iji. —¿Biqui ti top yaab u yeel a winic ada'a? Ma' culaji ichil a escuelaja,— cu t'anoo' tu bajil. 16 —Le'ec c'u' a tan in wadiqui, ma' tin junal in cuxquintaji. Te' tali etel mac u tücaa'tajen,— cu t'an a Jesus ti uchi u nuuc. 17 —Le'ec mac a que'en u yool u bete' a c'u' u c'ati a Dioso, bel u cu na'te wa inen in cuxquintaj a t'an ada'a, wa tali etel Dios,— cu t'an a Jesusu. 18 —Le'ec mac a walac u cuxquintic u t'an tu junal, jadi' tan u c'atiintic u yaalbül u qui'il tu junal. C'u' betiqui, le'ec mac u c'ati ca' aalbüc u qui'il mac u tücaa'taja, ala'aji, toj u na'at. Ma' tan u tusi,— cu t'an a Jesusu. 19 —Le'ec aj quimen Moisese, u p'ütaj te'ex a ley u tz'aj a Dioso. C'u' betiqui, ma' ta'ache'ex a tz'ocsic a ley abe'e. ¿C'u' ca'a tane'ex a c'atiintic a quimseen?— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 20 —Incheche, yan a c'ac'asba'al ta wool. Ma'ax mac a tanoo' u c'atiintic u quimseech,— cu t'anoo' a cristiano ti uchi u nuuc. 21 —In betaj a milagro tu q'uinil jedele, mentücü, sa 'te'ex a wool,— cu t'an a Jesusu. 22 —Le'ec aj quimen Moisese, u p'ütaj te'ex ca' a xote'ex a wot'el ti'i ca' p'aatüc u p'is. Circuncision u c'aba'. Ma' aj Moisés u cajsaj abe'e, pero yanaji eteloo' u uchben mamaa'. Walaque'ex a betic a circuncision ti'ijoo' a xidal tz'ub ca'ax ti u q'uinil jedel,— cu t'an a Jesusu. 23 —Yane'ex a tz'eec a circuncision ti'ijoo' a xidal tz'ub ca'ax tu q'uinil jedel ti'i ma' u c'axül ti c'as ti'i a ley u tz'iibtaj aj Moisese. ¿C'u' ca'a tz'iique'ex ten u men tu q'uinil jedel in tz'ücaj a winiqui?— cu t'an a Jesusu. 24 —Ma' se' tz'eeque'ex u sip'il a mac ti ma'ax to a wile'ex wa toj u betaj. Yane'ex a wilic u sip'il ti toj,— cu t'an a Jesusu. 25 Pues te'i. Yanoo' ilic aj cajil Jerusalen tu yaamoo' a tanoo' u yubic u t'an a Jesusu. U chucaana, tala'anoo' ca'ax tubajac. —¿Ma' wa le'ec a winic ada' a tanoo' u yaaltic u cüxte ti'i ca' u quimesoo'?— cu t'anoo' aj cajil tu bajiloo'o. 26 —Tan u t'an a Jesus wa'ye' tu taanoo' a cristianojo. Le'ecoo' a tz'iic ti'iji, ma'ax c'u' a tanoo' u yadic ti'iji. Uchac le'ecoo' a nucuch winiqui, u yeeltajoo' ti jaj ti le'ec u yaj Sa'alil a cristianojo,— cu t'anoo' aj cajil Jerusalen tu bajiloo'o. 27 —C'u' betiqui, ti weel tuba que'en u caal a winic ada'a. Le'ec ca' chiclac u yaj Sa'alil a cristianojo, ma'ax mac ca' u yeelte tuba que'en u caal,— cu t'anoo' tu bajil. 28 Tan to u t'an a Jesus ichil u yotoch a Dioso. Le'ec ca' u yubajoo' u t'an a cristiano a Jesusu, u yadaj ti chich: —Inche'exe, a weele'ex in wich. A weele'ex in caal. C'u' betiqui, tücaa'been. Le'ec mac u tücaa'tajene, cuxa'an tu jajil. Ma' a weele'ex ala'aji,— cu t'an a Jesusu. 29 —Inen in weel ala'aji, u men te'i taleen etel. Le'ec u tücaa'tajen,— cu t'an a Jesusu. 30 Pues te'i. Ca' u yubajoo' abe'e, u yaaltajoo' u müchü' a Jesusu. C'u' betiqui, ma'ax mac u müchaj u men ma'ax to c'ochoc u yorajil u müchbül. 31 Yaaboo' ilic a cristiano u tz'ajoo' u yool tu pacha. Ala'oo'o, cajoo' ti t'an eteloo' a ma' que'enoo' u yool tu pacha. —Tane'ex a tuclic ti ma' le'ec a Jesus u yaj Sa'alil a cristianojo. Le'ec ca' chiclac mac a tane'ex a tuclic ti le'ec u yaj Sa'alil a cristianojo, ¿biqui'il u wich a milagro a tane'ex a tuclic u betic a ma'u bete' a Jesusu?— cu t'anoo' ti'ijoo' a ma' tanoo' u tz'oesaja. 32 Pues te'i. Le'ecoo' a fariseo u c'aba 'oo' u na'ata, u yubajoo' ti tan u yaalbül u menoo' a cristiano ti le'ec a Jesus u yaj Sa'alil a cristianojo. Le'ecoo' a fariseo u yet'ocoo' u noochiloo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso, le'ec ca' u yubajoo' abe'e, u tücaa'tajoo' a winic a jabix soldadojoo' a walacoo' u cününtic u yotoch a Dios ca' u müchoo' a Jesusu. 33 —Inene, bel to in ca'a ti cuntal tz'etz'eecac wa'ye' ca' tun usc'aquen etel mac u tücaa'tajen,— cu t'an a Jesusu. 34 —Bele'ex a ca'a a yaalte a cüxteen. Ma' ta cüxtiquene'ex. Ma' tu paatale'ex a c'ochol tuba in beel,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 35 —Le'ec a winic ada'a, ¿tuba tan u tuclic u beel tuba ma' tu paatal ti cüxtic? ¿Tan wa u tuclic u beel eteloo' ti wetcaal aj Israel a weca'anoo' tu yaamoo' aj Griegojo? ¿Tan wa u tuclic u ca'ansicoo' aj Griegojo,— cu t'anoo' a nucuch winic tu bajiloo'. 36 —"Bele'ex a ca'a a yaalte a cüxteen. Ma' ta cüxtiquene'ex. Ma' tu paatale'ex a c'ochol tuba in beel," cu t'an to'on. ¿Ma' eela'an c'u' u nu'cul u t'an?— cu t'anoo' tu bajil. 37 Pues te'i. C'ochi u q'uinil u yada' a fiestaja. Le'ec a q'uin abe' a mas noocho. Wa'laji a Jesus ti t'an ti chich ti'ijoo' a cristianojo. —Wa yan mac a jabix uc'aj ti'i a Dioso, ca' talac tin wetel ti uc'ul,— cu t'an a Jesus ti chich. 38 —Baala' ti tz'iiba'an ichil u ju'um a Dios yoc'ol mac a que'en u yool tin pacha. "Tu püsüc'al a cristiano abe'e, te'i ti te'i bel n ca'a ti joc'ol a jabix cuxlinja' a tan u yoco. Le'ec acuxlinja' abe'e, le'ec a cuxtal a ma' yan q'uin u jobol," cu t'an u t'an a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 39 Le'ec a Jesusu, tanil u tzicbaltic a cuxlinja'a, tan u tzicbaltic u c'ümbül u Püsüc'al a Dios u men boon a que'enoo' u yool tu pach ala'aji. C'u' betiqui, ma'ax to tz'abüc u Püsüc'al a Dios ti'ijoo'o, u men ma'ax to nac'üc ti ca'an a Jesusu. 40 Pues te'i. Le'ec ca' u yubajoo' a t'an abe'e, yaab u yadajoo': —Tu jajil le'ec a winic ada'a, le'ec walac u yadic u t'an a Dios a tan ti paac'tiqui,— cu t'anoo'. 41 —Le'ec ada' u yaj Sa'alil a cristianojo,— cu t'anoo' ulaac'. C'u' betiqui, yanoo' ulaac' tucaye'il u yadajoo': —¿Biqui ca' yanac tu cuenta Galilea u yaj Sa'alil a cristianojo?— cu t'anoo'. 42 —Tz'iiba'an ichil u ju'um Dios ti le'ec u yaj Sa'alil a cristianojo, jun tuul u mam aj quimen rey David. Bel u ca'a ti yantal ich caj Belén le'ec ilic u caal aj Davidi,— cu t'anoo'. 43 Ti Baalo'o, ma' jumbeloo' u tucul a cristiano yoc'ol wa u yaj Sa'alil a cristiano a Jesus wa ma'a. 44 Yan u c'atiintajoo' cuchi ca' müchbüc a Jesusu. C'u' betiqui, ma'ax mac u müchaj. 45 Pues te'i. Le'ecoo' a winic a jabix soldadojoo' a walacoo' u cününtic u yotoch a Dioso, usc'ajoo' tu pach tuba que'enoo' u noochiloo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. Te'i ilic que'enoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'ata. —¿C'u' ca'a ma' a talesaje'ex a Jesusu?— cu t'anoo' ti'i. 46 —Ma' yan mac walac u yadic a jabix a walac u yadic a Jesusu,— cu t'anoo' a iabix soldadojoo'o. 47 — ¿U chowaje'ex wa jabix ilic ti walac u chowicoo' a cristianojo?— cu t'anoo' a fariseo ti'ijoo'o. 48 —Le'ecoo' a nucuch winic etel boono'on a fariseojo'ono, ma' ti tz'aj ti wool tu pach a Jesusi,— cu t'anoo' a fariseojo. 49 —Le'ecoo' u yaabil a cristianojo, ma'ax c'u' u yeeloo' yoc'ol u ju'um a Dioso. Chen pula'anoo',— cu t'anoo' a fariseo ti'ijoo' a jabix soldadojoo'o. 50 Le'ec aj Nicodemojo, le'ec jun tuul tu yaamoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'ata. Bini ti sut etel a Jesus biq'uin ado'o. 51 —Le'ec ti ley ino'on aj Israelo'ono, ma' ta'ach u cha'ic u tz'abül u sip'il wa ma' se' nac'sabi u yubi wa yan u sip'il,— cu t'an aj Nicodemo ti'ijoo'o. 52 —Incheche, ¿aj Galileajilech wa jabixech ilic a Jesusu?— cu t'anoo' ti'i aj Nicodemojo. —Xoco ichil u ju'um a Dios a wila' ti ma' yan a Galileajil a watac u yadü' u t'an a Dioso,— cu t'anoo' ti'i aj Nicodemojo. 53 Pues te'i. Laj usc'ajoo' tu yotoch.

Juan 8

1 Pues te'i. Bini a Jesus tuwich a witz u c'aba' Olivojo. 2 Tu samalil ti jatz'ca' le'ec ti tan u sastala, usc'aji a Jesus ichil u yotoch a Dioso. Tulacaloo' a cristianojo, much'lajoo' tu tzeel. Tinlaji ala'aji. Caji ti ca'ansaj. 3 Le'ecoo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moisés u yet'ocoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'ata, u c'ochesajoo' jun tuul ix ch'up. U wa'cuntajoo' tu taan a cristianojo. Müchbi ix ch'up abe' ti tan u betic a suductzil etel u yicham u yetixch'upili. 4 —Maestro,— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. —Ix ch'up ada'a, müchbi ti tan u betic a suductzil etel u yicham u yetixch'upili,— cu t'anoo' ti'i. 5 —Tz'iiba'an ichil u ley aj Moises ti yan u p'up'uchch'inbil etel tunich ca' quimsabüc yoc'lal u sip'il. Uxtun incheche, ¿biqui'il a t'an yoc'lal a sip'il abe'e?— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 6 Jadi' u yadajoo' abe'e, chen ti'i ca' u yaaltoo' u cho' ti'i ca' u cüxtoo' u sip'il a Jesusu. Chinlaji a Jesus ti tz'iib etel u ni' u c'ü' tuwich a lu'umu. 7 Tan ti tanoo' u c'aatic ti'i. Tinlaji ti toj a Jesusu. —Le'ec a mac a ma' yan u sip'il ta yaame'exe, le'ec yan u cajsic a ch'ini,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 8 Ca' chinlaji a Jesus tucaye' ti tz'iib etel u ni' u c'ü' tuwich a lu'umu. 9 C'u' betiqui, le'ec ca' u yubajoo' abe'e, cajoo' ti joc'ol jujun tuulil le'ec a mas noochwinic payanbej asto ti joq'ui u yada'. P'aati a Jesus te'i etel ix cb'up a wa'an tu taana. 10 Toj tinlaji a Jesus tucaye'ili. —Ix ch'up, ¿tuba que'enoo' aj tzolo? ¿Ma'ax mac wa u tz'aj a sip'il?— cu t'an a Jesus ti'iji. 11 ¿Ma'ax mac, noochwinic,— cu t'an ix ch'upu. —Ma'ax inen, ma' tin tz'eec a sip'il. Ca' xiquech. Ma' ca' beel a cüxte a sip'ili,— cu t'an a Jesus ti'iji. 12 Pues te'i. Caji a Jesus ti t'an eteloo' a cristiano tucaye'ili. —Inene, u sasililen a cristiano yoc'olcab u men walac in tojquinticoo' u na'at jabix cuchi tan in sasilcuntiqui. Le'ec mac a que'en u yool tin pacha, ma' que'en to ichil u sip'il jabix que'en ichil a ac'ü'ü. Que'en tun ichil a jabix sasili. Yan ti'i a cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo,— cu t'an a Jesusu. 13 —Incheche, ta junal a testigo a bajil. Ma' yan u muc' a t'an ti baalo',— cu t'anoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'at ti'i a Jesusu. 14 —Ca'ax tinjunal in testigo in bajil, jaj in t'an. Inen in weel tuba taleen, y te'i in ca' beel. C'u' betic inche'exe, ma' a weele'ex tuba taleen ma'ax tuba in ca' beel,— cu t'an a Jesus ti uchi u nuucu. 15 —Tane'ex a tz'eec a bajil jabixe'ex aj il sip'il jadi' u men etel c'u' a tane'ex a wiliqui. Ma'ax mac a tan in tz'eec ichil u sip'ili,— cu t'an a Jesusu. 16 —Wa cuchi tan in wilic a sip'ili, tan cuchi in wilic ti jaj u men ma' cuchi tin junal bel in quin wila' a sip'ili. Le'ec mac u tücaa'tajene, le'ec cuchi in wet'oc ti tan in wilic a sip'ili,— cu t'an a Jesusu. 17 —Ichil a ley a te'exe, tz'iiba'an ti wa yan ca' tuul a testigojo, jaj u t'an,— cu t'an a Jesusu. 18 —Inene, in testigo in bajil. Le'ec a Tattzil u tücaa'tajene, le'ec ilic in testigo xan,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 19 —¿Tuba que'en a Tat?— cu t'anoo' ti'i etel a c'u' u yadaja. —Inche'exe, ma' a weelene'ex, ma'ax a weele'ex in Tat. Wa cuchi a weele'ex maquen inene, a weele'ex ilic cuchi in Tat,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 20 Le'ec a Jesusu, u yadaj a t'an abe' ichil a cuarto tuba yan u taacbeeb a taq'uini. Tan u ca'ansaj ichil u yotoch a Dioso. C'u' betiqui, ma'ax mac u müchaj ala'aji, u men ma'ax to c'ocboc u yorajil u müchbül. 21 Pues te'i. Ca' caji ti t'an a Jesus eteloo' ulaac' sut. —Inene, bel in ca'a. Inche'exe, bele'ex a ca'a a yaalte a cüxteen. Bele'ex a ca'a ti quimil ichile'ex a sip'il. Tuba bel in ca'a inene, ma' yan biqui ca' xique'ex,— cu t'an a Jesusu. 22 —Tan u yadic ti ma' yan biqui ca' xico'on tuba u beel ala'aji. ¿Tan wa u tuclic uquimes u bajil?— cu t'anoo' u chucaan aj Israel tu bajiloo'o. 23 —Inche'exe, wa'ye' yalam tala'ane'ex. Inene, ca'nal tala'anen. Inche'exe, ti'ije'ex wa'ye' yoc'olcab. Inene, ma' ti'ijen yoc'olcabi,— cu t'an a Jesusu. 24 —In wadaj te'ex ti bele'ex a ca'a ti quimil ichile'ex a sip'il. Wa ma' ta tz'ocsique'ex maquen ti tan in wadic in bajili, bele'ex a ca'a ti quimil ichile'ex a sip'il,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 25 —¿Maquech incheche?— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. —Jabix ilic in wadaj te'ex biq'uin ado' y tac leeb,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 26 —Inene, yan ti yaab c'u' a yan in wadic ta woc'ole'exe. Yan ilic ti yaab c'u' a yan in ye'ic te'ex le'ec a ma' qui' a betaje'exe. Le'ec mac u tücaa'tajene, jaj a walac u yadiqui. Inene, walac in ca' adic ti'ijoo' a cristiano yoc'olcab le'ec a c'u' in wu'yaj u yadaj,— cu t'an a Jesusu. 27 Ma' u ch'a'ajoo' u tojil u t'an a Jesus ti tan u tzicbaltic a Tattzili, 28 mentücü, u yadaj ti'ijoo': —Le'ec ca' a nac'se'ex tuwich u cruzil a yanaji ti cristianojili, bele'ex a ca'a a weelte ti le'ec mac a yanaji ti cristianojili, le'ec ilic inene. Bele'ex a ca'a a weelte ti ma'ax c'u' a walac in betic wa ma' tz'abi in muc' in betical. Jadi' walac in wadic c'u' u yadaj ten a Tattzili,— cu t'an a Jesusu. 29 —Le'ec mac u tücaa'tajene, que'en ilic tin wetel. Ma' u p'ütajen tin junal u men ma' ta'ach in p'ütic in betic c'u' a qui' tu wich ala'i ca' in bete'e,— cu t'an a Jesusu. 30 Tanil u yadic abe'e, yaaboo' a cajoo' u tz'aa' u yool tu pach a Jesusu. 31 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, caji ti t'an eteloo' a nucuch winic a boon a cajoo' to u tz'aa' u yooltu pach ala'aji. —Ma' a p'ütique'ex a tz'ocsic in t'an. Ti baalo'o, inche'ex in waj cambal tu jajil,— cu t'an ti'ijoo'. 32 —Ti baalo'o, bele'ex a ca'a a weelte a jajil t'ana. Le'ec a jajil t'ana, bel u cu tz'a' te'ex ca' cba'büque'ex,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 33 —Ino'on u mamo'on ti uchben mamaa' aj Abraham. Ma'ax jun sut culajo'on ti q'uexbil mozojo'on. ¿C'u' ca'a tan a wadic to'on ti bel ti ca'a cha'bül?— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 34 —Bel in quin wadü' te'ex u jajil,— cu t'an a Jesus ti uchi u nuucu. —Tulacal boon mac a walac u yantal u sip'ili, laj mücha'anoo' u men u sip'il. Le'ec u sip'ili, le'ec u yumil,— cu t'an a Jesusu. 35 —Le'ec a q'uexbil mozo a yan u yumil ti jabix in wadaja, ma' u familia u yumil a naji. Jadi' a Mejentzili, jadi' a chucul u yet'oc u yumil a naja,— cu t'an a Jesusu. 36 —Wa le'ec a Mejentzil a ca' u chaa' a q'uexbil mozojo, cha'bi jumpul,— cu t'an a Jesus yoc'ol u joc'sic a mac ichil u sip'ili. 37 —In weel ti inche'exe, u mame'ex ti uchben mamaa' aj Abraham. C'u' betiqui, tane'ex a c'atiintic a quimseen u men ma' qui' ta xiquine'ex in t'an,— cu t'an a Jesusu. 38 —Inene, tan in wadic c'u' in cünaj etel in Tat. Baalo' ilic inche'exe, tane'ex a betic c'u' a cünaje'ex etel a tate'exe,— cu t'an a Jesusu. 39 —Le'ec ti tat ino'ono, le'ec ti uchben mamaa' aj Abraham,— cu t'anoo' ti'i a Jesus ti uchoo' u nuucu. —Wa cuchi u mejene'ex aj quimen Abrahama, walaque'ex cuchi a betic a jabix u betaj aj Abrahama,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 40 —C'u' betiqui, tane'ex a c'atiintic a quimseen u men in wadaj te'ex a jajil t'an in wu'yaj etel a Dioso. Ma' u betaj ti baalo' aj Abrahami,— cu t'an a Jesusu. 41 —Inche'exe, walaque'ex a betic a jabix u betaj a tate'exe,—cu t'an a Jesusu. —Ino'ono, ma' molbilo'oni. Yan ti tat jun tuul, jadi' a Dioso,— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 42 —Wa cuchi Dios a Tate'exe, tane'ex cuchi a c'atiintiquen u men te' tala'anen etel a Dioso. Udeen wa'ye' pero ma' chen udeeni. Tücaa'been,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 43 —¿Ma' wa a weele'ex c'u' ca'a ti ma' tane'ex a ch'a'ic u tojil in t'an? Ma' tane'ex a ch'a'ic u tojil u men ma' qui' ta xiquine'ex,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 44 —Le'ec a tate'exe, le'ec a quisini. Jadi' a c'ate'ex a bete' c'u' u c'ati a tate'exe. Aj quimsaj ala'i le'ec ti yaax betabi a yoc'olcab y tac leeb. Ma' qui' tu xiquin a jaja, u men ma' yan a jaj etele. Le'ec ti tan u tusu, tan ilic u yadic jabix ti suc u yadü'ü. Ala'aji, aj tus bete cuenta u tat aj tus u men le'ec u yaax cajsaj,— cu t'an a Jesusu. 45 —C'u' betiqui, u men tan in wadic a jajil t'ana, ma' ta'acbe'ex a tz'ocsic in t'an,— cu t'an a Jesusu. 46 —¿Mac ta yaame'ex u paatal u yadic c'u' a ma' qui' in betaja? ¿Wa tan in wadic te'ex u jajili, c'u' ca'a ma' ta'acbe'ex a tz'ocsic in t'an?— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 47 —Le'ec mac a ti'i a Dioso, walac u tz'ocsic u t'an a Dioso. Ma' ta'acbe'ex a tz'ocsic u t'an a Dioso, u men ma' ti'ije'ex Dios,— cu t'an a Jesusu. 48 Pues te'i. —Ca wilic. Jaj ti tan ti wadic ti incheche, aj c'ac'as winiquech jabixech aj Samariajili. Jaj ti yan a c'ac'asba'al ta wool,— cu t'anoo' a nucuch winic ti'i a Jesusu. 49 —Inene, ma' yan a c'ac'asba'al tin wooli. C'u' betiqui, walac in tz'oesic u yanil in Tat. Inche'exe, ma' ta'acbe'ex a tz'oesic in yanil,—cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 50 —C'u' betiqui, ma' tan in betic a c'u' tac chen ti'i ca' aalbüc in qui'ili. Yan jun tuul, tan u c'atiintic ca' aalbüc in qui'il. Ala'aji, u yeel ti toj in na'at,— cu t'an a Jesusu. 51 —Bel in quin wadü' te'ex u jajil. Le'ec mac walac u tz'ocsic in t'ana, ma' yan q'uin u quimil,— cu t'an a Jesusu. 52 —Ti weel aleebe tu jajil ti yan a c'ac'asba'al ta wool,— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. —Quimi aj Abrahama. Quimoo' ilic boon u yadajoo' u t'an a Dios uchiji. "Le'ec mac walac u tz'ocsic in t'ana, ma' yan q'uin u quimil," queech,— cu t'anoo' a nucuch winiqui. 53 —¿Mas nooch ech wa ta tuclic a bajil tuwich ti uchben mamaa' aj Abraham? Quimi ala'aji. Quimoo' ilic boon u yadajoo' u t'an a Dios uchi. ¿Mac winiquilech ti tan a tuclic a bajil?— cu t'anoo' u chucaan aj Israel ti'iji. 54 —Wa ca' in wadü' in patalil tin bajili, ma' yan n muc' in t'an. In Tat walac u ye'ic in patalil. Le'ec ilic ala'aji, tane'ex a wadic ti le'ec a Diose'ex,— cu t'an a Jesus ti uchi u nuuc. 55 —C'u' betiqui, ma' a weele'ex ala'aji. Inene, in laj eel biqui yanil a Dioso. Wa cuchi ca' in wadü' ti ma' in weel ala'aji, bel cuchi u ca'a ti joc'ol ten ti aj tusen jabixe'ex iliqui. C'u' betiqui, in weel ala'aji. Walac in tz'ocsic u t'an,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 56 —Le'ec ti uchben mamaa' aj Abrahama, qui' u yool ca' u yeeltaj ti bel u ca'a u yila' u q'uinil in wudel wa'ye'. U yilaj. Qui' u yool,— cu t'an a Jesusu. 57 —Incheche, ma'ax to a müchü' ma'ax cincuenta jaab. ¿Biqui ca' a wilaj aj Abrahama?— cu t'anoo' a nucuch winic ti'iji. 58 —Bel in quin wadü' te'ex u jajil. Le'ec ti ma'ax to yanac aj Abrahama, yanen ilic,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 59 Pues te'i. A cristianojo, u molajoo' a tunich ti'i ca' u p'up'uchch'inte a Jesusu. C'u' betic ala'aji, u mucaj u bajil. Mani tu yaamoo'. Joq'ui icbil u yotocb a Dioso.

Juan 9

1 Pues te'i. Le'ec ti tan u manül a Jesusu, u yilaj jun tuul a winiqui. Ch'oop ti yanaji. 2 —Maestro,— cu t'anoo' u yaj cambal a Jesus ti'iji. —¿U men wa u sip'il u na' u tat wa u men u sip'il ilic ala'i ti ch'oop ti yanaji?— cu t'anoo' ti'i. 3 —Yanaji ti ch'oop ma' u men u sip'il ilic ala'aji, ma'ax u men u sip'il u na' u tat. Yanaji ti ch'oop ti'i ca' chiclac u muc' u meyaj a Dios yoc'olo,— cu t'an a Jesusu. 4 —Yan ti betic u meyaj mac u tücaa 'tajen le'ec ti yan to a q'nin to'ono. Joboc u q'uinil ti'i a maca, ma' tu ca' paatal ti meyaj,— cu t'an a Jesusu. 5 —Le'ec boon q'uin que'enen wa'ye' yoc'olcaba, inen u sasilil a yoc'olcab, u men tan in ye'ic a jaja, le'ec in meyaj,— cu t'an a Jesusu. 6 Pues te'i. Uchi u tuub tuwich a lu'umu. U xaabtaj a luc' etel u tuubu. U mansaj yoc'ol u cuuchil u wich a ch'oopo. 7 —Ca' xiquech a p'o' a wich ichil u cuuch ja' u c'aba' Siloe,— cu t'an a Jesus ti'iji. U nu'cul a t'an Siloeje, tücaa'bi. Bini a winiqui, U p'o'aj u wich. Ch'ani. Tan tun u cha'an ti usc'aji. 8 Ilbi u menoo' u yettzeel y u menoo' boon u c'aj-ooloo' u wich ti aj matan taq'uin. —¿Ma' wa le'ec a winic ada' a walac u tintal ti matan taq'uin biq'uin ado'o?— cu t'anoo' tu bajil. 9 Yan u yadaj ti le'ec. —Ma' le'equi. Chen jabix quet u cha'an etele,— cu t'anoo' ulaac'. —Inen a ch'oop biq'uin ado' a tane'ex a wadiqui,— cu t'an a winiqui. 10 —¿Biqui ti jeebi a wich?— cu t'anoo' ti'i. 11 —Jun tuul a winiqui, Jesus u c'aba'. U betaj a luc'u. U tz'aj yoc'ol in wich. "Ca' xiquech a p'o' a wich ich ja' Siloe," cu t'an ten. Bineen. In p'o'aj in wich. Uchi in cha'an,— cu t'an a winic ti uchi u nuuc. 12 —¿Tuba que'en ala'aji?— cu t'anoo' ti'i. —Ma' in weel tuba que'en,— cu t'an a winiqui. 13 Pues te'i. U bensajoo' a winic a ch'oop biq'uin ado' tu taanoo' a fariseo u c'aba 'oo' una 'ata. 14 Ti'i u q'uinil jedel utzquinbi a luc'u. A Jesusu, u ch'anesaj u wich a winic etele. 15 Le'ecoo' a fariseo u c'aba 'oo' u na 'ata, u c'aatajoo' ti'i biqui ti jeebi u wich. —U tz'aj luc' yoc'ol in wich. In p'o'aj. Uchi in cha'an,— cu t'an a winic ti'ijoo'o. 16 —Le'ec a Jesusu, ma' Dios u tücaa'taji, u men ma' ta'ach u tz'ocsic u q'uinil a jedele,— cu t'anoo' jun jatz a fariseo u c'aba 'oo' u na'at. —Wa cuchi yan u sip'il a Jesusu, ma' cuchi yan biqui ca' u bete' a milagro jabix abe'e,— cu t'anoo' ulaac' a jun jatza. Ma' quetoo' u tuculi. 17 U ca' c'aatajoo' ti'i a ch'oop ti culajiji: —¿C'u' a t'an inchech yoc'ol ti ca' u jebaj a wichi?— cu t'anoo' ti'i. —Le'ec ala'aji, jun tuul a tan u yadic u t'an a Dioso,— cu t'an a winic ti'ijoo'o. 18 C'u' betiqui, le'ecoo' a nucuch winiqui, ma' u tz'ocsajoo' wa jaj ti ch'oop a winiqui, y jeebi u wich. U püyajoo' u na' u tat a winic a jeebi u wich. 19 —¿Le'ec wa ada' a mejen a walaque'ex a wadic ti ch'oop ti yanaji? ¿Biqui ti walac u cha'an aleebe?— cu t'anoo' ti'i. 20 —Ti weel ala'aji, ti mejen. Ti weel ti ch'oop ti yanaji. 21 C'u' betiqui, biqui ti patal ti cha'an aleebe, ma' ti weel. Ma'ax ti weel mac u jebaj u wich. C'aate'ex ti'i. Chucul u jaab u yadic c'u' a mani ti'iji,— cu t'anoo' u na' u tat ti'ijoo' a nucuch winiqui. 22 Le'ecoo' u na' u tata, u yadajoo' ti baalo', u men saacoo' ti'i a nucuch winiqui. Le'ecoo' a nucuch winiqui, ac u yadajoo' tu bajil: —Beloo' u ca'a joc'sabül ichil u yotoch Dios boon tuuloo' a cristiano a walacoo' u yadic ti le'ec a Jesusu, le'ec u yaj Sa'alil a cristianojo,— cu t'anoo' tu bajil. 23 Baalo' u yadajoo', mentücü, le'ecoo' u na' u tata, u yadajoo' ti chucul u jaab u c'aatoo' ti'i. 24 Pues te'i. U püyajoo' u ca' sut a winic a ch'oop ti culaji. —Adü u qui'il a Dios a que'en ti ca'ana. Ino'ono, ti weel ti yan u sip'il a Jesusu,— cu t'anoo' a nucuch winic ti'i a winiqui. 25 —Inene, ma' in weel wa yan u sip'il a Jesusu. Le'ec c'u' in weele, biq'uin ado'o, ch'oopen. Aleebe tan in cha'an,— cu t'an a winic ti uchi u nuuc. 26 —¿C'u' u betaj teche? ¿Biqui ca' u jebaj a wich?— cu t'anoo' ti'i a winiqui. 27 —In wadaj tun te'ex, y ma' a c'atiintaje'ex a wu'yi. ¿C'u' ca'a a c'ate'ex a wu'yi tucaye'il? ¿A c'ate'ex wa a tz'a'e'ex a wool tu pach ala'aji?— cu t'an a winic ti uchi u nuuc. 28 Le'ecoo' a nucuch winiqui, u p'a'astajoo' a winiqui. —Incheche, que'en a wool tu pach ala'aji. Ino'ono, que'en ti wool tu pach u t'an aj Moises,— cu t'anoo' ti'i a winiqui. 29 —Ino'ono, ti weel ti uchi u t'an a Dios etel aj Moisese. A winic abe'e, ma'ax ti weel tuba tali,— cu t'anoo' a nucuch winiqui. 30 —Top jumpaay abe'e. Inche'exe, ma' a weele'ex tuba tali. C'u' betiqui, u jebaj in wich,— cu t'an a winiqui. 31 —Tulacalo'on ti weel. Le'ec mac a yan u sip'ili, ca'ax uchuc u t'an etel a Dioso, ma' tu yubajbül,— cu t'an a winiqui. —C'u' betiqui, le'ec a walac u c'ajsic a Dioso, y walac u betic c'u' u c'atiji, walac u yubajbül u t'an,— cu t'an a winiqui. 32 —Le'ec ti yaax yanaji a yoc'olcab y tac leeb ma'ax jun sut u'yajbüc ti ch'anesabi a yanaji ti ch'oopo,— cu t'an a winiqui. 33 —Wa cuchi ma' tali etel Dios a winic abe'e, ma' cuchi tu paatal u bete' a ma'ax c'u'iji,— cu t'anoo' u yaalbül a nucuch winiqui. 34 —Incheche, ch'oop ti yanajeech u men yaab a sip'il. ¿Inchech wa ca' aca'anso'on?— cu t'anoo' ti'i a winic ti uchoo' u nuucu. U tooltajoo' pach naj. 35 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, u yubaj ti toolbi a winiqui. U cüxtaj. —¿Que'en wa a wool tu pach u Mejen a Dioso?— cu t'an ti'i a winiqui. 36 —¿Maqui abe'e, noochwinic? In c'ati cuchi in tz'aa' in wool tu pach,— cu t'an a winic ti uchi u nuuc. 37 —A winic abe'e, le'ec u ch'anesajech, le'ec ilic inen a tan in tzicbal ta wetel,— cu t'an a Jesus ti'iji. 38 —Noochil, que'en in wool ta pach,— cu t'an a winiqui. Xonlaji tu taan a Jesusu. 39 —Taleen ti'i ca' chiclac biqui yanil a cristiano a qui' a ma' qui'i,— cu t'an a Jesusu. —Le'ec boon tuul u yeeloo' ti ma' c'üma'anoo' n men a Dioso, bete cuenta jabix ch'oopoo'o, bel u ca'a tz'abül ti'ijoo' ca' u yeeltoo' a jaja. Le'ec boon tuul a chen tanoo' u tuclic ti c'üma'anoo' u men a Dioso, bel u ca'a tz'abül ti'ijoo' ti ma' u yeeloo' a jaja, bete cuenta p'aatüloo' u ca'a jabix ch'oopoo',— cu t'an a Jesusu. 40 Pues te'i. Yanoo' a winic tu tzeel a Jesusu. Eariseo u c'aba'oo' u na'at. U yubajoo' a t'an abe'e. —¿Ch'oopo'on wa ti baalo'? ¿Bel wa ti ca'a ti weelte a jaja?— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 41 —Wa cuchi a weele'ex ti ma' c'üma'ane'ex u men a Dioso, bete cuenta jabix ch'oope'ex, ma' cuchi ta cuntale'ex ichil a sip'il. C'u' betiqui, tane'ex a wadic ti jabix chica'an te'ex a jaja, mentücü, que'ene'ex ichil a sip'il,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o.

Juan 10

1 —Pues te'i. Bel in quin wadü' te'ex u jajil. Walac u cününbül a carnero ich cot ti ac'ü'. Le'ec mac a ma' ta'ach u yocol chi' a coto, chen u cüxtaj ulaac' biqui ca' ococo, ala'aji, aj xuuch',— cu t'an a Jesusu. 2 —C'u' betiqui, le'ec mac a walac u yocol chi' a coto, le'ec u yaj cananil a carnerojo,— cu t'an a Jesusu. 3 — Le'ec aj cünün chi' coto, bel u cu jebe' ca' ococ u yaj cananil a carnerojo. Ala'aji, walac u püyic u carnero etel u c'aba'. Eeltzil u t'an u menoo' u yalac'. Walac u ch'a'ic u beniloo' pach cot,— cu t'an a Jesusu. 4 —Le'ec ti joc'oo' tulacal boon a ti'iji, walac u beel taanil ala'aji. Tücünacoo' a carnero tu pach u men u yeeloo' u t'an,— cu t'an a Jesusu. 5 —Ma' tu beeloo' tu pach a ca'ax macaqui. Beloo' u ca'a ti puutz'ul tu taan abe' u men ma' u yeeloo' u t'an,— cu t'an a Jesusu. 6 Pues te'i. Le'ec boon u yubajoo' a mucult'an abe' u yadaj a Jesusu, ma' u ch'a'ajoo' u tojil, 7 mentücü, caji ti tzicbal a Jesus tucaye'il eteloo'o. —Bel in quin wadü' te'ex u jajil. Inene, jabixen u chi' a cot tuba que'enoo' a carnerojo,— cu t'an a Jesusu. 8 —Le'ec boon a payanbej c'ochi tin taana, le'ecoo' aj xuuch'u. C'u' betiqui, le'ecoo' a carnerojo, ma' u tz'ocsajoo' u t'an aj xuuch'u,— cu t'an a Jesusu. 9 —Inen jabixen u chi' a coto. Wa yan mac u c'ati ocol tu chi' a coto, yan u tz'eec u yool tin pach. Bel u ca'a sa'albül. Bel u cu c'ümü' a cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo. Jabixilic ti cününa'an a carnero ti tan u yocol y u joc'ol u cüxte u janala, baalo' ilic ala'oo'o,— cu t'an a Jesusu. 10 —Le'ec aj xuuch'u, jadi' walac u c'ochol ti xuuch'. Walac u c'ochol ti quimes y ti c'ascunaj. Inene, udeen ti'i ca' u c'ümoo' a cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo. Udeen ti'i ca' u c'ümoo' u yaabil a qui' ichil a cuxtal abe'e,— cu t'an a Jesusu. 11 —Inene, jabixen u yaj quich'pan cananil a carnerojo. Le'ec u yaj quich'pan cananil a carnerojo, walac u c'ubic u cuxtal yoc'ol u sa'altic a carnerojo,— cu t'an a Jesusu. 12 —Le'ec mac a tan u naal y ma' chuculyila' ti watac a baalumu, bel u ca'a u p'ütü' a carnero a ma' chncul u yaj cananili. Bel u ca'a ti puutz'ul. Le'ec a baalumu, bel u cu pulu' u bajil yoc'ol a carnerojo. Beloo' u ca'a ti weequel,— cu t'an a Jesusu. 13 —Le'ec u yaj cananili, bel u ca'a ti puutz'ul u men chen tan u naal. Ma' c'u' u t'an ti'i a carneroji,— cu t'an a Jesusu. 14 —Inene, jabixen u yaj quich'pan cananil a carnerojo. Jabix ilic in weel mac a tene, y u yeelenoo' ala'oo'o, 15 baalo' ilic ti le'ec a Tattzili, u yeel in wich y le'ec inene, in weel a Tattzili. Inene, bel in quin c'ubu' in cuxtal yoc'ol in sa'altic a cristiano jabix a walac u betic u yaj quich'pan cananil a carnerojo,— cu t'an a Jesusu. 16 —Le'ec boon a que'en tin wetele, tan in cününtic jabix ti walac u cününbül a carnero ich cot u men u yaj cananili. Yanoo' ten ulaac' a cristiano a ma' Israeloo'o. Ala'oo'o, jabix ulaac' in carnerojo. Yan in talesicoo'. Beloo' u cu tz'oques in t'an. Baalo' ti bel u ca'a ti p'aatül ti jun muuch' ilic a tene, y jun tuul ilic u yaj cananil,— cu t'an a Jesusu. 17 —Le'ec a Tattzili, yaj u yubeen u men bel in quin bete' a jabix u c'ati le'ec ca' in c'ubu' in cuxtal ca' quimsabüquen ti'i ca' cuxlaquen tucaye'il,— cu t'an a Jesusu. 18 —Ma' yan mac ca' u quimseen. C'u' betic inene, tan in c'ubic in bajil ca' quimsabüquen u men in c'ati. Chucul in patalil in tz'eec in bajil ti quimil. Chucul ilic in patalil in tz'eec in bajil ti cuxtal tucaye'il. Le'ec a Tattzili, u tücaa'tajen in bete' ti baalo',— cu t'an a Jesusu. 19 Pues te'i. A nucuch winiqui, ca' u yubajoo' a t'an abe'e, ma' jumbeloo' u tuculi. 20 —Yan a c'ac'asba'al tu yool. Ma' qui' u pol. ¿C'u' ajbeel ca' ti wu'yi u t'an?— cu t'anoo' jun jatz a nucuch winiqui. 21 —Ma',— cu t'anoo' ulaac' a jun jatz a nucuch winiqui. —Le'ec mac a yan a c'ac'asba'al tu yoolo, ma' tu paatal u yadic a t'an a jabix abe'e. ¿Biqui ca' paatac a c'ac'asba'al u sasilcunte u wich a ch'oopo?— cu t'anoo' ala'oo'. 22 Pues te'i. C'ochi u q'uinil a fiesta ich Jerusalene, ti tan u c'ajsabül le'ec ti qui'qui't'anbi u yotoch Dios uchi. 23 Tan u q'uinil a siisi. Chen tan u manül a Jesus ichil jun p'eel cuarto ichil u yotoch a Dioso. Salomon u c'aba' a cuarto abe'e. 24 Le'ecoo' a nucuch winiqui, wa'lajoo' tulacal tu xooy a Jesusu. —¿C'u' ca'a ma' tan a wadic to'on u tojil mac winiquilech? Wa inchech u yaj Sa'alil a cristianojo, adü to'on ti chica'an,— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 25 —In wadaj te'ex y ma' a tz'ocsaje'ex in t'an. Le'ec c'u' a walac in betic etel u muc' in Tata, le'ec in testigo,— cu t'an a Jesus ti uchi u nuuc. 26 —C'u' betiqui, ma' ta'ache'ex a tz'ocsic in t'an u men ma' tene'ex, jabix ilic in wadaj yoc'ol a carnerojo,— cu t'an a Jesusu. 27 —Le'ec boon a tene, u yeeloo' in t'an. Inene, in weeloo'. Walacoo' u tz'ocsic in t'an jabix ilic in wadaj yoc'ol a carnerojo,— cu t'an a Jesusu. 28 —Walac in tz'eec ti'ijoo' a cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo. Ma' yan q'uin u p'aatül ti pula'anoo'. Ma'ax mac jede'ec u paatal u toco' ten ala'oo'o,— cu t'an a Jesusu. 29 —In Tata, u sijaj ten ala'oo'o. Mas nooch u yanil tuwich tulacal a c'u' a yana. Ma'ax mac jede'ec u paatal u toco' ala'oo' tu c'ü' aTattzili,— cu t'an a Jesusu. 30 —Le'ec inen etel a Tattzili, jun tuul ilico'on tiqui bajil,— cu t'an a Jesusu. 31 Pues te'i. Le'ecoo' a nucucb winiqui, u molajoo' a tunieb tneaye' ti'i ca' u p'up'uchch'inte a Jesusu. 32 —Yan ti yaab a quich'pan meyaj in betaj etel u muc' in Tat ta taane'ex. ¿C'u' ti quich'pan meyajil in betaj a ma' qui' ta wiche'ex ti bele'ex a ca'a a wusq'uinte u jel etel ti bele'ex a ca'a a quimseen etel tunich?— cu t'an a Jesus ti uchi u nuucu. 33 —Bel ti ca'a ti p'up'uchch'inteech ma' u men etel a quich'pan meyaj a betaji. Bel ti ca'a ti p'up'uchch'inteech u men a maclant'antaj a Dioso. Incheche, cristianojech y tan a tz'eec a bajil jabixech Dios,— cu t'anoo' a nucuch winic ti'i a Jesusu. 34 —"Diose'ex inche'exe," cu t'an a Dioso. Baalo' ti tz'iiba'an ichil a ley a te'exe, le'ec u ju'um a Dioso,— cu t'an a Jesus ti uchi u nuuc. 35 -36 —Le'ec u ju'um a Dioso, ma' yan biqui ca' joc'oc ti tusil. Inene, tz'abi in muc', y tücaa'been wa'ye' yoc'olcab u men a Tattzili. Le'ec boon a tz'abi ti'ijoo' u t'an a Dioso, aalbi ti'ijoo' ti diosoo'. Tane'ex a wadic ti in maclant'antaj a Dios ca' in wadaj ti inen u Mejen a Dioso. ¿C'u' ca'a a wadaje'ex ti baalo'?— cu t'an a Jesusu. 37 —Wa cuchi ma' tan in betic u meyaj in Tata, ma' cuchi qui' a tz'ocsiquene'ex,— cu t'an a Jesusu. 38 —C'u' betiqui, tan in betic a meyaj abe'e. Ca'ax ma' a c'ate'ex a tz'ocseen yoc'lal in t'an, tz'ocseen yoc'lal a meyaj a walac in betiqui. Wa ca' a bete'ex ti baalo'o, bele'ex a ca'a a ch'aa' u tojil ti le'ec a Tattzili, jun quet in wetel y le'ec inene, jun queten etel a Tattzili,— cu t'an a Jesusu. 39 U ca' yaaltaioo' u müchü' a Jesusu.C'u' betiqui, joq'ui tu yaamoo'. 40 A Jesusu, bini junxeel a noja' Jordan tojil joq'ueeb q'uin tac tuba uchi u tz'aj ocja' aj Juan uchiji. Te'i culaji a Jesusu. 41 Yaaboo' a c'ocboo' etele. —Le'ec aj Juana, ma' u betaj a milagroji. C'u' betiqui, tulacal c'u' u yadaj yoc'ol a Jesusu, jaj,— cu t'anoo'. 42 Yaaboo' u tz'ajoo' u yool tu pach a Jesus te'iji.

Juan 11

1 Pues te'i. Yan jun tuul a c'oja'ana, aj Lazaro u c'aba'. Betania u c'aba' u caal. Te'i ilic u caal ix Maria u yet'oc u quic ix Martaja. 2 Le'ec ilic ix Maria abe'e, le'ec u toxaj a boe tu yoc a Noochtzil biq'uin ado'o. U cho'aj etel u tzo'otzel. Itz'intzil aj Lazaro u men ala'oo'o. 3 Le'ecoo' ix Maria etel ix Martaja, u tücaa'tajoo' u pectzil ti'i a Jesusu. —Noochil, c'oja'an a winic a yaj a wu'yi,— cu t'anoo' ti'i. 4 Le'ec ca' u yubaj abe' a Jesusu, u yadaj: —Le'ec u nu'cul a c'oja'anil abe'e, ma' ti'i u quimeebal aj Lazaroji. Chen u men a c'oja'anil abe'e, chictal u ca'a u muc' a Dioso. Bel ilic u ca'a ti chictal u muc' u Mejen a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 5 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, yaj u yuboo' ix Marta etel ix Maria etel aj Lazarojo. 6 Le'ec ca' u yubaj a Jesus ti c'oja'an ala'aji, ma' se' bini u yila'i. P'aati ilic te'i ulaac' ca' p'e q'uin. 7 Mani a ca' p'e q'uini. —Co'ne'ex ich cuenta Judea tucaye'il,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 8 —Maestro,— cu t'anoo' u yaj cambal ti'i. —Ti a q'uin a maniji, le'ecoo' a nucuch winiqui, u yaaltajoo' u p'up'uchch'inteech etel tunich y ¿tan wa a tuclic a ca' beel te'i tucaye'il?— cu t'anoo' ti'i. 9 —Doce hora yanichil a jujun p'e q'uini. Le'ec ti tan u ximbal a mac ti q'uini, ma' tu t'ochic u yoc u men chica'an u wich u men a q'uini,— cu t'an a Jesus ti uchi u nuuc. 10 —C'u' betiqui, le'ec ti tan u ximbal ichil a ac'ü'ü, bel u ca'a u t'ocho' u yoc u men ma' chica'an u wich,— cu t'an a Jesusu. 11 Le'ec ti jobi u yadic abe'e, u yadaj ti'ijoo' u yaj cambal: —Le'ec ti amigo Lazarojo, emi tun u wüyül. C'u' betiqui, bel in ca'a in wajes,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 12 —Noochil, wa emi u wüyül, bel u ca'a ti cb'anül,— cu t'anoo' u yaj cambal ti'i. 13 C'u' betic a Jesusu, u yadaj ti quimi, y ala'oo'o, u tuclajoo' ti chen tan u yadic ti uchi u wüyül. 14 Pachili, chiclaji u t'an a Jesus ti'ijoo'o. —Quimen aj Lazarojo,— cu t'an ti'ijoo'. 15 —Qui' in wool ti ma' que'enen te'i, yoc'ol mas qui' ca' joc'oc te'ex ti'i a mas tz'ocsiquene'ex. Co'ne'ex te'i,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 16 —Co'ne'ex tu pach a Jesusu. Ti wetquimilac te'i,— cu t'an aj Tomas ti'ijoo' u chucaan u yaj cambala. Le'ec aj Tomasa, —C'uj,— cu t'anoo' ti'i. 17 Pues te'i. Le'ec ti c'ochi te'i a Jesusu, u yubaj ti cuatro q'uin tun muucuc aj Lazarojo. 18 Ma' naach tzeel Jerusalen que'en a caj Betaniaja, u caal a quimene. Jabix wal ox p'e kilometro u yaam. 19 C'ochoo' sutinbil ix Marta etel ix Maria u menoo' u yetcaal a tala'anoo' Jerusalene. U c'atoo' u qui'cuntoo' u yool u men quimoo' u yitz'in. 20 Le'ec ca' u yubaj ix Marta ti watac a Jesusu, bini u c'ümü'. Le'ec ix Mariaja, tina'an ilic ich naj. 21 —Noochil, wa cuchi que'enech wa'ye'e, ma' cuchi quimi inwitz'ini,— cu t'an ix Marta ti'i a Jesusu. 22 —In weel ti tulacal c'u' a walac a c'aatic ti'i a Dioso, walac u tz'eec tech,— cu t'an ti'i a Jesusu. 23 —Bel u ca'a ti ca' cuxtal a witz'in,— cu t'an a Jesus ti'iji. 24 —In weel ti bel u ca'a ti liq'uil tu q'uinil u ca' cuxquinbil a quimen tu jobeeb a yoc'olcaba,— cu t'an ix Marta ti'iji. 25 —Inen ilic bel in quin ca' cuxquinte a quimene. Le'ec mac a que'en u yool tin pacha, ca'ax quimic bel ilic u ca'a ti ca' cuxtal,— cu t'an a Jesusu. 26 —Le'ec boon a cuxa'an a que'en u yool tin pacha, ma' yan q'uin u quimil jumpul. ¿Walac wa a tz'ocsic abe'e?— cu t'an a Jesus ti'i ix Martaja. 27 —Walac Noochil. Walac in tz'ocsic ti le'ec incheche, le'ec u yaj Sa'alil a cristianojo. Le'ec incheche, le'ec u Mejen Dios a walac u yaalbül ti udel u ca'a wa'ye' yoc'olcaba,— cu t'an ix Marta ti'iji. 28 Pues te'i. Le'ec ti jobi u yadic abe' ix Martaja, usc'aji tu pach u püyü' ix Mariaja. —Udi a Maestrojo. Tan n püyiquech,— cu t'an ti'i ich jisilt'an. 29 Le'ec ca' u yubaj abe'e, liq'ui ti jomol. Bini u yila' a Jesusu. 30 Ma'ax to ococ a Jesus ichil a caja. Que'en to te'i tuba p'ütbi u men ix Marta. 31 Le'ecoo' u yaj sutil a tanoo' u chichcunaj-oolo, le'ec ca' u yilajoo' ti liq'ui ti jomol y bini pach naj ix Mariaja, binoo' tu pach. U tuclajoo' ti bel u ca'a u yoc'te a quimen tuba mucbi. 32 Le'ec ti c'ochi ix Maria tuba que'en a Jesusu, xonlaji tu taan. —Noochil, wa cuchi que'enech wa'ye'e, ma' cuchi quimi in witz'in,— cu t'an ti'i. 33 Le'ec a Jesusu, u yilaj ti tan u yoc'ol. Tanoo' ilic u yoc'ol boon aj Israel a que'enoo' tu pach ix Mariaja. Yajaji u yool upüsüc'al a Jesusu. 34 —¿Tuba mucbi?— cu t'an a Jesusu. —Noochil, co'on a wila',— cu t'anoo' ti'i. 35 Uchi u yoc'ol a Jesusu. 36 —Ile'ex, top yaj u yubi a quimene,— cu t'anoo' aj sutil a que'enoo' tu pach ix Mariaja. 37 —Ala'aji, u sasilcuntaj u wich a ch'oopo. ¿Ma' wa cuchi yan c'u' u betaj yoc'ol ma' cuchi quimi aj Lazarojo?— cu t'anoo' ulaac' aj Israel tu yaamoo'o. 38 Pues te'i. C'ochi a Jesus tuba mucbi a quimene. Ca' yajaji u yool u püsüc'al tucaye'il. Naj tunich abe' tuba mucbi. C'üla'an u chi' etel noxi' tunich. 39 —Joq'uese'ex a tunichi,— cu t'an a Jesusu. —Noochil, tu'uj tun u boe. Cuatro q'uin tun muucuc,— cu t'an ix Marta le'ec u quic a quimen ti'iji. 40 —Ma' wa in wadaj tech wa que'en a wool tin pacha, bel a ca'a a wila' u muc' a Dioso,— cu t'an a Jesus ti'iji. 41 U joc'sajoo' a tunichi. Le'ec a Jesusu, u cha'antaj a ca'ana. —Bo'tic Tat. A wu'yaj in t'an,— cu t'an a Jesusu. 42 —In weel ti tulacal q'uin walac a wu'yic in t'an. C'u' betiqui, in wadaj abe' u menoo' a cristiano a que'enoo' wa'ye'e, ti'i ca' u tz'ocsoo' ti a tücaa'tajen,— cu t'an a Jesusu. 43 Le'ec ti jobi u yadic abe'e, u yadaj ti chich: —Lazaro, liq'uen. Co'on,— cu t'an. 44 Joq'ui a quimene. Büla'an u c'ü' u yoc etel noc'. Tepa'an u wich etel noc'. —Wüch'e'ex aj Lazarojo,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 45 Pues te'i. Le'ecoo' aj Israel a tücünacoo' tu pach ix Mariaja, u yilajoo' c'u' u betaj aJesusu. Yaaboo' tu yaam ala'oo'o, u tz'ajoo' u yool tu pach a Jesusu. 46 C'u' betiqui, yan tu yaamoo' a binoo' etel a fariseo u c'aba'oo' u na 'ata. U tzolajoo' ti'i c'u' u betaj a Jesusu. 47 Pues te'i. Le'ecoo' u noochil u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso, u yet'ocoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'ata, u yadajoo' ca' much'lacoo'. —¿C'u' a ca' ti bete'? Top walac u betic a milagro a winic abe'e,— cu t'anoo' tu bajil. 48 —Wa ca' ti chaa' u mas betic ti baalo'o, tulacaloo' beloo' u cu tz'aa' u yool tu pach ala'aji. Jede'ec wal u tz'eec u bajil jabix rey. Pachili, watacoo' aj Romanojoo' tu c'asil. Beloo' u ca'a u jubu' ti cuuchil, le'ec u yotoch a Dioso. Beloo' ilic u ca'a u c'ascunte ti caal,— cu t'anoo' tu bajil. 49 Pues te'i. Yan jun tuul tu yaamoo', aj Caifas u c'aba'. Ala'aji, mas noocb u wichil u meyaj tu yaamoo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. —Inche'exe, ma'ax c'u' a weele'ex,— cu t'an ti'ijoo'. 50 —Ma' wa chica'an te'ex ti mas qui' to'on ca' quimsabüc jun tuul a winic ti u jel a caj ti'i ma' u c'ascunbul tulacal a caja,— cu t'an aj Caifas ti'ijoo'o. 51 Ma' chen tu junal u tuclaj abe'i. Tz'abi ti'i aj Caifas u men Dios ca' u yadü' abe'e, u men le'ec ala'i a mas nooch u wichil u meyaj tu yaamoo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. Tanil u yadic abe'e, u yadaj c'u' a uchul u ca'aja. Le'ec a Jesusu, bel u ca'a ti quimil yoc'lal a caja. 52 Ma' jadi' yoc'ol a caj bel u ca'a ti quimil. Bel u ca'a ti quimil ti'i ca' much'quinbic boon a ti'i a Dioso, le'ec a weca'anoo'o. 53 Ti a q'uin abe'e, le'ecoo' a nucuch winiqui, cajoo' u tucle biqui ca' quimsabüc a Jesusu. 54 Pues te'i. A Jesusu, u yeel c'u' u c'atoo' ubete', mentücü, ma' n ca' ye'aj u bajil ti tan u manül ich cuenta Judea. Joq'ui te'i. Bini ich caj Efrain. Tu chi' a p'atal lu'um que'en a caj abe'e. Culaji te'i u yet'ocoo' u yaj cambal. 55 Pues te'i. Watac u q'uinil u fiestajoo' aj Israel le'ec ti tan u c'ajsabül biq'uin mani u yaj xa'num Dios ti ca'an yoc'oloo' uchi. Yaaboo' aj aldeajili, tanoo' u paye' beel ich Jerusalen le'ec ti ma'ax to c'ochoc u q'uinil a fiestaja. Tanoo' u paye' beel ti'i ca' u yutzquintoo' u bajil jabix ti sucoo' u bete' ti'i ca' paatac u yiloo' a fiestaja. 56 Ala'oo'o, chen tu qui'il tanoo' ilic u cüxtic tuba que'en a Jesusu. Tanoo' u c'aatic tu bajil ichil u yotoch a Dioso. —¿Biqui'il a tucule'ex? ¿Jede'ec wa u talel ti a fiestaja?— cu t'anoo' a taloo' ich aldea tu bajili. 57 Pues te'i. Le'ecoo' u noochil u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i Dios u yet'ocoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'ata, u tz'ajoo' a leye. —Wa yan mac u yeel tuba que'en ala'aji, yan u talel u tzoloo',— cu t'anoo'. Ti baalo'o. bel u ca'a müchbül.

Juan 12

1 Pues te'i. Seis q'uin to u beel ca' c'ochoc u q'uinil u fiestajoo' aj Israel le'ec ti tan u c'ajsabül biq'uin mani u yaj xa'num Dios ti ca'an yoc'oloo' uchi. C'ochi a Jesus ich caj Betania, le'ec u caal aj Lazarojo, le'ec ilic a cuxquinbi tu yaamoo' a quimen u men a Jesus biq'uin ado'o. 2 U tz'ajoo' a janal yoc'lal a Jesus u men u qui'iloo' u yool. Ix Marta, u t'oxaj a janala. Le'ec aj Lazarojo, que'en pach mesa tu yaamoo' le'ec tuba que'en a Jesusu. 3 Le'ec ix Mariaja, u talesaj jabix junp'e libra a boco. Nardo u c'aba' a boco. Ma' yan u xaab. Co'oj abe'e. U tz'aj a boc yoc'ol u yoc a Jesusu. U cho'aj u yoc etel u tzo'otzel. Top jüc'ünac u boc a boc ichil a naja. 4 Pues te'i. Jun tuul u yaj cambal a Jesusu, aj Judas Iscariote u c'aba'. Aj Simon u c'aba' u tat. Bel u ca'a u tzolo' a Jesus aj Judasa. 5 —Mas qui' cuchi wa cuchi conbi a boc ada' yoc'ol tres ciento p'eel ti taq'uin le'ec u muc' a tres ciento q'uin ti meyaj, y tz'abi cuchi u tool ti'ijoo' a otzili,— cu t'an aj Judasa. 6 Ma' u yadaj u men u qui'il ti'i a otzili. U yadaj u men aj xuuch' ala'aji. Ala'aji, u yaj cananil u bolsajil a taq'uin ti'ijoo' a Jesus y u chucaan u yaj cambala. Walac u xuuch'tic u ba'al. 7 —P'ütü a wadic abe' yoc'ol a boco. U tz'aj a boc ada' tin woc'ol aleebe, bete cuenta u paye' tz'aj tin woc'oi ti'i in mucbeeb,— cu t'an a Jesusu. 8 —Tulacal q'uin yan a otzil wa'ye'e. C'u' betiqui, ma' jumpul que'enen ta yaame'ex jabix ti que'enen aleebe,— cu t'an a Jesusu. 9 Pues te'i. Le'ec ti ca' u yubajoo' ti que'en ich Betania a Jesusu, c'ochoo' ti yaab a que'en ich Jerusalen etel. Ma' jadi' u men a Jesus c'ochoo' u yila'i. C'ochoo' ilic u yila' aj Lazaro, le'ec a ca' cuxquinbi tu yaamoo' a quimene. 10 Le'ecoo' u noochil u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso, u yadajoo' tu bajil ca' quimsabüc aj Lazaro etel a Jesusu. 11 U c'atoo' u quimes aj Lazaro chen u men yoc'lal ala'aji, yaaboo' aj Israele, tanoo' u p'ütic a uchbene. Tanoo' u tz'eec u yool tu pach a Jesusu. 12 Pues te'i. Tu samalil, yaaboo' a cristiano a c'ochoo' tun ti fiesta ich Jerusalen, u yubajoo' ti watac a Jesusu. 13 U ch'ücajoo' u c'ü' a che' a jabix u le' ch'ibi. Binoo' u c'ümü'. —Top qui' a Dioso,— cu t'anoo' ti chich. —Ti c'ati a Dios ca' u tz'aa' u qui'il u yool u yaj tücaa', le'ec a tan to u yudel. Ala'aji, u reyoo' aj Israele,— cu t'anoo' ti chich. 14 Le'ec a Jesusu, u cüxtaj aj tz'i' tzimini. Naq'ni tu pach jabix ilic ti tz'iiba'an ichil u ju'um a Dioso. 15 —Ma' u beel ti jac'üle'ex a wool caj Sion. Ile'ex a rey. Watac. Tinca'al pach tz'i' tzimin,— cu t'an a t'an a tz'iiba'an ichil u ju'um a Dioso. 16 Payanbej ma' u ch'a'ajoo' u tojil abe' u yaj cambaloo'o. C'u' betiqui, le'ec ti bini ti ca'an a Jesusu, c'ajoo' ti'i ti tz'iiba'an ichil u ju'um Dios ti bel u ca'a ti nac'ül pach tz'i' tzimin jabix ilic ti ca' n betaj biq'uin ado'o. 17 Pues te'i. Biq'uin ado'o, le'ec ti ca' cuxquinbi tucaye' aj Lazarojo, yaaboo' a cristianojo, que'enoo' tu pach a Jesusu. Ala'oo'o, u wecajoo' u pectzil c'u' u betaj a Jesus ti'i aj Lazarojo. 18 Le'ecoo' u yaabil a cristiano abe' a binoo' u c'ümü' a Jesusu, binoo' u c'ümü' u men u yubajoo' c'u' u betaj a Jesus biq'uin ado'o. 19 Le'ecoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'ata, le'ec ca' u yilajoo' u beeloo' a cristianojo, cajoo' ti tzicbal tu bajil. —Tan u joc'ol to'on ti ma'ax c'u' a jede'ec u paatal ti betic ca'ax boon ti yaaltic ti wet'e' u meyaj a Jesusu. Ile'ex, tulacal a cristiano yoc'olcaba, binoo' tu pach a Jesusu,— cu t'anoo' tu bajil. 20 Pues te'i. Yanoo' ai Griego tu yaamoo'boon a binoo' u c'ajes a Dios ti a tiesta ich caj Jerusalen. 21 C'ochoo' ala'oo' etel aj Eelipeje, le'ec jun tuul u yaj cambal a Jesusu. Betsaida ich cuenta Galilea u caal aj Eelipeje. —Nooch winic, ti c'ati ti chiite a Jesusu,— cu t'anoo' ti'i aj Eelipeje. 22 Aj Eelipeje, bini u yadü' ti'i aj Andrés. Binoo' a ca' tuul u yadü' ti'i a Jesusu. 23 —Inene, yanajeen ti cristianojil. C'ochi u yorajil in wocol ichil in meyaj a top nooch u wichil u yanili,— cu t'an a Jesus ti uchi u nuucu. 24 —Bel in qiun wadü' te'ex u jajil. Le'ec u semilla a harinaja, yan u püc'bül ichil a lu'um jabix quimene. Wa ma'a, jadi' jun cuul ilic tu p'aatül. C'u' betiqui, wa ca' püc'bücü, bel u cu tz'aa' u wich,— cu t'an ti'ijoo'. 25 —Le'ec mac a mas yaj u yubi u cuxtal wa'ye' yoc'olcab tin wichi, bel u ca'a ti sa'tül ti'i a cuxtal a ma' yan q'uin u jobol. Le'ec mac a ma' tan u yacuntic u cuxtal wa'ye' yoc'olcab tin woc'lala, tan u cününtic u cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo,— cu t'an a Jesusu. 26 —Le'ec mac u c'ati u bete' in meyaja, yan u tz'ocsic in t'an. Ti baalo'o, le'ec tuba in beel inene, te'i ilic u beel in waj anatil le'ec ca' c'ochoc u q'uinil. Le'ec mac walac u yaantiquene, bel u ca'a aantabül u men in Tat,— cu t'an a Jesusu. 27 —Pues te'i. Aleebe ma' jetz'a'an in wooli. ¿C'u' a ca' in wadü'ü? ¿Qui' wa ca' in wadü' a jabix ada'a?: "Tat, sa'alteen ti'i ma' in c'ümic c'u' a watac tin woc'ol aleebe." Ma' qui' ca' in wadü' ti baalo' u men taleen ti'i ca' in c'ümü' c'u' a watac tin woc'ol aleebe,— cu t'an a Jesusu. 28 —Tat, ye'e biqui'il a muc' ti'ijoo',—cu t'an a Jesusu. Pachili, u yubajoo' jun p'eel a t'an a tan u talel ti ca'ana. —In ye'aj biqui'il in muc' biq'uin ado'o, y bel in quin yee' biqui'il in muc' tucaye'il,— cu t'an a t'an abe'e. 29 Le'ec boon u yaabil a que'en te'iji, u yubajoo' a t'an abe'e. —Uchi u peec a chaaca,— cu t'anoo'. —Jun tuul u yaj xa'num a Dios ti ca'ana, uchi u t'an etel a Jesusu,— cu t'anoo' ulaac'. 30 —Uchi u peec a t'an abe' ti'i ca' a wu'ye'ex, ma' ti'i ca' in wu'yi inene,— cu t'an a Jesusu. 31 —Aleebe c'ochi u yorajil ca' chiclac boon a qui' u yool etel a sip'il wa'ye' yoc'olcab. Aleebe caal u ca'a joc'sabül a quisin a walac u tücaa' ichil a yoc'olcaba,— en t'an a Jesusu. 32 —Inene, le'ec ti tz'abüquen tuwich a cruzu, bel in quin wadü' ichil u püsüc'al tulacal a cristiano ca' u tz'a'oo' u yool tin pach,— cu t'an a Jesusu. 33 U yadaj abe' ti'i ca' chiclac ti bel u ca'a quimsabül tuwich cruz. 34 Uchi u nuuc u yaabil a cristianojo. —Ichil u ju'um a Dioso, ti cünaj ti le'ec u yaj Sa'alil a cristianojo, cuxa'an jumpul. Ma' tu quimil. ¿C'u' ca'a tan a wadic ti le'ec abe' a yanaji ti cristianojili, yan u tz'abül tuwich cruz ti'i ca' quimsabüc? ¿Mac abe' a yanaji ti cristianojil a tan a wadiqni?— cu t'an u yaalbül a Jesusu. 35 —Le'ec mac a walac u tojquinaj na'at jabix a sasili, jun p'e rato ilic bel u ca'a ti cuntal ta yaame'ex. Yan a tz'ocsique'ex ala'i le'ec ti que'en to ta yaame'ex ti'i ma' u yocol te'ex jabix a ac'ü'ü. Le'ec mac a tan u manül ichil a ac'ü'ü, ma' u yeel tuba tan u beel,— cu t'an a Jesusu. 36 —Tz'aje'ex a wool tu pach a sasil abe' le'ec ti que'en to ta yaame'exe. Ti baalo'o, p'aatüle'ex a ca'a jabix u yet'oque'ex a sasil abe'e,— cu t'an a Jesusu.Pues te'i. Le'ec ti jobi u yadic abe' a Jesusu, joq'ui te'i. U mucaj u bajil tuwichoo'. 37 Ca'ax boon a milagro u betaj tu taanoo' ala'oo'o, ma' u tz'ajoo' u yool tu pach ala'aji. 38 Jabix ilic u yadaj aj Isaiasa, le'ec jun tuul u yadaj u t'an a Dios uchiji, baalo' ilic u betajoo'o. —Noochil, ma'ax mac u tz'ocsaj a pectzil ti wadaja. Ma'ax mac u ch'a'aj u tojil c'u' u betaj a Noochtzili,— cu t'an aj Isaiasa. 39 Tz'iiba'an tun ti baalo', mentücü, ma' tu paataloo' u tz'oques. Yan ulaac' a tz'iiba'an u men aj Isaiasa. 40 —Le'ec a Dioso, u betaj jabix u ch'oopquintajoo' u wich a cristianojo. U tz'aj ti chichoo' u pol ti'i ma' u ch'a'icoo' u tojil a c'u' a tanoo' u yiliqui, ma'ax u tojil a c'u' a tanoo' u yubiqui. Ti baalo', ma' tu tz'eecoo' u yool tu pach ti'i ca' aantabücoo',— cu t'an a t'an u tz'iibtaj aj Isaiasa. 41 Le'ec aj Isaiasa, u yadaj abe' u men ac u yilaj ich jabix nümül u muc' a Jesusu, y u tzicbaltaj ilic ala 'i uchi. 42 Ca'ax baalo' ti tz'iiba'an, yanoo' aj Israel u yet'ocoo' a nucuch winiqui, u tz'ajoo' u yool tu pach a Jesusu. C'u' betiqui, ma' ta'achoo' u yadic ti walacoo' u tz'ocsic a Jesus u men saacoo' ti'i a fariseo u c'aba'oo' u na'at ca' joc'sabücoo' jumpul ichil u yotoch a Dioso. 43 Top tanoo' u tuclic c'u' a tan u yadic a cristianojo, mentücü, tanoo' u tz'ocsic a Dios ich mucul. Ma' tanoo' u tuclic wa jabix bel u ca'a aalbül u qui'il u men a Diosi. 44 Pues te'i. —Le'ec mac a que'en u yool tin pach inene, que'en ilic u yool tu pach mac u tücaa'tajen, — cu t'an a Jesus ti chichi. 45 —Le'ecoo' mac tanoo' u cha'antiquene, ma'jadi' inen a tanoo' u cha'antiqui. Tanoo' ilic u cha'antic mac u tücaa 'tajen,— cu t'an a Jesus ti chichi. 46 —Udeen wa'ye' yoc'olcab ti'i ca' in sasilcunte u na'at a maca. Le'ec mac a que'en u yool tin pacha, ma' tu cuntal u na'at ichil a ac'ü'ü,— cu t'an a Jesus ti chichi. 47 —C'u' betiqui, wa yan mac a tan u yubic in t'an, pero ma' u c'ati u tz'oquese, ma' ac tan ilic in tz'eec ichil u sip'ili. Udeen ma' ti'i in tz'eecal a cristiano yoc'olcab ichil u sip'ili. Udeen ti'i ca' in sa'alte a cristiano yoc'olcaba,— cu t'an a Jesus ti chichi. 48 —Le'ec mac ma' u c'ati u c'üm-oolteene, y ma'ax u c'ati u tz'oques in t'ana, yan u tz'abül ichil u sip'il ala'aji. Le'ec boon a t'an in wadaja. le'ec bel u cu tz'a' u sip'il tu yada' a yoc'olcaba,— cu t'an a Jesus ti chichi. 49 —Baalo' ti yan u men le'ec a Tattzili, u tücaa'tajen. Le'ec, u yadaj ten c'u' a quin wadü'ü. Ma' etel in muc' inen a tan in wadiqui,— cu t'an a Jesus ti chichi. 50 —Jadi' walac in wadic a c'u' u c'ati a Tattzil ca' in wadü'ü, u men in weel ti le'ec a Tattzili, u tz'aj u muc' u t'an. Etel u t'an yan u muc' ti'i u tz'eec a cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo,—- cu t'an a Jesus ti chichi.

Juan 13

1 Pues te'i. Nütz'ünac u c'ochol u q'uinil u tiestajiloo' aj Israel le'ec ti walac u c'ajsabül biq'uin mani u yaj xa'num Dios ti ca'an yoc'oloo' uchi. Le'ec a Jesusu, u yeel ti c'ochi u yorajil u joc'ol yoc'olcab ca' xi'ic etel a Tattzili. Yaj u yuboo' boon a mac a que'enoo' u yool tu pach ala'aji, le'ec a que'enoo' wa'ye' yoc'olcaba. C'ochi u yorajil uye'icoo' ti'ijoo' ti top yaj u yuboo'. 2 Pues te'i. Le'ec a Jesus u yet'ocoo' u yaj cambala, tanoo' u janal ti a ocq'uini. Le'ec aj Judas Iscarioteje, u mejen aj Simon. Tz'abi tun ichil u pol u men a quisin ca' u tzolo' a Jesusu. 3 Pues te'i. Le'ec a Jesusu, u yeel ti tz'abi ichil u c'ü' u men a Tattzil tulacal a c'u' a yana. U yeel ti te'i tali etel a Dioso. U yeel ilic ti ca' bel u ca'a etel a Dioso. 4 Pues te'i. Tanoo' to u janal ti a ocq'uini. Joq'ui a Jesus tu cbi' a mesaja. U joc'saj jun yaal u noc'. Xit'a'an a toalla ca' u c'üxaj tu nüc' ti'i ma' u bonic u noc'. 5 U toxaj a ja' ichil a palanganaja. Caji u p'o'oo' u yoc u yaj cambal. Caji u choo' u yocoo' etel a toalla a c'üxa'an tu nüc'ü. 6 Naatz'i tu tzeel aj Simon Pedrojo. —Noochil, ¿bel wa a ca'a a p'oo' in woc?— cu t'an aj Pedro ti'iji. 7 —Ma' a weel c'u' a tan in betic aleebe. C'u' betiqui, mas pachili, bel a ca'a a ch'aa' u tojil,— cu t'an a Jesus ti uchi u nuuc. 8 —Ma' yan q'uin a p'o'ic in woc,— cu t'an aj Pedro ti'iji. —Wa ma' tin p'o'iqui, ma' ta p'aatül tin wet'oquech,— cu t'an a Jesus ti'iji. 9 —Noochil, ma' jadi' in woc a ca' a p'oo'i. P'o' in c'ü' y p'o' in pol,— cu t'an aj Simon Pedro yoc'lal ca' culac ti'i u yet'oc. 10 —Le'ec a ucha'an u ichquili, jadi' u yoc a yan u ca' p'o'bolo. U noochili, ac p'o'a'an. Inche'exe, ucha'ane'ex a wichquil. Ma' yan a c'as ta woc'ole'exe, pero ma' tulacale'exi,— cu t'an a Jesusu. 11 U yadaj ti ma' tulacaloo' a ma' yan c'as yoc'oloo', u men u yeel mac a bel u ca'a ti tzolo. 12 Pues te'i. Jobi u p'o'boloo' u yoc u men a Jesusu. Le'ec a Jesusu, u tz'aj u noc' tucaye'il. Ca' bini pach mesa tucaye'. —¿A ch'a'aje'ex wau tojil c'u' in betaj to te'exe?— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 13 —"Maestro wa Noochil," que'ex ten. Qui' ti walaque'ex a wadic ti baalo' u men jaj,— cu t'an a Jesusu. 14 —Inen a Noochile'ex. Inen a Maestroje'ex. C'u' betiqui, in p'o'aje'ex a woc. Yan ilic a p'o'ique'ex a woc ta bajile'ex. 15 Abe'e, u p'is in betaj te'ex ti'i ca' a waante'ex a bajil biqui ca' culaque'ex. Ca' a bete'ex ta bajil a jabix ilic in betaj te'exe,— cu t'an a Jesusu. 16 —Tan in wadic te'ex u jajil. Le'ec a tz'ulili, mas nooch u wichil u meyaj tuwich u yaj meyaj. Le'ec a tan u tücaa'a, mas nooch u wichil u meyaj tuwich u yaj tücaa',— cu t'an a Jesusu. 17 —Aleebe a weele'ex abe'e. Wa ca' a tz'ocse'ex abe'e, p'aatüle'ex a ca'a ti qui'e'ex a wool,— cu t'an a Jesusu. 18 —Pues te'i. Tan in wadic te'ex abe'e, pero ma' ti'i tulacale'exi,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' a doce tuulu. —In weele'ex ti qui' biqui yanile'ex a püsüc'al. In yeetaje'ex. C'u' betiqui, yan u yuchul c'u' a tz'iiba'an ichil u ju'um a Dioso. "Le'ec in wetjanala, le'ec u tzolajen." Baalo' ti tz'iiba'an ichil u ju'um a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 19 —Tan in wadic te'ex abe'e, pero ma'ax to tzolboquen. Le'ec ca' a wile'ex u yuchul abe'e, bele'ex a ca'a a mas tz'oques ti inen u yaj Sa'alil a cristianojo,— cu t'an. 20 —Tan in wadic te'ex u jajil. Le'ec mac tan u c'ümic u t'an a mac a tan in tücaa 'tiqui, tan ilic u c'ümiquen. Tanil u c'ümiquene, tan ilic u c'ümic mac u tücaa'tajen,— cu t'an a Jesusu. 21 Pues te'i. Le'ec ti jobi u yadü' abe' a Jesusu, ma' jetz'a'an u yooli. —Tan in wadicte'ex u jajil. Jun tuul ta yaame'ex, bel u ca'a u tzoleen,— cu t'an a Jesusu. 22 Le'ecoo' u yaj cambala, u cha'antajoo' u bajil. Ma' u yeeloo' mac tu yaamoo' a tan u yadic a Jesusu. 23 Pues te'i. Jun tuul u yaj cambal a top yajtzil u men a Jesusu, que'en tu tzeel ti janal. 24 Le'ec aj Simon Pedrojo, etel u c'ü' u püyaj a yajtzili. —Caate ti'i mac a bel u ca'a ti tzolo,— cu t'an ti'i. 25 Naatz'i tu tzeel a Jesus a yajtzil abe'e. —Noochil, ¿mac abe'e?— cu t'an ti'i. 26 —Bel in quin tzümü' a jun choc' a janal ada'a. Le'ec mac ti'i in tz'eeque, le'ec,— cu t'an a Jesusu. Le'ec ti ca' u betaj abe'e, u tz'aj ti'i aj Judas Iscariote u mejen aj Simon. 27 Le'ec ca' u c'ümaj a janal aj Judasa, oqui aj Satanas ichil u yoolo. —Bete ti jomol c'u' a bel a ca'a a bete'e,— cu t'an a Jesus ti'iji. 28 Le'ecoo' a que'en pach mesaja, ma' u yeeloo' c'u' ca'a ti aalbi ti'i ti baalo'. 29 Aj taac' taq'uin aj Judasa, mentücü, yan tu yaamoo' u tuclajoo' ti uchac tücaa 'bi u q'uexe' c'u' a c'abeet ti'ijoo' ti'i a fiestaja. Yanoo' ulaac' u tuclajoo' ti uchac tücaa 'bi ca' u siji' c'u'ac ti'i a otzili. 30 Jadi' u c'ümaj a janal ti joq'ui te'i aj Judasa. Oqui tun a ac'ü'ü. 31 Pues te'i. Le'ec ti joq'ui aj Judasa, caji ti t'an a Jesusu. —Inene, yanajeen ti cristianojil. Aleebe bel u ca'a ilbil in muc' le'ec ti joc'oquen wa'ye' yoc'olcab. Bel ilic u ca'a ti chictal u muc' a Dios in men inene,— cu t'an a Jesusu. 32 —U men bel in quin yee' u muc' a Dioso, le'ec ilic a Dioso, bel u cu yee' in muc'. Bel u ca'a u yee' ti jomol,— cu t'an a Jesusu. 33 —Pues te'i. Inche'exe, jabixe'ex in mejene.Inene, ma' xantal in ca'a ta yaame'exi. Bele'ex a ca'a a yaalte a cüxteen. Jabix ilic in wadaj ti'ijoo' ti wetcaal aj Israele, baalo' ilic yan in wadic te'ex. Le'ec tuba in beele, ma' tu paatale'ex a beel,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala. 34 —Bel in quin tz'aa' te'ex ulaac' a ley a tumulben tojo. Le'ec a ley abe'e, yacunte'ex a bajil. Jabix ilic ca' in yacuntaje'exe, baalo' ilic yan a yacuntique'ex a bajil,— cu t'an a Jesusu. 35 —Wa ca' a yacunte'ex a bajil ta bajile'exe, tulacaloo' a cristianojo, beloo' u cu yeelte ti le'ec inebe'exe, le'ec in waj cambale'ex,— cu t'an a Jesusu. 36 Pues te'i. —Noochil, ¿tuba bel a ca'a?— cu t'an aj Simon Pedro ti uchi u nuuc. —Le'ec tuba in beel inene, ma' tu paatal a beel tin pach aleebe. C'u' betiqui, mas pachil bel a ca'a tin pach,— cu t'an a Jesusu. 37 —Noochil, ¿c'u' ca'a ma' tin paatal in beel ta pach aleebe? Ca'ax quimiquen ta woc 'lal, listojen,— cu t'an aj Pedrojo. 38 —Ma' bel a ca'a a tz'aa' a bajil ti quimsabül tin woc'oli,— cu t'an a Jesusu. —Tan in wadic tech u jajil. Bel a ca'a a wadü' ox sut ti ma' a weel in wich. Joboc a wadic abe'e, bel u ca'a ti awat aj t'ele,— cu t'an a Jesusu.

Juan 14

1 —Pues te'i. Jetz'a'anaque'ex a wooI. Que'ene'ex tun a wool tu pach a Dioso. Que'enaque'ex ilic a wool tin pach inene,— cu t'an a Jesusu. 2 —Ichil u yotoch in Tat ti ca'ana,yan ti yaab tuba u cuntal a maca. Wa cuchi ma' baalo' ti yana, ma' cuchi tan in wadic te'ex ti yan. Bel in ca'a in wutzquinte'ex a cuuchil,— cu t'an a Jesusu. 3 —Le'ec ca' xiquen in wutzquinte'ex a cuuchili, ca' wataquen in ch'a'e'ex. Ti baalo'o, le'ec tuba que'enene, te'i ilic a beele'ex,— cu t'an a Jesusu. 4 —Inche'exe, a weele'ex tuba bel in ca'a. A weele'ex ilic biqui ca' c'ochoque'ex te'i,— cu t'an a Jesusu. 5 —Noochil, ma' ti weel tuba bel a ca'a. ¿Biqui ca' ti weelte u benil?— cu t'an aj Tomas ti'iji. 6 —Inen u benil a mac ca' xi'ic etel a Dioso. Tin wetel yan a jajil t'ana. Tin wetel yan a cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo. Ma' yan biqui u paatal u beel a mac etel a Tattzili, wa ma' in men inene,— cu t'an a Jesusu. 7 —Chen tz'etz'eec a weelene'ex, y baalo' ilic ti a weele'ex in Tata. C'u' betic aleebe, bele'ex a ca'a a cb'aa' u tojil yoc'ol in Tata. A wilaje'ex ala'aji,— cu t'an a Jesusu. 8 —Noochil, ye'e to'on a Tattzili, y chuculo'on ti'i,— cu t'an aj Eelipe ti'iji. 9 —Eelipe, yaab q'uin que'enen ta yaame'ex y ¿ma'ax to wa a weelteen?— cu t'an a Jesusu. —Le'ec mac u yilajen, u yilaj biqui'il a Tattzili. ¿C'u' ca'a tan a c'aatic ca' yee'bec te'ex a Tattzili?— cu t'an a Jesusu. 10 —¿Ma' wa ta'ach a tz'ocsic ti le'ec inene, jun tuul iliquen etel a Tattzili, y le'ec a Tattzili, jun tuul ilic tin wetel? Le'ec boon a t'an a walac in wadic te'exe, ma' chen inen tin junal walac in wadic. Le'ec a Tattzil a que'en ichil in püsüc'ala, le'ec, tan u betic u meyaj,— cu t'an a Jesusu. 11 —Tz'ocse'ex in t'an. Le'ec inene, jun tuul iliquen etel a Tattzili. Le'ec a Tattzili, jun tuul ilic tin wetel. Wa ma' ta tz'ocsique'ex abe' etelc'u' a tan in wadiqui, tz'ocse'ex abe' etel c'u' a walac in betiqui,— cu t'an a Jesusu. 12 —Pues te'i. Tan in wadic te'ex u jajil. Le'ec mac a que'en u yool tin pacha, bel ilic u cu bete' a jabix a walac in betiqui. Ma' jadi' abe' a beloo' u cu bete'i. Beloo' u cu bete' a mas quich'pan tucaye'ili, u men c'u' a bel u ca'a ti uchul u men bel in ca'a etel a Tattzili,— cu t'an a Jesusu. 13 —Le'ec a c'u' a tane'ex a c'atiintiqui, bele'ex a ca'a a c'aate ti'i a Tattzil etel in c'aba'a. Inene, bel in quin tz'aa' te'ex ti'i ca' chiclac u qui'il in Tat,— cu t'an a Jesusu. 14 —Bel in quin tz'aa' te'ex le'ec a c'u' a bele'ex a ca'a a c'aate etel in c'aba',— cu t'an a Jesusu. 15 —Pues te'i. Wa yaj a wu'yeene'ex, tz'ocse'ex in t'an, 16 y bel in quin c'aate ti'i a Tattzili. Le'ec ala'aji, bel u cu tz'aa' te'ex ulaac' a waj anatile'ex ti'i ca' culac ta wetele'ex jumpul. Le'ec ala'aji, le'ec u Püsüc'al a Dioso. Walac u ye'ic a jaja,— cu t'an a Jesusu. 17 —Le'ecoo' u chucaan a cristianojo, ma' ta'achoo' u yilic ma'ax u yeeloo' biqui'il u Püsüc'al a Dioso, mentücü, ma' yan biqui u c'ümicoo'. Inche'exe, a weele'ex u Püsüc'al a Dioso, u men que'en ta yaame'ex, y bel u ca'a ti p'aatül ta wetele'ex,— cu t'an a Jesusu. 18 —Pues te'i. Le'ec ca' xiquene, ma' bel in quin p'üte'ex jumpuli. Ca' wataquen tucaye'il ta wetele'ex,— cu t'an a Jesusu. 19 —Tz'etz'eec to u beel, ma' tu ca' iliquenoo' a cristiano yoc'olcaba. C'u' betiqui, bele'ex a ca'a a wileen. U men cuxa'anen jumpul, bele'ex ilic a ca'a a c'ümü' a cuxtal abe'e,— cu t'an a Jesusu. 20 —Ti u q'uinil a cümique'ex a cuxtal abe'e,bele'ex a ca'a a ch'aa' u tojil ti jun tuul iliquen etel in Tat. Bele'ex a ca'a a ch'aa' u tojil ti jun tuul ilique'ex tin wetel y jun tuul iliquen ta weteIe'ex,— cu t'an a Jesusu. 21 —Le'ec mac u yeel in t'an y walac u tz'ocsiquen, ala'aji, yaj u yubeen. U men yaj u yubeen, yajtzil u men in Tat. Baalo' ilic inene, yaj in wu'yi. Bel in quin yee' in bajil ti'i,— cu t'an a Jesusu. 22 —Noochil, ¿biqui ca' a yee' a bajil to'on y ma' ti'ijoo' ulaac' a cristiano yoc'olcaba?— cu t'an aj Judas ti'iji. Aj Judas abe'e, ma' le'ec aj Judas Iscarioteje. 23 —Le'ec mac a walac u yacuntiquene, bel u cu tz'oques in t'an. Bel u ca'a yacunbul ala 'i u men in Tat. Inen in wet'oc in Tata, bel ti ca'a ti c'ochol ti cuntal etel ala'aji,— cu t'an a Jesusu. 24 —Le'ec mac a ma' yaj u yubeene, ma' ta'ach u tz'ocsic in t'an. Le'ec a peetzil a tane'ex a wu'yiqui, ma' in pectzili. Le'ec abe'e, u peetzil a Tattzili, le'ec mac u tücaa'tajen,— cu t'an a Jesusu. 25 —Pues te'i. In wadaj te'ex tulacal abe' aleebe le'ec ti que'enen to ta yaame'exe,— cu t'an a Jesusu. 26 —C'u' betiqui, le'ec a Tattzili, bel u cu tücaa 'te te'ex u Püsüc'al etel in c'aba'. Le'ec u Püsüc'al a Dioso, le'ec a waj anatil. Bel u cu yee' te'ex tulacal. Bel u cu c'ajes te'ex tulacal boon in wadaj te'exe,— cu t'an a Jesusu. 27 —Pues te'i. Tan in tz'eec te'ex ca' jetz'a'anaque'ex a wool. Le'ec u jetz'a'anil in wool inene, le'ec a tan in tz'eec ca' yanac te'exe, ma' jabix a jetz'a'an-oolil a yan yoc'olcabi. Jetz'a'anaque'ex a wool. Ma' u jac'üle'ex a wool,— cu t'an a Jesusu. 28 —"Bel in ca'a. Ca' wataquen ta wetele'ex tucaye'il," queen te'ex sami. A wu'yaje'ex in wadic abe'e. Wa cuchi yaj a wu'yeene'exe, qui 'e 'ex cuchi a wool ca' awu'ye'ex ti bel in ca'a etel a Tattzil u men mas nooch u yanil tin wich,— cu t'an a Jesusu. 29 —Aleebe in wadaj te'ex abe'e, pero ma'ax to ucbuc. Le'ec ca' uchuc tulacal abe' a c'u' in wadaja, bele'ex a ca'a a mas tz'oques in t'an,— cu t'an a Jesusu. 30 —Ma' yan biqui in xantal ti top adü' te'ex. Le'ec a quisini, walac u tücaa' yoc'olcab. Watac ala'aji. Ma' yan u muc' u tücaa'teen,— cu t'an a Jesusu. 31 —Inene, walac in betic a jabix ilic u yadaj ten a Tattzili. Ti baalo'o, chica'an ti'ijoo' a cristiano yoc'olcab ti yaj in wu'yi a Tattzili. Co'ne'ex,—cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambala.

Juan 15

1 —Pues te'i. Le'ec inene, jabixen u xooc a uvaja. Le'ec in Tata, jabix le'ec a mac a tan u cününtic a uva ti qui',— cu t'an a Jesusu. 2 —Le'ec boon u yaq'ueel a ma' ta'ach u tz'eec u wichi, walac u queectic, y walac u joc'sic. Le'ec boon a walac u tz'eec u wichi, walac u xotic boon a ma' qui' tu yaam ti'i ca' u tz'aa' ti mas yaab u wich,— cu t'an a Jesusu. 3 —Inche'exe, etel in t'an in wadaj te'ex, acutzquinaja'ane'ex tun. Ma' ca' yan a c'as ta woc'ole'exe, mentücü, inche'exe, jabixe'ex u yaq'ueel a uvaja,— cu t'an. 4 —Jujun tuule'ex yan a tz'eec a tucul ti quet tin wetel. Inene, jede'ec in tz'eec in muc' te'exe. Le'ec u yaq'ueele, ma' tu tz'eec u wich wa ma' quet etel u xooc. Baalo' ilic inche'exe, wa ma' ta tz'eeque'ex a tucul ti quet tin wetele, ma' tu yantal te'ex a qui'il jabix u c'ati a Tattzili,— cu t'an a Jesusu. 5 —Inene, jabixen u xooc a uvaja. Inche'exe, jabixe'ex u yaq'ueele. Le'ec mac a tan u tz'eec u tucul ti quet tin wetel y inen a tan in tz'eec in muc' ti'i ala'i jabix u yaq'ueel etel u xooc, le'ec a bel u ca'a ti yantal ti'i u yaabil a qui'ili. Wa ma' ta tz'eeque'ex a tucul ti quet tin wetel jabix u yaq'ueel etel u xooco, ma' ta paatale'ex a betic a ma'ax c'u'iji,— cu t'an a Jesusu. 6 —Le'ec mac u p'ütaj u tz'eec u tucul ti quet tin wetele, bel u ca'a joc'sabül jabix ilic u yaq'ueel a uva a ma' qui'i. Walac u tiquil. Walac u much'quinbil y u pulbul ichil a c'aac'a. Te'i walac u chuul,— cu t'an a Jesusu. 7 —Wa que'ene'ex a tucul ti quet tin wetel y ma' tubbi te'ex in t'an, c'aate'ex c'u' a c'ate'exe, y bel u ca'a tz'abül te'ex,— cu t'an a Jesusu. 8 —Le'ec ti tane'ex a betic u yaabil a qui'ili, walac u yaalbül u qui'il a Tattzili. Ti baalo'o, chica'an ti inche'ex in waj cambale'ex,— cu t'an a Jesusu. 9 —Pues te'i. Jabix ilic ti yaj u yubeen a Tattzili, baalo' ilic ti yaj in wu'ye'ex. Ma' a p'ütique'ex a yacuntiquen,— cu t'an a Jesusu. 10 —Wa ca' a tz'ocse'ex in t'ana, yaj in wu'ye'ex. Baalo' ilic walac in tz'ocsic u t'an in Tat y yajtzilen u men,— cu t'an a Jesusu. 11 —In wadaj te'ex tulacal abe'e, ti'i ca' p'aatücu qui'il in wool ta wetele'ex, y ti'i ca' manüc tu pach u qui 'ile'ex a wool,— cu t'an a Jesusu. 12 —Pues te'i. Bel in quin wadü' te'ex c'u' a yan a betique'exe. Yacunte'ex a bajil ta bajile'ex jabix ilic ti walac in yacuntique'ex inene,— cu t'an a Jesusu. 13 —Le'ec mac u c'ubaj u bajil ca' quimsabüc yoc'ol u sa'altical u cuxtal u yet'oco, yaj u yubi u yet'oc tu jajil. Ma' yan biqui ca' mas paatac u yacunte u yet'oc,— cu t'an a Jesusu. 14 —Inche'exe, in wet'oque'ex wa ca' a bete'ex c'u' a walac in wadiqui,— cu t'an a Jesusu. 15 —Jun tuul aj meyaja, ma' u yeel c'u' a tan u betic u tz'ulili. C'u' betiqui, in laj ye'aj te'ex tulacal a boon in wu'yaj etel in Tata. In wadaj te'ex tulacal, mentücü, ma' tin ca' chiitique'ex jabixe'ex in waj meyaji, pero jabixe'ex in wet'oc,— cu t'an a Jesusu. 16 —Inche'exe, ma' a yeetajene'exi. Inen in yeetaje'ex. In tücaa'taje'ex ca' a bete'ex u yaabil a qui'ili. A qui'il a tane'ex a betiqui, ma' tu moch jobol. Tulacal a c'u' a walaque'ex a c'aatic ti'i a Tattzil etel in c'aba 'a, bel u cu tz'aa' te'ex, u men boon a qui'il a tane'ex a betiqui,— cu t'an a Jesusu. 17 —Le'ec a c'u' a yan a betique'exe, yan a yacuntique'ex a bajil ta bajile'exe,— cu t'an a Jesusu. 18 —Pues te'i. Wa tan u motzintique'ex u chucaan a cristiano yoc'olcaba, a weele'ex ilic ti payanbej u motzintajenoo' inene,— cu t'an a Jesusu. 19 —Le'ecoo' u chucaan a cristiano yoc'olcaba, yaj u yuboo' u bajil. Wa cuchi jumbel a tucule'ex eteloo' a cristiano abe'e, yajtzile'ex cuchi u menoo'. C'u' betiqui, ma'jumbel a tucule'ex etel u chucaan a cristiano yoc'olcab u men in yeetaje'ex tu yaamoo' ala'oo'o. Yoc'ol abe'e, motztzile'ex u menoo' u chucaan a cristiano yoc'olcaba,— cu t'an a Jesusu. 20 —C'ajese'ex a t'an in wadaj te'exe. "Ma' mas nooch u wichil u meyaj jun tuul aj meyaj tuwich u tz'ulili," queen te'ex. Wa u betajoo' ten a c'asa, beloo' ilic u cu bete' te'ex a c'asa. Wa u tz'ocsajoo' in t'an inene, beloo' ilic u cu tz'ocse'ex a t'an inche'exe,— cu t'an a Jesusu. 21 —C'u' betiqui, tulacal a c'u' a beloo' u cu bete' te'exe, beloo' u cu bete' u men tane'ex a tz'ocsiquen. Beloo' u cu bete' abe' u men ma' u yeeloo' biqui'il a Tattzili, le'ec mac u tücaa 'tajene,— cu t'an a Jesusu. 22 —Pues te'i. Wa cuchi ma' taleen in wadoo' ti'i c'u' u c'ati a Dioso, ma' cuchi yanoo' u sip'il. C'u' betiqui, taleen, mentücü, ma' yan biqui u yadicoo' ti ma' yanoo' u sip'il,— cu t'an a Jesusu. 23 —Le'ec mac tan u motzintiquene, tan ilic u motzintic in Tat,— cu t'an a Jesusu. 24 —Wa cuchi ma' in betaj a milagro tu yaamoo'o, ma' cuchi yanoo' u sip'il. Ma'ax mac u betaj a jabix in betaj inene. C'u' betiqui, u yilajoo' c'u' in betaj, y u motzintajenoo'. U motzintajoo' ilic in Tata,— cu t'an a Jesusu. 25 —C'u' betiqui, yan u yuchul ti baalo' u men baala' ti tz'iiba'an ichil u ju'um a Dioso: "U motzintajenoo' ti ma' yan c'u' aj etel," cu t'an a t'an a tz'iiba'an ichil u ju'um a Dioso,— cu t'an a Jesusu. 26 —Pues te'i. Le'ec ca' xiquen etel a Tattzili, bel in quin tücaa'te ta wetele'ex a waj anatile'ex, le'ec u Püsüc'al a Dioso. Walac u ye'ic a jaja. Te'i u talel etel a Tattzili. Bel u ca'a u tzicbalteen,— cu t'an a Jesusu. 27 —Baalo' ilicinche'exe, bele'ex ilic a ca'a a tzicbalteen, u men que'ene'ex tin wetel ti u cajeeb ti cajeen in tzicbalte a Dioso,— cu t'an a Jesusu.

Juan 16

1 —Pues te'i. In wadaj te'ex tulacal abe' ti'i ma' a p'ütiquene'ex,— cu t'an a Jesusu. 2 —Bele'ex a ca'a joc'sabül ichil boon a naj tuba walacoo' u much'tal ti wetcaal u c'ajesoo' a Dioso. Watac u q'uinil ti ie'ec mac a tan u quimsique'exe, bel u cu tucle ti tan u betic u meyaj a Dios ti tan u quimsique'ex,— cu t'an a Jesusu. 3 —Beloo' u cu bete' ti baalo' u men ma' u yeeloo' biqui'il a Tattzili, ma'ax u yeelenoo',— cu t'an a Jesusu. 4 —In wadaj te'ex tulacal abe'e. Ti baalo'o, le'ec ca' c'ochoc u yorajil u yuchul, bel u ca'a ti c'aal te'ex ti le'ec abe' in wadaj te'ex ti wataca,— cu t'an a Jesusu.—Pues te'i. Le'ec ti caje'ex a wet'octeene, ma' in wadaj te'ex c'u' a watac ta woc'ole'ex u men que'enen to ta yaame'ex,— cu t'an a Jesusu. 5 —C'u' betic aleebe, bel in ca'a etel mac u tücaa'tajen. Ma'ax mac ta yaame'exe, tan u c'aatic ten tuba bel in ca'a,— cu t'an a Jesusu. 6 —Aleebe u men in wadaj te'ex ti bel in ca'a, yajaje'ex a wool. 7 Tan in wadic te'ex u jajil. Mas qui' te'ex ca' xiquen. Wa ma' tin beele, ma' tu yudel ta wetele'ex a waj anatil, le'ec u Püsüc'al a Dioso. C'u' betiqui, ca' xiquene, bel in quin tücaa'te ala'i ta wetele'exe,— cu t'an a Jesusu. 8 —Le'ec ca' uduc u Püsüc'al a Dioso, bel u cu yee' ti'ijoo' a cristiano ti yanoo' u sip'il. Bel ilic u cu yee' ti'ijoo' ti toj in na'at. Bel ilic u cu yee' ti'ijoo' ti tz'abüloo' u ca'a ichiloo' u sip'il xan,— cu t'an a Jesusu. 9 —Bel u ca'a yee'beloo'u sip'il u men ma' que'enoo' u yool tin pach,— cu t'an a Jesusu. 10 —Bel u ca'a yee'beloo' ti'i a cristiano ti toj in na'at u men bel in ca'a etel a Tattzili, y ma' ta ca' iliquene'ex,— cu t'an a Jesusu. 11 —Bel u ca'a yee'beloo' ti'i a cristiano ti beloo' u ca'a tz'abül ichiloo' u sip'il, u men le'ec a quisin a walac u tücaa' yoc'olcaba, ac ila'an tun ti yan u sip'il ala'i u men aj il sip'ili,— cu t'an a Jesusu. 12 —Pues te'i. Yan ti yaab c'u' a yan to in c'ati cuchi in wadü' te'exe. C'u' betiqui, ma' ta paatale'ex a ch'a'ic u tojil aleebe,— cu t'an a Jesusu. 13 —Le'ec u Püsüc'al a Dioso, walac u ye'ic a jaja. Le'ec ca' uduc ala'i ta yaame'exe, bel u cu yee' te'ex tulacal a jaja. Ma' u yanil a bel u cu yadü'ü. Bel u cu yadü' tulacal a boon a aalbi ti'iji. Bel u cu yadü' te'ex c'u' a watac yoc'olcab,— cu t'an a Jesusu. 14 —Bel u cu yadü' in qui'il, u men bel u cu yubi c'u' a tan in wadiqui, ca' tun u yadü' te'exe,— cu t'an a Jesusu. 15 —Tulacal c'u' a yan ti'i a Tattzili, ten, mentücü, in wadaj te'ex ti le'ec u Püsüc'al a Dioso, bel u cu yubi tin wetel, y bel u cu yadü' te'ex,— cu t'an a Jesusu. 16 —Pues te'i. Tz'etz'eec to u beel ti ma' ta wiliquene'ex. Tz'etz'eec mas pachili, bele'ex a ca'a a wileen tucaye'il u men bel in ca'a etel a Tattzili,— cu t'an a Jesusu. 17 Yanoo' tu yaam u yaj cambal, u c'aatajoo' tu bajil. —¿C'u' u nu'cul a tan u yadic to'ono?— cu t'anoo' tu bajil. —"Tz'etz'eec to u beel ti ma' ta wiliquene'ex. Tz'etz'eec mas pachili, bele'ex a ca'a a wileen tucaye'il u men bel in ca'a etel aTattzili," cu t'an to'on,— Cu t'anoo' tu bajil. 18 —¿C'u' a tan u yadic to'on a tz'etz'eec to u beele? Ma' eela'an c'u' a tan u yadic to'ono,— cu t'anoo' tu bajil. 19 Le'ec a Jesusu, u yeel ti u c'atoo' cuchi u c'aate ti'i c'u' a tan u yadiqui. —¿Tane'ex wa a c'aatic ta bajile'ex u nu'cul a c'u' in wadaja? "Tz'etz'eec to u beel ti ma' ta wiliquene'ex. Tz'etz'eec mas pachili, bele'ex a ca'a a wileen tucaye'il," queen te'ex,— cu t'an a Jesusu. 20 —Tan in wadic te'ex u jajil. Bele'ex a ca'a ti oc'ol u men ma' ta wiliquene'ex. Bel u ca'a ti yajtal a woole'ex. Le'ecoo' u chucaan a cristiano yoc'olcaba, bel u ca'a ti qui'taloo' u yool, u men ma' tanoo' u yiliquen. C'u' betiqui, le'ec u yajil a woole'exe, bel u ca'a ti manül. Qui'tal u ca'a a woole'ex,— cu t'an a Jesusu. 21 —Le'ec ti tan to u yantal u yal a nooch 'upu, yaj u yool u men c'ochi u yorajil u c'ümü' a yaja. C'u' betiqui, le'ec ti yanac u yala, walac u tubul ti'i u yajil. Qui' u yool etel u yal,— cu t'an a Jesusu. 22 —Baalo' ilic inche'exe. Yaj a woole'ex aleebe. C'u' betiqui, bel in quin wile'ex tucaye'il, mentücü, bel u ca'a ti qui'tal a woole'ex. Ma'ax mac jede'ec u paatal u joc'sic u qui'ile'ex a wool ti a q'uin abe'e,— cu t'an a Jesusu. 23 —Ti a q'uin abe'e, ma' bele'ex a ca'a a c'aate ten a ma'ax c'u'iji. Tan in wadic te'ex u jajil. Le'ec a Tattzili, bel u cu tz'aa' te'ex le'ec a c'u' a walaque'ex a c'aatic ti'i etel in c'aba',— cu t'an a Jesusu. 24 —Tac leeb ma'ax c'u' a c'aataje'ex etel in c'aba'. Tan ti tanaque'ex a c'aatic ti'i c'u' a c'ate'exe, ti'i ca' qui'aque'ex a wool tu jajil,— cu t'an a Jesusu. 25 —Pues te'i. Tulacal ada' in wadai te'ex ichmucult'an. C'ochol u ca'a u q'uinil ti ma' tin ca' t'an ich mucult'an. Bel in quin wadü' te'ex etel a t'an a chica'an u nu'cul yoc'ol a Tattzili,— cu t'an a Jesusu. 26 —Ti a q'uin abe'e, bele'ex a ca'a a c'aate ti'i a Tattzil etel in c'aba', y bel u ca'a tz'abül te'ex. Ma' tan in wadic te'ex ti bel in quin wadü' ti'i a Tattzil ca' u tz'aa' te'ex c'u' a tane'ex a c'aatiqui,— cu t'an a Jesusu. 27 —Ma' tin c'aatic ti'i u men ma' tzaj. Le'ec a Tattzili, yaj ilic u yube'ex xan. Yajtzile'ex u men walaque'ex a yacuntiquen, y u men a tz'ocsaje'ex ti te' taleen etel a Tattzili,— cu t'an a Jesusu. 28 —Te' taleen etel a Tattzili, y udeen wa'ye' yoc'olcab. Bel in ca'a ti joc'ol wa'ye' yoc'olcab. Ca' bel in ca'a etel a Tattzili,— cu t'an a Jesusu. 29 —Aleebe chica'an a t'an. Ma' tan a t'an ich mucult'an,— cu t'anoo' u yaj cambal ti'i a Jesusu. 30 —Aleebe ti weel ti le'ec incheche, a weel tulacal. Ma'ax mac tzaj u yadic tech c'u' a bel u cu c'aate u men a weel tun c'u' a bel u cu c'aate tech. U men abe'e, walac ti tz'ocsic ti te' tala'anech etel a Dioso,— cu t'anoo' u yaj cambal ti'i. 31 —¿Tane'ex wa a tz'ocsiquen aleebe?— cu t'an a Jesus ti uchi u nuuc. 32 —Watac u c'ochol u yorajil ti bele'ex a ca'a wecbel jujun tuulil ta wotoche'ex. Bele'ex a ca'a a p'üteen tin junal. C'u' betiqui, ma' que'enen tin junali. Le'ec a Tattzili, que'en tin wetel,— cu t'an a Jesusu. 33 —In wadaj te'ex ti baalo' ti'i ca' jetz'lac a woole'ex tin wetel. Le'ecoo' u chucaan a cristiano yoc'olcaba, beloo' u cu yajcunte'ex. C'u' betiqui, ma' a saactale'ex. Inene, in cho'aj a quisin a walac u tücaa' yoc'olcab,— cu t'an a Jesusu.

Juan 17

1 Pues te'i. Le'ec ti jobi u yadic abe' ti'ijoo' u yaj cambala, u cha'antaj a ca'an a Jesusu. —Tat,— cu t'an ti'i a Tattzili. —C'ochi u yorajil. Ye'e ti nooch u wichil in meyaj ti'i ca' in yee' ti top nooch a yanil incheche,— cu t'an a Mejentzili. 2 —Bete ti baalo', u men a tz'aj tulacaloo' a cristiano tin c'ü'. Inene, walac in tz'eec a cuxtal a ma' yan q'uin u jobol ti'ijoo' boon tuul a tz'aj tene,— cu t'an a Mejentzil ti'i a Tattzili. 3 —Ti ca' u c'ümoo' a cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo, yan u tz'ocsiquecboo',— cu t'an a Jesus ti'i a Tattzili. —Yan ilic u tz'ocsiquenoo'. Jesucristojen. Jadi' inchech a Dios tu jajili. Inchech a tücaa'tajen,— cu t'an a Jesusu. 4 —Le'ec ca' in betaj a meyaj a tz'aj ten ca' in bete'e, in ye'aj a yanil wa'ye' yoc'olcab,— cu t'an a Jesusu. 5 —Aleebe Tat, tz'a ten in meyaj tucaye' ti ca'an jabix ilic a yan ten le'ec ti que'enen to ta wetel ti ma'ax to betabüc a yoc'olcaba,— cu t'an a Jesusu. 6 —In ye'aj biqui'il a na'at ti'ijoo' boon a cristiano yoc'olcab a yeetaj ti'i a tz'aa' tene. Le'ec ala'oo'o, techoo', y a tz'ajoo' ten. U tz'ocsajoo' a t'an,— cu t'an a Jesusu. 7 —Aleebe u yeeloo' ti le'ec in patalil a tz'aj tene, tali ta wetel,— cu t'an a Jesusu. 8 —In wadaj ti'ijoo' a t'an a wadaj tene. U c'ümajoo', mentücü, u yeeloo' ti jaj ti taleen ta wetel. Walacoo' u tz'ocsic ti le'ec incheche, a tücaa'tajen,— cu t'an a Jesus ti'i a Tattzili. 9 —Tan in c'aatic tech yoc'ol ala'oo'o. Ma' tan in c'aatic tech yoc'ol tulacal a cristiano yoc'olcabi. Jadi' tan in c'aatic yoc'ol boon a tz'aj ten. Ala'oo'o, techoo', 10 y tulacal boon atene, comon to'on ilic xan. Walacoo' u ye'ic ti top nooch u wichil in meyaj,— cu t'an a Jesusu. 11 —Wataquen ta wetel. C'u' betic ala'oo'o, p'aatüloo' u ca'a wa'ye' yoc'olcab. Inene, ma'. Tat, toj a na'at jumpul. Cününtoo' boon tuul a tz'aj ten etel a muc' ti'i ca' p'aatücoo' ti jumbeloo' u na'at jabixo'on iliqui,— cu t'an a Jesusu. 12 —Le'ec ti que'enen to tu yaamoo' boon tuul a tz'aj tene, in cününtajoo' etel a muc'. Laj que'enoo' ta c'ü'. Ma' yan a sa'tiji. Jadi' a jun tuul a joq'uiji. U beel ilic ti'i ti yan u joc'ol ta c'ü' ti'i ca' manüc jabix ilic ti ac tz'iiba'an ichil a ju'um a teche,— cu t'an a Jesusu. 13 —C'u' betic aleebe, wataquen ta wetel,— cu t'an a Jesusu. —Tan in wadic tech tulacal abe'e, le'ec ti que'enen to wa'ye' yoc'olcaba, ti'i ca' qui'acoo' u yool jumpul a boon a ten etel a qui'-oolal a jabix a yan tene,— cu t'an a Jesus ti'i u Tata. 14 —In wadaj a peetzil ti'ijoo'. C'u' betiqui, motztziloo' u men u chucaan a cristiano yoc'olcaba, u men ma' jumbeloo' u tucul etel ala'oo'o. Baalo' ilic inene, ma' jumbel in tucul etel u chucaan a cristianojo,— cu t'an a Jesusu. 15 —Ma' tan in c'aatic tech ca' a joq'uesoo' yoc'olcab boon a tz'aj teni. Jadi' tan in c'aatic tech ca' a cününtoo' ti'i ma' u ti'albüloo' u men a quisini,— cu t'an a Jesus ti'i u Tata. 16 —Ma' jumbeloo' u tucul etel u chucaan a cristiano yoc'olcaba, jabix ilic inen a ma' jumbel in tucul etel u chucaan a cristianojo,— cu t'an a Jesusu. 17 —Tojquintoo' u na'at etel a jajil t'ana. Le'ec a pectzili, le'ec a jajil t'ana,— cu t'an a Jesusu. 18 —Jabix ilic ca' a tücaa'tajen in bete' c'u' a c'ati wa'ye' yoc'olcaba, baalo' ilic ca' in tücaa'tajoo' tu yaamoo' a cristiano yoc'olcabboon a tz'aj tene,— cu t'an a Jesusu. 19 —Yoc'lal boon a tz'aj tene, in tz'aj in wool tu pach a meyaj a tz'aj ten. Ti baalo'o, beloo' u ca'a ti tojtal u na'at u men a jaja,— cu t'an a Jesus ti'i a Tattzili. 20 —Pues te'i. Tan in c'aatic tech ca' tz'abüc a qui' ma' jadi' ti'ijoo' in waj cambal ada'oo'i. Yanoo' ulaac' mac beloo' to u cu tz'aa' u yool tin pach u menoo' u t'an in waj cambal. Tan ilic in c'aatic tech yoc'ol ala'oo'o,— cu t'an a Jesus ti'i u Tata. 21 —In c'ati ca' culacoo' ti jumbelacoo' tu bajil. Tat, jabix ilic ti jumbelech tin wetel y jumbelen ta wetel, in c'ati ca' culacoo jabix jumbeloo' ilic tu bajil tiqui wetel. Ti baalo'o, le'ecoo' u chucaan a cristiano yoc'olcaba, beloo' u cu tz'oques ti inchech a tücaa'tajen,— cu t'an a Jesusu. 22 —Le'ec ilic a meyaj a nooch u wichil a tz'aj ten ti'i ca' in bete'e, le'ec ilic in tz'aj ti'ijoo' ti'i ca' u betoo'o, ti'i ca' culacoo' ti jumbeloo' ilic tu bajil jabix ilic inen ta wetele,— cu t'an a Jesus ti'i u Tata. 23 —Inene, jumbelen ilic eteloo'. Incheche, jumbelech ilic tin wetel. Ti baalo'o, beloo' u ca'a ti cuntal ti jumbeloo' ilic tu bajil tu jajil. Le'ec ti jumbeloo' ti baalo'o, le'ecoo' u chucaan a cristiano yoc'olcaba, beloo' u cu yeelte ti inchech a tücaa'tajen. Beloo' u cu yeelte ti jabix ilic ti yaj a wu'yeene, baalo' ilic ti yaj a wu'yoo' boon a tz'aj tene,— cu t'an a Jesusu. 24 —Tat, le'ec a boon tuul a tz'aj tene, in c'ati cuchi ti que'enoo' tin wetel le'ec tuba que'enen ti'i ca' u yiloo' in muc' a tz'aj tene. Yaj a wu'yeen, le'ec ti ma'ax to betabüc a yoc'olcaba,— cu t'an a Jesusu. 25 —Tat, toj a na'at. Le'ecoo' u chucaan a cristiano yoc'olcaba, ma' u yeelechoo'i. C'u' betic inene, in weelech. Le'ec boon a tz'aj tene,walacoo' u tz'ocsic ti le'ec incheche, a tücaa'tajen,— cu t'an a Jesusu. 26 —In ye'aj ti'ijoo' biqui'il a na'at, y tan ti tan ilic in ye'ic ti'ijoo'. Tanil u cünicoo' biqui ti yaj a wu'yeene, beloo' u cu mas yacunte u bajil tu bajiloo', y p'aatül in ca'a ti jumbelen ilic eteloo',— cu t'an a Jesus ti'i a Tattzili.

Juan 18

1 Pues te'i. Le'ec ti jobi u c'ajsic a Dioso, a Jesus u yet'ocoo' u yaj cambala, binoo' junxeel a ja' a Cedron u c'aba'a. Yan u cuuch a püc'aal te'i. Ocoo' ichil. 2 Le'ec aj Judas u tzolaj a Jesusu, u yeel ilic u cuuch a püc'aal abe'e, u men yaab sut c'ochoo' te'i a Jesus eteloo' u yaj cambala. 3 Pues te'i. C'ochoo' te'i aj Judas u yet'ocoo' u yaabil a soldadojo. Yanoo' ilic a jabix soldado a walacoo' u cününtic u yotoch a Dios a tücünacoo' tu pach aj Judasa. Laj tücaa'boo' u menoo' u noochil u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i Dios u yet'ocoo' a fariseo u c'aba'oo' u na'ata. C'ochoo' eteloo' u lampara, eteloo' u tücte' a t'üba'ana, y eteloo' c'u' a c'abeet ti'ijoo' ti p'isbaj. 4 A Jesusu, u yeel tulacal a c'u' a bel u cu c'ümü'ü. Bini n c'ümoo'o. —¿Mac a tane'ex a cüxtiqui?— cu t'an ti'ijoo'. 5 —Le'ec a Jesus a tala'an ich caj Nazarete,— cu t'anoo' ti'i ti uchoo' u nuuc. —Inen abe'e,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. Le'ec aj Judas u tzolaj a Jesusu, que'en tu yaamoo' a c'ochoo' to. 6 Le'ec ti ca' u yadaj ti inen abe'e, binoo' ti cuculpach, y c'axoo' ti lu'um. 7 —¿Mac a tane'ex a cüxtiqui?— cu t'an ti'ijoo' tucaye'il. —Le'ec a Jesus a tala'an ich caj Nazarete,— cu t'anoo' ti'i. 8 —In wadaj te'ex ti inen abe'e. Wa cheninen a tane'ex a cüxtiquene, cha'oo' u beel a winic ada'a,— cu t'an a Jesus ti uchi u nuuc. 9 U nuuctajoo' ti'i ca' cha'bücoo' u yaj cambal, ti'i ca' manüc c'u' u yadaj ti'i a Tattzil sami. —Le'ec boon a tz'aj tene, laj que'enoo' ta c'ü'. Ma' yan a joq'ui ta c'ü',— cu t'an ti'i a Tattzil sami. 10 Pues te'i. Yan jun tuul a winiqui, aj Malco u c'aba'. U yetc'ocholoo' a soldadojo. Le'ec ala'aji, walac u meyaj ichil u yotoch a winic a mas nooch u wichil u meyaj tu yaamoo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. Yan a maasca' etel aj Simon Pedrojo. U joc'saj. U jan ch'üctaj u xiq'uin tu yaj toj tu yaj seeb c'ü' a winic abe'e. 11 —Tz'a a maasca' ichil u pix. Mas qui' ca' in c'ümü' c'u' a tan u tz'eec ten a Tattzil ca' in c'ümü'ü,— cu t'an a Jesus ti'i aj Pedrojo. 12 Pues te'i. Le'ecoo' u yaabil a soldado u yet'ocoo' u noochil eteloo' a jabix soldado u yaj cananil u yotoch a Dioso, u müchajoo' a Jesusu. U c'üxajoo'. 13 Payanbej u bensajoo' etel aj Anas u men le'ec a noochwinic abe'e, le'ec u ja'an aj Caifasa. Le'ec aj Caifasa, mas nooch u wichil u meyaj tu yaamoo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. 14 Le'ec ilic aj Caifas abe'e, le'ec u yadaj biq'uin ado' ti mas qui' ca' quimsabüc jun tuul a winic ti u jel a caja. 15 Pues te'i. Le'ec aj Simon Pedrojo, tücünac ich mucul tu pach a Jesusu. Baalo' ilic xan u men ulaac' jun tuul u yaj cambal a Jesusu.Eeltzil ala'i u men a winic a mas nooch u wichil u meyaj tu yaamoo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. U men eeltzili, oqui aj cambal abe' etel a Jesus ichil u cotil u yotoch a noochwiniqui. 16 C'u' betiqui, p'aati aj Pedro tu pach u chi' a coto. Le'ec aj cambal a eeltzil abe'e, bini ti tzicbal etel ix meyaj a tan u cününtic u chi' a coto. U yocsaj aj Pedrojo. 17 — ¿Ma' wa le'ec inchech jun tuul u yaj cambal a winic abe'e?— cu t'an u yaalbül aj Pedro u men ix meyaj a walac u cününtic u chi' a coto. —Ma' ineni,— cu t'an ti'i. 18 Pues te'i. Top tan a siisi. Le'ecoo' aj meyaj u yet'ocoo' a jabix soldado u yaj Cananil u yotoch a Dioso, u t'übajoo' a c'aac'a. Wa'anoo' te'i ti q'uiich. Le'ec aj Pedrojo, wa'an ilic tu yaamoo' ti q'uiich. 19 Pues te'i. Le'ec a winic a mas nooch u wichil u meyaj tu yaamoo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso, caji u c'aate ti'i a Jesus u pectzil u yaj cambaloo', y a t'an boon u yadaja. 20 —Uchi in t'an tu taanoo' a cristianojo. Walac in t'an ichil boon a naj tuba walacoo' u much'tal ti wetcaal u c'ajes a Dioso, y ichil u yotoch a Dioso. Tulacaloo' ti wetcaal, walacoo' u much'tal te'i. Ma'ax c'u' in wadaj ich muculu,— cu t'an a Jesus ti'i a nooch winic abe'e. 21 —¿C'u' ca'a tan a c'aatic ten? C'aatoo' ti'i boon u yubaj in t'an c'u' in wadaja. U yeeloo' c'u' in wadaja,— cu t'an a Jesusu. 22 Pa'loxbi u wich a Jesus etel c'u' u yadaj u men jun tuul a jabix soldado u yaj cananil u yotoch a Dios a que'en tu tzeele. —¿Baalo' wa ca' a nuucte ala'aji? Ala'aii, mas nooch u wichilu meyaj tu yaamoo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso,— cu t'an ti'i a Jesusu. 23 —Wa ma' toj in t'ana, adü ti'i tulacaloo' a que'enoo' wa'ye' c'u' a ma' tojo. Wa toj in t'ana, ¿c'u' ca'a tan a jütz'iquen?— cu t'an a Jesus ti'iji. 24 Pues te'i. Le'ec aj Anasa, u tücaa 'taj a Jesus etel aj Caifasa, le'ec a mas nooch u wichil u meyaj tu yaamoo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. C'üxa'an to a Jesusu. 25 Pues te'i. Wa'an ti que'en aj Pedro ti q'uiich. Le'ecoo' u chucaan a que'enoo' te'iji, u c'aatajoo' ti'i. —¿Ma' wa le'ec inchech jun tuul u yaj cambal a Jesusu?— cu t'anoo' ti'i. —Ma', ma' ineni,— cu t'an ti'ijoo'. 26 Te'i que'en jun tuul a walac u meyaj ichil u yotoch a winic a mas nooch u wichil u meyaj tu yaamoo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. Aj meyaj abe'e, u chucul u yet'oc a ch'ücbi u xiquin u men aj Pedrojo. —¿Ma' wa in wilajech ichil u cuuch a püc'aal etel a Jesusu?— cu t'an ti'i aj Pedrojo. 27 Aj Pedrojo, u yadaj ti ma' le'ec tucaye'ili. Tu seebal uchi u ya wat aj t'ele. 28 Pues te'i. U joc'sajoo' a Jesus ichil u yotoch aj Caifasa. U bensajoo' tu yotoch caj tuba que'en a gobernadoro. Top jatz'ca' to. Ala'oo'o, ma' ocoo' ichil u yotoch caji. Watac u fiestajiloo' u caal le'ec biq'uin ti walacoo' u c'ajsic biq'uin mani u yaj xa'num Dios ti ca'an yoc'oloo' uchi. Wa cuchi ocoo' ichil u yotoch caj, ma' cuchi tu paataloo' u janal ichil a fiestaabe'e. 29 U men ma' ocoo'o, joq'ui aj gobernador Pilato ti t'an eteloo'. —Tzole'ex ten c'u' u sip'il a winic ada'a,— cu t'an ti'ijoo'. 30 —Wa cuchi ma' yan u sip'ili, ma' cuchi ti talesaj tech,— cu t'anoo' ti'i. 31 —Bense'ex inche'exe. Ca' a wile'ex biqui ti ca' a bete'ex jabix ti tz'iiba'an ichile'ex a ley a te'exe,— cu t'an aj Pilato ti'ijoo'o. —Ma' yan biqui ca' ti quimes a mac u men a ley incheche. Jadi' inchech jaj tech wa u quimil wa ma',— cu t'anoo' aj Israel ti'iji. 32 Uchi abe' ti'i ca' manüc jabix ilic n yadaj a Jesus yoc'ol biqui ti bel u ca'a quimsabül tuwich u cruzil, y ma' ta 'ach u quimsabül a mac u menoo' aj Israel tuwich cruz. 33 Pues te'i. Oqui aj Pilato ichil u yotoch caj tucaye'il. U yadaj ca' c'ochesabüc a Jesusu. —¿Inchech wa u reyoo' aj Israele?— cu t'an u yaalbül a Jesusu. 34 —¿Chen wa inchech tan a c'aatic ta junal, wa xan yan ulaac' mac u yadaj tech tin woc'ol?— cu t'an a Jesus ti uchi u nuucu. 35 —Inene, ma' a tuclic ti aj Israelen. Le'ecoo' ilic a wetcaal eteloo' u noochil u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso, le'ecoo' ilic u c'ubajech ten. ¿C'u' a sip'il?— cu t'an aj Pilato ti'iji. 36 —Inene, reyen, pero ma' ti'i a wa'ye' yoc'olcabi,— cu t'an a Jesusu. —Wa cuchi reyen yoc'olcaba, le'ec boon a cristiano a tene, jede'ecoo' cuchi u p'isbaj ti'i ma' in müchbül u menoo' aj Israele. C'u' betiqui, ma' reyen ti'i a yoc'olcabi,— cu t'an a Jesus ti uchi u nuucu. 37 —Reyech inchech ti baalo',— cu t'an aj Pilato ti'iji. —Reyen ilic, jabix ilic ti tan a wadi qui. Yanajeen ti'i ca' in yee' a jaja, mentücü, udeen wa'ye' yoc'olcab. Boon a walac u tz'ocsic a jaja, walac u yubic in t'an,—cu t'an a Jesus ti'iji. 38 —¿C'u' a jaja? Ma'ax c'u 'i,— cu t'an aj Pilato ti'iji.Pues te'i. Le'ec ti jobi u yadic abe'e, joq'ui pach naj aj Pilato tuba que'enoo' aj Israele. —Ma' ilic in cüxtaj u sip'il ala'aji,— cu t'an aj Pilatojo. 39 —C'u' betiqui, le'ec ti tane'ex a tiesta ti tane'ex a c'ajsic biq'uin ti mani u yaj xa'num Dios ti ca'an yoc'ol a uchben mamaa'e'exe, suque'ex ca' in chaa' jun tuul a preso te'exe. ¿Ma' wa qui' ta wiche'ex ca' in cha'e'ex a reyile'ex aj Israel?— cu t'an aj Pilato ti'ijoo'o. 40 —Ma' ti c'ati ca' a chaa' a Jesusu. Ti c'ati ca' cha'büc aj Barrabasa,— cu t'anoo' ti'i ti chich. Le'ec aj Barrabasa, aj xuuch'.

Juan 19

1 Pues te'i. Le'ec aj Pilatojo, u tz'aj ti jütz'bül a Jesus etel jatz'. 2 Le'ecoo' a soldadojo, u jit'ajoo' a q'ui'ix ca' culac jabix corona. U tz'ajoo' tu pol a Jesusu. U tz'ajoo' a noc' a jabix u color ix yames yoc'ol a Jesusu. 3 Binoo' tu taan a Jesus a soldadojo. —Inchech u reyoo' aj Israel. Ca' qui'ac a wool,— cu t'anoo' ti'i. Le'ecoo' a soldadojo, u loxajoo' a Jesusu. 4 Pues te'i. Le'ec aj Pilatojo, ca' joq'ui u yila' a cristiano pach naj. —Ile'ex. Bel in quin tales a Jesus ta taane'ex ti'i ca' a wile'ex ti ma' in cüxtaj n sip'il,— cu t'an aj Pilato ti'ijoo'o. 5 Pues te'i. Joq'ui a Jesus pach naj. Que'en a corona q'ui'ix tu pol. Que'en a noc' a jabix u color ix yames tu pach. —Ile'ex a winiqui,— cu t'an aj Pilato ti'ijoo'o. 6 Le'ec u noochiloo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso, u yet'ocoo' a jabix soldado u yaj cananil u yotoch a Dioso, le'ec ca' u yilajoo' a Jesusu, cajoo' ti t'an tichich. —Tz'a tuwich cruz. Tz'a tuwich cruz,— cu t'anoo' ti chich. —Ch'a'e'ex inche'ex a winic ada'a. Tz'aje'ex tuwich cruz. Ti'i ten inene, ma' yan u sip'il,— cu t'an aj Pilato ti'ijoo'o. 7 —Yan to'on a leye. Ichil a ley abe'e, yan u quimil u men u tz'aj u bajil jabix u Mejen a Dioso,— cu t'anoo' ti'i. 8 Le'ec ca' u yubaj c'u' u yadajoo' yoc'ol a Jesusu, mas saacaji aj Pilatojo. 9 Oqui tucaye' ichil u yotoch caj. —¿Tuba tala'anech incheche?— cu t'an ti'i a Jesusu. C'u' betiqui, ma' uchi u nuuc a Jesusu. 10 —¿Ma' wa bel a ca'a a nuucteen? ¿Ma' wa a weel ti yan in muc' in cha'eech ca' xiquech? Yan ilic in muc' in tz'a'eech ca' quimsabüquech tuwich a cruzil,— cu t'an aj Pilato ti'i u men ma' uchi u nuuc. 11 —Incheche, ma' yan a muc' a tücaa 'teen, wa cuchi ma' tz'abi tech u men a Dioso,— cu t'an a Jesus ti'i aj Pilatojo. —U men abe'e, le'ec mac u c'ubajen teche, le'ec a mas nooch u sip'ili,— cu t'an a Jesusu. 12 Le'ec ca' u yubaj abe' aj Pilatojo, caji u cüxte biqui ca' u chaa' a Jesus ca' xi'ic. —Wa ca' chaa' u beel a Jesusu, ma' u yet'oquech a rey cuenta Romaji,— cu t'anoo' aj Israel ti chichi. —Ala'aji, tan u tz'eec u bajil jabix rey. Le'ec boon a walac u tz'eec u bajil ti reyili, le'ec u yettz'iiquil a rey cuenta Romaja,— cu t'anoo' aj Israel ti chichi. 13 Le'ec ca' u yubaj abe' aj Pilatojo, u bensaj a Jesus pach naj. Tinlaji aj Pilato tu silla tuba walac u yil sip'il. Tusa'an tunich u c'aba' a te'iji. Gabata u c'aba' a te'i ichil a t'an hebreojo. 14 C'ochi a chuunq'uini. Samalac yan a fiesta le'ec ti tan u c'ajsabül biq'uin ti mani u yaj xa'num Dios ti ca'an yoc'oloo' uchiji.Pues te'i. —Jeda'e'ex a rey, le'ec a Jesusu,— cu t'an aj Pilato ti'ijoo' aj Israele. 15 —Quimes,quimes. Tz'a tuwich u cruzil,— cu t'anoo' ti chich. —¿Jede'ec wa in tz'eeque'ex a rey tuwich u cruzil?— cu t'an aj Pilato ti'ijoo'o. —Le'ec a rey cuenta Romaja, le'ec walac u tücaa'tico'on. Le'ec a Jesusu, ma' ti reyi,— cu t'anoo' u noochiloo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. 16 Aj Pilatojo, u c'ubaj a Jesus ti'ijoo' ti'i ca' tz'abüc tuwich u cruzil. 17 Pues te'i. U bensajoo'. Tan u c'oochtic u cruzil ti joq'ui pach naj a Jesusu. U pol quimen u c'aba' tuba tan u bensabül. Golgota n c'aba' a te'i ichil a t'an hebreojo. 18 Te'i u tz'ajoo' a Jesus tuwich u cruzil. U tz'ajoo' ilic ca' tuul ti preso tuwich cruz a jujun tuul jujun xeel a Jesusu. P'aati a Jesus chumuquil. 19 Pues te'i. Uchi u tz'iib aj Pilatojo. —A Jesusu, tala'an ich caj Nazaret. Ala'aji, u reyoo' aj Israel,— cu t'an a t'an a tz'iiba'an jabix cuchi u sip'il ala'aji. U tz'ajoo' c'u' u tz'iibtaj tuwich u cruzil a Jesusu. 20 Yanoo' aj Israel u xocajoo' a tz'iib abe'e, u men ma' naach chi' caj tuba tz'abi a Jesus tuwich u cruzili. Ox paay u wich a t'an a tz'iiba'ana, hebreo etel latin etel griegos. 21 Le'ecoo' u noochil u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso, u yadajoo' ti'i aj Pilato: —Ma' toj a tz'iibtaji. A tz'iibtaj ti le'ec ala'aji, ti rey ino'on aj Israelo'ono. Mas toj ca' a tz'iibte "Inen u reyoo' aj Israele, cu t'an a winic ada'a." Baalo' ca' a tz'iibte yoc'ol a Jesusu,— cu t'anoo' aj Israel ti'iji. 22 —Le'ec a c'u' in tz'iibtaja, p'aati ti baalo',— cu t'an aj Pilato ti uchi u nuuc. 23 Pues te'i. Le'ecoo' a soldadojo, le'ec ti joboo' u tz'eec a Jesus tuwich u cruzili, cajoo' ut'oxo' u noc' a Jesus ti cuatro xeet'. Jujun xeet' ti a jujun tuul a soldadojo. C'u' betiqui, top quich'pan jun tziil u noc'o. Jit'a'an ich jun tuutz. Ma' yan u chuyulal. 24 —Ma' qui' ca' ti tzili'. Co'ne'ex ti baxül bul, ca' ti wile'ex mac ca' u ti'alte,— cu t'anoo' tu bajil. Uchi ti baalo' jabix ilic ti tz'iiba'an ichil u ju'um a Dioso. —U xet'ajoo' in noc' tu bajiloo'. U baxültaj a bul yoc'lal in noc',— cu t'an a t'an a tz'iiba'an ichil u ju'um a Dioso. 25 Le'ecoo' a soldadojo, u betajoo' ilic ti baalo'.Pues te'i. Nütz'a'an tzeel u cruz a Jesusu, te'i wa'anoo' u na', u quic u na', ixna' Maria le'ec u yütan aj Cleofas y ixna' Maria Magdalena. 26 Le'ec a Jesusu, u yilaj nütz'a'an ti wa'an n na' te'i u yet'oc u yaj cambal a top yaj u yubi. Le'ec ca' u yilajoo'o, u yadaj ti'i u na': —Nooch 'up, c'ümü in waj cambal ado' jabix ilic a wal,— cu t'an ti'i u na'. 27 Ca' tun u yadaj ti'i u yaj cambal: —Cününte ala'i jabix ilic a na',— cu t'an ti'i. Aj cambal abe'e, ti'i ilic a q'uin abe'e, u bensaj u na' a Jesus tu pach tu yotoch. 28 Pues te'i. Pachili, le'ec a Jesusu, u yeel ti jobi u bete' u meyaj. —Uc'ajen,— cu t'an ti'i ca' uchuc jabix ilic ti tz'iiba'an ichil u ju'um a Dioso. 29 Yan a p'uul te'i. Tuda'an etel a vino a top ema'an u toolo. U tudesajoo' jun p'eel ba'al a jabix tümün etel a vino abe'e. U tz'ajoo' tu ni' che' u c'aba' hisopo. U tz'ajoo' tu chi' a Jesusu. 30 —Jobi tun in meyaj,— cu t'an a Jesus le'ec ti jobi u yuq'uic a vino abe' a tz'abi ti'iji. U chincuntaj u pol. Quimi. 31 Pues te'i. Samalac yan a fiestaja. Ma' u c'atoo' ca' culacoo' a winic tuwich u cruzil ti u q'uinil a jedel abe'e, u men nojq'uin tu jajil. Le'ecoo' aj Israele, u c'aatajoo' ti'i aj Pilato ca' cüchhücoo' u yoc a winic yoc'ol ca' quimicoo' ti jomol ti'i ca' paatacoo' u yemsic. 32 Pues te'i. C'ochoo' a soldadojo. U cüchajoo' u yoc a jun tuulu. Baalo' ilic u betajoo' ti'i ulaac' a jun tuulu. Que'enoo' tuwich u cruzil a jujun tuulu. 33 C'u' betiqui, le'ec ti c'ochoo' etel a Jesusu, u yilajoo' ti quimen tun, mentücü, ma' u cüchajoo' u yoc. 34 Jun tuul a soldadojo, jadi' u lomaj a Jesus tu tzeel u nüc'ü. Tu seebal joq'ui a q'uic' etel a ja 'a. 35 Le'ec a mac u yilaj abe'e, testigo yoc'ol abe'e. Jaj u t'an. U yeel ti jaj a tan u yadic ti'i ca' a tz'ocse'exe. 36 Uchi ti baalo' ti'i ca' uchuc jabix ilic ti tz'iiba'an ichil u ju'um a Dioso. —Ma'ax jun tziit u baquel a bel u ca'a cüchbülü,— cu t'an a t'an a tz'iiba'an ichil u ju'um a Dioso. 37 —Beloo' u cu cha 'ante a winic abe'e, le'ec u lomajoo'o,— cu t'an ulaac' a t'an a tz'iiba'ana. 38 Pues te'i. Le'ec aj Jose a tala'an ich caj Arimateaja, que'en u yool tu pach a Jesus chen ich mucul u men saac ti'ijoo' u chucaan aj Israele. U c'aataj ti'i aj Pilato ca' tz'abüc ti'i ca' u ch'aa' u büq'uel a Jesusu. Le'ec aj Pilatojo, u tz'aj ti'i. 39 C'ochi ilic aj Nicodemojo. Le'ec ala'aji, u sutintaj a Jesus ti ac'ü' biq'uin ado'o. U talesaj jabix wal jun p'e quintal a boco. Mirra xaaba'an aloes u c'aba' u talesaja. 40 U ch'a'ajoo' u büq'uel a Jesusu. U bülajoo' etel süc noc' etel a boc jabix ilic ti sucoo' u bete' ajIsraele. 41 Le'ec tuba quimsabi a Jesus tuwich u cruzili, nütz'a'an te'iji, yan u cuuch a püc'aala. Ichil abe' que'en jun p'eel a naj tunich ti'i a quimene. Tumul betabi to. Ma'ax mac a muucuc ichili. 42 U coyquintajoo' u büq'uel a Jesus te'i u men nütz'a'an ta wichi, etel u men top nütz'a'an u yocol a q'uini. Le'ec ca' ococ a q'uini, ac caji tun u q'uinil a jedel ti'ijoo'o.

Juan 20

1 Pues te'i. Jatz'ca' ti Domingo ma'ax to sasac, c'ochi ixna' Maria Magdalena ti a naj tunich tuba mucbi a Jesusu. U yilaj ti joc'a'an a tunichi, le'ec u c'al u chi' a naj tunichi, 2 mentücü, joq'ui ti alca'. Bini etel aj Simon Pedro y etel aj cambal a yajtzil u men a Jesusu. —U joc'sajoo' a Noochtzil ichil a naj tunich tuba mucbiji. Ma' ti weel tuba u coyquintajoo',— cu t'an ixna' Maria ti'ijoo'o. 3 Joq'ui aj Pedro u yet'oc aj cambal abe'e. Cajoo' ti beel ti'i a naj tunich tuba mucbi a Jesusu. 4 Tanoo' u yalca. Le'ec aj cambal abe'e, mas chich u yalca' tuwich aj Pedro. Payanbej c'ochi yanil a naj tunich abe'e. 5 T'uchlaji u cha 'ante ichil. U yilaj a noc' u tepbeeb a Jesusu, que'en ichil. C'u' betiqui, ma' oqui ichil. 6 Pues te'i. C'ochi aj Simon Pedro pachil. Oqui tac ichil a naj tunich tuba mucbi a Jesusu. U yilaj a noc' u tepbeeb a Jesus te'iji. 7 U yilaj ti ma' que'en u tepbeeb u pol etel u chucaan a noc'o. Wutza'an ti que'en tu junal. 8 Le'ec aj cambal a payanbej c'ochi ti a naj tunichi, oqui ilic ichil tu pach aj Pedrojo. Le'ec a oqui pachili, u tz'ocsaj ti ca' cuxlaji a Jesus u men c'u' u yilaja. 9 Asto uchi tac ti a q'uin abe'e, ma' u ch'a'ajoo' u tojil c'u' a tz'iiba'an ichil u ju'uma Dios ti yan u ca' cuxtal a Jesus tu yaamoo' a quimene. 10 Pachili, usc'ajoo' tu yotoch aj cambal abe'e. 11 Pues te'i. Le'ec ixna' Mariaja, tan u yoc'ol te'i pach a naj tunich tuba mucbi a Jesusu. Tan ilic u yoc'ol ti t'uchlaji u cha 'ante a ichili. 12 U yilaj ca' tuul u yaj xa'num a Dios ti ca'an a tina'an tuba culaji a Jesusu. Sücoo' u noc'. Jun tuul tuba culaji u pol. Jun tuul tuba culaji u yoc. 13 —Nooch'up, ¿c'u' ca'a tan a woc'ol?— cu t'anoo' ti'i. —U men u ch'a'ajoo' in Noochil, y ma' in weel tuba u coyquintajoo',— cu t'an ti'ijoo'. 14 Le'ec ti jobi u yadic abe'e, u sutaj u bajil a nooch 'upu. U yilaj a Jesusu. Wa'an ti que'en. C'u' betiqui, ma' u c'aj-ooltaj u wich. 15 —Nooch'up, ¿c'u' ca'a tan a woc'ol? ¿Mac a tan a cüxtiqui?— cu t'an a Jesus ti'iji. Ix Mariaja, u tuclaj ti le'ec ala'aji, aj cünün cuuch püc'aal te'i. —Noochwinic, wa inchech a ch'a'aj a quimene, adü ten tuba a coyquintaj. Inene, bel in quin ch'aa',— cu t'an ti'i a winiqui. 16 —Maria,— cu t'an a Jesus ti'iji. U sutaj u bajil u cha'ante a Jesusu. Caji ti t'an ichil a t'an hebreojo. —Raboni,— cu t'an ti'i a Jesusu. Le'ec u nu'cul a t'an abe'e, —maestro,— cu t'an ti'i. 17 —Ma' a müchiquen u men ma'ax to nac'üquen etel a Tattzili. Ca' xiquech a wadü' ti'ijoo' in wet'oc: "Bel in ca'a ti nac'ül etel in Tat inene, le'ec ilic a Tat incheche, y le'ec ilic u Tat ala'oo'o. Le'ec in Tata, le'ec ilic in Dios inene, le'ec ilic a Dios incheche, y le'ec ilic u Dios ala'oo'o." Baalo' ca' a wadü' ti'ijoo',— cu t'an a Jesus ti'iji. 18 Le'ec ixna' Maria Magdalenaja, bini eteloo' u yaj cambal aJesusu. —In wilaj a Noochtzili,— cu t'an ti'ijoo'. U yadaj ti'ijoo' tulacal boon a aalbi ti'iji. 19 Pues te'i. Ti'i ilic a Domingo abe'e, te'i que'enoo' u yaj cambal a Jesus ichil jun p'eel cuartojo. Oeq'uin tun. C'üla'an a puerta u men u saaquil ti'ijoo' u yetcaal aj Israele. C'ochi a Jesusu. Chen u yilajoo'o, ac wa'an tu yaamoo'. —Jetz'a'anaque'ex a wool,— cu t'an ti'ijoo' u men baalo' ti walac u chiiticoo'. 20 Le'ec ti jobi u yadic abe'e, u ye'aj ti'ijoo' u p'is tu c'ü' y tu tzeel u nüc' tuba yajcunbi. Le'ec ca' u yilajoo' abe'e, qui'oo' u yool u men u yilajoo' a Noochtzili. 21 —Jetz'a'anaque'ex a wool,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' tucaye'il. —Jabix ilic ca' u tücaa'tajen a Tattzili, baalo' ilic tan in tücaa 'tiqne'ex aleebe,— cu t'an ti'ijoo'. 22 Le'ec ti jobi u yadic abe'e, u yuustaj u yic' yoc'oloo' u yaj cambal. —C'üme'ex u Püsüc'al a Dioso,— cu t'an ti'ijoo' u yaj cambal. 23 —Inche'exe, wa ca' a sa'tese'ex u sip'il a maca, ac sa'tesabi ti'i ala'aji. Wa ma' ta sa'tesique'ex u sip'il a maca, ma' sa'tesabi ti'i,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 24 Pues te'i. Le'ec aj Tomasa, —C'uj,— cu t'anoo' ti'i. Ala'aji, u yaj cambal a Jesus jabix ilic u chucaan a once tuulu. Ma' que'en ala'i eteloo' ti c'ochi a Jesus tu yaamoo'o. 25 —Ti wilaj a Noochtzili,— cu t'an u yaalbül aj Tomas u menoo' u chucaan u yaj cambal a Jesusu. —Wa ma' tin wilic u p'is a clavo tu c'ü'ü, y in jnquic u ni' in c'ü' ichili, ma' tin tz'ocsic. Wa ma' tin juquic in c'ü' ichil u p'is tu tzeel unüc'ü, ma' tin tz'oesic,— cu t'an aj Tomas ti'ijoo'o. 26 Pues te'i. Ocho q'uin manüc ti ca' much'lajoo' tucaye'il u yaj cambal a Jesus ich naja. Que'en aj Tomas tu yaamoo'o. C'üla'an a puertaja. C'ochi a Jesusu. Chen u yilajoo'o, ac wa'an tu yaamoo'. —Jetz'a'anaque'ex a wool,— cu t'an ti'ijoo' jabix ti walac u chiiticoo'. 27 —Ila in c'ü',— cu t'an ti'i aj Tomasa. —Jucu u ni' a c'ü' ichil. Jucu a c'ü' ichil a potol tu tzeel in nüc'. Ma' a betic wa ma' tan a tz'ocsic. Tz'oques ti ca' cuxlajeen,— cu t'an a Jesus ti'i aj Tomasa. 28 —In Noochil, inchech in Dios,— cu t'an ti'i. 29 —A tz'ocsaj u men a wilajen. Qui'oo' u yool boon tuul tanoo' u tz'ocsiquen ca'ax ma' u yilajoo' in wich,— cu t'an a Jesusu. 30 Pues te'i. Yaab ulaac' a milagro u betaj a Jesus tu taanoo' u yaj cambal a ma' tz'iiba'an ichil a ju'um ada'a. 31 C'u' betiqui, le'ec boon a milagro a tz'iiba'an wa'ye'e, tz'iiba'an ti'i ca' a tz'ocse'ex ti le'ec a Jesusu, le'ec u yaj Sa'alil a cristianojo. Ala'aji, u Mejen a Dioso. Ca' a tz'oese'ex ti baalo', yan te'ex a cuxtal a ma' yan q'uin u jobol u men que'ene'ex a wool tu pach a Jesusu.

Juan 21

1 Pues te'i. U ca' ye'aj u bajil a Jesus ti'ijoo' u yaj cambal tucaye'il chi' a laguna u c'aba' Tiberias. Baala' ca' u ye'aj u bajil. 2 Le'ec aj Simon Pedrojo, que'en etel aj Tomasa. —C'uj,— cu t'anoo' ti'i aj Tomasa. Que'en ilic te'i aj Natanael a tala'an ich cajCana a que'en ich cuenta Galilea. Que'enoo' ilic te'i u mejenoo' aj Zebedeo u yet'oc ca' tuul ulaac' u yaj cambal a Jesusu. 3 —Bel in ca'a ti jooc',— cu t'an aj Simon Pedro ti'ijoo'o. —Bel ilic ti ca'a ta pach,— cu t'anoo' ti'i. Binoo'. Ocoo' ichil a barcojo. C'u' betiqui, tulacal ac'ü' ma'ax jun tuul u jooc'tajoo'. 4 Pues te'i. Tan to u jaabül a yoc'olcaba. Wa'an ti que'en a Jesus chi' a ja'a. Le'ecoo' u yaj cambala, ma' u yeeloo' wa le'ec. 5 —Dioos. ¿Uche'ex wa a jooc'? ¿Paataje'ex wa?— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. —Ma'. Ma' yan,— cu t'anoo' ti'i. 6 Yan ti'ijoo' a chinchor walaquil u müch ch'ilam. —Tz'aje'ex ich ja' tu yaj toj tu yaj seeb a barco a chinchoro. Te'i a müchique'ex aj ch'ilama,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. U tz'ajoo' te'i. Le'ec ca' u yaaltajoo' u ch'uyte u müchbeeb aj ch'ilama, ma' pataloo' u yoques ich barco u men u yaabil aj ch'ilama. 7 Le'ec u yaj cambal a Jesus a top yajtzili, u yadaj ti'i aj Pedro: —Le'ec ado' a Noochtzili,— cu t'an. Aj Simon Pedrojo, aj pitnoc' ti tan u meyaj. Ca' u yubaj ti ala'i a Noochtzili, u tz'aj u noc' yoc'ol ca' tun u pulaj u bajil ti baxülja' tac chi' a ja'a. 8 Le'ecoo' u chucaan u yaj cambal a Jesusu, ich barco c'ochoo' tu chi' a ja'a. Ma' naach chi' ja' que'en a barcojo. Jabix wal cuatro c'aan u naachil. Tanoo' u jiiltic a chinchor ti tanoo' u beele. Tuda'an a chinchoro. 9 Pues te'i. Le'ec ti c'ochoo' tu chi' a ja'a, u yilajoo' a c'aac' te'iji. T'üba'an etel chuuc. Tan u c'aac'tic aj ch'ilama. Yan a pan te'iji. 10 —Talese'ex ca' tuul ox tuulac aj ch'ilam a müchaje'ex tojo,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 11 Pues te'i. Le'ec aj Simon Pedrojo, ca' oqui ichil a barcojo. U jiiltaj a chinchor tu chi' a ja'a. Yan ciento cincuenta y tres tuul aj nucuch ch'ilam ichili, pero ma' t'uupi a chinchoro. 12 Pues te'i. —Co'ne'ex ti janal,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. Ma'ax mac tu yaamoo' u c'aataj mac ala'aji, u men u yeeloo' ti le'ec a Noochtzili. 13 C'ochi a Jesus tu chi' a c'aac'a. U müchaj a pana. U t'oxaj ti'ijoo'. Baalo' ilic u betaj etel aj ch'ilama. 14 Le'ec abe' u yox sut u yee' u bajil a Jesus ti'ijoo' u yaj cambal ti ca' cuxlaji tu yaamoo' a quimene. 15 Pues te'i. Le'ec ti joboo' ti janala, caji ti t'an a Jesus etel aj Simon Pedrojo. —Simon, u mejenech aj Jonas, ¿mas yaj wa a wu'yeen tuwichoo' ala'oo'o?— cu t'an a Jesus ti'iji. —Baalo' Noochil, a weel ti ti wet'oc ti bajil,— cu t'an ti'i. —Cününtoo' boon a cajoo' to u tz'ocseene, jabix ilic ti walac u cününbül a tz'i' carnerojo,— cu t'an a Jesusu. 16 U ca' sut u c'aataj ti'i. —Simon, u mejenech aj Jonas, ¿yaj wa a wu'yeen?— cu t'an a Jesus ti'iji. —Baalo' Noochil, a weel ti ti wet'oc ti bajil,— cu t'an ti'i. —Cününtoo' boon a walacoo' u tz'ocsiquene, jabix ti walac u cününbül a carnerojo,— cu t'an a Jesus ti'iji. 17 U yox sut u c'aataj ti'i. —Simon, u mejenech aj Jonas, ¿ti wet'oc wa ti bajil?— cu t'an ti'i. Yajaji u yool aj Pedro u men c'aatbi ti'i ox sut wa yaj u yubi a Jesusu. —Noochil, a weel tulacal. A weel ti ti wet'oc ti bajil,— cu t'an ti'i a Jesusu.—Cününtoo' boon a walac u tz'ocsiquene, jabix ti walac u cününbül a carnerojo,— cu t'an a Jesus ti'iji. 18 —Tan in wadic tech u jajil. Le'ec ti ch'ajomech tojo, a jelaj a bajil ca' tun bineech le'ec a tuba a c'ati a beele. C'u' betiqui, le'ec ti noochwinicaquech ti qui'i, bel a ca'a a sützü' a c'ü'ü. Ulaac' mac bel u cu jelech. Bel a ca'a bensabül le'ec a tuba ma' a c'ati a beele,— cu t'an a Jesus ti'i aj Pedrojo. 19 U yadaj abe'e, ti'i ca' u yee' ti'i biqui ti bel u ca'a ti quimil. Ichil u quimeeb, bel u cu yee' u qui'il a Dioso. Jobi u yadic abe'e. —Co'ox tin pach,— cu t'an a Jesus ti'i aj Pedrojo. 20 Pues te'i. Le'ec aj Pedrojo, uchi u cha'an tu pach. U yilaj ti tücünac aj cambal a top yajtzil u men a Jesus tu pachoo'o. Le'ec aj cambal abe'e, le'ec ilic a nütz'a'an ti janal ti ocq'uin tu tzeel a Jesus biq'uin ado'o. —Noochil, ¿mac bel u cu tzoleech?— cu t'an ilic a yajtzil abe' ti'i a Jesus biq'uin ado'o. 21 Pues te'i. Le'ec aj Pedrojo, le'ec ca' u yilaj ala'aji, u yadaj ti'i a Jesusu: —Noochil, ¿uxtun a winic ado'o? ¿Biqui tun ti bel u ca'a ti quimil ala'aji?— cu t'an ti'i a Jesusu. 22 —Wa qui' tin wich ca' culac ala'i asto ti ca' uduquen tucaye'ili, ¿c'u' a t'an ti'i? Co'ox tin pach,— cu t'an a Jesus ti'i aj Pedrojo. 23 Pues te'i. T'iit'i u pectzil tu yaamoo' boon a que'enoo' u yool tu pach a Jesus ti ma' tu quimil aj cambal abe'e. C'u' betiqui, ma' baalo' u yadaji. —Wa qui' tin wich ca' culac ala'i asto ti ca' uduquen tucaye'ili, ¿c'u' a t'an ti'i?— cu t'an a Jesusu. Jadi' u yadaja. 24 Pues te'i. Le'ec ilic aj cambal abe'e, le'ec ilic tan u ye'ic c'u' u yilaja. Le'ec ilic u tz'iibtaj a ju'um ada'a. Ti weel ti jaj u t'an. 25 Yan ti yaab ulaac' a c'u' u betaj a Jesus a ma' tz'iiba'an wa'ye'e. Wa cuchi laj tz'iiba'an tulacal a boon u betaj a Jesusu, tin tuclic inene, ma' cuchi yan u chuuchil wa'ye' yoc'olcab. Wa'ye' jobi u tz'iib aj Juana.

Hechos 1

1 Noochwinic Teofilo, in tz'iibtaj tech a ju'um biq'uin ado'o. Ichil abe'e, in tz'iibtaj tech tulacal a c'u' a caji u bete' y u yee' a Jesusu, 2 asto ti c'ochi u q'uinil u Ch'a'bül a Jesus ti ca'ana. Ac yeeta'anoo' tun u yaj xa'num u men a Jesusu. Le'ec ti tan u joc'olo, u yadaj ti'ijoo' c'u' a yan u beticoo'o. Albi ti'i a Jesus a t'an abe' u men u Püsüc'al a Dioso. 3 Le'ec a Jesusu, u c'ümaj a yaja. Quimi. Le'ec ti ca' cuxlajiji, bini eteloo' u yaj xa'num. U yilajoo' ti cuxa'an tucaye'. Yaab c'u' u betaj a Jesus yoc'ol ca' u yeeltoo' ti cuxa'an tu jajil. Cuarenta q'uin que'en tu yaamoo'. Tan u tzicbaltic biqui ti walac u tücaa' a Dioso. 4 Le'ec a Jesusu, le'ec ti que'en tu yaamoo' u yaj xa'numu, u yadaj ti'ijoo' ca' culacoo' ichil a caj Jerusalen. —Te'i a paac'tique'ex a jun tuul a watac jabix u yadaj a Tattzili. Baalo' ilic in wadaj te'ex biq'uin ado'o,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 5 —Le'ec aj Juana, uchi u tz'aj ocja' chen etel ja' pero seeba'an u c'ochol u q'uinil ti bele'ex a ca'a a c'ümü' u Püsüc'al a Dios jabix uche'ex a wocja' etel,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj xa'num. 6 Pues te'i. Le'ec ti much'a'anoo' etel a Jesus u yaj xa'numu, u c'aatajoo' ti'i a Jesusu. —Ti Noochil, mücha'ano'on aj Israelo'on u menoo' ti wettz'iiquil. ¿Bel wa a ca'a a joc'soo' tiqui yaam aleebe?— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 7 —Inche'exe,ma' yan c'u' ca'a ca' a weelte'ex u q'uinil u yuchul c'u' a tane'ex a c'aatiqui, ma'ax u yorajil biq'uin u yuchul. Abe'e, le'ec jaj ti'i a Tattzili. Ac yeeta'an u q'uinil u men ala'i c'u' a uchul u ca'aja,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj xa'num. 8 —Yan a c'u' a mas tzaj ca' a weelte'exe,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' ala'oo'o. —Le'ec ca' c'ochoc u Püsüc'al a Dios ta wetele'exe, tz'abül u ca'a u muq'ue'ex a t'an ti'i ca' a tzicbalteene'ex ti'i boon a que'en ich caj Jerusalen, tulacal cuenta Judea, cuenta Samarla y tulacal tubajac yoc'olcab,— cu t'an a Jesusu. 9 Le'ec ti jobi u yadic abe'e, ch'a'bi ti ca'an a Jesusu. Le'ecoo' u yaj xa'numu, u yilajoo' ti tan u nac'ül a Jesusu. Tanoo' u cha'an asto ti mu'yi ich muyal. 10 Le'ec ti tanoo' to u cha'antic a ca'an tuba mu'yi a Jesusu, ca' u yilajoo'o, jeda' tu tzeeloo' ca' tuul u yaj xa'num a Dios a tali ti ca'ana. Le'ec u noc' a ca' tuulu, süc tu jajil. 11 ' —Inche'ex a winic aj Galileajile'exe, ¿c'u' ca'a ti wa'ane'ex wa'ye'? ¿C'u' ca'a tane'ex a cha'antic a ca'ana? Ma' qui' c'u' a tane'ex a betiqui,— cu t'an a ca' tuul ti'ijoo' u yaj xa'num a Jesusu. —Joc'sabi a Jesus ta yaame'exe. Bini ti ca'an. Jabix ilic ca' a wilaje'ex ti bini ti ca'ana, baalo' ilic ca' ilbic ti ca' watac a Jesus tucaye'e,— cu t'an a ca' tuul ti'ijoo'. Despuese, binoo'. 12 Pues te'i. Joc'oo' u yaj xa'num a Jesus tuwich a witz u c'aba' Olivos. Usc'ajoo' ich caj Jerusalen. Ma' yan jun p'e kilometro u naachil ti a caj abe'e. 13 Le'ec ti ocoo' ichil a caja, binoo' ti a cuarto ich u ca' tzaam a naj tuba tanoo' u posado. Le'ec a que'enoo' te'iji, le'ec aj Pedro, aj Jacobo, aj Juan, aj Andrés, aj Eelipe,aj Tomas, aj Bartolomé, aj Mateo, etel u chucaan, le'ec u mejen aj Alfeo, le'ec aj Jacobo. Yan ulaac', le'ec aj Simon Cananista etel aj Judas le'ec u yitz'in aj Jacobo. 14 Tu yaamoo' abe'e, que'enoo' a nooch'upu. Tu yaamoo' a nooch'up que'en ixna' Maria le'ec u na' a Jesusu. Te'i que'enoo' u yitz'in a Jesus tu yaamoo'o. Jumbeloo' u tucul tulacaloo' abe'e. Tanoo' u t'an etel a Dios ti ca'ana. 15 Pues te'i. Jun p'eel q'uin le'ec ti que'enoo' te'iji, much'a'anoo' ciento veinte tuuloo' u yet'oc. Wa'laji aj Pedro tu yaamoo'o. 16 —IIermanoje'ex,— cu t'an ti'ijoo'. —Yan u yuchul c'u' a tz'iiba'an ichil u ju'um a Dioso. Uchi aj quimen Davidi, u tz'iibtaj c'u' a albi ti'i u men u Püsüc'al a Dioso. U tz'iibtaj c'u' a bel u cu bete' aj Judasa. Aj Judasa, u yaantajoo' a mac u müchajoo' a Jesusu,— cu t'an aj Pedro ti'ijoo'o. 17 —Le'ec aj Judasa, ti wetmeyaj u men yeetbi jabix ilic ino'ono,— cu t'an. 18 —Le'ec aj Judasa, u conaj a Jesusu. Etel a taq'uin u c'ümaja, q'uexbi a lu'umu. Püca'an ti c'axi aj Judas ti lu'umu. Jeeti u nüc'. Joq'ui u chulunta',— cu t'an. 19 —Le'ec ti ca' u yubajoo' aj caj Jerusalene, u tz'ajoo' u c'aba' a lu'um abe' ti Aceldama ichiloo' u t'an. Le'ec u nu'cul a t'an abe'e, "tuba joq'ui u q'uiq'uel a maca,"— cu t'an aj Pedrojo. 20 —Tz'iiba'an ichil a ju'um Salmos ichil u ju'um a Dios yoc'ol c'u' a mani ti'i aj Judas ti baala':"Bel u ca'a p'ütbül u yotoch ti ma' yanu ba'al. Ma'ax jun tuul bel u ca'a ticuntal te'i." Tz'iiba'an ulaac' ti baala':"Ulaac' mac bel u cu bete' u meyaj." Baalo' ti tz'iiba'an yoc'ol aj Judas,— cu t'an ajPedrojo, 21 -—mentücü, yan ti yeetic u jel aj Judasa. Le'ec abe'e, bel u cu yadü' ti ca' cuxlaji tun a Jesus tucaye'il jabix ilic ti walac ti wadic ino'ono,— cu t'an aj Pedrojo. —-Le'ec a jun tuul a yan ti yeetiqui, le'ec a mac a que'en tiqui yaam ti tan u manül ti Noochil a Jesus tiqui wetel. Que'en tiqui yaam le'ec ti ca' u c'ümaj a ocja' a Jesus u men aj Juan le'ec ti caji ti t'an a Jesusu. Que'en ti que'en tiqui yaam asto ti bini ti ca'an a Jesusu,-— cu t'an aj Pedrojo. 23 Ich yaabil u cüxtajoo' ca' tuul: aj José etel aj Matias. Aj Joseje, yan ca' p'eel ulaac' u c'aba' ti'i: Barsabas y Justo. 24 -25Cajoo' ti t'an a hermano etel a Dios ti ca'ana. -—Ti Noochil,-— cu t'anoo' ti'i a Dioso. -—A weel biqui yanil u püsüc'al tulacal a cristianojo. Wa'ye' que'en ca' tuul a winiqui. Ye'e to'on mac a c'ati ca' ococ tu yaj xa'num a Jesus ti'i u betical jabix u meyaj aj Judasa. Aj Judasa, u cüxtaj u sip'il. Bini ich c'aac' u bo'te u sip'il,-— cu t'anoo'. 26 Uchoo' u baxül bul ti'i ca' u yiloo' mac a ocol u ca'a ti'i u jel aj Judasa. Le'ec aj Matiasa, uchi u ganar. Ti baalo' oqui tu yaj xa'num a Jesus eteloo' u chucaan a once tuulu.

Hechos 2

1 Pues te'i. Much'a'anoo' ich jun p'eel ilic cuuch boonoo' a hermano ti'i u q'uinil a fiesta u c'aba' Pentecostés. 2 Chen u yubajoo'o, yan a c'u'i uchi u peec ti ca'an jabix u juum a iq'ui. Chich u peec abe' ti oqui ichil a naj tuba tina'anoo'o. 3 Ca' u yilajoo'o, ac yan jabix aj tz'i' c'aac' yoc'ol u pol a jujun tuulu. 4 Baalo' ti oqui u Püsüc'al a Dios ichil u püsüc'al boon a que'enoo' te'iji. Le'ec ti tz'abi c'u' a ca' u yadoo' a jujun tuul u men u Püsüc'al a Dioso,cajoo' u yadü' a t'an a jujumpaay u wich a ma' u yeeloo'o. 5 Pues te'i. Yanoo' aj Israel ichil a caj Jerusalen ti a q'uin ti uchi ti baalo'o. Ala'oo'o, jujumpaayoo' u caal ca'ax tubajac yoc'olcab. Walacoo' u tz'ocsic a Dios tulacaloo' u yoolo. 6 Ala'oo'o, le'ec ti ca' u yubajoo' u peec abe'e, much'lajoo' ti yaab. Tu yaamoo' a tanoo' u cha'ana, yan a taloo' ti naacha. Jujumpaayoo' u wich u t'an. Sa'too' u yool a c'ochoo' tojo, u men le'ec boon a walacoo' u tz'ocsic a Jesusu, tanoo' u tzicbal ichil ilic u t'an a jujun tuul jabix ti walacoo' u yadic a tala'anoo' tubajac. 7 Sa'too' u yool tu jajil u men c'u' a tanoo' u yubiqui. Tanoo' u cha'an. —Ile'ex, le'ecoo' a tanoo' u t'an, laj Galileanojiloo',— cu t'anoo' tu bajil. 8 —¿Biqui ti baalo'? Tanoo' u t'an ichil ti t'an ino'on tuba yanajo'on. Jujumpaay u wich ti t'an,— cu t'anoo' u yaabil a cristianojo. 9 -10—Tiqui yaam yan a taloo' cuenta Partia,— cu t'anoo'. —Yan a taloo' cuenta Media. Yan a taloo' cuenta Elam, cuenta Mesopotamia, cuenta Judea, cuenta Capadocia, cuenta Ponto, cuenta Asia, cuenta Frigia, cuenta Panfilia, cuenta Egipto. Tiqui yaam yan a taloo' ma' naach caj Cirene. Que'en ich cuenta Africa a caj abe'e. Tiqui yaam yan a taloo' caj Roma, le'ec aj Israeloo'. Tu yaamoo' abe'e, yanoo' a chen u tz'ajoo' u bajil ti aj Israeloo'o,— cu t'anoo' u yaabil a cristiano tu bajil. 11 —Yan a taloo' cuenta Creta, cuenta Arabia. Tulacalo'on, tan ti wu'yicoo' u yaj xa'num a Jesus ti tanoo' u t'an ichil ti t'an ino'ono. Tanoo' u tzicbaltic u milagro a Dioso, le'ec a boon u betaja,— cu t'anoo' u yaabil a cristiano tu bajili. 12 Sa'too' u yool tulacaloo' a cristianojo. Ma' u yeeloo' c'u' acu tucloo'o. Le'ecoo' u yaabili, tanoo' u c'aatic tu bajil: —-¿C'u' u nu'cul a tan u yuchulu?—- cu t'anoo'. 13 Yanoo' ulaac' tu yaamoo' a cristianojo, cajoo' ti baxült'an. -—Cüla'anoo',—-cu t'anoo' abe' yoc'oloo' a hermanojo. 14 Pues te'i. Wa'laji aj Pedro u yet'ocoo' a once tuulu. Chich u t'an ti caji ti t'an eteloo' boon a tanoo' u cha'ana. —-In wetcaale'ex aj Israel etel boone'ex a tane'ex a sut ichil a caj Jerusalen, u'ye'ex in t'an le'ec a c'u' a bel in quin wadü' te'exe,-— cu t'an aj Pedrojo. 15 -—Ino'ono, ma' cüla'ano'on jabix a tane'ex a wadiqui, u men a las nueve ti jatzca' to,—- cu t'an aj Pedrojo. 16 —-Le'ec a c'u' u yadaj aj quimen Joele, le'ec a tan u manülü. Ala'aji, le'ec jun tuul u yadaj u t'an a Dios uchi,-— cu t'an aj Pedrojo. —-Baala' u yadaj ala'aji: 17 "Le'ec ti watac u q'uinil u jobol a yoc'olcaba, bel in ca'a in tücaa'te in Püsüc'al ichiloo' u püsüc'al a Cristianojo, cu t'an a Dioso," cu t'an aj Joele. "Ti'i a q'uin abe'e, beloo' u cu yadü' in t'an a mejene'ex ca'ax xidal ca'ax ix Ch'up, cu t'an a Dioso. Le'ecoo' a ch'ajomo, bel in quin yee' ti'ijoo' c'u' in c'ati ich jabix nümül. Pixa'anoo' y tanoo' u yiIie. Le'ecoo' a noochwiniqui, bel in ca'a ti tzicbal eteloo' ichil u nümül, cu t'an a Dioso. 18 Ti'i a q'uin abe'e, le'ec ti watac u jobol a yoc'olcaba, bel in quin tücaa'te in püsüc'al ichiloo' u püsüc'al a boon a walacoo' u tz'ocsiquen ca'ax winic ca'ax ix ch'up. Beloo' u cu yadoo' le'eca c'u' a bel in quin wadü' ti'ijoo', cu t'an a Dioso. 19 Bel in quin yee' in milagro ti ca'an. Bel in quin yee' u p'is yoc'olcab. Le'ec abe'e, q'uic', c'aac', y butz, cu t'an a Dioso. 20 Bel u ca'a ti tupul a q'uini. Bel u ca'a ti chüctal a uj jabix q'uiq'ui. Mas pachil watac a Noochtzil u tz'aa' ichil u sip'il a cristianojo. Sabeensil u wichil c'u' a uchul u ca'a ti a q'uin abe'e, cu t'an a Dioso. 21 Tulacal a mac ca' u c'aate ti'i a Noochtzil ca' sa'tesabüc u sip'ili, bel u ca'a sa'albül, cu t'an a Dioso." Baalo' u yadaj aj Joel uchi,-— cu t'an aj Pedro ti'ijoo' u yaabil a cristianojo. 22 -—In wetcaale'ex aj Israel, u'ye'ex in t'an,—- cu t'an aj Pedrojo. -—Tan in tzicbaltic a Jesusu, le'ec a tali caj Nazaret. Ala'aji, u betaj a milagro etel u muc' a Dioso. Sa'too' u yool etel c'u' a tan u betic a Jesus biq'uin ado'o. Etel c'u' u betaja, u ye'aj to'on u yanil,—- cu t'an aj Pedrojo. -—U betaj tulacal abe' tiqui yaam. A weele'ex ti qui' abe'e,—- cu t'an aj Pedrojo. 23 —-Le'ec a Jesusu, c'ubbi te'ex biq'uin ado' u men le'ec a Dioso, u c'ati u hete' ti baalo'. Le'ec a Dioso, u yeel c'u' a bele'ex a ca'a a bete' ti'i a Jesusu, y a betaje'ex xan. Inche'exe, a c'ubaje'ex a Jesus ti'ijoo' a c'ac'as cristiano le'ecoo' a ma' Israel ti'i ca' tz'abüc tuwich u cruzil. Baalo' ti quimsabi a Jesus a mene'exe,—- cu t'an aj Pedro ti'ijoo'o. 24 -—Le'ec a Dioso, u ca' cuxquintaj a Jesusu. Cuxquinbi a Jesusu, u men ma' yan biqui u p'aatül ti quimen,—- cu t'an aj Pedrojo. 25 -—Aj Davidi, uchi tun u tz'iibte c'u' u yadajoo' tu bajil a Cristo etel a Tattzili."In weel ti tulacal a q'uin que'en inNoochil tin wetele. Te'i que'en tin waj toj tin waj seeb c'ü', mentücü, ma' tin saactal, cu t'an a Cristojo. 26 Qui' in wool u men abe'e. Bel in quin tzicbalte u qui'il in wool, u men in weel le'ec ti quimiquene, bel in ca'a ti ca' cuxtal, cu t'an a Cristo ti'i a Tattzili. 27 In weel ti ma' ta p'ütic in püsüc'al tu yaamoo' a quimene, ma'ax ta cha 'ie u tu'ujtal u büq'uel a waj qui'il Mejen. 28 Bel a ca'a a ca' tz'aa' ten in cuxtal tucaye'. Le'ec ti ca' uduquen ta wetele, bel a ca'a a siji' ten jun p'eel qui'-oolal a mani tu pacha, cu t'an a Cristojo." Baalo' u yadaj aj Davidi,—- cu t'an aj Pedro ti'ijoo' u yaabil a cristianojo. 29 —-Pues te'i. In wetcaale'ex, le'ec aj Davidi, le'ec ti uchben mamaa'. Tulacalo'on ti weel ti uchi quimic ala'aji. U mucajoo' y chica 'an to'on tac leeb tuba muca'an,-— cu t'an aj Pedrojo. 30 -—Le'ec aj Davidi, le'ec jun tuul u yadü' u t'an a Dios uchiji. U tz'aj tu yool c'u' u yadaj a Dios ti'iji. Le'ec a Dioso, u yadaj ti'i aj David tu jajil ti le'ec u mam jun tuulu, u ti 'al ca' u sa'altoo' a cristianojo. Bel u ca'a ti ocol ti reyil tu jel aj David. 31 Payanbej u yeeltaj abe' aj Davidi. U tzicbaltaj biqui ti ca' cuxlac u yaj Sa'alil a cristianojo, mentücü, u yadaj ma' u p'aatül u püsüc'al tu yaamoo' a quimene, ma'ax u tu'ujtal u büq'uel,—- cu t'an aj Pedro ti'ijoo' u yaabil a cristianojo. 32 -—Aj Davidi, yoc'lal Jesus uchi u t'an. Ino'ono, u yaj xa'numo'on a Jesusu. Ti wilaj ala'aji, mentüc ino'ono, u paatal ti wadic te'ex tu jajil ti ca' cuxlaji u men a Dioso,-— cu t'an aj Pedrojo. 33 —-Nac'sabi ti ca'an a Jesus u men u muc' a Dioso. Te'i c'ubbiu Püsüc'al a Dios ti'i a Jesus jabix u yadaj a Tattzili. A Jesusu, u tücaa'taj u Püsüc'al a Dios ichil a yoc'olcaba, mentücü, a wu'yaje'ex y a wilaje'ex jabix ti jeeli u wich ti t'an samiji,-— cu t'an aj Pedrojo. 34 -—Ma' naq'ui ti ca'an aj David tac etel u büq'ueli, pero baala' u yadaj yoc'ol a Jesusu:"Le'ec a Dioso, u yadaj ti'i in Noochil: Tinlen wa'ye' tin waj toj tin waj seeb c'ü' 35 asto u cho'boloo' a tz'iic teche. P'aatüloo' u ca'a jabix yalam a woco, cu t'an a Dios ti'i in Noochil." Baalo' u yadaj aj Davidi,—- cu t'an aj Pedrojo, 36 —-mentüc in wetcaale'ex aj Israele, tan in wadic te 'ex tu jajil. A tz'aje'ex a Jesus tuwich u cruzili. C'u' betiqui, le'ec a Dioso, u ca' cuxquintaj a Jesus ti'i ca' p'aatüc ti'i ti Noochil y ti'i ti waj Sa'alil,-— cu t'an aj Pedro ti'ijoo' u yaabil a cristianojo. 37 Pues te'i. Le'ec ti ca' u yubajoo' u t'an aj Pedrojo, yajajoo' u yool tu jajil. -—Ti wetcaal, ¿c'u' a ca' ti bete'e?-— cu t'anoo' ti'i aj Pedro eteloo' u chucaan u yaj xa'num a Jesusu. 38 —-Le'ec a jujun tuule'exe, yan a jelique'ex a tueul ti'i ca' a tucle'ex a quich'pan tuculu. Yan a c'ümique'ex a ocja'a, ti'i ca' u yiloo' a cristiano ti walaque'ex a tz'ocsic a Jesusu. Baalo' ca' a bete'ex y bel u ca'a sa'tesabüle'ex a sip'il jumpul u men Dios y le'ec a Dioso, bel u cu siji' te'ex u Püsüc'al,—- cu t'an aj Pedro ti'ijoo' a boon a tanoo' u cha'an. 39 -—Le'ec a sij-ool abe'e, u c'ati u siji' te'ex y ti'ijoo' a mejene'ex y ti'ijoo' a mac a que'en ti naacha, le'ec boon a cristiano a yeetboo' u men a Dioso,—- cu t'an aj Pedrojo. 40 Ma' jadi' abe' u yadaji. Chawac u pach u t'an aj Pedrojo. Uyadaj ti'ijoo' u yaabil a cristiano c'u' a qui' cu betoo'o. —-Sa'alte'ex a bajil. Ma' a ca' cuntale'ex ichiIe'ex a sip'il. ¿C'u' aj heel ca' c'axüque'ex ichil a sip'il tu yaamoo' a c'ac'as Cristianojo?-— cu t'an aj Pedrojo. 41 Le'ec tulacal boon u tz'ocsaj u t'an aj Pedrojo, u c'ümajoo' a ocja'a. Ti a q'uin abe'e, jabix tres mil tuul cajoo' u tz'oques a Jesusu. 42 Tan ti tanoo' u yubic u t'anoo' u yaj xa'num a Jesusu. Qui'oo' tu bajil. Much'a'anoo' tu bajiI ti walacoo' u janal y ti t'an etel a Dios a que'en ti ca'ana. 43 Pues te'i. Sa'too' u yool tulacaloo' a cristiano ich caja. Yaab a milagro u betajoo' u yaj xa'num a Jesusu. 44 Tulacaloo' a boon a walacoo' u tz'ocsic a Jesusu, walacoo' u much'tal. Tulacal a c'u' a yanoo' ti'iji, walacoo' u sijic tu bajil. 45 Walacoo' u conic u lu'um, u yotoch y c'u' a yan ti'ijoo'o, y walacoo' u sijic u tool ti'i a mac tu yaamoo' a ma' yan a ma'ax c'u'i ti'iji. 46 Sansamal walacoo' u much'tal u c'ajes Dios ichil u yotoch a Dioso. Walacoo' u much'tal ichiloo' u yotoch a jujun tuul ti janala. Qui'oo' u yool u men jumbeloo' u tucul. 47 Tanoo' u vadic u qui'il a Dioso. Le'ecoo' u yaabil a cristianojo, qui'oo' etel boon a hermanojo. Sansamal a Noochtzili, tan u yaabcuntic boon a hermano etel boon a tan u sa'altiqui.

Hechos 3

1 Pues te'i. Le'ecoo' u yaabil a cristianojo, walacoo' u t'an etel a Dios a que'en ti ca'an a las tres ti ocq'uin. Jun p'eelq'uin ti a hora abe'e, binoo' aj Pedro u yet'oc aj Juan ichil u yotoch a Dioso. 2 Le'ec ti tanoo' u c'ochol ti u puertajil u yotoch a Dioso, c'ochesabi te'i jun tuul a winic a ma' patal ti ximbal. Mooch u yoc ti yanaji. Walac u c'ochesabül sansamal tu chi' u yotoch a Dioso, ti jun p'eel puerta Quich'pan Puerta u c'aba'. Te'i walac u matan taq'uin a mooch u yoc etel boon a walacoo' u yocol ichil u yotoch a Dioso. 3 Le'ec a mooch u yoco, u yilajoo' ti tanoo' u yocol ichil u yotoch a Dios aj Pedro u yet'oc aj Juana. U c'aataj a taq'uin ti'i a ca' tuulu. 4 U cha'antajoo' a mooch u yoc aj Pedro etel aj Juana. —-Cha'anto'on a wila',—- cu t'an aj Pedro ti'iji. 5 U cha'antajoo'. Tan u paac'tic a bel u ca'a sijibil ti'iji. 6 -—Ma' yan ti taq'uin,-— cu t'an aj Pedrojo, —-pero bel ti ca'a ti waanteech. Etel u muc' a Jesucristo le'ec a tali Nazaret tan in wadic tech. Wa'len. Uchuc a ximbal,-— cu t'an aj Pedro ti'iji. 7 Aj Pedrojo, u müchaj tu yaj toj tu yaj seeb c'ü'. U wa'cuntaj. Tu seebal qui'aji u yoc. Yanaji u muc' u cal u yoc. 8 Uchi u siit ti wa'laji. Caji ti ximbal. Oqui ichil u yotoch a Dios u yet'ocoo' aj Pedro etel aj Juana. Tan u ximbal. Tan u siit. Tan u yadic u qui'il a Dioso. 9 Tulacal mac, u yilaj ti tan u ximbal. U yubajoo' ti tan u yadic u qui'il a Dioso. 10 U c'aj-ooltajoo' u wich a moocho. -—Ado'o, le'ec a jun tuul a tina'an tu chi' jun p'eel u puertajil u yotoch a Dios u c'aba' Quich'pan Puerta ti matan taq'uin sansamal,—- cu t'anoo' a cristiano tu bajili. Tanoo' u cha'an. Sa'too' u yool u men ch'ani u yoc a winiqui. 11 Pues te'i. Aj Pedro u yet'oc aj Juana, que'en ichil u yotoch Dios ich jun p'eel cuarto u c'aba' aj Salomon. Tücünac ilic a ch'anesabi tu pach a ca' tuulu. Top meeca'anoo' u men. Jomol ti much'lajoo' a cristiano te'iji. Sa'too' u yool a cristiano u men c'u' a maniji. 12 Le'ec ti ca' u yilaj ti tanoo' u much'tal a cristiano aj Pedrojo, u yadaj ti'ijoo': —In wetcaale'ex aj Israel,— cu t'an aj Pedrojo. —¿C'u' ca'a sa'te'ex a wool u men c'u' a maniji? Ma' ti ch'anesaj a winic chen etel u muc' ti t'ani, ma'ax chen u men ma'lo' winico'on,— cu t'an aj Pedrojo. 13 —Le'ec ti Dioso, le'ec u Diosil ti uchben mamaa'oo' aj Abraham, aj Isaac, aj Jacob y tulacal u chucaan ti uchben mamaa'. Le'ec a Dioso, u tz'aj u yanil u Mejen le'ec a Jesusu. Inche'exe, a c'ubaje'ex a Jesus ti'i aj Pilato, le'ec a gobernadoro,— cu t'an aj Pedro ti'ijoo' u yaabil a cristianojo. —Aj Pilatojo, u c'aatiintaj cuchi u chaa' a Jesusu, pero ma' a cha'aje'ex u betic ti baalo',— cu t'an aj Pedrojo. 14 —Ma' a c'aataje'ex ca' joc'oc a Jesusu. Ala'aji, yeeta'an u men Dios. Toj u na'at, pero inche'exe, ma' a c'aataje'ex ca' cha'büqui. A c'aataje'ex ca' joc'oc ti presojil jun tuul aj quimsaj,— cu t'an aj Pedrojo. 15 —Inche'exe, a quimsaje'ex aj tz'aj cuxtala. Le'ec a Dioso, u ca' cuxquintaj a Jesusu. Jaj abe'e, u men ti wilaj a Jesus ti ca' cuxa'an tucaye',— cu t'an aj Pedro ti'ijoo' u yaabil a cristianojo. 16 —A winic ada'a, le'ec a mooch u yoc a tane'ex a cha'antiqui, ch'ani u men Dios u men ino'ono, walac ti tz'ocsic u yanil a Jesusu. Walac ti tz'ocsic u t'an a Jesusu, mentücü,ch'ani ti qui' a winiqui. A weele'ex u wich. Chica 'an ti ch'ani,— cu t'an aj Pedrojo. 17 —Pues te'i. In wetcaale'ex, in weel ti le'ec inche'ex eteloo' a nucuch winiqui, a quimsaje'ex a Jesus u men ma' a weele'ex c'u' a tane'ex a betiqui,— cu t'an aj Pedrojo. 18 —Payanbej Dios u yadaj ti'ijoo' a uchben boon a walac u yadic u t'an a Dios uchi ca' u tz'iibte ichil u ju'um ti bel u ca'a u c'ümü' a yaj u yaj Sa'alil a cristianojo. Jabix ti tz'iiba'ana, baalo' u c'ümaja,— cu t'an aj Pedrojo. 19 —Jele'ex a tucul. Tucle'ex a quich'pan tuculul. Tz'aje'ex a wool ti'i a Dios ti'i ca' u sa'tese'ex a sip'il. Ti baalo'o, bel u ca'a ti nojtale'ex u yool a püsüc'al u men ti Noochil,— cu t'an aj Pedrojo. 20 —Bete'ex ti baalo' y le'ec a Dioso, bel u cu ca' tücaa'te a Jesus ta wetele'exe. Le'ec a Jesusu, le'ec u yaj Sa'alil a cristianojo. Ala'aji, yeetbi uchi ti'i ca' u sa'alto'on,— cu t'an aj Pedrojo. 21 —Le'ec a Jesusu, yan u contal ti ca'an asto u c'ochol u q'uinil u yemel u yutzquinte tulacal boon a yan yoc'olcab jabix u yadaj a Dioso. Tz'iiba'an c'u' u yadaj a Dios u menoo' boon a walacoo' u yadic u t'an a Dios uchi,— cu t'an aj Pedrojo. 22 —Baala' u yadaj aj quimen Moisés ti'ijoo' ti uchben mamaa':"Le'ec a Dioso, bel u cu yeete jun tuul tu yaamoo' ti wetcaal ti'i cu yadü' u t'an a Dioso, jabix ca' u yeetajene," cu t'an aj Moisese. "Yan a tz'ocsique'ex tulacal a c'u' a bel u cu yadü' te'exe. 23 Tulacal a mac ma' ta'ach u tz'ocsic u t'an a winic abe'e, bel u ca'a ti quimil ichil u sip'il. Ma' tu cuntal tu yaamoo' a cristiano a walac u tz'ocsic a Dioso."Baalo' u yadaj aj Moisese,— cu t'an aj Pedrojo. 24 —Tulacal a mac u yadaj u t'an a Dios uchiji, payanbej aj quimen Samuel, después le'ec boon u chucaan a jujun tuul a yanajoo' pachili, u yadajoo' c'u' a tan u yuchul jabix ti tane'ex a wilic aleebe,— cu t'an aj Pedrojo. 25 —Ino'on aj Israelo'ono, u mamo'on a uchben cristiano le'ec boon u yadaj u t'an a Dios uchiji. Le'ec a c'u' u yadaj Dios ti'ijoo' ti uchben mamaa'a, le'ec a bel u cu bete' aleebe. "Yaaboo' a cristiano a bel u ca'a sa'albül ichil a jujun p'eel u wich a t'an yoc'olcab u men a mam," cu t'an a Dios ti'i ti uchben mamaa' le'ec aj Abraham yoc'ol a Cristojo,— cu t'an aj Pedrojo. 26 —Le'ec a Dioso, u yeetaj u Mejen. Payanbej u tücaa'taj tiqui yaam aj Israelo'on ca' u sa'alto'on ca' ti pütü' ti betic a c'asil jujun tuulili,— cu t'an aj Pedro ti'ijoo' a cristianojo.

Hechos 4

1 Pues te'i. Le'ec aj Pedro u yet'oc aj Juana, tan to u tzicbal eteloo' a cristiano ti c'ochoo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. C'ochoo' ilic te'i u polil boon a walacoo' u cününtic u yotoch a Dios u yet'ocoo' a cristiano a saduceo u c'aba'oo' u na'ata. 2 Tulacaloo' a c'ochoo' tojo, tz'iicoo' ti'i aj Pedro etel aj Juan u men tanoo' u tzicbal eteloo' a cristianojo. Aj Pedro etel aj Juana, tanoo' u tzicbaltic ti'ijoo' a cristianojo, ti ca' cuxlajoo' u ca'a a quimene. —Jabix ti cuxlaji a Jesusu, baalo' ti ca' cuxlacoo' a quimene,— cu t'anoo' a ca' tuulu. 3 Müchboo' aj Pedro etel aj Juan u menoo' a nucuch winic a tz'iicoo'o. Ocq'uin tun. Ma' ca' yan biqui u yilbiloo' u sip'il. U tz'ajoo'ich cuarto asto tu samalil. 4 C'u' betiqui, yan tu yaamoo' a cristiano u yubajoo' u t'an a ca' tuulu, u tz'ocsajoo'. Baalo' ti yaabajoo' a hermanojo. Yan jabix cinco mil tuul ti chen winic a uchoo' u tz'ocsaja. 5 Pues te'i. Ti u samalili, much'lajoo' ich caj Jerusalen a nucuch winicoo' ti'i a caja, u yet'ocoo' a nucuch winic ti'i u yotoch a Dioso, u yet'ocoo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese. 6 Tu yaamoo' que'en ilic aj Anas, le'ec a mas nooch u wichil u meyaj tu yaamoo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. Tu yaamoo' que'en ilic ajCaifas u yet'ocoo' aj Juan etel aj Alejandro. Tu yaamoo' que'en ilic u yet'ocoo' u noochil u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. 7 U püyajoo' aj Pedro etel aj Juan ca' talac tu taanoo'. U c'aatajoo' u chi' a ca' tuulu. —¿C'u' u wichil a meyaje'ex? ¿Mac u tücaa'taje'ex a bete'ex a jabix a tane'ex a betiqui?— cu t'anoo' ti'i a ca' tuulu. 8 U men que'en u Püsüc'al a Dios ichil u püsüc'al aj Pedrojo, baala' ti uchi u nuuc. —U nucuch winiquile'ex caj etele'ex u nucuch winiquile'ex u yotoch Dios,— cu t'an aj Pedrojo. 9 —¿Tane'ex wa a c'aatic ti chi' yoc'ol a qui'il u c'ümaj a mooch u yoco, le'ec biqui ti ch'aniji?— cu t'an aj Pedro ti'ijoo' a nucuch winiqui. 10 —Bel ti ca'a ti wadü' te'ex tulacale'ex etel tulacal ti wetcaal aj Israele. Ca' a wu'ye'ex u tojil. Le'ec a Jesucristojo, te' tala'an Nazaret. Inche'exe, a tz'aje'ex tuwich u cruzil. Te'i quimi ala'aji, pero le'ec a Dioso, u ca' cuxquintaj a Jesus tu yaamoo' a quimene. Le'ec ala'aji, u ch'anesaj u yoc a moocho, le'ec a wa'ye' que'en wa'an ta taane'exe,— cu t'an aj Pedro ti'ijoo' a nucuch winiqui. 11 —Le'ec a Jesusu, jabix jun p'eel tunich. Inche'exe, jabixe'ex aj men naj. "Ma' qui' a tunich ada'a," que'ex pero a tunich ada'a, oqui ti mas yan u meyaj tuwich u chucaan,— cu t'an aj Pedrojo. 12 —Ma' yan ulaac' a mac patal u sa'alte a cristianojo. Jadi' a Jesusu. Ma' yan ulaac' a mac tu yaamoo' a cristiano yoc'olcab a tz'abi u yanil u men Dios ti'i ca' sa'albüc,— cu t'an aj Pedro ti'ijoo' a nucuch winiqui. 13 Pues te'i. Le'ecoo' a nucuch winiqui, u yilajoo' ti ma' saac aj Pedro ma'ax aj Juana. U yeeltajoo' ti ma' ucha'anoo' u escuela a ca' tuulu. Chen jabix ca'ax macac ti winiquiloo'o.Ma' noochoo' u wichil u meyaj. Sa'too' u yool a nucuch winiqui. Despuese, c'ajoo' ti'i a nucuch winic ti u yaj cambal Jesus a ca' tuulu. 14 Le'ecoo' a nucuch winiqui, u yilajoo' a winic a ch'aniji. Wa'an ti que'en te'i etel a ca' tuulu, mentücü, ma' pataloo' u cüxte u sip'il a ca' tuul yoc'ol c'u' u betajoo' ti'i a winiqui. 15 U se' joc'sajoo' aj Pedro etel aj Juan pach naj ca' tun cajoo' u tzicbalte tu bajil a nucuch winiqui. 16 —¿C'u' a bel ti ca'a ti bete' ti'i a ca' tuulu? Tu jajil nooch milagro u betajoo' ti'i a moocho. Tulacal ichil a caj Jerusalen u yeeloo', mentücü, ma' patalo'on ti wadü' ti chen u tus a ca' tuulu,— cu t'anoo' a nucuch winic tu bajili. 17 —Co'ne'ex ti wadoo' ti'i u tojil ti ma' u mas tzicbalticoo' a Jesus ti'i a ma'ax maca. Ti baalo'o, ma' tu mas t'iit'il u pectzil,— cu t'anoo' tu bajil. 18 U ca' ocsajoo' aj Pedro etel aj Juana. —Ma' a tzicbaltique'ex ma'ax a ye'ique'ex ma'ax c'u'i yoc'ol a Jesus tucaye'e,— cu t'anoo' a nucuch winic ti'ijoo'o. 19 Le'ec aj Pedro u yet'oc aj Juana, cajoo' ti nuuc. —Tucle'ex c'u' a mas toj tu wich a Dioso. Toj wa tu wich a Dios ca' ti tz'ocse'ex inche'exe, wa mas toj tu wich ca' ti tz'oques a Dioso?— cu t'anoo' aj Pedro u yet'oc aj Juana. 20 —Ma' yan biqui ti p'ütic a tzicbal yoc'ol c'u' ti wu'yaj y ti wilaj,— cu t'an a ca' tuulu. 21 Le'ecoo' a nucuch winiqui, le'ec ti ca' u qui' tze'ectajoo' a ca' tuul tucaye'ili, u cha'ajoo'. Ma' betabi a yaj ti'i a ca' tuul u men saacoo' a nucuch winic ti'i u yaabil a cristianojo. Tulacaloo' a cristianojo, tanoo' u yadic u qui'il a Dioso, u men ch'ani a winiqui. 22 Manal cuarenta jaab yan ti'i a winic a ch'ani u men a milagro abe'e. 23 Pues te'i. Le'ec ti cha'boo' aj Pedro u yet'oc aj Juana, binoo' eteloo' a hermanojo. Le'ec aj Pedro etel aj Juana, u yadajoo' ti'i u yet'oc biqui ti que'yajboo' u menoo' u noochiloo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. U yadajoo' c'u' a aalboo' ti'i u menoo' a nucuch winiqui. 24 Pues te'i. Le'ec ti cu yubajoo' c'u' a mani ti'i aj Pedro etel aj Juana, quetajoo' u tucul tulacaloo'. Cajoo' ti t'an etel a Dioso. —Ti Noochil,— cu t'anoo' u yet'oc aj Pedro etel aj Juan ti'i a Dioso. —Incheche, a betaj a ca'ana, a yoc'olcaba, a c'ac'naaba, y tulacal a c'u' a yan ma' yana,— cu t'anoo' abe' ti'i a Dioso. 25 —Le'ec aj quimen Davidi, u tz'ocsajech ti cuxa'an to. U yadaj c'u' a albi ti'i u men a Püsüc'ala,— cu t'anoo' ti'i a Dioso. —Baala' u yadaj aj Davidi:"¿C'u' ca'a tz'iicoo' a cristiano a ma' Israeloo'? Le'ecoo' aj Israele, ¿c'u' ca'a u c'atoo' cuchi u bete' c'u' a ma' tu paataloo' u bete'e? 26 Le'ecoo' a rey yoc'olcaba, tanoo' u yaaltic u c'ütü' u wicb u meyaj a Dioso. Le'ecoo' a nucuch winic ti'ijoo' a caja, much'lajoo' ti'i ca' uchuc u p'isbaj etel a Noochtzil u yet'oc a Cristojo. Ala'aji, yeeta'an u men a Dioso." Baalo' u yadaj aj Davidi,— cu t'anoo' u yet'oc aj Pedro etel aj Juan ti'i a Dioso. 27 —Tu jajil ichil a caj ada'a, le'ec Jerusalen, much'lajoo' gobernador IIerodes u yet'oc gobernador Poncio Pilato eteloo' a cristiano ma' Israel eteloo' aj Israel ti p'isbaj etel a Mejen, le'ec a Jesusu,— cu t'anoo' ti'i a Dioso. —Incheche, a tz'aj uyanil ala'aji,— cu t'anoo' ti'i a Dioso. 28 —Jabix a wadaja, mani ilic ti'i u menoo' abe'e,— cu t'anoo'. 29 —Aleebe, ti Noochil, u'yi biqui ti tanoo' u q'ue'yico'on a nucucb winic a que'en ichil a caja. Walac ti tz'ocsiquech. Ca' tz'aa' to'on u muc' ti t'an ti'i ma' ti saactal ti wadü' a t'an,— cu t'anoo' ti'i a Dioso. 30 —Ca' tz'aa' u muq'uil ti'i ca' ch'anücoo' a c'oja'ana. Le'ec a Mejene, le'ec a Jesusu. Etel u muc' a Jesusu, bete a milagro y sa 'tes u yool a cristiano etel c'u' a tan a betiqui,— cu t'anoo' ti'i a Dioso. 31 Le'ec ti joboo' ti t'an etel a Dioso, uchi u yuuc' a naj tuba much'a'anoo' u c'ajes a Dioso. Oqui u Püsüc'al a Dios ichiloo' boon a que'enoo' te'iji. Ma' saacoo' u yadü' u t'an a Diosi. 32 Pues te'i. Le'ec boon a walac u tz'ocsic a Jesusu, jumbeloo' u tucul. Tulacal a c'u' a yan ti'ijoo'o, comon ti'ijoo' tulacaloo'. Ma'ax mac u yadaj ti ti'i tu junal a ma'ax c'u'iji. 33 Le'ecoo' u yaj xa'num a Jesusu, yanoo' u muc' u t'an ti tanoo' u tzicbaltic a Jesus ti ca' cuxlajiji. Aantaboo' tulacaloo' a hermano u men a Dioso. 34 Ma' yan a top otzil tu yaamoo' a hermanojo, u men le'ec mac a yan u lu'umu, wa u yotocho, u conajoo'. U talesajoo' u tool abe'e. 35 U tz'aj ti'ijoo' u yaj xa'num a Jesus ti'i u ca' t'oxic ti'ijoo' a top otzil a que'enoo' tu yaama, jabix ti c'abeetoo' ti'i a jujun tuulu. 36 Baalo' u betaj aj José, le'ec a tala'an cuenta Chipre. Le'ec aj Israel abe'e, u mam aj uchben quimen Levi. Tz'abi ti'i u c'aba' Bernabe u menoo' u yaj xa'num a Jesusu, u men aj Joseje, walac u qui'cuntic u yool a maca. 37 Ala'aji, u conaj ulu'um. U talesaj a taq'uini. U tz'aj ti'ijoo' u yaj xa'num a Jesusu.

Hechos 5

1 Pues te'i. Yan ulaac' a winiqui, Ananias u c'aba'. Le'ec u yütana, Safira u c'aba'. U conajoo' tz'etz'eec u lu'um. 2 Quetoo' u tucul u yütan etel n yicham ca' u taac'te tz'etz'eecac u tool a lu'umu. Aj Ananiasa, u bensaj u chucaan a taq'uin ti'ijoo' u yaj xa'num a Jesusu. U betaj jabix u laj c'ubaj u tool ti'ijoo'o. 3 —Ananias,— cu t'an aj Pedrojo. —¿C'u' ca'a a tz'ocsaj a tucul u tz'aj tech a quisini, ti ca' a tusaj u Püsüc'al a Dioso, y ti ca' a taac'taj tz'etz'eec u tool a lu'umu?— cu t'an aj Pedrojo. 4 —Le'ec ti ma'ax to a cono' a lu'umu, ¿ma' wa tech ca' a bete' c'u' a c'ati a bete' etele? Le'ec ti cona'an a lu'umu, ¿ma' wa tech ilic a taq'uin ti'i a bete' c'u' a c'ati a bete' etele? ¿C'u' ca'a ca' a tuclaj a bete' a tus etel u tool a lu'umu? Ma' a tusajoo' a cristianoji. A tusaj a Dioso,— cu t'an aj Pedro ti'i aj Ananiasa. 5 Le'ec ti ca' u yubaj a t'an abe'e, quimen ti c'axi aj Ananiasa. Tulacaloo' a mac ca' u yubajoo' ti quimi aj Ananias etel u tusu, saacajoo' ti qui'. 6 C'ochoo' a ch'ajomo. U bülajoo' a quimen ich noc'. U bensajoo' u mucu'. 7 Pues te'i. Mani jabix ox p'e hora ti c'ochi te'i u yütan a quimene. Oqui ichil a naj tuba que'enoo' aj Pedro eteloo' u yet'oco. Ma' u yeel c'u' a mani ti'i u yichama. 8 —Adü ten wa baalo' n tool a lu'um a conaja,— cu t'an aj Pedro ti'i a nooch'upu. —Le'ec, baalo' u tool,— cu t'an a nooch'upu. 9 —¿C'u' ca'a quet a tuclaj etel a wicham ti'i ca' a tusu' u Püsüc'al a Dioso?¿Jebe' u peec? Tanoo' u c'ochol tu chi' a naj boon a ch'ajom u mucajoo' a wicham. Beloo' u cu c'oochteech aleebe,— cu t'an aj Pedro ti'i a nooch'upu. 10 Tu seebal c'axi ti lu'um a nooch'upu. Quimi ilic te'i tu taan aj Pedrojo. Le'ec ti ocoo' a ch'ajomo, u yilajoo' ti quimi ilic a nooch'upu. U c'oochtajoo'. U mucajoo' tu tzeel u yicham. 11 Saacajoo' tu jajil tulacaloo' boon a hermano etel u chucaan boon u yubajoo' c'u' a maniji. 12 Pues te'i. Le'ecoo' u yaj xa'num a Jesusu, yaab a milagro u betajoo'o. Yaab sut u sa'tesaj u yool a cristiano etel boon a milagro u betajoo'o. Tulacaloo', walacoo' u much'tal ichil a cuarto u c'aba' Salomon ichil u yotoch a Dioso. Jumbeloo' u tucul. 13 Le'ecoo' a ma' ta'achoo' u tz'ocsaja, qui'oo' tu bajil etel boon a hermanojo, pero ma' ta'achoo' u yet'octic u menoo' u saaquil. 14 Yaaboo' ilic tu jajil a cajoo' u tz'oques a Jesusu, ca'ax winic ca'ax ix ch'up. 15 Baalo' y baalo' asto ti walacoo' u tz'abül a c'oja'an ti calle. Te'i coya'anoo' tuwich u cama wa tuwich u poop ti'i ca' manüc u bo'oy aj Pedro yoc'oloo' le'ec ti tan u manül te'i. Baalo' ti tanoo' u ch'anesabül. 16 Le'ecoo' a nütz'a'an n caala, c'ochoo' ich caj Jerusalen. Tanoo' u c'ochesic a c'oja'an etel boon a yan c'ac'asba'al ichiloo' u tucul ti'i ca' ch'anesabüc. Laj ch'anesaboo'. 17 Pues te'i. Le'ec a winic a mas nooch u wichil u meyaj tu yaamoo' u yaj mansaj t'an a Cristiano ti'i a Dios u yet'ocoo' a cristiano asaduceo u c'aba'oo' u na'ata, lic'oo' u tz'iiquil. 18 U müchajoo' u yaj xa'num a Jesusu. U c'ülajoo' ich cuarto ichil u yotoch caj. 19 Jun tuul u yaj xa'num a Dioso, joq'ui ti ca'an. Emi ti lu'um. U jebaj u puertajil a cuartojo. U joc'sajoo' a preso ti ac'ü'ü. Uchi u tzicbal eteloo'. 20 —Ca' xique'ex ichil u yotoch a Dioso,— cu t'an ti'ijoo'. —Adü ti'ijoo' a cristiano n pectzil, le'ec biqui ti walac u sa'altic a mac a Dioso,— cu t'an u yaj xa'num a Dioso. Despuese, usc'aji tu pach. 21 U tz'ocsajoo' u t'an u yaj xa'num a Dioso. Le'ec ti sasaji, ocoo' u yaj xa'num a Jesus ichil u yotoch a Dioso. U ca'ansajoo' a cristianojo.Pues te'i. Le'ec a winic a mas nooch u wichil u meyaj tu yaamoo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dios eteloo' u yetc'ocholoo' u yet'oc, c'ochoo' tuba walacoo' u much'tal ala'oo'o. U püyajoo' ca' talacoo' boon tuul a nooch u wichil u meyaja, le'ecoo' a nucuch winic ti'i aj Israele. U tücaa'tajoo' u pectzil ti'i aj cünün preso ca' talesabücoo' n yaj xa'num a Jesusu. 22 Le'ec ti c'ochoo' a soldado ti a cuartojo, ma' u cüxtajoo' u yaj xa'num a Jesus te'iji. Usc'ajoo' u yadü' ti'ijoo' a nucuch winiqui. 23 —C'üla'an ti qui' a cuartojo. Wa'an ti que'en a soldado tu chi'. Le'ec ca' ti jebaj a puertaja, ma'ax mac a yan ichili,— cu t'anoo' a soldado ti'ijoo' a nucuch winiqui. 24 Le'ec ti cu yubajoo' a t'an abe'e, sa'too' u yool u noochiloo' a jabix soldado a walac u cününtic u yotoch a Dios eteloo' u noochiloo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. —¿C'u' tun a manül n ca'a u menoo' ti jabix abe'e?— cu t'anoo' tu bajil. 25 Jun tuul a winiqui, c'ochi eteloo'. —Le'ecoo' a winic a tz'aje'ex ti presojili, te'ique'enoo' ichil u yotoch a Dioso. Tanoo' u ca'ansic a cristianojo,— cu t'an a winic ti'ijoo'o. 26 Le'ec u poliloo' u yaj cananil u yotoch a Dioso, u yet'ocoo' ilic u soldado, le'ec ti ca' u yubajoo' abe'e, binoo' tuba que'enoo' u yaj xa'num a Jesusu. U talesajoo', pero ma' u yajcuntajoo'i. Saacoo' a soldado bic ch'inbicoo' u menoo' a cristianojo. 27 Pues te'i. C'ochesaboo' u yaj xa'num a Jesus tu taanoo' a nucuch winiqui. Le'ec a winic a mas nooch u wichil u meyaj tu yaamoo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso, caji u c'aate u chi' u yaj xa'num a Jesusu. 28 —Ti wadaj te'ex tu jajil ti ma' a tzicbaltique'ex a Jesus ti'ijoo' a cristianojo. Aleebe t'iit'e'ex a pectzil ca'ax tubajac ichil a caj Jerusalene. Tane'ex a c'atiintic ca' c'axüco'on ichil ti sip'il jabix ino'ono, ti quimsaj a Jesusu,— cu t'an a nucuch winic ti'ijoo' u yaj xa'num a Jesusu. 29 Uchi u nuuc aj Pedro eteloo' u chucaan u yaj xa'num a Jesusu. —Yan ti tz'ocsic u t'an a Dios tuwich u t'an a cristianojo,— cu t'anoo'. 30 —Inche'exe, a ch'uyquintaje'ex a Jesus tuwich u cruzili. Baalo' ca' a quimsaje'ex a Jesusu. Le'ec u Dios ti uchben mamaa'oo'o, le'ec u ca' cuxquintaj a Jesusu,— cu t'anoo'. 31 —Le'ec a Dioso, u tz'aj u meyaj a Jesus ti top nooch u wichil. U tz'aj ca' tinlac tu yaj toj tu yaj seeb c'ü', mentücü, oqui ti'i ti Noochil. Oqui ti'i ti waj Sa'alil. Ala'aji, u c'ati u jele' u tuculoo' aj Israel, ca' u tucloo' a quich'pan tuculu. Wa ca' u jeloo' u wich u tuculu, bel u ca'a sa'tesabüloo' u sip'il aj Israele,— cu t'anoo' u yaj xa'num a Jesus ti'ijoo' a nucuch winiqui. 32 —Ino'ono, ti wilaj c'u' u betaj a Dioso, mentücü, tan ti wadic te'ex ti baalo',— cu t'anoo' u yaj xa'num a Jesusu.—Baalo' ilic u Püsüc'al a Dioso, testigo xan. Le'ec a Dioso, walac u tz'eec u Püsüc'al ichil u püsüc'al boon a walacoo' u tz'ocsic a Jesusu,— cu t'anoo' u yaj xa'num a Jesus ti'ijoo' a nucuch winiqui. 33 Pues te'i. Le'ec ti ca' u yubajoo' tulacal c'u' u yadajoo'o, lic'oo' u tz'iiquil tu jajil a nucuch winiqui. U c'atiintajoo' u quimes u yaj xa'num a Jesusu. 34 Wa'laji jun tuul tu yaamoo' u chucaan a nucuch winiqui. Eariseo u c'aba' a na'at a walac u tz'ocsiqui. Aj Gamaliel u c'aba' a winiqui. Walac u ca'ansic a cristiano etel u ley a Dioso. —Ma'lo' winic,— cu t'anoo'. Aj Gamaliele, u yadaj ca' joc'ocoo' pach naj u yaj xa'num a Jesus tz'etz'eecaca. 35 —In wetcaale'ex aj Israele, tucle'ex ti qui' c'u' a bel ti ca'a ti bete' ti'ijoo' a winic ala'oo'o,— cu t'an aj Gamaliel ti'ijoo' u chucaan a nucuch winiqui. 36 —Uchi, yan jun tuul a winiqui, Teudas u c'aba',— cu t'an aj Gamaliele. —U tz'aj u bajil jabix nooch u wichil u meyaj. Jabix cuatrociento tuul ti winic, cajoo' u tz'oques ala'aji. Quimsabi ala'aji. Weecoo' u chucaan. P'aati ti ma'ax c'u'i u betajoo',— cu t'an aj Gamaliele. 37 —Tu pach abe'e, tan u tz'iibil u men gobierno boon a cristiano a yana. Ti'i ilic a q'uin abe'e, yan jun tuul a Galilcanojo, aj Judas u c'aba'. Yanoo' a cristiano a cajoo' u tz'oques u t'an aj Judasa. Quimi ilic aj Judasa, y weecoo' ilic u chucaan,— cu t'an aj Gamaliele, 38 —mentücü, tan in wadic te'ex. Ma' a p'ujsique'exoo' u yaj xa'num a Jesusu. Wa ma' tanoo' u yaantabül u men a Dioso, ma'ax c'u' a yantal u ca'a ilic,— cu t'an aj Gamaliele. 39 —Wa Dios tan u yaanticoo'o, ma' tu paatal ti wet'e' a meyaj abe'e. Wa bel ti ca'a ti yaalte tiwet'e'e, uchac chen bel ti ca'a ti p'ujes a Dioso,— cu t'an aj Gamaliel ti'ijoo' u Chucaan a nucuch winiqui. 40 Pues te'i. Qui'oo' tu xiquin a nucuch winic a t'an abe'e. U ca' ocsajoo' u yaj xa'num a Jesusu. U jütz'ajoo'. —Ma' a tziebaltique'ex a Jesusu,— cu t'an ti'ijoo' tucaye'. Despuese, u cha'ajoo'. 41 Le'ec ti tanoo' u joc'ol tu taanoo' a nucuch winiqui, qui'oo' u yool u yaj xa'num a Jesusu, u men le'ec a Dioso, c'ocha'anoo' tu wich ti'i ca' u c'ümoo' a yaj yoc'lal a Jesusu. 42 Sansamal ichil u yotoch a Dioso, y ichiloo' u yotoch a Cristianojo, tan ti tanoo' u ca'ansic a cristiano u yaj xa'num a Jesusu. —Le'ec a Jesusu, le'ec u yaj Sa'alil a cristianojo,— cu t'anoo' abe'e.

Hechos 6

1 Pues te'i. Biq'uin ado'o, tan u tz'a'cül a hermanojo. Tu yaamoo' ala'oo' yan a griego u wich u t'an, y yan a hebreos u wich u t'an. Le'ec boon a griego u wich u t'ana, cajoo' u p'a'aste boon a hebreo u wich u t'an. Sansamal walac u tz'abül u janaloo' ix ma'ichama. Chucul a tan u tz'abül ti'ijoo' a hebreo u wichoo' u t'ana, pero ma' chucul a tan u tz'abül ti'ijoo' a griego u wichoo' u t'ana. 2 Le'ecoo' a doce tuul u yaj xa'num a Jesusu, u püyajoo' ca' talacoo' a hermanojo. —Ino'ono, ma' qui' ca' ti p'ütü' ti tzicbalte u t'an a Dios chen ti'i ca' ti tzeentoo' ix ma'ichama,— cu t'an a doce tuulu, 3 —mentücü, hermanoje'ex, yeete'ex siete tuul ti winic ta yaame'exe. Yeete'ex a winic a noj-ooltziloo' u men a cristianojo. Yeete'ex a winic a walacoo' u tz'ocsic u Püsüc'al a Dios a que'en ilic ichiloo' upüsüc'al etel tulacaloo' u yool, le'ecoo' a seeb u yoolo. Ino'ono, bel ti ca'a ti tz'aa' ti'ijoo' a meyaj ada'a, le'ec u tzeenbel ix ma'ichama,— cu t'an a doce tuulu. 4 —Ino'ono, bel ti ca'a ti t'an etel a Dioso, y ti tzicbalte u t'an a Dioso,— cu t'an a doce tuul ti'ijoo' u chucaan boon a hermanojo. 5 Pues te'i. Qui'oo' tu xiquin a t'an abe'e. Cajoo' u yeete a siete tuul a beloo' u cu tzeente ix ma'icham. U yeetajoo' aj Estebana. A winic abe'e, etel tulacal u yool walac u tz'ocsic a Jesus y u Püsüc'al a Dioso. U yeetajoo' aj Felipeje, aj Procorojo, aj Nicanoro, aj Timono, aj Parmenasa, y aj Nicolasa. Aj Nicolas te' tala'an ich caj Antioqnia. Uchi caac u c'ajes a Dioso, jabix ti walacoo' u c'ajsic Dios aj Israele. Pachil abe'e, caji u tz'oques a Jesusu. 6 Le'ecoo' u chucaan boon a hermanojo, u bensajoo' a siete tuul tu taanoo' u yaj xa'num a Jesusu. Se' uchoo' u t'an etel Dios u yaj xa'num a Jesusu. Despuese, u tz'ajoo' u c'ü' yoc'oloo' u pol a yeetboo'o. Baalo' ti ocoo' ichil u meyaj. 7 Pues te'i. Le'ec u t'an a Dioso, tan u t'iit'il ti mas naach. Le'ecoo' a hermanojo, tanoo' u tz'a'cül ti yaab ichil a caj Jerusalene. Yanoo' tu yaam u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso, cajoo' u tz'oques a Jesusu. 8 Pues te'i. Le'ec aj Estebana, top que'en u yool tu pach a Dios tu jajil. Yaab u muc' a Dios a tz'abi ti'iji. Tan ti tan u betic a milagro tu taanoo' u yaabil a cristianojo. Sa'too' u yool a cristiano u men c'u' a walac u betiqui. 9 Pues te'i. Yanoo' a cristiano —Libertines u c'aba'oo' u na'at,— cu t'anoo' ti'i. Yan ti'ijoo' anaj tuba walacoo' u much'tal u c'ajesoo' a Dioso. Walacoo' ilic u much'tal te'i a tala'anoo' ich caj Cirene etel a tala'anoo' ich caj Alejandria, Cilicia y Asia. Uchoo' u tzicbal etel aj Esteban. 10 Ma' pataloo' u nuucte aj Estebana, u men top seeb u yool u men u Püsüc'al a Dioso. Top patal ti t'an abe'e. 11 U bo'tajoo' a winic ti'i ca' u yadoo' a tus yoc'ol aj Estebana. —Ti wu'yaj aj Esteban ti tan u maclant'antic aj Moisés y a Dioso,— cu t'anoo' abe' a tanoo' u tus ti'ijoo' a cristianojo. 12 Le'ecoo' a cristianojo, le'ecoo' a nucuch winiqui, y le'ecoo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese, lic'oo' u tz'iiquil yoc'ol aj Esteban u menoo' abe'e. Tulacaloo', c'ochoo' ti jomol. U müchajoo' aj Estebana. U bensajoo' tu taanoo' a nucuch winic a walacoo' u cününtic a caja. 13 U c'ochesajoo' a winic ti'i ca' uchucoo' u tus ti'i u tzolo' aj Estebana. —Tan u boch maclant'antic u yotoch a Dioso, y u ley aj Moisese,— cu t'anoo' a uchoo' u tusu. 14 —Ti wu'yaj c'u' u yadaja. "Le'ec a Jesus a tala'an Nazarete, bel u ca'a u yojo' u yotoch a Dioso," cu t'an aj Estebana,— cu t'anoo'. —"Le'ec a c'u' a suco'on ti bete' u men aj Moisese, bel u ca'a jelbel u men a Jesusu," cu t'an aj Estebana,— cu t'anoo' a uchoo' u tus ti'ijoo' a nucuch winiqui. 15 Le'ecoo' a nucuch winiqui, u cha'antajoo' aj Estebana. Tulacaloo' u yilajoo' ti sasil tulacal u wich jabix u wich jun tuul u yaj xa'num a Dios ti ca'ana.

Hechos 7

1 Pues te'i. Le'ec a winic a mas nooch u wichil u meyaj tu yaamoo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso, u c'aataj ti'i ajEstebana. —¿Jaj wa c'u' a tanoo' u yadic ta woc'ol?— cu t'an ti'i aj Estebana. 2 Uchi u nuuc aj Estebana. —In wetcaale'ex etele'ex a nucuch winiqui, u'ye'ex in t'an. Le'ec a Dioso, nooch u yanil. U ye'aj u bajil ti'i ti uchben mamaa' aj Abraham le'ec ti que'en to aj Abraham ich cuenta Mesopotamia, ma'ax to xi'ic ti cuntal ich caj IIaran,— cu t'an aj Esteban ti'ijoo' a nucuch winiqui. 3 —"P'ütü a caal. P'ütü a wet'oc. Ca' xiquech ti a lu'um a bel in quin yee' teche," cu t'an a Dios ti'i aj Abrahama,— cu t'an aj Esteban ti'ijoo'o. 4 —Pues te'i. Joq'ui ichil a lu'um Caldea. Bini ti cuntal ich caj IIaran. Le'ec ti quimi u tata, joq'ui ich caj IIaran aj Abrahama. Udesabi u men Dios tac wa'ye' tuba que'eno'on aleebe,— cu t'an aj Esteban ti'ijoo' a nucuch winiqui. 5 —Le'ec a Dioso, ma' u tz'aj ti'i aj Abraham a lu'um wa'ye'i, ma'ax ti'i u cuuchil u yotoch. Chen u yadaj ti'i ti bel to u cu siji' ti'i a lu'um ada'a. "Le'ec ti ca' quimiqueche, p'aatül u ca'a ti'ijoo' a mam," cu t'an a Dioso, pero ma'ax to yanac u mejen aj Abraham ti a q'uin abe'e,— cu t'an aj Esteban ti'ijoo'o. 6 —Ulaac' u yadaj a Dios ti'iji. "Le'ecoo' a mama, beloo' u ca'a ti cuntal ichil ulaac' a lu'umu. Beloo' u ca'a ti meyaj te'i ti ma' yanoo' u bolbeeb. Beloo' u ca'a u c'ümü' a yaj u menoo' a cristiano abe'e. Cuatrociento jaab beloo' u ca'a ti cuntal te'i," cu t'an a Dios ti'i aj Abrahama,— cu t'an aj Esteban ti'ijoo' a nucuch winiqui. 7 —"Inene, bel in ca'a in tz'aa'oo' ichil u sip'il a cristiano ichil a caj abe' tuba tanoo' u meyaj ti ma' yanoo' u naal a mam," cu t'an a Dios ti'i aj Abrahama,— cu t'an aj Esteban ti'ijoo'o. —"Ca' manüc abe'e, joc'oloo' u ca'a a mam.Udeloo' u ca'a tac wa'ye' tuba tan ti tzicbal ti'i u c'ajsicalenoo'," cu t'an a Dios ti'i aj Abrahama,— cu t'an aj Esteban ti'ijoo' a nucuch winiqui. 8 —Le'ec a Dioso, u c'ümaj u bajil u t'an etel aj Abraham, mentücü, le'ec a Dioso, u yadaj ti'i ca' u xoto' u yot'el ca' p'aatüc u p'is ti'i u c'ajsabeebal ti'i a t'an abe'e. Circuncision u c'aba' abe'e. Yanaji u mejen aj Abrahama. Aj Isaac u c'aba'. Le'ec ti ocho q'uin yan ti'i, u circuncisiontaj. Yanaji u mejen aj Isaac. Aj Jacob u c'aba'. Baalo' ilic xan u betaj aj Isaac ti'i u mejene. U circuncisiontaj. Yanajoo' u mejen aj Jacob le'ec a doce tuul ti uchben mamaa' tulacalo'ono. Circuncisionboo' u menoo' ilic u tat,— cu t'an aj Esteban ti'ijoo' a nucuch winiqui. 9 —Jun tuul abe'e, aj Jose u c'aba'. Le'ecoo' a sucu'untzili, u tz'i'lajoo' u c'atiintzilil aj Jose u men u tat. U conajoo'. Bensabi tac cuenta Egipto, pero cününbi u men Dios,— cu t'an aj Esteban ti'ijoo' a nucuch winiqui. 10 —Le'ec a Dioso, u sa'altaj aj Jose ichil a yaj u c'ümaja. Tz'abi ichil u tucul a rey Earaon ich cuenta Egipto ca' u ch'aa' ich qui'il aj Joseje. Tz'abi ti'i aj Jose ca' seebac u yool tu taan a rey u men a Dioso. Le'ec a reye, u tz'aj u meyaj aj Jose ti gobernadoril ich cuenta Egipto. U tz'aj ti'i u muq'uil ca' u tücaa'te boon a que'en ichil u yotoch a reye,— cu t'an aj Esteban ti'ijoo' a nucuch winiqui. 11 —Pues te'i. Yanaji a wi'ijil ichil tulacal a cuenta Egipto cuenta Canaan. Top yaj u c'ümajoo' a cristianojo. Le'ecoo' ti uchben mamaa'a, ma' chuculajoo' u janal,— cu t'an aj Esteban ti'ijoo'o. 12 —Le'ec ti ca' u yubaj aj Jacob ti yan janal ich cuenta Egipto, u yaax tücaa'tajoo' ti uchben mamaa' te'i. 13 Le'ec ti ca'binoo' tucaye' u ca' sut te'i, le'ec aj Joseje, u yadaj u c'aba' ti'ijoo' u sucu'un. Le'ec a reye, u yeeltajoo' u wich u yet'oc aj Joseje,— cu t'an aj Esteban ti'ijoo'o. 14 —Le'ec aj Joseje, u tücaa'taj u pectzil ca' talac u tat le'ec aj Jacob eteloo' u yet'oc. Setenta y cinco tuuloo' tu bajil. 15 Baalo' ti bini aj Jacob tac cuenta Egipto ti cuntal. Te'i quimi ala'aji. Te'i ilic quimoo' u mejen. Le'ecoo' abe'e, le'ec ti uchben mamaa'oo' tulacalo'ono,— cu t'an aj Esteban ti'ijoo' a nucuch winiqui. 16 —Bensaboo' a quimen ti a caj u c'aba' Siquem tuba que'en a naj tunich u q'uexaj aj Abrahama. Te'i p'ütboo' a quimen ichil a naj tunichi. Aj Abraham u q'uexaj ti'i u cuuchil u mucbeeboo' uchi. U bo'taj u tool ti'ijoo' u mejen aj IIamor ichil a caj u c'aba' Siquem,— cu t'an aj Esteban ti'ijoo' a nucuch winiqui. 17 —Pues te'i. Le'ec ti watac u c'ochol u q'uinil u betic c'u' u yadaj a Dios ti'i aj Abrahama, tanoo' u yaabtal aj Israel ich cuenta Egipto. 18 Yanaji ulaac' a rey te'iji. A rey abe'e, ma' u yeeltaj aj quimen Joseje,— cu t'an aj Esteban ti'ijoo' a nucuch winiqui. 19 —A rey abe'e, u betaj a c'as ti'ijoo' ti uchben mamaa'a. U yadaj ti'ijoo' ca' u p'ütoo' ti quimil pach caj a boon a xidal a tanoo' u yantala,— cu t'an aj Esteban ti'ijoo'o. 20 —Ti a q'uin abe'e, yanaji aj Moisese. C'ocha'an tu wich Dios a tz'ub abe'e. Cününbi ichil u yotoch ox p'e uj u men u na' u tat. 21 Le'ec ti p'ütbi pach caj aj Moisese, cüxtabi y ch'a'bi u men ix princesa ich cuenta Egipto. U ch'ijsaj jabix ilic u yala,— cu t'an aj Esteban ti'ijoo' a nucuch winiqui. 22 —Uchi u cambal aj Moisés yoc'ol tulacal a c'u' a eela'an ich cuenta Egipto. P'aati ti patal ti t'an y patalti meyaj,— cu t'an aj Esteban ti'ijoo'o. 23 —Pues te'i. Le'ec ti cuarenta jaab yan ti'i aj Moisese, u c'atiintaj beel ti sut eteloo' u yetcaal aj Israel. Que'enoo' to ich cuenta Egipto. 24 Le'ec ti bini ti sut etel u yetcaala, u yilaj ti tan u c'ümic a yaj jun tuul u yetcaal u men jun tuul aj Egipto. U sa'altaj u yetcaal. Le'ec aj Moisese, u yusq'uintaj u jel u sip'il. U quimsaj,— cu t'an aj Esteban ti'ijoo' a nucuch winiqui. 25 —"Le'ecoo' in wetcaala, u yeel ti le'ec a Dioso, u tücaa'tajen ca' in sa'altoo' ca' joc'ocoo' ich cuenta Egipto," cu t'an aj Moisés tu bajil, pero ma' u yeeloo' ti baalo' u yetcaali,— cu t'an aj Esteban ti'ijoo' a nucuch winiqui. 26 —Ti u samalili, u c'ümaj ca' tuul u yetcaal aj Israel aj Moisese. Tanoo' u p'isbaj tu bajil a ca' tuulu. U c'atiintaj cuchi u jetz'cunticoo' u yool. "In wetcaale'ex, mamtzilo'on tiqui bajil. ¿C'u' ca'a tane'ex a p'isbaj?" cu t'an aj Moisés ti'ijoo'o,— cu t'an aj Estebana. 27 —Tulca'bi aj Moisés u men tan u betic a c'as ti'i u yet'oco. "¿Mac u tz'aj tech ti nooch u wichil a meyaj ti'i ca' a wila' ti sip'il? 28 ¿Bel wa a ca'a a quimseen jabix ca' a quimsaj aj Egipto jo'deeji?" cu t'an ti'i aj Moisese,— cu t'an aj Esteban ti'ijoo' a nucuch winiqui. 29 —Le'ec ti ca' u yubaj aj Moisés ti eeltabi c'u' u betaja, puutz'i. Bini tu cuenta Madian tuba culaji. Yanaji ca' tuul u mejen te'i,— cu t'an aj Esteban ti'ijoo' a nucuch winiqui. 30 —Pues te'i. Cuarenta jaab que'en te'i. Tu pach abe'e, mani ich p'atal lu'um ma' naach ti a witz Sinai u c'aba'. U yilaj jun tuul u yaj xa'num Dios ti ca'an ich c'aac' le'ec tuba jabix tan u chuul a pocche'e. 31 Le'ec ti ca' u yilaj abe' aj Moisese, sa'ti u yool. Le'ec ti tan uc'ochol u cha'anteje, uchi u t'an a Noochtzili,— cu t'an aj Esteban ti'ijoo'o. 32 —"Inen u Dios a uchben mamaa'. Inen u Diosil aj Abraham aj Isaac aj Jacob," cu t'an a Dioso,— cu t'an aj Estebana. —Tz'ütz'ülnac aj Moisés u men u saaquili. Ma' u c'atiintaj u cha'ante. 33 "Joq'ues a zapato. Wa'anech ma' naach tin taan," cu t'an a Noochtzil ti'i aj Moisese,— cu t'an aj Estebana. 34 —"In wilaj a yaj a tanoo' u c'ümic ich cuenta Egipto a cristiano a tene, le'ecoo' aj Israele," cu t'an a Dios ti'i aj Moisese. "In wu'yajoo' u t'an u men a yaj abe'e. Taleen ti'i ca' in sa'altoo'," cu t'an a Dioso. "Aleebe, listarte a bajil. Bel in ca'a in tücaa'tech cuenta Egipto," cu t'an a Dios ti'i aj Moisese,— cu t'an aj Esteban ti'ijoo'o. 35 —Le'ec aj Moisés abe' a tücaa'bi n men a Dioso, le'ec ilic a ma' qui' tu wichoo' aj Israele. "¿Mac u tz'aj tech ti nooch u wichil a meyaj ti'i ca' a wila' ti sip'il?" cu t'an ti'i aj Moisés ti a q'uin abe'e. Le'ec a Dioso, u tz'aj ti'i aj Moisés ti nooch u wichil u meyaj ti'i ca' u cününtoo' aj Israele. Tz'abi ti'i ca' u joq'uesoo' aj Israel ich cuenta Egipto. Etel u muc' u yaj xa'num Dios le'ec u c'ümaj ichil a pocche' a yan c'aac' yoc'olo, tz'abi n bete' abe'e,— cu t'an aj Esteban ti'ijoo' a nucuch winiqui. 36 —Le'ec a winic abe'e, le'ec u joc'sajoo' aj Israele. Yan a milagro u betaj tu taanoo'o. Sa'too' u yool a cristiano etel a c'u' u betaja. Yaab a milagro u betaj aj Moisés ich cuenta Egipto. Yan a milagro u betaj ti'i a ja' a Chüc C'ac'naab n c'aba'a. Yan u betaj ich p'atal lu'um le'ec tuba culajoo' aj Israel cuarenta jaab,— cu t'an aj Esteban ti'ijoo'o. 37 —"Le'ec a Dioso, bel u ca'a u yeete jun tuul aj Israel ti'i ca' u yadü' u t'an Dios jabix ca' uyeetajene. Le'ec a bel u ca'a yeetbele, ca' tz'ocse'ex u t'an," cu t'an aj Moisese,— cu t'an aj Esteban ti'ijoo' a nucuch winiqui. 38 —Le'ec aj Moisese, le'ec ilic a que'en tu yaamoo' a cristiano aj Israel ichil a p'atal lu'um ma' naach ti a witz Sinai tucaye'e. Te'i u c'ümaj u t'an a Dios ti'i ca' u yadü' to'on,— cu t'an aj Esteban ti'ijoo' a nucuch winiqui. 39 —Le'ecoo' ti uchben mamaa'a, ma' u c'atiintajoo' u tz'oques aj Moisese. U p'ütajoo' u tz'ocsic. U c'atiintajoo' cuchi usc'al cuenta Egipto tucaye'il. 40 "Bete ti santo ca' xi'ic taanil," cu t'anoo' aj Israel ti'i u yetcaaloo', aj Aaron u c'aba'. "Bel u ca'a u benso'on tac cuenta Egipto tucaye'. Ma' ti weel tuba que'en aj Moisese, le'ec u joc'sajo'on ich cuenta Egipto," en t'anoo' ti uchben mamaa' ti'i aj Aaron,— cu t'an aj Esteban ti'ijoo' a nucuch winiqui. 41 —Pues te'i. U betajoo' jabix aj tz'i' wacax ti'ijoo' u santo. U quimsajoo' baalche' ti'i u sij-oolticaloo' ti'i aj tz'i' wacax abe'e. Qui'oo' u yool etel a c'u' u betajoo'o,— cu t'an aj Esteban ti'ijoo'o. 42 —Le'ec a dios ti ca'ana, u culpachtajoo' aj Israel u men tanoo' u tz'eec ti diosil a q'uini, a uju, a xülaba, tulacal. Baalo' ilic ti tz'iiba'an ich ju'um u men jun tuul u yadaj u t'an a Dios uchiji:"Inche'ex aj Israele'exe, le'ec ca' a quimsaje'ex a walac' ti que'ene'ex to ich p'atal lu'um cuarenta jaab, ¿a c'ajsajene'ex wa etel?" cu t'an a Dioso. 43 "Ma' a c'ajsajene'ex ti baalo'i. Chen a c'oochtaje'ex u cuuchil a diose'ex, Moloc u c'aba'. A c'ajsaje'ex a xülab, Renfan u c'aba' le'ec a diose'exe. Chen a betaje'ex abe' ti'i a c'ajsicale'ex.Yoc'lal abe'e, bel in ca'a in pule'ex tinaach tac junxeel a caj Babilonia uc'aba'," cu t'an a dioso,— cu t'an aj Esteban ti'ijoo' a nucuch winiqui. 44 —Pues te'i. Le'ec ti que'enoo' ich p'atal lu'um ti uchben mamaa'a, yan aj tz'i' noc' naj tu yaamoo'. Ichil a noc' naja, walacoo' u beel u c'ajes a Dios ti ca'ana. Tanoo' u bensic, tanoo' u beel. Ichil a naj abe'e, yan a pechec tunich tuba tz'iiba'an diez p'eel u ley a Dioso. Betabi a naj abe' jabix ilic a albi ti'i aj Moisés u men a Dios ca' u betoo'. Le'ec a Dioso, u ye'aj ti'i aj Moisés u p'is y baalo' ilic u betajoo'o,— cu t'an aj Esteban ti'ijoo' a nucuch winiqui. 45 —Le'ec ti quimoo' mac u betaj aj noc' naja, p'aati a naj ti'ijoo' u mejene. Ti uchben mamaa'oo' ilic abe'e. Le'ec ti tan u ch'a'bej aj Josueje, u bensajoo' ilic a naj ichil a lu'um a sijibi ti'ijoo' u men a Dioso. Le'ec ti tanoo' u yocol aj Israel ichil a lu'umu, tan u joc'sabül u men a Dios boon a uchben cuma'anoo' te'iji. Te'i ilic que'en aj noc' naj asto ti oqui aj David ti reyili,— cu t'an aj Esteban ti'ijoo' a nucuch winiqui. 46 —Le'ec a Dioso, top yaj u yubi aj Davidi. Aj Davidi, u c'aataj ti'i a Dioso, le'ec u Dios aj Jacobo: "¿Ma' wa ta cha'ic ten ca' in bete' tecb jun cuulac a naja?" cu t'an aj David ti'iji,— cu t'an aj Esteban ti'ijoo'o. 47 -—Ma' ilic cha'bi ti'i ca' u bete' abe'e. Le'ec u mejen aj Davidi, Salomon u c'aba'. Ala'aji, u betaj u yotoch a Dioso,— cu t'an aj Estebana. 48 —Le'ec a Dioso, top nooch u yanil. Ma' ta'ach u cuntal ichil a naj a betabi u men a cristianojo. Baala' u yadaj a jun tuul u yadaj u t'an a Dios uchiji: 49 "Le'ec a ca'ana, le'ec in tintaan.Le'ec a yoc'olcaba, le'ec u cuuchil inwoc. ¿Biqui ca' betabaanüc in wotoch a men?" cu t'an a Dioso. "¿C'u' aj beel ten u cuuchil in jedeebal? 50 Inene, in betaj tulacal a c'u' a yana," cu t'an a Dioso.Baalo' u yadaj a jun tuul u yadaj u t'an a Dios uchiji,— cu t'an aj Esteban ti'ijoo'o. 51 —Jumpul top ma' ta'ache'ex a tz'ocsaj t'an. Jumpul top ma' yane'ex a Dios, y ma' ta'ache'ex a wu'yic a t'ana,— cu t'an ti'ijoo' a nucuch winiqui. —Jumpul ma' ta'ache'ex a c'ümic u t'an u Püsüc'al a Dioso. Walaque'ex a ca' betic jabix ilic u betajoo' ti uchben mamaa',— cu t'an aj Esteban ti'ijoo' a nucuch winiqui. 52 —Le'ecoo' ti uchben mamaa'a, u betajoo' a yaj ti'ijoo' boon u yet'oc a walacoo' u yadic u t'an Dios uchiji. Le'ecoo' ti uchben mamaa'a, u quimsaj oo' boon tuul u yadaj ti watac to a toj u na'ata, le'ec a Cristojo.Pues te'i. Udi a qui'il winic abe' tiqui wetel,-— cu t'an aj Estebana. —Inche'exe, a c'ubaje'ex ti'i a c'ac'as cristiano ti'i ca' quimsabüc,— cu t'an aj Esteban ti'ijoo' a nucuch winiqui. 53 —Le'ec u yaj xa'num a Dios ti ca'ana, u c'ubaj te'ex u ley a Dioso, pero ma' ta'ache'ex a tz'ocsic a ley abe'e,— cu t'an aj Esteban ti'ijoo' a nucuch winiqui. 54 Pues te'i. Le'ec ti ca' u yubajoo' u t'an aj Esteban a nucuch winiqui, lic'oo' u tz'iiquil tu jajil. Jürütlemac u coj u menoo'-u tz'iiquil ti'i aj Estebana. 55 Pues te'i. Yan u Püsüc'al a Dios ichil u püsüc'al aj Estebana. Uchi n cha'an ti ca'an. U yilaj u quich'panil a Dios etel a Jesusu. Wa'an tique'en tu yaj toj tu yaj seeb c'ü' a Dioso. 56 —Ile'ex — cu t'an ti'ijoo' a nucuch winiqui. —Tan in wilic ti jabix jeebi u chi' a ca'ana. Te'i que'en a Jesusu, le'ec a yanaji ti cristianojil biq'uin ado'o. Wa'an ti que'en tu yaj toj tu yaj seeb c'ü' a Dioso,— cu t'an ti'ijoo'. 57 Pues te'i. Uchoo' u yawat ti chich u men u tz'iiquiloo' ti'i aj Esteban. U mücajoo' u xiquin ti'i ma' u yubicoo' u t'an aj Estebana. Laj binoo' u müchü' aj Estebana. 58 U bensajoo' chi' caj. U joc'sajoo' jujun yal u noc' a nucuch winiqui. U p'ütajoo' u noc' ca' cününbüc n men jun tuul ch'ajom aj Saulo u c'aba'a. Pachili, cajoo' u ch'ini' aj Esteban etel tunich. 59 Tan to u ch'inbil aj Esteban ti caji ti t'an etel Dios ala'aji. —In Noochil Jesus, ch'a'a in püsüc'al,— cu t'an aj Estebana. 60 Xonlaji ti lu'um. Uchi u t'an ti chich. —In Noochil, ma' a tz'eecoo' u sip'il le'ec a c'u' a tanoo' u betic tene,— cu t'an aj Esteban ti'i a Dioso. Despues quimi.

Hechos 8

1 -2 Qui' tu wich aj Saulo ti quimsabi aj Estebana. C'ochoo' a winic a yan a Dios ichiloo' u püsüc'al. U mucajoo' aj Estebana. U yoc'tajoo' a quimen ti chichi.Pues te'i. Ti a q'uin abe'e, cajoo' u c'ümü' a yaj ti yaab a hermanojo. Weecoo' abe' tulacal tubajac ich cuenta Judea y cuenta Samarla. Jadi' u yaj xa'num a Jesusu, ma' blnoo'l. 3 Le'ec aj Saulojo, top walac u betlc a yaj tl'ljoo' a hermanojo. Walac u yocol lchil jujun cuul a naja. Walac u joc'sicoo' a hermano a que'enoo' te'iji, ca'ax winic ca'ax ix ch'up. Walac u c'ülicoo' ich cuarto tu yotoch caj. 4 Pues te'i. Le'ecoo' a hermanojo, u wecajoo' u bajil tulacal tubajac. U tzicbaltajoo' u t'an a Dios ti'ijoo' a cristianojo, le'ec biqui ca' sa'albücoo'. 5 Jun tuul a hermano abe'e, aj Eelipe u c'aba'. Bini ich jun p'eel caj cuenta Samarla. U tzicbaltaj a Jesucristo ti le'ec u yaj Sa'alil a cristiano ti'ijoo' boon a que'enoo' te'iji. 6 Le'ec ti ca' u yilajoo' a milagro u betaj aj Felipeje, jumbeloo' u tucul a cristiano ti cajoo' u yubi u t'an abe'e. 7 Yanoo' a mac a yan a c'ac'asba'al ichil n püsüc'al. Joc'saboo' ti'i u men aj Eelipeje. Chich u yawat a c'ac'asba'al ti tan u joc'ol. Yanoo' a siiscaboo' u büq'uele, wa xan moochoo', ch'anesaboo' ilic. 8 Qui'oo' u yool a caj etel c'u' a tan u manülü. 9 Pues te'i. Ichil a caj abe'e, yan jun tuul a winiqui, Simon u c'aba'. Biq'uin ado'o, walac u pulya'aj. Sa'too' u yool a cristiano cuenta Samaria u men c'u' a walac u betic aj Simono. Walac u betic u bajil jabix top yaab u yeele. 10 Tulacaloo' ichil a caj abe'e, ca'ax nooch u wichil u meyaj ca'ax ma', walacoo' u yubic u t'an aj Simono. —Tz'abi ti'i u patalil u men Dios,— cu t'anoo'. 11 Walac u tz'ocsabül u t'an u men uchi caac u sa'tesoo' u yool etel c'u' a walac u betiqui. 12 Ca'ax u tz'ocsajoo' aj Simon biq'uin ado'o, le'ec ti uchi u t'an aj Felipeje, u tz'ocsajoo' u t'an ala'aji. Albi ti'ijoo' a cristiano ichil a caj abe' u men aj Felipe a qui'il t'an le'ec biqui ti walac u tücaa' a Dioso, y le'ec a Jesucristojo, le'ec u yaj Sa'alil a cristianojo. Ti wlnlc ti ix ch'up, u c'ümajoo' a ocja' u men u tz'ocsajoo' u t'an aj Felipeje. 13 Tac etel aj Simon, le'ec aj pulya'aja, u tz'ocsaj ilic u t'an. U c'ümaj a ocja'a. Tu pach abe'e, le'ec ajSimono, bini tu pach aj Eelipeje. Sa'ti u yool aj Simon u men a milagro a tan u betic aj Eelipeje. 14 Pues te'i. Le'ecoo' u yaj xa'num a Jesusu, que'enoo' ich caj Jerusalen. Le'ec ti ca' u yubajoo' ti u c'ümajoo' u t'an a Dios a cristiano cuenta Samariaja, tücaa'boo' aj Pedro etel aj Juan te'i u menoo' u chucaan u yaj xa'num a Jesusu. 15 Le'ec ti c'ochoo' te'iji, u c'aatajoo' ti'i Dios ca' u tücaa'te u Püsüc'al ichiloo' u püsüc'al boon a tanoo' u tz'ocsaj ich cuenta Samaria. 16 Yanoo' u c'aatic ti'i Dios ti baalo' u men ma'ax to u c'ümoo' u Püsüc'al a Dios te'iji. Jadi' u c'ümajoo' a ocja'a, ti'i ca' u yiloo' a cristiano ti walacoo' u tz'ocsic a Jesusu. 17 Tu pach abe'e, aj Pedro u yet'oc aj Juana, u tz'ajoo' u c'ü' yoc'ol jujun tuul boon a tanoo' u tz'ocsaja. Baalo' ca' u c'ümajoo' u Püsüc'al a Dioso. 18 Pues te'i. Le'ecoo' u yaj xa'num a Jesusu, ilboo' u men aj Simon ti tanoo' u tz'eec u c'ü' yoc'oloo' aj tz'ocsaja. Le'ec aj Simono, u c'atiintaj cuchi u bo'too' aj Pedro etel aj Juana. 19 —Ca' tz'aa' ten u muq'uil le'ec ti ca' in tz'aa' in c'ü' yoc'ol a maca, bel u cu c'ümü' u Püsüc'al a Dios jabix a tane'ex a betiqui,— cu t'an aj Simon ti'ijoo' u yaj xa'num a Jesusu. 20 —Ca' xiquech ich c'asil etel a taq'uin u men tan a tuclic a q'uexe' u sij-ool a Dios etel a taq'uini,— cu t'an aj Pedro ti'iji. 21 —Ma' tu paatal a meyaj tiqui wetel. Yan a sip'il ti'i a Dioso,— cu t'an aj Pedro ti'i aj Simono. 22 —Jele' a tucul. C'aate ti'i Dios ca' u sa'tes a sip'il. Uchac u sa'tesic a sip'il etel c'u' a tuclaj a q'uexe'e,— cu t'an aj Pedrojo. 23 -—Chica'an ten ti c'as a na'at. Ma' ca' yan biqui a p'ütic a betic a c'asa,— cut'an aj Pedro ti'i aj Simono. 24 —C'aate ti'i Dios ca' u sa'tes in sip'il ti'i ma' in c'ümic c'u' a wadaj tene,— cu t'an aj Simon ti'i aj Pedrojo. 25 Pues te'i. Le'ec aj Pedro etel aj Juana, u tzicbaltajoo' ti'i a cristiano le'ec a c'u' u yilajoo' u betaj a Jesusu. U tzicbaltajoo' u t'an a Dios ti'ijoo'o. Le'ec ti joboo' u tzicbala, joc'oo te'i. Le'ec ti tanoo' u yusc'al ti a caj Jerusalene, tanoo' u manül cajil caj le'ec a boon a que'en tzeel bej ich cuenta Samaria. U yadaj ti'ijoo' biqui ca' u sa'altoo' u bajil ca' xicoo' ti ca'an. 26 Pues te'i. Uxtun aj Felipeje, c'ochi jun tuul u yaj xa'num a Dios etele. —Listarte a bajil. Ca' xiquech tu toja'an Jerusalen. Te'i que'en a nojbej joq'ui ich caj Jerusalen y bini tac ti a caj Gaza. Ti a nojbej abe'e, yan a lu'um a ma' yan u ja'ili,— cu t'an u yaj xa'num a Dios ti'i aj Felipeje. 27 U listartaj u bajil aj Felipeje. Bini tac ti a nojbej abe'e. Ca' u yilaj ti nojbeje, te'i que'en a winic jun tuulu. Te' tala'an Etiopia. A winic abe'e, ma' yan biqui u mejen u men baalo' u ti'al. Nooch u wichil u meyaj u men ixna' Candace, le'ec ilic ix reina ti cuenta Etiopia. A winic abe'e, aj cünün taq'uin ti a caj abe'e. Tali ala'aji ti a caj Jerusalen ti'i u c'ajes a Dioso. 28 Tan to u yusc'al tu caal tucaye'. Tina'an ti que'en ichil a carreta a tan u jiilbil u men tzimin. Tan u xoquic a ju'um a tz'iiba'an u men aj quimen Isaiasa, le'ec jun tuul u yadaj u t'an a Dios uchiji. 29 —Ca' xiquech tu tzeel a carreta ado'o,— cu t'an u Püsüc'al a Dios ti'i aj Felipeje. 30 Chich ti tan u beel aj Felipeje, asto ti c'ochi tu tzeel a carretaja. U yubaj c'u' a tan uxoquic a winiqui. Tan u xoquic a ju'um a tz'iiba'an u men aj quimen Isaiasa, le'ec jun tuul u yadaj u t'an a Dios uchiji. U c'aataj ti'i. —¿Tan wa a ch'a'ic u tojil c'u' a tan a xoquiqui?— cu t'an ti'i. 31 —Ma' yan biqui in ch'a'ic u tojil wa ma' yan mac ca' u yee' ten,— cu t'an a winiqui. U yadaj ti'i aj Eelipe ca' ococ ich carretaja, ca' tinlac tu tzeel. 32 Le'ec c'u' a tan u xoquic ichili, le'ec ada'a:"Le'ec a carnerojo, ma' ta'ach u tz'iictal ti tan u bensabül ti'i ca' quimsabüc. Ma' ta'ach u yawat tiwalac u c'o'osbol u tzo'otzel u pach u men a cristianojo. Jabix ilic a walac u betic a baalche' abe'e, baalo' ilic bel u cu bete' jun tuul a winiqui. Ma' yan u peec. 33 Le'ec a winic abe'e, joc'sabi u su'tal. Bel u ca'a tz'abül ilic u sip'il ca'ax ma' jaj ti yan u sip'il. Top c'asoo' u na'at a cristiano ti a q'uin abe'e. Bel u ca'a quimsabül ala'aji." Le'ec abe' a t'an a tan u xoquic a winiqui. 34 —¿Tan wa u tzicbaltic u bajil aj Isaiasa, wa le'ec aj Isaiasa, tan u tzicbaltic ulaac' a winiqui?— cu t'an aj cünün taq'uin ti'i aj Eelipeje. 35 Pues te'i. Aj Eelipeje, caji ti nuuc. Etel c'u' u xocaj aj cünün taq'uini, caji u yadü' a qui'il t'an ti'iji. U tzicbaltaj a Jesus ti'iji. 36 Le'ec ti tanoo' u beele, c'ochoo' tu chi' a tz'i' ja'a. —Ila, jeda' a ja'a. ¿Ma' wa qui' ca' in c'ümü' a ocja'a?— cu t'an aj cünün taq'uini. 37 —Wa tan a tz'ocsic a Jesus tulacal a woolo, qui' a c'ümic a ocja'a,— cu t'an aj Eelipeje. —Tulacal in wool tan in wadic tech. Le'ec a Jesucristojo, le'ec u Mejen a Dioso,— cu t'an aj cünün taq'uini. 38 Le'ec aj cünün taq'uini, u yadaj ca' wa'cunbuc a carretaja. Joc'oo' a ca' tuul ichil a carretaja. Binoo' tac ichil a ja'a. Aj Felipeje, u tz'aj ti ocja' a winiqui. 39 Ti joc'oo' ichil a ja'a, tu seebal ch'a'bi aj Felipe u men u Püsüc'al a Dioso. Ma' ca' ilbi u men aj cünün taq'uini. Tu jajil qui' u yool ti ca' caji ti beel u men u c'üm-ooltaj a Noochtzili. 40 Uxtun aj Felipeje, te'i que'en ich caj Azoto. Tan u beel cajil caj. U yadaj ti'ijoo' u pectzil a Jesusu. Baalo' y baalo' tan u betiqui, asto ti c'ochi ti a caj Cesareaja.

Hechos 9

1 Pues te'i. Uxtun aj Saulojo, lic'a'an u tz'iiquil ti'i boon a walacoo' u tz'ocsic a Noochtzili. U c'ati u quimsoo'. Bini aj Saulo ti tzicbal etel a winic a mas nooch u wichil u meyaj tu yaamoo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. 2 U c'aataj ca' tz'iibbic ti'i a ju'um a bel u cu benes ich caj Damasco. Te'i bel u cu c'ubu' u pectzil ti'ijoo' u yaj cananil boon a naj tuba walacoo' u much'tal aj Israel u c'ajes a Dioso. Etel abe' a ju'umu, chucul u yanil aj Saulo ca' u müchü' boon a hermano ca'ax winic ca'ax ix ch'up. Wa ca' u Cüxtoo'o, bel u cu C'üxoo' y bel u cu benesoo' ich caj Jerusalen. 3 Le'ec aj Saulojo, tan to u beel ti a caj Damascojo. Ma' naach ti a caj que'en ti jan yanaji a sasil ti ca'an. Aj Saulojo, tich'bi u men u sac a sasili. 4 C'axi ti lu'um aj Saulojo. U yubaj u t'an jun tuul mac. —Saulo, Saulo ¿c'u' ca'a tan a betic ten a c'asa?— cu t'an u yaalbül. 5 —¿Maquech noochwinic?— cu t'an aj Saulo ti'i a uchi u t'an. —Inen a Jesusu. Tan a betic ten a c'asa. Incheche, jabixech a wacax a ca'ax boon p'icbic u neje, ma' tu ximbal u men u tz'iiquil. Chen walac u yajtal a wool etel a c'u' a walac a betiqui,— cu t'an a Jesus ti'iji. 6 Tz'ütz'ülemac aj Saulo u men u saaquili. —Noochil, ¿c'u' a c'ati ca' in bete'e?— cu t'an aj Saulo ti uchi u nuucu. —Liq'uen. Ca' xiquech ich caj. Te'i yan u yaalbül tech c'u' a yan a betiqui,— cu t'an a Jesus ti'i aj Saulojo. 7 Le'ecoo' u yetbeel aj Saulojo, sa'too' u yool. U yubajoo' a t'ana, pero ma'ax mac u yilajoo'o. 8 Liq'ui aj Saulojo. Chen u yubaja, ch'oop. U müchajoo' tu c'ü'. U bensajoo' ich caj Damasco. 9 Ox p'e q'uin ch'oop ti baalo'. Ma' jani. Ma' uchi u yuc'ul. 10 Pues te'i. Yan jun tuul a winic ich caj Damasco, aj Ananias u c'aba'. Walac u c'ajsic a Jesus ala'aji. Le'ec a Dioso, u chiitaj aj Ananias ich jabix nümül. —Ananias,— cu t'an ti'i. —¿C'u'i, Noochil?— cu t'an aj Ananias ti'iji. 11 —Listarte a bajil. Xen ti'i a calle a toj u c'aba'a. Te'i que'en u yotoch aj Judasa. Ichil a naj abe' que'en aj Saulo a tala'an caj Tarso. Aj Saulojo, tan u t'an etel a Dioso,— cu t'an a Noochtzil ti'i aj Ananiasa. 12 —Ich jabix nümül in ye'ajech ti'i aj Saulojo. U yilaj jabix c'ochi jun tuul a winic aj Ananias u c'aba'. Tülbi u men aj Ananias ti'i ca' ch'anüc u wich,— cu t'an ti'i aj Ananiasa. 13 —In Noochil, yaab sut in wu'yaj boon a c'as u betaj aj Saulo ti'i boon a walacoo' u c'ajsiquech ich caj Jerusalen. 14 Udi wa'ye' ti'i ca' u müchü' boon a walacoo' u c'ajsiquech. Tz'abi ti'i ca' u bete' a baalo' u men u noochiloo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso,— cu t'an aj Ananias ti'iji. 15 —Ca' xiquech etel aj Saulo,— cu t'an ti'i aj Ananiasa. —Inen in yeetaj aj Saulo ti'i ca' xi'ic u yadü' in pectzil ti'i boon a ma' Israel eteloo' u reyil eteloo' aj Israel xan,— cu t'an a Jesus ti'i aj Ananaiasa. 16 —Inen, bel in quin yee' ti'i aj Saulo c'u' a yaj a bel u ca'a u c'ümü' u men tan u tz'ocsiquene,— cu t'an a Jesus ti'i aj Ananiasa. 17 Pues te'i. Bini aj Ananiasa. Oqui ichil a naj tuba que'en aj Saulojo. Aj Ananiasa, u tülaj aj Saulojo. —IIermano Saulo, ti Noochil a Jesusu, u ye'aj u bajil tech ti que'enech ti bej ma'ax to uduquech ich caj. U tücaa'tajen ti'i ca' in sasilcunte a wich y ti'i ca' a c'ümü' u Püsüc'al aDios ichil a püsüc'al,— cu t'an aj Ananias ti'iji. 18 Tu seebal joq'ui jun p'eel ba'al tu nec' u wich aj Saulo jabix u sool cüyü. Sasilaji u wich tucaye'. Liq'ui ala'aji. Tz'abi u yocja'. 19 Mas pachili, jani, y muc'a'anaji tucaye'il.Pues te'i. Ma' yaab q'uin culaji aj Saulo ich caj Damasco tu yaamoo' a hermanojo. 20 Despuese, caji ti t'an ichil boon a naj tuba walacoo' u much'tal aj Israel u c'ajesoo' a Dioso. —A Jesusu, u Mejen Dios,— cu t'an aj Saulo ti'i boon a que'eneoo' te'iji. 21 Sa'too' u yool boon u yubajoo' u t'an aj Saulojo. —¿Ma' wa le'ec a winic ado'o, le'ec a mac u betaj a c'as ti'i boon a walacoo' u c'ajsic a Jesus ich caj Jerusalene?— cu t'anoo'. —¿Ma' wa udi wa'ye' aj Saulo ti'i u müchicaloo' cuchi boon a walacoo' u c'ajsic a Jesus ti'i ca' u bensoo' cuchi ti presojil tu taanoo' u noochiloo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso?— cu t'anoo' aj Israel tu bajili. 22 Tan ti tan u yantal u muc' u t'an aj Saulo u tzicbalte a Jesusu. Ma' ca' yanoo' u t'an boon aj Israel a que'enoo' ichil a caj Damascojo. Le'ec aj Saulojo, tan u ye'ic ti'ijoo' ti le'ec a Jesusu, le'ec u yaj Sa'alil a cristiano tu jajil. 23 Pues te'i. Yaab q'uin a maniji. Much'lajoo' aj Israel ti'i ca' u tzicbalte tu bajil biqui ca' u quimesoo' aj Saulojo. 24 Aj Saulojo, u yeeltaj c'u' a tanoo' u tuclic u bete' ti'iji. Ti q'uin ti ac'ü' aj Israele, tanoo' u cününtic a bej a walac u joc'ol ichil a caj ti'i ca' u quimesoo' aj Saulojo. 25 Jun p'eel ac'ü'ü, le'ecoo' ahermanojo, u yemsajoo' aj Saulo ich noxi' xac tac ti lu'um pach a cot a que'en tu xoy a caja. Baalo' ca' u sa'altaj u bajil aj Saulojo. 26 Pues te'i. Le'ec ti c'ochi aj Saulo ich caj Jerusalene, u yaaltaj u yet'octoo' a hermano te'iji. Saacoo' a hermano ti'iji. —Chen pach u yool tan u tz'ocsic a Jesus ti'i u cho'icalo'ono,— cu t'anoo' tu bajil. 27 Jun tuul tu yaamoo'o, aj Bernabé u c'aba'. Le'ec abe'e, u bensaj aj Saulo eteloo' u yaj xa'num a Jesusu. Aj Bernabeje, u yadaj ti'ijoo' biqui ca' u yilaj a Jesus aj Saulo tu benil a caj Damascojo. —Uchi u tzicbal ti Noochil etel aj Saulojo,— cu t'an ti'ijoo' u yaj xa'num a Jesusu. —Le'ec ti que'en ich caj Damasco biq'uin ado'o, ma' saac aj Saulo u tzicbalte u t'an a Jesusu,— cu t'an ti'ijoo' u yaj xa'num a Jesusu. 28 Baalo' ti culaji aj Saulo tu yaamoo' a hermano ich caj Jerusalene. 29 Yan u muc' u t'an ti tan u tzicbaltic u t'an a Noochtzili. Uchi u tzicbal eteloo' aj Israel le'ec a griego u wichoo' u t'ana. U yaaltajoo' u tojquintoo' u bajil. Cajoo' u tucle biqui ca' u quimesoo' aj Saulojo. 30 Pues te'i. Le'ecoo' a hermanojo, u yeeltajoo' ti beloo' u ca'a u quimes aj Saulojo. U bensajoo' ichil a caj Cesareaja. Te'i u tücaa'tajoo' aj Saulo tu caal tucaye'. Tarso u c'aba' u caal. 31 Pues te'i. Le'ecoo' a hermanojo, ma' u ca' c'ümajoo' a yaj ich cuenta Judca, ma'ax ich cuenta Galilea, ma'ax ich cuenta Samaria. Tan ti tanoo' u chichtal u yool. Jadi' a c'u' u c'ati a Noochtzili, jadi' a walacoo' u betiqui. Le'ec u Püsüc'al a Dioso, tan u yanat. Tanoo' u tz'a'cül a hermanojo. 32 Pues te'i. Aj Pedrojo, tan u sutinticoo' a hermanojo. C'ochi u sutintoo' tac ich caj Lida. 33 U cüxtaj a winic te'i, Eneas u c'aba'. Sotmen u büq'uel a winiqui. Ocho jaab coya'an tu cama. 34 —Eneas, le'ec a Jesucristojo, tan u qui'cuntiquech. Liq'uen. Utzquinte a cama,— cu t'an aj Pedro ti'iji. Tu seebal ch'ani. Liq'ui aj Eneasa. 35 Tulacaloo' ich caj Lida etel boon a que'en ichil u jooquil a Saron u c'aba'a, u yilajoo' ti ch'ani aj Eneasa. U p'ütajoo' a uchben tuculu. Cajoo' u tz'oques a Jesusu. 36 Pues te'i. Ti a q'uin abe'e, yan jun tuul a nooch'up ich caj Jope, ix Tabita u c'aba'. Ichil a t'an griegojo, —ix Dorcas,— cu t'anoo' ti'i. Ala'aji, walac u tz'ocsic a Jesusu. Chen qui' a walac u betic tulacal a q'uini. Walac u yaanticoo' a otzili. 37 Ti a q'uin abe'e, c'oja'anaji ala'aji, y quimi. U yichnesajoo'.Pues te'i. U coyquintajoo' ich cuarto tu ca' tzaam a naja. 38 Ma' naach ti a caj Jope que'en a caj Lida tuba que'en aj Pedrojo. Le'ecoo' a hermanojo, u yubajoo' ti que'en te'i ich caj Lida aj Pedrojo. U tücaa'tajoo' ca' tuul a winic u chiiteje. —Co'ox tiqui wetel aleebili,— cu t'anoo' ti'i aj Pedrojo. 39 Bini aj Pedro tu pachoo'. Le'ec ti c'ochi te'iji, u bensajoo' aj Pedro ti a cuarto tuba que'en a quimene. Le'ecoo' ix ma'icham a que'enoo' te'iji, tanoo' u yoc'tic a quimene. Naatz'oo' tu tzeel. U ye'ajoo' ti'i aj Pedro boon a noc' u chuyaj ixna' Dorcas ti cuxa'an toj. 40 Pues te'i. Aj Pedrojo, u laj joc'sajoo' a cristiano a que'enoo' te'iji. Xonlaji aj Pedrojo.Tan u t'an etel a Dioso. U sutaj u bajil u cha'ante a quimene. —Tabita, liq'uen,— cu t'an ti'i. U p'ixaj u wich. Le'ec ti ca' u yilaj aj Pedrojo, tinlaji. 41 Aj Pedrojo, u müchaj tu c'ü'. U wa'cuntaj. U püyajoo' boon a hermano u yet'ocoo' ix ma'icham. U ye'aj ti'ijoo' a nooch'up ti cuxlaji tucaye'. 42 Tulacal a caj Jope, u yubaj ti cuxlaji a quimene. Yanoo' a cajoo' u tz'oques a Noochtzili, le'ec a Jesusu. 43 Xanaji aj Pedro te'i ich caj Jope. Uchi u posado etel aj Simon. Le'ec abe'e, aj men q'uewel.

Hechos 10

1 Pues te'i. Yan a winic jun tuul ich caj Cesarea, aj Cornelio u c'aba'. Ala'aji, u noochiloo' a soldado a Italiano u c'aba' a jun muuch'oo' tu bajili. 2 Aj Corneliojo, walac u c'ajsic a Dios tulacal u yool. Baalo' ilic tulacaloo' u familia. Yaab a taq'uin walac u sijic ti'ijoo' aj Israel a otziloo'o. Walac u t'an etel a Dioso. 3 Jun p'eel q'uin jabix a las tres ti ocq'uini, u yilaj ti qui' jun tuul u yaj xa'num a Dios ti ca'an ichil jabix nümül. C'ochi tu tzeel aj Corneliojo. —Cornelio,— cu t'an ti'i. 4 Sa'ti u yool ca' u cha'antaj u yaj xa'num a Dioso. Saacaji a winiqui. —¿C'u'i, noochwinic?— cu t'an aj Cornelio ti'iji. —Le'ec a Dioso, u yubaj c'u' a wadaj ti'i. U yilaj biqui ti walac a waantic a otzili. 5 Tücaa'too' ich caj Jope a winic ca' u püyoo' aj Simono,— cu t'an u yaj xa'num a Dioso. —Le'ec u ch'ibal a winiqui, Pedro. 6 Le'ec aj Pedrojo, tan u posado etel aj Simon. Le'ec abe'e, aj men q'uewele. Te'i que'en u yotoch chi' c'ac'naab. Bel u ca'a u yadü' tech c'u' a yan a betiqui,— cu t'an u yaj xa'num aDios ti'i aj Corneliojo. 7 Después bini u yaj xa'num a Dios a uchi u t'ana. Le'ec aj Corneliojo, u püyaj ca' tuul u yaj meyaj etel jun tuul a soldadojo. Le'ec a soldado abe'e, walac u meyajtic c'u' u c'ati aj Corneliojo. A soldado abe'e, walac u c'ajsic a Dioso. 8 U yadaj ti'i a ox tuul tulacal a c'u' u yilaj ichil jabix nümül. Mas pachili, u tücaa'taj a ox tuul ti a caj Jopeje. 9 Pues te'i. C'ochi a chuunq'uin tu samalili. Que'en to a ox tuul ti bej ma' naach ti a caj Jope ti naq'ui aj Pedro yoc'ol a naj a quet u polo. Te'i uchi u t'an etel a Dioso. 10 Caji ti wi'ijtal. U c'atiintaj janal. Le'ec ti tan u yutzquinbil a janala, caji u yila' 11 ti jeebi u chi' a ca'an ich jabix nümül. U yilaj ti tan u yemsabül ti lu'um a jabix noxi' buucu. C'üxa'an abe' tu cuatrojil u xuuc'. 12 Ichil a buuc abe'e, yan a ca'ax c'u'ac ti baalche'ili. Yanoo' a cana. Yanoo' a ch'iich'i. 13 —Pedro, liq'uen. Quimes a baalche'e. Jante,— cu t'an a uchi u t'an ti'i aj Pedrojo. 14 —Ma' tin jantic, Noochil. Ma'ax jun sut in jante a ma' ta'ach u jantabül u menoo' aj Israele,— cu t'an aj Pedrojo. 15 —Wa Dios tan u yadic ca' a bete' a c'u'aca, ma' ta wadic wa ma' qui',— cu t'an a uchi u t'an tucaye'e. 16 Ox sut albi ti'i aj Pedro ti baalo'. Mas pachili, nac'sabi ti ca'an a buuc tucaye'. 17 Le'ec aj Pedrojo, tan to u tuclic c'u' a aalbi ti'i ichil a jabix nümül abe'e, ti c'ochoo' u yaj tücaa' aj Cornelio chi' a coto. Tanoo' u c'aatic tuba que'en u yotoch aj Simono. 18 —¿Tan wa u posado wa'ye' aj Simon Pedrojo?— cu t'anoo' ti chich. 19 Aj Pedrojo, tan to u tuclic c'u' a aalbi ti'i ichil jabix a nümül abe'e. —U'yeen. C'ochi ox tuul a winiqui. Tanoo' u cüxtiquech,— cu t'an u Püsüc'al a Dios ti'i aj Pedrojo. 20 —Emen pol naj. Ca'xiquech tu pachoo'. Ma' a tuclic a ma'ax c'u'iji, u men in tücaa'tajoo',— cu t'an u Püsüc'al a Dios ti'i aj Pedrojo. 21 Pues te'i. Emi aj Pedrojo. C'ochi eteloo' u yaj tücaa' aj Corneliojo. -—Inen a winic a tane'ex a cüxtiqui. ¿C'u' a c'ate'ex tene?— cu t'an aj Pedro ti'ijoo'o. 22 —Le'ec aj Corneliojo, u tücaa'tajo'on. Ala'aji, u noochiloo' a soldadojo. Toj u na'at. Walac u c'ajsic a Dioso. Tulacaloo' aj Israele, walacoo' u yadic u qui'il a winic abe'e. Albi ti'i aj Cornelio u men jun tuul u yaj xa'num a Dios ti'i ca' u püyeech ca' xiquech tu yotoch,— cu t'anoo' ti'i aj Pedrojo. —Te'i u yubic a t'an,— cu t'an a ox tuul ti'iji. 23 Pues te'i. Aj Pedrojo, u yadaj ca' ococ a ox tuul etel, ti'i ca' uchuc u posado te'i etel aj men q'uewele. Tu samalili, bini aj Pedro tu pach a ox tuulu. Yan a hermano a taloo' caj Jope, binoo' tu pach. 24 Tu ca'bejil c'ochoo' ichil a caj Cesareaja. Aj Corneliojo, tan u paac'ticoo'. Te'i much'a'anoo' tulacaloo' u yet'oc etel boon u yet'oc a qui' tu wichi. Püyboo' u men aj Corneliojo. 25 Le'ec ti c'ochi ti a naj aj Pedrojo, bini aj Cornelio u c'ümü'ü. Xonlaji tu taan. Caji u bete' jabix dios aj Pedrojo. 26 Aj Pedrojo, u lic'saj aj Corneliojo. —Liq'uen. Inene, winiquen ilic jabixeche,— cu t'an aj Pedro ti'iji. 27 Tanoo' u tzicbal ti tanoo' u yocol ich naj tuba much'a'anoo' a cristianojo. 28 —Inche'exe, ma' Israele'exi. ¿Ma' wa a weele'ex ti ma' qui' tu c'axül ti'i ti ley ino'on aj Israelo'on wa ca' ti wet'octe wa ca' ococo'on ichil u yotoch a ma' Israele?— cu t'an aj Pedro ti'ijoo'o. —Ti weel,— cu t'anoo' ti'i. —C'u' betiqui, le'ec a Dioso, u ye'aj ten ti ma' qui' ca' in wadü' ti c'asoo' a ma' Israele,— cu t'an aj Pedrojo.—Ma' qui' ti ma' in wet'octicoo', 29 mentüc'u, le'ec ca' a püyajene'exe, taleen ti jomol. ¿Aleebe c'u' ca'a a tücaa'taj ch'abülen?— cu t'an aj Pedro ti'ijoo' a que'en te'iji. 30 —Baala' hora oxeeji cuma'anen,— cu t'an aj Corneliojo. —In p'ütaj a janal ti'i ca' uchuc in suq'uinaj. Tan in t'an etel a Dios ti chiclaji jun tuul winic tin taan. Sac u ca'a u noc',— cu t'an aj Corneliojo. 31 —"Cornelio, le'ec a Dioso, u yubaj c'u' a wadaj ti'i. C'üja'an ti'i a Dios biqui ti walac a waanticoo' a otzili," cu t'an ten u yaj xa'num a Dioso,— cu t'an aj Cornelio ti'i aj Pedrojo. 32 —"Aleebe tücaa'te a t'an ti a caj Jope ca' talac aj Simon Pedrojo,'' cu t'an ten u yaj xa'num a Dioso, y udeech,— cu t'an aj Cornelio ti'i aj Pedrojo. —"Tan u posado ichil u yotoch aj Simon. Le'ec abe'e, aj men q'uewele,'' cu t'an ten. "Te' que'en chi' c'ac'naab," cu t'an ten,— cu t'an aj Cornelio ti'i aj Pedrojo. —"Cornelio, le'ec ca' c'ochoc ta wetel aj Simon Pedrojo, bel u ca'a ti tzicbal ta wetel ala'aji,'' cu t'an ten u yaj xa'num a Dioso,— cu t'an aj Cornelio ti'i aj Pedrojo. 33 —Baalo' u yadaj tene, mentücü, tu jomolil in tücaa'taj ca' talaquech. Qui' tun udeech. Wa'ye' que'eno'on aleebe tu taan a Dioso, ti'i ca' ti wu'yi c'u' a albi tech u men a Noochtzili, ti'i ca' a wadü' to'on,— cu t'an aj Cornelio ti'i aj Pedrojo. 34 Pues te'i. Caji ti t'an aj Pedrojo. —Aleebe chica'an ten ti qui'. Le'ec a Dioso, ma' jadi' aj Israel a c'ocha'an tu wichi. 35 Le'ec ca'ax tubajac yoc'olcab, wa walac u c'ajsic a Dioso, y saac u bete' a c'asa, y walac u betic a tojo, qui'tu wich a Dioso,— cu t'an aj Pedro ti'ijoo' aj Cornelio eteloo' u yet'oco. 36 —Udi u pectzil a qui' ti'ijoo' aj Israel, le'ec biqui ca' qui'ac a cristiano etel a Dios u men a Jesucristojo. Le'ec a Jesucristojo, le'ec u Noochil tulacal a c'u' a yana,— cu t'an aj Pedro ti'ijoo' aj Cornelio eteloo' u yet'oc. 37 —Uchi u t'an aj Juana. U tz'aj a ocja'a. Mas pachili, caji ti weequel u pectzil a Dios ich cuenta Galilea asto ti weequi ca'ax tubajac ich cuenta Judea. ¿Ma' wa a weele'ex abe'e?— cu t'an aj Pedro ti'ijoo' aj Cornelio eteloo' u yet'oc. —Ti weel,— cu t'anoo' ti'i. 38 —Le'ec a pectzil abe'e, le'ec ca' u tz'aj Dios u Püsüc'al ti'i jun tuul a winic a ch'ijnal Nazaret Jesus u c'aba'. U tz'aj ilic ti'i u muc' u t'an. Mani ala'i u bete' a qui'i. Boon a yan a quisin ichil u püsüc'al, u joc'saj. Patal u bete' ti baalo' u men Dios tan u yaantic,— cu t'an aj Pedro ti'ijoo' aj Cornelio eteloo' u yet'oc. 39 —Ino'ono, ti wilaj tulacal a c'u' u betaj a Jesus ichil boon aj meen caj cuenta Judea y ichil u noochil a caj Judeaja. Le'ec abe'e, Jerusalen. U quimsajoo' ilic tuwich u cruzil,— cu t'an aj Pedro ti'ijoo' aj Cornelio eteloo' u yet'oc. 40 —Le'ec a Dioso, u ca' cuxquintaj ti u yox p'eel q'uin. U ca' ye'aj to'on ala'aji,— cu t'an aj Pedro ti'ijoo'o. 41 —Ma' ca' ilbi u men tulacal a cristianoji, pero ti ca' ilaj ala'aji. Yeetbo'on u men Dios ti'i ca' ti wila' a Jesusu. Le'ec ti ca' cuxlaji, jani y uchi u yuc'ul tiqui wetel,— cu t'an aj Pedro ti'ijoo' aj Cornelio eteloo' u yet'oc. 42 —U yadaj to'on ca' uchuc ti tzicbal etel a cristianojo. U yadaj to'on ca' ti wadü' ti'ijoo' a cristiano ti yeetbi ala'aji u men a Dioso. Yeetbi ti'i ca' u yila' u sip'il a cristiano y ti'i ca' u tz'aa' ichil u sip'il a cristiano ca'axcuxa'an ca'ax quimen. 43 Le'ec boon a uchben winic u yadaj u t'an a Dioso, baala' u yadaj yoc'ol a Jesusu. "Tulacal a boon a walac u tz'ocsic a winic abe'e, laj bel u ca'a sa'tesabül u sip'il. Yan u muc' ca' u sa'alte a cristianojo,'' cu t'an boon a uchben winic u yadaj u t'an a Dioso,— cu t'an aj Pedro ti'ijoo' aj Cornelio eteloo' u yet'oc. 44 Pues te'i. Tan to u tzicbal aj Pedro ti c'ochi u Püsüc'al a Dioso. Oqui u Püsüc'al a Dios ichiloo' u püsüc'al boon a tanoo' u yubic u t'an aj Pedrojo. 45 Sa'ti u yool aj Pedro u yet'ocoo' aj Israel boon a c'ochoo' tu pacha, u men u c'ümajoo' ilic u Püsüc'al a Dios a ma' Israele. 46 Le'ec aj Pedro eteloo' u yet'oco, u yubajoo' ti cajoo' ti t'an a ma' Israele. Tanoo' u t'an a ma' Israel ichil a t'an a jumpaay u wich a ma' u yeeloo'. Tanoo' u yadic u qui'il a Dios a ma' Israeloo'o. 47 —U c'ümajoo' u Püsüc'al a Dios jabix ilic ino'ono, mentücü, wa ca' in tz'a'oo' ti ocja', ma' yan c'u' a ca' u yadoo' a ma'ax maca,— cu t'an aj Pedrojo. 48 Le'ec aj Pedrojo, u yadaj ca' tz'abücoo' u yocja' u men tanoo' u tz'ocsic a Jesucristojo. Pachili, u c'aatajoo' ca' culac aj Pedro tz'etz'eecac tu yaamoo' le'ec boon q'uin u c'ati.

Hechos 11

1 Pues te'i. Le'ecoo' u yaj xa'num a Jesus u yet'ocoo' boon a hermano ich cuenta Judeaja, u yubajoo' ti cajoo' u c'ümü' u t'an a Dios a ma' Israele. 2 Le'ec ti c'ochi ich cajJerusalen aj Pedrojo, yaaltabi tojquinbil u menoo' boon aj Israel a hermano te'iji. 3 —¿C'u' ca'a bineech ti sut tu yaamoo' a ma' Israele, y janeech tu yaamoo'?— cu t'anoo' ti'i aj Pedrojo. 4 Aj Pedrojo, u yadaj ti'ijoo' tulacal a c'u' a maniji. 5 —Que'enen ich caj Jope,— cu t'an. —Le'ec ti tan in t'an etel a Dioso, in wilaj jun p'eel ba'al ichil jabix nümül. Emi ti ca'an a jabix noxi' buucu. C'üxa'an abe' tu cuatrojil u xuuc'. Emi tac tuba que'enen,— cu t'an aj Pedro ti'ijoo'o. 6 —In wilaj ti qui' c'u' a yan ichili. Te'i que'enoo' a cana, a ch'iich'i, y u chucaan a baalche'e. 7 "Liq'uen Pedro. Quimes a baalche'e. Jante,'' cu t'an ten a uchi u t'ana,— cu t'an aj Pedro ti'ijoo'o. 8 —"Ma' tin jantic, Noochil. Ma'ax jun sut in jante a ma' ta'achoo' u jantic aj Israele,'' queen ti'i,— cu t'an aj Pedro ti'ijoo'o. 9 —"Ma' a wadic ti ma' qui' c'u' a tan u yaalbül tech ti qui' u men a Dioso,'' cu t'an ten a uchi u t'an tucaye'e,— cu t'an aj Pedro ti'ijoo'o. 10 —Ox sut albi ten ti baalo'. Mas pachili, nac'sabi ti ca'an a jabix buuc tucaye'il. 11 Le'ec ti nac'sabi abe'e, c'ochoo' a ox tuul a taloo' ich caj Cesarea ti a naj tuba que'enene. Tanoo' u cüxtiquen,— cu t'an aj Pedrojo. 12 —Le'ec u Püsüc'al a Dioso, u tücaa'tajen tu pachoo'. "Ma' a tuclic a ma'ax c'u'iji," cu t'an ten u Püsüc'al a Dioso. Le'ec in wet'ocoo' ada' a seis tuuloo'o, binoo' tin pach tac ich caj Cesarea. Tulacalo'on, oco'on ichil u yotoch aj Corneliojo,— cu t'an aj Pedro ti'ijoo' a hermano ich caj Jerusalen. 13 —Aj Corneliojo, u yadaj to'on biqui ca' u yilaj u yaj xa'num a Dioso. Oqui u yaj xa'num a Dios ichil u yotoch aj Cornelio biq'uin ado'o. "Tücaa'too' a winic ti'i a caj Jope ca' u püyü' aj Simon Pedrojo,''cu t'an u yaj xa'num a Dios ti'i aj Corneliojo. 14 "Le'ec aj Pedrojo, bel u ca'a u yadü' tech y etel boon a wet'ocoo' c'u' a ca' a bete'ex ti'i ca' sa'albüque'ex," cu t'an u yaj xa'num a Dios ti'i aj Corneliojo. Baalo' u yadaj ten aj Cornelio,— cu t'an aj Pedro ti'ijoo' u chucaan a hermano ich caj Jerusalen. 15 —Tan to in caal ti tzicbal eteloo' ti ca' c'ochi u Püsüc'al a Dioso. Oqui ichiloo' u püsüc'al boon a que'en te'i jabix ilic ti oqui ichil ti püsüc'al ino'on biq'uin ado'o,— cu t'an aj Pedro ti'ijoo'o. 16 —Tu pach abe'e, c'aji ten c'u' u yadaj a Noochtzili. "Le'ec aj Juana, uchi u tz'aj ocja' etel ja', pero le'ec a Dioso, jumpaay ti bel u ca'a u tz'aa'e'ex ti ocja'. Bel u ca'a u tücaa'te u Püsüc'al ichil a püsüc'ale'ex," cu t'an a Noochtzili,— cu t'an aj Pedro ti'ijoo' a hermano ich caj Jerusalen. 17 —Le'ec a Dioso, u tz'ajoo' ti'i ma' Israel u Püsüc'al jabix ilic ca' u tz'aj to'on le'ec ti cajo'on ti tz'oques a Noochtzili, le'ec a Jesucristojo. Inene, ma' yan in muc' ti'i ca' uchuc in p'isbaj etel a Dios u men tan u cümic a ma' Israeloo'o,— cu t'an aj Pedro ti'ijoo' a hermanojo. 18 Le'ec ti ca' u yubajoo' u t'an aj Pedrojo, ma' ca' yanoo' u t'an. Cajoo' u yadü' u qui'il a Dioso. —Le'ec a Dioso, u tz'ajoo' ti'i a ma' Israel ca' u jeloo' u tucul ti'i ca' tz'abüc u cuxtal ti ca'an,— cu t'anoo' a hermanojo. 19 Pues te'i. Le'ec ti quimsabi aj Estebana, weecoo' a hermano u men a yaj a caji tz'abül yoc'oloo'. Yan a binoo' tac tu cuenta Fenicia. Binoo' tac tu cuenta Chipre. Binoo' tac ti a caj Antioquiaja. Tanoo' u tzicbaltic u t'an a Diosti'ijoo' aj Israele. Ti'ijoo' ulaac'a, ma' ta'achoo' u tzicbaltic. 20 C'u' betiqui, yan a hermano a joc'oo' cuenta Chipre cuenta Cirene. Binoo' ti a caj Antioquiaja. Uchoo' u tzicbal eteloo' a ma' Israele. U tzicbaltajoo' a Noochtzil a Jesus ti'ijoo'. 21 Le'ec a Noochtzili, u yaantajoo' a taloo' cuenta Chipre cuenta Cirene, mentücü, yanoo' a ma' Israele, u p'ütajoo' u c'ajes a uchbene. Cajoo' u tz'oques a Noochtzili. 22 Pues te'i. Le'ecoo' a hermano ich caj Jerusalen, u yubajoo' ti yanoo' a cajoo' u tz'oques a Jesus ichil a caj Antioquiaja, mentücü, u tücaa'tajoo' aj Bernabé te'i. 23 Le'ec ti c'ochi te'i, u yilaj a qui' a tan u betic a Dios ti'ijoo'o. Qui' u yool. —Ma' a p'ütique'ex a tz'oques a Noochtzili. Tz'ocse'ex tulacale'ex a wool,— cu t'an aj Bernabé ti'ijoo'o. 24 Qui'il winic aj Bernabeje. Yan u Püsüc'al a Dios ichil u püsüc'al. Walac u tz'ocsic c'u' a albi ti'i u men u Püsüc'al a Dioso, mentücü, yanoo' a cajoo' n tz'oques a Noochtzili. 25 Pues te'i. Bini aj Bernabé tac ti a caj Tarso u cüxte aj Saulojo. Le'ec ti ca' u cüxtaja, u bensaj tac ti a caj Antioquiaja. 26 Jun p'e jaab que'enoo' tu yaam a hermano te'iji. Yaab a cristiano u ca'ansajoo' etel u t'an a Dioso. Ichil a caj Antioquia tz'aboo' u c'aba'inte jun p'eel c'aba' tulacal boon a hermanojo. —U yaj tz'ocsaj a Cristo,— cu t'anoo' ti'i. 27 Pues te'i. Que'enoo' to aj Bernabé etel aj Saulo ich caj Antioquia ti c'ochoo' a hermano a walacoo' u yadic u t'an a Dioso. Taloo' caj Jerusalen. 28 Jun tuul tu yaamoo', Agabo u c'aba'. Wa'laji aj Agabo tu yaamoo' a hermanojo. U yadaj ti'ijoo' c'u' a albi ti'i u men u Püsüc'al a Dioso. —Bel n ca'a ti yantal awi'ijil tulacal yoc'olcab,— cu t'an ti'ijoo'. U c'ümajoo' a wi'ijil abe'e, le'ec ti que'en aj Claudio ti reyili. 29 Le'ecoo' a hermano a que'en ich caj Antioquiaja, u c'atiintajoo' u much'quinte a taq'uin boon a patal u tz'aa' a jujun tuulu. U c'atiintajoo' u tücaa'te ti'i n yaanticaloo' boon a hermano ich cuenta Judea. 30 U tz'ajoo' ilic c'u' u tuclajoo'o. U tücaa'tajoo' aj Bernabé etel aj Saulo ti'i ca' u benes a taq'uin ti'ijoo' u yaj cananiloo' boon a hermano ich cuenta Judea.

Hechos 12

1 Pues te'i. Ti'i ilic a q'uin abe'e, yan jun tuul a reye, IIerodes u c'aba'. Caji u tz'aa' a yaj yoc'ol jujun tuul tu yaamoo' a hermanojo. 2 U yadaj ca' quimsabüc etel maasca' aj Jacobo, le'ec u sucu'un aj Juana. 3 Le'ec ti ca' u yilaj ti qui' tu wichoo' aj Israel ti quimsabi aj Jacobo, u tücaa'taj müchbül aj Pedrojo. Müchbi ti u q'uinil a fiesta le'ec ti ma' qui' u jantabül a pan a yan u levadurajili. 4 Le'ec ti ca' u müchajoo' aj Pedrojo, tz'abi ti presojil u men aj IIerodes. U yadaj ca' cününbüc n men diez y seis tuul a soldadojo. Cuatro tuul ti a jujun sut ti tan u cününtiqui. U tuclaj u quimes aj Pedro le'ec ti joboc a fiestaja. Te'i u quimsabül tu taanoo' a cristianojo. 5 Baalo' ti que'en aj Pedro ti presojil. Tan u cününbül ti qui'. C'u' betiqui, le'ecoo' a hermanojo, tan ti tanoo' u c'aatic ti'i a Dios ca' aantabüc aj Pedrojo. 6 Pues te'i. Ti'i a ac'ü' ti samalac u quimsabül u men aj IIerodese, tan u wüyül aj Pedrojo.C'üxa'an etel cadena tu yaam ca' tuul a soldado a que'en tu tzeele. Yanoo' a soldado chi' cuarto. Tanoo' u cününtic a presojo. 7 Pues te'i. Chiclaji jun tuul u yaj xa'num a Dioso. Sasilaji ich cuarto. U jütz'aj aj Pedro tu tzeel. P'i'ixi. —Liq'uen. Seebte a bajil,— cu t'an ti'i. Le'ec a cadenaja, jebch'inbil tuwich u c'ü'. 8 —Wutzquinte u c'ax a nüc'. Tz'a a zapato ta woc,— cu t'an u yaj xa'num a Dios ti'i aj Pedrojo. U betaj ti baalo'. —Ca' tz'a u chucaan a noc'. Co'ox tin pach,— cu t'an ti'i. 9 Pues te'i. Aj Pedrojo, bini tu pach u yaj xa'num a Dioso. Ma' u yeel wa tu jajil tan u yuchul c'u' a tan u betic u yaj xa'nnm a Dioso. —Tan in wilic ada' ichil jabix nümül,— cu t'an tu bajil. 10 U mansajoo' jun tuul u yaj cananil a presojo. U mansajoo' ulaac'. Pachili, c'ochoo' ti a puerta a fierro a que'en ti u tojil a calleje. Tu junal jeebi a puerta abe'e. Joc'oo' te'i. Le'ec ti binoo' tz'etz'eec ti a calleje, sütch'inbil u yaj xa'num a Dioso. 11 Mas pachili, u yeeltaj c'u' a mani aj Pedrojo. —Jajil,— cu t'an aj Pedro tu bajil. —Le'ec a Noochtzili, u tücaa'taj u yaj xa'num a Dios ti'i u sa'alticalen ti'i ma' in c'ümic a yaj u men aj IIerodese, y ti'i ma' in c'ümic a yaj le'ec a c'u' u c'atiintaj ca' in c'ümü' in wetcaal aj Israele,— cu t'an tu bajil. 12 Le'ec ca' u yeeltaj aj Pedro ti joq'ui ti presojili, bini tu yotoch ixna' Mariaja, le'ec u na' aj Juan Marcos. Yanoo' a much'a'an te'i ti t'an etel a Dioso. 13 U boojtaj u chi' a coto. Bini jun tuul ix chu' u c'aba' ix Rode u yila' mac a que'en chi' cot. 14 Le'ec ti ca' u yeeltaj etel u t'an aj Pedrojo, qui'aji u yool. Tubi ti'i u jebic u chi' a coto. Bini ti alca' u yadü' ti'ijoo' u pectzil. —Te'i que'en aj Pedro chi' a coto,— cut'an ti'ijoo'. 15 —Chen a tus,— cu t'anoo' ti'i. U yadaj ti jaj ti le'ec. —Le'ec a que'en te'iji, le'ec wal u yaj xa'num Dios a walac u cününtic aj Pedrojo,— cu t'anoo'. 16 Le'ec aj Pedrojo, tan ti tan u boojtic u chi' a coto. Le'ec ti ca' u jebajoo' a puertaja, u yilajoo' aj Pedrojo. Sa'too' u yool. 17 Aj Pedrojo, u ye'aj u c'ü' ti'ijoo' ti ma' u peecoo'. U yadaj ti'ijoo' biqui ti joq'ui ti presojil u men a Noochtzili. —Ca' a wade'ex biqui ti joq'ueen ti'i aj Jacobo, y ti'ijoo' ti chucaan a hermanojo,— cu t'an ti'ijoo'. Pachili, joq'ui aj Pedrojo. Bini ti ulaac' cuuchil tubajac. 18 Pues te'i. Ti tan u sastala, choconacoo' a soldado u c'aate tu bajil tuba bini aj Pedrojo. 19 Le'ec aj IIerodese, u tücaa'taj ca' cüxtabüc aj Pedrojo. Ma' u cüxtajoo'i. U c'aataj ti'ijoo' a soldado tuba bini aj Pedrojo. Pachili, u yadaj ca' quimsabücoo' a soldadojo. Mas pachili, joq'ui aj IIerodes ich cuenta Judea. Bini ti cuntal ich caj Cesarea. 20 Pues te'i. Aj IIerodese, tz'iic ti'ijoo' a que'en ich caj Tiro ich caj Sidon. Le'ecoo' abe'e, c'ochoo' u yila' aj IIerodese. U yet'octajoo' aj Blastojo, le'ec u yaj tz'iib a rey IIerodese. U c'aatajoo' ti'i aj Blasto ca' qui'ac u yool a rey eteloo'o, u men le'ec a caj Tiro a caj Sidono, te' walacoo' u talel u janal tu cuenta a caj a tan u cününtic a reye. 21 Aj IIerodese, u yadaj u q'uinil u c'ocholoo' tu taan. Rey IIerodese, u tz'aj u noc' a quich'pana. Tinlaji tuwich a sillaja. Uchi u t'an ti'ijoo' a taloo' caj Tiro caj Sidon. 22 Le'ec ti jobi ti t'an, uchoo' u t'an ti chich a cristianojo. —Le'ec ada' u t'anjun tuul ti dios, ma' u t'an jun tuul ti cristianojil,— cu t'anoo' a cristiano ti chich. 23 Aj IIerodese, u cha'aj u yadicoo' a cristiano ti dios ala'aji, mentücü, tu jomolil jun tuul u yaj xa'num a Dioso, u tz'aj a c'oja'anil yoc'ol aj IIerodese. Jantabi u nüc' u men ix noc'ol. Quimi. 24 Pues te'i. Tan ilic u t'iit'il u pectzil a Dioso. Yan a cajoo' u tz'oquese. 25 Pues te'i. Aj Bernabé u yet'oc aj Saulojo, u c'ubajoo' a taq'uin ti'ijoo' ichil a caj Jerusalen jabix ti tücaa'boo' u bete'e. Pachili, usc'ajoo' tu pach ti a caj Antioquiaja. U bensajoo' aj Juan Mareos tu pacha.

Hechos 13

1 Pues te'i. Yanoo' a hermano ichil a caj Antioquiaja. Tu yaamoo' abe'e, yan a walacoo' u yadic u t'an a Dioso, y yanoo' u yaj ca'ansajil a hermanojo. Le'ecoo' a walac u betic a baalo'o, le'ec aj Bernabé, aj Simon Negro, aj Lucio a tali Cirene, aj Saulo etel aj Manaen. Le'ec aj Manaene, u yetch'iil aj IIerodes a gobernador ich cuenta Galilea. 2 Jun p'eel q'uin, tanoo' u c'ajsic a Noochtzili. U p'ütajoo' a janala. Cajoo' ti suq'uin. —Yeete'ex aj Bernabé etel aj Saulo ca' u betoo' c'u' in wadaja,— cu t'an u Püsüc'al a Dios ti'i boon a walac u ca'ansic a hermanojo. 3 U ca' p'ütajoo' a janal tucaye'il. Uchoo' u t'an etel a Dioso. Pachili, u tz'ajoo' u c'ü' tu pol aj Bernabé etel aj Saulojo, y u tücaa'tajoo' jabix ilic ti albi ti'ijoo' u men u Püsüc'al a Dioso. 4 Pues te'i. Tücaa'boo' aj Bernabé u yet'oc aj Saulo u men u Püsüc'al a Dioso. Binoo' ti a caj Seleuciaja. Te'i ocoo' ichil a barcojo. Binoo' ti cuenta Chipre. 5 Le'ec ti c'ochoo' te'iji, ocoo' ich caj Salamina. Cajoo' u yadü' u t'an Dios ti'ijoo' u yetcaal aj Israel ichil boon a naj tuba walacoo' u much'tal u c'ajes a Dioso. Tücünac aj Juan Marcos tu pach a ca' tuul u yaantoo'o. 6 Joc'oo' te'i. Binoo' tac junxeel cuenta Chipre. Ocoo' ich caj Pafos. Te'i u cümajoo' jun tuul u yetcaal aj Israele. Barjesus u c'aba'. Aj pulya'aj ala'aji. Walac u yadic u t'an a Dioso, pero chen u tus. 7 Te'i que'en etel a gobernador ti cuenta Chipre. Sergio Paulo u c'aba' a gobernadoro. Seeb u yool a gobernador abe'e. U püyajoo' ca' talac aj Bernabé etel aj Saulojo. U c'atiintaj u yubi u t'an a Dioso. 8 Le'ec aj pulya'aj Barjesusu, —aj Elimas,— cu t'anoo' ti'i. U c'atiintaj u wet'e' u wich u t'an aj Bernabé etel aj Saulojo. U c'atiintaj cuchi ca' u jele' u tucul a gobernador ti'i ma' u tz'ocsic u t'an a Dioso. 9 Le'ec aj Saulojo, —aj Pablo,— cu t'anoo' ti'i. Yan u Püsüc'al a Dios ichil u püsüc'al. U qui' ch'a'aj u cha'anbül aj pulya'aja. 10 —Top walac a tusic a cristianojo,— cu t'an ti'i. —Jadi' a c'as a c'ati a bete'e. U mejenech quisin. Ma' qui' ta wich a tojo. Ma' ta'ach a cha'ic u yaalbül u t'an a Dioso. Tulacal u t'an a Dioso, jaj,— cu t'an aj Pablo ti'i aj pulya'aja. 11 —Aleebe bel u ca'a u tz'a'eech ichil a sip'il a Dioso. Bel a ca'a ti ch'ooptal. Ma' ta wilic a q'uini. Mas pachili, bel a ca'a ti cha'an tucaye'il,— cu t'an aj Pablo ti'i aj Elimasa. Tu jomolil ch'oopaji a winiqui. Caji ti beel u cüxte mac ca' u müchü' tu c'ü' ca'bensabüc. 12 Le'ec ti ca' u yilaj ada' a gobernadoro, caji u tz'oques u t'an a Dioso. Sa'ti u yool a gobernador u men c'u' a tan u yaalbül ti'i yoc'ol a Noochtzil u menoo' aj Pablo etel aj Bernabeje. 13 Pues te'i. Le'ec aj Pablo eteloo' u yetmanülü, joc'oo' ich caj Pafos. Ocoo' ichil a barcojo. Binoo' ti a caj Perge ich cuenta Panfilia. P'ütboo' a ca' tuul u men aj Juan Marcos. Usc'aji tucaye' ichil a caj Jerusalene. 14 Pachili, le'ec aj Pablo u yet'oc aj Bernabeje, binoo' ichil a caj Antioquia ich cuenta Pisidia. Le'ec ti c'ochi u q'uinil a jedele, ocoo' ichil a naj tuba walacoo' u much'tal u yetcaal u c'ajes a Dioso. Tinlajoo' te'i. 15 Xocbi a ju'um tuba tz'iiba'an u ley a Dioso, y u pectzil a macoo' u yadaj u t'an a Dios uchiji. Pachili, le'ecoo' u yaj cananil u najil a much'tala, u tücaa'tajoo' u pectzil ti'i aj Pablo etel aj Bernabé. —Ti wetcaale'ex, wa yan c'u' a pectzil a c'ate'ex a wadü' ti'ijoo' a cristianojo, qui' a wadique'ex aleebe,— cu t'anoo' ti'i a ca' tuulu. 16 Pues te'i. Wa'laji aj Pablojo. U ye'aj u c'ü' ti'ijoo' ti ma' u peecoo'. —In wetcaale'ex aj Israel etel boon ulaaq'ue'ex a walaque'ex a c'ajsic a Dioso, u'ye'ex in t'an,— cu t'an ti'ijoo'. 17 —Le'ec u Diosil a cristiano aj Israele, le'ec u yeetajoo' ti uchben mamaa'. Le'ec ti que'enoo' to ich cuenta Egipto, top tz'a'quesaboo' u men Dios. Pachili, u yaantajoo' etel u muc' ca' joc'ocoo' ichil a lu'um abe'e,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo'o. 18 —Le'ec a Dioso, cuarenta jaab u muc'yajtaj boon a c'as u betajoo' ti uchbenmamaa' ichil a p'atal lu'umu. 19 Yan siete paay u wich a cristiano ich cuenta Canaan a quimsaboo' u men a Dioso. Tz'aboo' u lu'um ti'ijoo' ti uchben mamaa'. 20 Pachili, jabix cuatrocientos cincuenta jaab tan ti tan u tz'abüloo' aj sa'al u men Dios ti'i ca' u cününtoo' aj Israele. Mas pachili, yanaji aj Samuele, le'ec jun tuul u yadaj u t'an a Dios uchiji,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo'o. 21 —Tu pach abe'e, u c'atiintajoo' aj Israel ca' yanacoo' u reyil. Tz'abi ti reyil aj Saul u mejen aj Cis u men a Dioso. Le'ec u uchben mamaa'a, aj Benjamin. Cuarenta jaab culaji ti reyil aj Saulu,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo' a que'enoo' ich naj tuba walacoo' u c'ajsic a Dioso. 22 —Mas pachili, le'ec a Dioso, u joc'saj aj Saulu. U tz'aj aj David ti u jel a reye. "Yajtzilen u men aj Davidi,'' cu t'an a Dios biq'uin ado'o. "Bel u ca'a u bete' tulacal a c'u' in c'atiji," cu t'an a Dios biq'uin ado'o,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo'o. 23 —Le'ec a Dioso, u tz'aj u t'an ca' yanac u yaj Sa'alil a cristiano aj Israel tu yaamoo' u mam aj Davidi. Le'ec abe'e, le'ec a Jesusu,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo'o. 24 —Le'ec ti ma'ax to caac ti ca'ansaj a Jesusu, tan u tzicbal aj Juan aj tz'aj ocja' eteloo' aj Israele. U yadaj ti'ijoo' ca' u jeloo' u tucul ca' u tucloo' a quich'pan tuculu, y ca' u c'ümoo' a ocja'a. 25 Tan n jobol u meyaj aj Juana. "Inene, ma' inen u yaj Sa'alil a cristiano jabix a tane'ex a tucliqui. Watac to pachil," cu t'an aj Juana. "Inene, ma' chucul in yanil ma'ax ti'i in joc'sic u zapato tu yoc,'' cu t'an aj Juan biq'uin ado'o,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo'o. 26 —Pues te'i. In wetcaale'ex, tulacalo'ono, u mamo'on ti uchben mamaa' aj Abrahama,— cu t'an aj Pablo ti'i a que'enoo' ich naj tubawalacoo' u c'ajsic a Dioso. —Boone'ex a que'ene'ex tu yaamoo' in wetcaala, walaque'ex ilic a c'ajsic a Dioso. Tücaa'bi u pectzil a Dios ti'i tulacalo'on, le'ec biqui ca' sa'albüco'on ca' xico'on ti ca'an,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo'o. 27 —Le'ecoo' a cristiano ich caj Jerusalen tac eteloo' a nucuch winic te'iji, ma' paatajoo' u na'tic wa nooch u wichil u meyaj a Jesusu, ma'ax u ch'a'ajoo' u tojil u t'an a uchbene, le'ec u yadajoo' u t'an a Dios a mas uchiji. Walac u xocbol a t'an abe' amal u q'uinil a jedele. Le'ec ti ca' u tz'ajoo' a Jesus ca' quimsabücü, chiclaji ilic u wichil jabix ti tz'iiba'an ichil a ju'um a walacoo' u xoquiqui,— cu t'an aj Pablojo. 28 —Ca'ax ma' u cüxtajoo' ichil u sip'il a Jesus ti'i ca' quimsabücü, u c'aatajoo' ti'i aj Gobernador Pilato ca' quimsabüc. 29 Le'ec boon a tz'iiba'an ichil u ju'um a Dios a yan u c'ümiqui, u c'ümaj ilic u menoo'. Pachili, u yemsajoo' tuwich u cruzil. U tz'ajoo' ichil u cuuchil a quimene,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo'o. 30 —Ca'ax u betajoo' ti baalo', le'ec a Dioso, u ca' cuxquintaj a Jesusu. 31 Tu pach tun abe'e, yaab q'uin tan u ye'ic u bajil ti'ijoo' u yet'oc. Ilbi ti cuxa'an tucaye'il u men boon a tücünac tu pach le'ec ti joq'ui cuenta Galilea bini caj Jerusalen biq'uin ado'o. Aleebe tanoo' u yadic ti'ijoo' ti wetcaal aj Israel le'ec a c'u' u betaj u yadaj a Jesusu,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo' a que'enoo' ichil a naj tuba walacoo' u c'ajsic a Dioso. 32 —Pues te'i. Talo'on ti wadü' te'ex a qui'il t'an ada'a,— cu t'an aj Pablojo. —Le'ec a c'u' a albi ti'ijoo' ti uchben mamaa' u men a Dioso, le'ec a uchiji. Ino'ono, u mamo'on abe'e. Ti wilaj u yuchul c'u' a albi ti'ijoo' ti uchbenmamaa' u men a Dioso. Le'ec ti ca' u cuxquintaj a Jesusu, uchi ilic le'ec a c'u' u yadaj a Dios ti'ijoo' ti uchben mamaa'. Baala' ti tz'iiba'an ichil u ju'um a Dios ichil a ca' p'eel a Salmojo. "Incheche, in mejenech. Aleebe in ye'aj abe' ti'ijoo' a cristianojo,'' cu t'an a Dioso,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo'o. 34 —Yan ulaac' a t'an u yadaj a Dioso. "Bel in quin tz'aa' te'ex jabix in wadaj tu jajil ti'i aj Davidi,'' cu t'an a Dioso. Baalo' u yadaj Dios yoc'lal u ca' cuxtal a Jesus ti ma' u tu'ujtal u büq'uele,— cu t'an aj Pablojo. 35 —Yan ulaac' tucaye' u yadaj a Dios ichil ulaac' a Salmojo. "Ma' ta cha'ic u tu'ujtal u büq'uel a qui'il mejen,'' cu t'an ichil ulaac' a Salmojo. 36 Uxtun aj Davidi, le'ec ti cuxa'an to, u betaj le'ec a c'u' u c'atiintaj a Dioso. Pachili, quimi. U mucajoo' tu yaamoo' u uchben mamaa'. Tu'ujaji u büq'uel,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo'o. 37 —Ichil a Salmo abe'e, tan u tzicbalbül a Jesusu. Le'ec ti ca' cuxlaji a Jesus u men a Dioso, ma' tu'ujaji u büq'uel,— cu t'an aj Pablojo. 38 —In wetcaale'ex, yane'ex a tz'ocsic in t'an. Le'ec a Jesus a tan in tzicbaltic te'exe, patal u sa'tes u sip'il a cristianojo,— cu t'an aj Pablojo. 39 —Le'ec a ley u tz'iibtaj aj Moisés u men a Dioso, boon a tanoo' u yaaltic u tz'oquese, yan u tz'abül ilic ichil u sip'il, pero boon a tanoo' u tz'ocsic a Jesusu, tanoo' u sa'tesabül u sip'il,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo' a que'enoo' ichil a naj tuba walacoo' u c'ajsic a Dioso. 40 —Ca' a cününte'ex a bajil ti'i ma' a c'ümiqne'ex u yajil a ley a tz'iiba'an ichil u ju'um a Dios u menoo' a uchben winiqui. 41 Baala' ti tz'iiba'an: "U'ye'ex inche'ex a ma' ta'ache'ex a tz'ocsaj t'an. Chenwalaque'ex a nuuc etel baxült'an. Le'ec ti cuxa'ane'ex to, bel in quin bete' jun p'eel a tucul a ca'ax albi te'exe, ma' ta tz'ocsique'ex," cu t'an a Dioso. "Bele'ex a ca'a a cha'ante. Sa'tül u ca'a a woole'ex. Pachili, bele'ex a ca'a ich c'asil u men ma' a tz'ocsaje'ex," cu t'an a Dios,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo' a que'en ichil a naj tuba walacoo' u c'asic a Dioso. 42 Pues te'i. Joc'oo' aj Pablo eteloo' u yet'oc ichil a naj tuba walacoo' u c'ajsic a Dios aj Israele. Le'ecoo' a ma' Israele, u c'aatajoo' ti'i ca' talac u tzicbalte a Jesus tucaye'il ti u q'uinil a jedel ti ulaac' a semanaja. 43 Le'ec ti joc'oo' a cristiano ichil a naj abe'e, yanoo' aj Israel u yet'ocoo' a ma' Israel le'ec a walacoo' u c'ajsic a Dioso, binoo' tu pach aj Pablo etel aj Bernabeje. —Ma' a p'ütique'ex a tz'ocsic a Jesus le'ec a tücaa'bi u men Dios ti'i cu sa'altoo' a cristianojo,— cu t'an a ca' tuul ti'ijoo'o. 44 Pues te'i. Le'ec ti c'ochi u q'uinil a jedel tucaye'e, chema' laj c'ochi tulacal a caj u yubi u t'an a Dioso. 45 Le'ecoo' aj Israel a ma' ta'achoo' u tz'ocsic a Jesusu, u yilajoo' boon a cristiano a tanoo' u c'ochol u yubi u t'an a ca' tuulu. Cajoo' u xüc-oolte a ca' tuulu. U yadajoo' ti ma' toj u t'an aj Pablojo. U p'a'astajoo' ala'aji. 46 Aj Pablo etel aj Bernabeje, ma' saacoo' ti t'an. —Inche'exe, aj Israele'ex. Payanbej yan ti wadic te'ex u pectzil a Dioso. Ma' a tz'ocsaje'ex u t'an a Dioso, mentücü, tan u joc'ol te'ex jabix ma' a c'atiintaje'ex a cuxtal ti ca'an a ma' yan q'uin u jobolo. Aleebe bel ti ca'a ti p'üte'ex. Bel ti ca'a ti tzicbal eteloo' a ma' Israele,— cu t'an a ca' tuul ti'ijoo' boon aj Israel a ma' ta'ach utz'ocsic a Jesusu. 47 —Baala' u yadaj to'on aNoochtzili,— cu t'an a ca' tuulu.—"Tan in tücaa'tique'ex tu yaamoo' a ma' Israele,'' cu t'an to'on a Noochtzili. "Jabix ilic a c'aac' a walac u sasilcuntic a beje, baalo' ilic bele'ex a ca'a a wadü' in t'an ti'ijoo' a ma' Israele. Ti baalo', beloo' u ca'a u cünü' tulacal a yoc'olcab ti yan biqui ca' sa'albüC ti'i ma' u beeloo' ichil a c'asa,'' cu t'an to'on a Noochtzili,—cu t'an aj Pablo etel aj Bernabé ti'ijoo' ajIsraele. 48 Pues te'i. Le'ec ti ca' u yubajoo' ti tücaa'boo' a ca' tuul tu yaamoo' a ma' Israele, qui'oo' u yool a ma' Israeloo'o. U yadajoo' u qui'il u t'an a Dios ala'oo'o. Le'ec boon a yeeta'an u men a Dios ca' u c'ümü' a cuxtal ti ca'an a ma' yan q'uin u jobolo, u tz'ocsajoo' u t'an a Dioso. 49 Pues te'i. T'iit'i u pectzil a Noochtzil tulacal tuba ichil a lu'um abe'e. 50 C'u' betiqui, le'ecoo' aj Israele, binoo' u liq'ues u tz'iiquiloo' a nooch'up a noochoo' u wichil u meyaj a walacoo' u much'tal ichil a naj eteloo' aj Israel ti c'ajsaj Dios ca' tz'iicac'oo' etel aj Pablo etel aj Bernabeje. U lic'sajoo' ilic u tz'iiquil a nucuch winic ti'i a caj ado' yoc'ol a ca' tuulu. Cajoo' u bete' a c'as ti'i aj Pablo u yet'oc aj Bernabé. U toltajoo'. 51 Le'ec a ca' tuulu, u liijtajoo' u yoc' ca' c'axüc u lu'umiloo' u yoc. Baalo' ca' u ye'aj ti'ijoo' ti yan u tz'abüloo' ichiloo' u sip'il. Pachili, binoo' a ca' tuul ichil a caj Iconio. 52 Uxtun tulacal boon a hermano ich caj Antioquia tuba alca'bi a ca' tuulu, qui'oo' uyool u men tanoo' u tz'ocsic a Jesusu. Que'en u Püsüc'al a Dios ichiloo' u püsüc'al.

Hechos 14

1 Pues te'i. C'ochoo' aj Pablo etel aj Bernabé ich caj Iconio. Ocoo' ichil a naj tuba walacoo' u c'ajsic a Dios aj Israele. Yan u muc' u t'an a ca' tuulu, mentücü, yanoo' aj Israel yanoo' a ma' Israele, cajoo' u tz'oques a Jesusu. 2 C'u' betiqui, le'ecoo' aj Israel a ma' tanoo' u tz'ocsic a Jesusu, binoo' ti tzicbal etel boon a ma' Israel a ma' ilic tanoo' u tz'ocsic a Jesus ca' liq'uic u tz'iiquiloo' yoc'ol boon a hermanojo. 3 Le'ec aj Pablo u yet'oc aj Bernabeje, yaab q'uin culajoo' tu yaam a hermanojo. Chichoo' u yool ca' u tzicbaltajoo' a Noochtzili. Le'ec a Noochtzili, u tz'aj ti'ijoo' u muc' ca' u betoo' a milagro ti'i ca' u yiloo' a cristiano ti jaj c'u' a tanoo' u yadic yoc'ol u qui'il a Dioso. 4 Pues te'i. Ma' jumbeloo' u tucul a caji. Yan a qui'oo' tu xiquin u t'anoo' aj Israele. Yan a qui'oo' tu xiquin u t'anoo' u yaj xa'num a Jesusu. 5 Le'ecoo' a ma' Israel eteloo' aj Israel eteloo' a nucuch winiqui, yanoo' tu yool u p'a'aste u yaj xa'num a Jesusu. Yanoo' ilic tu yool u p'up'uchch'inte etel tunich. 6 Le'ec ti ca' u yubajoo' abe' u yaj xa'num a Jesusu, puutz'oo'. Binoo' ichil a caj Listra a caj Derbe le'ec a que'en ich cuenta Licaonia y ichil a aldea te'iji. 7 U yadajoo' u t'an a Dios ti'ijoo' a cristiano te'iji. 8 Pues te'i. Yan jun tuul a winic ich caj Listra, ma' patal ti ximbal. Tina'an te'i. Moochu yoc. Ma' ta'ach u ximbal ti yanaji. 9 Tan u yubic u t'an aj Pablojo. Aj Pablojo, u ch'a'aj u cha'anbül a winic ti qui'. Chica'an ti'i ti bel u ca'a ti qui'tal u yoc u men tan u tz'ocsic a Dios tulacal u yoolo. 10 —Wa'len ti toj,— cu t'an aj Pablo ti'i ti chichi. Uchi u siit ti liq'ui a winiqui. Caji ti ximbal. 11 Le'ecoo' a cristianojo, u yilajoo' c'u' u betaj aj Pablojo. Cajoo' ti t'an ti chich ichil ilic u t'anoo' ich cuenta Licaonia. —Le'ecoo' a dioso, u su'tesajoo' u bajil ti winiquil. Udoo' wa'ye' tiqui yaam,— cu t'anoo'. 12 U tz'ajoo' u c'aba' aj Bernabé ti Jupiter. U tz'ajoo' u c'aba' aj Pablo ti Mercurio u men le'ec a uchi u t'ana. 13 Pues te'i. Chi' caj que'en a c'unaj tuba walacoo' u c'ajsic aj Jupiter, le'ec u diosil a cristiano te'iji. Le'ec u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i u diosil Jupiter, c'ochi u yila' aj Pablo etel aj Bernabeje. U c'ochesaj a torojo. Yan a jula'an top' tu cala. Ala'i eteloo' a cristianojo, u c'atiintajoo' u quimes a toro ca' tun u c'ajesoo' u yaj xa'num a Jesus jabix ilic diosoo'. 14 Le'ec aj Bernabé etel aj Pablojo, u yubajoo' c'u' u c'atiintajoo' u bete'e. Cajoo' u tzili' u noc' a ca' tuul ca' u ye'oo' ti top ma' qui' tu wichoo' c'u' a tanoo' u betic a cristianojo. Alca' ti binoo' tu yaamoo' a cristianojo. 15 —¿C'u' ca'a tane'ex a betic ti baalo'?— cu t'an a ca' tuul ti'ijoo' a cristiano ti chichi. —Ino'ono, ma' dioso'oni. Chen winico'on ilic jabix ilic inche'exe. Jadi' talo'on ti wadü' te'ex u t'an a Dioso, ti'i ca a p'üte'ex a betic jabix ada' a ma'ax c'u' aj beele, ca' tun a tz'ocse'ex a Dioso. Ala'aji, u betaj a ca'ana. U betaj a yoc'olcaba. U betaj a c'ac'naaba. U betaj tulacal a boon a yan ichili,— cu t'an a ca' tuul ti'ijoo'o. 16 —Biq'uin ado'o, le'ec a Dioso, u cha'ajoo' a ma' Israel u betic le'ec a c'u' u c'atoo' u bete'e. 17 Ma'ax u men abe'e, u tz'aj a qui' ti'ijoo' a cristiano ca' u yeeltoo' ti yan a Dioso. U tücaa'taj ca' uchuc a ja'a. U tz'aj ca' yanac u wich a püc'aala, tulacal. U tücaa'taj to'on a janala. U tücaa'taj ca' qui'ac ti wool,— cu t'an aj Pablo u yet'oc aj Bernabeje. 18 Etel a t'an u yadajoo'o, chunchunbeel u wet'ajoo' a cristiano ti'i ma' u quimsicoo' a toro ti'i u c'ajsical a ca' tuulu. 19 Pues te'i. C'ochoo' aj Israel ichil a cajabe'e. Taloo' ti a caj Antioquia ti a caj Iconiojo. U lic'sajoo' u tz'iiquil a caja. U p'up'uchch'intajoo' aj Pablo etel tunich. Pachili, u jililtajoo' pach caj. Quimen ti tanoo' u yilic. 20 Le'ec ti much'lajoo' tu tzeel aj Pablo boon a hermanojo, liq'ui aj Pablojo. Ca' oqui ichil a caja. Tu samalili, joc'oo' aj Pablo u yet'oc aj Bernabeje. Binoo' ichil a caj Derbeje. 21 Pues te'i. U yadajoo' ti'i a caj u pectzil a Dioso. Yanoo' a cristiano te'iji, cajoo' u tz'oques a Jesusu. Pachili, usc'ajoo' a ca' tuul tu pach ti a caj Listra ti a caj Iconio ti a caj Antioquiaja. 22 Ichil boon a caj abe'e, u ca'ansajoo' a hermanojo, ti'i ca' chichacoo' u yool. —Ma' a p'ütique'ex a tz'ocsic a Jesusu. Tulacalo'on bel ti ca'a ti c'ümü' a yaja,— cu t'an a ca' tuulu. —Pachili, bel ti ca'a ti cuntal tu cuenta a Dioso,— cu t'an a ca' tuul ti'ijoo'o. 23 Le'ec aj Pablo u yet'oc aj Bernabeje, u yeetajoo' u yaj cananiloo' a hermano ichil jujun p'eel a caja. Uchoo' u t'an a ca' tuul etel a Dioso. U p'ütajoo' a janala. Cajoo' ti suq'uin. Le'ec a ca' tuulu, u c'ubajoo' a hermano yalam u c'ü' a Noochtzili, le'ec u yaj noj-ooloo' ti'i ca' cününbücoo'. 24 Pues te'i. Le'ec aj Pablo u yet'oc aj Bernabeje, binoo' junxeel cuenta Pisidia. Ocoo' ich cuenta Panfilia. 25 Le'ec ti joboo' u yadic u pectzil a Dios ichil a caj Perge, joc'oo'. Binoo' ichil a caj Atalia. 26 Ocoo' ichil a barco te'i. Usc'ajoo' tac ti a caj Antioquia le'ec tuba yaax joc'oo'o. Le'ec ti yaax joc'oo' a ca' tuul biq'uin ado'o, c'ajsabi a Dios yoc'oloo' u meyaj. Aleebe joboo' u meyaj. 27 Le'ec ti c'ochoo' ich cajAntioquia tucaye'ili, u much'quintajoo' tulacaloo' a hermano te'iji. U yadaj ti'ijoo' biqui ti aantaboo' u men Dios etel tulacal boon u betajoo'o. —Tz'abi ilic ti'ijoo' a ma' Israel u men Dios ca' u tz'oques a Noochtzil jabix ilic ino'on aj Israele,— cu t'an a ca' tuul ti'ijoo'o. 28 Le'ec aj Pablo u yet'oc aj Bernabeje, culajoo' yaab q'uin eteloo' a hermano ichil a caj Antioquiaja.

Hechos 15

1 Pues te'i. Le'ec ti que'en to aj Pablo etel aj Bernabé ich caj Antioquia, c'ochoo' a winic te'i. Taloo' cuenta Judea. Cajoo' u ca'ansic a hermano te'iji. —Yan a xotique'ex a wot'el ti'i ca' p'aatüc u p'is jabix u yadaj aj Moisés uchiji. Circuncision u c'aba' a baalo'o. Wa ma'a, ma' ta sa'altique'ex a bajil ti'i ca' xique'ex ti ca'an,— cu t'anoo' a c'ochoo' tojo. 2 Le'ec aj Pablo u yet'oc aj Bernabeje, tu jajil u yaaltajoo' u tojquintoo' u bajil eteloo' a winic abe' yoc'ol circuncision, le'ec a c'u' a tanoo' u yadiqui. Yeetboo' aj Pablo etel aj Bernabe eteloo' ulaac' a hermano ti'i ca' xicoo' ti a caj Jerusalene. Beloo' u cu c'aate ti'ijoo' u yaj xa'num a Jesus eteloo' u yaj cananil boon a hermano te'i wa jaj c'u' u yadajoo' a winic a c'ochoo' tojo. 3 Pues te'i. Tücaa'boo' u menoo' a hermano ca' xicoo' ich caj Jerusalen. Manoo' cajil caj tu beniloo' ich cuenta Fenicia ich cuenta Samaria. —Le'ecoo' a ma' Israele, u p'ütajoo' u c'ajes a uchbene. Cajoo' u tz'oques a Jesusu,— cu t'an a ca' tuul ti'ijoo' a hermano ichil jujun p'eel a caja. Le'ec ti ca' u yubajoo' a t'an abe'e, qui'oo' u yool tulacaloo' a hermanojo. 4 Pues te'i. C'ochoo' aj Pablo eteloo' u yet'oc ich caj Jerusalen. C'ümboo' u men a hermano te'iji, u menoo' u yaj xa'num a Jesusu, y u men u yaj cananiloo' a hermano te'iji. Aj Pablo etel aj Bernabeje, u yadaj ti'ijoo' biqui ti aantaboo' u men Dios etel tulacal a boon u betajoo'o. 5 C'u' betiqui, wa'lajoo' jujun tuul a hermanojo. Fariseo u c'aba'oo' u na'at. —Yan u xotbol u yot'el boon a ma' Israel ca' p'aatüc n p'is jabix u yadaj aj Moisés uchiji. Circuncision u c'aba' abe'e. Yan u tz'ocsicoo' a ley u tz'iibtaj aj Moisés u men a Dioso,— cu t'anoo' abe'e. 6 Pues te'i. Much'lajoo' u yaj xa'num a Jesus eteloo' u yaj cananil boon a hermanojo. U c'atoo' u yila' wa yan u tz'ocsabül jabix u yadajoo' aj fariseojo. 7 Chawac u pach a tzicbala. Pachili, wa'laji aj Pedrojo. —IIermanoje'ex, le'ec a Dioso, u yeetajen ta yaame'ex biq'uin ado' ca' xiquen in wadü' n pectzil a Dios ti'ijoo' boon a ma' Israele. Le'ec a Dioso, u c'ati ilic ca' tz'ocsabüc u t'an u men boon a ma' Israel jabix ilic ti walac ti tz'ocsic u t'an ino'ono. ¿Ma' wa a weele'ex baalo' ti yan?— cu t'an aj Pedro ti'ijoo'o. —Ti weel,— cu t'anoo' ti'i. 8 —Le'ec a Dioso, u yeel biqui yanil u püsüc'al a cristianojo. Jabix ilic cu tz'aj to'on u Püsüc'ala, baalo' ilic cu tz'aj u Püsüc'al ti'ijoo' a ma' Israele. Ti baalo' ti weeltaj ti c'ümbi ilic a ma' Israeloo'o,— cu t'an aj Pedro ti'ijoo'o. 9 —A Dioso, u yilajo'on ich quet. Le'ec ti cajoo' u tz'oques u t'an a Dios a ma' Israele, u sa'tesajoo' ilic u sip'il jabix u betaj to'ono. 10 ¿C'u' ca'a tane'ex a yaaltic a tojquinte c'u' u betaj a Dios wa jabix ma' qui' c'u' u betaja?— cu t'an aj Pedrojo. —Le'ec a ley abe'e, jabix ilic a cuch a top ala. Tane'ex a yaaltic a tz'aa'ti'ijoo' a ma' Israele. C'u' betiqui, ma' patal u cuchu' abe' ti uchben mamaa'oo' ma'ax ino'ono,— cu t'an aj Pedro ti'ijoo'o. 11 —Ma' qui' ca' ti tz'aa' a ley ti baalo'. Chen u men u c'ato'on a Noochtzil a Jesucristojo, sa'ala'ano'on aleebe. Baalo' ilic walac u c'axül ti'ijoo' boon a ma' Israele,— cu t'an aj Pedro ti'ijoo'o. 12 Pues te'i. Le'ec boon a much'a'anoo' te'iji, le'ec u yaj xa'num a Jesus eteloo' u yaj cananil boon a hermanojo, ma' uchoo' u peequi. Tanoo' u yubic u t'anoo' aj Bernabé etel aj Pablojo. U yadaj ti'ijoo' boon a milagro u betajoo' etel u muc' a Dios le'ec ti taloo' tuba que'enoo' boon a ma' Israele, y biqui ti sa'too' u yool a ma' Israel u men a milagrojo. 13 Le'ec ti jobi u t'an aj Bernabé etel aj Pablojo, caji ti t'an aj Jacobo. —IIermanoje'ex, u'ye'ex in t'an,— cu t'an aj Jacob ti'ijoo' boon a much'a'an te'iji. 14 —Le'ec aj Simon Pedrojo, u yadaj to'on biqui ti yaax c'ümbi u t'an a Dios u menoo' a ma' Israele. U yadaj ilic to'on biqui ti yeeta'anoo' a mac tu yaamoo' a ma' Israel u men Dios ca' ococoo' ti hermanojil,— cu t'an aj Jacobo. 15 —Jabix ilic u yadaj to'on aj Simon Pedrojo, baalo' ilic ti tz'iiba'an ichil u ju'um a Dios u menoo' a uchben winic u yadaj u t'an a Dioso,— cu t'an aj Jacob ti'ijoo'o. 16 —"Pachili, wataquen tucaye'il," cu t'an a Noochtzili. "Le'ecoo' u mam aj rey Davidi, ma' ca' noochoo' u wichil u meyaj ti'i u cününticaloo' a cristianojo. Le'ec a c'u' a mani ti'ijoo'o, jabix a naj a c'axa'an ti lu'umu. Jabix cuchi ca' in wutzquinte a naj a c'axa'an etel ilic u che'ili, baalo' ilic bel in quin tz'aa' u muc' jun tuul u mam aj Davidca' uchuc u tücaa' tucaye'il. 17 Etel abe'e, bel in ca'a c'ajsabül u menoo' a ma' Israel le'ec boon in yeetaj ti'i ca' u c'ajseen, 18 cu t'an a Noochtzili. Ala'aji, uchi tun u yadü' a t'an abe'e. Baalo' ti tz'iiba'an u menoo' a uchben winiqui,— cu t'an aj Jacobo. 19 —Tan in wadic te'ex. Ma' qui' ca' ti mas choc'o' a ley ti'ijoo' boon a ma' Israel a cajoo' to u tz'oques a Dioso,— cu t'an aj Jacobo. 20 —Mas qui' co'ne'ex ti tz'iibte a carta ti'ijoo'o. Ma' u janticoo' a janal a sija'an ti'i a dios a betabiji. Ma' u cüjtaloo' etel a ca'ax macaca. Ma' u janticoo' a baalche' a jich'bil tu cala. Ma' u janticoo' a q'uiq'ui,— cu t'an aj Jacobo. 21 —Ichil tulacal a boon a caj a yana, yan a naj tuba walacoo' u much'tal u c'ajes Dios aj Israele. Uchi tun caac u xoco' a ley u tz'iibtaj aj Moisés u men a Dios te'i amal u q'uinil a jedele. Ti baalo' tan u tzicbalbül u t'an aj Moisés te'i,— cu t'an aj Jacob ti'ijoo'o. 22 Pues te'i. Le'ecoo' u yaj xa'num a Jesus eteloo' boon a hermano tac eteloo' u yaj cananili, qui'oo' tu xiquin u t'an aj Jacobo. U comon yeetajoo' ca' tuul ca' xi'ic tu pachoo' aj Pablo etel aj Bernabé ti a caj Antioquiaja. Le'ec a ca' tuul abe'e, top pataloo' tu yaam boon a hermanojo. Jun tuulu, aj Judas Barsabas u c'aba'. Le'ec u yet'oco, aj Silas u c'aba'. 23 Le'ec ada' a carta a bel to u ca'a tücaa'bül eteloo': —Ino'ono, le'eco'on u yaj xa'num a Jesus etelo'on u yaj cananil boon a hermano etelo'on a hermanojo. Tan ti tz'aj diostac'unaj te'ex hermanoje'ex le'eque'ex a ma' Israel a que'ene'ex ichil a caj Antioquia etele'ex ich cuentaSiria cuenta Cilicia. 24 Albi to'on biqui ti ca' p'eelcunbe'ex a tucul u menoo' a winic a c'ochoo' ta wetele'exe. Wa'ye' joc'oloo' tiqui yaam, pero ma' ino'on ti tücaa'tajoo'i. "Yan a xotique'ex a wot'el ca' p'aatüque'ex a p'is. Yan a tz'ocsique'ex a ley u tz'iibtaj aj Moisés uchiji,'' cu t'anoo', pero chen tanoo' u chowique'ex. 25 Much'lajo'on ino'ono. Ti yeetajoo' a winic ca' xicoo' tu pach aj Bernabé etel aj Pablo ti sut ta wetele'ex. Yaj ti wu'yoo' aj Bernabe etel aj Pablojo. 26 Chema' quimoo' u men tanoo' u betic u meyaj ti'i ti Noochil le'ec a Jesucristojo. 27 Tan ti tücaa'tic ta wetele'ex aj Judas etel aj Silasa. Beloo' u cu yadü' te'ex jabix ilic ti tz'iiba'an ichil a carta ada' a tan ti tz'iibtiqni. 28 Le'ec n Püsüc'al a Dios etel ino'ono, ma' ti c'ati ca' ti tz'aa' te'ex a ley a top chichi, jadi' a ley ada' a c'u' ti tz'iibtaj wa'ye'e. 29 Ma' a jantique'ex a janal a sija'an ti'i a dios a betabiji. Ma' a jantique'ex a q'uiq'ui, ma'ax le'ec a baalche' a jich'bil tu cala. Ma' a cüjtale'ex etel a ca'ax macaca. Wa ca' a tz'ocse'ex abe'e, bele'ex a ca'a a benes a quich'pan tuculu. Jadi' abe' ti c'ati ti tz'iibte te'exe.—Te'i jobi u t'an a carta a tücaa'bi ti'ijoo' a ma' Israel n menoo' a hermano ich caj Jerusalen. 30 Pues te'i. Tücaa'bi a cuatro tuulu. Binoo' tac ti a caj Antioquiaja. U much'quintajoo' boon a hermano te'iji, ca' tun u c'ubajoo' a carta ti'ijoo'o. 31 U xocajoo' a ju'umu. Qui'ajoo'u yool le'ec ti ca' u yubajoo' c'u' a tz'iiba'an ichili. 32 Le'ec aj Judas u yet'oc aj Silasa, walacoo' u tzicbaltic u t'an a Dioso. Chawacoo' u pach u t'an u yadaj ti'ijoo' a hermanojo. Chichcunboo' u yool a hermano etel a c'u' u yadajoo'o. 33 Te'i culajoo' yaab q'uin aj Judas etel aj Silasa. Pachili, tücaa'boo' ca' usc'acoo' ich qui'il wa u c'atoo' tac tuba que'enoo' a mac u tücaa'tajoo'o. 34 Le'ec aj Silasa, n c'atiintaj cuntal ichil a caj Antioquiaja. Te'i p'aati. 35 Uxtun aj Pablo etel aj Bernabeje, culajoo' ichil a caj Antioquia xan. Le'ec aj Pablo etel aj Bernabé eteloo' ulaac' aj ca'ansaj a que'enoo' ilic te'iji, tanoo' u ca'ansic a hermanojo. Tanoo' ilic u tzicbaltic u pectzil a Noochtzil ti'ijoo' a cristianojo. 36 Pues te'i. Yaab q'uin que'enoo' ich caj Antioquia. —Co'ox ti sut tucaye' eteloo' a hermano ichil tulacal boon a caj tuba ti wadaj u pectzil a Noochtzil biq'uin ado'o. Co'ox ti wila' wa qui' ti que'enoo',— cu t'an aj Pablo ti'i aj Bernabeje. 37 Le'ec aj Bernabeje, u c'atiintaj ca' xi'ic aj Juan Marcos tu pachoo'o. 38 C'u' betiqui, le'ec aj Pablojo, ma' u c'atiintaj ca' xi'ic aj Juan Marcos tu pachoo'o. —U p'ütajo'on ich cuenta Panfilia biq'uin ado'o. Ma' tali ti meyaj tiqui wetel,— cu t'an aj Pablojo. 39 Top ma' u c'üm-ooltajoo' u bajil u t'an a ca' tuulu. Pachili, u p'ütajoo' u bajil. Le'ec aj Bernabeje, oqui ichil a barco u yet'oc aj Mareoso. Binoo' cuenta Chipre. 40 Le'ec aj Pablojo, u yeetaj aj Silasa. Le'ecoo' a hermano te'iji, u c'ajsajoo' a Noochtzil yoc'ol aj Pabloetel aj Silasa. Pachili, joc'oo te'i. 41 Binoo' cuenta Siria cuenta Cilicia. Tanoo' u chichcuntic u yool a jujun muuch' a hermano ich jujun p'eel caj te'i ti tanoo' u beel.

Hechos 16

1 Pues te'i. C'ochoo' aj Pablo u yet'oc aj Silas ich caj Derbe caj Listra. Te'i que'en aj Timoteojo. IIermano ilic ala'aji. U na'a, jun tuul ix Israele. Walac ilic u tz'ocsic a Jesusu. Le'ec u tata, jun tuul aj Griegojo. 2 —Top qui' u püsüc'al aj Timoteojo,— cu t'anoo' a hermano ich caj Listra caj Iconio. 3 Pues te'i. Le'ec aj Pablojo, u c'ati ca' xi'ic aj Timoteo tu pacha. Tulacal u yeeloo' ti aj Griego u tat mentücü, ma' yan u p'is tu yot'el aj Timoteojo. Ma' u c'ati ca' tz'iicac boon aj Israel a que'en te'iji, mentüc aj Pablojo, u xotaj u yot'el aj Timoteo ca' p'aatüc u p'is jabix u yadaj aj Moisés ti'ijoo' aj Israel uchi. 4 Pues te'i. Binoo' ichil a caj jujun p'eel tuba que'enoo' a hermanojo. U yadaj ti'ijoo' c'u' a yan u tz'ocsic jabix ti tz'iiba'an ichil a carta u menoo' u yaj xa'num a Jesus eteloo' u yaj cananil a hermano ich caj Jerusalen. 5 Le'ecoo' a hermanojo, tan ti tanoo' u chichtal u yool. Sansamal tanoo' u tz'a'cül. 6 Pues te'i. Le'ec u Püsüc'al a Dioso, ma' u cha'aj ca' xicoo' aj Pablo eteloo' u yetmanül u yadü' u pectzil ich cuenta Asia, mentücü, binoo' ich cuenta Erigia cuenta Galacia. 7 C'ochoo' cuenta Misia. U c'atiintajoo' cuchi beel ich cuenta Bitinia, pero ma' ilic cha'boo' u beel te'iu men u Püsüc'al a Dioso. 8 U mansajoo' cuenta Misia. C'ochoo' chi' c'ac'naab ich caj Troas. 9 Ti ac'ü' u yilaj jun p'eel ba 'al ich jabix nümül aj Pablojo. Tz'abi u yila' a winic a tali cuenta Macedonia. Wa'an ti que'en a winiqui. U c'aataj ti'i aj Pablojo. —Co'on wa'ye' cuenta Macedonia a waanto'on,— cu t'an ti'i aj Pablo ich jabix nümül. 10 Le'ec ti ca' u yilaj ti baalo' ichil jabix a nümülü, u listartajoo' u bajil ca' xicoo' cuenta Macedonia.Pues te'i. Inen aj Lucas. Inen tan in tz'iibtic a ju'um ada'a. Que'enen tu pachoo'. —Le'ec a Dioso, tan u tücaa'tico'on ti wadü' n pectzil te'i,— co'on tiqui bajil. 11 Pues te'i. Joc'o'on ichil a caj Troasa. Oco'on ichil a barcojo. Bino'on ti toj tac cuenta Samotracia. Xoya'an ti ja' abe'e. Tu samalili, joc'o'on te'i. Bino'on tac ich caj Neapolis. 12 Joc'o'on te'i. Bino'on ti oc tac ich caj Eilipos. Le'ec abe'e, u noochil caj te'i ich cuenta Macedonia. Ti'i Roma a caj abe'e. Yaab q'uin que'eno'on ich caj Eilipos. 13 Le'ec ti u q'uinil a jedele, joc'o'on ichil a caja. Bino'on chi' ja' tuba walacoo' u t'an aj Israel etel a Dioso. Tinlajo'on te'i. Ti wadaj u pectzil a Dios ti'ijoo' ix ch'up a much'lajoo' te'iji. 14 Jun tuul tu yaamoo' abe'e, ix Lidia u c'aba'. Tali ti a caj Tiatira. Walac u conic a noc' a jabix u color ix yamese. Walac u tz'ocsic a Dioso. Tan u yubic c'u' a tan u yadic aj Pablojo. Le'ec a Noochtzili, u tz'aj ti'i ca' u tz'oques a t'an abe'e. 15 Ala'aji, u c'ümaj a ocja' etel tulacaloo' u yet'oco. Pachili, u yadaj to'on: —Wa chucul hermanojen ta t'ane'exe, ca' atalaque'ex ti posado ichil in wotoch,— cu t'an to'on. Tan ti tan u püyico'on asto ti bino'on. 16 Pues te'i. Jun p'eel q'uin tan ti beel chi' ja' tuba walacoo' u t'an etel a Dioso. Ti c'ümaj jun tuul ix q'uexbil mozo ti bej. Yanoo' u yumil. Yan a c'ac'asba'al ichil u püsüc'ala. Etel abe'e, walac u yilic a suerteje. Yaab a naal u c'ümajoo' u yumil u men walac u yilic a suerteje. 17 Ix ch'up abe'e, tali tiqui pach. Le'ec ti tan u beel ix ch'upu, tan ti tan u yadic: —Le'ecoo' a winic ada'a, tanoo' u betic u meyaj a Dios a que'en yoc'ol tulacal a ba'ala. Taloo' u yadü' to'on biqui ca' sa'albüco'on,— cu t'an ix ch'up abe' ti chich. 18 Yaab q'uin tan ti tan u betic ti baalo'. Siq'ui u yool aj Pablo ti'iji. U sutaj u bajil u cha'ante ix ch'upu. —Tan in wadic tech ichil u c'aba' a Jesucristojo. Joq'uen ichil u püsüc'al ix ch'upu,— cu t'an ti'i a c'ac'asba'al a que'en ichil u püsüc'al ix ch'upu. Le'ec ti ca' u yadaj abe'e, joq'ui a c'ac'asba'ala. 19 Pues te'i. Le'ecoo' u yumil ix ch'upu, u yilajoo' ti ma' tu ca' paatal ti naal etel ala'i tucaye'il. U müchajoo' aj Pablo etel aj Silasa. U bensajoo' tu yotoch caj le'ec tuba que'enoo' aj cününcaja. 20 Bensaboo' tu taanoo' aj il sip'il. —Le'ecoo' a winic ada'a, aj Israeloo'o. Tanoo' u lic'sic u tz'iiquil a caja,— cu t'anoo' ti'i aj il sip'ili. 21 —Tanoo' u yadic ti'i a cristiano ca' u betoo' c'u' a ma' qui' u betabül, u men ma' qui' tu c'axül ti u ley cuenta Roma,— cu t'anoo' ti'i aj il sip'ili. 22 Lic'oo' u tz'iiquil a cristiano a much'a'anoo' yotoch caj yoc'lal a ca' tuulu. Le'ecoo' aj il sip'ili, u yadajoo' ca' joc'sabücoo' u noc' a ca' tuulu, ca' jütz'bücoo' etel u yal che'. 23 Le'ec ti xanaji u jütz'icoo'o, u c'ülajoo' ich cuarto. —Cününtoo' ti qui',— cu t'anoo' ti'iu yaj cananil a presojo. 24 Le'ec ti ca' u yubaj abe'e, u c'ülajoo' ichil a cuarto tac chumuc a presojo. U nüt'ajoo' n yoc tu yaam ca' tziil a tablaja. 25 Pues te'i. C'ochi a chumuc ac'ü'ü. Le'ec aj Pablo u yet'oc aj Silasa, tanoo' u t'an etel Dios. Tanoo' u c'ayintic u qui'il a Dioso. Le'ecoo' u chucaan a presojo, tanoo' u yubic. 26 Ca' u yubajoo'o, tan a yuc'laj a chichi. Uchi u yuuc' ti top chich a naja. Laj jeebi tulacal a puertaja. Le'ecoo' a presojo, laj c'üxa'anoo' etel cadena. Laj jeebi a cadena tuba c'üxa'anoo'o. 27 P'i'ixi u yaj cananil a presojo. Le'ec ti ca' u yilaja, laj jeba'an tulacal a puerta ichil tuba que'enoo' a presojo. Le'ec aj cünün presojo, u joc'saj u maasca'. Bel cuchi u ca'a u quimes u bajil. —Puutz'oo' wal a preso,— cu t'an tu bajil. 28 —Ma' a yajcuntic a bajil. Que'eno'on ilic wa'ye' tulacalo'on,— cu t'an aj Pablo ti chichi. 29 Le'ec u yaj cananil a presojo, u yadaj ca' talesabüc a c'aac'a. Alca' ti oqui ich cuarto ala'aji. Tz'ütz'ülnac ti c'ochi tu taan aj Pablo etel aj Silasa. Xonlaji tu taan a ca' tuulu. 30 U joc'sajoo' ichil a cuartojo. —Noochwinique'ex, ¿c'u' a yan in betic ti'i ca' sa'albüquen ca' xiquen ti ca'an?— cu t'an ti'i a ca' tuulu. 31 —Tz'oques u t'an a Noochtzil a Jesucristojo. Baalo' ti bel a ca'a sa'albül incheche, y tulacaloo' a wet'oc wa ca' uchucoo' u tz'ocsaj,— cu t'an a ca' tuul ti'iji. 32 U yadajoo' u pectzil a Noochtzil ti'i y ti'ijoo' u yet'oc. 33 Le'ec ti joboo' u t'an a ca' tuulu, ac'ü' to. Le'ec u yaj cananil a presojo, u p'o'aj u yajil a ca' tuul tuba jütz'boo'o. Pachili, le'ec a winic tac eteloo' u yet'oco, tz'aboo' u yoeja' u men uchoo' u tz'ocsaj. 34 Mas pachili, u bensajoo' a ca' tuul tuyotocho. U tzeentajoo'. Qui' u yool ala'i tac eteloo' u yet'oc u men cajoo' u tz'oques a Jesusu. 35 Pues te'i. Tu samalili, tücaa'boo' a soldado u menoo' aj il sip'il ti'i u yaj cananil a presojo. —Cha'oo' ca' xicoo' a winic a ca' tuulu,— cu t'anoo' a soldado ti'i u yaj cananil a presojo. 36 —Le'ecoo' aj il sip'ili, u tücaa'tajoo' ca' in cha'e'ex,— cu t'an u yaj cananil a preso ti'i aj Pablojo. —U paatale'ex a beel aleebe. Dios ca' u yile'ex ti bej,— cu t'an ti'ijoo'. 37 —Ino'ono, Romanojo'on. Le'ecoo' aj il sip'ili, u tz'ajo'on ti jütz'bül tu taanoo' a cristianojo. Ma' u yilajoo' wa yan ti sip'ili. Pachili, u tz'ajo'on ti presojil. Aleebe u c'atoo' ca' joc'oco'on ti mucul. Ma' ti joc'ol. Yan u taleloo' aj il sip'il u joc'so'ono,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo' a soldadojo. 38 Le'ecoo' a soldadojo, u yadaj ti'ijoo' aj il sip'il c'u' u yadaj aj Pablojo. Le'ec ca' u yubajoo' ti Romanojoo' a ca' tuulu, jac'oo' u yool. 39 Pues te'i. C'ochoo' u yiloo' a presojo. U c'aatajoo' ca' sa'tesabücoo' u sip'il u men a ca' tuulu. U joc'sajoo' ichil a presojo. —Joq'uene'ex ichil a caja,— cu t'anoo' ti'i a ca' tuulu. 40 Le'ec aj Pablo aj Silasa, joc'oo' ichil a presojo. Binoo' ichil u yotoch ix Lidia. Uchoo' u t'an eteloo' a hermano te'iji. Pachili, joc'oo'. Binoo'.

Hechos 17

1 Pues te'i. U mansajoo' a caj Antipolis a caj Apoloniaja. C'ochoo' ich caj Tesalonica. Yan a naj tuba walacoo' u c'ajsic Dios aj Israel te'iji. 2 Jabix ilic a walac u betiqui, baalo' ilic u betaj te'i aj Pablojo. Oqui ilic ti ca'ansaj ichil a naj abe'e. Ox p'eel ti u q'uinil a jedele, uchi u ca'ansajoo' ti baalo'. 3 Etel u ju'um a Dioso, u ye'aj ti'ijoo' ti yan u c'ümic a yaj u yaj Sa'alil a cristianojo. U ye'aj ti'ijoo' ti yan u ca' cuxtal tucaye'il. —Le'ec a Jesus a tan in wadic te'exe, le'ec u yaj Sa'alil a cristianojo,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo'o. 4 Yanoo' aj Israel a cajoo' u tz'oques a Jesusu. Cajoo' ti cambal etel aj Pablo etel aj Silasa. Yanoo' ilic a griego u wich u t'an a walacoo' u tz'ocsic a Dioso. Cajoo' u tz'oques a Jesusu. Yanoo' a nooch'up a noochoo' u wich u meyaja. Cajoo' u tz'oques a Jesusu. 5 Pues te'i. Le'ecoo' aj Israel a ma' ta'achoo' u tz'ocsic a Jesusu, tanoo' u xüc-ooltic aj Pablo etel aj Silasa. Le'ec a tanoo' u xüc-oolili, u cüxtajoo' a cristiano a sacan le'ec a ma' qui'oo' u na'ata. U much'quintajoo' a cristianojo. U lic'sajoo' u tz'iiquil a caja. C'ochoo' tu yotoch aj Jason u cüxte aj Pablo etel aj Silas tu c'asili. U c'atiintajoo' cuchi u benes ti'ijoo' a cristianojo. 6 Ma' u cüxtajoo' ichil u yotoch aj Jason. U müchajoo' aj Jason eteloo' a hermano a que'en te'iji. U bensajoo' tu taanoo' aj cünün caja. —Le'ecoo' aj Pablo etel aj Silasa, walacoo' u c'ascunticoo' u na'at a cristianojo. Aleebe udoo' wa'ye',— cu t'anoo' ti chich ti'ijoo' aj cünün caja. 7 —Aj Jasono, uchi u tz'aj posado ti'ijoo'. Yanoo' u sip'il tulacaloo' ala'oo'o. Ma' qui' tu c'axül ti u ley a rey c'u' a walacoo' u betiqui. Tanoo' u yadic: "Yan ulaac' a reye, le'ec a Jesusu,'' cu t'anoo' a ca' tuulu,— cu t'anoo' a tanoo' u tzol ti'ijoo' aj cünün caja. 8 Le'ec ti ca' u yubajoo' abe'e, tz'iicajoo' a cristianojo. Tz'iicajoo' ilic aj cünün caj te'iji. 9 U tocajoo' u taq'uin aj Jason eteloo' u yet'oc. —Ca' joc'ocoo' aj Pablo etel aj Silas ich caj, bel ti ca'a ti wusquinte'ex a taq'uin,— cu t'anoo' ti'i aj Jasoneteloo' u yet'oc. Pachili, u cha'ajoo' aj Jason eteleoo' u yet'oc ca' xicoo'. 10 Pues te'i. Le'ec ti oqui a ac'ü'ü, le'ecoo' a hermano te'iji, u tücaa'tajoo' aj Pablo etel aj Silas ti a caj Bereaja. Le'ec ti c'ochoo' te'i, ocoo' ichil a naj tuba walacoo' u c'ajsic a Dios aj Israele. 11 Le'ecoo' aj Israel a que'en ichil a caj Bereaja, mas listojoo' u yubi a t'an tu wichoo' boon a que'en ichil a caj Tesalonicaja. Qui'oo' u yool u yubi c'u' a tan u yadic aj Pablojo. Sansamal walacoo' u xoquic u ju'um a Dios ca' u yiloo' wa jaj u t'an aj Pablo etel aj Silasa. 12 Yanoo' te'i a cajoo' u tz'oques a Jesusu. Le'ecoo' abe'e, le'ecoo' aj Israel u yet'ocoo' aj Griegojo. Ala'oo'o, le'ecoo' a nooch'up a nooch u wichil u meyaj eteloo' a winiqui. 13 Pues te'i. Le'ecoo' aj Israel a ma' ta'achoo' u tz'ocsic a Jesus ich caj Tesalonica, u yubajoo' ti tan u yadic u pectzil Dios ich caj Berea. Binoo' te'i. U lic'sajoo' u tz'iiquil a caja. 14 Tu seebal tücaa'bi aj Pablo tac chi' c'ac'naab u men boon a hermano a que'en te'iji. Le'ec aj Silas u yet'oc aj Timoteojo, p'aatoo' te'i ich caj Berea. 15 Le'ec boon a tanoo' u bensic aj Pablojo, u bensajoo' tac ich caj Atenas. —Ca' a wade'ex ti'ijoo' aj Silas etel aj Timoteo ca' u seebtoo' u bajil ca' talacoo' ti jomol,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo' u yaj p'atil. Pachili, usc'ajoo'. 16 Pues te'i. Le'ec aj Pablojo, tan u paac'tic u c'ocholoo' aj Silas etel aj Timoteo ich caj Atenas. U yilaj ti top yanoo' a polbil muneca awalacoo' u tz'eec ti u dios ca'ax tubajac ich caj. Yajaji u yool u men. 17 Le'ec ti ca' u yilaj a baalo'o, oqui ichil a naj tuba walacoo' u c'ajsic a Dios aj Israele. Uchi u t'an eteloo' aj Israel te'i y eteloo' a ma' Israel le'ec a walacoo' u c'ajsic a Dios te'iji.Pues te'i. Sansamal walac u beel ti t'an eteloo' a cristiano le'ec tuba much'a'anoo' ti conol ti calle. 18 C'ümbi aj Pablo u menoo' a Epicureo u c'aba'oo' u na'ata, y u menoo' a Estoico u c'aba'oo' u na'ata. —¿C'u' a tan u yadic to'on ala'aji? Top chawac u pach u t'an,— cu t'anoo'. —Tan wal u tzicbaltic ulaac'oo' a dioso,— cu t'anoo' ulaac'. U yadajoo' a baalo' u men tan u tzicbaltic a Jesus aj Pablojo. Tan ilic u tzicbaltic u ca' cuxtal a maca. 19 Pues te'i. Ala'oo'o, u bensajoo' aj Pablo tac ti jun p'eel cuuchil u c'aba' Areopago. —Ti c'ati ti qui' wu'yi c'u' a tan a wadiqui. Tan to ti caal ti wu'yi c'u' a tan a wadiqui,— cu t'anoo' ti'i aj Pablojo. 20 —Ma'ax jun sut ti wu'yi a jabix a tan a wadiqui. Ti c'ati ti wu'yi u tojil a t'an,— cu t'anoo' ti'i aj Pablojo. 21 Le'ecoo' a uchben ich caj Atenas eteloo' a chen c'ochoo' to te'iji, baalo' walacoo' u mansic a q'uin u yubi wa u yadü' le'ec a c'u' a tan to u caal u yuboo'o. Jadi' a qui' tu wich u betoo'o. 22 Pues te'i. Wa'laji aj Pablo tu taanoo' ichil a Areopagojo. —Inche'ex winique'ex Atenas,— cu t'an. —Jabix tin wiliqui, top qui'e'ex ta wich a c'ajes a diosile'ex,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo'o. 23 —Maneen ti sut ich caj,— cu t'an aj Pablojo. —In wilaj c'u' a walaque'ex a c'ajsiqui. Tuwich jun p'eel u cuuchili, tz'iiba'an ti baala': "Ti'i a Dios a ma' eela'an wa yana.'' Le'ec a Dios abe' a tane'ex a c'ajsic a ma' a weele'exe, le'ec a belin quin tzicbalte te'exe,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo'o. 24 —Le'ec a Dios u betaj a yoc'olcab etel tulacal a c'u' a yan ichili, le'ec u Noochil a ca'an etel a yoc'olcaba. Ma' ta'ach u cuntal ichil a naj a betabi ti'i u men cristiano,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo'o. 25 —Le'ec a Dioso, yan ti'i tulacal a c'u' u c'atiji. Ma'ax c'u' aj beel ti'i a ca'ax c'u'ac a betabi u men a cristianojo. Le'ec a Dioso, walac u tz'eec u cuxtal a cristianojo. Walac u tz'eec u yic'. Tulacal a c'u' a yana, walac u tz'eec ti'ijoo' u nu'cul u cuxtal,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo'o. 26 —Le'ec a Dioso, u betaj jun tuul a winiqui. Etel a winic abe'e, yanaji tulacal a cristiano yoc'olcab. U wecajoo' tuwich a yoc'olcaba. Payanbej u yadaj biq'uin u yantal a cristianojo, y tuba u beel ti cuxtal a cristianojo,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo'o. 27 —Le'ec a Dioso, u betaj tulacal abe'e, u men u c'ati ca' eeltabüe u menoo' a Cristianojo. Uchac u yemeloo' u yool u yeelte a Dioso. Ma' naach que'en ala'aji. Nütz'a'an ti tulacalo'on,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo'o. 28 —U cuxquintajo'on a Dioso. Patalo'on ti peques ti bajil u men. Yano'on u men. Baala' u yadaj jun tuul uchben a wetcaale'ex le'ec a seeb u yoolo: "Tulacalo'ono, u mejeno'on Dios,'' cu t'an,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo' aj Atenasa. 29 —Wa jaj ti le'ec u mejeno'on a Dioso, ma' qui' ca' ti tz'oques jabix dios a polbil muneca a betabi etel oro wa plata wa tunich. Abe'e, winic u betaj. Jabix ca' u tuclaja, baalo' ca' u betaj,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo'o. 30 —Le'ec a Dios ti ca'ana, u betaj jabix ma' u yilaj c'u' u betajoo' a cristiano le'ec ti ma'ax to u yeeltoo' ti yan a Dioso. Aleebe tan u yadic a Dios ti'ijoo' tulacal a cristiano yoc'olcab: "Jele'ex a tucul. Tucle'ex aqui'i," cu t'an a Dioso,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo' aj Atenasa. 31 —Le'ec a Dioso, u tz'aj u q'uinil u yilbil u sip'il a cristiano yoc'olcab ti tojo. Bel u ca'a ilbil a sip'il u men a winic a yeetbi u men a Dioso. U ye'aj ti'ijoo' tulacal a cristiano ti jaj c'u' u yadaj u men le'ec ti quimi a winic abe'e, u ca' cuxquintaj,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo'o. 32 Pues te'i. Le'ec ti ca' u yubajoo' u ca' cuxtal a cristianojo, yan a cajoo' u che'ejte aj Pablojo. —Biq'uin ac to uchac ti wu'yic a t'an yoc'ol abe'e,— cu t'anoo' ulaac'. 33 Pues te'i. Joq'ui aj Pablo tu yaamoo' aj Atenasa, 34 pero yan a binoo' tu pach aj Pablojo. Cajoo' u tz'oques a Jesusu. Tu yaamoo' abe'e, van jun tuul a winiqui, aj Dionisio u c'aba'. Ala'aji, jun tuul tu yaamoo' aj cünün caj a walac u meyaj ichil jun p'eel cuuchil u c'aba' Areopago. Ulaac' tucaye' a caji u tz'oques a Jesusu, ix Damaris u c'aba' ix ch'upu. Yanoo' ulaac'.

Hechos 18

1 Pues te'i. Joq'ui aj Pablo ich caj Atenasa. Bini ichil a caj Corintojo. 2 Ichil a caj abe'e, u c'ümaj jun tuul u yetcaal aj Israele, aj Aquila u c'aba'. Cuenta Ponto u caal ala'aji. Le'ec aj Aquila u yet'oc u yütan ix Priscilaja, que'en ich caj Corinto u men joc'oo' to ich cuenta Italia u men le'ec a rey Claudiojo, u yadaj ca' laj joc'ocoo' aj Israel ich caj Roma. Aj Pablojo, bini ti sut eteloo'. 3 Le'ec u meyajoo'o, le'ec ilic u meyaj aj Pablojo. Walacoo' u betic aj noc' naja. Le'ec aj Pablojo, uchi u posado etel aj Aquilaja. Uchi u meyaj te'i. 4 Amal u q'uinil a jedele, walac u beel ajPablo ichil a naj tuba walacoo' u c'ajsic Dios aj Israele. Walac u yadic u pectzil a Dios ti'ijoo' aj Israele, y ti'ijoo' a ma' Israele. Tan u jeeleloo' u tucul ca' u tz'oquesoo' a Jesusu. 5 Pues te'i. Joc'oo' ich cuenta Macedonia aj Silas u yet'oc aj Timoteojo. Le'ec ti c'ochoo' ich caj Corinto ala'oo'o, u p'ütaj u bete' aj noc' naj aj Pablojo. Tulacal a q'uini, tan u yadic ti'ijoo' aj Israel u pectzil a Dios aj Pablojo. —Le'ec a Jesusu, le'ec u yaj Sa'alil a cristianojo,— cu t'an ti'ijoo'. 6 Lic'oo' u tz'iiquil aj Israel yoc'ol aj Pablojo. Cajoo' u p'a'aste aj Pablojo. Le'ec aj Pablojo, u liijtaj u noc' ti'i ca' c'axüc u lu'umil u noc' ti'i u p'is ca' u yiloo' ti ma' qui' a c'u' u betajoo'o. —Inene, ma' yan in sip'il. In wadaj te'ex u pectzil a Dioso. Wa ca' xique'ex ichil a c'asa, te'ex p'atal. Aleebe bel in ca'a ti tzicbal eteloo' a ma' Israele,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo' u yetcaal aj Israele. 7 Pues te'i. Joq'ui ichil a naj abe'e. Bini ichil u yotoch aj Justo, le'ec a nütz'a'an ti a naj abe'e. Ala'aji, walac ilic n tz'ocsic a Dioso. 8 Pues te'i. Yan jun tuul a winiqui, aj Crispo u c'aba'. Walac u cününtic a naj tuba walacoo' u much'tal aj Israel u c'ajes a Dioso. Caji u tz'oques a Jesusu. Baalo' ilic tulacaloo' u yet'oc. Le'ec ti ca' u yubaj u pectzil a Dios a caj Corintojo, yanoo' a cajoo' u tz'oques a Jesusu. Tz'aboo' ti ocja'. 9 Pues te'i. Jun p'eel ac'ü' u yilaj jun p'eel ba'al ich jabix nümül aj Pablojo. —Ma' a saactal,— cu t'an a Noochtzil ti'i ich jabix nümül. —Adü' in pectzil ti'ijoo' a cristianojo. Ma' a p'ütic,— cu t'an ti'i aj Pablojo. 10 —Tan in cününtiquech. Ma'ax mac bel u ca'a u yajcunteech. Yanoo' ichil a caj ada'a, beloo' uca'a u tz'ocseen,— cu t'an a Noochtzil ti'i aj Pablo ich jabix nümül. 11 Jun p'e jaab y media que'en te'i ich caj Corinto aj Pablojo. Tan u ca'ansic a cristiano yoc'ol u t'an a Dioso. 12 Pues te'i. Le'ec ti que'en aj Gallon ti gobernador ich cuenta Acaya, much'lajoo' aj Israel u betoo' a c'as ti'i aj Pablojo. U bensajoo' yotoch caj. 13 —Jabix ti tan u ca'ansic a cristiano ca' u tz'oques Dios a winic ada'a, ma' qui' tu c'axül ti a leye,— cu t'anoo' aj Israel ti'i aj Galion. 14 Le'ec ti bel to u ca'a ti nuuc aj Pablojo, caji ti t'an aj Galion le'ec a gobernadoro. —U'yeene'ex aj Israel. Wa cuchi u betaj a c'as aj Pablojo, wa cuchi top yaj u betaja, jede'ec cuchi in wu'yic a t'ane'ex,— cu t'an aj Galion. 15 —Jadi' tz'iique'ex yoc'lal a c'u' a walac u ca'ansic ala'aji. Tz'iique'ex u men c'u' u yadajoo' a uchben cristiano aj Israele. Tz'iique'ex u men a ley a te'exe. Inche'exe, ca' a wile'ex abe'e. Ma' ineni,— cu t'an aj Galion ti'ijoo' aj Israele. 16 Pachili, toolboo' tulacaloo' pach naj. 17 Le'ecoo' aj Griegojo, u müchajoo' a winic aj Sostenese, le'ec u noochil a naj tuba walacoo' u much'tal aj Israele. U jütz'ajoo' tu chi' u yotoch caj. Le'ec aj Galiono, u betaj jabix ma' u yilaj c'u' u betajoo'o. 18 Pues te'i. Le'ec aj Pablojo, que'en ilic te'i ich caj Corinto yaab q'uin. —Pa'te in se' beele'ex,— cu t'an ti'ijoo' a bermano te'iji. Joc'oo' te'i aj Pablo u yet'ocoo' ix Priscila etel aj Aquilaja. Binoo' ich caj Cencrea. Le'ec ti jobi u betic c'u' u yadaj tl'l a Dlos tl bel u cu bete' aj Pablojo, u tz'aj u bajil ti c'o'osbol. Ocoo' ichil abarcojo. Binoo' ich cuenta Siria. 19 C'ochoo' ichil a caj Efesojo. P'aatoo' te'i ix Priscila etel aj Aquilaja.Pues te'i. Oqui aj Pablo ichil a naj tuba walacoo' u much'tal aj Israel u c'ajes a Dioso. U yadaj ti'ijoo' u pectzil a Dioso. 20 C'aatbi ti'i ca' culac te'i tzeecac pero ma' u c'atiintaj. 21 —Yan in mansic a tiesta a watac ich caj Jerusalen. Wa qui' tu wich Dios in wusc'al wa'ye'e, wataquen,— cu t'an ti'ijoo'. Joq'ui ichil a caj Efesojo. Oqui ichil a barcojo. Bini. 22 Pues te'i. Le'ec ti c'ochi ichil a caj Cesareaja, chen mani. Bini tac ichil a caj Jerusalene. U chiitajoo' boon a hermano te'iji. Le'ec ti joq'ui te'i, bini tac ichil a caj Antioquiaja. 23 Ma' yaab q'uin culaji te'i. Pachili, joq'ui tucaye'il. Bini ich cuenta Galacia ich cuenta Frigia. Tan u sutintic boon a hermano te'iji. Tan u chichcunticoo' u yool. 24 Pues te'i. Yan jun tuul aj Israele, aj Apolos u c'aba'. Alejandria u c'aba' u caal. C'ochi to ich caj Efeso. Patal ti t'an ala'aji. U yeel ti qui' u t'an a Dios a tz'iiba'ana. 25 Albi ti'i c'u' u yadaj aj Juan aj tz'aj ocja' yoc'ol a Noochtzili. Tulacal u yool walac u tzicbaltic a Noochtzil aj Apoloso. Jaj c'u' a walac u yadic yoc'ol a Jesusu, pero jadi' jabix u yadaj aj Juana, jadi' u yeel ala'aji. 26 Ma' saac ala'aji. Caji ti t'an ichil a naj tuba walacoo' u mucb'tal aj Israele. Le'ec ix Priscila etel aj Aquilaja, u yubajoo' u t'an. U bensajoo' aj Apolos tu junal. U yadajoo' ti'i aj Apolos c'u' a ma' u yeel yoc'ol a Dioso. 27 Pues te'i. Aj Apoloso, u c'atiintaj beel ich cuenta Acaya. Le'ecoo' a hermano ich cajEfesojo, u yaantajoo' aj Apoloso. U tz'iibtajoo' a carta ti'ijoo' a hermano ich cuenta Acaya ca' u c'ümoo' aj Apoloso. Le'ec ti c'ochi te'iji, u yaantajoo' ti qui' ca' chichacoo' u yool. Le'ec a Dioso, u ch'a'aj u yotzilil ala'oo'o, mentücü, tanoo' u tz'ocsic a Jesusu. 28 Tu taanoo' a cristianojo, tan u tzicbal eteloo' u yetcaal aj Israel aj Apoloso. Mas patal ala'aji tu wichoo'. Etel u ju'um a Dioso, u ye'aj ti'ijoo' aj Israel tu jajil ti le'ec u yaj Sa'alil a cristianojo, le'ec a Jesusu.

Hechos 19

1 Pues te'i. Le'ec ti que'en to ich caj Corinto aj Apoloso, tan u beel aj Pablo tuba yan a witz a yaaba. C'ochi ich caj Efeso. Te'i u c'ümaj u bajil eteloo' a cristiano a walacoo' u tz'ocsic u t'an aj Juan aj tz'aj ocja'a. 2 —Le'ec ti caje'ex to a tz'oquese, ¿a c'ümaje'ex wa u Püsüc'al a Dioso?— cu t'an aj Pablo ti'ijoo'o. —Ma',— cu t'anoo' ti'i. —Ma'ax ti wu'yaj wa yan u Püsüc'al a Dioso,— cu t'anoo' ti'i. 3 —¿C'u' ti ocja'il a c'ümaje'ex?— cu t'an aj Pablo ti'ijoo'o. —Ti c'ümaj a ocja' jabix ca' u yadaj aj Juan aj tz'aj ocja'a,— cu t'anoo' ti'i. 4 —Le'ec aj Juana, u tz'aj ti ocja' boon u jelajoo' u tucul ca' u tucloo' a quicb'pan tuculu. "Tz'ocse'ex mac a watac to pachili,'' cu t'an aj Juan uchi. Le'ec abe'e, le'ec a Jesusu, le'ec u yaj Sa'alil a cristianojo,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo' boon a walacoo' u tz'ocsic aj Juana.Le'ec ti ca' u yubajoo' abe'e, u c'ümajoo' a ocja' tu c'aba' a Noochtzili, le'ec a Jesusu. 6 Pachili, le'ec aj Pablojo, u tz'aj u c'ü' yoc'oloo' u pol. Oqui u Püsüc'al a Dios ichiloo' u püsüc'ala. Le'ecoo' abe'e, uchoo' u t'an etel at'an a jumpaay u wich le'ec a ma' u yeeloo'o. U yadajoo' ilic u t'an a Dioso. 7 Ala'oo'o, doce tuuloo' tu bajil. 8 Pues te'i. Le'ec aj Pablojo, ox p'e uj que'en ich caj Efeso. Tan ti tan u yocol ichil a naj tuba walacoo' u much'tal aj Israele. Ma' saac ti t'an aj Pabloji. U tzicbaltaj biqui ti walac u tücaa' a Dios yoc'lal ca' tz'ocsabüc u t'an. 9 Yan a top ma' yan q'uin u yubaj t'an tu yaamoo' a cristiano abe'e. Le'ecoo' abe'e, ma' u c'atoo' u tz'oques aj Pablojo. U yadajoo' a c'as yoc'ol a Jesucristo tu taanoo' a cristianojo. P'ütboo' ala'oo' u men aj Pablojo. U bensajoo' boon a cajoo' u tz'oques a Jesus tu pacha. Aj Pablojo, caji ti tzicbal eteloo' ala'oo' sansamal ichil u escuela a maestro u c'aba' aj Tiranno. 10 Ca' p'e jaab u betaj ti baalo' aj Pablojo, mentücü, tulacal a boon a que'en ich cuenta Asia ca'ax aj Israeloo' ca'ax ma', u yubajoo' u pectzil a Noochtzili. 11 Pues te'i. Tz'abi ti'i aj Pablo u men Dios ca' u bete' a noxi' milagro. 12 Le'ec u paño wa ulaac' u noc' aj Pablojo, walac u bensabül ti'i a c'oja'ana. Walac u ch'anül u men. Walac u joc'ol a c'ac'asba'al a que'en tu püsüc'al u men. 13 Pues te'i. Yanoo' aj Israel a walacoo' u manül cajil caj ti'i u yaaltic u joq'ues a c'ac'asba'al ichil u püsüc'al a maca. U tuclajoo' u yadü' u c'aba' a Noochtzil le'ec a Jesus ti'i ca' u joq'esoo' a c'ac'asba'al ichil u püsüc'al a maca. —"Etel u muc' u c'aba' a Jesus le'ec a tzicbalbi u men aj Pablojo, tan ti wadic tech. Joq'uen,'' quechac ti'i,— cu t'anoo' tu bajil. 14 Pues te'i. Jun tuul u noochil u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso, Esceva u c'aba'. Yan u mejen siete tuul. Le'ecoo' a siete tuulu,tanoo' u yaaltic u yadü' c'u' u tuclajoo' u yadü' ti'i a yan a c'ac'asba'al ichil u püsüc'ala. 15 C'u' betiqui, le'ec a c'ac'asba'ala, uchi u nuuc. —In weel u wich a Jesusu. In weel u wich aj Pablojo, pero ¿maque'ex inche'exe?— cu t'an a c'ac'asba'al ti'ijoo' a siete tuulu. 16 Pues te'i. Le'ec a winic a yan a c'ac'asba'al ichil u püsüc'ala, u pulaj u bajil yoc'ol a siete tuulu. Cho'boo' u men a jun tuulu. Yajcunboo' a siete tuulu. Pitnoc'oo' ti joc'oo' ichil a naja. Puutz'oo'. 17 Weecoo' u pectzil ich caj Efeso c'u' a maniji. Le'ecoo' aj Israel eteloo' a ma' Israele, u yubajoo'. Saacajoo'. U yadajoo' u qui'il u c'aba' a Noochtzil a Jesusu. 18 Yanoo' aj pulya'aj a tanoo' u tz'ocsic a Jesusu, u tzolajoo' a c'as u betajoo'o. 19 Yanoo' aj pulya'aja, u talesajoo' u ju'umil u meyaj. U chuwajoo' tu taan tulacal a cristianojo. Xocbi u tool a ju'um abe'e. Watac cincuenta mil p'eel a taq'uin u tool. 20 Baalo' ti chica'an ti yan u muc' u pectzil a Noochtzili. Yaaboo' a cristiano a cajoo' u tz'oques u t'an a Noochtzili. 21 Pues te'i. Le'ec ti uchi tulacal abe'e, aj Pablojo, u c'atiintaj beel ti sut ich cuenta Macedonia ich cuenta Acaya. Tu pach abe'e, yan u beel ich caj Jerusalen. —Le'ec ca' manüquen te'iji, yan in beel in wila' a caj Romaja,— cu t'an aj Pablo tu bajili. 22 U tücaa'taj ca' tuul u yet'oc ich cuenta Macedonia, le'ec aj Timoteo etel aj Erasto. Le'ec aj Pablojo, culaji to ich cuenta Asia ma' yaab q'uin. 23 Pues te'i. Ti a q'uin ti tan u tuclic a beel aj Pablojo, liq'ui u tz'iiquil u yaabil a cristiano yoc'oloo' a hermanojo. 24 Aj Demetrio u lic'saj utz'iiquil a cristianojo. Walac u püt plata ala'aji. Walac u pütic a tz'i' naj etel plata. Quet u wich a tz'i' naj etel a c'unaj tuba walac u c'ajsabül santo Diana. Yaab u naal u yetmeyaj u men aj Demetrio. 25 U much'quintajoo' u yetmeyaj etel boon ulaac' a c'üs quet u meyajoo'o. —In wet'oque'ex, ¿ma' wa a weele'ex ti etel a meyaj ada'a, yaab a taq'uin a walac ti betiqui?— cu t'an aj Demetrio ti'ijoo'o. —Ti weel,— cu t'anoo' ti'i. 26 —¿Ma' wa tane'ex a wilic a wu'yic c'u' a tan u betic aj Pablojo?— cu t'an ti'ijoo'. —Ma' chen wa'ye' ich caj Efeso, pero c'üs ca'ax tubajac ich cuenta Asia tan u jelic u tucul a cristiano aj Pablojo. Tan u tz'ocsabül u t'an. "Ma jiil Dios a dios a betabi u men cristiano,'' cu t'an aj Pablojo,— cu t'an aj Demetrio ti'ijoo'o. 27 —Top ma' qui' c'u' a tan u yadic aj Pablojo,— cu t'an aj Demetriojo. —Uchac u jobol ti meyaj. Ma' jadi' abe'e, le'ecoo' a cristianojo, uchac u p'üticoo' u c'ajsic u c'unajil santo Diana. Le'ec a boon a que'en ich cuenta Asia wa c'üs tulacal a yoc'olcaba, walac u c'ajsic santo Diana. Beloo' u ca'a u p'ütü' u c'ajes ado'o,— cu t'an aj Demetrio ti'ijoo' u yet'oc a walacoo' u püt plataja. 28 Pues te'i. Ca' u yubajoo' u t'ana, tz'iicajoo'. —Nooch u c'abeetil a Dianaja, u diosil a caj Efesojo,— cu t'anoo' ti chich. 29 Tanoo' u lic'sic u tz'iiquil tu bajil a caja. Müchbi ca' tuul u yetmanül aj Pablojo. Le'ec aj Gayo etel aj Aristarco u c'aba' a ca' tuulu. Cuenta Macedonia u caaloo'. Much'lajoo' a caj ti jomol ichil a noxi' naja. U bensajoo' a ca' tuul te'i. 30 Le'ec aj Pablojo, u c'atiintaj ocol ichil a naj abe'e. Ma' ilic cha'bi ca' xi'ic u menoo' boon a hermano a te'iji. 31 Yanoo' a nooch u wichiloo' umeyaj ich cuenta Asia a qui'oo' tu wich aj Pablojo. U tücaa'tajoo' u pectzil ti'i aj Pablo ti'i ma' u yocol ichil a noxi' naj abe'e. 32 Pues te'i. Le'ecoo' a cristiano ichil a noxi' naja, choconacoo'. Jujumpaay c'u' a tanoo' u yadic a cristianojo. Ma' u yeeloo' c'u' a tan u manülü. Le'ec a yaaboo'o, ma' u yeeloo' c'u' ca'a ti much'a'anoo'. 33 Le'ecoo' aj Israele, u tutulca'tajoo' aj Alejandro tu taanoo' a yaaba. Yanoo' tu yaam a yaaba, u yadajoo' ti'i aj Alejandro c'u' ca'a ti much'a'anoo' a caja. Le'ec aj Alejandrojo, u pecsaj u c'ü' ti'i u p'üticoo' u peec a cristianojo. —Ma' yan u sip'il aj Israele,— cu t'anac cuchi ti'ijoo'. 34 Aj Alejandrojo, eeltabi ti aj Israel ala'i u menoo' a yaaba, mentücü, cajoo' ti t'an ti chich. —Nooch n c'abeetil a Dianaja, u diosil a caj Efesojo,— cu t'anoo' ti chich. Watac ca' p'e hora tan ti tanoo' u yadic ti baalo'. 35 Pues te'i. Aj tz'iib ti'i a caja, u wet'ajoo' u t'an a cristianojo. —Winique'ex ich caj Efeso,— cu t'an ti'ijoo'. —Le'ec a caj Efeso, le'ec u yaj cananil u yotoch a santo Diana a top c'abeete. Tulacal a yoc'olcaba, u yeel ti baalo'. U yeeloo' ilic ti walac ti cününtic a tunich a c'axi ti ca'an le'ec u p'is u wich Dianaja,— cu t'an aj tz'iib ti'ijoo' a much'a'anoo'o. 36 —Ma'ax mac jede'ec u paatal u yadic wa chen tus abe'e, mentücü, mas qui' ca' a seelte'ex a bajil. Ma' a betique'ex a ca'ax c'u'ac wa sic'a'ane'ex a wool ta bajil,— cu t'an aj tz'iib ti'ijoo'o. 37 —A talesaje'ex wa'ye' a winieoo' ado'o, le'ec u yetmanül aj Pablojo. Ma' uchoo' u xuuch' ichil u yotoch ti dios, ma'ax u maclant'antajoo' ti dios,— cu t'an aj tz'iib. 38 —Wa le'ec aj Demetrio u yet'ocoo' u yetmeyaja, wa u c'atoo' u tzolo' a maca, yan ubeel u yadü' ti'i aj il sip'il yotoch caj. Te'i jede'ec u paatal u yadic u sip'ili,— cu t'an aj tz'iib ti'ijoo' a cristianojo. 39 —Wa yan ulaac' a c'ate'ex a wadü'ü, yan a wadique'ex ti'ijoo' aj cünün caj ti much'lacoo'o,— cu t'an aj tz'iib ti'ijoo' a cristianojo. 40 —Aleebe uchac ti c'axül ichil ti sip'il u men much'a'ano'on ti ma' yan u tojil. Ma' yan c'u' a ca' ti wadü'ü, wa ca' c'aatbüc ti chi',— cu t'an ti'ijoo' a cristianojo. 41 Le'ec ti ca' u yadaj abe' aj tz'iibi, u yadaj ti'ijoo' a cristiano ca' joc'ocoo' ichil a noxi' naja.

Hechos 20

1 Pues te'i. Le'ec ti mani u tz'iiquil a caja, le'ec aj Pablojo, u much'quintajoo' boon a hermano ichil a caj abe'e. U chichcuntajoo' u yool etel u t'an. —Pa'te in beele'ex,— cu t'an ti'ijoo'. Joq'ui te'i. Tan u beel ti cuenta Macedonia. 2 Le'ec ti tan u beele, walac u sutinticoo' a hermano cajil caj a que'en ti beje. Walac u chichcunticoo' u yool tu jajil etel u t'an. Después c'ochi ich cuenta Grecia. 3 Que'en te'i ox p'e uj. Tan u tuclic u beel ich barco cuenta Siria. Ca' u yubaja, tanoo' u tuclic u quimsabül aj Pablo u menoo' aj Israel ich cuenta Grecia. Aj Pablojo, u ca' tuclaj u yusc'al tu pach ich cuenta Macedonia. 4 Yanoo' u yet'oc ti bej. Le'ec aj Sopatere, Berea u caal. Que'en tu pach. Le'ec aj Aristarco u yet'oc aj Segundo, Tesalonica u caaloo'. Que'enoo' tu pach. Te'i que'en aj Gayo, le'ec a Derbe u caala. Te'i que'en aj Timoteojo. Te'i que'en aj Tiquico u yet'oc aj Trofimo. Cuenta Asia u caaloo'. Que'enoo' tu pach aj Pablo. 5 Tulacaloo' ala'oo'o, binoo' taanil. Tanoo' upaac'tico'on ich caj Troas. Inene, aj Lucasen. 6 Ich caj Eilipos ti mansaj a fiesta le'ec ti ma' ta'ach u jantabül a pan wa yan u levadurajil. Pachili, joc'o'on te'i. Oco'on ichil a barcojo. Cinco q'uin que'eno'on ichil a barco ti c'ocho'on ich caj Troas. Culajo'on te'i siete q'uin. 7 Pues te'i. Much'a'ano'on ti Domingo ti ac'ü' ti jante u c'ajsabeeb a Noochtzili. Le'ec aj Pablojo, tan u ca'ansicoo' a hermano ich caj Troas. Yan u joc'ol ich caj tu samalil, mentücü, chawac u pach u t'an. C'ochi a chumuc ac'ü'ü. Tan to u t'an. 8 Much'a'ano'on ichil a cuarto tu yox tzaam a naja. Yan ti yaab a c'aac' ichil a cuarto abe'e. 9 Tina'an jun tuul ch'ajom Eutico u c'aba' chi' ventana. Emi u wüyül u men top chawac u pach u t'an aj Pablojo. Quimen ti wüyül. C'axi tac ti lu'um. Emoo' u molo'. Ca' u yilajoo'o, quimi jumpul a ch'ajomo. 10 Pues te'i. Emi aj Pablojo. U meec'taj a quimene. —Ma' u yajtale'ex a wool. Cuxa'an ala'aji,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo'o. Baalo' ti ca' cuxlaji a ch'ajomo. 11 Naq'ui aj Pablo tucaye'. Jani te'i. Uchi u t'an eteloo' asto ti tan u sastal. Después joq'ui. Bini. 12 Cuxa'an ti bini p'ütbül a ch'ajom tu yotoch u menoo' a hermanojo. Qui'oo' u yool u men cuxa'an a ch'ajomo. 13 Pues te'i. Le'ec aj Pablojo, u c'atiintaj beel ti oc tac ti a caj Asono. Te'i u yocol ichil a barcojo. Ino'ono, bino'on te'i taanil ich barco. 14 Le'ec ti ca' u c'ümajo'on ichil a caj abe'e, oqui tiqui yaam ichil a barcojo. Bino'on ich caj Mitilene. 15 Joc'o'on te'i. Tu samalil ti mansajcuenta Quio. Tu ca'bejil c'ocho'on ich cuenta Samos. Uchi ti jedel ich caj Trogilio. Tu yoxejil c'ocho'on ich caj Mileto. 16 Le'ec aj Pablojo, ma' u c'atiintaj u manes a q'uin ich cuenta Asia, mentücü, ma' bino'on ich caj Efeso. U c'atiintaj c'ochol ich caj Jerusalen ti jomol wa yan biqui ti'i u mansic a fiesta u c'aba' Pentecostés te'i. 17 Pues te'i. Aj Pablojo, que'en to ich caj Mileto. U tücaa'taj u pectzil ich caj Efeso ca' talacoo' u yaj cananiloo' boon a hermano te'i. 18 Le'ec ti c'ochoo'o, caji ti tzicbal eteloo'. —Inche'exe, ¿ma' wa a weele'ex c'u' in betaj le'ec ti yaax udeen ich cuenta Asia asto tac leeb?— cu t'an ti'ijoo'. —Ti weel,— cu t'anoo' ti'i. 19 —In betaj u meyaj a Noochtzili, pero ma' in ye'aj in bajil wa jabix chen inen a pataleni. Uchi in woc'ol u men ma' tan u tz'ocsabül u t'an a Noochtzili. In c'ümaj a yaj u men c'u' u betajoo' ten in wetcaal aj Israele,— cu t'an aj Pablojo. 20 —Ma' in p'ütaj in wadic te'ex c'u' a yan a wu'yique'exe. In wadaj te'ex le'ec ti much'a'ane'ex. In ca' adaj te'ex ichile'ex a wotoch a jujun tuule'exe,— cu t'an aj Pablojo. 21 —"Jele'ex a tucul. Tucle'ex a quich'pan tucul jabix u c'ati a Dioso. Tz'ocse'ex ti Noochil a Jesucristojo,'' queen ti'ijoo' aj Israel y ti'ijoo' a ma' Israele. ¿Ma' wa a weele'ex tulacal abe'e?— cu t'an aj Pablo ti'ijoo' a taloo' ich caj Efesojo. —Ti weel,— cu t'anoo' ti'i. 22 —Pues te'i. Aleebe le'ec u Püsüc'al a Dioso. tan u tücaa'tiquen ich caj Jerusalen. Ma' in weel c'u' a bel in ca'a in c'ümü' te'i,— cu t'an aj Pablojo. 23 —"Bel a ca'a ti presojil ich cajJerusalen. Bel a ca'a a c'ümü' a yaj te'iji,'' cu t'an ten u Püsüc'al a Dios ichil a jujun p'eel a caja,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo' boon a taloo' ich caj Efesojo. 24 —Ca'ax quimiquen ich caj Jerusalen ma'ax c'u'i ado'o. Jadi' in c'ati in jobes a meyaj a tz'abi ten u men in Noochil a Jesucristojo. Le'ec a meyaj abe'e, le'ec ti tan in wadic ti'ijoo' a cristiano u pectzil a Dioso, le'ec biqui ti walac u ch'a'ic u yotzilil a cristianojo,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo' a taloo' ich caj Efesojo. 25 —Maneen ta yaame'ex biq'uin ado'o. In wadaj te'ex biqui ti walac u t'ücaa' a Dioso. Aleebe in weel. Ma' ta ca' ilique'ex in wich tucaye', 26 mentücü, aleebe, tan in wadic te'ex. Wa yan mac a ma' tan u tz'ocsic a Noochtzili, ma' yan in sip'il ti'i, 27 porque ma' in p'ütaj in wadü' te'ex tulacal u pectzil a Dioso,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo' boon a taloo' ich caj Efesojo. 28 —Ca' a wile'ex a bajil. Tz'abi te'ex u men u Püsüc'al a Dioso, ti inche'ex u yaj cananil y u yaj ca'ansajiloo' a hermanojo, le'ecoo' a ti'i a Dioso. Le'ecoo' a hermanojo, ac bo'la'anoo' u sip'il u men a Noochtzil le'ec ti quimsabi. 29 In weel le'ec ti joc'oquene, watacoo' a mac ta yaame'exe. Beloo' u cu tuse'ex ti'i a p'ütique'ex a c'ajes a Jesusu,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo'o. 30 —Ta yaame'ex que'en mac a bel u ca'a ti tus ti'ijoo' boon a hermano ti'i u tz'ocsabül u t'an ala'aji. 31 Qui' cününte'ex a bajil. C'ajese'ex a ox p'e jaab ti que'enen ta yaame'exe. Ti q'uin ti ac'ü' in ca'ansaje'ex. Uchi in woc'ol a mene'ex. 32 Aleebe, tan in p'ütique'ex tu c'ü' a Dioso, ca' u cününte'ex. Le'ec u t'an a Dioso, jede'ec u paatal u chichcuntique'ex a wool. U t'an a Dioso, jede'ec ilic u paatal u tz'eec te'ex a cuuchil ti ca'an tu yaamoo' u chucaan tulacalboon a ti'i a Dioso,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo'o. 33 —Ma' in tz'i'laj u taq'uin ma'ax u noc' a ma'ax maca. 34 Uchi in meyaj ti'i in q'uexical c'u' a c'abeet ten y c'u' a c'abeet ti'ijoo' in wet'oc ti bej,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo'o. 35 —Ti baalo' in ye'aj te'ex ti yan ti beel ti meyaj y ti waanticoo' mac a ma'ax c'u' a yan ti'iji. C'ajese'ex u t'an a Noochtzil a Jesus ti ca' u yadaj: "Le'ec a mac a tan u sijic a c'u'aca, mas qui' u yool tuwich a mac a tan u c'ümic abe'e,'' cu t'an a Jesusu,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo'o. 36 Le'ec ti jobi u yadic abe'e, aj Pablojo, xonlaji te'i. Caji ti t'an etel Dios u yet'ocoo' u chucaan a taloo' ich caj Efesojo. 37 Pachili, uchoo' u yoc'ol u men u yajiloo' u yool u men albi ti'ijoo' ti ma' tu ca' ilbil u wich aj Pablojo. Ala'oo'o, u meec'tajoo' aj Pablojo. U yutzintajoo' jabix ti sucoo' u bete' tu caal. Después binoo' u p'ütü' aj Pablo ich barco.

Hechos 21

1 Pues te'i. Inen aj Lucasen. Joc'o'on tu yaamoo' a taloo' caj Efeso. Oco'on ichil a barcojo. Bino'on ti toj cuenta Cos. Tu samalili, c'ocho'on cuenta Rodas. Joc'o'on te'i. Bino'on caj Patara. 2 Ich caj Patara ti cüxtaj ulaac' a barco a bel u ca'a cuenta Eenicia. Oco'on ichili. Bino'on. 3 C'ocho'on tuba chica'an cuenta Chipre. Chen mano'on ti sur ti a lu'um ado'o. Bino'on cuenta Siria. Oco'on ich caj Tiro tuba yan u joc'ol u cuch a barcojo. 4 Pues te'i. Ti cüxtajoo' a hermano te'i, y culajo'on siete q'uin eteloo'. Albi ti'ijoo' a que'en ich caj Tiro u men u Püsüc'al Dios c'u' ti yajil a bel u ca'a u c'ümü' aj Pablo ich caj Jerusalen, mentücü, u yadajoo' ti'i: —Ma' abeel ich caj Jerusalen,— cu t'anoo' ti'i. 5 Le'ec ti mani a siete q'uini, yan ti ca' ocol ichil a barcojo. Tulacaloo' a hermano tac eteloo' u yütan eteloo' u mejen, binoo' u p'üto'on pach caj. Xonlajo'on chi' ja' ti t'an etel a Dioso. 6 —Pa'te ti beel,— co'on ti'ijoo'. Pachili, oco'on ichil a barcojo. Ala'oo'o, usc'ajoo'. 7 Pues te'i. Joc'o'on ich caj Tiro. Bino'on ich caj Tolemaida. Te'i ti p'ütaj a beel ichil a barcojo. Ti chiitajoo' boon a hermano ich caj Tolemaida. Jadi' jun p'e q'uin que'eno'on te'i. 8 Tu samalili, joc'o'on te'i. Bino'on ich caj Cesarea. Oco'on ichil u yotoch aj Felipe ti posado. Ala'aji, jun tuul tu yaam a siete tuulu, le'ec u tzeentajoo' ix ma'icham ich caj Jerusalen biq'uin ado'o. Walac u tzicbaltic a Noochtzil aj Eelipeje. 9 Yan u mejen cuatro tuul. Ix chu'oo' u mejen. Ma' yanoo' u yicham. Walacoo' u yadic u t'an a Dios a cuatro tuulu. 10 Pues te'i. Yaab q'uin que'eno'on te'i le'ec ti c'ochi jun tuul a winiqui, aj Agabo u c'aba'. Tali cuenta Judea. Walac u yaalbül ti'i u men u Püsüc'al a Dios c'u' a yantal u ca'aja. 11 C'ochi aj Agabo tiqui wetel. Ala'aji, u joc'saj u correa aj Pablojo. Aj Agabojo, u c'üxaj u bajil tu yoc tu c'ü' etel. —"Baalo' ti bel u ca'a c'üxbül u yumil a correa ada'a, u menoo' aj Israel ich caj Jerusalen. Bel u ca'a c'ubbul ti'ijoo' a ma' Israele,'' cu t'an u yaalbül u men u Püsüc'al a Dioso,— cu t'an to'on aj Agabojo. 12 Le'ec ti ca' ti wu'yaj abe'e, ti wadaj ti'i aj Pablojo: —Ma' a beel ich caj Jerusalen,— co'on ti'i. —Ma' a beel,— cu t'anoo' a hermano ichil a caj Cesareaja. 13 —¿C'u' ca'a tane'ex a woc'ol? ¿C'u' ca'a tane'ex a yajcuntic in wool etel a t'an abe'e?— cu t'an aj Pablojo. —Ca'ax tz'abüquenti presojil ich caj Jerusalen ca'ax quimsabüquen te'i u men tan in tz'ocsic in Noochil a Jesusu, ma'ax c'u'i ten abe'e,— cu t'an aj Pablojo. 14 Chica'an to'on ti ma' tan u yubic ti t'an. Ti p'ütaj ti wadic ti'i ti ma' u beel ich caj Jerusalen. —Ca' uchuc jabix u c'ati a Dioso,— co'on. 15 Pues te'i. Ti listartaj ti bajil. Joc'o'on te'i. Cajo'on ti beel ich caj Jerusalen. 16 Que'enoo' tiqui pach a hermano a taloo' caj Cesarea. Le'ec ca' c'ochoco'on ich caj Jerusalen, yan ti cüxtic ti posado ichil u yotoch aj Mnason. Cuenta Chipre u caal ala'aji. Uchi caac u tz'oques a Noochtzili. Bel ti ca'a p'ütbül te'i u menoo' a hermano a que'en tiqui pacha. 17 Pues te'i. C'ocho'on ich caj Jerusalen. U c'ümajo'on a hermanojoo'o. Qui'oo' u yool u men c'ocho'on. 18 Tu samalili, bini aj Pablo ti sut etel aj Jacobo. Que'eno'on tu pach. Le'ecoo' u yaj cananil a hermano ich caj Jerusalene, que'enoo' etel aj Jacob. 19 Dioosboo' u men aj Pablojo. Pachili, u yadaj ti'ijoo' a que'en te'i tulacal a c'u' u betaj etel u muc' a Dioso, le'ec ti que'en to tu yaamoo' a ma' Israele. 20 Le'ecoo' a much'a'an te'iji, le'ec ti ca' u yubajoo' u t'an aj Pablojo, u yadajoo' u qui'il a Dioso. —IIermano,— cu t'anoo' ti'i aj Pablojo. —A weel. Mani tu pach u yaabiloo' ti wetcaal aj Israel a cajoo' u tz'oques a Jesusu,— cu t'anoo' ti'i. —Le'ecoo' aj Israel abe'e, walacoo' u yadic ti yan u tz'ocsabül a c'u' u yadaj aj Moisese. 21 Albi ti'ijoo' boon aj Israel a walacoo' u c'ajsic Jesus c'u' a walac a betiqui,— cu t'anoo' ti'i aj Pablojo. —Albi ti'ijoo' aj Israel ti walac a wadicti'ijoo' ti wetcaal a que'en tu yaamoo' a ma' Israel ti ma' yan u tz'ocsabül u t'an aj Moisese. Baalo' tanoo' u yadic ta woc'ol,— cu t'anoo' ti'i aj Pablojo. —Albi ti'ijoo' aj Israel ti walac a wadic ti'ijoo' ti ma' yan u xotbol u yot'el u mejenoo' ti'i ca' paatüc n p'is ma'ax yan u betabül jabix ti sucoo' aj Israel u bete'e,— cu t'anoo' ti'i aj Pablojo. 22 —¿C'u' a yan ti betiqui? Le'ecoo' abe'e, le'ec ti cu yuboo' ti udeeche, beloo' u ca'a ti much'tal,— cu t'anoo' ti'i aj Pablojo. 23 —Yan a betic jabix ti bel ti ca'a ti wadü' teche,— cu t'anoo' ti'i aj Pablojo. —Wa'ye' que'en tiqui yaam cuatro tuul a winiqui. U tz'ajoo' u t'an ti'i a Dioso. Aleebe yan u beticoo' c'u' u yadajoo' ti'i a Dioso. 24 Ca' xiquech tu pachoo'. Bete jabix ti sucoo' aj Israel u bete' le'ec ti chiclaji u t'an u tz'ajoo' ti'i a Dioso. Ca' a bo'te u tool boon a bel u ca'a u q'uexe' a cuatro tuulu,— cu t'anoo' ti'i aj Pablojo. —Pachili, jede'ec u paatal u c'o'osbol u pol a cuatro tuulu. Ca' a bete' tulacal abe'e, le'ecoo' aj Israele, beloo' u ca'a u yeelte ti walac ilic a tz'ocsic u t'an aj Moisese,— cu t'anoo' ti'i aj Pablojo. —Beloo' u ca'a u yeelte ti ma' toj c'u' a albi ti'ijoo' yoc'ol c'u' a walac a betiqui,— cu t'anoo' ti'i aj Pablojo. 25 —Pues te'i. Ti'ijoo' a ma' Israel a walacoo' u c'ajsic a Jesusu, ti tz'iibtaj a carta uchiji,— cu t'anoo' a much'a'anoo' te'iji. —Ti tz'iibtaj ti'ijoo' le'ec a c'u' ti comon tuclaj. Ma' u janticoo' c'u' a sija'an ti'i a dios a betabiji, ma'ax q'uic', ma'ax le'ec a baalche' a jich'bil u cala. Ma' u cüjtaloo' etel a ca'ax macaca. Baalo' ti tz'iibtaj ti'ijoo',— cu t'anoo' u yaj cananil a hermano ich caj Jerusalen ti'i aj Pablojo. 26 Pues te'i. Bini aj Pablo tu pach a cuatro tuul jabix ti albi ti'iji. Tu samalili, ichni etel a cuatro tuul jabix ti sucoo' u bete' aj Israele. Pachili, ocoo' ichil u yotoch a Dioso. U yadaj ti'ijoo' a que'enoo' te'i c'u' ti q'uinil u jobol a siete q'uin ti'i u tz'abül u sij-ool a Dios u menoo' a cuatro tuulu. 27 Pues te'i. Tan to u jobol a siete q'uini. Ilbi aj Pablo ichil u yotoch Dios u menoo' aj Israel a taloo' cuenta Asia. Le'ecoo' a taloo' cuenta Asiaja, u lic'sajoo' u tz'iiquil a cristianojo. U müchajoo' aj Pablojo. 28 —Ti wet-israelile'ex, aanto'on,— cu t'anoo' ti chich. —Le'ec a winic ada'a, le'ec a walac u ca'ansic a cristiano a que'en tulacal tubajaca. Walac u yadic ti'ijoo' ti ma' qui' u tz'ocsabül c'u' a walac u tz'ocsic ti wetcaala, ma'ax u t'an aj Moisés ma'ax u yotoch a Dioso,— cu t'anoo' a taloo' cuenta Asiaja. —Ma' jadi' abe'e. Aj Pablojo, u talesajoo' a ma' Israel ichil u yotoch a Dioso. Baalo' ti c'asaji u yotoch a Dios u men ala'aji,— cu t'anoo' ti chich. 29 —Le'ec aj Pablojo, u talesaj wal wa'ye' aj Trotimo ichil u yotoch a Dioso,— cu t'anoo' tu bajil. U yadajoo' abe' tu bajili, u men le'ec ti que'en to aj Pablo ich caj, u yilajoo' aj Trofimo tu pacha. Ala'aji, tali ich caj Efeso. 30 Pues te'i. Liq'ui u tz'iiquil a caja. Tu seebal much'lajoo'. U müchajoo' aj Pablojo. U jililtajoo' pach naj. Tu seebal c'ülbi u puertajil u yotoch a Dioso. 31 Le'ec ti cajoo' to u quimes aj Pablojo, albi ti'i u noochiloo' a soldadojo: —Liq'ui u tz'iiquil a caj Jerusalene,— cu t'an u yaalbül ti'i. 32 Ala'aji, u püyajoo' a soldado eteloo' u polil. Alca' ti binoo' tuba que'enoo' acristianojo. Le'ecoo' u yaj jatz'il aj Pablojo, ca' u yilajoo' u noochiloo' a soldado eteloo' a soldadojo, u p'ütajoo' u jütz'ic. 33 C'ochi te'i u noochiloo' a soldadojo. U müchaj aj Pablojo. U yadaj ca' c'üxbüc etel ca' p'eel a cadenaja. U c'aataj ti'ijoo' a cristianojo. —¿Maqui ado'o? ¿C'u' u sip'il?— cu t'an ti'ijoo'. 34 Le'ecoo' a cristianojo, yan u yadaj a baalo'o. Yan u yadaj a jumpaaya. Ma' tu paatal u ch'a'ic u tojil u men top choconacoo'. U yadaj ca' bensabüc ichiloo' u yotoch a soldadojo. 35 Cajoo' ti nac'ül tuwich a tz'aama'an tunich chi' a naja. Cajoo' u c'oochte aj Pablo a soldado ti'i ma' u mas yajcunbul u men top tz'iicoo' a cristiano ti'iji. 36 Le'ecoo' u yaabil a cristianojo, tücünacoo' tu pach. Tanoo' u yawat. —Yan u quimsabül,— cu t'anoo'. 37 Pues te'i. Le'ec ti tan to u yocsabül aj Pablo ichil a naja, u yadaj ti'i u noochiloo' a soldado: —In c'ati t'an ta wetel,— cu t'an aj Pablo ti'iji. —¿Patalech wa ti t'an ich griego?— cu t'an u noochiloo' a soldadojo. —Patalen,— cu t'an aj Pablo ti'iji. 38 —¿Ma' wa inchech a winic a tali cuenta Egiptojo? ¿Ma' wa inchech a lic'saj u tz'iiquil a caj ada'a, ca' joc'oc a gobiernojo?— cu t'an u noochiloo' a soldadojo. —¿Ma' wa inchech a bensajoo' cuatro mil tuul aj quimsaj ichil a p'atal lu'umu?— cu t'an u noochiloo' a soldado ti'i aj Pablojo. 39 —Inene, aj Israelen. Le'ec a caj Tarso le'ec u noochil caj ich cuenta Cilicia, le'ec in caal. Cha 'a ten in tzicbal eteloo' u yaabil a cristianojo,— cu t'an aj Pablo ti'iji. 40 U cha'aj jabix u c'aataj aj Pablojo. Wa'laji ajPablo chi' naj. U pecsaj u c'ü' ti'i ma' u peecoo' a cristianojo. Le'ec ti p'aatoo' u peec tz'etz'eeque, caji ti t'an ich hebreo eteloo'.

Hechos 22

1 —In wetcaale'ex aj Israel etele'ex in wetcaal a nucuch winiqui, u'ye'ex in t'an. Bel in quin wadü' te'ex c'u' a walac in betiqui,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo'o. 2 Le'ec ti ca' u yubajoo' ti tan u tzicbal eteloo' ichil ilic u t'an a hebreojo, p'aati ti ma'ax mac a yan u peeque. Caji tun ti t'an aj Pablojo. 3 —Inene, aj Israelen. Yanajeen ich caj Tarso ich cuenta Cilicia. Uchi in escuela wa'ye' ich caj Jerusalen. Le'ec aj Gamaliele, le'ec in maestro. In cünaj ti qui' c'u' u yadajoo' a uchben cristiano le'ec a yan u betabaanülü. Walac in tz'ocsic u t'an a Dios tulacal in wool jabix ilic a tane'ex a betic aleebe,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo' u yaabil a cristianojo. 4 —Uchi in betaj a c'as ti'ijoo' boon a walacoo' u c'ajsic a Jesusu,— cu t'an aj Pablojo. —Ca'ax winic ca'ax ix ch'up, in c'üxajoo'. In bensajoo' ti presojil. In tz'aj ca' quimicoo',— cu t'an aj Pablojo. 5 —Le'ec a winic a mas nooch u wichil u meyaj tu yaamoo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso, u yet'ocoo' a nucuch winic ich caja, u paataloo' u yadic ti jaj in t'ana. U tz'ajoo' ten a carta ti'i quin benes ti'ijoo' ti wetcaal ich caj Damasco. Tan in beel te'i ti'i ca' in cüxtoo' boon a walacoo' u c'ajsic a Jesusu. Te'i cuchi bel in quin talesoo' wa'ye' ich caj Jerusalen ti c'üxa'anoo'. Wa'ye' cuchi u c'axüloo' ichiloo' u sip'il,— cu t'an aj Pablojo. 6 —Pues te'i. Tan to in beel ich caj Damasco.Ma' ca' naach u beel. Chuunq'uin tun. Tu seebal u tich'ajen u sac a c'aac' a tali ichil a ca'ana,— cu t'an aj Pablojo. 7 —C'axeen ti lu'um. Pachili, in wu'yaj jun p'eel a t'ana. "Saulo, Saulo,'' cu t'an ten. "¿C'u' ca'a tan a betic ten a c'asa?'' cu t'an ten,— cu t'an aj Pablojo. 8 —"¿Maquech noochwinic?" queen ca' in nuuctaj a t'an abe'e. "Inen a Jesusu. Caj Nazaret in caal. Tan a betic ten a c'asa,'' cu t'an ten a t'an abe'e,— cu t'an aj Pablojo. 9 —Le'ecoo' a winic a que'en tin pacha, u yilajoo' u sac a sasil abe'e. C'u' betiqui, ma' u yubajoo' u t'an a mac a tan u tzicbal tin wetele,— cu t'an aj Pablojo. 10 —"¿C'u' a ca' in bete', Noochtzil?'' queen ti'i. "Liquen. Ca' xiquech ich caj Damasco. Te'i bel u ca'a aalbül tech c'u' a ca' a bete','' cu t'an ten a Noochtzili,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo' a cristianojo. 11 —Ch'oopajeen u men u sasilil a c'aac' abe'e. Le'ecoo' in wetbeele, u müchajenoo' tin c'ü'. Baalo' ca' u bensajenoo' ich caj Damasco,— cu t'an aj Pablojo. 12 —Pues te'i. Yan jun tuul a winiqui, Ananias u c'aba'. Walac u tz'ocsic u t'an aj Moisés ala'aji. Tulacaloo' aj Israel a que'en te'iji, walacoo' u yadic u qui'il a winic abe'e. 13 Le'ec a winic abe'e, c'ochi ti sut tin wetel. "IIermano Saulo,'' cu t'an ten. "Uchuc a cha'an tucaye','' cu t'an ten. Tu seebal chani in wich. In cha'antaj a winic abe'e,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo'o. 14 —"Le'ec a Dios a c'ajsabi u menoo' ti uchben mamaa'a, le'ec u yeetajech ti'i ca' a weelte le'ec a c'u' u c'ati a Dioso,'' cu t'an ten. "U yeetajech ti'i ca' a wila' a jun tuul a toj u na'ata, le'ec a Jesusu, y ti'i ca' a wu'yi ilic u t'an. Baalo' ilic a mani tech ti bej,'' cu t'an ten. 15 "Incheche, bel a ca'a a wadü' u pectzil a Dios ti'ijoo' tulacal a cristianojo. Bel a ca'a a wadü' ti'ijoo' a c'u' a wilaj y a wu'yaja," cu t'an ten aj Ananiasa. 16 "Aleebe liq'uen. ¿C'u' a tan a paac'tiqui? C'aate ti'i a Noochtzil ca' u sa'tes a sip'il. C'ümü' a ocja'a,'' cu t'an ten aj Ananiasa,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo' u yaabil a cristianojo. 17 —Pues te'i. Ca' usc'ajeen ich caj Jerusalen. Le'ec ti tan in t'an etel Dios ichil u yotoch a Dioso, in wilaj jun p'eel ba'al jabix ich nümül,— cu t'an aj Pablojo. 18 —In wilaj a Noochtzil jabix ich nümül. "Joq'uen ti jomol ich caj Jerusalen. Ma' tu tz'ocsicoo' a t'an a tan a wadic tin woc'lala," cu t'an ten a Noochtzili. 19 "In Noochil,'' queen ti'i. "U yeeloo' ti bineen ichil boon a naj tuba walacoo' u much'tal aj Israel u c'ajes a Dioso. Te'i in tz'ajoo' ti presojil boon a walacoo' u tz'ocsiquech. In jütz'ajoo'," queen ti'i in Noochil. 20 "Le'ec ti quimsabi aj Estebana, le'ec u yadaj a pectzil uchiji, que'enen ilic te'i. Qui' tin wich c'u' u betajoo' ti'i aj Esteban biq'uin ado'o. Le'ec ti ca' u joc'sajoo' u noc' u yaj quimsajil aj Estebana, inen in cününtaj,'' queen ti'i in Noochil,— cu t'an aj Pablojo. 21 —"Joq'uen. Bel in ca'a in tücaa'teech ti naach ti'ijoo' a ma' Israele,'' cu t'an ten in Noochil,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo' u yaabil a cristianojo. 22 Pues te'i. Le'ecoo' a cristianojo, u p'ütajoo' u yubic u t'an aj Pablojo. Cajoo' ti awat tichich. —Quimes a winic ado'o. Ma' u naj ti cuxa'ani,— cu t'anoo' ti chich. 23 Tanoo' u yawat. U pitajoo' jun yaal u noc' pachoo' u tz'iiquil. U nac'sajoo' ca'nal. Tanoo' u pecsic. Tanoo' u pulic a ta'lu'um ti ca'nal u menoo' u tz'iiquili. 24 Le'ec u noochiloo' a soldadojo, u yubaj c'u' a tanoo' u yadiqui, mentücü, u yadaj ca' ocsabüc aj Pablo ich naj. —Jütz'e'ex aj Pablojo, asto u yadic c'u' ca'a ti tanoo' u yawat a cristiano jabix a tanoo' u betiqui,— cu t'an u noochiloo' a soldadojo. 25 Pues te'i. Le'ec ti c'üxbi aj Pablo etel a q'uewele, u c'aataj ti'i jun tuul a soldado a c'üs nooch u wichil u meyaj a que'en te'iji. —¿Qui' wa ca' jütz'büc jun tuulac aj Romano le'ec ti ma'ax to ilbic u men jun tuulac aj il sip'ili?— cu t'an aj Pablo ti'iji. 26 Le'ec ti ca' u yubaj abe' a soldadojo, bini u yadü' ti'i u noochiloo' a soldadojo. —Cününte a bajil etel c'u' a bel a ca'a a bete'e. Aj Romano a winic ado'o,— cu t'an ti'i. 27 C'ochi u noochiloo' a soldado u c'aate ti'i aj Pablojo. —¿Jaj wa ti Romanojech?— cu t'an ti'i aj Pablojo. —Jaj,— cu t'an aj Pablo ti'iji. 28 —Yaab taq'uin in bo'taj ti'i ca' ocoquen ti Romanojil,— cu t'an u noochiloo' a soldado ti'iji. —Inene, Romano ti yanajeen,— cu t'an aj Pablo ti'iji. 29 Le'ec ti ca' u yubajoo' abe'e, tu seebal joc'oo' a soldado boon a beloo' to cuchi u cu jütz'ü' aj Pablojo. Le'ec ti ca' u yeeltaj ti aj Romano aj Pablojo, jaq'ui ilic u yool u noochiloo' a soldado, u men u tz'aj ti c'üxbül ala'aji. 30 Pues te'i. Tu samalili, joc'sabi a cadena tuba c'üxa'an aj Pablo u men u noochiloo' a soldadojo, yoc'ol ca' u yeelte c'u' u sip'il aj Pablo ti'ijoo' aj Israele. Le'ec u noochiloo' a soldadojo, u yadaj u much'taloo' u noochiloo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i Dios u yet'ocoo' tulacaloo' a nucuch winiqui. U bensaj aj Pablo tu taanoo' abe'e.

Hechos 23

1 Pues te'i. Le'ec aj Pablojo, u cha'antajoo' ti qui' a nucuch winiqui. —In wetcaale'ex,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo'o. —Tac leeb jetz'a'an in tucul u men ma' yan in sip'il tu taan a Dioso,— cu t'an ti'ijoo'. 2 —Pa'loxte'ex u chi',— cu t'an aj Ananias ti'ijoo' a que'en tu tzeel aj Pablojo. Aj Ananiasa, le'ec a mas nooch u wichil u meyaj tuwichoo' u chucaan u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. 3 —Bel u cu tz'aa' a sip'il a Dioso,— cu t'an aj Pablo ti'i aj Ananiasa. —Incheche, jabix qui'ech tu yilicoo', pero c'as a na'at,— cu t'an aj Pablojo. —Tina'anech a wila' in sip'il yoc'ol u t'an aj Moisés,— cu t'an ti'i aj Ananiasa. —Tan a wadic ca' jütz'büquen. Le'ec abe'e, ma' qui' tu c'axül ti'i a ley u tz'iibtaj aj Moisese,— cu t'an aj Pablo ti'iji. 4 —Tan a q'ue'yic u yaj meyaj a Dioso,— cu t'anoo' a que'en te'i ti'i aj Pablojo. —Le'ec ado'o, aj Ananiasa. Ala'aji, mas nooch u wichil u meyaj tuwichoo' u chucaan u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso,— cu t'anoo'. 5 —In wetcaale'ex, ma' in weel wa le'equi. Baala' ti tz'iiba'an ichil u ju'um a Dioso: "Ma' ta wadique'ex a c'as yoc'ol a mac a tan u cününtica caja,'' cu t'an u ju'um a Dioso,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo' a nucuch winiqui. 6 Pues te'i. Le'ec aj Pablojo, u yilaj ti jun jatz a nucuch winic a que'en te'iji, saduceo u c'aba'oo' u na'at. U chucaanoo'o, fariseo u c'aba'oo' u na'at. —In wetcaale'ex,— cu t'an aj Pablojo. —Inene, fariseo u c'aba' in na'at. Eariseo ilic in tata. Tan to u yilbil in sip'il u men walac in tz'ocsic ti ca' cuxtaloo' u ca'a a quimene,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo' ti chich. 7 Le'ec ti ca' u yadaj abe' aj Pablojo, le'ecoo' a fariseojo, choconacoo' tu bajil ti t'an eteloo' a saduceojo. Ma' quetoo' u tucul a nucuch winiqui. 8 Le'ecoo' a saduceojo, walacoo' u yadic ti ma' tu ca' cuxtaloo' a cristianojo. Walacoo' u yadic ti ma' yanoo' u yaj xa'num a Dios ti ca'an, ma'ax yan a pixana. Le'ecoo' a fariseojo, walacoo' u tz'ocsic ti yan tulacal abe'e. 9 Pues te'i. Choconacoo' a nucuch winiqui. Te'i yanoo' a fariseo a walacoo' u ca'ansic u t'an aj Moisese. Wa'lajoo' u yadü' u qui'il aj Pablojo. —Ma' yan u sip'il a winic ada'a. Uchac jun tuul pixan wa jun tuul u yaj xa'num a Dios ti ca'an a uchi u tzicbal etele,— cu t'anoo' ti chich. —Ma' qui' ti p'isbaj etel a Dioso,— cu t'anoo'. 10 Tan ti tanoo' u mas choconaquil tu bajil. Le'ec u noochiloo' a soldadojo, u yilaj ti tan u jijilbil jujnn xeel u c'ü' aj Pablo u menoo' a nucuch winiqui. Saac ti'i u yajcunbul. U yadaj ti'ijoo' u soldado ca' u joq'uesoo' aj Pablo tu yaamoo' a nucuch winic etel muc', y ca' u bensoo' ichiloo' u yotoch a soldadojo. 11 Pues te'i. Ti'i a ac'ü' abe'e, u ye'aj u bajil a Noochtzil ti'i aj Pablojo. —Ma' u jac'ül a wool. Jabix ilic a wadaj in pectzil wa'ye' ichil a caj Jerusalene, baalo' ilic bel a ca'a a wadü' inpectzil ichil a caj Romaja,— cu t'an ti'i aj Pablojo. 12 Pues te'i. Tu samalili, yanoo' aj Israel a ca' much'lajoo'o. —Ma' se' bel ti ca'a ti janal ti wuc'ul asto ti quimsic aj Pablojo,— cu t'anoo' tu bajil. 13 Abe'oo'o, manal cuarenta tuul ti winic. 14 Binoo' ti tzicbal eteloo' u noochiloo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso, y eteloo' a nucuch winiqui. —Ac ti wadaj tiqui bajil. Ma' se' bel ti ca'a ti janal asto ti quimsic aj Pablojo,— cu t'anoo' ti'i a nucuch winiqui. 15 —Aleebe inche'ex tac eteloo' u chucaan a nucuch winiqui, tücaa'te'ex a t'an ti'i u noochiloo' a soldado ca' talesabüc aj Pablojo. "Yan ti ca' c'aatic u chi' yoc'ol ulaac' ba'al,'' que'exac ti'i. Ino'ono, bel ti ca'a ti quimes ti bej. Ma' tu c'ochol wa'ye',— cu t'an a cuarenta tuul ti'ijoo' a nucuch winiqui. 16 Pues te'i. Le'ec u yal u quic aj Pablojo, u yubaj c'u' a tanoo' u tuclic u bete'e. Bini ichiloo' u yotoch a soldadojo. U yadaj ti'i aj Pablo c'u' u yubaja. 17 Le'ec aj Pablojo, u püyaj jun tuul a soldado a c'üs nooch u wichil u meyaj. —Benes a tz'ub ada' ti'i u noochiloo' a soldadojo. Yan c'u' a bel u cu yadü' ti'iji,— cu t'an aj Pablo ti'i a soldadojo. 18 Bensabi ilic te'i. —Le'ec aj Pablojo, preso,— cu t'an a soldadojo. —U püyajen. U yadaj ten ca' in tales a tz'ub ada' ta wetel. Yan c'u' a bel u cu yadü' teche,— cu t'an a soldado ti'i u noochiloo' a soldadojo. 19 Le'ec u noochiloo' a soldadojo, u müchaj a tz'ub tu c'ü'. U bensaj tuba ma'ax mac yan. —¿C'u' a c'ati a wadü' tene?— cut'an ti'i a tz'ubu. 20 —Le'ecoo' in wetcaal aj Israele, u tuclajoo' u c'aate tech ca' a benes aj Pablo tu taanoo' a nucuch winic samal. Beloo' u cu c'aate tech jabix yan to c'u' a beloo' u cu c'aatoo' ti'i aj Pablojo,— cu t'an a tz'ubu. 21 —Ma' a tz'ocsicoo' u t'an. Manal cuarenta tuuloo' a winiqui, muca'anoo' u bajil chi' bej ti'i u quimsicaloo' aj Pablojo. "Ma' se' bel ti ca'a ti janal ti wuc'ul asto ti quimsic aj Pablojo,'' cu t'anoo' tu bajil tu jajil,— cu t'an a tz'ubu. —Aleebe listojoo' u bete' abe'e. Tanoo' u paac'tic a t'an wa ca' a tücaa'te aj Pablojo, wa ma',— cu t'an a tz'ub ti'i u noochiloo' a soldadojo. 22 —Ma' a wadic ti'i ma'ax mac c'u' a wadaj tene,— cu t'an u noochiloo' a soldado ti'i u yal u quic aj Pablojo. Pachili, u tücaa'taj ca' usc'ac a tz'ubu. 23 Pues te'i. Le'ec u noochiloo' a soldadojo, u püyaj ca' tuul a soldado a c'üs nooch u wichil u meyaja. —Listojaque'ex eteloo' a soldadojo,— cu t'an. —A las nueve ti ac'ü' yan a beele'ex ich caj Cesarea. Ta pache'exe, yan n beel dos ciento tuul a soldado ti oc. Yan u beel setenta tuul a soldado pach tzimin. Yan u beel dos ciento tuul a soldado etel jujun tziit u lanzia,— cu t'an u noochiloo' a soldado ti'i a ca' tuulu. 24 —Ca' tz'aa' jun tuul wa ca' tuul a tzimin ti'i aj Pablo ca' xi'ic pach tzimin. Cününte'ex aj Pablo ti'i ma' n c'ümic a yaj ti bej y ca' c'ube'ex ti'i aj Eelix le'ec a gobernadoro,— cu t'an ti'i a ca' tuulu. 25 Le'ec u noochiloo' a soldadojo, u tz'iibtaj a carta ada' ti'i a gobernadoro: 26 —"Gobernador Eelix, top qui'ech.Inen aj Claudio Lisias. Etel a ju'umada'a, tan in chiitiquech," cu t'an ichil a cartaja. 27 "Le'ec a winic ada'a, le'ec aj Pablojo. Müchbi u menoo' aj Israele. Tanoo' to u caal u quimes ala'aji, ti taleen eteloo' a soldadojo. In sa'altaj u cuxtal u men in weeltaj ti aj Romano ala'aji. 28 In c'atiintaj in weelte c'u' u sip'il aj Pablojo, mentücü, in bensaj tu taanoo' a nucuch winic aj Israele. 29 Tu taanoo' abe'e, in weeltaj c'u' u sip'il aj Pablojo. Ma' bin ta'ach u betic le'ec a c'u' a sucoo' u bete' u yetcaala. Ma' yan u sip'il ti'i ca' quimsabüc, ma'ax ti'i ca' tz'abüc ti presojil. 30 Pachili, tzolbi ten biqui u tuclajoo' aj Israel biqui ti'i u quimsicaloo' aj Pablojo, mentücü, tu seebal in tücaa'taj aj Pablo ta wetel, gobernador. In wadaj ti'ijoo' mac a tz'iic ti'i aj Pablo ca' xicoo' u yadü' tech c'u' u sip'il. Jadi' ada' in c'ati in tzolo' teche.—Le'ec ado' a ju'um u tz'iibtaj u noochiloo' asoldadojo. 31 Pues te'i. Le'ec a soldadojo, u betajoo' ilic jabix ti albi ti'ijoo'. Ti ac'ü' u bensajoo' aj Pablo ich caj Antipatris. 32 Tu samalili, usc'ajoo' a soldado tu pach ichiloo' u yotoch tucaye'il. Jadi' a soldado boon a yan u tzimini, jadi' a p'aatoo' etel aj Pablojo. 33 Le'ec ti c'ochoo' ichil a caj Cesareaja, u c'ubaj a carta u tz'iibtaj u noochiloo' a soldado ti'i a gobernadoro. U c'ubajoo' ilic aj Pablo ti'iji. 34 Pues te'i. Le'ec ti jobi u xoquic a ju'um a gobernadoro, u c'aataj ti'i aj Pablojo. —¿Tuba que'en a caal?— cu t'an ti'i. —Te' tala'anencuenta Cilicia,— cu t'an aj Pablo ti'iji. 35 —Bel in quin wu'yi a t'an le'ec ti ca' uducoo' mac tanoo' u yadic a sip'ili,— cu t'an a gobernador ti'i aj Pablojo. Pachili, u yadaj ca' cününbüc ichil a naj tuba walac u yilic u sip'il a cristiano aj IIerodes biq'uin ado'o.

Hechos 24

1 Pues te'i. Cinco q'uin tu pach abe'e, c'ochi ich caj Cesarea aj Ananias le'ec a mas nooch u wichil u meyaj tuwichoo' u chucaan u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. C'ochoo' a nucuch winic tu pacha. U talesajoo' jun tuul a patal ti t'ana. Tertulo u c'aba'. C'ochoo' u tzolo' aj Pablo ti'i a gobernadoro. 2 Pues te'i. Püybi aj Pablojo. Le'ec ti c'ochiji, caji aj Tertulo u tzolo' aj Pablojo. —Ti noochil gobernador,— cu t'an aj Tertulo ti'i a gobernadoro. —Chen jetz'a'an-oolil a yan ichil ti caala. Ma' yan a c'asili. Bo'tic tech. Tan a cününtico'on ti qui' u men top seeb a wool,— cu t'an aj Tertulojo. —Qui' ti wool etel tulacal a c'u' a tan a betic to'on tulacal tubajac, gobernador Félix,— cu t'an ti'iji. 4 —Ma' in c'ati in xancunteech ichil a meyaj. U'yi in t'an tz'etz'eecac,— cu t'an. 5 —Le'ec a winic ada' aj Pablojo, walac u betic a c'asa. Walac u beel tulacal tubajac yoc'olcab u jeloo' u tucul aj Israel ti'i ca' p'aatüc ti ma' quetoo' u tucul. Le'ec ado' aj Pablojo, jun tuul u noochiloo' a cristiano a nazareno u c'aba'oo' u na'at u men tali ich caj Nazaret a Jesusu,— cu t'an aj Tertulojo. 6 —U yaaltaj ilic u c'ascunte u yotoch a Dioso, pero ti müchaj. Cajo'on ti tz'aa' ti'i aj Pablo jabix ti yan n c'ümic u men u sip'iltuwich a ley to'ono,— cu t'an aj Tertulojo. 7 —C'ochi aj Lisiasa, le'ec u noochiloo' a soldado tuba tan ti quimsic aj Pablo yoc'lal u sip'il. Etel muc' u joc'saj aj Pablo tiqui yaam,— cu t'an. 8 —Le'ec aj Lisiasa, u yadaj tun ca' xicoo' aj tzol ta taana,— cu t'an ti'i a gobernadoro. —C'aate u chi' aj Pablojo. Ti baalo'o, bel a ca'a a weelte ti jaj tulacal a c'u' a tan ti wadic teche,— cu t'an aj Tertulo ti'i a gobernadoro. 9 Le'ecoo' aj Israele, u yadajoo' ti jaj tulacal c'u' u yadaj aj Tertulojo. 10 Pues te'i. Le'ec a gobernadoro, u pecsaj u c'ü' ti'i ca' uchuc u t'an aj Pablojo. Caji ti t'an aj Pablojo. —Qui' in wool u men bel a ca'a a wu'yi in t'an. Uchi tun ocoquech ti il sip'il ichil in caal,— cu t'an aj Pablojo. 11 —Tan u beel doce q'uin c'ochoquen ich caj Jerusalen in c'ajes a Dioso. Jede'ec u paatal a beel a wila' wa jaj abe'e,— cu t'an aj Pablo ti'iji. 12 —Le'ecoo' in wetcaal aj Israele, ma' u yilajoo' wa tan in yaaltic in tojquinte a maca, ma'ax tin p'ujsic a ma'ax maca. Ma' in betaj ti baalo' ichil u yotoch a Dioso, ma'ax ichil boon a naj tuba walacoo' u much'tal aj Israel u c'ajes a Dioso, ma'ax ichil a caja,— cu t'an aj Pablojo. 13 —Ma' jede'ecoo' u paatal u ye'ic tech wa jaj ti yan in sip'ili,— cu t'an. 14 —Bel in quin tzolo' in bajil tech. Le'ec a Dios a walac in c'ajsiqui, le'ec ilic u Dios in uchben mamaa'oo'. Walac in tz'ocsic a Dios jabix ca' u yadaj to'on a Jesusu. Le'ecoo' aj Israele, walacoo' u yadic ti ma' toj a tucul abe'e. Walac in tz'ocsic tulacal a c'u' a tz'iiba'an u men aj Moisés etel c'u' a tz'iiba'an u menoo' a winic u yadaj u t'an a Dios uchiji,— cu t'an aj Pablojo. 15 —Jabix ilic a walacoo' u tz'ocsic aj tzolo, baalo' ilic a walac in tz'ocsicinene. Walac in tz'ocsic ti beloo' u ca'a ti ca' cuxtal a quimene, ca'ax a tojoo' u na'ata, ca'ax a ma' tojoo' u na'ata,— cu t'an aj Pablojo. 16 —Walac in tz'ocsic ti baalo', mentücü, walac in cününtic in bajil ti'i ma' u yantal in sip'il etel a Dioso, ma'ax etel a cristianojo,— cu t'an aj Pablo ti'i a gobernadoro. 17 —Pues te'i. Uchi tun joc'oquen ich caj Jerusalen. Aleebe usc'ajeen etel taq'uin ti'i in waanticaloo' in wetcaal y ti'i ca' in tz'aa' a sij-ool ti'i Dioso,— cu t'an. 18 —Tan in betic ti baalo' ca' u cüxtajeenoo' aj Israel a taloo' cuenta Asiaja. Que'enen ichil u yotoch a Dioso. Ac ichneen tun jabix ti sucoo' aj Israel u bete'e. Ma' much'a'anoo' a cristiano ti yaab, ma'ax tan in yaaltic in tojquinte in bajil etel a ma'ax maca,— cu t'an. 19 —Le'ecoo' a taloo' cuenta Asiaja, le'ec a ca' talacoo' wa'ye' u tzoloo' in sip'il wa yana,— cu t'an aj Pablo ti'i a gobernadoro. 20 —Wa ma' yan biqui u taleloo' wa'ye'e, le'ecoo' u noochiloo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i Dios eteloo' u yet'oc a que'en wa'ye'e, ca' tun u yadoo' c'u' in sip'il u cüxtajoo' le'ec ti que'enen tu taanoo' a nucuch winic biq'uin ado'o,— cu t'an. 21 —Uchac jadi' a t'an in wadaj le'ec ti que'enen tu taanoo' a nucuch winiqui, uchac ma' qui'. "Tan u yilbil in sip'il u men walac in tz'ocsic ti ca' cuxtal u ca'a a quimene,'' queen ti chich,— cu t'an aj Pablo ti'i a gobernadoro. 22 Pues te'i. Le'ec aj Eelixi, u yeel ti qui' c'u' a walacoo' u betic a hermanojo, mentücü, u se' p'ütaj u betic u t'anil. —Le'ec ti ca' uduc aj Lisiasa, le'ec u noochiloo' a soldadojo, bel in quin wila' wa jaj ti yan u sip'il aj Pablojo,— cu t'an a gobernador ti'ijoo'o. 23 Pachili, u yadajti'i jun tuul a soldado a c'üs nooch u wichil u meyaj ca' u se' cününte aj Pablojo. —Ca' a chaa' u betic c'u' u c'ati u bete'e. Ca' a chaa' u yocoloo' u yaj sutil u yaante,— cu t'an a gobernador ti'i a soldadojo. 24 Pues te'i. Yaab q'uin a manücü. Ca' c'ochi aj gobernador Eelix u yet'oc u yütan ix Drusiia. Ix Israelil ala'aji. Le'ec aj Eelixi, u tücaa'taj u pectzil ca' talac aj Pablojo. Le'ec aj Pablojo, u yadaj ti'ijoo' aj Eelix etel ix Drusila c'u' a walac u tz'ocsic yoc'ol a Jesucristojo. 25 Tan u tzicbaltic a toj na'at jabix u c'ati a Dioso. Tan ilic u tzicbaltic biqui ca' u cününte u bajil a cristiano ti'i ma' u beel u bete' a ca'ax c'u'aca. Tan ilic u tzicbaltic biqui ti bel to u ca'a tz'abül u sip'il a cristiano u men a Dioso. Jaq'ui u yool aj Eelixi. —Xen ich cuarto tucaye'. Jede'ec in püyiquech tucaye' biq'uin ac to,— cu t'an ti'i aj Pablojo. 26 Pues te'i. Le'ec aj Eelixi, tan u c'atiintic ca' tz'abüc a taq'uin ti'i yoc'ol ca' u chaa' aj Pablojo, mentücü, tan ti tan u püyic aj Pablo ti tzicbal etel. 27 Mani a ca' p'e jaab y joq'ui aj Eelix ti gobernadorili. Oqui aj Porcio Eesto ti u jelili. Le'ec ti tan u joc'ol aj Eelixi, u p'ütaj aj Pablo ti presojil u men u c'atiintaj u nojquintoo' u yool aj Israele.

Hechos 25

1 Pues te'i. Oqui aj Eesto ti gobernadorili. Ti'i u yox p'e q'uinili, joq'ui aj Eesto ich caj Cesarea. Bini ich caj Jerusalen. 2 Le'ecoo' u noochiloo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso, u yet'ocoo' a nucuch winic ti'ijoo' aj Israel a que'enoo' ich caj Jerusalene, u tzolajoo' aj Pablo ti'i aj Eestojo. 3 Ala'oo'o, u c'aatajoo' ti'i ca' betabücoo' ti'i junp'eel qui'il, ca' c'ochesabüc aj Pablo ich caj Jerusalen. U tuclajoo' u mucu' u bajil ti bej ti'i ca' u quimsoo' aj Pablo le'ec ti ca' manücü. 4 —Aj Pablojo, preso ich caj Cesarea. Ma' tin xantal wa'ye'. Bel in ca'a ti usc'al te'i tucaye'il,— cu t'an aj Eesto ti'ijoo' aj Israel ti uchi u nuuc. 5 —Mas qui' ca' xicoo' tin pach a nucuch winic ta yaame'exe. Te'i u yadicoo' u sip'il aj Pablo wa yan,— cu t'an aj Festojo. 6 Pues te'i. Ocho wa diez q'uin xanaji aj Eesto ich caj Jerusalen. Despuese, joq'ui te'i. Usc'aji ich caj Cesarea. Tu samalili, tinlaji tu cuuchil aj il sip'ili. U tücaa'taj u pectzil ca' talesabüc aj Pablojo. 7 Le'ec ti c'ochi aj Pablojo, wa'lajoo' a nucuch winic aj Israel a taloo' ich caj Jerusalen. U yadajoo' ti top yaab y top nooch u sip'il c'u' u betaj aj Pablojo, pero ma' tanoo' u paatal u yadic wa jaj u sip'il. 8 —Ma' yan in sip'il ti'i u ley aj Israele, ma'ax ti'i u yotoch a Dioso, ma'ax ti'i u reyil ich cuenta Roma,— cu t'an aj Pablo ti uchi u nuucu. 9 C'u' betiqui, le'ec aj Festojo, u c'atiintaj u bete' jun p'eel qui'il ti'ijoo' aj Israele. —¿Ma' wa a c'ati a beel ich caj Jerusalen? Te'i ti beel ti wila' wa jaj ti yan a sip'il,— cu t'an aj Festo ti'i aj Pablojo. 10 —Wa'ye' que'enen ta taan. Inchech jun tuul aj il sip'ili. Tz'abi a meyaj u men a rey cuenta Romaja,— cu t'an aj Pablojo. —Wa'ye' yan u yilbil wa jaj yan in sip'il. A weel ti jaj ti ma' yan in sip'il ti'ijoo' aj Israele,— cu t'an aj Pablo ti'i aj Festojo. 11 —Wa yan in sip'ili, wa tzaj in quimil u men c'u' in betaja, ma' saaquen ca' quimsabüqueni. Wa ma' jaj a c'u' a tanoo' u yadic tin woc'olo, ma'ax mac bel u ca'a u c'ubeen ti'ijoo'. In c'ati ca' ilbic wa jaj yan in sip'il u men a reye,— cu t'an aj Pablojo. 12 Pues te'i. Aj Eestojo, u tzicbaltaj ich jun p'eel much'nalil c'u' u yadaj aj Pablojo. Pachili, u yadaj ti'i aj Pablojo: —A c'aataj ca' ilbic a sip'il wa yan u men a reye, mentücü, bel a ca'a tu taan a reye,— cu t'an aj Eesto ti'i aj Pablojo. 13 Pues te'i. Ma' top yaab q'uin a manücü, ti c'ochi jun tuul rey ich caj Cesarea. Aj Agripa u c'aba'. Que'en u quic tu pach. Ix Berenice u c'aba'. C'ochoo' u chiite aj Eestojo. 14 Yaab q'uin culajoo' te'i, mentücü, aj Eestojo, n yadaj ti'ijoo' c'u' a mani ti'i aj Pablojo. —Yan jun tuul a winic wa'ye' a p'ütbi ich preso u men aj Eelix le'ec ti oqueen ti gobernadoril,— cu t'an ti'i a reye. 15 —Le'ec ti taleen ich caj Jerusalen, tzolbi u pectzil aj Pablo ten u menoo' u noochiloo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso, u yet'ocoo' a nucuch winic ti'ijoo' aj Israele. U c'atoo' ca' in wadü' ca' quimsabüc,— cu t'an aj Eestojo. 16 —"Le'eco'on aj Romanojo'ono, ma' ta'ach ti wadic ca' quimsabüc a mac ti baalo'o. Le'ec a tzolbiji, se' yan u yilic y u nuuctic mac a tan u tzol," queen ti'ijoo',— cu t'an aj Eestojo. 17 —Le'ec ti udoo' wa'ye' aj Israele, ma' in tz'aj u manesoo' a yaab q'uini. Tu samalil ilic tinlajeen tuwich u silla aj il sip'il. In wadaj ca' talesabüc a winic abe' aj Pablojo,— cu t'an ti'i a reye. 18 —Le'ecoo' aj tzolo, ma' u yadajoo' a sip'il in tuclaj yoc'ol aj Pabloji,— cu t'an. 19 —Jadi' u sip'il u yadaja, jadi' ti'i c'u' a sucoo' u bete' aj Israele. U tzicbaltajoo' a Jesusu. "Quimen abe'e,'' cu t'anoo'. "Cuxa'an,'' cu t'an aj Pablojo,— cu t'an aj Eesto ti'i a reye. 20 —Ma' in weel biqui ca' in wadü' a sip'il jabix abe'e, mentücü, inc'aataj ti'i aj Pablo wa ma' u c'ati beel ich caj Jerusalen. Te'i in c'atiintaj in wadü' u sip'il,— cu t'an ti'i a reye. 21 —Le'ec aj Pablojo, u c'aataj ca' ilbic u sip'il u men rey Augusto cuenta Roma. In wadaj ca' cününbüc asto u paatal in tücaa'tic tu taan a rey abe'e,—- cu t'an aj Eesto ti'iji 22 —Inene, in c'ati ilic xan in wu'yi u t'an a winic abe'e,— cu t'an aj Agripa ti'i aj Eestojo. —Samal to a wu'yic u t'an,— cu t'an aj Eesto ti'iji. 23 Pues te'i. Tu samalili, aj Agripa ix Bereniceje, u betajoo' u yanil ti mas nooch. Ocoo' ichil a naj tuba walac u yilbil a sip'ili, u yet'ocoo' u noochiloo' a soldado eteloo' a nucuch winic ich caja. Pachili, aj Eestojo, u yadaj ca' talesabüc aj Pablojo. 24 —Rey Agripa etel tulacale'ex a much'a'ane'ex wa'ye',— cu t'an aj Festojo. —Le'ec ada' a winic a tzolbi u menoo' aj Israele. Tzolbi wa'ye' ich caj Cesarea y ich caj Jerusalen. Tan ti tanoo' u yadic ca' quimsabüc,— cu t'an aj Festojo. 25 —Ma' in cüxtaj u sip'il ti'i ca' quimsabüqui. Le'ec aj Pablojo, u c'aataj ca' ilbic u sip'il u men u reyil cuenta Roma, mentücü, in tuclaj in tücaa'te tu taan ala'aji,— cu t'an aj Festojo. 26 —C'u' betiqui, ma' eela'an c'u' ti sip'ilil a ca' in tz'iibte yoc'ol aj Pablo ti'i a rey cuenta Romaja. In talesaj aj Pablo ta taane'exe, y ta taan rey Agripa ti'i ca' a wile'ex c'u' u sip'il. Baalo' ca' in na'te c'u' a bel in quin tz'iibte ti'i a reye,— cu t'an aj Festojo. 27 —Ma' qui' tin wich ca' in tücaa'te jun tuulac aj preso wa ma' tin wadic ti'i a rey c'u' u sip'ili,— cu t'an aj Festojo.

Hechos 26

1 Pues te'i. Le'ec aj Agripaja, u yadaj ti'i aj Pablojo: —Aleebe, jede'ec a wadic c'u' a betaja,— cu t'an ti'i. Le'ec aj Pablojo, u ye'aj u c'ü'. Caji ti t'an. 2 —Rey Agripa,— cu t'an aj Pablojo. —Qui' in wool u men ta taan tan in nuuctic tulacal u t'anoo' aj Israele. U yadajoo' ti yaab in sip'il,— cu t'an. 3 —A weel ti qui' tulacal a c'u' a sucoo' u bete' in wetcaal aj Israele. A weel ti qui' c'u' aj etel walac ti yaaltic ti tojquinte ti bajil,— cu t'an aj Pablojo. —A weel ti baalo', mentücü, tan in wadic tech. Ma' u tuc'ul a wool ca' a wu'yi in t'an,— cu t'an ti'i. 4 —Pues te'i. Tulacaloo' in wetcaal aj Israele, u yeeloo' c'u' in betaj ichil in caal y ichil a caj Jerusalen ti tz'uben to,— cu t'an. 5 —U yeeloo' ti fariseo u c'aba' in na'at ti ch'ajomen to. Wa u c'atoo'o, jede'ecoo' u paataloo' u yadic ti jaj abe'e. Le'ecoo' aj fariseojo, mas walacoo' u tz'ocsic c'u' a sucoo' u bete' aj Israel tuwichoo' u chucaan in wetcaal,— cu t'an. 6 —Aleebe wa'anen wa'ye' ti'i ca' ilbic in sip'il u men c'u' a walac in tz'ocsiqui. Walac in tz'ocsic ti uchul u ca'a c'u' u yadaj a Dios ti'ijoo' ti uchben mamaa',— cu t'an aj Pablojo. 7 —Tulacaloo' aj Israele, u mejenoo' ti uchben mamaa' a doce tuuloo' tu bajil, le'ecoo' u mejen aj Jacobo. Tulacaloo' aj Israele, tanoo' u paac'tic u yuchul c'u' u yadaj a Dios uchi, mentüc aj Israele, ti q'uin ti ac'ü' walacoo' u c'ajsic a Dioso. Rey Agripa, walac ilic in tz'ocsic c'u' a walacoo' u tz'ocsiqui, mentüc n tzolajenoo' aj Israele,— cu t'an. 8 —¿C'u' ca'a walaque'ex a tuclic ti ma' tupaatal u ca' cuxquintic a quimen a Dioso?— cu t'an aj Pablojo. 9 —Pues te'i. Inene, uchiji, in tuclaj ti yan in betic yaab a yaj ti'ijoo' a walacoo' u c'ajsic a Jesusu. Nazaret u caal ala'aji,— cu t'an aj Pablojo. 10 —In betaj a c'as ti'ijoo' ich caj Jerusalen. Tz'abi ti nooch u wichil in meyaj u menoo' u noochiloo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. Yanoo' a hermanojo, in tz'ajoo' ti presojil. Le'ec ti tanoo' u quimsabülü, in wadaj ca' quimsabücoo',— cu t'an aj Pablojo. 11 —Ichil tulacal a boon a naj tuba walacoo' u much'tal aj Israel u c'ajes a Dioso, yaab sut in tz'aj a c'as yoc'oloo' boon a walacoo' u c'ajsic a Jesusu. Biq'uin ado'o, in C'atiintaj cuchi ca' u p'ütoo' u c'ajes a Jesusu,— cu t'an aj Pablojo. —Top lic'a'an ten u menoo', mentücü, bineen in tz'aa' c'as ti'ijoo' ich naachil caj ich ulaac' a lu'umu,— cu t'an aj Pablojo. 12 —Pues te'i. Tan in beel in bete' a c'as ti'ijoo' a walac u c'ajsic a Jesus ich caj Damasco. U tücaa'tajenoo' te'i u noochiloo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso,— cu t'an aj Pablojo. 13 —Rey,— cu t'an. —C'ochi a chuunq'uini. Que'enen to ti bej. In wilaj ti joq'ui ich ca'an jun p'eel u sac a c'aac'a. Mas sasil tuwich a q'uini. Le'ec u sac a c'aac' abe'e, u tichajen eteloo' in wet'oc ti bej,— cu t'an. 14 —C'axo'on ti lu'um u men. In wu'yaj jun p'eel a t'an ich hebreojo. Tan u chiitiquen a t'an abe'e. "Saulo, Saulo,'' cu t'an ten. "¿C'u'ca'a tan a betic ten a c'asa? Incheche, jabixech a wacax a ca'ax boon picbic u neje, ma' tu ximbal u men u tz'iiquil. Chen walac u yajtal a wool etel c'u' a walac a betiqui,'' cu t'an ten a t'an abe'e,— cu t'an aj Pablojo. 15 —"¿Maquech noochwinic?" queen ti'i. "Inen a Jesusu. Tan a betic ten a c'asa,'' cu t'an ten a Noochtzili,— cu t'an aj Pablojo. 16 —"Liq'uen. In ye'aj in bajil tech u men in yeetajech ti'i a betical in meyaj. Bel a ca'a a wadü' c'u' a wu'yaj y a wilaj aleebe, y c'u' a bel a ca'a a wila' le'ec ca' in yee' in bajil tech tucaye'il," cu t'an ten,— cu t'an aj Pablojo. 17 —"Bel in quin tücaa'teech ti'ijoo' a ma' Israele. Bel in quin sa'alteech ti'i ma' a quimil le'ec ti que'enech tu c'ü'oo' aj Israel y a ma' Israele,'' cu t'an ten a Noochtzili,— cu t'an aj Pablojo. 18 —"Tan in tücaa'tiquech ti'i a ca'ansicoo'. Ti baalo'o, beloo' u cu p'ütü' u tz'ocsic a uchbene, ca' tun u tz'oquesoo' a Dioso, jabix ilic joc'oo' ichil a ac'ü'ü, ca' tun ocoo' ichil a sasili. Beloo' u ca'a ti joc'ol tu c'ü' a quisini, ca' tun xicoo' tu c'ü' a Dioso. Ti baalo'o, bel u ca'a sa'tesabüloo' u sip'il. Beloo' ilic u ca'a u c'ümü' a qui'il eteloo' boon u chucaan a ti'i a Dioso,'' cu t'an ten a Jesusu,— cu t'an aj Pablojo. 19 —Pues te'i. Rey Agripa,— cu t'an aj Pablojo. —In tz'ocsaj c'u' a albi ten le'ec ca' in wilaj a Noochtzil ti ca'ana,— cu t'an. 20 —Se' in wadaj ti'ijoo' ich caj Damasco cu jeloo' u tucul ca' tun u tz'oquesoo' a Dioso. In wadaj ti'ijoo' ca' u betoo' a qui'i. Etel a qui' abe' a tanoo' u betiqui, beloo' u ca'a ilbil u menoo' a cristiano ti u jelajoo' u tucul. Baalo' ilic in wadaj ichil acaj Jerusalene, y tulacal tubajac ich cuenta Judea. Joq'ueen te'i. Bineen in wadü' ti'ijoo' boon a ma' Israele,— cu t'an. 21 —U müchajenoo' aj Israel ichil u yotoch a Dioso, u men maneen in wadü' ti baalo'o. U yaaltajoo' u quimseen, 22 pero u yaantajen a Dioso, mentücü, tac leeb tan in wadic n pectzil a Dios ti'ijoo' a nooch u wichil u meyaj y ti'ijoo' a ma' nooch u wichil u meyaja,— cu t'an. —Jadi' walac in wadic c'u' u yadajoo' ti yan u yuchul boon u yadajoo' u t'an a Dios uchi etel c'u' u yadaj aj Moisese,— cu t'an aj Pablojo. 23 —Ala'oo'o, u yadajoo' ti yan u c'ümic a yaj u yaj Sa'alil a cristianojo,— cu t'an aj Pablojo. —"Aj Sa'al abe'e, payanbej yan u ca' cuxtal tu wichoo' a quimene. Ti baalo'o, bel u cu yee' ti'ijoo' aj Israel y ti'ijoo' a ma' Israel ti yan biqui ca' sa'albücoo'," cu t'anoo' a uchbene,— cu t'an aj Pablojo. 24 Pues te'i. Le'ec ti tan u yadic a baalo' aj Pablojo, le'ec aj Festojo, u yadaj ti chich: —Locojech Pablo,— cu t'an ti'i. —Top yaab a cünaja, mentücü, ma' qui' a pol,— cu t'an aj Festo ti'i aj Pablojo. 25 —Gobernador Festo, ma' locojeni. U jajil a tan in wadiqui,— cu t'an aj Pablo ca' uchi u nuucu. 26 —Wa'ye' que'en a rey Agripaja,— cu t'an ti'i aj Festojo. —U yeel ti qui' tulacal a c'u' a tan in wadiqui, mentücü, tan in wadic tulacal ti'iji. Tin tuclic inene, ala'aji, u yeel tulacal a c'u' a maniji, u men ma' muctzil ti betabaaniji,— cu t'an aj Pablojo. 27 —Rey Agripa,— cu t'an aj Pablojo. —¿Ma' wa ta'ach a tz'ocsicoo' u t'an mac u yadaj u t'anDios ucbiji? In weel ti walac a tz'ocsic,— cu t'an aj Pablojo. 28 —¿Tan wa a tuclic a jele' in tucul ti jomol ca' in tz'oques a Jesusu?— cu t'an aj Agripa ti'i aj Pablojo. 29 —Wa jomol wa chumbeel, in c'ati tu jajil ca' a tz'oques c'u' a walac in tz'ocsiqui. Ma' jadi' incheche, pero tulacale'ex a tane'ex a wu'yic in t'ana, in c'ati ti baalo'. Jadi' ma' in c'ati ca' xique'ex ti presojil jabix ti que'enen aleebe,— en t'an aj Pablojo. 30 Pues te'i. Wa'laji a reye, etel a gobernadoro, etel ix Bereniceje, etel tulacaloo' a tina'anoo' te'iji. 31 Le'ec ti joc'oo' ich naja, u yadajoo' tu bajil: —Le'ec a winic ada'a, ma' yan u sip'il ca' quimsabüc, ma'ax ca' culac ti presojil,— cu t'anoo' tu bajil. 32 —Qui' ca' cha'baanüc cuchi ala'i wa cuchi ma' u c'aataj ca' ilbic u sip'il wa yan u men a rey cuenta Romaja,— cu t'an aj Agripa ti'i aj Festojo.

Hechos 27

1 Pues te'i. U tz'ajoo' u yool u tücaa'te aj Pablo ich barco cuenta Italia. U c'ubajoo' aj Pablo eteloo' u chucaan a preso ti'i jun tuul u nuuchiloo' a soldadojo. Julio u c'aba' ala'aji. Augusta u e'aba' a jun muueh' a soldado a walae u tücaa'tiqui. Inen aj Lucasa. Tan in tz'iibtic a ju'um ada'a. Bineen tu pach aj Pablo. 2 Que'en aj Aristarco tiqui wetel. Tesalonica u caal ich cuenta Macedonia. Oco'on ichil a barco a tala'an ich caj Adramito. Le'ec a barcojo, bel u ca'a cajil caj jalchi' c'ac'naab cuenta Asia. Bino'on. 3 Tu samalili, c'ocho'on ich caj Sidon. Le'ec aj Juliojo, u cha'aj u yotzilil aj Pablojo. U cha'aj ca' xi'ic tu yaamoo' u yet'oc ca' aantabüc. 4 Pues te'i. Joc'o'on te'i. Bino'on ichil abarcojo. Tu toja'an norte que'eno'on ca' ti mansaj a cuenta Cbipre u men te'i qui' ti beel u men a iq'ui. Chumuc ja' que'en a cuenta Chipreje. 5 Que'eno'on ich c'ac'naab. Ti mansaj cuenta Cilicia cuenta Pantilia. Pachili, oco'on ich caj Mira cuenta Licia. 6 Le'ec u noochiloo' a soldadojo, u cüxtaj a barco te'i a tan u beel cuenta Italia. Te' tala'an caj Alejandria a barco abe'e. U yocsajo'on ichil. 7 Joc'o'on te'i. Bino'on. Chumbeel tan ti beel yaab q'uin. Chücyajil ti naatz'o'on tu tzeel a caj Gnidojo. Le'ec a iq'ui, ma' tan u cha'ic ti mas beel, mentücü, mano'on tu tzeel a witz u c'aba' Salmon ich cuenta Creta. Chumuc ja' que'en a lu'um abe'e. 8 Chücyajil tan ti beel ma' naach chi' a lu'umu. Pachili, c'ocho'on ma' naach caj Lasia. Quich'pan cuuchil barco u c'aba' a te'iji. 9 Pues te'i. Yaab q'uin ti mansaj ti beje. Sabeensil tun u manül a barco tuwich a c'ac'naaba. C'ochi tun u q'uinil a chichich iq'ui. Le'ec aj Pablojo, caji u tzicbalte u tucul ti'ijoo' boon a que'en ich barco. 10 —Noochwinique'ex,— cu t'an aj Pablojo. —Tin tuclic inene, sabeensil ti mas beel. Ma' jadi' ti'i a barco etel u cuch a sabeensili, uchac ti quimil ino'ono,— cu t'an aj Pablojo. 11 C'u' betiqui, le'ec u noochiloo' a soldadojo, ma' qui' tu xiquin c'u' u yadaj aj Pablojo. Jadi' u t'an mac tan u bensic a barco etel u t'an u yumil a barcojo, jadi' a qui' tu xiquin u noochiloo' a soldadojo. 12 Ti'i u q'uinil a iq'ui, ma' jiil qui' ti cuntal tuba que'eno'on. Quich'pan cuuchil barco u c'aba' tuba que'eno'on. Chema' tulacaloo' u yadajoo' ca' joc'oco'on te'i. —Uchac u paatal ti c'ochol ich caj Eenice ich cuenta Creta,— cu t'anoo'. Le'ec u cuuchil a barco ate'iji, quich'pan. Jadi' a ic' a walac u tal joq'ueeb q'uin, jadi' a walac u yocol te'iji. 13 Pues te'i. Caji a ic' a chumbéele. Tan u beel ti norte. Ca' u yilajoo' ti baalo'o, —Qui' ti beel aleebe,— cu t'anoo' tu bajiloo'. Joc'o'on ichil quich'pan cuuchil barco. Tan ti beel ma' naach chi' lu'um cuenta Creta. 14 Ma' naach c'ochoco'on ti caji a ic' ti chichi. Noreste u c'aba' a ic' abe'e. Te'i joq'ui ti lu'umil. 15 Caji u benes a barcojo. Ma' tu paatal ti beel tuba ti c'ati, mentücü, ti cha'aj u bensabül a barco u men a iq'ui. 16 Cajo'on ti manes a tz'i' lu'um chumuc ja' Clauda u c'aba'. Te'i chücyajil ca' ti wocsaj ichil a barco a canoa a que'en pachili. 17 Le'ec ti ocsabi a canoa ichil a barcojo, u mansajoo' a sum tac yalam a barcojo. U c'üxajoo' tu nüc' ti'i ma' u jeetel a barcojo. Saacoo' ca' ococ a barco tuba jay a ja'a. Sirte u c'aba' a te'iji. U yemsajoo' u noq'uil a barcojo, ca' tun u bensajo'on tuba u c'ati a iq'ui. 18 Tu samalili, top tan u siit a barco u men u tz'iiquil a ja'a, mentücü, cajoo' n pulu' u cuch a barco ich ja' ca' saalac a barcojo. 19 Tu ca'bejili, ti joc'saj c'u'ac ich barco a ma' yan u meyaja. Ti pulaj ich ja'. 20 Yaab q'uin ma' ti wilaj a q'uini, ma'ax a xülaba. Tan ti tan a ic' ti chichi. Joboo' u na'at. —Bel ti ca'a ti quimil,— cu t'anoo'. 21 Pues te'i. Yaab q'uin ma' jano'on, mentücü, bini aj Pablo tuba que'en u yaabiloo' a cristianojo. Uchi u tzicbal eteloo'. —Noochwinique'ex,— cu t'an ti'ijoo'. —Mas qui' cuchi wa a tz'ocsaje'ex in t'an biq'uin ado'o. Ti baalo'o, ma' cuchi joc'o'on cuenta Creta. Ma' cuchi ti c'ümaj a yaji, ma'ax cuchisa'ti ti yaab u cuch a barcojo,— cu t'an. 22 —Aleebe tan in wadic te'ex. Ma' a tz'eeque'ex ta wool abe'e. Ma'ax mac tiqui yaam a bel u ca'a ti quimili. Jadi' a barco a jobol u ca'a,— cu t'an aj Pablojo. 23 —Ti a ac'ü' a maniji, wa'laji jun tuul u yaj xa'num Dios ti ca'an tin tzeel. Le'ec a Dios u tücaa'taj ala'aji, le'ec in Noochil. Walac in betic u meyaj,— cu t'an. 24 —"Pablo," cu t'an ten u yaj xa'num a Dios ti ca'ana. "Ma' u jac'ül a wool u men a iq'ui. Yan ilic a beel tu taan a rey cuenta Roma. Le'ec a Dioso, bel u cu sa'alte'ex a cuxtal tulacale'ex a que'ene'ex ich barco u men a c'aatic ti'i Dios ca' sa'albücoo'," cu t'an ten u yaj xa'num a Dioso,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo' a que'en ich barcojo. 25 —Noochwinique'ex,— cu t'an ti'ijoo'. —Qui'cunte'ex a wool. Walac in tz'ocsic a Dioso. Bel ilic u ca'a ti uchul jabix ilic ti albi ten u men u yaj xa'numu,— cu t'an aj Pablojo. 26 —C'u' betiqui, bel u ca'a ti c'adül a barco tuwich a lu'um a que'en chumuc a ja'a,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo' boon a que'enoo' ichil a barcojo. 27 Pues te'i. Joq'ui ca' p'e semana. Tan ilic a chichich iq'ui. Ti a ac'ü' abe'e, que'eno'on taan c'ac'naab Adria u c'aba'. Le'ecoo' aj meyaj ichil a barcojo, jabix wal chumuc ac'ü' cajoo' u tucle ti tan ti naatz'ül ti'i a lu'umu. 28 U p'isajoo' boon u tamil a ja'a. Cuarenta yarda u tamil a ja'a. Uchi ti ximbal tz'etz'eec. U ca' p'isajoo' boon u tamil a ja'a. Jadi' treinta yarda u tamil. 29 Saacoo' ala'oo' ca' u jütz'ü' u bajil a barco tuwich a tunichi. Binoo' tu yit a barcojo u pulajoo' cuatro p'eel u müchbeeb a barco ich ja'a. Etel abe'e, u c'üxajoo' a barco ti'i ca' wa'lac. Pachili, cajoo' u paac'te a q'uini. 30 Le'ecoo' aj meyaj ichil a barcojo, u c'atiintajoo' cuchi puutz'ul. Cajoo' u yemes a canoa ich ja'. Tanoo' u tutuus tz'eec ulaac' u müchbeeb a barco ich ja' tu pol a barcojo. 31 —Wa ma' tu cuntaloo' aj meyaj ado' ichil a barcojo, ma' tu sa'albüle'ex a cuxtal,— cu t'an aj Pablo ti'i u noochiloo' a soldadojo. 32 Le'ecoo' a soldadojo, u ch'ücajoo' u c'ax a canoaja. C'axi a canoa ich ja'. 33 Pues te'i. Watac u sastal. Le'ec aj Pablojo, u yadaj ti'ijoo' a que'enoo' te'i ca' uchucoo' u janal. —Ca' p'e semana tun ma' qui' wiine'ex ma'ax qui' jane'ex,— cu t'an ti'ijoo'. 34 —Tan in wadic te'ex. Ca' janüque'ex ti'i ca' yanaque'ex a muc' ti'i ca' a sa'alte'ex a bajil. Ma'ax mac a bel u ca'a ti quimil, ma'ax u c'ümü' a yaja,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo' tulacal boon a que'en te'iji. 35 Le'ec ti jobi u yadic abe'e, u ch'a'aj jun tziil a jabix sücpete. Tu taanoo' u yadaj: —Dios bo'tic in waj,— cu t'an ti'i a Dioso. Pachili, u xetaj a jabix sücpete. Caji u jante. 36 Pues te'i. Qui'ajoo' u yool tulacaloo'o. Cajoo' ti janal. 37 Doscientos setenta y seis tuulo'on tiqui bajil a que'eno'on ich barco. 38 Le'ec ti jobo'on ti janala, ti laj pulaj ich ja' u cuch a barco le'ec u semilla harinaja. Ti c'ati ca' saalac a barcojo. 39 Pues te'i. Sasaji. Le'ecoo' aj meyaj ichil a barcojo, ma' u na'tajoo' c'u' u c'aba' a lu'um a que'en te'iji. U yilajoo' tuba jetz'a'an a ja'a. U yilajoo' ti c'üs p'nut a lu'um a te'iji. Wa cuchi yan biquiji, u c'atiintajoo' beel u c'ades a barco te'i. 40 U ch'ücajoo' u müchbeeb a barco tuba c'üxa'an. P'aati u müchbeeb ich ja'. U pitajoo' asum a c'üxa'an tuwich u nej a barco tuba walac u tojquintic u benil. Pachili, u nac'sajoo' u noq'uil a barco ti'i ca' bensabüc u men ic' tuba yan a lu'um a p'uutu. 41 C'ocho'on chumuc ja' tuba ma' tam a ja'a. Te'i c'adi u ni' a barco jumpulu. Le'ec u yit a barcojo, caji ti pa'axül u men u tz'iiquil a ja'a. 42 Pues te'i. Le'ecoo' a soldadojo, u c'atiintajoo' cuchi u quimesoo' a presojo. —Uchac u baxülja'oo' asto u c'ocholoo' ti lu'umil, ca' tun puutz'ucoo',— cu t'anoo'. 43 C'u' betiqui, le'ec u noochiloo' a soldadojo, u c'ati u sa'alte u cuxtal aj Pablojo, mentücü, ma' u cha'aj u betic a na'at abe'e. —Payanbej boone'ex a patale'ex ti baxülja'a, pule'ex a bajil ich ja' ca' tun xique'ex ti a lu'umili,— cu t'an u noochiloo' a soldado ti'ijoo' boon a que'enoo' te'iji. 44 —Pachili, tulacale'ex a ma' a weele'ex a baxülja'a, tuwich tabla wa tuwich u xetel a barcojo, ca' xique'ex ti lu'umil,— cu t'an. Baalo' ca' ti sa'altaj ti bajil. C'ocho'on tulacalo'on ti lu'umil.

Hechos 28

1 Pues te'i. Inen aj Lucasa. Le'ec ti joc'o'on ichil a ja'a, ti weeltaj ti Malta u c'aba' a lu'um ada' a que'en chumuc a ja'a. 2 Le'ecoo' a cristiano a que'en te'iji, u ch'a'ajoo' ti wotzilil. U betajoo' a noxi' c'aac'a, u men tan a siisi. Caji a ja'a. U püyajo'on ti q'niicb chi' c'aac'. 3 Le'ec aj Pablojo, u molaj tz'eec a si' a tiquini. Bini u tz'aa' ich c'aac'. Le'ec ti c'ochi aj Pablo yoox c'aac'a, joq'ui a can tu yaam a si'i. U chi'aj aj Pablo tu c'ü'ü. 4 Le'ecoo' a que'enoo' ilic te'i tuba c'ocho'ono, u yilajoo' a can ti ch'uya'an tu c'ü' aj Pablojo. —Aj quimsaj wal awinic ado'o. Ca'ax ma' quimi ichil a ja'a, ma' tu cha'bül u cuxtal u men c'u' u betaja,— cu t'anoo' tu bajil. 5 C'u' betiqui, u liijtaj u c'ü' ca' c'axüc a can ich c'aac'a. Ma'ax c'u' a mani ti'iji. 6 Le'ecoo' a que'en te'iji, u paac'tajoo' ca' sip'ic u c'ü' wa xan quimen ca' c'axüc ti lu'um ti jomol. Tan ti tanoo' u paac'tic wa ca' quimic. Ca' u yilajoo'o, ma'ax c'u' a mani ti'iji. U jelajoo' u tucul. —Le'ec ado'o, le'ec jun tuul dios,— cu t'anoo' tu bajil. 7 Pues te'i. Ma' naach tuba que'eno'on que'en u cuuchil a gobernadoro. Chumuc ja' que'en alu'um tuba que'eno'ono. Publio u c'aba' a gobernadoro. U yadaj to'on ca' ococo'on ti posado ichil u yotoch. Ox p'e q'uin u tz'aj ti posado ti qui'. 8 Pues te'i. Le'ec u tat aj Publiojo, c'oja'an u men chücüwil u men ta'il. Bini aj Pablo ti sut etele. Uchi u t'an etel a Dioso. U tz'aj u c'ü' tu pol a winiqui. Ch'ani ti baalo'. 9 Pues te'i. Le'ec ti uchi abe'e, laj c'ochoo' boon a c'oja'an a yan te'i tuwich a lu'um a que'en chumuc a ja'a. Ch'ansaboo'. 10 Yan ma' yan u sij-ooltajoo' to'ono. Le'ec ti c'ochi u q'uinil ti joc'ol te'i ichil ulaac' a barcojo, u ca' sijajoo' to'on tulacal a c'u' a c'abeet to'on ti'i ti benili. 11 Ox p'e uj que'eno'on tuwich a lu'um abe'e. Pachili, oco'on ichil ulaac' a barco a que'en te'iji. Jadi' u mansaj u q'uinil a chichil ic' te'i a barcojo. Tali ich caj Alejandria a barco abe'e. Castor y Polux u c'aba' a ca' p'eel a polbil muñeca a que'en tu pol a barcojo. Joc'o'on te'i. Cajo'on ti ca' beel. 12 Pues te'i. C'ocho'on ich caj Siracusa. Ox p'e q'uin que'eno'on te'i. 13 Pachili, joc'o'on te'i. Tan ti beel ma' naach chi' a lu'um asto ti c'och'o'on ich caj Regio. Que'eno'on te'i jun p'e q'uin. Pachili, caji a ic' a tan u talel ti sur. Joc'o'on te'i. Tu samalili, c'ocho'on ich caj Puteoli. 14 Te'i ti c'ümajoo' ulaac' a hermanojo. —Culene'ex wa'ye' jun p'e semana tiqui wetel,— cu t'anoo' to'on. Que'eno'on te'i jun p'e semana. Pachili, joc'o'on te'i. Cajo'on ti beel ti oc ti'i u cajil a Romaja. 15 Pues te'i. Le'ec boon a hermano ich caj Roma, u yubajoo' ti wataco'on. Taloo' uc'ümo'on ti bej. Yan u c'ümajo'on ich caj Foro de Apio. Yan u c'ümajo'on ich caj Tres Tabernas. Le'ec aj Pablojo, u yilaj ti tan ti c'ümbül u menoo' a hermanojo. —Dios botic,— cu t'an aj Pablo ti'i a Dioso. Qui'aji u yool u men c'ochi c'ümbül. 16 Despuese, c'ocho'on ich caj Roma. Le'ec u noochiloo' a soldadojo, u c'ubajoo' a preso ti'i u noochiloo' u yaj cananil a presojo. Jadi' u cha'aj ca' culac aj Pablo tu junal ichil jun cuul a naja, pero yan u cuntal jun tuul soldado te'i u cününte. 17 Pues te'i. Ox p'e q'uin tu pach abe'e, aj Pablojo, u püyajoo' boon a nucuch winic ti'i aj Israel a que'enoo' te'iji. Much'lajoo'. —In wetcaale'ex,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo'o. —Ma'ax c'u' in betaj ti'ijoo' in wetcaal aj Israele. Ma'ax in p'ütaj in bete' c'u' a sucoo' u bete' aj Israel u menoo' ti uchben mamaa'. C'u' betiqui, ich caj Jerusalen u c'ubajenoo' tu c'ü'oo' aj Romanojo,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo' a nucuch winiqui. 18 —Le'ec ti ca' u yilajoo' wa ca' c'axüquen ichil in sip'il aj Romanojoo'o, ma' u cüxtajoo' in sip'il ca' quimsabüquen. Ala'oo'o, u c'atiintajoo' cuchi u cha'een,— cu t'an aj Pablojo. 19 —C'u' betiqui, le'ecoo' in wetcaal aj Israele, ma' u c'atoo' ca' joc'oquen ti presojil, mentücü, yanaji in c'aatic ca' ilbic wa yan in sip'il u men a rey cuenta Romaja. Inene, ma' bel in quin tzolo' in wetcaaloo' aj Israel ti'i a reye,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo' u yetcaala. 20 —In püyaje'ex ti'i ca' in wile'ex y ti'i ca' a wu'ye'ex in t'an in wadaj te'exe. Aleebe c'üxa'anen etel a cadena ada'a, u men walac in c'ajsic u yaj Sa'alil a cristianojo, le'ec a tan upaac'bül u menoo' ti wetcaal aj Israele,— cut'an aj Pablo ti'ijoo' u yetcaal le'ecoo' a nucuch winiqui. 21 —Ma'ax jun tziil ju'um ti c'ümaj a tala'an cuenta Judea a tan u yadic a c'as ta woc'olo,— cu t'anoo' ti'i aj Pablojo. —Ma'ax le'ec boon ti wetcaal a udoo' wa'ye'e, ma' u yadajoo' a c'as ta woc'olo,— cu t'anoo' ti'i aj Pablojo. 22 —C'u' betic ino'ono, ti c'ati ti wu'yi a t'an le'ec boon a walac a tz'ocsiqui. Le'ecoo' a cristiano tulacal tubajaca, walacoo' u yadic a c'as tu bajil yoc'ol a na'at jabix a teche,— cu t'anoo' a nucuch winic ti'i aj Pablojo. 23 Pues te'i. U tz'ajoo' u q'uinil u much'tal etel aj Pablojo. Ti a q'uin abe'e, much'lajoo' ti yaab tuba tan u posado aj Pablojo. Jatz'ca' asto ocq'uin uchi u t'an aj Pablojo. U yadaj ti'ijoo' biqui ti walac u tücaa' a Dioso. Etel u ley aj Moisese, y etel c'u' u tz'iibtajoo' a winic u yadajoo' u t'an a Dios uchiji, aj Pablojo, u yaaltaj u yadü' ti'ijoo' a much'a'anoo' ti le'ec a Jesusu, le'ec u yaj Sa'alil a cristianojo. 24 Yan a much'a'anoo' te'iji, u tz'ocsajoo' u t'an aj Pablojo, y yan a ma' u tz'ocsajoo'o. 25 Ma' quetoo' u tuculi. Cajoo' tun ti usc'al. —Jaj ada' a albi ti'ijoo' ti uchben mamaa' u men aj Isaias u men u Püsüc'al a Dioso. Le'ec aj Isaiasa, le'ec jun tuul u yadaj u t'an a Dios uchiji,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo'o. 26 —"Ca' xiquech a wadoo' ti'i a wetcaal aj Israel,'' cu t'an u Püsüc'al a Dios ti'i aj Isaiasa. "Bele'ex a ca'a a boch u'ye'ex a t'ana, pero ma' ta ch'a'ique'ex u tojil. Bele'ex a ca'a a cha'ante, pero ma' ta wilique'ex, quechac ti'ijoo','' cu t'an u Püsüc'al a Dios ti'i aj Isaiasa. 27 "Baalo' ti yan, umen jumpul ma' u c'atoo' u ch'aa' u tojil. Top chichoo' u pol. Yanoo' u xiquin pero ma' ta'achoo' u yubic. Yanoo' u wich pero ma' ta'achoo' u cha'an. Ma' u c'atoo' u yila' etel u wich, ma'ax u yuboo' etel u xiquin, ma'ax u ch'aa' u tojil, ma'ax u jeloo' u tucul ti'i ca' in sa'tesoo' u sip'il,'' cu t'an u Püsüc'al a Dios ti'i aj Isaiasa,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo' u yetcaal. 28 —Aleebe ch'a'e'ex u tojil ada'a,— cu t'an aj Pablo ti'ijoo' u yetcaal. —Bel u ca'a aalbüloo' ti'i a ma' Israel u pectzil a Dioso, le'ec biqui ti ca' sa'albüeoo'. Beloo' u cu tz'oques abe'e,— cu t'an aj Pablojo. 29 Le'ec ti jobi u yadic abe' aj Pablojo, usc'ajoo' u yetcaal aj Israele. Tanoo' u yaaltic u tojquintic u bajil ti tanoo' u beel. 30 Pues te'i. Ca' p'e jaab culaji aj Pablo ichil a naj a tan u maantiqui. Tan u bo'tic u pach a naj abe'e. Qui' u yool etel boon a walacoo' u c'ochol ti sut etel. 31 U tzicbaltaj biqui ti walac u tücaa' a Dioso. Le'ec aj Pablojo, u ca'ansajoo' a cristiano etel u pectzil a Noochtzil a Jesucristojo. Ma' saac ala'aji. Ma'ax mac u yaaltaj u wete' u t'an aj Pablojo.

Romanos 1

1 Inen aj Pablo. Inen jun tuul tu yaamoo' u yaj meyaj a Jesucristojo. Yeeta'anen ti'i ca' ocoquen ti'i u yaj xa'num. Yeeta'anen ilic ti'i ca' xiquen in wadü' u pectzil a Dios le'ec biqui ca' sa'albüc a maca. 2 Le'ecoo' a uchben cristiano u yadajoo' u t'an a Dios uchiji, tz'abi ti'ijoo' ca' u tz'iibte c'u' u payanbej adaj a Dios yoc'ol biqui ca' sa'albüc a maca. 3 Ichil abe'e, tzicbalbi u Mejen a Dioso. Pachili, u tz'aj u bajil ti cristianojil. U men u tz'aj u bajil ti cristianojili, oqui aj quimen rey David ti'i u uchben mamaa' a Jesucristojo. 4 Etel ti ca' cuxlaji tu yaamoo' a quimene, ye'bi ti u Mejen a Dios ti Noochil a Jesucristojo. Yan u muc' a Jesucristo u men u Mejen Dios ta wichi. Ma' yan u sip'il. 5 Chen yoc'lal a Cristojo, u tz'aj to'on a qui'ili, le'ec ca' ococo'on ti'i u yaj xa'num ti'i ca' xico'on ca'ax tubajac etel u yanil u c'aba' a Cristojo. U tz'aj to'on ca' ti wadü' u pectzil ti'i ca' u jeloo' u tucul a cristiano tulacal tubajac yoc'olcab ca' u tz'ocsoo' a Dioso. 6 Baalo' ilic inche'exe. Püya'ane'ex ti'i ca' culaque'ex ti'i a Jesucristojo. 7 Pues te'i. Tan in tz'iibtic a carta ada' te'ex boone'ex a hermano ich caj Roma. Yajtzile'ex u men a Dioso. Püya'ane'ex ti'i ca' p'aatüqne'ex ti'i a Dioso.Pues te'i. In c'ati cuchi a Dios ti Tat u yet'oc a Noochtzil a Jesucristo ca' u yaante'ex. In c'ati ilic cuchi ca' u tz'aa' te'ex a jetz'a'an-oolili. 8 Pues te'i. Wa'ye' tu cajeeb a carta tan in tz'eec a bo'tic ti'i a Dios ta woc'ole'ex u men a Jesucristojo. Tan in tz'eec a bo'tic u men tane'ex a tzicbalbül tulacal tubajac yoc'olcab. Tanoo' u yadic ti que'ene'ex a wool tu pach a Dioso. 9 Le'ec a Dios in testigo ti ma' ta'ach in p'ütic in c'ajsiqne'ex tu taan le'ec ti tan in t'an etel. Tulacal in wool tan in betic u meyaj le'ec ca' in wadü' u pectzil yoc'ol u Mejen. 10 Walac in c'aatic ti'i a Dios ca' yanac biqui ca' xiquen ta wetele'ex wa baalo' u c'ati. Aleebe uchac u paatal in c'ochol. 11 Top in c'ati sut ta wetele'ex. In c'ati in waante'ex ti'i a mas tz'ocsicale'ex a Noochtzil ti'i u mas chichtale'ex a wool. 12 Ti baalo'o, bel ti ca'a ti mas tz'oques a Noochtzili. Inche'exe, jede'eque'ex a mas tz'ocsic u men tan in tz'ocsic. Inene, jede'ec in mas tz'ocsic u men tane'ex a tz'ocsic. 13 Hermanoje'ex, in c'ati cuchi ca' a weelte'ex ti le'ec inene, yaab sut in c'atiintaj c'ochol ta wetele'ex. C'u' betiqui, ma'ax to paatac in c'ochol. In c'ati in bete' u meyaj a Cristo ta yaame'ex jabix ilic a tan in betic tu yaamoo' u chucaan a ma' Israele. In c'ati ca' yanac a qui' ti mas yaab ta yaame'exe. 14 Tzaj to in wadic u pectzil a Dios ti'ijoo' aj cajil y ti'ijoo' aj aldeajil, ti'ijoo' aj seeboo' u yoolo, y ti'ijoo' a ma'ax c'u' u yeele. 15 U men abe'e, que'en in wool in wadü' ilic te 'ex u pectzil a Dios boon tuule'ex a que'en ich caj Roma. 16 Pues te'i. Ma' sudaquen etel u pectzil a Diosi. Etel u pectzil a Dioso, te'i que'en u muc' ti'i ca' u sa'altoo' boon tuul a ca' u tz'oquese. Payanbej tz'abi ti'ijoo' aj Israel. Tz'abi ilicti'ijoo' a ma' Israele. 17 Ichil u pectzil, chica'an biqui ti walac u tojquintic u na'at a cristiano a Dioso. Walac u tojquintic u na'at chen tanil u tz'eec u yool tu pach. Baala' ilic ti tz'iiba'an. —Le'ec a tojquinbi u na'at u men u tz'aj u yool tu pach a Dioso, le'ec bel u cu c'ümü' a cuxtala,— cu t'an a t'an a tz'iiba'ana. 18 Pues te'i. Le'ec u tz'iiquil a Dios ti ca'ana, watac yoc'oloo' tulacal a boon a cristiano a ma' ta'achoo' u tz'ocsic u yanil etel boon a walacoo' u betic a c'asa. Tanil u betic ti baalo', tanoo' u c'ütic u wich a jajil t'ana. 19 Le'ec a c'u' a jede'ecoo' cuchi u yeeltic yoc'ol a Dioso, chica'an cuchi ti'ijoo'. Ac ye'bi ti'ijoo' u men a Dioso, pero ma' u c'atoo', mentücü, watac u tz'iiquil a Dios yoc'oloo'. 20 Etel u nec' ichi, ma' tu paatal u cha'anbül biqui yanil a Dioso. C'u' betiqui, le'ec ti yaax yanaji a yoc'olcab y tac leeb chica'an ti'ijoo' a cristiano biqui ca' u na'te ti qui' biqui yanil a Dios etel c'u' u betaj. Chica'an cuchi ti yan a Dioso. Chica'an ilic cuchi ti ma' yan q'uin u jobol u muc'. U men abe'e, ma' yan biqui ca' u nuuctoo' a Dios ti tan u tz'abüloo' ichil u sip'il. 21 Ca'ax u yeeloo' ti yan a Dioso, ma' u tz'ocsajoo' u yanil jabix Dios ala'aji. Ma'ax u tz'ajoo' a bo'tic ti'iji. Jadi' cajoo' u tucle a ma'ax c'u' aj beele. Ma' tojoo' u na'ati. P'aatoo' ich ac'ü'il. 22 —Top ti weel,— cu t'anoo' pero u tz'ajoo' u bajil ti top nanoo'. 23 Le'ec a Dioso, ma' yan q'uin u quimil. C'u' betic ala'oo'o, u tz'ajoo' u yanil a Dios ti'i c'u' a püta'an jabix cristiano y baalche'. Le'ec a jabix ala'oo'o, walacoo' u quimil. 24 Pues te'i. Le'ec ca' u yilaj ti baalo' a Dioso,u coch pulajoo' ca' u betoo' a c'as a jabix u c'atoo'o. U pulajoo' ca' u betoo' tu bajil a suductzil cuchi u yilbil. 25 Ala'oo'o, u tz'ajoo' a tus ti u jelil a jajil Dioso. U c'ajsajoo' aj betabül ba'ala. U betajoo' u meyaj abe' tu jel u betic u meyaj a Dioso, pero le'ec a Dioso, u betaj tulacal a c'u' a yana. Ma' tu jobol u yaalbül u qui'il a Dioso. Toj abe'e. 26 Pues te'i. U men u betajoo' ti baalo'o, pulboo' u men Dios ca' u betoo' a suductzili. Le'ec a Dioso, u tz'aj ti u bel ti'i a winic ca' culac etel u yütan. C'u' betiqui, yanoo' ix ch'upu, u p'ütajoo' u betic a toj etel a winic jabix ca' u tz'aj a Dioso. Tu jel abe'e, chen u betajoo' jabix u c'atoo' tu bajiloo' ix ch'upu. 27 Baalo' ilicoo' a winiqui. U p'ütajoo' u betic a toj etel ix ch'up jabix ca' u tz'aj a Dioso. Tu jel ix ch'upu, chen top u c'atoo' u yetwiniquil. Walacoo' u betic tu bajil c'u' a ma' qui' u betabül. Etel a sip'il a walacoo' u betiqui, chen u mas c'ascuntajoo' u na'at. Le'ec u c'asiloo' u na'ata, u naaloo' etel u sip'il. 28 Pues te'i. Ma' ta'achoo' u tuclic wa yan a Dioso, mentücü, p'ütboo' ti c'asoo' u na'at u men a Dioso. Walacoo' u betic a ma' qui' u betabülü. 29 Mani tu pach boon u yaabil u wich a c'as a yan ichiloo' u tuculu. Walacoo' u Cüjtal etel a ca'ax macaca. Walacoo' u betic tulacal tu c'asiloo' u na'at. Top jac'oo' ti'i tulacal a ca'ax c'u'aca. Qui'oo' u yool etel a c'as a tanoo' u betic ti'i ulaac'a. Walacoo' u tz'i'booltic. Aj quimsajoo'. Top qui'oo' u yubi a p'ujsaj etel t'an. Top aj cho'oo'. Walacoo' u tuclic ti c'as a c'u' a qui'i. Top aj mol tusoo'. 30 Walacoo' u yadic a ca'ax c'u'ac pach u pol a maca. Motzoo' ti'i a Dioso. Top aj p'a'as ti'i tulacal mac.Walacoo' u tuclic jabix top yanoo' u na'at. Top manoo' tu pach u patalil ti walacoo' u yadic. Walacoo' u cuxquintic ti mas yaab a c'asa. Ma' ta'achoo' u tz'ocsic u na' u tat. 31 Ma' u c'atoo' u ch'a' u tojil a qui'i. Ma' ta'achoo' u jajtal u t'an. Ma' ta'achoo' u ch'a'ic u yotzilil u familia, ma'ax u sa'tesic ti'i ma'ax mac. 32 Ca'ax u yeeloo' ti u tz'aj u t'an a Dios ca' quimicoo' boon tuul a walacoo' u betic a c'as a jabix abe'e, walacoo' ilic u betic. Ma' jadi' walacoo' u betic a jabix abe'e. Qui'oo' ilic u yool etel boon tuul a walacoo' u betic a jabix a tanoo' u betiqui.

Romanos 2

1 Pues te'i. A cristianojo, u yeeloo' ti toj ca' tz'abücoo' u sip'il a yan u sip'ili, mentücü, ma' ta t'ane'ex tu taan a Dios boon tuule'ex a tane'ex a wilic u sip'il ulaac'. Ma' eela'an maque'ex pero tanile'ex a wilic u sip'il ulaac', tane'ex ilic a wilic a sip'ile'ex ta bajil. Tane'ex a betic abe'e, u men walaque'ex ilic a betic a sip'il a tane'ex a wiliqui. 2 Ti weel ti tan u betic a toj a Dios ca' u tz'aa' ichil u sip'il a mac a tan u betic a sip'il a jabix a boon ti wadaja. 3 Le'ec inchech a walac a betic a sip'il a tan a wilic etel ulaac'a, ¿tan wa a tuclic ti ma' tu tz'abül a sip'il a tech u men a Dioso? 4 ¿Tan wa a tuclic a ma' qui' yoc'ol boon u yaabil u qui'il a Dioso? ¿Tan wa a tuclic ti ma'ax c'u' aj beel boon u yaabil a q'uin tanil u muc'yaj y ma' tan u tuc'ul u yool? ¿Ma' wa a weel ti tan u betic a qui' a Dios ti'i ca' a jele' a tucul? 5 C'u' betiqui, top chich a pol. Ma' a c'ati a jele' a tucul. Ti baalo' chen tan ti tan a p'ujsic a Dioso. Bel a ca'a a c'ümü' n jel a sip'il le'ec ca'c'ochoc u q'uinil u tz'abül ichil u sip'il a cristiano yoc'olcab. Bel u ca'a tz'abül u sip'il ti toj u men a Dioso. 6 Ti'i tulacal a boon a jujun tuul a maca, a Dioso, bel u cu tz'aa' u jel yoc'ol c'u' u betajoo'o. 7 Yanoo' a mac a ma' tüc'oo' u yool u bete' a qui'i. Que'enoo' tu yool u c'ümü' a boon a qui' a que'en ti ca'ana. Que'enoo' ilic tu yool ca' aalbüc ti'ijoo' ti qui' u betajoo' u men a Dioso. Que'enoo' ilic tu yool ca' u c'ümoo' a cuxtal a ma' yan q'uin u jobol. Ti'ijoo' ala'oo'o, bel u ca'a tz'abül a cuxtal a ma' yan q'uin u jobol u men a Dioso. 8 C'u' betiqui, yanoo' a jadi' jabix a qui'oo' tu wichi, jadi' u c'atoo'. Ma' ta'achoo' u tz'ocsic a jaja. Jadi' c'as a walacoo' u betiqui. Tz'iic a Dios eteloo', y bel u ca'a ti c'axül u tz'iiquil yoc'oloo'. 9 Tulacal boon a jujun tuul a cristiano a walac u betic a c'asa, mani tu pach u yaabil a yaj a bel u ca'a u c'ümü'. Payanbej boonoo' aj Israel beloo' u cu c'ümü' a yaj abe'e. Bel ilic u cu c'ümü' abe' boonoo' a ma' Israele. 10 C'u' betiqui, boon tuul a walacoo' u betic a qui'i, beloo' u cu c'ümü' a qui' ti ca'ana. Bel u ca'a aalbül ti'ijoo' ti qui' u betajoo' u men a Dioso. Beloo' u ca'a u c'ümü' a jetz'a'an-oolili. Payanbej boonoo' aj Israele, bel u cu c'ümü' abe'e. Bel ilic u cu c'ümü' abe' boonoo' a ma' Israele. 11 Ti'i a Dioso, jumbeloo' a cristianojo. Ma' yan a jumpaaya. 12 Tulacal a mac a ma' tz'aboo' ti'i a ley u tz'iibtaj aj Moisese, wa u cüxtajoo' u sip'ili, bel u ca'a tz'abül ichil u sip'il pero ma' u men a leyi. Tulacal a mac a tz'aboo' ti'i a ley u tz'iibtaj aj Moisese, wa u cüxtajoo' u sip'ili, bel u ca'a tz'abül u sip'il u men a ley abe'e. 13 Tu yilic a Dioso, le'ec a toj u na'ata, le'ec mac tan u tz'ocsic a leye. Ma' toj u na'atmac a chen u yeel a leye, y ma' tan u tz'ocsiqui. 14 Le'ecoo' a ma' Israele, ma' yan a ley u tz'iibtaj aj Moises ti'ijoo'o. C'u' betiqui, ca' u betoo' chen tu bajiloo' jabix ilic ti tz'iiba'an ichil a leye, p'aati jabix yan a ley ti'ijoo' ichiloo' u tucul ca'ax ma' yan a tz'iiba'an ti'ijoo'o. 15 Ti baalo'o, tanoo' u ye'ic jabix tz'iiba'an a ley ichil u tucul. Yan jabix a testigo yoc'ol ti jabix tz'iiba'an a ley ichil u tucul a maca. Le'ec a jabix a testigo abe'e, le'ec ilic a yaj-oolal ti tan u betic a c'asa. Walacoo' ilic u tuclic tu bajil ti ma' qui' u betaj. Walacoo' ilic u tuclic ti ma' yan u sip'il wa ma' u betaj. 16 Watac u q'uinil u yilbil u sip'il a cristiano ca'ax muca'an u sip'il. Tz'abi ti'i a Jesucristo u men Dios ca' u yila' abe'e. Baalo' ilic u pectzil a Dios a tz'abi ten ca' in wadü'ü. 17 Pues te'i. —Aj Israelen,— queech. Que'en a wool pach a ley ca' sa'albüquech. Walac ilic a wadic ti qui'ech etel a Dioso. 18 A weel c'u' u c'ati a Dioso. Uchi a cambal yoc'ol a ley, mentücü, a weel biqui'il a tojo. 19 Chich a wool a ca'ansicoo' a ma' u yeel biqui u c'ati a Dioso, jabix cuchi tan a ca'ansic a ch'oopo. Walac a tuclic a bajil jabixech a sasil ti'i u sasilcuntoo' u wich boon tuul a que'enoo' ich jabix ac'ü'. 20 —Walac in tojquintic u na'at a mac a ma' u yeele,— queech. —Walac in ca'ansicoo' a ma' u yeel jabixoo' a tz'ubu,— queech. Que'en ta wetel a leye. Ichil a ley tz'iiba'an a quich'pan na'ata. Tz'iiba'an a jaja. 21 Le'ec ti tan a tojquintic ulaac'a, ¿c'u' ca'a ma' tan a tojquintic a bajil? Le'ec ti tan a wadic ti ma' qui' a xuuch'u, ¿ma' wa ta'ach a xuuch'? 22 Tana wadic ti ma' qui' ca' cüjlac a mac etel ca'ax macaca. ¿Ma' wa walac a cüjtal etel ca'ax macac incheche? Top motzech ti'i a dios a betabiji. ¿Ma' wa walac a xuuch' ichil u c'unajiloo'? 23 Top qui' ta wich a leye. ¿Ma' wa tan a betic jabix ma' yan u yanil a Dios le'ec ti ma' tan a tz'ocsic a ley abe'e? 24 Baala' ti tz'iiba'an: —Chen u men c'u' a walaque'ex a betiqui, yan tu yaamoo' a ma' Israel a walacoo' u maclant'antic a Dioso,— cu t'an a t'an a tz'iiba'ana. 25 Pues te'i. Le'ec a circuncisiono, le'ec u xotbol u büq'uel ca' p'aatüc u p'is ti'i ca' chiclac ti aj Israelech. C'abeet tech wa ca' a tz'oques a leye. C'u' betiqui, wa ma' a tz'ocsiqui, p'aati tech ti ma'ax c'u' aj beel a circuncisiono. 26 Baalo' ilic etel mac a ma' u c'ümaj a circuncisiono. Wa ca' u tz'oques u t'an a leye, joc'ol u ca'a ti'i jabix cuchi u c'ümaj a circuncisiono. 27 Inchech aj Israeleche. Yan tech a ley u tz'iibtaj aj Moisese. A c'ümaj a circuncisiono. C'u' betiqui, ma' tan a tz'ocsic a leye. Ala'oo'o, ma' u c'ümajoo' a circuncisiono. C'u' betiqui, walacoo' u tz'ocsic a leye. Le'ec, beloo' u cu tzoleech. 28 Le'ecoo' a chucul Israel a ti'i a Dioso, jumpaay. Ma' chucul Israel u men u mamaa'i. Le'ec a chucul circuncisiono, jumpaay ilic. Ma' chen u p'is tuwich u yot'el a maca. 29 Le'ec a chucul aj Israele, le'ec a toj u na'ata. Le'ec a chucul circuncisiono, le'ec a toj etel a Dioso, ma' le'ec u men chen tz'abi u p'is jabix ti tz'iiba'an ichil a leye. Le'ec a chucul Israel a baalo'o, ??? u yaalbül u qui'il u men a Dioso, ma' u men, a cristianoji.

Romanos 3

1 Pues te'i. Wa baalo' ti yan, ¿c'u' aj beel wa aj Israel u mamaa' a maca? ¿C'u'aj beel a circuncision ti'i a maca? 2 Yan ti yaab u c'abeetil. Le'ec u paye' c'abeetili, tz'abi u t'an a Dios ti'ijoo' aj Israel ca' u cününtoo'. 3 Uxtun boon tuul a ma' u tz'ocsajoo' u t'an a Dioso. U men ma' u tz'ocsajoo'i, ¿jede'ec wa u joc'ol ti ma' tu jajtal u t'an a Dioso? 4 Ma' tu joc'ol ti baalo'. Le'ec u t'an a Dioso, jaj ca'ax u joc'ol ti tusil tulacal u t'an a cristianojo. Baala' ilic ti tz'iiba'an yoc'ol a Dioso: —Yan u chictal ti jaj tulacal a c'u' a walac a wadiqui. Ca'ax u tucloo' ti ma' jaj, yan ilic u joc'ol ti jaj,— cu t'an a t'an a tz'iiba'an ichil u ju'um a Dioso. 5 Uchac u men etel a c'as a walac ti betiqui, mas chiclaji ti toj u na'at a Dioso. ¿C'u' a qui' ca' ti wadü' yoc'ol abe'e? ¿Qui' wa ca' ti wadü' ti ma' toj u na'at a Dios ca' u tz'a'o'on ichil ti sip'il u men tan ti waantic ti ye'ic ti mas toj u na'at etel ti sip'il? Chen tan in tzicbal jabix ti walacoo' u tuclic a cristianojo. 6 Ma' qui' ca' ti wadü' ti ma' toj u na'at a Dios ca' u tz'a'o'on ichil ti sip'il. Wa cuchi ca' ti wadü' ti baalo'o, ¿biqui cuchi ca' u tz'aa' u sip'il a cristiano yoc'olcab a Dioso? 7 ¿C'u' ca'a tan u yilic in sip'il a Dios jabix yan in sip'il u men tan u mas chictal ti jaj u t'an a Dios etel a tus a walac in wadiqui? Tan u mas aalbül u qui'il a Dios u men a tus abe'e. 8 —"¿C'u' ca'a ma' jede'ec u paatal ti betic a c'asil ti'i ca' yanac a qui'i?" cu t'an aj Pablo,— cu t'anoo' a cristianojo, pero chenoo' u tus. Ma' ta'ach in wadic ti baalo'. Toj ca' ilbicoo' u sip'il ala'oo'. 9 Pues te'i. ¿C'u' a ca' ti wadü'ü? ¿Mas qui' wa ti que'eno'on etel Dios aj Israelo'on tuwichoo' a ma' Israele? Ma', ma' mas qui' tique'eno'oni. Jobi to in wadic ti tulacal mac, ca'ax aj Israel, yanoo' u sip'il. 10 Baalo' ilic ti tz'iiba'an: —Ma' yan a toj u na'ata. Ma' yan ma'ax jun tuul. 11 Ma' yan mac a tan u ch'a'ic u tojil yoc'ol a jabix u c'ati a Dioso. Ma' yan mac a jabix tan u cüxtic a Dioso. 12 Tulacaloo' u culpachtajoo' a tojo. Tanoo' u laj beel ichil a ma' tojo. Ma'ax mac tan u betic a qui'i. Ma' yan ma'ax jun tuul. 13 Top c'asoo' u chi' jabix u chi' u ch'e'en a quimen a ma' buut'a'ana. Top walacoo' u cho'. Chen jabix u q'uinam a can a walac u joc'ol tu chi'. 14 Top c'asoo' u t'an. Top yajoo' u t'an. 15 Paac'oo' u ca'a u quimes a maca. 16 Jadi' a c'asil y aj tz'aj yaj-oolal a yan eteloo'o. 17 Ma' yan a jetz'a'an-oolil ti'ijoo'o. 18 Ma' ta'achoo' u saactic a sip'il tu taan a Dioso,— cu t'an a t'an a tz'iiba'an ichil u ju'um a Dioso. 19 Pues te'i. Ti weel ti tz'iiba'an a ley ti'ijoo' aj Israele, le'ecoo' a tan u tücaa'bül u men a leye. C'u' betiqui, ma' yan ma'ax jun tuul a c'üma'an tu taan a Dios u men a ley abe'e. Le'ec u c'abeetil a ley abe'e, u c'ajsabeeb ti'ijoo' mac ti yan u sip'il. Ti baalo'o, ca'ax aj Israel ca'ax ma' aj Israele, laj ma' yanoo' u t'an. Laj beloo' u ca'a tz'abül ichil u sip'il u men a Dioso. 21 Pues te'i. Aleebe chiclaji biqui ca' c'ümbüc a mac u men a Dioso. Ma' c'üma'an a mac u men tan u yaaltic u tz'oques a ley abe'e. Chen tzicbalbi biqui ca' c'ümbüc a mac u men Dios u men a ley abe'e. Baalo' ilic u yadajoo' boon tuul u yadajoo' u t'an a Dios uchi. 22 C'üma'an a mac u men a Dios u men que'en u yool tu pach a Jesucristojo. Laj tan u c'ümic tulacal a boon amac a que'en u yool tu pacha. Quet biqui ca' c'ümbüc tulacal a maca, u men 23 tulacaloo' a cristianojo, u laj cüxtajoo' u sip'il. Ma'ax mac u betaj a jabix u c'ati a Dioso, ti'i ca' aalbüc u qui'il, 24 mentücü, c'üma'an a mac chen u men u qui'il a Dioso. Ma'ax boon u tool ca' c'ümbüc a mac u men a Dioso. Le'ec a Jesucristojo, u bo'taj ti sip'il. 25 Tücaa'bi ala'i wa'ye' u men Dios ti'i ca' u bo'te u sip'il a cristiano etel u quimeeb. Le'ec a mac ca' u tz'aa' u yool tu pacha, bo'la'an u sip'il. Le'ec a Dioso, u betaj jabix ma'ax c'u'i u sip'il a cristiano uchi. C'u' betiqui, chiclaji ti toj u na'at a Dios etel c'u' u betaj a Cristojo. 26 Chiclaji ilic ti toj u na'at a Dios aleebe, le'ec ca' u c'ümü' mac a que'en u yool tu pach a Jesusu. 27 Pues te'i. ¿Uxtun ino'ono, boon ti qui'il ca' ti wadü'ü? Ma' yan biqui ca' ti wadü' ti qui'il. ¿C'u' ca'a? Ma' u c'ümajo'on etel c'u' ti betaji. Jadi' ti tz'aj ti wool pach a Cristojo. 28 Ti weel ti c'üma'an a mac u men que'en u yool tu pach a Cristojo, ma' u men u tz'ocsaj a leyi. 29 Uxtun a Dioso, ¿jadi' wa u Diosiloo' aj Israele? ¿Ma' wa u Diosiloo' ilic a ma' Israele? Le'ec, u Diosiloo' ilic a ma' Israele, 30 u men jadi' jun tuul ilic a Dios a yana. Bel u cu c'ümoo' aj Israel le'ec ca' u tz'a'oo' u yool tu pach a Cristojo. Bel ilic u cu c'ümoo' a ma' Israel le'ec ca' u tz'a'oo' ilic u yool tu pach a Cristojo. 31 ¿Tan wa ti betic ti ma'ax c'u' aj beel a ley u tz'iibtaj aj Moises le'ec ca' ti tz'aj ti wool tu pach a Cristojo? Ma', ma' tan ti betic ti ma'ax c'u' aj beel a leye. Tan ti ye'ic ti yan u c'abeetil a ley ti'i ca' ti c'ümü' a Cristojo.

Romanos 4

1 Pues te'i. ¿Uxtun aj Abraham le'ec ti uchben mamaa'o'on aj Israele? ¿Biqui ti c'ümbi u men a Dioso? 2 Wa cuchi c'üma'an etel a qui' u betaja, jede'ec cuchi u paatal u yadic u qui'il tu bajili. C'u' betiqui, ma' yan biqui u yadic u qui'il tu bajil tu taan a Dioso. 3 Baala' ti tz'iiba'an ichil u ju'um a Dioso. —Que'en u yool aj Abraham tu pach a Dioso, mentücü, tan u yilbil jabix ma' yan u sip'il u men a Dioso. C'üma'an,— cu t'an a t'an a tz'iiba'ana. 4 Pues te'i. Wa cuchi uchi u meyaj a mac yoc'lal ca' c'ümbüc u men Dios, ma' cuchi jabix sij-ool ti c'ümbi. Chen u naaltaj cuchi u c'ümbeeb. 5 Le'ec a ma' ta'ach u meyaj ti'i u c'ümbeebe, chen que'en u yool pach a Dioso, ala'aji, bel u ca'a ilbil ti toj u na'at u men a Dioso. Tan u yilbil ti toj u na'at chen u men que'en u yool tu pach a Dioso. 6 Baalo' ilic u yadaj ti uchben mamaa' aj Davidi. U tzicbaltaj u qui'il u yool a jujun tuul mac a tan u yilbil ti toj u na'at chen u men que'en u yool tu pach a Dioso. Le'ecoo' ilic ala'oo'o, ma' tanoo' u yaaltic u naalte a cuxtala. 7 —Qui' u yool mac a sa'tesabi ti'i a c'as u betaja. Ma' ca' yan u sip'il taan a Dioso. 8 Qui' u yool mac a tan u yilbil ti ma' yan u sip'il u men a Dioso,— cu t'an aj Davidi. 9 Uxtun a qui'-oolal abe'e. ¿Jadi' wa tz'abi ti'ijoo' boon tuul a xotbi u yot'el ti'i ca' p'aatüc u p'is? Circuncision abe'e, le'ec a walacoo' u c'ümic aj Israele. Tz'abi ilic a qui'-oolal abe' ti'ijoo' a ma' u c'ümajoo' a circuncision le'ecoo' a ma' Israele. Ti weel ti ilbi aj Abraham ti toj u na'at chen u men que'en u yool tu pach a Dioso. 10 ¿Biq'uini ti caji ilbil aj Abraham ti toj u na'ata? ¿Caji wa ilbil ti toj una'at le'ec ti ma'ax to u c'ümü' a circuncision wa le'ec ti ac u c'ümaj tun? Ma' caji ilbil ti toj u na'at ti ac u c'ümaj tuni. Caji ilbil ti baalo' le'ec ti ma'ax to u c'ümü'. 11 Le'ec ti ma'ax to u c'ümü' a circuncisiono, ac que'en u yool tu pach a Dioso. Tz'abi ti'i a circuncision ti'i u p'is ti ac tan u yilbil ti toj u na'at u men que'en tun u yool tu pach a Dioso. Ti baalo'o, p'aati aj Abraham jabix u mamaa' boon tuul a que'enoo' u yool tu pach a Dioso, le'ec a ma' u c'ümajoo' a circuncisiono. Ala'oo'o, tanoo' ilic u yilbil ti tojoo' u na'at. 12 P'aati ilic jabix u mamaa' boon tuul u c'ümajoo' a circuncision etel que'enoo' ilic u yool tu pach a Dios jabix ilic aj Abrahama. Ma'ax to u c'ümü' a circuncision ala'i ca' u tz'aj u yool tu pach a Dioso. 13 Pues te'i. A Dioso, u tz'aj u t'an ti'i aj Abraham u yet'ocoo' u mam ti p'aatül u ca'a a yoc'olcab ti'ijoo'o. Ma' tz'abi a t'an abe' ti'ijoo' u men u tz'ocsajoo' a leyi. Que'enoo' u yool pach a Dioso, mentücü, ilboo' ti tojoo' u na'at, y tz'abi a t'an abe' ti'ijoo'o. 14 C'u' betiqui, wa cuchi p'aatül u ca'a a yoc'olcab ti'ijoo' a que'enoo' u yool tu pach a ley ca' sa'albücoo'o, ma'ax c'u' aj beel cuchi ti'ijoo' ti que'enoo' u yool tu pach a Dioso. Ma'ax ilic cuchi c'u' aj beel a t'an u tz'aj a Dios yoc'ol ca' tz'abüc ti'ijoo' a yoc'olcaba. 15 C'u' betiqui, ma' tu sa'albül a mac u men a leyi. Chen walac u ye'ic u sip'il a mac a leye. Wa cuchi ma' yan a leye, ma'ax cuchi yan a sip'il ti'i a leye. 16 U men baalo' ti yan etel a leye, jadi' a que'enoo' u yool tu pach a Dios a beloo' u cu c'ümü' c'u' u yadaju tz'eec. Ma' yan a tanoo' u naaltic u sa'albül. Jadi' u men u qui'il a Dios ti tan n sijic. Ti baalo'o, tulacaloo' a jabix u mam aj Abraham u men quet ti tanoo' u tz'ocsaja, tu jajil beloo' u cu c'ümü' c'u' u yadaj u tz'eec a Dioso. Ma' jadi'oo' a que'en yalam a ley a beloo' u cu c'ümü' c'u' u yadaj u tz'eec a Dioso. Aj Israeloo' ala'oo'o. Baalo' ilic ala'oo' a quet ti tanoo' u tz'ocsaj jabix ilic u tz'ocsaj aj quimen Abrahama, beloo' u cu c'ümü' xan a qui'il abe'e. Tu taan a Dioso, oqui ala'i ti jabix ti mamaa' tulacalo'on a ti'ijo'on a Dioso. 17 Baalo' ilic ti tz'iiba'an yoc'ol aj Abrahama. -—In tz'aj ca' p'aatüc ti le'ec inchech jabix u mamaa' a yaab caj yoc'olcaba,—- cu t'an a Dios ti'i aj Abrahama. Le'ec u Dios aj Abrahama, walac u cuxquintic a quimene. Walac u yancuntic c'u' a ma' yana. 18 Aj Abrahama, u tuclaj ti ma' yan biqui u yuchul c'u' u yadaj a Dioso. Ca'ax u tuclaj ti baalo', u tz'ocsaj c'u' u yadaj a Dios ti ca' ococ ti jabix u mamaa' a yaab caj yoc'olcaba. U tz'ocsaj c'u' u yadaj a Dioso. —-Yantal u ca'a ti yaab a mam,-— cu t'an a Dioso. 19 Chich ilic u yool ca'ax u yeel ti ma' tu paatal u yantal u mejen u men jabix wal cien jaab yan ti'i. Chich ilic u yool ca'ax u yeel ti ma' ta'ach u yal ixna' Sara le'ec u yütan. 20 Ma'ax jun sut u tuclaj wa ma' u yantal c'u' u yadaj a Dioso. Jadi' walac u mas chichtal u yool ti tan u yadic u qui'il a Dios ala'aji. 21 Le'ec aj Abrahama, tu jajil u tz'ocsaj ti le'ec a Dioso jede'ec u paatal u betic c'u' u yadaja. 22 U men que'en u yool tu pach a Dios tu jajil ti baalo'o, ilbi ti toj u na'at u men a Dioso. 23 Tz'iiba'an yoc'ol aj Abraham ti ilbi ti ma' yan u sip'il u men a Dioso, u men sa'tesabi ti'i. Tz'iiba'anabe'e, ma' jadi' u men ac u yeel aj Abrahami. 24 Tz'iiba'an ilic yoc'ol ca' ti weelte ino'ono. Bel ilic u ca'a ilbil ti ma' yan ti sip'il ino'on u men a Dios wa que'en ti wool tu pach ala'aji. Le'ec a Dioso, u ca' cuxquintaj a Jesus tu yaamoo' a quimene. Le'ec a Jesusu, le'ec ti Noochil. 25 Quimsabi yoc'ol u bo'tic ti sip'il. Ca' cuxlaji ti'i ca' p'aatüco'on ti c'üma'ano'on.

Romanos 5

1 Pues te'i. C'üma'ano'on u men que'en ti wool tu pach a Dioso, mentücü, qui'o'on tiqui bajil etel Dios u men c'u' u betaj to'on ti Noochil a Jesucristojo. 2 Ti c'üm-ooltaj ala'i u men c'u' u betaj to'on. Aleebe c'üma'ano'on. Qui' ti wool u men ti weel ti bel ti ca'a ti c'ümü' a qui' etel a Dioso. 3 Ma' jadi' abe'e. Qui' ilic ti wool ca'ax tan ti c'ümic a yaja. Ti weel. Le'ec ti tan ti c'ümic a yaja, walac u chichcunbul ti wool ti'i ma' u tuc'ul ti wool. 4 Le'ec ti ma' tan u tuc'ul ti woolo, tan u mas tojtal ti na'at. Le'ec ti tan u mas tojtal ti na'ata, ti weel ti bel ti ca'a ti c'ümü' a qui' etel a Dioso. 5 Wa ti weel ti bel ti ca'a ti c'ümü' a qui' etel a Dioso, ma' tu joc'ol to'on ti ma'ax c'u' aj beel. ¿C'u' ca'a? U men tz'abi to'on u Püsüc'al a Dioso. Oqui ichil ti püsüc'al. Le'ec ilic u Püsüc'al a Dioso, tan u ye'ic to'on ti yaj u yubo'on a Dioso. 6 Biq'uin ado'o, c'as ti na'at. Ma' yan biqui ca' ti tojquinte. C'as ilic ti na'at ti c'ochi u q'uinil u quimil a Cristo yoc'lal boon tuul a yanoo' u sip'ili. 7 C'üs ma' yan mac a jede'ec cuchi u c'ubic u bajil ti quimsabül ti'i u sa'altical u cuxtal a mac a toj u na'ata. C'u' betiqui, wa yan a top qui' u püsüc'al tu jajil a sabeensil u quimili, uchac yan a mac a jede'ec cuchi uc'ubic u bajil ti quimsabül ti'i u sa'altical ala'aji. 8 C'u' betiqui, ma' jabix abe' u betaj a Diosi. Top yan to ti sip'il biq'uin ado'o. Ca'ax baalo' ti que'eno'on, u tücaa'taj a Cristo ti quimil tiqui woc'lal. Baalo' ti chica'an ti top yaj u yubo'on a Dios tu jajili. 9 Aleebe c'üma'ano'on u men quimi a Cristo tiqui woc'lal. Tu jajil jede'ec u sa'altico'on ti'i ma' ti tz'abül ichil ti sip'il u men a Dioso. 10 Le'ec ti tz'iico'on to ti'i a Dioso, utzquinbo'on etel Dios le'ec ti quimi u Mejen tiqui woc'lal. Aleebe mas jede'ec ti sa'albül u men cuxa'an u Mejen. 11 Ma' jadi' abe'e. Qui' ilic ti wool etel Dios u men ti Noochil a Jesucristojo. Qui'o'on tiqui bajil etel Dios u men ala'aji. 12 Pues te'i. Yanaji a sip'il yoc'olcab u men a jun tuulu, le'ec aj Adan. U men yanaji a sip'ili, yanaji a quimili. Yanaji u laj quimil tulacal a cristiano yoc'olcab u men u laj cüxtajoo' u sip'il. 13 Uchben yan tun a sip'il yoc'olcab ti tz'abi a ley u men a Dioso. C'u' betiqui, le'ec ti ma' yan a leye, ma'ax yan a sip'il tu tuclicoo'. 14 Ca'ax ma'ax to tz'abüc a ley biq'uin ado'o, laj quimoo' u menoo' u sip'il tac tu cajeeb etel aj Adan asto ti tz'abi a ley u men aj Moisese. Jumpaay u sip'il ca' u cüxtajoo' tuwich a ti'i aj Adana. Le'ec a jabix u betaj aj Adana, jumpaay. Le'ec a jabix u betaj a Cristojo, jumpaay tucaye'il. 15 Yaab a c'as yanaji u men c'u' u betaj aj Adana. C'u' betiqui, mas yaab tucaye'il a qui' a yanaji u men a Cristojo, le'ec a sij-ool u tz'aj a Dioso. Yoc'lal u sip'il a jun tuulu, le'ec aj Adana, yanaji u quimil tulacal a cristianojo. C'u' betiqui, etel ulaac' a jun tuul awinic le'ec a Jesucristojo, yan biqui ca' sa'tesabüc u sip'iloo' a yaaba. Chen sij-ool abe'e. Ma'ax boon u tool. Chen ch'a'bi ti wotzilil u men a Dioso. 16 Le'ec a c'u' a yanaji u men u sip'il aj Adana, jumpaay. Le'ec a c'u' a yanaji u men u sij-ool a Dioso, jumpaay tucaye'il. Le'ec ti ca' u cüxtaj jun p'eel u sip'il aj Adana, yanaji u tz'abül ichil u sip'il tulacaloo' a cristiano yoc'olcaba. Top yaab tun a sip'il a yanaji yoc'olcab ca' tun tz'abi a sij-ool u men a Dioso. Walac u sa'tesabül a sip'il u men a sij-ool abe'e. 17 Yanaji a quimil u men u sip'il jun tuul ti winic, le'ec aj Adana. C'u' betiqui, mas jede'ec u ch'a'bül u yotzilil a mac tu jajil u men c'u' u c'ümaj jun tuul ulaac' a winiqui, le'ec a Jesucristojo. Beloo' u ca'a tz'abül a toj na'at ti'ijoo' boon tuul mac a tanoo' u c'üm-ooltic a Dioso. Ma'ax boon u tool. Bel u ca'a tz'abül u cuxtal ti'ijoo' u men a yaj u c'ümaj a Cristojo. 18 Ti baalo'o, u men u sip'il jun tuul ti winic, laj pula'anoo' tulacal a maca. U men a qui'il meyaj u betaj ulaac' a jun tuul a winiqui, yanaji biqui ca' sa'tesabaanüc a sip'ili, y yanaji ilic xan a cuxtal ti'i tulacal boon tuul u c'atoo'. 19 U men ma' u tz'ocsaj a Dios jun tuul a winiqui, le'ec aj Adana, p'aatoo' tulacal ti aj sip'iloo'. U men u tz'ocsaj a Dios ulaac' a jun tuulu, le'ec a Jesusu, yaabo'on a bel ti ca'a ti p'aatül ti toj ti na'at jumpul. 20 Tz'iibbi a ley u men aj Moises ti'i ca' chiclac ti top yaab u sip'il a cristianojo. C'u' betiqui, le'ec ti chica'an boon u yaabil ti sip'il, chica'an ilic ti mas walac u ch'a'ic ti wotzilil a Dioso. 21 Jabix ilic ti yanaji a quimil u men a sip'ili, baalo' ilic ti yanaji u ch'a'bül u yotzilil a mac chen etel ti quimi ti Noochil a Jesucristojo. Quimi ti'i ca' sa'tesabücti sip'il yoc'ol ca' ti c'ümü' a cuxtal a ma' yan q'uin u jobol.

Romanos 6

1 Pues te'i. ¿C'u' a qui' ca' ti wadü'ü? ¿Qui' wa ca' ti cüxte ti sip'il ti mas yaab ti'i ca' chiclac ti mas yaab ti walac u ch'a'ic ti wotzilil a Dioso? 2 Ma' qui' ca' ti bete' ti baalo'. Ino'ono, ma' ca' c'u' aj beel to'on ca' ti cüxte ti sip'ili. Aleebe jabix quimeno'on ti'i a sip'ili. Ma' cuchi tan ti ca' cüxtic ti sip'il. 3 A weele'ex. Ti c'ümaj a ocja' le'ec ca' ti c'ümaj a Jesucristojo. Le'ec ca' ti c'ümaj a ocja'a, joq'ui to'on jabix ti wetquimil a Jesus ti quimiji. 4 U men jabix ti wetquimil a Cristojo, joq'ui to'on jabix mucbo'on etel ti wocja'. Jabix ilic ti ca' cuxlaji a Jesus tu yaamoo' a quimen u men a Tattzili, baalo' ilic ino'ono. Aleebe, jabix ca' cuxlajo'on yalamil ti'i ca' ti bete' a jabix u c'ati a Dioso, ti'i ca' aalbüc u qui'il. 5 Le'ec ca' ti c'üm-ooltaj a Jesusu, joq'ui to'on jabix ti wet'octaj ala'i ichil a quimil a jabix u c'ümaja. U men abe'e, jede'ec ilic ti wet'octic ichil a ca' cuxtal a jabix u c'ümaja. 6 Ti weel. Le'ec ca' ti wet'octaj a Jesus ichil u quimili, joq'ui to'on jabix quimi to'on ti uchben cuxtal tuwich u cruzil. Te'i jobi a uchben to'ono. Ma' ca' tzaj ti betic a uchbeni. 7 Le'ec ca' quimic a maca, ma' tu ca' usc'al tu pach u ca' cüxte u sip'il. 8 Ti wet'octaj a Cristo ichil u quimil. Walac ilic ti tz'ocsic ti bel ti ca'a ti cuntal etel ala'aji. 9 Ti weel ti ca' cuxquinbi a Jesus tu yaam a quimene. Ma' tu ca' quimil tucaye'il. Ma' yan biqui u ca' quimil. 10 Le'ec ti quimiji, quimi yoc'lal ti sip'il. Ma' tu ca' quimil. Aleebe, cuxa'an. Le'ec u cuxtala, chen ti'i u betical a jabix u c'ati a Dioso. 11 Baalo' ilicino'ono. Yan ti betic jabix quimeno'on ti'i a sip'ili. Aleebe cuxa'ano'on chen ti'i ti betical a jabix u c'ati a Dios u men c'u' u betaj to'on ti Noochil a Jesucristojo. 12 U men yan ti betic jabix quimeno'on ti'i a sip'ili, ma' qui' ca' sucaco'on ti'i a sip'il tucaye'il. Ma' qui' cuchi ca' ti tz'oques u t'an u c'asil ti na'at. 13 Ma' a cha'ique'ex a cüxtique'ex a sip'il ma'ax a c'u' ma'ax a woc y tulacal. Bete'ex jabix u c'ati a Dioso, u men biq'uin ado'o, quimeno'on ti'i u men ti sip'il, pero u ca' cuxquintajo'on. Aleebe cuxa'ano'on ti'i, mentücü, tz'a'e'ex a c'ü' a woc tulacal ti'i Dios ti'i ca' a bete'ex a tojo. 14 Ma' tan ti ca' tücaa'bül u men u c'asil ti na'ati, u men ma' ca' que'eno'on ichil a ley u tz'iibtaj aj Moisese. Aleebe tan u ch'a'ic ti wotzilil a Dioso. 15 Pues te'i. Tan u ch'a'ic ti wotzilil a Dioso. ¿C'u' a qui' ca' ti bete'e? U men ma' ca' que'eno'on ichil a leye, ¿qui' wa ca' ti cüxte ti sip'il? Ma' qui' ca' ti cüxte ti sip'il. 16 A weele'ex. Le'ec mac a tane'ex a yeetic ti'i ca' yanac u yanil u tücaa'te'exe, yan a tz'ocsique'ex u t'an. Wa ca' ti cüxte ti sip'il, tan ti tücaa'bül u men u c'asil ti na'at. Le'ec u tz'ocsabül u c'asil u na'ata, le'ec u benil u beel a mac ich c'asili. C'u' betiqui, ca' ti tz'oques a Dioso, tan u tojtal ti na'at. 17 Biq'uin ado'o, tan ti tücaa'bül u men u c'asil ti na'at. Bo'tic ti'i a Dioso. Aleebe tulacal ti wool tan ti tz'ocsic a jajil t'an a aalbi to'ono. 18 Ma' tan ti ca' tücaa'bül u men u c'asil ti na'ati. Tan ti tücaa'bül u men a tojo. 19 Tan in t'an ti baala' u men mas chica'an te'ex ti baala'. Biq'uin ado'o, tan ti tz'eec ti c'u' tiwoc tulacal ti'i ca' ti bete' a c'asa, y ti'i ca' ti cüxte ti sip'il ti mas yaab. Aleebe yan ti tz'eec ti c'ü' ti woc tulacal ti'i ca' ti bete' a tojo, ti'i ca' tojac ti na'at ti'i ma' ti ca' cüxtic ti sip'il. 20 Le'ec ti tücaa'bo'on u men u c'asil ti na'at biq'uin ado'o, ma' tan ti tücaa'bül u men a toji. 21 ¿C'u' ti naaltaj yoc'lal a sip'il ti betaja? Ma'ax c'u'i. Jadi' sudaco'on aleebe etel a sip'il ti betaj biq'uin ado'o. Le'ec u c'asil u na'ata, chen u benil u beel a mac ich c'asili. 22 Aleebe ma' ca' tan ti tücaa'bül u men u c'asil ti na'ati. Que'eno'on tun tu c'ü' a Dioso, mentücü, tan u tojtal ti na'at y bel ti ca'a ti c'ümü' a cuxtal a ma' yan q'uin u jobol. 23 Yan u naal mac a tan u cüxtic u sip'ili. Le'ec u naal abe'e, le'ec a beel ich c'asili. C'u' betiqui, u sij-ool a Dioso, le'ec a cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo. Yan a cuxtal abe' ti'i mac a que'en u yool tu pacb ti Noochil a Jesucristojo.

Romanos 7

1 Pues te'i. Hermanoje'ex, a weele'ex biqui yanil a leye, mentücü, chica'an te'ex c'u' a bel to in quin wadü' te'exe. Jadi' ti cuxa'an to a maca, tan u tücaa'bül u men a leye. 2 Ti baalo'o, jun tuul ix ch'up a yan u yichama, ma' tu paatal u p'ütic u yicham chen ti baalo' u men u ley aj Moisese. Wa cuchi ca' xi'ic ala'i ti cuntal etel ulaac' a winiqui, chen tan u cüjtal etel ulaac'. C'u' betiqui, ca' quimic u yichama, ma' ca' yan u t'an a ley yoc'ol ix ch'up abe'e. U paatal u cüxtic ulaac' u yicham. Ma' ca' chen cüja'an tun ti baalo'i. 4 Hermanoje'ex, jabixe'ex ix ch'up abe'e. Chen u men que'ene'ex a wool tu pach a Cristojo, p'aatite'ex jabix cuchi quime'ex le'ec ti quimi a Cristojo. Ma' ca' yan c'u' u t'an te'ex a leye. Jabix ilic ix ch'up a quimi u yicham u cüxtaj ulaac' u yichama, baalo' ilic inche'exe. Ca' cuxlaji a Cristojo. Aleebe ti'ijo'on Cristo ti'i ca' ti bete' c'u' u c'ati a Dioso. 5 Le'ec ti ma'ax to ti c'üm-oolte a Cristojo, walac ti cüxtic ti sip'il le'ec a qui' tiqui wich ti betiqui. Chen ti weeltaj u pectzil a sip'il ichil a leye, ca' tun ti c'atiintaj ti bete' a sip'il abe'e. U men a sip'il abe'e, p'aato'on cuchi ti que'eno'on tu benil u beel a mac ich c'asili. 6 C'u' betic aleebe, ma' tan ti ca' tücaa'bül u men a ley u men jabix quimeno'on ti'i a ley abe'e. Tan ti tz'ocsic a Dioso, ma' u men etel tan ti tücaa'bül u men a uchben ley a tz'iiba'ani. Tan ti tz'ocsic a Dioso, le'ec ti tan ti tücaa'bül u men u Püsüc'ala. Tumulben a baala'a. 7 Pues te'i. ¿C'u' a qui' ca' ti wadü' yoc'ol a leye? ¿Qui' wa ca' ti wadü' ti c'as a leye? Ma' qui' ca' ti wadü' ti baalo'. Wa cuchi ma' yan a leye, ma' in weeltaj cuchi ti c'as in na'at. -—Ma' a tz'i'lic c'u' a yan ti'i a ulaac'a,— cu t'an a leye. Wa cuchi ma' tz'iiba'an ti baalo', ma' cuchi in weeltaj ti sip'il u tz'i'lajbül c'u' a ti'i a ulaac'a. 8 Jadi' ca' in weeltaj ti sip'il abe'e, mas cajeen in tz'i'lej c'u' a yan ti'i a ulaac' u men u c'asil in na'at. Wa cuchi ma' yan a leye, ma' cuchi chiclaji ti c'as in na'at. 9 Biq'uin ado'o, chen cuxa'anen ti baalo'. Ma'ax to in ch'aa' u tojil c'u' a walac u yadic a leye. Pachili, in weeltaj c'u' a walac u yadic a leye. Chen in c'atiintaj in bete' ti mas yaab a c'as u men u c'asil in na'at. Quimenen ti'i a Dioso. 10 Tz'abi aley abe' ti'i cuchi ca' in c'ümü' a cuxtala. C'u' betiqui, p'aateen ti quimenen ti'i a Dios chen u men a ley abe'e. 11 Le'ec ca' in weeltaj c'u' a walac u yadic a leye, cajeen cho'bol u men u c'asil in na'at. Chen in c'atiintaj in bete' a sip'il a tz'iiba'an ichil a leye. U c'asil in na'ata, u p'ütajen ti quimenen ti'i a Dioso. 12 Tulacal a boon a ley abe' a tz'iiba'an u men aj Moisese, Dios u tz'aj ti'i. Toj a leye. Qui'. 13 Wa cuchi quimenen ti'i a Dios u men a leye, ¿biqui ca' in wadü' ti qui' a leye? Ma' quimenen ti'i u men a leyi. Quimenen cuchi ti'i u men u c'asil in na'at. Le'ec a leye, chen u ye'aj ti c'as in na'at. U men a leye, chiclaji ti top c'as a sip'ili. 14 Ti weel. Tali etel Dios a leye, pero que'eno'on yoc'olcab. Cona'ano'on yalam u muc' u c'asil ti na'at. 15 Ma' in weel c'u' ca'a ti walac in betic a c'u' a walac in betiqui. Ma' ta'ach in betic a qui' a c'u' in c'ati cuchi in bete'. Jadi' walac in betic a ma' qui' tin wich in betiqui. 16 Le'ec ti walac in betic a ma' in c'ati cuchi in bete'e, tan in ye'ic ti toj a ley u men ma' ilic qui' tu c'axül ti'i a leye. 17 Tan in cüxtic in sip'il pero ma' u men in c'atiji. Tan in cüxtic in sip'il u men c'as in na'at. 18 Le'ec u c'asil in na'ata, chen ti'i a yoc'olcaba. In weel ti ma' qui' abe'e. Walac in c'atiintic in bete' a qui'i, pero ma' patalen in bete'. 19 Le'ec a c'u' a qui' in c'ati cuchi in bete'e, ma' ta'ach in betic. C'u' betic a c'as a ma' in c'ati cuchi in bete'e, le'ec a walac in betiqui. 20 Le'ec ti tan in betic c'u' a ma' in c'ati cuchi in bete'e, ma' inen tan in betic a c'as abe' chen ti baalo'i. Tan in betic abe' u men u c'asil in na'at. 21 Ti baalo'o, chica'an. U bel ten. Ca'ax tan in c'atiintic cuchi in hete' a qui'i, jomol tin cüxtic in sip'il u men u c'asil in na'at. 22 Qui' inwool etel u t'an a Dioso. 23 C'u' betiqui, chica'an ten ti c'as in na'at. P'aati ten jabix cuchi tz'iicoo' tu bajil u c'asil in na'at etel u qui'il in wool etel u t'an a Dioso. P'aati ten ti tan in tücaa'bül u men u c'asil in na'at. 24 Top yaj in wool ti baalo'. ¿Mac patal u yaanteen ti'i ma' in ca' tücaa'bül u men u c'asil in na'at? Le'ec abe'e, walac u p'ütic a mac ti quimen ti'i a Dioso. 25 Bo'tic ti'i a Dioso. U paatal u yaantiquen ti Noochil a Jesucristojo. Ca'ax qui' tin wich u t'an a Dioso, wa cuchi ma' tan u yaantiquen a Jesucristojo, jadi' cuchi tan in tücaa'bül u men u c'asil in na'at.

Romanos 8

1 Pues te'i. Le'ec boon tuul a que'enoo' u yool tu pach a Jesucristojo, ma' tu p'aatüloo' ti pula'an. Ma' tanoo' u ca' tücaa'bül u men u c'asil u na'at. Tanoo' u tücaa'bül u men u Püsüc'al a Dioso. 2 Ala'aji, walac u tz'eec to'on a cuxtala. U men que'en in wool tu pach a Jesucristojo, joc'sabeen u men u Püsüc'al Dios ti'i ma' ca' tzaj in betic u c'asil in na'at. Le'ec mac ca' u bete' u c'asil u na'ata, walac u cüxtic u sip'il. Le'ec u c'asil u na'at a maca, u benil u beel ich c'asil. 3 Ma'ax mac patal u tz'oques a ley u tz'iibtaj aj Moisese, mentücü, ma'ax mac a tan u sa'albül u men a ley abe'e. Le'ec a Dioso, u tz'aj biqui ca' c'ümbüc a maca. U tücaa'taj u Mejen ca' ococ ti cristianojil u men ti sip'il. Le'ec ti que'en wa'ye' u Mejene, quimi tiqui woc'lal. Ti baalo' u tz'aj ca' p'aatüc ti ma' tzaj cuchi ti betic u c'asil ti na'at. 4 Aleebe, le'ec ti tan ti tücaa'bül u men u Püsüc'al a Dioso, tan u joc'ol to'on ti tan ilic ti tz'ocsic u ley a Dioso.Ma' baalo' tu joc'ol to'on ti tan ti tz'ocsic u c'asil ti na'ati. 5 Le'ec a walacoo' u tz'ocsic u c'asil u na'ata, que'enoo' u yool u bete' jabix u c'atoo' a cristiano yoc'olcaba. Le'ec a walacoo' u tz'ocsic u Püsüc'al a Dioso, que'enoo' u yool u bete' c'u' a qui' tu wich a Dioso. 6 Le'ec ti que'en ti wool ti bete' jabix a walacoo' u betic a cristiano yoc'olcaba, tan ti beel tu benil a walac u beel ich c'asil. Le'ec ti que'en ti wool ti tz'oques u Püsüc'al a Dioso, tan ti beel tu benil tuba ti c'ümic a cuxtal y a jetz'a'an-oolili. 7 Le'ec mac a que'en u yool u bete' u c'asil u na'ata, ala'aji, tan u p'ujsic a Dioso. Ma' tan u tz'ocsic u ley a Dioso. Ma' yan biqui u paatal u tz'ocsic ti baalo'. 8 Le'ec a walac u betic u c'asil u na'ata, ma' yan biqui ca' u qui'cunte u yool a Dioso. 9 Pues te'i. Inche'exe, ma' yane'ex a wool a bete'ex u c'asile'ex a na'ati. Que'ene'ex a wool a bete'ex a jabix u c'ati u Püsüc'al a Dioso, wa tu jajil que'en u Püsüc'al a Dios ichile'ex a püsüc'al. Le'ec mac a ma' que'en u Püsüc'al a Dios ichil u püsüc'ala, ma' ti'i Cristo ala'aji. 10 C'u' betiqui, wa que'en a Cristo ichile'ex a püsüc'al, c'üma'ane'ex u men a Dioso. Cuxa'an a püsüc'ale'ex. C'u' betiqui, bele'ex ilic a ca'a ti quimil ichil a yoc'olcab u men a sip'il a yan yoc'olcaba. 11 Le'ec a Dioso, u ca' cuxquintaj a Jesus tu yaamoo' a quimene. Wa que'en u Püsüc'al a Dios ichile'ex a püsüc'ala, le'ec ilic u ca' cuxquintaj a Jesucristojo, le'ec ilic bel u cu ca' cuxquinte a büq'uele'ex. Bel u cu ca' cuxquinte etel u Püsüc'al a que'en ichile'ex a püsüc'al. 12 Pues te'i. Hermanoje'ex, p'aati to'on ti yan c'u' a tz'aj ti betic u men tz'abi to'on u Püsüc'ala Dioso. Le'ec a c'u' a tzaj ti betiqui, ma' le'ec ca' ti bete' u c'asil ti na'ati. 13 Wa cuchi jumpul tane'ex a betic u c'asile'ex a na'ata, p'aatüle'ex a ca'a cuchi ti quimene'ex ti'i a Dioso. C'u' betiqui, wa ca' a p'üte'ex a cüxtique'ex a sip'il abe'e, jabix cuchi a quimsaje'ex a sip'il abe' etel u muc' u Püsüc'al a Dioso, yan te'ex a cuxtal etel a Dioso. 14 Tulacal a mac a tan u tücaa'bül u men u Püsüc'al a Dioso, ala'oo'o, u mejenoo' a Dioso. 15 Ma' tz'abi to'on ca' saacaco'on tucaye'ili. Tz'abi to'on ca' ococo'on ti'i u mejeno'on a Dioso. Le'ec u Püsüc'al a Dioso, walac u tz'eec to'on ca' ti wadü' Tat ti'i a Dioso. 16 Walac u yadic to'on ichil ti püsüc'al ti u mejeno'on a Dioso. 17 Ino'ono, u mejeno'on a Dioso, mentücü, bel ti ca'a ti c'ümü' a qui' etel a Dioso. Jabix a qui' u c'ümaj a Cristojo, baalo' ilic bel ti ca'a ti c'ümü' ino'ono. Ti baalo'o, wa tan ti c'ümic a yaj wa'ye' yoc'lal a Cristojo, bel ti ca'a ti c'ümü' a qui' jabix ilic u c'ümaj a Cristojo. 18 Pues te'i. Le'ec ti tan in tuclic boon a qui' a bel u ca'a tz'abül to'ono, ma'ax c'u'i a boon a yaj a tan ti c'ümic aleebe. 19 Ma' jadi' abe'e, tulacal a ba'al a c'u' a betabi u men a Dioso, jabix cuchi laj top tanoo' u paac'tic u tz'abül to'on a qui' boono'on u mejen a Dioso. 20 Tulacal abe' a betabiji, c'ascunbi ma' u men u c'atiji. C'ascunbi u men a t'an u yadaj a Dioso. C'u' betiqui, ma' baalo' ti cuntal u ca'a jumpuli. 21 Tulacal a c'u' a chen betabülü, tan u jobol, pero bel u ca'a ti jeelel abe'e. Le'ec a top qui' a bel u ca'a ti uchul ti'ijoo' u mejen a Dioso, bel ilic u ca'a ti uchul ti'i tulacal c'u' a betabülü. Ma' tu ca' jobol. 22 Ti weel. Tulacal a c'u' a chen betabülü, jabix cuchi tan u yacan titan u paac'tic a qui' a wataca. 23 Ma' jadi' a c'u'ac tac abe' a jabix cuchi tan u yacana. Ino'ono, u tz'aj to'on a Dios u Püsüc'al ichil ti püsüc'al ti u paye' sij-oolo. Ino'ono, tan ilic ti wacan ichil ti püsüc'al ti tan ti paac'tic u chictal ti u mejeno'on Dios le'ec ti jeelec ti büq'uel. 24 Sa'ala'ano'on pero tan ti paac'tic ca' jeelec ti büq'uele. Wa cuchi ac jela'an tunu, ma' cuchi tan to ti paac'tiqui. Ma'ax mac walac u paac'tic u c'ümü' c'u' u ac c'ümaj tun. 25 Le'ec ti tan ti paac'tic a ma'ax to chiclaca, ma' qui' ca' tuc'uc ti wool ti tan ti paac'tic. 26 Le'ec u Püsüc'al a Dioso, walac u yaantico'on ti ma' chich ti woolo. Ma' ti weel biqui ca' uchuc ti t'an etel Dios jabix ti toj cuchi ca' ti wadü'. C'u' betiqui, u Püsüc'al a Dioso, walac u c'ajsic a Dios tiqui woc'ol. Walac u yadic ti'i Dios c'u' a ma' patalo'on ti wadü'. 27 Le'ec ti tan u c'ajsabül a Dios yoc'oloo' a hermano u men u Püsüc'ala, ac u yeel ala'i c'u' a tan u yaalbül ti'iji. Le'ec ilic a Dioso, u c'ati ilic xan u tz'aa' ti'i a hermano c'u' a tan u c'aatic u Püsüc'al a Dioso. Le'ec ilic a Dioso, walac u yilic biqui yanil u püsüc'al a cristianojo. 28 Pues te'i. Ti weel. Le'ec boon tuul a yaj u yuboo' a Dios tu jajili, walacoo' u yaantabül u men a Dioso. Tu jobeeb walac u tz'abül ti'ijoo' ca' joc'oc ti qui' ti'ijoo' tulacal a c'u' a walacoo' u c'ümiqui. Yeeta'anoo' ilic ala'oo' u men baalo' u c'ati a Dioso. 29 A Dioso, ac u yeel mac bel u ca'a u c'üm-oolte u Mejen. U tz'aj ca' jumbelacoo' ala'oo' etel u Mejen ti'i ca' p'aatüc u Mejen ti mas nooch u yanil tuwichoo' boon a hermano u men jabix sucu'untzil ti'ijoo'. 30 Le'ecboon tuul u tz'aj ca' jumbelacoo' etel u Mejen ti baalo'o, u püyajoo' ilic. Le'ec boon tuul u püyajoo'o, u c'ümajoo' ilic. Le'ec boon tuul u c'ümajoo'o, jumpul bel u cu tojquintoo'. 31 ¿C'u' a qui' ca' ti wadü' u men c'u' u betaj to'on a Dioso? Wa Dios tan u yaantico'ono, ¿mac jede'ec u paatal u cho'ico'on? 32 Ma'ax u Mejen, ma' u sa'altaj ti'i ma' u c'ümic a yaja. U c'ubaj ca' quimic tiqui woc'lal. Ti baalo'o, u tz'aj to'on u Mejen. ¿Ma' wa jede'ec ilic u tz'eec to'on tulacal ba'al? 33 ¿Mac jede'ec u tzolic ti'i Dios a cristiano a yeeta'an u men a Dioso? Dios ilic u yadaj ti c'üma'ano'on. 34 ¿Mac jede'ec u tz'eec ti sip'il? u men quimi a Cristo tiqui woc'lal. Ca' cuxlaji. Que'en tu yaj toj tu yaj seeb c'u' a Dios u men u yanil. Tan u c'ajsic a Dios tiqui woc'ol. 35 Yaj u yubo'on a Cristojo. ¿C'u' jede'ec u joc'sico'on tuwich a yacunaj abe'e? ¿Jede'ec wa ti p'aatül ti ma' yaj u yubo'on u men a yaja? ¿Jede'ec wa ti p'aatül ti ma' yaj u yubo'on u men tan u tz'abül to'on a yaja, wa u men a wi'ijili, wa u men ma' chucul ti noc', wa u men sabeensil ti quimil, wa u men yan mac u c'atoo' u quimso'on? Yaj ilic u yubo'on a Cristo ca'ax ti c'ümü' tulacal abe'e. 36 Baalo' ilic ti tz'iiba'an ichil u ju'um a Dioso: —Sansamal sabeensil ca' quimsabüco'on ta woc'lal. Tan ti wilbil jabixo'on a carnero a c'üla'an ti'i ca' quimsabücü,— cu t'an a t'an a tz'iiba'an ichil u ju'um a Dioso. 37 C'u' betiqui, ca'ax ti c'ümü' tulacal a yaj abe'e, chen walac u joc'ol to'on ti tan ti mas tz'ocsic a Cristo u men tan u yaantico'on. Top yaj u yubo'on ala'aji. 38 -39 Yaj ilic u yubo'on a Dioso. Chica'an to'on etel ti quimi ti Nooohil a Jesucristo tiqui woc'lal. Ma' yan c'u' a jede'ec u joc'sico'on tuwich u yacunaja Dioso. Ca'ax le'ec a quimili, wa a cuxtala, ma' tu joc'sico'on tuwich u yacunaj a Dioso. Ca'ax le'ec u yaj xa'num a Dios ti ca'ana, wa le'ec a nooch u wichil u meyaj, wa le'ec a yan ma' yan a yan aleebe, wa xan le'ec a watac to, wa le'ec a top yan u muc'u, wa le'ec a c'u'ac a que'en ti ca'ana, wa le'ec a c'u'ac a que'en ti lu'umu, wa le'ec a c'u'ac tac tu yaam tulacal a boon a betabülü, ma' yan a jede'ec u joc'sico'on tuwich u yacunaj a Dioso.

Romanos 9

1 Pues te'i. Tan in wadic a jaj u men ti'ijen a Cristojo. Ma' tan in tusi. Le'ec u Püsüc'al a Dioso, que'en ichil in püsüc'al. Tan u ye'ic ten ti jaj in t'an 2 tanil in wadic ti yaj in wool. Top tuda'an in püsüc'al u men a yaj-oolal abe'e. 3 Wa cuchi yan biquiji, jede'ec cuchi in c'ubic in bajil ca' p'aatüquen ti pula'anen ti ma' ca' ti'ijen Cristo yoc'ol u sa'albüloo' in wetcaal. In wet'ocoo' ala'oo'. 4 Aj Israeloo' ilic. Uchi tun yeetbecoo' u men Dios. Tz'abi ca' chiclac u sasilil a Dios ti'ijoo' ilic aj Israel biq'uin ado'o. Le'ec a Dioso, u tz'aj u t'an ti'ijoo'. U tz'aj a ley ti'i aj Moisés ti'i ca' u tz'aa'oo' ilic ti'i aj Israel le'ecoo' u yetcaal. U ye'aj ti'ijoo' biqui ca' u c'ajesoo' a Dioso. U yadaj a Dios u tz'eec a qui' ti'ijoo'o. 5 Le'ecoo' a uchben cristiano a top qui'oo' etel a Dioso, le'ecoo' u uchben mamaa' ilic aj Israele. Chucul Israel ilic ti waj Sa'alil u men tu yaamoo' yanaji ti udi wa'ye' yoc'olcab. Le'ec ala'aji, le'ec u Diosil tulacal. Tanac u yaalbül u qui'il jumpul. Toj abe'e. 6 Pues te'i. Ma' joq'ui ti tusil u t'an a Dios ti'ijoo' aj Israel u men tulacaloo' u mam ajIsraele, ma' laj chucul aj Israel ti'i a Diosi. 7 Ma'ax tulacaloo' u mam aj Abrahama, ma' tanoo' u yilbil u men Dios wa chucul u mam aj Abrahami. —Jadi' u mam aj Isaac ca' a wila' jabix a mam incheche,— cu t'an a Dios ti'i aj Abrahama. 8 Ti ca' u yadaj a Dios abe'e, chica'an ti ma' tulacaloo' u mam aj Abraham a ti'i a Dioso. U ye'aj ti jadi' a yanaji u men u yadaj a Dios ca' yanac, jadi' a walac u yilbil ti ti'i a Dioso. 9 Baala' a t'an u tz'aj a Dios ti'i aj Abraham yoc'ol abe'e: —Le'ec ca' c'ochoc u q'uinil, ca' wataquen tucaye'il. Bel u ca'a ti yantal u yal xidal ixna' Saraja,— cu t'an a Dios ti'i aj Abrahama. 10 Le'ec aj Isaac abe'e, le'ec ti uchben mamaa' ino'ono. Ma' jadi' yeeta'an jun tuul tu yaamoo' u mejen aj Abrahama. Yeeta'an ilic jun tuul tu yaamoo' u mejen aj Isaaca. Le'ec ix Rebecaja, u yütan aj Isaac. Ba'la'an etel ca' tuul ti tz'ub. 11 Ma' u betoo' ma'ax qui' ma'ax c'as u men ma'ax to yanacoo'. Le'ec a Dioso, walac u yeetic a mac chen u men u c'ati u yeete. Ma' ta'ach u yeetic a mac u men c'u' u betaji. Ti'i ca' chiclac abe'e, baala' u yadaj yoc'ol a ca' tuul a tz'ub abe'e. 12 —Bel u ca'a tücaa'bül a sucu'untzil u men a itz'intzili,— cu t'an ti'i ix ch'upu. 13 Baalo' ilic ti tz'iiba'an: —Yaj in wu'yi aj Jacobo, le'ec a itz'intzili. C'u' betiqui, jabix motzen ti'i aj Esau,— cu t'an a Dioso. 14 Pues te'i. ¿C'u' a ca' ti wadü' yoc'ol Dios u men walac u yeetic mac u c'ati u yeete? ¿Qui' wa ca' ti wadü' ti ma' toj a walac u betic a Dioso? Ma' qui' ca' ti wadü' ti baalo'. 15 Baala' u yadaj a Dios ti'i aj Moisese: —Le'ec mac in c'ati in ch'aa' u yotzilili, bel in quin ch'aa' u yotzilil. Le'ec mac in c'ati in waante, bel in quin waante,— cu t'an a Dioso. 16 Ti baalo' chica'an.Tan u tz'eec a qui' a Dios ma' u men baalo' u c'atoo' a cristianojo, y ma' u men a c'u' a tanoo' u betiqui. Tan u tz'eec a qui' u men tan u ch'a'ic ti wotzilil. 17 Ichil u ju'um Dios tz'iiba'an c'u' u yadaj a Dios ti'i a rey cuenta Egipto. —In tz'aj tech a yanil ti'i ca' chiclac in muc' inen etel c'u' a bel u ca'a ti manül tech. Ti baalo'o, bel u ca'a aalbül in c'aba' ca'ax tubajac yoc'olcab,— cu t'an a Dios ti'i a reye. 18 Ti baalo' chica'an. Le'ec a Dioso, wa u c'ati u ch'aa' u yotzilil a maca, walac u ch'a'ic u yotzilil. Wa u c'ati u chichcunte u yool a mac u bete' a c'as a jabix a yan u yool u bete' jabix a rey abe'e, walac ilic u tz'eec. 19 Pues te'i. Uchac u c'aatic ten jun tuul ta yaame'ex: —¿C'u' ca'a u tz'eec ichil u sip'il a mac a Dioso, wa tan ilic u chichcuntic u yool u bete' a c'asa? ¿Mac jede'ec u joc'sic u bajil ichil c'u' a tan u tz'abül u bete'e?— 20 In wet'oc, ¿c'u' a yanil ca' a nuucte a Dioso? Wa cuchi jede'ec u t'an a p'uulu, ma' cuchi tu yadic ti'i mac u betaj: —¿C'u' ca'a a betajen ti baalo'?— ma' cu t'anac cuchi ti'i. 21 Le'ec a tan u pütic a luc'u, le'ec jaj ti'i c'u' a bel u cu bete' etel a luc'u. Etel jun t'uuch a luc'u, u paatal u betic c'u' a top quich'pan u yilbil. U paatal ilic u betic a c'u' a c'abeet ti ca'ax c'u'ac ti meyajili. 22 Uxtun a Dioso, u c'ati ilic u yee' ti tz'iic ala'i ti'i a c'asa. U c'ati ilic ca' eeltabüc ti yan u muc'. Ca'ax u c'ati u yee' abe' a Dioso, u muc'yajtajoo' ilic tu jajil boon tuul a yanajoo' chen ti'i ca' pulbucoo' ichil a c'asili. 23 U muc'yajtajoo' ala'oo' chen ti'i u ye'ical boon u yaabil u qui'il a tan u tz'eec ti'ijoo' a beloo' u ca'a ch',a'bül u yotzilil. Le'ec a tan u ch'a'bül u yotzilili, ac uchi utzquinbic u men Dios ti'i ca' u c'ümoo' a qui' abe'e. 24 Le'ec ilic a ch'a'boo' uyotzilili, le'ec ilic ino'on a püybo'ono. Ma' jadi' a mac tu yaamoo' aj Israel u püyajoo'i. Püyboo' ilic a mac tu yaamoo' a ma' Israele. 25 Baala' ilic a tz'iiba'an ichil u ju'um a Dios u c'aba' Oseas. —Le'ecoo' a cristiano a ma' ten cuchiji, bel in quin wadü' ti ten. Le'ecoo' a ma' in wadaj ti yaj in wu'yi, bel in quin wadü' ti yaj in wu'yi,— cu t'an a t'an ichil u ju'um a Dios u c'aba' Oseasa. 26 —Inche'exe, ma' tene'exi,— cu t'an a Dios ti'ijoo' jun muuch' a cristiano tuba que'enoo'. Jun p'eel q'uin ichil ilic a cuuchil abe'e, bel u ca'a aalbül ti'ijoo' ala'oo' u men a cristiano ti u mejenoo' a Dios a cuxa'ana. 27 Baala' u yadaj aj Isaias yoc'oloo' aj Israele: —Ca'ax yaaboo' u mam aj Israel jabix cuchi u yaabil a ch'ich' a que'en chi' c'ac'naaba, jadi' tz'etz'eec a bel u ca'a sa'albül. 28 Le'ec a Noochtzili, u tz'aj u t'an ti bel u cu tz'aa' a yaj ti'ijoo' a yoc'olcaba, u men toj u c'ümicoo' ti baalo'. Jomol cu laj tz'aa' abe' a Dioso, ca' tun u p'ütü' u meyaj,— cu t'an aj Isaiasa. 29 U yadaj ilic aj Isaias a t'an ada'a: —Le'ec a Dioso, wa cuchi ma' u taac'taj tz'etz'eecac ti mam ino'ono, jobo'on cuchi ino'on jabix ilic a caj Sodoma a caj Gomorra. Le'ec a Dioso, walac u tücaa' ti ca'an ti lu'um,— cu t'an aj Isaiasa. 30 Pues te'i. ¿C'u' a qui' ca' ti wadü' u men a yaj abe' u c'ümajoo' aj Israele? Le'ecoo' a ma' Israele, ma' u yaaltajoo' ca' c'ümbücoo' u men a Diosi. C'u' betiqui, c'ümboo' ala'oo'. C'ümboo' u men u tz'ajoo' u yool tu pach a Cristojo. 31 Le'ecoo' aj Israele, u yaaltajoo' ca' c'ümbücoo' u men Dios tanil u tz'ocsicoo' a leyu tz'iibtaj aj Moisese. Ma' paatajoo' u tz'oques a leyi. 32 ¿C'u' ca'a ma' c'ümboo' u men Dios? Ma' c'ümboo' u men ma' u tz'ajoo' u yool tu pach a Cristojo. Jadi' u yaaltajoo' u bete' c'u' a tz'iiba'an ichil a leye. Joq'ui ti'ijoo' jabix cuchi u t'ochajoo' u yoc tuwich a tunichi. Le'ec a jabix a tunich abe'e, le'ec a Cristojo. 33 Baalo' ilic ti tz'iiba'an yoc'ol a Cristojo. —U'yene'ex. Bel in quin tz'aa' jun tuul tuwich a witz Sion jabix cuchi tan in tz'eec te'i a tunich ti'i u t'ochical u yoc a maca. Beloo' u ca'a ti c'axül u men a jabix a tunich abe'e. Le'ec a mac ca' u tz'aa' u yool tu pach ala'aji, ma' tu joc'ol ti'i wa ma'ax c'u' aj beel ti que'en u yool tu pach ala'aji,— cu t'an a t'an a tz'iiba'ana.

Romanos 10

1 Pues te'i. Hermanoje'ex, tulacal u yool in püsüc'al walac in c'aatic ti'i Dios ca' sa'albücoo' in wetcaal aj Israele. 2 Inen in weel ti top walacoo' u c'ajsic a Dioso. C'u' betiqui, ma' u yeeloo' biqui ca' u betoo' ti toj. 3 Ma' u yeeloo' biqui ti yan u men a Dios ti'i ca' p'aatücoo' ti c'üma'an a maca. Jadi' tanoo' u yaaltic u tojquintic u bajil tu bajiloo', mentücü, ma' tanoo' u cha'ic u bajil ti'i a Dios ti'i ca' tojquinbicoo' ti'i ca' p'aatücoo' ti c'üma'anoo'. 4 Tulacal a mac ca' u tz'aa' u yool tu pach a Cristojo, tojquinboo' u na'at. Ma' ca' yan u muc' a ley yoc'oloo'i. 5 Pues te'i. Le'ec aj Moisese, u yadaj biqui ca' p'aatüc ti c'üma'an a mac tanil u tz'ocsic a ley le'ec ca' u tz'iibtaj ti baala': —Le'ec mac ca' u tz'oques tulacal a boon a leye, yan ti'i a cuxtala,— cu t'an aj Moisese. 6 C'u' betiqui, baala' ti tz'iiba'an ichil u ju'um Dios yoc'ol mac a c'üma'an u men que'en u yool tu pach a Cristojo: —Ma' a tuclique'ex a mac ca' xi'ic ti ca'an u tales to'ona Cristojo, 7 y ma' a tuclique'ex a mac ca' xi'ic tu yaamoo' a quimen u ca' cuxquinte a Cristojo.— 8 ¿C'u' a walac u yadic to'on ca' ti wadü'ü? Ma' yaj u cüxtabül a quich'pan t'ani. Walaque'ex ilic a wadic a quich'pan t'ana. Que'en ichile'ex a püsüc'al. Le'ec a quich'pan t'an abe'e, le'ec u yaalbül ca' u tz'aa' u yool a mac tu pach a Cristojo. Le'ec ilic a t'an abe' a walac ti wadic ti'ijoo' a cristianojo. 9 Baala' a quich'pan t'an ti'i a jujun tuulu. Yan u tz'ocsic ti ca' cuxlaji a Jesus u men a Dioso. Yan ilic u yadic ca' u'yajbüc ti le'ec a Jesusu, le'ec u Noochil. Ca' u hete' ti baalo'o, bel u ca'a sa'albül 10 u men le'ec mac a walac u tz'ocsic a Jesus ichil u tuculu, tojaji u tucul etel a Dioso. Le'ec ti tan u yadic ca' u'yajbüc c'u' a tan u tz'ocsiqui, sa'albül u ca'a. 11 —Le'ec mac ca' u tz'aa' u yool tu pach a Cristojo, ma' tu joc'ol ti'i ti ma'ax c'u' aj beel,— cu t'an a t'an a tz'iiba'ana. 12 Ma' jumpaayoo' aj Israel eteloo' a ma' Israele. Le'ec a Noochtzili, u Noochil tulacal. Walac u tz'eec u qui'il ti'i tulacal a mac wa ca' u c'aate. 13 —Le'ec a boon tuul a ca' u c'aatoo' u sa'albül ti'i a Noochtzili, beloo' u ca'a sa'albül,— cu t'an a t'an a tz'iiba'an yoc'ol abe'e. 14 Pues te'i. ¿Biqui ca' u c'aate ti'i a Noochtzil wa ma' tan u tz'ocsic ti jede'ec u c'ümbül? ¿Biqui ca' u tz'oques ti baalo' wa ma'ax jun sut u yubi? ¿Biqui ca' u yubi wa ma'ax mac u yadü' ti'i? 15 ¿Biqui ca' xicoo' a cristiano u yadü' wa ma' tanoo' u tücaa'bül? Baalo' ilic ti tz'iiba'an: —Top qui' u c'ochol a mac u yadü' u pectzil a Noochtzil yoc'ol biqui ca' qui'ac a mac etel a Dioso,— cu t'an a t'an a tz'iiba'ana. 16 C'u' betiqui, ma' tulacaloo' u c'ümajoo' apectzil abe'e. Baala' ilic ca' u tz'iibtaj aj Isaias: —Noochil, ma'ax mac u tz'ocsaj c'u' ti wadaj ti'ijoo'o,— cu t'an ala'aji. 17 Ti baalo' chica'an. Chen wa tan u yubic, jede'ec u paatal u tz'ocsic wa u c'atiji. Jadi'i ilic jede'ec u paatal u yubic wa tan u yaalbül u pectzil a Cristo ti'iji. 18 ¿Ma' wa u'yajbi a pectzil abe' u menoo' aj Israele? U'yajbi u men baala' ti tz'iiba'an: —U'yajbi u t'an ca'ax tubajac yoc'olcab. T'iit'i u pectzil ca'ax tubajac yoc'olcab,— cu t'an a t'an a tz'iiba'ana. 19 Bel in quin ca' c'aate te'ex tucaye'il. ¿Ma' wa u ch'a'ajoo' u tojil aj Israeloo'o? Baala' u yadaj aj Moises yoc'ol u ch'a'ajoo' u tojil: —"Bele'ex a ca'a ti xüc-ooltal etel a c'u' a bel in quin bete' eteloo' a ma' Israele. Bel in quin tz'iiccunte'ex eteloo' a cristiano a ma' cuma'anoo' ta t'ane'exe," cu t'an a Dioso,— cu t'an aj Moisese. 20 Ma' saac aj Isaiasa, mentücü, u ca' adaj c'u' u yadaj a Dios u men u ch'a'ajoo' u tojil aj Israele: —"Le'ec mac ma' tanoo' u cüxtiquene, le'ec u cüxtajenoo'," cu t'an a Dioso. "In ye'aj biqui yanilen ti'ijoo' mac ma' tanoo' u c'aatic u yileen," cu t'an a Dioso,— cu t'an aj Isaiasa. 21 C'u' betiqui, baala' u yadaj yoc'oloo' aj Israele: —"Tulacal q'uin sütza'an in c'ü' in püyoo' a cristiano a ma' ta'achoo' u tz'ocsaj t'an a top chichoo' u pol," cu t'an a Dioso,— cu t'an aj Isaiasa.

Romanos 11

1 Pues te'i. Le'ec a Dioso, ¿u culpachtajoo' wa a cristiano a ti'iji, le'ecoo' aj Israele? Ma' u culpachtajoo'i. Ma' u culpachtajen y aj Israelen ilic inene. Inen jun tuul u mam aj quimen Abraham. Inen ilic juntuul u mam aj quimen Benjamin. 2 Le'ec a Dioso, ma' u culpachtajoo' a cristiano a ti'iji, le'ec a paye' yeeta'anoo'o. ¿Ma' wa a weele'ex c'u' a tz'iiba'an ichil u ju'um Dios yoc'ol aj Eliasa? Le'ec ti tan u c'ajsic a Dioso, u yadaj a ma' qui' a walacoo' u betic u yetcaal le'ecoo' aj Israele. 3 —Noochil, le'ec boon tuul u yadaj oo' a t'ana, quimsaboo' u menoo' in wetcaal. U jubajoo' u cuuchil tuba walac u chuwbul a baalche' ti'i a c'ajsabül. Jadi' inen a p'aateen y tanoo' u cüxtiquen ti'i u quimsicalen,— cu t'an aj Elias ti'i a Dioso. 4 Baala' ti nuucbi u men a Dioso. —Yan ten siete mil tuul winic a ma' xonlajoo' tu taan a pütbil ba'al, Baal u c'aba',— cu t'an a Dioso. 5 Baalo' ilic aleebe. Yan ilic tz'etz'eec le'ec a yeeta'anoo' chen u men u qui'il a Dioso. 6 C'u' betiqui, wa chen u men u qui'il a Dios ti yeeta'an a maca, yeeta'an ma' u men etel c'u' u betaji. Wa cuchi ma' baalo'i, ma' cuchi yeeta'an chen u men u qui'il a Dioso. Yeeta'an cuchi u men c'u' u betaj. 7 Pues te'i. ¿Biqui ti joc'oo' ti'i aj Israele? Ma' c'üma'anoo' u men Dios jabix ti u c'atoo'o. Jadi' boon a yeeta'anoo'o, jadi' a c'üma'anoo'o. U chucaana, tz'aboo' ti'i ti chichoo' u yool u betoo' a c'u' u c'atoo'o. 8 Baalo' ilic ti tz'iiba'an: —Le'ec a Dioso, u tz'aj ti'ijoo' jabix ma' c'aacoo' u winiquil. Yanoo' u wich pero ma' ta'achoo' u cha'an. Yanoo' u xiquin pero ma' ta'achoo' u yubaj. Baalo' ti que'enoo' tac leeb,— cu t'an a t'an a tz'iiba'ana. 9 Baala' u yadaj aj quimen rey David yoc'oloo': —Tz'ajoo' ti'i ca' cho'bocoo' u men a c'u' a qui'oo' tu wich jabix cuchi tanoo' u müchbül u men t'inc'aan wa peetz wa tanoo' u t'ochic u yoc. Usq'uintoo' u jel u sip'il a jabix u betajoo'o. 10 Tz'a ti'ijoo' tima' tanoo' u ch'a'ic u tojil a jajil t'an jabix cuchi ch'oopoo' ti'i. Tz'a ti'ijoo' ti nococoo' u pach u men u yajil u meyaj tulacal q'uin,— cu t'an aj David ti'i a Dioso. 11 Pues te'i. Tan in c'aatic te'ex. Le'ec ti culpachbi a Jesus u men a caj Israel biq'uin ado'o, ¿p'aati wa ti ma' tu ca' c'ümbül jumpul a caja? Ma' tu p'aatül ti baalo'. Yoc'lal a sip'il abe'e, tz'abi ti'ijoo' a ma' Israel biqui ca' u sa'altoo' u bajil. Tz'abi ti'ijoo' ti'i ca' xüc-oolacoo' aj Israele. 12 Tz'abi a qui' ti'ijoo' u chucaan a cristiano yoc'olcab u men u cüxtajoo' u sip'il aj Israele. U c'ümajoo' a qui' a ma' Israel u men ma' c'ümboo' aj Israele. Le'ec ca' c'ümbücoo' aj Israele, bel u ca'a tz'abül ti top yaab a qui' ti'ijoo' a cristiano yoc'olcaba. 13 Pues te'i. Yan jun p'eel a t'an a bel in quin wadü' te'ex a ma' Israele'exe. Inen u yaj xa'num a Jesucristo a tücaa'been ta yaame'ex a ma' Israele'exe. Walac in ye'ic ti top c'abeet in meyaj 14 ti'i ca' xüc-oolacoo' in wetcaal aj Israele. Baalo' ti bel u ca'a sa'albül jujun tuul tu yaamoo' in wetcaal. 15 Le'ec ca' u culpachtaj a caj Israel a Dioso, u tz'aj ti'ijoo' u chucaan a cristiano yoc'olcab biqui ca' sa'albücoo'. Tucle'ex boon a qui' a bel u ca'a ti yantal le'ec ca' u c'ümoo' a Dios a caj Israele. P'aatül u ca'a jabix ca' cuxlaji tu yaam a quimen boon tuul a ti'i a Dioso, le'ecoo' aj Israele. 16 Pues te'i. Le'ecoo' aj Israele, jabixoo' jun t'uuch ti harinaja. Wa ti'i Dios a paye' tz'etz'eec a harina ichil a jun t'uuchu, ti'i Dios tulacal ilic u chucaan. Baalo' ilic etel a che'e. Wa ti'i Dios u can a che'e, ti'i ilic Dios u c'u. 17 P'icbi ma'eela'an boon jeec' u c'ü' a che' abe'e. Inche'ex a ma' Israele'exe, jabixe'ex a che' olivo a ti'i che'e. P'aati jabix tüc'be'ex tuwich a che' tu jel a boon jeec' u c'ü' a p'icbiji. Baalo' ti tane'ex a yaaltic u qui'il a che' a chucul olivo, le'ecoo' aj Israele. 18 C'u' betiqui, ma' qui' ca' a wade'ex ti mas qui'e'ex tuwich boon jeec' u c'ü' a che' a p'icbiji, le'ecoo' aj Israele. Wa cuchi ca' a wade'ex ti baalo'o, c'aac te'ex ti inche'exe, chen jabixe'ex u c'ü' a che'e. Le'ecoo' aj Israele, jabix u can. Le'ec, a mas c'abeete. Le'ec u c'ü'ü, ma' ta'ach u tz'eec u muc' u cani. Le'ec u can walac u tz'eec u muc' u c'ü'ü. 19 Uchac a wadique'ex: —Joc'saboo' ala'oo' ti'i ca' ocsabüco'on jabix ilic a che' abe' a p'icbi u c'ü' a ma' top qui 'i, ti'i ca' tüc'büc ulaac' a mas quicb'pan te'i,— que'exac cuchi. 20 Jaj ti joc'saboo' ala'oo' jabix cuchi tan u p'icbil u c'ü' a che' pero chen u men ma' u tz'ajoo' u yool tu pach a Dioso. Aleebe ocsabe'ex tuba que'ene'ex chen u men a tz'aje'ex a wool tu pach a Dioso. Ma' a betique'ex jabix top nooche'ex a meyaj u men abe'e. Saacte'ex a sip'il tu taan a Dioso. 21 U ch'ücaj u chucul c'ü' a che'e, le'ecoo' aj Israele, u men ma' uchoo' u tz'ocsaj. Jede'ec ilic u ch'üquic u c'ü' a chen tüc'bi tuwich a che'e, le'ec inche'exe, wa ca' a p'üte'ex a tz'ocsic. 22 Tucle'ex u qui'il y u tz'iiquil a Dioso. Tz'iic ti'ijoo' a ma' ta'achoo' u tz'ocsaja. C'u' betiqui, qui' te'ex wa ma' a p'ütique'ex a qui'il u tz'aj te'exe. Ca' a p'üte'exe, bele'ex ilic a ca'a joc'sabül jabix ilic u c'ü' a che' abe'e. 23 Le'ecoo' aj Israele, jabix u chucul c'ü' a che' abe'e, pero ch'ücbi. Wa ca' u tz'a'oo' u yool tu pach a Dioso, beloo' ilic u ca'a tüc'bül tuwich a che' abe'e. Le'ec a Dioso, u paatal u ca' tüq'uicoo'te'i. 24 Inche'exe, jabixe'ex u c'ü' a che' olivo a ti'i che'e. C'u' betiqui, joc'sabe'ex te'i. Tüc'be'ex tuwich a che' olivo a quich'pana. Ma' u bel te'ex ti que'ene'ex te'i. Uxtunoo' aj Israele, jabix u chucul c'ü' a che' olivo a quich'pana. U bel ti'ijoo' ti que'enoo' te'i. Mas jede'ec u ca' tüc'bül tuwich ilic u che'il tuba joc'sabi. 25 Pues te'i. Hermanoje'ex, ti'i ma' a tuclique'ex ti top a weele'exe, in c'ati cuchi ca' a ch'a'e'ex u tojil a mucult'an ada'a. Tz'abi ti'ijoo' aj Israel ti ma' u ch'a'icoo' u tojil u t'an a Dioso, u men ma' u c'atoo', pero ma' tulacaloo'i. Ma' tu ch'a'icoo' u tojil asto ti u laj c'üm-oolticoo' a Dios boon tuul a ma' Israel a beloo' u cu c'üm-oolte a Dioso. 26 Ti a q'uin abe'e, tulacaloo' aj Israele, laj beloo' u ca'a sa'albül. Baala' ilic ti tz'iiba'an: —"Joc'ol u ca'a aj Sa'al ichil u cuuchil u c'aba' Sion. Bel u cu tz'aa' ti'ijoo' aj Israel ca' u p'ütoo' a c'asili. 27 Bel in quin sa'tesoo' u sip'il jabix ilic in wadaj ti'ijoo'," cu t'an a Dioso,— cu t'an a t'an a tz'iiba'ana. 28 Pues te'i. U men ma' u c'ümajoo' u pectzil a Cristojo, p'aatoo' aj Israel yalam u tz'iiquil a Dios aleebe. C'u' betiqui, joq'ui ti qui' te'ex. Yaj ilic u yuboo' aj Israel a Dioso, u men u yeetaj u caal y etel u men u t'an u tz'aj ti'ijoo' u uchben mamaa'. 29 Joq'ui ti'ijoo' ti baalo' u men c'u' a walac u sijic y u yeetic a Dioso, jaj jumpul. 30 Biq'uin ado'o, ma' a tz'ocsaje'ex a Diosi. C'u' betic aleebe, ch'a'bi a wotzilile'ex u men ma' u tz'ocsajoo' a Dios aj Israele. 31 Jabix ilic a mani te'exe, baalo' ilic a tan u manül ti'ijoo' aj Israel aleebe. Ma' u tz'ocsajoo' aDioso, mentücü, bel u ca'a ch'a'bül u yotzililoo' ala'oo' jabix ilic ti ch'a'bi a wotzilile'ex. 32 Le'ec a Dioso, u ye'aj ti'ijoo' tulacal a cristiano ti ma' ta'achoo' u tz'ocsic u t'an ti'i ca' u ch'aa' u yotzilil tulacaloo'. 33 Pues te'i. Top yaab tu jajil u qui'il a Dioso, le'ec u patalil etel a c'u' u yeele. Ma' yan biqui u na'tabül tulacal c'u' ca'a ti walac u yeetic a jabix a walac u yeetiqui, wa c'u' ca'a ti walac u betic a jabix a walac u betiqui. 34 —¿Mac u yeel c'u' a walac u tuclic a Noochtzili? ¿Mac u tz'aj u na'at? 35 ¿Mac payanbej u tz'aj a sij-ool ti'i a Dios ti'i ca' usq'uinbic u jel?— cu t'an u ju'um a Dioso. 36 Ma'ax mac u paye' tz'aj u men etel Dios tali tulacal a ba'al a c'u' a yana. Le'ec, u betaj tulacal ti'i ca' aalbüc u qui'il. In c'ati cuchi tan ti tanac u yaalbül u qui'il a Dios jumpul. Toj abe'e.

Romanos 12

1 Pues te'i. Hermanoje'ex, top qui' u betaj to'on a Dioso. Tulacal in wool tan in wadic te'ex. U men u ch'a'aj ti wotzilil a Dioso, tz'aje'ex a bajil ti'i jumpul. Jabix ilic tu tz'abül a baalche' ti'i u c'ajsabeebal a Dioso, baalo' ilic ca' a tz'a'e'ex a bajil ti cuxa'ane'ex to ti'iji. Tz'aje'ex a cuxtal ti'i ca' p'aatüc jumpul ti'i. Tz'aje'ex ti'i a Dios a cuxtal a jabix a qui' tu wichi. Le'ec abe' a qui' ca' a bete'ex ti'i u jel a c'u' u betaj to'ono. 2 Ma' tanaque'ex a betic a jabix a qui' tu wich u beticoo' a cristiano yoc'olcaba. Tanaque'ex cuchi a cha'ic u jelique'ex a tucul a Dioso, ti'i ca' jeelec cuchi a cuxtale'ex. Ca' a bete'ex ti baalo'o, bele'ex a ca'a a weelte a jabix u c'ati a Dioso, le'ec aqui'i, etel a c'u' a qui' tu wichi, etel a biqui'il a tojo. 3 Pues te'i. Chen u men u qui'il a Dioso, tz'abi ten in meyaj. Aleebe u men u yaj xa'numen Cristo, baala' in t'an te'ex. Ma' a tuclique'ex ti manale'ex a winiquil. Tucle'ex a bajil ti toj. Jabix ilic tu p'is u wicb a meyaja, baalo' ilic ca' a tucle'ex a bajil. Ca' a tucle'ex a bajil ti jaj chen tu p'is a boon u qui'il a Dios a tz'abi te'ex u men que'ene'ex a wool tu pach a Cristojo. 4 Ichil a jujun tuulo'ono, yan ti yaab p'eel u nu'cul ti büq'uel jabix ti c'ü', ti woc, tulacal. Ma' quet u meyaj a jujun p'eel u nu'cul ti büq'uel. 5 Baalo' ilico'on etel a Cristojo. Yaabo'on tiqui bajil pero jun muuch'o'on ilic etel a Cristojo. Jujun tuulo'on pero jun muuch'o'on ilic xan. 6 Jujumpaay ti patalil a jujun tuulo'on a tz'abi to'on u men a Dioso. Ac to'on, to'on a yan ti betic a patalil abe'e. Le'ec a tz'abi ti'i ca' u yadü' u t'an a Dioso, yan u yadic u t'an a Dios etel tulacal a boon u patalil a tz'abi ti'iji. Tz'abi ti'i u men que'en u yool pach a Dioso. 7 Le'ec a tz'abi ti'i u patalil u yaantoo' ulaac'a, yan u yaanticoo'. Le'ec a tz'abi ti'i u patalil a ca'ansaja, yan u ca'ansaj. 8 Le'ec a tz'abi ti'i u patalil u chichcunte u yool ulaac'a, yan u chichcuntic u yool. Le'ec a tz'abi ti'i u patalil u sijic c'u' a c'abeet ti'i a ulaac'a, yan u sijic ti yaab. Le'ec a tz'abi u meyaj tu yaamoo' a hermano ca' u cününtoo'o, yan u tz'eec u yool ti'i u meyaj. Le'ec a tz'abi ti'i ca' u ch'aa' u yotzilil u yaante a maca, etel u qui'il u yool ca' u yaante. 9 Pues te'i. Tulacale'ex a wool yacunte'ex amaca. Motzinte'ex a c'as a walac u betabülü. Le'ec a c'u' a qui'i, le'ec a yane'ex a c'atiintiqui. 10 Yacunte'ex a bajil ta bajile'ex jabix cuchi chucul et'oque'ex ta bajil. Ma' a wadique'ex a qui'il ta bajile'ex. Ade'ex u qui'il ulaac'. 11 Tz'aje'ex a wool a bete'ex a meyaj. Ma' a sacantale'ex. Bete'ex u meyaj a Noocbtzil etel tulacale'ex u yool a püsüc'al. 12 Qui'aque'ex a wool etel a c'u' u yadaj u tz'eec to'on a Dioso. Le'ec ti tane'ex a c'ümic a yaja, ma' a p'ütique'ex a Dioso. Tan ti tanaque'ex a t'an etel a Dioso. 13 Aante'exoo' a bermano etel a c'u' a c'abeet ti'ijoo'o. Que'enaque'ex a wool a tz'aa'e'ex a posadojo. 14 Qui'qui't'ante'exoo' a tanoo' u tz'eec te'ex a yaja. C'aate'ex a qui', ma' le'ec a yaji. 15 Eteloo' a qui' u yoolo, qui'aque'ex ilic a wool. Eteloo' a yaj u yoolo, yajaque'ex ilic a wool. 16 Jumbelaque'ex ta bajil. Ma' a betique'ex a bajil jabix nooche'ex a wichili. Ch'a'e'ex a bajil ich quet eteloo' a otzili. Ma' a betique'ex jabix top a weele'exe. 17 Ma' a wusq'uintique'ex u jel a c'as etel c'asili. Ca'ax qui' cuchi a tan a betiqui, wa jede'ec u maclant'anbül u t'an a Dios yoc'lal abe'e, ma' a betique'ex. 18 Wa yan biquiji, ma' a cha'ique'ex ma'ax mac ca' uchuc u p'isbaj ta wetele'ex. Ca' a bete'ex tulacal a c'u' a yan a betique'ex ti'i ma' u yantal a p'isbaja. 19 Hermanoje'ex, ma' a beele'ex a wusq'uinte'ex u jel a c'as etel c'asili. P'üte'ex ti'i Dios ca' u yusq'uinte u jel. Baala' ti tz'iiba'an: —Inen bel in quin wusq'uinte u jel u men ten a cuenta abe'e,— cu t'an a Noochtzili. 20 Ma' a wusq'uintique'ex u jel u men baalo' ilic ti tz'iiba'an tucaye': —Wa wi'ij mac a tz'iic teche, tzeente. Wa uc'aj, tz'a u yuc'ul. Tanil a betic abe' ti'iji, bel u ca'a ti sudactal,— cu t'ana t'an a tz'iiba'ana. 21 Ma' a cha'ique'ex a bajil ca' cho'boque'ex le'ec ca' emsabüque'ex a woole'ex a bete'ex a c'asil u men tan u betabül te'ex a c'asa. Cho'e'ex a c'asil tanil a betique'ex a qui'ili.

Romanos 13

1 Pues te'i. Tulacaloo' a cristianojo, yan u tz'ocsicoo' u yanil a gobiernojo. Tz'abi u yanil a gobierno u men a Dioso. Le'ec a noocb u wichil u meyaja, tz'abi ti'i u men Dios. 2 Ti baalo'o, mac a ma' tan u tz'ocsic u yanil a gobiernojo, ma' ilic tan u tz'ocsic c'u' u tz'aj a Dios ca' yanac. Le'ec a mac ma' tanoo' u tz'ocsic abe'e, bel u ca'a tz'abüloo' ichil u sip'il. 3 Le'ec a noochoo' u wichil u meyaja, ma' ta'achoo' u jac'sicoo' u yool a tanoo' u betic a qui'i. Walacoo' u jac'sicoo' u yool a tanoo' u betic a c'asa. Wa ma' a c'ate'ex ti saaque'ex ti'i a nooch u wichil u meyaja, bete'ex a qui'i. Ti baalo'o, qui' u yool ta wetele'ex. 4 Le'ec a nooch u wichil u meyaja, u yaj meyaj a Dios ti'i ca' joc'oc te'ex ti qui'il. C'u' betiqui, wa ca' a bete'ex a c'asa, yan c'u' ca'a ca' saacaque'ex. Yan u yanil a gobierno u tz'a'e'ex ichil a sip'il. Ala'aji, u yaj meyaj a Dioso. Le'ec a Dioso, tz'iic etel a tan u betic a c'asa. Walac u tz'eec ti'i a gobierno ca' u tz'aa' a mac ichil u sip'il, 5 mentücü, yan a tz'ocsic a gobiernojo. Ti baalo'o, ma' tz'iic a Dios ta wetele'exe. Ma'ax saaque'ex ti'ijoo' a nooch u wichil u meyaja. 6 Tz'abi u yanil a gobierno u men Dios, mentücü, yane'ex a bo'tic c'u' a tanoo' u yadic ca' a bo'te'exe. U yaj meyaj a Dios ala'oo', mentücü, tz'abi ti'ijoo' ca' u betoo' c'u' a tanoo' u betiqui. 7 Tz'aje'ex ti'ijoo' tulacal a c'u' atzajoo' u tz'abül ti'iji. Yane'ex a bo'tic boon p'eel u wich a c'u' a walac u bolbol ti'ijoo'o. Yane'ex a tz'ocsicoo' u yanil ca'ax yaab u yanil ca'ax ma' yaab u yanil. 8 Pues te'i. Ma' tan ti tanac u yantal a p'ax te'ex etel ma'ax mac. Jadi' a qui' a tan ti tanac u yantal te'exe, tanile'ex a yacuntic a bajil ta bajile'exe. Le'ec mac a yaj u yubi u yet'oco, laj tan u tz'ocsic tulacal u ley a Dios 9 a tz'iiba'an ti jabix ada'a: —Ma' a beel ti cüjtal etel ca'ax macac. Ma' a beel ti quimsaj. Ma' a beel ti xuuch'. Ma' a beel ti tzol etel tus. Ma' a beel a tz'ilej c'u' a ti'i a ulaac'a,— cu t'an a t'an a tz'iiba'ana. Tane'ex a tz'ocsic tulacal a ley abe' tac etel boon u chucaan a ley tanile'ex a tz'ocsic a t'an ada'a: —Yacunte a wet'oc jabix ilic ti yaj a wu'yi a bajil ta bajil,— cu t'an a t'an a tz'iiba'ana. 10 Le'ec ti yaj a wu'ye'ex a wet'oco, ma' ta betique'ex a c'as ti'iji, mentücü, le'ec ti yaj a wu'ye'ex a wet'oco, tane'ex a tz'ocsic tulacal a leye. 11 Pues te'i. Aleebe a weele'ex ti mas nütz'a'an u jobeeb a yoc'olcaba, mentücü, mas jede'eque'ex a tz'ocsic tulacal a c'u' in tz'iibtaj to. Yan a p'ütique'ex a bete'ex c'u' a ti'i a yoc'olcaba, jabix cuchi tane'ex a pi'ixil ichile'ex a wüyül. Mas nütz'a'an u q'uinil ti sa'albül aleebe tuwich biq'uin ti cajo'on ti tz'ocsaja. 12 Tan u jobol u q'uinil ti walac u cüxtic u sip'il a cristiano yoc'olcaba, jabix cuchi tan u maniil a ac'ü'ü. Watac a jabix a q'uini, le'ec ca' uduc a Cristojo. Yan ti p'ütic ti betic a c'asil yoc'olcaba. Chen ti'i a jabix a ac'ü' abe'e. Yan ti listartic ti bajil etel toj na'at yoc'ol listojo'onti uduc a Cristojo. 13 Yan ti betic a toj jabix u c'ati a Dioso. Ma' yan ti betic a fiesta ti'i caalülü, ma'ax ti beel ti caalül. Ma' qui' a cüjtal etel a ca'ax macaca, ma'ax a ma'su'tala. Ma' qui' ti p'ujsic ti bajil etel t'an etel ma'ax mac, ma'ax xüc-oolil. 14 Jumbelaco'on etel ti Noochil a Jcsucristojo. Ma' a cha'ique'ex a bajil a bete'ex u c'asile'ex a na 'ata.

Romanos 14

1 Pues te'i. Le'ec ca' c'ochoc jun tuul hermano ta wetele'ex ti ma' chucul u yeel yoc'ol a Cristojo, c'üme'ex ilic. Ma' a p'ujsique'ex a bajil ti t'an etel yoc'ol a ca'ax c'u'ac ti tuculil a ma' chica'an biqui'il u c'ati. 2 Uchac walac a tz'ocsic ti ma' sip'il ca' a jante a ca'ax c'u'aca. Le'ec a ma' chich u yool a udi tojo, walac u tz'ocsic ti sip'il ca' u jante a büc'ü. 3 Le'ec a walac u jantic a ca'ax c'u'aca, ma' qui' u motzintic a ma' ta'ach u jantic a büc'ü. Baalo' ilic a ma' ta'ach u jantic a büc'ü, ma' qui' ca' u yila' ti c'as a walac u jantic a ca'ax c'u'aca. C'üma'an ilic u men Dios ala'aji. 4 ¿C'u' a yanil ca' a wila' u sip'il u yaj meyaj ulaac'? Ti'i ilic u tz'ulil a cuenta abe' wa tan u betic a toj wa ma' tan u betic a tojo. Le'ec a Noocbtzili, jede'ec u paatal u yaantoo' u yaj meyaj ti'i ma' u p'aatüloo' ti pula'anoo'. 5 Pues te'i. Yan a cristiano a walacoo' u tz'eec jabix noxi' q'uin a jun p'eel a q'uini. Yan ulaac'a, quet ti'i tulacal a q'uini. Le'ec a jujun tuulu, le'ec jaj ti'i. Jetz'a'anac cuchi u yool etel a q'uin a jabix u c'atiji. 6 Le'ec a tan u tz'ocsic u yanil a jun p'eel q'uin ti'i u c'ajsical a Dioso, tan u c'ajsic a Dios ti baalo'. Ulaac'a, tan u tz'ocsic ti laj quet tulacal a q'uin ti'i u c'ajsicala Dioso, y tan ilic u c'ajsic a Dios ti baalo'. Le'ec a tan u jantic tulacal u wich a janala, tan u c'ajsic a Dios ti tan u janal u men tan u tz'eec a bo'tic ti'i a Dioso. Le'ec a ma' ta'ach u jantic tulacal u wich a janala, tan ilic u c'ajsic a Dios ti ma' tan u jantic u men tan ilic u tz'eec a bo'tic ti'i a Dioso. 7 Ma' ino'on jaj to'on biqui ca' ti benes ti cuxtali. Ma'ax jaj to'on biqui ca' quimico'on. 8 Le'ec ti cuxa'ano'ono, cuxa'ano'on ti bete' a jabix u c'ati a Noochtzili. Le'ec ti tan ti quimil, tan ilic ti betic a jabix u c'ati a Noochtzili. Ti baalo'o, wa Cuxa'ano'on wa xan tan ti quimil, ti'ijo'on a Noochtzili. 9 Ti'ijo'on a Cristo u men quimi tiqui woc'lal y ca' cuxlaji. Le'ec ti ca' u c'ümaj abe'e, p'aati ti u Noochil a cuxa'an etel a quimene. 10 Pues te'i. Incheche, ¿c'u' ca'a tan a wadic ti c'as a hermanojo? Inchech xana, ¿c'u' ca'a motzech ti'i? Tulacalo'on bel ti ca'a tu taan a Cristo a walac u yil sip'il. 11 Baala' ti tz'iiba'an: —Jabix ilic ti jaj ti cuxa'anene, baalo' ilic jaj ti tulacaloo' a cristianojo, laj beloo' u ca'a ti xontal tin taan. Tulacaloo'o, laj beloo' u ca'a u yadü' u qui'il a Dioso,— cu t'an a Noochtzili. 12 Tulacal a jujun tuulo'ono, bel ti ca'a ti tzolo' ti'i Dios a c'u' ti betaja. 13 Pues te'i. Ma' qui' ca' ti wila' ti sip'il a jujun tuulo'on tiqui bajil u men bel u cu yila' a sip'il a Dioso. Jadi' yan ti tz'eec ti wool ti ma' ti cho'icoo' a hermanojo, ma'ax ti tz'eec ti'i ca' u cüxtoo' u sip'il etel c'u' a tan ti betiqui. 14 Baala' u ye'aj ten a Noochtzil a Jesusu, mentücü, in weel. Ma'ax c'u' ti janalil a sip'ili, chen tu junal ti baalo'. Jadi' sip'il ti'i mac a tan u tuclic tisip'il abe'e. 15 Wa cuchi tan u cho'bol jun tuul a hermano etel a c'u' a tan a jantic incheche, ma' tan a ca' yacuntic a hermano ti baalo'. Quimi a Cristo yoc'lal ilic a hermano abe'e. Ma' a cho'ic ulaac' a hermano etel c'u' a tan a jantic incheche, le'ec a tan u tuclic ti ma' qui' u jantabülü. 16 Ca'ax qui' tech incheche, ma' a p'ujsicoo' ulaac' a hermano etel c'u' a walac a betiqui. 17 Le'ec biqui'il u c'ati a Dios ca' ti tz'aa' ti woolo, u c'ati ca' ti tz'aa' ti wool tu pach a na'at a toj etel a jetz'a'an-oolil etel a qui'-oolal a walac u tz'eec u Püsüc'al a Dioso, ma' le'ec biqui'il a janal wa a uc'ulu. 18 Le'ec a tan u betic u meyaj a Cristo ti baalo'o, qui' u yool a Dios etel. Qui' ilicoo' u yool a cristiano etel. 19 Le'ec a c'u' a walac u jetz'cuntic u yooi a maca, le'ec a yan ti betiqui. Yan ti chichcuntic ti wool tiqui bajil. 20 Jaj ti ma' sip'il u jantabül tulacal a janala. C'u' betiqui, ma' qui' ca' a choo' a hermano etel a c'u' a walac a jantiqui. Ma' a wet'ic u meyaj a Dios ichil u püsüc'al ala'i chen yoc'ol c'u' ti janalil a tan a jantic incheche. 21 Wa tan u cho'bol a hermano u men tane'ex a jantic a büc'ü, mas qui' ma' a jantique'ex a büc'ü. Wa tan u cho'bol a hermano u men tane'ex a wuq'uic a vinojo, mas qui' ma' a wuq'uique'ex a vinojo. Baalo' ilic etel tulacal a c'u' a walaque'ex a betiqui. Wa tan u cho'bol a hermano u men abe'e, mas qui' ma' a betique'ex. 22 Le'ec a c'u' a tan a tz'ocsic ti ma' sip'il ca' a janteje, ta junal ca' a tz'oques tu taan a Dioso. Qui' u yool a mac a ma' ca' p'eel u yool u tucul ti tan u jantic c'u' a tan u tz'ocsic ti ma' sip'il ca' u janteje. 23 C'u' betiqui, wa ca' p'eel u yool u tucul yoc'ol wa sip'il wa ma' sip'il ca' u jante jun p'eel u wich a janala, bel u cucüxte u sip'il ca' u jante abe'e. Tan u tz'ocsic ti uchac sip'il y tan ilic u betic, mentücü, sip'il ti'i. Baalo' ilic etel ca'ax c'u'ac. Wa ca' p'eel u yool u tucul yoc'ol wa sip'il wa ma' sip'il u betabül a c'u'aca, ti'i ala'aji, sip'il ca' u bete'.

Romanos 15

1 Pues te'i. Le'ec boon tuulo'on a chich ti woolo, yan ti waanticoo' a ma' chichoo' u yoolo. Ma' qui' ti chen ti bajil a ca' ti tucleje. 2 Yan ti waanticoo' ti hermano ti'i ca' yanac a qui' ti'i y ti'i ca' chichac ilic u yool. 3 Baalo' ilic a Cristojo, udi wa'ye' ma' ti'i ca' u qui'cuntical u yool chen tu junali. Uchi ilic ti'i jabix ti tz'iiba'an: —Le'ec a p'a'as a tanoo' u yadic ta woc'olo, u tz'ajoo' tin woc'ol,— cu t'an ti'i a Dioso. Baalo' ti tz'iiba'an. 4 Le'ec a c'u' a tz'iiba'an ichil u ju'um a Dios uchiji, ac tz'iiba'an ti'i ca' ti weelte ti'i ma' u siq'uil ti wool. Ac tz'iiba'an ilic ti'i ca' yanac u jetz'a'anil ti wool. Ti baalo'o, ti weel ti bel ti ca'a ti c'ümü' a qui' etel a Dioso. 5 Le'ec a Dioso, walac u tz'eec ti'i a mac ti ma' u siq'uil u yool etel a tojo. Walac ilic u tz'eec u jetz'a'anil u yool. In c'ati cuchi ca' u tz'aa' te'ex ti qui'e'ex ta bajil jabix ilic u c'ati a Jesucristojo. 6 Ti baalo'o, jumbele'ex ilic ta bajil ti tane'ex a wadic u qui'il a Dioso, le'ec u Tat ti Noochil a Jesucristojo. 7 Pues te'i. C'üme'ex ca' ococ ta yaame'ex a ca'ax macac ti hermanojil jabix ilic ca' u c'ümaje'ex a Cristo u men hermano ta wichi. Baalo' ti bel u ca'a aalbül u qui'il a Dioso. 8 Tan in wadic te'ex. Le'ec a Cristojo, udi yoc'olcab ti'i ca' u yaantoo' aj Israele. Baalo' ca' ujajcuntaj boon t'an u tz'aj a Dios ti'ijoo' u uchben mamaa'oo' aj Israele. 9 Udi ilic ti'i u yaantoo' aj Israel ti'i ca' aalbüc u qui'il a Dios u menoo' a ma' Israel u men tanoo' u ch'a'bül u yotzilil. Baalo' ilic ti tz'iiba'an: —Bel in quin wadü' a qui'il ti'ijoo' a ma' Israele. Bel in quin c'ayinte a qui'il,— cu t'an ti'i a Dioso. 10 Tz'iiba'an ilic ti baala': —Qui'aque'ex a wool a ma' Israele'ex a wet'oque'exoo' aj Israel le'ec a caj a yeeta'an u men Dios.— 11 Tz'iiba'an ilic ti baala': —Tulacale'ex a ma' Israele'exe, ade'ex u qui'il a Noochtzili. Tulacale'ex yane'ex a wadic u qui'il a Noochtzili.— 12 Baala' u tz'iibtaj aj Isaiasa: —Yantal u ca'a jun tuul tu yaamoo' u mam aj Isai. Yantal u ca'a ti'i ca' u tücaa'too' a ma' Israele. Que'enoo' u yool a ma' Israel tu pach ti'i ca' tz'abücoo' a qui' ti'ijoo'o.— Baalo' ti tz'iiba'an yoc'ol a Jesusu. 13 Le'ec a Dioso, walac u tz'eec ti'i a mac ca' u yeelte ti yan a qui'il ti'i ti ca'ana. In c'ati ala'i ca' u tz'aa' te'ex ti qui'e'ex a wool, y jetz'a'ane'ex a wool tu jajil, tanile'ex a tz'ocsic ala'aji. Wa ca' u tz'aa' te'ex abe'e, bel ilic u cu tz'aa' u muc' u Püsüc'al a que'ene'ex ichil a püsüc'ala, ca' u mas chiclac a woole'ex a paac'te c'u' a bel u ca'a tz'abül te'ex ti ca'ana. 14 Pues te'i. Hermanoje'ex, in weel ti walaque'ex a betic a qui'il ti yaab. Yaab a weele'ex. U paatale'ex a ca'ansique'ex a bajil. 15 Yan c'u' in tz'iibtaj te'ex ti chich in tze'ec. Ac a weele'ex tun c'u' in wadaja. Chen tan in ca' c'ajsic te'ex u men in meyaj a tz'abi ten u men a Dioso. 16 U tz'aj ten ca' in bete' u meyaj a Jesucristo ta yaame'ex a ma' Israele'exe. Walac in wadic u pectzil a Dios ti'ijoo' jabix inen u yaj mansaj t'an ala'oo' ti'i a Dioso. In men inene,walacoo' u c'ümbül. P'aatoo' ti'i Dios u men u Püsüc'al a Dioso. 17 Qui' in wool etel u meyaj a Dios a tan in betiqui, u men tan u yaantiquen a Jesucristojo. 18 Ma' tin tzicbaltic a ca'ax c'u'ac ti meyajili. Jadi' etel a meyaj le'ec ti walac u yaantiquen a Cristojo, jadi' a walac in tzicbaltiqui. Le'ec a meyaj abe'e, le'ec u c'ümbül u t'an a Dios u menoo' a ma' Israele, yoc'ol a c'u' a walac in wadic y in betiqui. 19 Walacoo' u c'ümic u men a milagro a walacoo' u yiliqui, u men walac u sa'tesabüloo' u yool. Walacoo' u c'ümic u men u muc' u Püsüc'al a Dioso. In laj adaj u pectzil a Cristo ich caj Jerusalen y tac tu cuenta Ilirico. 20 Que'en in wool in wadü' u pectzil a Cristo tuba ma'ax jun sut aalbüc y le'ec, a tan in betiqui. Ma' in c'ati ca' manül tuba ac aalbi tun u pectzil u men ulaac'. 21 Baala' ti tz'iiba'an: —Beloo' u cu yubi tuba ma'ax jun sut aalbüc ti'ijoo' u pectzil a Cristojo. Beloo' u ca'a u ch'aa' u tojil mac a ma'ax jun sut u yuboo' u pectzil,— cu t'an a t'an a tz'iiba'ana. 22 Pues te'i. Maneen tuba ma'ax jun sut u yubajoo' u pectzil a Cristojo, mentücü, ma' yanaji u q'uinil in c'ochol ta wetele'ex. 23 C'u' betiqui, jobi in meyaj wa'ye' aleebe. Uchi caaquen in tucle a sut ta wetele'exe. 24 In c'ati cuchi manül ti sut ta wetele'ex le'ec ti tan in beel tu cuenta España. Le'ec ti culaquen ta yaame'ex tz'etz'eecac, in c'ati cuchi ca' a qui'qui't'anteene'ex ti xiquen. 25 C'u' betic aleebe, bel in ca'a ich caj Jerusalen. Tan in bensic a sij-ool ti'i u yaantabeeboo' boon tuul a hermano a que'enoo' te'i ich caj Jerusalen. 26 Le'ecoo' a hermano cuenta Macedonia cuenta Acayaja, joc'a'anoo' tu yool ca' u tz'ajoo' u yaantabeeb a otzil tu yaamoo' a hermano ich caj Jerusalen. 27 Qui'oo' tu wich ca' u tz'ajoo' abe'e. Le'ec u pectzil a Cristojo, te' caji ich caj Jerusalen. Le'ecoo' a ma' Israele, u c'ümajoo' a pectzil abe'e. P'aati ti'ijoo' jabix cuchi yanoo' u p'ax ti'ijoo' a que'enoo' ich caj Jerusalen, mentücü, yanoo' ilic u yanat etel a c'u' a yanoo' ti'iji. 28 Le'ec ca' in c'ubu' u yaantabeeboo'o, jobi in meyaj te'i. Pachili, bel in ca'a cuenta España. Le'ec ti tan in beel tu cuenta Españaja, manül in ca'a ta wetele'ex. 29 Inene, in weel. Le'ec a sut a bel in quin bete' ta wetele'exe, bel u ca'a qui'qui't'anbül tu jajil u men a Cristojo. 30 Pues te'i. Hermanoje'ex, ti'ije'ex ti Noochil a Jesucristojo. Yaj a wu'ye'exoo' a hermano u men u Püsüc'al a Dioso. Tan in wadic te'ex. Jumbelaque'ex ti na'at ca' ti c'ajse'ex a Dios tin woc'ol 31 ti'i ma' in c'ubbul ti'ijoo' a ma' ta'achoo' u tz'ocsaj icb cuenta Israel. C'ajse'ex ilic a Dios tin woc'ol ti'i ca' u c'ümoo' tu qui'il u yaantabeeb a bermano ich caj Jerusalen a tan in bensiqui. 32 Wa ca' u c'ümoo' abe'e, y qui' tu wich a Dios ca' xiquen ta wetele'exe, qui' in wool ca' c'ochoquen ta wetele'ex. Te'i jetz'a'anac in wool ti tan ti sut. 33 Le'ec a Dioso, walac u tz'eec a jetz'a'an-oolili. In c'ati cuchi ca' u cününte'ex. Toj ti baalo'.

Romanos 16

1 Pues te'i. Jun tuul ti hermana, ix Febe u c'aba'. C'üme'ex ala'aji. Nooch u wichil u meyaj tu yaamoo' a hermano ich cajCencrea. 2 Jabix ilic ti qui' u c'ümbül a hermanojo, c'üme'ex ala'aji, u men que'en u yool tu pach a Noochtzili. Aante'ex ala'i ichil u meyaj etel c'u' a c'abeet ti'iji. Ala'aji, u yaantajoo' a yaaba. U yaantajen ilic inene. 3 Pues te'i. Diostac'unte'ex ten ix Priscila etel aj Aquilaja. In wet'ocoo' ala'oo' ti tan ti betic u meyaj a Jesucristojo. 4 Chema' quimoo' taniloo' u sa'altiquen. Walac in wadic a bo'tic ti'ijoo'o. Tulacal a jujun muuch' a hermano a que'enoo' tubajac tac tu yaamoo' a ma' Israele, walacoo' ilic u yadic a bo'tic ti'ijoo'o. 5 Diostac'unte'exoo' a hermano a walacoo' u much'tal ichil u yotoch ix Priscila etel aj Aquilaja. Diostac'unte'ex aj Epeneto. Yaj in wu'yi ala'aji. Le'ec a paye' hermano u c'üm-ooltaj a Cristo cuenta Acaya. 6 Diostac'unte'ex ix Mariaja. Uchi u meyaj tulacal u yool ta yaame'ex. 7 Diostac'unte'exoo' in wetcaal aj Andronico etel aj Juniasa. Quet ti culajo'on ti presojil biq'uin ado'o. Eeltziloo' ti top ma'lo' winicoo' u menoo' u chucaan u yaj xa'num a Cristojo, le'ec a doce tuulo'on tiqui bajil. Ac ti'ijoo' Cristo ala'oo' ti ma'ax to in c'ümü' inene. 8 Diostac'unte'ex aj Ampliasa. Yaj in wu'yi ala'aji, u men que'en u yool tu pach a Noochtzili. 9 Diostac'unte'ex aj Urbanojo. Ala'aji, in wetmeyaj ichil u meyaj a Cristojo. Diostac'unte'ex aj Estaquisi. Yaj in wu'yi ala'aji. 10 Diostac'unte'ex aj Apelese. Chica'an ti ti'i Cristo ala'aji, u men tz'abi ti'i a yaj yoc'lal a Cristojo, y u muc'yajtaj. Diostac'unte'exoo' u yet'ocoo' aj Aristobulojo. 11 Diostac'unte'ex in wetcaal aj Herodiono. Diostac'unte'exoo' u yet'ocoo' aj Narcisojo, le'ec boon tuul a que'enoo' u yool tu pacb a Noochtzili. 12 Diostac'unte'exoo' ix Trifena etel ix Trifosaja.Walacoo' u betic u meyaj a Noochtzili. Diostac'unte'ex ix Persida. Yajtzil ala'i u menoo' a hermanojo. Yaab u meyaj a Noochtzil u betaj ala'aji. 13 Diostac'unte'ex aj Rufojo. Top que'en u yool tu pach a Noochtzili. Diostac'unte'ex ilic u na'. Ala'aji, jabix cuchi in na' inene. 14 Diostac'unte'exoo' aj Asincrito, aj Elegonte, aj Hermas, aj Patrobas, aj Hermes, y tulacaloo' a hermano a que'enoo' eteloo' ala'oo'. 15 Diostac'unte'exoo' ilic aj Eilologo y ix Juliaja, aj Nereo etel u yix ch'upul itz'in. Diostac'unte'exoo' aj Olimpas y tulacaloo' u chucaan a boon tuul a que'enoo' etel. 16 Dioste'ex a bajil ta bajil tu qui'il. Tanoo' u diostac'untique'ex tulacaloo' a jujun muuch' a ti'ijoo' Cristojo. 17 Pues te'i. Hermanoje'ex, ca'ansabe'ex yoc'ol a jajil t'ana. Tan in wadic te'ex. Tz'aje'ex ta wool mac a tan u cuxquintic a jumpaay t'an tuwich a c'u' a cünaje'exe. Ala'oo'o, tanoo' u c'ascunticoo' u na'at a hermanojo. Ma' a wet'octique'exoo'. Xoyte'exoo' u benil ala'oo'o. 18 Le'ecoo' a cristiano a jabix ala'oo'o, jadi' tanoo' u betic a jabix u c'atoo' ala'oo'o. Ma' tanoo' u betic u meyaj ti Noochil a Cristoji. Top qui'oo' u t'an ti walacoo' u cho'ic a cu'unoo' u püsüc'ala. 19 Ca'ax tubajac u yeeloo' a cristiano ti walaque'ex a tz'ocsic a Noochtzili. Qui' in wool a mene'ex ti baalo'. In c'ati cuchi ti top seebaque'ex a wool a bete'ex a qui'i. Ma' cuchi seebe'ex a wool a bete'ex a c'asi. 20 Le'ec ti seebe'ex a wool a bete'ex a qui'i, bel u ca'a tz'abül te'ex u men a Dios ca' a cho'e'ex a quisin jabix cuchi tz'abi yalame'ex a woe. Le'ec a Dioso, walac u tz'eec a jetz'a'an-oolili. In c'ati cuchi ti Noochil a Jesucristo ca' u yaante'ex. 21 Pues te'i. Le'ec in wetmeyaj aj Timoteojo, tan u diostac'untique'ex. Tan ilic u diostac'untique'ex in wetcaaloo' aj Lucio, aj Jason, aj Sosipater. 22 Aj Terciojo, tan to u laj tz'iibtic ten in carta ada'a. Tan u diostac'untique'ex u men ti'i ilic a Noochtzil jabix ilic inche'exe. 23 Pues te'i. Tan ilic u diostac'untique'ex aj Gayojo. Que'enen ti posado ichil u yotoch. Walac ilic u much'taloo' a hermano ti c'ajes Dios ichil u yotoch. Tan ilic u diostac'untique'ex aj Erasto le'ec aj cünün taq'uin ti'i a caja. Tan u diostac'untique'ex ti hermano Cuarto. 24 In c'ati cuchi ti Noochil a Jesucristo ca' u yaante'ex tulacale'ex. Toj abe'e. 25 Pues te'i. Le'ec a Dioso, jede'ec u paatal u chichcuntique'ex a wool jabix ilic a walac in wadiqui. Baalo' ilic ti yan ichil u pectzil a Jesucristojo. Le'ec u pectzil a Cristojo, le'ec a c'u' u c'ati u bete' a Dioso. Ma' tz'abi ca' u yeeltoo' a cristiano uchi. 26 C'u' betic aleebe, u tz'aj ca' eeltabüc a pectzil abe'e. Tz'iiba'an a pectzil abe' u menoo' a cristiano u yadajoo' u t'an a Dios uchi. Aleebe tan u yeeltabül ca'ax tubajac yoc'olcab u men baalo' u yadaj a Dioso. U yadaj ca' eeltabüc ti'i ca' tz'ocsabüc ala'aji. Ma' yan q'uin u jobol a Dioso. 27 In c'ati cuchi ti tan ti tanac u yaalbül u qui'il a Dios u men c'u' u betaj to'on a Jesucristojo. Jadi' Dios u yeel tulacal. Wa'ye' jobi in t'an.

1 Corintios 1

1 Inen aj Pablojo. Inen jun tuul u yaj xa'num a Jesucristojo. Püybeen u men Dios ti'i ca' ocoquen ichil a meyaj ada'a, u men baalo' u c'ati. Inen in wet'oc a hermano Sostenese, tan ti tz'iibtic a carta ada' 2 te'ex a jun muuch'e'ex a hermano ich caj Corinto a ti'ije'ex a Dioso. Ti'ije'ex Dios inche'exe, u men c'u' u betaj to'on a Jesucristojo. Püybe'ex ca' p'aatüque'ex ti'i a Dioso. Baalo' ilic tulacal boon a cristiano ca'ax tubajac a walacoo' u c'ajsic ti Noochil a Jesucristojo. Ma' jadi' u Noochile'ex a hermano ich caj Corintoji. Ti Noochil ilic ino'on xan. 3 Hermanoje'ex ich caj Corinto, in c'ati a Dios ti Tat etel a Noochtzil a Jesucristo ca' u yaante'ex. In c'ati ilic ca' u tz'aa' te'ex u jetz'a'anile'ex a wool. 4 Pues te'i. Ma' ta'ach in p'ütic in tz'eec a bo'tic ti'i Dios ta woc'ole'ex u men a qui' u tz'aj te'ex chen u men ti'ije'ex a Jesucristojo. 5 Walac in tz'eec a bo'tic ti'i u men u tz'aj te'ex ti yaab u patalil ti'i a wadicale'ex tulacal u pectzil y ti'i a ch'a'icale'ex tulacal u tojil. 6 U tz'aj te'ex abe'e, chen u men chiclaji te'ex ti jaj u pectzil a Cristo a aalbi te'exe. 7 Tz'abi te'ex ti chucul a patalile'ex etel c'u' a ti'i a Dios tanile'ex a paac'tic u ca' udel ti Noochil a Jesucristojo. 8 Le'ec a Dioso, tan ilic u yaantico'on tac tu jobeeb. Ti baalo'o, ma' yan ti sip'il tu q'uinil utz'eec a sip'il ti Noochil a Jesucristojo. 9 Le'ec ilic a Dioso, u püyajo'on ti'i ca' ti wet'octe u Mejen, le'ec ti Noochil a Jesucristojo. Ma' tu joc'ol u t'an ti tusil. 10 Pues te'i. Hermanoje'ex, tan in wadic te'ex hete cuenta ti Noochil a Jesucristo tan u yadic te'ex. Jumbelaque'ex a t'an ta bajile'ex. Ma' cuchi a jüpaje'ex a bajil ti jujun muuch'e'ex. Jumbele'ex cuchi a tucul a bete'ex c'u' a c'ate'exe. 11 Hermanoje'ex, aalbi ten u menoo' u yet'oc ix Cloe ti walaque'ex a p'ujsique'ex a bajil etel t'an. 12 Ca'ax laj hermanoje'ex, baala'e'ex a t'an: —Inene, walac in tz'ocsic u t'an aj Pablojo,— cu t'an a jujun tuul ta yaame'exe. —Inene, walac in tz'ocsic u t'an aj Apoloso,— cu t'an ulaac' a jujun tuul ta yaame'exe. —Inene, walac in tz'ocsic u t'an aj Pedrojo,— cu t'an ulaac' a jujun tuul ta yaame'exe. —Inene, jadi' u t'an a Cristo a walac in tz'ocsiqui,— cu t'an ulaac' a jujun tuul ta yaame'exe. 13 ¿Xeta'an wa tu bajil a Cristojo? ¿Quimsabi wa aj Pablo tuwich cruz ta woc'lale'exe? ¿Tz'abe'ex wa ti ocja' tu c'aba' aj Pablo? 14 Walac in tz'eec a bo'tic ti'i a Dios u men ma' in tz'aje'ex ti ocja'. Jadi' aj Crispo etel aj Gayo in tz'aj ti ocja'. 15 Ti baalo'o, ma'ax mac u paatal u yadic ti tz'abe'ex ti ocja' tin c'aba' inene. 16 In tz'aj ilic xan ti ocja' aj Estefanas eteloo' u familia. Ma' c'üja'an ten wa in tz'aj ti ocja' ulaac'. 17 Le'ec a Cristojo, ma' u tücaa'tajen in tz'aa' a ocja'i. U tücaa'tajen in wadü' u pectzil ti chica'an in t'an, ma' jabix mac a top patal ti ch'oct'an. Wa cuchi chen etelin patalil tan in wadic u pectzil a Cristo ti quimi tuwich cruz tiqui woc'lala, ma' tu tz'eec u muc' a Dios ichil a pectzil a tan in wadiqui. 18 Pues te'i. Le'ec u pectzil a Dios ti quimi a Cristo tuwich cruz tiqui woc'lala, jabix baxült'an ti'ijoo' a pula'ana. C'u' betiqui, boon tuulo'on a tan ti sa'albülü, te'i qne'en u muc' a Dios ichil u pectzil. 19 Bel in quin tz'iibte te'ex c'u' a tz'iiba'an ichil u ju'um a Dios yoc'ol c'u' a tan u betic aleebe ti'ijoo' a ma' tanoo' u c'ümic u t'an: —Bel in quin jobesoo' u patalil a top yaab u yeeloo' yoc'olcaba. Bel in quin bete' ti ma'ax c'u' aj beel u tucul a top patal ti tucul yoc'olcaba,— cu t'an a t'an a tz'iiba'ana. 20 ¿Uxtun a top yaab u yeele, a top walac u tz'iibi, a top patal ti t'ana? Jadi' ti'i a yoc'olcab a c'u' u yeeloo'o. Le'ec a Dioso, u tz'aj ca' joc'oc ti ma'ax c'u' aj beel a tucul abe' a chen ti'i a yoc'olcaba. 21 Le'ec a Dioso, u laj eel tulacal. U tz'aj ti'ijoo' a cristiano ti chen etel u seebil u yool a ti'i a yoc'olcaba, ichil abe'e, ma' pataloo' u cünü' biqui'il u c'ati a Dioso. Ma' que'en te'i. Qui' tu wich a Dios ca' u sa'altoo' boon tuul a tanoo' u tz'ocsic u pectzil a tan ti wadiqui, ca'ax baxült'an tu yubicoo' ulaac'. 22 Le'ecoo' in wetcaal aj Israele, chen u c'atoo' u yila' a milagro ti'i ca' u tz'oquesoo' ti t'an. Le'ecoo' aj Griegojo, chen u c'atoo' u yeelte biqui yanil tulacal. 23 C'u' betic ino'ono, ma' tan ti betic ti baalo'. Chen tan ti wadic ti quimi a Cristo tuwich cruz tiqui woc'lal. Chen walacoo' u tz'iictal aj Israel etel u pectzil abe'e. Ti'ijoo' a ma' Israele, chen baxült'an tu yubicoo'o. 24 C'u' betiqui, yan tu yaamoo'o, püyboo' u men Diosti'i ca' sa'albücoo'. Ca'ax aj Israeloo' ca'ax ma' aj Israeloo', chica'an ti'ijoo' ti etel Cristo que'en u patalil a Dioso. Te'i chica'an ti le'ec a Dioso, u laj eel tulacal. 25 Tu yubicoo' u pectzil a Dios a cristianojo, walacoo' u tuclic jabix ma'ax c'u' u yeel a Dioso. C'u' betiqui, mas yaab u yeel a Dios tuwich tulacaloo' a cristianojo. U men quimi a Jesus tuwich cruz, walacoo' u tuclic jabix ma' top yaab u muc' a Dioso. C'u' betiqui, mas yaab u muc' a Dios tuwich tulacaloo' a cristianojo. 26 Pues te'i. Hermanoje'ex, püybe'ex u men a Dioso. Tucle'ex biqui yanile'ex a jujun tuul ta yaame'exe. Ma' ocoo' ta yaame'ex ti yaab a top yaab u yeel yoc'ol a yoc'olcaba. Ma'ax ocoo' ta yaame'ex ti yaab a top yanoo' u muc' ti tücaa' yoc'olcab ma'ax le'ec a ayic'ala. 27 Walacoo' u tuclic a cristiano ti chen baxül biqui tu sa'albül a maca. C'u' betiqui, baalo' a yeeta'an u men Dios ti'i ca' sudacacoo' a top yaab u yeel ti'i a yoc'olcaba. Walacoo' u tuclic a cristiano ti ma' yan u muc' biqui tu sa'albül a maca. C'u' betiqui, baalo' a yeeta'an u men Dios ti'i ca' sudacacoo' a top yaab u muc'u. 28 Ma'ax c'u' aj beel biqui tu sa'albül a mac tu tuclicoo' a cristianojo. Ac yeeta'an abe' u men Dios ti'i ca' joc'oc ti ma'ax c'u' aj beel c'u' a walacoo' u tuclic a cristiano ti top c'abeet. 29 U men u betaj ti baalo' a Dioso, ma' yan biqui u yadic u patalil u bajil ma'ax mac tu taan a Dioso. 30 Le'ec a Dioso, u tz'aj to'on a cuxtal jumpul chen u men c'u' u betaj to'on a Jesucristojo. Le'ec a Dioso, u tz'aj ilic to'on ti yaab ti weel y toj ti na'at chen u men a Cristojo. U tz'aj ilic to'on ti ma' yan ti sip'il tu taan chen u men a Cristojo. U sa'altajo'on chen u men a Cristojo. 31 U men utz'aj to'on tulacal abe'e, baala' ti tz'iiba'an ichil u ju'um: —Le'ec mac u c'ati u yadü' u patalil tu bajili, jadi' qui' u yadic u patalil a Noochtzili,— cu t'an a t'an a tz'iiba'ana.

1 Corintios 2

1 Pues te'i. Hermanoje'ex, le'ec ti c'ocheen ta yaame'ex biq'uin ado'o, in wadaj te'ex u pectzil a Dioso. Ma' in tz'aj in bajil jabix top nooch u wichil in meyaj ti tan in wadic te'ex u pectzil abe'e. Ma'ax in wadaj u pectzil abe' wa jabix top yaab in weele. 2 In tz'aj in wool in bete' jabix ma'ax c'u'i in weel ta yaame'exe. Jadi' in tzicbaltaj a Jesucristo ti quimi tuwich cruz. 3 Le'ec ti que'enen ta yaame'exe, ma' yan in muc' tin wu'yic. Tz'ütz'ülnaquen u men in saaquil ca' joc'oc in t'an ti ma'ax c'u' aj beel. 4 Le'ec u pectzil a Dios in wadaj te'exe, ma' etel jabix u patalil aj choct'an yoc'olcab in wadaji. U men u muc' u Püsüc'al a Dioso, chica'an ti jaj c'u' in wadaja. 5 Ti baalo'o, tane'ex a tz'ocsic ma' u men u patalil aj choct'an yoc'olcabi. Tane'ex a tz'ocsic u men u muc' a Dioso. 6 Pues te'i. Ti'ijoo' a yaab u yeel tun yoc'ol a Dioso, walac ti ye'ic jun p'eel a na'ata. Ma' ti'i yoc'olcab a na'at a walac ti ye'iqui. Ma'ax ti'i a tanoo' u tücaa' yoc'olcab. Bel u ca'a ti jobol ala'oo'o. 7 Walac ti ye'icoo' ti'i a na'at a chen ti'i a Dioso. Uchi y tac leeh muca'an ti'ijoo' tulacal. Le'ec ti ma'ax to betabüc a yoc'olcaba, u yadaj a Dios ca' ti c'ümü' a na'at abe'e, ti'i ca' sa'albüeo'on ca' xico'on etel. 8 Le'ec a walacoo' u tücaa' yoc'olcaba, ma' van tu vaamoo' uch'a'ajoo' u tojil yoc'ol a na'at abe' a ti'i a Dioso. Wa cuchi u ch'a'ajoo' u tojili, ma' cuchi u quimsajoo' a Noochtzil tuwich u cruzili. Top nooch u yanil ala'aji. 9 Baala' ti tz'iiba'an yoc'ol ti ma' u ch'a'ajoo' u tojil: —Le'ec a Dioso, yajtzil u menoo' a yaaba. Ti'ijoo' ala'oo'o, u yutzquintaj a top quich'pana. Ma'ax jun sut ilbi biqui'il, ma'ax u'yajbi biqui'il. Ma'ax tu paataloo' u tucle biqui'il a quich'pan a utzquinbi ti'ijoo'o,— cu t'an a t'an a tz'iiba'ana. 10 C'u' betic a Dioso, etel u Püsüc'al u ye'aj to'on a top quich'pan abe'e. Le'ec u Püsüc'al a Dioso, u yeel tulacal ca'ax yoc'ol a Dioso. 11 ¿Mac u yeel u tucul a maca? Jadi' ilic u püsüc'al tu bajil u yeele. Baalo' ilic etel a Dioso. Jadi' u Püsüc'al a Dios u yeel u tucul a Dioso. Ma'ax mac ulaac' u yeele. 12 Le'ec a Dioso, u tz'aj to'on u Püsüc'al ilic ala'aji. Ti'i Dios ala'aji. Ma' ti'i a yoc'olcabi. Le'ec a Dioso, u tz'aj to'on u Püsüc'al ti'i ca' ye'bec to'on u men ilic u Püsüc'al tulacal yoc'ol c'u' u sijaj to'ono. 13 Ma' tan ti wadic a t'an a ye'bi u men cristianoji. Tan ti wadic a t'an a ye'bi u men u Püsüc'al a Dioso. Tan ti ye'ic a jaj a ti'i Dios ti'ijoo' boon tuul a yan u Püsüc'al a Dios ichiloo' u püsüc'ala. 14 Le'ec mac a ma' ti'i a Dioso, ma' ta'ach u c'ümic c'u' a walac u sijic u Püsüc'al a Dioso. Chen baxült'an tu yubicoo'. Ma' tu paataloo' u ch'a'ic u tojil yoc'ol abe'e, u men ma' tan u ye'bel ti'i u men u Püsüc'al a Dioso. 15 Le'ec mac tan n tz'ocsic u Püsüc'al a Dioso, walac u ch'a'ic u tojil yoc'ol tulacal. C'u' betiqui, le'ec boon tuul a ma' ti'ijoo' a Dioso, ma' ta'achoo' u ch'a'ic u tojil yoc'ol u na'at a hermano abe'e. 16 ¿C'u' ca'a? —Ma'ax mac u yeel u tucul a Noochtzili. Ma'ax mac jede'ec utz'eec u na'at a Noochtzili,— cu t'an a t'an a tz'iiba'ana. C'u' betiqui, tz'abi to'on u tucul a Cristojo.

1 Corintios 3

1 Pues te'i. Hermanoje'ex, uchiji, ma' paatajen ti tzicbal ta wetele'ex jabix ti walac in tzicbal eteloo' a walacoo' u tz'ocsic u Püsüc'al a Dioso. Yan in tzicbal ta wetele'ex jabix ti walac in tzicbal eteloo' a ma' ta'achoo' u top tz'ocsic u Püsüc'al a Dioso, le'ec a tz'uboo' to ti'i a Dioso. 2 In betaj jabix chen etel leche in tzeentaje'ex, ma' etel chucul janali. In betaj abe'e, u men ma' paataje'ex a c'ümü' a chucul na'ata. Tac leeb, ma' patale'ex a c'ümü'. 3 Ti a q'uin ca' a c'ümaje'ex y tac leeb, ma' ta'ache'ex a top tz'ocsic u Püsüc'al a Dioso. Le'ec ti yan to a xüc-oolil ta yaame'exe, y ti tane'ex a p'ujsique'ex a bajil etel t'ana, ma' top tane'ex a tz'oesic u Püsüc'al a Dioso. Tane'ex a betic jabixoo' a ma' u yeeloo' a Dioso. 4 —Inene, ti'ijen aj Pablo,— cu t'an a jun tuul ta yaame'exe. —Inene, ti'ijen aj Apolos,— cu t'an ulaac' a jun tuulu. Le'ec ti tane'ex a betic ti baalo'o, tane'ex a betic jabixoo' a ma' u yeeloo' a Dioso. 5 ¿Maqui aj Apoloso? ¿Maquen inen aj Pablojene? Ino'ono, chen u yaj meyajo'on a Cristojo. Tane'ex a tz'ocsic a Cristo aleebe u men ti wadaj te'ex u pectzil. Tz'abi to'on a jujun tuulo'on ti meyaj u men a Noochtzili. 6 Inche'exe, jabixe'ex cuchi jun p'eel a colo. Inen a jabix uchi in pac' le'ec ca' in wadaj te'ex u pectzil a Cristojo. Aj Apoloso, jabix cuchi u tz'aj u ja'il le'ec ca' u cününtaje'exe. C'u' betic a Dioso, u betaj u ch'iil. Baalo' ilic u betaj te'ex. 7 Le'ec aj pac'a, ma'ax c'u'i ala'aji. Le'eca mac a tan u ch'uliqui, ma'ax c'u'i ala'aji. Jadi' Dios a c'abeete, u men le'ec a walac u tz'eec ca' ch'iic. 8 Le'ec a mac a jabix tan u pac' etel a mac a jabix tan u ch'uliqui, quet u c'abeetil. A jujun tuulu, bel u cu c'ümü' u bolbeeb tu jel biqui'il u meyaj. 9 A Dioso, ti tz'ulil. Dios u yumil a col tuba tan ti meyaja, y le'ec inche'exe, jabixe'ex cuchi a col abe'e.Pues te'i. Baala' xan ulaac' biqui ti yan. U yotoch a Dios a tan ti meyajtiqui. Inche'exe, jabixe'ex a naj abe'e. 10 Le'ec a Dioso, u tz'aj ten ca' ocoquen jabixen aj men naj a top patala. Le'ec ca' in wadaj te'ex u pectzil a Cristojo, in tz'aj jabix u wa'taan a naja. Ulaac'oo'o, jabix tanoo' u paatesic a yoc'olo, le'ec ti tanoo' u mas adic te'ex u pectzil a Cristojo. Ala'oo'o, yanoo' u yilic u bajil biqui ca' u betoo', 11 u men ma' yan ulaac' a jabix u wa'taan a naja. Jadi' a Jesucristojo. A c'üm-ooltaje'ex ala'i le'ec ca' in wadaj te'ex u pectzili. 12 Yan a quich'pan u meyaj jabix cuchi tan u men naj etel puro oro yoc'ol a jabix u wa'taan a naj abe'e. Yan ulaac' a tan u men naj etel jabix puro plata wa xan etel jabix a tunich a co'oj u tool yoc'ol a jabix u wa'taan a naj abe'e. Yan ulaac' a tan u men naj etel jabix che' wa etel jabix su'uc wa etel jabix u xooc a su'uc te'iji. 13 Bel u ca'a ti chictal biqui'il u meyaj a jujun tuulu. Bel u ca'a ti chictal tu q'uinil, u men jabix a c'aac'a. Le'ec a jabix a c'aac'a, bel u cu yee' biqui'il u meyaj a jujun tuulu, wa qui' wa ma'. 14 Wa qui' u meyaj u betaj a mac yoc'ol a jabix u wa'taan a naja, bel u ca'a u muc'yajte a jabix a c'aac' abe'e. Bel u cu c'ümü' u jel u meyaj. 15 Wa ca' chuwuc a jabix u meyaja, sa'tül u ca'a ti'i. Ma' yan u jel u meyaj. Ca'ax jabix chuwi ti'i tulacala, sa'albülilic u ca'a mac u betaj a naj abe'e. C'u' betiqui, jadi' u cuxtal a yana. Ma' yan ulaac'. 16 Pues te'i. ¿Ma' wa a weele'ex ti tulacalo'on a hermanojo'ono, u yotocho'on a Dioso? Que'en u Püsüc'al a Dios ichil ti püsüc'ala. 17 Wa yan mac ca' u c'ascunte u yotoch a Dioso, bel u ca'a tz'abül a yaj ti'i u men a Dioso. Ti'i Dios u yotoch a Dioso, le'ec ino'ono. 18 Pues te'i. Ma' qui' u tusic u bajil a maca. Uchac yan a mac ta yaame'ex a walac u tuclic u bajil jabix top seeb u yool ti'i a c'u'ac yoc'olcaba. Yan u p'ütic u tuclic abe'e, ti'i ca' seebac u yool ti'i a Dioso. 19 Tu yilic a Dioso, ma'ax c'u' aj beel u seebil u yool a mac a ti'i a yoc'olcaba. Tz'iiba'an ti baala' yoc'ol abe'e: —Le'ec a Dioso, walac u tz'eec ti'ijoo' a seeboo' u yool ca' u cho'oo' u bajil etel ilic u seebiloo' u yool ti cbo',— cu t'an a t'an a tz'iiba'ana. 20 Tz'iiba'an ilic ti baala': —Le'ec a Noochtzili, u yeel ti ma'ax c'u' aj beel u tucul a seeb u yoolo.— 21 Baalo' ti tz'iiba'an, mentücü, ma' qui' u yaalbül u qui'il a cristianojo. Tulacal a c'u' a yana, te'ex ti'i a waantabeebe'ex. 22 Ca'ax aj Pablo, wa aj Apolos, wa aj Pedro, chen a waj anatile'ex. A yoc'olcaba, a cuxtala, a quimili, c'u' a yan aleebe, c'u' a watac to, tulacal abe'e, te'ex. 23 Le'ec inche'exe, ti'ije'ex a Cristojo. Le'ec a Cristojo, ti'i a Dioso.

1 Corintios 4

1 Pues te'i. Yane'ex a wilico'on ti chen u yaj meyajo'on a Cristojo, jabix in wadaj to. Tz'abi to'on ca' ti wadü' u pectzil a Dios a ma' eeltzil uchi. 2 Le'ec a tan u betic a meyaj abe'e, yan u betic u meyaj ti qui'. 3 Ma'ax c'u' in t'an ti'i wa ca' a wile'ex in meyaj wa qui' wama' qui', ma'ax ilic wa ca' u yiloo' ulaac', ma'ax ilic wa ca' in wila' inene. 4 Ma' in weel wa yan a c'as in betaja. Chen u men ma' in weele, ma' tu paatal in wadic wa ma' yan in sip'il. Le'ec a Noochtzili, le'ec bel u cu yila' wa yan in sip'il. 5 Ti baalo'o, ma' qui' ca' a wade'ex u sip'il a mac ti ma'ax to c'ochoc u q'uinili. Le'ec ca' uduc a Noochtzili, bel u cu yee' c'u' a muca'ana. Bel u cu yee' biqui yanil u püsüc'al a jujun tuulu. Ti a q'uin abe'e, bel u ca'a aalbül u qui'il a jujun tuul u men Dios tu p'is jabix u betajoo'o. 6 Pues te'i. Hermanoje'ex, in tzicbaltaj in bajil in wet'oc aj Apolos chen ti'i ca' a ch'a'e'ex u tojil in t'an. Ino'on u p'is te'ex ti'i ma' a tuclique'ex ti qui' a jun tuul y ma' qui' ulaac'. Yan a betique'ex jabix ti tz'iiba'an ichil u ju'um a Dioso. 7 ¿Mac u yadaj te'ex ti mas qui'e'ex tuwichoo' ulaac'? ¿C'u' a yan te'ex a ma' chen sijibi te'exe? Wa chen sijibi te'exe, ¿c'u' ca'a tane'ex a betic a patalile'ex jabix cuchi chen u men a patalile'ex yanaji te'ex abe'e? 8 Tane'ex a tuclic jabix ac a weele'ex tun tulacal a c'u' tac yoc'ol a Dioso. Tane'ex a tuclic jabix ac ayic'ale'ex tun tu taan a Dioso. Tane'ex a tuclic jabix ac oque'ex ti reyil etel Cristo ti ma' que'eno'on ta yaame'ex. In c'ati cuchi ti tanaque'ex tun a tücaa' ti'i ca' uchuc ti tücaa' ino'on ilic xan ti quet ta wetele'ex. C'u' betiqui, ma'ax to c'ochoc u q'uinil. 9 Tin t'an inene, le'ec a Dioso, u tz'aj ten in wet'ocoo' u chucaan u yaj xa'num a Cristo ca' p'aatüco'on ti top ma'ax c'u' aj beelo'on tu taanoo' a cristiano yoc'olcaba. Joq'ui to'on jabixo'on cuchi a c'ac'as cristiano a yan u quimsabülü. Joq'ui to'on jabix cuchi top jumpaayo'on yoc'olcaba. Chica'ano'onti baalo' ti'ijoo' u yaj xa'num a Dios ti ca'ana. Chica'ano'on ilic ti'ijoo' a cristianojo. 10 Tu t'anoo' a cristiano yoc'olcaba, ino'ono, ma'ax c'u' ti weel u men tan ti tz'ocsic a Cristojo. C'u' betiqui, ta tucule'ex inche'exe, top a weele'ex u men ti'ije'ex a Cristojo. Ino'ono, ma' yan ti muc' yoc'olcab. C'u' betiqui, ta tucule'ex inche'exe, top yaabe'ex a muc'. Walac u tz'abül te'ex a tzicmaj. Ino'ono, walac ti motzinbil. 11 Tac leeb yan ti q'uin walac ti muc'yajtic a wi'ijil etel a uc'ajili. Ma'ax ti noc' ma' top quich'pani. Walac ti jütz'bül. Ma' yan ti wotoch. 12 Walac ti meyaj etel ti c'ü'. Le'ec a tanoo' u p'a'astico'ono, walac ti qui'qui't'anticoo'. Le'ec ti tan u betabül to'on a yaja, walac ti muc'yajtic. 13 Le'ec ti tan u yaalbül a c'as tiqui woc'olo, walac ti yaaltic ti jetz'cuntooo' u yool. Tac leeb p'aato'on jabix ta'miis ti'i a yoc'olcaba. P'aato'on jabix u luq'uil c'u' a ma' p'o'a'ana. 14 Ma' tan in tz'iibtic te'ex tulacal ada' ti'i ca' sudacaque'exi. Chen tan in tze'ectique'ex. Inche'exe, jabixe'ex in mejene. Yaj in wu'ye'ex. 15 Uchac yan ti yaab a waj cananile'ex u men ti'ije'ex a Cristojo. C'u' betiqui, jadi' yan jun tuul a jabix a tate'exe. Inen jabix a tatene'ex u men in wadaj te'ex u pectzil a Cristojo, y a c'ümaje'ex. 16 U men jabixen a tate'exe, tan in wadic te'ex. Bete'ex jabix ilic a walac in betic inene. 17 Yoc'ol ca' a bete'ex ti baalo', in tücaa'taj aj Timoteo ta wetele'exe. Yaj in wu'yi ala'aji. U c'ümaj u pectzil a Noochtzil in wadaj ti'i, mentücü, jabix in mejen ala'aji. Top que'en u yool tu pach a Noochtzili. Bel u cu ca' c'ajes te'ex c'u' a walac in betic u men ti'ijen a Cristojo. Le'ec a c'u' a walac in tz'ocsiqui, walac ilic in ye'ic ti'ijoo' ajujun muuch' a hermano ca'ax tubajac. 18 Yan a tanoo' u tuclic ti ma' tin ca' c'ochol ta wetele'ex, mentücü, walacoo' u betic jabix noochoo' u wichil u meyaj. 19 C'u' betiqui, jede'ec in ca' c'ochol ti jomol ta wetele'exe, wa u c'ati a Noochtzili. Le'ecoo' a walacoo' u betic a jabix noochoo' u wichil u meyaja, ma' tin chen wu'yicoo' u t'ani. Bel ilic in quin wila' wa yanoo' u patalil u men a Dioso. 20 Le'ec biqui ti walac u tücaa' a Dioso, ma' chen t'ani. Yan u muc', mentücü, chica'an wa ti'i Dios etel u patalil a maca. 21 ¿Biqui'il a mas qui' ta wiche'exe? ¿Qui' wa ca' c'ochoquen etel jabix jatz' ti'i in tojquinticale'ex wa mas qui' ca' c'ochoquen tu qui'il ti chica'an ti yaj in wu'ye'ex u men toje'ex a na'at?

1 Corintios 5

1 Pues te'i. Tan u yaalbül ti yan a c'ac'as cüjtal ta yaame'exe. Ma'ax tu yaamoo' a ma' hermanojo, ma' ta jil cüxtique'ex a cüjtal a jabix abe'e. Le'ec a winiqui, u yütantaj n yütan u tat, le'ec u süc na'. 2 Ca'ax yan a jabix ti baalo' ta yaame'exe, tane'ex ilic a betic jabix top qui'e'exe. Yaje'ex cuchi a wool u men abe'e, asto ti joc'sabi cuchi ta yaame'ex mac u cüxtaj u sip'il abe'e. 3 Ca'ax ma' que'enen ta yaame'ex, tan in betic jabix cuchi que'enen te'i. U men u yanil a Noochtzil a Jesusu, ac in wadaj tun u sip'il a winic abe'e. Le'ec ti much'a'ane'exe, bete'ex jabix cuchi que'enen ta yaame'exe. Etel u muc' ti Noochil a Jesusu, 5 yan u c'ubbul a winic abe' ti'i a quisin ti'i ca' u c'ümü' a yaja, ti'i ca' c'aac u winiquil yoc'ol u sip'il, ti'i ca' sa'albüc u püsüc'al le'ec ca' uduc ti Noochil a Jesucristojo. 6 Pues te'i. Ma' ca' qui' a wadique'ex a qui'il ta bajile'ex ti yan to a sip'il abe' ta yaame'exe. Ma' wa a weele'ex ti le'ec a sip'ili, jabix a tz'etz'eec a levaduraja. Walac u xaabtic u bajil tulacal ichil a harinaja. 7 Joq'uese'ex jabix a uchben harina a yan u levadura ti'i ca' p'aatüque'ex jabix a tumul harina a ma' yan u levadurajili, u men baalo' ti que'ene'ex cuchi. Le'ecoo' aj Israele, u quimsajoo' a carnero ti'i u c'ajsabeebal ti mani u yaj xa'num a Dios ti ca'an yoc'oloo' uchi. A carnero abe'e, u p'is ti quimi a Cristo tiqui woc'lal. 8 Jabix ilic ti jantabi a carnero abe' etel a waj harina a ma' yan u levadurajili, baalo' ilic ino'ono. Yan ti c'ajsic a Cristo etel jabix a tumul harina a ma' yan u levadurajili. Le'ec abe' a toj na 'ata, etel a jaja. Yan ti p'ütic a jabix a uchben harina a yan u levadurajili, le'ec a c'asa, etel a sip'ili. 9 Pues te'i. In tz'iibtaj te'ex ichil a carta ti ma' a wet'octique'exoo' aj ma'su'taloo'o. 10 Aj ma'su'tal in tzicbaltaja, hermanojoo'. Ma' in tzicbaltaj a ca'ax macac yoc'olcab te'i a walacoo' u betic a ma 'su 'tala, wa a top jac'a, wa a walacoo' u xuuch'u, wa a walacoo' u c'ajsic a dios a betabiji. Ma' yan biqui a cuntale'ex yoc'olcab wa ma' ta wet'octique'exoo' a ca'ax macac abe' ma'ax tz'etz'eeque. 11 Jadi' in tz'iibtaj te'ex ti ma' a wet'octique'exoo' a mac a tan u chiitbil jabix hermano wa u cüxtaj u sip'il jabix aj ma'su'tal, wa jac', wa walac u c'ajsic a dios a betabi, wa walac u pulic u t'an ti c'as, wa walac u caalül, wa walac u xuuch'. Ma' a beele'ex a wet'octoo' ma'ax ti janal xan. 12 ¿C'u' in yanil ca' in wiloo' u sip'il a ca'ax macac yoc'olcaba? C'u' betiqui, tz'abi to'on ca' ti tz'a'oo' u sip'il a hermanojo. 13 Ti'i Dios acuenta abe'e, le'ec u yilbil u sip'il a ca'ax macac yoc'olcaba. Joc'se'ex abe' a c'ac'as winic ta yaame'ex u men te'ex a cuenta abe'e.

1 Corintios 6

1 Pues te'i. Uchac u cüxtic u sip'il jun tuul a hermano ti'i ulaac' a hermanojo. ¿C'u' ca'a ma' saac u benes a hermano abe' tu taan a ma' hermano u yila' u sip'il? ¿C'u' ca'a ma' tan u bensic ala'i tu taanoo' a hermanojo? Te'i cuchi u yilbil u sip'il. 2 ¿Ma' wa a weele'ex? Le'ec boon tuulo'on a hermanojo, bel u ca'a tz'abül ti yanil ca' ti wiloo' u sip'il a cristiano yoc'olcaba. Wa ino'on bel ti ca'a ti wiloo' u sip'il a yoc'olcaba, ¿ma' wa jede'eque'ex a paatal a wilic a tz'etz'eec a sip'il abe' ta yaame'exe? 3 ¿Ma' wa a weele'ex ti bel xan ti ca'a ti wiloo' u sip'il u yaj xa'num a Dios ti ca'ana, le'ec boon tuul u cüxtajoo' u sip'il? ¿Uxtun a sip'il yoc'ol c'u'ac yoc'olcaba? Mas jede'ec cuchi ti wilic a jabix abe'e. 4 Le'ec ca' u cüxte u sip'il tu bajil a hermanojo, ¿c'u' ca'a tan u yaalbül u sip'il ti'ijoo' a ma' hermanojo, le'ec a ma' nooch u wichil u meyaj tu yaamoo' a hermanojo? 5 Sudaque'ex cuchi etel c'u' in wadaja. ¿Ma' wa yan ma'ax jun tuul ta yaame'ex a chucul u na'at u yiloo' u sip'il a hermano tu bajili? 6 Jun tuul a hermanojo, tan u tz'eec ca' ilbic u sip'il ulaac' a hermanojo. Ma' jadi' abe'e, tan u tz'eec ca' ilbic u sip'il u menoo' a ma' hermanojo. 7 Top ma' qui' ti tane'ex a tz'eec ca' ilbic u sip'il jun tuulac a hermanojo. ¿C'u' ca'a ma' tane'ex a p'ütic ca' joboc chen ti baalo' ca'ax betabi a yaj te'exe? ¿C'u' ca'a ma' tane'ex a p'ütic ti xuuch'bi te'ex? 8 Ma' ilic toj tane'ex a betiqui. Tane'ex ilic acho', y tane'ex ilic a xuuch' ti'i ilic a wet-hermanojil. 9 ¿Ma' wa a weele'ex ti ma' tu yocol tu cuenta Dios a ma' tojoo' u na'ata? Ma' a tusique'ex a bajil. Ma' tu yocol tu cuenta a Dios aj ma'su'taloo'i. Ma'ax tu yocoloo' a walacoo' u c'ajsic a dios a betabiji. Ma'ax tu yocoloo' a walacoo' u cüjtal etel a ca'ax macaqui. Ma'ax tu yocoloo' a walacoo' u tz'eec u yetwiniquil ti jabix u yütani. 10 Ma'ax tu yocoloo' tu cuenta a Dios aj xuuch'u, ma'ax le'ecoo' a top jac'oo'o, ma'ax le'ecoo' aj caalülü, ma'ax le'ecoo' a walacoo' u pulic u t'an ti c'as, ma'ax le'ecoo' a walacoo' u xuuch' etel tus. 11 Yan ta yaame'ex u betajoo' ti baalo' ti ma'ax to u c'üm-ooltoo' a Cristojo. C'u' betiqui, le'ec ca' a c'üm-ooltaje'ex a Noochtzil a Jesucristo etel u Püsüc'al a Dioso, sa'tesabi a sip'ile'ex. P'aate'ex ti'ije'ex Dios. Ilbe'ex ti toje'ex a na'at n men Dios. 12 Pues te'i. Jede'ec u paatal in betic tulacal a c'u' in c'ati in bete'. C'u' betiqui, ma' yan u qui'il tulacal a c'u'aca. Jede'ec u paatal in betic tulacal a c'u' in c'ati in bete', pero ma' tin cho'ic in bajil in bete' a c'u' a ma' qui' tu c'axül ten a bel u cu ti'alteene. 13 Jaj ti betabi a janal ti'i u beel ichil u nüc' a maca. Jaj ilic ti betabi u nüc' ti'i u cuuchil u janal. Le'ec a janal etel u nüc' a maca, bel u ca'a jobsabül u men a Dioso. C'u' betiqui, ma' jaj ti betabi a mac ti'i ca' cüjlac etel a ca'ax macaqui. Betabi a mac ti'i ca' u tz'oques a Noochtzili. A Noochtzili, u c'ati u tücaa'te a maca. 14 Le'ec a Dioso, u ca' cuxquintaj a Noochtzili. Bel ilic u cu ca' cuxquinto'on etel ilic u muc'. 15 Pues te'i. Wa cuchi ca' xiquen ti cüjtal etel a c'ac'as ix ch'upu, bel cuchi in quin tz'aa' in bajil ti jun tuul iliquen etel. ¿Ma' wa a weele'ex ti le'ec ino'ono, jabixo'on u büq'uel a Cristojo? Ti baalo'o, joc'ol u ca'a cuchi jabix jun tuul ilic tu bajil u büq'uel a Cristo etel a c'ac'as ix ch'upu. Top ma' qui' ca' ti bete' a jabix abe'e. 16 ¿Ma' wa a weele'ex ti le'ec a winic a bini etel a c'ac'as ix ch'upu, joq'ui ti'i ti jun tuul ilic tu bajil a ca' tuulu? Baalo' ilic ti tz'iiba'an: —Le'ec a ca' tuulu, joq'ui ti jun tuul ilic tu bajil,— cu t'an a t'an a tz'iiba'an yoc'ol a winic etel u yütana. 17 C'u' betiqui, le'ec a mac a ca' u c'üm-oolte a Noochtzili, joq'ui ti'i ti jun p'eel ilic u püsüc'al etel a Noochtzili. 18 Ma' a cüjtale'ex etel a ca'ax macaca. Xooyte'ex a sip'il abe' jabix cuchi tane'ex a puutz'ul tu taan. Tulacal a boon u chucaan a sip'il a walac u cüxtic a maca, tan u cüxtic u sip'il etel ulaac' a maca. C'u' betic ca' cüjlac etel a ca'ax macaca, u cüxtaj u sip'il etel ilic u bajil. 19 ¿Ma' wa a weele'ex ti le'ec inche'exe, le'ec u yotoch u Püsüc'al a Dios a que'en ichile'ex a püsüc'al. Tz'abi to'on ala'i u men a Dioso. Ino'ono, ma' ca' to'on tiqui bajili. 20 Ac q'uexa'ano'on tun ti co'oj, mentücü, tulacale'ex a wool ye'e'ex etel c'u' a tane'ex a betic ti qui' u na'at a Dioso. Bete'ex abe'e, u men ti'ije'ex Dios a büq'uele'ex tac etel a püsüc'ale'ex.

1 Corintios 7

1 Pues te'i. Aleebe bel in quin nuucte c'u' a tz'iibtaje'ex tene. Qui' cuchi ti ma' u cüxtic u yütan a winiqui. 2 C'u' betiqui, top yan a c'aca'as cüjtala. Chen u men abe'e, mas qui' ca' yanac u yütan jujun tuul a winiqui. Masqui' ca' yanac u yicham jujun tuul ix ch'upu. 3 Le'ec a ichamtzili, yan u cüjtal etel u yütan u men u yütan ta wichi. Baalo' ilic a ütantzili, yan u cüjtal etel u yicham u men u yicham ta wichi. 4 Yan u cüjtal ti baalo' u men le'ec a ütantzili, ma' ca' tan u tücaa'tic u bajil tu junali. Yan tun u yumil, le'ec u yicham. Baalo' ilic a ichamtzili, ma' ca' tan u tücaa'tic u bajil tu junali. Yan tun u yumil, le'ec u yütan. 5 Ma' qui' u yadicoo' a ma' tu bajiloo'. Jabix ilic ti walac u p'ütbül a janal ti tan u suq'uin, uchac baalo' ilic tanoo' u tuclic u bete' a winic etel u yütan yoc'oloo' u cüjtal tu bajil ti'i ca' paatacoo' u mas t'an etel a Dioso. Uchac qui' wa jumbeloo' u yool u bete', pero ma' ti yaab q'uin, u men Dios u tz'aj ca' cüjlacoo' tu bajil. Wa ma'a, uchac u yaaltabül emsabüloo' u yool u men a quisin u men ma' tanoo' u cününtic u bajil ti qui'. 6 Ma' tan in wadic te'ex ti yan a betique'ex ti baalo'i. Chen tan in wadic te'ex ti ma' c'as a betique'ex ti baalo'o. 7 Tin tuclic inene, mas qui' cuchi ca' culacoo' tulacal ti ma' yanoo' u yütan jabix ilic inene. C'u' betiqui, jujumpaay u patalil a tz'abi ti'i a jujun tuul u men a Dioso. 8 Pues te'i. ¿Uxtun a ma' yanacoo' u yütan wa ma' yanacoo' u yicham wa ix ma'ichamoo'o? Tin t'an inene, qui' ca' culacoo' ti baalo'. Baalo' ilic ti que'enen inene. 9 C'u' betic wa ma' tu paataloo' u cününtoo' u bajil ti qui'i, mas toj ca' u cüxtoo' u yütan y u yicham. Ma' qui' ca' culacoo' tu junal wa que'enoo' u yool u cüxte. 10 Pues te'i. ¿Uxtun a yan u yicham wa u yütan? Tan in wadic te'ex c'u' u yadaj a Noochtzili. Le'ec a ütantzili, ma' qui' u p'ütic u yicham. 11 C'u' betic wa ca' u p'ütü'ü, yan u cuntal ti ma' yan u yicham. Wa ma' qui' tuwich u cuntal ti baalo'o, yan u yusc'al tu pach etel u yicham. Le'ec a ichamtzili, ma' qui' ca' u p'ütü' u yütan ilic xan. 12 Pues te'i. Ma' yan a aalbi biq'uin ado' u men a Noochtzil yoc'ol a bel to in quin wadü'ü, pero baala' in t'an inen ti'ijoo' u chucaan a cristianojo. Uchac yan a hermano jun tuulac a ma' u c'üm-oolte a Noochtzil u yütana. Wa qui' tu wich u yütan u cuntal etel u yicham abe'e, ma' qui' ca' u p'ütü' u yütan. 13 Uchac yan jun tuulac ix hermana a ma' u c'üm-oolte a Noochtzil u yicham. Wa qui' tu wich u yicham u cuntal etel u yütan abe'e, ma' qui' ca' u p'ütü' u yicham. 14 Chen u men u c'üm-ooltaj a Cristo u yütana, p'aati jabix cuchi ti'i ilic Dios u yicham. Baalo' ilic a winic u c'üm-ooltaj a Cristojo. P'aati jabix cuchi ti'i ilic Dios u yütan. Wa cuchi ma' baalo' ti yan, ma' cuchi ti'i Dios u mejenoo' ala'oo'. C'u' betic aleebe, ti'ijoo' Dios. 15 Pues te'i. Le'ec a ichamtzil wa a ütantzil a ma' u c'üm-ooltaj a Dioso, uchac u c'atiintic u p'ütic u yet'oc a hermanojo. Yan u cha'bül u p'ütic. Wa ma' u c'ati cuntal a ma' hermanojo, ma' yan u leyil ca' culac a hermano etele, wa ix ch'up wa winic. Le'ec boon tuulo'on a hermanojo, püybo'on u men Dios ti'i ca' jetz'lac ti wool, mentücü, yan ti cha'ic u beel a ma' hermano abe' wa baalo' u c'ati. 16 Ma' a weel. Uchac ta woc'lal u c'üm-ooltic a Cristo a wicham. Ma'ax inchech hermano, ma' a weel. Uchac ta woc'lal u c'üm-ooltic a Cristo a wütan. 17 Pues te'i. Tulacal a boon tuul a tanoo' u c'üm-ooltic a Noochtzili, yan u beticoo' jabix u c'ati a Noochtzili. Jabix ilic ti que'enoo' le'ec ti püyboo' u men a Dioso, wa yan u yütan wa uyicham wa ma'a, baalo' ilic ti yanoo' u cuntaloo'. Le'ec abe' a t'an a walac in wadic ti'ijoo' tulacal a boon muuch' a hermanojo. 18 Uchac yan a mac ta yaame'ex a ac yan tun u p'is a circuncision tuwich u yot'el le'ec ti püybi u men Dios ca' u c'üm-oolte a Cristojo. Ma' qui' ca' u yaalte u joq'ues u p'is a circuncision abe'e. Le'ec mac a ma' yan u p'is a circuncision tuwich u yot'el ti püybi u men a Dioso, ma' qui' ca' u yaalte u c'ümü' u p'is a circuncisiono. 19 Ma' yan u c'abeetil u p'is a circuncision wa a c'ümaje'ex wa ma' a c'ümaje'ex. Jadi' c'abeet a tz'ocse'ex u t'an a Dioso. 20 Tulacal a maca, yan u cuntal jabix ilic ti que'en le'ec ti püybi u men a Dioso. 21 Ca'ax q'uexbil mozojech le'ec ti püybeech u men Dios ca' a c'üm-ooltaj a Cristojo, ma' a top tuclic abe'e. C'u' betiqui, wa ca' yanac biqui ca' joc'oquech tu qui'il etel mac u q'uexajeche, joq'uen. 22 Le'ec mac a yan tun u yumil ti püybi u men Dios ca' u c'üm-ooltaj a Noochtzili, ma'ax c'u'i u men joc'sabi tu c'ü' a quisini. Le'ec mac a ma' yan u yumil ti püybi u men a Dioso, oqui a Cristo ti'i u yumil ca' u bete' u meyaj. 23 Ac q'uexa'ano'on tun ti co'oj u men a Cristo le'ec ti u c'ümaj a yaj tiqui woc'lala. Ma' a cha'ique'ex u jelbel a qui'il na'at u menoo' a cristianojo. 24 Hermanoje'ex, u men baalo' ti yan, yan a cuntale'ex jabix ilic ti que'ene'ex le'ec ti püybe'ex u men Dios ca' a c'üm-ooltaje'ex a Noochtzili. Qui' tun ti que'ene'ex etel a Dioso. 25 Pues te'i. ¿Uxtun ix chu' a ma' yan u yichama, wa ch'ajom a ma' yan u yütana? Ma' aalbi ten ma'ax c'u'i yoc'ol abe' u men a Dioso. Jede'ec in wadic te'ex in tucul yoc'ol a jabix abe'e. A weele'ex ti toj in t'an u men ch'a'bi inwotzilil u men a Noochtzili. 26 Tin tucul inene, u men a boon a yaj a yan aleebe, mas qui' cuchi ca' culac a mac jabix ilic ti que'en. 27 Wa yan a wütana, ma' a p'ütic. Wa ma' yan a wütana, ma' a beel a cüxte. 28 C'u' betiqui, wa ca' a cüxte a wütana, ma' tan a cüxtic a sip'ili. Wa ca' u cüxte u yicham jun tuul ix chu'u, ma' tan u cüxtic u sip'ili. C'u' betiqui, le'ec a tanoo' u cüxtic u yütan wa n yichama, beloo' u cu c'ümü' a mas yaj yoc'olcab tuwich a yaj a tanoo' u c'ümic a ma' u cüxtajoo' u yütan wa u yicham. Ma' in c'ati cuch