The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ

Mateo 1

1 Aperu̶mu̶ pa'isina Jesucristo aipãi paasina mamire ku̶aju̶ tochasi'ea'me ie. Davina'me Abraham repau̶ aipãi paniasome. 2 Abraham mamaku̶ Isaac paniasomu̶. Isaac mamaku̶ Jacob paniasomu̶. Jacob mamachĩi Judana'me repau̶ cho'jechĩi paniasome. 3 Judá mamachĩi Farena'me Zara paniasome. Repana pu̶ka'ko Tamar paniasomo. Fares mamaku̶ Esrom paniasomu̶. Esrom mamaku̶ Aram paniasomu̶. 4 Aram mamaku̶ Aminadab paniasomu̶. Aminadab mamaku̶ Naasón paniasomu̶. Naasón mamaku̶ Salmón paniasomu̶. 5 Salmón mamaku̶ Booz paniasomu̶. Pu̶ka'ko Rahab paniasomo. Booz mamaku̶ Obed paniasomu̶. Pu̶ka'ko Rut paniasomo. Obed mamaku̶ Isaí paniasomu̶. 6 Isaí mamaku̶ David paniasomu̶, pãi jainu̶kore chũ̶'u̶si'ku̶. David mamaku̶ Salomón paniasomu̶. Repau̶ pu̶ka'ko chuenisõsi'ku̶ Urías rũ̶jo paniasomo. 7 Salomón mamaku̶ Roboam paniasomu̶. Roboam mamaku̶ Abías paniasomu̶. Abías mamaku̶ Asa paniasomu̶. 8 Asa mamaku̶ Josafat paniasomu̶. Josafat mamaku̶ Joram paniasomu̶. Joram mamaku̶ Uzías paniasomu̶. 9 Uzías mamaku̶ Jotam paniasomu̶. Jotam mamaku̶ Acaz paniasomu̶. Acaz mamaku̶ Ezequías paniasomu̶. 10 Ezequías mamaku̶ Manasés paniasomu̶. Manasés mamaku̶ Amón paniasomu̶. Amón mamaku̶ Josías paniasomu̶. 11 Josías mamachĩi Jeconíana'me repau̶ cho'jechĩi pa'iru̶mu̶na Babilonia cheja cana sani Israelpãi chẽa repana pa'ichejana sasõasome. 12 Repanare sasõsiru̶mu̶ pa'isina Jesús aipãi mamia'me ie: Jeconías mamaku̶ Salatiel paniasomu̶. Salatiel mamaku̶ Zorobabel paniasomu̶. 13 Zorobabel mamaku̶ Abiud paniasomu̶. Abiud mamaku̶ Eliaquim paniasomu̶. Eliaquim mamaku̶ Azor paniasomu̶. 14 Azor mamaku̶ Sadoc paniasomu̶. Sadoc mamaku̶ Aquim paniasomu̶. Aquim mamaku̶ Eliud paniasomu̶. 15 Eliud mamaku̶ Eleazar paniasomu̶. Eleazar mamaku̶ Matán paniasomu̶. Matán mamaku̶ Jacob paniasomu̶. 16 Jacob mamaku̶ José paniasomu̶, María ũ̶ju̶ pa'isi'ku̶. Repao María, Jesús, pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶a'ku̶ chini Dios Raosi'ku̶ chiicojñoku̶ pu̶ka'ko paniasomo. 17 Abraham pa'iru̶mu̶pi David pa'iru̶mu̶jatu̶'ka repau̶ Abraham jojosina catorcerepana paaju̶ saniasome. Ũcuachi'a David pa'iru̶mu̶pi Israelpãi Babilonia cheja chẽa sacojñoru̶mu̶jatu̶'ka David jojosina catorcerepana paaju̶ saniasome. Ũcuachi'a Israelpãi repana Babilonia cheja chẽa sacojñoru̶mu̶pi Dios Raosi'ku̶ Cristo'te jñaaru̶mu̶jatu̶'ka repana paasina catorcerepana paaju̶ saniasome. 18 Jesucristo'te jñaasi'e ija'cheasomu̶: María repau̶ pu̶ka'ko Josere pasa chiikojeko so'opi paniasomo. Jã'ata'ni repana chuta'a veja kueñe pa'imaru̶mu̶na María te'eo pa'ikoji Dios Rekochoji jo'kau̶na chĩi su̶niasomo. 19 Repaoji chĩi su̶nisõona José repao'te paara chiiku̶ re'oku̶jeku̶, “Pãipi repao chĩi su̶'isi'e asa cu'ache i'kajanaa'me repao'te”, chini cuasa cheku̶nare pãi ku̶a jñauma'ñe repao'te rope'e jo'kasõu̶ache cuasaasomu̶. 20 Jã'aja'ñe cho'ora chini cuasaku̶ta'ni repau̶ u̶okãisiru̶mu̶na ángel, Dios raosi'ku̶ rani ija'che i'kaasomu̶ repau̶'te: —José, David jojosi'ku̶, María'te paavaju̶chu̶ma'ñe veja paajũ̶'u̶. Repao su̶'ipu̶ chĩipu̶ Dios Rekochoji jo'kau̶na su̶'imo repao. 21 Chĩiva'u̶re u̶mu̶va'u̶ni paaja'mo repao. Repao María chĩiva'u̶re jñaasiru̶mu̶ Jesure ve'ojũ̶'u̶ repava'u̶re. Pãi cu'ache cho'osi'e jũni ro'ikaijau̶jeku̶ jã'aja'ñe ve'eja'mu̶ repau̶ —chiniasomu̶ ángel repau̶'te. 22 Peore jã'a Diopi i'kau̶na aperu̶mu̶ Repau̶ chu̶'o ku̶asi'ku̶ ku̶aku̶ tocha jo'kasi'epi ũcuarepa ti'jñesi'ku̶a'mu̶. 23 Ija'che chiimu̶ repau̶ ku̶aku̶ tocha jo'kasi'e: Romichĩio u̶mu̶u̶'terejẽ'e ja'me kãima'kopi chĩi su̶ni, chĩiva'u̶re u̶mu̶va'u̶ni paaja'mo. Repava'u̶re pãi, Emanuelre ve'ojanaa'me, chiimu̶. (“Emanuel” chiiche “Dios maina'me pa'imu̶” chiimu̶.) 24 Ũcuaru̶mu̶ José repau̶ kãni vu̶isiru̶mu̶ ángel Dios raocojñosi'ku̶ chũ̶'u̶ jo'kasi'e cho'oku̶, María'te paara chini vejaasomu̶. 25 Jã'ata'ni repana vejasiru̶mu̶, chĩiva'u̶re jñaañejatu̶'ka ja'me kãima'ñe paniasome. Repau̶ rũ̶jo chĩiva'u̶re jñaasiru̶mu̶ José ángel repau̶'te ra ku̶asi'ere mami, Jesure ve'oasomu̶ repava'u̶re.

Mateo 2

1 Herodes chũ̶'u̶ru̶mu̶na Judea cheja cajoopona Belén vu̶'ejoopona jñaasiva'u̶asomu̶ Jesús. Reparu̶mu̶ vañu̶u̶ji ũ̶su̶u̶ mu̶ikã'kore pa'iu̶na u̶mu̶pãi repakã'ko pa'ina ma'jñoko pa'iche che'chenajeju̶ ña masi, Jerusalén vu̶'ejoopona so'opi raniasome. 2 Rani tĩ'a repacheja pa'inare ija'che sẽniasaasome repana: —Chĩiva'u̶, chura jñaasiva'u̶ judíopãi chũ̶'u̶java'u̶, ¿jeechejare pa'iku̶? Repau̶'te jñaasi'ere ku̶aku̶ ũ̶su̶u̶ mu̶ikã'kore pa'iu̶na vañu̶u̶'te ñasinajeju̶ repava'u̶ni ro're pu̶u̶ ñu'iju̶ pojoñu chini ku'eme chu̶ku̶na —chiniasome repana. 3 Herodes repacheja chũ̶'u̶ku̶ repana i'kasi'ere cheku̶napi ku̶arena asa, ru̶a cuasaasomu̶. Jerusalén vu̶'ejoopo cana ũcuaja'che ũcuanu̶ko asa, ru̶a cuasaasome. 4 Ũcuaru̶mu̶ Herodes jã'aja'ñe asa, cuasaku̶ judío phairipãi chũ̶'u̶nana'me judíopãi che'chonare repau̶ pa'ivu̶'ena rani chi'ia'ju̶ chini chũ̶'u̶asomu̶. Rani chi'irena repanare, —Pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶a'ku̶ chini Dios Raojau̶, ¿jeechejana repau̶'te chĩire jñaajanaa'ñe? —chiiu̶ sẽniasaasomu̶ repau̶. 5 Chiku̶na i'kaasome repana repau̶'te. —Judea cheja cajoopona Belén vu̶'ejoopona jñaajau̶asomu̶ repau̶. Aperu̶mu̶ Dios chu̶'o ku̶asi'ku̶ repau̶'te jñaajachejare ku̶aku̶ tocha jo'kasi'e ija'che ku̶amu̶: 6 Mu̶sanu̶kona Judea cheja cajoopo Belén vu̶'ejoopo cana, “Ʉjajoopo, pa'ipãi pa'ijoopo pa'imanaa'me mai”, chiimanejũ̶'u̶. Mu̶sanu̶kona pa'ijoopo cajacojñojau̶ Israelpãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶ja'mu̶. Ũcuau̶ji chu̶'u̶ neenare Israelpãi mu̶sanu̶konare kuiraku̶ re'oja'che chũ̶'u̶ku̶ pa'ija'mu̶, chiimu̶ —chiniasome repana. 7 Chitena asa Herodes, vañu̶u̶ pa'isiru̶mu̶re masira chini ma'jñoko pa'iche che'chenare rope'e soni rao, —Repau̶ vañu̶u̶, ¿jeejaru̶mu̶na paku̶? —chiku̶na repau̶'te ku̶aasome repana. 8 Ku̶arena asa repanare ija'che i'kaku̶ Belén vu̶'ejoopona saoasomu̶ repau̶:— Belén vu̶'ejoopona sani repau̶ chĩiva'u̶ pa'iche peore sẽniasajaijũ̶'u̶. Repava'u̶re ku'e jñaani ra ku̶ajũ̶'u̶ chu̶'u̶re. Chu̶'u̶ ũcuaja'che repava'u̶re sani ro're ñu'iu̶ pojora chiimu̶ —chiiu̶ joreasomu̶ repau̶. 9 Pãi chũ̶'u̶ku̶ji jã'aja'ñe i'kaku̶ chũ̶'u̶u̶na asa saniasome repana. Saiju̶na repana ũ̶su̶u̶ mu̶ikã'ko ñasi'ku̶ vañu̶u̶ jo'e pa'iu̶ repana saima'a sẽ'sevu̶ji charo saniasomu̶. Saiu̶ chĩiva'u̶ ũhivu̶'e sẽ'sevu̶na canu̶kaasomu̶ repau̶. 10 Vañu̶u̶ canu̶kache ña ru̶a pojoasome repana. 11 Jã'aja'ñe canu̶kau̶na ña ũcuavu̶'ena kaka chĩiva'u̶na'me pu̶ka'ko María'te ñaasome repana. Repava'u̶re ña ro're ñu'iju̶ pojoasome repana repau̶'te. Pojocuha repana rasi'e cãjovu̶ã vata pachokurina'me sũkima'ñana'me cheku̶ñu̶ãquee ma'ña ĩsiasome repana repava'u̶re chĩiva'u̶re. 12 Repava'u̶re ñacuha pa'iju̶ repana u̶okãitona Dios i'kasi'e ija'che chiiche'te asaasome repana, “Herodes pa'icheja saima'ñe tĩima'api co'ijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona”, chiiche'te. Asa repacheja saima'ñe tĩima'api repana pa'ichejana co'isõasome repana. 13 Ma'jñoko pa'iche che'chena sanisõsiru̶mu̶na Dios neeku̶ ángel Josere repau̶ u̶okãisiru̶mu̶na rani ija'che i'kaasomu̶: —Vu̶ni mu̶'u̶ jojava'u̶na'me pu̶ka'kore Egipto chejana pesa sajũ̶'u̶. Herodes mu̶'u̶ jojava'u̶re vanisõñe'te chũ̶'u̶ra chini ku'eja'mu̶. Jã'ajeku̶na sani chu̶'u̶ mu̶'u̶re, “Co'ijũ̶'u̶”, chiiru̶mu̶jatu̶'ka pa'ijũ̶'u̶ repacheja —chiniasomu̶ ángel repau̶'te. 14 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa José vu̶ni ũcuañamipi repau̶ jojava'u̶na'me pu̶ka'kore saku̶ Egipto chejana sanisõasomu̶. 15 Sani Herodes jũnisõsiru̶mu̶jatu̶'ka repacheja paniasome repana. Jã'aja'ñe cho'orena Dios chu̶'o aperu̶mu̶ ku̶asi'ku̶ tocha jo'kasi'epi ija'che ku̶acheji ũcuarepa ti'jñecuhasi'ku̶a'mu̶, “Chu̶'u̶ chĩire Egipto cheja pa'iku̶ni raau̶ chini soimu̶ chu̶'u̶”, chiicheji. 16 Ũcuaru̶mu̶ Herodes ma'jñoko pa'iche che'chena repau̶'te joreju̶ tĩima'api co'isõsi'ere asa ru̶a pe'ruku̶, repana ñasi'e ku̶asi'ere jo'e cuasa, “Chura repau̶ chĩi ka'chaũ̶su̶ru̶mu̶ panicuhamu̶ ie”, chini cuasa Belén vu̶'ejoopona'me ũcuajoopo kueñe pa'ichejña cava'nare chĩiva'nare u̶mu̶chĩiva'narechi'a te'eka'chapaũ̶su̶ru̶mu̶ pa'iva'nana'me na'a cho'je pa'iva'nare ũcuanu̶kore vanisõñe chũ̶'u̶asomu̶. 17 Repau̶ji jã'aja'ñe cho'ou̶na aperu̶mu̶ Dios chu̶'o ku̶asi'ku̶ Jeremías ija'che chiiche tocha jo'kasi'epi ũcuarepa ti'jñecuhaasomu̶: 18 Ramá cheja pa'ina ota oiche ru̶a asoasomu̶. Raquelpi, repao mamachĩipi chuenisõrena oio paniasomo repa. Repaoji cuhaa'ko chini pãi, “Oimanejũ̶'u̶”, chinite'easome repao'te. Jã'ata'ni ũcua cuhama'ñe oniasomo repao mamachĩipi chuenisõrena, chiicheji. 19 Na'a pa'isiru̶mu̶ Herodes jũnisõsiru̶mu̶na Josere Egipto cheja pa'iku̶ni repau̶ u̶okãisiru̶mu̶na Dios neeku̶ ángel rani ija'che i'kaasomu̶ repau̶'te: 20 —Vu̶ni mu̶'u̶ jojava'u̶na'me pu̶ka'kore saku̶ Israel chejana jo'e co'ijũ̶'u̶. Mu̶'u̶ jojava'u̶re vanisõñu chiisina jũnisõcuhasinaa'me —chiniasomu̶ ángel repau̶'te. 21 Ũcuaru̶mu̶ José jã'aja'ñe i'kau̶na asa vu̶ni chĩiva'u̶na'me pu̶ka'kore Israel chejana saasomu̶. 22 Jã'ata'ni José Herodes mamaku̶ji Arquelaopi Judea cheja canani chũ̶'u̶a'ku̶ chini jo'kacojñosi'ere asa Judea cheja saivaju̶chu̶asomu̶. Ũcuaja'che repau̶ u̶okãisiru̶mu̶ asa masisi'e Diopi, “Judea cheja saimanejũ̶'u̶”, chiisi'ejeku̶na Galilea chejana saniasomu̶ repau̶. 23 Repacheja sani tĩ'a Nazaret vu̶'ejoopo'te paniasomu̶ repau̶. Jã'aja'ñe cho'orena aperu̶mu̶ Dios chu̶'o ku̶asina ku̶aju̶ tocha jo'kasi'epi ija'che chiicheji ũcuarepa ti'jñecuhaasomu̶, “Dios Raosi'ku̶re, ‘Nazaret vu̶'ejoopo caku̶a'mu̶ iku̶’, chiijanaa'me pãi”, chiicheji.

Mateo 3

1 Reparu̶mu̶ Juan Pãi Okoro'veku̶ Judea cheja cachejare pãi peochejare sani pa'iu̶ pãipi repau̶ni sani chi'irena Dios chu̶'ore ija'che chiiu̶ chu̶'vaasomu̶: —Mu̶sanu̶kona cu'ache cho'oche ũhasõ mama cuasajũ̶'u̶. Dios Raosi'ku̶ pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶pi'ramu̶ —chiniasomu̶ repau̶. 3 Aperu̶mu̶ Dios chu̶'o ku̶asi'ku̶ Isaías repau̶ Juan cho'ojachere ku̶aku̶ ija'che i'kaku̶ tocha jo'kaasomu̶: Pãiu̶ pãi peochejare sani pa'iu̶ pãipi repau̶ni saito u̶jachu̶'opi ija'che i'kaku̶ chu̶'vaja'mu̶: “Maire Paaku̶ tĩ'api'ramu̶. Repau̶ni cha'aju̶ mu̶sanu̶kona rekoñoã ma'a rũhiñe pa'ima'a care'vacheja'che re'ojarekoñoã care'vaju̶ pa'ijũ̶'u̶”, chiija'mu̶, chiiche tocha jo'kaasomu̶ repau̶. 4 Repau̶ Juan ju'ikãa camello rañapi cho'osikãa paniasomu̶. Corejakãa va'i ca'ni kãare tũ̶niasomu̶ repau̶. Ãu, pũ'suva'nana'me airo pũji ãiu̶ paniasomu̶ repau̶. 5 Ũcuaru̶mu̶ Jerusalén vu̶'ejoopo pa'ina repacheja Judea cheja canana'me Jordán chiacha kueñe cachejña cana jainu̶ko repau̶ chu̶'vachu̶'ore asañu chini saniasome. 6 Sani repau̶ chu̶'vache'te asa repana cu'ache cho'osi'ere Dioni ku̶arena Juan, Jordán chiachana okoro'veasomu̶ repanare. 7 Reparu̶mu̶ Juan fariseopãina'me saduceopãi repau̶ni okoro'vecojñoñu chini jainu̶ko satena ña ija'che i'kaasomu̶ repanare: —Mu̶sanu̶kona te'ena chuta'a cu'ache cho'oche ũhamanajeju̶ aña pa'icheja'che cu'ache pa'ime. “Maipi okoro'vecojñoru Dios maire cu'ache cho'omaneja'mu̶”, chini cuasaju̶ raime mu̶sanu̶kona. ¿Neepi che'chorena jã'aja'ñe cuasache mu̶sanu̶kona? 8 Mu̶sanu̶kona cu'ache cho'oche'te ũhasõ re'oja'che pa'iju̶ Dios chũ̶'u̶ñe'te cho'oju̶ pa'ijũ̶'u̶. Mu̶sanu̶konapi re'oja'che pa'ito cheku̶napi ñani, “Ina cu'ache cho'oche ũhasõsinajeju̶ re'oja'che pa'ime”, chiijanaa'me mu̶sanu̶konare. 9 Ija'che cuasacosome mu̶sanu̶kona: “Abraham jojosinaa'me mai. Jã'ajeku̶na Dios maire cu'ache cho'omaneja'mu̶”, chiiju̶ cuasacosome mu̶sanu̶kona. Jã'aja'ñe cuasamanejũ̶'u̶. Dios chũ̶'u̶ñe cho'oma'me mu̶sanu̶kona. Diore Repau̶ni cho'ou̶ato ira'karu̶ã catara'karu̶ãpi Abraham jojosinare cheku̶nare cho'ore'omu̶, Repau̶ chũ̶'u̶ñe cho'ojanare. 10 Sũkiñu̶ã ãiñe kũ̶iñu̶ãpi sãijapu̶ã kũ̶ima'to, “Cu'amu̶ iñu̶ã”, chini kueni u̶osõme pãi. Dios ũcuaja'che pãi cu'ache pa'inare cu'anajeju̶na vati toana saomu̶. 11 Chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare cu'ache cho'oche ũhasõsinare re'oja'che cho'okaiu̶ okopi okoro'vemu̶. Na'a pa'isiru̶mu̶ cheku̶ na'a ru̶a masiku̶ji rani pa'iu̶ na'a ru̶a re'oja'che cho'okaija'mu̶ mu̶sanu̶konare. Chu̶'u̶re na'a ru̶a masiku̶jeku̶na repau̶'te cuasa, vaju̶chu̶ku̶ pa'imu̶ chu̶'u̶. Na'a ru̶a masiku̶jeku̶ repau̶'te cuasanare Dios Rekocho'te ĩsija'mu̶ repau̶. Repau̶'te cuasamanareta'ni ũcuau̶ji chũ̶'u̶u̶na na'a pa'isiru̶mu̶na cu'ache ti'jñeja'mu̶. 12 Pãi trigo cho'oni po'te repacaã rũhikuanupu̶ chi'i ũhame. Repasu̶ota'ni u̶osõme. Na'a pa'isiru̶mu̶ Raijau̶ pãi ũcuanu̶kore chi'i trigo cho'ocheja'che cho'oku̶ cu'ache cho'oche ũhamanare vati toana chachamatoana saoja'mu̶. Cu'ache cho'oche ũhasõ repau̶'te cuasanareta'ni Pu̶ka'ku̶ pa'ichejana saja'mu̶ repau̶ —chiniasomu̶ Juan repanare pãi. 13 Ũcuaru̶mu̶ Jesús Galilea cheja pa'isi'ku̶pi Jordán chiachana Juan pa'ichejana saniasomu̶ repau̶ni okorocojñora chini. 14 Saku̶na Juan repau̶'te okore rocuheku̶ ija'che i'kaasomu̶: —Mu̶'u̶pi chu̶'u̶re okorokairu̶ja'iu̶ji chu̶'u̶ni rani, “Okorokaijũ̶'u̶ chu̶'u̶re”, chiimu̶. Mu̶'u̶pi chu̶'u̶ni rokaito na'a re'omu̶ —chiniasomu̶ repau̶. 15 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa repau̶'te ija'che i'kaasomu̶ repau̶: —Cho'ocuhemanejũ̶'u̶. Dios chũ̶'u̶ jo'kasi'e cho'oñu mai —chiniasomu̶ repau̶. Chiku̶na Juan, “Jau̶”, chini repau̶'te Jesure okoroasomu̶. 16 Ũcuaru̶mu̶ Jesús okorocojñocuha chiacha nu̶kasi'ku̶pi po'ore mani nu̶kaku̶na cu̶nau̶mu̶ teana re'ojau̶mu̶ care'o Dios Rekocho ũkupoja'iu̶ ũcuau̶ni cajeku̶na ñaasomu̶. 17 Dios Rekocho cajesiru̶mu̶ cu̶nau̶mu̶pi ija'che i'kache asoasomu̶: “Iku̶ chu̶'u̶ chĩi chu̶'u̶ oiu̶ paaku̶'mu̶. Ru̶a pojomu̶ chu̶'u̶ iku̶re”, chiiche asoasomu̶.

Mateo 4

1 Ũcuaru̶mu̶ Jesús Dios Rekochoji chũ̶'u̶u̶na pãi peochejana sanisõasomu̶. Sani pa'iu̶na vati ai repau̶ni cacu̶'ora chini cu'are chũ̶'u̶asomu̶. 2 Sani cuarentarepaumucujñana'me cuarentarepañami ãu ãima'ñe pa'iu̶na ãucuhaasomu̶ repau̶'te. 3 Ũcuaru̶mu̶ vati ai rani Jesuni cacu̶'ora chini ija'che i'kaasomu̶: —Mu̶'u̶pi Dios Mamarepaku̶ pani ipu̶ã catapu̶ã mini, pãpu̶ã caru̶ñojũ̶'u̶ —chiniasomu̶. 4 Chiku̶na Jesús ija'che sãiñe i'kaasomu̶ repau̶'te: —Dios chu̶'o aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'e ija'che ku̶amu̶: Pãipi chu̶'u̶rejẽ'e cuasama'ñe repana ãijañe ãuchi'a cuasaju̶ pa'ito cu'amu̶. Jã'achi'a cuasama'ñe chu̶'u̶ chu̶'o asa chẽa cho'oju̶ pani re'oja'che pa'ijanaa'me pãi, chiimu̶ —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te vatire. 5 Jã'a i'kacuhasiru̶mu̶ vati ai repau̶'te Jesure Dios neejoopo Jerusalén vu̶'ejoopona sa Dios vu̶'e sẽ'sevu̶na mu̶a ija'che i'kaasomu̶: —Dios chu̶'o aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'e ija'che ku̶amu̶: Dios, mu̶'u̶ni kuiraju̶ mu̶'u̶ tuã'ito repana jũ̶jñapi chẽaa'ju̶ chini, ángele'te raoja'mu̶, mu̶'u̶pi tuãni asi cho'omanea'ku̶ chini, chiimu̶. Jã'ajeku̶na mu̶'u̶pi Dios Mamarepaku̶ pani ichejapi chejana chã'ijũ̶'u̶. Dios i'kasi'epi ũcuarepa pa'ito ichejapi chãni asi cho'omaneja'mu̶ mu̶'u̶ —chiniasomu̶ vati ai. 7 Chiku̶na Jesús i'kaasomu̶. —Ũcuachi'a Dios chu̶'o aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'e ija'che ku̶amu̶: Chu̶'u̶ cho'omasiche'te rupu̶ ñañu chini sẽemanejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona pãi, chiimu̶ Dios —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te vati aire. 8 Jã'a cho'o pi'nisiru̶mu̶ vati ai repau̶'te Jesure cuhacho aikũtina ru̶a u̶mu̶ pa'ikũtina sa mu̶a teana te'eru̶mu̶ peore chejña pãi pa'ichejñana'me repachejña pa'imajñaru̶ã re'oja'chere ñoku̶ ija'che i'kaasomu̶: —Mu̶'u̶pi chu̶'u̶ni, “Peore masiku̶'mu̶ mu̶'u̶”, chiiu̶ ro're ñu'iu̶ pojoru mu̶'u̶ni peore ĩsija'mu̶ chu̶'u̶ ichejña —chiniasomu̶ vati. 10 Chiku̶na Jesús i'kaasomu̶ repau̶'te. —¡Vati ai, saijũ̶'u̶ mu̶'u̶! Dios chu̶'o tocha jo'kasi'e ija'che ku̶amu̶: Diore Pãi Ũcuanu̶kore Paaku̶'techi'a, “Peore masiku̶'mu̶ mu̶'u̶”, chiiju̶ cuasaju̶ pojoju̶ Repau̶ chũ̶'u̶ñechi'a cho'oju̶ pa'ijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona pãi, chiimu̶ —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te. 11 Jã'aja'ñe i'kau̶na vati ai Jesure jo'ka sanisõasomu̶. Repau̶ sanisõsiru̶mu̶ ángelepi rani kuiraasome repau̶'te. 12 Jã'a cho'ocuha repau̶ co'isiru̶mu̶ Jesús, Juan Pãi Okoro'vesi'ku̶re pãi chẽavu̶'e cuaosi'ere asa Galilea chejana saniasomu̶. 13 Repacheja cajoopona Nazaret vu̶'ejoopona sani ru̶a keeru̶mu̶ pa'ima'ñe chiara ru̶'tu̶va cajoopona Zabulonna'me Neftalí ve'ochejña cajoopona Capernaum vu̶'ejoopo'te pasa chini saniasomu̶ repau̶. 14 Jã'aja'ñe cho'ou̶na aperu̶mu̶ Dios chu̶'o ku̶asi'ku̶ Isaías tocha jo'kasi'epi ũcuarepa ti'jñesi'ku̶a'mu̶. 15 Galilea chiara ru̶'tu̶va pa'ichejñare Zabulón chejana'me Neftalí cheja ve'osichejñare judío peona jainu̶ko pa'ime. Chura Galilea cheja jã'aja'ñe ve'emu̶ repachejña. Jordán chiacha cheku̶kã'ko cacheja ũcuaja'che judío peona jainu̶ko pa'ime. 16 Ũcuachejñare pa'iju̶ chijacheja pa'inaja'ñe cu'ache pa'inapi miañe ñañeja'ñe chu̶'o re'oja'chere asaasome repana, re'oja'che pa'iche chu̶'vachu̶'ore. Ũcuaja'che cu'ache pa'inapi umucuse ñatau̶na miañe ñoñeja'ñere re'oja'che pa'iche'te asaasome repana, chiimu̶ Isaías tocha jo'kasi'e. 17 Repacheja saisiru̶mu̶pi vu̶a Jesús ija'che chiiu̶ pãire chu̶'vaku̶ paniasomu̶: —Mu̶sanu̶kona cu'ache cho'oche ũhasõ mama cuasajũ̶'u̶. Dios Raosi'ku̶ pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶pi'ramu̶ —chiiu̶ chu̶'vaasomu̶ repau̶. 18 Na'a pa'isiru̶mu̶ Jesús Galilea chiara ru̶'tu̶va'te ku'iu̶ Simonre cho'jeu̶ Andrena'me pa'iku̶ni ñaasomu̶. Repau̶ Simón cheke mami Pedro ve'emu̶. Va'i chonajeju̶ va'i choru̶ji chiara'te choju̶ paniasome repana. 19 Repanare ña Jesús ija'che i'kaasomu̶: —Chu̶'u̶ni ja'me ku'iju̶ chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe'te cho'oju̶ pa'ijũ̶'u̶. Va'i sani va'ire jñaa ranaa'me mu̶sanu̶kona. Chura chu̶'u̶pi cho'okaiu̶na sani pãire jñaa chu̶'u̶ni rakaiju̶ pa'ijũ̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare. 20 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa teana va'i choru̶ã jo'ka ũcuau̶na'me saniasome repana. 21 Jã'achejapi jo'e jmacheneru̶ sani Zebedeo chĩire Santiagona'me Juanre ñaasomu̶ repau̶. Pu̶ka'ku̶na'me choovu̶'te pa'iju̶ va'i choru̶ãre care'vaju̶ paniasome repana. Pa'iju̶na ña Jesús repanare, repau̶na'me saapu̶ chini soniasomu̶. 22 Soiu̶na asa, “Jau̶”, chini choovu̶na'me pu̶ka'ku̶re teana jo'ka ũcuau̶na'me saniasome repana Santiagona'me Juan. 23 Reparu̶mu̶ Jesús Galilea cheja si'achejña ku'iu̶ repacheja pa'ivu̶'ña judíopãi chi'ivu̶'ñana si'aru̶mu̶ kaka che'choku̶ ku'iu̶ pa'isi'ku̶a'mu̶. Ũcuachi'a pãi cu'ache cho'oche ũhasõsinare Dios chẽa paache'te chu̶'vaku̶ pãi si'ache ravu̶ jũ'inare vasoku̶ ca'nivu̶ã asiche si'ache jũ'inare vasoku̶ ku'iu̶ pa'isi'ku̶a'mu̶ repau̶. 24 Repau̶ cho'oche'te ñaju̶ pãipi si'aru̶mu̶ ku̶aju̶na asa Siria cheja si'achejña pa'ina pãi ravu̶ si'ache jũ'iva'nare, ca'nivu̶ã asiche si'ache jũ'inare, vati paanare, vẽ've ravu̶ paanana'me nu̶ka ku'imanare Jesuni saasome. Sarena Jesús repanare ũcuanu̶kore vasokaisi'ku̶a'mu̶. 25 Reparu̶mu̶ pãi ru̶a jainu̶ko Jesure ja'me ku'iju̶ pa'isinaa'me, Galilea cheja cana Decápolis cheja cajoopoã cana Jerusalén vu̶'ejoopo cana Judea cheja canana'me Jordán chiacha cheku̶kã'ko cana.

Mateo 5

1 Ũcuaru̶mu̶ Jesús pãipi jairepanu̶ko Repau̶ pa'ichejana chi'iju̶na ña aikũtina mu̶ni pu̶u̶si'ku̶a'mu̶. Mu̶ni ñu'iu̶na chu̶ku̶na repau̶ neenana'me repau̶'te chiinapi repau̶ ñu'ichejana mu̶ni chi'irena ũcuachejare ñu'iu̶ Dios chũ̶'u̶ñe cho'ona Repau̶ neena pa'iche'te che'choku̶ ija'che chu̶'vasi'ku̶a'mu̶ repau̶ chu̶ku̶na'te: 3 —Pãi Diore masi cuasamanata'ni Repau̶'te masi cuasañu chiito Diopi paaku̶ cho'okaija'mu̶ repanare. Ũcuau̶ji cho'okaiu̶na Repau̶ni masi cuasaju̶ jũnisõsiru̶mu̶ Repau̶ pa'ichejare ai sani pa'ijanaa'me repana. 4 ’Ũcuachi'a oiju̶ su̶mava'na pa'ina pãi, Diopi repana rekoñoãna chu̶rou̶na pojoju̶ pa'ijanaa'me. 5 ’Ũcuachi'a pãi cu'ache cho'ocojñonata'ni sãiñe cu'ache cho'omana Dios, “Ĩsija'mu̶ chu̶'u̶”, chiisichejare chejare ĩsiu̶na pojoju̶ pa'ijanaa'me. 6 ’Ũcuachi'a pãi Dios chũ̶'u̶ñe cho'oneena Ũcuau̶ji cho'okaiu̶na Repau̶ chũ̶'u̶ñe'te masi cho'oju̶ pojoju̶ pa'ijanaa'me. 7 ’Ũcuachi'a cheku̶nare ña oiju̶ re'oja'che cho'okaina pãi, Diopi ũcuaja'che repanani oiu̶ re'oja'che cho'okaiu̶na pojoju̶ pa'ijanaa'me. 8 ’Ũcuachi'a pãi repana rekoñoã cu'achejẽ'e cuasamana Diore ñajanaa'me. Diore ñajanajeju̶ pojoju̶ pa'ijanaa'me repana. 9 ’Ũcuachi'a cheku̶napi cavaju̶na ñani, “Cavamairo re'oja'che pa'ijũ̶'u̶”, chiinare pãi, “Chu̶'u̶ chĩia'me ina”, chiija'mu̶ Dios. Jã'ajeku̶na pojoju̶ pa'ijanaa'me repana. 10 ’Ũcuachi'a Dios chũ̶'u̶ñe'te cho'oju̶ cu'ache cho'ocojñona pãi, Dios neenajeju̶ Ũcuau̶ji cho'okaiu̶na pojoju̶ pa'ijanaa'me. 11 ’Pãi mu̶sanu̶konare chu̶'u̶ni cuasaju̶na ru̶a cu'ache i'kaju̶ cu'ache cho'ome. Ũcuachi'a mu̶sanu̶kona pa'iche'te cheku̶nare ku̶ani, “Cu'ache pa'inaa'me jã'ana”, chiiju̶ jorenaa'me repana, cheke si'ache na'a ru̶a cu'ache i'kaju̶. Chu̶'u̶ni cuasaju̶ cu'ache cho'ocojñonata'ni pojoju̶ pa'ijanaa'me mu̶sanu̶kona. 12 Na'a pa'isiru̶mu̶ Dios mu̶sanu̶konare Repau̶ pa'ichejana satena pa'iche re'oja'chere ĩsija'mu̶. Jã'ajeku̶na pojoju̶ pa'ijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Mu̶sanu̶konare iru̶mu̶ cu'ache cho'ocheja'che aperu̶mu̶ pa'isina pãi reparu̶mu̶ Dios chu̶'o ku̶asinare ũcuaja'che cu'ache cho'oasome —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te. 13 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te jo'e chu̶'vasi'ku̶a'mu̶. —Ũha sãija'iu̶ ru̶a re'omu̶. Mu̶sanu̶kona ũcuachi'a chu̶'u̶re cuasanajeju̶ re'oja'che pa'iju̶ ũhaja'ñe pa'ime icheja cheja. Jã'ata'ni ũhapi sãija'ñeji si'asõru, ¿je'se cho'ojanaa'ñe pãi, ũhapi sãijaau̶ chini? Jo'e sãija'ñe cho'ocu'amu̶ repa. Cu'aku̶na ve'sena sẽjoru pãi cheku̶napi ku'iju̶ cha'came repa ũha. 14 ’Ũcuachi'a chu̶'u̶re cuasanajeju̶ mu̶sanu̶konapi re'oja'che cho'oju̶na ñaju̶, pãi cheku̶na, “Diopi cho'okaiu̶na re'oja'che cho'ome ina”, chiiju̶ masime. Vu̶'ejoopo aikũti sẽ'sevu̶ pa'ijoopo ru̶a so'ña ñoñeja'ñe mu̶sanu̶konapi re'oja'che cho'oju̶ ñoju̶na ñaju̶, pãi cheku̶na, “Diopi cho'okaiu̶na re'oja'che pa'ime ina”, chiiju̶ masime. 15 Pãiu̶ u̶otu̶opu̶ chũ̶oni totoroji jao nu̶koma'mu̶. Jã'aja'ñe cho'oma'ñe u̶otu̶opu̶ chũ̶oni, “Chija'ito pãi ivu̶'e pa'ina ñamanejanaa'me”, chini cuasa, u̶mu̶na tu̶omu̶ re'oja'che miaku̶na repavu̶'e pa'inapi ũcuanu̶ko ñaa'ju̶ chini. 16 Mu̶sanu̶kona ũcuaja'che u̶otu̶opu̶ re'oja'che miañeja'ñe re'oja'che cho'oju̶ pa'ijũ̶'u̶, pãipi ña, “Diopi cho'okaiu̶na re'oja'che cho'onaa'me ina”, chiapu̶ chini —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 17 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te jo'e ija'che i'kaku̶ chu̶'vasi'ku̶a'mu̶: —Chu̶'u̶re ija'che cuasamanejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona: “ ‘Diopi chũ̶'u̶u̶na Moisés tocha jo'kasi'ena'me Repau̶ chu̶'o aperu̶mu̶ ku̶asina tocha jo'kasi'e ku̶ache'te cho'omanejũ̶'u̶’, chisa chini raisi'ku̶cosomu̶ iku̶ Jesús”, chiiju̶ cuasamanejũ̶'u̶ chu̶'u̶re. Jã'aja'ñe cho'oma'ñe repana chu̶'u̶ cho'ojachere ku̶aju̶ tocha jo'kasi'ere cho'ora chini raisi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶, mu̶sanu̶konapi ña chẽa ũcuaja'che cho'oju̶ paapu̶ chini. 18 Cu̶nau̶mu̶na'me cheja chuta'a si'amaru̶mu̶na repana tocha jo'kasi'e ku̶ache te'emakaru̶jẽ'e karama'ñe peore pa'ija'mu̶, repa ku̶ache peore ti'jñeru̶mu̶jatu̶'ka. Ũcuarepaa'me jã'a. 19 Jã'ajeku̶na pãiu̶ ũcuau̶aku̶ji repana chũ̶'u̶ jo'kasi'ere jachaku̶ peore cho'omau̶ cheku̶narejẽ'e, “Repana chũ̶'u̶ jo'kasi'e peore cho'oma'tojẽ'e re'omu̶”, chiiu̶ chu̶'vasi'ku̶re Dios, “Iku̶ chu̶'u̶ neeku̶ta'ni ru̶a vesu̶u̶'mu̶”, chiija'mu̶. Jã'ata'ni pãiu̶ ũcuau̶aku̶ji repana chũ̶'u̶ jo'kasi'ere jachama'ñe cho'oku̶ cheku̶nare ũcuaja'che, “Jachama'ñe cho'ojũ̶'u̶”, chiiu̶ chu̶'vasi'ku̶re Dios, “Iku̶ chu̶'u̶ neeku̶ ru̶a masiu̶'mu̶”, chiija'mu̶. 20 Mu̶sanu̶konapi repana chũ̶'u̶ jo'kasi'ere judíopãi che'chonana'me fariseopãire na'a ru̶a cho'omaneni Dios pa'icheja saimanejanaa'me —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 21 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te jo'e chu̶'vaku̶ ija'che che'chosi'ku̶a'mu̶: —Moisés mai aipãire aperu̶mu̶ chũ̶'u̶ku̶ tocha jo'kasi'e ku̶ache asanaa'me mu̶sanu̶kona. Ija'che ku̶amu̶ repa: Cheku̶nare vanisõmanejũ̶'u̶. Pãiu̶ ũcuau̶aku̶ji cheku̶re vanisõru repau̶'te ũcuachi'a sãiñe vanisõjũ̶'u̶, chiimu̶ repau̶ tocha jo'kasi'e. 22 Chu̶'u̶ta'ni, “Ija'che cho'ojũ̶'u̶”, chiiu̶ chũ̶'u̶mu̶ mu̶sanu̶konare: Pãiu̶ ũcuau̶aku̶ji repau̶'te ja'me pa'iku̶ni pe'rutojẽ'e pe'rusi'e ro'i cu'ache ti'jñeja'mu̶ repau̶'te. Ũcuachi'a pãiu̶ ũcuau̶aku̶ji repau̶'te ja'me pa'iku̶ni cu'ache i'kato pãi chũ̶'u̶na repau̶'te chẽajanaa'me, jo'e i'kamanea'ku̶ chini. Ũcuachi'a pãiu̶ ũcuau̶aku̶ji repau̶'te ja'me pa'iku̶ni, “Cu'aku̶jeku̶ vati toana sani uuku̶ pa'ija'mu̶ mu̶'u̶”, chiiku̶ ũcuau̶ji vati toana saocojñoja'mu̶. 23 ’Ũcuachi'a mu̶sanu̶konapi ũcuau̶aku̶ji te'eu̶ Diore ĩsimajñaru̶ãre Repau̶ni ĩsira chini saiku̶ji mu̶'u̶re cheku̶ pe'ruche'te cuasani mu̶'u̶ ĩsira chini samajñaru̶ã repamajñaru̶ã tu̶o u̶oko'a ti'jñeñena ũha charo mu̶'u̶re pe'ruku̶ni, “Jo'e sãiñe pe'ruma'ñe re'oja'che pañu mai”, chiijaijũ̶'u̶. Pe'rusi'e care'vajani Diore ĩsimajñaru̶ã tu̶o u̶oko'ana co'i, mu̶'u̶ raku̶ ũhasi'e churata'ni repamajñaru̶ã Diore ĩsijũ̶'u̶. 25 ’Cheku̶ru̶mu̶ pãiu̶ ũcuau̶aku̶ji cheku̶ni põsero'i paamu̶. Jã'ata'ni repau̶ji jeereparu̶mu̶ ro'ima'to pe'ruku̶ ro'ia'ku̶ chini pãi chẽañe chũ̶'u̶ku̶ pa'ivu̶'ena saja'mu̶ repau̶'te. Jã'aja'ñe cho'opi'rato pesa chuta'a ma'a sairu̶mu̶na, “Põsero'ire charo care'vañu”, chiijũ̶'u̶ repau̶'te. Na'mi care'vama'to repau̶'te pãi chẽañe chũ̶'u̶ku̶ni saja'mu̶ repau̶. Sa jo'kau̶na pãi chẽañe chũ̶'u̶ku̶ji repau̶'te pãi chẽavu̶'ena cuaoa'ju̶ chini pãi chẽanani chũ̶'u̶ja'mu̶. 26 Cuao jo'karena põsero'i peore ro'i pi'niñetu̶'ka ũcuavu̶'ere pa'ija'mu̶ repau̶. Ũcuarepaa'me jã'a —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 27 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te jo'e ija'che chu̶'vasi'ku̶a'mu̶: —Ũcuachi'a Moisés aperu̶mu̶ chũ̶'u̶ku̶ tocha jo'kasi'e ku̶ache cheke asanaa'me mu̶sanu̶kona. Ija'che ku̶amu̶ repa: Ʉmu̶pãi, mu̶sanu̶kona pa'imanare romi ja'me kãima'ñe pa'ijũ̶'u̶. Ũcuachi'a romi, mu̶sanu̶kona pa'imanare u̶mu̶pãi ja'me kãima'ñe pa'ijũ̶'u̶, chiniasomu̶. Repana i'kasi'e cheku̶napi ku̶aju̶na asanaa'me mu̶sanu̶kona. 28 Chu̶'u̶ta'ni ija'che i'kamu̶: Pãiu̶ ũcuau̶aku̶ji romioni repau̶ paama'koni u̶ache ñani repau̶ rekochoji repao'te paama'ku̶pi ja'me kãisi'ku̶ja'che cho'omu̶. 29 ’Cheku̶ru̶mu̶ pãiu̶ ũcuau̶aku̶ji repau̶ ñakova u̶jajũ̶tu̶ cakã'ko cañakovaji ñaku̶ cheku̶ni cu'ache cho'omu̶. Jã'aja'ñe cho'oni repañakova ruta so'ona sẽjosõa'ku̶. Ñakovachi'a cho'osõto na'a re'omu̶ repau̶'te. Jã'aja'ñe cho'omaneni cheku̶ru̶mu̶ repau̶ ũcuañakovaji ñaku̶ jo'e na'a ru̶a cu'ache cho'osi'ku̶jeku̶ vati toana saocojñoja'mu̶. Repau̶ji ñakova te'eñakova peoto cu'amu̶. Jã'ata'ni Diopi repau̶'te vati toana saoru na'a ru̶a cu'ache pa'imu̶ repau̶'te, cu'a cho'osi'ku̶re. 30 Ũcuachi'a pãiu̶ ũcuau̶aku̶ji repau̶ u̶jajũ̶tu̶pi cheku̶ni cu'ache cho'oni, repajũ̶tu̶ tu̶so so'ona sẽjosõa'ku̶. Jũ̶tu̶chi'a cho'osõto na'a re'omu̶ repau̶'te. Jã'aja'ñe cho'omaneni cheku̶ru̶mu̶ repau̶ ũcuajũ̶tu̶pi jo'e na'a ru̶a cu'ache cho'osi'ku̶jeku̶ vati toana saocojñoja'mu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 31 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e ija'che chu̶'vasi'ku̶a'mu̶: —Ũcuachi'a Moisés aperu̶mu̶ chũ̶'u̶ku̶ tocha jo'kasi'e cheke ija'che ku̶amu̶: Pãiu̶ ũcuau̶aku̶ji repau̶ rũ̶jore paacuheku̶ sẽjora chiiku̶ charo repao'te sẽjosi'e ku̶ache utija'ovana tocha ũcuaoni ĩsijũ̶'u̶ repao cheku̶nare ñojaja'ova. Repaja'ova tocha pi'ni ĩsiru sẽjore'omu̶ repao'te, chiimu̶ repau̶ chũ̶'u̶ jo'kasi'e. 32 Chu̶'u̶ta'ni ija'che cho'ojũ̶'u̶ chiiu̶ chũ̶'u̶mu̶ mu̶sanu̶konare: Cheku̶ru̶mu̶ pãiu̶ji repau̶ rũ̶jopi cheku̶ni ja'me kãito sẽjore'omu̶ repao'te. Jã'ata'ni repau̶ rũ̶joni jã'aja'ñe cu'ache cho'oma'koni rurepapu̶ sẽjoni cu'ache cho'omu̶. Sẽjosõru cheku̶ru̶mu̶ repao jo'e cheku̶ni veja pa'ija'mo. Repaoji jã'aja'ñe cho'oru ũ̶ju̶ pa'isi'ku̶pi sẽjosi'ku̶pi chu̶'o paamu̶, repao cu'ache cho'osi'e. Repao'te vejasi'ku̶ ũcuaja'che cu'ache cho'omu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 33 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te jo'e ija'che i'kaku̶ chu̶'vasi'ku̶a'mu̶: —Ũcuachi'a Moisés mai aipãire aperu̶mu̶ chũ̶'u̶ku̶ tocha jo'kasi'e ku̶ache cheke asanaa'me mu̶sanu̶kona. Ija'che ku̶amu̶ repa: Mu̶sanu̶kona Diore roiju̶ i'kasi'e jorema'ñe ũcuarepa cho'oju̶ pa'ijũ̶'u̶, chiimu̶. 34 Jã'ata'ni chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare jã'aja'ñe cho'omanea'ju̶ chini ija'che chu̶'vamu̶: Diore jmamakaru̶jẽ'e roiju̶ i'kamanejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Repau̶ mamire ve'ocuheju̶ cu̶nau̶mu̶jẽ'e roiju̶ i'kamanejũ̶'u̶, Repau̶ chũ̶'u̶ku̶ pa'ichejajeku̶na. 35 Ũcuachi'a chejajẽ'e roiju̶ i'kamanejũ̶'u̶, Repau̶ chũ̶'u̶cojñona pa'ichejajeku̶na. Ũcuachi'a Jerusalén vu̶'ejoopojẽ'e roiju̶ i'kamanejũ̶'u̶, Repau̶ Dios peore chũ̶'u̶ku̶ neejoopojeku̶na. 36 Ũcuachi'a sĩjore roiju̶ i'kamanejũ̶'u̶, mu̶sanu̶konare raña te'era'choru̶jẽ'e pojaraña jã'apãani chijaraña caru̶ñocu'asĩjojeku̶na. 37 Ũcuachi'a mu̶sanu̶konare Diore cuasanare cheku̶napi i'kaju̶na, “Jau̶, cho'ora”, chiisi'e repare ũcuarepa cho'ora chini cheke na'a ru̶a roiju̶ i'kato cu'amu̶. Mu̶sanu̶kona cheku̶napi i'kaju̶na, “Cho'oma'mu̶”, chiisi'e ũcuaja'che chekere roiju̶ i'kamanejũ̶'u̶. Cheke na'a ru̶a roiju̶ i'kanapi vati chũ̶'u̶ñe cu'ache cho'ome repana —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 38 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te jo'e chu̶'vasi'ku̶a'mu̶. —Ũcuachi'a Moisés chũ̶'u̶ku̶ tocha jo'kasi'e cheke ija'che ku̶amu̶: Cheku̶pi mu̶'u̶ ñakova'te tu̶'ka feosõru sãiñe tu̶'ka feosõkaijũ̶'u̶ repau̶'te. Ũcuachi'a cheku̶pi mu̶'u̶ cõjiñu̶'te jẽo ju̶chosõru sãiñe jẽo ju̶chosõkaijũ̶'u̶ repau̶'te, chiimu̶ repau̶ chũ̶'u̶ jo'kasi'e. 39 Chu̶'u̶ta'ni iru̶mu̶ ija'che chũ̶'u̶mu̶ mu̶sanu̶konare: Cheku̶pi mu̶'u̶ni cu'ache cho'oto sãiñe cu'ache cho'omanejũ̶'u̶ repau̶'te. Ũcuachi'a cheku̶pi pe'ruku̶ mu̶'u̶ vachoturupu̶na asi charato cheku̶kã'ko ũ̶semanejũ̶'u̶ jo'e charaa'ku̶. 40 Ũcuachi'a cheku̶ru̶mu̶ mu̶'u̶pi cheku̶ni põsero'i paaku̶na repau̶ji mu̶'u̶ sẽ'sevu̶ ju'ikãare ĩsiku̶ ro'ia'ku̶ chini pãi chẽañe chũ̶'u̶ku̶ vu̶'ena saru cheku̶kãa ũcuaja'che rupu̶ ĩsijũ̶'u̶ repau̶'te. 41 Ũcuachi'a cheku̶pi mu̶'u̶ni repau̶ põsere te'ekilómetrojatu̶'ka kuãa sakaau̶ chini chũ̶'u̶to dos kilómetrojatu̶'ka pojoku̶ kuãa sakaijũ̶'u̶ repau̶'te. 42 Ũcuachi'a mu̶'u̶ paamajñaru̶ãre ũcuau̶aku̶ji sẽeto rupu̶ ĩsijũ̶'u̶ repau̶'te. Ũcuachi'a cheku̶pi mu̶'u̶ni ũcuau̶ache'te prestara chini sẽeto ũ̶sema'ñe prestajũ̶'u̶ repau̶'te —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 43 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te jo'e chu̶'vasi'ku̶a'mu̶. —Ũcuachi'a Moisés chũ̶'u̶ku̶ tocha jo'kasi'e cheke ija'che ku̶amu̶: Mu̶sanu̶konare re'onare oiju̶ pa'ijũ̶'u̶. Mu̶sanu̶konare cuhenareta'ni sãiñe cuhejũ̶'u̶, chiimu̶ repau̶ chũ̶'u̶ jo'kasi'e. 44 Chu̶'u̶ta'ni ija'che chũ̶'u̶mu̶ mu̶sanu̶konare: Mu̶sanu̶konare cuhenare oiju̶ pa'ijũ̶'u̶. Mu̶sanu̶konare cu'ache i'kanare Dioni re'oja'chere sẽekaijũ̶'u̶. Ũcuachi'a mu̶sanu̶konare cu'ache cho'onare sãiñe re'oja'che cho'okaiju̶ pa'ijũ̶'u̶. 45 Mu̶sanu̶konapi chu̶'u̶ chũ̶'u̶si'ere cho'oni mai Ja'ku̶ Dios Cu̶nau̶mu̶ Pa'iku̶ cho'ocheja'che re'oja'che cho'oju̶ pa'ijanaa'me. Ũcuau̶ji chũ̶'u̶u̶na ũ̶su̶u̶ asuche pãi cu'anana'me re'ona pa'icheja re'oja'che ñoñe miamu̶. Ũcuachi'a Diopi chũ̶'u̶u̶na oko pãi cu'ache pa'inana'me re'oja'che pa'ina pa'ichejña si'achejña raku̶ pa'imu̶. 46 Pãi chũ̶'u̶nare kuri kookaina pãi ũcuanu̶kore oima'ñe repanare oinarechi'a sãiñe oiju̶ pa'ime. Mu̶sanu̶kona repanare na'a re'oja'che pa'iju̶ pãi ũcuanu̶kore oiju̶ pa'ito re'oja'che pa'iche jo'kaja'mu̶ Dios mu̶sanu̶konare. Jã'ata'ni repana pa'icheja'che mu̶sanu̶konare oinarechi'a oiju̶ pa'ito re'oja'che pa'iche jo'kamaneja'mu̶ Dios. 47 Ũcuachi'a Diore cuasamana pãi ũcuanu̶kore chẽse pojoma'ñe repanare re'onarechi'a chẽse pojoju̶ pa'ime. Mu̶sanu̶konata'ni mu̶sanu̶konare re'onarechi'a chẽse pojoju̶ pa'ima'ñe mu̶sanu̶kona ñamanarejẽ'e chẽse pojoju̶ pa'ijũ̶'u̶, Diopi pojoa'ku̶. 48 Mai Ja'ku̶ Dios, Cu̶nau̶mu̶ Pa'iku̶ cho'ocheja'che re'oja'chechi'a cho'oju̶ pa'ijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús.

Mateo 6

1 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te repau̶ neenare ija'che chu̶'vasi'ku̶a'mu̶: —Mu̶sanu̶konapi cheku̶nani re'oja'che cho'okañu chini rupu̶ cheku̶napi pãipi ñaa'ju̶ chini re'oja'che cho'oju̶ pa'imanejũ̶'u̶. Mu̶sanu̶konapi jã'aja'ñe cho'oju̶ pa'ito Dios mai Ja'ku̶ Cu̶nau̶mu̶ Pa'iku̶ mu̶sanu̶konare re'oja'che cho'osi'e ro'i jmamakaru̶jẽ'e ĩsimaneja'mu̶. 2 ’Jã'ajeku̶na mu̶sanu̶konapi chu̶ova'na pa'iva'nare cho'okani pãi jainu̶ko ñaju̶'te cho'omanejũ̶'u̶. Jã'aja'ñe cho'ome pãi sẽ'sevu̶chi'a re'oja'cheja'che ñoñe pa'ina. Chu̶ova'na pa'iva'nani kurire ĩsiñu chini, mai judíopãi chi'ivu̶'ñana kaka pãi ñaju̶'te kuri ĩsinaa'me repana, pãipi jainu̶ko repana cho'oche'te ña, “Re'onaa'me ina”, chiapu̶ chini. Cheku̶ru̶mu̶ callejoovu̶ãre eta nu̶ka ku'iju̶ pãi chenevu̶ãna chu̶ova'na pa'iva'nare kuri ĩsinaa'me repana, pãipi jainu̶ko ña, “Re'onaa'me ina”, chiapu̶ chini. Jã'aja'ñe cho'oju̶ pãire ũcuare re'oja'che i'kacojñosinajeju̶, re'oja'che cho'osinare Dios ro'ijache re'oja'che pa'iche koomanejanaa'me repana. Ũcuarepaa'me jã'a. 3 Mu̶sanu̶konapi te'eu̶, “Chu̶ova'na pa'iva'nani cho'okasa”, chini mu̶'u̶ na'a ru̶a ja'me pa'iku̶'terejẽ'e ku̶ama'ñe te'eu̶ cuasaku̶ cho'okaijũ̶'u̶ repanare. 4 Ku̶ama'ñe mu̶'u̶chi'a te'eu̶ cuasaku̶ cho'okaiu̶ pa'ijũ̶'u̶. Jã'aja'ñe cho'oru mai Ja'ku̶ Dios pãi ũcuanu̶ko rope'e cho'oche peore Ñaku̶ji mu̶'u̶ te'eu̶ cuasaku̶ cho'osi'e ña ro'ija'mu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 5 Ũcuaru̶mu̶ Jesús ija'che che'chosi'ku̶a'mu̶: —Mu̶sanu̶konapi Diore sẽni sẽ'sevu̶chi'a re'oja'cheja'che ñoñe pa'ina cho'ocheja'che cho'omanejũ̶'u̶. Repana Diore sẽni mai judíopãi chi'ivu̶'ñana kaka pãi chenevu̶ãre nu̶kaju̶ sẽenaa'me, pãipi ña, “Re'onaa'me ina”, chiapu̶ chini. Cheku̶ru̶mu̶ callejoovu̶ãre nu̶kaju̶ Diore sẽenaa'me repana, cheku̶napi ña, “Re'onaa'me ina”, chiapu̶ chini. Jã'aja'ñe cho'oju̶ pãire ũcuare re'oja'che i'kacojñosinajeju̶ re'oja'che cho'osinare Dios ro'ijache re'oja'che pa'iche koomanejanaa'me repana. Ũcuarepaa'me jã'a. 6 Mu̶sanu̶konapi te'eu̶ Diore sẽni mu̶'u̶ pa'iruupu̶na kaka jeo mai Ja'ku̶ Diore Ñoma'ku̶ni sẽejũ̶'u̶. Jã'aja'ñe cho'oto mai Ja'ku̶ Dios pãi ũcuanu̶ko rope'e cho'oche peore Ñaku̶ji mu̶'u̶ te'eu̶ cho'oche ña re'oja'che cho'osi'e ro'i re'oja'che ĩsija'mu̶. 7 ’Ũcuachi'a mu̶sanu̶konapi Diore sẽni Repau̶'te masi cuasamana cho'ocheja'che ũcuate'ere i'kaju̶ sẽemanejũ̶'u̶. Repana Diore masi cuasamana Repau̶'te sẽni, “Maipi chu̶'o ũcuate'ere ru̶arepañoã co'chaju̶ sẽeto Dios maire asa cho'okaija'mu̶”, chini cuasaju̶ jã'aja'ñe i'kaju̶ sẽeme. 8 Repana cho'ocheja'che cho'omanejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Mu̶'u̶ chuta'a Repau̶'te sẽemaru̶mu̶na mu̶'u̶ chiiche masimu̶ Dios. 9 Mu̶sanu̶konapi sẽni ija'che i'kajũ̶'u̶: Ja'ku̶, Cu̶nau̶mu̶ Pa'iku̶, pãi mu̶'u̶re vaju̶chu̶ju̶ pojoa'ju̶. 10 Ũcuachi'a mu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe pãi ũcuanu̶ko cho'ojaru̶mu̶ tĩ'aa'ku̶. Cu̶nau̶mu̶ pa'ina mu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe masi cho'ocheja'che cheja pa'ina ũcuaja'che re'oja'che cho'oju̶ paapu̶. 11 Ũcuachi'a chu̶ku̶na chiiche ãu si'aumucujña ĩsijũ̶'u̶, chu̶ku̶na ãijañe. 12 Chu̶ku̶na cu'ache cho'oche jo'e cuasamanejũ̶'u̶, chu̶ku̶na'te pãi cu'ache cho'osi'e chu̶ku̶na jo'e cuasama'ñeja'ñe. 13 Chu̶ku̶na'te vatipi chũ̶'u̶ku̶na cu'ache cho'oñu chiito mu̶'u̶pi ũ̶sekaijũ̶'u̶, cho'omanea'ju̶ chini. Jã'aja'ñe i'kaju̶ Diore sẽeju̶ pa'ijũ̶'u̶. 14 ’Cheku̶na cu'ache cho'osi'ere mu̶sanu̶konapi jo'e cuasama'to mai Ja'ku̶ Dios ũcuaja'che mu̶sanu̶kona Repau̶'te cu'ache cho'oche jo'e cuasamaneja'mu̶. 15 Jã'ata'ni mu̶sanu̶konapi cheku̶na cu'ache cho'osi'ere ũcua cuasaju̶ pa'ito mai Ja'ku̶ Dios ũcuaja'che mu̶sanu̶kona Repau̶'te cu'ache cho'oche cavesu̶ma'ñe cuasaku̶ pa'ija'mu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 16 Ũcuaru̶mu̶ Jesús ija'che che'chosi'ku̶a'mu̶: —Mu̶sanu̶konapi ãu ãima'ñe pa'iju̶ Dioni sẽeju̶ pañu chini, sẽ'sevu̶chi'a re'oja'cheja'che ñoñe pa'ina cho'ocheja'che cho'omanejũ̶'u̶. Repana pãi ãu ãima'ñe pa'iju̶ Dioni sẽni repana chiña, su̶mava'na ñoñe pa'inaa'me, pãipi ña, “Dioni sẽeju̶ ãu ãima'ñe pa'inajeju̶ re'onaa'me ina”, chiapu̶ chini. Pãi repanare re'oja'che i'kasimakaru̶chi'api ro'isi'eja'chea'me repanare. Ũcuarepaa'me jã'a. Mu̶sanu̶konapi ãu ãima'ñe pa'iju̶ Dioni sẽni chu̶ova'na ñoñe pa'imanejũ̶'u̶. Ãu ãisina pa'icheja'che pojoju̶ pa'ijũ̶'u̶. 17 Mu̶sanu̶konapi ũcuau̶aku̶ji ãu ãima'ñe pa'iu̶ Dioni sẽeu̶ pasa chini charo mu̶sanu̶kona chiña sĩ'sisõ cũ̶'u̶ veni care'vajũ̶'u̶ raña, pãipi mu̶sanu̶kona Diore sẽeju̶ ãu ãima'ñe pa'iche'te ña masimanea'ju̶. Jã'aja'ñe cho'oto mai Ja'ku̶, Dios, Ñoma'ku̶pi mu̶sanu̶kona ku̶ama'ñe re'oja'che cho'oche ña ro'ija'mu̶ mu̶sanu̶konare —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 19 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e ija'che chu̶'vasi'ku̶a'mu̶: —Mu̶sanu̶kona ru̶arepa põse si'ache koo paamanejũ̶'u̶. Icheja chejaquee põse pu'janajẽ'e pu'ja si'asõkaiju̶ cheku̶ru̶mu̶ macono phũ'ka cho'osõñe'me. Cheku̶ru̶mu̶ ñaanapi rani peore ñaasõkaiche'me repa. 20 Mu̶sanu̶kona paache põse icheja chejaquee si'asõjañea'me. Jã'ajeku̶na repa põse ru̶arepa cuasama'ñe pa'iju̶ Dioni na'a ru̶a cuasaju̶ pa'ijũ̶'u̶. Repau̶ pa'icheja sani re'oja'che koojachere cuasajũ̶'u̶. Repau̶ ĩsiche pu'jacu'ache'me. Ũcuachi'a Repau̶ ĩsiche macono phũ'ka cho'osõma'ñea'me. Ũcuachi'a ñaanajẽ'e peochejaa'me repacheja. 21 Dios ĩsijache koojanajeju̶ pojoju̶ pa'ijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Mu̶sanu̶konapi põsere na'a ru̶a cuasaju̶ pani Dios ĩsijache ru̶a cuasamanejanaa'me —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 22 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e ija'che che'chosi'ku̶a'mu̶: —Mu̶sanu̶kona ñakocaã masi ñoto cho'oche cho'ore'omu̶. Ũcuaja'che mu̶sanu̶konapi cu'ache cuasama'ñe pa'iju̶ Dioni ru̶a cuasaju̶ pa'ito rekoñoã re'oja'che pa'ija'mu̶ mu̶sanu̶konare. 23 Jã'ata'ni ñakocaãpi masi ñoma'to cho'oche cho'ocu'amu̶. Ũcuaja'che mu̶sanu̶konapi Dioni cuasama'ñe cu'ache cuasaju̶ pa'ito re'oja'che pa'icu'aja'mu̶ mu̶sanu̶kona rekoñoã. Mu̶sanu̶konapi re'oja'che cuasani re'oja'chechi'a cho'oju̶ pa'ijanaa'me. Cu'ache cuasani ũcuachi'a cu'achechi'a cho'oju̶ pa'ijanaa'me —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 24 Ũcuaru̶mu̶ Jesús ija'che chu̶'vasi'ku̶a'mu̶: —Pãi ka'chanapi ũcuate'eu̶'te paato repau̶'te paanare ũcuapa'ru̶vachi'a chiicu'amu̶ repau̶'te. Cheku̶ru̶mu̶ repau̶'te paanare te'eu̶'te na'a ru̶a chiiu̶ cheku̶reta'ni cuhemu̶ repau̶. Ũcuachi'a kurina'me Diore ũcuapa'ru̶vachi'a cuasama'me pãi. Kurire na'a ru̶a cuasaju̶ Dioreta'ni cuasama'me —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 25 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e ija'che chu̶'vasi'ku̶a'mu̶: —Kurina'me Diore ũcuapa'ru̶vachi'a cuasacu'aku̶na jo'e mu̶sanu̶konare ija'chere chu̶'vamu̶ chu̶'u̶: Mu̶sanu̶kona pa'ichena'me ãu ãiñena'me ũkuchena'me kãña ju'iche ru̶arepa cuasaju̶ pa'imanejũ̶'u̶. Mai pa'iche ãuna'me kãñachi'ama'mu̶. 26 Pĩ'ava'na pa'iche'te cuasa ñajũ̶'u̶. Pĩ'ava'na ãujẽ'e tãmava'naa'me. Ĩsichejẽ'e cho'omava'naa'me. Ãu care'vavu̶'ñajẽ'e peova'naa'me repava'na. Jã'aja'ñe pa'iva'nareta'ni mai Ja'ku̶ Cu̶nau̶mu̶ Pa'iku̶ji ãu ĩsiku̶'mu̶ repava'nare. Repau̶ Dios pĩ'ava'nare peore cuasaku̶ ru̶a re'oja'che kuiraku̶'mu̶. Jã'ata'ni mu̶sanu̶konare pãi na'a ru̶a cuasaku̶ na'a re'oja'che kuiraku̶ pa'imu̶ Repau̶. 27 Jã'ata'ni pãi repana u̶mu̶ nu̶kache ru̶a cuasaju̶, “Na'a u̶mu̶ ainee nu̶kajanaa'me mai”, chiiju̶ na'a u̶mu̶ nu̶kache chiinareta'ni na'a u̶mu̶ nu̶kacu'aja'mu̶. 28 ’¿Je'se pa'iu̶na mu̶sanu̶kona kãñare ru̶arepa cuasaju̶ pa'iche? Korosi'e pa'iche'te cuasa ñajũ̶'u̶. Korosi'e cho'ochejẽ'e cho'oma'ñea'me. Kãñajẽ'e juhama'ñea'me. 29 Aperu̶mu̶ pa'iu̶ pãi chũ̶'u̶si'ku̶ Salomón ju'isikãña, repau̶ji ru̶a re'ojakãñare koo ju'iu̶na ru̶a re'oja'che ñoasomu̶, pãipi ñato. Jã'ata'ni Salomón ju'isikãña pa'icheja'che na'a ru̶a re'oja'che ñomu̶ korosi'e. Dios cho'oche'me jã'a. 30 Diore ru̶a cuasama'me mu̶sanu̶kona. U'chara'ñu̶ru̶ã iumucujña pa'ira'ñu̶ru̶ãre pãipi u̶osõru che'ro peoja'mu̶. Ru̶a jeeru̶mu̶ pa'imara'ñu̶ru̶ãta'ni repara'ñu̶ru̶ã re'oja'che kuiraku̶'mu̶ Dios. Mu̶sanu̶konare pãi na'a ru̶a re'oja'che kuiraku̶ mu̶sanu̶kona ju'iche kãña ĩsiku̶'mu̶ Repau̶. 31 Jã'ajeku̶na mu̶sanu̶kona si'areparu̶mu̶, “¿Ʉ̃quere maiva'na ãijanaa'ñe?” “¿Ʉ̃quere maiva'na ũkujanaa'ñe?” “¿Ʉ̃quere maiva'na ju'ijanaa'ñe?”, chiiju̶ ru̶arepa cuasama'ñe pa'ijũ̶'u̶. 32 Pãi Diore cuasamana jã'amajñaru̶ã peore si'aru̶mu̶ ru̶a cuasaju̶ pa'ime. Mu̶sanu̶kona chiimajñaru̶ã mai Ja'ku̶ Dios Cu̶nau̶mu̶ Pa'iku̶, “Ina chu̶'u̶re cuasana jã'amajñaru̶ã chiime”, chiiu̶ masimu̶. 33 Jã'ajeku̶na jã'amajñaru̶ã ru̶arepa cuasama'ñe pa'iju̶ Repau̶ chũ̶'u̶ñe'te na'a ru̶a cuasaju̶ cho'oju̶ pa'ijũ̶'u̶. Ũcuare Repau̶ mu̶sanu̶konare ãuna'me ũkuche peore ĩsimu̶. 34 Mu̶sanu̶konare che'ro cu'ache ti'jñejañe cuasaju̶ oima'ñe pa'ijũ̶'u̶. Che'ro ũcuaumucusepi ñatau̶na cuasajũ̶'u̶ repamajñaru̶ã. Repaumucujña pa'iche te'enarechi'a cu'ache ti'jñemu̶ maire. Dios mu̶sanu̶konare cu'ache ti'jñejañe masiku̶jeku̶ cho'okaija'mu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶.

Mateo 7

1 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e ija'che chu̶'vasi'ku̶a'mu̶: —Cheku̶na cu'ache cho'oche ñani, “Cu'ache pa'inaa'me mu̶sanu̶kona”, chiiju̶ ke'remanejũ̶'u̶. Jã'aja'ñe ke'rema'to Dios ũcuaja'che mu̶sanu̶kona cu'ache cho'oche ñaku̶ta'ni i'kamaneja'mu̶. 2 Mu̶sanu̶konapi cheku̶na cu'ache cho'oche'te ñaju̶ ke'reto Dios ũcuaja'che mu̶sanu̶kona cho'oche cuasa cu'ache cho'osi'e ro'i chũ̶'u̶ja'mu̶. Mu̶sanu̶kona cheku̶nare cho'ocheja'che cho'ocojñojanaa'me, repanare ñaju̶ i'kasi'e ro'i. 3 Ija'chea'me: Pãiu̶ repau̶ ñakova'te chĩ'camaka u̶jamaka paaku̶'teta'ni cuasomaneasomu̶. Cuasama'ku̶ta'ni ja'me pa'iku̶ ñakova pa'imakaru̶ jmamakaru̶ta'ni ñaasomu̶ repau̶. Ru̶a tĩiñea'me jã'a. Mu̶sanu̶kona ũcuaja'che tĩiñe cho'ome. Ru̶a cu'ache cho'onata'ni mu̶sanu̶kona cu'ache cho'oche cuasama'me. Jã'ata'ni cheku̶napi jmamakaru̶ cu'ache cho'oche ñani ru̶a cuasanaa'me mu̶sanu̶kona. 4 Ũcuaja'che pãiu̶ repau̶ ñakova'te chĩ'camaka u̶jamaka paaku̶ta'ni tu̶noma'ñe paamu̶. Jã'ata'ni cheku̶pi ñakova'te chĩ'camakaru̶ jmamakaru̶ paaku̶na ñanita'ni, “Raijũ̶'u̶. Mu̶'u̶ ñakova pa'imakaru̶ chĩ'camakaru̶'te tu̶nokasa”, chiimu̶. Ru̶a tĩiñea'me jã'a. 5 Mu̶sanu̶kona ũcuaja'che ru̶a tĩiñe cho'ome. Ru̶a cu'ache cho'onata'ni mu̶sanu̶kona cu'ache cho'oche'te ũhasõma'ñe pa'inata'ni cheku̶na jmamakaru̶ cu'ache cho'oche ñani, “Mu̶sanu̶kona cu'ache cho'oche ũhasõjũ̶'u̶”, chiinaa'me mu̶sanu̶kona. Jã'aja'ñe cho'oto cu'amu̶. Sẽ'sevu̶chi'a re'oja'cheja'che ñoñe pa'inaa'me. Charo mu̶sanu̶konapi cu'ache cho'oche'te ũhasõ re'oja'che pa'iju̶ cheku̶nare mu̶sanu̶kona i'kache'te ũcuarepa cho'oju̶ cheku̶nani jã'aja'ñe chu̶'vato re'omu̶. Jã'ata'ni ũcuarepa cho'omanapi cheku̶nani chu̶'vato cu'amu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 6 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e ija'che chu̶'vasi'ku̶a'mu̶: —Jamuchai kokaneenare Dios neemajñaru̶ã ĩsimanejũ̶'u̶, cheku̶ru̶mu̶ repanapi chu̶ri kũ'iju̶. Ũcuachi'a perlara'karu̶ã ru̶a ro'ira'karu̶ã jo'chasẽse pa'ichejñana jo'kamanejũ̶'u̶, repara'karu̶ãna cha'o cha'casõju̶. Ũcuachi'a pãi repana cu'ache cho'oche ũhacuhenare Dios chu̶'o re'oja'che chu̶'vamanejũ̶'u̶. Cheku̶ru̶mu̶ repana mu̶sanu̶konapi chu̶'vato jo'chasẽse cho'ocheja'che Dios chu̶'o re'oja'chere si'si cho'ocheja'che cu'ache i'kajanaa'me —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 7 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te repau̶ neenare jo'e ija'che chu̶'vasi'ku̶a'mu̶: —Mu̶sanu̶kona chiiche cuhama'ñe Dioni ru̶a sẽeju̶ pa'ijũ̶'u̶ ĩsia'ku̶. Cuhama'ñe sẽeju̶ pa'ito ĩsija'mu̶ Repau̶. Ũcuachi'a mu̶sanu̶kona Repau̶'te sẽesi'e cha'ajũ̶'u̶ ĩsia'ku̶. Cha'ani koojanaa'me mu̶sanu̶kona. Ũcuachi'a pãiu̶ repau̶'te re'oku̶ vu̶'ena tĩ'a jatisa'aro'te nu̶kaku̶, repau̶ chiiche'te koorepara chini cuhama'ñe ru̶a jeeru̶mu̶ sẽeu̶ pa'icheja'che cuhasõma'ñe Diore ru̶a sẽeju̶ pa'ijũ̶'u̶. Jã'aja'ñe cho'oju̶ pani koojanaa'me mu̶sanu̶kona. 8 Repanare karache'te Diore sẽena koojanaa'me. Ũcuachi'a Repau̶'te sẽesi'e cha'ana koojanaa'me. Ũcuachi'a pãiu̶ repau̶'te re'oku̶ vu̶'ena tĩ'a jatisa'aro'te nu̶kaku̶, ru̶a jeeru̶mu̶ sẽeu̶ pa'iu̶ koosi'eja'che koojanaa'me pãi, cuhasõma'ñe Diore ru̶a sẽeju̶ pa'ina. 9 ’Asarepajũ̶'u̶, mu̶sanu̶kona u̶mu̶pãi, chĩi paana. Mu̶'u̶ chĩipi mu̶'u̶ni pãre sẽeto catapu̶'te mini ĩsima'me mu̶sanu̶kona. 10 Jã'apãani, chiacha va'ire sẽeto añani mini ĩsima'me mu̶sanu̶kona chĩire. 11 Cu'ache pa'inata'ni mu̶sanu̶kona chĩiva'nare re'oja'chere ĩsinaa'me mu̶sanu̶kona. Mai Ja'ku̶, Dios, Cu̶nau̶mu̶ Pa'iku̶ Repau̶'te sẽenare na'a ru̶a re'oja'chere ĩsiku̶ pa'iku̶'mu̶. 12 ’Ũcuachi'a mu̶sanu̶kona chiiche cheku̶napi cho'okaiche ru̶a chiime mu̶sanu̶kona. Jã'ajeku̶na cheku̶nare ũcuaja'che mu̶sanu̶kona chiicheja'chere re'oja'chere cho'okaiju̶ pa'ijũ̶'u̶. Mu̶sanu̶konare re'oja'che cho'okaima'tojẽ'e ũcua re'oja'che cho'okaiju̶ pa'ijũ̶'u̶ repanare. Moisés chũ̶'u̶ jo'kasi'ena'me Dios chu̶'o ku̶asina chũ̶'u̶ju̶ tocha jo'kasi'e jã'aja'ñe cho'okaiju̶ pa'iche'te ku̶amu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 13 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e ija'che chu̶'vasi'ku̶a'mu̶: —Dios pa'icheja sañu chini jatisa'aro jmaã'caru̶ji kakajũ̶'u̶. Repanare u̶ache cho'oju̶ pãi ru̶a jainu̶ko vati toa saicheja jatisa'aro u̶jaã'capu̶ pa'isa'aroja'chejeku̶na cu'achejana saime. Ũcuachi'a ma'a u̶jama'a saire'ocheja'chejeku̶na ũcuachejana saime. 14 Jã'ata'ni chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe jatisa'aro jmaã'caru̶ pa'isa'aro kakavesacheja'che cho'ovesaku̶na Dios pa'icheja te'eva'na saime pãi —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 15 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e ija'che chu̶'vasi'ku̶a'mu̶: —Pãi, “Dios chu̶'o ku̶akainaa'me chu̶ku̶na”, chiiju̶ jorena i'kache asa, “Ũcuarepaa'me”, chiimanejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Ovejava'na kokaneemapu̶ cu'ache cho'omava'naja'ñe sẽ'sevu̶chi'a re'oja'cheja'che cho'onaa'me repana. Jã'ata'ni repana rekoñoã chai kokaneenaja'ñe cu'ache pa'inaa'me repana. 16 Sũkiñu̶ã repañu̶ã kũ̶isi'ere ña masire'omu̶ mu̶sanu̶konare. Miusava u̶che kũ̶ima'mu̶. Ũcuachi'a miusava higopu̶ã kũ̶ima'mu̶. Ũcuaja'che repana Dios chu̶'o joreju̶ ku̶ana pa'iche ña masijanaa'me mu̶sanu̶kona, repana cu'ache cho'oche'te. 17 Sũkiñu̶ã ãiñe kũ̶iñu̶ã koka pa'iñu̶ã re'ojañu̶ãjeku̶ sãijapu̶ã kũ̶imu̶. Koka peora'ñu̶ru̶ãta'ni cu'añu̶ãjeku̶ sãija'imapu̶ã kũ̶imu̶. 18 Sũkiñu̶ã koka pa'iu̶ re'ojañu̶ã sãija'imapu̶ã kũ̶ima'mu̶. Ũcuachi'a koka peoku̶ cu'añu̶ã sãijapu̶ã kũ̶ima'mu̶. 19 Sũkiñu̶ã sãijapu̶ã kũ̶imañu̶ã, “Cu'amu̶ iñu̶ã”, chini kueni u̶osõme pãi. Dios ũcuaja'che pãi cu'ache pa'inare vati toana saoja'mu̶. 20 Sũkiñu̶ã repañu̶ã kũ̶isi'ere ña masime pãi. Ũcuachi'a, “Dios chu̶'o ku̶anaa'me chu̶ku̶na”, chiinapi Repau̶ chũ̶'u̶ jo'kasi'e cho'omanare, repana pa'iche'te ña, “Joreme ina”, chini masijanaa'me mu̶sanu̶kona —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 21 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e ija'che chu̶'vasi'ku̶a'mu̶: —Pãi te'ena ija'che i'kame chu̶'u̶re: “Chu̶ku̶na'te Paaku̶'mu̶ mu̶'u̶”, chiime. Jã'aja'ñe i'kanata'ni Dios pa'icheja ũcuarepanu̶ko saimanejanaa'me repana. Chu̶'u̶ Ja'ku̶ Cu̶nau̶mu̶ Pa'iku̶ chiiche cho'onachi'a Repau̶ pa'icheja saijanaa'me. 22 Dios ũcuanu̶kore pãi chi'i ro'iru̶mu̶ pãi jainu̶ko ija'che i'kajanaa'me chu̶'u̶re: “Chu̶ku̶na'te Paaku̶'mu̶ mu̶'u̶. Mu̶'u̶pi cho'okaiu̶na Dios chu̶'o pãire ku̶aju̶ pa'isinaa'me chu̶ku̶na. Ũcuachi'a mu̶'u̶pi cho'okaiu̶na pãi sa'navu̶ã pa'isinare vati eto saosinaa'me chu̶ku̶na. Ũcuachi'a mu̶'u̶pi cho'okaiu̶na Diochi'a cho'omasiche ru̶arepañoã cho'oju̶ pa'isinaa'me chu̶ku̶na”, chiijanaa'me repana. 23 Jã'aja'ñe i'kanareta'ni Ja'ku̶ chiiche cho'omanesinajeju̶na ija'che i'kaja'mu̶ chu̶'u̶ repanare: “Mu̶sanu̶konare ñama'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Chu̶'u̶re ja'me pa'ima'ñe saijũ̶'u̶. Cu'ache cho'onaa'me mu̶sanu̶kona”, chiija'mu̶ chu̶'u̶ repanare —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 24 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e ija'che chu̶'vasi'ku̶a'mu̶: —Pãiu̶ chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe asa chẽa cho'oku̶ pa'iche ija'chea'me: Pãiu̶ masiu̶ vu̶'ere cho'ora chini cojña cata pa'ichetu̶'ka repa sa'navu̶ã ũni nu̶'keasomu̶ vu̶'ña tuu. 25 Repavu̶'e cho'o pi'nisiru̶mu̶ oko ru̶a ra, vu̶'ejatu̶'ka chiacha ko'sa tĩ'aasomu̶. Ũcuachi'a tutache ru̶a tutaasomu̶. Jã'ata'ni repavu̶'e tãimaneasomu̶, tuu cata pa'ichetu̶'ka ũni nu̶'ke cho'osivu̶'ejeku̶. 26 Ũcuachi'a pãiu̶ chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe asaku̶ta'ni jachaku̶ cho'oma'ku̶ pa'iche ija'chea'me: Cheku̶ pãiu̶ vesu̶ku̶jeku̶ masi cuasama'ku̶ vu̶'ere cho'ora chini vu̶'ña tuu meja pa'ichejana cojña ru̶a sẽ'seru̶ã ũni nu̶'keasomu̶. 27 Vu̶'e cho'o pi'nisiru̶mu̶na oko ru̶a ra, vu̶'ejatu̶'ka chiacha ko'sa tĩ'aasomu̶. Ũcuachi'a tutache ru̶a tutaasomu̶. Tutaku̶na masi cho'omanesivu̶'ejeku̶ tãni peore ñaña measõasomu̶ repavu̶'e —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 28 Repana pãi Jesupi ru̶a masiku̶ masi che'choku̶na asa jñano, —Iku̶ Jesús judíopãi che'chona che'chocheja'che, che'choma'ñe ru̶a masi che'chomu̶ —chiisinaa'me.

Mateo 8

1 Repau̶ Jesús aikũti mu̶isi'ku̶pi cajesiru̶mu̶ pãi ru̶a jainu̶ko tuhasinaa'me repau̶'te. 2 Ũcuaru̶mu̶ pãiu̶ asi ravu̶ paava'u̶ Jesús pa'icheja sani repau̶ ti'jñeñe ro're ñu'iu̶ ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Pãi Ũcuanu̶kore Paaku̶, mu̶'u̶re vasou̶ato vasojũ̶'u̶ chu̶'u̶va'u̶re; vaju̶ra —chiisi'ku̶a'mu̶. 3 Chiku̶na Jesús repau̶ni chẽaku̶ i'kasi'ku̶a'mu̶. —Jau̶, vasora. Vaju̶jũ̶'u̶ —chiiu̶ chẽaku̶na asi teana te'eru̶mu̶ peore ja'jusõsi'ku̶a'mu̶ repau̶ ca'nivu̶ pa'isi'e. 4 Repau̶'te vasocuha Jesús ija'che chũ̶'u̶si'ku̶a'mu̶: —Ñarepajũ̶'u̶. Chu̶'u̶ mu̶'u̶re vasosi'e pãi cheku̶nare ku̶amanejũ̶'u̶. Ku̶ama'ñe judío phairi'techi'a ñojaijũ̶'u̶ mu̶'u̶ vaju̶sica'nivu̶. Ũcuaja'che aperu̶mu̶ Moisés chũ̶'u̶ jo'kasi'e cu'amajñaru̶ã sa ĩsijũ̶'u̶ Diore, pãipi ña mu̶'u̶ vaju̶si'ere masia'ju̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 5 Repau̶ Jesús Capernaum vu̶'ejoopo sani tĩ'asiru̶mu̶ Romapãiu̶ sõtao cienrepanare chũ̶'u̶ku̶ repau̶ pa'ichejana rani cho'okaau̶ chini ija'che chiiu̶ sẽesi'ku̶a'mu̶ repau̶'te: —Pãi Ũcuanu̶kore Paaku̶, chu̶'u̶re cho'oche cho'okaiva'u̶ jũ'iu̶ repau̶ ca'nivu̶ ru'tusõsiva'u̶ ũhimu̶. Ũcuachi'a repau̶ ca'nivu̶ peore ru̶a asiche asiku̶asomu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 7 Chiku̶na Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —Chu̶'u̶pi sani vasora repau̶'te —chiisi'ku̶a'mu̶. 8 Chiku̶na i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Pãi Ũcuanu̶kore Paaku̶, chu̶'u̶ ru̶a vesu̶u̶ vu̶'ena mu̶'u̶pi ru̶a masiu̶ji kakache vaju̶chu̶amu̶ chu̶'u̶re. Ija'che pa'iku̶'mu̶ chu̶'u̶: Cheku̶napi sõtao ainapi chũ̶'u̶naa'me chu̶'u̶re. Chu̶'u̶ ũcuaja'che cheku̶nare sõtao chũ̶'u̶ku̶'mu̶. Chu̶'u̶pi sõtaoni te'eu̶'te, “Saijũ̶'u̶”, chiito saimu̶ repau̶. Ũcuaja'che cheku̶re, “Raijũ̶'u̶”, chiito raimu̶ repau̶. Ũcuachi'a chu̶'u̶re cho'oche cho'okaiku̶ni ũcuau̶ache'te chu̶'u̶pi chũ̶'u̶to cho'okaimu̶ repau̶. Jã'ajamakaru̶chi'a chũ̶'u̶masiku̶'mu̶ chu̶'u̶. Mu̶'u̶ta'ni peore chũ̶'u̶masiku̶'mu̶. Jã'ajeku̶na mu̶'u̶pi chu̶'u̶ vu̶'e saima'ñe, ũcua ichejapi chu̶'u̶re cho'oche cho'okaiku̶ni, “Vaju̶jũ̶'u̶”, chiito vaju̶ja'mu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 10 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa jñano Jesús, repau̶'te ja'me ku'inare pãi ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Israelpãi chu̶'u̶re jainu̶ko cuasanareta'ni te'eu̶'terejẽ'e iku̶ chu̶'u̶re masi cuasacheja'che cuasanare chuta'a tijñama'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Ũcuarepaa'me jã'a. 11 Na'a pa'isiru̶mu̶ pãi judío peona chu̶'u̶re cuasanajeju̶ ũ̶su̶u̶ mu̶ikã'kona'me ũ̶su̶u̶ na'ikã'kopi jainu̶ko rani Dios chũ̶'u̶ku̶ pa'ichejana sani Abrahamna'me Isaana'me Jacobna'me pojoju̶ pa'ijanaa'me. 12 Judíorepanata'ni, “Dios pa'icheja saijanaa'me chu̶ku̶na”, chiisina Repau̶'te masi cuasamanajeju̶ chijachejana vati toana saocojño uuju̶ oiju̶ cõjire asoche ãiju̶ pa'ijanaa'me —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 13 Jã'aja'ñe i'kacuha sõtao chũ̶'u̶ku̶'te ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ Jesús: —Mu̶'u̶ vu̶'ena co'ijũ̶'u̶. Mu̶'u̶ chu̶'u̶re, “Jesús chu̶'u̶re cho'oche cho'okaiku̶'te so'opi vasoja'mu̶”, chiiu̶ cuasasi'e ũcuarepa cho'ocojñoja'mu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús. Ũcuate'eru̶mu̶na jũ'iva'u̶ vu̶'e ũhiva'u̶ teana vaju̶asomu̶. 14 Ũcuaru̶mu̶ Jesús Simón Pedro vu̶'ena saniasomu̶. Sani tĩ'a kaka ñato repau̶ vao cha'vo ravu̶na jũ'io ũhio paniasomo. 15 Ũcuaru̶mu̶ Jesupi repao jũ̶tu̶na chẽau̶na cha'vosi'e teana chu̶ru̶sõasomu̶ repao'te. Ũcuaru̶mu̶ repao ũhio pa'isiva'o teana vu̶ni ãure ãuasomo repanare. 16 Na'isõcuhasiru̶mu̶na pãi vati paava'nare ru̶a jainu̶kore Jesús pa'ichejana raasome. Ũcuaru̶mu̶ Jesús repanare pãi sa'navu̶ã pa'inare vati, chu̶'o te'echu̶'ochi'api i'ka eto saosõkaniasomu̶. Ũcuachi'a cheku̶nare ravu̶ jũ'iva'nare ũcuanu̶kore vasoasomu̶ repau̶. 17 Jesupi jã'aja'ñe cho'ou̶na aperu̶mu̶ Dios chu̶'o ku̶asi'ku̶ Isaías tocha jo'kasi'epi ũcuarepa ti'jñecuhasi'ku̶a'mu̶, ija'che chiicheji: Maipi koka peoto ja'me cho'okaimu̶ repau̶. Ũcuaja'che mai jũ'iñe ravu̶ vasomu̶ repau̶, chiimu̶ repa tocha jo'kasi'e. 18 Ũcuaru̶mu̶ Jesús pãipi jairepanu̶ko si'acakã'jño pa'iju̶na ña chu̶ku̶na'te repau̶ neenare, “Ira chiara cheku̶kã'kona jẽñu”, chiisi'ku̶a'mu̶. 19 Chuta'a chu̶ku̶na jẽ'ema'tona judíopãi che'choku̶ rani Jesure ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Masiu̶, mu̶'u̶na'me ũcuau̶achejña mu̶'u̶ ku'ichejña ku'iu̶ mu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe'te cho'oku̶ pasa chiimu̶ chu̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶. 20 Chiku̶na Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶'te. —Ã'care'achai kãicojña paame. Pĩ'ava'na ũcuaja'che kãisu̶ovu̶ã paame. Chu̶'u̶, pãire ja'me paau̶ chini Dios Raosi'ku̶ta'ni kãichejñajẽ'e peova'u̶ pa'imu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 21 Ũcuaru̶mu̶ cheku̶ Jesure chiiku̶ ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶'te: —Pãi Ũcuanu̶kore Paaku̶, cha'ajũ̶'u̶ aperu̶mu̶. Chu̶'u̶ ja'ku̶va'u̶ni tãjasa. ¿Ʉ̃sema'ku̶ mu̶'u̶? —chiisi'ku̶a'mu̶. 22 Chiku̶na Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶'te. —Cheku̶napi chu̶'u̶re cuasamanajeju̶ repana rekoñoã jũnisõsinaja'ñe pa'inapi repana majapãi jũ'isinare tãa'ju̶. Mu̶'u̶ta'ni rani chu̶'u̶na'me ku'iu̶ chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe'te cho'oku̶ pa'ijũ̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶ repau̶'te. 23 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶na repau̶ neenana'me choovu̶ u̶javu̶ji tuni jẽ'esi'ku̶a'mu̶. 24 Jẽ'eju̶na ru̶arepa tutaku̶na chiaraji fa'aku̶ okopi ja'ñu̶ku̶na choovu̶ timupi'rasi'ku̶a'mu̶. Jã'a cho'oto Jesús jẽ'eu̶ kãnisõsi'ku̶a'mu̶ reparu̶mu̶. 25 Ũcuaru̶mu̶ chu̶ku̶na repau̶ neena choovu̶ji runisõcuhaku̶na ũcuau̶ ũhichejana mu̶a ija'che u̶jachu̶'opi i'ka vu̶osinaa'me repau̶'te: —¡Chu̶ku̶na'te Paaku̶, runisõcuhame mai! Vu̶ni cho'okaijũ̶'u̶ —chiisinaa'me. 26 Chitena jñano vu̶ni chu̶ku̶na'te i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —¿Je'se pa'iu̶na mu̶sanu̶kona ru̶arepa vaju̶chu̶che? Chu̶'u̶re masi cuasama'me mu̶sanu̶kona —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. Jã'aja'ñe i'ka vu̶ni, —Tutachena'me fa'ache cuhajũ̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. Chiku̶na tutachena'me fa'ache teana ũcuapa'ru̶va cuhasi'ku̶a'mu̶. Jo'e re'oja'ira cuhasi'ku̶a'mu̶ chiara. 27 Jã'aja'ñe cho'ou̶na ña jñano sãiñechi'a sẽniasasinaa'me chu̶ku̶na. —¿Keeja'iu̶jeku̶ iku̶ ija'che cho'oku̶? Tutachena'me fa'ache cuhamu̶ iku̶ chũ̶'u̶ñe —chiisinaa'me chu̶ku̶na. 28 Chiara cheku̶kã'ko cacheja Gadara cheja chu̶ku̶na jẽni tĩ'asiru̶mu̶ pãi vati paana te'eka'chapana pãi tãchejña pa'inapi eta tijñasinaa'me Jesure. Repanapi si'aru̶mu̶ eta ru̶arepa asivaju̶chu̶ache cho'oju̶na pãi repacheja caraivaju̶chu̶asome. 29 Repau̶'te Jesure eta tijña cuiju̶ ija'che i'kasinaa'me repana: —Jesús, Dios Mamaku̶, ¿ũ̶que raiku̶ mu̶'u̶? Asi cho'omanejũ̶'u̶ chu̶ku̶na'te. Chu̶ku̶na'te cu'ache cho'ojaru̶mu̶ chuta'a tĩ'ama'mu̶ —chiisinaa'me repana. 30 Ũcuacheja kueñere jo'chasẽse kuanupu̶ ãure mu'ka ãiju̶ pa'isinaa'me. 31 Jã'ajeku̶na vati Jesure ru̶a i'kaju̶ ija'che sẽesinaa'me: —Chu̶ku̶na'te etoni jo'chasẽse sa'navu̶ã kakache ũ̶semanejũ̶'u̶; kakañu chu̶ku̶na —chiisinaa'me repana. 32 Jã'aja'ñe i'kaju̶ ru̶arepa sẽeju̶na Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶ repanare. —Jau̶ —chiisi'ku̶a'mu̶. Chiku̶na repana vati eta sani jo'chasẽseva'nani kakasinaa'me. Vatipi kakarena jo'chasẽseva'na teana ũcuanu̶ko vu̶'vu̶ aikũti u̶jakũti caripaji chiarana tuã'tua ru'tu jũnisõsinaa'me. 33 Repava'nare kuirasiva'na pãi jã'aja'ñe cho'orena ña vati paasinare cho'osi'ere peore pãire ku̶añu chini vu̶'ejoopona vu̶'vu̶sõsinaa'me. 34 Ku̶arena asa ku̶ku̶sõ pãi ũcuanu̶ko Jesús pa'ichejana rani, repau̶'te Jesure, —Icheja pa'ima'ñe tĩichejana saijũ̶'u̶ —chiiju̶ ru̶a i'kasinaa'me.

Mateo 9

1 Jã'a cho'ocuhasiru̶mu̶ Jesús jo'e choovu̶ tuni chiara cheku̶kã'kona ũcuau̶ pa'ijoopona jẽni tĩ'aasomu̶. 2 Repau̶ jẽni pa'itona pãi nu̶ka ku'imava'u̶re ũhikãa ũhiva'u̶ni Jesús pa'ichejana kuãiju̶ raasome, re'oja'che cuasaju̶. “Iva'u̶re Jesús vasoja'mu̶”, chini cuasaju̶ rasi'ere ña jũ'iva'u̶re i'kaasomu̶ Jesús. —Pojoku̶ pa'ijũ̶'u̶ jmava'u̶. Mu̶'u̶ cu'ache cho'osi'e tu̶nosõmu̶ chu̶'u̶. Tu̶nosi'e jo'e cuasamaneja'mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repava'u̶re. 3 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa judíopãi che'chona te'ena cuasaasome. “Dios asacuheche'te i'kamu̶ iku̶ jã'a”, chiniasome. 4 Jã'ata'ni Jesús repana cuasache'te ña masi ija'che i'kaasomu̶ repanare: —¿Je'se pa'iu̶na mu̶sanu̶kona cu'ache cuasache? 5 Chu̶'u̶ iku̶re, “Mu̶'u̶ cu'ache cho'osi'e tu̶nosõmu̶ chu̶'u̶. Tu̶nosõsi'e jo'e cuasamaneja'mu̶ chu̶'u̶”, chiisi'ere asa, “Joreu̶'mu̶ iku̶. Pãi jã'aja'ñe cho'omasinajẽ'e peome”, chiiju̶ cuasame. Jã'ata'ni chu̶'u̶pi iku̶re, “Vu̶ni nu̶ka ku'ijũ̶'u̶”, chiku̶na iku̶pi vu̶ni nu̶kaku̶na ñani mu̶sanu̶kona, “Jorema'ku̶a'mu̶ Jesús. Repau̶ i'kasi'e ũcuarepa cho'omasimu̶”, chiijacosome. 6 Chu̶'u̶, pãire ja'me paau̶ chini Dios Raosi'ku̶ chejare pa'iu̶ pãi cu'ache cho'oche tu̶noñena'me pãi vasoche cho'omasiu̶ pa'iche'te mu̶sanu̶konapi ña masia'ju̶ chini vasokaija'mu̶ chu̶'u̶ iku̶re —chiniasomu̶ Jesús repanare. Chini nu̶ka ku'imava'u̶re i'kaasomu̶ repau̶. —Vu̶ni mu̶'u̶ ũhisikãa mini vu̶'ena co'ijũ̶'u̶ —chiniasomu̶. 7 Chiku̶na repau̶ nu̶ka ku'imanesi'ku̶ vu̶ni vu̶'ena co'isõasomu̶. 8 Jã'aja'ñe cho'ou̶na ña ku̶ku̶sõ pãi Dioni pojoju̶, “Dios peore Masiu̶ji cho'okaiu̶na iku̶ maija'iu̶ ru̶a cho'omasiku̶'mu̶”, chiiju̶ pojoasome. 9 Ũcuachejapi rani Jesús chu̶'u̶re Mateo'te pãi chũ̶'u̶nare kuri sẽni kookaina pa'ivu̶'e ñu'iu̶ pa'iku̶ni ña i'kasi'ku̶a'mu̶. —Rani, chu̶'u̶ni ja'me ku'iu̶ chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe'te cho'oku̶ pa'ijũ̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶re. Chiku̶na asa, “Jau̶”, chini vu̶ni ũcuau̶na'me saisi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. 10 Reparu̶mu̶ Jesús repau̶ neenana'me chu̶'u̶ vu̶'ena mu̶a ãu ãisi'ku̶a'mu̶. Repau̶ ãu ãiu̶ ñu'itona Roma vu̶'ejoopo canare pãi chũ̶'u̶nare kuri kookainana'me cheku̶na cu'ache pa'ina, mu̶ta kaka chu̶ku̶na ñu'ichejana pu̶u̶sinaa'me ãure ja'me ãñu chini. 11 Repanapi chu̶ku̶nani ja'me ñu'iju̶na ña fariseopãi ija'che sẽniasasinaa'me chu̶ku̶na'te Jesús neenare: —¿Je'se pa'iu̶na mu̶sanu̶konare paaku̶ che'choku̶ kuri kookainana'me cu'ache pa'inare ja'me ãu ãiku̶? —chiisinaa'me repana chu̶ku̶na'te. 12 Chitena asa Jesús ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ repanare: —Pãi vaju̶na ũ̶ko cho'oche chiima'me. Jũ'iva'nata'ni ũ̶ko cho'oche chiime. 13 Chu̶'u̶ pãi, “Re'onaa'me chu̶ku̶na”, chiinani, “Cu'ache cho'oche ũhasõ re'oja'che pa'ijũ̶'u̶”, chisa chini cajesi'ku̶ma'mu̶ icheja cheja. Pãi, “Cu'ache pa'inaa'me chu̶ku̶na”, chiiva'narechi'a, “Mu̶sanu̶kona cu'ache cho'oche ũhasõ re'oja'che pa'ijũ̶'u̶”, chisa chini cajesi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Dios chu̶'o aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'ere che'cheju̶ Repau̶ i'kache'te asa masijũ̶'u̶, ija'che ku̶ache'te: Mu̶sanu̶kona cu'ache cho'oche ro'iñu chini chu̶'u̶re ĩsisiva'nani va'iva'nare vani u̶osõjũ̶'u̶, chiiu̶ chũ̶'u̶mu̶ chu̶'u̶. Jã'ata'ni pãi cheku̶nare ña oiju̶ pa'ijũ̶'u̶, chiiu̶ na'a ru̶a chũ̶'u̶mu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare, chiimu̶ repa —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús repanare. 14 Ũcuaru̶mu̶ Juan Pãi Okoro'veku̶ neena rani ija'che i'kasinaa'me Jesure: —Chu̶ku̶na si'aru̶mu̶ te'eñoã ãu ãima'ñe pa'iju̶ Diore sẽeju̶ pa'inaa'me, fariseopãi ũcuaja'che. Mu̶'u̶ neena, ¿je'se pa'iu̶na jã'aja'ñe cho'oju̶ pa'ima'ñe? —chiisinaa'me. 15 Chitena Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶ repanare. —Pãi, romire vejaju̶ ãure ãapu̶ chini soicojñosina su̶mana pa'ima'ñe pojoju̶ ãu ãime, romi vejaku̶ji pa'iu̶na. Na'a pa'isiru̶mu̶na romi vejasi'ku̶re cheku̶napi sasõjanaa'me cheku̶chejana. Jã'aru̶mu̶ta'ni repau̶ni oiju̶ ãu ãima'ñe pa'ijanaa'me repana. (Chu̶'u̶ neena ũcuaja'che na'a pa'isiru̶mu̶na Dioni sẽeju̶ te'eñoã ãu ãima'ñe pa'ijanaa'me, chu̶'u̶pi peoku̶na) —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶ repanare. 16 Reparu̶mu̶ pãi te'ena aperu̶mu̶ che'chosi'ena'me mama che'choche ũcuapa'ru̶vachi'a cuasañu chini aperu̶mu̶ che'chosi'e ũhacuhesinaa'me. Cheku̶nata'ni mama che'choche asacuhesinaa'me. Jã'ajeku̶na Jesús repanani chu̶'vaku̶ ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Aikãaru̶ji che'resõru mamase'rechoji che're aikãaru̶na põ juhamanaa'me pãi. Jã'aja'ñe juha pi'ni choaru aikãaru̶ mamase'recho põ juhasikãaru̶jeku̶ rueni ji'rosõu̶na na'a u̶jacoje che'remu̶. 17 Ũcuachi'a pĩsi u̶che cono mama cho'oni va'iva'na ca'nituru aituruna ro'vemanaa'me pãi. Aituruna ro'veru conopi kosani sau̶ che'resõ pĩsi u̶che conojẽ'e cho'osõku̶ turujẽ'e ũcuaja'che che're cho'osõmu̶. Jã'ajeku̶na pãi pĩsi u̶che cono mama cho'oni turu mamaturuna ro'veme. Jã'aja'ñejeku̶na turuna'me cono cho'osõma'mu̶ —chiiu̶ chu̶'vasi'ku̶a'mu̶ Jesús repanare Juan neenare. 18 Repau̶ Jesús chuta'a i'katona judíopãi chi'ivu̶'e chũ̶'u̶ku̶ rani repau̶ ti'jñeñena ro're pu̶u̶ ñu'iu̶ ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Chu̶'u̶ chĩiva'o jũnisõcuhasi'koa'mo. Jã'ata'ni mu̶'u̶pi sani repava'oni chẽato vaju̶raija'mo repava'o —chiisi'ku̶a'mu̶. 19 Chiku̶na asa Jesús vu̶ni ũcuau̶na'me saisi'ku̶a'mu̶. Chu̶ku̶na repau̶ neena ũcuachi'a ja'me saisinaa'me. 20 Saiju̶na romio docerepaũ̶su̶ru̶mu̶ chie ravu̶ jũ'iko rani Jesús cho'jepi repau̶ ju'ikãa pu̶so juhasiru̶'tu̶vana chẽaasomo. 21 Ija'che cuasaasomo repao: “Jesús ju'ikãa chẽanijẽ'e vaju̶ja'mo chu̶'u̶”, chiio cuasako chẽaasomo repao. 22 Jã'ata'ni Jesús repaoji chẽaona chu̶ri ña ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ repao'te: —Mu̶'u̶va'o, pojoko pa'ijũ̶'u̶. “Iku̶ chu̶'u̶re vasoja'mu̶”, chiio cuasakojeko vaju̶ja'mo mu̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús repao'te. Ũcuaru̶mu̶pi teana te'eru̶mu̶ vaju̶asomo repao. 23 Jã'aja'ñe cho'ocuha Jesús jo'e saiu̶ judíopãi chi'ivu̶'e chũ̶'u̶ku̶ vu̶'ena tĩ'a ñato pãi repava'oni sa tãpi'raju̶ phĩ'covu̶ãre juhiju̶na cheku̶na otare ru̶a oiju̶ paniasome. 24 Jã'aja'ñe cho'oju̶na ña Jesús i'kaasomu̶ repanare. —Re'omu̶. Etajũ̶'u̶ icheja mu̶sanu̶kona. Jũnisõsiva'oma'mo iko. Rupu̶ kãisiva'oa'mo —chiniasomu̶ repau̶ repanare. Jã'aja'ñe i'kaku̶na asa jachaju̶ Jesure pãisoasome repana. 25 Pãisoju̶na repanare etosi'ku̶a'mu̶ repau̶. Etocuha repava'o pa'iruupu̶na kaka repao jũ̶tu̶na chẽa i'kau̶na vaju̶rani teana vu̶ni nu̶kaasomo repava'o. 26 Ũcuaru̶mu̶ pãipi Jesús repao'te vasosi'ere asa cheku̶nani ku̶arena repacheja si'achejña pa'ina repau̶ cho'osi'e ru̶a jainu̶ko asaju̶ paniasome. 27 Ũcuachejapi eta chu̶ku̶na repau̶ neenana'me saiu̶na Jesure na'ava'na te'eka'chapana cuiju̶ u̶jachu̶'opi ija'che i'kaju̶ tuhasinaa'me: —David aperu̶mu̶ pa'isi'ku̶ jojosi'ku̶, oijũ̶'u̶ chu̶ku̶nava'nare —chiiju̶ tuhasinaa'me repana. 28 Repau̶ Jesús vu̶'e kakasiru̶mu̶ repana na'ava'na ja'me kaka repau̶ni kueñe tĩ'arena repanare ija'che sẽniasasi'ku̶a'mu̶ repau̶: —Mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re, ¿“Maiva'nare vasoja'mu̶ iku̶”, chiiju̶ cuasache? —chiisi'ku̶a'mu̶. Chiiu̶na, —Jũ̶ju̶, Pãi Ũcuanu̶kore Paaku̶, “Chu̶ku̶nava'nare vasoja'mu̶ mu̶'u̶”, chiiju̶ cuasame chu̶ku̶na —chiisinaa'me repana. 29 Chitena Jesús repanare ñakocaãna jũ̶jñapi jaku̶ ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Mu̶sanu̶konapi chu̶'u̶ni, “Jesús maire vasoja'mu̶”, chiiju̶ cuasaju̶na ñakocaã ñoja'mu̶ mu̶sanu̶konare chura —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús repanare. 30 Repau̶ji jã'aja'ñe cho'oku̶ i'kau̶na repana ñakocaã teana care'osõsi'ku̶a'mu̶. Repanare ñakocaã vasocuha Jesús ija'che ru̶a i'kasi'ku̶a'mu̶ repanare: —Chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare vasosi'e cheku̶nare ku̶amairo pa'ijũ̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶. 31 Chiisi'eta'ni sani repacheja si'achejña ku'iju̶ ku̶aju̶ paniasome repana. 32 Repana na'ava'na pa'isiva'na etatona pãi vatini paaku̶ chu̶'o cutuma'ku̶re Jesús pa'ivu̶'ena ra cuaasinaa'me. 33 Cuaarena Jesupi vatini eto saokaku̶na repau̶ pãiu̶ chu̶'o cutumanesi'ku̶ teana chu̶'o cutusi'ku̶a'mu̶. Repau̶ji cutuku̶na asa jñano pãi ija'che i'kasinaa'me: —Mai Israel cheja cana ija'che cho'oche jmamakaru̶jẽ'e ñamanaa'me —chiisinaa'me. 34 Fariseopãita'ni cu'ache cuasaju̶ ija'che i'kasinaa'me: —Vati chũ̶'u̶ku̶ji cho'okaiu̶na iku̶ Jesús vati ũcuajanare eto saomasimu̶ —chiisinaa'me. 35 Ũcuaru̶mu̶ Jesús vu̶'ñajoopoã si'ajoopoã ku'iu̶ u̶jajoopoãna'me jmajooru̶ã judíopãi chi'ivu̶'ña repajoopoã pa'ivu̶'ñana kaka che'choku̶ ku'isi'ku̶a'mu̶. Ũcuachi'a pãi cu'ache cho'oche ũhasinare Dios chẽa paache ku̶achu̶'ore Repau̶ chu̶'o re'oja'chere chu̶'vaku̶ ku'iu̶, pãiva'nare ravu̶ si'ache jũ'iva'nare ca'nivu̶ã asiche si'ache jũ'iva'nare vasosi'ku̶a'mu̶ repau̶. 36 Repau̶ ku'ichejña canapi pãipi Dios chu̶'o chu̶'vaju̶ cho'okainani peoju̶ ovejava'na kuiraku̶'te peova'naja'ñe pa'iju̶ vesu̶ju̶ chu̶ova'na pa'iju̶na Jesús ña oisi'ku̶a'mu̶ repanare. 37 Repanani ña oiu̶ chu̶ku̶na'te repau̶ neenare ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶: —Dios chu̶'o chu̶'vanapi karasõju̶na Repau̶ chu̶'o chuta'a asamana ru̶a jainu̶ko pa'ime. Jã'ajeku̶na Dioni sẽejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona, Repau̶ chu̶'o chu̶'vanani na'a jainu̶kore chẽa raoa'ku̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶ chu̶ku̶na'te.

Mateo 10

1 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te repau̶ neenare docerepanare soni rao ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: “Chu̶'u̶pi cho'okaiu̶na ija'che cho'omasijanaa'me mu̶sanu̶kona: Vati pãi sa'navu̶ã pa'inare eto saomasijanaa'me. Ũcuachi'a pãi ravu̶ si'ache jũ'inare vasomasijanaa'me mu̶sanu̶kona”, chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶ chu̶ku̶na'te. 2 Chu̶ku̶na repau̶ chẽa saosina mamia'me ie: Charo Simonni chẽasi'ku̶a'mu̶ repau̶. Cheke mami Pedro ve'esi'ku̶a'mu̶ repau̶. Andrere repau̶ Simón Pedro cho'jeu̶'te ũcuaja'che chẽasi'ku̶a'mu̶. Zebedeo mamachĩi ũcuachi'a Santiagona'me Juanre chẽasi'ku̶a'mu̶ repau̶. 3 Ũcuaja'che Felipe'te, Bartolomere, Tomare, chu̶'u̶re Mateo'te Romapãi chũ̶'u̶nare kuri kookaisi'ku̶re chẽasi'ku̶a'mu̶ repau̶. Cheku̶re Santiago'te Alfeo mamaku̶'te chẽasi'ku̶a'mu̶. Tadeo'te ũcuachi'a chẽasi'ku̶a'mu̶ repau̶. 4 Cheku̶re Simonre ũcuachi'a, cananistapãi ja'me pa'iku̶'te chẽasi'ku̶a'mu̶. Ũcuachi'a Judas Iscariote'te chẽasi'ku̶a'mu̶. Na'a pa'isiru̶mu̶ repau̶ Judas Iscariote Jesuni cu'ache cho'oa'ju̶ chini cheku̶nani ĩsiasomu̶. 5 Reparu̶mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te repau̶ chẽasinare docerepanare Dios chu̶'ore chu̶'vaa'ju̶ chini saopi'raku̶ ija'che chu̶'vasi'ku̶a'mu̶: —Judío peona pa'ichejña saimanejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Ũcuachi'a Samaria cheja pa'ijoopoã saimanejũ̶'u̶. 6 Jã'achejña saima'ñe Dios chu̶'o vesu̶ju̶ ovejava'na kuiraku̶'te peova'naja'ñe chu̶ova'na pa'inani judíopãire sani chu̶'vajũ̶'u̶. 7 Sani, “Dios Raosi'ku̶ pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶pi'ramu̶”, chiiju̶ chu̶'vajũ̶'u̶ repanare. 8 Ũcuachi'a ravu̶ jũ'iva'nare vasokaiju̶ jũnisõsiva'narejẽ'e vasokaijũ̶'u̶. Asi ravu̶ paanare vasojũ̶'u̶. Ũcuachi'a vati pãi sa'navu̶ã pa'inare eto saosõkaijũ̶'u̶. Jã'aja'ñe cho'omasiche Diopi rupu̶ ĩsimu̶ mu̶sanu̶konare. Jã'ajeku̶na cheku̶nare kuri sẽema'ñe rupu̶ cho'okaiju̶ pa'ijũ̶'u̶. 9 ’Ũcuachi'a sani kurijẽ'e samanejũ̶'u̶. 10 Turu cu'amajñaru̶ã mañajaturujẽ'e samanejũ̶'u̶. Kãña sa'ñeju̶ ju'ikãñajẽ'e sama'ñe mu̶sanu̶kona ju'ikãñaru̶ãchi'a ju'iju̶ ku'ijũ̶'u̶. Cũ'akorophe'rejẽ'e sama'ñe mu̶sanu̶kona ju'iphe'reru̶ãchi'a ju'iju̶ ku'ijũ̶'u̶. Vãsoñoã jo'e cheku̶ñoã sama'ñe mu̶sanu̶kona ju̶'veju̶ ku'iñoãchi'a sajũ̶'u̶. Ãuta'ni mu̶sanu̶kona chu̶'vajanapi ãua'ju̶ mu̶sanu̶konare, repanare chu̶'vache ro'i. 11 ’Sani ku'iju̶ vu̶'ejoopona tĩ'ani repajoopo caku̶pi re'oku̶ji, “Chu̶'u̶ vu̶'ere rani pa'ijũ̶'u̶”, chiiku̶ vu̶'ere mu̶a pa'ijũ̶'u̶, mu̶sanu̶kona repacheja sairu̶mu̶jatu̶'ka. 12 Repau̶ vu̶'e mu̶a kakani, repavu̶'e pa'inare, “Re'oja'che pa'ijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona”, chiiju̶ kakajũ̶'u̶. 13 Repavu̶'e pa'inapi re'oja'che pa'ineena pa'ito mu̶sanu̶kona repanare Diore sẽekaisi'e ũcuarepa re'oja'che cho'okaija'mu̶ Repau̶. Jã'ata'ni repanapi re'oja'che pa'ineemana pa'ito pãaja'mu̶. 14 Cheku̶ru̶mu̶ mu̶sanu̶konapi pãi vu̶'ena jã'apãani vu̶'ejoopona sani tĩ'arena repacheja pa'inapi mu̶sanu̶konani cuaocuheju̶ Dios chu̶'ojẽ'e asacuheto mu̶sanu̶kona cũ'akorophe're chũ̶'isi'ere cha'ore tĩ'to to'jñoju̶ eta saijũ̶'u̶, pãipi ña repana cu'ache cho'osi'ere masia'ju̶. 15 Dios pãi ũcuanu̶kore chi'i ro'iumucuse tĩ'aru Sodoma vu̶'ejoopona'me Gomorra vu̶'ejoopo pa'isinare ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶. Jã'ata'ni mu̶sanu̶kona chu̶'vache asacuhesinare na'a ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶ reparu̶mu̶. Ũcuarepaa'me jã'a —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te. 16 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te repau̶ neenare jo'e ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Ñarepaju̶ pa'ijũ̶'u̶. Chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare, chai pa'ichejñana ovejava'nare saocheja'che mu̶sanu̶konare cuhena pa'ichejñana saomu̶. Jã'ajeku̶na aña masicheja'che ñarepaju̶ ku'imasiju̶ ũkupova'na kokaneema'ñeja'ñe re'oja'che pa'iju̶ cheku̶nare cu'ache cho'oma'ñe chu̶'vaju̶ pa'ijũ̶'u̶. 17 Ñarepaju̶ pa'ijũ̶'u̶. Cheku̶ru̶mu̶ pãi mu̶sanu̶konare chu̶'u̶ni cuasaju̶na chẽa judíopãi chũ̶'u̶na pa'ivu̶'ena sa jo'ka, repanapi suĩ'sueche'te chũ̶'u̶rena judíopãi chi'ivu̶'ñana cuaa suĩ'suejanaa'me. 18 Cheku̶ru̶mu̶ pãi mu̶sanu̶konare chu̶'u̶ni cuasaju̶na chẽa pãi te'eva'nare chũ̶'u̶na pa'ivu̶'ñana ũcuachi'a jainu̶kore chũ̶'u̶na pa'ivu̶'ñajatu̶'ka sa jo'kajanaa'me mu̶sanu̶konare, cu'ache cho'oche'te chũ̶'u̶a'ju̶ chini. Jã'aja'ñe cho'oju̶na repanare pãi chũ̶'u̶nare chu̶'u̶ pa'iche'te ku̶a asojanaa'me mu̶sanu̶kona judío peonare ũcuachi'a. 19 Jã'ata'ni pãipi mu̶sanu̶konani jã'aja'ñe cho'oto, “¿Je'se sãiñe i'kaja'che chu̶'u̶?” Ũcuachi'a, “¿Keejachu̶'opi i'kaja'che chu̶'u̶?”, chiiju̶ cuasamanejũ̶'u̶. Mu̶sanu̶konare sãiñe i'kache tĩ'aru̶mu̶ mu̶sanu̶kona i'kajache chu̶'o Diopi rekoñoãna ku̶aja'mu̶. 20 Mu̶sanu̶kona te'ena cuasaju̶ i'kama'ñe mai Ja'ku̶ Dios Rekochoji cho'okaiu̶na masi i'kajanaa'me repanare. 21 ’Reparu̶mu̶ pãi repana cho'jechĩi chu̶'u̶ni cuasaju̶na chẽa sa, “Vanisõjũ̶'u̶ inare”, chiiju̶ jo'kajanaa'me. Cheku̶na repana majaa'chu̶pãipi chu̶'u̶ni cuasaju̶na ũcuaja'che cu'ache cho'ojanaa'me repanare. Pu̶ka'ku̶pãi ũcuachi'a repana mamachĩipi chu̶'u̶ni cuasaju̶na chẽa sa, “Inare vanisõjũ̶'u̶”, chiiju̶ jo'kajanaa'me. Cheku̶na ũcuachi'a repana pu̶ka'ku̶pãipi chu̶'u̶ni cuasaju̶na ũcuaja'che cu'ache cho'ojanaa'me. 22 Pãi ũcuanu̶ko mu̶sanu̶konare chu̶'u̶ni cuasaju̶na ru̶a cuhejanaa'me. Jã'ata'ni mu̶sanu̶konapi chu̶'u̶re cuasache'te ũhama'ñe jũnisõru̶mu̶jatu̶'ka masi cuasaju̶ pani Dios pa'ichejare ai sani pa'ijanaa'me. 23 Pãipi mu̶sanu̶kona saisijoopo canapi mu̶sanu̶konani cu'ache cho'oto cheku̶joopona vu̶'vu̶sõjũ̶'u̶. Chu̶'u̶ pãire ja'me paau̶ chini Dios Raosi'ku̶ mu̶sanu̶kona chuta'a Israel cheja pa'ijoopoã peore kuni si'ama'tona cu̶nau̶mu̶ mu̶isi'ku̶pi jo'e cajeja'mu̶ icheja cheja. Ũcuarepaa'me jã'a. 24 ’Utija'o che'chenapi repanare che'choku̶ cu'ache i'kacojñoñe'te, “Maita'ni cu'ache i'kacojñomanejanaa'me”, chiiju̶ cuasato cu'amu̶. Ũcuachi'a cho'oche'te rupu̶ cho'okaau̶ chini chẽa paacojñova'u̶pi repau̶'te paaku̶ cu'ache i'kacojñoñe'te, “Chu̶'u̶ta'ni cu'ache i'kacojñomaneja'mu̶”, chiiu̶ cuasato cu'amu̶. 25 Utija'o che'chena repanare che'choku̶ji cu'ache i'kacojñoto repau̶ i'kacojñosi'eja'che cu'ache i'kacojñojanaa'me. Ũcuachi'a pãiu̶'te cho'oche cho'okaiva'u̶ repau̶'te paaku̶ji cu'ache i'kacojñoto repau̶ i'kacojñosi'eja'che cu'ache i'kacojñoja'mu̶. Mu̶sanu̶kona ũcuaja'che chu̶'u̶ cu'ache i'kacojñoñeja'ñe na'a ru̶a cu'ache i'kacojñojanaa'me. Pãi chu̶'u̶re, “Vati chũ̶'u̶ku̶'mu̶ mu̶'u̶; Beelzebua'mu̶”, chiisinaa'me. Jã'ajeku̶na pãi mu̶sanu̶konare chu̶'u̶ majapãijanajeju̶na ũcuare i'kaju̶ na'a ru̶a cu'ache i'kajanaa'me —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús. 26 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te ija'che i'kaku̶ jo'e chu̶'vasi'ku̶a'mu̶: —Pãi mu̶sanu̶konare vanisõñu chiinare vaju̶chu̶manejũ̶'u̶. Repana cu'ache cho'oñu chini rope'e cho'oche peore pãi ũcuanu̶ko masijanaa'me. Ũcuachi'a repana rope'e cutuju̶ pa'isi'e peore pãi ũcuanu̶ko masijanaa'me. 27 Ũcuachi'a chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare ñamina rope'e i'kasi'e pãi ũcuanu̶ko asaju̶'te umucusena ku̶ajũ̶'u̶. Ũcuachi'a chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare vu̶'ena cuaa rope'e ku̶asi'e pãi ũcuanu̶ko pa'ichejana u̶jachu̶'o i'kaju̶ ku̶ajũ̶'u̶ ũcuanu̶ko asaa'ju̶. 28 Mu̶sanu̶konare vanisõñu chiinare pãi vaju̶chu̶manejũ̶'u̶. Ca'nivu̶ã vanisõnijẽ'e mu̶sanu̶kona rekoñoãta'ni cu'ache cho'omanejanaa'me repana. Mu̶sanu̶konare jũ'iñe chũ̶'u̶masiku̶ vati toa Saomasiku̶ni Diorechi'a vaju̶chu̶ju̶ pa'ijũ̶'u̶. 29 ’Pĩ'a ka'chava'na jmava'na kuri te'ere'revachi'a ro'ime. Te'ere'revachi'a ro'iva'nare mai Ja'ku̶ Diopi jũ'iũ̶seto te'eva'u̶jẽ'e jũnisõmanera'ame repana. 30 Ũcuachi'a Repau̶ Dios mu̶sanu̶kona pa'iche peore masiku̶jeku̶ mu̶sanu̶kona sĩjoquee raña kuẽkuesi'echi'a paaku̶jeku̶ masimu̶. 31 Pĩ'ava'nare peore kuiramu̶ Dios. Mu̶sanu̶konare pãi na'a ru̶a cuasaku̶ na'a re'oja'che cho'okaiu̶ pa'imu̶ Repau̶. Jã'ajeku̶na cheku̶nare pãi vaju̶chu̶manejũ̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te repau̶ neenare. 32 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Pãi te'ena, cheku̶na asaju̶'te vaju̶chu̶ma'ñe, “Jesure cuasanaa'me chu̶ku̶na”, chiime. Na'a pa'isiru̶mu̶ chu̶'u̶ jã'aja'ñe i'kasinare Ja'ku̶ Cu̶nau̶mu̶ Pa'iku̶ asaku̶'te, “Chu̶'u̶ neenaa'me ina”, chiija'mu̶. 33 Jã'ata'ni cheku̶na pãire vaju̶chu̶ju̶ repanapi asaju̶ chini, “Jesure cuasamanaa'me chu̶ku̶na”, chiime. Na'a pa'isiru̶mu̶ jã'aja'ñe i'kasinare chu̶'u̶ Ja'ku̶ Cu̶nau̶mu̶ Pa'iku̶ asaku̶'te, “Chu̶'u̶ neenama'me ina”, chiija'mu̶ chu̶'u̶ repanare —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 34 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ chu̶ku̶na'te: —Ija'che cuasacosome mu̶sanu̶kona: “Jesús raisiru̶mu̶ta'ni pãi cheku̶nare cuhema'ñe re'oja'che pa'ijanaa'me”, chiiju̶ cuasacosome. Jã'ata'ni chu̶'u̶pi rani che'choku̶na pãi chu̶'u̶ che'choche asacuhenapi asaneenani pe'ruju̶ cuheme. 35 Cheku̶ru̶mu̶ pu̶ka'ku̶pi chu̶'u̶ni cuasato mamaku̶ji cuheja'mu̶. Cheku̶ru̶mu̶ pu̶ka'kopi chu̶'u̶ni cuasato mamakoji cuheja'mo. Ũcuachi'a vaoji chu̶'u̶ni cuasato mamaku̶'te pa'ikoji cuheja'mo. 36 Majapãi ũcuate'evu̶'e pa'inapi te'eu̶ chu̶'u̶ni cuasato cheku̶napi cuhejanaa'me repava'u̶re. 37 ’Mu̶ja'ku̶pãi cuasaju̶ pa'ito re'omu̶. Jã'ata'ni mu̶sanu̶konapi chu̶'u̶ni na'a ru̶a cuasaju̶ pa'imaneni chu̶'u̶ neena pa'imanejanaa'me. Ũcuachi'a mu̶sanu̶kona chĩiva'nare cuasaju̶ pa'ito re'omu̶. Jã'ata'ni mu̶sanu̶konapi chu̶'u̶ni na'a ru̶a cuasaju̶ pa'imaneni chu̶'u̶ neena pa'imanejanaa'me. 38 Pãi mu̶sanu̶konare chu̶'u̶ neenajeju̶na cuheju̶ vanisõñu chiijanaa'me. Jã'ata'ni chu̶'u̶re cuasache jmamakaru̶jẽ'e ũhasõma'ñe cuasaju̶ pa'ijũ̶'u̶. Pãipi jã'aja'ñe cho'oñu chiiju̶na vaju̶chu̶ju̶ mu̶sanu̶konapi chu̶'u̶re cuasache'te ũhasõni chu̶'u̶ neena pa'imanejanaa'me. 39 Ũcuachi'a chuenisõñe'te vaju̶chu̶ju̶ repana asa chẽasi'e Dios chu̶'o ũhasõna, jũnisõsiru̶mu̶ vati toana sani cho'osõjanaa'me. Jã'ata'ni chuenisõñejẽ'e vaju̶chu̶ma'ñe chu̶'u̶ni ũcua cuasaju̶ chuenisõsiva'na Dios pa'ichejare jũni sani re'oja'che pa'ijanaa'me —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 40 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te repau̶ neenare jo'e i'kasi'ku̶a'mu̶. —Pãi mu̶sanu̶konare pojona chu̶'u̶re ũcuachi'a pojome. Pãi chu̶'u̶re pojona chu̶'u̶re Raosi'ku̶re ũcuachi'a pojome. 41 Pãipi Dios chu̶'o ku̶aju̶na, pãiu̶ ũcuau̶aku̶ji, “Diopi raou̶na Repau̶ chu̶'o ku̶ame ina”, chini repanani pojoto Repau̶ chu̶'o ku̶asinare ro'icheja'chere ũcuapa'ru̶va ro'ija'mu̶ Dios repau̶'te. Ũcuachi'a pãiu̶ cheku̶nani, “Diopi cho'okaiu̶na re'oja'che pa'ime ina”, chini repanani pojoto Dios ũcuaja'che re'oja'che pa'isinare ro'icheja'chere ũcuapa'ru̶va ro'ija'mu̶ repau̶'te. 42 Ũcuachi'a pãiu̶ ũcuau̶aku̶ji chu̶'u̶ neeku̶re ru̶a vesu̶ku̶'teta'ni ũcua, “Jesucristo neeku̶a'mu̶ iku̶”, chini repau̶ni oko ũkuato Diopi ro'ija'mu̶ repau̶'te —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús.

Mateo 11

1 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te repau̶ neenare docerepanare chu̶'va pi'ni, ũcuachejapi sani ku'iu̶ repacheja pa'ijoopoãre Dios chu̶'ore chu̶'vaku̶ pa'isi'ku̶a'mu̶. 2 Ũcuaru̶mu̶ Juan Pãi Okoro'vesiva'u̶ cu'ache cho'onare chẽa cuaovu̶'ere pa'iu̶ Jesús cho'oche'te asa, “Dios Raosi'ku̶ Cristocosomu̶ repau̶”, chini cuasaasomu̶. Jã'aja'ñe cuasa repau̶ neenare te'enare soni rao, “Jesure ija'che chiiju̶ sẽniasajaijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona: ‘¿Dios Raosi'ku̶a'u̶ mu̶'u̶? Mu̶'u̶pi Dios raomanesi'ku̶ pa'ito, ¿Dios Raojau̶ni ũcua cha'ajanaa'ñe chu̶ku̶na?’, chiijũ̶'u̶ repau̶'te Jesure”, chini saoasomu̶ Juan repanare. 4 Saou̶na sani ũcuare sẽeju̶na asa Jesús ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Chura mu̶sanu̶kona Juan pa'ichejana co'i mu̶sanu̶kona ñasi'ena'me asasi'ere ija'che ku̶ajũ̶'u̶ repau̶'te: 5 “Pãi na'ana pa'isina ñame chura. Cu'acũ'a paasina re'oja'che nu̶ka ku'ime chura. Asi ravu̶ paasina ũcuaja'che vaju̶me. Cãjo asamanesina ũcuaja'che asame chura. Jũnisõsina ũcuaja'che vaju̶rani jo'e pa'ime. Chu̶ova'na pa'iva'na chu̶'u̶ chu̶'vache'te chu̶'u̶re cuasache ku̶achu̶'ore asaju̶ pa'ime. 6 Pãi chu̶'u̶re cuasache ũhasõma'ñe cuasaju̶ pa'ina pojoju̶ pa'ijanaa'me”, chiiju̶ sa ku̶ajũ̶'u̶ repau̶'te Juanre —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús repanare. 7 Repana co'isõsiru̶mu̶ Jesús Juan pa'iche'te i'kaku̶ ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ repanare pãi: —¿Je'se pa'iku̶ni ñañu chini pãi peocheja sate mu̶sanu̶kona? ¿Chu̶'chu̶sava tutaku̶na ñu̶'kuecheja'che repau̶ rekocho na'mi sa'ñeku̶ cuasaku̶ni ñañu chini sate mu̶sanu̶kona? Jã'aja'ñe cuasama'ku̶a'mu̶ Juan. 8 Jã'aja'ñe pa'iku̶'te ñañu chini saimaneni, ¿ũ̶quere ñañu chini sate? ¿Pa'ipãi ju'ikãña ju'iku̶ni ñañu chini sate mu̶sanu̶kona? Pãi, kãña ru̶a ro'ikãña ju'ina pa'ipãi vu̶'ñachi'a pa'ime. 9 Jã'aja'ñe pa'iku̶ni ñañu chini saimaneni, ¿ũ̶quere ñañu chini sate mu̶sanu̶kona? ¿Dios chu̶'o ku̶akaiku̶ni ñañu chini sate? Jã'aja'ñe pa'iku̶'te ñañu chini saisinajeju̶ te'erũhiñe cuasame mu̶sanu̶kona. Repau̶ Juan cheku̶nare Dios chu̶'o ku̶anare na'a ru̶a masi ku̶aku̶'mu̶. 10 Repau̶ Juan pa'ijachere ku̶aju̶na aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'e Dios chu̶'o ija'che chiimu̶: Mu̶'u̶ cheja cajejache ku̶ajau̶ni charo saoja'mu̶ chu̶'u̶, pãipi mu̶'u̶ cajejachere asa repana rekoñoãre care'va paapu̶ chini, chiimu̶ repana tocha jo'kasi'e. 11 Icheja cheja Dios chu̶'o ku̶akaina ru̶a masina pa'ime. Jã'ata'ni Juan ũcuanu̶kore na'a cajejaiche masiu̶'mu̶. Na'a pa'isiru̶mu̶ pa'ijana ũcuaja'che, ru̶a vesu̶sinata'ni Dios chu̶'ore asa chẽa cuasaju̶, Juanre na'a ru̶a masijanaa'me, chu̶'u̶ pa'iche peore asasinajeju̶. Ũcuarepaa'me jã'a. 12 ’Juan Pãi Okoro'veku̶ Dios chu̶'o apechu̶'varu̶mu̶pi iumucujñajatu̶'ka Dioni cuasaju̶ Repau̶ chũ̶'u̶ñe cho'onare cuheju̶ cu'ache cho'oju̶ pa'ime pãi. 13 Moisés tocha jo'kasi'e Dios Raojau̶ pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶jañere ku̶amu̶. Dios chu̶'o ku̶ana ũcuachi'a, iru̶mu̶ Juan pa'iru̶mu̶jatu̶'ka ũcuate'ere ku̶ame. 14 Mu̶sanu̶konapi iere chu̶'u̶ i'kache'te jachama'ñe cuasani masijanaa'me: “Juan, Dios raoja'mu̶ chiicojñosi'ku̶ aperu̶mu̶ Repau̶ chu̶'o ku̶asi'ku̶ Elías ku̶asi'eja'che ku̶amu̶”, chiimu̶ chu̶'u̶. 15 Chu̶'u̶ i'kache asa chẽau̶ana ũcuanu̶ko asa chẽajũ̶'u̶. 16 ’Pãi iru̶mu̶ cana pa'iche'te ku̶ara. Chu̶'u̶pi ñato mu̶sanu̶kona iru̶mu̶ cana ija'che pa'ime: Jeeru̶mu̶ chĩi ãu ĩsichejare ñu'iju̶ ũcuajanani, “Apeñu”, chini soniasome. 17 Cheku̶napi apecuheju̶na ija'che i'kaasome repana: “Chu̶ku̶na juhivu̶ã juhito ujacha'icuheme mu̶sanu̶kona. Ũcuachi'a chu̶ku̶na apeju̶ jũ'isinare tãru̶mu̶ ujacheja'che su̶ma'ñe ujato ja'me ujacuheme mu̶sanu̶kona. Chu̶ku̶nani cuheju̶ pojoma'me mu̶sanu̶kona”, chiniasome repana chĩi. 18 Repana chĩi ũcuajanare cuhecheja'che cuheme mu̶sanu̶kona chu̶ku̶na'te, Juanna'me chu̶'u̶re. Repau̶ Juan Pãi Okoro'veku̶ rani pa'iu̶ Dioni cuasaku̶ te'eñoã ãu ãima'ñe pa'iu̶, conojẽ'e ũkuma'ñe pa'iu̶na ña, “Vatini paaku̶ vẽ'veu̶'mu̶ Juan”, chiiju̶ cuhenaa'me mu̶sanu̶kona repau̶'te. 19 Chura chu̶'u̶pi pãire ja'me paau̶ chini Dios Raosi'ku̶pi rani pa'iu̶ si'aumucujña ãu ãiu̶ ũkuku̶na ña, “Ãi aia'mu̶ mu̶'u̶. Cono ũku aia'mu̶ mu̶'u̶. Ũcuachi'a pãi cu'ache pa'inana'me pãi chũ̶'u̶nare kuri kookainare oiu̶ pa'iku̶'mu̶ mu̶'u̶”, chiiju̶ cuheme mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re. Pãi rũhiñe cuasana, “Dios chũ̶'u̶ñe re'oja'chea'me. Peore masiku̶'mu̶ Repau̶”, chiiju̶ cuasame —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús repanare pãi. 20 Repau̶ Jesús Diochi'a cho'omasiche pãi jainu̶ko ñaju̶'te si'aru̶mu̶ cho'o ñoku̶ pa'isi'ku̶a'mu̶. Ũcuachi'a repana cu'ache cho'oche'te ũhasõa'ju̶ chini chu̶'vasi'ku̶a'mu̶ repau̶. Jã'ata'ni cu'ache cho'oche ũhasõmanesinaa'me repana. Ũcuaru̶mu̶ Jesús Diochi'a cho'omasiche repau̶ na'a ru̶a cho'o ñojoopoã pa'inapi repana cu'ache cho'oche'te ũhamapu̶na pe'ruku̶ ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ repanare: 21 —Dios aperu̶mu̶ Sidón vu̶'ejoopona'me Tiro vu̶'ejoopo canare Repau̶ masiche cho'o ñomaneasomu̶. Repanani chu̶'vaku̶ cho'o ñoru ña cu'ache pa'inajeju̶ su̶mava'na pa'iju̶ cu'ache cho'oche ũhasõ, vãkiniokãñapi sa'che repana sĩjona ũhacu̶tapi chu'chura'asinaa'me repana, cheku̶napi ña, “Cu'ache cho'oche ũhasõsinaa'me ina”, chiapu̶ chini. Mu̶sanu̶konata'ni chu̶'u̶pi chu̶'vaku̶ Diochi'a cho'omasiche cho'o ñoku̶na ñame, Corazín vu̶'ejoopo canana'me Betsaida vu̶'ejoopo cana. Ñanata'ni cu'ache cho'oche ũhasõma'me mu̶sanu̶kona. Jã'ajeku̶na ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶ mu̶sanu̶konare. 22 Dios pãi ũcuanu̶kore chi'i ro'iumucuse tĩ'aru Sidón vu̶'ejoopo pa'isinana'me Tiro vu̶'ejoopo pa'isinare ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶. Jã'ata'ni mu̶sanu̶konare Corazín vu̶'ejoopo canana'me Betsaida vu̶'ejoopo canare na'a ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶, Repau̶ cho'omasicheji chu̶'u̶ cho'oche ñasinata'ni jachasi'e ro'i. 23 Mu̶sanu̶kona Capernaum vu̶'ejoopo cana, “Dios pa'icheja saijanaa'me mai”, chiinaa'me. Jã'ata'ni Dios mu̶sanu̶konare pãi ũcuanu̶kore Repau̶ chi'i ro'iumucuse tĩ'aru vati toana saoja'mu̶. Dios aperu̶mu̶ Sodoma vu̶'ejoopo canare Repau̶ masiche cho'o ñomaneasomu̶. Repanani cho'o ñoru cu'ache cho'oche ũhasõ re'oja'che pa'iju̶na, ñañomaneu̶na iru̶mu̶jatu̶'ka pa'ira'aasomu̶ repajoopo. 24 Mu̶sanu̶konare Capernaum vu̶'ejoopo canare ija'che i'kamu̶ chu̶'u̶: Na'a pa'isiru̶mu̶ Dios pãi ũcuanu̶kore chi'i ro'iumucuse tĩ'aru Sodoma vu̶'ejoopo pa'isinare ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶. Jã'ata'ni mu̶sanu̶konare na'a ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶, chu̶'u̶ cho'oche ñasinata'ni jachasi'e ro'i —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús repanare. 25 Reparu̶mu̶ Jesús, Pu̶ka'ku̶ni pojoku̶ ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Ja'ku̶, mu̶'u̶ cu̶nau̶mu̶ pa'inana'me cheja pa'inare peore chũ̶'u̶ku̶'mu̶. Pãi, “Mu̶'u̶ chu̶'o peore masinaa'me chu̶ku̶na”, chiiju̶ cuasanare chu̶'u̶ che'choche mu̶'u̶ chu̶'o asamasiche ũ̶semu̶ mu̶'u̶, repanapi asavesu̶a'ju̶ chini. Jã'ata'ni pãi chĩiva'naja'ñe vesu̶ju̶, “Dios chu̶'ojẽ'e vesu̶naa'me chu̶ku̶na”, chini cuasanarechi'a mu̶'u̶ chu̶'o asamasiche jo'kaku̶'mu̶ mu̶'u̶, repanapi asamasia'ju̶ chini. 26 Jã'aja'ñere chiimu̶ mu̶'u̶. Jã'ajeku̶na mu̶'u̶re, “Re'orepamu̶”, chiimu̶ chu̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶ Diore. 27 Chini pãire ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶: —Chu̶'u̶ Ja'ku̶ Repau̶ pa'iche masiche peore jo'kasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶re. Chu̶'u̶ Repau̶ Mamaku̶ pa'iche pãi te'eu̶jẽ'e vesu̶me. Chu̶'u̶ Ja'ku̶ta'ni masimu̶. Ũcuachi'a chu̶'u̶ Ja'ku̶ pa'iche pãi te'eu̶jẽ'e vesu̶me. Chu̶'u̶ Repau̶ Mamaku̶chi'a masimu̶ Ja'ku̶ pa'iche. Ũcuachi'a chu̶'u̶re ku̶au̶anarechi'a chu̶'u̶ Ja'ku̶ pa'iche ku̶amu̶ chu̶'u̶. 28 Mu̶sanu̶kona aipãi chũ̶'u̶ jo'kasi'ere, “Dios chũ̶'u̶si'ea'me ie”, chini peore cho'oñu chiime mu̶sanu̶kona te'ena. Jã'ata'ni repapi peore cho'ovesaku̶na cho'oju̶ ca'nasõ rekoñoã su̶mava'na pa'ime mu̶sanu̶kona. Jã'aja'ñe pa'inare chu̶'u̶ni raijũ̶'u̶ chiimu̶ chu̶'u̶. Chu̶'u̶re rainare repana rekoñoãna cho'okaija'mu̶ chu̶'u̶, re'oja'che pa'iju̶ pojoju̶ su̶mava'na pa'imanea'ju̶ chini. 29 Chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe cho'ovesama'ñere asa chẽa cho'oju̶ pa'ijũ̶'u̶. Pãi oiku̶ta'ni meñe, “Masiu̶'mu̶”, chiima'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Mu̶sanu̶konapi chu̶'u̶ni rani, mu̶sanu̶kona cu'a chu̶'u̶pi tu̶nosõkaku̶na rekoñoãpi re'oja'che pa'iju̶ jo'e su̶mava'na pa'imanejanaa'me. 30 Chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñeji cho'ovesamau̶na cho'oju̶ re'oja'che pa'iju̶ su̶mava'na pa'imanejanaa'me mu̶sanu̶kona —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶ Jesús.

Mateo 12

1 Ũcuaru̶mu̶ Jesús pu̶aumucusena chu̶ku̶na repau̶ neenana'me trigo chiopi saiu̶ pa'isi'ku̶a'mu̶. Ũcuaru̶mu̶ chu̶ku̶na repau̶ neena ãucuhaku̶na trigocha'charu̶ãre pura ãisinaa'me. 2 Chu̶ku̶napi jã'aja'ñe cho'oju̶na ña fariseopãi ija'che i'kasinaa'me Jesure: —Ñajũ̶'u̶. Mu̶'u̶ neena pu̶aumucuseta'ni cho'oche cho'ome —chiisinaa'me. 3 Chitena Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶ repanare. —¿Aperu̶mu̶ pa'isi'ku̶ David cho'osi'ere ku̶aju̶ mai aipãi tocha jo'kasi'e ñamanaa'ñe mu̶sanu̶kona? Ija'che ku̶amu̶ repa: David, repau̶'te ja'me pa'inana'me ãucuhaku̶na Dios vu̶'ena kaka Diopi pojoa'ku̶ chini judío phairipãi tu̶osi'ere pã mini ãiu̶ repau̶'te ja'me pa'inare ãuku̶ ãniasomu̶. Dios, phairipãichi'a ãijũ̶'u̶ chiisi'ere ãnisõasomu̶ repau̶ David, chiimu̶. 5 Ũcuaja'che cheke, ¿Diopi chũ̶'u̶u̶na Moisés tocha jo'kasi'e ñamanaa'ñe mu̶sanu̶kona? Ija'che ku̶amu̶ repa: Pu̶aumucujñana Dios vu̶'e kaka repavu̶'e cho'omajñaru̶ã cho'onata'ni phairipãi Diopi ñato cu'ache cho'oma'me, chiimu̶. 6 David Dios vu̶'ena kaka cho'osi'ena'me phairipãi repavu̶'e kaka cho'oche, Dios peore chũ̶'u̶ku̶ji ñato cu'ama'mu̶. Ũcuachi'a chu̶'u̶ni peore ja'me chũ̶'u̶a'ku̶ chini jo'kacojñosi'ku̶ni pu̶aumucusena cho'oche chũ̶'u̶u̶ato chũ̶'u̶re'omu̶. 7 Dios chu̶'o aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'e ku̶ache masi asavesu̶me mu̶sanu̶kona. Ija'che chiimu̶ repa: “Mu̶sanu̶kona cu'ache cho'oche'te ro'iñu chini chu̶'u̶re ĩsisiva'nare jo'cha va'iva'nare vani u̶osõjũ̶'u̶”, chiiu̶ chũ̶'u̶mu̶ chu̶'u̶. Jã'ata'ni, “Pãi cheku̶nare ña oiju̶ pa'ijũ̶'u̶”, chiiu̶ na'a ru̶a chũ̶'u̶mu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare, chiimu̶ Dios. Repa tocha jo'kasi'e asa chẽa cho'ona pani chu̶ku̶na'te cu'ache cho'omanare, “Cu'ache cho'ome mu̶sanu̶kona”, chiimanera'asinaa'me mu̶sanu̶kona. 8 Chu̶'u̶ni Dios Raocojñosi'ku̶ni pu̶aumucusena cho'oche'te chũ̶'u̶to chũ̶'u̶re'omu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 9 Jã'aja'ñe i'kacuha Jesús ũcuachejapi sani judíopãi chi'ivu̶'ena kakasi'ku̶a'mu̶. 10 Kaka ñato pãiu̶ ũcuavu̶'ere cu'ajũ̶tu̶ru̶ paaku̶ pa'isi'ku̶a'mu̶. Ũcuaru̶mu̶ repavu̶'e pa'ina Jesuni, “Cu'ache cho'omu̶ mu̶'u̶”, chiñu chini ija'che sẽesinaa'me repau̶'te: —¿Pu̶aumucusena pãi jũ'iva'nani vasoto re'oku̶? —chiisinaa'me. 11 Chitena Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶ repanare. —Mu̶sanu̶kona te'eu̶ mu̶'u̶ neeva'u̶pi ovejava'u̶pi pu̶aumucusena cojena tuãni mañasõsiva'u̶ni sani ñani miira'amu̶ mu̶'u̶. 12 Ovejava'nare oiku̶'mu̶ Dios. Jã'ata'ni pãire na'a ru̶a oiku̶'mu̶ Repau̶. Jã'ajeku̶na pãi jũ'iva'nani pu̶aumucusena vasoto re'omu̶. Cu'ama'mu̶ jã'a —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús repanare. 13 Chini cu'ajũ̶tu̶ru̶ paaku̶'te i'kasi'ku̶a'mu̶. —Mu̶'u̶ jũ̶tu̶ sau̶jũ̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶. Chiku̶na sau̶si'ku̶a'mu̶. Sau̶u̶na repajũ̶tu̶ teana re'ojajũ̶tu̶ care'osõsi'ku̶a'mu̶, cheku̶jũ̶tu̶ re'oja'icheja'che. 14 Jã'ata'ni fariseopãi Jesupi jã'aja'ñe cho'ou̶na ña ũcuavu̶'epi eta mu̶a, Jesure vanisõjañere care'vañu chini chi'i cutuasome. 15 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repana cho'oñu chiiche'te masiku̶ ũcuachejapi eta sanisõsi'ku̶a'mu̶. Repau̶ sanisõsiru̶mu̶ pãi ru̶a jainu̶ko tuhasinaa'me repau̶'te. Tuharena repanare ja'me pa'inare jũ'iva'nare ũcuanu̶kore vasokaisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 16 Jã'aja'ñe vasoku̶, “Chu̶'u̶ cho'oche cheku̶nare pãi ku̶amanejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona”, chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 17 Jesupi jã'aja'ñe cho'ou̶na repau̶ cho'ojachere ku̶aku̶ aperu̶mu̶ Dios chu̶'o ku̶asi'ku̶ Isaías tocha jo'kasi'epi ũcuarepa ti'jñecuhasi'ku̶a'mu̶, ija'che chiicheji: 18 Dios Repau̶ Mamaku̶ni ija'che i'kaasomu̶: “Iku̶ chu̶'u̶re cho'oche cho'okaiku̶'mu̶. Chu̶'u̶ chẽa paaku̶'mu̶ iku̶. Ru̶a cuasaku̶ pojoku̶'mu̶ chu̶'u̶ iku̶re. Chu̶'u̶ Rekocho'te ĩsiu̶na ũcuau̶ni ja'me pa'iu̶ Reparekochoji chũ̶'u̶ku̶na sani judío peonani chu̶'u̶ pãi ũcuanu̶kore ũcuarepa cho'okaiche'te ku̶aja'mu̶ iku̶. 19 Ũcuachi'a pe'ruchu̶'ojẽ'e i'kama'ñe cuima'ñe ku̶aja'mu̶ repau̶. Vu̶'ñajoopoã kuni chu̶'o u̶jachu̶'ojẽ'e i'kama'ku̶ ku'ija'mu̶ iku̶. 20 Pãi re'oja'che pañu chiinata'ni re'oja'che pa'ivesu̶ju̶na cho'okaija'mu̶ iku̶. Chu̶ova'na pa'iva'nare ũcuaja'che oiu̶ cho'okaija'mu̶ iku̶. Pãi ũcuanu̶ko cu'ache cho'oche peore repau̶ ai ũ̶seru̶mu̶jatu̶'ka jã'aja'ñe pa'iva'nare cho'okaiu̶ pa'ija'mu̶ iku̶. 21 Iku̶pi jã'aja'ñe cho'okaiu̶na judío peona iku̶re jachama'ñe cuasajanaa'me”, chiniasomu̶ Dios, chiimu̶ Isaías tocha jo'kasi'e. 22 Ũcuaru̶mu̶ pãi Jesús pa'ichejana na'ava'u̶re vatipi ũ̶seku̶na chu̶'ojẽ'e cutumau̶ ñakocaãjẽ'e ñamava'u̶ni rasinaa'me. Rarena Jesupi vatire eto saosõkaku̶na ñakocaã ñasi'ku̶a'mu̶ repau̶. Chu̶'o ũcuachi'a cutusi'ku̶a'mu̶ repau̶. 23 Jesupi jã'aja'ñe cho'ou̶na ña jñano repana pãi ũcuanu̶ko sãiñechi'a sẽniasasinaa'me, ija'che chiiju̶: —¿Aperu̶mu̶ pa'isi'ku̶ David Jojocojñosi'ku̶a'u̶ iku̶? ¿Maire chũ̶'u̶a'ku̶ chini Dios raoja'mu̶ chiicojñosi'ku̶a'u̶? —chiisinaa'me. 24 Jã'aja'ñe i'kasi'eta'ni asa fariseopãi ija'che cu'ache i'kasinaa'me: —Vati chũ̶'u̶ku̶ji Beelzebuji cho'okaiu̶na vati ũcuajanare eto saomasimu̶ iku̶ Jesús —chiisinaa'me. 25 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repana cuasaju̶ cutuche'te masiku̶ ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Pãi ũcuate'echeja pa'inapi sãiñechi'a cavani vaiju̶ si'asõjanaa'me. Ũcuachi'a majapãichi'api ũcuate'evu̶'e pa'inapi sãiñechi'a cavani majapãi sẽjosõjanaa'me. 26 Ũcuachi'a vati aipi repau̶ neenana'me sãiñechi'a cavato repau̶ chũ̶'u̶ñe si'asõmu̶. 27 Jã'ata'ni mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re, “Vati chũ̶'u̶ku̶ji Beelzebuji vati ũcuajanare eto saomasiche jo'kasi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶re”, chiime. Mu̶sanu̶konapi jã'aja'ñe i'karena iere sẽemu̶ chu̶'u̶: Mu̶sanu̶kona neenare, ¿kau̶pi vati etomasiche jo'kau̶? ¿Vati aipi jo'kau̶? Ija'che chiiju̶ sẽniasajũ̶'u̶ repanare: “¿Vati etomasiche vati aipi jo'kau̶ mu̶sanu̶konare?”, chiijũ̶'u̶. Jã'aja'ñe sẽeto repana mu̶sanu̶konare, “Rũhiñe cuasama'me mu̶sanu̶kona”, chiijanaa'me. 28 Chu̶'u̶ vati etomasiche Dios Rekocho jo'kasi'ea'me. Chu̶'u̶pi Dios Rekocho jo'kasi'ere cho'oku̶na ña, “Dios ũcuanu̶kore chũ̶'u̶ku̶'mu̶”, chiiju̶ cuasajanaa'me pãi. 29 ’Pãiu̶ ru̶a kokau̶ji ru̶a vaiche paaku̶ji repau̶ vu̶'ere pẽ'jeto ñaacu'amu̶ repau̶ cu'amajñaru̶ã. Charo repau̶ni chẽa quẽo su̶otota'ni repau̶ neemajñaru̶ã tu̶tesõre'omu̶. 30 ’Pãi chu̶'u̶re jovomana cuheme chu̶'u̶re. Cuheju̶ cheku̶napi chu̶'u̶ni jovoñu chiito ũ̶seme repana, chu̶'u̶ni jovomanea'ju̶ chini. 31 ’Jã'ajeku̶na iere ku̶amu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare: Dios, Repau̶'te pãi cu'ache cho'osi'ena'me cu'ache cutuche si'ache tu̶'nesõja'mu̶. Tu̶'nesi'e jo'e cuasamaneja'mu̶ Repau̶. Repau̶ Rekocho'te cu'ache cutusi'eta'ni cavesu̶ma'ñe cuasaku̶ ro'iche chũ̶'u̶ja'mu̶ Repau̶. 32 Chu̶'u̶re, Dios Raocojñosi'ku̶re pãi cu'ache cutuche jo'e cuasamaneja'mu̶ Dios. Jã'ata'ni Repau̶ Rekocho'te pãi cu'ache cutucheta'ni iru̶mu̶pi mamacheja pa'itojẽ'e ũcua cavesu̶ma'ñe cuasaja'mu̶ Repau̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 33 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repanare jo'e ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Sũkiñu̶ã ãiñe kũ̶iñu̶ã koka pa'iñu̶ã sãijapu̶ã kũ̶imu̶. Koka peora'ñu̶ru̶ãta'ni sãija'ima'ñe kũ̶imu̶. Sũkiñu̶ã repañu̶ã kũ̶isi'ere ãni ña masime pãi repañu̶ pa'iche. 34 ¡Aña pa'icheja'che cu'ache pa'ime mu̶sanu̶kona! Rekoñoã cu'ache cuasanajeju̶ re'oja'che i'kama'me mu̶sanu̶kona. Pãi ũcuanu̶ko repana rekoñoã cuasache'te cutunaa'me. 35 Pãi repana rekoñoã re'oja'che cuasana re'oja'chere cutume. Repana rekoñoã cu'ache cuasana ũcuachi'a cu'ache'te cutume. 36 Mu̶sanu̶konare ija'che i'kamu̶ chu̶'u̶: Dios pãi ũcuanu̶kore chi'i ro'iumucuse pãi repana peoche cutuju̶ pa'isi'e ro'i peore ro'ijanaa'me. 37 Re'oja'che i'kasinareta'ni reparu̶mu̶, “Cu'ache cho'osi'e ro'iche peomu̶ inare”, chiija'mu̶ Repau̶. Cu'ache i'kasinareta'ni repana cu'ache i'kasi'e ro'ia'ju̶ chini chũ̶'u̶ja'mu̶ Repau̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús. 38 Ũcuaru̶mu̶ fariseopãi te'ena judíopãi che'chonana'me Jesure ija'che i'kasinaa'me: —Masiu̶, mu̶'u̶pi Diochi'a cho'omasiche'te cho'oku̶na ñañu chiime chu̶ku̶na —chiisinaa'me. 39 Chitena Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —Pãi iru̶mu̶ cana cu'ache pa'inaa'me. Chu̶'u̶re, “Dios raosi'ku̶ma'mu̶ Jesús”, chiime repana. Jã'ata'ni chu̶'u̶re, “Diochi'a cho'omasiche'te cho'o ñojũ̶'u̶ chu̶ku̶na'te”, chiime repana, chu̶'u̶ pa'iche'te masiñu chini. Jã'ata'ni cho'o ñoma'mu̶ chu̶'u̶ repanare. Dios chu̶'o aperu̶mu̶ ku̶asi'ku̶ Jonás cho'ocojñosi'eja'chechi'a cho'ocojñoja'mu̶ chu̶'u̶. 40 Repau̶ Jonás, va'i ru̶a u̶jau̶ cu̶taro sa'navu̶ choteumucujña ñami choteñami pa'isi'eja'che, chu̶'u̶ Dios Raocojñosi'ku̶ ũcuaja'che cheja sa'navu̶ tãcojñosi'ku̶ choteumucujña ñami choteñami pa'ija'mu̶. 41 Aperu̶mu̶ Jonapi ru̶a masiu̶ji Dios chu̶'ore chu̶'vaku̶na asa chẽa, Níneve vu̶'ejoopo pa'isina repana cu'ache cho'oche ũhasõasome. Repau̶'te Jonare na'a ru̶a masiu̶ji ichejare pa'imu̶ chu̶'u̶. Jã'ata'ni chu̶'u̶ chu̶'vache asacuheme mu̶sanu̶kona iru̶mu̶ cana. Jã'ajeku̶na Dios pãi ũcuanu̶kore chi'i ro'iru̶mu̶ tĩ'aru Níneve vu̶'ejoopo pa'isinapi ija'che i'kajanaa'me mu̶sanu̶konare iru̶mu̶ pa'inare: “Cu'ache cho'oche ũhasõmanesinajeju̶ ro'iju̶ pa'ijanaa'me mu̶sanu̶kona”, chiijanaa'me. 42 Aperu̶mu̶ pa'io su̶ripu̶ cakã'ko canare pãi chũ̶'u̶si'ko ru̶a so'opi Salomón ru̶a masiu̶ chu̶'vache'te asara chini raniasomo. Repau̶'te Salomon'te na'a ru̶a masiu̶ji ichejare pa'imu̶ chu̶'u̶. Jã'ata'ni chu̶'u̶ chu̶'vache asacuheme mu̶sanu̶kona iru̶mu̶ cana. Na'a pa'isiru̶mu̶ Dios pãi ũcuanu̶kore chi'i ro'iru̶mu̶ tĩ'aru aperu̶mu̶ pa'io pãi chũ̶'u̶si'ko ija'che i'kaja'mo mu̶sanu̶konare chura pa'inare chu̶'u̶re cuasamanesinare: “Cu'are cho'oju̶ Diore cuasamanesinajeju̶ ro'iju̶ pa'ijanaa'me mu̶sanu̶kona”, chiija'mo —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 43 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repanare pãi jo'e ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Pãiu̶ sa'navu̶ pa'isi'ku̶ni etosõru vati sani oko peochejñare ku'iu̶ pa'imu̶ pu̶achejñare ku'eku̶. Jã'ata'ni jñaamaneni, “Chu̶'u̶ vu̶'ejachejana co'ira pãiu̶ sa'navu̶na”, chini cuasamu̶ repau̶. Jã'aja'ñe cuasa repau̶ co'i ñato pãiu̶ sa'navu̶ vu̶'e ju̶'o care'vasivu̶'eja'che re'oja'imu̶. 45 Jã'ajeku̶na jo'e sani cheku̶nare vati repau̶'te na'a ru̶a cu'anani sieterepanare ku'e jñaa ra pãiu̶ sa'navu̶na pañu chini ũcuanu̶ko kakame repana. Jã'ajeku̶na pãiu̶ aperu̶mu̶ cu'ache pa'isi'e na'a ru̶a cu'ache pa'imu̶. Iru̶mu̶ canare pãi cu'ache pa'inare ũcuaja'che ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús. 46 Repanare pãi Jesús chuta'a cututona pu̶ka'ko, repau̶ cho'jechĩina'me ũcuau̶ pa'ivu̶'ena rani kakañu chiniasome repau̶ni cutuñu chini. Kakañu chiisinareta'ni kakacu'aku̶na ve'sere paniasome repana. 47 Repanani kakacu'aku̶na cheku̶pi ku̶akaisi'ku̶a'mu̶ repau̶'te Jesure, ija'che chiiu̶: —Mu̶ja'ko, mu̶che'u̶chĩina'me mu̶'u̶ni cutuñu chini ve'sere nu̶kaju̶ cha'ame —chiisi'ku̶a'mu̶. 48 Chiku̶na Jesús repau̶'te ku̶asi'ku̶re ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —¿Kaoa'o chu̶'u̶ ja'ko? ¿Keejanaa'ñe chu̶'u̶ cho'jechĩi? —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 49 Chini chu̶ku̶na'te repau̶ neenani ñaku̶ ñu̶'oku̶ i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Inaa'me chu̶'u̶ ja'koromijana. Ũcuachi'a inaa'me chu̶'u̶ cho'jechĩijana. 50 Cu̶nau̶mu̶ Pa'iku̶ chu̶'u̶ Ja'ku̶ chũ̶'u̶ñe asa jachama'ñe cho'ona chu̶'u̶ cho'jechĩijanaa'me. Ũcuaja'che chu̶'u̶ ja'koromijanaa'me repana —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te.

Mateo 13

1 Ũcuaumucusepi Jesús repau̶ pa'isivu̶'e eta sani chiara ru̶'tu̶vana pu̶u̶si'ku̶a'mu̶ pãire chu̶'vara chini. 2 Ũcuaru̶mu̶ repau̶ pãipi jairepanu̶ko rani chi'irena choovu̶na caje pu̶u̶si'ku̶a'mu̶. Pãita'ni chiara ru̶'tu̶va'te pa'isinaa'me. 3 Ũcuaru̶mu̶ Jesús choovu̶'te ñu'iu̶ repanani ru̶a chu̶'vaku̶ ija'chere cuasaku̶ ku̶asi'ku̶a'mu̶: —Pãiu̶ trigo'te chu'chura chini chiona saniasomu̶. 4 Sani tĩ'a pachu ku'iu̶ chu'chuku̶na trigocaã te'era'karu̶ã ma'ana tuã'tuaasomu̶. Ma'ana tuã'tuau̶na pĩ'ava'napi rani ãkuesõasome repara'karu̶ã. 5 Cheku̶ra'karu̶ãta'ni cata pa'ichejana cha'o jmamakaru̶ pa'ichejana tuã'tuaasomu̶. Cha'o sẽ'seru̶chi'a pa'ichejata'ni na'mi aineeasomu̶ repara'karu̶ã. 6 Na'mi aineesi'eta'ni ũ̶su̶u̶ji ru̶arepa asuku̶na uu phã'pha jũnisõasomu̶ repasañaru̶ã, chitapi peoku̶. 7 Cheku̶ra'karu̶ã miu pa'ichejana tuã'tua miuna'me aineeu̶na miupi ju'je vẽasõasomu̶ repara'ñu̶ru̶ã. 8 Cheku̶ra'karu̶ãta'ni re'oja'che cha'o pa'ichejñana tuã'tuasira'karu̶ãjeku̶ re'oja'che ainee ju'a ñaniasomu̶. Te'era'karu̶ aineesi'ñu̶ te'echa'chava treintarepara'karu̶ã pa'icha'cha ju'a ñaniasomu̶. Cheku̶ra'karu̶ã aineesiñu̶ã sesentarepara'karu̶ã pa'icha'cha ju'a ñaniasomu̶. Cheku̶ra'ñu̶ru̶ã cienrepara'karu̶ã pa'icha'cha ju'a ñaniasomu̶. 9 Chu̶'u̶ chu̶'vache asa chẽau̶ana ũcuanu̶ko asa chẽajũ̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 10 Ũcuaru̶mu̶ chu̶ku̶na Jesús neena repau̶ji cuasaku̶ ku̶au̶na asa repau̶'te kueñe tĩ'a, —¿Je'se pa'iu̶na mu̶'u̶ pãire chu̶'vani mu̶'u̶ cuasachechi'a ku̶aku̶ chu̶'vaku̶? —chiisinaa'me. 11 Chitena Jesús ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Mu̶sanu̶konare chu̶'u̶ neenajeju̶na Diopi ũ̶semau̶na Repau̶chi'a masiche te'erũhiñe ku̶amu̶ chu̶'u̶, asamasia'ju̶ chini. Jã'ata'ni cheku̶nare chu̶'u̶re cuasacuhenare Repau̶chi'a masiche chu̶'u̶ cuasacheji ku̶amu̶ chu̶'u̶, asanata'ni masi asamanea'ju̶ chini. 12 Dios chu̶'o asa jachamana si'aru̶mu̶ na'a ru̶a re'oja'che pa'ijanaa'me. Repau̶ chu̶'ore na'a ru̶a masia'ju̶ chini cho'okaija'mu̶ Dios repanare. Jã'ata'ni cheku̶na chu̶'u̶ chu̶'vache asanata'ni masi cuasamapu̶ chu̶'u̶pi cho'oku̶na repana jmamakaru̶ masiche cavesu̶janaa'me. 13 Jã'ajeku̶na pãire chu̶'vaku̶ repana asavesu̶cheji cuasaku̶ ku̶amu̶ chu̶'u̶, masi asamanea'ju̶ chini. Ñanata'ni ñamanesina pa'icheja'che pa'ime repana. Ũcuachi'a asanata'ni asama'ñena pa'ime repana. 14 Repana pa'ijachere ku̶aku̶ aperu̶mu̶ Dios chu̶'o ku̶asi'ku̶ Isaías tocha jo'kasi'e ũcuarepa ti'jñecuhamu̶. Ija'che chiimu̶ repa: Asaju̶ pa'inata'ni asavesu̶janaa'me mu̶sanu̶kona. Ñanata'ni ñamanesina pa'icheja'che pa'ijanaa'me mu̶sanu̶kona. 15 Ina pãi ru̶a cu'ache pa'inaa'me. Ũcuachi'a cãjo asamanaja'ñe pa'iju̶ chu̶'u̶ chu̶'o asacuheme ina. Ũcuachi'a ñakocaã chamisinaja'ñe pa'iju̶ chu̶'u̶pi chũ̶'u̶u̶na tocha jo'kasi'e ñacuheme ina. Chu̶'u̶ chu̶'ore asa chẽa repana cu'ache cho'oche'te ũhasõru repana rekoñoã re'ojarekoñoã care'vakaija'mu̶ chu̶'u̶, repanapi re'oja'che paapu̶ chini, chiimu̶. 16 ’Mu̶sanu̶konata'ni chu̶'u̶ cho'oku̶ pa'iche ñaju̶ chu̶'u̶ chu̶'vachejẽ'e asamasiju̶, “Dios cho'oche'me jã'a”, chiiju̶ masiju̶ pojoju̶ pa'ime. 17 Aperu̶mu̶ pa'isina Dios chu̶'o ku̶asinana'me cheku̶na pãi re'ona iru̶mu̶ mu̶sanu̶kona ñañeja'ñere ñañu chiisinata'ni ñamaneasome. Ũcuachi'a iru̶mu̶ mu̶sanu̶kona asacheja'chere asañu chiisinata'ni asamaneasome repana. Ũcuarepaa'me jã'a —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 18 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te jo'e i'kasi'ku̶a'mu̶. —Chu̶'u̶ cuasaku̶ ku̶asi'ere trigo chu'chusi'ere jo'e ũcuare masi ku̶aja'mu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konapi asamasia'ju̶ chini. Ija'chea'me jã'a: 19 Trigora'karu̶ã te'era'karu̶ã ma'ana tuã'isira'karu̶ã chejapi ru̶arepa ju̶jaku̶na sa'navu̶ kakama'mu̶. Pãi te'enare repana rekoñoã chejapi ru̶arepa ju̶jaku̶ trigocaã chu'chusicaã sa'navu̶ kakama'ñeja'ñe Dios chu̶'o kakama'mu̶, jachaju̶na. Asanareta'ni vatipi ũ̶semu̶ repanare, Dioni cuasamanea'ju̶ chini. 20 Ũcuachi'a cata pa'ichejña tuã'tuasicaã na'mi aineesi'eta'ni chita saimau̶ na'mi jũnisõmu̶. Pãi ũcuachi'a te'ena Dios chu̶'o asa teana pojoju̶ cuasame. Jã'ata'ni repanapi Dioni cuasaju̶na pãipi cu'ache i'kaju̶na cheku̶ru̶mu̶ repanani cu'ache ti'jñeku̶na masi cuasamanajeju̶ Dios chu̶'o repana cuasache ũhasõme. 22 Ũcuachi'a miu pa'ichejña tuã'tuasira'karu̶ã miuna'me aineemu̶. Jã'ajeku̶na miu sũkipi ju'jeku̶na kũ̶ima'ñe jũnisõmu̶ repara'ñu̶ru̶ã. Pãi ũcuachi'a te'ena Dios chu̶'o asa chẽa Repau̶ chũ̶'u̶ñe cho'onata'ni na'mi ũhasõme. Repana cho'oche'te kurina'me põsere ru̶arepa cuasaju̶ Dios chu̶'o repana asa chẽa cuasache ũhasõme. 23 Ũcuachi'a cheja re'ojachejñana tuã'tuasicaã ainee re'oja'che kũ̶iñeja'ñe re'oja'che pa'ime pãi, Dios chu̶'o asa chẽa Repau̶ chũ̶'u̶ jo'kasi'e cho'oju̶ pa'ina. Repana Diore cuasana te'ena trigoñu̶ã treintarepara'karu̶ã pa'icha'chava ju'a ña'isi'ñu̶ãja'ñe re'oja'che pa'ime repana rekoñoã. Cheku̶na sesentarepara'karu̶ã pa'icha'chava ju'a ña'isi'ñu̶ãja'ñe na'a ru̶a re'oja'che pa'ime. Cheku̶na cienrepara'karu̶ã pa'icha'chava ju'a ña'isi'ñu̶ãja'ñe jo'e na'a ru̶a re'oja'che pa'ime Repau̶ chũ̶'u̶ñe cho'ona —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te. 24 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶nani jo'e chu̶'vaku̶ ija'chere cuasaku̶ ku̶asi'ku̶a'mu̶: —Dios chũ̶'u̶ñe cho'ona pa'iche ija'chea'me: Pãiu̶ repau̶ chiona trigo re'oja'chere tãasomu̶. 25 Jã'ata'ni repau̶na'me repau̶ paana kãnisõsiru̶mu̶na repau̶'te cuheku̶ ũcuachiona sani cu'ara'ñu̶ru̶ã aineea'ku̶ chini cu'ara'karu̶ãre tã jo'ka sanisõasomu̶. 26 Na'a pa'isiru̶mu̶ trigora'ñu̶ru̶ã ainee pi'ni ju'a ñaniasomu̶. Cu'ara'ñu̶ru̶ã ũcuaja'che ũcuapa'ru̶va aineeasomu̶. 27 Ũcuaru̶mu̶ repau̶'te cho'oche cho'okaina chio ñajani co'i repachio paaku̶ni ku̶aasome, ija'che i'kaju̶: “Mu̶'u̶ chio trigora'karu̶ã re'ojara'karu̶ãchi'a tãsi'ku̶a'mu̶. Jã'ata'ni, ¿je'se pa'iu̶na repachio cu'ara'ñu̶ru̶ã ja'me aineeu̶?”, chiniasome repana. 28 Chitena asa chio paaku̶ i'kaasomu̶. “Chu̶'u̶re cuheku̶ cho'osi'ecosomu̶ jã'a”, chiniasomu̶. Chiku̶na repau̶'te cho'oche cho'okaina jo'e ija'che i'kaasome: “¿Repara'ñu̶ru̶ã cu'ara'ñu̶ru̶ã ru'tesõkaijaijũ̶'u̶ chiiku̶ mu̶'u̶ chu̶ku̶na'te?”, chiniasome. 29 Chitena i'kaasomu̶ repau̶. “Pãamu̶. Jã'aja'ñe cho'omanejũ̶'u̶. Cu'ara'ñu̶ru̶ã ru'teni cheku̶ru̶mu̶ mu̶sanu̶kona trigora'ñu̶ru̶ã ja'me ru'tesõme. 30 Ija'che cho'oto na'a re'omu̶: Repara'ñu̶ru̶ã cu'ara'ñu̶ru̶ã chura ru'tesõjaimanejũ̶'u̶, trigona'me ũcuapa'ru̶va aineea'ku̶ repa tu̶aru̶mu̶jatu̶'ka. Repa trigo tu̶ache tĩ'asiru̶mu̶, ‘Ija'che cho'ojũ̶'u̶’, chiiu̶ chũ̶'u̶ saoja'mu̶ chu̶'u̶ repa tu̶akaijanare: ‘Chio sani cu'ara'ñu̶ru̶ãre charo ru'te rũhijuu quẽ'ke u̶osõjũ̶'u̶. Jã'aja'ñe cho'ocuha trigo tu̶a pi'ni chu̶'u̶ ãumajñaru̶ã care'vavu̶'ena sa ũhakaijũ̶'u̶’, chiija'mu̶ chu̶'u̶”, chiniasomu̶ —Jã'aja'ñe ku̶asi'ku̶a'mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te. 31 Ũcuaru̶mu̶ Jesús pãire jo'e chu̶'vaku̶ ija'chere cuasaku̶ ku̶asi'ku̶a'mu̶: —Dios chũ̶'u̶ñe cho'ona, ¿je'se pa'iche? Ija'che pa'ime: Pãiu̶ repau̶ chiona mostazara'karu̶ te'era'karu̶ sa tãasomu̶. 32 Repa mostazara'karu̶ã cheku̶ra'karu̶ã na'a jmara'karu̶ãa'me. Jã'ata'ni pãipi tãru cheku̶ra'ñu̶ru̶ã tãsira'ñu̶ru̶ã na'a u̶jañu̶ã aineemu̶ repara'karu̶ã. Ʉjañu̶ãpi ka ru̶a pa'iñu̶ã aineeu̶na pĩ'ava'na ũcuañu̶ã kana chĩi su̶o suhame —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 33 Ũcuaru̶mu̶ Jesús pãire ũcua chu̶'vaku̶ ija'chere cuasaku̶ ku̶asi'ku̶a'mu̶: —Dios chũ̶'u̶ñe cho'ona pa'iche ija'chea'me: Romio pãre cho'ora chini pã kosasica'reru̶'te charo cha'pi harinaro'ro chotero'ro ũcuaca'reru̶na ja'measomo. Jã'ata'ni ru̶a u̶jaca'repu̶ sau̶sõasomu̶ repaca'repu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 34 Reparu̶mu̶ Jesús pãire chu̶'vaku̶ ũcuau̶ji cuasaku̶ ku̶achechi'api chu̶'vasi'ku̶a'mu̶. Cheke i'kamanesi'ku̶a'mu̶ repau̶. 35 Jã'aja'ñe cho'oku̶na repau̶ cho'ojachere ku̶aku̶ aperu̶mu̶ Dios chu̶'o ku̶asi'ku̶ tocha jo'kasi'epi ũcuarepa ti'jñecuhamu̶, ija'che chiicheji: Chu̶'u̶ cuasaku̶ ku̶achechi'api pãi chu̶'vaja'mu̶ chu̶'u̶. Cheja cho'oru̶mu̶pi iru̶mu̶jatu̶'ka Diopi ku̶amau̶na pãijẽ'e asama'ñere churana ku̶aja'mu̶ chu̶'u̶, chiimu̶ repa. 36 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repanare pãi saosõ repau̶ aperu̶mu̶ pa'isivu̶'ena sani kakasi'ku̶a'mu̶. Kakau̶na chu̶ku̶na repau̶ neena repau̶'te kueñe tĩ'a ija'che i'kasinaa'me: —Mu̶'u̶ chu̶ku̶na'te cuasaku̶ ku̶asi'ere cu'ara'ñu̶ru̶ãna'me trigora'ñu̶ru̶ã ũcuate'echio aineesi'e pa'iche'te te'erũhiñe ku̶ajũ̶'u̶ chu̶ku̶na'te —chiisinaa'me. 37 Chitena Jesús ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Ija'chea'me jã'a: Chu̶'u̶ pãire ja'me paau̶ chini Dios Raosi'ku̶ re'ojara'karu̶ã tãsi'ku̶ja'che pa'imu̶. Repau̶ pãiu̶ trigora'karu̶ã re'ojara'karu̶ã tãasomu̶. Chu̶'u̶ ũcuaja'che Dios chu̶'o re'oja'chere chu̶'vamu̶. 38 Pãi icheja cheja pa'ina chioja'che pa'ime Dios chu̶'o chu̶'vacojñonajeju̶. Ũcuaja'che pãi Dios chu̶'o chu̶'vaju̶na asa chẽa Repau̶ chũ̶'u̶ñe cho'ona Ũcuau̶ neenajeju̶ re'oja'che pa'iju̶ re'ojara'karu̶ãja'ñe pa'ime. Jã'ata'ni Repau̶ chu̶'o asacuhena vati neenajeju̶ cu'ara'karu̶ãja'ñe cu'ache pa'ime. 39 Repau̶ vati pãipi cu'ache cho'oa'ju̶ chini chũ̶'u̶ku̶jeku̶ chio paaku̶'te cuheku̶ja'che pa'iku̶'mu̶. Ũcuachi'a Dios pãi ũcuanu̶kore chi'i ro'iru̶mu̶ trigo tu̶aru̶mu̶ja'ñe cho'ocojñoja'mu̶. Reparu̶mu̶ ángelepi pãi ũcuanu̶kore trigo tu̶a chi'icheja'che chi'ijanaa'me. Ũcuaja'che trigo tu̶acuha ãu care'vavu̶'ena sa jo'kacheja'che Dios Repau̶'te cuasanare Repau̶ pa'ichejana saja'mu̶. 40 Ũcuachi'a cu'ara'ñu̶ru̶ã ru'te chi'i rũhijuu quẽ'ke u̶osõñeja'ñe Dios Repau̶'te cuasamanare vati toana saoja'mu̶. 41 Reparu̶mu̶ chu̶'u̶pi Dios Raosi'ku̶pi chũ̶'u̶u̶na ángeles sani chu̶'u̶ neena pa'ichejña ja'me pa'iju̶ cheku̶nani cacu̶'oñu chini cu'ache chu̶'vanana'me cheku̶nare cu'ache cho'onare ũcuanu̶kore ra chi'ijanaa'me. 42 Repanare peore chi'i vati toana saojanaa'me repana. Ũcuatoare uuju̶ oiju̶ cõjire asoche ãiju̶ pa'ijanaa'me repana. 43 Jã'ata'ni Dios chũ̶'u̶ñe cho'oju̶ re'oja'che pa'ina repana Ja'ku̶ Dios pa'ichejare sani pa'iju̶ ũ̶su̶u̶ miañeja'ñe ru̶a ko'sijana pa'ijanaa'me. Chu̶'u̶ chu̶'vache asa chẽau̶ana ũcuanu̶ko asa chẽajũ̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús. 44 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te chu̶'vaku̶ jo'e ija'chere cuasaku̶ ku̶asi'ku̶a'mu̶: —Dios chũ̶'u̶ñe cho'oju̶ pañu chiina pa'iche ija'chea'me: Pãiu̶ repau̶ kuri ru̶are chaveku̶ coje ũni ũcuacojena kuri mañaasomu̶. Jã'aja'ñe cho'osichejare cheku̶ pãiu̶ rupu̶ ku'iu̶ repacoje jñaa ũni, repa kuri jñaaasomu̶. Jñaasi'ku̶ta'ni repa kuri miima'ñe repacoje jo'e ta'pisõasomu̶ repau̶. Ta'pi jo'ka kuri jñaasi'ku̶jeku̶ pojoku̶ co'i repau̶ nee cu'amajñaru̶ã peore ĩsisõ kuri koo repacoje pa'ichejare cheja kooasomu̶ repau̶, “Repare kurire ũni paara”, chini cuasaku̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 45 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶nani chu̶'vaku̶ jo'e ija'chere cuasaku̶ ku̶asi'ku̶a'mu̶: —Dios chũ̶'u̶ñe cho'oju̶ pañu chiina pa'iche ija'chea'me: Pãiu̶ perlara'karu̶ã ru̶a ro'ira'karu̶ãre koo paara chini si'achejña ku'eku̶ ku'iu̶ paniasomu̶. 46 Ku'eku̶ cheku̶pi perlara'karu̶ ru̶a ro'ira'karu̶'te paaku̶na ña pojoku̶ koora chiniasomu̶. Jã'ata'ni repara'karu̶ji ru̶arepa ro'iku̶ kuripi tĩ'amau̶na sani repau̶ nee cu'amajñaru̶ã peore ĩsisõ kuri ru̶a koo jo'e sani kooasomu̶ repara'karu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 47 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶nani ũcua chu̶'vaku̶ jo'e ija'chere cuasaku̶ ku̶asi'ku̶a'mu̶: —Dios chũ̶'u̶ñe cho'oju̶ pañu chiina pa'iche ija'chea'me: Va'i chona repana va'i choru̶ va'ire choju̶ mar chiarana su'a ru̶orena va'i si'ache kakaasome reparu̶. 48 Ũcuaru̶mu̶ repava'napi jairepanu̶ko kaka timusõrena mejavu̶na reparu̶ rueni maasome. Rueni ma ũha pu̶u̶ ñu'iju̶ repava'nare va'iva'nare re'ojava'narechi'a ju̶'ñana jña'nuju̶ mañaasome. Cu'ava'iva'nareta'ni sẽjosõasome repana. 49 Dios pãi ũcuanu̶kore chi'i ro'iru̶mu̶ tĩ'aru jã'aja'ñe cho'ocojñoja'mu̶. Reparu̶mu̶ ángeles rani cu'ava'iva'nare jña'nu sẽjosi'eja'che pãi cu'ache pa'inapi re'oja'che pa'inani ja'me pa'isinare jña'nu vati toana saojanaa'me. Ũcuatoare pa'iju̶ uuju̶ oiju̶ cõjire asoche ãiju̶ pa'ijanaa'me repana —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 51 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te ija'che sẽesi'ku̶a'mu̶: —¿Chu̶'u̶ cuasaku̶ ku̶asi'e peore asamasiche mu̶sanu̶kona? —chiisi'ku̶a'mu̶. Chiku̶na, —Jũ̶ju̶, Chu̶ku̶na'te Paaku̶, peore asamasime chu̶ku̶na —chiisinaa'me chu̶ku̶na. 52 Chitena Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —Pãiu̶ vu̶'e paaku̶ repau̶ paamajñaru̶ã peore masimu̶ mamana'me ai. Judíopãi che'chona ũcuau̶ana chu̶'u̶ che'choche asa chẽa cho'ona ũcuaja'che ka'chamajña masime, aperu̶mu̶ chũ̶'u̶ jo'kasi'ena'me chu̶'u̶ iru̶mu̶ che'choku̶ chũ̶'u̶ñe —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 53 Jã'aja'ñe cuasaku̶ ku̶acuha ũcuachejapi eta repau̶ pa'irepajoopona sani pa'iu̶ Jesús repajoopo pa'ivu̶'ena judíopãi chi'ivu̶'ena kaka che'chosi'ku̶a'mu̶. Che'choku̶na pãi asa jñano ija'che i'kasinaa'me: —¿Je'se cho'oku̶ iku̶ repau̶ che'chomasiche che'cheu̶? Ũcuaja'che, ¿je'se cho'oku̶ iku̶ Diochi'a cho'omasiche cho'oche che'cheu̶? 55 Ijoopo pa'iku̶ chooko'ña si'ache cho'omasiku̶ mamaku̶'mu̶ iku̶ Jesús. Repau̶ pu̶ka'ko Maríaa'mo. Repau̶ cho'jechĩia'me jã'ana, Santiagona'me Josena'me Simonna'me Judas. 56 Repau̶ cho'jeromi ũcuaja'che ijoopo'te maina'me pa'ime. ¿Je'se cho'o iku̶ jã'arepa ru̶a masiku̶? —chiisinaa'me repana. 57 Jã'aja'ñe cuasanajeju̶ repau̶ i'kache jachasinaa'me repana. Ũcuaru̶mu̶ Jesús repanare i'kasi'ku̶a'mu̶. —Dios chu̶'o ku̶akaiku̶ aineesijoopo canana'me repau̶ majapãi asa jachame repau̶ ku̶ache. Mu̶sanu̶kona ũcuaja'che ijoopo chu̶'u̶ aineesijoopo cana chu̶'u̶ ku̶ache asa jachame —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús repanare. 58 Repanapi repau̶ni cuasamapu̶na Diochi'a cho'omasiche ru̶arepa cho'o ñomanesi'ku̶a'mu̶ Jesús repajoopo pa'iru̶mu̶.

Mateo 14

1 Ũcuaru̶mu̶na Herodes Galilea cheja pa'inare chũ̶'u̶ku̶ Jesús cho'oche asaasomu̶. 2 Jã'aja'ñe asa repau̶'te cho'oche cho'okainare soni rao Jesús pa'iche'te vesu̶ku̶ ija'che i'kaasomu̶ repau̶: “Juan Pãi Okoro'vesi'ku̶ chu̶'u̶pi chũ̶'u̶u̶na chuenisõsi'ku̶pi jũni vaju̶rani pa'icosomu̶ jã'u̶. Jã'aja'ñejeku̶na Diochi'a cho'omasiche cho'omasicosomu̶ repau̶”, chiniasomu̶. 3 Aperu̶mu̶ repau̶ Herodes repau̶ cho'jeu̶ Felipe rũ̶joni Herodíani tu̶a paaku̶na Juan asa, “Dios ũ̶seche'te cu'ache cho'omu̶ mu̶'u̶”, chiiu̶ chu̶'vaasomu̶ repau̶'te. Jã'aja'ñe chu̶'vaku̶na Herodes asa pe'ruku̶ repau̶'te Juanre chẽa cu̶nameji quẽo cu'ache cho'onare chẽa cuaovu̶'ena sa cuaoa'ju̶ chini chũ̶'u̶asomu̶. 5 Juanre vanisõñe chũ̶'u̶ra chiniasomu̶ repau̶. Jã'ata'ni pãipi ũcuanu̶ko, “Juan Dios chu̶'o ku̶akaiku̶'mu̶”, chiiju̶ cuasaju̶na chũ̶'u̶vaju̶chu̶asomu̶ repau̶, “Pãipi pe'ruju̶”, chini. 6 Ũcuaru̶mu̶ Herodes repau̶'te jñaasiumucusejaru̶mu̶jeku̶na fiesta cho'ora chini pãi jainu̶kore soni rao chi'iasomu̶. Fiesta'te cho'oju̶na Herodías mamako pãi jainu̶ko ñaju̶'te eta te'eo ujacha'iasomo. Jã'aja'ñe cho'okona ña Herodes ru̶a pojoasomu̶ repao'te. 7 Pojoku̶ repao'te, —Mu̶'u̶re u̶ache sẽejũ̶'u̶ chu̶'u̶re. Mu̶'u̶ sẽeñe ũcuau̶ache ĩsija'mu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re. Dios ñaku̶'te chu̶'o ũcuarepare i'kamu̶ chu̶'u̶, —chiniasomu̶ repau̶. 8 Chiku̶na eta pu̶ka'koni ija'che sẽniasomo repao: —¿Ʉ̃quere repau̶'te sẽeja'ñe chu̶'u̶? —chiniasomo. Chikona pu̶ka'kopi chu̶'vaona asa Herodes pa'iruupu̶na jo'e kaka ija'chere sẽniasomo repao:— Juan Pãi Okoro'veku̶ sĩjopu̶'te tu̶so cu̶nare'avana maña ra ĩsijũ̶'u̶ chu̶'u̶re —chiniasomo repao Herodías mamako. 9 Repao sẽeñe'te asau̶na Herode'te ru̶a su̶maneasomu̶. Jã'ata'ni repau̶ soicojñosina asaju̶'te, “Ũcuarepare i'kamu̶ chu̶'u̶”, chiisi'ku̶jeku̶ ũcuare ra ĩsia'ju̶ chini chũ̶'u̶asomu̶ repau̶, pãipi, “Joreu̶'mu̶ iku̶”, chiimanea'ju̶ chini. 10 Jã'ajeku̶na, —Cu'ache cho'onare chẽa cuaovu̶'ena sani Juan sĩjopu̶ tu̶sojũ̶'u̶ —chiiu̶ chũ̶'u̶asomu̶ repau̶. 11 Chiku̶na sani Juan sĩjopu̶ tu̶socuha cu̶nare'avana maña ra romichĩioni ĩsiasome repana. Ĩsirena koo pu̶ka'koni jo'e sa ĩsiasomo repao. 12 Jã'a cho'o pi'nisiru̶mu̶ repau̶ Juan neena pa'isina repau̶'te vanisõsi'ere asa pãi cu'ache cho'onare chẽa cuaovu̶'ena sani repava'u̶re sa tãasome. Tã pi'ni sani Jesuni ku̶aasome repana. 13 Juan chuenisõsi'e asasiru̶mu̶ Jesús ũcuachejapi chu̶ku̶na repau̶ neenana'me choovu̶ tuni pãi peochejana chiara cheku̶kã'kona jẽ'esi'ku̶a'mu̶. Jã'ata'ni pãi repau̶ saisichejare asa vu̶'ñajoopoã pa'isina eta repara cheku̶kã'kona po'opi tuhasinaa'me repau̶'te. 14 Chiara cheku̶kã'ko jẽni tĩ'a mani Jesús, repau̶'te tuhasinare pãi ñasi'ku̶a'mu̶. Ũcuanani ña oiu̶ repana sasiva'nare jũ'iva'nare vasokaisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 15 Ũcuaru̶mu̶ chu̶ku̶na repau̶ neena na'isõcuhaku̶na repau̶'te sani ija'che i'kasinaa'me: —Icheja vu̶'ñajoopoãjẽ'e peomu̶. Inare pãi saojũ̶'u̶ vu̶'ñajoopoãna sani ãure koo ãapu̶. Na'isõcuhamu̶ ie —chiisinaa'me chu̶ku̶na. 16 Chitena Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —Saiche chiima'mu̶ inare. Mu̶sanu̶konapi ãu ãujũ̶'u̶ inare —chiisi'ku̶a'mu̶. 17 Chiku̶na chu̶ku̶na i'kasinaa'me. —Pãpu̶ã, cincorepapu̶ã, va'i te'eka'chapanarechi'a paame chu̶ku̶na —chiisinaa'me. 18 Chitena Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —Mu̶sanu̶kona paache pãna'me va'iva'nare ichejana chu̶'u̶ni rajũ̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 19 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repanare pãi tachavu̶na pu̶u̶a'ju̶ chini chũ̶'u̶si'ku̶a'mu̶. Pu̶u̶ ñu'iju̶na pã, cincorepapu̶ã va'iva'na te'eka'chapava'nare mini cãjiku̶ cu̶nau̶mu̶re ñaku̶ Dioni, “Re'orepamu̶ Ja'ku̶”, chini chu̶ku̶nani repau̶ neenani tu̶'se ĩsisi'ku̶a'mu̶. Ĩsiu̶na pãire ĩsisinaa'me chu̶ku̶na. 20 Pãi ũcuanu̶ko chajiche ãisinaa'me repa. Jã'ata'ni repana ãiju̶na cajejaisi'e ãu docerepaju̶'ña sia maña timusinaa'me chu̶ku̶na. 21 Repa ãu ãisina pãi romijẽ'e chĩijẽ'e kuẽkuema'ñe cheku̶ru̶mu̶ cinco milrepana pa'icosome u̶mu̶pãichi'a. 22 Jã'aja'ñe cho'ocuha Jesús chu̶ku̶na'te repau̶ neenare, ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: “Chu̶'u̶ inare pãi saochetu̶'ka mu̶sanu̶kona choovu̶ tuni chiara cheku̶kã'kona charo jẽ'eju̶ pa'ijũ̶'u̶”, chiisi'ku̶a'mu̶. 23 Repanare sao pi'nisiru̶mu̶ Jesús aikũtina mu̶nisõasomu̶, te'eu̶ Dioni sẽsa chini. Mu̶ni pa'iu̶ na'isõu̶na ñami te'eu̶ paniasomu̶ repau̶. 24 Jã'a cho'oto chu̶ku̶na chuta'a chiara joorepapo'te jẽ'eju̶ pa'isinaa'me. Chu̶ku̶na saichejapi rache tutaku̶na ru̶a fa'asi'ku̶a'mu̶ chiara. 25 Ũcuaru̶mu̶ Jesús ñatacuhatona chiara sẽ'sevu̶ji nu̶ka ku'iu̶ tuhasi'ku̶a'mu̶ chu̶ku̶na'te. 26 Jã'aja'ñe raiu̶na ña ku̶ku̶sõ, vaju̶chu̶ju̶ ija'che i'kaju̶ ru̶a cuisinaa'me chu̶ku̶na: —¡Jũ'isi'ku̶pi reko raimu̶ iku̶! —chiisinaa'me. 27 Jã'aja'ñe i'kaju̶na Jesús ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Ju̶jarekoñoã paajũ̶'u̶. Jesua'mu̶ chu̶'u̶. Vaju̶chu̶manejũ̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶. 28 Chiku̶na Pedro i'kasi'ku̶a'mu̶. —Chu̶ku̶na'te Paaku̶, mu̶'u̶pi ũcuau̶ pani chũ̶'u̶jũ̶'u̶, chu̶'u̶ ũcuaja'che mu̶'u̶ nu̶kachejana oko sẽ'sevu̶ji nu̶ka ku'iu̶ saau̶ chini —chiisi'ku̶a'mu̶. 29 Chiku̶na Jesús, —Raijũ̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶'te. Ũcuaru̶mu̶ Pedro choovu̶ji caje oko sẽ'sevu̶ji nu̶ka ku'iu̶ ũcuau̶ nu̶kachejana saisi'ku̶a'mu̶. 30 Jã'ata'ni ru̶arepa tutaku̶na ña ku̶ku̶sõ runisõpi'raku̶ ija'che chiiu̶ cuisi'ku̶a'mu̶ repau̶: —Chu̶ku̶na'te Paaku̶ chu̶'u̶ ru'iche ũ̶sekaijũ̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶. 31 Chiku̶na Jesús teana repau̶ jũ̶tu̶na chẽa ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶'te: —Chu̶'u̶re cuasamu̶ mu̶'u̶. Jã'ata'ni masi cuasama'mu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶. 32 Repau̶ Jesús Pedrona'me choovu̶na tutena tutasi'e cuhasõsi'ku̶a'mu̶. 33 Ũcuaru̶mu̶ chu̶ku̶na repau̶ neena ũcuau̶ji choovu̶na tuku̶na repau̶ni pojoju̶ ija'che i'kasinaa'me: —Dios Mamarepaku̶'mu̶ mu̶'u̶. Ũcuarepaa'me jã'a —chiisinaa'me. 34 Ũcuaru̶mu̶ chu̶ku̶na Jesuna'me chiaraji jẽni Genesaret chejana tĩ'asinaa'me. 35 Tĩ'a maito repacheja pa'ina pãi Jesure ña masisinaa'me. Ũcuachi'a repau̶ raisi'ere cheku̶napi ku̶aju̶na repacheja pa'ijooru̶ã peore cana ũcuanu̶ko asaasome. Asa ravu̶ jũ'iva'nare Jesús pa'ichejana rasinaa'me repana. 36 Repava'nare jũ'iva'nare ra ija'che chiiju̶ sẽesinaa'me repana: “Iva'na jũ'iva'na mu̶'u̶ ju'ikãa pu̶so juhasiru̶'tu̶ chẽseche jo'kajũ̶'u̶, chẽse vaju̶a'ju̶”, chiisinaa'me. Ũcuaru̶mu̶ repana jũ'iva'na repau̶ ju'ikãa chẽsesina ũcuanu̶ko vaju̶sinaa'me.

Mateo 15

1 Ũcuaru̶mu̶ fariseopãina'me judíopãi che'chona Jerusalén vu̶'ejoopo raisina Jesús pa'ichejana rani ija'che chu̶'o sẽesinaa'me repau̶'te: 2 —¿Je'se pa'iu̶na mu̶'u̶ neena mai aipãi chũ̶'u̶ jo'kasi'e cho'oma'ñe? Repa chũ̶'u̶ jo'kasi'e cho'oche ãu ãipi'rani jũ̶jña masi choamanaa'me —chiisinaa'me repana. 3 Chitena Jesús repanare ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Mu̶sanu̶kona ũcuachi'a Dios chũ̶'u̶ jo'kasi'ere jachaju̶ rupu̶ mu̶sanu̶kona cuasaju̶ chũ̶'u̶ñechi'a cho'oju̶ pa'inaa'me. 4 Dios aperu̶mu̶ ija'che chiiu̶ chũ̶'u̶ jo'kasi'ku̶a'mu̶: Mu̶ja'ku̶pãi ña, ku̶ku̶ju̶ pa'ijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Ũcuachi'a, Mu̶ja'ku̶pãi cu'ache i'kamanejũ̶'u̶. Jã'aja'ñe i'kanare vanisõñe pa'imu̶, cu'ache i'kasi'e ro'i, chiiu̶ chũ̶'u̶ jo'kasi'ku̶a'mu̶. 5 Mu̶sanu̶konata'ni cheku̶nare ija'che chũ̶'u̶naa'me: “Mai ja'ku̶pãire ija'che i'kato re'omu̶: ‘Ja'ku̶pãi, mu̶sanu̶konare kuirama'ñe chu̶'u̶ paache peore Dioni ĩsija'mu̶ chu̶'u̶. Jã'ajeku̶na mu̶sanu̶konare kuiracu'amu̶ chu̶'u̶re’, chiito re'omu̶. Jã'aja'ñe i'kanare pu̶ka'ku̶pãi kuirache peomu̶”, chiinaa'me mu̶sanu̶kona. Dios chũ̶'u̶ jo'kasi'e jachanajeju̶ pãipi rupu̶ mu̶sanu̶kona cuasaju̶ chũ̶'u̶ñechi'a cho'oju̶ paapu̶ chini jã'aja'ñe i'kanaa'me mu̶sanu̶kona. 7 Dios chũ̶'u̶ñe cho'ona cho'ocheja'che sẽ'sevu̶chi'a cho'oju̶ pa'inaa'me mu̶sanu̶kona. Jã'ata'ni Repau̶ chũ̶'u̶ñe cuheme. Aperu̶mu̶ Dios chu̶'o ku̶asi'ku̶ Isaías mu̶sanu̶kona pa'ijachere masi ku̶aku̶ tocha jo'kasi'e ija'che i'kamu̶: 8 Jã'ana Israel jojosina, “Mu̶'u̶ni cuasaju̶ vaju̶chu̶naa'me chu̶ku̶na”, chiime chu̶'u̶re. Jã'ata'ni repana rekoñoã chu̶'u̶re cuasamanaa'me repana. 9 Ũcuachi'a chu̶'u̶re cuasaju̶ pojoju̶ cho'ocheja'che sẽ'sevu̶chi'a peoche cho'onaa'me repana. Rupu̶ repana cuasaju̶ chũ̶'u̶ñechi'a che'chonajeju̶ chu̶'u̶ni cuasamapu̶ joreme jã'ana, chiimu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús. 10 Jã'aja'ñe i'kacuha Jesús, pãi soni rao ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Chu̶'u̶ i'kache asa chẽa masijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. 11 Pãi ãu ãiñeji repana rekoñoã cu'ache cho'oma'me. Ija'chea'me: Repanapi cu'ache cuasani rekoñoã cu'ache cho'ome pãi —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 12 Ũcuaru̶mu̶ chu̶ku̶na repau̶ neena na'a kueñe sani sẽesinaa'me repau̶'te. —¿Mu̶'u̶ i'kasi'ere asa fariseopãi pe'ruche vesu̶ku̶ mu̶'u̶? —chiisinaa'me. 13 Chitena Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —Pãi repana chiño tãmanesiñu̶ã cu'ara'ñu̶ru̶ã cuheju̶ ru'te sẽjosõme. Dios Cu̶nau̶mu̶ Pa'iku̶ ũcuaja'che Repau̶ chu̶'o masi che'chomana che'chocheji si'asõa'ku̶ chini cuheku̶ chũ̶'u̶ja'mu̶. 14 Repana fariseopãi pe'ruche cuasamanejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Diore masi cuasamanajeju̶ repana rekoñoã na'ava'naja'ñe pa'inapi cheku̶nani che'choju̶, na'ava'napi ũcuaja'che na'ava'nani juha sacheja'che cho'ome repana. Na'ava'u̶pi cheku̶ni ũcuaja'che na'ava'u̶ni juha sani ũcuanu̶ko cojena tuã'ijanaa'me repana ñamava'najeju̶. Fariseopãi ũcuaja'che repana che'chosinana'me Diopi chũ̶'u̶u̶na na'ava'na ti'jñecojñoñeja'ñe ru̶a cu'ache ti'jñecojñojanaa'me —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 15 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa Pedro repau̶'te i'kasi'ku̶a'mu̶. —Mu̶'u̶ i'kasi'ere na'a masi ku̶ajũ̶'u̶ chu̶ku̶na'te —chiisi'ku̶a'mu̶. 16 Chiku̶na Jesús ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —¿Mu̶sanu̶kona ũcuaja'che chu̶'u̶ i'kasi'e asavesu̶che? 17 Ija'chea'me: Pãiu̶ ãu ũcuau̶ache'te ãni mevo cu̶tapu̶na jmamakaru̶ paa sẽjosõmu̶. Rekocho kakamau̶ repau̶ rekochota'ni meno cho'oma'mu̶. 18 Jã'ata'ni pãi cu'ache cutuna repana rekoñoã cuasache'te i'kame. Jã'ajeku̶na repana rekoñoã cu'ache pa'imu̶. 19 Pãi te'ena repana rekoñoã cu'ache cuasaju̶ cheku̶nare vanisõme. Cheku̶na repana pa'imanare ja'me kãime. Cheku̶na romineeju̶ cheku̶na u̶mu̶neeju̶ cu'ache cho'ome. Cheku̶na põse ñaame. Cheku̶na joreme. Cheku̶na cu'ache cutume cheku̶nare. Pãi cu'ache cuasana ru̶a si'ache cu'ache cho'ome. 20 Jã'aja'ñe cuasaju̶ cho'ona Diopi ñato repana rekoñoã ru̶a meno paame. Jã'ata'ni pãi ũcuau̶anapi rupu̶ mai aipãi chũ̶'u̶ jo'kasi'ere jũ̶jña masi choache'te cho'omaneni Diopi ñato repana rekoñoã meno peome —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús. 21 Ũcuaru̶mu̶ Jesús Genesaret chejapi eta Tiro vu̶'ejoopona'me Sidón vu̶'ejoopo pa'ichejana saisi'ku̶a'mu̶, chu̶ku̶na repau̶ neenana'me. 22 Saku̶na repacheja cako cananeapãio judío peokoji rani cuiko i'kasi'koa'mo repau̶'te. —Pãi Ũcuanu̶kore Paaku̶, aperu̶mu̶ pa'isi'ku̶ David Jojocojñosi'ku̶, Dios Raosi'ku̶jeku̶, oijũ̶'u̶ chu̶'u̶va'ore. Chu̶'u̶ chĩiva'o vatini paako ru̶arepa jũ'imo —chiisi'koa'mo. 23 Jã'aja'ñe chiiko'teta'ni Jesús i'kamanesi'ku̶a'mu̶. Ũcuaru̶mu̶ chu̶ku̶na repau̶ neena repaoji jã'aja'ñe i'kaona asa repau̶'te kueñe tĩ'a ru̶a i'kasinaa'me. —Jã'ore saosõjũ̶'u̶. Maini tuhako ru̶arepa cuiko i'kamo jã'o —chiisinaa'me. 24 Chitena Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —Dios chu̶'u̶re, Israel jojosina Repau̶ chu̶'ore vesu̶ju̶ ovejava'na kuiraku̶'te peova'naja'ñe pa'iju̶ chu̶ova'na pa'inani judíopãichi'a Repau̶ chu̶'ore ku̶aku̶ cho'okaau̶ chini raosi'ku̶a'mu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶. 25 Jã'aja'ñe i'kaku̶'teta'ni Jesure ti'jñeñe ro're pu̶u̶ ñu'io i'kasi'koa'mo repao. —Pãi Ũcuanu̶kore Paaku̶, chu̶'u̶va'ore cho'okaijũ̶'u̶ —chiisi'koa'mo. 26 Chikona Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶ repao'te. —Pãipi chĩiva'na ãiñe'te ãure tu̶a jamuchaire ãuto cu'amu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶. 27 Chiku̶na repao i'kasi'koa'mo. —Ũcuarepaa'me jã'a. Jã'ata'ni jamuchai, mesako'a vu̶'evu̶'te pa'iju̶ pãi ãu ãiju̶ pu'che to'jñomajñaru̶ãre ãime —chiisi'koa'mo repao. 28 Chikona Jesús repao'te i'kasi'ku̶a'mu̶. —Diore masi cuasamo mu̶'u̶. Mu̶'u̶ chiiche cho'okaija'mu̶ chu̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶. Repau̶ jã'aja'ñe i'karu̶mu̶pi repao mamako teana vaju̶asomo. 29 Ũcuaru̶mu̶ Jesús ũcuachejapi eta sani Galilea chiara ru̶'tu̶vana tĩ'asi'ku̶a'mu̶. Jã'achejapi aikũtina mu̶ni pu̶u̶si'ku̶a'mu̶ repau̶. 30 Pu̶u̶ ñu'iu̶na pãi jainu̶ko repau̶ ñu'ichejana rani chi'isinaa'me. Cheku̶nare cu'acũ'a paava'nare, na'ava'nare, nu̶ka ku'imava'nare, chu̶'o cutumava'nare, cheku̶nare ravu̶ jũ'iva'nare ra chi'i repava'nare ũcuau̶ ti'jñeñena jo'karena Jesús vasokaisi'ku̶a'mu̶ repanare. 31 Ũcuaru̶mu̶ repana pãi chu̶'o cutumanesinapi cutuju̶na, nu̶ka ku'imanesinapi nu̶ka ku'iju̶na, cu'acũ'are paaju̶ ro'osiva'napi re'oja'che ku'iju̶na, na'ava'na pa'isinapi ñaju̶na, ña jñano, “Maire Israelpãi Paaku̶ Dios cho'osi'ea'me ie”, chiiju̶ Diore pojosinaa'me. 32 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te repau̶ neenare soni rao i'kasi'ku̶a'mu̶. —Inare pãi repana rasi'ere ãu ãni si'asõ ãiñejẽ'e peova'napi chu̶'u̶na'me choteumucujña pa'iju̶na oimu̶ chu̶'u̶. Ãu ãimava'nare repana vu̶'ñana saoche cuhemu̶ chu̶'u̶, saiju̶ ãucuhana phã'pha ai jũ'iju̶ chini —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 33 Chiku̶na chu̶ku̶na repau̶ neena i'kasinaa'me repau̶'te. —Icheja pãi peochejajeku̶ ãu ãiñejẽ'e peomu̶. ¿Je'se chu̶ku̶na jã'arepanu̶kore ãu jñaa ãujanaa'ñe? —chiisinaa'me. 34 Chitena Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —¿Jetopu̶pu̶ã pã paache mu̶sanu̶kona? —chiisi'ku̶a'mu̶. Chiku̶na chu̶ku̶na repau̶ neena, —Pã sieterepapu̶ãna'me va'iva'nare te'eva'narechi'a paame chu̶ku̶na —chiisinaa'me. 35 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repanare pãi, chejana pu̶u̶a'ju̶ chini chũ̶'u̶si'ku̶a'mu̶. 36 Pu̶u̶rena pãpu̶ã sieterepapu̶ãna'me va'iva'nare mini cãjiku̶ Dioni, “Re'orepamu̶”, chini chu̶ku̶nani repau̶ neenani tu̶'se ĩsiu̶na pãire ãusinaa'me chu̶ku̶na. Jmanu̶koru̶ pa'isi'e ãu Ũcuau̶ji Dioni sẽku̶na teana ru̶a carũhisi'ku̶a'mu̶. 37 Pãi ũcuanu̶ko chajichechi'a ãisinaa'me repa. Jã'ata'ni repana ãiju̶na cajejaisi'e sieterepaju̶'ña sia maña timusinaa'me chu̶ku̶na. 38 Repa ãu ãisina pãi romijẽ'e chĩijẽ'e kuẽkuema'ñe cheku̶ru̶mu̶ cuatro milrepana pa'icosome. 39 Jã'a cho'o pi'nisiru̶mu̶ Jesús repanare pãi saosõ choovu̶ji tuni Magadán chejana jẽ'esi'ku̶a'mu̶ chu̶ku̶nana'me.

Mateo 16

1 Ũcuaru̶mu̶ fariseopãina'me saduceopãi Jesuni ñañu chini raisinaa'me. Rani repau̶'te, “Dios Raosi'ku̶ma'mu̶ iku̶”, chiiju̶ cuasanajeju̶ ũcuau̶ni cu'ache cho'oñu chini, —Diochi'a te'eu̶ cho'omasiche'te cho'o ñojũ̶'u̶ chu̶ku̶na'te —chiisinaa'me repana. 2 Jã'aja'ñe i'karena Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶ repanare. —Icheja cana na'ito ija'che cuasaju̶ i'kanaa'me mu̶sanu̶kona: “Ina'ito cu̶nau̶mu̶ maajau̶mu̶ pa'iu̶na che'ro re'o ñataja'mu̶”, chiinaa'me. 3 Apeñataroã ũcuachi'a ija'che cuasaju̶ i'kanaa'me mu̶sanu̶kona: “Cu̶nau̶mu̶ maajau̶mu̶ pa'iu̶ oko pikopi ru̶a pa'iu̶ iumucuse oko raja'mu̶”, chiinaa'me. Cu̶nau̶mu̶ ñani umucuse pa'ijache cuasa i'kamasinata'ni iru̶mu̶ chu̶'u̶re ñanata'ni chu̶'u̶ pa'iche vesu̶me mu̶sanu̶kona. 4 Mu̶sanu̶kona cu'ache pa'iju̶ chu̶'u̶re masi cuasamanapi, rupu̶ ñañu chini, “Diochi'a te'eu̶ cho'omasiche'te cho'o ñojũ̶'u̶ chu̶ku̶na'te; mu̶'u̶ pa'iche'te masiñu chu̶ku̶na”, chiime chu̶'u̶re. Jã'ata'ni cho'o ñomaneja'mu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare. Chu̶'u̶pi Dios chu̶'o ku̶asi'ku̶ Jonás cho'ocojñosi'eja'chechi'a cho'ocojñoku̶na ñajanaa'me mu̶sanu̶kona —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶ repanare. Chini repanare jo'ka sanisõsi'ku̶a'mu̶ repau̶, chu̶ku̶na repau̶ neenana'me. 5 Chu̶ku̶na Jesús neena chiara cheku̶kã'ko jẽ'eru̶mu̶, pã cavesu̶ jẽnisõsinaa'me. 6 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te i'kasi'ku̶a'mu̶. —Ñarepajũ̶'u̶. Fariseopãina'me saduceopãi pã sau̶cheja'chere ña chẽamanejũ̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶. 7 Chiku̶na chu̶ku̶na ija'che cuasaju̶ sãiñechi'a i'kasinaa'me: —Maipi pãre ramanerena jã'aja'ñe i'kacosomu̶ iku̶ —chiisinaa'me chu̶ku̶na. 8 Chu̶ku̶na cuasaju̶ sãiñechi'a cutuche'te masiku̶ Jesús ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —¿Je'se pa'iu̶na mu̶sanu̶kona pã peoche'te cuasaju̶ cutuche? Chu̶'u̶re chuta'a masi cuasama'me mu̶sanu̶kona. 9 ¿Chu̶'u̶ i'kache chuta'a asa chẽama'ñe mu̶sanu̶kona? ¿Chu̶'u̶ aperu̶mu̶ pã cincorepapu̶ãpi u̶mu̶pãi cinco milrepanare ãusi'e cuasama'ñe mu̶sanu̶kona? Repana ãiju̶na cajejaisi'e, ¿jetopu̶ju̶'ña maña timure mu̶sanu̶kona? 10 ¿Ũcuachi'a pã sieterepapu̶ãpi u̶mu̶pãi cuatro milrepanare chu̶'u̶ ãusi'e cuasama'ñe mu̶sanu̶kona? Repana ãiju̶na cajejaisi'e, ¿jetopu̶ju̶'ña maña timure mu̶sanu̶kona? ¿Peore jã'a chu̶'u̶ cho'osi'e cavesu̶sõre mu̶sanu̶kona? Chu̶'u̶ peore cho'omasiku̶ mu̶sanu̶konare jã'aja'ñe kuiramasiku̶jeku̶na, “Mai ãijañe pã peome mai”, chiimanejũ̶'u̶. 11 Chu̶'u̶ i'kache masi asavesu̶me mu̶sanu̶kona. Pãre i'kama'mu̶ chu̶'u̶. Repana fariseopãina'me saduceopãi pã sau̶cheja'chere che'chemanejũ̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶ chu̶ku̶na'te. 12 Ũcuaru̶mu̶ chu̶ku̶na Jesús neena repau̶ i'kache'te asamasi ija'che cuasasinaa'me: “Ãa, iku̶ Jesús pã cho'orepache'te i'kama'mu̶. Rupu̶ maipi repana fariseopãina'me saduceopãi che'choche'te asa chẽamanea'ju̶ chini i'kamu̶ iku̶”, chiisinaa'me chu̶ku̶na sãiñechi'a. 13 Ũcuaru̶mu̶ Jesús Cesarea de Filipo vu̶'ejoopo pa'ichejana sani tĩ'a chu̶ku̶na'te repau̶ neenare ija'che sẽesi'ku̶a'mu̶: —Pãi chu̶'u̶re, pãire ja'me paau̶ chini Dios Raosi'ku̶ pa'iche cutuni, ¿je'se i'kache? —chiisi'ku̶a'mu̶. 14 Chiku̶na chu̶ku̶na i'kasinaa'me. —Pãi te'ena mu̶'u̶ pa'iche'te cutuni, “Juan Pãi Okoro'veku̶'mu̶ jã'u̶”, chiime. Cheku̶na, “Aperu̶mu̶ pa'isi'ku̶a'mu̶ jã'u̶; Elíaa'mu̶”, chiime. Jo'e cheku̶na, “Jeremíaa'mu̶ jã'u̶. Jã'apãani cheku̶a'mu̶ jã'u̶; aperu̶mu̶ Dios chu̶'o ku̶asi'ku̶a'mu̶”, chiime mu̶'u̶re —chiisinaa'me chu̶ku̶na. 15 Chitena, —Mu̶sanu̶konajẽ'e chu̶'u̶ pa'iche'te cutuni, ¿je'se i'kache? —chiisi'ku̶a'mu̶. 16 Chiku̶na Simón Pedro i'kasi'ku̶a'mu̶. —Dios, Si'aru̶mu̶ Pa'iku̶ Mamaku̶'mu̶ mu̶'u̶. Pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶a'ku̶ chini Ũcuau̶ Raosi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶. 17 Chiku̶na Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶'te. —Mu̶'u̶re Simonre, Jonás mamaku̶'te pãiu̶ te'eu̶jẽ'e ku̶amanesinaa'me jã'a, mu̶'u̶ cuasaku̶ i'kasi'e. Chu̶'u̶ Ja'ku̶ Cu̶nau̶mu̶ Pa'iku̶ji mu̶'u̶ rekochona ku̶a jñauu̶na masiku̶ i'kasi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶. 18 Chu̶'u̶ mu̶'u̶re, “Pedro'mu̶”, chiimu̶. “Pedro” chini “Catapu̶” chiimu̶. Mu̶'u̶ i'kasi'e ũcuarepajeku̶ catapu̶ ju̶jacheja'che si'ama'ñe pa'ija'mu̶. Mu̶'u̶ chu̶'u̶re i'kaku̶ masi cuasacheja'che cuasaju̶ chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe asa jachama'ñe cho'onare si'aru̶mu̶ na'a ru̶a jainu̶kore chẽaku̶ pa'ija'mu̶ chu̶'u̶, repanapi jũnisõsiru̶mu̶ jũ'isina pa'ichejare ai pa'ima'ñe Dios pa'ichejare ai sani paapu̶ chini. 19 Chu̶'u̶ mu̶'u̶re, Dios chu̶'ore chu̶'vaa'ku̶ chini jo'kamu̶. Mu̶'u̶pi chu̶'vaku̶na pãipi asa chẽa Repau̶'te cuasaju̶ jovonare repana cu'ache cho'oche Dios Cu̶nau̶mu̶ Pa'iku̶ tu̶nosõkaija'mu̶, repanapi Ũcuau̶ pa'ichejare sani paapu̶ chini. Mu̶'u̶ chu̶'vache'te asa jachaju̶ Repau̶'te cuasacuhenareta'ni Dios Cu̶nau̶mu̶ Pa'iku̶ repana cu'ache cho'oche tu̶nosõkaimaneja'mu̶. Jã'ajeku̶na Repau̶ pa'icheja saimanejanaa'me repana —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús. 20 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te repau̶ neenare, repau̶ pa'iche'te chu̶ku̶napi ku̶amanea'ju̶ chini ija'che chũ̶'u̶si'ku̶a'mu̶: —Chu̶'u̶ pa'iche pãi cheku̶nare te'eu̶'terejẽ'e, “Dios Raosi'ku̶a'mu̶ iku̶”, chiiju̶ ku̶amanejũ̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶. 21 Jã'aru̶mu̶pi pi'ra Jesús chu̶ku̶na'te repau̶ neenare repau̶ Jerusalén sani cu'ache cho'ocojñojañere ku̶asi'ku̶a'mu̶. —Chu̶'u̶ repacheja saisiru̶mu̶ judío ainana'me judío phairipãi chũ̶'u̶nana'me judíopãi che'chonapi chũ̶'u̶ju̶na ru̶a cu'ache cho'ojanaa'me chu̶'u̶re. Jã'aja'ñe cu'ache cho'oju̶ vanisõjanaa'me repana chu̶'u̶re. Jã'ata'ni chuenisõ tãcojñosi'ku̶ta'ni choteumucujña pa'itona jo'e vaju̶raija'mu̶ chu̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 22 Jesupi jã'aja'ñe i'kau̶na asa Pedro oiu̶ repau̶'te te'eu̶'te juha sa ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —¡Diopi ũ̶sekaiu̶na jã'aja'ñe cho'oche ti'jñemanea'ku̶ mu̶'u̶re! ¡Mu̶'u̶ni jã'aja'ñe ti'jñeto cu'amu̶! —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 23 Jã'ata'ni Jesús chu̶ri ña Pedro'te ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Vati ai cuasacheja'che cuasaku̶jeku̶ chu̶'u̶re ja'me pa'ima'ñe saijũ̶'u̶ mu̶'u̶. Dios chu̶'u̶re jo'kasi'ere chu̶'u̶pi cho'oma'to cu'amu̶. Cheku̶ru̶mu̶ mu̶'u̶pi ũ̶seku̶ i'kau̶na chu̶'u̶pi cho'omaneni cu'ache cho'omu̶. Pãi, Dios cuasacheja'che cuasamanaa'me. Mu̶'u̶ ũcuaja'che Dios cuasacheja'che cuasama'mu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 24 Chini Jesús chu̶ku̶na'te repau̶ neenare i'kasi'ku̶a'mu̶. —Mu̶sanu̶konapi chu̶'u̶ neena pañu chini mu̶sanu̶konare cho'ou̶ache'te jo'kasõ chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñechi'a cho'oju̶ pa'ijũ̶'u̶. Chu̶'u̶re cuasanare chu̶'u̶re cho'ocheja'che vanisõñu chiijanaa'me pãi. Pãipi mu̶sanu̶konani jã'aja'ñe cho'oñu chiiche'te asanijẽ'e chu̶'u̶re cuasache jo'kasõmanejũ̶'u̶. 25 Mu̶sanu̶konapi chuenisõñe'te vaju̶chu̶ju̶ mu̶sanu̶kona asa chẽasi'ere jo'kasõni jũnisõsiru̶mu̶ vati toana sani uuju̶ pa'ijanaa'me. Jã'ata'ni chuenisõñejẽ'e vaju̶chu̶ma'ñe chu̶'u̶ni ũcua cuasaju̶ chuenisõna, Dios pa'ichejare ai sani re'oja'che pa'ijanaa'me. 26 Pãi cu'amajñaru̶ã si'ache paanapi chu̶'u̶re cuasamaneni, repana jũnisõ vati toa saisiru̶mu̶ ũcuana paacheji ro'i eta Dios pa'ichejana saicu'amu̶. 27 Na'a pa'isiru̶mu̶ chu̶'u̶ pãire ja'me paau̶ chini Dios Raosi'ku̶ chu̶'u̶ Ja'ku̶ja'iu̶ ko'sija'iu̶ chu̶'u̶ neena ángelena'me jo'e cajeja'mu̶. Reparu̶mu̶, pãi ũcuanu̶ko re'oja'che cho'osi'ena'me cu'ache cho'osi'e ro'i ro'ija'mu̶ chu̶'u̶. 28 Mu̶sanu̶kona icheja chu̶'u̶re ja'me pa'ina te'ena chuta'a jũnisõma'ñe pa'iju̶ chu̶'u̶ Dios Raosi'ku̶ pãire chũ̶'u̶ra chini raiche ñajanaa'me. Ũcuarepaa'me jã'a —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶ chu̶ku̶na'te.

Mateo 17

1 Seirepaumucujña pa'isiru̶mu̶na Jesús, aikũtina mu̶iu̶ Pedro'te, Santiagona'me Juanre, Santiago cho'jeu̶'te chẽa cheku̶nare jo'ka te'enare aikũtina ru̶a u̶mu̶ pa'ikũtina mu̶asi'ku̶a'mu̶. 2 Mu̶ni pa'iu̶ Jesús repana ñaju̶'te tĩiu̶ja'iu̶ carũniasomu̶. Repau̶ chia ũ̶su̶u̶ miañeja'ñe ko'sijaniasomu̶. Repau̶ ju'ikãña ru̶a poko'sijakãña carũniasomu̶. 3 Ũcuaru̶mu̶ Jesús neena, aperu̶mu̶ pa'isinare Moisena'me Elía'te ũcuau̶na'me nu̶kaju̶ chu̶'o cutunani ñaasome. 4 Jã'aja'ñe pa'iju̶na ña Pedro ija'che i'kaasomu̶ Jesure: —Chu̶'u̶re Paaku̶, maipi ichejare pa'iju̶na ru̶a re'omu̶. Mu̶'u̶pi chiito vu̶'ñaru̶ã chotevu̶'ñaru̶ã cho'okaija'mu̶ chu̶'u̶, mu̶'u̶ vu̶'eru̶na'me Moisés vu̶'eru̶na'me Elías vu̶'eru̶ —chiniasomu̶. 5 Repau̶ Pedro chuta'a jã'aja'ñe i'katona repana nu̶kachejana piko ru̶a poko'sija'chepi caje ta'pisõ piko sa'navu̶ji chu̶'o i'kache asoasomu̶ repanare, ija'che chiicheji: “Iku̶ chu̶'u̶ chĩi chu̶'u̶ oiu̶ paaku̶'mu̶. Ru̶a pojomu̶ chu̶'u̶ iku̶re. Repau̶ chu̶'ore asaju̶ pa'ijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona”, chiniasomu̶. 6 Jã'aja'ñe i'kache'te asa ku̶ku̶cajejanisõ Jesús neena vaju̶chu̶ju̶ tãni meñe u̶measome. 7 Ũcuaru̶mu̶ Jesús sani repanare chẽaku̶ ija'che i'kaasomu̶: —Vu̶ijũ̶'u̶. Vaju̶chu̶manejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona —chiniasomu̶. 8 Chiku̶na mu̶ñe ñato Jesús te'eu̶ nu̶kaasomu̶; cheku̶na te'eu̶jẽ'e peoasome. 9 Jã'aja'ñe cho'ocuha repana aikũti cajeru̶mu̶ Jesús ija'che chũ̶'u̶asomu̶ repanare: —Diopi ñoku̶na mu̶sanu̶kona iru̶mu̶ ñasi'e, chu̶'u̶ Dios Raosi'ku̶ jũnisõ vaju̶raisiru̶mu̶jatu̶'ka cheku̶nare te'eu̶'terejẽ'e ku̶amanejũ̶'u̶ —chiniasomu̶. 10 Chiku̶na repau̶ neena Jesure ija'che i'kaasome: —Jã'ata'ni, ¿je'se pa'iu̶na maire judíopãi che'chona, “Dios raoja'mu̶ chiicojñoku̶ chuta'a raimaru̶mu̶na Elías charo raija'mu̶”, chiiju̶ che'choche? —chiniasome. 11 Chitena Jesús i'kaasomu̶. —Repana che'choche ũcuarepaa'me. Elíaa'mu̶ charo rani peore si'ache mamare care'vajau̶. 12 Jã'ata'ni chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare, Elías ranicuhasi'ku̶a'mu̶, chiimu̶. Rani pa'iu̶na repau̶ pa'iche'te vesu̶ju̶ pãi repanare u̶ache peore cu'ache cho'osinaa'me repau̶'te. Chu̶'u̶re Dios Raosi'ku̶re ũcuaja'che repau̶'te cho'osi'eja'che cu'ache cho'ojanaa'me repana —chiniasomu̶. 13 Jã'aja'ñe i'kau̶na repau̶ neena asa masi, “Aperu̶mu̶ pa'isi'ku̶ Elías rani cho'ojachere i'kama'mu̶ iku̶. Iru̶mu̶ pa'isi'ku̶ Juan Pãi Okoro'vesi'ku̶ rani pa'iu̶ Elías cho'osi'eja'che cho'osi'ku̶ pa'isi'ere i'kamu̶ iku̶”, chiniasome repana. 14 Ũcuaru̶mu̶ repana Jesuna'me aikũti mu̶isina chu̶ku̶na repau̶ neenana'me pãi repau̶'te tuhasina cha'aju̶ nu̶kachejana caje tĩ'asinaa'me. Caje tĩ'arena pãiu̶ Jesús ti'jñeñena sani ro're pu̶u̶ ñu'iu̶ ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: 15 —Pãi Ũcuanu̶kore Paaku̶, chu̶'u̶ chĩiva'u̶re oijũ̶'u̶. Vatipi chẽa paaku̶ chũ̶'u̶ku̶na si'aru̶mu̶ vẽ've curuku̶ cheku̶ru̶mu̶ toana tãiu̶ cheku̶ru̶mu̶ chiachana tãimu̶ repava'u̶. 16 Mu̶'u̶ neenani rasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶ repava'u̶re, repanapi vatini eto saosõkaapu̶ chini. Jã'ata'ni eto saovesu̶sinaa'me repana —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 17 Chitena Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —Mu̶sanu̶kona pãi iru̶mu̶ cana ru̶a tĩiñe cuasaju̶ masi cuasama'me chu̶'u̶re. ¿Keekeru̶mu̶ mu̶sanu̶kona tĩiñe cuasache ñaku̶ pa'iche chu̶'u̶? —Jã'aja'ñe i'ka pi'ni— Ichejana rajũ̶'u̶ repava'u̶re mu̶'u̶ chĩiva'u̶re —chiisi'ku̶a'mu̶. 18 Chini repava'u̶re rau̶na Jesupi chũ̶'u̶u̶na eta sanisõsi'ku̶a'mu̶ vati. Jã'aru̶mu̶pi repava'u̶ teana vaju̶u̶ pa'isi'ku̶a'mu̶. 19 Jã'a cho'o pi'nisiru̶mu̶ chu̶ku̶na Jesús neena ũcuau̶na'me te'ena cutuju̶ ija'che sẽesinaa'me repau̶'te: —¿Je'se pa'iu̶na chu̶ku̶na'te vatire eto saocu'au̶? —chiisinaa'me. 20 Chitena i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Dioni masi cuasamapu̶na vatire eto saocu'asi'ku̶a'mu̶ mu̶sanu̶konare. Mu̶sanu̶konapi mostazara'karu̶ã ru̶a jmara'karu̶ãja'ñe Diore jmamakaru̶ cuasanapi, “Dios peore masiku̶'mu̶”, chini cuasaju̶ ikũtire aikũtire, “Cheku̶chejare ku̶ñu̶ nu̶kajũ̶'u̶”, chiito ikũti teana cheku̶chejana ku̶ñu̶ra'amu̶. Mu̶sanu̶konapi Dioni masi cuasarepato peore cho'ore'ochechi'a pa'ira'amu̶. Ũcuarepaa'me jã'a. 21 Vati, iva'u̶ chĩiva'u̶ sa'navu̶ pa'isi'ku̶janare Dioni cuasaju̶ ãu ãima'ñe pa'iju̶ Repau̶'te sẽenarechi'a eto saore'omu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶ chu̶ku̶na'te. 22 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chuta'a repau̶ Galilea cheja ku'iru̶mu̶ ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ chu̶ku̶na'te repau̶ neenare: —Chu̶'u̶re Dios Raocojñosi'ku̶re cuhena pãi cu'ache cho'oa'ju̶ chini chẽa jo'kajanaa'me. 23 Jo'karena chu̶'u̶re vanisõjanaa'me repana. Chuenisõ tãcojñosi'ku̶ta'ni choteumucujñana jo'e vaju̶raija'mu̶ chu̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. Jã'aja'ñe i'kache'te asarena ru̶a su̶manesi'ku̶a'mu̶ chu̶ku̶na'te. 24 Ũcuaru̶mu̶ chu̶ku̶na Jesús neena Ũcuau̶na'me Capernaum vu̶'ejoopo sani tĩ'asiru̶mu̶ Dios vu̶'e chũ̶'u̶nare kuri kookaina Pedroni ñañu chini rani ija'che sẽniasome: —Jesús, mu̶sanu̶konare che'choku̶, ¿Dios vu̶'e chũ̶'u̶nare kuri ro'ima'ku̶? —chiniasome. 25 Chitena Pedro, —Jũ̶ju̶, ro'iku̶'mu̶ repau̶ —chiniasomu̶. Jã'aja'ñe i'kacuha ũcuau̶ pa'ivu̶'ena Pedroji kakau̶na ña Jesús ija'che i'kaku̶ repau̶ni charo sẽniasomu̶: —Simón, ¿je'se cuasaku̶ mu̶'u̶? Pãi chũ̶'u̶na, ¿neeni pa'iche ro'i kuri sẽeñe? ¿Ũcuana mamachĩire sẽeñe? Jã'apãani, ¿cheku̶nani sẽeñe? —chiniasomu̶. 26 Chiku̶na Pedro, —Cheku̶nani sẽeme repana —chiniasomu̶. Chiku̶na Jesús jo'e i'kaasomu̶. —Jã'a pa'ito repana mamachĩi kuri ro'ichejẽ'e peomu̶. Jã'ajeku̶na chu̶'u̶re Dios Mamaku̶jeku̶na Ja'ku̶ vu̶'e chũ̶'u̶nare kuri ro'iche peomu̶. 27 Jã'ata'ni repanapi maini pe'rumanea'ju̶ chini ija'che cho'ojũ̶'u̶: Chiarana caje pitome su'a ru̶o va'ire chareparo no'isiva'u̶ni mini ñato repava'u̶ chu̶'opo'te kurire'reva paaja'mu̶. Repare'reva kurire'reva chu̶'u̶na'me mu̶'u̶ Dios vu̶'e chũ̶'u̶nare ro'iche ũcuapa'ru̶va ro'ire'reva pa'ija'mu̶. Mini ma ũcuare'revaji Dios vu̶'e chũ̶'u̶nani ro'ijaijũ̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶ repau̶'te.

Mateo 18

1 Reparu̶mu̶ chu̶ku̶na Jesús neena ũcuau̶ni sani ija'che i'kaju̶ sẽesinaa'me repau̶'te: —Chu̶ku̶na Dios neena, ¿kau̶pi na'a ru̶a masiku̶? —chiisinaa'me. 2 Chitena Jesús chĩiva'u̶re soni rao chu̶ku̶na chenevu̶na nu̶ko ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Mu̶sanu̶konapi tĩiñe cuasache'te jo'kasõ iva'u̶ chĩiva'u̶ cuasacheja'che cuasamaneni Dios pa'icheja saimanejanaa'me. 4 Jã'ajeku̶na mu̶sanu̶konapi iva'u̶ chĩiva'u̶ vesu̶ku̶, “Cho'okaijũ̶'u̶ chu̶'u̶re; vesu̶mu̶ chu̶'u̶”, chiiu̶ cuasacheja'che cuasanapi chu̶'u̶ neena cheku̶nare na'a masina pa'ijanaa'me. 5 Pãi chu̶'u̶ni cuasaju̶ chĩiva'nare iku̶java'nare pojona chu̶'u̶ neenajeju̶na chu̶'u̶re pojocheja'che cho'ome, Diopi ñato. Ũcuarepaa'me jã'a —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 6 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te jo'e ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Chĩiva'na cuasacheja'che chu̶'u̶re cuasaku̶ni te'eu̶'te cu'ache chu̶'vaku̶'te pãipi ija'che cho'oto na'a re'ora'amu̶: Repau̶ chuta'a chu̶'u̶ neeva'u̶re cu'ache chu̶'vamaru̶mu̶na toacu̶napu̶ji ru̶a u̶japu̶ji repau̶ cavu̶na pãipi jepo vẽe chiarana tõ ru̶oru na'a re'ora'amu̶ repau̶'te. Jã'aja'ñe cho'oma'to ũcua pa'iu̶ chu̶'u̶ neeva'u̶re cu'ache chu̶'vau̶na Diopi repau̶ cu'ache cho'osi'e ro'ire chũ̶'u̶to na'a ru̶a cu'ache pa'ija'mu̶ repau̶'te. 7 Pãi ũcuanu̶ko re'oja'che pañu chiinata'ni re'oja'che pa'ivesaku̶na si'aru̶mu̶ ũcua cu'ache cho'oju̶ pa'ime. Jã'ajeku̶na chu̶'u̶re cuasava'napi cu'ache cho'oa'ju̶ chini cu'ache chu̶'vaku̶'te ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶. 8 ’Jã'ajeku̶na, mu̶'u̶ jũ̶tu̶pi cheku̶ni cu'ache cho'oni repa jũ̶tu̶ tu̶so so'ona sẽjosõjũ̶'u̶. Cheku̶ru̶mu̶ mu̶'u̶ cũ'apu̶ji cheku̶ni cu'ache cho'oni repa cũ'apu̶ tu̶so so'ona sẽjosõjũ̶'u̶. Jã'aja'ñe cho'omaneni jũ̶jñana'me cũ'a peore paaku̶ta'ni vati toana saou̶na uuku̶ pa'ija'mu̶ mu̶'u̶, ũcuapi jo'e cu'ache cho'osi'ku̶jeku̶. Na'a re'omu̶ mu̶'u̶pi jũ̶tu̶re tu̶so sẽjosõ jã'apãani cũ'apu̶'te tu̶so sẽjosõ rũhirooru̶ paava'u̶ta'ni Dios pa'ichejana sani re'oja'che pa'ito. 9 Ũcuaja'che mu̶'u̶ ñakovaji ñaku̶ cheku̶ni cu'ache cho'oni repa ñakova ruta so'ona sẽjosõjũ̶'u̶. Jã'aja'ñe cho'omaneni ñakocaã peore paaku̶ta'ni vati toana saou̶na uuku̶ pa'ija'mu̶ mu̶'u̶, ũcua ñakovaji ñaku̶ jo'e cu'ache cho'osi'ku̶jeku̶. Na'a re'omu̶ mu̶'u̶pi ñakova'te ruta sẽjosõ te'eñakova paava'u̶ta'ni Dios pa'ichejana sani re'oja'che pa'ito —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te. 10 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te jo'e ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Iva'nare chĩiva'nare te'eu̶'terejẽ'e cu'ache cuasaju̶ cuhemanejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Iva'na chĩiva'na, chu̶'u̶ Ja'ku̶re Cu̶nau̶mu̶ Pa'iku̶'te Diore si'aru̶mu̶ ja'me pa'ina ángeles kuiracojñova'naa'me. 11 Chu̶'u̶, pãire ja'me paau̶ chini Dios Raosi'ku̶, pãire vati toa sani uuche'te ũ̶seku̶ chẽa paara chini chejana cajesi'ku̶a'mu̶. 12 ’¿Je'se cuasoku̶ mu̶sanu̶konare? Cheku̶ru̶mu̶ mu̶sanu̶kona te'eu̶ji ovejava'nare cienrepava'nare paamu̶. Jã'ajanu̶kore paaku̶ni cheku̶ru̶mu̶ ovejava'u̶ te'eva'u̶ tĩichejana sani cavesu̶sõmu̶. Ũcuaru̶mu̶ mu̶'u̶ cheku̶va'nare noventa y nueverepava'nare te'eva'nare aikũti ja'mevana jo'ka, cavesu̶siva'u̶ni ku'era chini sanisõmu̶. 13 Sani ku'eku̶ pa'iu̶ jñaani cheku̶va'nare noventa y nueverepanare cavesu̶manesiva'nare na'a ru̶a pojomu̶ mu̶'u̶ repava'u̶re. Pojoku̶ repava'u̶re mini kuãa ramu̶ mu̶'u̶. Ũcuarepaa'me jã'a. 14 Mai Ja'ku̶ Dios Cu̶nau̶mu̶ Pa'iku̶ ũcuaja'che, Repau̶'te cuasanare vesu̶va'nare iva'nare chĩiva'nare oicheja'che oiu̶ te'eu̶'terejẽ'e vati toana saapu̶ chiima'mu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 15 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te jo'e ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Cheku̶ru̶mu̶ mu̶'u̶ majapãiu̶ja'iu̶ji Diore cuasaku̶ji mu̶'u̶ni cu'ache cho'oto, sani repau̶'te te'eu̶'te i'kajũ̶'u̶, repau̶ cu'ache cho'osi'ere masia'ku̶. I'kau̶na asa jachama'to ũcua ja'me pa'imu̶ mu̶'u̶ repau̶'te. 16 Jã'ata'ni repau̶ji asa jachato cheku̶ni te'eu̶'te jã'apãani ka'chanare soni rao jo'e ũcuare repana asaju̶'te i'kajũ̶'u̶, repau̶ni ja'me chu̶'vaa'ju̶. Repau̶ cho'osi'e asa ku̶akainapi chotena jã'apãani te'eka'chapana pa'ito re'omu̶. 17 Repana chu̶'vache'te asacuheto Diore cuasakuanupu̶'te soni rao ku̶ajũ̶'u̶ repau̶ cho'oche, repanapi asa ja'me chu̶'vaa'ju̶. Jã'ana chu̶'vache'te ũcua asacuheto, “Diore cuasama'ku̶ja'che pa'iu̶ Romapãi chũ̶'u̶nare kuri kookaina pa'icheja'che cu'ache pa'imu̶ iku̶”, chini cuasaku̶ ja'me pa'imanejũ̶'u̶ repau̶'te. 18 ’Mu̶sanu̶konapi Diore cuasanapi jã'aja'ñe cho'onani cheku̶re, “Mu̶'u̶ cu'ache cho'osi'e ro'i cu'ache chũ̶'u̶cojñoja'mu̶ mu̶'u̶”, chiito Dios Cu̶nau̶mu̶ Pa'iku̶ ũcuaja'che i'kaja'mu̶. Jã'ata'ni mu̶sanu̶konapi repau̶ni, “Mu̶'u̶ cu'ache cho'osi'e ro'i cu'ache chũ̶'u̶ñe peomu̶ mu̶'u̶re”, chiito Dios Cu̶nau̶mu̶ Pa'iku̶ ũcuaja'che i'kaja'mu̶. Ũcuarepaa'me jã'a. 19 ’Jo'e ija'chere i'kamu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare: Mu̶sanu̶konapi ichejare chejare pa'iju̶ ka'chana ũcuate'e cuasa, “Dioni sẽñu maini cho'okaau̶”, chini Repau̶ni sẽeto chu̶'u̶ Ja'ku̶ Dios Cu̶nau̶mu̶ Pa'iku̶ asa cho'okaija'mu̶ mu̶sanu̶konare. 20 Chu̶'u̶re cuasanapi chotena jã'apãani te'eka'chapana chi'i pa'iju̶ chu̶'u̶re pojonare repana chenevu̶'te ja'me pa'ija'mu̶ chu̶'u̶, ñoma'ku̶ta'ni —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te. 21 Ũcuaru̶mu̶ Pedro na'a kueñe sani Jesure ija'che sẽesi'ku̶a'mu̶: —Chu̶ku̶na'te Paaku̶, cheku̶ru̶mu̶ chu̶'u̶ majapãiu̶ja'iu̶ji chu̶'u̶ni cuhama'ñe cu'ache cho'oto, ¿jetopu̶ñoã cuasamaneja'ñe chu̶'u̶ repau̶ cho'oche? ¿Sieterepañoãjatu̶'ka? —chiisi'ku̶a'mu̶. 22 Chiku̶na Jesús repau̶'te ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Sieterepañoãjatu̶'kama'ñe, sieterepañoãchi'api setentarepañoã cho'otojẽ'e jo'e cuasamanejũ̶'u̶ repau̶ cu'ache cho'oche —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 23 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te jo'e ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Dios neena cheku̶nare cu'ache cho'ocojño jo'e cuasama'ñe pa'inana'me cavesu̶cuhenare Repau̶ cho'ojache ija'chea'me: Aperu̶mu̶ pa'isi'ku̶ pãi chũ̶'u̶ku̶ repau̶'te cho'oche cho'okainapi ũcuau̶ni põsero'i paaju̶na repanapi ro'ia'ju̶ chini sẽsa chiniasomu̶. 24 Chini ũcuanu̶kore sẽepi'raku̶ repau̶'te na'a ru̶a põsero'i paaku̶ni te'eu̶'te charo soni raoasomu̶ repau̶. 25 Jã'ata'ni repau̶'te cho'oche cho'okaiva'u̶ põsero'i ro'ijache kurijẽ'e peoasomu̶. Jã'ajeku̶na pãi chũ̶'u̶ku̶ cheku̶nare soni rao, “Iku̶re repau̶ rũ̶jona'me mamachĩina'me repana paamajñaru̶ã tu̶a peore ĩsisõjũ̶'u̶. Chu̶'u̶pi repau̶ põsero'i paache'te koora”, chiiu̶ chũ̶'u̶asomu̶. 26 Chiku̶na asa repava'u̶ ũcuau̶ ti'jñeñena ro're pu̶u̶ ñu'iu̶ ija'che i'kaku̶ ru̶a sẽniasomu̶: “Chu̶'u̶re paaku̶, oijũ̶'u̶ chu̶'u̶va'u̶re. Na'mirepa sẽema'ñe cha'ajũ̶'u̶. Jmanu̶koru̶ãchi'a peore ro'isõra chu̶'u̶ mu̶'u̶re”, chiniasomu̶. 27 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa pãi chũ̶'u̶ku̶ repau̶ni oiu̶, “Põsero'i sẽema'mu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re”, chini etoasomu̶ repau̶'te. 28 ’Jã'ata'ni repau̶, etou̶na saiu̶ repau̶'te ja'me cho'oche cho'okaiku̶'te repau̶'te jmanu̶koru̶ põsero'i paaku̶ni tijñaasomu̶. Tijña repau̶'te cavu̶na chẽa ru̶soku̶, “Mu̶'u̶ põsero'i teana ro'isõjũ̶'u̶ chu̶'u̶re”, chiniasomu̶. 29 Jã'aja'ñe cho'ou̶na repava'u̶ ũcuau̶ ti'jñeñena ro're pu̶u̶ ñu'iu̶ ija'che i'kaku̶ ru̶a sẽniasomu̶: “Chu̶'u̶va'u̶re oiu̶ na'mirepa sẽema'ñe cha'ajũ̶'u̶. Jmanu̶koru̶ãchi'a ro'isõra chu̶'u̶ mu̶'u̶re”, chiniasomu̶ repau̶. 30 Jã'aja'ñe i'kava'u̶reta'ni cha'acuheku̶ repau̶ni cu'ache cho'onare chẽa cuaovu̶'ena cuao repau̶ põsero'i ro'i pi'niñetu̶'ka paaa'ju̶ chini pãi chẽanani chũ̶'u̶asomu̶ repau̶. 31 Jã'aja'ñe cho'ou̶na asa cheku̶na repau̶na'me cho'oche cho'okaina su̶ma'ñe cuasa oiju̶ sani repanare paaku̶ni peore ku̶aasome repau̶ cho'osi'e. 32 Ku̶arena asa pãi chũ̶'u̶ku̶ repau̶ni soijani raa'ju̶ chini chũ̶'u̶asomu̶. Rarena repau̶'te, “Ru̶a cu'aku̶'mu̶ mu̶'u̶. Chu̶'u̶re ru̶a põsero'i paaku̶'teta'ni mu̶'u̶re sẽemanesi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶, mu̶'u̶pi ru̶a i'kaku̶, ‘Oijũ̶'u̶ chu̶'u̶va'u̶re’, chiiu̶ chu̶'u̶ni sẽku̶na. 33 Chu̶'u̶ mu̶'u̶re oiu̶ re'oja'che cho'osi'eja'che cho'okairu̶ja'chere cheku̶re ru̶a cu'ache cho'oasomu̶ mu̶'u̶. Ru̶a cu'amu̶ jã'a”, chiniasomu̶ repau̶. 34 Jã'aja'ñe i'kaku̶ pãi chũ̶'u̶ku̶ ru̶a pe'ruku̶ repau̶ põsero'i peore ro'isõñetu̶'ka repau̶'te cu'ache cho'oche chũ̶'u̶asomu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te. 35 Chini Jesús jo'e cheke ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Chu̶'u̶ Ja'ku̶ Cu̶nau̶mu̶ Pa'iku̶ ũcuaja'che cho'oja'mu̶ mu̶sanu̶konare, cheku̶na cu'ache cho'osi'ere mu̶sanu̶konapi cavesu̶ma'ñe cuasato —chiisi'ku̶a'mu̶.

Mateo 19

1 Jã'aja'ñe i'kacuha Jesús Galilea cheja pa'isi'ku̶pi Judea chejana Jordán chiacha ũ̶su̶u̶ mu̶ikã'ko pa'ichejana sani tĩ'asi'ku̶a'mu̶ repau̶, chu̶ku̶na repau̶ neenana'me. 2 Pãi ru̶a jainu̶ko ja'me tuhasinaa'me repau̶'te. Tuharena ũcuachejana jũ'iva'nare vasosi'ku̶a'mu̶ repau̶. 3 Ũcuaru̶mu̶ fariseopãi te'ena Jesús pa'ichejana rani ija'che i'kaju̶ sẽesinaa'me repau̶'te, tĩiñe i'kau̶na repau̶ni chẽa cu'ache cho'oñu chini: —¿Pãiu̶'te repau̶ rũ̶jopi ũcuau̶ache'te cho'oru cuheku̶ sẽjore'oku̶? —chiisinaa'me. 4 Chitena Jesús ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —¿Aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'e Dios chu̶'o ku̶ache ñamanaa'ñe mu̶sanu̶kona? Ija'che chiimu̶ repa: Dios apereparu̶mu̶ pãiu̶'te cho'osi'ku̶ u̶mu̶u̶na'me romio'te cho'osi'ku̶a'mu̶. 5 Jã'ajeku̶na u̶mu̶u̶ repau̶ pu̶ka'ku̶pãi ja'me pa'isi'e jo'kasõ rũ̶jona'me pa'imu̶. Jã'aja'ñe cho'o ũcuate'eu̶ja'che pa'ime repana, chiimu̶. 6 Diopi ñato ũcuate'eu̶ja'che pa'iju̶ ka'chanama'me repana. Jã'ajeku̶na pãiu̶ji Dios jã'aja'ñe paapu̶ chini jo'kasi'ere jachaku̶ rũ̶joni sẽjosõni cu'ache cho'omu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 7 Chiku̶na repau̶'te ija'che sẽesinaa'me repana: —Moisés aperu̶mu̶ ija'che chiiche chũ̶'u̶ jo'kaasomu̶: Pãiu̶ ũcuau̶aku̶ji repau̶ rũ̶jore paacuheku̶ sẽjora chiiku̶ charo repao'te sẽjojañere ku̶aku̶ utija'ovana tocha pi'ni ũcuaoni ĩsia'ku̶, repao cheku̶nare ñojaja'ova. Jã'aja'ñe cho'ocuha repau̶ sẽjore'omu̶ repao'te. ¿Je'se pa'iu̶na jã'aja'ñe chiiche tocha jo'kau̶? —chiisinaa'me. 8 Chitena Jesús repanare i'kasi'ku̶a'mu̶. —Mu̶sanu̶konapi cu'ache cho'oche'te jo'kacuheju̶ ũcuau̶ache cho'oñu chiiju̶na jã'aja'ñe chũ̶'u̶ jo'kaasomu̶ Moisés. Jã'ata'ni Dios mamaru̶mu̶ jã'aja'ñe chũ̶'u̶ jo'kamanesi'ku̶a'mu̶. 9 Chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare ija'che i'kamu̶: Pãiu̶ ũcuau̶aku̶ji repau̶ rũ̶jore cheku̶re ja'me kãima'koni rurepapu̶ sẽjosõ chekoni vejani Dios ũ̶seche'te cu'ache cho'omu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶. 10 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa chu̶ku̶na repau̶ neena ija'che i'kasinaa'me repau̶'te: —Jã'aja'ñejeku̶na pãipi vejama'ñe pa'ito na'a re'ora'amu̶ —chiisinaa'me chu̶ku̶na. 11 Chitena Jesús jo'e i'kasi'ku̶a'mu̶. —Jã'ata'ni pãi vejama'ñe te'ena pa'ina ũcuarepanu̶ko pa'imasima'me. Dios cho'okaicojñonachi'a pa'imasime vejama'ñe pa'ina. 12 Pãi si'ache cho'oju̶ romi vejamana pa'ime. Te'ena chĩiru̶mu̶na teana romi paacu'ava'na aineesiva'na pa'ime. Te'ena romire cu'a cho'oche'te ũ̶seju̶ cheku̶napi re'vasõkatena romi peome. Cheku̶nata'ni Dios chũ̶'u̶ñe'te cho'oju̶ pañu chini romi vejama'me. Pãi te'ena pa'imasini vejamanejũ̶'u̶. Jã'ata'ni te'ena pa'ivesu̶ni vejajũ̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶. 13 Ũcuaru̶mu̶ pãi repana chĩiva'nare Jesús pa'ichejana rasinaa'me, repau̶ji chĩiva'nani chẽseku̶ Dioni re'oja'chere sẽekaau̶ chini. Jã'aja'ñe raju̶na ña chu̶ku̶na repau̶ neena ũ̶sepi'rasinaa'me repanare. 14 Jã'aja'ñe cho'oju̶na Jesús chu̶ku̶na'te i'kasi'ku̶a'mu̶. —Chĩiva'nare raiũ̶semanejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona chu̶'u̶ni raapu̶. Iva'na chĩiva'naja'ñe pa'iju̶ chu̶'u̶re masi cuasanapi Dios chu̶'o asa chẽajanaa'me —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 15 Chini Jesús repava'nare chĩiva'nare chẽseku̶ Diore sẽekani pi'ni ũcuachejapi jo'e tĩichejana sanisõsi'ku̶a'mu̶ chu̶ku̶nana'me. 16 Ũcuaru̶mu̶ põsu̶u̶ Jesuni ñara chini rani ija'che sẽesi'ku̶a'mu̶ repau̶'te: —Masiu̶, ¿ũ̶quere re'oja'che cho'oni'te Dios pa'icheja saija'che chu̶'u̶? —chiisi'ku̶a'mu̶. 17 Chiku̶na Jesús repau̶'te i'kasi'ku̶a'mu̶. —¿Je'se pa'iu̶na mu̶'u̶ Dios pa'icheja sasa chiiku̶ta'ni re'oja'che cho'oche'te masira chini chu̶'u̶ni sẽeku̶? Diochi'aa'mu̶ te'eu̶ re'oja'che cho'omasiku̶. Repau̶ pa'ichejana sasa chini Repau̶ chũ̶'u̶ jo'kasi'ere asa jachama'ñe cho'oku̶ pa'ijũ̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús repau̶'te. 18 Chiku̶na põsu̶u̶ i'kasi'ku̶a'mu̶. —Maipi cho'oju̶ paapu̶ chini Dios chũ̶'u̶ jo'kasimajñaru̶ã ru̶aa'me. Jã'ata'ni, ¿jeere Dios na'a ru̶a chiimajñaru̶ã cho'oja'che chu̶'u̶? —chiisi'ku̶a'mu̶. Chiku̶na Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —Ija'chea'me Dios chiirepache, Repau̶ chũ̶'u̶ jo'kasi'e: “Pãi vanisõmanejũ̶'u̶. Ʉmu̶pãi, romi paana cheku̶nare romi ja'me kãimanejũ̶'u̶. Ũcuaja'che romi u̶mu̶ pa'ina cheku̶nare u̶mu̶pãi ja'me kãimanejũ̶'u̶. Cheku̶na nee ñaamanejũ̶'u̶. Cheku̶na pa'iche'te ku̶ani joremanejũ̶'u̶. 19 Mu̶ja'ku̶pãi ña, ku̶ku̶ju̶ pa'ijũ̶'u̶. Cheku̶nare oiju̶ pa'ijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona meñe oicheja'che”, chiimu̶. Jã'are cho'oku̶ pa'ijũ̶'u̶ mu̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús repau̶'te. 20 Chiku̶na i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Peore jã'a jachama'ñe cho'oku̶ pa'iku̶'mu̶ chu̶'u̶. ¿Ʉ̃quepi chu̶'u̶re chuta'a re'oja'che cho'oche karaku̶? —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶ põsu̶u̶. 21 Chiku̶na Jesús repau̶'te i'kasi'ku̶a'mu̶. —Mu̶'u̶pi karama'ñe re'oja'che cho'ora chini mu̶'u̶ paache'te cu'amajñaru̶ãre peore ĩsisõ, kuri koo chu̶ova'na pa'iva'nani rupu̶ ĩsijũ̶'u̶. Ĩsisõjani rani chu̶'u̶na'me ku'iu̶ chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe'te cho'oku̶ pa'ijũ̶'u̶. Jã'aja'ñe cho'oni'te Dios pa'ichejana sani re'oja'che pa'ija'mu̶ mu̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús repau̶'te. 22 Jesupi jã'aja'ñe i'kau̶na asa põsu̶u̶ ĩsicuheku̶ su̶mava'u̶ sanisõsi'ku̶a'mu̶ ru̶a kuriu̶jeku̶. 23 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te repau̶ neenare ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Kuriu̶'te Dios pa'icheja saiu̶aku̶'teta'ni saicu'aja'mu̶, repau̶ji kurire na'a ru̶a cuasaku̶ Dioni cuasama'to. Ũcuarepaa'me jã'a. 24 Jo'e ũcuare i'kamu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare. Camellova'u̶re miuñakaru̶ cojeru̶ kaka etajaicu'acheja'che kuriu̶'te Dios pa'icheja saicu'aja'mu̶, repau̶ji kurire na'a ru̶a cuasaku̶ pa'ito —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶ chu̶ku̶na'te. 25 Jesupi jã'aja'ñe i'kau̶na asa jñano repau̶'te ija'che i'kasinaa'me chu̶ku̶na: —Jã'a pa'ito, ¿je'se cho'onani Dios pa'icheja saire'oja'u̶? —chiisinaa'me. 26 Chitena Jesús chu̶ku̶nani ñaku̶ ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Maichi'a te'ena cuasaju̶na Dios pa'icheja saicu'amu̶ maire pãi. Diopi cho'okaitota'ni Repau̶ pa'icheja saiche vesama'mu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶. 27 Chiku̶na Pedro ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ Jesure: —Chu̶ku̶na mu̶'u̶na'me pañu chini chu̶ku̶na paasimajñaru̶ã peore jo'kasõ rani mu̶'u̶na'me ku'ime. Jã'aja'ñe cho'osi'e ro'i, ¿ũ̶quere koojanaa'ñe chu̶ku̶na? —chiisi'ku̶a'mu̶. 28 Chiku̶na Jesús chu̶ku̶na'te ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Dios si'amajñaru̶ã peore jo'e mama cho'osiru̶mu̶ chu̶'u̶ pãire ja'me paau̶ chini Dios Raosi'ku̶ pãi chũ̶'u̶na ñu'isaivu̶'te ñu'iu̶ chũ̶'u̶ja'mu̶. Reparu̶mu̶ mu̶sanu̶kona chu̶'u̶na'me ku'isina ũcuaja'che pãi chũ̶'u̶na ñu'isai docerepasaire te'esaichi'a ñu'iju̶ Israelpãi docerepana jojosinani chũ̶'u̶ju̶ pa'ijanaa'me. Ũcuarepaa'me jã'a. 29 Pãi chu̶'u̶ni cuasaju̶ Dios chũ̶'u̶ñe'te cho'oju̶ pañu chini cheku̶ru̶mu̶ repana vu̶'ña jo'kasõme. Cheku̶ru̶mu̶ repana majaa'chu̶pãire jo'kasõme. Cheku̶ru̶mu̶ repana majaa'choromire jo'kasõme. Cheku̶ru̶mu̶ repana cho'jechĩire jo'kasõme. Cheku̶ru̶mu̶ repana pu̶ka'ku̶pãire jo'kasõme. Cheku̶ru̶mu̶ repana mamachĩire jo'kasõme. Cheku̶ru̶mu̶ chejña repana cho'oche cho'osichejña jo'kasõme. Jã'aja'ñe cho'osina ũcuanu̶ko repana aperu̶mu̶ paasinu̶ko na'a ru̶a jñaajanaa'me. Ũcuachi'a jũnisõsiru̶mu̶ Dios pa'ichejare ai sani re'oja'che pa'ijanaa'me repana. 30 Pãi te'ena põsu̶u̶ kuriu̶ repau̶ nee jo'kacuhesi'eja'che repana neere jo'kacuheju̶ karama'ñe paaju̶ cheku̶nare, “Re'oja'che pa'inaa'me ina”, chiicojñome. Chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe'te cho'oju̶ repana paache jo'kasõnareta'ni cheku̶na ña cu'ache cutume. Jã'ata'ni Dios na'a pa'isiru̶mu̶ repana paache'te jo'kacuheju̶ karama'ñe paaju̶ cheku̶nare, “Re'oja'che pa'ime ina”, chiicojñosinare, “Cu'ache pa'inaa'me ina”, chiija'mu̶. Chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe'te cho'oju̶ repana paache jo'kasõ cheku̶nare cu'ache cutucojñosinareta'ni, “Re'oja'che pa'inaa'me ina”, chiija'mu̶ Dios —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te.

Mateo 20

1 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te repau̶ neenare jo'e ũcuau̶ji cuasaku̶ ija'chere ku̶asi'ku̶a'mu̶: —Repau̶ chũ̶'u̶ñe cho'onare Dios cho'ojache ija'chea'me: Pãiu̶ cheja cho'oche cho'ocheja paaku̶ ru̶a apeñatato vu̶ni etaasomu̶, pãire ku'e jñaa repau̶ pĩsi u̶che chio tu̶akaiche'te chũ̶'u̶ jo'kara chini. 2 Ku'e jñaa repanare, “Cho'oche cho'oche te'eumucuse denario kurire'reva te'ere'reva ro'ija'mu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare”, chiniasomu̶. Chini, “Jau̶”, chitena repanare chiona chũ̶'u̶ saoasomu̶ repau̶, pĩsi u̶chere tu̶akaapu̶ chini. 3 Repanare saocuha vu̶'ena co'i, nueve pa'itona umucuse jo'e vu̶'ejoopona eta ãu ĩsichejana mu̶a cheku̶nare pãi cho'oche'te peoju̶ rupu̶ pa'inani ñaasomu̶ repau̶. 4 Ña repanare ija'che i'kaasomu̶ repau̶: “Mu̶sanu̶kona ũcuaja'che, chu̶'u̶ u̶che chiona sani u̶chere ja'me tu̶akaijũ̶'u̶. Cho'okaisi'e ro'i masi ro'ira”, chiniasomu̶. Chiku̶na asa, “Jau̶”, chini, saniasome repana. 5 Repana saisiru̶mu̶ jo'e vu̶'ena co'iasomu̶ repau̶. Co'i pa'iu̶ nu̶karepau̶ su̶'itona jo'e eta mu̶a repau̶ charo cho'osi'eja'che cho'oasomu̶ repau̶. Tres pa'ito na'ito eta jo'e ũcuaja'che cho'oasomu̶ repau̶. 6 Jã'aja'ñe cho'osi'ku̶pi na'irepa cheku̶ru̶mu̶ cinco pa'itona jo'e eta ãu ĩsichejana mu̶a cheku̶nare pãi rupu̶ pa'inani ña ija'che i'kaasomu̶ repau̶: “¿Je'se pa'iu̶na mu̶sanu̶kona cho'ochejẽ'e cho'oma'ñe si'aumucuse ichejare pa'iju̶ pa'iche?”, chiniasomu̶. 7 Chiku̶na repau̶'te ija'che i'kaasome repana: “Pãi te'eu̶jẽ'e, ‘Rani cho'oche cho'okaijũ̶'u̶ chu̶'u̶re; ro'ira’, chiiku̶jẽ'e peomu̶ chu̶ku̶na'te”, chiniasome. Jã'aja'ñe i'karena asa, “Chu̶'u̶ u̶che chiona sani u̶chere tu̶akaijũ̶'u̶ chu̶'u̶ni”, chiniasomu̶ repau̶. Chiku̶na, “Jau̶”, chini sani, na'isõcuhasiru̶mu̶ta'ni tu̶akaniasome repana. 8 ’Ũcuaru̶mu̶ chio paaku̶, repau̶'te cho'oche cho'okainare chũ̶'u̶kaiku̶'te na'iu̶na ija'che i'kaasomu̶: “Chu̶'u̶re cho'oche cho'okainare ũcuanu̶kore soni rao, cho'jerepa raisinani charo ro'ijũ̶'u̶. Chareparo raisinare cho'jerepana ro'ijũ̶'u̶”, chiniasomu̶. 9 Chiku̶na asa repau̶ji soku̶na na'ito cinco pa'itona kaka cho'oche cho'osina raniasome. Rani ũcuanu̶ko denario kurire're te'ere'rechi'a cho'oche te'eumucuse ro'ichenu̶ko kooasome repana. 10 Jã'anare ro'i pi'nisiru̶mu̶ charo saisina ũcuanani ro'ipi'raju̶na ija'che cuasaasome: “Maita'ni si'aumucuse cho'oche cho'osinajeju̶ na'a ru̶a koojanaa'me”, chiiju̶ cuasaasome. Jã'aja'ñe cuasanareta'ni repanare ũcuajanu̶koru̶chi'a ro'iasomu̶ repau̶. 11 Ro'iu̶na koo ña chio paaku̶ni ke'reju̶ 12 ija'che i'kaasome repana: “Inare na'irepa sani te'ehorachi'a cho'oche cho'osinare, chu̶ku̶na'te ru̶a asucheja si'aumucuse cho'oche ru̶a cho'oju̶ na'isinare ro'ichenu̶ko ro'isi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶”, chiniasome repana. 13 Chitena chio paaku̶ repanare te'eu̶'te i'kaasomu̶. “Ñaku̶, mu̶'u̶re tĩiñe cho'oma'ñe ũcuarepa cho'omu̶ chu̶'u̶. Aperu̶mu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re, ‘Cho'oche cho'oche ro'i te'eumucuse denario kurire'reva te'ere'reva ro'ija'mu̶’, chiisi'ku̶a'mu̶. 14 Jã'ajeku̶na mu̶'u̶re ro'isinu̶ko saku̶ saijũ̶'u̶ mu̶'u̶. Chu̶'u̶pi chio paaku̶ji inani cho'jerepa saisinareta'ni mu̶sanu̶konare ro'ichenu̶ko ro'ira chiito re'omu̶. 15 Chu̶'u̶ neea'me jã'a kuri. Repa kuri chu̶'u̶re u̶ache cho'ore'omu̶. ¿Chu̶'u̶pi inani oiu̶ ũcuajanu̶kochi'a ro'iku̶na pe'ruche mu̶sanu̶kona?”, chiniasomu̶ repau̶ —Jã'aja'ñe i'kaku̶ chu̶'vasi'ku̶a'mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te. 16 Dios ũcuaja'che chio paaku̶ repau̶'te si'aumucuse cho'oche cho'osinana'me na'irepa sani cho'osinani ũcuajanu̶koru̶chi'a ro'isi'eja'che Repau̶ni cuasaju̶ Repau̶ chũ̶'u̶ñe ru̶a jeeru̶mu̶ cho'onare na'a cho'je cuasaju̶ Repau̶ chũ̶'u̶ñe cho'onare ũcuapa'ru̶vachi'a oiu̶ repana jũnisõsiru̶mu̶ pa'iche re'oja'chere ĩsija'mu̶. 17 Ũcuaru̶mu̶ Jesús Jerusalén vu̶'ejoopona maiu̶ pãipi jainu̶ko ja'me maiju̶na, chu̶ku̶na'te repau̶ neenare docerepanare te'enare soni ija'che ku̶asi'ku̶a'mu̶: 18 —Jerusalén vu̶'ejoopona maime mai. Ũcuachejana chu̶'u̶re Dios Raosi'ku̶re pãipi chẽa judío phairipãi chũ̶'u̶nana'me judíopãi che'chonani sa jo'kajanaa'me. Ũcuanapi chu̶'u̶re vanisõjañe chũ̶'u̶ 19 judío peonani jo'karena, ru̶a cu'ache cutuju̶ pãisoju̶ suĩ'sue pi'ni kurususẽ'verona jẽ'jo nu̶ko vẽasõjanaa'me repana chu̶'u̶re. Jã'ata'ni choteumucujñana vaju̶raija'mu̶ chu̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te repau̶ neenare. 20 Ũcuaru̶mu̶ Zebedeo mamachĩi pu̶ka'kona'me Jesús pa'ichejana raisinaa'me. Rani repana pu̶ka'ko Jesús ti'jñeñena ro're pu̶u̶si'koa'mo mamachĩire re'oja'che cho'okaijachere sẽsa chini. 21 Jã'aja'ñe cho'okona ña Jesús repao'te ija'che sẽesi'ku̶a'mu̶: —¿Ʉ̃quere chiiko mu̶'u̶? —chiisi'ku̶a'mu̶ repao'te. Chiku̶na repao ija'che i'kasi'koa'mo: —Iva'nare chu̶'u̶ chĩiva'nare, mu̶'u̶ chũ̶'u̶ru̶mu̶ te'eu̶'te mu̶'u̶ u̶jajũ̶tu̶ cakã'kona, cheku̶ni kã'kojũ̶tu̶ cakã'kona pu̶u̶che chũ̶'u̶jũ̶'u̶ ñu'iju̶ ja'me chũ̶'u̶ju̶ paapu̶ —chiisi'koa'mo repao. 22 Chikona Jesús repao mamachĩire ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Mu̶sanu̶kona Dios cho'ojachere vesu̶ju̶ jã'aja'ñe sẽeme. Pãipi mu̶sanu̶konani chu̶'u̶re cho'opi'racheja'che vanisõñu chiito, ¿cuhemanejanaa'ñe mu̶sanu̶kona? —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. Chiku̶na repana ija'che i'kasinaa'me: —Cuhema'ñe cho'ocojñojanaa'me chu̶ku̶na —chiisinaa'me repana. 23 Chitena Jesús repanare ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Chu̶'u̶ cho'ocojñoñeja'ñe cho'ocojñorepajanaa'me mu̶sanu̶kona. Jã'ata'ni mu̶sanu̶konare chu̶'u̶na'me ñu'ijañe chũ̶'u̶ jo'kacu'amu̶ chu̶'u̶re. Chu̶'u̶ Ja'ku̶ apereparu̶mu̶na Repau̶ ĩsija'mu̶ chiicojñosinani jo'kaja'mu̶ jã'a chu̶'u̶na'me ñu'iñe —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 24 Ũcuaru̶mu̶ chu̶ku̶na Jesús neena dierepana, repao sẽesi'ere asa mamachĩire ka'chanare ru̶a pe'rusinaa'me. 25 Jã'aja'ñe pe'ruju̶na ña Jesús chu̶ku̶na'te soni rao ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Ie masicosome mu̶sanu̶kona: Icheja cheja pãi chũ̶'u̶na repana neenare ru̶a cuaja pa'iche'te chũ̶'u̶ju̶ ru̶a chu̶ova'nare cho'oju̶ pa'ime. 26 Jã'ata'ni mu̶sanu̶konapi te'eu̶ pãi chũ̶'u̶ku̶ pasa chini repana cho'ocheja'che cho'omanejũ̶'u̶. Jã'aja'ñe cho'oma'ñe, cho'oche cho'okaiva'u̶ja'che cheku̶nare cho'okaiu̶ pa'ijũ̶'u̶. 27 Te'eu̶ji cheku̶nare paara chini repana paacojñoku̶ pa'icheja'che pa'ijũ̶'u̶. 28 Jã'aja'ñe pa'iku̶'mu̶ chu̶'u̶ pãire ja'me paau̶ chini Dios Raosi'ku̶. Pãipi cho'okaapu̶ chini raisi'ku̶ma'mu̶ chu̶'u̶. Pãire ũcuanu̶kore re'oja'che cho'okaiu̶ repana cu'are jũni ro'ikasa chini raisi'ku̶a'mu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶ chu̶ku̶na'te. 29 Ũcuaru̶mu̶ chu̶ku̶napi Jericó vu̶'ejoopo pa'isinapi Jesuna'me eta saiju̶na pãi ru̶a jainu̶ko ja'me saisinaa'me chu̶ku̶na'te. 30 Eta saiju̶ ñato na'ava'na ka'chava'na ma'a ru̶'tu̶va'te ñu'isinaa'me. Ũcuaru̶mu̶ repana Jesús caraiche'te asa ija'che i'kaju̶ u̶jachu̶'opi cuisinaa'me: —Pãi Ũcuanu̶kore Paaku̶, David aperu̶mu̶ pa'isi'ku̶ jojosi'ku̶, oijũ̶'u̶ chu̶ku̶nava'nare —chiisinaa'me repana. 31 Jã'aja'ne i'kaju̶na chu̶ku̶na'te tuhana pãi, —Re'omu̶. Jo'e i'kamanejũ̶'u̶ —chiisinaa'me repanare. Jã'ata'ni repana jo'e na'a ru̶a cuiju̶ i'kasinaa'me. —Pãi Ũcuanu̶kore Paaku̶, David aperu̶mu̶ pa'isi'ku̶ jojosi'ku̶, oijũ̶'u̶ chu̶ku̶nava'nare —chiisinaa'me repana. 32 Jã'aja'ñe i'kaju̶ cuiju̶na asa canu̶ka Jesús repanare soni rao ija'che sẽesi'ku̶a'mu̶: —¿Ʉ̃quere cho'okaau̶ chini sẽeñe mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re? —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús repanare. 33 Chiku̶na repana, —Pãi Ũcuanu̶kore Paaku̶, chu̶ku̶na ñakocaã ñoa'ku̶ chiime chu̶ku̶na —chiisinaa'me repana. 34 Jã'aja'ñe i'karena Jesús repanani oiu̶ repana ñakocaãna nou̶na repana ñakocaã teana re'ojañakocaã care'osõsi'ku̶a'mu̶. Ũcuaru̶mu̶ repana na'ava'na pa'isina ñakocaã re'oja'che ñaju̶ ũcuau̶ni jovo ja'me ku'iju̶ pa'isinaa'me.

Mateo 21

1 Ũcuaru̶mu̶ chu̶ku̶na Jesuna'me saiju̶ Jerusalén kueñe cajoopo Olivo aikũti pa'ijoopona Betfagé vu̶'ejoopona tĩ'asinaa'me. Ũcuaru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te repau̶ neenare te'eka'chapanarechi'a saopi'raku̶ ija'che chũ̶'u̶si'ku̶a'mu̶: —Jeejoopona kueñe cajoopona saijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Sani ũcuachejana burrava'ore quẽo su̶osiva'ore chĩina'me rũ̶iva'oni jñaajanaa'me mu̶sanu̶kona. Jñaa repava'nare jose ichejana rakaijũ̶'u̶. 3 Pãiu̶ ũcuau̶aku̶ji mu̶sanu̶konare, “¿Ʉ̃que cho'oñu chini mu̶sanu̶kona jã'ava'nare joseche?”, chiito, “Maire Paaku̶ iva'nare chiimu̶. Na'mi co'choja'mu̶ repau̶ iva'nare”, chiijũ̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶. 4 Jesupi jã'aja'ñe i'kau̶na, aperu̶mu̶ Dios chu̶'o ku̶akaisi'ku̶ tocha jo'kasi'epi ija'che chiicheji ũcuarepa ti'jñesi'ku̶a'mu̶: 5 Jerusalén vu̶'ejoopo pa'inare ija'che i'kakaijũ̶'u̶: “Ñajũ̶'u̶, mu̶sanu̶konare chũ̶'u̶ku̶ raiche. Pe'keru̶ pa'iu̶ burrava'o põse ve'eva'o mamaku̶ni tuhiu̶ raimu̶”, chiicheji. 6 Ũcuaru̶mu̶ repana Jesús neena sani repau̶ chũ̶'u̶si'e cho'oasome. 7 Burrava'ore jñaa, repaona'me mamaku̶'te jose Jesús pa'ichejana ra, kãñapi tu̶orena Jesús repava'u̶re tuhisi'ku̶a'mu̶. 8 Ũcuaru̶mu̶ pãi ru̶a jainu̶ko repau̶ tuhiu̶ saima'ana repana sẽ'sevu̶ ju'ikãñapi tĩ'te ja ũhasinaa'me. Cheku̶na pũti kare veri ũcua ma'ana ũhasinaa'me. 9 Repau̶'te tuhana pãi charo sainana'me cho'je raina ija'che i'kaju̶ cuisinaa'me: —¡Iku̶ aperu̶mu̶ pa'isi'ku̶ David Jojocojñoku̶ ru̶a masiu̶'mu̶! ¡Diopi re'oja'che cho'okaau̶ iku̶re, Repau̶ Raosi'ku̶re! Cu̶nau̶mu̶ Pa'iku̶ Dios peore Masiu̶'mu̶ —chiisinaa'me repana. 10 Repau̶ Jesús Jerusalén vu̶'ejoopo sani tĩ'asiru̶mu̶ repajoopo pa'ina pãi repau̶ni ñañu chini jainu̶ko chi'i repau̶'te ja'me tuhasinani ija'che sẽesinaa'me: —¿Jeeja'iu̶'u̶ jã'u̶? —chiisinaa'me. 11 Chitena cheku̶na ija'che i'kasinaa'me: —Galilea cheja pa'ijoopo Nazaret vu̶'ejoopo raisi'ku̶a'mu̶ jã'u̶. Jesua'mu̶. Dios chu̶'o ku̶akaiku̶'mu̶ —chiisinaa'me. 12 Ũcuaru̶mu̶ Jesús Dios vu̶'ena kaka, repavu̶'e põse koosinana'me ĩsisinare peore eto saoku̶ cheku̶nare kuri sa'ñekaisina mesako'ñana'me ũkupova'nare ĩsisina ñu'isisaivu̶ã ju̶jo tajño ũhasi'ku̶a'mu̶. 13 Jã'aja'ñe cho'oku̶ ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶: —Dios chu̶'o aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'e ija'che ku̶amu̶: Chu̶'u̶ vu̶'e pãi chu̶'u̶re pojoju̶ sẽevu̶'ea'me, chiimu̶. Jã'ata'ni mu̶sanu̶kona põse ñaana cho'ocheja'che kaka cu'ache cho'ome ivu̶'e —chiiu̶ eto saosi'ku̶a'mu̶ Jesús repanare. 14 Ũcuaru̶mu̶ na'ava'nana'me cu'acũ'a paava'na Dios vu̶'ena kakarena Jesús ña repanare vasosi'ku̶a'mu̶. 15 Jesupi Diochi'a masiche'te cho'ou̶na ña judío phairipãi chũ̶'u̶nana'me judíopãi che'chona ru̶a pe'rusinaa'me. Ũcuachi'a repavu̶'e pa'inapi chĩipi Jesús cho'osi'ere ña, cuiju̶ u̶jachu̶'opi, “¡Iku̶ aperu̶mu̶ pa'isi'ku̶ David Jojosi'ku̶ Dios Raocojñosi'ku̶ ru̶a masiu̶'mu̶!”, chiiju̶na asa pe'ruju̶ Jesure ija'che i'kasinaa'me repana: —¿Chĩi i'kaju̶ cuiche asama'ku̶ mu̶'u̶? —chiisinaa'me. Chitena Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —Jũ̶ju̶, asamu̶ chu̶'u̶. Dios chu̶'o aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'e, ¿ñamanaa'ñe mu̶sanu̶kona? Ija'che chiimu̶: Vĩjachĩina'me na'a aina Diopi cho'okaiu̶na Ũcuau̶ni pojoju̶ re'oja'che i'kajanaa'me, chiimu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús repanare. 17 Ũcuaru̶mu̶ chu̶ku̶na repanare pãi jo'ka Jesuna'me Betania vu̶'ejoopona sani kãisinaa'me. 18 Jo'e apeñatato Jesús chu̶ku̶nana'me Jerusalén vu̶'ejoopona jo'e co'isi'ku̶a'mu̶. Co'iku̶na Jesure ãucuhaasomu̶. 19 Co'iku̶ higoñu̶ ma'a ru̶'tu̶va nu̶kañu̶'te ña repañu̶ kueñe sani ñato repara'pu̶ru̶ã peoñu̶ji ja'ochi'a pa'isi'ku̶a'mu̶. Jã'ajeku̶na repañu̶ ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶: —Jmamakaru̶jẽ'e jo'e ãira'pu̶ru̶ã kũ̶imaneja'mu̶ iñu̶ —chiku̶na repañu̶ teana te'eru̶mu̶ jũnisõsi'ku̶a'mu̶. 20 Jã'aja'ñe cho'ou̶na ña cuasaju̶ chu̶ku̶na repau̶ neena ija'che sẽesinaa'me repau̶'te: —¿Je'se cho'oku̶na jã'añu̶ higoñu̶ teana jũnisõu̶? —chiisinaa'me. 21 Chitena Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —Mu̶sanu̶konapi Diore jachama'ñe masi cuasani higoñu̶ chu̶'u̶ cho'osi'eja'chechi'a cho'oma'ñe, cheke si'ache cho'omasiju̶ ikũtire aikũtire, “Icheja ku̶ñu̶ chiarana su̶'a nu̶kajũ̶'u̶”, chiito repakũti mu̶sanu̶kona chũ̶'u̶ñe cho'oja'mu̶. Mu̶sanu̶kona Repau̶'te sẽeñe peore cho'okaija'mu̶ Repau̶, Ũcuau̶ni masi cuasaju̶na. Ũcuarepaa'me jã'a —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 23 Jã'aja'ñe cho'ocuha jo'e rani reparu̶mu̶ Jesús Dios vu̶'ena kakasi'ku̶a'mu̶. Kaka pa'iu̶ che'choku̶na judío phairi chũ̶'u̶nana'me judío aina rani ija'che sẽesinaa'me repau̶'te: —¿Je'se cuasa pãi chũ̶'u̶na cho'ocheja'che cho'oku̶ mu̶'u̶? ¿Neepi chũ̶'u̶rena rani cho'oku̶ mu̶'u̶? —chiisinaa'me. 24 Chitena i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Chu̶'u̶ ũcuaja'che mu̶sanu̶konani chu̶'o sẽniasara. ¿Neepi Juanre Pãi Okoro'veku̶'te chẽa raore? ¿Diopi raou̶? Jã'apãani, ¿pãipi chẽa raore repau̶'te? Mu̶sanu̶konapi ku̶aru chu̶'u̶ ũcuaja'che iere cho'oa'ku̶ chini chu̶'u̶re chẽa raosi'ku̶ mami ku̶aja'mu̶ mu̶sanu̶konare —chiisi'ku̶a'mu̶. Chiku̶na sãiñechi'a ija'che cutusinaa'me repana: “¿Je'se mai iku̶re i'kajanaa'ñe? Maipi, ‘Juanre Dios chẽa raosi'ku̶a'mu̶’, chiito iku̶ maire, ‘¿Mu̶sanu̶kona je'se pa'iu̶na jã'aja'ñe cuasanata'ni Juan chu̶'vasi'e cuasamanere?’, chiija'mu̶. 26 Ũcuachi'a, ‘Pãipi chẽa raosinaa'me’, chiicu'amu̶ maire. Ina pãi jainu̶ko, ‘Juan Dios chu̶'o ku̶akaiku̶ pa'isi'ku̶a'mu̶’, chiiju̶ cuasame. Jã'ajeku̶na maipi jã'aja'ñe i'kato ina asa pe'ruju̶ cu'ache cho'ojanaa'me maire”, chiniasome repana. 27 Sãiñechi'a jã'aja'ñe cutu pi'ni Jesure ija'che i'kasinaa'me repana: —Juanre raosi'ku̶ mami vesu̶me chu̶ku̶na —chiisinaa'me. Chitena Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —Chu̶'u̶ ũcuaja'che mu̶sanu̶konapi jã'aja'ñe i'karena chu̶'u̶re chũ̶'u̶ raosi'ku̶ mami ku̶amaneja'mu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 28 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repanani chu̶'vaku̶ ija'chere cuasaku̶ ku̶asi'ku̶a'mu̶: —¿Ie je'se cuasoku̶ mu̶sanu̶konare? Pãiu̶ chĩi ka'chanare u̶mu̶pãichi'a paaasomu̶. Paaku̶ji repanare te'eu̶'te ija'che i'kaasomu̶ repau̶: “Jmava'u̶, iumucuse chu̶'u̶ pĩsi u̶che chio cho'oche cho'ojaikaijũ̶'u̶”, chiniasomu̶. 29 Chiku̶na mamaku̶ i'kaasomu̶. “Saiu̶ama'mu̶ chu̶'u̶re”, chiniasomu̶. Jã'ata'ni na'a pa'iu̶ jo'e mama cuasa saniasomu̶ repau̶, pu̶ka'ku̶ni cho'oche'te cho'okasa chini. 30 Jã'aja'ñe cho'ocuha pu̶ka'ku̶ cheku̶re mamaku̶'te ũcuaja'che i'kaasomu̶. I'kau̶na asa, “Jau̶, sasa”, chiniasomu̶. Jã'ata'ni saimaneasomu̶ repau̶ —Jã'aja'ñe chiiu̶ ku̶asi'ku̶a'mu̶ Jesús repanare. 31 Jã'aja'ñe ku̶a pi'ni repanare ija'che sẽniasasi'ku̶a'mu̶ repau̶: —Mu̶sanu̶kona cuasato repau̶ mamachĩi, ¿kau̶pi pu̶ka'ku̶ chiiche cho'okaku̶? —chiisi'ku̶a'mu̶. Chiku̶na i'kasinaa'me repana. —Charo i'kacojñosi'ku̶ —chiisinaa'me. Chitena Jesús repanare ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Juan Pãi Okoro'veku̶ rani mu̶sanu̶konare, Dios chũ̶'u̶ñe cho'ona re'oja'che pa'iche'te chu̶'vasi'ku̶a'mu̶. Jã'ata'ni jachasinaa'me mu̶sanu̶kona. Jã'a cho'oto Romapãi kuri kookainana'me sĩ'uromi, Juan chu̶'vasi'ere asa chẽa repana cu'ache cho'oche ũhasõsinaa'me. Jã'aja'ñe cho'osinajeju̶ repana jũnisõsiru̶mu̶ Dios pa'ichejana saijanaa'me. Mu̶sanu̶konata'ni repana cho'oche peore ñasinata'ni mama cuasa cu'ache cho'oche ũhasõmanesinajeju̶ saimanejanaa'me. Ũcuarepaa'me jã'a —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 33 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repanani chu̶'vaku̶ jo'e chekere cuasaku̶ ku̶asi'ku̶a'mu̶. —Pãiu̶ cheja paaku̶ pĩsi u̶che chio tã pi'ni si'acachio rũhiso'koro jeo tu̶su̶asomu̶. Repaso'koro jeo pi'ni u̶che cha'ca chachojavu̶ je'naasomu̶ repau̶ ũcuate'evu̶ji conora'ka meajacheja pa'ivu̶. Ũcuachi'a repachio kuirakaijanapi si'acachio ñaju̶ kuirakaiju̶ paapu̶ chini vu̶'e u̶mu̶ nu̶kavu̶'e cho'oasomu̶ repau̶. Peore cho'o pi'ni repa chio kuirakaijanare jñaa jo'ka tĩichejana sanisõasomu̶ repau̶. 34 Sani pa'iu̶ u̶che tu̶aru̶mu̶ tĩ'au̶na repau̶'te cho'oche cho'okainare u̶che chio kuirakaina pa'ichejana saoasomu̶ repau̶, u̶chere miijani rakaapu̶ chini. 35 Jã'ata'ni sani tĩ'arena ña repana u̶che kuirana repanare chẽa te'eu̶'te ru̶a asi vaiju̶, cheku̶ni vanisõju̶ jo'e cheku̶ni catapi asi su'aasome. Jã'aja'ñe cho'o u̶chejẽ'e peonare asichi'a vani co'choasome repana. 36 Co'irena ña u̶che chio paaku̶ repau̶'te cho'oche cho'okainare na'a jainu̶kore jo'e ũcuachejana saoasomu̶. Jã'ata'ni sani tĩ'arena repana u̶che chio kuirakaina peore ũcuaja'che repanare asi vani co'choasome. 37 ’Jo'e ũcuaja'che cho'o co'chorena ña u̶che chio paaku̶ ija'che cuasaku̶ i'kaasomu̶: “Chu̶'u̶ chĩini repana pa'ichejana saora. Jã'u̶reta'ni ña, ku̶ku̶jacosome repana”, chiiu̶ cuasaasomu̶ repau̶. 38 Jã'aja'ñe cuasa mamaku̶ni saoasomu̶ repau̶. Jã'ata'ni repau̶ mamaku̶ji sani tĩ'au̶na ña u̶che chio kuirakaina sãiñechi'a ija'che i'kaasome: “Jã'u̶ u̶che chio paaku̶ mamaku̶'mu̶. Pu̶ka'ku̶ jũnisõsiru̶mu̶ repau̶ paasi'e paajau̶a'mu̶ jã'u̶. Vanisõñu jã'u̶ni. Maipi pu̶ka'ku̶ jũnisõsiru̶mu̶ repau̶ paasi'ere paañu”, chiniasome repana. 39 Chini repau̶'te chẽa chio ru̶'tu̶vana juha sa vanisõasome repana —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús repanare. 40 Jã'aja'ñe ku̶acuha repau̶ ku̶asi'e asasinare ija'che sẽesi'ku̶a'mu̶ Jesús: —Repau̶ mamaku̶'te vanisõsi'ere asa u̶che chio paaku̶ji sani, ¿je'se cho'oja'u̶ repanare u̶che kuirakainare? —chiisi'ku̶a'mu̶. 41 Chiku̶na repana i'kasinaa'me. —Sani repau̶ mamaku̶'te vanisõsinare sãiñe vanisõja'mu̶ repau̶. Repanare vanisõ u̶che chio kuirakaijanare cheku̶nani jñaa jo'kaja'mu̶ repau̶, cu'ache cho'oma'ñe u̶che tu̶a pi'ni repau̶'te sa ĩsijanani —chiisinaa'me repana. 42 Chitena Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —¿Dios chu̶'o aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'e jmamakaru̶jẽ'e ñamanaa'ñe mu̶sanu̶kona? Ija'che chiimu̶: Pãi vu̶'e cho'ona vu̶'ña tuu re'ojatuure ku'eju̶ paniasome. Ku'eju̶ te'etuupu̶ jñaani cuheasome repana. Cuheju̶ jo'kaasome repatuupu̶. Cheku̶nata'ni na'a ru̶a masinajeju̶ rani repatuupu̶ mini kuãa sa repana vu̶'e chakavu̶na nu̶koasome, repana vu̶'epi na'a ru̶a ju̶jaa'ku̶ chini. Diopi cho'okaiu̶na jã'aja'ñe cho'oju̶na ña cuasa Repau̶ni pojoju̶ i'kame chu̶ku̶na, chiimu̶. 43 Jã'ajeku̶na mu̶sanu̶konare ija'che i'kamu̶ chu̶'u̶: Repau̶ chũ̶'u̶ jo'kasi'ere cho'oma'to u̶che paaku̶ repau̶ chio kuirakaisinare cho'osi'eja'che cho'oja'mu̶ Dios mu̶sanu̶konare. Mu̶sanu̶konare sẽjosõ cheku̶nani chẽa paaja'mu̶, Repau̶ chũ̶'u̶ñe cho'ojanare. 44 Pãiu̶ vu̶'e tuupu̶na tãni ru̶a asi tãimu̶. Ũcuachi'a vu̶'e tuupu̶ji pãiu̶ni tãito jũnisõmu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 45 Ũcuaru̶mu̶ judío phairipãi chũ̶'u̶nana'me fariseopãi Jesús cuasaku̶ i'kasi'ere asa masi, “Iku̶ Jesús Ũcuau̶ cuasaku̶ ku̶acheji maini cu'ache i'kamu̶”, chiiju̶ pe'rusinaa'me. 46 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa pe'ruju̶ repau̶'te chẽañu chiisinata'ni pãipi, “Jesús Dios chu̶'o ku̶akaiku̶'mu̶”, chiiju̶ cuasaju̶na, “Maipi repau̶'te chẽañe'te chũ̶'u̶to pe'rujanaa'me ina maire”, chini vaju̶chu̶ju̶ chẽamanesinaa'me repana.

Mateo 22

1 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e judío phairipãi chũ̶'u̶nana'me fariseopãire chu̶'vaku̶ ija'chere cuasaku̶ ku̶asi'ku̶a'mu̶: 2 —Repau̶ chũ̶'u̶ñe cho'onare Dios cho'ojache ija'chea'me: Pãi chũ̶'u̶ku̶ repau̶ mamaku̶ji romioni vejaku̶na pojoku̶ fiesta cho'oasomu̶. 3 Jã'aja'ñe cho'oku̶ ja'me fiesta cho'ojanare repau̶ aperu̶mu̶ ku̶asinani soijani raa'ju̶ chini, repau̶'te cho'oche cho'okainare chũ̶'u̶ saoasomu̶ repau̶. Jã'ata'ni repana sani soito raicuheasome. 4 Raicuherena repau̶'te cho'oche cho'okainare jo'e cheku̶nani saoasomu̶. “Ija'che chu̶'o sa ku̶ajũ̶'u̶ repanare: Chu̶'u̶pi chũ̶'u̶u̶na vacava'nare ãure ãuju̶na jujusiva'nare vani peore care'vacuhasi'ea'me. Rani ñaa'ju̶; chu̶'u̶ neeku̶ romi vejache'te pojoju̶ ãure ãñu, chiijũ̶'u̶ repanare”, chiniasomu̶ repau̶. 5 Jã'ata'ni repana soicojñosina asa jachaju̶ raicuheasome. Cuheku̶ te'eu̶ repau̶ chiore ñara chini saniasomu̶. Cheku̶ põsere ĩsira chini saniasomu̶. 6 Cheku̶nata'ni pãi chũ̶'u̶ku̶ saosinare chẽa te'enare asi vaiju̶ cheku̶nani vanisõasome. 7 Repanare vanisõsi'ere asa pãi chũ̶'u̶ku̶ ru̶a pe'ruku̶ repau̶ neenare sõtaopãi chũ̶'u̶ saoasomu̶, repau̶'te cho'oche cho'okainare vanisõsinani sãiñe vanisõ repana pa'isijoopo peore u̶osõa'ju̶ chini. 8 Jã'aja'ñe cho'ocuhasiru̶mu̶ repau̶ pãi chũ̶'u̶ku̶ repau̶'te cho'oche cho'okainare jo'e i'kaasomu̶. “Chu̶'u̶ neeku̶ romi vejache ñaju̶ pojoju̶ fiesta cho'ojache peore care'vacuhasi'ea'me. Chu̶'u̶ charo soisinata'ni raicuhesinajeju̶ fiesta ja'me cho'omanejanaa'me repana raicuhesi'e ro'i. 9 Jã'ajeku̶na callejoovu̶ã pãi ru̶a nu̶ka ku'ijoovu̶ãna sani mu̶sanu̶kona tijñanare ũcuau̶anare soni rajũ̶'u̶, fiesta'te ja'me cho'oa'ju̶”, chiniasomu̶ repau̶. 10 Chiku̶na eta sani ku'iju̶ repana tijñasinare pãi, cu'ache pa'inana'me re'oja'che pa'inare ũcuanu̶kore soni ra pãi chũ̶'u̶ku̶ vu̶'ena cuaoasome repana. Jã'aja'ñe cho'orena repavu̶'e timuvu̶'e kakaasome pãi. 11 ’Ũcuaru̶mu̶ pãi chũ̶'u̶ku̶ repau̶ soisinani ñara chini fiesta cho'oruupu̶na kaka pãiu̶'te te'eu̶'te romi vejaku̶'te pojona fiesta cho'oju̶ ju'ikãña ju'imava'u̶ni ñaasomu̶. 12 Ña repau̶'te ija'che i'kaasomu̶: “¿Je'se pa'iu̶na mu̶'u̶ romi vejaku̶'te fiesta cho'ona ju'ikãña ju'ima'ku̶pi ja'me kaka pa'iku̶ icheja?”, chiniasomu̶. Jã'ata'ni repau̶ i'kamaneasomu̶. 13 Ũcuaru̶mu̶ repau̶ pãi chũ̶'u̶ku̶ ãu ãunare ija'che i'kaasomu̶: “Iku̶re jũ̶jñana'me cũ'a vẽe chijachejana ve'sena etua jo'kajũ̶'u̶. Ũcuachejare pa'iu̶ oiu̶ cõjire asoche ãiu̶ paau̶”, chiniasomu̶. 14 Dios ũcuaja'che pãi chũ̶'u̶ku̶ cho'ocheja'che pãi ũcuanu̶kore soimu̶ Repau̶ni cuasaju̶ jovo re'oja'che paapu̶ chini. Jã'ata'ni pãipi repau̶ni cuheju̶ te'eva'na cuasaju̶na jainu̶kore chẽa paama'mu̶ Dios —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús repanare. 15 Ũcuaru̶mu̶ fariseopãi Jesupi jã'aja'ñe i'kau̶na asa sani sãiñechi'a cutuasome. —Cheku̶nani Jesús pa'ichejana saoñu mai. Repanapi chu̶'ore sẽeju̶na repau̶ji tĩiñe i'kato maire chũ̶'u̶nani ku̶añu repau̶ i'kasi'e. Maipi ku̶ato cheku̶ru̶mu̶ repau̶'te chẽañe chũ̶'u̶janaa'me repana —chiiju̶ repana cho'ojache care'vaasome repana. 16 Chini repana neenare te'enare chẽa Herode'te chiikuanupu̶ ja'me pa'inare raosinaa'me repana, Jesuni ija'che i'kaa'ju̶ chini: —Masiu̶, chu̶'o ũcuarepare cutuku̶'mu̶ mu̶'u̶. Pãipi asa chẽa re'oja'che paapu̶ chini Dios chũ̶'u̶ñe ũcuarepare che'choku̶'mu̶ mu̶'u̶. Jã'a masime chu̶ku̶na. Mu̶'u̶ che'choche'te cheku̶napi asa cu'ache i'katojẽ'e ku̶ku̶ cuasoma'ñe ũcua che'choku̶ pa'iku̶'mu̶ mu̶'u̶. 17 Jã'ajeku̶na mu̶'u̶ni chu̶'o sẽniasañu chiime chu̶ku̶na, mu̶'u̶ cuasaku̶ i'kache'te asa masiñu chini. Romapãi chũ̶'u̶ku̶ji Césapi, chu̶ku̶na pa'iche ro'ire sẽeto, ¿ro'ijanaa'ñe chu̶ku̶na repau̶'te? Jã'apãani, ¿ro'imanejanaa'ñe? ¿Je'se cuasaku̶ mu̶'u̶? —chiisinaa'me repana. 18 Jã'ata'ni Jesús repana cu'ache cho'oñu chiiche'te masiku̶ ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Re'oja'che pa'ina cho'ocheja'che sẽ'sevu̶chi'a re'oja'che cho'ome mu̶sanu̶kona. Chu̶'u̶pi tĩiñere i'kaa'ku̶ chini jã'aja'ñe sẽeme mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re. 19 Kurire'reva mu̶sanu̶kona pa'iche ro'i ro'ijare'reva'te mini ñojũ̶'u̶ chu̶'u̶re —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. Chiku̶na repau̶'te kurire'reva miijani ra ñosinaa'me repana. 20 Ñoju̶na Jesús ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ repanare: —Iku̶ kurire'reva pa'iku̶ kuechu̶si'ku̶, ¿keeja'iu̶'u̶? Ũcuachi'a, ¿nee mamipi pa'iku̶ ire'reva? —chiisi'ku̶a'mu̶. 21 Chiku̶na i'kasinaa'me repana. —Maire chũ̶'u̶ku̶ César chiana'me repau̶ mami pa'imu̶ jã'are'reva —chiisinaa'me repana. Chitena Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶ repanare. —Jã'a pa'ito pa'iche ro'ire repau̶ji kuri ro'iche chũ̶'u̶to ro'ijũ̶'u̶ repau̶'te. Dios chũ̶'u̶ jo'kasi'e ũcuachi'a cho'oju̶ pa'ijũ̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús repanare. 22 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa ku̶ku̶ repau̶'te jo'ka sanisõsinaa'me repana. 23 Ũcuaumucusena saduceopãi te'ena Jesuni ñañu chini raisinaa'me. “Pãi jũ'isina jo'e vaju̶raimanejanaa'me”, chiiju̶ cuasanajeju̶ Jesure ija'che sẽesinaa'me repana: 24 —Masiu̶, Diopi chũ̶'u̶u̶na Moisés aperu̶mu̶ maire tocha jo'kasi'e ija'che chiimu̶: Pãiu̶ romio'te vejasi'ku̶pi, chuta'a chĩi peoku̶ji jo'ka jũnisõru repau̶ cho'jeu̶ji veja paaa'ku̶ majaa'chu̶ paasi'kore. Repaoni veja chĩire paaku̶ ija'che cuasaku̶ paau̶: “Chu̶'u̶ a'chu̶ jũnisõsiva'u̶ chĩijanaa'me ina chu̶'u̶ chĩi”, chiau̶, chiimu̶ repau̶ tocha jo'kasi'e. 25 Jã'ajeku̶na chu̶'o ku̶añu chiime chu̶ku̶na mu̶'u̶re. Icheja chu̶ku̶na'te ja'me pa'isina majapãichi'a sieterepana pa'isinaa'me u̶mu̶pãi. Pa'iju̶ repana majaa'chu̶ chareparo caku̶pi te'eu̶ romio'te veja paaku̶ chuta'a chĩi peoku̶ji jo'ka jũnisõsi'ku̶a'mu̶. 26 Jo'ka jũnisõu̶na cho'jeu̶ repau̶ majaa'chu̶ rũ̶jo pa'isi'koni veja paaku̶ ũcuaja'che chuta'a chĩi peoku̶ji jo'ka jũnisõsi'ku̶a'mu̶. Jũnisõu̶na na'a cho'je caku̶ ũcuate'eo'te veja ũcuaja'che chĩi peoku̶ji jũnisõsi'ku̶a'mu̶. Jã'aja'ñechi'a sieterepana ũcuanu̶ko ũcuate'eo'te vejaju̶ chĩi peonachi'a jo'ka jũnisõsinaa'me repana. 27 Repana peore jũnisõsiru̶mu̶ romio ũcuaja'che jũnisõsi'koa'mo. 28 Jã'ajeku̶na pãi jũnisõsina ũcuanu̶ko jo'e vaju̶raisiru̶mu̶, ¿kau̶pi repao'te jo'e paaja'u̶? —chiisinaa'me repana. 29 Chitena Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶ repanare. —Tĩiñe cuasame mu̶sanu̶kona. Dios chu̶'o aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'ejẽ'e vesu̶ju̶ jũ'isinare Dios vasomasichejẽ'e vesu̶me mu̶sanu̶kona. 30 Pãi ũcuanu̶ko jo'e jũni vaju̶raisiru̶mu̶ u̶mu̶pãina'me romi jo'e vejamanejanaa'me Diore ja'me pa'ina ángeles pa'icheja'che pa'inajeju̶. 31 Diopi i'kaku̶na asaju̶ pãi jũ'isina vaju̶raijachere ku̶aju̶ tocha jo'kasi'e, ¿ñamanaa'ñe mu̶sanu̶kona? Ija'che chiimu̶: 32 “Chu̶'u̶ Dios, pãi jũnisõsinarejẽ'e vaju̶nareja'che ñaku̶'mu̶, repana rekoñoãpi vaju̶ku̶na. Jã'ajeku̶na mu̶sanu̶kona aipãi vaju̶ru̶mu̶ chu̶'u̶re cuasasinare paaku̶'mu̶ chu̶'u̶, Abrahamre, Isaare, Jacobre”, chiisi'ku̶a'mu̶ Dios, chiimu̶ repa tocha jo'kasi'e —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús repanare saduceopãi. 33 Jesupi jã'aja'ñe che'chou̶na asa ku̶ku̶asome repana. 34 Jesupi jã'aja'ñe masi chu̶'vau̶na saduceopãi jo'e i'kamanesi'ere asa fariseopãi repau̶ pa'ichejana rani chi'isinaa'me. 35 Chi'i repanare ja'me pa'iku̶ te'eu̶ judíopãi che'choku̶ji Jesure ija'che sẽesi'ku̶a'mu̶, repau̶ masiche'te cho'o ñara chini: 36 —Dios maire chũ̶'u̶ jokasi'e, ¿jeea'che Repau̶ maire na'a ru̶a cho'ojũ̶'u̶ chiiche? —chiisi'ku̶a'mu̶. 37 Chiku̶na Jesús ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Pãi Ũcuanu̶kore Paaku̶ni Dioni mu̶sanu̶kona au̶ji ru̶a cuasaju̶ pa'ijũ̶'u̶. Mu̶sanu̶kona rekoñoãna'me cuasache peore jã'api Dioni ru̶a cuasaju̶ pa'ijũ̶'u̶. Jã'aa'me Repau̶ chũ̶'u̶repache. 38 “Jã'are na'a ru̶a cho'oju̶ pa'ijũ̶'u̶”, chiimu̶ Dios. 39 Cheke ũcuaja'chea'me, repau̶ chũ̶'u̶repache. Ija'che chiimu̶: “Mu̶sanu̶kona meñe oicheja'che cheku̶nare oiju̶ pa'ijũ̶'u̶”, chiimu̶. 40 Jã'are ka'chamajña cho'oju̶ pani, cheke Repau̶ chũ̶'u̶si'e ũcuate'eru̶mu̶ peore cho'ocheja'che cho'ome mu̶sanu̶kona Repau̶ji ñato, aperu̶mu̶ Repau̶ chu̶'o ku̶akaisina che'chosi'e ũcuachi'a —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 41 Repana fariseopãi chi'isikuanupu̶ chuta'a pa'iju̶na Jesús repau̶ pa'iche'te ku̶ara chini ija'che sẽesi'ku̶a'mu̶ repanare: —Cristo, Dios raoja'mu̶ chiisi'ku̶ pa'iche'te cuasani, ¿je'se cuasache mu̶sanu̶kona? ¿Nee chĩia'u̶ repau̶? —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús repanare. Chiku̶na i'kasinaa'me repana. —Aperu̶mu̶ pa'isi'ku̶ David Jojosi'ku̶a'mu̶ repau̶ —chiisinaa'me repana. 43 Chitena Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —Repau̶ David, aperu̶mu̶ Dios Rekochoji cho'okaiu̶na ija'che i'kaasomu̶: Cristo Dios Raojau̶ chu̶'u̶re paaku̶'mu̶, chiniasomu̶. Ũcuachi'a cheke ija'che chiimu̶ repau̶ i'kaku̶ tocha jo'kasi'e: Dios chu̶'u̶re Paaku̶'te ija'che i'kaasomu̶: “Chu̶'u̶re kueñe u̶jajũ̶tu̶ cakã'kona pu̶u̶jũ̶'u̶. Chu̶'u̶pi cho'okaiu̶na mu̶'u̶re cuhesina ũcuanu̶ko mu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe cho'ojanaa'me”, chiniasomu̶ Dios. Jã'aja'ñe tocha jo'kaasomu̶ David. 45 ¿Je'se pa'iu̶na, David, “Chu̶'u̶re paaku̶'mu̶ Cristo”, chiisi'eta'ni, “David Jojosi'ku̶a'mu̶ Cristo”, chiiche pãi? —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús repanare. 46 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa sãiñe i'kavesu̶ju̶ te'echu̶'opojẽ'e i'kamanesinaa'me repana. Jã'ajeku̶na repana fariseopãi jã'aru̶mu̶pi pi'ra repau̶'te te'eu̶jẽ'e jo'e chu̶'o sẽevaju̶chu̶sinaa'me.

Mateo 23

1 Jã'a i'ka pi'nisiru̶mu̶ pãire ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ Jesús, chu̶ku̶na'te repau̶ neenare ũcuachi'a: 2 —Maire judíopãi che'chonana'me fariseopãi si'aru̶mu̶ Moisés tocha jo'kasi'e chu̶'vaju̶ pa'ime, pãipi asa chẽa cho'oju̶ paapu̶ chini. 3 Repana chu̶'vaju̶ chũ̶'u̶ñe peore asa jachama'ñe cho'oju̶ pa'ijũ̶'u̶. Repana pa'icheta'ni ña chẽa ũcuaja'che pa'imanejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Ũcuana i'kache cho'oma'ñe chekere cho'onaa'me repana. 4 Jmamakaru̶jẽ'e repanare cho'ou̶ama'ñere cheku̶nare ru̶a cuajare si'ache chũ̶'u̶ jo'kanaa'me repana. 5 Aperu̶mu̶ pa'isina judío u̶mu̶pãi Dios chũ̶'u̶si'e cho'oju̶ va'i ca'nipi rũhira'vu̶ru̶ã cho'o ũcuara'vu̶ru̶ã sa'navu̶ãna Dios chu̶'o tochasija'oru̶ã mañaasome, repana jũ̶jñare quẽo tũ̶ñu chini. Jã'ajeku̶na repana fariseopãi pãipi ña, “Re'onajeju̶ Dios chu̶'o ru̶a chiime ina”, chiapu̶ chini si'ache cho'oju̶ Dios chu̶'o tocha maña tũ̶ira'vu̶ru̶ã na'a u̶javu̶ã cho'o repana chiapu̶ãna'me jũ̶jña quẽo tũ̶ime repana. Ũcuaja'che pãipi ña, “Diore ru̶a cuasanaa'me jã'ana”, chiapu̶ chini kãña re'ojakãñapi u̶jacueñoãre ju'iju̶ nu̶ka ku'ime repana. 6 Ũcuaja'che pãipi repanani ãu ãuñu chini soito mu̶a repanare soisi'ku̶re kueñe ñu'ineeme repana. Ũcuachi'a mai judíopãi chi'ivu̶'ena mu̶a kakani masina ñu'isaivu̶ãre ñu'ineenaa'me repana. 7 Ũcuachi'a ãu ĩsichejñare ku'iju̶na, pãipi repanani ña chẽa pojoju̶, “Peore masinajeju̶ pãi che'chonaa'me ina”, chiito ru̶a pojonaa'me repana. 8 ’Mu̶sanu̶konata'ni pãire che'choni rupu̶ repanapi mu̶sanu̶konani, “Peore masinajeju̶ pãi che'chonaa'me ina”, chiapu̶ chini che'choto cu'amu̶. Mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re cuasaju̶ majapãija'ñechi'a pa'inaa'me. Mu̶sanu̶konare che'choku̶ peore Masiu̶ ũcuate'eu̶'mu̶ chu̶'u̶, Dios Raosi'ku̶. 9 Ũcuachi'a icheja cheja pa'inare te'eu̶'terejẽ'e masinare, “Peore masiu̶'mu̶ iku̶”, chini repau̶'te, “Ja'ku̶”, chiiju̶ pa'imanejũ̶'u̶, Cu̶nau̶mu̶ Pa'iku̶'te Diorechi'a ũcuate'eu̶'te peore Masiu̶'te Ja'ku̶ paanajeju̶. 10 Ũcuachi'a pãi chũ̶'u̶ni rupu̶ repanapi mu̶sanu̶konani, “Peore masinajeju̶ pãi chũ̶'u̶naa'me ina”, chiapu̶ chini chũ̶'u̶to cu'amu̶. Mu̶sanu̶konare chũ̶'u̶ku̶ peore masiu̶ ũcuate'eu̶'mu̶ chu̶'u̶, Dios Raosi'ku̶. 11 Mu̶sanu̶konapi te'eu̶ cheku̶nare pãi chũ̶'u̶ra chini cho'oche cho'okaiva'u̶ja'che cheku̶nare re'oja'che cho'okaiu̶ pa'ijũ̶'u̶. 12 Ija'chea'me: Pãi ũcuanapi meñe, “Cheku̶nare na'a ru̶a masime chu̶ku̶na”, chiiju̶ cuasanare, “Ru̶a vesu̶naa'me ina”, chiija'mu̶ Dios. Jã'ata'ni repanapi meñe, “Cheku̶nare na'a ru̶a vesu̶naa'me chu̶ku̶na”, chiiju̶ cuasanare, “Ru̶a masinaa'me ina”, chiija'mu̶ Dios —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús. 13 Ũcuaru̶mu̶ Jesús fariseopãina'me judíopãi che'chonare ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Sẽ'sevu̶chi'a re'oja'che cho'onajeju̶na ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶ mu̶sanu̶konare judíopãi che'chonana'me fariseopãi. Dios chu̶'o masinata'ni chu̶'u̶ni cuheju̶ Dios pa'icheja saimanejanaa'me mu̶sanu̶kona. Jã'ajeku̶na cheku̶na ũcuaja'che chu̶'u̶re cuasaju̶ jovoñu chiisinata'ni jovoma'me mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re cuheche'te ñani. 14 Ũcuachi'a va'jeva'na paache joreju̶ tu̶tesõnaa'me mu̶sanu̶kona. Jã'aja'ñe cho'onata'ni pãipi ña, “Re'onaa'me ina”, chiapu̶ chini Diore sẽni ru̶a jeeru̶mu̶ sẽeju̶ pa'inaa'me mu̶sanu̶kona. Jã'aja'ñe cho'onajeju̶na Diopi chũ̶'u̶u̶na ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶ mu̶sanu̶konare, sẽ'sevu̶chi'a re'oja'che cho'onare. 15 ’Sẽ'sevu̶chi'a re'oja'che cho'onajeju̶na ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶ mu̶sanu̶konare judíopãi che'chonana'me fariseopãi. Jã'aja'ñe cu'ache pa'inapi si'achejña ku'iju̶ chiaraã cheku̶kã'jño jẽni, pãi jainu̶kore che'chome mu̶sanu̶kona, repanapi asa chẽaa'ju̶ chini. Mu̶sanu̶konapi che'choju̶na asa chẽasina mu̶sanu̶konare na'a cajejaiche cu'ache pa'inajeju̶ mu̶sanu̶kona saijatoana vati toana saijanaa'me repana. 16 ’Na'ava'napi ũcuaja'che na'ava'nani juha sacheja'che cheku̶nare cu'ache che'chonajeju̶na ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶ mu̶sanu̶konare. Ija'che i'kaju̶ che'chonaa'me mu̶sanu̶kona: “Dios mamire i'kacuheju̶ Repau̶ vu̶'ere roiju̶, ‘Cho'ojanaa'me’, chiisi'ere cho'omaneni cu'ache cho'oma'me. Jã'ata'ni Dios vu̶'e pa'imajñaru̶ã pachokuri cho'osimajñaru̶ãre roiju̶, ‘Cho'ojanaa'me’, chiisi'ere cho'omaneni cu'ache cho'ome mu̶sanu̶kona”, chiinaa'me. 17 ¡Ñakocaã ñamava'naja'ñe ru̶a vesu̶naa'me mu̶sanu̶kona! ¿Keere Dios na'a ru̶a chiiku̶? ¿Repau̶ vu̶'e? Jã'apãani, ¿pachokuri repavu̶'equee? Dios ru̶a chiimu̶ Repau̶ vu̶'e. Repa pachokuri ũcuachi'a repavu̶'e pa'ichejeku̶na chiimu̶ Repau̶. 18 Ũcuachi'a ija'che i'kanaa'me mu̶sanu̶kona: “Mesako'a pãi Diore ĩsisimajñaru̶ã tu̶o u̶oko'are roiju̶, mu̶sanu̶kona ‘Cho'ojanaa'me’, chiisi'ere cho'omaneni cu'ache cho'oma'me. Jã'ata'ni Diore ĩsisimajñaru̶ãre roiju̶, ‘Cho'ojanaa'me’, chiisi'ere cho'omaneni cu'ache cho'ome”, chiinaa'me. 19 ¡Ñakocaã ñamava'naja'ñe ru̶a vesu̶naa'me mu̶sanu̶kona! ¿Keere Dios na'a ru̶a chiiku̶? ¿Repau̶'te ĩsimajñaru̶ã? Jã'apãani, ¿repamajñaru̶ã u̶oko'a? Dios ru̶a chiimu̶ repau̶'te ĩsimajñaru̶ã. Repako'a ũcuachi'a repau̶'te ĩsimajñaru̶ã u̶oko'ajeku̶na chiimu̶ Repau̶. 20 Repako'are pãipi roiju̶ i'kani repako'a tu̶osi'e ũcuachi'a peore roiju̶ i'kame. 21 Ũcuaja'che Dios vu̶'ere roiju̶ i'kani repavu̶'e Pa'iku̶'te Diore ũcuachi'a roiju̶ i'kame. 22 Ũcuaja'che cu̶nau̶mu̶re roiju̶ i'kani repacheja pa'isaivu̶ Dios chũ̶'u̶ku̶ ñu'isaivu̶'te roiju̶ ũcuachi'a repasaivu̶ ñu'iku̶'te Diore roiju̶ i'kame. 23 ’Dios chũ̶'u̶ jo'kasi'ere cho'oju̶ ja'oru̶ã ãu va'isu̶che maña kua'koja'oru̶ãre si'aru̶mu̶ ĩsiju̶ pa'inaa'me mu̶sanu̶kona, Repau̶ chu̶'u̶re ĩsijũ̶'u̶ chiisi'e. Cheku̶ru̶mu̶ dierepaja'oru̶ã jñaani te'eja'oru̶ ĩsinaa'me. Cheku̶ru̶mu̶ cienrepaja'oru̶ã jñaani dierepaja'oru̶ã ĩsinaa'me. Jã'aja'ñe cho'onata'ni Dioni masi cuasama'ñe pa'iju̶ sẽ'sevu̶chi'a re'oja'che cho'onajeju̶ Dios chũ̶'u̶repache asa jachaju̶ cho'omanaa'me mu̶sanu̶kona: re'oja'che cho'oche, cheku̶nare oiju̶ pa'iche, cheku̶nare ũcuarepa cho'oche. Jã'aja'ñe cho'onajeju̶na ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶ mu̶sanu̶konare fariseopãina'me judíopãi che'chonare. Repa cu'amajñaru̶ã ũcua ĩsiju̶ pa'ijũ̶'u̶ Diore. Repau̶ chũ̶'u̶si'ea'me jã'a. Jã'ata'ni, “Cheku̶nare re'oja'che cho'okaiche'te na'a ru̶a cho'oju̶ pa'ijũ̶'u̶”, chiimu̶ Dios. 24 Na'ava'napi cheku̶nani juha sacheja'che cho'ome mu̶sanu̶kona. Ãiñena mi'api tuãni mañaru jmava'u̶reta'ni ña mini sẽjo ãiñeja'ñe Dios ru̶arepa chũ̶'u̶ma'ñere si'aru̶mu̶ cuasaju̶ ru̶a cho'ome mu̶sanu̶kona. Ũcuachi'a camelloji tuãni mañaru u̶jau̶'teta'ni ña mini sẽjoma'ñe ũcuau̶'te cuasoma'ñe teana rũ̶osõñeja'ñe Repau̶ chũ̶'u̶repacheta'ni cuasamapu̶ cho'oma'me mu̶sanu̶kona. 25 ’Ũcuachi'a cu̶naro'rona'me cu̶nare'a sẽ'sevu̶ãchi'a sosaju̶ sa'navu̶ã sosama'ñeja'ñe mu̶sanu̶kona rekoñoã cu'ache cuasache jo'kasõmanajeju̶ sẽ'sevu̶chi'a re'onaja'ñe cho'oju̶ cheku̶na nee joreju̶ tu̶te paanaa'me mu̶sanu̶kona. Ũcuachi'a mu̶sanu̶konare cho'ou̶ache ũcuau̶ache cho'onaa'me. Jã'aja'ñe pa'iju̶na Diopi chũ̶'u̶u̶na ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶ mu̶sanu̶konare fariseopãina'me judíopãi che'chonare. 26 Mu̶sanu̶kona fariseopãi rekoñoã cu'ache cuasanaa'me. Jã'ajeku̶na mu̶sanu̶kona rekoñoã cu'ache cuasache'te jo'kasõjũ̶'u̶. Jo'kasõni re'oja'che cho'oju̶ pa'ijanaa'me mu̶sanu̶kona. 27 ’Mu̶sanu̶kona judíopãi che'chonana'me fariseopãi pãiu̶'te tãsicheja catapu̶ poja'che choasi'pu̶re nu̶korena re'oja'che ñoñeja'ñe sẽ'sevu̶chi'a re'onaja'ñe ñome. Jã'ata'ni mu̶sanu̶kona rekoñoã jũ'isi'ku̶re tãsicoje sa'navu̶ jã'jusi'ena'me tara pa'icheja'che cu'ache cuasanata'ni sẽ'sevu̶chi'a re'onaja'ñe cho'oju̶na pãi ña, “Re'onaa'me ina”, chiime mu̶sanu̶konare. Jã'aja'ñe cho'oju̶na ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶ mu̶sanu̶konare. 29 ’Sẽ'sevu̶chi'a re'oja'che cho'onajeju̶na ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶ mu̶sanu̶konare judíopãi che'chonana'me fariseopãi. Ũcuachi'a aperu̶mu̶ Dios chu̶'o ku̶asiva'nana'me Dioni cuasaju̶ re'oja'che pa'isinare mu̶sanu̶kona aipãipi vanisõsiva'nare tãsichejña sẽ'sevu̶ãchi'a, re'oja'che ñochejña care'vaju̶ pa'ime mu̶sanu̶kona, pãipi ña, “Dios chu̶'o ku̶aju̶ chuenisõsiva'nare oime jã'ana”, chiapu̶ chini. 30 Jã'aja'ñe cho'oju̶ ija'che i'kanaa'me mu̶sanu̶kona: “Mai aipãi pa'iru̶mu̶ chu̶ku̶napi ja'me pani Dios chu̶'o ku̶asiva'nare vanisõmanera'asinaa'me”, chiinaa'me. 31 Jã'aja'ñe i'kaju̶, “Dios chu̶'o ku̶asiva'nare vanisõsina jojocojñosinaa'me chu̶ku̶na”, chiicheja'che ku̶a jñaume mu̶sanu̶kona. 32 Mu̶sanu̶kona aipãi cho'osi'eja'che cu'ache cho'oju̶ pañu chiime mu̶sanu̶kona. Jã'aja'ñe cho'oju̶na ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶ mu̶sanu̶konare. 33 ’Aña pa'icheja'che ru̶a cu'ache pa'inaa'me mu̶sanu̶kona. Jã'ajeku̶na Dios mu̶sanu̶konare vati toana saoja'mu̶. 34 Jã'aja'ñe pa'inani chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare Dios chu̶'o ku̶ajanana'me Repau̶ chu̶'o che'chojanana'me masinare chẽa raoja'mu̶. Jã'ata'ni mu̶sanu̶kona repanare cuheju̶ te'enare vanisõju̶ cheku̶nare kurususẽ'veroãna jẽ'jo vẽasõju̶ jo'e cheku̶nare mai judíopãi chi'ivu̶'ñana mu̶va asi vaijanaa'me. Ũcuaja'che repanani cu'ache cho'oñu chini vu̶'ñajoopoã repana saisijoopoã tuha ku'ejanaa'me mu̶sanu̶kona. 35 Jã'are cuhasõma'ñe cho'oju̶ pani, aperu̶mu̶ Dioni cuasaju̶ re'oja'che pa'inare vanisõsi'e ro'i mu̶sanu̶konapi peore ro'ijanaa'me. Chareparo re'oja'che cho'osi'ku̶re Abelre vanisõsiru̶mu̶pi Berequías mamaku̶'te Zacaría'te, Diore ĩsimajñaru̶ã u̶ochejana vanisõru̶mu̶jatu̶'ka re'oja'che pa'isinare mu̶sanu̶kona aipãipi vanisõrena mu̶sanu̶konapi ro'ijanaa'me repanare vanisõsi'e ro'i. 36 Ũcuarepaa'me jã'a. Iru̶mu̶ pa'inapi repana cho'osi'e peore ro'ijanaa'me mu̶sanu̶kona —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús repanare. 37 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e i'kasi'ku̶a'mu̶. —Mu̶sanu̶kona Jerusalén vu̶'ejoopo pa'ina cu'ache cho'oche'te ñaku̶ ru̶a su̶ma'ku̶ pa'imu̶ chu̶'u̶. Kurao repao chĩiva'nare kue'chaka vu̶'evu̶ãna soni paacheja'che re'oja'che cho'okasa chiiku̶'teta'ni cuheme mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re. Mu̶sanu̶kona Jerusalén vu̶'ejoopo cana Repau̶ chu̶'ore mu̶sanu̶konani ku̶aa'ju̶ chini Dios raosiva'nare cuheju̶ vanisõnaa'me. Ũcuachi'a Repau̶ chu̶'ore chu̶'vaa'ju̶ chini Dios raosiva'nare cuheju̶ si'aru̶mu̶ catapi su'a vẽasõnaa'me mu̶sanu̶kona. 38 Asarepajũ̶'u̶. Ijoopo mu̶sanu̶kona pa'ijoopo Jerusalén vu̶'ejoopo, pãipi cu'ache cho'oñu chiito ũ̶semaneja'mu̶ Dios. Ʉ̃semau̶na pãi rani peore ñañosõjanaa'me ijoopo. 39 Chekere ku̶ara. Saipi'ramu̶ chu̶'u̶ chura. Sanisõu̶na ru̶a jeeru̶mu̶ ñamanejanaa'me mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re. Jã'ata'ni chu̶'u̶pi jo'e chejana cajeku̶na ña, “Diopi re'oja'che cho'okaau̶ iku̶re, Repau̶ Raoku̶'te”, chiijanaa'me mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús.

Mateo 24

1 Ũcuaru̶mu̶ Jesús Dios vu̶'e pa'isi'ku̶pi eta saiu̶na chu̶ku̶na repau̶ neena repau̶'te rani, —Dios vu̶'e pa'iche'te ñaju̶ cutuñu —chiisinaa'me. 2 Chitena Jesús ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Mu̶sanu̶kona ivu̶'e Dios vu̶'e pa'iche'te peore ñaju̶ cutume. Jã'ata'ni na'a pa'isiru̶mu̶, catapu̶ã te'epu̶jẽ'e cheku̶pu̶na'me su̶'ima'ñe peore ñañosõjanaa'me pãi ivu̶'e —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te. 3 Jã'aja'ñe i'kacuha Jesús chu̶ku̶na repau̶ neenana'me sani Olivo aikũtina mu̶ni pu̶u̶ ñu'isi'ku̶a'mu̶. Ũcuaru̶mu̶ chu̶ku̶na repau̶ni chu̶'ore te'ena sẽniasañu chini raisinaa'me repau̶'te. Rani ija'che sẽesinaa'me: —Mu̶'u̶ chu̶ku̶na'te ku̶asi'e, ¿jeeru̶mu̶ cho'ojachea'che? Ũcuachi'a mu̶'u̶ jo'e raijaru̶mu̶na'me icheja cheja si'ajaru̶mu̶ tĩ'añe, ¿je'se masijanaa'ñe chu̶ku̶na? —chiisinaa'me chu̶ku̶na. 4 Chitena Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —Ñarepaju̶ pa'iju̶ jorena i'kache asa chẽama'ñe pa'ijũ̶'u̶. ¡Cacu̶'ocojñoñe! 5 Pãi jainu̶ko te'enachi'a ku'iju̶ joreju̶ chu̶'u̶ni roiju̶, “Dios Raosi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Cristoa'mu̶”, chiijanaa'me. Jã'aja'ñe i'kaju̶ joreju̶na pãi jainu̶ko repanare cuasaju̶ jovojanaa'me repana. 6 Ũcuachi'a si'achejña pãi vaiche asani ku̶ku̶manejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Jã'aja'ñe pa'ija'mu̶ cheja si'api'raru̶mu̶. Jã'ata'ni cheja chuta'a si'amaneja'mu̶. 7 Pãi ũcuate'echeja pa'ina cheku̶chejña pa'inani sani vanisõjanaa'me. Ũcuaja'che ru̶arepa asuku̶ ãupi aineemau̶na pãi si'achejñaru̶ã ãucuhana jũnisõjanaa'me. Ũcuaja'che cheja si'achejñaru̶ã ru̶a pi'ruja'mu̶. 8 Jã'ata'ni peore jã'a na'a ru̶a cu'ache cho'oru̶mu̶pi tĩ'api'raku̶ chareparo cho'oche'me. 9 ’Reparu̶mu̶ pãi mu̶sanu̶konare chu̶'u̶ni cuasaju̶na cuheju̶ chẽa sa cheku̶nani jo'kajanaa'me, cu'ache cho'oa'ju̶ chini. Jã'aja'ñe cho'oju̶ mu̶sanu̶konare te'enare vanisõjanaa'me repana. Pãi si'avãju̶ mu̶sanu̶konare chu̶'u̶ni cuasaju̶na cuhejanaa'me. 10 Reparu̶mu̶ pãi jainu̶ko chu̶'u̶re cuasache jo'kasõ pa'iju̶, chu̶'u̶re ũcua cuasava'nare cuheju̶ cheku̶napi repanani cu'ache cho'oa'ju̶ chini rope'e chũ̶'u̶ jo'kajanaa'me. 11 Ũcuachi'a pãi jainu̶ko te'enachi'a ku'iju̶, “Dios chu̶'o ku̶akaiku̶'mu̶ chu̶'u̶”, chiiju̶ joreju̶ pãi jainu̶kore cacu̶'oju̶ pa'ijanaa'me. 12 Reparu̶mu̶ ru̶a si'ache cu'ache cho'oru̶mu̶jeku̶na pãi jainu̶ko cheku̶nare cuasache jo'kasõjanaa'me. 13 Jã'ata'ni pãi repana jũnisõru̶mu̶jatu̶'ka chu̶'u̶re masi cuasana Dios pa'ichejare ai sani pa'ijanaa'me. 14 Pãi cu'ache cho'oche ũhasinare Dios chẽa paache ku̶achu̶'o Repau̶ chu̶'o re'oja'che chu̶'u̶re cuasanapi ku'iju̶ chu̶'vajanaa'me, pãi si'achejña pa'ina asa chẽaa'ju̶ chini. Jã'aja'ñe cho'o pi'nisiru̶mu̶na icheja cheja si'asõja'mu̶. 15 ’Dios chu̶'o aperu̶mu̶ ku̶asi'ku̶ Daniel tocha jo'kasi'e ija'che chiimu̶: Na'a pa'isiru̶mu̶ pãi Dios cuheche'te rupu̶ tũ̶osi'ku̶ni Dios vu̶'ena sa nu̶ko, “Dioa'mu̶ iku̶. Pojojũ̶'u̶ iku̶re”, chiijanaa'me, chiimu̶. Repa tochasi'ere ña masijanaa'me mu̶sanu̶kona. 16 Pãipi jã'aja'ñe cho'oju̶na ñani Judea cheja pa'ina aikũjñana vu̶'vu̶ katisõa'ju̶. 17 Pãi ũcuau̶ana repana vu̶'ña ve'koroãre pani cu'amajñaru̶ãre miñu chini kakama'ñe teana vu̶'vu̶sõa'ju̶. 18 Ũcuaja'che pãi chiño saisina pani repana vu̶'ña paache'te cu'amajñaru̶ãre miñu chini co'ima'ñe teana ũcuachejapi vu̶'vu̶sõa'ju̶. 19 Reparu̶mu̶ romiva'nare chĩi su̶'iva'nana'me oje chũsava'nare ru̶a vesache cu'ache pa'ija'mu̶. 20 Dioni ru̶a sẽeju̶ pa'ijũ̶'u̶, reparu̶mu̶pi pu̶aumucusena jã'apãani okoru̶mu̶na tĩ'amanea'ku̶ chini. 21 Reparu̶mu̶ tĩ'aru mamaru̶mu̶pi pi'ra iru̶mu̶jatu̶'ka pãi jmamakaru̶jẽ'e ñama'ñepi cu'a ru̶a cu'acheji pa'ija'mu̶. Ũcuachi'a reparu̶mu̶ cho'osi'e cu'a jo'e ti'jñemaneja'mu̶. 22 Repa cu'ache pa'iru̶mu̶re Diopi ũ̶semau̶na na'a jeeru̶mu̶ cu'ache pa'ito pãi te'eu̶jẽ'e jujama'ñe cho'osõra'ame. Jã'ata'ni Diopi Repau̶ chẽa paanani oiu̶ ũ̶seku̶na cu'a ru̶a jeeru̶mu̶ pa'imaneja'mu̶. 23 ’Reparu̶mu̶ pãi mu̶sanu̶konare ija'che i'kajanaa'me: “Rani ñajũ̶'u̶. Dios Raosi'ku̶ Cristo ichejare pa'imu̶”. Jã'apãani, “Sani ñajũ̶'u̶. Dios Raosi'ku̶ jeechejare pa'imu̶”, chiijanaa'me. Pãipi jã'aja'ñe i'kato asa jachajũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. 24 Reparu̶mu̶ pãi te'ena ku'iju̶ joreju̶, “Dios Raosi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Cristoa'mu̶”, chiijanaa'me. Cheku̶na, “Dios chu̶'o ku̶akainaa'me chu̶ku̶na”, chiijanaa'me. Jã'aja'ñe joreju̶ i'kaju̶ Dios cho'ocheja'chere cho'o ñojanaa'me repana, Dios chẽa paanapi ña Repau̶'te cuasache'te jo'kasõ ũcuanani jovo repana chũ̶'u̶ñe'te cho'oju̶ paapu̶ chini. Jã'ata'ni Dios neenapi ñarepaju̶ pa'imaneni repana jorena i'kachu̶'o asa cuasaju̶ jovojanaa'me. 25 Mu̶sanu̶konare chu̶'u̶ repana cho'ojachere masia'ju̶ chini iru̶mu̶na ku̶amu̶. 26 Jã'ajeku̶na pãiu̶ ũcuau̶aku̶ji mu̶sanu̶konani, “Rani ñajũ̶'u̶. Dios Raosi'ku̶ pãi peochejare pa'imu̶”, chiito sani ñamanejũ̶'u̶. Ũcuachi'a cheku̶napi, “Rani ñajũ̶'u̶. Dios Raosi'ku̶ jeechejare kati pa'imu̶”, chiito cuasamanejũ̶'u̶. 27 Cu̶nau̶mu̶pi oko fe'neni ũ̶su̶u̶ mu̶ikã'kopi ũ̶su̶u̶ na'ikã'kojatu̶'ka peore miañe fe'ne chu̶voku̶na ñame pãi. Chu̶'u̶ ũcuaja'che Dios Raosi'ku̶ icheja cheja jo'e cajeru̶mu̶ pãi ũcuanu̶ko ñaju̶'te cajeja'mu̶. 28 Cu'ava'nare jũni jã'jusiva'nare jñaa caje chi'ime vacho —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te. 29 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te jo'e i'kasi'ku̶a'mu̶. —Repa cu'ache cho'o pi'nisiru̶mu̶ ũ̶su̶u̶ miamaneja'mu̶. Pãimiau̶ ũcuaja'che miamaneja'mu̶. Cu̶nau̶mu̶ pa'ina ma'jñoko chejana tuã'tuasõjanaa'me. Ũcuachi'a cu̶nau̶mu̶ pa'imajñaru̶ã ñu̶'kueja'mu̶. 30 Reparu̶mu̶ pãi si'achejñaru̶ã pa'ina chu̶'u̶re cuhena cu̶nau̶mu̶ cho'oche'te ña, “Dios Raosi'ku̶ jo'e cajepi'racosomu̶”, chini ku̶ku̶cajejani ru̶a oijanaa'me. Jã'aja'ñe cho'otona chu̶'u̶ Dios Raosi'ku̶ peore Masiu̶ji, ru̶a re'oja'che ñou̶ ko'sija'iu̶ cu̶nau̶mu̶pi pãi ũcuanu̶ko ñaju̶'te pikona'me cajeja'mu̶. 31 Reparu̶mu̶ trompetavu̶ ru̶a asoche juhitona chu̶'u̶ neenare ángeles chũ̶'u̶ saoja'mu̶ chu̶'u̶. Chũ̶'u̶u̶na sani ku'iju̶ chu̶'u̶ chẽa paanare cheja si'acheja pa'inare ũ̶su̶u̶ mu̶ikã'ko su̶ripu̶ cakã'ko, co'covu̶ cakã'ko pa'inana'me ũ̶su̶u̶ na'ikã'ko pa'inare ra chi'ijanaa'me repana. 32 ’Chura higoñu̶ pa'iche'te cuasajũ̶'u̶. Higoñu̶ karu̶ã ã'jikaru̶ã carũni ja'o ma'mañe ñani, “Ʉ̃su̶ru̶mu̶ tĩ'api'ramu̶ ie”, chiime mu̶sanu̶kona. 33 Ũcuaja'che chu̶'u̶ chura ku̶asi'epi tĩ'aku̶na ñani, “Jesús Dios Raosi'ku̶ chejana jo'e cajepi'ramu̶”, chiijanaa'me mu̶sanu̶kona. 34 Mu̶sanu̶kona jojosina chuta'a jũnisõmaru̶mu̶na chu̶'u̶ ku̶asi'e peore ti'jñeja'mu̶. Ũcuarepaa'me jã'a. 35 Cu̶nau̶mu̶na'me cheja si'asõja'mu̶. Chu̶'u̶ chũ̶'u̶ jo'kasi'eta'ni si'asõma'ñe ũcua pa'ija'mu̶. 36 ’Pãi te'eu̶jẽ'e masima'me chu̶'u̶ ku̶asi'e pa'ijaru̶mu̶. Cu̶nau̶mu̶ pa'ina ángeles ũcuachi'a vesu̶me. Chu̶'u̶ Dios Mamaku̶ ũcuachi'a vesu̶mu̶. Ja'ku̶chi'a masimu̶ jã'a. 37 ’Chu̶'u̶ Dios Raosi'ku̶ jo'e cajeumucuse tĩ'api'raru̶mu̶ Noé pa'iru̶mu̶ pa'isina pa'isi'eja'che cu'ache pa'ijanaa'me pãi. 38 Reparu̶mu̶ pãi chuta'a cheja peore ko'sa mevosõmaru̶mu̶ Dioni cuasamapu̶ ãu ãiju̶, cono ũkuju̶, romi vejaju̶, repanare u̶ache cho'oju̶ paniasome, Noé choovu̶ u̶javu̶ kakaumucusejatu̶'ka. 39 Jã'ata'ni repana, “Cu'ache ti'jñeja'mu̶ maire”, chiima'ñe pa'iru̶mu̶na okopi ra ko'sau̶na peore runisõasome. Ũcuaja'che pãi chu̶'u̶ Dios Raosi'ku̶ raijache cuasamaru̶mu̶na jo'e raija'mu̶ chu̶'u̶. 40 Reparu̶mu̶ ángeles caje cheku̶ru̶mu̶ u̶mu̶pãi te'eka'chapana chio ũcuate'echio pa'inare te'eu̶'te saju̶ cheku̶ni jo'kajanaa'me. 41 Cheku̶ru̶mu̶ romi te'eka'chapana ũcuate'echeja ãu toanare te'eo'te saju̶ chekoni jo'kajanaa'me. 42 ’Chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare paaku̶ raijaru̶mu̶ vesu̶me. Jã'ajeku̶na ñarepaju̶ pa'iju̶ chu̶'u̶ni cha'aju̶ pa'ijũ̶'u̶. 43 Iere asa chẽajũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Pãiu̶ vu̶'e paaku̶ ñaau̶ rairu̶mu̶ masini pẽ'jemu̶, ñaau̶ kakache'te ũ̶sera chini. 44 Mu̶sanu̶kona chu̶'u̶ raijache cuasamaru̶mu̶na icheja cheja jo'e cajeja'mu̶ chu̶'u̶, Dios Raosi'ku̶. Jã'ajeku̶na vu̶'e paaku̶ ñaau̶'te pẽ'jeñeja'ñe chu̶'u̶ cajejachere pẽ'jeju̶ mu̶sanu̶kona rekoñoã re'ojarekoñoã care'vaju̶ pa'ijũ̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús. 45 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶nani chu̶'vaku̶ ija'chere cuasaku̶ ku̶asi'ku̶a'mu̶: —Cho'oche cho'okaiku̶ rũhiñe cuasaku̶jeku̶ repau̶'te paaku̶ chũ̶'u̶ jo'kasi'e re'oja'che cho'okaiu̶ paniasomu̶. Jã'aja'ñe cho'oku̶na repau̶'te paaku̶ so'ona saipi'raku̶ ũcuau̶ni cheke cho'oche chũ̶'u̶ jo'kaasomu̶, cheku̶nani repau̶'te cho'oche cho'okainani repana chiiche'te ãure si'aumucujña ĩsikaiu̶ paau̶ chini. Jã'aja'ñe jo'ka so'ona sanisõasomu̶ repau̶. 46 Sani pa'isi'ku̶pi na'a pa'isiru̶mu̶na jo'e rani ñato repau̶'te cho'oche cho'okaiva'u̶, repau̶ chũ̶'u̶ jo'kasi'e re'oja'che cho'okaiu̶ paniasomu̶. Jã'aja'ñe re'oja'che cho'okaisi'ere co'i ña repau̶'te paaku̶ pojoku̶ repau̶ paache peore ũcuau̶ni jo'kaasomu̶, chũ̶'u̶kaiu̶ paau̶ chini. 48 Jã'ata'ni repau̶ji cu'ache cuasaku̶ ija'che cho'oru ru̶a cu'ache ti'jñera'amu̶ repau̶'te, “Chu̶'u̶re paaku̶, so'o saisi'ku̶ pesa raimaneja'mu̶”, chini repau̶'te ja'me cho'oche cho'okainare vaiu̶, cono jũ'inana'me jovo repau̶'te paaku̶ nee ãu ru̶a ãiu̶ conore ũkuku̶ pa'ito. 50 Ũcuachi'a repau̶'te paaku̶ raijaru̶mu̶jẽ'e cuasama'ñe pa'iu̶ repau̶jẽ'e vesu̶ru̶mu̶na raira'amu̶ repau̶. 51 Jã'aja'ñe cho'oku̶ pa'iku̶ni rani ña repau̶'te paaku̶ ru̶a pe'ruku̶ ru̶a vani pi'ni cu'achejana saora'amu̶ repau̶'te, sẽ'sevu̶chi'a re'oja'che cho'onare saochejana. Saou̶na ũcuachejare pa'iu̶ ru̶a oiu̶ cõjire asoche ãiu̶ ru̶a chu̶ova'u̶ pa'ira'amu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶.

Mateo 25

1 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶nani jo'e chu̶'vaku̶ ija'chere cuasaku̶ ku̶asi'ku̶a'mu̶: —Pãi chu̶'u̶ jo'e raijachere cha'aju̶ repana rekoñoã re'ojarekoñoã care'vasinare chu̶'u̶ cho'ojache ija'chea'me: Pãiu̶ romi vejajau̶ cheku̶cheja sani pa'isi'ku̶pi jo'e raiu̶na romichĩi dierepana repau̶ni tijña pojoñu chini u̶opu̶ã u'chape'epi miapu̶ã mini eta mu̶aasome. (Aperu̶mu̶ judío romichĩi, romi vejapi'ranare jã'aja'ñe cho'oasome.) 2 Repana romichĩi, cincorepana rũhiñe cuasamasina paniasome. Cheku̶na cincorepana rũhiñe cuasavesu̶asome. 3 Repana romichĩi rũhiñe cuasavesu̶na u̶opu̶ã mini sanata'ni u'chape'e repapu̶ã pa'iche si'au̶na jo'e ro'vejache samaneasome. 4 Cheku̶nata'ni rũhiñe cuasamasinajeju̶ u̶opu̶ã mini u'chape'e repapu̶ã pa'iche si'au̶na jo'e ro'vejache churura'pu̶ru̶ãna ro've saasome. 5 Sani repana romichĩi romi vejajau̶pi pesa raimau̶na cha'a ca'na ũcuanu̶ko u̶me kãnisõasome. 6 Ñamirepana pãi i'kache ija'che chiiche'te asaasome repana romichĩi: “Romi vejajau̶ ranicuhamu̶. Sani tijña pojojũ̶'u̶ repau̶'te”, chiniasome. 7 Jã'aja'ñe i'kache'te asa repana romichĩi, ũcuanu̶ko vu̶ni u̶opu̶ã care'vaasome. 8 Ũcuaru̶mu̶ rũhiñe cuasavesu̶na cheku̶nani masinani ija'che i'kaasome: “Chu̶ku̶na'te u̶opu̶ã chachapi'ramu̶. Mu̶sanu̶kona paache u'chape'e jmanu̶koru̶ã ĩsijũ̶'u̶ chu̶ku̶na'te; ro'veñu”, chiniasome. 9 Chitena rũhiñe cuasamasina i'kaasome. “Pãame. Chu̶ku̶napi ĩsisõru u'chape'e karasõja'mu̶ maire ũcuanu̶kore. U'chape'e ĩsichejana sani mu̶sanu̶kona chiiche koojũ̶'u̶. Jã'aja'ñe cho'oto na'a re'omu̶”, chiniasome. 10 Chitena repana u'chape'e kooñu chini saisiru̶mu̶na romi vejajau̶ raniasomu̶. Ũcuaru̶mu̶ romichĩi rũhiñe cuasamasina repau̶'te tijña pojoju̶ ũcuau̶na'me vu̶'ena kakaasome repau̶ romi vejache'te ñaju̶ pojoñu chini. Kakarena repavu̶'e jatisa'aro jeosõasome. 11 Repana kakasõsiru̶mu̶na romichĩi cheku̶na u'chape'e kooñu chini saisina ũcuavu̶'ena rani tĩ'a ija'che i'kaasome repau̶'te: “Jatisa'aro vatakaijũ̶'u̶ chu̶ku̶na'te; kakañu”, chiniasome. 12 Jã'aja'ñe i'kanareta'ni ija'che i'kaasomu̶ repau̶: “Mu̶sanu̶konare vesu̶ku̶'mu̶ chu̶'u̶. Ũcuarepaa'me jã'a”, chiniasomu̶. 13 Mu̶sanu̶kona ũcuaja'che chu̶'u̶ jo'e raijaru̶mu̶ vesu̶najeju̶ ñarepaju̶ pa'iju̶, romichĩi cuasamasisina cho'osi'eja'che peore re'oja'che care'va pa'iju̶ cha'ajũ̶'u̶ chu̶'u̶re —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te. 14 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶nani jo'e chu̶'vaku̶ ija'chere cuasaku̶ ku̶asi'ku̶a'mu̶: —Dios chũ̶'u̶ jo'kasi'e masi cho'osinana'me masi cho'omanare Repau̶ cho'ojache ija'chea'me: Pãiu̶ cheku̶chejana saipi'raku̶ repau̶'te cho'oche cho'okainare soni rao repanare te'enarechi'a kuri ĩsiasomu̶, ũcuapi cho'oche'te cho'oa'ju̶ chini. 15 Soni te'eu̶'te cinco milrepare're kurire're ĩsiasomu̶, cheku̶ni dos milrepare're, jo'e cheku̶ni milrepare're. Na'a ru̶a paamasiku̶'te na'a ru̶a ĩsi, cheku̶nare na'a vesu̶nare jmanu̶koru̶ã ĩsi sanisõasomu̶ repau̶. 16 Repau̶ jo'ka sanisõsiru̶mu̶ repau̶'te cho'oche cho'okaiku̶ kuri cinco milrepare're koosi'ku̶ põsere koo ĩsiku̶ jo'e cinco milrepare're kooasomu̶. 17 Cheku̶ dos milrepare're koosi'ku̶ ũcuaja'che põsere koo ĩsiku̶ jo'e dos milrepare're kooasomu̶. 18 Jã'ata'ni cheku̶ milrepare're koosi'ku̶ sani chejana coje ũni repau̶'te paaku̶ nee kurire're ũcuacojena chave paaasomu̶. 19 ’Ru̶a jeeru̶mu̶ sani pa'isi'ku̶pi repanare paaku̶ co'i ũcuanani soapu̶ chini chũ̶'u̶ saoasomu̶, repau̶ ĩsisi'ere kurire repana paaju̶ cho'osi'ere kuẽkue ña masira chini. 20 Sotena cinco milrepare're koosi'ku̶ charo rani repau̶'te paaku̶'te ija'che i'kaasomu̶: “Chu̶'u̶re paaku̶, mu̶'u̶ chu̶'u̶re ĩsisire'repi põsere koo ĩsiku̶ jo'e cinco milrepare're koosi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶”, chini, repau̶'te kurire're diez milrepare're ĩsiasomu̶ repau̶. 21 Chiku̶na repau̶'te paaku̶ i'kaasomu̶. “Re'omu̶ jã'a. Cho'oche ru̶a re'oja'che cho'okaisi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶. Kuri ka'charu̶ koosi'ku̶ta'ni re'oja'che cho'osi'ku̶jeku̶na mu̶'u̶re jo'e na'a ru̶a jo'kaja'mu̶ chu̶'u̶. Chu̶'u̶ pa'icheja'che pojoku̶ pa'ijũ̶'u̶”, chiniasomu̶ repau̶. 22 Repau̶ cho'ocuhasiru̶mu̶ cheku̶ dos milrepare're koosi'ku̶ rani repau̶'te paaku̶'te ija'che i'kaasomu̶: “Chu̶'u̶re paaku̶, mu̶'u̶ chu̶'u̶re ĩsisire'repi põsere koo ĩsiku̶ jo'e dos milrepare're koosi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶”, chini repau̶'te cuatro milrepare're ĩsiasomu̶ repau̶. 23 Chiku̶na repau̶'te paaku̶ i'kaasomu̶. “Re'omu̶ jã'a. Cho'oche ru̶a re'oja'che cho'okaisi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶. Kuri ka'charu̶ koosi'ku̶ta'ni re'oja'che cho'osi'ku̶jeku̶na mu̶'u̶re jo'e na'a ru̶a jo'kaja'mu̶ chu̶'u̶. Chu̶'u̶ pa'icheja'che pojoku̶ pa'ijũ̶'u̶ mu̶'u̶”, chiniasomu̶ repau̶. 24 ’Jã'ata'ni cheku̶ kurire're milrepare're koosi'ku̶ rani repau̶'te paaku̶'te ija'che i'kaasomu̶: “Chu̶'u̶re paaku̶, mu̶'u̶ pa'iche masimu̶ chu̶'u̶. Mu̶'u̶re cho'oche cho'okainare oima'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶. Cheku̶na cho'oche cho'o koosi'e kuri tu̶asõku̶'mu̶ mu̶'u̶. Ũcuaja'che ãu cheku̶na tãsi'e tu̶asõku̶'mu̶ mu̶'u̶. 25 Jã'ajeku̶na jã'are cuasaku̶ vaju̶chu̶ku̶ mu̶'u̶ chu̶'u̶re ĩsisire're kurire're chejana coje ũni chave paaku̶ ũcuare're co'chamu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re”, chini repau̶'te kurire're milrepare're ĩsiasomu̶ repau̶. 26 Ĩsiu̶na repau̶'te paaku̶ i'kaasomu̶. “Ru̶a cu'aku̶ji ñameu̶'mu̶ mu̶'u̶. Chu̶'u̶ pãi oima'ñena'me cheku̶na cho'oche cho'o koosi'e kuri tu̶achena'me cheku̶na tãsi'e ãu chu̶'u̶ tu̶asõñe masiku̶ta'ni, ¿je'se pa'iu̶na mu̶'u̶ chu̶'u̶ ĩsisi'e kurire're kuri vu̶'ena sa jo'kamaneu̶? Sa jo'karu rani na'a ru̶a koora'amu̶ chu̶'u̶. Jã'aja'ñe cho'omaneu̶na pe'ruku̶ mu̶'u̶re cu'ache cho'oja'mu̶ chu̶'u̶”, chiniasomu̶ repau̶. 28 Chini cheku̶nare repacheja pa'inare i'kaasomu̶ repau̶. “Pãiu̶ ũcuau̶ache'te koo masi paaku̶ ũcuare paaku̶ta'ni na'a ru̶a koo karama'ñe paaja'mu̶. Jã'ata'ni jmanu̶koru̶ koosi'ku̶pi masi paama'ku̶ repau̶ paache ru̶a jmanu̶koru̶ta'ni peore tu̶asõcojñoja'mu̶. Jã'ajeku̶na iku̶re kurire're milrepare're tu̶a cheku̶ni, diez milrepare're paaku̶ni ĩsijũ̶'u̶. 30 Repau̶ paasi'e tu̶a cheku̶ni ĩsicuha ve'sena chijachejana saojũ̶'u̶ repau̶'te, chu̶'u̶re cho'oche re'oja'che cho'okaimanesi'ku̶re. Ũcuachejare pa'iu̶ chu̶ova'u̶ oiu̶ cõjire asoche ãiu̶ paau̶”, chiniasomu̶ repau̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús. 31 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e i'kasi'ku̶a'mu̶. —Chu̶'u̶ Dios Raosi'ku̶ re'oja'che ñou̶ ko'sija'iu̶ chu̶'u̶ neena ángelena'me ũcuanu̶ko chejana jo'e caje pãi chũ̶'u̶ku̶ ñu'isaivu̶'te ñu'iu̶ pãi ũcuanu̶ko re'oja'che cho'osi'ena'me cu'ache cho'osi'e ro'iche chũ̶'u̶ja'mu̶ chu̶'u̶. 32 Ñu'iu̶ chũ̶'u̶ku̶na pãi ũcuanu̶ko rani chu̶'u̶ ti'jñeñena chi'ijanaa'me. Ũcuanu̶ko rani chi'irena oveja kuiraku̶ ovejava'nana'me cabrava'nare te'ekuanuchi'a jña'nuñeja'ñe chu̶'u̶ Dios Raosi'ku̶ repanare pãi re'oja'che pa'inana'me cu'ache pa'inare te'ekuanuchi'a jña'nuja'mu̶. 33 Re'oja'che pa'inare chu̶'u̶ u̶jajũ̶tu̶ cakã'kona raiche chũ̶'u̶ja'mu̶ chu̶'u̶. Cu'ache pa'inareta'ni chu̶'u̶ kã'kojũ̶tu̶ cakã'kona raiche chũ̶'u̶ja'mu̶ chu̶'u̶. 34 Chũ̶'u̶ pi'ni chu̶'u̶ Pãi Ũcuanu̶kore Chũ̶'u̶ku̶ u̶jajũ̶tu̶ cakã'ko pa'inare ija'che i'kaja'mu̶: “Raijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona, chu̶'u̶ Ja'ku̶ Dios re'oja'che cho'okaicojñona. Mu̶sanu̶konare chu̶'u̶ neenani jo'kara chini chuta'a cheja cho'omaru̶mu̶na Dios care'vasichejare Repau̶ pa'ichejare sani re'oja'che pa'ijũ̶'u̶. 35 Chu̶'u̶re ãucuhato ãu ãusinaa'me mu̶sanu̶kona. Ũcuachi'a chu̶'u̶re okou̶ato oko ũkuasinaa'me. Ũcuachi'a chu̶'u̶pi ku'iu̶ kãiñe peoto chu̶'u̶re kãiñe jo'kasinaa'me. 36 Ũcuaja'che chu̶'u̶pi kãña peoto chu̶'u̶re kãña rupu̶ ĩsisinaa'me. Ũcuaja'che chu̶'u̶ jũ'ito kuirasinaa'me. Ũcuaja'che pãi cu'ache cho'onare chẽa cuaovu̶'e chu̶'u̶ pa'ito rani ñasinaa'me mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re”, chiija'mu̶ chu̶'u̶. 37 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa repana re'oja'che cho'osina chu̶'u̶re ija'che sẽniasajanaa'me: “Chu̶ku̶na'te Paaku̶, mu̶'u̶re chu̶ku̶na, ¿jeeru̶mu̶ ãucuhaku̶ni ãu ãure? Ũcuachi'a, ¿jeeru̶mu̶ chu̶ku̶na mu̶'u̶re okou̶aku̶ni oko ũkuare? 38 Ũcuachi'a, ¿jeeru̶mu̶ chu̶ku̶na mu̶'u̶re kãiñe peoku̶ni kãiñe jo'kare? Ũcuachi'a, ¿jeeru̶mu̶ chu̶ku̶na mu̶'u̶re kãñare peoku̶na kãña ĩsire? 39 Ũcuachi'a, ¿jeeru̶mu̶ chu̶ku̶na mu̶'u̶re jũ'iku̶ni kuirare? Ũcuachi'a, ¿jeeru̶mu̶ chu̶ku̶na mu̶'u̶re pãi cu'ache cho'onare chẽa cuaovu̶'e pa'iku̶ni mu̶a ñare?”, chiijanaa'me. 40 Chitena chu̶'u̶ Pãi Ũcuanu̶kore Chũ̶'u̶ku̶ ija'che i'kaja'mu̶ repanare: “Chu̶'u̶ neenare ru̶a vesu̶va'narejẽ'e mu̶sanu̶kona re'oja'che cho'okaisi'e peore chu̶'u̶re cho'okaisi'eja'chea'me. Ũcuarepaa'me jã'a”, chiija'mu̶ chu̶'u̶. 41 ’Repanare i'kacuha chu̶'u̶ Pãi Ũcuanu̶kore Chũ̶'u̶ku̶ kã'kojũ̶tu̶ cakã'ko pa'inare ija'che i'kaja'mu̶: “Mu̶sanu̶kona, Diore cu'ache cho'ocojñopi'rana chu̶'u̶re ja'me pa'imanejũ̶'u̶. Vati toana si'aru̶mu̶ uuku̶ pa'itoana saijũ̶'u̶, vati ai repau̶ neenana'me paau̶ chini Dios jo'kasitoana. 42 Chu̶'u̶re ãucuhato ãu ãumanesinaa'me mu̶sanu̶kona. Ũcuachi'a chu̶'u̶re okou̶ato oko ũkuamanesinaa'me. 43 Ũcuachi'a chu̶'u̶pi ku'iu̶ kãiñe peoto chu̶'u̶re kãiñe jo'kamanesinaa'me. Ũcuachi'a chu̶'u̶pi kãña peoto chu̶'u̶re kãña rupu̶ ĩsimanesinaa'me. Ũcuachi'a chu̶'u̶pi jũ'ito kuiramanesinaa'me. Ũcuachi'a chu̶'u̶pi pãi cu'ache cho'onare chẽa cuaovu̶'e pa'ito rani ñamanesinaa'me mu̶sanu̶kona”, chiija'mu̶ chu̶'u̶ repanare. 44 Chiku̶na repana chu̶'u̶re ija'che sẽniasajanaa'me: “Pãi Ũcuanu̶kore Paaku̶, ¿jeeru̶mu̶ chu̶ku̶na mu̶'u̶re ãucuhaku̶ni ãu ãumanere? Ũcuachi'a, ¿jeeru̶mu̶ chu̶ku̶na mu̶'u̶re okou̶aku̶ni oko ũkuamanere? Ũcuachi'a, ¿jeeru̶mu̶ chu̶ku̶na mu̶'u̶re kãiñe peoku̶ni kãiñe jo'kamanere? Ũcuachi'a, ¿jeeru̶mu̶ chu̶ku̶na mu̶'u̶re kãña peoku̶ni kãña ĩsimanere? Ũcuachi'a, ¿jeeru̶mu̶ chu̶ku̶na mu̶'u̶re jũ'iku̶ni kuiramanere? Ũcuachi'a, ¿jeeru̶mu̶ chu̶ku̶na mu̶'u̶re pãi cu'ache cho'onare chẽa cuaovu̶'e pa'iku̶ni mu̶a ñamanere?”, chiijanaa'me. 45 Chitena chu̶'u̶ Pãi Ũcuanu̶kore Chũ̶'u̶ku̶ ija'che i'kaja'mu̶ repanare: “Chu̶'u̶ neenare ru̶a vesu̶va'narejẽ'e mu̶sanu̶kona te'echojẽ'e re'oja'che cho'okaimanesi'e chu̶'u̶re re'oja'che cho'okaimanesi'eja'chea'me. Ũcuarepaa'me jã'a”, chiija'mu̶. 46 Jã'aja'ñe i'kacuha chu̶'u̶pi chũ̶'u̶u̶na repana re'oja'che pa'imanesi'e ro'i vati toana sani si'aru̶mu̶ uuju̶ pa'ijanaa'me. Re'oja'che pa'isinata'ni Dios pa'ichejare sani si'aru̶mu̶ re'oja'che pa'ijanaa'me —chiiu̶ chu̶'vasi'ku̶a'mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te.

Mateo 26

1 Repa peore i'ka pi'nisiru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te repau̶ neenare i'kasi'ku̶a'mu̶. 2 —Pã sau̶ma'ñe ãiru̶mu̶, pascua tĩ'añe ka'chaumucujña karache masime mu̶sanu̶kona. Ũcuaru̶mu̶na pãi chu̶'u̶re Dios Raosi'ku̶re chẽa sa jo'kajanaa'me, kurususẽ'verona jẽ'jo vẽasõa'ju̶ chini —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 3 Reparu̶mu̶ judío phairipãi chũ̶'u̶nana'me judío aina, judío phairi ai Caifás vu̶'ena chi'iasome. 4 Chi'i repana, “Jesuni i'kaju̶ cacu̶'o repau̶ji cu'ache i'kau̶na chẽa sa vanisõñe'te chũ̶'u̶ñu”, chini repana cho'ojache care'vaasome. 5 Jã'aja'ñe cho'oñu chiinata'ni ija'che i'kaasome: —Pascuaru̶mu̶na repau̶'te chẽañe chũ̶'u̶maneñu. Jã'aru̶mu̶na cho'oru pãi si'achejña raisina jainu̶ko asa pe'ruju̶ cavajanaa'me —chiniasome repana. 6 Jã'a cho'oto Jesús Betania vu̶'ejoopo'te pa'isi'ku̶a'mu̶, Simón asi ravu̶ paaku̶ chiicojñoku̶ vu̶'ere. 7 Reparu̶mu̶ romio, okoma'ñatu̶opu̶ alabastroji cho'ositu̶opu̶ ru̶a ro'itu̶opu̶ cãjiko mu̶ta ũcuavu̶'ena kaka, Jesure mesako'a ãu ãiu̶ ñu'iku̶ni repau̶ sĩjopu̶na okoma'ña rosi'koa'mo. 8 Jã'aja'ñe cho'oona ña chu̶ku̶na repau̶ neena pe'ruju̶ ija'che i'kasinaa'me: —¿Je'se pa'iu̶na iko jã'ara'ka rurepapu̶ jañosõo, ĩsisõ kuri ru̶a koo chu̶ova'na pa'iva'nani ĩsiru̶ja'chere? —chiisinaa'me. 10 Jã'aja'ñe i'kaju̶na asa Jesús chu̶ku̶na'te ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Iko cho'oche ñaju̶ ke'remanejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Repao chu̶'u̶re okoma'ña rosi'e re'oja'chere cho'osi'koa'mo iko. 11 Pãi chu̶ova'na pa'ina mu̶sanu̶konana'me si'aru̶mu̶ pa'ijanaa'me. Jã'ajeku̶na repanare si'aru̶mu̶ re'oja'che cho'okaiju̶ pa'ire'oja'mu̶ mu̶sanu̶konare. Chu̶'u̶ta'ni mu̶sanu̶konare si'aru̶mu̶ ja'me pa'imaneja'mu̶. Jã'ajeku̶na chu̶'u̶re si'aru̶mu̶ jã'aja'ñe cho'okaicu'aja'mu̶ mu̶sanu̶konare. 12 Iko chu̶'u̶re tãcojñopi'raku̶ni okoma'ñapi ro care'vakaisi'koa'mo. 13 Cheja ũcuau̶achejña Dios chu̶'o re'oja'che chu̶'vachejña iko chu̶'u̶re cho'osi'e ũcuaja'che ku̶ajanaa'me, pãipi repao re'oja'che cho'osi'ere cavesu̶ma'ñe cuasaa'ju̶ chini. Ũcuarepaa'me jã'a —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 14 Ũcuaru̶mu̶ chu̶ku̶na Jesús neena docerepana pa'iku̶ji te'eu̶ Judas Iscariote, judío phairipãi chũ̶'u̶na pa'ivu̶'ena mu̶a 15 ija'che i'kaasomu̶ repanare: —Chu̶'u̶pi, mu̶sanu̶konani Jesuni jo'kato, ¿jeenu̶ko ro'iche mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re? —chiniasomu̶. Chiku̶na, Jesure jo'kajache ro'i, treintarepare're kurire're kuẽkue ĩsiasome repana. 16 Ĩsirena koo repau̶ Judas ũcuaru̶mu̶ teana Jesús pa'ichejana sani pẽ'je ñaku̶ paniasomu̶, pãi jainu̶ko peoru̶mu̶na repau̶ni jo'kara chini. 17 Ũcuaru̶mu̶ chu̶ku̶na Jesús neena judíopãi pã sau̶ma'ñe ãiru̶mu̶ pascua charo cho'oumucusepi tĩ'au̶na Jesure sani ija'che sẽniasasinaa'me: —¿Jeechejana mai pascuaru̶mu̶ ãijañe ãu care'vajaijũ̶'u̶ chiiku̶ mu̶'u̶ chu̶ku̶na'te? —chiisinaa'me. 18 Chitena Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —Vu̶'ejoopona sani pãiu̶'te repajoopo caku̶re tijña ija'che ku̶ajũ̶'u̶: “Masiu̶ mu̶'u̶re ija'che chiiu̶ chu̶'o raomu̶: ‘Chu̶'u̶re cu'ache cho'ojaru̶mu̶ tĩ'acuhaja'mu̶. Pascua ãiñe ãu chu̶'u̶ neenana'me mu̶'u̶ vu̶'ena sani ãija'mu̶ chu̶'u̶’, chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús”, chiijũ̶'u̶ repau̶'te —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te. 19 Ũcuaru̶mu̶ te'eka'chapana repau̶ neena sani Jesús i'kasi'e pãiu̶'te ku̶a pi'ni ũcuau̶ vu̶'ena kaka pascuaru̶mu̶ ãijañe ãu care'vaasome. 20 Na'icuhasiru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶na repau̶ neena docerepanana'me sani ãure ãiu̶ ñu'isi'ku̶a'mu̶. 21 Ãu ãiu̶ ñu'iku̶ji Jesús chu̶ku̶na'te i'kasi'ku̶a'mu̶. —Mu̶sanu̶konare ja'me pa'iku̶ te'eu̶ chu̶'u̶re cuhenani jo'kaja'mu̶, repanapi chu̶'u̶ni cu'ache cho'oa'ju̶ chini. Ũcuarepaa'me jã'a —chiisi'ku̶a'mu̶. 22 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa chu̶ku̶na repau̶ neena su̶ma'ñe cuasaju̶ te'enachi'a ija'che sẽniasasinaa'me repau̶'te: —Chu̶ku̶na'te Paaku̶, ¿chu̶'u̶a'che mu̶'u̶re jã'aja'ñe jo'kajau̶? —chiisinaa'me chu̶ku̶na ũcuanu̶ko. 23 Chitena Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —Chu̶'u̶re cu'ache cho'ojau̶, chu̶'u̶na'me ũcuate'ere'ava cu̶nare'ava pãpu̶ chũ'seku̶ pa'imu̶. 24 Chu̶'u̶re Dios Raosi'ku̶re, Repau̶ chu̶'o aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'e ku̶ache ũcuarepa cu'ache ti'jñeja'mu̶. Jã'ata'ni chu̶'u̶ni vanisõa'ju̶ chini jo'kasi'ku̶re na'a ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶. Repau̶ji aineemaneru na'a re'ora'amu̶ repau̶'te —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 25 Ũcuaru̶mu̶ Judas cu'ache cho'ojanare Jesure jo'kajau̶ ija'che sẽesi'ku̶a'mu̶ repau̶'te: —Masiu̶, mu̶'u̶ i'kasi'ku̶, ¿chu̶'u̶a'che? —chiisi'ku̶a'mu̶. Chiku̶na Jesús, —Jũ̶ju̶, ũcuau̶'mu̶ mu̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶'te. 26 Chuta'a ãu ãiu̶ ñu'iku̶ji Jesús pãpu̶ mini Diore, “Re'orepamu̶”, chini chu̶ku̶nani repau̶ neenani tu̶'se ĩsiku̶ ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Ie pã chu̶'u̶ ca'nivu̶'me. Ãijũ̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶ chu̶ku̶na'te. 27 Chini conoro'rova mini Dioni, “Re'orepamu̶”, chini chu̶ku̶nani repau̶ neenani ĩsiku̶ ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Ie u̶che cono chu̶'u̶ chiea'me. Mu̶sanu̶kona ũcuanu̶ko ũkujũ̶'u̶ iro'rova. Pãi ũcuanu̶ko cu'ache cho'oche'te jũni ro'ikasa chini chuenisõja'mu̶ chu̶'u̶. Jã'aja'ñe cho'oche chu̶'u̶ chiepi menisõu̶na Dios mamare, “Ija'che cho'oñu”, chiisi'ere cho'oku̶ mu̶sanu̶kona cu'ache cho'oche tu̶nosõ jo'e cuasama'ñere cuasaju̶ chi'i iere u̶che conore ũkuju̶ pa'ijũ̶'u̶. 29 Jã'ata'ni mu̶sanu̶konare ija'che i'kamu̶ chu̶'u̶: Chu̶'u̶ pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶ru̶mu̶jatu̶'ka u̶che cono jo'e ũkumaneja'mu̶ chu̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶ chu̶ku̶na'te. 30 Ũcuaru̶mu̶ chu̶ku̶na Jesuna'me Dioni pojoju̶ uja pi'ni Olivo aikũtina saisinaa'me. 31 Repacheja sani tĩ'asiru̶mu̶ Jesús ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ chu̶ku̶na'te: —Iñami mu̶sanu̶kona ũcuanu̶ko chu̶'u̶ni masi cuasamapu̶ chu̶'u̶ni cu'ache cho'oju̶na vaju̶chu̶ju̶ jo'ka sanisõjanaa'me. Dios chu̶'o aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'e ija'che ku̶amu̶: Ovejava'na repanare kuiraku̶ni vanisõrena vaju̶chu̶ju̶ te'enachi'a vu̶'vu̶sõjanaa'me, chiimu̶. 32 Jã'ata'ni chu̶'u̶ jũni vaju̶rani Galilea chejana mu̶sanu̶konare charo saija'mu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te. 33 Chiku̶na Pedro i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶'te. —Cheku̶na ũcuanu̶ko mu̶'u̶re jo'kasõto chu̶'u̶ta'ni mu̶'u̶re jmamakaru̶jẽ'e jo'kamaneja'mu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶. 34 Chiku̶na Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶'te. —Iñami chuta'a kura chu'ima'tona pãipi sẽeju̶na choteñoã, “Jesure ñama'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶”, chiija'mu̶ mu̶'u̶. Ũcuarepaa'me jã'a —chiisi'ku̶a'mu̶. 35 Chiku̶na Pedro jo'e i'kasi'ku̶a'mu̶. —Pãipi chu̶'u̶ni vanisõñu chiitojẽ'e, “Jesure ñama'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶”, chiima'ñe mu̶'u̶na'me chuenisõja'mu̶ chu̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶. Chiku̶na asa chu̶ku̶na ũcuanu̶ko Jesús neena ũcuaja'che i'kasinaa'me. 36 Jã'aja'ñe i'ka pi'ni Jesús, chu̶ku̶na repau̶ neenana'me Getsemaní chiichejana sani tĩ'a ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ chu̶ku̶na'te: —Ichejare ñu'iju̶ cha'ajũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona, chu̶'u̶ na'a jã'achejaru̶na sani Ja'ku̶re sẽni pi'niñetu̶'ka —chiisi'ku̶a'mu̶. 37 Chini repanare jo'ka Pedro'mu̶ Zebedeo mamachĩi ka'chanare sa, su̶ma'ñe cuasaku̶ oniasomu̶ repau̶. 38 Jã'aja'ñe oiu̶ repanare ija'che i'kaasomu̶ repau̶: —Chu̶'u̶ rekocho jũ'iu̶ache ru̶a su̶ma'mu̶ chu̶'u̶re. Mu̶sanu̶kona ichejana canu̶ka kãima'ñe chu̶'u̶na'me pa'ijũ̶'u̶ —chiniasomu̶. 39 Chini te'eu̶ jmacheneru̶ sani ro're ñu'iu̶ meñe sime chejana chia tĩ'iu̶ Dioni ija'che sẽniasomu̶ repau̶: —Ja'ku̶, mu̶'u̶re ũ̶seu̶ato pãi chu̶'u̶re cu'ache cho'opi'rache ũ̶sekaijũ̶'u̶. Jã'ata'ni chu̶'u̶ chiicheta'ni cho'omanejũ̶'u̶. Ʉ̃seu̶ama'to mu̶'u̶re u̶ache cho'ojũ̶'u̶ —chiniasomu̶. 40 Jã'aja'ñe i'kacuha vu̶ni, repau̶ neena pa'ichejana co'i ñato kãni ũhiju̶ paniasome repana. Kãnisõrena Pedroni i'kaasomu̶ repau̶. —¿Mu̶sanu̶konare te'ehorajẽ'e kãima'ñe chu̶'u̶na'me pẽ'jecu'au̶? 41 Rekoñoã re'oja'che cho'oñu chiime mu̶sanu̶kona; jã'ata'ni re'oja'che cho'ovesu̶me. Jã'ajeku̶na kãima'ñe Dioni sẽeju̶ pa'ijũ̶'u̶, Ũcuau̶ji cho'okaiu̶na cu'ache cho'omaneñu chini —chiniasomu̶ Jesús repanare. 42 Chini Jesús jo'e sani Pu̶ka'ku̶ni ija'che sẽniasomu̶: —Ja'ku̶, chu̶'u̶re cu'ache cho'ojache ũ̶sekaiu̶ama'to mu̶'u̶re u̶ache cho'ojũ̶'u̶ —chiniasomu̶. 43 Sẽnicuha co'i repau̶ neenare jo'e kãni ũhiju̶ pa'inani ñaasomu̶ repau̶. Repanare u̶oku̶acajejani repana ñakocaã ñañejẽ'e cu'ache ta'piasomu̶. 44 Pu̶ka'ku̶ni sẽsa chini repanare jo'ka jo'e sani, repau̶ aperu̶mu̶ i'kasi'ere ũcuate'ere i'kaku̶ sẽniasomu̶ repau̶. 45 I'ka pi'ni co'i repau̶ neenare ija'che i'kaasomu̶ repau̶: —¿Chuta'a vu̶ima'ñe kãiñe ina? Chu̶'u̶re Dios Raosi'ku̶re, pãi chẽa cu'ache cho'onare jo'karu̶mu̶ tĩ'acuhamu̶. 46 ¡Ju̶na, vu̶ijũ̶'u̶; sañu! Chu̶'u̶ni cu'ache cho'oa'ju̶ chini cheku̶nare jo'kajau̶ ranicuhamu̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare. 47 Jesús chuta'a i'katona Judas chu̶ku̶na docerepana Jesús neenare ja'me pa'iku̶ji, pãi ru̶a jainu̶kore va'jñana'me vãsoñoã cãjinani raku̶ charo raisi'ku̶a'mu̶. Judío phairipãi chũ̶'u̶nana'me judío aina chũ̶'u̶rena raniasome repana. 48 Jesure jo'kajau̶ Judas aperu̶mu̶, repanare pãi ija'che i'kaasomu̶: “Mu̶sanu̶konapi Jesuni masia'ju̶ chini, repau̶ pa'ichejana sani tĩ'ani chũsu pojoja'mu̶ chu̶'u̶ repau̶'te. Chu̶'u̶ jã'aja'ñe cho'otona chẽa sajũ̶'u̶ repau̶'te”, chiniasomu̶. 49 Jã'aja'ñe i'kasi'ku̶jeku̶ Judas, Jesús pa'ichejana rani tĩ'a, —¿Pa'iku̶, Masiu̶? —chini repau̶'te chũsu pojosi'ku̶a'mu̶. 50 Jã'aja'ñe i'kaku̶ chũsuu̶na Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶'te. —Chu̶'u̶re ja'me pa'isi'ku̶, mu̶'u̶ cho'ora chini raisi'e teana cho'ojũ̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶. Chiku̶na cheku̶na rani Jesure chẽasinaa'me. 51 Jã'aja'ñe cho'oju̶na ña Jesure ja'me pa'iku̶ te'eu̶ va'ti ruta judío phairi aire cho'oche cho'okaiku̶'te cãjoro tẽo vatosõsi'ku̶a'mu̶. 52 Tẽou̶na Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —Mu̶'u̶ va'ti mañajũ̶'u̶. Pãi ũcuanu̶ko va'jñapi cavaju̶ cheku̶nare vanisõna, va'jñana chuenisõjanaa'me. 53 Chu̶'u̶pi Ja'ku̶ni sẽeto teana ángeles ru̶a jainu̶ko pãi vaimasinani raora'amu̶, chu̶'u̶re ũ̶sekaijanare. “Iku̶re jã'aja'ñe cho'ocu'amu̶”, chiiu̶ cuasacosomu̶ mu̶'u̶. 54 Jã'ata'ni chu̶'u̶pi jã'aja'ñe cho'oto, Dios chu̶'o aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'e ku̶ache, “Ija'che cho'ocojñoja'mu̶”, chiiche ũcuarepa ti'jñema'mu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶. 55 Chini Jesús repanare pãi ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —¿Je'se pa'iu̶na mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re ñaau̶'te cho'ocheja'che va'jñana'me vãsoñoã cãjiju̶ chẽañu chini raiche? Si'aumucujña Dios vu̶'e mu̶a mu̶sanu̶konana'me pa'iu̶ pãire che'choku̶ pa'isi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Jã'ata'ni mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re chẽamanesinaa'me. Iru̶mu̶ta'ni chu̶'u̶ni Diopi ũ̶semau̶na chẽame mu̶sanu̶kona. 56 Jã'ata'ni peore ie iru̶mu̶ cho'oche Dios chu̶'o aperu̶mu̶ ku̶akaisina ku̶aju̶ tocha jo'kasi'epi ũcuarepa ti'jñecuhamu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. Ũcuaru̶mu̶ chu̶ku̶na Jesús neena ũcuanu̶ko vaju̶chu̶ju̶ repau̶'te te'eu̶'te jo'ka vu̶'vu̶sõsinaa'me. 57 Repana Jesure chẽasina judío phairi ai Caifás pa'ivu̶'ena saasome repau̶'te, judíopãi che'chonana'me judío aina chi'i pa'ivu̶'ena. 58 Jã'a cho'oto Pedro so'opi ñaku̶ cho'jepi phairi ai vu̶'e sa'navu̶ pa'iraripu̶jatu̶'ka tuhaasomu̶. Tuha ja'me kaka repavu̶'e pẽ'jekaina pãi chẽanana'me pu̶u̶asomu̶ repau̶, Jesure cho'oche'te ñara chini. 59 Repavu̶'e chi'i pa'ina judío phairipãi chũ̶'u̶nana'me judíopãi chũ̶'u̶na ũcuanu̶ko jorenani ku'e raa'ju̶ chini cheku̶nani chũ̶'u̶asome, “Jesús cu'ache cho'osi'ku̶a'mu̶”, chiiju̶ jorerena repau̶ni vanisõñe'te chũ̶'u̶ñu chini. 60 Ku'e jñaa rarena jorena jainu̶ko raisinata'ni ũcuanu̶ko ũcuate'e i'kamapu̶na, Jesure vanisõñe chuta'a chũ̶'u̶cu'aasomu̶ repanare. Jã'ata'ni repana i'kacuhasiru̶mu̶ cheku̶na ka'chana ũcuavu̶'ena rani kaka ija'che i'kaasome: —Iku̶ Jesús ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: “Chu̶'u̶pi ivu̶'ere Dios vu̶'ere ñañosõni choteumucujñana jo'e cho'o pi'nija'mu̶”, chiisi'ku̶a'mu̶ —chiniasome repana. 62 Jã'aja'ñe ku̶arena asa phairi ai vu̶ni Jesure ija'che sẽniasomu̶: —¿Je'se chiiku̶ mu̶'u̶? Ina mu̶'u̶re i'kache, ¿ũcuarepaa'che mu̶'u̶ i'kasi'e? —chiniasomu̶. 63 Jã'ata'ni Jesús i'kamaneasomu̶. I'kamau̶na phairi ai jo'e i'kaasomu̶. —¡Dios Si'aru̶mu̶ Pa'iku̶ni roiu̶ chu̶'o ũcuarepare i'kaa'ku̶ chini chũ̶'u̶mu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re! Mu̶'u̶pi pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶a'ku̶ chini Dios Mamaku̶ Cristo pani ku̶ajũ̶'u̶ chu̶ku̶na'te —chiniasomu̶. 64 Chiku̶na Jesús i'kaasomu̶. —Ũcuau̶'mu̶ chu̶'u̶. Ũcuachi'a ija'che i'kamu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare: Na'a pa'isiru̶mu̶ mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re Dios Raosi'ku̶re Ja'ku̶ peore Cho'omasiu̶ u̶jajũ̶tu̶ cakã'kore kueñe ñu'iku̶ji pikona'me cu̶nau̶mu̶pi cajeku̶na ñajanaa'me —chiniasomu̶. 65 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa pe'ruku̶ phairi ai repau̶ ju'ikãña meñe rueni che'reku̶ cheku̶nani ija'che i'kaasomu̶: —Dios ru̶a cuheche'te i'kasi'ku̶a'mu̶ iku̶. Iku̶ cu'ache cho'osi'e ku̶anare cheku̶nare chiima'me mai. Mu̶sanu̶konare iku̶ i'kasi'e asasinare, 66 ¿je'se cuasoku̶? —chiniasomu̶. Chiku̶na i'kaasome repana. —Cu'ache cho'oku̶'te vanisõñe pa'imu̶ —chiniasome. 67 Ũcuaru̶mu̶ pãi Jesús ñakocaã kãase'rechoji quẽo tu̶su̶ repau̶ chiana coo tutuju̶ jẽsoasome. Cheku̶na ija'che i'kaju̶ repau̶ chiana charaasome: —Mu̶'u̶pi, Dios Raosi'ku̶ pani cuasa i'kajũ̶'u̶. ¿Neepi mu̶'u̶re charare? —chiniasome. 69 Jã'a cho'oto Pedro repavu̶'e sa'navu̶ cararipu̶'te ñu'iu̶ paniasomu̶. Ũcuaru̶mu̶ romichĩio repavu̶'e cho'oche cho'okaiko repau̶'te rani ija'che i'kaasomo: —Mu̶'u̶ ũcuaja'che Jesús Galilea cheja caku̶na'me ku'isi'ku̶cosomu̶ —chiniasomo. 70 Jã'ata'ni Pedro cheku̶na ũcuanu̶ko asaju̶'te ija'che i'kaku̶ jachaasomu̶: —Mu̶'u̶ i'kache vesu̶mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶. 71 Jã'aja'ñe i'kacuha repavu̶'e kakasa'aro'te sani pa'iu̶na cheko romichĩio repau̶'te ña cheku̶nani ija'che i'kaasomo: —Iku̶ ũcuaja'che Jesús Nazaret vu̶'ejoopo caku̶na'me pa'isi'ku̶cosomu̶ —chiniasomo. 72 Chikona Pedro Dioni roiu̶ jo'e jachaku̶ ija'che i'kaasomu̶: —Jã'u̶re ñama'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶. 73 Jmamakaru̶ pa'isiru̶mu̶na repacheja pa'ina Pedro'te sani ija'che i'kaasome: —Mu̶'u̶ ũcuaja'che cheku̶ru̶mu̶ Jesús neenare ja'me pa'isi'ku̶cosomu̶. Mu̶'u̶ cutuchu̶'opi asa masime chu̶ku̶na, Galilea cheja cana cutuche chu̶'o i'kaku̶na —chiniasome repana. 74 Chitena Pedro Dioni roiu̶, —Chu̶'u̶pi chu̶'o ũcuarepare i'kama'to Diopi cu'ache cho'oa'ku̶ chu̶'u̶re —chiiu̶ jachaku̶,— Jã'u̶re ñama'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶. Repau̶ jã'aja'ñe i'katona kura chuniasomu̶. 75 Chu'iu̶na Pedro, repau̶'te Jesús i'kasi'ere cuasaasomu̶, “Chuta'a kura chu'ima'tona choteñoã jachaku̶, ‘Jesure ñama'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶’, chiija'mu̶ mu̶'u̶”, chiisi'ere. Jã'are cuasa Pedro repacheja pa'isi'ku̶ eta ru̶a oiche oniasomu̶.

Mateo 27

1 Ñatasiru̶mu̶ repana judío phairipãi chũ̶'u̶nana'me judío aina ũcuanu̶ko, “Pilatoji jã'u̶re Jesure vanisõñe chũ̶'u̶a'ku̶ chini ũcuau̶ni sa jo'kañu”, chiniasome. 2 Cutu pi'ni Jesure vẽe Romapãi chũ̶'u̶ku̶ni Pilatoni sa jo'kaasome repana. 3 Ũcuaru̶mu̶ Judas, Jesure cu'ache cho'ojanare jo'kasi'ku̶ repanapi, Jesuni vanisõñe'te Pilatoji chũ̶'u̶a'ku̶ chini saju̶na ña repau̶ cu'ache cho'osi'e su̶ma'ñe cuasaasomu̶. Jã'aja'ñe cuasa repau̶ Jesure ĩsiku̶ koosi'e kurire're treintarepare're repare're ro'isinani judío phairipãi chũ̶'u̶nana'me judío ainani jo'e co'choasomu̶ repau̶. 4 Jo'e co'choku̶ ija'che i'kaasomu̶ repau̶: —Jesure, cu'ache cho'omanesi'ku̶ni vanisõa'ju̶ chini jo'kaku̶ cu'ache cho'osi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶ repanare. Chiku̶na i'kaasome repana. —Chu̶ku̶na'te chu̶'ojẽ'e peomu̶ jã'a. Mu̶'u̶ cho'osi'ea'me jã'a —chiniasome repana. 5 Chini koocuheju̶na Judas, kurire're Dios vu̶'ena kaka su'a ũha sanisõasomu̶. Sani sũkiñu̶ u̶mu̶ cakapu̶na mu̶ni pĩsime quẽo su̶o ũcuau̶ji meñe cavu̶na pĩsimeji quẽo chãni rueeu̶ jũnisõasomu̶ repau̶. 6 Repau̶ jũnisõsiru̶mu̶ phairipãi chũ̶'u̶na repare're kurire're sia sãiñechi'a ija'che i'kaasome: —Ire're kurire're vanisõjau̶re sa jo'kasi'e ro'i, ro'isire'rejeku̶na cãjovu̶ Dios vu̶'e pa'ivu̶ mañacu'amu̶. Mai aipãi chũ̶'u̶ jo'kasi'e jã'aja'ñe cho'oche ũ̶semu̶ —chiniasome repana. 7 Chini repare're cho'ojache cutu pi'ni toto miicheja chiichejare kooasome repana, tĩipãi rani pa'iju̶ jũnisõrena tãjachejare cho'o care'va paañu chini. 8 Jã'ajeku̶na repacheja vanisõjau̶re sa jo'kasi'e ro'i ro'isire're koosichejajeku̶ iru̶mu̶jatu̶'ka Chiecheja ve'emu̶. 9 Jã'aja'ñe cho'orena aperu̶mu̶ Dios chu̶'o ku̶asi'ku̶ Jeremías ku̶aku̶ tocha jo'kasi'epi ũcuarepa ti'jñesi'ku̶a'mu̶. Ija'che chiimu̶ repa tocha jo'kasi'e: Diopi chũ̶'u̶u̶na chu̶'u̶ cho'osi'eja'che cho'oju̶ Israelpãi chejare kooñu chini pãiu̶'te jo'kasi'e ro'i ro'isinu̶ko kurire're treintarepare're mini saasome. 10 Repare're mini sa toto miicheja chiichejare kooasome repana, chiimu̶. 11 Reparu̶mu̶ pãi chũ̶'u̶ku̶ Pilato ũcuau̶ ti'jñeñena Jesuni sa nu̶korena ija'che sẽniasomu̶: —¿Judíopãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶ku̶'u̶ mu̶'u̶? —chiniasomu̶. Chiku̶na Jesús, —Ũcuau̶'mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶. 12 Judío phairipãi chũ̶'u̶nana'me judío aina, —Si'ache cu'ache cho'oku̶'mu̶ iku̶ —chiniasome repau̶'te. Jã'ata'ni Jesús repanare sãiñe i'kamaneasomu̶. 13 Jã'ajeku̶na Pilato repau̶'te sẽniasomu̶. —¿Ina mu̶'u̶re cu'ache i'kache asama'ku̶ mu̶'u̶? —chiniasomu̶. 14 Jã'ata'ni Jesús jmamakaru̶jẽ'e i'kamaneasomu̶. Repau̶ sẽeñe'te i'kamau̶na Pilato, “¿Jeeja'iu̶'u̶ iku̶?”, chiiu̶ cuasaasomu̶. 15 Repau̶ Pilato ũ̶su̶ru̶mu̶ pa'iche pascuaru̶mu̶ tĩ'ato chẽacojñosi'ku̶re te'eu̶'te etoasomu̶, pãi, “Jã'u̶ni etojũ̶'u̶”, chiicojñoku̶ni. 16 Reparu̶mu̶ pãiu̶ ru̶a cu'ache cho'osi'ku̶ Barrabás pãi chẽavu̶'ere paniasomu̶, repau̶ cho'osi'e pãi ũcuanu̶ko asa masicojñoku̶. 17 Ũcuaru̶mu̶ Pilato ija'che cuasa, “Iku̶re Jesure pãipi jainu̶ko jovoju̶na ña pe'ruju̶ chu̶'u̶ni ra jo'kacosome”, chini pãi jainu̶ko chi'i pa'ichejana ija'che sẽniasomu̶: —¿Neeni etojũ̶'u̶ chiiche mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re? ¿Barrabani? Jã'apãani, ¿Dios Raosi'ku̶ chiicojñoku̶ni Jesuni etoja'che chu̶'u̶? —chiniasomu̶. 19 Jã'aja'ñe sẽniasa repau̶ pãi chũ̶'u̶ku̶ ñu'isaivu̶ ñu'itona repau̶ rũ̶jo chu̶'o raoasomo repau̶'te. “Jã'u̶re re'oku̶'te pãiu̶'te cu'ache cho'omanejũ̶'u̶. Mu̶'u̶pi repau̶ni chẽa paaku̶na ñami ru̶a vaju̶chu̶ache ñoñe'te cu'ache kãni ñasi'koa'mo chu̶'u̶”, chiniasomo. 20 Jã'ata'ni judío phairipãi chũ̶'u̶nana'me judío aina pãire ru̶a i'kaasome, repanapi Barraba'te etochena'me Jesure vanisõñe'te sẽapu̶ chini. 21 Ũcuaru̶mu̶ Pilato repanare pãi jo'e sẽniasaasomu̶. —Inare ka'chanare, ¿jau̶ni etojũ̶'u̶ chiiche mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re? —chiniasomu̶. Chiku̶na repana, —Barrabani etojũ̶'u̶ —chiniasome. 22 Chitena Pilato ija'che sẽniasomu̶: —Jã'aja'ñe cho'oni, Jesure, Dios Raosi'ku̶ chiicojñoku̶'te, ¿je'se cho'oja'che chu̶'u̶? —chiniasomu̶. Chiku̶na repana ũcuanu̶ko, —Kurususẽ'verona jẽ'jo nu̶ko vẽasõjũ̶'u̶ jã'u̶re —chiniasome. 23 Chitena Pilato i'kaasomu̶. —¿Ʉ̃quere iku̶ Jesús cu'ache cho'ou̶? —chiniasomu̶. Jã'ata'ni repana jo'e u̶jachu̶'o cuiju̶, —Kurususẽ'verona jẽ'jo nu̶kojũ̶'u̶ jã'u̶re —chiniasome. 24 Jã'aja'ñe i'kaju̶ repanapi na'a ru̶a pe'ruju̶ i'kaju̶na asa Pilato, “I'kate'ecuhamu̶ chu̶'u̶ inare”, chiiu̶ cuasaasomu̶. Jã'ajeku̶na repana cho'oñu chiiche'te chũ̶'u̶cuheku̶ repau̶ chu̶'o peoche'te cho'o ñoku̶ jũ̶jñare choara chini okore raa'ju̶ chini chũ̶'u̶asomu̶ repau̶. Oko rarena repana ñaju̶'te jũ̶jñare choaku̶ repanare ija'che i'kaasomu̶ repau̶: —Chu̶'u̶ iku̶re vanisõñe chũ̶'u̶cuheku̶jeku̶ chu̶'o peomu̶. Mu̶sanu̶kona cho'oche'me jã'a —chiniasomu̶ Pilato repanare. 25 Chiku̶na pãi ũcuanu̶ko ija'che i'kaasome: —Jã'u̶re vanisõsi'e ro'i chu̶ku̶nana'me chu̶ku̶na jojocojñosina ro'ijanaa'me —chiniasome. 26 Jã'aja'ñe i'karena asa Pilato repana chiiche cho'oku̶ Barrabani etoasomu̶. Jesureta'ni suĩ'sueche'te chũ̶'u̶asomu̶ repau̶. Suĩ'sue pi'nirena repau̶ neenani sõtaopãire Jesure jo'kaasomu̶ repau̶, sa kurususẽ'verona jẽ'jo nu̶koa'ju̶ chini. 27 Ũcuaru̶mu̶ sõtaopãipi Pilato neena repau̶ vu̶'ena sa nu̶koasome Jesure. Repau̶'te sa nu̶ko cheku̶nare sõtaopãi soni rao chi'i Jesure rũhiso'koro nu̶kaasome repana. 28 Chi'i nu̶kaju̶ repau̶'te, kãña tĩ'tesõ chimaajakãare sachaasome repana. 29 Ũcuachi'a miu tuhivu̶ cho'o repau̶ sĩjopu̶na tu̶o vãsocho pãi chũ̶'u̶na cãjiño repau̶ u̶jajũ̶tu̶na ĩsiasome repana, cãjia'ku̶ chini. Jã'aja'ñe cho'o repau̶ni pãisoju̶ ũcuau̶ ti'jñeñena ro're pu̶u̶ ñu'iju̶, ija'che i'kaasome repana: “Iku̶pi judíopãire si'aru̶mu̶ chũ̶'u̶ku̶ paau̶”, chiniasome. 30 Ũcuachi'a repau̶ni coo tutuju̶ vãsocho repau̶ cãjiñoji tu̶a repau̶ sĩjopu̶na ru̶a vaniasome repana. 31 Jã'aja'ñe cho'oju̶ repau̶'te pãiso pi'ni, repana sachasikãa tĩto repau̶ ju'isikãare jo'e sachaasome repana. Sacha pi'ni kurususẽ'verona jẽ'jo nu̶koñu chini repau̶'te sasõasome repana. 32 Repacheja etua Jesure saju̶ Simonre Cirene cheja caku̶re chẽa repau̶ tãtavana kurususẽ'vero tu̶o, “Mu̶'u̶pi isẽ'vero kuãa sakaijũ̶'u̶”, chiniasome repana. 33 Saiju̶ Gólgota aikũtina tĩ'asinaa'me repana. (“Gólgota” chini “Pãi sĩjopu̶jakũti” chiimu̶.) 34 Repacheja tĩ'asiru̶mu̶ Jesure u̶che cono ru̶ara'ka ja'mesi'ere ũkuasinaa'me repana. Jã'ata'ni Jesús jmamakaru̶ ũku ña jo'e ũkucuhesi'ku̶a'mu̶. 35 Repana Jesure kurususẽ'vero jẽ'jo nu̶kosiru̶mu̶ sõtaopãi repau̶ ju'isikãñare paañu chini catara'karu̶ã mami tochasira'karu̶ãpi chejana su'asinaa'me Jesús ju'isikãña paajau̶ni jñaañu chini. 36 Jã'aja'ñe cho'o pi'ni Jesuni pẽ'jeñu chini ũcuachejana pu̶u̶sinaa'me repana. 37 Ũcuachi'a repau̶ni cho'oju̶ soju̶ repau̶'te cu'ache i'kasi'ere ku̶aju̶, JESUA'MɄ IKɄ. JUDIOPÃI CHɄ̃'ɄKɄ'MɄ, chiiche chooko'ana tocha kurususẽ'vero chã'tirona jẽ'jo su̶osinaa'me repana. 38 Ũcuachi'a põse ñaasinare ka'chanare kurususẽ'veroãna jẽ'jo Jesús u̶jajũ̶tu̶ cakã'kona cheku̶re nu̶kosinaa'me repana. Cheku̶ni kã'kojũ̶tu̶ cakã'kona nu̶kosinaa'me. 39 Repanare jẽ'jo nu̶kosiru̶mu̶ repacheja caraina Jesure tea ñaju̶ repana sĩjo sũ̶'cuiju̶ cu'ache i'kaju̶ caraisinaa'me. —“Dios vu̶'e ñañosõni choteumucujñana jo'e cho'o pi'nija'mu̶ chu̶'u̶”, chiisi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶. Jã'aja'ñe i'kasi'ku̶ chura mu̶'u̶pi meñe jũ'iñe ũ̶sejũ̶'u̶, masini. Dios Mamaku̶ pani cajejũ̶'u̶ jã'acheja kurususẽ'vero —chiisinaa'me repana. 41 Judío phairipãi chũ̶'u̶nana'me judíopãi che'chonana'me judío aina ũcuaja'che pãisoju̶ repau̶'te cu'ache i'kasinaa'me. 42 —Cheku̶nare jũ'iñe ũ̶sesi'ku̶asomu̶ jã'u̶. Jã'ata'ni repau̶'te chura ũcuau̶ji meñe jũ'iñe ũ̶secu'amu̶. “Israelpãi chũ̶'u̶ku̶'mu̶ iku̶”, chiicojñosi'ku̶a'mu̶ repau̶. Jã'ajeku̶na ũcuachejapi cajea'ku̶. Repau̶ji cajeu̶na ñani, “Dios Mamaku̶'mu̶ iku̶”, chiiju̶ cuasajanaa'me mai. 43 “Dios chu̶'u̶re Ũcuau̶ni cuasaku̶na cho'okaija'mu̶”, chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. Ũcuachi'a, “Dios Mamaku̶'mu̶ chu̶'u̶”, chiisi'ku̶a'mu̶. Jã'ajeku̶na chura Pu̶ka'ku̶ Diopi cho'okaau̶ repau̶'te, Repau̶ji ũ̶sera chini —chiisinaa'me repana. 44 Repau̶na'me kurususẽ'veroã jẽ'jo nu̶kocojñosina ũcuachi'a ja'me cu'ache i'kasinaa'me Jesure. 45 Reparu̶mu̶ nu̶karepau̶ su̶'itona ũ̶su̶u̶ miañe ta'pisõu̶na cheja si'acheja trejatu̶'ka chija'isi'ku̶a'mu̶. 46 Jã'aja'ñe cho'otona Jesús u̶jachu̶'opi ija'che i'kaku̶ cuisi'ku̶a'mu̶: —Elí, Elí, ¿lema sabactani? —chiisi'ku̶a'mu̶. (Ija'che chiimu̶ jã'a, “Dios, chu̶'u̶re Paaku̶, Dios, chu̶'u̶re Paaku̶, ¿je'se pa'iu̶na mu̶'u̶ chu̶'u̶re jo'kasõku̶?” chiimu̶.) 47 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa repacheja pa'ina te'ena ija'che i'kasinaa'me: —Aperu̶mu̶ pa'isi'ku̶ni Elíani soicosomu̶ jã'u̶ —chiisinaa'me. 48 Ũcuaru̶mu̶ repanare ja'me pa'iku̶ te'eu̶ vu̶'vu̶ sani chu̶isu̶ovu̶ mini u̶che cono ru̶ara'kana chũ̶u̶ vãsochona quẽo su̶o Jesuni mu̶osi'ku̶a'mu̶ chu̶'chu̶ ũkua'ku̶ chini. 49 Jã'ata'ni cheku̶na ija'che i'kasinaa'me: —Cho'omanejũ̶'u̶. Elíapi rani repau̶'te jũ'iñe ũ̶seche'te ñañu. Raimanejacosomu̶ repau̶ —chiisinaa'me repana. 50 Jã'aja'ñe i'katona Jesús jo'e ru̶a cuicuha jũnisõsi'ku̶a'mu̶. 51 Repau̶ Jesús jũ'itona Dios vu̶'e sa'navu̶ caruupu̶ kakasa'aro rueekãa ũcuate'ekãapi joorepapoji u̶mu̶pi vu̶'evu̶na che're cajeasomu̶. Ũcuachi'a cheja si'acheja pi'ruku̶na catapu̶ã jonisõasomu̶. 52 Ũcuachi'a jũ'isinare tãsicojña ta'pisipu̶ã cata ũcuate'epu̶ã vataasomu̶. Jã'aja'ñe cho'ou̶na vaju̶ru̶mu̶ Diore cuasasiva'na jainu̶ko Ũcuau̶ji vasou̶na vaju̶rani repanare tãsichejñapi etaasome. 53 Jesús jũnisõ tãcojñosi'ku̶ vaju̶raisiru̶mu̶na Jerusalén vu̶'ejoopona satena pãi ru̶a jainu̶ko ñaasome repanare. 54 Ũcuaru̶mu̶ sõtaopãi cienrepanare chũ̶'u̶ku̶ sõtao Jesure pẽ'jekainana'me cheja pi'ruche'te ñaju̶ reparu̶mu̶ cho'oche peore ña, ku̶ku̶sõ ija'che i'kasinaa'me: —Dios Mamarepaku̶ pa'icosomu̶ jã'u̶ —chiisinaa'me. 55 Jã'a cho'oto Galilea chejapi ja'me raiju̶ Jesure kuirasiva'na romiva'na so'opi nu̶kaju̶ ñaju̶ pa'isinaa'me repau̶'te cho'oche. 56 María Magdalenaa'mo, María Santiagona'me José pu̶ka'koa'mo, Zebedeo mamachĩi pu̶ka'koa'mo, cheku̶na romina'me pa'isinaa'me. 57 Na'isõsiru̶mu̶na José kuriu̶ Arimatea vu̶'ejoopo caku̶pi rani pa'iu̶ Jesure cuasaku̶ jovosi'ku̶ rani tĩ'a, Jesuni jũ'isi'ku̶ni sa tãra chini sani Pilatoni sẽniasomu̶. Sẽku̶na Pilato repau̶ni ĩsia'ju̶ chini chũ̶'u̶asomu̶. 59 Repau̶'te sẽni ĩsiu̶na sábanakãa menojẽ'e peokãapi rea aikũti caripana repau̶ mamarepa cho'osicojena sa cuaa ũhaasomu̶. Repacoje kakacheja catapu̶ ru̶a u̶japu̶ji ũha ta'pisõ sanisõasomu̶ repau̶. 61 Jã'ata'ni María Magdalenana'me cheko María repacoje ti'jñeñe'te ñu'iju̶ ñaju̶ paniasome. 62 Jo'e apeñatato pu̶aumucusena judío phairipãi chũ̶'u̶nana'me fariseopãi Pilato pa'ivu̶'ena sani chi'i ija'che i'kaasome repau̶'te: 63 —Chu̶ku̶na'te paaku̶, repau̶ joreu̶ chuta'a vaju̶ru̶mu̶ i'kasi'e churana cuasame chu̶ku̶na. Ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶: “Chu̶'u̶pi chuenisõni choteumucujña pa'isiru̶mu̶na jo'e vaju̶raija'mu̶”, chiisi'ku̶a'mu̶. 64 Jã'ajeku̶na mu̶'u̶pi repau̶'te tãsicoje pẽ'jejanare choteumucujña chũ̶'u̶ jo'kato na'a re'omu̶. Jã'aja'ñe cho'oma'to cheku̶ru̶mu̶ repau̶ neena ñamina rani repau̶'te ñaa sa joreju̶, “Vaju̶ranicuhasi'ku̶a'mu̶ repau̶”, chiiju̶ pãire ku̶ajanaa'me. Aperu̶mu̶ ũcuanapi joreju̶na pãi jainu̶ko jachama'ñe, “Jesús Dios Raosi'ku̶a'mu̶”, chiiju̶ cuasasinaa'me. Jã'ajeku̶na iru̶mu̶na repanapi jã'aja'ñe cho'o joreju̶ i'kaju̶na pãipi na'a jainu̶ko jachama'ñe cuasato na'a ru̶a cu'aja'mu̶ —chiniasome repana. 65 Chitena Pilato i'kaasomu̶. —Jau̶. Repau̶ paasina repau̶'te ñaamanea'ju̶ chini peore cho'ore'ochetu̶'ka cho'oju̶ inare sõtaopãi repacoje pẽ'jejanare sa repana cho'ojache masi i'ka jo'kajũ̶'u̶ pẽ'jea'ju̶ —chiniasomu̶. 66 Chiku̶na sani Jesure tãsicoje ta'pisi'pu̶ catapu̶ cha'opi je'na su̶oasome, pãipi vataru ña masiñu chini. Jã'aja'ñe cho'o pi'ni repacoje pẽ'jekaijanare sõtaopãi ũcuachejana jo'kaasome repana.

Mateo 28

1 Repana judíopãi pu̶aumucuse caraku̶na María Magdalenana'me cheko María romicoru̶mu̶ apeñatatona Jesure ũhasicojere ñañu chini saniasome. 2 Repana sani tĩ'asiru̶mu̶ teana cheja ru̶a pi'ruasomu̶ cu̶nau̶mu̶ Diore ja'me pa'iku̶ji ángelpi ũcuachejana cajeku̶na. Caje Jesure tãsicoje sani tĩ'a repacoje ta'pisi'pu̶ catapu̶ ku̶ño ũha ũcuapu̶ sẽ'sevu̶'te pu̶u̶ ñuniasomu̶ repau̶. 3 Repau̶ ángel oko fe'neñeja'ñe ko'sija'iu̶ ñoasomu̶. Repau̶ ju'ikãña pojakãña paniasomu̶. 4 Jã'aja'ñe ju'iku̶ni ña repacoje pẽ'jesina sõtaopãi ku̶ku̶cajejani kurukuruju̶ jũnisõñena ũniasome. 5 Jã'ata'ni ángel repanare romi ija'che i'kaasomu̶: —Vaju̶chu̶manejũ̶'u̶. Mu̶sanu̶kona Jesure ku'eche masimu̶ chu̶'u̶. Kurususẽ'verona jẽ'jo nu̶ko vẽasõsi'ku̶ni ku'eme mu̶sanu̶kona. 6 Icheja peomu̶ repau̶. Vaju̶ranicuhasi'ku̶a'mu̶, repau̶ chuta'a jũ'imaru̶mu̶ cho'ora chiisi'e. Repau̶'te ũhasicheja rani ñajũ̶'u̶. 7 Kaka ña pi'ni teana sani repau̶ neenare ija'che ku̶ajũ̶'u̶: “Jesús vaju̶ranicuhasi'ku̶a'mu̶. Mu̶sanu̶konare na'a charo Galilea chejana saija'mu̶ repau̶. Ũcuachejana sani repau̶'te ñajanaa'me mu̶sanu̶kona”, chiijũ̶'u̶ repanare. Mu̶sanu̶kona jã'are ku̶ara chini raisi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ ángel repanare. 8 Ũcuaru̶mu̶ romiva'na jã'aja'ñe i'kau̶na asa ku̶ku̶sõsiva'nata'ni ũcuacojepi cu'arepa eta pojoju̶ vu̶'vu̶asome, Jesús neenani chu̶'ore ku̶añu chini. 9 Vu̶'vu̶ju̶na peosichejapi Jesús repanare ti'jñeñe rani nu̶kaku̶ ija'che i'kaasomu̶: —Re'oja'che pa'ijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona —chiniasomu̶. Chiku̶na repau̶ cũ'ana sũ'ka pojoasome repana. 10 Jã'aja'ñe cho'oju̶na Jesús repanare ija'che i'kaasomu̶:— Vaju̶chu̶manejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Sani chu̶'u̶ neenare ija'che ku̶ajũ̶'u̶: “Jesús mu̶sanu̶konare, ‘Galilea chejana saijũ̶'u̶; ũcuachejana chu̶'u̶re ñajanaa'me’, chiisi'ku̶a'mu̶”, chiijũ̶'u̶ repanare —chiniasomu̶ repau̶. 11 Repana asasi'ere ku̶añu chini romiva'na chuta'a saitona sõtaopãi Jesure tãsicoje pẽ'jesina cheku̶na te'ena vu̶'ejoopona charo sani tĩ'a repacheja cho'osi'e peore judío phairipãi chũ̶'u̶nani ku̶aasome. 12 Ku̶arena asa repana judío phairipãi chũ̶'u̶na judío ainana'me chi'i repana cho'ojache cutu pi'ni sõtaopãire ija'che i'kaju̶ kuri ru̶a ĩsiasome: —Pãi ũcuanu̶kore ija'che ku̶ajũ̶'u̶: “Chu̶ku̶na kãnisõsiru̶mu̶na Jesure repau̶ neena ñamina rani ñaa sasõsinaa'me”, chiijũ̶'u̶. 14 Mu̶sanu̶konapi jã'aja'ñe ku̶arena asani cheku̶ru̶mu̶ maire chũ̶'u̶ku̶ pe'ruja'mu̶ mu̶sanu̶konare. Jã'ata'ni chu̶ku̶napi i'kaju̶na cu'ache cho'oche chũ̶'u̶maneja'mu̶ repau̶ mu̶sanu̶konare —chiniasome. 15 Chitena sõtaopãi kuri koo sani repana chũ̶'u̶si'e cho'oasome. Jã'aja'ñe cho'osi'ejeku̶na judíopãi iru̶mu̶jatu̶'ka repana ku̶asi'e, “Ũcuarepaa'me jã'a”, chini cuasaju̶ cheku̶nare ũcuare ku̶ame. 16 Ũcuaru̶mu̶ chu̶ku̶na Jesús neena oncerepana Galilea chejana sani aikũtina mu̶isinaa'me, Jesús chu̶ku̶na'te saijũ̶'u̶ chiisikũtina. 17 Sani mu̶ni Jesure ña pojoju̶ ro're pu̶u̶sinaa'me chu̶ku̶na. Cheku̶na te'ena jachaju̶, “Jesuma'mu̶ iku̶”, chiiju̶ cuasasinaa'me. 18 Jã'aja'ñe cuasaju̶na Jesús repanare kueñe sani ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Dios chu̶'u̶re cu̶nau̶mu̶ pa'inana'me cheja pa'inare peore chũ̶'u̶ñe jo'kasi'ku̶a'mu̶. 19 Jã'ajeku̶na sani ku'iju̶ pãire si'achejña pa'inani Dios chu̶'ore chu̶'vaju̶ pa'ijũ̶'u̶, repanapi asa chẽa chu̶'u̶ni cuasaju̶ chu̶'u̶ neena paapu̶ chini. Mu̶sanu̶kona chu̶'vachu̶'o asa chẽa chu̶'u̶re cuasanare okoro'veju̶ pa'ijũ̶'u̶, Ja'ku̶na'me chu̶'u̶ Repau̶ Mamaku̶na'me Repau̶ Rekocho repanare paacheji ñoa'ku̶. 20 Ũcuachi'a chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare chũ̶'u̶si'e peore che'chojũ̶'u̶ repanare, jachama'ñe cho'oju̶ paapu̶. Chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare cheja si'asõñetu̶'ka si'aru̶mu̶ ja'me pa'ija'mu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. Re'omu̶.

Marcos 1

1 Jesucristo Dios Mamaku̶ pa'iche'te chu̶'o re'oja'chere ku̶api'ramu̶ ie chu̶'o: 2 Aperu̶mu̶ Dios chu̶'o ku̶asi'ku̶ Isaías ija'che tocha jo'kaasomu̶: Mu̶'u̶ cheja cajejache ku̶ajau̶ni charo saoja'mu̶ chu̶'u̶, pãipi mu̶'u̶ cajejachere asa repana rekoñoãre care'va paapu̶ chini. 3 Ku̶aku̶ pãi peochejare sani pa'iu̶ pãipi repau̶ni saito u̶jachu̶'opi ija'che i'kaku̶ chu̶'vaja'mu̶: “Maire Paaku̶ tĩ'api'ramu̶. Repau̶ni cha'aju̶ mu̶sanu̶kona rekoñoã ma'a rũhiñe pa'ima'a care'vacheja'che re'ojarekoñoã care'vaju̶ pa'ijũ̶'u̶”, chiija'mu̶, chiiche tocha jo'kaasomu̶ repau̶. 4 Ũcuaru̶mu̶ Juan pãi peochejare sani pa'iu̶ pãi okoro'veku̶ paniasomu̶. Ũcuachi'a repanare ija'che chu̶'vaku̶ paniasomu̶ repau̶: —Mu̶sanu̶kona cu'ache cho'oche ũhaso re'oja'chere mama cuasajũ̶'u̶, Diopi mu̶sanu̶kona cu'ache cho'osi'ere tu̶noso jo'e cuasamanea'ku̶. Cu'ache cho'oche'te ũhaso Dioni cuasaju̶ okoro'vecojñojũ̶'u̶ —chiiu̶ chu̶'vaku̶ paniasomu̶ repau̶ Juan. 5 Ũcuaru̶mu̶ jainu̶ko pãi Judea cheja pa'inana'me Jerusalén vu̶'ejoopo pa'ina Juan chu̶'vachu̶'ore asañu chini saniasome. Sani repana cu'ache cho'osi'ere Dioni ku̶arena Juan, Jordán chiachana okoro'veasomu̶ repanare. 6 Repau̶ Juan ju'ikãa camello rañapi cho'osikãa paniasomu̶. Corejakãa va'i ca'ni kãare tũ̶niasomu̶ repau̶. Ãu, pũ'suva'nana'me airo pũji ãiu̶ paniasomu̶ repau̶. 7 Juan repanare pãi chu̶'vaku̶ ija'che i'kaasomu̶: —Na'a pa'isiru̶mu̶ cheku̶ na'a ru̶a masiku̶ji rani pa'iu̶ na'a ru̶a re'oja'che cho'okaija'mu̶ mu̶sanu̶konare. Chu̶'u̶re na'a ru̶a masiku̶jeku̶na repau̶'te cuasaku̶, vaju̶chu̶ku̶ pa'imu̶ chu̶'u̶. 8 Chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare okopi okoro'vecuhamu̶. Repau̶ta'ni na'a ru̶a masiu̶jeku̶ ru̶a masicheji cho'oku̶ Dios Rekocho'te ĩsija'mu̶ repau̶ mu̶sanu̶konare —chiniasomu̶ repau̶. 9 Ũcuaru̶mu̶ Jesús Nazaret vu̶'ejoopo Galilea cheja cajoopo pa'isi'ku̶pi Jordán chiachana sani tĩ'au̶na Juan repau̶'te okoroasomu̶ ũcuachiachana. 10 Okorou̶na Jesús chiacha nu̶kasi'ku̶pi po'ore mani nu̶kaku̶na cu̶nau̶mu̶ teana re'ojau̶mu̶ care'o Dios Rekocho ũkupoja'iu̶ ũcuau̶ni cajeku̶na ñaasomu̶. 11 Dios Rekocho cajesiru̶mu̶ cu̶nau̶mu̶pi ija'che i'kache asoasomu̶: —Mu̶'u̶ chu̶'u̶ chĩi chu̶'u̶ oiu̶ paaku̶'mu̶. Mu̶'u̶re ru̶a pojomu̶ chu̶'u̶ —chiiche asoasomu̶. 12 Jã'a cho'ocuhasiru̶mu̶ Dios Rekochoji Jesure pãi peochejana saasomu̶. 13 Sau̶na ũcuachejare cuarentarepaumucujña paniasomu̶ repau̶ cu'ava'nana'me. Pa'iu̶na vati ai repau̶ni cacu̶'ora chini rani ru̶a chũ̶'u̶te'easomu̶. Reparu̶mu̶ ángeles rani repau̶'te kuiraasome. 14 Juan Pãi Okoro'vesi'ku̶ pãi chẽavu̶'e cuaosiru̶mu̶ Jesús Galilea chejana saniasomu̶ Dios chu̶'o re'oja'chere chu̶'vara chini. 15 Chu̶'vaku̶ ija'che i'kaasomu̶ repau̶: —Dios chiisiru̶mu̶ Repau̶ Raosi'ku̶ pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶ru̶mu̶ tĩ'api'ramu̶. Jã'ajeku̶na mu̶sanu̶kona cu'ache cho'oche'te ũhasõ mama cuasa, “Dios chu̶'o ũcuarepaa'me”, chiiju̶ asa chẽa cuasajũ̶'u̶ —chiiu̶ paniasomu̶ Jesús. 16 Ũcuaru̶mu̶ Jesús Galilea chiara ru̶'tu̶va'te ku'iu̶ Simonre repau̶ cho'jeu̶ Andrena'me ñaasomu̶. Va'i chonajeju̶ va'i choru̶ji chiara'te choju̶ paniasome repana. 17 Repanare Jesús ija'che i'kaasomu̶: —Rani chu̶'u̶ni ja'me ku'iju̶ chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe'te cho'oju̶ pa'ijũ̶'u̶. Va'i sani va'ire jñaa ranaa'me mu̶sanu̶kona. Chura chu̶'u̶pi cho'okaiu̶na sani pãire jñaa chu̶'u̶ni rakaiju̶ pa'ijũ̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare. 18 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa teana va'i choru̶ã jo'ka ũcuau̶na'me saniasome repana. 19 Jã'achejapi jo'e jmacheneru̶ sani Zebedeo chĩire Santiagona'me Juanre ñaasomu̶ repau̶. Choovu̶'te pa'iju̶ va'i choru̶ãre care'vaju̶ paniasome repana. 20 Ũcuaru̶mu̶ repanani Jesupi soku̶na, “Jau̶”, chini, choovu̶ pa'iku̶'te pu̶ka'ku̶re repau̶'te cho'oche cho'okainare jo'ka Jesuna'me saniasome repana. 21 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repau̶ neenana'me sani Capernaum vu̶'ejoopona tĩ'aasome. Tĩ'a pa'iu̶ pu̶aumucuse Jesús judíopãi chi'ivu̶'ena kaka che'choasomu̶ repavu̶'e chi'i pa'inare. 22 Repana pãi Jesupi ru̶a masiku̶ masi che'choku̶na asa jñano, “Iku̶ Jesús judíopãi che'chona che'chocheja'che che'choma'ñe ru̶a masi che'chomu̶”, chiniasome. 23 Reparu̶mu̶ ũcuavu̶'ere pãiu̶ vatire paaku̶ paniasomu̶. Vatire paaku̶jeku̶ Jesús i'kache'te asa cuiku̶ i'kaasomu̶ repau̶. 24 —Jesús, Nazaret raisi'ku̶ chu̶ku̶na'te cho'omanejũ̶'u̶. Mu̶'u̶ pa'iche masimu̶ chu̶'u̶. Dios Raosi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶. Re'oku̶'mu̶. ¿Chu̶ku̶nani cu'achejana saora chini raku̶ mu̶'u̶? —chiniasomu̶ repau̶. 25 Jã'aja'ñe i'kau̶na Jesús repau̶'te vatire jo'e i'kache ũ̶seku̶ ija'che i'kaasomu̶: —Re'omu̶. Ũcuamakaru̶ i'kajũ̶'u̶. Etajũ̶'u̶ mu̶'u̶ jã'u̶re pãiu̶'te —chiniasomu̶ Jesús. 26 Jesupi, “Etajũ̶'u̶”, chiku̶na vatipi cho'oku̶na repau̶ pãiu̶ ru̶a kurukuruasomu̶. Ũcuaru̶mu̶ vati ru̶a u̶jachu̶'opi cuiku̶ eta sanisoasomu̶. 27 Jesupi vatini eto saou̶na ña ku̶ku̶so pãi ũcuanu̶ko sãiñechi'a sẽniasome. —¿Je'se pa'iku̶jeku̶ iku̶ vati chũ̶'u̶masiku̶? ¿Ʉ̃quea'che iku̶ mama che'choche? Iku̶ Jesupi ru̶a masiku̶jeku̶ chũ̶'u̶to vatijatu̶'ka repau̶ chũ̶'u̶ñe jachama'ñe cho'ome —chiniasome repana. 28 Jesús cho'osi'e ñasinapi kueñe pa'inare ku̶arena asa Jesús pa'iche'te Galilea cheja pa'ina ũcuanu̶ko ru̶a na'mi asaasome. 29 Ũcuaru̶mu̶ Jesús judíopãi chi'ivu̶'e eta Simonna'me Andrés vu̶'ena mu̶a kakaasomu̶ Santiagona'me Juan. 30 Kaka ñato Simón vao cha'vo ravu̶na jũ'io ũniasomo. Jã'ajeku̶na, repaoni vasoa'ku̶ chini Jesuni i'kaasome repana. 31 I'kaju̶na jũ'iko ũhiko'a kueñe sani repao jũ̶tu̶na chẽa vu̶ou̶na cha'vosi'e teana chu̶ru̶soasomu̶ repao'te. Chu̶ru̶u̶na repao vaju̶o ãure ãuasomo repanare. 32 Na'irepa chijajũ̶vana Jesús pa'ivu̶'ena pãi jũ'iva'nare peore saju̶ vati paanare saasome. 33 Repajoopo pa'ina ru̶a jainu̶ko Jesús pa'ivu̶'e jatisa'arona chi'iasome. 34 Chi'irena Jesús jũ'inare si'ache ravu̶ paanare jainu̶kore vasosoasomu̶. Ũcuachi'a vati jainu̶kore pãi sa'navu̶ã pa'isinare peore eto saosokaniasomu̶ repau̶. Eto saoku̶ repanare vati repau̶ pa'iche'te masiju̶na ku̶aju̶ chini ũ̶seasomu̶ repau̶. 35 Apeñatato ñami vu̶ni Jesús vu̶'ejoopo pa'isi'ku̶pi eta pãi peochejana saniasomu̶, Dioni sẽsa chini. 36 Sani te'eu̶ pa'iu̶na Simón repau̶'te ja'me pa'inana'me Jesuni ku'eñu chini saniasome. 37 Ku'eju̶ jñaa ija'che i'kaasome repana repau̶'te: —Pãi ũcuanu̶ko mu̶'u̶re ku'eme —chiniasome. 38 Chitena Jesús ija'che i'kaasomu̶ repanare: —Cheku̶joopoãna sañu mai kueñe pa'ijoopoãna. Jeejoopoã pa'inare ũcuaja'che Dios chu̶'ore chu̶'vara chiimu̶ chu̶'u̶. Jã'aja'ñe cho'ora chini raisi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶ repanare. 39 Jã'aja'ñe cho'ora chiiku̶jeku̶ Galilea cheja si'achejña ku'iu̶ repacheja pa'ivu̶'ña judíopãi chi'ivu̶'ñana si'aru̶mu̶ kaka Dios chu̶'ore chu̶'vaku̶ paniasomu̶ repau̶. Ũcuachi'a vati pãi sa'navu̶ã pa'isinare eto saosokaiu̶ paniasomu̶ repau̶. 40 Ũcuaru̶mu̶ pãiu̶ asi ravu̶ paaku̶ Jesús pa'ichejana sani repau̶ ti'jñeñe ro're pu̶u̶ ñu'iu̶ ija'che i'kaasomu̶: —Mu̶'u̶re vasou̶ato vasojũ̶'u̶ chu̶'u̶va'u̶re; vaju̶ra —chiniasomu̶. 41 Chiku̶na Jesús repau̶'te oiu̶ repau̶ni chẽaku̶ i'kaasomu̶. —Jau̶, vasora. Vaju̶jũ̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶'te. 42 Jã'aja'ñe cho'ou̶na asi teana peore ja'jusoasomu̶ repau̶ ca'nivu̶ pa'isi'e. 43 Vaso pi'ni repau̶'te ija'che chũ̶'u̶asomu̶ repau̶: —Ñarepajũ̶'u̶. Chu̶'u̶ mu̶'u̶re vasosi'e pãi cheku̶nare ku̶amanejũ̶'u̶. Ku̶ama'ñe judío phairi'techi'a ñojaijũ̶'u̶ mu̶'u̶ vaju̶sica'nivu̶. Aperu̶mu̶ Moisés chũ̶'u̶ jo'kasi'e cu'amajñaru̶ã sa ĩsijũ̶'u̶ Diore, pãipi ña mu̶'u̶ vaju̶si'ere masia'ju̶ —chini saoasomu̶ repau̶ repau̶'te. 45 Ku̶amanejũ̶'u̶ chiisi'eta'ni eta sani repau̶'te cho'osi'e pãi ũcuanu̶kore ku̶aasomu̶ repau̶. Ku̶au̶na pãi ũcuanu̶ko masiju̶na vu̶'ñajoopoã tĩ'acu'aasomu̶ Jesure, jainu̶ko pãi repau̶'te ñañu chini chi'iju̶na. Jã'ajeku̶na Jesús pãi peochejare sani paniasomu̶. Jã'ata'ni pãi si'ajoopoã raisina jainu̶ko repau̶'te ñañu chini tuhaasome.

Marcos 2

1 Te'eumucujña pa'isiru̶mu̶na Jesús Capernaum vu̶'ejoopo co'i pa'iu̶na pãi asaasome repau̶ vu̶'e co'i pa'iche. 2 Co'isi'ere asa pãi jainu̶ko repau̶ pa'ivu̶'ena sani chi'iasome. Pãipi jairepanu̶ko chi'irena Jesús pa'ivu̶'e timusoasomu̶. Ũcuaja'che jatisa'aro cacheja pãipi jairepanu̶ko rani timusou̶na kueñe pa'icu'aasomu̶ repanare. Jã'aja'ñe pa'inani Jesús Dios chu̶'ore che'choasomu̶. 3 Che'chotona u̶mu̶pãi ũcuaka'chapana nu̶ka ku'imava'u̶re ũhikãa ũhiku̶ni Jesús pa'ivu̶'ena kuãiju̶ raasome. 4 Rani tĩ'ato pãipi jairepanu̶ko pa'iju̶na repana Jesús nu̶kacheja kueñe tĩ'acu'aasomu̶ repanare. Jã'ajeku̶na repavu̶'e sẽ'sevu̶na mu̶a ũcuachejapi coje racho ũcuacojepi repau̶ ũhikãapi Jesús ti'jñeñena caso ũhaasome repana repava'u̶re jũ'iva'u̶re. 5 “Iva'u̶re Jesús vasoja'mu̶”, chini cuasaju̶ caso ũharena Jesús repana cuasasi'e ña i'kaasomu̶ repava'u̶re. —Jmava'u̶, mu̶'u̶ cu'ache cho'osi'e tu̶nosõmu̶ chu̶'u̶. Tu̶nosõsi'e jo'e cuasamaneja'mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repava'u̶re. 6 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa judíopãi che'chona te'ena, “¿Je'se pa'iu̶na iku̶ jã'aja'ñe i'kaku̶? Dios asacuheche'te i'kamu̶ iku̶ jã'a. Diochi'a pãi cu'ache cho'osi'e tu̶nosõñe masiku̶'mu̶”, chiiju̶ cuasaasome repana. 8 Jã'ata'ni Jesús repana cuasache'te ña masi ija'che i'kaasomu̶ repanare: —¿Je'se pa'iu̶na mu̶sanu̶kona jã'aja'ñe cuasache? 9 Chu̶'u̶ iku̶re, “Mu̶'u̶ cu'ache cho'osi'e tu̶nosõmu̶ chu̶'u̶. Tu̶nosõsi'e jo'e cuasamaneja'mu̶ chu̶'u̶”, chiisi'ere asa, “Joreu̶'mu̶ iku̶. Pãi jã'aja'ñe cho'omasinajẽ'e peome”, chiiju̶ cuasame. Jã'ata'ni chu̶'u̶pi iku̶re, “Vu̶ni mu̶'u̶ ũhikãa mini sajũ̶'u̶”, chiku̶na iku̶pi vu̶ni nu̶kaku̶na ñani mu̶sanu̶kona, “Jorema'ku̶a'mu̶ Jesús. Repau̶ i'kasi'e ũcuarepa cho'omasimu̶”, chiijacosome. 10 Chu̶'u̶, pãire ja'me paau̶ chini Dios Raosi'ku̶ chejare pa'iu̶ pãi cu'ache cho'oche tu̶noñena'me pãi vasoche cho'omasiu̶ pa'iche'te mu̶sanu̶konapi ña masia'ju̶ chini vasokaija'mu̶ chu̶'u̶ iku̶re —chiniasomu̶ repau̶ repanare. Chini Jesús nu̶ka ku'imava'u̶re ija'che i'kaasomu̶: 11 —Vu̶ni mu̶'u̶ ũhisikãa mini vu̶'ena co'ijũ̶'u̶ —chiniasomu̶. 12 Chiku̶na nu̶ka ku'imanesi'ku̶ vu̶ni repau̶ ũhisikãa mini repana pãi ũcuanu̶ko ñaju̶'te etaasomu̶. Jã'aja'ñe cho'ou̶na ña jñano Dios cho'osi'ere cutuju̶ ija'che i'kaasome repana: —Jmamakaru̶jẽ'e ija'che cho'oche ñamanapi iru̶mu̶na ñame mai —chiniasome repana pãi. 13 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e Galilea chiara ru̶'tu̶vana saniasomu̶. Ũcuachejare sani pa'iu̶na pãi jainu̶ko repau̶ni chi'iju̶na repanare che'choku̶ paniasomu̶ repau̶. 14 Che'cho pi'ni Jesús ũcuachejapi sani Alfeo mamaku̶'te Levire pãi chũ̶'u̶nare kuri kookaina pa'ivu̶'e ñu'iku̶ni ña i'kaasomu̶. —Rani, chu̶'u̶ni ja'me ku'iu̶ chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe'te cho'oku̶ pa'ijũ̶'u̶ —chiniasomu̶. Chiku̶na asa, “Jau̶”, chini vu̶ni ũcuau̶na'me saniasomu̶ repau̶. 15 Na'a pa'isiru̶mu̶ Jesús repau̶ neenana'me Leví vu̶'ere pa'iu̶ ãure ãiu̶ paniasomu̶. Ũcuachi'a Roma vu̶'ejoopo chũ̶'u̶nare kuri kookainana'me cheku̶na pãi cu'ache cho'ona ja'me ñu'iju̶ ãure ãiju̶ paniasome. Reparu̶mu̶ Jesure ja'me ku'ina ru̶a jainu̶ko paniasome. 16 Repanapi Jesuni ja'me ñu'iju̶na ña judíopãi che'chonana'me fariseopãi ija'che sẽniasaasome Jesús neenare: —¿Je'se pa'iu̶na mu̶sanu̶konare paaku̶ kuri kookainana'me cu'ache pa'inare ja'me ãu ãiku̶? —chiniasome. 17 Chitena asa Jesús ija'che i'kaasomu̶ repanare: —Pãi vaju̶na ũ̶ko cho'oche chiima'me. Jũ'iva'nata'ni ũ̶ko cho'oche chiime. Chu̶'u̶ ũcuaja'che pãi, “Re'onaa'me chu̶ku̶na”, chiinani, “Cu'ache cho'oche ũhasõ re'oja'che pa'ijũ̶'u̶”, chisa chini cajesi'ku̶ma'mu̶ icheja cheja. Pãi, “Cu'ache pa'inaa'me chu̶ku̶na”, chiiva'narechi'a, “Mu̶sanu̶kona cu'ache cho'oche ũhasõ re'oja'che pa'ijũ̶'u̶”, chisa chini cajesi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. 18 Ũcuaru̶mu̶ Juan neena Dioni sẽeju̶ te'eñoã ãu ãima'ñe paniasome, fariseopãi neena ũcuaja'che. Jã'aja'ñe cho'oju̶na pãi cheku̶na Jesús pa'ichejana sani ija'che sẽniasaasome repau̶'te: —Juan neena Dioni sẽeju̶ te'eñoã ãu ãima'ñe pa'iju̶asome, fariseopãi neena ũcuaja'che. Mu̶'u̶ neena, ¿je'se pa'iu̶na jã'aja'ñe cho'oju̶ pa'ima'ñe? —chiniasome. 19 Chitena Jesús ija'che i'kaasomu̶ repanare: —Pãi romi vejani majapãina'me repanare kueñe pa'inare peore soni chi'i ãu ãime. Romi vejaku̶ pa'iu̶na ãu ũ̶secu'amu̶. 20 Na'a pa'isiru̶mu̶ repau̶'te cheku̶napi sasõjanaa'me cheku̶chejana. Jã'aru̶mu̶ta'ni repau̶ni oiju̶ ãu ãimairo pa'ijanaa'me repana —chiniasomu̶ Jesús repanare. 21 Reparu̶mu̶ pãi te'ena aperu̶mu̶ che'chosi'ena'me mama che'choche ũcuapa'ru̶va cuasañu chini aperu̶mu̶ che'chosi'e ũhacuheasome. Cheku̶nata'ni mama che'choche asacuheasome. Jã'ajeku̶na Jesús repanani chu̶'vaku̶ ija'che i'kaasomu̶: —Aikãaru̶ji che'resõru mamase'rechoji che're aikãana põ juhamanaa'me pãi. Jã'aja'ñe juha pi'ni choaru aikãaru̶ mamase'recho põ juhasikãaru̶jeku̶ rueni ji'rosõu̶na na'a u̶jacoje che'remu̶. 22 Ũcuachi'a pĩsi u̶che cono mama cho'oni va'iva'na ca'nituru aituruna ro'vemanaa'me pãi. Aituruna ro'veru conopi kosani sau̶ che'resõ turujẽ'e cho'osõku̶ pĩsi u̶che cono ũcuaja'che cho'osõmu̶. Jã'ajeku̶na pãi pĩsi u̶che cono mama cho'oni turu mamaturuna ro'veme. Mamaturuta'ni che'rema'ñe rupu̶ sau̶mu̶. Jã'ajeku̶na cono kosa ñu'iu̶ ja'ñu̶sõma'mu̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare. 23 Ũcuaru̶mu̶ Jesús pu̶aumucusena repau̶ neenana'me trigo chiopi saiju̶ paniasome. Saiju̶ repau̶ neena trigocha'charu̶ã pura ãniasome. 24 Jã'aja'ñe cho'oju̶na ña fariseopãi i'kaasome repau̶'te. —Ñajũ̶'u̶. ¿Je'se pa'iu̶na mu̶'u̶ neena pu̶aumucuseta'ni cho'oche cho'oche? —chiniasome. 25 Chitena, —¿Aperu̶mu̶ pa'isi'ku̶ David cho'osi'ere ku̶aju̶ mai aipãi tocha jo'kasi'e ñamanaa'ñe mu̶sanu̶kona? Ija'che ku̶amu̶ repa: 26 Abiatar judío phairipãi ũcuanu̶ko chũ̶'u̶ru̶mu̶ David repau̶'te ja'me pa'inana'me ãucuhaku̶na Dios vu̶'ena kaka Diopi pojoa'ku̶ chini judío phairipãi tu̶osi'ere pã mini ãiu̶ repau̶'te ja'me pa'inare ãuku̶ ãniasomu̶. Dios phairipãichi'a ãijũ̶'u̶ chiisi'ere ãnisõasomu̶ repau̶ David, chiimu̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare. 27 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e ija'che i'kaasomu̶ repanare: —Aperu̶mu̶ Dios pãi ũcuanu̶kore pu̶aumucujña jo'kaasomu̶. Chareparo Dios pãire cho'oasomu̶. Repanare cho'o pi'ni pu̶aumucujña jo'kaasomu̶, pu̶aa'ju̶ chini. Pa'ivesache'te jo'kamau̶ pa'ire'oumucujñachi'a jo'kaasomu̶ Repau̶. 28 Jã'ata'ni chu̶'u̶ni Dios Raosi'ku̶ni pu̶aumucusena cho'oche'te chũ̶'u̶to re'omu̶ —chiniasomu̶ repau̶.

Marcos 3

1 Ũcuaru̶mu̶ Jesús judíopãi chi'ivu̶'e jo'e kakaasomu̶. Kaka ñato pãiu̶ ũcuavu̶'ere cu'ajũ̶tu̶ru̶ paaku̶ paniasomu̶. 2 Repavu̶'e chi'isina pãi Jesure ru̶a pãiñaasome. “¿Jesús iumucuse pu̶aumucusena cu'ajũ̶tu̶ru̶ paaku̶'te vasoja'u̶?”, chini ñaasome repana. Repau̶ji cho'ou̶na ña repau̶ni cu'ache i'kañu chini cha'aasome repana. 3 Ũcuaru̶mu̶ Jesús cu'ajũ̶tu̶ru̶ paaku̶'te ija'che i'kaasomu̶: —Vu̶ni rani pãi chenevu̶'te nu̶kajũ̶'u̶ —chiniasomu̶. 4 Chini cheku̶nare pãi ija'che i'kaasomu̶ repau̶:— Pu̶aumucujñana cheku̶nani re'oja'che cho'okaito, ¿re'oku̶? Jã'apãani, ¿cu'ache cho'ore'oku̶? Ũcuachi'a, ¿cheku̶nare vasore'oku̶? Jã'apãani, ¿vanisõre'oku̶ repanare? —chiniasomu̶ Jesús. Chiito i'kamaneasome repana. 5 Jã'ajeku̶na Jesús repanare pe'ruku̶ ñaasomu̶. Pãi oimanajeju̶na ru̶a su̶maneasomu̶ repau̶'te. Ũcuaru̶mu̶ Jesús cu'ajũ̶tu̶ru̶ paaku̶'te jo'e ija'che i'kaasomu̶: —Mu̶'u̶ jũ̶tu̶ sau̶jũ̶'u̶ —chiniasomu̶. Chiku̶na sau̶u̶na repajũ̶tu̶ teana re'ojajũ̶tu̶ care'osoasomu̶. 6 Ũcuaru̶mu̶ fariseopãi Jesupi jã'aja'ñe cho'ou̶na ña ũcuavu̶'epi eta mu̶a, Jesure vanisojachere care'vañu chini Herode'te pãi chũ̶'u̶ku̶'te chiinana'me chi'i cutuasome. 7 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repau̶ neenana'me vu̶'ejoopo eta chiara ru̶'tu̶vana saniasomu̶. Repau̶ sanisosiru̶mu̶ pãi ru̶a jainu̶ko Galilea cheja cana tuhaasome repau̶'te. 8 Cheku̶na pãi ũcuaja'che repau̶ cho'osi'ere asa ru̶a jainu̶ko tuhaasome repau̶'te, Judea cheja cana, cheku̶na Jerusalén vu̶'ejoopo cana, cheku̶na Idumea cheja cana, Jordán chiacha cheku̶kã'ko cana, Tiro vu̶'ejoopo cana, Sidón vu̶'ejoopo cana. 9 Ũcuaru̶mu̶ Jesús pãipi jairepanu̶ko pa'iju̶ repau̶ni ru̶a tĩ'tiju̶na, “Choovu̶ care'vakaijũ̶'u̶ chu̶'u̶re”, chiniasomu̶ repau̶ neenare. 10 Repau̶ pãi jainu̶ko jũ'inare vasosi'ku̶jeku̶na cheku̶na jũ'iva'na repau̶'te tĩ'a kueñe raniasome chẽse vaju̶ñu chini. 11 Ũcuachi'a vati paana Jesuni ña repau̶ ti'jñeñena ro're pu̶u̶ ñu'iju̶ u̶jachu̶'opi cuiju̶ ija'che i'kaasome: —Dios Mamaku̶'mu̶ mu̶'u̶ —chiniasome. 12 Jã'aja'ñe i'kato, jo'e i'kache ũ̶seasomu̶ Jesús repanare, repau̶ pa'iche'te ku̶amanea'ju̶ chini. 13 Ũcuaru̶mu̶ Jesús aikũtina mani pa'iu̶ u̶mu̶pãire repau̶'te u̶anarechi'a soniasomu̶. Soku̶na saniasome repana. 14 Satena Jesús docerepanare chẽaasomu̶, repau̶'te ja'me pa'ijanare, Dios chu̶'ore chu̶'vaa'ju̶ chini repau̶ saojanare. 15 Chẽa jũ'iva'nare vasomasichena'me, vati eto saomasiche chũ̶'u̶ jo'kaasomu̶ Jesús repanare, sani cho'oju̶ paapu̶ chini. 16 Repau̶ chẽa jo'kasina docerepana mamia'me ie: Charo Simonni chẽaasomu̶ repau̶. Chẽa Jesús repau̶'te jo'e mami cheke Pedro'te ve'oasomu̶. 17 Zebedeo mamachĩi ũcuachi'a Santiagona'me Juanre chẽaasomu̶ repau̶. Chẽa repanare cheke mami Boanerge'te ve'oasomu̶ repau̶. “Boanerges” chini “Oko curu chĩiva'na” chiimu̶. 18 Ũcuaja'che Andrere, Felipe'te, Bartolomere, Mateo'te, Tomare, cheku̶re Santiago'te Alfeo mamaku̶'te chẽaasomu̶. Tadeo'te ũcuachi'a chẽaasomu̶ repau̶. Cheku̶re Simonre ũcuachi'a cananistapãi ja'me pa'iku̶'te chẽaasomu̶ repau̶. 19 Ũcuachi'a Judas Iscariote'te chẽaasomu̶ repau̶. Na'a pa'isiru̶mu̶ repau̶ Judas Iscariote Jesuni cu'ache cho'oa'ju̶ chini cheku̶nani ĩsiasomu̶. 20 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repau̶ neenana'me vu̶'ena kakaasomu̶. Kaka pa'iu̶na, jainu̶ko pãi jo'e chi'iasome repau̶'te. Jainu̶ko chi'irena ãu ãicu'aasomu̶ repau̶'te repau̶ neenare ũcuachi'a. 21 Ũcuaru̶mu̶ Jesús majapãi repau̶ cho'oku̶ pa'iche'te asa, “Vẽ'veu̶ cho'osõcosomu̶ repau̶”, chini cuasa saniasome repau̶ni chẽa tĩichejana sañu chini. 22 Ũcuaru̶mu̶ judíopãi che'chona Jerusalén vu̶'ejoopo raisina Jesure cu'ache cutuasome. —Vati chũ̶'u̶ku̶'te Beelzebu'te, ca'nivu̶'te paamu̶ Jesús. Ũcuau̶ji cho'okaiu̶na vati ũcuajanare eto saomasimu̶ repau̶ —chiniasome repana. 23 Jã'aja'ñe i'karena asa Jesús repanare soni ija'che i'kaasomu̶ chu̶'vara chini: —Vati ai ũcuaja'iu̶'te, ¿je'se eto saoku̶? 24 Pãi ũcuate'echeja pa'inapi sãiñechi'a cavani vaiju̶ si'asõjanaa'me. 25 Ũcuachi'a majapãichi'api ũcuate'evu̶'e pa'inapi sãiñechi'a cavani majapãi sẽjosõjanaa'me. 26 Ũcuachi'a vati aipi repau̶ neenana'me sãiñechi'a cavato repau̶ chũ̶'u̶ñe si'asõmu̶. 27 ’Pãiu̶ ru̶a kokau̶ji repau̶ vu̶'ere pẽ'jeto ñaacu'amu̶ repau̶ cu'amajñaru̶ã. Charo repau̶ni chẽa quẽo su̶otota'ni repau̶ neemajñaru̶ã tu̶tesõre'omu̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare. 28 Ũcuaru̶mu̶ Jesús judíopãi che'chonare jo'e ija'che i'kaasomu̶: —Ie chu̶'o ũcuarepare i'kamu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare: Dios, pãi cu'ache cho'osi'ena'me cu'ache cutuche si'ache tu̶'nesõja'mu̶. Tu̶'nesi'e jo'e cuasamaneja'mu̶ Repau̶. 29 Repau̶ Rekocho'te cu'ache cutusi'eta'ni jmamakaru̶jẽ'e cavesu̶ma'ñe cuasaku̶ ro'iche chũ̶'u̶ja'mu̶ Repau̶. Jã'are ai cuasaku̶ pa'ija'mu̶ Repau̶ —chiniasomu̶ repau̶. 30 Repana judíopãi che'chona, “Jesús vatire paamu̶”, chiiju̶na jã'aja'ñe i'kaasomu̶ repau̶ Jesús repanare. 31 Ũcuaru̶mu̶ Jesús pu̶ka'ko repau̶ cho'jechĩina'me ũcuau̶ pa'ivu̶'ena rani tĩ'a ve'sena canu̶kaasome. Ve'sere pa'iju̶ cheku̶napi kaka repau̶'te soikaapu̶ chini i'kaasome repana. 32 Ũcuaru̶mu̶ pãi Jesuna'me ru̶a jainu̶ko chi'i rũhiso'koro ñu'inapi ija'che i'kaasome repau̶'te: —Mu̶ja'ko, mu̶che'u̶chĩina'me mu̶'u̶re ku'eju̶ raisina ve'sere pa'ime —chiniasome repana. 33 Chitena Jesús ija'che i'kaasomu̶ repanare: —¿Kaoa'o chu̶'u̶ ja'ko? ¿Keejanaa'ñe chu̶'u̶ cho'jechĩi? —chiniasomu̶. 34 Chini pãi repau̶'te chi'i ñu'inani ñaku̶ i'kaasomu̶ repau̶. —Inaa'me chu̶'u̶ ja'koromijana. Ũcuachi'a inaa'me chu̶'u̶ cho'jechĩijana. 35 Dios chũ̶'u̶ñe asa jachama'ñe cho'ona chu̶'u̶ cho'jechĩijanaa'me. Ũcuaja'che chu̶'u̶ ja'koromijanaa'me repana —chiniasomu̶ Jesús repanare.

Marcos 4

1 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chiara ru̶'tu̶va'te pa'iu̶ jo'e chu̶'vaku̶na ru̶a jainu̶ko pãi repau̶ pa'ichejana chi'iasome. Pãipi jairepanu̶ko rani chi'irena choovu̶na tuni pu̶u̶asomu̶ repau̶. Pãita'ni chiara ru̶'tu̶va'te paniasome. 2 Ũcuaru̶mu̶ Jesús choovu̶'te ñu'iu̶ repanani chu̶'vaku̶ ija'chere cuasaku̶ ru̶a ku̶aasomu̶: 3 —Asarepajũ̶'u̶, mu̶sanu̶kona. Pãiu̶ trigo'te chu'chura chini chiona saniasomu̶. 4 Sani tĩ'a pachu ku'iu̶ chu'chuku̶na trigocaã te'era'karu̶ã ma'ana tuã'tuaasomu̶. Ma'ana tuã'tuau̶na pĩ'ava'napi rani ãkuesõasome repara'karu̶ã. 5 Cheku̶ra'karu̶ãta'ni cata pa'ichejana cha'o jmamakaru̶ pa'ichejana tuã'tuaasomu̶. Cha'o sẽ'seru̶chi'a pa'ichejata'ni na'mi aineeasomu̶ repara'karu̶ã. 6 Na'mi aineesi'eta'ni ũ̶su̶u̶ji ru̶arepa asuku̶na uu phã'pha jũnisõasomu̶ repasañaru̶ã, chitapi peoku̶. 7 Cheku̶ra'karu̶ã miu pa'ichejana tuã'tua miuna'me ainee miupi ju'je vẽasõu̶na trigo kũ̶imaneasomu̶. 8 Cheku̶ra'karu̶ãta'ni re'oja'che cha'o pa'ichejñana tuã'tuasira'karu̶ãjeku̶ re'oja'che ainee ju'a ñaniasomu̶. Te'era'karu̶ aineesi'ñu̶ te'echa'chava treintarepara'karu̶ã pa'icha'cha ju'a ñaniasomu̶. Cheku̶ra'karu̶ã aineesiñu̶ã sesentarepara'karu̶ã pa'icha'cha ju'a ñaniasomu̶. Cheku̶ra'ñu̶ru̶ã cienrepara'karu̶ã pa'icha'cha ju'a ñaniasomu̶ —chiniasomu̶ Jesús. 9 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repanare pãi ija'che i'kaasomu̶: —Chu̶'u̶ chu̶'vache asa chẽa cho'ou̶ana ũcuanu̶ko asa chẽajũ̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. 10 Repana pãi sanisosiru̶mu̶ Jesús te'eu̶ pa'iu̶na repau̶ neenana'me cheku̶na repau̶'te chiina repau̶ cuasaku̶ ku̶asi'e asavesu̶ju̶ te'erũhiñe ku̶aa'ku̶ chini sẽniasaasome repau̶'te. 11 Sẽtena Jesús ija'che i'kaasomu̶ repanare: —Mu̶sanu̶konani chu̶'u̶ neenajeju̶na Diopi ũ̶semau̶na Repau̶chi'a masiche te'erũhiñe ku̶amu̶ chu̶'u̶, asamasia'ju̶ chini. Jã'ata'ni cheku̶nare chu̶'u̶re cuasacuhenare Repau̶chi'a masiche chu̶'u̶ cuasacheji ku̶amu̶ chu̶'u̶, asanata'ni asavesu̶a'ju̶ chini. 12 Ñanata'ni ñamanesina pa'icheja'che pa'ijanaa'me repana. Ũcuaja'che asanata'ni asavesu̶janaa'me repana. Pãi chu̶'u̶ chu̶'o asa chẽa repana cu'ache cho'oche'te ũhasõru Dios repana rekoñoã cu'ache pa'iche tu̶nosõ jo'e cuasamaneja'mu̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare. 13 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e ija'che i'kaasomu̶ repanare: —¿Chu̶'u̶ cuasaku̶ ku̶asi'e asavesu̶che mu̶sanu̶kona? Jã'a pa'ito chu̶'u̶pi jo'e cuasaku̶ ku̶ato, ¿je'se asamasijanaa'ñe mu̶sanu̶kona? 14 Ija'chea'me jã'a chu̶'u̶ cuasaku̶ ku̶asi'e: Trigo chu'chuna chio si'acachio ku'iju̶ chu'chume. Dios chu̶'o chu̶'vana ũcuaja'che chejña si'achejña ku'iju̶ Dios chu̶'o pãi ũcuanu̶kore chu̶'vame. Trigo chu'chucheja'chea'me Dios chu̶'o chu̶'vache. 15 Trigora'karu̶ã te'era'karu̶ã ma'ana tuãni chejapi ru̶arepa ju̶jaku̶na kakama'mu̶. Trigocaã chu'chusicaã chejapi ru̶arepa ju̶jaku̶na kakama'ñeja'ñe pãi te'enare repana rekoñoã Dios chu̶'o kakama'mu̶. Asanareta'ni vati aipi ũ̶semu̶ repanare, Dios chu̶'o asa chẽamanea'ju̶ chini. 16 Ũcuachi'a cata pa'ichejña tuã'isicaã na'mi aineesi'eta'ni chita saimau̶ na'mi jũnisõmu̶. Pãi ũcuachi'a te'ena Dios chu̶'o asa teana pojoju̶ cuasame. 17 Jã'ata'ni repanapi Dioni cuasaju̶na pãipi cu'ache i'kaju̶na cheku̶ru̶mu̶ repanani cu'ache ti'jñeku̶na masi cuasamanajeju̶ Dios chu̶'o repana cuasache na'mi jo'kasõme. 18 Ũcuachi'a miu pa'ichejña tuã'tuasira'karu̶ã miuna'me aineemu̶. Jã'ajeku̶na miu sũkipi ju'jeku̶na kũ̶ima'ñe jũnisõmu̶ repara'ñu̶ru̶ã. Pãi ũcuachi'a te'ena Dios chu̶'o asa chẽa Repau̶ chũ̶'u̶ñe cho'onata'ni ũhasõme. Repana cho'oche'te kurina'me põsere cheke si'ache ru̶arepa cuasaju̶ Dios chu̶'o repana asa chẽa cuasache cavesu̶ ũhasõme. 20 Ũcuachi'a cheja re'ojachejana tuã'tuasicaã re'oja'che ainee re'oja'che kũ̶iñeja'ñe re'oja'che pa'ime pãi. Dios chu̶'o asa chẽa Repau̶ chũ̶'u̶ jo'kasi'e cho'oju̶ pa'ime. Repana te'ena trigoñu̶ treintarepara'karu̶ã pa'icha'chava ju'a ña'isi'ñu̶ãja'ñe re'oja'che pa'ime repana rekoñoã. Cheku̶na sesentarepara'karu̶ã pa'icha'chava ju'a ña'isi'ñu̶ãja'ñe na'a ru̶a re'oja'che pa'ime. Cheku̶na cienrepara'karu̶ã pa'icha'chava ju'a ña'isi'ñu̶ãja'ñe jo'e na'a ru̶a re'oja'che pa'ime Repau̶ chũ̶'u̶ñe cho'ona —chiniasomu̶ Jesús repanare. 21 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e i'kaasomu̶ repanare. —Pãiu̶ u̶otu̶opu̶ ra chũ̶oni totoroji jao nu̶koma'mu̶. Ũcuaja'che kãiko'a vu̶'evu̶na nu̶koma'mu̶. Jã'aja'ñe cho'oma'ñe u̶otu̶opu̶ chũ̶oni u̶mu̶na tu̶omu̶ re'oja'che miañe ñoa'ku̶ chini. 22 Diopi ũ̶seku̶na pãi Repau̶ chu̶'o asavesu̶si'e na'a pa'isiru̶mu̶ peore rũhiñe ku̶aja'mu̶ Repau̶, asamasia'ju̶ chini. Ũcuachi'a Repau̶chi'a masiche na'a pa'isiru̶mu̶na peore ku̶aja'mu̶ Repau̶. 23 Chu̶'u̶ i'kache asa chẽa cho'ou̶ana ũcuanu̶ko asa chẽajũ̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare. 24 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e i'kaasomu̶ repanare. —Chu̶'u̶ chu̶'vache cuasarepaju̶ pa'ijũ̶'u̶. Mu̶sanu̶kona chu̶'u̶ chu̶'vache asa chẽa jachama'ñe cho'oju̶ pani chu̶'u̶pi cho'okaiu̶na si'aru̶mu̶ na'a ru̶a masina pa'ijanaa'me. Asa jachani vesu̶janaa'me. 25 Pãi, chu̶'u̶ chu̶'vache asa jachamana si'aru̶mu̶ na'a ru̶a re'oja'che pa'ijanaa'me. Cho'okaija'mu̶ chu̶'u̶ repanare, chu̶'u̶ chu̶'vache'te na'a ru̶a masia'ju̶ chini. Jã'ata'ni cheku̶na chu̶'u̶ chu̶'vache asanata'ni masi cuasamapu̶ chu̶'u̶pi cho'oku̶na repana jmamakaru̶ masiche cavesu̶sõjanaa'me —chiniasomu̶ Jesús repanare. 26 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repanare pãi jo'e chu̶'vaku̶ ija'chere cuasaku̶ ku̶aasomu̶: —Dios chũ̶'u̶ñe cho'ona pa'iche ija'chea'me: Pãiu̶ otera'karu̶ã tãasomu̶. 27 Tã pi'ni ñami kãimu̶ repau̶. Kãni vu̶ni jo'e cho'oche cho'omu̶. Jo'e na'iu̶na jo'e kãimu̶ repau̶. Jã'aja'ñe cho'oto si'aru̶mu̶ ñami umucujña repau̶ tãsi'e aineeku̶ pa'imu̶. Tãsi'e ñoma'ñe aineeñe vesu̶mu̶ repau̶. 28 Charo repara'ñu̶ru̶ã aineemu̶. Cho'je repara'ñu̶ru̶ã ju'a ña'imu̶. Ju'a ñani repara'karu̶ã pa'imu̶. 29 Pa'iu̶na tãsi'ku̶ va'tipi repara'ñu̶ru̶ã verisõmu̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare. 30 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repanare pãi jo'e ija'che chu̶'vaasomu̶: —Dios chũ̶'u̶ñe cho'ona, ¿keeja'cheja'che pa'iche? Repana pa'iche'te ku̶ara chini, ¿keeja'chere cuasaku̶ ku̶aja'che chu̶'u̶? 31 Ija'chere ku̶ara: Mostazara'karu̶ã ru̶a jmara'karu̶ãa'me. 32 Jã'ata'ni pãipi tãru sũkiñu̶ã u̶jañu̶ãpi ka u̶jaka pa'iñu̶ã aineeu̶na pĩ'ava'na ũcuaka vu̶'evu̶ãre chu̶'ru̶jachejñare tuhiju̶ pa'ime —chiniasomu̶ Jesús. 33 Jesús repanare pãi chu̶'vaku̶ repana asamasichetu̶'ka cuasaku̶ ku̶aasomu̶. 34 Repanare chu̶'vaku̶ cheke i'kama'ñe ũcuau̶ cuasachechi'a ku̶aasomu̶ repau̶. Jã'ata'ni cheku̶na pãi peoru̶mu̶ repau̶ neenare repau̶ ku̶asi'e te'erũhiñe ku̶aasomu̶, asamasia'ju̶ chini. 35 Ũcuaumucuse na'icuhatona Jesús repau̶ neenare ija'che i'kaasomu̶: —Ira chiara cheku̶kã'kona jẽñu mai —chiniasomu̶. 36 Chiku̶na repanare pãi jo'ka repau̶ neenapi Jesure choovu̶ pa'iku̶'te jẽaasome. Jẽaju̶na pãi cheku̶na cheku̶vu̶ãpi ja'me jẽniasome. 37 Jẽ'eju̶na chiara tutaku̶ fa'aku̶ ja'ñu̶ku̶ choovu̶ oko timusopi'raasomu̶. 38 Jã'aja'ñe cho'oku̶ pa'ito Jesús choovu̶ tu̶tipu̶ kãiu̶ paniasomu̶ kãipu̶ji ũhiu̶. Choovu̶ji runisocuhaku̶na ũcuau̶ ũhichejana mu̶a ija'che i'ka vu̶oasome repau̶'te: —¡Masiu̶, runisõcuhame mai! ¿Chu̶ku̶na'te oima'ku̶ mu̶'u̶? —chiniasome. 39 Chitena jñano vu̶ni tutachena'me chiara fa'ache'te ija'che i'kaasomu̶ repau̶: —¡Tutachena'me fa'ache cuhajũ̶'u̶! —chiniasomu̶ repau̶. Chiku̶na tutachena'me fa'ache teana ũcuapa'ru̶va cuhaasomu̶. Jo'e re'oja'ira cuhaasomu̶ chiara. 40 Jã'aja'ñe cho'ocuha Jesús repau̶ neenare i'kaasomu̶. —¿Je'se pa'iu̶na mu̶sanu̶konare ru̶arepa vaju̶chu̶aku̶? Chu̶'u̶re masi cuasama'me mu̶sanu̶kona —chiniasomu̶ repau̶. 41 Chiku̶na vaju̶chu̶ju̶ ru̶a cuasaju̶ sãiñechi'a sẽniasaasome repana. —¿Keeja'iu̶jeku̶ iku̶ jã'aja'ñe cho'oku̶? Iku̶pi chũ̶'u̶u̶na tutasi'e cuhasõmu̶, fa'asi'ejẽ'e ũcuaja'che —chiniasome repana Jesús neena.

Marcos 5

1 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repau̶ neenana'me chiara cheku̶kã'ko cacheja Gadara chejana jẽni tĩ'a matena pãiu̶ vatire paaku̶ eta tijñaasomu̶ Jesure. 2 Repau̶ si'aru̶mu̶ pa'ichejapi pãi tãchejñapi etaasomu̶. Repau̶'te pãi chẽañu chiito chẽacu'aasomu̶. Cu̶namejẽ'e repau̶'te vẽecu'aasomu̶. 4 Pãi repau̶'te ru̶arepañoã cu̶nameãpi vẽesi'eta'ni si'aru̶mu̶ cũ'a jũ̶jña vẽesi'e tu̶teso repau̶'te vẽesimeã jmarĩiru̶ã tu̶tesoasomu̶ repau̶. Jmamakaru̶jẽ'e chẽacojñomaneasomu̶ repau̶. Chẽacu'aasomu̶. 5 Si'aumucujña si'añami aikũjñana'me pãi tãchejñare peore ku'iu̶ cuiku̶ catapu̶ãpi meñe asi vaiu̶ paniasomu̶ repau̶. 6 Jesupi Gadara chejana repau̶ pa'ichejana tĩ'au̶na so'opi ña vatire paaku̶ Jesús nu̶kachejana raniasomu̶. Vu̶'vu̶ rani Jesús ti'jñeñena ro're pu̶u̶ ñuniasomu̶ repau̶. 7 Ro're pu̶u̶ ñu'iu̶na Jesús ija'che i'kaasomu̶ repau̶'te: —Vati, iku̶re eta jo'ka saijũ̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. Jã'aja'ñe chiku̶na vatire paaku̶ cuiku̶ i'kaasomu̶ repau̶'te: —Jesús, Cu̶nau̶mu̶ Pa'iku̶ Dios Mamaku̶, ¿ũ̶que raiku̶ mu̶'u̶? Dios ñaku̶'te ie sẽemu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re: Asi cho'omanejũ̶'u̶ chu̶'u̶re —chiniasomu̶ repau̶. 9 Chiku̶na Jesús vatire ija'che i'kaasomu̶: —¿Ʉ̃quemamiu̶'u̶ mu̶'u̶? —chiniasomu̶ repau̶'te. —Chu̶ku̶na jainu̶ko pa'inajeju̶, Vati Kuanupu̶ ve'eme —chiniasome vati. 10 Ũcuaru̶mu̶ vati ru̶arepañoã i'kaasome Jesure— Chu̶ku̶na'te cheku̶cheja saomanejũ̶'u̶ —chiniasome. 11 Ũcuacheja kueñere aikũti caripa'te jo'chasẽse kuanupu̶ ãure mu'kaju̶ ãiju̶ paniasome. 12 Ũcuaru̶mu̶ vati Jesure ru̶a i'kaasome— Chu̶ku̶na'te etoni jo'chasẽse sa'navu̶ã kakache ũ̶semanejũ̶'u̶; kakañu chu̶ku̶na —chiniasome. 13 Jã'aja'ñe i'kaju̶ ru̶arepa sẽeju̶na Jesupi, “Jau̶”, chiku̶na repana vati eta sani jo'chasẽseva'nani kakaasome. Vatipi kakarena jo'chasẽseva'na teana ũcuanu̶ko vu̶'vu̶ aikũti u̶jakũti caripaji chiarana tuã'tua ru'tu jũnisoasome. Cheku̶ru̶mu̶ jo'chasẽseva'na dos milrepana pa'icosome. 14 Jã'aja'ñe cho'orena ña repava'nare kuirasiva'na ku̶añu chini vu̶'vu̶soasome vu̶'ejoopo canana'me repachejña po'ña canare. Ku̶arena asa cho'osi'ere ñañu chini eta saniasome pãi. 15 Sani Jesús pa'ichejana tĩ'a, vati paasi'ku̶re ñaasome repana. Kãa peosi'ku̶ churata'ni kãa ju'iu̶ ñuniasomu̶ repau̶. Ũcuaja'che vẽ've cho'osi'ku̶pi rũhiñe cuasaku̶na ña ku̶ku̶soasome repana. 16 Ũcuaru̶mu̶ vati paasi'ku̶re cho'osi'ena'me jo'chasẽse ru'isi'e ñasina cheku̶nani ku̶aasome. 17 Ku̶arena asa pãi Jesure ru̶a i'kaasome, —Icheja pa'ima'ñe saijũ̶'u̶ mu̶'u̶ —chiiju̶. 18 Ũcuaru̶mu̶ Jesús co'ira chini choovu̶na jo'e tuniasomu̶. Co'ipi'raku̶na vati paasi'ku̶ repau̶'te ja'me sasa chini ru̶a sẽniasomu̶. 19 Jã'ata'ni Jesús repau̶'te saiche ũ̶seku̶ ija'che i'kaasomu̶: —Mu̶'u̶ majapãi pa'ichejana sani mu̶'u̶re Dios cho'okaisi'ere ku̶ajũ̶'u̶. Dios mu̶'u̶re oiu̶ cho'okaisi'ere ku̶ajaijũ̶'u̶ repanare —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te. 20 Jã'aja'ñe i'kau̶na repau̶ vati paasi'ku̶ vu̶'ñajoopoã Decápolis cheja cajoopoã dierepajoopoã ku'iu̶ Jesús repau̶'te cho'okaisi'ere peore ũcuajoopoã canare ku̶aasomu̶ repau̶. Ku̶au̶na pãi asa ru̶a jñanoasome. 21 Jã'aja'ñe cho'ocuha Jesús choovu̶ji chiara cheku̶kã'kona jo'e jẽni co'iasomu̶. Jẽni tĩ'a chiara ru̶'tu̶va'te pa'iu̶na pãi jainu̶ko chi'iasome repau̶'te. 22 Reparu̶mu̶ Jairo judíopãi chi'ivu̶'e chũ̶'u̶ku̶ Jesús pa'ichejana raniasomu̶. Rani tĩ'a Jesure ña repau̶ ti'jñeñe ro're pu̶u̶ ñuniasomu̶ repau̶. 23 Ro're pu̶u̶ ñu'iu̶ Jesure ru̶a sẽniasomu̶, ija'che i'kaku̶: —Chu̶'u̶ chĩiva'o jũnisõpi'ramo. Sani repao'te chẽa vasokaijũ̶'u̶ vaju̶a'ko —chiniasomu̶ repau̶. 24 Chiku̶na asa Jesús ũcuau̶na'me saniasomu̶. Ũcuaja'che pãi jainu̶ko Jesuna'me saiju̶ ju̶jo jã'keju̶ saniasome repau̶'te. 25 Ũcuaja'che romio, docerepaũ̶su̶ru̶mu̶ chie ravu̶ jũ'iko ja'me paniasomo. 26 Ʉ̃kochaipãi ru̶a ũ̶ko cho'ote'easome repao'te. Ru̶a ũ̶ko si'ache cho'oju̶na na'a ru̶a jũniasomo repao. Ʉ̃kore kooko kuri peore repao paasi'e ro'isoasomo repao vaju̶ra chini. 27 Aperu̶mu̶ Jesús cho'oche pãi vasoche asasi'kojeko pãi kuanupu̶ joopoji rani Jesús cho'jepi repau̶ ju'ikãana chẽaasomo repao. 28 Ija'che cuasaasomo repao: “Jesús ju'ikãa chẽanijẽ'e vaju̶ja'mo chu̶'u̶”, chiio cuasako chẽaasomo repao. 29 Chẽaona chie raisi'e churata'ni teana cuhasoasomu̶ repao'te. Cuhasou̶na repao vaju̶si'ere cuasaasomo repao. 30 Vaju̶ona Jesús repau̶ repao'te vasosi'e repau̶ rekocho masiku̶ chu̶ri peore repakã'jño ña sẽniasomu̶ repau̶. —¿Neepi chu̶'u̶ ju'ikãa chẽare? —chiniasomu̶ repau̶. 31 Chiku̶na repau̶ neena ija'che i'kaasome repau̶'te: —Pãiva'na si'acakã'jño tĩ'time mu̶'u̶re. Jã'ata'ni, “¿Neepi chu̶'u̶re chẽare?”, sẽniasamu̶ mu̶'u̶ —chiniasome repana. 32 Chiisi'eta'ni Jesús repau̶'te chẽasi'kore ñara chini si'acakã'jño ñaku̶ paniasomu̶. 33 Ñaku̶na repao jũ'isi'ko vaju̶chu̶ko kurukuruo repao'te vasosi'e masiko rani repau̶'te ti'jñeñe ro're ñu'io peore ku̶aasomo repau̶'te. 34 Ku̶aona asa Jesús i'kaasomu̶ repao'te. —Mu̶'u̶va'o, “Iku̶ chu̶'u̶re vasoja'mu̶”, chiio cuasasi'kojeko vaju̶cuhasi'koa'mo mu̶'u̶. Sani re'oja'che pa'ijũ̶'u̶ chura —chiniasomu̶ Jesús repao'te. 35 Repau̶ Jesús chuta'a i'katona, pãi Jairo vu̶'e pa'isina rani i'kaasome Jairo'te. —Mu̶'u̶ chĩiva'o jũnisõcuhasi'koa'mo. Masiu̶'te jo'e i'kamanejũ̶'u̶ —chiniasome repana Jairo'te. 36 Repana i'kasi'e Jesús asa jachaku̶ Jairo'te ija'che i'kaasomu̶: —Vaju̶chu̶manejũ̶'u̶. Mu̶'u̶pi, “Chu̶'u̶ chĩiva'ore vasokaija'mu̶ Jesús”, chiiu̶ cuasato mu̶'u̶ chĩiva'o vaju̶ja'mo —chiniasomu̶ repau̶ repau̶'te. 37 I'ka pi'ni Jairo vu̶'ena saniasomu̶ repau̶ Pedrona'me Santiagona'me Santiago cho'jeu̶ Juan. Pãi cheku̶nare saiche ũ̶seasomu̶ Jesús. 38 Sani judíopãi chi'ivu̶'e chũ̶'u̶ku̶ vu̶'ena tĩ'a ñato pãi jainu̶ko pa'iju̶ ru̶a asoju̶ otapi oiju̶ cuiju̶ cho'oasome. 39 Ña kaka i'kaasomu̶ repau̶ repanare. —¿Je'se pa'iu̶na mu̶sanu̶kona ru̶a ota oiju̶ ru̶a asoju̶ cho'oche? Jũnisõsiva'oma'mo iko. Rupu̶ kãisiva'oa'mo —chiniasomu̶ repau̶ repanare. 40 Jã'aja'ñe i'kaku̶na asa jachaju̶ Jesure pãisoasome repana. Pãisoju̶na repanare ũcuanu̶kore etoasomu̶ repau̶. Etocuha repava'o pa'iruupu̶na jũnisosiva'o pu̶ka'ku̶pãina'me repau̶'te ja'me pa'inare cuaaku̶ kakaasomu̶ repau̶. 41 Kaka Jesús jũ'isiva'o jũ̶tu̶na chẽaku̶ i'kaasomu̶. —Talita, cumi —chiniasomu̶ Jesús repava'ore. (“Talita, cumi” chini “Romichĩiva'o, vu̶ni nu̶kajũ̶'u̶” chiimu̶ tĩichu̶'o.) 42 Jã'aja'ñe i'kau̶na repava'o docerepaũ̶su̶ru̶mu̶ pa'iko vaju̶rani teana vu̶ni nu̶ka kuniasomo. Vu̶ni nu̶ka ku'iona repana pãi ña ku̶ku̶soasome. 43 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repanare pãi ru̶a chũ̶'u̶asomu̶, —Iva'ore chu̶'u̶ vasosi'e cheku̶nare pãi ku̶amanejũ̶'u̶ —chiiu̶. Ũcuachi'a repaoni ãure ãua'ju̶ chini chũ̶'u̶asomu̶ repanare.

Marcos 6

1 Jã'aja'ñe cho'ocuha ũcuachejapi eta repau̶ pa'irepajoopona co'iasomu̶ Jesús, repau̶ neenana'me. 2 Co'i pa'iu̶ pu̶aumucuse judíopãi chi'ivu̶'ena kaka che'choasomu̶ repau̶. Che'choku̶na pãi asa jñano i'kaasome. —¿Je'se cho'oku̶ iku̶ repau̶ che'chomasiche che'cheu̶? ¿Neepi iku̶re che'chore? ¿Je'se cho'oku̶ iku̶ Diochi'a cho'omasiche cho'oche che'cheu̶? 3 Ijoopo pa'iku̶ chooko'ña cho'oku̶'mu̶ iku̶ Jesús. María mamaku̶'mu̶. Jã'ana Santiagona'me Josena'me Judana'me Simón majaa'chu̶a'mu̶ iku̶. Repau̶ cho'jeromi ũcuaja'che ijoopo'te maina'me pa'ime —chiniasome repana. Jã'aja'ñe cuasanajeju̶ repau̶ i'kache jachaasome repana. 4 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repanare i'kaasomu̶. —Dios chu̶'o ku̶akaiku̶ aineesijoopo pa'inana'me repau̶ majapãichi'a repau̶ ku̶ache Dios chu̶'o asa jachame. Mu̶sanu̶kona ũcuaja'che ijoopo chu̶'u̶ aineesijoopo pa'ina chu̶'u̶ ku̶ache Dios chu̶'o asa jachame —chiniasomu̶ Jesús repanare. 5 Repanapi repau̶ni cuasamapu̶na Diochi'a cho'omasiche ru̶arepa cho'o ñomaneasomu̶ Jesús repajoopo pa'iru̶mu̶. Pãi jũ'iva'nare te'eva'nare jũ̶jñapi chẽa vasoasomu̶. 6 Repana pãi repau̶'te masi cuasama'ñere cuasaku̶ jñanoasomu̶ Jesús. Reparu̶mu̶ Jesús vu̶'ñajoopoã kueñe pa'ijoopoã ku'iu̶ che'choku̶ paniasomu̶. 7 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repau̶ neenare docerepanare soni chi'i, —Mu̶sanu̶kona ũcuanu̶ko te'eka'chapanachi'a ũcuate'echeja sani chu̶'u̶pi cho'okaiu̶na pãi sa'navu̶ã pa'inare vati peore eto saojanaa'me. 8 Mu̶sanu̶konapi sani cu'amakaru̶jẽ'e samanejũ̶'u̶. Jã'ata'ni mu̶sanu̶kona ju̶'veju̶ ku'iñoãchi'a sajũ̶'u̶. Ãujẽ'e samanejũ̶'u̶. Turu cu'amajñaru̶ã mañajaturujẽ'e samanejũ̶'u̶. Kurijẽ'e samanejũ̶'u̶. 9 Cũ'akorophe're ju'iju̶ saijũ̶'u̶. Kãñajẽ'e samanejũ̶'u̶. Kãña sa'ñeju̶ ju'ikãñajẽ'e sama'ñe mu̶sanu̶kona ju'ikãñaru̶ãchi'a ju'iju̶ ku'ijũ̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repau̶ neenare. 10 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e i'kaasomu̶ repau̶ neenare. —Sani ku'iju̶ vu̶'ejoopo tĩ'ani mu̶sanu̶konare chiina vu̶'ere canu̶ka pa'ijũ̶'u̶, tĩicheja saichetu̶'ka. 11 Cheku̶ru̶mu̶ mu̶sanu̶kona saicheja pa'inapi mu̶sanu̶konani cuaocuheju̶ Dios chu̶'ojẽ'e asacuheto mu̶sanu̶kona cũ'akorophe're chũ̶'isi'ere cha'ore tĩ'to to'jñoju̶ eta saijũ̶'u̶, pãipi ña repana cu'ache cho'osi'ere masia'ju̶. Dios pãi ũcuanu̶kore chi'i ro'iumucuse tĩ'aru Sodoma vu̶'ejoopona'me Gomorra vu̶'ejoopo pa'isinare ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶. Jã'ata'ni mu̶sanu̶kona chu̶'vache asacuhesinare na'a ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶ reparu̶mu̶. Ũcuarepaa'me jã'a —chiniasomu̶ Jesús repanare. 12 Jã'aja'ñe chũ̶'u̶u̶na Jesús neena sani ku'iju̶ pãipi repana cu'ache cho'oche'te ũhasoa'ju̶ chini chu̶'vaasome. 13 Ũcuachi'a vatire pãi sa'navu̶ã pa'inare eto saosokaniasome repana. Ũcuachi'a ravu̶ jũ'inare u'chape'era'kapi jmara'karu̶ji ro've vasoasome repana repanare pãi. 14 Ũcuaru̶mu̶ Herodes pãi chũ̶'u̶ku̶ Jesús cho'oche asaasomu̶, Jesús cho'oche'te pãi jainu̶ko masiju̶ ku̶aju̶na. Jã'aja'ñere asa ija'che i'kaasomu̶ repau̶: —Juan Pãi Okoro'vesi'ku̶ chu̶'u̶pi chũ̶'u̶u̶na chuenisõsi'ku̶pi jũni vaju̶rani pa'icosomu̶ jã'u̶. Jã'aja'ñejeku̶na Diochi'a cho'omasiche cho'omasicosomu̶ repau̶ —chiniasomu̶. 15 Cheku̶nata'ni ija'che i'kaasome: —Aperu̶mu̶ Dios chu̶'o ku̶asi'ku̶pi Elíapi jo'e vaju̶rani pa'imu̶ jã'u̶ —chiniasome repana. Jo'e cheku̶nata'ni ija'che i'kaasome: —Aperu̶mu̶ Dios chu̶'o ku̶asina ku̶asi'eja'che Dios chu̶'o ku̶aku̶'mu̶ jã'u̶ —chiniasome repana. 16 Repana i'kasi'e asa Herodes ija'che i'kaasomu̶: —Juancosomu̶ repau̶. Aperu̶mu̶ chu̶'u̶pi repau̶ sĩjopu̶ tu̶sosõñe chũ̶'u̶u̶na jũnisõsi'ku̶ta'ni jo'e vaju̶rani pa'icosomu̶ jã'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. 17 Aperu̶mu̶ repau̶ Herodes repau̶ cho'jeu̶ Felipe rũ̶joni Herodíani tu̶a veja paaku̶na Juan asa, “Mu̶che'u̶ paako'te tu̶a paaku̶ Dios ũ̶seche'te cu'ache cho'omu̶ mu̶'u̶”, chiiu̶ chu̶'vaasomu̶ repau̶'te. Jã'aja'ñe chu̶'vaku̶na Herodes asa pe'ruku̶ repau̶'te Juanre chẽa cu̶nameji quẽo pãi chẽavu̶'ena sa cuaoa'ju̶ chini chũ̶'u̶asomu̶. 19 Jã'ajeku̶na Herodías Juan i'kasi'ere asacuheasomo repau̶'te. Cuheko Juanre vanisoche chũ̶'u̶ra chiniasomo repao. Jã'ata'ni Herodes ũ̶seasomu̶. Repau̶ Herodes Juanni vaju̶chu̶ku̶ ija'che cuasaasomu̶: “Repau̶ Juan ru̶a re'oku̶'mu̶. Cu'ache cho'oma'mu̶ repau̶”, chiiu̶ cuasaasomu̶. Ũcuachi'a Juan chu̶'vache'te asa, “¿Cho'oja'che chu̶'u̶? ¿Pãaja'ñe?”, chiiu̶ cuasaasomu̶ repau̶. Jã'ata'ni ru̶a asara chiniasomu̶ repau̶. 21 Ũcuaru̶mu̶ Juanre vanisoru̶mu̶ churata'ni tĩ'aasomu̶ Herodía'te. Herodes repau̶'te jñaasiumucusejaru̶mu̶jeku̶na ãure ãura chini repau̶'te ja'me chũ̶'u̶nana'me sõtaopãi chũ̶'u̶nana'me pa'ipãi Galilea cheja canare soniasomu̶. 22 Reparu̶mu̶ fiesta'te cho'oju̶na Herodías mamako repana ãu ãiruupu̶na kaka pãi jainu̶ko ñaju̶'te eta te'eo ujacha'iasomo. Jã'aja'ñe cho'okona ña Herodes ru̶a pojoasomu̶ repao'te, repau̶na'me ãu ãina ũcuaja'che. Repaoni pojoku̶ repao'te i'kaasomu̶ repau̶. —Mu̶'u̶re u̶ache sẽejũ̶'u̶ chu̶'u̶re. Mu̶'u̶ sẽeñe ũcuau̶ache ĩsija'mu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re —chiniasomu̶. 23 Ũcuachi'a repao'te ija'che i'kaasomu̶ repau̶:— Chu̶'u̶ neechejña chu̶'u̶ chũ̶'u̶ku̶ pa'ichejña joopojatu̶'ka ĩsija'mu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re. Diopi ñaku̶na ũcuarepa chu̶'o i'kamu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re —chiniasomu̶ repau̶. 24 Chiku̶na eta pu̶ka'koni sẽniasomo repao. —¿Ʉ̃quere repau̶'te sẽeja'ñe chu̶'u̶? —chiniasomo. Chikona pu̶ka'ko ija'che i'kaasomo: —Juan Pãi Okoro'veku̶ sĩjopu̶ tu̶soche'te sẽejũ̶'u̶ repau̶'te —chiniasomo pu̶ka'ko. 25 Chikona asa na'mi sani Herodes pa'iruupu̶na jo'e kaka ija'che i'kaasomo repao repau̶'te: —Juan Pãi Okoro'veku̶ sĩjopu̶'te tu̶so cu̶nare'avana maña teana ra ĩsijũ̶'u̶ chu̶'u̶re —chiniasomo repao. 26 Repao sẽeñe'te asau̶na Herode'te ru̶a su̶maneasomu̶. Jã'ata'ni repau̶ soicojñosina asaju̶'te, “Ũcuarepare i'kamu̶ chu̶'u̶”, chiisi'ku̶jeku̶ ũcuare ra ĩsia'ju̶ chini chũ̶'u̶asomu̶ repau̶. Pãipi, “Joreu̶'mu̶ iku̶”, chiimanea'ju̶ chini, repao sẽesi'e ũ̶secuheasomu̶ repau̶. 27 Jã'aja'ñejeku̶na sõtao'te repavu̶'e pẽ'jekaiku̶'te, “Sani Juan sĩjopu̶ tu̶sojũ̶'u̶”, chiiu̶ chũ̶'u̶asomu̶ repau̶. 28 Chũ̶'u̶u̶na pãi chẽavu̶'ena sani Juan sĩjopu̶ tu̶socuha cu̶nare'avana maña ra romichĩioni ĩsiasomu̶. Ĩsiu̶na koo pu̶ka'koni jo'e sa ĩsiasomo repao. 29 Ũcuaru̶mu̶ repau̶ Juan neena pa'isina repau̶'te vanisosi'ere asa pãi chẽavu̶'ena sani repava'u̶re sa tãasome. 30 Jã'a cho'o pi'nisiru̶mu̶ Jesús neena, repau̶ saosina rani repana cho'osi'ena'me repana che'chosi'e peore ku̶aasome repau̶'te. 31 Reparu̶mu̶ pãipi jairepanu̶ko repana pa'ichejana raiju̶na ãu ãicu'aasomu̶ repau̶'te Jesure, repau̶ neenare ũcuachi'a. Jã'aja'ñe cho'oju̶na Jesús repau̶ neenare ija'che i'kaasomu̶: —Ju̶na, sañu mai. Pãi peochejana sani jmamakaru̶ pu̶añu —chiniasomu̶ repau̶. 32 Ũcuaru̶mu̶ Jesús ũcuachejapi repau̶ neenana'me choovu̶ tuni pãi peochejana chiara cheku̶kã'kona jẽniasomu̶. 33 Jã'ata'ni pãi jainu̶ko vu̶'ñajoopoã cheku̶joopoã pa'ina Jesuni ña masiju̶ repara cheku̶kã'kona po'opi vu̶'vu̶ pachu repana jẽ'ejachejana charo tĩ'aasome. 34 Chiara cheku̶kã'ko jẽni tĩ'a mani Jesús, repau̶'te tuhasinare pãi ñaasomu̶. Repana pãipi Dios chu̶'o chu̶'vaju̶ cho'okainani peoju̶ ovejava'na kuiraku̶'te peova'naja'ñe chu̶ova'na pa'iju̶na repanare Jesús ña oniasomu̶. Repanani oiu̶ Dios chu̶'o chu̶'vaasomu̶ repau̶. 35 Ũcuaru̶mu̶ repau̶ neena na'isocuhaku̶na repau̶'te sani ija'che i'kaasome: —Na'isõcuhamu̶ ie. Icheja vu̶'ñajoopoãjẽ'e peomu̶. 36 Jã'ajeku̶na inare pãi saojũ̶'u̶ kueñe pa'ivu̶'ñana ũcuachi'a vu̶'ñajoopoãna sani ãure koo ãapu̶ —chiniasome repana. 37 Jã'aja'ñe i'kanareta'ni Jesús i'kaasomu̶ repanare. —Mu̶sanu̶konapi ãu ãujũ̶'u̶ inare —chiniasomu̶ repau̶. Chiku̶na i'kaasome repana repau̶'te. —¿Mai kurire're denariore're doscientorepare're sa pã koojani ra ãujanaa'ñe chu̶ku̶na inare? —chiniasome repana. 38 Chitena Jesús i'kaasomu̶ repanare. —¿Ketopu̶pu̶ã pãpu̶ã paache mu̶sanu̶kona? Ñajaijũ̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶ repanare. Chiku̶na ñajani rani repau̶'te ija'che i'kaasome repana: —Pãpu̶ã, cincorepapu̶ã, va'iva'na te'eka'chapava'narechi'a paame chu̶ku̶na —chiniasome. 39 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repanare pãi tachavu̶na te'ekuanuchi'a pu̶u̶a'ju̶ chini chũ̶'u̶asomu̶. 40 Chũ̶'u̶u̶na pãi ũcuanu̶ko te'ekuanuchi'a pu̶u̶asome. Cheku̶kuanupu̶ã cienrepana, cheku̶kuanupu̶ã cincuentarepana pu̶u̶asome repana. 41 Pu̶u̶ ñu'iju̶na pã, cincorepapu̶ãre va'iva'nare te'eka'chapava'nare mini cãjiku̶ cu̶nau̶mu̶re ñaku̶ Dioni, “Re'orepamu̶ Ja'ku̶”, chini repau̶ neenani repa pãre tu̶'se ĩsiasomu̶ repau̶, ũcuanu̶kore ãua'ju̶ chini. Va'iva'nare ũcuaja'che ĩsiasomu̶ repau̶, repanani ãua'ju̶ chini. 42 Pãi ũcuanu̶ko chajiche ãniasome repa. 43 Jã'ata'ni repana ãiju̶na cajejaisi'e pãna'me va'i docerepaju̶'ña sia maña timuasome repana Jesús neena. 44 Repa ãu ãisina pãi cheku̶ru̶mu̶ cinco milrepana na'a jainu̶ko pa'icosome u̶mu̶pãichi'a kuẽkueto. 45 Jã'aja'ñe cho'ocuha Jesús repau̶ neenare ija'che i'kaasomu̶: “Chu̶'u̶ inare pãi saochetu̶'ka mu̶sanu̶kona choovu̶ tuni chiara cheku̶kã'ko cajoopo Betsaida vu̶'ejoopona charo jẽ'eju̶ pa'ijũ̶'u̶”, chiniasomu̶. 46 Repanare pãi sao pi'nisiru̶mu̶ Jesús aikũtina mu̶nisoasomu̶, te'eu̶ Dioni sẽsa chini. 47 Jã'a cho'oto ñami repau̶ neena chuta'a chiara joorepapo'te jẽ'eju̶ paniasome. Repana saichejapi tutapi rache tutaku̶na ro'acu'aasomu̶ repanare. Ũcuaru̶mu̶ Jesús po'o te'eu̶ pa'iku̶ji ñatacuhatona repanare ña chiara sẽ'sevu̶ji nu̶ka ku'iu̶ tuha caraipi'raasomu̶. 49 Jã'aja'ñe raiu̶na repana ũcuanu̶ko ña, ku̶ku̶so vaju̶chu̶ju̶ ija'che i'kaju̶ ru̶a cuiasome, “¡Jũ'isi'ku̶pi reko raimu̶ iku̶!”, chiiju̶. Jã'aja'ñe i'kaju̶na Jesús teana ija'che i'kaasomu̶: —Ju̶jarekoñoã paajũ̶'u̶. Jesua'mu̶ chu̶'u̶. Vaju̶chu̶manejũ̶'u̶ —chiniasomu̶. 51 Repau̶ Jesús choovu̶ tuku̶na tutasi'e cuhasoasomu̶. Jã'aja'ñe cho'ou̶na ru̶a jñanoasome repana. 52 Jesús pãpu̶ã cho'osi'e ñasinata'ni repau̶ pa'iche vesu̶asome repana, repau̶'te chuta'a masi cuasamanajeju̶. 53 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repau̶ neenana'me chiaraji jẽni Genesaret chejana tĩ'aasome. Tĩ'a choovu̶ ju̶oasome repana. 54 Ju̶o maito repacheja pa'ina pãi Jesure teana ña masiasome. 55 Jã'ajeku̶na repana ũcuacheja pa'ivu̶'ña ũhinare jũ'iva'nare vu̶'vu̶ miijani raasome. Repava'nare ra kãikãña ũhinare Jesús ku'ichejñana ũhaasome. 56 Repau̶ Jesús vu̶'ñajoopoã cheku̶ru̶mu̶ jmajooru̶ã cheku̶ru̶mu̶ u̶jajoopoã cheku̶ru̶mu̶ po'ñare ku'iu̶na pãi jũ'iva'nare repau̶ pa'ichejana ra ma'a ru̶'tu̶vaãna ũhaasome. Ra ija'che chiiju̶ sẽniasome repana: “Iva'na jũ'iva'na mu̶'u̶ ju'ikãa pu̶so juhasiru̶'tu̶ chẽseche jo'kajũ̶'u̶, chẽse vaju̶a'ju̶”, chiniasome. Ũcuaru̶mu̶ repana jũ'iva'na repau̶ ju'ikãa chẽsesina ũcuanu̶ko vaju̶asome.

Marcos 7

1 Ũcuaru̶mu̶ fariseopãina'me judíopãi che'chona Jerusalén raisinapi Jesús pa'ichejana saniasome repana. 2 Sani tĩ'a ñato Jesús neena te'ena judío aipãi chũ̶'u̶ jo'kasi'e cho'omapu̶ masi choamajũ̶jñapi ãu ãniasome. Jã'aja'ñe cho'oju̶na fariseopãina'me judíopãi che'chona ña cu'ache i'kaasome repanare. 3 Repana fariseopãina'me judíopãi ũcuanu̶ko cu'are cuheju̶ repana aipãi chũ̶'u̶ jo'kasi'e cho'onaa'me. Charo jũ̶jña masi choamaneni ãu ãimanaa'me repana. 4 Ũcuachi'a ãu ĩsicheja sani rani cuchamaneni ãu ãimanaa'me repana judíopãi. Cu'are cuheju̶ aperu̶mu̶ repana aipãi chũ̶'u̶si'e chuta'a cho'oju̶ pa'inaa'me repana. Cu̶naro'ro, cu̶naroã, cu̶nare'a peore masi sosaju̶ pa'inaa'me repana. Kãiko'ñajatu̶'ka masi choanaa'me repana, aipãi chũ̶'u̶si'ere cho'oju̶. 5 Ũcuaru̶mu̶ repana fariseopãina'me judíopãi che'chona Jesure ija'che sẽniasome: —¿Je'se pa'iu̶na mu̶'u̶ neena mai aipãi chũ̶'u̶ jo'kasi'e cho'oma'ñe? Masi choamajũ̶jñapi ãu ãime repana —chiniasome repana. 6 Chitena Jesús ija'che i'kaasomu̶ repanare: —Aperu̶mu̶ Dios chu̶'o ku̶asi'ku̶ Isaías mu̶sanu̶kona sẽ'sevu̶chi'a re'oja'che pa'ijachere ku̶aku̶ tocha jo'kasi'e ija'che chiimu̶: Jã'ana Israel jojosina, “Mu̶'u̶re cuasaju̶ vaju̶chu̶me chu̶ku̶na”, chiime chu̶'u̶re. Jã'ata'ni repana rekoñoã chu̶'u̶re cuasamanaa'me repana. 7 Ũcuachi'a chu̶'u̶re cuasaju̶ pojoju̶ cho'ocheja'che sẽ'sevu̶chi'a peoche cho'onaa'me repana. Rupu̶ repana cuasaju̶ chũ̶'u̶ñechi'a che'chonajeju̶ chu̶'u̶ni cuasamapu̶ jorenaa'me repana, chiiu̶ tocha jo'kaasomu̶ Isaías. 8 Dios chũ̶'u̶ jo'kasi'ere jachaju̶ cho'omapu̶ rupu̶ pãi cuasaju̶ chũ̶'u̶ñechi'a cho'oju̶ pa'inaa'me mu̶sanu̶kona. 9 ’Mu̶sanu̶kona aipãi cuasaju̶ chũ̶'u̶ jo'kasi'ere cho'oñu chiiju̶ Dios chũ̶'u̶ jo'kasi'e cho'omanaa'me mu̶sanu̶kona. 10 Aperu̶mu̶ Moisés ija'che chũ̶'u̶ jo'kaasomu̶: Mu̶ja'ku̶pãi ña ku̶ku̶ju̶ pa'ijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona, Ũcuachi'a, Mu̶ja'ku̶pãi cu'ache i'kamanejũ̶'u̶. Jã'aja'ñe i'kanare vanisõñe pa'imu̶, cu'ache i'kasi'e ro'i, chiiu̶ chũ̶'u̶ jo'kaasomu̶. 11 Mu̶sanu̶konata'ni cheku̶nare ija'che chũ̶'u̶naa'me: “Mai ja'ku̶pãire ija'che i'kato re'omu̶: ‘Ja'ku̶pãi, mu̶sanu̶konare ĩsira'asi'e chu̶'u̶ paache corban'me. Jã'ajeku̶na mu̶sanu̶konare kuiracu'amu̶’, chiito re'omu̶. Jã'aja'ñe i'kanare pu̶ka'ku̶pãi kuirache peomu̶”, chiinaa'me mu̶sanu̶kona. (“Corbán” chini “Diore ĩsijachea'me” chiimu̶.) 13 Mu̶sanu̶kona Dios chũ̶'u̶ jo'kasi'e jachanajeju̶ jã'aja'ñe chũ̶'u̶me, pãipi rupu̶ mu̶sanu̶kona cuasaju̶ chũ̶'u̶ñe'te cho'oju̶ paapu̶ chini. Cheke ũcuajamajñaru̶ã cu'ache cho'oju̶ pa'inaa'me mu̶sanu̶kona —chiniasomu̶ Jesús repanare. 14 Chini Jesús pãi jo'e soni rao ija'che i'kaasomu̶ repanare: —Chu̶'u̶ i'kache asa chẽa masijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona ũcuanu̶ko. 15 Pãi ãu ãiñeji repana rekoñoã cu'ache cho'omanaa'me. Repana cu'ache cuasanita'ni cu'ache cho'ome rekoñoã. 16 Chu̶'u̶ i'kache asa chẽau̶ana ũcuanu̶ko asa chẽajũ̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare. 17 I'kacuha pãi jo'ka mu̶a vu̶'ena kakaasomu̶ Jesús. Kaka pa'iu̶na repau̶ neena repau̶ chu̶'vasi'ere asavesu̶ju̶ sẽniasome repau̶'te, masi ku̶aa'ku̶ chini. 18 Sẽtena ija'che i'kaasomu̶ repau̶: —¿Mu̶sanu̶kona ũcuaja'che chu̶'u̶ i'kasi'e asavesu̶che? Pãiu̶ ãu ũcuau̶ache'te ãni cu̶tapu̶na mevo jmamakaru̶ paa sẽjosõmu̶. Rekocho kakamau̶na repau̶ rekochota'ni cu'ache cho'oma'mu̶ —chiniasomu̶ Jesús. Jã'aja'ñe i'kaku̶, “Ãu ũcuau̶ache ãire'omu̶ pãi”, chiniasomu̶ Jesús. 20 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e ija'che i'kaasomu̶: —Pãi cu'ache cho'ona repana rekoñoã cuasache cu'ache cho'ome. Cu'ache cuasanajeju̶ repana rekoñoã cu'ache paame. 21 Pãi te'ena repana rekoñoã cu'ache cuasaju̶ cu'ache cho'ome. Cheku̶na romineeju̶ cheku̶na u̶mu̶neeju̶ cu'ache cho'ome. Cheku̶na põse ñaasõme. Cheku̶na pãi vanisõme. 22 Cheku̶na repana pa'imanare ja'me kãime. Cheku̶na, pãi neemajñaru̶ãre tu̶a paau̶ache ñame. Cheku̶na ũcuau̶ache cu'ache cho'ome. Cheku̶na joreme. Cheku̶na ũcuau̶ache cu'ache cho'oju̶ ju̶voma'ñe si'ache vaju̶chu̶ache cho'onaa'me. Cheku̶nare pãi re'oja'che ti'jñeto pe'rume. Cheku̶na cu'ache i'kame cheku̶nare. Cheku̶na pãi cheku̶nare cuheju̶, “Chu̶'u̶chi'a re'oku̶'mu̶”, chiime. Cheku̶na tĩiñe cuasame. 23 Pãi jã'aja'ñe cuasaju̶ cho'onapi cu'ache paame rekoñoã, Diopi ñato —chiniasomu̶ Jesús. 24 Ũcuaru̶mu̶ Jesús ũcuachejapi eta Tiro vu̶'ejoopona'me Sidón vu̶'ejoopo pa'ichejana saniasomu̶. Sani tĩ'a repacheja pa'ivu̶'ena kakaasomu̶ repau̶, kati te'eu̶ pasa chini. Jã'ata'ni katicu'aasomu̶ repau̶'te. 25 Sani tĩ'au̶na repacheja pa'iko Sirofeniciapãio asa repau̶ pa'ivu̶'ena mu̶a kaka repau̶'te ti'jñeñe ro're pu̶u̶ ñuniasomo. Ñu'io repau̶'te ru̶a i'kaasomo repao, mamako'te pa'iku̶ni vatini eto saokaau̶ chini. 27 Sẽeona Jesús i'kaasomu̶. —Pãipi chĩiva'na ãiñe'te ãure tu̶a jamuchaire ãuto cu'amu̶. Pãi repana chĩiva'nani charo ãu ãume —chiniasomu̶. 28 Chiku̶na repao i'kaasomo. —Ũcuarepaa'me jã'a, Pãi Ũcuanu̶kore Paaku̶. Jã'ata'ni pãi chĩiva'na ãiju̶ pu'che to'jñosimajñaru̶ãre ãime jamuchai —chiniasomo repao. 29 Chikona Jesús jo'e i'kaasomu̶ repao'te. —Ru̶a masi i'kamo mu̶'u̶. Jã'aja'ñe cuasako i'kaona mu̶'u̶re re'oja'che cho'okaija'mu̶ chu̶'u̶. Mu̶'u̶ vu̶'ena co'ijũ̶'u̶. Mu̶'u̶ chĩiva'o sa'navu̶ pa'isi'ku̶ vati eta sanisõcuhasi'ku̶a'mu̶ —chiniasomu̶ Jesús repao'te. 30 Jã'aja'ñe i'kau̶na vu̶'e co'i ñato chĩiva'o kãiko'are ũhio paniasomo, vatipi aperu̶mu̶ repao'te pa'isi'ku̶ eta sanisou̶na. 31 Ũcuaru̶mu̶ Jesús Tiro vu̶'ejoopo pa'ichejapi sani Sidón vu̶'ejoopo carani jo'e Decápolis cheja pa'ijoopoã carani Galilea chiarana sani tĩ'aasomu̶. 32 Sani pa'iu̶na repau̶ pa'ichejana pãi cheku̶napi cãjo asamau̶ chu̶'ojẽ'e cutuma'ñe pa'iku̶'te ra, “Iku̶re chẽa vasojũ̶'u̶”, chiniasome. 33 Chitena Jesús repau̶'te jũ'iku̶'te pãi peochejana juha sa repau̶ mu̶oñoãpi jũ'iku̶'te repacãjo pa'iche suãnicuha repau̶ coopi tutu jũ'iku̶ chemeñona noasomu̶. 34 Jã'aja'ñe cho'ocuha u̶mu̶re ñaku̶ ru̶a chu̶'e mu̶o jũ'iku̶'te i'kaasomu̶ repau̶. “¡Efata!”, chiniasomu̶. (“Efata” chini “Vatajũ̶'u̶” chiimu̶ hebreo chu̶'o.) 35 Jã'aja'ñe i'kau̶na jũ'iku̶ cãjo ta'pisi'e ũcuate'eru̶mu̶ repau̶ chemeño asoma'ñe i'kasi'chopi care'ou̶na asoche cutuasomu̶ repau̶. 36 Repau̶'te vasocuha repanare i'kaasomu̶ Jesús. “Chu̶'u̶ iku̶re vasosi'e cheku̶nare ku̶amanejũ̶'u̶”, chiiu̶ ũ̶seasomu̶ repau̶. Jã'ata'ni Repau̶ji na'a ru̶a, “Ku̶amanejũ̶'u̶”, chiito na'a ru̶a cheku̶nare ku̶aasome repana. 37 Jesupi jã'aja'ñe cho'ou̶na repana pãi ña jñano ija'che i'kaasome: —Jesús ru̶a si'ache re'oja'che cho'oku̶'mu̶. Repau̶ji cho'ou̶na cãjo asamanesina chura asame. Ũcuachi'a repau̶ji cho'ou̶na chu̶'o cutumanesina chu̶'o cutume chura —chiniasome repana.

Marcos 8

1 Ũcuaru̶mu̶ pãi jainu̶ko Jesús pa'ichejana sani chi'i pa'iju̶na ãu si'asoasomu̶ repanare. Jã'ajeku̶na Jesús repau̶ neenare soni rao ija'che i'kaasomu̶: 2 —Inare pãi repana rasi'e ãu ãni si'asõ ãiñejẽ'e peova'napi chu̶'u̶na'me choteumucujña pa'iju̶na oimu̶ chu̶'u̶. 3 Ãu ãimava'nani repana vu̶'ñana saoto repana saiju̶ ãucuhana phã'phasõ ai jũnisõjanaa'me. Te'ena ru̶a so'ñapi raniasome —chiniasomu̶ repau̶. 4 Chiku̶na repau̶ neena i'kaasome. —Icheja pãi peochejajeku̶ ãu ãiñejẽ'e peomu̶. ¿Je'se chu̶ku̶na ãu jñaa ãujanaa'ñe inare pãi? —chiniasome. 5 Chitena Jesús ija'che sẽniasomu̶ repanare: —¿Jetopu̶pu̶ã pã paache mu̶sanu̶kona? —chiniasomu̶ repau̶. Chiku̶na i'kaasome repana. —Pãpu̶ã sieterepapu̶ã paame chu̶ku̶na —chiniasome. 6 Ũcuaru̶mu̶ Jesús asa pãipi chejana pu̶u̶a'ju̶ chini chũ̶'u̶asomu̶. Pu̶u̶rena Jesús repa pãpu̶ã sieterepapu̶ãre mini cãjiku̶ Dioni, “Re'orepamu̶”, chini repau̶ neenare tu̶'se ĩsiu̶na repana pãi ũcuanu̶kore ãuasome repana. 7 Ũcuachi'a repau̶ neena chiacha va'i te'eva'nare paaju̶na Jesús repava'nare mini cãjiku̶ Dioni, “Re'orepamu̶”, chiniasomu̶. Chini chũ̶'u̶asomu̶, repau̶ neenapi pãire ũcuanu̶kore ãua'ju̶ chini. 8 Pãi ũcuanu̶ko chajichechi'a ãniasome repa. Repana ãiju̶na cajejaisi'e sieterepaju̶'ña sia maña timuasome repana Jesús neena. 9 Repa ãu ãisina pãi cheku̶ru̶mu̶ cuatro milrepana pa'icosome, u̶mu̶pãichi'a kuẽkueto. Jã'a cho'o pi'nisiru̶mu̶ Jesús repanare pãi saosoasomu̶. 10 Saocuha repau̶ neenana'me choovu̶ji tuni Dalmanuta chejana jẽniasomu̶ repau̶. 11 Ũcuaru̶mu̶ fariseopãi Jesús pa'ichejana rani ke'reasome repau̶'te. “Dios raomanesi'ku̶a'mu̶ iku̶”, chini cuasanajeju̶, repau̶ni cu'ache cho'oñu chini, —Diochi'a cho'omasiche'te cho'o ñojũ̶'u̶ chu̶ku̶na'te —chiniasome repana. 12 Jã'aja'ñe chitena Jesús repau̶ rekocho ru̶a su̶ma'ñe pa'iu̶ ija'che i'kaasomu̶ repanare: —Ina pãi chu̶'u̶re, “Diochi'a cho'omasiche'te cho'o ñojũ̶'u̶ chu̶ku̶na'te”, chiime, chu̶'u̶ pa'iche'te masiñu chini. Jã'ata'ni cho'o ñomaneja'mu̶ chu̶'u̶ repanare. Ũcuarepaa'me jã'a —chiniasomu̶ Jesús. 13 Chini repanare jo'ka jo'e choovu̶ji tuni chiara cheku̶kã'kona jẽniasomu̶ Jesús repau̶ neenana'me. 14 Ũcuaru̶mu̶ Jesús neena chiara jẽ'eju̶, “Pã cavesu̶ ranisõsinaa'me mai”, chiniasome sãiñechi'a. Pãpu̶ te'epu̶ paaasome repana choovu̶. 15 Jã'aja'ñe cuasaju̶ i'kaju̶na Jesús repanare ija'che chu̶'vaasomu̶: —Ñarepajũ̶'u̶. Fariseopãina'me Herodes pã sau̶cheja'chere ñaju̶ che'chemanejũ̶'u̶ —chiniasomu̶. 16 Chiku̶na repau̶ neena sãiñechi'a i'kaasome. —Maipi pãre ramanerena jã'aja'ñe i'kacosomu̶ iku̶ maire —chiniasome repana. 17 Jesús repana sãiñechi'a cutuche'te masiku̶ ija'che i'kaasomu̶: —¿Je'se pa'iu̶na mu̶sanu̶kona pã peoche'te cuasaju̶ cutuche? Mu̶sanu̶kona chuta'a masi cuasamapu̶ asavesu̶me. Chu̶'u̶ che'chosi'e mu̶sanu̶kona rekoñoã chuta'a tĩ'ama'mu̶. 18 Mu̶sanu̶kona ñakocaã paanata'ni ñama'me. Ũcuachi'a cãjo paanata'ni asama'me. ¿Chu̶'u̶ cho'osi'e cuasama'ñe mu̶sanu̶kona? 19 Aperu̶mu̶ pã cincorepapu̶ãchi'a u̶mu̶pãi cinco milrepanare ãuku̶na cajejaisi'e, ¿jetopu̶ju̶'ña sia maña timure mu̶sanu̶kona? —chiniasomu̶ Jesús repanare. Chiku̶na, —Docerepaju̶'ña sia maña timusinaa'me chu̶ku̶na —chiniasome repana. 20 Chitena Jesús jo'e i'kaasomu̶ repanare. —Ũcuachi'a pã sieterepapu̶ã pãi cuatro milrepanare chu̶'u̶ ãuku̶na cajejaisi'e, ¿jetopu̶ju̶'ña sia maña timure mu̶sanu̶kona? —chiniasomu̶ repau̶ repanare. Chiku̶na, —Sieterepaju̶'ña sia maña timusinaa'me chu̶ku̶na —chiniasome repana. 21 Chitena Jesús jo'e i'kaasomu̶. —¿Chuta'a asavesu̶che mu̶sanu̶kona? —chiniasomu̶ repau̶ repanare. 22 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repau̶ neenana'me Betsaida vu̶'ejoopona mani tĩ'aasomu̶. Tĩ'au̶na pãi na'ava'u̶ni Jesús pa'ichejana ra ru̶a i'kaasome, repava'u̶ni vasoa'ku̶ chini. 23 Sẽtena Jesús repava'u̶re vu̶'ejoopo ru̶'tu̶vana jũ̶tu̶na chẽa juha saasomu̶. Sa repau̶ ñakocaãna coo tutucuha repau̶ ca'nivu̶na jũ̶jñapi jaku̶, “¿Ʉ̃quere ñaku̶ mu̶'u̶?”, chiniasomu̶ repau̶. 24 Chiku̶na ñaku̶ ija'che i'kaasomu̶: —Pãire ñamu̶ chu̶'u̶. Ñaku̶'teta'ni sũkiñu̶ãja'ñe ñoñe pãi ku'ime —chiniasomu̶ repau̶. 25 Chiku̶na Jesupi jo'e repau̶ ñakocaãna jau̶na repau̶ jo'e ñato churata'ni peore re'oja'che ñoasomu̶. Re'ojañakocaã care'oasomu̶ repau̶'te. 26 Care'ou̶na Jesús repau̶'te vu̶'ena saoku̶ ija'che i'kaasomu̶: —Vu̶'ejoopo saima'ñe mu̶'u̶ vu̶'ena rũhiñe saijũ̶'u̶. Chu̶'u̶ mu̶'u̶re vasosi'e cheku̶nare ku̶amanejũ̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te. 27 Jã'a cho'ocuhasiru̶mu̶ Jesús repau̶ neenana'me Cesarea de Filipo vu̶'ejoopo kueñe cajoopoãna sani tĩ'a ku'iu̶ Jesús repau̶ neenare ija'che sẽniasomu̶: —Pãi chu̶'u̶ pa'iche'te cutuni, ¿je'se chiiche? —chiniasomu̶. 28 Sẽku̶na ija'che ku̶aasome repana: —“Juan, Pãi Okoro'vesi'ku̶cosomu̶ jã'u̶”, chiime pãi cheku̶na mu̶'u̶re i'kani. Cheku̶na, “Aperu̶mu̶ pa'isi'ku̶ Elíaa'mu̶ jã'u̶”, chiime mu̶'u̶re. Jo'e cheku̶na, “Aperu̶mu̶ Dios chu̶'o ku̶asi'ku̶pi jũnisõsi'ku̶pi jo'e vaju̶rani pa'imu̶ jã'u̶”, chiime mu̶'u̶re —chiniasome repana. 29 Chitena Jesús jo'e ija'che sẽniasomu̶ repanare: —Mu̶sanu̶konajẽ'e chu̶'u̶ pa'iche'te cutuni, ¿je'se chiiche? —chiniasomu̶. Chiku̶na asa Pedroji ija'che i'kaasomu̶ repau̶'te: —Pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶a'ku̶ chini Dios Raosi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶ —chiniasomu̶. 30 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repau̶ neenare chũ̶'u̶asomu̶, repau̶ pa'iche'te cheku̶nani ku̶amanea'ju̶ chini. 31 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repau̶ neenare ija'che i'kaasomu̶: —Chu̶'u̶ Dios Raocojñosi'ku̶ ru̶a asi cho'ocojñoja'mu̶. Ũcuachi'a judío ainana'me judío phairipãi chũ̶'u̶nana'me judíopãi che'chona chu̶'u̶ni cuheju̶ vanisõñe chũ̶'u̶janaa'me. Vanisõ tãcojñosi'ku̶ta'ni choteumucujñana jo'e vaju̶raija'mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶ repanare. 32 Jã'a Jesús repau̶ neenare te'erũhiñe ku̶aasomu̶. Jesupi jã'aja'ñe ku̶au̶na asa Pedro repau̶ i'kache'te asacuheku̶ repau̶'te cheku̶na pãi peochejana juha sa ija'che i'kaasomu̶: —Jã'aja'ñe i'kamanejũ̶'u̶ mu̶'u̶ —chiniasomu̶. 33 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa Jesús Pedro i'kache'te asacuheku̶ repau̶ neenani chu̶ri ñaku̶ ija'che i'kaasomu̶ repau̶'te: —Vati ai cuasacheja'che cuasaku̶jeku̶ chu̶'u̶re ja'me pa'ima'ñe saijũ̶'u̶ mu̶'u̶. Pãi Dios cuasacheja'che cuasamanaa'me. Mu̶'u̶ ũcuaja'che Dios cuasacheja'che cuasama'ku̶a'mu̶ —chiniasomu̶ repau̶. 34 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repau̶ neenare pãi cheku̶nana'me soni rao i'kaasomu̶. —Mu̶sanu̶konapi chu̶'u̶ neena pañu chini mu̶sanu̶konare cho'ou̶ache ũhasõ chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe'te si'aumucujña cho'oju̶ pa'ijũ̶'u̶. Chu̶'u̶re cuasanajeju̶na chu̶'u̶re cho'ocheja'che vanisõñu chiijanaa'me pãi mu̶sanu̶konare. Pãi mu̶sanu̶konare jã'aja'ñe cho'oñu chiiche asanijẽ'e chu̶'u̶re cuasache ũhasõmanejũ̶'u̶. 35 Chuenisõñe'te vaju̶chu̶ju̶ repana asa chẽasi'ere Dios chu̶'ore ũhasõni repana jũnisõsiru̶mu̶ vati toana sani uujanaa'me. Jã'ata'ni, “Pãi chu̶ku̶na'te vanisõñu chiitojẽ'e Jesure ũcua cuasaju̶ Dios chu̶'o chu̶'vajanaa'me chu̶ku̶na”, chiisina repana jũnisõsiru̶mu̶ Dios pa'ichejare ai sani re'oja'che pa'ijanaa'me. 36 Pãi cu'amajñaru̶ã si'ache paanapi chu̶'u̶re cuasamaneni, repana jũnisõsiru̶mu̶ vati toana sani ũcuana paacheji ro'i eta Dios pa'ichejana saicu'amu̶. 38 Pãi chu̶'u̶re cuasanata'ni cheku̶nani iru̶mu̶ pa'iju̶ cu'ache cho'onani vaju̶chu̶ju̶, “Jesure cuasamanaa'me chu̶ku̶na. Ũcuachi'a Repau̶ chu̶'ojẽ'e vesu̶naa'me chu̶ku̶na”, chiime masinata'ni. Jã'aja'ñe i'kasinare ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶, na'a pa'isiru̶mu̶ chu̶'u̶, Dios Raosi'ku̶, cu̶nau̶mu̶ mu̶isi'ku̶pi chejana jo'e cajeru̶mu̶. Reparu̶mu̶ chu̶'u̶ Ja'ku̶ Dios ko'sija'icheja'che ko'sija'iu̶ cajeja'mu̶ chu̶'u̶ Ja'ku̶ neena ángelena'me. Caje jã'aja'ñe i'kasinare chu̶'u̶ ũcuaja'che, “Inare pãi vesu̶mu̶ chu̶'u̶”, chiija'mu̶ —chiniasomu̶.

Marcos 9

1 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repanare pãi jo'e i'kaasomu̶. —Mu̶sanu̶kona icheja chu̶'u̶re ja'me pa'ina chuta'a jũnisõma'ñe pa'iru̶mu̶na chu̶'u̶ Dios Raosi'ku̶pi pãire masi chũ̶'u̶ku̶na ñajanaa'me. Ũcuarepaa'me jã'a —chiniasomu̶. 2 Seirepaumucujña pa'isiru̶mu̶na Jesús aikũti ru̶a u̶mu̶ nu̶kakũtina mu̶iu̶ Pedro'te Santiago'te Juanre jã'anarechi'a mu̶aasomu̶. Mu̶ni pa'iju̶ Jesús tĩiu̶ja'iu̶ carũnisoasomu̶. 3 Repau̶ ju'ikãña ũcuaja'che ru̶a poko'sijakãña carũnisoasomu̶. Pãi kãña choanare te'eu̶'terejẽ'e ru̶a choatojẽ'e repau̶ kãñaja'ñe pojakãña choacu'amu̶. 4 Ũcuaru̶mu̶ Jesús neena ñato aperu̶mu̶ pa'isina Moisena'me Elías Jesuna'me pa'iju̶ chu̶'ore cutuju̶ paniasome. 5 Jã'aja'ñe pa'iju̶na ña Pedroji Jesure i'kaasomu̶. —Masiu̶, maipi ichejare pa'iju̶na ru̶a re'omu̶. Vu̶'ñaru̶ã chotevu̶'ñaru̶ã cho'okañu chiime chu̶ku̶na, mu̶'u̶ vu̶'eru̶na'me Moisés vu̶'eru̶na'me Elías vu̶'eru̶ —chiniasomu̶ Pedro repau̶'te. 6 Repana Jesús neena ku̶ku̶soju̶ masi cuasavesu̶ku̶ Pedroji jã'aja'ñe i'kaasomu̶ Jesure. 7 Ũcuaru̶mu̶ repana nu̶kachejana pikopi caje ta'pisou̶na piko sa'navu̶ji chu̶'o i'kache asoasomu̶ repanare. —Iku̶ chu̶'u̶ chĩi chu̶'u̶ oiu̶ paaku̶'mu̶. Repau̶ chu̶'ore asaju̶ pa'ijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona —chiiche'te asaasome. 8 Ũcuaru̶mu̶ repana teana si'acakã'jño ñato Jesús te'eu̶ nu̶kaasomu̶; cheku̶na te'eu̶jẽ'e peoasome. 9 Repana aikũti cajeru̶mu̶ Jesús ija'che i'kaasomu̶ repanare: “Diopi ñoku̶na mu̶sanu̶kona iru̶mu̶ ñasi'e chu̶'u̶ Dios Raosi'ku̶ jũnisõ vaju̶raisiru̶mu̶jatu̶'ka cheku̶nare te'eu̶'terejẽ'e ku̶amanejũ̶'u̶”, chiniasomu̶ repau̶. 10 “Ku̶amanejũ̶'u̶”, chiisi'ejeku̶na ku̶ama'ñe pa'iju̶ repanachi'a masiju̶ paniasome. Jã'ata'ni repau̶, “Jũnisõ jo'e vaju̶raija'mu̶”, chiisi'ere masi asavesu̶ju̶, “¿Je'se chiiku̶ jã'a?”, chiiju̶ sãiñechi'a cutuju̶ paniasome repana. 11 Reparu̶mu̶ Jesure ija'che sẽniasome repana: —¿Je'se pa'iu̶na maire judíopãi che'chona, “Dios raoja'mu̶ chiicojñoku̶ chuta'a raimaru̶mu̶ Elíapi charo raija'mu̶”, chiiju̶ che'choche? —chiniasome. 12 Chitena Jesús i'kaasomu̶. —Repana che'choche ũcuarepaa'me. Elíaa'mu̶ charo rani peore si'ache mamare care'vajau̶. Dios chu̶'o aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'e chu̶'u̶ Repau̶ Raosi'ku̶ pa'ijachere ku̶aku̶ ija'che chiimu̶: Dios Raojau̶re pãi cuheju̶ cu'ache cho'ojanaa'me, chiimu̶. 13 Jã'ata'ni chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare Elías ranicuhasi'ku̶a'mu̶ chiimu̶. Rani pa'iu̶na pãi repanare u̶ache cu'ache cho'osinaa'me repau̶'te. Jã'aja'ñe ku̶amu̶ Dios chu̶'o aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'e. Repau̶'te cho'osi'eja'che cu'ache cho'ojanaa'me pãi chu̶'u̶re Dios Raosi'ku̶re —chiniasomu̶ Jesús. 14 Ũcuaru̶mu̶ repana Jesuna'me aikũti mu̶isina repau̶ neena mu̶imanesina nu̶kachejana caje tĩ'aasome. Caje tĩ'a ñato pãi jainu̶ko paniasome. Ũcuachi'a judíopãi che'chona te'ena paniasome. Pa'iju̶ Jesús neenani ke'reju̶ paniasome repana. 15 Ũcuaru̶mu̶ repana pãi ũcuanu̶ko Jesure ña ku̶ku̶ vu̶'vu̶asome repau̶ni pojoñu chini. 16 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repanare pãi ija'che sẽniasomu̶: —Chu̶'u̶ neenare, ¿ũ̶quere cutuche mu̶sanu̶kona? —chiniasomu̶. 17 Chiku̶na repanare pãi ja'me pa'iku̶ji Jesure i'kaasomu̶. —Masiu̶, chu̶'u̶ chĩiva'u̶re mu̶'u̶ni ramu̶ chu̶'u̶. Vatire chu̶'o cutuche ũ̶seku̶ni paamu̶ iva'u̶. 18 Vatipi si'aru̶mu̶ chẽa paaku̶na iva'u̶ chejana tãni vẽ've curuku̶ coo ru̶a raoku̶ cõjire asoche ãiu̶ ca'nivu̶ ju̶jau̶ quẽkemu̶. Iva'u̶re ra mu̶'u̶ neenani i'kasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶, vatini eto saokaapu̶ chini. Jã'ata'ni eto saovesu̶sinaa'me repana —chiniasomu̶. 19 Chiku̶na Jesús i'kaasomu̶ repau̶'te. —Mu̶sanu̶kona pãi iru̶mu̶ cana chu̶'u̶re masi cuasama'me. ¿Keekeru̶mu̶ mu̶sanu̶kona tĩiñe cuasache ñaku̶ pa'iche chu̶'u̶? —Jã'aja'ñe i'ka pi'ni— Ichejana rajũ̶'u̶ mu̶'u̶ chĩiva'u̶re —chiniasomu̶ repau̶. 20 Chiku̶na Jesuni chĩiva'u̶re raasome repana. Rarena vati Jesuni ña cho'oku̶na chĩiva'u̶ ru̶a kurukuruku̶ chejana jũni tãni po'nu̶u̶ ku'iu̶ chu̶'opo ru̶a coo raoasomu̶ repava'u̶. 21 Jã'aja'ñe cho'oku̶na ña Jesús chĩiva'u̶ pu̶ka'ku̶re ija'che sẽniasomu̶: —¿Keekeru̶mu̶ iku̶ vatire paaku̶? —chiniasomu̶. Chiku̶na pu̶ka'ku̶ i'kaasomu̶ repau̶'te. —Chĩiru̶mu̶na paava'u̶a'mu̶. 22 Vatipi iva'u̶ni vanisõra chini chẽa paaku̶ chũ̶'u̶ku̶na cheku̶ru̶mu̶ toana tãiu̶ cheku̶ru̶mu̶ chiachana tãiku̶'mu̶ iva'u̶. Mu̶'u̶pi cho'omasini chu̶ku̶na'te oiu̶ cho'okaijũ̶'u̶ —chiniasomu̶. 23 Chiku̶na Jesús i'kaasomu̶ repau̶'te. —Mu̶'u̶ chu̶'u̶re cuasato vasokaija'mu̶ chu̶'u̶ iku̶re. Pãi chu̶'u̶re cuasanare peore cho'okaimu̶ Dios repanare —chiniasomu̶. 24 Jã'aja'ñe chiku̶na vatire paaku̶ pu̶ka'ku̶ u̶jachu̶'opi cuiku̶ i'kaasomu̶. —Mu̶'u̶re cuasamu̶ chu̶'u̶. Jã'ata'ni chuta'a cuasache karamu̶. Cho'okaijũ̶'u̶ chu̶'u̶re. Chu̶'u̶ rekocho mu̶'u̶re na'a ru̶a cuasara chiimu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. 25 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repau̶ nu̶kachejana pãipi jainu̶ko chi'iju̶na vatire cho'oche ũ̶seku̶ ija'che i'kaasomu̶: —Vati, mu̶'u̶re chũ̶'u̶mu̶ chu̶'u̶, chu̶'o cutuũ̶seku̶ cãjo asache ũ̶seku̶'te. Chĩiva'u̶re jo'ka eta saijũ̶'u̶. Ai sani jo'e rani kakamanejũ̶'u̶ mu̶'u̶ repava'u̶re —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te vatire. 26 Jesupi jã'aja'ñe chũ̶'u̶u̶na vati ru̶a cuiku̶ repau̶ni cho'oku̶na ru̶a kurukuruasomu̶. Vatipi jã'aja'ñe cho'ocuha repau̶'te eta sanisou̶na jũnisosiva'u̶ja'iu̶ ñoku̶na ña repana pãi jainu̶ko, “Jũnisõcuhasiva'u̶a'mu̶ iva'u̶”, chiniasome. 27 Chiisi'eta'ni Jesús repau̶ jũ̶tu̶na chẽa vu̶o nu̶koasomu̶ repau̶'te vatire paasi'ku̶re. 28 Jã'aja'ñe cho'ocuha Jesús vu̶'ena kaka pa'iu̶na repau̶ neena repau̶'te te'eu̶'te sẽniasaasome. —¿Je'se pa'iu̶na chu̶ku̶na'te vatire eto saocu'au̶? —chiniasome. 29 Chitena i'kaasomu̶ repau̶. —Vati iku̶re chĩiva'u̶re pa'isi'ku̶janare Diore cuasaju̶ ãu ãima'ñe Repau̶'te ru̶a sẽenarechi'a eto saore'omu̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare. 30 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repau̶ neenana'me jã'achejapi sani Galilea cheja canu̶kama'ñe ku'iju̶ paniasome. Repau̶ neenare che'chora chini Jesús repana saijacheja cheku̶nare ku̶ama'ñe saiu̶ ija'che che'choasomu̶ repanare: “Chu̶'u̶re Dios Raosi'ku̶re cuhena pãi cu'ache cho'oa'ju̶ chini chẽa cheku̶nani jo'kajanaa'me. Jo'karena chu̶'u̶re vanisõjanaa'me repana pãi. Vanisõ tãcojñosi'ku̶ta'ni choteumucujñana jo'e vaju̶raija'mu̶ chu̶'u̶”, chiiu̶ che'choasomu̶ repau̶ repanare. 32 Jã'ata'ni repau̶ i'kache asavesu̶asome repana. Asavesu̶nata'ni repau̶'te Jesure sẽevaju̶chu̶asome repana. 33 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repau̶ neenana'me sani Capernaum vu̶'ejoopo tĩ'a vu̶'ena kakaasome repana. Kakasiru̶mu̶ Jesús ija'che sẽniasomu̶ repanare: —Mai icheja rairu̶mu̶, ¿ũ̶quere cuture mu̶sanu̶kona? —chiniasomu̶ repau̶ repanare. 34 Chiitota'ni ku̶avaju̶chu̶ju̶ i'kamaneasome repana repau̶'te. Repana rairu̶mu̶ ija'che sãiñechi'a cutuasome repana: “Mai icheja pa'ina, ¿neepi na'a ru̶a masiche?”, chiiju̶ paniasome. 35 Ũcuaru̶mu̶ Jesús pu̶u̶ ñu'iu̶ repau̶ neenare docerepanare soni rao ija'che i'kaasomu̶ repanare: —Pãiu̶ cheku̶nare chũ̶'u̶ra chini aperu̶mu̶ chũ̶'u̶ma'ku̶ pa'icheja'che pa'iu̶ cheku̶nare cho'okaiu̶ paau̶. Jã'aja'ñe cho'oni, “Ru̶a vesu̶mu̶ chu̶'u̶”, chini cheku̶nani cho'okaiu̶ che'chesõu̶na cheku̶nare chũ̶'u̶re'oja'mu̶ repau̶'te —chiniasomu̶ repau̶. 36 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chĩiva'u̶re juha ra, repana pãi chenevu̶na nu̶ko repava'u̶re mini cajoku̶ ija'che i'kaasomu̶ repau̶ neenare: 37 —Pãi chu̶'u̶re masi cuasana chĩiva'nare iku̶java'nare pojona chu̶'u̶re ũcuaja'che pojome. Pãi chu̶'u̶re pojona chu̶'u̶rechi'a pojoma'me. Chu̶'u̶re Raosi'ku̶re ũcuaja'che pojome repana —chiniasomu̶ repau̶. 38 Ũcuaru̶mu̶ Juan Jesure ija'che i'kaasomu̶: —Masiu̶, cheku̶re pãiu̶'te pãi sa'navu̶ã pa'inare vati eto saoku̶'te ñasinaa'me chu̶ku̶na. “Jesupi chũ̶'u̶ku̶na cho'omu̶ chu̶'u̶”, chiniasomu̶ repau̶ vatire eto saoni. Jã'aja'ñe cho'ou̶na ña, ũ̶seju̶ repau̶'te i'kasinaa'me chu̶ku̶na, maire ja'me cho'okaima'ku̶jeku̶na —chiniasomu̶ repau̶. 39 Chiku̶na asa Jesús i'kaasomu̶ repau̶'te. —Jã'aja'ñe cho'onare ũ̶semanejũ̶'u̶. Pãi Diochi'a cho'omasiche cho'oni, “Jesupi chũ̶'u̶ku̶na cho'omu̶ chu̶'u̶”, chiime. Jã'aja'ñe cho'oju̶ i'kana chu̶'u̶re cu'ache i'kama'me. 40 Pãi maire cuhemana maire ja'me cho'okainaa'me. 41 Ũcuachi'a pãi ũcuau̶aku̶ji mu̶sanu̶konare chu̶'u̶ neenare, “Inare Cristo neenajeju̶na re'oja'che cho'okaimu̶ chu̶'u̶”, chini re'oja'che cho'okaiu̶ oko te'ero'roru̶chi'a ũkuatojẽ'e Diopi ro'ija'mu̶ repau̶'te. Ũcuarepaa'me jã'a —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te. 42 Ũcuaru̶mu̶ Jesús Juanre jo'e i'kaasomu̶. —Chĩiva'na cuasacheja'che chu̶'u̶re cuasaku̶ni te'eu̶'te cu'ache chu̶'vaku̶'te pãipi ija'che cho'oto na'a re'ora'amu̶: Repau̶ chuta'a chu̶'u̶ neeva'u̶re cu'ache chu̶'vamaru̶mu̶na toacu̶napu̶ji ru̶a u̶japu̶ji pãipi repau̶ cavu̶na jepo vẽe chiarana tõ ru̶oru na'a re'ora'amu̶ repau̶'te. Jã'aja'ñe cho'oma'to ũcua pa'iu̶ chu̶'u̶ neeva'u̶re cu'ache chu̶'vau̶na Diopi repau̶ cu'ache cho'osi'e ro'ire chũ̶'u̶to na'a ru̶a cu'ache pa'ija'mu̶ repau̶'te. 43 Mu̶'u̶ jũ̶tu̶pi cheku̶ni cu'ache cho'oni tu̶sosõjũ̶'u̶ repajũ̶tu̶. Na'a re'omu̶ te'ejũ̶tu̶ paaku̶ji Dios pa'ichejana sani re'oja'che pa'ito. Jũ̶tu̶re jã'aja'ñe cho'omaneni peore paaku̶ta'ni ũcua jũ̶tu̶pi jo'e cu'ache cho'osi'ku̶jeku̶ vati toana chachocu'atoana sani uuku̶ pa'ija'mu̶ mu̶'u̶. Na'a cu'amu̶ jã'a. 44 Repacheja saisinare ca'nivu̶ã ãina peko jũnisõma'ñe ãiju̶ pa'inaa'me. Ũcuachi'a repa toa chachama'ñe uuku̶ pa'itoaa'me. 45 Ũcuaja'che mu̶'u̶ cũ'apu̶ji cheku̶ni cu'ache cho'oni tu̶sosõjũ̶'u̶ repacũ'apu̶. Na'a re'omu̶ te'ecũ'apu̶ paaku̶ji Dios pa'ichejana sani re'oja'che pa'ito. Jã'aja'ñe cho'omaneni peore paaku̶ta'ni ũcua cũ'apu̶ji jo'e cu'ache cho'osi'ku̶jeku̶ vati toana chachocu'atoana sani uuku̶ pa'ija'mu̶ mu̶'u̶. Na'a cu'amu̶ jã'a. 46 Repacheja saisinare ca'nivu̶ã ãina peko jũnisõma'ñe ãiju̶ pa'inaa'me. Ũcuachi'a repa toa chachama'ñe uuku̶ pa'iku̶'mu̶. 47 Ũcuaja'che mu̶'u̶ ñakovaji ñaku̶ cu'ache cho'oni ñakova'te rutasõjũ̶'u̶. Na'a re'omu̶ te'eñakova paaku̶ji Dios pa'ichejana sani re'oja'che pa'ito. Jã'aja'ñe cho'omaneni ñakocaã peore paaku̶ta'ni ũcuañakovaji ñaku̶ cu'ache cho'osi'ku̶jeku̶ vati toana sani uuku̶ pa'ija'mu̶ mu̶'u̶. Na'a cu'amu̶ jã'a. 48 Repacheja saisinare ca'nivu̶ã ãina peko jũnisõma'ñe ãiju̶ pa'inaa'me. Ũcuachi'a repa toa chachama'ñe ai uuku̶ pa'iku̶'mu̶. 49 ’Aperu̶mu̶ Dioni pojoju̶ pãi va'iva'nare vani ĩsiasome. Repava'nare vani ũhapi chu'chuasome. Ũha chu'churu na'a re'omu̶ jã'a. Dios ũcuaja'che ũha chu'chucheja'che Repau̶'te cuasanani pa'ivesache ti'jñeto te'eñoã ũ̶sema'mu̶. Jã'ajeku̶na na'a ru̶a re'oja'che pa'imasijanaa'me repana. 50 Ũha sãija'iu̶ ru̶a re'omu̶. Jã'ata'ni ũhapi sãija'ñepi si'asõru, ¿je'se cho'ojanaa'ñe pãi, ũhapi sãijaau̶ chini? Jo'e sãija'ñe cho'ocu'amu̶ repa. Ũcuaja'che mu̶sanu̶kona re'oja'che pa'iju̶ cheku̶nare pojoto re'omu̶. Re'oja'che cho'oche'te jo'kasõni ũha sãija'imau̶ cu'acheja'che cu'ame —chiniasomu̶ repau̶.

Marcos 10

1 Ũcuaru̶mu̶ Jesús Capernaum vu̶'ejoopo pa'isi'ku̶pi Judea chejana saiu̶ Jordán chiacha ũ̶su̶u̶ mu̶ikã'kona jẽni tĩ'aasomu̶. Tĩ'au̶na pãi repau̶'te jo'e chi'irena si'aru̶mu̶ pãi che'choku̶jeku̶ jo'e che'choasomu̶ repanare. 2 Ũcuaru̶mu̶ fariseopãi te'ena Jesús pa'ichejana sani ija'che i'kaju̶ sẽniasome repau̶'te, tĩiñe i'kau̶na repau̶ni chẽa cu'ache cho'oñu chini: —¿Pãiu̶ni repau̶ rũ̶jore sẽjou̶ato sẽjore'oku̶? —chiniasome repana. 3 Chitena Jesús ija'che i'kaasomu̶: —Aperu̶mu̶ pa'isi'ku̶ Moisés, ¿ũ̶quere mu̶sanu̶konare chũ̶'u̶ku̶ tocha jo'kau̶? —chiniasomu̶. 4 Chiku̶na i'kaasome repana. —Aperu̶mu̶ Moisés ija'che chũ̶'u̶ jo'kaasomu̶: Pãiu̶ repau̶ rũ̶jore paacuheku̶ sẽjora chiiku̶ charo repao'te sẽjojañere ku̶aku̶ utija'ovana tocha pi'ni ũcuaoni ĩsia'ku̶, repao cheku̶nare ñojaja'ova. Jã'aja'ñe cho'ocuha sẽjore'omu̶ repao'te, chiiu̶ chũ̶'u̶ jo'kaasomu̶ —chiniasome repana. 5 Chitena Jesús i'kaasomu̶ repanare. —Mu̶sanu̶konapi cu'ache cho'oche'te jo'kacuheju̶ ũcuau̶ache cho'oñu chiiju̶na jã'aja'ñe chũ̶'u̶ jo'kaasomu̶ Moisés. 6 Aperu̶mu̶ Dios peore cho'oru̶mu̶ pãi cho'oku̶ u̶mu̶u̶na'me romio'te cho'oasomu̶. 7 Jã'ajeku̶na u̶mu̶u̶ repau̶ pu̶ka'ku̶pãi ja'me pa'isi'e jo'kasõ rũ̶jona'me pa'imu̶. 8 Jã'aja'ñe cho'o ũcuate'eu̶ja'che pa'ime repana. Ʉmu̶u̶ rũ̶jona'me te'eka'chapana pa'ime. Jã'ata'ni ũcuate'eu̶ja'che pa'ime repana. 9 Jã'ajeku̶na pãiu̶ji Dios jã'aja'ñe paapu̶ chini jo'kasi'ere jachaku̶ rũ̶joni sẽjosõni cu'ache cho'omu̶ —chiniasomu̶ repau̶. 10 Na'a pani Jesús neena vu̶'ere pa'iju̶ jo'e rũ̶joromi sẽjoñe'te sẽniasome repau̶'te. 11 Sẽtena Jesús jo'e i'kaasomu̶ repanare. —Pãiu̶ repau̶ rũ̶jore paacuheku̶ sẽjo, chekoni vejani Dios ũ̶seche'te cho'oku̶ charo paasi'kore cu'ache cho'omu̶. 12 Ũcuaja'che romio repao ũ̶ju̶re sẽjo cheku̶ni vejani Dios ũ̶seche'te cho'oko charo pa'isi'ku̶re cu'ache cho'omo —chiniasomu̶ Jesús repanare. 13 Ũcuaru̶mu̶ pãi Jesús pa'ichejana repana chĩiva'nare raasome, repau̶ji chẽse pojoa'ku̶ chini. Jã'aja'ñe raju̶na ña repau̶ neena ũ̶sepi'raasome repanare. 14 Ʉ̃sepi'raju̶na ña Jesús pe'ruku̶ i'kaasomu̶ repanare. —Chĩiva'nare chu̶'u̶re raiũ̶semanejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona, chu̶'u̶ni raapu̶. Iva'na chĩiva'naja'ñe pa'iju̶ chu̶'u̶re masi cuasanapi Dios chu̶'o asa chẽajanaa'me. 15 Jã'ata'ni iva'na chĩiva'na chu̶'u̶re masi cuasacheja'che masi cuasamana Dios chu̶'o asa chẽamanejanaa'me. Ũcuarepaa'me jã'a —chiniasomu̶ Jesús repau̶ neenare. 16 Chini Jesús repanare chĩiva'nare sũ'kaku̶ jũ̶jñapi chẽseku̶ Dioni re'oja'chere sẽekaniasomu̶. 17 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e ku'iu̶na pãiu̶ kuriu̶ repau̶'te vu̶'vu̶ rani ro're ñu'iu̶ ija'che sẽniasomu̶: —Masiu̶, re'oku̶'mu̶ mu̶'u̶. Dios pa'ichejana sasa chiimu̶ chu̶'u̶. ¿Je'se cho'oja'che chu̶'u̶? —chiniasomu̶. 18 Chiku̶na Jesús i'kaasomu̶ repau̶'te. —¿Je'se cuasa, “Re'oku̶'mu̶ mu̶'u̶”, chiiku̶ mu̶'u̶ chu̶'u̶re? Diochi'aa'mu̶ Re'oku̶. Cheku̶ pãiu̶ re'oku̶ peomu̶. 19 Aperu̶mu̶ Dios chũ̶'u̶ jo'kasi'e masicosomu̶ mu̶'u̶. Ija'che ku̶amu̶: Mu̶sanu̶kona u̶mu̶pãi romi paana cheku̶nare romi ja'me kãimanejũ̶'u̶. Ũcuaja'che romi u̶mu̶ pa'ina cheku̶nare u̶mu̶pãi ja'me kãimanejũ̶'u̶. Ũcuachi'a pãi vanisõmanejũ̶'u̶. Cheku̶na nee ñaamanejũ̶'u̶. Cheku̶na pa'iche'te ña ku̶ani joremanejũ̶'u̶. Repana neere tu̶a paara chini cheku̶nare joremanejũ̶'u̶. Ũcuaja'che mu̶ja'ku̶pãi ña, ku̶ku̶jũ̶'u̶, chiimu̶ Dios chũ̶'u̶ jo'kasi'e —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te. 20 Chiku̶na repau̶ kuriu̶ jo'e i'kaasomu̶. —Masiu̶, chĩiru̶mu̶pi iru̶mu̶jatu̶'ka Dios chũ̶'u̶ jo'kasi'e peore cho'oku̶ pa'iku̶'mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. 21 Jã'aja'ñe i'kau̶na Jesús ña repau̶'te ru̶a oiu̶ i'kaasomu̶. —Ũcuarepa cho'oku̶'teta'ni karamu̶ mu̶'u̶re. Mu̶'u̶ paache cu'amajñaru̶ãre peore ĩsisõ, kuri koo chu̶ova'na pa'iva'nani rupu̶ ĩsijũ̶'u̶. Ĩsisõjani rani chu̶'u̶na'me ku'iu̶ chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe'te cho'oku̶ pa'ijũ̶'u̶. Jã'aja'ñe cho'oni'te Dios pa'ichejana sani re'oja'che pa'ija'mu̶ mu̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te. 22 Jesupi jã'aja'ñe i'kau̶na asa kurineeku̶jeku̶ ĩsiu̶amau̶na ru̶a su̶mava'u̶ sanisoasomu̶ repau̶. 23 Jo'ka saku̶na Jesús si'ache repakã'jño ña repau̶ neenare ija'che i'kaasomu̶: —Pãi kurinare Dios pa'icheja saineenareta'ni saivesamu̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare. 24 Repau̶ i'kache asa jñanoasome repau̶ neena. Jñanorena Jesús jo'e i'kaasomu̶ repanare. —Pãi kurinare Dios pa'icheja saineenareta'ni saivesamu̶, “Ru̶a kuri paaku̶ cheke chiima'mu̶ chu̶'u̶. Diore chiima'mu̶ chu̶'u̶”, chiiju̶ cuasanajeju̶na —chiniasomu̶ repau̶.— 25 Camellova'u̶re miuñakaru̶ cojeru̶ kaka etajaicu'acheja'che kuriu̶'te Dios pa'icheja saicu'aja'mu̶, repau̶ji kurire na'a ru̶a cuasaku̶ pa'ito —chiniasomu̶ Jesús repanare. 26 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa jñano Jesús neena sãiñechi'a ija'che i'kaasome: “Jã'a pa'ito, ¿je'se pa'inani Dios pa'icheja saire'oja'u̶?”, chiniasome repana. 27 Chitena Jesús repanare ñaku̶ ija'che i'kaasomu̶: —Maichi'a te'ena cuasaju̶na Dios pa'icheja saicu'amu̶ maire pãi. Diopi cho'okaitota'ni Repau̶ pa'icheja saiche vesama'mu̶ —chiniasomu̶. 28 Chiku̶na Pedro i'kaasomu̶. —Chu̶ku̶na mu̶'u̶na'me pañu chini chu̶ku̶na paasimajñaru̶ã peore jo'kasõ rani mu̶'u̶na'me ku'ime —chiniasomu̶. 29 Chiku̶na Jesús i'kaasomu̶ repanare. —Pãiu̶ ũcuau̶aku̶ chu̶'u̶re cuasaku̶ Dios chu̶'ore sani chu̶'vaku̶ pasa chiiku̶ cheku̶ru̶mu̶ repau̶ vu̶'ere jo'kasõmu̶. Cheku̶ru̶mu̶ repau̶ majaa'chu̶pãire jo'kasõmu̶. Cheku̶ru̶mu̶ majaa'choromire jo'kasõmu̶. Cheku̶ru̶mu̶ repau̶ cho'jechĩire jo'kasõmu̶. Cheku̶ru̶mu̶ repau̶ pu̶ka'ku̶pãire jo'kasõmu̶. Cheku̶ru̶mu̶ rũ̶joni jo'kasõmu̶. Cheku̶ru̶mu̶ repau̶ chĩire jo'kasõmu̶. Cheku̶ru̶mu̶ chejña repau̶ paachejñare jo'kasõni repau̶ aperu̶mu̶ paasimajñaru̶ã vu̶'ña, a'chu̶pãi, a'choromi, cho'jechĩi, ja'koromi, mamachĩi, chejña jo'e na'a ru̶a jñaaja'mu̶ repau̶. Ũcuachi'a Dioni cuasaku̶ cu'ache cho'ocojñoku̶ta'ni ũhasõmaneni jũnisõsiru̶mu̶ Dios pa'ichejare ai sani pa'ija'mu̶. 31 Pãi te'ena kuriu̶ repau̶ nee jo'kacuhesi'eja'che repana neere jo'kacuheju̶ karama'ñe paaju̶ cheku̶nare, “Re'oja'che pa'inaa'me ina”, chiicojñome. Chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe'te cho'oju̶ repana paache jo'kasõnareta'ni cheku̶na ña cu'ache i'kame. Jã'ata'ni Dios na'a pa'isiru̶mu̶ repana paache'te jo'kacuheju̶ karama'ñe paaju̶ cheku̶nare, “Re'oja'che pa'ime ina”, chiicojñosinare, “Cu'ache pa'inaa'me ina”, chiija'mu̶. Chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe'te cho'oju̶ repana paache jo'kasõ cheku̶nare cu'ache i'kacojñosinareta'ni, “Re'oja'che pa'inaa'me ina”, chiija'mu̶ Dios. Ũcuarepaa'me jã'a —chiniasomu̶ Jesús. 32 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repau̶ neenana'me Jerusalén vu̶'ejoopona maiu̶ charoji maniasomu̶. Repau̶ neena vaju̶chu̶ju̶ cho'jepi maniasome. Reparu̶mu̶ Jesús repau̶ neenare docerepanare soni repau̶'te cho'ojache ku̶aasomu̶. 33 Ku̶aku̶ ija'che i'kaasomu̶ repau̶: —Mai Jerusalén vu̶'ejoopo maiñe masime mu̶sanu̶kona. Ũcuachejana chu̶'u̶re Dios Raosi'ku̶re pãipi chẽa judío phairipãi chũ̶'u̶nana'me judíopãi che'chonani sa jo'kajanaa'me. Ũcuanapi chu̶'u̶re vanisõjañe chũ̶'u̶ judío peonani jo'kajanaa'me, repanapi chu̶'u̶ni cu'ache cho'oa'ju̶ chini. 34 Jo'karena repana chu̶'u̶re pãisojanaa'me. Ũcuachi'a chu̶'u̶ni coo tutuju̶ suĩ'sue pi'ni kurususẽ'verona jẽ'jo vẽasõjanaa'me repana chu̶'u̶re. Jã'aja'ñe cho'ocojñosi'ku̶ta'ni choteumucujñana vaju̶raija'mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repau̶ neenare. 35 Ũcuaru̶mu̶ Zebedeo mamachĩi Santiagona'me Juan Jesure kueñe tĩ'a i'kaasome. —Masiu̶, chu̶ku̶na'te mu̶'u̶pi re'oja'che cho'okaau̶ chini sẽñu chiime chu̶ku̶na —chiniasome repana. 36 Chitena i'kaasomu̶ repau̶. —¿Ʉ̃quere chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare cho'okaija'che? —chiniasomu̶. 37 Chiku̶na i'kaasome repana. —Mu̶'u̶pi ija'che jo'kaa'ku̶ chiime chu̶ku̶na: Mu̶ja'ku̶na'me mu̶'u̶ chũ̶'u̶ru̶mu̶ chu̶ku̶na te'eu̶ mu̶'u̶ u̶jajũ̶tu̶ cakã'kona pu̶u̶, cheku̶pi mu̶'u̶ kã'kojũ̶tu̶ cakã'kona pu̶u̶ ñu'iju̶ ja'me chũ̶'u̶ju̶ pañu chiime chu̶ku̶na —chiniasome repana. 38 Chitena Jesús i'kaasomu̶ repanare. —Mu̶sanu̶kona vesu̶ju̶ jã'aja'ñe sẽeme. Pãi chu̶'u̶re cho'ojacheja'che mu̶sanu̶konare vanisõñu chiito, ¿cuhemanejanaa'ñe mu̶sanu̶kona? —chiniasomu̶ repau̶. 39 Chiku̶na repana Zebedeo mamachĩi i'kaasome repau̶'te. —Jũ̶ju̶, cuhemanejanaa'me chu̶ku̶na —chiniasome. Chitena Jesús jo'e i'kaasomu̶ repanare. —Chu̶'u̶re cho'ocheja'che cu'ache cho'ocojñorepajanaa'me mu̶sanu̶kona. 40 Jã'ata'ni chu̶'u̶re repakã'jño pa'iche pu̶u̶janare chũ̶'u̶cu'amu̶ chu̶'u̶re. Chu̶'u̶ Ja'ku̶ apereparu̶mu̶ ĩsija'mu̶ chu̶'u̶ chiicojñosinarechi'a jo'kaja'mu̶ Repau̶ repa —chiniasomu̶. 41 Zebedeo mamachĩipi jã'aja'ñe sẽtena asa Jesús neena cheku̶na pe'ruasome repanare. 42 Pe'ruju̶na Jesús repanare soni rao i'kaasomu̶. —Iere masicosome mu̶sanu̶kona: Icheja cheja pãi chũ̶'u̶na repana neenare ru̶a cuaja pa'iche'te chũ̶'u̶ju̶ ru̶a chu̶ova'nare cho'oju̶ pa'ime. 43 Jã'ata'ni mu̶sanu̶konapi te'eu̶ pãi chũ̶'u̶ku̶ pasa chini repana cho'ocheja'che cho'omanejũ̶'u̶. Jã'aja'ñe cho'oma'ñe cho'oche cho'okaiku̶ja'che cheku̶nare cho'okaiu̶ pa'ijũ̶'u̶. 44 Te'eu̶ji cheku̶nare paara chini paacojñoku̶ pa'icheja'che pa'ijũ̶'u̶. 45 Jã'aja'ñe pa'iku̶'mu̶ chu̶'u̶ pãire ja'me paau̶ chini Dios Raosi'ku̶. Pãire cho'okaicojñora chini raisi'ku̶ma'mu̶. Pãire ũcuanu̶kore re'oja'che cho'okaiu̶ repana cu'are jũni ro'ikasa chini raisi'ku̶a'mu̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare. 46 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repau̶ neenana'me Jericó vu̶'ejoopo tĩ'a jmamakaru̶ pani Jerusalén vu̶'ejoopona sañu chini Jesús repau̶ neena cheku̶na pãi ru̶a jainu̶ko ja'me repajoopoji etaju̶ ñato ma'a ru̶'tu̶va'te Timeo mamaku̶ Bartimeo na'ava'u̶jeku̶ ñu'iu̶ kurire sẽeu̶ paniasomu̶. 47 Ñu'iu̶ Jesús Nazaret vu̶'ejoopo caku̶ repau̶ ñu'ichejapi caraiche'te asa repau̶ Bartimeo ru̶a cuiku̶ ija'che i'kaasomu̶: —Jesús, David aperu̶mu̶ pa'isi'ku̶ Jojosi'ku̶, oijũ̶'u̶ chu̶'u̶va'u̶re —chiniasomu̶ repau̶. 48 I'kau̶na asa repana pãi jainu̶ko, —Re'omu̶. Jo'e i'kamanejũ̶'u̶ —chiniasome repau̶'te. Jo'e i'kamanejũ̶'u̶ chiisi'eta'ni na'a ru̶a cuiku̶ i'kaasomu̶ repau̶. —Jesús, David aperu̶mu̶ pa'isi'ku̶ Jojosi'ku̶, oijũ̶'u̶ chu̶'u̶va'u̶re —chiniasomu̶ repau̶. 49 Jã'aja'ñe i'kaku̶ cuiku̶na asa canu̶ka, —Repau̶'te soijũ̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús. Chiku̶na repana pãi na'ava'u̶ni soiju̶ i'kaasome. —Koka paaku̶ vu̶ni raijũ̶'u̶. Jesús mu̶'u̶re soimu̶ —chiniasome repana repau̶'te. 50 Chitena asa repau̶ sẽ'sevu̶ ju'ikãa tĩto na'mi vu̶ni Jesuni saniasomu̶. 51 Saku̶na Jesús ija'che sẽniasomu̶ repau̶'te: —¿Ʉ̃quere cho'okaau̶ chini sẽeku̶ mu̶'u̶ chu̶'u̶re? —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te. Chiku̶na repau̶ na'ava'u̶ i'kaasomu̶. —Masiu̶, chu̶'u̶ ñakocaã ñoa'ku̶ chiimu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. 52 Chiku̶na Jesús jo'e i'kaasomu̶. —“Jesús chu̶'u̶re vasoja'mu̶”, chini cuasasi'ku̶jeku̶na mu̶'u̶ ñakocaã ñoja'mu̶ mu̶'u̶re. Chura mu̶'u̶ vaju̶ saijũ̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te. Jesupi jã'aja'ñe i'kau̶na repau̶ ñakocaã teana care'osoasomu̶. Care'ou̶na Jesure jovo ja'me saniasomu̶ repau̶ na'ava'u̶ pa'isi'ku̶.

Marcos 11

1 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repau̶ neenana'me saiju̶ Jerusalén vu̶'ejoopo kueñe cajoopoã Olivo aikũti pa'ijoopoã Betfagé vu̶'ejoopona'me Betania vu̶'ejoopo cachejñana tĩ'aasome. Tĩ'a Jesús repau̶ neenare te'eka'chapanarechi'a soniasomu̶. 2 Soni repanare saora chini ija'che i'kaasomu̶ repau̶: —Jeejoopona kueñe cajoopona saijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Sani tĩ'a burrova'u̶re quẽo su̶osiva'u̶re, pãi chuta'a tuhimava'u̶ni ñajanaa'me mu̶sanu̶kona. Ña repava'u̶re jose ichejana rakaijũ̶'u̶. 3 Pãi ũcuau̶aku̶ji mu̶sanu̶konare, “¿Ʉ̃que cho'oñu chini mu̶sanu̶kona jã'ava'u̶re joseche?”, chiito, “Maire Paaku̶ iva'u̶re chiimu̶. Na'mi co'choja'mu̶ repau̶ iva'u̶re”, chiijũ̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. 4 Chiku̶na repana sani ñato burrova'u̶ pãi vu̶'e kakasa'aro kueñere, ma'a ru̶'tu̶va'te quẽo su̶osiva'u̶ rũ̶niasomu̶. Ũcuaru̶mu̶ repana repava'u̶re sani joseasome. 5 Joseju̶na ũcuacheja pa'ina ija'che i'kaasome repanare: —¿Ʉ̃quere mu̶sanu̶kona cho'oche? ¿Je'se pa'iu̶na jã'ava'u̶re joseche? —chiniasome repana. 6 Chitena repanare Jesús i'kaku̶ chũ̶'u̶ raosi'ere ku̶aasome repana. Ku̶arena repava'u̶re ũ̶semaneasome repana. 7 Ʉ̃semapu̶na repava'u̶re Jesús pa'ichejana sa repava'u̶ sõku̶ñu̶na kãñapi tu̶orena Jesús mu̶ni tuniasomu̶ repava'u̶re. 8 Tuni saiu̶na repau̶ saima'ana pãi jainu̶ko kãña jaasome. Cheku̶na ũcuaja'che sũki ka ja'o pa'ikare veri ũcuama'ana ũhaasome. 9 Charo Jesure ja'me sainana'me repau̶ cho'je saina pojoju̶ cuiju̶ ija'che i'kaasome: —¡Dios peore masiku̶'mu̶! ¡Diopi iku̶re pãire chũ̶'u̶a'ku̶ chini Repau̶ Raosi'ku̶re re'oja'che cho'okaau̶! 10 ¡Aperu̶mu̶ pa'isi'ku̶ mai majapãiu̶ David chũ̶'u̶si'eja'che iku̶ Jesús re'oja'che chũ̶'u̶ja'mu̶! ¡Dios peore masiku̶'mu̶! —chiniasome repana. 11 Jã'aja'ñe cho'oju̶na Jesús Jerusalén vu̶'ejoopo tĩ'a Dios vu̶'ena kaka pa'iu̶ na'isoku̶na peore si'ache repakã'jño ña pi'ni eta Betania vu̶'ejoopona co'iasomu̶, repau̶ neena docerepanana'me. 12 Jo'e ñatato Jesús repau̶ neenana'me Betania vu̶'ejoopoji raiju̶na Jesure ãucuhaasomu̶. 13 Ãucuhaku̶na so'opi ñato sũkiñu̶ higoñu̶ ja'o sã'sasi'ñu̶ paniasomu̶. Jã'aja'ñe pa'iu̶na Jesús na'a kueñe sani ñato higopu̶ã kũ̶ima'ñu̶ ja'ochi'a paniasomu̶. Kũ̶iru̶mu̶ chuta'a tĩ'amau̶na repapu̶ã peoasomu̶ repañu̶. 14 Jã'aja'ñe pa'iu̶na repañu̶ ija'che i'kaasomu̶ repau̶: —Iñu̶ sũkiñu̶ jo'e kũ̶imairo paau̶ —chiniasomu̶ repau̶. Jã'aja'ñe i'kaku̶na repau̶ neena asaasome. 15 Jã'aja'ñe cho'ocuha Jesús repau̶ neenana'me sani Jerusalenna tĩ'aasome. Tĩ'a Jesús Dios vu̶'ena kaka repavu̶'e põse koosinana'me ĩsisinare peore eto saoasomu̶. Eto saoku̶ kuri sa'ñekaina mesako'ñana'me ũkupova'na ĩsina ñu'isaivu̶ãre ju̶jo tajño ũhaasomu̶ repau̶. 16 Ũcuaja'che cheku̶na repana põsemajñaru̶ã ve'eju̶ repavu̶'epi kaka etajani sañu chiinare ũ̶seasomu̶ repau̶ repanare. 17 Jã'aja'ñe cho'oku̶ repanare che'choku̶ ija'che i'kaasomu̶: —Dios chu̶'o aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'e ija'che ku̶amu̶: Chu̶'u̶ vu̶'e pãi ũcuanu̶ko chu̶'u̶re pojoju̶ sẽevu̶'ea'me, chiimu̶. Jã'ata'ni mu̶sanu̶kona põse ñaana cho'ocheja'che kaka cu'ache cho'ome —chiiu̶ eto saoasomu̶ Jesús repanare. 18 Jã'aja'ñe cho'ou̶na asa judío phairipãi chũ̶'u̶nana'me judíopãi che'chona pe'ruju̶ repau̶'te vanisoche chũ̶'u̶ñu chiisinata'ni pãipi ũcuanu̶ko repau̶ che'choche'te asa jñanoju̶na repau̶'te vaju̶chu̶asome repana. 19 Jã'aja'ñe cho'ocuha Jesús na'ito repau̶ neenana'me repajoopoji saniasome. 20 Jo'e ñatato Jesús repau̶ neenana'me higoñu̶ pa'icheja caraiu̶ ñato repañu̶ saivu̶ãjatu̶'ka jũnisosi'ñu̶ paniasomu̶. 21 Repañu̶ji jã'aja'ñe pa'iu̶na Jesús i'kasi'e Pedro jo'e cuasaku̶ i'kaasomu̶. —¡Ñaku̶, Masiu̶! Mu̶'u̶pi repañu̶'te cu'ache i'kau̶na peore jũnisõsi'ñu̶a'me —chiniasomu̶ repau̶'te. 22 Chiku̶na Jesús repau̶ neenare i'kaasomu̶. —Diore cuasaju̶ pa'ijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. 23 Mu̶sanu̶kona ũcuau̶aku̶ji, “Diopi cho'okaiu̶na chu̶'u̶ i'kache peore cho'ore'oja'mu̶”, chiiu̶ cuasaku̶ ikũtire, “Icheja ku̶ñu̶ chiarana su̶'a nu̶kajũ̶'u̶”, chiito repakũti mu̶sanu̶kona chũ̶'u̶ñe cho'oja'mu̶. Ũcuarepaa'me jã'a. 24 Jã'ajeku̶na ija'che i'kamu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare: Mu̶sanu̶kona, “Diopi chu̶'u̶ ũcuau̶ache sẽeto cho'okaija'mu̶ chu̶'u̶re”, chiiju̶ cuasaju̶ pa'ito mu̶sanu̶kona sẽeñe cho'okaija'mu̶ Dios. 25 Mu̶sanu̶kona Diore sẽñu chini cheku̶na mu̶sanu̶konare cu'ache cho'osi'e cavesu̶sõ jo'e cuasamanejũ̶'u̶. Jo'e cuasama'to Dios ũcuaja'che mu̶sanu̶kona cu'ache cho'osi'e jo'e cuasamaneja'mu̶. 26 Jã'ata'ni mu̶sanu̶konapi cheku̶na cu'ache cho'osi'ere cavesu̶ma'ñe ũcua cuasato Dios ũcuaja'che mu̶sanu̶kona cu'ache cho'osi'e cavesu̶ma'ñe ũcua ru̶a cuasaku̶ pa'ija'mu̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare. 27 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repau̶ neenana'me Jerusalenna jo'e sani tĩ'aasome. Tĩ'a Jesús Dios vu̶'e kaka nu̶ka ku'iu̶ ñaku̶na judío phairipãi chũ̶'u̶nana'me judíopãi che'chonana'me judío aina raniasome. 28 Rani repau̶'te ija'che sẽniasome repana: —¿Je'se cuasa pãi chũ̶'u̶na cho'ocheja'che cho'oku̶ mu̶'u̶? ¿Neepi chũ̶'u̶rena rani cho'oku̶ mu̶'u̶? —chiniasome. 29 Chitena repanare sãiñe i'kaasomu̶ repau̶. —Chu̶'u̶ ũcuaja'che mu̶sanu̶konani chu̶'o sẽniasara. Sẽeu̶na ku̶ajũ̶'u̶ chu̶'u̶re. Ku̶aru chu̶'u̶ ũcuaja'che iere cho'oa'ku̶ chini chu̶'u̶re chẽa raosi'ku̶ mami ku̶aja'mu̶ mu̶sanu̶konare. 30 ¿Neepi Juanre Pãi Okoro'veku̶'te chẽa raore? ¿Diopi chẽa raou̶? Jã'apãani, ¿pãipi chẽa raore repau̶'te? Ku̶ajũ̶'u̶ chu̶'u̶re —chiniasomu̶ Jesús repanare. 31 Sẽku̶na sãiñechi'a ija'che cutuasome repana: —¿Je'se mai iku̶re i'kajanaa'ñe? Maipi, “Juanre Dios chẽa raosi'ku̶a'mu̶”, chiito iku̶ maire, “¿Je'se pa'iu̶na mu̶sanu̶kona jã'aja'ñe cuasanata'ni Juan chu̶'vasi'e cuasamanere?”, chiija'mu̶. 32 Ũcuaja'che, “Pãipi Juanre chẽa raosinaa'me”, chiicu'amu̶ maire —chiniasome repana. Reparu̶mu̶ pãi ru̶a jainu̶ko, “Juan Dios chu̶'o ku̶akaiku̶ pa'isi'ku̶a'mu̶”, chiiju̶ cuasaju̶na i'kavaju̶chu̶asome repana, cheku̶napi asa pe'ruju̶ chini. 33 Vaju̶chu̶ju̶ Jesure ija'che i'kaasome repana: —Juanre raosi'ku̶ mami vesu̶me chu̶ku̶na —chiniasome. Chitena Jesús i'kaasomu̶ repanare. —Chu̶'u̶ ũcuaja'che mu̶sanu̶konapi jã'aja'ñe i'karena chu̶'u̶re chũ̶'u̶ raosi'ku̶ mami ku̶amaneja'mu̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare.

Marcos 12

1 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repanare chu̶'vaku̶ ija'chere cuasaku̶ ku̶aasomu̶: —Pãiu̶ pĩsi u̶che chio tã pi'ni si'acachio rũhiso'koro jeo tu̶su̶asomu̶. Repaso'koro jeo pi'ni u̶che cha'ca chachojavu̶ je'naasomu̶ repau̶ ũcuate'evu̶ji conora'ka meajacheja pa'ivu̶. Ũcuachi'a repachio kuirakaijanapi si'acachio ñaju̶ kuirakaiju̶ paapu̶ chini vu̶'e u̶mu̶ nu̶kavu̶'e cho'oasomu̶ repau̶. ’Peore cho'o pi'ni repa chio kuirakaijanare jñaa jo'ka tĩichejana sanisõasomu̶ repau̶. 2 Sani pa'iu̶ u̶che tu̶aru̶mu̶ tĩ'au̶na repau̶'te cho'oche cho'okaiku̶'te u̶che chio kuirakaina pa'ichejana saoasomu̶ repau̶, u̶chere miijani rakaau̶ chini. 3 Jã'ata'ni sani tĩ'au̶na ña repana u̶che kuirana repau̶'te chẽa vani, u̶chejẽ'e peou̶'te u̶che paaku̶ pa'ichejana co'choasome repana. 4 Co'chorena ña u̶che paaku̶ repau̶'te cho'oche cho'okaiku̶'te cheku̶ni jo'e ũcuachejana saou̶na sani tĩ'au̶na ña repana u̶che kuirana repau̶'te catapu̶ãpi repau̶ sĩjopu̶na asi su'a repau̶'te ru̶a cu'ache cutu pi'ni u̶chejẽ'e peou̶'te co'choasome. 5 Co'chorena cheku̶re jo'e saoasomu̶ repau̶. Saou̶na repau̶'te vanisõasome repana. Cheku̶nani asi vaniasome repana. Cheku̶nare vanisõasome repana. 6 ’Jã'aja'ñe cho'oju̶na churata'ni repau̶ mamaku̶'te ru̶a oiu̶ paaku̶'te, “Chu̶'u̶ chĩireta'ni ña ku̶ku̶jacosome repana”, chiiu̶ cuasa cho'jerepana mamaku̶'te saoasomu̶ repau̶. 7 Jã'ata'ni repau̶ mamaku̶ji sani tĩ'au̶na ña repachio kuirakaina sãiñechi'a ija'che i'kaasome: “Jã'u̶ u̶che paaku̶ mamaku̶'mu̶. Pu̶ka'ku̶ jũnisõsiru̶mu̶ repau̶ paasi'e paajau̶a'mu̶ jã'u̶. Vanisõñu jã'u̶ni. Maipi pu̶ka'ku̶ jũnisõsiru̶mu̶ repau̶ paasi'ere paañu”, chiniasome repana. 8 Chini repau̶'te chẽa vanisõ chio ru̶'tu̶vana sa ũhaasome repana repau̶'te —chiniasomu̶ Jesús repanare pãi. 9 Jã'aja'ñe ku̶acuha repau̶ ku̶asi'e asasinare ija'che sẽniasomu̶ repau̶: —Repau̶ mamaku̶'te vanisõsi'ere asa u̶che chio paaku̶ji sani, ¿je'se cho'oja'u̶ repanare u̶che kuirakainare? Sani repau̶ mamaku̶'te vanisõsinare sãiñe vanisõja'mu̶ repau̶. Repanare vanisõ u̶che chio kuirakaijanare cheku̶nani jñaa jo'kaja'mu̶ repau̶, cu'ache cho'oma'ñe u̶che tu̶a pi'ni repau̶'te sa ĩsijanani. 10 ’¿Dios chu̶'o aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'e ñamanaa'ñe mu̶sanu̶kona? Ija'che ku̶amu̶: Pãi vu̶'e cho'ona vu̶'ña tuu re'ojatuure ku'eju̶ paniasome. Ku'eju̶ te'etuupu̶ jñaani cuheasome repana. Cuheju̶ jo'kaasome repatuupu̶. Cheku̶nata'ni na'a ru̶a masinajeju̶ rani repatuupu̶ mini kuãa sa repana vu̶'e chakavu̶na nu̶koasome, repana vu̶'epi na'a ru̶a ju̶jaa'ku̶ chini. 11 Diopi cho'okaiu̶na jã'aja'ñe cho'orena ña cuasa Repau̶ni pojoju̶ i'kame chu̶ku̶na, chiimu̶ Dios chu̶'o tocha jo'kasi'e —chiniasomu̶ repau̶. 12 Jesupi jã'aja'ñe i'kau̶na asa judío phairipãi chũ̶'u̶nana'me judíopãi che'chonana'me judío aina asamasi, “Iku̶ Jesús ũcuau̶ cuasaku̶ ku̶acheji maini cu'ache cutumu̶”, chiiju̶ pe'ruasome. Pe'ruju̶ repau̶'te chẽañu chiinata'ni pãire cheku̶nani vaju̶chu̶ju̶ repau̶'te jo'ka sanisoasome repana. 13 Ũcuaru̶mu̶ judíopãi chũ̶'u̶napi fariseopãina'me Herode'te chiinare te'enare soni ija'che i'kaasome: —Jesús pa'ichejana sani repau̶'te chu̶'o ru̶a sẽniasajũ̶'u̶. Jã'aja'ñe sẽeju̶na repau̶ tĩiñe i'kato asa repau̶ i'kasi'e maire chũ̶'u̶nani ku̶añu. Maipi ku̶ato cheku̶ru̶mu̶ repau̶'te chẽañe chũ̶'u̶janaa'me repana —chiniasome. 14 Chini saou̶na sani Jesure ija'che i'kaasome repana: —Masiu̶, chu̶'o ũcuarepare cutuku̶'mu̶ mu̶'u̶. Pãipi asa chẽa re'oja'che paapu̶ chini Dios chũ̶'u̶ñe ũcuarepare che'choku̶'mu̶ mu̶'u̶. Jã'a masime chu̶ku̶na. Mu̶'u̶ che'choche'te cheku̶napi asa cu'ache i'katojẽ'e ku̶ku̶ cuasoma'ñe ũcua che'choku̶ pa'iku̶'mu̶ mu̶'u̶. Jã'ajeku̶na mu̶'u̶ni chu̶'o sẽniasañu chiime chu̶ku̶na, mu̶'u̶ cuasaku̶ i'kache'te asa masiñu chini. Romapãi chũ̶'u̶ku̶ji Césapi chu̶ku̶na pa'iche ro'ire sẽeto, ¿ro'ijanaa'ñe chu̶ku̶na repau̶'te? ¿Ro'imanejanaa'ñe? —chiniasome repana. 15 Jã'ata'ni Jesús repana cu'ache cho'oñu chiiche'te masiku̶ ija'che i'kaasomu̶ repanare: —Chu̶'u̶ni cacu̶'oñu chini jã'aja'ñe sẽeme mu̶sanu̶kona. Kurire'reva chu̶'u̶re rajũ̶'u̶; ñara —chiniasomu̶ repau̶. 16 Chiku̶na repau̶'te kurire'reva miijani ra ñoasome repana. Ñoju̶na Jesús ija'che i'kaasomu̶ repanare: —Iku̶ kurire'reva pa'iku̶ kuechu̶si'ku̶, ¿keeja'iu̶'u̶? Ũcuachi'a, ¿nee mamipi pa'iku̶ ire'reva? —chiniasomu̶. Chiku̶na i'kaasome repana. —Maire chũ̶'u̶ku̶ César chiana'me repau̶ mami pa'imu̶ jã'are'reva —chiniasome repana. 17 Chitena Jesús i'kaasomu̶ repanare. —Jã'a pa'ito pa'iche ro'ire repau̶ji kuri ro'iche chũ̶'u̶to ro'ijũ̶'u̶ repau̶'te. Dios chũ̶'u̶ jo'kasi'e ũcuachi'a cho'oju̶ pa'ijũ̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. Jã'aja'ñe i'kau̶na asa ku̶ku̶asome repana. 18 Ũcuaru̶mu̶ saduceopãi Jesuni ñañu chini saniasome. “Pãi jũ'isina jo'e vaju̶raimanejanaa'me”, chiiju̶ cuasanajeju̶ Jesure ija'che sẽniasome repana: 19 —Masiu̶, Diopi chũ̶'u̶u̶na Moisés aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'e ija'che chiimu̶: Pãiu̶ romio'te vejasi'ku̶pi, chuta'a chĩi peoku̶ji jo'ka jũnisõru repau̶ cho'jeu̶ji veja paaa'ku̶ majaa'chu̶ paasi'kore. Repaoni veja chĩire paaku̶ ija'che cuasaku̶ paau̶: “Chu̶'u̶ a'chu̶ jũnisõsiva'u̶ chĩijanaa'me ina chu̶'u̶ chĩi”, chiau̶, chiimu̶ repau̶ tocha jo'kasi'e. 20 Jã'ajeku̶na chu̶'o ku̶añu chiime chu̶ku̶na mu̶'u̶re. Pãiu̶ charo caku̶ cho'jechĩi u̶mu̶pãichi'a seirepanare paaasomu̶. Repau̶ charo caku̶ romio'te veja paaku̶ chuta'a chĩi peoku̶ji jo'ka jũnisoasomu̶. 21 Jo'ka jũnisou̶na cho'jeu̶ repau̶ majaa'chu̶ rũ̶jo pa'isi'koni veja paaku̶ ũcuaja'che chuta'a chĩi peoku̶ji jo'ka jũnisoasomu̶. Jũnisou̶na na'a cho'je caku̶ ũcuate'eo'te veja ũcuaja'che chĩi peoku̶ji jũnisoasomu̶. 22 Jã'aja'ñechi'a sieterepana ũcuanu̶ko ũcuate'eo'te vejaju̶ chĩi peonachi'a jo'ka jũnisoasome repana. Repana peore jũnisosiru̶mu̶ romio ũcuaja'che jũnisoasomo. 23 Jã'ajeku̶na pãi jũnisosina ũcuanu̶ko jo'e vaju̶raisiru̶mu̶, ¿kau̶pi repao'te jo'e paaja'u̶, sieterepana veja paacojñosi'kore? —chiniasome repana. 24 Chitena Jesús i'kaasomu̶ repanare. —Tĩiñe cuasame mu̶sanu̶kona. Dios chu̶'o aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'ejẽ'e vesu̶ju̶ jũ'isinare Dios vasomasichejẽ'e vesu̶me mu̶sanu̶kona. 25 Pãi ũcuanu̶ko jo'e vaju̶raisiru̶mu̶ u̶mu̶pãina'me romi jo'e vejamanejanaa'me, Diore ja'me pa'ina ángeles pa'icheja'che pa'inajeju̶. 26 ¿Diopi chũ̶'u̶u̶na Moisés tocha jo'kasi'e jũ'isina vaju̶raiche ku̶ache ñamanaa'ñe mu̶sanu̶kona? Aperu̶mu̶ Moisés sũkira'ñu̶ru̶ uutoa toa kueñe nu̶kaku̶ ñaku̶ paniasomu̶. Ñaku̶ nu̶kaku̶na ũcuatoa sa'navu̶ji Diopi i'kaku̶na asaku̶ tocha jo'kaasomu̶ repau̶ Moisés. “Chu̶'u̶ Dios, mu̶sanu̶kona aipãi icheja pa'iru̶mu̶ chu̶'u̶re cuasasinare paaku̶'mu̶ chu̶'u̶ Abrahamre, Isaare, Jacobre”, chiisi'ku̶a'mu̶ Dios, chiimu̶ repau̶ tocha jo'kasi'e. Diopi ñato pãi jũnisõsinajẽ'e vaju̶me, repana rekoñoãpi vaju̶ku̶na. Jã'a jachaju̶ cuasama'ñe ru̶a tĩiñe cuasame mu̶sanu̶kona —chiniasomu̶ Jesús repanare saduceopãi. 28 Ũcuaru̶mu̶ judíopãi che'choku̶ rani Jesure saduceopãi ke'resi'e asaasomu̶. Jesupi ru̶a masi i'kaku̶na asa ija'che sẽniasaasomu̶ repau̶: —Dios maire chũ̶'u̶ jo'kasi'e, ¿jeea'che Repau̶ maire na'a ru̶a cho'ojũ̶'u̶ chiiche? —chiniasomu̶. 29 Chiku̶na Jesús ija'che i'kaasomu̶: —Dios maire ija'chere i'kaku̶ na'a ru̶a chũ̶'u̶mu̶: Asarepajũ̶'u̶, Israelpãi. Chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare Paaku̶ ũcuate'eu̶'mu̶. 30 Jã'ajeku̶na pãi mu̶sanu̶konare ũcuanu̶kore Paaku̶'te chu̶'u̶re mu̶sanu̶kona au̶na'me rekoñoãna'me kokana'me cuasache peore jã'api ru̶a cuasaju̶ pa'ijũ̶'u̶. Mu̶sanu̶kona meñe oicheja'che cheku̶nare oiju̶ pa'ijũ̶'u̶, chiiu̶ chũ̶'u̶mu̶ Repau̶. Dios jã'aja'ñe chũ̶'u̶ jo'kaku̶ maire, “Jã'are cho'oju̶ pa'ijũ̶'u̶”, chiiu̶ na'a ru̶a chũ̶'u̶mu̶. 31 Cheke ũcuaja'chea'me, Repau̶ chũ̶'u̶repache. Ija'che chiimu̶: Mu̶sanu̶kona meñe oicheja'che cheku̶nare oiju̶ pa'ijũ̶'u̶, chiimu̶ Dios. Jã'aja'ñe, “Cho'oju̶ pa'ijũ̶'u̶”, chiiu̶ na'a ru̶a chũ̶'u̶mu̶ Dios maire. Chekejẽ'e na'a ru̶a chũ̶'u̶ma'mu̶ Repau̶ —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te. 32 Chiku̶na judíopãi che'choku̶ i'kaasomu̶ repau̶'te. —Masiu̶, ũcuarepaa'me jã'a, mu̶'u̶ i'kache. Dios ũcuate'eu̶'mu̶. Cheku̶ maire paaku̶jẽ'e peomu̶. 33 Mai judíopãi Diore pojoju̶ cu'amajñaru̶ã Repau̶ni ĩsiju̶ u̶osome. Jã'aja'ñe cho'oju̶na pojocosomu̶ Repau̶ maire. Jã'ata'ni maipi Repau̶ni rekoñoãpi ru̶a masi cuasaju̶ mai meñe oicheja'che cheku̶nare oiju̶ pa'ito na'a ru̶a pojocosomu̶ Dios maire —chiniasomu̶ repau̶. 34 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa Jesús, “Iku̶ masi i'kasi'ku̶a'mu̶”, chiiu̶ cuasa ija'che i'kaasomu̶ repau̶'te: —Jã'aja'ñe cuasaku̶jeku̶ Dios chũ̶'u̶ñe asa chẽapi'ramu̶ mu̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶ repau̶'te. Reparu̶mu̶ pãi Jesure chu̶'o jo'e sẽevaju̶chu̶asome. 35 Ũcuaru̶mu̶ Jesús Dios vu̶'ere pa'iu̶ pãire che'choku̶ ija'che i'kaasomu̶: —Mai judíopãi che'chona ija'che i'kame: “Aperu̶mu̶ pa'isi'ku̶ David Jojosi'ku̶a'mu̶ Cristo”, chiime. 36 Repau̶ David, aperu̶mu̶ Dios Rekochoji ku̶aku̶na tocha jo'kasi'e ija'che chiimu̶: Dios chu̶'u̶re Paaku̶'te ija'che i'kaasomu̶: “Chu̶'u̶re kueñe u̶jajũ̶tu̶ cakã'kona pu̶u̶jũ̶'u̶. Chu̶'u̶pi cho'okaiu̶na mu̶'u̶re cuhesina ũcuanu̶ko mu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe cho'ojanaa'me”, chiniasomu̶. Jã'aja'ñe tocha jo'kaasomu̶ David. 37 ’¿Je'se pa'iu̶na David, “Chu̶'u̶re Paaku̶'mu̶ Cristo”, chiisi'eta'ni, “David Jojosi'ku̶a'mu̶ Cristo”, chiiche mai judíopãi che'chona? —chiniasomu̶ Jesús repanare. Reparu̶mu̶ pãi jainu̶ko Jesús i'kache asa pojoasome. 38 Ũcuaru̶mu̶ Jesús pãire jo'e che'choku̶ ija'che i'kaasomu̶: —Judíopãi che'chona pa'iche ña chẽamanejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Kãña re'ojakãñapi u̶jacueñoã ju'iju̶ nu̶ka ku'ime repana, pãipi ña, “Diore ru̶a cuasanaa'me jã'ana”, chiapu̶ chini. Ãu ĩsichejñare ku'iju̶na pãipi repanani ña chẽa pojoju̶, “Peore masinajeju̶ che'chonaa'me ina”, chiito ru̶a pojonaa'me repana. 39 Ũcuaja'che judíopãi chi'ivu̶'ena mu̶a kakani masina ñu'isaivu̶ãre ñu'ineenaa'me repana. Ũcuaja'che pãipi repanani ãu ãuñu chini soito mu̶a repanare soisi'ku̶re kueñe ñu'ineenaa'me repana. 40 Ũcuachi'a va'jeva'na paache joreju̶ tu̶tesõnaa'me repana. Jã'aja'ñe cho'onata'ni pãipi ña, “Re'onaa'me jã'ana”, chiapu̶ chini Diore sẽni ru̶a jeeru̶mu̶ sẽeju̶ pa'inaa'me repana. Jã'aja'ñe cho'onajeju̶na Diopi chũ̶'u̶u̶na ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶ repanare —chiniasomu̶ Jesús. 41 Ũcuaru̶mu̶ Jesús Dios vu̶'ena kaka cãjovu̶ kuri mañavu̶ nu̶kacheja kueñe pu̶u̶ ñu'iu̶ ñato Dioni ĩsiju̶ pãi jainu̶ko kuri mañaju̶ paniasome. Ũcuachi'a kurina jainu̶ko kuri ru̶a mañaasome. 42 Ũcuaru̶mu̶ va'jeva'o chu̶ova'o pa'iva'o ũcuaja'che te'eka'chapare'reru̶ãchi'a ka'charu̶ pa'ire'reru̶ãre mañaasomo. 43 Mañaona ña Jesús repau̶ neenare soni rao i'kaasomu̶. —Ina kurinata'ni repana kooju̶na cajejaisi'ere ĩsisinaa'me. Iva'ota'ni repao ãu koo ãio pasa chiisire'reru̶ãre Dioni pojoko peore ĩsisõsi'koa'mo. Kurina ĩsisi'e ña pojomu̶ Dios. Jã'ata'ni iva'o ĩsisi'e ña na'a ru̶a pojomu̶ Dios. Ũcuarepaa'me jã'a —chiniasomu̶ Jesús.

Marcos 13

1 Ũcuaru̶mu̶ Jesús Dios vu̶'e pa'isi'ku̶pi etau̶na repau̶ neena te'eu̶ repau̶'te i'kaasomu̶. —¡Ñaku̶, Masiu̶! Catapu̶ã ru̶a re'ojapu̶ãpi cho'osivu̶'ñaa'me ivu̶'ña —chiniasomu̶. 2 Chiku̶na Jesús i'kaasomu̶. —Mu̶sanu̶kona ivu̶'ña peore ñaju̶ pa'ime, “Re'oja'imu̶”, chini. Jã'ata'ni na'a pa'isiru̶mu̶, catapu̶ã te'epu̶jẽ'e cheku̶pu̶na'me su̶'ima'ñe peore ñañosõjanaa'me pãi ivu̶'ña —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te. 3 Jã'aja'ñe i'kacuha Jesús repau̶ neenana'me Olivo aikũti Dios vu̶'e ti'jñeñe cakũtina mu̶ni pu̶u̶ ñuniasome. Pu̶u̶ ñu'iju̶ Pedro, Santiago, Juan, Andrena'me repau̶'te Jesure te'eu̶'te chu̶'ore sẽniasome. 4 —Mu̶'u̶ ku̶asi'e, ivu̶'ña ñañosõjañe, ¿jeeru̶mu̶ cho'ojachea'che? Reparu̶mu̶ tĩ'añe, ¿je'se masijanaa'ñe chu̶ku̶na? —chiniasome repana. 5 Chitena Jesús i'kaasomu̶. —Ñarepaju̶ pa'iju̶ jorena i'kache asa cuasama'ñe pa'ijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. 6 Pãi jainu̶ko te'enachi'a ku'iju̶ joreju̶ chu̶'u̶ni roiju̶, “Dios Raosi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Cristoa'mu̶”, chiijanaa'me. Jã'aja'ñe i'kaju̶ joreju̶ pãi jainu̶kore cacu̶'ojanaa'me repana. 7 ’Ũcuachi'a si'achejña pãi vaiche asani ku̶ku̶manejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Jã'aja'ñe pa'ija'mu̶ cheja si'api'raru̶mu̶. Jã'ata'ni cheja chuta'a si'amaneja'mu̶. 8 Pãi ũcuate'echeja pa'ina cheku̶chejña pa'inani sani vanisõjanaa'me. Ũcuaja'che cheja si'achejñaru̶ã ru̶a pi'ruja'mu̶. Ũcuaja'che ru̶arepa asuku̶ ãupi aineemau̶na si'achejñaru̶ã ãucuhana jũnisõjanaa'me pãi. Jã'ata'ni peore jã'a na'a ru̶a cu'ache cho'oru̶mu̶pi tĩ'api'raku̶ cho'oche'me. 9 ’Ñarepaju̶ pa'ijũ̶'u̶. Reparu̶mu̶ pãi mu̶sanu̶konare chu̶'u̶ni cuasaju̶na chẽa judíopãi chũ̶'u̶na pa'ivu̶'ena sa jo'ka, repanapi suĩ'sueche'te chũ̶'u̶rena judíopãi chi'ivu̶'e cuaa suĩ'suejanaa'me. Cheku̶ru̶mu̶ pãi mu̶sanu̶konare chu̶'u̶ni cuasaju̶na chẽa pãi chũ̶'u̶na pa'ivu̶'ñana sa jo'kajanaa'me, mu̶sanu̶konare cu'ache cho'oche'te chũ̶'u̶a'ju̶ chini. Jã'aja'ñe cho'oju̶na repanare pãi chũ̶'u̶nare chu̶'u̶ pa'iche'te ku̶a asojanaa'me mu̶sanu̶kona. 10 Dios chu̶'o re'oja'che chu̶'u̶re cuasanapi ku'iju̶ chu̶'vajanaa'me, pãipi si'achejña pa'ina asa chẽaa'ju̶ chini. Jã'aja'ñe cho'o pi'nisiru̶mu̶na icheja cheja si'asõja'mu̶. 11 Ũcuachi'a reparu̶mu̶ pãipi mu̶sanu̶konani chẽa pãi chũ̶'u̶na pa'ivu̶'ena sa jo'karu, “¿Je'se sãiñe i'kaja'che chu̶'u̶?”, chiiju̶ cuasamanejũ̶'u̶. Mu̶sanu̶konare sãiñe i'kache tĩ'aru̶mu̶ mu̶sanu̶kona i'kajache chu̶'o Diopi rekoñoãna ku̶aja'mu̶. Mu̶sanu̶kona te'ena cuasaju̶ i'kama'ñe mai Ja'ku̶ Dios Rekochoji cho'okaiu̶na masi i'kajanaa'me mu̶sanu̶kona. 12 Reparu̶mu̶ pãi repana cho'jechĩi chu̶'u̶ni cuasaju̶na chẽa sa, “Vanisõjũ̶'u̶ inare”, chiiju̶ jo'kajanaa'me. Ũcuaja'che cheku̶na repana majaa'chu̶pãipi chu̶'u̶ni cuasaju̶na cu'ache cho'ojanaa'me. Pu̶ka'ku̶pãi ũcuachi'a repana mamachĩipi chu̶'u̶ni cuasaju̶na chẽa sa, “Inare vanisõjũ̶'u̶”, chiiju̶ jo'kajanaa'me. Ũcuaja'che cheku̶na repana pu̶ka'ku̶pãipi chu̶'u̶ni cuasaju̶na ũcuaja'che cu'ache cho'ojanaa'me. 13 Pãi jainu̶ko mu̶sanu̶konare chu̶'u̶ni cuasaju̶na ru̶a cuhejanaa'me. Jã'ata'ni mu̶sanu̶konapi chu̶'u̶re cuasache'te ũhasõma'ñe jũnisõru̶mu̶jatu̶'ka masi cuasaju̶ pani Dios pa'ichejare ai sani pa'ijanaa'me. 14 ’Dios chu̶'o aperu̶mu̶ ku̶asi'ku̶ Daniel tocha jo'kasi'e ija'che chiimu̶: Na'a pa'isiru̶mu̶ pãi Dios cuheche'te rupu̶ tũ̶osi'ku̶ni Dios vu̶'ena sa nu̶ko, “Dioa'mu̶ iku̶. Pojojũ̶'u̶ iku̶re”, chiijanaa'me, chiimu̶. Repa tochasi'ere ñani masijanaa'me mu̶sanu̶kona. Pãipi jã'aja'ñe cho'oju̶na ñani Judea cheja pa'ina aikũjñana vu̶'vu̶ katisõa'ju̶. 15 Pãi ũcuau̶ana repana vu̶'ña ve'koroãre pani cu'amajñaru̶ãre miñu chini kakama'ñe teana vu̶'vu̶sõa'ju̶. 16 Ũcuaja'che pãi chiño saisina pani repana vu̶'ña paache'te cu'amajñaru̶ãre miñu chini co'ima'ñe teana vu̶'vu̶sõa'ju̶. 17 Reparu̶mu̶ romiva'nare chĩi su̶'iva'nana'me oje chũsava'nare ru̶a vesache cu'ache pa'ija'mu̶. 18 Dioni ru̶a sẽeju̶ pa'ijũ̶'u̶, reparu̶mu̶pi okoru̶mu̶na tĩ'amanea'ku̶. 19 Reparu̶mu̶ tĩ'aru mamaru̶mu̶pi iru̶mu̶jatu̶'ka pãi jmamakaru̶jẽ'e ñama'ñepi cu'a ru̶a cu'acheji pa'ija'mu̶. Ũcuachi'a reparu̶mu̶ cho'osi'e cu'a jo'e ti'jñemaneja'mu̶. 20 Repa cu'ache pa'iru̶mu̶re Diopi ũ̶semau̶na na'a jeeru̶mu̶ cu'ache pa'ito pãi te'eu̶jẽ'e jujama'ñe cho'osõra'ame. Jã'ata'ni Diopi Repau̶ chẽa paanani oiu̶ ũ̶seku̶na cu'a ru̶a jeeru̶mu̶ pa'imaneja'mu̶. 21 ’Reparu̶mu̶ pãi mu̶sanu̶konare ija'che i'kajanaa'me: “Rani ñajũ̶'u̶. Pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶a'ku̶ chini Dios Raosi'ku̶ ichejare pa'imu̶.” Jã'apãani, “Sani ñajũ̶'u̶. Dios Raosi'ku̶ jeechejare pa'imu̶”, chiijanaa'me. Pãipi jã'aja'ñe i'kato asa jachajũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. 22 Reparu̶mu̶ pãi te'enachi'a ku'iju̶ joreju̶, “Dios Raosi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Cristoa'mu̶”, chiijanaa'me. Cheku̶napi, “Dios chu̶'o ku̶anaa'me chu̶ku̶na”, chiijanaa'me. Jã'aja'ñe joreju̶ i'kaju̶ Diochi'a cho'omasicheja'chere cho'o ñojanaa'me repana, Dios chẽa paanapi ña Repau̶'te cuasache'te jo'kasõ ũcuanani jovo repana chũ̶'u̶ñe'te cho'oju̶ paapu̶ chini. 23 Mu̶sanu̶konare repana cho'ojachere masia'ju̶ chini iru̶mu̶na ku̶amu̶ chu̶'u̶. Jã'ajeku̶na ñarepaju̶ pa'ijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona —chiniasomu̶ Jesús repanare. 24 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e i'kaasomu̶. —Repa cu'ache cho'o pi'nisiru̶mu̶ ũ̶su̶u̶ miamaneja'mu̶. Pãimiau̶ ũcuaja'che miamaneja'mu̶. 25 Cu̶nau̶mu̶ pa'ina ma'jñoko chejana tuã'tuasõjanaa'me. Ũcuachi'a cu̶nau̶mu̶ pa'imajñaru̶ã ñu̶'kueja'mu̶. 26 Reparu̶mu̶ chu̶'u̶ Dios Raosi'ku̶ peore Masiu̶ji ru̶a re'oja'che ñou̶ ko'sija'iu̶ cu̶nau̶mu̶pi pãi ũcuanu̶ko ñaju̶'te pikona'me cajeja'mu̶. 27 Caje chu̶'u̶ neenare ángeleva'nare chũ̶'u̶ saou̶na sani chu̶'u̶ chẽa paanare cheja si'achejñaru̶ã pa'inare ru̶a so'ñapi ra chi'ijanaa'me repana. 28 ’Chura higoñu̶ pa'iche'te cuasajũ̶'u̶. Higoñu̶ karu̶ã ã'jikaru̶ã carũni ja'o ma'mañe ñani, “Ʉ̃su̶ru̶mu̶ tĩ'api'ramu̶ ie”, chiime mu̶sanu̶kona. 29 Ũcuaja'che chu̶'u̶ chura ku̶asi'epi tĩ'aku̶na ñani, “Jesús, Dios Raosi'ku̶ chejana jo'e cajepi'ramu̶”, chiijanaa'me mu̶sanu̶kona. 30 Mu̶sanu̶kona jojosina chuta'a jũnisõmaru̶mu̶na chu̶'u̶ ku̶asi'e peore ti'jñeja'mu̶. Ũcuarepaa'me jã'a. 31 Cu̶nau̶mu̶na'me cheja si'asõja'mu̶. Chu̶'u̶ chũ̶'u̶ jo'kasi'eta'ni si'asõma'ñe ũcua pa'ija'mu̶. 32 ’Pãi te'eu̶jẽ'e masima'me chu̶'u̶ ku̶asi'e ti'jñejaru̶mu̶. Cu̶nau̶mu̶ pa'ina ángeles ũcuachi'a vesu̶me. Chu̶'u̶ Dios Mamaku̶ ũcuachi'a vesu̶mu̶. Ja'ku̶chi'a masimu̶ jã'a. 33 ’Chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare ku̶asi'e ti'jñejaru̶mu̶ vesu̶najeju̶ ñarepaju̶ pa'iju̶ chu̶'u̶ni cha'aju̶ Dioni sẽeju̶ pa'ijũ̶'u̶. 34 Ija'chea'me: Cheku̶ru̶mu̶ pãiu̶ cheku̶chejana saipi'raku̶ repau̶'te cho'oche cho'okainare soni rao vu̶'e kuirakaiche'te jo'kaasomu̶. Ũcuanu̶kore si'acairo repana cho'ojache chũ̶'u̶ jo'kaasomu̶ repau̶. Repa vu̶'e kakasa'aro pẽ'jekaiku̶'te ija'che i'kaasomu̶: “Chu̶'u̶ jo'e raijachere pẽ'jeku̶ cha'aku̶ pa'ijũ̶'u̶”, chiniasomu̶. Chini jo'ka saniasomu̶ repau̶. 35 Repau̶ vu̶'e paaku̶ raijaru̶mu̶ repau̶ neena vesu̶cheja'che chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare Paaku̶ jo'e raijaru̶mu̶ vesu̶me mu̶sanu̶kona. Vesu̶najeju̶ ñarepaju̶ pa'iju̶ chu̶'u̶ni cha'aju̶ pa'ijũ̶'u̶. Cheku̶ru̶mu̶ na'itona cheku̶ru̶mu̶ ñamirepana cheku̶ru̶mu̶ kura chu'iru̶mu̶na cheku̶ru̶mu̶ ñatacuhatona raija'mu̶ chu̶'u̶. 36 Mu̶sanu̶konapi chu̶'u̶ jo'e raijachere ña jñanomaneñu chini cha'aju̶ pa'ijũ̶'u̶. Cheku̶ru̶mu̶ peosi'ku̶pi teana raija'mu̶ chu̶'u̶. 37 Chura chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare chu̶'vasi'e pãi ũcuanu̶kore chu̶'vamu̶ chu̶'u̶. Chu̶'u̶ jo'e raijache cha'aju̶ pa'ijũ̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare.

Marcos 14

1 Ũcuaru̶mu̶ judíopãi pã sau̶manesi'e ãiru̶mu̶, pascua tĩ'añe ka'chaumucujña karatona judío phairipãi chũ̶'u̶nana'me judíopãi che'chona Jesuni vanisoche'te chũ̶'u̶ñu chini te'ena cutuasome. 2 Jã'aja'ñe cho'oñu chiinata'ni ija'che i'kaasome repana: —Pascuaru̶mu̶na repau̶'te chẽañe chũ̶'u̶maneñu mai. Jã'aru̶mu̶na cho'oru pãi si'achejña raisina jainu̶ko asa pe'ruju̶ cavajanaa'me —chiniasome repana. 3 Ũcuaru̶mu̶ Jesús Betania vu̶'ejoopo'te paniasomu̶, Simón asi ravu̶ paaku̶ chiicojñoku̶ vu̶'ere. Pa'iu̶ mesako'a ñu'iu̶ ãu ãitona romio ma'ñatu̶opu̶ alabastroji cho'ositu̶opu̶ okoma'ña nardoma'ña ru̶a ro'isitu̶opu̶ ra ũcuavu̶'ena kakaasomo. Kaka repatu̶opu̶ jaopa'paru̶ cachejapi chau Jesús sĩjopu̶na roasomo repao. 4 Jã'aja'ñe cho'oona ña ũcuavu̶'e pa'ina cheku̶na pe'ruju̶ sãiñechi'a cutuasome. —¿Je'se pa'iu̶na iko jã'ara'ka rurepapu̶ jañosoo? 5 Repara'kare ĩsisoni kuri trescientorepare're denariore're koora'amo repao. Jã'ajanu̶ko koo chu̶ova'na pa'iva'nare ĩsiru̶ja'chere cho'osomo repao —chiniasome repana. Pe'ruju̶ repao'te ru̶a i'kaasome repana. 6 Pe'ruju̶ i'kaju̶na asa Jesús i'kaasomu̶. —Iko cho'oche ñaju̶ ke'remanejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Repao chu̶'u̶re okoma'ña rosi'e re'oja'chere cho'osi'koa'mo iko. 7 Pãi chu̶ova'na pa'iva'na mu̶sanu̶konana'me si'aru̶mu̶ pa'ijanaa'me. Jã'ajeku̶na repanare si'aru̶mu̶ re'oja'che cho'okaiju̶ pa'ire'oja'mu̶ mu̶sanu̶konare. Chu̶'u̶ta'ni mu̶sanu̶konare si'aru̶mu̶ ja'me pa'imaneja'mu̶. Jã'ajeku̶na chu̶'u̶re si'aru̶mu̶ jã'aja'ñe cho'okaicu'aja'mu̶ mu̶sanu̶konare. 8 Iko repao'te cho'ore'oche cho'oko chu̶'u̶re okoma'ña rosi'koa'mo. Iko chu̶'u̶re jũnisõ tãcojñopi'raku̶ni iru̶mu̶ okoma'ña rosi'koa'mo, jũ'isinare cho'ocheja'che. 9 Cheja ũcuau̶achejña Dios chu̶'o chu̶'vachejña iko chu̶'u̶re cho'osi'e ũcuaja'che ku̶ajanaa'me, pãipi repao re'oja'che cho'osi'ere cavesu̶ma'ñe cuasaju̶ paapu̶ chini. Ũcuarepaa'me jã'a —chiniasomu̶ Jesús. 10 Ũcuaru̶mu̶ Jesús neenare, docerepanare ja'me pa'iku̶ji Judas Iscariote judío phairipãi chũ̶'u̶na pa'ivu̶'ena mu̶a i'kaasomu̶. —¿Je'se cho'oni'te mu̶sanu̶konare Jesure jo'kaja'che chu̶'u̶? —chiniasomu̶. 11 Jã'aja'ñe i'kaku̶na asa pojoju̶, —Mu̶'u̶pi jã'aja'ñe cho'oto kuri ro'ijanaa'me chu̶ku̶na —chiniasome repana. Jã'aja'ñe i'karena, “Jau̶”, chini Jesús pa'ichejana sani pẽ'je ñaku̶ paniasomu̶ repau̶, Jesuni jo'kara chini. 12 Ũcuaru̶mu̶ judíopãi pã sau̶manesi'e ãiru̶mu̶ pascua charo cho'oumucusena Dios aperu̶mu̶ cho'okaisi'e cuasaju̶ ovejachĩiva'u̶ni vaniso Diore ĩsiumucusena Jesús neena ija'che sẽniasaasome repau̶'te: —¿Jeechejana mai pascuaru̶mu̶ ãijañe ãu care'vajaijũ̶'u̶ chiiku̶ mu̶'u̶? —chiniasome. 13 Chitena Jesús repau̶ neenare te'eka'chapanare saopi'raku̶ ija'che i'kaasomu̶ repanare: —Chura vu̶'ejoopona sani tĩ'a pãiu̶'te churupu̶ oko pa'ipu̶ saku̶ni tijñajanaa'me mu̶sanu̶kona. Tijña ũcuau̶na'me saijũ̶'u̶. 14 Sani repau̶ kakavu̶'ena kakajũ̶'u̶. Kaka vu̶'e paaku̶'te sẽniasajũ̶'u̶. “Masiu̶ mu̶'u̶ni sani sẽniasaa'ju̶ chini raomu̶ chu̶ku̶na'te. ‘¿Jeeruupu̶na chu̶'u̶ neenana'me pascuaru̶mu̶ kaka ãu ãija'ñe chu̶'u̶?’, chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús”, chiijũ̶'u̶ repau̶'te vu̶'e paaku̶'te. 15 Mu̶sanu̶konapi sẽeto u̶mu̶ caruupu̶'te u̶jaruupu̶'te ñoja'mu̶ repau̶, masi care'vasiruupu̶'te. Ñou̶na ũcuaruupu̶na kaka mai pascuaru̶mu̶ ãijañe ãu care'vajũ̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare. 16 Chiku̶na vu̶'ejoopo sani tĩ'ato Jesús i'kasi'e ũcuarepa paniasomu̶. Jã'ajeku̶na pascuaru̶mu̶ ãijañe ãu care'vaasome repana. 17 Care'vasiru̶mu̶ na'icuhatona Jesús repau̶ neena docerepanana'me repavu̶'ena sani kakaasome. 18 Kaka mesako'are ñu'iju̶ ãu ãiru̶mu̶na Jesús repau̶ neenare ija'che i'kaasomu̶: —Maina'me ãu ãiku̶ te'eu̶ chu̶'u̶ni cu'ache cho'oa'ju̶ chini chu̶'u̶re cuhenani jo'kaja'mu̶. Ũcuarepaa'me jã'a —chiniasomu̶ repau̶. 19 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa su̶ma'ñe cuasaju̶ repau̶ neena te'enachi'a repau̶'te ija'che sẽniasome: —¿Chu̶'u̶a'che mu̶'u̶re jã'aja'ñe jo'kajau̶? —chiniasome repana ũcuanu̶ko. 20 Chitena Jesús i'kaasomu̶. —Chu̶'u̶re cu'ache cho'ojau̶, mu̶sanu̶konare chu̶'u̶ neena docerepanare ja'me pa'iku̶'mu̶. Ũcuau̶ji chu̶'u̶na'me ũcuate'ere'ava cu̶nare'ava pãpu̶ chũ'semu̶. 21 Chu̶'u̶re Dios Raosi'ku̶re, Repau̶ chu̶'o aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'e ku̶ache ũcuarepa cu'ache ti'jñeja'mu̶. Jã'ata'ni chu̶'u̶ni vanisõa'ju̶ chini jo'kasi'ku̶re na'a ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶. Repau̶ aineemaneru na'a re'ora'amu̶ repau̶'te —chiniasomu̶ repau̶. 22 Chuta'a ãu ãiu̶ ñu'iku̶ji Jesús pãpu̶ mini Dioni, “Re'orepamu̶”, chini repau̶ neenani tu̶'se ĩsiku̶ ija'che i'kaasomu̶: —Ipu̶ pãpu̶ chu̶'u̶ ca'nivu̶'me. Ãijũ̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. 23 Chini conoro'rova mini Dioni, “Re'orepamu̶”, chini ĩsiku̶na koo ũkuasome repana ũcuanu̶ko. 24 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repanare jo'e i'kaasomu̶. —Ie u̶che cono chu̶'u̶ chiea'me. Mu̶sanu̶kona ũcuanu̶ko ũkujũ̶'u̶ iro'rova. Pãi ũcuanu̶kore cu'ache cho'oche'te jũni ro'ikasa chini chuenisõja'mu̶ chu̶'u̶. Jã'aja'ñe cho'oche chu̶'u̶ chiepi menisõu̶na Dios mamare, “Ija'che cho'oñu”, chiisi'ere cho'ojachea'me. Jã'are cuasaju̶ chi'i ie u̶che cono ũkuju̶ pa'ijũ̶'u̶. 25 Jã'ata'ni mu̶sanu̶konare ija'che i'kamu̶ chu̶'u̶: Chu̶'u̶ pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶ru̶mu̶jatu̶'ka u̶che cono jo'e ũkumaneja'mu̶ chu̶'u̶. Ũcuarepaa'me jã'a —chiniasomu̶ repau̶ repanare. 26 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repau̶ neenana'me Dioni pojoju̶ uja pi'ni Olivo aikũtina saniasome. 27 Repacheja sani tĩ'a Jesús ija'che i'kaasomu̶ repanare: —Iñami mu̶sanu̶kona ũcuanu̶ko chu̶'u̶ni masi cuasamapu̶ chu̶'u̶ni cu'ache cho'oju̶na vaju̶chu̶ju̶ jo'ka sanisõjanaa'me. Dios chu̶'o aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'e ija'che ku̶amu̶: Ovejava'na repanare kuiraku̶ni vanisõrena vaju̶chu̶ju̶ te'enachi'a vu̶'vu̶sõjanaa'me, chiimu̶. 28 Jã'ata'ni chu̶'u̶ jũni vaju̶rani Galilea chejana mu̶sanu̶konare charo saija'mu̶ —chiniasomu̶ repau̶ repanare. 29 Chiku̶na Pedro i'kaasomu̶ repau̶'te. —Cheku̶na ũcuanu̶ko mu̶'u̶re jo'kasõto chu̶'u̶ta'ni mu̶'u̶re jmamakaru̶jẽ'e jo'kamaneja'mu̶ —chiniasomu̶. 30 Chiku̶na Jesús i'kaasomu̶ repau̶'te. —Iñami chuta'a kura ka'chañoã chu'ima'tona choteñoã, “Jesure ñama'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶”, chiija'mu̶ mu̶'u̶. Ũcuarepaa'me jã'a —chiniasomu̶. 31 Chiku̶na Pedro jo'e ija'che ru̶a i'kaasomu̶: —Pãipi chu̶'u̶ni vanisõñu chiitojẽ'e, “Jesure ñama'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶”, chiima'ñe mu̶'u̶na'me chuenisõja'mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. Chiku̶na asa cheku̶na Jesús neena ũcuanu̶ko ũcuaja'che i'kaasome. 32 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repau̶ neenana'me Getsemaní chiichejana sani tĩ'a ija'che i'kaasomu̶ repanare: —Ichejare ñu'iju̶ cha'ajũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona, chu̶'u̶ sani Ja'ku̶re sẽni pi'niñetu̶'ka —chiniasomu̶ repau̶. 33 Chini repanare jo'ka Pedro'mu̶ Juan'mu̶ Santiago'mu̶ sa, su̶ma'ñe cuasa oniasomu̶ repau̶. 34 Jã'aja'ñe oiu̶ repau̶ neenare ija'che i'kaasomu̶ repau̶: —Chura rekocho jũ'iu̶ache ru̶a su̶ma'mu̶ chu̶'u̶re. Mu̶sanu̶kona ichejana canu̶ka kãima'ñe chu̶'u̶na'me pa'ijũ̶'u̶ —chiniasomu̶. 35 Chini te'eu̶ jmacheneru̶ sani ro're ñu'iu̶ meñe sime chejana chia tĩ'iu̶ Dioni sẽniasomu̶ repau̶, cu'ache ũ̶seu̶ato ũ̶sekaau̶ chini. 36 Ija'che Diore sẽniasomu̶ repau̶: —Ja'ku̶, mu̶'u̶ si'ache cho'omasiku̶'mu̶. Mu̶'u̶re ũ̶seu̶ato pãi chu̶'u̶re cu'ache cho'opi'rache ũ̶sekaijũ̶'u̶. Jã'ata'ni chu̶'u̶ chiicheta'ni cho'omanejũ̶'u̶. Ʉ̃seu̶ama'to mu̶'u̶re u̶ache cho'ojũ̶'u̶ —chiniasomu̶. 37 Jã'aja'ñe i'kacuha vu̶ni, repau̶ neena pa'ichejana co'i ñato kãni ũhiju̶ paniasome repana. Kãnisorena Pedroni i'kaasomu̶ repau̶. —Simón, ¿kãiku̶ mu̶'u̶? ¿Te'ehorajẽ'e kãima'ñe pa'icu'au̶ mu̶'u̶re? 38 Rekoñoã re'oja'che cho'oñu chiime mu̶sanu̶kona; jã'ata'ni re'oja'che cho'ovesu̶me. Jã'ajeku̶na kãima'ñe Dioni sẽeju̶ pa'ijũ̶'u̶, Ũcuau̶ji cho'okaiu̶na cu'ache cho'omaneñu chini —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te. 39 Chini Jesús jo'e sani Pu̶ka'ku̶re repau̶ aperu̶mu̶ i'kasi'ere ũcuate'ere sẽniasomu̶. 40 Sẽnicuha repau̶ neenare jo'e kãni ũhiju̶ pa'inani rani ñaasomu̶ repau̶. Repanare u̶oku̶acajejani repana ñakocaã ñañejẽ'e cu'ache ta'piasomu̶ repanare. Repau̶ vu̶o i'kato vaju̶chu̶ju̶ repau̶'te sãiñe i'kavesu̶asome. 41 Repanare jo'ka Pu̶ka'ku̶re sẽsa chini saisi'ku̶pi jo'e co'i repanare i'kaasomu̶ repau̶. —¿Chuta'a vu̶ima'ñe kãiñe ina? Re'omu̶. Chu̶'u̶re Dios Raosi'ku̶re, pãi chẽa cu'ache cho'onare jo'karu̶mu̶ tĩ'acuhamu̶. 42 ¡Ju̶na, vu̶ijũ̶'u̶; sañu! Chu̶'u̶ni cu'ache cho'oa'ju̶ chini cheku̶nare jo'kajau̶ ranicuhamu̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare. 43 Jesús chuta'a i'katona Judas Jesús neenare docerepanare ja'me pa'iku̶ji, pãi jainu̶kore pãi vaiva'jñana'me vãsoñoã cãjinani raku̶ charo raniasomu̶. Judío phairipãi chũ̶'u̶nana'me judíopãi che'chonana'me judío ainapi chũ̶'u̶rena raniasome repana. 44 Jesure jo'kajau̶ Judas aperu̶mu̶ repanare pãi ija'che i'kaasomu̶: “Mu̶sanu̶konapi Jesuni masia'ju̶ chini, repau̶ pa'ichejana sani tĩ'a chũsu pojoja'mu̶ chu̶'u̶ repau̶'te. Chu̶'u̶ jã'aja'ñe cho'oku̶ni chẽa sajũ̶'u̶”, chiniasomu̶. 45 Jã'aja'ñe i'kasi'ku̶jeku̶ Judas, Jesús pa'ichejana sani tĩ'a, —¿Pa'iku̶, Masiu̶? —chiniasomu̶. Chini repau̶'te chũsu pojoasomu̶. 46 Jã'aja'ñe chũsuku̶ i'kaku̶na cheku̶na Jesure chẽaasome. 47 Jã'aja'ñe cho'oju̶na ña Jesure kueñe nu̶kaku̶ji va'ti ruta phairi aire cho'oche cho'okaiku̶'te cãjoro tẽo vatoasomu̶. 48 Tẽou̶na Jesús i'kaasomu̶. —¿Je'se pa'iu̶na mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re ñaau̶'te cho'ocheja'che va'jñana'me vãsoñoã cãjiju̶ chẽañu chini raiche? 49 Si'aumucujña Dios vu̶'e mu̶a mu̶sanu̶konana'me pa'iu̶ pãire che'choku̶ pa'isi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Jã'ata'ni mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re chẽamanesinaa'me. Diopi ku̶au̶na pãi chu̶'u̶re mu̶sanu̶kona chẽajañe aperu̶mu̶ tocha jo'kaasome. Repana tocha jo'kasi'e ku̶ache ũcuare cho'ome mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re —chiniasomu̶ Jesús repanare. 50 Chiku̶na repau̶ neena ũcuanu̶ko vaju̶chu̶ju̶ repau̶'te te'eu̶'te jo'ka vu̶'vu̶soasome. 51 Ũcuaru̶mu̶ Jesuni saju̶na põsu̶u̶ repana cho'jepi saniasomu̶ sábanakãa ca'nesi'ku̶. Ja'me saiu̶na Jesure chẽasinapi repau̶'te põsu̶u̶'te ũcuaja'che chẽaasome. 52 Chẽarena repau̶ ca'nesi'kãare jose ũha, kãa peova'u̶ vu̶'vu̶soasomu̶ repau̶. 53 Repana Jesure chẽasina phairi ai pa'ivu̶'ena saasome repau̶'te, judío phairipãi chũ̶'u̶nana'me judíopãi ainana'me judíopãi che'chona chi'i pa'ivu̶'ena. 54 Jã'a cho'oto Pedro so'opi ñaku̶ cho'jepi phairi ai vu̶'e sa'navu̶ pa'iraripu̶jatu̶'ka tuhaasomu̶. Tuha su̶su̶ku̶na repavu̶'e pẽ'jena sõtaopãi ñu'ichejana pu̶u̶, toare ja'me kũniasomu̶ repau̶. 55 Repavu̶'e chi'i pa'ina judío phairipãi chũ̶'u̶nana'me judío pãi chũ̶'u̶na ũcuanu̶ko jorenani ku'e raa'ju̶ chini cheku̶nani chũ̶'u̶asome, “Jesús cu'ache cho'osi'ku̶a'mu̶”, chiiju̶ jorerena repau̶ni vanisoche'te chũ̶'u̶ñu chini. Ku'e jñaa rarena jorena jainu̶ko raisinata'ni Jesure vanisoche chuta'a chũ̶'u̶cu'aasomu̶. 56 Pãi jainu̶ko repau̶ pa'iche'te ku̶aju̶ joreasome. Jã'ata'ni ũcuate'e ku̶amaneasome repana. 57 Reparu̶mu̶ repana te'ena vu̶ni Jesús pa'iche'te joreju̶ ija'che ku̶aasome: 58 —Iku̶ Jesús ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: “Chu̶'u̶pi ivu̶'ere Dios vu̶'e pãi cho'osivu̶'ere ñañosõja'mu̶. Ñañosõ choteumucujña cheku̶vu̶'e pãi cho'omavu̶'ere jo'e cho'o pi'nija'mu̶ chu̶'u̶”, chiisi'ku̶a'mu̶ —chiniasome repana. 59 Jã'aja'ñe ku̶anata'ni ũcuate'e ku̶amaneasome repana. 60 Jã'aja'ñe ku̶arena asa phairi ai vu̶ni repana pãi chenevu̶'te nu̶kaku̶ Jesure ija'che sẽniasaasomu̶: —¿Je'se chiiku̶ mu̶'u̶? Ina mu̶'u̶re i'kasi'e, ¿jã'aja'ñe i'kau̶ mu̶'u̶? —chiniasomu̶. 61 Jã'ata'ni Jesús i'kama'ñe ju̶voasomu̶. I'kamau̶na phairi ai jo'e sẽniasomu̶. —¿Pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶a'ku̶ chini Dios Raosi'ku̶a'u̶ mu̶'u̶? ¿Dios mai Cuasaku̶ Mamaku̶'u̶ mu̶'u̶? —chiniasomu̶. 62 Chiku̶na Jesús i'kaasomu̶ repau̶'te. —Ũcuau̶'mu̶ chu̶'u̶. Mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re Dios Raosi'ku̶re Ja'ku̶ peore Cho'omasiu̶ u̶jajũ̶tu̶ cakã'kore kueñe ñu'iku̶ji cu̶nau̶mu̶pi pikona'me cajeku̶na ñajanaa'me —chiniasomu̶. 63 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa pe'ruku̶ phairi ai repau̶ ju'ikãña meñe rueni che'reku̶ cheku̶nani ija'che i'kaasomu̶: —Iku̶ cu'ache cho'osi'e ku̶anare cheku̶nare chiima'me mai. 64 Dios ru̶a cuheche'te i'kasi'ku̶a'mu̶ iku̶. Mu̶sanu̶kona iku̶ cu'ache i'kasi'e asasina, ¿je'se cuasache? —chiniasomu̶. Chiku̶na repana ũcuanu̶ko ũcuate'e cuasaju̶, —Cu'ache cho'oku̶'te vanisoche pa'imu̶ —chiniasome. 65 Chitena cheku̶na repau̶ni coore tutuasome. Ũcuachi'a repau̶ ñakocaã kãase'rechoji quẽo ta'pi repau̶'te vaiju̶ i'kaasome repana. —¡Cuasa i'kajũ̶'u̶! ¿Neepi mu̶'u̶re vate? —chiniasome. Ũcuachi'a repavu̶'e pẽ'jekaina sõtaopãi repau̶'te chiana charaasome. 66 Jã'a cho'oto Pedro repavu̶'e ve'se cararipu̶'te pa'iu̶ toa kũhitona romichĩio judío phairipãi chũ̶'u̶ku̶'te cho'oche cho'okaiko repau̶'te ñako i'kaasomo. —Mu̶'u̶ ũcuaja'che Nazaret vu̶'ejoopo caku̶re Jesure ja'me ku'isi'ku̶a'mu̶ —chiniasomo. 68 Jã'ata'ni Pedro ija'che i'kaku̶ jachaasomu̶: —Jesure ñama'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Mu̶'u̶ i'kache vesu̶mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶. Jã'aja'ñe i'kacuha repavu̶'e kakasa'arojatu̶'ka etau̶na kura chuniasomu̶. 69 Ũcuaru̶mu̶ romichĩio aperu̶mu̶ repau̶'te i'kasi'ko jo'e ña cheku̶nare ija'che i'kaasomo: —Jesús neenare ja'me pa'isi'ku̶a'mu̶ iku̶ —chiniasomo. 70 Chikona Pedro jo'e jachaasomu̶. Na'a pa'iu̶na ũcuacheja pa'ina Pedro'te jo'e i'kaasome. —Mu̶'u̶ ũcuaja'che Galilea cheja pa'iku̶jeku̶ cheku̶ru̶mu̶ Jesús neenare ja'me pa'isi'ku̶cosomu̶ —chiniasome repana. 71 Chitena Pedro Dioni roiu̶, —Chu̶'u̶pi chu̶'o ũcuarepare i'kama'to Diopi cu'ache cho'oa'ku̶ chu̶'u̶re —chini ija'che i'kaasomu̶:— Mu̶sanu̶kona i'kaku̶'te Jesure ñama'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶. 72 Repau̶ jã'aja'ñe i'katona kura jo'e chuniasomu̶. Chu'iu̶na Pedro, repau̶'te Jesús i'kasi'ere cuasaasomu̶, “Chuta'a kura ka'chañoã chu'ima'tona choteñoã, ‘Jesure ñama'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶’, chiija'mu̶ mu̶'u̶”, chiisi'ere. Jã'are cuasa Pedro ru̶a oiche oniasomu̶.

Marcos 15

1 Ũcuaru̶mu̶ apeñatato judío phairipãi chũ̶'u̶nana'me judío aina, pãi chũ̶'u̶na, judíopãi che'chona, cheku̶na pãi chũ̶'u̶na ũcuanu̶ko chi'i Jesure cho'ojachere cutuasome. Cutu pi'ni repau̶'te vẽe pãi chũ̶'u̶ku̶ Pilatoni sa jo'kaasome repana. 2 Sa jo'karena Pilato Jesure ija'che sẽniasaasomu̶: —¿Judíopãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶ku̶'u̶ mu̶'u̶? —chiniasomu̶. Chiku̶na, —Jũ̶ju̶, ũcuau̶'mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te. 3 Reparu̶mu̶ judío phairipãi chũ̶'u̶na, —Ru̶a si'ache cu'ache cho'oku̶'mu̶ iku̶ —chiniasome. 4 Jã'aja'ñe i'kaju̶na asa Pilato jo'e Jesure sẽniasomu̶. —Ina mu̶'u̶re, “Ru̶a si'ache cu'ache cho'oku̶'mu̶ iku̶”, chiime. Asaku̶ta'ni, ¿i'kama'ku̶ mu̶'u̶? —chiniasomu̶ repau̶. 5 Jã'ata'ni Jesús jmamakaru̶jẽ'e i'kamaneasomu̶. I'kamau̶na Pilato, “¿Keeja'iu̶'u̶ iku̶?”, chiiu̶ cuasaasomu̶. 6 Pilato ũ̶su̶ru̶mu̶ pa'iche pascuaru̶mu̶ tĩ'ato chẽacojñosi'ku̶re te'eu̶'te etoasomu̶, pãi etojũ̶'u̶ chiiku̶ni. 7 Ũcuaru̶mu̶ Barrabás pãi chẽavu̶'ere paniasomu̶, repau̶na'me cu'ache cho'osina ũcuachi'a. Aperu̶mu̶ repau̶ Barrabás ũcuanana'me repanare chũ̶'u̶nani cuheju̶ etoñu chini cavaju̶ cheku̶ni vanisoasome. 8 Ũcuaru̶mu̶ pãi Pilato vu̶'ena sani repau̶'te ija'che i'kaasome: —Mu̶'u̶ ũ̶su̶ru̶mu̶ pa'iche chẽacojñosi'ku̶re etoku̶jeku̶ te'eu̶'te etojũ̶'u̶ —chiniasome. 9 Chitena Pilato, “Iku̶re Jesure pãipi jovoju̶na ña pe'ruju̶ judío phairipãi iku̶re chu̶'u̶ni ra jo'kacosome”, chiiu̶ cuasaku̶ repanare pãi ija'che i'kaasomu̶: —¿Jesús judíopãi chũ̶'u̶ku̶ chiicojñoku̶ni etoja'che chu̶'u̶? —chiniasomu̶. 11 Chiku̶na judío phairipãi chũ̶'u̶na repanare pãi ru̶a i'kaasome, Barrabani etoche'te sẽapu̶ chini. 12 Jã'aja'ñe cho'oju̶na Pilato repanare jo'e ija'che sẽniasaasomu̶: —Judíopãi chũ̶'u̶ku̶ chiiku̶'te, ¿je'se cho'oja'che chu̶'u̶? —chiniasomu̶. 13 Chiku̶na repana pãi ru̶a cuiju̶ i'kaasome. —¡Kurususẽ'verona jẽ'jo nu̶ko vẽasõjũ̶'u̶ jã'u̶re! —chiniasome. 14 Chitena Pilato i'kaasomu̶. —¿Ʉ̃quere repau̶ cu'ache cho'ou̶? —chiniasomu̶. Chiicheta'ni repana jo'e u̶jachu̶'o cuiju̶, —¡Kurususẽ'verona jẽ'jo nu̶kojũ̶'u̶ jã'u̶re! —chiniasome. 15 Jã'aja'ñe i'kaju̶na asa Pilato repana chiiche'te cho'ora chini Barrabani etoasomu̶. Jesureta'ni suĩ'sueche'te chũ̶'u̶asomu̶ repau̶. Suĩ'sue pi'nirena repau̶ neenani sõtaopãire Jesure jo'kaasomu̶, sa kurususẽ'verona jẽ'jo nu̶koa'ju̶ chini. 16 Ũcuaru̶mu̶ sõtaopãi Jesure Pilato vu̶'e sa'navu̶ cararipu̶na juha cuaa cheku̶nare sõtaopãi soni chi'iasome. 17 Repana chi'isiru̶mu̶ Jesure pãi chũ̶'u̶na ju'ikãa chimaajakãare sachaasome repana. Ũcuachi'a repau̶ sĩjopu̶ miu tuhivu̶ cho'o tu̶oasome. 18 Tu̶o pãisoju̶ cuiju̶ ija'che i'kaasome repana: —¡Iku̶pi judíopãire si'aru̶mu̶ chũ̶'u̶ku̶ paau̶! —chiniasome. 19 Chini vãsochoji repau̶ sĩjopu̶na vaiju̶ ũcuau̶ni coo tutuju̶ pãisoju̶ pãi chũ̶'u̶nare pojoju̶ cho'ocheja'che repau̶ni ti'jñeñe ro're pu̶u̶ ñuniasome repana. 20 Jã'aja'ñe cho'oju̶ repau̶'te pãiso pi'ni, repana sachasikãa tĩto repau̶ ju'isikãare jo'e sachaasome repana. Sacha pi'ni repau̶'te kurususẽ'verona jẽ'jo nu̶koñu chini saasome repana. 21 Repana sõtaopãi Jesure satona Simón Cirene cheja caku̶ Alejandrona'me Rufo pu̶ka'ku̶ po'o raiku̶ji caraiu̶na chẽa, Jesure jẽ'jojasẽ'vero'te kuãikaau̶ chini chũ̶'u̶asome. 22 Simonpi kuãiu̶ saiu̶na Jesure Gólgota aikũtina sa tĩ'aasome repana. (“Gólgota” chini “Pãi sĩjopu̶jakũti” chiimu̶.) 23 Repacheja tĩ'asiru̶mu̶ Jesure u̶che cono ru̶ara'ka ja'mesi'ere ũkuañu chiiju̶na ũkucuheasomu̶ repau̶. 24 Ũcuaru̶mu̶ repau̶'te kurususẽ'verona jẽ'jo nu̶koasome repana. Jẽ'jo nu̶ko pi'ni sõtaopãi repau̶ ju'isikãñare paañu chini catara'karu̶ã mami tochasira'karu̶ãpi chejana su'aasome, Jesús ju'isikãña paajanani jñaañu chini. 25 Apeñatato nueve pa'itona Jesure kurususẽ'verona jẽ'jo nu̶koasome repana. 26 Ũcuachi'a repau̶ cu'ache cho'osi'ere ku̶aju̶, JUDIOPÃI CHɄ̃'ɄKɄ'MɄ IKɄ, chiiche chooko'ana tocha kurususẽ'vero chã'tirona jẽ'jo su̶oasome repana. 27 Ũcuaru̶mu̶ ñaanare ũcuachi'a ka'chanare kurususẽ'veroãna jẽ'jo Jesús u̶jajũ̶tu̶ cakã'kona te'eu̶'te nu̶koasome repana. Cheku̶ni kã'kojũ̶tu̶ cakã'kona nu̶koasome. 28 Jã'aja'ñe cho'orena Dios chu̶'o aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'epi ũcuarepa ti'jñesi'ku̶a'mu̶: Cheku̶nare cu'ache cho'osinare cho'ocheja'che repau̶'te cho'ome pãi, chiicheji. 29 Repanare nu̶kosiru̶mu̶ repacheja caraina pãi Jesure cuhena repana sĩjo sũ̶'cuiju̶ ija'che cu'ache i'kaju̶ caraniasome: —“Dios vu̶'e ñañosõ choteumucujña jo'e cho'o pi'nija'mu̶ chu̶'u̶”, chiisi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶. 30 Jã'aja'ñe i'kasi'ku̶ chura mu̶'u̶pi meñe jũ'iñe ũ̶seku̶ cajejũ̶'u̶ jã'acheja kurususẽ'vero —chiniasome repana. 31 Ũcuaru̶mu̶ judío phairipãi chũ̶'u̶nana'me judíopãi che'chona ũcuaja'che pãisoju̶ sãiñechi'a ija'che cutuasome: —Cheku̶nare jũ'iñe ũ̶sesi'ku̶asomu̶ jã'u̶. Jã'ata'ni chura ũcuau̶ji meñe jũ'iñe ũ̶secu'amu̶ repau̶'te. 32 Jã'u̶, “Dios Raosi'ku̶a'mu̶ jã'u̶. Ũcuachi'a judíopãi chũ̶'u̶ku̶'mu̶”, chiicojñosi'ku̶a'mu̶. Jã'ajeku̶na ũcuachejapi cajea'ku̶. Repau̶ji cajeu̶na ñani, “Dios Mamaku̶'mu̶ jã'u̶”, chiiju̶ cuasajanaa'me mai —chiiju̶ pãisoasome repana. Repau̶na'me kurususẽ'veroã jẽ'jo nu̶kocojñosina ũcuachi'a cu'ache i'kaasome Jesure. 33 Reparu̶mu̶ nu̶karepau̶ su̶'itona ũ̶su̶u̶ miañe ta'pisou̶na cheja si'acheja trejatu̶'ka chijaniasomu̶. 34 Tres pa'itona Jesús u̶jachu̶'o ija'che i'kaku̶ cuiasomu̶: “Eloi, Eloi, ¿lama sabactani?”, chiniasomu̶. (Ija'che chiimu̶ jã'a: “Dios, chu̶'u̶re Paaku̶, Dios chu̶'u̶re Paaku̶, ¿je'se pa'iu̶na mu̶'u̶ chu̶'u̶re jo'kasõku̶?” chiimu̶.) 35 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa repacheja pa'ina cheku̶na ija'che i'kaasome: —Asajũ̶'u̶. Aperu̶mu̶ pa'isi'ku̶ni Elíani soicosomu̶ jã'u̶ —chiniasome. 36 Ũcuaru̶mu̶ repanare ja'me pa'iku̶ vu̶'vu̶ sani chu̶isu̶ovu̶ji ru̶ara'kana chũ̶u̶ vãsochona quẽo su̶o Jesupi ũkua'ku̶ chini mu̶o ija'che i'kaasomu̶: —Cha'a ñañu. Elíapi rani repau̶'te casoche'te ñañu. Raimanejacosomu̶ —chiniasomu̶ repau̶. 37 Jã'aja'ñe i'katona Jesús jo'e ru̶a cuicuha jũnisoasomu̶. 38 Repau̶ Jesús jũ'itona Dios vu̶'e sa'navu̶ caruupu̶ kakasa'aro rueekãa ũcuate'ekãa joorepapoji u̶mu̶pi vu̶'evu̶na che're cajeasomu̶. 39 Jesupi jũnisou̶na sõtaopãi chũ̶'u̶ku̶ Jesure ti'jñeñe nu̶kaku̶ ñaku̶ i'kaasomu̶. —Dios Mamarepaku̶ pa'icosomu̶ jã'u̶ —chiniasomu̶. 40 Jã'a cho'oto romiva'na so'opi nu̶kaju̶ ñaju̶ paniasome repau̶'te cho'oche. María Magdalenaa'mo, Santiago jmava'u̶na'me José pu̶ka'ko Maríaa'mo, Salomea'mo paniasome. 41 Aperu̶mu̶ repana romi Jesús Galilea cheja pa'iru̶mu̶ repau̶'te ja'me ku'iju̶ kuiraju̶ paniasome. Ũcuachi'a cheku̶na romi repau̶na'me Jerusalén maisina ñaju̶ nu̶kaju̶ paniasome. 42 Pu̶aumucuse ãijañe care'vaumucuse na'icuhaku̶na José Arimatea vu̶'ejoopo caku̶ judíopãi chũ̶'u̶nare ja'me chũ̶'u̶ku̶ji Dios Raosi'ku̶ chũ̶'u̶ru̶mu̶ cha'aku̶ji Jesure jũ'isi'ku̶ni sa tãra chini vaju̶chu̶ma'ñe sani Pilatoni sẽniasomu̶, ĩsia'ku̶ chini. 44 Sẽeu̶na Pilato asa ku̶ku̶, “¿Jũnisocuhau̶ repau̶ Jesús?”, chiiu̶ cuasaasomu̶. Jã'aja'ñe cuasaku̶ sõtaopãi chũ̶'u̶ku̶'te soni rao, “¿Jesús jũnisocuhau̶?”, chiniasomu̶ repau̶. 45 Sẽniasa ku̶au̶na Pilato chũ̶'u̶asomu̶, repau̶'te Joseni ĩsia'ju̶ chini. 46 Ĩsirena José sábanakãare koo Jesure caso ũcuakãapi repava'u̶re reaasomu̶. Rea pi'ni sa aikũti caripana tẽtoche ũhisicojena cuaa ũha eta, repacoje kakasa'aro catapu̶ ru̶a u̶japu̶ji ũha ta'pisoasomu̶ repau̶. 47 Jã'aja'ñe cho'oku̶na María Magdalenana'me María José pu̶ka'ko Jesure ũhasicheja ñaasome.

Marcos 16

1 Ũcuaru̶mu̶ judíopãi pu̶aumucuse caraku̶na María Magdalenana'me cheko María Santiago pu̶ka'kona'me Salomé Jesure jũnisosi'ku̶ni sa ro'veñu chini okoma'ñare kooasome. 2 Ũcuaru̶mu̶ repana romicoru̶mu̶ aperepañatato Jesure tãsicojena saniasome repana. 3 Saiju̶ sãiñechi'a cutuju̶ saniasome repana. —¿Neepi maiva'nare catapu̶ repacoje ta'pisi'pu̶ ku̶ñokaijanaa'ñe? —chiniasome. 4 Jã'aja'ñe i'kaju̶ sani ñato repapu̶ catapu̶ ru̶a u̶japu̶ repacoje ta'pisi'pu̶ ku̶ñososi'pu̶ paniasomu̶. 5 Ku̶ñosi'pu̶jeku̶na repacoje kaka ñato põsu̶u̶ pojakãa u̶jacuecho ju'iku̶ji u̶jajũ̶tu̶ cakã'kore ñuniasomu̶. Ñu'iu̶na ña repana romi ru̶a ku̶ku̶asome. 6 Ku̶ku̶rena repanare i'kaasomu̶ repau̶. —Vaju̶chu̶manejũ̶'u̶. Mu̶sanu̶kona Jesure Nazaret vu̶'ejoopo raisi'ku̶re ku'eche masimu̶ chu̶'u̶. Kurususẽ'verona jẽ'jo nu̶ko vẽasocojñosi'ku̶ni ku'eme mu̶sanu̶kona. Icheja peomu̶ repau̶; vaju̶ranicuhasi'ku̶a'mu̶. Ñajũ̶'u̶ repau̶'te ũhasicheja. 7 Ña pi'ni sani repau̶ neenana'me Pedro'te ija'che sa ku̶ajũ̶'u̶: “Jesús vaju̶ranicuhasi'ku̶a'mu̶. Mu̶sanu̶konare na'a charo Galilea chejana saija'mu̶ repau̶. Ũcuachejana sani repau̶'te ñajanaa'me mu̶sanu̶kona, repau̶ chuta'a jũ'imaru̶mu̶ i'kasi'e”, chiijũ̶'u̶ repanare —chiniasomu̶ repau̶ põsu̶u̶. 8 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa ku̶ku̶ kurukuruju̶ repana romi ũcuacojepi eta vu̶'vu̶soasome. Ku̶ku̶cajejani cheku̶nare ku̶amaneasome repana. 9 Ũcuaru̶mu̶ Jesús romicoru̶mu̶ ñami mama vaju̶raisi'ku̶pi María Magdalena'te aperu̶mu̶ sieterepanare vati etocojñosi'koni charo peosichejapi ñoasomu̶. 10 Ñou̶na ña sani repau̶'te ja'me ku'isinare su̶ma'ñe pa'iju̶ ota oinani ku̶aasomo repao. 11 Repao Jesure ñasi'ere ku̶akona asa jachaasome repana. 12 Jã'a cho'ocuhasiru̶mu̶ repau̶ neena te'eka'chapanachi'a po'o sainani Jesús tĩiu̶ja'iu̶ peosichejapi ñoasomu̶. 13 Ñou̶na ña repana sani repau̶ neenare cheku̶nani ku̶aasome. Ũcuaja'che ku̶aju̶na asa jachaasome repana. 14 Jã'a cho'ocuhasiru̶mu̶ repau̶ neena oncerepana ãu ãitona Jesús peosichejapi rani ñoasomu̶ repanare. Repau̶ cheku̶nare vaju̶rani ñosi'ere ũcuanapi ku̶aju̶na asa jachasinajeju̶na repanare ru̶a i'kaasomu̶ repau̶. —¿Je'se pa'iu̶na repana ku̶asi'e cuasamanere mu̶sanu̶kona? —chiniasomu̶. 15 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repanare ija'che chũ̶'u̶ jo'kaasomu̶:— Mu̶sanu̶kona cheja si'achejñaru̶ã sani pãi ũcuanu̶kore Dios Repau̶ neenare vati toa sani uuche ũ̶seche'te ku'iju̶ chu̶'vaju̶ pa'ijũ̶'u̶. 16 Mu̶sanu̶konapi chu̶'vaju̶na pãi asa chẽa okoro'vecojñosinare Dios chẽa paaja'mu̶. Chẽa paaku̶na jũnisõsiru̶mu̶ vati toa saima'ñe Repau̶ pa'ichejana saijanaa'me repana. Jã'ata'ni asa jachaju̶ cuasamanesina repana cuasamanesi'e ro'i ro'ijanaa'me. 17 Mu̶sanu̶kona chu̶'vasi'e asa chẽa cuasasinapi Diochi'a cho'omasiche ija'che cho'ojanaa'me: Chu̶'u̶ neenajeju̶ chu̶'u̶pi cho'okaiu̶na pãi sa'navu̶ã pa'inare vati eto saojanaa'me. Ũcuachi'a chu̶'u̶ neenajeju̶ chu̶'u̶pi cho'okaiu̶na repanajẽ'e che'chemanesi'ere tĩipãi chu̶'o i'kajanaa'me repana. 18 Ũcuachi'a repanapi añani chẽato asi kũ'imanejanaa'me. Eo ũkuni jũnisõmanejanaa'me repana. Ũcuachi'a repanapi cheku̶nare jũ'inare jũ̶jñapi jaju̶ Dioni sẽeto vaju̶janaa'me repana jũ'iva'na. Jã'aja'ñe cho'oa'ju̶ chini chũ̶'u̶ jo'kamu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare —chiniasomu̶ Jesús repanare. 19 Jã'aja'ñe i'kacuha Jesús Diopi mu̶aku̶na cu̶nau̶mu̶na mu̶ni Dios u̶jajũ̶tu̶ cakã'kona kueñe pu̶u̶ ñu'iu̶asomu̶. 20 Repau̶ cu̶nau̶mu̶ mu̶isiru̶mu̶ repau̶ neena sani Dios chu̶'o si'achejñaru̶ã ku'iju̶ chu̶'vaju̶ paniasome. Jã'aja'ñe chu̶'vaju̶na Jesucristo Maire Paaku̶ji repanare cho'okaniasomu̶, Diochi'a cho'omasiche'te cho'oju̶na pãipi ña, “Ina Dios chu̶'o ũcuarepare chu̶'vame”, chiiju̶ cuasaa'ju̶ chini.

Lucas 1

1 Chu̶'u̶ Lucapi mu̶'u̶re Teófiloni ru̶a masiku̶ni Jesucristo cheja pa'iru̶mu̶ cho'osi'ere ku̶ara chini ie chu̶'o tocha saomu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re: Aperu̶mu̶ pãi Jesucristo cho'oche ñaasome. Repau̶ apeche'choru̶mu̶pi vu̶a si'aru̶mu̶ ñaju̶ paniasome repana repau̶ cho'oche peore. Ñasinajeju̶ chu̶ku̶na'te ku̶asinaa'me repana. Ũcuaja'che Dios chu̶'o chu̶'vasinaa'me repana. Ñasina ku̶asi'ere asa jainu̶ko pãi cuasaju̶ tocha jo'kaasome, maipi ñaa'ju̶ chini. Tocha jo'karena ũcuare ñaku̶ masi che'cheku̶ pa'iku̶'mu̶ chu̶'u̶. Jesucristo cho'osi'e pãipi ku̶aju̶na peore asaku̶ pa'iku̶'mu̶ chu̶'u̶. Jã'ajeku̶na mu̶'u̶pi masia'ku̶ chini ũcuare tocha saomu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re, “Jã'aja'ñe cho'oto re'ocosomu̶”, chini. 4 Chu̶'u̶pi tocha saou̶na ña, “Ãja, jã'aja'ñe Jesucristo cho'oasomu̶”, chini, “Cheku̶na ku̶asi'e, ¿ũcuarepaa'che jã'a, jã'a pa'ito?”, chiija'mu̶ mu̶'u̶. Mu̶'u̶pi peore masia'ku̶ chini ie chu̶'o tocha saomu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re. 5 Judea cheja canare Herodes chũ̶'u̶ru̶mu̶ Zacarías judío phairipãiu̶ paniasomu̶ reparu̶mu̶. Dios vu̶'e cho'oche cho'oru̶mu̶ tĩ'ato Abías paasinana'me si'aru̶mu̶ cho'oku̶ paniasomu̶ repau̶ Zacarías ũcuate'epãiu̶jeku̶. Zacarías rũ̶jo Elisabet ve'easomo. Ũcuaja'che aipãiu̶ Aarón, judío phairi pa'isi'ku̶ jojosi'koasomo Elisabet. 6 Diopi ñato ru̶a re'opãi paniasome repana Zacaríana'me Elisabet. Dios chũ̶'u̶ jo'kasi'e jachama'ñe cho'oju̶ paniasome repana. Cheku̶na pãi ñaju̶ i'kacu'aasomu̶ repanare, ũcuare re'oja'che pa'iju̶na. 7 Elisabeni chĩi paacu'aku̶na chĩi peova'na paniasome repana. Ũcua chĩi peova'na pa'iju̶ airekosoasome repava'na. 8 Reparu̶mu̶ Abíapãi cho'oche cho'oru̶mu̶ tĩ'aasomu̶. Tĩ'au̶na Zacarías Dios vu̶'e kaka ja'me paniasomu̶. Kaka pa'iu̶ phairipãi cho'oche ja'me cho'oku̶ paniasomu̶ repau̶ ũcuaja'che phairijeku̶. Dios chũ̶'u̶ jo'kasi'e cho'oku̶ paniasomu̶ repau̶, Diopi pojoa'ku̶ chini. 9 Abíapãi Dios vu̶'ere chi'i pa'iju̶ Zacaríani chẽaasome ma'ñasu̶che u̶ojau̶re. Si'aru̶mu̶ jã'aja'ñe cho'oju̶ paniasome repana. Chẽarena ruupu̶na kakaasomu̶ repau̶ ma'ñasu̶che'te u̶ora chini. 10 Kaka ma'ñasu̶che u̶oku̶na ru̶a jainu̶ko pãi ve'sere pa'iju̶ Dioni sẽeju̶ paniasome. 11 Zacaríaji ma'ñasu̶che'te u̶oku̶na Diore ja'me pa'iku̶, ángel peosichejapi rani ma'ñasu̶che u̶oko'a rũ̶'u̶ñe nu̶kaasomu̶. 12 Angelpi rani nu̶kaku̶na ña ru̶a ku̶ku̶soasomu̶ repau̶. 13 Ku̶ku̶soku̶na ángel i'kaasomu̶ repau̶'te. —Zacarías, vaju̶chu̶manejũ̶'u̶. Mu̶'u̶ sẽeñe Dios cho'okaija'mu̶ mu̶'u̶re. Jã'ajeku̶na mu̶rũ̶jo mu̶'u̶ chĩini jñaaja'mo. Repau̶'te chĩiva'u̶re cajaona Juanre ve'ojũ̶'u̶. 14 Mu̶rũ̶jo chĩiva'u̶re jñaasiru̶mu̶ ru̶a pojoja'mu̶ mu̶'u̶. Cheku̶na pãi ũcuaja'che jainu̶ko asa pojojanaa'me repava'u̶re jñaasi'e. 15 Mu̶'u̶ chĩire, “Ru̶a masimu̶ iku̶”, chiija'mu̶ Dios. Cono vẽañejẽ'e ũkuma'ku̶ pa'ija'mu̶ repau̶. Repau̶'te chuta'a jñaamaru̶mu̶pi Dios Rekocho ja'me pa'ija'mu̶ repau̶'te. 16 Ũcuachi'a ainee pa'iu̶ Dios chu̶'o ru̶a chu̶'vaja'mu̶ repau̶. Repau̶ji chu̶'vaku̶na asa Israelpãi jainu̶ko Dios chũ̶'u̶ñe aperu̶mu̶ cho'oju̶ ũhasosina jo'e cho'oju̶ re'oja'che pa'ijanaa'me. 17 Na'a pa'isiru̶mu̶ Dios Repau̶ Mamaku̶ni chejana casoja'mu̶. Jã'ata'ni mu̶'u̶ chĩipi cheja charo pa'ija'mu̶. Pa'iu̶ aperu̶mu̶ pa'isi'ku̶ Elías Dios chu̶'o ru̶a masi chu̶'vacheja'che mu̶'u̶ chĩi masi chu̶'vaja'mu̶. Pãi repana chĩiva'nare cuasache jo'kasosina mu̶'u̶ chĩipi Dios chu̶'ore chu̶'vaku̶na asa repana chĩiva'nare jo'e cuasajanaa'me. Cheku̶na pãi, Dios chũ̶'u̶ñe jachana mu̶'u̶ chĩipi Dios chu̶'ore chu̶'vaku̶na asa jachama'ñe cuasaju̶ re'oja'che pa'ijanaa'me. Mu̶'u̶ chĩi pãipi asa chẽa cu'ache cho'oche'te ũhasoa'ju̶ chini Dios chu̶'o chu̶'vaja'mu̶. Chu̶'vaku̶na asa chẽa cu'ache cho'oche ũhasosinajeju̶ Dios Mamaku̶'te raku̶na cuasajanaa'me pãi, —chiniasomu̶ ángel Zacaría'te. 18 Chiku̶na, —Mu̶'u̶pi chu̶'o ũcuarepare i'kani, ¿ũ̶quere mu̶'u̶ chu̶'u̶re cho'o ñoja'u̶, chu̶'u̶pi mu̶'u̶ i'kache'te cuasaa'ku̶ chini? Aiva'u̶a'mu̶ chu̶'u̶. Chu̶'u̶ romiojẽ'e ũcuachi'a aiva'oa'mo —chiniasomu̶ Zacarías repau̶'te ángel'te. 19 Chiku̶na ángel ija'che i'kaasomu̶: —Gabriela'mu̶ chu̶'u̶. Dios chũ̶'u̶ñe cho'okaiku̶'mu̶ chu̶'u̶. Diopi casosi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶re, mu̶'u̶ni chu̶'ore re'oja'chere ku̶aa'ku̶ chini. 20 Chu̶'u̶ ku̶asi'e na'a pa'isiru̶mu̶ ti'jñeja'mu̶ mu̶'u̶re. Jã'ata'ni mu̶'u̶ chu̶'u̶ ku̶ache jachasi'ku̶jeku̶ mu̶rũ̶jo mu̶'u̶ chĩire jñaasiru̶mu̶jatu̶'ka chu̶'o i'kama'ku̶ pa'ija'mu̶, jachasi'e ro'i —chiniasomu̶ ángel repau̶'te. 21 Jã'a cho'oto pãi chuta'a ve'sere pa'iju̶ Zacaríani cha'aju̶ paniasome. Cha'aju̶, “¿Je'se pa'iu̶na jã'arepa jeeru̶mu̶ etama'ñe pa'iku̶ jã'u̶?”, chiiju̶ cuasaasome repana. 22 Cha'atona etaasomu̶ repau̶. Etasiru̶mu̶ cheku̶nare chu̶'o cutucu'aasomu̶ repau̶'te. Cutumau̶na, “¡Dios ñosi'ere ña jñanoso chu̶'o cutuma'ku̶ jã'u̶!”, chini cuasaasome repana. Cutucu'aku̶na repanare rupu̶ jũ̶jñapi vevoasomu̶ repau̶. Ũcua chu̶'o cutucu'aasomu̶ repau̶'te. 23 Repau̶ cho'oche cho'o si'asiru̶mu̶ vu̶'ena co'iasomu̶ repau̶ Zacarías. 24 Co'i pa'iu̶na repau̶ rũ̶jo chĩi su̶niasomo. Su̶ni cincorepapãimia vu̶'ere pa'io paniasomo repao. Vu̶'ere pa'io ija'che cuasako paniasomo repao: “Chura chu̶'u̶re Dios ru̶a oiu̶ re'oja'che cho'okaimu̶. Chĩi peova'ojekona ru̶a vaju̶chu̶asi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶re aperu̶mu̶. Jã'ata'ni Diopi cho'okaiu̶na chĩi su̶'iona vaju̶chu̶ama'mu̶ chu̶'u̶re chura”, chini cuasako pojoasomo repao. 26 Repao Elisabet seirepapãimia chĩipu̶ su̶'iru̶mu̶na Dios ángel Gabrielre jo'e casoasomu̶, Galilea cheja cajoopo, Nazaret vu̶'ejoopona. 27 Repajoopo cako romichĩio u̶mu̶ peoko paniasomo. Repao mamia'me María. José vejao paniasomo repao. Aperu̶mu̶ pãi jainu̶kore chũ̶'u̶si'ku̶ David jojosina mamaku̶asomu̶ José. 28 Diopi casou̶na ángel María'te repao pa'ichejana kaka i'kaasomu̶. —Dios oicojñoko'mo mu̶'u̶. Dios mu̶'u̶re ja'me pa'iku̶'mu̶. Cheku̶nare romi na'a cajejaiche re'oja'che cho'okaija'mu̶ Dios mu̶'u̶re —chiniasomu̶ ángel repao'te. 29 Angelpi jã'aja'ñe i'kau̶na asa jñano, “¿Je'se pa'iu̶na iku̶ chu̶'u̶re jã'aja'ñe i'kaku̶?”, chini cuasaasomo repao. 30 Ru̶a ku̶ku̶si'kore jo'e i'kaasomu̶ repau̶. —María, vaju̶chu̶manejũ̶'u̶. Dios mu̶'u̶re oiku̶'mu̶. 31 Asarepajũ̶'u̶ chu̶'u̶ i'kache. Chĩi su̶'ija'mo mu̶'u̶. Su̶ni chĩiva'u̶re u̶mu̶va'u̶ni jñaaja'mo mu̶'u̶. Jñaa repava'u̶re, mu̶'u̶ chĩiva'u̶re Jesure ve'ojũ̶'u̶. 32 Ru̶a masiu̶ aineeja'mu̶ mu̶'u̶ chĩi. Dios Cu̶nau̶mu̶ Pa'iku̶ repau̶'te, “Iku̶ chu̶'u̶ chĩia'mu̶”, chiija'mu̶. Aipãiu̶'te Davire judíopãire chũ̶'u̶a'ku̶ chini jo'kasi'eja'che jo'e Jesuni judíopãi chũ̶'u̶ku̶'te jo'kaja'mu̶ Dios. 33 Mu̶'u̶ chĩipi Israelpãi si'aru̶mu̶ chũ̶'u̶ku̶ pa'ija'mu̶. Jmamakaru̶jẽ'e cuhama'ñe chũ̶'u̶ku̶ pa'ija'mu̶ repau̶, —chiniasomu̶ ángel repao'te María'te. 34 Jã'aja'ñe ku̶au̶na asa, —¿Je'se chu̶'u̶ u̶mu̶ peoko chĩire paaja'che? —chiniasomo repao. 35 Chikona ángel jo'e i'kaasomu̶ repao'te. —Dios Rekocho mu̶'u̶ni cajeja'mu̶. Dios peore Masiku̶jeku̶ chĩire jo'kaja'mu̶ mu̶'u̶re. “Chu̶'u̶ chĩi cu'achejẽ'e peoku̶'mu̶ iku̶”, chiija'mu̶ Dios repau̶'te. 36 ’Mu̶'u̶ majapãio Elisabet aiva'ota'ni chĩipu̶ su̶'imo. Ʉmu̶va'u̶ni chĩire su̶'imo repao. “Chĩi paacu'amu̶ jã'ore”, chiicojñosiva'ota'ni chĩi su̶'imo repao. Seirepapãimia su̶'imo repao chura. 37 Diore cho'ovesachejẽ'e peoku̶'mu̶ —chiniasomu̶ repau̶. 38 Chiku̶na, —Dios chẽa paacojñokojeko Repau̶ chũ̶'u̶ñe cho'okaiko'mo chu̶'u̶. Mu̶'u̶ chu̶'u̶re ku̶ache Diopi chu̶'u̶re cho'okaito re'omu̶ —chiniasomo repao. Chikona ángel jo'ka sanisoasomu̶. 39 Angel sanisosiru̶mu̶ repao María Judea cheja aikũti pa'ijoopona cu'arepa maniasomo. 40 Mani Zacarías vu̶'ena kaka, “¿Pa'iko?”, chiniasomo repao Elisabere. 41 María i'kache'te asakona Elisabere repao su̶'iva'u̶ chĩiva'u̶ cho'oasomu̶. Ũcuaru̶mu̶ Elisabere Dios Rekochoji rani chu̶'o i'kache chũ̶'u̶asomu̶. 42 Chũ̶'u̶ku̶na María'te u̶jachu̶'opi ija'che i'kaasomo repao Elisabet: —Cheku̶nare romi na'a cajejaiche re'oja'che cho'okaiku̶'mu̶ Dios mu̶'u̶re. Ũcuaja'che mu̶'u̶ chĩiva'u̶re, chura su̶'iva'u̶re re'oja'che cho'okaija'mu̶ Dios. 43 Chu̶'u̶re chu̶ova'o pa'iva'oni mu̶'u̶pi Maire Paaku̶ pu̶ka'kopi rakona vaju̶chu̶kota'ni pojosomo chu̶'u̶. 44 Mu̶'u̶ i'kache'te asakona chu̶'u̶ chĩi, chura su̶'iva'u̶ pojoku̶ cho'osi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶re. 45 Dios mu̶'u̶re aperu̶mu̶ ku̶asi'ere asa, “Ũcuarepa ti'jñeja'mu̶ chu̶'u̶re”, chini cuasako ru̶a pojomo mu̶'u̶ —chiniasomo María'te. 46 Chikona María asa i'kaasomo. “Dios peore masiku̶'mu̶”, chini cuasako'mo chu̶'u̶, chu̶'u̶ rekocho. 47 “Dios chu̶'u̶ rekocho vati toa saiche ũ̶seja'mu̶”, chini repau̶ni cuasako pojoko'mo chu̶'u̶. 48 Dios ru̶a re'oku̶'mu̶. Chu̶'u̶re Repau̶ chẽa paacojñoko'te chu̶ova'o pa'iva'oreta'ni cuasaku̶ re'oja'che cho'okaimu̶ Dios. Peore Masiku̶jeku̶ chu̶'u̶va'ore ru̶a re'oja'che cho'okaimu̶ Repau̶. Jã'ajeku̶na iru̶mu̶ pa'inana'me cho'je pa'ijana ũcuanu̶ko chu̶'u̶ pa'iche'te cuasani, “Maríani re'orepaja'che cho'okaniasomu̶ Dios”, chiijanaa'me pãi ũcuanu̶ko chu̶'u̶re cuasani. 50 Dios Repau̶'te vaju̶chu̶nare ru̶a oiku̶'mu̶. Iru̶mu̶ pa'inarechi'a oima'mu̶ repau̶. Charo pa'inarejẽ'e oiu̶ cho'je raijanare peore ru̶a oiku̶'mu̶ Dios, Repau̶'te vaju̶chu̶nare. 51 Pãi, “Peore masinaa'me chu̶ku̶na”, chini cuasanare cuheasomu̶ Dios. Dios peore Masiku̶jeku̶ repana cho'oñu chiisi'e ũ̶seasomu̶. 52 Ʉ̃seku̶ cheku̶nare, masiju̶ pãi chũ̶'u̶nare cuheku̶ chu̶ova'na pa'iva'nani saño pãi chũ̶'u̶ñe jo'kaasomu̶ Dios. 53 Chu̶ova'na pa'iva'nare karama'ñe paapu̶ chini ru̶a re'oja'chere ĩsiasomu̶ Dios. Kuri paanare tu̶asõasomu̶ Dios. Tu̶asõu̶na kuri peova'na paniasome repana. 54 Mai aipãire oiu̶ ija'che i'kaasomu̶ Dios: “Mu̶sanu̶konare Israelpãi re'oja'che cho'okaija'mu̶ chu̶'u̶”, chiisi'e cavesu̶ma'ñe cho'okaniasomu̶ Repau̶. 55 Abrahamre, mai aipãiu̶ pa'isi'ku̶re, “Re'oja'che cho'okaija'mu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re”, chiisi'e cavesu̶ma'ñe cho'okaniasomu̶ Dios. Ũcuaja'che repau̶ Abraham jojosinare ũcuare Repau̶ i'kasi'ere re'oja'che cho'okaniasomu̶ Repau̶ Dios, chiniasomo María. 56 I'ka pi'ni Elisabet vu̶'ena canu̶ka ũcuaona'me paniasomo repao. Chotepãimia pa'icosomo repao repacheja. Jã'api repao vu̶'ena co'iasomo repao María. 57 Na'a pa'isiru̶mu̶na repao Elisabet chĩire jñaaumucuse tĩ'au̶na chĩiva'u̶re jñaaasomo. 58 Jñaa pa'iona pãi repao'te kueñe pa'inana'me repao majapãi asaasome repao chĩire jñaasi'e. Diopi repaoni oiu̶ re'oja'che cho'okaku̶na asa saniasome repana repaoni ja'me pojokañu chini. 59 Chĩiva'u̶ ochorepaumucujña jñaasi'e pa'itona jo'e saniasome repana repavu̶'e. Pu̶ka'ku̶pãipi chĩiva'u̶ jĩkora'muru̶ chã'tiru̶ pa'ica'niru̶ chu̶to tu̶ache'te chũ̶'u̶rena ñañu chini saniasome repana, judíopãi cho'oche. Ũcuachi'a reparu̶mu̶na chĩiva'u̶re mami ve'oñu chiniasome repana. Pu̶ka'ku̶ mamire Zacaría'te ve'oñu chiniasome repana repava'u̶re. Jã'ata'ni pu̶ka'ko, 60 —Pãame. Jã'aja'ñe ve'omanejanaa'me chu̶ku̶na. Juanre ve'ojanaa'me chu̶ku̶na iku̶re —chiniasomo repanare. 61 Chikona, —Mu̶'u̶ majapãi Juan ve'enajẽ'e peome —chiniasome repana. 62 Chini chĩiva'u̶ pu̶ka'ku̶re cãjo asama'ku̶jeku̶na rupu̶ vevoasome repana, repau̶ chĩiva'u̶re ve'ojachere mamire masiñu chini. 63 Vevoju̶na sãiñe vevoasomu̶ repau̶ tochajako'aru̶'te rakatena tocha ku̶ara chini. Rarena, “Chu̶'u̶ chĩi mamia'me ie Juan”, chiiche tocha ñoasomu̶ repau̶. Tocha ñou̶na ña jñanoasome repana. 64 Tocha ñou̶na teana i'kare'oche care'osoasomu̶ repau̶ chemeño. Chu̶'o cutumanesi'ku̶ churata'ni jo'e chu̶'o cutuasomu̶ repau̶. —Dios ru̶a re'oku̶'mu̶ —chiniasomu̶ repau̶ Zacarías. 65 Zacaríaji jã'aja'ñe cho'ou̶na pãi cheku̶na kueñe pa'ina asa jñanoasome ũcuanu̶ko. Ũcuachi'a Judea cheja aikũjña pa'ina ũcuare asa cutuju̶ paniasome. 66 Repana asasi'ere cuasaju̶, —¿Je'se jã'ava'u̶ chĩiva'u̶ pa'ija'u̶? —chini cuasaju̶ sãiñechi'a ũcuanu̶ko sẽniasaju̶ paniasome repana. Diopi chĩiva'u̶ni ru̶a re'oja'che cho'okaku̶na asa ru̶a cuasaju̶ paniasome pãi. 67 Ũcuaru̶mu̶ repau̶ Zacarías, chĩiva'u̶ pu̶ka'ku̶, Dios Rekochoji repau̶ni chũ̶'u̶u̶na ija'che ku̶aasomu̶ Dios chu̶'o: 68 Pãi cheku̶napi maini Israelpãire chẽa paaju̶na tu̶akaniasomu̶ Dios. Jã'ajeku̶na Maire Paaku̶'te, “Ru̶a re'oku̶'mu̶ mu̶'u̶”, chini cuasaju̶ pañu mai. 69 Ũcuachi'a maini oiu̶ mai jũnisosiru̶mu̶ vati toa sani uuche Ʉ̃sejau̶ni ru̶a Masiku̶ni raoja'mu̶ Dios maire. Aipãiu̶ David Dios chũ̶'u̶ñe cho'okaniasomu̶ aperu̶mu̶. Ũcuau̶ David jojosinani te'eu̶'te chẽa raoja'mu̶ Dios. 70 Aperu̶mu̶ Diopi ku̶aku̶na Repau̶ chu̶'o ku̶ana ija'che ku̶aasome cheku̶nare: 71 “Cheku̶napi maini Israelpãire cuheju̶ cu'ache cho'oñu chiito Diopi ũ̶sekaija'mu̶.” Jã'aja'ñe cho'okasa chiniasomu̶ Dios maire Israelpãi. 72 Repau̶ Dios mai aipãire ija'che i'kaasomu̶: “Mu̶sanu̶konani oiu̶ re'oja'che cho'okaija'mu̶ chu̶'u̶”, chiisi'e cavesu̶ma'ñe cho'okaija'mu̶ Repau̶ Dios. 73 Ũcuachi'a Abrahamre mai aipãiu̶ pa'isi'ku̶re, “Ija'che cho'okasa chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare Israelpãi”, chiniasomu̶ Dios. 74 “Mu̶sanu̶konare cuhenapi chẽa paaju̶ cu'ache cho'ocojñonare chu̶'u̶pi tu̶a paaja'mu̶ mu̶sanu̶konare. Tu̶a paaku̶na chu̶'u̶ neenajeju̶ mu̶sanu̶konare cuhenare vaju̶chu̶ma'ñe chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe'te cho'oju̶ re'oja'che pa'ijanaa'me mu̶sanu̶kona jũnisõñejatu̶'ka”, chiniasomu̶ Dios Abrahamre. Jã'aja'ñe ku̶aasomu̶ Zacarías Dios chu̶'o. 76 Chini mamaku̶'te i'kaasomu̶ repau̶ Zacarías. Jmava'u̶, mu̶'u̶ pa'iche'te pãipi ñaju̶ i'kani, “Dios Cu̶nau̶mu̶ Pa'iku̶ chu̶'o ku̶aku̶'mu̶ iku̶”, chiijanaa'me mu̶'u̶re. Dios Raojau̶ raijachere ku̶aja'mu̶ mu̶'u̶, pãipi asa care'va paapu̶ chini. 77 Dios neenare masia'ju̶ chini ija'che i'kaja'mu̶ mu̶'u̶: “Mu̶sanu̶kona cu'ache cho'osi'e tu̶'nesokani jo'e cuasamaneja'mu̶ Dios. Tu̶'nesokaku̶na vati toa sani uuche peoja'mu̶ mu̶sanu̶konare.” 78 Jã'aja'ñe cho'okaija'mu̶ Dios pãi ru̶a Oiku̶jeku̶. Jã'ajeku̶na Dios Repau̶ Mamaku̶ni raopi'ramu̶ maire. 79 Pa'ivesu̶ju̶ cu'ache cho'oju̶ chijacheja pa'icheja'che pa'inare jũnisochejẽ'e vaju̶chu̶nare Repau̶ Mamaku̶ni raopi'ramu̶ Dios maire, maipi repau̶ni cuasaa'ju̶ chini. Rani pa'iu̶ re'oja'che pa'imasiche'te che'choja'mu̶ repau̶ maire, chiniasomu̶ Zacarías repau̶ mamaku̶'te. 80 Repava'u̶ chĩiva'u̶ Diore ru̶a cuasaku̶ aineeku̶ paniasomu̶. Israelpãi chu̶'vamaru̶mu̶ pãi peochejñare te'eva'u̶ pa'iu̶ paniasomu̶ repau̶ Juan.

Lucas 2

1 Jã'aru̶mu̶ Augusto pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶ku̶ paniasomu̶. Cheku̶ Cirenio ũcuaja'che Siria cheja canani chũ̶'u̶asomu̶ reparu̶mu̶. Augusto repau̶ paanare ũcuanu̶kore chũ̶'u̶asomu̶ repana mamire tocharena kuẽkuera chini. Pãi kuẽkueche'te chũ̶'u̶u̶na repana aipãi pa'isijoopona saiche paniasomu̶ repanare, mamire tochañu chini. 4 Pãipi saiju̶na José ja'me saniasomu̶. Galilea cheja cajoopo Nazaret vu̶'ejoopo pa'isi'ku̶pi Judea cheja cajoopona Belén vu̶'ejoopona saniasomu̶ repau̶, aipãiu̶ David pa'isijoopona. 5 Maríana'me saniasomu̶ repau̶, ja'me kuẽkuecojñora chini. María repau̶ rũ̶jo pa'ijao chĩipu̶ su̶'ikoji sani, tĩ'a pa'io repao chĩire jñaajaru̶mu̶pi tĩ'au̶na pi'raso chĩiva'u̶re u̶mu̶va'u̶ni jñaaasomo charo cava'u̶re. Jñaa repava'u̶re kãñase'repi rea, cu'ava'na ãu ãira'vu̶ru̶na ũhaasomo repao. Pãi kãivu̶'ñapi timusou̶na cu'ava'na kãivu̶'eru̶na kãniasome repana. 8 Reparu̶mu̶ Belén vu̶'ejoopo kueñere ovejava'nare kuirana paniasome. Ovejava'napi patu pa'ichejare pa'iju̶na ñamipi kuiraju̶ paniasome repana. 9 Ũcuaru̶mu̶ Diore ja'me pa'iku̶ji ángelpi rani pa'iu̶na repana pa'ichejachi'a rũhiso'koro ru̶a miañe miaasomu̶, Diopi cho'oku̶na. Miaku̶na ña ru̶a ku̶ku̶soasome repana oveja kuirana. 10 Ru̶a ku̶ku̶sinare ija'che i'kaasomu̶ ángel: —Vaju̶chu̶manejũ̶'u̶. Mu̶sanu̶konare chu̶'o re'oja'chere ku̶ara chini raimu̶ chu̶'u̶ Israelpãipi ũcuanu̶ko asa pojoa'ju̶ chini. 11 Asarepajũ̶'u̶. Ija'chea'me chu̶'o chu̶'u̶ rasi'e: Chura iumucuse pãio chĩiva'u̶re jñaacuhasi'koa'mo, aperu̶mu̶ pa'isi'ku̶ David pa'isijoopona. Repava'u̶ chĩiva'u̶ repau̶'te cuasanare vati toa uuche Ʉ̃sejava'u̶pi ranicuhasi'ku̶a'mu̶. Cristoa'mu̶ repau̶. Pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶a'ku̶ chini Dios Raosi'ku̶a'mu̶. Pãi Ũcuanu̶kore Paaku̶'mu̶ repau̶. 12 Mu̶sanu̶konapi sani ku'eni jñaa ñajanaa'me repava'u̶re. Ku'eju̶ jñaa ñato cu'ava'na ãu ãira'vu̶ru̶'te reasiva'u̶ ũhija'mu̶ chĩiva'u̶. Repava'u̶re ñani, “Dios chĩia'mu̶ iku̶”, chiijanaa'me mu̶sanu̶kona —chiniasomu̶ ángel repanare. 13 Angel te'eu̶ ku̶acuhau̶na cheku̶na ángeles ru̶a jainu̶ko rani paniasome. Pa'iju̶ Dioni pojoju̶ ija'che i'kaasome repana: 14 “¡Cu̶nau̶mu̶ Pa'iku̶ Dios peore masiku̶'mu̶”, chiapu̶ pãi ũcuanu̶ko! Ũcuaja'che, “Mu̶sanu̶kona Repau̶ oicojñona sãiñe pojoju̶ pa'ijũ̶'u̶”, chiime chu̶ku̶na mu̶sanu̶konare, chiniasome ángeles. 15 I'ka pi'ni cu̶nau̶mu̶na jo'e mu̶nisorena sãiñechi'a ija'che i'kaasome repana oveja kuirana: —Belenna sañu mai. Repacheja cho'osi'ere Diopi raou̶na ra ku̶amu̶ ángel maire. Ñajañu chura cho'osi'ere —chiniasome repana. 16 Chini cu'arepa sani tĩ'a Josena'me María'te ñaasome repana. Ũcuaja'che chĩiva'u̶re cu'ava'na ãu ãira'vu̶ru̶ ũhiva'u̶ni ñaasome repana. 17 Ña pi'ni chĩiva'u̶ pa'iche'te ángel repanare ku̶asi'ere ku̶aasome repana. 18 Ku̶arena ũcuanu̶ko asa jñanoasome repana ku̶ache asasina. 19 Maríata'ni repana ku̶ache asa i'kama'ko peore cuasako paniasomo. 20 Ña pi'ni co'iasome repana oveja kuirana. Co'iju̶ repana asasi'ena'me ñasi'e cuasa, “Peore masiku̶'mu̶ Dios”, chiiju̶ ángel ku̶asi'e, “Ũcuarepaa'me”, chini Dioni pojoju̶ co'isoasome repana. 21 Chĩiva'u̶ ochorepaumucujña jñaasi'e pa'itona jĩkora'muru̶ chã'tiru̶ pa'ica'niru̶ chu̶to tu̶a pi'ni mami ve'oasome repana. Jesure ve'oasome repana repava'u̶re chĩiva'u̶re. Aperu̶mu̶ chuta'a repau̶'te su̶'imaru̶mu̶ ángel ku̶asi'ere mami ve'oasome repana. 22 Dios aperu̶mu̶ Moisepi pãire ku̶akaau̶ chini chĩire jñaasi'e cu'a pani pi'niru̶mu̶ cho'ojache ku̶aasomu̶. Jã'ajeku̶na Dios chũ̶'u̶ jo'kasi'ere cho'oñu chini Jesús pu̶ka'ku̶pãi Jerusalén vu̶'ejoopona maniasome. Ũcuachi'a chĩiva'u̶ni Dioni ñoju̶, “Iku̶ mu̶'u̶ neeku̶a'mu̶”, chiñu chini maniasome repana. 23 Aperu̶mu̶ Diopi i'kaku̶na Moisés tocha jo'kasi'e ija'che ku̶amu̶: Mu̶sanu̶kona chĩiva'nare charo cava'nare u̶mu̶pãiva'narechi'a chu̶'u̶ni ĩsijũ̶'u̶. Chu̶'u̶ neenaa'me repana. Ũcuaja'che romi cu'a pa'ina cu'a pa'iche'te tu̶noñu chini jo'cha va'iva'nani ĩsijũ̶'u̶ chu̶'u̶re. Airo jureva'nare ka'chava'nare peoni jo'cha ũkupo chĩiva'nani ũcuajanu̶koru̶'te ĩsijũ̶'u̶ chu̶'u̶re, chiniasomu̶ Dios. Jã'ajeku̶na Jesús pu̶ka'ku̶pãi Dios chũ̶'u̶ jo'kasi'ere cho'oñu chini Jerusalén vu̶'ejoopona maniasome. 25 Reparu̶mu̶ Jesús pu̶ka'ku̶pãi Jerusalén vu̶'ejoopo mani ñato ũcuajoopo'te pãiu̶ ru̶a re'oku̶ paniasomu̶ Simeón, Diore cuasaku̶. Pa'iu̶ Dios Raojau̶ni cha'aku̶ paniasomu̶ repau̶, pãi cheku̶napi Israelpãire cu'ache cho'oñu chiito Ʉ̃sejau̶ni. Dios Rekocho repau̶'te Simeonre ja'me paniasomu̶. 26 Ũcuarekochoji ja'me pa'iu̶ ija'che ku̶aasomu̶ repau̶'te: “Chuta'a jũnisomaneja'mu̶ mu̶'u̶. Pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶a'ku̶ chini Dios Raosi'ku̶re ñañetu̶'ka vaju̶u̶ pa'ija'mu̶ mu̶'u̶”, chiniasomu̶. 27 Ũcuaru̶mu̶ Simeón Dios Rekochoji chũ̶'u̶ku̶na Dios vu̶'ena mu̶a kakaasomu̶. Kaka pa'iu̶na Jesús pu̶ka'ku̶pãi repau̶'te cajaju̶ ũcuavu̶'ena kakaasome. Dios chũ̶'u̶ jo'kasi'ere cho'oñu chini kakarena repau̶ Simeón repava'u̶re chĩiva'u̶re cajo Dioni pojoku̶ ija'che i'kaasomu̶: 29 Chu̶'u̶re Paaku̶, mu̶'u̶ i'kasi'epi ũcuarepa ti'jñeu̶na ñacuhamu̶ chu̶'u̶. Jã'ajeku̶na chura chu̶'u̶re jũ'iñe ũ̶semanejũ̶'u̶. Pojoku̶ jũnisoja'mu̶ chu̶'u̶ churata'ni, ũcuare iva'u̶re ñacuhasi'ku̶jeku̶. 30 Mu̶'u̶ Raosi'ku̶re ñacuhamu̶ chu̶'u̶ pãi chẽa paaku̶ vati toa uuche Ʉ̃sejau̶re. 31 Pãi ũcuanu̶ko ña masia'ju̶ chini raosi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶ iku̶re. 32 Churata'ni iku̶pi chu̶'vaku̶na mu̶'u̶ chu̶'o asa chẽajanaa'me judío peona. Ũcuaja'che chura chu̶ku̶na'te judíopãi, mu̶'u̶ neenare re'oja'che cutujanaa'me pãi, chiniasomu̶. 33 Chĩiva'u̶ni jã'aja'ñe i'kau̶na asa jñanoasome repana Jesús pu̶ka'ku̶pãi. 34 Ũcuaru̶mu̶ repau̶, —Diopi mu̶sanu̶konare re'oja'che cho'okaau̶ —chini pu̶ka'kore María'techi'a i'kaasomu̶. Asarepajũ̶'u̶: Iku̶re Diopi raou̶na mai Israelpãi te'enachi'a iku̶ni cuasaju̶ re'oja'che pa'ijanaa'me. Cheku̶nata'ni iku̶ni cuasamapu̶ cu'ache pa'ijanaa'me. Iku̶re pãi jainu̶ko cuhejanaa'me. Jã'ajeku̶na iva'u̶re mu̶'u̶ chĩiva'u̶re ru̶a oija'mo mu̶'u̶. Pãi jainu̶kore repana rekoñoã cuasache ña ku̶aja'mu̶ iku̶, chiniasomu̶ repau̶ Simeón. 36 Ũcuachi'a ũcuavu̶'ere Ana Dios chu̶'o ku̶ako, Fanuel, Aser pãiu̶ mamako paniasomo. Ru̶a aiva'o paniasomo repao. Ru̶a romichĩiva'opi u̶mu̶u̶'te veja sieterepaũ̶su̶ru̶mu̶chi'a paniasomo repao. 37 Sieterepaũ̶su̶ru̶mu̶ vejasi'e pa'ikoni ũ̶ju̶va'u̶pi jo'ka jũnisou̶na ru̶a jeeru̶mu̶ te'eva'o pa'io paniasomo repao. Ochenta y cuatrorepaũ̶su̶ru̶mu̶ te'eva'o paniasomo repao. Te'eo pa'io Dios vu̶'ere umucujñana'me ñami Dioni pojoko paniasomo repao, te'eñoãchi'a etako. Te'eumucujña ãu ãimairo pa'io Dioni sẽeo paniasomo repao. 38 Ũcuaru̶mu̶ Jesús pu̶ka'ku̶pãi pa'iruupu̶na kakaasomo repao. Kaka chĩiva'u̶re ña Dioni, “Re'orepamu̶”, chini chĩiva'u̶ pa'iche'te Israelpãire Jerusalén pa'inani repanare cu'ache cho'onare Ʉ̃sekaijau̶re cha'anani ku̶aasomo repao. 39 Ũcuaru̶mu̶ Jesús pu̶ka'ku̶pãi Dios chũ̶'u̶ jo'kasi'e peore cho'o pi'ni chĩiva'u̶re co'chaju̶ repana pa'ijoopona, Galilea cheja cajoopo Nazaret vu̶'ejoopona co'iasome. 40 Co'i pa'iju̶na aineeku̶ chĩiva'u̶ na'a ru̶a kokau̶ paniasomu̶. Dios chũ̶'u̶ jo'kasi'e ru̶a che'cheku̶ aineeku̶ paniasomu̶ repava'u̶ chĩiva'u̶. Dios repau̶'te pojoku̶ re'oja'che cho'okaniasomu̶. 41 Jesús pu̶ka'ku̶pãi Jerusalén vu̶'ejoopo si'aũ̶su̶ru̶mu̶ maniasome. Aperu̶mu̶ Dios repana aipãi Egipto cheja pa'inare etua rasi'ere cuasaju̶ pojoju̶ fiesta'te ja'me cho'oñu chini maniasome. Repa fiesta mami pascuaa'me. 42 Chĩiva'u̶ docerepaũ̶su̶ru̶mu̶ pa'itona fiestaru̶mu̶ tĩ'au̶na pu̶ka'ku̶pãi Jesure maju̶ maniasome Jerusalén vu̶'ejoopona. 43 Fiesta cho'o pi'ni Jesús pu̶ka'ku̶pãi co'iju̶na pãi jainu̶ko ja'me co'iasome. Ũcuanu̶ko co'ito te'eva'u̶ chĩiva'u̶ co'imaneasomu̶. Repau̶ co'ima'ñe pu̶ka'ku̶pãi vesu̶asome. 44 Vesu̶ju̶, “Cheku̶nana'me co'icosomu̶ mai chĩi”, chini te'eumucuse co'inapi mamaku̶'te ku'easome repana. Ku'eju̶ peore repana majapãina'me repau̶ ñanare sẽniasaasome repana chĩiva'u̶ni jñaañu chini. 45 Jã'ata'ni repau̶'te jñaamaneasome repana. Ku'ete'e Jerusalenna jo'e co'iasome repana repau̶ni ku'e jñaañu chini. 46 Choteumucujña ku'enapi Dios vu̶'e kaka ñato ũcuavu̶'ere pa'iu̶ judíopãi che'chona chenevu̶'te ñu'iu̶ repana i'kache'te asa sẽniasaku̶ paniasomu̶ repau̶ chĩi. 47 Sẽniasaku̶na repanapi sãiñe chu̶'o sẽeto ru̶a masi ku̶aasomu̶ repau̶. Repau̶ji masi ku̶aku̶na asa ru̶a jñanoasome repana, “Ru̶a masimu̶ iku̶”, chini. 48 Pu̶ka'ku̶pãi repau̶ i'kache'te asa jñano pu̶ka'kochi'a ija'che i'kaasomo repau̶'te: —Jmava'u̶, ¿je'se pa'iu̶na mu̶'u̶ chu̶ku̶na'te ku̶amairo canu̶kau̶? Mu̶ja'ku̶na'me chu̶'u̶ mu̶'u̶ni oiju̶ ru̶a ku'eju̶ pa'ime —chiniasomo pu̶ka'ko. 49 Chikona, —¿Je'se pa'iu̶na ku'ere chu̶'u̶re? Chu̶'u̶ Ja'ku̶ chũ̶'u̶ jo'kasi'e cho'oche pa'imu̶ chu̶'u̶re ivu̶'e. ¿Jã'a mu̶sanu̶kona vesu̶che? —chiniasomu̶ repau̶. 50 Jã'ata'ni repau̶ i'kasi'e asavesu̶asome repana. 51 Ũcuaru̶mu̶ Jesús pu̶ka'ku̶pãina'me Nazaret vu̶'ejoopona co'iasomu̶. Co'i pa'iu̶ pu̶ka'ku̶pãi chũ̶'u̶ñe cho'oku̶ paniasomu̶ repau̶. Repau̶ pu̶ka'ko Dios vu̶'e repau̶ cho'osi'ere ru̶a cuasako paniasomo. 52 Repau̶ Jesús aineeku̶ na'a ru̶a masi cuasaasomu̶. Dios repau̶'te ru̶a pojoasomu̶, pãi ũcuaja'che.

Lucas 3

1 Reparu̶mu̶ Tiberiopi pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶asomu̶. Repau̶ Tiberio quincerepaũ̶su̶ru̶mu̶ chũ̶'u̶ru̶mu̶na Poncio Pilato ũcuaja'che Judea cheja pa'inani chũ̶'u̶asomu̶. Herodes ũcuaja'che Galilea cheja pa'inani chũ̶'u̶asomu̶. Felipe ũcuaja'che Herodes cho'jeu̶ Iturea cheja pa'inana'me Traconite cheja pa'inare chũ̶'u̶asomu̶. Lisanias ũcuaja'che Abilinia cheja pa'inani chũ̶'u̶asomu̶. 2 Repana chũ̶'u̶ru̶mu̶ Anana'me Caifás judío phairipãire ũcuanu̶kore chũ̶'u̶asome. Reparu̶mu̶ Dios Zacarías mamaku̶'te Juanre pãi peochejare pa'iu̶na pãire chu̶'vaa'ku̶ chini chũ̶'u̶asomu̶. 3 Chũ̶'u̶u̶na asa sani Jordán chiacha ru̶'tu̶va pa'inani pãire chu̶'vaku̶ paniasomu̶ repau̶ peore repakã'jño ku'iu̶. Ija'che chu̶'vaasomu̶ repau̶: —Mu̶sanu̶kona cu'ache cho'oche ũhaso re'oja'chere mama cuasajũ̶'u̶, Diopi mu̶sanu̶kona cu'ache cho'osi'ere tu̶noso jo'e cuasamanea'ku̶. Cu'ache cho'oche'te ũhaso Dioni cuasaju̶ okoro'vecojñojũ̶'u̶ —chiiu̶ chu̶'vaku̶ paniasomu̶ repau̶ Juan. 4 Aperu̶mu̶ Isaías, Dios chu̶'o ku̶asi'ku̶ ija'che tocha jo'kaasomu̶ maire, Juan cho'ojachere ku̶aku̶: Pãiu̶ pãi peochejare sani pa'iu̶ pãipi repau̶ni saito u̶jachu̶'opi ija'che i'kaku̶ chu̶'vaja'mu̶: “Maire Paaku̶ raipi'ramu̶. Repau̶ni cha'aju̶ mu̶sanu̶kona rekoñoã ma'a rũhiñe pa'ima'a care'vacheja'che re'ojarekoñoã care'vaju̶ pa'ijũ̶'u̶. 5 Aikũjña chenevu̶ã peore cha'opi ta'pisõja'mu̶. Aikũjña ru̶a u̶jakũjña pa'isikũjña jmakũjñaru̶ã ñañasõja'mu̶. Ma'ña ju̶'chu̶ pa'ima'ña rũhima'ña carũhija'mu̶. Ma'ña cojñana'me chĩ'ca pa'isima'ña su̶'kajama'ña care'oja'mu̶. Mu̶sanu̶kona aperu̶mu̶ pa'isi'e peore rũhiñe care'vajũ̶'u̶. 6 Dios Raojau̶ pãi oiu̶ vati toa uuche Ʉ̃sejau̶ raija'mu̶ maire. Raku̶na pãi ũcuanu̶ko ñajanaa'me repau̶'te”, chiija'mu̶ repau̶, chiimu̶ Isaías tocha jo'kasi'e. 7 Ũcuaru̶mu̶ pãi jainu̶ko Juanre okoro'vecojñoñu chini saniasome. Satena ija'che i'kaasomu̶ repau̶: —Mu̶sanu̶kona te'ena chuta'a cu'ache cho'oche ũhamanajeju̶ aña pa'icheja'che cu'ache pa'ime. “Maipi okoro'vecojñoru Dios maire cu'ache cho'omaneja'mu̶”, chini cuasaju̶ raime mu̶sanu̶kona. Jã'ata'ni mu̶sanu̶kona cu'ache cho'oche ũhasoma'to Diopi chũ̶'u̶u̶na cu'ache ti'jñeja'mu̶ mu̶sanu̶konare. 8 Mu̶sanu̶kona cu'ache cho'oche'te ũhaso re'oja'che pa'iju̶ Dios chũ̶'u̶ñe'te cho'oju̶ pa'ijũ̶'u̶. Mu̶sanu̶konapi re'oja'che pa'ito cheku̶napi ñani, “Ina cu'ache cho'oche ũhasosinajeju̶ re'oja'che pa'ime”, chiijanaa'me mu̶sanu̶konare. Ija'che cuasacosome mu̶sanu̶kona: “Abraham jojosinaa'me mai. Jã'ajeku̶na Dios maire cu'ache cho'omaneja'mu̶”, chiiju̶ cuasacosome mu̶sanu̶kona. Jã'aja'ñe cuasamanejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Diore Repau̶ni cho'ou̶ato ira'karu̶ã catara'karu̶ãpi Abraham jojosinare cheku̶nare cho'ore'omu̶, Repau̶ chũ̶'u̶ñe cho'ojanare. 9 Sũkiñu̶ã ãiñe kũ̶iñu̶ãpi sãijapu̶ã kũ̶ima'to, “Cu'amu̶ iñu̶ã”, chini kueni u̶osome pãi. Dios ũcuaja'che pãi cu'ache pa'inare cu'anajeju̶na vati toana saoja'mu̶ —chiniasomu̶ Juan repanare. 10 Chiku̶na, —Jã'a pa'ito, ¿ũ̶quere cho'ojanaa'ñe chu̶ku̶na? —chiniasome repana. 11 Chitena, —Ija'che cho'ojũ̶'u̶. Mu̶sanu̶kona ũcuau̶aku̶ji kãña ka'chakãña paani cheku̶re kãña peova'u̶re te'ekãa ĩsijũ̶'u̶. Ũcuachi'a mu̶sanu̶kona ũcuau̶aku̶ji ãu paani cheku̶nare ãu peova'nare ĩsijũ̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶ repanare. 12 I'katona pãi chũ̶'u̶nare kuri kookaina Juanni raniasome, okoro'vecojñoñu chini. Rani repau̶'te ija'che sẽniasome repana: —Masiu̶, chu̶ku̶na, ¿ũ̶quere cho'ojanaa'ñe? —chiniasome. 13 Chitena i'kaasomu̶ repau̶. —Pãi chũ̶'u̶na mu̶sanu̶konare chũ̶'u̶sinu̶koru̶chi'a kuri sẽni kooju̶ pa'ijũ̶'u̶. Na'a cajejaiche sẽni koomanejũ̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. 14 Sõtaopãi ũcuaja'che sẽniasome repau̶'te. —¿Ʉ̃quere chu̶ku̶na cho'ojanaa'ñe? —chiniasome. Chitena i'kaasomu̶ repau̶. —Kuri u̶aku̶na pãi paache'te cho'o ku̶ko tu̶amanejũ̶'u̶. Ũcuachi'a kurire ku̶ko tu̶asoñu chini cu'ache cho'omanani, “Cu'ache cho'osinaa'me mu̶sanu̶kona”, chiimanejũ̶'u̶. Cho'oche ro'ichi'a kooju̶ pojoju̶ pa'ijũ̶'u̶. Na'a ru̶a kooche chiimanejũ̶'u̶ —chiniasomu̶ Juan repanare sõtaopãi. 15 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa jñanoasome repana pãi. Pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶a'ku̶ chini Dios Raojau̶re Cristo'te cha'anajeju̶ ija'che cuasaasome repana: “¿Dios Raosi'ku̶a'u̶ iku̶? ¿Cristoa'u̶?”, chini cuasaasome repana. Juan pa'iche'te vesu̶ju̶ sãiñechi'a sẽniasaasome repana. 16 Repanapi sãiñechi'a sẽniasaju̶na asa Juan ũcuanu̶kore i'kaasomu̶. —Chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare re'oja'che cho'okaiu̶ okoro'vemu̶. Na'a pa'isiru̶mu̶ cheku̶ na'a ru̶a masiku̶ji rani pa'iu̶ na'a ru̶a re'oja'che cho'okaija'mu̶ mu̶sanu̶konare. Chu̶'u̶re na'a ru̶a masiku̶jeku̶na repau̶'te cuasaku̶ vaju̶chu̶ku̶ pa'imu̶ chu̶'u̶. Na'a ru̶a masiku̶jeku̶ repau̶'te cuasanare Dios Rekocho'te ĩsija'mu̶ repau̶. Repau̶'te cuasamanareta'ni Ũcuau̶ji chũ̶'u̶u̶na na'a pa'isiru̶mu̶na cu'ache ti'jñeja'mu̶. 17 Pãi trigo cho'oni po'te repacaã rũhikuanupu̶ chi'i ũhame. Repasu̶ota'ni u̶osome. Na'a pa'isiru̶mu̶ Raijau̶ pãi ũcuanu̶kore chi'i trigo cho'ocheja'che cho'oku̶ cu'ache cho'oche ũhamanare vati toana chachamatoana saoja'mu̶. Cu'ache cho'oche ũhaso Repau̶'te cuasanareta'ni pu̶ka'ku̶ pa'ichejana saja'mu̶ repau̶ —chiniasomu̶ Juan repanare pãi. 18 Dios chu̶'o re'oja'chere ru̶a chu̶'vache chu̶'vaasomu̶ Juan repanare. 19 Na'a pa'isiru̶mu̶ Herodes, pãi chũ̶'u̶ku̶ji cho'jeu̶ Felipe rũ̶joni Herodíani tu̶a paaasomu̶. Tu̶a paaku̶na Juan asa chu̶'vate'easomu̶ repau̶'te, ũcuachi'a cheke cu'ache cho'osi'ere asani. 20 Chu̶'vaku̶'teta'ni asa jachasoku̶ jo'e na'a ru̶a cu'ache cho'oasomu̶ repau̶. Repau̶'te chu̶'vasiva'u̶re Juanre pãi chẽavu̶'ena cuaoasomu̶ repau̶ Herodes. 21 Aperu̶mu̶ Juan pãi jainu̶kore okoro'veku̶ paniasomu̶. Ũcuaja'che Jesure okoroasomu̶ repau̶. Okorocojñosiru̶mu̶ Jesús pu̶ka'ku̶ni sẽniasomu̶. Pu̶ka'ku̶ni sẽeu̶na cu̶nau̶mu̶ teana re'ojau̶mu̶ care'o 22 Dios Rekocho ũkupoja'iu̶ ũcuau̶ni cajeasomu̶. Dios Rekocho cajesiru̶mu̶ cu̶nau̶mu̶pi ija'che i'kache asoasomu̶: —Mu̶'u̶ chu̶'u̶ chĩia'mu̶. Mu̶'u̶re ru̶a chiimu̶ chu̶'u̶. Mu̶'u̶re ru̶a pojomu̶ chu̶'u̶ —chiiche asoasomu̶. 23 Jesús treintarepaũ̶su̶ru̶mu̶ pa'icosomu̶ cheku̶ru̶mu̶, repau̶ pãi apechu̶'varu̶mu̶. “Jã'u̶ Jesús, José chĩia'mu̶”, chiiju̶ cuasaasome pãi repau̶'te. José pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Elí paniasomu̶. 24 Elí pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Matat paniasomu̶. Matat pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Leví paniasomu̶. Leví pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Melqui paniasomu̶. Melqui pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Jana paniasomu̶. Jana pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ José paniasomu̶. 25 José pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Matatías paniasomu̶. Matatías pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Amós paniasomu̶. Amós pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Nahum paniasomu̶. Nahum pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Esli paniasomu̶. Esli pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Nagai paniasomu̶. 26 Nagai pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Maat paniasomu̶. Maat pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Matatías paniasomu̶. Matatías pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Semei paniasomu̶. Semei pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ José paniasomu̶. José pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Judá paniasomu̶. 27 Judá pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Joanán paniasomu̶. Joanán pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Resa paniasomu̶. Resa pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Zorobabel paniasomu̶. Zorobabel pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Salatiel paniasomu̶. Salatiel pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Neri paniasomu̶. 28 Neri pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Melqui paniasomu̶. Melqui pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Adi paniasomu̶. Adi pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Cosam paniasomu̶. Cosam pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Elmodam paniasomu̶. Elmodam pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Er paniasomu̶. 29 Er pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Josué paniasomu̶. Josué pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Eliezer paniasomu̶. Eliezer pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Jorim paniasomu̶. Jorim pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Matat paniasomu̶. 30 Matat pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Leví paniasomu̶. Leví pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Simeón paniasomu̶. Simeón pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Judá paniasomu̶. Judá pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ José paniasomu̶. José pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Jonam paniasomu̶. Jonam pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Eliaquim paniasomu̶. 31 Eliaquim pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Melea paniasomu̶. Melea pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Mainán paniasomu̶. Mainán pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Matata paniasomu̶. Matata pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Natán paniasomu̶. 32 Natán pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ David paniasomu̶. David pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Isaí paniasomu̶. Isaí pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Obed paniasomu̶. Obed pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Booz paniasomu̶. Booz pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Salmón paniasomu̶. Salmón pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Naasón paniasomu̶. 33 Naasón pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Aminadab paniasomu̶. Aminadab pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Aram paniasomu̶. Aram pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Arni paniasomu̶. Arni pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Esrom paniasomu̶. Esrom pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Fares paniasomu̶. Fares pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Judá paniasomu̶. 34 Judá pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Jacob paniasomu̶. Jacob pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Isaac paniasomu̶. Isaac pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Abraham paniasomu̶. Abraham pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Taré paniasomu̶. Taré pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Nacor paniasomu̶. 35 Nacor pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Serug paniasomu̶. Serug pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Ragau paniasomu̶. Ragau pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Peleg paniasomu̶. Peleg pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Heber paniasomu̶. Heber pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Sala paniasomu̶. 36 Sala pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Cainán paniasomu̶. Cainán pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Arfaxad paniasomu̶. Arfaxad pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Sem paniasomu̶. Sem pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Noé paniasomu̶. Noé pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Lamec paniasomu̶. 37 Lamec pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Matusalén paniasomu̶. Matusalén pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Enoc paniasomu̶. Enoc pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Jared paniasomu̶. Jared pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Mahalaleel paniasomu̶. Mahalaleel pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Cainán paniasomu̶. 38 Cainán pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Enós paniasomu̶. Enós pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Set paniasomu̶. Set pu̶ka'ku̶ pa'isi'ku̶ Adán paniasomu̶. Adán aperu̶mu̶ mamaru̶mu̶ Dios cho'ocojñosi'ku̶a'mu̶.

Lucas 4

1 Ũcuaru̶mu̶ Jesús Jordán chiacha saisi'ku̶ rani Dios Rekocho chũ̶'u̶ñe peore si'aru̶mu̶ cho'oku̶ paniasomu̶. Dios Rekochoji chũ̶'u̶u̶na pãi peochejare sani pa'iu̶ paniasomu̶ repau̶. 2 Cuarentarepaumucujña pãi peochejare pa'iu̶ ãu ãima'ñe pa'iu̶na ãucuhaasomu̶ repau̶'te. Pãi peochejare pa'iu̶na vati ai sani Jesuni cacu̶'ora chini ija'che i'kaasomu̶: 3 —Mu̶'u̶pi Dios Mamarepaku̶ pani ipu̶ catapu̶ mini, pãpu̶ caru̶ñojũ̶'u̶ —chiniasomu̶. 4 Chiku̶na Jesús ija'che i'kaasomu̶ repau̶'te: —Dios chu̶'o aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'e ija'che ku̶amu̶: Pãipi chu̶'u̶rejẽ'e cuasama'ñe repana ãijañere ãuchi'a cuasaju̶ pa'ito cu'amu̶. Jã'achi'a cuasama'ñe chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe'te cuasaju̶ cho'oju̶ pani re'oja'che pa'ijanaa'me pãi, chiimu̶ —chiniasomu̶ Jesús vatire. 5 Jã'aja'ñe i'kacuhasiru̶mu̶ vati ai repau̶'te Jesure aikũtina sa mu̶a teana te'eru̶mu̶ peore chejña pãi pa'ichejña ñoasomu̶. 6 Ñoku̶ ija'che i'kaasomu̶ repau̶ repau̶'te: —Cheja pa'iche peore ru̶a re'oja'chea'me. Aperu̶mu̶na chu̶'u̶re ĩsisichejñaa'me ichejña, chu̶'u̶pi peore chũ̶'u̶a'ku̶ chini. Chura chu̶'u̶re u̶aku̶ni ĩsija'mu̶ chu̶'u̶. Jã'ajeku̶na mu̶'u̶pi chu̶'u̶ni, “Peore masiku̶'mu̶ mu̶'u̶”, chiiu̶, ro're ñu'iu̶ pojoru mu̶'u̶ni peore ichejña ĩsija'mu̶ chu̶'u̶, mu̶'u̶pi chũ̶'u̶ku̶ paau̶ chini. Cheja pa'imajñaru̶ã cu'amajñaru̶ã peore ĩsija'mu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re —chiniasomu̶ vati. 8 Chiku̶na Jesús i'kaasomu̶ repau̶'te. —Dios chu̶'o tocha jo'kasi'e ija'che ku̶amu̶: Diore Pãi Ũcuanu̶kore Paaku̶'techi'a, “Peore masiku̶'mu̶ mu̶'u̶”, chiiju̶ pojoju̶ Repau̶ chũ̶'u̶ñechi'a cho'oju̶ pa'ijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona pãi, chiimu̶ —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te. 9 Jã'a i'kacuhasiru̶mu̶ vati ai repau̶'te Jerusalén vu̶'ejoopona sa Dios vu̶'e sẽ'sevu̶na mu̶a ija'che i'kaasomu̶: —Dios chu̶'o aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'e ija'che ku̶amu̶: Dios ángeleva'nare, mu̶'u̶ni kuiraju̶ mu̶'u̶ tuã'ito repana jũ̶jñapi chẽaa'ju̶ chini raoja'mu̶, mu̶'u̶pi tuãni asi cho'omanea'ku̶ chini, chiimu̶. Jã'ajeku̶na mu̶'u̶pi Dios Mamarepaku̶ pani ichejapi chejana chã'ijũ̶'u̶. Dios i'kasi'epi ũcuarepa pa'ito ichejapi chãni asi cho'omaneja'mu̶ mu̶'u̶ —chiniasomu̶ vati ai. 12 Chiku̶na Jesús i'kaasomu̶. —Ũcuachi'a Dios chu̶'o aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'e ija'che ku̶amu̶: Chu̶'u̶ cho'omasiche'te rupu̶ ñañu chini sẽemanejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona pãi, chiimu̶ Dios —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te vati aire. 13 Chiku̶na Jesure si'ache cu'ache cho'oa'ku̶ chini chũ̶'u̶te'e jo'ka sanisoasomu̶ repau̶ vati ai, jo'e na'a pani rasa chini. 14 Jã'a cho'o pi'nisiru̶mu̶ Galilea chejana co'iasomu̶ Jesús. Dios Rekocho chũ̶'u̶ñechi'a peore re'oja'chechi'a cho'oku̶ji co'iasomu̶ repau̶. Peore cho'oku̶ji co'iu̶na Galilea cheja pa'inana'me ũcuacheja kueñe pa'ina jainu̶ko repau̶ pa'iche'te asa cutuju̶ paniasome pãi. 15 Ũcuachejare pa'iu̶ judíopãi chi'ivu̶'ñana si'aru̶mu̶ mu̶a che'choku̶ paniasomu̶ repau̶. Che'choku̶na asa, “Ru̶a masiu̶'u̶ iku̶”, chini pãi ũcuanu̶ko re'oja'che cutuasome repau̶'te. 16 Ũcuaru̶mu̶ Jesús Nazaret vu̶'ejoopona co'iasomu̶, repau̶ aineesijoopona. Co'i pa'iu̶ pu̶aumucusepi tĩ'au̶na judíopãi chi'ivu̶'ena mu̶a kaka ñu'isi'ku̶pi Dios chu̶'o tocha jo'kasi'ere ñaku̶ i'kara chini vu̶ni nu̶kaasomu̶ repau̶. Pu̶aumucujña tĩ'ato judíopãi chi'ivu̶'e si'aru̶mu̶ mu̶aasomu̶ repau̶. 17 Vu̶ni nu̶kaku̶na Dios chu̶'o aperu̶mu̶ ku̶asi'ku̶ Isaías tocha jo'kasi'e pa'ikorovu̶'te mini ĩsiasome repau̶'te, ñaku̶ i'kaa'ku̶ chini. Ĩsirena rũhikorovu̶ ca'nesija'ovajeku̶na repau̶ ñaku̶ i'kajachere ku'eku̶ koraasomu̶ repau̶. Ku'e jñaa ija'chere ñaku̶ i'kaasomu̶ repau̶: 18 Dios Rekochoji chũ̶'u̶mu̶ chu̶'u̶re, chu̶'u̶pi pãire Dios chu̶'ore re'oja'chere chu̶'vaa'ku̶ chini. “Pãire ija'che chu̶'vajũ̶'u̶”, chiimu̶ chu̶'u̶re Dios Rekocho: “Chu̶ova'na pa'iva'nani Dios chu̶'ore chu̶'vajũ̶'u̶, Repau̶ni cuasaju̶ pojoju̶ paapu̶. Ũcuaja'che Dios chu̶'o vesu̶va'nare chu̶'vajũ̶'u̶ masia'ju̶. Cu'ache cho'ocojñonare ũcuaja'che cu'ache cho'oche ũ̶sekaijũ̶'u̶.” Ija'che ku̶ajũ̶'u̶ repanare pãi: “Dios re'oja'che paapu̶ chini vati ai paasinare pãi tu̶a paaja'mu̶, vati chũ̶'u̶ñe'te cho'omanea'ju̶ chini. Pãi ũcuanu̶kore Dios re'oja'che cho'okairu̶mu̶ tĩ'acuhamu̶”, chiiche'te ñaku̶ i'kaasomu̶ Jesús, Isaías tocha jo'kasi'e. 20 I'ka pi'ni repaja'ova ca'ne repavu̶'e kuiraku̶ni co'cho pu̶u̶ ñu'iu̶na repavu̶'e chi'isina pãi ũcuanu̶ko ru̶a pãiñaasome repau̶'te. 21 Ñaju̶na repanare jo'e i'kaasomu̶ repau̶. —Chura chu̶'u̶ ñaku̶ i'kasi'e aperu̶mu̶ Dios i'kasi'ea'me. Dios aperu̶mu̶ ku̶asi'e mu̶sanu̶kona ñaju̶'te cho'o ñocuhamu̶ iumucuse —chiniasomu̶ Jesús repanare pãi. 22 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa jñano pãi ũcuanu̶ko re'oja'che cutuasome repau̶'te, “Chu̶'o re'oja'chere i'kamu̶ iku̶”, chiiju̶. Asa jñano sãiñechi'a sẽniasaasome repana. —¿Iku̶ José mamaku̶ma'ku̶? —chiniasome repana. 23 Jã'aja'ñe i'kaju̶na asa i'kaasomu̶ repau̶. —Chu̶'u̶ i'kasi'ere jachaju̶ ija'che i'kañu chiime mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re: “Mu̶'u̶ Capernaum vu̶'ejoopo pa'iu̶ cho'osi'e asasinaa'me chu̶ku̶na. Chura ichejana mu̶'u̶ pa'ichejana ũcuare chu̶ku̶nani cho'o ñoto jachamanejanaa'me chu̶ku̶na mu̶'u̶re. Mai aipãi ija'che i'kaasome: ‘Ʉ̃ko chaipi jũni ũcuau̶ji meñe ũ̶ko cho'o vaju̶re'omu̶’, chiniasome.” Jã'aja'ñe mu̶sanu̶kona i'kañu chiime chu̶'u̶re —chiniasomu̶ Jesús repanare. 24 Chini jo'e i'kaasomu̶ repau̶. —Mu̶sanu̶konare ũcuarepare chu̶'o i'kamu̶ chu̶'u̶. Dios chu̶'o ku̶akaina aineesijoopoã cana pãi repana ku̶ache Dios chu̶'o asa jachame. Mu̶sanu̶kona ũcuaja'che ijoopo chu̶'u̶ aineesijoopo cana chu̶'u̶ ku̶ache Dios chu̶'o asa jachame. 25 Aperu̶mu̶ cho'osi'ere ku̶ara. Aperu̶mu̶ ũcuaja'che Elíapi Dios chu̶'ore ku̶aku̶na judío aipãi asa jachaasome ũcuate'epãiu̶'teta'ni. Reparu̶mu̶ Israel cheja va'jeromiva'na ru̶a jainu̶ko pa'iru̶mu̶na choteũ̶su̶ru̶mu̶ jo'e cheku̶ũ̶su̶ru̶mu̶ joopo okojẽ'e ramau̶na ãujẽ'e peoasomu̶. Ãure peoju̶ si'achejña ãucuhava'na paniasome pãi. Repacheja canapi repau̶ chu̶'vache'te asa jachaju̶na cho'okaimaneasomu̶ Elías repanare. Diopi saou̶na judío peona pa'ichejare Sarepta vu̶'ejoopo'te sani repajoopo cava'oni te'eva'ore va'jeva'ore re'oja'che cho'okaniasomu̶ repau̶ Elías. Sarepta vu̶'ejoopo kueñea'me Sidón. 27 Aperu̶mu̶ Eliseo Israel chejare pa'iu̶ Dios chu̶'ore ku̶aku̶ paniasomu̶. Mai aipãi, asi ravu̶ jũ'ina ru̶a jainu̶ko paniasome reparu̶mu̶. Eliseo repau̶ ku̶ache'te Dios chu̶'ore repanapi asa jachaju̶na te'eu̶'terejẽ'e asi ravu̶ jũ'iku̶'te vasokaimaneasomu̶, Diopi ũ̶seku̶na. Judío peoku̶'techi'a te'eu̶'te vasoasomu̶ repau̶, Naamán, Siria cheja caku̶rechi'a —chiniasomu̶ Jesús repanare. 28 Jesupi judío peonare Dios cho'okaiche'te ku̶au̶na asa repavu̶'e pa'ina ũcuanu̶ko ru̶a pe'ruasome repau̶'te. 29 Asa pe'ruju̶ vu̶ni Jesure chẽa vu̶'ejoopo ru̶'tu̶vana juha saasome repana. Juha sa aikũti sẽ'sevu̶ pa'ijoopojeku̶na repakũti chu'chuvana na'a u̶mu̶na mu̶aasome repana repau̶'te, ũcuachejapi ju̶jo tõñu chini. 30 Ju̶jo tõñu chiisinareta'ni repana chenevu̶ji eta sanisoasomu̶ Jesús. 31 Eta sani Galilea cheja cajoopona Capernaum vu̶'ejoopona tĩ'aasomu̶ repau̶ Jesús. Tĩ'a pa'iu̶ pu̶aumucusepi tĩ'au̶na judíopãi chi'ivu̶'ena mu̶a che'choasomu̶ repau̶. 32 Ru̶a masiku̶jeku̶ masi che'choku̶na asa jñano, “Ru̶arepa masiku̶ iku̶”, chiniasome pãi. 33 Reparu̶mu̶ ũcuavu̶'ere pãiu̶ vatire paaku̶ paniasomu̶. Vatire paaku̶jeku̶ Jesús i'kache'te asa ru̶a cuiku̶ ija'che i'kaasomu̶ repau̶: 34 —Jesús, Nazaret raisi'ku̶ chu̶ku̶na'te cho'omanejũ̶'u̶. Mu̶'u̶ pa'iche masimu̶ chu̶'u̶. Dios Raocojñosi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶. Re'oku̶'mu̶. ¿Chu̶ku̶nani cu'achejana saora chini raku̶ mu̶'u̶? —chiniasomu̶ repau̶. 35 Jã'aja'ñe i'kau̶na Jesús repau̶'te vatire jo'e i'kache ũ̶seku̶ ija'che i'kaasomu̶: —Re'omu̶. Ũcuamakaru̶ i'kajũ̶'u̶. Etajũ̶'u̶ mu̶'u̶ jã'u̶re pãiu̶'te —chiniasomu̶ Jesús. Jesupi, “Etajũ̶'u̶”, chiku̶na vati pãiva'u̶re pa'isi'ku̶ repava'u̶re cho'o tãuku̶ eta sanisoasomu̶. Pãiu̶'te asi cho'oma'ñe eta sanisoasomu̶ vati. 36 Jesupi vatini eto saou̶na ña, ku̶ku̶so pãi ũcuanu̶ko sãiñechi'a cutuasome. —¿Je'se pa'iku̶jeku̶ iku̶ vati chũ̶'u̶masiku̶? Jesupi ru̶a masiku̶jeku̶ chũ̶'u̶to eta sanisõnaa'me vati —chiniasome pãi. 37 Jesús cho'osi'e ñasinapi kueñe pa'inani ku̶arena asa Jesús pa'iche'te cutuju̶ paniasome pãi. 38 Ũcuaru̶mu̶ Jesús judíopãi chi'ivu̶'e eta Simón vu̶'ena mu̶a kakaasomu̶. Kaka ñato Simón vao cha'vo ravu̶na jũniasomo. Jũ'iona, repaoni vasoa'ku̶ chini Jesure ru̶a sẽniasome repana. 39 Ru̶arepa sẽeju̶na jũ'iko ũhiko'a kueñere nu̶kaku̶, “Cha'voche chu̶ru̶jũ̶'u̶ ikore”, chiniasomu̶ Jesús. Chiku̶na teana vaju̶asomo repao. Vaju̶ vu̶ni repanare ãure ãuasomo repao. 40 Na'icuhatona cheku̶nare jũ'inare saasome pãi, Jesupi vasoa'ku̶ chini. Ravu̶ ru̶a si'ache jũ'inani saasome repana. Sarena repanare ũcuanu̶kore rupu̶ chẽse vasoasomu̶ Jesús. 41 Ũcuachi'a vati jainu̶kore pãi pa'isinare peore eto saosokaniasomu̶ repau̶. Eto saoku̶na cuiju̶ ija'che i'kaasome vati: —Dios Mamaku̶'mu̶ mu̶'u̶ —chiniasome. Jã'aja'ñe i'kaju̶na, “Jo'e i'kamanejũ̶'u̶”, chini i'kaũ̶seasomu̶ Jesús repanare vati. “Pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶a'ku̶ chini Dios Raosi'ku̶a'mu̶ iku̶. Cristoa'mu̶”, chiiju̶ chini ũ̶seasomu̶ Jesús repanare vati. 42 Jo'e apeñatato vu̶'ejoopo pa'isi'ku̶pi eta pãi peochejana saniasomu̶ Jesús. Sani te'eu̶ pa'iu̶na repau̶ pa'isijoopo pa'ina ku'e jñaa tĩichejña saiũ̶seasome repau̶'te. 43 Ʉ̃seju̶na, —Dios chu̶'u̶re Repau̶ chu̶'ore ku̶aa'ku̶ chini raosi'ku̶a'mu̶. Jã'ajeku̶na cheku̶chejñare sani ku'iu̶ repachejña cajoopoã canani cu'ache cho'oche ũhasõsinare pãi Dios chẽa paache'te ku̶ache pa'imu̶ chu̶'u̶re —chiniasomu̶ Jesús repanare. 44 Galilea cheja pa'iru̶mu̶ judíopãi chi'ivu̶'ña si'aru̶mu̶ mu̶a Dios chu̶'ore chu̶'vaku̶ paniasomu̶ repau̶.

Lucas 5

1 Na'a pa'isiru̶mu̶ Jesupi Genesaret chiara ru̶'tu̶va'te sani nu̶kaku̶na pãi jainu̶ko rani chi'iasome. Repau̶ i'kache'te Dios chu̶'ore kueñe nu̶kaju̶ asañu chini, jairepanu̶kojeju̶ repau̶'te rũ̶'u̶ñe ji'risoasome repana. 2 Chi'irena nu̶kaku̶ chiara ru̶'tu̶va ju'ivu̶ãre choovu̶ã te'eka'chapavu̶ã pãi peovu̶ã ju'ivu̶ãre ñaasomu̶ repau̶, va'i chonapi ju̶o mani va'i choru̶ãre choaju̶na. 3 Ña sani Simón choovu̶na tuni, “Chu̶'u̶re na'a joopona etuajũ̶'u̶”, chiniasomu̶ repau̶ Simonre, choovu̶ paaku̶'te. Chiku̶na, “Jau̶”, chini na'a joopona etuau̶na choovu̶'te ñu'iu̶ pãire che'choasomu̶ repau̶. 4 Che'cho pi'ni Simonre jo'e i'kaasomu̶ repau̶. —Jeechejana ru̶ichejana sañu. Sani va'ire chojũ̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús. 5 Chiku̶na, —Masiu̶, ñami chu̶ku̶na si'añami choju̶ pa'isinaa'me. Jã'ata'ni va'irejẽ'e chomanesinaa'me chu̶ku̶na. Jã'ata'ni mu̶'u̶pi chũ̶'u̶ku̶na jo'e choja'mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. 6 Jesupi chũ̶'u̶u̶na cho churata'ni va'ire jairepanu̶kore chorena va'i choru̶ã che'reasomu̶. 7 Che'resoku̶na repanare ja'me pa'inare cheku̶vu̶ pa'inare vevoju̶ soniasome repana, rani ja'me cho'okaapu̶ chini. Sotena rani repana choovu̶na'me cheku̶na choovu̶ peore va'ire jairepanu̶kore tujña timuso runisora'aasome repana. 8 Jã'aja'ñe cho'ou̶na ña Simón Pedro Jesure ti'jñeñe ro're ñu'iu̶ ija'che i'kaasomu̶: —Pãi Ũcuanu̶kore Paaku̶, cu'ache pa'iku̶'mu̶ chu̶'u̶. Jã'ajeku̶na jo'ka saijũ̶'u̶ chu̶'u̶re —chiniasomu̶. 9 Simón Pedro va'ire jairepanu̶kore cho repau̶'te ja'me pa'inana'me ku̶ku̶soasomu̶. 10 Va'i ja'me chosina, Zebedeo chĩi, repanare ja'me pa'ina Santiagona'me Juan ũcuaja'che ku̶ku̶asome. Ku̶ku̶ju̶na Jesús Simonni i'kaasomu̶. —Vaju̶chu̶manejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Iru̶mu̶pi vu̶a sani ku'iu̶ pãire chu̶'vaku̶ pa'ijũ̶'u̶ mu̶'u̶, chu̶'u̶ni cuasaju̶ jovoa'ju̶ —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te Simonre. 11 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa, “Jau̶”, chini choovu̶ã jñajñu mau ũha cu'amajñaru̶ã peore ũcuachejana jo'ka Jesuna'me saniasome repana. 12 Na'a pa'isiru̶mu̶ Jesupi vu̶'ejoopo'te sani pa'iu̶na pãiu̶ ca'nivu̶ si'acaca'nivu̶ asi ravu̶ paava'u̶pi rani tijñaasomu̶ Jesure. Tijña repau̶ chia meñe sime ro're ñu'iu̶ Jesure ru̶a sẽniasomu̶ repau̶. —Pãi Ũcuanu̶kore Paaku̶, mu̶'u̶re vasou̶ato vasojũ̶'u̶ chu̶'u̶va'u̶re; vaju̶ra —chiniasomu̶ repau̶. 13 Chiku̶na Jesús repau̶ni chẽaku̶ i'kaasomu̶. —Jau̶, vasora. Vaju̶jũ̶'u̶ —chiiu̶ chẽaku̶na asi teana te'eru̶mu̶ peore ja'jusoasomu̶ repau̶ ca'nivu̶ pa'isi'e. 14 Repau̶'te vasocuha Jesús ija'che chũ̶'u̶asomu̶: —Chu̶'u̶ mu̶'u̶re vasosi'e pãi cheku̶nare ku̶amanejũ̶'u̶. Ku̶ama'ñe judío phairi'techi'a ñojaijũ̶'u̶ mu̶'u̶ vaju̶sica'nivu̶. Ũcuaja'che aperu̶mu̶ Moisés chũ̶'u̶ jo'kasi'e cu'amajñaru̶ã sa ĩsijũ̶'u̶ Diore, mu̶'u̶ cu'are tu̶nokaku̶na mu̶'u̶ vaju̶si'ere masia'ju̶ pãi —chiniasomu̶ Jesús. 15 Jã'ata'ni cheku̶napi repana asasi'ere jo'e cheku̶nani ku̶aju̶na na'a ru̶a jainu̶ko pãi Jesús pa'iche asaasome. Asa repau̶ pa'ichejana si'aru̶mu̶ na'a jainu̶ko chi'iju̶ paniasome pãi, repau̶ i'kache'te asañu chini. Jũ'iva'na ũcuaja'che vasocojñoñu chini ja'me chi'iasome. 16 Pãipi si'aru̶mu̶ repau̶ pa'ichejana na'a jainu̶ko raiju̶na si'aru̶mu̶ pãi peochejana Dioni sẽsa chini saiu̶ paniasomu̶ repau̶. 17 Na'a pa'isiru̶mu̶ Jesupi che'choku̶na fariseopãina'me judíopãi che'chona ñu'iju̶ asaju̶ paniasome. Galilea cheja cajoopoãna'me Judea cheja cajoopoã si'ajoopoã raisinana'me, Jerusalén vu̶'ejoopo raisina paniasome repana. Diopi peore Cho'omasiku̶ji cho'okaiu̶na jũ'iva'nare vasoasomu̶ Jesús. 18 Jesús repavu̶'e pa'itona pãi nu̶ka ku'imava'u̶re ũhikãa ũhiva'u̶ni kuãiju̶ raniasome. Jesús pa'ivu̶'ena cuaa repau̶ nu̶kacheja ti'jñeñena ũhañu chiniasome repana. 19 Cuaa ũhañu chiinareta'ni repavu̶'ere pãipi timusorena cuaacu'aasomu̶ repanare. Cuaacu'aku̶na repavu̶'e sẽ'sevu̶na mu̶a ũcuachejapi coje racho ũcuacojepi repau̶ ũhikãapi pãi ũcuanu̶ko nu̶kacheja chenevu̶na Jesús ti'jñeñena caso ũhaasome repana jũ'iva'u̶re. 20 “Iva'u̶re Jesús vasoja'mu̶”, chini cuasaju̶ caso ũharena Jesús repana cuasasi'e ña i'kaasomu̶ repava'u̶re. —Asarepajũ̶'u̶ mu̶'u̶. Mu̶'u̶ cu'ache cho'osi'e tu̶nosõmu̶ chu̶'u̶. Tu̶nosõsi'e jo'e cuasamaneja'mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repava'u̶re. 21 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa judíopãi che'chonana'me fariseopãi ija'che cuasaasome: “¿Je'se pa'iu̶na iku̶ jã'aja'ñe i'kaku̶? Dios asacuheche'te i'kamu̶ iku̶ jã'a. Diochi'aa'mu̶ pãi cu'ache cho'oche tu̶nokaiku̶”, chiiju̶ cuasaasome. 22 Jã'aja'ñe cuasaju̶na Jesús repana cuasache'te ña masi ija'che i'kaasomu̶ repanare: —¿Je'se pa'iu̶na mu̶sanu̶kona jã'aja'ñe cuasache? 23 Chu̶'u̶ iku̶re, “Mu̶'u̶ cu'ache cho'osi'e tu̶nosõmu̶ chu̶'u̶. Tu̶nosõsi'e jo'e cuasamaneja'mu̶ chu̶'u̶”, chiisi'ere asa, “Joreu̶'mu̶ iku̶. Pãi jã'aja'ñe cho'omasinajẽ'e peomu̶”, chiiju̶ cuasame. Jã'ata'ni chu̶'u̶pi iku̶re, “Vu̶ni, nu̶ka ku'ijũ̶'u̶”, chiku̶na vu̶ni nu̶kaku̶na ñani, “Jorema'ku̶a'mu̶ Jesús. Repau̶ i'kasi'e ũcuarepa cho'omasimu̶”, chiijacosome mu̶sanu̶kona. 24 Chu̶'u̶, pãire ja'me paau̶ chini Dios Raosi'ku̶ chejare pa'iu̶ pãi cu'ache cho'oche tu̶noñena'me pãi vasoche cho'omasiu̶ pa'iche'te mu̶sanu̶konapi ña masia'ju̶ chini vasokaija'mu̶ chu̶'u̶ iku̶re —chiniasomu̶ Jesús repanare. Chini nu̶ka ku'imava'u̶re i'kaasomu̶ repau̶. —Vu̶ni mu̶'u̶ ũhisikãa mini vu̶'ena co'ijũ̶'u̶ —chiniasomu̶. 25 Chiku̶na pãi ũcuanu̶ko ñaju̶'te vu̶ni repau̶ ũhisikãa mini vu̶'ena co'isoasomu̶ repau̶. Dios repau̶'te cho'okaisi'ere cuasaku̶ pojoku̶, “Peore masiku̶'mu̶ Dios”, chiiu̶ co'iasomu̶ repau̶. 26 Jã'aja'ñe cho'ou̶na pãi ũcuanu̶ko ña jñanoasome. Ũcuaja'che, “Dios peore masiku̶'mu̶”, chiiju̶ pojoasome repana. Pojonata'ni vaju̶chu̶ju̶ ija'che i'kaasome repana: —Iru̶mu̶ mai ñama'ñere re'oja'che cho'oche'te ñame mai —chiniasome repana. 27 Jã'aja'ñe cho'o pi'ni eta pãi chũ̶'u̶nare kuri kookaiku̶'te, Levire ñaasomu̶ Jesús. Kuri kookaina pa'ivu̶'e ñu'iku̶ni ña ija'che i'kaasomu̶ Jesús repau̶'te Levire: —Rani chu̶'u̶ni ja'me ku'iu̶ chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe'te cho'oku̶ pa'ijũ̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te. 28 Chiku̶na asa, “Jau̶”, chini vu̶ni repau̶ paasi'e cu'amajñaru̶ã peore jo'kaso Jesuna'me saniasomu̶ repau̶. 29 Ũcuaru̶mu̶ Leví Jesuni pojoku̶ pãire soniasomu̶ ãure ãura chini. Soku̶na kuri kookainana'me cheku̶na pãi ru̶a jainu̶ko mu̶a kaka pu̶u̶asome repavu̶'e. 30 Ñu'iju̶ fariseopãina'me judíopãi che'chona Jesús neenani ke'reju̶, —¿Je'se pa'iu̶na mu̶sanu̶kona kuri kookainana'me cu'ache pa'inare ja'me ãu ãiñe? —chiniasome repana. 31 Chitena asa Jesús ija'che i'kaasomu̶ repanare: —Pãi vaju̶na ũ̶ko cho'oche chiima'me. Jũ'iva'nata'ni ũ̶ko cho'oche chiime. 32 Chu̶'u̶ ũcuaja'che pãi, “Re'onaa'me chu̶ku̶na”, chiinani, “Cu'ache cho'oche ũhasõ re'oja'che pa'ijũ̶'u̶”, chisa chini cajesi'ku̶ma'mu̶ icheja cheja. Pãi, “Cu'ache pa'inaa'me chu̶ku̶na”, chiiva'narechi'a, “Mu̶sanu̶kona cu'ache cho'oche ũhasõ re'oja'che pa'ijũ̶'u̶”, chisa chini cajesi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. 33 Ũcuaru̶mu̶ repana fariseopãi ija'che i'kaasome Jesure: —Juan neena si'aru̶mu̶ te'eñoã ãu ãima'ñe pa'iju̶ Dioni sẽeme. Chu̶ku̶na neena ũcuaja'che cho'onaa'me. Mu̶'u̶ neenata'ni jã'aja'ñe cho'oma'me —chiniasome. 34 Chitena Jesús i'kaasomu̶ repanare. —Pãi, romi vejani majapãina'me repanare kueñe pa'inare peore soni chi'i ãu ãime. Romi vejaku̶ pa'iu̶na ãu ũ̶secu'amu̶. 35 Na'a pa'isiru̶mu̶na repau̶'te cheku̶napi sasõjanaa'me cheku̶chejana. Jã'aru̶mu̶ta'ni repau̶ni oiju̶ te'eñoã ãu ãimairo pa'ijanaa'me repana. Chu̶'u̶ neena ũcuaja'che na'a pa'isiru̶mu̶ Dioni sẽeju̶ te'eñoã ãu ãimairo pa'ijanaa'me chu̶'u̶ peoru̶mu̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare. 36 Reparu̶mu̶ pãi te'ena aperu̶mu̶ che'chosi'ena'me mama che'choche ũcuapa'ru̶va cuasañu chini aperu̶mu̶ che'chosi'e ũhacuheasome. Cheku̶nata'ni mama che'choche asacuheasome. Jã'ajeku̶na Jesús repanani chu̶'vaku̶ ija'che i'kaasomu̶: —Aikãaru̶ji che'resõru mamase'rechoji che're aikãana põ juhamanaa'me pãi. Jã'aja'ñe juha pi'ni choaru aikãaru̶ mamase'recho põ juhasikãaru̶jeku̶ rueni ji'rosõu̶na na'a u̶jacoje che'remu̶. Ũcuachi'a mamase'rechoji aikãana põ juharu re'oja'che ñoma'mu̶. 37 Ũcuachi'a pĩsi u̶che cono mama cho'oni va'iva'na ca'nituru aituruna ro'vemanaa'me pãi. Aituruna ro'veru conopi kosani sau̶ che'resõ turujẽ'e cho'osõku̶ pĩsi u̶che conojẽ'e ũcuaja'che cho'osõmu̶. 38 Jã'ajeku̶na pãi pĩsi u̶che cono mama cho'oni turu mamaturuna ro'veme. Mamaturuta'ni che'remairo rupu̶ sau̶mu̶. Jã'ajeku̶na cono kosa ñu'iu̶ ja'ñu̶sõma'mu̶. 39 Ũcuaja'che pãi aperu̶mu̶ cho'osi'ere cono ũku ñani mama cho'osi'e ũkucuheme, “Aperu̶mu̶ cho'osi'epi na'a sãija'imu̶”, chini cuasaju̶ —Jã'aja'ñe chu̶'vaasomu̶ Jesús repanare fariseopãi.

Lucas 6

1 Ũcuaru̶mu̶ Jesús pu̶aumucusena repau̶ neenana'me trigo chiopi saiju̶ paniasome. Saiju̶ repau̶ neena trigocha'charu̶ã pura ãniasome. 2 Jã'aja'ñe cho'oju̶na ña fariseopãi i'kaasome repanare. —¿Je'se pa'iu̶na mu̶sanu̶kona pu̶aumucuseta'ni cho'oche cho'oche? —chiniasome repana. 3 Chitena Jesús i'kaasomu̶ repanare. —¿Aperu̶mu̶ pa'isi'ku̶ David cho'osi'ere ku̶aju̶ mai aipãi tocha jo'kasi'e ñamanaa'ñe mu̶sanu̶kona? Ija'che ku̶amu̶ repa: David, repau̶'te ja'me pa'inana'me ãucuhaku̶na Dios vu̶'ena kaka Diopi pojoa'ku̶ chini judío phairipãi tu̶osi'ere pã mini ãiu̶ repau̶'te ja'me pa'inare ãuku̶ ãniasomu̶. Dios, phairipãichi'a ãijũ̶'u̶ chiisi'ere ãnisõasomu̶ repau̶ David, chiimu̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare. 5 Chini, —Chu̶'u̶ni Dios Raosi'ku̶ni pu̶aumucusena cho'oche'te chũ̶'u̶to chũ̶'u̶re'omu̶ —chiniasomu̶ repau̶. 6 Na'a pa'isiru̶mu̶ Jesús pu̶aumucusena judíopãi chi'ivu̶'ena kaka che'choasomu̶. Che'choto ũcuavu̶'ere pãiu̶ u̶jajũ̶tu̶re cu'ajũ̶tu̶ru̶ paaku̶ paniasomu̶. 7 Repavu̶'e chi'isina judíopãi che'chonana'me fariseopãi Jesure ru̶a pãiñaasome. “¿Jesús iumucuse pu̶aumucusena cu'ajũ̶tu̶ru̶ paaku̶'te vasoja'u̶?”, chini ñu'iju̶ ñaasome repana. Repau̶ji cho'ou̶na ña repau̶ni cu'ache i'kañu chini cha'aasome repana. 8 Repana cuasache masiku̶ta'ni cu'ajũ̶tu̶ru̶ paaku̶'te ija'che i'kaasomu̶ Jesús: —Vu̶ni rani pãi chenevu̶'te nu̶kajũ̶'u̶ —chiniasomu̶. Chiku̶na vu̶ni sani nu̶kaasomu̶ repau̶. 9 Ũcuaru̶mu̶ Jesús i'kaasomu̶ repanare. —Mu̶sanu̶konani chu̶'o sẽniasara. Pu̶aumucujñana cheku̶nani re'oja'che cho'okaito, ¿re'oku̶? Jã'apãani, ¿cu'ache cho'ore'oku̶? Ũcuachi'a, ¿cheku̶nare vasore'oku̶? Jã'apãani, ¿vanisõre'oku̶ repanare? —chiniasomu̶ Jesús repanare pãi. 10 Chini ũcuanu̶kore chu̶ri ña, cu'ajũ̶tu̶ru̶ paaku̶'te ija'che i'kaasomu̶: —Mu̶'u̶ jũ̶tu̶ sau̶jũ̶'u̶ —chiniasomu̶. Chiku̶na sau̶asomu̶. Sau̶u̶na repajũ̶tu̶ teana re'ojajũ̶tu̶ care'osoasomu̶. 11 Jã'aja'ñe cho'ou̶na ña Jesure ru̶a pe'ruche pe'ruasome repana. Pe'ruju̶, “¿Je'se mai jã'u̶re cho'ojanaa'ñe?”, chini sãiñechi'a cutuasome repana. 12 Na'a pa'isiru̶mu̶ Jesús aikũtina mu̶niasomu̶, Dioni sẽsa chini. Mu̶ni te'eñami sẽeu̶ ñataasomu̶ repau̶. 13 Ñatau̶na repau̶'te chiinare soni rao docerepanarechi'a chẽa ija'che i'kaasomu̶ repau̶: “Dios chu̶'ore sani chu̶'vaju̶ paapu̶ chini saoja'mu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare”, chiniasomu̶ repau̶. 14 Iea'me repau̶ chẽasina mami: Simonre chẽa chekere mami ve'oasomu̶ repau̶. Pedro'te ve'oasomu̶. Jã'ajeku̶na Simón Pedro ve'easomu̶ repau̶. Andrere repau̶ Simón Pedro cho'jeu̶'te ũcuaja'che chẽaasomu̶ repau̶. Ũcuaja'che Santiago'te Juanre, Felipe'te, Bartolomere chẽaasomu̶ repau̶. 15 Ũcuaja'che Mateo'te, Tomare chẽaasomu̶. Cheku̶re Santiago'te Alfeo mamaku̶'te ũcuaja'che chẽaasomu̶. Cheku̶re ũcuaja'che Simonre, cananistapãi ja'me cho'oche cho'okaiku̶'te chẽaasomu̶. 16 Ũcuaja'che Judare, cheku̶, Santiago mamaku̶'te chẽaasomu̶. Ũcuaja'che Judas Iscariote'te chẽaasomu̶. Na'a pa'isiru̶mu̶ repau̶ Judas Iscariote Jesuni cu'ache cho'oa'ju̶ chini cheku̶nani jo'kaasomu̶. 17 Ũcuaru̶mu̶ Jesús aikũti pa'isi'ku̶pi repau̶ neenana'me caje re'ojajaevana canu̶kato repau̶'te chiina, ru̶a jainu̶ko paniasome. Pãi cheku̶na ũcuaja'che ru̶a jainu̶ko paniasome. Jerusalén vu̶'ejoopo cana, Judea cheja cajoopoã cana, ũcuachejña po'ña canana'me Tiro vu̶'ejoopo canana'me Sidón vu̶'ejoopo chiara ru̶'tu̶va cajoopoã cana paniasome repana. Jã'achejña pa'inapi Jesús i'kache'te asañu chini raniasome repana. Jũ'iva'na repau̶ni vasocojñoñu chini ratena vasoasomu̶ Jesús repava'nare. 18 Ũcuaja'che vatire paaju̶ jũ'iva'na vasocojñoasome. 19 Jesure ru̶a masiu̶jeku̶na jũ'iva'na rupu̶ repau̶ni chẽse vaju̶asome. Jã'ajeku̶na pãi jũ'iva'na ũcuanu̶ko chẽse vaju̶ñu chiniasome repau̶'te. 20 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repau̶ neenani ñaku̶ i'kaasomu̶. —Chu̶ova'na pa'inaa'me mu̶sanu̶kona. Jã'ata'ni mu̶sanu̶konani Diopi paaku̶na pojoju̶ pa'ijũ̶'u̶. 21 ’Ũcuachi'a chura ãucuhava'na pa'ime mu̶sanu̶kona. Jã'ata'ni pojoju̶ pa'ijũ̶'u̶. Na'a pa'isiru̶mu̶ ãu karama'ñe paajanaa'me mu̶sanu̶kona. ’Ũcuachi'a chura oiju̶ su̶mava'na pa'ime mu̶sanu̶kona. Jã'ata'ni pojoju̶ pa'ijũ̶'u̶. Na'a pa'isiru̶mu̶ pojoju̶ soju̶ pa'ijanaa'me mu̶sanu̶kona. 22 ’Chura pãi mu̶sanu̶konare cuheme, chu̶'u̶ni Dios Raosi'ku̶ni cuasaju̶na. Cuheju̶ kueñe pa'ima'me. Ũcuachi'a mu̶sanu̶konare cu'ache i'kame repana. Ũcuachi'a mu̶sanu̶kona pa'iche'te cheku̶nani ku̶ani joreme repana, “Cu'ache pa'inaa'me jã'ana”, chiiju̶. Jã'ata'ni pojoju̶ pa'ijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. 23 Pãi cu'ache cho'ojanaa'me mu̶sanu̶konare. Jã'ata'ni cha'iju̶ pojojũ̶'u̶. Na'a pa'isiru̶mu̶ Dios pa'ichejare sani pa'iju̶na ru̶a re'oja'chere ĩsija'mu̶ Dios mu̶sanu̶konare. Aperu̶mu̶ ũcuaja'che mu̶sanu̶konare cuhena aipãipi cu'ache cho'oasome Dios chu̶'o ku̶akaisinare —chiniasomu̶ Jesús repau̶ neenare. 24 Chini pãi ũcuanu̶kore jo'e i'kaasomu̶ repau̶. —Chura mu̶sanu̶kona kurire ru̶a paaju̶, “Diore chiima'me chu̶ku̶na”, chini cuasaju̶ pojoju̶ pa'ime. Icheja cheja pa'iru̶mu̶chi'a pojoju̶ pa'ime mu̶sanu̶kona. Jã'ata'ni mu̶sanu̶kona jũnisõsiru̶mu̶ cu'ache cuasasi'e ro'i cu'ache ti'jñeu̶na oiju̶ pojomanejanaa'me. 25 ’Mu̶sanu̶kona te'ena ãu karama'ñe si'aru̶mu̶ chajiche ãiju̶ pojoju̶ pa'ime. Jã'ata'ni na'a pa'isiru̶mu̶ ãucuhava'na pa'ijanaa'me mu̶sanu̶kona, Diore cuasamanesi'e ro'i. ’Ũcuachi'a mu̶sanu̶kona te'ena si'aru̶mu̶ soju̶ pa'ime. Jã'ata'ni na'a pa'isiru̶mu̶ su̶mau̶na oiju̶ pa'ijanaa'me mu̶sanu̶kona, Diore cuasamanesi'e ro'i. 26 ’Mu̶sanu̶konapi chu̶'u̶ chu̶'ore rũhiñe ku̶ato re'oja'chere ũ̶seju̶ cu'ache i'kajanaa'me pãi mu̶sanu̶konare. Rũhiñe ku̶ama'tota'ni re'oja'che i'kajanaa'me. Jã'ajeku̶na pãipi mu̶sanu̶konani si'areparu̶mu̶ re'oja'che cututo Dios chu̶'o rũhiñe ku̶amanajeju̶na cu'ache ti'jñeja'mu̶ mu̶sanu̶konare. Mu̶sanu̶konare re'oja'che cutuna aipãipi aperu̶mu̶ joreju̶, “Dios chu̶'o ku̶akainaa'me chu̶ku̶na”, chiisinare re'oja'che cutuju̶ paniasome —chiniasomu̶ Jesús repanare. 27 Chini Jesús jo'e i'kaasomu̶ repanare. —Mu̶sanu̶konare chu̶'u̶ i'kache asa jachamanare ija'che chu̶'vamu̶ chu̶'u̶: Mu̶sanu̶konare cuhenare oiju̶ pa'ijũ̶'u̶. Re'oja'che cho'okaiju̶ pa'ijũ̶'u̶ repanare. 28 ’Ũcuachi'a, “Mu̶sanu̶konare cu'ache ti'jñea'ku̶”, chiinare sãiñe cu'ache i'kama'ñe, “Re'oja'che ti'jñea'ku̶ mu̶sanu̶konare”, chiijũ̶'u̶ repanare. Ũcuachi'a, mu̶sanu̶konare cu'ache cho'onare Dioni re'oja'chere sẽekaiju̶ pa'ijũ̶'u̶. 29 Cheku̶pi pe'ruku̶ mu̶'u̶ vachoturupu̶na asi charato jo'e cheku̶kã'ko ũ̶semanejũ̶'u̶ jo'e charaa'ku̶. Ũcuachi'a cheku̶pi mu̶'u̶ sẽ'sevu̶ ju'ikãare tu̶asõru cheku̶kãare rupu̶ ĩsijũ̶'u̶ repau̶'te. 30 Ũcuachi'a mu̶'u̶ paamajñaru̶ãre ũcuau̶aku̶ji sẽeto rupu̶ ĩsijũ̶'u̶ repau̶'te. Ũcuachi'a cheku̶pi mu̶'u̶ paamajñaru̶ãre tu̶asõru, “Co'chojũ̶'u̶ chu̶'u̶re”, chiimanejũ̶'u̶ repau̶'te. 31 Mu̶sanu̶kona chiiche cheku̶napi cho'okaiche ru̶a chiime mu̶sanu̶kona. Jã'ajeku̶na cheku̶nare ũcuaja'che mu̶sanu̶kona chiiche'te re'oja'chere cho'okaiju̶ pa'ijũ̶'u̶. Mu̶sanu̶konare re'oja'che cho'oma'tojẽ'e ũcua re'oja'che cho'okaiju̶ pa'ijũ̶'u̶ repanare. 32 ’Pãi cu'ana repanare oinarechi'a oiju̶ pa'inaa'me. Jã'ajeku̶na mu̶sanu̶konapi mu̶sanu̶konare oinarechi'a sãiñe oito pojomaneja'mu̶ Dios. 33 Pãi cu'ana repanare re'oja'che cho'okainarechi'a sãiñe re'oja'che cho'okaiju̶ pa'ime. Jã'ajeku̶na mu̶sanu̶konapi mu̶sanu̶konare re'oja'che cho'okainarechi'a sãiñe re'oja'che cho'okaito pojomaneja'mu̶ Dios. 34 Pãi cu'ana ũcuajanare kuri prestani, “Co'chojanaa'me ina”, chini prestame kuri. Jã'ajeku̶na mu̶sanu̶konapi co'choche cuasonarechi'a kurire prestato pojomaneja'mu̶ Dios. 35 Jã'ajeku̶na mu̶sanu̶konare cuhenare oiju̶ pa'ijũ̶'u̶. Ũcuaja'che re'oja'che cho'okaiju̶ pa'ijũ̶'u̶ repanare. Mu̶sanu̶konani ũcuau̶ache'te prestañu chiito co'chochejẽ'e cuasama'ñe prestajũ̶'u̶ repanare. Jã'aja'ñe cho'oju̶ pa'ito Dios re'oja'chere ĩsija'mu̶ mu̶sanu̶konare re'oja'che cho'osi'e ro'i. Mu̶sanu̶konare cuhenani re'oja'che cho'oju̶ pani Dios Cu̶nau̶mu̶ Pa'iku̶ cho'ocheja'che re'oja'che cho'ojanaa'me mu̶sanu̶kona. Dios Repau̶ cho'okaiche, “Re'orepamu̶”, chiimanarejẽ'e re'oja'che cho'okaiu̶ pa'iku̶'mu̶. Cu'ache cho'onare ũcuachi'a re'oja'che cho'okaiku̶'mu̶ Repau̶. 36 Mai Ja'ku̶ Dios pãi ũcuanu̶kore oicheja'che cheku̶nare pãi oiju̶ pa'ijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona —chiniasomu̶ Jesús repanare. 37 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e ija'che i'kaasomu̶ repanare: —Cheku̶na cu'ache cho'oche ñani, “Cu'ache pa'inaa'me mu̶sanu̶kona”, chiiju̶ ke'remanejũ̶'u̶. Jã'aja'ñe ke'rema'to Dios ũcuaja'che mu̶sanu̶kona cu'ache cho'oche ñaku̶ta'ni i'kamaneja'mu̶. Ũcuachi'a mu̶sanu̶konapi cheku̶na cu'ache cho'oche'te ñani, “Cu'ache cho'osi'e ro'i, ro'iche pa'imu̶ mu̶sanu̶konare”, chiiju̶ ke'remanejũ̶'u̶ repanare. Jã'aja'ñe i'kama'to Dios ũcuaja'che mu̶sanu̶kona cu'ache cho'oche ñaku̶ta'ni, “Cu'ache cho'osi'e ro'i, ro'iche pa'imu̶ mu̶sanu̶konare”, chiimaneja'mu̶. Ũcuachi'a cheku̶na cu'ache cho'oche ñani jo'e cuasamanejũ̶'u̶ repana cho'osi'e. Jo'e cuasama'to Dios ũcuaja'che mu̶sanu̶kona cu'ache cho'oche ñaku̶ta'ni jo'e cuasamaneja'mu̶ mu̶sanu̶kona cho'osi'e. 38 Mu̶sanu̶konapi ũcuau̶amajñaru̶ã paani, cheku̶nare rupu̶ ĩsiju̶ pa'ijũ̶'u̶. Jã'aja'ñe cho'oto Dios ũcuaja'che mu̶sanu̶konare re'oja'chere ĩsija'mu̶. Mu̶sanu̶kona cheku̶nare cu'amajñaru̶ã turu u̶jaturuna timuñe maña ĩsisi'eja'che ĩsija'mu̶ Dios mu̶sanu̶konare. Mu̶sanu̶kona, cheku̶nani põsere ĩsiñu chini kuẽkue ĩsisi'eja'che kuẽkue ĩsija'mu̶ Dios mu̶sanu̶konare. Mu̶sanu̶konapi cheku̶nani jmamajñaru̶ã kuẽkue ĩsito Dios ũcuaja'che jmamajñaru̶ã ĩsija'mu̶ mu̶sanu̶konare. Jã'ata'ni mu̶sanu̶konapi cheku̶nani cajejaiche ĩsito Dios ũcuaja'che cajejaiche ĩsija'mu̶ mu̶sanu̶konare —chiniasomu̶ Jesús repanare. 39 I'ka pi'ni repanani chu̶'vaku̶ ija'chere cuasaku̶ ku̶aasomu̶ repau̶: —Na'ava'u̶ cheku̶re ũcuaja'che na'ava'u̶ni juha sacu'amu̶. Sani ñamava'najeju̶ ũcuatu̶ru̶pu̶ cojena tuã'ijanaa'me repana. 40 Utija'o che'chena repanare che'chonare na'a ru̶a masima'me. Jã'ata'ni utija'o peore che'che pi'nini repanare che'chona masicheja'che masijanaa'me repana. 41 ’Pãiu̶ repau̶ ñakova'te chĩ'camaka u̶jamaka paaku̶'teta'ni cuasomaneasomu̶. Cuasama'ku̶ta'ni ja'me pa'iku̶ ñakova pa'imakaru̶ jmamakaru̶ta'ni ñaasomu̶ repau̶. Ru̶a tĩiñea'me jã'a. Mu̶sanu̶kona ũcuaja'che tĩiñe cho'ome. Ru̶a cu'ache cho'onata'ni mu̶sanu̶kona cu'ache cho'oche cuasama'me. Jã'ata'ni cheku̶napi jmamakaru̶ cu'ache cho'oche ñani ru̶a cuasanaa'me mu̶sanu̶kona. 42 Ũcuaja'che pãiu̶ repau̶ ñakova'te chĩ'camaka u̶jamaka paaku̶ta'ni tu̶noma'ñe paamu̶. Jã'ata'ni cheku̶pi ñakova'te chĩ'camakaru̶ jmamakaru̶ paache ñanita'ni, “Raijũ̶'u̶. Mu̶'u̶ ñakova pa'imakaru̶ chĩ'camakaru̶'te tu̶nokasa”, chiimu̶. Ru̶a tĩiñea'me jã'a. Mu̶sanu̶kona ũcuaja'che ru̶a tĩiñe cho'ome. Ru̶a cu'ache cho'onata'ni mu̶sanu̶kona cu'ache cho'oche ũhasõma'ñe pa'inata'ni, cheku̶na jmamakaru̶ cu'ache cho'oche ñani, “Mu̶sanu̶kona cu'ache cho'oche ũhasõjũ̶'u̶”, chiinaa'me. Jã'aja'ñe cho'oto cu'amu̶. Sẽ'sevu̶chi'a re'oja'cheja'che ñoñe pa'inaa'me. Pãiu̶ ñakova chĩ'camaka u̶jamaka paaku̶ repamaka tu̶nosiru̶mu̶ na'a masi ñoku̶na cheku̶ chĩ'camakaru̶ tu̶nokaire'omu̶. Ũcuaja'che charo mu̶sanu̶konapi cu'ache cho'oche'te ũhasõ re'oja'che pa'iju̶ cheku̶nare mu̶sanu̶kona i'kache'te ũcuarepa cho'oju̶ cheku̶nani jã'aja'ñe chu̶'vato re'omu̶. Jã'ata'ni ũcuarepa cho'omanapi cheku̶nani chu̶'vato cu'amu̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare. 43 Ũcuaru̶mu̶ Jesús pãire jo'e chu̶'vaasomu̶. —Sũkiñu̶ã ãiñe kũ̶iñu̶ã koka pa'iñu̶ã sãija'imapu̶ã kũ̶ima'mu̶. Ũcuachi'a koka peora'ñu̶ru̶ã sãijapu̶ã kũ̶ima'mu̶. 44 Sũkiñu̶ã repañu̶ã kũ̶isi'ere ãni ña masime pãi repañu̶ pa'iche. Miusava higopu̶ã kũ̶ima'mu̶. Ũcuachi'a miusava u̶che kũ̶ima'mu̶. Ʉcheñu̶ãpi u̶che kũ̶imu̶. 45 Pãi ũcuaja'che re'oja'che cuasana re'oja'chere cutume. Ũcuaja'che pãi cu'ache cuasana cu'ache'te cutume. Pãi ũcuanu̶ko repana rekoñoã cuasache cutunaa'me —chiiu̶ chu̶'vaasomu̶ Jesús repanare. 46 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e ija'che chu̶'vaasomu̶ repanare pãi: —“Chu̶ku̶na'te Paaku̶'mu̶ mu̶'u̶”, chiime mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re. Jã'aja'ñe i'kanata'ni, ¿je'se pa'iu̶na chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe cho'oma'ñe mu̶sanu̶kona? 47 Pãiu̶ chu̶'u̶ni rani chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe asa chẽa cho'oku̶ pa'iche ija'cheja'chea'me: 48 Pãiu̶ vu̶'ere cho'ora chini cojña cata pa'ichetu̶'ka repa sa'navu̶ã ũni nu̶'keasomu̶ vu̶'ña tuu. Repavu̶'e cho'o pi'nisiru̶mu̶ oko ru̶a ra, vu̶'ejatu̶'ka chiacha ko'sa tĩ'aasomu̶. Ko'sa tĩ'asi'eta'ni ru̶a masi cho'osivu̶'ejeku̶ tãimaneasomu̶ repavu̶'e. 49 Ũcuachi'a pãiu̶ chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe jachaku̶ cho'oma'ku̶ pa'iche ija'cheja'chea'me: Cheku̶ pãiu̶ vu̶'ere cho'ora chini cojña ru̶a sẽ'seru̶ã ũni vu̶'ña tuu nu̶'keasomu̶. Vu̶'e cho'o pi'nisiru̶mu̶na oko ru̶a ra, vu̶'ejatu̶'ka chiacha ko'sa tĩ'aasomu̶. Ko'sa tĩ'au̶na masi cho'omanesivu̶'ejeku̶ tãnisõasomu̶ repavu̶'e —chiniasomu̶ Jesús repanare pãi.

Lucas 7

1 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repanare pãi chu̶'va pi'ni Capernaum vu̶'ejoopona saniasomu̶. 2 Repajoopo sani tĩ'ato Romapãiu̶ sõtao cienrepanare chũ̶'u̶ku̶ paniasomu̶. Repau̶'te cho'oche cho'okaiku̶ repau̶ ru̶a chiicojñoku̶ji jũnisopi'raasomu̶. 3 Repau̶ sõtao chũ̶'u̶ku̶ jũ'iva'nare Jesús vasoche asasi'ku̶jeku̶ judíopãi ainare Jesús pa'ichejana saoasomu̶, Jesuni ku̶a raorena repau̶'te cho'oche cho'okaiku̶ni rani vasoa'ku̶ chini. 4 Jã'aja'ñe i'ka saou̶na Jesús pa'ichejana sani tĩ'a repau̶'te ru̶a i'kaasome repana. —Sõtao chũ̶'u̶ku̶ mu̶'u̶re soimu̶, sani repau̶'te cho'oche cho'okaiku̶ni vasokaau̶ chini. Mai judíopãi chi'ivu̶'ere chu̶ku̶napi cho'oa'ju̶ chini kookaisi'ku̶a'mu̶ repau̶. Ru̶a re'opãiu̶'mu̶ repau̶ sõtao chũ̶'u̶ku̶. Maire judíopãi oiku̶'mu̶ repau̶. Jã'ajeku̶na repau̶ sẽeñe cho'okaijũ̶'u̶ —chiniasome repana. 6 Chitena Jesús ũcuanana'me saniasomu̶. Saiju̶ repau̶ vu̶'e kueñe tĩ'aju̶na repau̶ sõtao chũ̶'u̶ku̶ jo'e cheku̶nani saoasomu̶ repau̶'te chiinare, —Jesure tijña ija'che i'kakaijũ̶'u̶ chu̶'u̶re —chiiu̶.— “Chu̶'u̶ mu̶'u̶re Pãi Ũcuanu̶kore Paaku̶'te soimu̶. Jã'ata'ni raiu̶ama'to raimanejũ̶'u̶. Chu̶'u̶ ru̶a vesu̶u̶ vu̶'ena mu̶'u̶pi ru̶a masiu̶ji kakache vaju̶chu̶amu̶ chu̶'u̶re. 7 Chu̶'u̶ ru̶a vesu̶ku̶jeku̶ saivaju̶chu̶si'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶ pa'icheja. Ija'che pa'iku̶'mu̶ chu̶'u̶: Cheku̶napi sõtao ainapi chũ̶'u̶naa'me chu̶'u̶re. Chu̶'u̶ ũcuaja'che cheku̶nare sõtao chũ̶'u̶ku̶'mu̶. Chu̶'u̶pi sõtaoni te'eu̶'te, ‘Saijũ̶'u̶’, chiito saimu̶ repau̶. Ũcuaja'che cheku̶re, ‘Raijũ̶'u̶’, chiito raimu̶ repau̶. Ũcuachi'a chu̶'u̶re cho'oche cho'okaiku̶ni ũcuau̶ache'te chu̶'u̶pi chũ̶'u̶to cho'okaimu̶ repau̶. Jã'ajamakaru̶chi'a chũ̶'u̶masiku̶'mu̶ chu̶'u̶. Mu̶'u̶ta'ni peore chũ̶'u̶masiku̶'mu̶. Jã'ajeku̶na mu̶'u̶pi chu̶'u̶ vu̶'e saima'ñe, ũcua ichejapi chu̶'u̶re cho'oche cho'okaiku̶ni, ‘Vaju̶jũ̶'u̶’, chiito vaju̶ja'mu̶”, chiijũ̶'u̶ repau̶'te —chini saoasomu̶ repau̶ repanare. Chini saou̶na sani Jesure jã'aja'ñe ku̶aasome repana. 9 Jã'aja'ñe ku̶aju̶na asa jñano, Jesús repau̶'te tuhasinani pãire chu̶ri ña ija'che i'kaasomu̶: —Israelpãi chu̶'u̶re jainu̶ko cuasanareta'ni te'eu̶'terejẽ'e iku̶ chu̶'u̶re masi cuasacheja'che cuasanare chuta'a tijñama'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Ũcuarepaa'me jã'a —chiniasomu̶ Jesús repanare. 10 I'kau̶na asa sõtao chũ̶'u̶ku̶ saosina repau̶ vu̶'ena co'iasome. Co'i tĩ'a ñato repau̶'te cho'oche cho'okaiku̶ jũ'iva'u̶ vaju̶sosi'ku̶ paniasomu̶. 11 Jã'a cho'o pi'nisiru̶mu̶na Jesupi Naín vu̶'ejoopona saiu̶na repau̶ neenana'me pãi jainu̶ko ja'me saniasome. 12 Saiju̶ repajoopo kueñe tĩ'ato pãiu̶'te jũ'isiva'u̶ni tãñu chini saasome pãi. Va'jeo mamaku̶ ũcuate'eu̶ pa'isiva'u̶ paniasomu̶ repau̶. Jũ'isiva'u̶ pu̶ka'kona'me repajoopo cana ru̶a jainu̶ko saniasome. 13 Saiju̶na jũ'isiva'u̶ pu̶ka'koni ña oiu̶ ija'che i'kaasomu̶ Jesús: —Oimanejũ̶'u̶ mu̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. 14 Chini jũ'isiva'u̶ ũhikãa kueñe tĩ'a ũcuakãana chẽau̶na repava'u̶re sana canu̶kaasome. Canu̶karena Jesús jũ'isiva'u̶re ija'che i'kaasomu̶: —Põsu̶u̶, vaju̶raijũ̶'u̶ chiimu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re —chiniasomu̶. 15 Jesupi jã'aja'ñe i'kau̶na põsu̶u̶ jũnisosiva'u̶ pa'isi'ku̶ vaju̶rani vu̶ni ñu'iu̶ chu̶'ore cutuasomu̶. Repava'u̶re vaso pu̶ka'koni ĩsiasomu̶ Jesús. 16 Jã'aja'ñe cho'ou̶na ña pãi ũcuanu̶ko ku̶ku̶soasome. “Dios ru̶a re'oku̶'mu̶”, chini cuasaju̶ ija'che i'kaasome repana: —Iku̶ Dios chu̶'o ku̶aku̶, ru̶a masiu̶ji rani maire ja'me pa'imu̶. Maini Israelpãire, Dios neenani re'oja'che cho'okasa chini raisi'ku̶a'mu̶ iku̶ —chiniasome repana pãi. 17 Ũcuaru̶mu̶ pãipi Jesús cho'osi'ere asa cheku̶nani ku̶arena Judea cheja pa'ina peore repau̶ cho'osi'e asaasome. Judea cheja kueñe pa'ina ũcuaja'che pãipi ku̶aju̶na repau̶ cho'osi'e asaasome. 18 Ũcuaru̶mu̶ Juan repau̶ neenapi Jesús cho'osi'ere repau̶ni peore ku̶arena te'eka'chapanare soniasomu̶. 19 Soni rao, “Jesús pa'ichejana sani ija'che sẽniasajũ̶'u̶ repau̶'te: ‘¿Dios Raosi'ku̶a'u̶ mu̶'u̶? Mu̶'u̶pi Dios Raomanesi'ku̶ pa'ito, ¿Dios Raojau̶ni ũcua cha'ajanaa'ñe chu̶ku̶na?’, chiijũ̶'u̶ repau̶'te Jesure”, chini saoasomu̶ Juan repau̶ neenare. 20 Saou̶na sani Jesure i'kaasome repana. —Juan Pãi Okoro'veku̶ji raosi'ku̶a'mu̶ chu̶ku̶na'te, mu̶'u̶ni chu̶'ore sẽniasaa'ju̶ chini. ¿Dios Raosi'ku̶a'u̶ mu̶'u̶? Dios Raomanesi'ku̶ pa'ito, ¿Dios Raojau̶ni ũcua cha'ajanaa'ñe chu̶ku̶na? —chiniasome repana repau̶'te. 21 Ũcuaru̶mu̶na Jesús pãi ravu̶ jũ'iva'nana'me na'ava'nare jainu̶kore vasoasomu̶. Ũcuaja'che vati pãi sa'navu̶ pa'isinare eto saosokaniasomu̶ repau̶. 22 Jã'aja'ñe cho'ocuha Jesús Juan raosina sẽesi'e chu̶'o i'kaasomu̶. —Chura mu̶sanu̶kona Juan pa'ichejana co'i mu̶sanu̶kona ñasi'ena'me asasi'ere ija'che ku̶ajũ̶'u̶ repau̶'te Juanre: “Pãi na'ana pa'isina ñame chura. Cu'acũ'a paasina re'oja'che nu̶ka ku'ime chura. Asi ravu̶ paasina ũcuaja'che vaju̶me. Cãjo asamanesina ũcuaja'che asame chura. Jũnisõsina ũcuaja'che vaju̶rani jo'e pa'ime. Chu̶ova'na pa'iva'na chu̶'u̶ chu̶'vache'te Dios Repau̶'te cuasanare chẽa paaku̶ vati toa uuche ũ̶seche'te asaju̶ pa'ime. 23 Pãi chu̶'u̶re cuasache jo'kasõma'ñe cuasaju̶ pa'ina pojoju̶ pa'ijanaa'me”, chiiju̶ sa ku̶ajũ̶'u̶ repau̶'te Juanre —chiniasomu̶ Jesús repanare. 24 Juan raosina co'isosiru̶mu̶ Jesús Juan pa'iche'te i'kaku̶ ija'che i'kaasomu̶ cheku̶nare pãi: —¿Je'se pa'iku̶ni ñañu chini pãi peocheja sate mu̶sanu̶kona? ¿Chu̶'chu̶sava tutaku̶na ñu̶'kuecheja'che repau̶ rekocho na'mi sa'ñeku̶ cuasaku̶ni ñañu chini sate mu̶sanu̶kona? Jã'aja'ñe cuasama'ku̶a'mu̶ Juan. 25 Jã'aja'ñe pa'iku̶'te ñañu chini saimaneni, ¿ũ̶quere ñañu chini sate? ¿Pa'ipãi ju'ikãña ju'iku̶ni ñañu chini sate mu̶sanu̶kona? Pãi, kãña ru̶a ro'ikãña ju'ina pa'ipãi vu̶'ñachi'a pa'ime. 26 Jã'aja'ñe pa'iku̶ni ñañu chini saimaneni, ¿ũ̶quere ñañu chini sate mu̶sanu̶kona? ¿Dios chu̶'o ku̶aku̶ni ñañu chini sate? Jã'aja'ñe pa'iku̶'te ñañu chini saisinajeju̶ te'erũhiñe cuasame mu̶sanu̶kona. Repau̶ Juan cheku̶nare Dios chu̶'o ku̶anare na'a ru̶a masi ku̶aku̶'mu̶. 27 Repau̶ Juan pa'ijachere ku̶aju̶na aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'e Dios chu̶'o ija'che chiimu̶: Mu̶'u̶ cheja cajejache ku̶ajau̶ni charo saoja'mu̶ chu̶'u̶, pãipi mu̶'u̶ cajejachere asa repana rekoñoãre care'va paapu̶ chini, chiimu̶. 28 Asarepajũ̶'u̶. Mu̶sanu̶konani chu̶'ore jo'e ku̶ara. Icheja cheja Dios chu̶'o ku̶ana ru̶a masina pa'ime. Jã'ata'ni Juan ũcuanu̶kore na'a ru̶a masiu̶'mu̶. Na'a pa'isiru̶mu̶ pa'ijana ũcuachi'a, ru̶a vesu̶sinata'ni Dios chu̶'ore asa chẽa cuasaju̶ Juanre na'a ru̶a masijanaa'me, chu̶'u̶ pa'iche peore asasinajeju̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare. 29 Jã'aja'ñe i'kaku̶na kuri kookainana'me cheku̶na pãi ũcuanu̶ko asaasome. Aperu̶mu̶ repana, “Dios chũ̶'u̶si'e re'oja'chea'me”, chini cuasaju̶ Juanre okoro'vecojñoasome. 30 Jã'ata'ni fariseopãina'me judíopãi che'chona, Dios, “Mu̶sanu̶kona cu'ache cho'oche ũhasõjũ̶'u̶”, chiisi'e jachaasome. Dios chũ̶'u̶ñe'te jachaju̶ Juanre okoro'vecojñocuheasome repana. 31 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e i'kaasomu̶. —Pãi iru̶mu̶ cana, ¿keeja'cheja'chea'che? ¿Repana pa'iche'te ku̶ara chini je'se ku̶aja'che chu̶'u̶? 32 Chu̶'u̶pi ñato mu̶sanu̶kona iru̶mu̶ cana ija'che pa'ime: Jeeru̶mu̶ chĩi ãu ĩsichejare ñu'iju̶ ũcuajanani, “Apeñu”, chini soniasome. Cheku̶napi apecuheju̶na ija'che i'kaasome repana: “Chu̶ku̶na juhivu̶ã juhito ujacha'icuheme mu̶sanu̶kona. Ũcuachi'a chu̶ku̶na apeju̶ jũ'isinare tãru̶mu̶ ujacheja'che su̶ma'ñe ujato ja'me ujacuheme mu̶sanu̶kona. Chu̶ku̶nani cuheju̶ pojoma'me mu̶sanu̶kona”, chiniasome repana chĩi. 33 Repana chĩi ũcuajanare cuhecheja'che cuheme mu̶sanu̶kona chu̶ku̶na'te, Juanna'me chu̶'u̶re. Repau̶ Juan Pãi Okoro'veku̶ rani pa'iu̶ Dioni sẽeku̶ te'eñoã ãu ãima'ñe pa'iu̶, conojẽ'e ũkuma'ñe pa'iu̶na ña, “Vatini paaku̶ vẽ'veu̶'mu̶ Juan”, chiiju̶ cuhenaa'me mu̶sanu̶kona repau̶'te. 34 Chura chu̶'u̶pi Dios Raocojñosi'ku̶pi rani pa'iu̶ si'aumucujña ãu ãiu̶ ũkuku̶na ña, “Ãi aia'mu̶ mu̶'u̶. Cono ũku aia'mu̶ mu̶'u̶. Ũcuachi'a pãi cu'ache pa'inana'me pãi chũ̶'u̶nare kuri kookainare oiu̶ pa'iku̶'mu̶ mu̶'u̶”, chiiju̶ cuheme mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re. 35 Pãi rũhiñe cuasana, “Dios chũ̶'u̶ñe re'oja'chea'me. Peore masiku̶'mu̶ Repau̶”, chiiju̶ cuasame —chiniasomu̶ Jesús repanare pãi. 36 Ũcuaru̶mu̶ fariseopãiu̶ Simón Jesuni ãure ãura chini soniasomu̶. Soku̶na repau̶ vu̶'ena mu̶a kaka ãure ãsa chini pu̶u̶ ñuniasomu̶ repau̶. 37 Reparu̶mu̶ romio, cu'ache pa'iko ũcuajoopo'te paniasomo. Jesús fariseopãiu̶ vu̶'ena ãu ãsa chini mu̶asi'ere asa, okoma'ñatu̶opu̶ alabastroji cho'ositu̶opu̶ mini ũcuavu̶'ena mu̶aasomo repao. 38 Mu̶a kaka Jesure kueñe nu̶kako oiona Jesús cũ'ana meniasomu̶ repao oni meoñe. Meku̶na repao rañapaji repao oni meosi'e tu̶'neso chũsu pojo, okoma'ñapi ro'veasomo repao repacũ'a. 39 Jã'aja'ñe cho'okona ña fariseopãiu̶ Jesure soisi'ku̶ ija'che cuasaasomu̶: “Iku̶ Jesús, Dios chu̶'o ku̶akaiku̶ pani repau̶'te chẽako pa'iche masira'amu̶, ‘Cu'ache pa'iko'mo jã'o’, chini. Masini cuhera'amu̶ repao cho'oche”, chiiu̶ cuasaasomu̶ repau̶. 40 Jã'aja'ñe cuasaku̶na Jesús i'kaasomu̶ repau̶'te. —Simón, chu̶'o i'kara chiimu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re —chiniasomu̶. Chiku̶na, —Jau̶, i'kajũ̶'u̶. Asara, Masiu̶ —chiniasomu̶ Simón repau̶'te. 41 Chiku̶na Jesús ija'che i'kaasomu̶: —Pãi te'eka'chapana ũcuate'eu̶'te põsero'i paaasome. Te'eu̶ quinientos denario kuri põsero'i paaasomu̶. Cheku̶ cincuenta denario põsero'i paaasomu̶. 42 Põsero'i paava'nata'ni kurire peoju̶ ro'imaneasome repava'na. Ro'imanareta'ni repanare kuri prestasi'ku̶, “Põsero'i peome mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re”, chiniasomu̶ repanare. Repau̶ jã'aja'ñe i'kasiru̶mu̶, mu̶'u̶ cuasato, ¿kau̶pi repanare kuri prestasi'ku̶re na'a ru̶a chiiku̶? —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te. 43 Chiku̶na i'kaasomu̶ repau̶. —Na'a ru̶a põsero'i paasi'ku̶pi na'a ru̶a chiicosomu̶ repau̶'te —chiniasomu̶ repau̶. Chiku̶na, —Ũcuarepaa'me jã'a. Rũhiñe i'kamu̶ mu̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te Simonre. 44 Chini repau̶ cũ'a choasi'koni romioni chu̶ri ñaku̶ Simonre jo'e ija'che i'kaasomu̶ repau̶: —¿Iko chu̶'u̶re re'oja'che cho'okaisi'e ñamaneu̶ mu̶'u̶? Mu̶'u̶ vu̶'e mu̶ta kakasi'ku̶reta'ni chu̶'u̶ cũ'a choajache oko ĩsimanesi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶. Ikota'ni repao oni meoñeji chu̶'u̶ cũ'a choa pi'ni repao rañapaji tu̶'nesõkaisi'koa'mo chu̶'u̶re. 45 Ũcuachi'a mu̶'u̶ chu̶'u̶re chũsu pojomanesi'ku̶a'mu̶. Ikota'ni chu̶'u̶ cũ'are chuta'a cuhama'ñe chũsuko pa'imo. 46 Ũcuachi'a chu̶'u̶ sĩjopu̶ u'chape'era'ka rokaimanesi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶. Ikota'ni chu̶'u̶ cũ'ana okoma'ña rokaisi'koa'mo. 47 Ikore ru̶a cu'ache cho'osi'koreta'ni repao cu'ache cho'osi'e tu̶nosõmu̶ chu̶'u̶. Tu̶nosõsi'e jo'e cuasamaneja'mu̶ chu̶'u̶. Chu̶'u̶pi jã'aja'ñe cho'okaiu̶na chu̶'u̶re ru̶a cuasamo iko. Jã'ata'ni cheku̶na pãi, repana cu'ache cho'osi'e jmamajñaru̶ãre chu̶'u̶pi tu̶nosõkatu jmamakaru̶ cuasame chu̶'u̶re —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te. 48 Chini repao'te i'kaasomu̶. —Mu̶'u̶ cu'ache cho'osi'e tu̶nosõmu̶ chu̶'u̶. Tu̶nosõsi'e jo'e cuasamaneja'mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repao'te. 49 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa ãu ãi soicojñosina sãiñechi'a ija'che i'kaasome: —¿Keeja'iu̶'u̶ iku̶? Ru̶a si'ache cho'omu̶. Pãi cu'ache cho'ochejẽ'e tu̶'nesõkaimu̶ —chiniasome repana. 50 Chitena repao'te jo'e i'kaasomu̶ repau̶. —Chu̶'u̶ni cuasakona mu̶'u̶ cu'ache cho'oche tu̶nosõkaisi'ku̶jeku̶ vati toa uuche ũ̶seja'mu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re. Sani re'oja'che pa'ijũ̶'u̶ mu̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repao'te.

Lucas 8

1 Jã'a cho'o pi'nisiru̶mu̶ Jesús vu̶'ñajoopoã si'ajoopoã ku'iu̶ Dios chu̶'o re'oja'chere pãi cu'ache cho'oche ũhasinare Dios chẽa paache'te chu̶'vaku̶ paniasomu̶, repau̶ neena docerepanana'me ku'iu̶. 2 Romiva'na ũcuachi'a ja'me kuniasome. Aperu̶mu̶ Jesús repanare romiva'nare si'ache jũ'inani vasoasomu̶. Cheku̶nare vatire paaju̶na eto saosokaniasomu̶ repau̶. Repana mamia'me ie: María ja'me kuniasomo. María mami cheke Magdalenaa'mo, aperu̶mu̶ sieterepanare vati etocojñosi'ko. 3 Cuza rũ̶jo Juana ũcuaja'che ja'me kuniasomo. Repau̶ Cuza Herode'te cho'oche cho'okainare chũ̶'u̶ku̶ paniasomu̶. Susana ũcuaja'che ja'me kuniasomo. Cheku̶na romi ũcuaja'che ru̶a jainu̶ko ja'me kuniasome, Jesús chu̶'vache'te asaju̶. Repau̶'te Jesure repana paamajñaru̶ãpi kuiraju̶ kuniasome repana romi, repau̶ neenare ũcuachi'a. 4 Ũcuaru̶mu̶ Jesupi ku'iu̶ chu̶'vaku̶na pãi jainu̶ko si'achejña pa'ijoopoã pa'inapi ñañu chini eta chi'iasome. Chi'irena repanani chu̶'vaku̶ ija'chere cuasaku̶ ku̶aasomu̶ Jesús: 5 —Pãiu̶ trigo'te chu'chura chini chiona saniasomu̶. Sani tĩ'a pachu ku'iu̶ chu'chuku̶na trigocaã te'era'karu̶ã ma'ana tuã'tuaasomu̶. Ma'ana tuã'tuau̶na repara'karu̶ã pãipi cha'caasome. Jã'ajeku̶na pĩ'ava'napi rani ãkuesõasome repara'karu̶ã. 6 Cheku̶ra'karu̶ãta'ni cata pa'ichejana tuã'tua na'mi aineesi'eta'ni okopi peoku̶na phã'pha jũnisõasomu̶. 7 Cheku̶ra'karu̶ã miu pa'ichejana tuã'tua miuna'me aineeu̶na miupi ju'je vẽasõasomu̶ repara'ñu̶ru̶ã. 8 Cheku̶ra'karu̶ãta'ni re'oja'che cha'o pa'ichejña tuã'tuasira'karu̶ãjeku̶ re'oja'che ainee ju'a ñaniasomu̶. Te'era'karu̶ aineesi'ñu̶ te'echa'chava cienrepara'karu̶ã pa'icha'cha ju'a ñaniasomu̶ —chiniasomu̶ Jesús. Chini u̶jachu̶'opi jo'e i'kaasomu̶ repau̶. —Chu̶'u̶ chu̶'vache asa chẽau̶ana ũcuanu̶ko asa chẽajũ̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare. 9 Jã'aja'ñe cuasaku̶ ku̶a pi'niu̶na asa, —¿Ʉ̃quere chu̶'vaku̶ jã'aja'ñe cuasaku̶ ku̶aku̶ mu̶'u̶? —chiniasome repau̶ neena. 10 Chitena repanare ija'che i'kaasomu̶ repau̶: —Mu̶sanu̶konare chu̶'u̶ neenajeju̶na Diopi ũ̶semau̶na Repau̶chi'a masiche te'erũhiñe ku̶amu̶ chu̶'u̶, masi asaa'ju̶ chini. Jã'ata'ni cheku̶nare chu̶'u̶re cuasacuhenare Diopi ũ̶seku̶na Repau̶chi'a masiche cuasaku̶ ku̶amu̶ chu̶'u̶, masi asamanea'ju̶ chini. Ñanata'ni ñamanesina pa'icheja'che pa'ijanaa'me repana. Ũcuaja'che asanata'ni asavesu̶janaa'me repana —chiniasomu̶ Jesús repanare. 11 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e i'kaasomu̶ repanare. —Chu̶'u̶ cuasaku̶ ku̶asi'e jo'e ũcuare te'erũhiñe ku̶aja'mu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare. Ija'chea'me jã'a: Trigo chu'chuna chio si'acachio ku'iju̶ chu'chume. Dios chu̶'o chu̶'vana ũcuaja'che chejña si'achejña ku'iju̶ Dios chu̶'o pãi ũcuanu̶kore chu̶'vame. Trigo chu'chucheja'chea'me Dios chu̶'o chu̶'vache. 12 Trigora'karu̶ã te'era'karu̶ã ma'ana tuãni chejapi ru̶arepa ju̶jaku̶na kakama'mu̶. Trigocaã chu'chusicaã chejapi ru̶arepa ju̶jaku̶na kakama'ñeja'ñe pãi te'enare repana rekoñoã Dios chu̶'o kakama'mu̶. Jachame repana. Asanareta'ni vati aipi ũ̶semu̶ repanare, Dioni cuasamanea'ju̶ chini. Ũcuaja'che, “Repau̶'te cuasanapi jũnisõru vati toa uuche ũ̶seja'mu̶ Dios repanare”, chini cuasaku̶ ũ̶semu̶ repau̶ vati ai. 13 Ũcuachi'a cata pa'ichejña tuã'isicaã na'mi aineesi'eta'ni chita saimau̶ na'mi jũnisõmu̶. Pãi ũcuachi'a te'ena Dios chu̶'o asa teana pojoju̶ cuasame. Teana cuasanareta'ni vati aipi cu'ache chũ̶'u̶ku̶na Dios chu̶'o repana cuasache jo'kasõme. 14 Ũcuachi'a miu pa'ichejña tuã'tuasira'karu̶ã miuna'me aineemu̶. Jã'ajeku̶na miu sũkipi ju'je vẽasõmu̶ repara'ñu̶ru̶ã. Pãi ũcuaja'che te'ena Dios chu̶'o asa chẽa Repau̶ chũ̶'u̶ñe cho'onata'ni na'mi ũhasõme. Repana cho'ochena'me kurina'me põse ru̶arepa cuasaju̶ Dios chu̶'o repana asa chẽasi'e ũhasõme. 15 Ũcuachi'a cheja re'ojachejñana tuã'tuasicaã re'oja'che ainee re'oja'che kũ̶imu̶. Pãi ũcuaja'che te'ena Dios chu̶'o asa chẽa repana rekoñoã re'oja'che cuasaju̶ Dios chũ̶'u̶ jo'kasi'e cho'oju̶ pa'ime. Repana asa chẽasi'e ũhasõmapu̶ si'aru̶mu̶ na'a ru̶a re'oja'che pa'ime repana —chiniasomu̶ Jesús repanare. 16 Jã'aja'ñe i'ka pi'ni Jesús jo'e i'kaasomu̶ repanare. —Pãiu̶ u̶otu̶opu̶ chũ̶o nu̶koni totoroji jaoma'mu̶. Ũcuaja'che kãiko'a vu̶'evu̶na nu̶koma'mu̶. Jã'ata'ni, “Pãipi ivu̶'ena kakani chija'iu̶na ñamanejanaa'me”, chini cuasa, u̶otu̶opu̶ chũ̶o, u̶mu̶na tu̶omu̶ repau̶, re'oja'che miañe ñoa'ku̶ chini. 17 Pãi rope'e cu'ache cho'ome. Jã'ata'ni repana cho'oche peore ñasi'ku̶jeku̶ pãi ũcuanu̶ko asaju̶'te ku̶aja'mu̶ Dios. Chave cho'osi'e peore masicojñoja'mu̶. 18 Jã'ajeku̶na Dios chu̶'o asaju̶ pa'ijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Pãi, Dios chu̶'o asa jachamana si'aru̶mu̶ na'a ru̶a re'oja'che pa'ijanaa'me. Cho'okaija'mu̶ Dios repanare, Repau̶ chu̶'ore na'a ru̶a masia'ju̶ chini. Jã'ata'ni cheku̶na chu̶'u̶ chu̶'vache asanata'ni masi cuasamapu̶ chu̶'u̶pi cho'oku̶na repana jmamakaru̶ masiche'te cavesu̶janaa'me —chiniasomu̶ Jesús repanare. 19 Ũcuaru̶mu̶ Jesús pu̶ka'ko, repau̶ cho'jechĩina'me repau̶ pa'ivu̶'ena sani kakañu chiniasome. Kakañu chiisinareta'ni kakacu'aasomu̶ repanare, pãipi jairepanu̶kojeju̶na. 20 Kakacu'aku̶na ve'sere pa'iju̶na cheku̶pi ku̶aasomu̶ Jesure. —Mu̶ja'ko, mu̶che'u̶chĩina'me mu̶'u̶ni ñañu chini ve'sere nu̶kaju̶ cha'ame —chiniasomu̶ repau̶. 21 Chiku̶na Jesús i'kaasomu̶. —Dios chu̶'o asa chẽa jachama'ñe cho'ona chu̶'u̶ ja'koromijanaa'me. Ũcuaja'che chu̶'u̶ cho'jechĩijanaa'me repana —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te. 22 Na'a pa'isiru̶mu̶na Jesús repau̶ neenana'me choovu̶ u̶javu̶na tuni, —Ira chiara cheku̶kã'kona jẽñu mai —chiniasomu̶. Chiku̶na jẽaasome repana. 23 Jẽaju̶na Jesús kãnisoasomu̶. Repau̶ kãnisosiru̶mu̶na ru̶arepa tutaku̶ choovu̶na fa'a ja'ñu̶ku̶ okopi timusoku̶na ru'ipi'raasome repana. 24 Choovu̶ji runisocuhaku̶na Jesuni vu̶oju̶ i'kaasome repana. —¡Masiu̶, Masiu̶, runisõcuhame mai! —chiniasome repana repau̶'te. Chitena vu̶ni, —Tutachena'me fa'ache cuhajũ̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. Chiku̶na tutachena'me fa'ache teana ũcuapa'ru̶va cuhaasomu̶. Jo'e re'oja'ira cuhaasomu̶ chiara. 25 Jã'aja'ñe cho'ocuha Jesús repau̶ neenare i'kaasomu̶. —¿Je'se pa'iu̶na mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re masi cuasama'ñe? —chiniasomu̶ repau̶. Chiku̶na vaju̶chu̶ju̶ ru̶a cuasaju̶ sãiñechi'a sẽniasaasome repana. —¿Keeja'iu̶jeku̶ iku̶ jã'aja'ñe cho'oku̶? Iku̶pi chũ̶'u̶u̶na tutasi'e cuhasõmu̶, fa'asi'ejẽ'e ũcuaja'che —chiniasome repana Jesús neena. 26 Ũcuaru̶mu̶ Gadara chejana Galilea cheja ti'jñeñe pa'ichejana tĩ'aasome repana. 27 Tĩ'a matena repacheja cajoopo caku̶ pãiu̶ vatire paaku̶ji tijñaasomu̶ Jesure. Ru̶a jeeru̶mu̶ kãa peova'u̶ pa'iu̶, vu̶'ejẽ'e pa'imau̶ pãi tãchejñachi'a pa'iu̶ paniasomu̶ repava'u̶. 28 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repava'u̶re pa'inare vati, “Etajũ̶'u̶”, chiniasomu̶. Chiku̶na vati paava'u̶ Jesure ña, cuiku̶ repau̶'te ti'jñeñe ro're ñu'iu̶ u̶jachu̶'opi ija'che i'kaasomu̶: —Jesús, Cu̶nau̶mu̶ Pa'iku̶ Dios Mamaku̶, ¿ũ̶que raiku̶ mu̶'u̶? Asi cho'omanejũ̶'u̶ chu̶'u̶re —chiniasomu̶ repau̶. Aperu̶mu̶ repau̶ni vatipi kaka chũ̶'u̶ku̶na vẽ've cho'oku̶na pãi repau̶'te chẽa repau̶ jũ̶jñana'me cũ'a cu̶nameãpi vẽeasome. Vẽesi'eta'ni rueni tu̶teso, vatipi chũ̶'u̶ku̶na pãi peochejñare sani pa'iu̶ paniasomu̶ repava'u̶. 30 Reparu̶mu̶ Jesús, —¿Ʉ̃quemamiu̶'u̶ mu̶'u̶? —chiniasomu̶ vatire. Jesupi mamire sẽeu̶na, —Chu̶ku̶na jainu̶ko pa'inajeju̶, Vati Kuanupu̶ ve'eme —chiniasomu̶ vati. Aperu̶mu̶ vati jainu̶ko kakaasome repava'u̶re. 31 Ũcuaru̶mu̶ vati i'kaasome Jesure. —Chu̶ku̶na'te vati chẽacojñosina pa'icoje ru̶icoje casomanejũ̶'u̶ —chiniasome repana. 32 Ũcuacheja kueñere aikũti caripa'te jo'chasẽse kuanupu̶ ãure mu'kaju̶ ãiju̶ paniasome.— Jo'chasẽse sa'navu̶ãna saojũ̶'u̶ chu̶ku̶na'te —chiniasome vati. Ru̶arepa sẽeju̶na Jesús ũ̶semaneasomu̶ repanare. 33 Jesupi ũ̶semau̶na eta jo'chasẽseva'na sa'navu̶ãna sani kakaasome repana vati. Kakarena jo'chasẽseva'na teana vu̶'vu̶ aikũti u̶jakũti caripaji chiarana tuã'tua ru'tu jũnisoasome. 34 Jã'aja'ñe cho'orena ña repava'nare kuirasina ku̶añu chini vu̶'vu̶soasome vu̶'ejoopo pa'inana'me repachejña po'ña pa'inare. 35 Ku̶arena asa cho'osi'ere ñañu chini eta saniasome pãi. Sani Jesús pa'ichejana tĩ'a, vati paasi'ku̶re ñaasome repana. Kãa peosi'ku̶ churata'ni kãa ju'iu̶, Jesure ti'jñeñe ñuniasomu̶ repau̶. Ũcuaja'che vẽ've cho'osi'ku̶pi rũhiñe cuasaku̶na ña ku̶ku̶soasome repana. 36 Ũcuachi'a repa cho'osi'e ñasinapi ku̶aasome repanare ñañu chini raisinare. 37 Ku̶arena Gadara cheja cana ũcuanu̶ko asa ku̶ku̶cajejaniso, —Pa'imanejũ̶'u̶ mu̶'u̶ icheja. Saijũ̶'u̶ —chiniasome Jesure. Chitena co'ira chini choovu̶na tuniasomu̶ repau̶. 38 Co'ipi'raku̶na vati paasi'ku̶ Jesuni ja'me sasa chini ru̶a sẽniasomu̶. Sẽeu̶na, 39 —Mu̶'u̶ vu̶'ena co'ijũ̶'u̶. Co'i Dios mu̶'u̶re cho'okaisi'ere peore ku̶ajũ̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te. Jã'aja'ñe i'kau̶na co'i Jesús repau̶'te cho'okaisi'ere peore vu̶'ejoopo pa'inani ũcuanu̶kore ku̶aasomu̶ repau̶ vati paasi'ku̶. 40 Repau̶ Jesús chiara jẽni jo'e co'iu̶na pãi jainu̶ko cha'aju̶ pa'isinajeju̶ ña ru̶a pojosoasome repau̶'te. 41 Reparu̶mu̶ Jairo judíopãi chi'ivu̶'e chũ̶'u̶ku̶ rani Jesure ti'jñeñe ro're pu̶u̶ ñu'iu̶, —Chu̶'u̶re vu̶'ena ja'me saijũ̶'u̶ —chiniasomu̶. 42 Repau̶ mamako, ũcuate'eva'opi jũnisopi'raasomo, cheku̶ru̶mu̶ docerepaũ̶su̶ru̶mu̶ pa'ikoji. Jũ'iona Jesuni soniasomu̶ repau̶. Soku̶na ja'me saiu̶na repau̶'te tuhana pãi si'acakã'jño tĩ'tiasome repau̶'te Jesure. 43 Ũcuaja'che romio, docerepaũ̶su̶ru̶mu̶ chie ravu̶ jũ'iko ja'me paniasomo. Ʉ̃kopãipi cho'o vasoa'ju̶ chini repava'o paasi'e kuri peore ro'isoasomo repava'o. Jã'ata'ni repao'te ũ̶ko cho'ote'easome repana. 44 Jã'aja'ñe pa'ikoji rani Jesús cho'jepi repau̶ ju'ikãa pu̶so juhasiru̶'tu̶vana chẽaasomo repao. Chẽaona chie raisi'e churata'ni teana cuhasoasomu̶ repao'te. 45 Repaoji chẽaona, —¿Neepi chu̶'u̶re chẽare? —chiniasomu̶ Jesús. Chiku̶na ũcuanu̶ko, —Chẽama'me chu̶ku̶na —chiniasome repau̶'te. Chitena Pedro i'kaasomu̶. —Masiu̶, pãiva'na si'acakã'jño tĩ'time mu̶'u̶re —chiniasomu̶. 46 Chiku̶na, —Jã'ata'ni pãi chu̶'u̶re chẽasinaa'me. Chu̶'u̶ masicheji pãi vasosi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. 47 Jã'aja'ñe i'kau̶na, “Chu̶'u̶ chẽasi'e masimu̶ iku̶”, chiio cuasa ku̶ku̶so, kurukuruo rani repau̶'te ti'jñeñe ro're ñu'io, —Chu̶'u̶pi mu̶'u̶ kãa chẽasi'koa'mo vaju̶ra chini. Chẽa teana te'eru̶mu̶ vaju̶sõsi'koa'mo chu̶'u̶ —chiniasomo repao, pãi ũcuanu̶ko asaju̶'te. 48 Ku̶aona asa Jesús i'kaasomu̶ repao'te. —Jmava'o, “Iku̶ chu̶'u̶re vasoja'mu̶”, chiio cuasasi'kojeko vaju̶cuhasi'koa'mo mu̶'u̶. Sani re'oja'che pa'ijũ̶'u̶ chura —chiniasomu̶ Jesús repao'te. 49 Repau̶ Jesús chuta'a i'katona, cheku̶ pãiu̶ rani i'kaasomu̶ Jairo'te. —Mu̶'u̶ chĩiva'o jũnisõcuhasi'koa'mo. Masiu̶'te jo'e i'kamanejũ̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶ Jairo'te. 50 Jã'aja'ñe ku̶au̶na asa Jesús i'kaasomu̶. —Vaju̶chu̶manejũ̶'u̶. Mu̶'u̶pi, “Chu̶'u̶ chĩiva'ore vasokaija'mu̶ Jesús”, chiiu̶ cuasato mu̶'u̶ chĩiva'o vaju̶ja'mo —chiniasomu̶. 51 I'ka pi'ni Jairo vu̶'e sani tĩ'a Pedro'te, Santiago'te, Juanna'me jũ'isiva'o pu̶ka'ku̶pãi cuaaasomu̶ repau̶ repavu̶'e. Cheku̶nareta'ni vu̶'e kakache ũ̶seasomu̶ repau̶. 52 Kaka ñato Jesús chuta'a raimaru̶mu̶ kakasina ũcuanu̶ko otare oiju̶ paniasome. Oiju̶na Jesús i'kaasomu̶ repanare. —Re'omu̶. Ũcuamakaru̶ oijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Jũnisõsiva'oma'mo iko. Rupu̶ kãisiva'oa'mo —chiniasomu̶ repau̶ repanare. 53 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa jachaju̶ Jesure pãisoasome repana, repao jũ'isi'ere masiju̶. 54 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jũ'isiva'o jũ̶tu̶na chẽa u̶jachu̶'opi i'kaasomu̶. —Romichĩio, vu̶ijũ̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶ repava'ore. 55 Chiku̶na vaju̶rani teana vu̶niasomo repava'o. Vu̶kona Jesús repaoni ãure ãua'ju̶ chini chũ̶'u̶asomu̶ repanare. 56 Jã'aja'ñe cho'ou̶na ña repava'o pu̶ka'ku̶pãi ku̶ku̶soasome. Ña ku̶ku̶sorena, —Iva'ore chu̶'u̶ vasosi'e cheku̶nare pãi ku̶amanejũ̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare.

Lucas 9

1 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repau̶ neenare docerepanare soni chi'i, —Chu̶'u̶pi cho'okaiu̶na pãi sa'navu̶ã pa'inare vati peore eto saojanaa'me mu̶sanu̶kona. Ũcuachi'a pãi jũ'iva'nare vasojanaa'me mu̶sanu̶kona. Jã'aja'ñe cho'oa'ju̶ chini jo'kamu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare —chiniasomu̶ Jesús repanare. 2 Chini repanare ija'che chũ̶'u̶asomu̶ repau̶: —Pãi cu'ache cho'oche ũhasinare Dios chẽa paache'te cheku̶nare pãi ku̶aju̶ pa'ijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Ũcuachi'a ravu̶ jũ'iva'nare vasojũ̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. 3 Jã'aja'ñe i'ka pi'ni Jesús ija'che i'kaasomu̶ repanare: —Mu̶sanu̶konapi sani cu'amakaru̶jẽ'e samanejũ̶'u̶. Vãsoñoã mu̶sanu̶kona ju̶'veju̶ ku'iñoãjẽ'e samanejũ̶'u̶. Turu cu'amajñaru̶ã mañajaturujẽ'e samanejũ̶'u̶. Ãujẽ'e samanejũ̶'u̶. Kurijẽ'e samanejũ̶'u̶. Kãñajẽ'e samanejũ̶'u̶. Kãña sa'ñeju̶ ju'ikãñajẽ'e sama'ñe mu̶sanu̶kona ju'ikãñaru̶ãchi'a ju'iju̶ ku'ijũ̶'u̶. 4 Sani ku'iju̶ vu̶'ejoopo tĩ'ani mu̶sanu̶konare chiina vu̶'ere canu̶ka pa'ijũ̶'u̶, tĩicheja saichetu̶'ka. 5 Jã'ata'ni pãi mu̶sanu̶konare cuhena pa'ijoopoã canu̶kamanejũ̶'u̶. Mu̶sanu̶konare cuhena pa'ijoopoã etani mu̶sanu̶kona cũ'akorophe're chũ̶'isi'e cha'ore tĩ'to to'jñoju̶ eta saijũ̶'u̶. Jã'aja'ñe cho'oru mu̶sanu̶konare repana cuhesi'e masijanaa'me repana —chiniasomu̶ Jesús repau̶ neenare. 6 Jã'aja'ñe chũ̶'u̶u̶na sani ku'iju̶ vu̶'ñajoopoã si'ajoopoã Dios chu̶'ore chu̶'vaasome repana. Ũcuachi'a pãi jũ'iva'nare vasoasome repana. 7 Ũcuaru̶mu̶ cheku̶na pãi Jesús pa'iche'te cutuju̶, “Diopi vasou̶na Juan jũnisou̶na tãcojñosi'ku̶pi jo'e vaju̶rani pa'imu̶”, chiniasome. Cheku̶nata'ni, “Aperu̶mu̶ Dios chu̶'o ku̶asi'ku̶pi Elíapi jo'e vaju̶rani pa'imu̶ jã'u̶”, chiniasome. Cheku̶nata'ni, “Aperu̶mu̶ Dios chu̶'o ku̶asinapi te'eu̶ vaju̶rani pa'imu̶ jã'u̶”, chiniasome. Reparu̶mu̶ Herodes, pãi jainu̶kore chũ̶'u̶ku̶ Jesús cho'oche'te pãipi ku̶aju̶na asaasomu̶, pãi Jesure cutusi'e ũcuaja'che. Asa, “¿Je'se paaku̶ ie?”, chini ru̶a cuasaasomu̶ repau̶. 9 Ru̶a cuasaku̶ i'kaasomu̶ repau̶. —Aperu̶mu̶ Juanre sĩjopu̶'te tu̶soa'ju̶ chini chũ̶'u̶si'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Jã'ata'ni, ¿jeeja'iu̶'u̶ jã'u̶? Pãipi ku̶aju̶na repau̶ pa'iche ru̶a si'ache asaku̶ pa'imu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. Jã'ajeku̶na repau̶ Herodes Jesuni ñau̶aku̶na si'ache cho'oasomu̶. 10 Na'a pa'isiru̶mu̶ Jesús neena, repau̶ saosina rani repana cho'osi'e peore ku̶aasome repau̶'te. Ku̶arena repanarechi'a Betsaida vu̶'ejoopo kueñena pãi peochejana saasomu̶ repau̶. 11 Sau̶na repana saisichejana pãipi asa tuhaju̶na ña pojoasomu̶ Jesús repanare. Tuharena pãi cu'ache cho'oche ũhasosinare Dios chẽa paache'te ku̶aasomu̶ repau̶ repanare. Ũcuachi'a jũ'iva'nare vasoasomu̶ repau̶. 12 Na'isocuhaku̶na repau̶ neena, docerepana repau̶'te rani ija'che i'kaasome: —Icheja vu̶'ñajoopoãjẽ'e peomu̶. Inare pãi saojũ̶'u̶, vu̶'ñajoopoã kueñe pa'ijoopoãna, u̶jajoopoãna'me jmajooru̶ãna sani ãuna'me kãivu̶'ña ku'ea'ju̶ —chiniasome repana. 13 Jã'aja'ñe i'kanareta'ni Jesús i'kaasomu̶ repanare. —Mu̶sanu̶konapi ãu ãujũ̶'u̶ inare —chiniasomu̶. Chiku̶na, —Pãpu̶ã, cincorepapu̶ã, va'i te'eka'chapava'narechi'a paame chu̶ku̶na. ¿Chu̶ku̶napi ãu koojani ra inare pãi ũcuanu̶kore ãua'ju̶ chiiku̶ mu̶'u̶? —chiniasome repana repau̶'te. 14 Cheku̶ru̶mu̶ repana pãi cinco milrepana na'a jainu̶ko pa'icosome, u̶mu̶pãichi'a kuẽkueto. Pa'iju̶na, —Te'ekuanupu̶ cincuentarepanachi'a pãi pu̶u̶a'ju̶. Ũcuanu̶ko ũcuajanu̶kochi'a pu̶u̶a'ju̶. Jã'aja'ñe i'kajũ̶'u̶ inare pãi —chiniasomu̶ Jesús repau̶ neenare. 15 Chiku̶na Jesús neenapi chũ̶'u̶rena pãi ũcuanu̶ko te'ekuanuchi'a pu̶u̶asome. 16 Pu̶u̶ ñu'iju̶na pã, cincorepapu̶ã va'i te'eka'chapava'nare mini cãjiku̶ cu̶nau̶mu̶re ñaku̶ Dioni, “Re'orepamu̶, Ja'ku̶”, chini repau̶ neenani tu̶'se ĩsiasomu̶ repau̶, ũcuanu̶kore ãua'ju̶ chini. (Jmanu̶koru̶ pa'isi'e ãu Dioni sẽku̶na teana ru̶a paniasomu̶.) 17 Pãi ũcuanu̶ko chajiche ãniasome repa. Jã'ata'ni repana ãiju̶na cajejaisi'e sia docerepaju̶'ña maña timuasome repana Jesús neena. 18 Na'a pa'isiru̶mu̶ Jesupi Dioni te'eu̶ sẽeu̶na repau̶ neena ja'me paniasome. Pa'iju̶na repanare chu̶'o sẽniasomu̶ repau̶. —Pãi chu̶'u̶ pa'iche cutuni, ¿je'se chiiche? —chiniasomu̶ repau̶. 19 Chiku̶na i'kaasome repana. —“Juan, Pãi Okoro'veku̶'mu̶ jã'u̶”, chiime pãi cheku̶na mu̶'u̶re i'kani. Cheku̶na, “Aperu̶mu̶ pa'isi'ku̶ Elíaa'mu̶ jã'u̶”, chiime mu̶'u̶re. Jo'e cheku̶na, “Aperu̶mu̶ Dios chu̶'o ku̶asi'ku̶pi jũnisõsi'ku̶pi jo'e vaju̶rani pa'imu̶ jã'u̶”, chiime mu̶'u̶re —chiniasome repana repau̶'te. 20 Chitena asa repanare sẽniasomu̶ repau̶. —Mu̶sanu̶konajẽ'e chu̶'u̶ pa'iche cutuni, ¿je'se chiiche? —chiniasomu̶ repau̶ repanare. Chiku̶na, —Pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶a'ku̶ chini Dios Raosi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶. Cristoa'mu̶ —chiniasomu̶ Pedro repau̶'te. 21 Pedroji, “Dios Raosi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶; Cristoa'mu̶”, chiku̶na, “Cheku̶nare pãi ku̶amanejũ̶'u̶”, chiniasomu̶ Jesús repanare. 22 Chini jo'e i'kaasomu̶ repau̶. —Chu̶'u̶ Dios Raosi'ku̶ ru̶a asi cho'ocojñoja'mu̶. Judío ainana'me judío phairipãi chũ̶'u̶nana'me judíopãi che'chona chu̶'u̶ni cuheju̶ vanisõñe chũ̶'u̶janaa'me. Chuenisõ tãcojñosi'ku̶ta'ni choteumucujñana jo'e vaju̶raija'mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repau̶ neenare. 23 Repau̶ neenare i'ka pi'ni pãi ũcuanu̶kore i'kaasomu̶ repau̶. —Mu̶sanu̶konapi chu̶'u̶ neena pañu chini mu̶sanu̶konare cho'ou̶ache ũhasõ chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe'te si'aumucujña cho'oju̶ pa'ijũ̶'u̶. Chu̶'u̶re cuasanajeju̶na chu̶'u̶re cho'ocheja'che vanisõñu chiijanaa'me pãi mu̶sanu̶konare. Pãi mu̶sanu̶konare jã'aja'ñe cho'oñu chiiche asanijẽ'e chu̶'u̶re cuasache ũhasõmanejũ̶'u̶. 24 Chuenisõñe'te vaju̶chu̶ju̶ mu̶sanu̶kona asa chẽasi'ere Dios chu̶'ore ũhasõni jũnisõsiru̶mu̶ vati toana sani uujanaa'me. Jã'ata'ni, “Pãi chu̶ku̶na'te vanisõñu chiitojẽ'e Jesure ũcua cuasajanaa'me chu̶ku̶na”, chiisina repana jũnisõsiru̶mu̶ Dios pa'ichejare ai sani re'oja'che pa'ijanaa'me. 25 Pãi ru̶a si'ache paanapi chu̶'u̶re cuasamaneni repana jũnisõsiru̶mu̶ vati toana sani uujanaa'me. Ũcuachi'a repana paasi'e peore cho'osõja'mu̶. 26 Pãi chu̶'u̶re cuasanata'ni cheku̶nani vaju̶chu̶ju̶, “Jesure cuasamanaa'me chu̶ku̶na. Ũcuachi'a Repau̶ chu̶'ojẽ'e vesu̶naa'me chu̶ku̶na”, chiime masinata'ni. Jã'aja'ñe i'kasinare ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶. Na'a pa'isiru̶mu̶ chu̶'u̶, Dios Raosi'ku̶, cu̶nau̶mu̶ mu̶isi'ku̶pi chejana jo'e cajeja'mu̶. Chu̶'u̶ Ja'ku̶ Dios ángelena'me ko'sija'icheja'che ko'sija'iu̶ cajeja'mu̶ chu̶'u̶. Caje jã'aja'ñe i'kasinare ũcuaja'che, “Inare pãi vesu̶mu̶ chu̶'u̶”, chiija'mu̶ chu̶'u̶ reparu̶mu̶. 27 Mu̶sanu̶kona icheja chu̶'u̶re ja'me pa'ina chuta'a jũnisõmaru̶mu̶na chu̶'u̶ Dios Raosi'ku̶pi pãire masi chũ̶'u̶ku̶na ñajanaa'me mu̶sanu̶kona. Ũcuarepaa'me jã'a —chiniasomu̶ Jesús repanare pãi. 28 Repanare cutusiru̶mu̶, ochorepaumucujña pa'isiru̶mu̶na Dioni sẽsa chini aikũtina mu̶niasomu̶ Jesús. Pedro'te, Santiago'te Juanre jã'anarechi'a ja'me mu̶aasomu̶ repau̶. 29 Dioni sẽeu̶ tĩiu̶ja'iu̶ carũniasomu̶ repau̶. Repau̶ ju'ikãña ũcuaja'che ru̶a poko'sijakãña carũniasomu̶. 30 Carũni nu̶kaku̶na u̶mu̶pãi ru̶a ko'sijanapi te'eka'chapana peosichejapi teana rani nu̶kaju̶ Jesús Jerusalén vu̶'ejoopo jũ'ijañere cutuasome. Aperu̶mu̶ pa'isina paniasome repana Moisena'me Elías. 32 Cutuju̶na Pedro cheku̶nana'me ru̶a u̶oku̶anata'ni kãima'ñe Jesuni ru̶a ko'sija'iu̶ni ñaju̶ paniasome, repau̶'te ja'me pa'inare ka'chanare ũcuachi'a. 33 Repanapi Jesuni cutu pi'ni saipi'raju̶na masi cuasavesu̶ku̶ Pedro ija'che i'kaasomu̶ Jesure: —Masiu̶, maipi ichejare pa'iju̶na ru̶a re'omu̶. Vu̶'ñaru̶ã chotevu̶'ñaru̶ã cho'okañu chiime chu̶ku̶na, mu̶'u̶ vu̶'eru̶na'me Moisés vu̶'eru̶na'me Elías vu̶'eru̶ —chiniasomu̶ Pedro. 34 Chuta'a i'katona Moisena'me Elíana'me Jesús nu̶kachejana pikopi caje ta'pisou̶na repanapi piko sa'navu̶'te nu̶kaju̶ Jesús neena ru̶a ku̶ku̶soasome. 35 Ũcuaru̶mu̶ piko sa'navu̶ji chu̶'o i'kache ija'chere asaasome repana: “Iku̶ chu̶'u̶ chĩi chu̶'u̶ oiu̶ paaku̶'mu̶. Repau̶ chu̶'ore asaju̶ pa'ijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona”, chiiche'te asaasome repana. 36 Jã'aja'ñe chiiche asa jo'e ñato Jesús te'eu̶ nu̶kaasomu̶. I'kama'ñe ña repana ñasi'e reparu̶mu̶ cheku̶narejẽ'e ku̶amaneasome repana Pedrona'me Santiagona'me Juan. 37 Jo'e apeñatato aikũti mu̶isi'ku̶pi Jesupi cajeu̶na pãi jainu̶ko repau̶ni ñañu chini raniasome. 38 Ratena repanare pãi ja'me pa'iku̶ji cuiku̶ Jesuni re'oja'chere sẽniasomu̶. —Masiu̶, chu̶'u̶ chĩiva'u̶re ñajũ̶'u̶. Ũcuate'eva'u̶a'mu̶ iku̶. 39 Vatipi si'aru̶mu̶ chẽa paaku̶ chũ̶'u̶ku̶na ru̶a cuiku̶ vẽ've curuku̶ repau̶ chu̶'opoji coo ru̶a raoku̶ pa'imu̶ iva'u̶. Iva'u̶re ru̶a asi cho'o etaku̶ta'ni vati, ai etama'mu̶ iva'u̶re. 40 Mu̶'u̶ neenare sẽesi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶, vatini eto saokaapu̶ chini. Jã'ata'ni etovesu̶sinaa'me repana —chiniasomu̶ repau̶. 41 Chiku̶na Jesús i'kaasomu̶ repau̶'te. —Mu̶sanu̶kona pãi iru̶mu̶ cana chu̶'u̶re masi cuasama'me. Ru̶a tĩiñe cuasame mu̶sanu̶kona. ¿Keekeru̶mu̶ mu̶sanu̶kona tĩiñe cuasache ñaku̶ pa'iche chu̶'u̶? —Jã'aja'ñe i'ka pi'ni— Ichejana rajũ̶'u̶ mu̶'u̶ chĩiva'u̶re —chiniasomu̶ Jesús. 42 Chiku̶na raniasomu̶ repava'u̶. Raiu̶na vatipi cho'o tãuu̶na ũhiu̶ vẽ've curuasomu̶ repau̶. Jã'aja'ñe cho'oku̶na ña Jesupi vatini, “Etajũ̶'u̶”, chiku̶na etaasomu̶ vati. Repava'u̶re vaso pi'ni, pu̶ka'ku̶ni co'choasomu̶ repau̶. 43 Jesupi jã'aja'ñe cho'ou̶na ña ku̶ku̶so pãi ũcuanu̶ko, “Dios peore masiku̶'mu̶”, chiniasome. Jã'ajeku̶na Jesús repau̶ neenare ija'che i'kaasomu̶: 44 —Chu̶'u̶ i'kache asa cavesu̶manejũ̶'u̶. Chu̶'u̶re Dios Raosi'ku̶re cuhena pãi cu'ache cho'oa'ju̶ chini chẽa jo'kajanaa'me —chiniasomu̶ repau̶ repanare. 45 Jã'ata'ni repau̶ i'kache asavesu̶asome repana. Reparu̶mu̶ Dios repanapi masi asamanea'ju̶ chini asavesache cho'oasomu̶ repanare. Masi asamanata'ni repau̶'te Jesure sẽevaju̶chu̶asome repana. 46 Ũcuaru̶mu̶ Jesús neena ija'che sãiñechi'a cutuasome: “Mai icheja pa'ina, ¿neepi na'a ru̶a masiche?”, chiniasome. 47 Jã'aja'ñe cutuju̶na repana cuasaju̶ cutuche ñaasomu̶ Jesús. Ña chĩiva'u̶re juha ra, repau̶'te kueñe nu̶ko ija'che i'kaasomu̶ repau̶: —Pãi chu̶'u̶re masi cuasana chĩiva'nare iku̶java'nare pojona chu̶'u̶re ũcuaja'che pojome. Pãi chu̶'u̶re pojona chu̶'u̶re Raosi'ku̶re ũcuaja'che pojome. Pãi ru̶a vesu̶va'napi chu̶'u̶na'me Ja'ku̶re pojoni Diopi ñato ru̶a masinaa'me —chiniasomu̶ Jesús repanare. 49 Ũcuaru̶mu̶ Juan ija'che i'kaasomu̶ Jesure: —Masiu̶, cheku̶re pãiu̶'te vati pãi sa'navu̶ã pa'inare eto saoku̶'te ñasinaa'me chu̶ku̶na. “Jesupi chũ̶'u̶ku̶na cho'omu̶ chu̶'u̶”, chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶ vatire eto saoni. Jã'aja'ñe cho'ou̶na ña ũ̶seju̶ i'kasinaa'me chu̶ku̶na repau̶'te, maire ja'me cho'okaima'ku̶jeku̶na —chiniasome repana repau̶'te. 50 Chitena asa, —Jã'aja'ñe cho'onare ũ̶semanejũ̶'u̶. Pãi maire cuhemana maire ja'me cho'okainaa'me —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te Juanre. 51 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repau̶ cu̶nau̶mu̶ mu̶iru̶mu̶ tĩ'acuhaku̶na saivaju̶chu̶ma'ñe Jerusalenna saipi'raasomu̶. 52 Saipi'raku̶ cheku̶nani charo saou̶na Samaria cheja cajoopona sani, repau̶ kãijavu̶'ere sẽekaniasome repana. 53 Sẽejatena Jesupi ũcuajoopona saku̶na repajoopo cana pojomaneasome repau̶'te, Jerusalenna saiu̶na. 54 Repau̶ni pojomapu̶na ña repau̶ neena Santiagona'me Juan i'kaasome. —Chu̶ku̶na'te Paaku̶, ¿inapi mu̶'u̶re cuhenapi uusõa'ju̶ chini, “Cu̶nau̶mu̶pi toa cajeche chũ̶'u̶jũ̶'u̶”, chiiku̶ mu̶'u̶ chu̶ku̶na'te? —chiniasome repana. 55 Jã'aja'ñe i'karena chu̶ri ña, —Jã'aja'ñe cho'omanejũ̶'u̶. Mu̶sanu̶konapi cu'ache cho'oñu chiiche cuhemu̶ Dios Rekocho. 56 Chu̶'u̶, Dios Raosi'ku̶ pãire cu'ache cho'ora chini cajesi'ku̶ma'mu̶. Pãire oiu̶ vati toa sani uuche'te ũ̶sera chini cajesi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repau̶ neenare. Ũcuaru̶mu̶ Jesús repau̶ neenana'me cheku̶joopona saniasomu̶. 57 Ma'api saiju̶na cheku̶ pãiu̶ i'kaasomu̶ Jesure. —Mu̶'u̶na'me ũcuau̶achejña mu̶'u̶ ku'ichejña ku'iu̶ mu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe'te cho'oku̶ pasa chiimu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. 58 Chiku̶na Jesús i'kaasomu̶ repau̶'te. —Ã'care'achai kãicojña paame. Pĩ'ava'na ũcuaja'che kãisu̶ovu̶ã paame. Chu̶'u̶, Dios Raosi'ku̶ta'ni, kãichejñajẽ'e peova'u̶ pa'imu̶ —chiniasomu̶ repau̶. 59 Chini Jesús cheku̶ni i'kaasomu̶. —Chu̶'u̶ni ja'me ku'iu̶ chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe'te cho'oku̶ pa'ijũ̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te. Chiku̶na, —Pãi Ũcuanu̶kore Paaku̶, cha'ajũ̶'u̶ aperu̶mu̶. Chu̶'u̶ ja'ku̶va'u̶ni tãjasa. ¿Ʉ̃sema'ku̶ mu̶'u̶? —chiniasomu̶ repau̶ repau̶'te. 60 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa Jesús i'kaasomu̶ repau̶'te. —Cheku̶napi chu̶'u̶re cuasamanajeju̶ repana rekoñoã jũnisõsinaja'ñe pa'inapi repana majapãi jũ'isinare tãa'ju̶. Mu̶'u̶ta'ni pãi cu'ache cho'oche ũhasinare Dios chẽa paache'te rani ku̶aku̶ pa'ijũ̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. 61 Jã'aja'ñe i'kau̶na cheku̶ i'kaasomu̶ repau̶'te. —Pãi Ũcuanu̶kore Paaku̶, mu̶'u̶na'me kusa chiimu̶ chu̶'u̶. Jã'ata'ni charo chu̶'u̶ majapãire, “Saimu̶ chu̶'u̶”, chiijasa chiimu̶ chu̶'u̶. ¿Ʉ̃sema'ku̶ mu̶'u̶? —chiniasomu̶ repau̶. 62 Chiku̶na asa i'kaasomu̶ repau̶. —Pãi Dios chũ̶'u̶ñe cho'oñu chiinapi repana aperu̶mu̶ pa'isi'ere jo'e pa'iu̶aku̶na Repau̶ chũ̶'u̶ñe'te cho'oma'to Dios neena pa'icu'amu̶ —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te.

Lucas 10

1 Na'a pa'isiru̶mu̶ Jesús cheku̶nare setentarepanare ku'e chẽa i'kaasomu̶. —Mu̶sanu̶kona ũcuanu̶ko te'eka'chapanachi'a vu̶'ñajoopoãna saijũ̶'u̶. Chu̶'u̶ saijajoopoãna'me chu̶'u̶ saijachejñana charo sani Dios chu̶'ore chu̶'vaju̶ pa'ijũ̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare. 2 Repanani saopi'raku̶ i'kaasomu̶ repau̶. —Asarepajũ̶'u̶. Trigo tu̶aru̶mu̶ trigo chio paaku̶ji cho'oche cho'onare ku'e saoasomu̶, repau̶ni trigo'te tu̶akaapu̶ chini. Repau̶ repanare saosiru̶mu̶ cho'ocheji ru̶arepajeku̶na cho'oche cho'onapi karasõasome. Cho'onapi karasõku̶na chio paaku̶ni chu̶'o raoasome repana, cheku̶nani raoa'ku̶ chini. Dios chu̶'o chu̶'vache ũcuaja'che jã'aja'ñea'me. Dios chu̶'o chu̶'vanapi karasõju̶na Dios chu̶'o asamana ru̶a jainu̶koa'me. Jã'ajeku̶na Dioni sẽejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona, Repau̶ chu̶'o chu̶'vanani na'a jainu̶kore ku'e raoa'ku̶. 3 Mu̶sanu̶konare, “Saijũ̶'u̶”, chiimu̶ chu̶'u̶. Ovejachĩiva'nare chai pa'ichejñana saocheja'che mu̶sanu̶konare cuhena pa'ichejñana saomu̶ chu̶'u̶. 4 Mu̶sanu̶konapi sani turu cu'amajñaru̶ã mañajaturujẽ'e samanejũ̶'u̶. Kurijẽ'e samanejũ̶'u̶. Cũ'akorophe'rejẽ'e samanejũ̶'u̶. Ũcuaja'che ma'a saiju̶ ti'jñenare canu̶kama'ñe sẽeju̶ saijũ̶'u̶. 5 Ũcuaja'che mu̶sanu̶konapi ku'iju̶ pãi vu̶'ñana kakani, “Diopi mu̶sanu̶konare re'oja'che cho'okaau̶”, chiijũ̶'u̶ repavu̶'e pa'inare. 6 Repavu̶'e pa'iku̶ji re'oja'che pa'ineeku̶ pa'ito mu̶sanu̶kona sẽekaisi'e Diopi re'oja'che cho'okaija'mu̶ repanare. Jã'ata'ni re'oja'che pa'icuheku̶ pa'ito mu̶sanu̶kona sẽekaisi'e re'oja'che cho'okaimaneja'mu̶ Dios repanare. Mu̶sanu̶kona Diore sẽekaisi'e sẽema'ñeja'ñe pa'ija'mu̶ repanare. 7 Ũcuate'evu̶'e pa'iju̶ pa'ijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Cheku̶vu̶'ña pa'imanejũ̶'u̶. Ũcuavu̶'ere pa'iju̶ repavu̶'e pa'ina ãuñe'te ãu ãiju̶ pa'ijũ̶'u̶. Mu̶sanu̶kona ãijañe ãu pãi chu̶'vache ro'ia'me. 8 Ũcuaja'che mu̶sanu̶konapi vu̶'ejoopona sani tĩ'arena repajoopo canapi mu̶sanu̶konani cuhema'to repana ãuñe ãu ãijũ̶'u̶. 9 Ũcuaja'che repajoopo pa'iva'nare jũ'iva'nare vasojũ̶'u̶. Ũcuachi'a ija'che ku̶ajũ̶'u̶ repanare: “Dios Raosi'ku̶ pãire chũ̶'u̶pi'ramu̶”, chiijũ̶'u̶. 10 Ũcuaja'che mu̶sanu̶konapi vu̶'ejoopona sani tĩ'arena repajoopo canapi mu̶sanu̶konani cuheto ija'che i'kaju̶ callejoovu̶na etajũ̶'u̶: 11 “Ijoopoquee cha'o chu̶ku̶na cũ'akorophe're chũ̶'isi'ere tĩ'to to'jñome chu̶ku̶na, pãipi mu̶sanu̶kona cu'ache cho'osi'ere ña masia'ju̶ chini. Asarepajũ̶'u̶; Dios Raosi'ku̶ pãire chũ̶'u̶pi'ramu̶”, chiijũ̶'u̶ mu̶sanu̶konare cuhenare. 12 Iere mu̶sanu̶konani ku̶ara: Pãi cho'oche Dios ña ro'iche chũ̶'u̶ru̶mu̶ tĩ'aru ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶ Sodoma vu̶'ejoopo pa'isinare. Jã'ata'ni mu̶sanu̶kona chu̶'vache asacuhesinare na'a ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶ —chiniasomu̶ Jesús repau̶ neenare. 13 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e ija'che i'kaasomu̶: —Dios aperu̶mu̶ Sidón vu̶'ejoopona'me Tiro vu̶'ejoopo pa'inare Repau̶ masiche cho'o ñomaneasomu̶. Repanani chu̶'vaku̶ cho'o ñoru cu'ache cho'oche ũhasõ, vãkiniokãñapi sa'che repana sĩjona ũhacu̶tapi chu'chura'asinaa'me repana, cheku̶napi ña, “Cu'ache cho'oche ũhasõsinaa'me ina”, chiapu̶ chini. Mu̶sanu̶konata'ni chu̶'u̶pi chu̶'vaku̶ Diochi'a cho'omasiche cho'oku̶na ñasinaa'me, Corazín vu̶'ejoopo pa'inana'me Betsaida vu̶'ejoopo pa'ina. Jã'ata'ni ũcua cu'ache cho'oche ũhasõmanesinaa'me mu̶sanu̶kona. Jã'ajeku̶na ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶ mu̶sanu̶konare Corazín vu̶'ejoopo pa'inana'me Betsaida vu̶'ejoopo pa'inare. 14 Na'a pa'isiru̶mu̶ Dios pãi ũcuanu̶ko cho'oche ña ro'iche chũ̶'u̶umucuse tĩ'aru Sidón vu̶'ejoopo pa'isinana'me Tiro vu̶'ejoopo pa'isinare ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶. Jã'ata'ni mu̶sanu̶konare Corazín vu̶'ejoopo pa'inana'me Betsaida vu̶'ejoopo pa'inare na'a ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶, chu̶'u̶ cho'oche ñasinata'ni jachasi'e ro'i. 15 ’Mu̶sanu̶kona Capernaum vu̶'ejoopo pa'ina, “Dios pa'ichejana saijanaa'me mai”, chiime. Jã'ata'ni Dios mu̶sanu̶konare Repau̶ pãi ũcuanu̶ko cho'oche ña ro'iche chũ̶'u̶umucuse tĩ'aru vati toana saoja'mu̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare. 16 Chini repau̶ neenare jo'e i'kaasomu̶ repau̶. —Pãi mu̶sanu̶kona i'kache asa jachamana chu̶'u̶ i'kache ũcuaja'che asa jachama'me. Pãi mu̶sanu̶konare cuhena chu̶'u̶re ũcuaja'che cuheme. Pãi chu̶'u̶re cuhena chu̶'u̶re Raosi'ku̶re Diore ũcuaja'che cuheme —chiniasomu̶ Jesús repanare. 17 Jesupi saou̶na chu̶'vajani pojoju̶ co'i repau̶ni ku̶aasome repana setentarepana. —Chu̶ku̶na'te Paaku̶, chu̶ku̶na mu̶'u̶ ku'e chẽa saosinapi chũ̶'u̶ju̶na pãi sa'navu̶ã pa'isina vati eta saisinaa'me —chiniasome repana repau̶'te. 18 Jã'aja'ñe ku̶arena asa repanare ija'che i'kaasomu̶ repau̶: —Vati aire cu̶nau̶mu̶pi oko fe'neñeja'ñe na'mi tuã'iku̶ni ñasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. 19 Jã'ata'ni chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare Diochi'a cho'omasiche'te cho'oa'ju̶ chini masire jo'kasi'ku̶a'mu̶. Masinajeju̶ mu̶sanu̶konapi añana'me puni tumunijẽ'e asi cho'omanejanaa'me. Ũcuaja'che vati cho'oche peore ũ̶sejanaa'me mu̶sanu̶kona. Jã'are cho'oju̶ jmamakaru̶jẽ'e cu'ache cho'ocojñomanejanaa'me mu̶sanu̶kona. 20 Pãi sa'navu̶ã pa'inare vati etoni pojomanejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Utija'ophu̶ro cu̶nau̶mu̶ pa'iphu̶rona Dios mu̶sanu̶kona mami tochasi'ere cuasaju̶ pojojũ̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repau̶ neenare. 21 Reparu̶mu̶ Jesús, Dios Rekochoji repau̶ni ja'me pa'iu̶na ru̶a pojoku̶ i'kaasomu̶. —Ja'ku̶, mu̶'u̶ cu̶nau̶mu̶ pa'inana'me cheja pa'inare peore chũ̶'u̶ku̶'mu̶. Mu̶'u̶re ru̶a pojoku̶ i'kamu̶ chu̶'u̶. Pãi, “Mu̶'u̶ chu̶'o peore masinaa'me chu̶ku̶na”, chiiju̶ cuasanare mu̶'u̶ chu̶'o asamasiche ũ̶semu̶ mu̶'u̶, repanapi asavesu̶a'ju̶ chini. Jã'ata'ni pãi chĩiva'naja'ñe vesu̶ju̶, “Dios chu̶'ojẽ'e vesu̶naa'me chu̶ku̶na”, chini cuasanarechi'a mu̶'u̶ chu̶'o asamasiche jo'kaku̶'mu̶ mu̶'u̶, repanapi asamasia'ju̶ chini. Jã'aja'ñere chiimu̶ mu̶'u̶. Jã'ajeku̶na, “Re'orepamu̶”, chiimu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re —chiniasomu̶ Jesús Pu̶ka'ku̶re. 22 Diore i'ka pi'ni pãire i'kaasomu̶ repau̶. —Chu̶'u̶ Ja'ku̶ Repau̶ pa'iche masiche peore jo'kasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶re. Chu̶'u̶ pa'iche vesu̶me pãi. Chu̶'u̶ Ja'ku̶ta'ni masimu̶. Ũcuaja'che chu̶'u̶ Ja'ku̶ pa'iche vesu̶me pãi. Chu̶'u̶ta'ni Repau̶ pa'iche masimu̶, Repau̶ Mamaku̶jeku̶. Chu̶'u̶re ku̶au̶anarechi'a chu̶'u̶ Ja'ku̶ pa'iche ku̶amu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare. 23 Jã'aja'ñe i'kaku̶ repau̶ neenarechi'a i'kaasomu̶ repau̶. —Chura chu̶'u̶ni ja'me pa'iju̶na ru̶a re'omu̶ mu̶sanu̶konare, chu̶'u̶pi si'ache cho'o ñoku̶na. 24 Aperu̶mu̶ pa'isina Dios chu̶'o ku̶asinana'me pãi chũ̶'u̶sina iru̶mu̶ mu̶sanu̶kona ñañeja'ñere ñañu chiisinata'ni ñamaneasome. Ũcuachi'a iru̶mu̶ mu̶sanu̶kona asacheja'chere asañu chiisinata'ni asamanesinaa'me repana —chiniasomu̶ Jesús repau̶ neenare. 25 Ũcuaru̶mu̶ judíopãi che'choku̶ Jesuni cutura chini mu̶aasomu̶, repau̶ masiche'te cho'o ñara chini. Mu̶a repau̶'te ija'che sẽniasomu̶ repau̶: —Masiu̶, chu̶'u̶pi Dios pa'ichejana ai sani pasa chini, ¿je'se cho'oja'che? —chiniasomu̶ repau̶. 26 Chiku̶na Jesús i'kaasomu̶ repau̶'te. —Dios chu̶'o tocha jo'kasi'e, ¿ũ̶quere ku̶aku̶? Mu̶'u̶pi ñato, ¿je'se ku̶aku̶? —chiniasomu̶ repau̶. 27 Chiku̶na i'kaasomu̶ repau̶. —Dios chu̶'o tocha jo'kasi'e ija'che ku̶amu̶: Pãi mu̶sanu̶konare ũcuanu̶kore Paaku̶'te Diore mu̶sanu̶kona au̶na'me rekoñoãna'me kokana'me cuasache peore jã'api ru̶a cuasaju̶ pa'ijũ̶'u̶. Mu̶sanu̶kona meñe oicheja'che kueñe pa'inare oiju̶ pa'ijũ̶'u̶. Jã'aja'ñe ku̶amu̶ Dios chu̶'o, aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'e —chiniasomu̶ repau̶ pãi che'choku̶. 28 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa Jesús i'kaasomu̶ repau̶'te. —Rũhiñe i'kamu̶ mu̶'u̶. Mu̶'u̶pi jã'aja'ñe cho'oni Dios pa'ichejare ai sani pa'ija'mu̶ —chiniasomu̶ Jesús. 29 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa, pãipi repau̶ni ña, “Ũcuarepa cho'oku̶'mu̶ iku̶”, chiiju̶ cuasaa'ju̶ chini Jesure jo'e sẽniasomu̶ repau̶. —¿Neea'ñe chu̶'u̶re kueñe pa'ina? —chiniasomu̶ repau̶. 30 Chiku̶na Jesús ija'chere cuasaku̶ ku̶aasomu̶ repau̶'te: —Pãiu̶ Jerusalén vu̶'ejoopoji Jericó vu̶'ejoopona cajeasomu̶. Cajeku̶na pãi cu'ana ma'ana tijña chẽaasome repau̶'te. Chẽa repau̶ cu'amajñaru̶ã tu̶tesõ, repau̶ ju'ikãñaru̶ã tĩ'te, repau̶'te ai jũ'iñetu̶'ka ru̶a vani jo'ka sanisõasome repana. 31 Vani jo'ka satena judío phairipãiu̶ ũcuama'api rani chueesiva'u̶ni ña ma'a cheku̶kã'kona jẽni pachu carani saniasomu̶. 32 Carani saku̶na cheku̶, Leví jojosi'ku̶ Dios vu̶'e cho'oche cho'okaiku̶ ũcuama'api rani ũcuaja'che chueesiva'u̶ ũhicheja tĩ'a ma'a cheku̶kã'kona jẽni pachu carani saniasomu̶. 33 Cheku̶, Samariapãiu̶ta'ni ũcuama'api raiu̶ chueesiva'u̶ ũhicheja tĩ'a ña oniasomu̶ repava'u̶re. 34 Ña oiu̶ repava'u̶ asimajñana pĩsi u̶che conona'me u'chape'e ro'vecuha, kãñase'repi vẽekaniasomu̶ repava'u̶re. Vẽe pi'ni repau̶ burrova'u̶pi tu̶o sa, pãi kãivu̶'ere paaku̶ kuiraasomu̶ repau̶. 35 Jo'e apeñatato repau̶ Samariapãiu̶ saipi'raku̶, repavu̶'e paaku̶'te denario kurire're ka'chare're mini ĩsiku̶ ija'che i'kaasomu̶: “Iva'u̶re chueesiva'u̶re kuirakaijũ̶'u̶ chu̶'u̶re. Chu̶'u̶ ro'isinu̶ko tĩ'ama'to mu̶'u̶pi ro'ikaijũ̶'u̶. Chu̶'u̶ jo'e raisiru̶mu̶na mu̶'u̶ ro'ikaisinu̶ko ro'ira mu̶'u̶re”, chiniasomu̶ Samariapãiu̶ —Jã'aja'ñe ku̶aasomu̶ Jesús repau̶'te judíopãi che'choku̶'te. 36 Jã'aja'ñe ku̶a pi'ni Jesús repau̶'te chu̶'o sẽniasomu̶. —Chueesiva'u̶ ũhisima'a u̶mu̶pãi chotena te'enachi'a saiju̶ ñaasome repau̶'te. Jã'ata'ni te'eu̶ re'oja'che cho'okaniasomu̶ repau̶'te, pãi kueñe pa'inare re'oja'che cho'okaicheja'che. ¿Kau̶pi repau̶'te jã'aja'ñe cho'okaku̶? —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te. 37 Chiku̶na, —Chueesiva'u̶re ña oisi'ku̶pi re'oja'che cho'okaisi'ku̶a'mu̶ repau̶'te —chiniasomu̶ judíopãi che'choku̶. Chiku̶na, —Ũcuarepaa'me jã'a. Mu̶'u̶jẽ'e ũcuaja'che sani cheku̶nani ña oiu̶ re'oja'che cho'okaiu̶ pa'ijũ̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús judíopãi che'choku̶'te. 38 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repau̶ neenana'me jo'e saiu̶ cheku̶joopona tĩ'au̶na romichĩio Marta repao vu̶'ena Jesure soni mu̶tuaasomo. 39 Repao Marta cho'jeo María ve'easomo. Jesupi kaka pu̶u̶u̶na repau̶ che'choche'te asara chini repau̶'te kueñe pu̶u̶asomo repao María. 40 Jã'ata'ni Marta, vu̶'e cho'omajñaru̶ãre te'eo cho'o ca'naso, Jesure kueñe rani ija'che i'kaasomo: —Pãi Ũcuanu̶kore Paaku̶, chu̶'u̶ cho'jeo cho'omajñaru̶ã ja'me cho'oma'mo chu̶'u̶re. Chu̶'u̶chi'a te'eva'o cho'oko pa'imo. ¿Chu̶'u̶re ña oima'ku̶ mu̶'u̶? I'kajũ̶'u̶ repao'te chu̶'u̶re ja'me cho'oa'ko —chiniasomo repao repau̶'te. 41 Chikona Jesús i'kaasomu̶ repao'te. —Asarepajũ̶'u̶, Marta. Mu̶'u̶ pa'iche'te ru̶arepa peore cuasako oimo mu̶'u̶. 42 Re'oja'che pa'iche chuta'a chẽama'mo mu̶'u̶. Mu̶che'ota'ni chu̶'u̶ che'choche'te asaneeko re'oja'che pa'iche'te chẽacuhamo. Jã'aja'ñe cho'oko'te ũ̶sema'mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repao'te Martare.

Lucas 11

1 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repau̶ saisichejare pa'iu̶ Dioni sẽniasomu̶. Sẽni pi'niu̶na repau̶ neeku̶ te'eu̶ ija'che i'kaasomu̶ repau̶'te: —Chu̶ku̶na'te Paaku̶, Diore sẽeñe'te che'chojũ̶'u̶ chu̶ku̶na'te, Juan repau̶ neenare che'chosi'eja'che —chiniasomu̶ repau̶. 2 Chiku̶na Jesús repau̶ neenare i'kaasomu̶. —Mu̶sanu̶konapi Diore sẽni ija'che i'kajũ̶'u̶: Ja'ku̶, Cu̶nau̶mu̶ Pa'iku̶, pãi mu̶'u̶re vaju̶chu̶ju̶ pojoa'ju̶. Ũcuachi'a mu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe pãi ũcuanu̶ko cho'ojaru̶mu̶ tĩ'aa'ku̶. Cu̶nau̶mu̶ pa'ina mu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe masi cho'ocheja'che cheja pa'ina ũcuaja'che re'oja'che cho'oju̶ paapu̶. 3 Ũcuachi'a chu̶ku̶na chiiche ãu si'aumucujña ĩsijũ̶'u̶, chu̶ku̶na ãijañe. 4 Chu̶ku̶na cu'ache cho'oche jo'e cuasamanejũ̶'u̶, chu̶ku̶na'te pãi cu'ache cho'osi'e chu̶ku̶na jo'e cuasama'ñeja'ñe. Chu̶ku̶na'te vatipi chũ̶'u̶ku̶na cu'ache cho'oñu chiito mu̶'u̶pi ũ̶sekaijũ̶'u̶, cho'omanea'ju̶ chini. Jã'aja'ñe i'kaju̶ Diore sẽeju̶ pa'ijũ̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare. 5 Chini repanare jo'e i'kaasomu̶ repau̶. —Cheku̶ru̶mu̶ mu̶sanu̶kona te'eu̶ mu̶'u̶re kueñe pa'iku̶ mu̶'u̶ vu̶'ena ñamirepana mu̶amu̶. Mu̶a jatisa'aro tĩ'a ve'sere nu̶kaku̶ ija'che i'kamu̶: “Chu̶'u̶re re'oku̶, vu̶ni pãra'pu̶ru̶ã chotera'pu̶ru̶ã ĩsijũ̶'u̶ chu̶'u̶re. Jo'e co'chora chu̶'u̶ mu̶'u̶re. Cheku̶ chu̶'u̶re re'oja'che cho'oku̶ so'opi raiu̶ churepara chu̶'u̶ vu̶'ena tĩ'amu̶ ãiñejẽ'e peoku̶ni”, chiimu̶ repau̶ cheku̶ru̶mu̶ mu̶'u̶re. 7 Jã'aja'ñe sẽeto mu̶'u̶ cheku̶ru̶mu̶ ija'che i'kamu̶: “Cho'ou̶ama'ñe cho'omanejũ̶'u̶ chu̶'u̶re. Jatisa'aro jeosõcuhasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Kãsa chini chu̶'u̶ chĩiva'nana'me u̶mesõcuhasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Mu̶'u̶ sẽeñe vu̶ni ĩsima'mu̶ chu̶'u̶”, chiimu̶ mu̶'u̶ repau̶'te. 8 ’Asarepajũ̶'u̶, mu̶sanu̶kona. “Chu̶'u̶re re'oku̶'mu̶”, chiiku̶ta'ni repau̶ sẽeñe vu̶ni ĩsima'mu̶ mu̶'u̶. Jã'ata'ni, “Chu̶'u̶ni jeereparu̶mu̶ sẽeto asa ca'nasõ, vu̶ni ĩsija'mu̶ chu̶'u̶”, chini cuasa, vu̶ni repau̶ chiiche peore ĩsija'mu̶ mu̶'u̶ repau̶'te. 9 ’Ija'che ku̶amu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare: Ũcuaja'che mu̶sanu̶kona chiiche cuhama'ñe Dioni ru̶a sẽeju̶ pa'ijũ̶'u̶ ĩsia'ku̶. Cuhama'ñe sẽeju̶ pa'ito ĩsija'mu̶ Repau̶. Ũcuachi'a mu̶sanu̶kona Repau̶'te sẽesi'e cha'ajũ̶'u̶ ĩsia'ku̶. Cha'ani koojanaa'me mu̶sanu̶kona. Ũcuachi'a pãiu̶ repau̶'te re'oku̶ vu̶'ena mu̶a tĩ'a jatisa'aro'te nu̶kaku̶, repau̶ chiiche'te koorepara chini cuhama'ñe ru̶a jeeru̶mu̶ sẽeu̶ pa'icheja'che Diore ru̶a jeeru̶mu̶ sẽeju̶ pa'ijũ̶'u̶. Jã'aja'ñe cho'oju̶ pani koojanaa'me mu̶sanu̶kona. 10 Repanare karache'te Diore sẽena koojanaa'me. Ũcuachi'a Repau̶'te sẽesi'e cha'ana koojanaa'me. Ũcuachi'a pãiu̶ repau̶'te re'oku̶ vu̶'ena mu̶a tĩ'a jatisa'aro'te nu̶kaku̶, ru̶a jeeru̶mu̶ sẽeu̶ pa'iu̶ koocheja'che koojanaa'me pãi, Diore ru̶a jeeru̶mu̶ sẽeju̶ pa'ina. 11 ’Mu̶sanu̶kona u̶mu̶pãi chĩi paana, asarepajũ̶'u̶. Mu̶'u̶ chĩipi mu̶'u̶ni pãre sẽeto catapu̶'te mini ĩsima'me mu̶sanu̶kona. Jã'apãani chiacha va'ire sẽeto añani mini ĩsima'me mu̶sanu̶kona. 12 Kura chiapu̶ sẽeto punioni mini ĩsima'mu̶ mu̶'u̶ repau̶'te. Jã'aja'ñe cho'omanaa'me mu̶sanu̶kona. 13 Cu'ache pa'inata'ni mu̶sanu̶kona chĩiva'nare re'oja'chere ĩsinaa'me mu̶sanu̶kona. Mai Ja'ku̶, Dios, Cu̶nau̶mu̶ Pa'iku̶ na'a re'oja'chere ĩsiku̶'mu̶ maire. Pãipi Repau̶'te sẽeto Repau̶ Rekocho'te ĩsiku̶'mu̶ Repau̶ repanare —chiniasomu̶ Jesús repanare. 14 Ũcuaru̶mu̶ Jesús vatire pãiu̶'te chu̶'o cutuche ũ̶seku̶ni eto saokaniasomu̶. Eto saou̶na vatire paasi'ku̶pi, chu̶'o cutumanesi'ku̶pi chu̶'ore cutuku̶na ña ku̶ku̶asome pãi. 15 Pãi te'ena ija'che i'kaasome: —Vati chũ̶'u̶ku̶ji Beelzebuji cho'okaiu̶na vati ũcuajanare eto saoku̶'mu̶ iku̶ Jesús —chiniasome repana. 16 Jã'aja'ñe i'karena cheku̶na Jesús masiche'te masiñu chini ija'che i'kaasome: —Diochi'a cho'omasiche'te cho'o ñojũ̶'u̶ chu̶ku̶na'te —chiniasome repana. 17 Jã'aja'ñe i'kaju̶na Jesús repana cuasaju̶ cutuche'te masiku̶ ija'che i'kaasomu̶ repanare: —Pãi ũcuate'echeja pa'inapi sãiñechi'a cavani vaiju̶ si'asõjanaa'me. Ũcuachi'a majapãichi'api ũcuate'evu̶'e pa'inapi sãiñechi'a cavani majapãi sẽjosõjanaa'me. 18 Ũcuachi'a vati aipi repau̶ neenana'me sãiñechi'a cavato repau̶ chũ̶'u̶ñe si'asõmu̶. Jã'ata'ni mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re, “Vati chũ̶'u̶ku̶ji Beelzebuji vati ũcuajanare eto saomasiche jo'kasi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶re”, chiime. 19 Jã'aja'ñe mu̶sanu̶konapi i'karena iere sẽemu̶ chu̶'u̶: Mu̶sanu̶kona neenare, ¿jau̶pi vati eto saomasiche jo'kau̶? ¿Vati aipi jo'kau̶? Ija'che chiiju̶ sẽejũ̶'u̶ repanare: “¿Vati eto saomasiche vati aipi jo'kau̶ mu̶sanu̶konare?”, chiijũ̶'u̶. Jã'aja'ñe sẽeto repana mu̶sanu̶konare, “Rũhiñe cuasama'me mu̶sanu̶kona”, chiijanaa'me. 20 Chu̶'u̶ vati eto saomasiche Dios jo'kasi'ea'me. Chu̶'u̶pi Dios jo'kasi'ere cho'oku̶na ña, “Dios pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶ku̶'mu̶”, chiiju̶ masijanaa'me pãi. 21 ’Pãiu̶ ru̶a kokau̶ji ru̶a vaiche paaku̶ji repau̶ vu̶'ere pẽ'jeto repau̶ cu'amajñaru̶ã ñaacu'amu̶. 22 “Vaiche'te paaku̶na chu̶'u̶ neemajñaru̶ã ñaamanejanaa'me pãi chu̶'u̶re”, chini cuasaku̶ pojomu̶ repau̶. Jã'ata'ni repau̶'te na'a ru̶a koka paaku̶ji rani, repau̶'te vani ku̶kosõ, repau̶ paaku̶ pojosi'e vaichena'me cu'amajñaru̶ã tu̶tesõja'mu̶ repau̶'te. Tu̶tesõ repau̶ neenani ĩsija'mu̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare. 23 Chini ija'che i'kaasomu̶ repau̶: —Pãi chu̶'u̶re jovomana cuheme chu̶'u̶re. Cuheju̶ cheku̶napi chu̶'u̶ni jovoñu chiito ũ̶seme repana, chu̶'u̶ni jovomanea'ju̶ chini —chiniasomu̶ Jesús repanare pãi. 24 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repanare pãi jo'e ija'che i'kaasomu̶: —Pãiu̶ sa'navu̶ pa'isi'ku̶ni etosõru vati sani oko peochejñare ku'iu̶ pa'imu̶ pu̶achejñare ku'eku̶. Jã'ata'ni jñaamaneni, “Chu̶'u̶ vu̶'eja'chena co'ira pãiu̶ sa'navu̶na”, chini cuasamu̶ repau̶. 25 Jã'aja'ñe cuasa repau̶ co'i ñato pãiu̶ sa'navu̶ vu̶'e ju̶'o care'vasivu̶'eja'che re'oja'imu̶. 26 Jã'aja'ñere rani ña jo'e sani cheku̶nare vati repau̶'te na'a ru̶a cu'anani sieterepanare ku'e jñaa ra pãiu̶ sa'navu̶na pañu chini ũcuanu̶ko kakame repana. Jã'ajeku̶na pãiu̶ aperu̶mu̶ cu'ache pa'isi'e na'a ru̶a cu'ache pa'imu̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare. 27 Jã'aja'ñe i'katona pãina'me pa'ikoji romio u̶jachu̶'opi i'kaasomo Jesure. —Mu̶'u̶re jñaa jojasi'ko ru̶a pojoko pa'icosomo —chiniasomo. 28 Chikona i'kaasomu̶ repau̶. —Ũcuarepaa'me jã'a. Pojoko pa'imo repao. Jã'ata'ni Dios chu̶'o asa jachama'ñe cho'ona repao'te na'a ru̶a pojoju̶ pa'ime —chiniasomu̶ Jesús repao'te. 29 Ũcuaru̶mu̶ Jesús pãipi repau̶ pa'ichejana chi'irena ija'che i'kaasomu̶ repanare: —Pãi iru̶mu̶ cana cu'ache pa'inaa'me. Chu̶'u̶re, “Dios Raosi'ku̶ma'mu̶ Jesús”, chiime repana. Jã'ata'ni, “Diochi'a cho'omasiche'te cho'o ñojũ̶'u̶ chu̶ku̶na'te”, chiime repana, chu̶'u̶ pa'iche'te masiñu chini. Jã'ata'ni cho'o ñoma'mu̶ chu̶'u̶ repanare. Jonás cho'ocojñosi'eja'chechi'a cho'ocojñoja'mu̶ chu̶'u̶. 30 Aperu̶mu̶ Níneve vu̶'ejoopo pa'isina Jonás cho'ocojñosi'ere asa, “Dios raosi'ku̶cosomu̶ jã'u̶”, chiniasome. Chu̶'u̶ Dios Raosi'ku̶ Jonás cho'ocojñosi'eja'che cho'ocojñoja'mu̶, pãipi asa, “Jesús Dios Mamaku̶'mu̶”, chiiju̶ cuasaa'ju̶ chini. 31 Aperu̶mu̶ pa'isi'ko su̶ripu̶ cakã'ko canare pãi chũ̶'u̶si'ko ru̶a so'opi Salomón ru̶a masiu̶ chu̶'vache'te asara chini raniasomo. Repau̶'te Salomon'te na'a ru̶a masiu̶ji ichejare pa'imu̶ chu̶'u̶. Jã'ata'ni chu̶'u̶ chu̶'vache asacuheme mu̶sanu̶kona iru̶mu̶ cana. Jã'ajeku̶na Dios pãi ũcuanu̶ko cho'oche ña ro'iche chũ̶'u̶umucuse tĩ'aru aperu̶mu̶ pa'io pãi chũ̶'u̶si'kopi ija'che i'kaja'mo mu̶sanu̶konare, iru̶mu̶ pa'iju̶ chu̶'u̶re cuasamanesinare: “Cu'are cho'oju̶ Diore cuasamanesinajeju̶ ro'iju̶ pa'ijanaa'me mu̶sanu̶kona”, chiija'mo. 32 Aperu̶mu̶ Jonapi ru̶a masiu̶ji Dios chu̶'ore chu̶'vaku̶na asa chẽa, Níneve vu̶'ejoopo pa'isina repana cu'ache cho'oche ũhasõasome. Repau̶'te Jonare na'a ru̶a masiu̶ji ichejare pa'imu̶ chu̶'u̶. Jã'ata'ni chu̶'u̶ chu̶'vache asacuheme mu̶sanu̶kona iru̶mu̶ cana. Níneve vu̶'ejoopo pa'isina cu'ache cho'oche ũhasõsi'eja'che cu'ache ũhasõmanaa'me mu̶sanu̶kona iru̶mu̶ cana. Jã'ajeku̶na Dios pãi ũcuanu̶ko cho'osi'e ña ro'iche chũ̶'u̶umucuse tĩ'aru Níneve vu̶'ejoopo pa'isinapi ija'che i'kajanaa'me mu̶sanu̶konare iru̶mu̶ pa'inare: “Cu'ache cho'oche ũhasõmanesinajeju̶ ro'iju̶ pa'ijanaa'me mu̶sanu̶kona”, chiijanaa'me —chiniasomu̶ Jesús repanare. 33 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repanare pãi jo'e i'kaasomu̶. —Pãi te'eu̶jẽ'e u̶otu̶opu̶ chũ̶oni chave nu̶koma'me. Ũcuachi'a totoroji jao nu̶koma'me. Jã'ata'ni, “Pãi ivu̶'ena kakani chija'iu̶na ñamanejanaa'me”, chini u̶otu̶opu̶ chũ̶o, u̶mu̶na tu̶omu̶ re'oja'che miaku̶na ñaa'ju̶ chini. 34 Mu̶sanu̶kona ñakocaã masi ñoto cho'oche cho'ore'omu̶. Jã'ata'ni ñakocaãpi masi ñoma'to cho'oche cho'ocu'amu̶. Ũcuaja'che mu̶sanu̶konapi re'oja'che cuasani re'oja'chechi'a cho'oju̶ pa'ijanaa'me. Cu'ache cuasani cu'achechi'a cho'oju̶ pa'ijanaa'me. 35 Pãi Dios chu̶'o masinapi Repau̶'te cuasamaneni chijacheja pa'inaja'ñe cu'ache pa'ime repana rekoñoã. Jã'ajeku̶na ñarepaju̶ pa'ijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona, jã'aja'ñe pa'imaneñu chini. 36 Mu̶sanu̶konapi Dios chu̶'o asa cuasato ru̶a re'oja'che pa'ija'mu̶ mu̶sanu̶kona rekoñoã. Ʉotu̶opu̶ re'oja'che miañeja'ñe re'oja'che pa'ija'mu̶ mu̶sanu̶kona rekoñoã —chiniasomu̶ Jesús repanare. 37 Jã'aja'ñe i'ka pi'niu̶na fariseopãiu̶, “Chu̶'u̶ vu̶'ena mu̶a ãu ãijũ̶'u̶”, chiniasomu̶ Jesure. Chiku̶na mu̶a kaka ãure ãsa chini mesako'are pu̶u̶ ñuniasomu̶ repau̶. 38 Ãu ãipi'raku̶ta'ni charo Jesupi repau̶ jũ̶jñare choamau̶na ña, “Aipãi chũ̶'u̶ jo'kasi'e cho'oma'mu̶ iku̶”, chini cuasa, ku̶ku̶asomu̶ fariseopãiu̶. 39 Ku̶ku̶soku̶na ña Jesús ija'che i'kaasomu̶ repau̶'te: —Mu̶sanu̶kona fariseopãi rekoñoã cu'ache cuasache jo'kasõmanajeju̶ cu̶naro'rona'me cu̶nare'a sẽ'sevu̶ãchi'a sosaju̶ sa'navu̶ã sosama'ñeja'ñe sẽ'sevu̶chi'a re'onaja'ñe cho'oju̶ cheku̶na nee joreju̶ tu̶te paanaa'me. 40 Ru̶a vesu̶naa'me mu̶sanu̶kona. Sẽ'sevu̶ pa'ichechi'a cho'oma'ñe sa'navu̶quee ũcuachi'a cho'osi'ku̶a'mu̶ Dios. 41 Ija'che cho'oju̶ pa'ijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona: Pãi chu̶ova'na pa'iva'nare ña oiju̶ cu'amajñaru̶ã ũcuau̶amajñaru̶ãre re'ojamajñaru̶ãre ĩsijũ̶'u̶ repanare. Mu̶sanu̶konapi jã'aja'ñe pãire oiju̶ pani rekoñoã re'oja'che cuasani sẽ'sevu̶ ũcuaja'che re'oja'che pa'ijanaa'me. 42 ’Mu̶sanu̶kona, fariseopãi, Dios chũ̶'u̶ jo'kasi'ere cho'oju̶ ja'oru̶ã ãu va'isu̶che maña kua'koja'oru̶ãre si'aru̶mu̶ ĩsiju̶ pa'inaa'me, Repau̶, “Chu̶'u̶re ĩsijũ̶'u̶”, chiisinu̶koru̶. Cheku̶ru̶mu̶ dierepaja'oru̶ã paani te'eja'oru̶ ĩsime. Cheku̶ru̶mu̶ cienrepaja'oru̶ã paani dierepaja'oru̶ã ĩsime. Jã'achi'a ĩsinaa'me mu̶sanu̶kona. Jã'ata'ni cheku̶nare ũcuarepa cho'omanaa'me mu̶sanu̶kona. Diore ũcuaja'che masi cuasamanaa'me mu̶sanu̶kona. Cu'amajñaru̶ã ũcua ĩsiju̶ pa'ijũ̶'u̶ Diore. Re'omu̶ jã'a. Jã'ata'ni mu̶sanu̶konapi cheku̶nani ũcuarepa cho'omapu̶na cu'amu̶. Ũcuachi'a Dioni masi cuasamapu̶na cu'amu̶. Jã'ajeku̶na ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶ mu̶sanu̶konare fariseopãi. 43 ’Ũcuaja'che mai judíopãi chi'ivu̶'ña mu̶a kakani pa'ipãi ñu'isaivu̶ãre ñu'ineeme mu̶sanu̶kona. Ũcuaja'che ãu ĩsichejñare mu̶sanu̶konapi ku'iju̶na pãipi ña ku̶ku̶ju̶ sẽeju̶na ru̶a pojonaa'me mu̶sanu̶kona. Jã'aja'ñe pa'iju̶na ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶ mu̶sanu̶konare. 44 ’Pãiu̶'te jũ'isi'ku̶re tãsichejare catapu̶ tochasi'pu̶re nu̶koma'to ñomau̶na vesu̶ju̶ ũcuachejapi cha'caju̶ ku'ime pãi. Mu̶sanu̶kona fariseopãi ũcuaja'che cu'ache pa'inata'ni pãipi ñato re'oja'che pa'inaja'ñe ñome. Cheku̶na pãi mu̶sanu̶kona cu'ache cuasache vesu̶me. Jã'aja'ñe pa'iju̶na ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶ mu̶sanu̶konare judíopãi che'chonana'me fariseopãi —chiniasomu̶ Jesús fariseopãiu̶'te. 45 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa Dios chũ̶'u̶si'e che'choku̶ i'kaasomu̶ Jesure. —Masiu̶, mu̶'u̶pi jã'aja'ñe i'kaku̶ chu̶ku̶na'te ũcuaja'che Dios chũ̶'u̶si'e che'chonani cu'ache i'kamu̶ mu̶'u̶ —chiniasomu̶. 46 Chiku̶na asa Jesús jo'e i'kaasomu̶ repau̶'te. —Mu̶sanu̶kona Dios chũ̶'u̶si'e che'chona cho'okaimanata'ni cheku̶nare ru̶a si'ache cho'ovesache'te chũ̶'u̶naa'me. Jã'aja'ñe cho'oju̶na ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶ mu̶sanu̶konare. 47 ’Aperu̶mu̶ Dios chu̶'o ku̶asinare mu̶sanu̶kona aipãipi vanisõrena repanare tãsichejña sẽ'sevu̶ãre re'ojachejña care'vaju̶ pa'ime mu̶sanu̶kona, pãipi ña, “Dios chu̶'o ku̶aju̶ chuenisõsinare oime ina”, chiapu̶ chini. 48 Jã'ata'ni repana ku̶aju̶ chũ̶'u̶si'e re'oja'che cho'omanaa'me mu̶sanu̶kona. Mu̶sanu̶kona aipãipi repanare vanisõrena repanare tãsichejñare re'ojachejña care'vaju̶ mu̶sanu̶kona aipãi cu'ache cho'osi'eja'che cho'ome mu̶sanu̶kona. Jã'aja'ñe cho'oju̶na ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶ mu̶sanu̶konare. 49 ’Dios peore Masiku̶jeku̶ aperu̶mu̶ ija'che i'kaasomu̶ mu̶sanu̶kona cho'ojache: Chu̶'u̶ chu̶'o ku̶ajanana'me che'chojanare chẽa saoja'mu̶ chu̶'u̶ pãire chu̶'vaa'ju̶ chini. Saou̶na repanani cuheju̶ cu'ache cho'oñu chini tuhajanaa'me pãi. Tuha te'enare vanisõjanaa'me repana, chiniasomu̶ Repau̶. 50 Cheja mamacheja pa'iru̶mu̶pi iru̶mu̶jatu̶'ka Dios chu̶'o ku̶anani mu̶sanu̶kona majapãipi vanisõju̶na mu̶sanu̶kona iru̶mu̶ canapi repana cho'osi'eja'che cu'ache cho'onajeju̶ ro'ijanaa'me, repanare vanisõsi'e ro'i. 51 Aperu̶mu̶ mu̶sanu̶kona majapãi Dios vu̶'ere pa'iju̶ Diore ĩsisimajñaru̶ã u̶ochejana Zacaría'te vanisõasome. Abelre vanisõsiru̶mu̶pi Zacaría'te vanisõru̶mu̶jatu̶'ka Dios chu̶'o ku̶anare mai aipãipi vanisõrena mu̶sanu̶kona iru̶mu̶ canapi ro'ijanaa'me, repanare vanisõsi'e ro'i. Ũcuarepaa'me jã'a. 52 ’Mu̶sanu̶kona Dios chũ̶'u̶ñe che'chona Dios chu̶'o masinata'ni masi cho'oma'me. Ũcuaja'che cheku̶napi asa chẽapi'ranapi cho'ovesu̶a'ju̶ chini masi che'chomanaa'me mu̶sanu̶kona. Jã'aja'ñe cho'oju̶na ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶ mu̶sanu̶konare Dios chũ̶'u̶ñe che'chonare —chiniasomu̶ Jesús repanare. 53 I'ka pi'ni fariseopãiu̶ vu̶'e pa'isi'ku̶pi etaasomu̶ Jesús. Etau̶na judíopãi che'chonana'me fariseopãi pe'ruju̶ cu'ache i'kaasome repau̶'te Jesure. Repau̶ji tĩiñe i'kau̶na chẽañu chini chu̶'o ru̶a vesache'te si'ache sẽniasome repana.

Lucas 12

1 Ũcuaru̶mu̶ pãi kuẽkuecu'anu̶ko ru̶a jainu̶ko chi'iasome. Jairepanu̶kojeju̶ ũcuajana cũ'ana cha'caasome repana. Chi'irena Jesús repau̶ neenani charo chu̶'vaasomu̶. —Asarepajũ̶'u̶, mu̶sanu̶kona. Fariseopãi pã sau̶cheja'che pa'iche'te ña chẽamanejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Repana cu'ache pa'iche'te i'kamu̶ chu̶'u̶. Repana fariseopãi pãipi ñato re'oja'che pa'ina cho'ocheja'che sẽ'sevu̶chi'a re'oja'che cho'oju̶ pa'inaa'me. Jã'ata'ni repana rekoñoã ru̶a cu'ache pa'inaa'me. 2 ’Na'a pa'isiru̶mu̶ pãi rope'e cu'ache cho'osi'e peore ku̶ajachea'me. Ũcuaja'che pãi cu'ache cuasasi'e peore ku̶ajachea'me. 3 Pãi ñamina rope'e ku̶asi'e umucusena peore ku̶ajachea'me, pãi ũcuanu̶ko asaju̶'te. Ũcuaja'che pãi repana vu̶'ena kaka rope'e ku̶asi'e pãi ũcuanu̶ko pa'ichejana u̶jachu̶'opi peore ku̶ajachea'me —chiniasomu̶ Jesús repanare pãi. 4 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repanare pãi jo'e i'kaasomu̶. —Mu̶sanu̶konare, chu̶'u̶re ja'me pa'inare ija'chere chu̶'vamu̶ chu̶'u̶: Mu̶sanu̶konare vanisõñu chiinare vaju̶chu̶manejũ̶'u̶. Mu̶sanu̶kona ca'nivu̶ã vanisõni rekoñoãta'ni cu'ache cho'oma'me repana. 5 “Diore vaju̶chu̶ju̶ pa'ijũ̶'u̶”, chiimu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare. Repau̶ Dios mu̶sanu̶kona jũ'iñe chũ̶'u̶ku̶'mu̶. Ũcuaja'che jũ'iñe chũ̶'u̶u̶na jũnisõsiru̶mu̶ Repau̶'te cuasamanare vati toana saoku̶'mu̶ Repau̶. Jã'ajeku̶na Dioni vaju̶chu̶jũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. 6 ’Dios Repau̶ neenare kuirache'te ku̶ara chiimu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare. Pĩ'a cincorepava'na jmava'na kurire're te'eka'chapare'reru̶ãchi'a ro'ime. Ka'charu̶ ro'iva'nareta'ni Dios te'eu̶'terejẽ'e cavesu̶ma'ku̶a'mu̶ repava'nare. 7 Peore repava'nare pĩ'ava'nare cuasaku̶ kuiraku̶'mu̶ Dios. Mu̶sanu̶konare pãi na'a ru̶a cuasaku̶ na'a re'oja'che kuiraku̶'mu̶ Repau̶. Mu̶sanu̶kona sĩjoquee raña kuẽkuesi'echi'a paaku̶jeku̶ masimu̶ Repau̶ Dios. Mu̶sanu̶kona pa'iche peore masimu̶ Repau̶. Jã'ajeku̶na mu̶sanu̶kona cheku̶nare pãi vaju̶chu̶manejũ̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare. 8 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e ija'che i'kaasomu̶ repanare: —Chu̶'o chekere ku̶ara chiimu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare: Pãi te'ena, cheku̶na asaju̶'te vaju̶chu̶ma'ñe, “Jesure cuasanaa'me chu̶ku̶na”, chiime. Na'a pa'isiru̶mu̶ jã'aja'ñe i'kasinare Diore ja'me pa'ina ángeles asaju̶'te, “Chu̶'u̶ neenaa'me ina”, chiija'mu̶ chu̶'u̶ Dios Raosi'ku̶. 9 Jã'ata'ni cheku̶na pãi ija'che cho'ome: Cheku̶napi asaju̶ chini, chu̶'u̶re cuasanata'ni pãire vaju̶chu̶ju̶, “Jesure cuasamanaa'me chu̶ku̶na”, chiime. Na'a pa'isiru̶mu̶ jã'aja'ñe i'kasinare, Diore ja'me pa'ina ángeles asaju̶'te, “Chu̶'u̶ neenama'me ina”, chiija'mu̶ chu̶'u̶. 10 ’Chu̶'u̶re, Dios Raosi'ku̶re pãi cu'ache cutuche jo'e cuasamaneja'mu̶ Dios. Jã'ata'ni Repau̶ Rekocho'te pãi cu'ache cutucheta'ni cavesu̶ma'ñe cuasamu̶ Repau̶. 11 ’Cheku̶ru̶mu̶ pãi mu̶sanu̶konare chu̶'u̶ni cuasaju̶na chẽa mai judíopãi chi'ivu̶'ena juha cuaa nu̶kojanaa'me, cheku̶napi cu'ache cho'oa'ju̶ chini. Cheku̶ru̶mu̶ pãi mu̶sanu̶konare chẽa pãi chũ̶'u̶na pa'ivu̶'ena juha cuaa nu̶kojanaa'me, repanapi cu'ache cho'oa'ju̶ chini. Repanapi, “Chu̶ku̶nani cu'ache i'kato, ¿je'se chu̶ku̶na i'ka tu̶ijanaa'ñe?”, chiiju̶ cuasamanejũ̶'u̶. Mu̶sanu̶kona i'kajache cuasamanejũ̶'u̶. 12 Mu̶sanu̶kona i'karu̶mu̶ tĩ'aru Dios Rekochoji ku̶aja'mu̶ mu̶sanu̶konare, masi i'kaa'ju̶ chini —chiniasomu̶ Jesús repau̶ neenare. 13 Ũcuaru̶mu̶ repanare pãi ja'me pa'iku̶ji i'kaasomu̶ Jesure. —Masiu̶, cho'okaijũ̶'u̶ chu̶'u̶re. Chu̶ku̶na ja'ku̶ chuta'a jũ'imaru̶mu̶ ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ chu̶ku̶na'te, chu̶'u̶na'me a'chu̶re: “Chu̶'u̶ jũnisosiru̶mu̶ chu̶'u̶ paasi'e chejana'me põse mu̶sanu̶kona ka'chana paajũ̶'u̶”, chiisi'ku̶a'mu̶ ja'ku̶. Chura ja'ku̶va'u̶ jũnisocuhasi'ku̶a'mu̶. Jã'ajeku̶na chu̶'u̶ a'chu̶re i'kakaijũ̶'u̶, ja'ku̶ i'kasi'e cho'oa'ku̶, joopo ĩsia'ku̶ chu̶'u̶re —chiniasomu̶ repau̶ repau̶'te. 14 Chiku̶na Jesús i'kaasomu̶ repau̶'te. —Tĩiñe i'kamu̶ mu̶'u̶. Pãi mu̶sanu̶kona ke'reche'te care'vaa'ku̶ chini raomanesinaa'me chu̶'u̶re. Ũcuaja'che mu̶ja'ku̶ jo'ka jũnisõsimajñaru̶ãre joopoãchi'a paache'te chũ̶'u̶a'ku̶ chini raomanesinaa'me chu̶'u̶re —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te. 15 Chini Jesús jo'e i'kaasomu̶ repanare pãi. —Asarepajũ̶'u̶, mu̶sanu̶kona. Kurina'me si'ache paaneemanejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Pãi, “Kurina'me põse si'ache paaju̶ ru̶a re'oja'che pa'ijanaa'me chu̶ku̶na”, chiime te'ena. Jã'ata'ni re'oja'che pa'iche kuripi kooma'ñea'me —chiniasomu̶ Jesús repanare. 16 Chini repanani chu̶'vaku̶ ija'chere cuasaku̶ ku̶aasomu̶ repau̶: —Pãiu̶ kuriu̶ cheja re'ojacheja paaasomu̶. Repau̶ tãsi'epi ãupi ru̶a aineeu̶na ãu ru̶a paaasomu̶ repau̶. 17 Ãure ru̶a paaku̶ te'eu̶ji ija'che cuasaku̶ i'kaasomu̶ repau̶: “Chu̶'u̶ ãumajñaru̶ã care'vavu̶'ñapi timusõu̶na jo'e ãu care'vavu̶'ña peomu̶ chu̶'u̶. ¿Je'se cho'oja'che chu̶'u̶?”, chiiu̶ cuasaasomu̶. 18 Jã'aja'ñe cuasaku̶, “Ãa, ija'che cho'ora chu̶'u̶: Chu̶'u̶ ãumajñaru̶ã care'vavu̶'ñare peore ñañosõ, jo'e na'a u̶javu̶'ña cho'ora. Cho'o pi'ni ãuna'me põse peore ũcuavu̶'ñana care'vara chu̶'u̶. 19 Peore care'va pi'ni te'eu̶ji ija'che i'kaja'mu̶ chu̶'u̶: Ru̶a põse paamu̶ chu̶'u̶. Ru̶a jeeru̶mu̶ si'amaneja'mu̶ ie. Jã'ajeku̶na rupu̶ pa'ija'mu̶ chu̶'u̶ chura. Ãu ãiu̶, cono ũkuku̶ pojoku̶ pa'ija'mu̶ chu̶'u̶ chura”, chiiu̶ cuasaasomu̶. 20 Jã'aja'ñe cho'ora chiisi'ku̶re ija'che i'kaasomu̶ Dios: “Tĩiñe cuasamu̶ mu̶'u̶. Iñami jũnisõja'mu̶ mu̶'u̶. Mu̶'u̶ te'eu̶ paaku̶ pojora chini care'vasimajñaru̶ã peore cho'osõja'mu̶. Cheku̶napi mu̶'u̶ paasi'e paajanaa'me”, chiniasomu̶ Dios repau̶'te. 21 Pãi te'ena Dioni cuasamapu̶ repanapi te'ena pojoñu chini põsena'me kuri si'ache ru̶a care'vame. Diore cuasamanesinajeju̶ peore cho'osõjanaa'me repana —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te. 22 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repau̶ neenani chu̶'vaasomu̶. —Mu̶sanu̶kona pa'ichena'me ãu ãiñena'me kãña ju'iche ru̶arepa cuasaju̶ pa'imanejũ̶'u̶. 23 Dios, mu̶sanu̶konare kuiraku̶ ãuna'me kãña mu̶sanu̶kona ju'ijache ĩsiku̶'mu̶. 24 Pĩ'ava'na pa'iche'te cuasa ñajũ̶'u̶. Pĩ'ava'na ãujẽ'e tãmava'naa'me. Ĩsichejẽ'e cho'omava'naa'me. Ãu care'vavu̶'ñajẽ'e peova'naa'me repava'na. Jã'aja'ñe pa'iva'nareta'ni Diopi ãu ĩsiku̶'mu̶ repava'nare. Repau̶ Dios pĩ'ava'nare peore cuasaku̶ ru̶a re'oja'che kuiraku̶'mu̶. Jã'ata'ni mu̶sanu̶konare pãi na'a ru̶a cuasaku̶ na'a re'oja'che kuiraku̶ pa'imu̶ Repau̶. 25 Ija'chea'me: Cheku̶ru̶mu̶ pãi repana u̶mu̶ nu̶kache ru̶a cuasaju̶, “Na'a u̶mu̶ ainee nu̶kajanaa'me mai”, chiiju̶ na'a u̶mu̶ nu̶kache chiinareta'ni na'a u̶mu̶ nu̶kacu'aja'mu̶. 26 Mu̶sanu̶konare pa'iche ĩsimu̶ Dios. Cho'ovesama'mu̶ Repau̶'te. Jã'ata'ni mu̶sanu̶konare jã'aja'ñe cho'ocu'amu̶. Repau̶ Dios mu̶sanu̶konare pa'iche ĩsisi'ku̶a'mu̶. Pa'iche ĩsisi'ku̶jeku̶ mu̶sanu̶konare kuiraku̶'mu̶ Repau̶. Jã'ajeku̶na mu̶sanu̶kona ãu ãiñena'me kãña ju'iche ru̶arepa cuasama'ñe pa'ijũ̶'u̶. 27 ’Chura korosi'e pa'iche'te cuasa ñajũ̶'u̶. Korosi'e cho'ochejẽ'e cho'oma'ñea'me. Kãñajẽ'e juhama'ñea'me. Aperu̶mu̶ pa'iu̶ pãi chũ̶'u̶si'ku̶ Salomón ju'isikãña kãña repau̶ji ru̶a re'ojakãñare koo ju'iu̶na ru̶a re'oja'che ñoasomu̶, pãipi ñato. Jã'ata'ni Salomón ju'isikãña pa'icheja'che na'a ru̶a re'oja'che ñomu̶ korosi'e. Dios cho'oche'me jã'a. 28 Diore ru̶a cuasama'me mu̶sanu̶kona. U'chara'ñu̶ru̶ã iumucujña pa'ira'ñu̶ru̶ãre pãipi u̶osõru che'ro peoja'mu̶. Ru̶a jeeru̶mu̶ pa'imara'ñu̶ru̶ãta'ni repara'ñu̶ru̶ã re'oja'che kuiraku̶'mu̶ Dios. Mu̶sanu̶konare pãi na'a ru̶a re'oja'che kuiramu̶ Repau̶. 29 Jã'ajeku̶na mu̶sanu̶kona ãu ãijañena'me ũkujache si'areparu̶mu̶ cuasama'ñe pa'iju̶, “Chu̶ku̶na chiiche peore ĩsiku̶'mu̶ Dios”, chiiju̶ cuasaju̶ pa'ijũ̶'u̶. 30 Pãi Diore cuasamana jã'amajñaru̶ãchi'a si'aru̶mu̶ ru̶a cuasaju̶ pa'ime. Jã'ata'ni mu̶sanu̶kona chiimajñaru̶ã, “Ina chu̶'u̶re cuasana jã'amajñaru̶ãre chiime”, chiiu̶ masimu̶ mai Ja'ku̶ Dios. 31 Jã'ajeku̶na jã'amajñaru̶ã ru̶arepa cuasama'ñe pa'iju̶ Repau̶ chũ̶'u̶ñe'te na'a ru̶a cuasaju̶ cho'oju̶ pa'ijũ̶'u̶. Ũcuare Repau̶ mu̶sanu̶konare ãuna'me ũkuche peore ĩsimu̶ —chiniasomu̶ Jesús repau̶ neenare. 32 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repau̶ neenare jo'e chu̶'vaasomu̶. —Te'eva'naa'me mu̶sanu̶kona. Jã'ata'ni pãi ovejava'nare re'oja'che kuiracheja'che re'oja'che kuiramu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare. Jã'ajeku̶na vaju̶chu̶manejũ̶'u̶. Mai Ja'ku̶ Dios re'oja'chere ĩsija'mu̶ mu̶sanu̶konare, Repau̶ pa'ichejana satena. Jã'aja'ñe cho'ora chiimu̶ Dios mu̶sanu̶konare. 33 Ija'che cho'ojũ̶'u̶: Mu̶sanu̶kona paamajñaru̶ã te'emajñaru̶ã ĩsisõ, kuri koo, chu̶ova'na pa'iva'nani rupu̶ ĩsijũ̶'u̶. Mu̶sanu̶kona icheja cheja paamajñaru̶ã cu'amajñaru̶ã si'asõjañea'me. Jã'ajeku̶na repamajñaru̶ã ru̶arepa cuasamairo pa'iju̶ Dioni na'a ru̶a cuasaju̶, Repau̶ pa'icheja sani re'oja'che koojachere na'a ru̶a cuasaju̶ pa'ijũ̶'u̶. Repau̶ ĩsicheta'ni si'ama'ñea'me. Jeecheja põse ñaanajẽ'e peome. Ũcuachi'a pãi paache pu'java'najẽ'e peome. 34 Dios ĩsijache koojanajeju̶ pojoju̶ pa'ijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Mu̶sanu̶konapi põsechi'a na'a ru̶a cuasaju̶ pani Dios ĩsijache ru̶a cuasamanejanaa'me —chiniasomu̶ Jesús repau̶ neenare. 35 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repau̶ neenani chu̶'vaku̶ ija'chere cuasaku̶ ku̶aasomu̶: —Pãiu̶ cho'oche cho'okainare paaku̶ji pãi romi vejache'te ñara chini saniasomu̶. Saku̶na repau̶'te cho'oche cho'okaina, “Maire paaku̶ jo'e raija'mu̶”, chini cha'aju̶ cho'oche cho'okãña sa'che, u̶opu̶ã chũ̶o, peore care'vakaiju̶ paniasome repau̶'te. Ũcuaru̶mu̶ repana repau̶ni cha'aju̶ care'vasinajeju̶ repau̶ji raku̶na vaju̶chu̶ma'ñe jatisa'aro teana vataasome. 37 Cho'oche cho'okainapi kãima'ñe repanare paaku̶ni cha'aju̶ peore re'oja'che care'varu rani ña ru̶a pojoja'mu̶ repau̶. Cho'oche cho'okainare kãima'ñe care'vakaisinajeju̶na ña pojoku̶ re'oja'che cho'okaija'mu̶ repanare paaku̶. Charo cho'oche cho'okãña sa'che, repanare soni rao, pu̶u̶rena ãu ãuja'mu̶ repau̶. 38 Cho'oche cho'okaina masi care'varu repau̶'te u̶aru̶mu̶, cheku̶ru̶mu̶ ñamirepana, cheku̶ru̶mu̶ ñatacuhatona rani ña pojoku̶ re'oja'che cho'okaija'mu̶ repau̶ repanare. 39 Iere asa chẽajũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona: Pãiu̶ vu̶'e paaku̶ ñaau̶ rairu̶mu̶ masini pẽ'jemu̶, ñaau̶ kakache'te ũ̶sera chini. 40 Chu̶'u̶ raiche mu̶sanu̶kona cuasamaru̶mu̶na icheja cheja jo'e cajeja'mu̶ chu̶'u̶, Dios Raosi'ku̶. Jã'ajeku̶na vu̶'e paaku̶ pẽ'jeñeja'ñe chu̶'u̶ cajejachere pẽ'jeju̶ mu̶sanu̶kona rekoñoã re'ojarekoñoã care'vaju̶ pa'ijũ̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare. 41 Jesupi cuasaku̶ ku̶au̶na asa Pedro ija'che sẽniasomu̶ repau̶'te: —Chu̶ku̶na'te Paaku̶, ¿chu̶ku̶na'te mu̶'u̶ neenarechi'a chu̶'vaku̶ cuasaku̶ ku̶au̶ mu̶'u̶? Jã'apãani, ¿pãi ũcuanu̶kore chu̶'vaku̶ ku̶au̶ mu̶'u̶? —chiniasomu̶. 42 Chiku̶na Jesús i'kaasomu̶ repau̶'te. —Cho'oche cho'okaiku̶ cho'osi'ere ku̶ara chiimu̶ chu̶'u̶. Cho'oche cho'okaiku̶ rũhiñe cuasaku̶jeku̶ repau̶'te paaku̶ chũ̶'u̶ jo'kasi'e ũcuarepa cho'oasomu̶. Jã'aja'ñe cho'ou̶na repau̶'te paaku̶ so'ona saipi'raku̶ ũcuau̶ni cho'oche jo'kaasomu̶, cheku̶nani cho'oche cho'okainani kuiraku̶ repana ãijañere ãure ĩsiku̶ paau̶ chini. Repanare jo'ka so'ona sanisõasomu̶ repau̶. 43 So'o saisi'ku̶pi jo'e na'a pani rani ñato repau̶'te cho'oche cho'okaiku̶, repau̶ chũ̶'u̶ jo'kasi'e re'oja'che cho'okaniasomu̶. Re'oja'che cho'okaku̶na repau̶'te paaku̶ rani ña pojoku̶ repau̶ paaku̶ chũ̶'u̶si'e cho'oche peore ũcuau̶ni jo'kaasomu̶. Jã'aja'ñe jo'kau̶na ru̶a pojoasomu̶ repau̶'te cho'oche cho'okaiku̶. 45 Jã'ata'ni cho'oche cho'okaiku̶ji ija'che cho'oto cu'ache ti'jñera'amu̶ repau̶'te: “Chu̶'u̶re paaku̶, so'o saisi'ku̶ chuta'a raima'mu̶”, chini repau̶'te ja'me cho'oche cho'okainare u̶mu̶pãina'me romi vaiu̶ ũcuaja'che repau̶'te paaku̶ neere ãu ru̶a ãiu̶ ru̶a cono jũ'iu̶ repau̶'te paaku̶ raichejẽ'e cuasama'ñe pa'iku̶ni raija'mu̶ repau̶. Rani ña ru̶a pe'ruku̶ repau̶'te cu'ache cho'o pi'ni jachanare saochejana saoja'mu̶ repau̶. 47 ’Ija'chea'me: Cho'oche cho'okaina ũcuau̶ana repanare paaku̶ chũ̶'u̶ jo'kasi'e masinata'ni cho'omaneni ru̶a suĩ'suecojñojanaa'me. 48 Cheku̶na repanare paaku̶ chũ̶'u̶ jo'kasi'ere vesu̶ju̶ tĩiñe cho'oni jmanu̶koru̶ suĩ'suecojñojanaa'me. Pãiu̶ repau̶'te cho'oche cho'okainare ru̶a masinare, “Chu̶'u̶ chũ̶'u̶si'e masi cho'ojũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona”, chiija'mu̶. Cheku̶nareta'ni ija'che i'kaja'mu̶: “Mu̶sanu̶kona na'a ru̶a masinaa'me. Na'a ru̶a masinajeju̶ chu̶'u̶ chũ̶'u̶si'e na'a ru̶a masi cho'ojũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona”, chiija'mu̶ repanare paaku̶ —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te Pedro'te. 49 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e i'kaasomu̶. —Pãiu̶ chĩ'care cuheku̶ toapi peore u̶osõñeja'ñe pãi rekoñoã cu'ache cho'oche'te cuheku̶ jũni ro'ikasa chini cajesi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Iru̶mu̶na jã'aja'ñe cho'o pi'nisi'e pa'itota'ni pojora'amu̶ chu̶'u̶. 50 Ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶ chu̶'u̶re. Jã'ajeku̶na ru̶a su̶mava'u̶ chu̶ova'u̶ pa'iu̶ pa'ija'mu̶ chu̶'u̶, chu̶'u̶re cu'ache ti'jñe caraisiru̶mu̶jatu̶'ka. 51 Ija'che cuasacosome mu̶sanu̶kona: “Jesupi raku̶na churata'ni pãi cavama'ñe re'oja'che pa'ijanaa'me”, chiiju̶ cuasacosome. Jã'ata'ni chu̶'u̶pi rani che'choku̶na pãi chu̶'u̶ che'choche asacuhenapi asaneenani pe'ruju̶ cuheme. 52 Cheku̶ru̶mu̶ majapãi cincorepana ũcuate'evu̶'e pa'inapi te'ena chu̶'u̶ni cuasato cheku̶na cuhejanaa'me repanare. Cheku̶ru̶mu̶ te'eka'chapana chu̶'u̶ni cuasato chotena cuhejanaa'me. Cheku̶ru̶mu̶ chotena chu̶'u̶ni cuasato te'eka'chapana cuhejanaa'me. 53 Cheku̶ru̶mu̶ mamaku̶ji chu̶'u̶ni cuasato pu̶ka'ku̶pi cuheja'mu̶. Ũcuaja'che pu̶ka'ku̶pi chu̶'u̶ni cuasato mamaku̶ji cuheja'mu̶. Ũcuaja'che mamakoji chu̶'u̶ni cuasato pu̶ka'kopi cuheja'mo. Ũcuaja'che pu̶ka'kopi chu̶'u̶ni cuasato mamakoji cuheja'mo. Ũcuaja'che mamaku̶'te pa'ikoji chu̶'u̶ni cuasato vaoji cuheja'mo. Ũcuaja'che vaoji chu̶'u̶ni cuasato mamaku̶'te pa'ikoji cuheja'mo. Chu̶'u̶re cuasamana pãi jã'aja'ñe cho'ojanaa'me chu̶'u̶re cuasanare —chiniasomu̶ Jesús repanare. 54 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e i'kaasomu̶ repanare pãi. —Ʉ̃su̶u̶ na'ichejapi oko ka'niku̶na ñani, “Oko raja'mu̶ iumucuse”, chini cuasa i'kame mu̶sanu̶kona icheja cana. Mu̶sanu̶kona i'kasi'e ti'jñemu̶. 55 Ũcuaja'che su̶ripu̶ cakã'kopi tutache ñani, “Ru̶a asuja'mu̶ iumucuse”, chini cuasa i'kame mu̶sanu̶kona icheja cana. Mu̶sanu̶kona i'kasi'e ti'jñemu̶. 56 Cu̶nau̶mu̶ ñani umucuse pa'ijache cuasa i'kamasime mu̶sanu̶kona. Jã'ata'ni iru̶mu̶ pa'iche ñanata'ni mu̶sanu̶konare ti'jñejañe vesu̶me. “Icheja pa'iche peore masime chu̶ku̶na”, chiime mu̶sanu̶kona. Jã'ata'ni joreme —chiniasomu̶ Jesús repanare. 57 Ũcuaru̶mu̶ jo'e i'kaasomu̶ repau̶. —¿Je'se pa'iu̶na cu'ache pa'iche mu̶sanu̶konachi'a ña care'vavesu̶che? 58 Cheku̶ru̶mu̶ pãi ũcuau̶aku̶ji cheku̶ni põsero'i paamu̶. Jã'ata'ni repau̶ji ro'ima'to pe'ruku̶ ro'ia'ku̶ chini pãi chẽañe chũ̶'u̶ku̶ pa'ivu̶'ena saja'mu̶ repau̶. Jã'aja'ñe cho'oto chuta'a ma'a sairu̶mu̶na põsero'i care'vaa'ku̶ repau̶'te. Care'vama'to repau̶'te pãi chẽañe chũ̶'u̶ku̶ni saja'mu̶ repau̶. Sa jo'kau̶na repau̶ pãi chẽañe chũ̶'u̶ku̶ji repau̶'te pãi chẽavu̶'ena cuaoa'ju̶ chini pãi chẽanare chũ̶'u̶ja'mu̶. 59 Cuao jo'karena põsero'i peore ro'i pi'niñejatu̶'ka pãi chẽavu̶'ere pa'ija'mu̶ repau̶. Ũcuarepaa'me jã'a —chiniasomu̶ Jesús repanare pãi.

Lucas 13

1 Ũcuaru̶mu̶ pãi Jesuni ñañu chini saniasome. Sani Pilato cho'osi'ere repau̶'te ija'che ku̶aasome repana: —Repau̶ Pilato Galilea cheja pa'inapi Dioni pojoju̶ ovejava'nare vanisoju̶na repanani vanisoa'ju̶ chini chũ̶'u̶asomu̶ repau̶ neenare. Chũ̶'u̶u̶na vanisorena pãiva'na chie rani meni cu'ava'na chiena'me ja'mesoasomu̶ —chiniasome repana repau̶'te. 2 Jã'aja'ñe ku̶arena asa Jesús repanare i'kaasomu̶. —Ija'che cuasacosome mu̶sanu̶kona: “Repana Galilea cheja cana cheku̶na repacheja canare na'a ru̶a cu'ache pa'isinacosome. Jã'ajeku̶na cu'ache ti'jñesi'ku̶a'mu̶ repanare”, chiiju̶ cuasacosome mu̶sanu̶kona. 3 Jã'ata'ni repana cheku̶nare na'a ru̶a cu'ache pa'imanesinaa'me chiimu̶ chu̶'u̶. Jã'ata'ni mu̶sanu̶konapi cu'ache cho'oche'te ũcuanu̶ko ũhasõ, mama cuasama'to mu̶sanu̶konare ũcuaja'che ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶ jũ'isiru̶mu̶. 4 Chekere chu̶'o ku̶ara chiimu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare: Aperu̶mu̶ Siloé chiara kueñe pa'isivu̶'e u̶mu̶ pa'ivu̶'epi dieciochorepanare pãi tãni vẽasõasomu̶. Jã'a asa ija'che cuasacosome mu̶sanu̶kona: “Repana cheku̶na Jerusalén pa'isinare ũcuanu̶kore na'a ru̶a cu'ache pa'isinacosome. Jã'ajeku̶na cu'ache ti'jñesi'ku̶a'mu̶ repanare”, chiiju̶ cuasacosome mu̶sanu̶kona. 5 Jã'ata'ni repana cheku̶nare na'a ru̶a cu'ache pa'imanesinaa'me, chiimu̶ chu̶'u̶. Jã'ata'ni mu̶sanu̶konapi cu'ache cho'oche'te ũcuanu̶ko ũhasõ, mama cuasama'to mu̶sanu̶konare ũcuaja'che ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶ jũ'isiru̶mu̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare. 6 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repanani chu̶'vaku̶ ũcuau̶ji cuasaku̶ ija'chere ku̶aasomu̶: —Pãiu̶ repau̶ chiona higoñu̶ tãñe chũ̶'u̶asomu̶. Na'a pa'iu̶ sani ñaasomu̶ repau̶, “Higopu̶ã kũ̶icosomu̶”, chini. Sani ñato repañu̶ repapu̶ãjẽ'e peoasomu̶. 7 Peoku̶na repau̶'te cho'oche cho'okaiku̶'te ija'che i'kaasomu̶ repau̶: “Ñaku̶; chura chu̶'u̶ choteũ̶su̶ru̶mu̶ kunicuhamu̶ icheja, iñu̶re ñara chini, ‘Kũ̶icosomu̶’, chini. Jã'ata'ni iñu̶ jmamakaru̶jẽ'e te'epu̶jẽ'e kũ̶ima'mu̶. Kuenisõjũ̶'u̶ iñu̶. Re'ojachejare iñu̶ sũkiñu̶ kũ̶ima'ñu̶pi nu̶kamu̶. Jã'ajeku̶na iñu̶ kuenisõ, cheku̶ñu̶'te ichejana tãto re'ocosomu̶”, chiniasomu̶ repau̶. 8 Chiku̶na repau̶'te cho'oche cho'okaiku̶ ija'che i'kaasomu̶: “Chu̶'u̶re paaku̶, chuta'a kueemaneñu iñu̶. Iũ̶su̶ru̶mu̶ chu̶'u̶ iñu̶jiipu̶queere cha'ore mu'kasõ, abonopi chu'chura chiimu̶. Cho'o ñara chiimu̶ chu̶'u̶. 9 Jo'e cheku̶ũ̶su̶ru̶mu̶na kũ̶ito re'omu̶ iñu̶. Jã'aja'ñe cho'osi'ñu̶pi kũ̶ima'tota'ni cheku̶ũ̶su̶ru̶mu̶ kueeche pa'imu̶ iñu̶”, chiniasomu̶ repau̶ —Jã'aja'ñe ku̶aasomu̶ Jesús repau̶'te ñañu chini saisinare. 10 Pu̶aumucusejeku̶na Jesús judíopãi chi'ivu̶'ere pa'iu̶ che'choasomu̶. 11 Ũcuavu̶'ere romio vatipi pa'iu̶ cho'oku̶na dieciochorepaũ̶su̶ru̶mu̶ meñe cu'curu̶ pa'iva'o paniasomo. Rũhiñe nu̶kacu'aasomu̶ repava'ore. 12 Pa'iona ña Jesús soni i'kaasomu̶ repava'ore. —Ñako; mu̶'u̶ni vasora chu̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repava'ore. 13 Chini repava'oni jũ̶jñapi jau̶na teana rũhiñe vu̶ni nu̶kako, “Dios peore masiku̶'mu̶”, chiio pojoasomo repava'o. 14 Jesupi repava'oni pu̶aumucusena vasou̶na ña repavu̶'e chũ̶'u̶ku̶ pe'ruasomu̶. Pe'ruku̶ repanare pãi ija'che i'kaasomu̶ repau̶: —Seirepaumucujña cho'oche cho'oumucujña pa'imu̶ te'esemana. Mu̶sanu̶kona jũ'ina vasocojñoñu chini cho'oche cho'oumucujñachi'a rani vasocojñojũ̶'u̶. Pu̶aumucujñata'ni vasocojñoñu chini raimanejũ̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶ repanare pãi. 15 Jã'aja'ñe i'kau̶na Jesús ija'che i'kaasomu̶ repau̶'te: —Re'oja'che pa'ina cho'ocheja'che sẽ'sevu̶chi'a re'oja'che cho'onaa'me mu̶sanu̶kona. Jã'ata'ni rekoñoã cu'ache cuasanaa'me. Cheku̶ru̶mu̶ mu̶sanu̶kona bueyva'u̶re paani, cheku̶ru̶mu̶ burrova'u̶ni paani, pu̶aumucusena repava'nare jose same okore ũkuañu chini. 16 Pu̶aumucujñana jã'aja'ñe cho'ocheta'ni ũ̶semanaa'me mu̶sanu̶kona. Iko Abraham aperu̶mu̶ pa'isi'ku̶ jojocojñosi'koa'mo. Vati aipi dieciochorepaũ̶su̶ru̶mu̶ chẽa paamu̶ ikore. ¿Je'se cuasa mu̶sanu̶kona pu̶aumucusena vasoche ũ̶seche ikore? Cu'ava'narechi'a oinaa'me mu̶sanu̶kona. Pãita'ni oimanaa'me —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te. 17 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa repau̶'te Jesure cuhena ku̶ku̶soasome. Jã'ata'ni pãi cheku̶na ũcuanu̶ko Jesús ru̶a masiu̶jeku̶ vasou̶na ña pojosoasome. 18 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repanare pãi jo'e che'choasomu̶. —Dios chũ̶'u̶ñe cho'ona, ¿keeja'cheja'che pa'iche? Repana pa'iche'te ku̶ara chini, ¿keeja'chere cuasaku̶ ku̶aja'che chu̶'u̶? 19 Ija'che ku̶ara: Mostazara'karu̶ ru̶a jmara'karu̶'me. Jã'ata'ni pãipi mostazara'karu̶'te tãru sũkiñu̶ u̶jañu̶ji ru̶a ka pa'iñu̶ aineeu̶na ũcuañu̶na pĩ'ava'na chĩisu̶o suhame. Ũcuaja'che Dios chũ̶'u̶ñe cho'ona te'eva'na pa'ime chura. Jã'ata'ni pãipi Dios chu̶'ore chu̶'vaju̶na jainu̶ko asa chẽa jovoju̶na, Repau̶'te cuasakuanupu̶ si'aru̶mu̶ na'a ru̶a jainu̶ko jovome —chiniasomu̶ Jesús repanare. 20 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e che'choasomu̶. —Dios chũ̶'u̶ñe cho'ona pa'iche, ¿keeja'cheja'che pa'imu̶ chiija'che chu̶'u̶? 21 Ija'chea'me: Romio pãre cho'ora chini kosasica'reru̶'te charo cha'pi harinaro'ro chotero'ro ũcuaca'reru̶na ja'measomo. Pã sau̶ca'repu̶ jmaca'reru̶ ja'mesi'eta'ni u̶jaca'repu̶ sau̶asomu̶. Dios chũ̶'u̶ñe cho'ona ũcuachi'a jã'aja'ñe pa'ijanaa'me. Pãipi Repau̶ chu̶'ore chu̶'vaju̶na asa chẽa, te'ena chu̶'u̶ni cuasaju̶ cheku̶nani chu̶'vajanaa'me. Jã'aja'ñe chu̶'vaju̶na pãi si'achejñaru̶ã pa'ina asa chu̶'u̶ni cuasaju̶ jovo na'a pa'isiru̶mu̶ na'a jainu̶ko pa'ijanaa'me Dios chũ̶'u̶ñe cho'ona —chiniasomu̶ Jesús repanare. 22 Repanare pãi che'cho pi'ni Jerusalén vu̶'ejoopona saiu̶ vu̶'ñajoopoã u̶jajoopoãna'me jmajooru̶ã canu̶ka che'choku̶ saniasomu̶ Jesús. 23 Saiu̶ canu̶ka che'choku̶na repajoopo caku̶ pãiu̶ te'eu̶ ija'che sẽniasomu̶ repau̶'te: —Pãi Ũcuanu̶kore Paaku̶, asarepajũ̶'u̶. ¿Cu̶nau̶mu̶, Dios pa'icheja pãi te'ena sani pa'ijanaa'ñe? —chiniasomu̶. Chiku̶na Jesús ija'che i'kaasomu̶: 24 —Pãi jainu̶ko Dios pa'ichejare sani pañu chiime. Jã'ata'ni repacheja te'ena saijanaa'me saicu'aku̶na. Mu̶sanu̶konani Dios pa'icheja saiu̶ato jatisa'aro jmaã'caru̶ pa'isa'aro kakana cho'ocheja'che mu̶sanu̶kona cu'ache cho'oche'te ũhasõ chu̶'u̶ni cuasaju̶ jovojũ̶'u̶. 25 Ija'chea'me jã'a: Pãiu̶ vu̶'e paaku̶ paniasomu̶. Vu̶'e paaku̶ji jatisa'aro'te jeosõu̶na cheku̶na pãi ve'sere rani nu̶kaju̶, “Jatisa'aro vatajũ̶'u̶ chu̶ku̶na'te; kakañu”, chiniasome. Jã'aja'ñe i'kaju̶na i'kaasomu̶ vu̶'e paaku̶. “¿Jeecheja canaa'ñe mu̶sanu̶kona? Mu̶sanu̶konare vesu̶ku̶'mu̶ chu̶'u̶”, chiniasomu̶ repau̶. 26 Jã'aja'ñe i'kau̶na ija'che i'kaasome repana: “Aperu̶mu̶ mu̶'u̶na'me ãu ãiju̶ ũkusinaa'me chu̶ku̶na. Chu̶ku̶na pa'ijoopoã vu̶'ñajoopoã callejoovu̶ã ku'iu̶ che'chosi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶”, chiniasome repana repau̶'te vu̶'e paaku̶'te. 27 Jã'aja'ñe i'kanareta'ni ija'che i'kaasomu̶ repau̶: “Mu̶sanu̶konare vesu̶ku̶'mu̶ chu̶'u̶. Mu̶sanu̶kona cu'ache cho'ona ũcuanu̶ko kueñe pa'imanejũ̶'u̶ chu̶'u̶re”, chiniasomu̶ repau̶. 28 Na'a pa'isiru̶mu̶ Abrahamre, Isaare, Jacobre, cheku̶na Dios chu̶'o ku̶akaisinana'me Dios pa'ichejare pa'iju̶na ñajanaa'me mu̶sanu̶kona. Jã'ata'ni mu̶sanu̶kona cu'ache cho'oche ũhamanesinapi jũnisõru Dios Repau̶ pa'icheja saiche ũ̶seja'mu̶ mu̶sanu̶konare. Ʉ̃seu̶na oiju̶ cõjire asoche ãijanaa'me mu̶sanu̶kona. 29 Reparu̶mu̶ pãi si'achejña raisina Dios pa'ichejana tĩ'a ãure ãñu chini pu̶u̶janaa'me. 30 Ũcuachi'a reparu̶mu̶ ina, pãi Dios pa'icheja saimanejanaa'me chiicojñosinata'ni te'ena saijanaa'me Dios pa'icheja. Ũcuaja'che cheku̶na Dios pa'icheja saijanaa'me ina chiicojñosinata'ni te'ena saimanejanaa'me Dios pa'icheja —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te. 31 Ũcuaru̶mu̶ fariseopãi Jesure ija'che ku̶aasome: —Herodes mu̶'u̶re vanisora chiimu̶. Icheja pa'imanejũ̶'u̶ mu̶'u̶. Tĩichejana saijũ̶'u̶ —chiniasome. 32 Ku̶arena Jesús i'kaasomu̶ repanare. —Repau̶ Herodes chai cho'ocheja'che rope'e cu'ache cho'oku̶ pa'iku̶'mu̶. Herode'te ija'che sa ku̶ajũ̶'u̶: “Iumucusena'me che'ro pãi sa'navu̶ã pa'inani vatire eto saoku̶ pa'ija'mu̶ chu̶'u̶. Ũcuachi'a pãi jũ'iva'nare vasoja'mu̶ chu̶'u̶. Che'ro pãasiru̶mu̶ chu̶'u̶ Ja'ku̶ chu̶'u̶re chũ̶'u̶ jo'kasi'e peore cho'o pi'nija'mu̶ chu̶'u̶.” 33 Jã'aja'ñe sa ku̶ajũ̶'u̶ repau̶'te Herode'te. Iumucusepi che'roji che'ro pãasiru̶mu̶jatu̶'ka saiu̶ pa'ija'mu̶ chu̶'u̶, Jerusalén vu̶'ejoopona tĩ'ara chini. Jerusalén vu̶'ejoopochi'a Dios chu̶'o ku̶ava'nare si'aru̶mu̶ vanisõnaa'me pãi. Cheku̶joopoã vu̶'ñajoopoã jã'aja'ñe cho'oma'me —chiniasomu̶ Jesús repanare. 34 Ũcuaru̶mu̶ Jesús ija'che i'kaasomu̶: —Mu̶sanu̶kona Jerusalén vu̶'ejoopo cana cu'ache cho'oche'te ñaku̶ ru̶a su̶mava'u̶ pa'imu̶ chu̶'u̶. Kurava'o repao chĩiva'nare kue'chaka vu̶'evu̶ãna soni paacheja'che re'oja'che cho'okasa chiiku̶'teta'ni cuheme mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re. Mu̶sanu̶kona Jerusalén vu̶'ejoopo cana Repau̶ chu̶'ore mu̶sanu̶konani ku̶aa'ju̶ chini Dios raosiva'nare cuheju̶ vanisõnaa'me. Ũcuachi'a Repau̶ chu̶'ore chu̶'vaa'ju̶ chini Dios raosiva'nare cuheju̶ si'aru̶mu̶ catapi su'a vẽasõnaa'me mu̶sanu̶kona. 35 Asarepajũ̶'u̶. Jerusalén vu̶'ejoopo mu̶sanu̶kona pa'ijoopo pãipi cu'ache cho'oñu chiito ũ̶semaneja'mu̶ Dios. Jã'ajeku̶na mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re ru̶a jeeru̶mu̶ ñamanejanaa'me. Jã'ata'ni chu̶'u̶pi jo'e chejana cajeku̶na ña, “Diopi re'oja'che cho'okaau̶ iku̶re, Repau̶ Raoku̶'te”, chiijanaa'me mu̶sanu̶kona —chiniasomu̶ Jesús repanare.

Lucas 14

1 Ũcuaru̶mu̶ Jesupi pu̶aumucusena fariseopãi chũ̶'u̶ku̶ vu̶'ena ãu ãsa chini mu̶au̶na cheku̶na fariseopãi, “¿Je'se cho'oja'u̶ iku̶?”, chini ñaju̶ cha'aasome, cho'ou̶na ña repau̶ni cu'ache cho'oñu chini. 2 Ũcuavu̶'ere pãiu̶ o'ro ravu̶ jũ'iva'u̶ paniasomu̶. 3 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repanare ija'che sẽniasomu̶ judíopãi che'chonana'me fariseopãi: —Diopi chũ̶'u̶u̶na tocha jo'kasi'e, ¿pu̶aumucujñana jũ'iva'nare vasoche ũ̶seku̶? —chiniasomu̶ Jesús repanare. 4 Sẽeku̶'te i'kamaneasome repana. I'kamapu̶na jũ'iva'u̶re chẽa vasoasomu̶ repau̶. Vasocuha, —Re'omu̶. Saijũ̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. 5 Chini fariseopãire i'kaasomu̶ repau̶. —Mu̶sanu̶kona ũcuau̶aku̶ te'eu̶ chĩipi cheku̶ru̶mu̶ bueyva'u̶pi pu̶aumucusena cojena tuãnisõu̶na ñani, ¿rutama'ñe? —chiniasomu̶ Jesús repanare. 6 Chiku̶na i'kavesu̶asome repana. 7 Jesús chuta'a fariseo vu̶'e pa'itona fiesta'te ja'me cho'oa'ju̶ chini soicojñosina rani kakaasome. Kaka repanare soisi'ku̶ni kueñe pu̶u̶ñu chini ku'easome repana. Jã'aja'ñe cho'oju̶na ña Jesús ija'che chu̶'vaasomu̶ repanare: 8 —Mu̶sanu̶konani pãi romi vejache'te ñaa'ju̶ chini soito sani tĩ'a, soisi'ku̶ni kueñe pu̶u̶ñu chini ku'emanejũ̶'u̶. Cheku̶ru̶mu̶ mu̶sanu̶konare na'a ru̶a masinapi ratu mu̶sanu̶konare soisi'ku̶, “Tĩichejana ku̶ñu̶ pu̶u̶jũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona, inapi ichejana pu̶u̶a'ju̶”, chiija'mu̶. Chiku̶na asa ku̶ku̶ vu̶ni sani, mesako'a cheku̶chã'tiro casaivu̶ãna pu̶u̶janaa'me mu̶sanu̶kona. 10 Jã'ajeku̶na ija'che cho'ojũ̶'u̶: Mu̶sanu̶konare pãipi soito sani kaka, soisi'ku̶re so'o pu̶u̶jũ̶'u̶, mesako'a cheku̶chã'tiro casaivu̶ãna. Jã'aja'ñe cho'oto mu̶sanu̶konare soisi'ku̶ rani ña, “Chu̶'u̶re re'oja'che cho'ona, vu̶ni rani chu̶'u̶re na'a kueñe pu̶u̶jũ̶'u̶”, chiija'mu̶. Jã'aja'ñe i'kato cheku̶na pãi repavu̶'e kaka pu̶u̶sina mu̶sanu̶konare ña, “Ru̶a masinacosome jã'ana”, chiijanaa'me. 11 “Cheku̶nare pãi na'a ru̶a masime chu̶ku̶na”, chiiju̶ cuasame pãi te'ena. Jã'aja'ñe cuasanare, “Ru̶a vesu̶naa'me ina”, chiija'mu̶ Dios, asa ku̶ku̶a'ju̶ chini. Jã'ata'ni pãi cheku̶na, “Cheku̶nare pãi na'a ru̶a vesu̶naa'me chu̶ku̶na”, chiiju̶ cuasame. Jã'aja'ñe cuasanare, “Ru̶a masinaa'me ina”, chiija'mu̶ Dios, asa pojoa'ju̶ chini —chiniasomu̶ Jesús repanare. 12 Chini repau̶'te soisi'ku̶re Jesús ija'che i'kaasomu̶: —Mu̶'u̶pi pãire ãure ãura chini, soni ija'che cuasamanejũ̶'u̶: “Chu̶'u̶re re'oja'che cho'onana'me chu̶'u̶ a'chu̶pãina'me chu̶'u̶ majapãina'me kueñe pa'inare kurinarechi'a soni ãu ãuja'mu̶ chu̶'u̶. Jã'aja'ñe chu̶'u̶pi cho'oto cheku̶ru̶mu̶ repanapi fiesta cho'oni chu̶'u̶ repanare soisi'eja'che sãiñe soijanaa'me chu̶'u̶re”, chiiu̶ cuasamanejũ̶'u̶. 13 Jã'ata'ni mu̶'u̶pi fiesta cho'oni chu̶ova'na pa'iva'nana'me nu̶ka ku'imava'nana'me ro'ocũ'ava'nana'me na'ava'nare soijũ̶'u̶. 14 Repava'nata'ni mu̶'u̶re sãiñe soima'me. Jã'ajeku̶na mu̶'u̶pi jã'aja'ñe pa'iva'nani ãure soni ãuto ru̶a re'oja'che cho'okaija'mu̶ Dios mu̶'u̶re. Na'a pa'isiru̶mu̶na pãi re'onapi jũ'isina jo'e vaju̶raiumucuse tĩ'aru Dios mu̶'u̶re ro'ija'mu̶, chu̶ova'na pa'iva'nare re'oja'che cho'okaisi'e ro'i —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te fariseopãiu̶'te. 15 Jesupi jã'aja'ñe i'kau̶na asa, cheku̶ ãu ãsa chini ũcuavu̶'e ñu'iku̶ ija'che i'kaasomu̶: —Pãi, Dios pa'icheja sani ãu ãijana ru̶a pojoju̶ pa'ijanaa'me —chiniasomu̶. 16 Chiku̶na Jesús ija'che i'kaasomu̶ repau̶'te: —Pãiu̶ repau̶ chiinarechi'a pãi jainu̶kore repau̶ ãu ãujañere ku̶a, ãu ãuru̶mu̶ tĩ'au̶na repau̶'te cho'oche cho'okaiku̶'te saoasomu̶, repau̶ chiinani ija'che sa ku̶aa'ku̶ chini: “Rani ãijũ̶'u̶. Mu̶sanu̶kona ãijañe ãu peore care'vacuhasi'ea'me.” 18 Chini saou̶na sa ku̶au̶na asa, “Saima'me chu̶ku̶na”, chiniasome repana. Charo soicojñosi'ku̶ ija'che i'kaasomu̶: “Cheja koocuhasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Chu̶'u̶ koosichejare ñajasa chiimu̶ chu̶'u̶. Ãu ãura chini soisi'ku̶reta'ni saimaneja'mu̶ chu̶'u̶. Pe'rumanejũ̶'u̶ chu̶'u̶re”, chiniasomu̶ repau̶. 19 Ũcuaja'che cheku̶ soicojñosi'ku̶ ija'che i'kaasomu̶: “Bueyva'nare dierepanare koocuhasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Chu̶'u̶ koosiva'nani bueyva'nani cho'oche'te cho'o ñara chiimu̶ chu̶'u̶. Saima'mu̶ chu̶'u̶. Pe'rumanejũ̶'u̶ chu̶'u̶re”, chiniasomu̶ repau̶. 20 Ũcuaja'che jo'e cheku̶ ija'che i'kaasomu̶: “Chu̶'u̶ churepara romi vejasi'ku̶a'mu̶. Chura chu̶'u̶re ãu ãi saicu'amu̶”, chiniasomu̶ repau̶. 21 Ũcuanu̶ko jã'aja'ñe i'karena co'i, repau̶'te paaku̶ni ku̶au̶na asa pe'ruku̶ ija'che chũ̶'u̶asomu̶ repau̶: “Ivu̶'epi eta mu̶a ijoopo callejoovu̶ã pa'inani, chu̶ova'na pa'iva'nana'me nu̶ka ku'imava'nana'me na'ava'nana'me ro'ocũ'ava'nare ku'e jñaa chu̶'u̶ vu̶'ena soni rajũ̶'u̶”, chiniasomu̶ repau̶. 22 Chiku̶na soijani rani, “Chu̶'u̶re paaku̶, mu̶'u̶ chũ̶'u̶si'e cho'ocuhasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Jã'ata'ni mu̶'u̶ vu̶'e chuta'a pãi timuma'me”, chiniasomu̶ repau̶. 23 Chiku̶na ija'che i'kaasomu̶ repau̶'te paaku̶: “Vu̶'ejoopo ru̶'tu̶va pa'ima'ña ku'inani ku̶ajaijũ̶'u̶ chu̶'u̶ vu̶'e timuku̶'te raapu̶. 24 Chu̶'u̶ charo soisi'e raicuhesinare te'eu̶'terejẽ'e ãumaneja'mu̶ chu̶'u̶”, chiniasomu̶ repau̶, repau̶'te cho'oche cho'okaiku̶'te —Jã'aja'ñe ku̶aasomu̶ Jesús repau̶'te i'kasi'ku̶re. 25 Ũcuaru̶mu̶ Jesús pãipi jainu̶ko su̶ni ku'iju̶na chu̶ri ña i'kaasomu̶. 26 —Mu̶sanu̶konapi chu̶'u̶ni jovou̶ato ija'che cho'ojũ̶'u̶ chiimu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare: Mu̶ja'ku̶pãi pa'ichena'me mu̶rũ̶joromi pa'iche, mu̶chĩiva'na pa'iche, mu̶a'chu̶pãi pa'iche, mu̶a'choromi pa'iche, mu̶che'u̶chĩi pa'ichena'me mu̶sanu̶kona pa'iche ru̶arepa cuasama'ñe pa'iju̶ chu̶'u̶ni na'a ru̶a cuasaju̶ pa'ijũ̶'u̶. Mu̶sanu̶konapi jã'aja'ñe cho'omaneni chu̶'u̶ neena pa'imanejanaa'me. 27 Mu̶sanu̶konare chu̶'u̶ neenajeju̶na cheku̶na vanisõñu chiijanaa'me, chu̶'u̶re cho'oñu chiicheja'che. Jã'aja'ñe cho'oñu chiitojẽ'e chu̶'u̶re cuasache jmamakaru̶jẽ'e ũhasõmanejũ̶'u̶. Mu̶sanu̶konapi chu̶'u̶re cuasache'te ũhasõni chu̶'u̶ neena pa'imanejanaa'me. 28 Cheku̶ru̶mu̶ mu̶sanu̶kona te'eu̶ji vu̶'e u̶mu̶ nu̶kavu̶'e cho'ora chiimu̶. Cho'ora chini charo repavu̶'e cho'ojamajñaru̶ã ro'inu̶kore cuasa masi kuẽkue ñamu̶, “Kuri karato cho'omanera”, chini. 29 Charo jã'aja'ñe cuasama'ñe cho'oni repau̶ni kuri karasõu̶na cho'o pi'nicu'amu̶ repau̶'te repavu̶'e. Cho'o pi'nimaneu̶na cheku̶napi ñani pãisojanaa'me repau̶'te. 30 “Vu̶'e cho'oku̶ta'ni cho'o pi'nimaneu̶ iku̶”, chiijanaa'me repana repau̶'te. 31 Cheku̶ru̶mu̶ pãiu̶ jainu̶kore paaku̶ chũ̶'u̶ku̶ji cheku̶nani cavapi'raku̶ te'eu̶ji charo ija'che cuasamu̶: “Sõtaopãi diez milrepanare paaku̶'mu̶ chu̶'u̶. Cheku̶ta'ni na'a jainu̶kore paamu̶, veinte milrepanare. ¿Jã'anani maipi cavani cajejaijanaa'ñe?”, chiimu̶. “Cheku̶ru̶mu̶ repanapi maire cajejaijanaa'me”, chiiu̶ cuasani ija'che cho'omu̶ repau̶: Cheku̶pi repau̶ neenana'me chuta'a so'ore pa'iju̶na repau̶'te cho'oche cho'okainare saomu̶, “Cavamaneñu mai. Re'oja'che pañu”, chiapu̶ chini. Jã'ata'ni cheku̶ru̶mu̶, “Maipi cajejaijacosome”, chini cuasani, repau̶ neenare, “Cavañu mai”, chiimu̶ repau̶. 33 Mu̶sanu̶kona ũcuaja'che chu̶'u̶ neena pa'iu̶ato pãi chũ̶'u̶ku̶ cuasasi'eja'che charo ija'che cuasajũ̶'u̶: “¿Diore cuasaja'che chu̶'u̶? Cuasato chu̶'u̶re cho'ou̶ache cu'a peore ũhasõ, Repau̶ chũ̶'u̶ñechi'a cuasaku̶ cho'oche pa'ija'mu̶ chu̶'u̶. Jã'aja'ñe cho'oma'to Dios neeku̶ pa'icu'aja'mu̶” —chiniasomu̶ Jesús repanare. 34 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e i'kaasomu̶ repanare pãi. —Ũha sãijani ru̶a re'omu̶. Jã'ata'ni ũhapi sãija'ñepi si'asõru, ¿je'se cho'ojanaa'ñe pãi, ũhapi sãijaau̶ chini? Jo'e sãija'ñe cho'ocu'amu̶. 35 Sãija'ima'to cu'amu̶. Ũcuaja'che chio tãsimajñaru̶ãre ũha, sãija'ima'ñepi chu'chuto aineema'mu̶. Ũcuachi'a abonona ũha, sãija'ima'ñepi ja'meto na'a re'oja'ima'mu̶. Jã'ajeku̶na ũhapi sãija'ima'to sẽjome pãi. Ũcuaja'che pãipi repana asa chẽasi'ere Dios chu̶'ore ũhasõni ũha sãija'imau̶ cu'acheja'che cu'ame. Jo'e re'oja'che pa'iche peomu̶ repanare. Chu̶'u̶ i'kache asa chẽau̶ana ũcuanu̶ko asa chẽajũ̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare.

Lucas 15

1 Ũcuaru̶mu̶ pãi chũ̶'u̶nare kuri kookainana'me cu'ache pa'ina Jesús i'kache'te asañu chini chi'iasome. 2 Jã'anapi chi'irena ña fariseopãina'me judíopãi che'chona pe'ruju̶ cu'ache i'kaasome Jesure. —Cu'ache pa'inare pojoku̶'mu̶ iku̶. Ũcuanana'me si'aru̶mu̶ ãu ãiku̶'mu̶ iku̶ —chiniasome repana. 3 Jã'aja'ñe i'karena asa Jesús repanani chu̶'vaku̶ ũcuau̶ji cuasaku̶ ija'chere ku̶aasomu̶: 4 —Cheku̶ru̶mu̶ mu̶sanu̶kona ovejava'nare te'eu̶ji cienrepava'nare paamu̶. Paaku̶na cheku̶ru̶mu̶ ovejava'u̶ te'eva'u̶ tĩichejana sani cavesu̶sõru cheku̶va'nare noventa y nueverepanare te'eva'nare pãi peochejana jo'ka, cavesu̶siva'u̶ni ku'era chini sanisõmu̶ mu̶'u̶. 5 Sani ku'eku̶ pa'iu̶ jñaani repava'u̶re ru̶a pojoku̶ mini kuãa ramu̶ mu̶'u̶. 6 Rani tĩ'a mu̶'u̶re re'onana'me mu̶'u̶re kueñe pa'inare soni, “Ovejava'u̶re cavesu̶siva'u̶re ku'e jñaacuhasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Jñaa pojosõmu̶ chu̶'u̶. Ja'me pojokaijũ̶'u̶ chu̶'u̶re”, chiimu̶ mu̶'u̶. 7 Asarepajũ̶'u̶, mu̶sanu̶kona. Cheku̶ru̶mu̶ pãi re'ona noventa y nueverepana pa'ime. Re'onajeju̶na cu'ache cho'oche ũhañe chiima'mu̶ repanare. Jã'aja'ñe pa'iju̶na cu̶nau̶mu̶ pa'ina ru̶a pojome repanare. Jã'ata'ni pãiu̶ te'eu̶ji repau̶ cu'ache cho'oche'te ũhasõru cu̶nau̶mu̶ pa'ina na'a ru̶a pojome repau̶'te —chiniasomu̶ Jesús repanare. 8 Chini Jesús jo'e chu̶'vaasomu̶ repanare. —Cheku̶ru̶mu̶ romio kurire're dierepare're paakoji te'ere'reva cho'osõmo. Cho'osõ, repare'reva'te ku'e jñaara chini u̶opu̶ chũ̶o, ru̶a masi ku'eko peore vu̶'e ju̶'omo repare'reva jñaañetu̶'ka. 9 Ku'e jñaa, repao'te re'onana'me repao'te kueñe pa'inare soni, “Kurire'reva cho'osõsire'reva ku'e jñaacuhasi'koa'mo chu̶'u̶. Kurire'reva chu̶'u̶ jñaasi'e ja'me pojokaijũ̶'u̶ chu̶'u̶re”, chiimo repao repanare. 10 Ũcuaja'che pãiu̶ te'eu̶ji repau̶ cu'ache cho'oche'te ũhasõru ángeles Diore ja'me pa'ina ru̶a pojome —chiniasomu̶ Jesús repanare. 11 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e chu̶'vaasomu̶ repanare. —Pãiu̶ mamachĩi u̶mu̶pãi te'eka'chapanare paaasomu̶. 12 Paaku̶na cho'je caku̶pi ija'che i'kaasomu̶ pu̶ka'ku̶re: “Ja'ku̶, mu̶'u̶ jũnisõru̶mu̶ chu̶'u̶re jo'kajachere churana teana ĩsijũ̶'u̶ chu̶'u̶re, chejana'me põse”, chiniasomu̶. Sẽku̶na pu̶ka'ku̶ repanare mamachĩi chejana'me põse teana ĩsiasomu̶. 13 Ĩsiu̶na cho'je caku̶ pu̶ka'ku̶ repau̶'te ĩsisi'e peore na'mi ĩsisõasomu̶. Ĩsisõ, kuri koo, so'ona sani ũcuau̶ache cu'ache cho'oku̶ ku'iu̶ kuri ru̶a na'mi si'asõasomu̶ repau̶. 14 Repau̶ kuri si'asõsiru̶mu̶na repau̶ saisichejapi jeereparu̶mu̶ okopi ramau̶na ãu si'asõasomu̶. Ãupi si'asõu̶na si'ache repau̶jẽ'e kurijẽ'e si'asõsi'ku̶jeku̶ ãujẽ'e peoku̶ kurijẽ'e peoasomu̶ repau̶. 15 Repau̶ni peore karaku̶na ũcuacheja pa'iku̶'te pãiu̶'te sani cho'oche'te sẽniasomu̶ repau̶ cho'oche'te cho'oku̶ ãure ãsa chini. Cho'oche'te sẽku̶na repau̶'te jo'chasẽse kuirache'te jo'ka cu'ava'na pa'ichejana saoasomu̶ repau̶. 16 Saou̶na sani pa'iu̶ jo'chasẽsere kuiraku̶na repau̶ni ru̶arepa ãucuhaku̶na jo'chasẽse ãure ãni chajiu̶aku̶'teta'ni repacheja pa'ina pãi te'eu̶jẽ'e ãumaneasome repau̶'te. 17 Na'a pa'iu̶ rũhiñe cuasa, te'eu̶ji ija'che i'kaasomu̶ repau̶: “Chu̶'u̶ ja'ku̶re cho'oche cho'okaina ãu karama'ñe paaju̶ ãiju̶na cajejaisi'e pa'ito chu̶'u̶va'u̶ta'ni ichejare rani pa'iu̶ ãucuhare jũ'iu̶ pa'imu̶. 18 Jã'ajeku̶na ja'ku̶ni co'i ija'che i'kara: ‘Ja'ku̶, mu̶'u̶rejẽ'e cu'ache cho'oku̶ Diorejẽ'e cu'ache cho'osi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. 19 Mu̶'u̶re cu'ache cho'osi'ku̶jeku̶na, Chu̶'u̶ chĩia'mu̶ mu̶'u̶, chiimanejũ̶'u̶ chu̶'u̶re. Rupu̶ mu̶'u̶re cho'oche cho'okaiku̶'te paacheja'che paajũ̶'u̶ chu̶'u̶re chura’, chisa ja'ku̶ni co'ini”, chiniasomu̶ repau̶. 20 ’Jã'aja'ñe chini cuasa co'iasomu̶ repau̶ churata'ni. Co'iku̶na repau̶ pu̶ka'ku̶ chuta'a ma'a so'o pa'iku̶ni ñaasomu̶ repau̶'te. Ñasi'epi repau̶ni oiu̶ vu̶'vu̶ tijña sũ'ka chũsu pojoasomu̶ repau̶. 21 Sũ'ka chũsu pojoku̶'teta'ni repau̶ cuasa co'isi'ere i'kaasomu̶ repau̶. “Ja'ku̶, mu̶'u̶rejẽ'e cu'ache cho'oku̶ Diorejẽ'e cu'ache cho'osi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Mu̶'u̶re cu'ache cho'osi'ku̶jeku̶na, Chu̶'u̶ chĩia'mu̶ mu̶'u̶, chiimanejũ̶'u̶ chu̶'u̶re”, chiniasomu̶ repau̶ pu̶ka'ku̶re. 22 Jã'ata'ni pu̶ka'ku̶ mamaku̶ji co'iu̶na pojoku̶ repau̶'te cho'oche cho'okainare soni rao ija'che chũ̶'u̶asomu̶: “Kãña, ru̶a re'ojakãñare mini ra sa'chekaijũ̶'u̶ iva'u̶re chu̶'u̶ chĩiva'u̶re. Kãña sa'che pi'ni aniñocava mini ra, mu̶oñona cuachajũ̶'u̶ iva'u̶re. Ũcuaja'che cũ'akorophe're mini ra sa'chejũ̶'u̶ iva'u̶re. 23 Ũcuaja'che torochĩiva'u̶re jujusiva'u̶ni chẽa vaijũ̶'u̶. Ãiju̶ pojoju̶ fiesta cho'oñu mai. 24 Chu̶'u̶ chĩiva'u̶ jũnisõsiva'u̶ja'che peocheja pa'iva'u̶pi co'icuhasi'ku̶a'mu̶. Ũcuachi'a sani cavesu̶sõsiva'u̶ja'che peocheja pa'isiva'u̶pi co'icuhasi'ku̶a'mu̶ jo'e”, chiku̶na asa pojoju̶ fiesta cho'oasome repana. 25 ’Jã'aja'ñe cho'otona cheku̶, repau̶ majaa'chu̶ charo caku̶ chio saisi'ku̶pi maniasomu̶. Maiu̶ vu̶'e tĩ'api'raku̶ji kueñejeku̶na repana fiesta cho'oche asaasomu̶ repau̶. 26 Asaku̶ mani tĩ'a, repau̶ pu̶ka'ku̶re cho'oche cho'okaiku̶'te te'eu̶'te soni sẽniasomu̶. “¿Ʉ̃quere jã'ana cho'oche?”, chiniasomu̶ repau̶. 27 Chiku̶na i'kaasomu̶ repau̶. “Mu̶che'u̶pi vaju̶va'u̶ co'iu̶na, ‘Torochĩiva'u̶re ãure ãu jujasiva'u̶ni vaijũ̶'u̶. Ãiju̶ fiesta cho'oñu mai’, chiisi'ku̶a'mu̶ mu̶ja'ku̶”, chiniasomu̶ repau̶ repau̶'te. 28 Jã'aja'ñe ku̶au̶na asa pe'ruku̶ vu̶'e kakacuheasomu̶ repau̶. Kakacuheku̶na repau̶ pu̶ka'ku̶ eta, “Jmava'u̶, kakajũ̶'u̶”, chiiu̶ ru̶a chũ̶'u̶asomu̶ repau̶'te. 29 Jã'aja'ñe chũ̶'u̶ku̶na pu̶ka'ku̶re ija'che i'kaasomu̶ repau̶: “Mu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe jmamakaru̶jẽ'e jachama'ñe ru̶a jeeru̶mu̶ cho'oku̶ pa'iku̶'mu̶ chu̶'u̶. Jã'ata'ni mu̶'u̶ chu̶'u̶re jmamakaru̶jẽ'e chivochĩiva'u̶rejẽ'e ĩsima'ku̶a'mu̶. ‘Mu̶'u̶ ja'me pa'inana'me pojoku̶ fiesta cho'ojũ̶'u̶’, chiima'ku̶a'mu̶. 30 Aperu̶mu̶ jã'u̶ chu̶'u̶ cho'jeu̶ mu̶'u̶ ĩsisi'e koo jo'e cheku̶nani ĩsisõ kuri koo sani ku'iu̶ sĩ'uromire ja'me kãiu̶ ro'isõsi'ku̶a'mu̶. Jã'aja'ñe cho'osi'ku̶reta'ni pojoku̶ fiesta cho'ora chini torochĩiva'u̶re ãure ãu jujasiva'u̶re vaisi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶”, chiniasomu̶ repau̶ pu̶ka'ku̶re. 31 Chiku̶na pu̶ka'ku̶ i'kaasomu̶ repau̶'te. “Jmava'u̶, chu̶'u̶re si'aru̶mu̶ ja'me pa'iku̶'mu̶ mu̶'u̶. Chu̶'u̶ paache cu'amajñaru̶ã peore mu̶'u̶ paajachechi'aa'me jã'a. 32 Mu̶che'u̶va'u̶ta'ni jũnisõsiva'u̶ja'che peocheja pa'isiva'u̶pi co'icuhasi'ku̶a'mu̶. Ũcuaja'che sani cavesu̶sõsiva'u̶ja'che peocheja pa'isiva'u̶pi co'icuhasi'ku̶a'mu̶ jo'e. Jã'ajeku̶na pojoku̶ fiesta cho'omu̶ chu̶'u̶”, chiniasomu̶ repau̶ —Jã'aja'ñe chu̶'vaasomu̶ Jesús repanare pãi.

Lucas 16

1 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repau̶ neenani chu̶'vaku̶ ũcuau̶ji cuasaku̶ ija'chere ku̶aasomu̶: —Pãiu̶ kuriu̶ paniasomu̶. Cho'oche cho'okainare chũ̶'u̶ku̶'te paaasomu̶ repau̶ kuriu̶. Paaku̶na cheku̶napi ija'che ku̶aasome repau̶'te kuriu̶'te: “Mu̶'u̶re cho'oche cho'okainare chũ̶'u̶ku̶ji mu̶'u̶ neere masi kuirakaimau̶na rupu̶ cho'osõmu̶”, chiniasome repana. 2 Ku̶arena asa cho'oche cho'okainare chũ̶'u̶ku̶'te soni i'kaasomu̶ repau̶. “Mu̶'u̶ cho'oche asasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. ¿Je'se cuasa jã'aja'ñe cho'oku̶ mu̶'u̶? Chu̶'u̶ nee mu̶'u̶ cho'osi'ere tocha ra ñojũ̶'u̶ chu̶'u̶re. Ũcuamakaru̶ chu̶'u̶ nee kuirajũ̶'u̶ mu̶'u̶. Etora chiimu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re”, chiniasomu̶ repau̶. 3 Chiku̶na asa repau̶'te cho'oche chũ̶'u̶kaiku̶ ija'che cuasaasomu̶: “Chu̶'u̶re paaku̶ etora chiimu̶ chu̶'u̶re. ¿Je'se cho'oja'che chu̶'u̶, repau̶ chu̶'u̶re etosiru̶mu̶? Cho'oche cho'omava'u̶ pa'ija'mu̶ chu̶'u̶. Chio ãu tãñejẽ'e koka peoku̶'mu̶ chu̶'u̶. Cheku̶nare kuri rupu̶ sẽni koovaju̶chu̶ku̶'mu̶ chu̶'u̶”, chiiu̶ cuasaasomu̶ repau̶. 4 Cuasaku̶, “Ãa, chu̶'u̶ cho'ojache cuasacuhamu̶ chu̶'u̶. Ija'che cho'ora chu̶'u̶, pãipi repana vu̶'ñana cuao paaju̶ kuiraa'ju̶ chu̶'u̶va'u̶re, cho'oche peova'u̶re”, chiiu̶ cuasaasomu̶ repau̶. 5 Ũcuaru̶mu̶ repau̶ cuasasi'e ija'che cho'oasomu̶ repau̶: Repau̶'te paaku̶'te põsero'i paanare te'enarechi'a soni raoasomu̶ repau̶. Soni rao, charo raisi'ku̶re i'kaasomu̶ repau̶. “Chu̶'u̶re paaku̶'te, ¿keenu̶ko põsero'i paaku̶ mu̶'u̶?”, chiniasomu̶ repau̶. 6 Chiku̶na, “U'chape'e cienrepatu̶o põsero'i paamu̶ chu̶'u̶”, chiniasomu̶ repau̶. Chiku̶na repau̶'te i'kaasomu̶ repau̶. “Ija'ova mu̶'u̶ põsero'i tochasija'ova sẽjo, pesa pu̶u̶, cheku̶ja'ovana cincuentarepatu̶ochi'a tochajũ̶'u̶”, chiniasomu̶ repau̶. 7 Tocha pi'niu̶na cheku̶re põsero'i paaku̶'te soni rao i'kaasomu̶ repau̶. “Mu̶'u̶jẽ'e, ¿keenu̶ko põsero'i paaku̶?”, chiniasomu̶. Chiku̶na, “Trigopu̶ã cienrepapu̶ã põsero'i paamu̶ chu̶'u̶”, chiniasomu̶ repau̶. Chiku̶na i'kaasomu̶ repau̶. “Ija'ova mu̶'u̶ põsero'i tochasija'ova sẽjo, cheku̶ja'ovana ochentarepapu̶ãchi'a tochajũ̶'u̶”, chiniasomu̶ repau̶ repau̶'te. Jã'aja'ñechi'a ũcuanu̶kore põsero'i paanare cho'oasomu̶ repau̶. Repana ro'ijache casokaniasomu̶. 8 Jã'aja'ñe cho'ou̶na repau̶'te paaku̶ repaja'ova'te ña i'kaasomu̶. “Chu̶'u̶ mu̶'u̶re etosiru̶mu̶ pa'ijachere cuasa, chu̶ova'u̶ pa'iu̶amau̶na cu'ache cho'osi'ku̶ta'ni mu̶'u̶ masiche'te cho'o ñosi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶, chu̶'u̶re põsero'i paanare casosi'e”, chiniasomu̶ repau̶. Repau̶ cho'osi'eja'che Diore cuasamanapi Diore cuasanare na'a ru̶a cho'omasime icheja cheja cho'omajñaru̶ã. 9 ’Iere chu̶'vamu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare: Pãi kurina te'ena cu'ache cho'ome cheku̶nare. Jã'ata'ni mu̶sanu̶konapi kuri paani cheku̶nare oiju̶ re'oja'che cho'okaiju̶ pa'ijũ̶'u̶, re'oja'che cho'onare paau̶ato. Jã'aja'ñe cho'oto kuri peore si'asõsiru̶mu̶ mu̶sanu̶kona re'oja'che cho'okaisi'ejeku̶na repanapi Dioni jovo pa'iju̶ charo jũnisõni Repau̶ pa'icheja ai sani re'oja'che pa'inajeju̶ mu̶sanu̶konapi cho'jepi jũni saito ña pojojanaa'me mu̶sanu̶konare. 10 ’Pãi te'ena kuri ka'charu̶ paanata'ni repana kuripi cheku̶nare re'oja'che cho'okaime. Jã'aja'ñe cho'onapi na'a ru̶a kuri paani cheku̶nare ũcua re'oja'che cho'okaira'ame repana. Pãi cheku̶na ka'charu̶ kuri paanata'ni joreju̶ cheku̶nare cu'ache cho'ome. Jã'aja'ñe cho'onapi na'a ru̶a kuri paani joreju̶ ũcua cu'ache cho'ora'ame repana cheku̶nare. 11 Mu̶sanu̶kona icheja cheja pa'iru̶mu̶ kuri ru̶a paanata'ni cheku̶nare re'oja'che cho'okaima'to Dios Repau̶ paache, ru̶a re'oja'che ĩsimaneja'mu̶ mu̶sanu̶konare, “Paavesu̶me ina”, chini. 12 Ũcuachi'a mu̶sanu̶konapi cheku̶na paamajñaru̶ãre masi kuirakaima'to Dios Repau̶ ĩsira chiisi'e cu̶nau̶mu̶ paache re'oja'che ĩsimaneja'mu̶ mu̶sanu̶konare. 13 ’Pãi ka'chanapi ũcuate'eu̶'te paato repau̶'te paanare ũcuapa'ru̶vachi'a chiicu'amu̶. Cheku̶ru̶mu̶ repau̶'te paanare te'eu̶'te na'a ru̶a chiiu̶ cheku̶reta'ni cuhemu̶ repau̶. Ũcuachi'a kurina'me Diore ũcuapa'ru̶vachi'a cuasama'me pãi. Kurire na'a ru̶a cuasaju̶ Dioreta'ni cuasama'me —chiniasomu̶ Jesús repanare. 14 Jesupi jã'aja'ñe i'kau̶na asa, fariseopãi kurineenajeju̶ pãisoasome repau̶'te. 15 Soju̶na Jesús ija'che i'kaasomu̶ repanare: —Pãi re'ona cho'ocheja'che sẽ'sevu̶chi'a re'oja'che cho'onaa'me mu̶sanu̶kona, cheku̶napi ña, “Re'onaa'me ina”, chiapu̶ chini. Jã'ata'ni Dios mu̶sanu̶kona rekoñoã cu'ache cuasache ñaku̶'mu̶. Jã'aja'ñe pa'inare ñani pojoma'ku̶a'mu̶ Dios. Jã'aja'ñe pa'iche ru̶a cuhemu̶ Repau̶. Pãita'ni jã'aja'ñe pa'inare ñani pojome —chiniasomu̶ Jesús repanare. 16 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e chu̶'vaasomu̶. —Dios chũ̶'u̶ñe Moisés Repau̶ji i'kaku̶na asaku̶ tocha jo'kaasomu̶. Cheku̶na, ũcuaja'che Dios chu̶'o ku̶asina Repau̶ chu̶'o tocha jo'kaasome. Repana tocha jo'kasi'ere ñaju̶ chu̶'vaasome pãi, Juan Pãi Okoro'veku̶ aineesiru̶mu̶jatu̶'ka. Juan pa'iru̶mu̶pi vu̶a pãi cu'ache cho'oche ũhasinare Dios chẽa paache'te, chu̶'o re'oja'chere chu̶'vaju̶ pa'ime pãi. Chu̶'vaju̶na pãi Dios pa'icheja saineenajeju̶ asa jachama'ñe cuasaju̶, jainu̶ko Repau̶ chũ̶'u̶ñe'te cho'oju̶ pañu chiime. 17 ’Aperu̶mu̶ Dios chũ̶'u̶ jo'kasi'e iru̶mu̶jatu̶'ka chũ̶'u̶mu̶. Cheku̶ru̶mu̶ Diopi chũ̶'u̶u̶na cu̶nau̶mu̶na'me cheja si'asõja'mu̶. Repau̶ chũ̶'u̶ jo'kasi'eta'ni jmamakaru̶jẽ'e si'amaneja'mu̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare. 18 Chini Jesús jo'e chu̶'vaasomu̶. —Pãiu̶ ũcuau̶aku̶ji repau̶ rũ̶jore paacuheku̶ sẽjosõ, chekoni vejani Dios cuheche'te cu'ache cho'omu̶. Ũcuaja'che pãiu̶ sẽjosi'koni vejani Dios cuheche'te cu'ache cho'omu̶ —chiniasomu̶ Jesús. 19 Ũcuaru̶mu̶ Jesús pãire chu̶'vaku̶ ũcuau̶ji cuasaku̶ ija'chere ku̶aasomu̶: —Pãiu̶ kuriu̶ paniasomu̶. Si'aumucujña kãña ru̶a re'ojakãñare ju'iu̶, ãu ru̶a re'oja'chere karama'ñe ãiu̶ pojoku̶ paniasomu̶ repau̶. 20 Jã'a cho'oto Lázaro, chu̶ova'u̶ pa'iva'u̶ ca'nivu̶ si'acaca'nivu̶ asi ravu̶ paava'u̶pi repau̶ kuriu̶ vu̶'e kakasa'aro'te si'aumucujña rani ñu'iu̶ paniasomu̶. 21 Kuriu̶ ãiu̶ to'jñomajñaru̶ãre sia ãni chajiu̶ache ñaasomu̶ repava'u̶. Ñu'iu̶na jamuchai rani repava'u̶ asire vetoasome. 22 Repau̶ chu̶ova'u̶ pa'iva'u̶ jũnisõsiru̶mu̶ Diore ja'me pa'inapi ángeleji cu̶nau̶mu̶na Dios pa'ichejana mu̶aasome repava'u̶re, Abrahamni ja'me paau̶ chini. Kuriu̶ ũcuaja'che jũnisõasomu̶. Jũnisõu̶na pãi repau̶'te tãasome. 23 ’Kuriu̶ pa'isi'ku̶ta'ni vati toana sani chu̶ova'u̶ uuku̶ pa'iu̶ Abrahamre so'opi mu̶ñe ñaasomu̶. Lázaro'te ũcuaja'che Abrahamna'me ñu'iku̶ni ñaasomu̶ repau̶. 24 Ña cuiku̶ Abrahamre ija'che i'kaasomu̶ repau̶: “Ja'ku̶ Abraham, chu̶'u̶va'u̶re oijũ̶'u̶. Lázaro'te chu̶'u̶re raojũ̶'u̶, repau̶ mu̶oño chã'tirona okopi chũ̶u̶ ra chu̶'u̶ chemeñona nou̶na asucheji chu̶ru̶a'ku̶. Toare chu̶ova'u̶ uuku̶ pa'imu̶ chu̶'u̶”, chiniasomu̶ repau̶ kuriu̶ pa'isi'ku̶ Abrahamre. 25 Jã'aja'ñe i'kaku̶'teta'ni Abraham ija'che i'kaasomu̶ repau̶'te: “Jmava'u̶, mu̶'u̶ cheja pa'iru̶mu̶ pa'isi'ere cuasajũ̶'u̶. Mu̶'u̶ chiiche peore paasi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶. Iku̶ Lázarota'ni chu̶ova'u̶ pa'isi'ku̶a'mu̶. Chura repau̶ni re'oja'che ti'jñeu̶na pojoku̶ pa'imu̶. Mu̶'u̶ta'ni mu̶'u̶ni cu'ache ti'jñeu̶na chu̶ova'u̶ uuku̶ pa'imu̶ chura. 26 Ichejapi mu̶'u̶ pa'ichejajatu̶'ka rũhichenevu̶'me. Jã'ajeku̶na icheja pa'inare mu̶sanu̶kona pa'icheja sañu chiinareta'ni saicu'amu̶. Ũcuaja'che mu̶'u̶ pa'icheja pa'inare rañu chiinareta'ni te'eu̶'terejẽ'e raicu'amu̶ icheja chu̶ku̶na pa'icheja”, chiniasomu̶ Abraham repau̶'te. 27 ’Chiku̶na kuriu̶ pa'isi'ku̶ i'kaasomu̶ Abrahamre. “Jã'a pa'ito, ja'ku̶ Abraham, chu̶'u̶ mu̶'u̶re iere ru̶a sẽeñe sẽemu̶: Chu̶'u̶ cho'jechĩi u̶mu̶pãi, cincorepanare paaku̶'mu̶ chu̶'u̶. Chu̶'u̶ ja'ku̶ vu̶'ena Lázaro'te saojũ̶'u̶, chu̶'u̶ cho'jechĩire Dios chu̶'ore chu̶'vaku̶na asa chẽa repana cu'ache cho'oche'te ũhasõrena icheja vati toa raomanea'ku̶ Dios”, chiniasomu̶ repau̶'te. 29 Jã'aja'ñe sẽeu̶na Abraham i'kaasomu̶ repau̶'te. “Moisés tocha jo'kasi'ena'me Dios chu̶'o ku̶asina tocha jo'kasi'e paame repana mu̶che'u̶chĩi. Dios chu̶'o tochana tocha jo'kasi'ere ñaju̶ che'cheju̶ jachamairo paapu̶”, chiniasomu̶ Abraham repau̶'te. 30 Chiku̶na kuriu̶ pa'isi'ku̶ i'kaasomu̶ repau̶'te. “Dios chu̶'o tocha jo'kasi'e ñanata'ni jachanaa'me repana. Jã'ata'ni jũni vaju̶raisiva'u̶pi sani repanani chu̶'vatota'ni asa chẽa repana cu'ache cho'oche ũhasõ, mama cuasajanaa'me repana”, chiniasomu̶ repau̶. 31 Chiku̶na Abraham i'kaasomu̶ repau̶'te. “Dios chu̶'o, Moisés tocha jo'kasi'ena'me Dios chu̶'o ku̶asina tocha jo'kasi'e ña jachanaa'me repana. Ña jachanajeju̶ jũni vaju̶raisiva'u̶pi Dios chu̶'ore chu̶'vato ũcua jachara'ame repana”, chiniasomu̶ Abraham kuriu̶ pa'isi'ku̶re —Jã'aja'ñe ku̶aasomu̶ Jesús repanare fariseopãi.

Lucas 17

1 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repau̶ neenare i'kaasomu̶. —Cheku̶nare cu'a chu̶'vana pãi si'aru̶mu̶ pa'inaa'me. Jã'ata'ni chu̶'u̶re cuasava'napi cu'ache cho'oa'ju̶ chini cu'ache chu̶'vaku̶'te na'a ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶. 2 Pãiu̶'te Diore cuasaku̶ni te'eu̶'te cu'ache chu̶'vaku̶'te pãipi ija'che cho'oto re'ora'amu̶: Repau̶ chuta'a repau̶'te cu'a chu̶'vamaru̶mu̶na toacu̶napu̶ji ru̶a u̶japu̶ji repau̶ cavu̶na pãipi jepo vẽe chiarana tõ ru̶osõru cu'ache pa'ira'amu̶ repau̶'te. Jã'aja'ñe cho'oma'to pa'iu̶ cheku̶ru̶mu̶ pãire cu'ache chu̶'vamu̶ repau̶. Pãire repau̶ cu'ache chu̶'va pi'nisiru̶mu̶ Diopi repau̶ cu'ache cho'osi'e ro'i chũ̶'u̶to na'a ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶ repau̶'te. 3 Ñarepaju̶ pa'ijũ̶'u̶, mu̶sanu̶kona. Mu̶'u̶re kueñe pa'iku̶ji mu̶'u̶ majapãiu̶ja'iu̶ pa'iu̶ mu̶'u̶ni cu'ache cho'oto chu̶'vajũ̶'u̶ repau̶'te, jo'e cho'omanea'ku̶. Chu̶'vaku̶na, “Cu'ache cho'osi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Jo'e jã'aja'ñe cho'ocuhemu̶ chu̶'u̶”, chiito repau̶ cu'ache cho'osi'e jo'e cuasamanejũ̶'u̶. 4 Cheku̶ru̶mu̶ repau̶ mu̶'u̶re te'eumucuse sieterepañoã cu'ache cho'omu̶. Cu'ache cho'oñoã pa'iche sieterepañoã rani ku̶amu̶ repau̶ mu̶'u̶re. “Cu'ache cho'osi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Jo'e cuasamanejũ̶'u̶ chu̶'u̶ cho'osi'e”, chiimu̶. Jã'aja'ñe chiito repau̶ cu'ache cho'osi'e jo'e cuasamanejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona —chiiu̶ chu̶'vaasomu̶ Jesús repau̶ neenare. 5 Ũcuaru̶mu̶ Jesús neena jo'e i'kaasome repau̶'te. —Diore na'a ru̶a cuasañu chiime chu̶ku̶na. Repau̶, “Mu̶sanu̶konare si'aru̶mu̶ cho'okaija'mu̶ chu̶'u̶”, chiisi'ere cavesu̶mairo na'a ru̶a cuasañu chiime chu̶ku̶na. Chu̶ku̶na'te cho'okaijũ̶'u̶ —chiniasome repana. 6 Jã'aja'ñe i'karena Jesús i'kaasomu̶. —Mostazara'karu̶ ru̶a jmara'karu̶'me. Jã'ata'ni repara'karu̶'te tãru sũkiñu̶ u̶jañu̶ aineemu̶. Mu̶sanu̶kona ũcuaja'che jmamakaru̶ Diore cuasanata'ni Repau̶chi'a cho'omasiche'te cho'ojanaa'me. Mu̶sanu̶konapi, “Dios peore masiku̶'mu̶”, chini cuasaju̶ iñu̶re sicómoroñu̶'te, “Rũ̶ni sani chiara joopona nu̶kajũ̶'u̶”, chiito mu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe cho'omu̶ iñu̶ —chiniasomu̶ Jesús. 7 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e i'kaasomu̶ repanare. —Cheku̶ru̶mu̶ mu̶sanu̶kona te'eu̶ji cho'oche cho'okaiku̶'te paamu̶. Paaku̶na mu̶'u̶re cho'oche cho'okaiku̶ mu̶'u̶ chiona sani chejare mu'kaku̶ pa'imu̶ ãure tãra chini. Cheku̶ru̶mu̶ ovejava'nani kuirakaimu̶. Cho'oche cho'okasa chini saisiva'u̶re vu̶'ena maku̶na, “Kaka pu̶u̶, ãu ãijũ̶'u̶”, chiima'mu̶ mu̶'u̶. 8 “Ãu chu̶'u̶re cho'okaijũ̶'u̶; ãsa. Chu̶'u̶pi ãu ãiu̶ ũkuku̶na chu̶'u̶ chiiche ũcuau̶ache miijani rakaiu̶ pa'ijũ̶'u̶, chu̶'u̶ ãu ãni pi'niñetu̶'ka. Jã'acho'je mu̶'u̶pi ãijũ̶'u̶.” Jã'aja'ñe i'kamu̶ mu̶'u̶, mu̶'u̶re cho'oche cho'okaiku̶'te. 9 Ũcuachi'a mu̶'u̶re cho'oche cho'okaiku̶ji mu̶'u̶ chũ̶'u̶si'ere masi cho'o pi'niru, “Re'orepamu̶. Ru̶a re'oja'che cho'okaimu̶ mu̶'u̶ chu̶'u̶re”, chiima'mu̶ mu̶'u̶ repau̶'te. 10 Ũcuaja'che mu̶sanu̶konapi Dios chũ̶'u̶si'ere peore cho'o pi'nini ija'che i'kajũ̶'u̶ Repau̶'te: “Ru̶a vesu̶naa'me chu̶ku̶na. Jã'ata'ni mu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe cho'okainajeju̶ mu̶'u̶ chũ̶'u̶simakaru̶chi'a cho'osinaa'me chu̶ku̶na”, chiijũ̶'u̶ Repau̶'te —chiniasomu̶ Jesús repau̶ neenare. 11 Ũcuaru̶mu̶ Jesús Jerusalén vu̶'ejoopo sasa chiiku̶jeku̶ jo'e saiu̶ Samaria chejana'me Galilea cheja tu̶su̶sima'api saniasomu̶. 12 Vu̶'ejooru̶ sani tĩ'atona u̶mu̶pãi asi ravu̶ jũ'ina dierepana raniasome repau̶'te. Rani so'opi nu̶kaju̶ ñaju̶ u̶jachu̶'opi cuiju̶ ija'che i'kaasome repana repau̶'te: —¡Jesús, Masiu̶, chu̶ku̶nava'nare oijũ̶'u̶! —chiniasome repana. 14 Chitena ña i'kaasomu̶ repau̶. —Mu̶sanu̶kona ca'nivu̶ã phairipãire ñojaijũ̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare. Jã'aja'ñe i'kau̶na, “Jau̶”, chini saiju̶na repana asi te'eru̶mu̶ ja'jusoasomu̶ repana ca'nivu̶ã re'ojaca'nivu̶ã. 15 Vaju̶ te'eu̶ repau̶ ja'jusica'nivu̶'te meñe sime ña pojoku̶ chu̶ri co'iasomu̶ Jesuni. Co'iku̶ Dioni pojoku̶ u̶jachu̶'opi, “Ru̶a re'oku̶'mu̶ mu̶'u̶”, chiniasomu̶ repau̶. 16 Jã'aja'ñe i'kaku̶ co'i, Jesús pa'ichejana tĩ'a, repau̶ni pojoku̶ repau̶ ti'jñeñe meñe sime ñu'iu̶, “Re'orepamu̶”, chiniasomu̶ repau̶. Samaria cheja caku̶ paniasomu̶ repau̶ asi ravu̶ jũ'isi'ku̶. 17 Jã'aja'ñe pojoku̶ i'kau̶na Jesús i'kaasomu̶. —Asi ravu̶ jũ'inare, dierepanare vasosi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Cheku̶na nueverepanata'ni co'i, “Re'orepamu̶”, chiima'me chu̶'u̶re. 18 Iku̶ tĩipãiu̶chi'a judío peoku̶ji te'eu̶ co'i Dioni pojoku̶, “Dios ru̶a re'oku̶'mu̶”, chiimu̶. Cheku̶nata'ni Diore pojoma'me —chiniasomu̶ Jesús. 19 Chini Jesús repau̶'te co'isi'ku̶re i'kaasomu̶. —Chura vu̶ni saijũ̶'u̶. “Iku̶ Jesús chu̶'u̶re vasoja'mu̶”, chini cuasasi'ku̶jeku̶ vaju̶cuhasi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús. 20 Ũcuaru̶mu̶ fariseopãi Jesure ija'che sẽniasome: —¿Jeeru̶mu̶ Dios Raojau̶ rani pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶ja'u̶? —chiniasome. Chitena Jesús i'kaasomu̶ repanare. —Repa chũ̶'u̶ru̶mu̶ tĩ'ajañe vesu̶me pãi. 21 Dios Raosi'ku̶ repau̶'te cuasanarechi'a rekoñoãna chũ̶'u̶ku̶ pa'imu̶. Jã'ajeku̶na pãi ija'che i'kamanejanaa'me: “Dios Raosi'ku̶ ichejare chũ̶'u̶mu̶.” Ũcuachi'a, “Jã'achejare Dios Raosi'ku̶ chũ̶'u̶mu̶”, chiimanejanaa'me pãi —chiniasomu̶ Jesús repanare fariseopãi. 22 Chini Jesús repau̶ neenare i'kaasomu̶. —Na'a pa'isiru̶mu̶ mu̶sanu̶kona chu̶'u̶ jo'e cajejachere cha'aju̶, “Dios Raosi'ku̶pi jo'e caje, maire te'eumucusechi'a ja'me pa'ito re'ora'amu̶”, chiiju̶ cuasajanaa'me mu̶sanu̶kona. Jã'ata'ni chu̶'u̶ cajeru̶mu̶ chuta'a tĩ'amau̶na jmamakaru̶jẽ'e ñamanejanaa'me mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re. 23 Pãi mu̶sanu̶konare ija'che ku̶ajanaa'me: “Rani ñajũ̶'u̶. Dios Raosi'ku̶ ichejare pa'imu̶.” Cheku̶na, “Sani ñajũ̶'u̶. Dios Raosi'ku̶ jeechejare pa'imu̶”, chiijanaa'me. Pãipi jã'aja'ñe ku̶aju̶na ja'me ñañu chini saimanejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. 24 Cu̶nau̶mu̶pi te'ekã'ko oko fe'neni cheku̶kã'kojatu̶'ka ru̶a na'mi peore miañe fe'ne chu̶voku̶na ñame pãi. Ũcuaja'che chu̶'u̶ Dios Raosi'ku̶ icheja cheja jo'e cajeru̶mu̶ pãi ũcuanu̶ko ñajanaa'me chu̶'u̶re. 25 Jã'ata'ni charo ru̶a asi cho'ocojñoja'mu̶ chu̶'u̶. Ũcuachi'a iru̶mu̶ pa'ina pãi, “Dios Raosi'ku̶ma'mu̶ mu̶'u̶”, chiiju̶ cuheme chu̶'u̶re. 26 Chu̶'u̶ Dios Raosi'ku̶ chejana jo'e cajeumucuse tĩ'api'raru̶mu̶ Noé pa'iru̶mu̶ pa'isina pa'isi'eja'che cu'ache pa'ijanaa'me pãi. 27 Noé pa'iru̶mu̶ pa'isina pãi ãu ãiju̶, cono ũkuju̶, romi vejaju̶, u̶mu̶ vejaju̶, repanare u̶ache cho'oju̶ paniasome, Dioni cuasamapu̶, repau̶ Noé choovu̶ u̶javu̶ kakaumucusejatu̶'ka. Kakasiru̶mu̶na okopi ra ko'sau̶na ũcuanu̶ko cho'osõasome repana pãi. 28 Ũcuaja'che chu̶'u̶ cajeumucuse tĩ'api'raru̶mu̶, Lot pa'iru̶mu̶ pa'isina cu'ache pa'isi'eja'che cu'ache pa'ijanaa'me pãi. Reparu̶mu̶ pãi ãu ãiju̶, cono ũkuju̶, põse koo ĩsiju̶, repana chiño ãu tãju̶, vu̶'ña cho'oju̶ paniasome, Dioni cuasamairo pa'iju̶. 29 Jã'aja'ñe pa'inani repau̶ Lot, Sodoma vu̶'ejoopo pa'isi'ku̶pi eta sanisõasomu̶. Repau̶ Lot eta sanisõsiru̶mu̶na Diopi chũ̶'u̶u̶na cu̶nau̶mu̶pi toana'me toacatapi repajoopona tuã'tuaku̶na pãi peore cho'osõasome. 30 Lot pa'iru̶mu̶ cho'osi'eja'che chu̶'u̶ Dios Raosi'ku̶ jo'e cajeru̶mu̶na cu'ache cho'oju̶ pa'ijanaa'me pãi. 31 ’Chu̶'u̶ jo'e cajeru̶mu̶ pãi ũcuau̶ana repana vu̶'ña ve'koroãre pani cu'amajñaru̶ã mini sañu chini repana vu̶'ña kakama'ñe teana vu̶'vu̶sõa'ju̶. Ũcuaja'che pãi chiño pa'ina repana vu̶'ña pa'iche'te cu'amajñaru̶ãre mini sañu chini co'ima'ñe teana vu̶'vu̶sõa'ju̶. 32 Lot rũ̶jo cho'ocojñosi'ere cuasa, repao jachasi'eja'che Diore jachamanejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. 33 Pãi Dios chũ̶'u̶ñe'te cho'ocuheju̶ repanare u̶achechi'a cho'oju̶ pa'ito cu'amu̶. Jã'aja'ñe cho'onare chu̶'u̶pi rani vati toana saoja'mu̶ repanare. Cheku̶nareta'ni repanare cho'ou̶ache ũhasõ, Dios chũ̶'u̶ñe'te cho'oju̶ pa'inareta'ni Dios pa'ichejana saja'mu̶ chu̶'u̶. 34 ’Ija'chere ku̶ara chiimu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare: Cheku̶ru̶mu̶ ángeles ñamipi caje u̶mu̶pãi te'eka'chapana ũcuate'eko'a kãinare te'eu̶'te saju̶ cheku̶ni jo'kajanaa'me. 35 Cheku̶ru̶mu̶ romi te'eka'chapana ũcuate'echeja ãu toanare te'eo'te saju̶ chekoni jo'kajanaa'me. 36 Cheku̶ru̶mu̶ u̶mu̶pãi te'eka'chapana chio ũcuate'echio pa'inare ũcuaja'che te'eu̶'te saju̶ cheku̶ni jo'kajanaa'me —chiniasomu̶ Jesús repanare. 37 Jã'aja'ñe i'kau̶na chu̶'o sẽniasome repana. —Chu̶ku̶na'te Paaku̶, ¿jeechejana jã'aja'ñe cho'oja'u̶? —chiniasome repana. Chitena i'kaasomu̶ repau̶. —Cu'ava'nare jũni jã'jusiva'nare jñaa caje chi'ime vacho —chiniasomu̶ Jesús repau̶ neenare.

Lucas 18

1 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repau̶ neenani chu̶'vaasomu̶. —Mu̶sanu̶kona Diore sẽeñe ũhamanejũ̶'u̶. Mu̶sanu̶kona chiiche cuhama'ñe Dioni sẽeju̶ pa'ijũ̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repau̶ neenare. 2 Jã'aja'ñe chu̶'vacuha ija'chere cuasaku̶ ku̶aasomu̶ repau̶, repanapi si'aru̶mu̶ Dioni sẽeju̶ paapu̶ chini: —Diore cuasama'ku̶, pãi chẽañe chũ̶'u̶ku̶ vu̶'ejoopo'te paniasomu̶. Ũcuaja'che pãijẽ'e oima'ku̶ paniasomu̶ repau̶. 3 Ũcuaru̶mu̶ va'jeva'o ũcuajoopo pa'iva'o repau̶'te pãi chẽañe chũ̶'u̶ku̶'te si'aru̶mu̶ mu̶a ija'chere ku̶ako paniasomo: “Pãiu̶ chu̶'u̶ni pe'ruku̶ cu'ache cho'omu̶. Ʉ̃sekaijũ̶'u̶ chu̶'u̶re repau̶ cu'ache cho'oche jo'e cho'omanea'ku̶”, chiniasomo repao repau̶'te. 4 Si'aru̶mu̶ sẽeko'teta'ni rupu̶ asaku̶ paniasomu̶ repau̶. Jã'ata'ni repaoji ru̶arepa sẽeona ija'che cuasaasomu̶ repau̶: “Chu̶'u̶ Diore cuasama'ku̶a'mu̶. Ũcuaja'che pãijẽ'e oima'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. 5 Jã'ata'ni repaoji chu̶'u̶ni si'areparu̶mu̶ mu̶ta sẽeona asa ca'nasõ cho'okaija'mu̶ chu̶'u̶. Repao'te cho'okatu jo'e mu̶tamaneja'mo repao”, chini repao sẽesi'e cho'okaniasomu̶ repau̶ —Jã'aja'ñe ku̶aasomu̶ Jesús repau̶ neenare. 6 Ku̶a pi'ni repanare ija'che i'kaasomu̶ repau̶: —Pãi chẽañe chũ̶'u̶ku̶ cu'aku̶ cho'osi'ere cuasa ñajũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. 7 Repau̶ pãi chẽañe chũ̶'u̶ku̶ pãi oima'ku̶ paniasomu̶. Jã'ata'ni va'jeoji si'areparu̶mu̶ repau̶ji cho'okaau̶ chini sẽeona cho'okaniasomu̶ repau̶. Diota'ni pãi chẽañe chũ̶'u̶ku̶ pa'icheja'che pa'ima'ku̶a'mu̶. Jã'ajeku̶na Repau̶ chẽa paanapi umucujñana'me ñami Repau̶ji cho'okaau̶ chini si'aru̶mu̶ sẽeto, “Cha'ajũ̶'u̶. Na'a pani cho'okaija'mu̶ chu̶'u̶”, chiima'ku̶a'mu̶ Dios. Repana sẽeñe asa teana cho'okaiku̶'mu̶ Dios. 8 Repana chiiche na'mi cho'okaiku̶'mu̶ Dios. Chu̶'u̶ Dios Raosi'ku̶ ichejana jo'e cajeni, ¿Diore cuasaju̶ si'aru̶mu̶ sẽenare ñaja'ñe chu̶'u̶? —chiniasomu̶ Jesús repau̶ neenare. 9 Reparu̶mu̶ pãi, “Ru̶a re'onaa'me chu̶ku̶na. Cheku̶nata'ni cu'anaa'me”, chiiju̶ cuasanapi Jesure ja'me paniasome. Jã'aja'ñe cuasaju̶na repanani chu̶'vaku̶ ija'chere cuasaku̶ ku̶aasomu̶ Jesús: 10 —Ʉmu̶pãi te'eka'chapana fariseopãiu̶na'me pãi chũ̶'u̶nare kuri kookaiku̶ Dios vu̶'ena mu̶a kakaasome Dioni sẽeñu chini. 11 Ũcuaru̶mu̶ fariseopãiu̶ nu̶kaku̶ ija'che sẽniasomu̶: “Ãa, Ja'ku̶ Dios, cheku̶na pãi cu'ache cho'ome. Põse ñaame. Ũcuaja'che cheku̶nare ũcuarepa cho'oma'me. Ũcuaja'che rũ̶joromi peonare ja'me kãiju̶ pa'ime. Chu̶'u̶ta'ni cheku̶na cho'ocheja'che cu'ache cho'oma'ku̶a'mu̶. Iku̶ kuri kookaiku̶ ũcuaja'che kuri cajejaiche sẽni koo ku̶amairo paaku̶'mu̶. Chu̶'u̶ta'ni jã'aja'ñe cho'oma'ku̶a'mu̶. Re'oku̶'mu̶ chu̶'u̶. Re'oku̶jeku̶ mu̶'u̶ni pojoku̶ mu̶'u̶re re'orepamu̶ chiiu̶ pa'iku̶'mu̶ chu̶'u̶. 12 Te'esemana te'eka'chapañoã ãu ãimairo pa'iku̶'mu̶ chu̶'u̶, mu̶'u̶ni pojoku̶. Chu̶'u̶ cho'oche cho'osi'ere pãipi chu̶'u̶ni ro'ito aperu̶mu̶ mu̶'u̶ ĩsijũ̶'u̶ chiisinu̶koru̶ kuẽkue ña karama'ñe ĩsiku̶'mu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re. Cheku̶ru̶mu̶ kurire're dierepare're kooni te'ere'reru̶ ĩsiku̶'mu̶ chu̶'u̶. Cheku̶ru̶mu̶ cienrepare'reru̶ã kooni dierepare're ĩsiku̶'mu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re. Jã'aja'ñechi'a ĩsiku̶'mu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re”, chiiu̶ sẽniasomu̶ repau̶ fariseopãiu̶. Cu'ache cho'oku̶ta'ni re'oja'che cho'ochechi'a ku̶aasomu̶ repau̶. 13 Cheku̶ kuri kookaiku̶ta'ni repau̶ cu'ache cho'osi'ere cuasa cu̶nau̶mu̶ Dios pa'ichejajeku̶na ñavaju̶chu̶ku̶ so'ore su̶mava'u̶ meñe sime nu̶kaku̶ paniasomu̶. Su̶mava'u̶ nu̶kasi'ku̶pi ã'capu̶na vaiu̶ Diore ija'che sẽniasomu̶ repau̶: “Ãa, Ja'ku̶ Dios, cu'ache pa'iku̶'mu̶ chu̶'u̶. Jã'ata'ni oijũ̶'u̶ chu̶'u̶va'u̶re”, chiniasomu̶ repau̶ —Jã'aja'ñe ku̶aasomu̶ Jesús repanare. 14 Ku̶acuha jo'e i'kaasomu̶ repau̶. —Asarepajũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Sẽni pi'ni eta repana vu̶'ñana co'iasome repana. Kuri kookaiku̶ji ũcuau̶ji meñe, “Cu'ache pa'iku̶'mu̶ chu̶'u̶”, chiiu̶ Dioni sẽku̶na repau̶ cu'ache cho'osi'e tu̶nosõkani, “Cu'ache cho'osi'e ro'iche peomu̶ iku̶re”, chiniasomu̶ Dios. Cheku̶reta'ni repau̶ji, “Re'oja'chechi'a cho'oku̶'mu̶ chu̶'u̶”, chiku̶na repau̶ cu'ache cho'osi'e tu̶nokaimaneasomu̶ Dios. “Repau̶ cu'ache cho'oche ku̶amanesi'e ro'iche pa'imu̶ iku̶re”, chiniasomu̶ Dios. Pãi te'ena, cu'ache cho'onata'ni, “Re'onaa'me chu̶ku̶na”, chiime, cheku̶napi asa, “Re'onaa'me jã'ana”, chiapu̶ chini. Repana cu'ache cho'oche'te Dioni ku̶amapu̶na repana cu'ache cho'oche tu̶nokaima'mu̶ Dios. Diopi ñato cu'anaa'me repana. Jã'ata'ni cheku̶na pãi, “Cu'ache cho'oku̶'mu̶ chu̶'u̶”, chini cuasa Dioni ku̶aju̶na repana cu'ache cho'oche tu̶nokaimu̶ Dios, repanani oiu̶. Diopi ñato re'onaa'me repana, cu'ache cho'oche tu̶nosõcojñosinajeju̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare. 15 Ũcuaru̶mu̶ pãi Jesús pa'ichejana repana chĩiva'nare raasome, Repau̶ji chẽseku̶ Dioni re'oja'chere sẽekaau̶ chini. Jã'aja'ñe raju̶na ña repau̶ neena ũ̶seasome repanare. 16 Ʉ̃seju̶na Jesús repau̶ neenare soni i'kaasomu̶. —Chĩiva'nare raiũ̶semanejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona chu̶'u̶ni raapu̶. Iva'na chĩiva'naja'ñe pa'iju̶ chu̶'u̶re masi cuasanapi Dios chu̶'o asa chẽajanaa'me. 17 Jã'ata'ni iva'na chĩiva'na chu̶'u̶re masi cuasacheja'che masi cuasamana Dios chu̶'o asa chẽamanejanaa'me. Ũcuarepaa'me jã'a —chiniasomu̶ Jesús repau̶ neenare. 18 Ũcuaru̶mu̶ judíopãi chũ̶'u̶ku̶ kuriu̶ Jesuni chu̶'o sẽniasomu̶. —Masiu̶, re'oku̶'mu̶ mu̶'u̶. ¿Je'se cho'oni'te Dios pa'icheja saija'che chu̶'u̶? —chiniasomu̶ repau̶ repau̶'te. 19 Chiku̶na Jesús i'kaasomu̶ repau̶'te. —¿Je'se cuasa, “Re'oku̶'mu̶ mu̶'u̶”, chiiku̶ mu̶'u̶ chu̶'u̶re? Diochi'aa'mu̶ Re'oku̶. Cheku̶ pãiu̶ re'oku̶ peomu̶. 20 Aperu̶mu̶ Dios chũ̶'u̶ jo'kasi'e masicosomu̶ mu̶'u̶. Ija'che ku̶amu̶ repa: Mu̶sanu̶kona u̶mu̶pãi romi paana cheku̶nare romi ja'me kãimanejũ̶'u̶. Ũcuaja'che romi u̶mu̶ pa'ina cheku̶nare u̶mu̶pãi ja'me kãimanejũ̶'u̶. Ũcuachi'a pãi vanisõmanejũ̶'u̶. Cheku̶na nee ñaamanejũ̶'u̶. Cheku̶na pa'iche'te ku̶ani joremanejũ̶'u̶. Ũcuaja'che mu̶ja'ku̶pãi ña ku̶ku̶jũ̶'u̶. Jã'aja'ñe chũ̶'u̶si'ku̶a'mu̶ Dios —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te kuriu̶'te. 21 Chiku̶na i'kaasomu̶ repau̶. —Chĩiru̶mu̶pi iru̶mu̶jatu̶'ka Dios chũ̶'u̶ jo'kasi'e peore jã'a jachama'ñe cho'oku̶ pa'iku̶'mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. 22 Jã'aja'ñe i'kau̶na Jesús ija'che i'kaasomu̶ repau̶'te: —Ũcuarepa cho'oku̶'teta'ni karamu̶ mu̶'u̶re. Mu̶'u̶ paache cu'amajñaru̶ãre peore ĩsisõ, kuri koo chu̶ova'na pa'iva'nani rupu̶ ĩsijũ̶'u̶. Ĩsisõjani rani chu̶'u̶na'me ku'iu̶ chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe'te cho'oku̶ pa'ijũ̶'u̶. Jã'aja'ñe cho'oni'te Dios pa'ichejana sani re'oja'che pa'ija'mu̶ mu̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te kuriu̶'te. 23 Jesupi jã'aja'ñe i'kau̶na asa, ĩsicuheku̶ su̶mava'u̶ paniasomu̶ repau̶, ru̶a kuriu̶jeku̶. 24 Su̶mava'u̶ pa'iu̶na ña Jesús ija'che i'kaasomu̶ repau̶'te: —Pãi kurinare Dios pa'icheja saineenareta'ni saicu'aja'mu̶, repanapi kurire na'a ru̶a cuasaju̶ Dioni cuasama'to. 25 Camellova'u̶re miuñakaru̶ cojeru̶ kaka etajaicu'acheja'che kuriu̶'te Dios pa'icheja saicu'aja'mu̶, repau̶ji kurire na'a ru̶a cuasaku̶ pa'ito —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te kuriu̶'te. 26 Jesús i'kache asasina ija'che sẽniasome repau̶'te: —Jã'a pa'ito, ¿je'se cho'onani Dios pa'icheja saire'oja'u̶? —chiniasome. 27 Chitena Jesús i'kaasomu̶. —Maichi'a te'ena cuasaju̶na Dios pa'icheja saicu'amu̶ maire pãi. Diopi cho'okaitota'ni Repau̶ pa'icheja saiche vesama'mu̶ —chiniasomu̶ repau̶. 28 Chiku̶na Pedro i'kaasomu̶. —Chu̶ku̶na mu̶'u̶na'me pañu chini chu̶ku̶na paasimajñaru̶ã peore jo'kasõ rani mu̶'u̶na'me ku'ime —chiniasomu̶. 29 Chiku̶na Jesús i'kaasomu̶ repau̶'te. —Pãiu̶ ũcuau̶aku̶ Dios chũ̶'u̶ñe'te cho'oku̶ pasa chiiku̶ cheku̶ru̶mu̶ repau̶ vu̶'ere jo'kasõmu̶. Cheku̶ru̶mu̶ repau̶ rũ̶joni jo'kasõmu̶. Cheku̶ru̶mu̶ repau̶ majaa'chu̶pãire jo'kasõmu̶. Cheku̶ru̶mu̶ repau̶ cho'jechĩire jo'kasõmu̶. Cheku̶ru̶mu̶ repau̶ pu̶ka'ku̶pãire jo'kasõmu̶. Cheku̶ru̶mu̶ repau̶ chĩire jo'kasõni repau̶ aperu̶mu̶ paasinu̶ko na'a ru̶a jñaaja'mu̶ repau̶, icheja cheja pa'iru̶mu̶. Ũcuaja'che jũnisõsiru̶mu̶ Dios pa'ichejare ai sani pa'ija'mu̶ repau̶. Ũcuarepaa'me jã'a —chiniasomu̶ Jesús repanare. 31 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repau̶ neenare docerepanare soni ija'che ku̶aasomu̶: —Jerusalén vu̶'ejoopona maijanaa'me mai chura. Aperu̶mu̶ Dios chu̶'o ku̶ana tocha jo'kasi'e chu̶'u̶ Dios Raosi'ku̶ cho'ocojñojañere ku̶ame. Repana ku̶aju̶ tocha jo'kasi'e Jerusalenna ti'jñeja'mu̶ chu̶'u̶re. 32 Judíopãipi judío peonani jo'kajanaa'me chu̶'u̶re, repanapi cu'ache cho'oa'ju̶ chini. Ru̶a cu'ache cutuju̶ pãisoju̶ coo tutujanaa'me repana chu̶'u̶re. 33 Ũcuachi'a suĩ'sue pi'ni vanisõjanaa'me repana chu̶'u̶re. Jã'ata'ni choteumucujñana vaju̶raija'mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repau̶ neenare. 34 Repau̶ ku̶ache asanata'ni jmamakaru̶jẽ'e asa chẽamaneasome repana. Diopi repanani asa chẽañe'te ũ̶seku̶na asavesu̶asome repana. 35 Repau̶ Jesús Jericó vu̶'ejoopo tĩ'acuhato na'ava'u̶ ma'a ru̶'tu̶va'te ñu'iu̶ kurire sẽeu̶ paniasomu̶. 36 Ñu'iu̶na pãipi jainu̶ko ũcuachejapi caraiju̶na asa, —¿Je'se cho'oche ina? —chiniasomu̶ repau̶. 37 Chiku̶na, —Jesús, Nazaret vu̶'ejoopo raisi'ku̶pi caraimu̶ —chiniasome pãi repau̶'te ja'me saina. 38 Chitena asa u̶jachu̶'opi ija'che cuiku̶ i'kaasomu̶ repau̶: —Jesús, David aperu̶mu̶ pa'isi'ku̶ Jojosi'ku̶, oijũ̶'u̶ chu̶'u̶va'u̶re —chiniasomu̶. 39 I'kau̶na asa charo saina, —Re'omu̶. Jo'e i'kamanejũ̶'u̶ —chiniasome repau̶'te. Jo'e i'kamanejũ̶'u̶ chiinareta'ni na'a ru̶a cuiku̶ i'kaasomu̶ repau̶. —Jesús, David aperu̶mu̶ pa'isi'ku̶ Jojosi'ku̶, oijũ̶'u̶ chu̶'u̶va'u̶re —chiniasomu̶ repau̶. 40 Jã'aja'ñe i'kaku̶ cuiku̶na asa canu̶ka, —Chu̶'u̶ni rajũ̶'u̶ repau̶'te —chiniasomu̶ Jesús repanare. Chiku̶na repau̶ni kueñe rarena Jesús ija'che sẽniasomu̶ repau̶'te: 41 —¿Ʉ̃quere cho'okaau̶ chini sẽeku̶ mu̶'u̶ chu̶'u̶re? —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te. Chiku̶na, —Pãi Ũcuanu̶kore Paaku̶, chu̶'u̶ ñakocaã ñoa'ku̶ chiimu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. 42 Chiku̶na Jesús i'kaasomu̶. —Mu̶'u̶ ñakocaã ñoa'ku̶ mu̶'u̶re. “Jesús chu̶'u̶re vasoja'mu̶”, chini cuasasi'ku̶jeku̶ vaju̶cuhamu̶ mu̶'u̶ chura —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te. 43 Jesupi jã'aja'ñe i'kaku̶na repau̶ ñakocaã teana care'osoasomu̶. Care'ou̶na Jesuna'me saiu̶ Dioni pojoku̶, “Ru̶a re'oku̶'mu̶ mu̶'u̶”, chiniasomu̶ repau̶. Cheku̶na ũcuaja'che repau̶'te cho'osi'ere ña, “Dios peore masiku̶'mu̶”, chiniasome.

Lucas 19

1 Ũcuaru̶mu̶ Jesús Jericó vu̶'ejoopo tĩ'a mu̶ato ũcuajoopo'te pãiu̶ kuriu̶ paniasomu̶. Repau̶ mamia'me Zaqueo. Pãi chũ̶'u̶nare kuri kookainare chũ̶'u̶ku̶ paniasomu̶ repau̶. 3 Repau̶ Zaqueo Jesure ñara chiiku̶ta'ni chejaru̶ nu̶kaku̶jeku̶ pãipi jairepanu̶kojeju̶na ñamaneasomu̶. 4 Ñamanesi'ku̶jeku̶ Jesuni ñara chini charona vu̶'vu̶ sũkiñu̶ sicómoroñu̶na mu̶ni tuhiu̶ cha'aasomu̶ repau̶, “Jesús ichejapi caraija'mu̶”, chini. 5 Tuhiu̶ cha'aku̶na repau̶ Jesús ũcuachejana sani tĩ'a caraipi'raku̶ji mu̶ñe ña sũkiñu̶ tuhiku̶'te Zaqueo'te ija'che i'kaasomu̶: —Zaqueo, pesa cajejũ̶'u̶. Chura iumucuse mu̶'u̶ vu̶'ena canu̶kache paamu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶ repau̶'te. 6 Jesupi jã'aja'ñe i'kau̶na asa pojoku̶ na'mi caje repau̶ vu̶'ena mu̶vaasomu̶ repau̶. 7 Mu̶vaku̶na ña pãi ũcuanu̶ko pe'ruju̶ cu'ache i'kaasome Jesure. “Pãiu̶ cu'aku̶ vu̶'ena canu̶kara chini mu̶amu̶ jã'u̶ Jesús”, chiniasome repana ũcuanu̶ko. 8 Ũcuaru̶mu̶ repau̶ Zaqueo repau̶ vu̶'ere pa'iu̶ vu̶ni nu̶kaku̶ i'kaasomu̶ Jesure. —Ñaku̶, Pãi Ũcuanu̶kore Paaku̶. Chura chu̶'u̶ paache cu'amajñaru̶ã chu̶ova'na pa'iva'nani joopo rupu̶ ĩsija'mu̶ chu̶'u̶. Ũcuaja'che chu̶'u̶ joreku̶ cheku̶nare na'a cajejaiche sẽni koosinu̶ko kuri ũcuaka'chapañoã jo'e ũcuajanu̶ko jovo co'choja'mu̶ chu̶'u̶ repanare —chiniasomu̶ repau̶. 9 Chiku̶na Jesús i'kaasomu̶ repau̶'te. —Mai aipãiu̶ Abraham jojosi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶. Iumucuse ivu̶'e pa'inare mu̶sanu̶konani oiu̶ chẽamu̶ Dios, jũnisõsiru̶mu̶ vati toana saimanea'ju̶ chini. 10 Chu̶'u̶, Dios Raosi'ku̶, pãipi jũnisõ vati toana saimanea'ju̶ chini chejana cajesi'ku̶a'mu̶. Repanare chẽa paaku̶ repana cu'ache cho'ocojñora'asi'e ũ̶sekani paaja'mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te Zaqueo'te. 11 Jesupi jã'aja'ñe i'kau̶na asa, repau̶ji Jerusalén vu̶'ejoopona tĩ'api'raku̶na ija'che cuasaasome repana pãi: “Iku̶ Jerusalén vu̶'ejoopona tĩ'a teana pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶ja'mu̶”, chini cuasaju̶na repanani chu̶'vaku̶ ija'chere cuasaku̶ ku̶aasomu̶ repau̶, jã'aja'ñe cuasamanea'ju̶ chini: 12 —Pãiu̶ pa'ipãiu̶ paniasomu̶. Repau̶ni pãi chũ̶'u̶ku̶'te jo'kañu chini cheku̶cheja cana soniasome repau̶'te. Sotena cheku̶chejana so'ona saniasomu̶ repau̶, repanapi repau̶ni pãi chũ̶'u̶ku̶'te jo'karena repau̶ pa'icheja canani co'i chũ̶'u̶ra chini. 13 Saipi'raku̶ repau̶'te cho'oche cho'okainare dierepanare soniasomu̶ repau̶. Soni rao pachokurire're te'ere'rechi'a ĩsi pi'ni ija'che i'kaasomu̶ repau̶ repanare: “Chura chu̶'u̶ ĩsisire're kurire'repi põsere koo ĩsiju̶ na'a ru̶a kurire kooju̶ pa'ijũ̶'u̶. Chu̶'u̶ rairu̶mu̶jatu̶'ka jã'aja'ñe cho'oju̶ pa'ijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona”, chiniasomu̶ repau̶. 14 Chini jo'ka sanisõu̶na repau̶ pa'icheja cana pãi, repau̶ni cuheju̶, te'enare pãi jñaa saoasome, repau̶ saisijoopona tuha chũ̶'u̶ñe jo'kajanani, “Iku̶ chũ̶'u̶ñe cuheme chu̶ku̶na”, chiapu̶ chini. 15 ’Cuhecheta'ni ũcua pãi chũ̶'u̶ku̶'te jo'kaasome repana repau̶'te. Pãi chũ̶'u̶ku̶'te jo'karena repau̶ pa'ichejana co'i, repau̶'te cho'oche cho'okainare repau̶ kuri ĩsisinani soapu̶ chini chũ̶'u̶asomu̶ repau̶, repana koosinu̶kore kurire masira chini. 16 Sotena charo te'eu̶ rani ija'che ku̶aasomu̶: “Chu̶'u̶re paaku̶, mu̶'u̶ chu̶'u̶re ĩsisire'reva kurire'revaji põsere koo ĩsiku̶ dierepare're koosi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶”, chiniasomu̶. 17 Chiku̶na i'kaasomu̶ repau̶. “Mu̶'u̶ ru̶a masi cho'osi'ku̶a'mu̶. Kuri ka'charu̶ koosi'ku̶ta'ni na'a ru̶a jñaasi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶. Masi cho'osi'ku̶jeku̶na vu̶'ñajoopoã dierepajoopoã pa'inani pãire chũ̶'u̶a'ku̶ chini jo'kamu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re”, chiniasomu̶ repau̶. 18 Ku̶acuhau̶na cheku̶ ũcuaja'che kurire'reva koosi'ku̶ rani ku̶aasomu̶. “Chu̶'u̶re paaku̶, kurire'reva mu̶'u̶ chu̶'u̶re ĩsisire'revaji põsere koo ĩsiku̶ cincorepare're koosi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶”, chiniasomu̶. 19 Jã'aja'ñe ku̶au̶na repau̶'te paaku̶ ija'che i'kaasomu̶: “Re'orepamu̶. Vu̶'ñajoopoã cincorepajoopoã pa'inani pãire chũ̶'u̶a'ku̶ chini jo'kamu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re”, chiniasomu̶ repau̶. 20 ’Ku̶acuhau̶na cheku̶ kurire'reva koosi'ku̶ rani ku̶aasomu̶. “Chu̶'u̶re paaku̶, mu̶'u̶ chu̶'u̶re ĩsisire'reva kurire'reva ũcuare'reva co'chamu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re. Mu̶'u̶pi ĩsiu̶na koo kãase'rechoji rea care'va paaku̶ pa'isi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶ repare'reva. 21 Mu̶'u̶re cho'oche cho'okainare oima'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶. Cheku̶na cho'oche cho'o koosi'e kuri tu̶asõku̶'mu̶ mu̶'u̶. Ũcuaja'che ãu cheku̶na tãsi'e tu̶asõku̶'mu̶ mu̶'u̶. Jã'ajeku̶na jã'are vaju̶chu̶ku̶ mu̶'u̶ chu̶'u̶re ĩsisire'reva kurire'reva rupu̶ paasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶”, chiniasomu̶ repau̶. 22 Repau̶ kurire'reva care'va paasi'ere ku̶au̶na asa repau̶'te paaku̶ ija'che i'kaasomu̶ repau̶'te: “Ru̶a cu'aku̶'mu̶ mu̶'u̶. Mu̶'u̶pi jã'aja'ñe cuasaku̶ cho'omaneu̶na asa pe'ruku̶ cu'ache cho'oja'mu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re. Chu̶'u̶ pãi oima'ñena'me cheku̶na cho'oche cho'o koosi'e kuri tu̶achena'me chu̶'u̶ cheku̶na tãsi'e ãu chu̶'u̶ tu̶ache masiku̶ta'ni, ¿je'se pa'iu̶na mu̶'u̶ chu̶'u̶ ĩsisire'reva kurire'reva kuri vu̶'ena sa jo'kamaneu̶? Sa jo'karu rani na'a ru̶a koora'asi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶”, chiniasomu̶. 24 Chini cheku̶nare ũcuacheja nu̶kanare i'kaasomu̶ repau̶. “Repau̶ koosire'reva kurire'reva tu̶a, cheku̶ni ĩsijũ̶'u̶ dierepare're kurire're koosi'ku̶ni”, chiniasomu̶ repau̶. 25 Chiku̶na i'kaasome repana. “Jã'ata'ni jã'u̶ ũcuare kurire're dierepare're paamu̶”, chiniasome. 26 Chitena repanare i'kaasomu̶ repau̶. “Asarepajũ̶'u̶, mu̶sanu̶kona. Ija'chea'me: Pãiu̶ ũcuau̶ache'te koo masi paaku̶ ũcuare paaku̶ta'ni na'a ru̶a kooja'mu̶. Jã'ata'ni jmanu̶koru̶ koosi'ku̶pi masi paama'ku̶ repau̶ paache ru̶a jmanu̶koru̶ta'ni peore tu̶asõcojñoja'mu̶”, chiniasomu̶ repau̶. 27 Chini, “Chura chu̶'u̶ni cuheju̶, chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe cuhenare chẽa ichejana ra chu̶'u̶ ñaku̶'te vanisõjũ̶'u̶”, chiniasomu̶ pãi chũ̶'u̶ku̶ repanare —Jã'aja'ñe ku̶aasomu̶ Jesús repanare pãi. 28 Jã'aja'ñe ku̶a pi'ni Jerusalenna tĩ'ara chini jo'e saiu̶ aikũtina mu̶niasomu̶ repau̶ Jesús. 29 Mu̶iu̶ Betfagé vu̶'ejoopona'me Betania vu̶'ejoopo Olivo aikũti pa'ijoopoãna kueñe tĩ'aasomu̶ repau̶. Repajoopoã kueñe tĩ'a repau̶ neenare te'eka'chapanare soniasomu̶ repau̶. 30 Repanare soni ija'che chũ̶'u̶asomu̶ repau̶: —Jeejoopona kueñe cajoopona saijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Sani tĩ'a burrova'u̶re quẽo su̶osiva'u̶re, pãi chuta'a tuhimava'u̶ni jñaajanaa'me mu̶sanu̶kona. Jñaa repava'u̶re jose ichejana rakaijũ̶'u̶. 31 Pãiu̶ ũcuau̶aku̶ji mu̶sanu̶konare, “¿Ʉ̃que cho'oñu chini mu̶sanu̶kona jã'ava'u̶re joseche?”, chiito, “Maire Paaku̶ iva'u̶re chiimu̶”, chiijũ̶'u̶ repanare —chiniasomu̶ repau̶. 32 Chiku̶na repana sani ñato Jesús i'kasi'e ũcua paniasomu̶. 33 Burrova'u̶re quẽo su̶osiva'u̶jeku̶na joseju̶na repava'u̶re paana i'kaasome. —¿Ʉ̃que cho'oñu chini mu̶sanu̶kona jã'ava'u̶re joseche? —chiniasome. 34 Chitena i'kaasome repana. —Maire Paaku̶ iva'u̶re chiimu̶ —chiniasome repana repanare. 35 Chini repava'u̶re burrova'u̶re Jesús pa'ichejana sa repau̶ sõku̶ñu̶na kãñapi tujñacuha Jesure tu̶oasome repana. 36 Tu̶orena tuhiu̶ saiu̶na repau̶ saima'ana kãña jaasome pãi, repau̶ni pojoju̶. 37 Jarena ũcuama'api saiu̶ Olivo aikũtipi Jerusalén cajechejana kueñe tĩ'aasomu̶ repau̶. Tĩ'aku̶na Diochi'a te'eu̶ cho'omasiche'te repau̶ji cho'oku̶na ñasi'ere cuasaju̶ repau̶'te chiina ũcuanu̶ko Dioni pojoju̶, “Ru̶a re'oku̶'mu̶ mu̶'u̶”, chiiju̶ cuiju̶ u̶jachu̶'opi i'kaasome. 38 Ũcuachi'a ija'che i'kaasome: —¡Diopi iku̶re pãire chũ̶'u̶a'ku̶ chini Repau̶ Raosi'ku̶re re'oja'che cho'okaau̶! ¡Cu̶nau̶mu̶ pa'ina pojoju̶ paapu̶! ¡Pãi ũcuanu̶ko, “Cu̶nau̶mu̶ Pa'iku̶ Dios peore masiku̶'mu̶”, chiapu̶! —chiniasome repana Jesure chiina ũcuanu̶ko. 39 Jã'aja'ñe i'kaju̶na ũcuanana'me pa'ina fariseopãi asa pe'ruju̶ ija'che i'kaasome repau̶'te Jesure: —Masiu̶, mu̶'u̶re chiinare jã'aja'ñe i'kache ũ̶sejũ̶'u̶ —chiniasome. 40 Chitena Jesús i'kaasomu̶ repanare. —Ʉ̃sema'mu̶ chu̶'u̶. Inapi jã'aja'ñe cuiju̶ i'kama'to catapi ũcuare i'kaku̶ cuira'amu̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare fariseopãi. 41 Chini na'a kueñe tĩ'a Jerusalén vu̶'ejoopo'te ña oniasomu̶ repau̶. 42 Oiu̶ ija'che i'kaasomu̶: —Dios mu̶sanu̶konare Jerusalén pa'inare pa'iche ru̶a re'oja'chere jo'kara chiimu̶, Repau̶ni cuasaju̶ pojoju̶ paapu̶ chini. Jã'ata'ni cuheme mu̶sanu̶kona. Cuheju̶ re'oja'che pa'iche vesu̶me mu̶sanu̶kona, Diopi ũ̶seku̶na. 43 Mu̶sanu̶konare cu'ache ti'jñeru̶mu̶ tĩ'acuhaja'mu̶. Mu̶sanu̶konare cuhena ijoopona rani si'acajoopo ru̶'tu̶na pachu cha'opi rũhiso'koro ñekua timu ũcuachejñapi pachu mu̶ni kakajanaa'me. Mu̶sanu̶konapi vaju̶chu̶ju̶ eta vu̶'vu̶sõñu chiito ũ̶seju̶ ijoopo ñañosõjanaa'me repana. Ñañosõsiru̶mu̶ vu̶'ña je'nasi'pu̶ã catapu̶ã te'epu̶jẽ'e cheku̶pu̶na'me su̶'imaneja'mu̶. Mu̶sanu̶konare ainana'me chĩiva'nare vanisõjanaa'me repana. Chu̶'u̶ni Dios Raosi'ku̶ni cuheju̶na cu'ache ti'jñeja'mu̶ mu̶sanu̶konare. Chu̶'u̶re cuheche ro'ia'me jã'a —chiniasomu̶ Jesús repanare. 45 Ũcuaru̶mu̶ Jesús Dios vu̶'ena kaka repavu̶'e põse ĩsinare eto saoasomu̶. 46 Repanani eto saoku̶ ija'che i'kaasomu̶ repau̶: —Dios chu̶'o aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'e ija'che ku̶amu̶: Chu̶'u̶ vu̶'e pãi chu̶'u̶re pojoju̶ sẽevu̶'ea'me, chiimu̶. Jã'ata'ni mu̶sanu̶kona põse ñaana cho'ocheja'che kaka cu'ache cho'ome ivu̶'e —chiiu̶ eto saoasomu̶ Jesús repanare. 47 Reparu̶mu̶ Jesús Dios vu̶'e si'aumucujña kaka che'choasomu̶. Jã'ata'ni phairipãi chũ̶'u̶nana'me judíopãi che'chonana'me pãi chũ̶'u̶na, “¿Je'sepi vanisore'oku̶ iku̶re?”, chiniasome repau̶'te. 48 Jã'ata'ni pãipi ũcuanu̶ko repau̶ che'choche'te asaneeju̶na cho'ocu'aasomu̶ repanare.

Lucas 20

1 Reparu̶mu̶ Jesús Dios vu̶'ere pa'iu̶ Dios chu̶'o re'oja'chere chu̶'vaku̶ paniasomu̶ repanare pãi. Chu̶'vaku̶na judío phairipãi chũ̶'u̶nana'me judíopãi che'chonana'me judío aina raniasome. 2 Rani repau̶'te chu̶'o sẽniasome repana. —¿Je'se cuasa pãi chũ̶'u̶na cho'ocheja'che rani cho'oku̶ mu̶'u̶? ¿Neepi chũ̶'u̶rena cho'oku̶ mu̶'u̶? —chiniasome repana. 3 Sẽeju̶na repanare i'kaasomu̶ repau̶. —Chu̶'u̶ ũcuaja'che mu̶sanu̶konani chu̶'o sẽniasara. Sẽeu̶na ku̶ajũ̶'u̶ chu̶'u̶re. 4 ¿Neepi Juanre Pãi Okoro'veku̶'te chẽa raore? ¿Diopi raou̶? Jã'apãani, ¿pãipi chẽa raore repau̶'te? —chiniasomu̶ Jesús repanare. 5 Sẽku̶na sãiñechi'a ija'che cutuasome repana: —¿Je'se mai iku̶re i'kajanaa'ñe? Maipi, “Juanre Diopi chẽa raosi'ku̶a'mu̶”, chiito iku̶ maire, “¿Mu̶sanu̶kona je'se pa'iu̶na jã'aja'ñe cuasanata'ni Juan chu̶'vasi'e cuasamanere?”, chiija'mu̶. 6 Ũcuaja'che, “Pãipi chẽa raosinaa'me”, chiicu'amu̶ maire. Ina pãi jainu̶ko, “Juan Dios chu̶'o ku̶akaiku̶ pa'isi'ku̶a'mu̶”, chiiju̶ cuasame. Jã'ajeku̶na maipi jã'aja'ñe i'kato ina pãi asa pe'ruju̶ ũcuanu̶ko catapi su'a vẽasojanaa'me maire —chiniasome repana. 7 Sãiñechi'a jã'aja'ñe cutu pi'ni Jesure ija'che i'kaasome repana: —Juanre okoro'vea'ku̶ chini raosi'ku̶re vesu̶me chu̶ku̶na —chiniasome repana. 8 Chitena Jesús i'kaasomu̶. —Chu̶'u̶ ũcuaja'che mu̶sanu̶konapi jã'aja'ñe i'karena chu̶'u̶re chũ̶'u̶ raosi'ku̶ mami ku̶amaneja'mu̶ —chiniasomu̶. 9 Ũcuaru̶mu̶ Jesús pãire jo'e chu̶'vaku̶ ija'chere cuasaku̶ ku̶aasomu̶: —Pãiu̶ pĩsi u̶che chio tã pi'ni repachio kuirakaijanare jñaa jo'ka, “Ichio u̶che tu̶aru̶mu̶ tĩ'au̶na tu̶ajũ̶'u̶. Reparu̶mu̶ chu̶'u̶re cho'oche cho'okaiku̶'te ichejana raoja'mu̶ chu̶'u̶, chu̶'u̶ni u̶chere miiraikaau̶ chini”, chiniasomu̶ repau̶. Chini jo'ka tĩichejana sanisõasomu̶ repau̶ ru̶a jeeru̶mu̶ pasa chini. 10 Ʉche tu̶aru̶mu̶ tĩ'au̶na repau̶'te cho'oche cho'okaiku̶'te u̶che chio kuirakaina pa'ichejana saoasomu̶ repau̶, u̶chere miijani rakaau̶ chini. Jã'ata'ni repana u̶che kuirana sani tĩ'au̶na ña repau̶'te chẽa vani u̶chejẽ'e peou̶'te co'choasome repau̶'te, u̶che paaku̶ pa'ichejana. 11 Co'chorena u̶che paaku̶ repau̶'te cho'oche cho'okaiku̶'te cheku̶ni jo'e ũcuachejana saou̶na sani tĩ'au̶na u̶che kuirakaina repau̶'te ũcuaja'che vaniasome. Vani repau̶'te ru̶a cu'ache cutu pi'ni u̶chejẽ'e peou̶'te co'choasome repana. 12 Co'chorena jo'e cheku̶ni saou̶na ũcuaja'che asi vani ku̶ko co'chosõasome repana. 13 ’Jã'aja'ñe cho'orena u̶che paaku̶ cuasaku̶ te'eu̶ji ija'che i'kaasomu̶: “¿Je'se cho'oja'che chu̶'u̶? Chu̶'u̶ chĩini chu̶'u̶ ru̶a oiu̶ paava'u̶ni repana pa'ichejana saora. Jã'u̶reta'ni ña ku̶ku̶jacosome repana”, chiiu̶ cuasaasomu̶ repau̶. 14 Jã'aja'ñe cuasa repau̶ mamaku̶ni saou̶na u̶che chiona sani tĩ'au̶na ña repachio kuirana ija'che i'kaasome: “Jã'u̶ u̶che paaku̶ mamaku̶'mu̶. Pu̶ka'ku̶ jũnisõsiru̶mu̶ pu̶ka'ku̶ paasi'e paajau̶a'mu̶ jã'u̶. Vanisõñu jã'u̶ni. Maipi jã'u̶ni vanisõni pu̶ka'ku̶ jũnisõsiru̶mu̶ repau̶ paasi'e maipi paajanaa'me”, chiniasome repana sãiñechi'a. 15 Chini repau̶'te chẽa chio ru̶'tu̶vana juha sa vanisõasome repana —chiniasomu̶ Jesús repanare pãi. Jã'aja'ñe ku̶a pi'ni repau̶ ku̶asi'e asasinare ija'che sẽniasomu̶ repau̶: —Repau̶ mamaku̶'te vanisõsi'ere asa u̶che chio paaku̶ji sani, ¿je'se cho'oja'u̶ repanare u̶che kuirakainare? 16 Ija'che cho'oja'mu̶ repau̶ u̶che paaku̶: Ʉche chiona sani repau̶ mamaku̶'te vanisõsinare sãiñe vanisõja'mu̶ repau̶. Repanare vanisõ u̶che chio kuirakaijanare cheku̶nani jñaa jo'kaja'mu̶ repau̶, u̶che chiore kuiraa'ju̶ chini —chiniasomu̶ Jesús repanare pãi. Jã'aja'ñe i'kau̶na asa, —¡Dios chu̶ku̶na'te jã'aja'ñe cho'omanea'ku̶! —chiniasome repana. 17 Chitena Jesús repanani ñaku̶ i'kaasomu̶. —Aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'ere, Dios chu̶'ore asa chẽajũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona, ija'che chiiche'te: Pãi vu̶'e cho'ona vu̶'ña tuu re'ojatuure ku'eju̶ paniasome. Ku'eju̶ te'etuupu̶ jñaani cuheasome repana. Cuheju̶ jo'kaasome repatuupu̶. Cheku̶nata'ni na'a ru̶a masinajeju̶ rani repatuupu̶ mini kuãa sa repana vu̶'e chakavu̶na nu̶koasome, repana vu̶'epi na'a ru̶a ju̶jaa'ku̶ chini, chiimu̶ repa. 18 Pãiu̶ vu̶'e tuupu̶na tãni ru̶a asi tãimu̶. Ũcuachi'a vu̶'e tuupu̶ji pãiu̶ni tãito jũnisõmu̶. Ũcuaja'che pãi chu̶'u̶re cuhenare ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶. Jũnisõsiru̶mu̶ vati toana sani uujanaa'me repana —chiniasomu̶ Jesús repanare pãi. 19 Jesupi jã'aja'ñe i'kau̶na judío phairipãi chũ̶'u̶nana'me judíopãi che'chona ija'che cuasaasome: “Iku̶ Jesús jã'aja'ñe i'kacheji maini cu'ache i'kamu̶. Churana teana chẽañu iku̶re”, chiniasome repana. Chiisinata'ni pãire vaju̶chu̶ju̶ repau̶'te chẽamaneasome repana. 20 Repau̶ni chẽañu chini repanare ja'me pa'inare ũcuau̶anare soni i'kaasome repana. —Jesús pa'ichejana sani repau̶ cho'oche'te ñaju̶ repau̶ chu̶'o asaneena cho'ocheja'che cho'oju̶ chu̶'o sẽniasajũ̶'u̶ repau̶'te. Cheku̶ru̶mu̶ repau̶ji tĩiñe i'kato chẽa sa, pãi chũ̶'u̶ku̶ vu̶'ena jo'kare'omu̶ repau̶'te churata'ni —chiniasome repana. 21 Chini saorena Jesús pa'ichejana sani tĩ'a repau̶ chu̶'o asaneena i'kacheja'che i'kaasome repana repau̶'te. —Masiu̶, rũhiñe che'choku̶'mu̶ mu̶'u̶. Jã'a masime chu̶ku̶na. Mu̶'u̶ che'choche'te cheku̶napi asa cu'ache i'katojẽ'e ku̶ku̶ cuasoma'ñe ũcua che'choku̶ pa'iku̶'mu̶ mu̶'u̶, Dios chũ̶'u̶ jo'kasi'e ũcuarepa. 22 Jã'ajeku̶na mu̶'u̶ni chu̶'o sẽniasañu chiime chu̶ku̶na. Romapãi chũ̶'u̶ku̶ji Césapi chu̶ku̶na pa'iche ro'ire sẽeto, ¿ro'ijanaa'ñe chu̶ku̶na repau̶'te? ¿Ro'imanejanaa'ñe? —chiniasome repau̶'te. 23 Jã'ata'ni Jesús repana cu'ache cho'oñu chiiche'te masiku̶ ija'che i'kaasomu̶ repanare: 24 —Kurire'reva'te mini ñojũ̶'u̶ chu̶'u̶re. Kurire'reva pa'iku̶ kuechu̶si'ku̶, ¿keeja'iu̶'u̶? Ũcuachi'a, ¿nee mamipi pa'iku̶ ire'reva? —chiniasomu̶ repau̶. Chiku̶na i'kaasome repana. —Maire chũ̶'u̶ku̶ César chiana'me repau̶ mami pa'imu̶ jã'are'reva —chiniasome repana. 25 Chitena repanare i'kaasomu̶ repau̶. —Jã'a pa'ito pa'iche ro'ire repau̶ji kuri ro'iche chũ̶'u̶to ro'ijũ̶'u̶ repau̶'te. Dios chũ̶'u̶ jo'kasi'e ũcuachi'a cho'oju̶ pa'ijũ̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare. 26 Repau̶ji ru̶a masiku̶ sãiñe i'kau̶na asa ku̶ku̶ jo'e i'kamaneasome repana, fariseopãi raocojñosina. 27 Ũcuaru̶mu̶ saduceopãi te'ena Jesuni ñañu chini saniasome. “Pãi jũ'isina jo'e vaju̶raimanejanaa'me”, chiiju̶ cuasanajeju̶ Jesure ija'che sẽniasome repana: 28 —Masiu̶, Diopi chũ̶'u̶u̶na Moisés aperu̶mu̶ maire tocha jo'kasi'e ija'che chiimu̶: Pãiu̶ romio'te vejasi'ku̶pi, chuta'a chĩi peoku̶ji jo'ka jũnisõru repau̶ cho'jeu̶ji veja paaa'ku̶ majaa'chu̶ paasi'kore. Repaoni veja chĩire paaku̶ ija'che cuasaku̶ paau̶: “Chu̶'u̶ a'chu̶ jũnisõsiva'u̶ chĩijanaa'me ina chu̶'u̶ chĩi”, chiau̶, chiimu̶ repau̶ tocha jo'kasi'e. 29 Jã'ajeku̶na chu̶'o ku̶añu chiime chu̶ku̶na mu̶'u̶re. Pãiu̶ charo caku̶ cho'jechĩi u̶mu̶pãichi'a seirepanare paaasomu̶. Repau̶ chareparo caku̶ romio'te veja paaku̶ chuta'a chĩi peoku̶ji jo'ka jũnisoasomu̶. 30 Jũnisou̶na cho'jeu̶ repau̶ majaa'chu̶ rũ̶jo pa'isi'koni veja paaku̶ ũcuaja'che chuta'a chĩi peoku̶ji jo'ka jũnisoasomu̶. 31 Jũnisou̶na na'a cho'je caku̶ ũcuate'eo'te veja ũcuaja'che chĩi peoku̶ji jũnisoasomu̶. Jã'aja'ñechi'a sieterepana ũcuanu̶ko ũcuate'eo'te vejaju̶ chĩi peonachi'a jo'ka jũnisoasome repana. 32 Repana jũnisosiru̶mu̶na romio ũcuaja'che jũnisoasomo. 33 Jã'ajeku̶na pãi jũnisosina ũcuanu̶ko jo'e vaju̶raisiru̶mu̶, ¿kau̶pi repao'te jo'e paaja'u̶ vaju̶ru̶mu̶ sieterepana repao'te paasina? ¿Je'se chiiku̶ mu̶'u̶? —chiniasome repana. 34 Chitena Jesús i'kaasomu̶ repanare. —Icheja cheja pa'ina u̶mu̶pãi romi vejame. Romi ũcuachi'a u̶mu̶ vejame. 35 Pãi Diore cuasana, u̶mu̶pãina'me romi jũnisõ vaju̶rani Dios pa'icheja saisiru̶mu̶ jo'e vejamanejanaa'me. 36 Ũcuaja'che jo'e jũnisõmanejanaa'me repana, ũcuare vaju̶raisinajeju̶. Angeles, Diore ja'me pa'ina pa'icheja'che jũnisõma'ñe pa'ijanaa'me repana. Ũcuaja'che Dios chĩia'me repana jũni vaju̶rani repau̶ pa'icheja saisina. 37 Aperu̶mu̶ Moisés sũkira'ñu̶ru̶ uutoa toa kueñe nu̶kaku̶ ñaku̶ paniasomu̶. Ñaku̶ nu̶kaku̶na ũcuatoa sa'navu̶ji Diopi i'kaku̶na asaku̶ pãi jũnisõsina jo'e vaju̶raijachere ku̶ara chini ija'che tocha jo'kaasomu̶ repau̶ Moisés: Mu̶sanu̶kona aipãi icheja pa'iru̶mu̶ chu̶'u̶re cuasasinare paaku̶'mu̶ chu̶'u̶, Abrahamre, Isaare, Jacobre, chiisi'ku̶a'mu̶ Dios. Pãi jũnisõsinarejẽ'e vaju̶nareja'che ñaku̶jeku̶ paamu̶ Dios repanare, rekoñoãpi vaju̶ku̶na —chiniasomu̶ Jesús repanare saduceopãi. 39 Jã'aja'ñe i'kau̶na judíopãi che'chona i'kaasome repau̶'te. —Masiu̶, ru̶a masi i'kamu̶ mu̶'u̶ —chiniasome repana Jesure. 40 Jesupi masi i'kau̶na repau̶'te jo'e chu̶'o sẽniasavaju̶chu̶asome repana saduceopãina'me judíopãi che'chona. 41 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repanare pãi repau̶ pa'iche'te ku̶aasomu̶. —“Aperu̶mu̶ pa'isi'ku̶ David Jojosi'ku̶a'mu̶ Cristo”, chiime mu̶sanu̶kona pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶a'ku̶ chini Dios Raosi'ku̶re. ¿Je'se pa'iu̶na mu̶sanu̶kona jã'aja'ñe i'kache? 42 Repau̶ David Salmophu̶rona ija'che tocha jo'kaasomu̶: Dios chu̶'u̶re Paaku̶'te ija'che i'kaasomu̶: “Chu̶'u̶re kueñe u̶jajũ̶tu̶ cakã'kona pu̶u̶jũ̶'u̶. 43 Chu̶'u̶pi cho'oku̶na mu̶'u̶re cuhena ũcuanu̶ko mu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe cho'ojanaa'me”, chiniasomu̶ Dios, chiimu̶ repa tocha jo'kasi'e. 44 ¿Je'se pa'iu̶na David, “Chu̶'u̶re Paaku̶'mu̶ Cristo”, chiisi'eta'ni, “David Jojosi'ku̶a'mu̶ Cristo”, chiiche pãi? —chiniasomu̶ Jesús repanare. 45 Repana pãi ũcuanu̶ko asaju̶'te Jesús repau̶ neenani chu̶'vaasomu̶. 46 —Judíopãi che'chona pa'iche ña chẽamanejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Kãña re'ojakãñapi u̶jacueñoã ju'iju̶ nu̶ka ku'ime repana, pãipi ña, “Diore ru̶a cuasanaa'me jã'ana”, chiapu̶ chini. Ãu ĩsichejñare ku'iju̶na pãipi repanani ña ku̶ku̶ju̶ chẽa pojoto ru̶a pojonaa'me repana. Ũcuaja'che judíopãi chi'ivu̶'ña mu̶a kakani masina ñu'isaivu̶ãre ñu'ineenaa'me repana. Ũcuaja'che pãipi repanani ãu ãuñu chini soito mu̶a repanare soisi'ku̶re kueñe ñu'ineenaa'me repana. 47 Ũcuaja'che va'jeva'na paache joreju̶ tu̶tesõnaa'me repana. Jã'aja'ñe cho'onata'ni pãipi ña, “Re'onaa'me jã'ana”, chiapu̶ chini Diore ru̶a jeeru̶mu̶ sẽeju̶ pa'inaa'me repana. Jã'aja'ñe cho'onajeju̶na Diopi chũ̶'u̶u̶na ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶ repanare —chiniasomu̶ Jesús repau̶ neenare.

Lucas 21

1 Ũcuaru̶mu̶ Jesús Dios vu̶'ere chuta'a pa'iu̶ ñato pãi kurina kurire Dioni ĩsiju̶ cãjovu̶na ru̶a mañaasome. 2 Va'jeva'o chu̶ova'o pa'iva'o ũcuaja'che te'eka'chapare'reru̶ãchi'a ka'charu̶ pa'ire'reru̶ãre mañaasomo. 3 Mañaona ña Jesús ija'che i'kaasomu̶: —Ina kurinata'ni repana kooju̶na cajejaisi'ere ĩsisinaa'me. Iva'ota'ni repao ãu koo ãio pasa chiisire'reru̶ãre Dioni pojoko peore ĩsisõsi'koa'mo. Kurina ĩsisi'e ña pojomu̶ Dios. Jã'ata'ni iva'o ĩsisi'e ña na'a ru̶a pojomu̶ Dios. Ũcuarepaa'me jã'a —chiniasomu̶ Jesús. 5 Reparu̶mu̶ cheku̶na ũcuavu̶'e pa'ina Dios vu̶'e pa'iche'te cutuasome. —Catapu̶ã ru̶a re'ojapu̶ãpi cho'osivu̶'ea'me ivu̶'e. Ũcuaja'che pãipi Dioni pojoju̶ jo'kasimajñaru̶ãpi ru̶a re'ojamajñaru̶ãpi pa'iu̶ ru̶a re'oja'imu̶ ivu̶'e —chiniasome repana. Jã'aja'ñe cutuju̶na asa Jesús i'kaasomu̶ repanare. 6 —Mu̶sanu̶kona ivu̶'e Dios vu̶'ere ñaju̶, “Re'oja'imu̶”, chiime. Jã'ata'ni na'a pa'isiru̶mu̶, catapu̶ã te'epu̶jẽ'e cheku̶pu̶na'me su̶'ima'ñe peore ñañosõjanaa'me pãi ivu̶'e —chiniasomu̶ Jesús repanare. 7 Chiku̶na asa repau̶'te chu̶'o sẽniasaasome repana. —Masiu̶, mu̶'u̶ ku̶asi'e, ¿jeeru̶mu̶ cho'ojachea'che? Reparu̶mu̶ tĩ'añe, ¿je'se masijanaa'ñe chu̶ku̶na? —chiniasome repana. 8 Sẽeju̶na Jesús i'kaasomu̶ repanare. —Ñarepaju̶ pa'iju̶ jorena i'kache asa chẽama'ñe pa'ijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. ¡Cacu̶'ocojñoñe! Pãi jainu̶ko te'enachi'a ku'iju̶ joreju̶ chu̶'u̶ni roiju̶, “Pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶a'ku̶ chini Dios Raosi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶”, chiijanaa'me. Jã'aja'ñe i'kaju̶, “Churata'ni cheja si'api'ramu̶”, chiijanaa'me repana. Jã'aja'ñe i'kanare jovomanejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. 9 Ũcuaja'che pãi vaichena'me pãi repanare chũ̶'u̶nare cuheju̶ etoche asani ku̶ku̶manejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Jã'aja'ñe pa'ija'mu̶ cheja si'api'raru̶mu̶. Jã'ata'ni cheja chuta'a si'amaneja'mu̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare. 10 Chini Jesús jo'e i'kaasomu̶ repanare. —Pãi ũcuate'echeja pa'ina cheku̶chejña pa'inani sani vanisõjanaa'me. 11 Ũcuaja'che cheja si'achejñaru̶ã ru̶a pi'ruja'mu̶. Ũcuaja'che ru̶arepa asuku̶ ãupi aineemau̶na pãi si'achejñaru̶ã ãucuhana jũnisõjanaa'me. Ũcuaja'che si'achejñaru̶ã ravu̶ pa'iu̶na pãi jainu̶ko jũ'ijanaa'me. Ũcuaja'che pãi cu̶nau̶mu̶re ñani repana ñamanesi'ere ñaju̶ ñavaju̶chu̶ache ñoku̶na ku̶ku̶sõjanaa'me. 12 ’Jã'aja'ñe chuta'a cho'omaru̶mu̶ mu̶sanu̶konapi chu̶'u̶ni cuasaju̶na cuheju̶ chẽa ru̶a cu'ache cho'ojanaa'me pãi mu̶sanu̶konare. Chẽa judíopãi chi'ivu̶'ñana sa cu'ache i'ka pi'ni pãi chẽavu̶'ñana cuaojanaa'me repana mu̶sanu̶konare. Cheku̶ru̶mu̶ mu̶sanu̶konare chẽa sa pãi chũ̶'u̶na vu̶'ñana jo'kajanaa'me, repavu̶'ña pa'inapi cu'ache cho'oa'ju̶ chini. 13 Pãipi jã'aja'ñe cho'oju̶na chu̶'u̶ pa'iche'te ku̶a asojanaa'me mu̶sanu̶kona repanare. 14 Pãipi maini jã'aja'ñe cho'oto, “¿Je'se sãiñe i'kajanaa'ñe mai cu'ache cho'omanea'ju̶ chini?”, chiiju̶ cuasamanejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. 15 Chu̶'u̶pi cho'okaiu̶na mu̶sanu̶konare pe'runare sãiñe i'kani ru̶a masi i'kajanaa'me mu̶sanu̶kona. Masi i'karena, “Joreme ina”, chiimanejanaa'me repana mu̶sanu̶konare pe'runa. Jo'e i'kamanejanaa'me repana. 16 Cheku̶ru̶mu̶ mu̶ja'ku̶pãipi mu̶sanu̶konare cuheju̶ chẽa sa pãi chũ̶'u̶na vu̶'ñana jo'kajanaa'me, repanapi cu'ache cho'oa'ju̶ chini. Cheku̶ru̶mu̶ mu̶a'chu̶pãipi cheku̶ru̶mu̶ mu̶che'u̶chĩipi cheku̶ru̶mu̶ mu̶sanu̶kona majapãipi cheku̶ru̶mu̶ mu̶sanu̶konare re'osinapi cuheju̶ chẽa sa jo'kajanaa'me mu̶sanu̶konare. Ũcuachi'a pãi mu̶sanu̶konare ũcuau̶anare vanisõjanaa'me. 17 Pãi jainu̶ko mu̶sanu̶konare chu̶'u̶ni cuasaju̶na cuhejanaa'me. 18 Jã'ata'ni Diopi ũ̶seku̶na mu̶sanu̶kona rekoñoãta'ni cu'ache cho'omanejanaa'me repana. 19 Mu̶sanu̶konapi chu̶'u̶re cuasache ũhasõmanapi jũnisõni Dios pa'ichejare ai sani pa'ijanaa'me. 20 ’Ũcuachi'a cheja si'api'raru̶mu̶ ija'che cho'ojanaa'me pãi: Pãire vañu chini Jerusalén vu̶'ejoopona rani rũhiso'koro nu̶kajanaa'me sõtaopãi. Sõtaopãipi jã'aja'ñe cho'oju̶na ñani, “Ijoopo vu̶'ejoopo ñañasõcuhaja'mu̶”, chini masijanaa'me mu̶sanu̶kona. 21 Reparu̶mu̶ tĩ'ato Judea cheja pa'ina aikũjñana vu̶'vu̶ katisõa'ju̶. Ũcuaja'che Jerusalén vu̶'ejoopo pa'ina eta sanisõa'ju̶. Ũcuaja'che chiño saisina Jerusalén vu̶'ejoopo maimanea'ju̶. 22 Reparu̶mu̶ repana cu'ache cho'osi'e ro'i Jerusalén vu̶'ejoopo pa'inare ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶ Diopi chũ̶'u̶u̶na. Aperu̶mu̶ Dios chu̶'o tochana ku̶aju̶ tocha jo'kasi'epi ti'jñeja'mu̶ repanare Jerusalén pa'inare. 23 Reparu̶mu̶ romiva'nare chĩi su̶'iva'nana'me oje chũsava'nare ru̶a vesache cu'ache pa'ija'mu̶. Reparu̶mu̶ Jerusalén pa'inare ũcuanu̶kore ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶, Diopi pe'ruku̶ chũ̶'u̶u̶na. 24 Reparu̶mu̶ sõtaopãi tĩichejña raisinapi Jerusalén pa'inare ũcuau̶anare va'jñapi vanisõjanaa'me. Cheku̶nare chẽa tĩichejñana sasõjanaa'me repana. Ũcuaja'che judío peonapi Jerusalén vu̶'ejoopo ñañosõ tu̶a pa'ijanaa'me, Dios repanare repacheja pa'iũ̶seru̶mu̶jatu̶'ka —chiniasomu̶ Jesús repanare. 25 Chini Jesús jo'e i'kaasomu̶ repanare. —Ũcuaja'che reparu̶mu̶ Diopi chũ̶'u̶u̶na ũ̶su̶u̶na'me pãimiau̶na'me ma'jñoko, vaju̶chu̶ache ñoju̶na ña ku̶ku̶sõjanaa'me pãi. Ũcuaja'che chiaraãpi ru̶a asoche fa'aku̶na ña ru̶a ku̶ku̶sõjanaa'me pãi si'achejña pa'ina. 26 Reparu̶mu̶ cho'oche'te ña, “¿Je'se maire ti'jñeja'u̶?”, chini ru̶arepa ku̶ku̶cajejanisõ ai jũnisõjanaa'me pãi, cu̶nau̶mu̶ pa'imajñaru̶ãjatu̶'ka peore ñu̶'kueku̶na ñani. 27 Reparu̶mu̶ chu̶'u̶ Dios Raosi'ku̶ peore Masiu̶ji ru̶a re'oja'che ñou̶ ko'sija'iu̶ cu̶nau̶mu̶pi pãi ũcuanu̶ko ñaju̶'te pikona'me cajeja'mu̶. 28 Chu̶'u̶ chura ku̶asi'e apecho'oche ñani ru̶a pojojũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. “Dios maire Repau̶ neenajeju̶na Repau̶ pa'ichejana sara chini raipi'ramu̶”, chini cuasaju̶ cha'ajũ̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare. 29 Ũcuaru̶mu̶ Jesús pãire chu̶'vaku̶ ija'che i'kaasomu̶: —Chura sũkiñu̶ higoñu̶ pa'ichena'me sũkiñu̶ã si'ara'ñu̶ru̶ã pa'iche'te cuasa ñajũ̶'u̶. 30 Sũkiñu̶ã ja'o ma'mañe ñani, “Ʉ̃su̶ru̶mu̶ tĩ'api'ramu̶ ie”, chiime mu̶sanu̶kona. 31 Ũcuaja'che chu̶'u̶ chura ku̶asi'epi tĩ'aku̶na ñani, “Jesús Dios Raosi'ku̶ pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶ra chini chejana jo'e cajepi'ramu̶”, chiijanaa'me mu̶sanu̶kona. 32 ’Mu̶sanu̶kona jojosina chuta'a jũ'imaru̶mu̶na chu̶'u̶ ku̶asi'e peore ti'jñeja'mu̶. Ũcuarepaa'me jã'a. 33 Cu̶nau̶mu̶na'me cheja si'asõja'mu̶. Chu̶'u̶ chũ̶'u̶ jo'kasi'eta'ni si'ama'ñe ũcua pa'ija'mu̶. 34 ’Ñarepaju̶ pa'iju̶ cu'achejẽ'e cho'omairo pa'ijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Cu'achejẽ'e cho'oma'ñe, conojẽ'e jũ'ima'ñe, mu̶sanu̶kona pa'ichejẽ'e ru̶arepa cuasama'ñe pa'ijũ̶'u̶. Jã'are cho'oju̶ mu̶sanu̶konapi chu̶'u̶ raijachejẽ'e cuasama'ñe vesu̶ pani chu̶'u̶pi tãupa tãiñeja'ñe teana na'mi raku̶na ña ku̶ku̶sõjanaa'me mu̶sanu̶kona. Jã'ajeku̶na chu̶'u̶ni cha'aju̶ re'oja'che pa'ijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Chu̶'u̶pi cuasoma'ñe raku̶na pãi cu'ache pa'ina ũcuanu̶ko ña ku̶ku̶sõjanaa'me. 36 Ñarepaju̶ pa'iju̶ chu̶'u̶ni cha'aju̶ Dioni ija'che sẽeju̶ pa'ijũ̶'u̶: “Ja'ku̶, chu̶ku̶na'te cho'okaijũ̶'u̶. Mu̶'u̶ neeku̶ chũ̶'u̶ñe'te cho'oju̶ pañu chiime chu̶ku̶na. Cheku̶na cho'ocheja'che cu'ache cho'omaneñu chiime chu̶ku̶na. Mu̶'u̶ neeku̶ mu̶'u̶ Raosi'ku̶pi raito vaju̶chu̶manejanaa'me chu̶ku̶na mu̶'u̶pi cho'okaiu̶na re'oja'che pa'inajeju̶.” Jã'aja'ñe sẽejũ̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare. 37 Reparu̶mu̶ Jesús si'aumucujña Dios vu̶'e kaka che'choasomu̶. Si'ana'iroã Olivo aikũtina mu̶ni si'añami paniasomu̶ repau̶. 38 Si'aapeñataroã caje che'choku̶na pãi peore Dios vu̶'ena mu̶aasome, repau̶ i'kache'te asañu chini.

Lucas 22

1 Reparu̶mu̶ judíopãi pã sau̶manesi'e ãiru̶mu̶ pascua tĩ'api'raasomu̶. 2 Ũcuaru̶mu̶ judío phairipãi chũ̶'u̶nana'me judíopãi che'chona Jesuni vanisoche'te chũ̶'u̶ñu chini te'ena cutuasome. Cutunata'ni chũ̶'u̶maneasome repana, “Pãipi pe'ruju̶ cavaju̶”, chini. 3 Ũcuaru̶mu̶ vati ai cu'ache chũ̶'u̶ra chini Judas Iscarioteni kakaasomu̶. Jesús neena docerepanare ja'me pa'iku̶ paniasomu̶ Judas. 4 Vati aipi kakau̶na judío phairipãi chũ̶'u̶nana'me Dios vu̶'e pẽ'jekainare chũ̶'u̶na pa'ivu̶'ena mu̶a i'kaasomu̶ repau̶ Judas. “Mu̶sanu̶konare Jesure, ¿je'se jo'kaja'che chu̶'u̶?”, chiku̶na ũcuau̶na'me cutuju̶ Judas cho'ora chiiche'te asa pojoasome repana. Pojoju̶, “Mu̶'u̶pi jã'aja'ñe cho'oto mu̶'u̶re kuri ro'ijanaa'me chu̶ku̶na”, chiniasome repana. 6 Jã'aja'ñe i'karena, “Jau̶, jã'aja'ñe cho'ora, jã'a pa'ito”, chini Jesús pa'ichejana sani pẽ'je ñaku̶ paniasomu̶ repau̶, pãi jainu̶ko peoru̶mu̶na rope'e repau̶ni jo'kara chini. 7 Na'a pa'isiru̶mu̶ judíopãi pã sau̶manesi'e ãiru̶mu̶ pascuaru̶mu̶ ovejachĩiva'u̶re vanisoche paniasomu̶ repanare, Diopi pojoa'ku̶ chini. 8 Jã'aja'ñe cho'opi'raju̶na Jesús Pedrona'me Juanre soni i'kaasomu̶. —Mai pascuaru̶mu̶ ãijañe ãu care'vajaijũ̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare. 9 Chiku̶na repau̶'te sẽniasome repana. —¿Jeechejana sani ãu care'vajanaa'ñe chu̶ku̶na? —chiniasome repana. 10 Chitena i'kaasomu̶ repau̶. —Chura vu̶'ejoopona sani tĩ'a pãiu̶'te churupu̶ oko pa'ipu̶ saku̶'te tijñajanaa'me mu̶sanu̶kona. Tijña ja'me mu̶a repau̶ kakavu̶'ena ja'me kakajũ̶'u̶. 11 Kaka vu̶'e paaku̶'te sẽniasajũ̶'u̶. “Masiu̶ mu̶'u̶ni sani ija'che sẽniasaa'ju̶ chini raomu̶ chu̶ku̶na'te: ‘¿Jeeruupu̶na chu̶'u̶ neenana'me pascuaru̶mu̶ kaka ãu ãija'ñe chu̶'u̶?’, chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús”, chiijũ̶'u̶ repau̶'te vu̶'e paaku̶'te. 12 Mu̶sanu̶konapi sẽeto repau̶ u̶mu̶caruupu̶'te u̶jaruupu̶'te ñoja'mu̶, masi care'vasiruupu̶'te. Ñou̶na ũcuaruupu̶na kaka mai pascuaru̶mu̶ ãijañe ãu care'vajũ̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare. 13 Chiku̶na vu̶'ejoopo sani tĩ'ato Jesús i'kasi'e ũcuarepa paniasomu̶. Jã'ajeku̶na pascuaru̶mu̶ ãijañe ãu care'vaasome repana Pedrona'me Juan. 14 Ũcuaru̶mu̶ Jesús pascuaru̶mu̶ tĩ'au̶na ãu ãsa chini mesako'are pu̶u̶ ñuniasomu̶, repau̶ neenana'me. 15 Pu̶u̶ ñu'iu̶ repanare i'kaasomu̶ repau̶. —“Chu̶'u̶ chuta'a jũ'imaru̶mu̶ chu̶'u̶ neenana'me pascuaru̶mu̶ ãu ãiñe'te ãineemu̶ chu̶'u̶”, chiisi'ku̶jeku̶ chura mu̶sanu̶konana'me ãipi'ramu̶ chu̶'u̶. 16 Iere pascuaru̶mu̶ ãiñe ãu ru̶a jeeru̶mu̶ jo'e ãimaneja'mu̶ chu̶'u̶. Na'a pa'isiru̶mu̶na chu̶'u̶ pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶ru̶mu̶na jo'e ãija'mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. 17 Chini conoro'rova mini Dioni, “Re'orepamu̶”, chini ũku repau̶ neenani ĩsiku̶ i'kaasomu̶ repau̶. —Mu̶sanu̶kona ũcuanu̶ko iro'rova ũcuate'ero'rova ũkujũ̶'u̶. 18 Chu̶'u̶ pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶ru̶mu̶jatu̶'ka u̶che cono jo'e ũkumaneja'mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. 19 Chini pãpu̶ mini Dioni, “Re'orepamu̶”, chini repau̶ neenani tu̶'se ĩsiku̶ i'kaasomu̶ repau̶. —Ipu̶ pãpu̶ chu̶'u̶ ca'nivu̶'me. Chu̶'u̶ni vanisõa'ju̶ chini chu̶'u̶ ca'nivu̶ ũ̶sema'mu̶ chu̶'u̶, vatena mu̶sanu̶kona cu'ache cho'oche'te jũni ro'ikasa chini. Chu̶'u̶ni cuasaju̶ si'aru̶mu̶ ija'che cho'oju̶ ãu ãiju̶ pa'ijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona —chiniasomu̶ Jesús repanare. 20 Ãu ãni pi'nisiru̶mu̶ conoro'rova mini jo'e i'kaasomu̶ repau̶. —Pãi ũcuanu̶kore cu'ache cho'oche'te jũni ro'ikasa chini chuenisõja'mu̶ chu̶'u̶. Jã'aja'ñe cho'oche chu̶'u̶ chiepi menisõu̶na Dios mamare, “Ija'che cho'oñu”, chiisi'ere cho'ojachea'me. Jã'are cuasaju̶ chi'i ie u̶che cono ũkuju̶ pa'ijũ̶'u̶. 21 Jã'ata'ni pãipi cu'ache cho'oa'ju̶ chini chu̶'u̶re jo'kajau̶ ichejare maina'me ñu'imu̶. 22 Chu̶'u̶ Dios Raosi'ku̶ jũnisõja'mu̶. Jã'aja'ñe chũ̶'u̶mu̶ Dios. Jã'ata'ni chu̶'u̶ni vanisõa'ju̶ chini jo'kasi'ku̶re na'a ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶ —chiniasomu̶ repau̶ repanare. 23 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa ũcuanachi'a sãiñe sẽniasaasome repana. “¿Kau̶pi iku̶re jo'kaja'u̶?”, chiniasome repana. 24 Ũcuaru̶mu̶ Jesús neena sãiñechi'a ke'reju̶ ija'che cutuasome: —Iku̶pi inare na'a ru̶a chũ̶'u̶masiku̶'mu̶ —chiniasome te'ena. Cheku̶nata'ni, —Iku̶ pãaku̶'mu̶. Iku̶pi na'a ru̶a chũ̶'u̶masiku̶'mu̶ —chiniasome. 25 Jã'aja'ñe i'kaju̶na asa Jesús i'kaasomu̶ repanare. —Icheja cheja pãi chũ̶'u̶na ru̶a cuajare chũ̶'u̶ju̶na ru̶a chu̶ova'na pa'ime pãi. Cuajare chũ̶'u̶nata'ni, “Chu̶ku̶na neenare ru̶a re'oja'che kuiranaa'me chu̶ku̶na”, chiime repana pãi chũ̶'u̶na. 26 Repana pa'icheja'che pa'imanejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Mu̶sanu̶kona te'eu̶ji na'a masini vesu̶va'u̶ cuasacheja'che cuasaku̶, “Ru̶a vesu̶ku̶'mu̶ chu̶'u̶”, chiiu̶ cuasaku̶ pa'ijũ̶'u̶. Ũcuaja'che mu̶sanu̶kona te'eu̶ji pãi chũ̶'u̶ku̶ pani cho'oche cho'okaiku̶ cho'ocheja'che cheku̶nare cho'okaiu̶ pa'ijũ̶'u̶. 27 Pãi chũ̶'u̶ku̶ji ãu ãsa chini pu̶u̶to cho'oche cho'okaiku̶ji ãu ramu̶ repau̶'te. Ñu'iu̶ ãu ãiku̶ji na'a ru̶a masiu̶'mu̶. Icheja cheja pãi chũ̶'u̶na pa'iche'me jã'a. Chu̶'u̶ta'ni cho'oche cho'okaiku̶ cho'ocheja'che cho'okaiku̶'mu̶ mu̶sanu̶konare. 28 Pãi chu̶'u̶re ru̶a cu'ache cho'ome. Jã'ata'ni mu̶sanu̶kona chu̶'u̶ni oiju̶ ja'me pa'inaa'me. 29 Ja'ku̶ chu̶'u̶re pãire chũ̶'u̶a'ku̶ chini jo'kasi'ku̶a'mu̶. Chu̶'u̶ ũcuaja'che mu̶sanu̶konare chu̶'u̶ neenare pãire chũ̶'u̶a'ju̶ chini jo'kaja'mu̶. 30 Pãi chũ̶'u̶nare jo'kau̶na chu̶'u̶ pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶ru̶mu̶ chu̶'u̶na'me ãu ãiju̶ ũkuju̶ ñu'ijanaa'me mu̶sanu̶kona. Ũcuaja'che pãi chũ̶'u̶na ñu'isaire ñu'iju̶ Israelpãi, docerepavãju̶ jojosinani chũ̶'u̶janaa'me mu̶sanu̶kona —chiniasomu̶ Jesús repau̶ neenare. 31 Chini Jesús Simón Pedro'te i'kaasomu̶. —Asarepajũ̶'u̶, Simón. Vati ai mu̶sanu̶konare cu'ache chũ̶'u̶ra chiimu̶, mu̶sanu̶konapi chu̶'u̶re cuasache'te ũhasõa'ju̶ chini. Jã'are cho'ora chini Dioni sẽemu̶ repau̶, Diopi ũ̶semanea'ku̶ chini. 32 Jã'ata'ni mu̶'u̶re Dioni ru̶a sẽekaimu̶ chu̶'u̶, mu̶'u̶pi chu̶'u̶re cuasache'te ũhasõmanea'ku̶ chini. “Jesure ñama'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶”, chiija'mu̶ mu̶'u̶. Jã'ata'ni chu̶'u̶re jachasi'ku̶jeku̶ cuasa oiu̶, “Cu'ache cho'osi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Jo'e jã'aja'ñe cho'omaneja'mu̶ chu̶'u̶”, chini cuasaja'mu̶ mu̶'u̶. Jã'aja'ñe cuasasiru̶mu̶ chu̶'u̶ neenare cheku̶nare chu̶'vajũ̶'u̶, repanapi chu̶'u̶ni na'a ru̶a cuasaju̶ paapu̶ —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te. 33 Chiku̶na Simón i'kaasomu̶. —Chu̶'u̶re Paaku̶, mu̶'u̶re cuhena pãi chẽavu̶'ena chẽa cuaoto ja'me kakaja'mu̶ chu̶'u̶. Ũcuaja'che pãipi mu̶'u̶re vanisõto ja'me jũ'ija'mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ Simón repau̶'te. 34 Chiku̶na Jesús sãiñe i'kaasomu̶. —Pedro, asarepajũ̶'u̶. Chu̶'o ku̶ara chiimu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re. Iñami chuta'a kura chu'ima'tona pãipi sẽeju̶na choteñoã, “Jesure ñama'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶”, chiija'mu̶ mu̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te. 35 Chini Jesús repau̶ neenare ũcuanu̶kore i'kaasomu̶. —Aperu̶mu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare Dios chu̶'ore chu̶'vaa'ju̶ chini chũ̶'u̶ saosi'ere cuasajũ̶'u̶. Chu̶'u̶pi chũ̶'u̶u̶na põse mañaturujẽ'e, kurijẽ'e, cũ'akorophe'rejẽ'e samairo saisinaa'me mu̶sanu̶kona. Jã'aja'ñe peova'na saisinare, ¿cu'amajñaru̶ã karamaneu̶ mu̶sanu̶konare? —chiniasomu̶ Jesús repanare. Chiku̶na, —Pãasi'ku̶a'mu̶. Cu'amajñaru̶ãjẽ'e karamanesi'ku̶a'mu̶ chu̶ku̶na'te —chiniasome repana. 36 Chitena Jesús i'kaasomu̶. —Aperu̶mu̶ peona saisinaa'me mu̶sanu̶kona. Churata'ni cheke cho'ojũ̶'u̶. Chura jo'e sani põse mañaturu paani, kuri paani sajũ̶'u̶. Ũcuaja'che te'eu̶ va'ti peoni sẽ'sevu̶ ju'ikãare ĩsisõ, va'tire koo sajũ̶'u̶. 37 Dios chu̶'o aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'ere ñani chu̶'u̶re cho'ojache masijanaa'me mu̶sanu̶kona. Ija'che ku̶amu̶: Na'a pa'isiru̶mu̶ pa'ijau̶ cu'ache cho'osinana'me chuenisõja'mu̶, chiimu̶. Chu̶'u̶re cho'ojachere ku̶aju̶ tocha jo'kasi'epi apeti'jñemu̶ chu̶'u̶re —chiniasomu̶ Jesús repanare. 38 Jã'aja'ñe ku̶au̶na asa i'kaasome repana. —Ñaku̶, Chu̶ku̶na'te Paaku̶. Ichejare va'jña ka'chava'jña paame chu̶ku̶na —chiniasome repana. Chitena, —¡Re'omu̶! —chiniasomu̶ repau̶. 39 I'ka pi'ni Jesús eta Olivo aikũtina repau̶ si'aru̶mu̶ sani pa'ikũtina saniasomu̶. Saiu̶na repau̶ neena ja'me saniasome. 40 Sani tĩ'a repau̶ neenani chu̶'vaasomu̶ repau̶. —Dioni sẽeju̶ pa'ijũ̶'u̶, Ũcuau̶ji cho'okaiu̶na cu'ache cho'omaneñu chini —chiniasomu̶ repau̶. 41 Chini te'eu̶ jmacheneru̶ sani ro're ñu'iu̶ Dioni sẽniasomu̶ repau̶. 42 Ija'che sẽniasomu̶ repau̶: “Ja'ku̶, mu̶'u̶re ũ̶seu̶ato pãi chu̶'u̶re cu'ache cho'ojache ũ̶sekaijũ̶'u̶. Chu̶'u̶re u̶acheta'ni cho'omanejũ̶'u̶. Ʉ̃seu̶ama'to mu̶'u̶re u̶ache cho'ojũ̶'u̶”, chiniasomu̶ repau̶ Diore. 43 Ũcuaru̶mu̶ cu̶nau̶mu̶ pa'iku̶ji ángel peosichejapi teana rani pa'iu̶ cho'okaniasomu̶ repau̶'te Jesure, koka paaa'ku̶ chini. 44 Jesús repau̶'te cho'ojachere ru̶a cuasaku̶na su̶mau̶na Dioni na'a ru̶a sẽniasomu̶. Sẽeu̶na repau̶ ũ̶su̶ca'nañe chejana ru̶a meeñe meniasomu̶, chie raiu̶ meeñeja'ñe. 45 Sẽni pi'ni vu̶ni, repau̶ neena pa'ichejana co'i ñato su̶mava'na pa'iju̶ kãni ũhiju̶ paniasome repana. 46 Kãnisorena repanare i'kaasomu̶ repau̶. —¿Je'se pa'iu̶na mu̶sanu̶kona kãiñe? Dioni sẽejũ̶'u̶, Ũcuau̶ji cho'okaiu̶na cu'ache cho'omaneñu chini —chiniasomu̶ Jesús repau̶ neenare. 47 Repau̶ Jesús chuta'a i'katona pãi jainu̶ko raniasome. Jesús neenare docerepanare ja'me pa'iku̶ji Judas charo raniasomu̶ Jesuni chũsu pojora chini. 48 Rani tĩ'a chũsu pojou̶na Jesús i'kaasomu̶ repau̶'te. —Judas, ¿mu̶'u̶ chu̶'u̶re cuhenani chu̶'u̶ni Dios Raosi'ku̶ni jo'kaku̶ chũsu pojoku̶ mu̶'u̶? —chiniasomu̶ repau̶. 49 Chiku̶na Jesure ja'me pa'ina repau̶'te chẽajañere masiju̶ ija'che i'kaasome repau̶'te: —Chu̶ku̶na'te Paaku̶, ¿inare va'jñapi ruta vaijanaa'ñe chu̶ku̶na? —chiniasome. 50 I'kaju̶ Jesús neeku̶ te'eu̶ judío phairi aire cho'oche cho'okaiku̶ cãjorona tẽo vatoasomu̶ u̶jajũ̶tu̶ cakã'ko cacãjorona. 51 Tẽou̶na, —Re'omu̶. Jo'e cho'omanejũ̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te. Chini Jesús cãjoro tẽocojñosi'ku̶re ũcuacãjorona chẽa vasoasomu̶. 52 Vaso repau̶'te chẽañu chini raisinare judío phairipãi chũ̶'u̶nana'me Dios vu̶'e pẽ'jekainare chũ̶'u̶nana'me judío ainare ija'che i'kaasomu̶ Jesús: —Mu̶sanu̶kona chu̶'u̶ni chẽañu chini vãsoñoãna'me va'jña cãjiju̶ raime. Ñaau̶'te cho'ocheja'che cho'ome mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re. 53 Aperu̶mu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konana'me si'aumucujña Dios vu̶'e mu̶a ja'me pa'isi'ku̶a'mu̶. Jã'ata'ni mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re chẽamanesinaa'me. Iru̶mu̶ta'ni Diopi ũ̶semau̶na chẽame mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re, vati chũ̶'u̶ñe'te cho'oju̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare. 54 Ũcuaru̶mu̶ repana pãi repau̶'te chẽa judío phairi ai vu̶'ena saju̶na Pedro so'opi ñaku̶ tuhaasomu̶ ũcuavu̶'ena. 55 Repanapi sani kaka vu̶'e sa'navu̶ cararipu̶ joorepapona toa suha rũhiso'koro pu̶u̶ ñu'iju̶ kũhiju̶na Pedro ja'me pu̶u̶ ñuniasomu̶, cho'je tuhasi'ku̶. 56 Ñu'iju̶na romichĩio phairi aire cho'oche cho'okaiko toa ñu'iu̶ kũhiku̶'te Pedro'te rorepa ñako i'kaasomo. —Iku̶ Jesure ja'me pa'isi'ku̶a'mu̶ —chiniasomo repao. 57 Chikona asa Pedro i'kaasomu̶. —Jesure ñama'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶ —chiiu̶ jachaasomu̶ repau̶. 58 Na'a pani cheku̶ ña i'kaasomu̶ Pedro'te. —Jesús neenare ja'me pa'iku̶'mu̶ mu̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. Chiku̶na Pedro i'kaasomu̶. —Pãaku̶'mu̶. Jã'anare ja'me pa'ima'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. 59 Jmamakaru̶ pa'isiru̶mu̶na cheku̶ repau̶ni ña ru̶a i'kaasomu̶. —Iku̶ Galilea cheja pa'iku̶jeku̶ Jesure ja'me pa'iku̶cosomu̶ —chiniasomu̶. 60 Chiku̶na Pedro jachaku̶ i'kaasomu̶ repau̶'te. —Mu̶'u̶ i'kache vesu̶mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. Pedro jã'aja'ñe i'katona kura chuniasomu̶. 61 Chu'iu̶na Jesús chu̶ri ñaasomu̶ Pedro'te. Ñaku̶na repau̶ Pedro Jesús i'kasi'ere cuasaasomu̶, “Iñami kura chuta'a chu'ima'tona choteñoã, ‘Jesure ñama'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶’, chiija'mu̶ mu̶'u̶”, chiisi'ere. 62 Jã'are cuasa Pedro eta ru̶a oiche oniasomu̶. 63 Ũcuaru̶mu̶ Jesure chẽasina repau̶ni pãisoju̶ vaniasome. 64 Vaiju̶ repau̶ ñakocaã kãase'rechoji quẽo ta'pi jo'e vani sẽniasome repana. —Cuasa i'kajũ̶'u̶. ¿Neepi mu̶'u̶re vate? —chiniasome repana repau̶'te. 65 Jã'aja'ñe i'kaju̶ repau̶'te Jesure cheke ru̶a cu'ache i'kaasome repana. 66 Ñatasiru̶mu̶ judío ainana'me judío phairipãi chũ̶'u̶nana'me judíopãi che'chona chi'iasome. Chi'i chũ̶'u̶rena repana vu̶'ena cheku̶napi Jesure raasome. Rarena repau̶'te chu̶'o sẽniasome repana. 67 —Pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶a'ku̶ chini Dios Raosi'ku̶ Cristo pani ku̶ajũ̶'u̶ mu̶'u̶ chu̶ku̶na'te —chiniasome repana repau̶'te. Chitena Jesús i'kaasomu̶ repanare. —Chu̶'u̶pi ku̶ato jachajanaa'me mu̶sanu̶kona. 68 Ũcuaja'che chu̶'u̶pi sãiñe sẽeto i'kamanejanaa'me mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re. Ũcuachi'a chu̶'u̶re eto saomanejanaa'me. 69 Chu̶'u̶ Dios Raosi'ku̶ cu̶nau̶mu̶na jo'e mu̶ni, Dios peore Cho'omasiku̶ u̶jajũ̶tu̶ cakã'kona pu̶u̶ si'aru̶mu̶ ñu'ija'mu̶ —chiniasomu̶ repau̶ repanare. 70 Chiku̶na ũcuanu̶ko sẽniasome repana. —Jã'a pa'ito, ¿Dios chĩia'u̶ mu̶'u̶? —chiniasome repana. Chitena, —Ũcuau̶'mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús repanare. 71 Chiku̶na i'kaasome repana. —Iku̶ cu'ache cho'osi'e ku̶anare chiima'me mai. Re'omu̶. Dios asacuheche'te, “Dios chĩia'mu̶ chu̶'u̶”, chiimu̶ iku̶ —chiniasome repana judío ainana'me phairipãi chũ̶'u̶nana'me judíopãi che'chona.

Lucas 23

1 Jã'aja'ñe i'ka pi'ni ñu'isina vu̶ni repau̶'te Jesure jo'e chẽa, Pilato ti'jñeñena sa nu̶koasome repana. 2 Sa nu̶ko repau̶'te cu'ache cho'oche roiju̶ ija'che i'kaasome: —Mai pa'icheja canare iku̶ cu'ache chu̶'vache asasinaa'me chu̶ku̶na. Pãi repanare chũ̶'u̶na chũ̶'u̶ñe jachaju̶ cho'omanea'ju̶ chini chu̶'vaku̶'mu̶ iku̶. “Mu̶sanu̶konare chũ̶'u̶ku̶ Césapi pa'iche ro'ire kuri sẽeto ro'imanejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona”, chiisi'ku̶a'mu̶ iku̶. Ũcuaja'che, “Cristoa'mu̶ chu̶'u̶. Pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶a'ku̶ chini Dios Raosi'ku̶a'mu̶”, chiiku̶'mu̶ iku̶ —chiniasome repana repau̶'te Pilato'te. 3 Chitena Pilato repau̶'te Jesure sẽniasomu̶. —¿Judíopãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶ku̶'u̶ mu̶'u̶? —chiniasomu̶. Sẽeu̶na, —Jũ̶ju̶, ũcuau̶'mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús. 4 Chiku̶na Pilato i'kaasomu̶ repanare judío phairipãi chũ̶'u̶nana'me cheku̶nare pãi ũcuavu̶'e pa'inare. —Cu'ache cho'osi'e peomu̶ iku̶ —chiniasomu̶. 5 Chiisi'eta'ni jo'e na'a ru̶a i'kaasome repana. —Iku̶ Judea cheja pa'inare ũcuanu̶kore ru̶a cu'ache chu̶'vaku̶'mu̶, repanare chũ̶'u̶nani pe'ruju̶ cu'ache i'kaju̶ cavaa'ju̶ chini. Galilea chejapi ichejajatu̶'ka ru̶a cu'ache chu̶'vaku̶'mu̶ iku̶ —chiniasome repana Pilato'te. 6 I'karena asa, —¿Galilea cheja caku̶a'u̶ iku̶? —chiniasomu̶ Pilato repanare pãi. 7 Chiku̶na, —Jũ̶ju̶, ũcuacheja caku̶a'mu̶ iku̶ —chiniasome repana. Ku̶arena, “Ãa, Herodes chũ̶'u̶cheja caku̶a'u̶ iku̶”, chini cuasaasomu̶ Pilato. Reparu̶mu̶ Herodepi Jerusalén vu̶'ejoopo'te rani pa'iu̶na repau̶ pa'ivu̶'ena Jesure mu̶voasomu̶ Pilato. 8 Mu̶vou̶na repau̶ cho'oche cheku̶napi ku̶aju̶na asaku̶ pa'iku̶jeku̶ Jesure ña ru̶a pojoasomu̶ Herodes, ru̶a jeeru̶mu̶ Jesús cho'oche ñau̶ache cuasaku̶jeku̶. Diochi'a cho'omasiche'te Jesupi cho'oku̶na ñara chiniasomu̶ repau̶. 9 Repau̶'te ñara chiiku̶jeku̶ Jesure ru̶a si'ache chu̶'o sẽniasomu̶ repau̶. Sẽeku̶'teta'ni Jesús jmamakaru̶jẽ'e i'kamaneasomu̶. 10 Ũcuachi'a judío phairipãi chũ̶'u̶nana'me judíopãi che'chona ru̶a i'kaju̶, “Cu'ache cho'oku̶'mu̶ iku̶”, chiniasome repau̶'te. 11 Jã'aja'ñe i'kaju̶na Herodes Jesuni cuheku̶ ru̶a pãisoasomu̶ sõtaopãina'me. Repau̶ni pãisoju̶ ru̶a re'ojakãñare, pãi chũ̶'u̶na ju'ikãñare sa'cheasome repau̶'te. Pãiso pi'ni repau̶'te jo'e Pilato vu̶'ena co'choasomu̶ repau̶. 12 Jã'aja'ñe cho'osiumucusepi sãiñechi'a re'oja'che cho'oasome repana Herodena'me Pilato, aperu̶mu̶ sãiñechi'a cuhesina. 13 Ũcuaru̶mu̶ Pilato judío phairipãi chũ̶'u̶nana'me pãi chũ̶'u̶nana'me cheku̶nare pãi soni i'kaasomu̶. 14 —Chu̶'u̶ni mu̶sanu̶kona iku̶re rasinaa'me. Ra, “Iku̶ ru̶a cu'ache chu̶'vaku̶'mu̶, pãipi repanare chũ̶'u̶nani pe'ruju̶ cavaa'ju̶ chini”, chiisinaa'me. Mu̶sanu̶kona ñaju̶'te iku̶re chu̶'o sẽesi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶, iku̶ cho'osi'ere asara chini. Jã'ata'ni chu̶'u̶ cuasato, mu̶sanu̶kona, “Cu'ache cho'oku̶'mu̶ iku̶”, chiiche cho'oma'ku̶cosomu̶ iku̶. 15 Herodes ũcuachi'a, “Cu'ache cho'oma'ku̶a'mu̶ iku̶”, chiniasomu̶ iku̶re. Jã'ajeku̶na iku̶re ichejana jo'e co'chosi'ku̶a'mu̶ repau̶. Iku̶re vanisoche chũ̶'u̶cu'amu̶ cu'ache cho'oma'ku̶jeku̶na. 16 Jã'ajeku̶na iku̶re rupu̶ suĩ'sueche'te chũ̶'u̶ja'mu̶ chu̶'u̶. Suĩ'sue pi'ni etoja'mu̶ chu̶'u̶ iku̶re —chiniasomu̶ Pilato repanare. 17 Pilato te'eũ̶su̶ru̶mu̶ pa'iche pascuaru̶mu̶ tĩ'ato chẽacojñosi'ku̶re te'eu̶'te etoasomu̶, pãi etojũ̶'u̶ chiisi'ku̶ni. Reparu̶mu̶ tĩ'au̶na jã'aja'ñe cho'oche paniasomu̶ Pilato'te. 18 Jã'ajeku̶na Pilato, “Jesuni etoja'mu̶ chu̶'u̶”, chiku̶na pãi asa ũcuanu̶ko ru̶a cuiju̶ ija'che i'kaasome: —¡Jesuni vanisojũ̶'u̶! ¡Chu̶ku̶na'te Barrabani etokaijũ̶'u̶! —chiniasome repana ũcuanu̶ko. 19 Aperu̶mu̶ repau̶ Barrabás cheku̶nana'me repajoopo pa'inare chũ̶'u̶nani cuheku̶ etora chini cavaku̶ cheku̶ni vanisoasomu̶. Vanisou̶na pãi repau̶'te chẽa pãi chẽavu̶'ena cuaoasome. 20 Pãipi jã'aja'ñe i'kaju̶ cuirena repau̶ Pilato Jesuni etora chini jo'e i'kaasomu̶. “¿Iku̶re Jesure etomaneja'ñe chu̶'u̶? Cu'ache cho'omanesi'ku̶a'mu̶ iku̶”, chiniasomu̶. 21 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa na'a ru̶a cuiju̶ i'kaasome repana. —¡Kurususẽ'verona jẽ'jo nu̶kojũ̶'u̶ jã'u̶re! ¡Kurususẽ'verona jẽ'jo nu̶kojũ̶'u̶ jã'u̶re! —Jã'aja'ñe i'kaju̶ cuiasome repana. 22 Cuiju̶ jã'aja'ñe i'karena repau̶ Pilato ka'chañoã i'kasi'ku̶ta'ni jo'e i'kaasomu̶ repanare pãi. —¿Ʉ̃quere iku̶ Jesús cu'ache cho'ou̶? Repau̶ cu'ache cho'osi'ere asa masira chini sẽnite'esi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Jã'ajeku̶na iku̶re vanisoche chũ̶'u̶cu'amu̶. Iku̶re rupu̶ suĩ'sueche'te chũ̶'u̶ja'mu̶ chu̶'u̶. Suĩ'sue pi'nirena etoja'mu̶ chu̶'u̶ iku̶re —chiniasomu̶ Pilato repanare. 23 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa na'a ru̶a cuiju̶, “Kurususẽ'verona jẽ'jo nu̶kojũ̶'u̶ repau̶'te”, chiniasome repana. Ru̶arepa cuiju̶ i'kaju̶na repana chiiche chũ̶'u̶asomu̶ repau̶. 24 Repana sẽeñe cho'ora chiniasomu̶ Pilato. 25 Repana sẽeñe cho'ora chini cheku̶re pãi chũ̶'u̶nani cuheku̶ cu'ache cho'oku̶ pãiu̶'te vanisosi'ku̶ni etoasomu̶ repau̶ Pilato, pãi chẽavu̶'e pa'isi'ku̶re. Jesureta'ni sõtaopãire jo'kaasomu̶, repana pãi sẽesi'e cho'oa'ju̶ chini. 26 Jo'kau̶na repana sõtaopãi Jesure chẽa saasome. Saju̶ Simonre Cirene cheja caku̶re po'o raiku̶ni chẽa repau̶ tãtavana kurususẽ'vero tu̶o, “Mu̶'u̶pi isẽ'vero kuãiu̶ Jesús cho'jepi raijũ̶'u̶”, chiniasome sõtaopãi repau̶'te. 27 Simonre chẽa jo'e saiju̶na cheku̶na pãi jainu̶ko Jesús cho'jepi tuhaasome u̶mu̶pãina'me romi. Tuhaju̶ romi Jesure cho'ojachere cuasaju̶ ota oniasome. 28 Oiju̶na Jesús repanare chu̶ri ña i'kaasomu̶. —Jerusalén pa'ina romi, chu̶'u̶re oima'ñe meñe oijũ̶'u̶. Mu̶sanu̶konare ti'jñejañena'me mu̶sanu̶kona chĩiva'nare ti'jñejañere cuasaju̶ oijũ̶'u̶. 29 Na'a pa'isiru̶mu̶na mu̶sanu̶kona chĩire cu'ache ti'jñeku̶na ña ija'che i'kajanaa'me pãi: “Romi, chĩi paava'na su̶mava'na pa'ime. Romi, chĩi peonata'ni pojome”, chiijanaa'me pãi. 30 Cu'ache ti'jñeru̶mu̶ katiñu chini aikũjñare ija'che i'kajanaa'me pãi: “Ñaña ta'pisõjũ̶'u̶ chu̶ku̶na'te”, chiijanaa'me. 31 Chu̶'u̶re cu'ache cho'omanesi'ku̶reta'ni pãi, “Cu'ache cho'osi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶”, chini cu'ache cho'ome chu̶'u̶re. Jã'ata'ni pãi cu'ache cho'onare Diopi chũ̶'u̶u̶na na'a ru̶a cu'ache ti'jñeja'mu̶ repanare —chiniasomu̶ Jesús. 32 Cheku̶nare te'eka'chapanare cu'ache cho'osinare vanisõñu chini ja'me saasome repana. 33 Saiju̶ aikũti Sĩjopu̶jakũti chiikũtina tĩ'aasome repana. Tĩ'a repau̶'te Jesure ũcuakũtina kurususẽ'verona jẽ'jo nu̶koasome repana. Cheku̶nare cu'ache cho'osinare ũcuaja'che kurususẽ'veroãna jẽ'jo nu̶koasome repana. Te'eu̶'te Jesús u̶jajũ̶tu̶ cakã'kona nu̶koasome. Cheku̶ni Jesús kã'kojũ̶tu̶ cakã'kona nu̶koasome. 34 Jẽ'jo nu̶korena Jesús i'kaasomu̶. —Ja'ku̶, ina chu̶'u̶re cu'ache cho'oche jo'e cuasamanejũ̶'u̶. Repana cho'oche vesu̶me ina —chiniasomu̶ repau̶. Jã'a cho'oto repana sõtaopãi repau̶ ju'isikãñare paañu chini catara'karu̶ã mami tochasira'karu̶ãpi chejana su'aasome, Jesús ju'isikãña paajau̶ni jñaañu chini. 35 Ũcuacheja pa'ina pãi Jesuni ñaju̶ nu̶kaju̶ paniasome. Pãi chũ̶'u̶nata'ni repau̶ni ñaju̶ pãisoju̶ cu'ache i'kaasome. —Cheku̶nare jũ'iñe ũ̶sesi'ku̶asomu̶ iku̶. Repau̶ Cristo, pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶a'ku̶ chini Dios chẽa Raosi'ku̶ pani ũcuau̶ji meñe jũ'iñe ũ̶sea'ku̶ —chiniasome repana. 36 Sõtaopãi ũcuaja'che repau̶ni pãisoju̶ u̶che cono ru̶ara'kare, “Ũkujũ̶'u̶”, chiiju̶ ija'che i'kaasome: 37 —Mu̶'u̶pi judíopãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶ku̶ pani jũ'iñe meñe ũ̶sejũ̶'u̶ —chiniasome repana. 38 Kurususẽ'vero chã'tiro'te tochasiko'a su̶niasomu̶, IKɄ JUDIOPÃI CHɄ̃'ɄKɄ'MɄ, chiiko'a. 39 Cheku̶ ũcuaja'che, cu'ache cho'osi'ku̶pi ja'me jẽ'jocojñosi'ku̶ Jesure cu'ache i'kaasomu̶. —¿Dios Raosi'ku̶a'u̶ mu̶'u̶? Ũcuau̶ pani jũ'iñe meñe ũ̶seku̶ chu̶ku̶na jũ'iñe ũcuaja'che ũ̶sekaijũ̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. 40 Chiku̶na cheku̶ ũcuaja'che jẽ'jocojñosi'ku̶ jã'aja'ñe i'kamanea'ku̶ chini ija'che i'kaasomu̶: —¿Diore vaju̶chu̶ma'ku̶ mu̶'u̶? Chotena cu'ache cho'ocojñome mai. 41 Maita'ni cu'ache cho'osinajeju̶ cu'ache cho'ocojñome. Mai cu'ache cho'osi'e ro'ia'me ie. Iku̶ta'ni cu'ache cho'omanesi'ku̶pi cu'ache cho'ocojñomu̶ —chiniasomu̶ repau̶. 42 Chini Jesure ija'che i'kaasomu̶:— Jesús, mu̶'u̶ pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶ru̶mu̶ cuasajũ̶'u̶ chu̶'u̶va'u̶re —chiniasomu̶ repau̶'te. 43 Chiku̶na Jesús i'kaasomu̶ repau̶'te. —Iumucuse Dios pa'ichejana pãi ru̶a pojoju̶ pa'ichejana sani chu̶'u̶na'me pa'ija'mu̶ mu̶'u̶. Ũcuarepaa'me jã'a —chiniasomu̶ Jesús repau̶'te. 44 Reparu̶mu̶ nu̶karepau̶ su̶'itona ũ̶su̶u̶ miañe ta'pisou̶na cheja si'acheja trejatu̶'ka chijaniasomu̶. 45 Ʉ̃su̶u̶ miamaneasomu̶. Ũcuachi'a Dios vu̶'e sa'navu̶ caruupu̶ kakasa'aro rueekãa ũcuate'ekãapi joorepapoji che'resoasomu̶. 46 Ũcuaru̶mu̶ Jesús ru̶a cuiku̶ ija'che i'kaasomu̶: —Ja'ku̶, chu̶'u̶ rekocho mu̶'u̶ni ĩsimu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. Chini Jesús jũnisoasomu̶. 47 Ũcuaru̶mu̶ sõtaopãi cienrepanare chũ̶'u̶ku̶ ũcuachejare kueñe nu̶kaku̶ repa cho'osi'ere ña Dioni pojoku̶ ija'che i'kaasomu̶: —Ru̶a re'oku̶ pa'isi'ku̶a'mu̶ jã'u̶. Ũcuarepaa'me —chiniasomu̶ repau̶. 48 Jesure cho'oche'te ñañu chini raisina pãi ũcuanu̶ko repau̶ jũ'isi'ere ña repana ã'capu̶ãna vaiju̶ oiju̶ repana vu̶'ñana co'iasome. 49 Jesure ja'me pa'isina so'ore nu̶kaju̶ repau̶'te cho'oche peore ñaasome. Romi ũcuaja'che Galilea chejapi Jesure jovo ja'me raisina repau̶'te cho'oche so'ore nu̶kaju̶ peore ñaasome. 50 Ũcuaru̶mu̶ pãiu̶ ru̶a re'oku̶, Judea cheja cajoopo Arimatea caku̶ paniasomu̶. Repau̶ mami Josea'mu̶. Dios Raosi'ku̶ chũ̶'u̶jaru̶mu̶ tĩ'añe'te cha'aku̶ paniasomu̶ repau̶. Judíopãi chũ̶'u̶nare ja'me chũ̶'u̶asomu̶ repau̶. Jã'ata'ni repau̶'te ja'me chũ̶'u̶napi Jesure vanisoche'te chũ̶'u̶to ja'me chũ̶'u̶cuheasomu̶ repau̶. 52 Jesuni jũ'isi'ku̶ni sa tãra chini sani Pilatoni sẽniasomu̶ repau̶. 53 Sẽejani rani Jesure caso sábanakãapi reaasomu̶ repau̶. Rea pi'ni sa aikũti caripana tẽtoche ũhisicojena cuaa ũhaasomu̶ repau̶, chuta'a te'eu̶'terejẽ'e jũ'isi'ku̶re cuaa ũhamacojena. 54 Pu̶aumucuse tĩ'api'raku̶na peore care'vache paniasomu̶ repanare. 55 Romi Galilea cheja Jesure ja'me raisina Jesure cojena cuaa ũhañe ja'me tuha ñaasome. 56 Ũhañe ñasinajeju̶ repana vu̶'ñana co'i okoma'ña cheke ma'ña suiriche care'vaasome repana sa Jesuni jũ'isi'ku̶ni ro'veju̶ suiriñu chini. Care'va pi'ni pu̶aumucuse tĩ'au̶na pu̶aasome repana romi, aperu̶mu̶na Diopi pu̶aumucuse jo'kasi'ejeku̶na.

Lucas 24

1 Romicoru̶mu̶ apeñatatona repana care'vasi'e ma'ña saju̶ saniasome repana romi Jesure ũhasicojena. 2 Sani ñato catapu̶ ru̶a u̶japu̶ repacoje ta'pisi'pu̶ ku̶ñososi'pu̶ paniasomu̶. 3 Ku̶ñosi'pu̶jeku̶na coje kaka ñato Pãi Ũcuanu̶kore Paaku̶ vaniso tãcojñosi'ku̶ Jesús peoasomu̶. 4 Peoku̶na ña ku̶ku̶, “¿Je'se paaku̶ ie?”, chini cuasatona peosichejapi teana u̶mu̶pãi te'eka'chapana, ru̶a ko'sijakãña ju'inapi repanare romi kueñe nu̶kaasome. 5 Peosichejapi pa'iju̶na ña ku̶ku̶so, meñe sime nu̶kaju̶na ija'che i'kaasome: —¿Je'se pa'iu̶na mu̶sanu̶kona vaju̶raisi'ku̶ni pãi jũ'isina pa'ichejare ku'eche? 6 Icheja peomu̶ repau̶. Vaju̶ranicuhasi'ku̶a'mu̶. Repau̶ Galilea cheja pa'iru̶mu̶ ku̶asi'ere cuasajũ̶'u̶. Ija'che ku̶asi'ku̶a'mu̶ repau̶: 7 “Chu̶'u̶re Dios Raosi'ku̶re chẽa cu'ache cho'onani jo'kajanaa'me pãi, cu'ache cho'oa'ju̶ chini. Jo'karena kurususẽ'verona jẽ'jo vẽasõjanaa'me repana chu̶'u̶re. Vanisõcojñosi'ku̶ta'ni choteumucujñana vaju̶raija'mu̶ chu̶'u̶”, chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús —Jã'aja'ñe ku̶aasome repana. 8 Ku̶arena asa Jesús ku̶asi'ere cuasa repacojepi eta Jesús neenare oncerepanani ku̶añu chini saniasome. Sani tĩ'a peore ku̶aasome repana romi. Ũcuachi'a cheku̶nare Jesure chiinare ũcuanu̶kore ku̶aasome repana. 10 María Magdalenaa'mo, Juanaa'mo, Santiago pu̶ka'ko Maríaa'mo cheku̶na romi repanare ja'me saisina ũcuanu̶ko ku̶aasome Jesús neenare, repau̶ saosinare. 11 Ku̶aju̶na, “Ru̶a tĩiñe ku̶ame ina”, chiiju̶ jachaasome repana. 12 Pedrota'ni asa Jesure tãsichejana vu̶'vu̶asomu̶ ñara chini. Vu̶'vu̶ tĩ'a sime ñato coje sa'navu̶ Jesure reasikãñachi'a ũniasomu̶. Kãñachi'a ũhiu̶na ña vu̶'ena co'iku̶, “¿Je'se paaku̶ ie?”, chiiu̶ cuasaasomu̶ Pedro. 13 Ũcuaumucusena Jesure chiina, te'eka'chapana Emaús vu̶'ejoopona saniasome. Jerusalén vu̶'ejoopoji Emaús vu̶'ejoopojatu̶'ka once kilómetros pa'iu̶asomu̶. 14 Emaús vu̶'ejoopona saiju̶ reparu̶mu̶ cho'osi'ere cutuasome repana. 15 Sãiñechi'a cutuju̶ chu̶'o ru̶a sẽniasaju̶ saiju̶na repanare Jesús rani tĩ'a ja'me saniasomu̶. 16 Ja'me saiku̶'teta'ni ña vesu̶asome repana. 17 Ña vesu̶ju̶na repanare chu̶'o sẽniasomu̶ repau̶. —¿Ʉ̃quere mu̶sanu̶kona cutuju̶ saiche? —chiniasomu̶ Jesús repanare. Jã'aja'ñe i'kau̶na su̶mava'na canu̶kaasome repana. 18 Canu̶kasiru̶mu̶ te'eu̶ Cleofaji i'kaasomu̶ repau̶'te. —Iru̶mu̶ Jerusalén vu̶'ejoopo pãi jainu̶ko raisina pa'ime. Repana rani pa'iju̶ repajoopo iumucujña cho'osi'e ũcuanu̶ko masime. ¿Mu̶'u̶ vesu̶ku̶? —chiniasomu̶ repau̶'te. 19 Chiku̶na Jesús i'kaasomu̶. —¿Je'se cho'ore? —chiniasomu̶. Sẽeu̶na i'kaasome repana. —Jesús, Nazaret caku̶re cho'osi'ere i'kame chu̶ku̶na. Dios chu̶'o ku̶akaiku̶ pa'isi'ku̶a'mu̶ repau̶. Diochi'a cho'omasiche'te cho'o ñoku̶ Dios chu̶'o ru̶a masi ku̶asi'ku̶a'mu̶ repau̶. Jã'aja'ñe cho'oku̶na Dios ru̶a pojoasomu̶ repau̶'te. Pãi ũcuaja'che ru̶a pojosinaa'me repau̶'te. 20 Jã'aja'ñe pa'iku̶ni judío phairipãi chũ̶'u̶nana'me maire chũ̶'u̶na, repau̶'te chẽa sa cheku̶nani jo'kasinaa'me, vanisõñe'te chũ̶'u̶a'ju̶ chini. Sa jo'karena repau̶'te kurususẽ'verona jẽ'jo nu̶ko vẽasõsinaa'me repana. 21 Ija'che cuasasinaa'me chu̶ku̶na: “Iku̶ Jesús maire Israelpãi Romapãi chẽa paacojñonare tu̶a paaja'mu̶”, chini cuasaju̶ pa'isinaa'me chu̶ku̶na. Jã'ata'ni iru̶mu̶ repau̶ji chuenisõu̶na tãsi'e choteumucujñaa'me. 22 Chu̶ku̶na'te ja'me pa'ina romi iapeñatato repau̶'te tãsicheja sani ñaasome. Sani kaka ñato tãcojñosi'ku̶ Jesús peoasomu̶. Peoku̶na rani ija'che ku̶asinaa'me repana chu̶ku̶na'te: “Angeles peosichejapi rani pa'iju̶na ñasinaa'me chu̶ku̶na. Rani, ‘Jesús vaju̶ranicuhasi'ku̶a'mu̶’, chiisinaa'me ángeles chu̶ku̶na'te”, chiisinaa'me repana romi. Romipi jã'aja'ñe ra ku̶aju̶na asa ku̶ku̶sinaa'me chu̶ku̶na. 24 Ku̶arena asa chu̶ku̶na'te ja'me pa'ina repacoje sani ñato romi ku̶asi'e ũcuarepa paniasomu̶. Tãcojñosi'ku̶ Jesús peoasomu̶ —chiniasome repana Jesure Emaús vu̶'ejoopo saina. 25 Jã'aja'ñe ku̶arena asa i'kaasomu̶ repau̶. —Dios chu̶'o ku̶asina tocha jo'kasi'e masime mu̶sanu̶kona. Jã'ata'ni rũhiñe cuasamanajeju̶ repana tocha jo'kasi'e masi cuasama'me mu̶sanu̶kona. 26 Aperu̶mu̶ Dios chu̶'o ku̶asina Cristo'te ti'jñejañere ku̶aju̶ ija'che tocha jo'kaasome: Pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶a'ku̶ chini Dios Raosi'ku̶ pãi cu'anani cu'ache cho'ocojñosi'ku̶ta'ni na'a pa'isiru̶mu̶ pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶ja'mu̶, chiimu̶ repana tocha jo'kasi'e —chiniasomu̶ Jesús repanare. 27 Repanapi repau̶ pa'iche'te na'a ru̶a masia'ju̶ chini, repau̶ pa'ijachere ku̶ara chini Moisés tocha jo'kasi'ena'me aperu̶mu̶ Dios chu̶'o ku̶asina repau̶ pa'ijachere ku̶añu chini tocha jo'kasi'e peore masi ku̶aasomu̶ repau̶. 28 Ku̶aku̶ saiu̶ repana saijoopona tĩ'aju̶na Jesús canu̶kama'ku̶ ñoñe saniasomu̶. 29 Canu̶kama'ñe ñoñe saiu̶na saimanea'ku̶ chini repau̶'te ru̶a i'kaasome repana. —Na'isõsi'ea'me ie. Saimairo chu̶ku̶nana'me canu̶kajũ̶'u̶ —chiniasome repana repau̶'te. Chiiju̶na ũcuana vu̶'ena kaka canu̶kaasomu̶ repau̶. 30 Canu̶ka pa'iu̶ ũcuanana'me mesako'are ñu'iu̶ pãpu̶ mini Dioni, “Re'orepamu̶”, chini tu̶'se ĩsiasomu̶ repau̶. 31 Tu̶'se ĩsiu̶na repau̶'te ñavesu̶sina ña masiasome repana. Ña masirena ũcuachejapi teana peoasomu̶ repau̶. 32 Peoku̶na sãiñechi'a i'kaasome repana. —Ma'a rairu̶mu̶ repau̶ji Dios chu̶'o tocha jo'kasi'ere masi ku̶aku̶na asa pojoju̶ raisinaa'me mai —chiniasome repana. 33 Ũcuaru̶mu̶ ñu'isinapi vu̶ni Jerusalenna co'i repau̶ neenare oncerepanana'me repanare ja'me chi'i pa'inani ñaasome repana. 34 Co'irena ija'che i'kaasome chi'isina: —Maire Paaku̶ vaju̶raisi'e ũcuarepaasomu̶. Simonni peosichejapi rani ñoasomu̶ —chiniasome repana. 35 Chitena Emaús ma'a saisina ũcuaja'che Jesure ñasi'ere ku̶aasome. “Chu̶ku̶na'te ũcuaja'che peosichejapi rani pa'isi'ku̶a'mu̶ repau̶. Jã'ata'ni repau̶'te ñavesu̶sina repau̶ji chu̶ku̶nani pãpu̶'te mini tu̶'se ĩsiu̶na ña masisinaa'me chu̶ku̶na”, chiniasome repana. 36 Repanare chuta'a ũcuare cutunani Jesús repana chenevu̶na peosichejapi rani nu̶kaku̶ ija'che i'kaasomu̶: —Re'oja'che pa'ijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona —chiniasomu̶ Jesús repanare. 37 Nu̶kaku̶na ña, “Jũ'isi'ku̶pi iku̶ reko raimu̶”, chini cuasaju̶ ru̶a ku̶ku̶asome repana. 38 Ku̶ku̶ju̶na i'kaasomu̶ repau̶. —¿Je'se pa'iu̶na mu̶sanu̶kona ku̶ku̶che? ¿Je'se pa'iu̶na mu̶sanu̶kona chu̶'u̶ vaju̶raisi'e jachache? 39 Chu̶'u̶a'mu̶. Ñajũ̶'u̶ chu̶'u̶ jũ̶jñana'me cũ'a. Chẽse ña masijũ̶'u̶ chu̶'u̶re. Jũ'isi'ku̶ rekocho ca'nivu̶jẽ'e peomu̶. Chu̶'u̶ta'ni ca'nivu̶na'me tara paamu̶. Ñame mu̶sanu̶kona chu̶'u̶ paache —chiniasomu̶ Jesús repanare. 40 Chini repanare jũ̶jñana'me cũ'a ñoasomu̶ repau̶. 41 Ñoku̶na ña pojonata'ni repau̶'te jachaasome repana. “¿Iku̶ chu̶'o ũcuarepare i'kaku̶?”, chini cuasaasome repana. Jã'aja'ñe cuasaju̶na i'kaasomu̶ repau̶. —¿Mu̶sanu̶kona icheja ãiñe peoche? —chiniasomu̶ repau̶. 42 Chiku̶na repau̶'te chiacha va'imaka posimakare ĩsiasome repana. 43 Ĩsirena koo, repana ñaju̶'te ãniasomu̶ repau̶. 44 Ãni pi'ni ija'che i'kaasomu̶ repau̶: —Aperu̶mu̶ mu̶sanu̶konare ja'me pa'iru̶mu̶ ija'che ku̶asi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶: “Moisés tocha jo'kasi'ena'me Dios chu̶'o ku̶asina tocha jo'kasi'ena'me Salmophu̶ro tocha jo'kasi'e chu̶'u̶ cho'ocojñojañere ku̶amu̶. Repana tocha jo'kasi'epi ti'jñeja'mu̶ chu̶'u̶re”, chiisi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare. Ũcuapi ti'jñecuhasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶re —chiniasomu̶ Jesús repanare. 45 Dios chu̶'o tocha jo'kasi'ere repanapi asavesu̶ju̶na repana rekoñoãna asamasiche cho'oasomu̶ Jesús repanare, asamasia'ju̶ chini. 46 Asamasiche cho'o ija'che i'kaasomu̶ repau̶: —Dios chu̶'o aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'e ija'che ku̶amu̶: Cristo'te, Dios Raosi'ku̶re jũ'iñe pa'ija'mu̶. Jũnisõu̶na tãcojñosi'ku̶ta'ni choteumucujñana vaju̶raija'mu̶ repau̶. 47 Repau̶ vaju̶raisiru̶mu̶ repau̶ neena, “Cristoji maire cho'okaija'mu̶”, chini cuasaju̶ Dios chu̶'o pãire ija'che chu̶'vajanaa'me: “Mu̶sanu̶kona cu'ache cho'oche ũhasõ re'oja'che pa'ijũ̶'u̶. Jã'aja'ñe cho'oto Dios mu̶sanu̶kona cu'ache cho'osi'e tu̶nosõja'mu̶. Tu̶nosõsi'e jo'e cuasamaneja'mu̶ Repau̶”, chiijanaa'me. Charo Jerusalén vu̶'ejoopo canani chu̶'vajanaa'me repana. Jã'achejapi si'achejñaru̶ã sani ku'iju̶ chu̶'vajanaa'me repana, chiimu̶ repana tocha jo'kasi'e. 48 Jã'ajeku̶na mu̶sanu̶kona ñasi'ere cheku̶nani ku̶aju̶ pa'ijũ̶'u̶. 49 Dios Rekocho chu̶'u̶ Ja'ku̶ aperu̶mu̶ saoja'mu̶ chiisirekocho'te raoja'mu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare. Saima'ñe Jerusalén vu̶'ejoopo'te pa'iju̶ cha'ajũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona, Dios Repau̶ Rekocho peore Masirekocho raochetu̶'ka. Repau̶ Rekochoji cho'okaiu̶na na'a ru̶a masijanaa'me mu̶sanu̶kona —chiniasomu̶ Jesús repau̶ neenare. 50 I'ka pi'ni Jesús repau̶ neenare Betania vu̶'ejoopona saasomu̶. Sa tĩ'a repau̶ jũ̶jña mu̶ñe ruhika'java pe'che nu̶kaku̶, “Diopi mu̶sanu̶konare re'oja'che cho'okaau̶”, chiniasomu̶ repau̶. 51 Jã'aja'ñe i'ka repanare jo'ka Diopi mu̶aku̶na cu̶nau̶mu̶na mu̶nisoasomu̶ repau̶. 52 Mu̶nisou̶na ro're ñu'iju̶, “Ru̶a re'oku̶'mu̶ repau̶”, chiiju̶ cuasaju̶ pojoasome repana repau̶'te. Ro're ñu'isinapi vu̶ni ru̶a pojoju̶ Jerusalén vu̶'ejoopona co'iasome repana. 53 Co'i pa'iju̶ Dios vu̶'e si'aru̶mu̶ mu̶a Dioni pojoju̶ paniasome repana, “Ru̶a re'oku̶'mu̶ mu̶'u̶”, chiiju̶.

Juan 1

1 Chuta'a cu̶nau̶mu̶na'me cheja cho'omaru̶mu̶ Jesucristo Dios pa'iche ku̶ajau̶ paniasomu̶. Diona'me paniasomu̶ repau̶. Dioa'mu̶ repau̶. 2 Reparu̶mu̶ Diona'me paniasomu̶ repau̶. 3 Diopi repau̶ji ja'me cho'oa'ku̶ chini chũ̶'u̶u̶na peore cho'oasomu̶ repau̶ ũcuau̶na'me. Repau̶ji ja'me cho'omaneru peora'amu̶ jã'a. 4 Repau̶ Jesucristo mai rekoñoã pa'iche re'oja'chere ĩsiku̶'mu̶. Jã'ajeku̶na Miañeja'ñe Pa'iku̶ji rani mai rekoñoã Dios pa'iche masire'oche cho'okaiu̶na Repau̶ pa'iche'te masiju̶ re'oja'che pa'ire'omu̶ maire. 5 Repau̶ Miañeja'ñe Pa'iku̶ icheja mai pa'icheja chijachejaja'che cu'ache pa'ina pa'ichejana rani re'oja'che cho'osi'ku̶a'mu̶. Jã'aja'ñe pa'iku̶ni pãi repau̶ni cuheju̶ repau̶ re'oja'che cho'oche ũ̶señu chiime. Jã'ata'ni ũ̶secu'amu̶. 6 Pãiu̶'te chẽa raoasomu̶ Dios. Repau̶ mamia'me Juan. 7 Miañeja'ñe Pa'iku̶ Jesucristo pa'iche'te ku̶aa'ku̶ chini chẽa raoasomu̶ Dios repau̶'te, pãipi ũcuanu̶ko repau̶ ku̶ache'te asa chẽa Jesucristoni cuasaa'ju̶ chini. 8 Miañeja'ñe Pa'iku̶ma'mu̶ Juan. Repau̶ Miañeja'ñe Pa'iku̶ pa'iche'te ku̶akaau̶ chini raocojñosi'ku̶asomu̶ repau̶ Juan. 9 Na'a pa'isiru̶mu̶na Miañeja'ñe Pa'iku̶ raniasomu̶, pãipi Dios pa'iche'te masiju̶ re'oja'che pa'imasia'ju̶ chini. 10 Repau̶ Jesucristo chejare pãina'me pa'isi'ku̶a'mu̶. Diopi chũ̶'u̶u̶na peore cho'oku̶'teta'ni repau̶ pa'iche vesu̶sinaa'me repana. 11 Repau̶ cho'osichejana raisi'ku̶reta'ni repau̶ majapãi Israelpãi pojomanesinaa'me repau̶'te. 12 Cheku̶nare repau̶'te cuasaju̶ pojonareta'ni, “Dios chĩia'me ina”, chiniasomu̶ repau̶. 13 Repau̶'te cuasana pa'iche'te maipi ija'che cuasato cu'amu̶: “Pãi ũcuanu̶ko Dios chĩichi'aa'me”, chini cuasato cu'amu̶. Ũcuachi'a, “Ʉmu̶u̶na'me romiochi'a chiiju̶ chĩiva'nare paa Dios chĩia'me ina”, chini cuasato cu'amu̶. Ũcuachi'a, “Pãiu̶ chĩi paaneeku̶ chĩiva'nare paa Dios chĩia'me ina”, chini cuasato cu'amu̶. Peore jã'aja'ñe cuasache cu'amu̶. Jã'ata'ni, “Repanapi Dioni cuasaju̶na Repau̶ji chẽa paatota'ni Repau̶ chĩia'me jã'ana”, chini cuasato re'omu̶. Jã'aja'ñeta'ni ũcuarepaa'me. 14 Jesús Dios pa'iche Ku̶ajau̶ pãioji jñaaona maija'iu̶ pãiu̶ ainee jmamakaru̶ maina'me pa'isi'ku̶a'mu̶ repau̶. Pãire oiu̶ re'oja'che cho'okaisi'ku̶a'mu̶ repau̶. Ũcuachi'a Dios pa'iche ũcuarepare ku̶asi'ku̶a'mu̶. Pu̶ka'ku̶pi, repau̶'te ũcuate'eu̶'te ru̶a Masiu̶'te jo'kau̶na ru̶a Masiu̶ pa'iu̶na ñasinaa'me chu̶ku̶na. 15 Repau̶ Juan Pãi Okoro'vesi'ku̶ Jesure ña u̶jachu̶'opi ija'che i'kaasomu̶: “Aperu̶mu̶ iku̶ pa'ijache ija'che ku̶asi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶: ‘Pãiu̶, cho'je Raijau̶ chu̶'u̶re na'a ru̶a masiu̶'mu̶, chu̶'u̶ chuta'a peoru̶mu̶ pa'iku̶jeku̶’, chiisi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶”, chiniasomu̶ repau̶ Juan Pãi Okoro'vesi'ku̶. 16 Repau̶ Jesús maire ru̶a oiku̶jeku̶ si'aru̶mu̶ ru̶a re'oja'che cho'okaiu̶ pa'imu̶. 17 Dios Repau̶ chũ̶'u̶ñe'te tocha jo'kaa'ku̶ chini Moiseni chũ̶'u̶asomu̶. Jesucristo'teta'ni pãire oiu̶ re'oja'che cho'okaiu̶ Repau̶ pa'iche'te ũcuarepare ku̶aa'ku̶ chini chũ̶'u̶ raoasomu̶ Repau̶ Dios. 18 Diore ñoma'ku̶jeku̶na ñamanaa'me pãi. Mamaku̶ta'ni ũcuate'eu̶ji Pu̶ka'ku̶re si'aru̶mu̶ kueñe ja'me pa'iku̶ji Pu̶ka'ku̶ pa'iche ku̶asi'ku̶a'mu̶ maire. 19 Ũcuaru̶mu̶ Jerusalén vu̶'ejoopo cana judíopãi chũ̶'u̶na Juan pa'ichejana sani, “¿Keeja'iu̶'u̶ mu̶'u̶?”, chiapu̶ chini phairipãina'me Leví jojosinare Dios vu̶'e cho'oche cho'okainani saoasome. 20 Saorena sani repau̶ pa'iche'te sẽeju̶na rũhiñe ku̶aasomu̶ Juan repanare. —Pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶a'ku̶ chini Dios Raoja'mu̶ chiisi'ku̶ma'mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. 21 Chiku̶na jo'e sẽniasome repana. —Jã'a pa'ito, ¿keeja'iu̶'u̶ mu̶'u̶? ¿Aperu̶mu̶ pa'isi'ku̶, Elíaa'u̶? ¿Dios chu̶'o ku̶aku̶'u̶? —chiniasome repana. Chitena i'kaasomu̶ repau̶. —Elíama'mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. Chiku̶na jo'e sẽniasome repana. —Jã'a pa'ito, ¿chu̶ku̶na cha'acojñoku̶'u̶ mu̶'u̶? ¿Dios chu̶'o ku̶akaijau̶a'u̶? —chiniasome repana. Chitena i'kaasomu̶ repau̶. —Mu̶sanu̶kona cha'acojñoku̶ma'mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. 22 Chiku̶na jo'e i'kaasome repana. —Jã'a pa'ito, ¿keeja'iu̶'u̶ mu̶'u̶? Ku̶ajũ̶'u̶ chu̶ku̶na'te. Mu̶'u̶ ku̶asi'ere chu̶ku̶na'te raosinare sa ku̶ache pa'imu̶. Mu̶'u̶ cho'oche, ¿ũ̶quea'che? —chiniasome repana repau̶'te. 23 Chitena i'kaasomu̶ repau̶. —Pãi peochejare rani pa'iu̶ pãipi raito u̶jachu̶'opi ija'che i'kaku̶ chu̶'vamu̶ chu̶'u̶: “Maire Paaku̶ni cha'aju̶ mu̶sanu̶kona rekoñoã ma'a rũhiñe pa'ima'a care'vacheja'che, re'ojarekoñoã care'vaju̶ pa'ijũ̶'u̶.” “Jã'aja'ñe i'kaja'mu̶ repau̶”, chiiu̶ aperu̶mu̶ Isaías, Dios chu̶'o ku̶asi'ku̶ tocha jo'kaasomu̶, chu̶'u̶ i'kajachere ku̶ara chini —chiniasomu̶ repau̶ Juan. 24 Ũcuaru̶mu̶ Juanre sẽniasaa'ju̶ chini fariseopãi saosina repau̶'te jo'e i'kaasome. —“Pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶a'ku̶ chini Dios Raoja'mu̶ chiisi'ku̶ma'mu̶ chu̶'u̶. Elíama'mu̶ chu̶'u̶. Dios chu̶'o ku̶akaiku̶ma'mu̶ chu̶'u̶. Mu̶sanu̶kona cha'acojñoku̶ma'mu̶ chu̶'u̶”, chiiku̶ta'ni, ¿je'se pa'iu̶na pãi okoro'veku̶ mu̶'u̶? —chiniasome repana. 26 Chitena i'kaasomu̶ repau̶. —Pãi okoro'veku̶'mu̶ chu̶'u̶. Cheku̶ mu̶sanu̶konani ja'me pa'imu̶. Jã'ata'ni repau̶'te pojoma'me mu̶sanu̶kona. 27 “Chu̶'u̶re cho'je raija'mu̶”, chiisi'ku̶re mu̶sanu̶konare ja'me pa'iku̶'te na'a ru̶a masiku̶jeku̶na repau̶'te cuasa, vaju̶chu̶ku̶ pa'imu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶ Juan Pãi Okoro'veku̶. 28 Jordán chiacha cheku̶kã'ko ũ̶su̶u̶ mu̶ikã'ko cacheja Betania chejana Juan Pãi Okoro'veku̶ pa'ichejana jã'aja'ñe cho'oasome repana. 29 Jo'e apeñatato Jesupi repau̶ pa'ichejana saiu̶na ña i'kaasomu̶ Juan. —Ñajũ̶'u̶ jã'u̶re Dios Raosi'ku̶re. Pãi ũcuanu̶ko cu'ache cho'oche'te ro'ikasa chini chuenisõja'mu̶ repau̶. 30 Aperu̶mu̶ repau̶ pa'ijache ija'che ku̶asi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶: “Chu̶'u̶ cho'je Raijau̶ta'ni chu̶'u̶ chuta'a peoru̶mu̶ pa'iku̶jeku̶ chu̶'u̶re na'a ru̶a masiku̶'mu̶”, chiisi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. 31 Aperu̶mu̶na repau̶ pa'iche vesu̶ku̶ta'ni rani pãire okoro'vemu̶ chu̶'u̶, Israelpãipi ũcuanu̶ko repau̶ pa'iche'te masia'ju̶ chini —chiniasomu̶ repau̶ Juan. 32 Ũcuaru̶mu̶ Juan ija'che ku̶aasomu̶: —Dios Rekocho ũkupoja'iu̶ cu̶nau̶mu̶pi ñou̶ caje iku̶ni canu̶kau̶na ñasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. 33 Jã'aja'ñe repau̶ pa'iche chuta'a ñamaru̶mu̶ vesu̶si'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Chu̶'u̶pi pãire okoro'vea'ku̶ chini chu̶'u̶re Raosi'ku̶ Dios aperu̶mu̶ ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶re: “Na'a pa'isiru̶mu̶ chu̶'u̶ Rekochoji caje pãiu̶ni canu̶kache ñaja'mu̶ mu̶'u̶. Ũcuarekocho'te pãire ĩsija'mu̶ repau̶, repau̶'te cuasanani ja'me paau̶ chini”, chiisi'ku̶a'mu̶ Dios chu̶'u̶re. 34 Dios ku̶asi'e Repau̶ Rekocho cajeche ñasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Ñasi'ku̶jeku̶, “Dios Mamaku̶'mu̶ iku̶”, chiiu̶ ku̶amu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶ Juan. 35 Jo'e cheku̶umucuse Juan repau̶ neena te'eka'chapanana'me ũcuachejare paniasome. Jesupi ũcuachejapi caraiu̶na ña i'kaasomu̶ repau̶. —Ñajũ̶'u̶ jã'u̶re, Dios Raosi'ku̶re. Pãi ũcuanu̶ko repana cu'ache cho'oche'te ro'ikasa chini chuenisõja'mu̶ jã'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. 37 Chiku̶na asa repau̶ neena te'eka'chapana Jesure tuhaasome. 38 Tuhaju̶na Jesús chu̶ri ña i'kaasomu̶ repanare. —¿Ʉ̃que tuhache mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re? —chiniasomu̶ repau̶. Chiku̶na i'kaasome repana. —Masiu̶, ¿keecheja cavu̶'ere pa'iu̶ ku'iku̶ mu̶'u̶? —chiniasome repana. 39 Chitena Jesús i'kaasomu̶. —Raijũ̶'u̶. Sani ñañu —chiniasomu̶ repau̶. (Reparu̶mu̶ na'ito cheku̶ru̶mu̶ cuatro pa'icosomu̶.) Chiku̶na repau̶ pa'ivu̶'e tuha ña ũcuavu̶'ere pa'iju̶ na'iasome repana. 40 Repana te'eka'chapana Juanpi i'kau̶na asa tuhasina te'eu̶ Andrea'mu̶, Simón Pedro cho'jeu̶. 41 Ũcuaru̶mu̶ Andrés na'mi sani repau̶ majaa'chu̶ni Simonre ku'e jñaa i'kaasomu̶. —Cristo'te tijñasinaa'me chu̶ku̶na —chiniasomu̶ repau̶. (“Cristo” chini “Pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶a'ku̶ chini Dios Raosi'ku̶a'mu̶” chiimu̶ griego chu̶'o.) 42 I'ka pi'ni majaa'chu̶re Simonre Jesús pa'ichejana saasomu̶ repau̶. Sau̶na ña Jesús repau̶'te Simonre ija'che i'kaasomu̶: —Mu̶'u̶ mamia'me Simón. Juan mamaku̶'mu̶ mu̶'u̶. Jo'e chekere mami ve'oja'mu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re Cefa'te —chiniasomu̶ repau̶ Jesús. (“Cefas” chini “Pedro” chiimu̶ griego chu̶'o.) 43 Jo'e apeñatato repau̶ Jesús Galilea chejana sasa chiniasomu̶. Chuta'a saima'ñe pa'iu̶ Felipe'te tijña i'kaasomu̶. —Chu̶'u̶ni ja'me ku'iu̶ chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe'te cho'oku̶ pa'ijũ̶'u̶ —chiniasomu̶. 44 Repau̶ Felipe Betsaida vu̶'ejoopo caku̶asomu̶. Andrena'me Pedro ũcuachi'a ũcuate'ejoopo canaasome. 45 Ũcuaru̶mu̶ Felipe Natanaelre ku'e jñaa i'kaasomu̶. —Dios Raoja'mu̶ chiisi'ku̶ni tijñacuhasinaa'me chu̶ku̶na. Moisés aperu̶mu̶ Dios chũ̶'u̶si'e tocha jo'kasiphu̶ro repau̶ pa'ijachere ku̶amu̶, Dios chu̶'o ku̶asina ũcuachi'a. Churata'ni ũcuarepau̶ni ñame mai. Jesua'mu̶ repau̶. Nazaret vu̶'ejoopo caku̶a'mu̶. José mamaku̶asomu̶ —chiniasomu̶ repau̶. 46 Chiku̶na Natanael i'kaasomu̶. —Nazaret vu̶'ejoopo cana te'eu̶jẽ'e re'oku̶jẽ'e peocosome —chiniasomu̶. Chiku̶na Felipe i'kaasomu̶. —Rani ña masijũ̶'u̶ repau̶'te —chiniasomu̶ repau̶. 47 “Jau̶”, chini Jesús pa'ichejana Natanaelpi tĩ'aku̶na ña i'kaasomu̶ Jesús. —Ñajũ̶'u̶. Israelrepau̶ji jmamakaru̶jẽ'e jorema'ku̶pi raimu̶ jã'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. 48 Chiku̶na Natanael ija'che sẽniasaasomu̶ repau̶'te: —¿Je'se pa'iu̶na chu̶'u̶ pa'iche masiku̶ mu̶'u̶? —chiniasomu̶. Chiku̶na Jesús i'kaasomu̶. —Felipe mu̶'u̶re chuta'a soimaru̶mu̶ higoñu̶ vu̶'evu̶ pa'iku̶ni ñasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re —chiniasomu̶ repau̶. 49 Chiku̶na Natanael i'kaasomu̶ repau̶'te. —Masiu̶, Dios Mamaku̶'mu̶ mu̶'u̶. Israelpãi chũ̶'u̶ku̶'mu̶ —chiniasomu̶ repau̶. 50 Chiku̶na Jesús i'kaasomu̶ repau̶'te. —Chu̶'u̶pi repacheja pa'imanesi'ku̶pi mu̶'u̶ni, “Higoñu̶ vu̶'evu̶ pa'iku̶ni ñasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re”, chiku̶na asa, “Dios Mamaku̶'mu̶ mu̶'u̶”, chini cuasamu̶ mu̶'u̶ chu̶'u̶re. Jã'ajeku̶na chu̶'u̶pi chekere na'a vesache'te cho'oku̶na ñaja'mu̶ mu̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. 51 Chini jo'e i'kaasomu̶ Jesús. —Chu̶'u̶re pãire ja'me paau̶ chini Dios Raosi'ku̶re cu̶nau̶mu̶pi vatau̶na chu̶'u̶ nu̶kachejana ángeles Diore ja'me pa'inapi mu̶ni caje jo'e mu̶ni cajeju̶ cho'onani ñajanaa'me mu̶sanu̶kona. Ũcuarepaa'me jã'a —chiniasomu̶ Jesús repanare.

Juan 2

1 Ka'chaumucujña pa'isiru̶mu̶na Galilea cheja cajoopo Caná vu̶'ejoopona pãiu̶ji romioni vejaku̶na fiesta cho'osinaa'me pãi. Jesús pu̶ka'ko repanare ja'me pa'isi'koa'mo. 2 Sotena chu̶ku̶na Jesús neena repau̶na'me saisinaa'me. 3 Fiesta cho'oru̶mu̶na pĩsi u̶che conopi si'asõu̶na Jesús pu̶ka'ko repau̶'te ija'che i'kasi'koa'mo: —Pĩsi u̶che cono si'asõmu̶ —chiisi'koa'mo repao. 4 Chikona Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —Ja'ko, ¿je'se pa'iu̶na chu̶'u̶ni ku̶ako mu̶'u̶? Chu̶'u̶ masiche cho'o ñoru̶mu̶ chuta'a tĩ'ama'mu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 5 Chiku̶na pĩsi u̶che cono ũkuanare i'kasi'koa'mo repao. —Chu̶'u̶ neeku̶ chũ̶'u̶ñe peore cho'ojũ̶'u̶ —chiisi'koa'mo repao. 6 Repana nu̶kacheja kueñere churupu̶ã catapi cho'osipu̶ã seirepapu̶ã pa'isi'ku̶a'mu̶. (Judíopãi cu'a tu̶noru̶mu̶ ũcuapu̶ãqueepi oko jũ̶jña masi choasinaa'me. Te'epu̶ cincuenta litros cheku̶ru̶mu̶ setenta litrojatu̶'ka oko ro've paaasome repana.) 7 Reparu̶mu̶ Jesús pĩsi u̶che cono ũkuanare ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Ipu̶ã oko ro've timujũ̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. Chiku̶na repapu̶ã oko ro've timusinaa'me repana. 8 Reparu̶mu̶ Jesús repanare jo'e i'kasi'ku̶a'mu̶. —Chura jmara'karu̶ ea sa fiesta chũ̶'u̶ku̶ni ũkuajũ̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶ repanare. Chiku̶na repau̶ chũ̶'u̶si'e cho'osinaa'me repana. 9 Sa ĩsirena fiesta chũ̶'u̶ku̶ji charo ũku ñasi'ku̶a'mu̶ okopi pĩsi u̶che cono carũhisi'e. Jã'ata'ni repau̶ repana ea rasicheja vesu̶si'ku̶a'mu̶. Repau̶'te cho'oche cho'okainata'ni masisinaa'me easinajeju̶. Ũku pi'ni fiesta chũ̶'u̶ku̶ romi vejasi'ku̶re soni i'kasi'ku̶a'mu̶. —Pãi cheku̶na fiesta cho'oni pĩsi u̶che cono na'a ru̶a re'oja'chere charo ũkuanaa'me. Repana soicojñosina ru̶a ũkusiru̶mu̶na pĩsi u̶che cono na'a jmamakaru̶ re'oja'chere ũkuame. Mu̶'u̶ta'ni cho'jepi pĩsi u̶che cono ru̶a re'oja'chere ũkuamu̶ mu̶'u̶ soisinare —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 11 Charo Galilea cheja cajoopo Caná vu̶'ejoopona Diochi'a cho'omasiche'te cho'osi'ku̶a'mu̶ Jesús, repau̶ aperu̶mu̶ cho'omanesi'e. Repau̶ masiche'te pãire cho'o ñou̶na chu̶ku̶na repau̶ neena na'a ru̶a cuasasinaa'me repau̶'te. 12 Jã'a cho'o pi'nisiru̶mu̶ Capernaum vu̶'ejoopona saisi'ku̶a'mu̶ repau̶ Jesús, pu̶ka'kona'me cho'jechĩina'me chu̶ku̶na repau̶ neena. Sani tĩ'a jmamakaru̶ pa'isinaa'me chu̶ku̶na. 13 Pascua, judíopãi fiestaru̶mu̶ tĩ'api'raku̶na Jesús Jerusalén vu̶'ejoopona maisi'ku̶a'mu̶. 14 Mani Dios vu̶'e kaka ñato pãi jo'chava'nare vacana'me ovejana'me ũkupova'nare ĩsiju̶ pa'isinaa'me. Ũcuachi'a cheku̶na so'ña raisinani kuri tĩikurire sa'ñekaiju̶ ñu'isinaa'me na'a ru̶a jñaañu chini. 15 Jã'aja'ñe cho'oju̶na ña Jesús pĩsipi u̶jame vãto pi'ni peochejñana suĩ'sueku̶ etosi'ku̶a'mu̶ repanare pãina'me ovejana'me vaca. Ũcuachi'a kuri sa'ñena nee kurire're ku̶ni to'jñosõ mesako'ña sia po'ne ũhasi'ku̶a'mu̶ repau̶. 16 Jã'aja'ñe cho'o pi'ni ũkupova'nare ĩsinare ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶: —Mu̶sanu̶kona neemajñaru̶ã etuajũ̶'u̶. Põse ĩsivu̶'e cho'ocheja'che cho'omanejũ̶'u̶ chu̶'u̶ Ja'ku̶ vu̶'e —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 17 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa chu̶ku̶na repau̶ neena Dios chu̶'o tocha jo'kasi'ere cuasasinaa'me. Ija'che ku̶amu̶ repa: Mu̶'u̶ vu̶'e kuiraneeku̶jeku̶na cu'ache ti'jñeja'mu̶ chu̶'u̶re, chiimu̶ repa tocha jo'kasi'e. 18 Ũcuaru̶mu̶ Jesús cho'osi'ere ña judíopãi chũ̶'u̶na ija'che sẽesinaa'me repau̶'te: —¿Neepi chũ̶'u̶ raorena Dios vu̶'e pa'isinare etou̶ mu̶'u̶? Dios Raosi'ku̶ pani Diochi'a cho'omasiche'te cho'o ñojũ̶'u̶ chu̶ku̶na'te —chiisinaa'me repana repau̶'te. 19 Chitena Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —Ivu̶'ere mu̶sanu̶konapi ñañosõru choteumucujña jo'e cho'o pi'nija'mu̶ chu̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 20 Chiku̶na judíopãi i'kasinaa'me repau̶'te. —Cuarenta y seirepaũ̶su̶ru̶mu̶ cho'oju̶ paniasome pãi ivu̶'e pi'niñetu̶'ka. Jã'arepakeeru̶mu̶ cho'osivu̶'e, ¿je'se cho'oku̶ choteumucujñachi'a cho'oja'u̶ mu̶'u̶? —chiisinaa'me repana repau̶'te. 21 Jã'ata'ni Dios vu̶'e cho'oche'te i'kamanesi'ku̶a'mu̶ Jesús. Repau̶ ca'nivu̶'te i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. 22 Na'a pa'isiru̶mu̶ repau̶ Jesús jũni vaju̶raisiru̶mu̶ repau̶ i'kasi'ere jo'e cuasasinaa'me chu̶ku̶na repau̶ neena. Cuasaju̶, “Dios chu̶'o tocha jo'kasi'ena'me Jesús i'kasi'e ũcuarepaa'me”, chiisinaa'me chu̶ku̶na. 23 Pascuaru̶mu̶jeku̶na Jesús Jerusalén vu̶'ejoopo'te pa'iu̶ Diochi'a cho'omasiche'te cho'o ñoku̶na ña pãi jainu̶ko cuasaasome repau̶'te, “Dios Raosi'ku̶a'mu̶ iku̶”, chini. 24 Jã'ata'ni pãi ũcuanu̶ko cuasache masiku̶jeku̶ sẽ'sevu̶chi'a cuasana i'kache jachaasomu̶ repau̶. 25 Pãi cuasache ku̶anare ku'ema'ku̶a'mu̶ repau̶, pãi ũcuanu̶ko cuasache masiku̶jeku̶.

Juan 3

1 Reparu̶mu̶ Nicodemo paniasomu̶ fariseopãiu̶. Judíopãi te'enare chũ̶'u̶ku̶ paniasomu̶ repau̶. 2 Jesuni ñara chini ñamipi mu̶a i'kaasomu̶ repau̶ Nicodemo. —Masiu̶, Diopi mu̶'u̶re raocosomu̶ pãire che'choa'ku̶ chini. Diopi mu̶'u̶re cho'okaima'to Repau̶chi'a cho'omasiche cho'omanera'amu̶ mu̶'u̶. Masime chu̶ku̶na jã'a —chiniasomu̶ repau̶. 3 Chiku̶na Jesús i'kaasomu̶. —Pãipi chĩiva'u̶ jñaacojñoñeja'ñe jo'e mama jñaacojñomaneni Dios neena pa'icu'amu̶ repanare. Ũcuarepaa'me jã'a —chiniasomu̶ repau̶. 4 Chiku̶na Nicodemo i'kaasomu̶ repau̶'te. —Pãiu̶ ai, ¿je'se jo'e mama jñaacojñoja'u̶? Pu̶ka'ko cu̶taro kaka jo'e mama etacu'amu̶ maire ainare —chiniasomu̶. 5 Chiku̶na Jesús i'kaasomu̶. —Pãi ũcuanu̶kore romipi jñaame. Jã'ata'ni Dios Rekochoji pãi rekoñoãre care'vakaima'to Repau̶ neena pa'icu'amu̶ repanare. Ũcuarepaa'me jã'a. 6 Pãi romi jñaasinajeju̶ pãia'me mai. Dios Rekochoji pãi rekoñoã care'vacojñosina Repau̶ Rekochoji repanani ja'me pa'iu̶na pa'iche re'oja'chere mama pa'ime repana. 7 Chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare, “Chĩiva'u̶ jñaacojñoñeja'ñe jo'e mama jñaacojñojũ̶'u̶”, chiisi'e asa tĩiñe cuasamanejũ̶'u̶. 8 Mu̶sanu̶kona tutache asanata'ni tutu raichejajẽ'e vesu̶ju̶ tutu saichejajẽ'e vesu̶me. Ũcuaja'che Dios Rekocho cho'oche vesu̶me pãi. Pãi rekoñoã care'vakani ja'me pa'imu̶ Reparekocho, re'oja'che paapu̶ chini —chiniasomu̶ repau̶. 9 Chiku̶na Nicodemo i'kaasomu̶. —Mu̶'u̶ i'kache asavesu̶mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. 10 Chiku̶na Jesús i'kaasomu̶ repau̶'te. —Mu̶'u̶ judíopãi che'choku̶ta'ni, ¿je'se pa'iu̶na ru̶a masiu̶ta'ni chu̶'u̶ i'kache asavesu̶ku̶? 11 Mu̶'u̶re chu̶'o ũcuarepare ija'che i'kamu̶ chu̶'u̶: Chu̶'u̶ masiche'te i'kaku̶'mu̶ chu̶'u̶. Ũcuachi'a chu̶'u̶ ñasi'ere ku̶aku̶'mu̶ chu̶'u̶. Jã'ata'ni asa jachame mu̶sanu̶kona. 12 Chu̶'u̶re icheja cheja pa'iche ku̶aku̶'teta'ni asa jachame mu̶sanu̶kona. Jã'ajeku̶na chu̶'u̶pi Dios pa'ichejaqueere ku̶ato na'a ru̶a jachajanaa'me mu̶sanu̶kona. 13 ’Dios pa'icheja mu̶ni cajesinajẽ'e peome. Jã'ajeku̶na repacheja pa'iche masina peome. Pãire ja'me paau̶ chini Dios Raosi'ku̶jeku̶ te'eu̶ masimu̶ chu̶'u̶, ũcuacheja cajesi'ku̶jeku̶. Jã'ajeku̶na repacheja pa'iche ku̶amu̶ chu̶'u̶. 14 Ũcuachi'a iere ku̶ara: Aperu̶mu̶ Moisés repau̶ pãi peocheja pa'iru̶mu̶ cu̶napi añajava'u̶re cho'o vãsochona quẽo su̶o nu̶kocheja'che kurususẽ'verona jẽ'jo nu̶kojanaa'me pãi chu̶'u̶re Dios Raosi'ku̶re. Chu̶'u̶re jã'aja'ñe vanisõjañe ũ̶semaneja'mu̶ Dios, 15 pãipi chu̶'u̶re cuasanapi Repau̶ pa'ichejare sani paapu̶ chini —chiniasomu̶ repau̶ Jesús. 16 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repau̶'te jo'e ija'che i'kaasomu̶: —Dios pãi ũcuanu̶kore ru̶a oiku̶jeku̶ chu̶'u̶re Repau̶ Mamaku̶'te ũcuate'eu̶ni chejana raosi'ku̶a'mu̶, pãipi chu̶'u̶ni cuasaju̶ vati toa uuma'ñe Repau̶ pa'ichejare ai sani paapu̶ chini. 17 Pãire, “Mu̶sanu̶kona cu'ache cho'osi'e ro'ijũ̶'u̶”, chiau̶ chini raomanesi'ku̶a'mu̶ Dios chu̶'u̶re Repau̶ Mamaku̶'te. Pãire vati toa uuche'te ũ̶sea'ku̶ chini raosi'ku̶a'mu̶ Dios chu̶'u̶re. 18 ’Pãi chu̶'u̶re Dios Mamaku̶'te cuasana repana cu'ache cho'osi'e ro'imanejanaa'me. Jã'ata'ni chu̶'u̶re cuasamana repana cu'ache cho'osi'e ro'ijanaa'me, Dios Mamaku̶'te ũcuate'eu̶ni cuasamanajeju̶. 19 Chu̶'u̶ miañeja'ñe re'oja'che pa'iku̶ pãipi Dios pa'iche masia'ju̶ chini chejana raisi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Jã'ata'ni pãi chijachejaja'che pa'iche'te cu'are na'a ru̶a chiiju̶ miañeja'ñe re'oja'che pa'iche cuheju̶ cuasama'me chu̶'u̶re. Jã'ajeku̶na chu̶'u̶re cuasama'ñe ro'i ro'ijanaa'me repana. 20 Cu'ache pa'ina ũcuanu̶ko chu̶'u̶re Miañeja'ñe Pa'iku̶'te raima'me repana cu'ache cho'oju̶ pa'iche'te ku̶aku̶ chini. 21 Dios chu̶'o jachamanata'ni cuhema'ñe jovome chu̶'u̶re Miañeja'ñe Pa'iku̶'te, re'oja'che pa'iju̶na pãipi ña, “Diopi cho'okaiu̶na Repau̶ chũ̶'u̶ñe cho'onaa'me ina”, chiapu̶ chini —chiniasomu̶ repau̶. 22 I'ka pi'nisiru̶mu̶ chu̶ku̶na repau̶ neena Jesuna'me Judea chejare sani jmamakaru̶ pa'isinaa'me. Ũcuachejare pa'iju̶ pãire okoro'vesinaa'me chu̶ku̶na. 23 Reparu̶mu̶ Juan Salim cheja kueñe cachejare Enón chejare pa'iu̶ pãire okore ro'veku̶ paniasomu̶, chĩichiañaã ru̶a pa'ichejajeku̶na. Pãi si'aru̶mu̶ sani okoro'vecojñoasome repau̶'te. 24 Jã'aja'ñe cho'oku̶ paniasomu̶ Juan pãi chẽavu̶'e repau̶'te chuta'a cuaomaru̶mu̶. 25 Reparu̶mu̶ Juan neenapi judíopãiu̶ni cu'a tu̶noñe'te cutuju̶ ke'reasome. 26 Jã'aja'ñe cho'ocuha repanare paaku̶ni Juanni i'kañu chini saniasome repana. —Masiu̶, mu̶'u̶ Jordán chiacha ũ̶su̶u̶ mu̶ikã'ko pa'iru̶mu̶ mu̶'u̶re ja'me pa'isi'ku̶, mu̶'u̶ ña i'kasi'ku̶ Jesupi pãire okoro'veku̶na pãi jainu̶ko jovoju̶asome repau̶'te —chiniasome repana. 27 Chitena Juan i'kaasomu̶. —Pãi ũcuanu̶ko repana cho'omasiche Dios jo'kasi'ea'me. Jo'kama'to cho'ovesu̶ra'ame repana. 28 Ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶ aperu̶mu̶: “Dios chu̶'u̶re pãire ũcuanu̶kore chũ̶'u̶a'ku̶ chini raomanesi'ku̶a'mu̶. Repau̶ Raojau̶ raijachere ku̶aa'ku̶ chini raosi'ku̶a'mu̶ Dios chu̶'u̶re”, chiiche asasinaa'me mu̶sanu̶kona. 29 Ija'chea'me: Pãiu̶ romio'te vejani paamu̶. Paaku̶ repaoni pojoku̶ i'kato repau̶'te ja'me pa'iku̶ repau̶ vejaru̶mu̶ cho'okaisi'ku̶pi kueñere nu̶kaku̶ asani ru̶a pojosõmu̶. Ũcuaja'che pãipi Jesuni cuhema'ñe asa jovoju̶na ru̶a pojosõmu̶ chu̶'u̶. 30 Jesuni pãi na'a jainu̶ko jovoa'ju̶ chiimu̶ chu̶'u̶. Chu̶'u̶reta'ni na'a te'eva'na jovoa'ju̶ chiimu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶ Juan Pãi Okoro'veku̶. 31 Ũcuaru̶mu̶ Juan jo'e i'kaasomu̶. —Cu̶nau̶mu̶ cajesi'ku̶ Dios Mamaku̶ pãi ũcuanu̶kore na'a ru̶a masiku̶'mu̶. Pãi icheja cheja jñaacojñosinajeju̶ cheja pa'ichechi'a masiju̶ i'kame. Cu̶nau̶mu̶ cajesi'ku̶ta'ni pãi ũcuanu̶kore na'a ru̶a masiu̶jeku̶ cu̶nau̶mu̶ repau̶ pa'iu̶ ñasi'ena'me asasi'e ku̶amu̶. Jã'ata'ni pãi jainu̶ko jachame repau̶ ku̶ache. 33 Repau̶ ku̶ache jachamanata'ni, “Repau̶ pa'iche'te Dios ku̶asi'e ũcuarepaa'me”, chiiju̶ cuasame. 34 Repau̶ Jesús Dios Raosi'ku̶jeku̶ Dios chu̶'ore ku̶amu̶. Dios Repau̶ Mamaku̶'te Jesure Repau̶ Rekocho'te ũ̶sema'ñe ĩsisi'ku̶a'mu̶, ũcuau̶ni si'aru̶mu̶ ja'me pa'iu̶ peore re'oja'che cho'okaau̶ chini. 35 Mai Ja'ku̶ Dios Repau̶ Mamaku̶'te chiimu̶. Peore paaku̶ chũ̶'u̶a'ku̶ chini ũcuau̶ni jo'kaasomu̶ Repau̶. 36 Dios Mamaku̶'te cuasana repana jũnisõsiru̶mu̶ Dios pa'ichejare ai sani pa'ijanaa'me. Dios Mamaku̶'te cuasamanata'ni Repau̶ pa'icheja saima'ñe Diopi chũ̶'u̶u̶na si'aru̶mu̶ uuju̶ pa'ijanaa'me repana —chiniasomu̶ Juan Pãi Okoro'veku̶.

Juan 4

1 Ũcuaru̶mu̶ ija'che cutuasome pãi: “Pãi jainu̶ko repau̶ neena pañu chini Juanre jovo okoro'vecojñome. Jã'ata'ni Jesuni na'a jainu̶ko pãi jovo okoro'vecojñome, repau̶ neena pañu chini”, chiniasome. Pãi okoro'vemanesi'ku̶a'mu̶ Jesús. Chu̶ku̶na repau̶ neenata'ni pãi okoro'vesinaa'me. Ũcuaru̶mu̶ repau̶ Jesús, “Pãipi ru̶a cutuju̶na asa fariseopãi chu̶'u̶ cho'oche masime”, chini Judea cheja pa'iku̶ji, “Galilea chejana co'iñu”, chiisi'ku̶a'mu̶ chu̶ku̶na'te. 4 Samaria chejapi caraiche pa'isi'ku̶a'mu̶ chu̶ku̶na'te. 5 Saiju̶ Samaria cheja cajoopo Sicar vu̶'ejoopona tĩ'asinaa'me chu̶ku̶na. Aperu̶mu̶ Jacob repau̶ mamaku̶'te Josere repajoopo kueñe cachejare cheja jo'kaasomu̶. 6 Ũcuachejare oko eacoje pa'imu̶, “Jacob ũhisicojea'me”, chiicojñocoje. Ũcuaru̶mu̶ Jesús ku'iu̶ ca'nasõ repacoje ru̶'tu̶vana pu̶u̶si'ku̶a'mu̶. Nu̶karepau̶ pa'icosomu̶ reparu̶mu̶. 7 Chu̶ku̶na repau̶ neena ãure kooñu chini vu̶'ejoopona saisinaa'me. Chu̶ku̶na saisiru̶mu̶ Samariapãio okore eara chini oko eacojena rani tĩ'aona Jesús ija'che i'kaasomu̶ repao'te: —Oko ũkuajũ̶'u̶ chu̶'u̶re —chiniasomu̶ repau̶. 9 Chiku̶na i'kaasomo repao. —¿Je'se pa'iu̶na mu̶'u̶ chu̶'u̶re Samariapãioni judíopãiu̶ji okore sẽeku̶? Tĩiñe cho'omu̶ mu̶'u̶ —chiniasomo repao. (Judíopãipi Samariapãire cutucuheme. Jã'ajeku̶na repau̶ i'kache'te asa jñano jã'aja'ñe i'kaasomo repao.) 10 Chikona i'kaasomu̶ repau̶. —Dios ĩsira chiichena'me chu̶'u̶ mu̶'u̶re oko sẽesi'ku̶ pa'iche masini sẽera'amo mu̶'u̶ chu̶'u̶re. Sẽeto mu̶'u̶ rekocho ũku vaju̶che'te oko ũkuara'amu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re —chiniasomu̶ repau̶. 11 Chiku̶na i'kaasomo repao. —Ru̶a ru̶imu̶ icoje. ¿Ʉ̃quepi eaja'u̶ mu̶'u̶? ¿Jeechejare chu̶'u̶ rekocho ũku vaju̶che oko eaja'u̶ mu̶'u̶? 12 Mai aipãiu̶ Jacobpi jo'kaasomu̶ icoje maire oko ũkure'oche pa'icoje. Repau̶na'me repau̶ mamachĩina'me repau̶ jo'chava'na ũkuasome icoje pa'iche oko. ¿Icoje pa'iche oko na'a ru̶a re'oja'chere ũkuaja'u̶ mu̶'u̶ chu̶'u̶re? ¿Repau̶'te na'a ru̶a masiku̶ mu̶'u̶? —chiniasomo repao. 13 Chikona i'kaasomu̶ repau̶. —Icoje pa'iche oko ũkusinare jo'e okou̶aja'mu̶ repanare. 14 Jã'ata'ni chu̶'u̶ ũkuache'te oko ũkunare jo'e okou̶amaneja'mu̶. Chu̶'u̶ ũkuache'te oko ũkuna oko puniu̶ si'ama'ñe oko raicheja'che repana rekoñoã si'aru̶mu̶ re'oja'che pa'ijanaa'me —chiniasomu̶ repau̶. 15 Chiku̶na i'kaasomo repao. —Mu̶'u̶ i'kache'te oko ũkuajũ̶'u̶ chu̶'u̶re, jo'e chu̶'u̶ni okou̶amanea'ku̶, icoje rani jo'e oko eache peoa'ku̶ chu̶'u̶re —chiniasomo repao. 16 Chikona i'kaasomu̶ repau̶. —Mu̶ũ̶ju̶re soijani ichejana rajũ̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶ repao'te. 17 Chiku̶na i'kaasomo repao. —Ʉmu̶ peoko'mo chu̶'u̶ —chiniasomo. Chikona i'kaasomu̶ repau̶. —Cincorepanare u̶mu̶pãi veja panicuhasi'koa'mo mu̶'u̶. Chura cheku̶re mu̶ũ̶ju̶ma'ku̶ni pa'imo mu̶'u̶. Jã'ajeku̶na, “Ʉmu̶ peoko'mo chu̶'u̶”, chini chu̶'o ũcuarepare i'kasi'koa'mo mu̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. 19 I'kau̶na asa i'kaasomo repao. —Dios chu̶'o ku̶aku̶cosomu̶ mu̶'u̶. Chu̶ku̶na aipãi pa'isina ikũtina mu̶ni Dioni pojoñu chini ro're ñuniasome. Mu̶sanu̶kona judíopãita'ni ija'che i'kanaa'me: “Jerusalén vu̶'ejoopona sani Diore pojoche pa'imu̶ maire”, chiinaa'me mu̶sanu̶kona —chiniasomo repao. 21 Chikona i'kaasomu̶ repau̶. —Chu̶'u̶ i'kache jachama'ñe cuasajũ̶'u̶ mu̶'u̶. Na'a pa'isiru̶mu̶ pãi ũcuanu̶ko Pu̶ka'ku̶re Diore pojoñu chiina ikũti mu̶imanejanaa'me. Ũcuachi'a Jerusalén vu̶'ejoopo saimanejanaa'me repana. 22 Mu̶sanu̶kona Samariapãi mu̶sanu̶kona pojoku̶ pa'iche vesu̶me. Chu̶ku̶na judíopãita'ni chu̶ku̶na pojoku̶ pa'iche masime, vati toa uuche Ʉ̃sekaiku̶ji Dios Raosi'ku̶pi judíopãiu̶jeku̶na. 23 Pãi Dios chu̶'o jachama'ñe repana rekoñoã Repau̶'te masirepa pojoru̶mu̶ tĩ'aja'mu̶. Chura reparu̶mu̶ tĩ'acuhamu̶. Jã'aja'ñe cho'oju̶ paapu̶ pãi chiimu̶ Repau̶ Dios. 24 Dios ca'nivu̶jẽ'e peoku̶jeku̶ ñoma'ku̶a'mu̶. Pãipi Repau̶ chu̶'ore jachama'ñe rekoñoãpi Repau̶ni masi cuasaju̶ pojoa'ju̶ chiimu̶ Dios —chiniasomu̶ Jesús. 25 Chiku̶na i'kaasomo repao. —Iere masiko'mo chu̶'u̶: Mesías, pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶a'ku̶ chini Dios Raojau̶ raija'mu̶. Rani maire peore che'choja'mu̶ —chiniasomo repao. (“Mesías” chini “Cristo” chiimu̶ griego chu̶'o.) 26 Chikona i'kaasomu̶ repau̶. —Chu̶'u̶ mu̶'u̶re i'kaku̶ ũcuau̶'mu̶ —chiniasomu̶ repau̶ repao'te. 27 Ũcuaru̶mu̶ chu̶ku̶na repau̶ neena tĩ'a Jesupi romiona'me cutuku̶na ña jñanosinaa'me. Jã'ata'ni, “¿Je'se pa'iu̶na ikore i'kaku̶ mu̶'u̶? ¿Ʉ̃quere mu̶sanu̶kona cutuche?”, chiimanesinaa'me chu̶ku̶na. 28 Ũcuaru̶mu̶ repao oko eapu̶ ũcuachejana jo'ka vu̶'ejoopona sani pãire ija'che i'kaasomo: 29 —Chu̶'u̶ pa'io cho'osi'e ñamanesi'ku̶ta'ni peore masiku̶ ku̶asi'ku̶re ñajañu. Dios Raosi'ku̶cosomu̶ repau̶ —chiniasomo repao repanare. 30 Chikona asa vu̶'ejoopo eta chu̶ku̶na pa'ichejana raisinaa'me repana. 31 Repana chuta'a tĩ'amaru̶mu̶ chu̶ku̶na Jesús neena ru̶a i'kasinaa'me repau̶'te. —Masiu̶, ãu ãijũ̶'u̶ —chiisinaa'me chu̶ku̶na. 32 Chitena i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Ãu paamu̶ chu̶'u̶, mu̶sanu̶kona vesu̶che'te —chiisi'ku̶a'mu̶. 33 Chiku̶na sãiñechi'a cutusinaa'me chu̶ku̶na repau̶ neena. —¿Cheku̶napi ãu ra ãure iku̶re? —chiisinaa'me chu̶ku̶na. 34 Chu̶ku̶na cutuche masiku̶ i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Ãu chu̶'u̶ paache'me ie: Chu̶'u̶ ãu ãiñe chiicheja'che chu̶'u̶re Raosi'ku̶ chũ̶'u̶ jo'kasi'e cho'o pi'nira chiimu̶ chu̶'u̶. 35 Mu̶sanu̶kona ija'che i'kanaa'me: “Ũcuaka'chapapãimia pani tu̶are'omu̶ trigo”, chiinaa'me. Ija'che ku̶amu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare: Jã'anare pãi, chu̶'u̶re rainare ñajũ̶'u̶. Trigo re'ocheja'che pa'imu̶ repana rekoñoã. Iru̶mu̶ chu̶'u̶ chu̶'o asa chẽare'omu̶ repanare. 36 Cheku̶ru̶mu̶ pãiu̶ji Dios chu̶'o chu̶'vaku̶na asanata'ni jachame pãi. Na'a pa'isiru̶mu̶ cheku̶pi ũcuanani chu̶'vaku̶na Dioni cuasaju̶ jũnisõsiru̶mu̶ Dios pa'ichejare sani pa'ijanaa'me. Jã'aja'ñe cho'oru pojosõjanaa'me repanare chu̶'vasina charo chu̶'vasi'ku̶na'me cho'je chu̶'vasi'ku̶. 37 Aperu̶mu̶ pãi ija'che i'kaasome: “Pãiu̶ trigo tãu̶na ainee ru̶a pa'iu̶na cheku̶pi tu̶akaimu̶”, chiniasome repana. Ũcuarepaa'me jã'a. 38 Jã'aja'ñe pa'imu̶ Dios chu̶'o chu̶'vache. Ija'chea'me: Mu̶sanu̶konare saomu̶ chu̶'u̶, Dios chu̶'ore chu̶'vaju̶na pãipi asa chẽa Repau̶ni cuasaa'ju̶ chini. Dios chu̶'o asa chẽamanesinani chu̶'vajanaa'me mu̶sanu̶kona. Repanare aperu̶mu̶ chu̶'vasina chu̶'vasi'eja'chere ũcuare jo'e mu̶sanu̶konapi chu̶'vaju̶na asa chẽa Diore cuasajanaa'me repana churata'ni, chiimu̶ chu̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús. 39 Ũcuaru̶mu̶ repajoopo cana ru̶a jainu̶ko, repaoji, “Chu̶'u̶ pa'io cho'osi'e ñamanesi'ku̶ta'ni peore masiku̶ ku̶asi'ku̶a'mu̶”, chikona asa Jesure cuasaju̶ jovosinaa'me, “Dios Raosi'ku̶a'mu̶ repau̶”, chini. 40 Jã'ajeku̶na Samariapãi Jesuni tĩ'a i'kasinaa'me, repau̶ji saima'ñe repanana'me paau̶ chini. I'karena ka'chaumucujña repanare ja'me pa'isi'ku̶a'mu̶ repau̶, chu̶ku̶nana'me. 41 Ũcuau̶ji Jesupi i'kau̶na asa na'a jainu̶ko pãi cuasaju̶ jovosinaa'me repau̶'te. 42 Ũcuaru̶mu̶ romio'te i'kasinaa'me repana. —Chura mu̶'u̶ ku̶asi'echi'a asa cuasama'me chu̶ku̶na. Ũcuau̶ i'kache asasinajeju̶ cuasame chu̶ku̶na repau̶'te. “Dios Raosi'ku̶a'mu̶ iku̶. Maire si'achejña pa'inare vati toa uuche Ʉ̃seku̶'mu̶”, chini masiju̶ cuasame chu̶ku̶na repau̶'te —chiisinaa'me repana. 43 Ka'chaumucujña pa'isiru̶mu̶na Jesús Samaria cheja pa'isi'ku̶pi eta jo'e kuniasomu̶ Galilea chejana sasa chini. 44 Repau̶ Jesús si'aru̶mu̶ ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: “Dios chu̶'o ku̶ana aineesijoopoã cana pãi repana ku̶ache Dios chu̶'o asa jachame”, chiisi'ku̶a'mu̶. 45 Jã'ata'ni Galilea cheja sani apetĩ'asiru̶mu̶ repacheja cana ña pojoasome repau̶'te, pascuaru̶mu̶na Jerusalén vu̶'ejoopona sani repau̶ ru̶a masi cho'oche peore ñasinajeju̶. 46 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repau̶ okopi pĩsi u̶che cono caru̶ñosijoopo jo'e co'iasomu̶, Galilea cheja cajoopo Caná vu̶'ejoopona. Ũcuaru̶mu̶ cheku̶joopo Capernaum vu̶'ejoopo caku̶, pãi chũ̶'u̶ku̶'te cho'oche cho'okaiku̶ mamaku̶ ravu̶ jũ'iva'u̶ paniasomu̶. 47 Judea chejapi Galilea chejana Jesús raisi'e asaasomu̶ repau̶. Asa, repau̶ mamaku̶ji jũnisõpi'raku̶na Jesús pa'ichejana sani ru̶a i'kaasomu̶ repau̶, Jesupi repau̶ vu̶'ena sani mamaku̶ni vasokaau̶ chini. 48 Sẽeu̶na Jesús i'kaasomu̶. —Diochi'a cho'omasiche'te chu̶'u̶ cho'o ñoma'to cuasamanera'ame mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re —chiniasomu̶ repau̶. 49 Chiku̶na i'kaasomu̶ repau̶. —Chu̶'u̶re paaku̶, pesa sañu. Chu̶'u̶ chĩi jũnisõcuhaja'mu̶ —chiniasomu̶ repau̶. 50 Chiku̶na i'kaasomu̶ repau̶. —Mu̶'u̶ vu̶'ena co'ijũ̶'u̶. Mu̶'u̶ chĩi vaju̶cuhasi'ku̶a'mu̶ —chiniasomu̶ repau̶. Jesús i'kasi'e jachama'ñe cuasa repau̶ vu̶'ena co'iasomu̶ repau̶. 51 Co'iu̶na repau̶'te cho'oche cho'okaina eta tijña ku̶aasome repau̶'te. —Mu̶'u̶ chĩi vaju̶cuhasi'ku̶a'mu̶ —chiniasome repana. 52 Jã'aja'ñe ku̶arena, “¿Keeru̶mu̶na repava'u̶ vaju̶u̶?”, chiniasomu̶ repau̶. Chiku̶na i'kaasome repana. —Neato una pa'ito cha'voche chu̶ru̶si'ku̶a'mu̶ repau̶ —chiniasome repana. 53 Chitena asa ũcuajaru̶mu̶na Jesús, “Mu̶'u̶ chĩi vaju̶cuhasi'ku̶a'mu̶”, chiisi'ere cuasaasomu̶ repau̶. Ũcuaru̶mu̶ Jesuni cuasaku̶ jovoasomu̶ repau̶ majapãina'me repau̶'te cho'oche cho'okaina. 54 Jã'ana'me te'eka'chapañoã cho'o ñocuhamu̶ Jesús Diochi'a cho'omasiche, repau̶ Judea chejapi Galilea cheja saisiru̶mu̶.

Juan 5

1 Na'a pa'isiru̶mu̶ judíopãipi Jerusalén vu̶'ejoopona fiesta cho'oju̶na ũcuajoopona jo'e maniasomu̶ Jesús. 2 Repajoopo kakasa'aro “Ovejasa'aro” chiicojñosa'aro kueñere okoruruvu̶ pa'isi'ku̶a'mu̶. Reparuruvu̶ mami hebreo chu̶'o “Betzata” chiimu̶. Reparuruvu̶ ru̶'tu̶va'te vu̶'ñaru̶ã cincorepavu̶'ñaru̶ã jeomavu̶'ñaru̶ã pa'imu̶. 3 Angel cu̶nau̶mu̶ pa'iku̶ji te'eñoã ũcuaruruvu̶na caje chũ̶'u̶ku̶na fa'aasomu̶ oko reparuruvu̶ pa'iche. Fa'aku̶na ravu̶ jũ'iku̶ charo vani kakasi'ku̶pi vaju̶asomu̶. Jã'ajeku̶na pãi jũ'ina jainu̶ko ũcuavu̶'ñaru̶ãre cha'aju̶ ũhisinaa'me, na'ava'na ro'ova'nana'me nu̶ka ku'imava'na. 5 Te'eu̶ repanare ja'me ũhiku̶ treinta y ochorepaũ̶su̶ru̶mu̶ jũ'iva'u̶ paniasomu̶. 6 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repau̶'te ña, repau̶ jeeru̶mu̶ jũ'iñe'te masiku̶ ija'che i'kaasomu̶ repau̶'te: —¿Vaju̶ra chiiku̶ mu̶'u̶? —chiniasomu̶. 7 Chiku̶na i'kaasomu̶ jũ'iku̶. —Repa oko fa'aru̶mu̶ casoku̶jẽ'e peomu̶ chu̶'u̶re. Jã'ajeku̶na repa oko fa'aku̶na vani kaka vaju̶ra chiiku̶'teta'ni cheku̶napi si'aru̶mu̶ charo vani kakame —chiniasomu̶ repau̶. 8 Chiku̶na Jesús i'kaasomu̶ repau̶'te. —Vu̶ni mu̶'u̶ kãikãa mini saijũ̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. 9 Jesupi i'kau̶na teana vaju̶ vu̶ni repau̶ kãikãa mini saniasomu̶ repau̶. Pu̶aumucuse paniasomu̶ repau̶ vaju̶siumucuse. 10 Repau̶ kãikãa mini kuãa saiu̶na ña judíopãi chũ̶'u̶na i'kaasome. —Pu̶aumucusea'me iumucuse. Mu̶'u̶ kãikãare mini saiu̶ cu'ache cho'omu̶ mu̶'u̶. Mai aipãi chũ̶'u̶ jo'kasi'e pu̶aumucuse jã'aja'ñe cho'oche ũ̶semu̶ —chiniasome repana. 11 Chitena i'kaasomu̶ repau̶. —Chu̶'u̶re vasosi'ku̶, “Mu̶'u̶ kãikãa mini saijũ̶'u̶”, chiisi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶re —chiniasomu̶ repau̶. 12 Chiku̶na i'kaasome repana. —Mu̶'u̶re, “Mu̶'u̶ kãikãa mini saijũ̶'u̶”, chiisi'ku̶, ¿kau̶a'u̶? —chiniasome repana. 13 Sẽeto repau̶'te vasosi'ku̶re vesu̶asomu̶ repau̶, pãipi jairepanu̶ko pa'iju̶na Jesupi ñoma'ñe sanisõu̶na. 14 Na'a pa'isiru̶mu̶ Jesús Dios vu̶'ere pa'iu̶ repau̶ vasosi'ku̶re jo'e tijña i'kaasomu̶. —Chura vaju̶mu̶ mu̶'u̶. Cu'ache cho'oche ũhasõjũ̶'u̶, mu̶'u̶ni na'a ru̶a cu'ache ti'jñemanea'ku̶ —chiniasomu̶ repau̶. 15 Chiku̶na sani judíopãi chũ̶'u̶nare ku̶aasomu̶ repau̶, “Jesupi chu̶'u̶re vasosi'ku̶a'mu̶”, chiiu̶. 16 Jesupi pu̶aumucusena jũ'iku̶ni vasou̶na judíopãi chũ̶'u̶na repau̶'te cu'ache i'kaju̶ vanisõñu chiniasome. 17 Repau̶'te cu'ache i'kaju̶na ija'che i'kaasomu̶ repau̶: —Chu̶'u̶ Ja'ku̶ si'aru̶mu̶ pãi re'oja'che cho'okaiu̶ pa'iku̶'mu̶. Jã'ajeku̶na chu̶'u̶ ũcuaja'che pãi re'oja'che cho'okaiku̶'mu̶ —chiniasomu̶. 18 Jesupi pu̶aumucusena pãiu̶'te vasosi'ku̶pi, “Dios chu̶'u̶ Ja'ku̶a'mu̶”, chiku̶na asa, “ ‘Dios pa'icheja'che pa'iku̶'mu̶ chu̶'u̶’, chini cuasacosomu̶ iku̶”, chini pe'ruju̶ repau̶'te na'a ru̶a vanisõñu chiniasome repana. 19 Reparu̶mu̶ Jesús i'kaasomu̶ repanare. —Chu̶'u̶ Dios Mamaku̶ chu̶'u̶chi'a te'eu̶ cuasaku̶ cho'oma'mu̶. Chu̶'u̶ Ja'ku̶ cho'oche'te ñaku̶ ũcuare cho'oku̶'mu̶ chu̶'u̶. Chu̶'u̶ Ja'ku̶ cho'ocheja'che cho'oku̶'mu̶ chu̶'u̶ Repau̶ Mamaku̶. Ũcuarepaa'me jã'a. 20 Ja'ku̶ chu̶'u̶re ru̶a chiimu̶. Repau̶ cho'oche peore ñomu̶ chu̶'u̶re. Na'a ru̶a masiche ñoja'mu̶ Repau̶ chu̶'u̶re. Ñou̶na chu̶'u̶pi ũcuare cho'oku̶na ña jñanojanaa'me mu̶sanu̶kona. 21 Ja'ku̶ jũnisõsinare vasoku̶'mu̶ vaju̶a'ju̶ chini. Chu̶'u̶ Repau̶ Mamaku̶ ũcuaja'che chu̶'u̶re u̶anare vasoku̶'mu̶. 22 Chu̶'u̶ Ja'ku̶, “Mu̶sanu̶konare pãi cu'ache cho'osi'e ro'iche pa'imu̶”, chiimaneja'mu̶. Chu̶'u̶pi jã'aja'ñe cho'oa'ku̶ chini jo'kasi'ku̶a'mu̶ Ja'ku̶ chu̶'u̶re, pãipi Repau̶'te cuasa, vaju̶chu̶cheja'che chu̶'u̶ni ña, vaju̶chu̶a'ju̶ chini. Chu̶'u̶re Dios Mamaku̶'te ña, vaju̶chu̶mana chu̶'u̶re Raosi'ku̶re Ja'ku̶re ũcuaja'che cuasa, vaju̶chu̶ma'me. 24 ’Pãi ũcuau̶ana chu̶'u̶ i'kache asa jachama'ñe Dios chu̶'u̶re Raosi'ku̶re cuasani, pa'iche re'oja'chere pa'iju̶ repana jũnisõsiru̶mu̶ Dios pa'ichejana ai sani si'aru̶mu̶ pa'ijanaa'me. Cu'ache cho'osi'e ro'iche peomu̶ repanare. Vati toa saira'asinaa'me repana Diore cuasamana pani. Diore cuasanajeju̶ re'ojachejana saijanaa'me repana Dios pa'ichejana. Ũcuarepaa'me jã'a. 25 Pãi Diore cuasamana jũnisõsinaja'ñe pa'ime. Jã'ata'ni chu̶'u̶pi Dios Mamaku̶ji chu̶'vaku̶na asa pãi ũcuau̶ana cuasani jũni vaju̶raisina pa'icheja'che, pa'iche re'oja'chere pa'ijanaa'me. Na'a pa'isiru̶mu̶ ti'jñeja'mu̶ chu̶'u̶ i'kasi'e. Chura tijñacuhamu̶ repa. Ũcuarepaa'me jã'a. 26 Ja'ku̶chi'a pa'iche re'oja'chere ĩsiku̶'mu̶. Jã'aja'ñe cho'oche Ja'ku̶ chu̶'u̶ni Repau̶ Mamaku̶ni jo'kasi'ku̶a'mu̶ ũcuaja'che ĩsia'ku̶ chini. 27 Chu̶'u̶re Dios Raosi'ku̶jeku̶na cu'ache cho'onare pãi, “Mu̶sanu̶kona cu'ache cho'osi'e ro'i ro'iche pa'imu̶”, chiichena'me cu'ache cho'oche ũhasinare, “Ro'iche peomu̶ mu̶sanu̶konare”, chiiche jo'kasi'ku̶a'mu̶ Ja'ku̶ chu̶'u̶re. 28 Chu̶'u̶ i'kache asa, ku̶ku̶manejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Na'a pa'isiru̶mu̶ pãi jũ'isina ũcuanu̶ko chu̶'u̶pi soito asa vaju̶raijanaa'me. Re'oja'che pa'isina vaju̶rani Diona'me si'aru̶mu̶ pa'iju̶ pa'ijanaa'me. Cu'ache pa'isinata'ni vaju̶rani uuju̶ pa'ijanaa'me —chiniasomu̶ repau̶. 30 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e ija'chere i'kaasomu̶: —Chu̶'u̶chi'a te'eu̶ cuasaku̶ cho'oma'mu̶ chu̶'u̶. Pãi cho'oche ñani chu̶'u̶ cuasache i'kama'ku̶a'mu̶. Chu̶'u̶ Ja'ku̶pi chũ̶'u̶ku̶na asaku̶ ũcuare i'kaku̶'mu̶. Chu̶'u̶ chiichechi'a i'kama'ku̶jeku̶ ũcuarepa i'kaku̶'mu̶ chu̶'u̶. Pãi repana cu'ache cho'osi'e ro'ichi'a ro'iche chũ̶'u̶mu̶ chu̶'u̶. Chu̶'u̶re Raosi'ku̶ Ja'ku̶ chiichechi'a i'kaku̶'mu̶ chu̶'u̶. 31 Chu̶'u̶ pa'iche'te chu̶'u̶pi meñe ku̶ato pãipi asa, “Joreu̶'mu̶ mu̶'u̶”, chiira'acosome. 32 Jã'ata'ni cheku̶pi chu̶'u̶ pa'iche'te ku̶amu̶. Repau̶ ku̶ache ũcuarepaa'me. Jã'are masimu̶ chu̶'u̶. 33 Mu̶sanu̶konapi cheku̶nare Juan pa'ichejana saoasome, chu̶'u̶ pa'iche'te sẽniasaa'ju̶ chini. Sẽeto chu̶'o ũcuarepare ku̶asi'ku̶a'mu̶ Juan. 34 “Dios Raosi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶”, chiinare ku'ema'mu̶ chu̶'u̶. Jã'ata'ni, chu̶'u̶ pa'iche'te Juan ku̶asi'ere cuasajũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona, chiimu̶ chu̶'u̶, mu̶sanu̶konapi asa chẽa chu̶'u̶ni cuasaju̶ vati toana sani uumanea'ju̶ chini. 35 Ʉopu̶ ru̶a miañeja'ñe re'oja'che che'chosi'ku̶a'mu̶ Juan. Repau̶ apeche'choru̶mu̶chi'a asa pojosinaa'me mu̶sanu̶kona. 36 Juanpi ku̶au̶na chu̶'u̶ pa'iche masime pãi. Ru̶a re'oja'imu̶ jã'a. Jã'ata'ni pãipi chu̶'u̶re Ja'ku̶ raosi'ere masia'ju̶ chini na'a ña masire'oche cho'omu̶ chu̶'u̶ ie: Chu̶'u̶pi cho'o pi'nia'ku̶ chini Ja'ku̶ chũ̶'u̶ jo'kasi'ere cho'oku̶na ña chu̶'u̶re Ja'ku̶ raosi'e masijanaa'me pãi. 37 Pãipi chu̶'u̶ pa'iche'te tocha jo'kaa'ju̶ chini chũ̶'u̶si'ku̶a'mu̶ Ja'ku̶, chu̶'u̶re Raosi'ku̶. Repau̶ i'kachejẽ'e asamanaa'me mu̶sanu̶kona. Ũcuachi'a Repau̶'terejẽ'e ñamanaa'me. 38 Chu̶'u̶ Repau̶ Raosi'ku̶ ku̶ache asa jachanajeju̶ Dios chu̶'o asa chẽama'me mu̶sanu̶kona. 39 Ija'che cuasame mu̶sanu̶kona: “Dios chu̶'o tocha jo'kasi'ere che'cheni Dios pa'icheja saiche masijanaa'me mai”, chini cuasaju̶ ru̶a che'cheme mu̶sanu̶kona. Repa tocha jo'kasi'e chu̶'u̶ pa'iche'te ku̶amu̶. 40 Jã'ata'ni mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re cuheme. Chu̶'u̶ni cuasaju̶ jovoni pa'iche re'oja'chere pa'iju̶ jũnisõsiru̶mu̶ Dios pa'ichejana saira'ame mu̶sanu̶kona. 41 ’Pãi chu̶'u̶ cho'oche cuasa ña, “Peore masiku̶'mu̶ Jesús”, chiina peoto karama'mu̶ chu̶'u̶re. 42 Mu̶sanu̶kona pa'iche masimu̶ chu̶'u̶. Diore chiima'me mu̶sanu̶kona. 43 Ja'ku̶pi raou̶na chejare caje pa'iu̶ che'choku̶'teta'ni jachame mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re. Cheku̶pi Dios raocojñomanesi'ku̶pi rani repau̶ cuasache'te che'chotota'ni asa jachamanera'ame mu̶sanu̶kona. 44 “Dios Ũcuate'eu̶ji ña pojoa'ku̶, re'oja'che cho'oñu mai”, chiima'me mu̶sanu̶kona. Pãichi'a ña pojoa'ju̶ chini, “Re'oja'che cho'oñu”, chiinaa'me mu̶sanu̶kona. Jã'aja'ñe cuasanajeju̶ mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re cuasamanaa'me. 45 Ija'che cuasame mu̶sanu̶kona: “Mai Moisés chũ̶'u̶ jo'kasi'ere cho'oni jũnisõsiru̶mu̶ Dios pa'ichejana ai sani pa'ijanaa'me”, chiime mu̶sanu̶kona. Jã'ata'ni repau̶ Moisés mu̶sanu̶konare, “Cu'ache pa'isinaa'me ina”, chiija'mu̶ chu̶'u̶ Ja'ku̶re. Jã'ajeku̶na chu̶'u̶ jã'aja'ñe i'kamaneja'mu̶. 46 Chu̶'u̶ pa'ijache Moisés aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'ku̶a'mu̶. Repau̶ tocha jo'kasi'e jachama'ñe cuasani chu̶'u̶ i'kache ũcuaja'che jachama'ñe cuasara'ame mu̶sanu̶kona. 47 Repau̶ tocha jo'kasi'e jachanajeju̶ chu̶'u̶ i'kache jachame mu̶sanu̶kona —chiniasomu̶ Jesús repanare.

Juan 6

1 Na'a pa'isiru̶mu̶ Jesús Galilea chiara cheku̶kã'kona jẽ'esi'ku̶a'mu̶. Repara chiara mami cheke Tiberiaa'me. 2 Jesupi Diochi'a cho'omasiche'te jũ'inani vasoku̶na pãi jainu̶ko tuhasinaa'me repau̶'te. 3 Ũcuaru̶mu̶ chu̶ku̶na Jesús neena ũcuau̶na'me aikũtina mu̶ni pu̶u̶sinaa'me. 4 Reparu̶mu̶ judíopãi fiesta pascuaru̶mu̶ tĩ'api'rasi'ku̶a'mu̶. 5 Pãipi jairepanu̶ko repau̶ni raiju̶na ña Felipeni ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶ Jesús: —¿Jeechejana ãu koojanaa'ñe mai inare ũcuanu̶kore ãujañe? —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 6 Jesús repau̶ cho'ojache masiku̶ta'ni Felipe i'kache'te asara chini sẽesi'ku̶a'mu̶. 7 Sẽku̶na Felipe i'kasi'ku̶a'mu̶. —Maipi kurire're denariore're doscientorepare'repi pãre koo ãuto ũcuanu̶kore tĩ'amanera'amu̶ ãu inare —chiisi'ku̶a'mu̶. 8 Ũcuaru̶mu̶ cheku̶ Jesús neeku̶, Simón Pedro cho'jeu̶ Andrés ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: 9 —Icheja chĩiva'u̶ pãpu̶ã cebadaji cho'osipu̶ã cincorepapu̶ã chiacha va'i ka'chava'nare paava'u̶ pa'imu̶. Jã'ata'ni inani pãire ãuñu chini chĩiva'u̶ paache'te maipi kooto tĩ'ama'mu̶. Jairepanu̶koa'me ina —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 10 Chiku̶na i'kasi'ku̶a'mu̶ Jesús. —Inare pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶jũ̶'u̶ pu̶u̶a'ju̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ chu̶ku̶na'te repau̶ neenare. Chiku̶na chũ̶'u̶rena pu̶u̶sinaa'me repana pãi. Pãi cinco milrepana na'a jainu̶ko pa'icosome, u̶mu̶pãichi'a kuẽkueto. Repacheja ru̶a patu pa'isi'ku̶a'mu̶. 11 Pu̶u̶siru̶mu̶ repau̶ Jesús chĩiva'u̶ paache pã sẽni koo cãjiku̶ Diore, “Re'orepamu̶”, chiisi'ku̶a'mu̶. Chini chu̶ku̶nani repau̶ neenani ĩsiu̶na repanare pãi ũcuanu̶kore ãusinaa'me chu̶ku̶na. Va'iva'nare sẽni koo ũcuaja'che cho'osi'ku̶a'mu̶ repau̶. Repanare ãiu̶achetu̶'ka ãisinaa'me repana. 12 Pãi ũcuanu̶ko ãni chajirena i'kasi'ku̶a'mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te. —Cajejaisimajñaru̶ã siajũ̶'u̶, jmamakaru̶jẽ'e cho'osõmanea'ku̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 13 Chiku̶na cebada pã pãi ãiju̶na cajejaisi'e docerepaju̶'ña sia timusinaa'me chu̶ku̶na. 14 Diochi'a cho'omasiche'te Jesupi cho'ou̶na ña ija'che i'kasinaa'me repana pãi: —“Diopi Repau̶ chu̶'o Ku̶ajau̶re raoja'mu̶”, chiiju̶ cha'anaa'me mai. Ũcuau̶cosomu̶ iku̶ —chiisinaa'me repana. 15 Repanani chũ̶'u̶a'ku̶ chini repau̶'te chẽa sañu chiiju̶na masiku̶ cuheku̶ aikũtina jo'e te'eu̶ mu̶isi'ku̶a'mu̶ repau̶ Jesús. 16 Na'isõsiru̶mu̶ chu̶ku̶na Jesús neena chiarana caje choovu̶na tuhisinaa'me, Capernaum vu̶'ejoopona jẽñu chini. Chijanisõcuhasi'eta'ni repau̶ Jesús aikũti mu̶isi'ku̶ chuta'a cajemanesi'ku̶a'mu̶. 18 Ũcuaru̶mu̶ jẽ'eju̶na churata'ni ru̶a tutaku̶ ru̶a fa'asi'ku̶a'mu̶ chiara. 19 Cinco kilómetros cheku̶ru̶mu̶ seis kilómetros jẽ'enapi Jesure chiara sẽ'sevu̶ji nu̶ka ku'iu̶ choovu̶ kueñe tĩ'aku̶ni ña ru̶a ku̶ku̶sõsinaa'me chu̶ku̶na. 20 Vaju̶chu̶ju̶na i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Vaju̶chu̶manejũ̶'u̶ chu̶'u̶re. Jesua'mu̶ chu̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶ chu̶ku̶na'te. 21 Chiku̶na asa, “Ũcuau̶'mu̶”, chini masiju̶ pojoju̶ choovu̶ tuhiche ũ̶semanesinaa'me chu̶ku̶na repau̶'te. Repau̶ tuhisiru̶mu̶ chu̶ku̶na saichejana teana tĩ'asinaa'me. 22 Jo'e apeñatato repana pãi chiara jẽ'ema'ñe canu̶kasina ija'che cuasaasome: “Neato icheja ju'isi'vu̶ choovu̶ ũcuate'evu̶'te Jesús neena chiara cheku̶kã'kona jẽnisõsinaa'me. Jesuta'ni ja'me tuni jẽ'emanesi'ku̶a'mu̶”, chini cuasaasome repana. 23 Ũcuaru̶mu̶ pãi choovu̶ãpi Tiberias vu̶'ejoopo raisina rani tĩ'a ju̶oasome. Jesús pã cãjiku̶ Diore, “Re'orepamu̶”, chini ãuku̶na ãisicheja kueñe paniasomu̶. 24 Repacheja Jesupi peoku̶na chu̶ku̶na repau̶ neenajẽ'e peoju̶na choovu̶ãpi jo'e tuni Capernaum vu̶'ejoopona jẽniasome repana repau̶ni ku'eñu chini. 25 Repana pãi chiara cheku̶kã'ko jẽni tĩ'a Jesure ku'e jñaa sẽesinaa'me. —Masiu̶, mu̶'u̶, ¿jeeru̶mu̶ icheja jẽku̶? —chiisinaa'me repana. 26 Chitena i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Chu̶'u̶pi Diochi'a te'eu̶ cho'omasiche'te cho'oku̶na ña, “Dios Raosi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶”, chiima'me mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re. Rupu̶ chu̶'u̶ ãuñe pã chajiche ãisinajeju̶ ku'eme mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re. Ũcuarepaa'me jã'a. 27 Mu̶sanu̶kona ãu koochechi'a cuasamanejũ̶'u̶. Repa ãu si'asõja'mu̶. Chu̶'u̶ Dios Raosi'ku̶ ĩsicheta'ni si'ama'ñea'me. Jã'are cuasajũ̶'u̶. Chu̶'u̶ ĩsiche'te kooni Dios pa'ichejare ai sani pa'ijanaa'me mu̶sanu̶kona. Jã'are chu̶'u̶pi ĩsia'ku̶ chini chu̶'u̶ Ja'ku̶ Dios chu̶'u̶ni chiiu̶ jo'kasi'ku̶a'mu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 28 Chiku̶na sẽesinaa'me repana. —¿Je'se cho'ojanaa'ñe chu̶ku̶na, Dios chũ̶'u̶ñe'te cho'oñu chini? —chiisinaa'me repana. 29 Chitena i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Iea'me Dios chũ̶'u̶ñe: Repau̶ Raosi'ku̶ni cuasajũ̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 30 Chiku̶na i'kasinaa'me repana. —Mu̶'u̶pi Diochi'a te'eu̶ cho'omasiche'te cho'o ñoru, “Dios Raosi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶”, chiijanaa'me chu̶ku̶na. ¿Ʉ̃quere cho'o ñoja'u̶ mu̶'u̶? 31 Mai aipãi pãi peocheja pa'iru̶mu̶ manacaã ãniasome. Dios chu̶'o tocha jo'kasi'e ija'che ku̶amu̶: Dios repanapi ãapu̶ chini ãu cu̶nau̶mu̶pi ĩsisi'ku̶a'mu̶, chiimu̶ repa tocha jo'kasi'e —chiisinaa'me repana. 32 Chitena Jesús ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Moisema'mu̶ cu̶nau̶mu̶pi ãu ĩsisi'ku̶. Chu̶'u̶ Ja'ku̶a'mu̶ cu̶nau̶mu̶pi ãurepa ĩsiku̶. Ũcuarepaa'me jã'a. 33 Ãu Dios ĩsisi'e cu̶nau̶mu̶ casosi'ea'me. Pãipi repa ãu ãni pa'iche re'oja'chere pa'ijanaa'me. Ũcuaja'che cu̶nau̶mu̶pi Dios Raosi'ku̶re chu̶'u̶ni cuasa vaju̶ju̶ pa'iche re'oja'chere pa'ijanaa'me pãi —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 34 Chiku̶na i'kasinaa'me repana. —Chu̶ku̶na'te Paaku̶, ũcuare ãu si'aru̶mu̶ ĩsiku̶ pa'ijũ̶'u̶ chu̶ku̶na'te —chiisinaa'me repana. 35 Chitena i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Ãu ãni re'oja'che pa'icheja'che chu̶'u̶pi jo'kau̶na chu̶'u̶re cuasana jũnisõsiru̶mu̶ Dios pa'ichejana ai sani re'oja'che pa'iju̶ pa'ijanaa'me. Pãi ãu ãisinare jo'e ãucuhaja'mu̶ repanare. Ũcuachi'a pãi oko ũkusinare jo'e okou̶aja'mu̶. Na'a pa'isiru̶mu̶ jo'e ãuna'me oko chiijanaa'me repana. Jã'ata'ni chu̶'u̶ ĩsiche koosina chu̶'u̶re cuasana karamau̶na jo'e chiima'ñe si'aru̶mu̶ re'oja'che pa'ijanaa'me. 36 Mu̶sanu̶konare ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶: “Chu̶'u̶ cho'oche ñanata'ni cuasama'me mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re”, chiisi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. 37 Cu̶nau̶mu̶pi chu̶'u̶ chiichechi'a cho'ora chini cajemanesi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Chu̶'u̶re Raosi'ku̶ Dios chũ̶'u̶ñe'te cho'ora chini cajesi'ku̶a'mu̶. Jã'ajeku̶na chu̶'u̶ Ja'ku̶pi cho'okaiu̶na pãi chu̶'u̶re jovojanaa'me. Chu̶'u̶re jovonare te'eu̶'terejẽ'e cuhemaneja'mu̶ chu̶'u̶. 39 Chu̶'u̶re Raosi'ku̶ Ja'ku̶ ija'che chũ̶'u̶mu̶ chu̶'u̶re: “Mu̶'u̶re cuasaju̶ jovosinapi jũnisõsinare na'a pa'isiru̶mu̶ pãi ũcuanu̶ko cho'osi'e chu̶'u̶ ro'iche chũ̶'u̶umucusena vasojũ̶'u̶ repanare, te'eu̶jẽ'e cho'osõmanea'ju̶”, chiimu̶ Dios chu̶'u̶re. Jã'aja'ñere chiimu̶ Repau̶. 40 Ũcuachi'a chu̶'u̶ Ja'ku̶ ija'chere chiimu̶: Chu̶'u̶re Repau̶ Mamaku̶ni cuasaju̶ chu̶'u̶ pa'iche'te ña chẽa pa'iche re'oja'chere pa'iju̶ Repau̶ pa'icheja ai sani paapu̶ chiimu̶. Chu̶'u̶pi pãi ũcuanu̶ko cho'oche Dios ro'iche chũ̶'u̶umucusena chũ̶'u̶u̶na chu̶'u̶re cuasasinapi jũ'isina jo'e vaju̶raijanaa'me —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶ Jesús. 41 “Ãu cu̶nau̶mu̶ casosi'eja'che pa'iku̶'mu̶ chu̶'u̶ cu̶nau̶mu̶ cajesi'ku̶jeku̶”, chiku̶na judíopãi asa pe'ruju̶ ija'che sãiñechi'a i'kaasome: —¿Iku̶ José mamaku̶ma'ku̶? ¿Jesuma'ku̶? Iku̶ pu̶ka'ku̶pãi masime mai. Jã'ata'ni, ¿je'se iku̶ cuasaku̶, “Cu̶nau̶mu̶pi cajesi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶”, chiiku̶? —chiniasome repana. 43 Jã'aja'ñe i'karena i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Chu̶'u̶ni pe'ruju̶ sãiñechi'a cu'ache cutumairo pa'ijũ̶'u̶ chu̶'u̶re. 44 Chu̶'u̶re Raosi'ku̶ Ja'ku̶ cho'okaima'to pãi te'eu̶jẽ'e jovomanera'ame chu̶'u̶re. Chu̶'u̶pi chejana jo'e caje chu̶'u̶re jovosina jũ'isinare vasoja'mu̶ chu̶'u̶. 45 Dios chu̶'o ku̶asina tocha jo'kasi'e ija'che ku̶amu̶: Pãi ũcuanu̶kore che'choja'mu̶ Dios, chiimu̶. Chu̶'u̶ Ja'ku̶ chu̶'o asa chẽana chu̶'u̶ni cuasaju̶ jovome. 46 ’Pãi te'eu̶jẽ'e chu̶'u̶ Ja'ku̶re ñama'me. Chu̶'u̶chi'a Repau̶ pa'icheja cajesi'ku̶jeku̶ ñaku̶'mu̶ Repau̶'te. 47 Chu̶'u̶re cuasana pa'iche re'oja'chere pa'iju̶ jũnisõsiru̶mu̶ Dios pa'ichejana ai sani pa'ijanaa'me. Ũcuarepaa'me jã'a. 48 Ãu ãni re'oja'che pa'icheja'che chu̶'u̶pi re'oja'chere jo'kau̶na chu̶'u̶re cuasana re'oja'che pa'ijanaa'me. 49 Mai aipãi pãi peocheja pa'iru̶mu̶ manacaã ãisinata'ni jũnisõasome. 50 Jã'ata'ni iere ãu cu̶nau̶mu̶ casosi'ere ãina rekoñoã jũnisõmanejanaa'me. Ija'chea'me: 51 Ãu cu̶nau̶mu̶ casosi'eja'che pa'iku̶'mu̶ chu̶'u̶ cu̶nau̶mu̶ cajesi'ku̶jeku̶. Chu̶'u̶ ca'nivu̶ vanisõñe ũ̶sema'mu̶ chu̶'u̶, mu̶sanu̶kona cu'ache cho'oche'te jũni ro'ikasa chini. Chu̶'u̶ ĩsiche ãu chu̶'u̶ ca'nivu̶'me. Repa ãu ãina jũnisõma'ñe si'aru̶mu̶ pa'ijanaa'me —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶ Jesús. 52 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa judíopãi sãiñechi'a ija'che i'kasinaa'me: —¿Je'se iku̶ maire repau̶ ca'nivu̶ ãuja'u̶? —chiisinaa'me. 53 Chitena i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Mu̶sanu̶konapi chu̶'u̶ Dios Raosi'ku̶ ca'nivu̶'te ãimaneni chu̶'u̶ chiejẽ'e ũkumaneni re'oja'che pa'imanejanaa'me. Ũcuarepaa'me jã'a. 54 Pãi chu̶'u̶ ca'nivu̶ ãiju̶ chu̶'u̶ chiejẽ'e ũkuna re'oja'che pa'ijanaa'me. Jã'aja'ñe pa'iju̶ jũ'isina pãi ũcuanu̶ko cho'osi'e Ja'ku̶ ro'iche chũ̶'u̶umucusena chu̶'u̶pi chũ̶'u̶u̶na repana ca'nivu̶ã vaju̶rani Repau̶ pa'ichejana sani pa'ijanaa'me repana. 55 Chu̶'u̶ ca'nivu̶ ãu ru̶a ãire'ocheja'che pa'imu̶. Ũcuachi'a chu̶'u̶ chie oko ru̶a ũkure'ocheja'che pa'imu̶. 56 Pãi chu̶'u̶ ca'nivu̶ ãiju̶ chu̶'u̶ chiejẽ'e ũkuna chu̶'u̶na'me si'aru̶mu̶ pa'inaa'me. Chu̶'u̶ ũcuachi'a repana rekoñoãre si'aru̶mu̶ ja'me pa'iku̶'mu̶. 57 Chu̶'u̶re Raosi'ku̶ Ja'ku̶ jũnisõma'ñe Si'aru̶mu̶ Pa'iku̶ji cho'okaiu̶na ai pa'iku̶'mu̶ chu̶'u̶. Ũcuaja'che chu̶'u̶pi cho'okaiu̶na chu̶'u̶ ca'nivu̶ ãina ai pa'ijanaa'me. 58 Mai aipãi ãisicaãre manacaãre i'kama'mu̶ chu̶'u̶. Repacaã ãisina ũcuanu̶ko ai pa'ima'ñe jũnisõasome. Ãu chura cu̶nau̶mu̶ casosi'ere i'kamu̶ chu̶'u̶. Repa ãu chura cu̶nau̶mu̶ casosi'e ãina Dios pa'ichejana sani jo'e jũnisõma'ñe pa'ijanaa'me —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 59 Jã'aja'ñe che'chosi'ku̶a'mu̶ Jesús, Capernaum vu̶'ejoopo pa'ivu̶'e judíopãi chi'ivu̶'e pa'iru̶mu̶. 60 Repau̶ che'choche'te asa repau̶'te chiiju̶ ja'me ku'ina jainu̶ko ija'che i'kasinaa'me: —Repau̶ che'choche ru̶a asavesamu̶. Te'eu̶jẽ'e asa chẽamanejacosome mai —chiisinaa'me repana. 61 Repana jachaju̶ ke'reche'te masiku̶ i'kasi'ku̶a'mu̶ Jesús. —¿Chu̶'u̶ che'chosi'ere asa pe'ruche mu̶sanu̶kona? 62 Cheku̶ru̶mu̶ chu̶'u̶pi Dios Raosi'ku̶ chu̶'u̶ pa'isichejana jo'e mu̶nisõu̶na ñani, ¿je'se cuasajanaa'ñe mu̶sanu̶kona? 63 Dios Rekochochi'a mama pa'iche ĩsiku̶'mu̶. Repau̶ Rekochoji cho'okaima'to asa chẽa re'oja'che pa'ivesu̶me pãi. Mu̶sanu̶konapi asa chẽa chu̶'u̶ni cuasaju̶ jovo pa'iche mamare paapu̶ chini, “Chu̶'u̶ ca'nivu̶ ãijũ̶'u̶”, chiisi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. 64 Jã'ata'ni mu̶sanu̶kona chuta'a te'ena chu̶'u̶re cuasama'me —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús. Apereparu̶mu̶pi repau̶'te cuasamanejanana'me repau̶'te cu'ache cho'ojanare jo'kajau̶re masiasomu̶ Jesús. 65 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e i'kasi'ku̶a'mu̶. —Mu̶sanu̶kona te'ena chu̶'u̶re cuasamapu̶na, ija'che che'chosi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶: “Ja'ku̶ cho'okaima'to pãi te'eu̶jẽ'e cuasaju̶ jovomanera'ame chu̶'u̶re”, chiisi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 66 Jã'aja'ñe i'kasiru̶mu̶pi repau̶'te ja'me ku'isina jainu̶ko jokasõ jo'e ja'me ku'imanesinaa'me repau̶'te. 67 Jo'kasõrena Jesús chu̶ku̶na'te repau̶ neena docerepanare ija'che sẽesi'ku̶a'mu̶: —¿Mu̶sanu̶kona ũcuaja'che chu̶'u̶re jo'kasõñu chiiche? —chiisi'ku̶a'mu̶. 68 Chiku̶na Simón Pedro i'kasi'ku̶a'mu̶. —Chu̶ku̶na'te Paaku̶, mu̶'u̶ che'chocheja'che che'choku̶'te cheku̶re ku'eni jñaamanera'ame chu̶ku̶na. Mu̶'u̶chi'aa'mu̶ pa'iche re'oja'chena'me Diore si'aru̶mu̶ ja'me pa'ijache che'choku̶. 69 Mu̶'u̶ che'choche jachama'me chu̶ku̶na. Mu̶'u̶ pa'iche masime chu̶ku̶na. Dios Si'aru̶mu̶ Pa'iku̶ Mamaku̶'mu̶ mu̶'u̶; Repau̶ Raosi'ku̶a'mu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 70 Chiku̶na Jesús chu̶ku̶na'te i'kasi'ku̶a'mu̶. —Mu̶sanu̶konare docerepanare chẽasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Jã'ata'ni te'eu̶ vati ai chũ̶'u̶ñe cho'oku̶'mu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 71 Jã'aja'ñe i'kaku̶ repau̶'te cu'ache cho'ojanare jo'kajau̶ Judas pa'iche'te ku̶asi'ku̶a'mu̶ repau̶ Jesús. Jesús neena docerepanare ja'me pa'isi'ku̶a'mu̶ repau̶ Judas, Simón Iscariote mamaku̶.

Juan 7

1 Jã'a cho'o pi'nisiru̶mu̶ repau̶ Jesús Galilea chejare pa'iu̶ vu̶'ñajoopoã peore ku'isi'ku̶a'mu̶. Judea chejata'ni saicuheasomu̶ repau̶, judíopãi chũ̶'u̶napi repau̶ni vanisõñu chiiju̶na. 2 Ũcuaru̶mu̶ judíopãi vu̶'ñaru̶ã cho'o pa'iru̶mu̶pi fiesta tĩ'api'raku̶na Jesús cho'jechĩi i'kasinaa'me repau̶'te. —Icheja pa'imanejũ̶'u̶ mu̶'u̶. Judea chejana sani mu̶'u̶ cho'oche'te cho'ojũ̶'u̶, repacheja pa'inapi mu̶'u̶re chiinapi ñaa'ju̶. 4 Cheku̶na pãi repana pa'iche pãi jainu̶ko masia'ju̶ chiina repana cho'oche rope'e cho'oma'me. Pãi chenevu̶ãna cho'ome repana, pãipi ñaa'ju̶ chini. Jã'ajeku̶na mu̶'u̶ masiche pãi ũcuanu̶kore cho'o ñojũ̶'u̶, ña masia'ju̶ —chiisinaa'me repana. 5 Repau̶ cho'jechĩijẽ'e, “Dios raosi'ku̶ma'mu̶ iku̶”, chiiju̶ jachaju̶ cuasamanesinaa'me repau̶'te. 6 Ũcuaru̶mu̶ Jesús ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ repanare: —Pãi mu̶sanu̶konare cuhema'me. Jã'ajeku̶na ũcuau̶aru̶mu̶jẽ'e saire'omu̶ mu̶sanu̶konare. Chu̶'u̶reta'ni pãi cuheme, repana cho'oche'te ñaku̶, “Cu'ache cho'ome mu̶sanu̶kona”, chiiu̶ chu̶'vaku̶jeku̶na. Jã'ajeku̶na chu̶'u̶re fiesta saicu'amu̶ chura. 8 Chu̶'u̶re saire'oru̶mu̶ chuta'a tĩ'amau̶na saima'mu̶ chu̶'u̶. Mu̶sanu̶konachi'a saijũ̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 9 Jã'aja'ñe i'ka pi'nisiru̶mu̶ saima'ñe canu̶ka Galilea chejare pa'isi'ku̶a'mu̶ repau̶ Jesús. 10 Repau̶ cho'jechĩi sanisõsiru̶mu̶na Jesús cheku̶nare ku̶ama'ñe rope'e te'eu̶ fiesta saniasomu̶. 11 Ũcuaru̶mu̶ judíopãi chũ̶'u̶na fiesta cho'ocheja Jesuni ku'eju̶ pãi ũcuanu̶kore sẽniasome. —¿Jeechejare Jesús pa'iku̶? —chiniasome repana. 12 Reparu̶mu̶ pãi jainu̶ko Jesús pa'iche sãiñechi'a cutuasome. Te'ena, “Re'oku̶'mu̶ repau̶”, chiniasome. Cheku̶nata'ni, “Re'oma'mu̶ repau̶. Joreku̶ pãi cu'ache che'choku̶'mu̶”, chiniasome. 13 Jã'ata'ni judíopãi chũ̶'u̶nani vaju̶chu̶ju̶ repau̶ pa'iche rope'e cutuasome repana pãi, “Cheku̶napi asaju̶”, chini. 14 Repa fiesta joorepapo cho'ocuharu̶mu̶na Dios vu̶'ena Jesús kaka che'chosi'ku̶a'mu̶. 15 Che'choku̶na judíopãi chũ̶'u̶na asa jñano i'kasinaa'me. —Iku̶ utija'o che'chemanesi'ku̶ta'ni, ¿je'se pa'iu̶na jã'arepa ru̶a masiku̶? —chiisinaa'me. 16 Chitena Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —Chu̶'u̶ cuasache'te che'choma'mu̶ chu̶'u̶. Chu̶'u̶re Raosi'ku̶ ku̶ache'te che'chomu̶. 17 Dios chũ̶'u̶ñe cho'oñu chiina chu̶'u̶ che'choche asa chẽajanaa'me. Asa chẽa, “Repau̶ cuasache che'chomu̶ iku̶”, chiimanejanaa'me repana. “Diopi ku̶aku̶na che'chomu̶ iku̶”, chini masijanaa'me. 18 Pãiu̶ ũcuau̶aku̶ repau̶ cuasachechi'a che'choni, pãipi, “Ru̶a masiku̶'mu̶ mu̶'u̶”, chiapu̶ chini che'chomu̶. Jã'ata'ni pãiu̶ repau̶'te raosi'ku̶ ku̶achechi'a che'choni, cheku̶napi, “Mu̶'u̶re raosi'ku̶ ru̶a masiku̶'mu̶”, chiapu̶ chini che'chomu̶. Jã'aja'ñe pa'iku̶ jorema'ñe chu̶'o ũcuarepare che'chomu̶. 19 ’Dios chũ̶'u̶ñe Moisés tocha jo'kaasomu̶ mu̶sanu̶konare. Jã'ata'ni repa te'eu̶jẽ'e cho'omanaa'me mu̶sanu̶kona. ¿Je'se pa'iu̶na mu̶sanu̶kona, Diopi chũ̶'u̶u̶na Moisés tocha jo'kasi'e cho'omanata'ni chu̶'u̶re, “Ũcuare cho'oma'mu̶”, chini vanisõñu chiiche? —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 20 Chiku̶na i'kasinaa'me repana. —Vatire paaku̶jeku̶ jã'aja'ñe i'kacosomu̶ mu̶'u̶. Mu̶'u̶re vanisõñu chiina peome —chiisinaa'me repana. 21 Chitena Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —Pu̶aumucusena chu̶'u̶pi pãiu̶ni vasou̶na ũcuanu̶ko ña jñanosinaa'me mu̶sanu̶kona. 22 Moisés chuta'a peoru̶mu̶ mu̶sanu̶kona aipãi cho'osi'e jĩkochã'tiru̶ chu̶to tu̶ache Moisepi chũ̶'u̶ jo'kau̶na cho'oñu chini cheku̶ru̶mu̶ mu̶sanu̶kona pu̶aumucuseta'ni chĩiva'u̶ jĩkochã'tiru̶ caca'niru̶ chu̶to tu̶ame. 23 Moisés chũ̶'u̶ jo'kasi'ere jachacuheju̶ cheku̶ru̶mu̶ mu̶sanu̶kona pu̶aumucuseta'ni chĩiva'u̶ jĩkochã'tiru̶ chu̶to tu̶ame. Jã'aja'ñe cho'onata'ni chu̶'u̶re pe'rume mu̶sanu̶kona, chu̶'u̶pi pu̶aumucusena pãiu̶ni vasou̶na. 24 Mu̶sanu̶kona chu̶'u̶ cho'oche'te ña masi cuasama'ñe teana, “Cu'ache cho'omu̶ iku̶”, chiime. Jã'aja'ñe cho'omanejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Chu̶'u̶ cho'oche ña peore masi cuasa pi'ni rũhiñe cuasaju̶ i'kajũ̶'u̶ chu̶'u̶re —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶ Jesús. 25 Reparu̶mu̶ Jerusalén vu̶'ejoopo cana te'ena ija'che sãiñechi'a sẽniasome: —¿Pãi vanisoñu chini ku'ecojñoku̶'u̶ iku̶? 26 Pãi ũcuanu̶ko asaju̶'te i'kamu̶ iku̶. Jã'ata'ni maire chũ̶'u̶na te'eu̶jẽ'e ũ̶sema'me iku̶re. ¿“Dios Raosi'ku̶a'mu̶ iku̶”, chiiju̶ cuasache repana? 27 Dios Raojau̶ ratu repau̶ raisichejata'ni te'eu̶jẽ'e masimanejanaa'me. Iku̶ Jesús raisicheja masime mai. Jã'ajeku̶na tĩiu̶cosomu̶ iku̶ —chiniasome repana. 28 Repana i'kache'te asa Jesús Dios vu̶'ere pa'iu̶ che'choku̶ u̶jachu̶'opi ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —¿Mu̶sanu̶kona chu̶'u̶ pa'iche masiche? ¿Chu̶'u̶ raisicheja ũcuachi'a masiche? Chu̶'u̶ te'eu̶ cuasaku̶ raisi'ku̶ma'mu̶. Cheku̶pi Jorema'ku̶pi raou̶na raisi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Repau̶ pa'iche vesu̶me mu̶sanu̶kona. 29 Chu̶'u̶ta'ni Repau̶ pa'icheja raisi'ku̶jeku̶ Repau̶ pa'iche masimu̶. Ũcuau̶ji raosi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶re —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús. 30 Jã'aja'ñe i'kaku̶na asanata'ni repau̶'te chẽañu chiina te'eu̶jẽ'e chẽamanesinaa'me repau̶'te, Dios chiisiru̶mu̶pi chuta'a tĩ'amau̶na. 31 Cheku̶nata'ni jainu̶ko repau̶ni cuasaju̶ ija'che i'kasinaa'me: —Iku̶ cho'omasicheja'che cho'omasina peome. Cheku̶ru̶mu̶ iku̶ Dios Raosi'ku̶cosomu̶ —chiisinaa'me repana. 32 Pãipi Jesús pa'iche'te cutuju̶na asa judío phairipãi chũ̶'u̶nana'me fariseopãi Jesuni chẽaa'ju̶ chini Dios vu̶'e pẽ'jekainani pãi chẽanani saoasome. 33 Saorena sani i'kaju̶na Jesús ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ repanare: —Jmamakaru̶ mu̶sanu̶konare ja'me pa'ija'mu̶ chu̶'u̶. Pani pi'ni chu̶'u̶re Raosi'ku̶ pa'ichejana co'ija'mu̶ chu̶'u̶. 34 Chu̶'u̶re mu̶sanu̶kona ku'ejanaa'me. Jã'ata'ni chu̶'u̶ saisichejare mu̶sanu̶konani saicu'aku̶na chu̶'u̶re jñaamanejanaa'me mu̶sanu̶kona —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 35 Chiku̶na repana judíopãi sãiñechi'a i'kasinaa'me. —¿Keechejana saku̶na iku̶re mai jñaamanejanaa'ñe? ¿Aperu̶mu̶ judíopãi jainu̶ko saisichejñana griegopãi pa'ichejñana sani griegopãire che'choja'u̶ iku̶? 36 Iku̶ maire, “Chu̶'u̶ saisicheja mu̶sanu̶konani saicu'aku̶na ku'enata'ni chu̶'u̶re jñaamanejanaa'me mu̶sanu̶kona”, chiisi'ku̶a'mu̶. ¿Je'se chiiku̶ jã'a? —chiisinaa'me repana. 37 Repa fiesta cuhacho cho'oumucusena na'a ru̶a fiesta cho'oru̶mu̶na Jesús vu̶ni nu̶kaku̶ u̶jachu̶'opi i'kasi'ku̶a'mu̶. —Pãi ũcuau̶ana okou̶ato chu̶'u̶ni rani ũkujũ̶'u̶. 38 Dios chu̶'o tocha jo'kasi'e chu̶'u̶re cuasana pa'iche ija'che ku̶amu̶: Chiañaã si'aru̶mu̶ mevoñeja'ñe repana rekoñoã si'aru̶mu̶ re'oja'che pa'ijanaa'me, chiimu̶ repa tocha jo'kasi'e —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús. 39 Repau̶ Jesús jã'aja'ñe i'kaku̶ repau̶'te cuasanare Dios Rekocho raijachere i'kaasomu̶. Reparu̶mu̶ Jesupi chuta'a cu̶nau̶mu̶na mu̶imau̶na Dios Rekocho pãi ja'me Pa'ijarekocho chuta'a raimaneasomu̶. 40 Jesús i'kasi'ere asa pãi te'ena ija'che i'kasinaa'me: —“Chu̶'u̶ chu̶'o ku̶ajau̶re raoja'mu̶ chu̶'u̶”, chiniasomu̶ Dios. Ũcuau̶cosomu̶ iku̶ —chiisinaa'me repana. 41 Cheku̶na ija'che i'kasinaa'me: —Dios Raosi'ku̶a'mu̶ iku̶. Cristoa'mu̶ —chiisinaa'me. Cheku̶nata'ni ija'che i'kasinaa'me: —Dios Raojau̶ Galilea chejapi raimau̶asomu̶. 42 Dios chu̶'o tocha jo'kasi'e ija'che ku̶amu̶: Aperu̶mu̶ pa'isi'ku̶ David aineesijoopo Belén vu̶'ejoopoji raija'mu̶ Dios Raojau̶. Mai aipãiu̶ David Jojocojñosi'ku̶ pa'ija'mu̶ repau̶ Dios Raojau̶, chiimu̶ repa tocha jo'kasi'e —chiisinaa'me repana. 43 Jesús pa'iche ru̶a cutusinaa'me repana pãi. Jã'ata'ni ũcuate'e cutumanesinaa'me repana. 44 Repana te'ena repau̶'te chẽañu chiisinaa'me. Jã'ata'ni te'eu̶jẽ'e chẽamanesinaa'me repau̶'te. 45 Ũcuaru̶mu̶ judío phairipãi chũ̶'u̶nana'me fariseopãi repana pa'ichejana pãi chẽanapi co'irena i'kaasome repanare. —¿Je'se pa'iu̶na mu̶sanu̶kona Jesure chẽa ramanere? —chiniasome repana. 46 Chitena repana pãi chẽana i'kaasome. —Repau̶ masi i'kacheja'che i'kanare te'eu̶'terejẽ'e asamanaa'me chu̶ku̶na —chiniasome repana. 47 Chitena repana fariseopãi i'kaasome. —¿Mu̶sanu̶kona ũcuachi'a repau̶ jorechu̶'o asa chẽare? 48 Maire chũ̶'u̶na te'eu̶jẽ'e cuasama'me repau̶'te. Ũcuachi'a chu̶ku̶na fariseopãi te'eu̶jẽ'e cuasama'me repau̶'te. 49 Diopi chũ̶'u̶ku̶na Moisés tocha jo'kasi'e vesu̶nachi'a Jesús i'kache asa chẽame. Jã'ajeku̶na Dios repanare cu'ache cho'oja'mu̶ —chiniasome repana. 50 Reparu̶mu̶ Nicodemo fariseopãiu̶ Jesuni ñara chini aperu̶mu̶ ñamipi saisi'ku̶ i'kaasomu̶ cheku̶nare fariseopãi. 51 —Mai aipãi tocha jo'kasi'e Dios chu̶'o ija'che ku̶amu̶: Cheku̶napi, “Cu'ache cho'osi'ku̶a'mu̶ iku̶”, chiiju̶na asani teana, “Jã'a pa'ito cu'ache cho'ocojñoja'mu̶ mu̶'u̶”, chiimanejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Charo repau̶ni sẽniasajũ̶'u̶, repau̶ cho'osi'ere masirepa asañu chini. Sẽeju̶na repana i'kasi'e ũcuarepa pa'ito, “Cu'ache cho'ocojñoja'mu̶ mu̶'u̶”, chiito re'omu̶. Jã'aja'ñe chiimu̶ repa tocha jo'kasi'e —chiniasomu̶ repau̶. 52 Chiku̶na i'kaasome repana. —¿Mu̶'u̶ ũcuaja'che Galilea cheja raisi'ku̶a'u̶? Dios chu̶'o tocha jo'kasi'ere ña masijũ̶'u̶. Jmamakaru̶jẽ'e, “Dios chu̶'o ku̶ajau̶ Galilea chejapi raija'mu̶”, chiima'mu̶ repa —chiniasome repana. 53 Ũcuaru̶mu̶ repana pãi fiesta cho'o pi'nisiru̶mu̶ te'enachi'a repana vu̶'ñana co'isinaa'me.

Juan 8

1 Jesuta'ni Olivo aikũtina mu̶isi'ku̶a'mu̶. 2 Jo'e apeñatatona caje Dios vu̶'ena kakasi'ku̶a'mu̶ repau̶. Kakau̶na pãipi repau̶ni jainu̶ko chi'irena pu̶u̶ ñu'iu̶ che'chosi'ku̶a'mu̶ repau̶ repanare. 3 Ũcuaru̶mu̶ judíopãi che'chona fariseopãina'me romio'te ũ̶ju̶ma'ku̶re kãisi'koni chẽa rasinaa'me. Ra repao'te pãi chenevu̶na nu̶ko 4 Jesuni i'kasinaa'me repana. —Masiu̶, ikore cheku̶na'me kãiona ñaasome pãi. 5 Diopi chũ̶'u̶ku̶na Moisés tocha jo'kasiphu̶ro ija'che ku̶amu̶: Romio'te u̶mu̶ pa'ikoji cheku̶na'me kãito catapi su'a vẽasõjũ̶'u̶, chiimu̶. Mu̶'u̶jẽ'e, ¿je'se chiiku̶? —chiisinaa'me repana. 6 Repau̶ji tĩiñere i'kau̶na chẽañu chini jã'aja'ñe i'kasinaa'me repana repau̶'te. Repana i'kache sãiñe i'kama'ñe pu̶u̶ ñu'iu̶ mu̶oñoji chejana tochaku̶ pa'isi'ku̶a'mu̶ repau̶ Jesús. 7 Repanapi cuharepama'ñe sẽeju̶na vu̶ni nu̶kaku̶ i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Mu̶sanu̶konapi te'eu̶ cu'achejẽ'e peoku̶ pani catapu̶ mini charo su'ajũ̶'u̶ ikore —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 8 Chini jo'e pu̶u̶ ñu'iu̶ chejana tochasi'ku̶a'mu̶ repau̶. 9 Repau̶ji jã'aja'ñe i'kau̶na asa ũcuanu̶ko te'enachi'a sanisõsinaa'me repana. Ainapi charo saisinaa'me. Sanisõrena repau̶ Jesús repaona'me te'eka'chapana canu̶kasinaa'me. 10 Ũcuaru̶mu̶ Jesús vu̶ni i'kasi'ku̶a'mu̶ repao'te. —Mu̶'u̶re i'kasina, ¿keechejare pa'iche? ¿Te'eu̶jẽ'e, “Mu̶'u̶ cu'ache cho'osi'e ro'ijũ̶'u̶”, chiimanere repana mu̶'u̶re? —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 11 Chiku̶na repao i'kasi'koa'mo. —Te'eu̶jẽ'e jã'aja'ñe i'kamanesinaa'me chu̶'u̶re —chiisi'koa'mo. Chikona i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Chu̶'u̶ ũcuaja'che, “Mu̶'u̶ cu'ache cho'osi'e ro'ijũ̶'u̶”, chiima'mu̶ mu̶'u̶re. Chura sani mu̶'u̶ cu'ache cho'oche ũhasõ jo'e cho'omanejũ̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús repao'te. 12 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e i'kasi'ku̶a'mu̶ repanare Dios vu̶'e pa'inare. —Pãi chu̶'u̶re cuasaju̶ jovosina chu̶'u̶pi pa'iche re'oja'chere ĩsiu̶na cu'ache pa'ima'ñe miacheja pa'inaja'ñe repana rekoñoã re'oja'che pa'ijanaa'me —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 13 Chiku̶na fariseopãi i'kasinaa'me repau̶'te. —Mu̶'u̶ pa'iche'te meñe ku̶aku̶ joremu̶ mu̶'u̶ —chiisinaa'me repana. 14 Chitena i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Chu̶'u̶ raisichejajẽ'e vesu̶ju̶ chu̶'u̶ saijachejajẽ'e vesu̶me mu̶sanu̶kona. Chu̶'u̶ta'ni masimu̶. Jã'ajeku̶na chu̶'u̶ pa'iche'te chu̶'u̶ meñe ku̶asi'e ũcuarepaa'me. 15 Mu̶sanu̶konata'ni cheku̶na i'kacheja'che chu̶'u̶ pa'iche'te vesu̶ju̶, “Cu'ache cho'omu̶ iku̶”, chiime. Chu̶'u̶ta'ni pãire jã'aja'ñe i'kara chini raisi'ku̶ma'mu̶. 16 Cheku̶ru̶mu̶ chu̶'u̶pi mu̶sanu̶kona pa'iche'te ña i'kani ũcuarepa i'kara'amu̶. Chu̶'u̶ te'eu̶ cuasache'te i'kama'mu̶ chu̶'u̶. Ja'ku̶ chu̶'u̶re Raosi'ku̶ ku̶achena'me chu̶'u̶ cuasache i'kaku̶'mu̶ chu̶'u̶. 17 Mai aipãi tocha jo'kasi'e ija'che ku̶amu̶: Pãi te'eka'chapanapi cheku̶ pa'iche'te ña ũcuate'e ku̶ato jachamanejũ̶'u̶ repana ku̶ache, chiimu̶. 18 Chu̶'u̶ pa'iche'te meñe ku̶amu̶ chu̶'u̶. Chu̶'u̶re Raosi'ku̶ Ja'ku̶ ũcuaja'che chu̶'u̶ pa'iche ku̶amu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 19 Chiku̶na sẽesinaa'me repana repau̶'te. —Mu̶ja'ku̶, ¿keechejare pa'iku̶? —chiisinaa'me repana. Chitena i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Chu̶'u̶ pa'iche vesu̶me mu̶sanu̶kona. Chu̶'u̶ Ja'ku̶ pa'iche ũcuaja'che vesu̶me. Chu̶'u̶ pa'iche masini Ja'ku̶ pa'iche ũcuaja'che masira'ame mu̶sanu̶kona —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶ repanare. 20 Dios vu̶'ere pa'iu̶ che'choku̶ jã'aja'ñe i'kasi'ku̶a'mu̶ Jesús, Dioni ĩsiju̶ kuri mañavu̶ã cachejare nu̶kaku̶. Repau̶'te chẽare'oru̶mu̶ Dios chiisiru̶mu̶pi chuta'a tĩ'amau̶na te'eu̶jẽ'e chẽamanesinaa'me repau̶'te. 21 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e i'kasi'ku̶a'mu̶ repanare. —Sanisõja'mu̶ chu̶'u̶. Chu̶'u̶ saisiru̶mu̶ ku'ejanaa'me mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re. Jã'ata'ni jñaamapu̶ rekoñoã cu'ache tu̶nocojñomanapi jũnisõjanaa'me mu̶sanu̶kona. Chu̶'u̶ saicheja saicu'amu̶ mu̶sanu̶konare —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 22 Chiku̶na i'kasinaa'me repana judíopãi chũ̶'u̶na. —¿Je'se pa'iu̶na, “Chu̶'u̶ saicheja saicu'amu̶ mu̶sanu̶konare”, chiiku̶ iku̶? ¿Repau̶ji meñe vanisõja'u̶? —chiisinaa'me repana. 23 Chitena i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Cheja canaa'me mu̶sanu̶kona. Chu̶'u̶ta'ni cu̶nau̶mu̶ caku̶a'mu̶. Pãi cuasachechi'a cuasanaa'me mu̶sanu̶kona. Chu̶'u̶ta'ni Dios cuasacheja'che cuasaku̶'mu̶. 24 Jã'ajeku̶na pãi cuasachechi'a cuasanajeju̶na, “Rekoñoã cu'ache tu̶nocojñomanapi jũnisõjanaa'me mu̶sanu̶kona”, chiisi'ku̶a'mu̶. Chu̶'u̶ pa'iche'te mu̶sanu̶konare chu̶'u̶ ku̶asi'ere asa chẽamaneni cu'ache tu̶nocojñomanapi jũnisõjanaa'me mu̶sanu̶kona —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶ repanare. 25 Chiku̶na repau̶'te sẽesinaa'me repana. —¿Jeeja'iu̶'u̶ mu̶'u̶? —chiisinaa'me repana. Chitena i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Chu̶'u̶ apeche'choru̶mu̶pi vu̶a chu̶'u̶ pa'iche ku̶aku̶ pa'imu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare. 26 Chuta'a chu̶'o ru̶a i'kache paamu̶ chu̶'u̶. Mu̶sanu̶kona cho'oju̶ pa'iche'te ñaku̶ i'kani, “Cu'ache cho'ome ina”, chiira'amu̶ chu̶'u̶. Ñaku̶ta'ni i'kama'mu̶ chu̶'u̶. Chu̶'u̶re Raosi'ku̶pi chu̶'o ũcuarepare si'aru̶mu̶ i'kaku̶na asaku̶ ũcuare pãire ku̶amu̶ chu̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 27 Repau̶ Jesús Pu̶ka'ku̶ Dios pa'iche'te ku̶asi'ku̶a'mu̶. Jã'ata'ni asavesu̶sinaa'me repana. 28 Asavesu̶ju̶na ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶: —Mu̶sanu̶konapi chu̶'u̶ni Dios Raosi'ku̶ni kurususẽ'verona jẽ'jo nu̶koni chu̶'u̶ pa'iche masiju̶ ija'che i'kajanaa'me: “Dios Raosi'ku̶a'mu̶ iku̶. Repau̶ cuasachechi'a i'kamanesi'ku̶a'mu̶. Repau̶ Pu̶ka'ku̶ che'chochechi'a i'kasi'ku̶a'mu̶ iku̶”, chiiju̶ masijanaa'me mu̶sanu̶kona. 29 Chu̶'u̶re Raosi'ku̶ chu̶'u̶na'me pa'imu̶. Repau̶ chiiche'te chu̶'u̶pi si'aru̶mu̶ cho'oku̶na jmamakaru̶jẽ'e jo'kama'ku̶a'mu̶ Repau̶ chu̶'u̶re —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús. 30 Repau̶ji jã'aja'ñe i'kau̶na reparu̶mu̶ pãi jainu̶ko, “Dios Raosi'ku̶a'mu̶ iku̶”, chiiju̶ cuasaju̶ jovosinaa'me repau̶'te. 31 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repau̶'te cuasanare judíopãi ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Mu̶sanu̶konapi chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe'te jo'kasõma'ñe si'aru̶mu̶ cho'oju̶ pani chu̶'u̶ neerepana pa'ijanaa'me. 32 Chu̶'u̶ ku̶ache'te chu̶'o ũcuarepare asa chẽa masiju̶na pãi chẽa paacojñonaja'ñe cu'ache pa'isinare etocheja'che re'oja'che cho'okaija'mu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 33 Chiku̶na i'kasinaa'me repana. —Aperu̶mu̶ pa'isi'ku̶ Abraham jojosinaa'me chu̶ku̶na. Jã'ajeku̶na jmamakaru̶jẽ'e cheku̶na chẽa paacojñomanaa'me chu̶ku̶na. Jã'ata'ni ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶ chu̶ku̶na'te: “Mu̶sanu̶konare pãi chẽa paacojñonaja'ñe pa'isinare etocheja'che re'oja'che cho'okaija'mu̶ chu̶'u̶”, chiisi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶. ¿Je'se pa'iu̶na jã'aja'ñe i'kau̶? —chiisinaa'me repana repau̶'te. 34 Chitena i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Cu'ache cho'ona ũcuanu̶ko cu'api chẽa paaku̶na cho'oche'te rupu̶ cho'okaapu̶ chini chẽa paacojñonaja'ñe pa'ime. Ũcuarepaa'me jã'a. 35 Pãiu̶ repau̶ chẽa paaku̶'te majapãiu̶ma'ku̶jeku̶na ai paama'mu̶. Repau̶ mamaku̶'teta'ni majapãiu̶jeku̶na ai paamu̶. 36 Chu̶'u̶pi Dios Mamaku̶ji mu̶sanu̶konare pãi chẽa paacojñonaja'ñe pa'inani etocheja'che re'oja'che cho'okatu chẽacojño etasina pa'icheja'che ũcuarepa re'oja'che pa'ijanaa'me mu̶sanu̶kona. 37 Abraham jojocojñosinaa'me mu̶sanu̶kona. Masimu̶ chu̶'u̶ jã'a. Repau̶ jojocojñosinata'ni chu̶'u̶ che'choche'te jachaju̶ vanisõñu chiime mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re. 38 Chu̶'u̶ Ja'ku̶na'me pa'iu̶ ñasi'ere ku̶amu̶ chu̶'u̶. Mu̶sanu̶konata'ni mu̶ja'ku̶repau̶ i'kache'te cho'ome —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 39 Chiku̶na i'kasinaa'me repana. —Abraham jojocojñosinaa'me chu̶ku̶na —chiisinaa'me repana. Chitena i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Mu̶sanu̶konapi Abraham cho'osi'eja'che re'oja'che cho'oni repau̶ jojorepasina pa'ira'ame. 40 Diopi chu̶'o ũcuarepare ku̶aku̶na asa ku̶aku̶'te vanisõñu chiime mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re. Jmamakaru̶jẽ'e mu̶sanu̶kona cho'ocheja'che cu'ache cho'omanesi'ku̶a'mu̶ Abraham. 41 Mu̶ja'ku̶repau̶ cho'ocheja'che cho'ome mu̶sanu̶kona —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. Chiku̶na i'kasinaa'me repana. —Cheku̶ chĩima'me chu̶ku̶na. Chu̶ku̶na Ja'ku̶repau̶ te'eu̶'mu̶ Diochi'a —chiisinaa'me repana. 42 Chitena i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Diopi raou̶na ichejare rani pa'imu̶ chu̶'u̶. Dios mu̶sanu̶kona Ja'ku̶repau̶ pa'ito chu̶'u̶re Repau̶ raosi'ku̶re chiira'ame mu̶sanu̶kona. Chu̶'u̶chi'a te'eu̶ cuasa cajesi'ku̶ma'mu̶ chu̶'u̶. Diopi raosi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶re. 43 ¿Je'se pa'iu̶na chu̶'u̶ i'kache asavesu̶che mu̶sanu̶kona? Chu̶'u̶ i'kache'te asacuheju̶na asoma'mu̶ mu̶sanu̶konare. 44 Mu̶ja'ku̶a'mu̶ jã'u̶ vati ai. Repau̶ neenajeju̶ repau̶ chiichechi'a cho'oñu chiime mu̶sanu̶kona. Mamaru̶mu̶pi vu̶a pãi vaiku̶'mu̶ repau̶. Chu̶'o ũcuarepa cuheku̶jeku̶ si'aru̶mu̶ joreku̶'mu̶ repau̶. Jore aia'mu̶ repau̶. Jore aijeku̶ joreni repau̶ cho'oche'te cho'omu̶. Repau̶ pa'iche'me jã'a. Jã'ajeku̶na pãi ũcuanu̶ko jorena pu̶ka'ku̶a'mu̶ repau̶. 45 Chu̶'u̶reta'ni chu̶'o ũcuarepare i'kaku̶na jachame mu̶sanu̶kona. 46 Mu̶sanu̶konapi te'eu̶ chu̶'u̶ cu'ache cho'oche ñasi'ku̶ pani ku̶ajũ̶'u̶. Chu̶'o ũcuarepare i'kaku̶'mu̶ chu̶'u̶. ¿Je'se pa'iu̶na mu̶sanu̶kona chu̶'u̶ i'kache cuasama'ñe? 47 Dios neena Repau̶ chu̶'o asa chẽame. Mu̶sanu̶konata'ni Dios neemanajeju̶ Repau̶ chu̶'o asacuheme —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 48 Ũcuaru̶mu̶ judío aina i'kasinaa'me repau̶'te Jesure. —“Samariapãiu̶jeku̶ vatire paamu̶ mu̶'u̶”, chiiju̶ chu̶'o ũcuarepare i'kame chu̶ku̶na —chiisinaa'me repana. 49 Chitena Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —Vatijẽ'e peomu̶ chu̶'u̶. Chu̶'u̶ Ja'ku̶re cuasaku̶jeku̶ Repau̶'te re'oja'che i'kaku̶'mu̶ chu̶'u̶. Mu̶sanu̶konata'ni chu̶'u̶ni ña ku̶ku̶mapu̶ cu'ache i'kame. 50 “Pãi, ña ku̶ku̶jũ̶'u̶ chu̶'u̶re”, chiima'mu̶ chu̶'u̶. Ja'ku̶ta'ni, “Pãi ña ku̶ku̶a'ju̶ mu̶'u̶re”, chini raosi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶re. Chu̶'u̶re ña ku̶ku̶mana Ũcuau̶ji ro'iche chũ̶'u̶u̶na cu'ache cho'ocojñojanaa'me repana. 51 Chu̶'u̶ i'kache jachama'ñe cho'ona cho'osõmanejanaa'me. Ũcuarepaa'me jã'a —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 52 Chiku̶na i'kasinaa'me repana. —Aperu̶mu̶ pa'isi'ku̶ Abraham jũnisõasomu̶, Dios chu̶'o ku̶asina ũcuaja'che. Mu̶'u̶ta'ni, “Chu̶'u̶ i'kache jachama'ñe cho'ona cho'osõmanejanaa'me”, chiimu̶. Vatire paaku̶jeku̶ jã'aja'ñe i'kamu̶ mu̶'u̶. Chura masime chu̶ku̶na. 53 “¿Mai aipãiu̶'te Abrahamre na'a ru̶a masimu̶ chu̶'u̶”, chiiku̶ mu̶'u̶? Repau̶ Abraham jũnisõasomu̶, Dios chu̶'o ku̶asina ũcuaja'che. “Repanare na'a ru̶a masiku̶'mu̶ chu̶'u̶”, chiiu̶ cuasacosomu̶ mu̶'u̶ —chiisinaa'me repana. 54 Chitena i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Chu̶'u̶pi meñe, “Ru̶a masiu̶'mu̶ chu̶'u̶”, chiito jachara'ame pãi chu̶'u̶re. Chu̶'u̶ Ja'ku̶ta'ni, “Chu̶'u̶ chĩi ru̶a masiu̶'mu̶”, chiiku̶'mu̶ chu̶'u̶re. Repau̶ i'kache asacuhenata'ni, “Dios chu̶ku̶na'te paaku̶'mu̶”, chiime mu̶sanu̶kona. 55 “Dios chu̶ku̶na'te paaku̶'mu̶”, chiinata'ni Repau̶ pa'iche vesu̶naa'me mu̶sanu̶kona. Chu̶'u̶ta'ni Repau̶ pa'iche masiku̶'mu̶. Chu̶'u̶pi, “Dios pa'iche vesu̶ku̶'mu̶ chu̶'u̶”, chini jorera'amu̶ mu̶sanu̶kona jorecheja'che. Repau̶ pa'iche masiku̶jeku̶ Repau̶ chũ̶'u̶ñe cho'oku̶'mu̶ chu̶'u̶. 56 Mai aipãiu̶ Abraham chu̶'u̶ icheja cheja raijachere masiku̶ pojosi'ku̶a'mu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 57 Chiku̶na i'kasinaa'me repana. —¿Je'se pa'iu̶na chuta'a cincuentarepaũ̶su̶ru̶mu̶jẽ'e peoku̶ta'ni, “Abrahamre ñasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶”, chiiku̶ mu̶'u̶? —chiisinaa'me repana. 58 Chitena i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Repau̶ Abraham chuta'a peoru̶mu̶ pa'iku̶'mu̶ chu̶'u̶. Ũcuarepaa'me jã'a —chiisi'ku̶a'mu̶. 59 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa pe'ruju̶ catare siasinaa'me repana, Jesuni su'a vẽasõñu chini. Jã'aja'ñe cho'oju̶na Dios vu̶'e pa'isi'ku̶ kati eta pãi kuanupu̶ chenevu̶ji ñoma'ñe sanisõsi'ku̶a'mu̶ repau̶ Jesús.

Juan 9

1 Ũcuaru̶mu̶ repau̶ Jesús ku'iu̶ pãiu̶'te na'ava'u̶ aineesi'ku̶ni ñasi'ku̶a'mu̶. 2 Ñau̶na chu̶ku̶na repau̶ neena i'kasinaa'me repau̶'te. —Masiu̶, ¿je'se pa'iu̶na iva'u̶ na'ava'u̶ jñaacojñou̶? ¿Repau̶ rekocho cu'ache paache ro'ire na'ava'u̶ jñaacojñou̶? Jã'apãani, ¿pu̶ka'ku̶pãi cu'ache pa'iche ro'ire na'ava'u̶ jñaacojñou̶? —chiisinaa'me chu̶ku̶na. 3 Chitena Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —Repau̶ cu'ache paache ro'ima'mu̶ jã'a. Ũcuachi'a pu̶ka'ku̶pãi cu'ache cho'oche ro'ima'mu̶. Rupu̶ Diopi vasou̶na pãipi ña, “Dios peore masiku̶'mu̶”, chiiju̶ masia'ju̶ chini na'ava'u̶ aineesi'ku̶a'mu̶ iku̶. 4 Pãi repana cho'oche umucusena cho'ore'omu̶. Ñamita'ni cho'ocu'amu̶. Ũcuaja'che chu̶'u̶re Raosi'ku̶ Dios chũ̶'u̶ jo'kasi'ere maipi churana cho'oma'to cu'amu̶. Na'a pa'isiru̶mu̶ cho'ocu'aja'mu̶. 5 Chejare chuta'a pa'iu̶ pãire Miañeja'ñe Pa'iku̶'mu̶ chu̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 6 Jã'aja'ñe i'ka pi'ni chejana coo tutu cha'o chacho mini na'ava'u̶ ñakocaãna suirisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 7 Cho'o pi'ni repau̶'te i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Okoruruvu̶ Siloé chiicojñoruruvu̶na sani mu̶'u̶ chia choasõjũ̶'u̶ cha'o —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. (“Siloé” chini “Saosi'e” chiimu̶.) I'kau̶na sani choasõ raku̶na ñakocaã ñosi'ku̶a'mu̶ repau̶'te. 8 Ñakocaãre ñaku̶na repau̶'te kueñe pa'inana'me repau̶ji kuri si'aru̶mu̶ sẽeu̶ ñu'iu̶na ñasina i'kasinaa'me. —¿Na'ava'u̶jeku̶ aperu̶mu̶ ichejare ñu'iu̶ kuri sẽesi'ku̶ma'ku̶ repa iku̶? —chiisinaa'me repana. 9 Chitena cheku̶na i'kasinaa'me. —Ũcuau̶'mu̶ iku̶ —chiisinaa'me. Cheku̶na ija'che i'kasinaa'me: —Tĩiu̶ta'ni rupu̶ ũcuau̶ja'iu̶'mu̶ iku̶ —chiisinaa'me. Ũcuaru̶mu̶ ũcuau̶ji i'kasi'ku̶a'mu̶. —Ũcuau̶'mu̶ chu̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 10 Chiku̶na sẽesinaa'me repana. —¿Je'se pa'iu̶na na'ava'u̶ pa'isi'ku̶ta'ni chura ñaku̶ mu̶'u̶? —chiisinaa'me repana. 11 Chitena i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Pãiu̶ Jesús ve'eku̶ji coo tutu cha'o chacho mini chu̶'u̶ ñakocaãna suiri ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶re: “Okoruruvu̶ Siloé chiiruruvu̶na sani mu̶'u̶ chia cha'ore choasõjũ̶'u̶”, chiisi'ku̶a'mu̶. Chiku̶na sani choa pi'niu̶na ñakocaã ñosi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶re —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 12 Chiku̶na sẽesinaa'me repana. —¿Jeechejare pa'iku̶ repau̶, mu̶'u̶ i'kaku̶? —chiisinaa'me. Chitena i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Vesu̶mu̶ chu̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶ na'ava'u̶ pa'isi'ku̶. 13 Jesús cha'opi chacho mini na'ava'u̶re vasoumucuse pu̶aumucuse pa'isi'ku̶a'mu̶. Jã'ajeku̶na pãi na'ava'u̶ pa'isi'ku̶re fariseopãi pa'ivu̶'ena mu̶vaasome. 15 Mu̶varena repana fariseopãi na'ava'u̶ pa'isi'ku̶re cheku̶na sẽesi'eja'che sẽniasome. —¿Je'se cho'o ñakocaã ñaku̶ mu̶'u̶? —chiniasome. Chitena i'kaasomu̶ repau̶. —Chu̶'u̶ ñakocaãna cha'opi chacho suiriu̶na okopi choasõjani ñamu̶ chu̶'u̶ chura —chiniasomu̶ repau̶. 16 Chiku̶na fariseopãi te'ena ija'che i'kaasome: —Mu̶'u̶re pu̶aumucusena vasosi'ku̶ Dios raomanesi'ku̶cosomu̶. Dios Raosi'ku̶ pani pu̶aumucuse jã'aja'ñe cho'omanera'amu̶ repau̶ —chiniasome. Cheku̶nata'ni ija'che i'kaasome: —Iku̶re vasosi'ku̶ cu'ache pa'iku̶ pani Diochi'a te'eu̶ cho'omasiche cho'omanera'amu̶ —chiniasome. Ũcuate'e cuasamaneasome repana. 17 Jã'ajeku̶na na'ava'u̶ pa'isi'ku̶re jo'e sẽniasome repana. —Mu̶'u̶re vasosi'ku̶ pa'iche, ¿je'se chiiku̶ mu̶'u̶? —chiniasome repana. Chitena i'kaasomu̶ repau̶. —“Dios chu̶'o ku̶aku̶'mu̶”, chiimu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. 18 Ũcuaru̶mu̶ judío aina repau̶'te vasosi'ere jachaju̶, “Na'ava'u̶ pa'isi'ku̶ma'mu̶ iku̶”, chiiju̶ jachaasome. Jachaju̶ repau̶ pu̶ka'ku̶pãi soni rao 19 sẽniasome repana. —¿Iku̶ mu̶sanu̶kona chĩia'u̶? Iva'u̶ mu̶sanu̶kona, “¿Chĩiru̶mu̶na teana na'ava'u̶ aineesi'ku̶”, chiicojñova'u̶a'u̶? Jã'a pa'ito, ¿je'se cho'o chura ñakocaã ñaku̶ iku̶? —chiniasome repana. 20 Chitena pu̶ka'ku̶pãi i'kaasome repanare. —Chu̶ku̶na chĩia'mu̶ iku̶. Teana na'ava'u̶ aineesi'ku̶a'mu̶ iku̶. 21 Jã'ata'ni repau̶ ñakocaã cho'o ñañe vesu̶me chu̶ku̶na. Repau̶'te vasosi'ku̶re ũcuaja'che vesu̶me chu̶ku̶na. Sẽniasajũ̶'u̶ repau̶ni ku̶aa'ku̶. Aia'mu̶ repau̶ —chiniasome repana. 22 Fariseopãire vaju̶chu̶ju̶ jã'aja'ñe i'kaasome repana pu̶ka'ku̶pãi. Aperu̶mu̶ judíopãi chũ̶'u̶na, “ ‘Jesús Dios Raocojñosi'ku̶a'mu̶’, chiinare mai judíopãi chi'ivu̶'e kakache ũ̶señu”, chiniasome. 23 Jã'aja'ñe chiisi'ejeku̶na, “Aia'mu̶ repau̶. Repau̶ni sẽniasajũ̶'u̶”, chiniasome repana. 24 Ũcuaru̶mu̶ repana judío aina na'ava'u̶ pa'isi'ku̶re jo'e soni i'kaasome. —Dios ñaku̶'te chu̶'o ũcuarepare i'kajũ̶'u̶. “Mu̶'u̶re vasomu̶ chu̶'u̶”, chiisi'ku̶ cu'aku̶'mu̶ —chiniasome repana. 25 Chitena i'kaasomu̶ repau̶. —Cheku̶ru̶mu̶ cu'ache cho'oku̶'mu̶ repau̶. Cheku̶ru̶mu̶ pãaku̶'mu̶. Vesu̶mu̶ chu̶'u̶. Ieta'ni masimu̶: Aperu̶mu̶ na'ava'u̶ pa'isi'ku̶ chura ñamu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. 26 Chiku̶na jo'e sẽniasome repana repau̶'te. —¿Je'se cho'ou̶ repau̶? ¿Je'se cho'ou̶na ñakocaã ñou̶ mu̶'u̶re? —chiniasome repana. 27 Chitena i'kaasomu̶ repau̶. —Repau̶ cho'osi'e ku̶acuhasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Jã'ata'ni jachame mu̶sanu̶kona. ¿Je'se pa'iu̶na jo'e, “Ku̶ajũ̶'u̶”, chiiche mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re? ¿Mu̶sanu̶kona ũcuachi'a repau̶ni jovoñu chiiche? —chiniasomu̶ repau̶ repanare. 28 Chiku̶na asa pe'ruju̶ repau̶'te ija'che i'kaasome repana: —Mu̶'u̶ repau̶ chũ̶'u̶ñe cho'oku̶'mu̶. Chu̶ku̶nata'ni Moisés chũ̶'u̶ jo'kasi'e cho'onaa'me. 29 Dios Moisere i'kasi'e masinaa'me chu̶ku̶na. Mu̶'u̶re vasosi'ku̶re raosi'ku̶reta'ni vesu̶me chu̶ku̶na —chiniasome repana. 30 Chitena i'kaasomu̶ repau̶. —¿Repau̶'te raosi'ku̶re vesu̶che mu̶sanu̶kona? ¡Jeeru̶a tĩiñea'ñe jã'a! Chu̶'u̶re vasosi'ku̶a'mu̶ repau̶. 31 Cu'ache pa'ina sẽeñe cho'okaima'mu̶ Dios. Jã'are masime mai. Repau̶'te Diore pojoju̶ Repau̶ chũ̶'u̶ñe cho'ona sẽeñeta'ni cho'okaiku̶'mu̶ Repau̶. 32 Te'eu̶'terejẽ'e na'ava'u̶ aineesi'ku̶re vasoasomu̶ chiicojñoku̶'te asamanaa'me mai. 33 Repau̶ji Dios raomanesi'ku̶ pani Diochi'a te'eu̶ cho'omasiche cho'omanera'amu̶ —chiniasomu̶ repau̶. 34 Chiku̶na i'kaasome repana. —¿Chĩiru̶mu̶na teana cu'ache aineesiva'u̶pi che'chora chiiku̶ mu̶'u̶ chu̶ku̶na'te? Ru̶a tĩiñea'me jã'a —chiniasome repana. Chini repau̶'te ve'sena etoasome repana. 35 Ũcuaru̶mu̶ Jesús na'ava'u̶ pa'isi'ku̶re etosi'e asasi'ku̶a'mu̶. Asasi'ku̶jeku̶ repau̶'te ku'e jñaa ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶: —¿Dios Raosi'ku̶re cuasaku̶ mu̶'u̶? —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶ ũcuau̶ji. 36 Chiku̶na i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —¿Kau̶a'u̶ repau̶? Ku̶ajũ̶'u̶ chu̶'u̶re; repau̶ni cuasara —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 37 Chiku̶na Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶'te. —Ñacuhamu̶ mu̶'u̶ repau̶'te. Ũcuau̶'mu̶ chu̶'u̶, mu̶'u̶re i'kaku̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 38 Chiku̶na asa Jesure ti'jñeñe ro're pu̶u̶ ñu'iu̶ i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Pãi Ũcuanu̶kore Paaku̶, cuasamu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re —chiiu̶ repau̶'te pojosi'ku̶a'mu̶ repau̶. 39 Ũcuaru̶mu̶ Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —Ichejare chejare caje pa'iu̶ che'chomu̶ chu̶'u̶, cu'ache pa'inajeju̶, “Na'ava'na pa'icheja'che pa'inaa'me chu̶ku̶na”, chiinapi asa chẽa chu̶'u̶ni cuasaju̶ ñakocaã ñana pa'icheja'che re'oja'che paapu̶ chini. Jã'ata'ni cheku̶nare, “Dios chu̶'o masinajeju̶ re'oja'che pa'inaa'me chu̶ku̶na”, chiinani, “Dios chu̶'o masinata'ni chu̶'u̶ni cuheju̶ na'ava'na pa'icheja'che pa'ime mu̶sanu̶kona”, chisa chini cajesi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶. 40 Repau̶ i'kasi'ere asa fariseopãi te'ena repau̶'te ja'me pa'ina sẽesinaa'me. —¿Mu̶'u̶ cuasato chu̶ku̶na na'ava'na pa'icheja'che pa'inaa'ñe? —chiisinaa'me repana. 41 Chitena i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Mu̶sanu̶konapi Dios chu̶'ore vesu̶ju̶ na'ava'na pa'icheja'che pani chu̶'u̶re cuheche ro'iche peora'amu̶ mu̶sanu̶konare. Jã'ata'ni, “Dios chu̶'o masime chu̶ku̶na”, chiinapi chu̶'u̶ni cuheju̶na ro'iche pa'imu̶ mu̶sanu̶konare —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶ Jesús.

Juan 10

1 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repanani chu̶'vaku̶ ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Pãiu̶ ñaau̶ji ovejava'na pa'iso'korona rani jatisa'aro kakama'ñe tĩichejapi kakamu̶. 2 Repava'nare kuiraku̶ta'ni jatisa'aroji kakamu̶. 3 Repava'nare kuiraku̶ji ũcuaso'korona kakara chiito repasa'aro pẽ'jekaiku̶ji jatisa'aro vatakaimu̶. Vatau̶na kaka repava'na mamire ve'oku̶ soito ũcuanu̶ko repava'na mami asamasime repana. Soiu̶na tuha ja'me etame repau̶'te. 4 Repava'nare ũcuanu̶kore etua charo saiu̶ soiu̶na asamasiju̶ tuha repau̶ ku'ichejña ja'me ku'ime repava'na. 5 Tĩiu̶pi repanare soito asavesu̶ju̶ tuhama'ñe vu̶'vu̶sõme tĩiu̶jeku̶na. Ũcuarepaa'me jã'a —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 6 Repanani chu̶'vaku̶ jã'aja'ñe i'kasi'ku̶a'mu̶ Jesús. Jã'ata'ni repau̶ i'kache asavesu̶sinaa'me repana. 7 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e i'kasi'ku̶a'mu̶. —Repana pa'iso'korona ovejava'na kakasa'aroja'che pa'iku̶'mu̶ chu̶'u̶. Ũcuarepaa'me jã'a. 8 Chu̶'u̶ chuta'a raimaru̶mu̶ pãi jainu̶ko te'enachi'a rani, “Dios raosi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶”, chiiju̶ joreju̶ che'chosinaa'me. Ñaana cho'ocheja'che cho'osinaa'me repana. Repana che'choche chu̶'u̶ neena jachasinaa'me. 9 Ovejava'na pa'iso'koro kakasa'aroja'che pa'iku̶'mu̶ chu̶'u̶. Jã'ajeku̶na ovejava'napi repana pa'iso'korona kakacheja'che pãipi chu̶'u̶ni cuasani chu̶'u̶pi chẽa paaku̶ kuiraku̶na ru̶a pojoju̶ re'oja'che pa'ijanaa'me. 10 ’Ñaau̶ji rani ovejava'nare ñaasõmu̶. Cheku̶ru̶mu̶ repava'nare vani si'asõmu̶. Jã'aja'ñe cho'ora chini'te raimu̶ ñaau̶. Repau̶ cho'ocheja'che cho'ome joreju̶ che'chona. Chu̶'u̶ta'ni pa'iche re'oja'chere ĩsira chini raisi'ku̶a'mu̶, pãipi karama'ñe re'oja'che paapu̶ chini. 11 Ovejava'nare re'oja'che paaku̶ pa'icheja'che pa'iku̶'mu̶ chu̶'u̶. Cheku̶ru̶mu̶ ovejava'nare paaku̶ re'oku̶jeku̶, chaipi ovejava'nani ãnisõra chini raiu̶na ñani, “Chu̶'u̶pi iva'nare cu'ache cho'oche'te ũ̶seto chai chu̶'u̶ni ãnisõja'mu̶”, chiiku̶ta'ni ũcua ũ̶semu̶ repau̶. 12 Cheku̶ru̶mu̶ kurire koora chini tĩiu̶pi kuirakaimu̶ repava'nare. Kuiraku̶na cheku̶ru̶mu̶ chaipi repava'nani ãnisõra chini raiu̶na ñani repava'nare jo'ka vu̶'vu̶sõmu̶ repau̶, repanare paaku̶ma'ku̶jeku̶. Jo'ka vu̶'vu̶sõu̶na chaipi rani te'eva'u̶re chẽau̶na cheku̶na te'enachi'a vu̶'vu̶sõme. 13 Kurire koora chini kuiraku̶jeku̶ repava'nare oima'ñe jo'ka vu̶'vu̶sõmu̶ repau̶, chaipi raku̶na. 14 ’Ovejava'nare re'oja'che paaku̶ pa'icheja'che pa'iku̶'mu̶ chu̶'u̶. Chu̶'u̶ neenare masimu̶ chu̶'u̶. Chu̶'u̶re ũcuaja'che masime repana. 15 Chu̶'u̶ Ja'ku̶ masimu̶ chu̶'u̶re. Chu̶'u̶ ũcuaja'che Repau̶'te masimu̶. Chu̶'u̶ neenani cu'ache cho'oche'te ũ̶sera chini chuenisõñe cuhema'ñe jũ'ija'mu̶ chu̶'u̶. 16 Cheku̶nare ũcuachi'a judío peonare paamu̶ chu̶'u̶. Repanani soiu̶na asa jachama'ñe rani chu̶'u̶ni jovo judío pãina'me ũcuate'ekuanupu̶ja'che pa'iju̶na te'eu̶ paaku̶ kuiraja'mu̶ chu̶'u̶ repanare ũcuanu̶kore. 17 ’Pãi cu'ache cho'oche'te ro'ikasa chini chuenisõñe'te cuhemau̶na Ja'ku̶ chu̶'u̶re ru̶a chiimu̶. Jo'e vaju̶rasa chini cuhema'ñe chuenisõja'mu̶ chu̶'u̶. 18 Chu̶'u̶pi cuheto te'eu̶jẽ'e vanisõmanejanaa'me chu̶'u̶re. Jã'ata'ni chu̶'u̶ ca'nivu̶ ũ̶sema'ñe ĩsija'mu̶ chu̶'u̶, pãipi vanisõa'ju̶ chini. Chu̶'u̶ ca'nivu̶ ĩsire'omu̶. Ũcuachi'a chu̶'u̶pi jũnisõ vaju̶rasa chiito vaju̶raire'omu̶ chu̶'u̶re. Jã'aja'ñe cho'oa'ku̶ chini chũ̶'u̶ jo'kasi'ku̶a'mu̶ Ja'ku̶ chu̶'u̶re —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 19 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa ũcuate'e cuasamapu̶ sãiñechi'a ke'resinaa'me repana judío aina. 20 Jainu̶ko ija'che i'kasinaa'me: —Vatire paaku̶jeku̶ vẽ'veu̶'mu̶ iku̶. Iku̶ i'kache asamaneñu mai —chiisinaa'me. 21 Cheku̶nata'ni ija'che i'kasinaa'me: —Vati paana jã'aja'ñe i'kamanaa'me. Ũcuachi'a vati na'ava'nare vasomanaa'me —chiisinaa'me repana. 22 Ũcuaru̶mu̶ judíopãi Jerusalén vu̶'ejoopona Dios vu̶'e aperu̶mu̶ judío peonani tu̶a care'vasi'ere cuasaju̶ fiesta cho'osinaa'me. Okoru̶mu̶ pa'isi'ku̶a'mu̶ reparu̶mu̶. 23 Ũcuaru̶mu̶ Jesupi Dios vu̶'e ve'se cakachapa'te Portal de Salomón chiikachapa'te nu̶ka ku'iu̶na ña judío ainapi rani rũhiso'koro nu̶kaju̶ ija'che i'kasinaa'me repau̶'te: —Mu̶'u̶pi asavesache ku̶aku̶na vesu̶me chu̶ku̶na mu̶'u̶ pa'iche. Dios Raosi'ku̶ Cristo pani teana rũhiñe ku̶ajũ̶'u̶ chu̶ku̶na'te —chiisinaa'me repana. 25 Chitena i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Ũcuare ku̶asi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Jã'ata'ni jachame mu̶sanu̶kona. Ja'ku̶pi chũ̶'u̶ raou̶na rani Repau̶chi'a te'eu̶ cho'omasiche cho'o ñomu̶ chu̶'u̶, pãipi chu̶'u̶ pa'iche'te masia'ju̶ chini. 26 Mu̶sanu̶kona chu̶'u̶ neenamanajeju̶ jachaju̶ cuasama'me chu̶'u̶re. 27 Chu̶'u̶ neena chu̶'u̶ i'kache asamasiju̶ jovo ja'me ku'iju̶ chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe cho'ome. Repanare masimu̶ chu̶'u̶. 28 Chu̶'u̶pi repanani cho'okaiu̶na re'oja'che pa'iju̶ jũnisõsiru̶mu̶ vati toa saima'ñe Dios pa'ichejare ai sani pa'ijanaa'me repana. Te'eu̶jẽ'e tu̶amanejanaa'me repanare chu̶'u̶ neenare. 29 Ja'ku̶pi pãi ũcuanu̶kore na'a ru̶a Masiku̶ji chu̶'u̶ni jo'kau̶na te'eu̶'terejẽ'e tu̶acu'amu̶ repanare. 30 Chu̶'u̶na'me Ja'ku̶ ũcuate'eu̶ja'che pa'inaa'me chu̶ku̶na —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶ Jesús. 31 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa pe'ruju̶ jo'e cata siasinaa'me repana judío aina repau̶ni su'a vẽasõñu chini. 32 Jã'aja'ñe cho'oñu chiiju̶na Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶ repanare. —Ja'ku̶pi chu̶'u̶ni cho'okaiu̶na Repau̶chi'a cho'omasiche mu̶sanu̶kona ñaju̶'te cho'oche re'oja'chere ru̶a cho'osi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Chu̶'u̶ cho'osi'e, ¿jeere mu̶sanu̶kona cuheju̶ chu̶'u̶re catapi su'a vẽasõñu chiiche? —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 33 Chiku̶na jo'e i'kasinaa'me repana. —Mu̶'u̶ re'oja'che cho'osi'ere cuheju̶ catapi su'a vẽasõñu chiima'me chu̶ku̶na. Mu̶'u̶pi, “Chu̶'u̶na'me Ja'ku̶ ũcuate'eu̶ja'che pa'inaa'me chu̶ku̶na”, chiku̶na cuheju̶ catapi su'a vẽasõñu chiime chu̶ku̶na mu̶'u̶re, Dios cuheche'te i'kau̶na. Dioma'mu̶ mu̶'u̶. Rupu̶ pãiu̶'mu̶ —chiisinaa'me repana. 34 Chitena i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Mai aipãi tocha jo'kasi'e Dios chu̶'o ija'che ku̶amu̶: Diova'naa'me mu̶sanu̶kona, chiiche tocha jo'kaasome repana. 35 Repana tocha jo'kasi'e, “Diova'naa'me mu̶sanu̶kona”, chini Dios chu̶'o asa chẽana pa'iche'te i'kamu̶. “Dios chu̶'o jorechu̶'oa'me”, chiicu'amu̶. 36 Jã'ata'ni chu̶'u̶pi, “Dios chĩia'mu̶ chu̶'u̶”, chiiu̶na asa, “Dios asacuheche'te i'kamu̶ mu̶'u̶”, chiime mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re, Repau̶ Chẽa Raosi'ku̶ni. ¿Je'se pa'iu̶na mu̶sanu̶kona jã'aja'ñe i'kache? 37 Chu̶'u̶ Ja'ku̶ chiiche'te cho'oma'to jachare'omu̶ chu̶'u̶re. 38 Chu̶'u̶ i'kache jachanata'ni chu̶'u̶ Ja'ku̶ chiiche Repau̶chi'a cho'omasiche'te chu̶'u̶pi cho'o ñoku̶na jachamanejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Jachama'ñe ija'che cuasajũ̶'u̶: “Diona'me ũcuate'eu̶ja'che pa'iku̶'mu̶ iku̶”, chini cuasa masijũ̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 39 Chiku̶na jo'e chẽañu chiinareta'ni jo'ka sanisõsi'ku̶a'mu̶ repau̶. 40 Eta Jordán chiacha cheku̶kã'kona aperu̶mu̶ Juan pãi okoro'vesichejana ũ̶su̶u̶ mu̶ikã'kona jẽni canu̶ka pa'isi'ku̶a'mu̶ repau̶, chu̶ku̶na repau̶ neenana'me. 41 Ũcuachejare pa'iju̶na pãi jainu̶ko repau̶ni ñañu chini rani te'ena ija'che i'kasinaa'me: —Juan Diochi'a te'eu̶ cho'omasiche cho'omanesi'ku̶a'mu̶. Jã'ata'ni iku̶ Jesús pa'iche repau̶ ku̶asi'e peore ũcuarepaa'me —chiisinaa'me repana. 42 Ũcuachejana pãi jainu̶ko repau̶'te Jesure cuasaju̶ jovosinaa'me.

Juan 11

1 Ũcuaru̶mu̶ Betania vu̶'ejoopo caku̶ Lázaro ravu̶na jũniasomu̶. Repau̶ cho'jeromi ũcuajoopo'te paniasome Maríana'me Marta. 2 Repao María Jesús cũ'ana okoma'ña ro repao rañapi tu̶'nesi'koa'mo. 3 Majaa'chu̶ Lázaroji jũ'iu̶na cho'jeromi cheku̶nani raoasome Jesuni, “Mu̶'u̶ chiicojñoku̶ jũ'imu̶”, chiapu̶ chini. 4 Sa ku̶arena asa i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Jũnisõa'ku̶ chini ravu̶ jũ'iñe cho'omaneasomu̶ Dios Lázaro'te. Rupu̶ Repau̶ cho'omasiche'te pãire cho'o ñora chini cho'oasomu̶. Jã'ajeku̶na jũnisõsi'ku̶ta'ni vaju̶raku̶na ña, “Dios peore masiku̶'mu̶”, chiijanaa'me pãi. Ũcuachi'a, “Dios Mamaku̶ ru̶a masimu̶”, chiijanaa'me repana —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 5 Repau̶ Jesús repanare Martana'me cho'jeona'me Lázaro'te ru̶a chiiku̶ta'ni, “Lázaro jũ'imu̶”, chiito asa teana saimanesi'ku̶a'mu̶. Saima'ñe te'eka'chapaumucujña ũcuachejare canu̶ka pa'isi'ku̶a'mu̶ repau̶. 7 Ũcuaru̶mu̶ repau̶ chu̶ku̶na'te repau̶ neenare i'kasi'ku̶a'mu̶. —Judea chejana jo'e sañu mai —chiisi'ku̶a'mu̶. 8 Chiku̶na i'kasinaa'me chu̶ku̶na. —Masiu̶, aperu̶mu̶ repacheja pa'ina judío aina catapi su'a vẽasõñu chiniasome mu̶'u̶re. ¿Ũcuachejana jo'e sasa chiiku̶ mu̶'u̶? —chiisinaa'me chu̶ku̶na. 9 Chitena i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Te'eumucuse doce horas pa'imu̶. Pãiu̶ji umucusena kuni tota tãima'ñe ku'imu̶ miaku̶na. 10 Pãiu̶ji ñamipi kuni tota tãiu̶ ku'imu̶ miañeji karaku̶na —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 11 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e i'kasi'ku̶a'mu̶. —Mai cuasacojñoku̶ Lázaro kãnisõcuhasi'ku̶a'mu̶. Jã'ajeku̶na saimu̶ chu̶'u̶ repau̶ni vu̶ora chini —chiisi'ku̶a'mu̶. 12 Chiku̶na jo'e i'kasinaa'me chu̶ku̶na. —Chu̶ku̶na'te Paaku̶, Lázaroji jũ'iu̶ kãnisõsi'ku̶ pani vaju̶ja'mu̶ —chiisinaa'me chu̶ku̶na. 13 Repau̶ Jesús, “Lázaro kãnisõsi'ku̶a'mu̶”, chiiu̶ repau̶ jũnisõsi'ere i'kasi'ku̶a'mu̶. Repau̶ i'kache'te asavesu̶ju̶, “Lázaro rupu̶ kãisi'ere i'kamu̶ iku̶”, chini cuasasinaa'me chu̶ku̶na. 14 Jã'aja'ñe cuasaju̶na Jesús rũhiñe ku̶asi'ku̶a'mu̶ chu̶ku̶na'te. —Repau̶ Lázaro jũnisõsi'ku̶a'mu̶. 15 Repana chu̶'u̶re soito teana saimanesi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶, mu̶sanu̶konapi chu̶'u̶ni masi cuasaa'ju̶ chini. Mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re masi cuasajachere cuasaku̶ pojomu̶ chu̶'u̶. Chura sani ñañu mai —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 16 Ũcuaru̶mu̶ Tomás Gemelo chiicojñoku̶ji i'kasi'ku̶a'mu̶ chu̶ku̶na'te. —Iku̶ni ja'me sañu mai. Sani pãipi repau̶ni vaito ũcuau̶na'me chuenisõñu mai —chiisi'ku̶a'mu̶ chu̶ku̶na'te. 17 Chu̶ku̶na sani tĩ'a ñato ũcuaka'chapaumucujña tãcojñosi'ku̶ pa'isi'ku̶a'mu̶ repau̶ Lázaro. 18 Betania vu̶'ejoopo Jerusalén vu̶'ejoopo kueñere pa'imu̶. Cheku̶ru̶mu̶ tres kilómetrocosomu̶. 19 Maríana'me Marta majaa'chu̶pi jũnisõu̶na otare oiju̶na chu̶roñu chini saisina judío aina jainu̶ko pa'isinaa'me reparu̶mu̶. 20 Ũcuaru̶mu̶ Jesupi raiu̶na asa etasi'koa'mo Marta repau̶ni tijña pojora chini. Maríata'ni etama'ñe vu̶'ere pa'isi'koa'mo. 21 Eta tijña pojo pi'ni i'kasi'koa'mo repao. —Pãi Ũcuanu̶kore Paaku̶, mu̶'u̶pi ichejare pa'ito chu̶'u̶ a'chu̶ jũnisõmanera'asi'ku̶a'mu̶. 22 Jã'ata'ni mu̶'u̶ sẽeñe peore ĩsija'mu̶ Dios mu̶'u̶re. Masimo chu̶'u̶ jã'a —chiisi'koa'mo repao. 23 Chikona Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —Mu̶a'chu̶ vaju̶raija'mu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. Chiku̶na Marta i'kasi'koa'mo. 24 —Masimo chu̶'u̶ jã'a. Pãi ũcuanu̶ko cho'osi'e Dios cuasa ro'iche chũ̶'u̶umucusena vaju̶raija'mu̶ repau̶ —chiisi'koa'mo repao. 25 Chikona i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Chu̶'u̶a'mu̶ pãi jũnisõsinare vasoku̶. Ũcuachi'a pãi rekoñoãna re'oja'chere pa'iche jo'kaku̶'mu̶ chu̶'u̶. Pãi chu̶'u̶re cuasanapi jũnisõsina chu̶'u̶pi jo'e rani vasou̶na vaju̶rani re'oja'che pa'ijanaa'me. 26 Chu̶'u̶re cuasana reparu̶mu̶ chuta'a vaju̶na ũcuachi'a Dios pa'ichejare ai sani pa'ijanaa'me. ¿Chu̶'u̶ i'kache jachama'ñe cuasako mu̶'u̶? —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 27 Chiku̶na i'kasi'koa'mo repao. —Jũ̶ju̶, Cristo, Dios Raocojñosi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶. Dios aperu̶mu̶, “Chejana chu̶'u̶ neeku̶re saoja'mu̶ chu̶'u̶”, chiniasomu̶. Ũcuau̶'mu̶ mu̶'u̶. Jã'aja'ñe cuasamo chu̶'u̶ —chiisi'koa'mo repao. 28 Jã'aja'ñe i'ka pi'ni repao Marta vu̶'ena co'i cho'jeo'te María'te soni te'eo'te ku̶aasomo. —Pãi che'choku̶ ranicuhasi'ku̶a'mu̶. Mu̶'u̶ni soimu̶ repau̶ —chiniasomo repao. 29 Chikona repao María asa teana vu̶ni etaasomo repau̶ni tijñara chini. 30 Chu̶ku̶na chuta'a repajoopo vu̶'ejoopo tĩ'amanesinaa'me. Marta chu̶ku̶na'te tijñasichejare chuta'a ma'are pa'isinaa'me chu̶ku̶na. 31 Maríapi vu̶ni eta raiona ña judío aina repanapi otare oiju̶na chu̶roñu chini raisina repavu̶'e ja'me chi'i pa'ina ja'me tuhasinaa'me repao'te, “Majaa'chu̶re tãsichejare osa chini saicosomo”, chini. 32 Eta rani chu̶ku̶na pa'icheja tĩ'a Jesús ti'jñeñena meñe sime ñu'io ija'che i'kasi'koa'mo repao: —Pãi Ũcuanu̶kore Paaku̶, mu̶'u̶pi ichejare pa'ito chu̶'u̶ a'chu̶va'u̶ jũnisõmanera'asi'ku̶a'mu̶ —chiisi'koa'mo repao. 33 Judío ainapi repaona'me oiju̶ raiche'te ña su̶mava'u̶ pa'isi'ku̶a'mu̶ Jesús. 34 Repau̶ni su̶mau̶na repanare sẽesi'ku̶a'mu̶ repau̶. —¿Jeechejana mu̶sanu̶kona repava'u̶re tãre? —chiisi'ku̶a'mu̶. Chiku̶na i'kasinaa'me repana. —Pãi Ũcuanu̶kore Paaku̶, rani ñajũ̶'u̶ —chiisinaa'me repana. 35 Jesús reparu̶mu̶ oisi'ku̶a'mu̶. 36 Oiu̶na repana judío aina i'kasinaa'me. —Ñajũ̶'u̶; Lázaro'te ru̶a chiicosomu̶ iku̶ —chiisinaa'me. 37 Cheku̶na te'ena ija'che i'kasinaa'me repau̶'te: —Na'ava'u̶re vasoasomu̶ iku̶. ¿Je'se pa'iu̶na Lázaro'te jũ'iñe ũ̶sekaimaneu̶? —chiisinaa'me repana. 38 Reparu̶mu̶ Jesús jo'e cuasa oiu̶ na'a ru̶a su̶mava'u̶ Lázaro'te tãsicojena saisi'ku̶a'mu̶. Aikũti caripana tẽtoche ũhisicoje pa'isi'ku̶a'mu̶ repacoje. Ũcuachi'a catapu̶ u̶japu̶ji ta'pisicoje pa'isi'ku̶a'mu̶ repacoje. 39 Sani tĩ'a i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Catapu̶'te ku̶ñojũ̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶. Jã'aja'ñe i'kau̶na jũnisõsiva'u̶ cho'jeo Marta i'kasi'koa'mo. —Pãi Ũcuanu̶kore Paaku̶, repava'u̶re tãsi'e ũcuaka'chapaumucujñaa'me ie chura. Jã'ajeku̶na icoje vataru ru̶a ũ̶tosu̶jacosomu̶ —chiisi'koa'mo. 40 Chikona i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Mu̶'u̶re ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶: “Chu̶'u̶re cuasani Dios peore Masiu̶ cho'oche ñaja'mo mu̶'u̶”, chiisi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 41 Chiku̶na repapu̶ ku̶ñosinaa'me repana. Ku̶ñorena repau̶ Jesús u̶mu̶re ñaku̶ ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Ja'ku̶, mu̶'u̶pi chu̶'u̶ sẽeñe'te asaku̶na, “Re'orepamu̶”, chiimu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re. 42 Chu̶'u̶ sẽeñe si'aru̶mu̶ asaku̶'mu̶ mu̶'u̶. Masimu̶ chu̶'u̶ jã'a. Jã'ata'ni chura u̶jachu̶'opi i'kaku̶ sẽemu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re, inapi asa, “Dios Raosi'ku̶a'mu̶ iku̶”, chini cuasaa'ju̶ chini —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 43 Jã'aja'ñe i'ka pi'ni u̶jachu̶'opi ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶: —Lázaro, etajũ̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶. 44 Chiku̶na repau̶ jũnisõsiva'u̶ vaju̶rani etasi'ku̶a'mu̶ jũ̶jñana'me cũ'ana'me chia reasõsi'ku̶. Etau̶na Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —Repau̶'te reasikãña vanakaijũ̶'u̶ saau̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 45 Jesupi jã'aja'ñe cho'ou̶na judío aina jainu̶ko María'te ñañu chini saisina repau̶ vasosi'ere ña cuasa jovoasome Jesure. 46 Cheku̶nata'ni sani Jesús cho'osi'ere fariseopãire ku̶aasome. 47 Ku̶arena asa repana fariseopãina'me phairipãi chũ̶'u̶na judíopãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶nare soni chi'i i'kaasome. —Repau̶ Jesús Diochi'a cho'omasiche ru̶a cho'oku̶asomu̶. ¿Je'se cho'ojanaa'ñe mai? 48 Maipi ũ̶sema'to pãipi ũcuanu̶ko repau̶ni cuasaju̶ repau̶ chũ̶'u̶ñe'te chiiju̶ jovorena Romapãi chũ̶'u̶napi asani pe'ruju̶ rani Dios vu̶'e ñañosõ maire ũcuaja'che jainu̶kore vanisõjanaa'me —chiniasome repana. 49 Chitena Caifás repaũ̶su̶ru̶mu̶ judío phairi ai i'kaasomu̶ repanare ja'me pa'iku̶ji. —Ru̶a vesu̶me mu̶sanu̶kona. 50 Maipi repau̶ cho'oche'te ũ̶semapu̶ jainu̶ko chuenisõto cu'amu̶. “Cho'oku̶chi'a ũcuate'eu̶ pãi ũcuanu̶ko chuenisõmanea'ju̶ chini chuenisõkaito na'a re'omu̶ maire”, chiimacosome mu̶sanu̶kona —chiniasomu̶ repau̶. 51 Repau̶chi'a cuasache'te jã'aja'ñe i'kamaneasomu̶ repau̶. Repaũ̶su̶ru̶mu̶ phairi aijeku̶na Diopi repau̶ rekochona ku̶au̶na judíopãi cu'ache cho'oche'te ro'ikasa chini Jesús chuenisõjañere i'kaasomu̶ repau̶. 52 Judíopãichi'a jũni ro'ikaijachere i'kamaneasomu̶ repau̶. Ũcuachi'a Dios Repau̶ neenare si'achejñaru̶ã pa'inare ũcuate'ekuanupu̶ jovojachere i'kaasomu̶ repau̶. 53 Ũcuaumucusepi vu̶a repana judíopãi chũ̶'u̶na Jesure vanisõjañere ru̶a cutuju̶ paniasome. 54 Jã'ajeku̶na repau̶ Jesús reparu̶mu̶pi vu̶a judíopãi chũ̶'u̶na pa'ichejña ku'ima'ñe pa'iu̶ Judea cheja pa'isi'ku̶pi eta pãi peocheja kueñe cajoopo Efraín vu̶'ejoopona sani canu̶ka pa'isi'ku̶a'mu̶, chu̶ku̶na repau̶ neenana'me. 55 Reparu̶mu̶ Jerusalén vu̶'ejoopo judíopãi repana fiestapi pascuaru̶mu̶pi tĩ'api'raku̶na repajoopo kueñe cana pãi jainu̶ko ũcuajoopona maniasome, aperu̶mu̶ chũ̶'u̶ jo'kasi'ere cho'oju̶ cu'are tu̶'neñu chini. 56 Mani Dios vu̶'ere kaka pa'iju̶ Jesure ku'enajeju̶ ija'che cutuasome repana sãiñechi'a: —¿Je'se cuasache mu̶sanu̶kona? ¿Icheja fiesta cho'ochejana raija'u̶ repau̶? ¿Pãaja'u̶? —chiniasome repana pãi. 57 Phairipãi chũ̶'u̶na fariseopãina'me ija'che i'kaasome: —Pãiu̶ ũcuau̶aku̶ji repau̶ Jesús pa'ichejare masini rani ku̶ajũ̶'u̶ chu̶ku̶na'te. Repau̶ni chẽañu chiime chu̶ku̶na —chiniasome repana.

Juan 12

1 Repau̶ Jesús seirepaumucujña pascuaru̶mu̶ tĩ'añe karatona Betania vu̶'ejoopona saisi'ku̶a'mu̶, repau̶ji vasou̶na Lázaro vaju̶raisi'ku̶ pa'ijoopona. 2 Saku̶na repajoopo cana, pãipi chi'i Jesuni pojoa'ju̶ chini ãure cho'osinaa'me. Chi'irena Martapi ãure ãukona Jesuna'me ñu'iju̶ ãisinaa'me repana. Lázaro ũcuaja'che ũcuau̶na'me ñu'iu̶ ãisi'ku̶a'mu̶. 3 Ũcuaru̶mu̶ repao María trescientos gramos pa'ira'ka okoma'ñara'ka nardochi'a cho'osira'kajeku̶ ru̶a ro'isira'kapi Jesús cũ'ana ro've pi'ni repao rañapapi tu̶'nesõkaisi'koa'mo. Ro'veona vu̶'e peore ma'ñasu̶si'ku̶a'mu̶. 4 Ũcuaru̶mu̶ Jesús neeku̶ Judas Iscariote Jesuni cu'ache cho'oa'ju̶ chini jo'kajau̶ i'kasi'ku̶a'mu̶. 5 —¿Je'se pa'iu̶na repao trescientorepare're ĩsisõju̶ kuri denariore're kooru̶ra'kare rupu̶ jañosõo? Ira'kare ĩsisõ kuri koo chu̶ova'na pa'iva'nani ĩsiru̶ja'chere rurepapu̶ cho'osõmu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 6 Chu̶ova'na pa'iva'nare oiche'te i'kamanesi'ku̶a'mu̶ repau̶. Rupu̶ ñaau̶jeku̶ jã'aja'ñe i'kasi'ku̶a'mu̶. Chu̶ku̶na Jesús neena chi'iche kuri paakaiu̶ si'aru̶mu̶ te'ere'rechi'a siasõkaiu̶ pa'isi'ku̶a'mu̶ repau̶ Judas. 7 Jã'aja'ñe i'kau̶na Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —Iko cho'oche ũ̶semanejũ̶'u̶. Chu̶'u̶pi jũnisõu̶na chu̶'u̶re tãumucuse chu̶'u̶ ca'nivu̶'te ro'vejara'kare care'va paamo repao. 8 Chu̶ova'na pa'iva'na mu̶sanu̶konare si'aru̶mu̶ ja'me pa'ijava'naa'me. Jã'ajeku̶na repanare si'aru̶mu̶ re'oja'che cho'okaiju̶ pa'ire'oja'mu̶ mu̶sanu̶konare. Chu̶'u̶ta'ni mu̶sanu̶konare si'aru̶mu̶ ja'me pa'imaneja'mu̶. Jã'ajeku̶na chu̶'u̶re si'aru̶mu̶ jã'aja'ñe cho'okaicu'aja'mu̶ mu̶sanu̶konare —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 9 Ũcuaru̶mu̶ judíopãi jainu̶ko Jesús Betania vu̶'ejoopo pa'iche'te asa saniasome repau̶ni ñañu chini. Ũcuachi'a jũnisõu̶na Jesús vasosi'ku̶ni Lázaroni ñañu chiniasome repana. 10 Jesús repau̶'te vasosi'ere asa judíopãi jainu̶ko Jesure cuasaju̶ jovoasome. Jã'ajeku̶na phairipãi chũ̶'u̶na, “Mai che'choche pãi jainu̶ko ũhasõ Jesuni cuasaju̶ jovome”, chini pe'ruju̶ Lázaroni vanisõñu chiniasome, Jesure vanisõñu chiicheja'che. 12 Ũcuaru̶mu̶ judíopãi repana fiestaji pascuaru̶mu̶pi tĩ'api'raku̶na Jerusalén vu̶'ejoopona jainu̶ko maniasome. Mani pa'iju̶ jo'e apeñatatona Jesús raijache asaasome repana. 13 Asa pũti kare veri eta repau̶ni tijña u̶jachu̶'opi ija'che i'kasinaa'me repana: —Dios peore masiku̶'mu̶. Iku̶re Israelpãire chũ̶'u̶a'ku̶ chini repau̶ Raosi'ku̶re re'oja'che cho'okaau̶ —chiisinaa'me repana. 14 Ũcuaru̶mu̶ repau̶ Jesús burrova'u̶re jñaa tuhisi'ku̶a'mu̶. Dios chu̶'o aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'e ku̶ache cho'osi'ku̶a'mu̶. Ija'che ku̶amu̶ repa: 15 Ũcuanu̶ko vaju̶chu̶ma'ñe pa'ijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona Jerusalén vu̶'ejoopo cana. Mu̶sanu̶konare chũ̶'u̶ku̶'te burrochĩiva'u̶ni tuhiu̶ raiu̶na ñajũ̶'u̶, chiimu̶ repa tocha jo'kasi'e. 16 Reparu̶mu̶ chu̶ku̶na Jesús neena, “Dios chu̶'o ku̶ache'te cho'ome ina iku̶re”, chiimanesinaa'me. Repau̶ Jesús jũni vaju̶rani cu̶nau̶mu̶ mu̶isiru̶mu̶ta'ni repa tocha jo'kasi'ere asamasiju̶, “Repa tochasi'e ku̶ache cho'osinaa'me pãi Jesure”, chiisinaa'me chu̶ku̶na. 17 Pãi Jesuni ja'me pa'iju̶ repau̶ji Lázaroni jũnisõ tãcojñosi'ku̶ni soiu̶na vaju̶rani etau̶na ñasina cheku̶nare ku̶aju̶ pa'isinaa'me. 18 Diochi'a cho'omasiche Jesús cho'oche ku̶aju̶na asanajeju̶ etasinaa'me repana pãi repau̶ni tijñañu chini. 19 Jã'aja'ñe cho'oju̶na ña sãiñechi'a i'kasinaa'me fariseopãi. —Ru̶a cu'amu̶ ija'che pa'ito. Ñajũ̶'u̶. Pãi ũcuanu̶ko repau̶'te jovome. Ʉ̃secu'amu̶ jã'aja'ñe cho'oto —chiisinaa'me repana. 20 Fiestaru̶mu̶jeku̶na Dios cho'okaisi'ere cuasaju̶ pojoñu chini Jerusalén vu̶'ejoopona sani pa'inare griegopãi sani ja'me pa'isinaa'me. 21 Pa'iju̶ Galilea cheja cajoopo Betsaida vu̶'ejoopo caku̶re Felipe'te mu̶a ru̶a i'kaasome repana griegopãi. —Jesuni ñañu chiime chu̶ku̶na —chiniasome repana. 22 Chitena asa mu̶a Andreni ku̶aasomu̶ repau̶. Ku̶a ũcuau̶na'me Jesuni ku̶añu chini mu̶aasomu̶ repau̶. 23 Ku̶arena asa Jesús i'kaasomu̶. —Chu̶'u̶ Dios Raosi'ku̶ pa'iche'te pãi jainu̶ko masiru̶mu̶ tĩ'acuhaja'mu̶. “Ru̶a masiu̶'mu̶ iku̶”, chiijanaa'me pãi chu̶'u̶re. 24 Ija'chea'me: Ãura'karu̶ã tãru charo joimu̶. Repacaãpi jonisõmaneni aineema'mu̶. Jonisõni ainee pi'ni repañu̶ ru̶a kũ̶ija'mu̶. Ũcuarepaa'me jã'a. 25 Ũcuaja'che pãiu̶ ũcuau̶aku̶ji repau̶ chiichechi'a cho'ora chiiku̶ cu'ache pa'iu̶ Dios pa'icheja saimaneja'mu̶. Pãiu̶ Dios chũ̶'u̶ñe cho'ora chiiku̶ta'ni re'oja'che pa'iu̶ repau̶ jũnisõsiru̶mu̶ Dios pa'ichejana ai sani re'oja'che pa'ija'mu̶. 26 Chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe cho'oñu chiinare, “Chu̶'u̶ni jovojũ̶'u̶”, chiimu̶ chu̶'u̶. Chu̶'u̶re jovoni Dios pa'ichejare sani chu̶'u̶na'me pa'ijanaa'me repana. Chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe cho'onare re'oja'che cho'okaija'mu̶ Dios, “Re'onaa'me ina”, chini —chiniasomu̶ repau̶. 27 Ũcuaru̶mu̶ Jesús ija'che i'kaasomu̶: —Chura ru̶a su̶ma'mu̶ chu̶'u̶re. Ja'ku̶re, ¿je'se chiija'che chu̶'u̶? “¿Chu̶'u̶re ti'jñejañe cu'ache ũ̶sekaijũ̶'u̶”, chiija'che chu̶'u̶? Pãara. Jã'are cho'ocojñora chini cajesi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶. 28 Ũcuaru̶mu̶ Pu̶ka'ku̶re ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶: —Ja'ku̶, mu̶'u̶ si'ache cho'omasiche'te cho'o ñora chini mu̶'u̶re u̶ache cho'ojũ̶'u̶ chu̶'u̶re —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. Chiku̶na cu̶nau̶mu̶pi chu̶'o i'kache asosi'ku̶a'mu̶. —Chu̶'u̶ masiche si'ache cho'o ñocuhasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Jo'e cho'o ñora —chiisi'ku̶a'mu̶ Dios. 29 I'kau̶na asa pãi te'ena ija'che i'kasinaa'me: —Okocurucosomu̶ jã'a —chiisinaa'me. Cheku̶nata'ni, —Angelpi iku̶ni i'kacosomu̶ jã'a —chiisinaa'me. 30 Chitena Jesús jo'e i'kasi'ku̶a'mu̶. —Chu̶'u̶pi asaa'ku̶ chini i'kasi'ema'mu̶ jã'a. Mu̶sanu̶konapi asaa'ju̶ chini i'kasi'ea'me. 31 Chu̶'u̶re cuasamanajeju̶ cu'ache pa'inare cu'ache ti'jñeru̶mu̶ tĩ'acuhamu̶. Ũcuachi'a cu'ache pa'iju̶ chu̶'u̶re cuasamanare chũ̶'u̶ku̶'te vati aire ũ̶seru̶mu̶ tĩ'acuhamu̶. 32 Chu̶'u̶re jẽ'jo nu̶kosiru̶mu̶ chu̶'u̶pi soiu̶na pãi si'achejña pa'ina chu̶'u̶ni cuasaju̶ jovojanaa'me —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 33 Repau̶'te kurususẽ'verona jẽ'jo nu̶ko vẽasõjañere repau̶ jã'aja'ñe i'kaku̶ ku̶asi'ku̶a'mu̶. 34 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa i'kasinaa'me pãi. —Mai aipãi tocha jo'kasi'e Dios chu̶'o ija'che ku̶amu̶: Cristo Dios Raosi'ku̶ jũnisõma'ñe ai pa'ija'mu̶, chiimu̶. Jã'ata'ni mu̶'u̶, ¿je'se pa'iu̶na, “Pãire ja'me paau̶ chini Dios Raosi'ku̶re jẽ'jo nu̶kojanaa'me pãi”, chiiku̶? Jã'a pa'ito, Cristo chiicojñoku̶, ¿tĩiu̶'u̶? —chiisinaa'me repana. 35 Chitena Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —Chu̶'u̶ icheja cheja pa'inare pãi Miañeja'ñe Pa'iku̶ mu̶sanu̶konare jmamakaru̶ ja'me pani sanisõja'mu̶. Jã'ajeku̶na chuta'a miaru̶mu̶na churana ku'ijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona, ru'ru na'isõmaneñu chini. Ru'ru na'isõni ñamipi ku'iju̶ ma'api ñomau̶na cavesu̶sõjanaa'me mu̶sanu̶kona. 36 Chu̶'u̶re Miañeja'ñe Pa'iku̶'te chuta'a mu̶sanu̶konare ja'me pa'iru̶mu̶na cuasajũ̶'u̶ chu̶'u̶ pa'icheja'che re'oja'che pañu chini —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. Jã'aja'ñe i'ka pi'ni sani katisõsi'ku̶a'mu̶ repau̶ Jesús. 37 Repana ñaju̶'te Diochi'a cho'omasiche si'aru̶mu̶ cho'oku̶'teta'ni repau̶'te Jesure cuasamanesinaa'me repana pãi. 38 Dios chu̶'o ku̶akaisi'ku̶ Isaías tocha jo'kasi'e ku̶ache cho'osinaa'me repana. Repau̶ tocha jo'kasi'e ija'che ku̶amu̶: Chu̶'u̶re Paaku̶, mai ku̶ache jachaju̶ cuasama'me pãi. Mu̶'u̶ masiche si'ache cho'o ñoku̶'teta'ni jachame pãi, chiimu̶. 39 Pãipi cuasavesu̶ju̶na repau̶ Isaías cheke ija'che tocha jo'kaasomu̶: 40 Ñakocaã ñamava'naja'ñe paapu̶ chini jo'kaasomu̶ Dios. Ũcuachi'a Repau̶ chu̶'o asavesache cho'oasomu̶ repanare. Diopi jã'aja'ñe cho'ou̶na, “Iku̶ maire vasoja'mu̶”, chiimapu̶ chu̶'u̶re raima'me repana, chiiu̶ tocha jo'kaasomu̶. 41 Diopi ñoku̶na Jesús Masiu̶ pa'iche ñasi'ku̶jeku̶ repau̶ pa'iche'te ku̶aku̶ jã'aja'ñe tocha jo'kaasomu̶ Isaías maire. 42 Reparu̶mu̶ judíopãi jainu̶ko Jesuni cuheju̶ cuasamanesinaa'me. Cheku̶nata'ni jachama'ñe cuasasinaa'me repau̶'te. Ũcuachi'a repanare chũ̶'u̶na te'ena cuasasinaa'me. Cuasanata'ni fariseopãire vaju̶chu̶ju̶ ku̶amanesinaa'me, “Ku̶arena fariseopãipi asa mai judíopãi chi'ivu̶'e kakache'te ũ̶seju̶”, chini. 43 Ũcuachi'a repanare pãi pojoche'te na'a ru̶a chiiju̶ ku̶amaneasome repana, “Ku̶ato pojoja'mu̶ Dios maire”, chiimapu̶. 44 Ũcuaru̶mu̶ Jesús u̶jachu̶'opi ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Pãi chu̶'u̶re cuasana chu̶'u̶rechi'a cuasama'me. Chu̶'u̶re Raosi'ku̶re Diore ũcuachi'a cuasame repana. 45 Chu̶'u̶ pa'iche masina ũcuaja'che chu̶'u̶re Raosi'ku̶ pa'iche masime. 46 Chu̶'u̶ Miañeja'ñe Pa'iku̶ chejana raisi'ku̶a'mu̶, pãi chu̶'u̶re cuasanapi chijacheja pa'ina pa'icheja'che cu'ache pa'imanea'ju̶ chini. 47 Chu̶'u̶ i'kache asanata'ni jachaju̶ cho'omanare, “Jachasi'e ro'iche pa'imu̶”, chisa chini cajesi'ku̶ma'mu̶ chu̶'u̶. Chu̶'u̶re cuasanani chẽa paaku̶ vati toa saiche'te ũ̶sekasa chini cajesi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. 48 Jã'ata'ni pãi chu̶'u̶ni cuheju̶ chu̶'u̶ i'kache asana jachaju̶ cho'omanesi'e ro'ijanaa'me Dios pãi ũcuanu̶ko cho'osi'e ro'iche chũ̶'u̶umucuse. 49 Chu̶'u̶chi'a cuasache'te i'kama'mu̶ chu̶'u̶. Ja'ku̶, chu̶'u̶re Raosi'ku̶ ku̶ache'te i'kamu̶ chu̶'u̶. 50 Iere masimu̶ chu̶'u̶: Ja'ku̶ ku̶ache'te chu̶'u̶pi i'kaku̶na pãipi asa chẽa cho'ona Repau̶ pa'ichejana ai sani pa'ijanaa'me. Jã'ajeku̶na Ja'ku̶ chu̶'u̶re ku̶ache'techi'a i'kaku̶'mu̶ chu̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶.

Juan 13

1 Reparu̶mu̶ pascuaru̶mu̶ tĩ'aumucuse pa'isi'ku̶a'mu̶. Reparu̶mu̶ Jesús repau̶ saijaru̶mu̶ tĩ'aku̶na masiasomu̶ icheja cheja pa'iche jo'ka Pu̶ka'ku̶ pa'icheja saijachere. Chu̶ku̶na'te repau̶ neenare cheja pa'inare cuhama'ñe si'aru̶mu̶ ru̶a cuasaku̶ pa'isi'ku̶a'mu̶ repau̶. 2 Simón Iscariote mamaku̶ni Judare aperu̶mu̶ vati aipi repau̶ rekochona cu'ache chũ̶'u̶asomu̶, Jesure cu'ache cho'ojanani jo'kaa'ku̶ chini. Repau̶ Jesús Pu̶ka'ku̶ Dios repau̶'te raosi'ena'me repau̶ pa'icheja repau̶ jo'e saijachena'me pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶a'ku̶ chini Pu̶ka'ku̶ repau̶'te jo'kasi'e masiasomu̶. Jã'aja'ñe masiku̶ji chu̶ku̶na repau̶ neenana'me ãu ãiu̶ ñu'isi'ku̶pi vu̶ni repau̶ sẽ'sevu̶ ju'ikãa tĩto repau̶ jiisaivu̶na toalla kãapi quẽosi'ku̶a'mu̶ repau̶. 5 Quẽo pi'ni totore'avana oko ro chu̶ku̶na repau̶ neena cũ'are choa pi'ni ũcuakãapi jose tu̶'nesõkaisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 6 Choaku̶ saiu̶ Simón Pedro cũ'a choapi'raku̶na ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶: —Chu̶'u̶re Paaku̶, ¿chu̶'u̶ cũ'are choaja'u̶ mu̶'u̶? —chiisi'ku̶a'mu̶. 7 Chiku̶na Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —Chu̶'u̶ chura cho'oche vesu̶mu̶ mu̶'u̶. Na'a pa'isiru̶mu̶ masija'mu̶ mu̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 8 Chiku̶na Pedro jo'e i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶'te. —Chu̶'u̶ cũ'a choache ũ̶semu̶ chu̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶. Chiku̶na Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —Mu̶'u̶ cũ'a choache ũ̶seni chu̶'u̶ neeku̶ pa'imaneja'mu̶ mu̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶. 9 Jã'aja'ñe i'kau̶na i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Jã'a pa'ito, Chu̶'u̶re Paaku̶, chu̶'u̶re cũ'ana'me jũ̶jña sĩjopu̶ peore choajũ̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶. 10 Chiku̶na i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Pãiu̶ cucha pi'nisi'ku̶ jo'e cuchache chiima'mu̶ ũcuare meno peoca'nivu̶ cuchasi'ku̶jeku̶. Cũ'achi'a choache chiimu̶ cha'o cha'casicũ'ajeku̶na. Ũcuaja'che mu̶sanu̶kona rekoñoã cuchasinaja'ñe cu'achejẽ'e peonaa'me. Jã'ata'ni mu̶sanu̶konare ja'me pa'iku̶ te'eu̶ repau̶ rekocho ũcua cu'ache cuasaku̶ pa'imu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 11 Repau̶'te cu'ache cho'ojanare jo'kajau̶ni masiku̶, “Mu̶sanu̶konare ja'me pa'iku̶ te'eu̶ repau̶ rekocho ũcua cu'ache cuasaku̶ pa'imu̶”, chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 12 Chu̶ku̶na cũ'a choa pi'ni repau̶ sẽ'sevu̶ ju'ikãa sacha jo'e pu̶u̶ ñu'iu̶ i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —¿Chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare cho'osi'e masiche? 13 Chu̶'u̶re mu̶sanu̶kona, “Masiu̶, Chu̶ku̶na'te Paaku̶”, chiinaa'me. Jã'aja'ñe i'kaju̶ ũcuarepa i'kanaa'me mu̶sanu̶kona. Mu̶sanu̶konare che'choku̶ paaku̶'mu̶ chu̶'u̶. 14 Mu̶sanu̶konare paaku̶ta'ni cũ'a choakaisi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Jã'ajeku̶na mu̶sanu̶kona ũcuaja'che chu̶'u̶ cho'osi'eja'che sãiñechi'a cho'okaiju̶ pa'ijũ̶'u̶. 15 Mu̶sanu̶konapi ña chẽa cho'oju̶ paapu̶ chini cho'o ñocuhasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare. 16 Cho'oche'te rupu̶ cho'okaau̶ chini chẽa paacojñoku̶ repau̶ paaku̶'te na'a cajejaiche pa'iku̶ma'mu̶. Saocojñosi'ku̶ ũcuachi'a repau̶'te saosi'ku̶re na'a cajejaiche pa'iku̶ma'mu̶. Ũcuarepaa'me jã'a. Mu̶sanu̶kona ũcuaja'che chu̶'u̶re na'a cajejaiche pa'inama'me. Jã'ajeku̶na mu̶sanu̶konare chu̶'u̶ cho'ocheja'che sãiñechi'a re'oja'che cho'okaiju̶ pa'ijũ̶'u̶. 17 Mu̶sanu̶konapi chu̶'u̶ i'kasi'ere asa chẽa cho'oju̶ pani pojoju̶ pa'ijanaa'me. 18 ’Jã'ata'ni mu̶sanu̶kona ũcuanu̶kore i'kama'mu̶ chu̶'u̶. Chu̶'u̶ chẽasina pa'iche masimu̶ chu̶'u̶. Dios chu̶'o tocha jo'kasi'e ija'che ku̶amu̶: Chu̶'u̶re ja'me ãu ãiku̶ji cu'ache cho'oja'mu̶ chu̶'u̶re, chiimu̶. Repa tocha jo'kasi'e ũcuarepa ti'jñeja'mu̶. 19 Chuta'a repa tocha jo'kasi'e ti'jñemaru̶mu̶na ku̶amu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare, asa repapi ti'jñeu̶na, “Jesús Dios Raosi'ku̶a'mu̶”, chiiju̶ cuasaa'ju̶ chini. 20 Pãi chu̶'u̶ saosinare pojona chu̶'u̶re ũcuaja'che pojome. Pãi chu̶'u̶re pojona chu̶'u̶ Ja'ku̶re ũcuaja'che pojome. Ũcuarepaa'me jã'a —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶ Jesús. 21 Jã'aja'ñe i'ka pi'ni Jesús ru̶a su̶mava'u̶ pa'iu̶ ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Mu̶sanu̶konare ja'me pa'iku̶ chu̶'u̶ni cu'ache cho'oa'ju̶ chini chu̶'u̶re cuhenani jo'kaja'mu̶. Ũcuarepaa'me jã'a —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 22 I'kaku̶na asa repau̶ni vesu̶ju̶ sãiñechi'a ñasinaa'me chu̶ku̶na repau̶ neena. 23 Chu̶'u̶ repau̶ neeku̶ ru̶a chiicojñoku̶ repau̶'te rũ̶'u̶ñe ñu'isi'ku̶a'mu̶. 24 Ũcuaru̶mu̶ Simón Pedro chu̶'u̶re Jesure rũ̶'u̶ñe ñu'iku̶jeku̶na repau̶'te jo'kajau̶ni sẽniasa ku̶aa'ku̶ chini rupu̶ vevosi'ku̶a'mu̶. 25 Vevou̶na sẽesi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶ Jesure. —Chu̶ku̶na'te Paaku̶, ¿kau̶ni i'kaku̶ mu̶'u̶, mu̶'u̶re cu'ache cho'ojanare jo'kajau̶re? —chiisi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. 26 Chiku̶na i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Pãmakaru̶'te chũsa ĩsija'mu̶ chu̶'u̶ repau̶'te chu̶'u̶re jo'kajau̶re —chiisi'ku̶a'mu̶. Chini pãmaka chũsa Simón Iscariote mamaku̶ni Judani ĩsisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 27 Pãmakare ĩsiu̶na koosiru̶mu̶ repau̶'te vati ai teana kakaasomu̶. Kakau̶na Jesús repau̶'te i'kasi'ku̶a'mu̶. —Mu̶'u̶ cho'ojache pesa cho'ojaijũ̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶. 28 Jesús repau̶'te i'kasi'e ãu ãiju̶ ñu'ina ũcuanu̶ko asavesu̶sinaa'me. 29 Asavesu̶ju̶ ija'che cuasaasome te'ena: “Chu̶ku̶na chi'isi'e kuri paakaiku̶jeku̶na Judare pascua cho'ojamajñaru̶ã koojaau̶ chini saocosomu̶ Jesús”, chiisinaa'me. Cheku̶na ija'che cuasaasome: “Judapi chu̶ova'na pa'iva'nare kurire ĩsia'ku̶ chini saocosomu̶ Jesús”, chiisinaa'me. 30 Repau̶ Judas pãmaka koo ãni pi'ni vu̶ni eta sanisõsi'ku̶a'mu̶. Reparu̶mu̶ ñami pa'isi'ku̶a'mu̶. 31 Repau̶ Judas etasiru̶mu̶ Jesús ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Chura chu̶'u̶ Dios Raosi'ku̶ peore Masiu̶ pa'iche ñoja'mu̶ Dios. Ũcuachi'a Repau̶ chiiche'te chu̶'u̶pi jachama'ñe cho'o ñou̶na Repau̶ peore masiche'te masijanaa'me pãi. 32 Chu̶'u̶pi Repau̶ peore Masiu̶ pa'iche'te cho'o ñou̶na Repau̶ ũcuaja'che chu̶'u̶ peore Masiu̶ pa'iche cho'o ñoja'mu̶. Chura ñoja'mu̶ Repau̶. 33 Asarepajũ̶'u̶, chu̶'u̶ chĩiva'na. Mu̶sanu̶konare ru̶a jeeru̶mu̶ ja'me pa'ima'ñe jo'ka sanisõja'mu̶ chu̶'u̶. Chu̶'u̶pi sanisõu̶na ku'ejanaa'me mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re. Jã'ajeku̶na chura mu̶sanu̶konani judíopãi chũ̶'u̶nare i'kasi'eja'che i'kamu̶ chu̶'u̶: “Mu̶sanu̶konare chu̶'u̶ saicheja saicu'amu̶.” 34 Ie mamare chũ̶'u̶ jo'kamu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare: Sãiñechi'a oiju̶ pa'ijũ̶'u̶. Chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare oicheja'che mu̶sanu̶kona ũcuaja'che sãiñechi'a oiju̶ pa'ijũ̶'u̶. 35 Mu̶sanu̶konapi sãiñechi'a oiju̶ pa'ito pãipi ñani ũcuanu̶ko, “Jesús neenaa'me ina”, chiijanaa'me —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶ Jesús chu̶ku̶na'te. 36 Ũcuaru̶mu̶ Simón Pedro Jesure sẽesi'ku̶a'mu̶. —Chu̶ku̶na'te Paaku̶, ¿jeechejana saija'u̶ mu̶'u̶? —chiisi'ku̶a'mu̶. Chiku̶na Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —Chu̶'u̶ saicheja saicu'amu̶ mu̶'u̶re chura. Na'a pa'isiru̶mu̶ta'ni saire'oja'mu̶ mu̶'u̶re —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 37 Chiku̶na Pedro i'kasi'ku̶a'mu̶. —Chu̶ku̶na'te Paaku̶, ¿je'se pa'iu̶na mu̶'u̶na'me churana saicu'aku̶ chu̶'u̶re? Pãipi mu̶'u̶ni vanisõñu chiito chuenisõñejẽ'e vaju̶chu̶ma'ñe mu̶'u̶ni ũ̶sechiiu̶ chuenisõra chiimu̶ chu̶'u̶, mu̶'u̶pi chuenisõmanea'ku̶ chini —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 38 Chiku̶na Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —¿Chuenisõkairepaja'u̶ mu̶'u̶ chu̶'u̶re? Jã'aja'ñe i'kasi'ku̶ta'ni chuta'a kura chu'ima'tona pãipi sẽeju̶na choteñoã, “Jesure ñama'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶”, chiija'mu̶ mu̶'u̶. Ũcuarepaa'me jã'a —chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús.

Juan 14

1 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te repau̶ neenare i'kasi'ku̶a'mu̶. —Su̶mava'na pa'imanejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. “Diopi cho'okaiu̶na vaju̶chu̶ma'ñe pañu”, chini Repau̶ni masi cuasajũ̶'u̶. Ũcuaja'che, “Iku̶ Jesupi cho'okaiu̶na vaju̶chu̶ma'ñe pañu”, chini chu̶'u̶ni masi cuasajũ̶'u̶. 2 Chu̶'u̶ Ja'ku̶ pa'ichejare cu̶nau̶mu̶re vu̶'ña ru̶a pa'imu̶. Jã'aja'ñe peoto ku̶ara'asi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare. Ũcuachejana saimu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶kona pa'ijavu̶'ñare care'vakasa chini. 3 Care'va pi'ni jo'e ichejana rani ũcuachejana saja'mu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare, chu̶'u̶ pa'ichejare ja'me sani paapu̶ chini. 4 Chu̶'u̶ saicheja saima'a masime mu̶sanu̶kona —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 5 Chiku̶na Tomás i'kasi'ku̶a'mu̶. —Chu̶ku̶na'te Paaku̶, mu̶'u̶ saichejare vesu̶ju̶ repacheja saima'ajẽ'e vesu̶me chu̶ku̶na —chiisi'ku̶a'mu̶. 6 Chiku̶na Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —Chu̶'u̶ Ja'ku̶ pa'icheja saima'aja'ñe pa'iku̶'mu̶ chu̶'u̶. Jã'ajeku̶na chu̶'u̶re cuasanachi'a Repau̶ pa'icheja saijanaa'me. Ja'ku̶ pa'iche ũcuarepare ku̶aku̶'mu̶ chu̶'u̶. Chu̶'u̶re cuasanapi jũnisõsiru̶mu̶ Dios pa'icheja ai sani paapu̶ chini chu̶'u̶pi jo'kau̶na repanachi'a Repau̶ pa'icheja ai sani pa'ijanaa'me. Chu̶'u̶re cuasamanata'ni Dios pa'icheja saimanejanaa'me. 7 Mu̶sanu̶konapi chu̶'u̶ pa'iche masini Ja'ku̶ pa'iche ũcuaja'che masira'ame. Churana Ja'ku̶ pa'iche masime mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re ñanajeju̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 8 Chiku̶na Felipe jo'e i'kasi'ku̶a'mu̶. —Chu̶ku̶na'te Paaku̶, mu̶ja'ku̶ni ñojũ̶'u̶ chu̶ku̶na'te. Ñoru pojosõjanaa'me chu̶ku̶na —chiisi'ku̶a'mu̶. 9 Chiku̶na i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Felipe, asarepajũ̶'u̶. ¿Chu̶'u̶re mu̶sanu̶konare ru̶a jeeru̶mu̶ ja'me pa'iku̶'te chu̶'u̶ pa'iche chuta'a vesu̶ku̶ mu̶'u̶? Pãi chu̶'u̶ pa'iche ñana Ja'ku̶ pa'iche ũcuaja'che ñame. Jã'ata'ni, ¿je'sejeku̶na mu̶'u̶ chu̶'u̶re, “Mu̶ja'ku̶ni ñojũ̶'u̶ chu̶ku̶na'te”, chiiku̶? 10 Chu̶'u̶na'me Ja'ku̶ ũcuate'eu̶ja'che pa'inaa'me chu̶ku̶na. ¿Jã'a mu̶sanu̶kona cuasama'ñe? Chu̶'u̶ i'kache chu̶'o chu̶'u̶chi'a cuasaku̶ i'kachema'mu̶. Ja'ku̶ ku̶achechi'a i'kaku̶'mu̶ chu̶'u̶. Ũcuachi'a Repau̶ji ja'me pa'iu̶ cho'okaiu̶na Repau̶chi'a cho'omasiche'te cho'oku̶'mu̶ chu̶'u̶. 11 Chu̶'u̶ i'kasi'e jachamanejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona, “Chu̶'u̶na'me Ja'ku̶ ũcuate'eu̶ja'che pa'inaa'me chu̶ku̶na”, chiisi'e. Mu̶sanu̶konapi chu̶'u̶ i'kasi'ere asa jachanijẽ'e chu̶'u̶pi Diochi'a cho'omasiche'te cho'oku̶na ñani jachama'ñe cuasajũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. 12 Chu̶'u̶re cuasana chu̶'u̶ Diochi'a cho'omasiche cho'ocheja'che cho'ojanaa'me. Ũcuaja'che chu̶'u̶ sanisõsiru̶mu̶ chu̶'u̶ cho'osi'eja'che na'a ru̶a vesache'te cho'ojanaa'me repana, chu̶'u̶ Ja'ku̶ pa'ichejana saku̶na. Ũcuarepaa'me jã'a. 13 Mu̶sanu̶konapi chu̶'u̶ Ja'ku̶ni sẽeju̶, “Chu̶ku̶na'te Jesús neenajeju̶na cho'okaijũ̶'u̶ chu̶ku̶na sẽeñe”, chiiju̶ sẽeto cho'okaija'mu̶ chu̶'u̶, Repau̶ peore Cho'omasiku̶jeku̶ mu̶sanu̶konare oiu̶ cho'okaiche'te pãipi masia'ju̶ chini. 14 Mu̶sanu̶konapi chu̶'u̶ni ũcuau̶ache'te sẽeju̶, “Chu̶ku̶na'te mu̶'u̶ neenajeju̶na cho'okaijũ̶'u̶ chu̶ku̶na sẽeñe”, chiiju̶ sẽeto cho'okaija'mu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶ Jesús. 15 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e i'kasi'ku̶a'mu̶. —Mu̶sanu̶konapi chu̶'u̶re chini chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe cho'oju̶ pa'ijanaa'me. 16 Ja'ku̶ni sẽekaimu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare chu̶'u̶ cho'okaicheja'che Cho'okaijarekocho'te Repau̶ Rekocho'te chu̶'o ũcuarepa Ku̶arekocho'te raoa'ku̶ chini, raou̶na mu̶sanu̶konani si'aru̶mu̶ ja'me pa'iu̶ cho'okaiu̶ paau̶ chini. Diore cuasamana Repau̶ Rekocho cho'ochejẽ'e vesu̶ju̶ Reparekocho pa'ichejẽ'e vesu̶me. Vesu̶ju̶na Repau̶ Rekocho paacu'amu̶ repanare. Dios Rekochoji mu̶sanu̶konare ja'me pa'iu̶ mu̶sanu̶kona rekoñoãre si'aru̶mu̶ ja'me Pa'ijarekocho pa'iche masijanaa'me mu̶sanu̶kona. 18 ’Mu̶sanu̶konare chu̶viva'nareja'che jo'kamaneja'mu̶ chu̶'u̶. Jo'kaja'mu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare. Jã'ata'ni jmamakaru̶ pani jo'e rani ja'me pa'ija'mu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare. 19 Jmamakaru̶ pa'isiru̶mu̶ Diore cuasamana jo'e ñamanejanaa'me chu̶'u̶re. Mu̶sanu̶kona chu̶'u̶pi jũnisõsi'ku̶ta'ni jo'e vaju̶raku̶na ñajanaa'me. Chu̶'u̶ jũni vaju̶raisi'eja'che mu̶sanu̶kona ũcuaja'che chu̶'u̶re cuasana jũnisõsinata'ni vaju̶rani Dios pa'icheja ai sani pa'ijanaa'me. 20 Dios Rekocho mu̶sanu̶konare raiumucuse chu̶'u̶na'me Ja'ku̶ ũcuate'eu̶ja'che pa'iche masiju̶ mu̶sanu̶konare chu̶'u̶ ja'me pa'ichena'me chu̶'u̶re mu̶sanu̶kona ja'me pa'iche masijanaa'me mu̶sanu̶kona repaumucuse. 21 Chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe asa jachama'ñe cho'ona chiime chu̶'u̶re. Chu̶'u̶re chiinare Ja'ku̶ ũcuaja'che chiimu̶. Chu̶'u̶ ũcuaja'che repanare chiiu̶ chu̶'u̶ pa'iche ñoja'mu̶ masia'ju̶ chini —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶ Jesús. 22 Ũcuaru̶mu̶ cheku̶ Judas, Iscariotema'ku̶pi, ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Chu̶ku̶na'te Paaku̶, mu̶'u̶ pa'iche chu̶ku̶na'techi'a ñoja'mu̶ chiisi'ku̶a'mu̶. ¿Je'se pa'iu̶na cheku̶nare pãi ñomaneja'u̶? —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 23 Chiku̶na Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —Pãi chu̶'u̶re chiina chu̶'u̶ chũ̶'u̶si'e asa jachama'ñe cho'ojanaa'me. Chu̶'u̶ Ja'ku̶ repanare chiimu̶. Chu̶'u̶ Ja'ku̶na'me rani ja'me pa'ijanaa'me chu̶ku̶na repanare. 24 Chu̶'u̶re cuhenata'ni chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe asa jachaju̶ cho'oma'me. Chu̶'u̶chi'a te'eu̶ cuasache'te i'kama'mu̶ mu̶sanu̶konare. Chu̶'u̶re Raosi'ku̶ Ja'ku̶ ku̶achechi'a i'kaku̶'mu̶ chu̶'u̶. 25 ’Iru̶mu̶ mu̶sanu̶konare ja'me pa'iru̶mu̶na teana iere peore i'kamu̶ chu̶'u̶. 26 Chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare cho'okaisi'eja'che Cho'okaijarekocho'te Repau̶ Rekocho'te raoja'mu̶ Dios. Raou̶na mu̶sanu̶konare Dios chu̶'o peore che'choja'mu̶ Reparekocho, mu̶sanu̶konapi chu̶'u̶ i'kasi'ere cavesu̶ma'ñe cuasaju̶ paapu̶ chini. 27 ’Saipi'raku̶ mu̶sanu̶kona rekoñoãre pojoju̶ pa'iche'te jo'kamu̶ chu̶'u̶. Chu̶'u̶re cuasamana pojoju̶ pa'icheja'chema'mu̶ chu̶'u̶ jo'kache. Vaju̶chu̶ma'ñe pa'iju̶ su̶mava'na pa'imanejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. 28 Chu̶'u̶ i'kasi'e asasinaa'me mu̶sanu̶kona, “Saimu̶ chu̶'u̶. Jã'ata'ni jo'e rani mu̶sanu̶konare ja'me pa'ija'mu̶ chu̶'u̶”, chiisi'e. Mu̶sanu̶konapi chu̶'u̶re chiirepana pani chu̶'u̶re na'a ru̶a Masiku̶ Ja'ku̶ pa'icheja chu̶'u̶ saijache asa pojokaira'ame mu̶sanu̶kona. 29 Chuta'a chu̶'u̶ saimaru̶mu̶na jã'are ku̶amu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare, reparu̶mu̶pi tĩ'au̶na chu̶'u̶ni jachama'ñe cuasaa'ju̶ chini. 30 ’Chura jmanu̶koru̶ ku̶ache paamu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare. Chura chu̶'u̶re cuasamanare paaku̶ji vati aipi chũ̶'u̶u̶na pãi raipi'rame, chu̶'u̶ni chẽa sa cu'ache cho'oñu chini. Chu̶'u̶reta'ni paama'ku̶a'mu̶ repau̶ vati ai. 31 Ja'ku̶ chũ̶'u̶si'e peore cho'oku̶'mu̶ chu̶'u̶, pãipi ña Ja'ku̶re chu̶'u̶ chiiche'te masia'ju̶ chini. Re'omu̶. Ju̶na, mu̶añu —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶ chu̶ku̶na'te repau̶ neenare.

Juan 15

1 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te repau̶ neenani chu̶'vaku̶ ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Ʉcherepañu̶ pa'icheja'che pa'iku̶'mu̶ chu̶'u̶. Chu̶'u̶ Ja'ku̶ta'ni u̶cheñu̶ paaku̶ja'che pa'iku̶'mu̶. 2 Jã'ajeku̶na repañu̶ kapi ũcuau̶akapi u̶che kũ̶ima'to tu̶'sesõmu̶ Repau̶ repaka. Kũ̶itota'ni repañu̶ care'vaku̶jeku̶ repakapi na'a ru̶a kũ̶au̶ chini repaka pa'ikaru̶ãre cu'akaru̶ãre verisõmu̶. 3 Repañu̶ kapi na'a ru̶a kũ̶au̶ chini care'vaku̶ cho'ocheja'che Dios mu̶sanu̶kona chu̶'u̶ che'choche Dios chu̶'o asa chẽana rekoñoãre ũcuaja'che care'vamu̶ Dios, si'aru̶mu̶ na'a re'oja'che paapu̶ chini. 4 Chu̶'u̶ni si'aru̶mu̶ cuasaju̶ mu̶sanu̶kona rekoñoã chu̶'u̶na'me pa'ijũ̶'u̶. Chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare si'aru̶mu̶ cuasaku̶ mu̶sanu̶konana'me pa'ija'mu̶. Ʉche kapi repañu̶'te su̶'imaneni u̶checha'cha kũ̶ima'mu̶. Ũcuaja'che mu̶sanu̶konapi chu̶'u̶ni si'aru̶mu̶ cuasaju̶ pa'imaneni re'oja'che pa'imanejanaa'me. 5 ’Ʉcheñu̶ pa'icheja'che pa'iku̶'mu̶ chu̶'u̶. Mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re cuasana repañu̶ ka re'oja'che kũ̶iñeja'ñe pa'inaa'me. Mu̶sanu̶kona rekoñoã chu̶'u̶na'me pani chu̶'u̶pi mu̶sanu̶konani ja'me pa'iu̶ cho'okaiu̶na si'aru̶mu̶ na'a re'oja'che pa'ijanaa'me. Chu̶'u̶pi cho'okaima'to re'oja'che pa'imanejanaa'me mu̶sanu̶kona. 6 Mu̶sanu̶kona rekoñoã chu̶'u̶na'me pa'imaneni u̶che ka kũ̶imanesika cho'ocojñoñeja'ñe cho'ocojñojanaa'me, pãi veri sẽjo jũku̶na u̶osõñeja'ñe. 7 ’Mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re cuasache'te ũhama'ñe chu̶'u̶na'me pa'iju̶ chu̶'u̶ che'choche'te cho'oju̶ mu̶sanu̶konare u̶ache ũcuau̶ache'te sẽejũ̶'u̶ chu̶'u̶re. Sẽeto ĩsija'mu̶ chu̶'u̶. 8 Mu̶sanu̶konapi re'oja'che pa'iju̶na cheku̶napi ñani, “Ina Jesús neena, Diopi cho'okaiu̶na, re'oja'che pa'inaa'me”, chini Diore pojojanaa'me repana. 9 Chu̶'u̶re Ja'ku̶ oicheja'che mu̶sanu̶konare oimu̶ chu̶'u̶. Chu̶'u̶ oiche cuhema'ñe mu̶sanu̶kona rekoñoã chu̶'u̶na'me pa'ijũ̶'u̶. 10 Ja'ku̶ chũ̶'u̶ñe jachama'ñe cho'oku̶jeku̶ Repau̶ oicojñoku̶'mu̶ chu̶'u̶. Mu̶sanu̶kona ũcuaja'che chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe'te asa jachama'ñe cho'oni chu̶'u̶ oicojñona pa'ijanaa'me. 11 ’Mu̶sanu̶konapi chu̶'u̶ pojoku̶ pa'icheja'che si'aru̶mu̶ pojoju̶ paapu̶ chini jã'are peore i'kamu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare. 12 Ija'che paapu̶ chini chũ̶'u̶mu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare: Chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare oicheja'che sãiñechi'a oiju̶ pa'ijũ̶'u̶. 13 Pãiu̶ repau̶'te ja'me pa'iku̶ji repau̶'te cu'ache cho'oche'te ũ̶seku̶ jũnisõñejẽ'e cuhema'ñe chuenisõku̶ repau̶'te ja'me pa'iku̶'te oirepamu̶ repau̶. Oiu̶ repau̶ cho'okaisi'eja'che cheke jo'e na'a ru̶a oiu̶ cho'okaichejẽ'e peomu̶. 14 Mu̶sanu̶konapi chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe'te cho'oni chu̶'u̶na'me pa'ijanaa'me mu̶sanu̶kona. 15 “Chu̶'u̶re cho'oche cho'okainaa'me ina”, chiima'mu̶ chu̶'u̶ chura mu̶sanu̶konare. Cho'oche cho'okaina repanare paaku̶ cho'oche vesu̶me, ku̶amau̶na. Chu̶'u̶ta'ni, “Chu̶'u̶re ja'me pa'inaa'me ina”, chiimu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare. Jã'ajeku̶na chu̶'u̶re Ja'ku̶ i'kasi'e peore ku̶asi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare. 16 Mu̶sanu̶konapi chẽamanesinaa'me chu̶'u̶re. Chu̶'u̶a'mu̶ mu̶sanu̶konare chẽasi'ku̶. Chẽa paaku̶ iere chũ̶'u̶ jo'kamu̶ chu̶'u̶: Si'aru̶mu̶ cuhama'ñe re'oja'che cho'oju̶ pa'ijũ̶'u̶, cheku̶napi ña chẽa chu̶'u̶ni cuasaa'ju̶ chini. Jã'aja'ñe cho'oju̶ mu̶sanu̶konare u̶ache'te Dioni sẽeto cho'okaija'mu̶ Repau̶. 17 Ija'che paapu̶ chini chũ̶'u̶mu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare: Sãiñechi'a oiju̶ pa'ijũ̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 18 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e i'kasi'ku̶a'mu̶. —Diore cuasamanapi mu̶sanu̶konare cuheju̶na repana chu̶'u̶re charo cuhesi'ere cuasajũ̶'u̶. 19 Mu̶sanu̶konapi Diore cuasamana pa'ito chiira'ame repana mu̶sanu̶konare repana pa'icheja'che pa'inajeju̶na. Aperu̶mu̶ repana cuasacheja'che cuasasinaa'me mu̶sanu̶kona. Chura chu̶'u̶pi mu̶sanu̶konare chẽa paaku̶na repana cuasacheja'che cuasama'me mu̶sanu̶kona. Jã'ajeku̶na repana mu̶sanu̶konare cuheme. 20 Chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare ija'che i'kasi'e cavesu̶manejũ̶'u̶, “Cho'oche cho'okaiku̶ repau̶ paaku̶'te na'a ru̶a pa'iku̶ma'mu̶”, chiisi'ere. Chu̶'u̶re cuheju̶ cu'ache cho'ona mu̶sanu̶konare ũcuaja'che cuheju̶ cu'ache cho'ojanaa'me. Chu̶'u̶ chu̶'vache asa jachama'ñe cho'onapi mu̶sanu̶kona chu̶'vache ũcuaja'che asa jachama'ñe cho'ojanaa'me. 21 Chu̶'u̶ neenajeju̶na mu̶sanu̶konare jã'aja'ñe cho'ojanaa'me repana chu̶'u̶re Raosi'ku̶ pa'iche vesu̶najeju̶. 22 ’Chu̶'u̶ repanare rani chu̶'vama'to repana cu'ache cho'oche vesu̶ra'ame repana. Jã'ata'ni chura chu̶'u̶pi rani chu̶'vaku̶na asasinajeju̶na, “Vesu̶ju̶ cho'osinaa'me chu̶ku̶na”, chiicu'amu̶ repanare. 23 Pãi chu̶'u̶re cuhena chu̶'u̶ Ja'ku̶re ũcuachi'a cuheme. 24 Chu̶'u̶pi cheku̶na pãi cho'omanesi'e Diochi'a cho'omasiche'te rani cho'o ñoma'to ro'iche peora'asi'ku̶a'mu̶ repanare. Jã'ata'ni chu̶'u̶ cho'oche ñasinata'ni chu̶'u̶re cuheme repana, chu̶'u̶ Ja'ku̶re ũcuachi'a. Jã'ajeku̶na ro'iche pa'imu̶ repanare jachasinajeju̶na. 25 Aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'e Dios chu̶'o repana cho'ojachere ija'che ku̶amu̶: Chu̶'u̶re rupu̶ peoche cuheme repana, chiimu̶. Repa tocha jo'kasi'e ũcuare cho'ocuhame repana chu̶'u̶re cuhena. 26 ’Chu̶'u̶pi sẽku̶na Ja'ku̶ mu̶sanu̶konare Repau̶ Rekocho'te raoja'mu̶, mu̶sanu̶konare cho'okaiu̶ chu̶'o ũcuarepa Ku̶ajarekocho'te. Raou̶na rani mu̶sanu̶konare chu̶'u̶ pa'iche'te ku̶aja'mu̶ Reparekocho. 27 Mu̶sanu̶kona ũcuaja'che chu̶'u̶ apeche'choru̶mu̶pi iru̶mu̶jatu̶'ka chu̶'u̶re ja'me pa'iju̶ ñanajeju̶ cheku̶nani ku̶aju̶ pa'ijũ̶'u̶ chu̶'u̶ pa'iche'te —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶ Jesús.

Juan 16

1 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e i'kasi'ku̶a'mu̶. —Chu̶'u̶re cuasache'te ũhasõmanea'ju̶ chini mu̶sanu̶konare jã'are peore ku̶amu̶ chu̶'u̶. 2 Pãi mu̶sanu̶konare chu̶'u̶re cuasanajeju̶na mai judíopãi chi'ivu̶'ña kakache ũ̶sejanaa'me. Na'a pa'isiru̶mu̶ pãiu̶ ũcuau̶aku̶ji pãiu̶'te chu̶'u̶re cuasaku̶ni vanisõni, “Diore cho'oche cho'okaiku̶'mu̶ chu̶'u̶”, chiiu̶ cuasaja'mu̶. 3 Reparu̶mu̶ mu̶sanu̶konare jã'aja'ñe cho'ojana chu̶'u̶rejẽ'e Ja'ku̶rejẽ'e vesu̶najeju̶ jã'aja'ñe cho'ojanaa'me repana mu̶sanu̶konare. 4 Jã'ajeku̶na mu̶sanu̶konare churana teana peore ku̶amu̶ chu̶'u̶ jã'a, jã'aja'ñe cho'oru̶mu̶ tĩ'aru, “Maire Paaku̶ ku̶asi'epi ti'jñecuhamu̶ maire”, chiiju̶ cuasaa'ju̶ chini —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e i'kasi'ku̶a'mu̶. —Chu̶'u̶ apeche'choru̶mu̶ mu̶sanu̶konani ja'me pa'iu̶ chuta'a saimau̶ mu̶sanu̶konare ti'jñejañe ku̶amanesi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. 5 Chura chu̶'u̶re Raosi'ku̶ni ja'me pasa chini co'imu̶ chu̶'u̶. Te'eu̶jẽ'e mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re, “¿Jeechejana saiku̶ mu̶'u̶?”, chiima'me. 6 Chu̶'u̶pi mu̶sanu̶konani chu̶'u̶ saijachena'me mu̶sanu̶konare ti'jñejañe ku̶au̶na su̶ma'mu̶ mu̶sanu̶konare. 7 Chu̶'u̶ saima'to Dios Rekocho mu̶sanu̶konare ja'me pa'iu̶ Cho'okaijarekocho raimaneja'mu̶ mu̶sanu̶kona rekoñoã. Chu̶'u̶pi sanita'ni Dios Rekocho raoja'mu̶. Jã'ajeku̶na chu̶'u̶pi mu̶sanu̶konani jo'ka sanisõru, na'a re'oja'mu̶ mu̶sanu̶konare. Ũcuarepaa'me jã'a. 8 Dios Rekochoji rani pãi rekoñoãna ku̶aku̶na repana rekoñoã cu'ache pa'iche cuasa masijanaa'me repana. Ũcuachi'a Dios chiiche rũhiñe pa'iche Repau̶ Rekochoji ku̶aku̶na masijanaa'me repana. Ũcuachi'a cu'ache cho'oche ũhamana ro'ijache Dios Rekochoji ku̶aku̶na masijanaa'me repana. 9 Dios Rekochoji ku̶au̶na, “Jesucristoni cuasamapu̶ cu'ache cho'oju̶ pa'ime mai”, chiiju̶ masijanaa'me pãi. 10 Chu̶'u̶ Ja'ku̶ pa'ichejana co'isõu̶na pãi chu̶'u̶re jo'e ñamanejanaa'me. Jã'ata'ni Dios Rekochoji ku̶au̶na chu̶'u̶ rũhiñe pa'iche masijanaa'me repana. 11 Chu̶'u̶pi icheja cheja pa'inare chũ̶'u̶ku̶ni vati aini cajejanisõu̶na repau̶ cu'ache cho'oku̶ pa'iche peore ro'ija'mu̶ repau̶. Jã'a peore masijanaa'me pãi, Dios Rekochoji ku̶au̶na. 12 ’Chu̶'o na'a ru̶a i'kache paamu̶ chu̶'u̶. Jã'ata'ni chura ku̶ama'mu̶ chu̶'u̶. Churana teana ku̶atojẽ'e asa chẽamanera'ame mu̶sanu̶kona. 13 Dios Rekochoji chu̶'o ũcuarepa Ku̶arekochoji rani Dios chu̶'o ũcuarepare peore karama'ñe ku̶au̶na asa masijanaa'me mu̶sanu̶kona. Jã'ata'ni Reparekocho Te'erekocho cuasaku̶ ku̶amaneja'mu̶. Asasi'echi'a ku̶aja'mu̶ na'a pa'isiru̶mu̶ ti'jñejañere. 14 Dios Rekochoji chu̶'u̶ i'kachena'me chu̶'u̶ cho'oche ku̶au̶na asa chu̶'u̶ Masiu̶ pa'iche masijanaa'me mu̶sanu̶kona. 15 Ja'ku̶pi i'kau̶na asa jo'e ũcuare i'kamu̶ chu̶'u̶. Jã'ajeku̶na, “Chu̶'u̶ i'kachena'me chu̶'u̶ cho'oche Dios Rekochoji ku̶au̶na asa chu̶'u̶ Masiu̶ pa'iche masijanaa'me mu̶sanu̶kona”, chiisi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare. 16 ’Jmamakaru̶ pa'isiru̶mu̶ mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re ñamanejanaa'me. Jã'ata'ni jmamakaru̶ pani jo'e ñajanaa'me mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re. Ja'ku̶ pa'ichejana co'imu̶ chu̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 17 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa chu̶ku̶na repau̶ neena te'ena sãiñechi'a ija'che sẽesinaa'me: —¿Je'sere i'kaku̶ jã'u̶ maire? “Jmamakaru̶ pa'isiru̶mu̶ mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re ñamanejanaa'me. Jã'ata'ni mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re jmamakaru̶ pani jo'e ñajanaa'me. Ja'ku̶ pa'ichejana co'imu̶ chu̶'u̶”, chiisi'ku̶a'mu̶. 18 Repau̶, “Jmamakaru̶”, chiisi'e, ¿je'se chiiku̶ jã'a? Repau̶ i'kache asavesu̶me mai —chiisinaa'me repana. Asavesu̶ju̶ repau̶ni sẽniasañu chiinata'ni sẽemanesinaa'me. 19 Repau̶'te sẽni asañu chiiche'te masiku̶ i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare, “Jmamakaru̶ pa'isiru̶mu̶ mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re ñamanejanaa'me. Jã'ata'ni mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re jmamakaru̶ pani jo'e ñajanaa'me”, chiisi'ere asavesu̶ju̶, ¿sãiñechi'a sẽniasaju̶ pa'iche mu̶sanu̶kona? 20 Ũcuachi'a chu̶'u̶re cu'ache ti'jñeu̶na ña otare oiju̶ su̶mava'na pa'ijanaa'me mu̶sanu̶kona. Chu̶'u̶re cuasamanata'ni pojoju̶ pa'ijanaa'me. Mu̶sanu̶kona su̶mava'na pa'isinata'ni na'a pa'isiru̶mu̶ pojoju̶ pa'ijanaa'me. Ũcuarepaa'me jã'a. 21 Romio chĩipi'rani ru̶arepa asiku̶na oimo, reparu̶mu̶pi tĩ'au̶na. Jã'ata'ni repao jñaasiru̶mu̶ chĩiva'u̶ni pojoko repao'te asisi'ejẽ'e cuasama'mo. 22 Jã'aja'ñe pa'ime mu̶sanu̶kona. Chura su̶mava'na pa'ime. Jã'ata'ni mu̶sanu̶konani jo'e ñara chini raija'mu̶ chu̶'u̶. Reparu̶mu̶ repao romio pojocheja'che ru̶a pojojanaa'me mu̶sanu̶kona. Pãi te'eu̶'terejẽ'e ũ̶secu'aja'mu̶ mu̶sanu̶kona pojoche. 23 ’Reparu̶mu̶ta'ni mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re jmamakaru̶jẽ'e chu̶'o sẽniasamanejanaa'me. Reparu̶mu̶ mu̶sanu̶konapi chu̶'u̶ Ja'ku̶ni, “Chu̶ku̶na Jesús neenaa'me. Chu̶ku̶na sẽeñe cho'okaijũ̶'u̶”, chiiju̶ ũcuau̶ache'te sẽeto cho'okaija'mu̶ Repau̶. Ũcuarepaa'me jã'a. 24 Iru̶mu̶jatu̶'ka mu̶sanu̶kona, “Chu̶ku̶na Jesús neenajeju̶ chu̶ku̶na sẽeñe cho'okaijũ̶'u̶”, chiiju̶ Diore jmamakaru̶jẽ'e sẽemanaa'me. Churata'ni Ja'ku̶ni jã'aja'ñe sẽejũ̶'u̶. Sẽeto cho'okaija'mu̶ Repau̶, mu̶sanu̶konapi pojoju̶ paapu̶ chini. Ũcuarepaa'me jã'a —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 25 Ũcuaru̶mu̶ Jesús jo'e i'kasi'ku̶a'mu̶. —Mu̶sanu̶konare Ja'ku̶ pa'iche'te ku̶aku̶ vesache chu̶'u̶ cuasacheji ku̶asi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Na'a pa'isiru̶mu̶ta'ni Ja'ku̶ pa'iche jã'aja'ñe ku̶ama'ñe te'erũhiñe ku̶aja'mu̶ chu̶'u̶. 26 Reparu̶mu̶ mu̶sanu̶konare u̶ache'te Dioni sẽni, “Jesús neenaa'me chu̶ku̶na. Jã'ajeku̶na chu̶ku̶na sẽeñe cho'okaijũ̶'u̶”, chiijanaa'me mu̶sanu̶kona. Reparu̶mu̶ mu̶sanu̶konani Ja'ku̶pi oiu̶ ũcuare cho'okasa chiiu̶na, “Repana sẽeñe cho'okaijũ̶'u̶”, chiimaneja'mu̶ chu̶'u̶ Ja'ku̶re. Mu̶sanu̶konapi chu̶'u̶ni chiiju̶, “Dios Raosi'ku̶a'mu̶ iku̶”, chini cuasanajeju̶na mu̶sanu̶konare oiu̶ cho'okaija'mu̶ Ja'ku̶. 28 Ja'ku̶ pa'icheja pa'isi'ku̶pi icheja chejana cajesi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Chura icheja cheja pa'isi'ku̶pi jo'ka Ja'ku̶ pa'ichejana co'ipi'ramu̶ chu̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 29 Chiku̶na chu̶ku̶na repau̶ neena i'kasinaa'me. —Churata'ni mu̶'u̶ aperu̶mu̶ i'kasi'eja'che i'kama'ñe te'erũhiñe i'kamu̶ mu̶'u̶, asamasire'oche. 30 Peore masiku̶'mu̶ mu̶'u̶. Masime chu̶ku̶na chura jã'a. Pãi ũcuanu̶ko cuasache masiku̶'mu̶ mu̶'u̶. Jã'ajeku̶na pãi, “¿Ʉ̃quere mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re sẽñu chiiche?”, chiima'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶. Mu̶'u̶pi jã'aja'ñe pa'iu̶na, “Dios Raosi'ku̶a'mu̶ iku̶”, chiinaa'me chu̶ku̶na mu̶'u̶re —chiisinaa'me chu̶ku̶na. 31 Chitena Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —Chura mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re cuasarepame. 32 Jã'ata'ni mu̶sanu̶kona jmamakaru̶ pa'isiru̶mu̶ vaju̶chu̶ju̶ te'enachi'a chu̶'u̶re te'eu̶'te jo'ka mu̶sanu̶kona vu̶'ñana co'isõjanaa'me. Te'eva'u̶re jo'ka co'isõcojñosiva'u̶ta'ni chu̶'u̶ni Ja'ku̶pi ja'me pa'iu̶na te'eva'u̶ pa'imaneja'mu̶ chu̶'u̶. 33 Mu̶sanu̶konare chu̶'u̶re cuasanajeju̶na jã'are i'kamu̶ chu̶'u̶, asa re'oja'che pojoju̶ paapu̶ chini. Diore cuasamana mu̶sanu̶konare cu'ache cho'ojanaa'me. Cu'ache cho'ocojñojanata'ni vaju̶chu̶ma'ñe pojoju̶ re'oja'che pa'ijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Diore cuhenare na'a cajejaiche pa'iku̶jeku̶ mu̶sanu̶konare cho'okaija'mu̶ chu̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶ Jesús.

Juan 17

1 Jã'aja'ñe i'kacuha Jesús cu̶nau̶mu̶re mu̶ñe ñaku̶ ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Ja'ku̶, mu̶'u̶ chiisiru̶mu̶ tĩ'acuhamu̶. Mu̶'u̶pi chu̶'u̶ peore Masiu̶ pa'iche pãire cho'o ñojũ̶'u̶. Chu̶'u̶ ũcuaja'che mu̶'u̶ peore Masiu̶ pa'iche cho'o ñora. 2 Chu̶'u̶re mu̶'u̶ chĩire pãire ũcuanu̶kore chũ̶'u̶a'ku̶ chini jo'kasi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶. Chu̶'u̶pi paaku̶ chũ̶'u̶a'ku̶ chini mu̶'u̶ chẽa jo'kasinare mu̶'u̶ pa'icheja sani pa'iche'te jo'kamu̶ chu̶'u̶. 3 Mu̶'u̶re Diorepau̶'te Ũcuate'eu̶'te cuasaju̶ chu̶'u̶re mu̶'u̶ Raosi'ku̶re Jesucristo'te cuasana mu̶'u̶ pa'ichejare ai sani pa'ijanaa'me. 4 ’Mu̶'u̶, “Chejana sani cho'ojũ̶'u̶”, chiisi'ere chu̶'u̶pi ichejare chejare rani pa'iu̶ cho'o pi'niu̶na ña mu̶'u̶ peore Masiu̶ pa'iche masime pãi. 5 Ja'ku̶, chura chu̶'u̶re chuta'a cheja cho'omaru̶mu̶pi vu̶a mu̶'u̶na'me pa'iu̶ chu̶'u̶ aperu̶mu̶ chũ̶'u̶si'eja'chere jo'e jo'kajũ̶'u̶ chu̶'u̶re, ũcuaja'che chu̶'u̶pi jo'e chũ̶'u̶ku̶ paau̶ chini. 6 ’Pãi mu̶'u̶re cuasamanesinapi chura mu̶'u̶ni cuasaju̶na chu̶'u̶ni chẽa jo'kasi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶, chu̶'u̶pi paaa'ku̶ chini. Mu̶'u̶ pa'iche'te ku̶asi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶ repanare, asa masia'ju̶ chini. Mu̶'u̶ neenaa'me repana. Chu̶'u̶pi paaa'ku̶ chini chu̶'u̶ni jo'kasi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶ repanare. Mu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe asa jachama'ñe cho'ome repana. 7 Chu̶'u̶ che'chochena'me chu̶'u̶ pa'iche peore mu̶'u̶ jo'kasi'ea'me. Chura masime repana jã'a. 8 Mu̶'u̶ chu̶'u̶re ku̶asi'e chu̶'u̶pi ku̶au̶na asa chẽasinaa'me repana. Jã'ajeku̶na chu̶'u̶re, “Dios pa'icheja raisi'ku̶a'mu̶ iku̶. Dios Raorepasi'ku̶a'mu̶”, chiiju̶ masime repana. 9 ’Mu̶'u̶ni sẽekaimu̶ chu̶'u̶ repanare. Mu̶'u̶re cuasamanareta'ni sẽekaima'mu̶ chu̶'u̶. Chu̶'u̶pi paaa'ku̶ chini mu̶'u̶ chẽa jo'kasinarechi'a sẽekaimu̶ chu̶'u̶, mu̶'u̶ neenajeju̶na. 10 Chu̶'u̶ neenare ũcuanu̶kore ja'me paaku̶'mu̶ mu̶'u̶. Chu̶'u̶ ũcuaja'che mu̶'u̶ neenare ũcuanu̶kore ja'me paaku̶'mu̶. Repanapi re'oja'che pa'iju̶na ñani, “Inare Paaku̶ Jesucristo peore masiku̶'mu̶”, chiijanaa'me pãi. 11 ’Icheja cheja na'a jeeru̶mu̶ pa'imaneja'mu̶ chu̶'u̶. Mu̶'u̶ pa'ichejana co'ipi'racuhamu̶ chu̶'u̶. Repanata'ni saimairo ichejare chejare pa'iju̶ pa'ijanaa'me. Ja'ku̶, re'oku̶'mu̶ mu̶'u̶. Repanare mu̶'u̶ chu̶'u̶re jo'kasinare mu̶'u̶pi peore Masiku̶ji kuirajũ̶'u̶, mai ũcuate'eu̶ pa'icheja'che repanapi ũcuate'eu̶ja'che paapu̶ chini. 12 Mu̶'u̶pi cho'okaiu̶na chu̶'u̶ neenani ja'me pa'iu̶ kuiraku̶ pa'iku̶'mu̶ chu̶'u̶, mu̶'u̶re cuasache'te ũhasõ cho'osõmanea'ju̶ chini. Jã'ata'ni cho'osõjau̶ te'eu̶ pa'imu̶. Repau̶ cho'oku̶ cho'osõjañere ku̶añu chini Dios chu̶'o ku̶ana tocha jo'kasi'epi ũcuarepa ti'jñeja'mu̶ repau̶'te. Cheku̶nareta'ni te'eu̶'terejẽ'e cho'osõmanesi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. 13 ’Chura mu̶'u̶ pa'ichejana saipi'ramu̶ chu̶'u̶. Jã'ata'ni chuta'a ichejare chejare pa'iu̶ chu̶'u̶ neenani iere peore i'kamu̶ chu̶'u̶, repanapi chu̶'u̶ pojoku̶ pa'icheja'che cuhama'ñe pojoju̶ paapu̶ chini. 14 Mu̶'u̶ chu̶'u̶re ku̶asi'e chu̶'o ku̶asi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶ repanare. Mu̶'u̶re cuasamana cuasacheja'che cuasama'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Chu̶'u̶ neena ũcuaja'che repana cuasacheja'che cuasamanaa'me. Jã'ajeku̶na mu̶'u̶re cuasamana cuheme repanare. 15 Mu̶'u̶pi repanani tĩichejana saa'ku̶ chini sẽema'mu̶ chu̶'u̶. Rupu̶ mu̶'u̶pi vati repanare cu'ache cho'ora chiiche'te ũ̶sea'ku̶ chini sẽekaimu̶ chu̶'u̶ repanare. 16 Mu̶'u̶re cuasamana cuasacheja'che cuasama'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Chu̶'u̶ neena ũcuaja'che repana cuasacheja'che cuasamanaa'me. 17 Mu̶'u̶ chu̶'o ũcuarepaa'me. Repanare che'chojũ̶'u̶ repachu̶'o, asa chẽa mu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe'te cho'oju̶ re'oja'che paapu̶ chini. 18 Mu̶'u̶ chu̶'u̶re icheja raosi'eja'che chu̶'u̶ repanare mu̶'u̶ chu̶'ore si'achejña ku'iju̶ chu̶'vaju̶ paapu̶ chini saoja'mu̶. 19 Chu̶'u̶ neenapi ña chẽa chu̶'u̶ cho'ocheja'che mu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe'te cho'oju̶ paapu̶ chini mu̶'u̶ chũ̶'u̶ñechi'a cho'oku̶'mu̶ chu̶'u̶. 20 ’Repanarechi'a sẽekaima'mu̶ chu̶'u̶. Repanapi chu̶'vaju̶na asa chẽa chu̶'u̶re cuasajanare ũcuachi'a sẽekaimu̶ chu̶'u̶. 21 Mu̶'u̶na'me chu̶'u̶ ũcuate'eu̶ja'che pa'inaa'me mai. Ja'ku̶, mu̶'u̶ni sẽemu̶ chu̶'u̶, chu̶'u̶ neenapi mai ũcuate'eu̶ pa'icheja'che ũcuate'eu̶ja'che paapu̶ chini, ũcuachi'a maina'me si'aru̶mu̶ ũcuate'eu̶ja'che paapu̶ chini. Jã'aja'ñe pa'iju̶na repana re'oja'che pa'iche'te ñani mu̶'u̶re cuasamana, “Jesús inare paaku̶ Dios Raosi'ku̶a'mu̶”, chiijanaa'me. Jã'aja'ñere chiimu̶ chu̶'u̶. 22 Mu̶'u̶ chu̶'u̶re ĩsisi'eja'che chu̶'u̶ neenare jo'kamu̶ chu̶'u̶, repanapi mai ũcuate'eu̶ pa'icheja'che ũcuate'eu̶ja'che paapu̶ chini. 23 Repanare ja'me pa'iku̶'mu̶ chu̶'u̶. Mu̶'u̶ ũcuaja'che chu̶'u̶re ja'me pa'iku̶'mu̶. Pãipi mu̶'u̶re cuasamanapi repanapi ũcuate'eu̶ja'che pa'iju̶na ña, “Jesús Dios Raosi'ku̶a'mu̶; Repau̶ Mamaku̶'te oicheja'che oimu̶ Dios inare”, chiiju̶ masia'ju̶ chini. 24 ’Ja'ku̶, mu̶'u̶ chu̶'u̶re paaa'ku̶ chini jo'kasinare chu̶'u̶ sani pa'ijachejare mu̶'u̶ pa'ichejare sani ja'me paapu̶ chiimu̶ chu̶'u̶, chu̶'u̶ Masiu̶ pa'iche'te ñaju̶ paapu̶ chini. Mu̶'u̶ chu̶'u̶re chuta'a cheja cho'omaru̶mu̶pi vu̶a oiku̶jeku̶ chu̶'u̶ni Masiu̶ pa'iche jo'kasi'ku̶a'mu̶. 25 Ja'ku̶, re'oku̶'mu̶ mu̶'u̶. Mu̶'u̶re cuasamana mu̶'u̶ pa'iche vesu̶me. Chu̶'u̶ta'ni masimu̶. Chu̶'u̶ neena ũcuaja'che mu̶'u̶ chu̶'u̶re raosi'e masime. 26 Mu̶'u̶ pa'iche ku̶asi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶ repanare. Ũcua cuhama'ñe ku̶aku̶ pa'ija'mu̶ chu̶'u̶, repanapi mu̶'u̶ chu̶'u̶re oicheja'che sãiñechi'a oiju̶ paapu̶ chini. Repana rekoñoãre ja'me pa'ija'mu̶ chu̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶.

Juan 18

1 Jesús Diore sẽni pi'nisiru̶mu̶ chu̶ku̶na repau̶ neena ũcuau̶na'me eta sani Cedrón chiara'charu̶ cheku̶kã'kona jẽ'esinaa'me. Jẽni sani olivo sũkiñu̶ã pa'ichejana tĩ'asinaa'me chu̶ku̶na. 2 Aperu̶mu̶ chu̶ku̶na Jesuna'me si'aru̶mu̶ chi'isichejajeku̶na Judas masisi'ku̶a'mu̶ repacheja, pãipi cu'ache cho'oa'ju̶ chini Jesure jo'kajau̶. 3 Jã'ajeku̶na Judapi sau̶na Jesuni chẽajaapu̶ chini phairipãi chũ̶'u̶na fariseopãina'me Dios vu̶'e pẽ'jekainani chũ̶'u̶asome. Chũ̶'u̶rena Jesús pa'ichejana Dios vu̶'e pẽ'jekainana'me sõtaopãi Judapi raku̶na vaichena'me u̶oñoãna'me u̶opu̶ã raju̶ raisinaa'me. 4 Ũcuaru̶mu̶ Jesús repau̶'te ti'jñejañe peore masiku̶jeku̶ repanare eta tijña sẽesi'ku̶a'mu̶. —¿Neeni ku'eche mu̶sanu̶kona? —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 5 Chiku̶na i'kasinaa'me repana. —Nazaret vu̶'ejoopo caku̶ni Jesuni ku'eme chu̶ku̶na —chiisinaa'me. Chitena i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Ũcuau̶'mu̶ chu̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶. Repau̶ Judas Jesure cu'ache cho'oa'ju̶ chini rasi'ku̶ ũcuanana'me pa'isi'ku̶a'mu̶. 6 Jesupi, “Ũcuau̶'mu̶ chu̶'u̶”, chiku̶na asa teana cho'je co'iche tãisinaa'me repana. 7 Cho'je co'iche tãiju̶na repanare jo'e i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —¿Neeni ku'eche mu̶sanu̶kona? —chiisi'ku̶a'mu̶. Chiku̶na jo'e i'kasinaa'me repana. —Nazaret vu̶'ejoopo caku̶ni Jesuni ku'eme chu̶ku̶na —chiisinaa'me repana. 8 Chitena Jesús jo'e i'kasi'ku̶a'mu̶. —“Ũcuau̶'mu̶”, chinicuhasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare. Chu̶'u̶re ku'eni inare chu̶'u̶ neenareta'ni chẽamanejũ̶'u̶, sani paapu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 9 Aperu̶mu̶ Jesús Pu̶ka'ku̶ni sẽeu̶ ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: “Ja'ku̶, chu̶'u̶pi paaku̶ chũ̶'u̶a'ku̶ chini mu̶'u̶ chu̶'u̶re jo'kasinare te'eu̶'terejẽ'e cho'osõmanesi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶”, chiisi'ku̶a'mu̶. Jã'ajeku̶na aperu̶mu̶ repau̶ i'kasi'epi ũcuarepa ti'jñea'ku̶ chini, “Inare cheku̶nareta'ni chẽamanejũ̶'u̶ sani paapu̶”, chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 10 Ũcuaru̶mu̶ Simón Pedro va'ti paaku̶jeku̶ ruta judío phairi aire cho'oche cho'okaiku̶ Malco'te cãjoro u̶jajũ̶tu̶ cakã'ko pa'icãjoro'te tẽo vatosi'ku̶a'mu̶. 11 Tẽou̶na Jesús repau̶'te Pedro'te i'kasi'ku̶a'mu̶. —Repava'ti jo'e ju̶ojũ̶'u̶. Ina chu̶'u̶re cu'ache cho'ojache Ja'ku̶ jo'kasi'ea'me. Ja'ku̶ jo'kasi'e cuhema'mu̶ chu̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 12 Ũcuaru̶mu̶ repana sõtaopãi repanare chũ̶'u̶ku̶na'me judíopãi chũ̶'u̶na chẽa vẽesinaa'me repau̶'te Jesure. 13 Chẽa vẽe repau̶'te charo Anás vu̶'ena sasinaa'me repana. Reparu̶mu̶ Caifás Anás mamakoni paasi'ku̶a'mu̶. Repau̶ Caifás repaũ̶su̶ru̶mu̶ judío phairi ai pa'isi'ku̶a'mu̶. 14 Aperu̶mu̶ repau̶ Caifás judíopãi chũ̶'u̶nare ija'che chu̶'vaasomu̶: “Maipi Jesús cho'oche'te ũ̶semapu̶ jainu̶ko chuenisõto cu'amu̶. Pãi ũcuanu̶ko chuenisõmanea'ju̶ chini cho'oku̶chi'a ũcuate'eu̶ chuenisõto na'a re'omu̶”, chiniasomu̶. 15 Jesuni sasõju̶na chu̶ku̶na repau̶ neena Simón Pedrona'me chu̶'u̶ cho'jepi tuhasinaa'me repanare. Tuha judío phairi ai vu̶'e sa'navu̶ cararipu̶na cuaaju̶na ja'me kakasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶ phairi ai masicojñoku̶jeku̶. 16 Pedrota'ni kakama'ñe jatisa'aro kueñena canu̶kasi'ku̶a'mu̶. Ũcuaru̶mu̶ chu̶'u̶ Jesús neeku̶ jo'e eta repavu̶'e cho'omajñaru̶ã cho'okaio jatisa'aro ñakaikoni sẽeu̶na vataona Pedro'te cuaosi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. 17 Jã'aja'ñe vata cuaoko ña i'kasi'koa'mo repao Pedro'te. —¿Jesús neeku̶ma'ku̶ mu̶'u̶? —chiisi'koa'mo repao. Chiiona i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Pãamu̶. Jã'u̶ neeku̶ma'mu̶ chu̶'u̶ —chiiu̶ joresi'ku̶a'mu̶ repau̶. 18 Reparu̶mu̶ ru̶a su̶su̶ku̶na toa suha rũhiso'koro nu̶kaju̶ kũhisinaa'me repavu̶'e cho'oche cho'okainana'me Dios vu̶'e pẽ'jekaina. Ũcuaja'che Pedro repanare ja'me nu̶kaku̶ kũhisi'ku̶a'mu̶. 19 Ũcuaru̶mu̶ judío phairi ai Jesure repau̶ che'chochena'me repau̶ neena pa'iche sẽesi'ku̶a'mu̶. 20 Sẽeu̶na Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —Pãi ũcuanu̶ko asaju̶'te judíopãi chi'ivu̶'ñana kaka che'chosi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Cheku̶ru̶mu̶ Dios vu̶'ena kaka che'chosi'ku̶a'mu̶, repana judíopãi si'aru̶mu̶ chi'ivu̶'ñana. Rope'e che'chomanesi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. 21 Chu̶'u̶re sẽemanejũ̶'u̶. Chu̶'u̶ i'kache asasinani sẽniasajũ̶'u̶. Chu̶'u̶ i'kasi'e masime repana —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 22 Jesupi jã'aja'ñe i'kau̶na Dios vu̶'e pẽ'jekaiku̶ pãi chẽaku̶ kueñere nu̶kaku̶ Jesure chiana vaiu̶ ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —¿Je'se pa'iu̶na mu̶'u̶ iku̶re phairi aire jã'aja'ñe i'kaku̶? —chiisi'ku̶a'mu̶. 23 Chiku̶na Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —¿Ʉ̃quere chu̶'u̶ cu'ache i'kare? Chu̶'u̶ cu'ache i'kasi'e pa'ito ku̶ajũ̶'u̶. Jã'ata'ni, ¿je'se cuasaku̶ mu̶'u̶ chu̶'u̶re cu'ache i'kamanesi'ku̶re vaiku̶? —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 24 Chiku̶na Anás repau̶'te Jesure vẽesi'e chuta'a josema'ku̶ni judío phairi ai Caifás vu̶'ena mu̶vaa'ju̶ chini chũ̶'u̶si'ku̶a'mu̶. 25 Ũcuaru̶mu̶ Pedro'te nu̶kaku̶ kũhiku̶ni ija'che sẽesinaa'me repana: —¿Jesús neeku̶ma'ku̶ mu̶'u̶? —chiisinaa'me. Chiiju̶na Pedro jachaku̶, —Pãamu̶. Jã'u̶ neeku̶ma'mu̶ chu̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶. 26 Jã'api phairi aire cho'oche cho'okaiku̶ji cãjoro tẽo vatocojñosi'ku̶ majapãiu̶ji i'kasi'ku̶a'mu̶ Pedro'te. —Mu̶'u̶re olivo sũkiñu̶ã pa'ichejana Jesuna'me pa'iku̶ni ñasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶. 27 Chiku̶na Pedro jo'e jachasi'ku̶a'mu̶. Jachatona kura chu'isi'ku̶a'mu̶. 28 Ũcuaru̶mu̶ judíopãi chũ̶'u̶na ñatapi'ratona Jesure Caifás vu̶'e pa'isi'ku̶re Romapãi chũ̶'u̶ku̶ Pilato vu̶'ena mu̶vasinaa'me. Mu̶va tĩ'a judío peona vu̶'ejeku̶na cu'are cuheju̶ kakamanesinaa'me repana pascua ãijañere ãure ãñu chini. Aperu̶mu̶ repana aipãipi pascua tĩ'api'raru̶mu̶ judío peona vu̶'ña kakache ũ̶seasome. Jã'ajeku̶na repanapi ũcuavu̶'ena kakaru pascua ãiñe ãu ãicu'ara'amu̶, repanapi cu'are paaju̶na. 29 Jã'ajeku̶na Pilato repanare ve'sena eta i'kasi'ku̶a'mu̶. —¿Ʉ̃quere cu'ache cho'ou̶na mu̶sanu̶kona iku̶re rare? —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 30 Chiku̶na i'kasinaa'me repana. —Chu̶ku̶na iku̶re cu'ache cho'omanesi'ku̶ pa'ito ramanera'asinaa'me —chiisinaa'me repana. 31 Chitena Pilato i'kasi'ku̶a'mu̶. —Iku̶re mu̶sanu̶konapi sa mu̶sanu̶kona aipãi chũ̶'u̶ jo'kasi'epi cu'ache cho'ojũ̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶. Chiku̶na i'kasinaa'me repana. —Chu̶ku̶na judíopãi pãiu̶'te te'eu̶'terejẽ'e vanisõñe jo'kacojñomanesinajeju̶na cu'ache cho'onare vanisõñu chiitojẽ'e vaicu'aku̶'mu̶ —chiisinaa'me. 32 Jã'aja'ñe cho'oju̶na Jesús i'kasi'e repau̶, “Kurususẽ'vero jẽ'jo vẽasõjanaa'me chu̶'u̶re”, chiisi'e ti'jñepi'rasi'ku̶a'mu̶. 33 Pilato jo'e kaka Jesure soni rao i'kaasomu̶. —¿Mu̶'u̶ judíopãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶ku̶'u̶? —chiniasomu̶. 34 Chiku̶na Jesús i'kaasomu̶. —¿Mu̶'u̶ te'eu̶ cuasache'te sẽeku̶ mu̶'u̶ chu̶'u̶re? Rupu̶ cheku̶napi ku̶aju̶na asasi'ere, ¿jã'aja'ñe sẽeku̶ mu̶'u̶ chu̶'u̶re? —chiniasomu̶ repau̶. 35 Chiku̶na Pilato i'kaasomu̶. —Judíopãiu̶ma'mu̶ chu̶'u̶. Mu̶'u̶ majapãi judíopãipi judío phairipãi chũ̶'u̶nana'me rasinaa'me mu̶'u̶re. ¿Ʉ̃quere mu̶'u̶ cho'ou̶? —chiniasomu̶ repau̶. 36 Chiku̶na Jesús i'kaasomu̶. —Pãi chũ̶'u̶ku̶ta'ni icheja canare chũ̶'u̶ma'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Chu̶'u̶pi icheja canare chũ̶'u̶ku̶ pa'ito chu̶'u̶ neenapi chu̶'u̶re sa judíopãi chũ̶'u̶nani jo'kamanea'ju̶ chini ũ̶seju̶ cavaju̶ vaira'asinaa'me. Icheja canare chũ̶'u̶ku̶ma'mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. 37 Chiku̶na Pilato sẽniasomu̶ repau̶'te. —¿Jã'a pa'ito mu̶'u̶ pãi chũ̶'u̶ku̶'u̶? —chiniasomu̶. Chiku̶na Jesús i'kaasomu̶. —Jũ̶ju̶, mu̶'u̶ i'kache ũcuarepaa'me. Pãi chũ̶'u̶ku̶'mu̶ chu̶'u̶. Cu̶nau̶mu̶ pa'isi'ku̶pi icheja chejana pãio jñaacojñosi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶ Dios pa'iche'te chu̶'o ũcuarepare ku̶ara chini. Dios pa'iche masiñu chiinachi'a chu̶'u̶ ku̶ache ũcuarepa jachama'ñe asa chẽame —chiniasomu̶ repau̶. 38 Chiku̶na Pilato jo'e i'kaasomu̶. —¿Ʉ̃quea'che jã'a, chu̶'o ũcuarepa ku̶ache? —chiniasomu̶ repau̶. Repau̶'te sẽni pi'ni Pilato jo'e eta i'kasi'ku̶a'mu̶ repanare judíopãi chũ̶'u̶nare. —Iku̶re repau̶ cu'ache cho'osi'ere ku̶aku̶na asara chini chu̶'o sẽniasasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Jã'ata'ni chu̶'u̶ cuasato jmamakaru̶jẽ'e repau̶ cu'ache cho'osi'e peomu̶. Mu̶sanu̶kona, “Cu'ache cho'oku̶'mu̶ iku̶”, chiiche cho'oma'ku̶a'mu̶. 39 Pascuaru̶mu̶ tĩ'ato ũ̶su̶ru̶mu̶ pa'iche chẽacojñosi'ku̶re te'eu̶'te etoku̶'mu̶ chu̶'u̶, mu̶sanu̶kona etojũ̶'u̶ chiiku̶ni. ¿Iku̶ni judíopãi chũ̶'u̶ku̶ni etojũ̶'u̶ chiiche mu̶sanu̶kona? —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 40 Chiku̶na asa ũcuanu̶ko cuiju̶ i'kasinaa'me repana. —Etomanejũ̶'u̶ jã'u̶re. Barrabani etokaijũ̶'u̶ chu̶ku̶na'te —chiiju̶ cuisinaa'me repana. Repau̶ Barrabás ñaau̶ paniasomu̶.

Juan 19

1 Repanapi jã'aja'ñe i'kaju̶ cuirena Pilato Jesuni sa suĩ'suea'ju̶ chini chũ̶'u̶asomu̶. Chũ̶'u̶u̶na sõtaopãipi sa suĩ'sueasome repau̶'te. 2 Ũcuachi'a miu tuhivu̶ cho'o Jesús sĩjopu̶na tu̶o kãa pãi chũ̶'u̶na ju'ikãare chimaajakãare sachaasome repau̶'te. 3 Sacha pi'ni repau̶'te ru̶arepañoã kueñe raiju̶ ija'che i'kaasome repana: —¡Iku̶pi judíopãire si'aru̶mu̶ chũ̶'u̶ku̶ paau̶! —chiiju̶ repau̶ chiana vaniasome repana. 4 Jã'aja'ñe cho'orena Pilato repanare pãi jo'e eta i'kasi'ku̶a'mu̶. —Asarepajũ̶'u̶, mu̶sanu̶kona. Eto ñoja'mu̶ chu̶'u̶ repau̶'te. Chu̶'u̶ cuasato cu'ache cho'oma'ku̶a'mu̶ repau̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 5 Ũcuaru̶mu̶ Jesupi sĩjopu̶'te miu tuhivu̶ tuhiu̶ kãa chimaajakãare ju'iu̶ etau̶na ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ Pilato: —¡Ñajũ̶'u̶! Iku̶a'mu̶ repau̶ —chiisi'ku̶a'mu̶. 6 Chiku̶na phairipãi chũ̶'u̶nana'me Dios vu̶'e pẽ'jekaina repau̶'te Jesure ña cuiju̶ i'kasinaa'me. —Kurususẽ'verona jẽ'jo nu̶kojũ̶'u̶ jã'u̶re. Kurususẽ'verona jẽ'jo nu̶kojũ̶'u̶ —chiisinaa'me repana. Chitena Pilato i'kasi'ku̶a'mu̶. —Chu̶'u̶ cuasato cu'ache cho'omanesi'ku̶a'mu̶ iku̶. Jã'ajeku̶na iku̶re vanisõñe chũ̶'u̶cuhemu̶ chu̶'u̶. Mu̶sanu̶konapi sa kurususẽ'verona jẽ'jo nu̶kojũ̶'u̶ iku̶re —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 7 Chiku̶na judíopãi chũ̶'u̶na i'kasinaa'me. —“Dios Mamaku̶'mu̶ chu̶'u̶”, chiiu̶ joreku̶'mu̶ iku̶. Chu̶ku̶na aipãi jã'aja'ñe i'kaju̶ jorenare, “Vanisõjũ̶'u̶”, chiiju̶ chũ̶'u̶ jo'kaasome. Jã'ajeku̶na repana chũ̶'u̶ jo'kasi'e vanisõñe pa'imu̶ iku̶re —chiisinaa'me repana. 8 Jã'aja'ñe i'kache'te asa Pilato na'a ru̶a vaju̶chu̶asomu̶. 9 Ũcuaru̶mu̶ repau̶ jo'e vu̶'ena Jesure cuaa sẽniasomu̶. —¿Jeecheja caku̶a'u̶ mu̶'u̶? —chiniasomu̶ repau̶. Sẽeku̶'teta'ni Jesús i'kamaneasomu̶. 10 I'kamau̶na Pilato jo'e i'kaasomu̶. —¿Chu̶'u̶ sẽeñe ku̶amaneja'u̶ mu̶'u̶? Pãi chũ̶'u̶ku̶jeku̶na chu̶'u̶re u̶ache chũ̶'u̶re'omu̶ chu̶'u̶re, mu̶'u̶re kurususẽ'verona jẽ'jo nu̶kochena'me jose etoche. ¿Jã'a vesu̶ku̶ mu̶'u̶? —chiniasomu̶ repau̶. 11 Chiku̶na Jesús i'kaasomu̶. —Mu̶'u̶ni Diopi pãi chũ̶'u̶ñe jo'kamaneru chu̶'u̶re jã'aja'ñe cho'ojache chũ̶'u̶cu'ara'amu̶ mu̶'u̶re. Chu̶'u̶re chẽaa'ju̶ chini sa jo'kasi'ku̶ mu̶'u̶re na'a ru̶a cu'ache cho'osi'ku̶a'mu̶ —chiniasomu̶ repau̶. 12 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa Pilato repau̶ni jose etora chini jo'e eta ru̶a i'kasi'ku̶a'mu̶ repanare pãi. I'kaku̶'teta'ni repana judíopãi cuiju̶ i'kasinaa'me. —“Pãi chũ̶'u̶ku̶'mu̶ chu̶'u̶”, chiinapi maire ũcuanu̶kore chũ̶'u̶ku̶'te Césa'te cuheme. Jã'ajeku̶na mu̶'u̶pi jã'u̶ni ũcuare jã'aja'ñe i'kasi'ku̶ni jose etoni repau̶'te maire ũcuanu̶kore chũ̶'u̶ku̶'te ja'me pa'iku̶ma'mu̶ mu̶'u̶ —chiisinaa'me. 13 Repana i'kache asa pi'ni Pilato Jesure ve'sena etojũ̶'u̶ chini pãi cu'ache cho'osi'e ku̶aju̶na asaku̶ ñu'isaivu̶na pu̶u̶si'ku̶a'mu̶. (Repasaivu̶ rũ̶iraripu̶ “Gabata” chiimu̶ hebreo chu̶'o. “Gabata” chini “Cata je'nasiraripu̶” chiimu̶.) 14 Pascuaru̶mu̶ tĩ'añe te'eumucuse karatona nu̶karepau̶ su̶'itona judíopãi chũ̶'u̶nare i'kasi'ku̶a'mu̶ Pilato. —¡Ñajũ̶'u̶ iku̶re, mu̶sanu̶konare ũcuanu̶kore chũ̶'u̶ku̶'te! —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 15 Chiku̶na cuiju̶ i'kasinaa'me repana. —Sa vanisõjũ̶'u̶ jã'u̶re. Sa vanisõjũ̶'u̶ jã'u̶re. Kurususẽ'verona jẽ'jo nu̶kojũ̶'u̶ jã'u̶re —chiisinaa'me repana. Chitena i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —¿Mu̶sanu̶konare chũ̶'u̶ku̶'te kurususẽ'verona jẽ'jo nu̶ko vẽasõjũ̶'u̶ chiiche mu̶sanu̶kona? —chiisi'ku̶a'mu̶. Chiku̶na judío phairipãi chũ̶'u̶na i'kasinaa'me. —Césachi'aa'mu̶ pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶ku̶ —chiisinaa'me. 16 Chitena Pilato Jesure sõtaopãire jo'kasi'ku̶a'mu̶, sa kurususẽ'verona jẽ'jo nu̶koa'ju̶ chini. Jo'kau̶na repau̶'te sasõsinaa'me repana. 17 Saju̶na Jesús repau̶'te jẽ'jo nu̶kojasẽ'vero kurususẽ'vero kuãiu̶ Calavera aikũtina Pãi sĩjopu̶jakũti chiikũtina saisi'ku̶a'mu̶. “Calavera” chini “Gólgota” chiimu̶ hebreo chu̶'o. 18 Ũcuachejana repana Jesure kurususẽ'verona jẽ'jo nu̶kosinaa'me. Cheku̶nare ũcuaja'che ka'chanare kurususẽ'veroãna jẽ'jo nu̶kosinaa'me repana. Te'eu̶'te Jesús u̶jajũ̶tu̶ cakã'kona nu̶kosinaa'me repana. Cheku̶ni kã'kojũ̶tu̶ cakã'kona nu̶kosinaa'me. Jesure repana chenevu̶na nu̶kosinaa'me. 19 Ũcuaru̶mu̶ Pilatoji chũ̶'u̶u̶na tochasiko'a kurususẽ'vero chã'tirona jẽ'jo su̶osinaa'me repana, IKɄ JESUS, NAZARET VɄ'EJOOPO CAKɄA'MɄ. JUDIOPÃI CHɄ̃'ɄKɄ'MɄ, chiiche tochasiko'are. 20 Pilatoji chũ̶'u̶u̶na hebreo chu̶'o, griego chu̶'o, latín chu̶'o tochasinaa'me repako'a. Repacheja Jesure kurususẽ'vero jẽ'jo nu̶kosicheja Jerusalén vu̶'ejoopo kueñe pa'isi'ku̶a'mu̶. Jã'ajeku̶na judíopãi jainu̶ko rani repako'a tochasi'e ñasinaa'me. 21 Judío phairipãi chũ̶'u̶na repako'a tochasi'ere ña i'kasinaa'me Pilato'te. —Jã'a, “Judíopãi chũ̶'u̶ku̶'mu̶ iku̶”, chiiju̶ tochasi'e tu̶nosõ, “ ‘Judíopãi chũ̶'u̶ku̶'mu̶ chu̶'u̶’, chiisi'ku̶a'mu̶ iku̶”, chiiche tocha su̶ojũ̶'u̶ —chiisinaa'me repana. 22 Chitena Pilato i'kasi'ku̶a'mu̶. —Chu̶'u̶pi chũ̶'u̶u̶na tochasi'ea'me jã'a. ¡Ũcua jã'aja'ñe paau̶! —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 23 Repana sõtaopãi Jesure kurususẽ'verona jẽ'jo nu̶ko pi'ni repau̶ ju'isikãa mini ũcuaka'chapana te'ese'rechi'a che're paasinaa'me. Cheku̶kãa tũ̶osikãa repakãapi juhasi'epi peoku̶na te'eu̶jakãajeku̶na sãiñechi'a ija'che i'kasinaa'me repana: 24 —Ikãa che'resõmaneñu mai. Rupu̶ ikãa paajau̶ni catara'karu̶ã tochasira'karu̶ãpi chejana su'a jñaañu —chiisinaa'me repana. Jã'aja'ñe cho'oju̶ Dios chu̶'o ku̶akaisina tocha jo'kasi'e ku̶ache'te ũcuarepa cho'osinaa'me repana sõtaopãi, ija'che ku̶ache'te: Chu̶'u̶ ju'isikãa te'ese'rechi'a che're paasinaa'me repana. Cheku̶kãa tũ̶osikãa paajau̶ni jñaañu chini catara'karu̶ã mami tochasira'karu̶ãpi chejana su'asinaa'me repana, chiimu̶ repa tocha jo'kasi'e. 25 Jesús jẽ'jo su̶ocojñosi'ku̶ nu̶kasẽ'vero kueñere romi ũcuaka'chapana nu̶kasinaa'me, repau̶ pu̶ka'kona'me repao cho'jeo, cheko María Cleofas rũ̶jona'me María Magdalena. 26 Nu̶kaju̶na chu̶'u̶ Jesús neeku̶ repau̶ ru̶a chiicojñoku̶ repau̶ pu̶ka'kore kueñe nu̶kasi'ku̶a'mu̶. Nu̶kaku̶na ña Jesús repau̶ pu̶ka'kore i'kasi'ku̶a'mu̶. —Ja'ko, mu̶'u̶ chĩija'iu̶ pa'ija'mu̶ iku̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶ chu̶'u̶re. 27 Chini chu̶'u̶re ũcuaja'che i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶— Mu̶ja'koja'io pa'ija'mo iko —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. Jã'aja'ñe i'kau̶na asa jã'aru̶mu̶pi teana repao'te chu̶'u̶ vu̶'ena sa kuirasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. 28 Jã'aja'ñe i'ka pi'ni, “Ja'ku̶ chũ̶'u̶ jo'kasi'e peore cho'o pi'nicuhasi'ea'me”, chini cuasaku̶ ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Okou̶amu̶ chu̶'u̶re —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. Jã'aja'ñe i'kaku̶ Dios chu̶'o aperu̶mu̶ ku̶asina tocha jo'kasi'e ku̶ache'te ũcuarepa cho'osi'ku̶a'mu̶ repau̶. 29 Ũcuachejare churura'pu̶ru̶ u̶che cono ru̶ara'ka timusira'pu̶ru̶ ñu'isi'ku̶a'mu̶. Repana sõtaopãi ũcuara'kana chu̶isu̶ovu̶ji chũsa chũ̶u̶ hisopo vãsocho chã'tirona repasu̶oru̶ quẽo su̶o mu̶o repau̶ chu̶'opona nosinaa'me chu̶'chu̶a'ku̶ chini. 30 Mu̶orena chu̶'chu̶ ũku pi'ni ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶: —Peore cho'o pi'nicuhasi'ea'me —chini meñe sime jũnisõsi'ku̶a'mu̶ repau̶. 31 Pu̶aumucuse chuta'a tĩ'amaru̶mu̶jeku̶na repana judíopãi, “Maipi kurususẽ'veroã jẽ'jocojñosinani casoma'to cu'amu̶. Che'ro pascuaru̶mu̶ na'a ru̶a fiesta cho'oumucusea'me. Jã'ajeku̶na maipi repana cũ'are tu̶'ka ju̶'chesõñu na'a na'mi jũnisõrena na'mi caso re'oa'ku̶”, chini repana Pilatoni sani i'kaasome jã'aja'ñe cho'oche'te chũ̶'u̶a'ku̶ chini. 32 Ũcuaru̶mu̶ repana sõtaopãi Pilatoji chũ̶'u̶u̶na rani Jesure ja'me jẽ'jo nu̶kocojñosi'ku̶re charo nu̶kaku̶ni repau̶ cũ'a tu̶'ka ju̶'chesinaa'me. Cheku̶re ũcuaja'che cho'osinaa'me repana. 33 Cho'o pi'ni Jesure ñasinaa'me. “Iku̶ta'ni jũnisõsi'ku̶a'mu̶”, chini repau̶ cũ'a tu̶'ka ju̶'chemanesinaa'me. 34 Jã'ata'ni sõtao te'eu̶ cu̶naru̶ji Jesús me'jupona totasi'ku̶a'mu̶. Totau̶na chiena'me oko raisi'ku̶a'mu̶ repau̶ totasicoje. 35 Jã'aja'ñe cho'oche ñasi'ku̶jeku̶ jorema'ñe ũcuarepare chu̶'o ku̶amu̶ chu̶'u̶, mu̶sanu̶konapi ña, “Jesús Dios Mamaku̶'mu̶”, chini repau̶ni cuasaa'ju̶ chini. 36 Repau̶ cũ'are tu̶'ka ju̶'chemanerena Dios chu̶'o aperu̶mu̶ ku̶akaisina tocha jo'kasi'e ũcuarepa ti'jñesi'ku̶a'mu̶. Repau̶ tara te'etarapu̶jẽ'e ju̶chu̶maneja'mu̶, chiimu̶ repa tocha jo'kasi'e. 37 Dios chu̶'o tochasiphu̶ro cheku̶cheja ija'che ku̶amu̶: Repana totasi'ku̶re ñajanaa'me pãi, chiimu̶. 38 Jã'a cho'o pi'nisiru̶mu̶ José Arimatea vu̶'ejoopo caku̶ Jesure jũ'isi'ku̶re Pilatoni sẽniasomu̶ sa tãra chini. (Repau̶ José judíopãire vaju̶chu̶ku̶ Jesure ñoma'ñe chiiku̶ paniasomu̶.) Sẽeu̶na Pilatoji, “Jau̶”, chiku̶na sani Jesure caso saasomu̶ repau̶. 39 Sau̶na Nicodemo Jesure ñamipi mu̶a cutusi'ku̶ ja'me saiu̶ ma'ña jũ'isiva'nare ro'veche mirrana'me áloe ja'mesi'e treinta kilos saasomu̶. 40 Sa kãana reajakãana ma'ñapi chũ̶u̶ Jesure reaasome repana Josena'me Nicodemo. Jũ'isinare judíopãi cho'oche'me jã'a. 41 Jesure kurususẽ'vero jẽ'jo nu̶kosichejare otera'ñu̶ru̶ã pa'icheja pa'isi'ku̶a'mu̶. Ũcuachejare mamacoje chuta'a jũ'isi'ku̶re te'eu̶'terejẽ'e tãmacoje pa'isi'ku̶a'mu̶, aikũti caripana tẽtoche ũhisicoje. 42 Reparu̶mu̶ judíopãi pu̶aumucuse tĩ'acuhaku̶na repacojepi kueñe pa'iu̶na ũcuacojena cuaa ũhaasome repau̶'te Jesure. Ũha eta repacoje kakasa'aro catapu̶ji ru̶a u̶japu̶ji ta'pi vu̶'ena co'iasome repana.

Juan 20

1 Romicoru̶mu̶ apeñatato ru̶a ñami chuta'a chijajũ̶vana María Magdalena Jesure ũhasicojena saniasomo. Sani ñato catapu̶ repacoje ta'pisi'pu̶ ku̶ñosõsi'pu̶ paniasomu̶. 2 Ña vu̶'vu̶sõ Simonna'me chu̶'u̶ Jesús neeku̶ repau̶ ru̶a chiicojñoku̶ pa'ichejana rani ku̶asi'koa'mo repao. —Maire Paaku̶'te pãi mini etua sasõsinaa'me. Repau̶'te sa ũhasicheja vesu̶me mai —chiisi'koa'mo repao. 3 Chikona asa chu̶'u̶ Pedrona'me eta ũcuacojena saisinaa'me. 4 Vu̶'vu̶ju̶ saisinaa'me chu̶ku̶na Jesús neena. Jã'ata'ni chu̶'u̶ Pedro'te na'a charo vu̶'vu̶ tĩ'asi'ku̶a'mu̶ repacoje. 5 Vu̶'vu̶ tĩ'a repacoje sa'navu̶ rũ̶a ñato Jesure reasikãñachi'a ũhisi'ku̶a'mu̶. Rũ̶a ñaku̶ta'ni chu̶'u̶ kakamanesi'ku̶a'mu̶. 6 Na'a cho'jepi vu̶'vu̶ tĩ'asi'ku̶a'mu̶ Simón Pedro repacoje. Ũcuaja'che repakãña kaka ñasi'ku̶a'mu̶ repau̶. 7 Ũcuachi'a Jesús sĩjopu̶ reasikãa tĩichejana pu̶'se ũhasikãare ñaasomu̶ repau̶. 8 Ũcuaru̶mu̶ chu̶'u̶ charo vu̶'vu̶ tĩ'asi'ku̶ repacoje ũcuaja'che kaka ña, “¡Vaju̶ranicuhacosomu̶ repau̶!”, chini cuasasi'ku̶a'mu̶. 9 Reparu̶mu̶ Dios chu̶'o aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'e repau̶ vaju̶raijache ku̶ache asanata'ni chuta'a asavesu̶sinaa'me chu̶ku̶na. 10 Ña pi'ni vu̶'ena co'isinaa'me chu̶ku̶na. 11 María Magdalenata'ni chu̶ku̶na'te tuhasi'ko co'imanesi'koa'mo. Co'ima'ñe pa'io repacoje kueñere nu̶kako oniasomo repao. Oio repacoje sa'navu̶ rũ̶a ñato Jesús ũhisichejare ángeles te'eka'chapana pojakãña ju'inapi ñuniasome. Jesús sĩjopu̶ caru'ru pa'isichejare cheku̶ ñuniasomu̶. Cheku̶ta'ni Jesús cũ'a caru'ru pa'isichejare ñuniasomu̶. 13 Ũcuaru̶mu̶ ángeles repao'te sẽniasome. —¿Je'se pa'iu̶na oiko mu̶'u̶? —chiniasome repana. Chitena i'kaasomo. —Chu̶ku̶na'te Paaku̶'te pãipi sasõsinaa'me. Repau̶'te sa ũhasichejajẽ'e vesu̶mo chu̶'u̶ —chiniasomo repao. 14 Jã'aja'ñe i'kacuha chu̶riko Jesure ũcuacheja nu̶kaku̶ni ñaasomo repao. Ñakota'ni ñavesu̶asomo repao repau̶'te. 15 Vesu̶kona i'kaasomu̶ Jesús repao'te. —¿Je'se pa'iu̶na oiko mu̶'u̶? ¿Neeni ku'eko mu̶'u̶? —chiniasomu̶ repau̶. Chiku̶na, “Otera'ñu̶ru̶ã kuiraku̶cosomu̶ iku̶”, chini cuasako i'kaasomo repao. —Mu̶'u̶pi sasi'ku̶ pani ku̶ajũ̶'u̶ chu̶'u̶re repau̶'te sa ũhasicheja. Miijani rara chiimo chu̶'u̶ —chiniasomo repao. 16 Chikona Jesús i'kaasomu̶. —¡María! —chiniasomu̶. Chiku̶na asa chu̶ri hebreo chu̶'opi i'kaasomo repao. —¡Rabuni! —chiniasomo. (“Rabuni” chini “Masiu̶” chiimu̶ hebreo chu̶'o.) 17 Jã'aja'ñe i'kaona i'kaasomu̶ Jesús. —Chẽamanejũ̶'u̶ chu̶'u̶re. Ja'ku̶ pa'icheja chuta'a co'ima'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Jã'ajeku̶na chẽamanejũ̶'u̶ chu̶'u̶re. Jã'ata'ni chu̶'u̶ neenare chu̶'u̶ cho'jechĩija'ñe pa'inare co'i ija'che ku̶akaijũ̶'u̶: “Jesús, ‘Chu̶'u̶ Ja'ku̶ Dios pa'ichejana co'imu̶ chu̶'u̶. Repau̶ chu̶'u̶ Ja'ku̶ ũcuachi'a Mu̶ja'ku̶a'mu̶. Chu̶'u̶re paaku̶'mu̶ Repau̶. Ũcuachi'a mu̶sanu̶konare Paaku̶'mu̶ Repau̶’, chiisi'ku̶a'mu̶”, chiijũ̶'u̶ repanare —chiniasomu̶ repau̶. 18 Chiku̶na repao María Magdalena rani chu̶ku̶na'te repau̶ neenare repau̶'te ñasi'ena'me repau̶ i'kasi'e ku̶asi'koa'mo. 19 Ũcuaumucuse romicoru̶mu̶ na'itona chu̶ku̶na Jesús neena judíopãi chũ̶'u̶nani vaju̶chu̶ju̶ jatisa'ñaroã peore masi jeo ta'chesõ chi'i pa'isinaa'me. Jã'aja'ñe chi'i pa'inani Jesús chu̶ku̶na chenevu̶'te peosichejapi rani nu̶kaku̶ ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Re'oja'che pa'ijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona —chiisi'ku̶a'mu̶. 20 Chini repau̶ jũ̶jñana'me me'jupo totasicoje ñosi'ku̶a'mu̶ repau̶ chu̶ku̶na'te. Ñoku̶na ña, “Maire Paaku̶'mu̶ iku̶”, chini pojosinaa'me chu̶ku̶na. 21 Ũcuaru̶mu̶ repau̶ jo'e ũcuare i'kasi'ku̶a'mu̶. —Re'oja'che pa'ijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Repau̶ chũ̶'u̶ñe cho'oa'ku̶ chini Ja'ku̶ chu̶'u̶re raosi'eja'che mu̶sanu̶konare saomu̶ chu̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 22 Chini chu̶ku̶nani jujuku̶ ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —¡Dios Rekochoji mu̶sanu̶kona rekoñoãre ja'me paau̶! 23 Cu'ache cho'oche ũhasõsinare pãi, “Mu̶sanu̶kona cu'ache cho'osi'e tu̶nosõsi'ea'me”, chiire'omu̶ mu̶sanu̶konare. Chiito tu̶norepasi'ea'me repa. Jã'ata'ni cu'ache cho'oche ũhamanareta'ni, “Mu̶sanu̶kona cu'ache cho'oche tu̶noma'ñea'me”, chiire'omu̶ mu̶sanu̶konare, tu̶noma'ñejeku̶na —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 24 Reparu̶mu̶ chu̶ku̶na'te Jesús neenare docerepanare ja'me pa'iku̶, “Gemelo”, chiicojñoku̶ Tomás peosi'ku̶a'mu̶, Jesús chu̶ku̶na'te peosichejapi rani ñoru̶mu̶. 25 Peosi'ku̶jeku̶na repau̶'te ija'che ku̶asinaa'me chu̶ku̶na: —Maire Paaku̶'te ñasinaa'me chu̶ku̶na —chiisinaa'me chu̶ku̶na repau̶'te. Chitena Tomás jachaku̶ ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Repau̶ jũ̶jña jẽ'josicojña ña chu̶'u̶ mu̶oñoji cuacha ñani'te ũcuachi'a repau̶ me'jupo totasicoje chu̶'u̶ jũ̶tu̶pi suãni ñani'te mu̶sanu̶kona i'kache cuasaja'mu̶ chu̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 26 Te'esemana pa'isiru̶mu̶na jo'e ũcuavu̶'ena chi'isinaa'me chu̶ku̶na. Reparu̶mu̶ta'ni Tomás ja'me pa'isi'ku̶a'mu̶. Chi'i pa'iju̶ jatisa'ñaroã masi jeo ta'chesõsisa'ñaroãta'ni Jesús chu̶ku̶na chenevu̶'te peosichejapi rani nu̶kaku̶ ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: —Re'oja'che pa'ijũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona —chiisi'ku̶a'mu̶. 27 Chini repau̶'te Tomare i'kasi'ku̶a'mu̶. —Chu̶'u̶ jũ̶jña jẽ'josicojñana mu̶'u̶ mu̶oñoji cuacha ñajũ̶'u̶. Ũcuachi'a chu̶'u̶ me'jupo totacojñosicoje mu̶'u̶ jũ̶tu̶pi suãni ña jachama'ñe cuasajũ̶'u̶ chu̶'u̶re. Ũcuau̶'mu̶ chu̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 28 Chiku̶na i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Dioa'mu̶ mu̶'u̶. Chu̶'u̶re Paaku̶'mu̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 29 Chiku̶na i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Chura chu̶'u̶re ñasi'ku̶jeku̶ jachama'ñe cuasamu̶ mu̶'u̶. Jã'ata'ni chu̶'u̶re ñamanapi cuasana mu̶'u̶re na'a ru̶a pojoju̶ pa'ijanaa'me —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 30 Repau̶ Jesús cheja pa'iru̶mu̶ chu̶ku̶na repau̶ neena ñaju̶'te Diochi'a cho'omasiche ru̶a cho'o ñosi'ku̶a'mu̶. Jã'ata'ni repa chu̶ku̶na ñasi'e peore ku̶aku̶ tocha jo'kama'mu̶ chu̶'u̶ iphu̶ro. 31 Ie iphu̶ro tochasi'e peore mu̶sanu̶konapi ña, “Jesucristo Dios Raosi'ku̶a'mu̶. Ũcuau̶ Mamaku̶'mu̶ repau̶”, chini cuasa, repau̶ni cuasaju̶ re'oja'che pa'iju̶ jũnisõsiru̶mu̶ Dios pa'ichejare ai sani paapu̶ chini tocha jo'kamu̶ chu̶'u̶.

Juan 21

1 Jã'aja'ñe cho'osiru̶mu̶ chu̶ku̶na Jesús neena na'a pa'iju̶ Tiberias chiara ru̶'tu̶va'te pa'iju̶na Jesús jo'e peosichejapi ñosi'ku̶a'mu̶ chu̶ku̶na'te aperu̶mu̶ cho'osi'eja'che. Ija'che cho'osi'ku̶a'mu̶ repau̶: 2 Repacheja Simón Pedro'mu̶, “Gemelo” chiiku̶ Tomaa'mu̶, Galilea cheja cajoopo Caná vu̶'ejoopo caku̶ Natanaela'mu̶, chu̶ku̶na Zebedeo chĩi te'eka'chapana a'chu̶na'me pa'isi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Ũcuachi'a cheku̶na te'eka'chapana chu̶ku̶na'te ja'me pa'isinaa'me Jesús neena. 3 Ũcuaru̶mu̶ Simón Pedro chu̶ku̶na'te i'kasi'ku̶a'mu̶. —Va'i saimu̶ chu̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶. Chiiu̶na chu̶ku̶na, —Ja'me sañu —chiisinaa'me. Chini choovu̶ caje tuni ja'me va'i saisinaa'me chu̶ku̶na. Sani si'añami chonata'ni te'eva'u̶rejẽ'e va'ire chomanesinaa'me chu̶ku̶na. 4 Ñatapi'ratona repau̶ Jesús chiara ru̶'tu̶va'te peosichejapi rani nu̶kasi'ku̶a'mu̶. Jã'ata'ni chu̶ku̶na repau̶ neena repau̶'te ñavesu̶sinaa'me. 5 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te i'kasi'ku̶a'mu̶. —Põsu̶pãi, ¿va'i chomanere? —chiisi'ku̶a'mu̶. Chiku̶na chu̶ku̶na i'kasinaa'me. —Pãasinaa'me chu̶ku̶na —chiisinaa'me. 6 Chitena i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Va'i choru̶ choovu̶ u̶jajũ̶tu̶ cakã'kona su'a ru̶oru va'i kakajanaa'me —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. Chiku̶na repau̶ chũ̶'u̶ñe cho'oju̶ jairepanu̶kore va'ire chorena va'i choru̶ miicu'asi'ku̶a'mu̶ chu̶ku̶na'te. 7 Ũcuaru̶mu̶ chu̶'u̶ Jesús ru̶a chiicojñoku̶ji i'kasi'ku̶a'mu̶ Pedro'te. —Maire Paaku̶'mu̶ jã'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Jã'aja'ñe i'kau̶na asa Simón Pedro Jesuni ñara chini sẽ'sevu̶ ju'ikãa repau̶ tĩtosikãa mini sacha chiarana su̶'a tuãni runi chu'asi'ku̶a'mu̶. 8 Chu̶ku̶nata'ni repau̶ neena canu̶ka choovu̶ji va'i choru̶ji va'ipi timusõrena chiachaji vavo raju̶ pa'isinaa'me. Chu̶ku̶na raisicheja cien metros pa'isi'ku̶a'mu̶ chiara joopo. 9 Rani ru̶'tu̶vana ju̶o mani toa ñasinaa'me chu̶ku̶na. Ũcuatoare chiacha va'ina'me pã pa'isi'ku̶a'mu̶. 10 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te i'kasi'ku̶a'mu̶. —Va'i mu̶sanu̶kona chosiva'nare te'eva'nare rajũ̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶. 11 Chiku̶na jo'e Simón Pedro choovu̶na caje tuni va'i choru̶ ciento cincuenta y trerepana va'i u̶janachi'a timusi'ru̶re jñajñu ma ũhasi'ku̶a'mu̶. Va'i jainu̶ko pa'iru̶ta'ni che'remanesi'ku̶a'mu̶ reparu̶. 12 Jã'aja'ñe cho'o pi'niu̶na Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶ chu̶ku̶na'te. —Rani ãijũ̶'u̶ ãu —chiisi'ku̶a'mu̶. Chu̶ku̶na repau̶ neena te'eu̶jẽ'e, “¿Jeeja'iu̶'u̶ mu̶'u̶?”, chiimanesinaa'me, repau̶ni ña masiju̶. “Chu̶ku̶na'te Paaku̶'mu̶ iku̶”, chini cuasasinaa'me. 13 Ũcuaru̶mu̶ Jesús chu̶ku̶na'te pãna'me va'i mini ãusi'ku̶a'mu̶. 14 Repau̶ Jesús vaju̶rani pa'iu̶ chu̶ku̶na'te repau̶ neenare peosichejapi rani ñosi'e chura choteñoãa'me. 15 Ãu ãni pi'nisiru̶mu̶ Jesús Simón Pedro'te sẽesi'ku̶a'mu̶. —Simón, Juan mamaku̶, ina chiime chu̶'u̶re. Jã'ata'ni, ¿mu̶'u̶ chu̶'u̶re na'a ru̶a chiima'ku̶? —chiisi'ku̶a'mu̶. Chiiu̶na Pedro i'kasi'ku̶a'mu̶. —Jũ̶ju̶, Chu̶'u̶re Paaku̶, mu̶'u̶re ru̶a chiimu̶ chu̶'u̶. Masimu̶ mu̶'u̶ jã'a —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. Chiku̶na Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —Jã'aja'ñe pa'ito ovejachĩiva'nare kuiracheja'che kuirakaijũ̶'u̶ mu̶'u̶ chu̶'u̶ neenare —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 16 Chini repau̶'te jo'e sẽesi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Simón, Juan mamaku̶, ¿chu̶'u̶re chiiku̶ mu̶'u̶? —chiisi'ku̶a'mu̶. Chiiu̶na i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Jũ̶ju̶, Chu̶'u̶re Paaku̶, mu̶'u̶re chiimu̶ chu̶'u̶. Masimu̶ mu̶'u̶ jã'a —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. Chiiu̶na Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —Ovejava'nare kuiracheja'che kuirakaijũ̶'u̶ chu̶'u̶ neenare —chiisi'ku̶a'mu̶. 17 Jo'e ũcuate'ere sẽesi'ku̶a'mu̶ Jesús repau̶'te. —Simón, Juan mamaku̶, ¿chu̶'u̶re chiiku̶ mu̶'u̶? —chiisi'ku̶a'mu̶. Jesupi ũcuate'ere choteñoã, “¿Chu̶'u̶re chiiku̶ mu̶'u̶?”, chiiu̶na Simón Pedro su̶mau̶na i'kasi'ku̶a'mu̶. —Chu̶'u̶re Paaku̶, peore masiku̶'mu̶ mu̶'u̶. Chu̶'u̶ mu̶'u̶re chiiche masimu̶ mu̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶. Chiku̶na i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶. —Jã'aja'ñe pa'ito mu̶'u̶pi ovejava'nare kuiracheja'che kuirakaijũ̶'u̶ chu̶'u̶ neenare. 18 Ija'chere i'kamu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re: Mu̶'u̶ aperu̶mu̶ põsu̶u̶ pa'iru̶mu̶ kãña sa'che mu̶'u̶re u̶achejña ku'isi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶. Jã'ata'ni na'a pa'isiru̶mu̶ mu̶'u̶ aiva'u̶ pa'itona cheku̶pi mu̶'u̶ jũ̶jña sau̶u̶na vẽe mu̶'u̶re saiu̶amachejñana saja'mu̶ mu̶'u̶re. Ũcuarepaa'me jã'a —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 19 Jã'aja'ñe i'kacheji Jesús Simón Pedro Dios chu̶'ore chu̶'vaku̶ chuenisõu̶na pãi Diore cuasajachere ku̶asi'ku̶a'mu̶, ũcuau̶ji asa masia'ku̶ chini. Jã'aja'ñe chiimu̶ Dios. Ũcuaru̶mu̶ Jesús Simón Pedro'te jo'e i'kasi'ku̶a'mu̶. —¡Chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe'te cho'oku̶ pa'ijũ̶'u̶! —chiisi'ku̶a'mu̶. 20 Ũcuaru̶mu̶ chu̶'u̶, Jesús neeku̶ repau̶ ru̶a chiicojñoku̶ji repanani cho'jepi tuhaku̶na Pedro chu̶ri ñasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶re, aperu̶mu̶ pascua ãu ãiru̶mu̶ Jesuni kueñe ñu'iu̶ repau̶'te jo'kajau̶ni, sẽesi'ku̶ni. 21 Ũcuaru̶mu̶ Pedro chu̶'u̶ni ña Jesure sẽesi'ku̶a'mu̶. —Chu̶ku̶na'te Paaku̶, iku̶rejẽ'e, ¿je'se ti'jñeja'u̶? —chiisi'ku̶a'mu̶. 22 Chiku̶na Jesús i'kasi'ku̶a'mu̶. —Chu̶'u̶ cheja jo'e cajeru̶mu̶jatu̶'ka jũnisõma'ñe pa'iche'te chũ̶'u̶ jo'kau̶ato jo'kare'omu̶ chu̶'u̶re iku̶re. Mu̶'u̶ta'ni iku̶ pa'ijache cuasama'ñe chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe'te cho'oku̶ pa'ijũ̶'u̶ —chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 23 Jesupi jã'aja'ñe i'kau̶na asa cheku̶na repau̶ neena asavesu̶ju̶ sãiñechi'a ija'che cutuasome: “Repau̶ Juan jũnisõma'ñe ai pa'ijau̶asomu̶”, chiniasome. Jã'ata'ni repau̶ Jesús, “Jũnisõma'ñe ai pa'ija'mu̶ iku̶”, chiimanesi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶re Juanre. Rupu̶, “Chu̶'u̶ cheja jo'e cajeru̶mu̶jatu̶'ka jũnisõma'ñe pa'iche'te iku̶re chu̶'u̶ni jo'kau̶ato jo'kare'omu̶”, chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús chu̶'u̶re Juanre. 24 Chu̶'u̶ Jesús neeku̶ pa'iche'te i'kasinaa'me repana. Chu̶'u̶ ũcuau̶ji ie chu̶'o reparu̶mu̶ cho'osi'ere iphu̶rona tochamu̶. Chu̶'u̶ ku̶ache chu̶'o ũcuarepaa'me. Masime mai jã'a. 25 Cheku̶majñaru̶ã Jesús ru̶a si'ache cho'osi'ku̶a'mu̶. Iphu̶ro tochama'mu̶ chu̶'u̶ repa. Repau̶ cho'osi'ere peore tocharu cheku̶ru̶mu̶ repau̶ cho'osi'e ku̶aphu̶roã timusõra'acosomu̶ cheja. Jã'aja'ñe cuasamu̶ chu̶'u̶. Ũcuamakaru̶ tochamu̶ chu̶'u̶ Juan.

Hechos 1

1 Chu̶'u̶ Lucas mu̶'u̶re Teófiloni ie chu̶'o tocha saomu̶, Jesús pa'iche'te masia'ku̶ chini. Aperu̶mu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re cheku̶phu̶ro utija'ophu̶ro tocha saosi'ku̶a'mu̶, Jesucristo cho'osi'ena'me che'chosi'e ku̶ara chini. 2 Repau̶ Jesús cheja pa'isi'ena'me cu̶nau̶mu̶ mu̶isi'e ku̶ara chini tocha saosi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re. Dios Rekochoji cho'okaiu̶na Repau̶ mu̶ipi'raru̶mu̶ Jesús Repau̶ neenare soni chũ̶'u̶ jo'kaasomu̶, repana cho'ojache. 3 Repau̶ Jesús jũniso tãcojñosi'ku̶ta'ni jo'e vaju̶rani pa'iu̶na Repau̶ neena ñaasome Repau̶'te. Jũni vaju̶rani jo'e cuarentarepaumucujña cheja pa'iu̶ te'eñoã ñoku̶ paniasomu̶ Repau̶, repanapi Repau̶ jũni vaju̶raisi'ere masia'ju̶ chini. Ñoku̶na, “Jesua'mu̶ iku̶”, chini Repau̶'te ña masiasome repana. Ũcuachi'a cu'ache cho'oche ũhasinare Dios chẽa paache'te ku̶aku̶ che'choasomu̶ Jesús Repau̶ neenare. 4 Vaju̶rani Repau̶ neenana'me pa'iu̶ ija'che chũ̶'u̶asomu̶: —Icheja Jerusalén vu̶'ejoopo saima'ñe pa'iju̶ cha'ajũ̶'u̶. Saimu̶ chu̶'u̶. Jã'ata'ni chu̶'u̶ Ja'ku̶ Dios mu̶sanu̶konare Repau̶ Rekocho'te raopi'ramu̶, mu̶sanu̶kona rekoñoãre ja'me paau̶ chini. Repau̶ aperu̶mu̶ cho'ora chiisi'e cho'opi'ramu̶ Dios. Aperu̶mu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare Repau̶ Dios Rekocho raojache ku̶asi'ku̶a'mu̶. Chura Dios Rekocho'te cha'ajũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. 5 Aperu̶mu̶ Juan pãi jainu̶kore re'oja'che okoro'veasomu̶. Chura Diopi mu̶sanu̶konare na'a re'oja'che cho'okaija'mu̶. Jeeru̶mu̶ pa'ima'tona mu̶sanu̶kona rekoñoãna Dios Rekocho raocojñojanaa'me mu̶sanu̶konani ja'me paau̶ chini —chiniasomu̶ Jesús repanare. 6 Repau̶ Jesús neena Ũcuau̶ni ja'me pa'iju̶ ija'che sẽniasaasome Repau̶'te: —Asarepajũ̶'u̶, Chu̶ku̶na'te Paaku̶. Maijana judíopãi chũ̶'u̶ñechi'a chiime chu̶ku̶na. Jã'ata'ni maire chura tĩinapi chũ̶'u̶me, judío peonapi. Jã'aja'ñe cuheme chu̶ku̶na. ¿Chura mu̶'u̶ chu̶ku̶na'te judío peona chũ̶'u̶ñe ũ̶sekaija'u̶? —chiniasome repana. 7 Chitena, —Chu̶'u̶ Ja'ku̶ masiche'me jã'a. Repau̶'te ũ̶seu̶aru̶mu̶ judío peona chũ̶'u̶ñe ũ̶sekaija'mu̶ Repau̶. Chuta'a reparu̶mu̶ ku̶ama'mu̶ Repau̶. 8 Ie chu̶'u̶ i'kache asa chẽajũ̶'u̶: Mu̶sanu̶konare Dios Rekocho raipi'ramu̶. Rani ja'me pa'iu̶ Ũcuarekochoji cho'okaija'mu̶ mu̶sanu̶konare, chu̶'u̶ pa'iche'te cheku̶nani masi ku̶aa'ju̶ chini. Ũcuau̶ji cho'okaiu̶na chu̶'u̶ pa'iche masi ku̶ajanaa'me mu̶sanu̶kona ijoopo Jerusalén vu̶'ejoopo pa'inare peore, icheja Judea cheja pa'inare, ũcuachi'a Samaria cheja pa'inare. Mu̶sanu̶konapi ku̶aju̶na si'achejñaru̶ã ru̶a so'ña pa'ina pãi peore asajanaa'me chu̶'u̶ pa'iche —chiniasomu̶ Repau̶. 9 I'ka pi'ni Repau̶ neena ñaju̶'te cu̶nau̶mu̶na mu̶nisoasomu̶ Repau̶. Mu̶iu̶na ñañu chiinareta'ni pikopi ñañejẽ'e peoche ta'pisou̶na ñama'ñe mu̶osoasome repana. 10 Chuta'a mu̶ñe ñaju̶ pa'iju̶na peosichejapi rani u̶mu̶pãi te'eka'chapana pojakãña ju'inapi rani repana chenevu̶'te nu̶kaasome. 11 Nu̶kaju̶ repanare Jesús neenare ija'che i'kaasome repana: —Mu̶sanu̶kona Galilea cheja raisina, ¿je'se pa'iu̶na chuta'a mu̶ñe ñaju̶ pa'iche? Repau̶ Jesús cu̶nau̶mu̶na mu̶nisocuhasi'ku̶a'mu̶. Na'a pa'isiru̶mu̶ Ũcuau̶ mu̶isi'eja'che jo'e cajeja'mu̶ Repau̶ —chiniasome repana ángeles cu̶nau̶mu̶ pa'ina. 12 Ũcuaru̶mu̶ repana te'ekilómetro Olivo aikũti caje Jerusalén vu̶'ejoopona co'i tĩ'aasome. 13 Vu̶'ejoopo tĩ'a vu̶'e mu̶ni repana pa'iruupu̶na kakaasome oncerepana, Pedro'mu̶, Santiago'mu̶, Juan'mu̶, Andre'mu̶, Felipe'mu̶, Tomaa'mu̶, Bartolome'mu̶, Mateo'mu̶, Santiago Alfeo mamaku̶'mu̶, Simón cananistapãi cho'okaisi'ku̶na'me Judas Santiago cho'jeu̶. 14 Repana oncerepana si'aumucujña cheku̶nana'me chi'iju̶ paniasome Repau̶ Jesús cho'jechĩina'me, pu̶ka'ko Maríana'me cheku̶na romi. Chi'i si'aru̶mu̶ Dioni sẽeju̶ paniasome repana. 15 Reparu̶mu̶ repana Jesucristo'te cuasanachi'a chi'iasome. Ciento veinterepana chi'isina pa'icosome. Chi'irena Pedro repana chenevu̶ji vu̶ni nu̶kaku̶ ija'che i'kaku̶ chu̶'vaasomu̶ repanare: 16 —Asarepajũ̶'u̶, chu̶'u̶ majapãi. Aperu̶mu̶ Dios Rekochoji ku̶aku̶na David Judas cho'ojachere ku̶aku̶ tocha jo'kasi'e ũcuarepa ti'jñesi'ku̶a'mu̶. Dios Rekocho peoche i'kama'ku̶a'mu̶. Jã'ajeku̶na aperu̶mu̶ Dios Rekocho i'ka jo'kasi'e pa'iku̶'mu̶ Judas. Repau̶ Judas Jesuni chẽa sa vanisõa'ju̶ chini cheku̶nani Repau̶ sani pa'ichejana sasi'ku̶a'mu̶. 17 Chuta'a jã'aja'ñe cho'omaru̶mu̶ Repau̶ Jesús Judare soni chẽa paasi'ku̶a'mu̶. Chẽa paaku̶na chu̶ku̶nana'me pa'iu̶ Diore re'oja'che ja'me cho'okaiu̶ pa'isi'ku̶a'mu̶ repau̶. 18 ’Repau̶ Judas aperu̶mu̶ re'oja'che pa'isi'ku̶pi Jesuni cu'ache cho'ou̶na repau̶'te ro'iasome pãi. Ro'isinareta'ni repa kuri su̶ma'ñe cuasa co'choasomu̶ repau̶. Co'chou̶na repa kuri chejare kooasome repana. Repau̶ Judas cu̶tapu̶'te tuãni che're cu̶tatu̶opu̶ji etau̶na jũnisõasomu̶. 19 Repau̶ tuãni jũnisõsi'e Jerusalén pa'ina ũcuanu̶ko asaasome. Jã'aja'ñe asa repana chu̶'o Acéldama ve'oasome repacheja. Repana chu̶'o “Acéldama” chini “Chiecheja” chiiu̶asomu̶. 20 ’David mai aipãiu̶ pa'isi'ku̶ tocha jo'kasi'e ija'che ku̶amu̶: Repau̶ vu̶'e pãi peovu̶'e jo'kasõsivu̶'e paau̶. Repau̶ cho'oche cheku̶ni jo'kajũ̶'u̶, chiimu̶. 21 Jã'ajeku̶na Judas aperu̶mu̶ cho'osi'eja'che re'oja'che cho'oku̶ni cheku̶ni jñaa jo'kañu chiime mai. Jo'e te'eu̶'te jñaañu Jesús pa'iche'te maina'me ku̶ajau̶re, “Jesús jũnisõ tãcojñosi'ku̶ jo'e vaju̶rani pa'iku̶'mu̶”, jã'aja'ñe chiiu̶ ku̶aa'ku̶. Jesús maina'me ku'iru̶mu̶, ũcuaja'che Juan Repau̶'te okorosi'e ñasi'ku̶ni si'ache maina'me ku'iu̶ Repau̶ cu̶nau̶mu̶ mu̶nisõñe ñasi'ku̶ni jñaañu chiime mai —chiniasomu̶ repau̶ Pedro repanare. 23 Chiku̶na, repana te'eka'chapanare ve'oasome, repana chiinani. José Barsabana'me Matía'te ve'oasome repana. José Barsabás jo'e ũcuate'eu̶ji Justo ve'easomu̶. 24 Repanani chini ũcuanu̶ko Jesuni sẽniasome repana, Repau̶ chiiku̶ni masiñu chini. Ija'che i'kaju̶ sẽniasome repana: —Mu̶'u̶, Chu̶ku̶na'te Paaku̶, pãi ũcuanu̶ko rekoñoã cuasache masiku̶'mu̶. Cheku̶ni te'eu̶'te jñaañu chiime chu̶ku̶na Judas re'oja'che pa'iru̶mu̶ cho'osi'eja'che cho'oa'ku̶ chini. Mu̶'u̶ chiiku̶ni ku̶ajũ̶'u̶ chu̶ku̶na'te. ¿Jau̶ni jñaajanaa'ñe chu̶ku̶na? Repau̶ Judas re'oja'che cho'osi'e jo'kasõ, cu'ache cho'osi'ku̶jeku̶ jũnisõ vati toare sani pa'iu̶asomu̶, cu'ache cho'osi'e ro'i. Chura chu̶ku̶na'te ja'me pa'iku̶ji karamu̶. ¿Jau̶ni jñaajanaa'ñe chu̶ku̶na ja'me chu̶'vajau̶re? —Jã'aja'ñe i'kaju̶ sẽniasome repana. 26 Sẽni pi'ni repana chiinani te'eka'chapanare repana mami catapu̶ãna tochaasome repana. Tocha pi'ni su'aasome Jesús chiiku̶ni masiñu chini. Su'a ña Matíani chẽaasome repana ũcuanani ja'me pa'iu̶ cho'okaau̶ chini. Chẽarena ũcuanani Jesús saosinani oncerepanani jovoasomu̶ Matías, ja'me chu̶'vara chini.

Hechos 2

1 Ũcuaru̶mu̶ fiesta Pentecostés pa'iru̶mu̶ ũcuate'evu̶'e Jesucristo'te cuasanachi'a ũcuanu̶ko chi'iasome. 2 Repavu̶'ere chi'i pa'iju̶na cu̶nau̶mu̶pi ru̶a asoche tutacheja'che asoasomu̶. Repavu̶'e pa'ina ũcuanu̶ko asaasome. 3 Asou̶na ñato repanare ũcuanu̶kore sĩjo sẽ'sevu̶ã toñaru̶ãja'ñe ñoasomu̶. 4 Dios Rekochoji raiu̶ ũcuanu̶kore jã'aja'ñe cho'oasomu̶. Repanare Repau̶ Rekochoji rani ja'me pa'iu̶ cho'okaiu̶na repanajẽ'e che'chemanesi'ere tĩipãi chu̶'o i'kaasome repana ũcuanu̶ko. 5 Reparu̶mu̶ repacheja Jerusalén vu̶'ejoopo judíopãi jainu̶ko si'achejñaru̶ã raisina paniasome Diore cuasana. 6 Ʉmu̶pi ru̶a asoche cho'oku̶na asa repana Jerusalén pa'ina jainu̶ko vu̶'vu̶ mu̶a chi'iasome asañu chini. Vu̶'vu̶ mu̶a asato Jesucristo'te cuasanapi repanajẽ'e che'chemanesi'ere tĩipãi chu̶'ore i'kaasome. Jã'aja'ñe i'kaju̶na asa ru̶a cuasaju̶ paniasome repana. Ru̶a si'achejñaru̶ã raisina i'kachu̶'ore i'kaju̶na asa sãiñechi'a ija'che i'kaasome repana: —¿Je'se paaku̶ ie? Ina tĩipãi chu̶'o i'kana ũcuanu̶ko Galilea cheja raisinaa'me. 8 ¿Je'se pa'iu̶na ina mai so'ña pa'ina i'kache peore i'kamasiche? 9 Mai ru̶a si'achejñaru̶ã raisinaa'me. Partia cheja, Media cheja, Elam cheja, Mesopotamia cheja, Judea cheja, Capadocia cheja, Ponto cheja pa'inana'me Asia cheja raisina pa'ime mai. 10 Ũcuachi'a Frigia cheja, Panfilia cheja, Egipto cheja, Africa cheja Cirene cheku̶kã'ko pa'inana'me pa'ime mai. Ũcuachi'a Roma vu̶'ejoopo raisina judíopãina'me judío peonapi judío pa'iche che'chesinana'me pa'ime mai icheja. 11 Ũcuachi'a Creta cheja pa'ina Arabia cheja pa'inana'me pa'ime mai icheja. Si'achejñaru̶ã raisinaa'me mai. Jã'ata'ni mai ũcuanu̶ko Dios re'oja'che cho'oche'te ku̶aju̶na asaju̶ pa'ime. Peore mai chu̶'opi i'kaju̶na asame mai —chiniasome repana sãiñechi'a. 12 Jã'aja'ñe i'kache'te asarena ru̶a cuasoasomu̶ repanare. Jã'ajeku̶na sãiñechi'a ija'che i'kaju̶ sẽniasome repana: “¿Je'se pa'iu̶na ina ija'che i'kache?”, chiiju̶. 13 Cheku̶na vu̶'vu̶ mu̶asinata'ni asa pãisoju̶ cu'ache cutuasome repanare Jesure cuasanare. “Cono jũ'ime ina”, chiniasome repana sãiñechi'a. 14 Chitena Pedro oncerepanare ja'me pa'iku̶ji vu̶ni nu̶kaku̶ pãi kuanupu̶ vu̶'vu̶ raisikuanupu̶'te ija'che chu̶'vaasomu̶: —Asarepajũ̶'u̶, mu̶sanu̶kona judíopãi, Jerusalén pa'ina. 15 “Ina cono jũ'ime”, chiime mu̶sanu̶kona te'ena. Jã'ata'ni cono jũ'ima'me chu̶ku̶na. Chuta'a apeñatamu̶ ie. Nueve'me. Mai judíopãi umucujña cono ũkumanaa'me. 16 Ija'che pa'imu̶: Apereparu̶mu̶ Dios chu̶'o ku̶asi'ku̶, Joel, iru̶mu̶ cho'ojachere ku̶aku̶ tocha jo'kasi'e ija'che ku̶amu̶: 17 Cheja si'api'raru̶mu̶ pãi ũcuanu̶kore Repau̶ Rekocho'te raoja'mu̶ Dios. Raou̶na Ũcuarekochoji cho'okaiu̶na mai chĩipi Repau̶ chu̶'ore chu̶'vajanaa'me. Cho'okaija'mu̶ põsu̶pãipi Dios ñoñe'te tochare ñaa'ju̶ chini. Cho'okaija'mu̶ ainapi u̶okãni ñaa'ju̶ chini. 18 Ũcuachi'a reparu̶mu̶ Repau̶'te cho'oche cho'okainare u̶mu̶pãina'me romi Repau̶ Rekocho'te raoja'mu̶ Dios repanapi Ũcuau̶ chu̶'ore chu̶'vaa'ju̶ chini. 19 Repau̶ Dios cu̶nau̶mu̶na'me cheja Ũcuau̶chi'a cho'omasiche'te pãi ru̶a cuasaju̶'te cho'o ñoja'mu̶. Chiena'me toana'me piko cho'o ñoja'mu̶ Dios. 20 Ʉ̃su̶u̶ miañe ũ̶seja'mu̶. Ũcuaja'che pãimiau̶ chieja'che ñoja'mu̶. Repau̶ jo'e cajepi'raru̶mu̶ jã'aja'ñe cho'oja'mu̶ Maire Paaku̶. Reparu̶mu̶ Dios pãi ũcuanu̶ko pa'iju̶ cho'osi'e ro'iche chũ̶'u̶ja'mu̶. 21 Ũcuachi'a reparu̶mu̶ pãipi Maire Paaku̶ni sẽeju̶, “Chu̶'u̶re oijũ̶'u̶; mu̶'u̶re cuasaku̶'mu̶ chu̶'u̶”, chiito repanare Chẽa Paaku̶ re'oja'che cho'okaija'mu̶, chiimu̶ Joel tocha jo'kasi'e. 22 ’Israelpãi, asa chẽajũ̶'u̶. Diopi raou̶na pa'isi'ku̶a'mu̶ Jesús. Ũcuau̶ji cho'okaiu̶na ru̶a re'oja'chere, Diochi'a cho'omasiche'te, pãi ru̶a cuasaju̶'te cho'osi'ku̶a'mu̶ Repau̶. Icheja jã'aja'ñe cho'osi'ku̶a'mu̶. Masime mu̶sanu̶kona jã'a. 23 Jã'ata'ni mu̶sanu̶konapi Repau̶ni vanisõa'ju̶ chini cu'apãire chũ̶'u̶rena vanisõsinaa'me Repau̶'te. Mu̶sanu̶konapi chũ̶'u̶rena kurususẽ'vero cho'o ũcuasẽ'verona jẽ'jo nu̶korena jũnisõsi'ku̶a'mu̶ Repau̶. Jã'ata'ni Dios maini re'oja'che cho'okasa chini ũ̶semanesi'ku̶a'mu̶ jã'a. Chuta'a cheja cho'omaru̶mu̶ masiasomu̶ Dios mu̶sanu̶kona cho'ojache. Masiku̶ta'ni ũ̶semanesi'ku̶a'mu̶ Repau̶, maini re'oja'che cho'okasa chini. “Jã'aja'ñe cho'oja'mu̶ chu̶'u̶”, chiniasomu̶ Dios aperu̶mu̶. 24 Jã'ajeku̶na Repau̶ Jesucristo chuenisõ tãcojñosi'ku̶a'mu̶. Jã'ata'ni jmamakaru̶ pani Diopi vasou̶na jo'e vaju̶rani etasi'ku̶a'mu̶ Jesús. Jũnisõsina pa'icheja pa'iku̶ni etosi'ku̶a'mu̶ Dios. Jũnisõsiva'na pa'icheja ai pa'icu'aasomu̶ Repau̶'te. Chuenisõsi'ku̶ vaju̶rani jo'e chejare pa'isi'ku̶a'mu̶ Repau̶. 25 Aperu̶mu̶ pa'isi'ku̶ David Repau̶ Jesús pa'ijachere ku̶aku̶ tocha jo'kasi'e ija'che ku̶amu̶: Chu̶'u̶re Paaku̶ji chu̶'u̶re ja'me pa'iku̶'mu̶. Ñato si'aru̶mu̶ pa'iku̶'mu̶ Repau̶. Chu̶'u̶re cho'okaiku̶'mu̶ Repau̶, vaju̶chu̶manea'ku̶ chini. 26 Jã'ajeku̶na chu̶'u̶ rekocho ru̶a pojomu̶. Pojoku̶ ija'che i'kamu̶ chu̶'u̶: Chu̶'u̶ jũnisõsiru̶mu̶ re'oja'che pa'ija'mu̶ chu̶'u̶re. Jã'are masimu̶ chu̶'u̶. 27 Ja'ku̶, mu̶'u̶ chu̶'u̶re jũnisõsina pa'icheja ai saomaneja'mu̶. Chu̶'u̶re saoja'mu̶ mu̶'u̶. Jã'ata'ni ru̶a jeeru̶mu̶ jo'kamaneja'mu̶ mu̶'u̶ chu̶'u̶re repacheja. Mu̶'u̶pi ũ̶seku̶na chu̶'u̶ ca'nivu̶ jã'jumaneja'mu̶ chu̶'u̶re. 28 Mu̶'u̶pi chu̶'u̶re re'oja'che pa'iche che'chou̶na re'oja'che pa'imasiku̶'mu̶ chu̶'u̶. Mu̶'u̶pi chu̶'u̶ni ja'me pa'iu̶na ru̶a pojoku̶'mu̶ chu̶'u̶, chiimu̶ repau̶ David tocha jo'kasi'e. 29 ’Asarepajũ̶'u̶, chu̶'u̶ majapãi, chu̶'u̶ ũcuarepa i'kache. Mai aipãiu̶ pa'isi'ku̶re Davire jũnisõu̶na tãsõasome pãi. Repau̶'te tãsicheja chuta'a pa'imu̶. Kueñea'me repacheja. Jã'ajeku̶na ie masime mai: “Chu̶'u̶ ca'nivu̶ jã'jumaneja'mu̶”, chiisi'e David ca'nivu̶ pa'iche ku̶ama'ñe cheku̶ ca'nivu̶ pa'iche'te ku̶amu̶ jã'a. 30 Repau̶ David cheja pa'iru̶mu̶ Dios chu̶'o asa ku̶akaiu̶ paniasomu̶. Repau̶'te ija'che i'kaasomu̶ Dios: Mu̶'u̶ jojosinare na'a pa'isiru̶mu̶ jainu̶kore paaja'mu̶ mu̶'u̶. Ũcuana Mamaku̶ji Israelpãire re'oja'che chũ̶'u̶ja'mu̶. Mu̶'u̶ chũ̶'u̶ñeja'ñe re'oja'che chũ̶'u̶ku̶ pa'ija'mu̶ Repau̶. Chu̶'o ũcuarepare i'kamu̶ chu̶'u̶, chiniasomu̶ Dios repau̶'te Davire. 31 Repau̶ Dios cho'ojache asaasomu̶ David. Asasi'ku̶jeku̶ Dios Raojau̶ Cristo jũnisõ jo'e vaju̶raijache tocha jo'kaasomu̶ repau̶. Ija'che chiimu̶ repa: Repau̶ji jũnisõru jũnisõsina pa'icheja ai jo'kamaneja'mu̶ Dios. Repau̶ ca'nivu̶jẽ'e jã'jumaneja'mu̶, chiimu̶. 32 Repau̶ cho'oja'mu̶ chiisi'e cho'ocuhasi'ku̶a'mu̶ Dios. Jesús chuenisõ tãcojñosi'ku̶ Diopi vasou̶na vaju̶rani jo'e ku'isi'ku̶a'mu̶ cheja. Ku'iu̶na Repau̶'te peore ũcuanu̶ko ñasinaa'me chu̶ku̶na. 33 Vaju̶raku̶na Dios Repau̶'te cu̶nau̶mu̶na mu̶a, “Chu̶'u̶re kueñe u̶jajũ̶tu̶ cakã'kore pu̶u̶ ñu'iu̶ chu̶'u̶na'me chũ̶'u̶jũ̶'u̶”, chiniasomu̶. Aperu̶mu̶ Repau̶ Pu̶ka'ku̶, Dios, “Chu̶'u̶ Rekocho'te ĩsija'mu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re”, chiniasomu̶ Mamaku̶'te. Churata'ni ĩsicuhasi'ku̶a'mu̶ Repau̶. Pu̶ka'ku̶pi ĩsiu̶na Repau̶ Rekocho Jesús Ũcuarekocho'te jo'e chu̶ku̶nani ĩsicuhasi'ku̶a'mu̶ ja'me paau̶ chini. Ũcuarekochoji re'oja'che cho'okaimu̶ chu̶ku̶na'te. Mu̶sanu̶kona ñasi'ena'me asasi'e cho'okaimu̶ Dios Rekocho chu̶ku̶na'te. 34 Repau̶ David cu̶nau̶mu̶ mu̶imaneasomu̶. Cheke repau̶ tocha jo'kasi'e ija'che chiimu̶: Chu̶'u̶re Paaku̶'te Dios ija'che i'kaasomu̶: “Chu̶'u̶ni kueñe pu̶u̶jũ̶'u̶ u̶jajũ̶tu̶ cakã'kona. Chu̶'u̶pi cho'okaiu̶na mu̶'u̶re cuhena ũcuanu̶ko mu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe cho'ojanaa'me”, chiniasomu̶ Dios Repau̶'te, chiimu̶ repau̶ tocha jo'kasi'e. 36 Israelpãi ũcuanu̶ko, asa chẽajũ̶'u̶ ie chu̶'o: Mu̶sanu̶konapi vanisõñe'te chũ̶'u̶rena Jesure kurususẽ'verona jẽ'josinaa'me pãi. Jã'ata'ni Dios Jesure pãi chũ̶'u̶ñe jo'kasi'ku̶a'mu̶. Maire Chẽa Paajau̶re Jesuni jñaasi'ku̶a'mu̶ Dios. Repau̶'te pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶a'ku̶ chini raosi'ku̶a'mu̶ —chiniasomu̶ repau̶ Pedro. 37 Repau̶ i'kasi'ere asarena ru̶a su̶maneasomu̶ repanare. Su̶ma'ñe asa repau̶'te ija'che i'kaju̶ sẽniasaasome repana cheku̶nare oncerepanare ũcuachi'a: —Chu̶ku̶na majapãi, jã'a pa'ito, ¿je'se cho'ojanaa'ñe chu̶ku̶na? —chiniasome repana. 38 Chitena, repau̶ Pedro jo'e i'kaasomu̶. —Mu̶sanu̶kona cu'ache cho'oche'te ũcuanu̶ko jo'kasõ Dios chũ̶'u̶ñe'te cho'oju̶ pa'ijũ̶'u̶. Cu'are jo'kasõ re'oja'che pa'iju̶ okoro'vecojñojũ̶'u̶, “Jesucristo'te cuasanaa'me chu̶ku̶na”, chiiju̶. Jã'aja'ñe cho'oru Dios mu̶sanu̶konare cu'ache cho'osi'e tu̶'nesõkaija'mu̶. Tu̶'nesõ Ũcuau̶ Rekocho'te ĩsija'mu̶ Repau̶ mu̶sanu̶konare, ai ja'me paau̶ chini. 39 Jã'aja'ñe cho'okasa chiimu̶ Dios mu̶sanu̶konare, mu̶sanu̶kona chĩina'me so'ña pa'inare peore. Maire Paaku̶ Jesucristo chẽa paajanarechi'a cho'okasa chiimu̶ Dios —chiniasomu̶ Pedro. 40 Chini repanare ru̶a chu̶'vaasomu̶ repau̶, ija'che chiiu̶: —Ina pãi icheja pa'ina Jesucristo'te cuhena peore cho'osõjanaa'me. Ru̶a cu'ache pa'ija'mu̶ repanare. Mu̶sanu̶konata'ni cho'osõmanejũ̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. 41 I'ka pi'niu̶na repau̶ chu̶'vache asa chẽasinachi'a Jesucristoni cuasaju̶ jovo okoro'vecojñoasome. Repaumucuse pãi cheku̶ru̶mu̶ tres milrepana cheku̶nani Jesucristo'te cuasanani jovoasome. 42 Repana Jesucristo'te cuasana ũcuanu̶ko si'aru̶mu̶ chi'iju̶ paniasome. Jesucristo'te ja'me ku'isinapi Dios chu̶'ore che'choju̶na chi'i che'cheju̶ paniasome repana. Jainu̶ko chi'i ãu ãiju̶ ũcuachi'a chi'i Diore sẽeju̶ paniasome. Jã'aja'ñe cho'oju̶ ũcuanu̶ko sãiñechi'a pojoju̶ paniasome repana. 43 Ũcuaru̶mu̶ pãi ũcuanu̶ko Jesús saosina docerepanapi Ũcuau̶ji cho'okaiu̶na ru̶a re'oja'chere Diochi'a cho'omasiche'te cho'oju̶na ñaju̶ ru̶a cuasaasome. Ña jña'neju̶ paniasome repana. 44 Repana Jesucristo'te cuasana sãiñechi'a pojoju̶ si'aru̶mu̶ chi'iju̶ paniasome. Re'oja'chechi'a pa'iju̶ sãiñechi'a kuiraju̶ paniasome repana. Cheku̶nare põsena'me ãu karato cheku̶napi põse paanapi põsere ĩsiso, kuri koo, ĩsiasome repanare kuri peova'nare. Ũcuaja'che chejña paanapi chejñare ĩsiso, kuri koo, ĩsiasome chu̶ova'na pa'iva'nare. Na'a ru̶a chu̶ova'na pa'iva'nare kuri na'a ru̶a ĩsiasome repana. 46 Dios vu̶'ena repaumucujña pa'iche chi'iju̶ paniasome repana. Ũcuachi'a repana vu̶'ñana chi'i pojoju̶ ãu ãiju̶ paniasome. Sãiñechi'a soni ãu ãuju̶ pojorepache pojoju̶ paniasome repana. 47 Si'aru̶mu̶ chi'i, “Dios ru̶a re'oku̶'mu̶”, chiiju̶ paniasome repana. Cheku̶na pãi tijñani re'oja'che cutuasome repanare. Repau̶ Jesucristoji cho'okaiu̶na Dios chu̶'ore asa chẽa repaumucujña pa'iche na'a ru̶a jainu̶ko cuasaju̶ jovoju̶ paniasome pãi Repau̶'te Jesure.

Hechos 3

1 Ũcuaru̶mu̶ Juanna'me Pedro Dios vu̶'ena mu̶aju̶ paniasome. Judíopãi Diore sẽeru̶mu̶na tres pa'itona na'ito mu̶aasome repana. 2 Repana mu̶aju̶ ñato ũcuavu̶'ere pãiu̶ nu̶ka ku'imava'u̶ ñuniasomu̶. Vĩjachĩiru̶mu̶na cu'acũ'a paava'u̶ paniasomu̶ repau̶. Nu̶ka ku'imava'u̶jeku̶ ñu'iu̶ Dios vu̶'e kakanani kurire sẽeu̶ paniasomu̶ repau̶. Kurire sẽau̶ chini si'aumucujña cajo ra ñoocojñoku̶jeku̶ Dios vu̶'e kakasa'aro'te, pãi “Re'ojasa'aro” chiisa'aro'te ñu'iu̶ paniasomu̶ repau̶. 3 Ũcuaru̶mu̶ repana, Pedrona'me Juan, Dios vu̶'ena mu̶a tĩ'a kakapi'raju̶na ña kurire sẽniasomu̶ repau̶. 4 Sẽeu̶na repau̶'te ru̶a rorepa ñaasome repana. Rorepa ñaju̶ repau̶'te Pedroji i'kaasomu̶. —Chu̶ku̶nani ñajũ̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. 5 Chiiu̶na ũcuanani pojoku̶ ñaasomu̶. Pojoku̶ cha'aasomu̶ repau̶, “Chu̶'u̶ni ina kuri ĩsipi'rame”, chini. 6 Cha'aku̶na Pedro jo'e i'kaasomu̶ repau̶'te. —Kurijẽ'e peomu̶ chu̶'u̶. Jã'ata'ni chekere na'a re'oja'chere cho'okaija'mu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re. Jesucristo Nazaret raisi'ku̶pi chũ̶'u̶ku̶na, vu̶ni nu̶ka ku'ijũ̶'u̶ mu̶'u̶. Vaju̶jũ̶'u̶ chiimu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re —chiniasomu̶ Pedro repau̶'te, nu̶ka ku'imava'u̶re. 7 Chini repau̶'te u̶jajũ̶tu̶na chẽa juha vu̶oasomu̶ repau̶. Juha vu̶oku̶na ku'icu'asicũ'a teana care'oso nu̶ka ku'ire'oasomu̶ repau̶'te. Koka paniasomu̶ repau̶ cũ'a. 8 Teana vu̶ni su̶'a nu̶ka kuniasomu̶ repau̶. Pojoku̶ nu̶ka ku'iu̶, chã'saku̶, Dios vu̶'ena ja'me kakaasomu̶ repau̶, “Dios ru̶a re'oku̶'mu̶”, chiiu̶. 9 Ũcuau̶ji nu̶ka ku'iu̶, “Dios ru̶a re'oku̶'mu̶”, chiiu̶na, pãi kuanupu̶ repavu̶'e pa'ina rorepa ñaasome repau̶'te. 10 Repau̶'te ña masiasome repana ija'che chiiju̶: —Ãa, ¡iku̶ Re'ojasa'aro ñu'iu̶ kuri sẽesi'ku̶a'u̶! Ũcuau̶'mu̶ iku̶ —chiniasome repana. Repau̶ cho'ocojñosi'ere ru̶a ña jñanoasome pãi. 11 Diore sẽni pi'ni ve'sena etaasome repana nu̶ka ku'imanesi'ku̶na'me Juanna'me Pedro. Dios vu̶'e eta ve'se pa'ikachapa'te paniasome repana. Repakachapa mami Portal de Salomón ve'easomu̶. Nu̶ka ku'imanesi'ku̶ni vasorena vaju̶ pa'iu̶ pojoku̶ repanare jñu'ima'ñe chẽa su̶'iu̶ paniasomu̶ repau̶. Jñu'ima'ñe ve'sere ja'me pa'iu̶na pãi kuanupu̶ ña jñano ũcuachejana vu̶'vu̶ sani chi'iasome. 12 Chi'irena, ña Pedro ija'che chu̶'vaasomu̶ repanare: —Chu̶ku̶na majapãi, ¿je'se pa'iu̶na ña jñanoñe mu̶sanu̶kona? Chu̶ku̶na'te ru̶a pãiñame mu̶sanu̶kona. Cheku̶ru̶mu̶ ija'che cuasacosome mu̶sanu̶kona: “Ãa, ina ru̶a re'onajeju̶, masiju̶ iku̶re vasome”, chini cuasaju̶ ñacosome. Iku̶ nu̶ka ku'imu̶ chura. Jã'ata'ni chu̶ku̶na cho'osi'ema'mu̶ ie. 13 Dios cho'osi'ea'me. Mai aipãi, aperu̶mu̶ pa'isina, Abraham, Isaac, Jacob Repau̶'te Diore cuasaju̶ Ũcuate'eu̶ni Diore pojoasome. Ija'che chiimu̶ Dios maire: “Jesús chu̶'u̶ chĩia'mu̶. Chu̶'u̶re cho'oche cho'okaiku̶'mu̶ Repau̶, pãi chu̶'vachena'me pãi vasoche. Ru̶a Masiu̶ji ru̶a re'oku̶'mu̶ Repau̶”, chiimu̶ Dios maire. Jã'ata'ni mu̶sanu̶kona Repau̶'te Jesure jachasinaa'me. Repau̶'te chẽa pãi chũ̶'u̶nani jo'kasinaa'me mu̶sanu̶kona, Repau̶ni cu'ache cho'oa'ju̶ chini. Pãi chũ̶'u̶ku̶'te Pilato'te, “Iku̶re etora chu̶'u̶”, chiiku̶'teta'ni, “Vanisõjũ̶'u̶ jã'u̶re Jesure”, chiisinaa'me mu̶sanu̶kona. 14 Dios chũ̶'u̶ñe re'oja'chechi'a cho'oku̶'te Jesure cuhesinaa'me mu̶sanu̶kona. Repau̶ni cuheju̶, cheku̶ni pãi vanisõsi'ku̶ni, “Barrabani etojũ̶'u̶”, chiisinaa'me mu̶sanu̶kona. 15 Jã'ata'ni Jesure pãi re'oja'che pa'iche ĩsiku̶'te vanisõñe'te chũ̶'u̶sinaa'me mu̶sanu̶kona. Vanisõ tãcojñosi'ku̶reta'ni Diopi vaso etosi'ku̶a'mu̶ repau̶'te. Vaju̶rani pa'iu̶na repau̶'te ñasinaa'me chu̶ku̶na. 16 Ũcuau̶ji vasou̶na nu̶ka ku'imu̶ iku̶ chura, mu̶sanu̶kona si'aru̶mu̶ ñava'u̶. Repau̶ vasosi'e ñasinaa'me mu̶sanu̶kona. Jesús iku̶re vasocuhasi'ku̶a'mu̶ chu̶ku̶napi Repau̶ni cuasaju̶na. 17 ’Jã'ata'ni, mu̶sanu̶kona, chu̶ku̶na majapãi, repau̶ pa'iche'te vesu̶ju̶ cu'ache cho'osinaa'me Jesure. Masimu̶ chu̶'u̶ jã'a. Mu̶sanu̶konare chũ̶'u̶na ũcuaja'che repau̶ pa'iche'te vesu̶ju̶ vanisõñe chũ̶'u̶sinaa'me repau̶'te. 18 Jã'ata'ni Dios repau̶'te cu'ache cho'ojache peore masisi'ku̶a'mu̶. Masiku̶ta'ni Repau̶'te Jesure cu'ache cho'oche ũ̶sekaimanesi'ku̶a'mu̶ Repau̶. Ʉ̃semau̶na Repau̶ apereparu̶mu̶ ku̶asi'e cho'ocuhasinaa'me Repau̶'te. Aperu̶mu̶ Repau̶ chu̶'o ku̶asina tocha jo'kasi'e ija'che ku̶amu̶: Na'a pa'isiru̶mu̶ Dios Repau̶ Neeku̶re pãi ũcuanu̶kore Chũ̶'u̶jau̶re chejana raoja'mu̶. Raou̶na pãi cu'ache cho'ojanaa'me Repau̶'te, chiimu̶ Repau̶ chu̶'o ku̶asina ũcuanu̶ko tocha jo'kasi'e. 19 Jã'ajeku̶na mu̶sanu̶kona cu'ache cho'oche'te ũhasõ re'oja'che pa'iju̶ Dioni cuasaju̶ jovojũ̶'u̶, Repau̶ji mu̶sanu̶kona cu'ache cho'oche'te cuasamanea'ku̶. Mu̶sanu̶konapi jã'aja'ñe cho'oto rekoñoãna re'oja'che pa'iche ĩsija'mu̶ Dios. 20 Dios aperu̶mu̶, “Iku̶re chu̶'u̶ Neeku̶re pãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶a'ku̶ chini chejana saoja'mu̶ chu̶'u̶”, chiniasomu̶. Jã'ajeku̶na mu̶sanu̶konapi Dioni jovoto Ũcuau̶ni raoja'mu̶ Repau̶, mu̶sanu̶kona rekoñoãre ja'me paau̶ chini. 21 Repau̶ Jesús cu̶nau̶mu̶re pa'imu̶ chura. Diopi chũ̶'u̶mau̶na chuta'a cajema'ñe pa'imu̶ Repau̶. Na'a pa'isiru̶mu̶na chũ̶'u̶u̶na jo'e cajeja'mu̶ Repau̶. Reparu̶mu̶, Dios peore re'oja'che care'vaja'mu̶. Aperu̶mu̶ Diopi chũ̶'u̶ku̶na Repau̶ chu̶'o ku̶asina Repau̶ Jesucristo jo'e raijachere ku̶aju̶ tocha jo'kaasome. Repana ku̶asi'e cho'oja'mu̶ Dios reparu̶mu̶, Jesucristo jo'e cajeru̶mu̶. 22 Te'eu̶, aperu̶mu̶ Dios chu̶'o ku̶asi'ku̶ Moisés, cheku̶nare mai aipãi pa'isinare ija'che i'kaasomu̶: Na'a pa'isiru̶mu̶ Maire Paaku̶ Dios cheku̶re Repau̶ chu̶'o Ku̶ajau̶re chejana raoja'mu̶, chu̶'u̶ ku̶acheja'che Ku̶ajau̶re. Mai majapãiu̶ pa'ija'mu̶ repau̶. Repau̶ rani chu̶'vato ũcuanu̶ko asa jachama'ñe cho'ojũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. 23 Pãi repau̶'te jachana cho'osõjanaa'me. Dios pa'icheja saimanejanaa'me. Jã'ajeku̶na Repau̶ neenare ja'me pa'imanejanaa'me repana, chiniasomu̶ Moisés. 24 ’Aperu̶mu̶ Dios chu̶'o ku̶asina ũcuanu̶ko, iru̶mu̶ cho'ojachere ku̶aasome, ũcuachi'a Samuel, cho'je pa'isina. 25 Repana Dios chu̶'o ku̶asina mai aipãi paniasome. Maipi ñaju̶ che'chea'ju̶ chini Dios chu̶'o tocha jo'kaasome repana. Cheku̶, Abraham, mai aipãiu̶ na'a charo paniasomu̶. Repau̶'te ija'che i'kaasomu̶ Dios: Na'a pa'isiru̶mu̶ mu̶'u̶ Jojosi'ku̶re chejana raoja'mu̶ chu̶'u̶, pãi ũcuanu̶kore re'oja'che cho'okaau̶ chini, chiniasomu̶ Dios. Repau̶ i'kasi'e cho'okanicuhasi'ku̶a'mu̶ Dios maire. 26 Chareparo maini judíopãire re'oja'che cho'okasa chini, Repau̶ Mamaku̶'te, Jesure, vaso raocuhasi'ku̶a'mu̶ Dios maipi peore cu'are ũhasõa'ju̶ chini —chiniasomu̶ Pedro repanare pãi.

Hechos 4

1 Repau̶ Pedro chuta'a Juanna'me pãire cututona judío phairipãi Dios vu̶'e pẽ'jekainare chũ̶'u̶ku̶na'me saduceopãi rani tĩ'aasome. 2 Tĩ'a Pedrona'me Juanre ru̶a pe'ruasome repana pãire ija'che chu̶'vaju̶na: “Jesús jũnisõ tãcojñosi'ku̶ jo'e vaju̶rani pa'iku̶'mu̶. Jã'ajeku̶na na'a pa'isiru̶mu̶na pãi jũnisõsina jo'e vaju̶raijanaa'me ũcuachi'a”, chiniasome repana. Jã'aja'ñe che'choju̶na pãi jo'e vaju̶raiche jachanajeju̶ pe'ruasome repana saduceopãi. 3 Pe'ruju̶ Pedrona'me Juanre chẽa sa na'itojeku̶na pãi chẽavu̶'ena cuaoasome repana, cheku̶umucusejatu̶'ka paapu̶ chini. 4 Jã'ata'ni pãi jainu̶ko repana chu̶'vasi'e asa chẽasina Jesucristoni cuasaju̶ jovoasome. Jã'aja'ñe jovorena chura Jesucristo'te cuasana u̶mu̶pãichi'a kuẽkue ñato peore cheku̶ru̶mu̶ cinco milrepana pa'icosome. 5 Jo'e apeñatato judío phairipãi chũ̶'u̶na, judío ainana'me judíopãi che'chona chu̶'ore cutuñu chini Jerusalén vu̶'ejoopona chi'iasome. 6 Reparu̶mu̶ judío phairi ai, Anás, repau̶ majapãina'me rani paniasomu̶. Repau̶ majapãi mamia'me ie: Caifaa'mu̶, Juan'mu̶, Alejandro'mu̶ jo'e cheku̶na. 7 Chi'i repanare pãi chẽavu̶'e pa'isinare Pedrona'me Juanre etua raa'ju̶ chini chũ̶'u̶asome repana. Rarena ũcuana chenevu̶na nu̶ko repanare sẽniasaasome repana judío phairipãi. —¿Neepi chũ̶'u̶ju̶na mu̶sanu̶kona jã'aja'ñe si'ache cho'oju̶ pãi vasomasiche? —chiniasome. 8 Chitena Pedro Dios Rekochoji ja'me pa'iu̶ cho'okaiu̶na ija'che i'kaasomu̶ repanare: —Chu̶ku̶na'te paana, aina asarepajũ̶'u̶. 9 Mu̶sanu̶kona chu̶ku̶na'te jũ'iva'u̶re re'oja'che cho'okaisi'ere sẽeme, “¿Je'se cho'oju̶ vasoche ina?”, chini. 10 Asarepajũ̶'u̶. Chu̶'u̶pi ku̶ara mu̶sanu̶konare, icheja pa'inapi Israelpãipi ũcuanu̶ko asamasia'ju̶. Ñajũ̶'u̶; iva'u̶, mu̶sanu̶konare ti'jñeñe nu̶kava'u̶ aperu̶mu̶ nu̶ka ku'ima'ñe pa'isiva'u̶ chura nu̶ka ku'imu̶, Jesucristo Nazaret raisi'ku̶pi vasou̶na. Repau̶ Jesucristo re'oja'chechi'a cho'oku̶'mu̶. Jã'ata'ni mu̶sanu̶kona Repau̶'te kurususẽ'verona jẽ'jo nu̶ko vanisõsinaa'me. Vanisõ tãcojñosi'ku̶reta'ni Diopi vaso etosi'ku̶a'mu̶ Repau̶'te tãsichejapi. 11 Apereparu̶mu̶ Dios chu̶'o ku̶asina mu̶sanu̶kona Repau̶'te cu'ache cho'ojache ku̶aju̶ tocha jo'kasi'e ija'che chiimu̶: Pãi vu̶'e cho'ona vu̶'ña tuu re'ojatuure ku'eju̶, te'etuupu̶ jñaani cuheasome. Cuheju̶ samaneasome repatuupu̶. Cheku̶nata'ni, na'a ru̶a masinajeju̶, rani repatuupu̶ mini kuãa sa repana vu̶'echakavu̶na nu̶koasome repana vu̶'epi na'a ru̶a ju̶jaa'ku̶ chini, chiimu̶. Repana vesu̶na cho'ocheja'che cho'osinaa'me mu̶sanu̶kona. Re'oku̶ni Dios Raosi'ku̶re Jesure cuhesinaa'me mu̶sanu̶kona. 12 Cheku̶ pãiu̶ te'eu̶jẽ'e cho'okaiku̶ peomu̶ maire. Jesucristochi'aa'mu̶ maire vati toa saiche Ʉ̃sekaimasiku̶. Ũcuau̶ji cho'okaiu̶na Dios pa'icheja saire'omu̶ maire. Jesucristo'te masi cuasanachi'a Dios pa'icheja saijanaa'me —chiniasomu̶ repau̶ Pedro. 13 Chiku̶na judío aina Pedrona'me Juan vaju̶chu̶ma'ñe jã'aja'ñe i'kasi'ere asa ru̶a cuasaasome. “Ina utija'ovu̶'ejẽ'e che'chemanesinaa'me. Masinama'me ina. Jã'ata'ni re'oja'che i'kame ina.” Jã'aja'ñe i'kaju̶ cuasa, “Ãa, ina Jesuna'me ku'iju̶ pa'isinaa'me”, chiniasome repana. 14 Re'oja'che cho'osi'e jachacu'aasomu̶ repanare, nu̶ka ku'ima'ñe pa'isiva'u̶pi ũcuanana'me nu̶kaku̶na. 15 Jã'ajeku̶na i'kavesu̶ju̶ repana chi'i pa'iruupu̶ nu̶kanare etoche'te chũ̶'u̶asome repana aina. Etoso ainachi'a cutuasome repana. 16 —¿Je'se cho'ojanaa'ñe mai jã'anare Pedrona'me Juanre? Diochi'a cho'omasiche'te cho'ome repana, pãi vasoche. Repana cho'osi'e ijoopo Jerusalén pa'ina jainu̶ko masime. Jachacu'amu̶ maire jã'a. 17 Jã'ata'ni chura repanare Jesús pa'iche'te che'choche'te ũ̶señu mai, pãipi cheku̶napi na'a jainu̶ko asaju̶ pa'imanea'ju̶. Jesús pa'iche pãire te'eu̶'terejẽ'e jo'e ku̶amanejũ̶'u̶ chiñu repanare —chiniasome repana aina. 18 Chini repanare jo'e soni rao ija'che i'kaju̶ jo'e che'choche'te ru̶a ũ̶seasome repana: —Jesús pa'iche che'chomanejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona. Jmamakaru̶jẽ'e repau̶ pa'iche jo'e i'kamanejũ̶'u̶ —Jã'aja'ñe i'kaju̶ ũ̶seasome repana. 19 Jã'ata'ni Pedrona'me Juan ija'che i'kaasome repanare: —Cuasa ñajũ̶'u̶ aperu̶mu̶ mu̶sanu̶konachi'a. ¿Jeepi na'a re'oku̶ chu̶ku̶napi re'oja'chere cho'oju̶na ñaku̶ Diopi na'a ru̶a pojoa'ku̶ chini? ¿Mu̶sanu̶kona chũ̶'u̶ñe'te jachama'ñe cho'oju̶ Dios chũ̶'u̶ñe'te cho'omanejanaa'ñe chu̶ku̶na, Repau̶ chũ̶'u̶ñe'te jachama'ñe cho'oru̶ja'chere? Re'oja'ima'mu̶ jã'a. 20 Chu̶ku̶na asasi'ena'me ñasi'e ku̶ache jo'kacu'amu̶ chu̶ku̶na'te. Jo'kasõma'ñe ũcua Jesucristo pa'iche'te ku̶aju̶ pa'ijanaa'me chu̶ku̶na. Cheke peomu̶ —chiniasome repana. 21 Chitena repanare, —Mu̶sanu̶konapi Jesús pa'iche jo'e ku̶ato cu'ache cho'ojanaa'me chu̶ku̶na mu̶sanu̶konare —chiiju̶ aina jo'e i'kaasome repanare. Jã'ata'ni Pedrona'me Juanre cu'ache cho'omanesinajeju̶na pãi chẽavu̶'e jo'e cuaoma'ñe eto saoasome repanare. Vu̶'ejoopo pa'ina pãi ũcuanu̶ko jũ'iku̶'te vasosi'ere asa, “Ru̶a re'oku̶'mu̶ Dios”, chiiju̶ paniasome. Jã'ajeku̶na aina repanare Pedrona'me Juanre cu'ache cho'ovaju̶chu̶asome. 22 Diochi'a cho'omasiche'te cho'ocojñoasomu̶ repau̶ nu̶ka ku'imairo pa'isi'ku̶. Repau̶ vasocojñosi'ku̶ aiva'u̶ paniasomu̶. Cuarentarepaũ̶su̶ru̶mu̶ na'a cajejaiche paaasomu̶. Aiva'u̶pi vu̶ni nu̶ka kuniasomu̶ repau̶. 23 Etorena sani Pedrona'me Juan vu̶'ena co'i cheku̶nani Jesucristo'te cuasanani repanare judío ainana'me judío phairipãi chũ̶'u̶na i'kasi'ere peore ku̶aasome repana. 24 Ku̶arena asa pi'ni ũcuanu̶ko ija'che i'kaju̶ Dioni ja'me sẽniasome repana: “Dios, Chu̶ku̶na'te Paaku̶, Peore Cho'osi'ku̶, cu̶nau̶mu̶, cheja, chiañaã, cu'amajñaru̶ã, pãi, cu'ava'nare, peore cho'osi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶. 25 Aperu̶mu̶ chu̶ku̶na aipãiu̶'te Davire mu̶'u̶pi mu̶'u̶ Rekocho'te ĩsiu̶na Ũcuarekochoji cho'okaiu̶na mu̶'u̶ neeku̶ David ie chu̶'o tocha jo'kaasomu̶: Judío peona ru̶arepa pe'rume. Diore cu'ache cho'oñu chini cho'ote'eme repana. ¿Je'se pa'iu̶na peoche cho'oche repana? 26 Pãi chũ̶'u̶na Dioni jachaju̶ Repau̶'te cavajachere cutume. Diopi Repau̶ Neeku̶ni raou̶na repau̶ cho'oche'te ũ̶señu chini chi'ite'eme repana. Jã'aja'ñe chiimu̶ repau̶ David tocha jo'kasi'e. 27 Ja'ku̶, ijoopo vu̶'ejoopo pa'ina pãi chũ̶'u̶na Herodena'me Poncio Pilato, iru̶mu̶ jã'aja'ñe cho'ocuhasinaa'me. Ichejana judío peonana'me judíopãi chi'i cutusinaa'me repana mu̶'u̶ Chẽa Raosi'ku̶ni, Jesuni, Re'oku̶ni cu'ache cho'oñu chini. 28 Jã'aja'ñe cho'oju̶ mu̶'u̶ aperu̶mu̶ i'kasi'e, ‘Jã'aja'ñe cho'ojanaa'me’, chiisi'e cho'ocuhasinaa'me repana. Mu̶'u̶ peore Masiku̶ta'ni, repanani ũ̶semau̶na jã'aja'ñe cho'ocuhasinaa'me repana. 29 Ja'ku̶, repana judío aina ru̶a cu'ache i'kasinaa'me chu̶ku̶na'te, mu̶'u̶ chu̶'ore chu̶'vamanea'ju̶ chini. Jã'ata'ni chu̶ku̶na'te mu̶'u̶ neenare cho'okaijũ̶'u̶, mu̶'u̶ chu̶'ore re'oja'chere vaju̶chu̶ma'ñe chu̶'vañu. 30 Ũcuachi'a mu̶'u̶ masiche cheku̶nare pãi cho'o ñoku̶ jũ'inare vasojũ̶'u̶ ñaa'ju̶. Mu̶'u̶chi'a cho'omasiche'te re'oja'chere cho'o ñoto Mu̶'u̶ Neeku̶ Jesús pa'iche'te ña masijanaa'me repana pãi”, chiiju̶ sẽniasome repana Diore. 31 Repana sẽni pi'nisiru̶mu̶ Dios repana chi'i pa'ivu̶'e pi'ruche cho'oasomu̶. Jã'aja'ñe pi'ruku̶ Dios Rekocho ũcuanu̶kore rani ja'me pa'iu̶ re'oja'che cho'okaiu̶na vaju̶chu̶ma'ñe Dios chu̶'ore ku̶aju̶ paniasome repana. 32 Ũcuaru̶mu̶ pãi ũcuanu̶ko Jesucristo'te cuasana jainu̶ko ũcuate'e cuasaasome. Cavama'ñe ke'rema'ñe sãiñechi'a pojoju̶ paniasome repana. Repana paache cu'amajñaru̶ã, peova'nani rupu̶ ĩsiju̶ paniasome repana Jesucristo'te cuasanarechi'a. Te'eu̶jẽ'e repana paache, “Chu̶'u̶ neechi'aa'me ie”, chiima'ñe, “Chu̶'u̶ paache mai ũcuanu̶ko neea'me”, chiiju̶, te'eu̶'te cu'amajñaru̶ã karato, “Iere paajũ̶'u̶”, chiiju̶ paniasome repana. 33 Repana Jesús saosinapi Jesús Maire Paaku̶ jũni vaju̶raisi'ere masi ku̶aju̶na pãi jainu̶ko asa chẽaasome repana chu̶'vache. Dios repanare Jesucristo'te cuasanare ũcuanu̶kore ru̶a re'oja'che cho'okaniasomu̶. 34 Diopi re'oja'che cho'okaiu̶na sãiñechi'a kuiraju̶na, karamaneasomu̶ repanare. Cheku̶napi chejña na'a ru̶a paani te'echejña ĩsiso, ũcuachi'a vu̶'ña na'a ru̶a paana ĩsiso kuri koo Jesús saosinani ĩsiasome repana, kuri peova'nani ĩsia'ju̶ chini. 36 Jã'aja'ñe cho'oasomu̶ José, Dios vu̶'e cho'oche cho'okaiku̶, Chipre raisi'ku̶. Jesús saosina jo'e cheke mami, Bernabere, ve'oasome repau̶'te Josere. (Repana chu̶'o Bernabé “Re'oja'che chu̶'vaku̶” chiimu̶.) 37 Repau̶ Bernabé cheja ĩsiso kuri koo Jesús saosinani peore jo'kaasomu̶, chu̶ova'na pa'iva'nani ĩsia'ju̶ chini.

Hechos 5

1 Ũcuaru̶mu̶ te'eu̶ Ananías ru̶a tĩiñe cho'oasomu̶. Repau̶ rũ̶jo Safirana'me cheja te'echeja ĩsisoasome. 2 Ĩsiso, kuri koo, joopo mini care'vaasomu̶ repau̶. Jã'aja'ñe cho'oku̶'te ñakota'ni rũ̶jo, Safira, i'kamaneasomo repau̶'te. Repakuri care'va jo'ka joopo miisi'ere sa ĩsiasomu̶ repau̶ Jesús saosinani. Sa ĩsiku̶, “Chu̶'u̶ chejare ĩsiso inu̶koru̶chi'a kuri koosi'ku̶a'mu̶”, chiiu̶ joreasomu̶ repau̶ repanare. 3 Jã'aja'ñe chiiu̶ ĩsiu̶na Pedro repau̶'te ija'che i'kaasomu̶: —Ananías, ¿je'se pa'iu̶na mu̶'u̶ vati ai chũ̶'u̶ñe'te cu'ache cho'oku̶? Mu̶'u̶ cheja ĩsisõ koosi'e kuri joopo miisi'ere jo'kasi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶ chu̶ku̶na'te, “Ũcuanu̶koru̶'me ie”, chiiu̶. Jã'aja'ñe cho'oku̶, Dios Rekocho'te joresi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶. 4 ¿Je'se pa'iu̶na jã'aja'ñe joreu̶ mu̶'u̶? Cheja mu̶'u̶ cheja pa'isi'ku̶a'mu̶. Mu̶'u̶re u̶ache cho'ore'osi'ku̶a'mu̶ repacheja. Ĩsisõ kuri koosi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶. Mu̶'u̶re u̶ache cho'ore'osi'ku̶a'mu̶ repakuri. Jã'ata'ni repakuri Dioni joopo ĩsiku̶, “Ũcuanu̶koru̶'me ie”, chiiu̶ Dioni joresi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶. Pãijẽ'e joreku̶, Diorejẽ'e ũcuachi'a joresi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶ —chiniasomu̶ Pedro. 5 Repau̶ i'kache'te asa repau̶ Ananías teana jũnisosi'ku̶pi tãniasomu̶. Repau̶ jũnisosi'ere asa pãi ũcuanu̶ko ru̶a ku̶ku̶soasome. 6 Jũnisou̶na põsu̶pãipi kaka repau̶'te kãapi rea etua tãasome. 7 Chotehora pa'isiru̶mu̶na repau̶ rũ̶jo ũcuavu̶'ena kakaasomo. Ʉ̃ju̶ cho'ocojñosi'e chuta'a asamaneasomo repao. 8 Kakaona Pedro repao'te sẽniasaasomu̶. —Mu̶'u̶, mu̶ũ̶ju̶na'me cheja te'echeja ĩsiasomo. Ie kuri mu̶sanu̶kona koosi'e, ¿ũcuanu̶koru̶'che? —chiniasomu̶ Pedro repao'te. Chiku̶na, —Jũ̶ju̶. Ũcuanu̶koru̶'me jã'a —chiniasomo repao. Joreasomo. 9 Chikona Pedro repao'te i'kaasomu̶. —¿Je'se cuasa mu̶sanu̶kona Dios Rekocho'te joreñu chini jã'aja'ñe cho'ore? “¿Dios Rekocho mai cho'oche ñamanesi'ku̶jeku̶ cu'ache cho'omaneja'mu̶ maire”, chiiju̶ cuasare mu̶sanu̶kona? Jã'aja'ñe cho'osi'kojekona mu̶ũ̶ju̶ pa'isi'ku̶re tãsina jatisa'aro'te mu̶'u̶ni cha'aju̶ nu̶kame, ũcuaja'che tãñu chini —chiniasomu̶ Pedro repao'te. 10 Chiku̶na Pedro ti'jñeñena teana jũnisosi'kopi tãniasomo repao. Tãkona põsu̶pãi kaka ñato jũnisosiva'o ũniasomo repao. Ũcuaru̶mu̶ repao'te mini etua sa ũ̶ju̶re tãsicheja rũ̶'u̶ñe tãasome repana. 11 Jã'aja'ñe cho'osi'ere asa pãi Jesucristo'te cuasakuanupu̶ ũcuanu̶ko ru̶a ku̶ku̶soasome. Cheku̶na ũcuachi'a peore asa ku̶ku̶soasome. 12 Reparu̶mu̶ repana Jesús saosina pãi ñaju̶'te ru̶a re'oja'chere, Diochi'a cho'omasiche'te cho'o ñoju̶ paniasome. Jesure cuasana ũcuanu̶ko si'aru̶mu̶ chi'iju̶ paniasome, Dios vu̶'e ve'se pa'ikachapa, Portal de Salomón chiikachapana. 13 Repanare chi'i pa'inare cheku̶na pãi ja'me nu̶kavaju̶chu̶nata'ni ru̶a re'oja'che cutuasome repanare. 14 Jã'ata'ni cheku̶na Jesucristo'te cuasanani jovo na'a jainu̶ko Jesucristo'te cuasaasome, romina'me u̶mu̶pãi. 15 Jesús saosinapi ru̶a re'oja'che vasoju̶na Pedro caraijachejana callejoovu̶na jũ'iva'nare ũhikãñapi kuãa ra ũhaasome pãi. Pedro chu̶vosi'epi repanani chu̶vo vasoa'ku̶ chini jũ'iva'nare ve'sena ũhaasome pãi. 16 Ũcuachi'a cheku̶na pãi Jerusalén vu̶'ejoopona si'aru̶mu̶ raiju̶ paniasome repajoopo kueñe pa'ijoopoã pa'ina. Ravu̶ jũ'inana'me vatire paaju̶ jũ'inare raju̶ raniasome repana. Rarena repana ũcuanu̶ko vaju̶asome. 17 Jesús saosinapi jã'aja'ñe cho'oju̶na judío phairi aina'me repau̶ neena, saduceopãi pe'ruasome. Pe'ruju̶ repanare cu'ache cho'oñu chiniasome repana. 18 Repanani cu'ache cho'oñu chini chũ̶'u̶rena, repana neena pãi chẽavu̶'ena chẽa cuaaasome repanare. 19 Pãi chẽavu̶'ere pa'iju̶na, ángel, Dios raosi'ku̶, ñamina rani, jatisa'aro vatakani repanare eto ija'che i'kaasomu̶ repau̶: 20 —Dios vu̶'ena mu̶a, Dios chu̶'ore pãire che'chojũ̶'u̶ asa re'oja'che paapu̶. Mama cuasaju̶ pa'iche'te re'oja'che ku̶ajũ̶'u̶ repanare, re'oja'che paapu̶ —chiniasomu̶ ángel repanare. 21 Chiku̶na repana Jesús saosina asa ru̶a apeñatatona Dios vu̶'ena mu̶a tĩ'aasome. Tĩ'a kaka pãire che'choasome repana. Na'a umucuse repau̶ judío phairi ai repau̶ neenana'me judío ainare ũcuanu̶kore soniasomu̶. Soku̶na chi'i, Jesús saosinare pãi chẽavu̶'epi etua rache'te chũ̶'u̶asome repana. 22 Chũ̶'u̶rena sõtaopãi pãi chẽavu̶'ena mu̶aasome. Mu̶a tĩ'a kaka ñato Jesús neena peoasome. Peoju̶na sõtaopãi co'i ku̶aasome repanare. 23 —Chu̶ku̶na pãi chẽavu̶'e mu̶a tĩ'ato masi tachosivu̶'e pa'isi'ku̶a'mu̶ repavu̶'e. Repanare pẽ'jena kakasa'aro cachejare ve'sere nu̶kaju̶ pa'isinaa'me. Jã'ata'ni vata ñato repana Jesure cuasana peosinaa'me —chiniasome sõtaopãi. 24 Chitena repanare chũ̶'u̶ku̶ judío phairipãi chũ̶'u̶nana'me asa ru̶a ku̶ku̶asome repana. Repanani ru̶a cuasoku̶na, —¿Je'se paaku̶ ie? —chini cuasaasome repana. 25 Jã'aja'ñe i'katona cheku̶ tĩ'a ija'che ku̶aasomu̶: —Asarepajũ̶'u̶. Mu̶sanu̶kona pãi chẽavu̶'e cuaosina Dios vu̶'ere pãire che'choju̶ pa'ime —chiniasomu̶. 26 Chiku̶na repau̶ sõtao chũ̶'u̶ku̶ repau̶ neenana'me eta, Dios vu̶'ena mu̶a Jesús saosinare chẽa jo'e mu̶tuaasome. Jã'ata'ni repanare asi cho'oma'ñe mu̶tuaasome repana, pãire vaju̶chu̶ju̶, “Cata su'aju̶”, chini repanani. 27 Repanare chẽajani ra judío aina ti'jñeñena nu̶koasome repana. Nu̶korena judío phairi ai Jesús saosinare ija'che i'kaasomu̶: 28 —Chu̶ku̶na mu̶sanu̶konare ru̶a ũ̶seju̶, “Jesús pa'iche jo'e che'chomanejũ̶'u̶”, chiisinaa'me. Jã'ata'ni ũcua che'choju̶ pa'ime mu̶sanu̶kona. Ũcuachi'a chu̶ku̶na'te, “Jesure vanisõsinaa'me jã'ana”, chiiju̶ pa'ime mu̶sanu̶kona —chiniasomu̶ judío phairi ai repanare. 29 Chiku̶na Pedro cheku̶na Jesús saosinana'me ija'che i'kaasomu̶: —Mu̶sanu̶kona pãi ru̶a chũ̶'u̶me chu̶ku̶na'te. Jã'ata'ni chu̶ku̶napi Dios chũ̶'u̶ñe'te jachama'ñe cho'oto na'a re'omu̶. Mu̶sanu̶kona chũ̶'u̶ñe cho'oni Dios chũ̶'u̶ñe'te cho'omanejanaa'me chu̶ku̶na. 30 Mu̶sanu̶kona Jesure kurususẽ'verona jẽ'jo vẽasõsinaa'me. Jũnisõ tãcojñosi'ku̶reta'ni Diopi, mai aipãi Paaku̶ji, vasosi'ku̶a'mu̶ Repau̶'te, jo'e vaju̶rani paau̶ chini. 31 Repau̶'te Jesure vaso Dios Repau̶ u̶jajũ̶tu̶ cakã'kore kueñe ñu'iu̶ chũ̶'u̶a'ku̶ chini jo'kaasomu̶. Ũcuachi'a pãi rekoñoãre care'vakaau̶ chini, jo'kaasomu̶ Dios Repau̶'te. Jã'aja'ñe cho'oasomu̶ Dios maipi Israelpãipi cu'ache cho'oche'te ũhasõrena mai cu'ache cho'osi'ere tu̶'nesõkasa chini. 32 Repa Jesús cho'ocojñosi'e peore ñasinajeju̶ ũcuare ku̶aju̶ pa'ime chu̶ku̶na. Dios Rekocho ũcuachi'a jã'are ku̶amu̶. Repau̶ chũ̶'u̶ñe asa jachama'ñe cho'onare Dios Ũcuau̶ Rekocho'te ĩsimu̶ —chiniasomu̶ Pedro repanare. 33 Chiku̶na repana judío aina asa ru̶a pe'ruasome. Pe'ruju̶ Jesús saosinare vanisoñu chiniasome repana. 34 Jã'ata'ni te'eu̶ repanare ja'me pa'iku̶ judío ai fariseopãiu̶ i'kara chini vu̶ni nu̶kaasomu̶. Repau̶ mami Gamalielasomu̶. Ru̶a masiku̶jeku̶, Dios chũ̶'u̶ñe che'choku̶ paniasomu̶ repau̶. Pãi ũcuanu̶ko ru̶a chiniasome Repau̶'te. Vu̶ni nu̶kaku̶, Jesús saosinare ve'sena etuaa'ju̶ chini chũ̶'u̶asomu̶ repau̶. 35 Etuasorena repau̶ Gamaliel judío ainare ija'che i'kaasomu̶: —Chu̶'u̶ majapãi, Israelpãi, asarepajũ̶'u̶. Inare, Jesure cuasanare, vanisoñu chiime mu̶sanu̶kona. Jã'ata'ni pe'ruma'ñe masi cuasajũ̶'u̶ aperu̶mu̶, chiimu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare. 36 Aperu̶mu̶ Teudas rani pa'iu̶ cho'osi'ere cuasajũ̶'u̶. Rani pa'iu̶, ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶: “Ru̶a masiu̶jeku̶ pãire chũ̶'u̶ra chiimu̶ chu̶'u̶”, chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶. Chiku̶na pãi jainu̶ko, repau̶'te jovosinaa'me, cheku̶ru̶mu̶ cuatrocientorepana. Jã'ata'ni chuenisosi'ku̶a'mu̶ repau̶. Repau̶ji chuenisou̶na repau̶'te ja'me pa'isina ũcuau̶achejña te'enachi'a vu̶'vu̶sosinaa'me. Jã'ajeku̶na repau̶ cho'osi'e si'asosi'ku̶a'mu̶. 37 Na'a pa'isiru̶mu̶ pãi kuẽkueru̶mu̶ cheku̶, Judas, Galilea caku̶ ũcuaja'che rani pa'isi'ku̶a'mu̶. Rani pa'iu̶ repau̶ji pãi chũ̶'u̶nani etosora chiiu̶na pãi jainu̶ko jovosinaa'me repau̶'te. Jã'ata'ni chuenisosi'ku̶a'mu̶ repau̶. Chuenisou̶na repau̶'te ja'me pa'isina te'enachi'a vu̶'vu̶sosinaa'me. 38 Jã'ajeku̶na chura ija'che chu̶'vamu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare: Jã'anare Jesús neenare asi cho'oma'ñe eto saojũ̶'u̶. Repana cho'oche rupu̶ pãipi cuasaju̶ chũ̶'u̶ñe pa'ito si'asoja'mu̶. 39 Jã'ata'ni Dios chũ̶'u̶ñe pa'ito ũ̶secu'amu̶ mu̶sanu̶konare. Si'asomaneja'mu̶. Cuasajũ̶'u̶ aperu̶mu̶. Dios chũ̶'u̶ñe ũ̶sena pa'imanejũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona —chiiu̶ chu̶'vaasomu̶ repau̶ Gamaliel. 40 Repau̶ji chu̶'vau̶na asa chẽa repana judío aina Jesús saosinare soni rao suĩ'sueche'te chũ̶'u̶asome Jesús neenare. Suĩ'sue pi'nirena Jesús saosinare jo'e ũ̶seasome repana aina. “Jesús pa'iche jo'e che'choma'ñe pa'ijũ̶'u̶”, chiniasome. I'ka pi'ni Jesús saosinare eto saoasome repana. 41 Etoju̶na Jesús saosina judío aina chi'ivu̶'epi pojoju̶ etaasome. “Dios chu̶ku̶na'te pojoku̶ Jesús pa'iche'te ku̶aa'ju̶ chini jo'kasi'e ru̶a re'omu̶. Jã'ajeku̶na suĩ'suecojñosinata'ni ru̶a pojoju̶ eta saime chu̶ku̶na”, chini cuasaasome. 42 Eta saisiru̶mu̶ suĩ'suecojñosinata'ni jo'kasoma'ñe Jesucristo Dios Raosi'ku̶ pa'iche'te che'choju̶ paniasome repana. Si'aumucujña Dios vu̶'ena mu̶a chu̶'vaju̶ paniasome repana, pãi vu̶'ña ũcuachi'a.

Hechos 6

1 Reparu̶mu̶ si'aru̶mu̶ na'a ru̶a jainu̶ko pãi Jesucristo'te cuasana jovoju̶ paniasome. Ũcuaru̶mu̶ repana Jesucristo'te cuasana griego chu̶'o i'kanapi judíopãi chu̶'o i'kanani ke'reju̶ ija'che i'kaasome: —Umucujña pa'iche mu̶sanu̶kona mai ũcuanu̶ko koosi'epi ãu va'jeva'nare kuiraju̶ pa'ime. Jã'ata'ni chu̶ku̶na majapãi va'jeva'na na'a ka'charu̶ kooju̶ pa'ime ãu rupu̶ ĩsiche —chiniasome repana. 2 Chitena repana Jesús saosina docerepana Repau̶'te cuasanani ũcuanu̶kore soniasome. Soni rao repanare ija'che i'kaasome repana: —Chu̶ku̶napi Dios chu̶'o chu̶'vanapi si'aru̶mu̶ ãure ĩsiju̶ pa'ito Dios chu̶'o chu̶'vana peome. 3 Jã'ajeku̶na mu̶sanu̶konapi icheja pa'inani ru̶a masinani sieterepanare jñaa chẽajũ̶'u̶ ãu ãuñe'te chũ̶'u̶a'ju̶. “Jã'anaa'me ru̶a re'ona”, chiicojñonani, Dios Rekocho chũ̶'u̶ñe cho'onani jñaajũ̶'u̶. 4 Jã'aja'ñe cho'oru chu̶ku̶napi Diore sẽeju̶ Repau̶ chu̶'ojẽ'e chu̶'vaju̶ pa'ijanaa'me —chiniasome repana. 5 Chitena repana chi'isina asa, —Jã'aja'ñe cho'oto re'omu̶ —chiniasome ũcuanu̶ko. Chini, u̶mu̶pãi sieterepanare jñaa chẽaasome repana. Esteban'te chẽaasome repana. Repau̶ Esteban Jesucristo'te ru̶a cuasaku̶ pa'iu̶, Dios Rekocho chũ̶'u̶ñe re'oja'che cho'oku̶ paniasomu̶. Ũcuachi'a cheku̶na repana chẽasina mamia'me ie: Felipe'mu̶, Prócoro'mu̶, Nicano'mu̶, Timon'mu̶, Parmenaa'mu̶, Nicolaa'mu̶. Repau̶ Nicolás Antioquía vu̶'ejoopo raisi'ku̶pi judíopãi pa'iche'te che'cheasomu̶ tĩipãiu̶ji. 6 Repanare jñaa Jesús saosinani raasome repana. Rarena Jesús saosina repanani ãu ãuñe'te jo'kañu chini Dioni sẽeju̶ jũ̶jñapi jaju̶ ija'che i'kaasome: “Diopi re'oja'che cho'okaau̶ mu̶sanu̶konare cho'oche'te re'oja'che masi cho'oa'ju̶ chini”, chiniasome repana. 7 Reparu̶mu̶ pãi na'a jainu̶ko Dios chu̶'o asaneena paniasome. Si'aru̶mu̶ na'a ru̶a jainu̶ko Jerusalén pa'ina pãi Jesucristoni cuasaju̶ jovoju̶ paniasome. Ũcuachi'a judío phairipãi jainu̶ko Jesucristoni cuasaju̶ jovoasome. 8 Reparu̶mu̶ Esteban, Jesucristoni ru̶a cuasaku̶, Diopi cho'okaiu̶na pãi ñaju̶'te Diochi'a cho'omasiche'te cho'oku̶ paniasomu̶. 9 Repau̶ i'kache'te jachaju̶, repau̶'te cu'ache i'kaju̶ paniasome pãi, “Joremu̶ mu̶'u̶”, chiiju̶. Repana cu'ache i'kana Cirene cheja, Alejandría cheja, Cilicia cheja, Asia cheja raisinapi cu'ache i'kaasome repau̶'te. Cheku̶na ũcuachi'a repau̶'te ke'reasome judíopãi chi'ivu̶'e Libertados neevu̶'e chi'ina. 10 Repana cu'ache i'kato Dios Rekochoji cho'okaiu̶na ru̶a masi i'kaasomu̶ repau̶. Jã'aja'ñe i'kaku̶na asa jachanata'ni sãiñe i'kavesu̶asome repana. 11 I'kavesu̶ju̶ cheku̶nani soni rao ro'iasome repana jorea'ju̶ chini. “Iku̶ Esteban Diore cu'ache i'kasi'ku̶a'mu̶. Ũcuachi'a Moisere cu'ache i'kasi'ku̶a'mu̶ iku̶”, chiiju̶ jorea'ju̶ chini soni rao ro'iasome repana. 12 Jã'aja'ñe cutuju̶na asa vu̶'ejoopo pa'ina pãi ru̶a pe'ruasome repau̶'te Esteban'te, judío ainana'me judíopãi che'chona ũcuachi'a. Jã'ajeku̶na repau̶'te chẽa sa judío phairi aina'me cheku̶na judío ainana'me chi'i repana ti'jñeñena nu̶koasome repau̶'te. 13 Nu̶ko joreju̶ repau̶ni cu'ache i'kaa'ju̶ chini jorenare raasome repana. Rarena ija'che i'kaasome jorena: —Iku̶ Esteban si'aru̶mu̶ cuhama'ñe cu'ache i'kaku̶'mu̶. “Dios vu̶'e cu'amu̶. Moisés chũ̶'u̶si'e ũcuachi'a cu'amu̶”, chiiku̶'mu̶ iku̶. 14 Ija'che i'kaku̶na asasinaa'me chu̶ku̶na: “Jesús Nazaret raisi'ku̶ Dios vu̶'e ñañosoja'mu̶.” Ũcuachi'a, “ ‘Moisés chũ̶'u̶ jo'kasi'e judíopãi pa'iche'te ũcuanu̶ko peore ũhasõjũ̶'u̶’, chiimu̶ Jesús”, chiiku̶'mu̶ iku̶ Esteban —chiniasome repana jorena. 15 Chitena repana repacheja ñu'ina ũcuanu̶ko ru̶a pãiñaasome repau̶'te. Ñaju̶na Esteban chia ángel chiaja'che ñoasomu̶ repanare.

Hechos 7

1 Jã'aja'ñe i'karena asa judío phairi ai Esteban'te ija'che sẽniasomu̶: —¿Ina mu̶'u̶re ũcuarepare chu̶'o i'kache? —chiniasomu̶. 2 Chiku̶na Esteban i'kaasomu̶. —Chu̶'u̶ majapãi, asarepajũ̶'u̶. Apereparu̶mu̶ mai aipãiu̶'te Abrahamre repau̶ chuta'a Mesopotamia cheja pa'iu̶, Harán vu̶'ejoopo sani pa'imaru̶mu̶na, Maire Paaku̶, Dios, Peore Masiu̶ rani pa'iu̶ ija'che i'kaasomu̶ repau̶'te: 3 “Icheja mu̶'u̶ pa'icheja eta majapãi jo'ka tĩichejana sanisõjũ̶'u̶ mu̶'u̶. Chu̶'u̶ ku̶ajachejare sani pa'ijũ̶'u̶”, chiniasomu̶ Dios repau̶'te. 4 Chiku̶na repau̶ Abraham pu̶ka'ku̶ aiva'u̶na'me Caldea chejapi eta Harán vu̶'ejoopo'te sani paniasomu̶. Pu̶ka'ku̶ aireko jũnisosiru̶mu̶ repau̶ Abraham Diopi chũ̶'u̶u̶na repajoopo eta ichejare mai pa'ichejare rani paniasomu̶. 5 Icheja pa'iku̶'teta'ni Dios icheja ai ĩsimaneasomu̶ repau̶'te. Jã'ata'ni Dios ija'che i'kaasomu̶ repau̶'te mai aipãiu̶'te: “Na'a pa'isiru̶mu̶ ichejare ĩsija'mu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re, mu̶'u̶ jojosinapi paapu̶ chini”, chiniasomu̶ chuta'a chĩirejẽ'e peoku̶'teta'ni. 6 Cheke ija'che chiimu̶ repau̶'te Dios i'kasi'e: “Mu̶'u̶ jojosina tĩipãi pa'ichejare sani pa'iju̶ chẽa paacojñoju̶ kuri kooma'ñe cho'oche rupu̶ cho'okaiju̶ pa'ijanaa'me repacheja chũ̶'u̶nare. Pãi ru̶a cu'ache cho'ojanaa'me repanare. Repacheja cuatrocientorepaũ̶su̶ru̶mu̶ pa'ijanaa'me repana. 7 Jã'ata'ni repacheja canare cu'ache cho'oja'mu̶ chu̶'u̶, mu̶'u̶ jojosinani cu'ache cho'oju̶na. Chu̶'u̶pi jã'aja'ñe cho'ou̶na mu̶'u̶ jojosina eta rani jo'e ichejare Canaán chejare pa'iju̶ chu̶'u̶ni pojoju̶ pa'ijanaa'me”, chiniasomu̶ Dios repau̶'te. 8 Repau̶ i'kache'te Abrahampi jachama'ñe cuasaku̶, “Jau̶”, chiku̶na, jĩkora'muru̶ chã'tiru̶ pa'ica'niru̶ chu̶to tu̶ache'te jo'kaasomu̶ Dios. Jã'aja'ñe circuncisión cho'oche chĩiva'nare u̶mu̶pãiva'narechi'a chũ̶'u̶ jo'kaasomu̶ Dios repau̶'te, repau̶ chĩi pa'ijanani cho'o paaa'ku̶ chini. Jã'ajeku̶na Abraham mamaku̶'te Isaare jñaa repau̶ ochorepaumucujña pa'itona jĩkora'muru̶ chã'tiru̶ pa'ica'niru̶ chu̶to tu̶aasomu̶, Dios i'kasi'ere jachama'ñe cho'oku̶. Repau̶ Isaac aineesiru̶mu̶ chĩi paa mamaku̶'te Jacobre vĩjachĩiru̶mu̶ ũcuaja'che jĩkochã'tiru̶ chu̶to tu̶aasomu̶. Jacob ũcuaja'che repau̶ aineesiru̶mu̶ chĩi paa mamachĩi u̶mu̶pãi docerepanare ũcuaja'che cho'oasomu̶, repana vĩjachĩiva'na pa'iru̶mu̶. Repana Jacob chĩi docerepana ainee pi'nisiru̶mu̶ maire Israelpãire jojoasome. 9 ’Repana mai aipãiu̶ Jacob chĩi repana cho'jeu̶'te Josere pu̶ka'ku̶ ru̶a oiu̶ paaku̶'te ru̶a cuheasome. Cuheju̶ repau̶'te chẽa Egipto cheja sainani kuripi ĩsisoasome repana, repau̶ni sasoa'ju̶ chini. Jã'ata'ni Dios Josere kuiraku̶ paniasomu̶. 10 Josere cu'ache ti'jñeto Diopi re'oja'che cho'okaniasomu̶. Diopi cho'okaiu̶na Josepi ru̶a masiku̶na ña Faraón, Egipto cheja chũ̶'u̶ku̶ ru̶a pojoasomu̶ repau̶'te. Jã'ajeku̶na Josere pãire chũ̶'u̶a'ku̶ chini chũ̶'u̶ jo'kaasomu̶ Faraón. Chũ̶'u̶ jo'kau̶na José Egipto cheja pa'inare, Faraón neenare peore chũ̶'u̶ku̶ paniasomu̶. 11 ’Repau̶ José chũ̶'u̶ru̶mu̶ chiño peore ãu kũ̶imaneasomu̶, Egipto cheja, ũcuachi'a icheja Canaán cheja peore. Ru̶a cu'aasomu̶ pãi ũcuanu̶kore. Reparu̶mu̶ mai aipãi ãu koochejñajẽ'e peoasome. 12 Icheja Canaán cheja ãu ĩsiche peoasomu̶. Egipto chejata'ni ãu care'vasi'e ĩsiche paniasomu̶. Jã'are asa Jacob repau̶ mamachĩire, mai aipãire, ũcuachejana saoasomu̶, ãure koojaapu̶ chini. Aperu̶mu̶ charo saisi'easomu̶ jã'a. 13 Repana sani co'i, jo'e saisiru̶mu̶na Josepi ku̶a jñauu̶na majaa'chu̶pãi ñamasiasome repau̶'te. Repanare majaa'chu̶pãi ku̶a jñau repana raisi'e Faraonni ku̶aasomu̶ repau̶. Ku̶au̶na asa repau̶ Faraón José majapãi masiasomu̶. 14 Repau̶'te chũ̶'u̶ku̶'te Faraonre ku̶a jñausiru̶mu̶ José repau̶ pu̶ka'ku̶na'me majapãi ũcuanu̶kore soni raoasomu̶. Setenta y cincorepana paniasome repana José majapãi. 15 Mamaku̶ Josepi soku̶na Jacob repau̶ mamachĩina'me Egipto chejare sani pa'iu̶ ũcuachejana aireko jũnisoasomu̶. Repau̶ mamachĩi ũcuaja'che mai aipãi pa'isina ũcuachejana aireko jũnisoasome. 16 Repana jũnisosiru̶mu̶ repana majapãi Siquem vu̶'ejoopona sa tãasome repanare. Aperu̶mu̶ Abraham Hamor mamachĩire repacheja jmachejaru̶ kuripi kooasomu̶ repau̶ majapãire tãra chini. 17 ’Na'a pa'isiru̶mu̶ Abrahamre aperu̶mu̶ Dios cho'okasa chiisi'ere ũcuarepa cho'opi'raru̶mu̶ Jacob jojosina mai aipãi ru̶a jainu̶ko paniasome Egipto cheja, churata'ni. 18 Reparu̶mu̶ Egipto cheja cheku̶pi pãi chũ̶'u̶ku̶ paniasomu̶. Repau̶ pãi chũ̶'u̶ku̶ Josere vesu̶asomu̶. 19 Jã'ajeku̶na mai aipãiva'nare ru̶a cu'ache cho'oasomu̶ repau̶. Repanare mai aipãi mamachĩiva'nani u̶mu̶pãiva'narechi'a vĩjachĩire sẽjosoa'ju̶ chini chũ̶'u̶asomu̶ repau̶. 20 Ũcuaru̶mu̶na Moisés jñaacojñoasomu̶. Ru̶a re'ojava'u̶ paniasomu̶ repau̶. Reparu̶mu̶ pu̶ka'ku̶pãi chotepãimia vu̶'ere chave paaasome repava'u̶re. 21 Chotepãimia pa'isiru̶mu̶na ju̶'ena maña chiachana vavorena pãi chũ̶'u̶ku̶ mamakoji ña mini repao vu̶'ena sa paaasomo repava'u̶re. Sa repao chĩire jojacheja'che jojaasomo repao repau̶'te. 22 Pãi chũ̶'u̶ku̶ mamako vu̶'ere pa'iu̶ peore Egiptopãi pa'iche che'cheku̶ aineeasomu̶ repau̶. Utija'o pa'iche ũcuachi'a peore che'cheku̶ ainee ru̶a i'kamasiku̶ji ru̶a cho'omasiasomu̶ repau̶. 23 ’Ũcuaru̶mu̶ Moisés cuarentarepaũ̶su̶ru̶mu̶ paaku̶ji repau̶ majapãire cuasa, Israel jojosinare, eta ñaasomu̶. 24 Eta ñato Egiptopãiu̶ Israel jojosi'ku̶ni vaiu̶ paniasomu̶. Vaiu̶na ña Moisés Israelpãiu̶ni ũ̶seku̶, Egiptopãiu̶'te vanisoasomu̶. 25 Jã'aja'ñe cho'o ija'che cuasaasomu̶ Moisés: “Churata'ni ina chu̶'u̶ majapãi chu̶'u̶ pa'iche masijanaa'me. Chu̶'u̶ni Diopi chũ̶'u̶ku̶na re'oja'che cho'okaija'mu̶ chu̶'u̶ inare. Dios inare etoja'mu̶ icheja”, chiiu̶ cuasaasomu̶ repau̶. Jã'ata'ni repau̶ pa'iche'te vesu̶ju̶ ña chẽamaneasome repana. 26 Jo'e apeñatato repau̶ ñato Israel jojosinachi'a te'eka'chapana cavaju̶ paniasome. Jã'aja'ñe cho'oju̶na ña vu̶'vu̶ rani ija'che i'kaasomu̶ Moisés repanapi cavamanea'ju̶ chini: “¡Ñañe! ¿Je'se pa'iu̶na mu̶sanu̶kona majapãichi'ata'ni sãiñechi'a cu'ache cho'oche?”, chiniasomu̶ repanare. 27 Chiku̶na te'eu̶ cheku̶re vaiku̶ji Moisere ju̶jo saoku̶ ija'che i'kaasomu̶: “¿Neepi chũ̶'u̶ jo'karena chũ̶'u̶ku̶ mu̶'u̶ chu̶ku̶na'te? ¿Neepi chũ̶'u̶rena chu̶ku̶na cu'ache cho'oche ñaku̶ ke'reku̶ mu̶'u̶? 28 Neato Egiptopãiu̶'te vanisoasomu̶ mu̶'u̶. ¿Iru̶mu̶ ũcuaja'che chu̶'u̶ni vanisora chiiku̶ mu̶'u̶?”, chiniasomu̶. 29 Chiku̶na Moisés, “Chu̶'u̶ cho'osi'e pãi masime”, chini vaju̶chu̶ku̶ so'ona vu̶'vu̶so sani tĩipãi pa'ichejare Madián chejare tĩ'a paniasomu̶. Pa'iu̶ romi veja chĩi te'eka'chapanare u̶mu̶pãichi'a paaasomu̶ repau̶. 30 ’Repau̶ cuarentarepaũ̶su̶ru̶mu̶ pãi peochejare Sinaí aikũti kueñe pa'isiru̶mu̶ Moisés miu sũkiñu̶ uuku̶ pa'iñu̶'te ñaasomu̶. Uuku̶na toa joopo ñato ángelpi ñoasomu̶ repau̶'te. 31 Angelpi ñoku̶na ña ru̶a cuasoasomu̶ repau̶'te. Na'a kueñepi ñara chini na'a saiu̶ Dios i'kache'te asaasomu̶ repau̶, ija'che chiiche'te: 32 “Dioa'mu̶ chu̶'u̶. Mu̶'u̶ aipãi chu̶'u̶re cuasanare paaku̶'mu̶ chu̶'u̶. Abrahamre, Isaare, Jacobre paaku̶'mu̶ chu̶'u̶”, chiniasomu̶ Dios repau̶'te. Chiku̶na kurukuruu̶ asa ku̶ku̶soasomu̶ repau̶. Vaju̶chu̶ku̶ jo'e repacheja ñamaneasomu̶ repau̶. 33 Vaju̶chu̶ku̶'teta'ni Dios jo'e ija'che i'kaasomu̶ repau̶'te: “Chu̶'u̶ni vaju̶chu̶ku̶, ku̶ku̶, mu̶'u̶ cũ'akorophe're tĩ'tejũ̶'u̶, chu̶'u̶ mu̶'u̶re i'kachejajeku̶na. 34 Iru̶mu̶ Egipto cheja pa'inare chu̶'u̶ neenare ru̶a cu'ache ti'jñemu̶. Repana cu'ache cho'ocojñoju̶ oiche peore ñaku̶ pa'imu̶ chu̶'u̶. Jã'ajeku̶na repanani oiu̶ re'oja'che cho'okasa chini cajecuhamu̶ chu̶'u̶. Ũcuachejapi etoja'mu̶ chu̶'u̶ repanare. Asarepajũ̶'u̶ mu̶'u̶. Mu̶'u̶ni jo'e Egiptona saora chiimu̶ chu̶'u̶”, chiniasomu̶ Dios Moisere. 35 ’Chini Dios Moisere, ángel miu sũkiñu̶ ñosi'ku̶na'me, saoasomu̶ repau̶'te, repanani etua ra re'oja'che chũ̶'u̶ku̶ paau̶ chini. Aperu̶mu̶ repana cu'ache i'kaasome repau̶'te, ija'che chiiju̶: “¿Neepi chũ̶'u̶jũ̶'u̶ chitena chũ̶'u̶ku̶ mu̶'u̶ chu̶ku̶na'te?”, chiniasome repana. Jã'aja'ñe repana cuhesi'ku̶ni Moisere repanani cho'okaau̶ chini saoasomu̶ Dios. 36 Diopi chũ̶'u̶ saou̶na sani Egipto cheja pa'inare Israelpãi ũcuachejapi etua raasomu̶ repau̶ Moisés. Repanare etua ra pãi peochejare cuarentarepaũ̶su̶ru̶mu̶ kuhaku̶ paniasomu̶ repau̶. Diopi cho'okaiu̶na repau̶ Moisés Diochi'a cho'omasiche'te ru̶a cho'o ñoasomu̶ Egipto cheja sani pa'iru̶mu̶, Mar Rojo chiara rani pa'iru̶mu̶ ũcuaja'che, pãi peocheja rani pa'iru̶mu̶ peore. 37 Reparu̶mu̶ ũcuau̶ji Moisés ija'che i'kaasomu̶ cheku̶nare Israel jojosinare: “Na'a pa'isiru̶mu̶ Dios cheku̶re Repau̶ chu̶'o Ku̶ajau̶re chejana raoja'mu̶. Mai majapãiu̶ pa'ija'mu̶ repau̶. Chu̶'u̶ ku̶acheja'che Dios chu̶'o ku̶aja'mu̶ repau̶. Repau̶ rani chu̶'vache peore asa chẽajũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona”, chiniasomu̶ repau̶. 38 Moisés Israelpãina'me pãi peochejana chi'iasomu̶. Repau̶ Sinaí aikũti mu̶isiru̶mu̶ ángel ja'me paniasomu̶ repau̶'te. Ũcuachi'a ũcuakũtire mu̶ni pa'iu̶ Dios chu̶'o, “Ija'che pa'ijũ̶'u̶”, chiichu̶'o asa tocha jo'kaasomu̶ Moisés maire. 39 ’Jã'ata'ni repau̶'te mai aipãi repanare re'oja'che cho'okaiku̶ni ru̶a cuheju̶ jachaju̶ Egiptona jo'e co'iñu chiniasome. 40 Chini, repau̶ji aikũtire pa'iu̶na, repau̶ majaa'chu̶ni, Aaronni, ija'che i'kaasome repana: “Maire Egipto cheja rasi'ku̶ Moisere ti'jñeñe vesu̶me mai. Cho'osõcuhasi'ku̶a'mu̶ repau̶. Jã'ajeku̶na cheku̶va'nani diojava'nani tũ̶ojũ̶'u̶, repava'napi ñaju̶ co'chaa'ju̶ maire”, chiniasome. 41 Chitena repanare vacachĩija'iu̶'te tũ̶okaniasomu̶ repau̶. Tũ̶okaku̶na pojoju̶ jo'cha va'iva'nare vani u̶osoasome repana tũ̶osiva'u̶ni pojoju̶. 42 Jã'ajeku̶na Dios repanare cuheku̶ jo'kaso cu'ache cho'oche ũ̶semaneasomu̶ repanare. Repanapi cu̶nau̶mu̶ pa'inani, ũ̶su̶u̶ni, pãimiau̶ni, ma'jñoko'te pojoñu chiito ũ̶semaneasomu̶ repau̶. Na'a pa'isiru̶mu̶ Dios chu̶'o ku̶aku̶ Amós repana pa'isi'ere ku̶aku̶ ija'che tocha jo'kaasomu̶: Mu̶sanu̶kona, Israelpãi cuarentarepaũ̶su̶ru̶mu̶ pãi peocheja pa'iru̶mu̶, chu̶'u̶re Diore jo'cha va'iva'nare vani u̶okaimanesinaa'me. Cheku̶nare diomanareta'ni, “Dioa'me ina”, chini pojoju̶ jo'cha va'iva'nare vani u̶osinaa'me mu̶sanu̶kona. 43 Reparu̶mu̶ mu̶sanu̶kona Molo'te, “Dioa'mu̶ iku̶”, chini repau̶ vu̶'e va'i ca'ni cho'osivu̶'ere kuãiju̶ kuhaju̶ pa'isinaa'me. Ũcuaja'che rupu̶ tũ̶osiva'u̶ni Renfán ma'jñokova'u̶ni kuãiju̶ kuhaju̶ pa'isinaa'me mu̶sanu̶kona. Rupu̶ tũ̶osiva'nani pojoju̶ pa'isinaa'me mu̶sanu̶kona. Jã'ajeku̶na chu̶'u̶, Dios, mu̶sanu̶konare tĩichejana chẽa sache chũ̶'u̶ja'mu̶, Babilonia na'a jeecho'jena, chiimu̶ Amós tocha jo'kasi'e. 44 ’Mai aipãi pa'isina repana pãi peocheja pa'iru̶mu̶, Dios vu̶'e u̶javu̶'e rupu̶ va'i ca'ni cho'osivu̶'ere paaasome. Repavu̶'e cho'ojache Moiseni, “Chu̶'u̶ vu̶'e ijavu̶'e cho'ojũ̶'u̶”, chiiu̶ chũ̶'u̶asomu̶ Dios. Jã'ajeku̶na Moisepi ku̶aku̶na Dios ñosivu̶'ejavu̶'e cho'oasome repana. 45 Repana aireko jũnisosiru̶mu̶ mamachĩipi repavu̶'e paaju̶, mai aipãi ichejana raasome repavu̶'e. Repana icheja rani tĩ'aru̶mu̶ tĩipãi, cu'ana paniasome. Jã'ata'ni Dios mai aipãipi paapu̶ chini repanare cu'anare eto saosokaniasomu̶. Eto saosou̶na mai aipãi, Josuena'me kakaju̶, Dios vu̶'e ichejana raasome. Rasivu̶'e David chũ̶'u̶ru̶mu̶jatu̶'ka paniasomu̶ repavu̶'e. 46 Repau̶'te Davire, re'oja'che pa'iu̶na ru̶a pojoasomu̶ Dios. Jã'ajeku̶na David Diore ija'che sẽniasomu̶: “Ja'ku̶, mu̶'u̶re, Jacobre Paaku̶'te, vu̶'erepare cho'okasa chiimu̶ chu̶'u̶”, chiniasomu̶. 47 Jã'ata'ni repau̶ David mamaku̶ji, Salomonpi, cho'oasomu̶ repavu̶'e. 48 Jã'ata'ni Dios, Cu̶nau̶mu̶ Pa'iku̶ si'achejña pa'iku̶'mu̶. Pãi cho'osivu̶'ñachi'a pa'ima'ku̶a'mu̶ Repau̶. Aperu̶mu̶ Dios chu̶'o ku̶asi'ku̶ Isaías ija'che tocha jo'kaasomu̶: 49 Diojeku̶ cu̶nau̶mu̶re pa'iu̶ peore chũ̶'u̶ku̶'mu̶ chu̶'u̶. Ũcuachi'a cheja si'achejña pa'iku̶'mu̶ chu̶'u̶. Jã'aja'ñe pa'iu̶ peore masiku̶'mu̶ chu̶'u̶. Chu̶'u̶ vu̶'e, ¿jeejavu̶'e cho'okaijanaa'ñe mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re, si'achejña pa'iku̶'te? 50 Cu̶nau̶mu̶na'me cheja peore cho'osi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶, Diopi i'kaku̶na asaku̶ jã'aja'ñe tocha jo'kaasomu̶ repau̶ Isaías. 51 ’Chu̶'u̶, Esteban, mu̶sanu̶konare ainare, iere i'kamu̶: Mu̶sanu̶kona pãi Dioni ru̶a jachaju̶ rekoñoã Diore vesu̶na rekoñoãja'ñe paame. Jã'ajeku̶na Dios chu̶'o asacuheme. Mu̶sanu̶kona aipãi pa'isina pa'icheja'che pa'iju̶ Dios Rekocho cho'okaiche cuhenaa'me mu̶sanu̶kona. 52 Mu̶sanu̶kona aipãi pa'isina Dios chu̶'o ku̶anare ũcuanu̶kore cu'ache cho'oasome. Pãiu̶ Re'oja'chechi'a Cho'oku̶ raijache ku̶ava'nare vanisoasome repana. Chura mu̶sanu̶kona ũcuaja'che Repau̶ Re'oja'che Cho'oku̶ raisiru̶mu̶ pãi chũ̶'u̶nare, “Jã'u̶re vanisoche chũ̶'u̶jũ̶'u̶”, chiiju̶ jo'kasinaa'me. 53 Dios chũ̶'u̶si'e ángelepi ku̶aasome mu̶sanu̶konare. Jã'ata'ni mu̶sanu̶kona ru̶arepa jachaju̶ cho'omanaa'me repa —chiniasomu̶ Esteban repanare. 54 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa judío aina ru̶a pe'ruche pe'ruju̶ tea ñaasome repau̶'te. 55 Repau̶ta'ni, Dios Rekochoji ja'me pa'iu̶ cho'okaiu̶na Dios miañe'te re'oja'chere u̶mu̶re ñaasomu̶. Ñato Jesús Diore kueñe, u̶jajũ̶tu̶ cakã'kore nu̶kaasomu̶. 56 Jã'aja'ñere ñaku̶ repau̶ Esteban ija'che i'kaasomu̶: —¡Ñañe! Cu̶nau̶mu̶ pa'iche ru̶a re'oja'che ñomu̶. Jesús, Dios Raosi'ku̶pi ñomu̶. Diore kueñe Repau̶ u̶jajũ̶tu̶ cakã'kore nu̶kamu̶ Repau̶ —chiniasomu̶ Esteban. 57 Chiku̶na asacuheju̶ jũ̶jñapi cãjo ta'pi ru̶a cuiche cuiasome repana. Cuiju̶, ũcuanu̶ko repau̶ nu̶kachejana vu̶'vu̶ saniasome repana. 58 Vu̶'vu̶ sani repau̶'te chẽa vu̶'ejoopoji etua saasome repana catapi su'a vẽasoñu chini. Repau̶'te joreju̶ cu'ache i'kasina repana sẽ'sevu̶ ju'ikãña tĩ'te põsu̶u̶ nu̶kacheja rũ̶'u̶ñena ũhaasome, ũcuau̶ji repana kãñare kuirakaau̶ chini. Repau̶ põsu̶u̶ Saulo'mu̶ repau̶ mami. 59 Ũcuaru̶mu̶ repana catapi sia ru̶a su'ache su'aasome repau̶'te. Su'aju̶na chueeu̶ ija'che sẽniasomu̶ Esteban: —Jesús, Chu̶'u̶re Paaku̶, chu̶'u̶ rekocho mu̶'u̶ni tĩ'api'ramu̶ —chiniasomu̶. 60 Chini tãni ro're ñu'iu̶, u̶jachu̶'opi cuiku̶, Dioni jo'e ija'che sẽniasomu̶ repau̶.— Ja'ku̶, ina chu̶'u̶re cu'ache cho'oche cuasamanejũ̶'u̶ —chini jũnisoasomu̶ repau̶.

Hechos 8

1 Repau̶ Saulo Esteban'te vanisoche ru̶a chiniasomu̶. Reparu̶mu̶ Jesucristo'te cuasana Jerusalén vu̶'ejoopo pa'ikuanupu̶ ru̶a cu'ache cho'ocojñoasome. Jã'ajeku̶na repajoopo pa'isina eta vu̶'vu̶so Judea chejana'me Samaria cheja po'ore sani paniasome repana. Jã'ata'ni repajoopo Jesucristo saosinachi'a canu̶ka paniasome. 2 Repau̶ Esteban chuenisosi'ku̶re cheku̶napi Diore cuasanapi ota oiju̶ tãasome. 3 Reparu̶mu̶ repau̶ Saulo Jesucristo'te cuasanare si'asoa'ju̶ chini ru̶a cu'ache cho'oku̶ paniasomu̶. Vu̶'ña kaka u̶mu̶pãina'me romi chẽa jñajñu sa pãi chẽavu̶'ena cuaoku̶ paniasomu̶ repau̶. 4 Ũcuaru̶mu̶ Jerusalén vu̶'ejoopo eta vu̶'vu̶sosina ku'iju̶ Dios chu̶'ore chu̶'vaju̶ paniasome. 5 Eta vu̶'vu̶sosi'ku̶ Felipe ku'iu̶ Samaria vu̶'ejoopona sani repajoopo pa'inare Jesucristo pa'iche'te ku̶aku̶ paniasomu̶. 6 Dios chu̶'ore chu̶'vaku̶ Diochi'a cho'omasiche'te pãi vasoche'te cho'o ñoku̶ paniasomu̶ repau̶. Jã'aja'ñe cho'o ñoku̶ chu̶'vaku̶na pãi jainu̶ko repau̶ chu̶'vache asa chẽaasome. 7 Pãi jainu̶kore vasoasomu̶ repau̶, vu̶icu'aku̶na rupu̶ ũhiva'nare, ro'o ku'iva'nare, vati paanare. Repau̶ji vati paanare vasoto vati ru̶a cuiju̶ eta saniasome. 8 Pãire vasokaiu̶na repajoopo pa'ina ru̶a pojoasome repau̶'te. 9 Reparu̶mu̶ ũcuachejare chai paniasomu̶. Repau̶ mamiasomu̶ Simón. Chaina cho'oche ru̶a jeeru̶mu̶ cho'oku̶ paniasomu̶ repau̶, “Ru̶a masiku̶'mu̶ chu̶'u̶”, chiiu̶. Jã'aja'ñe joreku̶ cho'oku̶ni Samaria cana ña ru̶a cuasaasome repau̶ cho'oche. 10 Repacheja pa'ina ũcuanu̶ko masinana'me vesu̶na jachama'ñe asaasome repau̶ i'kache, “Dios peore Cho'omasiku̶ji chũ̶'u̶ku̶na cho'omu̶ iku̶”, chini. 11 Ru̶a jeeru̶mu̶ chai cho'oku̶ cheku̶najẽ'e cho'ovesu̶che'te joreku̶ cho'o ñoku̶na ña cuasaju̶ repau̶'te ja'me paniasome repana. 12 Jã'ata'ni Felipeji rani Dios chu̶'ore chu̶'vaku̶ pãi cu'ache cho'oche ũhasosinare Dios chẽa paachena'me Jesucristo pa'iche'te ku̶aku̶na asa chẽaasome repana. Asa chẽa Jesucristoni cuasaju̶ u̶mu̶pãina'me romi peore okoro'vecojñoasome. 13 Repau̶ Simón chai pa'isi'ku̶ ũcuachi'a asa chẽa Dioni cuasaku̶ okorocojñoasomu̶. Okorocojñosiru̶mu̶ Felipena'me ku'iu̶ repau̶ cho'oche'te, pãi vasoche'te, Diochi'a cho'omasiche'te cho'o ñoku̶na ña ru̶a cuasaku̶ ku'iu̶ paniasomu̶ repau̶ Simón. 14 Ũcuaru̶mu̶ Jerusalén pa'ina Jesús saosina Samaria cheja cana Dios chu̶'ore asa chẽa Jesure cuasaju̶ jovosi'e asaasome. Asasinajeju̶ Pedrona'me Juanre Samariana saoasome repana. 15 Saorena repana Samaria cheja sani tĩ'a repanare pãi Dios Rekochoji rani repanani ja'me paau̶ chini Dioni sẽekaniasome. 16 “Maire Paaku̶'te Jesucristo'te cuasanaa'me chu̶ku̶na”, chiiju̶ okoro'vecojñosinare repanani chuta'a Dios Rekochoji raimau̶na Repau̶ni sẽekaniasome repana. 17 Sẽni pi'niju̶ repana Pedrona'me Juan repanani jũ̶jñapi jaju̶na Dios Repau̶ Rekocho'te raoasomu̶ repanare, ja'me paau̶ chini. 18 Repau̶'te Simonre jã'are ñaku̶na ũcuaja'che cho'ou̶aasomu̶. Jã'aja'ñe cho'ou̶aku̶na masiche kuripi koora chiniasomu̶ repau̶. 19 Repanare Jesús saosinare ija'che i'kaasomu̶ repau̶: —Jã'aja'ñe cho'omasira chiimu̶ chu̶'u̶. Cho'omasiche ĩsijũ̶'u̶ chu̶'u̶re; ro'ira. Ĩsirena koo chu̶'u̶pi pãire jaku̶na Dios Rekochoji repanani rani ja'me paau̶ —chiniasomu̶ Simón. 20 Chiku̶na Pedro i'kaasomu̶ repau̶'te. —Mu̶'u̶pi jã'aja'ñe cuasani kurina'me mu̶'u̶ rekocho cho'osõñe pa'ija'mu̶ mu̶'u̶re. Dios ĩsiche kuripi kooma'ñea'me. 21 Diopi ñato mu̶'u̶ rekocho rũhiñe cuasama'mu̶ mu̶'u̶. Jã'ajeku̶na chu̶ku̶na cho'ocheja'che cho'ocu'amu̶ mu̶'u̶re. 22 Jã'ajeku̶na mu̶'u̶ cu'ache cuasache'te oiu̶ ũhasõ Dioni sẽeu̶ pa'ijũ̶'u̶, Repau̶ji mu̶'u̶ cu'ache cho'osi'ere jo'e cuasamanea'ku̶ chini. 23 Mu̶'u̶ pa'iche masimu̶ chu̶'u̶. Cheku̶na pãi na'a re'oja'chere cho'oju̶ pojoju̶ pa'ito pojoma'ñe cu'ache'te cuasaku̶'mu̶ mu̶'u̶. Cu'ache'te cuasaku̶ cu'are cho'oku̶ cho'osõja'mu̶ mu̶'u̶ —chiniasomu̶ Pedro repau̶'te. 24 Chiku̶na Simón jo'e i'kaasomu̶. —Mu̶sanu̶konapi Maire Paaku̶ni Dioni sẽekaijũ̶'u̶ chu̶'u̶va'u̶re mu̶sanu̶kona i'kasi'epi cu'acheji ti'jñemanea'ku̶ chu̶'u̶re —chiniasomu̶ repau̶. 25 Ũcuaru̶mu̶ Pedrona'me Juan ũcuachejare pa'iju̶, Dios chu̶'ore chu̶'vaju̶ Jesucristo pa'iche ku̶a pi'ni, Jerusalén vu̶'ejoopona co'iasome. Co'iju̶ cheku̶joopoã Samaria cheja cajoopoã Jesucristo'te cuasache ku̶achu̶'ore chu̶'vaasome repana. 26 Ũcuaru̶mu̶ ángel Dios raosi'ku̶ Felipe'te ija'che i'kaasomu̶: —Vu̶ni su̶ripu̶ cakã'kona saijũ̶'u̶ mu̶'u̶. Jerusalén vu̶'ejoopoji Gaza vu̶'ejoopo saima'ana saijũ̶'u̶, pãi peocheja saima'ana —chiniasomu̶. 27 Chiku̶na Felipe vu̶ni saiu̶ ñato Etiopía caku̶, pãi chũ̶'u̶ko'te cho'oche cho'okaiku̶ Diore pojora chini Jerusalén saisi'ku̶pi, repau̶ pa'ichejana co'iku̶ paniasomu̶. Etiopíapãi chũ̶'u̶ko'te, Candace'te, kuri care'vakaiku̶ paniasomu̶ repau̶. 28 Kavacho jñajñu kuhasaivu̶ji ñu'iu̶, co'iku̶ utija'ore ñaku̶ paniasomu̶ repau̶. Aperu̶mu̶ Dios chu̶'o ku̶asi'ku̶, Isaías, tocha jo'kasi'ere ñaku̶ i'kaku̶ paniasomu̶ repau̶ Etiopíapãiu̶. 29 Ũcuaru̶mu̶na Dios Rekocho Felipe'te ija'che i'kaasomu̶: —Tuha ja'me ku'ijũ̶'u̶ jã'asaivu̶ —chiniasomu̶. 30 Chiku̶na Felipe vu̶'vu̶ tuhaasomu̶ repasaivu̶. Tuha aperu̶mu̶ Dios chu̶'o ku̶asi'ku̶ Isaías tochasi'ere Etiopía caku̶ ñaku̶ i'kache'te asaasomu̶ repau̶. I'kau̶na asa Felipe ija'che sẽniasomu̶ repau̶'te: —¿Mu̶'u̶ ñaku̶ i'kache asamasiku̶ mu̶'u̶? —chiniasomu̶. 31 Chiku̶na, —Pãamu̶ chu̶'u̶. Che'choku̶ji karamu̶ chu̶'u̶re. Tuni chu̶'u̶na'me ñu'iu̶ ku'ijũ̶'u̶ —chiniasomu̶ Etiopía caku̶ Felipe'te. 32 Repau̶ ñaku̶ i'kasi'e Dios chu̶'o aperu̶mu̶ pa'isi'ku̶ Isaías tocha jo'kasi'e ija'che chiimu̶: Ovejava'u̶ vanisõñu chini sava'u̶ta'ni oima'ñe saimu̶. Ovejachĩi raña tu̶'kato oimanaa'me. Chu̶'u̶ Neeku̶ ũcuaja'che repau̶'te cu'ache cho'otojẽ'e i'kama'ku̶a'mu̶. 33 Re'oja'chechi'a cho'oku̶ni pãi cu'ache cho'osinaa'me repau̶'te. I'kakainajẽ'e peosinaa'me repau̶'te. Ũcuachi'a chĩijẽ'e peoku̶ni vanisõsinaa'me repau̶'te. Jã'ajeku̶na repau̶ jojosina peome, chiimu̶. 34 Ũcuaru̶mu̶ Etiopía caku̶ ija'che sẽniasomu̶ Felipe'te: —Ija'ova Dios chu̶'o ku̶asi'ku̶ Isaías tochasi'e, ¿icheja ñaku̶'u̶ mu̶'u̶? ¿Neeni i'kaku̶ repau̶? ¿Repau̶ pa'iche'te ku̶aku̶? Jã'apãani, ¿cheku̶ pa'iche'te ku̶aku̶? —chiniasomu̶ repau̶. 35 Chiku̶na Felipe Etiopía caku̶re repau̶ ñaku̶ i'kasi'ere charo ku̶aasomu̶ Jesús re'oja'che pa'iche'te. Cho'je jo'e cheku̶na Dios chu̶'o ku̶ana tochasi'ere ñoku̶ ku̶aasomu̶ repau̶. 36 Cutuju̶ saiju̶ chiara'charu̶ pa'icheja tĩ'aasome repana. Tĩ'a Etiopía caku̶ i'kaasomu̶ Felipe'te. —Ñaku̶. Chiara'charu̶ pa'imu̶ icheja. ¿Chu̶'u̶re okorore'oku̶? —chiniasomu̶ repau̶. 37 Chiku̶na Felipe, —Re'omu̶ mu̶'u̶re, mu̶'u̶ rekochoji Jesucristoni masi cuasato —chiniasomu̶. Chiku̶na, —Jesucristo Dios Mamaku̶'mu̶ chiiu̶ cuasamu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ Etiopía caku̶. 38 Chini, kavacho kuhasaivu̶ tachoku̶'te,— Ichejana ju̶vojũ̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. Ju̶vou̶na repau̶ Etiopía caku̶ Felipena'me repasaivu̶ji cajeasome. Jã'achejapi chiara'charu̶na casa Felipe repau̶'te okoroasomu̶. 39 Okoro pi'ni maku̶na Dios Rekocho Felipe'te tĩichejana sasoasomu̶. Sasou̶na Etiopía caku̶ jo'e ñamaneasomu̶ repau̶'te. Ñama'ku̶ta'ni ru̶a pojoku̶ Etiopía saima'a jo'e saniasomu̶ repau̶. 40 Dios Rekochoji sasou̶na Felipe Azoto vu̶'ejoopo tĩ'a carani saiu̶ cheku̶joopoã ru̶a vu̶'ñajoopoã sani, Jesucristo'te cuasache ku̶achu̶'ore chu̶'vaku̶ paniasomu̶, Cesarea vu̶'ejoopo tĩ'añetu̶'ka.

Hechos 9

1 Ũcuaru̶mu̶ Saulo Jesucristo neenani vani si'asora chini ũcua cu'ache cho'oku̶ paniasomu̶. Jã'are na'a ru̶a cho'ora chini, judío phairi aire sani ñaasomu̶ repau̶. 2 Sani repau̶'te utija'ore sẽniasomu̶ repau̶. —Chu̶'u̶ Damasco vu̶'ejoopona saipi'ramu̶, Jesús chũ̶'u̶ñe cho'onani u̶mu̶pãina'me romi ku'e chẽa ra pãi chẽavu̶'ena cuaora chini. Mu̶'u̶ chu̶'u̶re utija'ore tochakaijũ̶'u̶. Damasco mai judíopãi chi'ivu̶'ña chũ̶'u̶nani sa ñora chiimu̶ chu̶'u̶, mu̶'u̶ tochasija'o —chiniasomu̶ Saulo phairi aire. 3 Damasco vu̶'ejoopona saiu̶na repajoopo tĩ'api'ra chejana te'eru̶mu̶ repau̶ nu̶kachejachi'a rũhiso'koro cu̶nau̶mu̶pi ru̶a miañe chũ̶niasomu̶ repau̶'te. 4 Miañe chũ̶ku̶na ña chejana tãniasomu̶ Saulo. Tãni ũhiu̶ chu̶'o ija'che i'kache'te asaasomu̶ repau̶: —Saulo, Saulo, ¿je'se pa'iu̶na mu̶'u̶ chu̶'u̶re si'aru̶mu̶ cu'ache cho'oku̶ pa'iku̶? —chiniasomu̶ Jesucristo repau̶'te. 5 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa, —¿Jeeja'iu̶'u̶ mu̶'u̶, Chu̶'u̶re Paaku̶? —chiniasomu̶ repau̶. Chiku̶na, —Jesua'mu̶ chu̶'u̶. Chu̶'u̶ neenare cu'ache cho'oku̶ chu̶'u̶ni ru̶a cu'ache cho'oku̶ pa'imu̶ mu̶'u̶. Jã'aja'ñe cho'oku̶ meñe cu'ache cho'oku̶ pa'imu̶ mu̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesús. 6 Chiku̶na Saulo ku̶ku̶cajejani kurukuruku̶ ija'che i'kaasomu̶: —Chu̶'u̶re Paaku̶, ¿ũ̶quere cho'oa'ku̶ chiiku̶ mu̶'u̶ chu̶'u̶re? —chiniasomu̶. Chiku̶na, —Vu̶ni vu̶'ejoopona kakajũ̶'u̶. Jã'achejana kaka mu̶'u̶ cho'ojache asaja'mu̶ mu̶'u̶ —chiniasomu̶ Jesucristo Saulo'te. 7 Repau̶'te ja'me saisina ru̶a ku̶ku̶asome. Repau̶ Jesús i'kachu̶'o asanata'ni Repau̶'te ñamaneasome repana. 8 Repau̶ Saulo vu̶ni nu̶kaku̶ ñakocaã su̶ka ñara chiito ñacu'aasomu̶ repau̶'te. Jesuni ru̶arepa Miaku̶ni ña na'asoasomu̶. Na'asou̶na repau̶'te jũ̶tu̶na chẽa Damasco vu̶'ejoopona juha saasome repana. 9 Choteumucujña na'au̶ paniasomu̶ repau̶. Pa'iu̶ ãu ãima'ñe, okojẽ'e ũkuma'ñe paniasomu̶ repau̶. 10 Ũcuaru̶mu̶ cheku̶, Jesure cuasaku̶ ũcuachejare Damasco'te paniasomu̶. Ananías repau̶ mamiasomu̶. Reparu̶mu̶ Ananías Dios ñoñe'te ñaku̶ Maire Paaku̶ni Jesucristoni ñaasomu̶. Ñaku̶na repau̶'te ija'che sẽniasomu̶ Jesús: —Ananías, ¿pa'iku̶? —chiniasomu̶. Chiku̶na, —Jũ̶ju̶. Pa'imu̶ chu̶'u̶, Chu̶'u̶re Paaku̶ —chiniasomu̶ repau̶. 11 Chiku̶na Jesús i'kaasomu̶ repau̶'te. —Ma'a rũhima'a chiicojñoma'ana eta mu̶ajũ̶'u̶ mu̶'u̶, Judas vu̶'ena. Mu̶a tĩ'a, “¿Tarso vu̶'ejoopo raisi'ku̶ Saulo pa'iku̶ ivu̶'e?”, chiijũ̶'u̶. Repau̶ Saulo chu̶'u̶ni sẽeu̶ pa'imu̶. 12 Chu̶'u̶ni sẽeu̶na chu̶'u̶ cho'opi'rache'te ñocuhamu̶ chu̶'u̶ repau̶'te. Chu̶'u̶ ñoñeji mu̶'u̶ni ñaku̶ repau̶'te mu̶'u̶ cho'okaijache ñamu̶ repau̶. Mu̶a jũ̶jñapi jaja'mu̶ repau̶'te ñakocaãre jo'e ñaa'ku̶ —chiniasomu̶ Jesús Ananía'te. 13 Chiku̶na, Ananías ija'che i'kaasomu̶: —Chu̶'u̶re Paaku̶, repau̶ mu̶'u̶re cuasanare Jerusalén pa'inare cu'ache cho'oche pãi jainu̶ko chu̶'u̶re ku̶ame. Mu̶'u̶ neenare ru̶a cu'ache cho'oku̶ pa'iu̶asomu̶ repau̶. 14 Chura ichejana raniasomu̶ repau̶ mu̶'u̶re cuasanani chẽara chini. Judío phairipãi chũ̶'u̶nani sẽni raniasomu̶, chu̶ku̶nani pãi chẽavu̶'ena sa cuaora chini —chiniasomu̶ Ananías. 15 Chiku̶na Jesús repau̶'te i'kaasomu̶. —Mu̶a ñajũ̶'u̶. Chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe'te cho'oku̶ paau̶ chini chẽacuhamu̶ chu̶'u̶ repau̶'te. Chu̶'u̶ pa'iche'te judíopãire ũcuaja'che tĩipãina'me repanare chũ̶'u̶nani peore ku̶aa'ku̶ chini soisi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶ repau̶'te. 16 Repau̶ cu'ache cho'ocojñojañe peore ku̶aja'mu̶ chu̶'u̶ repau̶'te. Chu̶'u̶ pa'iche'te che'choku̶ ru̶a cu'ache cho'ocojñoja'mu̶ repau̶ —chiniasomu̶ Jesús. 17 Jã'aja'ñe i'kau̶na repau̶ Ananías eta mu̶a Saulo pa'ivu̶'ena kakaasomu̶. Kaka Saulo'te jũ̶jñapi jaku̶ ija'che i'kaasomu̶ repau̶: —Saulo, churata'ni mu̶'u̶re chu̶'u̶ majapãiu̶ja'iu̶'te paamu̶ chu̶'u̶. Maire Paaku̶ Jesús mu̶'u̶ raisima'ana ñosi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶re. Ũcuau̶ji chu̶'u̶re vu̶'ena mu̶tosi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶pi jo'e ñakocaãre ñaa'ku̶ chini, ũcuachi'a mu̶'u̶ni Dios Rekochoji rani ja'me paau̶ chini —chiniasomu̶ Ananías repau̶'te Pablo'te. 18 Chiku̶na va'ire'reru̶ãja'ñepi tuã'tuaasomu̶ Saulo ñakocaã ta'pisi'e. Tuã'tuau̶na repau̶ ñakocaã teana care'oso jo'e ñoasomu̶ repau̶'te. Ũcuaru̶mu̶ ñakocaã re'oja'che ñaku̶ji vu̶ni okorocojñoasomu̶ repau̶. 19 Jã'a cho'o pi'ni ãu ãni vaju̶asomu̶ repau̶. Repacheja Damasco vu̶'ejoopo jo'e te'eumucujñaru̶ã cheku̶na Jesure cuasanana'me canu̶ka paniasomu̶ repau̶ Saulo. 20 Damasco vu̶'ejoopo'te pa'iu̶ repau̶ Saulo teana judíopãi chi'ivu̶'ñana mu̶a, “Jesús Dios Raosi'ku̶a'mu̶”, chiiu̶ Jesús pa'iche'te ku̶aasomu̶. 21 Jã'aja'ñe i'kaku̶na pãi ũcuanu̶ko asa ru̶a cuasaasome repau̶ i'kache. Asa ru̶a cuasaju̶ ija'che i'kaasome repana: —Iku̶ Jerusalén pa'iru̶mu̶ Jesucristo'te cuasanare ru̶a cu'ache cho'osi'ku̶asomu̶. Ũcuau̶'mu̶ iku̶. Jerusalén pa'iku̶ji ichejana raisi'ku̶a'mu̶ iku̶, icheja pa'inani Jerusalén cho'ocheja'che Jesús neenani chẽa sa judío phairipãi chũ̶'u̶nani jo'kara chini —chiniasome repana pãi. 22 Repau̶ Saulo si'aru̶mu̶ na'a ru̶a re'oja'che chu̶'vaku̶ paniasomu̶, “Jesús Dios Raosi'ku̶ Cristoa'mu̶”, chiiu̶. Masi chu̶'vaku̶na judíopãi Damasco pa'ina, jachanata'ni sãiñe i'kavesu̶asome repau̶'te. 23 Na'a pa'isiru̶mu̶ judíopãi chi'i cutu, “Sauloni chẽa vanisoñu”, chiniasome. 24 Jã'ata'ni Saulo repana cho'oñu chiiche asaasomu̶. Repau̶ni chẽa vanisoñu chini umucujñana'me ñami vu̶'ejoopo kakasa'ñaroãre pẽ'jeju̶ paniasome repana. 25 Jã'aja'ñe pẽ'jeju̶na cheku̶na Jesure cuasana Saulo'te ju̶'ena maña vu̶'ejoopo jeotu̶su̶si'pa sẽ'sevu̶ji mu̶ni vu̶'ejoopo jã'acho'jena casoasome repana repau̶'te. 26 Jã'aja'ñe cho'o casorena Jerusalén vu̶'ejoopona co'i cheku̶nare Jesure cuasanare jovora chiniasomu̶ repau̶. Jã'ata'ni repana vaju̶chu̶asome repau̶'te. “Joremu̶ iku̶”, chini jachaasome repana. 27 Te'eu̶ Bernabechi'a repau̶'te re'oja'che cho'okaniasomu̶. Jesús saosinare sa repau̶ Saulo Damasco ma'a saiu̶ ñasi'ena'me Jesús repau̶'te i'kasi'e peore ku̶akaniasomu̶ repau̶ Bernabé. “Iku̶ Saulo, Jesús pa'iche vaju̶chu̶ma'ñe re'oja'che chu̶'vaasomu̶ Damasco vu̶'ejoopo pa'inare”, chiniasomu̶ Bernabé. 28 Bernabepi ku̶au̶na asa Saulo'te pojoasome repana Jesús saosina. Pojoju̶na repanare jovoasomu̶ repau̶. Jovo Jesucristo'te cuasanana'me Jerusalén vu̶'ejoopo'te ku'iu̶ vaju̶chu̶ma'ñe Jesús pa'iche'te re'oja'che chu̶'vaku̶ paniasomu̶. 29 Judíopãi griego chu̶'o i'kanare ru̶a chu̶'vaasomu̶ repau̶. Jã'ata'ni repana asacuheju̶ pe'ruju̶, “Vanisoñu iku̶re”, chiniasome repau̶'te. 30 Ũcuaru̶mu̶ Jesure cuasana Saulo'te vanisoñu chiiche'te asa, “Repau̶ni vanisoju̶”, chini repau̶'te Cesarea vu̶'ejoopona casa, jã'achejapi Tarso vu̶'ejoopona saoasome. 31 Saulo'te saoso pãipi cu'ache cho'omapu̶na Jesucristo'te cuasana re'oja'che pa'iju̶ paniasome, Judea cheja pa'ina, Galilea cheja pa'inana'me Samaria pa'ina. Dios Rekochoji cho'okaiu̶na Dios chu̶'o na'a ru̶a asa chẽaju̶ na'a ru̶a masi cuasaju̶ Dioni cuasaju̶ vaju̶chu̶ju̶ paniasome repana. Ũcuachi'a pãi na'a jainu̶ko Dios chu̶'ore asa chẽa jovoju̶ paniasome repanare. 32 Ũcuaru̶mu̶ Pedro vu̶'ñajoopoã si'ajoopoã ku'iu̶ paniasomu̶ Jesús neenani repajoopoã pa'inani ñara chini. Jã'aja'ñe Jesús neenani ku'iu̶ ñara chini Lida vu̶'ejoopona saniasomu̶ repau̶. 33 Repajoopo sani pa'iru̶mu̶ Pedro pãiu̶'te ñaasomu̶, Eneas ve'eku̶'te. Repau̶ Eneas vu̶ni nu̶ka ku'icu'aku̶na, ochorepaũ̶su̶ru̶mu̶ ũhiu̶ paniasomu̶. 34 Ũcuaru̶mu̶ Pedro ija'che i'kaasomu̶ repau̶'te: —Eneas, Jesucristoji mu̶'u̶ni vasou̶na vu̶ni nu̶ka ku'iu̶ mu̶'u̶ kãiko'a pa'iche kãña care'vajũ̶'u̶ —chiniasomu̶. Chiku̶na teana vu̶ni nu̶ka kuniasomu̶ repau̶. 35 Vaju̶ pa'iu̶ nu̶ka ku'iku̶ni pãi Lida vu̶'ejoopo cana ñaasome repau̶'te, ũcuachi'a Sarón cana. Repau̶ vaju̶si'ere ña pãi jainu̶ko Jesucristoni cuasaju̶ jovoasome. 36 Ũcuaru̶mu̶ romio Jesucristo'te cuasako, Tabita ve'eko Jope vu̶'ejoopo'te paniasomo. Griego chu̶'o repao mami Dorcas ve'easomo. Ũcuachejare pa'io cheku̶nare si'aru̶mu̶ re'oja'che cho'okaio paniasomo repao. Chu̶ova'na pa'iva'nare ru̶a re'oja'che cho'okaniasomo repao. 37 Jã'aja'ñe cho'okoji ravu̶ tĩni jũnisoona pãi ota oiju̶ repao'te choa u̶mu̶caruupu̶na mu̶a ũhaasome. 38 Reparu̶mu̶ Pedro Lida vu̶'ejoopo chuta'a paniasomu̶. (Lida vu̶'ejoopo kueñeasomu̶ Jope vu̶'ejoopo.) Pedroji kueñere pa'iu̶na Jesús neena Tabita'te jũ'isi'kore u̶mu̶na mu̶a ũha u̶mu̶pãi ka'chanare Lida vu̶'ejoopona saoasome, Pedroni soijaapu̶ chini. Saorena sani Lida vu̶'ejoopo tĩ'a Pedro'te, “Raijũ̶'u̶; Jopena pesa sañu”, chiniasome. 39 Chitena Pedro ja'me raniasomu̶ repanare. Rani tĩ'au̶na repau̶'te repao ũhiruupu̶na mu̶aasome repana. Mu̶arena repau̶ kaka ñato va'jeva'na jainu̶ko repava'ore otare oiju̶ paniasome. Ota oiju̶ repana ju'ikãña Dorcas vaju̶ru̶mu̶ juha rupu̶ ĩsisikãñare ra ñoasome repau̶'te. 40 Ñoju̶na ña pi'ni Pedro reparuupu̶ pa'inare ũcuanu̶kore etoasomu̶. Eto ro're ñu'iu̶ Dioni sẽniasomu̶ repau̶. Sẽni pi'ni jũnisosi'koni ñaku̶ ija'che i'kaasomu̶: “Tabita, vu̶ijũ̶'u̶”, chiniasomu̶. Chiku̶na ñakocaã su̶ka repau̶ni ñako vu̶ni ñuniasomo repao. 41 Jã'aja'ñe cho'o repao'te jũ̶tu̶na chẽa juha vu̶o nu̶ko, repau̶ etosinare Jesucristo'te cuasanana'me va'jeva'nare soniasomu̶ repau̶, repanapi repao jũni vaju̶raisi'ere ñaa'ju̶ chini. 42 Repao jũni vaju̶raisi'e Jope vu̶'ejoopo pa'ina ũcuanu̶ko asa Jesucristo'te jainu̶ko cuasaju̶ jovoasome. 43 Reparu̶mu̶ Pedro repajoopo jeeru̶mu̶ canu̶ka paniasomu̶ cheku̶ Simón va'i ca'ni kuenaku̶ vu̶'ere.

Hechos 10

1 Reparu̶mu̶ cheku̶ Cornelio ve'eku̶ Cesarea vu̶'ejoopo'te paniasomu̶. Cornelio Batallón Italiano sõtaopãi cienrepanare chũ̶'u̶ku̶ paniasomu̶. 2 Repau̶ Cornelio Diore cuasaku̶jeku̶ repau̶ majapãina'me Diore pojoku̶ paniasomu̶. Jã'ajeku̶na judíopãi chu̶ova'na pa'iva'nare re'oja'che cho'okaiu̶ paniasomu̶ repau̶. Ũcuachi'a Diore si'aru̶mu̶ ru̶a sẽeu̶ paniasomu̶ repau̶. 3 Jã'aja'ñe cho'oku̶ na'itona tres pa'itona Diore sẽeu̶ Repau̶ ñoñe'te ñaku̶ ángel'te Dios raosi'ku̶re repau̶ vu̶'ere kaka pa'iu̶na ñaasomu̶ repau̶. Masi ñoasomu̶ repau̶ ángel. Vu̶'e kaka ja'me pa'iu̶ repau̶'te soniasomu̶ ángel. —¡Cornelio! —chiniasomu̶. 4 Chiku̶na, ku̶ku̶sosi'ku̶pi ũcuau̶ni ñaku̶, —¿Ʉ̃que? —chiniasomu̶ Cornelio. Chiku̶na, —Mu̶'u̶ Repau̶'te sẽeñe asamu̶ Dios. Ũcuaja'che chu̶ova'na pa'iva'nare mu̶'u̶ re'oja'che cho'okaiche ñaku̶jeku̶ mu̶'u̶re cavesu̶ma'mu̶ Repau̶. 5 Jã'ajeku̶na Jope vu̶'ejoopona pãire saojũ̶'u̶, Simonni soijaapu̶. Repau̶ Simón cheke mami Pedro'mu̶. 6 Ũcuau̶ji mu̶'u̶re chu̶'vaku̶ ũcuaja'che mu̶'u̶ cho'ojache ku̶aja'mu̶. Cheku̶ Simón va'i ca'ni kuenaku̶ vu̶'ere pa'imu̶ Simón Pedro, chiara ru̶'tu̶va pa'ivu̶'ere —chiniasomu̶ ángel repau̶'te. 7 Ũcuaru̶mu̶ Cornelio ángelpi i'ka pi'ni sanisou̶na u̶mu̶pãi te'eka'chapanare repau̶'te cho'oche cho'okainare soniasomu̶. Ũcuachi'a sõtao'te Diore cuasaku̶'te te'eu̶'te soni raoasomu̶ repau̶. 8 Soni rao ángel repau̶'te i'kasi'e peore ku̶aasomu̶ repau̶. Repanare ku̶a pi'ni Jopena saoasomu̶ repau̶. 9 Saou̶na jo'e apeñatato chotena ũcua saiju̶ paniasome repana. Repana Jope vu̶'ejoopo tĩ'api'raru̶mu̶na nu̶karepau̶ su̶'itona Pedro repau̶ pa'ivu̶'e sẽ'sevu̶na mu̶niasomu̶ Dioni sẽsa chini. 10 Mu̶ni pa'iu̶ Dioni sẽeu̶na ãucuhaasomu̶ repau̶'te. Jã'ata'ni chuta'a ãure cho'oju̶na cajema'ñe cha'aku̶ Dios ñoñe'te ñaasomu̶ repau̶. 11 Ñato sábanakãa u̶jakãa cu̶nau̶mu̶pi ũcuaka'chapachã'tiroã quẽ'kesikãapi rũhiturupu̶ji chejana cajeasomu̶. 12 Jã'ajeku̶na ũcuaturupu̶ sa'navu̶'te cu'ava'na ũcuau̶ava'na jainu̶ko paniasome, rũ̶ni ku'iva'naa'me añava'naa'me pĩ'ava'na peore. 13 Ũcuaru̶mu̶ Pedro Dios i'kache ija'che chiiche'te asaasomu̶: —Pedro, vu̶ni iva'nani vani ãijũ̶'u̶. 14 Chiku̶na Pedro i'kaasomu̶: —Ja'ku̶, va'ima'me jã'ana. Cu'anaa'me. Jã'anare ãima'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶, mu̶'u̶ aperu̶mu̶na ũ̶sesi'ejeku̶na. 15 Jã'aja'ñe i'kau̶na Dios ija'che i'kaasomu̶ repau̶'te: —Ñaku̶, mu̶'u̶. Chu̶'u̶pi Diopi, “Re'omu̶ ie”, chiito, ¿mu̶'u̶pi, “Cu'amu̶”, chiija'u̶? —chiniasomu̶ Dios. 16 Ũcuate'eru̶mu̶ choteñoã jã'aja'ñe cho'o ñoasomu̶ repa repau̶'te. Choteñoã ño pi'ni cu̶nau̶mu̶na jo'e mu̶nisoasomu̶ repakãa. 17 Jã'aja'ñe cho'ou̶na ña, “¿Je'se pa'ijachere ñare chu̶'u̶ jã'a?”, chini ru̶a cuasaasomu̶ repau̶. Chuta'a ru̶a cuasaku̶ pa'iku̶ni Cornelio saosina Simón vu̶'e ku'e jñaa kakasa'aro ti'jñeñe'te nu̶kaju̶ paniasome. 18 Nu̶kaju̶ sẽniasome repana. —¿Simón Pedro ivu̶'ere pa'iku̶? —chiniasome. 19 Jã'a cho'oto Pedro chuta'a Dios ñosi'ere ru̶a cuasaku̶ paniasomu̶. Cuasaku̶na Dios Rekocho i'kaasomu̶ repau̶'te. —Asajũ̶'u̶. Ʉmu̶pãi chotena mu̶'u̶ni ku'eme. 20 Vu̶ni caje ũcuanana'me saijũ̶'u̶. Vaju̶chu̶manejũ̶'u̶. Chu̶'u̶pi repanare raosi'ku̶a'mu̶ —chiniasomu̶ Dios Rekocho. 21 Chiku̶na Pedro caje ñaku̶ ija'che i'kaasomu̶ repanare: —¿Ʉ̃que rate mu̶sanu̶kona? ¿Chu̶'u̶ni ku'eche? —chiniasomu̶ repau̶. Chiku̶na repana i'kaasome. 22 —Capitán Corneliopi raosi'ku̶a'mu̶ chu̶ku̶na'te. Re'oku̶'mu̶ repau̶. Diore cuasaku̶na judíopãi ũcuanu̶ko re'oja'che cutunaa'me repau̶'te. Dios raosi'ku̶ ángelpi mu̶'u̶ni soau̶ chini chũ̶'u̶asomu̶ repau̶'te, mu̶'u̶ chu̶'vachu̶'ore asaa'ku̶ chini —chiniasome repana. 23 Chitena asa, —Jau̶ —chini— Kakajũ̶'u̶. Iñami ivu̶'ena kãijũ̶'u̶. Che'ro sañu —chiniasomu̶ repau̶. Jo'e apeñatato kãni vu̶ni Pedro ũcuanana'me saniasomu̶. Cheku̶na Jesucristo'te cuasana Jope vu̶'ejoopo cana te'ena ja'me saniasome repanare. 24 Saiju̶ jo'e cheku̶umucusena Cesarea vu̶'ejoopo tĩ'aasome repana. Tĩ'ato Cornelio cheku̶na repau̶ soisinana'me, repau̶ majapãina'me repau̶'te kueñe pa'ina jovo cha'aku̶ paniasomu̶ repanare. 25 Repau̶ Cornelio ũcuau̶ vu̶'ena Pedroji sani tĩ'aku̶na repau̶ni tijña pojora chini etaasomu̶. Eta repau̶'te tijña Diore cho'ocheja'che Pedro'te ti'jñeñe ro're ñuniasomu̶ Cornelio, repau̶ni pojoku̶. 26 Jã'aja'ñe cho'oku̶na Pedro repau̶'te chẽa vu̶oasomu̶. —Vu̶ijũ̶'u̶. Mu̶'u̶ pa'icheja'che pa'iku̶'mu̶ chu̶'u̶. Pãiu̶'mu̶ —chiniasomu̶ repau̶. 27 Chiku̶na vu̶ni cutuju̶ vu̶'ena kakaasome repana, Pedrona'me Cornelio. Kaka ñato pãi jainu̶ko chi'isina paniasome. 28 Pedro repanare ija'che i'kaasomu̶: —Mu̶sanu̶kona chu̶ku̶na judíopãi pa'iche masime. Tĩipãina'me chi'icu'amu̶ chu̶ku̶na'te. Chu̶ku̶na judíopãi cu'are cuheju̶ tĩipãi vu̶'ña kakamanaa'me. Jã'ata'ni Dios chu̶'u̶re ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: “ ‘Tĩipãi cu'ame’, chiimanejũ̶'u̶ mu̶'u̶”, chiisi'ku̶a'mu̶. 29 Jã'ajeku̶na chu̶'u̶re soñu chini sainare cuhemairo raisi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Chura, ¿ũ̶quere cho'oa'ku̶ chini soni raore mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re? chiimu̶ chu̶'u̶. 30 Chiku̶na Cornelio ija'che i'kaasomu̶ repau̶'te: —Ijaru̶mu̶ na'ito chu̶'u̶ vu̶'e pa'isi'e chura ũcuaka'chapaumucujñaa'me ie. Repa na'ito chu̶'u̶ judíopãi pa'icheja'che ãu ãima'ñe Dioni sẽeu̶ pa'isi'ku̶a'mu̶. Sẽeu̶ ñato pãiu̶ ko'sijakãña ju'iu̶ chu̶'u̶ni ti'jñeñe nu̶kasi'ku̶a'mu̶. 31 Jã'aja'ñe ti'jñeñe nu̶kaku̶ji ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶ chu̶'u̶re: “Mu̶'u̶ Repau̶'te sẽeñe asamu̶ Dios. Chu̶ova'na pa'iva'nare mu̶'u̶ re'oja'che cho'okaiche ñaku̶ mu̶'u̶re cavesu̶ma'mu̶ Repau̶. 32 Jã'ajeku̶na Jope vu̶'ejoopona chu̶'o saojũ̶'u̶ mu̶'u̶. Simón Pedroni soni raojũ̶'u̶, rani chu̶'vaa'ku̶ mu̶'u̶re. Repau̶ Simón Pedro cheku̶ Simón vu̶'ere pa'imu̶. Va'i ca'ni kuenaku̶ vu̶'ere chiara ru̶'tu̶va'te pa'imu̶ repau̶”, chiisi'ku̶a'mu̶. 33 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa teana mu̶'u̶ni soisi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Soku̶na cuhema'ñe re'oja'che raisi'ku̶a'mu̶ mu̶'u̶. Re'orepamu̶. Chura, Diopi ja'me pa'iu̶na chi'i cha'ame chu̶ku̶na mu̶'u̶re. Chu̶ku̶nani chu̶'vaa'ku̶ chini Dios mu̶'u̶re jo'kasi'ere chu̶'o asañu chiime chu̶ku̶na —chiniasomu̶ Cornelio. 34 Ũcuaru̶mu̶ Pedro repanare pãi ija'che chu̶'vaasomu̶: —Churana Diopi cho'okaiu̶na ie masimu̶ chu̶'u̶: Dios pãi ũcuanu̶kore ũcuapa'ru̶vachi'a oiku̶'mu̶. Ũcuarepaa'me jã'a. 35 Pãi ũcuanu̶kore si'avãju̶pãi pojomu̶ Dios, Repau̶ni cuasaju̶ re'oja'che pa'ito. 36 Repau̶ Dios Jesucristo'te cuasache ku̶achu̶'ore raosi'ku̶a'mu̶ chu̶ku̶na'te Israel jojosinare. Ija'chea'me repa: Pãi Ũcuanu̶kore Paaku̶ Jesucristo cho'okaisi'ejeku̶na Dios mai cu'ache cho'osi'e jo'e cuasamaneja'mu̶, Repau̶ni cuasaju̶ sẽeto. 37 Mu̶sanu̶kona chu̶ku̶na judíopãi pa'icheja cho'osi'e peore asasinaa'me, Galilea cheja Juan chu̶'vaku̶ okoro'vesi'ena'me cho'je cho'osi'e peore. 38 Diopi Jesure Nazaret vu̶'ejoopo caku̶re Repau̶ Rekocho'te raosi'ku̶a'mu̶, Ũcuarekochoji ja'me pa'iu̶na pãire re'oja'che cho'okaau̶ chini. Dios Rekochoji chũ̶'u̶ku̶na Repau̶ Jesús si'achejña ku'iu̶ pãire re'oja'che cho'okaiu̶ pa'isi'ku̶a'mu̶. Vatire paaju̶ jũ'inare vasokaisi'ku̶a'mu̶ Repau̶. Jã'aja'ñe cho'oku̶ pa'isi'ku̶a'mu̶ Jesús, Diopi Repau̶ni ja'me pa'iu̶na. Jã'a asasinaa'me mu̶sanu̶kona. 39 Chu̶ku̶na Repau̶ Jesús Jerusalén vu̶'ejoopo cho'osi'ena'me Judea cheja cho'osi'e peore ñasinaa'me. Jã'aja'ñe cho'oku̶na pãi kurususẽ'verona jẽ'jo vẽasõsinaa'me Repau̶'te. 40 Jẽ'jo vẽasõsi'ku̶reta'ni Diopi vasou̶na choteumucujñana Repau̶'te tãsichejapi vaju̶rani eta ñosi'ku̶a'mu̶ Repau̶ chu̶ku̶na'te. 41 Vaju̶raisi'ku̶ta'ni judíopãi ũcuanu̶kore ñomanesi'ku̶a'mu̶ Repau̶. Chu̶ku̶na'te Dios chẽasinarechi'a ñosi'ku̶a'mu̶ Jesús cheku̶nani ku̶aju̶ paapu̶ chini. Chu̶ku̶na Ũcuau̶na'me ãu ãisinaa'me Repau̶ jũni vaju̶raisiru̶mu̶. 42 Jã'aja'ñe pa'iu̶ chu̶ku̶na'te pãire Dios chu̶'ore, “Ija'che chu̶'vaju̶ pa'ijũ̶'u̶”, chiiu̶ chũ̶'u̶si'ku̶a'mu̶ Repau̶ chu̶ku̶na'te: “ ‘Chu̶'u̶ icheja jo'e cajesiru̶mu̶ pãi ũcuanu̶ko cu'ache cho'osi'e Diopi chũ̶'u̶u̶na ro'iche chũ̶'u̶ja'mu̶. Jũnisõsiva'na repava'na vaju̶ru̶mu̶ cho'osi'ena'me, Repau̶ rairu̶mu̶ chuta'a vaju̶na cho'osi'e ro'iche chũ̶'u̶ja'mu̶ chu̶'u̶.’ Jã'aja'ñe chu̶'vajũ̶'u̶”, chiisi'ku̶a'mu̶ Repau̶ chu̶ku̶na'te. 43 Jesús chuta'a raimaru̶mu̶ Dios chu̶'o aperu̶mu̶ ku̶asina ũcuanu̶ko Repau̶ pa'ijachere ku̶aju̶ tocha jo'kasi'e ija'che chiimu̶: Pãi ũcuanu̶kore jũni ro'ikaisi'ejeku̶na Repau̶ Mamaku̶'te cuasanare repana cu'ache cho'osi'e jo'e cuasamaneja'mu̶ Dios, chiimu̶ repana tocha jo'kasi'e —chiniasomu̶ Pedro. 44 Repau̶ chuta'a chu̶'vatona repau̶ chu̶'vache Dios chu̶'o asanare ũcuanu̶kore Dios Rekocho cajeasomu̶. 45 Cajeu̶na ña Pedrona'me raisina judíopãi Jesucristo'te cuasana ru̶a cuasaju̶ ija'che i'kaasome: —¡Dios inare judío peonareta'ni Repau̶ Rekocho raomu̶! —chiniasome repana. 46 Judío peonapi tĩipãi chu̶'o che'chemanesinapi tĩipãi chu̶'ore i'kaju̶, “Dios peore masiku̶'mu̶”, chiiju̶na jã'aja'ñe i'kaasome repana judíopãi. 47 Jã'aja'ñe i'kaju̶na Pedro ija'che i'kaasomu̶: —Churata'ni ina mai paacheja'che Dios Rekocho paame. Jã'ajeku̶na repanare okoro'veche ũ̶secu'amu̶ —chiniasomu̶. 48 Chini, repanare judío peonare i'kaasomu̶ repau̶.— “Jesucristo'te cuasanaa'me chu̶ku̶na”, chiiju̶, okoro'vecojñojũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona —chiniasomu̶ Pedro repanare. Jã'aja'ñe i'kau̶na ũcuau̶ni okoro'vecojñoasome repana. Okoro'vecojñocuha, —Jo'e te'eumucujñaru̶ã canu̶ka ja'me pa'ijũ̶'u̶ chu̶ku̶na'te —chiniasome repana repau̶'te.

Hechos 11

1 Repa Cesarea vu̶'ejoopo cho'osi'e judío peonapi Dios chu̶'ore asa chẽasi'e Jesús saosinana'me cheku̶na Jesucristo'te cuasana Judea cheja pa'ina asaasome. 2 Jã'aja'ñe cho'osi'ere asa repau̶ Pedroji Jerusalén vu̶'ejoopona co'iu̶na Jesure cuasana judíopãi te'ena ke'reasome repau̶'te. 3 Ke'reju̶ ija'che sẽniasome repau̶'te: —¿Je'se pa'iu̶na mu̶'u̶ judío peonani sani ñaku̶ ja'me ãu ãku̶? Mai judíopãi jã'aja'ñe cho'omanaa'me —chiniasome repana. 4 Chitena Pedro repau̶ cho'osi'e peore ija'che ku̶aasomu̶ repanare: 5 —Jope vu̶'ejoopo'te pa'iu̶ Dioni sẽeu̶ pa'isi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Sẽeu̶na Dios ñoñeji ñosi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶re. Ñato sábanakãa u̶jakãa cu̶nau̶mu̶pi chu̶'u̶ ñu'ichejana cajesi'ku̶a'mu̶, ũcuaka'chapachã'tiroã quẽ'kesikãapi. 6 Ñato, cu'ava'na ũcuau̶ava'na rũhiturupu̶jeku̶na sa'navu̶'te ru̶a jainu̶ko pa'isinaa'me. Rũ̶ni ku'iva'nana'me añana'me pĩ'ava'na pa'isinaa'me. Airocava'na peore pa'isinaa'me repakãa sa'navu̶. 7 Jã'aja'ñe ñaku̶ Dios chu̶'u̶re i'kache ija'che chiiche'te asasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶: “Vu̶ijũ̶'u̶, Pedro. Vu̶ni iva'nare vani ãijũ̶'u̶”, chiisi'ku̶a'mu̶ Dios chu̶'u̶re. 8 Chiku̶na i'kasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. “Ja'ku̶, va'ima'me jã'ana. Cu'anaa'me. Jã'anare ãima'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶, mu̶'u̶ aperu̶mu̶na ũ̶sesi'ejeku̶na”, chiisi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. 9 Chiku̶na Dios chu̶'u̶re cu̶nau̶mu̶pi jo'e ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: “Chu̶'u̶pi Diopi, ‘Re'omu̶ ie’, chiito, ¿mu̶'u̶pi, ‘Cu'amu̶’, chiija'u̶?”, chiisi'ku̶a'mu̶. 10 Choteñoã jã'aja'ñe Diona'me i'kasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Choteñoã i'ka pi'niu̶na cu̶nau̶mu̶na jo'e mu̶nisõsi'ku̶a'mu̶ repakãa. 11 Ũcuaru̶mu̶ u̶mu̶pãi chotena Cornelio raosina Cesarea vu̶'ejoopoji rani tĩ'asinaa'me, chu̶ku̶na pa'ivu̶'ena. 12 Tĩ'arena Dios Rekocho chu̶'u̶re ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶: “Jã'anare pãi cuhema'ñe ja'me saijũ̶'u̶”, chiisi'ku̶a'mu̶. Chiku̶na repanare ja'me saisi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Ina Jesure cuasana, seirepana, ja'me saisinaa'me chu̶'u̶re. Sani tĩ'a repau̶ Cornelio vu̶'ena kakasinaa'me chu̶ku̶na. 13 Kakarena Cornelio repau̶ ñasi'ere ku̶asi'ku̶a'mu̶ chu̶ku̶na'te, ángel repau̶ vu̶'e kaka nu̶kaku̶ i'kasi'ere. Ija'che i'kaasomu̶ ángel repau̶'te: “Jope vu̶'ejoopona saojũ̶'u̶ pãi, Simón Pedroni soijaapu̶. 14 Soijani rarena ũcuau̶ji mu̶'u̶re chu̶'vaja'mu̶. Chu̶'vau̶na asa chẽarena mu̶'u̶na'me mu̶'u̶ vu̶'e pa'inare peore Dios mu̶sanu̶konare chẽa paaku̶ vati toa sani uuche ũ̶sekaija'mu̶”, chiniasomu̶ ángel repau̶'te. 15 Jã'ajeku̶na chu̶'u̶ sani repanare jmamakaru̶ chu̶'vatona Dios Rekocho maire aperu̶mu̶ cajesi'eja'che cajesi'ku̶a'mu̶ repanare ja'me pasa chini. 16 Repanani jã'aja'ñe cho'ou̶na Maire Paaku̶ ija'che i'kasi'ere cuasasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶: “Aperu̶mu̶ Juan pãi jainu̶kore re'oja'che okoro'vesi'ku̶a'mu̶. Churata'ni Diopi mu̶sanu̶konare na'a re'oja'che cho'okaija'mu̶. Dios mu̶sanu̶konare rekoñoãna Repau̶ Rekocho'te raoja'mu̶ ja'me paau̶ chini”, chiisi'ku̶a'mu̶ Jesús aperu̶mu̶ maire. 17 Jã'ajeku̶na Dios repanare judío peonare repanapi Maire Paaku̶ni Jesucristoni cuasaju̶na Repau̶ Rekocho'te raosi'ku̶a'mu̶, maire aperu̶mu̶ raosi'eja'che. Dios cho'oche, ¿ũ̶seja'che chu̶'u̶? —chiniasomu̶ Pedro repanare. 18 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa ke'reche cuhaso churata'ni Diore ũcuanu̶ko re'oja'che i'kaasome repana. —Ru̶a re'oku̶'mu̶ Dios. Judío peonarejatu̶'ka repanapi cu'ache cho'oche'te ũhasorena Repau̶ pa'icheja saiche jo'kamu̶ Dios, Repau̶na'me si'aru̶mu̶ ja'me pa'iju̶ paapu̶ chini —chiniasome repana. 19 Aperu̶mu̶ Esteban chuenisoru̶mu̶ cheku̶nare Jesús neenare ũcuaja'che cu'ache cho'oasome pãi. Ũcuanani cu'ache cho'oju̶na ña Jesús neena eta sanisoasome. Cheku̶na Fenicia chejana saniasome. Cheku̶na Chipre juupona saniasome. Cheku̶na Antioquía vu̶'ejoopona saniasome. Jã'achejñare sani pa'iju̶ Jesús pa'iche'te cheku̶nani judíopãichi'a ku̶aju̶ paniasome repana. 20 Cheku̶nata'ni Jesure cuasana te'eva'na, Chipre raisinana'me Cirene raisina ũcuajoopona Antioquía vu̶'ejoopona sani tĩ'a judíopãire chu̶'vaju̶ judío peonare ũcuachi'a chu̶'vaasome. Pãi ũcuanu̶kore Jesús re'oja'che cho'okaisi'ere ku̶aasome repana. 21 Jã'ajeku̶na Diopi repanani ru̶a re'oja'che cho'okaiu̶na pãi ru̶a jainu̶ko Jesucristoni cuasaju̶ jovoasome. 22 Repacheja pa'ina Jesure jovosi'e Jerusalén vu̶'ejoopo pa'ina Jesucristo'te cuasakuanupu̶ asaasome. Asasinajeju̶ Bernabeni Antioquía vu̶'ejoopona saoasome repana. 23 Ũcuaru̶mu̶ repau̶ Bernabé sani tĩ'a repanare Dios re'oja'che cho'okaisi'ere ña pojoasomu̶. Jã'ajeku̶na repanapi jo'kasoma'ñe Jesuni masi cuasaju̶ paapu̶ chini chu̶'vaasomu̶ repau̶. 24 Repau̶ Bernabé re'oja'che pa'iku̶jeku̶ Jesucristo'te ru̶a masi cuasaku̶ Dios Rekocho chũ̶'u̶ñe re'oja'che cho'oku̶ paniasomu̶. Jã'aja'ñe pa'iku̶ji repachejare pa'iu̶na na'a ru̶a jainu̶ko pãi Jesure cuasaju̶ jovoasome. 25 Na'a pa'isiru̶mu̶ repau̶ Bernabé Tarso vu̶'ejoopona saniasomu̶ Sauloni ku'era chini. Repau̶'te ku'e jñaa Antioquíana saasomu̶ repau̶. 26 Ũcuajoopo'te sani te'eũ̶su̶ru̶mu̶ pa'iju̶ Jesure cuasakuanupu̶na'me chi'iju̶ pãi jainu̶kore ka'chana che'choju̶ paniasome repana. Repajoopo Antioquía vu̶'ejoopo pa'ina Jesure cuasanare, “Cristo neena”, chiniasome. Aperu̶mu̶ repanare jã'aja'ñe ve'omaneasome pãi. 27 Ũcuaru̶mu̶ cheku̶na Dios chu̶'o ku̶ana Jerusalenpi Antioquía vu̶'ejoopona rani tĩ'aasome. 28 Repanare ja'me raisi'ku̶ Agabo Jesure cuasanare chu̶'o raasomu̶ ku̶ara chini. Repanapi chi'irena vu̶ni nu̶kaku̶ Dios Rekochoji cho'okaiu̶na ija'che i'kaasomu̶ repau̶: “Na'a pa'isiru̶mu̶ pãiva'nare si'acheja ãu karaja'mu̶”, chiniasomu̶. (Repau̶ ku̶asi'e na'a pa'isiru̶mu̶na Claudio chũ̶'u̶ru̶mu̶na ti'jñesi'ku̶a'mu̶.) 29 Agabo i'kasi'ere asa Jesure cuasana Antioquía pa'ina ũcuanu̶ko kuri jovo Judea cheja pa'inani, Jesure cuasanani saoñu ãure koo ãapu̶ chiniasome. Repanare ĩsire'onu̶koru̶ kuri jovo saoñu chiniasome repana. 30 Repana cho'oñu chiisi'ere cho'oju̶ Judea pa'inare, Jesure cuasanare chũ̶'u̶nani kuri saoasome repana. Bernabena'me Saulo sakaniasome repakuri.

Hechos 12

1 Ũcuaru̶mu̶ Herodes, Galilea cheja pa'inare chũ̶'u̶ku̶, Jesure cuasakuanupu̶ pa'inani cu'ache cho'ora chini te'enare chẽañe chũ̶'u̶asomu̶. 2 Jã'aja'ñe chũ̶'u̶u̶na chẽarena Juan majaa'chu̶re, Santiago'te, va'tipi vanisoche chũ̶'u̶asomu̶ repau̶ Herodes. 3 Repau̶'te vanisosi'e judío aina asa ru̶a pojoasome. Ũcuaru̶mu̶ Herodes repana pojosi'ere asa Pedroni ũcuaja'che chẽaa'ju̶ chini chũ̶'u̶asomu̶. Reparu̶mu̶ pascuaru̶mu̶ paniasomu̶, judíopãi pã sau̶manesi'e ãiru̶mu̶. 4 Ũcuaru̶mu̶na Pedroni chẽarena pãi chẽavu̶'ena cuao sõtaopãire chũ̶'u̶ jo'kaasomu̶ Herodes, repau̶ni pẽ'jea'ju̶ chini. Chũ̶'u̶ jo'kau̶na sõtaopãi ũcuaka'chapakuanupu̶ã sa'ñeju̶ pẽ'jeasome repau̶'te. Te'ekuanupu̶ ũcuaka'chapanachi'a paniasome. Pascuaru̶mu̶ caraisiru̶mu̶na Herodes pãi ñaju̶'te Pedro'te cu'ache i'kaku̶ vanisoche'te chũ̶'u̶ra chiniasomu̶. 5 Jã'aja'ñe cho'ora chini Herodes Pedro'te pãi chẽavu̶'ere cuao paaasomu̶. Jã'ajeku̶na Jesure cuasakuanupu̶ pa'ina Pedroji pãi chẽavu̶'ere pa'iu̶na si'aru̶mu̶ Dioni ru̶a sẽekaiju̶ paniasome. 6 Ũcuaru̶mu̶ Pedro repau̶'te Herodes pãi ñaju̶'te cu'a i'kajaumucuse ñami kãiu̶na repau̶ kãiruupu̶ sõtaopãi te'eka'chapana pẽ'jeju̶ repau̶ jũ̶jñana cu̶nameã ta'chesina paniasome. Cheku̶na sõtao jatisa'aro'te pa'iju̶ pẽ'jeasome. 7 Repau̶ Pedro kãnisoru̶mu̶na Dios raosi'ku̶ ángel peosichejapi teana rani pa'iu̶na ru̶a miaasomu̶ repau̶ pa'iruupu̶. Ũcuaru̶mu̶ ángel Pedro'te meakorichona jũ̶tu̶pi tu̶'ka vu̶o, —Pesa vu̶ijũ̶'u̶ —chiniasomu̶. Angelpi i'kaku̶na Pedro jũ̶jña ta'chesimeã cu̶nameã teana tu̶su̶ tuã'tuaasomu̶. 8 Jã'aja'ñe cho'o ángel jo'e i'kaasomu̶ repau̶'te. —Mu̶'u̶ kãñana'me cũ'akorophe're sa'chejũ̶'u̶ —chiniasomu̶. Chiku̶na sa'cheasomu̶ repau̶.— Ũcuaja'che sẽ'sevu̶ mu̶'u̶ ju'ikãa mini sacha ja'me raijũ̶'u̶ chu̶'u̶re —chiniasomu̶. 9 Chiku̶na Pedro pãi chẽavu̶'e ru̶a u̶javu̶'e ángel cho'jepi etaku̶ paniasomu̶. Jã'aja'ñe cho'oku̶'teta'ni ángel repau̶'te cho'okaichejẽ'e cuasomaneasomu̶ Pedro'te. “Rupu̶ Dios ñoñeji ñomu̶ chu̶'u̶re”, chiiu̶ cuasaasomu̶ Pedro. 10 Etaju̶ pẽ'jeku̶'te, charo nu̶kaku̶'te carani, na'a cho'je nu̶kaku̶'te carani, jatisa'aro cu̶nasa'arona tĩ'aasome repana. Tĩ'arena repasa'aro ũcuate'esa'aroji vatau̶na eta vu̶'ejoopo'te pa'iju̶ te'ejoovu̶ mu̶aasome repana. Te'ejoovu̶ mu̶a ñato ángel teana peoasomu̶. 11 Angel jo'ka sanisosiru̶mu̶ churata'ni cuasoasomu̶ repau̶'te. “¡Dios raosi'ku̶ ángel chu̶'u̶re etosi'e ũcuarepaa'me! Herodes chu̶'u̶re pãi chẽavu̶'e paache ũ̶semu̶ Dios. Ũcuachi'a judío aina chu̶'u̶re cu'ache cho'oñu chiiche peore ũ̶semu̶ Repau̶”, chini cuasaasomu̶ Pedro. 12 Chini masi cuasaku̶, churata'ni María vu̶'ena mu̶aasomu̶ Pedro. (María Juan pu̶ka'koa'mo. Repau̶ Juan mami cheke Marcos.) Repavu̶'e pãi jainu̶ko Dioni sẽñu chini chi'isina paniasome. 13 Ũcuaru̶mu̶ Pedro mu̶a tĩ'a jatisa'aro tijñapacasa'aroji sẽniasomu̶ repanare. Sẽeu̶na asa repavu̶'e cho'oche cho'okaiko, Rode, ũcuasa'arona raniasomo. 14 Rani Pedro chu̶'ore asa masi pojokota'ni vata ñama'ñe chu̶ri vu̶'vu̶so cheku̶nani ku̶aasomo repao. —¡Pedro ve'sere nu̶kamu̶! —chiniasomo repao. 15 Chikona, —Vẽ'veo'mo mu̶'u̶ —chiniasome repao'te. Jã'ata'ni repao, —¡Jorema'mo chu̶'u̶! —chiio ru̶a i'kaasomo. Ru̶arepa i'kakona, ija'che i'kaasome repana: —Ãa, repau̶ni vanisorena reko raicosomu̶ —chiniasome repana. 16 Jã'a cho'oto repau̶ Pedro chuta'a ve'sere nu̶kaku̶ soiu̶ paniasomu̶. Soiu̶na asa vata ña jñanosoasome repana. 17 Ña jñano repanapi ru̶arepa i'kaju̶na repau̶ i'kache'te asaa'ju̶ chini vevoasomu̶ Pedro. I'kasi'e cuharena repau̶'te Dios pãi chẽavu̶'e etosi'ere peore ku̶aasomu̶ repau̶ repanare. Ku̶a pi'ni, —Peore chu̶'u̶ ku̶asi'e Santiagona'me cheku̶nare Jesure cuasanare ku̶akaijũ̶'u̶ chu̶'u̶re, asa masia'ju̶ —chiniasomu̶ repau̶. I'ka pi'ni eta tĩichejana saniasomu̶ repau̶. 18 Jã'a cho'oto sõtaopãi ñatau̶na ña Pedroji peoku̶na ũcuanu̶ko ku̶ku̶so ru̶a cutuju̶ paniasome. —¿Jeechejare Pedro pa'iku̶? ¿Je'se jã'u̶ etau̶? —chiiju̶ sãiñechi'a sẽniasaju̶ paniasome. 19 Repana sõtaopãi vaju̶chu̶ju̶ cutuju̶ pa'iju̶na Herodes Pedroni ku'e raa'ju̶ chini chũ̶'u̶asomu̶. Chũ̶'u̶u̶na repau̶'te ku'ete'easome repana. Ku'ete'erena Herodes repanare soni ru̶a sẽniasomu̶. Sẽni pi'ni cheku̶nani sõtaopãire chũ̶'u̶asomu̶ repau̶, Pedro'te masi pẽ'jemanesinani ũcuanu̶kore vanisoa'ju̶ chini. Chũ̶'u̶ chueoso Judea cheja eta Cesarea vu̶'ejoopo'te sani paniasomu̶ repau̶ Herodes. 20 Reparu̶mu̶ Herodes Tiro vu̶'ejoopo pa'inana'me Sidón vu̶'ejoopo pa'inare pe'ruasomu̶. Repajoopoã pa'ina si'aru̶mu̶ ãu kooju̶ paniasome Herodes cheja pa'inare. Jã'aja'ñe ãu koonani Herodeji pe'ruku̶na ru̶a cu'aasomu̶ repanare. Cheku̶chejña ãu koochejñajẽ'e peoku̶na Herodeni re'oja'che ja'me pañu chini repajoopoã pa'ina ũcuanu̶ko repau̶ni i'kañu chiniasome. Chini repau̶'te cho'oche cho'okaiku̶ni, Blastoni, i'kaasome repana, repana i'kajaumucusere Blastoji Herodeni sẽekaau̶ chini. 21 Repau̶ sẽekaisiumucuse tĩ'au̶na repau̶ Herodes pãi chũ̶'u̶na ju'ikãña re'ojakãñare sa'che repau̶ pãi chũ̶'u̶ku̶ ñu'isaivu̶'te ñu'iu̶ i'kaasomu̶ repanare pãi. 22 I'ka pi'niu̶na pojoju̶ ru̶a cuiju̶ ija'che i'kaasome repana: —Ru̶a masiu̶'mu̶ jã'u̶. Pãi i'kacheja'che i'kama'mu̶ iku̶. ¿Dioa'u̶ iku̶? —chiniasome repana, rupu̶ repau̶ cuasaku̶ i'kasi'ere. 23 Repau̶chi'a cuasaku̶ i'kasi'ku̶ta'ni, “Dioma'mu̶ chu̶'u̶”, chiima'ñe repana i'kache'te asa pojoasomu̶ repau̶. Asa pojosi'ku̶reta'ni ángel Dios raosi'ku̶pi ravu̶ cho'oasomu̶ repau̶'te. Ravu̶ cho'ou̶na repau̶ ca'nivu̶ sa'navu̶ji añapi ãiju̶na jũnisoasomu̶ repau̶. 24 Herodes jũnisosiru̶mu̶ pãi Dios chu̶'ore asa chẽa Jesucristoni si'aru̶mu̶ na'a jainu̶ko jovoju̶ paniasome. 25 Ũcuaru̶mu̶ Bernabena'me Saulo Antioquía vu̶'ejoopo pa'ina jovosi'e kuri Jerusalén pa'inani jo'kajani jo'e Antioquía vu̶'ejoopona co'iasome. Co'iju̶ Juan Marco'te saasome repana.

Hechos 13

1 Reparu̶mu̶ Antioquía vu̶'ejoopo Jesucristo'te cuasakuanupu̶ Dios chu̶'o ku̶anana'me Jesure cuasanare che'chona paniasome. Iea'me repana mami: Bernabe'mu̶, chija'iu̶ Simeon'mu̶, Cirene raisi'ku̶ Lucio'mu̶, Saulo'mu̶, Menaén chĩiru̶mu̶ Herode'te ja'me pa'isi'ku̶na'me. (Repau̶ Herodes Galilea canare chũ̶'u̶ku̶ paniasomu̶.) 2 Reparu̶mu̶ Jesucristo'te cuasana chi'i Dioni sẽeju̶ ãu ãima'ñe paniasome Dioni pojoju̶. Jã'aja'ñe cho'oju̶na Dios Rekocho ija'che i'kaasomu̶ repanare: “Bernabena'me Saulo'te cheku̶chejñana saojũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona, chu̶'u̶ repanare jo'kasi'ere sani cho'oju̶ paapu̶”, chiniasomu̶. 3 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa jo'e ãu ãima'ñe pa'iju̶ Dioni sẽeju̶ paniasome repana. Sẽni pi'ni repanare Bernabena'me Saulo'te ija'che i'kaju̶ jũ̶jñapi jaasome repana: “Diopi mu̶sanu̶konare re'oja'che cho'okaau̶, sani Repau̶ chu̶'ore masi chu̶'vaa'ju̶ chini”, chiniasome. Jã'aja'ñe i'ka pi'ni repanare Dios chu̶'ore chu̶'vajaapu̶ chini tĩichejana saosoasome repana. 4 Ũcuaru̶mu̶ Bernabena'me Saulo Dios Rekochoji repanani chũ̶'u̶ saou̶na Seleucia vu̶'ejoopona caje tĩ'a choovu̶ u̶javu̶ji tuni Chipre juupona jẽniasome. 5 Jẽ'eju̶ Chipre juupo cajoopona Salamina vu̶'ejoopona tĩ'aasome repana. Ũcuajoopo'te tĩ'a pa'iju̶ judíopãi chi'ivu̶'ña kaka Dios chu̶'ore chu̶'vaju̶ paniasome repana. Juan Marcos repanani ja'me cho'okasa chini ja'me saniasomu̶. 6 Peore repajuupo ku'iju̶ cheku̶ru'ru pa'ijoopo Pafos vu̶'ejoopo tĩ'aasome repana. Tĩ'a judíopãiu̶'te chaire tijñaasome repana. Chai mamia'me Barjesús. Repau̶ Barjesús, “Dios chu̶'o ku̶aku̶'mu̶ chu̶'u̶”, chiiu̶ joreasomu̶. 7 Jã'aja'ñe pa'iku̶ji repacheja pa'inare chũ̶'u̶ku̶'te Sergio Paulo'te ru̶a masiku̶'te ja'me paniasomu̶ repau̶. Reparu̶mu̶ Sergio Paulo Bernabena'me Saulo'te soniasomu̶, repanapi Dios chu̶'ore ku̶aju̶na asara chini. 8 Jã'ata'ni repau̶ chai repanapi Sergio Pauloni Dios chu̶'ore chu̶'vañu chiiju̶na ũ̶sera chiniasomu̶. (Repau̶ chai mami cheke Elimas, griegopãi repau̶'te ve'oche.) “Pãi chũ̶'u̶ku̶ji Dios chu̶'ore asa chẽa cuasaku̶”, chini ũ̶sera chiniasomu̶ repau̶ Elimas. 9 Jã'ata'ni Dios Rekocho Saulo'te ja'me paniasomu̶. (Saulo mami griego chu̶'o Pablo'mu̶.) Repau̶ Pablo rorepa ñaasomu̶ chaire. 10 Repau̶ni rorepa ñaku̶, ija'che i'kaasomu̶ Pablo: —Mu̶'u̶ vati chũ̶'u̶ñechi'a cho'oku̶'mu̶. Re'oja'che cho'oche peore cuheku̶'mu̶ mu̶'u̶. Joreu̶'mu̶ mu̶'u̶. Pãipi Maire Paaku̶'te cuasañu chiito ũ̶seku̶'mu̶ mu̶'u̶. Ru̶a cu'aku̶'mu̶ mu̶'u̶. 11 Jã'ajeku̶na Dios mu̶'u̶re cu'ache cho'oja'mu̶. Mu̶'u̶ ñakocaã na'añe cho'oja'mu̶ Dios. Iru̶mu̶pi miañejẽ'e ñamaneja'mu̶ mu̶'u̶ na'a pa'isiru̶mu̶jatu̶'ka —chiniasomu̶ Pablo repau̶'te chaire. Chiku̶na repau̶ Elimas teana na'asoasomu̶. Na'aso repau̶ jũ̶tu̶na chẽa kuhajanani pãi ku'easomu̶. 12 Elimas na'asosi'ere ña jñanoasomu̶ pãi chũ̶'u̶ku̶. Jã'are ña jñanou̶na Pablo Maire Paaku̶ Jesucristo pa'iche che'chosichu̶'opi repau̶'te ru̶a cuasoasomu̶. Cuasoku̶na Dios chu̶'o asa chẽa Diore cuasaasomu̶ repau̶ pãi chũ̶'u̶ku̶. 13 Pablona'me Bernabé Pafos vu̶'ejoopo eta caje choovu̶ tuni jo'e tĩichejana chiaraji jẽniasome, Panfilia chejana. Jẽni tĩ'a chiacha co'covu̶na sani Perge vu̶'ejoopona tĩ'aasome repana. Juan Marcota'ni repanare jo'ka Jerusalenna co'isoasomu̶. 14 Perge vu̶'ejoopoji sani Pablona'me Bernabé Antioquíana Pisidia cheja cajoopona tĩ'aasome. Sani tĩ'a pa'iju̶ judíopãi pu̶aumucusena ũcuana chi'ivu̶'ena mu̶a kaka pu̶u̶asome repana. 15 Ũcuaru̶mu̶ repavu̶'e chũ̶'u̶na Dios chu̶'o aperu̶mu̶ tochasiphu̶roã pa'iche'te, Moisés tocha jo'kasi'ena'me cheku̶na Dios chu̶'o ku̶asina tochasi'e ñaju̶ i'kaasome. Ñaju̶ i'ka pi'ni Pablona'me Bernabere ija'che i'kaasome repana: —Chu̶ku̶na majapãi, mu̶sanu̶konapi chu̶'vañu chini i'kajũ̶'u̶ inare pãi chi'isinare —chiniasome. 16 Chitena Pablo vu̶ni nu̶kaku̶ vevoasomu̶ repanare, asaa'ju̶ chini. Repanare ti'jñeñe nu̶kaku̶ ija'che i'kaasomu̶ repau̶: —Mu̶sanu̶kona Israelpãi, asarepajũ̶'u̶. Ũcuachi'a mu̶sanu̶kona tĩipãi Diore vaju̶chu̶na, asarepajũ̶'u̶. 17 Mai ũcuanu̶ko judíopãi Cuasaku̶ji, Dios, mai aipãire chẽaasomu̶ re'oja'che cho'okasa chini. Ũcuau̶ji re'oja'che cho'okaiu̶na pãi ru̶a jainu̶ko jojoasome repana Egipto cheja pa'iru̶mu̶. Repanare Dios, peore Cho'omasiku̶jeku̶, repacheja pa'isinare peore etoasomu̶. 18 Eto pãi peochejana rao ru̶a cu'ache cho'onareta'ni cuarentarepaũ̶su̶ru̶mu̶ kuiraku̶ paniasomu̶ Dios repanare repacheja pa'iru̶mu̶. 19 Cuarentarepaũ̶su̶ru̶mu̶ pani pi'nisiru̶mu̶na Canaán cheja pa'inare tĩipãire sieterepakuanupu̶ãre vanisoa'ju̶ chini chũ̶'u̶asomu̶ Dios repanare, vanisorena repana pa'isichejare ĩsira chini. 20 Peore cuatrocientos cincuentarepaũ̶su̶ru̶mu̶ jã'aja'ñe cho'okaiu̶ paniasomu̶ Dios repanare Israelpãi. ’Repanapi Canaán chejare kaka pa'iju̶na repanare pãi chũ̶'u̶nare jo'kaasomu̶ Dios, repanare cuhena cu'ache cho'oñu chini rairu̶mu̶chi'a, chũ̶'u̶ju̶ paapu̶ chini. Ru̶a jeeru̶mu̶ jã'aja'ñe cho'oju̶ paniasome repana, Dios chu̶'o ku̶ajau̶ Samuel chuta'a peoru̶mu̶. 21 Samuel pa'iru̶mu̶na repana Israelpãi Dioni ru̶a sẽeju̶ paniasome, repanare chũ̶'u̶jau̶ni masiku̶ni, ĩsiu̶na repanani si'aru̶mu̶ chũ̶'u̶ku̶ paau̶ chini. Sẽeju̶ pa'iju̶na repanare chũ̶'u̶jau̶re Cis mamaku̶ni, Saulni jo'kaasomu̶ Dios. Repau̶ Saúl Benjamín jojosi'ku̶ paniasomu̶. Dios pãi chũ̶'u̶ñe jo'kasiru̶mu̶ Saúl cuarentarepaũ̶su̶ru̶mu̶ chũ̶'u̶asomu̶ repanare. 22 Repau̶ jã'ajanu̶korepaũ̶su̶ru̶mu̶ chũ̶'u̶siru̶mu̶na Dios pãi chũ̶'u̶ñe tu̶aasomu̶ Saulre. Jã'ata'ni Dios Israelpãi ũcuanu̶kore chũ̶'u̶jau̶re jo'e cheku̶ni Davini pãi chũ̶'u̶ku̶'te jo'kaasomu̶. Repau̶'te Davire ija'che i'kaasomu̶ Dios: “Isaí mamaku̶'te, Davire, chu̶'u̶re ru̶a cuasaku̶'te ru̶a pojomu̶ chu̶'u̶. Chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñe peore cho'oja'mu̶ repau̶”, chiniasomu̶ Dios. 23 Chura Dios David Jojosi'ku̶re Jesure raocuhasi'ku̶a'mu̶ maire Israelpãi vati toa sani uuche'te ũ̶sekaau̶ chini. Apereparu̶mu̶na cho'okasa chiisi'ku̶jeku̶ maire re'oja'che cho'okanicuhasi'ku̶a'mu̶ Dios. 24 Jesús chuta'a che'chomaru̶mu̶ Juan Pãi Okoro'vesi'ku̶ Israelpãi ũcuanu̶kore Dios chu̶'ore chu̶'vaasomu̶ repanapi asa chẽa cu'ache cho'oche'te ũhaso okoro'vecojñoa'ju̶ chini. 25 Repau̶ Juan pãi chu̶'vache cuhapi'raru̶mu̶ ija'che i'kaasomu̶: “Mu̶sanu̶kona chu̶'u̶re masi cuasama'me. Diopi raosi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶re. Jã'ata'ni Dios Mamaku̶ma'mu̶ chu̶'u̶. Cheku̶ pãiu̶ na'a ru̶a Masiu̶ cho'jepi raija'mu̶; jã'u̶a'mu̶ Dios Raoku̶. Ichejana raipi'ramu̶ Repau̶, pãire che'chora chini. Repau̶'te ña, ku̶ku̶janaa'me pãi. Chu̶'u̶ Repau̶'te, ‘Peore Masiu̶'mu̶’, chiiu̶ cuasaku̶, ‘Ru̶a vesu̶ku̶'mu̶ chu̶'u̶’, chiimu̶ na'a jmamakaru̶ masiku̶jeku̶”, chiniasomu̶ Juan. 26 ’Chu̶'u̶ majapãi, ie chu̶'o mu̶sanu̶konare Abraham jojosinana'me tĩipãi Repau̶'te vaju̶chu̶nare raomu̶ Dios, mu̶sanu̶konapi asa chẽa Jesucristoni jovorena mu̶sanu̶kona rekoñoãre care'vakaau̶ chini. 27 Jã'ata'ni Jerusalén pa'ina Jesús pa'iche vesu̶sinaa'me, repanare chũ̶'u̶na ũcuachi'a. Dios chu̶'o aperu̶mu̶ ku̶asina Jesús rani pa'ijachere ku̶aju̶ tocha jo'kasi'e masi asamanaa'me repana. Pu̶aumucujña pa'iche si'aru̶mu̶ repa tochasi'e ñaju̶ i'kanata'ni asavesu̶naa'me repana. Repau̶ni cuheju̶ vanisoa'ju̶ chini chũ̶'u̶ju̶ tocha jo'kasi'e ku̶ache ñanata'ni ũcuare cho'osinaa'me repana. 28 Repau̶'te Jesure cu'ache cho'omanesi'ku̶reta'ni, vanisoche'te chũ̶'u̶a'ku̶ chini pãi chũ̶'u̶ku̶'te, Pilato'te ru̶a i'kaasome repana. 29 Dios chu̶'o ku̶asina Repau̶'te cho'ojachere ku̶aju̶ tocha jo'kasi'ere peore cho'o pi'nirena kurususẽ'vero jẽ'josi'ku̶re caso, tãasome pãi. 30 Jã'ata'ni Repau̶'te Diopi tãsichejapi vaso etoasomu̶. 31 Aperu̶mu̶ Repau̶ Jesús Galilea chejare paniasomu̶. Jã'achejapi Repau̶ neenana'me Jerusalén vu̶'ejoopona saniasomu̶ Repau̶. Ũcuajoopo'te sani pa'iu̶na pãi vanisoasome Repau̶'te. Jã'ata'ni Repau̶'te tãsichejapi vaju̶rani eta ku'iu̶na Repau̶ neena ñaasome Repau̶'te, aperu̶mu̶ Ũcuau̶na'me ku'isina. Repau̶ vaju̶raisiru̶mu̶ cuarentarepaumucujña pa'iu̶ Repau̶ neenare ñoku̶ paniasomu̶ Jesús. Jã'aja'ñe cho'oku̶na ñasinajeju̶ iru̶mu̶ mai majapãi jainu̶kore pãi ku̶aju̶ pa'ime repana ñasi'ere. 32 ’Chu̶'o ru̶a re'oja'chere ra ku̶ame chu̶ku̶na mu̶sanu̶konare. Dios aperu̶mu̶ mai aipãi ija'che i'kaasomu̶: Mu̶sanu̶kona jojosinare ru̶a re'oja'che cho'okaija'mu̶ chu̶'u̶, chiniasomu̶. 33 Iru̶mu̶ Dios maire repana jojosinare Repau̶ i'kasi'e cho'okanicuhasi'ku̶a'mu̶. Jã'are chini Jesure vaniso tãcojñosi'ku̶re vaso etocuhasi'ku̶a'mu̶ Dios. Repau̶ chu̶'o aperu̶mu̶ tochasiphu̶ro, Salmos capítulo dos, ija'che ku̶amu̶: “Mu̶'u̶ chu̶'u̶ chĩia'mu̶. Churata'ni mu̶'u̶ chu̶'u̶ chũ̶'u̶ñeja'ñe peore chũ̶'u̶ku̶ pa'ija'mu̶”, chiniasomu̶ Dios, Mamaku̶'te, chiimu̶. 34 Repau̶'te Jesure vaniso tãcojñosi'ku̶re Diopi cho'okaiu̶na repau̶ ca'nivu̶ jã'jumanesi'ku̶a'mu̶. Jo'e jũ'imanejañere vaju̶raisi'ku̶a'mu̶ Repau̶. Ũcuare ija'che ku̶amu̶ Dios chu̶'o aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'e: “Chu̶'u̶, Dios, aperu̶mu̶, ‘Mu̶'u̶ Jojosi'ku̶re re'oja'che cho'okaija'mu̶’, chiisi'ku̶a'mu̶ Davire. ‘Cho'okaija'mu̶’, chiisi'ku̶jeku̶ jorema'ñe ũcuarepa cho'okaija'mu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re”, chiniasomu̶ Dios, Mamaku̶'te, chiimu̶. 35 Cheke na'a charo David tocha jo'kasi'e ija'che ku̶amu̶: Dios, Mu̶'u̶ Neeku̶re re'oja'chechi'a cho'oku̶'te jũnisõsiru̶mu̶ Repau̶ ca'nivu̶ jã'juñe ũ̶seja'mu̶ mu̶'u̶, chiimu̶. 36 Diopi chũ̶'u̶ku̶na aperu̶mu̶ pa'isinare David re'oja'che cho'okaniasomu̶. Dios repau̶'te chũ̶'u̶si'e peore cho'o pi'ni aireko jũnisoasomu̶ repau̶. Jũnisou̶na pãipi repau̶ aipãi tãcojñosichejana tãrena repau̶ ca'nivu̶ jã'jusoasomu̶. 37 Jã'ata'ni Jesús jũnisosiru̶mu̶ tãcojñosi'ku̶ta'ni Diopi vasoku̶na repau̶ ca'nivu̶ jã'jumaneasomu̶. 38 Jã'ajeku̶na chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare iere chu̶'vamu̶, masia'ju̶ chini: Jesús maire jũni ro'ikaisi'ejeku̶na mai cu'ache cho'oche tu̶'nesokaiche pa'imu̶ maire chura. Dios chũ̶'u̶si'e ru̶a pa'imu̶. Jã'ata'ni mai cuheju̶ cho'oma'me repa. Dios chiiche re'oja'chere cho'omapu̶ si'aru̶mu̶ cu'ache cho'oju̶ pa'inaa'me mai. Jã'aja'ñe cho'onajeju̶ Dioni pojoñu chini jo'cha va'iva'nare si'aru̶mu̶ vani u̶oju̶ pa'ime mai, cu'are tu̶noñu chini. Jã'ata'ni tĩ'ama'mu̶ jã'a. Jã'ata'ni Jesucristoji mai cu'a peore ro'isokaisi'ejeku̶na Dios mai cu'ache cho'osi'e jo'e cuasamaneja'mu̶, maipi Jesucristo'te cuasato. 40 Asarepajũ̶'u̶ chu̶'u̶ i'kache. Ie chu̶'o asa jachama'ñe pa'ijũ̶'u̶. Mu̶sanu̶konapi jachato cheku̶ru̶mu̶ Dios chu̶'o aperu̶mu̶ ku̶asina tocha jo'kasi'e ku̶acheji cu'ache ti'jñeja'mu̶ mu̶sanu̶konare. 41 Ija'che chiimu̶ repana tocha jo'kasi'e: “Asarepajũ̶'u̶, mu̶sanu̶kona, chu̶'u̶re Diore cuasacuhena. Asa ku̶ku̶jũ̶'u̶. Cho'osõjanaa'me mu̶sanu̶kona. Chu̶'u̶ cho'oche mu̶sanu̶kona chuta'a ñama'ñere cho'oja'mu̶ chu̶'u̶. Jã'are chu̶'u̶ cho'ojachere pãipi ku̶ato jachara'ame mu̶sanu̶kona”, chiisi'ku̶a'mu̶ Dios, chiimu̶ —chiniasomu̶ Pablo repanare pãi. 42 Chu̶'va pi'ni Pablona'me Bernabé judíopãi chi'ivu̶'epi etaasome. Etaju̶na Pablo chu̶'vasi'e asasina ru̶a i'kaasome repau̶'te, cheku̶semana jo'e rani pu̶aumucusena ũcuare chu̶'vaa'ku̶ chini. 43 Repavu̶'e etasiru̶mu̶ chi'isina jainu̶ko judíopãina'me tĩipãi Diore vaju̶chu̶na ja'me tuha saniasome Pablona'me Bernabere. Ũcuanani ja'me saiju̶na Pablona'me Bernabé jo'e chu̶'vaasome repanare Dios chu̶'o asa chẽasi'ere jo'kasomanea'ju̶ chini. 44 Ũcuaru̶mu̶ pãi jo'e cheku̶semana pu̶aumucusepi tĩ'au̶na Dios chu̶'ore asañu chini ru̶a jainu̶ko rani chi'iasome. Vu̶'ejoopo pa'ina pãi peore chi'ira'aasome, Pablo chu̶'vache'te asañu chini. 45 Jã'ata'ni cheku̶na judíopãi Pablo'te pe'ruju̶ ke'reju̶, “Joremu̶ iku̶”, chiniasome, “Repau̶ chu̶'ore jairepanu̶ko asañu chini chi'ime”, chini cuasaju̶. 46 Ke'renareta'ni Pablona'me Bernabé vaju̶chu̶ma'ñe ija'che i'kaasome repanare: —Diopi chũ̶'u̶ku̶na mu̶sanu̶konare judíopãire charo Dios chu̶'o chu̶'vasinaa'me chu̶ku̶na. Jã'ata'ni mu̶sanu̶konapi Dios chu̶'ore asacuheju̶ jachaju̶na judío peonani chu̶'vajanaa'me chu̶ku̶na chura. Dios pa'icheja saicuheme mu̶sanu̶kona. 47 Ija'che chũ̶'u̶si'ku̶a'mu̶ Dios chu̶ku̶na'te: Mu̶'u̶re chu̶'u̶ chu̶'ore chu̶'vaa'ku̶ chini jo'kamu̶ chu̶'u̶, judío peonare so'ña pa'inani chu̶'u̶ pa'iche'te ku̶aa'ku̶ chini, ku̶au̶na asa chẽa chu̶'u̶ni jovoa'ju̶ chini. Repanani ru̶a re'oja'che cho'okasa chini cho'omu̶ chu̶'u̶ ie, chiimu̶ Dios chu̶'o aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'e —chiniasome repana Pablona'me Bernabé. 48 Chitena repana judío peona asa pojoju̶, “Dios chu̶'o ru̶a re'oja'imu̶”, chiniasome. Jã'aja'ñe i'kaju̶ Jesure ja'me sani pa'ijana ũcuanu̶ko teana cuasa jovoasome Dios chu̶'ore asa chẽani. 49 Jã'aja'ñe chu̶'vaju̶na reparu̶mu̶ repacheja pa'ina jainu̶ko Dios chu̶'o asaasome. 50 Jã'ata'ni repana judíopãi Pablona'me Bernabere ru̶a cu'ache cutuasome. Jã'aja'ñe cutuju̶na asa masiromi Diore vaju̶chu̶nana'me u̶mu̶pãi repajoopo pa'inare chũ̶'u̶na cuheju̶ na'a ru̶a cu'ache cutuju̶ repanare ũcuachejapi etoasome. 51 Repanani etoju̶na Pablona'me Bernabé repana cũ'akorophe're chũ̶'isi'e cha'o tĩ'to to'jñoju̶ eta saniasome, pãipi repajoopo pa'ina cu'ache cho'osi'ena'me Dios chu̶'o asacuhesi'ere masia'ju̶ chini. Eto saorena Iconio vu̶'ejoopona saniasome repana. 52 Jã'ata'ni repana etasijoopo pa'ina Jesucristo'te mama cuasana Dios Rekochoji ũcuanani ja'me pa'iu̶na ru̶a pojoasome.

Hechos 14

1 Ũcuaru̶mu̶ Pablona'me Bernabé Iconio vu̶'ejoopo sani tĩ'a pa'iju̶ judíopãi chi'ivu̶'ena kaka Dios chu̶'ore chu̶'vaasome. Repanapi ru̶a re'oja'che chu̶'vaju̶na judíopãina'me judío peona jainu̶ko asa chẽa cuasaju̶ Jesucristoni jovoasome. 2 Jã'ata'ni cheku̶na judíopãi te'ena Jesure cuasacuhena ru̶a cu'ache cutuasome repanare. Judío peonare ũcuachi'a ru̶a jorechu̶'o i'kaasome repana, asa Jesure cuasanani pe'rua'ju̶ chini. 3 Jã'ajeku̶na repanapi Jesure cuasache'te jo'kamanea'ju̶ chini, Pablona'me Bernabé pesa saimaneasome, repanani na'a che'choñu chini. Vaju̶chu̶ma'ñe chu̶'vaju̶, Jesucristo pãi ũcuanu̶kore re'oja'che cho'okaiche'te ku̶aju̶ paniasome repana. Jã'aja'ñe cho'oju̶na, Maire Paaku̶, Jesús, Diochi'a masiche'te cho'omasiche jo'kaasomu̶ repanare, pãipi ña, “Chu̶'o ũcuarepare chu̶'vanaa'me ina”, chiiju̶ masia'ju̶ chini. 4 Jã'ata'ni repajoopo pa'ina ũcuanu̶ko ũcuate'e chiimaneasome. Cheku̶na judíopãire chiniasome. Cheku̶na Jesús saosinani chiniasome. 5 Reparu̶mu̶ pãi Pablona'me Bernabere cu'ache cho'oñu chini, jainu̶ko judíopãina'me judío peonana'me repanare chũ̶'u̶na chi'i cutuasome. “Repanani catapi su'a vẽasoñu”, chiniasome repana. 6 Jã'ata'ni repanare cu'ache cho'oñu chiiche asaasome Pablona'me Bernabé. Asa tĩichejana, Licaonia chejana saniasome repana. Sani Listra vu̶'ejoopona'me Derbe vu̶'ejoopo repacheja po'ña ũcuachi'a kuniasome repana. 7 Jã'achejñare sani ku'iju̶ Jesure cuasache ku̶achu̶'ore chu̶'vaju̶ paniasome repana. 8 Reparu̶mu̶ Listra vu̶'ejoopo sani tĩ'a pa'iju̶ Dios chu̶'o chu̶'vato pãiu̶ nu̶ka ku'imava'u̶ ñu'iu̶ paniasomu̶. Chĩiru̶mu̶na teana cu'acũ'a paava'u̶re jñaacojñosiva'u̶jeku̶ nu̶ka ku'imava'u̶ paniasomu̶ repau̶. 9 Jã'aja'ñe pa'iva'u̶pi Pablo chu̶'vachu̶'ore ñu'iu̶ asaku̶ paniasomu̶ repau̶. Ñu'iu̶ asaku̶na Pablo repau̶'te rorepa ñaku̶, repau̶ rekocho cuasache ñaasomu̶. Ija'che cuasaasomu̶ repau̶ nu̶ka ku'imava'u̶: “Cheku̶ru̶mu̶ Dios chu̶'u̶re vasoja'mu̶.” Jã'aja'ñe cuasaku̶na Pablo masiku̶jeku̶, “Iku̶re vasore'omu̶”, chini cuasaasomu̶. 10 Chini cuasa repau̶'te u̶jachu̶'opi ija'che i'kaasomu̶ repau̶: —¡Vu̶ni nu̶ka ku'ijũ̶'u̶ mu̶'u̶! —chiniasomu̶ Pablo. Chiku̶na teana vu̶ni su̶'a nu̶ka kuniasomu̶ repau̶. 11 Pabloji jã'aja'ñe cho'ou̶na ña repacheja Licaonia cheja pa'ina repana chu̶'opi ija'che i'kaju̶ u̶jachu̶'o cuiasome: —Iva'na diova'na cu̶nau̶mu̶ pa'inapi pãijana caje ñome maire —chiniasome repana. 12 Bernabere, “Iku̶ Zeua'mu̶”, chiniasome repana. Pablo'te, “Iku̶ Hermea'mu̶”, chiniasome, i'kasi'ku̶jeku̶na. 13 Ũcuajoopo kueñere pãi chi'i Zeure pojovu̶'e paniasomu̶. Repavu̶'e kuirakaiku̶ phairi, vacava'nare korosipa'pa ju'iva'nani vu̶'ejoopo kakasa'arona raasomu̶. Phairina'me repacheja pa'ina Jesús saosinani pojoju̶, vacava'nani vanisoñu chiniasome. 14 Jã'ata'ni Bernabena'me Pablo repana cho'oñu chiiche'te asa, cuheju̶ repana ju'ikãña rueni che'reju̶ pãi kuanupu̶ joopona vu̶'vu̶ saniasome, repana cho'oñu chiiche'te ũ̶señu chini. Ʉ̃seju̶ ija'che i'kaju̶ cuiasome repana: 15 —¿Je'se cuasa ija'che cho'oche ina? Chu̶ku̶na rupu̶ pãia'me. Mu̶sanu̶kona pa'icheja'che pa'inaa'me chu̶ku̶na. Dioma'me. Rupu̶ mu̶sanu̶konani Jesure cuasache ku̶achu̶'ore chu̶'vañu chini raisinaa'me chu̶ku̶na icheja, mu̶sanu̶konapi iere rupu̶ tũ̶osiva'nare pojoche'te ũhasoa'ju̶ chini. Jã'ajeku̶na mu̶sanu̶konare chu̶ku̶na Diorepau̶ni Si'aru̶mu̶ Pa'iku̶ni chejana'me chiañaãna'me cu̶nau̶mu̶na'me peore jã'achejña pa'iche cu'amajñaru̶ã Cho'osi'ku̶ni cuasaa'ju̶ chini chu̶'vame. 16 Apereparu̶mu̶pi iru̶mu̶jatu̶'ka pãi si'achejña pa'inare repana chiiju̶ cho'oche ũ̶semaneasomu̶ Dios. 17 Jã'ata'ni Repau̶ pa'iche'te masia'ju̶ chini cheja pa'inare pãi si'aru̶mu̶ cho'okaimu̶ Repau̶. Pãi oiu̶ re'oja'che kuiraku̶'mu̶ Dios. Oko ramu̶. Ãu kũ̶iru̶mu̶ ãu chiño kũ̶imu̶. Ãu pa'imu̶ ru̶a. Pojome pãi rekoñoã. Peore jã'a Dios cho'okaichechi'aa'me —chiniasome repana Pablona'me Bernabé. 18 Jã'aja'ñe i'kanareta'ni vacava'nare ũcua vanisokañu chiniasome repana. Pablona'me Bernabé ũ̶sema'to vanisokaira'aasome repana. 19 Na'a pa'isiru̶mu̶na judíopãi te'ena Antioquía vu̶'ejoopo pa'inana'me Iconio vu̶'ejoopo pa'ina Listra vu̶'ejoopona raniasome. Ũcuajoopo'te rani pa'iju̶ Pablona'me Bernabere cu'ache cutuasome repana, repajoopo pa'inapi asa repanani pe'rua'ju̶ chini. Jã'aja'ñe cuturena asa pe'ruju̶ Pablo'te catapi ru̶a su'aasome repana, repau̶ni vanisoñu chini. Repau̶'te su'a vẽa vu̶'ejoopo ru̶'tu̶vana jñajñu sa ũhaasome repana, “Jũnisocuhasi'ku̶a'mu̶ iku̶”, chini cuasaju̶. 20 Jã'ata'ni Jesucristo'te cuasanapi sani repau̶ni rũhiso'koro chi'i nu̶kaju̶ ñatona cuasarani vu̶ni jo'e vu̶'ejoopona kakaasomu̶ repau̶. Jo'e apeñatato Pablona'me Bernabé Derbe vu̶'ejoopona saniasome. 21 Repajoopo tĩ'a pa'iju̶ Jesure cuasache ku̶achu̶'ore chu̶'vaasome repana repajoopo pa'inare. Chu̶'vaju̶na pãi jainu̶ko asa chẽa Jesucristoni cuasaju̶ jovoasome. Chu̶'va pi'ni jo'e Listra vu̶'ejoopona co'iasome repana. Jã'ajoopoji Iconio vu̶'ejoopona co'iasome repana. Jo'e jã'ajoopoji Antioquía vu̶'ejoopo co'iasome repana Pablona'me Bernabé. 22 Ũcuajoopoãna jo'e co'i repajoopoã pa'inare Jesucristo'te cuasanare jo'e che'choju̶ paniasome repana. Jã'aja'ñe che'choju̶ repanare ija'che i'kaju̶ ru̶a chu̶'vaasome repana Dios chu̶'o cuasache'te ũhasomanea'ju̶ chini: —Jmamakaru̶jẽ'e Dios chu̶'o cuasache ũhasomanejũ̶'u̶ ru̶a pa'icu'ache pa'itojẽ'e. Pãi si'aru̶mu̶ pa'icu'ache cho'ome maire Jesucristo'te cuasanare. Jã'aja'ñe pa'imu̶ maire Dios pa'icheja chuta'a saimaru̶mu̶ —chiniasome repana Pablona'me Bernabé. 23 Ũcuachi'a repajoopoã pa'iru̶mu̶ Jesucristo'te cuasanare kuiraju̶ chũ̶'u̶janani jñaa jo'kaasome repana, ũcuanapi chũ̶'u̶ju̶na si'aru̶mu̶ chi'iju̶ Jesucristoni jo'kama'ñe cuasaa'ju̶ chini. Repanare jñaa te'eumucuse ãu ãima'ñe pa'iju̶ Jesuni sẽekaniasome, repana Cuasaku̶ji Jesupi repanani kuiraku̶ re'oja'che cho'okaau̶ chini. 24 Jã'aja'ñe cho'o pi'ni Pisidia chejapi Panfilia chejana ma'api co'i tĩ'aasome repana. 25 Panfilia cheja pa'ijoopona Perge vu̶'ejoopona sani Dios chu̶'ore chu̶'vaasome repana. Chu̶'va pi'ni Atalia vu̶'ejoopona cajeasome repana. 26 Atalia caje tĩ'a choovu̶ tuni Antioquía vu̶'ejoopona aperu̶mu̶ repana pa'isijoopona jẽniasome repana. Aperu̶mu̶ Antioquía pa'inapi Dios chu̶'ore chu̶'vaa'ju̶ chini ija'che i'kaju̶ saoasome repanare: “Diopi mu̶sanu̶konare kuiraku̶ re'oja'che cho'okaau̶, mu̶sanu̶konapi Repau̶ chu̶'ore chu̶'vakaiju̶na”, chiniasome repana. Repana chu̶'vajaijũ̶'u̶ chiisi'e sani chu̶'va pi'ni co'iasome repana. 27 Antioquía vu̶'ejoopo co'i tĩ'a Jesucristo'te cuasanare soni chi'i repana ku'isi'ena'me Dios repanare cho'okaisi'e peore ku̶aasome repana. Ũcuachi'a judío peonapi Jesucristoni cuasaa'ju̶ chini Dios cho'okaisi'e peore ku̶aasome repana. 28 Ku̶a pi'ni Pablona'me Bernabé ru̶a jeeru̶mu̶ paniasome repacheja Jesucristo'te cuasanana'me.

Hechos 15

1 Ũcuaru̶mu̶ u̶mu̶pãi te'ena Judea cheja pa'ina Antioquía vu̶'ejoopona sani Jesucristo'te cuasanani ija'che chiiju̶ che'choasome: “Mu̶sanu̶konapi judío peonapi Moisés chũ̶'u̶ jo'kasi'ere jĩkomu chã'tiro pa'ica'niru̶ chu̶to tu̶acojñoma'to Dios pa'icheja saicu'aja'mu̶.” Jã'aja'ñe chiiju̶ che'choju̶ paniasome repana Judea cheja raisina. 2 Pablona'me Bernabé repana che'choche'te ũ̶seju̶ ru̶a i'kaasome repanare. Ru̶arepa i'kaju̶na cheku̶na, Jesure cuasana Antioquía vu̶'ejoopo pa'ina ija'che i'kaasome repanare: “Jerusalén vu̶'ejoopona sani Jesús saosinana'me ainani sẽniasajũ̶'u̶”, chiniasome. Jã'aja'ñe i'ka Pablona'me Bernabere saoasome repana, cheku̶nare Jesure cuasanare ũcuachi'a. 3 Antioquía vu̶'ejoopo pa'ina Jesure cuasakuanupu̶ji saoju̶na saiju̶ Fenicia chejana charo tĩ'aasome repana. Jã'achejapi Samaria chejana tĩ'a repachejña pa'inare Jesure cuasanare peore ku̶aasome repana, judío peonapi Jesure jovosi'e. Ku̶aju̶na asa ru̶a pojoasome repana. 4 Repacheja carani saiju̶ Jerusalén vu̶'ejoopona tĩ'aasome repana Antioquía pa'inana'me Pablona'me Bernabé. Tĩ'arena Jerusalén pa'ina Jesucristo'te cuasana peore pojoasome repanare, Repau̶ saosinana'me Jesure cuasanare chũ̶'u̶na peore. Pojoju̶na Pablona'me Bernabé aperu̶mu̶ repana Dios chu̶'o chu̶'varu̶mu̶ repanare Dios cho'okaisi'ere peore ku̶aasome. 5 Jã'ata'ni fariseopãi Jesucristo'te cuasana vu̶ni nu̶kaju̶ ija'che i'kaasome repanare: —Ija'che chũ̶'u̶jũ̶'u̶ repanare judío peonare: “Mu̶sanu̶konapi Jesucristo'te cuasani jĩkomu chã'tiro pa'ica'niru̶ chu̶to tu̶acojño cheke Moisés chũ̶'u̶ jo'kasi'e peore cho'oju̶ pa'ijũ̶'u̶”, chiijũ̶'u̶ —chiniasome. 6 Chitena Jesucristo saosina Repau̶'te cuasanare chũ̶'u̶nana'me chi'iasome ũcuare cutuñu chini. 7 Chi'i repanapi jeereparu̶mu̶ cutuju̶na Pedro vu̶ni nu̶kaku̶ ija'che i'kaasomu̶ repanare: —Asarepajũ̶'u̶, chu̶'u̶ majapãi. Aperu̶mu̶ chu̶'u̶re Diopi chẽasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶pi judío peonani Jesure cuasache ku̶achu̶'ore chu̶'vaku̶na asa chẽa cuasaju̶ repanapi Jesucristoni jovoa'ju̶ chini. Masime mu̶sanu̶kona jã'a. 8 Chu̶'u̶pi Dios chu̶'ore chu̶'vaku̶na asa chẽa Jesucristo'te jovosinaa'me repana. Jã'ajeku̶na Dios pãi rekoñoã pa'iche Masiku̶jeku̶ repanare teana Repau̶ Rekocho'te raosi'ku̶a'mu̶, judío peonareta'ni, maire aperu̶mu̶ ĩsisi'eja'che. Jã'aja'ñe cho'o repanare Repau̶ pojoche ñosi'ku̶a'mu̶ chu̶ku̶na'te. 9 Dios ũcuanu̶kore pãi ũcuapa'ru̶vachi'a oiku̶'mu̶, mai judíopãina'me judío peonare. Judío peonapi Jesuni cuasaju̶ jovorena repana rekoñoã care'vakaisi'ku̶a'mu̶ Dios, mai rekoñoã care'vakaisi'eja'che. 10 ¿Je'se cuasa mu̶sanu̶kona Dios cho'oche jachache? Ru̶a cuajare chũ̶'u̶me mu̶sanu̶kona judío peonare. Moisés chũ̶'u̶si'e peore masi cho'ovesu̶naa'me mai. Mai aipãi ũcuachi'a vesu̶asome. Jã'ajeku̶na judío peonare, “Moisés chũ̶'u̶si'e cho'ojũ̶'u̶”, chiimanejũ̶'u̶. 11 Maipi Jesucristoni cuasaju̶ jovoto re'omu̶. Judío peonare ũcuachi'a re'omu̶. Peore re'oja'che cho'omanareta'ni Maire Paaku̶ Jesucristo mai rekoñoã re'oja'che care'vakaiku̶'mu̶, maipi Repau̶'te cuasato. Rekoñoã care'vacojñosinare Dios pa'icheja saire'omu̶. Jã'a masime mai —chiniasomu̶ Pedro repanare. 12 Pedroji i'ka pi'niu̶na Pablona'me Bernabé repana ku'iju̶ judío peonare chu̶'varu̶mu̶ cho'osi'ere ku̶aasome. Reparu̶mu̶ Diopi repanani cho'okaiu̶na ru̶a re'oja'chere Diochi'a cho'omasiche'te cho'oasome repana. Jã'are ku̶aju̶na chi'isina i'kama'ñe asaasome. 13 Repanapi i'ka pi'nirena Santiago ija'che i'kaasomu̶: —Chu̶'u̶ majapãi, asarepajũ̶'u̶. 14 Charo Simón Pedro maire i'kasi'ku̶a'mu̶, judío peonare Dios oiche'te ku̶aku̶. Repau̶ Pedro chu̶'varu̶mu̶na Dios judío peonare te'eva'nare oiu̶ paara chini chẽaasomu̶ repanare. 15 Ũcuachi'a aperu̶mu̶ Dios chu̶'o ku̶asina ũcuare ku̶aju̶ tocha jo'kasi'e ija'che chiimu̶: 16 “Chu̶'u̶, Dios, na'a pa'isiru̶mu̶ jo'e rani David jojosi'ku̶ni jñaa, pãire chũ̶'u̶a'ku̶ chini jo'kaja'mu̶. David jojosina ru̶a jeeru̶mu̶ chũ̶'u̶ma'me. Jã'ata'ni jo'e peore care'vaja'mu̶ chu̶'u̶ David jojosi'ku̶pi chũ̶'u̶a'ku̶ chini. 17 Jã'aja'ñe cho'oja'mu̶ chu̶'u̶ judío peonajẽ'e chu̶'u̶ni pojoju̶ paapu̶ chini. Chu̶'u̶pi jã'aja'ñe cho'oto chu̶'u̶ chẽa paana si'achejña pa'ina ũcuanu̶ko pojojanaa'me chu̶'u̶re.” Jã'aja'ñe i'kamu̶ Dios apereparu̶mu̶pi, pãipi asa masia'ju̶ chini. Chu̶'o ũcuarepare i'kaku̶'mu̶ Dios, chiimu̶. 19 ’Jã'aja'ñejeku̶na chu̶'vamu̶ chu̶'u̶ ie Jesucristo'te mama jovosinani judío peonani cuaja pa'iche'te chũ̶'u̶maneñu chini: 20 Cuaja peochechi'a chũ̶'u̶ñu repanare. Rupu̶ tũ̶osiva'nare jo'kasi'e ãu ãimanejũ̶'u̶. Ũcuachi'a mu̶sanu̶kona u̶mu̶pãi, romi mu̶sanu̶konare pa'imanare romineemanejũ̶'u̶. Mu̶sanu̶kona romi ũcuachi'a mu̶sanu̶konare paamanare u̶mu̶pãi u̶mu̶neemanejũ̶'u̶. Ũcuachi'a chie ũkumanejũ̶'u̶. Va'i rupu̶ ru̶so vẽasiva'nare ãimanejũ̶'u̶; chie paame jã'ana. Peore jã'are cho'oma'to re'omu̶. 21 Ũcuachi'a repanapi judío peonapi jã'are cho'oma'to judíopãi pojojanaa'me repanare. Mai judíopãi pu̶aumucujña si'aru̶mu̶ Moisés tocha jo'kasi'ere ñaju̶ i'kaju̶ che'chonaa'me. Ũcuachi'a mai judíopãi chi'ivu̶'ña si'ajoopoã pa'imu̶. Ũcuavu̶'ñana chu̶'vanaa'me mai. Aperu̶mu̶pi iumucujñatu̶'ka jã'aja'ñe cho'oju̶ pa'inaa'me mai —chiniasomu̶ Santiago repanare. 22 Jã'aja'ñe chi'i cutu pi'ni te'eka'chapanare pãi Jerusalén pa'inare Antioquía vu̶'ejoopona saapu̶ chini ũcuanu̶ko chũ̶'u̶asome repana, Pablona'me Bernabé repana pa'icheja co'iru̶mu̶na ja'me saapu̶ chini. Repana chi'i cutusina Jesucristo saosinana'me Repau̶'te cuasanare chũ̶'u̶nana'me Jesure cuasakuanupu̶ Jerusalén vu̶'ejoopo chi'ina paniasome. Jã'anapi Judas Barsabana'me Silare chẽaasome, ru̶a masinani. Jesure cuasana ũcuanu̶ko repanare ru̶a cuasaasome. 23 Ũcuachi'a chu̶'o ija'che chiiche tochaasome repana Jerusalén pa'ina, Judana'me Silas sakaapu̶ chini: Chu̶ku̶na Jesucristo saosinana'me Repau̶'te cuasanare chũ̶'u̶na, mu̶sanu̶kona majapãijana, ie chu̶'o tocha saome mu̶sanu̶konare judío peonare. Mu̶sanu̶kona, Jesure cuasana, Antioquía vu̶'ejoopo pa'inana'me Siria cheja pa'inana'me Cilicia cheja pa'ina, ¿pa'iche? 24 Ija'che asasinaa'me chu̶ku̶na: Cheku̶na pãi icheja pa'ina mu̶sanu̶kona pa'ichejñana sani chekere ija'che chiiju̶ che'choasome: “Moisés chũ̶'u̶si'ere, jĩkomu chã'tiro pa'ica'niru̶ chu̶to tu̶achena'me cheke peore cho'oju̶ pa'ijũ̶'u̶”, chitena asa su̶mava'na pa'iju̶ ũcuau̶ache cuasa cavesu̶soasome mu̶sanu̶kona. Repana mu̶sanu̶konare che'chosi'e chu̶ku̶na chũ̶'u̶si'ema'mu̶. 25 Jã'are cuheju̶ chi'i cutusinaa'me chu̶ku̶na. Cutu pi'ni pãi te'enare chẽasinaa'me chu̶ku̶na, mu̶sanu̶kona pa'ichejñana saoñu chini. Chu̶ku̶na cuasanapi Pablona'me Bernabé ũcuachejana saiju̶na ja'me saapu̶ chini saome chu̶ku̶na. 26 Repana Pablona'me Bernabé chueniso vaju̶chu̶nata'ni vaju̶chu̶ma'ñe ũcua Maire Paaku̶ Jesucristo pa'iche ku̶aju̶ pa'ime. 27 Ũcuanana'me sani chu̶ku̶na tochasi'ere mu̶sanu̶konani masi ku̶aa'ju̶ chini Judana'me Silare saome chu̶ku̶na. 28 Mu̶sanu̶konare ru̶a cuaja pa'iche chũ̶'u̶ma'me chu̶ku̶na, Dios Rekocho ũcuachi'a. Jã'ajeku̶na iechi'a chũ̶'u̶me chu̶ku̶na mu̶sanu̶konare: 29 Rupu̶ tũ̶osiva'nare jo'kasi'e ãu ãimanejũ̶'u̶. Ũcuachi'a chie ũkumanejũ̶'u̶. Va'i rupu̶ ru̶so vẽasiva'nare ãimanejũ̶'u̶; chie paame jã'ana. Ũcuachi'a u̶mu̶pãi, romi mu̶sanu̶konare pa'imanare romineemanejũ̶'u̶. Ũcuachi'a romi, mu̶sanu̶konare paamanare u̶mu̶pãi u̶mu̶neemanejũ̶'u̶. Peore jã'are cho'oma'to ru̶a re'omu̶. Re'oja'che pa'ijũ̶'u̶. Jã'aja'ñe chiiche tocha saoasome repana. 30 Tocha pi'ni saoju̶na Antioquía vu̶'ejoopona saniasome repana ũcuaka'chapana. Sani tĩ'a Jesucristo'te cuasanare soni chi'i repanare saosina tochasija'ova ĩsiasome repana. 31 Ĩsirena Antioquía pa'ina repana tochasi'e ña pojoasome. 32 Ña pojoju̶na Judana'me Silas Dios chu̶'o ku̶anajeju̶ Dios chu̶'ore che'choasome repanare, repanapi na'a ru̶a re'oja'che paapu̶ chini. 33 Judana'me Silas repacheja pani pi'ni co'iju̶na repacheja pa'ina, “Re'oja'che saijũ̶'u̶. Chu̶'o sa ku̶ajũ̶'u̶ mu̶sanu̶konare raosinare”, chiniasome repanare. 34 (Jã'ata'ni co'ipi'rasi'ku̶pi Silas ũcuachejare na'a pasa chini co'imaneasomu̶.) 35 Pablona'me Bernabé Antioquía vu̶'ejoopo'te saima'ñe pa'iju̶ paniasome. Pa'iju̶ cheku̶nana'me jainu̶ko Jesure cuasache'te ku̶aju̶ Dios chu̶'ore che'choju̶ paniasome repana Pablona'me Bernabé. 36 Na'a pa'isiru̶mu̶na Pablo Bernabere ija'che i'kaasomu̶: —Aperu̶mu̶ mai Dios chu̶'o chu̶'vaju̶ ku'isichejñare co'i, Jesucristo'te jovosinani ñañu. Sani repana pa'iche'te ña masiñu mai —chiniasomu̶. 37 Chiku̶na Bernabé, —Jau̶, sañu. Sani, Juan Marco'te sañu mai —chiniasomu̶. 38 Chiku̶na Pablo i'kaasomu̶. —Pãañu. Juan Marco'te samaneñu. Aperu̶mu̶ Panfilia cheja pa'iru̶mu̶ maire jo'ka co'isosi'ku̶a'mu̶ jã'u̶. Jo'ka co'iso maire ja'me chu̶'va pi'nimanesi'ku̶a'mu̶ repau̶. Jã'ajeku̶na jo'e sacuhemu̶ chu̶'u̶ repau̶'te —chiniasomu̶ Pablo. 39 Ru̶a cutuasome repana. Jã'ata'ni ũcuate'e cho'oñu chiimaneasome repana Pablona'me Bernabé. Jã'ajeku̶na jo'e jovo ku'imaneasome repana. Bernabé Juan Marcona'me ku'iu̶ Chipre juupona jẽniasomu̶. 40 Pablota'ni Silani chẽaasomu̶, ja'me ku'ijau̶re. Silani chẽau̶na cheku̶na Jesure cuasana saoju̶ ija'che i'kaasome Pablo'te: “Mu̶'u̶pi sani chu̶'vaku̶na, Maire Paaku̶, Jesucristoji, re'oja'che cho'okaau̶ mu̶'u̶re”, chiniasome. 41 Jã'aja'ñe i'ka saorena sani Siria chejana'me Cilicia cheja ku'iu̶ Dios chu̶'ore che'choku̶ paniasomu̶ repau̶ Jesucristo'te cuasanapi na'a ru̶a re'oja'che paapu̶ chini.

Hechos 16

1 Ku'iju̶ Derbe vu̶'ejoopona tĩ'aasome repana Pablona'me Silas. Jã'achejapi Listra vu̶'ejoopona sani tĩ'a cheku̶re Jesucristo'te cuasaku̶'te, Timoteo'te, tijñaasome repana. Repau̶ Timoteo pu̶ka'ko ũcuachi'a Jesucristo'te cuasaasomo. Judíopãio paniasomo repao. Repau̶ pu̶ka'ku̶ griegopãiu̶ paniasomu̶. 2 Jesucristo'te cuasana Listra vu̶'ejoopo pa'inana'me Iconio vu̶'ejoopo pa'ina Timoteo'te ru̶a re'oja'che cutuasome. 3 Pablo, ũcuau̶ni ja'me kuhau̶ chini, Timoteo'te tijña ja'me sara chiniasomu̶. Timoteoni sara chini charo jĩkomu chã'tiro pa'ica'niru̶ chu̶to tu̶aasomu̶ Pablo repachejña pa'inani judíopãire pojora chini. Timoteo pu̶ka'ku̶ griegopãiu̶jeku̶ mamaku̶'te chĩiru̶mu̶ jĩkochã'tiru̶ chu̶to tu̶amaneasomu̶. Repachejña pa'ina judíopãi ũcuanu̶ko masiasome repa, griegopãiu̶jeku̶ mamaku̶'te ca'niru̶ chu̶to tu̶amanesi'e. 4 Jã'aja'ñe cho'o pi'ni sani jo'e kuniasome repana. Vu̶'ñajoopoãre ku'iju̶ repajoopoã pa'inare Jerusalén pa'ina Jesús saosinana'me Repau̶'te cuasanare chũ̶'u̶na chũ̶'u̶si'ere Jesucristo'te cuasanani ku̶aju̶ paniasome repana, asa cho'oju̶ paapu̶ chini. 5 Ku̶aju̶na asaju̶ Jesucristoni na'a masi cuasaasome repana. Ũcuachi'a si'aumucujña na'a ru̶a jainu̶ko jovoju̶ paniasome repana, Jesucristo'te cuasakuanupu̶na. 6 Ũcuaru̶mu̶ Pablo repau̶'te ja'me ku'inana'me Asia cheja pa'inani sani chu̶'vañu chiniasome. Jã'ata'ni Dios Rekochoji ũ̶seasomu̶ repanare. Ʉ̃seu̶na Frigia chejana'me Galacia chejapi saiju̶ paniasome repana. 7 Repachejña jẽni Misia cheja tu̶su̶sima'ana tĩ'aasome repana. Jã'ama'api saiju̶ Bitinia cheja sañu chiito Jesús Rekocho jo'e ũ̶seasomu̶. 8 Jã'ajeku̶na Misia chejapi jẽni chu̶'u̶ pa'ijoopona Troas vu̶'ejoopona cajesinaa'me repana. 9 Caje tĩ'a ũcuajoopona canu̶kasinaa'me repana. Ũcuajoopo'te pa'iu̶ Pablo Dios ñoñe'te ñamina ñaasomu̶. Ñato pãiu̶, Macedonia cheja caku̶pi nu̶kaku̶ Pabloni soniasomu̶. “Ichejana Macedonia chejana jẽni re'oja'chere cho'okaijũ̶'u̶ chu̶ku̶na'te”, chiniasomu̶ repau̶ repau̶'te. 10 Pablo Dios ñoñe'te ñau̶na teana care'vasinaa'me chu̶ku̶na, Macedonia chejana jẽñu chini. “Dios maire soimu̶ Macedonia cheja canani jẽni Jesús pa'iche'te ku̶aa'ju̶ chini”, chiisinaa'me chu̶ku̶na sãiñechi'a. 11 Ũcuaru̶mu̶ chu̶ku̶na Troas vu̶'ejoopoji caje choovu̶ tuni Samotracia juupona rũhiñe jẽ'esinaa'me. Kãni vu̶ni jo'e jẽ'eju̶ Neápolis vu̶'ejoopona tĩ'asinaa'me chu̶ku̶na. 12 Jã'achejapi Macedonia cheja pa'ijoopona Filipos vu̶'ejoopona saisinaa'me chu̶ku̶na. Aperu̶mu̶ Roma vu̶'ejoopo pa'ina Filipos vu̶'ejoopo pa'inani jainu̶ko rani jovoasome. Filipos vu̶'ejoopo sani te'eumucujña pa'isinaa'me chu̶ku̶na. Ru̶a u̶jajoopo'me repajoopo. 13 Ũcuajoopo'te pa'iju̶ judíopãi pu̶aumucuse tĩ'au̶na vu̶'ejoopo kakasa'aroji eta chiachana cajesinaa'me chu̶ku̶na, judíopãi chi'i Diore sẽechejana. Caje ñato romichi'a chi'i pa'isinaa'me chiacha ru̶'tu̶va'te. Pa'iju̶na chu̶ku̶na ũcuanana'me ñu'iju̶ Dios chu̶'ore chu̶'vasinaa'me repanare romi. 14 Chu̶ku̶napi chu̶'vaju̶na repacheja ñu'iko, Lidia, asako pa'isi'koa'mo. Repao Lidia, Tiatira vu̶'ejoopo pa'isi'kopi rani pa'io pa'ipãi kãñare chimaajakãñare ĩsiko paniasomo. Diore ru̶a cuasasi'koa'mo repao. Jã'ajeku̶na Dios cho'okaisi'ku̶a'mu̶ repao'te Pablo chu̶'vachu̶'ore asa chẽaa'ko chini. Asa chẽa ru̶a pojosi'koa'mo repao Lidia. 15 Asa chẽa pojoko okorocojñosi'koa'mo repao, majapãina'me peore. Majapãina'me repao okoro'vecojñosiru̶mu̶ soisi'koa'mo repao chu̶ku̶na'te, repao vu̶'ere sani paapu̶ chini. —Mu̶sanu̶konapi chu̶'u̶re, “Jesure cuasarepako'mo mu̶'u̶”, chiina pani chu̶'u̶ vu̶'ere rani pa'ijũ̶'u̶ —chiisi'koa'mo repao chu̶ku̶na'te. Jã'aja'ñe i'kaona repao vu̶'ere sani pa'isinaa'me chu̶ku̶na. 16 Repao vu̶'e sani pa'iru̶mu̶ repana Diore sẽecheja chiacha ru̶'tu̶va si'aru̶mu̶ cajeju̶ pa'isinaa'me chu̶ku̶na. Cajeju̶ romichĩio'te vatire paako'te tijñasinaa'me chu̶ku̶na. Vatipi ku̶aku̶na pãi repanare ti'jñejañere ku̶ako pa'isi'koa'mo repao. Repao'te paanani rupu̶ cho'oche cho'okaio pa'isi'koa'mo repao. Repaoji pãire repanare ti'jñejañere ku̶akona repao'te paanani kuri ro'isinaa'me pãi. Jã'are ku̶akona ru̶a kuri koosinaa'me repana, repao'te paana. 17 Chu̶ku̶na'te tijña cho'jepi tuhasi'koa'mo repao. Cho'jepi tuhako ija'che i'kako cuisi'koa'mo repao, vatini paako: —Ina pãi Cu̶nau̶mu̶ Pa'iku̶'te, Peore Chũ̶'u̶ku̶'te, Diore cho'oche cho'okainaa'me. Dios chu̶'o chu̶'vanaa'me ina, repana chu̶'vachu̶'o asa chẽasinare Diopi vati toa saiche ũ̶sea'ku̶ chini —chiio cuiko tuhasi'koa'mo repao. 18 Si'aumucujña jã'aja'ñe i'kako cuiko pa'isi'koa'mo repao. Jeereparu̶mu̶ cuikona asa ca'naso Pablo chu̶ri ña i'kasi'ku̶a'mu̶ vatire. —Jesucristoji chũ̶'u̶ku̶na, i'kamu̶ chu̶'u̶ mu̶'u̶re. Ikore eta saijũ̶'u̶, mu̶'u̶, vati —chiisi'ku̶a'mu̶ Pablo repao'te pa'iku̶'te vatire. Chiku̶na repao'te pa'isi'ku̶ vati teana eta saisi'ku̶a'mu̶. 19 Eta sanisou̶na chura repao'te paanare kuri koocu'asi'ku̶a'mu̶. Jã'aja'ñe cho'orena repao'te paana pe'ruju̶ Pablona'me Silare chẽa jñajñusinaa'me vu̶'ejoopo plazajatu̶'ka, pãi chũ̶'u̶na asaju̶'te repanani cu'ache i'kañu chini. 20 Repanare jñajñu tĩ'a pãi chũ̶'u̶na ti'jñeñena nu̶ko cu'ache i'kasinaa'me repana. —Ina judíopãi mai pa'ijoopo pa'inare cu'ache cho'ome. 21 Mai Romapãi cho'ovesu̶che'te che'chome ina maire. Ina che'chochu̶'ore maipi asa chẽaru cu'amu̶ —chiisinaa'me repana. 22 Chitena asa chi'isina ũcuaja'che ũcuanu̶ko cu'ache i'kasinaa'me repanare Pablona'me Silare. Repanapi cu'ache i'kaju̶na asa repajoopo pa'inare chũ̶'u̶napi cu'ache cho'oa'ju̶ chini sẽesinaa'me pãi repanare. Jã'aja'ñe sẽeju̶na pãi chũ̶'u̶na ija'che chũ̶'u̶sinaa'me repanare: —Inare kãñare tĩ'te suĩ'suejũ̶'u̶ —chiisinaa'me. 23 Repanare ru̶a suĩ'sue pi'ni pãi chẽavu̶'ena cuaosinaa'me repana. Cuao repavu̶'e pẽ'jeku̶'te, “Masi ñajũ̶'u̶ inare”, chiisinaa'me repana. 24 Chitena asa pãi chẽavu̶'e pẽ'jeku̶ na'a sa'navu̶na repana cũ'ana sepovu̶ji tacho ñooasomu̶. 25 Tacho ñoou̶na ñu'iju̶ ñamirepa Dioni sẽeju̶ paniasome Pablona'me Silas. Ũcuachi'a Dios ujare ujaasome repana. Repanapi ujaju̶na cheku̶na repavu̶'e pãi chẽavu̶'e pa'ina asaju̶ paniasome. 26 Repanapi ujaju̶na cheja te'eru̶mu̶ ru̶a pi'ruche pi'ruasomu̶. Pi'ruku̶na repavu̶'e kachapa ru̶a ñu̶'kueche ñu̶'kueasomu̶. Jã'aja'ñe ñu̶'kueku̶na jatisa'ñaroã ũcuate'esa'ñaroãpi teana peore vataasomu̶. Ũcuachi'a chẽacojñosiva'nare tachosimeã cu̶nameã ũcuate'emeãpi peore tu̶'su̶asomu̶. 27 Pi'ruku̶na repavu̶'e pẽ'jeku̶ jñano vu̶niasomu̶ kãisi'ku̶. Jñano vu̶ni jatisa'ñaroã peore vatasosisa'ñaroãjeku̶na ña, “Chẽacojñosina peore sanisocosome ie”, chini cuasa ku̶ku̶cajejaniso, va'ti mini meñe tota jũnisora chiniasomu̶ repau̶. 28 Jã'aja'ñe cho'ora chiiu̶na Pablo cuiku̶ i'kaasomu̶ repau̶'te. —¡Meñe asi cho'omanejũ̶'u̶! Pa'ime chu̶ku̶na, ũcuanu̶ko —chiniasomu̶. 29 Chiku̶na, asa cheku̶nare, —¡Miañe'te rajũ̶'u̶! —chiniasomu̶ repau̶. Miañe rarena vu̶'vu̶ kaka ku̶ku̶cajejaniso kurukuruu̶ Pablona'me Silas ti'jñeñena ro're ñuniasomu̶ repau̶. 30 Ũcuaru̶mu̶ repanare etua sẽniasaasomu̶ repau̶. —¿Je'se cho'oja'che chu̶'u̶ Diopi chu̶'u̶ni vati toa saomanea'ku̶ chini? Ku̶ajũ̶'u̶ chu̶'u̶re —chiniasomu̶ repau̶. 31 Chiku̶na i'kaasome repana. —Maire Paaku̶ni, Jesucristoni masi cuasaku̶ jovojũ̶'u̶. Mu̶'u̶pi jã'aja'ñe cho'oto Dios mu̶'u̶ rekocho vati toa saomaneja'mu̶, mu̶'u̶ majapãi ũcuachi'a —chiniasome repana. 32 Repau̶ni Dios chu̶'ore chu̶'vaju̶ repau̶ vu̶'e pa'inare ũcuanu̶kore chu̶'vaasome repana. 33 Dios chu̶'ore chu̶'varena asa teana ũcuañamina, repanare juha sa repana asimajña choakaniasomu̶ repau̶. Choa pi'ni repau̶ majapãina'me peore okorocojñoasomu̶ repau̶. 34 Okoro'vecojñosiru̶mu̶ pãi chẽavu̶'e pẽ'jekaisi'ku̶ repau̶ vu̶'ena mu̶va cuaa ãure ãuasomu̶ Pablona'me Silare. Peore Diore cuasanachi'ajeju̶ repau̶ majapãina'me pojosoasomu̶ repau̶ churata'ni. 35 Jo'e apeñatato pãi chũ̶'u̶na pãi chẽanare chu̶'o saoasome pãi chẽavu̶'e pẽ'jeku̶ni, sa ku̶aa'ju̶ chini. Saorena sani ija'che ku̶aasome repana: “Pãi chẽavu̶'e pa'inare Pablona'me Silare eto saojũ̶'u̶”, chiniasome repana pãi chẽana repau̶'te. 36 Sa ku̶arena asa pãi chẽavu̶'e pẽ'jeku̶ Pabloni ku̶aasomu̶. —Pãi chũ̶'u̶na chu̶'o raosinaa'me chu̶'u̶re mu̶sanu̶konani etoa'ku̶ chini. Eta saire'omu̶ mu̶'u̶re Silana'me. Re'oja'che saijũ̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. 37 “Saijũ̶'u̶”, chiitota'ni saima'ñe pa'iu̶ pãi chẽanare ija'che i'kaasomu̶ Pablo: —Chu̶ku̶na cu'ache cho'omanesinaa'me. Jã'ata'ni repana pãi ñaju̶'te suĩ'sueche chũ̶'u̶sinaa'me chu̶ku̶na'te. Chu̶ku̶na Romapãia'me. Chu̶ku̶na'te Romapãire jã'aja'ñe cho'oto cu'amu̶. Suĩ'sue pi'ni pãi chẽavu̶'ena cuaosinaa'me repana chu̶ku̶na'te. Chura cheku̶narejẽ'e jñauma'ñe rope'e saosoñu chiime repana chu̶ku̶na'te. Cu'amu̶ jã'a. Ũcuanapi chu̶ku̶na'te chẽa cuaosinapi rani etoa'ju̶, chiime chu̶ku̶na —chiniasomu̶ Pablo repanare. 38 Jã'aja'ñe i'kau̶na repana pãi chẽana co'i pãi chũ̶'u̶nare ku̶aasome. Ku̶arena repana pãi chũ̶'u̶na asa ku̶ku̶soasome Pablona'me Silas Romapãijeju̶na. 39 Asa ku̶ku̶so Pablona'me Silas pa'ivu̶'ena pãi chẽavu̶'ena mu̶a pe'keru̶ i'kaasome repana, repanapi pe'rumanea'ju̶ chini. I'kaju̶ repanare pãi chẽavu̶'epi etuaasome repana. Etua, —Mu̶sanu̶konapi ijoopo vu̶'ejoopo eta sanisoto re'omu̶ —chiniasome repana. 40 Chitena Pablona'me Silas pãi chẽavu̶'e eta Lidia vu̶'ena mu̶aasome. Mu̶a Jesure cuasanare chi'i jo'e chu̶'vaasome repana. Chu̶'va pi'ni sanisoasome repana.

Hechos 17

1 Ũcuaru̶mu̶ Pablona'me Silas saiju̶ Anfípolis vu̶'ejoopoji caraniasome. Jã'achejapi Apolonia vu̶'ejoopoji caraniasome. Jã'achejapi Tesalónica vu̶'ejoopona tĩ'aasome repana. Tesalónica vu̶'ejoopo judíopãi chi'ivu̶'e paniasomu̶. 2 Pa'iu̶na Pablo ũcuavu̶'ena mu̶aasomu̶, pãire chu̶'vara chini. Vu̶'ñajoopoã kakani si'aru̶mu̶ jã'aja'ñe cho'oasomu̶ repau̶. Veinterepaumucujña ũcuajoopo'te pa'iu̶ choteñoã pu̶aumucujñachi'a repavu̶'ena mu̶a repavu̶'e chi'isinare pãi ja'me cutuasomu̶ repau̶. Dios chu̶'ore aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'ere ñaku̶ ku̶aasomu̶ repau̶. 3 Ũcuare ñaku̶ i'kaku̶ Dios Neeku̶re raojachere ku̶ache'te che'choasomu̶ repau̶ repanare. Repau̶ Dios Raosi'ku̶ rani cu'ache cho'ocojñosi'ena'me chueniso tãcojñosi'ena'me jo'e vaju̶raisi'ere ku̶ache peore che'choasomu̶ repau̶. —Jesús pa'iche'te ku̶amu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare. Aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'e Dios chu̶'o Repau̶ pa'iche'te ku̶amu̶. Dios Repau̶ Mamaku̶'te, Jesure, chejana raou̶na rani pa'isi'ku̶a'mu̶ Repau̶ —chiniasomu̶ repau̶. 4 Pabloji jã'aja'ñe i'kaku̶ chu̶'vau̶na asa chẽa cuasaju̶ jovoasome judíopãi te'ena Pablona'me Silare. Cheku̶na ũcuachi'a jainu̶ko Pablo chu̶'ore cuasaju̶ jovoasome, griegopãi Diore cuasanana'me pãi chũ̶'u̶na rũ̶joromi. 5 Repanani pãipi jairepanu̶ko jovoju̶na cheku̶na judíopãi Pablo chu̶'vachu̶'ore jachaju̶ pe'ruju̶ cheku̶nare cu'anare ñameju̶ rupu̶ pa'inani soni chi'iasome. Na'a jainu̶ko soni chi'i jovo cuiju̶ vu̶'ejoopoji Jasón vu̶'ena vu̶'vu̶asome repana. Vu̶'vu̶ kaka Pablona'me Silare ku'easome repana, chẽa etua pãi chenevu̶na sa nu̶koñu chini. 6 Repanare ku'ete'e cheku̶nani Jasonna'me Jesure cuasanare chẽa jñajñu etua sa repajoopo chũ̶'u̶nare ti'jñeñena nu̶ko cuiju̶ ija'che i'kaasome repana: —Pablona'me Silas si'achejña ku'iju̶ cu'ache cho'ome. Repanapi i'kaju̶na pãi ru̶a cavame. Chura ichejana mai pa'ijoopona rani ũcuaja'che cu'ache cho'ome repana. 7 Repanapi ichejana ratena iku̶ Jasón repau̶ vu̶'ere cuaa paamu̶ repanare. Ina ũcuanu̶ko cu'ache cho'onaa'me. Maire ũcuanu̶kore chũ̶'u̶ku̶'te Claudio Césa'te jachaju̶ cheku̶ni Jesuni cuasanaa'me ina, “Chu̶ku̶na'te paaku̶'mu̶ Jesús”, chiiju̶ —Jã'aja'ñe i'kaasome repana. 8 I'kaju̶na pãi chi'isina repanare chũ̶'u̶nana'me asa pe'ruju̶ si'acairo i'kaju̶ cuiasome. 9 Repana pãi chũ̶'u̶na Jasonre kuri sẽniasome, repau̶'te ja'me pa'inare ũcuachi'a. Repanani kuri sẽtena ro'iasome repana. Ro'irena jñuni saoasome repanare. 10 Na'isosiru̶mu̶na Jesucristo'te cuasana Pablona'me Silare Berea vu̶'ejoopona saoasome. Saorena sani pa'iju̶ judíopãi chi'ivu̶'ena mu̶a kakaasome repana. 11 Kaka Dios chu̶'ore chu̶'vaju̶na asa chẽa repajoopo pa'ina Tesalónica pa'inare na'a re'oja'che paniasome. Pabloji chu̶'vaku̶na asa pojoju̶ si'aumucujña Dios chu̶'ore aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'ere ñaju̶ paniasome repana, “¿Pablo i'kachu̶'o ũcuarepaa'che?”, chiiju̶, ku'e jñaa masiñu chini. 12 Reparu̶mu̶ judíopãi jainu̶ko Jesucristoni cuasaju̶ jovoasome. Ũcuachi'a griego masiromi jainu̶ko Jesure cuasaju̶ jovoasome, griego u̶mu̶pãijatu̶'ka. 13 Ũcuaru̶mu̶ Tesalónica vu̶'ejoopo pa'ina judíopãi Pabloji Berea vu̶'ejoopo pa'inani chu̶'vaku̶na asa pe'ruju̶ ũcuajoopona sani ru̶a cu'ache cutuasome. Repanapi cu'ache cutuju̶na cheku̶na repajoopo pa'ina ũcuachi'a Pablo'te pe'ruasome. 14 Pe'ruju̶na Jesucristo'te cuasana teana chiarana casoasome Pablo'te, choovu̶ji tuni sanisoa'ku̶ chini. Jã'ata'ni ja'me pa'isina Silana'me Timoteo saima'ñe ũcuajoopo'te paniasome. 15 Pablo'te ja'me saisina Atenas vu̶'ejoopojatu̶'ka sani ũcuajoopoji co'iasome. Co'i Pablo i'kasi'ere chu̶'o Silana'me Timoteo'te sa ku̶aasome repana ija'che chiiju̶: “Raire'oto pesa rani ja'me pa'ijũ̶'u̶ chu̶'u̶re”, chiiu̶ chu̶'o saoasomu̶ Pablo repanare. 16 Pablo chu̶'o saosi'ku̶jeku̶ Atenas vu̶'ejoopo'te pa'iu̶ cha'aku̶ paniasomu̶ repanare. Cha'aku̶ pa'iu̶ ñato pãijanare tũ̶osi'e ru̶a paniasomu̶ repajoopo. Cu'ava'najanare tũ̶osi'e ũcuachi'a paniasomu̶. Repajoopo pa'ina rupu̶ tũ̶osiva'nani ñaju̶ pojoasome, “Dioa'me ina”, chini. Jã'are ñau̶na Pablo'te ru̶a su̶maneasomu̶. 17 Jã'ajeku̶na repanani oiu̶ Dios chu̶'ore ru̶a chu̶'vaasomu̶ repau̶. Judíopãi chi'ivu̶'ena kaka judíopãire chu̶'vaasomu̶ repau̶, griegopãi Diore cuasanare ũcuachi'a. Ũcuachi'a umucujña pa'iche plazana mu̶a repacheja pa'inare Dios chu̶'ore chu̶'vaasomu̶ repau̶. 18 Chu̶'vaku̶na cheku̶na epicúreopãi ku̶asi'e che'chenana'me estoicopãi ku̶asi'e che'chena, pãi cuasachechi'a cuasaju̶ pa'inapi ke'reasome repau̶'te. Ke'reju̶ ũcuanachi'a sãiñechi'a ija'che sẽniasome repana: —¿Ʉ̃quere i'kaku̶ iku̶? ¿Curuku̶? —chiniasome repana. Cheku̶nata'ni, —Tĩidiova'na pa'iche'te ku̶acosomu̶ iku̶ —chiniasome repau̶'te. Pabloji Jesús pa'ichena'me repau̶ jũni vaju̶raisi'ere ku̶aku̶na jã'aja'ñe i'kaasome repana. 19 Jã'aja'ñe i'kaju̶ Areópago aikũtina pãi chi'i cutukũtina sa, repau̶'te pãi jainu̶ko asaju̶'te ija'che sẽniasome repana: —Mu̶'u̶ mamachu̶'ore che'choku̶ pa'imu̶. Repachu̶'ore asañu chiime chu̶ku̶na. 20 Mu̶'u̶ che'choche ru̶a tĩiñea'me. Jã'ajeku̶na asa masiñu chiime chu̶ku̶na —chiniasome repana. 21 Si'aru̶mu̶ ũcuau̶ache'te chu̶'o repana asamanesi'ere asani sãiñechi'a cutuju̶ paniasome repana. Jã'aja'ñe paniasome Atenas vu̶'ejoopo cana, so'ña rani pa'ina tĩipãi ũcuachi'a. 22 Jã'aja'ñe sẽeju̶na Pablo repana chenevu̶ji vu̶ni nu̶kaku̶ ija'che i'kaasomu̶ repanare, Areópago aikũti chi'isinare: —Atenas vu̶'ejoopo cana, asarepajũ̶'u̶. Chu̶'u̶pi ñato diova'nare ru̶a cuasanaa'me mu̶sanu̶kona. 23 Ijoopo vu̶'ejoopo ku'iu̶ mu̶sanu̶kona diova'nare pojochejña ru̶a ñasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. Te'echeja, “Diova'u̶re mai vesu̶va'u̶re pojochejaa'me icheja”, chiiju̶ tocha su̶osi'e pa'imu̶. Ũcuau̶ pa'iche'te ku̶ara chiimu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare. 24 Repau̶ Dios, mu̶sanu̶kona vesu̶ku̶, chejana'me cheja pa'iche cu'amajñaru̶ã peore Cho'osi'ku̶ diovu̶'ña pãi cho'osivu̶'ñachi'a pa'ima'ku̶a'mu̶. Si'achejña pa'iku̶'mu̶. Peore chũ̶'u̶ku̶'mu̶ Repau̶, cu̶nau̶mu̶ pa'inana'me cheja pa'inare. 25 Pãi ũcuanu̶kore kuiraku̶ cuasache ĩsiku̶ pãi vasoku̶'mu̶. Pãi paache peore Dios ĩsiche'me jã'a. Jã'ajeku̶na Repau̶'te kuiranare pãi chiima'mu̶ Repau̶. Pãipi Repau̶'te kuirama'tojẽ'e karama'mu̶ Repau̶'te. Peore paaku̶'mu̶ Repau̶. 26 Repau̶ Dios charo te'eu̶'te pãiu̶'te cho'oasomu̶. Diopi cho'ou̶na charo pa'isi'ku̶ pãiu̶ jainu̶kore jojoasomu̶ cheja pa'inare ũcuanu̶kore. Si'achejña sani paapu̶ chini, pãi jainu̶kore jojoche chũ̶'u̶asomu̶ Dios. Chuta'a pãi peoru̶mu̶ pãi jñaacojñojaumucujñana'me repana pa'ijachejña jo'kaasomu̶ Dios. 27 Jã'aja'ñe cho'oasomu̶ Dios, pãipi Repau̶ni cuasaa'ju̶ chini. Maipi Repau̶ni cuasaju̶ i'kato asamu̶ Repau̶, maire si'aru̶mu̶ ja'me Pa'iku̶jeku̶. Sẽeto cho'okaimu̶ Repau̶. 28 “Diopi cho'okaiu̶na pa'inaa'me mai pãi. Diopi cho'okaiu̶na vaju̶naa'me mai.” Mu̶sanu̶kona majapãi ija'che tochaasome aperu̶mu̶: “Dios neenaa'me mai”, chiiju̶ tochaasome. Ũcuarepaa'me jã'a. 29 ’Jã'ajeku̶na rũhiñe cuasañu chura; Dios neenaa'me mai. Mai Ja'ku̶ Dios kuripi, oropi tũ̶osiva'u̶ma'mu̶. Cata tẽ'tosiva'u̶ma'mu̶. Ũcuachi'a pãi tũ̶omasina cuasa tũ̶osi'ku̶ma'mu̶ Dios. 30 Aperu̶mu̶ Dios tũ̶osiva'nare cuasanare pãi ru̶arepa pe'rumaneasomu̶, vesu̶ju̶na. Iru̶mu̶ canareta'ni pãi ũcuanu̶kore, ũcuau̶achejña pa'inare, “Cu'ache cho'oche ũhasõjũ̶'u̶”, chiimu̶ Dios. 31 Ũcuachi'a Repau̶ pãi ũcuanu̶ko cu'ache cho'osi'e ro'iche chũ̶'u̶jaumucuse care'vaasomu̶ Dios. Ũcuaumucusena Dios Repau̶ Chẽa Paaku̶'te pãi cu'ache cho'onare cu'achejana saoa'ku̶ chini chũ̶'u̶ja'mu̶. Repau̶ Dios Chẽa Paaku̶ji Jesupi jũniso tãcojñosi'ku̶pi vaju̶raku̶na masime mai Repau̶ pa'iche —chiniasomu̶ Pablo repanare. 32 Jesucristo jũniso tãcojñosi'ku̶ vaju̶raisi'ere ku̶au̶na asa te'ena jachaju̶ pãisoju̶ cu'ache i'kaasome repau̶'te. Cheku̶nata'ni re'oja'che i'kaasome. —Mu̶'u̶ i'kasi'ere jo'e ũcuare na'a ru̶a asañu chiime chu̶ku̶na. Cheku̶ru̶mu̶ rani jo'e ũcuare chu̶'vajũ̶'u̶ chu̶ku̶na'te —chiniasome. 33 Chitena Pablo repanare jo'ka sanisoasomu̶. 34 Jã'ata'ni repau̶ chu̶'vachu̶'o asasina te'ena Jesucristoni cuasaju̶ Pabloni jovoasome. Areópago aikũti chi'i chũ̶'u̶nare ja'me pa'iku̶, Dionisio Jesure cuasaku̶ jovoasomu̶. Cheko, Dámaris, ũcuachi'a cheku̶nana'me cuasaasomo.

Hechos 18

1 Atenas vu̶'ejoopo chu̶'va pi'ni eta Corinto vu̶'ejoopona saniasomu̶ Pablo. 2 Aperu̶mu̶ Aquila, Ponto cheja raisi'ku̶pi, Italia chejare sani paniasomu̶. Ũcuachejare pa'iu̶na pãi chũ̶'u̶ku̶, Claudio, Roma vu̶'ejoopo pa'inare judíopãi ũcuanu̶kore eto saoasomu̶. Jã'ajeku̶na Aquila repau̶ rũ̶jo Priscilana'me Corinto vu̶'ejoopona saniasome. Ũcuajoopo'te pa'iju̶na Pablo sani tijñaasomu̶ repanare. 3 Repana Aquilana'me Priscila chivo raña cho'osikãñapi vu̶'ñare juhana paniasome. Pablo ũcuaja'che cho'oku̶jeku̶ repana vu̶'ena canu̶kaasomu̶, repanani ja'me pa'iu̶ cho'oche cho'ora chini. 4 Repajoopo pa'iru̶mu̶ Pablo, judíopãina'me judío peonare Jesucristoni cuasaa'ju̶ chini, pu̶aumucujña pa'iche judíopãi chi'ivu̶'ena mu̶a chu̶'vaasomu̶. 5 Reparu̶mu̶ Silana'me Timoteo Macedonia chejapi ratena cho'oche cho'oma'ñe si'aru̶mu̶ Dios chu̶'ore chu̶'vaku̶ paniasomu̶ Pablo. Judíopãire ru̶a chu̶'vaasomu̶ repau̶ repanapi asa, “Dios mai cu'are ro'ikaau̶ chini Jesure raosi'ku̶a'mu̶. Cristoa'mu̶ Repau̶”, chiiju̶ cuasaa'ju̶ chini. 6 Jã'ata'ni repana Jesús pa'iche'te chu̶'vaku̶na asacuheju̶ cu'ache i'kaasome repau̶'te. Repau̶ni cu'ache i'kaju̶na asacuheku̶ cuhacho i'kaku̶ repau̶ ju'ikãare ña'uñauku̶ i'kaasomu̶ Pablo. —Mu̶sanu̶kona cu'ache cho'oche ro'i toana sani cho'osojanaa'me mu̶sanu̶kona. Chu̶'u̶ chu̶'o peomu̶. Churata'ni judío peonani chu̶'vaja'mu̶ chu̶'u̶ —chiniasomu̶ repau̶. 7 Chini judíopãi chi'ivu̶'epi eta repavu̶'e kueñe pa'ivu̶'ena mu̶aasomu̶ repau̶, Ticio Justo vu̶'ena. Repau̶ Ticio Justo Diore ru̶a cuasaku̶ paniasomu̶. 8 Judíopãi chi'ivu̶'e chũ̶'u̶ku̶ Crispo repau̶ majapãina'me peore Jesure cuasaasomu̶. Cheku̶na, Corinto vu̶'ejoopo pa'ina ũcuachi'a jainu̶ko Dios chu̶'ore asa chẽa Jesuni cuasaju̶ okoro'vecojñoasome. 9 Ũcuaru̶mu̶ ñami Dios ñoñe'te ñaasomu̶ Pablo. Ñaku̶na Maire Paaku̶ ija'che i'kaasomu̶ repau̶'te: “Vaju̶chu̶ma'ñe chu̶'u̶ pa'iche chu̶'vaku̶ pa'ijũ̶'u̶. Ũhasõmanejũ̶'u̶. 10 Mu̶'u̶re ja'me pa'iu̶ pãi mu̶'u̶re cu'ache cho'oche ũ̶semu̶ chu̶'u̶. Ijoopo vu̶'ejoopo chu̶'u̶ paajana jainu̶koa'me”, chiniasomu̶ Jesús repau̶'te. 11 Chiku̶na Pablo saima'ñe te'eũ̶su̶ru̶mu̶ jo'e cheku̶ũ̶su̶ru̶mu̶ joopo ũcuachejare pa'iu̶ Dios chu̶'ore chu̶'vaku̶ paniasomu̶ repajoopo pa'inare. 12 Ũcuaru̶mu̶ Acaya cheja pa'inare Galión chũ̶'u̶ru̶mu̶ judíopãi ru̶a jainu̶ko chi'iasome Pablo chu̶'vache'te ũ̶señu chini. Chi'i repau̶'te chẽa pãi chũ̶'u̶na pa'ichejana sa ija'che i'kaasome: 13 —Iku̶ cu'ache che'choku̶'mu̶. Mu̶sanu̶kona ũ̶seche'te che'chomu̶ iku̶, Diore tĩiñe cuasache'te —chiniasome repana judíopãi. 14 Chitena Pablo i'kapi'raasomu̶. I'kapi'ratona pãi chũ̶'u̶ku̶ Galión charo i'kaasomu̶ repanare. —Mu̶sanu̶kona judíopãi chura ku̶asi'e asacuhemu̶ chu̶'u̶. Pãipi cu'arepache cho'oju̶na ũcuarepare ra ku̶atota'ni asara'amu̶ chu̶'u̶. 15 Mu̶sanu̶kona aipãi chu̶'vacheja'che chu̶'vamau̶na asacuheju̶ pe'rume mu̶sanu̶kona iku̶ chu̶'vache. Mu̶sanu̶konachi'a care'vajũ̶'u̶ jã'a chu̶'o. Chu̶'u̶ta'ni care'vama'mu̶ —chiniasomu̶ Galión. 16 Chini repanare ũcuavu̶'epi etoasomu̶ repau̶. 17 Etoku̶na pe'ruju̶ repana chi'ivu̶'e chũ̶'u̶ku̶'te, Sóstenere, chẽa repavu̶'e ti'jñeñena repana judíopãi suĩ'sueasome. Jã'ata'ni Galión repana cho'oche pe'ruma'ñe rupu̶ asaasomu̶. 18 Jã'aja'ñe cho'osi'eta'ni ũcuachejare na'a jeeru̶mu̶ paniasomu̶ Pablo. Jeeru̶mu̶ pa'isi'ku̶pi, Siria chejana co'ira chini Corinto vu̶'ejoopo pa'inare Jesure cuasanare jo'ka sanisoasomu̶ repau̶. Saiu̶ Cencrea choo ju̶osa'arona caje repau̶ sĩjopu̶ pa'iche raña peore ko'u̶soasomu̶ repau̶, Dioni pojora chini. Aperu̶mu̶na repau̶, “Jã'aja'ñe cho'oja'mu̶ chu̶'u̶”, chiisi'ejeku̶na cho'oasomu̶ repau̶. Cho'o pi'ni repau̶ Pablo Priscilana'me Aquila choovu̶ji tuni chiaraji jẽniasome. 19 Jẽni tĩ'a Efeso vu̶'ejoopona mani ñaasome repana. Ũcuaru̶mu̶ Pablo repanare Priscilana'me Aquila'te jo'ka judíopãi chi'ivu̶'ena mu̶a kaka repavu̶'e chi'isinare judíopãi Dios chu̶'ore chu̶'vaasomu̶. 20 Repanani chu̶'vau̶na asa, “Na'a pa'ijũ̶'u̶ icheja”, chiniasome repana Pablo'te. Jã'ata'ni na'a jeeru̶mu̶ pa'icuheasomu̶ repau̶. 21 Saipi'raku̶ repanare ija'che i'kaasomu̶ repau̶: —Saimu̶ chu̶'u̶. Jã'ata'ni Diopi ũ̶sema'to jo'e rani ñaja'mu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare —chiniasomu̶ Pablo repanare. Chini choo ju̶osa'arona caje choovu̶ tuni Efeso vu̶'ejoopo pa'isi'ku̶pi sanisoasomu̶ repau̶. 22 Saiu̶ Cesarea vu̶'ejoopona jẽni tĩ'aasomu̶. Jã'achejapi Jerusalén vu̶'ejoopona maniasomu̶ repau̶. Mani tĩ'a repajoopo pa'inare Jesure cuasakuanupu̶'te mu̶a ña Antioquía vu̶'ejoopona jo'e co'iasomu̶ repau̶. 23 Co'i pa'iu̶ na'a pa'isiru̶mu̶ jo'e sani ku'iu̶ Jesucristo'te cuasaju̶ jovosinare peore ku'iu̶ ñaasomu̶ repau̶, Galacia cheja pa'inana'me Frigia cheja pa'inare. Sani ku'iu̶ repanare jo'e che'choasomu̶ repau̶ na'a ru̶a re'oja'che cuasaa'ju̶ chini. 24 Ũcuaru̶mu̶ judíopãiu̶, Apolos, Alejandría vu̶'ejoopo raisi'ku̶, Efeso vu̶'ejoopona saniasomu̶. Dios chu̶'o aperu̶mu̶ tochasi'e ru̶a masiku̶ ru̶a chu̶'vamasiasomu̶ repau̶. 25 Maire Paaku̶ pa'iche ru̶a che'chesi'ku̶jeku̶, chu̶'vaneeku̶, rũhiñe chu̶'vaku̶ paniasomu̶ repau̶. Repau̶ masichechi'a peore chu̶'vaasomu̶ repau̶. Jesús pa'icheta'ni peore masimaneasomu̶. Juan okoro'vesi'ena'me che'chosi'e masiasomu̶ repau̶. 26 Judíopãi chi'ivu̶'e kakani vaju̶chu̶ma'ñe chu̶'vaku̶na Priscilana'me Aquila repau̶ chu̶'vache asaasome. Chu̶'vau̶na asa pi'ni repana vu̶'ena mu̶va repau̶'te karache'te Dios pa'iche'te che'choasome repana. 27 Na'a pa'isiru̶mu̶ Apoloji Acaya chejana sasa chiiu̶na Jesucristo'te cuasana, “Jau̶, saijũ̶'u̶”, chiniasome repau̶'te. “Saijũ̶'u̶”, chini utija'ore tochakaniasome repana Apolo'te, Acaya cheja pa'inani Jesure cuasanani sa ñoa'ku̶ chini. Ija'che chiiche tochaasome repana: “Iku̶re Apolo'te re'oja'che cho'okaijũ̶'u̶”, chiiju̶ tocha saoasome repana Efeso pa'ina. Saorena sani tĩ'a aperu̶mu̶ Diopi cho'okaiu̶na Jesure cuasaju̶ jovosinare ru̶a re'oja'che che'choasomu̶ repau̶. 28 Repacheja sani pa'iru̶mu̶ pãi jainu̶ko asaju̶'te Jesure jachanare judíopãi ru̶a i'kaasomu̶ repau̶. Dios chu̶'o aperu̶mu̶ tocha jo'kasi'ere ñaku̶ Dios Jesure raosi'ere ku̶aasomu̶ repau̶. Repana judíopãi cuasama'ñere ru̶a masi ku̶au̶na repau̶'te sãiñe i'kavesu̶asome repana.

Hechos 19

1 Repau̶ Apolos Corinto vu̶'ejoopo pa'iru̶mu̶ Pablo po'opi saiu̶ Efeso vu̶'ejoopona tĩ'aasomu̶. Tĩ'a ũcuachejana Diore cuasanare tijñaasomu̶ Pablo. 2 Tijña repanare ija'che sẽniasaasomu̶ repau̶: —Mu̶sanu̶kona Cristo'te apecuasaru̶mu̶, ¿Dios Rekocho mu̶sanu̶konare raku̶? —chiniasomu̶ Pablo. Chiku̶na, —Pãasi'ku̶a'mu̶. Dios Rekocho pa'iche vesu̶naa'me chu̶ku̶na. Jã'a asamanaa'me —chiniasome repana. 3 Chitena, —Jã'a pa'ito, ¿ũ̶quere cuasaju̶ okoro'vecojñore mu̶sanu̶kona? —chiniasomu̶ Pablo repanare. Chiku̶na, —Juan che'chosi'ere cuasaju̶ okoro'vecojñosinaa'me chu̶ku̶na —chiniasome repana. 4 Jã'aja'ñe chitena Pablo jo'e i'kaasomu̶. —Juan ija'che chu̶'vaasomu̶: “Mu̶sanu̶kona cu'ache cho'oche ũhaso okoro'vecojñojũ̶'u̶”, chiiu̶ chu̶'vaasomu̶. Ũcuachi'a Cho'je Raijau̶ pa'iche'te ku̶aasomu̶ Juan, Repau̶ji raku̶na pãipi Repau̶ni cuasaa'ju̶ chini. Repau̶ Cho'je Raija'mu̶ chiicojñosi'ku̶ ranicuhasi'ku̶a'mu̶. Jesua'mu̶ Repau̶ —chiniasomu̶ Pablo repanare. 5 Jã'aja'ñe i'kau̶na asa chẽa, “Jesure Maire Paaku̶'te cuasanaa'me chu̶ku̶na”, chiiju̶ okoro'vecojñoasome repana. 6 Repana okoro'vecojñosiru̶mu̶ Pabloji repanani jũ̶jñapi jaku̶na Dios Rekocho ja'me pasa chini raniasomu̶ repanare. Dios Rekochoji rani pa'iu̶ cho'okaiu̶na repana che'chemanesi'ere tĩipãi chu̶'ore cutuasome repana. Ũcuachi'a Dios Rekochoji cho'okaiu̶na Dios chu̶'ore ku̶aasome repana. 7 Repana pãi okorocojñosina docerepana pa'icosome cheku̶ru̶mu̶. 8 Jã'aja'ñe cho'o pi'ni judíopãi chi'ivu̶'ena mu̶a kaka Dios chu̶'ore chu̶'vaasomu̶ Pablo. Chotepãimia ũcuachejare pa'iu̶ vaju̶chu̶ma'ñe repavu̶'e chi'inare pãi si'aru̶mu̶ mu̶a kaka chu̶'vaku̶ paniasomu̶ repau̶, repanapi Dios chũ̶'u̶ñe'te asa chẽa re'oja'che paapu̶ chini. 9 Jã'ata'ni cheku̶na Pablo chu̶'vachu̶'ore asacuheju̶ jachaju̶ pãi jainu̶ko asaju̶'te, “Jesure cuasache cu'amu̶”, chiiju̶ cu'ache i'kaasome. Jã'aja'ñe i'kaju̶na Pablo Jesure cuasanare soni etua tĩivu̶'ena mu̶vaasomu̶, Tirano utija'ovu̶'ena. Ũcuavu̶'ere pa'iu̶ umucujña pa'iche Dios chu̶'ore chu̶'vaasomu̶ Pablo. 10 Te'eka'chapaũ̶su̶ru̶mu̶ ũcuachejare pa'iu̶ chu̶'vaku̶na Asia cheja pa'ina judíopãina'me griegopãi ũcuanu̶ko asaasome Dios chu̶'o. 11 Reparu̶mu̶ Pablo Diopi cho'okaiu̶na Diochi'a cho'omasiche'te ru̶a re'oja'chere cho'oasomu̶. 12 Repau̶ Pablo chẽasikãñare pañuelokãñana'me ju'ikãñare pãipi jũ'iva'nani sa ĩsito jũ'iva'na vaju̶asome. Vati paanani ĩsito vati eta sanisoasomu̶ repanare. 13 Reparu̶mu̶ cheku̶na judíopãi vati paanani pãire vatire etokañu chini ku'iju̶ paniasome. “Vati pãi sa'navu̶ã pa'inare Jesucristo mamipi i'kaju̶ eto saoñu”, chiniasome repana. Ija'che i'kaasome repana vatire: “Vati, asarepajũ̶'u̶. Pablo Jesucristo pa'iche'te ku̶amu̶. Chu̶ku̶napi Jesucristo mamire i'kaju̶na iku̶re pãiu̶'te eta saijũ̶'u̶ mu̶'u̶, vati”, chiniasome. 14 Judío phairipãi chũ̶'u̶ku̶, Esceva mamachĩi sieterepana jã'aja'ñe cho'oju̶ paniasome. 15 Repanapi jã'aja'ñe i'kato vati ija'che i'kaasomu̶ repanare: “Jesucristo'te masiku̶'mu̶ chu̶'u̶. Ũcuachi'a Pablo'te masiku̶'mu̶ chu̶'u̶. Jã'ata'ni mu̶sanu̶kona, ¿jeejanaa'ñe?”, chiniasomu̶. 16 Chini, vatire paaku̶ ru̶a koka paaku̶jeku̶ vu̶'vu̶ ku'iu̶ ũcuanu̶kore chẽse ru̶a vaniasomu̶. Vaku̶na kãñajẽ'e peova'na, chiechi'acana eta vu̶'vu̶soasome repana. 17 Jã'aja'ñe cho'osi'e Efeso pa'ina Jesure cuasamana judíopãina'me judío peona asa ku̶ku̶so, “Jesucristo ru̶a masimu̶”, chiiju̶ paniasome. 18 Jã'a cho'oto cheku̶na Jesure cuasana jainu̶ko rani ũcuana cu'ache cho'osi'ere meñe su̶ma'ñe cuasa pãi asaju̶'te ku̶aasome. 19 Chaina pa'isina utija'okorovu̶ã chai cho'oche ku̶akorovu̶ã ra pãi ñaju̶'te u̶osoasome. Na'a pa'isiru̶mu̶ cuasa ñato repana u̶osikorovu̶ã cincuenta milrepaumucujña cho'oche cho'oche ro'ichenu̶ko ro'icosomu̶. 20 Dios chu̶'ore asa chẽa jã'aja'ñe cho'oasome pãi. Jã'ajeku̶na pãi Dios chu̶'o asa chẽasina na'a jainu̶ko si'aru̶mu̶ jovoju̶ paniasome. 21 Jã'aja'ñe cho'o pi'nisiru̶mu̶ Pablo repau̶ ku'ijachere cuasaasomu̶. “Macedonia chejana'me Acaya cheja ñajani jo'e Jerusalén vu̶'ejoopona co'ija'mu̶ chu̶'u̶. Jã'achejapi Roma vu̶'ejoopona sasa”, chiniasomu̶ Pablo. 22 Chini repau̶'te cho'oche cho'okainare Timoteona'me Erasto'te te'eka'chapanare Macedonia chejana charo saoasomu̶ repau̶. Repanare saosiru̶mu̶ Asia chejare na'a jeeru̶mu̶ paniasomu̶ repau̶. 23 Reparu̶mu̶ Efeso vu̶'ejoopo pa'ina pãipi Jesús pa'iche'te ku̶aju̶na ru̶a pe'ruasome. 24 Repajoopo caku̶, Demetrio, pokuripi tũ̶oku̶ paniasomu̶ diova'ore Artemisare pojovu̶'ñaru̶ãre. Repau̶na'me cho'oche cho'ona, tẽ'tonana'me tũ̶ona, ru̶a kuri kooasome. 25 Reparu̶mu̶ Demetrio ũcuanu̶kore chi'iasomu̶, diova'nare tũ̶onana'me diova'nare tẽ'tonare cheku̶nare ũcuajamajñaru̶ã cho'okainare ũcuachi'a peore. Repanare chi'i ija'che i'kaasomu̶ repau̶: —Asarepajũ̶'u̶ mu̶sanu̶kona, Artemisare pojomajñaru̶ã cho'ona. Repao'te pojomajñaru̶ãre cho'oju̶ ru̶a kuri koonaa'me mai. 26 Jã'ata'ni Pablo ru̶a cu'ache cho'omu̶ maire. Ija'che i'kamu̶ repau̶: “Pãi tũ̶osiva'na jã'ana dioma'mu̶. Rupu̶ cho'osi'ea'me jã'a”, chiimu̶. Mu̶sanu̶kona repau̶ joreku̶ i'kache asame. Jã'ajeku̶na pãi jainu̶ko repau̶ i'kache'te asa chẽa tũ̶osiva'nare pojoche ũhasome, ijoopo Efeso vu̶'ejoopo pa'inana'me Asia cheja pa'ina peore. 27 Jã'aja'ñe cho'oto ru̶a cu'amu̶. Mai cho'oche si'asoja'mu̶, tũ̶osiva'nare pojoche'te pãipi peore cuhasoru. Ũcuachi'a ru̶a masiko'te Artemisare cuasache ũhaso repao vu̶'e cavesu̶sojanaa'me pãi. Chura pãi jainu̶ko repao'te pojome Asia cheja pa'inana'me cheku̶chejña pa'ina peore. Jã'ata'ni Pabloji cu'ache i'kaku̶na pãi cuhejanaa'me repao'te —chiniasomu̶ Demetrio repanare. 28 Jã'aja'ñe i'kache'te asaju̶na ru̶a teache teaasomu̶ repanare. Teaku̶na ija'che i'kaju̶ ru̶a cuiasome repana: “Artemisare Efeso cakore ru̶a masikoni chiime chu̶ku̶na”, chiiju̶ cuiasome repana. 29 Cuiju̶na asa cheku̶na na'a ru̶a jainu̶ko chi'i cuiasome. Repajoopo pa'ina ũcuanu̶ko cuira'aasome. Repakuanupu̶ pãi kuanupu̶ pa'inapi u̶mu̶pãi te'eka'chapanare chẽaasome, Gayona'me Aristarco'te, Macedonia chejapi rani Pablona'me ku'inare. Repanare chẽa pãi chi'ivu̶'ena u̶javu̶'ena jñajñu mu̶vaasome repana. 30 Jã'aja'ñe cho'oju̶na Pablo pãi kuanupu̶ sa'navu̶ji kaka cutura chiniasomu̶. Jã'ata'ni cheku̶na Jesure cuasana ũ̶seasome repau̶'te. 31 Pãi chũ̶'u̶na ũcuachi'a Pablo'te cuasana chu̶'o raoasome, pãi chi'ivu̶'e kakamanea'ku̶ chini. 32 Repanare chẽa jñajñu cuaa pãi chi'ivu̶'e sa'navu̶ji ru̶a jainu̶ko si'acairo i'kaju̶ cuiju̶ paniasome repana. Cheku̶na jainu̶ko repana pe'ruju̶ cuiche'te vesu̶ju̶ rupu̶ cuiju̶ paniasome. 33 Repakuanupu̶ ja'me pa'ina judíopãiu̶'te Alejandro'te pãi chenevu̶na ju̶jo sao nu̶koasome. Ru̶arepa cuiju̶na repanani i'kara chini vevoasomu̶ repau̶. 34 Jã'ata'ni repau̶'te judíopãiu̶jeku̶na ñamasi jo'e ũcuare i'kaju̶ ru̶a cuiche cuiasome repana. “Artemisare Efeso cakore ru̶a masikoni chiime chu̶ku̶na”, chiiju̶, ũcuanu̶ko te'eka'chapahora jã'aja'ñe cuiasome repana. 35 Jã'aja'ñe cuiju̶na repajoopo pa'iku̶ utija'o tochakaiku̶ ũcuamakaru̶ cuijũ̶'u̶ chiniasomu̶ repanare. Cuharena repanare ija'che i'kaasomu̶ utija'o tochakaiku̶: —Efeso pa'ina, asarepajũ̶'u̶. Maire ijoopo vu̶'ejoopo pa'inare Artemisare pojovu̶'e kuirache pa'imu̶, repao'te ũcuachi'a. Pãi ũcuanu̶ko masime jã'a. Mai cuasava'o tũ̶osiva'o ru̶a masio cu̶nau̶mu̶pi cajeasomo. 36 Jachacu'amu̶ jã'a. Jã'ajeku̶na mu̶sanu̶kona pe'ruche chu̶ru̶so cu'ache cho'omanejũ̶'u̶; masi cuasajũ̶'u̶ aperu̶mu̶. 37 Ina pãi mu̶sanu̶kona rasina Artemisare cu'ache i'kamanaa'me. Ũcuachi'a repao vu̶'e pa'iche ñaasomanaa'me ina. 38 Jã'ajeku̶na Demetriona'me cheku̶na diova'nare pojomajñaru̶ã cho'ona pãi cho'oche'te ñaju̶ ke'reu̶ato ũcuanapi utija'o tochaa'ju̶, ke'reche ku̶aja'o. Pãi chẽañe chũ̶'u̶na pa'ime chura. Repana pa'ivu̶'ña vatasivu̶'ñaa'me. Ũcuanani mu̶a ku̶aa'ju̶. 39 Mu̶sanu̶konare jo'e i'kau̶ato pãi chũ̶'u̶nani pe'keru̶ji rũhiñe ku̶ajũ̶'u̶. 40 Mu̶sanu̶kona cu'ache cho'osi'e chu̶'u̶re chũ̶'u̶na cheku̶ru̶mu̶ asa pe'rujanaa'me. Repanapi pe'ruto sãiñe i'kavesu̶ja'mu̶ chu̶'u̶. Rupu̶ peoche cu'ache cho'osinaa'me mu̶sanu̶kona —Jã'aja'ñe chiniasomu̶ utija'o tochakaiku̶ repanare pãi. 41 I'ka pi'ni chi'isinare pãi, “Re'omu̶”, chini eto saoasomu̶ repau̶.

Hechos 20

1 Reparu̶mu̶ Pablo cheku̶chejana saipi'raku̶ pãi kuanupu̶ pe'ru chu̶ru̶ sanisosiru̶mu̶na Jesure cuasanare soniasomu̶ repanani chu̶'vara chini. Chu̶'va pi'ni, “Saimu̶ chu̶'u̶”, chini repanare jo'ka Macedonia chejana sanisoasomu̶ repau̶. 2 Macedonia chejare ku'iu̶ vu̶'ñajoopoã tĩ'a repajoopoã pa'inare Jesure cuasanare re'oja'che i'kaasomu̶ repau̶, repanapi pojoju̶ paapu̶ chini. Jã'achejapi Grecia chejana sani tĩ'aasomu̶ repau̶. 3 Repacheja saisiru̶mu̶ chotepãimia paniasomu̶ repau̶. Pani pi'ni Siria chejana co'ira chini choovu̶ tuhipi'raku̶ji judíopãi repacheja pa'ina repau̶'te cu'ache cho'oñu chiiche'te asa, “Choovu̶ tusa”, chiisi'ku̶pi tuhima'ñe, “Jo'e Macedonia chejapi jẽni po'opi co'ira”, chiniasomu̶ repau̶. 4 Repau̶ji po'opi saiu̶na cheku̶na ja'me saniasome repau̶'te: Pirro mamaku̶ Sópater Berea vu̶'ejoopo raisi'ku̶na'me Tesalónica vu̶'ejoopo raisina Aristarcona'me Segundo, Derbe vu̶'ejoopo raisi'ku̶ Gayona'me Timoteo, Asia cheja raisina Tíquicona'me Trófimo. 5 Charo sani Troas vu̶'ejoopona cha'asinaa'me repana chu̶ku̶na'te. 6 Pã sau̶manesi'e ãni caraisiru̶mu̶na, Filipos vu̶'ejoopo eta choo ju̶osa'arona cajesinaa'me chu̶ku̶na. Ũcuachejapi choovu̶ tuni cincorepaumucujña jẽ'eju̶ charo saisina pa'ijoopo Troas vu̶'ejoopona tĩ'asinaa'me chu̶ku̶na. Repajoopo tĩ'asiru̶mu̶ sieterepaumucujña pa'isinaa'me chu̶ku̶na. 7 Ũcuaru̶mu̶ chu̶ku̶na Jesucristo'te cuasana romicoru̶mu̶ Dioni pojoñu chini repajoopo pa'inana'me chi'isinaa'me. Chi'irena Pablo Dios chu̶'ore chu̶'vasi'ku̶a'mu̶ repanare. Jo'e apeñatato saijau̶jeku̶ ñamirepajatu̶'ka chu̶'vasi'ku̶a'mu̶ repau̶. 8 Chu̶ku̶na chi'i pa'iruupu̶ u̶mu̶ pa'iruupu̶ u̶opu̶ã ru̶a miasi'ku̶a'mu̶. 9 Pablo chu̶'vachu̶'ore Eutico põsu̶u̶ ventanasa'aro'te ñu'iu̶ asaku̶ pa'isi'ku̶a'mu̶. Jã'ata'ni jeereparu̶mu̶ ñu'iu̶ u̶oku̶aku̶na kãniso ũcuasa'aroji ve'sena ponu̶ tuãni jũnisosi'ku̶a'mu̶ repau̶, ru̶a u̶mu̶ pa'isa'arojeku̶na. Tuãku̶na chu̶ku̶na vu̶'vu̶ caje eta miito jũnisosiva'u̶ ũhisi'ku̶a'mu̶ repau̶. 10 Pablo caje ña repau̶ni sũ'kaku̶ ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ chu̶ku̶na'te: —Vaju̶chu̶manejũ̶'u̶. Vaju̶mu̶ iku̶ —chini vasosi'ku̶a'mu̶. 11 Jã'aja'ñe cho'o Pablo ũcuaruupu̶na jo'e mu̶ni ãu ãni pi'ni ñatachetu̶'ka jo'e chu̶'vasi'ku̶a'mu̶ chu̶ku̶na'te. Chu̶'vaku̶ ñata sanisosi'ku̶a'mu̶ repau̶. 12 Repana pãi chi'isina jũni vaju̶raisi'ku̶re põsu̶u̶'te repau̶ vu̶'ena pojoju̶ sasosinaa'me pãi. 13 Jã'aja'ñe cho'osiru̶mu̶ Pablo choovu̶ji saicuheku̶ Aso vu̶'ejoopona po'opi saisi'ku̶a'mu̶. Saipi'raku̶ chu̶ku̶na'te ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶: “Aso vu̶'ejoopona choovu̶ji saiju̶ tu̶oju̶ saijũ̶'u̶ chu̶'u̶re”, chiisi'ku̶a'mu̶. Chiku̶na, “Jau̶”, chiisinaa'me chu̶ku̶na. Choo ju̶osa'arona caje choovu̶ tuni Aso vu̶'ejoopona saisinaa'me, Pabloni miiju̶ sañu chini. 14 Chu̶ku̶na repajoopo tĩ'asiru̶mu̶ chu̶ku̶na'te tijña choovu̶na tuhisi'ku̶a'mu̶ repau̶. Tuku̶na Pablona'me Mitilene vu̶'ejoopona jẽni canu̶kasinaa'me chu̶ku̶na. 15 Jã'achejapi jo'e apeñatato saiju̶ Quío juupo carani jo'e te'eumucuse saiju̶ Samos juupo choo ju̶osa'arona tĩ'asinaa'me. Pabloji Asia chejare pa'icuheku̶na Efeso vu̶'ejoopo canu̶kama'ñe carani saiju̶ jo'e te'eumucuse jẽ'eju̶ Mileto vu̶'ejoopona tĩ'asinaa'me chu̶ku̶na. Jerusalén vu̶'ejoopona na'mi tĩ'ara chiisi'ku̶a'mu̶ repau̶ Pablo, Pentecostés fiesta cho'oru̶mu̶ ũcuachejare pasa chini. 17 Reparu̶mu̶ Pablo Mileto vu̶'ejoopo'te pa'iu̶ Efeso vu̶'ejoopo pa'inani chu̶'o saosi'ku̶a'mu̶, Jesure cuasanare chũ̶'u̶nani, rani ñaa'ju̶ chini. 18 Chu̶'o saou̶na ratena repanare ija'che i'kasi'ku̶a'mu̶ repau̶: —Mu̶sanu̶kona chu̶'u̶ pa'iche masime. Chu̶'u̶ Asia cheja tĩ'aumucusepi vu̶a chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare ja'me pa'iu̶ cho'osi'e peore masime mu̶sanu̶kona. 19 Reparu̶mu̶ judíopãi ru̶a cu'ache cho'osinaa'me chu̶'u̶re. Jã'ata'ni mu̶sanu̶konani oiu̶, “Peore masiu̶'mu̶ chu̶'u̶”, chiima'ñe Dios chũ̶'u̶ñechi'a cho'oku̶ pa'isi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶. 20 Jã'ajeku̶na vaju̶chu̶ma'ñe chu̶'vasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konare. Peore mu̶sanu̶kona chiiche che'chosi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶ mu̶sanu̶konapi na'a re'oja'che paapu̶ chini. Pãi chi'ivu̶'ena'me pãi vu̶'ña che'chosi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶ Dios chu̶'o. 21 Mu̶sanu̶kona pa'icheja pa'inare judíopãina'me griegopãi peore ija'che i'kaku̶ chu̶'vasi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶: “Cu'ache cho'oche ũhaso Maire Paaku̶ni, Jesucristoni cuasaju̶ Dioni jovojũ̶'u̶”, chiisi'ku̶a'mu̶ chu̶'u̶ repanare. 22 Chura Dios Rekochoji chũ̶'u̶ku̶na Jerusalén vu̶'ejoopona saimu̶ chu̶'u̶. Repacheja saku̶na chu̶'u̶re ti'jñejañe vesu̶mu̶ chu̶'u̶. 23 Iechi'a masimu̶: Ku'iu̶ vu̶'ñajoopoã tĩ'ato Dios Rekocho si'aru̶mu̶ ija'che i'kamu̶ chu̶'u̶re: “Jerusalén vu̶'ejoopo'te sani pa'iu̶na cu'ache ti'jñeja'mu̶ mu̶'u̶re. Pãi chẽavu̶'ena cuaojanaa'me pãi mu̶'u̶re”, chiimu̶ Dios Rekocho chu̶'u̶re. 24 Jã'ajẽ'e vaju̶chu̶ma'mu̶ chu̶'u̶. Diopi chu̶'u̶re jũ'iñe ĩsito re'omu̶. Jã'ata'ni Repau̶ chu̶'u̶re cho'oa'ku̶ chini jo'kasi'ere peore cho'o pi'nikasa chiimu̶ chu̶'u̶. Jã'achi'a chiimu̶ chu̶'u̶. Dios chu̶'u̶re Repau̶ chu̶'ore chu̶'vaa'ku̶ chini jo'kasi'ku̶a'mu̶, pãi ũcua