The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ

Mathayo 1

1 Awarek de kuen e dhienh ci Yecu Kritho dhieeth, ee Wen e Dabid, wen e Abraɣam. 2 Abraɣam aci Yithak dhieeth; ku dhieth Yithak Jakop; ku dhieth Jakop Juda ku wɛɛtwuun; 3 ku dhieth Juda Peredh ku Dhera e Tamar; ku dhieth Peredh Kedhron; ku dhieth Kedhron Aram; 4 ku dhieth Aram Aminadab; ku dhieth Aminadab Nacon; ku dhieth Nacɔn Thalmon; 5 ku dhieth Thalmon Boadh e Rakab; ku dhieth Boadh Obed e Ruth; ku dhieth Obed Jethe; 6 ku dhieth Jethe Dabid malik. Ku dhieth Dabid malik Tholomon ne tiiŋ waan ci kɔn aa tiiŋ de Uria; 7 ku dhieth Tholomon Rekoboam; ku dhieth Rekoboam Abija; ku dhieth Abija Atha; 8 ku dhieth Atha Jekocapat; ku dhieth Jekocapat Joram; ku dhieth Joram Udhia; 9 ku dhieth Udhia Jotham; ku dhieth Jotham Akadh; ku dhieth Akadh Kedhekia; 10 ku dhieth Kedhekia Manathe; ku dhieth Manathe Amon; ku dhieth Amon Jothia; 11 ku dhieth Jothia Jekonia ku wɛɛtwuun, cit man e run waan jɔte kɔc leereke Babulon. 12 Na ɣɔn, aci kɔc thok e jot leereke Babulon, ke Jekonia dhieth Calathiel; ku dhieth Calathiel Dhorobabel; 13 ku dhieth Dhorobabel Abiud; ku dhieth Abiud Eliakim; ku dhieth Eliakim Adhor; 14 ku dhieth Adhor Thadok; ku dhieth Thadok Acim; ku dhieth Acim Eliud; 15 ku dhieth Eliud Eleadhar; ku dhieth Eleadhar Mathan; ku dhieth Mathan Jakop; 16 ku dhieth Jakop Jothep mony e Mari, nyan waan dhieth Yecu, cɔl Kritho. 17 Yen kuen guop ka, kuen e dhieth ebɛn, cak e Abraɣam aɣet Dabid acik yiic thieer ku ŋuan; ku kuen e dhieth cak e Dabid aɣet jon ci kɔc jɔt leereke Babulon acik yiic thieer ku ŋuan; ku kuen e dhieth cak e jon ci kɔc jɔt leereke Babulon aɣet Kritho acik yiic thieer ku ŋuan. 18 Dhienh e dhieethe Yecu Kritho ki: Thieŋ de Mari man aci kɔn lueel keke Jothep; na wen, aŋootki ke ke ken guɔ reer etok, ke yok ade yic meth ne kede Weidit Ɣer. 19 Ku Jothep monyde ee raan piɛth, go piɔu cien luɔi lueel en en e kɔc niim, ku ade piɔu luɔi bi en e pɔl ke kuc kɔc. 20 Ku te ŋoot en ke ciet ekake e yepiɔu, di, ke tunynhial e Bɛnydit tul tede yen ke e nyuoth, lueel, yan, Jothep, wen e Dabid, du riɔc e luɔi bi yin Mari noom bi aa tiiŋdu; ke ci yok e yeyac ee Weidit Ɣer kek aa dhieth en. 21 Ku abi mɛwa dhieeth, ku aba cak rin, an, YECU; luɔi bi en kɔcken kony ne karɛcken. 22 Ku kake acike looi kedhie, e luɔi bi jam aa yic jam ɣɔn cii Bɛnydit lueel ne thoŋ e nebi, yan, 23 Tieŋki, dhueny ken kɔn yok keke moc abi meth yok, ago mɛwa dhieeth, Ku abik meth cak rin, an, Emanuel; (te puke yen e thoŋda, yen aye, Nhialic ee tɔu keke wook). 24 Na wen, aci paac e ninic, en Jothep, ke jɔ looi cit man ci tunynhial e Bɛnydit e lɛk en, go tiiŋde noom; 25 ku ken nin ke yen, te ŋoot en ke ken wendɛn e kɛɛi yen dhieeth; ku jɔ cak rin, an, YECU.

Mathayo 2

1 Na wen, aci Yecu guɔ dhieeth e Bethlekem de Judaya e akool ke Kerod malik, ke roor pelniim ke ke jɔ bɛn ten ee akɔl thok bɛn, abiki Jeruthalem, 2 bik ku thiecki, yan, Nu nou en e mɛnh wen ci dhieeth, an, ee malik de Judai? Wok e cieerde tiŋ ten ee akɔl thok bɛn, ku wok e bɔ buk bɛn lam. 3 Na wen, aci malik Kerod ekene piŋ, go piɔu diɛɛr, ku diɛɛr Jeruthalem ebɛn ne yen etok. 4 Na wen, aci banydit ke ka ke Nhialic tɔ kut keniim kedhie keke kɔc e loŋ gɔɔr ne kɔc yiic, ke ke thieec e te bi Kritho dhieeth thin. 5 Agoki yɔɔk, yan, E Bethlekem de Judaya; yen aci nebi gɔɔr ɣɔn ale, yan, 6 Ku yin, Bethlekem, yin wun nu piny de Juda, Yin cie mɛnh koor e bany ke Juda yiic; Bɛnydit abi bɛn bei ne yiyic, Bɛny bi kɔckien e Yithrael aa tiit. 7 Go Kerod roor pelniim cɔɔl ke kuc kɔc, ku jɔ ke cok e thieec en keek e akool e tule cieer. 8 Go ke tuɔɔc Bethlekem, lueel, yan, Lak cok e luɔp wek mɛnhthiine; ku te ca wek e yok, ke we tɔ ya yine thok, ke yɛn dueer bɛn ba bɛn lam ayadaŋ. 9 Na wen, acik kede malik piŋ, ke ke jel, ku jɔke wat e cieer waan cik tiŋ ten ee akɔl thok bɛn, be ke wat tueŋ, a le yen kɔɔc e ɣot nɔm nhial te nu meth thin. 10 Te ci kek cieer tiŋ, ke ke jɔ piɔth miɛt aret diite. 11 Na wen, acik bɛn ɣot, ke ke tiŋ mɛnhthiine keke Mari man; goki rot cuat piny, ku lamki; ku te ci kek weuken liep niim, ke miɔcki e kaŋ, adhaap ayi wɛɛl ee nyop ago tol ŋireŋir, ayi wɛɛl daŋ cɔl mer. 12 Na wen, acike wɛɛt e Nhialic, an, ciki keniim be dhuony te nu Kerod, ke ke jɔ jal lek paanden tekki e kueer daŋ. 13 Na wen, acik jal, di, ke tunynhial e Bɛnydit tul tede Jothep ke e nyuoth, lueel, yan, Jɔt rot, nom mɛnhthiine keke man, kɔt lɔ paan e Rip, ku tɔuwe etɛɛn aɣet te ban yi yien thok; Kerod abi mɛnhthiine kɔɔr luɔi bi en e nɔk. 14 Go ro jɔt, ku jɔt mɛnhthiine keke man ɣɔnakɔu, jel le Rip; 15 ku jɔ tɔu etɛɛn a thouwe Kerod; luɔi bi jam aa yic jam ɣɔn cii Bɛnydit lueel ne thoŋ de nebi, yan, Rip yen acan wendi cɔɔl thin. 16 Na wen, aci Kerod e tiŋ nɔn ci e geet e roor pelniim, go gɔth e agonh rac, go kɔc tooc, ku tɔ mithwat nu Bethlekem nak kedhie, ayi mith nu bɛi ruup kedhie, cak ne mith ci runken aa rou ayi mith lɔ e kecok, cit man ci en e cok e lop en en tede roor pelniim. 17 Ago kene guɔ aa yic ke ci lueel e nebi Jeremia, yan, 18 Rol aye piŋ e Rama, Akieeu ku dhieeu ku dhuoor dit, Racel ee mithke dhieu, Ku reec luŋ luke ye, luɔi liiu kek. 19 Na wen, aci Kerod guɔ thou, ke tunynhial e Bɛnydit tul te Jothep ke e nyuoth e Rip, 20 ku yook, yan, Jɔt rot, jɔt mɛnhthiine keke man, lɔ paan e Yithrael; kɔc waan kɔɔr naŋ nɛk kek mɛnhthiine acik guɔ thou. 21 Go ro jɔt, ku jɔt mɛnhthiine keke man, ku bik paan e Yithrael. 22 Na wen, aci piŋ nɔn ceŋ Arkeleo piny e Judaya e nyin e wun Kerodic, ke riɔc e lɔ etɛɛn; ku acii Nhialic wɛɛt tei ke e nyuoth, go enɔm bɛ pɔk piny biak de Galili, 23 bi ku tɔu panydiit cɔl Nadhareth; luɔi bi jam aa yic jam ci lueel e nebii, yan, Abi cɔl raan e Nadhareth.

Mathayo 3

1 Na ɣɔn e akoolke ke Jɔn Baptith bɔ, ke guiir wel e jɔɔr e Judayayic, 2 ke ye lueel, yan, Pɔkki wepiɔth; ciɛɛŋ de paannhial e guɔ thiɔk. 3 Ku raane ee raan waan lueel nebi Yithaya, yan, Rol e raan cot e jɔɔric, Yan, Luɔiki caar e Bɛnydit, Taki kuɛɛrke lɔ cit. 4 Ku Jɔn guop ee lupɔ ci cueec e nhiem e thɔrɔl cieŋ, ku ye yeyic duut e thiooth; ku ken ee cam ee kɔyɔm keke kiec nu roor. 5 Go raan ebɛn lɔ biic te nu yen, Jeruthalem ayi Judaya ebɛn, ayi kɔc nu e Jordan yɔu ebɛn; 6 agoke baptith ne yen e wɛɛr cɔl Jordan, agamki karɛc cik wooc. 7 Na wen, aci kɔc juec tiŋ, kɔc ke Parithai keke Thadokai, ke ke bɔ bike bɛn baptith ne yen, ke ke jɔ yɔɔk, yan, Wek mith ke karac, eeŋa e yook week, an, bak kat e agonh bi bɛn? 8 Yen aa wek luɔk ne luɔi piɛth, luɔi bi roŋ ne puŋdepiɔu; 9 ku duoki e lueel e wepiɔth, an, Wok de waarda Abraɣam; wek yɔɔk, yan, Nhialic yen adueer mith ke Abraɣam cak ne kɔike. 10 Ku enɔɔne yep e guɔ taau te nu mei ke tiim; tim ebɛn tim reec luɔk ne mith piɛth aye yiɛp piny, ku cuɛte mɛɛc. 11 Yɛn di, wek a baptith e piu tei ne kede puŋdepiɔu; ku raan bɔ e yacok ee raan ril e yɛn, yɛn cii roŋ ne luɔi ban wɛɛr ke yencok muk; yen abi we baptith ne Weidit Ɣer ku ne mac; 12 amuk ken ee yen rap kɔl e yeciin, ku abi yiɛɛude nap abi lipelip, ago rɛɛpke kuot e adhaanic, ku nyop ayiɛl e many cie leu ne nak. 13 Na ɣɔn, ke Yecu bɔ bei e Galili, bi Jordan te nu Jɔn, bi bɛn baptith ne yen. 14 Go Jɔn, an, jiɛi, yan, Ba te nuo yɛn, ku yɛn adi ci baptith e yin? 15 Go Yecu puk nɔm, yan, Pal enɔɔne; apiɛth ale, luɔi bi wok luɔi piɛth thol ebɛn. Go gam. 16 Na wen, aci guɔ baptith, ke Yecu bɔ bei e piu yiie enɔɔnthiine; na wen, di, ke tenhial liep eyie en, ago Wei ke Nhialie tiŋ ke ke loony piny ke cit guop guuk, bi ku nyuuc e yenɔm; 17 ku bɔ rol paannhial, rol lueel en, an, Wendien nhiaar ki, ekene, Wen miɛt ɛn piɔu wo yen.

Mathayo 4

1 Na wen, ke Yecu thel Weidit leere jɔɔric, lɔ them e jɔŋdiit rac. 2 Na wen, aci cam rɛɛc e cool yiic kathierŋuan ku wɛɛr yiic kathierŋuan, ke jɔ cɔk nɔk. 3 Go jɔŋ e kɔc them bɛn, bi ku yook, yan, Te ee yin Wen e Nhialic, ke yi yook kuurke bik rot tɔ ye kuiin ci pam. 4 Go bɛɛr, yan, Aci gɔɔr, yan, Raan acii bi piir ne kuin etok, abi piir ne jam ebɛn jam bɔ bei a Nhialic thok. 5 Na wen, ke leere jɔŋdiit rac panydiit ɣeric, ku tɛɛu nhial e luaŋdiit e Nhialic nɔm, 6 go yɔɔk, yan, Te ee yin Wen e Nhialic, ke yi cuate rot piny; aci gɔɔr, yan, Abi tuuckɛnnhial gam thon ne kedu; Agoki yi mɔk nhial e kecin, Ke yi cii yicok bi yuop e kuur kɔu. 7 Go Yecu yɔɔk, yan, Aci bɛ gɔɔr, yan, Du Bɛnydit Nhialicdu du them. 8 Go jɔŋdiit rac bɛ lɛɛr e kuurdit nɔm, kuurdiit ci nɔm ɣet ya, ku nyuth ciɛɛŋ ke piny nɔm ebɛn keke dhueeŋden; 9 go yɔɔk, yan, Kake kedhie aba ke gam yin, te ci yin ro cuat piny ku lam ɛn. 10 Go Yecu yɔɔk, yan, Nyni, Catan; aci gɔɔr, yan, Ye Bɛnydit Nhialicdu lam, ku yen ee luooi etok. 11 Go jɔŋdiit rac pɔl, ku jɔ tuucnhial bɛn bik bɛn kony. 12 Na wen, aci Yecu e piŋ nɔn ci Jɔn mac, ke jel le Galili; 13 go Nadhareth pɔl, bi ku reer e Kapernaum, paan nu e wɛɛryɔu, anu aken e Dhebulun keke Naptali; 14 luɔi bi jam aa yic jam ɣɔn lueel nebi Yithaya, yan, 15 Piny e Dhebulun keke piny e Naptali, Te lɔ abapdit, e Jordan nɔm lɔŋtui, Galili de Juoor, Kɔc waan e reer tecol Acik ɣɛɛr diit e piny tiŋ, 16 Ku kɔc waan e reer paan e thuɔɔu ku yek reer e atiep de thuɔɔuwic, Ɣɛɛrepiny aci tuol tede keek. 17 Kek e akoolke kek aa ciɛke Yecu guieer e wel, aa ye lueel, an, Pɔkki wepiɔth; ciɛɛŋ de paannhial e guɔ thiɔk. 18 Na wen, te ciɛthe Yecu e wɛɛryɔu wɛɛr e Galili, ke tiŋ kɔc kaarou, raan keke manhe, Thimon raan cɔl Petero, keke Andereya manhe, ke ke deeny bɔi dit wiir; luɔi ee kek kɔc e dep. 19 Go keek yɔɔk, yan, Baki e yacok, ku we ba tɔ ye kɔc e kɔc deep. 20 Goki bɔɔiken pɔl enɔnthiine, ku kuanyki cok. 21 Na wen, aci jal etɛɛn le tueŋ, ke tiŋ kɔc kɔk kaarou, raan keke manhe, Jakop wen e Dhebedayo keke Jɔn manhe, anuki abelic keke wuonden Dhebedayo, arukki bɔɔiken; go keek cɔɔl, 22 goki abel dap pɔl enɔnthiine ku pɛlki wuonden, ku kuanyki cok. 23 Go Yecu piny e Galili caath ebɛn, aye kɔc wɛɛt e luekkɛn e Nhialic yiic, ke ye ke guieer welpiɛth ke ciɛɛŋ, ku tɔ juai waar e kɔc gup juai ebɛn, ayi tetok ebɛn tetok nu kɔc gup. 24 Ago rinke ɣet piny e Thuria ebɛn; goki kɔc tok bɛɛi te nu yen kedhie, kɔc cii juai dɔm, juan kithic, ayi kɔc ci cuii gup ne ke cath ke keek, ayi kɔc cii jɔɔk rac dɔm, ayi kɔc cii nok dɔm, ayi kɔc ci duany; go ke tɔ waar. 25 Go kuany cok e kut ditt e kɔc bɔ Galili, ku Dekapoli, ku Jeruthalem, ku Judaya, ku Jordan nɔm lɔŋtni.

Mathayo 5

1 Na wen, aci kut e kɔc tiŋ, ke lɔ dhial e kuurdit nɔm; na wen aci nyuc piny, ke kɔckɛn e piooce ke ke bɔ te nu yen; 2 go yethok tueer, weet keek, yan, 3 Thieithieei e kɔc kuany nyiin ne weiken; ciɛɛŋ de paannhial ee keden. 4 Thieithieei e kɔc e dhiau; abike luk piɔth. 5 Thieithieei e kɔc e rot tɔ kor; abik piny lɔɔk lak. 6 Thieithieei e kɔc ee cɔk nɔk ku ye reu ke nɔk ne baŋ de piathepiɔu; abike tɔ kueth. 7 Thieithieei e kɔc e piɔth dap kok; abik kokde piɔu yok. 8 Thieithieei e kɔc lɔ piɔth wai; abik Nhialic tiŋ. 9 Thieithieei e kɔc e kɔc maat; abike tɔ ye wɛɛt ke Nhialic. 10 Thieithieei e kɔc ee yɔŋ ne baŋ de piathepiou; ciɛɛŋ de paannhial ee keden. 11 Thieithieei e week, te lɛte kɔc week, ku te yɔŋe kɔc week, ku te ciek kek wethook e jam rac ebɛn, jam lueth, ne baŋdi. 12 Yak piɔth miɛt abak dɔl e dɔl rac, ariopdun adit paannhial; acik nebii aa yɔŋ yikya nebii ɣɔn kɔn bɛn ke we liu. 13 Wek ee amilɔ de piny nɔm; ku te ci amilɔ guɔ liɛɛr ethuaat, ke bi bɛ wac adi? Acin piathdɛn be nu, ee ke ye cuat wei tei, ago dum e kɔc cok. 14 Wek ee ɣɛɛrepiny e tiɔp nɔm. Panydiit ci yik e kuurdit nɔm acii dueer leu ne thien. 15 Ayi kɔc koth manyealath, aciki e tuɛɛl e aduŋdit thar, ayek tuɛɛl nhial e kedaŋ nɔm; ago kɔc nu ɣoot aa riaau kedhie. 16 Yak ɣɛɛrdun tɔ riau aya e kɔc niim, abik luɔiduon piɛth aa tiŋ, agoki Wuoorduon nu paannhial aa lɛc nɔm. 17 Duoki e lueel e wepiɔth nɔn can bɛn ba loŋ bɛn riɔɔk ayi nebii; acie luɔi ban keek bɛn riɔɔk, ee luɔi ban keek bɛn tɔ ye yith en aa ba yɛn. 18 Wek yɔɔk eyic, yan, Te ŋoote tenhial ayi piny ke ke ken guɔ nyai, ka cin gut tok ku acin te thiin ci ɣɔɔt bi nyaai ne loŋic, te ŋoote kaŋ ke ke kene thol kedhie. 19 Yen ka, raan bi cook tok dhɔŋic ne eokke yiie eok ke loŋ, acakaa eook thiinakaŋ tei, ku bi kɔc aa wɛɛt e yen, yen eraane yen abi aa raan koor aret e ciɛɛŋ de Nhialicic; ku raan bi keek aa looi ku ye kɔe wɛɛt e ke, yen eraane yen abi tɔ dit e ciɛɛŋ de Nhialicie. 20 Wek yɔɔk, yan, Te kɛn wek kɔc woor ne piathepiɔu kɔc e loŋ gɔɔr keke Parithai, ke we cii bi lɔ e ciɛɛŋ de Nhialicic anandun. 21 Wek e jam piŋ jam ci lɛk kɔc thɛɛr ɣɔn, yan, Du raan daŋ nak abi thou; ku raan nak raan dan adueer riɔɔc e guieer bi loŋde guiir. 22 Ku wek yɔɔk, yan, Raan ebɛn raan ci ɣɔric gɔth keke mɛnhkene, ka dueer riɔɔc e guieer bi loŋde guiir; ku raan yook mɛnhkene, an, Yin piɔl piɔu, adueer riɔɔc e jany bi e jɔɔny e loŋ nɔm; ku raan lueel en, an, Yin ee dhɔn, adueer riɔɔc e giɛna deyic mac. 23 Yen tede ka, te bii yin ke ba gam Nhialic tede lam, ago yinɔm tak etɛɛn, an, mɛnhkui adɛ wek jam, 24 ke yi jɔ ke ba gam Nhialic pɔl etɛɛn tede lam, ku jel, kanki mat lueel weke mɛnhkui; na ele, ke yi be bɛn, ku game Nhialic kedu. 25 Dapki mat weke raan dɛ wek ater, te ŋuɔɔt wek e we nu kueer etok; ke raan dɛ wek ater acii yi bi yien bɛny e loŋ guiir, ku cii bɛny e loŋ guiir yi yien cawic, ke yi cii bi cuat aloocic. 26 Yin yɔɔk eyic, yan, Yin cii bi bɛn bei etɛɛn anandu, te ŋoot yin e yi ken kaŋ cool, acin miliim toŋ dɔŋ. 27 Acak piŋ nɔn ci e lɛk kɔc thɛɛr ɣɔn, yan, Du lɔ weke tiiŋ lei; 28 ku wek yɔɔk, yan, Raan ebɛn raan e tik woi, ago ye dɔm ŋɔɔŋ, ka ye guɔ lɔ keke yen e yepiɔu. 29 Ku na nyin cuenydu, te tɔ yen yin loi kerac, ke tuke bei, cuate wei; apiɛth tede yin luɔi bi toŋ de ka ke yinguop riaak, ke guopdu ebɛn ke cii bi cuat e giɛnayic. 30 Ayi ciin cuenydu, te tɔ yen yin loi kerac, ke tem, cuate wei; apiɛth tede yin luɔi bi toŋ de ka ke yinguop riaak, ke guopdu ebɛn ke cii bi cuat e giɛnayie. 31 Aci lueel ɣɔn aya, yan, Raan pɔk keke tiiŋde, ke gɛm awarek de pɔk. 32 Ku wek yɔɔk, yan, Raan pɔk keke tiiŋde, ke tik ken roor kɔɔr, ka ci tiiŋde tɔ lɔ keke mony lei; ku raan bi tiiŋe bɛ thiaak, tiiŋ cii monyde pɔl, ka ci lɔ keke tiiŋ lei. 33 Cook daŋ, acak piŋ nɔn ci e lɛk kɔe thɛɛr ɣɔn, yan, Du guutguut e lueel elueth, ye Bɛnydit luoi ke ci yin guutguut kɔn lueel. 34 Ku yɛn alɛk week, yan, Du guutguut e lueel anandu; du e lueel ne paannhial, yen aye thoonydiit e Nhialie; 35 ku dit e lueel e piny aya, ee ke ye Nhialic ecok dhɔɔr; ayi Jeruthalem, du e lueel, ee panydiit e Malik dit. 36 Ayi yinɔm, du e lueel e guutguutduyic, yin cii nhiem tok dueer tɔ ɣer, ku cii dueer tɔ col ayadaŋ. 37 Yak jamdun tɔ ye, Ɣɛɛ, Ɣɛɛ, tei; ku, Ei, Ei; jam war ejame ee kerac yen e bii en. 38 Acak piŋ nɔn ci e lueel, yan, Nyin ee nɔm nyin, ku lec ee nɔm lec. 39 Ku wek yɔɔk, yan, Duoki kerac e ŋeny; raan biak gem cuenydu, ke wɛle gem daŋ aya. 40 Ku na de raan de piɔu luɔi gɔɔny en yin e loŋic, le lupɔduon thiine noom, ke jɔ yien lupɔduon dit aya. 41 Ku raan e yin dhiɛl tɔ lɔ e kaam cit mail tok, ke yi lɔ weke yen e mail kaarou. 42 Miɔc raan lip yin, ku raan de piɔu dhɛn tede yin, ke yi du yinɔm wel wei e yen. 43 Acak piŋ nɔn ci e lueel, yan, Nhiaar raan rɛɛr ke yin, ku man raan dɛ wek ater. 44 Ku yɛn alɛk week, yan, Yak kɔe dɛ wek ater nhiaar, yak lɔŋ ne biak de kɔc e week yɔŋ; 45 yen aba wek aa wɛɛt ke Wuoorduon nu paannhial; yen aye akɔlde tɔ bɔ bei e kɔc niim kɔc rac ayi kɔc piɛth, ku ye deŋde tɔ tueny te nu kɔc piɛthpiɔth ayi te nu kɔc racpiɔth. 46 Ku te ya wek kɔc nhiaar kɔc nhiaar week kapac, bi we riop eeŋo? acakaa kɔc e atholbo tɔ kut, ciki e looi cit man ekene aya? 47 Ku te ya wek mithekɔckun thieee kapac, de luɔi gok yak looi pei? acakaa Juoor ciki e looi cit man ekene aya? 48 Yak aa kɔe ci piɔth dikedik, acit man e Wuoorduon nu paannhial, ci piɔu dikedik.

Mathayo 6

1 Yak rot tiit, duoki luɔiduon piɛth e looi e kɔe niim, ke bik tiŋ; na luɔiki wakle, ke we cin niim ariopdun tede Wuoorduon nu paandhial. 2 Yen ka, te miɔɔe yin kɔe e dhueeŋdu, ke yi du kaaŋ tɔ koth e yinɔm tueŋ. cit man e luɔi de kɔe deyiie aguk, e luek ke Nhialic yiic ku ciɛɛr yiic, ke ke bi leec e kɔc. Wek yɔɔk eyic, yan, Acik ariopden guɔ yok. 3 Ku yin, te miɔɔc yin kɔc e dhueeŋdu, du ciin camdu e tɔ ŋic keduon e looi e ciin cuenydu; 4 ago dhueeŋduon ee yin kɔc miɔɔc ago ya ke ci moony; na miak, ke Wuoordun, raan e ke ci moony tiŋ, ka bi yin cuoot e e kɔc niim. 5 Ku ten ee yin lɔŋ, yin cii bi ciet kɔc deyiic aguk; anhiaarki kɔɔc kɛɛc kek e luek ke Nhialic yiic ku aguuk ke ciɛɛr, te ye kek lɔŋ, ke ke bi tiŋ e kɔc. Wek yɔɔk eyic, yan, Acik ariopden guɔ yok. 6 Ku yin, te lɛŋ yin, ke yi lɔ ɣonduon ee yin lɔŋ thin, ku te ci yin ɣot thiook, ke yi laŋ Wuoorduon raan nu te ci thiaan; na miak, ke Wuoordun raan e ke ci thiaan tiŋ, ka bi yi cuoot e kɔc niim. 7 Ku te laŋ wek, duoki wel e nyɔɔkic ne ɣɔric, cit man e juoor kuc Nhialic; ayek lueel e kepiɔth, an, bi keden aa piŋ ne baŋ de jam juec luelki. 8 Yen duo wek rot e tɔ cit keek; Wuoordun aŋic ke dak week te ŋuɔɔt wek ke we ken en lip. 9 Yen aa wek lɔŋ wakle: Waada nu paannhial, Tɔ rinku rieuwe. 10 Tɔ ciɛɛŋdu bɔ, Tɔ kede piɔndu ee looi e piny nɔm, Acit man e ye looi paannhial. 11 Miɔc wook ekoole ne kecam kɔɔrku; 12 Ku ye wook pal kany cath e wook, Acit man pɛl wok kɔc cath e kanykuɔ. 13 Ku du wook e lɛɛr e themic, Ye wo luok ne kerac; Ciɛɛŋ ee kedu, riɛl ee kedu, Dhueeŋ ee kedu, aɣet athɛɛr. Amen. 14 Ku na yak kɔc pal ka cik wooc, ke Wuoorduon nu paannhial abi week aa pɔl aya. 15 Ku te ca wek kɔc e pal ka cik wooc, ayi Wuoordun aya acii we bi aa pal ka cak wooc. 16 Ku cook daŋ, te ya wek cam rɛɛc, duoki wenyin e kuaany cit man e kɔc deyiic aguk; ayek kenyin tɔ rac, e luɔi bi kek aa tic e kɔc niim nɔn ee kek kɔc reec cam. Wek yɔɔk eyic, yan, Acik ariopden guɔ yok. 17 Ku yin, te ee yin cam rɛɛc, ke yi tɔc yinɔm e miok, ku piny yinyin; 18 ke yin cii bi aa tic e kɔc niim nɔn ee yin raan reec cam, yin bi tic e Wuoordun nɔm tei Wuoorduon nu te ci thiaan; ke Wuoordun raan e ke ci thiaan tiŋ, abi yin cuoot e kɔc niim. 19 Duoki rot e kuɛt weukun e piny nɔm, te ye kɔm keek riɔɔk ku yek keth, ku te ye cuɛɛr ɣot pil kɔu ku kuelki. 20 Yak rot kuɛt weukun paannhial, te cin kɔm bi ke riɔɔk ku ciki ye keth, ku te cin cuɛɛr bi ɣot pii kɔu ku kuelki; 21 te nu weukun, yen abi piɔndun nu thin aya. 22 Many e guop riaau yen aye nyin; ku na piɛth nyindu, ke yin ɣer guop ebɛn. 23 Ku na rac nyindu, ke yin col guop ecut. Ku na teɣeer nu e yiguop, te cool en, ke cuɔl e yinguope bi ciet ŋo? 24 Acin raan dueer rot tɔ ye lim de bany kaarou; ka bi tok maan, ku dhiɛɛr tok; ku abi tok dɔm, ku tɔ tok cin naamde. Wek cii rot dueer tɔ ye liim ke Nhialic ku liim ke weu ayadaŋ. 25 Yen a yɔɔk ɛn week, an, Duoki e diɛɛr e weikun ne ke bak aa cam, ku ne ke bak aa dek; ku duoki e diɛɛr e wegup, ne ke bak aa cieŋ. Wei ciki piɛth awarki kecam, ku raan guop cii piɛth awar lupɔ? 26 Wɔiki diɛt nhial; aciki e com, ku aciki e tem, ku aciki rap e kuot e adhɛn yiic; ku Wuoorduon nu paannhial yen aye keek tɔ cam. Ku week, caki ŋuan e keek aret? 27 Ku eeŋa e weyiic, raan dueer bɛɛrde ŋuak e kaam tok, ne diɛɛr ee yen diɛɛr? 28 Ku eeŋo diɛɛr wek e kede lupɔ? Wɔiki agurbiok nu roor, cil ciil kek; acin luɔi loiki, ku acin alɛɛth wiki; 29 ku wek yɔɔk, yan, Acakaa Tholomon keke dhueeŋde ebɛn aken ro piɔth cit man e tok e kake yiic. 30 Ku na ye Nhialic wɛɛl roor piɔth ale, wɛɛl nu ekoole, ku miak ke cuɛte mɛɛc, cii we bi piɔth e pioth war piothden aret, wek kɔc dɛk e gam? 31 Yen duo wek e diɛɛr, yan, Buk ŋo cam? ku, yan, Buk ŋo dek? ku, yan, Buk ŋo cieŋ? 32 Kake kedhie aye Juoor ke kɔɔr; ku aŋic Wuoorduon nu paannhial nɔn kaar wek kake kedhie. 33 Kanki ciɛɛŋ de Nhialic aa kɔɔr, keke piath e yenpiɔu; ku kake kedhie abike ya juak nyin tede week. 34 Yen duo wek e diɛɛr ne kede miak; miak ahi diɛɛr e ka ke yenguop. Kool tok abi kuɛth e jam rɛɛcde yetok.

Mathayo 7

1 Duoki kɔc e jɔɔny, ke we cii bi aa jɔɔny. 2 Jany aa wek kɔc jɔɔny, yen abi wek aa jɔɔny aya; ku them aa wek kaŋ them, yen abi week aa them aya. 3 Ku eeŋo woi yin wɛɛlthiin nu e mɛnhkui nyin, ku cii tim dit e tiŋ tim nu e yinyin guop? 4 Ku ba mɛnhkui yɔɔk adi, yan, Tɔ ya miit wɛɛlthiin nu e yinyine bei, ku tiŋ, tim dit ka e yinyin guop? 5 Yin ee raan deyic aguk, kɔn tim diit nu e yinyin bɛɛi bei; na ele, ke yin bi daai egɔk ku yin dueer wɛɛlthiin nu e mɛnhkui nyin dap bɛɛi bei. 6 Kepiɛth ee kɔc rieu duoki e yien jɔk, ayi waŋguurkuon tuc e ɣoocden duoki kcek e cuat e kudhuur niim, ke ke cii ke bi dum e kecok, agoki keniim bɛ puk, guutki week. 7 Yak lip, ke we bi miɔɔc; yak koor, ku abak yok; yak ɣot tɔɔŋ thok, ku abi liep week. 8 Raan ebɛn raan e kedaŋ lip, ke yok; raan e kedaŋ kɔɔr, ke yok; ku raan tɔŋ ɣot thok, ke liepe yen. 9 Ee raanou ne weyiic, te lipe mɛnhde knin tede yen, ke bi gam kɔɔi? 10 ku na lip rɛc, ke bi gam kerac? 11 Ku te ŋiɛc wek mithkun miɔɔc e kapiɛth, ku wek kɔc rac, ku na Wuoorduon nu paannhial, cii kɔc lip en bi nnɔɔc ne kapiɛth awar week aret? 12 Yen tede ka, kaŋ kedhie ka kaarki nɔn bi kɔc keek aa luoi week, ke wek aya yak ke luooi wakie; kene ee loŋ ku ye nebii. 13 Tɛkki e kalthok, thoŋ kooric; kal adit thok, ku kueer alaauwic kueer lɔ te nu riaak, ku kɔc e teek thin ajuecki. 14 Ku kal akoor thok, ku kueer ajonyic, kueer lɔ te nu piir, ku kɔc e ye yok aliki. 15 Yak rot tiit ne nebii aluɛth, kɔc e bɛn tede week aceŋki del ke thok, ku keyiic thin ayek aŋuooth ci wath. 16 Abak ke ŋic e kakɛn ee kek luɔk. De kɔc e enap yok e kuɔɔth yiic, ku yek mith ke ŋaap yok e thilic? 17 Yen aye tim piɛth ebɛn luɔk e mith piɛth, ku lok tim rac ne mith rac. 18 Tim piɛth acii dueer luɔk e mith rac, ayi tim rac, acii dueer luɔk e mith piɛth. 19 Tim ebɛn tim cie luɔk e mith piɛth, ke yepe piny, ku cuɛte mɛɛc. 20 Yen aba wek keek aa ŋic ne kakɛn ee kek ke luɔk. 21 Acie raan ebɛn raan e ye lueel, an, Bɛnydit, Bɛnydit, yen bi lɔ ciɛɛŋ de Nhialic; ee raan e kede piɔn e Waar looi, Waar nu paannhial, yen abi lɔ. 22 Kɔc juec abik ɛn yɔɔk ekoole, yan, Bɛnydit, Bɛnydit, kenku cɔɔr ne rinku, ku kenku jɔɔk rac cieec ne rinku, ku kenku luɔi ril juec looi ne rinku? 23 Ku aba keek yɔɔk, yan, Wek kuoc anandi; jalki e yalɔɔm, wek kɔc e kerac looi. 24 Yen ka, raan ebɛn raan e welkiene piŋ, ku ye ke looi, yen aba thɔɔŋ keke raan pelnɔm, raan e ɣonde yik e kuur nɔm; 25 na miak, ke deŋ lɔ piny, ku bɔ amool, ku put yom dit, abik wit e ɣone; go cuo wieek, en eɣone, luɔi ci keerkeerde wec abi ɣet e kuur nɔm. 26 Ku raan ebɛn raan e welkiene piŋ, ku cii keek e looi, yen aba thɔɔŋ keke raan piɔlpiɔu, raan e ɣonde yik e liɛɛt nɔm; 27 go deŋ lɔ piny, ku bɔ amool, ku put yom dit, abik wit e ɣone; ago wiik, wiik e wiik dit. 28 Na wen, aci Yecu welke thol, ke kɔc e ke gai ne weetde; 29 aye keek wɛɛt cit man e raan cath ke riɛl, ku acii cit man e kɔc e loŋ gɔɔr.

Mathayo 8

1 Na wen, aci bɛn piny e kuur nɔm, ke kuut dit ke kɔc ke ke bioth ecok. 2 Na wen, ke raan ci wɛth dɔm ke bɔ, bi ku gut enɔm piny e yenɔm, ku lueel, yan, Bɛnydit, te de yin piɔu luɔi tɔ yin a waar, ke yin dueer ɛn tɔ waar. 3 Go Yecu yecin riɛny tueŋ, jiɛk, ku lueel, yan, Anu e yapiɔu; waar guon. Go wɛnhde waar enɔnthiine. 4 Go Yecu lom thok, an, Du lek raan daŋ mathdhieen; jel tei, lɔ nyuothe rot bɛny e ka ke Nhialic, ku gam ke ci Mothe lueel, an, bi aa gam, abi aa ŋiny bi kek e ŋic. 5 Na wen, aci Yecu lɔ Kapernaum, ke bɛny de cok alathkeer kabɔt bɔ tede yen, bi ku lɛŋ, 6 yan, Bɛnydit, lim e ya luooi adhɔt piny ɣoot, ke ci duany, aci cuil guop aret. 7 Go lueel, yan, Yɛn bi lɔ ba lɔ tɔ dem. 8 Go bɛny alathker bɛɛr, yan, Bɛnydit, yɛn cie raan roŋ woke luɔi bi yin lɔ ɣondi; lueel tei e yithok, ke limdi bi dem. 9 Ku yɛn ee raan nu e bɛny cok aya, ku dɛ alathkeer e yacol; aguɔ ŋɛk yɔɔk, yan, Lɔ, kelɔ; ku yɔɔk daŋ, yan, Ba, ke bɔ; ku yɔɔk limdi, yan, Loi kene, ago looi. 10 Na wen, aci Yecu e piŋ, ke gai, ago kɔc kuany ecok yɔɔk, yan, Wek yɔɔk eyic, yan, Acakaa Yithrael nɔm ebɛn, yɛn ken gam ditt cit ekene kɔn yok. 11 Ku a lɛk week, yan, Kɔc juec abik bɛn ten ee akɔl thok bɛn, ku te ye akɔl lɔ piny, bik ku nyucki piny ne Abraɣam etok, ku Yithak, ku Jakop, e ciɛɛŋ de parmhialic; 12 ku wɛɛt ke ciɛɛŋ abike cuat tecool nu biic ya; tɛɛn abi dɛ dhieeu ku ŋeny de lec. 13 Go Yecu bɛny alathker yɔɔk, yan, Lɔ, cit man ci yin e gam, e tɔu aya tede yin. Ago limde dem e thaare guop. 14 Na wen, aci Yecu bɛn ɣon e Petero, ke tiŋ dhiɔm de Petero adhɔt piny ke juai. 15 Na wen, ke jiɛk cin, go juai pal piny; go ro jɔt, le keek luoi kecam. 16 Na ɣɔn theen, aci akɔl lɔ piny, ke ke bii kɔc juec tede yen, kɔc de gup jɔɔk rac; go jɔɔk cieec e kɔc gup ne jam de yenthok, ku tɔ kɔc tok dem kedhie; 17 ago jam aa yic jam ɣɔn ci lueel e nebi Yithaya, yan, Yen guop aci tetokkuɔ noom, ku aci juɛikuɔ jɔt. 18 Na wen, aci Yecu kuut dit ke kɔc tiŋ e yeŋeŋ, ke yook kɔc, an, Jelku lok lɔŋtui. 19 Na wen, ke raan tok bɔ, raan e loŋ gɔɔr, bi ku yook, yan, Bɛny e weet, yin ba kuany cok te de yen te le yin thin. 20 Go Yecu yɔɔk, yan, Awaan adeki ɣootkɛn ci wec piny, ku diɛt nhial adeki ɣoot, ku Wen e raan acin te kɛn en enɔm. 21 Ku yook e raan daŋ e kɔckɛn e piooce yiic, yan, Bɛnydit, pal ɛn e ya kɔn lɔ la waar tɔɔu. 22 Go Yecu yook, yan, Kuany acok; pal kɔc ci thou e ke thiak kɔckɛn ci thou. 23 Na wen, aci lɔ e abelic, ke kuany cok e kɔckɛn e piooce. 24 Na wen, ke gok diit e amaŋ jɔt rot wiir, arek abi abel kum e apiɔɔk; ku anin. 25 Go kɔckɛn e piooce bɛn tede yen, bik ku packi, luelki, yan, Bɛnydit, kony wook; wok thou. 26 Go keek yɔɔk, yan, Eeŋo riaac wek, wek kɔc dɛk e gam? Na wen, ke jɔt rot, go yom dit jɔɔny ku jieeny wɛɛr; goki lɔ diu aret. 27 Go kɔc gai, luelki, yan, Ee raan cit ŋo ekene, acakaa yom ayi wɛɛr ke ke piŋ loŋde? 28 Na wen, aci ɣet lɔŋtui, te nu piny de Gadarai, ke ram keke kɔc kaarou kɔc de gup jɔɔk rac, abiki bei e rɛŋ yiic, ee kɔc gai piɔth aret, yen a cin en raan dueer teek e kueere. 29 Na wen, ke ke cot, yan, Eeŋoda ne yin, yin Yecu, Wen e Nhialic? Ci bɛn ene ke akool e ke ŋoot, ba wo bɛn leeŋ piɔth? 30 Ku ade luny diit e kudhuur etɛɛn, amec ke keek emaath, ke ke nyuath. 31 Go jɔɔk rac lɔŋ, an, Te cieec yin wook biic, pal wook, buk jal ke wo lɔ e luny e kudhuuric. 32 Ago keek yɔɔk, yan, Laki. Na wen, acik bɛn bei, ke ke lɔ e luny e kudhuuric; ku jɔ luny e kudhuur ebɛn riŋ eriprip ke ke lɔ piny agoryɔu, lek rot dɛɛny wiir, agoki thou e piu yiic. 33 Go kɔc wen e keek tiit goki kat jelki lek panydit, lek kaŋ guiir kedhie, ku guiirki ka ke kɔc de gup jɔɔk. 34 Na wen, ke panydit ebɛn ke ke lɔ biic bik bɛn rɔm ne Yecu; na wen, acik tiŋ, ke laŋki, yan, bi jal pinyden.

Mathayo 9

1 Na wen, ke lɔ e abelic, go wɛɛr teem, ku jɔ hɛn panydɛndit guop. 2 Na wen, ke ke bii raan te nu yen, raan ci duany, adhɔt piny e laŋarep nɔm; go Yecu gamden tiŋ, ku yook raan ci duany, yan, Pale yipiɔu piny, mɛnhdi; karɛcku acike pal yin. 3 Na wen, ke kɔc toktook e kɔc e loŋ gɔɔr yiic, ke luelki e keyac, yan, Raane alat Nhialic. 4 Go Yecu ka luelki e kepiɔth guɔ ŋic, ago lueel, yan, Eeŋo tak wek kerac e wepiɔth? 5 Ee kenou piɔl e keek, te luɛɛl ɛn en, an, Karɛcku acike pal yin; ku te luɛɛl ɛn en, an, Jɔt rot, cathe? 6 Ku enɔɔne, luɔi ba wek e ŋic nɔn ciɛthe Wen e raan ke riɛl e piny nɔm riɛl bi en karac pɔl, (ago raan ci duany yɔɔk, an), Jɔt rot, jɔt laŋarepdu, lɔ ɣondu. 7 Go rot jɔt, ku jel le ɣonde. 8 Na wen, aci kuut ke kɔc e tiŋ, ke ke gai, ku lecki Nhialic, Raan ci riɛl cit ekene gam kɔc. 9 Na wen, aci Yecu jal etɛɛn, ke tiŋ raan cɔl Mathayo, arɛɛr e maktap de atholboyic; ago Ɣecu yɔɔk, yan, Kuany acok. Go ro jɔt, ku kuɛny cok. 10 Na wen, te reere Yecu ɣoot ke cam, ke kɔc e atholbo tɔ kut e ke jɔ bɛn, ku kɔc e kerac looi, bik ku nyucki piny ne yen etok, yen keke kɔckɛn e piooce. 11 Na wen, aci Parithai e tiŋ, ke ke thiec kɔckɛn e piooce, yan, Eeŋo ciɛme Bɛnyduon e weet keke kɔc e atholbo tɔ kut ku kɔc rac? 12 Na wen, aci Yecu e piŋ, ke ke yook, yan, Kɔc piɔl gup aciki akiim e kɔɔr, ee kɔc tok gup tei. 13 Laki tei, kaarki cooke thar abak yok, yan, Yɛn kɔɔr kokdepiɔu, acie ke bi nɔk en kaar; yɛn e cii bɔ ba kɔc piɛth piɔth bɛn cɔɔl, bik kepiɔth puk, ee kɔc e kerac looi kek aa ba bɛn cɔɔl. 14 Na ɣɔn, ke kɔcpiooce Jɔn ke ke bɔ te nu yen, bik ku luelki, yan, Eeŋo ye wok cool e reec wok cam, wok woke Parithai, ku kɔckuon e piooce aciki cam e rɛɛc? 15 Go Yecu ke yɔɔk, yan, Dueer wɛɛt rieec emony thieek aa dhiau, te ŋoote mony thiek ke tɔu ke keek? Akool abik bɛn, akool bi mony thiek jɔt e keyiic, yen abi kek cam rɛɛc. 16 Acin raan e lupɔ ci piac ɣɔɔc kaac e lupɔ thɛɛr kɔu; na loi yen aya, ke ke ci piac ɣɔɔc jɔ lupɔ thɛɛr tɔ rɛɛt, go te ye rɛɛt go dit awar man waan. 17 Ayi wany ci piac dhiim acie taau e atheep thɛɛr yiic; na loi yen aya, ke atheep abik yiic rɛɛt, ago wany lɔ wei, ku riaak atheep; wany ci piac dhiim aye tau e atheep ci piac looi yiic, agoki tɔu apiɛth kedhie. 18 Na wen, aguiir keek ekake, ke bɛny tok bɔ, ku gut enɔm piny e yenɔm, ku lueel, yan, Nyandi aci thou enɔnthiin wene; ku ba tei, thanye yicin e yeguop, ku abi bɛ ɣɔɔr. 19 Go Yecu rot jɔt, ku kuɛny cok, ayi kɔckɛn e piooce aya. 20 Na wen, ke tik bɔ, tiiŋ e riɛm cool e kueer e yeguop e run kathieer ku rou, go bɛn e yekɔu cieen, bi ku jiɛk lupɔde thok; 21 aye lueel e yepiɔu, an, Te jak ɛn lupɔde tei, ke yɛn bi dem. 22 Go Yecu rot puk; na wen, aci e tiŋ, ke lueel, yan, Rom yipiɔu, nyane; gamdu aci yi tɔ piɔl. Go tiiŋe dem e thaar mane guop. 23 Na wen, aci Yecu bɛn ɣon e bɛny awen, ke tiŋ kɔc e kɛŋ kooth ku kut e kɔc awou, 24 go ke yɔɔk, yan, Nyaiki; nyanthiine aken thou, anin tei. Agoki dɔl guop. 25 Na wen, aci kut e kɔc ciɛɛc biic, ke lɔ ɣot, le ku dɔm cin; go nyanthiine rot jɔt. 26 Go jame tɛɛi e pinye nɔm ebɛn. 27 Na wen, aci Yecu jal etɛɛn, ke coor kaarou ke ke biɔth ecok, ke ke cot, luelki, yan, Wen e Dabid, tɔ yipiɔu kok weke wook. 28 Na wen, aci bɛn ɣot, ke coor e ke bɔ te nu yen; go Yecu ke thieec, yan, Gamki nɔn duɛɛr ɛn ekene leu e luɔi? Goki lueel, yan, Ɣɛɛ, Bɛnydit. 29 Go ke jak nyiin, ku lueel, yan, Acit man e gamduon ca wek gam, e tɔu tede week. 30 Goke liep nyiin. Na wen, ke ke lom Yecu thook aret, yan, Duoki lek raan daŋ mathdhieen. 31 Ku keek, te ci kek jal, ke ke tɔ rinke tɛɛi e pinye nɔm ehɛn. 32 Na wen, ajelki, ke ke bii raan te nu yen raan cin ethok ten ee jam, ku ade guop jɔŋ rac. 33 Ku te ci jɔŋ rac cieec bei e yeguop, ke jam en raan wen cin ethok ten ee jam: go kuut ke kɔc gai, luelki, yan, Akene kɔn tiŋ en ke cit ekene paan e Yithrael. 34 Aci Parithai lueel tei, yan, Aye jɔɔk rac cieec bei ne riɛl e bɛnyditt e jɔɔk rac. 35 Go Yecu pɛɛnydit lɔ caath yiic kedhie ayi bɛi kedhie, aye kɔc wɛɛt e luekken yiic, ku ye welpiɛth ke ciɛɛŋ guiir, ku ye juai tɔ dem e kɔc yiic ebɛn, ayi jɔɔk nu e kɔc gup ebɛn. 36 Na wen, aci kuut ke kɔc tiŋ, ke jɔ piɔu kok keke keek, luɔi ci kek dak, ku luɔi ci kek thiai cit man e thok cin raan e ke tht. 37 Go kɔckɛn e piooce yɔɔk, yan, Rɛɛp ci luɔk ajuecki, ku kɔc e luui aliki. 38 Yen laŋ wek Bɛnyditt e rɛɛp ci luɔk, yan, bi kɔc e luui tuɔɔc e rap yiic rɛɛpkɛn ci luɔk.

Mathayo 10

1 Na wen, aci kɔckɛn e piooce cɔɔl, kɔc kathieer ku rou, ke ke gɛm riɛl bi kek jɔɔk rac cieŋ, bik ke cieec bei, ku gɛm keek riɛl bi kek juai tɔ dem ebɛn ayi jɔɔk nu e kɔc gup. 2 Rdh ke tuuc kathieer ku rou, ki; mɛnh tueŋ, ee Thimon, acɔl Petero, ku Anderaya manhe; Jakop wen e Dhebedayo, ku Jɔn manhe; 3 ku Pilip, ku Bartholomayo; ku Thoma, ku Mathayo raan e atholbo tɔ kut; ku Jakop wen e Alapayo, ku Lebbia, rinkɛn cieen acɔlke Thaddayo; 4 ku Thimon raan e Kanaan, ku Judath Yithkariɔt, raan e nyiin en aya. 5 Kɔcke kathieer ku rou aci Yecu ke tooc, ku yook keek, yan, Duoki rot yiɛl e kueer e Juoor, ayi panydiit e Thamaria ebɛn duoki lɔ thin, dhiɛlki lɔ te nu amɛl ci maar amɛl ke dhien e Yithrael. 7 Ku te la wek, yak wel guiir, yan, Ciɛɛŋ de paannhial aci guɔ thiɔk. 8 Taki kɔc tok dem, taki kɔc cii wɛth dɔm taki ke waar gup, kɔc ci thou taki ke jɔt rot abik piir, cieecki jɔɔk rac bei e kɔc gup; we ci miɔɔc edhueeŋ, yak miooc edhueeŋ aya. 9 Duoki adhaap e muk e atheepkun yiic, ayi riet, ayi giriic, duoki keek e muk; 10 ayi kuth ne kede kueer duoki ke muk, duoki alniuut muk kaarou, ayi war, ayi thieec, duoki ke muk; raan e luui ee roŋ ke kedɛn e cam. 11 Ku panyditt aa wek lɔ thin ebɛn, ayi wut, yak kɔc luɔp, an, Raan piɛth akou? Ku jaki reer ne yen aɣet te ba wek jal etɛɛn. 12 Ku te la wek ɣot, ke thiecki. 13 Ku ten ee yen ɣon piɛth egɔk, ke we tɔ athiɛɛidun rɛɛr keke yen; ku te cii en e ɣon piɛth, ke we tɔ athiɛɛidun puk enɔm week. 14 Ku na de raan reec week tɔ ye kamaan, ku reec welkun piŋ, te jal wek e ɣone ayi panyditte, ke we jɔ abuui tɛŋ wei e wecok. 15 Wek yɔɔk eyic, yan, Ketuc bi paan e Thodom yok ku paan e Gomora ekool e guieereloŋ, acii bi kit keke ketuc bi panydiite yok. 16 Tieŋki, wek tuɔɔc abak ciet man e amɛl ci lɔ e aŋuooth yiic; yen aa wek pɛl cit man e karac, ku yak gup cien akɔɔk cit man e guk. 17 Ku yak rot tiit e kɔc; abik week aa lɛɛr e looŋ niim, ku we bi aa dui e wɛt e luɛkkɛn e Nhialic yiic; 18 yeka, ku we bi bɛɛi e mudhiir niim ayi maliik niim ne biakdi, aguɔki aa caatɔɔkɛn e keek tɔ jany, ku yek Juoor tɔ jany ayadaŋ. 19 Ku te ci we yien kɔc, duoki e diɛɛr ne jam ba wek jam ku ne wel bak lueel; ke bak lueel abi gam week e thaar mane guop. 20 Ku acie week ee jam, ee Wei ke Wuoordun kek ee jam e wegup. 21 Raan abi manhe yien kɔc lek nɔk abi thou, ku wun meth abi mɛnhde yien kɔc lek nɔk abi thou; ku mith abik ater cak ne warken niim ayi marken niim, agoki ke tɔ nak. 22 Ku we bi maan e kɔc kedhie ne baŋ de rinki; ku raan e yepiɔu ruut aɣet te bi kaŋ thok, yen abi kony wei. 23 Ku te yɔŋ kek week e panydiite, jaki kat lak panydiit daŋ; wek yɔɔk eyic, yan, We cii pɛɛnydit ke Yithrael bi thol e nɛm, te ŋoote Wen e raan ke ken kɔn bɛn. 24 Raanpiooce acii raan weet en e woor, ayi lim acii bɛnyde e woor. 25 E loi tede raanpiooce te thoŋ en keke raan weet en, ku e loi tede lim te thoŋ en keke bɛnyde. Te ci kek bɛny de dhien lat tɔki ye Beeldhebub, ciki kɔc ke dhiende bi aa lat aret awar luɔi ee kek bɛnyden lat? 26 Yen duo wek e riɔɔc e keek; acin ke ci kum, ke cii bi liep nɔm; ku acin ke ci moony, ke cii bi ŋic. 27 Ke ya lɛk week tecol, yak lueel teɣer; ku ke yak piŋ e yicic, yak guiir e ɣoot niim. 28 Ku duoki e riɔɔc e kɔc nak raan guop tei, ku ciki wei ke raan leu e nak; aŋuan luɔi ba wek aa riɔɔc ne Raan e wei ke raan leu e nak ayi raan guop aya e giɛnayic. 29 Amɔr kaarou, ciki dueere ɣaac e maliim tok? Ku acin amɔɔr toŋ bi loony piny ke kuc Wuoordun. 30 Acakaa nhim ke weniim ayeke kueen nyiin kedhie. 31 Yen duo wek e riɔɔc, wek war amɔr juec e piath. 32 Yen tede ka, raan ebɛn raan bi a gam e kɔc niim, yen aba gam ayadaŋ e Waar nɔm Waar nu paannhial. 33 Ku raan ebɛn raan bi a jai e kɔc niim, yen aba jai ayadaŋ e Waar nɔm Waar nu paannhial. 34 Duoki e lueel nɔn e ba yɛn ba mat bɛn taau e piny nɔm; yɛn ecii bɔ ba mat bɛn taau e piny ncm, ee tɔŋ en aba bɛn taau. 35 Yɛn aa bɔ ba raan bɛn yiek piɔu ater keke wun, ku ba duet bɛn yiek piɔu ater keke man, ayi nyan ci thiaak keke man monyde; 36 ku kɔc de ater ne raan abik aa kɔc ke dhiende guop. 37 Raan nhiaar wun ayi man awar nhieer nhiɛɛr en ɛn, ka cii roŋ keke yɛn; ku raan nhiaar wende ayi nyande awar nhieer nhiɛɛr en ɛn, ka cii roŋ keke yɛn. 38 Ku raan reec timde jɔt, tim ci riiu nɔm, ku reec a biɔɔth cok, ka cii roŋ keke yɛn. 39 Raan yok weike abi weike mɔɔr; ku raan mar weike ne biakdi abi weike yok. 40 Raan dɔm week ke dɔm ɛn aya, ku raan dɔm ɛn, ke dɔm raan e toc ɛn. 41 Raan dɔm nebi e luɔi ee yen nebi, ka bi ariop de nebi yok; ku raan dɔm raan piɛthpiɔu ne luɔi ee yen raan piɛthpiɔu, ka bi ariop de raan piɛthpiɔu yok. 42 Ku raan bi mɛnh tok e miththiike yiic miɔɔc e biny deyic piu lir tei dek ke, ne luɔi ee yen raanpiooce, wek yɔɔk eyic, yan, ariopde acii bi dak anande.

Mathayo 11

1 Na wen, aci Yecu kɔckɛn e piooce kathieer ku rou thol e weet, ke jel etɛɛn le kɔc wɛɛt ku guiir keek wel e pɛɛnykɛndit yiic. 2 Ku Jɔn, te ci en luɔi de Kritho piŋ waan tɔu en e aloocic, ke toc kɔckɛn e piooce kaarou, 3 lek Bɛnydit thieec, yan, Ee yin e raan waan, an, ba bɛn, ku de raan daŋ buk tiit? 4 Go Yecu bɛɛr, yook keek, yan, Lak lɛkki Jɔn ka piɛŋki ku ka tieŋki: 5 Coor ayinki, ku ŋol aciɛthki apiɛth, kɔc de gup wɛth acik gup waar, miŋ apiŋki, kɔc ci thou acike jat nhial ka cik piir, ku kɔc kuany nyiin ayeke guieer welpiɛth. 6 Ku thieithieei e raan cii bi tɔ diu piɔu ne kedi. 7 Na wen, ajelki, ke Yecu cak jam keke kut e kɔc ne kede Jɔn, yan, E we lɔ e jɔɔric lak ŋo tiŋ? Ee aruoor nieŋe yom, yen e lak tiŋ? 8 Ku e we lɔ biic lak ŋo tiŋ? Ee raan ceŋ lupɔ lɔ nip? Tieŋki, kɔc ceŋ lupɔ lɔ nip atɔuki e ɣoot ke maliik yiic. 9 Ku e we lɔ biic lak ŋo tiŋ? Ee nebi? Yeka, wek yɔɔk, yan, Ee raan diit war nebi aret. 10 Kene ee raan ci jam gɔɔr ne kede, yan, Tiŋ, yɛn toc tunydi e yinɔm tueŋ, Raan bi kueerdu looiyic apiɛth te ŋoot yin wei. 11 Wek yɔɔk eyic, yan, Ne kɔc ci dhieeth e diaar, acin raan ci ro jɔt raan war Jɔn Baptith e dit; ku raan koor cin naamde raan nu e ciɛɛŋ de paannhialic yen adit awar en. 12 Ɣɔn kɔne Jɔn Baptith bɛn aɣet ci enɔɔne tɔŋ ril aye lɛɛr ciɛɛŋ de paannhial, go kɔc e tɔŋ lɛɛr aruprup agoki ciɛɛŋ rum. 13 Nebii kedhie ayi loŋ aake ye kaken guiir aɣet te bi Jɔn bɛn. 14 Ku na dɛki piɔth nɔn ba wek cooke gam, ke raane yen aye Elija, raan waan, an, bi bɛn. 15 Raan de yith ee yen ke piŋ, ke piŋ. 16 Ku ba rem de enɔɔne thɔɔŋ ke ŋo? Aba thɔɔŋ ke miththii rɛɛr e thuk yiic, ke ke cɔl mathken, 17 luelki, yan, Wok e kaaŋ kuoth week, ku wek ken coŋ; ku wok e dhiau e weniim, ku wek ken dhuoor. 18 Jɔn e bɛn ke ye cam rɛɛc ku reec dek, go kɔc lueel, yan, Ade guop jɔŋ rac. 19 Wen e raan e bɛn ke ye cam ku ye dek, go kɔc lueel, yan, Tiŋ raane, ee mamith ku ye raan e dek e mɔu aret, ku ye mɛthe e kɔc e atholbo tɔ kut ku kɔc e kerac looi! Ku pɛlenɔm aye tɔ ye yic tei ne mithke. 20 Na wen, ke jɔ pɛɛnydit jɔɔny pɛɛnydit ci tedit e luɔidɛn ril looi thin, ne rɛɛc reec kek kepiɔth puk. 21 Yan, Amawoou ne yin, yin Karadhin! Amawoou ne yin, yin Bethaida! Tee ci luɔi ril looi e Turo ku Thidon, cit man ci ke looi e weyiic, adi cik kepiɔth puk ɣɔn thɛɛr, ku ceŋki cuɛl ku rɛɛrki e aropic. 22 Ku wek yɔɔk, yan, Ketuc bi Turo yok ayi Thidon acii bi kit keke ketuc bak yok ekool e guieereloŋ. 23 Ku yin, Kapernaum, yin ci jat nhial aɣeet yin paannhial, ku yin bi bɛɛi piny aɣeet yin paan e kɔc ci thou; tee ci luɔi ril looi e Thɔdom cit man ci ke looi e yiyic, adi ci tɔu aɣet ci enɔɔne. 24 Ku wek yɔɔk, yan, Ketuc bi piny e Thɔdom yok acii bi kit keke ketuc ba yok ekool e guieereloŋ. 25 E akoolke go Yecu bɛɛr ku lueel, yan, Yin lɛɛc nɔm, yin Waar, Bɛnydiit e paannhial ku piny, e luɔi ci yin kake mɔny kɔc pelniim, ku kɔc de niim, ku nyuothe ke miththiithuet. 26 Ee yic, Waar, aci piath tede yin aya. 27 Kaŋ kedhie aci Waar ke taau e yacin, ku acin raan ŋic Wende, ee Waar etok; ayi Waar acin raan ŋic en, ee Wende etok, ku raan nu e Wende piɔu nɔn bi en e nyuoth en. 28 Baki te nuo yɛn, wek kɔc nɛk luɔi ril wedhie, ayi kɔc ci duɔɔny e kathiek ɣɛɛcki, ke we ba gam lɔŋ ba wek lɔŋ. 29 Damki luɔidi, ku yak rot piɔɔc e yɛn; yɛn ŋic reer emaath, ku yɛn ee rot tɔ koor; ke we bi lɔŋ yok e wepiɔth. 30 Luɔidi ee luɔi cii ril, ku ke ya gam kɔc bik ɣaac ee kepiɔl.

Mathayo 12

1 Na wen, ke Yecu lɔ cath e dum yiic ekool e thabath; ku kɔckɛn e piooce aci cɔk ke nɔk, agoki rap gɔl e dhuŋ, ku camki ke. 2 Na wen, aci Parithai ke tiŋ, ke ke yook, yan, Tiŋ, kɔckuon e piooce aloiki ke ci pɛn kɔc ekool e thabath. 3 Go ke yɔɔk, yan, Kɛnki kueen e awarekic ne ke ci Dabid looi, ɣɔn nɛke cɔk en, ayi kɔc cath ne yen; 4 luɔi le yen ɣon e Nhialic, le ku ciɛm kuiin ci pam kuiin ci gam Nhialic, ku akene pal en luɔi dueer en ke cam, ayi kɔc cath ne yen, ee ka ke bany ke ka ke Nhialic kapac? 5 Ku kɛnki kueen e loŋic ayadaŋ, yan, ekool e thabath bany ke ka ke Nhialic bany nu luaŋdiit e Nhialic ayek loŋ de thabath dhɔŋic, ku acin ke yek wooc? 6 Ku wek yɔɔk, yan, Raan ki ene, raan war luaŋdiit e Nhialic e dit? 7 Ku tee we ci jame ŋic thar, yan, Ee kokdepiɔu yen kaar, ku acii ke bi nɔk yen kaar, adi kɛnki kɔc jɔɔny kɔc cin ke cik wooc. 8 Wen e raan ee Bɛnydiit e thabath aya. 9 Na wen, aci jal etɛɛn, ke lɔ luaŋdɛn e Nhialic; 10 ku ade raan ci cin riɔu etɛɛn. Goki thieec, yan, Ci pal kɔc, an, bik kɔc aa tɔ dem e akool ke thabath? Kɔɔr kek luɔi bi kek e gaany. 11 Go ke yɔɔk, yan, Ee raanou nu e weyiic, raan de amal tok, ku te loony en e adhum thuthic ekool e thabath, ke cii bi dɔm, ku jot bei? 12 Piath e raan wɛɛr piath e amaal awar ŋo? Yen tede ka, luɔi ee raan kepiɛth looi aye pal kɔc e akool ke thabath. 13 Na wen, ke yook raan, yan, Riɛnye yicin tueŋ. Go riɛny tueŋ; ago bɛ piath acit ciindɛn daŋ. 14 Go Parithai lɔ biic, lek loŋ guiir kapac ne kede, ne luɔi bi kek e nɔk. 15 Na wen, aci Yecu e ŋic, ke ric rot etɛɛn; ago kuany cok e kuut dit ke kɔc, go ke tɔ dem kedhie, 16 ku jɔ ke lom thook, ke ciki bi tɔ ŋic kɔc; 17 luɔi bi jam aa yic jam e lueel nebi Yithaya ɣɔn, yan, 18 Tieŋki mɛnh e ya luooi, mɛnh ca lɔc; Mɛnhdien nhiaar, yɛn mit piɔu woke yen; Weiki aba ke taau e yeguop, Ku abi loŋ guieer Juoor. 19 Aci bi aa teer, ku cie coot; Ku acin raan bi e piŋ rol e kuɛɛr yiic. 20 Aruoor ci nyiɛɛcic acii bi dhoŋ kɔu, Ku alanh tol acii bi tɔ liu, Aɣet te bi en guieereloŋ tɔ bɔ, ago tiam. 21 Ku rinke abi Juoor ke aa ŋɔɔth. 22 Na wen, ke raan de guop jɔŋ rac biiye te nu yen, ku ye cɔɔr, ku cin ethok te jam; ago tɔ dem, arek abi raan wen ci cɔɔr ku cin ethok te jam abi jam ku dɛɛi. 23 Go kut e kɔc gai kedhie, luelki, yan, Cie Wen e Dabid ekene? 24 Na wen, aci Parithai e piŋ, ke ke luel, yan, Raane ee jɔɔk rac cieec bei ne riɛl e Beeldhebub tei, yen bɛnydiit e jɔɔk rac. 25 Go Yecu ke cik tak ŋic, ku yook keek, yan, Paan e gɔm etok ee riak abi aa jɔɔric; ku panydit ayi ɣot, te gɔm en etok, ka cii bi kɔɔc; 26 ku Catan, te ci en Catan cieec bei, ka ye gɔm etok; bi paandɛn cieŋ jɔ kɔɔc adi? 27 Ku te cieec ɛn jɔɔk rac bei ne riɛl e Beeldhebub, ku na mithkun, yek ke cieec bei ne ŋa? yen abi kek aa banykuon e week jɔɔny. 28 Ku ten aa yɛn jɔɔk rac cieec bei ne Wei ke Nhialic, ke ciɛɛŋ de Nhialic aci bɛn tede week. 29 Dueer raan lɔ ɣon e raan ril adi, le ku yɛk kake, te ŋoot en ke ken raan ril kɔn duut? Adueer kɔn duut, ku jɔ ɣonde yak. 30 Raan reec mat ke yɛn, ka de ater ke yɛn; ku raan reec kueny keke yɛn etok, ka thiei kaŋ wei. 31 Yen a yɔɔk ɛn week, yan, Ken ee kɔc wooc ebɛn ku lɛt ee kɔc lueel ebɛn abi pal kɔc; ee lɛt ee kɔc Weidit lat etok yen acii bi pal kɔc. 32 Ku raan lek Wen e raan jam rac, ka bi pal en; ku raan lek Wei Dit Ɣer jam rac, ka cii bi pal en, ayi e pinye nɔm, ayi piny bi lɔɔk bɛn. 33 Yak tim tɔ piɛth, ku taki mithke piɛth ayadaŋ; ku be, yan, cak e tiŋ, ke we tɔ tim nhiany, ku taki mithke nhiany ayadaŋ; tim aye ŋic ne mithke. 34 Wek mith ke karac, duɛɛrki kapiɛth aa lueel adi, ku yak kɔc rac piɔth? Ke ye piɔu thiɔɔŋ nɔm yen aye thok lueel. 35 Raan piɛth piɔu ee kapiɛth bɛɛi bei ne kakɛn piɛth nu e yepiɔu; ku bii raan rac piɔu karac bei ne kakɛn rɛc nu e yepiɔu. 36 Ku wek yɔɔk, yan, Jam ɣɔric ebɛn jam bi kɔc aa lueel, keden abik lueel ekool e guieereloŋ. 37 Welku kek abi yi tɔ cin yeth gaak, ku welku kek abi yi tɔ yike yeth gaak. 38 Na wen, ke kɔc kɔk ne kɔc e loŋ gɔɔr ku Parithai ke beerki, yan, Bɛny e weet, wok kɔɔr gok buk tiŋ tede yin. 39 Go bɛɛr ku yook keek, yan, Rem rac piɔu e dieer lei kɔɔr akɔɔr gok bi tiŋ; ku acin gok bi gam en, ee gok e nebi Jona tei. 40 Acit man e tɔuwe Jona e rɛc dit yac e cool yuc kadiak ku wɛɛrwakɔu kadiak, yen acit tau bi Wen e raan tɔu e pinyic e cool yiic kadiak ku wɛɛrwakɔu kadiak. 41 Kɔc ke Ninebe abik rot jɔt ekool e guieereloŋ keke rem de enɔɔne, agoki yiek yeth gaak; acik kepiɔth puk ne guieer ci Jona ke guieer wel; ku tieŋki, raan ki ene, raan war Jona. 42 Tiiŋ malik nu te lɔ wowic abi rot jɔt keke rem de enɔɔne ekool e guieereloŋ, ago yiek yeth gaak; aci bɛn e piny thar bi pɛl e Tholomon nɔm bɛn piŋ; ku tieŋki, raan ki ene, raan war Tholomon. 43 Jɔŋ rɛɛc col, te ci en bɛn bei e raan guop, ke cath te cin piu, akɔɔr te bi en lɔŋ, ku cii yok. 44 Na wen, ke lueel, yan, Yɛn bi anɔm dhuony ɣondien waan ba yɛn bei thin. Na wen, aci bɛn, ke yok akene ɣap, ku ci napic ku ci yic dikedik. 45 Go lɔ, le jɔɔk kɔk diec kadherou jɔɔk war en e rac, agoki bɛn, ku leki e raan guop, ku jɔki ɣap thin, ago tau de raane taudɛn cieen ago rac awar taudɛn tueŋ waan. Yen abi ciet tau de rem de enɔɔne rem rac piɔu. 46 Na wen, te ŋoot en ke jam keke kut e kɔc, ke man ku mithekɔcken ke ke kaac biic, akɔɔrki jam bi kek jam e yen. 47 Go raan tok yɔɔk, yan, Tiŋ, moor ki keke mithekɔckun akɛɛcki biic, akɔɔrki jam bi kek jam e yin. 48 Go bɛɛr ku yook raan jam ke yen, yan, Eeŋa ee maar? ku ee yiŋa ee mithekɔckukɔ? 49 Go yecin riɛny tueŋ te nu kɔckɛn e piooce, ku lueel, yan, Maar ki! ku mithekɔckuɔ ki! 50 Raan ebɛn raan bi kede Waar piɔu aa looi, Waar nu paannhial, yen aye mɛnhkai, ku ye nyankai, ku ye maar.

Mathayo 13

1 Ekoole guop, ke Yecu jel ɣoot, le nyuc e wɛɛryɔu. 2 Na wen, aci kuut dit ke kɔc gueer te nu yen, ke lɔ e abelic, le ku nyuuc; ku kaac kut e kɔc biic ebɛn. 3 Go ke lɛk kajuec ne kɛŋ, ku lueel, yan, Tieŋki, raan e lɔ domic le com; 4 ku te cum en, ke kɔth kɔk e ke loony e kueer kec, go diɛt bɛn ku tholki keek e cam. 5 Ku loony kɔth kɔk te nu kur, te cin tiɔm dit; agoki dap goŋ, luɔi cin en tiɔm dit nu. 6 Na wen, aci akɔl ruɛl, ke ke biɔɔr, ku yomki, ne baŋ cin kek mei. 7 Ku loony kɔk e kuɔɔth yiic; go kuɔɔth cil, ku nyiicki ke. 8 Ku loony kɔk e tiɔm piɛthic, agoki luɔk, kɔk nyin tok abi bɔt bɛɛi, ku kɔk nyin tok abi thierdhetem bɛɛi, ku kɔk nyin tok abi thierdiak bɛɛi. 9 Raan de yith ee yen ke piŋ, ke piŋ. 10 Na wen, ke kɔcpiooce e ke bɔ, bik ku thiecki, yan, Eeŋo jiɛɛm yin we keek e kɛŋ? 11 Go pɔk nɔm keek, yan, Week, aci gam week luɔi ba wek kacithiaan ŋic ka ke ciɛɛŋ de paannhial, ku akene gam keek. 12 Raan ebɛn raan de nɔm kaŋ, ka bi gam kɔk, ku abi dɛ kajuec aret; ku raan ebɛn raan cin nɔm kaŋ, acakaa ke cath ke yen abi nyaai tede yen. 13 Yen a jam ɛn wo keek e kɛŋ; luɔi dɛɛi kek, ku ciki daai, ku luɔi piŋ kek, ku ciki piŋ, ku ciki jam e yokic. 14 Jam ci Yithaya caar ɣɔn aci aa yic e keyiic, jam e lueel, yan, Te ya wek piŋ, ke we bi aa piŋ, ku we cii wel bi aa yok yiic anandun. Ku te ya wek daai, ke we bi aa daai, ku we cii kaŋ bi aa gɔɔk anandun. 15 Kɔcke acik piɔth guɔ cuai, Ku ayek piŋ e piŋ e miŋ e keyith, Ku acik kenyin niɛɛn; Ke ke cii bi aa daai e kenyin, Ku ciki bi aa piŋ e keyith, Ku ciki wel bi yok yiic e kepiɔth, Agoki kepiɔth puk, Aguɔ keek tɔ dem. 16 Ku thieithieei e wenyiin, luɔi dɛɛi kek; ku thicithieei e weyith, luɔi piŋ kek. 17 Wek yɔɔk eyic, yan, Nebii juec ku kɔc piɛthpiɔth juec acik kɔɔr e kepiɔth luɔi bi kek kaŋ tiŋ ka tieŋki, ku akenki ke tiŋ; ku akɔɔrki luɔi bi kek kaŋ piŋ ka piɛŋki, ku akenki ke piŋ. 18 Jaki kaaŋ piŋ kaaŋ de raan e cum. 19 Te piŋe raan jam de ciɛɛŋ, ku cii e yokic, ke jɔŋ diit rac bɔ, ago ke ci com e yepiɔu gɔp. Ke ci com e kueer kec ka. 20 Ku ke ci com te nu kur, yen aye raan piŋ jam, go dap gam enɔnthiine ke mit piɔu; 21 ku acin meeidɛn nu e yepiɔu, ee tɔu tethiinakaŋ tei; na miak, te ci keril dhal en ro cak ayi yoŋ yɔŋeye ne biak de jam, ke jɔ piɔu dap diu. 22 Ku ke ci com e kuɔɔth yiic, yen aye raan piŋ jam; na wen, ke diɛɛr e ka ke pinye nɔm, ku mɛth ee juec de weu raan math, ke ke nyiic jam, go aa ke cii lok. 23 Ku ke ci com e tiɔm piɛthic, yen aye raan piŋ jam, ago yokic; go luɔk, kɔk nyin tok abi bɔt bɛɛi, ku kɔk nyin tok abi thierdhetem bɛɛi, ku kɔk nyin tok abi thierdiak bɛɛi. 24 Go ke lɛk kaaŋ daŋ. Yan, Ciɛɛŋ de paannhial aye thɔŋ raan ci kɔth piɛth wɛɛr e domdeyic; 25 na wen, te niine kɔc, ke raan de ater ke yen bɔ, go wɛɛl roor wɛɛr e agamɔyic cil, ku jel. 26 Na wen, aci agamɔ cil, ku guɛthki, ke wɛɛl roor tiec aya. 27 Go liim ke bɛny de baai bɛn tede yen, bik ku thiecki, yan, Bɛny, kɛne kɔth piɛth wɛɛr e domduyic? Wɛɛl roor e jɔ bɛn tenou? 28 Go keek yɔɔk, yan, Raan de wok ater yen aa loi ekene. Go liim thieec, yan, De yipiɔu luɔi bi wok ke lɔ kuɛny bei? 29 Go jai, yan, Ɣei; te kuɛny wek wɛɛl roor bei, ke we bi agamɔ woth bei keke wal etok. 30 Palki e ke cil etok kedhie aɣet kool e tem; ku kool e tem, ke yɛn bi kɔc tem yɔɔk, yan, Kanki wɛɛl roor kuɛny bei, ku duotki keek abike nyop; ku dhɛɛthki agamɔ e adhandiyic. 31 Go ke lɛk kaaŋ daŋ, lueel, yan, Ciɛɛŋ de paannhial acit nyin toŋ de matharda, ci raan noom, ku com domde; 32 ku ye nyin koor e nyin ebɛn; ku na miak, te ci en cil, ke ye gok awar wal kedhie, ago ya tim, aye diɛt nhial bɛn ku yek nyuc e keerke. 33 Go ke lɛk kaaŋ daŋ, yan, Ciɛɛŋ de paannhial acit luɔu ci tik noom, go ke liaap keke akop wac, cit aduuk kadiak, aɣet te bi en tuak ebɛn. 34 Kake kedhie aci Yecu ke lɛk kuut ke kɔc e kɛŋ; ku jam cinic kaaŋ acin ke ci lɛk keek; 35 luɔi bi jam aa yic, jam ci lueel e nebi, yan, Yɛn bi athok liep e kɛŋ; Yɛn bi kaŋ lueel ka ci moony te ɣɔn ciɛke piny. 36 Na wen, aci Yecu kut e kɔc tɔ jel, ke lɔ ɣot, go kɔckɛn e piooce bɛn te nu yen, bik ku luelki, yan, Wɛɛre wook kaaŋ thar, kaaŋ e wɛɛl roor ci wɛɛr domic. 37 Go pɔk nɔm keek, yan, Raan e weer kɔth piɛth ee Wen e raan; 38 ku dom yen aye piny nɔm; ku kɔth piɛth kek aye mith ke ciɛɛŋ; ku wɛl roor kek aye mith ke jɔŋ diit rac, 39 ku raan de ater raan e weer keek ee jɔŋ diit rac; ku kool e tem yen aye thok de piny de enɔɔne; ku kɔc tem kek aye tuucnhial. 40 Acit man ci wɛl roor kuany ku nyop ke mɛɛc, yen abi ciet thok de piny de enɔɔne. 41 Wen e raan abi tuuckɛn nhial tooc, ku abik kaŋ kuɛny bei e ciɛɛŋdeyic kedhie ka ye kɔc tɔ loi kerac ayi kɔc e kerac looi, 42 agoki ke cuat e pul depe mac thin; tɛɛn abi dhieeu nu thin keke ŋeny de lec. 43 E akoolke kɔc piɛthpiɔth abik a riauriau cit man akɔl e ciɛɛŋ de Wuondenic. Raan de yith ee yen ke piŋ, ke piŋ. 44 Kaaŋ daŋ, ki: Ciɛɛŋ de paannhial acit weu piɛth ci thiaan domic; na wen, aci raan ke yok, ke ke thiɛɛn, ku jel, jɔ ka cath ne yen lɔ ɣaac kedhie ne miɛt mit en piɔu ke keek, go dome ɣɔɔc. 45 Kaaŋ daŋ ki: Ciɛɛŋ de paannhial acit man e ajalap, akɔɔr guet ci lakelak cɔl perl; 46 na wen, aci perl tok yok ɣoocde atuc aret, ke jel, le ka cath ne ycn ɣaac kedhie, ago perle ɣɔɔc. 47 Kaaŋ daŋ ki: Ciɛɛŋ de paannhial acit bɔi diit ci taau wiir, go rec kith yuc dɔm ebɛn; 48 na wen, aci thiaŋ, ke thelki biic e wɛɛryɔu, ku jɔki nyuc, goki kapiɛth kuot e dioony yiic, ku cuɛtki karac wei. 49 Yen abi ciet thok de piny. Tuucnhial abik bɛn, agoki kɔc racpiɔth pɔc bei ne kɔc piɛthpiɔth yiic, 50 ku cuɛtki keek e pniic pni depe mac thin; tɛɛn abi dhieeu nu thin, keke ŋeny de lec. 51 Go Yecu ke thieec, yan, Cak kake yok yiic kedhie? Goki lueel, yan, Ɣɛɛ, Bɛnydit. 52 Go ke yɔɔk, yan, Yen tede ka, raan ebɛn raan e loŋ gɔɔr raan ci wɛɛt ne kede ciɛɛŋ de paannhial, yen acit raan e bɛny de baai, raan e kaŋ bɛɛi bei ne weuke yiic ayi ka ci piac yok ayi kathɛɛr. 53 Na wen, aci Yecu kɛŋke thol, ke jel etɛɛn, 54 bi paanden, bi ku weet kɔc luaŋdɛn e Nhialic, arek abik gai, ku luelki, yan, Raane e yok pɛlenɔme tenou, ayi luɔi rilke? 55 Cie wen e aten e tiim looi en eraane? man cii cɔl Mari? ku mithekɔcken, ciki ye yi Jakop, ku Jotheth, ku Thimon, ku Judath? 56 Ku nyiirekɔcken, ciki e tɔu ne wook kedhie? Ku na eraane e yok ekake kedhie tenou? 57 Goki piɔth diu ne yen. Go Yecu ke yɔɔk, yan, Nebi acin te cii yen e rieu, ee paande etok, ku dhiende guop. 58 Ku acin luɔi ril juec ci looi etɛɛn ne baŋ de rɛɛc reec kek gam.

Mathayo 14

1 Ɣɔn e akoolke, ke Kerod teterarke piŋ rin ke Yecu, 2 go awuutke yɔɔk, yan, Raane ee Jɔn Baptith; aci ro jɔt e kɔc ci thou yiic; yen a luuiye luɔi rilke ne yen. 3 Kerod aaci Jɔn dɔm, ku duut, go taau e aloocic ne biak de Kerodiath, tiiŋ de Pilip manhe. 4 Aci Jɔn lɛk en, yan, Akene pal yin, luɔi bi en reer ke yin. 5 Ku aa de piɔu luɔi nɛk en en, ku aa riɔc e kut e kɔc tei, aye kɔc tɔ ye nebi yen Jɔn. 6 Na wen, aci akool e dhieethe Kerod tɔ ye ahith, ke nyan e Kerodiath cɔŋ e kɔc niim, go Kerod piɔu miɛt. 7 Na wen, ke lek en lek guutguut, yan, Na de ke ba lip, ka ba gam yin. 8 Ku nyane, te ci e kɔn wɛɛt e man, ke lueel, yan, Game yɛn nɔm de Jɔn Baptith etene e athaanic. 9 Na wen, ke malik dhiau piɔu; ku ne baŋ de guutguut wen ci lueel, ku ne baŋ de kɔc rɛɛr e yen etok tede cam, ke yook, an, bi gam en. 10 Go raan tooc, le Jɔn kiɛp nɔm wei e aloocic. 11 Go nɔmde bɛɛi e athaanic, gɛme duet; go jɔ lɛɛr te nu man. 12 Go kɔckɛn e piooce bɛn, bik ku nomki guop, lek tɔɔu; na wen, ke ke jɔ lɔ lek lɛk Yecu. 13 Na wen, aci Yecu e piŋ, ke jel etɛɛn e abel, le e jɔɔric etok; ku te ci kuut ke kɔc e piŋ, ke biɔthki cok, ke ke bɔ bei e pɛɛnydit yiic aciɛthki e kecok. 14 Go Yecu lɔ biic, ku tiŋ kut ditt e kɔc, ago piɔu kok ke keek, ku tɔ kɔc dem kɔc tok e keyiic. 15 Na ɣɔn theen, ke kɔckɛn e piooce e ke bɔ tede yen, bik ku luelki, yan, Etene ee jɔɔric, ku akɔl e guɔ thei; yɔɔke kut e kɔc, an, bik jal, lek e bɛi yiic, lek ro ɣɔc kecam. 16 Go Yecu ke yɔɔk, yan, Aciki bi dhil jal; week, miacki keek e kecamki. 17 Goki lueel, yan, Wok de kuiin ci pam kadhic tei etene, ku rec kaarou. 18 Go lueel, yan, Yienki ke yɛn. 19 Go kut e kɔc yɔɔk, yan, bik nyuc e wal niim, ku nom kuiin ci pam kadhic, ku rec kaarou, go nhial lieec, ku lueel, yan, Thieithieei, go kuiin waak yiic, ku gɛm ke kocpiooce, go kɔcpiooce ke gam kut e kɔc. 20 Goki cam kedhie, abik kuɛth. Ku kuanyki ka lɔ thueithuei, ka ci kɔc both, agoki dioony thiɔɔŋ kathieer ku rou. 21 Kɔc wen cam aake cit agum kadhieny de roor, ku nu diaar ku mith ayadaŋ. 22 Na wen, ke Yecu dhil kɔckɛn e piooce tɔ lɔ e abelic enɔnthiine, bik lɔ lɔŋtui e yenɔm tueŋ, te look en kuut ke kɔc tɔ jel. 23 Na wen, aci kuut ke kɔc tɔ jel, ke lɔ nhial e kuurdit nɔm etok, le lɔŋ. Na ɣɔn theen, ke tɔu etɛɛn etok. 24 Ku nu abel e wɛɛric cil enɔɔne, e lɔ jaŋjaŋ ne apiɔɔk, apeen yom. 25 Na wen, te kɔɔre piny nɔn ŋeep en rot, ke Yecu lɔ te nu keek ke cath e piu niim. 26 Na wen, aci kɔcpiooce ye tiŋ ke cath e piu niim, ke ke pau piɔth, agoki lueel, an, Ee jɔk; agoki kiu ne riɔɔc. 27 Go Yecu jam ke keek enɔnthiine, lueel, yan, Palki rot piny; ee yɛn, duoki riɔc. 28 Go Petero puk nɔm, yan, Bɛny, ten ee yen yin, ke yi yook ɛn ke ya bi lɔ tede yin e piu niim. 29 Go lueel, yan, Ba. Na wen, aci Petero bɛn biic e abelic, ke cath e piu niim, an, le tede Yecu. 30 Na wen, aci yom tiŋ adit, ke riɔc; go duɛɛr diir, ku jɔ coot, yan, Bɛnydit, luak ɛn. 31 Go Yecu ecin riny enɔnthiine, dɔm, ku yook, yan, Yin ee raan dɛk e gam, eeŋo e yin piɔu wil e kaamic? 32 Na wen, acik bɛn abeiic, ke yom kaac. 33 Go kɔc nu e abelic bɛn bik ku lamki, luelki, yan, Ee yic, yin ee Wen e Nhialic. 34 Ku te ci kek ɣet lɔɔk, ke ke bɔ piny de Genedharet. 35 Na wen, aci kɔc ke paane e ŋic, ke ke tooc kɔc e pinye nɔm ebɛn, lek kɔc tok bɛɛi te nu yen kedhie; 36 agoki lɔŋ nɔn bi kek lupɔde jak thok tei; go kɔc ebɛn kɔc e jak en agoki gup waar eliŋliŋ.

Mathayo 15

1 Na wen, ke kɔc e loŋ gɔɔr e ke bɔ te nu Yecu keke Parithai, abiki e Jeruthalem, bik ku thiecki, yan, 2 Na kɔckuon e piooce, eeŋo e kek loŋ dhɔŋic, loŋ ci yien wook e kɔc thɛɛr? Aciki kecin e piny, te ciɛm kek kuin. 3 Go pɔk nɔm keek, yan, Ku week, eeŋo ya wek loŋ de Nhialic dhɔŋic aya ne loŋduon thɛɛr? 4 Aci Nhialic lueel, yan, Ye wuur rieu keke moor; ku, yan, Raan e jam rac lueel e kede wun ayi man, ne thou e thonde. 5 Ku week ayak lueel, yan, Raan yook wun ayi man, yan, Ke e di ci yok tede yɛn, aca gam Nhialic; 6 ka cin ke ci wooc, te cii en wun e rieu ayi man. Yen aca wek jam e Nhialic tɔ ye ɣɔric ne loŋduon thɛɛr. 7 Wek kɔc de yac aguk, ee yic ee ke lueel Ɣithaya ne kedun, yan, 8 Jure ee rot cuot tethiɔk ke yɛn ne keliep, ku yek a rieu e kethook; Ku piɔnden amec keke yɛn. 9 Lam lɛm kek ɛn ee keɣɔric tei, Ne weet ee kek kɔc wɛɛt e looŋ ke kɔc tei. 10 Na wen, aci kut e kɔc cɔɔl, ke yook keek, yan, Piɛŋki, abak yok e wepiɔth; 11 yan, Ke ye lɔ e raan thok acie yen e raan tɔ rac; ee ke ye bɛn bei e raan thok, yen aye raan tɔ rac. 12 Go kɔckɛn e piooce bɛn te nu yen, bik ku yookki, yan, Ŋic nɔn ci Parithai piɔth diu, wen ci kek jame piŋ? 13 Go bɛɛr, yan, Wal ebɛn wɛɛl kene piith e Waar nu paannhial, abi woth bei keke meeide. 14 Palki keek; ayek coor thel coor. Ku te thele cɔɔr cɔɔr, ka bik loony e adhumic keek kaarou. 15 Go Petero bɛɛr, yan, Wɛɛre wook kaaŋe thar. 16 Go Yecu lueel, yan, Ŋuɔɔtki ke we cii kaŋ ŋic ayadaŋ? 17 Ŋuɔɔtki e we kuc cooke, yan, Kedaŋ ebɛn ke lɔ e raan thok e jɔ lɔ yieec, ke jɔ cuat biic. 18 Ku ka bɔ bei e raan thok ayek bɛn bei e raan piɔu; ku keek aye raan tɔ rac. 19 Kak ee bɛn bei e raan piɔu ki, Karɛc ee raan ke tak, naŋ de raan, kɔɔr e dieer lei, dhoom, kuel, ciekethok, lɛɛt rac; 20 kak ee raan tɔ rac ka; ku cam cieme raan ke ken ecin piny, acie yen ee raan tɔ rac. 21 Go Yecu jal etɛɛn, le piny biak de Turo keke Thidon. 22 Na wen, ke tik bɔ e piny biake, tiiŋ de Kanaan, bi ku coot, yan, Tɔ yipiɔu kok we yɛn, Bɛnydit, yin Wen e Dabid; nyandi acii jɔŋ rac dɔm e dom rac. 23 Ku acin ke ci bɛɛr, acakaa jam tok aliu. Go kɔckɛn e piooce bɛn ku laŋki, yan, Ciec, akuany wocok ke cot. 24 G bɛɛr, yan, Yɛn aa cii tuce kɔc kɔk, yɛn a tuce amɛl ci maar amɛl ke dhien e Yithrael tei, keek kapac. 25 Na wen, ke tik bɔ ku lɛm, yan, Bɛnydit, kony ɛn. 26 Go bɛɛr, yan, Acii piɛth te noom wok kuin e nuth, ku denyku jɔk. 27 Go lueel, yan, Ee yic, Bɛnydit; ku jɔk ayek cam ne kak athueithuei ci loony piny te ye banyken cam thin. 28 Go Yecu puk nɔm, yan, Yin etiiŋe, gamdu adit; yin ci kede piɔndu yok. Go nyande guop waar e thaar mane guop. 29 Go Yecu jal etɛɛn, le tethiɔk ke wɛɛr e Galili; go lɔ e kuurdit nɔm, le ku nyuc piny etɛɛn. 30 Go kuut dit ke kɔc bɛn te nu yen, aciɛthki ne aduɛɛny, ku coor, ku miŋ, ku ŋol, ku kɔc juec kɔk, agoki ke taan piny e Yecu cok; go ke tɔ dem, 31 arek abi kut e kɔc gai, te ci kek miŋ tiŋ ajamki, ku tiŋki ŋol acik piath, ku aduɛɛny aciɛthki, ku coor adɛɛiki; goki Nhialic de Yithrael leec. 32 Go Yecu kɔckɛn e piooce cɔɔl, ku lueel, yan, Yɛn e piɔu kok woke kut e kɔc, e luɔi ci kek tɔu ne yɛn nhi acik aa diak enɔɔne, ku acin ke cik cam; ku luɔi ban keek tɔ jel e cɔk aliu e yapiɔu, ke ke cii cɔk bi tiaam kueer. 33 Go kɔcpiooce thieec, yan, Buk kuin dit yok tenou e jɔɔric, kuin bi kut ditt pek etɛɛn tɔ kueth? 34 Go Yecu ke thieec, yan, Kuiin ci pam kuiin cath ne week, yekdi? Goki lueel, yan, Ayek dherou, ku rec thii toktook. 35 Go kut e kɔc yɔɔk, yan, bik nyuc piny. 36 Na wen, ke nom kuiin ci pam kadherou, ku rec, ku jɔ lueel, yan, Thieithieei, go ke waak yiic, gɛm ke kɔckɛn e piooce, go kɔcpiooce ke yien kut e kɔc. 37 Goki cam kedhie, abik kuɛth; ku kuanyki kak athueithuei ci loony piny ka cii kɔc both, ku thiaŋki dioony kadherou. 38 Ku kɔc wen ci cam ayek agum kaŋuan ke roor, ku nu diaar ku mith ayadaŋ. 39 Na wen, ke tɔ kut e kɔc jel, ku le e abelic, ago bɛn e Magdala thok.

Mathayo 16

1 Na wen, ke Parithai bɔ keke Thadokai, bik bɛn them, akɔɔrki gok bi bɛn nhial. 2 Go pɔk nɔm keek, yan, Te ci akɔl thei, ka yak lueel, yan, Piny abi piath; tenhial aci thiɛth. 3 Na miak, ka yak lueel, yan, Deŋ ajot ekoole; tenhial aci thiɛth ku arieel anu. Wek kɔc de yac aguk, we ŋic nhial woiyic aguɔki piny ŋic tau bi en tɔu; ku ŋiny ba wek tau de run ŋic adhal week! 4 Rem racpiɔu rem e dieer lei kɔɔr akɔɔr gok; ku acin gok bi nyuoth en, ee kede nebi Jona tei. Go ke nyaaŋ piny, ku jel. 5 Na wen, aci kɔckɛn e piooce ɣet lɔŋtui, ke ke ci kuin ci pam ruooi. 6 Go Yecu ke yɔɔk, yan, Yak rot tiit e luɔu de Parithai keke Thadokai. 7 Goki teer kapac, ku luelki, yan, Ee luɔi ken wok kuin bɛɛi, en aa lueel en en. 8 Na wen, aci Yecu ye ŋic, ke ke yook, yan, Wek kɔc dɛk e gam, eeŋo tɛɛrki wapac, luɔi cin en kuin cak bɛɛi? 9 Kɛnki kaŋ guɔ ŋic, ku kɛnki weniim tak ne kuiin ci pam kadhic keke agum de kɔc kadhic, ku dioony kadi cak kuany? 10 Ayi kuiin ci pam kadherou keke agum de kɔc kaŋuan, ku dioony kadi cak kuany? 11 Eeŋo ca wek e ŋic, nɔn cii en e kede kuin en e lɛk ɛn e week, yan, bak rot tiit e luɔu de Parithai keke Thadokai? 12 Na wen, ke jɔki ŋic nɔn e cii en ke yook, an, bik rot tht ne luɔu de kuin, ee weet en e lueel, weet de Parithai keke Thadokai. 13 Na wen, aci Yecu bɛn piny de Kaithareia Pilipi, ke thiec kɔckɛn e piooce, yan, Ɣe kɔc lueel, yan, aa ŋa, yɛn Wen e raan? 14 Goki lueel, yan, Ne kɔc kɔk, yan, Jɔn Baptith; ku ne kɔk, an, Elija; ku ne kɔk, an, Jeremia, ku nɔn ee yen raan toŋ de nebii. 15 Go ke thieec, yan, Ku na week, yak lueel, yan, aa ŋa? 16 Go Thimon Petero bɛɛr, yan, Ɣin ee Kritho, Wen e Nhialic piir. 17 Go Yecu bɛɛr, yook, yan, Thieithieei yin, Thimon BarJona; acie raan cath keke riŋ ku riɛm en e nyuth yin ekene, ee Waar nu paannhial. 18 Ku yin yɔɔk, yan, Yin Petero, ku kanithɔdi aba yik e kuure nɔm; ku acii riɛl e paan e thuɔɔu bi tiaam. 19 Ku yin ba gam mukthɛɛr ke ciɛɛŋ de paannhial; ku ke ba duut e piny nɔm, abi tɔu ke ci duut paannhial; ku ke ba lony e piny nɔm, abi tɔu ke ci lony paannhial, kaŋ kedhie. 20 Go kɔckɛn e piooce lom thook, ke ciki bi lɛk raan daŋ nɔn ee yen Kritho. 21 Ekoole aci Yecu kɔckɛn e piooce gɔl e nyuuth luɔi bi en dhil jal le Jeruthalem, ku luɔi bi en kajuec guum tede roordit ku banydit ke ka ke Nhialic, ku kɔc e loŋ gɔɔr, ku bi nɔk abi thou, ku bi ro bɛ jɔt ekool ee kek diak. 22 Na wen, ke Petero dɔm Bɛny cin, go jɔ jɔɔny, yan, Acie yen, Bɛnydit; yin cii kene bi yok anandu. 23 Go ro puk, ku yook Petero, yan, Waane rot e yakɔu cieen, Catan; yɛn ci piɔu rac woke yin; yin ken yipiɔu tuom ka ke Nhialic, ee ka ke kɔc tei. 24 Na wen, ke Yecu yook kɔckɛn e piooce, yan, Na de raan de piɔu luɔi bi en a kuany cok, ke nyaŋ rot, ku jɔt timdɛn ci riiu nɔm, ku biɔɔth acok. 25 Raan ebɛn raan kɔɔr luɔi bi en weike kony, ka bi ke mɔɔr; ku raan ebɛn raan mar weike ne biakdi, ka bi ke yok. 26 Te ciɛme raan piny nɔm ebɛn, ku mɛɛr weike, ke piathde akou? Bi raan ŋo gaam wɛɛr en weike? 27 Wen e raan abi bɛn ne dhueeŋ de Wun keke tuuckɛn nu nhial, ago raan riɔp ebɛn ne ke roŋ ne luɔide. 28 Wek yɔɔk eyic, yan, Ade kɔc kɔk kaac etene, kɔc cii thuɔɔu bi thieep, te ŋoot kek ke ke ken Wen e raan tiŋ abɔ e ciɛɛŋdeyic.

Mathayo 17

1 Na wen, aci nhi lɛɛr kadhetem, ke Yecu nom Petero, ku Jakop, ku Jɔn manhe, ku leer keek e kuurdit nɔm kapac, kuurdiit baar; 2 go yeguop puk aye guop daŋ e keniim; go nyin lɔ riauriau cit man e akɔl, ku ɣer lupɔde ewic cit ɣɛɛrepiny. 3 Na wen, ke Mothe ku Elija e ke tul tede keek, ke ke jam e yen. 4 Go Petero bɛɛr, yook Yecu, yan, Bɛnydit, apiɛth nɔn tɔu wok ene; te ci yin gam, ke wo bi kɛɛt yik kadiak etene; tok ee kedu yin, ku tok ee kede Mothe, ku tok ee kede Elija. 5 Na wen, te ŋoot en ke jam, ke luan ɣer ewic kum ke piny; ku jɔ rol bɛn e luatic rol luel en, yan, Wendien nhiaar ki, wendien mit e yapiɔu aret; yak kake piŋ. 6 Na wen, aci kɔcpiooce e piŋ, ke ke gut keniim piny, acik piɔth pau. 7 Go Yecu bɛn, bi ku jiɛk keek, lueel, yan, Jatki rot, duoki riɔc. 8 Te ci kek kenyiin jat nhial, go cien raan tiŋki, ee Yecu etok. 9 Na wen, abik piny e kuurdit nɔm, e ke lom Yecu thook, yan, Duoki de raan lɛkki ke cak tiŋ, aɣet te bi Wen e raan ro jɔt e kɔc ci thou yiic. 10 Go thieec e kɔcpiooce, yan, Eeŋo ye kɔc e loŋ gɔɔr e lueel, yan, bi Elija dhil kɔn bɛn? 11 Go Yecu pɔk nɔm keek, yan, Elija abi dhil kɔn bɛn eyic, ago kaŋ bɛ puk tɔ ke piɛth kedhie. 12 Ku wek yɔɔk, yan, Elija aci guɔ bɛn, ku akucki, agoki luoi kede piɔnden ebɛn. Yen acit guom bi Wen e raan kaŋ guum ka bik luoi yen aya. 13 Ago kɔcpiooce ŋic nɔn jiɛɛm en ne kede Jɔn Baptith. 14 Na wen, acik bɛn te nu kut e kɔc, ke raan tok bɔ tede yen, bi ku tuk emiɔl e yenɔm, lueel, yan, 15 Bɛnydit, tɔ yipiɔu kok we wendi; ade guop nok, ku aci kiet guop arac; ee cool e wiik mɛɛc, ku cool e wiik e piu yiic. 16 Ku aca yien kɔckuon e piooce, ku akenki leu e luɔi bi kek en tɔ dem. 17 Go Ɣecu bɛɛr, yan, Rem cin gam oou, rem e loŋ yalic oou! Ba reer e weyiic e run kadi? Ba kakun guum e run kadi? Bɛɛiki tede yɛn. 18 Go Yecu jɔŋ rac jɔɔny, go jal e yeguop, go meth guop waar enɔnthiine guop. 19 Na wen, ke kɔcpiooce e ke bɔ tede Yecu kapac, bik ku thiecki, yan, Eeŋo ken wok e leu ne ciec cieec wok e bei? 20 Go ke yɔɔk, yan, Ne baŋ de cien gamdun; ku wek yɔɔk eyic, yan, Te dɛ wek gam cit nyin toŋ e wɛɛl cɔl matharda, ke we dueer kuurdiite yɔɔk, yan, Cuɔte rot cieen ya, ku adueer rot cuɔt; ku acin ke caki bi leu. 21 Ku jɔŋ lɛn cit ekene ee rɛɛc lɔ biic, e lɔŋ etok keke mɔl ee raan mɔl e kecam. 22 Na wen, te reer kek e Galili, ke ke yook e Yecu, yan, Wen e raan abi nyiɛɛn yine kɔc; 23 ku abik nɔk, go rot bɛ jɔt ekool ee kek diak. Agoki piɔth dhiɛɛu wei aretdiite. 24 Na wen, acik bɛn Kapernaum, ke kɔc e weu ke Nhialic tɔ kut ke ke bɔ tede Petero, bik ku thiecki, yan, Bɛnydun cii weu ke Nhialic e kut? 25 Go, an, Ɣɛɛ, aye ke kut. Na wen, aci bɛn ɣot, ke Yecu kɔn thieec, yan, Luel wudi, Thimon? yan, Mahik ke piny nɔm yek atholbo kɔɔr tede yiŋa ayi guaaric? Tede wɛɛtken, ku ye tede kɔc lei? 26 Go Petero lueel, yan, Tede kɔc lei. Go Yecu lueel, yan, Ku wɛɛtken ayeke pɔl, cie yen? 27 Ku enɔɔne, ke ke cuku bi tɔ diu piɔth, lɔ wiir, dɛɛnye alabithɔ, ku nom rɛc ci kɔn dɔm; ku te ci yin e liep thok, ke yin bi rialdit yok; en aba noom, ku game keek, abi aa kedi yɛn ku kedu yin aya.

Mathayo 18

1 Ekoole guop, ke kɔcpiooce ke ke bɔ tede Yecu, bik ku thiecki, yan, Eeŋa dit e ciɛɛŋ de paannhialic? 2 Go Yecu mɛnhthiinakaŋ cɔɔl, ku tɛɛu e keyiic cil, 3 ku lueel, yan, Wek yɔɔk eyic, yan, Te kɛn wek rot puk, abak ciet niiththiiakaŋ, ke we cii bi lɔ e ciɛɛŋ de paannhialic. 4 Yen ka, raan ebɛn raan e ro tɔ koor cit man e mɛnhthiine, yen adit e ciɛɛŋ de paannhial. 5 Ku raan dɔm menhthiin toŋ cit emɛnhe ne rinki, ke dɔm ɛn; 6 ku raan bi mɛnh tok e miththiike yiic tɔ loi kerac, mith ci a gam, adueer ŋuan tede yen, te ci pil e guar mac e yeyeth, ku jɔ mou wiir e aluŋic. 7 Amadinoou e kɔc ke piny nɔm ne biak de ka ye kɔc tɔ loi kerac! ka ye kɔc tɔ loi kerac abik dhil bɛn; ku amadinoou e raane raan e kedaŋ bɛɛi ke ye kɔc tɔ loi kerac! 8 Ku na yicin ku nɔn ee yen yicok, na ci yi tɔ loi kerac, ke teeme bei, cuate wei; luɔi bi yin lɔ te nu piir, acakaa yin e ye ŋɔl ku yi cath we ciin tok, yen aŋuan tede yin, ne luɔi bi yi cuat mɛɛc many bi dep aɣet athɛɛr, ke yi cath we cin kaarou ku cok kaarou. 9 Ku yinyin, te ci en yi tɔ loi kerac, ke ŋuete bei, ku cuate wei; luɔi bi yin lɔ te nu piir, ke yi cath we nyin tok, yen aŋuan tede yin, ne luɔi bi yi cuat e giɛna deyic mac, te ciɛk yin cath we nyin kaarou. 10 Tieŋki rot, ke we cii mɛnh tok e miththiike yiic bi kuoc theek; wek yɔɔk, yan, Tuuckɛn nhial ayek Waar woi nyin ecaŋɣɔn Waar nu paannhial. 11 Wen e raan aa bɔ bi ke ci maar bɛn kony wei. 12 Yak lueel wakdi? Na de raan de thok kabɔt, ku mar tok e keek roor, ke raane cii thok kathierdheŋuan ku dheŋuan bi nyaaŋ piny, ku le e kurdit niim, le ke ci maar kɔɔr? 13 Ku na te le yen e yok, wek yɔɔk eyic, yan, Amit piɔu ne biak de thɔke awar miɛt mit en piɔu ne biak de thierdheŋuan ku dheŋuan ken maar. 14 Yen acit Wuoorduon nu paannhial, aliu e yepiɔu luɔi bi mɛnh tok maar e miththiike yiic. 15 Ku na mɛnhkui, te ci en yi wac kedaŋ, ke yi lɔ, lɛke yen ke ci wooc tedun waarou; te ci en yi piŋ thok, ke we ye wepiɔth jɔ yok weke mɛnhkui. 16 Ku te reec en yi piŋ thok, ke yi lɔ weke raan tok ayi kɔc kaarou, ago jam lɔ gɔk ebɛn e caatɔɔ thook kaarou ayi diak. 17 Ku te reec en keek piŋ thook, ke yi lɛke kanithɔ; ku te reec en kanithɔ piŋ thok, ke tɔ cit jur kuc Nhialic tede yin ku cit raan e atholbo tɔ kut. 18 Wek yɔɔk eyic, Te de yen ke bak duut e piny nɔm, ke abi duut paannhial; ku te de yen ke bak dɔk e piny nɔm, ke abi dɔk paannhial. 19 Wek bɛ yɔɔk, yan, Na de kɔc kaarou e weyiic, kɔc mat kethook e piny nɔm, ne ke bik lim, ka bi luoi keek ne Waar nu paannhial. 20 Ku te nu kɔc kaarou ayi diak, kɔc ci gueer ne rinki, ya ka, e keyiic cil etɛɛn. 21 Na wen, ke Petero bɔ te nu yen, bi ku thieec, yan, Bɛnydit, bi mɛnhkai a wac kaŋ raandi, ku ba pɔl? Raandherou? 22 Go Yecu yɔɔk, yan, Yin ca yook, yan, Raandherou; yin yɔɔk, yan, Raandherou raanthierdherou. 23 Yen a thɔŋ ciɛɛŋ de paannhial keke malik tok, malik kɔɔr luɔi bi en weu kueen yiic keke liimke. 24 Na wen, aci kuɛn gɔl, ke lim tok biiye tede yen, raan cath ke kany dit aret, agum de talantɔɔn kathieer. (Talantɔn tok awar agum de jinii.) 25 Ku te cin en ke cut en, ke yook e bɛnyde, yan, bi rot ɣaac, yen ku tiiŋde, ku mithke, ku ka cath ne yen kedhie, ka bi en ke kaŋ cool. 26 Na wen, ke lime cuɛt rot piny, ku lɛŋ, yan, Bɛny, pale yipiɔu piny, kaŋ kedhie aba ke cuol yin. 27 Go bɛny de lime go piɔu kok keke yen, ku jɔ pɔl, pɛl kany. 28 Na wen, ke lɔ biic, yen elime guop, le ku yok raan toŋ e wɛɛtkɛn ee kek liim, raan cath ke kanyde, kany baŋ, cit jini tok tei; go dɔm, ku min rol, lueel, yan, Cuole yɛn kanydien cath ke yin. 29 Go raan wen ee kek liim etok go ro cuat piny e yecok, ku lɛŋ, yan, Pale yipiɔu piny, kaŋ kedhie aba ke cuol yin. 30 Go cuo gam; go lɔ ku tɛɛu e aloocic, aɣet te bi yen kany cool. 31 Na wen, ke wɛɛt kɔk ee kek liim, te ci kek ke ci looi tiŋ, ke ke diu piɔth, goki bɛn ku lekki bɛnyden ka ci looi ebɛn. 32 Na wen, aci bɛny e cɔɔl, ke yook, yan, Yin ee lim racpiɔu, yin ca pal ekanydiite ebɛn, ne biak ci yin a lɔŋ; 33 ku yin, cii piɔu dueer dhil kok weke raanduon aa wek liim etok, cit man can piɔu kok woke yin? 34 Go bɛnyde gɔth, ku gɛm kɔc e kɔc leeŋ wei, aɣet te bi en kaŋ cool kedhie, ka kɛɛny tede yen. 35 Yen acit ke bi Waar nu paannhial luoi week, te kɛn wek rot pɔl wapac e wepiɔth thin, ŋɛk e mɛnhkene pal ka ci wooc.

Mathayo 19

1 Na wen, aci Yecu welke thol, ke jel e Galili, le piny de Judaya nu e Jordan nɔm lɔŋtui; 2 ku kuany cok e kuut dit ke kɔc; go ke tɔ dem etɛɛn. 3 Na wen, ke Parithai ke ke bɔ te nu yen aya, bik bɛn them, goki thieec, yan, Ci pal raan luɔi bi en pɔk keke tiiŋde ne baŋ de kerieec ebɛn? 4 Go bɛɛr, yok keek, yan, Kɛnki kueen e awarekic, yan, Acieŋ e cak kɔc ɣɔn thɛɛr, aa ke ciɛk moc ku tik, 5 ago lueel, yan, Yen abi raan wun pɔl ku pɛl man, ago jɔ mat keke tiiŋde; agoki aa guop tok keek kaarou? 6 Yen ka, aciki be aa rou, ayek guop tok. Ku enɔɔne, ke cii Nhialic matic, e cii raan tekic. 7 Goki thieec, yan, Eeŋo e Mothe e lueel, yan, bi raan tik gam awarek de pɔk, jɔn pɔk ke ye. 8 Go ke yɔɔk, yan, Ne baŋ de riɛl aa wek piɔth riɛl, yen aa pɛle Mothe week, an, bak pɔk ne dieerkun; ku ɣɔn ciɛke kaŋ, aa cii tɔu aya. 9 Ku wek yɔɔk, yan, Raan ebɛn raan bi pɔk keke tiiŋde, tiiŋ ken lɔ keke mony daŋ, ago tiiŋ daŋ thiaak, ka ci lɔ keke tiiŋ lei; ku raan thiak tiiŋ wen cii monyde pɔl, ka ci lɔ keke tiiŋ lei. 10 Go kɔckɛn e piooce lueel, yan, Na ye yen ee tau tɛuwe raan keke thŋde, ka cii piɛth luɔi bi raan thieek. 11 Go ke yɔɔk, yan, Jame aci dueere muk e kɔc kedhie, ee kɔc ci yien en kapac, keek adueer e muk. 12 Rooc kɔk anuki, kɔc ci dhieeth ke ke ye rooc e marken yac; ku nu rooc kɔk, kɔc ci roc e kɔc; ku nu rooc, kɔc ci rot roc ne biak de ciɛɛŋ de paannhial. Raan dueer jame leu e muk, ke muk. 13 Na wen, ke miththiaakaŋ ke ke biiye tede yen, an, bi ecin thany e kegup, ku lɛŋ: go kɔcpiooce ke jɔɔny. 14 Go Yecu lueel, yan, Palki miththiaakaŋ, duoki ke pen bɛn te nuo yɛn; ciɛɛŋ de paannhial ee kede kɔc cit keek. 15 Go ecin thany e kegup, ku jɔ jal etɛɛn. 16 Na wen, ke raan tok bɔ tede yen, bi ku thieec, yan, Bɛny piɛth bɛny e weet, ba kepiɛth ŋo looi, ban dɛ piir athɛɛr? 17 Go yɔɔk, yan, Eeŋo tɔ yin a piɛth? Acin raan piɛth nu, ee tok tei, yen Nhialic. Ku na kɔɔr nɔn bi yin lɔ te nu piir, ke yi dot cok ke loŋ. 18 Go thieec, yan, Ee cokou? Go Yecu lueel, yan, Du raan nak abi thou, Du lɔ weke tiiŋ lei, Du kuel, Du raan ciɛk thok e lueth, 19 Ye wuur rieu keke moor, ku, yan, Nhiaar raan rɛɛr keke yin, acit man nhiɛɛr yin rot. 20 Go dhuŋe lueel, yan, Kake kedhie aa ya ke muk ɣɔn aa yɛn meth aɣet ci enɔɔne; eeŋo ŋoot ke dak tede yɛn? 21 Go Yecu yɔɔk, yan, Na kɔɔr nɔn hi yin piɔu dikedik, ke yi lɔ, ɣaace weuku, ku niiɔc kɔc kuany nyiin, ku yin bi dɛ weu ci kueet paannhial; ku ha, kuany acok. 22 Na wen, aci dhuŋe jame piŋ, ke jel, ke ci piɔu diu; ne luɔi ee yen raan juec e kake. 23 Go Yecu kɔckɛn e piooce yɔɔk, yan, Wek yɔɔk eyic, yan, Lɔ le raan e ciɛɛŋ de paannhialic ee duɛɛr dhal tede raan juec e kake. 24 Ku wek bɛ yɔɔk, yan, Teek teeke thɔrɔl e hipɔ nyin, yen apiɔl ne lɔ le raan juec e kake e ciɛɛŋ de Nhialicic. 25 Na wen, aci kɔckɛn e piooce e piŋ, ke ke gai aretdiite, luelki, yan, Eeŋa dueere jɔ kony wei? 26 Go Yecu ke woi, ku yook keek, yan, Kene ee ke dhal kɔc: ku Nhialic ee kaŋ leu kedhie. 27 Go Petero bɛɛr, yook, yan, Tiŋ, wok ki, wok ci kaŋ nyaaŋ piny kedhie, ku kuanyki yicok; ku buk jɔ dɛ ŋo? 28 Go Yecu ke yɔɔk, yan, Wek yɔɔk eyic, yan, Wek kɔc ci a kuany cok, kool bi kaŋ bɛ cak, kool hi Wen e raan reer e thoony de dhueeŋde nɔm, ke wek aya we bi reer e thony niim kathieer ku rou, ke we guiir loŋ de dhien ke Yithrael kathieer ku rou. 29 Ku raan ebɛn raan ci ɣoot nyaaŋ piny, ku nyieeŋ mithakecken piny, ayi nyiirakecken, ayi wun, ayi man, ayi tiiŋde, ayi mithke, ayi dumke, ne biak de rinki, ka bi kaŋ yok ka ci ŋuak nyin raanbɔt, ku abi piir athɛɛr lɔɔk lak. 30 Ku kɔc juec nu tueŋ abik wɛɛn cieen; ku wɛɛn kɔc nu cieen tueŋ.

Mathayo 20

1 Ciɛɛŋ de paannhial athoŋ ke raan e bɛny de baai, raan ci riɛɛl biic miak etɛɛn, le kɔc kɔɔr, kɔc bi luui e weu e domdeyic, dom e tim cɔl enap. 2 Na wen, aci weu giim keke kɔc lui, yan, kool tok ke raan abi dɛ denarion tok, (yen acit giriic kadiak), ke ke tɔ lɔ domic. 3 Go bɛ lɔ biic te cit thaar kadiak akol, ku tiŋ kɔc kɔk akɛɛcki e thuuk thok, ke ke cin niim luɔi; 4 go ke yɔɔk, yan, Laki domic ayadaŋ, ke we ba miɔɔc ne kepiɛth. Goki lɔ. 5 Na wen, ke be lɔ biic tecit thaar kadhetem akol, ayi tecit thaar kadheŋuan, ku jɔ looi kecit ken awen. 6 Na ɣɔn theen, tecit thaar kathieer ku tok akol, ke lɔ biic, le ku yok kɔc kɔk akɛɛcki ke ke cin niim luɔi, go ke thieec, yan, Eeŋo kaac wek ene ecaŋawen, ke we cin niim luɔi? 7 Goki lueel, yan, Ee luɔi cin en raan ci wo tɔ lui e weu. Go ke yɔɔk, yan, Laki domic week aya; ke we bi miɔɔc e kepiɛth. 8 Na wen, aci akɔl lɔ piny, ke bɛny de dom yook wukilde, yan, Cɔl kɔc lui, ku game keek ariopden, aba gɔl ne kɔc e bɔ cieen, le guoot e kɔc e bɔ tueŋ. 9 Na wen, ke kɔc e ke bɔ, kɔc wen e cak luɔi tecit thaar kathieer ku tok, ku jɔke gam denariɔn tok raan ebɛn. 10 Na wen, ke kɔc e kɔn lɔ e luɔiyic ke ke bɔ, ayek lueel e kepiɔth, an, bike miɔɔc ne kewar kede kɔc awen; goke gam denariɔn tok tei raan ebɛn. 11 Na wen, acik kaken noom, ke ke dok e keyac ne bɛny de baai, 12 luelki, yan, Kɔc e bɔ cieene aake lui e thaar tok tei, ku aci ke kieet e wook, wok kɔc ci akɔl guum, ayi tuoc de piny. 13 Go bɛɛr, yook raan tok e keek, yan, Math, yin kɛn cam; e wo ken jam giim wen ne kede denariɔn tok? 14 Nom kedu, ku lɔ; yɛn de piɔu luɔi ban raan e bɔ cieene miɔɔc, acit man miaac ɛn yin aya. 15 Kene pal ɛn nɔn ban ke nu yapiɔu looi ne kaki? Rac nyin, ne baŋ de piath e yɛnpiɔu? 16 Yen tede ka, kɔc e bɔ cieen abik wɛɛn tueŋ; ku ween kɔc e bɔ tueŋ cieen. Kɔc ci cɔɔl ajuecki, ku kɔc ci lɔc aliki. 17 Na wen, aciɛth ke lɔ Jeruthalem, ke Yecu cɔl kɔcpiooce kathieer ku rou kapac kueer, ku yook keek, yan, 18 Tieŋki, wo lɔ Jeruthalem; ku Wen e raan abi nyiɛn banydit ke ka ke Nhialic ku kɔc e loŋ gɔɔr, ku abik yiek yeth gaak, an, bi nɔk, 19 ku yinki Juoor lek geet, ku lek dui e waat, ku lek piaat e tim ci riiu nɔm kɔu; ku ekool ee kek diak abi ro bɛ jɔt. 20 Na wen, ke man wɛɛt ke Dhebedayo bɔ te nu yen keke wɛɛtke, bi ku tuk emiɔl e yenɔm, ade ke kɔɔr tede yen. 21 Ago thieec, yan, Eeŋo kɔɔr? Go lueel, yan, Tɔ wɛɛtkiene kaarou rɛɛr e ciɛɛŋduyic, tok e baŋ cuenydu, ku tok e baŋ camdu. 22 Go Yecu bɛɛr, yan, Wek kuc ke liɛpki. Duɛɛrki dek leu e biny ban dek e ye, ku duɛɛrki baptith leu baptinh bi a baptith? Goki lueel, yan, Adueerku leu. 23 Go ke yɔɔk, yan, We bi dek e binydi ne yic, ku we bi baptith e baptinh ci a baptith; ku reer e baŋ cuenydi ku baŋ camdi acie kedien ba yien kɔc, ee kede kɔc cii Waar kɔn lueel, an, bi aa keden. 24 Na wen, aci kɔc kathieer e piŋ, ke ke diu piɔth e wɛɛtke kaarou. 25 Go Yecu ke cɔɔl te nu yen, ku lueel, yan, We ŋic banydit ke Juoor, yan, ayek kɔcken cieŋ e ciɛɛŋ ril, ayi kɔckɛn dit, ayek keek cieŋ. 26 Ku acii bi tɔu aya ne weyiic: ku raan ebɛn raan kɔɔr luɔi bi en dit e weyiic, e tɔ rot e raan e kakun looi; 27 ku raan ebɛn raan kɔɔr luɔi bi en lɔ tueŋ e weyiic, e tɔ rot e limdun; 28 cit man e Wen e raan, aa cii bɔ luɔi bi yen aa luoi kaŋ, e luɔi bi en ka ke kɔc aa looi, yen a bi yen, ku luɔi bi en weike gaam e weer bi en kɔc juec wɛɛr bei. 29 Na wen, ajelki e Jeriko, ke kuany cok e kut diit e kɔc. 30 Ku ade coor kaarou rɛɛr e kueer kec; na wen, acik e piŋ nɔn teeke Yecu kueer, ke ke cot, yan, Tɔ yipiɔu kok we wook, yin Bɛnydit, wen e Dabid. 31 Agoke jɔɔny e kut e kɔc, yan, Miɛmki; agoki coot awar cɔt awen, luelki, yan, Tɔ yipiɔu kok we wook, yin Bɛnydit, wen e Dabid. 32 Go Yecu kɔɔc, ku cɔɔl keek, ku thieec keek, yan, Eeŋo kaarki ke ba luoi week? 33 Goki lueel, yan, Bɛnydit, e luɔi bi yin wo liep nyiin. 34 Go Yecu piɔu kok keke keek, ku jiɛk kenyiin; agoki dap yin enɔnthiine, ku kuanyki cok.

Mathayo 21

1 Na wen, acik thiɔk e Jeruthalem, ku acik ɣet Bethpage, te lɔ kuurdiit cɔl Olip, ke Yecu toc kɔcpiooce kaarou, 2 ku yook keek, yan, Laki paan nu e weniim tueŋ, ke we bi muni yok enɔnthiine, ke mac, ku de cok mɛnhde; luɔnyki keek, ku bɛɛiki ke te nuo yɛn. 3 Ku na de raan de ke lek week, ke luɛlki, yan, Akɔɔr Bɛnydit ke; ku abi ke tɔ lɔ enɔnthiine. 4 Kene aci looi ebɛn, e luɔi bi jam aa yic, jam ci lueel e nebi, yan, 5 Yɔɔkki nyan e Dhiɔn, Yan, Tiŋ, malikdu abɔ te nu yin, E ro tɔ koor, ku acath e muni kɔu, Ku ciɛth e dau kɔu dan e muul. 6 Go kɔcpiooce lɔ, lek kaŋ looi acit man ci Yecu e lɛk keek, 7 ku biiki muul keke dande, ku tɛɛuki lupɔɔken e kekɔɔth, go nyuc e kekɔɔth. 8 Go tedit e kut e kɔcic goki lupɔɔken thiɛth kueer; ku tem kɔc kɔk keer ke tiim, ku thiethki ke kueer. 9 Go kut e kɔc cath tueŋ keke kut e kɔc biɔth ke cieen goki ya coot, yan, Odhana e tɔu ke wen e Dabid! Thieithieei e raan bɔ ne rin ke Bɛnydit! Odhana e tɔu tenhial ya! 10 Na wen, aci ɣet Jeruthalem, ke panydit lɔ waawaa ebɛn, go kɔc thiec, yan, Eeŋa ekene? 11 Go kut e kɔc lueel, yan, Kene ee Yecu, nebi de Nadhareth de Galili. 12 Go Yecu lɔ e luaŋditt e Nhialicic, le ku cieec kɔc biic kedhie kɔc e kaŋ ɣaac ku kɔc e kaŋ ɣɔɔc luɛɛk, ku puk pɛɛm piny pɛɛm ke kɔc e weu waar yiic, ayi kak ee kɔc reer kɔc e guk ɣaac, aci ke pɔk piny; 13 ku yook keek, yan, Aci gɔɔr, yan, Ɣondi abi aa cɔl ɣon e lɔŋ; ku week, acak tɔ ye ɣon e kɔc e kaŋ rum. 14 Go coor bɛn te nu yen luɛɛk ayi ŋol, ago ke tɔ dem. 15 Na wen, aci banydit ke ka ke Nhialic ku kɔc e loŋ gɔɔr kadit ci looi tiŋ, ku tiŋki mith acotki e luaŋditic, ke yek lueel, yan, Odhana e tɔu ke Wen e Dabid, agoki piɔth diu aret, 16 ku thiecki, yan, Ke lueel mithke ci piŋ? Go Yecu ke yɔɔk, yan, Ɣɛɛ; kɛnki kɔn kueen e awarekic anandun, yan, Yin e lɛcdu tɔ ye dikedik ne miththiike thook ayi mith ŋoot e ke thuet? 17 Go ke nyaaŋ piny, ku jel panydit le Bethani, le niin etɛɛn. 18 Na ɣɔnmiak etɛɛn, ke dhuny enɔm panydit, ke ci cɔk nɔk. 19 Na wen, ke tiŋ tim ŋaap e kueer kec, go bɛn te nu yen, go cien ke yok e yenom, ee yith tei kapac. Go yɔɔk, yan, E cin mith bi bɛ aa tɔu e yinɔm athɛɛr! Go ŋaap riɔu enɔnthiine. 20 Na wen, aci kɔcpiooce e tiŋ, ke ke gai, ku luelki, yan, Ŋaap e go guɔ dap riɔu adi? 21 Go Yecu bɛɛr, yook keek, yan, Wek yɔɔk eyic, yan, Na cathki e gam, ku caki piɔth wiel e kaamic, ke we cii kene bi looi tei, ke ci luoi ŋaap, ku na yɔɔkki kuurdiite aya, yan, Tɔ ro nyiɛɛiye, deenye yi wiir, ka dueere looi. 22 Ku na de ke bak lim te laŋ wek, ku gamki, abak keek aa yok. 23 Na wen, aci bɛn e luaŋdiit e Nhialicic, ke banydit ke ka ke Nhialic keke kɔcdit ke kɔc yiic ke ke bɔ te nu yen, te weet en kɔc, bik ku thiecki, yan, E riɛlou looi yin ekake? Ku eeŋa e gɛm yin eriɛle? 24 Go Yecu pɔk nɔm keek, yan, Ku we ba thiec cook tok aya, ku te ca wek e lɛk ɛn, ke we ba lɛk riɛl luɔɔi ɛn ekake. 25 Yan, Baptinh e Jɔn, e bɔ enou? e bɔ tenhial, ku e bɔ tede kɔc? Goki tɛɛr kapac, yan, Te lueel wok en, yan, Aa bɔ tenhial, ka bi wo thieec, yan, Eeŋo daŋ kɛn wek e gam? 26 Ku te lueel wok en, yan, Aa bɔ tede kɔc; wok riɔc e kut e kɔc; ayek Jɔn tɔ ye nebi kedhie. 27 Goki kede Yecu bɛɛr, yan, Akucku. Go ke yɔɔk, yan, Ayi yɛn aya, we ca bi lɛk riɛldi, riɛl luɔɔi ɛn ekake. 28 Ku luɛlki wakdi, week? Ŋadi ade wɛɛtke kaarou; go bɛn tede mɛnh tueŋ, bi ku yook, yan, Wendi, lɔ lni domdi ekoole, dom e enap. 29 Go bɛɛr, yan, Yɛn cii lɔ; na wen, ke look epiɔu puk, go lɔ. 30 Go bɛn tede wen cieen, bi ku yook cit man awen. Go bɛɛr, yan, Yɛn lɔ, waar; ku cii lɔ. 31 Ee mɛnhou e keyiic kaarou, mɛnh e loi kede piɔn e wuonden? Goki lueel, yan, Ee mɛnh tueŋ. Go Yecu ke yɔɔk, yan, Wek yɔɔk eyic, yan, Kɔc e atholbo tɔ kut keke akɔɔrroor kek a kɔn lɔ e ciɛɛŋ de Nhialicic e week. 32 Jɔn e hɛn tede week e kueer e piathepiɔu, ku rɛɛcki gam; ku gam kɔc e atholbo tɔ kut ayi akɔɔrroor; ku week, te ca wek e tiŋ, ke wek ken wepiɔth bɛ puk, abak gam. 33 Piɛŋki kaaŋ daŋ; Raan anu ke ye bɛny de baai; na wen, ke pith dom e tim cɔl enap, go geeu e kal, ku wec te bi mith ke tiim aa nyiith yiic, ku yik aloocdiit baar, go kuɛi kɔc bi en aa tiit, ku jɔ keny paan mec. 34 Na wen, aci luɔk de tiim thiɔk, ke toc liimke tuc ke kɔc e dom tiit, yan, bik ka ci luɔk noom tede keek. 35 Na wen, ke kɔc e dom tiit ke ke dɔm liimke, duiki tok, ku nakki tok, ku biookki tok e kur. 36 Na wen, ke be liim kɔk tooc, liim juec awarki kɔc awaan; goki luoi keek acit man awaan. 37 Na wen cieen, ke tuc wende keek, lueel, an, Abik wendi rieu. 38 Ku te ci kɔc e dom tiit wende tiŋ, ke luelki kapac, yan, Wen bi kaŋ lɔɔk lak, ki; bak nakku, agoku kedɛn, an, bi lɔɔk lak, agoku dɔm abi aa keda. 39 Goki dɔm, cuɛtki biic domic, ku nakki. 40 Na miak, abɔ bɛny de dom, bi ŋo luoi kɔc e dom tiite? 41 Goki lueel, yan, Abi ke nɔk e naŋ tuc, kek kɔc racpiɔthe, ago domdɛn e enap taau e kɔc kɔk cin, kɔc bi dom aa tiit, kɔc bi yen aa yien mith ke tiim ekooldɛn ee kek luɔk. 42 Go Yecu ke yɔɔk, yan, Kɛnki kɔn kueen e kacigɔɔr yiic anandun, yan, Kuur cii kɔc yik alooc rɛɛc, Yen guop aye tɔ ye kuur e aguk nɔm; Ee luɔi de Bɛnydit ekene, Ku ye ken e wo tɔ gai? 43 Yen a yɔɔk ɛn week, yan, Ciɛɛŋ de Nhialic abi nyaai tede week, ago gam jur daŋ, jur e luɔk e mith roŋ ne yen. 44 Ku raan bi loony e kuure nɔm abi dhuɔŋ; ku raan bi kuure loony e yenɔm, abi mot abi ciet abuui. 45 Na wen, ke banydit ke ka ke Nhialic keke Parithai, te ci kek kaaŋe piŋ, ke ke ŋic nɔn jiɛɛm en e keden. 46 Na wen, akɔɔrki dom dɔm kek en, ke ke riɔc e kut e kɔc, e luɔi ee kek e tɔ ye nebi.

Mathayo 22

1 Go Yecu bɛɛr, ku be jam ne kaaŋ, lueel, yan, 2 Ciɛɛŋ de paannhial acit malik tok, malik ci thieŋ de wende lueel, 3 go liimke tooc lek kɔc cɔɔl kɔc ci kɔn lɛk thieek; goki rɛɛc bɛn. 4 Na wen, ke be liim kɔk tooc, lueel, yan, Lɛkki kɔc ci kɔn lɛk thieek, yan, Tieŋki, yɛn e kecamdit guik; mioorki ku ɣɔkkien cuɛi kɔk acike nɔk, ku kaŋ acik thok kedhie; baki e thieekic. 5 Goki lueel, yan, Eeŋoda thin, ku jelki, lɔ tok domde, ku lɔ tok tede ɣoocde; 6 go kɔc ci doŋ goki himke dɔm, ku kurki keek, ku nakki keek. 7 Na wen, aci malik e piŋ, ke goth; ku tooc tɔɔŋke, lek kɔc e kɔc nɔke nɔk, ku nyop panydɛnditt e mac. 8 Na wen, ke yook liimke, yan, Thieek aci guik egɔk, ku kɔc waan ci lɛk aa ke cii roŋ e bɛn bi kek bɛn. 9 Yen la wek e kuɛɛr dit yiic, ku kɔc bak yok ebɛn, jaki ke cɔɔl e thieekic. 10 Agoki lɔ biic kek liimke, leki e kuɛɛr dit yiic, agoki kɔc kut kɔc cik yok kedhie, kɔc rac ayi kɔc piɛth; go thieek jɔ thiaŋ ke kamaan. 11 Na wen, aci malik bɛn ɣot bi kamaan bɛn tiŋ, ke tiŋ raan etɛɛn raan ken lupɔ de thieek taau eyekɔu; 12 go thieec, yan, Math, eeŋo bi yin ene, ke yi cin lupɔ de thieek? Go lɔ lik. 13 Na wen, ke malik yook liimke, yan, Duotki cok ku yecin, ku jatki, cuatki tecol biic ya; dhieeu abi nu etɛɛn keke ŋeny de lec. 14 Kɔc ci cɔɔl ajuecki, ku kɔc ci lɔc aliki. 15 Go Parithai jal lek loŋ kieet kapac e luɔi bi kek e deep e jamic. 16 Goki kɔckɛn e piooce tuoc en, ne kɔc ke Kerod etok, agoki lueel, yan, Bɛny de weet, yin ŋicku nɔn ee yin yic, ku nɔn ee yin kɔc wɛɛt ne kueer e Nhialic eyic, ku acin raan bi yin riɔɔc e yen; yin cii kɔc e woi gup biic. 17 Yen lek yin wook, ke luel e yipiɔu. Ci pal wook nɔn bi wok Kaithar aa kuot atholbo, kuɔ cie yen? 18 Go Yecn rac de kepiɔth ŋic, go lueel, yan, Eeŋo thɛm wek ɛn, wek kɔe de yac aguk? 19 Nyuothki yɛn wenh atholbo. Goki wenh cɔl denariɔn bɛɛi yinki yen. 20 Go keek thieec, yan, Raan ci gɔɔre eeŋa, ku jam ci gɔɔr ee kede ŋa? 21 Goki lueel, yan, Ee Kaithar. Go ke yɔɔk, yan, Yak Kaithar yien ka ke Kaithar, ku yak Nhialic yien ka ke Nhialic. 22 Na wen, acik e piŋ, ke ke gai, ku palki, ku jelki. 23 Ekool mane guop, ke Thadokai ke ke bɔ te nu yen, kɔc e ye lueel, yan, Acin jon bi kɔc rot jɔt nu; goki thieec, 24 yan, Bɛny de weet, aci Mothe lueel, yan, Te thouwe raan, ke cin mith, ke mɛnhkene abi tiiŋde lɔɔk thiaak, go mɛnhkene dhieeth nɔm. 25 Ku enɔɔne, mith kadherou aake nu e woyiic, wɛɛt ke raan tok; na wen, ke wen dit thiek, ku jɔ thou, ke cin meth, go tik nyaŋ manhe. 26 Ayi wen lɔ e yecok aya, ayi wen ee kek diak aya, aɣet wen ee kek dherou, acik thou kedhie, ke ke cin mith. 27 Na wen, ke tik look thou aya e kecok cieen kedhie. 28 Ku enɔɔne, ekool e jonerot e kɔc, ke tiiŋe bi aa tiiŋ de raanou e keyiic kadherou? Aci aa keden kedhie. 29 Go Yecu pɔk nɔm keek, yan, Acak wooc, ne kuny kuoc wek kacigɔɔr, ku kuocki riɛldiit e Nhialic aya. 30 Ekool e jonerot e kɔc, kɔc aciki ye thieek, ku cike ye thiaak, ayek ciet tuuc ke Nhialic paannhial. 31 Ku ne kede jon bi kɔc ci thou ro jɔt, kɛnki jam kueen jam ci lɛk week e Nhialic, yan, 32 Yɛn ee Nhialic de Abraɣam, ku ya Nhialic de Yithak, ku ya Nhialic de Jakop? Nhialic acie Nhialic de kɔc ci thou, ee Nhialic de kɔc piir. 33 Na wen, aci kuut ke kɔc e piŋ, ke ke gai ne weetde. 34 Na wen, aci Parithai e piŋ nɔn ci en Thadokai tɔ mim, ke ke kut keniim. 35 Go raan tok e keek, ee bɛny de loŋ, go thiec kaŋ, them en en, yan, 36 Bɛny e weet, cook diit e loŋic ee cookou? 37 Go Yecu yɔɔk, yan, Nhiaar Bɛnydit Nhialicdu ne piɔndu ebɛn, ku ne weiku ebɛn, ku ne nɔmdu ebɛn. 38 Cook tueŋ ka, cook diit e loŋ. 39 Ku ke lɔ e yecok acit en, yan, Nhiaar raan rɛɛr ke yin cit man nhiɛɛr yin rot. 40 Loŋ ebɛn keke nebii anookki e cokke kaarou kɔɔth. 41 Na wen, aci Parithai keniim kut, ke ke thieec Yecu, 42 yan, Yak lueel adi ne kede Kritho? Ee wen e ŋa? Goki lueel, yan, Ee wen e Dabid. 43 Go ke yɔɔk, yan, Eeŋo e Dabid e tɔ ye Bɛnydit ne riɛl e Weidit, lueel, an, 44 Bɛnydit aci Bɛnydiendit yɔɔk, yan, Rɛɛre e ciin cuenydi, Aɣet te ban kɔc dɛ wek ater tɔ ye ke bi yin yicok aa dhɔɔr? 45 Ku enɔɔne, te ci Dabid e tɔ ye Bɛnydit, ke jɔ aa wende adi? 46 Ku acin raan leu kede e beer, acin jam tok, ku acin raan dueer e bɛ thiec kaŋ aya, gɔl ekool mane guop.

Mathayo 23

1 Na wen, ke Yecu yook kuut ke kɔc, ku yook kɔckɛn e piooce, 2 yan, Kɔc e loŋ gɔɔr ku Parithai ayek reer e thoony e Mothe nɔm. 3 Yen mɔk wek kaŋ kedhie ka luelki, ku jaki keek aa looi; ku duoki luɔiden dɔmic; ayek kaŋ lueel, ku aciki keek e looi. 4 Ayek kathiek duut, kathiek bi kɔc doony, ku tɛɛuki keek e kɔc keet; ku keek gup ayek ke rɛɛc jak e kecin, acakaa cin toŋ thiine. 5 Ayek luɔiden looi ebɛn ke ke bi tiŋ e kɔc; ayek wɛlkɛn yek cieŋ tɔ laau yiic, ku tɔki lupɔɔken dit thook, 6 ku nhiaarki tepiɛth ee kɔc reer ekool e kecamdit, ayi tepiɛth ee kɔc reer e luek ke Nhialic yiic, 7 ku nhiaarki thiec ee kɔc ro thieec e thuk yiic, ku kɔɔrki luɔi bi keek aa cɔɔl e kɔc, yan, Rabi, Rabi. 8 Ku week, duoki rot e tɔ cɔl, yan, Rabi; ee tok en aye Bɛnyduon e weet, yen Kritho; ku wek ee mith ke raan tok wedhie. 9 Ku e cin raan yak tɔ ye wuoordun e piny nɔm; ee tok en aye Wuoordun, Raan nu paannhial. 10 Ku duoki rot e tɔ cɔl, yan, Bɛnydit; ee tok en aye Bɛnyduon dit, yen Kritho. 11 Ku raan dit e weyiic abi aa raan e kakun looi. 12 Raan e ro tɔ dit, yen abi tɔ koor; ku raan e ro tɔ koor, yen abi tɔ dit. 13 Amawoou ne week, wek kɔc e loŋ gɔɔr ku Parithai, kɔc de yac aguk! wek e kɔc guoor biic e ciɛɛŋ de paannhial; wegup wek cie lɔ thin, ku kɔc kɔɔr lɔ thin acaki ke ye pal lɔ thin ayadaŋ. 14 Amawoou ne week, wek kɔc e loŋ gɔɔr ku Parithai, kɔc de yac aguk! we ye ɣoot ke dieerthum cam, ku jaki kaŋ aa moony ne lɔŋduon aa wek lɔŋ, lɔŋ baar; yen aba wek ketuc gok yok ekool e guieereloŋ. 15 Amawoou ne week, wek kɔc e loŋ gɔɔr ku Parithai, kɔc de yac aguk! we ye abapdit caathic ku caathki piny nɔm luɔi ba wek raan tok tɔ puk epiɔu e weetdun, ku te ci en epiɔu puk, ke yak tɔ ye wen e giɛna awar week aret. 16 Amawoou ne week, wek coor e kɔc wɛt kueer, ayak lueel, yan, Raan luel guutguut ne luaŋdht e Nhialic, ee ke cin naamde; ku raan luel guutguut ne adhaap nu e luaŋditic, ke kedaŋ anu e yeyeth. 17 Wek dhan ku coor! ee kenou dit e keyiic, adhaap en dit, ku dit luaŋdiit e Nhialic, luaŋ e adhaap tɔ ɣeric? 18 Ku yak lueel, yan, Raan luel guutguut ne yiŋ de lam, ee ke cin naamde; ku raan luel guutguut ne ke ci gam Nhialic ke nu e yiŋ de lam nɔm, ke kedaŋ anu e yeyeth. 19 Wek dhan ku coor! ee kenou dit e keyiic, ee ke ci gam Nhialic yen dit, ku dit yiŋ de lam, ee ke ye ke ci gam Nhialic tɔ ɣeric? 20 Yen tede ka, raan luel guutguut ne yiŋ de lam, ke luel guutguut ne yen, ku ne ka nu e yenɔm kedhie aya. 21 Ku raan luel guutguut ne luaŋdiit e Nhialic, ke luel guutguut ne yen, ku ne Raandiit e reer thin aya. 22 Ku raan hiel guutguut ne paannhial, ke luel guutguut ne thoonydiit e Nhialic, ku ne Raandiit e reer e yenɔm aya. 23 Amawoou ne week, wek kɔc e loŋ gɔɔr ku Parithai, kɔc de yac aguk! we ye wal juaar, yi mint, ku anith, ku kumin, ku we ye ka ke loŋ pɔl, ka cit guieereloŋ, ku kokdepiɔu, ku gam, ka de naamden awarki wɛl awen; kake adi cak ke dhil aa looi, ku caki kak awen e pɔl ayadaŋ. 24 Wek coor e kɔc wɛt kueer, kɔc e kɔm dhiɛɛm wei, ku yak thɔrɔl liek. 25 Amawoou ne week, wek kɔc e loŋ gɔɔr ku Parithai, kɔc de yac aguk! we ye abiny rɔɔth kɔu ayi aduok abik ɣɛɛr, ku keyiic thin acik thiaŋ e cam de kalei, ku kuny ee raan ro kuoc muk. 26 Yin Parithai cɔɔr! kɔn abiny cothic thin ayi aduok abik yiic ɣɛɛr, ke ke bi kɔɔth ɣɛɛr ayadaŋ. 27 Amawoou ne week, wek kɔc e loŋ gɔɔr ku Parithai, kɔc de yac aguk! wek cit rɛŋ ci coth kɔɔth e wɛɛl ɣer, rɛŋ ci tɔ ye kɔɔth lakelak biic, ku keyiic thin acik thiaŋ e yom ke kɔc ci thou, keke kenhiany ebɛn. 28 Ayi week aya, wek e ro tɔ ye kɔc piɛthpiɔth e kɔc niim e baŋ biic, ku weyiic thin, wek e yac thiaŋ e rueeny keke rɛɛc aa wek loŋ rɛɛc piŋ. 29 Amawoou ne week, wek kɔc e loŋ gɔɔr ku Parithai, kɔc de yac aguk! wek ee rɛŋ ke nebii yik, ku yak rɛŋ ke kɔc piɛthpiɔth looi abik lak, 30 ku yak lueel, yan, Te e wo nu te waan nu kuarkuɔ, adi kenku mat ne keek etok ne leu de riɛm de nebii. 31 Luɛl luɛɛl wek en aya, yen aya wek rot tɔ ye caatɔɔ ne kede nɔmdun, luɔi aa wek mith ke kɔc ɣɔn kur nebii. 32 Ken e ye kuarkun them, jaki thiɔɔŋ nɔm week. 33 Wek karac, wek mith ke deŋakook, bak poth wakdi e loŋditon ci guiir, an, bi we taau e giɛnayic? 34 Yen tede ka, tieŋki, yɛn tuc nebii week, ku kɔc pelniim, ku kɔc e loŋ gɔɔr; ku we bi kɔk e keek nɔk abak ke piaat e tiim ci riiu niim kɔɔth; ku we bi kɔk e keek dui e wɛt e luekkuon e Nhialic yiic, ku yaŋki keek e panydit ku panydit; 35 luɔi bi riɛm piɛthic ebɛn riɛm ci leu e piny nɔm, luɔi bi e kut nɔm e weyieth, gɔl e riɛm de Aabel raan piɛthpiɔu aɣet riɛm de Dhakaria wen e Barakia raan cak nɔk e kaam de luaŋditt e Nhialic keke yiŋ de lam. 36 Wek yɔɔk eyic, yan, Kake kedhie abike kut niim e reme yeth. 37 Agai Jeruthalem oou, Jeruthalem oou, wun e nebii nɔk, ku ye kɔc biɔɔk e kur, kɔc ci tuoc yin! Nin yekdi nin e dɛ yɛn piɔu luɔi ban mithku kum cit man e ajith mithke kum e yewok, ku rɛɛcki? 38 Tieŋki, ɣondun aci nyaŋ week ke ci riaak. 39 Wek yɔɔk, yan, We cii a bi bɛ tiŋ, aɣet te ba wek e lueel, yan, Thieithieei e raan bɔ e rin ke Bɛnydit.

Mathayo 24

1 Na wen, aci Yecu lɔ biic, ke jel luaŋdiit e Nhialic; go kɔckɛn e piooce bɛn te nu yen, bik e bɛn nyuoth ɣoot ke luaŋditt e Nhialic. 2 Go Yecu ke yɔɔk, yan, Caki kake woi kedhie? Wek yɔɔk eyic, yan, Acin kuur toŋ bi doŋ e kuur daŋ nɔm etene, kuur cii bi dɛɛny piny. 3 Na wen, te reer en e kuur e Olip nɔm, ke kɔcpiooce ke ke bɔ te nu yen kapac, bik ku luelki, yan, Lɛke wook, bi kake looi nɛn? Ku ke bi kɔc bɛndu ŋic ee kaŋo, ayi thok de piny? 4 Go Yecu pɔk nɔm keek, yan, Tiɛtki rot ke cin raan bi week math. 5 Kɔc juec abik bɛn e rinki, bik ku luelki, yan, Yɛn Kritho ki; agoki kɔc juec math. 6 Ku we bi tɔɔŋ piŋ ku piɛŋki jam de tɔɔŋ; tiɛtki rot ke we cii bi diɛɛr; kake abik dhil tic kedhie, ku ŋoot thok de piny. 7 Jure abi tɔŋ yien jure, ku yin paane tɔŋ paane; ku cɔŋdit abi nu, ayi jɔɔk e kɔc thol, ayi nieŋ e piny ro niɛŋ, abik nu tɛɛn ku tɛɛn. 8 Ku kake kedhie acitki kɛc e tik kac te kɔɔr en dhieth. 9 E akoolke ke we bi yien kɔc, kɔc bi we luoi kerac, ku nakki week abak thou; ku we bi maan e juoor ebɛn ne baŋ de rinki. 10 Kɔc juec ahik piɔtii din e akoolke, agoki rot nyiɛɛn kapac, ku manki rot kapac. 11 Ku nebii aluɛth abik rot jɔt ke ke juec, agoki kɔc juec math. 12 Ku nhieer nu e kɔc juec piɔth abi liɛɛr, ne ŋueŋ bi kerac enyin ŋuak. 13 Ku raan bi epiɔu ruut aɣet te bi kaŋ thok, yen abi kony wei. 14 Ku welpiɛthke wel ke ciɛɛŋ abike guieer kɔc ke piny nɔm ebɛn, agoki aa caatɔ e juoor niim kedhie; ku jɔ thok de kaŋ bɛn. 15 Te ca wek kenhiɛɛny e kaŋ riɔɔk tiŋ, ke ci lueel e nebi Danyel, te ca wek e tiŋ a kaac teɣeric (raan kuen jam tɔ yokic apiɛth), 16 ke kɔc nu Judaya e ke kɔt leki e kurdit yiic; 17 ku raan nu e ɣot nɔm nhial e cii bɔ piny bi kaŋ bɛn bɛɛi bei ɣonde; 18 ayi raan nu e domic, e cii enɔm dɔk le lupɔɔke diec. 19 Ku amawoou e dieer liac ayi dieer thuat e akoolke! 20 Yak lɔŋ e baŋ e kat kat wek, ke cii bi nu rut, ku cii bi nu e kool e thabath aya. 21 E akoolke ketuc dit abii kɔc yok ketuc cin ke kit e ye, gɔl te ɣɔn ciɛke piny aɣet ci enɔɔne, ku acin ke cit en bi lɔɔk nu aɣet athɛɛr. 22 Ku te kene akoolke teem kɔɔth, ka cin kɔc dueere luok; ku ne baŋ de kɔc ci lɔc, akoolke abike teem kɔɔth. 23 E akoolke, te de yen raan yook week, yan, Tieŋki, Kritho ki ene, ku, yan, Ye ka etɛɛn, ke duoki gam. 24 Kritho aluɛth abik ro jɔt keke nebii aluɛth, ku abik gook dit aa nyuoth kɔc, ayi kagai dit; ku adueerki kɔc ci lɔc gup cɔk niim wei, te ci kek e leu. 25 Tieŋki, aca kɔn lɛk week. 26 Ku enɔɔne, te lek kek e week, yan, Tieŋki, ye ka, e jɔɔric, ke we duoki lɔ; ku na luelki, yan, Tieŋki, ye ka, e ɣotic thin ya, ke duoki gam. 27 Acit man e wil e deŋ ee bɛn te ye akɔl thok bɛn, ago piny riaau aɣet te ye akɔl lɔ piny; yen abi ciet bɛn e Wen e raan aya. 28 Te nu ke ci thou, yen ee te bi cuɔɔr guɛɛr thin. 29 Na ele enɔnthiine, te ci ketuc e akoolke thok, ke akɔl abi cuɔl, ku pɛɛi acii bi ruɛl, ku kuɛl ahik lony nhial, ku riɛl dit ke tenhial abike niɛŋ; 30 na ele, ke gok bi Wen e raan ŋic abi jɔ tic tenhial, ago juoor ke piny nɔm ebɛn agoki keyoth biɔɔk ke ke dhiau, ku abik Wen e raan tiŋ a bɔ e luaat yiic nhial ke cath ke riɛl dit ku dhueeŋ dit. 31 Na ele, ke bi tuuckɛn nhial tooc ne kaaŋ kok aret, lek kɔc ci lɔc kut niim, kɔc nu te lɔ rut, ku wowic, ku ten ee akɔl thok bɛn, ku ten ee akɔl lɔ piny, gɔl e nhial baŋ tok aɣet nhial baŋ tni. 32 Jaki kaaŋ piŋ apiɛth, kaaŋ de tim ŋaap; te ci keerde guɔ aa tieu, ke nyok, yen aya wek e ŋic nɔn ci ruel thiɔk. 33 Yen acit ekene ayadaŋ, te tieŋ wek kake kedhie, ke jaki ŋic nɔn ci en guɔ thiɔk, aci ɣeet e ɣoot thook. 34 Wek yɔɔk eyic, yan, Rem de enɔɔne aci bi thok, te ŋoote kake kedhie ke ke ken tic. 35 Tenhial abi nyai ayi piny, ku welki aciki bi nyai ananden. 36 Ku ne kede ekoole ayi ethaare acin raan ŋic en, acakaa tuuc nu paannhial aciki ŋic, ee Waar etok, en aŋic e. 37 Ku acit man e akool ke Noa ɣɔn thɛɛr, yen abi ciet bɛn de Wen e raan aya. 38 Acit man ɣɔn thɛɛr ŋoot amooldit wei, kɔc aake ye cam ku dekki, ku thiekki ku tɔki duetken thiak, aɣet akool e le Noa e abelic, 39 ku kucki aɣet bɛn ci amooldit bɛn, bi ku jɔt keek wei kedhie; yen abi ciet bɛn e Wen e raan aya. 40 Ekoole kɔc kaarou abik nu domic; tok abi jɔt, ku nyieeŋe tok piny. 41 Dieer guar kaarou; tok abi jɔt, ku nyieeŋe tok piny. 42 Yen aa wek rot tiit; wek kuc thaar bi Bɛnydun bɛn thin. 43 Jaki kene ŋic, yan, Te e bɛny de baai ŋic thaar bi cuɛɛr bɛn thin wakou, adi ci yin, ku adi ken ɣonde pɔl abi thuur kɔu. 44 Ku week, yak rot coc aya; thaar yak lueel, yan, cii en bɔ, en a bi Wen e raan thin. 45 Eeŋa ye lim ŋic kaŋ dot, lim pelnɔm, lim cii bɛnyde taau e dhiende nɔm, bi kɔc aa yien kedɛn e cam e akoolnyiin? 46 Thieithieei e lime, lim bii bɛnyde yok ke lui aya, te ci en bɛn. 47 Wek yɔɔk eyic, yan, Abi taau e kake niim kedhie. 48 Ku te ee yen lim rac, en elime, go lueel e yepiɔu, yan, Bɛnyda e gaau e bɛnde; 49 go wɛɛtkɛn ee kek liim jɔ aa dui, ku jɔ aa cam ku dek keke kɔc e rot tɔ wit mɔu etok; 50 ke bɛny de lime abi bɛn ekool cii ye tit tlun, ku abi bɛn e thaar kuc, 51 ago nyaai e kaŋ yiic, ku tɔ yok kedɛn tuc keke kɔc de yac aguk etok; dhieeu abi nu etɛɛn keke ŋeny de lec.

Mathayo 25

1 E akoolke, ciɛɛŋ de paannhial abi jɔ thɔɔŋ ke dhueec kathieer dhueec ci mɛckɛnkealath noom, ku leki biic lek mony thiek loor. 2 Ku dhic e keyiic apelki niim, ku dhic ayek dhan. 3 Duet dhan acik mɛckɛnkealath noom, ku cin miok mukki; 4 ku duet pelniim amukki miook e aguutken yiic keke mɛckɛnkealath etok. 5 Na wen, ke mony thiek gaau, ku nak nin keek kedhie, agoki nin. 6 Na wen, e wɛɛric cil, ke raan cot, yan, Tieŋki, mony thiek ka bɔye! Laki biic lak luɔɔrki. 7 Goki ro jɔt kek dhueec kedhie, ku cothki mɛckɛnkealath. 8 Na wen, ke duet dhan yook duet pelniim, yan, Miacki wook ne miookkun; mɛckuɔnkealath akɔɔrki liu. 9 Go duet pelniim puk nɔm, luelki, yan, Ei; kaŋ abik wo dak ne week etok; aŋuan luɔi ba we lɔ tede kɔc e kaŋ ɣaac, lak ro ɣɔɔc. 10 Na wen, alek ɣooc, ke mony thiek bɔ; go kɔc wen ci ro coc goki lɔ e thieekic ne yen etok; go ɣot gaar. 11 Na wen, e kake cok, ke dhueec kɔk e ke bɔ ayadaŋ, bik ku luelki, yan, Bɛny, bɛny, liepe wo ɣot. 12 Go puk nɔm, yan, Wek yɔɔk eyic, yan, Wek kuoc. 13 Yen tiɛt wek rot, wek kuc akool ayi thaar bi Wen e raan bɛn. 14 Acit man e raan e keny paan mec, ago liimke cɔɔl, liim ke yenguop, ku tɛɛu weuke e kecin. 15 Go raan tok gam talentɔɔn kadhic (acit agum de jinii kadhic), ku gɛm raane rou, ku gɛm raane tok; aci ke gam raan ebɛn ne kede deerde; ku jɔ keny. 16 Na wen, ke raan wen ci gam talentɔɔn kadhic, ke lɔ, go kaŋ ɣɔɔc ne keek, ago talentɔɔn kadhic kɔk yok ayadaŋ e ɣoocic. 17 Ayi raan ci gam rou aya, ke yok ren kɔk ayadaŋ. 18 Ku lɔ raan ci gam tok, le piny wec, ku thiɛɛn weu ke bɛnyde. 19 Na wen, aci akool juec lɛɛr, ke bɛny de liimke bɔ, ku jɔ weu kueen keke keek. 20 Go raan ci gam talentɔɔn kadhic bɛn ke muk talentɔɔn kadhic kɔk, go lueel, yan, Bɛny, yin ci talentɔɔn kadhic taau e yacin; tiŋ, yɛn ci talentɔɔn kadhic kɔk yok ayadaŋ. 21 Go bɛnyde yɔɔk, yan, Apiɛth, yin ee lim piɛth ŋic kaŋ dot; yin e kalik dot apiɛth, yin ba taau e kajuec yiic; yin bi piɔu miɛt weke bɛnydu etok. 22 Go raan ci gam talentɔɔn kaarou bɛn aya, bi ku lueel, yan, Bɛny, yin ci talentɔɔn kaarou taau e yacin; tiŋ, yɛn ci talentɔɔn kaarou kɔk yok ayadaŋ. 23 Go bɛnyde yɔɔk, yan, Apiɛth, yin ee lim pieth ŋic kaŋ dot; yin e kalik dot apiɛth, yin ba taau e kajuec yiic; yin bi piɔu miɛt weke bɛnydu etok. 24 Na wen, ke raan bɔ raan ci gam talentɔn tok, bi ku lueel, yan, Bɛny, yin ca ŋic nɔn ee yin raan ril, yin ee tem te ken yin kɔn com thin, ku yin ee kuany te ken yin kɔn pok thin; 25 aguɔ riɔɔc, guɔ lɔ ku thiaan talentɔndu piny; ŋo di, kedu ki. 26 Go bɛnyde puk nɔm, yan, Yin ee lim rɛɛc adaak rot, yin ŋic ɛn nɔn aa yɛn tem te kɛn ɛn kɔn com thin, ku ŋic nɔn aa yɛn kuany te kɛn ɛn kɔn pok thin; 27 adi ci weuki dhil tuɛɛl e kɔc cin kɔc e weu waar yiic, na wen, aca bɛn, adi ca kaki yok acik ro ŋuak. 28 Jaki talentɔn noom tede yen, ku gamki raan de talentɔɔn kathieer. 29 Raan ebɛn raan de nɔm kaŋ abi gam kɔk, ago kuɛth e kaŋ; ku raan cin nɔm kaŋ, acakaa ke cath ke yen abi noom tede yen. 30 Ku lim cin piathdɛn ci bɛɛi jaki cuat tecol biic ya; dhieeu abi nu etɛɛn keke ŋeny de lec. 31 Te bi Wen e raan ke cath keke dhueeŋde, ku bɔ tuucnhial ɣerpiɔth kedhie ne yen etok, ka bi jɔ nyuc e thoonyde nɔm, thoonydɛn e dhueeŋ; 32 go juoor kut niim kedhie e yenɔm; go ke pɔɔc, jure ku jure, cit man e tin e thok tiit ee amɛl poc e bɔɔth yiic; 33 ku abi amɛl taau e baŋ cuenyde, ku tɛɛu bɔɔth e baŋ camde. 34 Na ele, ke Malik abi kɔc nu e baŋ cuenyde yɔɔk, yan, Baki, wek kɔc ci thieei e Waar, bak lakki ciɛɛŋ ci guiek week te ɣɔn ciɛke piny; 35 yɛn aa cii cɔk nɔk, aguɔki a miɔɔc e kecam; yɛn aa ci yal, aguɔki ya tɔ dek; yɛn aa ye kaman, aguɔki ya taau ɣot; 36 yɛn aa cin kɔu lupɔ, aguɔki ya gam lupɔ ciɛŋ; yɛn aa tok, aguɔki ya neem; yɛn aa ci mac, aguɔki bɛn tede yɛn. 37 Ku abi kɔc piɛthpiɔth puk nɔm, thiecki, yan, Bɛnydit, e yi cuk tiŋ nɛn, ke yi nɛk cɔk, agoku yi miɔɔc? ku ci yal, agoku yi tɔ dek? 38 E yi cuk tiŋ nɛn ke yi ye kaman, agoku yi taau ɣot? ku cine kɔu lupɔ, agoku yi gam lupɔ ceŋ? 39 E yi cuk tiŋ nɛn ke yi tok, ku mac yi, agoku bɛn te nu yin? 40 Ku abi malik puk nɔm, yook keek, yan, Wek yɔɔk eyic, yan, Nɔn ca wek e luoi raan toŋ de mithekɔckuɔnke, acakaa raan koor e keek kedhie, ka cak luoi yɛn. 41 Na ele, ka bi kɔc yɔɔk aya kɔc nu e baŋ cam, yan, Jalki te nuo yɛn, wek kɔc de gup aciɛɛn, laki mɛɛc, many e dep athɛɛr, many ci looi ne kede joŋditt rac keke tuucke; 42 yɛn aa cii cɔk nɔk, ku acin kecam cak yinn ɛn; yɛn aa ci yal, ku wek e ken ɛn tɔ dek; 43 yɛn aa ye kaman, ku wek e ken ɛn gam ɣot; yɛn aa cin kɔu lupɔ, ku wek e ken ɛn gam lupɔ ciɛŋ; yɛn aa tok, ku mac ɛn, ku kɛnki ya neem. 44 Ku abik puk nɔm aya, yan, Bɛnydit, e yi cuk tiŋ nɛn ke yi ci cɔk nɔk, ku ci yal, ku ye kaman, ku cine kɔu lupɔ, ku yi tok, ku mac yi, ku kenku yi kony? 45 Na ele, ka bi jɔ pɔk nɔm keek, yan, Wek yɔɔk eyic, yan, Nɔn kɛn wek e luoi raan toŋ koor e kɔcke yiic, ka kɛnki luoi yɛn. 46 Ku kɔcke abik lɔ lek kedɛn tuc yok ke bi ceŋ athɛɛr; ku lɔ kɔc piɛthpiɔth te nu piir athɛɛr.

Mathayo 26

1 Na wen, aci Yecu welke thol kedhie, ke yook kɔckɛn e piooce, yan, 2 Aŋiɛcki nɔn bi aliith looi te ci nin thok kaarou aluth col Winythok, ku Wen e raan abi nyiɛɛn, go piaat e tim ci riiu nɔm kɔu. 3 Go banydit ke ka ke Nhialic ku kɔc e loŋ gɔɔr ku roordit e kɔc yiic, agoki gueer e kalic kal e bɛnyditt tueŋ e ka ke Nhialic bɛny cɔl Kaiapath, 4 lek kethook mat luɔi bi keke Yecu dɔm ecueer, lek nɔk. 5 Ku yek lueel, yan, Acuku bi dɔm ekool e aliith, ke kɔc e ke cii bi lɔ waawaa. 6 Na wen, te nu Yecu Bethani, ɣon e Thimon raan de guop wɛth, 7 ke tik bɔ tede yen acath ke aguun ci cueec e kuur cɔl alabathar, aguun deyic miok ci tuom, ɣoocde atuc aret, go luooŋ e yenɔm, te reer en tedc cam. 8 Na wen, aci kɔckɛn e piooce e tiŋ, ke ke diu piɔth aret, luelki, yan, Thiei thiei en kaŋ wei ee kaŋo? 9 Mioke adi ci ɣaac e weu juec, ku gɛmeke kɔc kuany nyiin. 10 Na wen, aci Yecu e piŋ, ke ke yook, yan, Eeŋo juot wek tiiŋe? aci ya luoi luɔi piɛth. 11 We de kɔc kuany nyiin e weyiic ecaŋdun; ku yɛn cie tɔu e weyiic ecaŋdi. 12 Ku luuŋ luuŋ en miok e yaguop, ee kede tau bi a tɔɔu, yen a looi en en. 13 Wek yɔɔk eyic, yan, Baai ebɛn te bi welpiɛthke aa guiir thin e piny nɔm ebɛn, ayi kene aya ke cii tiiŋe looi abi lueel ne taŋ bi kɔc kede aa tak. 14 Na wen, ke raan toŋ e kɔc kathieer ku rou jel, raan cɔl Judath Yithkariɔt, le tede banydit ke ka ke Nhialic, 15 le ku thieec keek, yan, Bak a gam ŋo ke ba lɔ nyien week? Goki weu giim ne yen etok, riet kathierdiak. 16 Na wen, ekool mane guop, ke jɔ kool piɛth kɔɔr, kool bi en e nyiɛɛn. 17 Na wen, ekool tueŋ e akool ke kuin cinic lnɔn, ke kɔcpiooce e ke bɔ tede Yecu, bik ku thiecki, yan, Ee tenou nu e yipiɔu te bi wo kaŋ guik, te bi yin Winythok cam thin? 18 Go lueel, yan, Laki panydit te nu ŋadi, ku jaki yɔɔk, yan, Aci Bɛny e weet lueel, yan, Kooldi e guɔ thiɔk; yɛn bi Winythok lɔ looi ɣondu woke kɔckien e piooce. 19 Go kɔcpiooce lɔ looi acit man ci Yecu ye lɛk keek; goki Winythok guik. 20 Na ɣɔn theen, ke nyuc tede cam keke kɔcke kathieer ku rou; 21 na wen, aciemki, ke lueel, yan, Wek yɔɔk eyic, yan, Raan tok e weyiic abi a nyiɛɛn. 22 Goki piɔth dhiau aret, ku jɔki Bɛnydit thieec raan ebɛn, e ŋɛk, an, Ee yɛn, Bɛnydit? 23 Go puk nɔm, yan, Raan gem keke yɛn etok e aduokic, yen guop yen abi a nyiɛɛn. 24 Wen e raan alɔ, cit man ci e gɔɔr e kede; ku amawoou ne raan bi Wen e raan nyiɛɛne! adueer ŋuɛɛn tede yen, te kene ye dhieeth, en eraane. 25 Na wen, ke Judath, raan e nyiin en, ke thieec, yan, Ee yɛn, Rabi? Go yɔɔk, yan, Ye ka, ci lueele. 26 Na wen, aciemki, ke Yecu kuany kuin ci pam, go thieei, ku wɛɛkic, ku yin kɔcpiooce, lueel, yan, Namki, camki; guopdi ki. 27 Go biny noom, ku thieei, ku jɔ yien keek, lueel, yan, Dɛkki wedhie e yen; 28 riɛmdi ki, riɛm de loŋ ci piac mac, riɛm ci leu ne baŋ de kɔc juec, ne nyiɛɛi hi karɛcken nyaai. 29 Wek yɔɔk, yan, Yɛn cii bi bɛ dek ne mith ke enapke, aɣet te bi akool bɛn, akool ban deŋde bɛ gɔl woke week etok e ciɛɛŋ de Waaric. 30 Na wen, acik din e Nhialic kiit, ke ke lɔ biic lekki kuurdiit e Olip. 31 Go Yecu ke yɔɔk, yan, We bi niim mum wedhie e baŋdi elewakou; aci gɔɔr, yan, Yɛn bi raan e tiit yup, go luny e thok agoki thiei roor. 32 Ku na miak, te can ro bɛ jɔt, ke yɛn hi kɔn lɔ tueŋ e week Galili. 33 Go Petero puk nɔm, lueel, yan, Na cak kɔc niim mum kedhie ne baŋdu, ke yɛn, yɛn cii nɔm bi mum anandi. 34 Go Yecu lɛk en, yan, Yin yɔɔk eyic, yan, Elewakɔu guop, te ŋoot ajith ke ken kin, ke yin bi a jai etaiwei raandiak. 35 Go Petero lueel, yan, Na ya cak dhil thou woke yin etok, ke yin ca bi jai etaiwei. Ku yen aa lueel kɔcpiooce kedhie ayadaŋ. 36 Na wen, ke Yecu bɔ te cɔl Gethemane keke keek etok, ku yook kɔcpiooce, yan, Yɔkki e we rɛɛr etene, yɛn lɔ lɔŋ etɛɛn. 37 Go Petero noom keke wɛɛt ke Dhebedayo kaarou, ku jɔ piɔu dhiau abi piɔu jiɛth aret. 38 Go keek yɔɔk, yan, Yɛn dhiau piɔu aret, aɣet te ban thook; rɛɛrki ene, ku yienki ne yɛn etok. 39 Go ro cuɔt tueŋ emaath, ku gut enɔm piny, ku lɛŋ, an, Yin Waar, na leuwe, tɔ binye waan ɛn; ku acie kede piɔndi, e kede piɔndu. 40 Go bɛn te nu kɔcpiooce, ku yok keek a nin, go Petero thieec, yan, Ee kaŋo, caki thaar tok dueer leu ne yin ne yɛn etok? 41 Yienki ku laŋki, ke we cii bi lɔ e themic; wei aye lɔ thin eyic, ku ye guop en akɔc. 42 Go bɛ jal raanrou, le lɔŋ, yan, Waar, na ci binye dhal luɔi bi en a waan, te kɛn ɛn kɔn dek e ye, ke yi tɔ kede piɔndu loi. 43 Go bɛn ku be ke yok anin, aci nin ke nɔk. 44 Go ke nyaaŋ piny, ku be jal, le lɔŋ raandiak, ku jiɛɛm e jam awen. 45 Na wen, ke bɔ te nu kɔckɛn e piooce, bi ku yook keek, yan, Yɔkki e we nin tethiinakaŋ, abak lɔŋ; tieŋki, thaar e guɔ thiɔk, ke Wen e raan anyiine ku yine kɔc e kerac looi. 46 Jatki rot, loku; raan nyiin ɛn ki, aci ɣeet. 47 Na wen, te ŋoot en ke jam, di, ke Judath bɔ, ee raan toŋ de kɔc kathieer ku rou, ku bɔ kut diit e kɔc ne yen etok, amukki abatɛɛu ku thieec, abiki tede banydit ke ka ke Nhialic ku roordit e kɔc yiic. 48 Na wen, ke raan wen bi e nyiɛɛn, ke gɛm keek ŋiny bi kek e ŋic, lueel, yan, Raan ba ciim, ka ee yen guop; cok e dam wek en. 49 Go bɛn tede Yecu enɔnthiine, bi ku lueel, yan, Thieithieei, Rabi; go ciim aret. 50 Go Yecu yɔɔk, yan, Math, loi ke bi yin. Na wen, ke ke bɔ, bik ku pɛɛrki Yecu e dom. 51 Na wen, ke raan toŋ de kɔc cath ne Yecu, ke riny ecin, weeth abataude bei, go lim tok yup, lim de bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic, kip yic wei. 52 Go Yecu yɔɔk, yan, Pɔke abataudu tede; kɔc kedhie kɔc e abatau noom abik thou ne abatau. 53 E ye lueel e yipiɔu nɔn can Waar dueer leu e lɔŋ enɔɔne, ka bi ɛn gam rɛm ke tuucuhial awarki thieer ku rou? 54 Ku kacigoɔɔr dueerki aa yith adi, ke luel en, an, bi kaŋ dhil nu aya? 55 E thaar mane guop, ke Yecu yook kuut ke kɔc, yan, E we bɔ biic cit man e ka yin raan tɔŋ, raan e kaŋ rum, ke we muk abatɛɛu ku thieec, bak a bɛn dɔm? E akoolnyiin kedhie yɛn e reer wo week etok luaŋditt e Nhialic, ke ya weet, ku wek ken a dɔm. 56 Ku kake acik tic kedhie, luɔi bi kacigɔɔr aa yith, ka ke nebii. Na wen, ke nyieeŋe kɔcpiooce piny kedhie, ku kɔtki. 57 Na wen, ke kɔc wen dɔm Yecu, ke thelki leerki te nu Kaiapath, bɛnyditt tueŋ e ka ke Nhialic, te ci kɔc e loŋ gɔɔr gueer thin ayi roordit. 58 Go Petero kuany cok temec aɣeet en kaldht e bɛnydht tueŋ e ka ke Nhialic, ku le thin, le nyuc keke kɔc cath e bɛny cok, ke bi thok bi jam thok bɛn tiŋ. 59 Na wen, ke banydit ke ka ke Nhialic ku roordit ku kɔc nu e loŋic kedhie, ke ke kɔɔr caatɔɔ aluɛth, an, bik Yecu cak thok, ke bi nɔk; 60 ku acin ke cik yok, ciɛk, an, de caatɔɔ juec ci bɛn, ka yek aluɛth, acin ke cik yok. Na wen, ke caatɔɔ aluɛth e ke jɔ bɛn kaarou cieen, 61 bik ku luelki, yan, Aci mɛnhe lueel, yan, Yɛn cath wo riɛl duɛɛr ɛn luaŋdiit e Nhialic jap piny, ku bɛ yik e nin kadiak. 62 Go bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic ro jɔt, ku lueel, yan, Cin ke bɛɛre? Eeŋo ke jieeny ecaatɔɔke yin? 63 Go Yecu mim. Na wen, ke lueel bɛnydiit tueŋ, yan, Yin ta luel guutguut ne rin ke Nhialic piir, lɛke wook nɔn ee yin Kritho guop, Wen e Nhialic. 64 Go Yecu lueel, yan, Aci tiiŋic; ku wek yɔɔk aya, yan, Ekool wadaŋ, ke we bi Wen e raan tiŋ arɛɛr e baŋ cueny de riɛldit, ku bi e luaat niim luaat nhial. 65 Na wen, ke bɛnydiit tueŋ ke ret lupɔɔke yiic, ku lueel, yan, Aci Nhialic lat; eeŋo daŋ koorku caatɔɔ kɔk? Tieŋki, wek ci lɛtde piŋ, lɛt lɛt en Nhialic. 66 Luɛlki wakdiaa? Goki bɛɛr, yan, Aci roŋ ke thuɔɔu. 67 Goki ŋuoot nyin, ku guutki e kecin; ku mɛŋ kɔc kɔk e kecin, 68 ku luelki, yan, Caar e woniim, yin Kritho; eeŋa e biak yin? 69 Ku rɛɛr Petero biic e kalditic; go nyan tok bɛn tede yen, bi ku lueel, yan, Yin aya, yin aa nu weke Yecu de Galili. 70 Go jai e kɔc niim kedhie, yan, Akuoc yen ke luel. 71 Na wen, aci lɔ biic le e kat thar, ke tiŋ nyan daŋ, go lɛk kɔc nu etɛɛn, yan, Raane aa nu keke Yecu de Nadhareth ayadaŋ. 72 Go bɛ jai ke luel guutguut, yan, Raane akuoc. 73 Na wen, etethiine, ke kɔc kaac etɛɛn ke ke bɔ tede Petero, bik ku luelki, yan, Ee yic, yin ee raan toŋden aya; yin cii thoŋdu nyuɔɔth. 74 Go mel jɔ cam, ku luel guutguut, yan, Raane akuoc. Na wen, ke ajith kiu enɔnthiine. 75 Go Petero jam de Yecu tak, jam wen ci lueel, an, Te ŋoot ajith ke ken kiu, ke yin bi a jai etaitai raandiak. Go lɔ biic, le dhiau e dhien tuc.

Mathayo 27

1 Na ɣɔnmiak aru piny, ke banydit ke ka ke Nhialic kedhie ku roordit e kɔc yiic ke ke mɛt kethook Yecu kapac, an, bik tɔ nak; 2 na wen, ke dutki, ku thelki, yinki Pontio Pilato mudhiir. 3 Na wen, ke Judath, raan e nyiin en, te ci en e tiŋ nɔn ci loŋde guɔ teem, an, bi nɔk, ke dɔm tieel, go riet kathierdiak bɛ pɔk niim banydit ke ka ke Nhialic ku roordit, 4 go lueel, yan, Yɛn e kedaŋ wooc, e nɔn can riɛm de raan nyiɛɛn raan cin kerɛɛc cath ke yen. Goki lueel, yan, Eeŋoda thin? Ee kedu yin yitok. 5 Go riet dɛɛny piny luaŋ ɣeric, ku jel, le ro nook. 6 Go banydit ke ka ke Nhialic riet noom, ku luelki, yan, Aciki roŋ e luɔi bi ke taau te ye weu ke Nhialic kueet thin, luɔi ee kek weu ke riɛm. 7 Agoki kethook mat, ku ɣɔcki dom ne keek, dom de raan e tony cueec, an, bi kɔc lei aa thiɔk thin. 8 Yen aye dome tɔ ye dom de riɛm, aɣet ci ekoole. 9 Go jam aa yin jam ɣɔn lueel nebi Jeremia, yan, Agoki riet kathierdiak noom, ɣooc de raan waan ci ɣoocde lueel, raan waan ci kɔc ke Yithrael ɣoocde lueel; 10 ku gɛmki keek e kede dom de raan e tony cueec, cit man ci Bɛnydit e lɛk ɛn. 11 Na wen, ke Yecu kaac e mudhiir nɔm; go mudhiir thieec, yan, Ye malik de Judai? Go Yecu lueel, yan, Yen ka ke ci lueele. 12 Ku te ci e gaany e banydit ke ka ke Nhialic ku roordit, go cien ke ci bɛɛr. 13 Go Pilato thieec, yan, Kɛne juec e ka gɔɔnye ke yi piŋ? 14 Ku acin ke ci bɛɛr, acakaa jam tok aliu; arek abi mudhiir gai aret. 15 Ku ciɛɛŋ anu ɣɔn ekool e ahith, an, bi mudhiir raan toŋ ci mac aa luony kut e kɔc, raan nu e kepiɔth. 16 Ku ade raan ci mac e akoolke raan ci rin tic, cɔl Barabath. 17 Na wen, aci kɔc gueer, ke ke thieec Pilato, yan, Eeŋa nu e wepiɔth raan ba luony week? Ee Barabath, ku ye Yecu, raan cɔl Kritho? 18 Aci ŋic nɔn ee yen tiɛɛl yen e yin kek e yen. 19 Na wen, te reer en e thoony de guieereloŋ nɔm, ke thok bɔ tede tiiŋde, yan, Du de ke luoiye raan piɛthpiɔuwe; yɛn e kajuec guum ekoole ne baŋde ke ya nyuoth. 20 Go banydit ke ka ke Nhialic ku roordit agoki kut e kɔc weŋ, an, bik Barabath lip, ku tɔki Yecu nak. 21 Go mudhiir bɛɛr, thieec keek, yan, Ee raanou nu e wepiɔth e keyiic kaarou, raan ba luony week? Goki lueel, yan, Barabath. 22 Go Pilato ke thieec, yan, Eeŋo ba jɔ luoi Yecu, raan cɔl Kritho? Goki lueel kedhie, yan, Tɔ pieete e tim ci riiu nɔm kɔu. 23 Go mudhiir ke thieec, yan, Ee kaŋo, ee kerɛɛc ŋo ci looi? Goki coot aret awar cɔt awen, yan, Tɔ pieete e tim ci riiu nɔm kɔu. 24 Na wen, aci Piiato e tiŋ nɔn cin en luɔi bi en e leu, ku dueer anuɔɔn bɛɛi tei, ke nom piu, ku piny ecin e kut e kɔc niim, ku lueel, yan, Yɛn liu e riɛm e raaneyic, raan cin kerɛɛc cath ke ye; ee kedun wapac. 25 Go kɔc bɛɛr kedhie, yan, Ne riɛmde nu e woyieth, ayi mithkuɔ yieth. 26 Na wen, ke luny Barabath keek; ku jɔ Yecu tɔ dui e waat, ku yin kɔc, bi piaat e tim ci riiu nɔm kɔu. 27 Go alathkeer ke mudhiir goki Yecu dɔm leerki kal e mudhiir, ku kutki rem de alathkeer ebɛn e yenɔm. 28 Goki lupɔɔke luony bei, ku yikki kɔu alulut thith baar. 29 Na wen, acik gol e kuɔɔth nai, ke tueelki e yenɔm, ku tɛɛuki wai de aruoor e ciin cuenyde; ku tukki kemiɔl e yenɔm, bniki, luelki, yan, Thieithieei, Malik de Judai! 30 Goki ŋuoot guop, ku nomki aruoor, yupki nɔm. 31 Na wen, acik en geet, ke ke jɔ alulut wen luony bei e yekɔu, ku beki lupɔɔke taau, ku thelki biic lek piaat e tim ci riiu nɔm kɔu. 32 Na wen, alek biic, ke ke yok raan e Kurene, cɔl Thimom; goki dhil tɔ jɔt timdɛn ci riiu nɔm. 33 Te ci kek ɣet te cɔl Golgotha, yen aye Tede apet e thoŋda, 34 ke miɔcki e mɔn ci wac, ci liaap keke keth; na wen, aci thieep, ke reec dek. 35 Goki piaat e tim ci riiu nɔm kɔu, ku tekki lupɔɔke, ne deeny deeny kek gɛk; luɔi bi jam aa yic jam ɣɔn ci lueel e nebi, yan, Acik lupɔɔki tɛk rot kapac, ku deenyki gɛk e kede alulutdi. 36 Goki nyuc piny, ku titki etɛɛn. 37 Ku tueelki gɔnyde nhial, gɔny ci e gaany, aci gɔɔr ale, yan, KENE EE YECU MALIK DE JUDAI. 38 Ku ade kɔc ci piaat e yen etok kaarou, kɔc e kaŋ rum, tok e baŋ cuec, ku tok e baŋ cam. 39 Go laat e kɔc wen e teek etɛɛn, ke ke lek keniim, 40 luelki, yan, Yin e mɛnh e luaŋdiit e Nhialic dhuoor piny, ku bɛye yik e nin kadiak, luak rot! Ten ee yin Wen e Nhialic, ke yi bɔ piny e tim ci riiu nɔm kɔu. 41 Ku get guop ne banydit ke ka ke Nhialic aya, keke kɔc e loŋ gɔɔr ku roordit, luelki, yan, 42 E kɔc kɔk luok; ku cii ro leu ne luak. Na ye malik de Yithrael, ne bɔ piny enɔɔne e tim ci riiu nɔm kɔu, ka buk gam. 43 E ro thany Nhialic, ne luɛk enɔɔne, te kɔɔr en en; ne luɛl ee yen e lueel, an, Yɛn ee Wen e Nhialic. 44 Ayi kɔc e kaŋ rum aya, kɔc wen ci piaat ne yen etok, acik lat ne jam toŋ mane. 45 Na wen, e thaar kadhetem, ke piny jɔ guɔ cuɔl ebɛn, aɣet thaar kadheŋuan. 46 Ku te cit thaar kadheŋuan, ke Yecu cot e rol dit, yan, Eli, Eli, lama thabakthani? yen aye kene, yan, Nhialicdi, Nhialicdi, eeŋo pɛl yin a wei? 47 Na wen, ke kɔc kɔk e kɔc kaac etɛɛn, te ci kek e piŋ, ke luelki, yan, Raane acɔl Elija. 48 Go raan tok e keek dap kat, ku noom ken ee piu jooc, ku jool e mɔn ci wac, ku tɛɛu e wai aruoor nɔm, yin en le dek. 49 Go kɔc kɔk lueel, yan, Jɔ pɔl, jɔku woi nɔn bi Elija bɛn bi bɛn luok. 50 Na wen, aci Yecu bɛ coot e rol dit, ke jɔ weike pɔl, thook. 51 Ku jɔ lupɔ diit nu e luaŋdiit e Nhialicic rɛɛt erou, gɔl nhial aɣet piny; go piny ro niɛŋ, go kuurdit yiic pak; 52 ku liep rɛŋ rot; go gup juec ro jɔt, gup ke kɔc ɣerpiɔth kɔc ci thou; 53 na miak, aci Yecu ro jɔt, ke ke bɔbei e rɛŋ yiic, lek panydiit ɣeric lek ku tulki e kɔc juec niim. 54 Na wen, ke bɛny de rem, keke kɔc cath ne yen, kɔc tit Yecu, te ci kek nieŋ ci piny ro niɛŋ tiŋ, ku tiŋki ka ci looi, agoki riɔɔc aret, ku luelki, yan, Ee yic, kene ee Wen e Nhialic! 55 Ku nu dieer juec etɛɛn adɛɛiki temec, dieer wen ci Yecu biaath cok Galili, ke ke ye kede looi; 56 dieer de yiic yi Mari Magdalene, ku Mari man Jakop keke Jothe, ku man wɛɛt ke Dhebedayo. 57 Na wen, aci akɔl thei, ke raan juec e kaŋ bɔ, raan de Arimathaya, cɔl Jothep, ku ye raanpiooce Yecu aya. 58 Go lɔ te nu Piiato, le guop de Yecu lip. Go Pilato kɔc yɔɔk, an, bi guop gam en. 59 Na wen, aci Jothep guop noom, ke jɔ deer e lupɔ ɣer cɔl linon, 60 ku le tɔɔu e raŋ de yenguop, raŋ e piɛc wec e kuuric; go kuur dit tok lɔɔr tɛɛu e raŋ thok, ku jɔ jal. 61 Ku nu Mari Magdalene etɛɛn, keke Mari daŋ, ke ke rɛɛr e raŋ lɔɔm. 62 Na ɣɔnmiak, e kool lɔ e kool e Guiɛɛk cok, ke banydit ke ka ke Nhialic ku Parithai ke ke gueer e Pilato nɔm, 63 luelki, yan, Bɛny, acuk tak nɔn ci aluenhe ye lueel waan ŋoot en ke piir, yan, Ee nhi kadiak, ke yɛn bi ro bɛ jɔt. 64 Jɔ kɔc thɔn enɔɔne, bik raŋ aa tiit apiɛth, aɣet kool ee kek diak, ke kɔckɛn e piooce ke ke cii bi bɛn, bik bɛn kual, ku yookki kɔc, yan, E ro jɔt e kɔc ci thou yiic; ke mɛth cieen abi mɛth tueŋ waan woor. 65 Go Pilatɔ ke yɔɔk, yan, Wek cath we kɔc e tiit; laki, cok e dɔt wek en, e don ŋiɛcki. 66 Goki lɔ, lek raŋ tɔ cok e doteye, ku botki kuur thok, ku tɛɛuki kɔc e tiit etɛɛn aya.

Mathayo 28

1 Na wen, aci akool e thabath guɔ thok, te kɔɔre piny ru ekool tueŋ wen aa kool dherou, ke Mari Magdalene bɔ keke Mari daŋ, bik raŋ bɛn tiŋ, 2 Na wen, ke piny nieŋ rot aret; ku bɔ tuny nhial e Bɛnydit piny paannhial, bi ku lɔɔr kuur wei e raŋ thok, ku jɔ reer e yenɔm. 3 Acit nyin wil e deŋ, ku lupɔde aɣer ewic cit alath; 4 ago kɔc e tiit agoke lath gup ne riɔɔc wen ci kek riɔɔc e yen, abik ciet kɔc ci thou. 5 Go tunynhial bɛɛr, yook diaar, yan, Duoki riɔc; aŋiɛc nɔn kaar wek Yecu, raan waan ci piaat e tim ci riiu nɔm kɔu. 6 Aliu etene; e ro jɔt cit man waan ci en e lueel. Baki, tieŋki te waan tɔɔce Bɛnydit thin. 7 Ku jaki dap lɔ, lɛkki kɔckɛn e piooce nɔn ci en ro jɔt e kɔc ci thou yiic; ku tieŋki, akɔn lɔ tueŋ e week Galili; abak tiŋ etɛɛn; yeka, aca lɛk week. 8 Goki dap jal e raŋ nɔm, ariɔcki tei, ku amitki piɔth ayadaŋ, goki kat lek jam lɛk kɔckɛn e piooce. 9 Na wen, aciɛthki kueer, ke ke lɔ kɔckɛn e piooce lɛk jam, ke Yecu ram ke keek, go lueel, yan, Thieithieei week! Goki bɛn ku dɔmki cok, lamki. 10 Go Yecu ke yɔɔk, yan, Duoki riɔc; lak lɛkki mithekɔckuɔ, yan, bik lɔ Galili, tɛɛn en abi kek a tiŋ. 11 Na wen, aleki, ke kɔc kɔk e kɔc e tiit ke ke bɔ panydit, bik ku nyuthki banydit ke ka ke Nhialic ka ci looi kedhie. 12 Na wen, acik gueer ne roordit etok, ke ke mat loŋ, goki alathkeer gam weu juec, 13 ku luelki, yan, Jaki lueel, yan, Kɔckɛn e piooce acik bɛn wakɔu, bik ku kualki guopde, ke wo nin. 14 Ku na ci mudhiir kene piŋ, abuk weŋ, agoku week tɔ cin diɛɛr ba wek diɛɛr. 15 Goki weu noom, ku loiki ke cit man ci ke wɛɛt; ku jame aci thiei e Judai yiic, ku tɔu aɣet ci ekoole. 16 Na wen, ke kɔcpiooce kathieer ku tok ke ke jel lek Galili, lek te nu kuurdiit ci Yecu kɔn lɛk keek. 17 Na wen, acik e tiŋ, ke lamki; ku ŋit kɔc kɔk piɔth. 18 Go Yecu bɛn, bi ku yook keek, yan, Riɛl ebɛn aci gam ɛn paannhial ayi piny nɔm. 19 Yen la wek, lak juoor aa wɛɛt kedhie, abik aa kɔcpiooce, ku baptithki keek ne rin ke Waada, ku Wende, ku Weidit Ɣer; 20 yak ke wɛɛt, bik kaŋ aa dot kedhie ka ca thɔn week; ku ya ki, yɛn ee cool e tɔu wo week e akoolyniin kedhie, aɣet thok bi piny thok. Amen.

Mak 1

1 Gol e welpiɛth ki, welpiɛth ke Yecu Kritho, wen e Nhialic. 2 Acit man ci e gɔɔr e awarek de nebi Yithayayic, yan, Tiŋ, yɛn tooc tunydi e yinɔm tueŋ, Raan bi kueerdu lɔ looi; 3 Rol e raan cot e jɔɔric, yan, Luɔiki caar e Bɛnydit apiɛth, Luɔiki kuɛɛrke abik lɔ cit. 4 Go Jɔn bɛn, raan e kɔc baptith e jɔɔric, ku ye kɔc guieer ne baptinh e puŋdepiɔu ne pal bi karac pɔl. 5 Na wen, ke kɔc ke piny e Judaya kedhie, ku kɔc ke Jeruthalem, ke ke lɔ biic te nu yen; goke baptith ne yen kedhie e kiir cɔl Jordanic, ku gamki karɛcken. 6 Ku ye Jɔn lupɔ cieŋ lupɔ ci cueec e nhim ke thɔrɔl, ku ye thionh e dɛl cieŋ e yethar, ku ye kɔyɔm cam ku ciɛm miok de kiec nu roor. 7 Ku ye guiir, an, Ade raan bɔ e yacok cieen, raan ril e yɛn, ku yɛn ci roŋ ne luɔi duɛɛr ɛn guŋ dak thionh e wɛɛrke. 8 Yɛn e we baptith e piu: ku raane abi we baptith ne Weidit Ɣer. 9 Na wen, e akoolke, ke Yecu bɔ Nadhareth de Galili, ago baptith e Jɔn e Jordanic. 10 Na wen, enɔntoŋ e bi en biic e piu yiice, ke woi tenhial aci yeyic liep, ku tiŋ Weidit abɔ piny nhial leki e yeguop acit guop guuk. 11 Ku bɔ rol paannhial, yan, Yin ee Wendien nhiaar, Yɛn mit piɔu wo yin aret. 12 Na wen, e tethiine, ke dap lɛɛr e jɔɔric e Weidit. 13 Ku jɔ lɔ tɔu e jɔɔric e nhi kathierŋuan, ke ye Catan them; ku ye tɔu keke lai roor etok; ku ye luooi e tuucnhial. 14 Na ɣɔn, aci Jɔn mac, ke Yecu bɔ Galili, ke ye welpiɛth ke Nhialic guiir, 15 aye lueel, yan, Piny e thok, ku ciɛɛŋ de Nhialic aci guɔ thiɔk: pɔkki wepiɔth, ku gamki welpiɛth. 16 Na wen, aciɛth e wɛɛryɔu wɛɛr e Galili, ke tiŋ Tliimon ku Andereya manhe e Thimon ke ke deeny bɔi wiir: luɔi ee kek kɔc e dep. 17 Go Yecu keek yɔɔk, yan, Baki e yacok, ke we ba tɔ ye kɔc e kɔc deep. 18 Goki bɔɔiken dap pɔl enɔnthiine, ku kuanyki cok. 19 Na wen, aci lɔ tueŋ tethiinakaŋ, ke tiŋ Jakop wen e Dhebedayo keke Jɔn manhe, kɔc nu e abelic ayadaŋ, arukki bɔɔiken. 20 Go keek cɔɔl enɔnthiine: goki wuonden Dhebedayo nyaaŋ e abelic keke kɔc e luui e weu, ku biɔthki cok. 21 Goki lɔ Kapernaum; na wen, ekool e thabath, ke dap lɔ luaŋ e Nhialic le weet. 22 Goki gai ne weetde: luɔi ee yen keek wɛɛt cit man e raan cath ke riɛl, ku acii cit man e kɔc e loŋ gɔɔr. 23 Na wen, ke raan anu e luaŋdɛn e Nhialicyic raan de guop jɔŋ rac; go rel, 24 yan, Yec! Eeŋoda ne yin, yin Yecu de Nadhareth? ci bɛn ba wo bɛn riɔɔk? Yin ŋiɛc nɔn ee yin Raan Ɣerpiɔu de Nhialic. 25 Go Yecu jɔɔny, yan, Lɔ lik, ku ba bei e yeguop. 26 Na wen, aci jɔŋ rac raan tɔ lɔ juɔkiaŋ, ke jɔ coot e rol dit, bi bei e yeguop. 27 Goki gai kedhie, arek abik rot thieec kapac, yan, Ee kaŋo ekene? ee weet ŋo ekene weet ci piac bɛne? acakaa jɔɔk rac aye ke yɔɔk ne riɛl, agoki kede piŋ, 28 Go rinke tic enɔnthiine e wuot ke Galili ebɛn wuot thiɔk. 29 Na wen, acik bɛn biic luaŋ de Nhialic, ke ke dap lɔ ɣon e Thimon ku Anderaya, aciɛthki ne Jakop ku Jɔn. 30 Ku dhiɔm de Thimon adhɔt piny ke juai; agoki kede dap lɛk Yecu. 31 Go bɛn, bi ku dɔm cin, jɔt nhial; go juai pal piny enɔnthiine, go kaken looi. 32 Na ɣɔn theen, te ci akɔl lɔ piny, ke ke bii kɔc tede yen kɔc tok kedhie, ayi kɔc cii jɔɔk rac dɔm. 33 Ku panydit ebɛn acik gueer ɣot thok. 34 Go kɔc tok juec tɔ dem kɔc de gup jɔɔk kith yiic, ku cieec jɔɔk rac e kɔc gup kɔc juec; ku pen jɔɔk rac jam, luɔi ci kek e ŋic. 35 Na ɣɔnmiak, aŋoot piny ke col, ke jɔt rot, le biic, ku jel le jɔɔric te cin kɔc, le lɔŋ etɛɛn. 36 Go Thimon ku kɔc wen cath ne yen goki biɔɔth cok; 37 na wen, acik en yok, ke luelki, yan, Yin kɔɔr raan ebɛn. 38 Go keek yɔɔk, yan, Loku bɛi thiɔk, ke ya bi wel aa guiir etɛɛn aya; yen aa ba yɛn. 39 Go wel lɔ guiir e luek ke Nhialic yiic piny e Galili nɔm ebɛn, ku ye jɔɔk rac cieec. 40 Na wen, ke raan bɔ tede yen, raan de guop wɛth. ke lɛŋ, ku tuk emiɔl e yenɔm, lueel, yan, Te de yin piɔu luɔi bi yin a tɔ waar, ka duɛɛre looi. 41 Go Yecu piɔu kok ke yen, go ecin riny, ku jiɛk guop, lueel, yan, Anu e yapiɔu; waar guop. 42 Go wɛth jal e yeguop enɔnthiine, ku jɔ guop waar. 43 Go lom thok aret, ku tɔ jel enɔnthiine, 44 yook, yan, Tit rot, e cin ke lɛke raan daŋ: lɔ kueerdu, nyuoth rot bɛny e ka ke Nhialic, ku game ka cii Mothe thɔn, ne baŋ de waar ci yin guop waar, abi aa ŋiny bi kek e ŋic. 45 Ku yen, te ci en lɔ biic, ke jɔ jam lueel aret, abi thiei e piny nɔm, arek acin te dueere Yecu bɛ lɔ panydit e kɔc nyiin, ku ye tɔu roor e jɔɔric: go kɔc bɛn te nu yen e baai nɔm ebɛn.

Mak 2

1 Na wen, aci nin liaakaŋ lɛɛr, ke be lɔ Kaperuaum, go kɔc piŋ nɔn nu yen ɣoot. 2 Go kɔc juec dap gueer ɣot, arek acin te laau be nu, acakaa ɣot thok aya, acin te laau: go ke guieer wel. 3 Na wen, ke kɔc e ke bɔ kɔc bii raan ci duany tede yen, aɣɛɛce e kɔc kaŋuan. 4 Na wen, aci cien te ɣeet kek e Yecu lɔɔm, ne baŋ de kut e kɔc, ke ke ŋany ɣot nɔm biak nu yen: na wen, aci ɣot nɔm ɣɔɔr, ke ke jɔ laŋarep luai piny, laŋarep wen dhɔte raan e yenɔm. 5 Te ci Yecu gamden tiŋ, ke yook raan ci duany, yan, Mɛdhe, karɛcku acike pal yin. 6 Ku ade kɔc kɔk rɛɛr etɛɛn kɔc e loŋ gɔɔr, kɔc wen jam e kepiɔth, yan, 7 Eeŋo jiɛɛme raane aya? ee Nhialic lat; eeŋa dueer pal e karac leu, cie Nhialic etok? 8 Na wen, ke ŋic Yecu enɔnthiine nɔn jiɛɛm kek aya e kepiɔth, go ke yɔɔk, yan, Eeŋo tɛɛrki e wepiɔth wakya? 9 Ee kenou piɔl e keek, yan, te yɔɔk ɛn raan ci duany, yan, Karɛcku acike pal yin; ku te luɛɛl ɛn en, yan, Jɔt rot, jɔt laŋarepdu, cathe? 10 Ku enɔɔne, luɔi ba wek e ŋic nɔn ciɛthe Wen e raan ke riɛl e piny nɔm riɛl bi en karac pɔl (ke yook raan ci duany, yan,) 11 Yin yɔɔk, yan, Jɔt rot, jɔt laŋarepdu, lɔ paandit 12 Go rot jɔt enɔnthiine, ku jɔt laŋarepde, ku jel e kɔc niim kedhie; arek abik gai kedhie, ku pionyki Nhialic, luelki, yan, Ke cit ekene akenku kɔn tiŋ ananda. 13 Na wen, ke be lɔ biic le e wɛɛryɔu; ku bɔ kut e kɔc ebɛn te nu yen, go ke wɛɛt. 14 Ku te teek en kueer, ke tiŋ Lebi wen Alapayo, arɛɛr ten ee miriic guaaric noom thin, go yɔɔk, yan, Kuany acok. Go rot jɔt, ku kuɛny cok. 15 Na wen, ke Yecu rɛɛr ten ee cam ɣon e Lebi, ku rɛɛr kɔc juec ne yen etok ku kɔckɛn e piooce, kɔc e atholbo tɔ kut ku kɔc e kerac looi: luɔi juec kek, ku yek kuany cok. 16 Na wen, aci kɔc e loŋ gɔɔr ku Parithai e tiŋ acam keke kɔc e atholbo tɔ kut ku kɔc e kerac looi, ke ke thiec kɔckɛn e piooce, yan, Eeŋo ciem en keke kɔc e atholbo tɔ kut ku kɔc e kerac looi? Na wen, aci Yecu ye piŋ, ke ke yook, yan, Kɔc piɔl gup aciki akiim e kɔɔr, ee kɔc tok tei: yɛn ecii bɔ ba kɔc piɛthpiɔth bɛn cɔɔl, ne puŋ bi kek kepiɔth puk, ee kɔc e kerac looi, kek aba bɛn cɔɔl. 18 Ku kɔcpiooce Jɔn keke kɔcpiooce Parithai aake ye cam rɛɛc: goki bɛn tede yen, bik ku thiecki, yan, Eeŋo ye kɔcpiooce Jɔn cam rɛɛc ayi kɔcpiooce Parithai, ku cii kɔckuon e piooce cam e rɛɛc? 19 Go Yecu ke yɔɔk, yan, Dueer wɛɛt rieec e monythiek cam aa rɛɛc, te ŋoote monythiek ke rɛɛr ke keek? Te ŋoot kek e ke cath e monythiek, aciki cam dueer aa rɛɛc. 20 Ku akool abik bɛn, kool bi ke monythiek jɔt e keyiic, yen abi kek cam jɔ aa rɛɛc e akoolke. 21 Ku acin raan e lupɔ kene kɔn cieŋ kac e lupɔ thɛɛr kɔu: na loi en aya, ke lupɔ ci piac looi abi lupɔ thɛɛr tɔ rɛɛtic, go te ye rɛɛt tɔ dit awar man waan. 22 Ku acin raan e wany ci piac dhiim taau e atheep thɛɛr yiic: na loi en aya, ke wany ci piac dhiim abi atheep reet yiic, go wany lɔ wei, ku riaak atheep: wany ci piac dhiim aye taau e atheep ci piac coŋ yiic. 23 Na wen, ke tek e dum ke rap yiic ekool e thabath: go kɔckɛn e piooce goki rap jɔ dhoŋ, te ciɛth kek. 24 Go Parithai thieec, yan, Tiŋ, eeŋo looi kek ke ci pɛn kɔc ekool e thabath? 25 Go keek yɔɔk, yan, Kɛnki kɔn kueen e awarekic ne ke cii Dabid looi, ɣɔn dɛk kaŋ tede yen, nɛk cɔk en, yen ku kɔc cath ne yen? 26 Luɔi ci en lɔ ɣon e Nhialic, ɣɔn ee Abiathar bɛnyditt tueŋ e ka ke Nhialic, go kuin ci gam Nhialic cam kuin ci pam, kuin cii raan daŋ dueer cam, ee bany ke ka ke Nhialic kapac, aci cam, ku miɔɔc kɔc cath ne yen aya? 27 Go ke yɔɔk, yan, Thabath aci cak ne baŋ de raan, ku acie raan en e cak ne baŋ de thabath. 28 Yen tede ka, Wen e raan ee Bɛnyditt de thabath ayadaŋ.

Mak 3

1 Na wen, aci bɛ lɔ luaŋ de Nhialic; ku ade raan etɛɛn raan ci ciin tok riɔu. 2 Agoki woi guop, nɔn bi en e tɔ dem ekool e thabath, ke bik lɔ gaany. 3 Go lɛk raan ci cin riɔu, yan, Jɔt rot, kaace cil. 4 Go keek thieec, yan, Ee kenou ci pal kɔc ekool e thabath, ee luɔi de kepiɛth, ku ye luɔi de kerac? ee kunydewei, ku ye naŋ de kɔc? Goki lɔ diu. 5 Na wen, aci keek lieec ke ci ŋeeny, e piɔu diu ne riɛl ril kek piɔth, ke jɔ raan yɔɔk, yan, Riny yicin. Go riny: go cin bɛ piath cit man e ciin daŋ. 6 Go Parithai lɔ biic, lek kethook mat ne kɔc ke Kerod etok, ne naŋ bi kek e nɔk. 7 Go Yecu rot riic etɛɛn keke kɔckɛn e piooce le e abapdit nɔm: ku kuany cok e kut diit e kɔc bɔ Galili: ku bɔ kut diit e kɔc e Judaya, 8 ku ne Jeruthalem, ku ne Edom, ku ne Jordan nɔm lɔŋtui, ku ne piny thiaak ke Turo ku Thidon, abiki tede yen, luɔi ci kek ka dit e looi piŋ. 9 Go lɛk kɔckɛn e piooce, yan, bi abel thiine ye tiit, ne baŋ de kut e kɔc, ke ke ci ye bi nyiɛɛc: 10 luɔi ci en kɔc juec tɔ dem, arek acik rot cuot te nu yen, bik bɛn jak guop, kek kɔc de gup jɔɔk kedhie. 11 Ku jɔɔk rɛc col, te de en te ci kek e tiŋ, ke ke cuɛt rot piny e yenɔm, ku cotki, yan, Yin ee Wen e Nhialic. 12 Go ke cok e lom en kethook, ke ciki bi tɔ ŋic. 13 Na wen, ke lɔ e kuurdit nɔm, le ku cɔɔl kɔc nu e yepiɔu: goki lɔ tede yen. 14 Go thieer ku rou lɔc, kɔc bi ya tɔu ne yen, ku bi keek aa tooc bik wel aa lɔ guiir, 15 ku bik aa cath ne riɛl bi kek juai tɔ waar, ku bik jɔɔk rac aa cieec: 16 ku jɔ Thimon cak bɛɛŋ, yan, Petero; 17 ku Jakop wen e Dhebedayo, ku Jɔn manhe e Jakop; go keek cak bɛɛŋ, yan, Boanergeth, yen aye Wɛɛt ke maaredeŋ: 18 ku Anderaya, ku Pilip, ku Bartholomayo, ku Mathayo, ku Thoma, ku Jakop wen e Alapayo, ku Thadayo, ku Thimon raan e Kanaan, 19 ku Judath Yithkariɔt, raan bi e nyiɛɛn aya. Go bɛn ku le ɣot. 20 Na wen, ke kut e kɔc be gueer, arek acin te man dueere kɔc cam e kuin. 21 Na wen, aci mathke ye piŋ, ke ke lɔ biic lek dɔm: ayek lueel, yan, jiɛɛm wei. 22 Ku aci kɔc e loŋ gɔɔr e lueel, kɔc bɔ e Jeruthalem, yan, Ade guop Beeldhebup, ku, yan, Ee jɔɔk rac cieec ne riɛl e bɛnydiit e jɔɔk rac. 23 Go keek cɔɔl te nu yen, ku yook keek e kaaŋ, yan, Catan dueer Catan cieec adi? 24 Ku miric ceŋ piny, te tek en eyic ater, ka cii dueer kɔɔc. 25 Ayi dhien, te tek en eyic ater, ka cii dueer kɔɔc en edhiene. 26 Ku Catan aya, te jɔt en rot ku ciek rot ater, ago eyic tek, ka cii dueer kɔɔc, thok bi en thok adueer thiɔk. 27 Acin raan dueer lɔ ɣon e raan ril, ku yiɛk weuke, te ŋoot en ke ken raan ril kɔn duut; na ci e kɔn duut, ke jɔ ɣonde yak. 28 Wek yɔɔk eyic, yan, Karɛc cik wooc abike pal mith ke kɔc, ayi lɛt ebɛn lɛn bi kek Nhialic aa lat, abike pal keek kedhie: 29 ku raan bi Weidit Ɣer aa lat acii bi pɔl etaitai, kerɛɛc dit anu e yeyeth aɣet wadaŋ thɛɛr: 30 luɔi ci kek e lueel, yan, Ade guop jɔŋ rac. 31 Na wen, ke mithekɔcken e ke bɔ ne man, bik ku kɛɛcki biic, agoki tuoc raan, le ye cɔɔl. 32 Ku rɛɛr kut diit e kɔc e yelɔɔm; agoki lɛk en, yan, Tiŋ, moor ku mithekɔckun ka, biic, akɔɔrki yin. 33 Go bɛɛr, yan, Eeŋa ye maar, ku ee yiŋa ye mithekɔckuɔ? 34 Go kɔc rɛɛr e yelɔɔm lieec, ku lueel, yan, Maar, ki, ku mithekɔckuɔ ki! 35 Raan ebɛn raan bi kede Nhialic piɔu aa looi, raane yen eye mɛnkhai, ku ye nyankai, ku ye maar.

Mak 4

1 Na wen, ke be weet gɔl e wɛɛryɔu. Ku kut diit e kɔc acik gueer te nu yen, go lɔ e abelic, ku reer e abelic wiir; ku nu kut diit e kɔc ebɛn e wɛɛryɔu biic. 2 Go ke wɛɛt e kajuec ne kɛŋ, ku yook keek ne weetde, yan, 3 Piɛŋki: raan cum, di, e lɔ biic le com: 4 na wen, a cum, ke nyin kɔk e ke loony e kueer kec, ku bɔ diɛt nhial bik ku camki ke. 5 Ku loony kɔk piny de kuur, te cin tiɔm dit; goki dap goŋ, luɔi cin en tiɔm dit: 6 na wen, aci akɔl ɣeet nhial, ke ke biɔɔr; goki yom, luɔi cin kek mei. 7 Ku loony kɔk e kuɔɔth yiic, go kuɔɔth cil, goki ke nyiɛɛc, agoki cuo lok. 8 Ku loony kɔk e tiɔm piɛthic, goki luɔk, acik cil agoki kenyiin ŋuak; ku jɔki luɔk abi nyin tok thierdiak aa bɛɛi, ku bii nyin daŋ thierdhetem, ku bii nyin daŋ bɔt. 9 Go lueel, yan, Raan de yith ee yen ke piŋ, ke piŋ. 10 Na wen, aci doŋ etok, ke kɔc rɛɛr e yelɔɔm ku kɔc kathieer ku rou ke thiecki ne kede kaaŋ awen. 11 Go ke yɔɔk, yan, Aci gam week luɔi ba wek kecithiaan ŋic, kede ciɛɛŋ de Nhialic: ku tede kɔc nu biic, kaŋ kedhie ayeke looi ne kɛŋ: 12 luɔi bi kek aa daai, ku ciki kaŋ e gɔɔk apiɛth; ku luɔi bi kek aa piŋ, ku ciki kaŋ e yok yiic; ke cii bi dɛ te bi kek kepiɔth puk, abi karɛcken pal keek. 13 Go ke thieec, yan, Kuocki kaaŋe? ku bak kɛŋ kedhie ŋic adi? 14 Raan cum ee jam en com. 15 Ku kɔcke ee ka nu e kueer kec, te ye jam com thin; na wen, acik piŋ, ke Catan bɔ enɔnthiine, bi ku jɔt jam wen ci com e kepiɔth. 16 Ku kɔcke aya ee ka ci com e piny de kuur; kɔcke, te ci kek jam piŋ, ke ke dap gam ke ke mit piɔth; 17 ku acinki thaar mei, goki yok e ke tɔu e ninke; na miak, te bi ketuc dhal keek ayi yoŋ ne baŋ de jam, ke ke dɔk rot cieen enɔnthiine. 18 Ku kɔc kɔk ee ka ci com e kuɔɔth yiic; kɔcke ee kɔc ci jam piŋ, 19 na wen, ke diɛɛr ee kek diɛɛr e ka ke pinye nɔm, ayi mɛth ee juec de weu keek math, ayi ŋɔɔŋ de ka kɔk, ke ke lɔ thin, ku nyiicki jam, agoki cuo lok. 20 Ku kɔc kɔk ee ka ci com e tiɔm piɛthic; ayek kɔc e jam piŋ, ku gamki, ku lokki, tok abi thierdiak bɛɛi, ku bii tok thierdhetem, ku bii tok bɔt. 21 Go ke yɔɔk, yan, Manyealath bi ya bɛɛi ku tɛɛuwe e diony thar, ayi laŋarep thar, ku cii bi aa taau e kedaŋ nɔm nhial? 22 Acin ke ci thiaan, ke cii bi tic rial; ku acin ke ci looi ecueer, ke cii bi tic egayak. 23 Na de raan de yith ee yen ke piŋ, ke piŋ. 24 Go ke yɔɔk, yan, Yak rot tiit ne ke yak piŋ: them aa wek kaŋ them, en abi aa thɛm week: ku wek kɔc e kaŋ piŋ, we bi ŋuak e kaŋ. 25 Raan de nɔm kake, abi miɔɔc: ku raan cin nɔm kake, acakaa ke cath ke yen abi noom tede yen. 26 Go lueel, yan, Ciɛɛŋ de Nhialic acit weer ci raan kɔth wɛɛr piny; 27 ku ye nin ku ye rot jɔt wakɔu ku akol, go kɔth cil, ku ditki, ke kuc dit dht kek. 28 Piny ee rap bɛɛi yetok; ee thok kɔn goŋ, na miak ke guath, na miak, ke rap dit nyin lok e yenɔm. 29 Na wen, aci rap guɔ luɔk, ke dap menyjel tɔ lɔ, luɔi ci kool e tem bɛn. 30 Go lueel, yan, Buk ciɛɛŋ de Nhialic thɔɔŋ ke ŋo? ku buk thɔɔŋ e kaaŋ ŋo? 31 Acit nyin toŋ de matharda, nyin koor e kɔth kedhie e piny nɔm, te come ye; 32 ku te ci e com, ke cil, abi dit, abi wal woor kedhie, go keer dit tany; arek abi diɛt nhial aa reer e atiepdeyic. 33 Go keek guieer ne kɛŋ juec cit ekake, cit man leu kek keek e piŋ: 34 ku acin wel ci guieer keek wel cin yiic kaaŋ: na wen, ke weer kɔckɛn e piooce kɛŋ thaar kedhie kapac pei. 35 Na wen, ekoole guop, te ci akɔl thei, ke yook keek, yan, Lok teemku lɔŋtui. 36 Goki kut e kɔc tɔ jel, ku jɔki tɔ cath ke keek e abelic e guopdɛne. Ku nu abeel thii kɔk ne yen etok aya. 37 Na wen, ke gok de amaŋ dit bɔ, go apiɔɔk thɛc e abelic, arek abi abel duɛɛr thiaŋ. 38 Ku yenguop atɔu e abel thar cieen, anin e kɔm nɔm: agoki pɔɔc, ku thiecki, yan, Bɛny, thon thou wok cin kedu thin? 39 Go paac, go yom jɔɔny, ku yook wɛɛr, an, Lɔ lik, pale rot piny. Go yom kɔɔc, ku lɔ wɛɛr diu aret. 40 Go ke thieec, yan, Eeŋo riaac wek wakya? Ŋuɔɔtki e we cin gam? 41 Goki riɔɔc e riɔɔc dit, ku thiecki rot kapac, yan, Ee raan cit ŋo eraane, raan piŋe yom kede ayi wɛɛr?

Mak 5

1 Agoki ɣet lɔŋtui, piny de Gadarai. 2 Na wen, aci bɛn bei e abeiic, ke ram enɔnthiine ke raan de guop jɔŋ rac raan bɔ bei e rɛŋ yiic, 3 raan ee reer te nu rɛŋ: ku acin raan dueer e mac, acakaa yen e mac e kuat: 4 aye cool e rekeye ne joth ku kuɛɛt, go kuɛɛt aa tuɛɛny ku dhuuŋ joth, ku acin raan cath ke riɛl bi en e tɔ loi nɔm. 5 Ku e akoolnyiin kedhie, wakɔu ku akol, ee tɔu e kuurdit kɔɔth ku te nu rɛŋ, ke ye coot, ku ye rot ŋuɛɛt e kɔi. 6 Na wen, ke tiŋ Yecu temec, go bɛn ke riŋ, bi ku lɛm; 7 ku coot e rol dit, yan, Eeŋodi wo yin, Yecu, yin Wen e Nhialic diit aret? Yin yɔɔk ne rin ke Nhialic, yan, Du ya leŋ wei. 8 Ne yook ci en e yɔɔk, yan, Ba bei e raan guop, yin jɔŋ rac. 9 Go thieec, yan, Cɔl yi ŋa? Go bɛɛr, yan, Yɛn cɔl Remdit: luɔi juec wok. 10 Go lɔŋ aret, an, cii ke bi ciɛɛc biic e pinye. 11 Ku ade luny diit e kudhuur e kuurdit thar etɛɛn, ke ke nyuath. 12 Go jɔɔk rac ebɛn goki lɔŋ, yan, Tɔ wo lɔ te nu kudhuur buk lɔ e kegup. 13 Go ke pal lɔ. Na wen, ke jɔɔk rac e ke bɔ bei e raan guop, lek e kudhuur gup: go luny ebɛn lɔ guluŋ piny wiir, aa ke cit agum kaarou: agoki mou wiir. 14 Go kɔc wen e kudhuur nyuaath goki kat, lek lueel panydit ayi baai. Goki lɔ biic lek ke ci looi tiŋ, nɔn ee yen ŋo. 15 Goki bɛn te nu Yecu, ku tiŋki raan wen de guop jɔɔk, ke rɛɛr, ku ceŋ lupɔ, ke ci nɔm piath, yen raan wen cath ke rem diit e jɔɔk rac; goki riɔɔc. 16 Na wen, ke kɔc wen ci e tiŋ, ke ke guiirki luɔi wen ci luoi raan wen de guop jɔɔk, ku guiirki ne kede kudhuur aya. 17 Goki jɔ lɔŋ, an, bi jal pinyden. 18 Na wen, ale e abelic, ke raan wen de guop jɔɔk rac ke lɛŋ, an, bi tɔu ke yen etok. 19 Go cuo gam, ku yook, yan, Lɔ paandu tede kɔckun, ku lɛke keek kadit cii Bɛnydit luoi yin, ku kok ci en piou kok ke yin. 20 Go jal, ku jɔ kɔc guieer e Dekapoli luɔi ditt cii Yecu luoi yen; go kɔc gai kedhie. 21 Na wen, aci Yecu wɛɛr bɛ teem e abel, aci ɣet lɔɔk, ke kut ditt e kɔc gueer te nu yen; ku anu e wɛɛryɔu. 22 Na wen, ke bɛny tok bɔ bɛny toŋ de luaŋ de Nhialic, cɔl Jairo; na wen, aci e tiŋ, ke cuɛt rot piny e yecok, 23 go lɔŋ aret, yan, Nyandien thiine aci tiaam akɔɔr thuɔɔu; yin laŋ, an, Ba, thany yicin e yeguop, ka bi guop waar, ago piir. 24 Go lɔ keke yen, ku kuany cok e kut diit e kɔc, goki giŋ. 25 Na wen, ke tiiŋ tok bɔ, tiiŋ de tedɛn ee cool e wat e riɛm e run kathieer ku rou, 26 ku aci kajuec guum kak e looi akim juec, go weuke thol kedhie, ku acin teŋuan ci yok, arek abi jɔ lɔ ke dit en tetok. 27 Na wen, aci kede Yecu piŋ, ke bɔ e kut e kɔcic e yekɔu cieen, bi ku jiɛk lupɔde. 28 Aye lueel, yan, Na cakaa yɛn e jak lupɔɔke tei, ke yɛn bi guop pial. 29 Go awaŋdɛn e bi riɛm bei thin go lɔ ŋeu enɔnthiine; go yok e yeguop nɔn ci en dem e jɔŋde. 30 Na wen, ke dap ŋic en Yecu nɔn ci riɛl bɛn bei e yeguop, go rot puk e kut e kɔcic, ku thieec, yan, Eeŋa e jak lupɔɔki? 31 Go kɔckɛn e piooce goki thieec, yan, Kɛne kut e kɔc tiŋ aci yin giŋ, ku ba jɔ thieec, yan, Eeŋa e jak ɛn? 32 Go kɔc caath nyiin, ke bi raan tiŋ raan e loi kene. 33 Go tiiŋe bɛn, ke riɔc ku lɛthe, aŋic ke ci luoi yen, bi ku cuɛt rot piny e yenɔm, jɔ guieer yith ebɛn. 34 Go yɔɔk, yan, Nyane, gamdu aci yi tɔ waar; lɔ tei e cien kedaŋ, yin bi guɔp pial e jɔŋdu. 35 Te ŋoot en ke jam, ke kɔc e ke bɔ ɣon e bɛny de luaŋ de Nhialic, kɔc bi e bɛn lueel, yan, Nyandu e thou: eeŋo ŋoot yin ke yi jut Bɛny e weet? 36 Na wen, aci Yecu jam piŋ, jam wen ci lueel, ke dap bɛny de luaŋ de Nhialic yɔɔk, yan, Du riɔc, gam tei. 37 Ku acin raan ci pɔl a kuany ecok, ee Petero etok, ku Jakop, ku Jɔn manhe e Jakop. 38 Goki bɛn ɣon e bɛny e luaŋ de Nhialic, go kɔc tiŋ alek yɔŋyɔŋ, dhiauki ku kiuki. 39 Na wen, aci lɔ e kalic, ke yook keek, yan, Eeŋo la wek yɔŋyɔŋ wakya, ke we dhiau? meth aken thou, anin tei. 40 Goki dɔl guop. Na wen, ke ke tɔ lɔ biic kedhie, ku jɔ lɔ keke wun meth ku man ku kɔc wen cath ne yen, lek ɣot te nu meth thin. 41 Go meth dɔm cin, ku yook, yan, Talitha kumi; te puke yen e thoŋda, alueel, yan, Nyanthiine, yin yɔɔk, yan, Jɔt rot. 42 Go duet rot jɔt enɔnthiine, ku ciɛth: runke athieerki ku rou. Goki gai e gai dit. 43 Go ke cok e lom en kethook, ke cii bi dɛ raan bi kene ŋic: ku lueel, yan, Miacki e kecam.

Mak 6

1 Na wen, ke jel etɛɛn, le paanden; ku kuany cok e kɔckɛn e piooce. 2 Ku te ci kool e thabath bɛn, ke jɔ weet luaŋ de Nhialic: go kɔc juec, te ci kek e piŋ, goki gai, ku luelki, yan, Raane e yok kake tenou? ku, yan, Pɛlenɔm ci yien en ee pɛlenɔm cit ŋo? ku luɔi diit cit ekene, luɔi ee looi e yecin e bɔ tenou? 3 Kene cie aten e tiim, wen e Mari, ku ye manhe e Jakop, ku Jotheth, ku Judath, ku Thimon, ku nyurakecken ciki tɔu ne wook etene? Goki piɔth diu ne yen. 4 Go Yecu ke yɔɔk, yan, Nebi acin te cii e bi rieu, ee paanden etok, ku kɔcken yiic, ku dhiende. 5 Ku acin luɔi ril dueer looi etɛɛn, e yecin thany e kɔc tok gup kɔc liaakaŋ tei, tɔ ke dem. 6 Go gai ne rɛɛcdɛn reec kek gam. Go baai kuanyic ke weet kɔc. 7 Go kɔckɛn e piooce kathieer ku rou cɔɔl, ku jɔ keek tooc rene ku rene; ku gɛm keek riɛl bi kek jɔɔk rac cieŋ; 8 ku yook keek, yan, E cin ka ke kueeric mɔkki, ee thieec etok; e cin kuin, e cin athep, ku cin weu e kiithic; 9 yak war cieŋ e wecok; ku duoki aluluut kaarou e cieŋ. 10 Ku yook keek, yan, Baai ebɛn, te la wek ɣot, jaki tɔu e ɣone aɣet te ba wek jal etɛɛn. 11 Ku na de kɔc reec week nyuooc, ku reecki kedun piŋ, te jal wek etɛɛn, ke we jɔ abuni nu e wecok teŋ, abi aa caatɔ de ater ke keek. Wek yɔɔk eyic, yan, Ketuc bii Thɔdom yok ayi Gomora ekool e guieereloŋ acii bi kit keke ketuc bii panydiite yok. 12 Goki lɔ biic, lek wel guiir, an, bi kɔc kepiɔth puk. 13 Ku jɔki jɔɔk rac cieec ke ke juec, ku tɔcki kɔc juec ne miok, kɔc de gup juai, ago ke tɔ dem. 14 Na wen, ke malik Kerod piŋ kede; rinke acik tic; go lueel, yan, Jɔn Baptith aci rot jɔt e kɔc ci thou yiic, yen a tɔuwe riɛldit e yeguop, riɛl e kaŋ looi. 15 Ku lueel kɔc kɔk, yan, Ee Elija. Ku ne kɔk, yan, Ee nebi, ku acit raan toŋ e nebii yiic. 16 Ku Kerod, te ci en e piŋ, ke lueel, yan, Jɔn guop, yen aci rot jɔt, raan waan ca kiɛp nɔm wei. 17 Kerod guop aci kɔc tooc lek Jɔn dɔm, go mac e aloocyic ne baŋ de Kerodiath, tiiŋ de Philip manhe: luɔi ci en e thiaak. 18 Aci Jɔn lɛk Kerod, yan, Akene pal yin luɔi dueer yin thŋ de mɛnhkui noom. 19 Go Kerodiath Jɔn mɔk ater, akɔɔr luɔi nɛk en en; ku ken leu e nak: 20 luɔi riɔɔce Kerod e Jɔn, aŋic nɔn ee yen raan piɛthpiɔu ku ɣeerpiɔu, go ya dot apiɛth. Na wen, aye yen piŋ, aa ye kajuec looi; go kede aa piŋ ne piɔnmit. 21 Na wen, ke kool piɛth biiye piny: Kerod, ekool e dhiethe ye, aci banyke luoi kecamdit, ke bany e piny cieŋ, ku bany ke tɔŋ, ku kɔc dit ke Galili; 22 na wen, aci nyan e Kerodiath bɛn ɣot, bi ku coŋ, ku koc Kerod nyin ayi kɔc rɛɛr ne yen etok ten ee cam; go malik duet yɔɔk, yan, Lip ɛn e ke nu yiniɔu, ka ba gam yin. 23 Go guutguut lueel, yan, Te de yen ke ba lip, aba gam yin, aɣet biak toŋ de ciɛɛŋdi. 24 Go lɔ biic, le ku thieec man, yan, Eeŋo ba iip? Go lueel, yan, Nɔm de Jɔn Baptith. 25 Go dap bɛn ɣot enɔnthiine te nu malik, bi ku lip, yan, Yɛn kɔɔr nɔn bi yin a gam nɔm de Jɔn Baptith e athaanic enɔnthiine. 26 Go malik piɔu dhiau aret, ku ne baŋ de guutguut wen ci lueel, ku ne baŋ de kamaan rɛɛr ne yen etok ten ee cam, ka cin piɔu luɔi bi en jai. 27 Go malik alathker tooc enɔnthiine, alathker e ye tht, yook, yan, Bɛɛiye nɔmde: go lɔ ku kip nɔm wei e aloocyic. 28 Na wen, ke bii nɔmde e athaanic, bii ku gɛm duet; ku jɔ duet gam man. 29 Na wen, aci kɔckɛn e piooce ye piŋ, ke ke jɔ bɛn, bik ku nomki guopde, lek taau e raŋic. 30 Na wen, ke tuuc e ke gueer te nu Yecu; ku jɔki guieer kaŋ kedhie, ka cik looi ebɛn, ayi weet ci kek weet. 31 Go ke yɔɔk, yan, Baki e jɔɔric wapac, bak yok e we lɔŋ tethiinakaŋ. Ade kɔc juec bɔ ku ade kɔc juec lɔ, arek acin tedɛn e cam cik yok. 32 Goki jal kapac e abel leki e jɔɔric. 33 Na wen, ke ke tiŋ kut e kɔc e ke jel, go kɔc juec ke ŋic, goki kat e kecok e pɛɛnydit yiic kedhie, lek tɛɛn, agoki ke woor. 34 Na wen, aci Yecu bɛn bei e abelic, ke tiŋ kut ditt e kɔc, go piɔu kok ke keek, nɔn tɔu kek cit man e thok cin niim raan e ke tiit. Go ke jɔ wɛɛt e kajuec. 35 Na wen, aci akɔl thiɔk ke thei, ke kɔckɛn e piooce e ke bɔ te nu yen, bik ku luelki, yan, Piny ee jɔɔric, ku akɔl e guɔ thiɔk ke thei: 36 tɔ ke jel, leki dhaar thiɔke niim ku bɛi, lek rot ɣɔc kecam. 37 Go bɛɛr, yook keek, yan, Miacki keek e kecamki. Goki thieec, yan, Wu buk kuin ci pam lɔ ɣɔɔc e jinii kathieer, ku gɛmku keek bik cam? 38 Go ke thieec, yan, Cathki ne kuiin ci pam kadiaa? Lak tieŋki. Na wen, acik e ŋic, ke jɔki lueel, yan, Ayek dhiec, ku rec kaarou. 39 Go keek yɔɔk, yan, Taki ke nyuc piny kedhie reme pei ku reme pei, e wɛl tɔc niim. 40 Goki nyuc e ke deyiic aber, ee dɛ aber de bɔt, ku de aber de thierdhic. 41 Na wen, ke kuany kuiin ci pam wen kadhic ku rec kaarou, go tenhial lieec, ku leec, go kuiin ci pam waak yiic: ku yin ke kɔcpiooce bik ke lɔ taau e kɔc niim; ku jɔ rec kaarou tɛk keek kedhie. 42 Goki cam kedhie, abik kuɛth. 43 Goki kuin athueithuei wen ci doŋ kuany, ayi dhuɔth de rec ci doŋ, abik dioony thiɔɔŋ kathieer ku rou. 44 Ku kɔc wen cam kuiin ci pam ayek agum kadhieny de roor. 45 Na wen, ke jɔ kɔckɛn e piooce dhil tɔ lɔ e abelic enɔnthiine, yan, bik kɔn lɔ lɔɔk lek Bethaida, te look en kut e kɔc tɔ jel yenguop. 46 Na wen, aci kɔc tɔɔŋ, ke jel le e kuurditic le lɔŋ. 47 Na wen, aci piny guɔ cuɔl, ke abel tɔu e wɛɛric cil, ku tɔu biic etok. 48 Go keek tiŋ, acik duɛɛr lan e gɛɛr, luɔi bi yom e keniim tueŋ. Na wen, te kɔɔre piny nɔn ŋeep en rot, ke bɔ tede keek, ke cath e piu niim; bi ku, yan, bɛɛric: 49 na wen, atiŋki ke cath e piu niim, ke tɔki ye aciek, agoki kiu: 50 acik tiŋ kedhie, agoki niim mum. Go dap jam ke keek, yook keek, yan, Mɔkki rot: ee yɛn; duoki riɔc. 51 Go lɔ e abelic te nu kek; go yom kɔɔc: goki gai aret e gai cin nɔm gaide; 52 kede kuiin ci pam akenki guɔ yokic, acik niim riɛl. 53 Na wen, acik ɣet lɔɔk, ke ke bɔ piny de Genetharet, ku jɔki abel mac e wɛɛryɔu. 54 Na wen, acik bɛn bei e abelic, ke jɔ kɔc ŋic enɔnthiine, 55 goki kat lek piny biake wiin ebɛn, ku jɔki kɔc tok ɣaac e laŋareepken yiic, bik ke bɛn lɛɛr te ci kek e piɛŋ thin. 56 Ku bɛi ee yen e ke lɔ thin ebɛn, nɔn ee kek wot, ku nɔn ee kek pɛɛnydit, ku nɔn ee kek bɛi nu rɛɛr, ke jɔki kɔc tok aa taau piny e thuk yiic, goki lɔŋ luɔi bi kek lupɔde jak, acakaa lupɔ thok tei: go kɔc kedhie kɔc wen ci e jak goki waar.

Mak 7

1 Na wen, ke Parithai gueer te nu yen, keke kɔc kɔk kɔc e loŋ gɔɔr, kɔc e bɔ Jeruthalem, 2 ku acik kɔc kɔk e kɔckɛn e piooce tiŋ ke ke ye kuin cam e ke rac cin, yen aye cin kene piny. 3 Ku Parithai, keke Judai ebɛn, aciki ye cam, te ŋoot kek e ke ken kecin piny aret, amukki ciɛɛŋ thɛɛr e kɔc dit: 4 ku te ye kek bɛn e thuukic, te ŋoot kek e ke ken waak, ke ke cie cam: ku kajuec kɔk anuki, ka cik dɔm, ku yek ke dot apiɛth, cit man e wɛk de biiny, ku wɛk de tony, ku athɛn ke malɔɔŋ, ku biook. 5 Na wen, ke Parithai ku kɔc e loŋ gɔɔr ke thiecki, yan, Na kɔckuon e piooce, eeŋo reec kek cieŋ e ciɛɛŋ thɛɛr e kɔc dit, ku yek knin cam ke ke ken kecin kɔn piny? 6 Go ke yɔɔk, yan, Ee yic en ke waan lueel nebi Yithaya ne kedun, wek kɔc de yac aguk, cit man ci e gɔɔr, yan, Kɔcke ayek a rieu e kethook, Ku amecki piɔth ne yɛn. 7 Lam ee kek a lam ee ɣɔric tei, Ku weetdɛn ee kek weet ee looŋ ke kɔc tei. 8 We ye loŋ de Nhialic pɔl, ku yak ciɛɛŋ thɛɛr e kɔc dot aril, ke cit wɛk de tony, ku biny, ku kajuec kɔk cit ekake ayak ke looi. 9 Go ke yɔɔk, yan, Thieithieei, rɛɛc aa wek loŋ de Nhialic rɛɛc, luɔi ba wek ciɛɛŋduon thɛɛr aa dot! 10 Aci Mothe lueel, yan, Ye wuur rieu keke moor; ku, yan, Raan e wun lɛk kerac ayi man, ke nakki abi thou: 11 ku week ayak lueel, yan, Te yooke raan wun ayi man, yan, Ke duɛɛr gam yin, ke bi yi muk, aci aa Korban, yen aye, Ke ci gam Nhialic; 12 ke we cii raan be pɔl e luoi lni en wun kedaŋ, ayi man; 13 aguɔki jam e Nhialic tɔ cin naamde ne ciɛɛŋduon thɛɛr: ku yak kajuec cit ekake looi ayadaŋ. 14 Go kut e kɔc ebɛn cɔɔl te nu yen, ku jɔ ke yɔɔk, yan, Piɛŋki kedi week wedhie, ku mɔkki e wepiɔth: acin ken e lɔ e raan guop, ke wen nu biic, ke dueer raan tɔ rac: ee ka bɔ bei e raanic thin, kek aye kak e raan tɔ rac. 16 Raan de yith ee yen ke piŋ, ke piŋ. 17 Na wen, aci jal e kut e kɔcic le ɣot, ke kɔckɛn e piooce ke thiecki ne kaaŋe. 18 Go ke yɔɔk, yan, Ŋuɔɔtki ke we kuc kaŋ ayadaŋ? Kɛnki kene yokic, yan, Acin ke ye lɔ e raan guop, ke wen nu biic, ke dueer raan tɔ rac: 19 luɔi ken en lɔ e yepiɔu, alɔ e yeyac tei, go bɛ lɔ biic e yomic? Ke e lueel en en, ee ke e tɔ yen kecam piɛth eben. 20 Go lueel, yan, Ke bɔ bei e raanic, yen aye raan tɔ rac. 21 E raanic thin, e raan piɔu thin, yen aye taŋ rac bɛn bei, kɔɔr e dieer lei, dhoom, naŋ nɛke raan raan akur, 22 kuel, wui de kalei, luɔi de kerac, rueeny, kɔɔr e kerac, tiɛɛl, lɛɛt rac, luɔi ee raan rot tɔ dit, cin cine raan nɔm: 23 karɛcke kedhie ayek bɛn bei e raanic thin, agoki raan tɔ rac. 24 Na wen, ke jɔt rot etɛɛn, jel le piny de Turo ku Thidon. Go lɔ ɣot, ku acin piɔu luɔi bi raan e ŋic; ku acii dueer thiaan. 25 Ade tiiŋ de nyandɛn thiin cii jɔŋ rac dɔm; na wen, aci kede piŋ, ke jɔ guɔ bɛn enɔnthiine, bi ku cuɛt rot piny e yecok. 26 Ku tiiŋe ee Giriki, jurden acɔl Thurapoinike. Go lɔŋ luɔi bi en jɔŋ rac cieec bei e nyande guop. 27 Go yɔɔk, yan, E mith e ke ye kɔn kuɛth; aci piɛth te noome raan kuin e mith, deny jɔk. 28 Go bɛɛr, lueel, yan, Ee yic, Bɛnydit, ku jɔk nu e tharabeth thar ayek cam tei ne athueithuei e both mith. 29 Go yɔɔk, yan, Ne baŋ de jame, jɔ lɔ; jɔŋ rac e jal e nyandu guop. 30 Na wen, aci lɔ ɣonde, ke yok nyande atɔu piny e laŋgarep nɔm, ke ci jɔŋ rac jal e yeguop. 31 Na wen, ke be jal piny de Turo, ku jɔ Thidon reetic, bii wɛɛr e Galili, teek piny de Dekapoli. 32 Goki raan bɛɛi te nu yen, raan miŋ, ku cie jam apiɛth; goki lɔŋ, an, bi ecin thany e yeguop. 33 Go bɛɛi bei e kut e kɔc yiic yetok, ku tɛɛu ecin e yeyith, go ŋuut, ku jiɛk liep; 34 na wen, ke liec paannhial, ku wei aret, ku yook, yan, Eppatha, yan, Liep rot. 35 Go yith liep enɔnthiine, ku lony ke wen e liep duut, go jɔ jam e ka piŋ yiic. 36 Go ke lom thook, an, E cin raan daŋ lɛkki yen; ku lum lom en kethook aret, yen aye kek jam lɔ thiai piny aret. 37 Acik gai e gai cii them ethok, ku luelki, yan, Aci kerieec tiiŋic ebɛn; acakaa miŋ aye ke tɔ piŋ, ku tɔ kɔc cin thook jam.

Mak 8

1 Na ɣɔn e akoolke, aci kut ditt e kɔc bɛ gueer, ku cinki kecam, go Yecu kɔckɛn e piooce cɔɔl tede yen, ku yook keek, yan, 2 Yɛn e piɔu kok wo kut e kɔc, luɔi ci kek tɔu ne yɛn nin acik aa diak enɔɔne ku acinki kecam: 3 ku te ta yɛn keek jel lek paanden, ke ke ken kethook jak, ka bike tiaam kueer; kɔk e keyiic aake bɔ temec. 4 Go kɔckɛn e piooce bɛɛr, yan, Ee tenou bi raan kecam yok, kecam bi kɔcke tɔ kueth e jɔɔric etene? 5 Go ke thieec, yan, Ee kuiin ci pam kadiaa cath ne week? Goki, yan, Ee dherou. 6 Go kut e kɔc yɔɔk bik nyuc piny: na wen, ke kuany kuiin ci pam kadherou, ku jɔ Nhialic leec, go ke waak yiic, ku gɛm keek kɔckɛn e piooce, bik ke taau e kɔc niim; goki ke taau e kut e kɔc niim. 7 Ku ciɛthki ne rec thii toktook: na wen, ke ke thieei, ku jɔ ke yɔɔk, bik ke taau e keniim ayadaŋ. 8 Goki cam, abik kuɛth: goki kak athueithuei wen ci doŋ kuany e dioony yiic kadherou. 9 Ku kɔc wen ci cam acitki agum kaŋuan: ku jɔ ke tɔ jel. 10 Go lɔ e abelic enɔnthiine keke kɔckɛn e piooce etok, ku bi paan e Dalmanutha. 11 Na wen, ke Parithai e ke bɔ, bik ku gɔlki teer ne yen, akɔɔrki kegok gɛiye tede yen kegok bɔ nhial, them kek en. 12 Go wei nhial aret, ku lueel, yan, Eeŋo kɔɔr rem de enɔɔne kegok gɛiye? wek yɔɔk eyic, yan, Acin kegok gɛiye bi gam rem de enɔɔne. 13 Go ke nyaaŋ piny, ku be lɔ abelic, jel le lɔɔk. 14 Na wen, acik kuin ruooi; ku acin ke cath ke keek e abelic, ee kuin tok tei kuin ci pam. 15 Go ke yɔɔk, yan, Yak cath aŋiɛcki, yak rot tiit e luɔu de Parithai, ayi luɔu de Kerod. 16 Goki jam kapac, luelki, yan, Ee luɔi cin wok niim kuin. 17 Na wen, aci Yecu ye ŋic, ke thieec keek, yan, Eeŋo tɛɛrki ne cin cien wek niim kuin? Ŋuɔɔtki e we kuc kaŋ, ku caki kaŋ e piŋ? ŋuɔɔtki e we ril piɔth? 18 We de nyin, ku caki ye daai? ku we de yith, ku caki ye piŋ? ku caki weniim e tak? 19 Waan waak ɛn kuiin ci pam yiic kadhic e agum kadhieny de kɔc yiic, cak dioony kuany kadiaa, dioony ci thiaŋ ne kak athueithuei? Goki lueel, yan, Thieer ku rou. 20 Ayi waan can kuiin waak yiic kadherou e agum kaŋuan de kɔc yiic, cak dioony kuany kadi, dioony ci thiaŋ ne kak athueithuei? Goki lueel, yan, Dherou. 21 Go ke thieec, yan, Ŋuɔɔtki ke we cii kaŋ e piŋ? 22 Goki bɛn Bethaida. Na wen, ke ke bii cɔɔr tede yen, ku jɔki lɔŋ ke bi jak. 23 Go cɔɔr dɔm cin, ku thel bei wutic; na wen, ke ŋuut nyin, ku thɛny ecin e yeguop, ku thieec, yan, De ke ci tiŋ? 24 Go enyin jɔt, ku lueel, yan, Yɛn woi kɔc, ee luɔi aa yɛn ke tiŋ acit tiim, ke ke cath. 25 Na wen, ke be ecin thany e yenyin, ku tɔ jɔt enyin. Go nyin bɛ lɔ teden, ku jɔ kɔc woi egɔk kedhie. 26 Go tɔ lɔ paande, ku lueel, yan, Du lɔ wutic, ku du lek raan daŋ nu wutic ayadaŋ. 27 Na wen, ke Yecu jel keke kɔckɛn e piooce lek bɛi ke Kaidhareia de Pilip: go kɔckɛn e piooce thieec kueer, yan, Ye kɔc lueel, an, aa ŋa? 28 Goki bɛɛr yan, Jɔn Baptith: ku ye kɔc kɔk lueel, yan, Eiija; ku lueel kɔc kɔk, yan, Raan toŋ de nebii. 29 Go ke thieec, yan, Na week, yak lueel, yan, aa ŋa? Go Petero bɛɛr, lueel, yan, Yin ee Kritho. 30 Go ke lom thook, yan, E cin raan lɛkki yen. 31 Na wen, ke ke jɔ gɔl e weet, yan, Wen e raan abi kajuec dhil guum, ku bi dhil rɛɛc e roordit, ku banydit ke ka ke Nhialic, ku kɔc e loŋ gɔɔr, ku bi dhil nɔk, na miak, aci nhi aa diak, ka bi rot bɛ jɔt. 32 E jame lueel a piŋ raan ebɛn. Na wen, ke Petero dɔm Bɛny cin, ku jɔ jɔɔny. 33 Go rot puk, ku woi kɔckɛn e piooce, ku jɔ Petero jɔɔny, lueel, yan, Lɔ e yakɔu cieen, Catan: acie ka ke Nhialic kek tuɔɔme e yipiɔu, ee ka ke kɔc tei. 34 Go kut e kɔc cɔɔl keke kɔckɛn e piooce, ku yook keek, yan, Na de raan kɔɔr luɔi bi en a biɔɔth cok, e ye rot nyɔŋ, ku jɔt timdɛn ci riiu nɔm, ku jɔ a kuany cok. 35 Raan ebɛn raan kɔɔr luɔi bi en weike kony, ka bi weike mɔɔr; ku raan ebɛn raan bi weike mɔɔr ne biakdi, ku ne biak de welpiɛth, ka bi weike kony. 36 Ku piathde akou tede raan, te ciɛm en piny nɔm ebɛn, ku mɛɛr weike? 37 Ku ye ŋo dueer raan gaam wɛɛr en weike? 38 Ku raan ebɛn raan e yaar e kedi ku ne welki e remeyic rem e dieer lei kɔɔr, ku ye rem e kerac dap looi, ke Wen e raan abi yaar e kede aya, te bi yen ne dhueeŋ de Wun keke tuucnhial ɣerpiɔth.

Mak 9

1 Go lɛk keek, yan, Wek yɔɔk eyic, yan, Ade kɔc kɔk e kɔc yiic kɔc kaac etene, kɔc ci thuɔɔu bi thieep, te ŋoot kek ke ke ken ciɛɛŋ de Nhialic tiŋ ke bɔ keke riɛldit. 2 Na wen, aci nin aa dhetem, ke Yecu nom Petero, ku Jakop, ku Jɔn, leer keek e kuurditt baar nɔm kapac pei: go yeguop puk aye guop daŋ e keniim: 3 go lupɔɔke lɔ riauriau, abik ɣɛɛr ewic, awar ɣɛɛr dueere raan lupɔɔ tɔ ɣer. 4 Na wen, ke Elija tul e kelɔm keke Mothe: ku ajamki ne Yecu. 5 Go Petero bɛɛr, ku lek Yecu, yan, Bɛny, apiɛth nɔn tɔu wok ene: jɔku kɛɛt yik kadiak, ee tok kedu, ku tok kede Mothe, ku tok kede Elija. 6 Akuc loŋ piɛth adi ci lueel; acik guɔ riɔɔc aret. 7 Na wen, ke luat bɔ kum ke piny: ku bɔ rol e luatic, rol lueel en, yan, Wendien nhiaar ki, ekene: yak kede piŋ. 8 Na wen, e tethiine, acik piny liaap, ke cin raan cik bɛ tin, ee Yecu etok keke keek. 9 Na wen, abiki piny e kuurdit nɔm, ke ke lom Yecu thook, yan, E cin raan lɛkki ka cak tiŋ, te ŋoote Wen e raan ke ken rot guɔ jɔt e kɔc ci thou yiic. 10 Goki jame muk e keyac, ke ke ye rot thieec kapac, yan, Jon jɔte raan rot e kɔc ci thou yiic ee kaŋo? 11 Goki thieec, yan, Eeŋo ye kɔc e loŋ gɔɔr e lueel, yan, bi Elija dhil kɔn bɛn? 12 Go ke yɔɔk, yan, Elija abi kɔn bɛn eyic, go kaŋ bɛ puk tɔ ke piɛth kedhie: ku ci gɔɔr adi ne kede Wen e raan, nɔn bi en kajuec dhil guum, ku dhal guop? 13 Ku wek yɔɔk, yan, Elija e guɔ bɛn, ku acik luoi kede kekpiɔth, cit man ci e gɔɔr ne kede. 14 Na wen, acik bɛn te nu kɔcpiooce, ke ke tiŋ kut diit e kɔc acik keek tuɔɔk, ku tiŋki kɔc e loŋ gɔɔr aguiirki ne keek. 15 Na wen, etethiine, aci kut e kɔc e tiŋ, ke ke gai aret, goki riŋ ke lɔ te nu yen lek mɔɔth. 16 Go kɔc e loŋ gɔɔr thieec, yan, Eeŋo guiɛɛrki ne keek? 17 Go raan tok e kut e kɔc yiic bɛɛr, yan, Bɛny e weet, yɛn e wendi bɛɛi tede yin, wen cii jɔŋ rac dɔm jɔŋ cin thok; 18 ku te de en te dɔm en en, ke deeny piny erup: ago ayɔk gut e yethok, ku reem elec, go lɔ ke nɔl: guɔ lɛk kɔckuon e piooce luɔi bi kek e cieec; ku akenki leu e ciec. 19 Go bɛɛr, lueel, yan, Rem reec gam oou! ba ceŋ e weyiic e run kadi? ba kedun guum e run kadi? bɛɛiki te nuo yɛn. 20 Goki bɛɛi te nu yen: na wen, aci jɔŋ rac e tiŋ, ke jɔ meth tɔ lɔ juɔkiaŋ; go wiik en meth, ku dɛɛl rot piny abi ayɔk gut e yethok. 21 Go wun thieec, yan, Ye run di run e dɔme kene ye? Go lueel, yan, Te waan ee yen meth. 22 Ku aye cool e cuat mɛɛc ayi piu yiic, an, nɛk: ku na de ke duɛɛre leu, ke yi kok piɔu we wook, ago wo kony. 23 Go Yecu yɔɔk, yan, Te ŋic yin gam, kaŋ ayeke leu kedhie tede raan e gam. 24 Go wun meth coot enɔnthine, go piu lony e yenyin, ku lueel yan, Aca gam, Bɛnydit; kony ɛn ne kuny kuoc ɛn gam. 25 Na wen, aci Yecu kut e kɔc tiŋ nɔn bi kek e ke riŋ etok, ke jany jɔŋ rac, yook, yan, Yin jɔŋ miŋ cin thok, yin yɔɔk, yan, Ba bei, ku du be lɔ e yeguop. 26 Go kiu, ku tɔ meth lɔ juɔklaŋ, ku jɔ bɛn bei: go guɔ ciet raan ci thou; arek abi tedit e kɔc e lueel, yan, Aci thou. 27 Go Yecu meth dɔm cin, ku jɔt nhial; ago rot jɔt. 28 Na wen, aci bɛn ɣot, ke thieec kɔckɛn e piooce pei kapac, yan, Eeŋo ken wok e leu e ciec? 29 Go ke yɔɔk, yan, Ke cit ekene acin ke dueer e tɔ bɔ bei, ee lɔŋ etok keke rɛɛc reece raan cam. 30 Na wen, acik jal etɛɛn, ke ke jɔ teek e Galili; ku acii kɔɔr luɔi bi en dɛ raan bi e ŋic. 31 Ee kɔckɛn e piooce wɛɛt, yook keek, yan, Wen e raan aci taau e kɔc cin, ku abik nɔk; na miak, aci nɔk, ka bi rot bɛ jɔt e nin ee kek diak. 32 Ku akenki jame yokic, ku acik riɔɔc e thiec thieec kek en. 33 Goki bɛn Kapernaum; na wen, anu ɣoot, ke ke thieec, yan, Eeŋo e tɛɛrki wapac wen kueer? 34 Goki lɔ lik: luɔi ee yen dit en e teerki kapac kueer. 35 Go nyuc piny, ku cɔɔl kɔc kathieer ku rou; ku yook keek, yan, Na de raan kɔɔr luɔi bi en lɔ tueŋ, ke ye tɔu e kɔc cok cieen kedhie, abi aa mɛnh e kɔc luooi kedhie. 36 Ku noom mɛnhthiinakaŋ, tɛɛu e keyiic cil: na wen, ke boom, ku yook keek, yan, 37 Raan ebɛn raan bi mɛnhthiin tok dɔm, mɛnh toŋ cit mɛnhe, ne baŋ de rinki, ka ye yɛn e dɔm; ku raan dɔm ɛn, acie yɛn e dɔm, ee raan e toc ɛn yen e dɔm. 38 Go Jɔn lueel, yan, Bɛny e weet, wo e raan tiŋ aciec jɔɔk rac ne rinku, raan cii wook e kuany cok: agoku peen, luɔi cii en wook e kuany cok. 39 Go Yecu lueel, yan, Duoki pen: acin raan bi luɔi dit looi ne rinki, ku dueer a dap lɛk kerac. 40 Raan cin ater ke wook en aye raanda. 41 Raan bi week miɔɔc e biny e piu ka dɛkki ne rinki, luɔi aa wek kɔc ke Kritho, wek yɔɔk eyic, yan, Aci bi tɔu ke cin ariopde. 42 Ku raan bi mɛnh tok e miththiike yiic tɔ wac kaŋ mith gam ɛn, adueer ŋuan tede yen, te mɛce gok dht e pii e guar e yeyeth, ku cuɛte wiir. 43 Ku na yicin, te tɔ en yi wac kaŋ, ke tɛɛme wei: adueer ŋuan tede yin, te le yin tede piir ke yi cin ciin tok, ne luɔi bi yin cath we cin kaarou, ago lɔ giɛna (en aye terɛɛc etaiwei,) tede many cii dueere leu ne nak anande, 44 te cii thiende e thou, ku cii mac e nɔk anande. 45 Ayi yicok, te tɔ en yi wac kaŋ, ke tɛɛme wei: adueer ŋuan tede yin, te le yin tede piir, ke yi cin cook tok, ne luɔi bi yin dɛ cok kaarou, ku bi yi cuat e giɛnayic, 46 te cii thiende e thou, ku cii mac e nɔk anande. 47 Ayik yinyin, te tɔ en yi wac kaŋ, ke tuke bei: adueer ŋuan tede yin, te le yin e ciɛɛŋ de Nhialicyic weke nyin tok, ne luɔi bi yin cath we nyin kaarou, ku bi yi cuat e giɛnayic; 48 te cii thiende e thou, ku cii mac e nɔk anande. 49 Raan ebɛn abi tɔ wac e mac, ku ke ci lam ebɛn ku nak abi tɔ wac e amiiɔ. 50 Amilɔ yen apiɛth: ku na ci amilɔ guɔ liɛɛr ethuat, bak tɔ wac e ŋo? Yak dɛ amilɔ e weyiic, ku yak reer ediu wapac.

Mak 10

1 Na wen, ke jel etɛɛn, bi piny de Judaya e Jordan nɔm lɔŋtui; go kuut ke kɔc bɛ gueer te nu yen; go keek bɛ wɛɛt, cit man e taudɛn thɛɛr. 2 Na wen, ke Parithai e ke bɔ tede yen, bik ku thiecki, yan, Piɛth te pɔke raan keke tiiŋde? them kek en. 3 Go bɛɛr, yook keek, yan, Ci Mothe we lɛk ŋo? 4 Goki lueel, yan, Mothe ee raan pal gaar gɛɛr en awarek de pɔk, ku bi pɔk keke yen. 5 Go Yecu ke yɔɔk, yan, Ne baŋ de riɛl e wepiɔth en aa gɛɛr en loŋe. 6 Ku te ɣɔn ciɛke piny, moc ku tik en aye cuɛc e cueece Nhialic keek. 7 Yen abi moc wun pɔl ku pɛl man, ku mɛt ke tiiŋde: 8 agoki aa guop tok keek kaarou: yen a cii kek be aa rou, acik aa guop tok. 9 Yen ka cii Nhialic jɔ mat, e cin raan e ke paak. 10 Na wen, areerki ɣoot, ke beye kɔckɛn e piooce thieec ne kede jame. 11 Go ke yɔɔk, yan, Raan pɔk ke thŋde, ku jɔ tiiŋ daŋ thiaak, ka ye lɔ ke tiiŋ lei: 12 ayi tik, te pɛl en monyde, ku beye thiaak e mony daŋ, ka ye lɔ ke mony lei. 13 Na wen, ke ke jɔ miththiiakaŋ bɛɛi te nu yen, bi ke bɛn jak: go kɔcpiooce ke jɔɔny: 14 na wen, aci Yecu ye tiŋ, ke diu piɔu aret, ku yook keek, Palki miththiiakaŋ e ke bɔ te nuo yɛn; duoki ke pen: ciɛɛŋ de Nhialic ee kede kɔc cit keek. 15 Wek yɔɔk eyic, yan, Raan reec ciɛɛŋ de Nhialic noom cit man e mɛnhthiinakaŋ, ka cii bi lɔ thin etaiwei. 16 Go ke boom, ku thieei keek, ku thɛny ecin e keniim. 17 Na wen, aloony kueer, ke raan tok bɔ ke riŋ, bi ku tuk emiɔl e yenɔm, ku jɔ thieec, yan, Bɛny piɛth e kɔc wɛɛt, eeŋo ba looi ke ban piir athɛɛr lɔɔk lak? 18 Go Yecu lueel, yan, Eeŋo tɔ yin ɛn e raan piɛth? acin raan piɛth nu, yen aye Nhialic. 19 Yin ŋic cok ke loŋ, yan, Du lɔ weke tiiŋ lei, du raan daŋ nak abi thou, du ye kual, du kɔc e cak thook, du kɔc e cam, ye wuur rieu keke moor. 20 Go bɛɛr, lueel, yan, Bɛny e weet, kake kedhie aca ke ya dot ɣɔn aa yɛn meth aɣɔl ci enɔɔne. 21 Na wen, ke woi Yecu guop, ku nhiɛɛr, go yɔɔk, yan, Ee tok en a dak yin: lɔ, ɣaace kaku kedhie, ku miɔc kɔc kuany nyiin, ke yin bi dɛ weu piɛth paannhial: ku ba, jɔt timduon ci riiu nɔm, ku kuany acok. 22 Go piɔu rac ne jame, ku jɔ jal, ke ci piɔu diu; luɔi ee yen raan juec e kake. 23 Na wen, ke Yecu ciɛɛth kɔc nyiin, ku yook kɔckɛn e piooce, yan, Ee keril etor oou, luɔi bi kɔc de weu juec lɔ e ciɛɛŋ de Nhialicyic! 24 Go kɔcpiooce gai ne welke. Go Yecu bɛ bɛɛr, yook keek, yan, Wathii, ee keril etor oou, luɔi bi kɔc e weu juec ŋɔɔth lɔ e ciɛɛŋ de Nhialicyic! 25 Luɔi bi thɔrɔl teek e hipɔ nyin, yen apiɔl ne luɔi bi raan de weu juec lɔ e ciɛɛŋ de Nhialicyic. 26 Goki gai e gai rac, ku thiecki rot kapac, yan, Ka ye ŋa dueere kony wei? 27 Go Yecu ke caath nyiin, ku lueel, yan, Kene adhal kɔc, ku acii Nhialic dhal: kerieec ebɛn aye Nhialic leu. 28 Na wen, ke jɔ Petero lɛk en, yan, Tiŋ, wo ci kaŋ nyaaŋ piny kedhie, ku kuanyku yicok. 29 Go Yecu bɛɛr, yan, Wek yɔɔk eyic, yan, Acin raan ci ɣonde nyaaŋ piny, ku nyieeŋ mithakɔcken piny, ku nyiirakɔcken, ku wun, ku man, ku tiiŋde, ku mithke, ku dum, ne biakdi, ku ne biak de welpiɛth, 30 ku cii kaŋ bi bɛ yok, ka ci kenyin ŋuak raanbɔt enɔn piir ene, ɣoot, ku mithekɔcken, ku nyiirakɔcken, ku marken, ayi mithke, ayi dum, keke yoŋ bi kɔc e yɔŋ; na miak e piny bi bɛn, ke yok piir athɛɛr. 31 Ku kɔc juec nu tueŋ abik lɔ cieen; ku lɔ kɔc nu cieen tueŋ. 32 Na wen, aciɛthki kueer, ke ke lɔ Jeruthalem; ku cath Yecu e keniim tueŋ: agoki gai; ku ariɔcki te kuɛny kek ecok. Go kɔc kathieer ku rou bɛ cɔɔl te nu yen, ku jɔ keek lɛk ka bi yok, 33 yan, Tieŋki, wo lɔ Jeruthalem, ku Wen e raan abi yien banydit ke ka ke Nhialic ku kɔc e loŋ gɔɔr; agoki loŋde teem, an, nak, ku jɔki yien Juoor: 34 ku abik geet guop, ku ŋuutki, ku duiki e waat, ku jɔki nɔk abi thou; ku abi rot bɛ jɔt ekool ee kek diak. 35 Na wen, ke Jakop bɔ keke Jɔn, ke wɛɛt ke Dhebedayo, bik te nu yen, ku luelki, yan, Bɛny e weet, na de ke buk lip tede yin, akɔɔrku nɔn bi yin e looi. 36 Go ke thieec, yan, Ee kaŋo ke kaarki nɔn ban e luoi week? 37 Goki lueel, yan, Pale wo reer ne dhueeŋduyin, tok e baŋ cuenydu, ku tok e baŋ camdu. 38 Go Yecu ke yɔɔk, yan, Wek kuc ke liɛpki. Duɛɛrki dek ne biny aa yɛn dek thin, ku dueere we baptith ne baptinh ci ya baptith? 39 Goki lueel, yan, Adueerku leu. Go Yecu ke yɔɔk, yan, We bi dek ne biny dɛk ɛn thin eyic; ku baptinh ci ya baptith, ke we bi baptith aya: 40 ku reer e baŋ cuenydi ayi baŋ camdi acie kedien gam kɔc: ee kede kɔc ci e guiek keek. 41 Na wen, aci kɔc kathieer e piŋ, ke ke jɔ piɔth diu ne Jakop ku Jɔn. 42 Go Yecu ke cɔɔl te nu yen, ku yook keek, yan, We ŋic kɔc wen ci tɔ ye bany ceŋ piny e Juoor niim, nɔn ee kek kɔc cieŋ e ciɛɛŋ ril; ku kɔc dit e keyiic aye keek cieŋ. 43 Ku acii bi tɔu aya e weyiic: ku raan kɔɔr luɔi bi en dit e weyiic, en abi aa raan e week luooi: 44 ku raan kɔɔr luɔi bi en lɔ tueŋ e weyiic, en abi aa lim e kɔc kedhie. 45 Acakaa Wen e raan aa cii bɔ luɔi bi ye luooi e kɔc, ee luɔi bi en kɔc aa luooi, yen aa bi yen, ku luɔi bi en weike gam bi kɔc juec bɛn waar. 46 Goki bɛn Jeriko: na wen, te jel en e Jeriko keke kɔckɛn e piooce ku kut diit e kɔc, ke cɔɔr cɔl Bartimayo, wen e Timayo, arɛɛr e kueer kec, ke lip. 47 Na wen, aci ye piŋ nɔn ee yen Yecu de Nadhareth, ke jɔ coot, yan, Yecu, wen e Dabid, tɔ yiniɔu kok weke yɛn. 48 Go jɔɔny e kɔc juec, yan, Lɔ lik; go coot e cɔt war cɔt wen aret, yan, Wen e Dabid, tɔ yiniɔu kok weke yɛn. 49 Na wen, ke kaac, en Yecu, lek kɔc, an, Calki. Goki cɔɔl, ku yookki, yan, Rit yipiɔu, jɔt rot, aci yi cɔɔl. 50 Go lupɔde cuat wei, ku jɔt rot, bi tede Yecu. 51 Go Yecu bɛɛr, thieec, yan, Eeŋo kɔɔr ke ba luoi yin? Go cɔɔr lueel, yan, Raboni, ee luɔi ban yin, yen akaar. 52 Go Yecu yɔɔk, yan, Lɔ; gamdu aci yi tɔ dem. Go dap yin enɔnthiine, ku jɔ kuany cok kueer.

Mak 11

1 Na wen, acik thiɔk e Jeruthalem, ku acik ɣet Bethpage ku Bethani, te lɔ kuurdiit cɔl Olip, ke toc kɔc kaarou e kɔckɛn e piooce yiic, 2 yook keek, yan, Laki paan nu e weniim tueŋ; ku te ca wek lɔ thin, ke we bi mɛnh e muul dap yok enɔnthiine, mul cin raan ci kɔn lɔ e yekɔu ecaŋɣɔn; jaki lony, ku bɛɛiki. 3 Ke na de raan thiec week, yan, Eeŋo luoiki ekene? ke luɛlki, yan, Akɔɔr Bɛnydit; ka bi dap tɔ biiye. 4 Goki jal, lek ku yokki mɛnh e muni amac ɣot thok biic e apɔkkuɛɛr thok; agoki lony. 5 Ku thiec keek e kɔc kɔk e kɔc kaac etɛɛn, yan, Ee kaŋo ke luɔny wek mɛnh e muul? 6 Goki lɛk keek cit man ci Yecu ye lɛk keek: goki ke pɔl. 7 Goki mɛnh e muni bɛɛi te nu Yecu, ku thiethki lupɔɔken e yekɔu; ku jɔ lɔ e muul kɔu. 8 Go kɔc juec lupɔɔken thiɛth piny kueer; ku tem kɔc kɔk keer ke tiim, ku thiethki ke kueer. 9 Ago kɔc wen cath tueŋ ku kɔc cath e yecok cieen, agoki ya coot, yan, Othana! thieithieei raan bɔ ne rin ke Bɛnydit! 10 Thieithieei ne ciɛɛŋ bɔ, cieɛŋ de waada Dabid! Othana tenhial ya! 11 Go Yecu lɔ Jeruthalem, le luaŋdiit e Nhialic; na wen, aci kaŋ caath nyiin ebɛn, ku ci akɔl guɔ thei, ke jɔ jal le Bethani keke kɔc kathieer ku rou. 12 Na ɣɔnmiak, te ci kek bɛn bei e Bethani, ke nɛk cɔk. 13 Na wen, ke jɔ tim cɔl ŋaap tiŋ temec, ade nɔm yith, go bɛn, nɔn de ke bi en yien yok e yenɔm: na wen, ke bɔ, go cien ke ci yok, ee yith kapac; pɛɛi ee ŋaap ŋuɔl aŋoot wei. 14 Go bɛɛr, yook, yan, E cin raan bi mithku bɛ ya cam aɣet athɛɛr. Ku piŋ kɔckɛn e piooce. 15 Goki bɛn Jeruthalem: ku le luaŋditt e Nhialic, le ku gɔl kɔc e ciec biic kɔc e kaŋ ɣaac ku kɔc e kaŋ ɣɔɔc e luaŋditic, ago pɛɛm ke kɔc e weu waar yiic pɔk yiic piny, ayi pɛɛm wen reere kɔc e guk ɣaac; 16 go jai, yan, acin raan bi tony aa ɣaac e luaŋdiit e Nhialicyic. 17 Go ke wɛɛt, yook keek, yan, Kene gɔɔr, yan, Ɣondi abi tɔ ye ɣon e lɔŋ kede juoor ebɛn? Ku week, acak tɔ ye ruŋ e kɔc e kaŋ rum. 18 Go banydit ke ka ke Nhialic ku kɔc e loŋ gɔɔr goki piŋ, ku kɔɔrki naŋ bi kek e nɔk: acik riɔɔc e yen, luɔi ci kut e kɔc gai ebɛn ne weetde. 19 Na theen, ke jel e panyditic. 20 Na ɣɔnmiak, te teek kek, ke ke tiŋ ŋaap waan aci riɔu ayi meeide. 21 Go Petero enɔm tak ku lueel, yan, Rabi, tiŋ, ŋaap waan cien, aci guɔ riɔu. 22 Go Yecu bɛɛr, yook keek, yan, Yak Nhialic gam. 23 Wek yɔɔk eyic, yan, Raan yook kuurdiite, yan, Tɔ ro nyiɛɛiye, ku cuɛteyi e abapditic; ku cii piɔu wiel, ku gam egɔk nɔn bi ka lueel aa yith, ka bi kedɛn e lueel yok. 24 Yen a lɛk ɛn e week, yan, Te de yen ka bak aa lip, te ya wek lɔŋ, yak gam nɔn ca wek ke guɔ loom, ku abak ke yok. 25 Ku te kaac wek, ke we laŋ, ku ade raan ci we wac kedaŋ, ke palki; ke Wuoorduon nu paannhial ke bi we pal ke cak wooc ayadaŋ. 26 Ku na rɛɛcki ye pɔl, ke Wuoorduon nu paannhial ke cii ka cak wooc bi pal week ayadaŋ. 27 Goki bɛ bɛn Jeruthalem: na wen, aciɛth luaŋditt e Nhialic, ke banydit ke ka ke Nhialic ke ke bɔ tede yen, keke kɔc e loŋ gɔɔr, ku roordit; 28 bik ku thiecki, yan, Ee riɛlou looi yin ekake? ku ye ŋa e gɛm yin eriɛle looi yin ekake? 29 Go Yecu pɔk nɔm keek, yan, We ba thieec aya ne cook tok, ku bak kedi bɛɛr, ke we ba lɛk riɛl luɔɔi ɛn ekake. 30 Yan, Baptinh e Jɔn, e bɔ paannhial, ku e bɔ tede kɔc tei? Jaki kedi bɛɛr. 31 Goki wel tɛɛr kapac, yan, Na luelku, yan, Aa bɔ paannhial; ka bi lueel, yan, Ka ye ŋo kɛn wek en gam? 32 Ku na luelku, yan, Aa bɔ tede kɔc; acik riɔɔc e kɔc; kɔc kedhie ayek Jɔn tɔ ye nebi egɔk. 33 Goki bɛɛr, lekki Yecu, yan, Akucku. Go Yecu pɔk nɔm keek, yan, Ayi yɛn aya, aca bi lɛk week yen riɛl luɔɔi ɛn ekake.

Mak 12

1 Go jam gɔl ke keek e kaaŋ. Yan, Raan e dom piith e tim cɔl enap tim de mith mit, go geeu e rɔk, ku wec te bi mith ke tim nyiith yiic, ku yik aloocdiit baar, go taau e kɔc cin kɔc bi dom aa tiit, ku jɔ keny paan mec. 2 Na wen, e pɛɛi e luɔk de tiim, ke tuc lim tok kɔc wen tit dom, an, bi kaŋ noom tede kɔc tit dom ne ka ci luɔk domic. 3 Goki dɔm, ku duiki, ku tɔki dɔk enɔm e yecin. 4 Go ke bɛ tuoc lim daŋ; goki biɔɔk e kur, ku duiki nɔm, ku tɔki jel, ke cik laat e lɛɛt rac. 5 Go daŋ bɛ tooc; agoki nɔk abi thou: ku him kɔk juec; ayek kɔk dui, ku nɛkki kɔk. 6 Na wen, nɔn ŋoot en ke cath ke wendɛn tok, wen nhiɛɛr, ke jɔ tuoc keek e kɔc cok cieen, alueel, yan, Abik wendi rieu. 7 Na wen, ke kɔc wen tit dom ke jɔki lueel kapac, yan, Kene ee mɛnh bi kaŋ lɔɔk lak; bak lok nakku, ke kaŋ abik aa kakuɔ. 8 Agoki dɔm, ku nakki, ku jɔki cuat e dom kec biic. 9 Eeŋo bi bɛny de dom jɔ looi? abi bɛn bi kɔc tit dom bɛn nɔk, ku jɔ dom yien kɔc kɔk. 10 Acakaa cook ci gɔɔre kɛnki kueen, yan; Kuur ci yiik rɛɛc, Yenguop aci tɔ ye kuur e aguk nɔm: 11 Ee luɔi de Bɛnydit ekene, Ka ye kegai tede wook? 12 Goki piɔth dɛ luɔi dɔm kek en; ku acik riɔɔc e kut e kɔc; acik guɔ ŋic nɔn e lueel en ekaaŋe ne keden: agoki pɔl, ku jelki. 13 Na wen, ke ke jɔ kɔc kɔk ke Parithai tuoc en, keke kɔc ke Kerod, lek deep e wel yiic. 14 Na wen, e ke bɔ, bik ku luelki, yan, Bɛny e weet, yin ŋicku nɔn ee yin yic, ku acin raan bi yin riɔɔc e ye; yin cii kɔc e woi gup biic tei, yin ee kɔc wɛɛt e kueer e Nhialic ne yic. Ci pal wook nɔn bi wok Kaithar aa kuot atholbo, kuo cie ye? 15 Buk aa miooc, ku cuku bi aa miooc? Ku aci aguk nu e keyac ŋic, go lueel, yan, Eeŋo thɛm wek ɛn? Bɛɛiki rial, ba bɛn tiŋ. 16 Goki bɛɛi. Go keek thieec, yan, Raan ci gɔɔre ee ŋa, ku jam ci gɔɔr ee kede ŋa? Goki lueel, yan, Ee kede Kaithar. 17 Go Yecu bɛɛr, yook keek, yan, Yak Kaithar yien ka ke Kaithar, ku yak Nhialic yien ka ke Nhialic. Goki gai ne yen aret. 18 Na wen, ke Thadokai ke ke bɔ tede yen, kɔc e ye lueel, yan, cin jon bi kɔc rot jɔt nu; bik ku thiecki, yan, 19 Bɛny e weet, Aci Mothe gaar wook, yan, Te thouwe manhe e raan, ku nyieeŋ tik piny, ku cin mɛnh ci nyaaŋ piny, ke manhe look tiiŋ de yen noom, ago mith lɔɔk dhieth manhe. 20 Wɛɛt ke raan tok anuki kadherou: go mɛnh tueŋ tik thiaak, ku jɔ thou ke cin mɛnh ci nyaaŋ piny. 21 Na wen, ke mɛnh wen ee kek rou jɔ tik noom, ku thou, ke cin mɛnh ci nyaaŋ piny; ayi mɛnh wen ee kek diak ayadaŋ: 22 agoki lɔ ne tik keek kedhie kadherou, ku cin mith cik nyaaŋ piny. Na wen, e kecok cieen, ke tik look thou ayadaŋ. 23 Ku enɔɔne, kool e jonerot e kɔc, te ci kek rot jɔt, ke bi aa tiiŋ de ŋa e keyiic? acik lɔ ne yen keek kedhie kadherou, an, ee tiiŋden. 24 Go Yecu bɛɛr, yook keek, yan, Cie yen wac aa wek kaŋ wooc, yen kuny kuoc wek kacigɔɔr, ayi riɛldiit e Nhialic? 25 Te jɔt kek rot e kɔc ci thou yiic, ka ciki ye thieek ku cike ye thiaak; ayek ciet tuucnhial nu paannhial. 26 Ku ne kede kɔc ci thou, jon jɔt kek rot, kɛnki kueen e awarek de Motheyic, luɔi ci Nhialic jam keke yen e tim cekic, yan, Yɛn ee Nhialic de Abraɣam, ku ya Nhialic de Yithak, ku ya Nhialic de Jakop? 27 Acie Nhialic de kɔc ci thou, ee Nhialic de kɔc piir: we ye kaŋ wooc aret. 28 Na wen, ke raan bɔ, raan toŋ de kɔc e loŋ gɔɔr, ku te ci en keek piŋ ke ke lop rot, ku ŋic nɔn ci Bɛny keden ŋiec bɛɛr, ke jɔ thieec, yan, Ee cookou nu tueŋ e cok ke loŋ yiic kedhie? 29 Go Yecu bɛɛr, yan, Cook nu tueŋ e cok yiic kedhie ki, yan, Pieŋki, wek Yithrael, Bɛnydit Nhialicda ee Bɛnyditt tok. 30 Ku yin bi Bɛnydit Nhialicdu aa nhiaar ne piɔndu ebɛn, ku ne weiku ebɛn, ku nɔmdu ebɛn, ku riɛldu ebɛn. Cook nu tueŋ ki. 31 Ku cook ee kek rou acit en, ale, yan, Yin bi raan rɛɛr ke yin aa nhiaar cit man nhiɛɛr yin rot. Cook daŋ war ekake aliu. 32 Go raan e loŋ gɔɔr lueel, yan, Ee yen, Bɛny e weet, yin e yic lueel, nɔn ee yen Nhialic tok ee nu, ku acin daŋ ee kek rou ee yen etok: 33 ku nhieer nhiɛɛre raan en e yepiɔu ebɛn, ku yenɔm ebɛn, ku weike ebɛn, ku riɛlde ebɛn, ku nhieer nhiɛɛr en raan rɛɛr ke ye acit man nhiɛɛr en rot, yen adit awar ka ci gam Nhialic, an, bi ke nyop, ayi ka ci lam ku nak keek kedhie. 34 Na wen, aci Yecu ye tiŋ nɔn ci en ŋiec bɛɛr, ke jɔ lueel, yan, Yin cii mec weke ciɛɛŋ de Nhialic. Na wen, e kake cok, ke cin raan ci nyin riɛl, lop en e kaŋ. 35 Go Yecu bɛɛr, weet en kɔc luaŋdiit e Nhialic, lueel, yan, Eeŋo ye kɔc e loŋ gɔɔr e lueel, yan, Kritho ee wen e Dabid? 36 Dabid guop aci lueel ne Weidit Ɣer, yan, Bɛnydit aci Bɛnydiendit yɔɔk, yan, Nyuc e baŋ cuenydi, Aɣet te ban kɔc dɛ wek ater Tɔ ye kɔm ee yin yicok dhɔɔr. 37 Dabid guop aye tɔ ye Bɛnydit, ku ye wende adi? Go kut diit e kɔc kede piŋ ke ke mit piɔth. 38 Go keek yɔɔk e weetdeyin, yan, Yak rot tiit e kɔc e loŋ gɔɔr, kɔc nhiaar cath ke ke ceŋ lupɔɔ bar, ku nhiaarki thiec e thuk yiic, 39 ku nhiaarki tepiɛth ee reer e luek ke Nhialic yiic, ayi tepiɛth ee reer e akool ke kecamdit: 40 kek ee kɔc e ɣoot ke dieer thum cam, agoki kerɛɛcden aa thiaan ne luɔi ee kek lɔŋ e lɔŋ baar; kɔcke abik ketuc gok yok. 41 Na wen, ke nyuc piny te nu ken ee kaŋ juaar thin, ku jɔ daai te cuɛte kut e kɔc weu e ken ee kaŋ juaar thinic: go kɔc juec kɔc ci bany goki weu juec cuat thin. 42 Na wen, ke tiiŋ tok bɔ tiiŋ thuom kuany nyin, bi ku cuɛt kathiiakaŋ thin kaarou, te mɛte keyiic, abik ciet miliim tok. 43 Go kɔckɛn e piooce cɔɔl, ku yook keek, yan, Wek yɔɔk eyic, yan, Tiiŋ thuoom kuany nyine aci kajuec cuat thin, awar kɔc kedhie kɔc e kaŋ cuat e ken ee kaŋ juaar thinic: 44 kek acik kaŋ cuat thin ne kuɛthden; ku yen etiiŋe, ne daŋ dɛk en e kaŋ aci kake cuat thin kedhie, ayi ka dueer en ke piir kedhie.

Mak 13

1 Na wen, a le biic luaŋdiit e Nhialic, ke leke raan toŋ de kɔckɛn e piooce yen, yan, Bɛny e weet, tiŋ kur lak oou ku tiŋ ɣoot lak oou! 2 Go Yecu bɛɛr, yook, yan, Ci ɣoot ditke tiŋ? Acin kuur toŋ bi doŋ e kuur daŋ nɔm, ke cii bi dhuoor piny. 3 Na wen, a reer e kuur e Olip nɔm biak te lɔ luaŋdiit e Nhialic, ke thieec Petero ku Jakop ku Jɔn ku Anderaya teden kapac, 4 yan, Lɛke wook, e nɛn en bi kake jɔ tic? ku bi kɔc ŋic ne ŋo ekool kɔɔr ekake thok kedhie? 5 Go Yecu jam gɔl, yan, Yak rot tiit ke cin raan bi we math. 6 Kɔc juec abik bɛn ne rinki, bik ku luelki, yan, Ya ki? ku bik kɔc juec math. 7 Ku te ya wek tɔɔŋ piŋ ku piɛŋki jam e tɔŋ lueel e kɔc thook, ke we duoki ye diɛɛr: kek abik dhil tic, ku ŋoot thok de kaŋ wei. 8 Jure abi tɔŋ yien jure, ku yin paane tɔŋ paane: ku piny abi rot niɛŋ tɛɛn ku tɛɛn; cɔŋdit abi aa nu, ayi kak e kɔc tɔ diɛɛr: kake ayek ciet kɛc de tiiŋ kɔɔr dhieth. 9 Ku week, yak rot tiit: we bi aa lɛɛr e looŋ niim; ku leere week e luek ke Nhialic yiic, ku we bi aa dui; ku we bi bɛɛi e bany ceŋ piny niim ayi mahik niim ne biakdi, bak aa caatɔɔki e keniim. 10 Ku welpiɛth abike dhil kɔn guieer juoor ebɛn. 11 Ku te ye kek week thel, leerki week e loŋ nɔm, ke we duoki diɛɛr e ke bak lueel: ku jam ebɛn jam bi gam week e thaare yen abak lueel: acie wek jam, ee Weidit Ɣer kek jam. 12 Ku raan abi mɛnhkene yien kɔc lek nɔk, ku yine wun meth mɛnhde; ku mith abik rot jɔt kɔc e dhieth keek, ku tɔki ke nak. 13 Ku we bi aa maan e raan ebɛn ne baŋ de rinki: ku raan e yepiɔu ruut a thooke kaŋ, yen abi kony wei. 14 Te ca wek kenhiɛɛny e kaŋ riɔɔk tiŋ, kenhiɛɛny ci lueel e nebi Danyel, te ca wek e tiŋ ke kaac te cii en dueer kɔɔc, (raan kuen ne ye cok e piŋ en e,) ke kɔc nu Judaya e ke kɔt ke ke lɔ e kuurdit yiic: 15 ku raan nu e ɣot nɔm nhial e cii lɔ piny, le ɣot, le kaŋ bɛɛi bei ɣonde: 16 ayi raan nu domic e cii enɔm dɔk le lupɔde diec. 17 Ku amawoou e dieer liac ayi dieer thuat e akoolke! 18 Ku yak lɔŋ e baŋ e kat kat wek ke cii bi nu rut. 19 Akoolke abik aa kool ke ketuc e kɔc dhal, ketuc cin ke kit e yen, gɔl te ɣɔn ciɛke Nhialic kaŋ aɣet ci enɔɔne, ku acin ke cit en bi lɔɔk nu aɣet athɛɛr. 20 Ku tee Bɛnydit ken akoolke tɛm kɔɔth, adi cin kɔc bi luok: ku ne baŋ de kɔc ci lɔc, kɔc waan ci meek, en aci yen akoolke tɛm kɔɔth. 21 E akoolke, te de en raan yook week, yan, Tieŋki, Kritho ki ene; ku, yan, Ye ka etɛɛn; ke duoki gam: 22 Kritho aluɛth abik rot jɔt ayi nebii aluɛth, ku abik kagook dit nyuoth kɔc, ayi kagai dit, arek abik kɔc ci lɔc duɛɛr cɔk niim wei aya, te de yen te bi kek e leu. 23 Ku week, yak rot tiit: tieŋki, we ca kɔn lɛk kaŋ kedhie. 24 Ku ne akoolke yiic, te ci ketuc e kɔc dhal wan, ke akɔl abi cuɔl, ku pɛɛi acii bi bɛ ɣɛɛr, 25 ku kuɛl nu nhial abik loony piny, ku karil nu tenhial abik rot niɛŋ. 26 Na ele, ka bik Wen e raan tiŋ abɔ e luaat yiic acath keke riɛldit ku dhueeŋdit. 27 Na ele, ka bi tuuckɛnnhial tooc, lek kɔckɛn ci lɔc kut niim te bi yom ke put keyiic ŋuan, te gɔle guute piny thar thin aɣet te guute tenhial thar thin. 28 Jaki rot tɔ weete e kaaŋ de tim cɔl ŋaap: te ci keerde guɔ kɔc, ago yith nyok, ka ŋiɛcki nɔn ci ruel guɔ thiɔk; 29 en acit ŋiny ba wek e ŋic aya, te tieŋ wek kake ke ke tiec, ka ŋiɛcki nɔn ci en guɔ ɣeet ayi ɣoot thook. 30 Wek yɔɔk eyic, yan, Rem de enɔɔne acii bi nyai, te ŋoote kake ke ke ken tic kedhie. 31 Tenhial abi nyai ayi piny: ku welki aciki bi nyai. 32 Ku ne kede ekoole ayi thaare acin raan ŋic en, acakaa tuuc nu paannhial aciki ŋic, ayi Wende aya, ee Waada yetok, yen aŋic e. 33 Yak rot tiit, yak yin ku yak lɔŋ: luɔi kuoc wek akool nɔn bi yen aa nɛn. 34 Acit nɔn dhie kenye raan, ku nyieeŋ ɣonde piny, ku gɛm himke riɛl, ku gɛm raan ebɛn luɔide, ku yook raan tit kalthok, yan, Ye yin. 35 Yen aa wek yin: luɔi kuoc wek te bi bɛny de ɣot bɛn, nɔn ee yen theen, ku nɔn ee yen wɛɛric cil, ku nɔn ee yen te kiu ajith, ku nɔn ee yen te ci piny ru; 36 ke cii we bi yok anin, te dɛp en bɛn ethiau. 37 Ku ke lɛk week, yen a lɛk raan ebɛn, yan, Yak yin.

Mak 14

1 Na wen, aŋoot nin kaarou wei ke bi aa ahith de Winythok, ku bi aa akool ke kuin cinic luɔu; ke banydit ke ka ke Nhialic ku kɔc e loŋ gɔɔr e ke kɔɔr luɔi bi kek e dɔm ecueer, lek nɔk: 2 ku jɔki lueel, yan, Acuku bi dɔm ekool e ahith, ke awuoou de kɔc cii bi lɔ pat. 3 Na wen, te nu Yecu Bethani ɣon e Thimon raan de guop wɛth, ku reer ten ee cam, ke tik bɔ ke muk gul ci cueec e kuur cɔl alabatha, gul deyin miok ci tuom cɔl narad, ɣoocde atuc aret: go gul bany thok ku luuŋ miok e yenɔm. 4 Ku ade kɔc etɛɛn kɔc ci piɔth diu aret, agoki lueel, an, Eeŋo thueec en emioke aya? 5 Mioke adi ci ɣaac e weu war riet kabɔt ku thierdhic, ku gɛme ke kɔc kuany nyiin. Goki tik gɔk aret. 6 Go Yecu lueel, yan, Palki e tɔu; eeŋo juotki yen? aci luɔi piɛth looi e yaguop. 7 We de kɔc kuany nyiin e weyiic ecaŋɣɔn, ku te de yen koolduon yak tak, ka duɛɛrki keek aa luoi kepiɛth: ku yɛn cie raan bi tɔu wo week ecaŋɣɔn. 8 Ke dueer leu e luɔi aci looi: aci kɔn bɛn tueŋ bi guopdi bɛn tɔc ne kede tau bi a tɔɔu. 9 Ku wek yɔɔk eyic, yan, Te bi welpiɛthke aa guiir e piny nɔm ebɛn, ayi ke cii tiiŋe looi abi aa lueel aya, ne taŋ bi kɔc kede aa tak. 10 Na wen, ke Judath Yithkariɔt, raan toŋ de kɔc kathieer ku rou, ke jel le tede bany ke ka ke Nhialic, le Yecu nyiɛn keek. 11 Na wen, acik e piŋ, ke ke jɔ piɔth miɛt, ku luelki, an, bik gam weu. Go te bi en e nyiɛɛn kɔɔr ekool piɛth bii piny bɛɛi. 12 Na ɣɔn, ne kool tueŋ e akool ke knin cinic luɔu, kool ee kek nyɔŋamaal de Winythok nɔk, ke thieec kɔckɛn e piooce, yan, Ee tenou kɔɔr te bi wo guik thin, te bi yin Winythok cam? 13 Go kɔc tooc kaarou e kɔckɛn e piooce yiic, ku yook keek, yan, Laki panydit, ku we bi rɔm e mony ɣɛɛc tony e piu: jaki kuany cok; 14 ku ɣon bi en lɔ thin, ke we bi raan de ɣot yɔɔk, yan, Aci Bɛny e weet lueel aleyɔɔ, yan, Ɣon e kamaan akou, te ban Winythok cam woke kɔckien e piooce? 15 Ku abi we nyuoth ɣon diit nu nhial ɣon nu kaŋ thin ku ci guik: jaki kakuɔ guik etɛɛn. 16 Go kɔcpiooce jal, lek panydit, lek ku yokki ke cit man wen ci e lɛk keek: agoki kede Winythok guik. 17 Na ɣɔn theen, ke bɔ keke kɔc kathieer ku rou. 18 Na wen, areerki ke ke cam, ke lueel Yecu, yan, Wek yɔɔk eyic, yan, Raan tok e weyiic abi a nyiɛɛn, raan ciem wok etok enɔɔne. 19 Agoki piɔth dhiau aret, ku jɔki thieec, ŋɛk e kɔn thiec, ku be ŋɛk thiec, yan, Ee yɛn? 20 Go bɛɛr, yook keek, Ee raan tok e thieer ku rou yiic, raan gem wok etok e athaanic. 21 Wen e raan alɔ eyin, acit man ci e gɔɔr ne kede; ku amawoou ne raane raan nyiin Wen e raan! adi piɛth tede eraane tee keneye dhieeth. 22 Na wen, aciemki, ke nom kuin ci pam, go thieei, ku wɛɛkic, ku jɔ gam keek, lueel, yan, Ŋaki, camki: guopdi ki, ekene. 23 Na wen, ke nom biny, ku te ci en thieithieei lueel, ke gɛm keek: agoki dek e ye kedhie. 24 Go keek yɔɔk, yan, Riɛmdi ki, ekene, riɛm de loŋ ci piac mac, riɛm ci leu ne biak de kɔc juec. 25 Wek yɔɔk eyic, yan, Yɛn cii bi bɛ dek ne mith ke enap, te ŋoot ekool wadaŋ kool ban bɛ dek e ke e ciɛɛŋ de Nhialicyic. 26 Na wen, acik dit kut, ke ke jɔ lɔ biic lek kuur e Olip. 27 Go Yecu ke yɔɔk, yan, We bi niim num wedhie ne baŋdi: luɔi ci e gɔɔr, yan, Yɛn bi tin e thok dui, go thok thiei roor. 28 Ku na miak, te can rot bɛ jɔt, ke we ba wat Galili. 29 Go Petero lueel, yan, Na cak kɔc niim mum kedhie, ke yɛn cii nɔm bi mum. 30 Go Yecu lueel, yan, Yin yɔɔk eyic, yan, Ekoole, elewakɔu, te ŋoot ajith ke ken kiu raanrou, ke yin bi a jai etaiwei raandiak. 31 Go ŋak nɔm aretdiite, yan, Na ya cak dhil thou woke yin, ke yin ca dueer jai. Ku yen aye jamden aya kedhie. 32 Na wen, ke ke bɔ te cɔl Gethemane: go kɔckɛn e piooce yɔɔk, yan, Yɔkki e we rɛɛr ene, te laŋ ɛn. 33 Ku le keke Petero ku Jakop ku Jɔn, ku jɔ guɔ gai aret, abi duɛɛr thook. 34 Go lɛk keek, yan, Yɛn e piɔu jiɛth aret, aba duɛɛr thou: rɛɛrki ene, ke we yien. 35 Go rot cuɔt tueŋ emaath, le ku cuɛt rot piny, ku jɔ lɔŋ, yan, Na duɛɛre ye leu, ke yi tɔ thaar wan ɛn. 36 Go lueel, yan, Abba, Waar, yin ee kaŋ leu kedhie; nyaaiye binye tede yɛn: ku acie kede yɛnpiɔu, ee kede yinpiɔu. 37 Go bɛn, ku yok keek anin, go Petero thieec, yan, Thimon, nine? kɛne thaar tok leu e yin? 38 Yienki, ku laŋki, ke we cii bi lɔ e themic: wei ee lɔ thin eyin, ku guop yen akɔc. 39 Go bɛ jal, le lɔŋ, aluel wel mane gup. 40 Na wen, ke be enɔm puk, ku be ke yok anin, acik thiai; ku akucki beer bi kek e bɛɛr. 41 Go bɛ bɛn raandiak, bi ku yook keek, yan, Yɔkki e we nin tethiinakaŋ abak lɔŋ: e guɔ loi; thaar aci bɛn; tieŋki, Wen e raan anyiine, ku yine kɔc e kerac looi. 42 Jatki rot, loku: tieŋki, raan nyiin ɛn e guɔ ɣeet. 43 Na wen, etethiine, te ŋoot en ke jam, ke Judath bɔ, raan toŋ de kɔc kathieer ku rou, ku bɔ kut diit e kɔc ne yen etok, ke ke muk abatɛɛu ku thieec, ke ke bɔ tede banydit ke ka ke Nhialic ku kɔc e loŋ gɔɔr ku roordit. 44 Ku raan nyiin en aci keek kɔn wɛɛt, yan, Raan ba ciim, ka yen aye yen; jaki dɔm, jatki, ku dɔtki apiɛth. 45 Na wen aci bɛn, ke jɔ lɔ tede yen enɔnthiine, le ku lueel, yan, Rabi, Rabi; go ciim alal. 46 Goki dɔm e kecin, mukki aril. 47 Na wen, ke raan toŋ de kɔc wen kaac etɛɛn, ke miit abatau bei, ku kip lim de bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic, arek abi ŋniɛth yic wei. 48 Go Yecu bɛɛr, yook keek, yan, Cak bɛn bei acit man e ka yin raan tɔŋ raan e kaŋ rum, ke we muk abatɛɛu ku thieec, bak a bɛn dɔm; 49 Yɛn ee cool e reer wo week luaŋdiit e Nhialic ke ya weet, ku wek ken a dɔm: ku kacigɔɔr abik dhil aa yith tei. 50 Goki nyaaŋ piny kedhie, ku kɔtki. 51 Ku ade dhuŋ toŋ biɔth ecok, aci lupɔ linon cuat e yekɔu aya, ku cin lupɔ daŋ ceŋ: na wen, ke dɔm dhuɔk; 52 go lupɔ linon nyaaŋ piny, ku kɔt e keek, ke cath e yekɔu. 53 Na wen, ke ke thel Yecu leerki te nu bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic: ku gueer banydit ke ka ke Nhialic kedhie te nu yen, ayi roordit ku kɔc e loŋ gɔɔr. 54 Go Petero biɔɔth cok temec, aɣeet en e kalic kal de bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic; go reer keke awuut ke bany, ke ɣɔc mɛɛc. 55 Na wen, ke banydiit ke ka ke Nhialic ku kɔc nu e loŋic ebɛn ke ke kɔɔr jam de caatɔ jam de ater ke Yecu, bik tɔ nak; goki kɛn yok. 56 Caatɔɔ juec aake lueel kakɛn elueth, ku kakɛn luelki akenki rɔm. 57 Na wen, ke kɔc kɔk e ke jɔt rot tɔki rot e caatɔɔ, ku jɔki cak thok, luelki, yan, 58 Acuk piŋ ke lueel, yan, Luaŋdiit e Nhialice luaŋ ci yik e kɔc cin aba jap piny, ku ba daŋ bɛ yik e akool kadiak, luaŋ cii bi yik e kɔc cin. 59 Ayi kaken aya akenki rɔm. 60 Na wen, ke bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic ke jɔt rot e kɔc yiic cii, ku thieec, yan, Cin ke bɛɛre? ee kaŋo ke lueel kɔcke ne kedu? 61 Go lɔ lik, acin ke ci bɛɛr. Go bɛnydiit tueŋ bɛ thieec, yan, Ye Kritho, Wen e Nhialic Cath ke Athiɛɛi? 62 Go Yecu lueel, yan, Ee yɛn: ku we bi Wen e raan tiŋ ke rɛɛr e baŋ cueny de riɛl dit, ku bi e luaat yiic luaat nu nhial. 63 Na wen, ke bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic ke ret lupɔɔke yiic, ku jɔ lueel, yan, Eeŋodaŋ koorku caatɔɔ kɔk? 64 We ci lɛt piŋ lɛt lɛt en Nhialic: E wek wakdiaa? Goki yiek yeth gaak, yan, roŋ ke thuɔɔu. 65 Ku jɔ kɔc kɔk ŋuoot guop ku kumki nyin, ku jɔki biɔɔk, ku yookki, yan, Lɛke wook ke bi tic: ku meeŋ awuut ke bany e kecin. 66 Na wen, te reere Petero biic e kalic, ke nyan tok bɔ nyan toŋ de dueet e bɛnydiit tueŋ luooi; 67 go Petero tiŋ ke ɣɔc, go toom guop, ku lueel, yan, Ayi yin aya, yin ee cath weke Yecu, raan e Nadhareth. 68 Go jai, yan, Yɛn kuc ke luel, ku kɛn piŋ aya. Ago lɔ biic le e katic: ku jɔ ajith kiu. 69 Na wen, aci nyane bɛ tiŋ, ke jɔ lɛk kɔc wen kaac etɛɛn, yan, Kene ee raan toŋden. 70 Ago bɛ jai. Na wen, etethiine, ke kɔc wen kaac etɛɛn ke beki lɛk Petero, yan, Ee yic, yin ee raan toŋden; luɔi ee yin raan e Galili, ku kit thok weke keek aya. 71 Ago lam rac cak, ku ciɛk lɛt, yan, Yɛn kuc raan luɛlki. 72 Na wen, etethiine, ke ajith kiu e kiudɛn ee yic rou. Go Petero wel tak wel wen cii Yecu lɛk en, yan, Te ŋoot ajith ke ken kiu raanrou, ke yin bi a jai etaiwei raandiak. Na wen, aci ye thɔɔŋ, ke dhiau.

Mak 15

1 Na ɣɔnmiak, aru piny, ke banydit ke ka ke Nhialic ke ke cam loŋ ne roordit ku kɔc e loŋ gɔɔr ku kɔc nu e loŋic ebɛn, ku jɔki Yecu duut, leerki yinki Pilato. 2 Go Pilato thieec, yan, Ye malik de Judai? Go bɛɛr, lueel, yan, Ee yɛn. 3 Go gaany e kajuec e banydit ke ka ke Nhialic. 4 Go Pilato bɛ thieec, yan, Cin ke bɛɛre? Tiŋ kajuec gɔnye kek yin. 5 Go Yecu cien ke be bɛɛr: arek abi Pilato gai. 6 Ku ɣɔn ekool e ahith, Pilato aye raan toŋ ci mac luony keek, raandɛn nu e kepiɔth. 7 Ku ade raan cɔl Barabath, raan ci rek keke kɔc etok kɔc waan ci tɔŋ cak miric, ku acik kɔc nɔk e buuth ekool e tɔŋ. 8 Na wen, ke kut e kɔc cot, ku jɔki lɔŋ, an, bi luoi keek cit man ee yen e looi ecaŋɣɔn. 9 Go Pilato bɛɛr, lueel, yan, Dɛki piɔth luɔi ban week luony Malik de Judai? 10 Aŋic nɔn ee yen tiɛɛl yen e biiye yen e banydit ke ka ke Nhialic. 11 Go banydit ke ka ke Nhialic goki kut e kɔc riir niim, yan, aŋuan luɔi bi en Barabath luony keek. 12 Go Pilato bɛɛr ku be keek thieec, yan, Eeŋo jaki kɔɔr ke ba luoi raan yak tɔ ye Malik de Judai? 13 Goki bɛ coot, yan, Piaate e tim ci riiu nɔm kɔu. 14 Go Pilato ke thieec, yan, Eeŋo, ee kerɛɛc ŋo ci looi? Goki coot aret, yan, Piaate e tim ci riiu nɔm kɔu. 15 Na wen, akɔɔr Pilato luɔi bi en kut e kɔc tɔ lɔ piɔth yum, ke jɔ Barabath luony keek, ku yin Yecu kɔc, te ci en e kɔn tɔ dui e waat, an, bi lɔ piaat e tim ci riiu nɔm kɔu. 16 Na wen, ke thel alathkeer biic leerki ɣon diit laauwic cɔl Pretoriam; ku jɔki rem alathkeer kut nɔm ebɛn. 17 Na wen, acik yiek kɔu lupɔ thith amujuŋ, ke ke jɔ gol e kuɔɔth nai, tueelki e yenɔm; 18 ku jɔki thieec, yan, Thieithieei, Malik de Judai! 19 Ku yek yup nɔm e wai aruoor, ku ŋuutki guop, ku jɔki kemiɔl tuk, lamki. 20 Na wen, acik thok e gɛt geet kek en, ke ke luny lupɔ thith amujuŋ bei e yekɔu, ku beki yiek kɔu lupɔɔke. Goki thɛl biic lek piaat e tim ci riiu nɔm kɔu. 21 Ku ade raan cɔl Thimon raan tek e kueere, ke bɔ rɛɛr, raan e Kurene, ku ye wun Alekandaro ku Rupo: agoki dɔm, ku dhilki tɔ jɔt timdɛn ci riiu nɔm, tim eYecu. 22 Goki bɛɛi te cɔl Golgotha, te puke yen e thoŋda, acɔl Tede Apet. 23 Ku miɔcki e mɔn cɔl wany ci liaap keke wɛɛl ŋir cɔl meer: go rɛɛc. 24 Na wen, ke pieetki e tim ci riiu nɔm kɔu, ku jɔki lupɔɔke tɛk rot, deenyki gɛk ne keden, nɔn bi ŋɛk ŋo noom. 25 Ku aci aa thaar kadiak, thaar e pieete ke yen thin. 26 Ku gɔny wen ci e gaany aci gɔɔr tɛɛuwe e yenɔm nhial, yan, MALIK DE JUDAI. 27 Ku jɔki kɔc piaat kaarou ne yen etok, kɔc e kaŋ rum, tok e baŋ cuenyde, ku tok e baŋ cam. 28 Go kecigɔɔr jɔ aa yin, ke ɣɔn ci lueel, yan, Aci mat keke kɔc e loŋ rɛɛc. 29 Go kɔc wen e teek agoki aa laat, ke ke lek keniim, luelki, yan, Aa! yin ee raan e luaŋdiit e Nhialic dhuoor piny, ku beye yik e nin kadiak. 30 Kony rot, ku ba piny e tim ci riiu nɔm kɔu. 31 Ku jɔ geet guop aya ne banydit ke ka ke Nhialic ku kɔc e loŋ gɔɔr, ayek lueel kapac, yan, Aci kɔc kɔk luok; ku acii rot dueer luok. 32 Ne Kritho, Malik de Yithrael, ne bɔ piny e tim kɔu enɔɔne, tim ci riiu nɔm, buk tiŋ, ku gamku. Go lat e kɔc wen ci piaat ne yen etok. 33 Na wen, aci thaar aa dhetem, ke jɔ piny guɔ cuɔl ecut e piny nɔm ebɛn aɣet thaar kadheŋuan. 34 Na wen, e thaar kadheŋuan, ke Yecu cot e rol dit, yan, Eloi, Eloi, lama thabakthani? te puke yen e thoŋda, yen aye, Nhialicdi, Nhialicdi, eeŋo e yin a nyaaŋ piny? 35 Go kɔc kɔk e kɔc yiic kɔc wen kaac etɛɛn, te ci kek e piŋ, goki lueel, yan, Tieŋki, acɔl Elija. 36 Go raan tok kat, le ku thieeŋ ke wen e piu jooc ne mɔn ci wac, ku tɛɛu e wai aruoor nɔm, gɛm en le dek, ku lueel, yan, Jaki pɔl; tiŋku nɔn bi Elija bɛn bi bɛn bɛɛi piny. 37 Na wen, aci Yecu coot e rol dit, ke jɔ thook. 38 Ku lupɔ diit nu e luaŋdiit e Nhialicyic aci yic rɛɛt erou gɔl nhial ɣeet piny. 39 Na wen, ke bɛny de rem e alathkeer, bɛny wen kaac e yenɔm tueŋ, te ci en e tiŋ ke cot aya, ago thook, ke jɔ lueel, yan, Ee yic, raane aci aa Wen e Nhialic. 40 Ku ade diaar etɛɛn aya dieer kaac temec ke ke daai: adeki yiic yi Mari Magdalene ku Mari man Jakop thii ku Jothe, ku Thalome; 41 aake ye kuany cok waan nu yen e Galili, ku yek luooi; ku nu dieer juec kɔk dieer waan ci bɛn Jeruthalem ne yen etok. 42 Na wen, aci akɔl thei, luɔi ee yen akool e Gniɛɛk, yen aye kool e kɔn bɛn e kool e thabath, 43 ke Jothep raan e Arimathaya bɔ, raan nu e loŋic, ku ye raan piɛth, raan e ciɛɛŋ de Nhialic ŋɔɔth aya; bi ku le te nu Pilato ke ci enyin riil, le guop de Yecu lip. 44 Go Pilato gai ne ke ci en dap thou: go bɛny de rem e alathkeer cɔɔl, ku lop nɔn ci en thou wen thɛɛr. 45 Na wen, aci e piŋ tede bɛny de rem e alathkeer, ke jɔ Jothep gam guop. 46 Go lupɔ linon ɣɔɔc, ku bii piny, ku deer guop e linon, ku jɔ taau e raŋic raŋ ci wec e kuuric; go kuur tok laar e raŋ thok. 47 Go Mari Magdalene ku Mari man Jothe goki te ci e taau thin tiŋ.

Mak 16

1 Na ɣɔn, aci thabath guɔ thok, ke Mari Magdalene, ku Mari man Jakop, ku Thalome, ke ke ɣɔc wɛl ci tumetum, bi kek e bɛn tɔc guop. 2 Ku na ɣɔnamiak a lɔ piny dudur, ekool tueŋ wen ee akool dherou, ke ke bɔ te nu raŋ, ke akɔl bɔ thok. 3 Ayek rot thieec kapac, yan, Eeŋa bi wo kony bi kuur laar wei e raŋ thok? 4 Na wen, ajɔtki kenyin, ke ke tiŋ kuur aci guɔ laar wei: ku ye gokdiit e kuur. 5 Na wen, acik lɔ e raŋic, ke ke jɔ dhuk tiŋ arɛɛr e biak cuec, ke ceŋ lupɔ ɣer; agoki gai aret. 6 Go keek yɔɔk, yan, Duoki gai: wek kɔɔr Yecu raan e Nadhareth, raan waan ci piaat e tim ci riiu nɔm kɔu: aci rot jɔt: aliu etene; wɔiki te waan tɛɛu kek en. 7 Jaki jal, lak lɛkki kɔckɛn e piooce ayi Petero, yan, Awat week ke lɔ Galili: abak tiŋ etɛɛn, acit man ci en e kɔn lɛk week. 8 Na wen, e ke dap lɔ kɔtki e raŋ nɔm: ke ke lɛthe gup ku cik piɔth pau: ku acin raan de ke cik lɛk en; acik riɔɔc. 9 Na wen, aci Yecu rot jɔt miak etɛɛn ekool tueŋ wen ee akool dherou, ke kɔn tuol tede Mari Magdalene, tiiŋ waan ci en jɔɔk rac kadherou cieec e yeguop. 10 Go jal, le lɛk kɔc waan cath e yen etok, te waan dhuoor kek e dhieeu. 11 Ku keek, te ci kek piir piir en piŋ, ku piŋki tiŋ wen ci en e tiŋ, ke jɔki rɛɛc gam. 12 Na wen, aci kake thok, ke nyuth rot kɔc kaarou e keyiic ke ci eguop puk, te waan ciɛth kek, ke ke lɔ rɛɛr. 13 Goki jal lek lɛk kɔc wen ci doŋ: goki keden rɛɛc gam ayadaŋ. 14 Na wen, ka nyuth rot kɔc gup kɔc kathieer ku tok, te reer kek ten ee cam, ago keek jɔɔny e rɛɛc reec kek gam ku riɛl ril kek piɔth, luɔi reec kek kede kɔc gam kɔc wen tiŋ en aci rot jɔt. 15 Go ke yɔɔk, yan, Laki e piny nɔm ebɛn, bak welpiɛth aa lɔ guieer kɔc ci cak ebɛn. 16 Raan gam ku baptith abi kony wei; ku raan reec gam abi yiek yeth gaak. 17 Ku kagookke abik kɔc aa kuany cok kɔc ci gam: yan, Ne rinki abik jɔɔk rac aa cieec; abik aa guɛl e thook mɛɛn thook ci piac yok; 18 abik karac aa dɔm e kecin, ku na yek ke deyin awuɔɔk dek, ka cii keek bi nɔk; abik kecin aa thany e kɔc tok gup, agoki waar. 19 Na wen, aci Bɛnydit thok e jam ke keek, ke jɔt leere paannhial, ku jɔ nyuc e baŋ cueny de Nhialic. 20 Agoki lɔ, lek wel aa guiir e baaiyic ebɛn, ku ye Bɛnydit luui keke keek etok, ago jam tɔ ye yic ne kagook e lɔɔk tic e yecok. Amen.

Luk 1

1 Kɔc juec acik luɔi dɔm, luɔi de guieer e jam de ka ci gam aret e woyiic, 2 acit man ci kɔc e lɛk wook, kɔc waan tiŋ keek e kenyin ɣɔn ciɛke ke, ku yek kɔc e ka ke jam e Nhialic looi; 3 ku yɛn aya, yɛn de piɔu luɔi gaar ɛn yin wel, ne kueny wen e kaŋ kecok kuany, yin Theopilo adhuɛŋ dit, nɔn ŋiɛc ɛn kan egɔk kedhie te ɣɔn ciɛke keek; 4 aba ke gaar yin, ke ke ba ŋic nɔn ee kek yith kek ka ci yi wɛɛt e ke. 5 Ɣɔn nu Kerod, malik de Judaya, bɛny de ka ke Nhialic anu, bɛny cɔl Dhakaria, raan e dhien e Abija; tiiŋde ee nyan cɔl Elithabeth, nyan e kuɛɛreden Aaron. 6 Ku piɛthki piɔth e Nhialic nɔm keek kaarou, ayek looŋ ke Nhialic dot kedhie, ku dotki luɔide ebɛn ke cin gaak bi ke gɔk. 7 Ku acin ke meth, luɔi ci Elithabeth rol, ku acik dhiɔp kaarou. 8 Na wen, ke ye luɔide looi e Nhialic nɔm, luɔidɛn e bɛny de ka ke Nhialic ekool e luɔi de dhiende, 9 ke jɔ lɔ luaŋdiit e Bɛnydit le wɛɛl ci tumetum nyop, cit man e luɔi de bɛny de ka ke Nhialic, luɔi ci gam en ne deeny de gɛk. 10 Ku nu kut e kɔc biic ebɛn ke ke laŋ e thaar e nyum de wal. 11 Na wen, ke tunynhial tul tuny e Bɛnydit, ke kaac e biak cueny de yin wen e ye wal nyop. 12 Na wen, aci Dhakaria ye tiŋ, ke jɔ piɔu pau, go riɔɔc dɔm. 13 Go tunynhial yɔɔk, yan, Du riɔc, Dhakaria, lɔŋdu aci piŋ: ku tiiŋdu Elithabeth abi yi dhieth mɛwa, ku aba cak, yan, Jɔn. 14 Ku abi yi tɔ mit piɔu aba coŋ; ku kɔc juec abik piɔth miɛt ta dhieethe ye. 15 Abi dit e Bɛnydit nyin, ku acii bi aa dek e wany ayi mɔu; ku abii Weidit Ɣer nyuooc piɔu ekool dhieetheye. 16 Ku abi mith juec ke Yithrael wɛl piɔth Bɛnydit Nhialicden. 17 Ku abi kɔn lɔ e yenɔm tueŋ, ke cath ke wei ke Elija ku riɛlde, le warken e mith wɛl piɔth mithken, ku puk kɔc piɔth kɔc reec gam, bik pɛlenɔm yok pɛlenɔm e kɔc piɛthpiɔth; ago kɔc tɔ guik rot kɔc ci ro coc ne kede Bɛnydit. 18 Go Dhakaria tunynhial thieec, yan, Ba kene jɔ ŋic adi? kɛn dhiɔp, ku ken tiiŋdi dhiɔp aya? 19 Go tunynhial bɛɛr, yook, yan, Yɛn Gabriɛl ki, yɛn ee kɔɔc e Nhialic nɔm; ku yɛn ci tooc ba bɛn jam wo yin, ku ba welpiɛthke bɛn lɛk yin. 20 Tiŋ, yin bi cien thok, yin cii jam bi leu, aɣet kool bi kake lɔɔk tic, luɔi ken yin welki gam, wel bi aa yith ekooldɛn ci lueel. 21 Ku kɔc atitki Dhakaria, ku gɛiki e luɔi ci en gaau e luaŋditic. 22 Na wen, aci bɛn biic, ke cii jam be leu ke keek: agoki ŋic nɔn ci en kegok tiŋ e luakic: aye keek nieu tei, ku gɛɛk ke cii jam. 23 Na wen, aci kool ke luɔide thok, ke jɔ jal le paanden. 24 Na wen, aci akoolke thok, ke Elithabeth tiiŋde ke liac, ku jɔ lɔ thiaan e pɛi kadhic, ku lueel, yan, 25 Luɔi de Bɛnydit ki, ke ci looi ekool lieec en ɛn, bi ayardi nyaai e kɔc yiic. 26 Na ɣɔn aci pɛi aa dhetem, ke tunynhial Gabriɛl ke tooc Nhialic tooc panydiit de Galili cɔl Nadhareth, 27 aci tuoc dhueny ken kɔn yok ke moc, nyan ci thiaak e mony cɔl Jothep, raan dhien e Dabid; ku rin ke enyane acɔl Mari. 28 Go tunynhial bɛn ɣot te nu yen, bi ku lueel, yan, Thieithieei, nyan ci athiɛɛi dit yok, Bɛnydit atɔu ke yin! Yin ci thieei e diaar yiic! 29 Na wen, aci e tiŋ, ke lɔ nɔm cɔt ne welke, ku ciet enɔm e thiec, yan, ee thiec cit ŋo? 30 Go tunynhial yɔɔk, yan, Du riɔc, Mari: yin e dhueeŋdepiɔu yok tede Nhialic. 31 Ku tiŋ, yin bi meth yok, ku yin bi mɛwa dhieeth, ku ba cak, an, YECU. 32 Abi dit aret, ku abi cɔl Wen e Nhialic Awarjaŋ: ku abii Bɛnydit Nhialic yien thoony de kuɛɛredɛn Dabid: 33 ku abi aa malik ceŋ dhien e Jakop aɣet athɛɛr; ku ciɛɛŋde abi cien thokde. 34 Go Mari tunynhial thieec, yan, Kene bi tic adi, ku cin mony ŋiɛc? 35 Go tunynhial bɛɛr, yook, yan, Weidit Ɣer abik yi lɔny, ku riɛl e Nhialic Awarjaŋ abi yi kuom piny: ago keɣeer ba dhieeth ago cɔl Wen e Nhialic. 36 Ku tiŋ, Elithabeth raandun, yen aci mɛwa yok aya, ke ye dhiɔp: ku pɛike abik aa dhetem e pɛɛiye, tiiŋ waan ee kɔc lueel, yan, ee rol. 37 Nhialic acin ke bi e dhal. 38 Go Mari lueel, an, Ya ki yɛn nyanlim e Bɛnydit; ne tiec tede yɛn cit man e welku. Go tunynhial jal e yelɔɔm. 39 Na wen, ke Mari jɔt rot e akoolke, ku dɛp lɔ paan juec e kuur dit, le panydiit toŋ de Juda; 40 ku jɔ lɔ ɣon e Dhakaria, le Elithabeth thieec. 41 Na wen, aci Elithabeth thiec de Mari piŋ, ke meth jɔt rot e yeyac; go Elithabeth thiaŋ ke Weidit Ɣer: 42 go coot e rol dit, yan, Yin ci thieei e diaar yiic, ku mɛnh nu e yiyace ee ke ci thieei! 43 Ku ca kene yok tenou, ke bii man Bɛnydiendit tede yɛn? 44 Ku tiŋ, enɔnthiin e piɛŋ ɛn thiecdu, ke meth jɔt rot e yayac ne piɔnmit. 45 Ku thieithieei nyan ci wel gam: abik dhil aa yith kek wel ci lɛk en e Bɛnydit. 46 Go Mari ket, yan, Piɔndi alec Bɛnydit nɔm, 47 Ku yɛn e piɔu guɔ miɛt woke Nhialic Konydi. 48 Luɔi ci en nyanlimde woi ne kuany ci en nyin kuany: Tieŋki, gɔl enɔɔne aɣet wadaŋ rem ebɛn abik a tɔ ye nyan ci thieei. 49 Raan ril e kaŋ leu aci a luoi kadit; Ku rinke ayek rin ɣeric egɔk. 50 Kok de yenpiɔu ee tɔu keke kɔc rieu en, Reme ku reme aɣet wadaŋ. 51 Aci keril looi e koŋde; Aci kɔc thiɔi kɔc e ro tɔ dit ne taŋ yek tak e kepiɔth. 52 Aci banydit cieec e thonykɛn ee kek reer, Ku jɔ kɔc kor jat nhial. 53 Aci kɔc nɛk cɔk tɔ kueth e kamit; Ku jɔ kɔc cuai tɔ jel ke ke ci nyɔŋ. 54 Aci Yithrael awunde kony, Ne taŋ ci en kok de yenpiɔu tak; 55 Acit man e jiɛɛm en keke kuarkuɔ, Yi Abraɣam keke kɔthke aɣet athɛɛr. 56 Go Mari reer keke yen e pɛi kadiak, ku be enɔm pɔk paanden. 57 Na wen, ke pɛi ke Elithabeth pɛi liɛɛc en ke ke ke jɔ thok; go mɛwa dhieeth. 58 Ku piŋ kɔc ke paanden ku kɔcken nɔn ci Nhialic piɔu kok ke yen aret; ku jɔki piɔth miɛt ne yen etok. 59 Na wen, e nin ee kek bɛt, ke ke jɔ bɛn bik meth bɛn cueel; goki, an, bik cak, an, Dhakaria, ne rin ke wun. 60 Go man jai, an, Acie yen; abi cɔl Jɔn. 61 Goki yɔɔk, yan, Acin raan tok dhiendun ci kɔn cak e rinke. 62 Goki wun nieu, yan, Kɔɔr nɔn bi e cɔl ŋa? 63 Na wen, ke cɔl pam e gaar ku jɔ gɔɔr, yan, Rinke acɔl Jɔn. Goki gai kedhie. 64 Go thoŋde ro liep enɔnthiine, ku dak liep rot, go jam, ku leec Nhialic. 65 Go kɔc rɛɛr ne keek go riɔɔc ke dɔm kedhie: go jam de kake kedhie jɔ thiei e piny de Judaya piny de kuurdit ebɛn. 66 Na wen, ke kɔc ci ke piŋ, ke ke mukki e kepiɔth, ku luelki, yan, Mɛnhe bi ciet ŋo wadaŋ? Ku jɔ cin e Bɛnydit aa tɔu ke yen. 67 Go Dhakaria wun go thiaŋ ke Weidit Ɣer, ku jɔ wel guiir, yan, 68 Thieithieei Bɛnydit, Nhialic de Yithrael; Aci kɔcke neem ku weer keek bei, 69 Ku aci tuŋ de kunydewei jat nhial ne keda, Tuŋ de dhien e Dabid awunde; 70 (Acit man ci en e lueel e thok ke nebiikɛn ɣerpiɔth te ɣɔn ciɛke piny), 71 Bi wo kony ne kɔc de ater ne wook, ku luɛk wo bei e kɔc cin kɔc man wook; 72 Bi kok ee yen piɔu kok ke kuarkuɔ thol, Ku be yenɔm tak ne loŋ waan ci mac loŋ ɣeric; 73 Guutguut ci lueel keke kuɛɛredan Abraɣam, yan, 74 Bi wo luak bei e kɔc cin kɔc de ater ne wook. Agoku ka ke yen aa looi ke cin riɔɔc, 75 Ke wo tɔu ke wo ɣerpiɔth ku piɛthku piɔth e yenɔm ananda. 76 Ku yin, wendi, yin bi cɔl nebi de Nhialic Awarjaŋ: Yin bi kɔn lɔ e Bɛnydit nɔm tueŋ, ba kuɛɛrke lɔ looi; 77 Ba kɔcke tɔ ŋic kunydɛn e wei Ne nyiɛɛi bi karɛcken nyaai, 78 Ne kok kooke Nhialic piɔu ke wook, Yen a neeme Runepiny wook, Runepiny bɔ nhial, 79 Bi aa many e kɔc riaau kɔc rɛɛr tecol ku reerki atieptiep e thuɔɔuwic; Ago wocok dak kueer e matic. 80 Ago meth dit, ku jɔ piɔu riɛl, ku le ceŋ e jɔɔric aɣet kool bi en ro nyuoth Yithrael.

Luk 2

1 Na ɣɔn e akoolke, ke liem e Kaithar Augoutho lɔ, yan, bi rin ke kɔc gɔɔr kedhie e piny nɔm ebɛn. 2 Ku gaare ee gaar tueŋ ɣɔn nu Kurenio mudhiir e Thuria. 3 Go kɔc lɔ gɔɔr kedhie, raan ebɛn, lɔ ŋɛk paanden, ku lɔ ŋɛk paanden. 4 Ku jel Jothep aya piny de Galili, panydiit cɔl Nadhareth, le Judaya, panydiit e Dabid, cɔl Bethlekem; luɔi ee yen raan dhien e Dabid; 5 le rinke tɔ gaar keke Mari nyan bi thiaak, ke ci dak. 6 Na wen, te nu kek etɛɛn, ke pɛi e ke jɔ thok, pɛi bi en e ke dhieth. 7 Go kaai e wendɛn tueŋ, ku jɔ duut e lupɔ, ku tɛɛc e ken ee mul rem thin; acin te bi kek reer ɣon e kamaan. 8 Ke ade kɔc e thok tit e paane amɛcki roor, ku titki lunydɛn e thok wakɔu. 9 Na wen, ke tunynhial de Bɛnydit tul e kelɔm, ku jɔ dhueeŋ de Bɛnydit piny riaau e kekec: agoki riɔɔc aret. 10 Go tunynhial ke yɔɔk, yan, Duoki riɔc; piɛŋki, wek guieer wel piɛth wel ke piɔnmit, wel bi aa ka ke kɔc kedhie. 11 Konyduon e wei aci dhieeth ekoole paan e Dabid, yen aye Kritho Bɛnydit. 12 Ku kene ee ŋiny ba wek e ŋic; We bi mɛnhthiine yok aci deer e lupɔ, ku ci taac e ken ee mul rem thin. 13 Na wen, ke remdiit e paannhial ke jɔ tuol ethiau ne tunynhial etok, ke ke piɔny Nhialic, ku luelki, yan, 14 E dhueeŋ tɔu keke Nhialic tenhial ya, Ku tɔu reer piɛth e piny nɔm, Ku miɛtepiɔu e kɔc yiic. 15 Na wen, aci tuucnhial jal e kelɔm lek paannhial, ke kɔc tit thok ke ke yook rot, yan, Loku Bethlekem enɔɔne, lok ke ci tuole tiŋ, ke ci Bɛnydit nyuoth wook. 16 Goki dap lɔ, ku yokki Mari ku Jothep, ku mɛnhihiine ke ci taac e ken ee mul rem thin. 17 Na wen, acik e tiŋ, ke ke jɔ wel guieer kɔc wel ci lɛk keek ne kede mɛnhihiine. 18 Go kɔc ci kake piŋ gai kedhie ne ka ci kɔc tit thok guieer keek. 19 Ku jɔ Mari welke dot kedhie, aye ke tak e yepiɔu. 20 Na wen, ke kɔc tit thok ke ke jɔ keniim dhuny, ku jɔki Nhialic piɔɔny ku lecki, ne ka cik piŋ ku tiŋki ke, acit man waan ci e lɛk keek. 21 Na wen, aci nin kabɛt thok, ke kool e cuɛl e meth bɔ, ku jɔki cak, yan, YECU, rin cii tunynhial cak waan ŋoot en ke kene man yok. 22 Na wen, aci nin thok nin bi man ke guop piath, acit man ci loŋ e Mothe e lueel, ke jɔki bɛɛi Jeruthalem, bik bɛn yien Bɛnydit; 23 (acit man ci e gɔɔr e loŋ e Bɛnyditic, yan, Mɛwa ebɛn, ke ee mɛnh kɛɛi, abi tɔ ye keɣer tede Bɛnydit), 24 ku bik Nhialic yien ke bi lam ku nak, acit man ci e lueel e loŋ de Bɛnyditic, yan, Guk kaarou, ku nɔn ee kek ajiel ke guk kaarou. 25 Ku ade raan nu Jeruthalem, cɔl Thimeon; raane apiɛthpiɔu, ee Nhialic rieu, ku ye muŋ bi Yithrael muk piɔu tiit; ku tɔu Weidit Ɣer ne yen. 26 Aci Weidit Ɣer kɔn lɛk en, yan, Yin cii bi thou, te ŋoot yin ke yi ken Kritho de Bɛnydit kɔn tiŋ. 27 Go bɛn luaŋditt e Nhialic ne jam de Weidit: na wen, ke mɛnthhiine Yecu ke biiye man ku wun, bik meth bɛn looi ne kede ciɛɛŋ de loŋ; 28 ku jɔ dɔm e yecin, ku leec Nhialic lueel, yan, 29 Bɛnydit, tɔ limdu jel ke ci piɔu lɔ piny enɔɔne, Cit man e jamduon waan ci lueel; 30 Kunyduon e wei aca tiŋ e yanyin, 31 Kunyduon ci looi e kɔc niim kedhie; 32 Abi aa many bi Juoor aa nyuooth, Ku bi aa dhueeŋ de jurduon Yithrael. 33 Go yi Jothep keke man agoki gai ne wel ci lueel ne kede. 34 Go Thimeon ke thieei, ku jɔ Mari man yɔɔk, yan, Tiŋ, mɛnhe aci bɛɛi bi kɔc juec nu Yithiael tɔ wieek ku be ke tɔ jɔt rot; ku abi aa gok bi koc tiŋ agoki tɔŋ lueel ne yen; 35 yeka, ayik yin, yin bii abatau guut piɔu; ke ka ye kɔc juec tak e kepiɔth ke ke bi lɔɔk tic. 36 Ku ade tiiŋ nu cɔl Ana, ku ye nebi, nyan e Panuɛl, raan dhien e Acer: aci dhiɔp aret, aci kɔn reer keke monyde run kadherou te waan ee yen dhuec, 37 ke aci tɔu ke ye tiiŋ thuoom runke acitki thierbɛt ku ŋuan, ku cii luaŋditt e Nhialic e pɔl, ee ka ke Nhialic looi wɛɛrwakɔu ku akol, ne reec ee yen cam rɛɛc ku ne pal ee yen pal. 38 Na wen, ke ɣet etɛɛn e thaar mane guop, ke jɔ Nhialic leec, ku jiɛɛm ke kɔc kedhie kɔc ŋath weer bi Jeruthalem wɛɛr bei, jiɛɛm ne kede meth. 39 Na wen, acik kaŋ thol e luɔi kedhie, ne kede loŋ de Bɛnydit, ke ke jɔ keniim dhuony Galili, lek panydɛnditt cɔl Nadhareth. 40 Go meth dit, abi piɔu riɛl, go nɔm pɛl aret: ku cath dhueeŋ de Nhialic piɔu keke yen. 41 Ku yi wun ku man aake ye lɔ Jeruthalem run ebɛn lek aliith cɔl Winythok looi. 42 Na wen, aci runke thieer ku rou, ke ke jɔ lɔ Jeruthalem cit man ee kek cool e lɔ tede aliith; 43 na wen, acik nin ke aliith thol, ke ke jɔ keniim dhuny, ku doŋ Yecu mɛnhden Jeruthalem; ku kuc yi Jothep keke man; 44 ayek lueel, an, ciɛth ke kɔc kɔk, agoki cath a le akɔl piny, ku jɔki kɔɔr e kɔcken yiic ku mathken yiic; 45 na wen, acik e yok aliu, ke ke jɔ keniim bɛ dhuony Jeruthalem, lek kɔɔr. 46 Na wen, aci nin aa diak, ke jɔki yok luaŋdht e Nhialic, ke rɛɛr e kɔc yiic cil kɔc e kɔc wɛɛt, ke piŋ keden, ku thiec keek kaŋ aya; 47 ago kɔc wen piŋ kede agoki gai kedhie ne ŋiny ŋic en kaŋ ku ne beer ee yen kaŋ bɛɛr. 48 Na wen, acik e tiŋ, ke ke jɔ gai aret: ku jɔ man yɔɔk, yan, Wendi, eeŋo e luoiye wook wuya? tiŋ, wuur ku yɛn yin cuk kɔɔr ke wo dhiau. 49 Go ke yɔɔk, yan, Ee kaŋo e kaar wek ɛn? kuocki nɔn ba yɛn dhil tɔu e ka ke Waar yiic? 50 Goki jam ci lɛk keek cuo yokic. 51 Ku jɔ lɔ ke keek, bik Nadhareth; go keden aa piŋ; ku dot man welke kedhie e yepiɔu. 52 Go Yecu dit ku jɔ ro ŋuak e pɛlenɔm, ku ne miɛt ee Nhialic piɔu miɛt ne yen ayi kɔc.

Luk 3

1 Na ɣɔn, e ruun e ciɛɛŋ de Tiberio Kaithar, ruun ee kek thieer ku dhic, ruun nu Pontio Pilato mudhiir e Judaya, ku ye Kerod teterarki de Galili, ku ye Pilip manhe tererarki de Yituraya, ku piny de Tarakoniti, ku ye Luthanio teterarki de Abilini, 2 ku ye yi Anath keke Kaiapath banydit tueŋ ke ka ke Nhialic, ke jɔ jam e Nhialic bɛn tede Jɔn wen e Dhakaria e jɔɔric. 3 Ku jɔ cath e piny nu e Jordan yɔu ebɛn, ee kɔc guieer baptinh e puŋdepiɔu ne nyiɛɛi bi karac nyaai; 4 acit man ci e gɔɔr e awarekic awarek de wel ke nebi Yithaya, yan, Rol e raan cot e jɔɔric, yan, Luɔiki caar e Bɛnydit, Taki kuɛɛrke lɔ cit. 5 Tethuth ebɛn abi juok, Ku kuurdit ebɛn ayi kuurthii abike rai piny; Ɣaanŋɔl abike ric, Ku kuɛɛr lɔ ŋɔnyŋɔny abike looi abik lipelip; 6 Ku jɔ jaŋ ebɛn kuny de Nhialic tiŋ. 7 Na wen, aci kut dit e kɔc bɛn, bike bɛn baptith ne yen, ke jɔ keek yɔɔk, yan, Wek mith ke karac, eeŋa e yook week, an, bak kat agonh bi bɛn? 8 Jaki luɔk e luɔi piɛth luɔi bi roŋ ke puŋdepiɔu, ku duoki jam gɔl e wepiɔth, yan, Wo de waarda Abraɣam; wek yɔɔk, an, Nhialic adueer mith ke Abraɣam cak ne kɔike. 9 Ku enɔɔne, yep e guɔ taau te nu mei ke tiim: tim ebɛn tim reec luɔk e mith piɛth e jɔ yiɛp piny, ku cuɛte mɛɛc. 10 Go kɔc thieec yan, Eeŋo buk jɔ looi? 11 Go bɛɛr, yook keek, yan, Raan de aluluut kaarou, ke gɛm tok raan cin ahilut; ayi raan de kecam, ke looi aya. 12 Go kɔc e atholbo tɔ kut bɛn bike bɛn baptith, ku thiecki, yan, Bɛny e weet, eeŋo buk looi? 13 Go keek yook, yan, Duoki kaŋ e kɔɔr tede kɔc ke war ke ci lɛk week. 14 Go alathkeer thieec, yan, Na wook, eeŋo buk looi? Go ke yɔɔk, yan, E cin raan ruom wek kede, ku e cin raan cakki thok; ku yak piɔth miɛt ne ariopdun. 15 Na ɣɔn, ke kɔc kedhie e ke jɔ ŋɔth, ku jɔki kepiɔth cat ne Jɔn, nɔn ee yen Kritho, ku nɔn cii en e yen; 16 go Jɔn bɛɛr, yook keek kedhie, yan, Ya ki, wek aa baptith e piu; ku ade raan bɔ raan ril e yɛn, raan ca yɛn roŋ ne luɔi ban thion e wɛɛrke dɔk; yen abi week baptith ne Weidit Ɣer ku ne mac. 17 Amuk ken ee yen rap kɔl e yecin, ku abi yiɛɛude nap abi iipelip, ago rɛɛpke kuot e adhaandeyic; ku nyop ayiɛl e many cie leu ne nak. 18 Ago kɔc lɛk wel juec kɔk ne guieer ee yen keek guieer. 19 Na wen, ke Kerod tetararki, te ci e jɔɔny e yen ne kede Kerodiath tiiŋ de Pilip manhe, ku ne karɛc ebɛn ka cii Kerod looi, 20 ke jɔ kaŋ kedhie ŋuak ne kerɛɛce, many ci en Jɔn mac e aloocic. 21 Na wen, aci kɔc thok e baptith kedhie, ke Yecu jɔ baptith aya, ku jɔ lɔŋ, go tenhial eyin liep, 22 go Weidit Ɣer loony e yeguop, cit guop guuk, ku bɔ rol paannhial, rol lueel en, an, Yin ee Wendien nhiaar; yɛn mit piɔu woke yin aret. 23 Ɣɔn gɔle Yecu weet, ke runke acik ciet nɔn ee thierdiak, ku ye wen e Jothep (cit man ee kɔc e lueel), Jothep de Eli, 24 Eli de Mathat, Mathat de Lebi, Lebi de Melki, Melki de Janai, Janai ne Jothep, 25 Jothep de Matathiath, Matathiath de Amoth, Amoth de Nakum, Makum de Ethli, Ethli de Nagai, 26 Nagai de Maath, Maath de Matathiath, Matathiath de Themein, Themein de Jothek, Jothek de Joda, 27 Joda de Joanan, Joanan de Retha, Retha de Dherubabel, Dherubabel de Calathiel, Calathiel de Neri, 28 Neri de Melki, Melki de Adi, Adi de Cotham, Cotham de Elmadam, Elmadam de Er, 29 Er de Yecu, Yecu de Eliedher, Eliedher de Jorim, Jorim de Mathat, Mathat de Lebi, 30 Lebi de Thimeon, Thimeon de Judath, Judath de Jothep, Jothep de Jonam, Jonam de Eliakim, 31 Eliakim de Melca, Melca de Mena, Mena de Matath, Matath de Nathan, Nathan de Dabid, 32 Dabid de Jethe, Jethe de Obed, Obed de Boadh, Boadh de Thalmon, Thalmon de Nacon, 33 Nacon de Aniinadap, Aminadap de Aram, Aram de Kedhion, Kedhion de Peredh, Peredh de Juda, 34 Juda de Jakop, Jakop de Yithak, Yithak de Abraɣam, Abraɣam de Tera, Tera de Nakor, 35 Nakor de Theruk, Theruk de Reu, Reu de Pelek, Pelek de Eber, Eber de Cela, 36 Cela de Cainan, Cainan de Arpakad, Arpakad de Cem, Cem de Noa, Noa de Lamek, 37 Lamek de Mathuthela, Mathuthela de Enok, Enok de Jared, Jared de Makalaleel, Makalaleel de Cainan, 38 Cainan de Enoth, Enoth de Theth, Theth de Adam, Adam de Nhialic.

Luk 4

1 Na wen, ke Yecu dɔk enɔm e Jordan, ke ci thiaŋ ke Weidit Ɣer, ku jɔ Weidit thɛl e jɔɔric, 2 ku jɔ tɔu e nin kathierŋuan, ke ye them e jɔŋdiit rac. Ku acin ke ci cam e akoolke: na wen, aci ninke thok, ke jɔ cɔk nɔk. 3 Go jɔŋdiit rac yɔɔk, yan, Na ye Wen e Nhialic, yɔɔke kuure abi rot tɔ ye kuin. 4 Go Yecu puk nɔm, yan, Aci gɔɔr, yan, Raan acii bi piir ne kuin etok, ee wel ke Nhialic ebɛn, yen abi en ke piir. 5 Na wen, ke leere jɔŋdiit rac e kuurdiit baar nɔm, ku jɔ dap nyuoth bɛi ebɛn raantok, bɛi ceŋ bany ke piny nɔm ebɛn. 6 Go jɔŋdiit rac yɔɔk, yan, Yin ba miɔɔc ne bɛɛny de bɛike kedhie, ayi dhueeŋden: aci guɔ yien ɛn, ku aba gam raan ca tak. 7 Ku yin, na lam ɛn, kaŋ kedhie abik aa kaku. 8 Go Yecu puk nɔm, yan, Waane e yakɔu cieen, Catan: aci gɔɔr, yan, Yin bi Bɛnydit Nhialicdu aa lam, ku yen etok yen aba ya luooi. 9 Na wen, ke bii Jeruthalem, ku jɔ taau e luaŋditt e Nhialic nɔm, e kerek nɔm, go yɔɔk, yan, Na ye Wen e Nhialic, cuate ro piny etene: 10 aci gɔɔr, yan, Abi tuuckɛnnhial yien thok ne kedu, bik yin aa tiit: 11 ku, yan, Abik yi geeny e kecin, Ke yi cii yicok bi yuop e kuur kɔu. 12 Go Yecu puk nɔm, yan, Aci lueel, yan, Yin cii Bɛnydit Nhialicdu bi them. 13 Na wen, aci jɔŋdiit rac them thol ebɛn, ke jɔ jal e yelɔɔm, atit akooldɛn bi ro yok. 14 Go Yecu enɔm dhuony Galili ne riɛl e Weidit: go rinke thiei e pinye nɔm ebɛn. 15 Go lɔ weet e ɣootkɛn e Nhialic yiic, ke lec e kɔc kedhie. 16 Ku jɔ bɛn Nadhareth, paan e diit en thin: na wen, ke jɔ lɔ ɣon e Nhialic ekool e thabath, cit man e luɔi ee cool e looi en en, ku jɔ rot jɔt bi awarek bɛn kueenic. 17 Go yien awarek de nebi Yithaya. Na wen, aci awarek liepic, ke yok te ci gɔɔr, yan, 18 Weidit ke Bɛnydit acik nyuc e yaguop, En aa tɔc en aguop, ba kɔc kuany nyiin aa guieer welpiɛth. Aci a tooc ba kɔc ci piɔth jiɛth bɛn duut piɔth, Ku ba kɔc ci mac bɛn guieer luny bi ke lony, Ku guieer coor yin bi kek bɛ yin, Ku luɔny kɔc ci miɛn e ciɛɛŋ rac, 19 Ku guieer kɔc ruun piɛth e Bɛnydit. 20 Na wen, ke jɔ awarek matic, ku yin raan e kaŋ looi, ku jɔ nyuc; go kɔc e nu ɣon e Nhialic kedhie agoki ye toom guop e kenyin. 21 Go jam gɔl ke keek, yan, Ekoole kecigɔɔre aci tɔ ye yic e weyith. 22 Go kɔc piath de yenthok gam kedhie, ku jɔki gai ne wel deyiic dhueeŋ wel e bɔ bei e yethok, goki rot thieec, yan, Cie wen e Jothep ekene? 23 Go lɛk keek, yan, We bi a dhil lɛk ekaaŋe, yan, Akim, tɔ rot dem: kerieec cuk piŋ, an, cike looi e Kapernaum, jɔ ke looi paandun etene. 24 Go lueel, yan, Wek yɔɔk eyin, yan, Acin nebi ci gam e paanden guop. 25 Ku wek lɛk yic, yan, Dieer juec cin niim roor aake nu paan e Yithrael ɣɔn nu Elija, ɣɔn ci tenhial thiook e run kadiak ku pɛi kadhetem, ku nu cɔŋ dit e piny nɔm ebɛn; 26 ku akene Elija tuoc tiiŋ tok e keyiic, ee Dharepath etok, paan e Thidon, yen aa tuuce yen thin, tuc thŋ cin nɔm moc eteen. 27 Ku nu kɔc juec de gup wɛth paan e Yithrael ɣɔn nu nebi Elica; ku acin raan tok e keek ci tɔ waar, ee Naaman etok, raan e Thuria. 28 Na wen, acik kake piŋ, kek kɔc nu ɣon e Nhialic kedhie, ke ke jɔ gɔth aret, 29 ku jɔki rot jɔt, ku cieecki wei panydit, ku thelki e kuurdit nɔm kuur ci panydɛndit yik e yenɔm, an, bik dɛɛny piny. 30 Go jɔ teek e keyiic cil, ku jɔ jal. 31 Go bɛn Kapernaum, panydiit e Galili, ku jɔ keek aa wɛɛt e akool e thabat. 32 Goki gai ne weetde: nɔn ciɛthe welke ne riɛl. 33 Ku ade mony nu ɣon e Nhialic, mony cii jɔŋ rac dɔm, go coot e rol dit, yan, 34 Cai! eeŋoda ne yin, yin Yecu de Nadhareth? E yi bɔ ba wo bɛn nɔk? yin ŋiɛc nɔn ee yin Raan Ɣeer e Nhialic. 35 Go Yecu jɔɔny, yan, Mim, ku ba bɛi e yeguop. Na wen, ke jɔŋ rac jɔ raan wit e kɔc yiic cii, ku jɔ bɛn bei e yeguop, ku ken yiek tetok. 36 Goki gai kedhie, ku jɔki jam kapac, yan, Ee wel ŋo ekake? ee jɔɔk rac yɔɔk ne riɛl dit, agoki bɛn bei. 37 Go rinke tic e baaiyic ebɛn e pinye nɔm. 38 Na wen, ke jɔt rot, ku jel ɣon e Nhialic, le ɣon e Thimon. Ku dhiɔm e Thimon aa tok aret aye juai dɛɛp guop; ku jɔki Yecu lɔŋ ne kede. 39 Na wen, ke jɔ kɔɔc e yenɔm, ku jɔ juai jɔɔny; go juai pal piny; go rot jɔt enɔnthiine, ku jɔ ke guiek. 40 Na wen alɔ akɔl piny, ke kɔc de kɔckɛn tok e juan kithic ke ke jɔki bɛɛi te nu yen; go ecin thany e raan guop ebɛn, ku jɔ ke tɔ dem. 41 Ku bɔ jɔɔk rac bei e kɔc juec gup, ke ke cot, yan, Yin ee Kritho Wen e Nhialic. Go ke jɔɔny, ku cii ke pɛl jam: ne ŋiny ŋic kek en nɔn ee yen Kritho. 42 Na wen, aci piny ru, ke jɔ jal, le jɔɔric: go kɔc lɔ kɔɔr, aɣeet kek te nu yen, yan, bik peen, ke cii bi jal e kelɔm. 43 Go keek yɔɔk, Yɛn bi pɛɛnydit kɔk dhil guieer welpiɛth ke ciɛɛŋ de Nhialic: en aa tuuce yɛn. 44 Go wel aa guiir e ɣoot ke Nhialic yiic piny de Galili.

Luk 5

1 Na wen, ke nyiice kut e kɔc wen bɔ bik jam e Nhialic bɛn piŋ, ke kaac e wɛɛr thok wɛɛr cɔl Genedharet; 2 ku jɔ abeel tiŋ kaarou, akɛɛcki e wɛɛr thok; ku kɔc e dep e rec acik bɛn bei e keyiic, ku wakki bɔɔiken. 3 Go lɔ e abel tokic, abel e Thimon, ku jɔ lɔŋ, an, bi abel cuɔt e wɛɛric amaath. Ku jɔ nyuc piny, ku weet kut e kɔc ke rɛɛr e abelic. 4 Na wen, aci jam thok, ke jɔ Thimon yɔɔk, yan, Gɛɛre abel e kolic, ku jaki bɔɔikun luai piny wiir, ba wek rec dɔm. 5 Go Thimon bɛɛr, yan, Bɛny, wok e ruu ke wo nak rot piny e luɔi wenakɔu, ku acin ke cuk dɔm: apiɛth tei, aba luai piny ne loŋdu. 6 Na wen, acik kene looi, ke ke jɔ rec juec kɔɔl e bɔiyic arek abi bɔiden tuɛny. 7 Goki kɔc nu e abel daŋic nieu, kɔc e kaŋ rɔɔm ne keek, an, bik bɛn, bik ke bɛn kony. Goki bɛn, ku jɔki abeel thiɔɔŋ kaarou, arek abik duɛɛr diir. 8 Na wen, aci Thimon Petero ye tiŋ, ke cuɛt rot piny e Yecu cok, ku jɔ lueel, yan, Bɛnydit, jel e yalɔɔm; yɛn ee raan e kerac looi. 9 Aci piɔu pau ne juec de rec cik dɔm, ayi kɔc cath ne yen kedhie; 10 ayi Jakop ku Jɔn, wɛɛt ke Dhebedhayo, kɔc room kaŋ ne Thimon, acik piɔth pau aya. Go Yecu Thimon yɔɔk, yan, Du riɔc; yin bi kɔc aa dɔm, gɔl ekoole aɣet rial. 11 Na wen, acik abeelken thɛl biic, ke ke jɔ kaŋ nyaaŋ piny kedhie, ku jɔki kuany cok. 12 Na ɣɔn, te nu yen panydit tok, di, ke raan cii wɛth dɔm aret bɔ; na wen, aci Yecu tiŋ, ke cuɛt rot piny e yenɔm, ku jɔ lɔŋ, yan, Bɛnydit, te de yin piɔu luɔi bi yin a tɔ waar, yin dueer a tɔ waar. 13 Go yecin riɛny tueŋ, ku jiɛk, ku jɔ lueel, yan, Anu e yapiɔu: jɔ waar. Na tethiine, ke wɛth dap jal e yeguop. 14 Go yɔɔk, yan, Mathdien, e cin raan lɛke yen: lɔ tei, nyuothe rot bɛny de ka ke Nhialic, ku yiene kedaŋ ne waar ci yin guop waar, cit man ci Mothe e lueel, abi aa caatɔ e kɔc niim. 15 Go rinke lɔ ke ke thiei e piny nɔm aret: ku gueer kut dit ke kɔc bik bɛn piŋ, ku bike tɔ dem e ka nu e kegup. 16 Go ya cool e wony rot le jɔɔric, le lɔŋ. 17 Na wen, ekool tok e ninke yiic, ke weet kɔc, ku ade Parithai ku bany e kɔc wɛɛt e loŋ areerki etɛɛn, kɔc e bɔ bei e bɛi ke Galili kedhie, ku Judaya,ku Jeruthalem: ku ciɛth riɛl e Bɛnydit keke yen, bi en kɔc tɔ dem. 18 Na wen, ke kɔc e ke bɔ kɔc ɣɛɛc raan ci duany e laŋarep nɔm: ku jɔki te bi kek e bɛɛi ɣot kɔɔr, bik bɛn taau piny e yenɔm. 19 Na wen, acin te cik yok, te bi kek e bɛɛi ɣot, ne biak de kut e kɔc, ke ke jɔ lɔ nhial e ɣot nɔm, agoki ɣot ŋaany nɔm e biak, ku jɔki raan luai piny keke laŋarepde e kɔc yiic cil e Yecu nɔm. 20 Go gamden tiŋ, ku jɔ yɔɔk, yan, Mɛnhe, karɛcku acike pal yin. 21 Go kɔc e loŋ gɔɔr ku Parithai goki teer gɔl, ku thiecki, yan, Eeŋa eraane raan lat Nhialic? Eeŋa dueer karac pɔl, cie Nhialic etok? 22 Na wen, aŋic Yecu teer teer kek, ke jɔ bɛɛr, yan, Eeŋo tɛɛrki e wepiɔth? 23 Ee kenou piɔl e keek, te luɛɛl ɛn en, yan, Karɛcku acike pal yin; ku te luɛɛl ɛn en, yan, Jɔt rot, cathe? 24 Ku enɔɔne, luɔi ba wek e ŋic, nɔn ciɛthe Wen e raan ke riɛl bi en karac pɔl e piny nɔm, (ke jɔ raan ci duany yɔɔk, yan,) yin yɔɔk, yan, Jɔt rot, jɔt laŋarepdu, ku lɔ paandu. 25 Go rot jɔt enɔnthiine e keniim, ku jɔt ke wen niin en e yenɔm, ku jɔ lɔ paande, ke lec Nhialic. 26 Goki gai kedhie, ku jɔki Nhialic leec, ku ci riɔɔc ke dɔm, agoki lueel, yan, Wo ci kagai tiŋ ekoole. 27 Na wen, aci kake thok, ke jɔ lɔ biic, ku tiŋ raan e atholbo tɔ kut, raan cɔl Lebi, ke rɛɛr e maktap de atholbo: go yɔɔk, yan, Kuany acok. 28 Go kaŋ nyaaŋ piny kedhie, ku jɔt rot, kuɛny cok. 29 Go Lebi luoi kecamdit ɣonde guop: ku ade kut ditt e kɔc e atholbo tɔ kut ayi kɔc kɔk kɔc wen rɛɛr ne yen etok. 30 Na wen, ke kɔc e loŋ gɔɔr ku Parithai ke ke jɔ dok e keyac ne kɔckɛn e piooce, ku thiecki, yan, Eeŋo cam wek ku dɛkki weke kɔc e atholbo tɔ kut ayi kɔc e kerac looi? 31 Go Yecu pɔk nɔm keek, yan, Kɔc piɔl gup aciki akiim e kɔɔr; ee kɔc tok tei. 32 Yɛn e cii bɔ ba kɔc piɛthpiɔth bɛn cɔɔl, bik kepiɔth puk, ee kɔc e kerac looi kek aa ba bɛn cɔɔl. 33 Agoki bɛ thieec, yan, Eeŋo ye kɔc e piooce Jɔn cool e reec cam, ku yek cool e pal, ayi kɔc e piooce Parithai aya; ku kɔckuon e piooce ayek cam ku dekki? 34 Go Yecu ke yɔɔk, yan, Duɛɛrki mathken e mony thiek tɔ reec cam, te ŋoote mony thiek ke rɛɛr ke keek? 35 Akool abik bɛn tei, kool bi mony thiek jɔt e keyiic, ku abik cam jɔ rɛɛc e akoolke. 36 Go ke lɛk kaaŋ aya; yan, Acin raan bi lupɔ ci piac ɣɔɔc kaac e lupɔ thɛɛr kɔu; na loi yen aya, ke ke ci piac ɣɔɔc jɔ lupɔ thɛɛr tɔ rɛɛt, ku lupɔ wen ci bɛɛi bei e lupɔ ci piac ɣɔɔcyic acii ram ke lupɔ thɛɛr aya. 37 Ku acin raan bi wany ci piac dhiim taau e atheep thɛɛr yiic; na loi en aya, ke wany ci piac dhiim ke jɔ atheep tɔ rɛɛt yiic, ku jɔ lɔ wei, ku jɔ atheep riaak. 38 Wany ci piac dhiim aye taau e atheep ci piac coŋ yiic; agoki tɔu apiɛth kedhie. 39 Ku acin raan ci wany ci ceŋ dek bi wany ci piac dhiim dap kɔɔr: abi lueel, yan, Ke ci ceŋ en aŋuan.

Luk 6

1 Na ɣɔn, ekool toŋ e thabath, ke Yecu tek e dum ke rap yiic; ago kɔckɛn e piooce rap dhoŋ, ku dɔcki ke, ku camki ke. 2 Go Parithai kɔk ke thieec, yan, Eeŋo luɔɔi wek ke ci pɛn kɔc e luɔi ekool e thabath? 3 Go Yecu pɔk nɔm keek, yan, Acakaa kene kɛnki kɔn kueen, ke ci Dabid looi, ɣɔn nɛke cɔk en, ayi kɔc cath ne yen; 4 luɔi ci en lɔ ɣon e Nhialic, ku le kuin ci gam Nhialic noom, ku ciɛm, ku jɔ gam kɔc cath ne yen aya; ku aye kuin cii raan daŋ dueer cam, ee bany ke ka ke Nhialic kapac? 5 Go ke yɔɔk, yan, Wen e raan ee Bɛnydiit e thabath aya. 6 Na ɣɔn, ekool daŋ e thabath, ke jɔ lɔ ɣon e Nhialic le weet; ku nu raan etɛɛn raan ci ciin cuec riɔu. 7 Go kɔc e loŋ gɔɔr ku Parithai goki woi guop, nɔn bi en raan tɔ dem ekool e thabath; ke ke bi kedaŋ yok ke bi kek e lɔ gaany. 8 Go ke cik tak e kepiɔth ŋic, ku jɔ raan ci cin riɔu yɔɔk, yan, Jɔt rot, kaace e ciɛɛlic etɛɛn. Go rot jɔt ku kɛɛc. 9 Go Yecu ke yɔɔk; yan, We ba thiec cook tok; yan, Ci pal kɔc e akool e thabath bik kepiɛth aa looi, ku bik kerac aa looi? bik kɔc aa kony wei, ku bik kɔc aa nɔk? 10 Na wen, ke ke lieec kedhie, ku jɔ raan yɔɔk, yan, Riny yicin. Go ecin riny: go cin bɛ pial cit man e ciin daŋ. 11 Agoki niim mum aret, ku jɔki guiir kapac, ne ke bik luoi Yecu. 12 Na wen, e ninke, ke jɔ jal le e kuurdit nɔm le lɔŋ, ku jɔ ruu e laŋ Nhialic aruwe piny. 13 Na wen, aci piny jɔ ru, ke jɔ kɔckɛn e piooce cɔɔl; go kɔc kathieer ku rou lɔc e keyiic, ku ciek keek, an, tuuc aya; 14 yi Thimon, raan ci cak, an, Petero aya, ku Andereya manhe, ku Jakop keke Jɔn, ku Pilip keke Bartholomayo, 15 ku Mathayo keke Thoma, ku Jakop wen Alapayo, ku Thimon cɔl Dhelote, 16 ku Judath wen e Jakop, ku Judath Yithkariɔt, raan bi e nyiɛɛn. 17 Go bɛn piny keke keek etok, bi ku kɛɛc te ci rai keke kut e kɔckɛn e piooce ayi kut dit e kɔc wen bɔ bei e Judayayic ebɛn ku Jeruthalem, ku wɛɛrthok de Turo keke Thidon, kɔc wen ci bɛn bik bɛn piŋ, ku bik bɛn dem ne ka nu e kegup; 18 ayi kɔc cii jɔɔk rac dɔm; agoki gup waar. 19 Ku kɔɔr kut e kɔc ebɛn luɔi bi kek e jak; riɛl aci bɛn bei e yeguop, ku tɔ ke dem kedhie. 20 Na wen, ke jɔ kɔckɛn e piooce lieec, ku lueel, yan, Thieithieei wek kɔc kuany nyiin, ciɛɛŋ de Nhialic ee kedun. 21 Thieithieei wek kɔc nɛk cɔk enɔɔne, we bi tɔ kueth. Thieithieei wek kɔc dhieu enɔɔne, we bi dɔl. 22 Thieithieei week, te mɛɛne kɔc week, ku te tɔ kek week e kɔc mɛɛn, ku te lɛt kek week, ku te reec kek rinkun tɔki ke nhiany, ne baŋ de Wen e raan. 23 Jaki piɔth miɛt ekoole abak kɛɛc nhial e piɔnmit: tieŋki, ariopdun adit paannhial; warken aake ye nebii luoi yikya. 24 Ku amawoou ne week wek kɔc ci bany! adutdun acak guɔ noom. 25 Amawoou ne week wek kɔc ci kuɛth! we bii cɔk nɔk. Amawoou ne week, wek kɔc dɔl enɔɔne! we bi dhuoor e dhieeu. 26 Amawoou ne week, te leece week e kɔc kedhie! warken aake ye nebii aluɛth luoi yikya. 27 Ku wek yɔɔk, wek kɔc piŋ, yan, Nhiaarki kɔc dɛ wek ater, yak kɔc man week luooi apiɛth, 28 yak kɔc e wek lam kerac thieei, ku yak lɔŋ ne biak de kɔc e week luoi kerac. 29 Ku raan biak yin gem tok, ke yi wel gem daŋ aya; ku raan rum lupɔduon thiine, ke du pen lupɔduon dit aya. 30 Miɔc raan ebɛn raan lip yin; ku raan rum weuku, du ke be kɔɔr tede yen. 31 Ku acit man kaar wek ke bi kɔc aa luoi week, ke ke jaki ya luooi wakya ayadaŋ. 32 Ku na nhiaarki kɔc nhiaar week, ee lɛc ŋo cath ke week? kɔc e kerac looi ayek kɔc nhiaar keek nhiaar. 33 Ku na luooiki kɔc apiɛth kɔc luui week apiɛth, ee lɛc ŋo cath ke week? kɔc e kerac looi ayek luui yikya ayadaŋ. 34 Ku na dhɛnki kɔc kaŋ kɔc ŋathki nɔn ba wek kaŋ bɛ noom tede keek, ee lɛc ŋo cath ke week? kɔc e kerac looi ayek kɔc e kerac looi dhɛn kaŋ, yan, bik kaŋ bɛ aa noom ka cit ka cik aa dhɛɛn. 35 Ku week, yak kɔc de ater ne week nhiaar, ku yak ke luooi apiɛth, ku dhɛnki ke kaŋ, ke cin ke ŋathki; ke ariopdun abi dit, ku we bi aa mith ke Nhialic Awarjaŋ; ee piɔu adhuɛŋ keke kɔc cin piɔth ayi kɔc racpiɔth. 36 Yak piɔth kok cit man ee Wuoordun piɔu kok. 37 Duoki kɔc e jɔɔny, ke we cii bi aa jɔɔny: duoki kɔc e gɔk, ke we cii bi aa gɔk: yak kɔc pal karɛcken, ke we bi aa pal karɛckun; 38 yak miooc, ke we bi aa miɔɔc; we bii kɔc yiek yoth kaŋ ne ke ci thiaŋ, ku ci cook, ku ci yiek, abi nɔm lɔ wei. Them thɛm wek kɔc kaŋ yen abi kɔc bɛ them week aya. 39 Go keek lɛk kaaŋ, yan, De cɔɔr dueer cɔɔr daŋ thel? ciki bi loony e pulic kedhie? 40 Raan ŋoot ke piooce acii raan weet en e woor: ku raan ebɛn raan ci thok e weet abi thoŋ ke raan e weet en. 41 Ku eeŋo woi yin wɛɛl thiin nu e mɛnhkui nyin, ku cii tim diit nu e yinyin e tiŋ? 42 Ku duɛɛre mɛnhkui yɔɔk adi, yan, Mɛnhkai, tɔ ya miite wɛlthiin nu e yinyin bei, ku yin guop yin cii timditt nu e yinyine woi? Yin ee raan de yic aguk, kɔne tim diit nu e yinyine bɛɛi bei, na ele, ke yin bi daai egɔk, ke yin dueer wɛɛl thiin nu e mɛnhkui nyin dap bɛɛi bei. 43 Tim piɛth acie luɔk e mith rac; ayi tim rac, acie luɔk e mith piɛth. 44 Tim ebɛn aye ŋic ne mɛnhdɛn ee yen luɔk. Kɔc aciki ŋaap e tet e kiir kɔu, ku aciki eenap e tet e peth kɔu. 45 Raan piɛth ee kepiɛth bɛɛi bei ne piath e yenpiɔu; ku raan rac ee kerac bɛɛi bei ne kerɛɛc nu e yepiɔu: thok ee jam ne ke ci piɔu thiɔɔŋ nɔm. 46 Ku eeŋo caal wek ɛn, yan, Bɛnydit, Bɛnydit, ku caki ka luɛɛl e looi? 47 Raan ebɛn raan bɔ tede yɛn, ago welki piŋ, ku jɔ keek aa looi, we ba nyuoth raan kit kek; 48 acit raan ci ɣot yik, ku jɔ keerkeer wec abi thuth, aci kuur lɔ yok: na wen, ke piny mol aret, go pieeu rot jap e ɣone kɔu, ku cii dueer tɔ lɔ nieŋnieŋ: luɔi ci keerkeerde wec e kuur nɔm. 49 Ku raan e wel piŋ, ku cii keek e looi, yen acit raan e ɣot yik e tiɔp nɔm ke cin keerkeer ci wec; go pieeu rot jap e ɣone kɔu, ku jɔ dap wiik enɔnthiine; go ɣone riaak e riaak dit.

Luk 7

1 Na ɣɔn, aci welke thok e luɛl e kɔc yith kedhie, ke jɔ lɔ Kapernaum. 2 Ku lim toŋ de bɛny de nɔm alathkeer kabɔt ade guop juai, akɔɔr thuɔɔu, ku ye lim nhiɛɛr bɛnyde. 3 Na wen, aci kede Yecu piŋ, ke toc roordit ke Judai, lek lɔŋ, an, bi bɛn bi limde bɛn tɔ dem. 4 Goki bɛn te nu Yecu, bik ku laŋki aret, luelki, yan, Raane ee raan piɛth raan duɛɛre kony ne luɔiye: 5 anhiaar jurda, ku aci wo yiek ɣon e Nhialic yenguop. 6 Go Yecu lɔ ke keek. Na wen, aci guɔ thiɔk ke ɣot, ke bɛny de nɔm alathkeer kabɔt ke jɔ mathke tuoc en, ku lueel, yan, Bɛnydit, du yiguop dak: yɛn cii piɛth luɔi bi yin lɔ ɣondi: 7 yen aa kɛn ɛn rot tɔ piɛth aya luɔi ban lɔ tede yin: jɔ jam lueel tei, ke mɛnhdi abi dem. 8 Ku yɛn aya yɛn ee raan ci taau e bany cok, ku nu alathkeer e yacok; na yɔɔk tok, yan, Lɔ, ka lɔ; ku na yɔɔk daŋ, yan, Ba, ka bɔ; ku na yɔɔk limdi, yan, Loi kene, ka looi. 9 Na wen, te ci Yecu kake piŋ, ke jɔ gai e yen, go rot puk, ku yook kut e kɔc kuany ecok, yan, Wek yɔɔk, yan, Gam diit cit ekene akɛn kɔn yok, acakaa Yithraelic. 10 Na wen, te ci kɔc ci tooc keniim dhuony ɣot, ke ke jɔ lim wen tok yok ke ci guop pial. 11 Na ɣɔnmiak, ke jɔ lɔ panydiit cɔl Nain: ku cath kɔc juec ne yen, kɔckɛn e piooce, ku kut diit e kɔc. 12 Na wen, aci ɣet e kalthok e panydit di, ke jɔ rɔm ke raan ci thou a ket kɔc, leere roor, ku ye mɛnh tok ne man nɔm, ku man acin nɔm moc: ku cath kut e kɔc ke panydit ne yen. 13 Te ci Bɛnydit e tiŋ, ke jɔ piɔu kok ke yen, ku yook, yan, Du dhiau. 14 Go bɛn ku jiɛk ket: go kɔc ket raan goki kɔɔc. Go lueel, yan, Dhuŋe, yin yɔɔk, yan, Jɔt rot. 15 Go raan wen ci thou ago yethar ɣany piny, ku gɔl jam. Go bɛ yinn man. 16 Go kɔc dɔm e riɔɔc kedhie: ku jɔki Nhialic leec, luelki, yan, Nebi dit aci tuol e woyiic; ku, yan, Nhialic aci kɔcke bɛn neem. 17 Go jam de luɔi ci looiye go ɣet piny de Judaya ebɛn, ku bɛi nu e yekec. 18 Go kɔcpiooce Jɔn goki Jɔn lɛk kake kedhie. 19 Na wen, ke Jɔn jɔ kɔckɛn e piooce cɔɔl kaarou, ku jɔ ke tuoc Yecu, lek thieec, yan, Ye raan wen, an, bi bɛn? ku de raan daŋ buk tiit? 20 Na wen, aci kɔc ɣet te nu yen, ke jɔki lueel, yan, Wok cii Jɔn Baptith tuoc yin, buk yin bɛn thieec, yan, Ye raan wen, an, bi bɛn? ku de raan daŋ buk tiit? 21 Ku ekool mane guop ke jɔ kɔc juec tɔ dem ne tɔɔkden ku ne ka ye ke cuil gup ku ne jɔɔk rac ci ke dɔm; ku tɔ coor juec yien. 22 Go Yecu bɛɛr, yook keek, yan, Laki, lɛkki Jɔn ka cak tiŋ ku ka cak piŋ; coor acike tɔ yien, ŋol aciɛthki, kɔc cii wɛth dɔm acike tɔ waar, miŋ apiŋki, kɔc ci thou acike tɔ ɣɔɔr, kɔc kuany nyiin ayeke guieer welpiɛth. 23 Ku na de raan cii bi tɔ kɔth ne kedi, ka ci thieei. 24 Na wen, aci kɔc tuuce Jɔn jal, ke gɔl jam keke kut e kɔc ne kede Jɔn, yan, E we lɔ jɔɔric lak ŋo tiŋ? ee aruoor nieŋe yom, yen a lak tiŋ? 25 Ku e we lɔ biic lak ŋo tiŋ? ee raan ceŋ lupɔ lɔ nip? Tieŋki, kɔc ceŋ lupɔ ci lakelak, ku yek kak e mitemit cam, kek aye tɔu e ɣoot ke mahik yiic. 26 Ku e we lɔ biic lak ŋo tiŋ? ee nebi? Yeka, wek yɔɔk, yan, ee raan war nebi e kajuec aya. 27 Yen raan cii jam gɔɔr ne kede ki, yan, Tiŋ, yɛn tooc tunydi e yinɔm tueŋ, Raan bi kueerdu looiyic apiɛth e yinɔm tueŋ. 28 Wek yɔɔk, yan, Ne kɔc yiic kɔc ci dhieeth e diaar, acin nebi nu nebi diit war Jɔn Baptith; ku raan koor cin naamde raan nu e ciɛɛŋ de Nhialicyic yen adit awar en. 29 Go kɔc ci welke piŋ kedhie, ayi kɔc e atholbo tɔ kut, agoki piath e Nhialic piɔu leec, wen ci ke baptith e baptinh e Jɔn. 30 Ku Parithai keke bany e kɔc wɛɛt e loŋ, ke ke jɔ jam nu e Nhialic piɔu ne keden rɛɛc, wen keneke baptith e baptinh e Jɔn. 31 Go Bɛnydit lueel, yan, Ba rem e ekoole jɔ thɔɔŋ ŋo? ku citki ŋo? 32 Acitki miththii rɛɛr e thuukic, ke ke ye rot cɔɔl, yan, Wo ci kaaŋ kuoth week, ku wek ken coŋ; wo ci dhuoor e weniim, ku wek ken dhiau. 33 Jɔn Baptith aci bɛn ke cie cam e kuin ku cie dek e mɔu; aguɔki lueel, yan, Ciɛth ke jɔŋ rac. 34 Wen e raan aci bɛn ke ye cam ku deh; aguɔki lueel, yan, Tiŋ raane, ee mamith ku ye raan e dek e mɔu aret, ku ye mɛthe e kɔc e atholbo tɔ kut keke kɔc e kerac looi! 35 Ku pɛlenɔm aye tɔ ye yic ne mithke kedhie. 36 Na wen, ke cɔɔl raan toŋ de Parithai, yan, bi cam ke ye. Ku jɔ lɔ ɣon e Parithai, le ku nyuuc ten ee kɔc cam. 37 Ku ade tiiŋ nu panydit, tiiŋ rac; na wen, aci piŋ nɔn reere Yecu ten ee kɔc cam ɣon e Parithai, ke bii gun e alabatha deyic miok ci tumetum, 38 bi ku kɛɛc e yecok cieen ke dhiau, ku gɔl e wɛk ecok e piu ke nyin, ku jɔ ke weec e nhiim ke yenɔm, ku ciim cok, ku tɔc keek e miok ci tumetum. 39 Na wen, ke Parithai wen ci Yecu cɔɔl, te ci en e tiŋ, ke jɔ lueel e yepiɔu, yan, Raane, tee ye nebi, adi ci tiiŋe ŋic, tiiŋ e jak en, ku adi ci taude ŋic; ee tiiŋ e kerac looi. 40 Go Yecu bɛɛr, yook, yan, Thimon, yɛn de ke lɛk yi. Go lueel, yan, Bɛny e weet, luel kedu. 41 Go lueel, an, Ade raan nu raan ci kɔc dhɛɛn kaarou: ŋɛk aci dhɛn weu cit jinii kathieer, ku dhɛn ŋɛk ke cit jini tok tei. 42 Na wen, te cin kek weu bik bɛ cuol en, ke ke jɔ pɔl kaarou ne dhueeŋ. Jɔ lɛk ɛn, yan, Ne keek kaarou, eeŋa bi e nhiaar aret? 43 Go Thimon bɛɛr, yan, Aya lueel, yan, Raan ci pal kajuec, en abi e nhiaar aret. Go yɔɔk, yan, Yin e loŋ tiiŋ nɔm. 44 Go yenɔm wɛl tik, ku yook Thimon, yan, Ci tiiŋe tiŋ? Yɛn e bɛn ɣondu, ku yin ken a gam piu waak ɛn ke yacok: ku tiiŋe aci a waak cok e piu ke nyin, ku weec keek e nhiim ke yenɔm. 45 Yin ken a ciim; ku tiiŋe, gɔl te wen ba yɛn ɣot, aɣet ci enɔɔne aken a pɔl cok e ciem. 46 Yin ken a tɔc nɔm e miok: ku tiiŋe aci a tɔc cok e miok ci tumetum. 47 Yen a lɛk ɛn e yin, yan, Karɛcke, ciɛk an, juecki, acike pal en; nɔn ci en a nhiaar aret: ku raan ci pal kethiinakaŋ, nhieerde abi kuur tei. 48 Ku jɔ tik yɔɔk, yan, Karɛcku acike pɔl. 49 Go kɔc rɛɛr e yen etok ten ee kɔc cam, agoki jam gɔl e kepiɔth, yan, Eeŋa eraane raan e karac pɔl aya? 50 Go tik yɔɔk, yan, Gamdu aci yi kony; lɔ tei, acin kerac.

Luk 8

1 Na wen, aci kake thok, ke jɔ piny caath, ee lɔ panydiite ku le panyditte, ku le paane ku le paane, le kɔc aa wɛɛt ku guiir keek welpiɛth ke ciɛɛŋ de Nhialic: ku cath kɔc kathieer ku rou ne yen, 2 ayi dieer ci tɔ dem ne jɔɔk rɛc ci ke dɔm ayi juei, yi Mari cɔl Magdalene, tiiŋ cii jɔɔk rac kadherou bɛn bei e yeguop, 3 ku Joana thŋ de Cudha raan e ka ke dhien e Kerod dot, ku Thuthana, ku dieer juec kɔk, dieer wen e ye kony ne weuken. 4 Na wen, aci kut ditt e kɔc gueer, ku kɔc kɔk aŋootki ke ke bɔ te nu yen e baaiyic ebɛn, ke jɔ jam ne kaaŋ: yan, 5 Raan e com e lɔ domic le kɔthke com: na wen, te cum en, ke kɔth kɔk ke ke loony piny e kueer kec; goke dum e kɔc cok, ku cam diɛt nhial keek. 6 Ku loony kɔk piny de kuur; na wen, acik goŋ, ke ke dap biɔɔr, ne cien tiɔptiɔɔp e piny. 7 Ku loony kɔk e kuɔɔth yiic; na wen, ke kuɔɔth e ke jɔ cil ne keek etok, goki ke nyiɛɛc. 8 Ku loony kɔk e tiɔm piɛthic, agoki cil, ku lokki, nyin tok abi bɔt bɛɛi. Te ci en ekake lueel, ke jɔ coot, yan, Raan de yith ee yen ke piŋ, ke piŋ. 9 Go kɔckɛn e piooce thieec, yan, Kaaŋe enɔɔne, tharde akou? 10 Go lueel, yan, Aci gam week ke we bi jam ci thiaan ŋic, jam de ciɛɛŋ de Nhialic: kɔc kɔk ayeke wɛɛt e kɛŋ; luɔi bi kek aa daai, ku ciki e daai apiɛth, ku luoi bi kek aa piŋ, ku ciki kaŋ e yok yiic. 11 Kaaŋ thar ki: Kɔth kek aye jam e Nhialic. 12 Ka nu e kueer kec kek aye kɔc e jam piŋ; na ele ke jɔŋditt rac bɔ, bi ku jɔt jam e kepiɔth, ke ke cii bi gam agoke kony wei. 13 Ku ka nu piny de kuur, ayek kɔc e jam piŋ, ku dɔmki ne piɔnmit: ku acinki mei, agoki gam tethiinakaŋ, ku bik rot dak cieen ekool theme ke. 14 Ku ka ci loony e kuɔɔth yiic ayek kɔc e jam piŋ, ku jɔki lɔ, agoke nyiɛɛc ne diɛɛr ee kek dieer e kaŋ ku bany ci kek bany ku kamit yek kɔɔr ka ke piire, ku ciki e luɔk apiɛth. 15 Ku ka nu e tiɔm piɛthic ayek kɔc ci jam piŋ, ku jɔki muk ne piɔn yic ku piɛth, agoki luɔk ne rum ee kek kepiɔth rom. 16 Acin raan e manyealath kooth, ku jɔ kuom nɔm piny e tony, ku tɛɛu e laŋarep thar aya; aye taau e kedaŋ nɔm, ke kɔc bɔ ɣot ke ke bi mac tiŋ. 17 Acin ke ci thiaan, ke cii bi tic; ku acin ke ci moony, ke cii bi ŋic, ago tic e kɔc niim. 18 Yak rot tht ne piŋ aa wek piŋ: raan de nɔm kaŋ, abi bɛ miɔɔc; ku raan cin nɔm kaŋ, acakaa ke ye tɔ ye kede abi noom tede ye. 19 Na wen, ke man bɔ tede yen keke mithekɔcken, ku cin te bi kek ɣeet te nu yen ne baŋ de kut e kɔc. 20 Ku aci lɛk en, yan, Moor ka kaac biice keke mithekɔckun, akɔɔrki yin. 21 Go pɔk nɔm keek, yan, Kɔcke kɔc e jam e Nhialic piŋ, ku loiki, kek aye maar ku yek mithekɔckuɔ. 22 Na wen, ekool tok e akoolke yiic, ke lɔ e abelic keke kɔckɛn e piooce, ku jɔ keek yɔɔk, yan, Bak teemku lɔɔk. Agoki abel lony. 23 Na wen, aciɛthki e abelic, ke jɔ nhi: ku jɔ amaŋ rot tuk e baaric,arek abi abel duɛɛr thiaŋ, abik duɛɛr diir. 24 Ku jɔki bɛn tede yen, bik ku packi, yan, Bɛny, wok thou. Go rot jɔt, ku nen yom ku athiakthiak de piu; agoki kɔɔc, ku lɔ wɛɛr diu. 25 Go ke thieec, yan, Nu gamdun tenou? Agoki riɔɔc, ku gɛiki, ku jɔki lueel kapac, yan, Ee raan cit ŋo ekene? raan ee yi yom yɔɔk ayi piu, agoki kede piŋ? 26 Agoki ɣet paan e Gadarai, tuoom nɔm keke Galili. 27 Na wen, aci bɛn biic e abelic, ke ram ke raan toŋ bɔ bei e panyditic, raan de guop jɔɔk rac ecaŋɣɔn, ku acin lupɔ ee cieŋ, ku cie reer ɣoot, ku ye reer e rɛɛŋ yiic. 28 Na wen, aci Yecu tiŋ, ke jɔ coot, ku cuɛt rot piny e yenɔm, ku jɔ lueel e rol dit, yan, Eeŋoda ne yin, Yecu, Wen e Nhialic Awarjaŋ? Yin laŋ, du ya leŋ wei. 29 Aci jɔŋ rac kɔn yɔɔk, an, Ba bei e raan guop. Aa ye cool e dɔm en e: go aa rek e kuɛɛt ku joth, ku jɔ aa tiit; ku jɔ kake ye mac aa dhoŋ, ku ye jɔŋ rac kuaath roor. 30 Go Yecu thieec, yan, Cɔl yin ŋa? Go lueel, yan, Remdit; luɔi ci jɔɔk juec lɔ e yeguop. 31 Goki lɔŋ, an, Du wo cieec tethuth aloŋloŋ. 32 Ku ade lunydiit e kudhuur etɛɛn, ke ke nyuath e kuurdit nɔm: goki lɔŋ, an, bi ke pal lɔ e keyiic. Go ke pɔl. 33 Go jɔɔk rac bɛn bei e raan guop, bik ku lek e kudhuur gup: go luny ebɛn lɔ piny e ke riŋ aret lek te lɔ luooŋlaŋ e baaric, ku jɔki mou. 34 Na wen, aci tiit ke ci looi tiŋ, ke ke jɔ kat, lek lɛk kɔc e panyditic ayi rɛɛr. 35 Go kɔc lɔ biic lek ke ci looi tiŋ; goki bɛn te nu Yecu, ku yokki raan wen ci jɔɔk rac jal e yeguop, arɛɛr e Yecu cok, ke ceŋ lupɔ, aci nɔm piath; agoki riɔɔc. 36 Go kɔc wen ci e tiŋ, goki keek guieer luɔi ci raan tɔ dem raan wen cii jɔɔk rac dɔm. 37 Na wen, ke kut e kɔc ebɛn kɔc ke piny e Gadarai, piny thiaak keke tɛɛn, ke jɔki lɔŋ, an, bi jal pinyden; aci riɔɔc dit ke dɔm: go lɔ e abelic, ku jɔ enɔm puk. 38 Go raan wen ci jɔɔk rac jal e yeguop go lɔŋ, an, bi tɔu ke yen; 39 go Yecu tɔ jel, yan, Dhuonye yinɔm paandu, ke jɔ kɔc guieer kadit cii Nhialic luoi yin. Go jal, ku jɔ lɔ le guieer kɔc e panyditic ebɛn kadit cii Yecu luoi yen. 40 Na wen, aci Yecu enɔm dhuny, ke jɔ loor e kɔc; aa tiit kɔc kedhie. 41 Na wen, ke raan bɔ raan cɔl Jairo, ku ye bɛny e ɣon e Nhialic: ku jɔ rot cuat piny e Yecu cok, ago lɔŋ, an, bi bɛn ɣonde; 42 ade nɔm nyan tok tei, runke acitki thieer ku rou, ku adhɔt piny ke kɔɔr thuɔɔu. Go lɔ, ku jɔ giŋ e kut e kɔc. 43 Ku tik anu, tiiŋ e cool e kueer e riɛm e run kathieer ku rou, ku aci weuke thol kedhie riɔp en akiim, ku acin akim toŋ ci e leu, 44 na wen, ke bɔ e yekɔu cieen, bi ku jiɛk lupɔde thok: go riɛm a ŋeu enɔnthiine. 45 Go Yecu lueel, yan, Eeŋa e jak ɛn? Go kɔc jai kedhie, go Petero ku kɔc cath ne yen lueel, yan, Bɛny, yin giŋ kut e kɔc ku thanyki yin, ku ba jɔ lueel, yan, Eeŋa e jak ɛn? 46 Go Yecu lueel, an, Ade raan toŋ ci a jak: aŋiɛc nɔn ci riɛl bɛn bei e yaguop. 47 Na wen, aci tik e tiŋ nɔn cii en dueer mɔɔny, ke jɔ bɛn ke lɛthe, bi ku cuɛt rot piny e yenɔm, go lɛk en e kɔc niim kedhie yen ke jiɛk en en, ku dem ci en dem enɔnthiine. 48 Go yɔɔk, yan, Nyane, rit rot: gamdu aci yi tɔ dem; lɔ tei, acin kerac. 49 Te ŋoot en ke jam, ke raan bɔ paan e bɛny e ɣon e Nhialic, bi ku yook, yan, Nyandu e thou; du Bɛny e weet be jut. 50 Go Yecu piŋ, ku jɔ bɛɛr, yan, Du riɔc: gam tei, abi guop pial. 51 Na wen, aci bɛn ɣot, ke cin raan pɛl lɔ ɣot, ee Petero, ku Jakop, ku Jɔn, ku wun duet ku man, keek kapac. 52 Kɔc aake dhiau kedhie, dhieuki meth; ku jɔ lueel, yan, Duoki dhiau; aken thou, anin tei. 53 Goki dɔl guop, aŋicki nɔn ci en thou. 54 Go ke ciɛɛc biic kedhie, ku jɔ duet dɔm cin, ku coot, yan, Nyanthiine, jɔ paac. 55 Go weike keniim bɛ puk, ku jɔ rot jɔt enɔnthiine: go ke yɔɔk, an, bik miɔɔc e kecam. 56 Go yi wun gai keke man: ku jɔ ke lom thook, ke ke cii ke ci tic bi lɛk raan daŋ.

Luk 9

1 Go kɔc kathieer ku rou cɔɔl, ku gɛm keek riɛl bi kek jɔɔk rac cieŋ kedhie, ku tɔki juai waar. 2 Go ke tooc lek kɔc aa guieer ciɛɛŋ de Nhialic, ku tɔki kɔc tok dem. 3 Ku yook keek, yan, Duoki ka ke kueeric muk, acin thieec, ayi athep, ayi kuin, ayi weu; ku duoki aluluut leer kaarou. 4 Ku ɣon ba we lɔ thin, jaki reer thin, ku bak jal etɛɛn. 5 Ku na de kɔc reec week nyuooc, te jal wek paanden, ke we teŋ abui wei e wecok, abi aa caatɔ bi dɛ ater ke keek. 6 Goki jal, ku jɔki bɛi caath yiic, ke ke guiir welpiɛth, ku tɔki kɔc dem e baaiyic ebɛn. 7 Na wen, ke Kerod tetararki ke jɔ ke ci looi piŋ ebɛn; go gai aret, ne ke ci lueel e kɔc kɔk, yan, ci Jɔn rot jɔt e kɔc ci thou yiic; 8 ku lueel kɔc kɔk, yan, ci Elija tuol; ku ne kɔk, yan, ci raan toŋ de nebii thɛɛr rot bɛ jɔt. 9 Go Kerod lueel, yan, Jɔn aca kiɛp nɔm wei; ku eeŋa eraane, raan can ka cit ekake piŋ ne kede? Ku ade piɔu luɔi bi en e tiŋ. 10 Na wen, aci kɔc ci tooc keniim puk, ke jɔki guieer ka cik looi. Go ke lɛɛr, ku jɔ rot wuony te cin kɔc e jɔɔric jɔɔr e panydiit cɔl Bethaida. 11 Na wen, aci kut e kɔc e ŋic, ke jɔki biɔɔth cok: go keek loor, ku jɔ keek guieer ka ke ciɛɛŋ de Nhialic, ku tɔ kɔc dem kɔc de ke nu e kegup. 12 Go akɔl rot puk; ku jɔ kɔc kathieer ku rou bɛn, bik ku luelki, yan, Tɔ kut e kɔc jel, bik lɔ e wuot yiic ku bɛi yiic tethiɔk, lek te tɔɔc kek kɔɔr, ayi kecam: piny tɔu wok thin ee jɔɔric tei. 13 Go keek yɔɔk, yan, Week, miacki keek e kecamki. Goki lueel, yan, Acin ke cath ke wook, ee kuiin ci pam kadhic tei, ku rec kaarou; wu, buk lɔ, buk kecam lɔ ɣɔc kɔcke kedhie? 14 Aake cit agum kadhiny e roor. Go kɔckɛn e piooce yɔɔk, yan, Taki ke nyuc e bniuuk, bniuŋ tok ee thierdhic, ku buluŋ tok ee thierdhic. 15 Goki looi aya, tɔki ke nyuc kedhie. 16 Na wen, ke kuany kuiin ci pam kadhic ku rec kaarou, ku jɔ tenhial iieec, go ke thieei, ku wɛk keyiic, gɛm ke kɔcpiooce, bik ke lɔ taau e kut e kɔc niim. 17 Goki cam, abik kuɛth kedhie: ku jɔki ka lɔ thueithuei kuany e dioony yiic dioony kathieer ku rou ne ka ci both. 18 Na wen, ke laŋ etok, ku tɔu kɔckɛn e piooce ne yen: go ke thieec, yan, Ye kɔc ɛn tɔ ye ŋa? 19 Goki bɛɛr, yan, Jɔn Baptith; ku lueel kɔk, yan, Elija; ku ne kɔk, yan, ee raan toŋ de nebii thɛɛr en ci rot bɛ jɔt. 20 Go keek thieec, yan, Na week, yak a tɔ ye ŋa? Go Petero bɛɛr, yan, Yin ee Kritho de Nhialic. 21 Go ke lom thook, ku yook keek aret, yan, E cin raan lɛkki ekene: 22 ku lueel, yan, Wen e raan abi kajuec dhil guum, ku abii roordit rɛɛc, ku banydit ke ka ke Nhialic, ku kɔc e loŋ gɔɔr, ku abi nɔk, ku be rot jɔt ekool ee kek diak. 23 Go keek yɔɔk kedhie, yan, Na de raan de piɔu luɔi bi en a kuany cok, e ye rot nyɔŋ, ku ye timdɛn ci riiu nɔm jɔt e akooinyiin, ku kuɛny acok. 24 Raan kɔɔr luɔi bi en weike kony, ka bi ke moor; ku raan mar weike ne biakdi, yen abi weike kony. 25 Te ciɛme raan piny nɔm ebɛn, ku mɛɛr rot, ku nɔn tɔ yen rot riaak, ee piathou bi yok thin? 26 Raan ci guop riɔɔc ne biakdi ku ne biak de welki, raane abi Wen e raan guop riɔɔc ne biakde, te bi yen ke dhueeŋ de yenguop, ku dhueeŋ de wun, ku dhueeŋ de tuucnhial ɣerpiɔth. 27 Ku wek lɛk yic, yan, Ade kɔc kaac etene, kɔc cii thuɔɔu bi thieep, te ŋoot kek ke ke ken ciɛɛŋ de Nhialic kɔn tiŋ. 28 Na wen, aci welke thok te cit nin kabɛt, ke jɔ Petero noom, ku Jɔn ku Jakop, go lɔ e kuurdit nɔm, le lɔŋ. 29 Ku te ŋoot en ke laŋ, ke tau de yenyin puk rot, go lupɔde jɔ ɣɛɛr abi lɔ bilbil. 30 Na wen, ke kɔc kaarou e ke jam ne yen, ke yi Mothe keke Elija: 31 acik tuol ne dhueeŋ, ke ke jam ne kede jal bi en jal e piny nɔm e Jeruthalem. 32 Ku Petero keke kɔc cath ne yen aci nhi ke nɔk: na wen, acik guɔ paac, ke ke jɔ dhueeŋde tiŋ, ku tiŋki kɔc kaarou ke ke kaac ne yen. 33 Na wen, ajel kɔc e yelɔɔm, ke Petero yook Yecu, yan, Bɛny, tau tɔu wok ene en apiɛth: jɔku kɛɛt looi kadiak, ee tok kedu, ku ee tok kede Mothe ku ee tok kede Elija: akuc ke lueel. 34 Te ŋoot en ke jam, ke luat bɔ, kum ke piny: goki riɔɔc te le kek e luatic. 35 Ku bɔ rol bei e luatic, yan, Wendien nhiaar ki; yak kake piŋ! 36 Te ci rol mim, ke ke jɔ Yecu yok etok. Goki lɔ ku mimki, ku cin ke cik lɛk raan daŋ e akoolke ne ka wen cik tiŋ. 37 Na ɣɔnmiak, acik bɛn piny e kuurdit nɔm, ke jɔ rɔm ke kut diit e kɔc. 38 Na wen, ke raan toŋ e kut e kɔc yiic cot, yan, Bɛny, yin laŋ, woi wendi: ee mɛnhdien tok: 39 ku tiŋ, aye jɔk dɔm, go dap rol ethiau; aye tɔ lɔ juɔklaŋ, abi ayok gut e yethok, ku acie dap pɔl, aye kɔn bɔɔt guop. 40 Aguɔ kɔckuon e piooce lɔŋ, an, bik cieec biic; agoki cuo leu. 41 Go Yecu bɛɛr, yan, Rem reec gam oou, rem e loŋ yalic oou, ba reer e weyiic e run kadi, ku ba kakun guum e run kadi? bɛɛiye wendu etene. 42 Na wen, te ŋoot en ke bɔ, ke wite jɔŋ rac piny, ku tɔ lɔ juɔklaŋ aret. Go Yecu jɔŋ rac jɔɔny, ku tɔ meth waar, ku jɔ bɛ yien wun. 43 Goki gai aret kedhie ne riɛl diit gok e Nhialic. Na wen, te ŋoot kek ke ke gai kedhie ne kerieec cii Yecu looi, ke jɔ kɔckɛn e piooce yɔɔk, yan, 44 Taki welke loony e weyith ya: Wen e raan e thiɔk ke luɔi bi e taau e kɔc cin. 45 Ku akenki jame gith thar, aci mɔny keek, ke ciki bi yokic: ku acik riɔɔc ne lop bi kek e luɔp e jame. 46 Na wen, ke ater cak rot e keyiic, yan, ee raanou bi lɔ tueŋ e keyiic. 47 Go Yecu ke cik tak e kapiɔth ŋic, go mɛnhthiinakaŋ noom, ku tɛɛu e yelɔɔm, 48 go ke yɔɔk, yan, Raan bi mɛnhthiine dɔm ne rinki, ka ye yɛn e dɔm: ku raan bi a dɔm, ka ye Raan e toc ɛn, yen e dɔm; ku raan koor e weyiic wedhie, yen abi dit. 49 Go Jɔn bɛɛr ku lueel, yan, Bɛny, wo e raan tiŋ ke ciec jɔɔk rac ne rinku; agoku peen, luɔi cii en e cath ke wook. 50 Go Yecu lueel, yan, Du pen: raan cin ater ke wook, yen aye mat ke wook. 51 Na ɣɔn, aci nin thiɔk nin ke leer bi ye lɛɛr nhial, ke jɔ enɔm wɛl te lɔ Jeruthalem, an, bi dhil lɔ, 52 ku tooc tuuc bik lɔ e yenɔm tueŋ; goki jal, lek paan toŋ e Thamaria, lek kede guik. 53 Na wen, ke reecki nyuooc, luɔi de en nyin lɔ Jeruthalem. 54 Na wen, aci kɔckɛn e piooce yi Jakop ku Jɔn e tiŋ, ke jɔki lueel, yan, Bɛnydit, de yi piɔu luɔi bi wo mac cɔɔl piny tenhial, cit man ci Elija e looi aya? 55 Go rot puk, jieeny keek, yan, Wek kuc wei cath ke week nɔn ee kek wei cit ŋo. 56 Wen e raan aa cii bɔ bi kɔc bɛn riɔɔk wei, ee kunydewei en e bi yen. Goki lɔ paan daŋ. 57 Na wen, aciɛthki kueer, ke lueel raan tok, yan, Bɛnydit, yin ba kuany cok te de en te le yin thin. 58 Go Yecu lueel, yan, Awaan adeki ɣootkɛn ci wec piny, ku diɛt nhial adeki ɣoot, ku Wen e raan acin te kɛn en enɔm. 59 Go lɛk raan daŋ, yan, Kuany acok. Go lueel, yan, Bɛnydit, pal ɛn e ya kɔn lɔ la waar thiɔk. 60 Go Yecu yɔɔk, yan, Pal kɔc ci thou e ke thiak kɔckɛn ci thou: ku yin lɔ, guieere kɔc ciɛɛŋ de Nhialic. 61 Ku lueel raan daŋ aya, yan, Bɛnydit, yin ba kuany cok; ku pal ɛn e ya kɔn lɔ la kɔc nu paanda tɔɔŋ. 62 Go Yecu yɔɔk, yan, Raan e puur dɔm e yeciin, ku be cieen lieec, acii roŋ ke ciɛɛŋ de Nhialic.

Luk 10

1 Na wen, aci kake thok, ke Bɛnydit jɔ kɔc kɔk kathierdherou cɔɔl aya, ku tɔɔc keek rene kapac ku rene kapac, bik lɔ panydit ebɛn ku baai ebɛn, te bi en dap bɛn thin. 2 Go keek yɔɔk, yan, Ka ci luɔk ajuecki, ku kɔc e luui aliki. Yen aa wek Bɛnydit e ka ci luɔk lɔŋ, yan, bi kɔc e luui tuɔɔc domdɛn ci luɔk. 3 Laki tei: tieŋki, wek tuɔɔc cit man ee amithook lɔ e aŋuooth yiic. 4 Duoki kiith e weu muk, ayi athep, ayi war: ku duoki raan daŋ e thieec kueer. 5 Ku ɣon ba wek lɔ thin, ke jaki kɔn lueel, yan, E mat tɔu ke ɣone. 6 Ku na nu raan nhiaar mat thin, ke mandun abi reer ke yen: ku na liu, ka bi rot pɔk week. 7 Ku jaki cool e ɣone guop, ke we ye cam ku dɛkki ne ka bi yien week: raan e luui ee roŋ ke ariopde. Duoki ɣoot wil. 8 Ku panyditt la wek thin, ku tɔ kɔc week e kamaan, ke we ye ka ci taau e weniim cam: 9 ku taki kɔc tok dem kɔc nu thin, ku yɔɔkki keek, yan, Ciɛɛŋ de Nhialic aci ɣeet tethiɔk ke week. 10 Ku panydiit la wek thin, ku cii kɔc we tɔ ye kamaan, ke we jɔ lɔ biic e ciɛɛr ke paane yiic, ku luɛlki, yan, 11 Ayi tɔɔr e panyduondit tɔɔr wen ci nuɛt e wogup, yen a weecku wei, jany jieeny wok week ka! Ku jaki kene ŋic, yan, Ciɛɛŋ de Nhialic aci ɣeet tethiɔk ke week. 12 Ku week yɔɔk, yan, Ketuc bii Thɔdom yok acii bi kit keke ketuc bii panydiite yok ekoole. 13 Amawoou ne yin, Koradhin! Amawoou ne yin, Bethaida! tee kadit ril ci looi e Turo ku Thidon cit man ci ke looi e weyiic, adi cik kepiɔth puk ɣɔn thɛɛr, ke ke ceŋ cuɛl ku yek reer e aropic. 14 Ku ketuc bii Turo ku Thidon yok acii bi kit keke ketuc bak yok. 15 Ku yin Kapernaum, yin ci jat nhial aɣet paannhial, yin bi bɛɛi piny aɣet paan e kɔc ci thou. 16 Raan piŋ kedun, ke piŋ kedi; ku raan reec week, ke reec ɛn; ku raan reec ɛn, ke reec raan e toc ɛn. 17 Na wen, ke kɔc kathierdherou ke ke jɔ keniim dhuny, ke ke mit piɔth, ku jɔki lueel, yan, Bɛnydit, aɣɔl jɔɔk rac ayek keda gam ne rinku. 18 Go ke yɔɔk, yan, Yɛn e Catan tiŋ ke loony piny paannhial cit man e wiledeŋ. 19 Tieŋki, wek gam riɛl ba wek karac kac e wecok, ayi mancieei, ku gam week riɛl ba wek riɛl diit e raan de ater tiaam ebɛn: ku acin ke bi week nɔk anandun. 20 Ku duoki piɔth mit ne ecooke, yan, ee jɔɔk rac kedun gam; aŋuan luɔi ba wek piɔth miɛt ne gaar ci rinkun gɔɔr paannhial. 21 Ku ne thaar mane guop ke Yecu jɔ piɔu miɛt ne Weidit, ku lueel, yan, Yin lɛɛc, Waar, luɔi ci yin kake mɔny kɔc pel ku kɔc de niim, ku jɔ keek nyuoth mithi. thiiatetet: ee yen, Waar; en aci guɔ miɛt e yiniɔu. 22 Kaŋ kedhie aci Waar ke yien ɛn: ku acin raan ŋic Wende, nɔn ee yen ŋa, ee Wun etok, ku acin raan ŋic Wun, nɔn ee yen ŋa, ee Wende etok, ku raan nu e Wende piɔu luɔi bi en e nyuoth en. 23 Go rot pɔk kɔcpiooce, ku yook keek kapac, yan, Thieithieei e nyin tiŋ ka tieŋki: 24 wek yɔɔk, yan, Nebii juec ayi maliik acik piɔth dɛ luɔi tiŋ kek ka wɔiki, ku akenki ke tiŋ; ku luɔi piŋ kek ka piɛŋki, ku akenki ke piŋ. 25 Na wen, ke raan tok jɔt rot, ee bɛny de loŋ, ku jɔ them, thieec, yan, Bɛny e weet, eeŋo ba looi ke ban piir athɛɛr lɔɔk lak? 26 Go lueel, yan, Eeŋo ci gɔɔr e loŋic? Ye kueen adi? 27 Go bɛɛr, yan, Yin bi Bɛnydit Nhialicdu nhiaar e piɔndu ebɛn, ku weiku ebɛn, ku riɛldu ebɛn, ku nɔmdu ebɛn: ku nhiaar raan rɛɛr ke yin cit man nhiɛɛr yin rot. 28 Go lueel, yan, Aci tiiŋ nɔm: na loiye wule, ke yin bi piir. 29 Go kɔɔr luɔi bi en rot kɔl, en eraane, ku jɔ Yecu thieec, yan, Ku raan rɛɛr ke yɛn yen ee ŋa? 30 Go Yecu bɛɛr, yan, Ade raan e jel Jeruthalem le Jeriko, ku jɔ rɔm ke cuɛɛr; na wen, ke ke door lupɔde bei e yeguop, goki dui, ku jɔki jal, ku nyieeŋki piny ke deyic wei. 31 Na wen, ke bɛny toŋ e ka ke Nhialic ke biiye piny e kueere, go tiŋ, ku jɔ rot yal e kueer biaktui, ku teek. 32 Ayi raan e Lebi aya, te ci en ɣeet te nu raan, ke woi, ku jɔ rot yal e kueer biaktni, ku teek. 33 Na wen, ke raan toŋ e Thamaria keny etɛɛn, ku jɔ bɛn te nu raane: na wen, aci e tiŋ, ke jɔ piɔu kok ke yen, 34 ago lɔ te nu yen, ku jɔ ɣaan tok deer, wen ci en ke tɔc e miok keke wany, ku tɛɛu e mulde kɔu, ku bii ɣon e kamaan, go jɔ muk apiɛth. 35 Na ɣɔnmiak, te jel en, ke jɔ rial bɛɛi bei, yin raan de ɣot, ku yook, yan, Muk apiɛth; ku na de weu kɔk ci yin ke ye ɣɔɔc, ke yin ba cuoot miak, te can bɛn. 36 Ne yin, an, Ne keyiic kadiak eeŋa ci rot tɔ ye raan rɛɛr ke raan wen ram ke cuɛɛr e kaŋ rum? 37 Go lueel, yan, Ee raan wen ci piɔu kok ke yen. Go Yecu yɔɔk, yan, Lɔ, ku ye looi wuya. 38 Na wen, aciɛɛthki kueer, ke jɔ lɔ paan tok; go nyuooc e tiiŋ toŋ cɔl Martha. 39 Ku ade nɔm nyankene cɔl Mari, nyan ci nyuc e Yecu cok, ke piŋ welke. 40 Na wen, ke Martha nuan aret ke luɔi dit, ku jɔ bɛn te nu yen, bi ku lueel, yan, Bɛnydit, luɔi ci nyankai a pal luɔi yatok, cin kedu thin? Yɔɔke bi a kony. 41 Go Yecu bɛɛr, yook, an, Martha, Martha, yin ci piɔu diɛɛr ku ci nuan e kajuec: 42 ee tok tei en dak: ku Mari aci baŋ piɛth lɔc, baŋ cii bi nyaai tede yen.

Luk 11

1 Na ɣɔn, a lɛŋ tedaŋ, ku jɔ lɔŋ pɔl, go raan toŋ e kɔcken e piooce lueel, yan, Bɛnydit, wɛɛte wook e lɔŋ, acit man waan weete Jɔn kɔckɛn e piooce aya. 2 Go ke yɔɔk, yan, Te ya wek lɔŋ, ke yak lueel, yan, Waada nu paannhial, tɔ rinku rieuwe. Tɔ ciɛɛŋdu bɔ. Ye kede piɔndu tɔ loi e piny nɔm, cit man e ye looi paannhial. 3 Ye wo miɔɔc e akoolnyiin e ke buk aa cam. 4 Ku ye wo pal karɛckuɔ; ku wook aya wo ye kɔc pɔl kedhie kɔc cath ne kanykuɔ. Ku du wook e lɛɛr e themic; ye wo luok e kerac. 5 Go lɛk keek, yan, Eeŋa ne weyiic, raan de mɛthe, ku bi lɔ tede yen e wɛɛric cil, le ku lueel, yan, Math, dhɛne ya kuiin ci pam kadiak; 6 ade mɛthedien ci bɛn te nuo yɛn, ke keny, ku acin ke gɔɔŋ ɛn en; 7 go raan nu ɣoot lueel, yan, Du ya jut guop: ɣot aci guɔ gaar, ku mithki acik tɔc e yayɔu; yɛn cii rot dueer jɔt, la yi miɔɔc? 8 Wek yɔɔk, yan, Ciɛk, an, cii rot bi cak jɔt, miɔɔc, ne baŋ de maath, ka bi rot dhil jɔt ku jɔ miɔɔc ne ka kɔɔr kedhie, ne baŋ wen cool en e lip. 9 Ku wek yɔɔk, yan, Yak lip, ke we bi aa miɔɔc; yak koor, ku abak aa yok; yak ɣot tɔɔŋ thok, ku abi liep week. 10 Raan ebɛn raan e lip, aa ye miɔɔc; ku raan e koor ee yok; ku raan e ɣot tɔɔŋ thok aye liep ɣot. 11 Ku na de raan e weyiic raan de nɔm mith, ku te lip mɛnhde kuin tede yen, bi miɔɔc e kɔɔi? Ku na lip rɛc, bi miɔɔc e kerac, le enyin e rɛcic? 12 Ku na lip tuɔŋ, bi miɔɔc e mancieei? 13 Ku te ŋiɛc wek mithkun miɔɔc ne kapiɛth, wek kɔc rac, na Wuoorduon nu paannhial cii kɔc lip en bi dhil miɔɔc ne Weidit Ɣer? 14 Na ɣɔn, acieec jɔŋ rac jɔŋ cin thok. Na wen, aci bɛn bei, ke raan wen cin thok, ke jam; go kut e kɔc gai. 15 Go kɔc kɔk e keek lueel, yan, Ee jɔɔk rac cieec ne Beeldhebub bɛnydiit e jɔɔk rac. 16 Ku them e kɔc kɔk, ke ke kɔɔr gok tede yen, gok bɔ nhial. 17 Go ke cik tak e kepiɔth ŋic, ku lueel, yan, Na teer kɔc ke paan tok ke baai aa riaak; ku na teer kɔc ke dhien tok ke dhien aa riaak. 18 Ku na teer Catan rot, ke ciɛɛŋde bi kɔɔc adi? Ne jamduon luɛlki, yan, aa jɔɔk rac cieec ne Beeldhebub. 19 Ku na ya jɔɔk rac cieec ne Beeldhebub, ku na mithkun, yek jɔɔk rac cieec ne ŋa? Keek abik aa kɔc e loŋdun jɔɔny. 20 Ku na ya jɔɔk rac cieec ne ciin e Nhialic, ke ciɛɛŋ de Nhialic ki, ci bɛn tede weeke. 21 Te muke raan ril ka ke tɔŋ ku tiit paande, ke weuke ayek jɔ tɔu apiɛth; 22 ku te bi raan ril e yen, ku tiɛɛm en, ke jɔ kakɛn e tɔŋ noom tede yen, kakɛn ee yen ke rot ŋɔɔth, ku jɔ weukɛn ci peec tek. 23 Raan reec mat keke yɛn ka de ater ke yɛn; ku raan reec gueer e yalɔɔm ke thiei wei. 24 Te ci jɔŋ rac bɛn bei e raan guop, ke jɔ te cin piu aa caath, ke kɔɔr te bi en lɔŋ thin; na wen, acin te ci yok, ke jɔ lueel, yan, Yɛn bi anɔm dhuony ɣondien waan jal ɛn thin. 25 Na wen, aci bɛn, ke yok ɣot aci weec aci yic lak. 26 Go lɔ, ku cɔl jɔɔk rɛc kɔk kadherou jɔɔk war en e rac, goki bɛn, ku lek ɣot, ku jɔki ɣap thin; ago tau de raane taudɛn cieen go rac awar taudɛn thɛɛr. 27 Na wen, te ŋoot en ke luel kake, ke tiiŋ tok e kut e kɔc yiic ke jɔ yerol jɔt, lueel, yan, Thieithieei e yany ci yi dhieeth, ku thin ci thuat! 28 Go lueel, yan, Aŋuan luɔi bi yin e lueel, yan, Thieithieei e koc e jam e Nhialic piŋ, ku yek dot. 29 Na wen, aci kut ditt e kɔc gueer, ke gieŋic, ke jɔ jam gɔl, yan, Rem enɔɔne ee rem rac, akɔɔrki gok bik tiŋ; ku acin gok bi yien keek, ee gok de nebi Jona tei. 30 Acit man ɣɔn ee Jona gok cii kɔc ke Ninebe tiŋ agoki gai, en abi Wen e raan aa gok bii rem enɔɔne tiŋ agoki gai. 31 Tiiŋ malik de piny cieen abi rot jɔt ekool e guieereloŋ keke rem de enɔɔne etok, ago ke yiek yieth gaak: aci bɛn te le piny thar guut, bi wel ke Tholomon bɛn piŋ wel ke pɛlenɔm; ku raan dit e Tholomon ki ene. 32 Kɔc ke Ninebe abik rot jɔt ekool e guieereloŋ ne rem de enɔɔne etok, agoki ke yiek yieth gaak: acik kepiɔth puk ne guieer cii Jona ke guieer wel; ku raan dit e Jona ki ene. 33 Acin raan e manycalath kooth, ku jɔ taau te cii en tiec, ku cii tɛɛu e kedaŋ thar aya, aye taau nhial e kedaŋ nɔm, ke kɔc bɔ ɣot ke ke bi mac tiŋ apiɛth. 34 Nyin ee many e guop riaau: na piath nyindu, ke yin ɣer guop ebɛn; ku na rac nyindu, ke yin col guop ecut ayik yiyic. 35 Ye rot tiit ke keɣer nu yiguop ke cii bi aa cuɔl. 36 Te ci guopdu ɣɛɛr ebɛn, ku cin tethiin col, ka bi jɔ ɣɛɛr ewic ebɛn, cit man ee riau de manyealath yi riaau. 37 Na wen, te ŋoot en ke jam, ke cɔɔl raan toŋ de Parithai, yan, bi lɔ cam ke yen: go lɔ ɣot, le ku nyuuc ten ee kɔc cam. 38 Go raan e Parithai tiŋ wen ciem en ke ken kɔn piny, go gai. 39 Go Bɛnydit yɔɔk, yan, Wek Parithai enɔɔne, wek ee biny coth kɔu abi ɣɛɛr, ku cuɔthki aduɔk kɔu; ku weyiic thin acik thiaŋ e wath ku kerac. 40 Wek dhan, Acieŋ e cak ke nu biic, ken ke nu thin cak aya? 41 Aŋuan luɔi ba wek kɔc kuany nyiin miɔɔc ne ka cath ne week; ku tieŋki, kaŋ kedhie ayek ɣɛɛr tede week. 42 Amawoou ne week, wek Parithai! we ye wal juaar, yi mint, ku rue, ku wal ebɛn, gamki Nhialic toŋ wen thieer kek, ku yak guieereloŋ woocyic keke nhieer e Nhialic: kake adi cak ke dhil aa looi, ku caki kak awen e pɔl ayadaŋ. 43 Amawoou ne week, wek Parithai! wek nhiaar reer aa wek reer e thony piɛth niim e ɣoot ke Nhialic yiic, ku nhiaarki thiec ee kɔc week thieec e thuk yiic. 44 Amawoou ne week, wek kɔc e loŋ gɔɔr ku Parithai, kɔc de yac aguk! wek cit rɛŋ cii tiec, go kɔc cath e keniim nhial goki kuc. 45 Go raan tok e bany ke loŋ jɔ bɛɛr, yook, yan, Bɛny e weet, luɛl lueel yin ekake, ke yin e wook lat aya. 46 Go lueel, yan, Amawoou ne week aya, wek bany ke loŋ! wek ee kɔc yink kɔɔth kathiek e ke doony, ku wegup we cii kathiek e jak e ciin tok. 47 Amawoou ne week! wek ee rɛŋ ke nebii yik, nebii ɣɔn cii warkun nɔk. 48 Ee yin, wek ee caatɔɔ enɔɔne e gam ca wek luɔi de warkun gam; ee kek e nak keek, ku wek aye rɛŋken yik. 49 Yen a lueele Nhialic en ne pɛl e yenɔm, yan, Yɛn bi nebii tuoc keek ayi tuuc, ku abik kɔc kɔk e keek nɔk abik thou, ku yɔŋki kɔk: 50 ke riɛm de nebii kedhie, riɛm ci leu gɔl te ɣɔn ciɛke piny aɣet ci enɔɔne, ke bi thieec tede rem de enɔɔne; 51 gɔl e riɛm de Aabel aɣet riɛm de Dhakaria, raan ci nɔk e kaam de yin de lam keke luaŋdiit e Nhialic: wek yɔɔk eyic, yan, Abi thieec tede rem de enɔɔne. 52 Amawoou ne week, wek bany ke loŋ! we ci mukihaar de ŋinydekaŋ jɔt; wegup wek ken lɔ ɣot, ku kɔc wen, an, lek ɣot, acak ke peen. 53 Na wen, te lueel en kake, ke kɔc e loŋ gɔɔr ku Parithai ke ke gɔl ater ne yen aret, ku themki luɔi bi kek e tɔ jam ne kajuec: 54 acik buuth, luɔi bi kek e cak thok ne ke lueel, ke bik lɔ gaany.

Luk 12

1 Ɣɔn aci kuut ke kɔc jɔ gueer, kuut cii raan ke dueer leu e kuɛn, arek abi kɔc kecok aa kac, ke jɔ jam gɔl keke kɔckɛn e piooce, yan, Yak rot tht e luɔu de Parithai, yen aye aguk nu e raan yac. 2 Acin ke ci kum, ke cii bi liep nɔm; ku acin ke ci moony, ke cii bi ŋic. 3 Yen ka, kerieec cak lueel tecol ebɛn abike piŋ teɣer; ku ke cak tuom e raan yin e ɣoot yiic thin abi guiir e rol dit e ɣoot niim. 4 Ku wek yɔɔk, wek mathki, yan, Duoki e riɔɔc e kɔc nak kɔc gup abik thou, ku acin daŋ bik bɛ leu. 5 Ku we ba nyuoth raan ba wek aa riɔɔc e yen: Yak riɔɔc ne raan e kɔc kɔn nɔk abik thou, na ele, ke de riɛl bi en ke cuat e giɛnayin; yeka, wek yɔɔk, yan, Yak riɔɔc ne yen. 6 Amɔr kadhic cike e ɣaac e miliim kaarou? ku acin tok e keek toŋ ee Nhialic moor nɔm. 7 Acakaa nhim gup nhim ke weniim acike kueen kedhie. Duoki riɔc: wek war amɔɔr juec ne piath. 8 Wek yɔɔk aya, yan, Raan ebɛn raan e ya gam e kɔc niim, yen abii Wen e raan gam aya e tuuc ke Nhialic niim: 9 ku raan e ya jai e kɔc niim, yen aba jai e tuuc ke Nhialic niim. 10 Ku raan ebɛn raan e Wen e raan lɛk jam rac, ka dueere pal en: ku raan e Weidit Ɣer laat acii dueere pɔl. 11 Ku te ye kek week bɛɛi e ɣoot ke Nhialic yiic ku bany niim bany e loŋ guiir, ku bany e kɔc cieŋ, ke we duoki e diɛɛr ne wel bak bɛɛr, ku ne ke bak lueel: 12 Weidit Ɣer abik we wɛɛt e thaar mane guop ne ke bak dhil lueel. 13 Na wen, ke leke raan toŋ de kut e kɔc en, yan, Bɛny, lɛke wanmaath, buk ka cii waada nyaaŋ piny tek. 14 Go lueel, yan, Ŋadi, eeŋa ci a tɔ ye bɛnyduon e luk ku ye bɛny e week tɛk kaŋ? 15 Go keek yɔɔk, yan, Yak rot tiŋ, ku tiɛtki rot ne kɔɔr e kajuec; juec de ka nu raan cin acii en ke e piir. 16 Go keek lɛk kaaŋ, yan, Raan ci bany anu raan ci pinyde luɔk aret; 17 ago cat e yepiɔu, yan, Eeŋo ba looi, nɔn cin en te ban kakien ci luɔk taau, thin? 18 Go lueel, yan, Aba looi ale: Adhɛɛnki aba ke ŋaany, aguɔ ka war keek yik: ku ja kakien ci luɔk kedhie taau thin ayi weuki. 19 Ku yɛn bi piɔndi yɔɔk, yan, Piɔndi, kakuon juec acike tɔɔu bik run juec lɛɛr; jɔ lɔŋ tei, ye cam, ku ye dek, aba piɔu aa miɛt. 20 Na wen, ke yook e Nhialic, yan, Yin dhɔn, elewakɔu weiku abike cɔɔl tede yin: ku kakuon ci guik bi guɔ aa ka ke ŋa? 21 Raan ee rot kuɛt weu juec, ku cie bany e ka ke Nhialic, yen acit eraane. 22 Na wen, ke yook kɔckɛn e piooce, yan, Yen a yɔɔk ɛn week, yan, Duoki e diɛɛr e weikun ne ke bak aa cam; ku duoki e diɛɛr e wegup, ne ke bak aa cieŋ. 23 Wei aditki awarki kecam, ku guop apiɛth awar lupɔ. 24 Wɔiki gɛk col, aciki e pur, ku aciki e tem; ku acinki ɣondɛn e rap ayi adhaan; ku aye Nhialic ke caam: ŋuan ŋuaan wek e diɛt yindi? 25 Ku eeŋa ne weyiic raan dueer bɛɛrde ŋuak e kaam tok ne diɛɛr wen ee yen diɛɛr? 26 Na caki ye bi leu ayi te ciɛk en aa luɔi koor, ke eeŋo ya wek diɛɛr ne luɔi kɔk kedhie? 27 Wɔiki agurbiok cil ciil kek: acin luɔi yek looi, ku acin alɛɛth yek wii; ku wek yɔɔk, yan, Acakaa Tholomon keke dhueeŋde ebɛn aken rot piɔth cit tok ne kake yiic. 28 Ku na ye Nhialic wɛl roor piɔth ale, wɛl tɔu roor ekoole, ku na miak ke cuɛte mɛɛc; ke cii we bi piɔth e pioth war piothden aret, wek kɔc dɛk e gam? 29 Ku duoki ke bak aa cam e kɔɔr, ayi ka bak aa dek, ku duoki e diɛɛr e wepiɔth. 30 Kake kedhie aye juɔor ke piny nɔm ke kɔɔr: ku aŋic Wuoordun nɔn ba wek dhil dɛ kake. 31 Yak ciɛɛŋ de Nhialic kɔn kɔɔr, ku kake abike juɛk week kedhie. 32 Du riɔc, yin luny koor: anu e Wuoordun piɔu luɔi bi en we miɔɔc e ciɛɛŋ. 33 Ɣaacki ka cath ne week, ku miacki kɔc kuany nyiin; yak rot luɔi kith cii bi dhiap, yak weu kuot paannhial weu cii bi thok, te cin cuɛɛr bi ɣeet tethiɔk, ku te cin kɔm bi ke riɔɔk. 34 Te nu weukun, yen abi piɔndun nu thin aya. 35 Yak tɔu ke we duoot yiic, ku dɛp mɛckuon e alath; 36 ku wegup yak reer cit kɔc tit bɛnyden, dhuny bi en enɔm a dhuny e thieekic; na ele, bi ku tɔɔŋ ɣot thok, ka bik dap liep en enɔnthiine. 37 Thieithieei liimke, liim bii bɛny yok ke ke tit kaŋ, kool bi en bɛn: wek yɔɔk eyic, yan, Abi eyic duut, ku jɔ ke tɔ nyuc ten ee cam, ago bɛn ku yin ke kecam. 38 Ku na bi te ci piny dit, ku te kiiuwe ajith, ku yok keek aya, thieithieei hiimke. 39 Ku jaki kene ŋic, yan, Tee bɛny de ɣot ŋic thaar bi cuɛɛr bɛn thin, adi ci yin, ku cii ɣonde pal a thur kɔu. 40 Ku week, yak rot coc aya; Wen e raan abɔ e thaar kuocki. 41 Go Petero thieec, yan, Bɛnydit, kaaŋe lɛke wook, ku lɛke kɔc kedhie ayadaŋ? 42 Go Bɛnydit lueel, yan, Eeŋa ye raan tit dhien, raan adot ku de nɔm, raan bii bɛnyde taau e dhiende nɔm, bi kɔc aa tɛk kecam ekooldɛn ci lueel? 43 Thieithieei lime, lim bii bɛnyde yok ekool bii yen, ke looi aya. 44 Wek lɛk yic, yan, Abi jɔ taau e kake niim kedhie. 45 Ku na jam lime e yepiɔu, yan, Bɛnydi aci gaau e bɛnde; ago wɛɛt liim gɔl e dui ayi duet liim, ku ye cam ku ye dek ku ye rot tɔ wit mɔu; 46 ke bɛny de lime abi bɛn ekool kene ye tiit, ku ne thaar kuc, ku jɔ dui aret, ago mat keke kɔc reec gam. 47 Ku lim waan ŋic kede piɔn e bɛnyde, ku cii rot e coc, ku cii kede piɔn e bɛnyde e looi, yen abi dui e wɛt juec: 48 ku raan ci kede piɔn e bɛny kuc, ku ci kaŋ looi ka roŋ e luɔi bi ye dui, yen abi dui e wɛt lik. Raan ebɛn raan ci yien kajuec, abi thiec kajuec; ku raan ci kɔc kuɛi kajuec, en abik thiec kajuec awar kɔc kɔk. 49 Yɛn e bɔ ba mac bɛn cuat e piny nɔm; ku dɛ piɔu ŋo, te ci e guɔ kooth? 50 Ku yɛn de baptinh bi a dhil baptith e ye; ku yɛn ci rok alal te ŋoot en ke ken kɔn thok! 51 Luɛlki nɔn ba yɛn ba mat bɛn bɛɛi e piny nɔm? Wek yɔɔk, yan, Acie yen; ater en a bɛɛi: 52 gɔl enɔɔne, kɔc kadhic abik keyiic tek ɣon tok, diak abik dɛ ater ne rou, ku rou ne diak. 53 Wun meth abi dɛ ater ke wende, ku bi wende dɛ ater ke wun; ku man duet keke nyande, ku nyande keke man; ayi man mony e duet keke tiiŋ de wende, ku tiiŋ de wende keke man monyde. 54 Ku yook kɔc aya, yan, Te tieŋ wek luat ke tul ten ee akɔl lɔ piny, ke wek ayak dap lueel, yan, Deŋ abɔ; ago bɛn. 55 Ku te pute yom ke ye wowic, ke wek ayak lueel, yan, Piny abi tuoc: ago tuoc. 56 Wek kɔc de yac aguk, wek ee tenhial ŋic ayi piny tau bi ke tɔu; ku eeŋo kuoc wek ekoole tau bi en tɔu? 57 Ku eeŋo ca wek loŋ e guiir apiɛth wapac ayadaŋ? 58 Na lɔ we raan de ater ke yin e bɛny nɔm, ke yi them mat weke yen kueer; ke cii yi bi thɛl e bɛny e loŋ guiir nɔm, ago bɛny e loŋ guiir yi yien cawic, ku bi cawic yi cuat e aloocic. 59 Yin yɔɔk, yan, Yin cii bi bɛn bei, te ŋoot yin ke yi ken kaŋ cool kedhie, ayi niiliim.

Luk 13

1 Ku ade kɔc e nu etɛɛn ekoole guop kɔc e lek Yecu ne kede kɔc ke Galili, kɔc waan cii Pilato riɛmden liaap keke kakɛn cik lam ku nakki ke. 2 Go Yecu bɛɛr, yook keek, yan, Wak rac kɔc ke Galilike, warki kɔc ke Galili kedhie, luɔi ci kek ka cit ekake yok? 3 Wek yɔɔk, yan, Acie yen; ku te kɛn wek wepiɔth puk, ke we bi thou wedhie cit man e kek. 4 Ayi kɔcke kathieer ku bɛt, kɔc waan ci alooc baar nu Thiloam wiik e keniim, ago ke nɔk, wak rɛcki awarki kɔc rɛɛr e Jeruthalem kedhie? 5 Wek yɔɔk, yan, Acie yen; ku te kɛn wek wepiɔth puk, ke we bi thou wedhie cit man e kek. 6 Na wen, ke luel kaaŋe aya; yan, Ŋadi ade ŋaap ci com domde; na wen, ke bɔ bi mithke bɛn kɔɔr, ku acin ke ci yok. 7 Ku jɔ raan e luui e domic yɔɔk, yan, Tiŋ, run kadiak yɛn ee mith bɛn kɔɔr tede ŋaape, ku acin ke ca yok; yiɛpe wei; eeŋo kum en piny youyou? 8 Go bɛɛr, lueel, yan, Bɛny, bɛye pɔl a tɔu e run toŋe aya, aba wec thar, aguɔ yiek thar war: 9 aa le luɔk, ka piɛth: na ken luɔk, ka ba jɔ yiɛp wei. 10 Ku aa weet kɔc ɣon tok e ɣoot ke Nhialic yiic ekool e thabat. 11 Ku ade tiiŋ nu etɛɛn, di, tiiŋ cath ke jɔŋ e ye tɔ kɔc guop e run kathieer ku bɛt, ku acii jɔk tot kɔu, ku aci ekɔu e leu e jot. 12 Na wen, aci Yecu ye tiŋ, ke jɔ cɔɔl, yook, yan, Tiiŋe, yin ci lony e jɔŋdu. 13 Go ecin thany e yeguop: na wen, e tethiine, ke jɔ yekɔu ric, ago Nhialic leec. 14 Go bɛny de ɣon e Nhialic gɔth, luɔi ci Yecu raan tɔ dem ekool e thabath, ku jɔ bɛɛr, yook kɔc, yan, Akool kadhetem anuki kool dueere kɔc ke luui thin: yak bɛn e akoolke yiic bi we bɛn tɔ dem, ku duoki e bɛn ekool e thabath. 15 Go Bɛnydit puk nɔm, yook, yan, Yin raan de yac aguk, raan ebɛn e weyiic cii miɔɔrde e lony ayi mulde ten ee yen rem thin ekool e thabath, ku jɔ thɛl wiir le dek? 16 Ku na tiiŋe, nyan e Abraɣam, nyan cii Catan mac, di, e run kathieer ku bɛt, cii dueere lony e jonh mɛc en ekool e thabath? 17 Na wen, aci kake lueel, ke kɔc de ater ne yen ke ke jɔ yaar: go kɔc piɔth miɛt kedhie ne ka ci looi ka deyiic dhueeŋ kedhie. 18 Go lueel, yan, Cit ciɛɛŋ de Nhialic ŋo? ku ba thɔŋ ŋo? 19 Acit nyin toŋ de matharda, ci raan noom, ku cuɛt e domdeyic; ago cil, abi aa tim dit; ku jɔ diɛt nhial aa reer e keerke niim. 20 Go bɛ lueel, yan, Ba ciɛɛŋ de Nhialic thɔŋ ŋo? 21 Acit luɔu cii tik noom, ku jɔ taau e akop wacic, cit aduuk kadiak, aɣet te bi en tuak ebɛn. 22 Go pɛɛnydit caath yiic ayi bɛi yiic, ke jɔ cath ke weet kɔc, ke lɔ Jeruthalem. 23 Go raan tok thieec, yan, Bɛnydit, kɔc bi kony wei, kek iik? Go ke yɔɔk, yan, 24 Yak cok e thɛm wek en aret luɔi ba wek teek e kalthok thoŋ kooric: wek yɔɔk, yan, kɔc juec abik lɔ thin kɔɔr, ku aciki bi leu. 25 Rial, te ci bɛny de ɣot rot guɔ jɔt ku jɔ ɣot thiook thok, ku we bi jɔ kɔɔc biic, ku taŋki ɣotthok, ku luɛlki, yan, Bɛnydit, Bɛnydit, liepe wo ɣot; ku abi bɛɛr, yook week, yan, Wek kuoc te ba wek thin; 26 ku bak jɔ lueel, yan, Wok aa ye cam ku yok dek e yinɔm, ku yin aa ye weet e kuɛɛrkuɔ yiic; 27 ku abi lueel, yan, Wek yɔɔk, yan, Wek kuoc te ba wek thin; jalki e yalɔɔm, wek kɔc e kerac looi wedhie. 28 Te ca week Abraɣam tiŋ, ku tieŋki Yithak, ku Jakop, ku nebii kedhie, e ciɛɛŋ de Nhialicyic, ku wegup ku ci we ciɛɛc biic, ke dhieeu abi nu keke ŋeny de lec. 29 Ku kɔc abik bɛn ten ee akɔl thok bɛn ku biki ten ee akɔl lɔ piny, ku rut, ku wowic, bik ku nyucki e ciɛɛŋ de Nhialicyic. 30 Ku tieŋki, ade kɔc nu cieen enɔɔne kɔc bi lɔ tueŋ, ku de kɔc nu tueŋ enɔɔne kɔc bi lɔ cieen. 31 Na ɣɔn, ekool mane guop, ke kɔc kɔk e Parithai ke ke bɔ, bik ku yookki, yan, Nyai, jel etene: Kerod ade piɔu luɔi bi en yi nɔk. 32 Go keek yɔɔk, yan, Laki, yɔɔkki awantui, yan, Tiŋ, yɛn ciec jɔɔk rac ku ja kɔc tɔ dem ekoole ku miak, ku na ekool ee kek diak ke yɛn e guɔ thok. 33 Ku yɛn bi dhil cath ekoole ku miak ku miak ruu: acin nebi dueer thou roor ku cii thou e Jeruthalem. 34 Jeruthalem oou, Jeruthalem oou, paan e nebi nɔk, ku biook kɔc ne kur kɔc ci tuoc yin; ee nin kadi can piɔu dɛ kum kuom ɛn mithku, cit man ee ajith mithke kum e yewuok, ku acak rɛɛc? 35 Tieŋki, ɣondun aci nyaaŋ week ke yaar: ku wek yɔɔk eyic, yan, We cii a bi bɛ tiŋ, aɣet kool ba wek e lueel, yan, Thieithieei raan bɔ ne rin ke Bɛnydit.

Luk 14

1 Na ɣɔn, ke lɔ ɣon e bɛny tok e bany ke Parithai yiic, le cam e kuin ekool e thabath, ku jɔki toom guop. 2 Ku ade raan tɔu e yenɔm, di, raan ci bɔɔt guop. 3 Go Yecu bɛɛr, thieec bany ke loŋ ku Parithai, yan, Ci pal kɔc, an, bik kɔc tɔ dem ekool e thabath? 4 Goki lɔ lik. Na wen, ke noom, tɔ dem, ku tɔ jel. 5 Ku jɔ pɔk nɔm keek, yan, Eeŋa ne weyiic, raan de muul ayi miɔɔr, na loony yiith, ke cii bi dap mieet bei ekool e thabath? 6 Agoki welke cuo leu e beer. 7 Na wen, ke jɔ kɔc wen ci cɔɔl lɛk kaaŋ, wen ci en keek tiŋ, acik tepiɛth ee reer lɔc; yook keek, yan, 8 Te ci raan yi cɔɔl e thieekic, ke yi du nyuc tepiɛth; na ele, lɔ raan diit e yin cɔɔl, 9 ku jɔ raan e cɔl week bɛn, bi ku yook yin, yan, Nyai, pate raane; ke yin bi jɔ yaar, ku jɔ lɔ nyuc kec ya. 10 Ku na cɔl raan yin, ke yi jɔ nyuc kec; na ele, lɔ raan wen e cɔl yin bɛn, ke jɔ yi yɔɔk, yan, Math, ba tepiɛth: ke yin bi lɛc yok e kɔc niim kɔc rɛɛr ne yin etok tede cam. 11 Raan ebɛn raan e ro tɔ dit abi tɔ koor; ku raan e ro kuɔɔr piny, yen abi tɔ dit. 12 Go raan wen cɔl en yɔɔk, yan, Te looi yin kecamdit ayi miak ayi theen, ke yi du mathku cɔl, ayikɔc raan wek, ayi kɔc rɛɛr wek etok kɔc ci bany; ke ke cii yi bi bɛ cɔɔl, cuutki yin. 13 Ku te looi yin kecamdit, ke yi cɔl kɔc kuany nyiin, ku ŋol, ku kɔc e kɔm, ku coor: 14 ke yin bi jɔ thieei; ne luɔi cin kek ke bi kek yi cuoot: yin bi cuoot tei ekool e jonerot e kɔc piɛthpiɔth. 15 Na wen, ke raan tok e kɔc wen rɛɛr ne yen etok tede cam, te ci en ekake piŋ, ke jɔ lueel, yan, Thieithieei raan bi kuin cam e ciɛɛŋ de Nhialicic. 16 Go yɔɔk, yan, Ŋadi aci kecamdit looi; ku jɔ kɔc juec cɔɔl: 17 na wen, aci kool e cam guɔ bɛn, ke toc limde le kɔc wen ci cɔɔl lɔ yɔɔk, yan, Baki; kaŋ acik guɔ thok kedhie. 18 Goki kethook mat ne kɔc bi kek rot kɔc. Aci raan tok lueel, yan, Yɛn e dom piac ɣɔɔc, ka ba dhil lɔ tiŋ. Yin laŋ, an, Pal ɛn. 19 Ku jɔ raan daŋ lueel, yan, Yɛn e mioor ɣɔɔc kathieer, bik aa luui, rene pei ku rene pei, ku yɛn lɔ la keek them: yin laŋ, an, Pal ɛn. 20 Ku be daŋ lueel, yan, Yɛn ci tiiŋdi thiaak, en aca yɛn dueer lɔ. 21 Go lim lɔ bɛn ku jɔ bɛnyde lɛk kake. Go bɛny de ɣot gɔth, ku yook limde, yan, Dap lɔ biic lɔ kuɛɛr ke panydit kuɛɛr dit yiic ku kuɛɛr kor yiic, lɔ bɛɛiye kɔc kuany nyiin etene, ku ŋol, ku kɔc e kɔm, ku coor. 22 Na wen, ke jɔ lim lueel, yan, Bɛny, welkuon wen aca ke looi, ku ɣot aŋoot ke dakic. 23 Go bɛny lim yɔɔk, yan, Jel lɔ e ciɛɛr yiic ku kɛl kɔɔth, ku dhil ke thel abik dhil bɛn, ke ɣondi abi thiaŋ. 24 Wek yɔɔk, yan, Acin raan toŋ de kɔc ca kɔn cɔɔl bi kecamdi thieep. 25 Ku cath kuut dit ke kɔc ne yen: go rot puk, yook keek, yan, 26 Na bɔ raan tede yɛn, ku cii wun man, ku cii man man, ku mithke, ku mithekɔcken, ku nyiirekɔcken, yeka, acakaa weike guop ayadaŋ, ka cii dueer aa raandien e piooce. 27 Ku raan cii timdɛn ci riiu nɔm e ɣaac, ku jɔ yɛn aa kuany cok, ka cii dueer aa raandien e piooce. 28 Eeŋa ne weyiic, raan de piɔu luɔi bi en aloocdit baar yik, ke cii bi kɔn nyuc piny, ke jɔ weu bi kɔɔr kueen, nɔn de weu cath ne yen bi en ke ye thol? 29 Na ken e looi, ke miak, te cien alooc kiɛɛr piny, ku ken leu ne thol, ka bii kɔc geet, kɔc ci e tiŋ, luelki, 30 yan, Raane aci aloocditt baar gɔl e yik, ku aken bɛn leu e thol. 31 Ku ye malikou, te de yen piɔu luɔi bi en tɔŋ yien malik daŋ, ke cii bi kɔn nyuc piny, ago yenɔm cat, nɔn dueer en lɔ keke agum de kɔc kathieer le tɔŋ yien bɛny cath ke agum de kɔc kathierou? 32 Ku na ci e dhal, te ŋoote bɛny daŋ ke mec, ke jɔ kɔc tɔɔc lek mat thieec tede yen. 33 Yen acit week aya, raan ebɛn e weyiic raan cii kake pal kedhie, ka cii dueer aa raandien e piooce. 34 Amilɔ yen apiɛth: ku te ci amilɔ jɔ liɛɛr, ke bi bɛ wac adi? 35 Acii piɛth ke dɔm, ku cii piɛth e toŋ e dhien; aye kɔc cuat wei tei. Raan de yith ee yen ke piŋ, ke piŋ.

Luk 15

1 Na ɣɔn, ke kɔc e atholbo tɔ kut keke kɔc e kerac looi ke ke jɔ rot cuot te nu yen bik bɛn piŋ. 2 Na wen, ke Parithai keke kɔc e loŋ gɔɔr ke ke jɔ ŋun e keyac, luelki, yan, Raane ee kɔc e kerac looi dɔm tɔ ke ye kɔcke, ku ye cam ke keek etok. 3 Go keek lɛk kaaŋe, yan, 4 Ee raanou e weyiic, raan de thok kabɔt, na mar tok e keyiic, ke cii thierdheŋuan ku dheŋuan bi nyaaŋ roor, ku jɔ ke ci maare lɔ kɔɔr, aɣet te bi en e yok? 5 Na ele, te ci en e yok, ke jɔ taau e yeyeth, ke ye piɔu miɛt. 6 Ku na ci ɣet bei, ke jɔ mathke cɔɔl ku kɔc rɛɛr e yen etok, ku lek keek, yan, Jaki piɔth miɛt ne yɛn etok; yɛn e thɔkdien wen ci maar yok. 7 Wek yɔɔk, yan, Miɛtepiɔu abi dit paannhial aya ne biak de raan tok raan e kerac looi, ku be yepiɔu puk, awar miɛt mite kɔc piɔth ne biak de kɔc kathierdheŋuan ku dheŋuan kɔc cin puŋdepiɔu kɔɔrki. 8 Ku ye tiiŋou, tiiŋ de riet kathieer, ku na mɛɛr rial tok, ke cii manyealath bi kooth, ku jɔ ɣot napic, ago cok e kɔɔr en en aɣet te bi en e yok? 9 Na ele, te ci en e yok, ke jɔ mathke cɔɔl keke kɔc rɛɛr ne yen etok, ku lueel, yan, Jaki piɔth miɛt ne yɛn etok; yɛn e rial wen ca mɔɔr yok. 10 Wek yɔɔk, yan, Yen abi ciet miɛt ee kɔc piɔth miɛt e tuuc ke Nhialic niim ne biak de raan tok raan e kerac looi, ku be yepiɔu puk. 11 Go lueel, yan, Ade raan nu raan de wɛɛtke kaarou: 12 na wen, ke mɛnh koor jɔ wun yɔɔk, yan, Waar, game yɛn biak bi lɔɔk aa biakdi e weuku yiic. Go keek tɛk weuke. 13 Na leer akool like, ke mɛnh koor jɔ weuke kut kedhie, ku jɔ jal keny paan mec, go weuke lɔ thiai wei etɛɛn ne thueec thueec en e kaŋ. 14 Na wen, aci weuke thol kedhie, ke cɔŋdit jɔ tuol epinye; go kake jɔ dak. 15 Go lɔ ku mɛt rot e raan lɔɔm raan toŋ de epinye; go tɔ lɔ e dumke yiic le kudhuur aa tiit. 16 Ku aa de piɔu aret luɔi bi en eyac aa thiɔɔŋ ne thel ee kudhuur cam: ku acin raan e ye miɔɔc. 17 Na wen, aci nɔm jɔ bɛn, ke jɔ lueel, yan, Kɔc e luui e weu tede waar yekdi, kɔc e kuɛth e kuin ku yek kɔk both, ku yɛn, yɛn thou wo cɔk! 18 Yɛn bi rot jɔt, la tede waar, la ku luɛɛl, yan, Waar, yɛn e kerac luoi Nhialic, ku luoi yin kerac aya: 19 yɛn cii be roŋ ne luɔi bi a cɔl wendu: tɔ ya cit raan toŋ e luui e weu tede yin. 20 Go rot jɔt, bi tede wun. Na wen, ke tiŋ wun ke ŋoot ke mec, go piɔu kok ke ye, ku jɔ kat, le ku kuɛk yeth, ku ciim. 21 Go wende lueel yan, Waar, yɛn e kerac luoi Nhialic, ku luoi yin kerac aya, ku yɛn cii be roŋ ne luɔi bi a cɔl wendu. 22 Go wun liimke yɔɔk, yan, Bɛɛiki lupɔ piɛth alaldiite, ku taauki e yekɔu; ku bɛɛiki guelɔ kede yencin, ku war ka ke yencok: 23 ku jaki miɔɔr a lɔ jot bɛɛi bei miɔɔr cuai, ku nakki; buk cuet, ku jɔku piɔth miɛt: 24 wendiene aa ci thou, ku e bɛ piir enɔɔne; aa ci maar, ku aci jɔ yok. Goki piɔth jɔ miɛt. 25 Ku nu wen tueŋ domic: na wen, aci bɛn, aci thiɔk ke baai, ke piŋ diɛt cɔŋe ke lɔɔr. 26 Go mɛnh tok cɔɔl e mith e luui yiic, ku jɔ kake luɔp thar, yan, Ee kaŋo? 27 Go lueel, yan, Wanmuuth aci bɛn; ku wuur e miɔɔr a lɔ jot nɔk miɔɔr cuai, nɔn ci en e bɛ yok ke piɔl guop. 28 Go gɔth, ku reec lɔ ɣot; go wun bɛn bei, bi ku lɛŋ. 29 Go bɛɛr, yook wun, yan, Tiŋ, yin ca luooi e run juecke cit man e lim, ku acin keduon ca kɔn wooc anandi, ku acin nyɔŋ thiin ci gam ɛn ecaŋɣɔn, ban piɔu miɛt woke mathki. 30 Ku enɔn ci wenduone bɛne, wen ci weuku thiai wei keke akɔɔrroor, ke jɔ nak miɔɔr a lɔ jot, miɔɔr cuai. 31 Go lueel, yan, Wendi, yin rɛɛr we yɛn e akooinyiin, ku kaki kedhie ee kaku. 32 Ee kepiɛth yen dɔl dɔl wok ku mitku piɔth: wanmuuthe aci thou, ku jɔ bɛ piir, aci maar, ku beye yok.

Luk 16

1 Go kɔckɛn e piooce bɛ yɔɔk aya, yan, Ade raan nu raan juec e kake, ku aci raan taau e dhiende nɔm; ku raane aci gɔny bɛnyde, yan, ci kake thiai wei. 2 Go cɔɔl, ku yook, yan, Ee kaŋo ekene ke ca piŋ tede yin? kuɛne ya ka ke luɔiduon e dhien; yin cii bi bɛ aa raan nu e dhiendi nɔm. 3 Go raan nu e dhien nɔm lueel e yepiɔu, yan, Ba ŋo looi? bɛnydi abii ya bei e dhien nɔm: yɛn cii pɔɔr e leu; ku yɛn dueer yaar e lip. 4 Yɛn ŋic ke ba looi, ke bi kɔc ɛn aa nyuooc e ɣootken, miak, te ci a cieec e dhien nɔm. 5 Go kɔc cɔɔl kedhie, kɔc wen cath e ka ke bɛnyde; na wen, ke thiec raan bɔ tueŋ, yan, Cathe we ka ke bɛnydi kadi? 6 Go lueel, yan, Alogoor ke miok kabɔt. Go yook, yan, Nom awarekdu, ku dap nyuc piny, ku jɔ thierdhic gɔɔr. 7 Ku jɔ daŋ thieec, yan, Ku yin, cathe we di? Go, yan, Cuɛl ke agamɔ kabɔt. Go yɔɔk, yan, Nom awarekdu, ku jɔ thierbɛt gɔɔr. 8 Go bɛnyde raan rac nu e dhiende nɔm leec, ne luɔi ci en luui ne pɛl: wɛɛt ke piny de enɔɔne ayek wɛɛt ke ɣɛɛrepiny woor ne pɛl e remdenic. 9 Ku wek yɔɔk, yan, Yak rot kɔɔr mathkun ne weu rɛc ke piny nɔm; na rial, aci kakun dak, ka bik week nyuooc ɣoot ɣoot bi tɔu athɛɛr. 10 Raan e kalikkaŋ ŋiec dot, yen aye kajuec ŋiec dot ayadaŋ: ku raan e kalikkaŋ kuoc dot, yen aye kajuec kuoc dot ayadaŋ. 11 Ku na kɛnki weu ke piny nɔm ŋiec aa dot kek weu rac, ke eeŋa bi we kuɛi weu yith? 12 Ku na kɛnki kede raan daŋ ŋiec aa dot, ke eeŋa bi we gam kedun guop. 13 Acin raan dueer bany luooi kaarou: nɔn bi en tok maan, ku nhiɛɛr tok; ku nɔn bi en lɔ kuakkuak keke tok, ku tɔ tok cin naamde. Wek cii Nhialic dueer luooi ku luɔɔiki weu ayadaŋ. 14 Go Parithai, kɔc nhiaar weu, goki kake piŋ kedhie; ku jɔki geet guop. 15 Go keek yɔɔk, yan, We ye rot tɔ ye kɔc piɛthpiɔth e kɔc niim; ku Nhialic aŋic wepiɔth tei: ke de naamde tede kɔc ee kenhiany tede Nhialic. 16 Loŋ ku nebii aake nu aɣet ɣɔn bii Jɔn; na wen, aci bɛn, ke jɔ ciɛɛŋ de Nhialic aa guieer kɔc, go raan rot riɛɛny thin ebɛn. 17 Jel bi tenhial jal ayi piny, en ee kepiɔl, ne luɔi dueere cook thiin toŋ de loŋ maar. 18 Raan pɔk ke tiiŋde, ku jɔ daŋ thiaak, ka ye lɔ ke tiiŋ lci; ku raan thiak tiiŋ ci pɔk ke monyde, ka ye lɔ ke tiiŋ lei. 19 Raan anu raan juec e kake, ku ye lupɔ thiith amujuŋ cieŋ, lupɔ piɛth lɔ mot, ku ye cam e kamit ku ye reer ke ye adhuɛŋ e akoolnyiin kedhie. 20 Ku ade raan kuany nyin cɔl Ladharo, raan e ye taau e kalde thok, ku ye guop thiaŋ ke tetok, 21 ku ye kɔɔr luɔi bi ye muk ne kak athueithuei wen e loony piny te wen ee raan cuai cam: ku jɔk ayek bɛn aya, bik ku nyanki ɣaantok nu e yeguop. 22 Na wen, ke raan kuany nyin thou, ku jɔt e tuucnhial leerki e Abraɣam yɔu. Ku jɔ raan cuai thou aya, go thiɔk; 23 na wen, te reer en paan e kɔc ci thou, ke ye leeŋ wei, ku jɔ enyin jɔt, go Abraɣam tiŋ temec, ku tiŋ Ladharo e yeyɔu. 24 Go coot, lueel, yan, Waada Abraɣam, kok piɔu we yɛn, ku jɔ Ladharo tooc, bi cin nɔm bɛn juɔɔl e piu yiic, bi liemdi tɔ lir; yɛn e leeŋ wei e manyeyic. 25 Go Abraɣam lueel, yan, Wendi, cate yinɔm, waan piir yin, yin e kepiɛth yok, ku yok Ladharo karac; ku enɔɔne aci duut piɔu, ku yin dhiau piɔu. 26 Ku pal cooke, daŋ anu, tethuth diit laauwic aci taau e kaamda ne week; ago kɔc wen, an, bik teek ke ke lɔ tede week, agoki cuo leu; ku cii kɔc e leu aya, kɔc wen, an, bik jal etɛɛn, bik tede wook. 27 Go bɛ lueel, yan, Yin ja lɔŋ, Waar, yan, ba tuɔɔc dhien e waar; 28 wɛɛtemathkuɔ anuki kadhic; toc abi aa caatɔ bi ke lɔ cok e yook en ke, ke ke cii bi bɛn etene aya, te ye kɔc leeŋ wei thin. 29 Go Abraɣam lueel, yan, Adeki Mothe ku nebii; tɔ ke piŋ keden. 30 Go lueel, yan, Ei, Abraɣam waar: ku na de raan toŋ e kɔc ci thou yiic lɔ tede keek, ka bik kepiɔth puk. 31 Go yɔɔk, yan, Na reecki kede Mothe piŋ ayi nebii, ka cike bi tɔ gam, acakaa raan tok yen e jɔt rot e kɔc ci thou yiic.

Luk 17

1 Go kɔcpiooce yɔɔk, yan, Ka ye kɔc tɔ wac kaŋ abik dhil bɛn: ku amawoou ne raan e keek tɔ bɔ! 2 Adueer ŋuan tede yen, te mɛce yeyeth pii ee guar, ku deenye wiir, ne luɔi bi en toŋ de miththiike tɔ wac kaŋ. 3 Yak rot tiit: na lui mɛnhkui yin kerac, ke jany; ku te puk en epiɔu, ke pal. 4 Ku te lni en yin kerac raandherou ekool tok, ku be rot pɔk yin raandherou, yan, Yɛn ci apiɔu puk; ka ba dhil pɔl. 5 Go tuuc Bɛnydit yɔɔk, yan, Ŋuak gamda nyin. 6 Go Bɛnydit lueel, yan, Na thoŋ gamdun keke nyin toŋ de mathada, ke we dueer ŋaape yɔɔk, yan, Tɔ rot wuthe bei weke meeidu, ku tɔ rot pith wiir; ku adueer kedun gam. 7 Ku eeŋa ne weyiic, raan de lim e pur, ku nɔn ee yen thok tiit, ke bi yɔɔk, te ci en bɛn domic, yan, Dap bɛn, nyuc piny ku came? 8 Ku cii bi kɔn yɔɔk, yan, Guik ke ba cam, ku jɔ yiyin duut, yinne ya kecam, ba cam ku dɛk: na ele, ke yin bi jɔ cam ku dɛke? 9 Bi liime yɔɔk, yan, Thieithieei, luɔi ci en ka ci lɛk en looi? Acie yen. 10 Yen acit week aya, na cak kakun thol kedhie, ka ci lɛk week, ke jaki lueel, yan, Wok ee liim cin naamda tei: kedan, an, buk dhil looi acuk looi tei. 11 Na wen, ale Jeruthalem, ke jɔ Thamaria reetic ayi Galili. 12 Ku te ci en ɣet paan tok, ke jɔ rɔm ke roor kathieer, roor de gup wɛth, ke ke kaac temec: 13 ku cotki e rol dit, yan, Yecu, Bɛnydit, kok piɔu we wook. 14 Na wen, aci ke tiŋ, ke yook keek, yan, Laki, nyuothki rot bany ke ka ke Nhialic. Na wen, aleki, ke ke jɔ dem kueer. 15 Go raan tok e keek, te ci en e tiŋ nɔn ci en dem, ke puk enɔm cieen, ke lec Nhialic ne rol dit, 16 ku jɔ piny ciim e Yecu cok, go lueel, yan, Thieithieei: ku ye raan e Thamaria. 17 Go Yecu bɛɛr, yan, Kek kathieer kenki dem? ku kɔc kadheŋuan akou? 18 Cin raan ci rot yok, raan bi enɔm puk bi Nhialic bɛn lɛc nɔm, ee raan lɛɛne tei? 19 Go yɔɔk, yan, Jɔt rot, lɔ tei: gamdu aci yi tɔ piɔl. 20 Na wen, aci Parithai en thieec, yan, Bi ciɛɛŋ de Nhialic bɛn nɛn? ke jɔ bɛɛr, yan, Ciɛɛŋ de Nhialic acii bi bɛn ke kɔc e ke daai e ye. 21 Ku aciki bi lueel, yan, Yeki ene! ku, yan, Yeka etɛɛn! tieŋki, ciɛɛŋ de Nhialic anu e weyiic. 22 Go kɔcpiooce yɔɔk, yan, Akool abik bɛn, kool ba wek piɔth dɛ tiŋ tieŋ wek kool toŋ de akool ke Wen e raan yiic, ku acaki bi tiŋ. 23 Ku we bii kɔc yɔɔk, yan, Yeki ene! ku, yan, Yeka etɛɛn! duoki lɔ e kecok, ku duoki ke kuany cok. 24 Acit man e wiledeŋ ee wil nhial biak a le gut nhial biak tɛɛn; yen abi aa tau de Wen e raan ne koolde. 25 Ku abi kajuec dhil kɔn guum, ku abii rem de enɔɔne rɛɛc. 26 Ku acit man ɣɔn tɔuwe kaŋ e akool ke Noa, yen abi ciet tau bi kaŋ tɔu aya e akool ke Wen e raan. 27 Aa yek cam, ku yek dek, ku yek thieek, ku yeke thiaak, aɣet kool ɣɔn le Noa e abeiic, ku jɔ amool bɛn, bi ku nɛk keek kedhie. 28 Ku yen aye tau de kaŋ e akool ke Lot aya; aa yek cam, ku yek dek, ku yek ɣooc, ku yek kaŋ ɣaac, ku yek com, ku yek yik; 29 ku kool e jele Lot e Thɔdom, kool mane guop, ke mac lony nhial keke thiilpur, bi ku nɛk keek kedhie: 30 acit tau mane guop en abi kaŋ tɔu ekool bi Wen e raan ro nyuɔɔth. 31 Ekoole, ke raan nu e ɣot nɔm, ku tɔu weuke ɣoot, e cii bɔ piny, bi ke bɛn jɔt: ayi raan nu domic, e cii enɔm dhuny cieen aya. 32 Yak weniim tak e tiiŋ de Lot. 33 Raan kɔɔr luɔi bi en weike kony, ka bi ke mɔɔr; ku raan mar weike, ka bi ke kony. 34 Wek yɔɔk, yan, Wɛɛrwakɔuwe, abi dɛ kɔc kaarou ci tɔc e laŋarep tok nɔm; tok abi jɔt, ku nyieeŋe tok piny. 35 Abi dɛ diaar kaarou dieer guar etok; tok abi jɔt, ku nyieeŋe tok piny. 36 Abi dɛ kɔc nu domic kaarou; tok abi jɔt, ku nyieeŋe tok piny. 37 Goki bɛɛr, thiecki, yan, Ee tenou, Bɛnydit? Go ke yɔɔk, yan, Te nu ke ci thou, yen aye te bi cuɔɔr guɛɛr thin.

Luk 18

1 Go keek lɛk kaaŋ, ke kɔc e ke bi dhil aa cool e lɔŋ, ku ciki e bap; 2 lueel, yan, Bɛny e loŋ guiir anu panydiit tok, bɛny cii Nhialic e rieu, ku cii kɔc e theek aya: 3 ku nu tiiŋ cin nɔm moc e panydiite; na wen, ke bɔ te nu yen, bi ku lueel, yan, Kony ɛn ne raan cam ɛn. 4 Go kɔn yok ke reec: na ɣɔn, ke jɔ lueel e yepiɔu, yan, Ciɛk, an, ca Nhialic e rieu, ku ca raan e theek aya; 5 ku ne baŋ de jun wen ee tiiŋe ya jut, ka ba kony tei, ago a cuo be jut ne bɛn wen ee yen cool e bɛn. 6 Go Bɛnydit lueel, yan, Piɛŋki ke lueel bɛny rac, bɛny e loŋ guiir. 7 Ku cii Nhialic kɔckɛn ci lɔc bi kony, kɔcke guop, kek kɔc e cool e cɔl en akool ku wakɔu, acakaa yen e cool e gum kaŋ ne keden? 8 Wek yɔɔk, yan, Abi ke dap kony. Ku na Wen e raan, te bi en rial, bi gam yok e piny nɔm? 9 Go kaaŋe bɛ lɛk kɔc kɔk kɔc wen e rot ŋɔɔth, yan, piɛthki piɔth, ku yek kɔc kɔk tɔ ye kɔc rac: 10 yan, Kɔc kaarou acik lɔ luaŋdiit e Nhialic, lek lɔŋ; tok ee raan e Parithai, ku tok ee raan e atholbo tɔ kut. 11 Go raan e Parithai kɔɔc nhial ku jɔ lɔŋ ale e yepiɔu, yan, Nhialic, yin lɛc nɔm, nɔn can cit kɔc kɔk, kɔc e kaŋ rum, kɔc e kɔc cam, kɔc e dieer lei kɔɔr, ku ca cit raane aya, raan e atholbo tɔ kute. 12 Yɛn ee cam rɛɛc e akool kaarou e akool kadherou yiic, ku yin aa miɔɔc ne kaki kedhie ne toŋ wen thieer kek. 13 Go raan e atholbo tɔ kut kɔɔc temec, ku reec enyin jat nhial, ku jɔ yepiɔu biɔɔk, ku lueel, yan, Nhialic, kok piɔu we yɛn, yɛn ee raan e kerac looi. 14 Wek yɔɔk, yan, Raane aci yenɔm dhuony paande, ke ci tɔ piɛthpiɔu awar raan wen: raan ebɛn raan e rot tɔ dit abi tɔ koor: ku raan e rot kuɔɔr piny abi tɔ dit. 15 Na wen, ke ke bii miththiiakaŋ tede yen aya, bi ke bɛn jak gup: ku te ci kɔckɛn e piooce e tiŋ, ke ke jɔki jɔɔny. 16 Go Yecu ke cɔɔl, ku lueel, yan, Palki miththiiakaŋ e ke bɔ te nuo yɛn, ku duoki ke pen: ciɛɛŋ de Nhialic ee kede kɔc cit keek. 17 Wek yɔɔk eyic, yan, Raan reec ciɛɛŋ de Nhialic noom cit man e mɛnhthiinakaŋ, ka cii bi lɔ thin etaitai. 18 Go thieec e bɛny tok, yan, Bɛny piɛth bɛny e weet, eeŋo ba looi ke ban piir athɛɛr lɔɔk lak? 19 Go Yecu lueel, yan, Eeŋo e yin a tɔ piɛth? acin raan toŋ piɛth nu, ee Nhialic etok. 20 Yin ŋic cok ke loŋ, yan, Du dieer lei e kɔɔr, du ye nak, du ye kual, du ye ya caatɔ alueeth, ye wuur rieu ayi moor. 21 Go lueel, yan, Cokke aca ke ya dot kedhie ɣɔn aa yɛn meth aɣet ci enɔɔne. 22 Na wen, aci Yecu kake piŋ, ke jɔ yɔɔk, yan, Ee tok tei yen ŋoot ke dak yin. Jɔ kaku ɣaac kedhie, ku tɛke ke kɔc kuany nyiin, ke yin bi dɛ weu paannhial: ku jɔ bɛn, kuany acok. 23 Ku te ci en ekake piŋ, ke dhiau piɔu aret: luɔi juece kake aret. 24 Na wen, aci Yecu dhien dhiɛɛu en piɔu tiŋ, ke jɔ lueel, yan, Lɔ bi kɔc juec e kaken lɔ e ciɛɛŋ de Nhialicyic, ee keril oou! 25 Teek bi thɔrol teek e hipɔ nyin, yen ee kepiɔl, ne luɔi bi raan juec e kake lɔ e ciɛɛŋ de Nhialicyic. 26 Go kɔc wen cii kake piŋ goki thieec, yan, Ka ye ŋa dueere jɔ kony wei? 27 Go lueel, yan, Kak e kɔc dhal aye Nhialic ke leu. 28 Ku jɔ Petero lueel, yan, Tiŋ, wo e kaŋ nyaaŋ piny kedhie, ku kuanyku yicok. 29 Go lɛk keek, yan, Wek yɔɔk eyic, yan, Acin raan ci ɣot pɔl, ku pɛl wun ku man, ku mithekɔcken, ku tik, ku mith, ne biak de ciɛɛŋ de Nhialic, 30 ku cii kajuec bi yok e pinye nɔm enɔɔne, awarki kakɛn ci pɔl, ku miak ne piny bi bɛn, ke jɔ piir athɛɛr yok. 31 Na wen, ke cɔl kɔcke kathieer ku rou, ku yook keek, yan, Tieŋki, wo lɔ Jeruthalem, ku kaŋ kedhie ka ci gɔɔr e nebii ne kede Wen e raan abike thol e luɔi. 32 Abi yien Juoor, ku abi geet guop, ku lɛɛte, ku ŋuute guop: 33 ku abik dui, ku jɔki nɔk abi thou: go rot bɛ jɔt ekool ee kek diak. 34 Ku acin cook toŋ cik yokic ne kake yiic: jame aci mɔny keek, agoki ka ci lueel cuo ŋic. 35 Na wen, aci thiɔk ke Jeriko, ke yok cɔɔr a rɛɛr e kueer kec ke lip: 36 ku jɔ kut e kɔc piŋ a tek, go thiec, yan, Ee kaŋo? 37 Goki yɔɔk, yan, Yecu de Nadhareth yeki teke. 38 Go coot, yan, Yecu Wen e Dabid, kok piɔu we yɛn. 39 Go jɔɔny e kɔc wen cath tueŋ, yan, Mim; go ŋuak e cɔt, yan, Wen e Dabid, kok piɔu we yɛn. 40 Na wen, ke Yecu kaac, ku jɔ kɔc yɔɔk, an, Bɛɛiki: ku te ci en bɛn tethiɔk, ke thieec, yan, 41 Eeŋo nu e yipiɔu, ke ba luoi yin? Go lueel, yan, Bɛnydit, ee luɔi ban bɛ yin yen akaar. 42 Go Yecu yɔɔk, yan, Yiene: gamdu aci yi kony. 43 Go dap yin enɔnthime, ku jɔ kuany cok, ke lec Nhialic: go kɔc ebɛn, te ci kek e tiŋ, goki Nhialic leec.

Luk 19

1 Na wen, ke lɔ ku reet Jerikoyic. 2 Ku ade raan, di, raan cɔl Dhakayo, ku ye bɛny e kɔc e atholbo tɔ kut, ku ye raan juec e weuke. 3 Ku akɔɔr e yepiɔu luɔi bi en Yecu tiŋ nɔn ee yen raan yindi; ku acin luɔi dueer en e tiŋ e baŋ de kut e kɔc, ne ciɛk cek en. 4 Go kat, ke lɔ tueŋ, le ku kɛɛc e ŋaap nɔm, ke bi tiŋ: luɔi kɔɔr en teek etɛɛn. 5 Na wen, aci Yecu ɣet etɛɛn, ke jɔ nhial iieec, go tiŋ, ku yook, yan, Dhakayo, dap bɛn piny; yɛn bi dhil reer ɣondu ekoole. 6 Go dap kɛɛc piny, ku jɔ loor ke mit piɔu. 7 Na wen, acik e tiŋ, ke ke ŋun e keyac kedhie, luelki, yan, Aci rot lɔ tɔ ye kaman e raan e kerac looi. 8 Go Dhakayo rot jɔt, ku yook Bɛnydit, yan, Tiŋ, Bɛnydit, biak toŋ de kaki aba yɛn ke kɔc kuany nyiin miɔɔc; ku na de kede raan daŋ ca noom ne goony elueth, ka ba bɛ cuoot e ŋuan. 9 Go Yecu lueel, yan, Kunydewei aci bɛn e ɣone ekoole, luɔi ee yen wen e Abraɣam aya. 10 Wen e raan aa bɔ bi ke ci maar bɛn kɔɔr, ku bi bɛn kony wei. 11 Na wen, apiŋki welke, ke jɔ jam ŋuak lek keek kaaŋ, luɔi ci en thiɔk ke Jeruthalem, agoki lueel, e kepiɔth, yan, bi ciɛɛŋ de Nhialic dap tuol. 12 Ago lueel, yan, Ade bɛny ci keny paan mec, le lupɔ noom etɛɛn, bi aa malik cieŋ piny, ku bi yenɔm bɛ lɔ dhuny. 13 Na wen, ke cɔl liimke kathieer, ku gɛm keek jinii kathieer, go keek yɔɔk, yan, Ɣaacki keek aɣet te ban lɔ bɛn. 14 Ku amɛɛn kɔc ke paanden, goki kɔc tuɔɔc e yecok, kɔc bi e lɔ lueel, yan, Wo cii raane kɔɔr luɔi bi en wo cieŋ. 15 Na wen, aci enɔm dhuny, ke ci aa malik cieŋ piny, ku jɔ kɔc yɔɔk, an, bi himke cɔl en, kɔc waan ci yien weu, ke bi ke cik yok e ɣooc ŋic, raan ebɛn. 16 Go lim tok kɔn bɛn tueŋ, bi ku lueel, yan, Bɛny, jinidu aci jinii bɛɛi kathieer. 17 Go yɔɔk, yan, Apiɛth, yin ee lim piɛth: nɔn ci yin kethiinakaŋ ŋiec dot, ke yin bi aa bɛny ceŋ pɛɛnydit kathieer. 18 Na wen, ke iim ee kek rou jɔ bɛn, bi ku lueel, yan, Bɛny, jinidu aci jinii bɛɛi kadhic. 19 Go mɛnhe yɔɔk aya, yan, Yin aya yin bi aa bɛny ceŋ pɛɛnydit kadhic. 20 Na wen, ke lim daŋ bɔ, bi ku lueel, yan, Bɛny, tiŋ, jinidu ki, aca duut e lupɔ ku taau; 21 yɛn e riɔɔc e yin, luɔi ee yin raan rilic, yin ee kaŋ kuany ka kɛne taau piny, ku yin ee kaŋ tem ka kɛne com. 22 Go yɔɔk, yan, Ne welkuon ci lueel, kek aban ke loŋdu guiir, yin ee lim rac. Yin ci a ŋic nɔn aa yɛn raan rilic, nɔn aa yɛn kaŋ kuany ka kɛn taau piny, ku nɔn aa yɛn kaŋ tem ka kɛn com: 23 eeŋo ken yin weuki yien kɔc e kaŋ kan, na enɔɔn can bɛne, ka di ca kaki yok acike nyin ŋuak? 24 Go kɔc kaac etɛɛn yɔɔk, yan, Namki jini tede yen, ku gamki raan wen de jinii kathieer. 25 Goki lueel, yan, Bɛny, acath ke jinii kathieer. 26 Wek yɔɔk, yan, Raan cath ke kaŋ abi miɔɔc; ku raan cin ke cath ke yen, acakaa ke cath ke yen abi noom tede yen. 27 Ku jaki kɔcke bɛɛi kɔc de ater ne yɛn, kɔc waan reec ɛn, yan, ca bi aa malik bi keek cieŋ, bɛɛiki ke ku nakki ke e yanɔm. 28 Na wen, aci kake lueel, ke lɔ e keniim tueŋ, kuany kueer lɔ Jeruthalem. 29 Na wen, aci thiɔk ke Bethpagi keke Bethani, ne kuurdiit cɔl kuur e Olip, ke jɔ kɔckɛn e piooce tooc kaarou, 30 ku lueel, yan, Laki paan nu e weniim tueŋ; ku te ca we lɔ thin, ke we bi mɛnh e muni yok ke mac, mɛnh cin raan ci kɔn cath e yekɔu: luɔnyki, ku bɛɛiki etene. 31 Ku na de raan thieec week, yan, Eeŋo luɔnyki yen? ka bak pɔk nɔm en ale, yan, Ee luɔi kɔɔre Bɛnydit en. 32 Go kɔc wen ci tooc lɔ, lek ku yokki ke cit man wen ci e lueel. 33 Na wen, an, lonyki ye, ke ke jɔ kɔc de mɛnh e muul thieec, yan, Eeŋo luɔnyki mɛnh e muul? 34 Goki lueel, yan, Ee Bɛnydit en a kɔɔr en. 35 Goki bɛɛi tede Yecu: ku jɔki lupɔɔken cuat e mɛnh e muul kɔu, ku tɛɛuki Yecu e yekɔu. 36 Na wen, te ciɛth en, ke ke jɔ lupɔɔken aa thiɛth piny kueer. 37 Ku te ci en guɔ thiɔk ke panydit, ku ci ɣet e kuur e Olip thar, ke kut diit e kɔcpiooce ebɛn ke ke jɔ piɔth miɛt ku lecki Nhialic e rol dit ne baŋ de luɔi dit ebɛn luɔi cik tiŋ; 38 luelki, yan, Thieithieei Malik bɔ ne rin ke Bɛnydit! E mat tɔu paannhial, ku tɔu dhueeŋ tenhial ya! 39 Go kɔc kɔk ke Parithai nu e kut e kɔc yiic, goki lueel, yan, Bɛny, jany kɔckuon e piooce. 40 Go pɔk nɔm keek, yan, Wek yɔɔk, yan, Te miime kɔcke, ke kɔi gup adueerki coot enɔnthiine. 41 Na wen, aci guɔ thiɔk, ke woi panydit, ku jɔ dhiau, 42 lueel, yan, Tee yi ci ka ke mandu guɔ ŋic oou, yin guop, ekoolduone yoou! ku enɔɔne, acike guɔ thiaan e yinyin. 43 Akool abik bɛn tede yin, akool bi kɔc dɛ wek ater yi geeu ne rek, agoki yi tuɔɔk, ku jɔki yi pɛn lɔ biic e wut kec ebɛn, 44 ku abik yi rai piny aba nɔm kit we piny, yin weke niithkuon nu e yiyic; ku acin kuur toŋ bik nyaaŋ piny e kuur daŋ nɔm e yiyic; luɔi kuc yin kool e nɛmduon ci yi neem. 45 Go lɔ e luaŋdiit e Nhialicyic, le ku cieec kɔc wen e kaŋ ɣaac thin, ayi kɔc wen e kaŋ ɣɔɔc; 46 ku yook keek, yan, E gɔɔr, yan, Luaŋdi ee luaŋ e lɔŋ: ku week, acak tɔ ye ɣon e cuɛɛr. 47 Go kɔc aa wɛɛt e luaŋditic e akool nyiin. Ku banydit ke ka ke Nhialic ku kɔc e loŋ gɔɔr ku kɔc dit e kɔc yiic akɔɔrki naŋ bi kek e nɔk. 48 Ku acin ke cik yok ke bik looi: kɔc ebɛn ayek gɛɛk e yelɔɔm, ke ke piŋ welke.

Luk 20

1 Na ɣɔn, ekool tok e ninke yiic, te weet en kɔc luaŋdiit e Nhialic, ku guiir welpiɛth, ke banydit ke ka ke Nhialic ku kɔc e loŋ gɔɔr, ke ke jɔ bɛn ne roordit etok, 2 bik ku luelki, yan, Lɛke wook, ee riɛlou ee yin ekake looi? ku eeŋa eraan e gɛm yin eriɛle? 3 Go pɔk nɔm keek, yan, Ku yɛn aya, we ba thiec cook tok; ku abak bɛɛr: 4 yan, Baptinh e Jɔn, e bɔ nhial, ku e bɔ tede kɔc? 5 Goki keniim cat kapac, yan, Te lueel wok en, yan, Aa bɔ nhial; ka bi lueel, yan, Eeŋodaŋ kɛn wek e gam? 6 Ku na luelku yen, an, Aa bɔ tede kɔc; wo bii kɔc biɔɔk e kɔi kedhie: luɔi ci kek Jɔn gam egɔk, yan, ee nebi. 7 Goki bɛɛr, yan, Akucku te e bi en thin. 8 Go Yecu ke yɔɔk, yan, Ayi yɛn aya, we ca lek riɛl luɔɔi ɛn ekake. 9 Na wen, ke jɔ kɔc lɛk kaaŋe: yan, Raan anu raan ci dom com, dom de tim mit cɔl enap, ago kuɛi kɔc bi en aa tiit, ku jɔ keny paan mec e pɛi juec. 10 Na wen, aci pɛɛi e luɔk e tiim bɛn, ke jɔ lim tok tuoc kɔc e dom tiit, yan, bik miɔɔc ne ka ci luɔk e dom e tiimic: go kɔc e dom tiit goki dui, ku jɔki cieec, ke cin ke muk. 11 Go lim daŋ bɛ tooc: agoki dui aya, ku lɛɛtki aret, ku jɔki cieec, ke cin ke muk. 12 Go daŋ bɛ tooc, goki dui abik yiek tetok, ku jɔki cuat e dom kec. 13 Na wen, ke jɔ bɛny de dom lueel, yan, Eeŋo ba looi? wendien nhiaar aba tooc: abi dɛ te bi kek e rieu te tiŋ kek en. 14 Ku te ci kɔc e dom tiit e tiŋ, ke ke jɔ kethook mat, yan, Wen bi kaŋ lɔɔk lak ki: bak nakku, ke ke bi lɔɔk lak bi aa keda. 15 Goki cuat biic e dom kec, ku jɔki nɔk. Bi bɛny de dom ke jɔ luoi ŋo? 16 Abi bɛn hi kɔc e dom tiite bɛn nɔk, ku jɔ dom yien kɔc kɔk. Na wen, acik e piŋ, ke jɔki lueel, yan, Tɔ peen Nhialic en ekene. 17 Go keek woi, ku lueel, yan, Kene ee kaŋo ke ci gɔɔre, yan, Kuur cii yiik rɛɛc, Yen mane guop aci tɔ ye kuur e aguk nɔm? 18 Raan ebɛn raan bi lony e kuure nɔm abi dhuɔŋ; ku raan bi kuure loony e yenɔm, ka bi mot abi ciet abuui! 19 Ku banydit ke ka ke Nhialic ku kɔc e loŋ gɔɔr akɔɔrki luɔi bi kek e dɔm e thaar mane guop; ee riɔɔc riɔɔc kek e kɔc tei: aŋicki nɔn e lueel en kaaŋe ne keden. 20 Goki tht, ku jɔki neem tooc, kɔc bi rot kɔc tɔki rot e kɔc piɛth, bik jamdɛn bi wooc bɛn jɔt, agoki yien mudhiir, le loŋde guiir. 21 Goki thieec, yan, Bɛny e weet, yin ŋicku nɔn e yin kaŋ lueel apiɛth ku wɛɛte kɔc apiɛth, ku cii kɔc e kuany yiic, ku ye kɔc wɛɛt e kueer e Nhialic ne yin. 22 Ci pal wook, an, buk Kaithar kuot atholbo, ku cie ye? 23 Go rueenyden ŋic, ku yook keek, yan, Eeŋo thɛm wek ɛn? 24 Nyuothki yɛn rial tok. Ee raanou ci gɔɔr e yekɔu, ayi rinke? Goki bɛɛr, yan, Ee Kaithar. 25 Go keek yɔɔk, yan, Yak Kaithar yinn ka ke Kaithar, ku yak Nhialic yien ka ke Nhialic. 26 Ku akenki leu ne jon bi kek jame jɔt e kɔc niim: acik gai ne beer ci en e bɛɛr, ku jɔki mim. 27 Na wen, ke kɔc kɔk ke Thadokai ke ke jɔ bɛn tede yen, kek kɔc wen e jai, yan, acin jon bi kɔc rot jɔt nu; bik ku thiecki, 28 yan, Bɛny e weet, aci Mothe gaar wook, yan, Te ci manhe e raan thou, ku de nɔm tik, ku thou ke cin meth, ke manhe abi reer keke thŋde, dhieeth manhe nɔm. 29 Kɔc anuki kadherou wɛɛt ke raan tok: ku jɔ wendit tik thiaak, ago thou ke cin meth. 30 Na wen, ke wen lɔ e yecok jɔ reer keke tiiŋde, ku jɔ thou ke cin meth. 31 Go wen ee kek diak jɔ reer keke yen; ayi wɛɛt cieen kedhie ayadaŋ: ku acin mith cik nyaaŋ piny, ku jɔki thou. 32 Na wen, ke tik look thou e kecok cieen aya. 33 Na enɔɔne, ekool e jonerot e kɔc, ke tiiŋe bi aa tiiŋ e ŋa e keyiic? aci reer ke keek kadherou. 34 Go Yecu bɛɛr, yook keek, yan, Mith ke pinye nɔm ayek thieek, ku yeke thiaak: 35 ku kɔc bi tɔ ye kɔc roŋ ne ɣet bi kek ɣet pinytui, ku yokki jonerɔt e kɔc ci thou yiic, aciki bi aa thieek, ku cike bi aa thiaak: 36 ku ciki dueer bɛ thou aya: acik thoŋ e tuucnhial; ku ayek wɛɛt ke Nhialic, wɛɛt ke jonerot. 37 Ku jon ee kɔc ci thou jɔt, en aci Mothe nyuoth week ne gaardɛn ɣɔn gɛɛr ne kede tim cek, ɣɔn ci en Bɛnydit tɔ ye Nhialic de Abraɣam, ku Nhialic de Yithak, ku Nhialic de Jakop. 38 Acie Nhialic de kɔc ci thou, ee Nhialic de kɔc piir: kɔc kedhie apiirki ne yen. 39 Go kɔc kɔk e kɔc e loŋ gɔɔr goki bɛɛr, yan, Bɛny e weet, yin e loŋ tiiŋ nɔm. 40 Na wen, ke ke jɔ riɔɔc ne thiec bi kek e bɛ thiec kaŋ. 41 Go ke thieec, yan, Eeŋo lueele kɔc en, yan, Kritho ee wen e Dabid? 42 Ku aci Dabid guop lueel ne awarek de Thaamic, yan, Bɛnydit aci Bɛnydiendit yɔɔk, yan, Nyuc e ciin cuenydi, 43 Aɣet te ban kɔc de ater ne yin tɔ ye ken ee yin yicok dhɔɔr. 44 Aye Dabid tɔ ye Bɛnydit, ku jɔ aa wende adi? 45 Na wen, ke yook kɔckɛn e piooce abi kɔc piŋ kedhie, yan, 46 Yak rot tiit e kɔc e loŋ gɔɔr, kɔc kɔɔr cath ke ke ceŋ lupɔɔ bar, ku nhiaarki thiec ee koc rot thiec e thuk yiic, ku nhiaarki ɣaan piɛth e ɣoot ke Nhialic yiic ayi ɣoot ke kecam yiic; 47 ku yek ɣoot ke dieer cin niim roor cam yiic, ku yek lɔŋ e lɔŋ baar thiɛɛn kek kerɛɛcden: kedɛn tuc bik yok kek ekɔcke abi dit.

Luk 21

1 Na wen, ke liec nhial, ku jɔ kɔc juec e weuken tiŋ ke ke cuɛt kaken te wen ee ye Nhialic miɔɔc. 2 Ago tiiŋ tok tiŋ aya tiiŋ kuany nyin cin nɔm moc, ke cuɛt weu thiiakaŋ kaarou thin, ka cit niiliim. 3 Go lueel, yan, Wek lɛk eyic, yan, Tiiŋ kuany nyine tiiŋ cin nɔm moc aci kaŋ cuat thin awar kɔc kedhie: 4 kɔcke kedhie acik kaŋ cuat ten ee Nhialic miɔɔc ne juec e weuken: ku thŋe ne kuany wen kuɛɛny en nyin aci kedɛn bi en piir cuat thin ebɛn. 5 Na wen, a jam kɔc kɔk e kede luaŋdiit e Nhialic, kieer ci e kur e kur ci lak ku ka ci kɔc gam Nhialic, ke jɔ lueel, yan, 6 Na kake ka wɔiki, akool abik bɛn, kool bi ke dhuoor piny, ka cin kuur toŋ bi bɛ tɔu e kuur daŋ nɔm. 7 Goki thieec, yan, Bɛny e weet, bi kake jɔ tic nɛn? Ku bi kɔc akool ŋic ne ŋo kool kɔɔr ekake tuol? 8 Go lueel, yan, Yak rot tiit, ke we cii bi math: kɔc juec abik bɛn ne rinki, bik ku luelki, yan, Ya ki! ku, yan, Piny e guɔ thiɔk! Duoki ke kuany cok. 9 Ku te ya wek tɔɔŋ piŋ ayi awenwen e kɔc, duoki piɔth e pau: kake abik dhil kɔn tic; ku thok bi kaŋ thok aŋoot. 10 Go keek yɔɔk, yan, Jure abi tɔŋ yien jure, ku yin paane tɔŋ paane: 11 ku piny abi rot niɛŋ tɛɛn ku tɛɛn, ku bɔ cɔŋdit ku jɔɔk e kɔc thol; ku ka ye kɔc tiŋ agoki riɔɔc abik nu ayi kagook bɔ nhial. 12 Ku te ŋoote kake wei, ke we bii kɔc dɔm, ku yɔŋki week, ku leerki week e ɣoot ke Nhialic yiic, ku tɛɛuki week e aloc yiic, ku we bi aa bɛɛi e mahik niim ku bany niim ne biak de rinki. 13 Ku abi rot pɔk week ago aa caatɔdun. 14 Yen aa wek loŋ dhek e wepiɔth, ke we cii bi diɛɛr e wepiɔth ne beer ba wek aa beer: 15 we ba gam thook pɛlenɔm, ke koc de ater ne week ke ke cii beer beer kek kedun bi leu, ayi teer teer kek ne week aya. 16 Ku we bi kɔc e dhieth week nyiɛɛn, ku nyiin mithekɔckun week, ayi kɔc raan e week, ayi mathkun; ku kɔk ne weyiic abike tɔ nak abik thou. 17 Ku we bii kɔc maan kedhie ne biak de rinki. 18 Ku acin nhiem toŋ de wekniim bi maar. 19 We bi weikun yok ne guom aa wek kaŋ ŋiec guum. 20 Ku na tieŋki Jeruthalem aci tuɔɔk e rɛm ke tɔŋ, ke jaki ŋic nɔn ci riaakde thiɔk. 21 Ekoole, e kɔc nu Judaya e ke kɔt leki e kurdit niim, ku kɔc nu baai e ke jel lek biic; ku kɔc nu rɛɛr ya e ke cii be lɔ thin. 22 Akoolke ee akool ke guur, kool bi kacigɔɔr thol e luɔi kedhie. 23 Ku amawoou ne dieer liac ku dieer thuat e akoolke! jiɛthepiɔu abi dit e piny nɔm, ku tɔu agonhdit e kɔcke yieth. 24 Ku abike nɔk e abatau, ku pecke leereke e Juoor yiic ebɛn: ku Jeruthalem abi kacic e Juoor, a thooke run ke Juoor. 25 Ku kagook abik tic e akɔl nyin, ku pɛɛi nyin, ku kuɛl nyiin; ku ne piny nɔm jiɛthepiɔu abi nu e juoor yiic, ku mumenɔm, abapdit abi awuoou de apiɔɔk a maŋ thin; 26 kɔc abik wei miɛt ne riɔɔc, ku diɛɛr ee kek diɛɛr ne ke bɔ e piny nɔm; karil nu tenhial abike niɛŋ. 27 Na ele, ke kɔc abik Wen e raan tiŋ a bɔ e luatic ke cath ke riɛldit ku dhueeŋ dit. 28 Ku te ci kake rot gɔl e bɛn, jaki nhial lieec, ku jatki weniim; wɛɛrduon bi we wɛɛr bei ee guɔ thiɔk. 29 Go keek lɛk kaaŋ: yan, Wɔiki ŋaap, ayi tiim kedhie: 30 te ci kek guɔ nyok, ke jaki tiŋ aguɔki ŋic gup nɔn ci ruel thiɔk. 31 Yen a ba wek thiɔk ci ciɛɛŋ de Nhialic thiɔk ŋic aya, te tieŋ wek kake abɔ. 32 Wek yɔɔk eyic, yan Rem de enɔɔne acii bi thok, te ŋoote kake ke ke ken thok e bɛn kedhie. 33 Tenhial ku piny abik liu, ku welki aciki bi liu ananden. 34 Yak rot tiit, ke we cii piɔth bi aa thiaŋ ne kajuec yak cam, ku win ee mɔu we wit, ku diɛɛr ne ka ke piir enɔɔne, ke we cii ekoole bi mook ethiau: 35 ku acit man dhie dɔme lɛi e wien yen abi ekoole kɔc mook kedhie ethiau kɔc rɛɛr e tiɔp nɔm ebɛn. 36 Yen aa wek rot tiit, ku yak cool e lɔŋ e akooinyiin kedhie, ke bi we tɔ ye kɔc e roŋ ne luɔi ba wek poth e ka bi bɛne kedhie, aguɔki kɔɔc e Wen e raan nɔm. 37 Ku ye kɔc wɛɛt luaŋdiit e Nhialic akol; na theen, ke ye lɔ biic le nhi e kuur e Olip. 38 Go kɔc aa rieel miak etɛɛn kedhie bik tede yen luaŋdiit e Nhialic, bik kede bɛn piŋ.

Luk 22

1 Ku aliith e knin cinic luɔu aci thiɔk, ahith cɔl Winythok. 2 Go banydit ke ka ke Nhialic ku kɔc e loŋ gɔɔr goki ke bi kek e nɔk kɔɔr; acik riɔɔc e kɔc. 3 Na wen, ke Catan lɔ e Judath piɔu, rinkɛn kɔk acɔlke Yithkariɔt, ku ye raan toŋ e kɔc kathieer ku rou yiic. 4 Go lɔ le jam guiir keke bany ke ka ke Nhialic ku bany ke alathkeer, ne nyiin bi en e nyien keek. 5 Goki piɔth miɛt, ku matki kethook, an, bik gam weu. 6 Go keden gam, ku jɔ kool piɛth kɔɔr kool dueer en e nyien keek te hiuwe kut e kɔc. 7 Na wen, ke akool e kuin cinic luɔu bɔ, kool bi nyɔŋ de Winythok dhil nɔk. 8 Go Yecu Petero tooc keke Jɔn, yan, Lak guiekki wook ka ke Winythok, buk lɔ cuet. 9 Goki thieec, yan, Ee tenou kɔɔr e yipiɔu te bi wok guik thin? 10 Go ke yɔɔk, yan, Tieŋki, te ca wek lɔ panydit, ke we bi rɔm ne mony ɣɛɛc tony e piu; jaki kuany cok ɣon bi en lɔ thin. 11 Ku we bi raan de ɣot yɔɔk, yan, Yin thieec Bɛny e weet, yan, Nu ɣon e kamaan tenou, ɣon bi wo Winythok lɔ cuet thin woke kɔckien e piooce? 12 Ku abi we nyuoth ɣondiit nu nhial ɣon deyic kaŋ: jaki guik thin. 13 Goki lɔ, ku yokki ke cit man wen ci en e lɛk keek; goki ka ke Winythok guik. 14 Na wen, aci thaar ee cam bɛn, ke jɔ nyuc, ku nyuc tuuc kathieer ku rou ne yen etok. 15 Go ke yɔɔk, yan, Aa ya cok e kaar ɛn en e yapiɔu ne luɔi bi wok Winythok cuet woke week etok, te ŋuɔɔt ɛn ke ya ken kaŋ guɔ guum: 16 wek yɔɔk, yan, Yɛn cii bi bɛ cuet e ye eliŋliŋ, te ŋoot en ke ken guɔ thok e ciɛɛŋ de Nhialicyic. 17 Na wen, ke nom biny, ku leec Nhialic, ku lueel, yan, Namki kene, bak tɛk rot. 18 Wek yɔɔk, yan, Yɛn cii bi bɛ dek ne mith ke enap, te ŋoote ciɛɛŋ de Nhialic ke ken bɛn. 19 Na wen, ke nom knin ci pam, ku leec Nhialic, ku wɛɛkic, ku yin keek, lueel, yan, Guopdi ki, guopdien ci gam ne baŋdun week; yak kene looi ne taŋ ba wek weniim aa tak ne yɛn. 20 Ku te ci kecam thok, ke jɔ looi aya ne biny, ku lueel, yan, Binye ee loŋ ci piac mac ne riɛmdi, riɛm bi kueer ne baŋdun week. 21 Ku tieŋki, ciin e raan nyiin ɛn anu e pam e cam nɔm keke ciindi etok. 22 Wen e raan alɔ eyic, cit man ci e kɔn lueel, an, bi dhil lɔ: ku amawoou ne eraane raan bi e nyiɛɛn! 23 Ku jɔki rot luɔp, yan, Eeŋa ne woyiic raan bi kene looi? 24 Go ater rot cak e keyiic, yan, Ee raanou bi tɔ dit e woyiic. 25 Go keek yɔɔk, yan, Mahik ke Juoor ayek kɔc cieŋ, ku bany e kɔc cieŋ ayeke tɔ ye adhueŋ. 26 Ku week, we cii bi ciet keek; ku raan e dit e weyiic ne ye ciet mɛnh koor: ku raan e ya bɛny, ka bi ya ciet raan e kɔc luooi. 27 Ku eeŋa dit, raan e reer ten ee cam, ku ye raan e kɔc luooi? cie raan e reer ten ee cam? ku yɛn ee tɔu e weyiic cil cit raan e kɔc luooi. 28 Ku week, di, wek ee kɔc ee cool e tɔu ne yɛn etok e themdien ci a themic; 29 ku wek yien ciɛɛŋ, cit man e ci e yien ɛn e Waar, 30 bak aa cam ku dɛkki e pamdi nɔm e ciɛɛŋdiyic; ku we bi aa reer e thony niim ku guiɛɛrki loŋ de dhien ke Yithrael kathieer ku rou. 31 Na wen, ke lueel Bɛnydit, yan, Thimon, Thimon, tiŋ, Catan aci we kɔɔr aret luɔi bi en we noom, bi we kiic cit man e agamɔ: 32 ku yɛn ci lɔŋ ne biakdu, ke gamdu cii bi dak: ku yin, te ci yin yipiɔu guɔ puk, ke yi rit mithekɔckun piɔth. 33 Go lueel, yan, Bɛnydit, te mɛce wo wo yin etok e aloocyic, arek te ciɛk wok thou etok, ke yɛn dueer gam. 34 Go lueel, yan, Yin yɔɔk, Petero, yan, Ajith acii bi kɔn kiu ekoole, te ŋoot yin ke yi ken a jai raandiak, yan, Akuoc. 35 Na wen, ke ke thieec, yan, Waan tuɔɔc ɛn week ke cin kuth e weu, ku cin athep e kecam, ku cin war, de ke ci we bɛn dak? Goki, yan, Acinkedaŋ. 36 Go ke yɔɔk, yan, Ku enɔɔne, raan de kuth e weu, ke noom, ku nom athep e kecam aya: ku raan cin nɔm abatau, ke ɣɔɔc lupɔde, ɣoc en rot abatau; 37 wek yɔɔk, yan, Cooke, cook ci gɔɔr ne kedi, aŋoot ke bi dhil thok e yaguop, cook ci lueel, yan, Aci mat keke kɔc e loŋ dhɔŋic etok: ka ke yɛn adeki thokden aya, thok bi kek thok. 38 Goki lueel, yan, Bɛnydit, tiŋ, abatɛɛu ki, kaarou. Go lueel, yan, E loi. 39 Na wen, ke lɔ biic, le kuur e Olip, cit man ee yen cool e lɔ; ku kuɛny kɔckɛn e piooce cok aya. 40 Ku te ci en ɣet etɛɛn, ke ke jɔ yɔɔk, yan, Laŋki, ke we cii bi lɔ e themic. 41 Ago rot mɛɛc ke keek te dueer raan cuoop te dɛɛny en kɔɔi; go emiɔl tuk, ku lɛŋ, 42 yan, Waar, na nu e yipiɔu, ke yi nom binye tede yɛn; ku acie kede piɔndi tei, tɔ loi e kede piɔndu. 43 Go tunynhial tuol tede yen, ke bɔ nhial, bi ye bɛn riit piɔu. 44 Na wen, aci piɔu jiɛth aret, ke jɔ lɔŋ aret awar man awen: arek abi tucde aa thuat cit man e rim dit kɔɔth ke ke loony piny. 45 Na wen, aci rot jɔt tedɛn e lɛŋ en, ke jɔ bɛn tede kɔcpiooce, ku yok keek anin ne jiɛth wen ci kek piɔth jiɛth; 46 go ke yɔɔk, yan, Eeŋo nienki? jatki rot, laŋki, ke we cii bi them. 47 Ku te ŋoot en ke jam, di, ke kut e kɔc e ke bɔ, awɛt raan cɔl Judath keek, ee raan toŋ de kɔc kathieer ku rou; ku jɔ ɣet te nu Yecu le ciim. 48 Go Yecu thieec, yan, Judath, nyiɛɛne Wen e raan ne ciem? 49 Na wen, aci kɔc nu e yelɔɔm ke bi lɔɔk tic tiŋ, ke jɔki thieec, yan, Bɛnydit, buk kip e abatau? 50 Go raan tok e keek go lim de bɛnyditt tueŋ e ka ke Nhialic kiɛp yic wei, yiny cuec. 51 Go Yecu bɛɛr, yan, Jaki pɔl e pek aya. Na wen, ke jiɛk yin, tɔ dem. 52 Go Yecu banydit ke ka ke Nhialic thieec ku thieec bany ke luaŋdiit e Nhialic, ku roordit, kɔc wen bii tɔŋ tede yen, yan, Cak bɛn biic cit man e ka yin tɔŋ cuɛɛr, ke we muk tɔɔŋ ku thieec? 53 Waan aa yɛn cool e reer woke week luaŋdiit e Nhialic, wek e ken a dɔm: apiɛth, thaardun ki ekene, ku ye riɛl e cuɔlepiny. 54 Na wen, ke dɔmki, ku thelki, leerki ɣon e bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic. Go Petero lɔɔk kuany cok ke mec. 55 Na wen, ke kɔc e ke koth mac e gɔɔlic cil, ku jɔki nyuc etok, go Petero lɔ nyuc e keyiic. 56 Na wen, ke tiŋ nyan tok e mac nɔm ku jɔ toom guop aret, go lueel, yan, Raane aa cath ke yen aya. 57 Go jai, yan, Tik, ee raan kuoc. 58 Na wen, etethiine, ke tiŋ raan daŋ, go lueel, yan, Yin ee raan toŋden aya. Go Petero jai, yan, Mɔny, yɛn cie raanden. 59 Na wen, te cit thaar tok, ke ŋɛk e raan daŋ, yan, Ee yic, raane aa ye cath ke yen; e luɔi ee yen raan e Galili. 60 Go Petero lueel, yan, Mɔny, yɛn kuc ke luel. Na wen, aŋoot ke jam, ke ajith jɔ guɔ kiu enɔnthiine. 61 Go Bɛnydit rot puk, woi Petero. Go Petero yenɔm tak e wel ke Bɛnydit, ne lek ci en e lɛk en, yan, Te ŋoote ajith ke ken kiu ekoole, ke yin bi a jai raandiak. 62 Go lɔ biic, le dhiau e dhien kec. 63 Na wen, ke kɔc muk Yecu ke getki guop, ku duiki. 64 Agoki kum nyin, ku jɔki yup nyin, ku thiecki, yan, Luel: eeŋa raan e yup yin? 65 Ku lɛɛtki arac ne wel juec kɔk wel rac. 66 Na wen, aci piny guɔ ru, ke yan e roordit jɔ gueer, keke banydit ke ka ke Nhialic ayi kɔc e loŋ gɔɔr, goki thel leerki e loŋdenic, ku luelki, yan, 67 Ten ee yin Kritho, ke lɛke wook. Go lueel, yan, Ciɛk, an, lɛke week, ka caki bi gam; 68 ku te thiɛɛc ɛn week, ka caki bi bɛɛr, ku caki ya pal. 69 Gɔl enɔɔne, ke Wen e raan abi reer e biak cueny de riɛldiit e Nhialic. 70 Goki thieec kedhie, yan, Ka yin jɔ ya Wen e Nhialic? Go ke yɔɔk, yan, Ye ka, ke cak lueele. 71 Goki lueel, yan, Eeŋodaŋ kɔɔr wok caatɔ daŋ? wokgup acuk piŋ e yethok.

Luk 23

1 Na wen, ke kɔc wen ci gueer e ke jɔt rot, ku biiki e Pilato nɔm. 2 Ku jɔki gaany, yan, Wo e raane yok, ee jurda thoi nɔm, ee kɔc pɛn luɔi yin kek Kaidhar atholbo, ku ye lueel nɔn ee yen Kritho malik. 3 Go Pilato thieec, yan, Ye malik de Judai? Go bɛɛr, yan, Yeka, ke ci lueele. 4 Go Pilato lɛk banydit ke ka ke Nhialic ku kuut ke kɔc, yan, Acin kerɛɛc ca yok tede eraane. 5 Goki ŋak nɔm awar man awen, luelki, yan, Ee kɔc riir niim, e weet ee yen kɔc wɛɛt e paan e Judai ebɛn, gɔl e Gahli, aɣet ci ene. 6 Na wen, aci Pilato ye piŋ, ke jɔ luɔp nɔn ee yen raan e Galili. 7 Ku te ci en e ŋic nɔn nu yen e ciɛɛŋ de Kerodic, ke jɔ tuoc Kerod, luɔi tɔu en e Jeruthalem e akoolke yen Kerod. 8 Na wen, aci Kerod Yecu tiŋ, ke jɔ piɔu miɛt alal; aa ye kɔɔr e yepiɔu ecaŋɣɔn luɔi bi en e tiŋ, luɔi ci en kajuec piŋ ne kede; ku aŋath luɔi bi en kegok bi looi tiŋ. 9 Go thieec e wel juec; go cien ke ci bɛɛr. 10 Ku kaac banydit ke ka ke Nhialic ku kɔc e loŋ gɔɔr, ke gɔɔnyki aret. 11 Na wen, ke dhalki guop, yen Kerod keke remdɛn e tɔŋ, ku jɔki geet guop, agoki yiek kɔu lupɔ ci lɔ riauriau, ku jɔki bɛ pɔk nɔm Pilato. 12 Go Kerod keke Pilato goki jɔ mat kapac ekool mane guop: waan aake de ater ne rot. 13 Na wen, ke Pilato cɔl banydit ke ka ke Nhialic, ku cɔɔl bany ceŋ piny ayi kɔc kedhie, yan, bik gueer, 14 ku lek keek, yan, Raane acak bɛɛi tede yɛn, yan, ee raan e kɔc thoi niim: ku tieŋki, aca luɔp e weniim, ku acin kerɛɛc ca yok tede raane ne ka gaany wek en: 15 acakaa Kerod aya, acin ke ci yok; aci bɛ pɔk nɔm wook; ku tieŋki, acin ke ci looi ke dueer en roŋ ke thuɔɔu. 16 Aba jɔ dui tei, ku ja pɔl. 17 (Abi raan tok dhil luony keek ekool e aliithe.) 18 Goki coot e rol tok, yan, Nyaaiye raane, ku luonye wook Barabath. 19 Barabath ee raan ci taau e aloocyic ne baŋ de tɔŋ ci yien miric e panyditic, ku ne baŋ de naŋ de raan. 20 Go Pilato bɛ jam ke keek, akɔɔr luɔi bi en Yecu lony; 21 goki coot, luelki, yan, Piaate, piaate. 22 Go keek bɛ yɔɔk raandiak, yan, Ee kaŋo, ee kerɛɛc ŋo ci raane looi? Acin ke ca yok tede yen ke dueere ye nɔk: yen a ban e dui, ku ja lony. 23 Goki ŋak nɔm e rol dit, ke laŋki, an, bi piaat e tim ci riiu nɔm kɔu. Go Pilato tiaam e rolden. 24 Go loŋ teem, an, bi looi acit man e kedɛn kɔɔrki. 25 Go raan luony keek, raan waan ci taau e aloocyic ne baŋ de tɔŋ ci yien miric ku naŋ de raan, raan wen kɔɔrki; ku jɔ Yecu yien keek, bik luoi kede piɔnden. 26 Na wen, athelki ye wei, ke ke dɔm raan cɔl Thimon raan e Kurene, ke bɔ rɛɛr, goki tim ci riiu nɔm taau e yeket, bi ɣaac e Yecu cok. 27 Ku kuany cok e kut diit e kɔc, ku diaar, dieer biek kepiɔth ku dhieuki. 28 Go Yecu yenɔm wɛl keek, ku lueel, yan, Wek nyiir ke Jeruthalem, duoki ya dhieu, dhieuki rot, ku mithkun. 29 Tieŋki, akool abik bɛn, akool bi kɔc yen aa lueel, yan, Thieithieei e dieer ci rol, ku madhieth ken guɔ dhieth, ku thin kene kɔn thuat. 30 E akoolke abi kɔc kurdit yɔɔk, yan, Wieekki e woniim; ku yookki kur kor, yan, Kuomki wo piny. 31 Ku na loiki kake e tim tiɔpic, eeŋo bik looi ne tim ci riɛlic? 32 Ku ade kɔc kɔk kaarou, kɔc ci kerac looi, ke ke thel ne yen etok lɔ ke nɔk. 33 Na wen, acik ɣet te cɔl Apet, ke jɔki piaat etɛɛn e tim ci riiu nɔm kɔu, ku pieetki kɔc ci kerac looi, tok e baŋ cuenyde, ku tok e baŋ cam. 34 Na wen, ke lueel Yecu, yan, Waar, pal keek; ne kuny kuc kek ke loiki. Goki lupɔɔke tɛk rot ne deeny deeny kek gɛk. 35 Ku kaac kɔc juec e ke daai. Go bany ceŋ piny goki geet guop aya, luelki, yan, Aci kɔc kɔk kony; tɔ kony rot, ten ee yen Kritho de Nhialic, raandɛn ci lɔc. 36 Ku get guop alathkeer ayadaŋ, acik bɛn tede yen, gɛmki mɔn ci wac, 37 ku luelki, yan, Ten ee yin Malik de Judai, ke yi kony rot. 38 Ku ade jam ci gɔɔr e yenɔm nhial, ne gaar de Giriki ku Roma ku Eberu, yan, KENE EE MALIK DE JUDAI. 39 Na wen, ke raan toŋ de kɔc ci piaat ne yen etok, kɔc ci kerac looi, ke jɔ lat e lɛt rac, ku lueel, yan, Na ye Kritho, ke yi kony rot ku kony wook aya. 40 Go raan daŋ ci piaat keke yen bɛɛr, jieeny, yan, Kɛne cak riɔɔc e Nhialic, nɔn jiɛɛm yin wuya, ke yin ci ketuc mane yok aya? 41 Ku ketuc cuk yok wook aci tiiŋ nɔm egɔk; wo ci ke roŋ ke luɔida jɔ yok: ku raane acin kerɛɛc ci looi. 42 Ku lek Yecu, yan, Bɛnydit, tak yinɔm e yɛn, te ci yin lɔ e ciɛɛŋduyic. 43 Go Yecu yɔɔk, yan, Yin yɔɔk eyic, yan, Ekoole ke yin bi nu weke yɛn e Paradeitho. 44 Na wen, te cit thaar kadhetem, ke mɔɔth bɔ e piny nɔm ebɛn aɣet thaar dheŋuan, 45 akɔl e maar: ku jɔ lupɔ diit de luaŋdiit e Nhialic yic rɛɛt e ciɛɛlic. 46 Na wen, ke Yecu cot e rol diit, lueel, yan, Waar, weiki a taau keek e yicin: ku te ci en welke lueel, ke jɔ thook. 47 Na wen, ke bɛny de nɔm alathkeer kabɔt, te ci en ke ci tic tiŋ, ke lec Nhialic, lueel, yan, Raane ee raan piɛthpiɔu eyic. 48 Ku kuut ke kɔc kedhie, kɔc wen ci gueer bik bɛn daai e kene, te ci kek ke ci looi tiŋ, ke ke dhuny keniim, ku biakki kepiɔth. 49 Go kɔc ŋic en kedhie ku dieer waan e ye kuany cok ne Galili, goki kɔɔc temec, ku dɛɛiki ne kake. 50 Na wen, di, ke raan cɔl Jothep, raan nu e loŋ de kɔc ditic, ku ye raan piɛth ku piɛth e loŋ, 51 (raan ken loŋden gam ayi luɔidɛn cik looi), ee raan e Arimathayo, panydiit toŋ de Judai, ku yenguop aŋath ciɛɛŋ de Nhialic: 52 e lɔ tede Pilato en eraane, le ku lip guop de Yecu. 53 Go bɛɛi piny, ku deer e lupɔ linon, ku jɔ taau e raŋic, raŋ ci wec e kuuric, raŋ cin raan ci kɔn tɔɔu thin. 54 Ku aa ye kool e guiɛɛk, ku ci kool e thabath thiɔk. 55 Na wen, ke dieer waan ci bɛn bei e Galili ne yen etok, ke kuanyki cok, ke ke jɔ raŋ tiŋ, ku tiŋki tau ci guopde tɔɔu. 56 Goki keniim dhuny, lek wɛl ci ŋireŋir guik ku miok. Goki lɔŋ ekool e thabath cit man ci e lueel e loŋic.

Luk 24

1 Na wen, ekool tueŋ wen e akool dherou, te ci piny ru, ke ke bɔ te nu raŋ, abiiki wɛl wen cik guik wɛl ci ŋireŋir, ku cath kɔc kɔk ne keek. 2 Goki kuur yok aci laar wei e raŋ thok. 3 Na wen, acik lɔ thin, goki guop de Bɛnydit Yecu kɛn yok. 4 Na wen, aŋootki ke ke gai ne kene, di, ke ke tiŋ kɔc kaarou ke ke kaac e kelɔm, aceŋki lupɔɔ lɔ bilbil: 5 na wen, ke ke pau piɔth, abik kenyin guoot piny, agoki ke thieec, yan, Eeŋo kaar wek raan piir tede kɔc ci thou? 6 Aliu etene, e rot jɔt: takki weniim ne wel waan ci lɛk week, ɣɔn ŋoot en Galili, 7 yan, Wen e raan abi dhil yien kɔc rac, ku bi piaat e tim ci riiu nɔm kɔu, ku bi rot bɛ jɔt ekool ee kek diak. 8 Goki keniim tak e welke, 9 ku dhunyki keniim e raŋ nɔm, lek kake kedhie lɛk kɔc kathieer ku tok, ayi kɔc kɔk. 10 Ee yi Mari Magdalene, keke Joana, ku Mari man Jakop, ku dieer kɔk cath ne keek, kek aa lek tuuc ekake. 11 Go welken ciet ɣaar yiic tede keek, agoki ke cuo gam. 12 Na wen, ke Petero jɔt rot, kɔt ke lɔ e raŋ nɔm: le ku guŋ luiit raŋic, go lupɔɔ linon tiŋ ke ke tɔu kapac; go jal le paanden ke gai ne ke ci tic. 13 Na wen, di, ke kɔc kaarou e keyiic aake cath ekool mane guop ke ke lɔ paan cɔl Emauth, kaam de paane ke Jeruthalem acit mail kadherou. 14 Ku jɔki guiir kapac ne ke ci tice kedhie. 15 Na wen, aguiirki kapac, ku yek rot luɔp, ke Yecu guop cut rot tethiɔk, ku le cath ke keek etok. 16 Ku acike kum nyiin, agoki cuo ŋic. 17 Go ke thieec, yan, Ee jam ŋo guieerki wapac, ke we cath? Goki gak ke ke kaac, ke ke gut kenyin piny. 18 Go raan tok e keek, cɔl Kleopath, go bɛɛr, yan, Yin, ye kaman rɛɛr yitok e Jeruthalem, ku kuc ke ci tic etɛɛn e akoolke? 19 Go ke thieec, yan, Ee kaŋo? Goki lueel, yan, Ka ke Yecu de Nadhareth, ee nebi ril e luɔide ku welke e Nhialic nɔm ku kɔc niim kedhie: 20 ku luɔi ci banydit ke ka ke Nhialic e yien miric, ayi banykuɔn e wo cieŋ, bi loŋde teem, an, nak, goki piaat e tim ci riiu nɔm kɔu. 21 Ku wook, aa yok ŋɔɔth, nɔn ee yen raan bi Yithiael wɛɛr bei. Ku mate cooke e cokke yiic ayadaŋ, yan, Nin acik aa diak ekoole te waan tice kake. 22 Ku dieer kɔk ne dieer ke remda acik wo tɔ gai ayadaŋ, dieer ci dap rieel e raŋ nɔm wenamiak; 23 na wen, akenki guopde yok, ke ke jɔ bɛn, bik ku luelki, yan, cik tuucnhial tiŋ, tuuc wen lueel en, yan, a piir. 24 Go kɔc kɔk ne kɔc rɛɛr ne wook goki lɔ e raŋ nɔm, lek ku yokki ke cit man wen ci diaar e lueel: ku yenguop akenki tiŋ. 25 Go ke yɔɔk, yan, Agai kɔc dhan oou, kɔc e kaŋ rɛɛc dap gam ka ci nebii lueel kedhie! 26 Ken Kritho kake dhil guum, ku jɔ lɔ tedɛn e dhueeŋ? 27 Na wen, ke ke weer jam nu e kacigɔɔr yiic kedhie, jam de kede yenguop, gɔl e Mothe aɣɔl nebii kedhie. 28 Na wen, acik thiɔk e paan le kek thin, go, an, le tueŋ. 29 Goki peen, yan, Rɛɛre we wook, piny aci aa theen; akɔl e thiɔk ke lɔ piny. Go lɔ ɣot le reer ke keek. 30 Na wen, aci nyuc ke keek ten ee cam, ke nom kuin ci pam, leec Nhialic, ku wɛɛkic, ku gɛm keek. 31 Goke liep nyin, ku jɔki ŋic; go lɔ riar piny e kenyin. 32 Goki rot thieec kapac, yan, Kenku piɔth dep e woyiic thin, wen jiɛɛm en ke wook kueer, ke weer wo kacigɔɔr? 33 Goki rot jɔt e thaar mane guop, ku beki keniim dhuony Jeruthalem, agoki kɔc kathieer ku tok yok acik gueer, keke kɔc e reer ne keek, 34 ku luelki, yan, Bɛny dit aci rot jɔt eyic, ku aci tuol tede Thimon. 35 Go kɔc wen kaarou goki ka ci tic kueer guiir, ku ŋiny ci kek e jɔ ŋic e wɛɛk ci en kuin ci pam waakic. 36 Na wen, aŋootki ke ke luel kake, ke Yecu guop ke jɔ tuol e keyiic cil, yook keek, yan, E mat tɔu e weyiic. 37 Goki piɔth pau ku riɔcki aret, luelki, an, ee jɔk en e tiŋki. 38 Go ke thieec, yan, Eeŋo pau wek piɔth? ku eeŋo luɛɛl wek kajuec e wepiɔth? 39 Wɔiki yacin ku yacok, nɔn ee yen yɛnguop? tiɛcki yɛn, ku tieŋki; jɔk acin riŋ ku yom, cit man ca wek e tiŋ nɔn ciɛth kek e yɛn. 40 Ku te ci en kene lueel, ke jɔ ecin nyuoth keek ayi yecok. 41 Na wen, aŋoothki ke ke ken guɔ gam ne miɛt mit kek piɔth, ke ke gai, ke ke jɔ thieec, yan, Dɛki kecam etene? 42 Goki miɔɔc ne baŋ toŋ de rɛc ci geet, ku athin e kiec. 43 Go noom, ku jɔ cam e keniim. 44 Go keek yɔɔk, yan, Welki ki, wel waan ca lɛk week, waan ŋuɔɔt ɛn ke ya tɔu wo week, yan, Kaŋ kedhie abik dhil aa yith, ka ci gɔɔr ne kedi e loŋ de Motheyin, ku nebii yiic, ku thaam yiic. 45 Go kaŋ wɛɛr keek apiɛth, ke ke bi kacigɔɔr aa yok yiic, 46 ku yook keek, yan, Aci gɔɔr ale, yan, Kritho abi kaŋ dhil guum, ku be rot jɔt e kɔc ci thou yiic ekool ee kek diak; 47 ku, yan, Puŋdepiɔu ku pal e karac abike ya guieer juoor ebɛn ne rinke, gɔl e Jeruthalem. 48 Ku wek ee caatɔɔ de kake. 49 Ku tieŋki, wek tuoc ke cii Waar lueel, an, bi gam: ku week, jaki reer e panydit Jeruthalem, aɣet te bi we piɔth ne riɛldiit bɔ nhial. 50 Na wen, ke ke leer biic ɣeet keek Bethani: ku jɔ ecin jat nhial, thieei keek. 51 Na wen, aŋoot ke ke thieei, ke jel e keyiic, ku jɔ jɔt leere paannhial. 52 Goki lam, ku beki keniim dhuony Jeruthalem ke ke ci piɔth miɛt aret: 53 ku yek cool e tɔu luaŋdiit e Nhialic, ke ke ye Nhialic leec. Amen.

Jɔn 1

1 Tᴇ ɣɔn thɛɛr gɔle kaŋ Jam aa nu, ku nu Jam keke Nhialic, ku Jam yen aye Nhialic. 2 Yenguop aa nu keke Nhialic te ɣɔn gɔle kaŋ. 3 Kaŋ kedhie yen aa cak keek; ku acin ke ci cak ke liiu yen thin. 4 Yen aa deyic piir; ku piire aa ye ɣɛɛrepiny e kɔc. 5 Ku ɣɛɛrepiny aa ye riau tecol, ku aacii cuɔlepiny e tiŋ. 6 Ade raan e tooc Nhialic, raan cɔl Jɔn. 7 Aa bɔ ke ye caatɔ, bi kɔc bɛn lɛk ɣɛɛrepiny, bi kɔc kedhie ya gam ne liemde. 8 Acie yen ee ɣɛɛrepinye, aa bɔ bi kɔc bɛn lɛk ɣɛɛrepiny. 9 Ɣɛɛrepiny yic ka, ɣɛɛrepiny e raan riaau ebɛn, raan e bɛn e piny nɔm. 10 Aa nu e piny nɔm, ku yen aa cak piny, ku aa kuc piny. 11 Aa bɔ tede kɔcke, ago kɔcke cuo ye gam. 12 Ku kɔc ci gam, kek aa miɔɔc e riɛl bik aa mith ke Nhialic, kek kɔc gam rinke: 13 kɔc kene dhieeth e riɛm, ku keneke dhieeth e kede guop, ku keneke dhieeth e kede piɔn e moc, aake dhieeth Nhialic. 14 Ago Jam aa guop, ku tɔu e woyiic (agoku dhueeŋde tiŋ dhueeŋ cit dhueeŋ e Wen toŋ cii Wun dhieeth etok), aci piɔu thiaŋ ke dhueeŋ ku yic. 15 Jɔn aa ye caatɔ de yen, ago coot, an, Raan waan aa yɛn kede lueel ki, yan, Raan bi bɛn e yacok, yen anu e yanɔm tueŋ: e luɔi ee yen e kɔn nu ne yɛn. 16 Ku ne kuɛth ci en kuɛth yen aci wok kaŋ yok wodhie, ayi dhueeŋdepiɔu dhueeŋ ci ro ŋuak. 17 Loŋ aa gɛme Mothe, ku dhueeŋdepiɔu ku yic aake bɔ ne Yecu Kritho. 18 Acin raan ci Nhialic kɔn tiŋ ekool tok; ee Wen toŋdɛn ci dhieeth etok, Wen nu e Wun yɔu, yen aa nyuuth en. 19 Jam e lueel Jɔn ki, ɣɔn tooce Judai bany ke ka ke Nhialic ku Lebii, toocki keek e Jeruthalem lek thieec, yan, Ee yin ŋa? 20 Ago lɔ gam, ku cii jai; gɛm, an, Yɛn cie Kritho. 21 Agoki thieec, yan, Ka yee ŋa? Ye Eiija? Go, yan, Ei, yɛn cie Elija. Goki, yan, Ka ye nebi waane? Go bɛɛr, jiɛi, yan, Ɣei. 22 Agoki be thieec, yan, Ku ee yin ŋa? luɔi bi wok e lɔ lɛk kɔc e toc wook. Ka yin, jɔ aa ŋa? 23 Go lueel, yan, Yɛn ee rol e raan cot e jɔɔric, yan, Riecki kueer e Bɛnydit, acit man ci nebi Yithaya ye lueel. 24 Ku kɔc waan ci tooc aake ye kɔc ke Parithai. 25 Agoki thieec, yan, Eeŋo ee yin kɔc baptith, te cii yin e Kritho, ku cie Elija, ku cie nebi waane? 26 Go Jɔn puk nɔm, yan, Yɛn ee kɔc baptith ne piu: ku ade raan kaac e weyiic cil, raan kuocki, 27 yen ee raan bɔ e yacok, raan nu e yanɔm tueŋ, raan can roŋ woke luɔi duɛɛr ɛn thion e warde dɔk. 28 Kake aake loi e Bethabara e Jordan nɔm lɔŋtni, te waan e Jɔn kɔn baptith thin. 29 Na ɣɔnmiak, ke Jɔn tiŋ Yecu ke bɔ tede yen, go lueel, yan, Wɔiki, Amɛthok de Nhialic ki, anyiɛɛi kerɛɛc de piny nɔm! 30 Ye ki, yen raan waan aa yɛn kede lueel, yan, Ade raan bɔ e yacok, raan nu e yanɔm tueŋ, e luɔi ee yen e kɔn nu e yɛn. 31 Ku aa kuoc guop; ku luɔi bi e ŋic e Yithrael, yen aa ba yɛn, ba kɔc bɛn baptith ne piu. 32 Go Jɔn kede lueel, yan, Yɛn aa tiŋ Weidit ke ke bɔ nhial ke cit guop guuk, bi ku reer e yenɔm. 33 Ku aa kuoc guop: ku raan e toc ɛn ba kɔc bɛn baptith ne piu, yen aa leke yɛn, yan, Raan ba tiŋ a bi Weidit piny bik ku reerki e yenɔm, yen aye raan bi kɔc aa baptith e Weidit Ɣer. 34 Aguɔ tiŋ, ku ja lɛk kɔc, yan, Kene ee Wen e Nhialic. 35 Na ɣɔnmiak, ke Jɔn be kɔɔc keke kɔckɛn e piooce kaarou; 36 go Yecu woi guop te ciɛth en, go lueel, yan, Wɔiki, Amɛthok de Nhialic ki! 37 Go kɔcpiooceke kaarou goki piŋ, te jiɛɛm en, agoki Yecu kuany cok. 38 Go Yecu liec, ago ke tiŋ akuanyki ecok, ku jɔ ke thieec, yan, Eeŋo kaarki? Goki lueel, yan, Rabi (yen aye Bɛny e weet, ne thoŋda), yan, Rɛɛre tenou? 39 Go ke yɔɔk, yan, Bak tieŋki. Goki bɛn ku tiŋki te reer en thin, ku jɔki cool e yen ekoole: te waan le kek aa cit thaar kathieer. 40 Raan tok e keek kaarou, kɔc wen piŋ jam de Jɔn ku kuanyki Yecu cok, acɔl Andereyo, manhe e Thimon Petero. 41 Go Thimon manhe guop kɔn yok, ku lek en, yan, Wok e Mathia yok (yen aye Kritho, ne thoŋda). 42 Go bɛɛi tede Yecu. Go Yecu woi guop, ku lueel, yan, Yin Thimon, wen e Jona: yin bi cɔɔl Kepath (yen aye Petero, ku ye Kuur, ne thoŋda). 43 Na ɣɔnmiak, ke Yecu de piɔu jal le Galili, ago Pilip yok: ku jɔ lɛk en, yan, Kuany acok. 44 Ku Pilip ee raan e Bethaida, ee panydit, paan e yi Andereya keke Petero. 45 Go Pilip Nathanyel yok, ku jɔ lɛk en, yan, Wok e raan yok, raan ci Mothe kede gɔɔr e loŋic, ayi nebii, Yecu de Nadhareth, wen e Jothep. 46 Go Nathanyel thieec, yan, Dueer kepiɛth bɛn bei e Nadhareth? Go Pilip lueel, yan, Ba tiŋ. 47 Na wen, ke Yecu tiŋ Nathanyel ke bɔ tede yen, go lueel, yan, Wɔiki, raan e Yithrael egɔk ka, raan cin yac rueeny! 48 Go Nathanyel thieec, yan, E yi ŋic ɛn tenou? Go Yecu bɛɛr, yan, Waaŋ ŋoot Pilip ke ken yin cɔɔl, waan reer yin e ŋaap thar, yin eca tiŋ. 49 Go Nathanyel bɛɛr, lueel, yan, Rabi, yin ee Wen e Nhialic! ku yin ee Malik de Yithrael! 50 Go Yecu bɛɛr, lueel, yan, Nɔn can e lɛk yin, yan, Yin e tieŋ e ŋaap thaar, yen a gɛm yin? Yin bi kadit tiŋ kawar kake. 51 Ago lɛk en, yan, Yin yɔɔk eyic, yan, Wadaŋ, we bi paannhial tiŋ aɣɔɔr, ku tieŋki tuucnhial ke Nhialic ke ke lɔ nhial ku biki piny ne Wen e raan nɔm.

Jɔn 2

1 Na wen, ekool ee kek diak, ade thieŋ ci lueel e Kana de Galili; ku nu man Yecu etɛɛn: 2 ayi Yecu ayi kɔckɛn e piooce acike cɔɔl e thieekic ayadaŋ. 3 Na wen, aci mɔu dak, mɔndɛn cɔl wany, ke Yecu yook e man, yan, Acin keniim wany. 4 Go Yecu puk nɔm, yan, Tiiŋe, eeŋoda ne yin? Thaardi aŋoot ke ken bɛn. 5 Go man kɔc yin kɔc miith yɔɔk, yan, Te de yen ke lek week, ke luɔiki. 6 Ade tony dit ci cap etɛɛn kadhetem, tony ke piu, tony e cuec e kuur, kak ee kɔc ke piny, cit man e ciɛɛŋ de Judai, tony tok adueer roŋ keke thapiɔɔ kaŋuan ayi dhetem. 7 Go Yecu ke yɔɔk, yan, Thiaŋki tony e piu. Goki ke thiɔɔŋ acin kethook te dak. 8 Ago lɛk keek, yan, Gɛmki ke bei enɔɔne, lɛɛrki ke tede raan nu e thieek nɔm. Goki ke lɛɛr. 9 Na wen, aci raan nu e thieek nɔm piu thieep, piu wen ci rot tɔ ye wany, ku kuc te bi en thin (ku ŋic kɔc yin kɔc miith kɔc wen gem piu), ke raan nu e thieek nɔm jɔ mony de thieek cɔɔl, 10 ku lek en, yan, Raan ebɛn ee wany piɛth kɔn taau; na ele, te ci kɔc yiic a niak, ke jɔ wany piɛth emaath bɛɛi: ku yin e wany piɛth peen aɣet ci enɔɔne. 11 Gol e gɔle gook bi kɔc ke gai, ki, ke cii Yecu looi e Kana de Galili, abi dhueeŋde nyuɔɔth; go kɔckɛn e piooce goki kede gam. 12 Na wen, aci kene wan, ke jel le Kapernaum, yen ku man, ku mithekɔcken, ku kɔckɛn e piooce: agoki ceŋ etɛɛn akool cii juec. 13 Ahith e Judai e guɔ thiɔk, aliith cɔl Winythok, go Yecu lɔ Jeruthalem. 14 Ago kɔc yok luaŋditt e Nhialic, kɔc e mioor ɣaac ayi thok ayi guk, ku yok kɔc e weu waar yiic ke ke rɛɛr. 15 Go tiaar yieer e keet, ku cieec ke biic kedhie ne luaŋdiit e Nhialicic, ayi thok, ayi mioor; ku luuŋ weu piny weu ke kɔc e weu waar yiic, ago pɛɛmken pɔk yiic piny; 16 ku lek kɔc e guk ɣaac, yan, Nyaaiki kake etene; duoki ɣon e Waar e tɔ ye ɣon e ɣooc. 17 Ago kɔckɛn e piooce agoki keniim cat nɔn ci e gɔɔr, yan, Dit aa yɛn piɔu dit e kede ɣondu e ya cuet piɔu. 18 Go Judai bɛɛr, thiecki, yan, Ee gok ŋo nyuothe wook, ke loi yin ekake? 19 Go Yecu bɛɛr, lek keek, yan, Riakki luaŋ e Nhialice, ku aba bɛ tɔ kaac e nin kadiak. 20 Go Judai lueel, yan, Luaŋe aa leer run kathierŋuan ku dhetem ke yik, ku ba bɛ tɔ kaac e nin kadiak? 21 Ku aa jam ne kede guopde, aci tɔ ye luaŋ de Nhialic. 22 Na ɣɔn aci ro guɔ jɔt e kɔc ci thou yiic, go kɔckɛn e piooce agoki tak nɔn ci en kene lɛk keek; goki kecigɔɔr gam, ayi jam waan cii Yecu lueel. 23 Ɣɔn nu yen e Jeruthalem e akool ke Winythok, go kɔc juec rinke gam, te ci kek gook tiŋ gook wen ci looi. 24 Ku Yecu aken ro pal keek, luɔi ŋic en kɔc kedhie, 25 ku acin caatɔ dueer dhil kɔɔr caatɔ bi kede raan lueel; yen guop ee ke nu e raan piɔu ŋic.

Jɔn 3

1 Raan aa nu raan e Parithai, cɔl Nikodemo, ee bɛny e Judai. 2 E bɛn tede Yecu wakɔu, bi ku lueel, yan, Rabi, yin ŋicku nɔn ee yin raan e weet raan e bɔ tede Nhialic: acin raan dueer gook loiye looi, te cii Nhialic cath ke yen. 3 Go Yecu puk nɔm, yan, Yin yɔɔk eyic, yan, Te kene raan bɛ dhieeth, ka cii ciɛɛŋ de Nhialic dueer tiŋ. 4 Go Nikodemo thieec, yan, Dueere raan bɛ dhieeth adi, te ci en dit? dueer bɛ lɔ e man yac, ku beye dhieeth? 5 Go Yecu puk nɔm, yan, Yin yɔɔk eyic, yan, Te kene raan dhieeth ne piu keke Wei, ka cii dueer lɔ e ciɛɛŋ de Nhialicic. 6 Ke ci dhieeth ne guop ee guop; ku ke ci dhieeth e Wei ee wei. 7 Du gai nɔn can e lɛk yin, an, We bi dhil bɛ dhieeth. 8 Yom ee pot tede piɔnde, ku yin ee awooude piŋ, ku kuc te bi yen thin, ayi te le yen thin: raan ebɛn raan ci dhieeth e Wei yen acit en. 9 Go Nikodemo bɛɛr, thieec, yan, Dueer kake tic adi? 10 Go Yecu puk nɔm, lueel, yan, Yee raan e Yithrael wɛɛt, ku kuc kake? 11 Yin yɔɔk eyic, yan, Wok ee ke ŋicku lueel, ku yok caatɔɔ ne ka cuk tiŋ; ku wek cii keda e gam. 12 Te can week lɛk ka ke piny nɔm, ku caki gam, ku na lɛk week ka ke paannhial, bak gam wakdi? 13 Acin raan ci lɔ paannhial, ee raan ci bɛn piny paannhial etok, yen aye Wen e raan Wen nu paannhial. 14 Acit man ci Mothe kerac jat nhial e jɔɔric, yen acit jon bi Wen e raan dhil jat nhial aya: 15 ke raan gam en cii bi maar, ku bi dɛ piir athɛɛr, raan ebɛn. 16 Nhialic e piny nɔm nhiaar alal, arek abi miɔɔc e Wendɛn ci dhieeth etok, ke raan gam en cii bi maar, raan ebɛn, ku bi dɛ piir athɛɛr. 17 Nhialic aacii Wende tuuc e piny nɔm, bi kɔc ke piny nɔm yiek yieth gaak, ee luɔi bi kɔc kony wei kɔc ke piny nɔm, en e tuuc en en. 18 Raan gam en acin gaak nu e yeyeth: ku raan reec gam, e guɔ yiek yeth gaak enɔɔne, luɔi reec en gam ne rin ke Wen e Nhialic, Wen ci dhieeth etok. 19 Gaak ci taau e kɔc yicth ki, yan, Ɣɛɛrepiny e bɛn e piny nɔm, go kɔc cuɔlepiny nhiaar awar ɣɛɛrepiny; e luɔi rɛɛce luɔiden. 20 Raan ebɛn raan e kerac looi, ee ɣɛɛrepiny maan, ku ye rɛɛc bɛn teɣer, ke luɔide cii bi aa jɔɔny. 21 Ku raan e yic looi ee bɛn teɣer, ke luɔide bi aa tic, nɔn ci e looi ne Nhialic. 22 Na wen, aci kake wan, ke Yecu bɔ piny de Judaya keke kɔckɛn e piooce; go reer ke keek etɛɛn, ku ye kɔc baptith. 23 Ku Jɔn ayadaŋ aa ye kɔc baptith Ainon thiaak ke Thalim, luɔi nu piu juec etɛɛn: ago kɔc bɛn, bike bɛn baptith. 24 Jɔn aŋoot ke kene guɔ cuat e aloocic. 25 Na wen, ke kɔcpiooce Jɔn ke ke teer ne Judai ne kede waak. 26 Agoki bɛn tede Jɔn, bik ku luelki, yan, Rabi, raan e rɛɛr wek etok e Jordan nɔm lɔŋtui, raan ci yin kede lueel, tiŋ, ee kɔc baptith, go kɔc aa lɔ tede yen kedhie. 27 Go Jɔn bɛɛr, lueel, yan, Acin ke dueere raan yok, te kene ye gam en nhial. 28 Week gup wek ee caatɔɔ ne ke can lueel, yan, Yɛn cie Kritho, ku yɛn aa kɔne tuooc e yenɔm tueŋ. 29 Raan thiak nyan lueele thieeke, yen aye mony de thieek: ku mɛthe mony de thieek, raan kaac etɛɛn ku piŋ jamde, ee piɔu miɛt alal e rol e mony de thieek: miɛt miɛt ɛn piɔu ki, aci guɔ aa yic. 30 Yen abi ro dhil aa ŋuak, ku yɛn bi dhil aa lɔ cieen. 31 Raan bɔ nhial yen anu e kɔc niim kedhie. Raan bɔ e piny nɔm, yen aye kede piny, ku ye ka ke piny lueel: raan bɔ paannhial anu e kɔc niim kedhie. 32 Go ya caatɔ ne ka ci tiŋ ku ne ka ci piŋ, go kede aa lueel; ku acin raan e kede gam. 33 Raan e kede gam, aci gɔɔr e katimde, yan, Nhialic yen aye yic. 34 Raan e tuuc e Nhialic ee wel ke Nhialic lueel: ku Nhialic acii e miɔɔc e Wei ne them them en keek. 35 Waada anhiaar Wende, ago kaŋ taau e yecin kedhie. 36 Raan gam Wende ee cath ke piir athɛɛr; ku raan reec Wende gam, acii piir bi tiŋ, agonh e Nhialic ee reer e yeyeth.

Jɔn 4

1 Na wen, aci Bɛnydit e ŋic nɔn ci Parithai e piŋ nɔn e Yecu kɔc juec tɔ ye kɔcpiooce ku ye keek baptith awar Jɔn, 2 (ku Yecu guop aacii kɔc e baptith, ee kɔckɛn e piooce kek aye kɔc baptith), 3 ke jel e Judaya, be lɔ Galili, 4 dhil Thamaria reetic. 5 Ago bɛn te nu paan toŋ de Thamaria, ee panyditt cɔl Thukara, athiaak keke piny cii Jakop gam wendɛn Jothep. 6 Ku yinh e Jakop aa nu etɛɛn. Go Yecu nyuc e yich nɔm aya, ke ye dakke cath. Ee te cit nɔn e thaar kadhetem. 7 Na wen, ke tiiŋ e Thamaria bɔ, bi bɛn gem e piu: go Yecu yɔɔk, yan, Miɔc ɛn e ka dɛk. 8 Kɔckɛn e piooce acik guɔ jal lek panydit lek ɣooc e kecam. 9 Go tiiŋ e Thamaria puk nɔm, yan, Ee kaŋo ke lip yin ɛn e piu, ku ye Judai, ku ya tiiŋ e Thamaria? Judai keke kɔc ke Thamaria aciki raan. 10 Go Yecu bɛɛr, lueel, yan, Tee yi ŋic miɔc de Nhialic, ku ŋic raan wen thɛɛr yook yin, yan, Miɔc ɛn e ka dɛk; adi ci lip tede yen, ku adi ci yi gam piu piir. 11 Go tik lueel, yan, Bɛny, yin cin ken ee yin gem, ku yith amec thar; ba piu piire yok tenou? 12 Dit awar kuɛɛredan Jakop, raan e gɛm wook yith, ku ye dek e ye, yen, ku mithke, ku ɣɔkke? 13 Go Yecu bɛɛr, lueel, yan, Raan ebɛn raan e dek e piuke abi bɛ aa yal: 14 ku raan ebɛn raan e dek e piu ba gam en acii bi bɛ aa yal anande; piu ba gam en abik aa awaŋ e yith e yeyac, awaŋ bi aa cool e tul aɣet piir athɛɛr. 15 Go tik lueel, yan, Bɛny, miɔc ɛn e piuke, ke ya cii bi bɛ aa yal, ku ca bi bɛ aa bɛn etene ba bɛn gem. 16 Go Yecu lueel, yan, Lɔ, cɔl monydu, ku baki ene. 17 Go tik bɛɛr, lueel, yan, Yɛn cin nɔm moc. Go Yecu lueel, yan, Yin e yic lueel, yan, Yɛn cin nɔm moc: 18 roorku acik aa dhiec; ku mony rɛɛr wek etok enɔɔne acie monydu: keduon ci lueele ee yic. 19 Go tik lueel, yan, Bɛny, yin ŋiɛc aye nebi. 20 Kuarkuɔ aake ye lam e kuure nɔm, ku yak lueel, yan, ee Jeruthalem en ee te bi kɔc dhil aa lam thin. 21 Go Yecu lueel, yan, Tiiŋe, gam kedi, yan, Thaar abi bɛn thaar ba wek Waada lam thin, ku aci e kuure nɔm, ku aci e Jeruthalem aya. 22 Wek ee ke kuocki lam: ee ke ŋicku yen ayok lam: kunydewei abɔ tede Judai. 23 Ku ade thaar bɔ, ku anu enɔɔne, thaar bii kɔc Waada lam thin ne wei ku ne yic, kek kɔc e lam yic kɔɔr: ku Waada ee kɔc cit kek kɔɔr bik aa kɔc e ye lam. 24 Nhialic ee Wei, ku kɔc lam en abik e dhil aa lam ne wei ku ne yic. 25 Go tik lueel, yan, Aŋiɛc nɔn bi Mathia bɛn (yen acɔl Kritho): ku te ci en bɛn, ka bi wo guieer kaŋ kedhie. 26 Go Yecu lueel, yan, Yɛn aye yen, yɛn eraan jam wo yine. 27 Na wen, ke kɔckɛn e piooce e ke bɔ; goki gai e ke jiɛɛm en keke tik; ku acin raan ci e thieec, yan, Eeŋo kɔɔr? ku, yan, Eeŋo jiɛɛm yin weke yen? 28 Go tik tonydɛn e piu nyaaŋ piny, ku jel le panydit, le lɛk kɔc, yan, 29 Baki, tieŋki raan ci a lɛk kaŋ kedhie ka ca looi ecaŋɣɔn: cii dhil aa Kritho ekene? 30 Goki lɔ biic panydit, bik tede yen. 31 Na wen, aŋootki wei, ke lɛŋ kɔcpiooce, yan, Bɛny, came. 32 Go lueel, yan, Yɛn de miith cam nhith kuocki. 33 Go kɔcpiooce rot thieec kapac, yan, De kecam ci yicn en? 34 Go Yecu ke yɔɔk, yan, Luɔi luɔi ɛn kede piɔn e raan e toc ɛn, ayi thol ban luɔide thol, yen aye kecamdi. 35 Caki e lueel, yan, Ŋoot pɛi wei kaŋuan, pɛi ke tem e rap? Wɔiki, wek yɔɔk, yan, Jatki wenyin nhial, ku wɔiki dum, acik guɔ ɣɛɛr, aci aa te temeke. 36 Ku raan e tem ee ariop yok, ku ye rap kut niim e kede piir athɛɛr; ago raan e com ayi raan e tem agoki piɔth miɛt etok. 37 Ago jam waane go aa yic, yan, Ŋɛk ee com, ku tem ŋɛk. 38 Wek e tuɔɔc bak dom lɔ tem dom kɛn wek kɔn luui thin: kɔc kɔk acik luui, ku wek e lɔɔk look e luɔidenic. 39 Go kɔc juec kɔc ke Thamarai kɔc ke panydiite agoki kede gam ne baŋ de jam de tik, wen ci en e lueel, yan, Aci a lɛk kaŋ kedhie ka ca looi ecaŋɣɔn. 40 Na wen, aci kɔc ke Thamaria bɛn tede yen, ke jɔki lɔŋ, an, bi reer ke keek: go reer etɛɛn e akool kaarou. 41 Go kɔc juec gam awarki kɔc waan alal, ne biak de jamde guop; 42 agoki lɛk tik, yan, Wok e gam enɔɔne, ku acie biak de jamdu: acuk piŋ e wokgup, agoku ŋic nɔn ee yen Kritho ne yic, konydewei ke jaŋ ebɛn. 43 Na wen, e nin kaarou, ke jɔ jal etɛɛn le Galili. 44 Yecu guop ee jame gam, yan, ee yic, yan, Nebi acin rieu ee yok paanden guop. 45 Na wen, aci guɔ bɛn Galili, ke loor kɔc ke Galili, luɔi ci kek kaŋ tiŋ kedhie ka ci looi e Jeruthalem e akool ke ahith: aake ci lɔ tede aliith ayadaŋ. 46 Na wen, ke be bɛn Kana de Galili, te waan puk en piu aye wany. Ku ade bɛny etɛɛn, bɛny tooke wende e Kapernaum. 47 Te ci en e piŋ nɔn ci Yecu bɛn bei e Judaya bi Galili, ke jɔ lɔ tede yen, go lɔŋ, an, bi lɔ, le wende tɔ dem; meth akɔɔr thuɔɔu. 48 Go Yecu lueel, yan, Te kɛn wek gook tiŋ ayi kagɛi, ka caki bi gam anandun. 49 Go bɛny lueel, yan, Bɛny, loku tei te ŋoote mɛnhdien thiine ke ken thou. 50 Go Yecu yɔɔk, yan, Lɔ, wendu apiir. Go raan jam gam, jam ci Yecu lɛk en, ku jɔ jal. 51 Ku te ŋoot en kueer, ke ram ke liimkɛn leke yen, yan, Mɛnhdu apiir. 52 Go ke luɔp, yan, E pɛle juai piny e thaar kadi? Goki lueel, yan, Waanakol, e thaar kadherou, yen aa pɛle juai en. 53 Go wun meth ŋic nɔn ee yen thaar man waan leke Yecu e yen, yan, Wendu apiir: go gam, yen keke dhiende ebɛn. 54 Gok ee kek rou ki, gok cii Yecu looi, te ci en bɛn bei e Judaya bi Galili.

Jɔn 5

1 Na wen, aci kake thok, ke Judai e ke jɔ ahith looi, ago Yecu jal le Jeruthalem. 2 Ku ade awol nu Jeruthalem awol thiaak ke kal thok kal e amɛl, awol de gol kadhic, ku acɔl Bethetheda ne thoŋ de Eberu. 3 Ku ade kut ditt e kɔc e tɔc e golke yiic, kɔc tok, ayi coor, ayi ŋol ayi aduɛɛny; ke ke ye kool bi piu weer tiit. 4 Ade tunynhial e bɛn piny le e awolic ekool mɛɛn, bi piu bɛn weer: ku raan e kɔn lɔ e piu yiic, te ci ke. weer, ka bi waar e juandɛn nu e yeguop. 5 Ku ade raan etɛɛn, raan e took e run kathierdiak ku bɛt. 6 Na wen, aci Yecu e tiŋ adhɔt piny, ku ŋic nɔn ci e took e run juec, ke jɔ thieec, yan, De yi piɔu nɔn bi yin guop pial? 7 Go raan tok puk nɔm, yan, Bɛny, yɛn cin nɔm raan bi a taau e awolic, te ci piu weer: ku ten aa yɛn ŋoot kueer, ke raan daŋ ee guɔ lɔ e yanɔm tueŋ. 8 Go Yecu yɔɔk, yan, Jɔt tot, jɔt bioŋdu, cathe. 9 Go raan guop waar enɔnthiine, go bioŋde jɔt, ku ciɛth. Ku ekoole ee kool e thabath. 10 Na wen, ke Judai ke ke yook raan wen ci dem, yan, Ekoole ee kool e thabath, acii piɛth luɔi ɣɛɛc yin bioŋdu. 11 Go pɔk nɔm keek, yan, Raan e tɔ ya piɔl guop, yen aa yook ɛn, yan, Jɔt bioŋdu, cathe. 12 Goki thieec, yan, Ee raan ŋa e yook yin, yan, Jɔt bioŋdu, cathe? 13 Ku kuc raan ci dem nɔn ee yen ŋa: Yecu aci jal, ne baŋ de kut e kɔc nu etɛɛn. 14 Te ci kake thok, ke Yecu jɔ raane yok luaŋditt e Nhialic, go lɛk en, an, Tiŋ, yin ci guop waar: du kaŋ e bɛ wooc, ke yi cii kerac bi yok kerɛɛc war kewaan. 15 Go raane jal le lɛk Judai nɔn ee yen Yecu, yen e tɔ yen dem. 16 Yen aa ye Judai Yecu yɔŋ, ku yek kɔɔr, an, bik nɔk, ne ke ci en kake looi ekool e thabath. 17 Go Yecu pɔk nɔm keek, yan, Waar ee luui, aɣet ci enɔɔne, ku yɛn ee luui aya. 18 Yen a kɔɔr Judai luɔi nɛk kek en, acie luɔi ci en kool e thabath rɛc theek etok, ee luɔi ci en Nhialic tɔ ye Wun aya, ago rot thɔɔŋ keke Nhialic. 19 Go Yecu bɛɛr, yook keek, yan, Wek yɔɔk eyic, yan, Wende acin ken e leu etok, ee ke ci tiŋ aye Waada looi, yen aye looi: kaŋ kedhie kak ee Waada looi, kek aye Wende ke looi ayadaŋ. 20 Waada anhiaar Wende, go ya nyuoth kaŋ kedhie kak ee looi: ku bi nyuoth luɔi diit war ekake, ke we bi gai. 21 Acit man ee Waada kɔc ci thou jɔt, tɔ keek piir, yen aye kede Wende aya, ee kɔc tɔ piir kɔc nu e yenpiɔu. 22 Acin raan ee Waada loŋde guiir, aci guieereloŋ taau e Wende cin ebɛn; 23 ke kɔc e ke bi Wende aa rieu kedhie, cit man ee kek Waada rieu. Raan reec Wende rieu, ka reec Waada rieu aya, raan e toc e. 24 Wek yɔɔk eyic, yan, Raan piŋ welki, ku gɛm raan e toc ɛn, ka cath ke piir athɛɛr, ku acin gaak bi taau e yeyeth, aci bɛn bei e thuɔɔuwic, le te nu piir. 25 Wek yɔɔk eyic, yan, Thaar abɔ, ku anu enɔɔne, thaar bi kɔc ci thou rol e Wen e Nhialic piŋ; ku kɔc e piŋ abik piir. 26 Acit man ciɛthe Waada ke piir e yenhde etok, yen aci en Wende miɔɔc aya, ke bi cath ke piir e yenhde etok; 27 ago gam bɛɛny, bi en loŋ de kɔc aa guiir, luɔi ee yen Wen e raan. 28 Duoki gai ne kene: thaar abɔ, thaar bi kɔc nu e rɛŋ yiic rolde piŋ kɔc kedhie, 29 agoki bɛn biic; kɔc e kepiɛth looi, abik rot jɔt ne jonerot de piir; ku jɔt kɔc e kerac looi rot, ne jonerot e gaak nu e keyieth. 30 Yɛn cin ken aa leu yatok: ken aa piŋ, yen aya yɛn loŋ guiir: ku piɛth guieerdi, ne ke can kede piɔndi e kɔɔr, ee kede piɔn ee Waar, raan e toc ɛn, yen aya kɔɔr. 31 Te ta yɛn rot e caatɔ e rot, ke kedi acie yic. 32 Ee raan daŋ yen aye caatɔdi; ku kedɛn lueel e kedi aŋiɛc nɔn ee yen yic. 33 Wek e kɔc tuoc Jɔn, ku aci aa caatɔ de yic. 34 Ku yɛn cii kede raan e gam: kake a lɛk ke week tei, ke we bi kony wei. 35 Yen aaye many e dep ku ye piny riaau: ku wek e piɔth dɛ luɔi ba wek piɔth miɛt ne manyde tethiinakaŋ. 36 Ku yɛn cath wo caatɔ war Jɔn: luɔi ci Waada yien ɛn, ba ke bɛn thol, luɔi luɔɔiye, keek aye caatɔɔki, lueel en, an, ee yen Waada yen e toc ɛn. 37 Ku Waada guop, raan e toc ɛn, yen aye caatɔdi. Rolde akɛnki piŋ anandun, ayi tau tɔu en akɛnki tiŋ. 38 Ku jamde acie tɔu e weyiic: luɔi ca wek raan e gam, raan e tooc. 39 We ye kacigɔɔr cok e kuɛɛn wek keyiic, luɔi aa wek e lueel, an, yak piir athɛɛr yok ne keyiic; ku kake ayek caatɔɔki; 40 ku wek ee rɛɛc bɛn tede yɛn, bak piir bɛn yok. 41 Yɛn cii lɛc e gam tede kɔc. 42 Ku wek ŋiɛc, nɔn hiuwe nhieer e Nhialic e weyiic. 43 Yɛn e bɔ ne rin ke Waar, ku we ken a gam: te bi raan daŋ ne rin ke yenguop, yen abak gam. 44 Duɛɛrki gam leu wakdi, wek kɔc e lɛc gam lɛc aa wek rot leec wapac, ku caki lɛc e kɔɔr lɛc bɔ tede Nhialic etok? 45 Duoki e lueel nɔn ban we lɔ gaany e Waar nɔm: raan gɔɔny week anu, yen Mothe raan ŋathki. 46 Tee we ci Mothe gam, adi cak ɛn gam aya: aci kedi gɔɔr. Ku te reec wek kakɛn ci gɔɔr gam, ke we bi welki gam wakdi?

Jɔn 6

1 Na wen, aci kake wan, ke Yecu jel le wɛɛr e Galili nɔm lɔŋtui, yen aye wɛɛr e Tiberia. 2 Ku jɔ biɔɔth cok e kut diit e kɔc, ne ke ci kek gook tiŋ ka ci luoi kɔc tok. 3 Go Yecu lɔ e kuurdit nɔm, le ku nyuuc etɛɛn keke kɔckɛn e piooce. 4 Ku Winythok, ahith e Judai, e guɔ thiɔk. 5 Na wen, ke Yecu jɔt enyin nhial, ku tiŋ kut ditt e kɔc abɔ tede yen, go Pilip thieec, yan, Buk kuin ɣɔɔc tenou, knin bii kɔcke cam? 6 Aa lueel kene them en en: yen guop aŋic ke bi looi. 7 Go Pilip puk nɔm, yan, Kuin ci pam ɣɔc e jinii kathieer acii keek dueer leu, luɔi bi ŋɛk dɛ kethiinakaŋ, ku de ŋɛk kethiinakaŋ, raan ebɛn. 8 Go raan toŋ de kɔckɛn e piooce, raan cɔl Andereya, manhe e Thimon Petero, go lɛk en, yan, 9 Ade mɛdhthiin nu ene, mɛnh muk kunn ci pam kadhic kuiin ke barli, ku rec thiiakaŋ kaarou: ku naamden akou tede kɔc juec yinya? 10 Go Yecu lueel, yan, Tɔ kɔc nyuc piny. Wɛl juec anuki etɛɛn. Go roor nyuc piny, kuenden acit agum kadhic. 11 Na wen, ke Yecu nom kuiin ci pam; ku te ci en thieithieei lueel, ke ke jɔ tɛk kɔckɛn e piooce, go kɔckɛn e piooce ke tɛk kɔc wen ci nyuc piny; ayi rec aya, ne kedɛn e kepiɔth. 12 Na wen, acik kuɛth kedhie, ke jɔ lɛk kɔckɛn e piooce, yan, Kuotki dhuɔtdɛn ci doŋ, ke cin ke bi maar. 13 Agoki ke kut, ku thiaŋki dioony kathieer ku rou ne dhuɔth e kuiin ci pam kadhic, kuiin ke barli, dhuɔth ci doŋ piny tede kɔc wen cam. 14 Ago kɔcke, te ci kek gok e loi Yecu tiŋ, agoki lueel, yan, Ee yic, raane ee nebi waan, an, bi bɛn e piny nɔm. 15 Te ci Yecu e ŋic nɔn kɔɔr kek luɔi bi kek e bɛn jɔt, bik bɛn tɔ ye malik, ke jɔ ro kual be lɔ e kuurdit nɔm etok. 16 Na wen, aci akɔl thei, ke kɔckɛn e piooce ke ke jɔ lɔ e wɛɛryɔu; 17 lek ku lek e abelic, yan, lek lɔɔk Kapernaum. Ku ci piny guɔ cuɔl, ke Yecu ŋoot wei. 18 Go wɛɛr lɔ tialtial, wen ci yom pɔt alal. 19 Na wen, acik abel gɛɛr te cit mail kadiak, ku nɔn ee kek ŋuan, ke ke tiŋ Yecu acath e wɛɛric e piu niim, ke bɔ te nu abel: agoki riɔɔc. 20 Ago lɛk keek, yan, Ee yɛn, duoki riɔc. 21 Goki gam tɔki lɔ e abelic: ku jɔ abel guɔ ɣet lɔɔk enɔnthiine, te wen le kek thin. 22 Na ɣɔnmiak, ke kut e kɔc waan kaac e wɛɛr nɔm, lɔŋ e jel kek thin, acin abel daŋ e cik tiŋ etɛɛn, ee abel waan ci kɔckɛn e piooce lɔ thin etok, ku acik Yecu tiŋ waan nɔn ken en lɔ e abelic keke kɔckɛn e piooce, kɔckɛn e piooce aake jel kapac; 23 (ku abeel kɔk aake bɔ e Tiberia tei, bik tethiaak ke te waan ciɛme kɔc kuin ci pam, ke Bɛnydit ci thieithieei kɔn lueel): 24 na wen, aci kut e kɔc e tiŋ nɔn hiuwe Yecu etɛɛn, ayi kɔckɛn e piooce, ke ke jɔ lɔ e abeel yiic kekgup, bik Kapernaum, ke ke kɔɔr Yecu. 25 Na wen, acik e yok lɔŋtui, ke jɔki thieec, yan, Rabi, e yi bɔ ene nɛn? 26 Go Yecu pɔk nɔm keek, yan, Wek yɔɔk eyic, yan, Acie luɔi ca wek gook tiŋ, ee luɔi ca wek cam ne kuiin ci pam, abak kuɛth, yen aa kaar wek ɛn. 27 Duoki e luui ne kecam e riaak, yak luui ne kecam e tɔu aɣet piir athɛɛr, piir bii Wen e raan gam week: yen acii Nhialic Waada gaar guop rinke. 28 Goki thieec, yan, Eeŋo buk dhil looi, buk luɔi de Nhialic aa looi? 29 Go Yecu bɛɛr, yan, Luɔi de Nhialic ki, yan, Gam gam wek raan ci tooc. 30 Goki thieec, yan, Ee gok ŋo loi enɔɔne, ke buk tiŋ, agoku yi gam? Ee luɔi ŋo loi? 31 Kuarkuɔ aake ye mana cam e jɔɔric; acit man ci e gɔɔr, yan, Aa ye keek miɔɔc e knin bɔ paannhial yek cam. 32 Go Yecu ke yɔɔk, yan, Acie Mothe yen eye week gam knine, kuin bɔ paannhial; ee Waar yen ee we miɔɔc e kuin yic bɔ paannhial. 33 Knin e Nhialic ee ke bɔ piny paannhial, ku ye piny nɔm gam piir. 34 Agoki lɛk en, yan, Bɛny, ye wo miɔɔc e kuine ecaŋɣɔn. 35 Go Yecu ke yɔɔk, yan, Yɛn ee kuin e piir: raan bɔ tede yɛn, acin cɔŋ bi ye bɛ nɔk, ku raan gam ɛn, acii bi bɛ yal anande. 36 Ku we ca yɔɔk, yan, We ci a tiŋ, ku caki ya gam. 37 Kɔc kedhie kɔc ci Waar gam ɛn, abik bɛn tede yɛn; ku raan bɔ tede yɛn aca bi cieec anandi. 38 Yɛn ecii bɔ piny paannhial, ba kede piɔndi bɛn aa looi, yɛn e bɔ ba kede piɔn e raan e toc ɛn bɛn aa looi. 39 Ku kene ee kede piɔn e raan e toc ɛn, yan, Ne kaŋ kedhie ka ci gam ɛn, acin toŋ ba mɔɔr, ku aba bɛ jat nhial ekool rial wadaŋ. 40 Kede piɔn e Waar ki, yan, Raan ebɛn raan tiŋ Wende, ku gɛm, ka bi dɛ piir athɛɛr; ku aba jat nhial ekool rial wadaŋ. 41 Go Judai ŋun e keyac, ne jam wen ci lueel, yan, Yɛn ee kuin e bɔ piny paannhial. 42 Goki lueel, yan, Kene cie Yecu, wen e Jothep, raan ŋic wok wun ayi man? ku eeŋo jɔ en e lueel, yan, Yɛn e bɔ piny paannhial? 43 Go Yecu bɛɛr, yook keek, yan, Duoki ŋun wapac. 44 Acin raan dueer bɛn tede yɛn, te kene ye dhil tɔ bɔ ne Waada raan e toc ɛn; ku aba jat nhial ekool rial wadaŋ. 45 E gɔɔr e nebii, yan, Kɔc abike wɛɛt e Nhialic kedhie. Ago raan ebɛn raan ci kaŋ piŋ tede Waada, ku ci weet, go bɛn tede yɛn. 46 Acin raan ci Waada tiŋ tei, ee raan e bɔ tede Nhialic etok, yen aci Waada tiŋ. 47 Wek yɔɔk eyic, yan, Raan gam ɛn acath ke piir athɛɛr. 48 Yɛn ee kuin e piir. 49 Kuarkun aake ye mana cam e jɔɔric, ku acik thou. 50 Kene ee kuin bɔ piny paannhial, bi raan aa cam e ye, ku cii thou. 51 Yɛn ee kuin e piir kuin e bɔ piny paannhial: te ciɛme raan e kuine, ka bi piir athɛɛr: yeka, kuin ba gam en ee riŋdi, riŋ ba gaam ne kede piir bi kɔc piir kɔc ke piny nɔm. 52 Ago Judai teer kapac, luelki, yan, Raane dueer wo gam riŋde adi buk cuet? 53 Go Yecu lɛk keek, yan, Wek yɔɔk eyic, yan, Te ca wek riiŋ e Wen e raan e cuet, ku dɛkki riɛmde, ka we cin yiic piir. 54 Raan e riŋdi cuet, ku dek riɛmdi, ee cath ke piir athɛɛr, ku aba jat nhial ekool rial wadaŋ. 55 Riŋdi yen aye kecam yic, ku riɛmdi yen aye kedek yic. 56 Raan e riŋdi cuet, ku dek riɛmdit ka ye reer e yayic, ku rɛɛr e yeyic. 57 Acit Waada, Raan piir, acit man ci en a tooc, ku ya piir ne Waada; yen acit piir ee raan e ya cam piir e yɛn aya. 58 Kene ee knin e bɔ piny paannhial: acii cit man ɣɔn e kuarkuɔ cam ne mana, ku yek thou; raan e cam e kuine abi piir athɛɛr. 59 Kake aake lueel luaŋ e Nhialic, te waan weet en e Kaperuaum. 60 Ago kɔc juec e kɔckɛn e piooce yiic, te ci kek e piŋ, agoki lueel, yan, Ee jam ril ekene; eeŋa dueer e piŋ? 61 Na wen, aci Yecu e ŋic e yepiɔu nɔn ŋuune kɔckɛn e piooce ne jame, ke ke jɔ thieec, yan, Ci jame we tɔ diu piɔth? 62 Te ca wek Wen e raan tiŋ ke lɔ nhial te waan nu yen thin, duɛɛrki lueel wakdi? 63 Ee wei kek ee kaŋ tɔ piir; guop acin ken ee leu: wel ca lɛk week, kek aye wei, ku yek piir. 64 Ku ade kɔc kɔk e weyiic kɔc reec gam. Ɣɔn gɔle kaŋ Yecu aa ŋic kɔc bi ye rɛɛc gam, ku ŋic raan bi ye nyiɛɛn. 65 Go lueel, yan, Yen aa lɛk ɛn week, yan, Acin raan dueer bɛn tede yɛn, te kene ye tɔ bɔ ne Waada. 66 Ekoole ke kɔc juec e kɔckɛn e piooce yiic ke ke dɔk rot cieen, ku ciki e bɛ cath e yen. 67 Go Yecu kɔc kathieer ku rou thieec, yan, Dɛki piɔth jal ayadaŋ? 68 Go Thimon Petero puk nɔm, yan, Bɛnydit, buk lɔ tede ŋa? Yin cath weke wel ke piir athɛɛr. 69 Ku acuk gam ku ŋicku nɔn ee yin Kritho Wen e Nhialic plir. 70 Go Yecu pɔk nɔm keek, yan, Kɛn week lɔc wa thieer ku rou, ku raan tok e weyiic ee jɔŋ rac? 71 Aa lueel kene ne kede Judath Yithkariɔt, wen e Thimon, ee yen ee raan bi e nyiɛɛn, ku ye raan toŋ e kɔc kathieer ku rou.

Jɔn 7

1 Na wen, aci kake thok, ke Yecu ye cath e Galili: acin piɔu luɔi bi en aa cath e Judaya, luɔi kɔɔre Judai luɔi bi kek e nɔk. 2 Ku aliith e Judai e guɔ thiɔk, aliith de kɛɛt. 3 Go yɔɔk e mithekɔcken, yan, Jel etene, lɔ Judaya, ke kɔckuon e piooce ke ke bi luɔidu tiŋ ayadaŋ luɔi loi. 4 Acin raan e kaŋ looi athiɛɛn, te kɔɔr en luɔi bi ye ŋic e kɔc. Te looi yin ekake, ke yi nyuth rot kɔc ke piny nɔm. 5 Ayi mithekɔcken aya aake ken kede gam. 6 Go Yecu keek yɔɔk, yan, Kooldi aŋoot ke ken bɛn; ku kooldun ee nu ecaŋɣɔn. 7 Kɔc ke piny nɔm aciki we dueer maan; ee yɛn manki, ne luɛl aa yɛn e lueel, yan, luɔiden arac. 8 Laki week te nu ahithe: yɛn cii lɔ te nu aliithe enɔɔne; kooldi aŋoot wei, aken guɔ bɛn. 9 Te ci en ekene lɛk keek, ke ŋoot ke rɛɛr e Galili. 10 Na wen, aci mithekɔcken lɔ tede ahith, ke jɔ lɔɔk lɔ aya, ku cii lɔ e kɔc niim, e ro dhaaŋ. 11 Go Judai ye kɔɔr e aliithic, ku yek thieec, yan, Ee tenou nu yen? 12 Ŋun cii kɔc ŋun ne kede aci dit e kɔc yiic: alueel kɔc kɔk, yan, Ee raan piɛth; go kɔc kɔk lueel, yan, Acie yen, ee kɔc math tei. 13 Ku acin raan e jam e kede yen e kɔc yiic, ne riɔɔc wen ci kek riɔɔc e Judai. 14 Na wen, te cit ahithic cil, ke Yecu lɔ luaŋdiit e Nhialic, le kɔc wɛɛt. 15 Go Judai gai, ku luelki, yan, Raane e ŋic wel adi, ku kene kɔn wɛɛt anande? 16 Go Yecu pɔk nɔm keek, yan, Weet wɛɛt ɛn kɔc acie kedi, ee kede raan e toc ɛn. 17 Te kɔɔre raan nɔn bi en kede piɔnde looi, ka bi kede weet dhil ŋic, nɔn e bi yen tede Nhialic, ku nɔn jaam ɛn ne kede yenhdi. 18 Raan e jam e kede yenhde ee lɛc de yenguop en kɔɔr: ku raan kɔɔr lɛc de raan e toc en, yen aye raan yic, ku cinic kerac. 19 Ken Mothe we gam loŋ, ku acin raan tok e weyiic raan e loŋ tiiŋic? Eeŋo kaar wek luɔi nak wek ɛn? 20 Go kut e kɔc bɛɛr, yan, Yin cath we jɔŋ rac; eeŋa kɔɔr luɔi bi en yi nɔk? 21 Go Yecu bɛɛr, lek keek, yan, Luɔi toŋe aca looi, aguɔki gai wedhie. 22 Mothe aci we yien cuɛl (ku acie kede Mothe, ee kede kuarkuɔ); ku wek ee raan cueel ekool e thabath. 23 Ku enɔɔne, te ye raan cueel ekool e thabath, ke loŋ e Mothe cii bi dhɔŋic, eeŋo gɔth wek ne yɛn, luɔi can raan tɔ piɔl guop eliŋliŋ ekool e thabath? 24 Duoki loŋ e guiir ne ke ci tic tei, yak loŋ piɛth guiir. 25 Go kɔc kɔk ke Jeruthalem lueel, an, Cie yen raan kɔɔr kɔc luɔi nɛk kek en? 26 Wɔiki, ajam e kɔc yiic, ku acin ke lekki yen. Ci bany ceŋ piny dhil ŋic nɔn ee yen Kritho eyic? 27 Ku raane aŋicku te bi yen thin: ku na miak bɔ Kritho, acin raan ŋic te bi en bɛn tliin. 28 Go Yecu coot luaŋditt e Nhialic, te weet en kɔc, yan, Wek ŋic ɛn, ayi te e ba yɛn thin aya aŋiɛcki; ku yɛn ecii bɔ ne kede yenhdi, ku raan e toc ɛn, yen aye raan yic, raan kuocki. 29 Ku aŋiɛc yɛn; luɔi e ba yɛn tede yen, ku yen aa toc ɛn. 30 Agoki piɔth dɛ luɔi bi kek e dɔm: ku acin raan ci ecin taau e yeguop, luɔi ŋoote thaarde ke ken guɔ bɛn. 31 Ku kɔc juec ne kutic acik e gam; ku luelki, yan, Na Kritho, te ci yen bɛn, bi gook looi gook war ka looi e raane? 32 Go Parithai piŋ nɔn ŋuune kɔc aya ne kede; go Parithai ku bany dit ke ka ke Nhialic goki cawiic tooc, lek dɔm. 33 Go Yecu lɛk keek, yan, E doŋ ke ye tethiinakaŋ ke ya rɛɛr wo week, ku ba jɔ lɔ tede raan e toc ɛn. 34 We bi a kɔɔr, ku we cii a bi yok; ku te nuo yɛn thin, aca wek dueer bɛn. 35 Go Judai lueel kapac, yan, Ee tenou bi raane lɔ thin, te cii wok en bi yok? bi lɔ tede kɔc ci thiei e Giriku yiic, le Girikii aa wɛɛt? 36 Ee jam e lɛnou ekene, jam ci lueel, yan, We bi a kɔɔr, ku we cii a bi yok: ku, yan, Te nuo yɛn thin, aca wek dueer bɛn? 37 Na wen, ekool thooke ahith, yen aye kool dit, ke Yecu kaac ku coot, yan, Te de yen raan ci yal, ne bɔ tede yɛn, bi bɛn dek. 38 Raan gam ɛn, acit man ci kecigɔɔr e lueel, ke kiɛɛr ke piu piir abik aa kueer bei e yeyic. 39 Aa luel kene ne kede Weidit, Wei bii kɔc gam en lɔɔk noom; Weidit Ɣer aake ŋoot e ke kene guɔ gam; luɔi ŋoote Yecu ke kene guɔ gam dhueeŋ. 40 Na wen, acik jame piŋ, ke lueel kɔc juec e kut e kɔc yiic, yan, Raane ee nebi eyic. 41 Ku lueel kɔc kɔk, yan, Raane ee Kritho. Ku ne kɔc kɔk, yan, Cai! bi Kritho bɛn bei e Galili? 42 Kene kecigɔɔr lueel, yan, Kritho abɔ ne kau de Dabid, ku bi bei e Bethlekem, paan ɣɔn nu Dabid thin? 43 Go ater ro cak e kut e kɔc yiic ne biakde. 44 Kɔc kɔk acik piɔth dɛ luɔi dɔm kek en; ku acin raan ci ecin taau e yeguop. 45 Go cawiic wen goki bɛn tede bany dit ke ka ke Nhialic ku Parithai; goki keek thieec, yan, Eeŋo kɛn wek en bɛɛi? 46 Go cawiic pɔk niim keek, yan, Ecaŋɣɔn acin raan ci kɔn jam cit man e raane. 47 Go Parithai pɔk niim keek, yan, Ci we math ayadaŋ? 48 De raan toŋ ci e gam ne bany yiic ayi Parithai yiic? 49 Ku na kut e kɔce kut kuc loŋ, kek adeki gup aciɛɛn. 50 Go Nikodemo (yen aye raan waan bɔ tede yen wakɔu, ku ye raan toŋden), go keek thieec, yan, 51 Loŋda ee kede raan guiir, te ken en jam kɔn piŋ e raan thok, ku jɔ ke loi ŋic? 52 Goki bɛɛr, yookki, yan, Ayik yin, yee raan e Galili? Kɔɔr ku tiŋ: acin nebi e ro jɔt bi bei e Galili. 53 Goki jal kedhie, lɔ ŋɛk ɣonde, ku lɔ ŋɛk ɣonde.

Jɔn 8

1 Ku lɔ Yecu te nu kuur e Olip. 2 Na wen, aru piny, ke be bɛn luaŋdiit e Nhialic, ku bɔ kɔc te nu yen kedhie; go nyuc, weet keek. 3 Na wen, ke kɔc e loŋ gɔɔr keke Parithai ke ke bii tik te nu yen, tiiŋ ci dɔm ke ci lɔ keke mony lei; agoki taau e ciɛɛlic, 4 ku luelki, yan, Bɛny e weet, tiiŋe aci dɔm ke mony lei, aake yok ke ke nin etok. 5 Ku wo cii Mothe yɔɔk e loŋic, yan, Kɔc loi kacit ekake adueereke biɔɔk e kur: ku na yin, luel wudi? 6 Aake lueel kene them kek en, ke bi dɛ te gɔɔny kek en. Go Yecu enɔm guot piny tei, gɛɛr piny e yecin. 7 Na wen, acik cool e thieec kek en, ke jɔ ro jɔt, yook keek, yan, Raan cin piɔu kerac e weyiic, e kɔn kuur dɛny en. 8 Go yenɔm bɛ guot piny, gɛɛr piny e yecin. 9 Te ci kek e piŋ, go piɔthken ke jɔɔny, goki lɔ biic elemlem, gɔl e kɔc dit, leer e kɔc kor: abi Yecu doŋ etok, ku kaac tiiŋe e ciɛɛlic tedɛn wen. 10 Na wen, aci Yecu ro jɔt, ku acin raan ci tiŋ, ee tik etok, ke jɔ thieec, yan, Tiiŋe, kɔc akou kɔc wenthɛɛr gɔɔny yin? Cin raan ci yin yiek yeth gaak? 11 Go lueel, yan, Acin raan, Bɛnydit. Go Yecu yɔɔk, yan, Ayi yɛn aya, yin ca bi yick yeth gaak: lɔ, du kerac be looi anandu. 12 Go Yecu kɔc yɔɔk, yan, Yɛn ee ɣɛɛr e piny nɔm: raan kuany acok acii bi cath tecol, ku bi dɛ ɣɛɛrepiny de piir. 13 Go Parithai lueel, yan, Yin e kaŋ lueel e kede yenhdu; keduon luel acie yic. 14 Go Yecu pɔk nɔm keek, Na ya cak kaŋ lueel ne kede yenhdi, ke kedi ee yic; yɛn ŋic te e ba yɛn thin ayi te la yɛn thin; ku week, we kuc te e ba yɛn thin, ku kuocki te la yɛn thin. 15 Wek ee loŋ guiir ne kede guop tei; ku yɛn, acin raan aa yɛn loŋde guiir. 16 Ku na ya cak loŋ aa guiir, ke guieer aa yɛn loŋ guiir ee yic; yɛn cii rɛɛr atok, ee yɛn woke Waar raan e toc ɛn. 17 Ku aci gɔɔr e loŋ dunic aya, yan, Ke lueel caatɔɔ kaarou, yen aye yic. 18 Yɛn ee caatɔ e rot atok, ku Waar raan e toc ɛn ee caatɔdi aya. 19 Agoki thieec, yan, Nu Wuur enou? Go Yecu bɛɛr, yan, Wek kuc ɛn ayi Waar: tee we ŋic ɛn, adi ŋiɛcki Waar aya. 20 Aa luel welke te ye kaŋ juaar thin, te weet en kɔc luaŋdiit e Nhialic: ku acin raan e dɔm en; luɔi ŋoote thaarde ke ken bɛn. 21 Go Yecu keek bɛ yɔɔk, yan, Yɛn jel e jaldi, ku we bi a kɔɔr, ku we bi thou e kerɛɛcdunic: te la yɛn thin, ke wek cii dueer bɛn. 22 Go Judai lueel, yan, Bi ro nɔk, nɔn lueel en en, yan, Te la yɛn thin, ke wek ci dueer bɛn? 23 Go lɛk keek, yan, Wek e bɔ piny; ku yɛn e bɔ nhial: wek ee ka ke pinye nɔm; yɛn cie ke de pinye nɔm. 24 Yen aa lɛk ɛn e week, yan, We bi thou ne karɛckun yiic: ku te kɛn wek a gam, nɔn aa yɛn en, ke we bi thou e karɛckun yiic. 25 Goki thieec, yan, Ee yin ŋa? Go Yecu ke yɔɔk, yan, Ee raan waan aa cool e lɛk ɛn e week ecaŋɣɔn. 26 Yɛn de kajuec ba lueel e kedun ayi looŋ juec ba guiir: ku raan e toc ɛn ee yic; ku ka ca piŋ tede yen, kake aya ke lɛk kɔc ke piny nɔm. 27 Aake kuc nɔn ci e lɛk keek ne kede Wun. 28 Go Yecu ke yɔɔk, yan, Te ca wek Wen e raan taau nhial, yen aba wek e ŋic nɔn aa yɛn en, ku nɔn cin en ke ca looi ne kede yenhdi, ku weet cii Waar a wɛɛt, yen aa luɛɛl ɛn kake. 29 Ku raan e toc ɛn, yen areer wok etok; Waar aken a nyaaŋ piny atok; luɔi aa yɛn cool e loi kamit e yepiɔu. 30 Na wen, alueel kake, ke jɔ kɔc juec kede gam. 31 Go Yecu Judai wen ci ye gam yɔɔk, yan, Te tau wek e jamdiyic, ka wek ee kɔckien e piooce ne yic; 32 ku we bi yic ŋic, ku yic abi we lony. 33 Goki bɛɛr, yan, Wok ee kɔth ke Abraɣam, ku wo ken kɔn aa him ke raan daŋ ecaŋɣɔn: eeŋo lueel yin en, yan, We bi lony? 34 Go Yecu bɛɛr, yan, Wek yɔɔk eyic, yan, Raan ebɛn raan e kerac looi, yen aye lim e kerac. 35 Ku lim acie reer ɣoot athɛɛr: ku Wendit yen aye reer athɛɛr. 36 Ku te lonye Wendit week, ke we bi aa kɔc ci lony eyic. 37 Wek ŋiɛc nɔn aa wek kɔth ke Abraɣam; ku wek kɔɔr luɔi nak wek ɛn, luɔi cin en te bi jamdi reer e weyiic. 38 Yɛn ee kaŋ lueel ka ca piŋ tede Waar: ku week aya, wek ee kaŋ looi ka cak piŋ tede woordun. 39 Goki bɛɛr, yookki, yan, Abraɣam yen aye waada. Go Yecu ke yɔɔk, yan, Tee ya wek mith ke Abraɣam, adi yak luɔi de Abraɣam looi. 40 Ku enɔɔne, wek kɔɔr luɔi nak wek ɛn, raan ci week lɛk yic, ke ca piŋ tede Nhialic: kene akene Abraɣam looi. 41 Wek ee luɔi e woordun looi. Goki lueel, yan, Wo cie adhiethleer; wo de Waadan tok, Nhialic. 42 Go Yecu ke yɔɔk, yan, Tee ye Nhialic yen ee Woordun, adi yak a nhiaar: nɔn e ba yɛn tede Nhialic ba ene; ku yɛn ecii bɔ ne kede yenhdi, yen aa toc ɛn. 43 Eeŋo ca we jamdi ŋic? Ee luɔi ca wek jamdi leu ne piŋ. 44 Wek ee mith ke jɔŋdiit rac woordun, ku kɔɔr kɔɔre woordun kerac, yen aa yak kɔɔr ayadaŋ. Yen aa ye nɛk te ɣɔn ciɛke kaŋ, ku reec ceŋ ne yicic, luɔi hiuwe yic tede yen. Te tɔɔr en lueth, ee kede en lueel; nɔn ee yen alueeth, ku ye wun lueth. 45 Ku luɔi luɛɛl ɛn yic, yen a ca wek a gam. 46 Eeŋa ne weyiic raan dueer a jɔɔny ne baŋ de kerac? Ku na luɛɛl yic, eeŋo ca wek a gam? 47 Raan e Nhialic ee wel ke Nhialic piŋ: yen a ca wek ke piŋ, luɔi ca wek e kɔc ke Nhialic. 48 Ago Judai bɛɛr, luelki, yan, Cie yic en luelku, yan, Yin ee Thamaritan, ku deye guop jɔŋ rac? 49 Go Yecu bɛɛr, yan, Yɛn cin guop jɔŋ rac; ku yɛn rieu Waar, ku wek reec a rieu. 50 Ku yɛn cii lɛcdi kɔɔr: raan tok anu raan kɔɔr lɛc bi a leec, ku yen aye loŋ guiir. 51 Wek yɔɔk eyic, yan, Te dote raan welki, ka cii thuɔɔu bi tiŋ anande. 52 Go yɔɔk e Judai, yan, Enɔɔne aŋicku nɔn de yin guop jɔŋ rac. Abraɣam e thou, ayi nebii; ku ye lueel, yan, Te dote raan welki, ka cii thuɔɔu bi thieep anande. 53 War waada Abraɣam ne dit, raan ci thou? ayi nebii acik thou: ye rot tɔ ye ŋa? 54 Go Yecu bɛɛr, yan, Te lɛɛe ɛn rot, ke lɛcdi acin naamde: ee Waar yen alec ɛn; raan yak lueel, an, ee Nhialicdun; 55 ku akɛnki ŋic: ku aŋiɛc yɛn; ku na luɛɛl en, yan, Akuoc, ke yɛn bi ya alueeth cit week: ku aŋiɛc, ku ya jamde dot. 56 Kuɛɛredun Abraɣam aa mit piɔu ne tiŋ dueer en kooldi tiŋ; ago tiŋ, ku jɔ piɔu a yum. 57 Go yɔɔk e Judai, yan, Runku yin aŋootki e ke ken aa thierdhic, ku ci Abraɣam tiŋ? 58 Go Yecu ke yɔɔk, yan, Wek yɔɔk eyic, yan, Ɣɔn ŋoote Abraɣam ke liu, yɛn e nu. 59 Goki kur kuany piny lek biɔɔk: go Yecu thiaan, na wen, ke jel le biic luaŋditt e Nhialic, aa tek e keyiic cil, bɛɛric aya.

Jɔn 9

1 Na wen, ateek, ke tiŋ raan e dhieth ke ye cɔɔr. 2 Go kɔcken e piooce thieec, yan, Rabi, eeŋa e loi kerac, ne yi raane, keke wun ku man, e nɔn e dhiethe ye ke ye cɔɔr? 3 Go Yecu bɛɛr, yan, Acie raane yen e loi kerac, ku cie wun ayi man: ee tic bi luɔi e Nhialic tic e yeguop. 4 Yɛn bi luɔi dhil aa looi, luɔi e raan e toc ɛn, te ŋoote piny ke ye akol: wakɔu abɔ, te cin raan dueer luui. 5 Te ŋuɔɔt ɛn ke ya nu e piny nɔm, ke yɛn ee ɣɛɛr e piny nɔm. 6 Na wen, aci kake lueel, ke jɔ piny ŋuoot, go tiɔp nuaai e luɛɛth, go cɔɔr rɔɔth nyin e tiɔp, 7 ku yook, yan, Lɔ, waake e awol e Thiloamic (yen aye Tuc ne thoŋda). Go lɔ, ku wɛɛk, ku le bɛn ke daai. 8 Go kɔc rɛɛr e yen etok, ayi kɔc waan e ye tiŋ nɔn ee yen cɔɔr, agoki lueel, yan, Cie raan waan e reer piny ke lip? Go kɔc kɔk lueel, yan, Ee yen: ku lueel kɔk, yan, Ei, ku acit en: go lueel, yan, Ee yɛn. 10 Goki thieec, yan, E yi liep nyin adi? 11 Go bɛɛr, yan, Raan cɔl Yecu e tiɔp nuaai, ku rɔɔth anyin, go lɛk ɛn, an, Lɔ waake: guɔ lɔ, ku waak, guɔ piny tiŋ. 12 Goki thieec, yan, Nu nou yen eraane? Go lueel, yan, Akuoc. 13 Goki bɛɛi tede Parithai yen raan waan ee cɔɔr. 14 Ku yen aa ye kool e thabath kool waan nuɛɛiye Yecu tiɔp, ku liep raan nyin. 15 Go Parithai bɛ thieec ne ke ci en piny tiŋ. Go lek keek, yan, Aa tɛɛu tiɔp e yanyin, ku ja waak, aguɔ jɔ guɔ daai. 16 Go Parithai kɔk lueel, yan, Raane aacii bɔ tede Nhialic, ee kool e thabath rɛɛc dot. Ku lueel kɔc kɔk, yan, Raan e kerac looi dueer gook cit ekake looi adi? Go teer ro cak e keyiic. 17 Goki cɔɔr be thieec, yan, Yin, luel wudi ne kede, ne ke ci en yi iiep nyin? Go lueel, yan, Ee nebi. 18 Ku reec Judai gam ne kede, nɔn ee yen cɔɔr, ku be piny tiŋ, a kɔn kek wun raan ci tɔ daai cɔɔl ayi man. 19 Goki ke thieec, yan, Ee wendun ekene, raan wen luɛlki, yan, e dhieth ke ye cɔɔr? E jɔ daai adi enɔɔne? 20 Go wun bɛɛr ayi man, luelki, yan, Mɛnhe aŋicku nɔn ee yen wenda, ku ŋicku nɔn e dhiethe yen ke ye cɔɔr: 21 ku ke tɔ ye daai enɔɔne akucku: ayi raan e liep yenyin, akucku: ee raan dit; jaki thieec; abi kede lueel yen etok. 22 Kake aake lueel wun keke man, ne riɔɔc riɔɔc kek e Judai: Judai aake ci kethook mat, yan, Te de yen raan gam en, yan, ee Kritho, ka bi ciɛɛc biic luaŋ e Nhialic. 23 Yen aa lueel wun ayi man, yan, Ee raan dit; thiecki. 24 Goki raan wen ee cɔɔr bɛ cɔɔl raanrou, ku yookki, yan, Lec Nhialic: raane aŋicku nɔn ee yen raan e kerac looi. 25 Go bɛɛr, yan, Nɔn ee yen raan e kerac looi, ku nɔn cii en e yen, aa ja kuc: ee cook tok yen aŋiɛc, yan, Waan yɛn aa ye cɔɔr, enɔɔne yɛn daai. 26 Goki bɛ thieec, yan, E loi yin adi? e liep inyin adi? 27 Go pɔk nɔm keek, yan, Aca kɔn lɛk week wen, ku kɛnki piŋ: eeŋo kaarki, ke bak bɛ piŋ? kaarki luɔi ba wek aa kɔckɛn e piooce ayadaŋ? 28 Agoki lat, ku luelki, yan, Yin ee raandɛn e piooce; ku wok ee kɔcpiooce Mothe. 29 Aŋicku nɔn ci Nhialic jam keke Mothe: ku na yeraane, akucku tedɛn e bi yen thin. 30 Go raan bɛɛr, lueel, yan, Mane ke ye kɔc tɔ gai, kuny kuoc wek te e bi yen thin, ku yen aa liep anyin. 31 Aŋicku nɔn cii Nhialic kede kɔc e kerac looi ye piŋ: ku te rieuwe raan Nhialic, ku ye kede piɔnde looi, kede aye Nhialic piŋ. 32 Te ɣɔn ciɛke piny akene kɔn piŋ nɔn de yen raan ci raan liep nyin raan ci dhieth ke ye cɔɔr. 33 Raane, tee cie raan e Nhialic, adi cin ke ye leu. 34 Goki bɛɛr, yookki, yan, Yin aa dhieth e keracic eliŋliŋ, ku ba wook wɛɛt? Agoki ciɛɛc biic. 35 Ago Yecu piŋ nɔn ci kek e ciɛɛc biic; go yok, ku thieec, yan, Gam Wen e Nhialic? 36 Go bɛɛr, thieec, yan, Ye ŋa, Bɛnydit, ke ban e gam? 37 Go Yecu lueel, yan, Aci tiŋ guop, ku ye ki, ee raan jam keke yine. 38 Go lueel, yan, Aca gam, Bɛnydit. Go lam. 39 Go Yecu lueel, yan, Ee guieereloŋ yen aa bii yɛn e piny nɔm, ke kɔc cie daai e ke bi bɛn daai, ku bi kɔc daai bik cɔɔr. 40 Te ci Parithai kake piŋ, Parithai nu e yelɔɔm, ke jɔki thieec, yan, Ayi wook, yok coor? 41 Go Yecu ke yɔɔk, yan, Tee we ye coor, adi cin kerɛɛc cath ke week: ku enɔɔne ayak lueel, yan, Wok daai, yen aye tau tɔuwe kerɛɛcdun.

Jɔn 10

1 Wek yɔɔk eyic, yan, Raan cii tek e agau thok le agan e thokic, ku kɛɛc e agau nɔm e baŋ daŋ, yen aye cuɛɛr, raan e kaŋ kual. 2 Ku raan tek e agau thok, yen aye tin e thok. 3 Raan tit agau thok ee agau tuɛɛr en; go thok rolde piŋ: go thok ke yenguop cɔɔl ne rinken, ku jɔ ke tɔ lɔ biic. 4 Ku te tɔ en thok ke yenguop lɔ biic, ke jɔ lɔ e keniim tueŋ, ku kuɛny thok cok, luɔi ŋic kek rolde. 5 Ku aciki raan lei dueer aa kuany cok ananden, abik aa kat e ye, luɔi kuc kek rol e kɔc lei. 6 Kaaŋe aa leke Yecu keek: goki jam e leke keek cuo yokic. 7 Go Yecu ke bɛ yɔɔk, yan, Wek yɔɔk eyic, yan, Yɛn ee agau thok, agan e thok. 8 Kɔc ci kɔn bɛn e yanɔm tueŋ kɔc kedhie, aa yek cuɛɛr, kɔc e kual; ago thok keden cuo piŋ. 9 Yɛn ee agau thok: raan tek le thin ne yɛn, ka bi kony wei, go ya lɔ thin ku le biic, ago wal aa yok. 10 Cuɛɛr acin daŋ e bii yen, ee kuel etok, ku naak, ku riaak de kaŋ: yɛn aa bɔ luɔi bi kek dɛ piir, abik kuɛth e ye. 11 Yɛn ee tin piɛth tin e thok: ku tin piɛth ee weike gaam ne baŋ de thok. 12 Ku raan ci kur, ku cie tit, thok aciki e ka ke yen, ee aŋni tiŋ, go thok nyaaŋ piny, ku kɔt, go aŋni thok gɔp, thiei ke: 13 ee kat, luɔi ee yen raan e kur tei, ku acin kede thin e thok yiic. 14 Yɛn ee tin piɛth, tin e thok; ku ŋiɛc kaki, ku yɛn ŋic kaki, 15 acit man ŋice Waar yɛn, ku ŋiɛc Waar; ku yɛn e weiki gaam ne baŋ de thok. 16 Ku yɛn de thok kɔk aya, thok cie ka ke agane: kek ayadaŋ aba ke dhil bɛɛi, agoki roldi piŋ; agoki ya luny tok, ku tin tok. 17 Yen a nhiɛɛre Waar ɛn, luɔi gam ɛn weiki, ke ke ba bɛ kuany niim. 18 Acin raan ci ke noom tede yɛn, ee yɛn e gɛm keek yatok. Yɛn cath wo riɛl ban ke gaam, ku dɛ riɛl ban ke kuany niim aya. Thone aa yɔk tede waar. 19 Ago Judai teer bɛ gɔl e biak de welke. 20 Aa lueel kɔc juec, yan, Ade guop jɔŋ rac, ke ye miɔl; eeŋo piɛŋ wek kede? 21 Ku lueel kɔc kɔk, yan, Kake aciki e wel ke raan de guop jɔŋ rac. Jɔŋ rac dueer cɔɔr liep nyin? 22 Ku nu ahith e Jeruthalem, aliith e kool cii luaŋdit gam Nhialic: ku piny ee rut; 23 ku cath Yecu luaŋdiit e Nhialic e gɔɔlic gol e Tholomon. 24 Na wen, ke Judai ke ke bɔ geeuki cil, yooklti, yan, Ba wo tɔ wiel e kaamic ananda? Na yee Kritho, ke lɛke wook abuk piŋ. 25 Go Yecu pɔk nɔm keek, yan, Aca lɛk week, ku caki gam: ka ya looi ne rin ke Waar, kek aye caatɔdi. 26 Ku acaki gam, luɔi ca wek e thokki, cit man wen can e lɛk week. 27 Thokki ayek roldi prŋ, ku aŋiɛc keek, ku yek a kuany cok: 28 aguɔ ke miɔɔc ne piir athɛɛr; ku aciki bi maar athɛɛr, ku acin raan bi keek gɔp bei e yaciin. 29 Waar, raan e gɛm ke yɛn, adit awar jaŋ ebɛn; ku acin raan dueer ke gɔp bei e Waar ciin. 30 Wok woke Waar wok ee tok. 31 Go Judai kur bɛ kuany piny, lek biɔɔk. 32 Go Yecu bɛɛr, yan, Luɔi piɛth juec aca ke nyuoth week luɔi ca yok tede Waar; e biak de luɔiyou e biɔɔk wek ɛn e keyiic? 33 Go Judai bɛɛr, yan, Acie biak de luɔi piɛth en e biook wok yin, ee biak de lan ee yin Nhialic lat; ku luɔi e yin ro tɔ ye Nhialic, ku ye raan tei. 34 Go Yecu bɛɛr, yan, Kene gɔɔr e loŋdunic, yan, Aca lueel, yan, Wek ee nhialic? 35 Ku te ci en keek tɔ ye nhialic, kek kɔc ɣɔn bii jam e Nhialic tede keek (ku kecigɔɔr aci dueere dhɔŋic), 36 na raan cii Nhialic tɔ ɣerpiɔu, ago tuɔɔc e piny nɔm, bak yɔɔk, yan, Yin e Nhialic lat; ne luɛl can e lueel, yan, Yɛn ee Wen e Nhialic? 37 Te kɛn ɛn luɔi de Waar aa looi, duoki ya gam. 38 Ku te luɔɔi ɛn en, ciɛk, an, rɛɛcki ya gam, ke we gam luɔi; ke bak ŋic, ku gamki, nɔn nu Waar e yayic, ku nuo e yeyic. 39 Agoki bɛ kɔɔr luɔi dɔm kek en: go poth e kecin. 40 Ku be jal le e Jordan nɔm lɔŋtni, le te waan kɔne Jɔn baptith thin; le reer etɛɛn. 41 Go kɔc juec bɛn te nu yen; luelki, yan, Jɔn acin gok ci looi: ku kaŋ kedhie kak e lueele Jɔn ne kede raane acik aa yith. 42 Go kɔc juec kede gam etɛɛn.

Jɔn 11

1 Aa de raan e de guop juai, cɔl Ladharo, raan e Bethani, baai e yi Mari keke nyankene Martha. 2 Yen aye Mari waan tɔc Bɛnydit ne miok tum, ku coth cok e nhim ke yenɔm, yen aa tooke manhe Ladharo. 3 Go nyiirakecken raan tooc le ku lueel, yan, Bɛnydit, raanduon nhiaar ade guop juai. 4 Na wen, aci Yecu ye piŋ, ke lueel, yan, Juane acie kede thuɔɔu, ee lɛc bii Nhialic lɛc nɔm, ago Wen e Nhialic leec ne yen. 5 Ku Yecu aa nhiaar Martha, ayi nyankene, ayi Ladharo. 6 Te ci en e guɔ piŋ nɔn tooke ye, ke jɔ reer e akool kaarou te waan nu yen thin. 7 Na wen, ke jɔ kɔckɛn e piooce yɔɔk, yan, Beku lɔ Judaya. 8 Go yɔɔk e kɔcpiooce, yan, Rabi, Judai aake kɔɔr yin waan thiɔke, an, bik yin biɔɔk e kur; ku bɛye lɔ etɛɛn? 9 Go Yecu bɛɛr, yan, Thɛɛr akɔl ciki ye thieer ku rou? Te ciɛthe raan akol, ka cii dueer kɔth, e luɔi tiŋ en ɣɛɛr e pinye nɔm. 10 Ku te ciɛthe raan wakɔu, ka kɔth, e luɔi cin en ɣɛɛrepiny cath ke ye. 11 E kake lueel: na wen, ke lek keek, yan, Ladharo mɛtheda e nhi; ku yɛn lɔ, la pɔɔc. 12 Go kɔckɛn e piooce lueel, yan, Bɛnydit, na ye nhi, ka bi waar. 13 Ku Yecu aa jam e kede thonde: ku luelki keek, an, jiɛɛm ne lɔŋ de nin. 14 Go Yecu lɛk keek abik piŋ egɔk, yan, Ladharo aci thou. 15 Ku yɛn mit piɔu ne baŋdun nɔn e liɛɛu yɛn etɛɛn, luɔi ba wek gam; apiɛth tei, loku te nu yen. 16 Go Thoma, raan cɔl Didima, go lɛk kɔc e piooce keek etok, yan, Loku ayadaŋ, buk lɔ thou ne yen etok. 17 Na wen, aci Yecu bɛn, ke yok aci guɔ taau e raŋic ka ci nin aŋuan. 18 Ku Bethani athiɔk keke Jeruthalem, cit mail kaarou; 19 ku Judai juec aake ci bɛn tede Martha ku Mari, bik ke bɛn luk piɔth ne kede manheden. 20 Na wen, aci Martha e piŋ nɔn bi Yecu, ke dap lɔ biic, le loor: ku rɛɛr Mari ɣoot. 21 Go Martha Yecu yɔɔk, yan, Bɛnydit, tee yi nu ene, ke mɛnhkai adi ken thou. 22 Ku acakaa enɔɔne, aŋiɛc, yan, te de yen ke ba lip tede Nhialic, ka bii Nhialic gam yin. 23 Go Yecu yɔɔk, yan, Mɛnhkni abi ro bɛ jɔt. 24 Go Martha pɔk nɔm en, yan, Aŋiɛc nɔn bi en ro bɛ jɔt e jon jɔte kɔc rot ekool rial wadaŋ. 25 Go Yecu lueel, yan, Yɛn ee jonerot, keke piir: raan gam ɛn, na ciɛk thou, ka bi piir: 26 ku raan ebɛn raan piir ku gam ɛn, ka cii bi thou athɛɛr. Ci kene gam? 27 Go lɛk en, yan, Ɣɛɛ, Bɛnydit; yin ca gam nɔn ee yin Kritho, Wen e Nhialic, raan e bɔ e piny nɔm. 28 Te ci en ekake lueel, ke jɔ jal le Mari nyankene cɔɔl, ke kuc jaŋ, go yɔɔk, yan, Bɛny e weet e bɛn, ka cɔl yin. 29 Na wen, aci ye piŋ, ke dap ro jɔt, le te nu yen. 30 (Ku Yecu aken guɔ ɣeet bei, aŋoot te wen rɛm en keke Martha). 31 Go Judai wen nu ɣoot etok ne yen, kɔc wen luk en piɔu, te ci kek Mari tiŋ, nɔn ci en ro dɔɔr ku le biic, agoki biɔɔth cok, ayek lueel, yan, le e raŋ nɔm le dhiaau etɛɛn. 32 Na wen, aci Mari bɛn tede Yecu, ke tuk emiɔl e yecok, lueel, yan, Bɛnydit, tee yi nu ene, ke mɛnhkai adi ken thou. 33 Te ci Yecu e tiŋ adhiau, ku tiŋ Judai ke ke dhiau ayadaŋ, kɔc wen bɔ ne yen, ke jɔ keŋ e yepiɔu, e piɔu jiɛth, 34 go lueel, yan, Cak tɔɔu tenou? Goki lueel, yan, Bɛnydit, ba tiŋ. 35 Go Yecu dhiau. 36 Go Judai lueel, yan, Wɔiki, nhieer e nhiɛɛr en en. 37 Go kɔc kɔk e keyiic lueel, yan, Naa raane, raan waan liep cɔɔr nyin, adi ken raane pɛn thuɔɔu ayadaŋ? 38 Go Yecu bɛn e raŋ nɔm, aa be keŋ e yeyic. Raŋe ee kok, ku tɔu kuur e yenɔm. 39 Go Yecu lueel, yan, Nyaaiki kuur. Go Martha, nyankene e raan ci thou, go lueel, yan, Bɛnydit, e nhiany enɔɔne, nin acik aa ŋuan. 40 Go Yecu yɔɔk, yan, Kɛn lɛk yin, yan, Te gɛm yin, ke yin bi dhueeŋ e Nhialic tiŋ? 41 Goki kuur nyaai, te wen ci raan ci thou thiɔk. Go Yecu enyin jat nhial, ku lueel, yan, Waar, thieithieei, nɔn ci yin kedi piŋ. 42 Ku aŋiɛc nɔn ee yin kedi piŋ ecaŋɣɔn: ku ne biak de kut e kɔc kaac e yalɔɔm, en aa luɛɛl ɛn en, ke ke bi gam nɔn e tooc yin ɛn. 43 Na wen, aci kake lueel, ke jɔ coot e rol dit, yan, Ladharo, ba bei. 44 Go bɛn bei yen raan wen ci thou, ke duoot cin ku cok e lupɔɔ ke tɔɔu; ku ci deer nyin e mendil. Go Yecu ke yɔɔk, yan, Dakki, ku palki e cath. 45 Go kɔc juec ke Judai, kɔc wen bɔ ne Mari, te ci kek ke looi tiŋ, agoki gam. 46 Ku jel kɔc kɔk e keek lek te nu Parithai, lek ke lɛk ka looi Yecu. 47 Go banydit ke ka ke Nhialic ku Parithai agoki yai tɔ gueer, ku luelki, yan, Eeŋo loiku? raane ee gook juec looi. 48 Te pel wok en aya, ke kɔc abik kede gam kedhie: ku Romai abik bɛn, bik ku nomki paanda tede wook, ku jɔtki jurda aya. 49 Go raan tok e keek, cɔl Kayapath, ee bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic eruune, go lek keek, yan, Acin ke ŋiɛcki week, 50 ku caki thɔɔŋ e wepiɔth nɔn piɛth en tede wook, te thouwe raan tok e nyin e kɔc yiic, go jurda cuo riaak ebɛn. 51 Aacii kene luel e kede: ku luɔi ee yen bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic eruune, ke jɔ rot tɔ ye nebi, caar ne thon bi Yecu thou e nyin e jureyic; 52 ku acie nyin e jureyic etok, ee luɔi bi en mith ke Nhialic tɔ mat keyiic etok ayadaŋ, mith ci thiai. 53 Agoki loŋ cam kapac ekoole guop, an, bik nɔk. 54 Yen aacii Yecu e bɛ cath e kɔc niim e Judai yiic, ajel en etɛɛn, le rɛɛr te lɔ jɔɔric, le panydiit cɔl Epuraim, le ku reer etɛɛn keke kɔckɛn e piooce. 55 Ku ahith e Judai cɔl Winythok aci guɔ thiɔk: go kɔc juec jal rɛɛr lek Jeruthalem, te ŋoote Winythok wei, lek kegup tɔ piɛth. 56 Goki Yecu kɔɔr, ku thiecki rot kapac, te kɛɛc kek luaŋdiit e Nhialic, yan, E wepiɔth wakdiaa? yan, Cii bi bɛn te nu aliith? 57 Ku banydit ke ka ke Nhialic ku Parithai acik lɛk kɔc, yan, Na de raan ŋic te nu yen, ke nyuth wook, buk dɔm.

Jɔn 12

1 Na wen, aŋoot Winythok wei e akool kadhetem, ke jɔ Yecu bɛn Bethani, paan e nu Ladharo thin, raan waan ci thou, raan waan cii Yecu jɔt e kɔc ci thou yiic. 2 Agoki luoi kecam theen etɛɛn: ku yin Martha kɔc kecam; ku Ladharo ee raanden e kɔc rɛɛr e yen etok tede cam. 3 Na wen, ke Mari nom rothol toŋ de miok deyic wɛɛl ci tumetum, miok tuc e ɣoocde, go Yecu tɔc cok, ku coth cok e nhim ke yenɔm; go ɣotic a pat ebɛn ne atuom e miok. 4 Go raan toŋ e kɔckɛn e piooce, cɔl Judath Yithkariɔt, wen e Thimon, raan kɔɔr luɔi bi en e nyiɛɛn, go lueel, yan, 5 Eeŋo kene mioke ɣaac e jinii kathieer, agoke gam kɔc kuany nyiin? 6 Aa lueel kene, acie luɔi nhiɛɛr en kɔc kuany nyiin, ee luɔi ee yen cuɛɛr, ku ye cath ke athep de weu, ye yen ka ci taau thin ɣaac. 7 Go Yecu lueel, yan, pal nyane: ee kede kool bi a tɔɔu, yen aa loi en en. 8 Kɔc kuany nyiin ayek cool e nu e weyiic; ku yɛn, yɛn cie cool e nu e weyiic. 9 Na wen, ke kut diit e kɔc ke Judai ke jɔki ŋic nɔn nu yen etɛɛn: agoki bɛn, acie biak de Yecu etok, ee luɔi bi kek Ladharo tiŋ ayadaŋ, raan ci jɔt e kɔc ci thou yiic. 10 Go banydit ke ka ke Nhialic loŋ cam kapac, yan, bik Ladharo nɔk ayadaŋ; 11 luɔi jele kɔc juec ne biak de yen, bik Yecu lɔ gam. 12 Na ɣɔnmiak, ke kut diit e kɔc wen ci bɛn e ahithic, te ci kek e piŋ nɔn bi Yecu Jeruthalem, 13 ke ke jɔ ker ke akoot noom, ku lek biic lek loor, ke ke cot, yan, Kothana! Thieitheei raan bɔ ne rin ke Bɛnydit, yen Malik de Yithiael! 14 Na wen, aci Yecu mni koor yok, ke lɔ e yekɔu; acit man ci e gɔɔr, yan, 15 Du riɔc, nyan e Dhiɔn: Malikdu ka bɔye, ke cath e mɛnh e muul kɔu. 16 Kake akene kɔckɛn e piooce ke yok yiic waan tueŋ: na wen, aci Yecu dhueeŋde guɔ yok, yen aa jɔ kek keniim tak, nɔn ci kake gɔɔr ne kede, ku nɔn ci kɔc kake luoi yen. 17 Go kut e kɔc waan nu ne yen, waan cɔɔl en Ladharo bei e raŋic, ku jɔt e kɔc ci thou yiic, goki aa caatɔɔ luelki keden. 18 Yen aa le kut e kɔc biic ayadaŋ, lek loor, luɔi ci kek e piŋ nɔn ci en goke looi. 19 Go Parithai rot yɔɔk kapac, yan, Kɛnki tiŋ enɔɔne, nɔn cin en ke lɛuki? wɔiki, piny ebɛn aci lɔ e yecok. 20 Ku nu Girikii toktook e kɔc yiic, kɔc waan lɔ lam ekool e ahith: 21 agoki bɛn te nu Pilip, raan e Bethaida de Galili, kek kɔcke, bik ku thiecki, yan, Bɛny, wo de piɔth luɔi bi wo Yecu tiŋ. 22 Go Pilip bɛn lɛk Andereya: na wen, ke Andereya keke Pilip ke jɔki lɛk Yecu. 23 Go Yecu pɔk nɔm keek, yan, Thaar aci bɛn thaar bi Wen e raan dhueeŋ yok thin. 24 Wek yɔɔk eyic, yan, Nyin toŋ de rap te ken en loony piny, thou, ka rɛɛr etok: ku na thou, ka jɔ luɔk e mith juec. 25 Raan nhiaar weike, abi weike mɔɔr; ku raan man weike e pinye nɔm, abi weike muk aɣet piir athɛɛr. 26 Te de yen raan e kaki looi, ne ye ya biɔɔth cok; ago te nuo yɛn, yen abi raan e kaki looi nu thin ayadaŋ: te de yen raan e kaki looi, yen abii Waar ŋic. 27 Ku enɔɔne yɛn e piɔu jiɛth; ku ba ŋo lueel? Ba lueel, yan, Waar, kony ɛn e thaare? Ku ne biak de ekene, en aa ba yɛn tede thaare. 28 Waar, tɔ rinku yok dhueeŋ. Na wen, ke rol bɔ paannhial rol luel en, yan, Aca ke tɔ yok dhueeŋ, ku aba ke bɛ tɔ yok dhueeŋ ayadaŋ. 29 Ago kut e kɔc wen kaac etɛɛn, te ci kek rol piŋ, agoki lueel, yan, Deŋ e maar: ku lueel kɔk, yan, Ee tunynhial en aa jam keke yen. 30 Go Yecu bɛɛr, lueel, yan, Role aa cii bɔ e biakdi, e biakdun week, en e bi yen. 31 Loŋ e pinye nɔm aguiir enɔɔne: bɛnydiit e pinye nɔm abi ciɛɛc biic enɔɔne. 32 Ku yɛn, te ci a jat nhial e piny nɔm, kɔc kedhie aba ke miɛɛt te nuo yɛn. 33 Aa luel kene, nyooth en thon bi en thou, nɔn ee yen thon cit ŋo. 34 Go kut e kɔc bɛɛr, yan, Acuk piŋ e loŋic nɔn bi Kritho tɔu athɛɛr: ku eeŋo luel yin en, yan, bi Wen e raan dhil jat nhial? Eeŋa ye Wen e raane? 35 Go Yecu ke yɔɔk, yan, E doŋ ke ye tethiinakaŋ te nu ɣɛɛrepiny e weyiic. Cathki te ŋuɔɔt wek e we de ɣɛɛrepiny, ke we cii cuɔlepiny bi mook: raan cath e cuɔlepiny akuc te le yen thin. 36 Te ŋuɔɔt wek e we de ɣɛɛrepiny, jaki ɣɛɛrepiny gam, ke we bi aa mith ke ɣɛɛrepiny. Kake aake lueel Yecu, ku jel, go thiaan e keek. 37 Ku acakaa nɔn ci en gook juec looi e keniim, goki ŋoot e ke cii gam: 38 luɔi bi jam e nebi Yithaya aa yic, jam ɣɔn lueel, yan, Bɛnydit, eeŋa e jamda gam? Ku eeŋa ci nyuoth koŋ de Bɛnydit? 39 Ku yen aacii kek gam leu, ne luɛl ci Yithaya ye bɛ lueel, yan, 40 Aci keek tɔ cɔɔr nyiin, ku tɔ ke ril piɔth; Ke ke cii bi daai e kenyiin, ku ciki kaŋ bi yok e kepiɔth, Agoki kepiɔth puk, Aguɔ ke tɔ dem. 41 Kake aake lueel Yithaya, te ɣɔn tiŋ en dhueeŋde; ago jam ne kede. 42 Ku aa de kɔc juec e bany yiic tei, bany ceŋ piny, kɔc ci kede gam; ku ne biak de Parithai aake ken gam e kethook, ke ke cii bi cieec luaŋ e Nhialic: 43 aake nhiaar lɛc de kɔc awar lɛc de Nhialic. 44 Go Yecu coot, lueel, yan, Raan gam ɛn, acie yɛn e gɛm, ee raan e toc ɛn en a gɛm. 45 Ku raan tiŋ ɛn, ka tiŋ raan e toc ɛn. 46 Yɛn aa bɔ e piny nɔm, ke ya ye ɣɛɛrepiny, ke raan gam ɛn, ke cii bi reer tecol. 47 Te de yen raan piŋ welki, ku reec gam, ka yɛn cii loŋde guiir: yɛn aacii bɔ ba loŋ de piny nɔm bɛn guiir, ee luɔi kuɔny ɛn piny nɔm, en aa ba yen. 48 Raan reec ɛn, ku cii welki gam, acath ke ke guiir loŋde: jam ca lueel, yen abi loŋde guiir ekool rial wadaŋ. 49 Yɛn ecii jam ne kede yenhdi; ku Waar raan e toc ɛn, yen aa lek ɛn ke ba lueel, ku jam ban jam. 50 Ku loŋde aŋiɛc nɔn ee yen piir athɛɛr: ago ka luɛɛl enɔɔne, acit man ci Waar e lɛk ɛn, yen aa luɛɛl ɛn keek.

Jɔn 13

1 Na wen, aŋoot aliith e Winythok wei, ke ŋic Yecu nɔn ci thaarde bɛn, thaar bi en jal e piny nɔm le tede Wun, ku nhieer nhiɛɛr en kɔckɛn nu e piny nɔm, yen aa nhiɛɛr en keek a thooke kaŋ. 2 Na wen, a cam kɔc theen, ku ci jɔŋdiit rac jam guɔ taau e Judath piɔu, Judath Yithkariɔt wen e Thimon, yan, bi e nyicɛn; 3 ku ŋic Yecu nɔn ci Wun kaŋ taau e yecin kedhie, ku ŋic nɔn e bi yen tede Nhialic, ku nɔn le yen tede Nhialic; 4 go ro jɔt te e ciem en, ku bii alulutde bei; go lupɔ ee coth muk, duut e yeyic. 5 Na wen, ke luuŋ piu e athaanic, ku jɔ kɔcpiooce waak cok, ago ke coth cok ne lupɔ wen ci duoot e yeyic. 6 Go bɛn tede Thimon Petero, go Petero thieec, yan, Bɛnydit, wak acok? 7 Go Yecu bɛɛr, yan, Ke luɔɔi akuc enɔɔne; aba ŋic tei wadaŋ. 8 Go Petero lueel, yan, Yin cii a bi waak cok anandu. Go Yecu bɛɛr, yan, Te can yin wak, ka cin keduon nu e kediyic. 9 Go Thimon Petero lueel, yan, Bɛnydit, acii acok kapac ke wak, wak acin ayadaŋ ayik anɔm. 10 Go Yecu yɔɔk, yan, Raan ci waak, acin te dak e ye, ee wɛk bi e waak cok etok, ku ci guop ɣɛɛr ebɛn: ku week, wek ɣer, ku acie week wedhie. 11 Aa ŋic raan bi e nyiɛɛn; en aa lueel en en, yan, We cii ɣer wedhie. 12 Na wen, aci ke waak cok, ke be alulutde noom, ku nyuuc, go ke thieec, yan, Ŋiɛcki ke ca luoi week? 13 Wek ee ya tɔ ye Bɛny e weet, ku Bɛnydit: ee yic en luɛlki: ee kaki. 14 Ku enɔn can week waak cok, ku ya Bɛnydit ku Bɛny e weet, ku enɔɔne, week ayadaŋ we dueer wecok dhil aa waak wapac, ye ŋɛk ŋɛk waak cok. 15 We ca nyuoth luɔi bak dɔmic, luɔi bak aa looi, cit man can e luoi week. 16 Wek yɔɔk eyic, yan, Lim acii bɛnyde e woor e dit; ayi raan ci tooc, acii raan e toc en war. 17 Te ŋiɛc wek kake, thieithieei week te ya wek keek looi. 18 Yɛn cii jam e kedun wedhie: yɛn ŋic kɔc ca lɔc: ku kecigɔɔr abi dhil aa yic, yan, Raan cam knin ke yɛn etok yen aa luui yɛn ater. 19 Ku enɔɔne wek lɛk kaŋ te ŋoot kek ke ke ken tic; na miak, te ci kek guɔ tic, ke we bi gam nɔn ee yɛn en. 20 Wek yɔɔk eyic, yan, Raan gam raan ba tooc, ka gam ɛn; ku raan gam ɛn, ka gam raan e toc ɛn. 21 Na wen, aci Yecu kake lueel, ke jɔ piɔu jiɛth, ku lek keek, yan, Wek yɔɔk eyic, yan, Raan tok e week abi a nyiɛɛn. 22 Go kɔcpiooce rot woi, akucki raan lueel. 23 Ku ade raan rɛɛr tede cam ke kɛn rot e Yecu yɔu, ee raan toŋ e kɔckɛn e piooce yiic, raan nhiɛɛr Yecu. 24 Ago Thimon Petero raane nieu, yan, bi raan lueel luɔp, nɔn ee yen ŋa. 25 Go raan wen kɛn rot e Yecu yɔu go thieec, yan, Bɛnydit, ee ŋa? 26 Go Yecu bɛɛr, yan, Ye ki, raan ban kuin juɔɔl, ku gam en. Na wen, aci knin juɔɔl, ke gɛm Judath Yithkariɔt, wen e Tliimon. 27 Ku te ci en kuin noom, ke Catan lɔ e yepiɔu. Go Yecu yɔɔk, yan, Na de ke ba looi, ke dap looi. 28 Ku acin raan ne kɔc rɛɛr tede cam raan ŋic ke lueel en ekene. 29 Ku nɔn ciɛthe Judath ke athep e weu, aye kɔc kɔk lueel, yan, ci Yecu yien lɛk en, an, Ɣɔc ka kɔɔrku tede aliith; ku, nɔn bi en kɔc kuany nyiin yicn miɔɔc e kaŋ. 30 Na wen, aci kuin noom, ke lɔ biic enɔnthiine: ku piny ee wakɔu. 31 Te ci en guɔ jal, ke lueel Yecu, yan, Wen e raan aci gam dhueeŋ enɔɔne, ku gɛme Nhialic dhueeŋ ne yen; 32 ku te ci Nhialic gam dhueeŋ ne yen, ke Nhialic abi e gam dhueeŋ e yenguop aya, ku abi dap gam dhueeŋ enɔnthiine. 33 Week miththiike, e doŋ ke ye tethiinakaŋ te rɛɛr ɛn wo week. We bi a kɔɔr: ku acit man can e lɛk Judai, yan, Te la yɛn thin, ke we cii dueer bɛn, yen a lɛk week enɔɔne. 34 Wek thɔn cook ci piac lueel, yan, Nhiaarki rot; acit man can week nhiaar, ke we bi rot nhiaar wapac ayadaŋ. 35 Yen abi kɔc e ŋic kedhie nɔn aa wek kɔckien e piooce, te nhiaar wek rot wapac. 36 Go Thimon Petero thieec, yan, Bɛnydit, e tenou bi yin lɔ? Go Yecu bɛɛr, yan, Te la yɛn thin, yin cii a dueer kuany cok enɔɔne; yin bi a kuany cok wadaŋ. 37 Go Petero lueel, yan, Bɛnydit, eeŋo can yi dueer kuany cok enɔɔne? Yɛn bi weiki gaam e biakdu. 38 Go Yecu bɛɛr, yan, Ba weiku gaam e biakdi? Yin yɔɔk eyic, yan, Thɔn ajith acii bi kɔn kiu, te ŋoot yin ke yi ken a jai raandiak.

Jɔn 14

1 Duoki wepiɔth tɔ jieth, we ye Nhialic gam, gamki yɛn ayadaŋ. 2 Paan e Waar adeyic ɣoot juec: tee ke liu, adi ca lɛk week. Yɛn lɔ la tedun guik. 3 Ku te la yɛn, la tedun guik, ke yɛn bi anɔm bɛ lɔ puk, ba we bɛn loor; ago te nuo yɛn, ke we bi nu etɛɛn aya. 4 Ku te la yɛn thin aŋiɛcki, ayi kueer aŋiɛcki. 5 Go Thoma lueel, yan, Bɛnydit, wo kuc te le yin thin; ku dueerku kueer ŋic adi? 6 Go Yecu lueel, yan, Yɛn aye kueer, ku yɛn aye yic, ku yɛn aye piir: acin raan bɔ tede Waada, te ken en teek tede yɛn. 7 Tee we e ya ŋic, adi cak Waada ŋic aya: ku enɔɔne aŋiɛcki, ku acak tiŋ. 8 Go Pilip lueel, yan, Bɛnydit, nyuothe wook Waada, ku acin daŋ buk bɛ kɔɔr. 9 Go Yecu yɔɔk, yan, Ca reer wo week ecaŋɣɔn, ku ŋoot e yi kuc ɛn, Pilip? Raan ci a tiŋ, ka ci Waada tiŋ aya; ku eeŋo lueel yin en, yan, Nyuothe wook Waada? 10 Kɛne ya gam nɔn nuo yɛn e Waadayic, ku nɔn nu Waada e yayic? Wel lɛk week, aca ke ye lueel e kede yenhdi; ee Waada raan rɛɛr e yayic yen aye luɔi looi. 11 Gamki yɛn nɔn nuo yɛn e Waadayic, ku nɔn nu Waada e yayic: na dhɛl week, ke we gam ɛn ne biak de luɔiye guop. 12 Wek yɔɔk eyic, yan, Raan gam ɛn, ke ka luɔɔi kek abi en aa looi ayadaŋ; acakaa luɔi war ekake abi keek aa looi; luɔi la yɛn tede Waada. 13 Ku te de yen ke bak lip ne riniti, ka ba looi, ke Waada bi dhueeŋ yok ne Wende. 14 Na de ke liɛpki ne rinki, ka ba looi. 15 Te nhiaar wek ɛn, ke we dot loŋ thɔn week. 16 Ku yɛn bi Waada lip, ka bi we gam Raan daŋ Raan e kɔc riit piɔth, bi aa reer ke week athɛɛr; 17 yen aye Wei yic: Raan cii dueere dɔm e kɔc ke piny nɔm, luɔi ken kek e tiŋ, ku ciki ŋic aya: ku ŋiɛcki week; ee reer ke week, ku abi nu e weyiic. 18 We ca bi nyaaŋ piny ke we ye abɛɛr: yɛn bi lɔ bɛn tede week. 19 E doŋ ke ye tethiinakaŋ, ke kɔc ke piny nɔm ke ke cii a bi bɛ tiŋ: ku wek ee ya tiŋ: piir pieer ɛn, yen aba wek piir aya. 20 Ekoole abak ŋic nɔn nuo yɛn e Waaric, ku nɔn nuo wek e yayic, ku nuo e weyiic. 21 Raan cath ke ka ca thɔn en, ku muk keek, yen aye raan nhiaar ɛn: ku raan nhiaar ɛn abii Waar nhiaar, ku aba nhiaar aya, aguɔ ro nyuoth en. 22 Go thieec e Judath (acie Yithkariɔt), yan, Bɛnydit, ee kaŋo ke bi yin ro nyuoth wook, ku cii ro bi nyuoth kɔc ke piny nɔm? 23 Go Yecu bɛɛr, yook, yan, Te nhiɛɛre raan ɛn, ka bi welki muk: go Waar nhiaar, agoku bɛn te nu yen, reerku ne yen etok. 24 Raan cii a nhiaar, ka cii welki e dot: ku jam piɛŋki acie kedi, ee jam e Waar raan e toc ɛn. 25 Kake aca ke lɛk week, te ŋuɔɔt ɛn ke ya rɛɛr wo week. 26 Ku Raan e kɔc muk piɔth, yen aye Weidit Ɣer, Wei bii Waar tooc ne rinki, yen abi we wɛɛt e kerieec ebɛn, ago we tɔ tak weniim e ka ca lɛk week kedhie. 27 Mat en a nyaŋ week; mandi en a gam week: niiɔc miaac ɛn week, acii cit man e miɔc ee kɔc ke piny nɔm we miɔɔc. Duoki wepiɔth tɔ jieth, ku duoki wepiɔth tɔ riɔc. 28 Acak piŋ nɔn can e lɛk week, yan, Yɛn jel, ku yɛn bi lɔ bɛn tede week. Tee we nhiaar ɛn, adi cak piɔth miɛt, nɔn can e lueel, yan, Yɛn lɔ tede Waar: Waar awar ɛn e dit. 29 Ku enɔɔne, aca kɔn lɛk week te ŋoot en ke ken guɔ tic; na miak, te tic en, ke we bi gam. 30 Ele, yɛn cii bi bɛ jam wo week aret: bɛny ceŋ pinye nɔm abɔ, ku acin kedɛn nu tede yɛn; 31 ku luɔi bi kɔc ke piny nɔm e ŋic nɔn nhiaar ɛn Waar, ku acit man ci Waar a thɔn, en a luɔɔi. Jatki rot, jelku.

Jɔn 15

1 Yɛn aye tim yic tim de enap, ku Waar yen aye raan tit jeneen. 2 Keer nu e yayic ebɛn keer reec luɔk, ka bii bei: ku keer ebɛn keer e luɔk, ka looi abi kɔu piath, ke bi luɔk alal. 3 Ku week we e guɔ piath ne jam ca lɛk week. 4 Rɛɛrki e yayic, ku yɛn e weyiic. Acit man cii keer dueer luɔk etok, te cii en rɛɛr e timic; yen acit week aya, we cii dueer luɔk, te kɛn wek reer e yayic. 5 Yɛn ee tim de enap, wek ee ker: raan rɛɛr e yayic, ku rɛɛr e yeyic, yen aye raan e luɔk aret: ku te cin en ɛn, ka cin ke duɛɛrki looi. 6 Raan cie reer e yayic, ka cuɛte wei cit man e keer, ago riɔu; agoke kut niim, ku cuɛteke mɛɛc, agoki nyop. 7 Te rɛɛr wek e yayic, ku rɛɛr welki e weyiic, ke ka nu e wepiɔth ebɛn aduɛɛrki ke lip, ku abike luoi week. 8 Luɔk luɔk wek alal, yen aye Waar tɔ yok dhueeŋ; yen aba wek aa kɔckien e piooce. 9 Acit man ci Waar a nhiaar, en acan we nhiaar aya: rɛɛrki e nhieerdiyic. 10 Te dɔt wek ka ca thɔn week, ke we bi reer e nhieerdiyic; cit man can ka ci Waar a thɔn dot, aguɔ reer e nhieerdeyic. 11 Kake aca ke lɛk week, ke miɛt e yɛnpiɔu bi reer e weyiic, aguɔki piɔth miɛt abak piɔth a yum. 12 Kene ee ke thɔn week, yan, Nhiaarki rot, cit man can week nhiaar. 13 Acin raan cath ke nhieer diit war ekene, yan, bi raan weike gaam ne biak de mathke. 14 Wek ee mathki, te ya wek ka ca thɔn week looi. 15 We ca bi bɛ tɔ ye liim; lim akuc ke looi bɛnyde: ku we ca tɔ ye mathki; luɔi can we tɔ ŋic kerieec ebɛn ke ca piŋ tede Waar. 16 Acie week e lɔc ɛn, ee yɛn e lɔc week, ku taau week tedun, yan, bak lɔ luɔk, ago mithkun tɔu: ago na de ke bak lip tede Waar ne rinki, ka bi gam week. 17 Loŋ thɔn week ki, yan, Nhiaarki rot wapac. 18 Te mɛɛne kɔc ke piny nɔm week, ka ŋiɛcki nɔn ci kek a kɔn maan, ke we ŋoot ke we kene maan. 19 Tee we ye kɔckɛn e kɔc ke piny nɔm, ke kɔc ke piny nɔm adi nhiaarki kɔcken: ku enɔɔne, e luɔi ca wek e kɔckɛn e kɔc ke piny nɔm, ku we ca lɔc bei e piny nɔm, yen a mɛɛne kɔc ke piny nɔm week. 20 Takki weniim ne jam ca lɛk week, yan, Lim aci bɛnyde war e dit. Te ci kek a yɔŋ, ka bik we yɔŋ ayadaŋ; ku te ci kek jamdi dot, ka bik jamdun dot ayadaŋ. 21 Ku abik kake kedhie luoi week ne biak de rinki, ne kuny kuc kek raan e toc ɛn. 22 Tee ya ken bɛn ba bɛn jam wo keek, adi cin kerɛɛc nu e keyicth: ku enɔɔne, acin te bi kek rot kɔc e kerɛɛcden. 23 Raan man ɛn ka man Waar aya. 24 Tee ya ken kaŋ looi e keyiic, ka kene raan daŋ looi, adi cin kerac e keyieth: ku enɔɔne acik wo tiŋ ku manki wogup wo woke Waar waarou. 25 Ku kene e tic, luɔi bi jam aa yic jam ci gɔɔr e loŋdenic, yan, Acik a maan guop youyou. 26 Ku Raan e kɔc riit piɔth, Raan ba tuoc week ne Waar lɔɔm, yen aye Wei yic, Wei e bɔ bei e Waar lɔɔm, te ci en bɛn, ka bi aa caatɔdi. 27 Ku wek ee caatɔɔ ayadaŋ, luɔi nuo wek ne yɛn etok ne gol e gɔle kaŋ.

Jɔn 16

1 Kake aca ke lɛk week, ke we cii ro bi dak cieen. 2 We bii kɔc cieec e luek ke Nhialic yiic: yeka, ke thaar abɔ, thaar bi raan nak week e lueel e yepiɔu, yan, looi ka ke Nhialic. 3 Ku kake abik ke luoi week, ne kuny kuc kek Waar, ayik ɛn. 4 Ku kake aca ke lɛk week: na miak, aci thaarden ɣeet, ke we bi weniim tak nɔn can ke lɛk week. Ku kake akɛn ke lɛk week waan tueŋ, luɔi nuo yɛn woke week. 5 Ku enɔɔne, yɛn jel la te nu raan e toc ɛn; ku acin raan tok e weyiic raan thiec ɛn, yan, Ee tenou le yin thin? 6 Ku nɔn can ekake lɛk week, ke we ye piɔth dhiau alal. 7 Ku ee yic en lɛk week ayadaŋ; yan, Jal jal ɛn ade naamde tede week: na ca jel, ke Raan e kɔc riit piɔth acii bi bɛn tede week; ku te jal ɛn, aba tuoc week. 8 Ku yen, te ci en bɛn, abi kɔc ke piny nɔm jɔɔny ne kede kerac, ku ne kede piathepiɔu, ku ne kede guiireloŋ: 9 ne kede kerac, luɔi reec kek a gam; 10 ne kede piathepiɔu, luɔi jal ɛn la tede Waar, ke we cii a bi bɛ tiŋ; 11 ne kede guieereloŋ, luɔi ci loŋ de bɛny ceŋ pinye nɔm thok e guieer. 12 Yɛn de kajuec ŋoot e ka ba lɛk week, ku acak ke dueer leu e muk enɔɔne. 13 Ku te ci Raane bɛn, yen aye Wei yic, yen abi we wat te nu yic ebɛn: ku acii bi jam ne kede yenhde; na de ke ye piŋ, yen abi aa lueel: ku abi we nyuoth kaŋ, ka bi tic wadaŋ. 14 Abi ya tɔ yok dhueeŋ: abi kedi noom, ku jɔ nyuoth week. 15 Ka nu e Waar cin ayek kaki kedhie: yen aa luɛɛl ɛn en, yan, Abi kedi noom, ku jɔ nyuoth week. 16 Tethiinakaŋ, ke we cii ya bi tiŋ; ku na ele tethiinakaŋ, ke we bi ya tiŋ, luɔi jal ɛn la tede Waar. 17 Ago kɔc kɔk e kɔckɛn e piooce goki rot thieec kapac, yan, Ee kaŋo ke lek wook, yan, Tethiinakaŋ, ke we cii ya bi tiŋ; ku yan, Na ele tethiinakaŋ, ke we bi ya tiŋ; ku, yan, Luɔi jal ɛn la tede Waar? 18 Agoki lueel, yan, Ee kaŋo ke lueel, yan, Tethiinakaŋ? Akucku yen ke lueel. 19 Aŋic Yecu nɔn kɔɔr kek luɔi thieec kek en, go ke yɔɔk, yan, Week, luɔpki rot wapac ne ke ca lueel, yan, Tethiinakaŋ, ke we cii ya bi tiŋ; ku, na ele tethiinakaŋ, ke we bi ya tiŋ? 20 Wek yɔɔk eyic, yan, We bi dhiau abak dhuoor, ku kɔc ke piny nɔm abik piɔth miɛt: ku we bi piɔth rac, ku rac de wepiɔth abi ro puk abi aa miɛtepiɔu. 21 Tik, te kɔɔr en dhieth, ee piɔu dhiau nɔn ci thaarde bɛn: ku te ci en pal, ka cii tuocdepiɔu wen be tak, ne biak de miɛt ci en piɔu miɛt luɔi ci raan dhieeth e piny nɔm. 22 Ku week aya, we de dhien e wepiɔth enɔɔne: ku we ba bɛ tiŋ, aguɔki piɔth miɛt, ku miɛt e wepiɔth acin raan bi e nyaai tede week. 23 Ku ekoole acin ke bak a luɔp. Wek yɔɔk eyic, yan, Te de yen ke bak iip tede Waar ne rinki, ka bi gam week. 24 Aɣet ci enɔɔne acin ke cak lip ne rinki: yak lip, ke we bi aa miɔɔc, aguɔki piɔth miɛt abak piɔth a yum. 25 Kake aca ke lɛk week e kɛŋ yiic: ku thaar abɔ, thaar can bi bɛ jam woke week e kɛŋ, we ba guieer ka ke Waar egɔk. 26 Ekoole, ke we bi lip e rinki: ku aca lek week nɔn ban Waar lɔŋ e biakdun; 27 Waar guop anhiaar week, luɔi nhiaar wek ɛn, ku luɔi ca wek a gam nɔn e ba yɛn tede Nhialic. 28 Yɛn e bɔ tede Waar, ba e piny nɔm: ku enɔɔne, yɛn be piny nɔm nyaaŋ piny, la tede Waar. 29 Ago kɔckɛn e piooce lueel, yan, Andi, yin luel jam agɔk enɔɔne, acie kaaŋ yen luel. 30 Enɔɔne aŋicku egɔk nɔn ŋic yin kaŋ kedhie, ku acin ke bi raan bɛ thiec yin: kene yen a gɛm wok yin nɔn e bi yin tede Nhialic. 31 Go Yecu bɛɛr, yan, Cak gam enɔɔne? 32 Wɔiki, thaar abɔ, yeka bɔye enɔɔne, thaar bi we thiai wei, lɔ ŋɛk tede ku lɔ ŋek tede, ku nyaaŋki ya piny yatok: ku yɛn cii tɔu atok, luɔi nu Waar keke yɛn. 33 Kake aca ke lɛk week, ke we bi dɛ mat e yayic. Ne piny nɔm ke we bi dɛ ketuny e we dhal: riɛtki wepiɔth tei; yɛn e piny nɔm tiaam.

Jɔn 17

1 Na wen, aci Yecu kake lueel, ke jɔ enyin jat nhial, ku lueel, yan, Waar, thaar e bɛn; game Wendu dhueeŋ, ke Wendu bi yi tɔ yok dhueeŋ aya: 2 acit man ci yin e gam riɛl e tiɔp nɔm ebɛn, ke bi kɔc gam piir athɛɛr, kɔc ci gam en kedhie. 3 Ku kene yen aye piir athɛɛr, yan, Ŋiny bi kek yin ŋic, yin Nhialic yic, yin yitok, ku ŋicki Yecu Kritho raan e yin e toc en. 4 Yin ca tɔ yok dhueeŋ e piny nɔm; luɔi ci gam ɛn, an, ba looi, aca thol. 5 Ku enɔɔne, yin Waar, tɔ ya yok dhueeŋ woke yin etok, ne dhueeŋ ɣɔn cath ke yɛn woke yin etok ɣɔn ŋoote piny ke liu. 6 Yɛn e kɔc nyuoth rinku egɔk, kɔc waan ci gam ɛn e piny nɔm: aake ye kɔcku, ku yin aa gɛm ke yɛn; ku acik jamdu muk. 7 Ku acik ŋic enɔɔne nɔn e bi kaŋ tede yin, ka ci gam ɛn kedhie: 8 ku wel waan game yɛn aca ke gam keek; ku acik ke dɔm, agoki ŋic egɔk nɔn e ba yɛn tede yin, ku gamki nɔn ee yin e toc ɛn. 9 Yɛn laŋ ne biakden: yɛn cii laŋ ne biak de kɔc ke piny nɔm, ee biak de kɔc waan game yɛn; luɔi ee kek kɔcku. 10 Ku kaki kedhie ee kaku, ku kaku ee kaki: ku yɛn ee dhueeŋ yok e keyiic. 11 Ku enɔɔne, yɛn cii be nu e piny nɔm, ku nu kɔcke e piny nɔm, ku la tede yin. Waar, Raan Ɣerpiɔu, muk kɔc ne rinku, kɔc ci gam ɛn, ke ke bi aa raan tok, cit man e wok wo yin. 12 Te waan nuo yɛn wo keek etok e piny nɔm, aca ke muk apiɛth e rinku: kɔc ci gam ɛn aca ke tiit, ku acin raan tok e keek ci maar, ee wen e maar e kaŋ etok; ke kecigɔɔr bi aa yic. 13 Ku enɔɔne, yɛn lɔ tede yin; ku yɛn luel kake e piny nɔm, e luɔi bi kek cath e miɛt e yɛnpiɔu, abik piɔth a yum. 14 Aca ke gam jamdu; ku aci kɔc ke piny nɔm ke maan gup, luɔi cii kek e ka ke piny nɔm, cit man e yɛn, yɛn cie ke de piny nɔm. 15 Acie luɔi bi yin ke bɛɛi bei e piny nɔm en laŋ, ee luɔi bi yin ke gel e kerac. 16 Aciki e ka ke piny nɔm, cit man e yɛn, yɛn cie ke de piny nɔm. 17 Tɔ ke ɣerpiɔth ne yicdu: jamdu yen aye yic. 18 Acit man ci yin a tuɔɔc e piny nɔm, yen aa tuɔɔc ɛn keek e piny nɔm aya. 19 Ku ne biakden yen a ta yɛn apiɔu ɣer, ke ke bi tɔ ɣerpiɔth aya ne yic. 20 Ku acie biak de kɔcke kapac yen laŋ, e biak de kɔc bi a gam ne biak de jamden aya; 21 ke ke bi aa raan tok kedhie; acit man nu yin e yayic, Waar, ku nuo e yiyic, ke ke bi aa raan tok ne woyiic ayadaŋ: ago kɔc ke piny nɔm gam nɔn ee yin e toc ɛn. 22 Ku dhueeŋ ci gam ɛn aca gam keek; ke ke bi aa tok, cit man ee wok tok; 23 yɛn e keyiic, ku yin e yayic, ke ke bi dikedik abik aa tok; ago kɔc ke piny nɔm e ŋic nɔn ee yin e toc ɛn, ku nɔn ci yin keek nhiaar, acit man nhiɛɛr yin ɛn. 24 Yin Waar, kɔc ci gam ɛn, yɛn de piɔu luɔi bi kek aa tɔu ne yɛn etok te nuo yɛn thin; ke ke bi dhueendi tiŋ, dhueeŋ ci gam ɛn; nɔn ci yin a nhiaar ɣɔn ŋoote piny ke kene cak. 25 Waar, Raan piɛthpiɔu, yin kuc kɔc ke piny nɔm; ku yin ŋiɛc, ku ŋic kɔcke nɔn ee yin e toc ɛn; 26 ku aca ke tɔ ŋic rinku, ku aba ke tɔ ŋic; ke nhieer ee yin a nhiaar bi nu e keyiic, ku nuo e keyiic.

Jɔn 18

1 Na wen, aci Yecu kake lueel, ke lɔ biic keke kɔcken e piooce, lek ku tem nyin cɔl Kidiron; ku jeneen anu lɔɔk etɛɛn, ago lɔ thin, yen keke kɔckɛn e piooce. 2 Ku Judath aya, raan bi e nyiɛɛn, aŋic etɛɛn: ne luɔi ee kek cool e mat keniim etɛɛn, yen Yecu keke kɔckɛn e piooce. 3 Na wen, aci Judath rem e alathkeer noom keke banyken, tede banydit ke ka ke Nhialic ku Parithai, ke ke jɔ bɛn etɛɛn, ke ke muk kuthyuui ku mɛckealath ku ka yeke biok. 4 Go Yecu, ne ŋiny ŋic en kaŋ kedhie ka bi yok, go lɔ biic tede keek, le ku thieec keek, yan, Eeŋa kaarki? 5 Goki bɛɛr, yan, Yecu de Nadhareth. Go Yecu ke yɔɔk, yan, Ya ki. Ku Judath aya, raan nyiin en, akaac etɛɛn keke keek etok. 6 Na wen, aci ke yɔɔk, yan, Ya ki, ke ke jɔ lɔ cieen, wiikki. 7 Go ke bɛ thieec, yan, Eeŋa kaarki? Goki lueel, yɛn, Yecu de Nadhareth. 8 Go Yecu bɛɛr, yan, Aca lɛk week, yan, Ee yɛn ee yen: enɔɔne, te kaar wek ɛn, ke we pal kɔcke e ke jel: 9 luɔi bi jam wen ci lueel aa yic, yan, Ne kɔcke yiic kɔc ci gam ɛn, acin toŋ ca tɔ mar. 10 Na wen, ke Thimon Petero, raan cath ke abatau, ke miit bei, yup lim e bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic, kip yiny cuec wei. Rin ke lime acɔl Malko. 11 Go Yecu Petero yɔɔk, yan, Taauwe abatau e thiondeyic: biny cii Waar gam ɛn, ca bi dek e ye? 12 Go rem ku bɛny de rem ku bany ke Judai agoki Yecu dɔm, ku dutki, 13 goki thel, kɔnki lɛɛr te nu Anath; luɔi ee yen thun e Kayapath, raan wen eye bɛnyditt tueŋ e ka ke Nhialic eruune. 14 Ku Kayapath, yen aye raan waan yin Judai loŋ, yan, aŋuan te bi raan tok thou e nyin e kɔc yiic. 15 Ku kuany Thimon Petero Yecu cok, ayi raan daŋ e piooce. Ku raane aŋic bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic, go lɔ keke Yecu etok e aloocic, alooc de bɛnydiit e ka ke Nhialic; 16 ku kaac Petero ɣot thok biic. Na wen, ke raan daŋ e piooce raan ŋic bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic, ke lɔ biic, le ku jiɛɛm keke nyan tit ɣot thok, ku bii Petero ɣot. 17 Go nyan tit ɣot thok go Petero thieec, yan, Yin aya, ci ye raan toŋ e kɔcpiooce raane? Go jai, yan, Yɛn cie raande. 18 Ku kaac him ku bany ke rem etɛɛn, acik many e cool kooth, ku jɔki ɣɔc; piny ade wiir: ku kaac Petero ke keek etok, ke ɣɔc. 19 Na wen, ke bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic ke jɔ Yecu luɔp ne kede kɔckɛn e piooce, ku ne weetde. 20 Go Yecu bɛɛr, yan, Yɛn aa ye jam e kɔc niim kɔc ke piny nɔm; yɛn aa ye cool e weet e luek yiic, ayi luaŋdiit e Nhialicic, te ye Judai cool e gueer thin; ku acin ke ca lueel athiɛɛn. 21 Eeŋo lop yin ɛn? luɔpe kɔc waan ci ka ca lɛk keek piŋ? tiŋ, kek aŋicki ke ca lueel. 22 Na wen, aci ekake lueel, ke bɛny tok e bany ke rem, raan kaac e yelɔɔm, ke jɔ Yecu biɔɔk e yecin, lueel, yan, Ba bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic bɛɛr thok wuya? 23 Go Yecu bɛɛr, yan, Te can kerac lueel, ke yi luel ke ca wooc: ku te can jam tiiŋic, ke ye ŋo bieek yin ɛn? 24 Anath aci Yecu tɔ yine Kayapath bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic ke duoot. 25 Ku kaac Thimon Petero ke ɣɔc. Goki thieec, yan, Yin aya, cii ye raan toŋ e kɔcken e piooce? Go jai, yan, Yɛn cie raande. 26 Na wen, ke raan toŋ e liim ke bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic, ke ye raanden e raan cii Petero kiɛp yic wei, ke jɔ thieec, yan, E yi kɛn tiŋ e jeneenic weke yen etok? 27 Go Petero bɛ jai: na tethiine ke ajith go kiu. 28 Na wen, ke ke jɔ Yecu thɛl e Kayapath nɔm leerki alooc de gɔnyic: ku piny e ru; ku kegup akenki lɔ e alooc de gɔnyic, ke ke cii bi tɔ rac gup, e luɔi dueer kek Winythok cam. 29 Go Pilato lɔ biic te nu kek, le ku thieec, yan, Ee kaŋo ke gaany wek eraane? 30 Goki bɛɛr, luelki, yan, Tee cii ye raan rac, adi kenku yien yin. 31 Go Pilato ke yɔɔk, yan, Namki week, abak loŋde guiir e guieerdun. Go Judai lueel, yan, Wo kene pal naŋ bi wok raan nɔk: 32 luɔi bi jam aa yic, jam waan lueel Yecu, nyooth en thon bi en thou. 33 Go Pilato bɛ lɔ e aloocic, alooc de gɔny, le ku cɔɔl Yecu, ku thieec, yan, Yee malik de Judai? 34 Go Yecu bɛɛr, yan, E yi luel ekene ne kedu yitok, ku de kɔc kɔk ci e lɛk yin ne kedi? 35 Go Pilato bɛɛr, yan, Ya Judai? Jurdu guop ku banydit ke ka ke Nhialic kek aa yin yi yɛn: eeŋo ci looi? 36 Go Yecu bɛɛr, yan, Ciɛɛŋdi acie ke de pinye nɔm: tee ciɛɛŋdi ye ke de pinye nɔm, ke remdi adi biok tɔŋ, ke ya cii bi yien Judai: ku enɔɔne ciɛɛŋdi acii bɔ etene. 37 Go Pilato thieec, yan, Ka jɔ ya malik? Go Yecu bɛɛr, yan, Ee yic yen luel, yɛn ee malik. Yen aa dhieethe yɛn, ku yen aa ba yɛn e piny nɔm, luɔi ban aa caatɔ de yic. Raan ebɛn raan cath ke yic ka piŋ roldi. 38 Go Pilato thieec, yan, Yic ee ŋo? Na wen, aci kene kueel, ke lɔ biic le te nu Judai, lek keek, yan, Acin kerɛɛc ca yok tede yen. 39 Ku wek de ciɛɛŋ, an, ba raan tok luony week ekool e Winythok; dɛki piɔth nɔn ban Malik de Judai luony week enɔɔne? 40 Agoki bɛ coot kedhie, yan, Acie raane, ee Barabath. Ku Barabath ee raan e kɔc rum.

Jɔn 19

1 Go Pilato Yecu tɔ leere, lɔ dui e waat. 2 Go alathkeer gol e kuɔɔth nai, tɛɛuki e yenɔm, agoki yiek kɔu lupɔ thiith amujuŋ; 3 agoki bɛn te nu yen, bik ku luelki, yan, Thieithieei, yin Malik de Judai! ku bieekki e kecin. 4 Go Pilato bɛ lɔ biic, le lɛk keek, yan, Wɔiki, aca bɛɛi bei bɛɛi te nuo wek, ke bak ŋic nɔn cin en kerɛɛc ca yok tede yen. 5 Ago Yecu bɛn bei, ke ceŋ gol e kuɔɔth, ku lupɔ thiith amujuŋ. Go Pilato ke yɔɔk, yan, Wɔiki raan! 6 Na wen, aci banydit ke ka ke Nhialic ku bany ke rem e tiŋ, ke ke cot, yan, Piaate, piaate. Go Pilato ke yɔɔk, yan, Namki week, ku piaatki: acin kerɛɛc ca yok tede yen. 7 Go Judai bɛɛr, yan, Wok de loŋ, ku ne kede loŋe adueer dhil thou, luɔi ci en ro tɔ ye Wen e Nhialic. 8 Te ci Pilato jame piŋ, ke jɔ riɔɔc e riɔɔc war riɔɔc wenthɛɛr; 9 go bɛ lɔ e alooc de gɔnyic, le ku thieec Yecu, yan, Ee tenou e bi yin thin? Ku acin beer cii Yecu ye bɛɛr. 10 Go Pilato yɔɔk, yan, Cii jam we yɛn? kuc nɔn dɛ yɛn riɛl duɛɛr ɛn yin tɔ pieete e tim kɔu, ku nɔn dɛ yɛn riɛl duɛɛr ɛn yin lony? 11 Go Yecu bɛɛr, yan, Adi cin riɛl cath ke yin riɛl bi yin a cieŋ, tee yi kene tenhial miɔɔc: yen a diite kerɛɛc e raan e yin a yin, awar kerɛɛcdu. 12 Na wen, aci jame wan, ke Pilato ade piɔu luɔi bi en e lony: go Judai coot, luelki, yan, Te lony yin raane, ke we cii maath we Kaithar: raan ebɛn raan e ro tɔ ye malik ee ater lueel keke Kaithar. 13 Na wen, aci Pilato jame piŋ, ke bii Yecu bei, ku jɔ nyuc piny e ken ee bany ke gɔny reer e yenɔm, te cɔl Kuur ci Yiu, ku cɔl Gabatha ne thoŋ e Eberuu. 14 Ku yen aye kool e Gniɛɛk de Winythok, ku acit thaar kadhetem. Go Judai yɔɔk, yan, Wɔiki Malikdun! 15 Agoki coot, yan, Nyaaiye, nyaaiye, piaate. Go Piiato ke thieec, yan, Ba Malikdun piaat? Go banydit ke ka ke Nhialic bɛɛr, yan, Wo cin malik daŋ, ee Kaithar etok. 16 Go yien keek bi lɔ piaat e tim ci riiu nɔm kɔu. Goki Yecu noom, thelki biic. 17 Go lɔ biic, ke ɣɛɛc timdɛn ci riiu nɔm, le te cɔl Tede Apet, ee te cɔl Golgotha ne thoŋ e Eberuu: 18 agoki piaat e tim kɔu etɛɛn, ku pieete kɔc kaarou ne yen etok, tok e biake, ku tok e biake, ku nu Yecu cil. 19 Go Pilato rinke gɔɔr, tɛɛu keek e tim nɔm tim ci riiu nɔm. Ku aci gɔɔr, yan, YECU DE NADIIARETII, MALIK DE JUDAI. 20 Go Judai juec rinke kueen: luɔi thiɔɔke te pieete Yecu thin keke panydit; ku ci gɔɔr e thoŋ e Eberuu, ku Giriki, ku Roman. 21 Go banydit ke Judai bany ke ka ke Nhialic goki Pilato yɔɔk, yan, Du gar, yan, Malik de Judai; gaar, yan, Aye lueel, yan, Yɛn ee Malik de Judai. 22 Go Pilato bɛɛr, yan, Ke ca gɔɔr, aca gɔɔr. 23 Na wen, aci alathkeer Yecu piaat e tim kɔu, ke ke jɔ lupɔɔke noom, ku tekki keyiic e ŋuan, ke ŋek bi dɛ biak, ku ŋɛk ke biak, alathker ebɛn; ayi alulutdɛn dit: ku alulut dit acin te ci kɔɔc, aa cueec aya, ciɛk nhial leer piny. 24 Goki rot yɔɔk kapac, yan, Duku retic, deenyku gɛk ne kede, nɔn bi en aa kede ŋa: e luɔi bi kecigɔɔr aa yic, jam ci lueel, yan, Acik lupɔɔki tɛk rot, Ku deenyki gɛk ne kede alulutdi. Kake aci alathkeer ke jɔ looi. 25 Ku kaac man e tim de Yecu lɔɔm tim ci riiu nɔm, keke nyankene e man, yen aye Mari tiiŋ de Kleopath, ku Mari Magdalene. 26 Na wen, a tiŋ Yecu man, ku tiŋ raanpiooce raan nhiɛɛr ke kaac etɛɛn, ke jɔ lɛk man, yan, Tiiŋe, woi, wendu ki! 27 Ku yook raanpiooce, yan, Woi, moor ka! Na wen, e thaare guop, ke jɔ raanpiooce noom leer paande guop. 28 Na wen, aci kake wan, luɔi ŋice Yecu nɔn ci kaŋ guɔ thok kedhie, ke kecigɔɔr bi aa yic, ke jɔ lueel, yan, Yɛn ci yal. 29 Ku ade tony etɛɛn tony ci thiaŋ e mɔn ci wac: goki ke ye piu jooc thiɔɔŋ ne mɔn ci wac, tɛɛuki e wai nɔm wai e wɛɛl cɔl kithop, cookki e yethok. 30 Na wen, aci Yecu mɔn ci wac noom, ke jɔ lueel, yan, E jɔ thok: go enɔm guot piny, ku jɔ thook. 31 Ku ekoole aa ye kool e Gniɛɛk: ago Judai piɔth cien luɔi bi kɔc gup tɔu e tim kɔu ekool e thabath (kool e thabathe aa ye kool dit), agoki Pilato lɔŋ, yan, bi kɔc dhuooŋ cok, ku joteke bei. 32 Go alathkeer bɛn, bik ku kɔnki raan tok dhuɔŋ cok, ku beki raan daŋe dhuɔŋ cok, raan e pieete keke yen etok. 33 Na wen, acik bɛn te nu Yecu, ke tiŋki nɔn ci en guɔ thou wenthɛɛr, agoki cuo dhoŋ cok: 34 alathker tok e Yecu gut lɔɔm e tɔŋ tei, ago riɛm bɛn bei enɔnthiine keke piu. 35 Go raan wen ci e tiŋ go ya caatɔ, ku kedɛn lueel ee yic: ku aŋic nɔn lueel en yic, ke bak gam aya. 36 Kake acike looi, luɔi bi kecigɔɔr aa yic, yan, Acin yuɔɔmdɛn toŋ bi dhoŋ. 37 Ku lueel e gaar daŋ aya, yan, Abik raan waan cik gut woi guop. 38 Na wen, aci kake wan, ke Jothep de Arimathaya, raanpiooce Yecu, ku aa ye thiaan ne riɔɔc waan ci en aa riɔɔc e Judai, ke jɔ Pilato lɔŋ, yan, bi guop de Yecu jɔt: go Pilato gam. Go bɛn, bi ku jɔt guop de Yecu. 39 Nikodemo aci bɛn aya, raan e kɔn bɛn waan thɛɛr tede Yecu wakɔu, bi ke muk wɛl ŋir kaarou ke ke ci liaap, wɛɛl cɔl thumurnai ku aloei, acit rotool kabɔt. 40 Goki guop de Yecu jɔt, ku dutki e lupɔ cɔl linon, keke wɛl ŋir etok, cit man e tau ee Judai kɔc tɔɔu. 41 Ku te wen pieete Yecu thin ade jeneen; ku nu raŋ e piɛc wec e jeneenic, raŋ cin raan ci kɔn tɔɔu thin ecaŋɣɔn. 42 Goki Yecu tɔɔu etɛɛn, ne biak de Guiɛɛk de Judai, ne luɔi thiɔke raŋ.

Jɔn 20

1 Na wen, ekool tueŋ e akool kadherou yiic, ke Mari Magdalene rial ɣɔnmiak, te ŋoote piny ke col, le te nu raŋ, le ku tiŋ kuur aci nyaai e raŋ thok. 2 Ago kat, le tede Thimon Petero, ku raan daŋ e piooce, raan nhiɛɛr Yecu, le ku lek keek, yan, Acik Bɛnydit jɔt e raŋic, ku akucku te ci kek e taau thin. 3 Go Petero ro jɔt, keke raan daŋ e piooce, lek te nu raŋ. 4 Ke ke riŋ etok: go raan daŋ e piooce go Petero woor e riŋ, go kɔn ɣet te nu raŋ; 5 na wen, ke guŋ, lniit raŋic, ku tiŋ lupɔɔ linon ke ke dhɔt piny: ku ŋoot ke ken lɔ thin. 6 Na wen, ke Thimon Petero look bɛn e yecok, bi ku le e raŋic: go lupɔɔ linon tiŋ ke ke dhɔt piny, 7 ku tiŋ mendil waan nu e yenɔm, ke cii tɔu keke lupɔɔ linon etok, aci matic, ku tɔu tede etok. 8 Go raan daŋ e piooce jɔ lɔ thin aya, raan wen ci kɔn bɛn te nu raŋ, go tiŋ, ku gɛm. 9 Aŋootki e ke kuc kecigɔɔr, yan, bi ro dhil jɔt e kɔc ci thou yiic. 10 Go kɔcpiooce keniim bɛ dhuony paanden. 11 Ku kaac Mari e raŋ thok biic ke dhiau: ku te dhiɛɛu en, ke jɔ guŋ luiit raŋic; 12 go tuucnhial tiŋ kaarou, aceŋki kaɣer, ke ke rɛɛr, tok e yenɔm, ku tok e yecok, te waan ci guop de Yecu tɔɔu thin. 13 Goki thieec, yan, Tiiŋe, eeŋo dhieuwe? Go lueel, yan, Ee luɔi ci kek Bɛnydiendit jɔt, ku akuoc te ci kek e taau thin. 14 Na wen, aci kake lueel, ke jɔ yekɔu puk, ku tiŋ Yecu ke kaac, ku kuc nɔn ee yen Yecu. 15 Go Yecu thieec, yan, Tiiŋe, eeŋo dhieuwe? Eeŋa kɔɔr? Go lueel e yepiɔu nɔn ee yen raan e jeneen tiit, go lueel, yan, Bɛny, te ci yin e jɔt, ke yi lek ɛn te ci yin e taau thin, ke ba jɔt. 16 Go Yecu lueel, yan, Mari. Go ro puk, ku lueel, yan, Raboni; yen aye Bɛnydien e weet. 17 Go Yecu yɔɔk, yan, Du ya jak guop; yɛn ŋoot ke yɛn ken lɔ nhial tede Waar: jɔ lɔ tede wɛɛtamathkuɔ, lɛke keek, yan, Yɛn lɔ nhial tede Waar, ku ye Woordun, ku la tede Nhialicdi, ku ye Nhialicdun. 18 Go Mari Magdalene bɛn ku lek kɔcpiooce, yan, Yɛn e Bɛnydit tiŋ; ayi luɔi ci en e lɛk ekake. 19 Na ɣɔn theen, ekool mane guop, yen aye kool tueŋ e akool kadherou yiic, te ci ɣot gaar, ɣon ci kɔcpiooce gueer thin, ne riɔɔc riɔɔc kek e Judai, ke Yecu bɔ ku kɛɛc e ciɛɛlic, yook keek, yan, E mat tɔu ke week. 20 Na wen, aci kene lueel, ke ke jɔ nyuoth yecin ku yelɔɔm. Go kɔcpiooce piɔth miɛt, wen ci kek Bɛnydit tiŋ. 21 Go Yecu ke bɛ yɔɔk, yan, E mat tɔu ke week: acit man ci Waar a tooc, yen a tuɔɔc ɛn week aya. 22 Na wen, aci kene lueel, ke jɔ wei e kegup, ku yook keek, yan, Namki Weidit Ɣer: 23 kɔc kedhie kɔc ba wek karɛcken pɔl, ka bike pal keek; ku kɔc ba wek karɛcken pɔl a tɔu, ka bike pɔl a tɔu. 24 Ku Thoma, raan tok e kɔc thieer ku rou, raan cɔl Didima, aa liu e keyiic waan bi Yecu. 25 Ago kɔc kɔk e piooce yɔɔk, yan, Wok e Bɛnydit tiŋ. Go keek yɔɔk, yan, Te ŋuɔɔt ɛn ke ya ken tede wiɛth tiŋ e yecin, aguɔ yaciin taau tede wiɛth, ku te ŋuɔɔt ɛn ke ya ken acin luot e yelɔɔm, ka ca bi gam. 26 Na wen, aci nhi aa bɛt, ke kɔckɛn e piooce ke ke be gueer ɣot, ku nu Thoma keke keek. Na wen, ke Yecu bɔ, ku ɣot e gaar, bi ku kɛɛc e ciɛɛlic, lueel, yan, E mat tɔu ke week. 27 Go Thoma yɔɔk, yan, Bɛɛiye yicin ene, ciin thiine, ku woi acin; ku bɛɛiye yicin, luote e yalɔɔm: ku du gam reec, game. 28 Go Thoma bɛɛr, lueel, yan, Bɛnydiendit, ku Nhialicdi. 29 Go Yecu yɔɔk, yan, Tiŋ ci yin a tiŋ, Thoma, yen aa gɛm yin: thieithieei e kɔc ci gam, acakaa kek e ke ken tiŋ. 30 Gook juec kɔk aya aci Yecu ke looi e kɔckɛn e piooce niim, ka kene gɔɔr e awarekeyic: 31 ku kake acike gɔɔr luɔi ba wek Yecu gam, nɔn ee yen Kritho, Wen e Nhialic; ku gam gam wek, yen aba wek dɛ piir ne rinke.

Jɔn 21

1 Na wen, aci kake wan, ke Yecu be ro nyuoth kɔckɛn e piooce e wɛɛryɔu, wɛɛr cɔl Tiberia: go ro nyuɔɔth ale. 2 Thimon Petero, ku Thoma cɔl Didima, ku Nathanyel e Kana nu Galili, ku wɛɛt ke Dhebedayo, ku kɔc kɔk kaarou e kɔckɛn e piooce yiic, aake nu etok. 3 Na wen, ke ke yook e Thimon Petero, yan, Yɛn lɔ dep. Goki lueel, yan, Ayi wook, wo lɔ e yin etok aya. Goki jal lekki e abelic enɔnthiine; ku ɣɔnawakɔuwe acin ke cik yok. 4 Na wen, aci piny guɔ ru, ke Yecu kaac e wɛɛryɔu: ku akuc kɔcpiooce nɔn ee yen Yecu. 5 Go Yecu ke thieec, yan, Wathii, de ke cam cath ke week? Goki bɛɛr yan, Ei, acinkedaŋ. 6 Go ke yɔɔk, yan, Dɛɛnyki bɔi e abel baŋ cuec, ke we bi yok. Agoki dɛɛny; na wen, ke dhal keek e miit bei ne juec de rec. 7 Go raanpiooce raan nhiɛɛr Yecu go Petero yɔɔk, yan, Bɛnydit ka. Na wen, a piŋ Thimon Petero yen nɔn ee yen Bɛnydit, ke jɔ alulutde taau e yekɔu (wenthɛɛr aa cin kɔu lupɔ), go ro cuat wiir. 8 Go kɔc kɔk e piooce goki bɛn e abel thiineyic (aciki mec ne biic, acit dhirɔɔ bot kaarou tei), ke ke thel bɔi deyic rec. 9 Na wen, acik bɛn biic, ke ke tiŋ many e cool etɛɛn, ku nu rɛc e mac nɔm, ku knin ci pam. 10 Go Yecu ke yɔɔk, yan, Bɛɛiki kɔk e rec wen cak dɔm. 11 Go Thimon Petero lɔ wiir, le ku miit bɔi bei, e thiaŋ ke rec dit, bɔt tɔk ku thierdhic ku diak: ku acakaa wen juec kek alal, ke bɔi aken bɛn tuɛny. 12 Go Yecu ke cɔɔl, yan, Bak camki. Ku acin raan toŋ e kɔcpiooce dueer e thieec, yan, Ee yin ŋa? aŋicki nɔn ee yen Benydit. 13 Go Yecu bɛn, bi ku noom kuin ci pam, gɛm keek; ayi rec aya. 14 Nyuoth cii Yecu ro nyuoth kɔcken e piooce aci aa diak e kene, te waan jɔt en rot e kɔc ci thou yiic. 15 Na wen, acik thok e cam, ke Yecu thiec Thimon Petero, yan, Thimon, wen e Jona, nhiaar ɛn awar kɔcke? Go gam, yan, Ɣɛɛ, Bɛnydit; aŋic nɔn nhiaar ɛn yin. Go yɔɔk, yan, Nyuaathe amiththookkien amɛl. 16 Go bɛ thieec raanrou, yan, Thimon, wen e Jona, nhiaar ɛn? Go yan, Ɣɛɛ, Bɛnydit; aŋic nɔn nhiaar ɛn yin. Go yɔɔk, yan, Tit amɛlki. 17 Go bɛ thieec raandiak, yan, Thimon, wen e Jona, nhiaar ɛn? Petero e piɔu diu luɔi ci en e thieec raandiak, yan, Nhiaar ɛn? Go lueel, yan, Bɛnydit, yin ŋic kerieec ebɛn; aŋic nɔn nhiaar ɛn yin. Go Yecu yɔɔk, yan, Nyuaathe amɛlki. 18 Yin yɔɔk eyic, yan, Waan koor yin, yin ee yithar duut, ago aa cath teduon e yinpiɔu: rial, te ci yin dhiɔp, ka yin bi yicin riny, ago raan daŋ yi duut, ku leer yi te liu e yipiɔu. 19 Aa luel kene nyooth en thon bi en thou, ago Nhialic tɔ lec. Na wen, aci kene lueel, ke yook, yan, Kuany acok. 20 Go Petero ro puk, ku tiŋ raanpiooce raan nhiɛɛr Yecu, ke kuany kecok; yen aye raan waan kɛn rot e yeyɔu tede cam theen, raan waan thieec, yan, Bɛnydit, eeŋa e raan bi yi nyiɛɛn? 21 Te ci Petero ye tiŋ, ke jɔ Yecu thieec, yan, Bɛnydit, ku raane bi yedi? 22 Go Yecu lueel, yan, Te dɛ yɛn piɔu luɔi bi en tɔu aɣet te ba yɛn lɔ bɛn, ke eeŋodu thin? Kuany acok, yin. 23 Go jame tɛɛi e wathii yiic, yan, cii raanepiooceye bi thou: ku akene Yecu e lueel, nɔn cii en bi thou; aa lueel, yan, Te dɛ yɛn piɔu luɔi bi en tɔu aɣet te ba yɛn lɔ bɛn, ke eeŋodu thin? 24 Yen raanepiooceye yen aye caatɔ de kake, ku yen aa gaar kake: ku wo ŋic jamde nɔn ee yen yic. 25 Ku ade kajuec kɔk aya, ka cii Yecu looi, ku tee ke bi gɔɔr kedhie, ne yɛn, acakaa piny nɔm ebɛn acii awareek dueer muk awareek bi gɔɔr. Amen.

Luɔi De Tuuc 1

1 Yɛn e jam waan gɔɔr, Yin Theopilo, jam de ka ci Yecu gɔl e luɔi ku weet, kaŋ kedhie, 2 aɣet kool ci e jat nhial, te ci en tuuc ci lɔc kɔn yien thon ne Weidit Ɣer: 3 ɣɔn ci en kaŋ thol e guom, ke jɔ rot nyuoth keek ke piir, ne kajuec bik ŋic egɔk, aa ye tuol tede keek e nin kathierŋuan, ku jɔ ya cool e luel jam e ka ke ciɛɛŋ de Nhialic. 4 Na wen, acik gueer, ke ke yook, an, Duoki jel e Jeruthalem, tiɛtki ke cii Waar lueel, an, bi gam week, ke cak piŋ tede yɛn. 5 Jɔn ee kɔc baptith e piu ne yic; ku week, we bi baptith e Weidit Ɣer acin nin juec bi lɛɛr. 6 Na wen, acik gueer, ke thiecki, yan, Bɛnydit, ba ciɛɛŋ bɛ pɔk nɔm Yithrael enɔɔne? 7 Go keek yɔɔk, Ŋiny ba wek akool ŋic ayi run, akool ku run cii Nhialic taau e yecin etok, acie kedun. 8 Ku we bi riɛl yok, te ci Weidit Ɣer bɛn e wegup, ku we bi aa caatɔɔki e Jeruthalem, ku Judaya ebɛn, ku Thamaria, ku aɣet te guute piny thar. 9 Na wen, aci kake lueel, ke jɔte nhial ke woiki; go luat thiaan e kenyin. 10 Ku te ŋoot kek e ke nɛɛk keniim nhial te wen jel en, tiŋ, kɔc kaarou akɛɛcki e kelɔm ke ke ceŋ lupɔɔ ɣer; 11 ku luelki ayadaŋ, yan, Week, wek roor ke Galili, eeŋo kaac wek ke we woi nhial? Yen Yecuye, raan wen jɔte nhial e weyiic, abi enɔm bɛ dhuny acit nɔn ca wek e tiŋ alɔ paannhial. 12 Na wen, ke ke dhuny keniim Jeruthalem ne kuur nɔm kuur cɔl Olip, kuur thiaak ke Jeruthalem, ee cath de kool e thabath tei. 13 Na wen, acik bɛn ɣot, ke ke lɔ ɣon nu nhial, ɣon reere Petero thin, ku Jɔn, ku Jakop, ku Andereya, ku Pilip, ku Thoma, ku Bartholo. mayo, ku Mathayo, ku Jakop wen e Alapayo, ku Thimon Dhelote, ku Judath wen e Jakop. 14 Kɔcke kedhie ayek cool e lɔŋ ku pɛlki ne piɔn tok, ke ke cii bap, ne diaar etok, ayi Mari man Yecu, ku mithekɔcken e Yecu. 15 E akoolke ke Petero jɔt rot e kɔc yiic cil kɔcpiooce (kuen e rinken kedhie acit bɔt tok ku thierou), 16 ku jɔ lueel, yan, Wek mithekɔckuɔ, kecigɔɔr aci dhil aa yic, ke cii Weidit Ɣer lueel e Dabid thok ɣɔn thɛɛr ne kede Judath, raan e wat kɔc waan dɔm Yecu. 17 Ku aci ro tɔ kuen ke wook etok, ku aci biakde yok e luɔiyeyic. 18 (Ku raane e dom ɣɔɔc ne ariop de kerɛɛcde; na wen, ke wieek, go yac rɛɛt e ciɛɛlic, abi ciin wet bei kedhie. 19 Go kene ŋic e kɔc rɛɛr e Jeruthalem kedhie; en a cɔle dome Akeldama ne thoŋden, yen aye Dom de Riɛm). 20 Luɔi ci e gɔɔr e awarekic awarek de Thaam, yan, Tɔ paande e jɔɔric, Ku du tɔ de raan bi ɣap thin: ku, yan, Luɔidɛn ee yen kɔc tiit tɔ noom raan daŋ. 21 Ku enɔɔne, ne roorke yiic roor e cool e mat e wook ecaŋɣɔn ciɛthe Bɛnydit Yecu e woyiic, ee cool e bɛn ku le biic, 22 gɔl e baptinh e Jɔn ɣet ekool mane guop, kool ci e jat nhial e woyiic, ne roorke yiic abi raan tok dhil aa caatɔ keke wook etok ne jon ci en ro jɔt. 23 Agoki kɔc kaarou taau e kɔc niim, Jothep cɔl Barthaba, ku ye cɔɔl Juthutho aya, ku Mathiath. 24 Agoki lɔŋ, yan, Yin Bɛnydit, yin ŋic piɔn e kɔc kedhie, nyuothe wook raan ci lɔc e kɔcke kaarou yiic, 25 raan bi biak de luɔiye lɔɔk noom, ku bi aa tuc e nyin e Judathic, raan ci bɛn bei ne wac ci en kaŋ wooc, ago lɔ tede guop. 26 Na wen, ke ke deeny gɛk ne keden kaarou; go gɛk loony e Mathiath nɔm; ago mɛt e tuuc yiic tuuc kathieer ke tok.

Luɔi De Tuuc 2

1 Na wen, aci akool e Thierdhic guɔ bɛn, ke ke tɔu tetok kedhie. 2 Ago awuoou dap bɛn ethiau paannhial, acit awuoou de yom diit put, ku thieeŋ ɣot ebɛn ɣon reer kek thin. 3 Na wen, ke liep e ke tul, liep cit mac, ci keyiic tek; ku jɔki nyuc e kegup kedhie. 4 Agoki thiaŋ ne Weidit Ɣer kedhie, ku jɔki jam ne thok lei, acit man ci Weidit Ɣer e gam keek bi kek jam. 5 Ku ade Judai rɛɛr e Jeruthalem, kɔc rieu Nhialic, kɔc e bɔ bei e juoor yiic juoor ke piny nɔm ebɛn. 6 Na wen, aci jame piŋ e kɔc, ke kut e kɔc gueer, goki niim mum, raan ebɛn e keek piŋ ke ke jam e thoŋde guop. 7 Agoke liaap niim kedhie ku gɛiki, ku jɔki lueel kapac, yan, Tieŋki, kɔcke kɔc jam enɔɔne, ciki ye kɔc ke Galili kedhie? 8 Ku eeŋo piŋku enɔɔne, raan ebɛn, ŋɛk e thoŋ e dhieethe ye thin piŋ? 9 Wo Parthoi, ku Medoi, ku Elumai, ku kɔc tɔu e Methopotamia, ku Judaya, ku Kapadokia, ku Ponto, ku Athia, 10 ku Purugia, ku Pampulia, ku Rip, ku bɛi ke Libya thiɔk ke Kurene, ku kamaan e bɔ Roma, ayi Judai ayi kɔc ci rot tɔ ye Judai, 11 ku kɔc ke Kerete, ku kɔc ke Arabia, kek a piŋku ke ke jam ne thokkuɔ e kagook e looi Nhialic. 12 Agoki gai kedhie, acike dhal, ku thiecki rot kapac, yan, Ee kaŋo ekene? 13 Ku lueel kɔk agɛɛt, yan, Kɔcke acik kuɛth e mɔn e piac dhiim. 14 Na wen, ke Petero jɔt rot keke kɔc kathieer ku tok, ku jieem keek e rol dit, yan, Wek roor ke Judai, ku wek kɔc rɛɛr e Jeruthalem wedhie, jaki kene ŋic, ku piɛŋki welki, yan, 15 Kɔcke aken mɔu ke wit, ne ke wen cak lueel, ee thaar kadiak akol tei; 16 Ku kene ee ke ɣɔn lueel nebi Joel; 17 Yan, Aci Nhialic lueel, yan, Rial wadaŋ, Weiki aba ke luooŋ e kɔc gup kedhie: Ku wɛɛtkun keke nyiirkun abik kaŋ aa caar, Ku roorkuondit abik aa nyuoth e kaŋ; 18 Acakaa liimkun aya, Weiki aba ke luooŋ e e kegup ne akoolke, Liimkuon roor ku liim duet, agoki kaŋ aa caar. 19 Ku kagɛi aba ke tɔ tiec paan e Nhialic nhial, Ku ta gook tiec e piny nɔm, Riɛm, ku mac, ku toltol e piny: 20 Akɔl abi ro puk aye cuɔlepiny, ku bi pɛɛi ro puk aye riɛm, Te ŋoot akool dit e Bɛnydit ke ken bɛn, Kool bi tic egɔk: 21 Ku eyic, raan ebɛn raan e Bɛnydit cɔɔl rin, ka bi dhil kony wei. 22 Wek roor ke Yithrael, piɛŋki welke: Yecu de Nadhareth, raan ci nyuoth week nɔn e bi yen tede Nhialic ne luɔi dit ku kagɛi ku gook ci Nhialic ke looi ne yen e weyiic, acit man ŋiɛc wek en ayadaŋ; 23 yen acak noom, te ci e yien week ne kede loŋ cii Nhialic lueel e yepiɔu, ku ne ŋiny ci en e kɔn ŋic, aguɔki piaat e tim ci riiu nɔm kɔu ne ciin rac, ku nakki abi thou: 24 yen acii Nhialic jat nhial, te ci en e luony bei e thuɔɔuwic: luɔi dhɛle thuɔɔu muŋ bi en e muk. 25 Ku Dabid e jam lueel ne kede, yan, Yɛn aa ye Bɛnydit tiŋ e yanyin tueŋ ecaŋɣɔn, Ke ye tɔu e baŋ cuenydi, ke ya cii bi nyaai tedi: 26 En aca yɛn piɔu miɛt, aba piɔɔny e liemdi; Ku guopdi aya abi yok ke lɔŋ ne aŋɔth ŋaath: 27 Luɔi cii yin weiki bi nyaaŋ paan e kɔc ci thou, Ku cii Raanduon Ɣerpiɔu bi tɔ tiŋ dhiap. 28 Yin ci a tɔ ŋic kuɛɛr ke piir; Yin bi a tɔ mit piɔu ne nyindu aba piɔu a yum. 29 Week wathii mithekɔckuɔ, acin ke pen ɛn guiir guieer ɛn week ne kede Dabid kuɛɛredan thɛɛr, yan, aci thou, ku aci thiɔk, ku raŋde atɔu keke wook aɣet ci ekoole. 30 Ku yen aa ye nebi, ku aŋic nɔn ci Nhialic e lɛk en, abi gutguut lueel, yan, Ne mith ke thardu yinguop, yɛn bi Kritho jat nhial, raan bi reer e thoonydu nɔm. 31 Ago Dabid, luɔi ci en kene kɔn tiŋ, ago jam ne kede jon bi Kritho ro jɔt, yan, weike akeneke nyaaŋ paan e kɔc ci thou, ku ken guopde dhiap tiŋ. 32 Yen Yecu mane, yen acii Nhialic jat nhial, ku wook wodhie wok ee caatɔɔ ne ecooke. 33 Ku enɔɔne, nɔn ci e tɔ dit e ciin cueny de Nhialic, ago Weidit Ɣer noom ka ci Wun kɔn lueel, an, bi ke gam en, yen a luuŋ en ekene piny, ke wɔiki ku piɛŋki enɔɔne. 34 Ku Dabid aken guɔ lɔ paannhial: yenguop, yen aa lueel en, yan, Bɛnydit e Bɛnydiendit yɔɔk, yan, Nyuc e baŋ cuenydi, 35 Aɣet kool ban kɔc dɛ wek ater tɔ ye ken ee yin yicok dhɔɔr. 36 Na enɔɔne, tɔ dhien e Yithiael ebɛn tɔ ŋic cooke egɔk, yan, Yecu mane, raan waan cak piaat e tim ci riiu nɔm kɔu, yen acii Nhialic tɔ ye Bɛnydit ku tɔ ye Kritho aya. 37 Na wen, acik jame piŋ, ke ke guute piɔth, ku thiecki Petero keke kɔc kɔk e piooce, yan, Wathii mithekɔckuɔ, eeŋo buk looi? 38 Go Petero ke yɔɔk, yan, Pɔkki wepiɔth, ku taki rot baptith wedhie ne rin ke Yecu Kritho, ke bi karɛckun pɔl, ke we bi miɔɔc ne Weidit Ɣer. 39 Ke ci lueel, an, bi gam kɔc, ee kedun week, ku ye kede niithkun, ku ye kede kɔc nu temec kedhie, kɔc bii Bɛnydit Nhialicda cɔɔl. 40 Ago ke lɛk wel juec kɔk ku guiir keek, yan, Kuɔnyki rot e reme rem ci piɔu ŋɔl. 41 Go kɔc ci welke gam e piɔnmit agoke baptith: ku ekool mane guop kɔc gam acik kenyiin ŋuak ne kacit agum kadiak de kɔc. 42 Agoki aa cool e tɔu e weetic weet e tuuc, ku yek cool e abarɔyic, ku waŋ ee kuin wokic, ku lɔŋic. 43 Ago riɔɔc kɔc dɔm kedhie: ku tuuc acik kagai juec looi, ayi gook. 44 Ku tɔu kɔc ci gam etok, agoki kaken rɔm etok kedhie; 45 go kɔc dumken ɣaac ayi kaken, goki ke tɛk kɔc kedhie, te de yen raan dɛke kaŋ. 46 Agoki aa cool luaŋdiit e Nhialic e akoolnyiin kedhie ne piɔn tok, ku yek knin waakic ɣone ku ɣone, ku yek keden cam ne piɔnmit cinic rueeny, 47 ke ke ye Nhialic leec, ku mit kɔc piɔth kedhie ne keek. Go Bɛnydit kanithɔ ŋuak nyin e kɔc e akooinyiin kedhie kɔc kony wei.

Luɔi De Tuuc 3

1 Na wen, ke Petero keke Jɔn ke ke lɔ luaŋdiit e Nhialic etok e thaar e lɔŋ, yen aye thaar dheŋuan. 2 Ku ade raan ɣɛɛce, raan e dhieth ke ye aduany, ku aa ye kɔc jɔt e akooinyiin kedhie lek taau e kal e luaŋdiit e Nhialic thok, kal thoŋ cɔl Lakelak, ke ye lip e kaŋ tede kɔc e lɔ luaŋdiit e Nhialic. 3 Na wen, ke tiŋ Petero keke Jɔn e ke lɔ luaŋdiit e Nhialic, go ke lip. 4 Go Petero raan toom guop, ayi Jɔn aya, ku yook, yan, Woi wook. 5 Go keek woi, ke ŋɔth, an, de ke bi yien yok tede keek. 6 Go Petero lueel, yan, Yɛn cin nɔm rial ku cien nɔm jini; yin miaac tei ne ke cath ke yɛn. Ne rin ke Yecu Kritho de Nadhareth, jɔt rot cathe. 7 Go ciin cuec dɔm, jɔt nhial: na wen, enɔntlnin mane ke cokke ku yom ke awodhooruyin ke ke yok riɛl. 8 Na wen, ke gɔp rot nhial, ku kɛɛc, ku ciɛth, go lɔ luaŋdiit e Nhialic ke keek etok, ke cath ku ye kɛɛc nhial, leec Nhialic. 9 Ago kɔc tiŋ kedhie ke cath ke lec Nhialic: 10 ku aŋicki nɔn ee yen raan waan e reer ke lip e kal e luaŋdiit e Nhialic thok, kal thoŋ cɔl Lakelak: agoki gai aret abik niim mum ne ke ci tic tede ye. 11 Ago raan wen ci dem go Petero dɔm keke Jɔn, ago kɔc kedhie kat etok lek e gɔɔlic te nu kek, gol cɔl Gol e Tholomon, ke ke gai aret. 12 Na wen, aci Petero ke tiŋ, ke yook kɔc, yan, Week, wek roor ke Yithrael, eeŋo gai wek e kene? Ku eeŋo tuɔɔm wek wogup wakya, aci ciet wok e tɔ raane cath ne riɛlda wogup, ku ne rieeu ee wok Nhialic rieu? Acie yen. 13 Nhialic de Abraɣam ku Yithak ku Jakop, Nhialic de kuarkuɔ, yen aci Wendɛn Yecu gam dhueeŋ; raan waan cak yien miric, ku cak rɛɛc e Pilato nɔm, waan ci en loŋde teem, an, pɛl. 14 Ee Raan Ɣerpiɔu en acak rɛɛc, Raan Piɛthpiɔu, ku raan ci raan daŋ luc yen acak lɔŋ, an, bi yien week. 15 Bɛnydiit e Wei acak nɔk, raan cii Nhialic jɔt bei e kɔc ci thou yiic, ku wok ee caatɔɔ ne cooke. 16 Ku rin ke yen, ne gam ci wo rinke gam, yen aa tɔ raane ril, raan wɔiki ku ŋiɛcki: yeka, gam bɔ tede yen aci raane gam pialeguop e wenyin wedhie. 17 Ku enɔɔne, mithekɔckuɔ, aŋiɛc nɔn ca wek kene looi ne kuny kuoc wek en, ayi banykun aya. 18 Ku kake, ka cii Nhialic tɔ luel tueŋ ne thok ke nebiike kedhie, yan, bi Kritho kaŋ dhil guum, kek acike tɔ ye yith. 19 Yen ja wek wepiɔth puk, ku bɛki wepiɔth wɛl Nhialic, ke bi karɛckun cuoth bei, ago akool bɛn e Nhialic nyin akool ke dom e wei ke kɔc; 20 ago Kritho tooc, raan waan ci kɔn guieer week, yen Yecu: 21 raan bi dhil ceŋ paannhial aɣɔl kool e puŋ bi kaŋ puk niim kedhie, kool cii Nhialic tɔ luel ne thook ke nebiikɛn ɣerpiɔth kedhie, gɔl ɣɔn thɛɛr ciɛke piny. 22 Mothe e kuarkuɔ yɔɔk eyic, yan, Nebi tok abii Bɛnyduondit Nhialic jat nhial e mithekɔckun yiic, acit man e yɛn; jamde abak piŋ, jam bi lɛk week ebɛn. 23 Ku eyic, raan ebɛn raan bi kede nebiye rɛɛc piŋ, ka bi maar etaiwei e kɔc yiic. 24 Yeka, ku nebii kedhie aya, gɔl e Thamuel keke nebii biɔthe, nebii ɣɔn e wel lueel, acik kɔn lueel e kede akoolke, kek kedhie. 25 Wek ee mith ke nebii, ku yak mith ke loŋ, loŋ cii Nhialic mac keke kuarkuɔ, waan yook en Abraɣam, yan, Ku ne kau de yinguop abi dhien ke piny nɔm aa thieei kedhie. 26 Ku Nhialic, luɔi ci en Wendɛn Yecu jat nhial, aci kɔn tuoc week, bi week bɛn thieei, ne doŋ bi en we dak wei e luɔiduon racic, week wedhie.

Luɔi De Tuuc 4

1 Na wen, aŋootki ke ke jam ne kɔc, ke bany ke ka ke Nhialic e ke bɔ ne bɛny de luaŋdiit e Nhialic ku Thadokai, ke ke bɔ e keyiic, 2 ke ke ci piɔth diu luɔi weet kek kɔc, ku luɔi guiir kek ne Yecu ne jon bi kɔc rot jɔt e kɔc ci thou yiic. 3 Goki keek dɔm, ku tɛɛuki keek e aloocic aru piny: akɔl e guɔ thei. 4 Ku ade kɔc juec ci gam kɔc wen ci jam piŋ; go kuen e roor ci gam go ciet agum kadhic. 5 Na wen, aru piny, ke banyken ku roordit ku kɔc e loŋ gɔɔr e ke gueer Jeruthalem; 6 ku nu Anath thin, yen aye bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic, ku Kayapath, ku Jɔn, ku Alekandaro, ku kɔckɛn e bɛnydiit tueŋ kedhie. 7 Na wen, acik ke taau e keyiic cil, ke ke thiecki, yan, Ee riɛlou, ku ye rinkou e luɔɔi wek ekene? 8 Go Petero thiaŋ ne Weidit Ɣer, ku yook keek, yan, Week, we bany ke kɔc, ku wek roordit ke Yithrael, 9 te thieec wek wook ekoole ne luɔi piɛth cuk looi e raane guop raan ci duanye, yan, ci tɔ piɔl guop adi; 10 jaki kene ŋic wedhie, ayi kɔc ke Yithrael, taki ke ŋic kedhie, yan, Ne rin ke Yecu de Nadhareth, raan cak piaat e tim ci riiu nɔm kɔu, raan cii Nhialic jɔt bei e kɔc ci thou yiic, ne rin ke yenguop, yen a kɛɛce raane etene e weniim, ke ye guɔp pial. 11 Kene ee kuur waan cak rɛɛc, wek kɔc yik alooc, ku aye tɔ ye kuur e agukic kuur de naamde. 12 Ku kunydewei aliu ne raan daŋ: ku acin rin kɔk e piny nɔm, rin ci gam kɔc, rin bi wo dhil kony wei ne keek. 13 Na wen, acik ŋeeny de Petero tiŋ keke Jɔn, ku ŋicki keek nɔn ee kek roor kene wɛɛt, acin kajuec ŋicki, agoki gai; ku jɔki keniim tak ne cath e ye kek cath ne Yecu waan. 14 Ku te woi kek raan wen ci dem akaac ke keek etok, ka cin ke cik yok ke bik jɔɔny. 15 Na wen, acik ke yɔɔk, yan, bik lɔ biic e loŋic, ke jɔki guiir kapac, 16 ku luelki, yan, Buk ŋo looi ne kɔcke? Aci kɔc rɛɛr e Jeruthalem ebɛn ŋic egɔk nɔn ci gok dit looi ne keek; ku acuku ke dueer jɔɔny. 17 Ku enɔɔne, jɔku ke waai e wɛi gok, luelku, yan, Duoki raan daŋ be guieer e rinke; ke jam cii bi thiei e kɔc yiic. 18 Goki ke cɔɔl, ku yookki keek, yan, Duoki jam be ya guiir ku duoki kɔc be ya wɛɛt eliŋliŋ ne rin ke Yecu. 19 Na wen, ke Petero keke Jɔn e ke beer, yookki keek, yan, Luɛlki week, nɔn piɛth en tede Nhialic te piŋ wok kedun awar piŋ piŋ wok kede Nhialic: 20 ku wo cii aguiɛɛr dueer pɔl ne ka cuk tiŋ ku piŋkuke. 21 Na wen, acik ke bɛ waai, ke ke palki, acin ke cik yok ke bi kek ke mac, ne baŋ de kɔc; kɔc ebɛn aake ye Nhialic leec ne ke ci looi. 22 Run ke monye awarki thierŋuan, mony wen ci goke looi e yeguop, gok ci e tɔ piɔl guop. 23 Na wen, acike pɔl, ke ke lɔ tede remden, lek ku guiirki keek jam ebɛn jam cii banydiit ke ka ke Nhialic lɛk keek ayi roordit. 24 Na wen, acik jam piŋ, ke ke jɔt kerot lamki Nhialic ne piɔn tok, luelki, yan, Bɛnydit, Yin Nhialic, Yin Acieŋ e cak paannhial ku piny ku abapdit, ku ka nu e keyiic kedhie: 25 Yin ci lueel ɣɔn ne thoŋ de Dabid awunde, yan, Eeŋo e gothe Juoor, Ku eeŋo e tɛke kɔc ɣɔric e kepiɔth? 26 Mahik ke piny acik rot jɔt, Ku gueer bany ceŋ kɔc, Bik tɔŋ yien Bɛnydit keke Krithode: 27 kɔc acik gueer ne yic, kɔc de ater ne Yecu Wenduon ɣerpiɔu, Wenduon ci tɔc, yi Kerod ayi Pontio Pilato, keke Juoor ku kɔc ke Yithrael, aake gueer tetoŋe, 28 bik kaŋ bɛn looi ebɛn, ka cii riɛldu ku loŋdu kɔn guiir ɣɔn thɛɛr, an, bi ke dhil looi. 29 Ku enɔɔne, Bɛnydit, piŋ wɛi ee kek wo waai, ku game liimku riɛl, bik jamdu aa guiir ke ke ye ŋeeny, 30 ku riny yicin ke kɔc e ke bi dem; ku tɔ gook looi ku ka ye kɔc ke gai ne rin ke Yecu Wenduon ɣerpiɔu. 31 Na wen, acik lam, ke piny nieŋ rot te wen ci kek gueer thin; agoki thiaŋ ne Weidit Ɣer kedhie, ku jɔki jam e Nhialic guiir ne ŋeeny. 32 Ku tɔu kut e kɔc ci gam ne piɔn tok ku ne jam tok: ku acin raan e ye lueel ne ka cath e yen, an, ee kake yenguop; ayek rɔm etok ne kaŋ kedhie. 33 Ku tuuc ayek jamden lueel ne riɛldit, jam ee kek caatɔɔ ke jon ci Bɛnydit Yecu ro jɔt: ku tɔu dhueeŋ dit tede keek kedhie. 34 Ku acin raan ne keyiic raan dɛk e kaŋ; kɔc ebɛn kɔc de niim dum ayi ɣoot ke ke ɣɔɔcki, ku jɔki weu ke ka ci ɣaac bɛɛi, 35 goki ke taau piny e tuuc niim: na wen, ke weu e ke teke kɔc, miɔc raan ebɛn ne kede dak dɛke kake. 36 Ku ade mony cɔl Jothep, mony ci tuuc cak rinke, yan, Baranaba (yen aye Wen e Muŋdepiɔu, te puke yen e thoŋda), ku ye raan e Lebi, paanden ee Kupurio; 37 monye ade nɔm dom, go ɣaac, ku bii weu, tɛɛu keek e tuuc cok.

Luɔi De Tuuc 5

1 Ku ade raan cɔl Anania, keke Thapeire tiiŋde, raan ci ka cath ne yen ɣaac; 2 na wen, ke both biak tok ne weu, ku ŋic thŋde aya, go biak tok bɛɛi, ku tɛɛu piny e tuuc cok. 3 Go Petero lueel, yan, Anania, eeŋo ci Catan yi thiɔɔŋ piɔu aya, ba Weidit Ɣer bɛn tɔɔr lueth, ku ci biak tok both ne weu ke dom? 4 Waan ŋoot en ke kene ɣaac, e cie kedu? ayi waan ci e ɣaac aya, e cii tɔu e yicin yitok? Eeŋo take kene e yiniɔu? acie kɔc kek e tɔɔre lueth, ee Nhialic. 5 Na wen, aci Anania welke piŋ, ke wieek, jɔ guɔ thook: ago riɔɔc dit kɔc dɔm kedhie kɔc piŋ kake. 6 Go dhuok rot jɔt, ku dutki e lupo, goki lɛɛr biic lek thiɔk. 7 Na wen, te cit thaar kadiak, ke tiiŋde bɔ ɣot, ke kuc ke ci looi. 8 Go Petero yɔɔk, yan, Lɛke yɛn, cak dom ɣaac e weu kaale? Go lueel, yan, Ɣɛɛ, weu ayekie. 9 Go Petero yɔɔk, yan, Eeŋo aa wek wethook mat, bak Wei ke Bɛnydit bɛn them? Tiŋ, cok ke kɔc wen ci monydu lɔ thiɔk, kek ka ɣot thok, ku abik yi lɛɛr biic aya. 10 Na wen, ke wieek e yecok enɔnthiine, jɔ guɔ thook: go dhuok bɛn ɣot, ku yokki aci thou, goki jɔt, lek thiɔk e monyde lɔɔm. 11 Go riɔɔc dit kanithɔ dɔm ebɛn, ku dɔm kɔc kedhie kɔc piŋ kake. 12 Ku gook juec ku ka ye kɔc ke gai acike looi e tuuc cin e kɔc yiic: go kɔc aa gueer e piɔn tok e gol e Tholomonic. 13 Ku ne kɔc kɔk yiic acin raan ci ŋeeny bi mat keke keek: ayeke leec e kɔc lei; 14 ku kɔc gam Bɛnydit acik rot ŋuak e kut diit e kɔc, roor ayi diaar; 15 acakaa kɔc tok acike bɛɛi bei, leereke e kuɛɛr yiic, ku tɛɛuwekeek e laŋareep niim ku kurthii niim, yan, bi yien dɛ te le atieptiep de Petero e kɔc gup kɔc kɔk e keyiic, te teek en. 16 Ku kut diit e kɔc acik bɛn bei e pɛɛnydit nu e Jeruthalem kec aya, ke ke bii kɔc tok ku kɔc cii jɔɔk rac dɔm: agoki dem kedhie. 17 Na wen, ke bɛnydit tueŋ e ka ke Nhialic ke jɔt rot, keke kɔc e tɔu ne yen kedhie (kek aye rem e Thadokai), agoki piɔth thiaŋ e agɔth, 18 agoki tuuc dɔm, ku tɛɛuki keek ɣon ee kɔc mac. 19 Na wen, ke tuny nhial e Bɛnydit ke liep alooc thok wakɔu, ku bii keek biic, yook keek, yan, 20 Laki, kaacki nhial luaŋdiit e Nhialic, ku guieerki kɔc ne wel ke piire kedhie. 21 Na wen, acik e piŋ, ke ke lɔ luaŋdiit e Nhialic ɣɔnmiak te ci piny ru, lek kɔc wɛɛt. Go Bɛnydiit tueŋ e kake Nhialic bɛn keke kɔc e tɔu ne yen, goki kɔc ke loŋ caal tetok, keke kɔc dit ke kɔc ke Yithrael kedhie, ku toocki kɔc alooc bik tuuc lɔ bɛɛi. 22 Na wen, ke cawiic e ke bɔ, ku yokki keek aliu e aloocic, goki keniim dhuny, ku luelki, 23 yan, Alooc acuk yok aci guur e lɔ dekdek, ku yokku kɔc tit alooc ke ke kaac biic ɣot thok: na wen, acuk e tueer, ke cin raan yokku thin. 24 Na wen, ke bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic, keke bɛny e luaŋdit e Nhialic, ku banydit kɔk e ka ke Nhialic, te ci kek kake piŋ, ke ke jɔ niim a cɔɔtcɔɔt ne keden, ne te bi jame nɔm pek thin. 25 Na wen, ke raan bɔ, bi ku lueel, yan, Tieŋki, kɔc waan cak taau e aloocic akɛɛcki luaŋditt e Nhialic, ke ke weet kɔc. 26 Go bɛny e luaŋdiit e Nhialic lɔ keke cawiic, lek ku biiki ke bei, ku ciki ke dɔm aril, acik riɔɔc e kɔc, ke ke cii bi biɔɔk e kɔi. 27 Na wen, acik ke bɛɛi, ke ke tɛɛuki e kɔc niim kɔc ke loŋ; go bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic ke thieec, 28 yan, Kenku week yɔɔk aret, yan, Duoki kɔc e bɛ wɛɛt e rinke? ku tieŋki, we ci Jeruthalem thiɔɔŋ ne weetdun, ku we de piɔth luɔi ba wek riɛm e raane dɛɛr e woyieth. 29 Go Petero keke tuuc kɔk agoki bɛɛr, yan, Wo bi jam e Nhialic dhil piŋ awar ke lueel kɔc. 30 Nhialic de kuarkuɔ aci Yecu jat nhial, raan cak nɔk, waan nɔɔk wek en e tim nɔm. 31 Yen acii Nhialic jat nhial ne ciin cuenyde, abi aa Bɛnydit ku ye Konydewei, bi Yithiael tɔ puk epiɔu, ku tɔ karɛcken pal. 32 ku wok ee caatɔɔ ne kake; ayi Weidit Ɣer aya, Wei ci Nhialic gam kɔc e kake piŋ. 33 Na wen, acik kene piŋ, ke ke guute piɔth, goki loŋ cam, an, bik ke nɔk. 34 Na wen, ke raan tok jɔt rot e loŋic, ee raan e Parithai, cɔl Gamaliɛl, raan e kɔc wɛɛt e loŋ, ariewe kɔc kedhie, raane aci ro jɔt, ku yook keek, yan, bi tuuc tɔ lɔ biic tethiinakaŋ. 35 Go kɔc yɔɔk, yan, Week, wek roor ke Yithiael, tieŋki rot e hiɔi, an, bak hioi kɔcke. 36 Raan cɔl Theuda e rot jɔt waan, ago rot tɔ ye raan de naamde; ago kɔc mat e yen, acit bot kaŋuan: ku aci nɔk; ago rem piŋ kede agoki thiai kedhie, abik riaar. 37 Na wen, e raane cok, ke Judath raan e Galili ke jɔt rot, e akool waan e ke kɔc gɔɔr rin, ku thel kɔc juec e yecok: ku jɔ thou aya; go kɔc piŋ kede agoki thiei roor kedhie. 38 Ku enɔɔne, wek yɔɔk, yan, Mɛɛcki rot ne kɔcke, palki keek: na loŋe ku luɔiye, te ee yen kede kɔc tei, ka bi riaar: 39 ku na ye kede Nhialic, acaki bi leu ne tiem; ke we cii bi yok aye kɔc piɔt e Nhialic. 40 Goki loŋde gam: na wen, acik tuuc cɔɔl, ke ke duiki, ku thɔnki keek alal, yan, Duoki jam be ya guiir ne rin ke Yecu: ku jɔki ke pɔl. 41 Goki jal e loŋ nɔm, ke ke mit piɔth nɔn cike tɔ ye kɔc e roŋ ne guom de ayaar ne baŋ de Rinke. 42 Ku akool nyiin kedhie, e luaŋdit e Nhialicic ayi ɣoot yiic ebɛn, akenki weet aa pɔl, ayi guieer e welpiɛth aya, yan, Yecu yen aye Kritho, akenki pɔl.

Luɔi De Tuuc 6

1 Na ɣɔn e akoolke, te ci kuen e kɔcpiooce ŋuak, ke Judai e bɔ paan e Giriki ke ke cak dhieeu ne kɔc ke Eberu, yan, ci dieerken ke nyɔŋ dieer cin niim roor, te teke weu e akoolnyiin kedhie. 2 Na wen, ke kɔc kathieer ku rou ke ke cɔl kut e kɔc ci gam, ku luelki, yan, Acii piɛth e luɔi bi wo jam e Nhialic pɔl, ku yok kecam tɛk kɔc. 3 Na enɔɔne, week mithekɔckuɔ, jaki roor kadherou kɔɔr e weyiic, roor cath e rin piɛth e kɔc yiic, ku cik thiaŋ e Weidit Ɣer ku pɛlenɔm, kɔc buk taau e luɔiye nɔm. 4 Ku wook, wo bi ya ceŋ e wo laŋ, ku guiirku jam. 5 Ku loŋe aci kut e kɔc tɔ mit piɔth kedhie, agoki Thepano lɔc, raan e gam aret, ku ci thiaŋ e Weidit Ɣer, ku Pilip, ku Porokoro, ku Nikanor, ku Thimon, ku Parmena, ku Nikolao raan e bɔ Antiokia ku ci rot tɔ ye Judai. 6 Goki ke taau e tuuc niim: na wen, acik lɔŋ, ke ke thɛny kecin e kegup. 7 Go jam e Nhialic piny kiet nɔm: go kuen e kɔcpiooce go enyin ŋuak alal e Jeruthalem; ayi rem diit e bany ke ka ke Nhialic acik gam dot. 8 Ku Thepano ee raan e piɔu adhuɛŋ aret, ku ciɛth ke riɛl dit, ku aci gook looi e kɔc yiic ayi ka ye kɔc ke gai. 9 Na wen, ke kɔc kɔk e ke jɔt rot, ke kɔc ke luaŋ ee kɔc gueer thin luaŋ e kɔc cɔl Libertinoi, ayi kɔc ke Kurenai, ku kɔc ke Alekandarei, keke kɔc ke Kilikia, ku Athia, ke ke jɔt rot, akɔɔrki teer ne Thepano. 10 Ku aci teer ke dhal, ne pɛl pel en nɔm, ku ne Wei cath ne yen, te jiɛɛm en. 11 Agoki roor kɔk riɔp, kɔc bi e lueel, yan, Raane acuk piŋ ke lat Mothe, ayi Nhialic. 12 Agoki kɔc riir ale, ayi roordit, ayi kɔc e loŋ gɔɔr, agoki bak, dɔmki, ku thelki leerki e loŋ nɔm. 13 Agoki caatɔɔ aluɛth tɔ kaac nhial, kɔc bi e lueel, yan, Raane acii jam e pɔl jam de lɛɛt ee yen wune laat wun ɣeric, ayi loŋ: 14 acuk piŋ ke lueel, yan, Yecu de Nadhareth, yen abi wune riɔɔk, ago ciɛɛŋ puk, ciɛɛŋ cii Mothe yien wook. 15 Na wen, ke kɔc kedhie kɔc rɛɛr e loŋic, ke ke tom Thepano guop, goki tiŋ nyin, acit nyin tunynhial.

Luɔi De Tuuc 7

1 Go bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic thieec, yan, Yek yith kek ekake? 2 Go lueel, yan, We wɛɛtkewaar ku warkuɔ, piɛŋki. Nhialic cath ke dhueeŋ, yen aci tuol tede waardan Abraɣam te ɣɔn nu yen Methopotamia, aŋoot ke ken guɔ ceŋ e Karan; 3 go yɔɔk, yan, Jel paandun ku pal mithekɔckun, ku ba paan ba nyuoth yin. 4 Ago jal paan e Kaldayo, bi ku nyuuc e Karan: na wen, aci wun guɔ thou, ke tɔ Nhialic jel, bi paane paan rɛɛr wek thin enɔɔne. 5 Ku acin piny ci gam en etene, piny bi nyaŋ mithke, acakaa biak thiin dueere raan liir nɔm acinkedaŋ: aa jɔ lueel tei, an, bi gam en bi aa kede, ku kede mithkɛn bi lɔɔk bɛn e yecok, ku aŋoot ke cin nɔm meth. 6 Aci Nhialic lueel ale, yan, bi mithke dhil keny paan lei, paan bi keek tɔ ye him thin, ku yeke yɔŋ, bot kaŋuan e run. 7 Ku lueel Nhialic aya, yan, Jur e tɔ keek e him, aba tɔ yok kedɛn tuc: na miak, ka bik bɛn bei, bik a bɛn lam etene. 8 Goki loŋ mac, yan, bi kɔc cueel: go Abrabam Yithak dhieeth, ku jɔ cueel ekool ee kek bɛt; ku dhieth Yithak Jakop, ku dhieth Jakop kuarkuɔn thɛɛr kathieer ku rou. 9 Na wen, ke kuarkuɔn thɛɛr ke ke dɔm tiɛɛl ne Jothep, agoki ɣaac tɔki leere Rip: ku tɔu Nhialic keke yen tei, 10 ago luok ne ka ci e miɛn ebɛn, ku gɛm dhueeŋ ku pɛlenɔm e Paro nɔm, yen aaye malik de Rip; ago dɔm abi aa bɛnydiit nu e Rip nɔm ku dhiende nɔm ebɛn. 11 Na wen, ke cɔk bɔ paan e Rip ebɛn ayi paan e Kanaan, ku bɔ rɛɛc e kɔc cuil gup: go kuarkuɔ cien ke piir kek cik yok. 12 Na wen, aci Jakop e piŋ nɔn nu rap paan e Rip, ke kɔn kuarkuɔ tuɔɔc etɛɛn raan tok. 13 Na wen, aci cok aa rou, ke Jothep tɔ rot ŋic mithakecken; go dhien e Jothep nyuoth Paro. 14 Na wen, ke Jothep toc kɔc lek Jakop wun cɔɔl, keke kɔcken kedhie, kɔc kathierdherou ku dhic. 15 Go Jakop lɔ Rip, ku thou, yen keke kuarkuɔ; 16 goki lɛɛr Cekem, lek taau e raŋic, raŋ ɣɔn cii Abraɣam ɣɔɔc e weu tede wɛɛt ke Emor raan e Cekem. 17 Na wen, aci kool cii Nhialic mac keke Abraɣam guɔ thiɔk, ke kɔc e ke jɔ ro ŋuak abik juec aret paan e Rip, 18 aɣet te ci malik daŋ ro jɔt, malik kuc Jothep. 19 Go jurda luoi rueeny, yen emalike, ku jɔ kuarkuɔ cieŋ e ciɛɛŋ rac, an, bi miththiiken cuat wiir, ke ke bi thou. 20 Ɣɔn nu malike, yen aa dhieethe Mothe, ke ye mɛnh ci lakelak, go muk e pɛi kadiak paan e wun: 21 na wen, aci taau biic, ke jɔt nyan e Paro, ago muk tɔ ye wende. 22 Go Mothe weet ne pɛl e kɔc ke Rip ebɛn, aci aa raan ril e wel ku luɔi. 23 Te ci en run thol kathierŋuan, ke jɔ piɔu dɛ luɔi bi en kɔcken neem, kek kɔc ke Yithrael. 24 Na wen, ke tiŋ raan tok e keek aci dui e ɣɔric, ku jɔ luok, go kede raan ci kuoc cieŋ guoor, yup mɛnh e Rip: 25 aa ye lueel e yepiɔu nɔn bi kɔcken e ŋic, luɔi bi Nhialic keek kony e yecin; ku akenki ŋic. 26 Na ɣɔnmiak, ke yok kɔc kaarou ne kɔcken yiic ke ke piɔt kapac, ku jɔ kɔɔr luɔi bi en keek mɔɔk, yan, Wathii, wek ee kɔc ke raan tok, eeŋo cam wek rot? 27 Na wen, ke raan wen ci mɛnhkene cam, ke jiep Mothe wei, yan, Nyai! eeŋa ci yi tɔ ye bɛnyda, bɛny bi loŋda ya guiir? 28 Ba a nɔk e naŋ e mony e Rip waanakol? 29 Go Mothe jɔ kat ne ejame, le ku reer paan e Midian, ago mithwat dhieeth kaarou etɛɛn. 30 Na wen, aci run kathierŋuan thok, ke tunynhial tuny e Bɛnydit tul tede yen e jɔɔric jɔɔr e kuurdit cɔl Thinai, tul mɛɛc many dɛp e tim cekic. 31 Na wen, aci Mothe ye tiŋ, ke gai ne ke ci tiŋ: go lɔ tethiɔk le gɔɔk apiɛth, go rol e Bɛnydit tuol, ku yook, yan, 32 Yɛn Nhialic de kuarkun, Nhialic de Abraɣam, ku Yithak, ku Jakop. Go Mothe lath guop, ku jɔ riɔɔc e daai bi en bɛ daai. 33 Go Bɛnydit yɔɔk, yan, Bɛɛiye war bei e yicok: te kɛɛc yin thin ee piny ɣeric egɔk. 34 Ciɛɛŋ ci kɔcki kuoc cieŋ paan e Rip aca tiŋ egɔk, ku dhien ee kek dhiau aca piŋ, ku ja guɔ bɛn piny ba ke bɛn luok. Enɔɔne ba, yin ba tuɔɔc Rip. 35 Yen Mothe guop raan waan cik rɛɛc, yan, Eeŋa e tɔ yin e bɛny e woniim, bɛny bi loŋda ya guiir? yenguop acii Nhialic tooc, bi aa bɛny bi keek cieŋ, ku kony ke, ne tunynhial tuny e tul tede yen e tim cekic. 36 Yen eraane yen aa bii ke bei, wen ci en gook looi gook bi kɔc ke gai paan e Rip, ku Abapdit Thith, ku jɔɔric e tun kathierŋuan. 37 Yen Motheye ki, raan waan yook kɔc ke Yithrael, yan, Nebi tok abii Bɛnyduondit Nhialic jat nhial ne kedun e kɔckun yiic, raan cit ɛn; jamde abak piŋ. 38 Kene ee raan waan e nu e kɔc yiic kɔc ci gueer e jɔɔric, keke tunynhial etok, tuny waan jam ke yen e kuurdit Thinai nɔm, ku aa nu keke kuarkuɔ ayadaŋ: ee raan waan ci wel piir noom, bi ke yien wook: 39 raan waan ci kuarkuɔ kede rɛɛc piŋ, acik jap wei, agoki kepiɔth bɛ pɔk Rip, 40 agoki Aaron yɔɔk, yan, Cuɛce wo yieth bik wo wɛt kueer: na raan cɔl Motheye, mɛnh waan bii wook bei e Rip, ke ci tic tede yen akucku. 41 Goki dau cueec e akoolke, tɔki ye yanhden, ku thɛtki, ku mitki piɔth ne ke cik cueec e kecin. 42 Na wen, ke Nhialic yɛl rot wei, ku pɛl keek bik rem de kuɛl nhial aa lam; acit man ci e gɔɔr e awarek de nebiiyic, yan, Week, e we ye ya that ne ka yak nɔk ku tɛmki kerot E jɔɔric e run kathierŋuan, we dhien e Yithrael? 43 Keemɔ de Molok acak dɔm, Ku damki kuel e yanhduon Repan, Ka cak cueec abak keek aa lam: Ku enɔɔne, we ba lɛɛr e Babulon baŋ tui. 44 Kuarkuɔ aake ye cath ne keemɔ de caatɔ e jɔɔric, acit man ci Nhialic e lueel, waan yook en Mothe, an, bi ye looi ne kede cuɛc ci tiŋ. 45 Na wen, ke kuarkuɔn e bɔ e kecok ke ke look keemɔ bɛɛi Jocua ɣɔn peec kek piny de juur cii Nhialic ciɛɛc wei e kuarkuɔ niim, ago tɔu aɣet akool ke Dabid; 46 raan nu e Nhialic piɔu, ku aa de piɔu luɔi bi en luak yik luaŋ bi Nhialic de Jakop reer thin. 47 Ku Tholomon yen aa yik en luak. 48 Ku Awarjaŋ acie reer e luek yiic tei, luek ci yik e kɔc cin; acit nɔn lueele nebi yen, yan, 49 Paannhial yen aye thoonydien dit, Ku piny yen aye ken aa yɛn acok dhɔɔr: Ee ɣonou bak yiek ɛn? ke lueel Bɛnydit ki: Ku te duɛɛr ɛn lɔŋ thin akou? 50 Cie ciindi yen e cuec ekake kedhie? 51 Week kɔc ril niim, kɔc kene cueel piɔth, ku keneke cueel yith, wek ee cool e luel ater ne Weidit Ɣer ecaŋɣɔn: cit man e kuarkun, ayi week aya. 52 Eeŋa e nebii yiic raan kene kuarkun yɔŋ guop? ku acik kɔc nɔk kɔc waan nyuoth keek tueŋ ne bɛn e Raan Piɛthpiɔu; raan cak guɔ nyiɛɛn enɔɔne ku kuorki abi thou: 53 wek kɔc ci yien loŋ ne guiɛɛk ci tuucnhial e guik, ku rɛɛcki dot e muk. 54 Na wen, acik kake piŋ, ke ke guute piɔth, agoki kelec reem e yenɔm. 55 Go Thepano, wen ci en thiaŋ ke Weidit Ɣer, go tenhial toomic e daai, ku tiŋ dhueeŋ de Nhialic, ku tiŋ Yecu ke kaac e baŋ cueny de Nhialic. 56 Go lueel, an, Tieŋki, paanhial a wɔi aci yeyic liep; ku wɔi Wen e raan ke kaac e baŋ cueny de Nhialic. 57 Goki coot e rol dit, ku kumki keyith, goki Thepano bak raantok; 58 ku cuɛtki biic e panydit kec, ku biookki e kur; ku tɛɛu caatɔɔ lupɔɔken piny e dhuŋ cɔl Thaulo cok, 59 Goki Thepano biɔɔk e kur, ke cot, lueel, yan, Bɛnydit Yecu, loor weiki. 60 Go emiɔl tuk, ku coot e rol dit, yan, Bɛnydit, du kerɛɛce deer e keyieth. Na wen, aci kene lueel, ke nin.

Luɔi De Tuuc 8

1 Ku gam Thaulo thonde. Na wen, e akoolke, ke yoŋ dit cak rot tede kanithɔ nu Jeruthalem; goki thiei roor piny e Judaya ebɛn keke Thamaria, keek kedhie, ee tuuc kapac ke ke dɔŋ. 2 Go kɔc rieu Nhialic goki Thepano jɔt lek thiɔk, ku dhieuki e dhien dit. 3 Ku Thaulo yen aa ye kanithɔ riɔɔk, ee lɔ e ɣoot yiic kedhie, le ku dɔm roor ku diaar, mɛc keek e aloocic. 4 Na wen, ke kɔc ci thiei roor ke ke lɔ baaiyic ebɛn, lek kɔc guieer jam. 5 Ku lɔ Pilip panydiit cɔl Thamaria, le kɔc guieer Kritho. 6 Na wen, ke kɔc e ke gam ka lueel Pilip ne piɔn tok, waan piŋ kek gook ci looi ku tiŋki keek. 7 Jɔɔk rac acik bɛn bei e kɔc juec gup, kɔc cik dɔm, ke ke cot e rol dit, ku dem kɔc juec ci duany, ayi ŋol. 8 Go miɛtepiɔu dit e panydiite. 9 Ku ade raan cɔl Thimon, raan waan e kɔc thueeth e panydiite guop, ee kɔc ke Thamaria tɔ gai aret, ku ye rot tɔ ye gok diit e raan; 10 aake ye jamde piŋ kedhie, kɔc kor aɣɔl kɔc dit, aa yek lueel, an, Raane acath ke riɛl diit e Nhialic. 11 Aake ye kede piŋ, luɔi ci en keek tɔ gai ne thuɛth ee yen thueth ecaŋɣɔn. 12 Na wen, acik jam de Pilip gam, waan guiir en ka ke ciɛɛŋ de Nhialic ku rin ke Yecu Kritho, ke ke baptith, roor ayi diaar. 13 Go Thimon guop gam ayadaŋ: na wen, aci baptith, ke ye cool e rɛɛr keke Pilip, ku gɛi, wen ci en gook ci looi tiŋ ayi kagai. 14 Na wen, aci tuuc nu Jeruthalem e piŋ nɔn ci Thamaria jam e Nhialic gam, goki Petero tuoc keek keke Jɔn: 15 te ci kek bɛn, ke ke laŋ Nhialic ne biakden, yan, bik Weidit Ɣer noom: 16 aŋootki ke ke ken loony e raan tok guop e keyiic: acike baptith tei ne rin ke Bɛnydit Yecu. 17 Ku jɔki kecin thany e kegup, agoki Weidit Ɣer noom. 18 Na wen, aci Thimon e tiŋ nɔn ci kɔc miɔɔc ne Weidit Ɣer ne thany ci tuuc kecin thany e kegup, ke jɔ, yan, gɛm keek weu, 19 yan, Gamki yɛn e riɛle aya, ke raan ban acin thany e yeguop ke bi Weidit Ɣer noom. 20 Go Petero yɔɔk, yan, E weuku e ke mar e yin etok, luɔi ci yin e lueel e yipiɔu nɔn dueere miɔc e Nhialic ɣɔɔc e weu. 21 Jame yin liu thin eliŋliŋ: piɔndu acii piɛth e Nhialic nyin. 22 Yen puk yin yipiɔu ne kerɛɛcduon ci wooce, ku jɔ Nhialic lɔŋ, ke ke ci tak e yiniɔu ke bi dɛ te bi e yien pal yin. 23 Yin wɔi enɔɔne, yin tɔu ke yi kec piɔu cit man e keth, ku cii kerac duut aril. 24 Go Thimon bɛɛr, yan, Laŋki Nhialic ne kedi, ke bi cien ke bi bɛn e yaguop ne ka wen cak lueel. 25 Na wen, acik guieer guiir kek kɔc jam e Nhialic thol, ke ke jɔ keniim dhuony Jeruthalem, ku guiirki welpieth bɛi ke Thamaria bɛi juec. 26 Na wen, ke tunynhial tuny e Bɛnydit jɔ Pilip yɔɔk, yan, Jɔt rot, lɔ te lɔ wowic, te nu kueer jel e Jeruthalem le Gadha, kueer tek e jɔɔric. 27 Go ro jɔt ku jel: ku ade mony e Aithiopia, mony ci roc, ku ye bɛnydiit de naamdɛn dit e Kandake cok, tiiŋ malik de Aithiopia, ku nu monye e weu niim kedhie, weu ke tiiŋ malik, ku aaci bɛn Jeruthalem bi bɛn lam; 28 ku dhuny enɔm ke rɛɛr e abeldeyic abel biic, ke kuen gaar e nebi Yithayayic. 29 Na wen, ke jɔ Weidit Pilip yɔɔk, yan, Lɔ tethiɔk, mate rot e kɔc ke abele yiic. 30 Go Pilip kat le te nu yen, go piŋ ke kuen gaar e nebi Yithayayic, ku thieec, yan, Ŋic thar e ke kuen? 31 Go lueel, an, Duɛɛr ŋic adi, te cin en raan bi a bɛn nyuooth? Go Pilip lɔŋ, an, Ba nhial, nyuc e yalɔɔm. 32 Ku te wen kueen en kecigɔɔric aci gɔɔr ale, yan, Aci thel cit man e amal lɔ teem rol; Ku cit man ee nyɔŋ amaal lɔ lik e raan nɔm raan tem nhimke, Yen a miim en aya: 33 Ne kuur ci e tɔ koor en aci loŋde kuoc guiir: Ku remde eeŋa bi ye lueel? Luɔi ci weike nyaai e piny nɔm. 34 Go mony ci roc Pilip yɔɔk, yan, Yin thieec, yan, E nebi luel jame e kede ŋa? ee kede yenguop, ku ye kede raan daŋ? 35 Na wen, ke Pilip jɔ yethok tueer, ku gɔl jam e cook awen, ago guieer ka ke Yecu. 36 Na wen, te ciɛth kek kueer, ke ke jɔ ɣet te nu piu: go mony ci roc lueel, yan, Tiŋ, piu ki; eeŋo pen a baptith? 37 Go Pilip lueel, yan, Te gam yin e yipiɔu ebɛn, ke yin dueere baptith. Go bɛɛr, yan, Yɛn gam Yecu Kritho nɔn ee yen Wen e Nhialic. 38 Go abel biic tɔ kaac: goki lɔ piny kaarou leki e piu yiic, yen Pilip keke mony ci roc; go baptith. 39 Na wen, acik bɛn bei e piu yiic, ke Wei ke Bɛnydit ke ke gɔp Pilip wei; ku akene mony ci roc bɛ tiŋ, go kueerde dɔmic ke mit piɔu. 40 Go Pilip rot a yok Adhoto: go teek e pɛɛnydit yiic kedhie, ke guiir welpiɛth, aɣet te ci en bɛn Kaithareia.

Luɔi De Tuuc 9

1 Ku Thaulo, aŋoot ke bii wɛi bei e yethok wɛi wɛɛi yen kɔcpiooce Bɛnydit, yan, bi ke kuur e nak, go lɔ te nu bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic, 2 le ku kɔɔr awareek tede yen awareek bi gaar kɔc ke luek ke Nhialic Damathko, yan, te de yen kɔc ci yok kɔc cath e Kueere, nɔn ee kek roor, ku nɔn ee kek diaar, yan, bi ke bɛɛi Jeruthalem ke ke mac. 3 Na wen, ke jɔ keny, ku ɣet tethiɔk ke Damathko: na wen, ke keɣer dap tuol ethiau, ke bɔ nhial, go piny riaau e yelɔɔm; 4 go wiik, ku piŋ rol yook en, an, Thaulo, Thaulo, eeŋo yɔŋ yin ɛn? 5 Go thieec, yan, Ee yin ŋa, Bɛnydit? Go Bɛnydit lueel, yan, Yɛn Yecu raan yɔŋe: atok te wec yin wiɛth thook. 6 Go lath guop ku pɛu piɔu, go thieec, yan, Bɛnydit, eeŋo kɔɔr ke ba looi? Go Bɛnydit lueel, yan, Jɔt rot, lɔ panydit, yin bi lɛk ke ba dhil looi. 7 Go kɔc cath ne yen goki kɔɔc, acik lɔ lik, ke ke piŋ rol, ku acin raan cik tiŋ. 8 Na wen, ke Thaulo jɔt rot piny; ku liep enyin, ku cii piny woi; agoki dɔm cin, ku thelki, leerki Damathko. 9 Ku jɔ tɔu e nin kadiak ke cii piny e tiŋ, ku cii cam ku cii dek. 10 Ku ade raanpiooce Damathko, cɔl Anania; na wen, aci Bɛnydit yɔɔk, ke e nyuoth, yan, Anania. Go gam, an, Ya ki, Bɛnydit. 11 Go Bɛnydit lueel, an, Jɔt rot, lɔ kueer cɔl Lɔcit, lɔ ɣon e Judath lɔ luɔp e raan cɔl Thaulo, raan e Tartho; tiŋ, alaŋ; 12 ku aci raan tiŋ ke e nyuoth, raan cɔl Anania a bɔ ɣot, bi ku thɛny ecin e yenɔm, ke bi bɛ yin. 13 Go Anania bɛɛr, an, Bɛnydit, kede raane aca piŋ tede kɔc juec, ne karɛc juec ci luoi kɔckuon ɣerpiɔth e Jeruthalem: 14 ku acath ke riɛl etene tede banydit ke ka Nhialic, bi kɔc bɛn mac kedhie kɔc e rinku cɔɔl. 15 Go Bɛnydit yɔɔk, yan, Lɔ: raane ee raandien ca lɔc, bi rinki lɛɛr e Juoor niim, ku maliik niim, ku kɔc ke Yithiael niim: 16 aba nyuoth kajuec bi dhil guum ne baŋ de rinki. 17 Go Anania jal, le ɣot; na wen, ke thɛny ecin e yenɔm, ku lueel, yan, Thaulo mɛnhkai, yɛn aa tooc Bɛnydit Yecu, raan e tiec tede yin kueer waan bi yin ene, yen aa toc ɛn, ke yi bi piny bɛ tiŋ, ku ba thiaŋ ne Weidit Ɣer. 18 Na wen, etethiine, ke kaŋ e ke jɔ loony piny e yenyin kacit kuɛc, ago bɛ yin; ago ro jɔt, ku baptith; 19 na wen, aci kecam thieep, ke jɔ riɛl. Go reer Damathko akoolke keke kocpiooce. 20 Go jam dap gɔl e luek ke Nhialic yiic, aguiir Yecu, an, ee Wen e Nhialic. 21 Go kɔc piŋ jamde agoki gai kedhie, ku thiecki rot, yan, Kene cie yen e raan waan e kɔc yɔŋ kɔc e rinke cɔɔl e Jeruthalem, ku bi etene, luɔi bi en keek lɛɛr e banydit ke ka ke Nhialic niim ke ke mac? 22 Ku jɔ Thaulo rot ŋuak e riɛl, ku ye Judai rɛɛr e Damathko guut e loŋ, ke nyuuth keek egɔk, nɔn ee Yecu yen ee Kritho guop. 23 Na wen, aci nin juec lɛɛr, ke cieme Judai yai, an, bik nɔk: 24 ku yandɛn cik cam acii Thaulo ŋic. Goki kɛl aa tiit thook akol ku wɛɛrwakɔu, luɔi bi kek e nɔk: 25 na wen, ke noom kɔcpiooce wakɔu, ku luɛiki piny e pany kɔu e dionyic. 26 Na wen, aci Thaulo bɛn Jeruthalem, ke them luɔi bi en mat keke kɔcpiooce; agoki riɔɔc e yen kedhie, akeniti gam nɔn ee yen raanpiooce eyic. 27 Go Baranaba Thaulo noom, leer tede tuuc, ku jɔ keek guieer ne tiŋ ci en Bɛnydit tiŋ kueer, ago jam ne yen, ku luɔi ci en kɔc guieer e Damathko ne rin ke Yecu ke ye ŋeeny. 28 Go tɔu keke keek e Jeruthalem, ke ye lɔ biic ku bi, 29 ku ye kɔc guieer ne rin ke Bɛnydit Yecu ke ye ŋeeny; go wel aa tɛɛr keke Judai e bɔ paan e Giriki; ku adeki piɔth luɔi nɛk kek en. 30 Na wen, aci wathii e piŋ, ke jɔtki leerki Kaithareia, goki tɔ lɔ Tartho. 31 Go kanithɔɔ jɔ reer ke ke lɔ diu e Judaya ebɛn ku Galili ku Thamaria, goki jɔ riɛl e gam; ku yek cath e rieu de Bɛnydit, ku ne muŋdepiɔu de Weidit Ɣer, agoki kenyin ŋuak. 32 Na wen, ke Petero ciɛɛth baayic ebɛn, ku jɔ ɣet tenu kɔc ɣerpiɔth ceŋ Luda aya. 33 Ku yok mony tok etɛɛn, cɔl Ainea, mony e dhɔt piny e laŋarep nɔm e run kabɛt, ke ye duany. 34 Go Petero yɔɔk, yan, Ainea, Yecu Kritho atɔ yin dem: jɔt rot, loi laŋarepdu. Go rot jɔt enɔnthiine. 35 Na wen, ke tiŋ kɔc ceŋ Luda ebɛn ayi kɔc ceŋ Tharon, ku jɔki kepiɔth wɛl Bɛnydit. 36 Ku ade raanpiooce e Jopa, tiiŋ cɔl Tabitha, yen aye Doruka e thoŋ e Giriki (ku cɔl Ŋɛɛr ne thoŋda): tiiŋe ee tiiŋ piɛth cin, ee cool e loi luɔi piɛth, ku ye kɔc kuany nyiin miɔɔc. 37 Na wen, e akoolke, ke jɔ took, en etiiŋe, ku thou; goki waak guop, ku tɛɛuki ɣon nu nhial. 38 Te ci kɔcpiooce e piŋ nɔn nu Petero e Luda, (Jopa ee paan thiaak ke Luda), ke ke jɔ kɔc tooc kaarou, lek lɔŋ, yan, Dap bɛn tede wook, cak, an, de ke gau yin, ke nyaaŋe piny. 39 Go Petero ro jɔt ku le ke keek. Na wen, aci bɛn, ke jɔki lɛɛr ɣot ɣon nu nhial: ku kaac diaar ebɛn e yelɔɔm dieer cin niim roor, ke ke dhiau, anyuthki yen aluluut ku lupɔɔ kɔk kak e kɔɔc Doruka, waan reer en ke keek. 40 Go Petero ke tɔ lɔ biic kedhie, go emiɔl tuk ku lɛŋ; na wen, ke wel enɔm raan ci thou, ku yook, yan, Tabitha, jɔt rot. Go enyin liep: na wen, aci Petero tiŋ, ke jɔt rot reer. 41 Go dɔm cin, ku jɔt nhial; go kɔc ɣerpiɔth cɔɔl keke dieer cin niim roor, ku jɔ ke yien raan ke piir. 42 Go jɔ ŋic e Jopa ebɛn, go kɔc juec agoki Bɛnydit gam. 43 Na wen, ke rɛɛr e Jopa e nhi juec ɣon e Thimon, aten e biok coŋ.

Luɔi De Tuuc 10

1 Ku ade raan nu Kaithareia, cɔl Korunelio, ee bɛny de rem alathker, rem cɔl Thiyan, 2 ee raan rieu Nhialic, ku ye ka ke Nhialic kɔɔr, yen keke dhiende ebɛn, ku ye adhuɛŋ e kɔc miɔɔc aya, ku ye cool e laŋ Nhialic e akoolnyiin kedhie. 3 Na wen, te cit thaar kadheŋuan akol, ke tiŋ tuny e Nhialic ke tiec egɔk, ke bɔ tede yen, bi ku yook, yan, Korunelio. 4 Na wen, aci woi guop, ke pau piɔu, ku lueel, yan, Ee kaŋo, Bɛnydit? Go yɔɔk, yan, Lɔŋdu ku miɔcduon e kɔc kuany nyiin acik ɣet nhial e Nhialic nɔm, an, bik aa ka bi Nhialic aa tak. 5 Ku enɔɔne, tuoce kɔc Jopa, lek raan cɔl Thimon lɔ diec, rin kɔk acɔlke Petero: 6 arɛɛr keke raan cɔl Thimon aten e biok coŋ, ɣonde anu e abapdit yɔu; yen abi yi lɛk ke ba dhil looi. 7 Na wen, aci tuny nhial wen jam ke yen jal, ke cɔl kɔc lni ɣonde kaarou, keke alathker tok e kɔc yiic kɔc e cool e loi kede, ku ye raan rieu Nhialic; 8 ago ke guieer kaŋ kedhie, ku jɔ ke tuɔɔc Jopa. 9 Na ɣɔnmiak, te ŋoot kek kueer, ku cik thiaak e panydit, te ci akɔl kɔɔc cil, go Petero lɔ nhial e ɣot nɔm le lɔŋ: 10 na wen, ke jɔ cɔk nɔk aret, ago cam kɔɔr; ku te ŋoot kek e ke guik kecam, ke jɔ nyuoth; 11 ku jɔ nhial tiŋ a ɣɔɔr, go kedaŋ loony piny e yelɔɔm, acit gok diit e lupɔ, ci mac e cin kaŋuan, ke luɛiye piny; 12 ku ade yic lai de cok kaŋuan ebɛn ku lai roor ku kamol piny ku diɛt nhial. 13 Go rol tuol, an, Jɔt rot, Petero, nak, ku cuet. 14 Go Petero jai, an, Ei, Bɛnydit; kerac ayi kenhiany akɛn ke kɔn cam anandi. 15 Go rol bɛ nyɔk raanrou, ku yook, yan, Ke cii Nhialic tɔ piɛth, du tɔ rac, yin. 16 Kene aci looi raandiak: ku jɔ kedaŋ bɛ jat nhial. 17 Na wen, aŋoot Petero ke dhɛl ke wen ci tiŋ ke e nyuoth, aken yokic, ke kɔc ci tooc e Korunelio ke ke dap bɛn, acik ɣon e Thimon luɔp, ku kɛɛcki e kal thok, 18 goki coot, thiecki nɔn de raan etɛɛn, raan cɔl Thimon, ku cɔl Petero aya. 19 Ku te ŋoot Petero ke ciet ke ci tiŋ e yepiɔu, ke yook e Weidit Ɣer, an, Tiŋ, ade kɔc kɔɔr yin kadiak. 20 Jɔt rot, lɔ piny, ku lɔ we keek, du piɔu be cɔm; ee yɛn e toc keek. 21 Go Petero lɔ piny te nu kɔc e tuce yen e Korunelio, le ku lueel, yan, Ya ki, yɛn ee raan wen kaarki: ee kaŋo ke ba wek? 22 Goki lueel, yan, Korunelio, bɛny e rem e alathker, raan piɛthpiɔu, ku ye Nhialic rieu, ku ye raan piɛth rin e jur e Judaiyic ebɛn, en aa yooke Nhialic ne tunynhial tuny ɣeric, yan, bi yi tuoc kɔc, an, ba lɔ ɣonde, ke bi wel piŋ tede yin. 23 Go ke caal ɣot, tɔ keek e kamaan. Na ɣɔnmiak, ke jel ke keek, ku cath wathii kɔk ne yen, kɔc ke Jopa. 24 Na ɣɔnmiak, ke ke ɣet Kaithareia. Ku tit Korunelio keek, aci kɔcken cɔɔl ku mathkɛn nhiɛɛr, bik bɛn gueer. 25 Na wen, abɔ Petero ɣot, ke loor Korunelio, le ku cuɛt rot piny e yecok, ku lɛm. 26 Go Petero jat nhial, ku lueel, yan, Jɔt rot; yɛn guop aya yɛn ee raan tei. 27 Na wen, aŋoot ke jam ke yen, ke jɔ lɔ ɣot, ku yok kɔc juec ci gueer: 28 go keek yɔɔk, yan, Aŋiɛcki nɔn rɛɛc en, te mɛte raan e Judai keke raan e jur daŋ, ayi te neem en en; ku yɛn cii Nhialic nyuooth, yan, ca raan daŋ bi tɔ rac ku ta col: 29 yen a ba yɛn, ke ya ken gook, te waan cɔɔle ya. Wek luɔp enɔɔne, e ke e tuoc wek ɛn. 30 Go Korunelio lueel, yan, Nin waan e kaŋuan, yɛn e kecam theek aɣet te cit ethaare; ku thaar kadheŋuan yɛn aa laŋ Nhialic ɣondi; na wen, ke raan kaac e yanɔm ke ceŋ lupɔ lɔ riauriau, 31 ku lueel, an, Korunelio, lɔŋdu aci piŋ, ku miɔcduon e kɔc kuany nyiin aa muk Nhialic e yepiɔu. 32 Yen tooc yin kɔc Jopa, lek Thimon cɔɔl etene, rinkɛn kɔk acɔlke Petero; arɛɛr ɣon e Thimon aten e biok coŋ e abapdit yɔu: te ci en bɛn, ka bi jam ke yin. 33 Yen aa dap ɛn kɔc tuoc yin enɔnthiine; ku yin e kepiɛth looi nɔn ci yin bɛn. Na enɔɔne, wok ki etene e Nhialic nɔm wodhie, buk kaŋ bɛn piŋ kedhie, ka cii Nhialic thɔn yin. 34 Na wen, ke Petero tuer ethok, ku lueel, yan, Yɛn e Nhialic tiŋ eyic, nɔn cii en e raan e kɔc kuany yiic: 35 ku ne juooric ebɛn, raan rieu en ku ye kepiɛth looi, yen anu e Nhialic piɔu. 36 Jam cii Nhialic tuoc kɔc ke Yithrael, ke guiir mat ne Yecu Kritho (yen aye Bɛnydiit nu e kɔc niim kedhie) 37 jame aŋiɛcki, jam ci tai piny e Judaya ebɛn, le gɔl Galili, e baptith cok baptinh cii Jɔn guiir; 38 jam ne kede Yecu de Nadhareth, luɔi ci Nhialic e tɔc ne Weidit Ɣer, ku gɛm riɛl: ago piny aa caath ke ye kepiɛth looi, ku tɔ kɔc dem kɔc cii jɔŋdiit rac cieŋ e ciɛɛŋ rac; luɔi ciɛthe Nhialic ke yen. 39 Ku wook, wok ee caatɔɔ ne ka ci looi ebɛn paan e Judai, ayi Jeruthalem; ku acik nɔk abi thou, ne nok ci kek e nook e tim nɔm. 40 Yen acii Nhialic jat nhial ekool ee kek diak, ku tɔ tiec egɔk; 41 ku acie tede kɔc kedhie, yen e tic en, ee tede caatɔɔ cii Nhialic kɔn lɔc, ke wook, kɔc wen e cam ne yen ku dekki, te ci en rot jɔt e kɔc ci thou yiic. 42 Ku aci wo yɔɔk, yan, buk kɔc aa guieer ku yok caatɔɔke, yan, ee yen ee raan cii Nhialic dɔm aye Bɛny e loŋ guiir loŋ de kɔc piir ayi kɔc ci thou. 43 Ku nebii ebɛn acik aa caatɔɔ ne kede, an, ne rin ke yen raan ebɛn raan gam en abi miɔɔc ne nyiɛɛi bi karɛcke nyaai. 44 Na wen, te ŋoote Petero ke luel welke, ke Weidit Ɣer loony e kɔc gup kedhie kɔc piŋ jam. 45 Go kɔc ci gam kɔc ci cueel, ke kɔc wen bɔ ne Petero etok, agoki gai kedhie, luɔi ci Juoor miɔɔc ne Weidit Ɣer ayadaŋ, luuŋeke e kegup. 46 Acik ke piŋ ke ke jam e thook lei, ke ke lec Nhialic. Go Petero bɛɛr, yan, 47 De raan dueer piu peen, an, cii kɔcke baptith, kɔc wen ci Weidit Ɣer yok cit man e woke? 48 Go ke yɔɔk, an, bike baptith ne rin ke Bɛnydit. Na wen, ke laŋki, an, bi reer ke keek e akool like.

Luɔi De Tuuc 11

1 Na wen, ke tuuc ku kɔc ci mat e gam kɔc e tɔu e Judaya ke ke piŋ nɔn ci Juoor jam e Nhialic gam ayadaŋ. 2 Na wen, aci Petero bɛn Jeruthalem, ke kɔc ke cuɛl ke ke gɔl teer e yen, 3 luelki, yan, Yin e lɔ ɣot weke kɔc kene cueel, ku came we keek. 4 Go Petero jam gɔl, ku guiir keek ne kueny e kaŋ kecok kuany, yan, 5 Yɛn aa nu panydiit cɔl Jopa ke ya laŋ: guɔ nyuoth e kaŋ ke ya yien, kedaŋ aa bɔ piny acit gok diit e lupɔ, aci luai piny nhial e cin kaŋuan; go ɣeet te nuo yɛn; 6 na wen, aca woiyic, ke ya ciet apiɔu, guɔ lai ke piny tiŋ, lai de cok kaŋuan, ku lai rac, ku kak e mol piny, ayi diɛt nhial. 7 Ku piɛŋ rol aya, rol yook ɛn, yan, Jɔt rot, Petero; nak ku cuet. 8 Guɔ jai, ya, Ei, Bɛnydit, acin kerac ayi kenhiany ci kɔn lɔ e yathok anandi. 9 Go rol bɛ bɛn nhial, yan, Ke cii Nhialic tɔ piɛth, du tɔ rac, yin. 10 Kene aci looi raandiak: go kaŋ bɛ jat nhial kedhie. 11 Na wen, etethiine, ke kɔc kadiak e ke kaac ɣot thok ɣon nu wok thin, kɔc ci tuoc ɛn ne Kaithareia. 12 Go Weidit a yɔɔk, yan, Du piɔu cɔm, lɔ we keek. Ku cath wɛɛtke kadhetem ne yɛn, agoku lɔ ɣon e raane: 13 go wook lɛk tiŋ ci en tunynhial tiŋ ɣonde ke kaac, ku yook, yan, Tuoce kɔc Jopa lek Thimon cɔɔl, yen aye Petero aya; 14 yen abi week lɛk wel, wel bi yi kony wei weke dhiendu ebɛn. 15 Na wen, agal jam, ke Weidit Ɣer ke ke loony e kegup, acit man ci kek kɔn loony e wogup waan. 16 Guɔ anɔm tak e wel ke Bɛnydit, wel waan ci lueel, yan, Jɔn ee kɔc baptith ne piu; ku week, we bi baptith ne Weidit Ɣer. 17 Ku enɔɔne, te ci Nhialic keek miɔɔc ne miɔc cit miɔc ci en wo miɔɔc, waan ci wo Bɛnydit Yecu Kritho gam, ku yɛn, ya ŋa, duɛɛr Nhialic pɛn luɔide? 18 Na wen, acik kake piŋ, ke ke jɔ lɔ lik, ku lecki Nhialic, yan, Ee yic, Nhialic aci Juoor dhil gam puŋdepiɔu aya ke ke bi piir. 19 Na wen, ke kɔc waan ci thiei roor ne yoŋ ci ro cak ne kede Thepano, ke ke tek ɣetki Poiniki, ku Kupurio, ku Antiokia, ku acin kɔc kɔk cik guieer jam, ee Judai kapac. 20 Ku kɔc kɔk e keek ayek kɔc ke Kupurio ku Kurene; na wen, acik bɛn Antiokia, ke ke jam ne Girikii, guiirki ke welpiɛth wel ke Bɛnydit Yecu. 21 Ku cath riɛl e Bɛnydit ke keek: go kɔc juec gam, ku welki kepiɔth Bɛnydit. 22 Na wen, ke jam de kene ke piŋ kanithɔ nu e Jeruthalem: goki Baranaba tooc bi ɣet Antiokia: 23 na wen, aci bɛn, ago dhueeŋ de Nhialic piɔu tiŋ, ke jɔ piɔu miɛt; ku yook keek kedhie, an, bik cok e tɔu kek ne Bɛnydit ne piɔn ril: 24 ee raan piɛth, raan ci piɔu thiaŋ e Weidit Ɣer ku gam: go kɔc gam Bɛnydit agoke ŋuak nyiin alal. 25 Na wen, ke Baranaba jel le Tartho, le Thaulo kɔɔr: 26 go yok, ku bii Antiokia. Goki gueer e kanithɔ etok ku tholki run tok etɛɛn, ke ke ye kut dit e kɔc wɛɛt. Ku kɔcpiooce ayeke kɔn tɔ ye Krithiaan e Antiokia. 27 Na wen, e akoolke, ke nebii ke ke bɔ e Jeruthalem bik Antiokia. 28 Go raan tok e keek ro jɔt, raan cɔl Agabo, go kɔc yɔɔk ne Weidit, an, de cɔŋ diit bi dap bɛn e piny nɔm ebɛn: na wen, ke cɔŋe tul waan nu Kulaudio Kaithar. 29 Go kɔcpiooce goki loŋ lueel e kepiɔth, yan, bik kaŋ tɔ yine mithekɔckɛn rɛɛr e Judaya, lek keek kony, raan ebɛn abi miooc ne kedɛn ci yok: 30 agoki looi aya, ku tɔki kaŋ luethe roordit ne Baranaba ku Thaulo.

Luɔi De Tuuc 12

1 Na wen, e akoolke, ke malik Kerod dɔm kɔc kɔk ke kanithɔ bi ke bɛn kuur. 2 Go Jakop manhe e Jɔn tɔ nak e abatau. 3 Na wen, aci luɔiye tiŋ nɔn mit en e Judai piɔth, ke look Petero dɔm aya. Akoolke aa yek akool ke kuin kene tup. 4 Na wen, aci Petero dɔm, ke tɛɛu aloocic, yin alathkeer kathieer ku dhetem bik e wɛɛr e tiet, ŋuɛɛne pei ku ŋuɛɛne pei; ke lueel e yepiɔu, an, bi bɛɛi bei yin kɔc, te ci Winythok thok. 5 Ku yok Petero a tit aloocic: ku kanithɔ ee cool e laŋ Nhialic ne biakde. 6 Na wen, ewɛɛrwakɔuwe guop, ke Kerod, an, bi bɛɛi bei miak, ku nin Petero e kaam de alathkeer kaarou, ke mac e joth kaarou: ku nu kɔc tit aloc thok biic ke ke yien. 7 Na wen, ke tunynhial e Bɛnydit ke go tuol e yelɔɔm, ku jɔ ɣɛɛr alooc riaauwic: go Petero biɔɔk lɔɔm, ku jɔ pɔɔc, yan, Dap ro jɔt. Go joth loony piny e yecin. 8 Go tuny nhial yɔɔk, yan, Dut yiyic, ku taauwe war e yicok. Go looi. Go lueel, yan, Cuate lupɔdu e yikɔu, ku kuany acok. 9 Go lɔ biic ke kuɛny cok; ku kuc ke looi e tunynhial nɔn ee yen yic, e ye tɔ ye nyuoth. 10 Na wen, acik kɔc tit nu tueŋ kɔn waan, ku wanki kɔc tit nu cieen aya, ke ke ɣet athin e weeth, athin nu te lɔ kueer lɔ panydit; go athin ro tueer yetok: goki lɔ biic, ku tekki e caar tok; go tunynhial dap jal e yelɔɔm. 11 Na wen, aci nɔm jɔ bɛn, ke jɔ Petero lueel, yan, Aca jɔ ŋic egɔk enɔɔne, nɔn ci Bɛnydit tunyde tooc, ago a luok e Kerod cin, ku aŋɔth ŋathe kɔc ke Judai ebɛn. 12 Go enɔm cat, ku bi ɣon e Mari man Jɔn, rinkɛn kɔk acɔlke Mak; ɣon ci kɔc juec gueer thin bik bɛn lɔŋ. 13 Na wen, aci Petero kal tɔɔŋ thok, ke nyan cɔl Roda bɔ bi bɛn piŋ. 14 Na wen, aci Petero ŋic rol, ke cii kal tuer thok ne mietepiɔu, aci bɛ kat ke lɔ ɣot, le kɔc yɔɔk, yan, Petero ki, kaace e kal thok. 15 Goki jɔɔny, yan, Yin mum nɔm. Go ŋak, an, Ee yen eyic. Ku jɔki lueel, yan, Ee tunydɛn bɔ nhial. 16 Ku ŋoot Petero ke tɔŋ kal thok: na wen, ke ke tuer kal thok, ku jɔki tiŋ, goki gai alal. 17 Go ke nieu e yecin, yan, Miɛmki. Go ke guieer ne bii ci Bɛnydit e bɛɛi bei e aloocic. Go, an, Lakki guieerki Jakop kake ayi wɛɛt kɔk. Na wen, ke jɔ jal, le tedaŋ. 18 Na wen, aci piny ru, go anuɔɔn dit cak e alathkeer yiic, yan, ci Petero yedi? 19 Go kɔɔr e Kerod, ku cii yok, go kɔc tit thieec alal, ku jɔ lueel, yan, bike nɔk. Na wen, ke jel e Judaya le Kaithareia, ku jɔ lɔ reer etɛɛn. 20 Ku Kerod aci piɔu gɔɔi keke kɔc ke Turo keke Thidon: goki bɛn e piɔn tok te nu yen, lek mat lueel, acik Bulathetho tɔ ye mɛtheden, yen aye bɛnydiit e ɣon ee malik nin thin; pinyden aa muk piny e malik ne kecam. 21 Na wen, ekool ci kɔn lueel, ke Kerod alulut e malik taau e yekɔu, ku nyuc e thoonydɛn e bɛɛny nɔm, jieem keek. 22 Go kɔc coot, yan, Ee rol e Nhialic, acie rol e raan. 23 Na wen etethiine, ke yup tunynhial tuny e Bɛnydit, luɔi ken en Nhialic leec: go kam cam, go thou. 24 Go jam e Nhialic piny kiet nɔm ku ŋuɛk enyin alal. 25 Na wen, ke Baranaba keke Thaulo ke ke dhuny keniim e Jeruthalem, te ci kek luɔiden thol, ku cath Jɔn keke keek, rinkɛn kɔk acɔlke Mak.

Luɔi De Tuuc 13

1 Ku kanithɔ nu Antiokia anu nebii thin, ayi kɔc e weet, yi Baranaba, keke Thimeon rinkɛn kɔk acɔlke Niger, ku Lukio e bɔ Kurene, ku Manaen, raan waan ci muk keke Kerod etok Kerod tetararke, ku Thaulo. 2 Na wen, te looi kek ka ke Bɛnydit, ku reecki cam, ke ke yook e Weidit Ɣer, yan, Pɔcki yɛn Baranaba keke Thaulo ne kede luɔi can ke caal thin. 3 Na wen, acik cam bɛ rɛɛc, ku lɛŋki, goki kecin thany e keniim, ku tɔki ke jel. 4 Ku keek, te ci keek tooc e Weidit Ɣer, ke ke jel lek Theleukia; ku jelki etɛɛn, ke ke cath ne abel lek Kupurio. 5 Na wen, acik ɣet Thalami, ke ke jɔ jam e Nhialic guiir e luek ee Judai ke lɔŋ thin: ku cath Jɔn ke keek, ee raan bi keden aa looi. 6 Goki tuur caathic ebɛn aɣeet kek Papo, ku yokki bɛny e kɔc thueeth etɛɛn, ee raan e Judai, ku ye nebi alueeth, rinke acɔl BarYecu; 7 ku ye tɔu keke mudhiir cɔl Thergio Paulo, ee raan ŋic kaŋ. Na wen, ke cɔl Baranaba ku Thaulo, yen mudhiir, akɔɔr luɔi bi en jam e Nhialic piŋ. 8 Na wen, ke Eluma bɛny e kɔc thueeth (yen aye rinke ne thoŋ e Giriki), ke cak ater ke keek, akɔɔr luɔi bi en mudhiir wɛl piɔu wei ke ci bi gam. 9 Go Thaulo, rinkɛn kɔk acɔlke Paulo aya, wen ci en thiaŋ ke Weidit Ɣer, go toom guop, 10 ku yook, yan, Yin, raan ci yic thiaŋ ke rueeny ku de guop aciɛɛn, yin wen e jɔŋdiit rac, raan man piathepiɔu ebɛn, cii bi pɔl anandu ne yal ee yin kuɛɛr ke Bɛnydit tɔ yal rot, kuɛɛr lɔ cit? 11 Ku enɔɔne, tiŋ, ciin e Bɛnydit atɔu e yiguop, ku yin bi cɔɔr, ku cii akɔl bi tiŋ akoolke. Na wen, etethiine, ke ke cit ruu ku cuɔlepiny ke ke loony e yeguop; go yieem, akɔɔr raan bi e dɔm cin thel. 12 Na wen, aci mudhiir ke ci looi tiŋ, ke gam, aci gai ne weet e Bɛnydit. 13 Na wen, acik jal e Papo ne abel, ke yi Paulo ku kɔc cath e ke, goki ɣet Perga nu Pampulia: ku pal Jɔn keek etɛɛn, le yenɔm dɔk Jeruthalem. 14 Na wen, acik jal e Perga, ke ke bɔ Antiokia nu Pithidia; goki lɔ luaŋ e Nhialic ekool e thabath, lek ku nyucki. 15 Na wen, te ci loŋ guɔ thok e kuɛn keke nebii, ke bɛny e luaŋ e Nhialic ke tuc raan keek, yan, We wathii, na de jam bak guieer kɔc, luɛlki kedun. 16 Go Paulo ro jɔt, go nieu e yecin, ku lueel, yan, Week roor ke Yithrael, ku week kɔc rieu Nhialic, jaki piŋ. 17 Nhialic de kɔc ke Yithiaele aci warkuɔ lɔc, ku jɔt kɔc nhial, te ɣɔn reer kek cit man e kamaan paan e Rip, go keek bɛɛi bei etɛɛn ne koŋ ril. 18 Go epiɔu tɔ lir ne ciɛɛŋdɛn rac acit run kathierŋuan e jɔɔric. 19 Na wen, aci juur riɔɔk kadherou paan e Kanaan, ke ke tek pinyden ne deeny ci kek gɛk dɛɛny. 20 Na wen, e kake cok, ke jɔ keek gam bany e loŋ guiir acit bot kaŋuan ku thierdhieny de run, aɣet akool ke nebi Thamuel. 21 Na wen, ke ke kɔɔr malik: go Nhialic ke gam Thaulo wen e Kic, raan e dhien e Benjamin, e run kathierŋuan. 22 Ku te ci en e nyaai, ke jɔt Dabid nhial abi aa malikden; go luɛɛl ne kede, yan, Yɛn e Dabid wen e Jethe yok, raan nu e yapiɔu, raan bi kede yɛnpiɔu looi ebɛn. 23 Ne kau de raane, yen aa jɔte Nhialic Konydewei, yen Yecu, ku gɛm Yithrael, acit man ci en e kɔn lueel; 24 te ci Jɔn baptinh e puŋdepiɔu kɔn guieer kɔc ke Yithrael kedhie, waan ŋoot Yecu ke ken bɛn. 25 Na wen, aci akoolke duɛɛr thol, ke Jɔn thiec kɔc, yan, Yak lueel, an, aa ŋa? yɛn cie yen. Ku tieŋki, ade raan bɔ e yacok, ku yɛn ci roŋ wo luɔi ban wɛɛrke dɔk e yecok. 26 Week wathii, mith ke kuɛɛredan Abraɣam, ku kɔc nu e weyiic ebɛn kɔc rieu Nhialic, jame aci tuoc week, jam de kunydeweiye. 27 Ku kɔc rɛɛr e Jeruthalem keke bany ceŋ keek, ne kuny kuc kek en, ku kucki jam e nebii, jam e cool e kueneyeyic e akool ke thabath kedhie, acik jamden tɔ ye yic, ne many ci kek e mac yeth kerac. 28 Ku na ciɛk cien cook cik yok cook dueereye nɔk, ke ke laŋ Pilato tei, yan, bi nɔk. 29 Na wen, acik kaŋ thol kedhie ka ci gɔɔr ne kede, ke jɔki bɛɛi bei e tim kɔu, tɛɛuki e raŋic. 30 Ku jote Nhialic bei e kɔc ci thou yiic: 31 ago tiŋ e kɔc e akool juec kɔc waan bɔ e Galili ne yen etok lek Jeruthalem, ku kek aye caatɔɔ lek kɔc ne kede. 32 Ku wek guiirku wel piɛth, yan, Loŋ cii Nhialic mac ke kuarkuɔ, 33 yen acii Nhialic tɔ ye yic tede wook wok mithken, ne jon ci en Yecu be jat nhial; acit man ci e gɔɔr e thaam ee kek rou, an, Yin ee Wendi, ekoole yin ca dhieeth. 34 Ku ne kede jon ci en e jat nhial e kɔc ci thou yiic, ku cii enɔm bi bɛ dhuony e dhiapic, ke lueel ale, yan, Yin ba miɔɔc e athiɛɛi de Dabid athiɛɛi yic agɔk. 35 Ago lueel aya ne thaam daŋ, yan, Yin cii Raanduon Ɣerpiɔu bi pɔl abi dhiap tiŋ. 36 Ku Dabid, te ci en remden kony ne kede piɔn e Nhialic, ke jɔ thou, go jɔ tɔɔu keke kuarken etok, go dhiap: 37 ku raan cii Nhialic bɛ jat nhial acin dhiap ci tiŋ. 38 Yen ŋiɛc wek en, wek wathii, yan, Pal e karac aguiire week ne eraane: 39 ku ne yen, kɔc gam en kedhie ayeke tɔ piɛthpiɔth ne kerieec ebɛn, ku we ci dueere tɔ piɛthpiɔth ne keyiic ne loŋ de Mothe. 40 Jaki rot tiŋ, ke kene cii bi bɛn tede week, ke ci lueel e nebii yiic, yan; 41 Tieŋki, wek kɔc e kaŋ caany e ɣɔric, abak gai, ku thuɔuki; Yɛn bi luɔi looi e akoolkun, Luɔi caki bi gam anandun, te ciɛke raan e guieer week. 42 Na wen, aci Judai jal luaŋ e Nhialic, ke Juoor e ke laŋ, an, bi jam e Nhialic guieer keek ekool e thabath bi bɛn. 43 Na wen, aci kɔc pɔk kɔc wen ci gueer, ke Judai juec keke Juoor ci rot tɔ ye Judai, kɔc rieu Nhialic, ke ke kuany Paulo cok keke Baranaba: goki jam ne keek, yookki keek alal, yan, bik aa cool e tɔu ne dhueeŋ de Nhialicic. 44 Na wen, ekool e thabath lɔ ekoole cok, ke panydit gueer ebɛn bi jam e Nhialic bɛn piŋ, adoŋ kɔc toktook tei. 45 Ku te ci Judai kut e kɔc tiŋ, ke ke dɔm tiɛɛl, ku janyki ka lueel Paulo, ku latki. 46 Go Paulo keke Baranaba agoki nyin riɛl, ku jɔki lueel, yan, Jam e Nhialic aci dhil kɔn guieer week. Ku enɔɔne, luɔi ca wek e nyaai, ku cak rot tɔ ye kɔc cii roŋ ne piir athɛɛr, tieŋki, wo e ro yal te nu Juoor. 47 Yen aye ke ci Bɛnydit thɔn wo, yan, Yin ca taau ba ya keɣeer bi Juoor aa riaau, Ku ba ya kede kunydewei aɣet te le piny thar guut. 48 Te ci Juoor kene piŋ, agoki piɔth miɛt, ku lecki jam e Nhialic: ago kɔc ebɛn kɔc ci kɔn lɔc, an, bik dɛ piir athɛɛr, agoki gam. 49 Go jam e Bɛnydit go piny kiet nɔm pinye ebɛn. 50 Na wen, ke Judai ke ke keek dieer dit dieer rieu Nhialic, ku roor dit ke panydit, ku riirki keniim bik Paulo yɔŋ keke Baranaba, goki ke cieec pinyden. 51 Ku keek, te ci kek abuni tɛŋ wei e kecok ne jany bi kek ke jɔɔny, ke ke bɔ Yikonion. 52 Go kɔcpiooce piɔth miɛt alal, ku thieŋki ne Weidit Ɣer.

Luɔi De Tuuc 14

1 Na wen, te nu kek Yikonion, ke ke lɔ luaŋ ee Judai lɔŋ thin, keek kaarou etok, ku jɔki kɔc guieer, ago kut diit e kɔc gam, Judai ayi Giriku aya. 2 Go Judai reec gam goki Juoor kɛɛk, ku tɔki ke nhiany piɔth ne wathii. 3 Agoki ceŋ etɛɛn e akool juec ku yek wel guiir ke ke ye nyin riɛl e Bɛnyditic, ago Benydit aa caatɔ de jam de dhueeŋ de yenpiɔu, go gook tɔ loi e kecin, ku ka gɛiye kɔc. 4 Ku kut e kɔc nu panydit acik rot tek; kɔc kɔk acik mat e Judai, ku mat kɔc kɔk e tuuc. 5 Na wen, ke Juoor keke Judai ku bany ceŋ keek, te ci kek tɔŋ lɛɛr e ke riŋ, lek ke kuur, ku biookki keek e kur, 6 agoki ŋic kek tuuc, ku kɔtki, lek e pɛɛnydit kɔk, yi Luthura ku Derbe, kek pɛɛnydit ke Lukaonia, ku leki e bɛi nu e kekec aya: 7 agoki welpiɛth guiir etɛɛn. 8 Ku ade mony nu Luthura, mony cin riɛl e yecok, ku ye cool e rɛɛr, ke ye aduany ken kɔn cath anande ecaŋɣɔn dhieethe ye. 9 Monye aci Paulo pıŋ te guiir en wel: na wen, ke toom Paulo guop alal, ku tiŋ nɔn ciɛth en ke gam bi e tɔ dem, 10 go yɔɔk e rol dit, yan, Kaace ke yi kim ro piny. Go kɛɛc nhial ku ciɛth. 11 Na wen, aci kut e kɔc luɔi e looi Paulo tiŋ, ke ke jɔt kerot, jamki ne thoŋdɛn e Lukaonia, luelki, yan, Yieth acik loony piny tede wook ke ke cit gup kɔc. 12 Goki Baranaba tɔ ye Dhio; ku tɔki Paulo Kereme, luɔi ee yen raan e wel dap guiir. 13 Na wen, ke guny de Dhio, yanh nu luaŋde e kal thok kal e panydit, ke bii mioor e kɛl thook, ku bii gool, an, bi lam keke kut e kɔc, ku nak. 14 Na wen, aci tuuc e piŋ, ke yi Paulo keke Baranaba, ke ke ret lupɔɔken yiic, ku kɔtki lek e kɔc yiic cil, ke ke cot, 15 yan, Wek roor, eeŋo luɔɔi wek kake? Wok ee kɔc tei, wok kit piɔth e week, ku wek guiirku wel piɛth, ke we bi rot yal wei e kaɣaar yiic cit ekake, ku jaki wepiɔth wɛl Nhialic piir, Raan e cak nhial ku piny ku abapdit, ku ka nu e keyiic kedhie: 16 ku aci juoor kedhie pal cath e kuɛɛrken ɣɔn nu rɛm thɛɛr. 17 Ku aken ro pɔl te cin caatɔde tei, aa ye cool e loi luɔi piɛth, ee wo miɔɔc ne deŋ bɔ nhial ayi pɛi ee kaŋ ke luɔk, go wo tɔ kueth e kecam abuk piɔth miɛt. 18 Ku ciɛk an, cik kake lueel, ke pɛn pen kek kɔc luɔi lam kek keek, aci duɛɛr dhal. 19 Na wen, ke Judai bɔ e Antiokia keke Yikonion ke ke ɣet etɛɛn: agoki kut e kɔc weŋ, ku biookki Paulo ne kur, ku thelki biic e panydit kec, aluelki, an, ci yien thou. 20 Ku te ci kɔcpiooce ye geeu, ke jɔt rot le panydit: na ɣɔnmiak, ke jel keke Baranaba lek Derbe. 21 Na wen, acik welpiɛth guieer panydiite, ku weetki kɔc juec abik aa kɔcpiooce, ke ke dhuny keniim Luthura, ku Yikonion, ku Antiokia, 22 ku ritki kɔcpiooce piɔth, yookki keek, yan, bik aa tɔu e gamic apiɛth, ku yan, ne guom ee wok katuc juec guum en abi wo dhil lɔ e ciɛɛŋ de Nhialicic. 23 Agoki roordit lɔc e kanithɔɔ yiic ebɛn, ku te ci kek lɔŋ ne rɛɛc reec kek cam, ke ke pɛlki e Bɛnydit cin, Bɛnydit cik gam. 24 Ku te ci kek Pithidia teekic, ke ke bɔ Pampulia. 25 Na wen, acik wel guiir e Perga, ke ke lɔ Atalia; 26 ku jelki etɛɛn ne abel lek Antiokia, paan ci wathii ke kɔn tɔɔŋ thin waan, an, bik cath ne dhueeŋ de Nhialic piɔu ne kede luɔiden, luɔi cik guɔ thol enɔɔne. 27 Na wen, acik bɛn, ke ke tɔ kanithɔ gueer, ku guiirki keek kerieec cii Nhialic looi keke keek, ku luɔi ci en ɣon e gam liep Juoor. 28 Ku jɔki reer etɛɛn e akool juec ne kɔcpiooce.

Luɔi De Tuuc 15

1 Na wen, ke kɔc kɔk e ke bɔ e Judaya, bik ku weetki wathii, yan, Te kene we cueel cit man e tau de ciɛɛŋ de Mothe, ke we cii dueere kony wei. 2 Goki teer cak ne Paulo ku Baranaba, teer dit e wel juec bɛɛi: na wen, ke lueel kɔc, yan, bi Paulo lɔ Jeruthalem keke Baranaba, ku kɔc kɔk e keyiic, lek te nu tuuc ku roordit, lek jame guiir. 3 Go kanithɔ ke ruac kueer, ku jɔki Poiniki teekic keke Thamaria, ke ke lek kɔc puŋ ci Juoor kepiɔth pɔk Nhialic: goki wathii tɔ mit piɔth alal. 4 Na wen, acik ɣet Jeruthalem, ke ke loor kanithɔ ayi tuuc ku roordit, ku jɔki ke guieer kerieec ebɛn ka cii Nhialic looi keke keek. 5 Ku jɔt kɔc kɔk rot, kɔc ke rem e Parithai kɔc ci gam, ku jɔki lueel, yan, Juoor abike dhil cueel, ku abuk keek dhil yɔɔk, yan, bik loŋ de Mothe dhil aa muk ebɛn. 6 Go tuuc ku roordit goki gueer bik jame bɛn woiyic. 7 Na wen, aci kɔc teer e teer dit, ke Petero jɔt rot, ku lueel, yan, Wathii, aŋiɛcki lony ci Nhialic a lɔc waan e weyiic, yan, bi Juoor welpiɛth piŋ e yathok, ku gamki. 8 Ku Nhialic, Raan ŋic kɔc piɔth, aci aa caatɔden, ne miɔc ci en keek miɔɔc ne Weidit Ɣer, acit man ci en wo miɔɔc; 9 ku acin puny ci en wo pɔɔc yiic, wook ne keek, waan ci en keek waak piɔth ne gam. 10 Na enɔɔne, eeŋo thɛmki Nhialic, bak kethiek taau e kɔcpiooce yieth, kethiek ci warkuɔ dhal e jot ayi wook? 11 Wok gam tei nɔn bi wo kony wei ne dhueeŋ e Bɛnydit Yecu Kritho piɔu, acit man e kek aya. 12 Na wen, ke kut e kɔc ebɛn ke ke jɔ mim, ku piŋki kede Baranaba ku Paulo, ke ke guiir gook ku ka ye kɔc ke gai, ka cii Nhialic looi e Juoor yiic ne kecin. 13 Na wen, acik jamden thol, ke Jakop beer, lueel, yan, Wathii, piɛŋki kedi: 14 Thimeon aci week guieer ne nɛm tueŋ ci Nhialic Juoor kɔn neem, bi kɔc bɛn bɛɛi bei e keyiic, ne baŋ de rinke. 15 Ku wel ke nebi arɛmki ne kene; acit man ci e gɔɔr, yan, 16 Na ele e kake cok, ke yɛn bi anɔm dhuny, Guɔ keemɔ de Dabid wen ci wiik aguɔ bɛ yik; Ku pɛɛny ci riaak aba ke bɛ yik, Ku ta ke kaac: 17 Luɔi bi kɔc Nhialic kɔɔr, kɔc ci doŋ, Ayi Juoor kedhie Juoor ci cɔɔl ne rinki; Jam de Bɛnydit ki, Bɛnydit loi kake kedhie. 18 Luɔi looi ebɛn aŋic Nhialic te ɣɔn gɔle kaŋ. 19 Enɔɔne di, loŋdi ki, yan, Duku kɔc e jut kɔc ci Kepiɔth wɛl Nhialic ne Juoor yiic; 20 ku abuk keek gaar tei, yan, bik luɔi de yieth pɔl luɔi nhiany, ku palki dhoom, ku cam de lai ci dec, ku riɛm. 21 Mothe ade kɔc e loŋde guiir ecaŋɣɔn wut ebɛn, jamde aye kueenic e luek ke Nhialic yiic e akool ke thabath kedhie. 22 Go tuuc ku roordit ku kanithɔ ebɛn agoki loŋ mat e kepiɔth, yan, bik kɔc ci lɔc ne remdenic tuɔɔc Antiokia, bik cath e Paulo keke Baranaba; ke yi Judath cɔl Barthaba, ku Thila, kɔc dit e kɔc yiic: 23 goki awarek gɔɔr tɔki luɛthki, awarek lueel en, yan, Wek thieec tuuc ku roordit ku wathii, wek mithekɔckuɔn nu e Juoor yiic, kɔc tɔu ne Antiokia, ku Thuria, ku Kilikia: 24 Acuk piŋ nɔn de kɔc kɔk ci jal e woyiic, kɔc ci week jut ne wel weete ke, ku lieepki weniim, luelki, yan, bi we dhil cueel, ku bak loŋ aa dot; ku acin ke cuk thɔn keek; 25 agoku loŋ mat e wopiɔth ne gueer ci wo gueer ne piɔn tok, an, buk kɔc cuk lɔc tuoc week bik cath e Baranaba ku Paulo, kɔc nhiaarku, 26 kɔc ci weiken kuɔɔn ne baŋ de rin ke Bɛnydan Yecu Kritho. 27 Yen a toc wok Judath ku Thila, kɔc bi we lɛk wel manke ne kethook. 28 Apiɛth tede Weidit Ɣer ayi wook, yan, Acin daŋ buk taau e weyieth, ee kake tei ka bak dhil looi; 29 yan, bak cam e riŋ ci gam yieth pɔl, ku riɛm, ku ka ci dec, ku dhoom, te ca wek kake pɔl, ka we ye kepiɛth looi. Niɛnki apiɛth. 30 Na wen, acike tɔ jel, ke ke bɔ Antiokia; ku te ci kek kut e kɔc tɔ gueer, ke ke jɔki gam awarek. 31 Agoki kueen, ku jɔki piɔth miɛt ne muŋ ci ke muk piɔth. 32 Go Judath ku Thila, luɔi ee kek nebii aya, agoki wathii guieer wel juec, ku ritki kepiɔth. 33 Na wen, acik nin lɛɛr etɛɛn, ke ke tɔ jel apiɛth ne wathii bik lɔ te nu tuuc. 34 Ku Thila amit piɔu ne reer reer en etɛɛn. 35 Ku dɔŋ Paulo ku Baranaba Antiokia, ke ke ye kɔc wɛɛt guiirki keek jam e Bɛnydit, ne kɔc juec kɔk aya. 36 Na wen, acik nhi lɛɛr, ke Paulo yook Baranaba, yan, Jɔku woniim bɛ dhuny lok mithekɔckuɔ bɛ neem e panyditic ebɛn te waan ee wok jam ee Bɛnydit guiir thin, ke wo bi tau tɔu kek tiŋ. 37 Ago Baranaba piɔu dɛ luɔi bi kek Jɔn lɛɛr bi lɔ cath ke keek, rinkɛn kɔk acɔlke Mak. 38 Ku lueel Paulo, yan, cii piɛth luɔi bi kek raan lɛɛr raan waan e jel e kelɔm e Pampulia, ku reec cath ke keek e luɔiyic. 39 Agoki teer alal apɔk kek, ku jɔ Baranaba Mak lɛɛr, jel abelic le Kupurio; 40 ku lɔc Paulo Thila, ku jel, aci wathii ke kɔn tɔɔŋ, yan, bi dhueeŋ e Nhialic piɔu cath ke keek. 41 Go Thuria ku Kilikia teek yiic, ke tɔ kanithɔɔ kaac arik

Luɔi De Tuuc 16

1 Go ɣet Derbe ku Luthura aya: ku ade raanpiooce etɛɛn, cɔl Timotheo, wen e tiiŋ ci gam, ku ye nyan e Judai; ku wun ee Giriki. 2 Ku mɛnhe ee mɛnh ci leec e wathii wɛɛt nu Luthura ku Yikonion. 3 Ku Paulo ade piɔu luɔi bi mɛnhe cath keke yen: go noom ku cueel, ne biak de Judai rɛɛr etɛɛn: wun aŋic kɔc kedhie nɔn ee yen Giriki. 4 Na wen, te ciɛth kek e pɛɛnydit yiic, ke ke yin kɔc looŋ bik muk, looŋ cii tuuc lueel ku roordit nu Jeruthalem. 5 Ago kanithɔɔ tɔ ril ne gam kedhie, ku ŋuek kuenden enyin e akoolnyiin kedhie. 6 Go Paulo ku kɔc cath e yen goki lɔ teek Purugia ku piny e Galatia, ku pen Weidit Ɣer keek ne guieer bi kek jam guiir ne Athia; 7 na wen, acik ɣet Muthia, ke ke them luɔi bi kek lɔ Bithunia, go Weidit ke Yecu ke peen; 8 goki teek e Muthia, ku jɔki bɛn Toroa. 9 Ku tul raan tede Paulo wakɔu ke e nyuoth; ee raan e Makedonia akaac ke laŋ, yan, Ba lɔŋda paan e Makedonia, ba wo bɛn kony. 10 Na wen, aci raane tiŋ, goku te bi wo lɔ Makedonia dap kɔɔr, ayok lueel e wopiɔth, an, ci Bɛnydit wo dhil cɔɔl, buk welpiɛth lɔ guieer keek. 11 Goku jal e Toroa e abel, ku ciɛthku kueer lɔ cit aɣet Thamotharake, na ɣɔnmiak ke wo jɔ ɣet Neapoli; 12 ku jelku etɛɛn lok Pilipoi, yen aye panydit de naamden dit e Makedonia biake, ku ye piny ci Romai ɣap thin aya: agoku reer e panydiite e akoolke. 13 Na wen, ekool e thabath, ke wo lɔ panydit kec e wɛɛryɔu te ye kɔc lɔŋ thin; loku ku nyucku piny, jamku ne dieer ci gueer etɛɛn. 14 Ku ade tiiŋ ci jamda piŋ, cɔl Ludia, tiiŋ e lupɔ thith amujuŋ ɣaac, abɔ panydit cɔl Thuatira, ku ye tiiŋ rieu Nhialic: piɔnde acii Bɛnydit liep, bi ka lueel Paulo cok e piŋ en ke. 15 Na wen, aci baptith, keke dhiende ebɛn, ke laŋ wook, yan, Te ca wek a tɔ ye raan e ka ke Bɛnydit dot, baki ɣondi, bak bɛn reer tliin. Go wo dhil tɔ ye kamaanke. 16 Na wen, ekool tok, te le wok te ye kɔc lɔŋ, ke wo jɔ rɔm ne nyan lim, nyan de guop yanh cɔl nyieel, ku ye banyke tɔ yok weu juec ne caar ee yen cɔɔr. 17 Go wo kuany cok woke Paulo, en enyane, ke ye coot, yan, Roorke ayek him ke Nhialic Awarjaŋ, kɔc guiir wook ne kueer e kunydewei. 18 Go kene looi e akool juec. Na wen, ke Paulo diu piɔu, ku puk rot, yook jɔŋe, yan, Ne rin ke Yecu Kritho yin yɔɔk, yan, Ba bei e yeguop. Go bɛn bei e thaar mane guop. 19 Na wen, aci banyke e tiŋ nɔn ci aŋɔthdɛn e weu jal, ke ke dɔm Paulo ku Thila, ku thelki keek e thuukic e bany niim bany e loŋ guiir; 20 na wen, ke ke leerki e bany ke tɔŋ niim, ku luelki, yan, Kɔcke, Judaike, ayek panydandit jut alal ne jamden, 21 ku yek kɔc wɛɛt e ciɛɛŋ cii piɛth e luɔi dɔm wok en, ku loiku, wok Romai. 22 Na wen, ke kut e kɔc e ke jɔt rot kedhie luelki ater ne keek: go bany ke tɔŋ agoki lupɔɔken tɔ reete bei e kegup, ku luelki, an, bike dui e wɛt. 23 Agoki ke dui e wɛt juec, ku tɛɛuki keek e aloocic, ku yookki raan tit alooc, yan, bi ke cok e tit en keek: 24 ku yen, te ci e lɛk loŋ cit ekene, ke ke jɔ taau e aloocic cil, ku mɛc kecok e tiim kɔɔth. 25 Na wen, e wɛɛric cil, ke Paulo ku Thila ke ke laŋ ku kitki diɛt leec kek ke Nhialic, ku piŋ kɔc kɔk ci mac e keek etok. 26 Na wen, ke piny jɔ ro guɔ niɛŋ aret ethiau, abi alooc niɛŋ aɣet ethar: go thok ke alooc rot liep kedhie enɔnthiine; ku ruet joth rot kedhie joth mace kɔc cok. 27 Na wen, ke raan e alooc tiit paac, ku tiŋ thok ke alooc aɣɔɔrki, go abataude miet bei, an, nɛk rot, alueel, an, ci kɔc ci mac kat. 28 Go Paulo coot e rol dit, an, Du ro nak; wok ki ene, wodhie. 29 Na wen, ke cool mac, ku kɛɛc ɣot, bi ke lɛthe, ku jɔ wiik e Paulo nɔm keke Thila, 30 ago ke bɛɛi bei, ku thieec keek, yan, Wek bany, eeŋo ba looi, ke bi a kony wei? 31 Goki lueel, yan, Gam Bɛnydit Yecu Kritho, ke yi bi kony wei, weke dhiendu. 32 Goki guieer jam e Bɛnydit, yen keke dhiende ebɛn. 33 Na wen, ke ke leer e thaar mane guop, ku piny e wakɔu, le ku wɛɛk tetokken; go baptith enɔnthiine, yen keke dhiende ebɛn. 34 Na wen, ke ke bii ɣonde, ku tɛɛu kecam e keniim, ke mit piɔu alal, keke dhiende ebɛn, ne gam wen ci kek Nhialic gam. 35 Na wen, aci piny ru, ke bany ke tɔŋ ke ke toc cawiic, yan, Taki kɔcke lony. 36 Go raan e alooc tiit go welke lɛk Paulo, yan, Bany ke tɔŋ acik thɔn, yan, lony week: jaki jal enɔɔne, we bi cath apiɛth. 37 Go Paulo lueel, yan, Acik wo dui e kɔc niim, ke wo kene yiek niim gaak, ku yok Romai, ku acik wo cuat e aloocic; ku dueerki wook jap biic ecueer enɔɔne? Acie yen; ne ke bɔ kekgup, bik wo bɛn bɛɛi bei. 38 Na wen, ke cawiic e ke lɔ lek bany ke tɔŋ lɛk welke; goki riɔɔc, te ci kek e piŋ nɔn ee kek Romai; 39 agoki bɛn, bik ku laŋki keek; ku biiki ke bei e aloocic, laŋki keek, yan, bik jal panydit. 40 Goki jal e aloocic, lek ɣon e Ludia: na wen, acik wathii tiŋ, ke ke ritki piɔth, ku jɔki jal.

Luɔi De Tuuc 17

1 Na wen, acik teek Ampipoli, ku Apolonia, ke ke jɔ bɛn Thethalonike, paan de yic luaŋ ee Judai lɔŋ thin: 2 go Paulo lɔ luɛɛk tenu keek, acit man ee yen cool e loi en en, ku jɔ wel guiir keke keek e akool ke thabath kadiak ne kacigɔɔr yiic, 3 ee kaŋ weer thaar, ku nyuth keek apiɛth, yan, Kritho aci kaŋ dhil guum, ku be ro jɔt e kɔc ci thou yiic; ku ye lueel aya, yan, Yecuye, raan guieer ɛn week kede, yen aye Kritho. 4 Go kɔc kɔk gam, ku matki e yi Paulo keke Thila; ayi rem diit e Giriku rieu Nhialic, keke dieer dit dieer juec emaath. 5 Na wen, ke Judai reec gam, ke ke dɔm tiɛɛl, ku cɔlki roor rac ne kɔc ke thuukic, bik ke bɛn kony, goki rem kut, abik panydit tɔ pal awuɔɔu ebɛn, goki tɔŋ lɛɛr ɣon e Jathon, akɔɔrki Paulo keke Thila luɔi bi kek ke bɛɛi bei yinki ke kɔc. 6 Na wen, acik ke yok aliu, ke ke thel Jathon keke wɛɛt kɔk leerki keek e bany niim, bany ceŋ panydit, ke ke cot, yan, Kɔcke kɔc ci piny yiek anuɔɔn e piny nɔm ebɛn acik bɛn ene aya; 7 ku aci Jathon ke gam ɣot: ku kɔcke kedhie ayek looŋ ke Kaithar rɛɛc gam; ayek lueel, yan, de malik daŋ, cɔl Yecu. 8 Goki kɔc tɔ diɛɛr ayi bany ceŋ panydit aya, te ci kek kake piŋ. 9 Na wen, ke ke nom weu juec tede Jathon ayi wɛɛt kɔk, ku jɔki ke pɔl. 10 Go wathii Paulo dap tɔ jel wakɔu keke Thila, lek Beroya: na wen, acik ɣeet, ke ke lɔ luaŋ ee Judai lɔŋ thin. 11 Ku kɔcke ee kɔc ci ŋiec dhieeth awarki Judai nu Thethalonike, agoki jam dap piŋ ne piɔnmit, ku jɔki kacigɔɔr aa woi yiic e akoolnyiin kedhie, ke bik ŋic nɔn tɔuwe kaŋ aya. 12 Yen aa gɛme kɔc juec e keyiic; ayi Giriki juec emaath, dieer dit ku roor. 13 Na wen, aci Judai nu Thethalonike e piŋ nɔn ci jam e Nhialic guiir ne Paulo e Beroya, ke ke lɔ etɛɛn aya, lek kɔc noon. 14 Go wathii Paulo tɔ jel enɔnthiine cit ke lɔ e abapdit nɔm: ku dɔŋ Thila etɛɛn keke Timotheo. 15 Go kɔc wen ruɛc Paulo agoki lɛɛr ɣeetki Athenai: na wen, aci Paulo ke thɔn, an, bik Thila ku Timotheo yɔɔk, yan, Banki wecok, ke we bɔ te nuo yɛn, ke ke jɔ jal. 16 Ku te waan tiite Paulo keek e Athenai, ke jɔ piɔu diu nɔn ci en panydit tiŋ aci ro gam lam de yieth eliŋliŋ. 17 Go lɔ luaŋ ee Judai lɔŋ thin, le wel guiir keke Judai, ku kɔc kɔk rieu Nhialic, ku ye lɔ e thuukic e akoolnyiin kedhie le wel guiir keke kɔc ci yok etɛɛn. 18 Ku ade kɔc pel niim, ke yi Epikureoi ku Thotoikoi, kɔc ci e gek. Go kɔc kɔk lueel, yan, Raan wooŋe bi ŋo lueel? Ku lueel kɔk, yan, Acit ke guiir jam de yieth mɛɛn kucku: ne guiir ci Paulo keek guieer jam de Yecu, ku jon bi kɔc ro jɔt. 19 Goki dɔm, ku leerki Areopagi, ku thiecki, yan, Duɛɛre wo tɔ ŋic weetduon guiir, weet ci piac bɛɛi, nɔn ee yen ŋo? 20 Yin e wo tɔ piŋ jam mɛɛn pei: wo de piɔth nɔn bi yin wo lɛk welke thaar. 21 (Kɔc ke Athenai kedhie ku kamaan e tɔu etɛɛn acin luɔi daŋ yek looi, ee luɛl bi kek ka ci piac bɛɛi ya lueel tei, ku piŋ bi kek keek aa piŋ). 22 Go Paulo kɔɔc e Areopagoyic cil, ku lueel, yan, Wek roor ke Athenai, wek ca tiŋ nɔn aa wek kɔc rieu yieth alal ne kerieec ebɛn. 23 Waan tɛɛk ɛn kueer, yɛn e kaŋ tiŋ ka lamki, aguɔ yiŋ tok yok aya, yiŋ de lam, aci gaar kɔu wel, yan, KEDE NHIALIC KUCKU. Yen, Raan yak lam ke kuocki, yen a guieer week enɔɔne. 24 Nhialic, Raan e cak piny ku ka nu e yenɔm kedhie, luɔi ee yen Bɛnydiit e paannhial ku piny, acie reer e luek yiic, luek ci yik e kɔc cin, 25 ku acie kony e kɔc cin, cit nɔn dɛk en e kaŋ, ee yen e kɔc miɔɔc kedhie ne piir, ku wei, ku kaŋ kedhie; 26 ku yen e juoor tɔ dhieth ebɛn ne riɛm tok, abik piny ɣap nɔm ebɛn, ku ye keek gam runkɛn ci kɔn lueel ɣɔn thɛɛr, ku gɛm keek akɛɛth ke pinydɛn bi kek ɣap thin; 27 luɔi bi kek Bɛnydit aa kɔɔr, agoki piny ruany, nɔn de te bi kek e yok, ciɛk, an, cii mec tede wook wodhie: 28 yen a piir wok, ku yok cath, ku yok nu ne yen; acit man e ke cii cieekkuon kɔk lueel, yan, Wok ee mithkɛn ci dhieeth ayadaŋ. 29 Ku luɔi ee wok mith ke Nhialic, ka cii piɛth luɔi dueer wok e lueel, yan, Nhialic acit man e adhaap, ku ateek, ku kuur, ke ye kɔc cueec eteet ku ne cap ee raan cak. 30 Run ɣɔn kek aye run ke kuny kuce kɔc kaŋ, ago Nhialic lɔ lik tei; ku enɔɔne e thɔn, an, bi kɔc kepiɔth puk kedhie e piny nɔm ebɛn: 31 luɔi ci en kool tok lueel, kool bi en loŋ de piny guiir e guieer piɛth ne raan ci tɔ ye bɛny e loŋ guiir; ku aci kene tɔ ŋic kɔc kedhie, an, ee jam yic, ne jon ci en e jɔt bei e kɔc ci thou yiic. 32 Na wen, acik jame piŋ, jam de jonerot e kɔc ci thou, ke jɔ kɔc kɔk geet; ku lueel kɔk, yan, Kedu abuk bɛ piŋ ne kede ecooke. 33 Yen aye jal e jele Paulo e keyiic. 34 Ku ade kɔc toktook ci mat e yen, ku gamki: raan tok e keek acɔl Dionuthio, raan de Areopago, ku tiiŋ cɔl Damari, ku nu kɔc kɔk ayadaŋ.

Luɔi De Tuuc 18

1 Na wen, aci kake thok, ke jel e Athenai, bi Korintho. 2 Ku yok Judai tok etɛɛn cɔl Akula, raan ci dhieeth e Ponto, ku aa piɛc bɛn e Yitalia, keke Pirithikila tiiŋde, ne biak de loŋ cii Kulaudio lueel, yan, bi Judai jal e Roma kedhie: go bɛn tede keek; 3 ago reer ke keek, luɔi ee kek ateet kit, agoki ya luui etok; ayek ateet e keemɔɔ cueec. 4 Go wel aa guiir luaŋ e Nhialic e akool ke thabath kedhie, ke bi Judai tɔ gam welke, ayi Girikii. 5 Na wen, aci Thila bɛn Makedonia keke Timotheo, ke Paulo jieth piɔu, go cok e guiir en Judai, yan, Yecu yen aye Kritho. 6 Ku te ci kek ater cak ku lɛtki, ke Paulo teŋ lupɔde, ku jɔ keek yɔɔk, yan, E riɛmdun tɔu e weyieth; yɛn iiu thin: ele enɔɔne, yɛn bi lɔ tede Juoor. 7 Go jal etɛɛn, le ɣon e raan cɔl Juthuto, raan rieu Nhialic, thieeke ɣonde keke luaŋ e Nhialic. 8 Ku Kirithipo, bɛny e luaŋ e Nhialic, aci Bɛnydit gam keke dhiende ebɛn; ku gam Korinthoi juec ayadaŋ, te ci kek jam piŋ, agoke baptith. 9 Ku yook Bɛnydit Paulo wakɔu ke e nyuoth, yan, Du riɔc, ye wel guiir, du mim: 10 yɛn cath wo yin, ku acin raan bi ro yiek ater ke yin, bi yi nɔk: yɛn de kɔc juec e panydiiteyic. 11 Go reer etɛɛn e ruun tok ku pɛi kadhetem, ke ye jam e Nhialic guiir e keyiic. 12 Na ɣɔn, nu Galio mudhiir e Akaya, ke Judai ke ke jɔt rot e piɔn tok lek tɔŋ yien Paulo, ku biiki te ye bany loŋ guiir thin, 13 ku luelki, yan, Raane ee kɔc weŋ, an, bik Nhialic aa lam ne lam de ater keke loŋda. 14 Na wen, ke Paulo, yan, tueer ethok, ke Galio yook Judai, yan, Tee yen jam de luɔi rac ayi kerɛɛc cii raan looi ecueer, wek Judai, adi piɛth luɔi ban kedun piŋ: 15 ku na enɔɔne, tee yen teer e wel tei, ku rin, ku loŋdun week, jaki woiyic week wapac; yɛn cin piɔu luɔi ban ke cit ekene guiir. 16 Go ke cieec ɣon ee loŋ guiir thin. 17 Go Girikii kedhie goki Thothene dɔm, yen aye bɛnydiit e luaŋ e Nhialic, ku duiki e ɣot thok ɣon ee loŋ guiir thin. Ku Galio aken yecin tuɛɛl thin, aa rɛɛr. 18 Na wen, ke Paulo ŋoot ke rɛɛr etɛɛn e nin juec, na ɣɔn, ke tɔŋ wathii, ku jel le Thuria ne abel, ku cath Pirithikila ku Akula ne yen; aci enom muut e Kenkurea: ne kede jam waan ci lɛk Nhialic. 19 Go bɛn Epetho, ku nyieeŋ keek piny etɛɛn: na wen, ke yenguop ke lɔ luaŋ e Nhialic, le wel guiir keke Judai. 20 Goki lɔŋ, an, Yok e yi rɛɛr weke wook, go jai; 21 go keek tɔɔŋ, ku lueel, yan, Ahith bɔ enɔɔne aba dhil lɔ looi Jeruthalem; ku yɛn bi anɔm dɔk week tei, te ci Nhialic e lueel. Go jal e Epetho ke cath e abel. 22 Na wen, aci bɛn bei e abelic e Kaithareia, ke jɔ kanithɔ lɔ thieec, ku jɔ lɔ Antiokia. 23 Na wen, aci reer etɛɛn e akoolke, ke jɔ jal, le paan e Galatia kuanyic, ayi paan e Purugia, ke tɔ kɔcpiooce ril e gam kedhie. 24 Na wen, ke Judai tok bɔ Epetho, cɔl Apolo, ee raan ci dhieeth e Alekandaria, raan ŋic wel guiir, ku ŋic kacigɔɔr alal. 25 Monye aci weet ne kueer e Bɛnydit; ku ye raan lethic, go kɔc guieer ku weet keek ne ka ke Bɛnydit ke cin cook wɛɛc, ku ŋoot ke ŋic baptinh e Jɔn tei. 26 Go jam gɔl luaŋ e Nhialic ke ye nyin riɛl: na wen, aci Akula keke Pirithikila e piŋ, ke leerki ɣonden, ku weetki apiɛth ne kueer e Nhialic. 27 Na wen, aci piɔu dɛ luɔi bi en teek le Akaya, ke wathii ke ke jɔ awarek gaar kɔcpiooce etɛɛn, laŋki keek, yan, bik loor: ku te ci en bɛn etɛɛn, ke jɔ kɔc ci gam ne dhueeŋ de Nhialic piɔu kony alal: 28 aa ye Judai tiaam e wel aret e kɔc niim, ne nyuuth ee yen keek nyuooth egɔk ne kacigɔɔr, yan, Yecu yen aye Kritho.

Luɔi De Tuuc 19

1 Na wen, te ŋoot Apolo ke tɔu e Korintho, ke Paulo bɔ Epetho, te ci en bɛi rɛɛr caath yiic, ku yok kɔc tokiook etɛɛn kɔcpiooce: 2 go ke thieec, yan, Cak Weidit Ɣer noom waan gam wek? Goki yɔɔk, yan, Ei; ciɛk, an, de Weidit Ɣer nu akenku piŋ ayadaŋ. 3 Go ke thieec, yan, Ku ye baptinh ŋo ci we baptith? Goki lueel, yan, Ee baptinh e Jɔn. 4 Go Paulo lueel, yan, Jɔn aa ye kɔc baptith eyic ne baptinh de puŋdepiɔu, ku ye kɔc yɔɔk, yan, bik raan gam raan bɔ e yecok, yen aye Kritho Yecu. 5 Na wen, acik kene piŋ, ke ke baptith ne rin ke Bɛnydit Yecu. 6 Ku te ci Paulo yecin thany e kegup, ke Weidit Ɣer ke ke bɔ e kegup; agoki jam gɔl ne thook lei, ku guiirki wel ke Nhialic. 7 Kuen e kɔcke acit thieer ku rou kedhie. 8 Go Paulo lɔ luaŋ e Nhialic, ku ye wel guiir ke ye nyin riɛl e pɛi kadiak, aa ye kaŋ wɛɛr kɔc, ku weet keek apiɛth ne kede ciɛɛŋ de Nhialic. 9 Na wen, aci kɔc kɔk niim riɛl, ke ke reec gam, ku luelki kerac ne Kueere e kut e kɔc niim, go Paulo jal e keyiic, ku tɛɛu kɔcpiooce pei, go jam wɛɛr kɔc e akooinyiin kedhie luaŋ de guieer e wel, luaŋ de raan cɔl Turano. 10 Ee kene looi e run kaarou; ago kɔc rɛɛr e Athia ebɛn goki jam e Bɛnydit piŋ, Judai ayi Giriku. 11 Go Nhialic gook tɔ loi ne cin e Paulo, gook bi kɔc ke gai: 12 aɣɔl lupɔɔ ke abiɔɔr ayi lupɔɔ ee cieŋ, acike bɛɛi bei e yeguop, leereke tede kɔc tok gup, go juai jal e kegup, ku bɔ jɔɔk rac bei e kegup ayadaŋ. 13 Ku ade kɔc arieeu, kɔc ke Judai, kɔc e jɔɔk rac cieec. Na wen, ke kɔcke ke ke ye rin ke Yecu cɔɔl e kɔc niim kɔc de gup jɔɔk rac, ayek lueel, yan, Wek yookku ne Yecu, raan guiire Paulo rinke. 14 Ade kɔc kadherou kɔc e kene looi, kek aye wɛɛt ke raan tok cɔl Thekewa, ee Judai, ku ye bɛnydiit e ka ke Nhialic. 15 Go jɔŋ rac bɛɛr, yan, Yecu aŋiɛc, ku ŋiɛc Paulo, ku week, yak yiŋa? 16 Na wen, ke raan de guop jɔŋ rac kɛɛc e keyiic, wit keek, ago ke tiaam, adhil kek kat e ɣone ke ke cin kɔɔth lupɔɔ, ku cike dui alal. 17 Go kɔc tɔu e Epetho kedhie, Judai ayi Girikii, agoki kake piŋ; goki piɔth pau kedhie, go rin ke Bɛnydit Yecu aa leec. 18 Na wen, ke kɔc ci gam ke ke bɔ, ku gamki ca wooc, luelki karɛc cik looi. 19 Go kɔc juec kɔc e thueth goki awareekken bɛɛi tetok, ku jɔki ke nyop e kɔc niim kedhie: goki ɣooc de awareek kueen, ku yokki agum kadhieny de jinii. 20 Go jam de Benydit lɔ ke ŋuak rot aya, ku tiem aret. 21 Na wen, aci kake thok, ke lueel Paulo e yepiɔu, an, bi lɔ Jeruthalem, te ci en teek Makedonia ku Akaya, alueel, yan, Na elemiak, te can lɔ tɛɛn, ke yɛn bi Roma dhil tiŋ aya. 22 Go kɔc kaarou tuɔɔc Makedonia e kɔc yiic kɔc e yen kony, Timotheo keke Erathato; ku dɔŋ guop Athia e akoolke. 23 Ku e akoolke gup, anuɔɔn dit aci rot cak ne kede Kueere. 24 Ade raan cɔl Demeturio, aten e ateek thɔɔth, raan e kathii yeke Diana lam cueec e ateek, ku ye ateet kɔk tɔ yok weu juec; 25 na wen, ke cɔl ateet kedhie, keke ateet ke luɔi cit ekene, ku yook keek, yan, Week wathii, thathe aŋiɛcki nɔn ee yen e weukuɔ bɛɛi, weu bi wok ke piir. 26 Ku tieŋki aya ku piɛŋki, nɔn ci Paulo kɔc juec weŋ ku yɛl keek wei, acie Epetho etok, ee piny de Athia nɔm ebɛn, aye keek yɔɔk, yan, Ka ye cueec e kɔc cin, aciki e Nhialic. 27 Ku enɔɔne riɔɔc anu, nɔn bi atenda tɔ cin naamde; ku acie en etok, riɔɔc anu aya, luɔi bi luaŋdit e Diana biɔɔn, tɔ cin naamde, yen gok diit e yanh e tik, ago dhueeŋdɛn dit riɔɔk ebɛn, ku yen aye lam ne piny de Athia ebɛn, aɣet piny nɔm ebɛn. 28 Na wen, acik jame piŋ, ke ke goth alal, ku jɔki coot, yan, Diana de Epetho yen adit. 29 Go panydit a wenwen ebɛn: goki Gayo dɔm keke Aritharko, kɔc ke Makedonia, kɔc e cath e Paulo, ku lek e riaaŋditic ke ke riŋ e piɔn tok, riaaŋ wen ee kɔc gueer thin. 30 Na wen, ke Paulo de piɔu luɔi bi en lɔ thin te nu kɔc, ku jɔ peen e kɔcpiooce. 31 Go kɔc kɔk ne kɔc dit ke Athia, kɔc maath e Paulo, goki thɔn ku laŋki, yan, Du ro lɔ kuɔɔn e riaaŋditic. 32 Ku kɔc aake ye coot, kɔk ayek kene lueel, ku luel kɔk kene: kɔc ci gueer acike liaap niim kedhie, tedit e kɔc akucki ke e gueer kek. 33 Goki Alekandaro tuɛɛl e kut e kɔc niim, ee Judai kek aa tɛɛu en tueŋ. Go Alekandaro kɔc nieu e yecin, akɔɔr luɔi bi en kede lueel e kut e kɔc niim. 34 Na wen, acik e ŋic nɔn ee yen Judai, ke ke cot alal ne rol tok, ku coolki e cɔt e thaar kaarou, luelki, yan, Diana de Epetho yen adit. 35 Na wen, ke katip de panydit ke jɔ kut e kɔc tɔ lɔ diu, ku jɔ lueel, yan, Week, kɔc ke Epetho, de raan kuc panydit Epetho, nɔn ee yen tin e luaŋ de Diana, gok de yanh e tik, ku nɔn ee yen tin e ke ci loony piny ne Dhio? 36 Ku enɔɔne, luɔi cin en raan dueer kake jɔɔny, aŋuan te pal wek wepiɔth piny, ku duoki kaŋ e looi eruprup. 37 Kɔcke acak keek bɛɛi etene, kɔc ken ka nu e luek yiic kual luek ke lam, ku kenki yanhduon e tik lat aya. 38 Ku enɔɔne, te de Demeturio ke bi en goony keke raan, ayi ateet cath ne yen, te de kek ke bi kek goony, makamɔɔ ayeke taau piny, ku nu bany ke luk: tɔki keek gɔɔny rot. 39 Ku na thieec wek ne kɔk, abi dhil lueel e makamɔyic ekooldɛn e ye taau piny. 40 Wok riɔc enɔɔne, e cɔt bi wo cɔɔl ne kede anuɔɔn de akoole, acin ke e gueer e kɔc: ku acin ke dueerku lueel, yan, Ke e gueer wok, ki. 41 Na wen, aci kake lueel, ke tɔ kɔc ci gueer jel.

Luɔi De Tuuc 20

1 Na wen, aci anuɔɔn jɔ thok, ke Paulo cɔl kɔcpiooce, ku jɔ ke riit piɔth; na wen, ke ke tɛɛŋ, ku jel le Makedonia. 2 Ku te ci en pinye caathic, go kɔcpiooce riit piɔth ne wel juec, ke jɔ bɛn paan e Giriki. 3 Ku jɔ reer etɛɛn e pɛi kadiak; na wen, ke Judai e ke mat kethook, an, bik nɔk, waan, an, le Thuria ne abel, go Paulo nyueth guop, ago piɔu dɛ luɔi bi en enɔm pɔk cieen e kueer tek Makedonia. 4 Go ruac e raan e Beroya cɔl Thopataro, wen e Puro, aɣeet kek Athia; ayi Aritharko ku Thekando, kɔc ke Thethalonike, ayi Gayo de Derbe, ku Timotheo; ku Tukiko keke Toropimo, kɔc ke Athia; kɔc e ruɛc en, ka. 5 Kɔcke acik lɔ tueŋ lek wo tiit Toroa. 6 Ku wook, wo e jel Pilipoi e abel, te ci akool ke kuin kene tup thok, goku bɛn te nu kek e Torao e nin kadhic, ku rɛɛrku etɛɛn e nin kadherou. 7 Na wen, ekool toŋ wen ee akool dherou, te ci kɔcpiooce gueer bik kuin bɛn wokic, ke ke jɔ Paulo guieer wel, akɔɔr jal bi en jal miak; go cool e jam adiite piny. 8 Ku ade mɛc juec mɛc ke alath, ɣon ci kek gueer thin, ee ɣon nu nhial. 9 Ku rɛɛr dhuŋ toŋ cɔl Yutuko aweeruyin, ke ye thiai ke nin: na wen, aci Paulo tedit guiir, ke jɔ thiai ke nhi, go loony piny ɣon nhial wen ee ɣoot diak, go jɔt ke ye thou. 10 Na wen, ke Paulo lɔ piny, ku cuɛt rot e yekɔu, go kuak e yecin, ku jɔ lueel, yan, Duoki diɛɛr; weike anuki e yeguop. 11 Go bɛ lɔ nhial, le kuin wokic, ku ciɛm; ku te ci kek abarɔ bɛ mat aru piny, ke jɔ jal. 12 Goki dhuŋ wen bɛɛi ke piir, ku jɔke muk piɔth aret. 13 Ku wook, wok aa kɔn lɔ tueŋ te nu abel, ku jɔku jal e abel lok Atho, wo de piɔth luɔi bi wo Paulo taau e abelic etɛɛn; cit man ci yen e kɔn lueel, akɔɔr luɔi bi en teek biic yetok. 14 Na wen, acuk jɔ rɔm e Atho, agoku noom, tɛɛuku e abeiic, ku jɔku bɛn Mitulene. 15 Na wen, ke wok jel etɛɛn e abel, na ɣɔnmiak, ke wo jɔ ɣet e Kio nɔm; na ɣɔnmiak, ke wo jɔ ɣet Thamo, agoku cool Terogilium; na ɣɔnmiak, ke wo jɔ ɣet Mileto. 16 Paulo aa de piɔu luɔi bi en Epetho winy thok e abel, acin piɔu luɔi bi en ceŋ Athia; aa cath alal, nɔn de te bi en nu Jeruthalem ekool e Thierdhic. 17 Go kɔc tooc e Mileto lek Epetho, lek roordit ke kanithɔ cɔɔl. 18 Na wen, acik bɛn te nu yen, ke ke yook, yan, Week, wek ŋic reer aa yɛn reer e weyiic ecaŋɣɔn gɔl ekool tueŋ e kan ɛn bɛn Athia aɣet ci enɔɔne. 19 Yɛn ee ka ke Bɛnydit looi ne kuur aa yɛn rot kuɔɔr piny, ku ne dhien dit aa yɛn dhiau, ku ne them dit ee ya them ne baŋ de man cii Judai kethook mat, an, bik a nɔk: 20 ku ŋiɛcki aya nɔn cin en jam ca pɛn week, jam dueer we muk; yɛn aa ye week guieer wel ku wɛɛt week e kɔc niim ayi ɣoot yiic, 21 yɛn aa ye ya caatɔ lɛk Judai ayi Girikii aya puŋ bi kek kepiɔth pɔk Nhialic, ku gam bi kek Bɛnydan Yecu Kritho gam. 22 Ku enɔɔne, yɛn lɔ Jeruthalem, ke yɛn ci mac ne weiki, ka ba yok etɛɛn akuoc ke: 23 Weidit Ɣer tei ayek aa caatɔ, lek ɛn e pɛɛnydit yiic ebɛn, yan, Joth ku ketuc ba guum atitki yɛn etɛɛn. 24 Ku acin ke e ya tɔ dit e kake yiic, acakaa piirdi aca dueer theek, luɔi ban luɔidi thol e miɛtepiɔu, ku thɔl luɔi cii Bɛnydit Yecu taau e yacin, yan, ban aa caatɔ, ba welpiɛth aa guiir, welpiɛth ke dhueeŋ de Nhialic piɔu. 25 Ku tieŋki, enɔɔne, wek kɔc aa yɛn ke cath e weyiic, ke ya guiir ciɛɛŋ de Nhialic, aŋiɛc nɔn ca wek a bi bɛ tiŋ nyin anandun wedhie. 26 Yɛn ee guɔ aa caatɔ e weniim ekoole, yan, Riɛm e raan ebɛn aliu e yayeth. 27 Luɔi can week lɛk loŋ de Nhialic ebɛn, acin ke ca mɔny week. 28 Yen tieŋ wek rot, ku tiɛetki luny de thok ebɛn, luny cii Weidit Ɣer taau e wecin abak tht, bak kanithɔ de Nhialic aa caam, kanithɔ ci ɣɔɔc e riɛmde guop. 29 Aŋiɛc nɔn bi aŋuooth rac lɔɔk bɛn e weyiic, te can jal, aŋuooth cii luny bi pɔl; ku kɔc kɔk abik rot jɔt e weyiic gup aya, kɔc bi jam rac lueel, lek kɔcpiooce thɛl e kecok. 31 Yen tiɛɛt wek rot, ku takki weniim nɔn kɛn ɛn weet pɔl weet aa yɛn week wɛɛt wedhie e run kadiak, wɛɛrwakɔu ku akol, ke ya ye dhiau e piu ke yɛnnyin. 32 Ku enɔɔne, wathii, wek taau e Nhialic cin, ayi jam de dhueeŋ de yenpiɔu, jam dueer week kueet, agoki week gam biakduon bak lɔɔk lak e kɔc ɣerpiɔth yiic kedhie. 33 Acin ateek ke raan daŋ ca woi e yapiɔu, ayi adhaap ayi lupɔde aya. 34 Week wegup aŋiɛcki, nɔn ee cinkienke kek aa muk ɛn, ayi kɔc waan cath ne yɛn aya. 35 We ca nyuoth kerieec ebɛn, luɔi ba wek aa luui aya, aguɔki kɔc kuany nyiin dhil aa muk, ku yak weniim tak ne wel ke Bɛnydit Yecu, waan lueel en en, yan, Raan yin raan daŋ kaŋ, yen aye thieei awar raan e yine kaŋ. 36 Na wen, aci kake lueel, ke jɔ emiɔl tuk, ku jɔ lɔŋ ke keek etok kedhie. 37 Goki dhiau aret kedhie, ku kuakki Paulo yeth, ku cimki, 38 ke ke dhiau e dhien dit alal, ne jam wen ci lueel, yan, ciki bi bɛ tiŋ nyin ananden. Goki ruac e abel nɔm.

Luɔi De Tuuc 21

1 Na wen, acuk pɔk wo keek, ke abel jɔ yup, ku jɔku jal, lok kueer lɔ citic ɣetku Koth, na ɣɔnmiak ke wo jɔ bɛn Roda, ku jelku etɛɛn lok Patara. 2 Agoku abel lɔ Poiniki yok, ku jɔku lɔ thin, jelku. 3 Na wen, acuk Kupurio tiŋ nɔm, goku nyaaŋ piny e baŋ cam, ku jɔku lɔ Thuria, goku bɛn bei e Turo, ka ɣɛɛc abel ayeke bɛɛi bei etɛɛn. 4 Na wen, acuk kɔcpiooce yok etɛɛn, ke wo jɔ reer etɛɛn e nin kadherou: go kɔcke Paulo yɔɔk ne Weidit Ɣer, an, cii Jeruthalem bi kacic. 5 Na wen, acuk akoolke lɛɛr, ke wo jɔ jal lok e kueerda; goki wo ruac kedhie, keke dieerken ku mithken, abuk ɣet e panydit kec: goku womiɔl tuk e abapdit yɔu, ku lɛŋku; 6 na wen, acuk rot tɔɔŋ, ke wo jɔ lɔ e abelic, ku dhunyki keniim bei. 7 Ku wook, te ci wok jal e Turo, ɣetku Potolemai, ke cathdan e abeiic e jɔ thok; goku wathii thieec etɛɛn, ku jɔku reer e keek ekool tok. 8 Na ɣɔnmiak, ke wo jɔ jal wo kɔc wen cath e Paulo, joku bɛn Kaidhareia; goku lɔ ɣon e Pilip, raan ŋic welpiɛth guiir, ku ye raan toŋ e kɔc kadherou yiic, goku reer e yen. 9 Raane ade nyiirke kaŋuan, dhueec kene thiaak, dhueec e wel guiir. 10 Na wen, atɔuku etɛɛn e akool juec, ke raan bɔ piny Judaya, ke ye nebi, rinke acɔlke Agabo. 11 Na wen, ke bɔ te nu wok, bi ku noom diion wen ee Paulo eyic duut, ku duut rot, cin ku cok, ku jɔ lueel, yan, Ne Weidit Ɣer aleyɔɔ, yan, Raan de yethione abii Judai nu Jeruthalem duut aya, ku jɔki yien Juoor. 12 Na wen, acuk kake piŋ, ke wook ayi wathii nu etɛɛn ke jɔku lɔŋ, an, Du lɔ Jeruthalem. 13 Go Paulo bɛɛr, an, Eeŋo luɔɔiki wakya, abak a tɔ cuan piɔu ne dhiendun? Acie many mɛce ya e Jeruthalem en gam etok, ayi thuɔɔu aca gam aya, ne baŋ de rin ke Bɛnydit Yecu. 14 Na wen, areec keda gam, ke wo jɔ jam pɔl, ku luelku, yan, Abi looi tei ne kede piɔn e Bɛnydit. 15 Na wen, aci akoolke wan, ke wo dut weukuɔ, ku jɔku lɔ Jeruthalem. 16 Ku wo ruɛce e kɔc kɔk e kɔcpiooce nu Kaidhareia, ku aciɛthki ne raan cɔl Manathon, mony e bɔ Kupurio, ee raan e kɔn e piɔɔc thɛɛr, ku ye raan bi wok reer ɣonde. 17 Na wen, acuk ɣet Jeruthalem, ke wo loor wathii ne piɔnmit. 18 Na ɣɔnmiak, ke Paulo lɔ ke wook etok tede Jakop; ku nu roordit kedhie ne yen etok. 19 Na wen, aci ke thieec, ke ke guiir kaŋ cooke ku cooke, ka cii Nhialic looi e Juoor yiic ne luɔide. 20 Na wen, acik e piŋ, ke ke jɔ Nhialic lɛc nɔm, ku yookki, yan, Kɛne tiŋ enɔɔne, mɛnhwaada, kut diit e Judai ci gam, nɔn juec kek alal; ku nɔn leth kek yiic e baŋ de loŋ kedhie: 21 ku acik kedu piŋ nɔn weet yin Judai nu e Juoor yiic ebɛn, yan, bik Mothe pɔl, ku nɔn lek yin keek, yan, ciki mithken bi dhil aa cueel, ku ciki ciɛɛŋ thɛɛr e kuanyic. 22 Eeŋo buk jɔ looi? kut e kɔc abik dhil gueer; abik dhil piŋ nɔn ci yin bɛn. 23 Yen looi yin ke lekku yin: Wo de roor kaŋuan etene, roor de jam cik lɛk Nhialic aŋoot e keyieth; 24 mate ro keek, wak yiguop aba guop piath we keek, ku game keek weu bi kek keniim muut: yen abi kɔc e ŋic kedhie nɔn ee yen lueth yen jam cik piŋ ne kedu; ku bik ŋic nɔn reer yin e reer piɛth, ku nɔn dot yin loŋ e muk. 25 Ku na Juoor ci gam, acuk ke gaar loŋ cuk thol e guieer, yan, acin ke bik aa looi ke cit ekene, ee cokke kapac, yan, bik rot aa tiit ne ka ci kɔn yien yieth, ku riɛm, ku ka ci dec, ku dhoom. 26 Go Paulo ro mat e roorke; na ɣɔnmiak, aci yeguop waak abi guop a wic ke keek etok, ke jɔ lɔ luaŋdiit e Nhialic le lɛk kɔc thok ci akool e wɛk e gup thok, ku tɔu etɛɛn, aɣet te bi kedaŋ gam Nhialic ne biakden kedhie. 27 Na wen, aci akool kadherou thiɔk e thok, ke Judai e bɔ piny de Athia, te ci kek Paulo tiŋ e luaŋditic, ke ke guet kut e kɔc niim kedhie ku jɔki dɔm, 28 ku cotki, yan, Week, roor ke Yithiael, kuɔnyki wook, kene ee raan e kɔc wɛɛt e jam de ater ke jurda, ku loŋ, ku luaŋe, e piny nɔm ebɛn: ku daŋ aya, aci Girikii bɛɛi e luaŋdit e Nhialicic, go teɣeere tɔ nhiany. 29 Aake ci Toropimo kɔn tiŋ waan keke Paulo e panyditic, yen aye raan e Epetho, goki lueel, an, ci Paulo yien bɛɛi e luaŋditic. 30 Go panydit nuɔɔn ebɛn ku jɔ kɔc bɛn e ke riŋ etok: goki Paulo dɔm, ku thelki biic luaŋdit e Nhialic: ku dap thok ke luaŋdit guur. 31 Na wen, akɔɔrki nɔn bi kek Paulo nɔk, ke jam bɔ tede bɛnydit e rem de alathkeer, yan, ci Jeruthalem nuɔɔn ebɛn. 32 Go alathkeer dap cɔɔl enɔnthiine, keke banyken, ku dap kat ke lɔ te nu kek: na wen, acik bɛnydit tiŋ keke alathkeer, ke ke jɔ Paulo pɔl e dui. 33 Go bɛnydit alathker lɔ te nu yen, le ku dɔm, ku tɔ rek e joth kaarou; go thieec, an, Ee yin ŋa? eeŋo ci looi? 34 Go kɔk coot luelki cooke, ku cot kɔk luelki cooke, ne kut e kɔc yiic: na wen, te cin en te dueer en kedaŋ ŋic egɔk, ne biak de anuɔɔn, ke yook, an, bi lɛɛr e aloocic. 35 Na wen, aci ɣet te ye kɔc lɔ nhial, ke dhile ɣaac alathkeer ne jieep jieepe yen e kɔc; 36 acii kut e kɔc biɔɔth cok, ke ke cot, yan, Eeŋo ca wek eraane nyiɛɛi? 37 Na wen, an, leere yen e aloocditic, ke Paulo thiec bɛnydit alathker, an, Dueerku kaŋ lueel woke yin? Go, an, Ŋic thoŋ e Giriki? 38 Ci ye mony e Ripe, raan akɔlɔn cak anuɔɔn, raan waan leer agum kaŋuan e kɔc e jɔɔric, kek aye luuc e kɔc nɔk, ci ye yen? 39 Go Paulo bɛɛr, yan, Yɛn ee Judai nɔm, raan e bɔ Tartho de Kilikia, panydit ba yɛn thin acie pany youyou: ku yin laŋ, yan, Pal ɛn ajam wo kɔc. 40 Go gam, go Paulo kɔɔc te ye kɔc lɔ nhial, ku nieu kɔc e yecin. Na wen, aci kɔc lɔ diu alal, ke jɔ jam ke keek ne thoŋ de Eberuu, lueel, yan,

Luɔi De Tuuc 22

1 Week, wɛɛtkewaar ku warkuɔ, piɛŋki kedien luɛɛl e weniim enɔɔne. 2 Na wen, acik e piŋ nɔn jiɛɛm en ke keek ne thoŋ de Eberuu, ke ke lɔ lik alaldiite: go lueel, yan, 3 Yɛn e Judai nɔm egɔk, ku yɛn aa dhieeth e Tartho e Kilikia, ku yɛn aa muk e panydiiteyic, ke ya ye piɔɔc e Gamaliɛl, ku ye ya wɛɛt e tau de loŋ de kuarkuɔ, tau agɔk, aguɔ yic lɛth ne kede Nhialic, acit man e wek wedhie ekoole. 4 Yɛn aa ye kɔc cath e Kueere yɔŋ athou kek, ku aake ya duut, ku mac keek e aloc yiic, roor ayi diaar. 5 Bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic ee caatɔdi ne ecooke aya, ayi roordit ebɛn: awareek aca ke noom tede keek aya, awareek ba yien wathii, guɔ lɔ Damathko, la kɔc e tɔu etɛɛn lɔ bɛɛi Jeruthalem, ke ke rɛk, abik kedɛn tuc bɛn yok. 6 Na wen, acath kueer, ku ca ɣeet tethiɔk keke Damathko, te kɛɛc akɔl cil, ke keditt ɣeer e piny riaau go tuol e yalɔɔm ethiau, keɣeer bɔ nhial. 7 Guɔ wiik, ku piɛŋ rol leke yɛn, an, Thaulo, Thaulo, eeŋo yɔŋe yɛn? 8 Guɔ thieec, yan, Ee yin ŋa, Bɛnydit? Go, an, Yɛn Yecu de Nadhareth, raan yɔŋe. 9 Go kɔc cath e yɛn goki keɣer tiŋ, agoki riɔɔc: ku kenki rol e raan jam ke yɛn piŋ. 10 Guɔ thieec, yan, Eeŋo ba looi, Bɛnydit? Go Bɛnydit lueel, yan, Jɔt rot, lɔ Damathko; ka ba dhil looi abike lɛk yin etɛɛn, kaŋ kedhie. 11 Na wen, aca cien te daai ne riaau ci keɣeere a riaau nyin, ke ya dɔm cin e kɔc wen cath e yɛn, thelki ya, guɔ jɔ bɛn Damathko. 12 Ku ade raan cɔl Anania, raan rieu Nhialic ku dot loŋ, ku ye raan piɛth rin tede Judai waan rɛɛr etɛɛn kedhie, 13 raane e jɔ bɛn tede yɛn, bi ku kɛɛc e yalɔɔm, go a yɔɔk, yan, Thaulo, mɛnhkai, bɛye yin. Guɔ yin enɔnthiine, ku wɔi guop. 14 Go lueel, yan, Nhialic de warkuɔ aci yi lɔc, ba kede piɔnde bɛn ŋic, ago Raan Piɛthpiɔuwe tiŋ, ku jɔ jam e yenthok piŋ. 15 Yin bi aa caatɔde e kɔc yiic kedhie, ne ka ci tiŋ ku piŋ ke. 16 Ku enɔɔne, eeŋo gau yi? Jɔt rot, ke yi baptith, aba karɛcku waak wei, ku jɔ rin ke Bɛnydit cɔɔl. 17 Na wen, te can anɔm bɛ dhuony Jeruthalem, ke ya laŋ e luaŋdiit e Nhialicic, ku ja kaŋ tiŋ ke ya nyuoth, guɔ Yecu tiŋ ke yook ɛn, an, Dap jal e Jeruthalem enɔnthiine: jamduon ee lueel e kedi aciki bi gam. 19 Guɔ lueel, yan, Bɛnydit, aŋicki nɔn can kɔc gam yin tɔ mac, ku ya ke dui e luek ke Nhialic yiic kedhie: 20 ku waan leuwe riɛm e Thepano caatɔduon waan ci nɔk, ke yɛn aa kaac etɛɛn aya, ku gam thonde, guɔ lupɔɔ ke kɔc nak en tiit. 21 Go ya yɔɔk, yan, Jel tei: yin ba tuɔɔc temec ya te nu Juoor. 22 Goki ka lueel Paulo piŋ aɣet jame: na wen, ke ke jɔt kerot, aluelki, yan, Nyaaiye raan cit ekene e piny nɔm: acii piɛth luɔi bi en piir. 23 Na wen, ke ke cot arek abik lupɔɔken cuat piny, ku deenyki abuni nhial aya, 24 ke jɔ bɛnydit alathker lueel, yan, bi Paulo lɛɛr e aloocic, ku lueel, yan, bi luɔp ne dui bi e dui e waat, ke bi thar e ke ye kɔc coot aya ŋic. 25 Na wen, adutki yen e wiin, ke Paulo thiec bɛny de rem, bɛny kaac e yelɔɔm, yan, Ci pal week nɔn ba wek raan dui e waat ku ye Romai, te ŋoot en ke kene yiek yeth gaak? 26 Te ci en ekene piŋ, ke bɛny de rem jɔ lɔ lɛk bɛnydit alathker, yan, Tiŋ rot e ke loi; raane ee Romai. 27 Go bɛnydit alathker bɛn, ku jɔ thieec, yan, Lɛke yɛn, ye Romai? Go, yan, Ɣɛɛ. 28 Go bɛnydit alathker bɛɛr, yan, Yɛn e weu juec taau piny ne biak ban aa dil. Go Paulo lueel, yan, Ku yɛn e dhieth ke ya ye dii. 29 Go kɔc jal e yelɔɔm enɔnthiine, kɔc wen, an, bik e luɔp ne dui: bɛnydit alathker e riɔɔc aya, te ci en e ŋic nɔn ee yen Romai, wen ci en e tɔ dut. 30 Na ɣɔnmiak, nɔn de yen piɔu luɔi bi en thar e kedaŋ ŋic egɔk, ke gɔɔnye Judai ye, ke jɔ Paulo lony e joth yiic, ku cɔɔl banydit ke ka ke Nhialic keke kɔc ke loŋ kedhie, an, bik bɛn. Go Paulo bɛɛi, ku tɛɛuwe e keniim.

Luɔi De Tuuc 23

1 Na wen, ke Paulo jɔ kɔc nu e loŋic toom gup, ku lueel, yan, Week, wɛɛtkewaar, yɛn ee reer e reerdi ne piɔn agɔk e Nhialic nɔm aɣet ci ekoole. 2 Go Anania, bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic, go kɔc kaac e yelɔɔm yɔɔk, yan, Biakki thok. 3 Go Paulo yɔɔk, yan, Yin bii Nhialic biɔɔk, yin ee pany ci rɔɔth kɔu e keɣer: rɛɛre etɛɛn, ba kedi bɛn guiir ne kede loŋ, ku ba kɔc yɔɔk, yan, bik a biɔɔk, ago loŋ jɔ wooc aya? 4 Go kɔc kaac etɛɛn goki thieec, yan, Lat bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic? 5 Go Paulo lueel, yan, Wathii, aa kuoc nɔn ee yen bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic: aci gɔɔr, yan, Du bɛny ceŋ kɔckun e lat. 6 Na wen, aci Paulo kɔc nu e loŋic tiŋ, yan, biak tok ee Thadokai, ku biak tok ee Parithai, ke jɔ coot e loŋic, yan, Wɛɛtkewaar, yɛn ee Parithai, wen e Parithai: ne aŋɔth aa yɛn ŋɔth ku ne jon bi kɔc ci thou rot jɔt, en a guiire kedi. 7 Ku te ci en ekene lueel, ke teer cak rot e yi Parithai keke Thadokai, go kɔc nu e loŋ nɔm goki keyiic tek. 8 Aye Thadokai lueel, yan, Jon bi kɔc rot jɔt aliu, ayi tunynhial, ayi jɔk aliuki: ku ye Parithai ke gam kedhie. 9 Go awuɔɔu dit rot cak: kɔc e loŋ gɔɔr kɔc e mat e Parithai acik rot jɔt, teerki, aluelki, yan, Acin kerɛɛc cuk yok tede raane: ku na de jɔŋ ci jam keke yen, ayi tuny nhial, duku biɔk e Nhialic. 10 Na wen, aci teer dit ro cak, ke bɛnydit alathker riɔc luɔi bi Paulo cuaan e kɔc cin, go alathkeer yɔɔk, an, bik lɔ piny, lek thɛl bei e kɔc yiic, ku biiki e aloocic. 11 Na ɣɔnakɔu, ke Bɛnydit jɔ kɔɔc e Paulo lɔɔm, ku lueel, yan, Rit yiniɔu, Paulo: acit man ci yin aa caatɔ ne kedi e Jeruthalem, ke yin bi dhil aa caatɔ e Roma aya. 12 Na wen, aci piny ru, ke Judai kɔk e ke jɔ kethook mat, goki mel cam alal, yan, ciki dek ku ciki cam, te ŋoot kek ke ke ken Paulo nɔk. 13 Kɔc ci kethook mat aya awarki thierŋuan. 14 Goki lɔ tede banydit ke ka ke Nhialic ku roordit, ku luelki, yan, Wok e mel cam alal, yan, acin ke buk thieep te ŋoot wok ke wo ken Paulo nɔk. 15 Ku week enɔɔne, weke kɔc nu e loŋ nɔm, we bi bɛnydit alathker yɔɔk, an, bi Paulo bɛɛi piny yine week, an, kaarki luɔi ba wek kaŋ luɔp ne kede, ka bak ŋic egɔk: ku wook, te ŋoot en ke ken ɣet tethiɔk, ke wo ye thiɔk e naŋ nɛk wok en. 16 Na wen, aci wen e nyankene Paulo both buuthe ke piŋ, ke jɔ lɔ, ku le e aloocditic le lɛk Paulo. 17 Go Paulo bɛny tok cɔɔl, bɛny de rem, ku lueel, yan, Lɛɛre dhuŋe tede bɛnydit alathker: ade ke bi lɔ lɛk en. 18 Go noom, bii e bɛnydit alathker nɔm, ku lueel, yan, Paulo, raan ci mac, aci a cɔɔl, ku lɛŋ ɛn, yan, ba dhuŋe bɛɛi tede yin, ade ke bi lek yin. 19 Go bɛnydit alathker dɔm cin, ku jɔki rot miɛɛt kec, te cin kɔc, go thieec, yan, Ee kaŋo ke cath ke yin ke ba lɛk ɛn? 20 Go lueel, yan, Judai acik kethook mat, luɔi bi kek yi lɔŋ, an, ba Paulo bɛɛi e loŋ nɔm miak, an, kɔɔrki luɔi bi kek kaŋ luɔp ne kede, ka bik ŋic egɔk. 21 Yen du yin keden gam: ade kɔc buth en kueer, awarki thierŋuan, kɔc ci mel cam, an, ciki cam ku ciki dek te ŋoot kek ke kenki nɔk: ku acik thok enɔɔne, atitki jam bi bɛn tede yin. 22 Go bɛnydit alathker dhuŋe tɔ jel, ku yook, yan, Du lek raan daŋ nɔn ci yin a nyuoth kake. 23 Go bany ke rem cɔɔl kaarou, ku jɔ ke yɔɔk, yan, Taki bot ke alathkeer kaarou guik bik lɔ Kaithareia, ayi alathkeer cath e joŋgoor kɔɔth kathierdherou, ku alathkeer muk tɔɔŋ bot kaarou, abik jal e thaar kadiak elewakɔu: 24 ku we bi joŋgoor yok ayadaŋ, bi kek Paulo taau e kekɔɔth, bik lɔ lɛɛr yinki mudhiir Pelik apiɛth. 25 Go awarek gɔɔr ale: 26 yan, Mudhiir Pelik adhuɛŋ piɛth arac, yin thieec, yɛn Kulaudio Luthia. 27 Raane acii Judai dɔm, ku acik duɛɛr nɔk, guɔ bɛn wo tɔŋ, ku kuɔny: aca piŋ nɔn ee yen dil e Romai. 28 Na wen, aa dɛ piɔu luɔi ban goony gɔɔny kek en ŋic, ke ja bɛɛi e loŋden nɔm: 29 aguɔ piŋ nɔn ci e gaany ne kede loŋden tei, ku kene gaany ne ke dueere ye tɔ nak, ku ne ke dueere ye tɔ mac aya. 30 Ku aci lɛk ɛn nɔn buuthe Judai yen, aguɔ dap tɔ yine yin, ku ca kɔc gɔɔny en yɔɔk aya, yan, bik kedɛn e gɔɔny kek en lueel e yinɔm. Yin bi nin apiɛth. 31 Go alathkeer Paulo noom, acit man ci e lɛk keek, ku biiki Antipatiri wakɔu. 32 Na ɣɔnmiak, ke alathkeer cath piny ke ke dhuny keniim aloocdit: ku nyieeŋki alathkeer cath e joŋgoor kɔɔth piny, bik lɔɔk cath e Paulo. 33 Na wen, acik bɛn Kaithareia, ke ke jɔ awarek yien mudhiir, ku tɛɛuki Paulo e yenɔm aya. 34 Te ci mudhiir awarek kueenic, ke jɔ thieec, yan, Yee raan e pinyou? Te ci en e piŋ nɔn ee yen raan e Kilikia, 35 ke jɔ lueel, yan, Kedu aba piŋ, te ci kɔc gɔɔny yin bɛn aya. Go kɔc yɔɔk, an, bik mac aloocdiit e Kerod, alooc e guieer e loŋ.

Luɔi De Tuuc 24

1 Na wen, aci akool kadhic thok, ke Anania bɛny diit tueŋ e ka ke Nhialic ke jɔ bɛn keke roordit, ke ke cath ne raan ŋic jam guiir raan cɔl Tertulo; ku jɔki mudhiir nyuoth jamden ne Paulo. 2 Na wen, aci cɔɔl, ke Tertulo gɔl gɔny gɔɔny en Paulo, yan, Nɔn reer wok ke piny lɔ diu aret, e ke bɔ e ciindu, ku nɔn ci luɔi piɛth aret luoi jurda ne piath e yinɔm, 3 yen aye wok kaŋ noom ke wo lec yinɔm ne piɔnmit, e akoolnyiin kedhie ku piny ebɛn, ku jɔku aa lueel, an, Thieithieei, yin Pelik adhuɛŋ piɛth alal. 4 Na enɔɔne, ke can yi tɔ bap, yin laŋ, an, Piŋ welkuɔn lik ke yi hir yipiɔu. 5 Wok e raane yok aye raan rac etaiwei, ku ye raan e Judai kɛɛk kedhie e piny nɔm ebɛn, ee raan ditt e rem de Nadharani: 6 aci them aya luɔi bi en luaŋdiit e Nhialic tɔ riaak: agoku dɔm, ku deku piɔth luɔi bi wok kede guiir e kede loŋda. 7 Go Luthia bɛnydiit alathker guɔ bɛn, ku jɔ dɔm bei e wocin e riɛl dit, 8 ku yook kɔc gɔɔny en, an, bik bɛn tede yin: na enɔɔne, te ci yin e thieec yinguop, ke yin dueer kake ŋic egɔk, ka gɔɔny wok ke yen, kaŋ ebɛn. 9 Go Judai gam aya, luelki, an, kake ayinki ya. 10 Na wen, aci mudhiir e nieu, ke Paulo beer, yan, Bɛnydit, aŋiɛc nɔn ee yin jure cieŋ e run juec, en a luɛɛl ɛn kedi e piɔnmit: 11 aduɛɛre ŋic enɔɔne, yan, nin acik thieer ku rou tei, te waan la yɛn Jeruthalem la lam: 12 ku yɛn kene kɔc yok ke ya cak teer wo kɔc e luaŋdit e Nhialicic, ku kene ya yok aya ke ya tɔ kɔc wou e luek ke Nhialic yiic, ayi panyditic. 13 Ku ka gɔɔny kek ɛn enɔɔne, aciki ke dueer tɔ ye yith. 14 Ku cooke aca gam e yinɔm tei, yan, Lam luelki, yan, ee lam mɛɛn, yen aya yɛn Nhialic de kuarkuɔ lam, ku yɛn gam ka ci gɔɔr e loŋ de Motheyic ku nebi yiic, kaŋ kedhie: 15 ku yɛn ŋath Nhialic, ayi keek aya, ee Nhialic en ŋathki, nɔn bi jonerot e kɔc ci thou nu, kɔc piɛthpiɔth ayi kɔc rac piɔth. 16 Ku yɛn ee ro them e cooke, yan, ba ya cath ne piɔn agɔk anandi, ku cin ke ya wooc e Nhialic nɔm ku kɔc niim ayadaŋ. 17 Ku enɔɔne, te can run juec lɛɛr, ke yɛn e jɔ bɛn ba ka ci gam ne dhueeŋ bɛn yien jurda, ayi ka ci yien Nhialic: 18 ago Judai kɔk bɔ Athia agoki bɛn, ku yokki yɛn luaŋdiit e Nhialic, ke ya piɛth guop, ku cin kut e kɔc cath e yɛn, ku cin awuɔɔu nu: 19 kɔcke adi cik bɛn e yinɔm, bik a bɛn gaany, te de yen ke bi kek a gaany. 20 Ayi kɔcke etene, tɔ luelki keek gup, nɔn de kerɛɛcdien cik yok te waan kaac ɛn e loŋ nɔm, 21 ee jam toŋe tei, jam waan cɔɔt ɛn, waan kaac ɛn e keyiic, yan, Ne kede jonerot e kɔc ci thou, yen a guiire loŋdi e weniim ekoole. 22 Na wen, aci Pelik kake piŋ, luɔi ŋic en jam de Kueer aret, ke ke jɔ rieec, go lueel, yan, Miak te ci Ludiia bɛnydit alathker bɛn, ke yɛn bi jamdun jɔ woiyic apiɛth. 23 Go bɛny de rem yɔɔk, an, bi Paulo aa tht, ku tɔ rɛɛr apiɛth; ku cii kɔcken bi pɛn bɛn e yelɔɔm, bik kede bɛn looi. 24 Na wen, aci nhi lik thok, ke Pelik jɔ bɛn keke Duruthila tiiŋde, ee nyan e Judai, go Paulo tɔ cɔl, ku jɔ piŋ waan guiir en kede gam de Kritho. 25 Na wen, aguiir Paulo kede piathepiɔu, ku ne dom ee raan rot dɔm, ku ne guieer bi loŋ de kɔc guiir rial, ke Pelik jɔ riɔɔc aret, go bɛɛr, yan, Jɔ jal enɔɔne: na miak, te can akool piɛth yok, ke yin ba cɔɔl. 26 Ku aŋath Paulo aya, nɔn bi en e waac e weu, ke bi lony: yen aa ye yen cool e cɔɔl en en, bi jam ke yen. 27 Na wen, aci run kaarou thok, ke Porukio Pethetɔ loony e nyin e Pelikic; go Pelik piɔu dɛ luɔi bi en Judai tɔ mit piɔu, go Paulo nyaaŋ piny amac.

Luɔi De Tuuc 25

1 Na wen, aci Petheto bɛn piny, ke jɔ nin lɛɛr kadiak, ku jɔ jal Kaithareia le Jeruthalem. 2 Go bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic ku roordit ke Judai goki Paulo gaany e yenɔm, ku jɔki lɔŋ, 3 lipki, ke bi Paulo tɔ biiye Jeruthalem; akɔɔrki nɔn bi kek e buuth e kueer kec, bik nɔk. 4 Go Petheto bɛɛr, yan, e Paulo yok ke mac e Kaithareia, ku lueel e yenguop, an, bi dap jal, ke lɔ tɛɛn. 5 Go, an, Na de kɔc nu e weyiic, kɔc dueer lɔ, e ke lɔ ne yɛn etok, bik raane lɔ gaany, nɔn de yen ke ci wooc. 6 Go reer e keyiic te cit nin kabɛt ku nɔn thieer kek, ke jɔ lɔ Kaithareia; na ɣɔnmiak, ke nyuc e thoony e guieereloŋ, go lueel, yan, e Paulo biiye. 7 Na wen, aci bɛn, ke Judai e bɔ e Jeruthalem, ke ke jɔ kɔɔc e yelɔɔm, goki Paulo gaany e kajuec kathiek, ku acin te bi kek ke tɔ ye yith. 8 Go Paulo bɛɛr ne kede guop, yan, Acin kerɛɛc ca wooc ne loŋ de Judai, ayi luaŋdiit e Nhialic, ayi Kaithar, acin cook tok. 9 Na wen, ke Petheto, ke kɔɔr luɔi bi en Judai tɔ mit piɔth, go Paulo thieec, yan, Duɛɛre lɔ Jeruthalem, bi jamdu lɔ guiir e yanɔm etɛɛn, ne ka ci yi gaanye? 10 Go Paulo lueel, yan, Yɛn kaac e thoony de Kaithar nɔm, thoony e guieereloŋ, yen aye te bi kedi dhil guiir thin: acin ke ca wac Judai, kene aŋic egɔk aya. 11 Ku na de ke ca wooc, ku na de kerɛɛc ca looi kerɛɛc roŋ ke luɔi bi a nɔk, ke yɛn cii dueer jai e thuɔɔu: ku te cii kek e yith, kek kak e gɔɔny kek ɛne, ke luɔi dueer raan a tɔ yine keek aliu. Yɛn bi kedi lɛɛr e Kaithar nɔm. 12 Go Petheto jam guiir keke kɔc nu e loŋic, ku jɔ bɛɛr, yan, Ci guɔ lueel, an, ba kedu lɛɛr e Kaithar nɔm? Apiɛth, yin bi jɔ lɔ e Kaithar nɔm. 13 Na wen, aci nhi kɔk thok, ke malik Agiripa jɔ bɛn keke Berenike, ke ke bɔ Kaithareia, bik Petheto bɛn thieec. 14 Ku te ci kek guɔ reer etɛɛn e nhi juec, ke Petheto jɔ malik guieer jam de Paulo, yan, Ade raan cii Pelik nyaaŋ piny ke mac: 15 na wen, te nuɔ yɛn Jeruthalem, ke banydit ke ka ke Nhialic keke roordit ke Judai ke ke jɔ ya guieer kede, akɔɔrki luɔi ban loŋde teem, an, e nak. 16 Aguɔ keden bɛɛr, yan, Acie ciɛɛŋ de Romai, an, bik raan yien kɔc, lɔ nɔk, te ŋoote raan ci gaany ke ken ethok kɔn tuoom keke kɔc gɔɔny en, ago pal luɛl lueel en kede ne ke e gɔɔnye ye. 17 Na wen, acik bɛn ene, ke ya ken gaau, ɣɔnmiak guop yɛn e nyuc e thoony e guieereloŋ, ku yɔɔk kɔc, yan, bik raan bɛɛi. 18 Na wen, aci kɔc gɔɔny en rot jɔt, akenki gaany ne kak e ya lueel e yapiɔu, yan, bi kek e gaany: 19 aterden ne yen ee jam de lam ee kek yiethken lam kapac, ku ye jam de raan cɔl Yecu, raan ci thou, ku ye Paulo ŋak, an, piir enɔɔne. 20 Na wen, aci a dhal luɔi ban kede guiir, guɔ Paulo thieec, yan, Duɛɛre lɔ Jeruthalem, ke kedu bi lɔ guiir etɛɛn ne kake. 21 Go Paulo lɔŋ, an, bi yok ke tɔu, bi kede lɔ piŋ e Augoutho nɔm, aguɔ lueel, an, bi yok ke mac aɣet kool ban e tɔ yine Kaithar. 22 Go Agiripa Petheto yɔɔk, yan, Ayik ɛn aya, yɛn de piɔu luɔi ban kede raane piŋ. Go, an, Aba piŋ miak. 23 Na ɣɔnmiak, aci Agiripa bɛn keke Berenike, ke ke bɔ ne dhueeŋ dit, ku jɔki lɔ aloocdit alooc de guieereloŋ, keke banydit alathker ku roordit ke panydit, go Petheto Paulo tɔ cɔl, go bɛɛi e keniim. 24 Go Petheto lueel, yan, Yin malik Agiripa, weke kɔc nu etene wedhie, raane a wɔiki, raan cii kɔc ke Judai kedhie a loŋ ne kede, ayi Jeruthalem ayi etene, ku cotki, yan, Raane acii piɛth ke luɔi bi en bɛ piir. 25 Ku luɔi cin en ke ca yok, ke bi e nɔk, ku luɔi ci en a lɔŋ, yenguop, yan, bi kede lɛɛr e Augoutho nɔm, ke guɔ lueel, yan, ba tɔ leere. 26 Ku acin jam yic cath ke yɛn, jam ba gaar bɛnydan dit ne kede. Yen a bɛɛi ɛn en e weniim, ayik yinɔm, yin malik Agiripa; na ele, te ca wek e thieec apiɛth, ke yɛn bi dɛ kedien ba gɔɔr. 27 Aca lueel, yan, Ee keɣɔric, te ta yɛn raan ci mac leere tedaŋ, ke ya ken raan yine ye nyuoth thar e ke e gɔɔnye yen.

Luɔi De Tuuc 26

1 Go Agiripa Paulo yɔɔk, yan, Yin dueer jam e rot yitok. Go Paulo yecin rieny tueŋ, ku jɔ kede lueel jɛi en rot: 2 Yan, Aya lueel, yan, ca guop miɛt ekoole, yin malik Agiripa, luɔi ban kedi lueel e yinɔm, ne ka ci Judai a gaany kedhie: 3 ku luɔi ŋic yin ciɛɛŋ de Judai ku wel luelki kedhie, yen a miɛt ɛn guop aret, aguɔ yi lɔŋ, yan, Piŋ kedi ke yi liir yiniɔu. 4 Tau e tau ɛn waan aa yɛn meth, waan rɛɛr ɛn woke jurdi e Jeruthalem, aŋic Judai ebɛn; 5 aake ŋic ɛn waan thɛɛr, te de kek piɔth luɔi bi kek e lueel, aŋicki taudi nɔn e tau ɛn ke ya ye Parithai, yen aye rem ril etor ne lamda. 6 Ku yɛn kaac enɔɔne, ku aguiir loŋdi ne baŋ de aŋɔth ŋath ɛn jam cii Nhialic kɔn lɛk warkuɔ; 7 ku dhienkuɔ kathieer ku rou kek aye jame ŋɔɔth, luɔi bi en aa yic, ku yek Nhialic lam aret akol ku wakɔu. Ne baŋ de aŋɔthe, yin malik Agiripa, yen a gɔɔnye Judai yɛn ekoole. 8 Eeŋo luɛɛl wek en, an, ee ke cii kɔc dueer gam, yen jon bi Nhialic kɔc ci thou jat nhial? 9 Yɛnguop aa ya lueel waan, an, ba kajuec dhil looi ater ne rin ke Yecu de Nadhareth. 10 Aguɔ looi aya e Jeruthalem: yɛn e riɛl noom tede banydit ke ka ke Nhialic, ku ja kɔc juec mac e aloc yiic, kɔc ɣerpiɔth; ku ekool cike nɔk, yɛn e thonden gam. 11 Aake ya cool e duoi ɛn ke e luek ke Nhialic yiic kedhie, ku ja ke dhil aa tɔ lat Nhialic; aguɔ ke yɔŋ ɣɛɛt ɛn pɛɛnydit lei ne agonhdiit aa yɛn gɔth wo keek. 12 Waan luɔɔi ɛn ekake, ke ya keny Damathko, ku cath wo riɛl ku bɛɛny cii banydit ke ka ke Nhialic yien ɛn: 13 na wen, akaac akɔl cil, yin malik, ke ya tiŋ keɣer kueer, keɣeer bɔ nhial, ke war akɔl e riau, ku jɔ piny riaau e yalɔɔm, ayi kɔc lɔm kɔc ciɛth wok. 14 Na wen, acuk wiik wodhie, ke ya piŋ rol jam ke yɛn ne thoŋ e Eberu, yan, Thaulo, Thaulo, eeŋo yɔŋ yin ɛn? Atok te wec yin wiɛth thook. 15 Guɔ thieec, yan, Ee yin ŋa, Bɛnydit? Go bɛɛr, yan, Yɛn Yecu, raan yɔŋe. 16 Jɔt rot tei, kaace e yicok: yɛn e jɔ tuol tede yin, luɔi ban yi tɔ ye raan e kaki looi ku ye caatɔdi ne ka ci guɔ tiŋ, ayi ka ba yɛn ke bɛ tuol e keyiic tede yin; 17 yin ba luok e kɔc cin, ayi Juoor cin, Juoor tuɔɔc ɛn yin tede keek enɔɔne, 18 lɔ keek liep nyiin, ke ke bi ro yal bei e cuɔlepinyic lek teɣer, ku yɛlki rot bei e riɛl e Catanic, lek te nu Nhialic, agoki nyiɛɛi de karac yok, ku yokki ke bik lɔɔk lak ne kɔc etok kɔc ci tɔ ɣerpiɔth ne gam ci kek a gam. 19 Yen akɛn ɛn ke ci nyuoth ɛn rɛɛc, ke bɔ nhial, yin malik Agiripa; 20 yɛn e kɔc nu Damathko kɔn guieer, na wen, ke ya guiir kɔc nu Jeruthalem, ku piny e Judaya ebɛn, ku guieer Juoor aya, yɔɔk keek, yan, bik kepiɔth puk ku welki kepiɔth Nhialic, agoki kaŋ aa looi ka roŋ ne puŋdepiɔu. 21 Guiir guieer ɛn kɔc kake, yen aa dɔme Judai yɛn e luaŋditt e Nhialicic, ku kɔɔrki luɔi bi kek a nɔk. 22 Nhialic yen aa kony a tei, aguɔ tɔu aɣet ci ekoole, ke ya ye cool e guiir kɔc, kɔc kor ayi kɔc dit, ku acin kɔk aa lɛk keek, ee kak e lueel nebii tei, ayi Mothe, yan, bik tic: 23 yan, bi Kritho ketuc dhil guum, ku bi aa raan bi rot kɔn jɔt e kɔc ci thou yiic, ago kɔc guieer jam de ɣɛɛrepiny, ayi Judai ayi Juoor. 24 Na wen, te ŋoote Paulo ke luel kede, ke jɔ Petheto lueel e rol dit, yan, Paulo, yin e miɔl; ŋiny ŋic yin kaŋ aret aci yi tɔ miɔl. 25 Go bɛɛr, yan, Yɛn ken miɔl, yin adhuɛŋ dit Petheto; yɛn luel wel yith wel ke piathenɔm. 26 Kake aŋic malik keek, yɛn e kaŋ lueel e yenɔm ke ya ril nyin: aŋiɛc egɔk, yan, acin tok e kake yiic ke ci thien en; kene akene looi athian. 27 Yin, malik Agiripa, gam nebii? Aŋiɛc nɔn gɛm yin keek. 28 Go Agiripa Paulo yɔɔk, yan, Yin de piɔu luɔi bi yin a weŋ ne jam thiinakaŋ, ago ya tɔ ye Krithian. 29 Go Paulo bɛɛr, yan, Nɔn ee yen jam thiinakaŋ ku nɔn ee yen jam dit, yɛn laŋ Nhialic, acie kedu yin yitok, ee kede kɔc kedhie aya, kɔc piŋ kedi ekoole, ke we bi ciet ɛn, ejothke tei, e ke bi liu. 30 Na wen, aci kake lueel, ke malik jɔt rot keke mudhiir, ku Berenike, ayi kɔc rɛɛr ne keek: 31 goki nyai e yelɔɔm, ku guiirki kapac, luelki, yan, Raane acin ke ci looi ke roŋ ke luɔi dueere ye nɔk, ayi many mɛce yen aya. 32 Go Agiripa Petheto yɔɔk, yan, Raane adi ci lony, tee ken kede lɛɛr e Kaithar nɔm.

Luɔi De Tuuc 27

1 Na wen, aci lueel, yan, buk cath ne abel lok Yitalia, ke ke jɔ Paulo keke kɔc kɔk ci mac yien raan cɔl Julio, ee bɛny de rem cɔl rem de Augoutho. 2 Goku lɔ e abelic, abel e Adramution, ku jɔku yup, ayok lueel, yan, buk cath ke wo kuany wɛɛr nɔm piny de Athia; ku ciɛthku ne Aritharko, raan e Makedonia bɔ Thethalonike. 3 Na ɣɔnmiak, ke wo jɔ kɔɔc e Thidon: ku Julio aci Paulo luoi apiɛth etɛɛn, go pɔl a lɔ tede mathke, bik en lɔ kony. 4 Na wen, acuk lony etɛɛn, ke wo jɔ cath e Kupurio yɔu, ne luɔi ci yom abel peen cath aret. 5 Na wen, acuk teek e wɛɛr e Kilikia keke Pampulia, ke wo jɔ ɣet Mura, ee paan toŋ nu Lukia. 6 Go bɛny de rem abel yok etɛɛn, abel e Alekandaria lɔ Yitalia, ku jɔ wo taau thin. 7 Na wen, ke wo ye cath ediirdiir e nhi juec, aci wo duɛɛr dhal e yiit bi wo yin piny ne Kinido, ne pɛn ci yom wo peen, goku teek e Kerete yɔu, ku jɔku yiit piny e Thalmone: 8 ku te ŋoot wok ke wo ken tuure winy thok, ke wo jɔ ɣet te cɔl Wanh Lɔdip, athiɔk keke panydit cɔl Lathaia. 9 Na wen, acuk nin juec lɛɛr, abi riɔɔc guɔ nu enɔɔne ne cath e abel, ahith ee cam rɛɛc e guɔ thok aya, ke Paulo jɔ kɔc yɔɔk ale, 10 yan, Bany, yɛn e cathe tiŋ, cath ciɛth wok, nɔn bi wo dak aret, ku riaak abi nu, acie riaak de weu tei ayi abel, ee weikuɔ ayadaŋ. 11 Go bɛny de rem ago jam de raan kuath abel gam ayi jam de wun abel, ku reec ka lueel Paulo. 12 Ku luɔi rɛɛce wanhe ne mai bi abel mai thin, ke jɔ tedit e kɔc guɔ lueel, an, buk yup ku themku nɔn dueer wo ɣet Poiniki, buk lɔ mai etɛɛn; Poiniki ee wanh e Kerete, wanh ee abeel mac thin, ku ci eyic wɛl wowic ku ten ee akɔl lɔ piny, ayi rut ku ten ee akɔl lɔ piny. 13 Na wen, aci wowic pot emaath, ke jɔki lueel, yan, Ke nu e wopiɔth ka, acuk yok, goki abel yup, ku jɔki teek e Kerete yɔu, ke ke kuany wɛɛr yɔu. 14 Na wen, acin tediit cik lɛɛr, ke amaŋdit bɔ ne keniim tueŋ, amaŋ cɔl Eurakulo: 15 go abel dɔm e yom, aci enɔm duɛɛr cɔk e yomic, goku pɔl, a kuɛɛth yom. 16 Goku riŋ e tuur yɔu, tuur thiin cɔl Kauda, ku aci wo duɛɛr dhal ne thel bi wok abelthiine thɛl thin: 17 na wen, acik abel thiine jat nhial, ke ke jɔ wiin a tɛɛk abel thar, duut kek en, ke bi riɛl; ku luɔi riɔɔc kek e cot bi abel cot e liɛɛt kɔcic, ke ke jɔ lupɔ de abel dak bei, bi yom ke kuaath tei. 18 Ku na ɣɔnmiak, luɔi ci amaŋ abel tɔ lɔ jaŋjaŋ alal, ke ke jɔ weu kɔk dhil dɛɛny wei e abelic; 19 ku ekool ee kek diak wok e ka ke abel cuat wei e wocin. 20 Ku jɔku nin juec lɛɛr ke akɔl ayi kuɛl ke ke cii tiec kedhie, ku ŋoot amaŋ ke put alal, ago aŋɔth e ŋathku, yan, bi wo kony, go jal e wopiɔth. 21 Na wen, aci kɔc cam rɛɛc e nhi juec, ke Paulo jɔt rot e kɔc yiic cil, ku jɔ lueel, yan, Week bany, tee we e jamdi piŋ waan, ku tee wo ken lony Kerete, adi ci ŋuan, ku kerɛɛce adi ken nu enɔɔne ayi eriaake. 22 Ku wek yɔɔk enɔɔne, yan, Ruɔmki wepiɔth tei: acin maar bi kɔc maar e weyiic, ee abel tei en abi maar. 23 Tunynhial aa kaac e yalɔɔm wenakɔu, tuny de Nhialic, Nhialic aa yɛn limde ku ya kake looi, 24 ku jɔ lueel, yan, Du riɔc, Paulo; yin bi dhil lɛɛr e Kaithar nɔm: ku tiŋ, Nhialic aci yi gam piir piire kɔc cath wek kedhie ayadaŋ. 25 Yen ruɔm wek wepiɔth, bany: yɛn gam Nhialic, nɔn bi en aa yic aya, cit man ci en e lɛk ɛn. 26 Wo bi dhil cuat e tuur tok nɔm tei. 27 Na wen, aci nin guɔ thieer ku ŋuan, ke wo ye biak tɛɛn ku biɛke wo tɛɛn abapdiit de Adria, te ci piny dit, ke jɔ kɔc lni abelic lueel, yan, de piny ci guɔ thiɔk; 28 agoki them e wien, ku yokki acit bɛɛr e kɔc kathierou: na wen, acik lɔ tueŋ emaath, ke jɔki bɛ them, ku yokki acit bɛɛr e kɔc kathieer ku dhic. 29 Na wen, ke ke riɔc nɔn bi wo ɣaal e kur yiic, agoki weu ke abel kaŋuan cuat piny e abapditic abel thar cieen, weu e abel mɔk piny, ku jɔki runepiny tht alal. 30 Na wen, ke kɔc lui abelic, an, kɔtki abelic, goki abel thiine luai piny wiir, ke loiki ecueer, an, cuɛtki weu e abel mɔk piny wiir, e abel nɔm tueŋ, 31 go Paulo bɛny de rem yɔɔk, ku yook alathkeer kɔk, yan, Te kene kɔcke reer e abelic, ke we cii dueere kony. 32 Go alathkeer wiin ke abel thiine ŋnith kɔɔth, ku palki a loony wiir. 33 Na wen, akɔɔr piny ru, ke Paulo jɔ kɔc lɔŋ kedhie, yan, bik kecam thieep, yan, Nin kathieer ku ŋuan ke we rɛɛr ecaŋwaan, ke we cii cam. 34 Jaki cam, wek laŋ: yen aba wek piir: acin nhiem toŋ e raan tok bi maar e weyiic. 35 Na wen, aci kene lueel, ke jɔ kuin ci pam noom, ku jɔ Nhialic yɔɔk, an, Thieithieei, e keniim kedhie: na wen, ke wɛkic, ciɛm. 36 Goki kepiɔth rom, ku nomki kecam ayadaŋ, ciɛmki. 37 Wok kɔc e nu abelic wodhie, wok ee bot kaarou ku thierdherou ku dhetem. 38 Na wen, acik cam acik kuɛth, ke ke jɔ agamɔ cuat wiir, ke abel bi pial. 39 Te ci piny guɔ ru, agoki piny kuc, nɔn ee yen pinyou: acik nyin thiine yok, nyin de yɔu liɛɛt, goki lueel, an, bik them nɔn dueer kek abel yien yal thin. 40 Na wen, acik weu wen e abel mɔk piny ŋuiɛth wei, pɛlike wiir, ku dakki wiin wen ee abel puk, ku jɔtki lupɔ nhial lupɔ nu e abel nɔm tueŋ, bi yom kuaath, goki cath lek te nu piny de liɛɛt. 41 Na wen, acik leu te nu kiɛɛr kaarou, ke ke jɔ abel tɔ lɔ biic; go abel nɔm nuɛt piny ku jɔ kɔɔc aril, ku dhoŋ abel thar ne riɛl e apiɔɔk. 42 Go alathkeer loŋden lueel, yan, bi kɔc ci mac nɔk, ke bi cien raan bi kuaŋ ke lɔ biic, go ban. 43 Go bɛny de rem ke peen, akɔɔr luɔi bi en Paulo kony, go lueel, yan, bi kɔc ŋic kuaŋ ro kɔn cuat wiir, lek biic: 44 ku bi kɔc ci doŋ lɔ biic, kɔk e pɛɛm niim, ku kɔk e ka ke abel niim. Goki lɔ biic aya, acik jɔ poth kedhie.

Luɔi De Tuuc 28

1 Na wen, acuk guɔ poth, ke wo jɔ tuur ŋic nɔn cɔle yen Melita. 2 Go kɔc de pinye agoki wo muk apiɛth: acik mac kooth, ku tɔki wook e kamaan wodhie, luɔi ci deŋ tuɛny, ku de piny wiir. 3 Go Paulo dut toŋ e tiim kuany; na wen, aci ke taau mɛɛc, ke deŋakook jɔ bɛn bei ne tuoc de mac, go ro dɛɛr e yecin. 4 Na wen, aci kɔc ke pinye kerac tiŋ, ke lɔ nornor e Paulo cin, ke ke jɔ rot yɔɔk kapac, yan, Raane e raan daŋ dhil nɔk; ku ciɛk, an, ci ban abapditic, ka ŋoot ke bi aciɛɛnde nɔk. 5 Na wen, ke jɔ kerac tɛŋ mɛɛc tei, ku cin kerɛɛc ci yok. 6 Goki tiit, yan, bi lɔɔk but, ku nɔn bi en wiik, ku jɔ thou enɔnthiine: na wen, acik tiit ecaŋawen, ku acin kerɛɛc ci yok cik tiŋ, ke ke jɔ keniim bɛ cat, ku luelkti, yan, ee yath. 7 Ku ade dum ke raandit de tuur raan cɔl Publio, thiaak etɛɛn; raane aci wo nyuooc apiɛth, tɔ wook e kamaanke e nin kadiak. 8 Ku dhɔt wun Publio piny ke juai, ku cii thien e yac dɔm aya: ago Paulo lɔ neem, le ɣon nu yen thin, le ku lɛŋ, ku jɔ ecin thany e yeguop, go tɔ waar. 9 Na wen, ke kɔc kɔk de gup juai e tuuric ke ke jɔ bɛn, agoki dem: 10 agoki wo miɔɔc apiɛth ne kajuec; na wen, ekool e jel wok, ke ke jɔ wo gam ka kɔɔrku kedhie. 11 Na wen, acuk pɛi lɛɛr kadiak, ke wo jɔ jal e Alekandaria, abel waan mai tuur, abel de Wɛɛt Acuek ci guaŋ e yenɔm tueŋ. 12 Agoku lɔ piny e Thurakoutha, ku jɔku reer etɛɛn e akool kadiak. 13 Na wen, acuk jal etɛɛn, ke wo jɔ ro yal, ɣetku Regio: na ɣɔnmiak, ke wowic leu, agoku bɛn Puteoli ekool tok: 14 ade wɛɛtamathkuɔn cuk yok etɛɛn, acik wo cɔɔl, yan, buk reer e keek e akool kadherou: ku jɔku ɣet Roma aya. 15 Na wen, ke wɛɛtamathkuɔn nu Roma, te ci kek keda piŋ, ke ke jɔ bɛn bei bik wo bɛn loor aɣet Thuuk de Apio, ku Luek Kadiak: na wen, aci Paulo ke tiŋ, ke jɔ Nhialic leec, go yepiɔu rom. 16 Na wen, acuk ɣet Roma, ke bɛny de rem jɔ kɔc ci mac yien bɛny de kalakon: go Paulo pɔl a rɛɛr etok, ke tht alathker tok tei. 17 Na wen, aci nin kadiak wan, ke Paulo cɔl kɔcdit ke Judai abik bɛn gueer te nu yen: te ci kek gueer, ke jɔ ke yɔɔk, yan, Wathii, ciɛk an, cin ater ca cak woke kɔc, ayi ciɛɛŋ de warkuɔ, ke yɛn ci yien Romai e Jeruthalem ke ya mac: 18 na wen, acik a thieec, ke ke kɔɔr luɔi bi kek a pɔl, luɔi cin en kerɛɛc ca looi, ke bi ya nɔk. 19 Na wen, aci Judai ye ŋak ater, ke ya jɔ dhil lɔŋ, an, ba kedi lɛɛr e Kaithar nɔm; ku acin ke ban kɔcki lɔ gaany tei. 20 Ke e caal ɛn week ka, ee tiŋ ban week tiŋ, aguɔ jam wo week: ne baŋ de aŋɔth de Yithrael, yen a mɛce yɛn e jothe. 21 Goki yɔɔk, yan, Acin awareek cuk yok ne kedu awareek bɔ Judaya, ku acin raan tok e wɛɛtakeckuɔ ci bɛn ene, raan cath ke jam rac ne kedu. 22 Wo de piɔth tei, luɔi bi wok ke ba lueel piŋ: ku na ereme, aŋicku nɔn lueele kɔc ater e yen e baai nɔm ebɛn. 23 Goki akol lueel, akool bi kek bɛn: na wen, ke kɔc juec e ke bɔ ɣon reer en thin, ago keek guieer wel, ku lek keek ka ke ciɛɛŋ de Nhialic, ciɛk ɣɔnmiak aɣet theen, anyuth keek ka ke Yecu, e loŋ de Motheyic ayi nebii yiic aya. 24 Go kɔc kɔk ka lueel gam, ku reec kɔk. 25 Na wen, aken jamden rɔm, ke ke jɔ jal, te ci Paulo jam tok lueel, yan, Ee yic yen ke cii Weidit Ɣer lɛk warkuɔ ne nebi Yithaya, 26 yan, Lɔ tede kɔcke, lɔ ku luel, yan, Ciɛk an, piɛŋki, ka bak piŋ, ku acaki bi yokic: Ku ciɛk an, tieŋki, ka bak tiŋ, ku acaki bi gɔɔk: 27 Piɔn e kɔcke aci guɔ cuai, Ku aciki e piŋ apiɛth e keyith, Ku acik kenyin hiɛɛn; Ke ke cii bi daai e kenyin, Ku piŋki e keyith, Ku yokki jam e kepiɔth, Ku jɔki kepiɔth puk, Aguɔ keek tɔ dem. 28 Yen ŋiɛc wek cooke, yan, Kuny e Nhialic aci tɔ yine Juoor, ku abik dhil piŋ. 29 Na wen, aci kake lueel, ke Judai e ke jel, ke ke teer aret kapac. 30 Ago Paulo reer ɣonde guop ɣon ci kiir e weu, ku jɔ run thol kaarou, ke ye kɔc nyuooc kedhie kɔc e bɛn tede yen, 31 aa ye keek guieer ciɛɛŋ de Nhialic, ku ye ke wɛɛt ne ka ke Bɛnydit Yecu Kritho ke ye nyin riɛl, ku acin raan e ye pɛn guieer.

Romai 1

1 Yɛn Paulo, lim de Yecu Kritho, raan ci cɔɔl, an, bi aa tuc, raan ci tɔɔu pei ne kede welpiɛth ke Nhialic, 2 welpiɛth ci kɔn tɔ lueel nebiike ne kacigɔɔr yiic kaɣer yiic. 3 Welpiɛthke ee ka ke Wende, raan ci dhieeth e dhien e Dabid kuɛɛre ne kede guop, 4 ku ci tic ne riɛl dit nɔn ee yen Wen e Nhialic, ne kede Wei ke ɣɛɛrepiɔu, ne jon ci en rot jɔt e kɔc ci thou yiic; yen Yecu Kritho Bɛnydiitda, 5 raan ci wo tɔ yok dhueeŋdepiɔu, ku yokku tuoc ci wo tooc, ne luɔi bi kɔc wel aa piŋ ku gamki keek e juoor yiic kedhie, ne baŋ de rinke. 6 Ku week aya, wek nu e keyiic, wek kɔc ci cɔɔl, bak aa kɔc ke Yecu Kritho; 7 wek kɔc nu Roma wedhie, kɔc nhiɛɛr Nhialic, ku ci we cɔɔl, bak aa kɔc ɣerpiɔth. E dhueeŋdepiɔu tɔu e weyiic keke mat, e ke bɔ tede Nhialic Waada keke Bɛnydan Yecu Kritho. 8 Cook tueŋ ka, yɛn lec Nhialicdi ne Yecu Kritho e biakdun week wedhie, luɔi ci gamdun lueel e piny nɔm ebɛn. 9 Nhialic, Raan aa luooi ne weiki ne welpiɛth ke Wende, yen aye caatɔdi, ne luɛl aa yɛn cool e luel kedun acin pek e lɔŋdiyic, 10 yɛn ee cool e lɔŋ, nɔn bi en dɛ te ban week kɛny e keny piɛth ekool bi ro yok ne kede piɔn e Nhialic, aguɔ bɛn tede week. 11 We ca tak adi tieŋ week, aguɔ we miɔɔc e ke de wei, ke bi we tɔ kaac aril; 12 yen aye ke bi wo muk piɔth woke week etok, ne gam ci wo gam wodhie, gamdun week ayi gamdi. 13 Ku yɛn de piɔu luɔi ŋiɛc wek en, wek mithekɔckuɔ, nɔn can e lueel e yapiɔu raanjuec ne bɛn ban bɛn tede week, ku yɛn ci peen aɣet ci enɔɔne; yɛn kɔɔr ke bi luɔk e weyiic ayadaŋ, acit man can e yok e juoor kɔk yiic. 14 Ayi Giriki ayi juur ceŋ e ciɛɛŋden, ayi kɔc pelniim, ayi kɔc kuc wel, keden anu e yayeth. 15 Yen tede ka, yɛn cii dueer jai, yɛn dueer welpiɛth guieer week aya, wek kɔc nu Roma. 16 Yɛn cie yaar ne baŋ de welpiɛth ke Kritho; kek aye riɛldiit e Nhialic riɛl e raan kony wei ebɛn raan ci gam, gɔl e Judai, mɛt Giriki thin aya. 17 Piathepiɔu bɔ tede Nhialic aci nyuɔɔth e welke yiic ne gam bi kɔc gam; acit man ci e gɔɔr, yan, Raan piɛthpiɔu abi aa piir ne gam. 18 Ku agonhdiit e Nhialic agonh bɔ nhial aci nyuɔɔth e baŋ de rɛɛc reece kɔc Nhialic gam ku baŋ de luɔi rɛɛc ee kɔc looi, kɔc e yic waan cieen ne rac de kepiɔth. 19 Ke dueere kɔc ŋic ne kede Nhialic aci jɔ lɔ gɔk tede keek; acii Nhialic nyuoth keek. 20 Ka ke Nhialic ɣɔn ciɛke piny, ka cii dueere tiŋ, ka cit riɛldɛn thɛɛr, ku luɔi ee yen Nhialic, kake ayeke ŋic egɔk, ayeke ŋic ne ka ci cueec. Ku acin ke bi kek rot kɔc; 21 ku te ciɛk kek Nhialic ŋic, ka ciki e rieu e rieeu ee Nhialic rieu, ku ciki e leec; acik aa kɔc e ɣɔric tak e kepiɔth, ago piɔndɛn piɔl ago cuɔl ecut. 22 Aake ye rot tɔ ye kɔc pelniim, ku acik aa kɔc piɔlpiɔth, 23 ku aake ye dhueeŋ de Nhialic cii dueer dhiap puk tɔki cit ke ci cueec cit guop raan bi dhiap, ayi diɛt, ayi lɛn de cok kaŋuan, ayi ka mol piny. 24 Yen aa kune Nhialic keek luɔi col ne dom ci ŋɔɔŋ de kerac ke dɔm, abik dhueeŋ de kegup riɔɔk e rot kapac; 25 kɔc ci yic de Nhialic puk tɔki ye lueth, ku yek ke ci cueec rieu ku yek luooi, awar Acieŋ e cak kaŋ, Raan cath ke athiɛɛi aɣet athɛɛr. Amen. 26 Yen aa koone Nhialic keek abik kacol ecut aa kɔɔr e kepiɔth; acakaa dieerken gup ayek ciɛɛŋ de tik puk, ciɛɛŋ e ciɛke piny, ku jɔki ciɛɛŋ e cii piny cak kɔɔr 27 Ku roor ayadaŋ, ayek luɔi de tik pɔl, luɔi de ciɛɛŋ e ciɛke piny, ago ŋɔɔŋ de roor ke dɔm aret, ago roor ke cii piɛth aa luoi roor, agoki kaŋ aa yok e kegup ka bi roŋ ne kerɛɛc cik wooc. 28 Rɛɛc ci kek ŋiny de Nhialic rɛɛc muk e kepiɔth, yen aa koone Nhialic keek, abik niim rac etaiwei, bik kaŋ aa looi ka cii roŋ e luɔi dueer raan ke looi. 29 Ayek piɔth thiaŋ ne racdepiɔu, dhoom, kɔɔr e kerac, wni de kalei, luɔi anyaak; ayek thiaŋ ne tiɛɛl, nak, ater, rueeny, cuɔlepiɔu; ayek mantuum, 30 ayek kɔc e kɔc cak thook, kɔc man Nhialic, kɔc tat gup, kɔc dit piɔth, kɔc e rot leec, kɔc e cap rac cak, kɔc e ka ke kɔc e dhieth keek rɛɛc piŋ, 31 kɔc cin niim, kɔc cin piɔth, kɔc e kaŋ riic, kɔc cin kokepiɔu. 32 Kɔcke, te ciɛk kek loŋ e lueel Nhialic ŋic, an, kɔc e ka cit ekake looi aroŋki e thuɔɔu, ke ke ŋoot e ke ye kake looi, ku yek piɔth rɔm ayadaŋ ne kɔc e ke looi.

Romai 2

1 Yen enɔɔne, yin ŋadi, yin raan jany raan daŋ, yin cin te bi yin rot kɔc; jany jieeny yin raan daŋ, yen a jieeny yin rot; yin raan jany raan daŋ, yin ee kaŋ looi kamanke gup. 2 Ku aŋicku jany ee Nhialic kɔc jɔɔny, kɔc e ka cit ekake looi, nɔn ee yen jany yic. 3 Ku yin ŋadi, yin raan e kɔc jɔɔny, kɔc e ka cit ekake looi, ku ye kamanke looi gup, ye lueel e yipiɔu, an, ba poth e jany bi Nhialic yi jɔɔny? 4 Ku ci dhueeŋ de yenpiɔu guɔ biɔɔn dhueeŋ gok, ayi dit e liɛɛr e yenpiɔu, ku guom guum en kajuec, ku kuc dhueeŋ de Nhialic piɔu nɔn thel en yin tede puŋ bi yin yiniɔu puk? 5 Ku yin, ne riɛl ril yin piɔu, ku ne rɛɛc reec yin puŋ de yinpiɔu, yin e rot kuɛt agonhdit aɣet akool e agɔth, akool e nyuoth bi loŋ piɛth ci Nhialic guiir rot nyuɔɔth. 6 Ago raan ebɛn gam kede, ke bi roŋ ke luɔidɛn ci looi. 7 Kɔc kɔɔr dhueeŋ ku rieeu ku luɔi cii kek bi dhiap, kɔc e kepiɛth looi ne iiɛɛr e kepiɔth, kek abi gam piir athɛɛr; 8 ku kɔc e wel tɛɛr, kɔc reec yic gam, ku gamki kerac, kek abi diu de Nhialic piɔu yok keke agɔth, 9 ku yokki ketuc bi keek dhal ku acɔt bi kek niim acɔt, raan ebɛn raan e kerac looi, gɔl e Judai, mɛt Giriki thin aya; 10 ku dhueeŋ ku rieeu ku mat, kek abi tɔu ne raan e kepiɛth looi, gɔl e Judai, mɛt Giriki thin aya. 11 Kueny ee kɔc kuany yiic aliu tede Nhialic. 12 Kɔc kedhie kɔc e kerac looi ku liu loŋ tede keek, kek abi maar ke cin loŋ; ku kɔc kedhie kɔc e kerac looi, ku nu loŋ tede keek, kek abi jɔɔny ne loŋ. 13 Ku acie kɔc piŋ loŋ tei, kek ee kɔc piɛthpiɔth tede Nhialic, ee kɔc e loŋ looi, kek abi tɔ ye kɔc piɛthpiɔth. 14 Ku Juoor, kɔc cin loŋ cath ke keek, te ci ke ka nu e loŋic looi, ne ciɛɛŋ e ciɛke keek, kek gup, ciɛk, an, cin loŋ ŋicki, ke loŋ anu e kepiɔth. 15 Anyoothki luɔi de loŋ nɔn ci e gɔɔr e kepiɔth, ku ŋiny de kepiɔth ee rɔm keke loŋ aya, agoki loŋ guiir e kepiɔth kapac, go raan rot gaany, ku nɔn de en te bi en ro kony, go ro kony, 16 kool bi Nhialic ka cii kɔc moony jɔɔny ne Yecu Kritho, ne kede welkienpiɛth. 17 Tiŋ, yin cɔl Judai, ku rɛɛre e loŋic, ku lec rot ne Nhialic, 18 ku yin ŋic ke nu e yepiɔu, ku mite piɔu weke kapiɛth alaldhte, ku ci weet ne kede loŋ, 19 ku yin e ro ŋɔɔth nɔn ee yin raan e cɔɔr thel, ku ye many e kɔc nu tecol riaau, 20 ku nɔn ee yin raan e kɔc piɔlpiɔth wɛɛt, raan e miththiiakaŋ wɛɛt, luɔi muk yin tau de ŋinydekaŋ keke yic e loŋic; 21 na yin enɔɔne, yin raan e raan daŋ wɛɛt, cii rot e wɛɛt ayadaŋ? Yin ee kɔc yɔɔk, an, Duoki e kual, ku yin guop, ye kual? 22 yin raan e kɔc yɔɔk, an, Duoki e lɔ ne dieer lei, ye lɔ we dieer lei yin? Yin raan e yieth maan, ye luek ke Nhialic tɔ nhiany, yin? 23 Yin raan e ro leec ne loŋ, ye Nhialic tɔ bni, yin, ne wac ee yin loŋ woocic? 24 Rin ke Nhialic ayeke laat e Juooric ne baŋdun, acit man ci e gɔɔr. 25 Cuɛl ee kepiɛth eyic, te dot yin loŋ apiɛth; ku te ee yin raan e loŋ woocic, ke cuɛldu aci tɔ ye cien cuɛl. 26 Ku raan kene cueel, te ci en loŋ tiiŋic, ke cien cuɛlde cii bi tɔ ye cuɛl? 27 Ku raan kene cueel, ne caŋ e dhiethe ye, te ci en loŋ aa tiiŋic, cii yi bi jɔɔny, yin raan e loŋ woocic, acakaa yin eye raan cath we jam ci gɔɔr ayi cuɛl? 28 Raan acie Judai nɔm, ten ee yen Judai e biak biic tei; ayi cuɛl, acie ke ye tic e biak biic e raan guop tei. 29 Raan ee ya Judai nɔm, ten ee yen Judai e yeyac thin; ku cuɛl ee kede raan piɔu, ee kede wei, acie kede jam tei. Lɛcde acii bɔ tede kɔc, abɔ tede Nhialic.

Romai 3

1 Ku na Judai enɔɔne, war wɛɛr en kɔc akou? Ku cuɛl, piathdɛn bi bɛɛi akou? 2 Piathden adit ne cok ebɛn. Ku cook dit, ki, tɛɛu ci wel ke Nhialic taau e kecin. 3 Ku na ciɛk dɛ kɔc kɔk kuc kaŋ dot, eeŋodaŋ? Kuny kuc kek kaŋ dot, bi ŋiny ŋice Nhialic kaŋ dot tɔ cin naamde? 4 Aci bi aa yen! yeka, tɔ Nhialic e yic, ciɛk, an, ye raan ebɛn alueeth, acit man ci e gɔɔr, yan, Luɔi bi yi tɔ piɛthpiɔu ne wel lueel, Ku luɔi bi yin kɔc tiaam te guiire loŋdu. 5 Ku na rac de wopiɔth, te ci en piath e Nhialic piɔu nyuɔɔth, buk ŋo lueel? Rac Nhialic, te ci en kɔc luoi ketuc e agɔth? (yɛn jam cit man e raan tei.) 6 Aci bi aa yen! Te nu yen, ke Nhialic dueer loŋ de piny nɔm guiir adi? 7 Te ci yic de Nhialic ro ŋuak ne luenhdi, ago aa kede dhueeŋde, eeŋo ŋoote loŋdi ke guiir, aca ciet raan e kerac looi? 8 Ku eeŋo cii wok kerac e looi, ke kepiɛth bi bɛn?cit man ci wo cak thook, an, yok lueel, ku ye kɔc kɔk ŋak, yan, yok lueel. Kɔc luel en aroŋki ne gaak bi ke gɔk. 9 Jɔ aa ŋo? warku keek e piath? Ei, acie yen! wok e kɔc kɔn nyuooth, Judai ayi Giriki, nɔn reer kek e keracic kedhie; 10 acit man ci e goor, yan, Acin raan piɛthpiɔu nu, acin raan tok; 11 Acin raan ŋic kaŋ, acin raan e Nhialic kɔɔr; 12 Acik ro yal wei kueer kedhie, acik aa kɔc baaŋ kedhie; Acin raan e kepiɛth looi, acakaa raan tok aliu. 13 Rolden ee raŋ ɣɔɔr nɔm; Ayek jam erueeny e keliep; Wirii de karac anu e kethook thin; 14 Acik thook thiaŋ e lam rac ku kɛcdepiɔu; Aŋicki kat aret ne leu bi kek riɛm leu; 16 Riaak keke mumdenɔm anuki e kuɛɛrken yiic; 17 Kueer e mat acik guɔ kuc; 18 Ayek nyin cien rieeu de Nhialic. 19 Na enɔɔne, aŋicku, yan, ke lueel loŋ, aye lɛk kɔc rɛɛr e loŋic, ke kɔc e ke bi kethook ruɔɔt kedhie, ago piny nɔm ebɛn yiek yeth gaak e Nhialic nɔm. 20 Acin raan toŋ bi tɔ piɛthpiɔu e yenɔm ne luɔi de loŋ; ee loŋ yen e bii ŋiny de kerac. 21 Ku enɔɔne piathepiɔu bɔ tede Nhialic aci tic, ku liu loŋ thin, ku loŋ keke nebii ayek caatɔɔ ne yen; 22 yen aye piathepiɔu bɔ tede Nhialic ne gam de Yecu Kritho, bi tede kɔc kedhie, ku bi e kɔc gup kedhie, kɔc gam; ku acin puny ee kɔc pɔɔc yiic; 23 kɔc acik kerac wooc kedhie, ku dɛkki ne dhuɛɛŋ de Nhialic; 24 ku ayeke tɔ piɛthpiɔth youyou ne dhueeŋ de yenpiɔu ne weer ci ke wɛɛr bei e Kritho Yecuyic, 25 raan cii Nhialic taau e kɔc niim, an, bi aa ke bi Nhialic luk, ne gam bi kɔc riɛmde gam. Kene ee nyuoth nyooth en piath e yenpiɔu, ɣɔn pɛl en karɛc ci looi thɛɛr, ne liɛɛr e yenpiɔu; 26 ku ye nyuoth nyooth en piath e yenpiɔu enɔɔne, nɔn ee yen bɛny e loŋ tiiŋic, ku ye bɛny e raan gam Yecu tɔ piɛthpiɔu ayadaŋ. 27 Lɛc dueer raan ro leec akou enɔɔne? Aliu, aye nyaai. Ne loŋou? Ne loŋ de luɔi? Acie yen; ne loŋ de gam, yen a nyiɛɛiye ye. 28 Agoku jɔ lueel, yan, Raan aye tɔ piɛthpiɔu ne gam, te hiuwe luɔi de loŋ thin. 29 Ku ye Nhialic de Judai kapac? Cie Nhialic de Juoor ayadaŋ? Ɣɛɛ, ee kede Juoor ayadaŋ; 30 luɔi ee yen Nhialic toŋe, Raan bi kɔc ci cueel tɔ piɛthpiɔth ne gam, ku tɔ kɔc kene cueel piɛthpiɔth ne gam ayadaŋ. 31 Enɔɔne, yok loŋ tɔ cin naamde ne gam? Ei! acie yen, wok tɔ loŋ kaac apiɛth.

Romai 4

1 Eeŋo buk jɔ lueel ne kede Abraɣam waada ne dhieth, ke ci yok? 2 Ku te ci Abraɣam tɔ piɛthpiɔu ne luɔidɛn ci looi, ka cath keke ke dueer en ro leec; ku acii rot dueer leec e Nhialic nɔm. 3 Kecigɔɔr e lueel adi? Yan, Abraɣam e Nhialic gam, ago tɔ ye piathepiɔu tede yen. 4 Ku enɔɔne, raan e kaŋ looi, ke bi yok thin, acie tɔ ye kede dhueeŋ, aye tɔ ye ariop. 5 Ku raan cie luui, ku aye Raan gam, Raan e kɔc racpiɔth tɔ piɛthpiɔth, gam gɛm en aci tɔ ye piathepiɔu. 6 Acit man lueele Dabid athiɛɛi de raan cii Nhialic tɔ piɛthpiɔu, ke hiuwe luɔi thin; yan, 7 Thieithieei ne kɔc ci pal karɛcken, Kɔc cii kakɛn cik wooc kum. 8 Thieithieei ne raan cii Bɛnydit bi yiek yeth kerac. 9 Bɔ athiɛɛiye enɔɔne e kɔc ci cueel gup kapac, ku bɔ e kɔc kene cueel gup aya? Luɔi ci wok e lueel, an, Gam aye tɔ ye piathepiɔu tede Abraɣam. 10 E tɔ ye piathepiɔu adi? ɣɔn ci e cueel, ku ye ɣɔn kene ye cueel? Acie ɣɔn ci e cueel, ee ɣɔn kene ye cueel. 11 Ago cuɛl noom, bi aa ŋiny bi ye ŋic, ku bi aa bɔt de piathepiɔu ci yok ne gam, piathepiɔu ɣɔn cath keke yen ɣɔn ŋoot en ke kene cueel. Ago aa wun kɔc gam kedhie, acakaa te keneke cueel, ke piathepiɔu bi tɔ ye keden ayadaŋ; 12 ku ci aa wun cuɛl tede kɔc, acie kɔc ci cueel kapac, ee kɔc e waardan Abraɣam kuany cok e gam aya, gam waan cath keke yen te ŋoot en ke kene cueel. 13 Luɛl ci ye kɔn lueel, an, bi aa raan bi piny lɔɔk lak, aaci bɔ tede Abraɣam ayi kaude ne loŋ, aa bɔ ne piathepiɔu ci yok ne gam. 14 Ku tee ye kɔc ke loŋ kek bi piny lɔɔk lak, ke gam adi bi aa ɣɔric, ku ke ci kɔn lueel adi bi aa ke cin namde. 15 Ee loŋ yen e agɔth bɛɛi; ku te cin loŋ, ke wac ee kɔc wooc aliu. 16 Yen abi yen ne gam, ke bi aa kede dhueeŋ; ago ke ci kɔn lueel, ago dhil aa kede kaude ebɛn; acie kede kɔc nu e loŋic kapac, ee kede kɔc nu e gamic aya, gam de Abraɣam, yen aye waarda wook wodhie; 17 acit man ci e gɔɔr, yan, Yin ca tɔ ye wun juur juec; aye waada e Nhialic nom, Raan ci gam, Raan e kɔc ci thou tɔ piir, ku ye Raan e kaliu tɔ cit ka nu. 18 Yen Abraɣam, raan waan ci gam ne aŋɔth ŋɛɛth, ku ke e ŋɛɛth aliu, luɔi bi en aa wun juur juec, acit man e ke ci lueel, yan, Tau de kaudu, ki. 19 Ku luɔi cii en e raan koor e gam, yen aken en e lueel ne kede yenguop, yan, e thɔl thou enɔɔne, te ci runke ciet nɔn e bɔt, ayi tɛɛm ci Thara tɛɛm, aken tak aya. 20 Ku ke ci Nhialic kɔn lueel aken piɔu ŋit e ye ne dak de gam, aci gam e gam ril, go Nhialic lɛc nɔm, 21 aci gam edhoc, an, ke ci kɔn lueel, en Nhialic, abi leu ne luɔi. 22 Yen aa tɔ ye piathepiɔu tede yen aya. 23 Ku akene gɔɔr ne biak de yen etok, nɔn ci e tɔ ye kede; 24 ee biak de wook aya, ku abi tɔ ye piathepiɔu tede wook aya, te gɛm wok Raan ci Yecu Bɛnydiitda jat nhial e kɔc ci thou yiic; 25 yen Yecu, raan ci ro gam thuɔɔu ne kede wac cuk wooc, ku beye jat nhial ke bi wo tɔ piɛthpiɔth.

Romai 5

1 Ku enɔɔne, nɔn ci wo tɔ piɛthpiɔth ne gam, wok ci mat e Nhialic ne Bɛnydan Yecu Kritho; 2 raan ci wo liep kueer le wok e dhueeŋic dhueeŋ tɔu wok thin enɔɔne, ne gam ci wok gam, agoku piɔth miɛt ne ŋath ŋɛɛth wok dhueeŋ de Nhialic. 3 Ku acie yen etok, wok lec rot ne karil dhal wook ayadaŋ; ne ŋiny ŋic wok en, an, Karil dhal wook, yen aye guomdekaŋ bɛɛi; 4 ku guomdekaŋ ee raan tɔ giu; ku giu ci raan giu yen aye aŋɔth bɛɛi; 5 ku aŋɔth acii raan e tɔ yaar, luɔi ci nhieer e Nhialic luooŋ e wopiɔth ne Weidit Ɣer Wei ci gam wook. 6 Ku te waan ŋoot wok ke wok cin riɛl, ke jɔ Kritho thou ekooldɛn piɛth ne biak de kɔc kuc Nhialic rieu. 7 Ku raan acii thuɔɔu dueer dap gam, ciɛk, an, e baŋ de raan piɛthpiɔu; ku abi yien dɛ kɔc toktook kɔc dueer rot kuɔn thuɔɔu ne biak de raan piɛthpiɔu. 8 Ku Nhialic e nhieerde nyuɔɔth, nhieer nhiɛɛr en wook, ne thon ci Yecu Kritho thou ne biakda, ku ŋootku e wo ye kɔc e kerac looi. 9 Ku enɔɔne, nɔn ci wo guɔ tɔ piɛthpiɔth ne riɛmde, ke kuny bi en wo kony ne agɔth yen apiɔl awar ekene aret. 10 Te ci wo maat ne Nhialic ne thon ci Wende thou, ke wo ŋoot e wo ye kɔc de ater, na enɔɔne, nɔn ci wo guɔ maat, ke kuny bi wo kony ne piir piir en, yen apiɔl awar ekene aret. 11 Ku acie yen etok, wok mit piɔth ayadaŋ e Nhialicic ne Bɛnydan Yecu Kritho, raan e yok wok mat ne yen. 12 Yen tede ka, kerac aa bɔ e piny nɔm ne raan tok, ku bɔ thuɔɔu e kerac cok, go thuɔɔu jɔ loony e kɔc gup kedhie, luɔi ci kɔc kaŋ wooc kedhie:— 13 ku te ɣon ŋoote loŋ ke liu, kerac aa nu e piny nɔm; ku kerac acie taau e kɔc yieth te cin en loŋ. 14 Ku thuɔɔu yen aa ceŋ piny tei, gɔl te ɣɔn nu Adam ɣeet e Mothe, aa ceŋ kɔc acakaa kɔc ken kerac wooc cit man e kerɛɛc e looi Adam, yen acit raan ci lueel, an, bi bɛn. 15 Ku miɔc youyou acii cit wac ci raan wooc. Ku na ci kɔc juec thou ne wac cii raan tok wooc, ke dhueeŋ de Nhialic ku miɔc bɔ ne dhueeŋ, dhueeŋ biiye raan tok, Yecu Kritho, ka cik ro ŋuak aret tede kɔc juec. 16 Ku miɔc aya, acii cit luɔi de raan toŋ ci kaŋ wooc. Loŋ ci guiir e kɔc yiek yieth gaak ne baŋ de raan tok, ku miɔc youyou ee kɔc tɔ piɛth piɔth ne kajuec cik wooc. 17 Ku na ci thuɔɔu piny cieŋ ne baŋ de raan tok, ne wac ci raan tok kedaŋ wooc, awar kene aret, kɔc yok dit de dhueeŋdepiɔu ku yeke miɔɔc ne piathepiɔu, kek abi piny cieŋ ne piir ne baŋ de raan tok, Yecu Kritho. 18 Yen tede ka, acit man ci loŋ de kɔc guiir kedhie, ne baŋ de goc de raan tok, ago kɔc yiek yieth gaak kedhie, yen acit yoŋ ci kɔc piathepiɔu yok kedhie ne baŋ de luɔi piɛth de raan tok, ke ke bi piir. 19 Acit man ci kɔc juec tɔ ye kɔc e kaŋ wooc ne dhaŋ ci raan tok loŋ dhɔŋic, yen acit luɔi bi kɔc juec tɔ piɛthpiɔth ne piŋ ci raan tok kaŋ piŋ. 20 Ku loŋ aa bɔ thm, e luɔi bi wac ro ŋuak wac wɛɛce kɔc kaŋ; ku te ci kerac ro ŋuak, ke dhueeŋdepiɔu ŋuak rot aret awar kerac, 21 luɔi bi dhueeŋdepiɔu piny cieŋ ayadaŋ ne piathepiɔu aɣet piir athɛɛr ne Yecu Kritho Bɛnydiitda, cit man e ciɛɛŋ cieŋe kerac piny aɣet thuɔɔu.

Romai 6

1 Eeŋo daŋ buk lueel? Buk aa cool e git kerac e luɔi, ke dhueeŋdepiɔu bi ro ŋuak? 2 Acie yen! Wok kɔc ci thou tede kerac, buk ŋoot e wo piir thin adi? 3 Kuocki ekene, yan, Wok wodhie, wok kɔc ci baptith ne kede Kritho Yecu, ke wok ci baptith ne kede thon ci en thou. 4 Yen ka, wok ci tɔɔu ne yen etok e thuɔɔuwic ne baptinh ci wo baptith, luɔi bi wok tɔu e piir e piɛcku yokic aya, cit man e jon ci Kritho jat nhial e kɔc ci thou yiic ne dhueeŋ de Wun. 5 Ku te ci wo mat ne yen etok ne tau de thonde, ke wo bi mat ne yen etok ne tau de jon ci en ro jɔt aya. 6 Aŋicku nɔn ci raandan thɛɛr piaat e tim ci riiu nɔm kɔu keke yen etok, ke guop de kerac bi riaak, agoku cuo be aa him ke kerac. 7 Raan ci thou aci wɛɛn bei e keracic. 8 Ku enɔɔne, te ci wok thou ne Kritho etok, ke wok gam nɔn bi wok piir ne yen etok. 9 Aŋicku nɔn cii Kritho bi bɛ thou, luɔi ci e guɔ jat nhial e kɔc ci thou yiic; thuɔɔu acii ye be aa cieŋ. 10 Ku thon ci en thou, ee tede kerac en e thou en raantok; ku piir piir en, ee tede Nhialic en a piir en. 11 Ayi week ayadaŋ, yak rot tɔ ye kɔc ci thou edhoc tede kerac, ku taki rot e kɔc piir tede Nhialic ne Kritho Yecu Bɛnydiitda. 12 Yen duo wek kerac tɔ ceŋ piny e wegup, gup de yiic thuɔɔu, abak ŋɔɔŋ ee kɔɔr aa gam. 13 Ayi ka ke wegup duoki ke gam kerac, abik aa ka ke racdepiɔu bi kerac aa looi; yak rot gam Nhialic cit man e kɔc ci bɛ piir e kɔc ci thou yiic, ku yak Nhialic gam ka ke wegup abik aa ka ke piathepiɔu. 14 Kerac acii we bi aa cieŋ, luɔi ca wek e tɔu e loŋic, wek e tɔu e dhueeŋdepiɔuwic. 15 Eeŋo daŋ? Buk kerac aa looi nɔn liiu wok e loŋic, ku nɔn tɔu wok e dhueeŋdepiɔuwic? Acie yen! 16 Kuocki week, an, Raan ca wek rot tɔ ye liimke, abak ka ke yen aa looi, yen aya wek liimke, yen raan aa wek ka ke looi, nɔn ee yen kerɛɛc e thuɔɔu bɛɛi, ku nɔn ee yen piŋ aa wek ka ke Nhialic piŋ, yen aye piathepiɔu bɛɛi? 17 Ku thieithieei Nhialic, waan thɛɛr wek aa ye him ke kerac, ku we ci tau de weet ci yien week aa gam e wepiɔth enɔɔne. 18 Ku enɔn ci we luony bei e kerac cin, ke wek ci jɔ aa him ke piathepiɔu. 19 Yɛn jam cit man e raan tei, ne baŋ de kɔc de guopdun. Acit man ca wek ka ke wegup gam cuɔlepiɔu abik aa liimke, ku acak ke gam rɛɛceloŋ bik loŋ aa rɛɛc, yen abi ciet gam duɛɛr wek ka ke wegup gam piathepiɔu enɔɔne, abik aa liimke, ke bi ɣɛɛrepiɔu bɛɛi. 20 Waan aa wek liim ke kerac, ke we ye luony bei e piathepiɔu cin. 21 Ee luɔk cit ŋo cak guɔ yok waan e kake yiic, ka ya wek gup yaar e keek enɔɔne? Ee thuɔɔu yen e thok bi kake thok. 22 Ku enɔɔne, nɔn ci we luony bei e kerac cin, aguɔki aa him ke Nhialic, ke we de kakuon ci luɔk enɔɔne ka ke ɣɛɛrepiɔu, ku thok bi en thok ee piir athɛɛr. 23 Ariop de kerac yen aye thuɔɔu; ku miɔc de Nhialic yen aye piir athɛɛr ne Bɛnydan Yecu Kritho.

Romai 7

1 Kuocki week enɔɔne, wek mithekɔckuɔ, (yɛn jam woke kɔc ŋic loŋ), kuocki nɔn cieŋe loŋ raan anande te piir en? 2 Tiiŋ de nɔm monyde acii loŋ mac e monyde lɔɔm anande te piir en; ku na thou monyde, ka ye luony bei ne loŋ de monyde. 3 Ku enɔɔne, te ŋoote monyde ke piir, ku beye thiaak e mony daŋ, ka bi tɔ ye tiiŋ ci lɔ keke mony lei; ku na thou monyde, ka ci dɔk yeth e loŋeyin, ago cuo be ye tɔ ye tiiŋ ci lɔ keke mony lei, acakaa yen e beye thiaak e mony daŋ. 4 Ku week aya, wek mithekɔckuɔ, we ci tɔ thou tede loŋ, ne guop de Kritho; luɔi bi raan daŋ we thiaak, yen e raan waan ci jɔt e kɔc ci thou yiic, luɔi bi wok luɔk ne kede Nhialic. 5 Ku te waan reer wok e ka ke guopic, ke ŋɔɔŋ ee wok ŋɔŋ e kerac, ke e bɔ ne loŋ, aa ye luɔide looi e ka ke wogup, bik luɔk ne kede thuɔɔu. 6 Ku enɔɔne, wo ci luony bei e loŋ cin, ke waan ci wo mac thin e guɔ thou; luɔi bi wok kaŋ aa looi ne wei cuk piac yok, ku cuku kaŋ e looi ne kathɛɛr ci gɔɔr e loŋic. 7 Eeŋo buk jɔ lueel? Ee kerac en loŋ? Ei! Acie yen. Ku adi ca kerac jɔ kuc, tee loŋ liu; ku adi ca ŋɔɔŋ de kerac kuc, tee kene loŋ lueel, yan, Du kalei e woi e yiniɔu. 8 Kerac, te ci en kooldɛn piɛth jɔ yok, ne cook de loŋ ci yinn wook, ke jɔ wni de kalei ebɛn tɔ lɔ e yapiɔu; ku te liiuwe loŋ, kerac ee thou. 9 Ku yɛn, yɛn ee piir waan hiuwe loŋ; ku te ci cook de loŋ bɛn, ke kerac e bɛ piir, aguɔ thou yɛn; 10 guɔ cook de loŋ ci yien kɔc ne kede piir, guɔ yok aye kede thuɔɔu; 11 kerac aci akoldɛn piɛth jɔ yok ne cook de loŋ, go ya math, ago ya nɔk e yen. 12 Yen tede ka, loŋ aɣeric eyic, ku cook de loŋ aɣeric, ku diik, ku piɛth. 13 Ku enɔɔne, ci kepiɛth ro guɔ puk aye thuɔɔu tede yɛn? Ei! Acie yen. Ee kerac, luɔi bi en guɔ tic nɔn ee yen kerac guop, yen aa luui ɛn thuɔɔu ne kepiɛth; ke kerac bi jɔ rac etaiwei ne loŋ. 14 Loŋ aŋicku nɔn ee yen kede wei; ku yɛn ee raan e piny tei, yɛn ci ɣaac ke yɛn ci aa lim de kerac. 15 Ku ke ya looi enɔɔne, aca gam nɔn ee yen luɔidi; ku ke nu e yapiɔu, an, ba ya looi, aca ye looi; ee ke maan, yen aya looi. 16 Ku enɔɔne, te luɔɔi ɛn ke liu e yapiɔu, yɛn gam loŋ nɔn ee yen piɛth. 17 Yen acii be aa yɛn e ye looi, ee kerɛɛc rɛɛr e yayic, aye ye looi. 18 Ku aŋiɛc nɔn cin en kepiɛth toŋ rɛɛr e yayic; (ee guopdiyic en luɛɛl;) ku piɔn duɛɛr ɛn kaŋ looi acath ke yɛn, ku ke ban kepiɛth looi, aba thol, akɛn guɔ yok. 19 Ku kepiɛth nu e yapiɔu, an, ba ya looi, aca ye looi; ku kerɛɛc liu e yapiɔu, yen aya looi. 20 Ku na ya ke liu e yapiɔu looi, ka cii be aa yɛn e ye looi, ee kerɛɛc rɛɛr e yayic, yen aye ye looi. 21 Yɛn e loŋ daŋ yok enɔɔne, an, Kool dɛ yɛn piɔu luɔi luɔɔi ɛn kepiɛth, ke kerac tɔu keke yɛn. 22 Yɛn mit piɔu woke loŋ de Nhialic e yayin thin; 23 ku yɛn e loŋ daŋ yok e ka ke yɛnguop yiic, loŋ de ater keke loŋ de yanɔm, loŋ e yɛn thel cit man e raan ci peec abi ya tɔ ye lim de loŋ de kerac, loŋ nu e ka ke yɛnguop yiic. 24 Amawoou yɛn kuany nyin oou! Eeŋa bi a luak bei ne guop cath ke thuɔɔuweyic? 25 Yɛn lec Nhialic ne Yecu Kritho Bɛnydiitda. Yen ka, yɛn guop, yɛn woke nɔmdi, yɛn ee ka ke loŋ de Nhialic looi; ku woke guopdi, yɛn ee ka ke loŋ de kerac looi.

Romai 8

1 Yen ka, acin gaak be nu e kɔc yieth kɔc nu e Kritho Yecuyic, kek kɔc cie tɔu e tau de guop, ayek tɔu e tau de wei. 2 Ku loŋ de Wei ke piir, loŋ nu e Kritho Yecuyic, aci a luony bei ne loŋ de kerac keke thuɔɔu. 3 Ke ci loŋ dhal e luɔi, ne kɔc kɔɔc en ne baŋ de guop, acii Nhialic ŋiec looi, waan tooc en Wende guop, ke cath ke guop cit guop deyic kerac, ku aa tuuc ne baŋ de kerac, ago kerɛɛc nu e guopic gɔk, 4 luɔi bi ke lueel loŋ aa tiiŋic e woyiic, wok kɔc cie tɔu e tau de guop, wok ee tɔu e tau de Wei. 5 Kɔc e tɔu e tau de guop ayek ka ke guop tak; ku kɔc e tɔu e tau de Wei ayek ka ke Wei tak. 6 Taŋ ee raan ka ke guop tak yen aye thuɔɔu; ku taŋ ee raan ka ke Wei tak yen aye piir ku ye mat. 7 E luɔi de yen ater keke Nhialic, yen taŋ ee raan ka ke guop tak; ku acii kede loŋ de Nhialic e piŋ, ku acie leu e piŋ ayadaŋ; 8 yen ka, kɔc e tɔu e tau de guop aciki Nhialic dueer tɔ mit piɔu. 9 Ku week, wek cie tɔu e tau de guop, ee tau de Wei yen tau wek, te reere Wei ke Nhialic e weyiic eyic. Ku na de raan nu raan cii cath ke Wei ke Kritho, ka cie kede. 10 Ku te nu Kritho e weyiic, ke guop e thou ne baŋ de kerac, ku piir Wei ne baŋ de piathepiɔu. 11 Ku te reere Wei e weyiic, ke Wei ke Raan waan ci Yecu jat nhial e kɔc ci thou yiic, te reer kek e weyiic, ke Raan ci Kritho jat nhial e kɔc ci thou yiic, yen abi week tɔ piir gup gup de yiic thuɔɔu, ne riel e Weikɛn e reer e weyiic. 12 Yen ka, wek mithekɔckuɔ, luɔi bi wok ka ke guop aa looi, acii nu e woyieth; 13 ku te ya wek ka ke guop looi, ke we bi thou; ku te ya wek luɔi de guop yiekic thuɔɔu ne riɛl e Wei, ke we bi piir. 14 Kɔc ebɛn kɔc ee thel e Wei ke Nhialic, kek aye mith ke Nhialic. 15 Wek kene bɛ gam piɔn e him, piɔn riɔc, wek ci gam piɔn e mith ci muk, piɔn e wo tɔ cot, an, Abba, Waada. 16 Weidit gup kek aye jam mat ne piɔthkuɔ etok, alekki wook nɔn ee wok mith ke Nhialic; 17 ku ten ee wok mith, ke wo bi kaŋ lɔɔk lak; wok ee mith bi ka ke Nhialic lɔɔk lak, ku lookku kaŋ rɔm ne Kritho etok; na yok kaŋ guum ne yen etok, ke wo bi gam dhueeŋ etok. 18 Cook ca kueen e yapiɔu ka, an, Karɛc yok guum enɔɔne, acinki naamden, aciki dueere kieet e dhueeŋ bi dap nyuoth wook. 19 Ka ci cak ebɛn ayek kaŋ ŋɔɔth aret, atitki kool e tic bi wɛɛt ke Nhialic tic. 20 Ku ka ci cak ebɛn acike taau e ɣɔric cok, acie kede piɔnden etok, ku e kede piɔn e Raan ɣon tɛɛu keek e kaŋ cok, ne ŋath bi kek e ŋɔɔth, 21 an, bi ka ci cak luony bei e himic, liim e dhiap de kaŋ, agoki aa cath e kede yenhden ne cath ee mith ke Nhialic cath e dhueeŋ. 22 Ku ka ci cak ebɛn aŋicku nɔn keŋ kek etok ku reme kegup acit man e tiiŋ kɔɔr dhieth aɣet ci enɔɔne. 23 Ku acie keek kapac, ee wok aya, wok kɔc cath ne Wei, biak ci kɔn gam wook, wok gup, wok keŋ e woyiic, wok ee muŋ bi wo muk tiit, yen aye wɛɛr bi wo wɛɛr gup bci. 24 Wo ci kony wci ne aŋɔth ŋathku. Ku ke ci raan tiŋ acie tɔ ye aŋɔth. Ke ci raan tiŋ eeŋo dueere ye bɛ ŋɔɔth? 25 Ku na ŋathku ka kenku tiŋ, yen abuk aa tiit ne piɔn lir. 26 Ku Weidit ee wo kony aya ne kɔc kɔɔc wok; lɔŋ bi wok lɔŋ apiɛth akucku, ku Weidit guop yen aye lɔŋ ne biakda ne keŋ cii dueere lueel. 27 Ku Raan e kɔc woi piɔth thin ee piɔn e Weidit ŋic, tau tɔu en, luɔi ee yen lɔŋ ne biak de kɔc ɣerpiɔth ne kede piɔn e Nhialic. 28 Cook ŋicku ki, an, Kerieec ebɛn ee mat etok, bi kɔc nhiaar Nhialic bɛn luoi kepiɛth, kɔc ci cɔɔl e kede piɔnde. 29 Ku kɔc waan ci kɔn ŋic tueŋ, kek aa kɔn lɔc e yen, bike tɔ kit gup ne Wende, luɔi bi en aa kɛɛi e mith juec yiic mith ke Wun. 30 Ku kɔc ɣɔn ci kɔn lɔc, kek ayeke cɔɔl e yen, ku kɔc ci cɔɔl e ye, kek ayeke tɔ piɛthpiɔth e yen, ku kɔc ci tɔ piɛthpiɔth, kek ayeke gam dhueeŋ e yen. 31 Buk ŋo jɔ lueel ne kede kake? Te mɛte Nhialic ke wook, ke eeŋa bi dɛ ater ke wook? 32 Yen Nhialic, Raan waan ken Wende peen, Wende guop, ku aci e yien Raan thuɔɔu e biakda wook wodhie, eekaŋo cii en wo bi miɔɔc e kaŋ kedhie aya ne yen etok e dhueeŋ? 33 Eeŋa bi kɔc cii Nhialic lɔc lɔ gaany? Ee Nhialic yen aye Raan e keek tɔ cin yieth gaak; 34 Eeŋa bi wo yiek yieth gaak? Kritho raan waan ci thou, yeka, aŋuan bi wok e lueel, an, raan ci bɛ jat nhial, raan nu e baŋ cueny de Nhialic, yen aye raan e lɔŋ ne biakda aya. 35 Eeŋa bi wo paak ne nhieer e Kritho? Keril gumku bi leu, ayi kerɛɛc dhal wook, ayi yoŋ, ayi cɔk, ayi cien cin wokɔɔth lupɔɔ, ayi riɔɔc, ayi tɔŋ, de toŋ bi leu e keyiic? 36 Acit man ci e gɔɔr, yan, Ne biakdu wok e nɔk ekool ebɛn; Wo ci tɔ ye thok bi tem rot. 37 Acie yen, ku ne kake yiic kedhie wok ee joot e tɔŋ tiaam aret ne riɛl e raan ci wo nhiaar. 38 Cook ŋiɛc e yapiɔu aret ki, an, Thuɔɔu, ayi piir, ayi tuuc bɔ nhial, ayi bany, ayi riɛl, ayi ka ke enɔɔne, ayi ka bi nu wadaŋ, 39 ayi bɛɛr bɛɛre kaŋ, ayi tethuth, ayi te de yen daŋ ci cak, acin tok e kake yiic toŋ bi pɛɛk leu, pɛɛk bi en wo paak ne nhieer e Nhialic, nhieer nu e Kritho Yecu Bɛnydiitdayin.

Romai 9

1 Ee yin en luɛɛl e Krithoyic, yɛn cii lueth tor, ku jam ca yok e yapiɔu ee caatɔ keke yɛn etok e Weidit Ɣer yiic, 2 yan, Yɛn e piɔu jiɛth aret ku ya coole dhiau piɔu acin pek. 3 Ku aduɛɛr lueel e yapiɔu, an, adi miɛt piɔu tee ya ye guop dɛ aciɛɛn bi ya cieec e Kritho nɔm ne baŋ de mithekɔckuɔ, kɔc rɛɛn wok ne dhienh e dhieethe wook. 4 Ayek kɔc ke Yithrael, ku muŋ ci Nhialic ke muk e dhueeŋ ee keden, ayi looŋ ci mac, ayi tɛɛu ci loŋ tau piny, ku luɔi de ka ke Nhialic, ku ka ci kɔn lueel, an, bike gam keek, ayek kaken; 5 kuarkuɔ ayek kaken, ayi Kritho aya abɔ ne keek ne dhienh e dhieethe ye, raan nu e kaŋ niim kedhie, ku ye Nhialic de guop athiɛɛi athɛɛr. Amen. 6 Ku akɛn lueel, nɔn cin en ke ci wel ke Nhialic leu, acie yen. Ku aciki e Yithiael niim kedhie, kek kɔc ke Yithrael, 7 ku aciki e mith ke Abraɣam kedhie, e luɔi ee Abraɣam kuɛɛreden; ku aye lueel, yan, Kaudu abi kuɛɛn e Yithakic. 8 Tharde ki, yan, Mith ke guop acie keek ee mith ke Nhialic, ee mith ke ka ci kɔn lueel, keek ayeke tɔ ye kau. 9 Jam ci kɔn lueel ki, yan, Eleruoon, acit piny ekene, ke yɛn bi bɛn, ku Thara abi nɔm dɛ wende. 10 Ku acie kene etok; Rebeka aya, te ci en acuek yok ne mony tok, yen aye Yithaak waada, 11 ku te ŋoote mithke ke ke kene guɔ dhieeth, ku acin ke cik looi ayi kepiɛth ayi kerac, luɔi bi loŋ cii Nhialic lueel e yepiɔu ne kede lɔny lɔc en kɔc, luɔi bi en tɔu tede, ku acie ne kede ke cii raan looi, ee jam e Raan e kɔc cɔɔl; 12 ke jɔ lɛk en, an, Mɛnh dit abi aa lim de mɛnh koor. 13 Acit man ci e gɔɔr, yan, Jakop aca nhiaar guop, ku maan Ethau. 14 Eeŋo buk jɔ lueel? De jam rɛɛc cath ke Nhialic? Ei, acie yen! 15 Ku aci lɛk Mothe, yan, Yɛn bi piɔu kok woke raan ca tak, an, ba piɔu kok wo yen, ku ba apiɔu wɛl raan ca tak, an, ba apiɔu wɛl en. 16 Yen ka, acie jam de raan kɔɔr kedaŋ aret, ku acie jam de raan lui aret, ee jam de Nhialic, Raan cath keke kokepiɔu. 17 Ku kecigɔɔr aci lɛk Paro, yan, Yen kede ekene yen aa jat ɛn yin nhial, ke ya bi riɛldi nyuɔɔth e yiyic, ke bi rinki aa lueel e piny nɔm ebɛn. 18 Yen tede ka, ee piɔu kok keke raan nu e yepiɔu, ku raan ci tak, an, bi tɔ ril nɔm, ke tɔ ril nɔm. 19 Yin bi a jɔ thieec, yan, Eeŋo daŋ ŋoot en ke ye kɔc gɔk? Eeŋa dueer en pɛn kede piɔnde? 20 Ku yin ŋadi, yee ŋa, raan beer Nhialic thok? Ke ci cueec bi raan e cuec en yɔɔk, yan, Eeŋo e yin a looi aya? 21 Ku cueny e tony, cii cath ke riɛl bi en tony cueec kaarou ne tiɔm toŋe, ee toony tok kede dhueeŋ, ku cii toony tok e kede dhueeŋ? 22 Ku na Nhialic, te de yen piɔu luɔi bi en agɔnhde nyuɔɔth, ku tɔ riɛlde ŋic, eeŋodaŋ, acakaa yen eci tony ke agɔth guum ne liɛɛr diit e yenpiɔu, kek tony ci roŋ ne riaak bi ke riɔɔk; 23 ku bi dit e dhueeŋde nyuɔɔth ne tony ke kokdepiɔu, tony ci kɔn looi, bik aa ka ke dhueeŋ, 24 ee wook gup, wok kɔc ci cɔɔl, aci e Judaiyic etok, e Juooric aya? 25 Acit man ci e lueel ne Kothea, yan, Yɛn bi kɔc tɔ ye kɔcki, kɔc e cie kɔcki waan; Ku ta raan e raan nhiaar, raan e cie nhiaar waan. 26 Ku teman waan ci ke yɔɔk tliin, yan, We cie kɔcki, Yen etemane guop yen abike cɔɔl thin, yan, Wek ee wɛɛt ke Nhialic piir. 27 Ku Yithaya ee coot ne kede Yithrael, yan, Na cak mith ke Yithrael juec acitki nɔn e liɛɛt nu abapdit, ee biak ci doŋ tei, yen abi kony wei; 28 abi luɔi thol, teem acek ne piathepiɔu; Bɛnydit abi luɔi ci teem acek looi e piny nɔm. 29 Ku acit man ci Yithaya ye kɔn lueel, yan, Tee kene Bɛnydiit de Rɛmdit wo nyaŋ kau, Adi cuk ciet Thɔdɔm, ku adi ci wo tɔ cit Gɔmɔra. 30 Eeŋo buk jɔ lueel? Yan, Juoor, kɔc e cii piathepiɔu e cop, acik piathepiɔu yok, yen aye piathepiɔu bɔ ne gam; 31 ku Yithrael, kɔc e ye loŋ de piathepiɔu cop, akenki loŋ de piathepiɔu gith. 32 Ee kaŋo? Ee luɔi e cii kek en e kɔɔr ne gam, aa yek kɔɔr ne luɔi de loŋ. Aake kɔth e kuur e kɔth, 33 acit man ci e gɔɔr, yan, Tieŋki, yɛn e kuur e kɔth tuɛɛl e Dhiɔnic, ku ye kuur diit ee kɔc tɔ kɔth aret; Ku raan ebɛn raan gam en, acii bi yaar.

Romai 10

1 Wek mithekɔckuɔ, ke kaar e yapiɔu ki, yɛn guop, ku laŋ laŋ ɛn Nhialic ne biak de Yithiael ki, ee kuny bi ke kony wei. 2 Ku yɛn ee caatɔden e dit diit kek piɔth e kede Nhialic, ku aciki kaŋ ŋic apiɛth. 3 Ku keek, ne kuny kuc kek piathepiɔu bɔ tede Nhialic, ku ŋath ŋɛɛth kek piathdɛn e piɔu etok, aake ye piathepiɔu bɔ tede Nhialic rɛɛc gam. 4 Ku Kritho yen aye thok de loŋ ne kede piathepiɔu tede raan ebɛn raan gam. 5 Ku Mothe e kaŋ gɔɔr ale, ne kede piathepiɔu wen bɔ ne loŋ, yan, Raan e kake looi abi piir e keek. 6 Ku piathepiɔu wen bɔ ne gam aye lueel ale, yan, Du luel e yipiɔu, yan, Eeŋa bi lɔ paannhial? (luɛɛlde ki, ee bii le en Kritho bɛɛi piny.) 7 Ku du luel aya, yan, Eeŋa bi lɔ piny tethuth? (luɛɛlde ki, ee bii le yen Kritho bɛɛi nhial e kɔc ci thou yiic.) 8 Ku ye ŋo lueel? Yan, Jam athiaak ke yin, anu e yithok, ku nu e yipiɔu aya; yen aye jam de gam, jam guiirku; 9 yan, Te gɛm yin Bɛnydit Yecu e yithok, ku gam e yipiɔu, nɔn ci Nhialic e jɔt e kɔc ci thou yiic, ke yin bi kony wei. 10 Gam ee raan gam e yepiɔu yen aye yen piathepiɔu yok; ku luɛɛl ee raan gamde lueel e yethok yen aye yen kunydewei yok. 11 Ku kecigɔɔr aye lueel, yan, Raan ebɛn raan gam en acii bi yaar. 12 Acin te ci kɔc keyiic tek, Judai ayi Girikii; ee Bɛnydiit toŋe Bɛny nu e kɔc niim kedhie, yen ee piɔu adhuɛŋ ke kɔc cɔl en kedhie. 13 Raan ebɛn raan e Bɛnydit cɔɔl rin ka bi kony wei. 14 Ku enɔɔne, bik raan aa cɔɔl rin adiaa raan kenki gam? Ku bik raan gam adi, raan ken kek kede piŋ? Ku bik piŋ adi, te hiuwe raan e keek guiir? 15 Ku bik aa guiir adi, te keneke tooc? Acit man ci e gɔɔr, yan, Eeŋo ci kɔc cok dikedik ale, kɔc e welpiɛth guiir, wel ke mat, kɔc e welpiɛth guiir, wel ke kepiɛth? 16 Ku akenki welpiɛth gam kedhie, cit man ci Yithaya ye lueel, yan, Bɛnydit, eeŋa ci guieerda gam? 17 Yen ka, Gam abɔ ne piŋ de wel, ku bɔ piŋ de wel ne jam de Nhialic. 18 Ku wek thieec, yan, Kɛnki piŋ? Go, an, Ɣɛɛ, ee yic, Rolden aci thiei e piny nɔm ebɛn, Ku lɔ welken guut e piny thar. 19 Aguɔ bɛ thieec, yan, Ken ŋic en Yithrael? Go, an, Aci Mothe kɔn lueel, yan, We ba tɔ dɔm tiɛɛl ne jur cie tɔ ye jur, Ku ta week goth alal ne jur kuc wel. 20 Ku Yithaya e ŋeeny aret, lueel, yan, Yɛn cii kɔc yok, kɔc e ken a kɔɔr; Yɛn ci nyuoth kɔc, kɔc e ken a luɔp. 21 Ku yook Yithrael, yan, Yɛn e cool e rieny ɛn acin ecaŋawen e kɔc reec gam, kɔc nhiaar jany.

Romai 11

1 Guɔ jɔ thieec, an, Ci Nhialic kɔcke cuat wei? Ei! Acie yen! Yɛn aya, yɛn ee raan e Yithrael, ne kau de Abraɣam, ne dhien e Benjamin. 2 Nhialic aken kɔcke cuat wei, kɔckɛn ci kɔn lɔc. Kuocki ke lueel kecigɔɔr ne kede Elija? Laŋ ci en Nhialic lɔŋ ne kede Yithrael, yan, 3 Bɛnydit, acik nebiiku nɔk, ku acik yikkuon ke lam thuoor piny; adɔɔŋ ɛn atok, ku akɔɔrki naŋ nɛk kek ɛn. 4 Ku beer beere Nhialic en e luel ŋo? Yan, Yɛn e ro bɔth agum kadherou de roor kɔc ken kemiɔl tuk e Baal nɔm. 5 Ku yen enɔɔne aya, biak ci doŋ anu ne ke ci lɔc ne dhueeŋdepiɔu. 6 Ku te ee yen kede dhueeŋdepiɔu, ka cii be ya kede luɔi; ten ee yen en, ke dhueeŋdepiɔu acii be ya dhueeŋdepiɔu; ku te ee yen kede luɔi, ka cii be ya kede dhueeŋdepiɔu; ten ee yen en, ke luɔi acii be ya luɔi. 7 Jɔ aa ŋo? Yithrael aken ke kɔɔr yok; ku biak ci lɔc, yen aci e yok, ku kɔc kɔk acike tɔ ril niim, 8 acit man ci e gɔɔr, yan, Nhialic aci ke gam piɔn e nin, ku gɛm keek nyin cii daai, ku yith cii kaŋ e piŋ, aɣet ci ekoole. 9 Go Dabid lueel, yan, Tɔ pamdɛn e cam e acerek, ku ke bi keek aa dɔm, Ayi ke bi keek tɔ kɔth, ayi kedɛn tuc bik yok; 10 Tɔ ke lɔ nyiin dudur, ke ke cii bi daai, Ku tɔ ke tot kekɔɔth ananden. 11 Aguɔ jɔ thieec, yan, E ke kɔth abik wiik? Acie yen. Ku kɔth ci kek kɔth, yen a yoke Juoor kunydewei, ke Yithrael bi tiɛɛl dɔm. 12 Ku enɔɔne, kɔth kɔth kek, te ci en aa kuɛth ci piny tɔ kueth nɔm, ku kuur koor kek, te ci en aa kuɛth ci Juoor tɔ kueth, na piathden, bi kene woor e war ŋo? 13 Yɛn jam wo week, wek Juoor, ku luɔi aa yɛn tuny e Juoor, yen a lɛɛc ɛn luɔidi; 14 nɔn de te ban kɔcki tɔ dɔm tiɛɛl, aguɔ kɔk kony wei e keyiic. 15 Ku na cuɛt cuɛteke wei, te ee yen mɛɛt bi piny nɔm maat, ku dom bi ke bɛ dɔm, bi ciet ŋo, cii bi aa piir e kɔc ci thou yiic? 16 Ku na ɣer awany tueŋic, ka yen ɣɛɛr e awacic ebɛn ka; ku tim, te ɣeere meideyic, ka yen ɣɛɛr e keerke yiic ka. 17 Ku na ci keer kɔk cak dhuoŋ bei, ku yin, yin ee keer e olip e cil roor, na ci yi cak tuɛɛl e keyiic, aba cil we keek etok, ago rɔm we keek etok ne cuai de tim de olip, ke bɔ ne meiyic; 18 ke yi du rot e leec e ker niim. Ku te leec yin rot, tak yinɔm nɔn cie yin e muk meei, ee meei yen amuk yin. 19 Ku ba jɔ lueel, yan, Keerke acike dhuoŋ bei, luɔi bi a tuɛɛl thin, aba cil. 20 Ee yindu; ne baŋ de rɛɛc de gam yen a dhuŋeke bei, ku yin, yin kaac ne gam. Du yinɔm muk nhial, ye riɔɔc tei. 21 Ku te kene Nhialic keer thɛɛr ke tim pɔl, ke ye rot tiit, ke yi cii bi pɔl ayadan. 22 Wɔiki enɔɔne, piath e Nhialic piɔu ayi riɛl e yenpiɔu: tede kɔc waan ci wiik, ee riɛlepiɔu; ku tede yin, ee piathepiɔu, te ee yin cool e reer e piath de yenpiɔuyic; na reec, ke yin bi tɛɛm bei aya. 23 Ku keek ayadaŋ, te cii kek e cool e reec gam, ka bike tuɛɛl thin abik cil; Nhialic acath ke riɛl bi en ke bɛ tuɛɛl thin abik cil. 24 Ku te ci yi ŋuoot bei e tim de olip waan, tim e cil roor tei, ago tuɛɛl e tim de olip piɛthic, ku tueel tueele yi thin acii cit ciɛɛŋduon e ciɛke yi; na kake kek keer thɛɛr ke tim, tueel bike bɛ tuɛɛl e timdenic guop tim de olip, cii bi pial awar tueel e tueele yin aret? 25 Ku yɛn cin piɔu, wek mithekɔckuɔ, luɔi kuoc wek ecooke, cook ci thiaan, ke we cii rot bi leec, yan, pɛlki niim. Cook ci thiaan, ki, yan, Biak toŋ de Yithrael aci tɔ ril nɔm, aɣet kool bi kuɛth de juoor bɛn thin; 26 ago Yithrael kony wei ebɛn aya, acit man ci e gɔɔr, yan, Raan e kɔc luok abi bɛn bei e Dhiɔnic, Go rɛɛc reec kek Nhialic dak wei e Jakopic; 27 Ku yen aye loŋ buk mac wo keek atok, Kool ban karɛcken nyaai. 28 Ne kede welpiɛth, ayek kɔc de ater ne Nhialic ne baŋdun; ku ne kede lony lɔce keek, ayek kɔc nhiaar ne baŋ de warkuɔ. 29 Miɔc de Nhialic ku cɔt cɔɔl en kɔc, Nhialic acii keek e bɛ riic. 30 Ku acit man waan ca wek Nhialic e gam, ku we ci kokdepiɔu yok enɔɔne ne rɛɛc reec kek gam, 31 yen aacii kek e gam aya, ke ke bi kokdepiɔu yok ne kokdepiɔu cak yok week. 32 Kɔc aci Nhialic ke mac etok kedhie ne rɛɛc reec kek gam, ke bi piɔu kok keke keek kedhie. 33 Eeŋo diite pɛl e Nhialic nɔm aya, ayi ŋiny ŋic en kaŋ! Looŋkɛn ci guiir bi raan ke gii thaar nɛn, ku kuɛɛrke bi raan ke yok adi? 34 Eeŋa e ŋic piɔn e Bɛnydit? Ku eeŋa e tɔ rot e raan e yen lɛk loŋ? 35 Ku eeŋa ci e kɔn miɔɔc e kaŋ, ka bi bɛ cuol en? 36 Kerieec ɛbɛn ee kake, ku bɔ ne yen, ku le tede yen. E dhueeŋ tɔu keke yen aɣet athɛɛr. Amen.

Romai 12

1 Yen a laŋ ɛn week, mithekɔckuɔ, ne kok e Nhialic piɔu, an, Gamki gupkun abik aa ke ci lam ke piir, ke ɣeric, ke mit e Nhialic piɔu, lamduon piɛth ki. 2 Ku duoki tau de pinye nɔm enɔɔne e dɔmic, jaki rot puk ne luɔi e piɛce we looi niim, ke we bi kede piɔn e Nhialic aa them nɔn yin en di, piɔn piɛthe, ku mit, ku ci dikedik. 3 Ku enɔɔne, ne dhueeŋdepiɔu ci gam ɛn, yen a lɛk raan ebɛn ne weyiic, yan, E cin raan e ro tɔ dit e dit cii roŋ ke ye; yak rot tɔ nu e kaamic, acit man ci Nhialic kɔc tɛk gam raan ebɛn. 4 Ku acit man de raan kajuec e yeguop, ku ye guop toŋe, ku luɔi de ka ke guop ebɛn aciki e kit; 5 ayi wook ayadaŋ, wok juec, ku yok guop tok e Krithoyic, ku wook wodhie wok raan e rot wapac. 6 Ku enɔɔne, luɔi ciɛth wok ne ka ci gam wook ka kith yiic bik roŋ ne luɔi de dhueeŋ ci gam wook, nɔn ee yen caar ee wok cɔɔr, yok cɔɔr e caar e roŋ ke gamda; 7 ku nɔn ee yen luɔi ee wok kɔc luooi, yok keda looi apiɛth; ku raan e weet, e ye weet apiɛth; 8 ku raan e kɔc guieer wel, e ye kɔc guieer apiɛth; raan e miooc, e ye miooc e piɔn tok; raan nu e kɔc niim, e ye kede looi ke leth guop; raan e piɔu kok, e ye luui e piɔn mit. 9 Taki nhieer nu, nhieer cinic rueeny. Yak kerac maan etaiwei, ku yak kepiɛth dɔm e dom ril. 10 Yak rot nhiaar ne nhieer e mith ke raan tok; e ŋɛk e ŋɛk rieu awar rieeu rieu en rot. 11 E cin raan e rot dak e luɔide; yak yiic leth ne Weidit, yak ka ke Bɛnydit looi. 12 Yak piɔth miɛt e aŋɔth ŋathki; yak keril dhal week guum; yak lɔŋ cok e giet wek en. 13 Yak kakun tek ne kɔc ɣerpiɔth, te de yen ke dak kek; yak kamaan ŋic aret. 14 Yak kɔc yɔŋ week thieei; yak ke thieei, duoki ke lam aciɛɛn. 15 Yak piɔth miɛt etok ne kɔc mit piɔth; yak dhiau etok ne kɔc dhiau. 16 Taki piɔndun e tok. Duoki wepiɔth e tuɔm ka ke bany, yak reer apiɛth ne kɔc cin naamden. Duoki rot e leec, yan, Pɛlki niim. 17 Duoki kerɛɛc e raan luoi week e cool e kerac anandun. Thɛmki nɔn ba wek kapiɛth aa looi e kɔc niim kedhie. 18 Te lɛu wek reer emaath ne kɔc kedhie, ke we them reer ba wek reer. 19 Duoki rot e guoor, wek kɔc nhiaar, yak agɔth pat kueer; luɔi ci e gɔɔr, yan, Guur ee kedi; aba cool yɛn, jam de Bɛnydit ka. 20 Yen tede ka, na nak cɔk raan man yin, ke tɔ cam; na nak reu en, ke tɔ dek; luɔi loi wuya, yen abi yin en tɔ gɔk rot etok. 21 Duoki rot e tɔ tiɛɛm kerac, yak kerac tiaam ne piath.

Romai 13

1 E raan ebɛn e ye bany piŋ thook, bany ci taau e kɔc niim. Acin bɛny daŋ nu, ee bany e bɔ tede Nhialic kapac; ku bany nu enɔɔne, ee Nhialic yen e dɔm keek. 2 Ku raan e bɛny ŋeny, ka ci loŋ cii Nhialic lueel ŋeny; ku kɔc e ŋeeny aya, abik ketuc yok e jamdenic. 3 Ku bany aciki kɔc e kepiɛth looi e tɔ riɔc, ee kɔc e kerac looi kek ayek tɔ riɔc. De yipiɔu luɔi cii yin bi riɔɔc e bany? Ye kepiɛth looi, ke bi yin leec yen bɛny; 4 ee raan e ka ke Nhialic looi ne kede piathdu. Ku na ye kerac looi, ke yi jɔ riɔɔc; abatau acie mɔk ɣɔric; ee raan e ka ke Nhialic looi, raan e raan e kerac looi guoor e agɔth. 5 Yen a ba wek jamde dhil aa piŋ, acie baŋ de agɔth etok, ee baŋ de loŋ ee raan yok e yepiɔu aya. 6 Ku yen a ya wek atholbo kut aya; ayek kɔc e ka ke Nhialic looi, kɔc e cool e tit luɔi mane guop. 7 Yen a wek kɔc kedhie gam kaken; an, ee atholbo, ke we gɛm atholbo; an, ee guaaric, ke we gɛm guaaric; an, ee rieeu, ke rieuki; an, ee thɛk e guop, ke thɛkki guop. 8 Duoki e cath ne kany de raan daŋ, ee nhieer tei, nhieer ba wek rot aa nhiaar; raan e raan daŋ nhiaar aci loŋ tiiŋic. 9 Yan, Du lɔ weke tiiŋ de raan daŋ, Du raan nak abi thou, Du kuel, Du raan ciek thok, Du kalei woi e yipiɔu, ku na de cook daŋ nu, cook de loŋ, ayeke mat niim kedhie ne loŋ toŋe, yan, Yin bi raan rɛɛr keke yin nhiaar cit man nhiɛɛr yin rot. 10 Nhieer acin kerɛɛc e luoi raan rɛɛr ke raan; yen aye nhieer loŋ tiiŋic. 11 Ku cooke aya, yan, Yak piny ŋic, nɔn ee yen akool bi wok dhil paac e ninic; kuny bi wo kony wei e guɔ thiɔk enɔɔne awar waan kɔn wo gam. 12 Piny e dit, ku a kɔɔr ru; jɔku luɔi de cuɔlepiny cuat wei, ku jɔku ka ke ɣɛɛrepiny dɔm, ka ke tɔŋ. 13 Yok ŋiec reer apiɛth, luɔi ee yen akol; yok thueec pɔl, ku win ee mɔu wo wit, ayi ŋɔɔŋ de tik ayi luɔi rac, ayi ater ayi tiɛɛl. 14 Jaki Bɛnydit Yecu Kritho cieŋ cit lupɔ, ku duoki e diɛɛr ne karɛc kɔɔr guop.

Romai 14

1 Raan dɛk e gam, ke damki, ku duoki wel e tɛɛr ne yen. 2 Ŋɛk aye gam luɔi dueer en cam e kerieec ebɛn, ku cam ŋɛk e wal tei, ne kɔc kɔɔc en. 3 Raan e cam, e cii raan cie cam e biɔɔn guop; ku raan cie cam, e cii raan e cam e gɔk; acii Nhialic dɔm. 4 Ee yin ŋa, yin raan e lim de raan daŋ gɔk? Kɔɔc kɛɛc en, ku wiik wiik en, ee kede bɛnyde guop etok. Yeka, ku abi mɔk nhial; Nhialic ade riɛl bi en e tɔ kaac. 5 Raan tok aye kool tok rieu awar kool daŋ; ku lueel raan daŋ, yan, Akool akitki. E raan ebɛn e ye kedaŋ ŋic egɔk e yepiɔu. 6 Raan rieu akol, ee kede Bɛnydit en a rieu en en; ku raan cii akol e rieu, ee kede Bɛnydit en acii en en e rieu. Ku raan e cam, ee cam ne kede Bɛnydit, ago lueel, an, Thieithieei Nhialic; ku raan cie cam, ee kede Bɛnydit en acii en e cam, ku lueel, an, Thieithieei Nhialic. 7 Ku acin raan tok ne wook, raan piir e kede etok, ku acin raan thou e kede etok. 8 Piir piir wok, ee kede Bɛnydit en piir wok; ku thon thou wok, ee kede Bɛnydit en thou wok; ayi te piir wok ayi te thou wok, wok ee kɔc ke Bɛnydit. 9 Ku yen aa thouwe Kritho, ku jɔt rot be piir, luɔi bi en aa Bɛnydiit e kɔc ci thou ayi kɔc piir. 10 Ku yin, eeŋo gɛk yin mɛnhkui? Ku eeŋo biɔɔn yin mɛnhkui guop aya? Wok wodhie, wo bi kɔɔc e thoony e Kritho nɔm, thoony ee loŋ guiir. 11 Cit man ci e gɔɔr, yan, Alueel Bɛnydit, yan, Ten aa yɛn Nhialic piir, ke miɔl kedhie abike tuk e yanɔm, Ku liep kedhie abik aca wooc gam e Nhialic nɔm. 12 Yen ka, wok wodhie, ŋɛk abi kede yenguop lɛk Nhialic. 13 Yen du wo rot e bɛ gɔk; aŋuan luɔi bi wok loŋe lueel e wopiɔth, yan, E cin raan e kedaŋ taau kueer, ke bi mɛnhkene tɔ kɔth, ayi te bi e tɔ wieek. 14 Cook ŋiɛc ka, aca cok e ŋiɛc ɛn en egɔk e Bɛnydit Yecuyic, yan, Acin ken ee rac etok; ku raan e tɔ kedaŋ rac, ke jɔ rac tede yen. 15 Te ci mɛnhkni piɔu diu ne baŋ de riiŋduon e cuet, ke yin cii be reer e reer e nhieer. Du raan riak ne riiŋduon e cuet, raan waan thouwe Kritho ne biakde. 16 Duoki piathdun e tɔ leke kerac. 17 Ciɛɛŋ de Nhialic acie cam ku acie dek, ee piathepiɔu, ku mat, ku piɔnmit e Weidit Ɣer yiic. 18 Ku raan e Kritho luooi apiɛth e kake yiic, ka piɛth e Nhialic piɔu, ku aye kɔc tɔ ye raan piɛth ayadaŋ. 19 Yen ee wok ka ke mat cop ayi ka ke kuɛt bi wok kueet. 20 Du luɔi de Nhialic riak ne baŋ de riŋ. Kerieec ebɛn aɣeric tei; ku ee kerac tede raan e kedaŋ cam, ago kaŋ wooc thin. 21 Apiɛth luɔi cii yin riŋ bi aa cuet, ku luɔi cii yin mɔu bi aa dek, ku luɔi cii yin kaŋ bi aa looi ebɛn, ka bi mɛnhkui tɔ wac kaŋ, ku ka bi e tɔ wieek, ku ka bi e tɔ kɔc. 22 De gam cath ke yin? E cath ke yin yitok e Nhialic nyin. Thieithieei e raan ken ro gɔk ne ke ci en ro pal luɔi. 23 Ku raan e piɔu wil e kaamic, te ciɛm en, aye jɔɔny, luɔi liiuwe gam thin; ku kerieec ebɛn ke liiuwe gam thin, yen aye kerac.

Romai 15

1 Wok kɔc ril, wo bi kɔc dhil aa muk ne kɔc kɔɔc kek, ku cuku e luui ne kede piɔnda. 2 Wook wodhie e ŋɛk e ye raan reer kek kony abi piɔu miɛt, e kede piathde, ku kede kuɛt bi ye kueet. 3 Acakaa Kritho guop, aacii kede yenpiɔu e looi; ku, acit man ci e gɔɔr, yan, Gaŋ gɛke kɔc yin aci loony e yayeth. 4 Ku ka ci gɔɔr ɣɔn thɛɛr kedhie aake gaar ne weet bi wo weet, ke wo bi dɛ aŋɔth ŋathku ne guomdekaŋ ayi muŋdepiɔu kak e biiye kacigɔɔr. 5 Ku enɔɔne, Nhialic de guomdekaŋ keke muŋdepiɔu, e week tɔ luel jam tok wapac jam roŋ ke Kritho Yecu; 6 ke we bi Nhialic aa leec nɔm ne piɔn tok ku ne thoŋ tok, yen aye Wun Bɛnydan Yecu Kritho. 7 Yen aa wek rot dɔm wapac, acit nɔn ci Kritho wook dɔm ayadaŋ, ke Nhialic bi leec. 8 Aluɛɛl ale, yan, Yecu Kritho aci aa raan e aŋueel luooi ne baŋ de yin de Nhialic, ke bi ka ci kɔn lɛk kuarkuɔ tɔ ye yith, 9 ku luɔi bi Juoor Nhialic aa lɛc nɔm ayadaŋ ne baŋ de kok ci en piɔu kok ke keek; acit man ci e gɔɔr, yan, Yen aba yɛn kedu gam e Juoor yiic, Ku piaany rinku. 10 Ku be lueel, yan, Yak piɔth miɛt, wek Juoor, ne kɔcke etok. 11 Ku be lueel, yan, Yak Bɛnydit piɔɔny, wek Juoor wedhie; Ku yak leec nɔm, wek kɔc wedhie. 12 Ku be Yithaya lueel, yan, Abi dɛ meei de Jethe, Ku bi dɛ raan bi ro jɔt le Juoor cieŋ; Yen abi Juoor aa ŋɔɔth. 13 Ku enɔɔne, Nhialic de aŋɔth e week thiɔɔŋ piɔth ne miɛtepiɔu ebɛn keke mat ne gam gam wek, ke aŋɔth ŋath wek abi lɔ ke dit, ne riɛl e Weidit Ɣer. 14 Ku yɛn guop yɛn e kedun guɔ ŋic e yapiɔu aya, wek mithekɔckuɔ, dit diite piathdun, ku dit e ŋiny ŋiɛc wek kaŋ, ku leu aa wek rot leu e weet. 15 Ku we ca gaar cok kɔk ke ya ril nyin aret, e taŋ tak ɛn weniim ne ke cak kɔn ŋic, ne baŋ de dhueeŋ ci Nhialic gam ɛn, 16 ke yɛn bi aa raan e Yecu Kritho luooi e Juoor yiic, raan e welpiɛth ke Nhialic luoi keek, ke gɛm ci Juoor gam Nhialic ke bi aa lam mit e Nhialic piɔu, lam ci tɔ ɣeric ne Weidit Ɣer. 17 Yen a cath ɛn woke ke duɛɛr ɛn ro leec e Kritho Yecuyic ne ka ke luɔi de Nhialic. 18 Yɛn cii jam daŋ duɛɛr lueel, ee jam de ke ci Kritho looi ne yɛn etok, ne jam ayi luɔi, bi en Juoor tɔ piŋ wel, 19 ku ne gook ril ayi kagai ci looi, ne riɛl e Weidit ke Nhialic; ku yɛn atok, agal e Jeruthalem ku bɛi nu e yekec, a le guoot piny de Yilurikon, yɛn e welpiɛth ke Kritho thol e guieer; 20 yeka, aa nu e yapiɔu luɔi ban welpiɛth aa guiir, te kene rin ke Kritho kɔn lueel, ku yɛn aa cin piɔu luɔi ban yik e keerkeer e raan daŋ nɔm; 21 ku acit man ci e gɔɔr, yan, Kɔc kene lɛk e kede, kek abi tiŋ, Ku kɔc ken kɔn piŋ, kek abi jam yokic. 22 Yen aye cool e peene ya bɛn ba yɛn bɛn tede week. 23 Ku enɔɔne luɔi cin en tedien be nu e bɛike yiic, ku luɔi aa yɛn piɔu dɛ lɔ la yɛn tede week e run juecke, 24 ke yɛn bi jɔ lɔ tede week, miak te keny ɛn Thepaniya; (yɛn de piɔu luɔi ban we tiŋ miak te tɛɛk ɛn, aguɔki ya ruac kueer lɔ tɛɛn, te can piɔu kɔn a yum emaath e abarɔdun) 25 ku yɛn lɔ Jeruthalem enɔɔne, la kɔc ɣerpiɔth a luooi. 26 Kɔc ke Makedonia keke Akaya acik kaŋ juɛɛr kɔc ne miɛt e kekpiɔth kɔc ɣerpiɔth kuany nyiin nu Jeruthalem. 27 Acik ke juaar ne miɛt e kekpiɔth; ku anu e keyieth luɔi bi kek ke miɔɔc. Ku Juoor, te ci kek aa kɔc rom ne keek etok ne kakɛn e Wei, aye guɔ nu e keyieth ayadaŋ luɔi bi kek ke kony ne ka ke piny. 28 Na miak, aca luɔiye thol, ku ca ka ci luɔke dhiel keek, ke we ba baar te la yɛn Thepaniya. 29 Ku aŋiɛc bɛn ban bɛn tede week, nɔn ban bɛn ne dit de athiɛɛi de welpiɛth ke Kritho. 30 Ku enɔɔne, wek laŋ, wek mithekɔckuɔ, ne biak de Bɛnydan Yecu Kritho, ku nhieer e Weidit Ɣer, an, bak a kony ne lɔŋ aa wek Nhialic lɔŋ aret ne biakdi, cit man e kɔc wiet; 31 ke ya bi luok e kɔc reec gam cin, kɔc nu Judaya, ku laŋki aya, ne kede luɔi ba looi e Jeruthalem, nɔn bi en miɛt e kɔc ɣerpiɔth piɔth; 32 ku nɔn ban bɛn tede week ne piɔnmit, te ci Nhialic e lueel, agoku aa lɔŋ etok woke week. 33 Nhialic de mat, e tɔu ke week wedhie. Amen.

Romai 16

1 Wek lɛk Pibi nyankeneda, raan e kanithɔ luooi kanithɔ nu Kenkurea; 2 an, bak nyuooc e baŋ de Bɛnydit, e nyuuc roŋ ke kɔc ɣerpiɔth, ku bak kony te de yen ke bi kɔɔr tede week; ee raan ci kɔc juec kony, ayik ɛn ayadaŋ. 3 Thiecki Pirithila keke Akula kɔc luui wok etok e Kritho Yecuyic, 4 kɔc ci weiken kuɔɔn ne baŋ de weiki; ee kɔc aa yɔɔk, an, Thieithieei, ku acie yɛn atok, ee kanithɔɔ ke Juoor kedhie ayadaŋ; 5 ku thiecki kanithɔ nu ɣonden ayadaŋ. Thiecki Epaineto raan nhiaar, raan ci Kritho kɔn gam e Akaya. 6 Thiecki Mari, raan ci kajuec looi ne baŋda. 7 Thiecki Andoroniko ku Junia, kɔckuɔ, ku ye kɔc waan mɛc wok etok, kek kɔc de naamden e tuuc yiic, kɔc ci Kritho kɔn gam ke ya ŋoot. 8 Thiecki Ampiliato raan nhiaar e Bɛnyditic. 9 Thiecki Urbano raan e luui wok etok e Krithoyic, keke Thataku raan nhiaar. 10 Thiecki Apele raan ci leec e Krithoyic. Thiecki kɔc ke dhien e Arithobolo. 11 Thiecki Kerodion raanda. Thiecki kɔc ke dhien e Narkitho kɔc nu e Bɛnyditic. 12 Thiecki Turupaina keke Turupotha, kɔc e luui e Bɛnyditic. Thiecki Perthith, raan nhiaar, raan e luui aret e Bɛnyditic. 13 Thiecki Rupo raan ci lɔc e Bɛnyditic, keke man ku ye maar ayadaŋ. 14 Thiecki Athunkiritho ku Pelogon, ku Kerme, ku Pataroba, ku Kerma, keke mithekɔckuɔn rɛɛr ne keek. 15 Thiecki Pilolago ku Julia, ku Nereu keke nyankene, ku Olumpa, ku kɔc ɣerpiɔth rɛɛr ne keek kedhie. 16 Thiecki rot wapac ne ciem ɣeric. Wek thieec kanithɔɔ ke Kritho kedhie. 17 Ku wek yɔɔk, wek mithekɔckuɔ, wɔiki kɔc e kɔc paak ku kɔc e kak e kɔc tɔ wac kaŋ cak, kɔc e weet e weete week riɔɔk; pakki ne keek. 18 Kɔc cit keek aciki Bɛnydan Yecu Kritho e luooi, e keyiic kek luuiki; ku ayek kɔc cin piɔth kerac math piɔth ne wel mit luelki, ayi weŋ ee kek kɔc weŋ. 19 Ku piŋ piɛŋ wek loŋ aci ɣet tede kɔc kedhie. Aguɔ piɔu miɛt ne baŋdun; ku enɔɔne yɛn kɔɔr luɔi ba wek aa kɔc pelniim te lɔ kepiɛth, ku yak kɔc kuc kaŋ te lɔ kerac. 20 Ku Nhialic de mat abi Catan dap tɔ dum e wecok piny. E dhueeŋ de Bɛnydan Yecu Kritho piɔu e ye tɔu ke week. Amen. 21 Wek thieec Timotheo raan luui wok etok; ayi Lukio ku Jathon ku Thothipataro, kɔckuɔ. 22 Yɛn Tertio, raan e gaar awareke, wek thieec e Bɛnyditic. 23 Wek thieec Gayo raan ci a tɔ ye kaman, ku ye raan e kanithɔ tɔ ye kaman ebɛn. Wek thieec Erathato raan e ka ke panydit dot, keke Kuarto mɛnhkeneda. 24 E dhueeŋ de Bɛnydit Yecu Kritho piɔu e ye tɔu ke week wedhie. Amen. 25 Ku enɔɔne, thieithieei e Raan cath ke riɛl bi en we tɔ kaac aril ne kede welkien piɛth, ku guieer ci Yecu Kritho guieer kɔc, ku nyuoth ci ke waan ci moony te ɣɔn ciɛke piny nyuɔɔth, 26 ku aci tɔ tiec enɔɔne, ku tɔ ŋic juoor ebɛn ne kacigɔɔr e nebii, acit loŋ cii Nhialic de piir athɛɛr lueel, bi kek wel aa piŋ ku gamki ke; 27 e Nhialic de nɔm pɛl, yen etok, e ye tɔu ke dhueeŋ aɣet athɛɛr. Amen.

1 Korinthoi 1

1 Yɛn Paulo, raan ci cɔɔl bi aa tuny e Yecu Kritho ne kede piɔn e Nhialic, woke Thothene mɛnhkeneda, 2 awarek en gɛɛrku kanithɔ de Nhialic nu Korintho, kɔc wen ci tɔ ɣerpiɔth e Yecu Krithoyic, kɔc wen ci cɔɔl bik aa kɔc ɣerpiɔth, keke kɔc kedhie kɔc nu e wuot yiic ebɛn, kɔc e rin ke Yecu Kritho Bɛnydiitda cɔɔl, ee Bɛnyden keek ku ye Bɛnyda wook. 3 E dhueeŋdepiɔu tɔu e weyiic, ayi mat, e ke bɔ tede Nhialic Waada keke Bɛnydit Yecu Kritho. 4 Yɛn ee cool e lec Nhialicdi ne baŋdun, ne kede dhueeŋ de Nhialic piɔu dhueeŋ ci gam week e Kritho Yecuyic; 5 luɔi ci en week tɔ kueth e kerieec ebɛn, ne ŋiec jam ebɛn ku ne ŋiny de kaŋ ebɛn; 6 acit man ci jam tɔ ye yin e weyiic jam ci lueel e kede Kritho. 7 ago cien miɔc toŋ dak week, te tiɛɛt wek nyuoth bi Bɛnydan Yecu Kritho ro nyuɔɔth; 8 raan bi week muk abak riɛl a thooke piny, ke bi cien ke bi we gɔk ekool e Bɛnydan Yecu Kritho. 9 Nhialic ee Raan adot, Raan ci we cɔɔl ne kede maath de Wenden Yecu Kritho Bɛnydittda. 10 Ku enɔɔne, wek laŋ, wek mithekɔckuɔ, ne rin ke Bɛnydan Yecu Kritho, an, Yak jam tok lueel wedhie, ku e cin teŋ tɛk wek weyiic; ku we bi weyiic mat etok e piɔn tok ku ne loŋ tok, loŋ luɛlki. 11 Ku ade jam ci lɛk ɛn e dhien e Kuloe e kedun, wek mithekɔckuɔ, yan, nu ateer e weyiic. 12 Ku enɔɔne, we lɛk kene, yan, Raan ebɛn ne weyiic, aye ŋɛk lueel, yan, Yɛn ee raan e Paulo, ku lueel ŋɛk, yan, Yɛn ee raan e Apolo, ku lueel ŋɛk, yan, Yen ee raan e Kepath, ku e ŋɛk, yan, Yɛn ee raan e Kritho. 13 Ci Kritho eyic tek? Ci Paulo piaat e tim ci riiu nɔm kɔu ne baŋdun? ku week, ci we baptith ne rin ke Paulo? 14 Yɛn lec Nhialic luɔi cin en raan ca baptith e weyiic, ee Kirithipo ku Gayo kapac; 15 ke cin raan bi e lueel, yan, ca kɔc baptith ne rinki. 16 Ayi dhien e Thepana aya aca ke baptith: ku akuoc nɔn de raan daŋ ca baptith. 17 Kritho aken a tooc, ba kɔc bɛn baptith, ee guieer ban welpiɛth aa guiir, en aa tooc en ɛn: ku acie pɛl pɛl ɛn nɔm en duɛɛr ɛn welpiɛth aa guiir, ke tim ci riiu nɔm cii bi aa ɣɔric tim de Kritho. 18 Ku guieer e wel ke tim ci riiu nɔm ee keɣɔric tede kɔc bi maar; ku ye riɛldht e Nhialic tede wook wok kɔc kony wei. 19 Ne gaar cie gɔɔr, yan, Yɛn bi pɛlenɔm e kɔc pelniim riɔɔk, Ku ŋinydekaŋ de kɔc ŋic kaŋ aba nyaai. 20 Raan pelnɔm akou? raan e loŋ gɔɔr akou? raan ŋic wel teet nu nou, raan e pinye nɔm? pɛlenɔm e kɔc ke pinye nɔm kene Nhialic tɔ ye keɣɔric? 21 Ku te ci kɔc ke piny nɔm Nhialic guɔ kuc ne pɛl e keniim, cit man ci Nhialic e lueel ne pɛl e yenɔm, ke Nhialic jɔ piɔu miɛt luɔi bi en kɔc gam kony wei ne keɣɔric cɔl guieer e welpiɛth. 22 Judai akɔɔrki gok bi nyuoth keek, ku kɔɔr Giriki pɛlenɔm: 23 ku wook, wok guiir Kritho, raan ci piaat e tim ci riiu nɔm kɔu, tede Judai, ee ke ye kɔc tɔ kɔth, ku tede Giriku ee keɣɔric; 24 ku tede kɔc ci cɔɔl, Judai ayi Girikii, yen aye Kritho, riɛldiit e Nhialic, ku ye pɛlenɔm e Nhialic. 25 Acakaa pial e Nhialic piɔu awar kɔc ne pɛlenɔm; ku kɔc kɔɔce Nhialic awar kɔc ne riɛl. 26 Ku we ye cɔt cɔɔle we tiŋ, wek mithekɔckuɔ, yan, Acin kɔc juec ci cɔɔl, kɔc ci kɔc ke piny nɔm tɔ ye kɔc pel niim ayi kɔc ril, ayi kɔc ci dhieeth e dhien e bɛny: 27 ee dhan ke piny nɔm kek e lɔc Nhialic, bi kɔc pelniim tɔ yaar: ku lɔc Nhialic kɔc kɔc, bi kɔc ril tɔ yaar; 28 ayi ka youyou ka ke piny nɔm, ayi ka ci biɔɔn, aci Nhialic ke lɔc, acakaa ka liu aya, bi en ka nu tɔ cin naamden; 29 ke bi cien raan toŋ bi ro leec e yenɔm. 30 Ku yen aye week tɔ tɔu e Kritho Yecuyic, raan cii Nhialic tɔ ye pɛlenɔm ne baŋda, ku piathepiɔu, ku ɣɛɛrepiɔu, ku weer weere wo bei; 31 abi ciet man ci e gɔɔr, yan, Raan e ro leec, ke lec rot e Bɛnyditic.

1 Korinthoi 2

1 Ku yɛn, mithekɔckuɔ, waan ba yɛn tede week, yɛn aa cii bɔ wo ŋiec jam ayi pɛlenɔm, waan guieer ɛn week jam ne kede Nhialic. 2 Yɛn ci loŋ teem e yapiɔu, yan, Acin ke ba ŋic e weyiic, ee Yecu Kritho etok, ku pieet e pieete yen e tim ci riiu nɔm kɔu. 3 Ku yɛn aa ye reer e weyiic ke ya kɔc, ku riaac, ku lɛthe yɛn aret. 4 Ku jamdi ayi guieer e ya yɛn guiir aake cin yiic wel e kɔc weŋ, wel ke pɛl e raan nɔm, aake ye cath ne nyuuth ee Weidit ke nyuɔɔth ayi riɛldɛndit; 5 ke gamdun cii ro bi ŋɔɔth ne pɛl e raan nɔm, abi ro ŋɔɔth ne riɛlditt e Nhialic. 6 Ku wok ee jam de pɛlenɔm lueel woke kɔc ci ŋuɛn; ku acie pɛlenɔm e pinye enɔɔne, ku acie pɛlenɔm e banydit ke pinye nɔm, bany bi cien naamden rial. 7 Wok ee pɛl e Nhialic nɔm lueel, pɛl ci yal kɔu bei, ee jam ci thiaan, jam cii Nhialic kɔn lueel e yepiɔu te ŋoote piny ke liu, an, bi aa kede dhueeŋde. 8 Yen aye pɛlenɔm cin raan toŋ de bany ke pinye nɔm e ci e ŋic; tee cik ŋic, adi kenki Bɛnydiit e dhueeŋ piaat e tim ci riiu nɔm kɔu. 9 Ku acit man ci e gɔɔr, yan, Akeneke tiŋ e raan nyin, ku akeneke piŋ e raan yic, Ku akenki lɔ e raan piɔu, Ke ka cii Nhialic guik ne kede kɔc nhiaar en. 10 Ku wo cii Nhialic nyuoth keek ne Weikɛndit: Weidit ee kaŋ kɔɔr yiic kedhie, yeka, ayi kathuth ke Nhialic. 11 Ku ee raanou ŋic ka ke raan, ee piɔn e raan etok, piɔn cath ke ye? Yen acit en nɔn cin en raan ŋic ka ke Nhialic aya, ee Wei ke Nhialic kapac, kek aŋic keek. 12 Ku wok aa cii gɛme wei ke piny nɔm, ee wei e bɔ tede Nhialic kek aa gɛme wook, luɔi bi wo kaŋ ŋic ka cii Nhialic gam wook edhueeŋ. 13 Kek ayok ke guiir ne wel ci Weidit Ɣer wo wɛɛt, ku cuku keek e guiir ne wel ci wo wɛɛt e pɛl e raan nɔm; ka ke Wei ayok ke guiir ne wel ke Wei. 14 Ku raan e yepiɔu tuom ka ke piny acii ka ke Wei ke Nhialic e dɔm, aye keek tɔ ye kaɣar yiic; ku acii keek dueer ŋic, luɔi ye ke yok yiic ne Wei. 15 Ku raan e yepiɔu tuom ka ke Wei, yen aye kaŋ yok yiic kedhie, ku yenguop acin raan bi ye yokic. 16 Ku eeŋa e ŋic piɔn e Bɛnydit, bi en e wɛɛt? Ku wook, wok cath ne piɔn e Bɛnydit.

1 Korinthoi 3

1 Ku yɛn, mithekɔckuɔ, yɛn aa cii dueer jam woke week waan, cit kɔc ci kepiɔth tuom ka ke Wei, yɛn aa ye jam wo week cit kɔc ci kepiɔth tuom ka ke guop tei, cit mith thiiatetet e Krithoyic. 2 We ca tɔ rueth e ca, ku acin riiŋ ca gam week; wek aa ken riŋ guɔ leu e cuet: ku acakaa enɔɔne, acaki e leu; 3 we ŋoot e we tum wepiɔth ka ke piny. Ku nɔn tɔuwe tiɛɛl e weyiic ayi ateer ayi teŋ aa wek weyiic tek, caki wepiɔth e tuom ka ke piny, ku caki e reer e reer e kɔc tei? 4 Ku ten e ŋɛk e lueel, yan, Yɛn ee kede Paulo, ku lueel ŋɛk, yan, Yɛn ee kede Apolo; caki e kɔc e kepiɔth tuom ka ke piny? 5 Paulo ee ŋa? ku Apolo ee ŋa? Ciki e kɔc e luui tei, kɔc ci we tɔ gam, cit man ci Bɛnydit e gam ŋɛk ku gɛm ŋɛk? 6 Yɛn e com, Apolo en aaye piook, ku ee Nhialic en aaye kaŋ tɔ cil. 7 Yen acin raan e com naamde, ku cin raan e piook naamde, ee Nhialic raan e kaŋ tɔ cil, yen ade nɔm. 8 Ku raan e com keke raan e piook ayek tok, ku raan ebɛn abi ariopde yok, ariop bi roŋ ke luɔide yenguop. 9 Wok ee kɔc e luui ne Nhialic etok: wek ee dom e Nhialic, ku yak alooc de Nhialic. 10 Luɔi luɔɔi ɛn ke ci taau e yacin ne dhueeŋ de Nhialic piɔu, yen aa kɛɛr ɛn keerkeer, cit man aten pelnɔm nu e ateet niim, ku ee raan daŋ yen a yik thin. Ku tɔ raan ebɛn cok e woi en yin yik en thin. 11 Ku keerkeer daŋ acin raan dueer e leu e kɛɛr, ee ke ye thok e kɛɛr etok, yen aye Yecu Kritho. 12 Ku na yik raan e keerkeere nɔm, ku yiŋ yik en e yenɔm, nɔn ee yen adhaap, ku nɔn ee yen ateek, nɔn ee yen kuur lak, nɔn ee yen tim, nɔn ee yen wal, nɔn ee yen anin; 13 ke luɔi de raan ebɛn abi tic wadaŋ: ekoole yen abi e nyuɔɔth, ee mac en abi e nyuɔɔth; ku luɔi de raan ebɛn abii mac them, nɔn ee yen luɔi cit ŋo. 14 Na dɔŋ ke e ŋɛk looi, ke ci yik e keerkeeric, ka bi ariopde yok. 15 Ku te ci ke ci ŋɛk looi nyop abi lɔ kuith piny, ka bi dak e kaŋ, ku yenguop abi kony wei; ku abi poth e poth e raan e kony e macic. 16 Kuocki wegup, nɔn aa wek luaŋdiit de Nhialic, ku nɔn reere Weidit ke Nhialic e weyiic? 17 Raan e luaŋditt e Nhialic tɔ nhiany, en abii Nhialic tɔ nhiany: luaŋdiit e Nhialic ee keɣeric, ku yen aye week. 18 Ne cin raan e ro math. Na de raan e weyiic raan e ro tɔ ye raan peinɔm e pinye nɔm, e ro tɔ ye dhɔn, luɔi bi en aa raan pelnɔm. 19 Pɛl e pinye nɔm ee dhɔɔn tede Nhialic, luɔi ci e gɔɔr, yan, Aye kɔc pelniim dɔm ne rueenydenic: 20 ku aye bɛ gɔɔr, yan, Bɛnydit aŋic ka ye kɔc pelniim tak e kepiɔth, nɔn ee kek kaɣaar yiic. 21 Yen cin en raan e rot leec e kɔc. Kaŋ kedhie ayek kakun; 22 Paulo, ayi Apolo, ayi Kepath, ayi piny nɔm, ayi piir, ayi thuɔɔu, ayi ka nu enɔɔne, ayi ka bi bɛn; ayek kakun kedhie; 23 ku wek ee ka ke Kritho; ku Kritho ee kede Nhialic.

1 Korinthoi 4

1 Tɔ lueel raan ne kede wook nɔn ee wok kɔc e ka ke Kritho looi, kɔc cii ka ke Nhialic taau e kecin, ka ci thiaan ɣɔn. 2 Ku enɔɔne, raan cii kaŋ taau e yecin, abi dhil aa raan adot. 3 Ku ne yɛn, ee kecin naamde nɔn ba wek a thieec ne ka ca looi, ku nɔn bi kɔc a thieec aya: yeka, ayik ɛn guop, yɛn cii rot e thieec. 4 Acin ke ŋiɛc rot; ku acie kene yen a tɔ yɛn e raan piɛthpiɔu: Raan e ya thieec, en aye Bɛnydit. 5 Yen cin en ke yak jɔɔny te ŋoot akooldit wei, te ŋoote Bɛnydit ke ken bɛn, raan bi ka ci thiaan tecol bɛɛi teɣer, ku bi looŋ ee lueel e kɔc piɔth tɔ tiec; ekoole yen abii raan ebɛn lɛc yok tede Nhialic. 6 Ku kake, wek mithekɔckuɔ, aca ke lueel ne kedi woke Apolo ne baŋdun week, luɔi ban week wɛɛt, an, Duoki kɔc e rieu awar ke ci gɔɔr, ku e cin raan e dit e ŋɛk tɛɛr, an, diit awar ŋɛk. 7 Eeŋa e yi tɔ tɔu pei? ku eeŋo cath ke yin ke kene gam yi? Ku na ci gam yin, ka eeŋo e yin ro leec, acit man e ke kene gam yin? 8 We e guɔ kuɛth etaiwei, wek juec e kakun enɔɔne, wek e piny cieŋ cit man e bany, ke wok liu thin: ku adi ya piɔu miɛt, tee we ceŋ piny eyin, ke wo dueer piny cieŋ ne week etok. 9 Ku ne yapiɔu, wo cii Nhialic taau cieen wok tuuc, cit man e kɔc ci gam thuɔɔu: wo ci tɔ ye ke bi aa woi e piny nɔm, bi tuucnhial aa woi, ayi kɔc. 10 Wok ee dhan ne baŋ de Kritho, ku wek ee kɔc pelniim e Krithoyic; wok kɔc gup, ku wek ril; wek de niim dhueeŋ, wok cin naamda. 11 Aɣet ci enɔɔne, wok ee cɔk nɔk ayi reu, ku cinku kɔɔth lupɔɔ, ku bieke wook e kɔc cin, wok e taai, wo cin niim wut; 12 wok ee cool e loi luɔi e wocin: lat wo, ke luelku, yan, Thieithieei; yɔŋ wo, ke gumku; 13 leke wo kerac, ke wo laŋ kɔc: wo ci tɔ ye nuoon e piny nɔm, ku tɔ wook e ayil e kaŋ kedhie aɣet ci ekoole. 14 Yɛn cii kake gaar luɔi ban we tɔ yaar, ku wek a nen cit man e mithkien nhiaar gup. 15 Ku na cak dɛ agum de kɔc kathieer nu, kɔc e week wɛɛt e ka ke Kritho, ku acin warkun juec nu: we ca dhieeth e Krithoyic ne guieer e welpiɛth. 16 Yen a yɔɔk ɛn week, yan, Yak taudi dɔmic. 17 Yen aa tuoc ɛn Timotheo week, ee wendien nhiaar ku ee raan adot e ka ke Bɛnydit, en abi week tɔ tak weniim ne tau aa yen tɔu e Krithoyic, acit man wɛɛt ɛn baai ebɛn e kanithɔyin ebɛn. 18 Ku kɔc kɔk e weyiic acik niim dham, ayek lueel, yan, ca bi bɛn tede week. 19 Ku yɛn bi dap bɛn tede week, te nu en e Bɛnydit piɔu, aguɔ riɛl e kɔcke ŋic, kɔc wen ci niim dham, acie jamden tei. 20 Ciɛɛŋ de Nhialic acie jam tei, ee riɛldit. 21 E wepiɔth wakdi? Ba bɛn tede week ke ya muk thieny duoi ɛn week, ku ba bɛn woke nhieer ku piɔn lir?

1 Korinthoi 5

1 Aye lueel e raan ebɛn, an, nu dhoom e weyiic, ku dhoom yinya aliu acakaa Juoor yiic aliu, yan, bi raan tiiŋ de wun noom. 2 Ku we e niim dham, ku kɛnki dhiau, ke raan ci ekene looi bi jɔt e weyiic. 3 Ku yɛn, raan liu guop e weyiic, ku nu ne weike, yɛn ci loŋ de raan ci kene looi guɔ teem, cit man e kee nu, 4 yan, Ne rin ke Bɛnydan Yecu Kritho, te ca wek gueer etok, week ne weiki, ku ne riɛldiit e Bɛnydit Yecu Kritho, 5 ke we bi eraane yien Catan le riɔɔk guop, ke bi kony wei ekool e Bɛnydit Yecu. 6 Lɛc aa wek rot leec acii piɛth. Kuocki luɔu thiinakaŋ nɔn ee yen awany dit tɔ piɔɔr ebɛn? 7 Yen waak wek luɔu thɛɛr wei, ke we bi aa awany e piɛc nuaai, cit man waan cien wek yiic luɔu. Nyɔŋdan amaal de Winythok ee guɔ nɔk ne baŋda, yen Kritho. 8 Yen ciɛm wok kuin e aliith, kuin cinic luɔu thɛɛr, ku cinic luɔu de anyaak, ku rɛɛcdepiɔu, yok cam e knin cinic luɔu knin e piɔn yic agɔk. 9 Aca gaar week waan e awarekic, yan, Duoki e mat ne dhoom etok; 10 ku akɛn lueel, yan, bak pɔk etaiwei weke dhoom ke pinye nɔm, ayi kɔc dit piɔth, ayi cuɛɛr, ayi kɔc e yieth lam; yen aduɛɛr wek dhil jal e piny nɔm. 11 Ku enɔɔne, aca gaar week, yan, Duoki e mat etok ne raan ci tɔ ye mɛnhkeneda, te ee yen dhom, ku nɔn ee yen raan dit piɔu, ku nɔn ee yen raan e yieth lam, ayi raan e kɔc laat, ayi raan e ro tɔ wit e mɔu, ayi cuɛɛr; raan cit ekene, acakaa kecam, ke we duoki rom ne yen. 12 Guieer e loŋ e kɔc tɔu biic eeŋodi thin? Cie kedun, an, bak loŋ de kɔc nu e kanithɔyic aa guiir? 13 Ku kɔc e tɔu biic loŋden abii Nhialic guiir. Jaki raan rɛɛce bɛɛi bei e weyiic.

1 Korinthoi 6

1 Te de yen raan nu e weyiic raan de nɔm gɔny keke raan daŋ, dueer dhil lɔ gɔɔny e kɔc rac niim, ku cii lɔ gɔɔny e kɔc ɣerpiɔth niim? 2 Kuocki kɔc ɣerpiɔth nɔn bi kek loŋ de kɔc ke piny nɔm aa gulir? Ku te bi loŋ de kɔc ke piny nɔm aa guiir e week, caki dueer roŋ ne guieer ba wek looŋ thiiakaŋ aa guiir? 3 Kuocki nɔn hi wo loŋ de tuucnhial aa guiir? Ku na guieer e ka ke pinye nɔm enɔɔne, cii piɔl e kene aret? 4 Ku enɔɔne, te dɛ wek niim gɔɔny ne ka ke pinye enɔɔne, jaki kɔc taau e gɔɔny niim kɔc cin naamden e kanithɔyic. 5 Ee yaar ba wek yaar, en a luɛɛl ɛn ekene. Ye guop ka, cin raan toŋ pelnɔm e weyiic, raan dueer loŋ de raan keke mɛnhkene ŋiec guiir? 6 Ku enɔɔne, raan ee lɔ gɔɔny ke mɛnhkene, acakaa e kɔc reec gam niim. 7 Yen aya wek kedaŋ jɔ wooc alaldiite, ne goony aa wek rot gaany wapac. Eeŋo ca wek kerac e guum tei? Eeŋo ca wek rot e tɔ cam tei? 8 Ku we ye kɔc luoi kerac, ku yak kɔc cam, ayi kɔckun aya. 9 Kuocki kɔc racpiɔth nɔn cii kek ciɛɛŋ de Nhialic bi lɔɔk lak? Duoki rot e tɔ mɛthe: dhoom, ayi kɔc e yieth lam, ayi kɔc e dieer lei kɔɔr, ayi dieer e roor kɔɔr, ayi roor e rot tɔ ye diaar, ayi roor e nhi e roor, 10 ayi cuɛɛr, ayi kɔc e weu nhiaar, ayi kɔc e rot tɔ wit e mɔu, ayi kɔc e kɔc laat, ayi kɔc e kɔc rum, keek kedhie, aciki ciɛɛŋ de Nhialic bi lɔɔk lak. 11 Ku kɔc kɔk e weyiic aake ye kɔc cit keek: ku enɔɔne we ci waak, we ci tɔ ɣerpiɔth, we ci tɔ piɛthpiɔth ne rin ke Bɛnydit Yecu, ku ne Weidit ke Nhialicda. 12 Kaŋ kedhie acike pal ɛn; ku kaŋ aciki e dɛ piathden kedhie; kaŋ kedhie acike pal ɛn, ku yɛn ci bi tuɛɛl e kedaŋ cok bi a cieŋ. 13 Kecam ee kede yac, ku yac ee kede kecam; ku Nhialic abi keek riɔɔk kedhie. Ku guop de raan acie kede dhoom, ee kede Bɛnydit, ku Bɛnydit ee kede raan guop. 14 Ku Nhialic e Bɛnydit jat nhial, ku abi wo jat nhial aya ne riɛldiit e yencin. 15 Kuocki wegup, nɔn ee kek ka ke Kritho? Ku ba ka ke Kritho noom, ta keek e ka ke akɔɔrroor? Ei! Acii bi aa yen! 16 Kuocki ecooke, yan, Raan e mat keke akɔɔrroor, ke ye guop tok keke ycn etok? Aa lueel, yan, Keek kaarou abik aa guop tok. 17 Ku raan ci mat keke Bɛnydit kek aye wei tok. 18 Yak kat ne dhoom. Kerɛɛc ebɛn ken ee raan looi anu e raan guop biic; ku raan dhom ee guopde luoi kerac. 19 Ku kuocki guopdun nɔn ee yen luaŋditt e Weidit Ɣer nu e weyiic, Wei cak yok tede Nhialic, ku wek cie cath e naamdun? 20 We ci ɣɔɔc e ɣooc tuc: yen aa wek Nhialic tɔ yok dhueeŋ ne guopdunic ayi weikun yiic, kek ka ke Nhialic ka.

1 Korinthoi 7

1 Ku ne kede ka cak gaar ɛn; yan, Apiɛth tede moc te cii en tik jak. 2 Ku ne biak de bal, e moc ebɛn e ye dɛ tiiŋ de yenguop, ku e tik ebɛn e ye dɛ mony de yenguop. 3 Ku moc e ye tiiŋde luooi apiɛth; ku ye tik monyde luooi apiɛth aya. 4 Tik acin nɔm riɛl e yeguop, ee moc en a de nɔm riɛl: ayi moc aya, acin nɔm riɛl e yeguop, ee tik en a de nɔm riɛl. 5 E ŋɛk cii rot e pɛn ŋɛk, e rom ba wek thook rɔm tei bak rot pɔl e akoolke, ke we bi cok e laŋ laŋ wek Nhialic, ku jaki rot bɛ mat etok, ke we cii Catan bi them, ne kuny kuoc wek rot muk. 6 Ku kene a luɛɛl ne pal e pɛle yɛn luɛɛl, acin iiem ci yien ɛn. E yapiɔu tei adi tɔu kɔc kedhie cit man e yɛn. 7 Ku raan ebɛn acath ke ke ci Nhialic gam en, ŋɛk ke kede, ku ŋɛk ke kede. 8 Ku yɛn yook kɔc ken thieek, ayi dieer cin niim roor, yan, Apiɛth tede keek te reer kek cit man e yɛn. 9 Ku na dhɛl keek ne muŋ bi ke rot muk, e ke thiek: thieek aŋuan ne luɔi bi ŋɔɔŋ ke nɔk. 10 Ku kɔc ci thieek kek a yɔɔk, ku acie yɛn, ee Bɛnydit en a yook keek, yan, E tik cii pɔk keke monyde, 11 (ku te pɔk kek, tɔ rɛɛr ke cin nɔm moc, ku na cin piɔu ekene, ke tɔ mat keke monyde); ku moc, e cii tiiŋde ciec. 12 Ku kɔc kɔk kek a yɔɔk, acie Bɛnydit, ee yɛn e yook keek: yan, Na de mɛnkheneda, raan de nɔm tiiŋ ken gam, ku tik agam reer keke yen, ke du tɔ cieec. 13 Ayi tiiŋ de monydɛn ken gam, ku gɛm reer keke yen, ke du tɔ jel e yelɔɔm. 14 Mony ken gam aye tɔ ɣeric ne tik, ku tiiŋ ken gam aye tɔ ɣeric ne moc: tee cie yen, ke niithkun adi kenki yiic ɣɛɛr; ku acik yiic ɣɛɛr enɔɔne. 15 Ku raan ken gam, te jel en, ke lɔ: na loi yen aya, ke raan ci gam, nɔn ee yen moc ku nɔn ee yen tik, acin ke ci e mac, cit man e lim: ku Nhialic aci wo cɔɔl ne kede mat. 16 Ku ŋic wudi, yin tik, nɔn bi yin monydu kony? ayi yin, yin moc, ŋic wudi nɔn bi yin tiiŋdu kony? 17 E ŋek e reer tei, cit man ci Nhialic kaŋ tɛk raan ebɛn, ku cit cɔt ci Bɛnydit raan cɔɔl ebɛn. Ku yen a yɔɔk ɛn kɔc e kanithɔɔ yiic ebɛn. 18 De raan ci cɔɔl ke ye aŋuɛl? E cii ro tɔ ye raan cie aŋuɛl. Ee raan ci cɔɔl ke cie aŋuɛl? E cii ro tɔ ye aŋuɛl. 19 Cuɛl acin naamde, ku luɔi kene raan cueel acin nɔm; ee muŋ e raan looŋ ke Nhialic muk, en ade naamde. 20 E raan ebɛn e tɔu e taudɛn e tɔu en te waan cɔɔle ye. 21 E yi cɔl, ke yi e lim? du diɛɛr e yipiɔu: ku na de ten, an, lony yi, ke yi tɔ ro lony tei. 22 Ku raan ci cɔɔl e Bɛnyditic, ke ye lim, yen aye raanden e Bɛnydit raan e cath e kede yenhde: ayi raan ci cɔɔl ke ye raan e cath e kede yenhde, yen aye lim de Kritho. 23 We ci ɣɔɔc e ɣooc tuc; duoki rot bi tɔ ye liim ke kɔc. 24 Wek mithekɔckuɔ, e ŋek e tɔu keke Nhialic e taudɛn e yen tɔu te waan cɔɔle ye. 25 Ku na kede dhueec, acin liem cii Bɛnydit yien ɛn: ku loŋdi yen a luɛɛl tei, ke ya ye raan ci kokepiɔu yok tede Bɛnydit, ban aa raan adot. 26 Aluɛɛl e yapiɔu, ne baŋ de riaak de piny enɔɔne, yan, Apiɛth tede raan te tɔu en aya. 27 Ci yi duoot e tik kɔu? Du luny e kɔɔr. Ci yi lony e tik kɔu? Du tik e kɔɔr. 28 Ku te thieek yin, acin ke ci wooc; ayi dhuec, te thiɛɛke ye, acin ke ci wooc. Ku kɔcke abik ke dhal keek yok e kegup: ku yɛn de piɔu luɔi pal ɛn week. 29 Ku aluɛɛl aleyɔɔ, wek mithekɔckuɔ, yan, Piny athiɔk, ku e akool ci doŋ, ke kɔc de dieerken e ke tɔu cit man e ka cin niim diaar; 30 ayi kɔc e dhiau, e ke tɔu cit man e ka cii dhiau; ayi kɔc e piɔth miɛt, ne ke tɔu cit man e ka cii piɔth mit; ayi kɔc e ɣooc, cit man e ka cin niim kaŋ; 31 ayi kɔc e ka ke pinye nɔm looi, e ke ye kaŋ looi ku ciki kepiɔth tum keek: tau de piny nɔm enɔɔne akɔɔr luɔi bi en jal. 32 Ku yɛn de piɔu nɔn ba we tɔu ke we cie diɛɛr. Raan ken thieek ee diɛɛr e ka ke Bɛnydit, luɔi bi en Bɛnydit tɔ mit piɔu: 33 ku raan ci thieek ee diɛɛr e ka ke piny nɔm, luɔi bi en tiiŋde tɔ mit piɔu. 34 Ayi tik ku dhuec acik keyiic tek. Nyan kene thiaak ee diɛɛr e ka ke Bɛnydit, luɔi bi en yic ɣɛɛr ayi yepiɔu ayi weike: ku nyan ci thiaak ee diɛɛr e ka ke piny nɔm, luɔi bi en monyde tɔ mit piɔu. 35 Ku kene aluɛɛl ne kede piathdun; acie pɛn pɛn ɛn week kaŋ, ee kepiɛth en kaar, ke we bi Bɛnydit aa luooi apiɛth, ke cin ke bi week gɔɔu. 36 Ku na de raan luel en, yan, ci nyan bi thiaak wac kedaŋ, ne nyɔk ci en nyɔk, ku na ŋuan thieek, ke tɔ loi ke nu e yepiɔu; acin ke ci wooc; tɔ ke thiak rot. 37 Ku raan e piɔnde kɔɔc aril, acin ke dhal en, ku ee raan e ro ŋiec muk, ku ci loŋ teem e yepiɔu, yan, bi nyan bi thiaak tɔu aya, yen aye kepiɛth looi. 38 Yen aye tede, raan e tiiŋde thiaak aci kepiɛth looi; ku raan cii thiek, ka ci kepiɛth looi aret. 39 Tik aye mac e loŋ anande te piire monyde; ku te thouwe monyde, ka ci lony, adueere raan thiaak raan nu e yepiɔu, te ee yen raan ci Bɛnydit gam tei. 40 Ku ne loŋdi, te tɔu en aya, yen adueer en athiɛɛi dit yok: ku aluɛɛl, yan, cuk piɔth rɔm woke Wei ke Nhialic aya.

1 Korinthoi 8

1 Ku ne kede ka ci lam yieth; Aŋicku wook wodhie nɔn de wo ŋinydekaŋ. Ku ŋinydekaŋ ee raan ro tɔ dit youyou, ku nhieer en aye raan kueet. 2 Ku te lueele raan en, yan, ŋic kaŋ, ke ŋoot ke kuc kaŋ ke cit ke bi dhil ŋic. 3 Ku te nhiɛɛre raan Nhialic, yen aye ŋic e yen. 4 Ku ne kede cam de ka ci lam yieth, yath aŋicku nɔn cin en naamde e piny nɔm, ku aŋicku nɔn cin en Nhialic daŋ ee tok tei. 5 Ku na ciɛk dɛ ka ci tɔ ye Nhialic, nɔn ee yen tenhial ku nɔn ee yen e piny nɔm; cit man nu yieth juec, ku nu bany juec; 6 ku tede wook ade Nhialic tok tei, yen Waada, Raan e bi kaŋ kedhie e ye, ku tɔuku ne yen; ku Bɛnydit tok, yen Yecu Kritho, raan tɔuwe kaŋ kedhie e ye, ku tɔuku ne yen. 7 Ku ŋiny de ekene acii nu tede kɔc kedhie: kɔc kɔk arieuki yieth e kepiɔth, goki kedaŋ aa cam aɣet ci enɔɔne, ku tɔki e ke ci nak yath, ago piɔnden rac ne kɔc kɔɔc en. 8 Ku kecam acii wo dueer tɔ piɛth e Nhialic nɔm: acakaa te ye wok cam, acin kepiɛth yok yok, ku acakaa te cii wok e cam, acin ke dak e wook. 9 Yak rot tiit, duoki riɛlduone tɔ ye ke bi kɔc kɔc tɔ wac kaŋ. 10 Ku te tiŋe raan yin, yin raan de ŋinydekaŋ, ke yi nyuc e kecam nɔm luaŋ de yath, cii piɔn e raan kɔc bi ŋeeny ago ka ci nak yieth aa cam? 11 Ku ne ŋinyduon e kaŋ, bi mɛnhkui kɔc maar, mɛnh ci Kritho thou ne baŋde? 12 Ku te luoi wek mithekɔckuɔ kerac aya, ku jɔki piɔndɛn kɔc yinkic kerac, ke Kritho en a luoiki kerac ayadaŋ. 13 Yen na ye riŋ mɛnhkai tɔ wac kaŋ, ka cin riiŋ ba ya cam anandi, ke ya cii mɛnhkai bi aa tɔ wac kaŋ.

1 Korinthoi 9

1 Ca ye tuc? Ca ye cath e kede yenhdi? Kɛn Yecu Kritho Bɛnydiitda tiŋ? Week, caki e luɔidi e Bɛnyditic? 2 Acakaa yɛn e cie tuc tede kɔc kɔk, ku tede week yɛn dhil aa tuc: ke e ŋice yen nɔn aa yɛn tuc ee tau tau wek e Bɛnyditic. 3 Beer ban e pɔk nɔm kɔc thiec ɛn, ki, 4 yan, Cuku niim de riɛl bi wok cam ku dek wok? 5 Cuku niim de riɛl bi wok cath ne tik, nyankeneda, acit man e tuuc kɔk aya, ayi wɛɛtamathken e Bɛnydit, ayi Kepath? 6 Ku wo wapac, wook woke Baranaba, cuku niim de riɛl bi wo luɔi pɔl? 7 Alathkerou e lɔ tɔŋ, ku jɔ aa cam e weu ke yenguop? Eeŋa e dom com e tiim, ku cie e cam e ka ci luɔk? ku eeŋa ye thok tiit, ku cie cam e cɛk ke thok? 8 Luɛɛl kake cit man e raan tei? ku cii loŋ kake lueel ayadaŋ? 9 Aci gɔɔr e loŋ de Mothe, yan, Du miɔɔr e kum thok, te ciɛth en e rap yiic ke ke kɔɔm. Ee mioor kek ee Nhialic diɛɛr? 10 Ku cie baŋda wook en e lueel en en? Yeka, ee baŋda wook en aa gɛɛre ye: ke raan pur ke bi pur e aŋɔth ŋɛɛth en kaŋ, ayi raan kɔm, ke ŋath kaŋ, ka bi kedɛn e ŋɛɛth yok. 11 Te ci wok ka ke wei cuom week, duɛɛrki tɔ ye kedit, te tem wok kakuon e piny nɔm? 12 Na cath kɔc kɔk ne riel bik we cieŋ aya, ke wook, cuku ke war? Ku riɛle aacuke ye kɔɔr; wok ee kerieec guum, ke wo cii welpiɛth ke Kritho bi aa pɛn cathden. 13 Kuocki kɔc e ka ke luaŋdiit e looi, nɔn ciem kek e ka ke luaŋdiit? Ayi kɔc e kede yiŋ ee lam looi, kuocki nɔn ee kek ka ke yin ee lam rɔm? 14 Yen acit luɛl ci Bɛnydit e lueel, yan, bi kɔc e welpiɛth guiir aa piir e welpiɛth. 15 Ku yɛn, yɛn ken kake kɔɔr anandi: ku yɛn ken kake gɔɔr e luɔi bi e luoi yɛn aya: luɔi ban thou en aŋuan ne luɔi bi raan lɛc lɛc ɛn rot tɔ ye ɣɔric. 16 Na ya cak welpiɛth aa guiir, ke yɛn cin nɔm ke ban ro leec; yɛn ci mac thok, an, ba welpiɛth dhil aa guiir; yeka, amawoou ne yɛn, te can welpiɛth e guiir. 17 Ku te luɔɔi ɛn ekene ne piɔn mit, ke yɛn cath wo ariopdi: ku na luɔɔi ɛn en ke ya diu piɔu, ke yɛn ci gam thon ba dot thon e welpiɛth. 18 Ariopdi jɔ aa ŋo? Ariopdi ki, yan, Ten aa yɛn welpiɛth guiir, ke yɛn bi welpiɛth ke Kritho aa guiir youyou tei, ke yɛn cii bɛɛnydi bi kuoc muk, bɛɛny ci gam ɛn e welpiɛth yiic. 19 Acakaa yɛn e cath e kede yenhdi e kɔc yiic kedhie, ke yɛn ci ro tɔ ye lim de kɔc kedhie, luɔi ban kɔc juec dɔm. 20 Tede Judai yɛn ci ro tɔ ye Judai, luɔi ban Judai dɔm: ku tede kɔc rɛɛr e loŋic, aguɔ ro tɔ ye raan rɛɛr e loŋic, luɔi ban kɔc rɛɛr e loŋic dɔm; 21 tede kɔc cin loŋ, yɛn ci ro tɔ ye raan cit ke cin loŋ, luɔi ban kɔc cin loŋ dɔm, ku yɛn cii tɔu ke ya cin loŋ tede Nhialic, yɛn nu e loŋic tede Kritho. 22 Tede kɔc kɔc, yɛn e ci ciet raan kɔc, luɔi ban kɔc kɔc dɔm: yɛn ci ro tɔ ye kaŋ kedhie tede kɔc kedhie, luɔi ban kɔc kɔk kony ne kerieec ca looi. 23 Ku yɛn ee kene looi ne baŋ de welpiɛth, ke yɛn bi dɛ kedi thin. 24 Ku na kɔc e woor, kuocki keek nɔn wɛɛr kek kedhie, ku raan tok tei en aye miɔɔc e kedaŋ? Yen aa wek woor wakya, ke we bi miɔɔc. 25 Ku raan ebɛn raan e ro riit e luɔi bi en kɔc woor ee ro ŋiec muk e kerieec ebɛn. Ku kek aye luui aya ke ke bi gol bi riaak yok; ku wo bi gol cii bi riaak yok. 26 Yen aya yɛn riŋ aya, ku acii cit ke cin naamde; ku yɛn ee biok aya, ku aci cit nɔn aa yɛn peeric biɔɔk tei: 27 ku yɛn ee yaguop dui, ku ta ye limdi, ke ya cii bi cuat wei, ya ka ye raan e ci wel kɔn guieer kɔc kɔke.

1 Korinthoi 10

1 Ku enɔɔne, mithekɔckuɔ, yɛn kɔɔr luɔi ba wek cooke ŋic, yan, Kuarkuɔ aake nu e luat thar kedhie, ku acik abapdit teem kedhie; 2 ku acike baptith kedhie ne kede Mothe e luatic ku abapditic; 3 Ku aake ye cam e kecam toŋe kecam de wei; 4 ku aake ye dek e piu toŋe piu ke wei: kuur e weiye kuur e ke kuany cok yen aa ye kek dek e ye: ku kuure yen aye Kritho. 5 Ku tedit e keek Nhialic aa cii piɔu mii ke keek: ku acik bɛn riaar e jɔɔric. 6 Ku kake acike tɔ ye ka bi wo wɛɛt, ke wo cii bi aa kɔc ci ŋɔɔŋ de karac dɔm, cit man ɣɔn dɔme ŋɔɔŋ keek. 7 Ku duoki rot tɔ ye kɔc e yinth lam aya, cit man e kɔc kɔk e keek; acit man ci e gɔɔr, yan, Kɔc ayek nyuc ciemki ku dekki, na ele, ke ke jɔt rot, lek thueec. 8 Ku duku diaar e kɔɔr, cit man ee kɔc kɔk e keyiic diaar kɔɔr, ago agum de kɔc kathierou ku diak wiik ekool tok. 9 Ku duku Kritho them aya, cit man ci kɔc kɔk e keyiic e them, ago karac ke nɔk. 10 Ku duoki e dok e weyac aya, acit man ci kɔc kɔk e keyiic dok, agoke nɔk e ke ye kɔc nɔk. 11 Ku enɔɔne, kake kedhie aake yok keek, abik aa ka bi wo wɛɛt, ku cike gɔɔr ne nen bi wo nen, wok kɔc ci thok de piny guɔ ɣeet tede wook. 12 Yen na de raan ŋic rot nɔn kɛɛc en apiɛth, ke ye rot tiit ke cii bi wiik. 13 Acin them ci we them pei, ee yen e them toŋ e jaŋ ebɛn. Ku Nhialic ee piɔu adot, acii we bi pɔl a them e them caki dueer leu e guom, ku abi kueer looi keke them etok, kueer duɛɛr wek ban thin, luɔi ba wek e leu ne guom. 14 Yen aa wek kat e lam de yieth, wek kɔckien nhiaar. 15 Yɛn jam cit man e ke jam woke kɔc pelniim; yak thɔɔŋ e wepiɔth en ke luɛɛl. 16 Biny de athiɛɛi, biny yok thieei, cie man mɛt wok ne riɛm de Kritho? Knin ci pam kuin yok waakic, ci en e man mɛt wok ne guop de Kritho? 17 Ku wook, acakaa wok e juec, wok ee kuin tok, ku yok guop tok: ne rom e wok knin toŋe rɔm wodhie. 18 Wɔiki ciɛɛŋ de Yithrael, ciɛɛŋdɛn e lam: kɔc e cam ne ka ci lam Nhialic ciki e kɔc rɔm yiŋ de lam etok? 19 Eeŋo daŋ ba lueel? Yath de naamde? Ayi ke ci gam yath, lam, de naamde ayadaŋ? 20 Ku ya lueel, yan, Ka ye Juoor that, ee jɔɔk rac ke yek that, ku acie Nhialic yen yek that: ku yɛn cin piɔu luɔi ba wek aa kɔc mat ne jɔɔk rac etok. 21 We cii dek bi leu ne biny de Bɛnydit keke biny de jɔɔk rac etok: we cii dueer rɔm etok e pam ee kɔc cam, pam e Nhialic keke pam e jɔɔk rac. 22 Yok Bɛnydit tɔ dɔm tiɛɛl enɔɔne? Rilku awarku yen? 23 Kaŋ kedhie acike pal ɛn; ku kaŋ aciki de piathden kedhie; kaŋ acike pal ɛn kedhie, ku kaŋ aciki kɔc e kueet kedhie. 24 E cin raan e piathde kɔɔr etok, e ŋɛk e piath de ŋɛk kɔɔr. 25 Ka ci ɣaac e thuukic kedhie abak ke cam, acin ke bak luɔp ne biak de ke ci raan yok e yepiɔu; 26 ne ke ye piny kede Bɛnydit, ayi ka ye piny thiɔɔŋ, ee kake ayadaŋ. 27 Ku na de raan cɔl week e kede cam, ku ye raan toŋ de kɔc ken gam, ku dɛki piɔth lɔ, ka ci taau e weniim jaki ke cam kedhie, ku duoki kaŋ e luɔp ne biak de jam bi raan yok e yepiɔu. 28 Ku na de raan leke week, yan, Kene aa nɛke yath, ke we duoki cam e ye, ne biak de raan e nyuth e week, ku ne biak de jam bii raan yok e yepiɔu: ne ke ye piny kede Benydit, ayi ka ye piny thiɔɔŋ, ee kake ayadaŋ: 29 ku aci e biak de jam ba yok e yipiɔu yen luɛɛl, ee biak de jam bi raan daŋ yok e yepiɔu. Ku eeŋo dueere ya thieec ne ke luɔɔi ne yenhdi ne jam ci raan daŋ yok e yepiɔu? 30 Te can thieithieei lueel te cam an, eeŋo leke ya kerac, ne ke can thieithieei lueel ne ye? 31 Yen na yak cam, ku yak dek, ayi te de yen ke bak aa looi, yak kaŋ looi kedhie ke Nhialic bi dhueeŋ yok. 32 Yak tɔu ke we cii kɔc e tɔ wac kaŋ, ayi Judai, ayi Giriki, ayi kanithɔ de Nhialic: 33 acit man e yɛn, yɛn ee kɔc tɔ mit piɔth ne kerieec ebɛn, yɛn cii piathdi e kɔɔr, ee piath de kɔc juec en aa ya kɔɔr, luɔi bi ke kony wei.

1 Korinthoi 11

1 Yak taudi dɔmic, cit man aa yɛn taau de Kritho dɔmic aya. 2 Enɔɔne, wek mithekɔckuɔ, wek lɛɛc nɔn aa wek a tak e kerieec ebɛn, ku nɔn aa wek jam ci yinn week dot, acit man can e gam week. 3 Ku yɛn de piɔu luɔi ba wek e ŋic, nɔn ee yen Kritho yen ee nɔm de moc ebɛn; ku nɔm de tik yen aye moc; ku nɔm de Kritho yen aye Nhialic. 4 Moc ebɛn, te lɛŋ en ayi te guiir en wel, ke kuom nɔm, ka ye yenɔm tɔ yaar. 5 Ku tik ebɛn, te lɛŋ en ayi te guiir en wel, ke cii nɔm kuom, ka ye yenɔm tɔ yaar: yen akit keke ke ci muut nɔm. 6 Ku tik, te cii en nɔm kuom, tɔ tem nɔm aya: ku te ee yen ayaar tede tik te teme yenɔm ayi te muute yenɔm, ke tɔ kuom nɔm. 7 Acii piɛth eyic tede moc te kum en enɔm, luɔi cit en Nhialic ne taude ku ye dhueeŋde: ku tik yen aye dhueeŋ de moc. 8 Moc aa cii bɔ ne tik: tik en aa bɔ ne moc. 9 Ku moc ayadaŋ aa cii cak ne biak de tik, tik en aa cak ne biak de moc. 10 Yen a dueere tik dhil dɛ kedaŋ e yenɔm, ke bi riɛl cath ke monyde nyuɔɔth, ne biak de tuucnhial. 11 Ku moc acie reer te cin tik, ayi tik acie reer te cin moc, e Benyditic. 12 Ku acit man e bi tik ne moc, ayi moc aya abɔ ne tik, ku bɔ kaŋ kedhie tede Nhialic. 13 Thɔɔŋki wapac: piɛth tede tik te lɛŋ en Nhialic ke cii nɔm kuom? 14 Acakaa piny guop ken week wɛɛt, nɔn ee yen ayaar tede moc, te ciɛth en ke nhim bar? 15 Ku tik te ciɛth en ke nhim bar, ka ye dhueeŋ tede yen: nhim bar acike gam en ne kum bi en ro kum. 16 Ku na de raan kɔɔr teer, ke wo cin ciɛɛŋ cit ekene, acakaa kanithɔɔ ke Nhialic ayadaŋ, aliu tede keek. 17 Ku ne cooke cook ba lɛk week enɔɔne, we ca lec; Enɔn e ya wek gueer, acie piathdun, ee rac en aya wek gueer. 18 Cook tueŋ, Enɔn e ya wek gueer e kanithɔyic, aca piŋ nɔn aa wek weyiic tek; ku aca gam e biak tok. 19 Teŋ ee kɔc keyiic tek abi dhil nu e weyiic, ke kɔc ci tɔ ye kɔc piɛth ke ke bi tic egɔk e weyiic. 20 Enɔn e ya wek gueer tetoŋe, acie cam ba wek kecam theen e Bɛnydit aa cam en aya wek gueer: 21 raan ebɛn ee kecam de yenguop noom ku ciɛm; ku ŋɛk aci cɔk nɔk, ku wit ŋɛk e mɔu. 22 Ee kaŋo? Cin ɣootkuon nu, ɣoot ba wek aa cam thin, ku dɛkki? ku yak kanithɔ de Nhialic biɔɔn, ku yak kɔc cin kaken yɔɔr? Ba week lɛk ŋo? ba week lɛc niim ne baŋ de kene? we ca lec niim. 23 Ku yɛn e loŋ yok tede Bɛnydit, loŋ ca gam week aya, yan, Bɛnydit Yecu, wɛɛrwakɔu bi e nyiɛɛn thine, ke nom kuin ci pam; 24 ku te ci en thieithieei lueel, ke wɛkic, lueel, yan, Ŋaki, camki; kene ee guopdien ci dhuooŋ ne baŋdun: yak kene looi ne taŋ ba wek ɛn aa tak. 25 Ku yen e nɔm noom en biny aya, te ci kɔc thok e cam, ku lueel, yan, Binye ee loŋ ci piac mac e riɛmdiyic: yak kene looi, te de yen te dɛk wek e ye, ne taŋ ba wek ɛn aa tak. 26 Ku te de yen te cam wek e kuine ku dɛkki e binye, ke thon e Bɛnydit en nyuɔɔthki aɣet te bi en bɛn. 27 Yen raan ebɛn raan e kuine kuoc cam, ku kuc dek e biny e Bɛnydiite, ka ye yeyeth dɛɛr guop de Bɛnydit ayi riɛmde. 28 E raan kɔn rot thieec, ku bi jɔ cam e kuine, ku dek e binye. 29 Ku raan e kuoc cam ku kuc dek, ka ye ro cam jany bi e jɔɔny ku dek rot jany, ne kuny kuc en guop de Bɛnydit nɔn nu yen thin. 30 Yen aye kɔc juec e weyiic gup kɔc, ku cin ke riɛl, ku ci kɔc juec thou. 31 Ku tee wo ye rot ŋiec jɔɔny, adi cii wo ye jɔɔny. 32 Ku te jeenye wo, ke wok ee Nhialic wɛɛt cit man e mithke, ke wo cii bi yiek yieth gaak ne kɔc ke piny nɔm etok. 33 Yen aye tede, wek mithekɔckuɔ, te ya wek gueer bak bɛn cam, ke we e rot tiit. 34 Ku na de raan ci cɔk nɔk, ke cam paanden, ke we cii bi jɔɔny e gueerduon e ya wek gueer. Ku cok kɔk aba ke bɛn guiir apiɛth miak can bɛn.

1 Korinthoi 12

1 Jam de ka ke Wei, wek mithekɔckuɔ, yɛn cin piɔu luɔi ba wek e kuc. 2 Aŋiɛcki nɔn ee ya wek Juoor ɣɔn, kɔc e ci thɛl roor e yieth cok, yieth cin kethook te ye jam, acit man ee we cool e thele we. 3 En a ta yɛn we ŋic ecooke, yen, Acin raan jam ke cath ke Weidit ke Nhialic raan bi e lueel, yan, Yecu ade guop aciɛɛn; ku acin raan dueer e lueel, yan, Yecu ee Bɛnydit, te cii en cath ke Weidit Ɣer. 4 Ku miɔc akithic, ku Weidit ee tok. 5 Ku luɔi ee kɔc kɔc kony akithic, ku Bɛnydit ee tok. 6 Ku luɔi ee kɔc looi akithic, ku yen Nhialic toŋ mane yen e kerieec looi ebɛn e kɔc yiic kedhie. 7 Ku tic ee Weidit tic aye gam raan ebɛn, luɔi bi kek kepiɛth aa yok thin. 8 Ŋɛk aye Weidit miɔɔc ne jam e pɛlenɔm; ku miɔc ŋɛk ne jam de ŋinydekaŋ, ne Wei mane gup. 9 Ku miɔc ŋɛk ne gam, ne Wei mane gup; ŋɛk aye miɔɔc e riɛl bi en kɔc tok tɔ dem, ne Wei mane gup; 10 ŋɛk aye miɔɔc e ke bi en luɔi ril aa looi; ku miɔc ŋɛk e guieer bi en wel ŋiec aa guiir; ku ŋɛk ne pɛɛk dueer en wei paak; ku ŋek ne jam e thoŋ kithic; ku ŋɛk ne ŋiny bi en thok aa puk yiic: 11 ku kake kedhie aye Weidit toŋ mane ke looi, ago raan ebɛn tɛk kaŋ, ŋɛk ke kede pei, ku ŋɛk ke kede pei, acit man nu en e yepiɔu. 12 Acit man ee guop de raan tok, ku ka nu thin ajuecki, ku ka nu e guop toŋeyic, na cakaa ke ke juec, kek aye guop tok tei; yen acit Kritho aya. 13 Wook wodhie, wo ci baptith e guop tokic ne Weidit toŋe, nɔn ee wok Judai, ku nɔn ee wok Girikii, nɔn ee wok liim, ku nɔn ee wok kɔc e cath e kede yenhden; ku wo ci tɔ dek ne Weidit toŋe wodhie. 14 Ku raan guop acii yic de tok, adeyic ka juec. 15 Te lueele cook de raan en, yan, Luɔi can e cin, ke yɛn cie ke de guop: yen cie ke de guop? 16 Ku yic, te lueel en en, yan, Luɔi can e nyin, ke yɛn cie ke de guop; yen cii en e ke de guop? 17 Raan guop ebɛn, te ee yen nyin etok, ke piŋ bi raan kaŋ aa piŋ adi nu nou? Ku raan guop ebɛn, te ee yen piŋ tei, ke ke bi raan aa ŋor adi nu nou? 18 Ku enɔɔne, Nhialic aci kaŋ taau e raan guop kedhie, acit nɔn nu yen e yepiɔu. 19 Ku te ee yen ke toŋe tei, ke raan guop adi nu nou? 20 Ku enɔɔne, ka nu e guopic acik juec, ku guop ee tok tei. 21 Ku nyin acii cin dueer yɔɔk, yan, Yin ca kɔɔr: ayi nɔm, acii cok dueer yɔɔk, yan, We ca kɔɔr. 22 Acie yen, ku ka nu e raan guop ka yok tɔ ye ka kɔc, keek adhilki nu alaldit: 23 ku ka yok tɔ ye ka cin dhueeŋ, kek ka nu e wogup, kake ayok ke gam dhueeŋ awarki kɔk; ago ka nu e wogup, ka cin lakden, agoki dɛ piathden abik kɔk woor. 24 Ku ka ke wogup ka ci lakelak acin te dak e ke: ku Nhialic aci guop matic ebɛn, ago baŋ dɛk e kaŋ go jɔ ŋuak e dhueeŋ; 25 ke ater cii bi nu e guopic, ku bi ka nu e guopic rot tak akit kapac. 26 Ku te tooke ke toŋ e raan guop, ke ka ke guop kedhie ke ke jɔ took ne yen etok; ku te bi ke tok e raan guop gam dhueeŋ, ke ka ke guop kedhie ke ke jɔ piɔth miɛt ne yen etok. 27 Ku wek ee guop de Kritho; ku yak ka nu e guopdeyic, ŋɛk ee ke toŋe ku ŋɛk ee ke toŋe. 28 Ku Nhialic aye kɔc kɔk taau e kanithɔyic, kɔc tueŋ kek aye tuuc, kɔc lɔ e kecok, kek aye kɔc e wel guiir, ku lɔ kɔc e weet, ku lɔ luɔi ril, ku riɛl bi kɔc aa tɔ dem, ku kuny konye kɔc rot, ku ciɛɛŋ, ku thook mɛɛn pei. 29 Yek tuuc kedhie? yek kɔc e wel guiir kedhie? yek kɔc e weet kedhie? cath kɔc ne luɔi ril kedhie? 30 Ŋicki kɔc tok tɔ waar kedhie? yek jam e thook mɛɛn kedhie? ŋicki thok puk kedhie? 31 Jaki ka dit e piathden aa kɔɔr, ka bi gam week. Ku wek a nyuoth kueer enɔɔne kueer piɛth alal awar kerieec.

1 Korinthoi 13

1 Na ya cak jam woke liep ke kɔc ayi tuucnhial, ku cien nhieer, ke yɛn ci ciet malaŋ kok, ku ciet alogor ci tɔɔŋ. 2 Ku na ya cak wel ŋiec guiir, ku ŋiɛc ka ci thiaan kedhie, ku dɛ ŋiny de kaŋ kedhie; ku na ya cak dɛ gam ebɛn, gam duɛɛr ɛn kurdit tɔ nyai teden, ku cien nhieer, ke yɛn cin nɔm kedaŋ. 3 Ku na ya cak kɔc miɔc e kaki kedhie, bi kek kecam yok, ku na ya cak guopdi gaam, an, bi nyop e mac, ku cien nhieer, acin piath ba yok tede ye. 4 Nhieer ee kaŋ guum anande, ku apiɛth piɔu; nhieer acinic tiɛɛl; nhieer acii rot e leec, acii rot e tɔ dit, 5 acii ke cii piɛth e looi, acii ka ke yenguop e kɔɔr, acie dap gɔth, acin kerɛɛc ee tak; 6 acie piɔu miɛt keke luɔi de kerac, ee piɔu miɛt keke yin; 7 Ee kerieec guum, ee kerieec gam, ee kerieec ŋɔɔth, ee yepiɔu ruut e kerieec. 8 Nhieer acie dak anande: ku na de guieer e wel nu, ka bi aa cien naamde; ku na de liep nu, ka bik jɔ kɔɔc; ku na de ŋinydekaŋ nu, ka bi aa cien naamde. 9 Enɔɔne wo ŋic kaŋ e biak tei, ku yok wel guiir e biak tei: 10 ku te ci ke lɔ wop bɛn, ke ke nu e biak tei abi tɔ cin naamde. 11 Ɣɔn aa yɛn meth, yɛn ee jam cit man e meth, ku yɛn ee kaŋ piŋ cit man e meth, ku yɛn ee kaŋ tak cit man e meth: ku enɔn can aa raan dit, ke ka ke mɛɛth aca ke pɔl. 12 Ku enɔɔne, wok ee daai emormor, cit man e raan e daai acidhathic; ku rial, wo bi aa daai wo tuum wonyiin: enɔɔne yɛn ŋic kaŋ e biak tci; ku rial yɛn bi kaŋ ŋic cit man ci a ŋic. 13 Ku enɔɔne adɔŋ gam, ku aŋɔth, ku nhieer, kake kadiak; ku ke diit e kake yiic ee nhieer.

1 Korinthoi 14

1 Cuɔpki nhieer cok, ku kaarki ka ke Wei aret, ku ke ŋuan e keek ee guieer ba wek wel ŋiec guiir. 2 Raan e jam e thoŋ mɛɛn acie jam ke kɔc, ee jam ke Nhialic; acin raan e kede piŋ; ku ee jam ne ka ci thiaan e weike yiic. 3 Ku raan e wel guiir ee guiir ke kɔc e ke bi kueet, ku bi ke riit piɔth, ku luk ke piɔth. 4 Raan e jam e thoŋ mɛɛn ee ro kueet etok; ku raan e wel guiir ee kanithɔ kueet. 5 Ku yɛn dueer piɔu miɛt te ya wek jam e thok mɛɛn wedhie, ku luɔi ba wek wel aa guiir yen anu e yapiɔu aret: ku raan e wel guiir yen adit awar raan e jam e thok mɛɛn, te ken en jam puk, ke kanithɔ abi kueet. 6 Ku enɔɔne, wek mithekɔckuɔ, te ba yɛn tede week, ke ya jam e thok mɛɛn, ee kepiɛthou ba yien week, te kɛn ɛn jam wo week ne ke ci nyuoth ɛn, ayi ne ŋiny ŋiɛc ɛn kaŋ, ayi ne guieer guieer ɛn wel, ayi ne weet wɛɛt ɛn week? 7 Acakaa ka cin piir, ka ye dhiau, nɔn ee yen kaaŋ de aruoor, ku nɔn ee yen thom, te cin en luɔi bi dhiende ro pɔɔc, ke ci kooth bi kɔc jɔ ŋic adi, ayi ke ci gut, bi kɔc ŋic adi? 8 Ayi kaaŋ, te ci en erol guɛl, rol dhal kɔc, eeŋa bi ro guik e tɔŋ? 9 Yen acit week ayadaŋ, te luɛɛl wek jam dhal kɔc ne thoŋ mɛɛn, bi ŋic adi yen ke ci lueel? We bi kaŋ aa lueel e peeric. 10 Abi de te nu thok kith yiic e piny nɔm, ku acin thok e keyiic thoŋ cin jamden ci lueel. 11 Ku te kuoc ɛn thoŋ jiɛɛme raane, ke yɛn bi aa raan e guɛl tede raan jam, ku raan wen jam abi aa raan e guɛl tede yɛn. 12 Ayi week ayadaŋ, na kaarki ka ke Wei alaldiite, jaki kɔɔr luɔi ba wek woor ne kuɛt ba wek kanithɔ kueet. 13 Yen raan e jam e thoŋ mɛɛn e laŋ ke bi jam ŋiec puk. 14 Ku te laŋ ɛn ne thoŋ mɛɛn, weiki kek alaŋ, ku ŋiny ŋiɛc ɛn kaŋ acin ke ci yok thin. 15 Jɔ aa ŋo? Yɛn bi lɔŋ woke weiki, ku ba lɔŋ woke ŋinydekaŋ aya: yɛn bi ket woke weiki, ku ba ket woke ŋinydekaŋ aya. 16 Be, yan, cie looi wuya, ku jɔ Nhialic thieei weke weiku kapac, ke raan rɛɛr etɛɛn ke ye raan kene wɛɛt, bi Amen lueel adi, nɔn ken en ke luel piŋ? 17 Yin e Nhialic ŋiec leec nɔm ne yic, ku raane akene kueet. 18 Thieithieei Nhialicdi, yɛn e jam ne thok mɛɛn, ka week waar wedhie: 19 ku ne yɛn, an, aŋuan luɔi ban wel kadhic lueel e kanithɔyin woke ŋinydekaŋ, luɔi ban kɔc kɔk wɛɛt aya, awar agum de wel kathieer ne thoŋ mɛɛn, wel dhal kɔc. 20 Wek mithekɔckuɔ, duoki bi aa miththiike ne ŋinydekaŋ: yak aa miththiiatetet ne racdepiɔu tci, ku ne ŋinydekaŋ yak aa kɔc dit. 21 Aye gɔɔr e loŋic, yan, Woke thok mɛɛn pei ku liep mɛɛn pei, kek a ban ke jam woke jure, ku acakaa yɛn e jam ne keek ale, ka ciki kedi bi piŋ, ke lueel Bɛnydit ki. 22 Yen ka, thok mɛɛn ee gok nyuuth kɔc, ku acie kede kɔc ci gam, ee kede kɔc ken gam: ku guieerewel acie kede kɔc ken gam, ee kede kɔc ci gam. 23 Yen na ci kanithɔ gueer ebɛn tetok, ku jamki e thok mɛɛn kedhie, ku bɔ kɔc kɔk ɣot kɔc kene wɛɛt, ayi kɔc wen ken gam, ke ciki bi lueel, yan, cak miɔl? 24 Ku na guiir kɔc wel kedhie, ku jɔ raan ken gam bɛn ɣot, ayi raan kene wɛɛt, ka bi kaŋ yok e yepiɔu kedhie, ka ci piŋ, ku abi luɔp piɔu ne kaŋ nyiin kedhie; 25 ago ka ci thiaan e yepiɔu jɔ tic, ago ro cuat piny e yenɔm, ku lɛm Nhialic, ku jɔ lueel, an, Nhialic anu e weyiic edhoc. 26 Jɔ aa ŋo, wek mithekɔckuɔ? Te guɛɛr wek tetok, week wedhie, ŋɛk ade din e Dabid, ku de ŋɛk weet, ku de ŋɛk thoŋ mɛɛn, ku de ŋɛk ke ci nyuoth en, ku de ŋɛk puŋ puk en jam. Yak kaŋ tɔ loi kedhie ne kede kuɛt bi kɔc kueet. 27 Ku na de kɔc jam e thoŋ mɛɛn, abik aa rou tei, ku te juec kek, abik aa diak, ku abik jam, ŋɛk e kede taau, ku tɛɛu ŋɛk kede; ku raan tok puk jam: 28 ku te cin en raan e jam puk, ke raan lɔ lik e kanithɔyic; ku jɔ jam yenguop keke Nhialic. 29 Ayi kɔc guiir wel e ke guiir kaarou ayi diak, ku kɔc kɔk e ke them jam. 30 Ku na de ke ci nyuoth raan daŋ raan rɛɛr etɛɛn, ke raan tueŋ lɔ lik. 31 We dueer wel guiir wedhie, ye ŋɛk kede taau, ku tɛɛu ŋɛk kede, ke we bi piooc wedhie, ku muk we piɔth wedhie; 32 ku wei ke kɔc guiir wel aceŋ kek e kɔc guiir wel. 33 Nhialic acie Nhialic de lieepekaŋ, ee Nhialic de mat; acit man tɔu en e kanithɔɔ yiic kedhie kanithɔɔ ɣerpiɔth. 34 E dieerkun e ke ye lɔ lik e kanithɔɔ yiic: akene pal keek nɔn bi kek jam thiin; ne ke ye tɔu ke ke ye wel piŋ, acit man lueele loŋ en ayadaŋ. 35 Ku na de ke kɔɔrki luɔi bi ke piooc e ye, e ke thiec roorken gup paanden: ee ayaar te jiɛme tik e kanithɔyic. 36 Eeŋo? ee week e bii jam e Nhialic? e cii yine week tei? 37 Ku na de raan ci ro tɔ ye raan ŋic wel guiir, ayi raan ŋic ka ke Wei, ke gam ka gaar week, nɔn ee kek ka cii Nhialic thɔn kɔc. 38 Ku na de raan kuc jam, ke kuc tei. 39 Yen ka, wek mithekɔckuɔ, kaarki guieerewel aret, ku duoki jam e thoŋ mɛɛn e peen. 40 E kaŋ e ke ye looi apiɛth kedhie, ku yek kecok kuany apiɛth.

1 Korinthoi 15

1 Ku week, mithekɔckuɔ, wek a tɔ ŋic welpiɛth ca kɔn guieer week, wel waan cak dɔm ayadaŋ, ku yek we tɔ kaac aya, 2 ku yek wel ci we kony wei e keek, te ya wek jam ca guieer week cok e mɔk wek e, te kɛn wek peer gamic tei. 3 Yɛn e jam kɔn yien week ɣɔn, jam ca noom ayadaŋ, jam e thon ci Kritho thou ne biak de karɛckuɔ acit man ci kacigɔɔr e lueel; 4 ku luɔi ci e tɔɔu, ku luɔi ci en ro bɛ jot ekool ee kekdiak acit man ci kacigɔɔr e lueel; 5 ku luɔi ci en tic tede Kepath, na wen, ke tiec tede tuuc kathieer ku rou: 6 Na wen, ke jɔ tiŋ e mithekɔckuɔ, kɔc war bot kadhic e raantok, ku te dit e keek anu aɣet ci enɔɔne, kɔc kɔk e keek acik lɔ tɔc tei. 7 Na wen, ke tiec tede Jakop; ku jɔ tic tede tuuc kedhie. 8 Na wen, e kɔc cok kedhie, ke jɔ tic tede yɛn ayadaŋ, acit man e ke e dhieth ke ye athɔɔrbei. 9 Luɔi ee yɛn koor ee tuuc kedhie, ku yɛn cii roŋ ne luɔi bi a tɔ ye tuc, luɔi aa yɛn kanithɔ de Nhialic yɔŋ. 10 Ku ee dhueeŋ de Nhialic piɔu, en a tau ɛn e taudi: ku dhueeŋ de yenpiɔu dhueeŋ ci yien ɛn, acie keɣɔric; yɛn ee luui aret, ka waar keek kedhie: ku acie yɛn e luui, ee dhueeŋ e Nhialic piɔu, en aye luui, dhueeŋ e tɔu ke yɛn. 11 Ku enɔɔne, nɔn ee yen ɛn, ku nɔn ee ke keek, wok ee wel guiir ale, ku we ci gam ale. 12 Ku te ci e guieer kɔc e kede Kritho nɔn ci en ro jɔt e kɔc ci thou yiic, ku na kɔc kɔk e weyiic, yek lueel adi, yan, cin jot nu jon bi kɔc ci thou ro jɔt? 13 Ku te cin en jon bi kɔc ci thou ro jɔt nu, ke Kritho ayadaŋ, ka ken ro jɔt: 14 ku te kene Kritho ro jɔt, ke guieer guiir wok wel ee keɣɔric, ayi gam gam wek ee keɣɔric ayadaŋ. 15 Yeka, ku wo ci yok aye caatɔɔ ke Nhialic caatɔɔ aluɛth; ne luɛl ci wok e lueel e kede Nhialic, an, ci Kritho jat nhial: ku tee kɔc ci thou e ke cii ro bi jɔt, ka ken jat nhial. 16 Ku te cii kɔc ci thou rot e jɔt, ke Kritho ayadaŋ ka ken ro jɔt: 17 ku te kene Kritho ro jɔt, ke gamdun ee keɣɔric; wek ŋoot e wek tɔu e karɛckun yiic. 18 Ku jɔ kɔc ci nin e Krithoyic maar aya. 19 Te de wok aŋɔth ŋɛɛth wok Kritho ne piir enɔɔne tei, ke wok ee kɔc kuany nyiin e kɔc kedhie. 20 Ku enɔɔne Kritho aci ro jɔt e kɔc ci thou yiic, ago aa ke ci kɔn luɔk e k::c ci nin yiic. 21 Ku luɔi ee yen raan yen e bii thuɔɔu, ka ye raan aya yen e bii jonerot e koc ci thou. 22 Acit man e thouwe kɔc kedhie ne Adam, yen acit piir bi kɔc tɔ piir kedhie ne Kritho. 23 Ku raan ebɛn ŋɛk ke kooldɛn roŋ ke ye: Kritho ee ke ci kɔn luɔk; miak, ke kɔc ke Kritho abik rot lɔɔk jɔt ekool bi en bɛn. 24 Ku jɔ thok e kaŋ bɛn, te ci en ciɛɛŋ de piny taau e Nhialic Wun cin; kool ci en ciɛɛŋ tɔ cin naamde ebɛn, ayi bɛɛny ebɛn, ayi riɛl ebɛn. 25 Ku yen abi piny dhil cieŋ, aɣet te ci en kɔc de ater e yen tuɛl e yecok yiic piny. 26 Raan de ater raan bi tɔ cin naamde e kaŋ cok cieen, yen aye thuɔɔu. 27 E kerieec taau e yecok yiic piny. Ku te lueel en en, yan, ci kerieec taau e yecok yiic piny, ku cooke e dhil ŋic, yan, Raan e tɛɛu kaŋ e yecok yiic piny akene mat thin. 28 Ku te ci kerieec ebɛn guɔ taau e yecok, ke Wende guop aya abi jɔ taau e Raanditt cok Raan e tɛɛu kerieec ebɛn e yecok, ago Nhialic aa kaŋ kedhie ku nu e kaŋ yiic kedhie. 29 Ku te cii kɔc ci thou rot jɔt, ke kɔc ci baptith ne kede kɔc ci thou bik looi adi? ku jɔ aa ŋo ke baptith keek ne kede kɔc ci thou? 30 Ku wook, eeŋo ye wo cath ke wo ye kɔc ci thou ecaŋɣɔn? 31 Yeka, ne lɛc aa yɛn ro leec e kedun e Kritho Yecu Bɛnydittdayic, ee yic en luɛɛl, yan, Yɛn ee cath ke ya ci thou e akooinyiin kedhie. 32 Te can piɔt woke lai roor Epetho cit man e kɔc, eeŋo ba yok thin te cii kɔc ci thou rot jɔt? Aŋuan luɔi dueer wo cam, ku dekku, ne luɔi bi wo thou miak. 33 Duoki rot tɔ mɛthe: man mɛte raan ke kɔc rac, yen aye ciɛɛŋ piɛth riɔɔk. 34 Jaki paac ne piɔnpiɛth, ku duoki kerac ee looi; kɔc kɔk acin ŋiny de Nhialic cath ke keek: yɛn luel cooke, ke we bi yaar. 35 Ku abi dɛ raan toŋ thiec, yan, Kɔc ci thou yek rot jɔt adi? ku bik bɛn e guopou? 36 Yin piɔl piɔu, na ke ci com, yin, acie piir, te ŋoot en ke ken kɔn thou: 37 ku ke com, acie guop bi nu en com, ee nyin tei, nyin cin kɔu kaŋ, nɔn ee yen agamɔ, nɔn ee kek rɛp kɔk tei; 38 ku Nhialic yen aye ye gam guop cit man nu yen e yepiɔu, ku gɛm kau ebɛn guop de yenguop. 39 Riŋ ebɛn acii kit: riiŋ de raan pei, ku riiŋ de lai pei, ku riiŋ de rec pei, ku riiŋ de diɛt pei. 40 Ku ade gup ke ka ke paannhial, ku gup ke ka ke piny nɔm: ku dhueeŋ de ka ke paannhial anu pei, ku nu dhueeŋ de ka ke piny nɔm pei. 41 Dhueeŋ de akɔl pei, ku dhueeŋ de pɛɛi pei, ku dhueeŋ de kuɛl pei; ayi kuele ku kuele, ŋɛk acath ke dhueeŋde pei. 42 Yen acit jonerot e kɔc ci thou aya. Aye com e ke bi dhiap; aye ro jɔt e ke cii bi dhiap: 43 aye com e ke ci biɔɔn, ku jɔt rot ke cath ke dhueeŋ: aye com ne kɔcde; ku jɔt rot ne riɛl: 44 aye com e guop de piny nɔm, ku jɔt rot e guop de wei. Guop de piny nɔm anu, ku guop de wei anu. 45 Yen aa gɛɛre yen aya, yan, Adam raan tueŋ aci aa piɔn piir. Ku Adam raan cieen aci aa wei, wei e kɔc tɔ piir. 46 Ku kede wei acii nu tueŋ, ee ke de piny nɔm en anu tueŋ; na miak ke jɔ kede wei lɔ. 47 Raan tueŋ aa bɔ piny, ee kede piny: raan lɔ e yecok, ee Bɛnydit bɔ paannhial. 48 Ku cit man tɔuwe ke de piny, yen aye tau tɔuwe kɔc ke piny ayadaŋ: ku cit man tɔuwe raan e paannhial, yen aye tau tɔuwe kɔc ke paannhial. 49 Ku cit man e ye wo cath ne cuɛc de raan e piny, yen abi wo cath ayadaŋ ne cuɛc de raan e paannhial. 50 Ku kene en aluɛɛl, wek mithekɔckuɔ, yan, Riŋ keke riɛm aciki ciɛɛŋ de Nhialic dueer lɔɔk lak; ayi ke bi dhiap, acii ke cii bi dhiap dueer lɔɔk lak. 51 Wɔiki, wek nyuoth kecithiaan, yan, Wo cii bi nin wodhie, wo bi rot puk wodhie, 52 ethiau, cit man anieu de nyin, te koothe kaaŋ cieen: kaaŋ abi kooth, go kɔc ci thou rot jɔt ke ke cii bi dhiap, ka wo bi ro puk. 53 Ku dhiape abi ke cii bi dhiap dhil cieŋ cit man e lupɔ, ku bi kede thuɔɔuwe ke cii bi thou dhil cieŋ. 54 Na miak, aci dhiape ke cii bi dhiap guɔ cieŋ, ku ci kede thuɔɔuwe ke cii bi thou guɔ cieŋ, yen abi jam aa yic jam ci gɔɔr, yan, Thuɔɔu aye guɔ liek ne tiem ci e tiaam. 55 Yin thuɔɔu, winhduon ee yin kɔc moc akou? Ayik yin, yin paan e thuɔɔu, tiem tiɛɛm yin kɔc akou? 56 Winh e thuɔɔu en aye kerac; ku riɛl e kerac yen aye loŋ: 57 ku enɔɔne, Thieithieei ne Nhialic, Raan e wo tɔ tiam kaŋ ne Bɛnydan Yecu Kritho. 58 Yen ka, wek mithekɔckuɔn nhiaar, yak kɔɔc tedun aril, duoki rot e tɔ jap tedun, yak wenyiin ŋuak ne luɔi de Bɛnydit e akoolnyiin kedhie, ne ŋiny ŋiɛc wek luɔiduon ril nɔn cii en e keɣɔric e Bɛnyditic.

1 Korinthoi 16

1 Ku ne kede juɛɛr aa wek kɔc ɣerpiɔth juɛɛr kaŋ, yak looi cit man can e lɛk kanithɔɔ ke Galatia. 2 Ekool tueŋ ee kekdherou ebɛn, week wedhie, e ŋɛk e ye kaŋ tɔɔu abi ke kueet, acit man ci Nhialic e tɔ yok kaŋ, ku miak te can bɛn, ka cin juɛɛrekaŋ bi nu. 3 Ku miak, te can bɛn, ke yɛn bi kɔc tooc, kɔc cak tɔ ye kɔc piɛth ne awareekkun yiic, bik ka cak gam e dhueeŋdun lɛɛr Jeruthalem: 4 ku te ci jam roŋ, ke yɛn bi lɔ aya, aguɔ cath wo keek etok. 5 Ku yɛn bi lɔ tede week, te can Makedonia kɔn caathic; yɛn bi Makedonia dhil caathic; 6 Ku abi dɛ te ban reer wo week, nɔn de yen te ban mai wo week, aguɔki ya ruac kueer, te de en te la yɛn thin. 7 Yɛn cin piɔu luɔi ban week tiŋ ku baaric; ee luɔi ban yok ke ya rɛɛr wo week yen a kaar, te ci Bɛnydit a pɔl. 8 Ku yɛn bi reer Epetho aɣet kool e Thierdhic; 9 gokdiit e bap aye liep ɛn, bap duɛɛr ɛn kaŋ leu e ye, ku kɔc de ater ajuecki. 10 Te ci Timotheo bɛn, ke taki rɛɛr keke week ke cin riɔɔc; ee luɔi de Bɛnydit looi acit man e yɛn aya: 11 e cin raan biɔn en. Ku abak ruac kueer apiɛth ke cin kerac, ke bi bɛn tede yɛn: en a tiɛɛt keke mithekɔckuɔ etok. 12 Ku ne kede Apolo mɛnhkeneda, aca yɔɔk alal nɔn bi en lɔ tede week keke mithekɔckuɔ etok: ku luɔi bi en lɔ enɔɔne aa liu e yepiɔu; ku abi lɔ ekool ci ro yok. 13 Yak rot tiit, kaacki apiɛth e gam, yak luui e luɔi e roor, yak riɛl. 14 Yak kakun tɔ loi kedhie e nhieer nhiaar wek rot. 15 Wek laŋ, wek mithekɔckuɔ (wek ŋic dhien e Thepana, nɔn ee kek kɔc ci kɔn gam e Akaya, ku acik rot gam luɔi de kuny de kɔc ɣerpiɔth), 16 wek laŋ, yak rot taau e kɔc cok kɔc cit keek, ayi kɔc lni e luɔi ril ne wook etok kedhie. 17 Ku yɛn mit piɔu ne bɛn de Thepana ku Portunato ku Akayiko: ayek keduon ci dak thiɔɔŋ thok. 18 Acik piɔndi tɔ yop ayi piɔthkun: yen ŋiɛc wek kɔc cit keek abak ke rieu. 19 Wek thieec kanithɔɔ ke Athia. Wek thieec alal e Bɛnyditic Akula keke Pirithila, ku kanithɔ nu ɣonden. 20 Wek thieec mithekɔckuɔ kedhie. Thiecki rot wapac ne ciem ɣeric. 21 Thiecdi ki, ke ca gɔɔr e yacin yɛn Paulo. 22 Na de raan cii Bɛnydit Yecu Kritho nhiaar, ka bi guop dɛ aciɛɛn. Bɛnydiitda ka bɔye. 23 E dhueeŋ de Bɛnydan Yecu Kritho piɔu e tɔu ke week. 24 E nhieerdi e tɔu ke week wedhie, nhieer nu e Kritho Yecuyic. Amen.

2 Korinthoi 1

1 Yɛn Paulo, tuny e Yecu Kritho ne kede piɔn e Nhialic, woke Timotheo mɛnhkeneda, awarek en gɛɛrku kanithɔ de Nhialic nu Korinth, keke kɔc ɣerpiɔth kedhie kɔc nu Akaya ebɛn: 2 E dhueeŋdepiɔu keke mat ne ke tɔu e weyiic, ne ke bɔ tede Nhialic Waada keke Bɛnydit Yecu Kritho. 3 Thicithieei Nhialic yen Wun Bɛnydan Yecu Kritho, Wun kokdepiɔu ku ye Nhialic de muŋdepiɔu ebɛn; 4 Raan e wo muk piɔth ne ka dhal wook ebɛn, luɔi bi wo kɔc ŋiec muk piɔth kɔc cii kedaŋ dhal, ne muŋ ci wo muk piɔth e Nhialic wogup. 5 Ku acit man juece katuc gumku ne biak de Kritho, en a diite muŋ ee wo muk piɔth aya ne Kritho. 6 Ku na dhal kaŋ wook, ee kede muŋ bi we muk piɔth ayi kuny bi we kony wei; ku ayeke luoi week ne ruot aa wek wepiɔth ruut ne kaguomki, ka kit e ka gumku ayadaŋ: ku te ci wo muk piɔth, ee kede muŋ bi we muk piɔth aya ku kuny bi we kony wei. 7 Ku aŋɔth ŋathku e biakdun ee yin egɔk, luɔi ŋic wok ekene, yan, acit man aa wek kɔc e rɔm etok ne guomdekaŋ, ke we bi aa kɔc e rɔm etok ne muŋdepiɔu aya. 8 Ku wo cin piɔth luɔi ba wek ka ci wo dhal kuc, wek mithekɔckuɔ, ka cuk yok e Athia, yik ci wo yink piɔth kethiek edot, ke cuku dueer leu e guom, arek acuk rot kuoc piir: 9 ee yic, wok aa rɛɛr e wo ye kɔc e rot ŋiec thuɔɔu, luɔi cii wo rot e ŋɔɔth, ee Nhialic en abuk dhil aa ŋɔɔth, Raan e kɔc ci thou jat nhial; 10 Raan e wo luok ne thon diit yinya, ku ŋoot ke ye wo luok: ku yen a ŋathku luɔi bi en ŋoot ke luak wook aya; 11 ku week ayadaŋ we bi wo kony etok ne laŋ aa wek lɔŋ ne biakda; na miak, te ci wo kaŋ yok ne lɔŋ cii kɔc juec lɔŋ, ka bi kɔc juec lueel, an, Thieithieei, ne biakda. 12 Miɛt e wo piɔth miɛt ki, yan, jam e yok yok e wopiɔth aye lueel, yan, yok cath e piɔn cinic rueeny ku ciɛthku ne yic de Nhialic, wok aacii rɛɛr ne pɛlenɔm de kɔc, ee dhueeŋ de Nhialic piɔu, en aa reer wok e piny nɔm, ku en aa reer wok e weyiic awarki kɔc kɔk 13 Acin wel kɔk gɛɛrku week, ee wel kuɛnki enɔɔne kapac, ku yek wel cak gam aya, ku yɛn de piɔu luɔi ba wek ke gam athooke kaŋ: 14 acit man ca wek wo kɔn gam e biak, yan, yok lɛcduon aa wek ro leec, cit man aa wek lɛcda ayadaŋ ekool e Bɛnydan Yecu. 15 Ku gam can ekene gam yen aa luɛɛl ɛn en e yapiɔu waan, nɔn ban bɛn tede week, luɔi ba wek kepiɛth bɛ yok raanrou; 16 ku nɔn ban teek e welɔm ke ya lɔ Makedonia, aguɔ anɔm pɔk Makedonia ba tede week, ke we bi a ruac kueer lɔ Judaya. 17 Loŋ ca lueel e yapiɔu aya, ca lueel e ya wiel piɔu? ayi loŋ e ya lueel, ee kede guop en luɛɛl ɛn en, cit man jam ɛn e looŋ kaarou, yan, Ɣɛɛ, ɣɛɛ, ku, yan, Ei, ei? 18 Ku ne don ee Nhialic adot, jamda woke week acie Ɣɛɛ ku be aa Ei. 19 Wen e Nhialic, Yecu Kritho, raan e wok rinke guiir e weyiic, wo woke Thiluano ku Timotheo, yen aacii ye Ɣɛɛ ku be aa Ei, kaŋ ayek Ɣɛɛ tede yen. 20 Ku te de en ka ci Nhialic lueel, an, bi ke gam kɔc, Ɣɛɛ yen aye kede, ku ye Amen kede, ke Nhialic bi dhueeŋ yok ne wook. 21 Ku Raan e wo tɔ kaac aril e Krithoyic woke week etok, ku ci wo tɔc gup, yen aye Nhialic; 22 Raan ci wo gaar piɔth rinke aya, ago wo gam Weidit e wopiɔth, ke ye biak de ke buk yok rial. 23 Ku yɛn cɔl Nhialic bi aa caatɔdi ne kede yɛnpiɔu, yan, Pal pal ɛn week en a ŋuɔɔt ɛn ke ya ken bɛn Korintho. 24 Ku acie luɔi ee wok week cieŋ, wok ee kɔc e week kony ne miɛt ba we piɔth miɛt: ee gamdun en a kaac wek.

2 Korinthoi 2

1 Ku yɛn e loŋ lueel e yapiɔu yatok, nɔn can bi bɛ bɛn tede week ke ya dhiau piɔu. 2 Te can week tɔ dhiau piɔth, ke eeŋa bi a tɔ mit piɔu, cie yen raan ca tɔ dhiau piɔu? 3 Ku yɛn e kemane gaar week, na miak, te can bɛn, ke yɛn cii dhienepiɔu dueer yok tede kɔc bi a dhil tɔ mit piɔu; ku we ca gam wedhie, nɔn ci miɛt de yɛnpiɔu aa miɛt de wepiɔth wedhie. 4 Aca gaar week waan woke piu juec e yanyin ne kediit dhal ɛn, ku jiɛthepiɔu; acie luɔi ba wek piɔth dhiau, e luɔi ba wek nhieerdi ŋic nhieer nhiaar ɛn week awar kerieec. 5 Ku na de raan ci kɔc tɔ dhiau piɔth, acie yɛn e tɔ dhiau piɔu yɛn atok, ee week wedhie we ci tɔ dhiau piɔth e biak (ke we ca bi gɔk e gaak dit). 6 Gaŋ ci raane gɔk e loi enɔɔne, gaŋ ci kɔc juec e gɔk. 7 Ku enɔɔne aŋuan nɔn ba wek e pɔl, ku jaki muk piɔu, ke raane cii tieel bi dɔm ne dit de jiɛth e yenpiɔu. 8 Yen a laŋ ɛn week, yan, bak bɛ tɔ ŋic nhieerduon nhiaar wek en. 9 En aa gaar ɛn week waan aya, luɔi ban week them aguɔ piɔndun ŋic, nɔn aa wek kerieecdi piŋ ebɛn. 10 Ku raan bak pal kedaŋ, ka ca pɔl aya; ku te can kedaŋ pal raan, ka ye biakdun week, en aa pal ɛn en e Kritho nɔm; 11 ke Catan cii bi dɛ te bi en wo woor: rueenyde acuku kuc, aŋicku. 12 Cook daŋ, waan can bɛn Toroa ba welpiɛth ke Kritho bɛn guiir, ago kal thok liep ɛn e Bɛnydit, 13 acin lɔŋ ca yok e yapiɔu, luɔi kɛn ɛn Tito mɛnhkai yok: aguɔ kɔcke tɔɔŋ, guɔ jal etɛɛn la Makedonia. 14 Ku thieithieei Nhialic, Raan e cool e tɔ wo tiam kaŋ e Krithoyic, ago atuomde tɔ tiec ne wook e baai nɔm ebɛn, atuom de ŋiny bi kɔc e ŋic. 15 Wok ee atuom de Kritho ne kede Nhialic e kɔc yiic, ayi kɔc kony wei ayi kɔc mar; 16 tede kɔcke wok ee atuom e thuɔɔu a luel thuɔɔu, ku tede kɔcke wok ee atuom e piir a lueel piir. Ku eeŋa dueer kacit e kake leu? 17 Ku wook, wo cii cit tediit e kɔc, kɔc e jam e Nhialic riɔɔk ne biak de weu: jam yok lueel ee piɔn yic yen aye wok e lueel, ku cit liem de Nhialic, e Nhialic nɔm, yen aye wo jam e Krithoyic.

2 Korinthoi 3

1 Cuk bɛ gɔl e lɛc leec wok rot? Ku kɔɔrku awareek bi wo leec, cit man e kɔc kɔk, awareek ci gaar week, ayi ka bak gɔɔr ku yine ke wook? 2 Wek aye awarekda awarek ci gɔɔr e wopiɔth, ku ci ŋic e raan ebɛn ku yek kueen; 3 we ye tic nɔn aa wek awarek de Kritho, awarek ci looi ne wook, ku kene gɔɔr e miok e gaar, ee Wei ke Nhialic piir kek e gɛɛre ye; ku acie pɛɛm e kur kek e gaar kɔɔth, ee pɛɛm cɔl piɔth ke kɔc. 4 Ku aŋɔth yinya en aŋɛɛth wok Nhialic ne Kritho: 5 ku wo wapac acin ke dueerku lueel e ye, yan, e bɔ ne wook; leu ee wok kaŋ leu abɔ tede Nhialic; 6 Raan ci wo tɔ leu kaŋ, buk aa kɔc ee ka ke loŋ ci piac mac ŋiec guiir; ku guieerda acie kede wel ci gɔɔr tei, ee kede wei: wel ci gɔɔr tei ayek kɔc nɔk, ku wei kek aye kɔc tɔ piir. 7 Ku na guieer e loŋ de thuɔɔu, en aye loŋ ɣɔn ci gaar e kur kɔɔth, te ci e yekic dhueeŋ, ago mith ke Yithrael dhal e wni woi kek Mothe nyin, ne baŋ de dhueeŋ e yennyin; ku dhueeŋe ee ke kɔɔr liu: 8 na guieer e wei eeŋo cii en guieere bi woor e dhueeŋ? 9 Ku na guieer e jany bi kɔc jɔɔny ten ee yen dhueeŋ, ke guieer e piathepiɔu ee guieere woor e dhueeŋ alaldiite. 10 Ke ci gam dhueeŋ ɣɔn acin dhueeŋ be cath keke yen enɔɔne, ne biak de cooke, yan, a wɛɛr dhueeŋ war kerieec. 11 Ku na ke bi nyaai, te ciɛth en keke dhueeŋ, ke ke bi doŋ anande acath keke dhueeŋ war dhueeŋe alaldiite. 12 Yen ka, nɔn ciɛth wok e aŋɔth yinya, wok ee jam ke wo ril nyiin alal, 13 ku wo cii cit Mothe, ɣɔn e yen enyin kum e lupɔ, ke mith ke Yithrael ke ke cii thok e dhueeŋe dueer woi, dhueeŋ kɔɔr luɔi bi en jal: 14 acik niim riɛl: ku aɣet ci ekoole lupɔ mane guop e doŋ akene nyaai, te ye awarek kueenic awarek de loŋ ci mac thɛɛr; ku lupɔye aye nyaai ne Krithoyic. 15 Ku aɣet ci ekoole, te ye loŋ de Mothe kueenic, ke lupɔ ke ŋoot ke rɛɛr e kepiɔth. 16 Ku kool bi kek kepiɔth wɛl Bɛnydit tei, ka bi nyaai. 17 Ku Bɛnydit en aye Weidit: ku te nu Weidiit ke Bɛnydit, en ee te nu luny bi kɔc lony. 18 Ku wok wodhie, wok ee dhueeŋ de Bɛnydit woi cit man e wo kaŋ woi e mɛndheric, ke cin lupɔ kum wonyiin, agoku rot aa puk buk aa ciet taudɛn mane guop, ku yok dhueeŋ yok dhueeŋ e cool e ŋuak rot, ku ye Bɛnydit en a bii en, yen aye Weidit.

2 Korinthoi 4

1 Yen ka, enɔn de wo niim luɔiye, acit man ci wo kokdepiɔu yok, ke wo cie bap; 2 ku ka ke ayaar ka ci moony acuk ke jai, ku wo cie reer e wo e ruɛny, ku cuku jam e Nhialic e cakic; ee yic en a yok tɔ tiec, ago wo ŋic e kɔc piɔth kedhie nɔn piɛth wok e Nhialic nɔm. 3 Ku te ci welkuɔn piɛth kum, ayeke kum tede kɔc mɛɛr wei: 4 kek kɔc cii jɔŋ rɛɛc ceŋ pinye nɔm enɔɔne tɔ cɔɔr piɔth, kek kɔc reec gam, ke riau de welpiɛth ke cii keek bi riaau, welpiɛth ke dhueeŋ de Kritho, raan e tɔu e tau de Nhialic guop. 5 Ku wo cie guiir e keda, ee kede Kritho Yecu Bɛnydit en e yok guiir, ku wook, wok ee himkun ne biak de Yecu. 6 Luɔi ee yen Nhialic, Raan ɣɔn yook ɣɛɛrepiny, an, Ba bei tecol, ye piny riaau, yen aa riau wopiɔth, agoku riau de ŋiny de dhueeŋ de Nhialic yok, riau nu e Yecu Kritho nyin. 7 Ku wo ee kepiɛthe muk e ka ci cueec e tiɔp yiic, ke diit e riɛl war kerieec ke bi aa kede Nhialic, ku cii bɔ tede wook. 8 Wo cii katuc tuɔɔk, ku te lniny wok acie liu; wo e niim mum, ku wo cii niim e mum etaiwei; 9 wok e yɔŋ, ku wo kene pal wei; wo ye dɛɛny piny, ku cii wo nak eliŋliŋ; 10 thon e Bɛnydit Yecu en ayok cool e ɣɛɛc wok en e wogup, ke piir e Yecu bi tic e wogup ayadaŋ. 11 Ku wo kɔc piir, wo ye cool e yine wo thuɔɔu ne baŋ de Yecu, luɔi bi piir e Yecu tic e guopdayic guop deyic thuɔɔu. 12 Yen tede ka, thuɔɔu ee luui e woyiic, ku lui piir e weyiic. 13 Ku wo cath wo wei toŋe wei ke gam, acit man e ke ci gɔɔr, yan, Aca gam, en aa jam ɛn; ayi wook ayadaŋ, wok gam, ku yen a jiɛɛm wok, 14 ne ŋiny ŋic wok cooke, yan, Raan waan jɔt Bɛnydit Yecu nhial, en abi wo jat nhial aya ne Yecu, ago wo taau e yenɔm woke week etok. 15 Ku kaŋ kedhie atɔuki ne biakdun, ke dhueeŋdepiɔu bi ro ŋuak ne kɔc juec ne luɛl ci kɔc juec thieithieei lueel, ke Nhialic bi dhueeŋ yok. 16 Yen acii wok e bap; ku na cak jɔ a tiaam en e raandan nu biic, ke raandan nu thin aye bɛ cool e cuɛɛceye e akoolnyiin kedhie. 17 Kepiɔɔldan dhal wook, ke bi dap lɔ with wei, aye wo luoi dhueeŋ thiek dhueeŋ war ke dhal wook alalditte, ku ye tɔu athɛɛr; 18 e luɔi cii wok ka ci tiŋ e tak, ee ka kene tiŋ kek a yok tak: ka ci tiŋ ayek ka ke akoolke tei; ku ka kene tiŋ ayek tɔu athɛɛr.

2 Korinthoi 5

1 Ku kene aŋicku, yan, ɣondan e piny nɔm, yen keemɔ ee wok reer thin, te ci en riaak, ke wo de ɣon bɔ tede Nhialic, ɣon e cii yik e raan cin, ee ɣon bi tɔu athɛɛr paannhial. 2 Ku wo ye kim e ɣon nu wo thineyic, ku yok kɔɔr alal luɔi bi wo ɣonda cieŋ cit man e lupɔ, ɣondan bɔ tenhial: 3 ku te ye wok lupɔ cieŋ ne yic, ke wo cii bi yok e wo cin kɔɔth lupɔɔ. 4 Ku wok kɔc e tɔu e keemɔyic enɔɔne, wo ye kim eyic, ku yok duɔɔny; ku acie reer bi wo reer ke wo cin kɔɔth lupɔɔ en kɔɔrku, wo kɔɔr luɔi bi wo kɔɔth dɛ lupɔɔ, ago kedan kɔɔr thuɔɔu, ago liek e piir. 5 Ku Raan e cuec wo ne kemane guop en aye Nhialic, Raan ci wo gam Weikɛn Dit, ee biak de ke buk yok rial. 6 Agoku cool e rit wo wopiɔth, ne ŋiny ŋic wok ecooke, yan, te nu wok baai e guopdayic, ke wok tɔu roor te liiuwe Bɛnydit: 7 (ee gam en aye wo reer, acie daai); 8 wo ee wopiɔth riit, di, ku yok lueel, yan, adueer ŋuan tede wook te tɔu wok roor te liiuwe guopda, ku tɔuku baai ne Bɛnydit etok. 9 Ku kene en ayok cool e kɔɔr wok en aret, yan, Te nu wo baai ayi te nu wo roor, ke wo bi miɛt e Bɛnydit piɔu. 10 Ku wo bi dhil tic e thoony de Kritho nɔm wodhie, thoony de guieereloŋ; ago raan ebɛn kaŋ yok ka bi roŋ ne ke ci looi e guopdeyic, nɔn ee yen kepiɛth, ku nɔn ee yen kerac. 11 Yen ka, luɔi ŋic wok riɔɔc bi kɔc dhil riɔɔc e Bɛnydit, ke wo ye kɔc guet niim, ku Nhialic aŋic wopiɔth; ku yɛn dueer piɔu miɛt te ca wek wook ŋic piɔth ayadaŋ ne jam e yak yok e wepiɔth. 12 Ku wo cii rot e bɛ lɛc week, wek ayok tɔ yok ke duɛɛr wek rot leec ne biakda, ke we bi dɛ ke ba wek kede kɔc bɛɛr, kɔc e rot leec ne ke ci tic tei, ku ciki rot e leec ne ke nu e raan piɔu. 13 Ku na ye te jiɛɛm wok wei, ee kede Nhialic; ku na yok niim piath, ee kedun week. 14 Nhieer e Kritho ee wo cieŋ; ayok lueel ale, yan, Thon e thouwe raan tok ne biak de raan ebɛn, ka yen thon ci raan thou ebɛn ka; 15 ku thon thou en ne biak de raan ebɛn, ee ke cii kɔc piir bi bɛ piir e kede yenhden, ka bik piir e kede raan ci thou ne biakden ku be ro jɔt. 16 Yen acin en raan beku ŋic e baŋ de guop: acakaa Kritho guop, te ciɛk wok e kɔn ŋic ne baŋ de guop, ka cuku be ŋic aya. 17 Yen tede ka, te de yen raan nu e Krithoyic, ka ye ke ci piac cak: kathɛɛr acik lɔ ya; wɔiki, kaŋ acike piac cak kedhie. 18 Ku kaŋ aake bɔ tede Nhialic kedhie, Raan e wo tɔ mat ne yen ne Yecu Kritho, ago luɔi de mat yien wook; 19 luɔi e nu Nhialic e Krithoyic, ee piny nɔm tɔ mat ne yen, ku luɔi cii en ka cii kɔc wooc e mac e keyieth, ago jam de mat taau e wocin. 20 Ku enɔɔne wok ee tuuc ke Kritho, acit man lɛŋe Nhialic kɔc ne wothook: we laŋku ne biak de Kritho, yan, Bɛki mat ne Nhialic. 21 Yen raan kuc kerac aci tɔ ye kerac guop ne biakda; luɔi bi wo tɔ ye piathepiɔn e Nhialic ne yen.

2 Korinthoi 6

1 Ku nɔn ee wok luui ne yen etok, en a lɛŋ wo week, ke we cii dhueeŋ de Nhialic piɔu nom e ɣɔric. 2 Nɔn ci en e lueel, yan, Yɛn e kedu piŋ ekool piɛth, Ku yin ca luok ekool e kunydewei. Ekoole ki, yen aye kool piɛth; tieŋki, ekoole ki, yen aye kool e kunydewei. 3 Acin ke loiku ke bi raan diiu piɔu, ke luɔi e wo kaŋ looi ke ci bi gɔk; 4 wo ye rot tɔ ye kɔc piɛth ne kerieec ebɛn, acit man e kɔc e ka ke Nhialic looi, ne liɛɛr diit e wopiɔth, ne katuc dhal wook, ne ka dak wook, ne ka giŋ wook, 5 ne dui duiye wook, ne many mɛce wook, ne awuoou dit, ne luɔi ril, ne yin ee wo yin, ne mɔl ee wo mɔl e cam; 6 ne ɣɛɛrepiɔu, ne ŋinydekaŋ, ne guomdekaŋ, ne piathepiɔu, ne Weidit Ɣer, ne nhieer cinic rueeny, 7 ne jam de yic, ne riel diit e Nhialic, ne weu ke tɔŋ weu ke piathepiɔu e ciin cuec ku ciin cam, 8 ne lɛc, ku ne cien lɛc, ne rin piɛth ku ne rin rac; acit kɔc e kɔc math, ku wok ee kɔc yith; 9 acit kɔc kuc, ku wo ŋic apiɛth; acit kɔc, an, thouki, ku tieŋki, wok piir; acit kɔc ci dui, ku wo kene nɔk; 10 acit kɔc e dhiau, ku wo ye piɔth miɛt ananda; acit kɔc kuany nyiin, ku wo ye kɔc juec tɔ kueth; acit kɔc cin niim kaken, ku wo de niim kaŋ kedhie. 11 Wo ci wothook liep week, wek Korinthoi, wo ci piɔth laau e kedun. 12 Acie wook e giŋ week, ee weyac, kek e giŋ week. 13 Ku enɔɔne, ne cuot ba wek kaŋ cool aya (yɛn cit ke jam woke mithki), taki weyac laau. 14 Duoki rot e tɔ mac etok ne kɔc reec gam, ke we ci kit: piathepiɔu eeŋode thin keke dhaŋ de loŋic? ayi ɣɛɛrepiny bi mat adi keke cuɔlepiny? 15 Ku bi Kritho ethok mat adi keke Belial? ayi raan gam bi kaŋ rɔm adi keke raan reec gam? 16 Ayi luaŋ e Nhialic bi jam mat keke yinth adi? ku week, wek aye luaŋ e Nhialic piir; acit man ci Nhialic e lueel, yan, Yɛn bi reer e keyiic, ku cath e keyiic; ku yɛn bi aa Nhialicden, ku kek abik aa kɔcki. 17 Yen Ba wek bei ne keyiic, abak rot tɔ ye kɔc mɛɛn pei, ke lueel Bɛnydit ki, Ku duoki kecol e jak; Ku we ba dɔm, 18 Ku yɛn bi aa Wuoordun, Ku we bi aa wɛɛtki ku nyurki, Ke lueel Bɛnydiit Leu Kerieec ka.

2 Korinthoi 7

1 Yen ka, enɔn ciɛth wok woke ka ci lueel, an, bike gam wooke, wek kɔc nhiaar, yok rot waak ne acuɔl ebɛn acol e guop ku acol e wei, ku yok wopiɔth tɔ ɣer abik dikedik ne rieu de Nhialic. 2 Liɛpki wepiɔth wook: acin raan cuk luoi kerac, acin raan cuk riɔɔk piɔu, acin raan cuk cam. 3 Acie jany jaany ɛn week, yen e luɛɛl ekene. aca kɔn lueel, nɔn tau wek e wopiɔth, ku abuk thou etok, ku abuk piir etok. 4 Yɛn ci anyin riil alal, te jaam ɛn wo week, ku lɛɛc rot alal ne biakdun: yɛn ci riit piɔu alal ka cin daŋ kaar, yɛn mit piɔu aret awar kerieec ne ketuc dhal wook ebɛn. 5 Waan, te ci wok bɛn Makedonia, wo cin lɔŋ ci wogup lɔŋ, wo cii ketuc dhal wook tuɔɔk e biake ku biake; e wogup biic, tɔɔŋ aake nu, ku e wopiɔth thin, riɔɔc aa nu. 6 Acakaa kake kek e nu, Nhialic, Raan e kɔc riit piɔth kɔc e piɔth dhiau, aci wo riit piɔth ne bɛn de Tito; 7 ku acie ne bɛnde etok, ku ne riet ci e riit piɔu yenguop ne kedun ayadaŋ, waan lek en wook taŋ aa wek ɛn tak alal, ayi dhien aa wek dhiau, ayi lɛthduon aa wek yiic lɛth ne biakdi; aguɔ piɔu jɔ miɛt aret awar miɛtepiɔu awaan. 8 Ku acakaa yɛn e ci week tɔ dhiau piɔth ne awarek, ke yɛn cii rot gak enɔɔne, acakaa yɛn e ci ro kɔn gɔk waan; aca tiŋ nɔn ci awareke we tɔ dhiau piɔth, ku we ci piɔth guɔ lɔ yaŋ. 9 Ku enɔɔne, acie luɔi ci we tɔ dhiau piɔth, en e miɛt ɛn piɔu, e luɔi ca wek piɔth dhiau aɣet puŋ ba wek wepiɔth puk: ee kede Nhialic en aci we tɔ dhiau piɔth, ke cin kerɛɛc bak yok e kedayic. 10 Ku dhienepiɔu bɔ tede Nhialic ee puŋdepiɔu bɛɛi, ke bi raan kony wei, ku acin raan bi ro gɔk e ye: ku dhienepiɔu bɔ ne piny nɔm ee thuɔɔu bɛɛi. 11 Thɔɔŋki kemane guop, dhien ci we tɔ dhiau piɔth ne kede Nhialic, thɔɔŋki lɛth ci we tɔ leth yiic dit diit en, yeka, ku dit e luɛl ca wek kedun lueel, yeka, ku diu ca wek piɔth diu, yeka, ayi taŋ ca wek kaŋ tak aret, yeka, ayi tuoc ca we piɔth tuoc, yeka, ayi guur ca wek kaŋ guoor! ne kerieec ebɛn we ci ro nyuɔɔth nɔn ca wek gup a gɔk e liu liɛɛu wek e jameyic. 12 Yen na ca we cak gaar waan, acie biak de raan ci kedaŋ wooc, en e gaar ɛn en, ku cie biak de raan ci wac kedaŋ aya, ee luɔi bi diɛɛrduon dit tɔ tiec tede week e Nhialic nɔm, diɛɛr aa wek diɛɛr e wook. 13 Yen aci wo muk piɔth: ku enɔn ci wo muk piɔth, yen aci wo piɔth miɛt aretditte ne miɛt e Tito piɔu, luɔi ci piɔnde tɔ lɔ guik piny e week wedhie. 14 Ku na de ke ca lɛk en e lɛc lɛɛc ɛn rot e week, ke yɛn ken yaar; ku acit man ci wo week lɛk kaŋ kedhie ne yic, ayi lɛcdan e wo rot lɛc week e Tito nɔm, aci aa yic aya. 15 Ku taŋ tɛk en week aci yenyin ŋuak, te tɛk en enɔm ne piŋ ca wek kaŋ piŋ wedhie, ku nyuuc ca wek e nyuooc ne riɔɔc keke lɛtheguop. 16 Yɛn e piɔu miɛt nɔn duɛɛr ɛn guop a laŋ ne kedun ne kerieec ebɛn.

2 Korinthoi 8

1 Ku daŋ ki, wek tɔku ŋic dhueeŋ de Nhialic piɔu, wek mithekɔckuɔ, dhueeŋ ci yien kanithɔɔ ke Makedonia, 2 acakaa kek e ye them ne ketuc diit dhal keek, ke miɛt mit kek piɔth alal ku kuany de kekuyiin acik piɔndɛn adhuɛŋ tɔ ŋuak rot abi dit alal. 3 Ku yɛn ee caatɔ de miɔc ci kek miooc e kaken, ke roŋ ke weu cath ke keek, arek acik ŋuak nyin ayadaŋ, ku acik tak e kede nɔmden kapac, 4 agoki wo lɔŋ e laŋ dit, an, buk ke cik gam edhueeŋ noom, ku jɔku mat e luɔiyin ne keek etok, luɔi de kuny de kɔc ɣerpiɔth: 5 ku acii cit ke e ŋathku tei, acik rot kɔn gam Bɛnydit, ku gɛmki rot wook ne kede piɔn e Nhialic. 6 Agoku Tito yɔɔk, yan, cit man ci en e kɔn gɔl, ka bi dhueeŋe thol e weyiic aya. 7 Ku acit man ca wek kuɛth ne kerieec ebɛn, ne gam, ku ne jam, ku ne ŋinydekaŋ, ku ne lɛth lɛth wek yiic, ku ne nhieer nhiaar wek wook, en ja wek aa kuɛth ne dhueeŋe ayadaŋ. 8 Acie luɔi dhiɛl wek e looi en luɛɛl, ee biak de lɛth e kɔc kɔk yiic en a luɛɛl ɛn en, ku e them thɛm ɛn nhieerdun ayadaŋ nɔn ee yen yic. 9 Wek ŋic dhueeŋ de Bɛnydan Yecu Kritho piɔu, acakaa yen e juec e kake, ke ye ro tɔ ye raan kuany nyin ne biakdun, luɔi ba wek aa kɔc juec e kakun ne kuany kuɛɛny en nyin. 10 Ku yɛn e loŋdi taau ne kede jame: kene adueer piath tede week, wek kɔc ci kaŋ kɔn gɔl run waan, acie ne luɔi tei, ee gam ca wek piɔth dɛ gam ayadaŋ. 11 Ku enɔɔne, jaki luɔi de kaŋ thol ayadaŋ; ago cit man nu gam de piɔu, ke tholekaŋ abi nu aya ne ka nu e wecin. 12 Ku na nu gam e raan piɔu, ka bi tɔ ye piathde, ne kede ke nu e yecin, ku acie ne kede ke liu e yecin. 13 Ku yɛn cin piɔu luɔi bi kɔc kɔk dɛ lɔŋ, ku duɔɔnyki: 14 ee kit ba we kit en a kaar, yan, enɔɔne kuɛthdun abi keek kony ne ke dak keek, na ekool daŋ, ke kuɛthden abi we kony ne ke dak week; aguɔki kit wedhie: 15 acit man ci e gɔɔr, yan, Raan ci kajuec kuany, acin ke ci doŋ keke yen; ku raan ci kalik kuany, ka cin ke dak en. 16 Ku thieithieei Nhialic, Raan e tɛɛu lɛtheyic mane guop e Tito piɔu ne biakdun. 17 Ee yic, aci loŋda gam; ku nɔn leth en yic alal, ke jɔ lɔ tede week ne kede piɔnde etok. 18 Agoku mɛnhkeneda tooc keke yen etok, raan ci leec e kanithɔɔ yiic kedhie ne baŋ de welpiɛth; 19 ku acie kene etok, ee raan cii kanithɔɔ lɔc, yan, buk cath etok e yen, lok ke ci gam edhueeŋe looi, ke Bɛnydit bi dhueeŋ yok, ku luɔi kɔɔr wok nɔn bi wo kɔc kony. 20 Ku wo cin piɔth luɔi bi en dɛ raan bi wo gɔk ne juec de kaŋ ka looi wok kake: 21 agoku kaŋ aa dot apiɛth, aci e Benydit nɔm tei, e kɔc niim ayadaŋ. 22 Ku wo ci mɛnhkenedan daŋ tooc keke keek etok, raan cuk kɔn them ecaŋɣɔn ku cuk yok alethic ne kajuec, ku enɔɔne alethic awar man waan ne biak de aŋɔth ŋɛɛth en week aret. 23 Ku na de raan lop e kede Tito, ee raan rom wok etok ku lniku etok ne kedun; ku na lop raan e kede mithekɔckuɔ, ayek tuuc ke kanithɔɔ, ku yek dhueeŋ de Kritho. 24 Yen nyuoth wek keek yic ee nhieerdun yic e kanithɔɔ niim, ayi yic ee lɛcda yic lɛc ee wo rot leec e kedun.

2 Korinthoi 9

1 Ku ne kede kuny de kɔc ɣerpiɔth, acin ke duɛɛr ɛn e dhil gaar week: 2 yɛn ŋic thok ca wek thok e guiɛɛk, en a lɛɛc ɛn rot ne kedun e kɔc ke Makedonia niim, yan, ci Akaya guɔ thok e guiɛɛk run waan; ku lɛth e wekyiic aci kɔc juec alal tɔ leth yiic ayadaŋ. 3 Ku yɛn ci mithekɔckuɔ tooc tei ke lɛc leec wok rot e kedun ke cii bi aa ɣɔric ne kede cooke; luɔi ba wek thok e guiɛɛk, cit man can e lueel. 4 Ku na de te bi kɔc kɔk ke Makedonia ne yɛn etok, ku yokki week aken thok e guiɛɛk, ke wook (aca bi lueel, yan, ee week), wo dueer yaar e aŋɔth ci wo week ŋɔɔth, ku lɛc ci wo rot leec e kedun. 5 Aguɔ lueel e yapiɔu, yan, ba mithekɔckuɔ dhil yɔɔk, yan, bik kɔn lɔ tede week, lek ke cak gam edhueeŋ kɔn guik abi thok, ke can kede kɔn lɛk week, luɔi bi en aa kede dhueeŋ, acie kede ciɛɛŋ ci we dhil cieŋ. 6 Ku cooke en a luɛɛl, yan, Raan cum e kalik, ka bi kalik tem ayadaŋ; ku raan cum edhueeŋ, ka bi tem ne dhueeŋ aya. 7 Raan ebɛn e ye miooc e miɔcdɛn cit man e yenpiɔu; e cie ne dhien dhiɛɛu en, ku cie ciɛɛŋ ci e cieŋ: raan e miooc ne piɔnmit en a nhiɛɛr Nhialic. 8 Ku Nhialic adueer dhueeŋdepiɔu ebɛn tɔ dit tede week; ke we bi kuɛth alal anandun ne kerieec ebɛn, aguɔki kuɛth e leu ba wek luɔi piɛth aa leu ebɛn: 9 acit man ci e gɔɔr, yan, Aci kake thiai wei, gɛm keek kɔc kuany nyiin; Ku piath e yenpiɔu a tɔu athɛɛr. 10 Ku enɔɔne, Raan e raan cum yien kɔth, ku ye raan cam yien kuin, abi we yien kɔthkuon lak com, ku ŋuɛk ke, ago piath e wepiɔth ŋuak e luɔk: 11 ke we bi tɔ kueth e kerieec abak piɔth adhuɛŋ alal, en aye Nhialic tɔ yok lɛc ne wook. 12 Luɔi e kuny e kɔc ro konye ee kɔc ɣerpiɔth tɔ kueth alal ne ke dak keek, ku acie yen etok, piath de luɔiye e ro ŋuak aya, ne luɛl ee kɔc e lueel, an, Thieithieei Nhialic, ecaŋɣɔn; 13 ŋiny ci kek we ŋic piɔth ne luɔiduone, yen aye kek Nhialic leec nɔm, ne biak de reer rɛɛr wek e gamic gam de welpiɛth ke Kritho, ku ne biak de piɔnduon adhuɛŋ aa wek keek miɔɔc e kakun ayi kɔc kedhie; 14 ku kegup ayadaŋ, te ye kek lɔŋ e biakdun, ke ke ye week tak alal, ne biak de dhueeŋ diit e Nhialic nu e wepiɔth dhueeŋ dit alal. 15 Thieithieei Nhialic e biak de miɔcdɛn e ye miooc edhueeŋ, niiɔc iiu ene.

2 Korinthoi 10

1 Ku yɛn Paulo guop, wek yɔɔk ne kuur ci Kritho ro tɔ koor ku ne liɛɛr e yenpiɔu, yɛn raan cin naamdi e weyiic te wɔi wek ɛn, ku nɔn liɛɛu ɛn, yɛn ci nyin riɛl tede week: 2 ku wek a laŋ, duoki ya tɔ ŋeeny te nuo yɛn, ne ŋeeny ca lueel, an, ba kɔc kɔk dhil ŋɛny kɔc e jam e wook, yan, yok reer e reer e guop tei. 3 Ku na cakku reer e guopic, ke wo ci tɔŋ e biok e biok de guop 4 (weukuɔn ke tɔŋ aciki e ka ke guop, ayek riɛl etor e Nhialic nɔm, bik alocdit ril aa dhuoor piny); 5 ayok looŋ rac dhuoor piny, ayi kerieec nu nɔm nhial ebɛn, kak e ro jɔt ku cakki ater ne ŋiny de Nhialic, ku jɔku ke yok tak e wopiɔth ebɛn tɔ ye lim bi kede Kritho aa piŋ; 6 ku buk rot dap guoor e rɛɛc reece kɔc piŋ ebɛn, te ca wek guɔ thok e piŋ piɛŋ wek kaŋ. 7 Yak kaŋ woi ne kede tic ee kek tic biic? Na de raan ŋic rot nɔn ee yen kede Kritho, e be cooke thɔɔŋ e yepiɔu aya, yan, Acit man ee yen kede Kritho, yen aye wok ka ke Kritho ayadaŋ. 8 Ku na ya cak ro leec alal ne riɛlda (riɛl e gɛme Bɛnydit wook ne kede kuɛt bi wo week kueet, ku acie kede dhuur bi wo we dhuoor piny), ke yɛn cii dueer yaar: 9 ku yɛn cin piɔu luɔi ban we tɔ riɔc ne awareek. 10 Ade kɔc e ye lueel, yan, Awareekke aciɛthki ne loŋ thiek, ku arilki; ku tau de yenguop akɔc, ayi jamde acin nɔm. 11 Raan luel en aya, tɔ ciet enɔm e kene, yan, Tau tɔu wok e jamic e awareek yiic te liiu wok, yen aye tau bi wo tɔu e luɔiyin aya te nu wok. 12 Ku wo cii woyiic dueer mat ne kɔc kɔk kɔc e rot leec kapac, ku cuku ro dueer thɔɔŋ e keek aya: ku keek, them ee kek ro them kapac, ku thooŋ ee kek ro thɔɔŋ kapac, acin kek niim. 13 Ku wook, wo cii ro bi leec abuk akeu lii nɔm, wo bi pek e akeu nɔm aken e them ci Nhialic yien wook, aken ci ɣet tede week aya. 14 Wo ken akenda lii nɔm, cit man ken wo ɣet tede week: wok e ɣet tede week aya ne guieer ee wok welpiɛth ke Kritho guiir: 15 wo cii rot dueer leec e ka nu e akenda baŋtni, kek aye luɔi e looi kɔc kɔk; ku kene aŋathku, yan, te ci gamdun ro guɔ ŋuak, ke riɛlda bi dit e weyiic, ku ŋootku ke wo pek akenda, agoku lɔ tueŋ, 16 ku jɔku welpiɛth guiir ayi bɛi nu e weniim tueŋ, ku cuku rot e leec ne luɔi ci raan daŋ kɔn looi, luɔi cuk yok e thok. 17 Ku raan e ro leec, e ye ro leec e Bɛnyditic. 18 Acie raan lec rot etok yen piɛth egɔk, ee raan leec Nhialic yen apiɛth.

2 Korinthoi 11

1 Adi miɛt piɔu te guom wek kedi tethiinakaŋ e piɔl piaal ɛn piɔu: yeka, guomki tei. 2 Yɛn de yic tiɛɛl e biakdun, tiɛɛl e Nhialic: luɔi can week tɔ thiak e mony tok, luɔi ban week gam Kritho cit man e dhueny ɣerewic. 3 Ku yɛn riɔc, luɔi bi en dɛ te ba wek piɔth riaak, cit man ci kerac Kawa math ne rueenyde, aguɔki piɔth cuo bɛ aa tok, ku caki yiic be ɣɛɛr ne Kritho. 4 Ku na raan bɔ enɔɔne, ten ee yen kede Kritho daŋ guiir, Kritho ken wo kede guiir, ku te yok wek wei mɛɛn wei kɛnki yok waan, ayi welpiɛth mɛɛn wel kɛnki gam waan, aduɛɛrki yien guum apiɛth. 5 Ku e yapiɔu, yɛn kit woke tuuc ebɛn, acakaa tuuc dit nu tueŋ alal, acin kethiin tau ɛn cieen. 6 Ku na cakaa yɛn e dɛk e jam, ka cin ke dak ɛn ne ŋinydekaŋ; ee yic, kene acuk cok e nyuth wok e week ne kerieecic ebɛn. 7 Ca kerac looi, e kuur can ro kuɔɔr piny, luɔi bi we jat nhial, nɔn can welpiɛth ke Nhialic guieer week youyou? 8 Yɛn e weu ke kanithɔɔ kɔk rum, waan nɔɔm ɛn ariop tede keek, luɔi ban kedun aa looi; 9 ku te waan rɛɛr ɛn wo week, ekool e de en ke dak ɛn, acin raan ca miɛn; ken ee ya dak, aye mithekɔckuɔ yinn ɛn aba kuɛth, mithekɔckuɔn e bɔ Makedonia; ku yɛn aa ye ro muk ne kerieec ebɛn aguɔ we cuo min, ku yɛn bi ro muk e muŋdi. 10 Yic de Kritho acath ke yɛn, acin raan bi a pɛn lɛc lɛɛc ɛn rot ne cooke, piny de Akaya nɔm ebɛn. 11 Ee kaŋo? ee luɔi can we nhiaar? Nhialic en aŋic en. 12 Ku ke luɔɔi enɔɔne, yen aba ya looi, luɔi ban ke bi kek ro leec tɛɛm wei tede kɔc kɔɔr en; ago, an, lecki rot, ka bik ro yok akit e wook. 13 Kɔc cit e kake kek aye tuuc aluɛth, kɔc e luui ecueer, agoki rot aa puk tɔki rot e tuuc ke Kritho. 14 Ku acie kegai en ekene; Catan guop ee ro puk tɔ rot e tuny e ɣɛɛrepiny tunynhial. 15 Ku acie kedit, te ye kɔc e kede looi ro puk tɔki rot e kɔc e ka ke piathepiɔu looi; ku kedɛn bik yok rial abi roŋ ke luɔiden. 16 A bɛ lueel, yan, E cin raan e ya tɔ ye raan mum nɔm; ku na yak a tɔ ye raan mum nɔm, ke we dɔm ɛn tei, cit man e raan mum nɔm, ke ya bi ro leec tethiinakaŋ. 17 Ke luɛɛl enɔɔne, acie kede Bɛnydit en a luɛɛl ɛn en, ku ja ro leec aya, ke yan ci nyin riɛl. 18 Enɔn juece kɔc e rot leec ne kede guop, ke yɛn aya yɛn bi ro leec. 19 We ŋic kede kɔc mum niim guum, luɔi aa wek kɔc pel niim. 20 Te tɔ raan week e him, ayak guum, ayi te ciɛme raan week, ayi te rume raan week, ayi te bieeke raan wenyin. 21 Yɛn jam e jam e raan cin naamde, acit man kɔc wok. Ku na de ke bi raan enyin riil, (yɛn jam e jam e mumnɔm), ke yɛn ci anyin riil aya. 22 Kɔcke yek Eberuu? ayi yɛn aya. Yek kɔc ke Yithrael; ayi yɛn aya. Yek kɔth ke Abraɣam? ayi yɛn aya. 23 Yek kɔc e ka ke Kritho looi? (Yɛn jam cit raan jiɛɛm wei) a waar ke; e luɔi tuc, en a waar ɛn keek, ku waar keek e dui cii dueere kueen, ku many e ya cool e mɛce yɛn e aloc yiic, ku ŋiny aa yɛn cool e ŋic rot thuɔɔu. 24 Tede Judai yɛn aa dui raandhic e wɛt kathierŋuan a lɔ tok liu. 25 Yɛn aa dui e thieec raandiak, ku biooke yɛn e kur raantok, yɛn aa tuke wei abelic raandiak, wɛɛr tok ku cool tok ke ya tɔu abapditic; 26 awaar ke ne keny aa yɛn cool e keny, ku riɔɔc wiir, ku riɔɔc de kɔc e kɔc luc, riɔɔc e jurda, riɔɔc e juoor, riɔɔc nu e panyditic, riɔɔc nu e jɔɔric, riɔɔc nu e abapditic, riɔɔc nu e mithekɔckuɔn cuɛɛr yiic. 27 ne luɔi tuc e kɔc doony, ku luɔi e kɔc nɔk, ne ruu aa yɛn ruu yin ecaŋɣɔn, ku ne cɔŋ e ya nɔk ayi reu, ku ne nyaŋ aa yɛn cool e nyaŋ rot e kecam, ku ne wiir e ya nɔk, ku cin aa yɛn kɔu cien lupɔ. 28 Jaki kake pɔl, ee ka nu biic tei, lɔ ken e ya miɛn piɔu e akooinyiin kedhie, yen aye diɛɛr aa yɛn piɔu diɛɛr e kanithɔɔ kedhie. 29 Eeŋa kɔc, ku ca kɔc ayadaŋ? de raan ci tɔ wac kaŋ, ku ca piɔu bi tuoc? 30 Na de ke ban ro dhil leec, ke yɛn bi ro leec ne kak aa yɛn ke kɔc e ke. 31 Nhialic Wun Bɛnydan Yecu Kritho, yen aŋic en nɔn can lueth tor, yen acath ke athiɛɛi aɣet athɛɛr. 33 ku yɛn aa luɛiye piny e dionyic e aweernyin, awer nu e panydit kɔu, aguɔ ban e yecin.

2 Korinthoi 12

1 Yɛn bi ro dhil leec, acakaa yen e cii piɛth; ku yɛn bi bɛ bɛn te nu jam de tiŋ can Bɛnydit tiŋ ku nyuth ci en ro nyuoth ɛn. 2 Yɛn ŋic raan nu e Krithoyin, ku run acik teek kathieer ku ŋuan (nɔn e ciɛth en keke guopde, ku nɔn e cii en cath ke yen, a ja kuc; aŋic Nhialic), raane, yen raan wen luɛɛl aci gap nhial ɣeet paan e Nhialic ya. 3 Yɛn ŋic raan cit ekene (nɔn e ciɛth en keke guopde, ku nɔn e cii en cath ke yen, a ja kuc; aŋic Nhialic), 4 raane aci gap nhial ɣeet Paradeitho, ago wel piŋ wel e raan pɛn luɛl lueel en ke. 5 Ne kede raan cit ekene, en a ban ro leec: ku ne kedi guop yɛn cii ro bi leec, ee kɔc kaac ɛn tei, en a ban ro leec. 6 Ku na cak piɔu dɛ luɔi ban ro leec, ke yɛn cii dueer aa raan mum nɔm; luɔi ee yen yic en ba lueel; ku enɔɔne aca pɔl, ke cin raan bi a tɔ ye raan dit awar tiŋ tiŋ en ɛn, ku wɛɛr ke ci piŋ ne kedi. 7 Ku luɔi can ro tɔ dit e dit cii piɛth, ne biak de ka juec gook ci nyuoth ɛn, yen aa yike ya guop kou kon nu e riŋic, ee tuny e tuuce Catan bi yɛn aa biɔɔk guop, ke ya cii ro bi tɔ dit e dit cii piɛth. 8 Guɔ Bɛnydit lɔŋ ne biak de kene raandiak, ke bi jal e yaguop. 9 Go lɛk ɛn, yan, Dhueeŋ de yɛnpiɔu ee yi kiet: riɛldien dit aye tɔ ye dikedik ne kɔc kɔɔce raan. Yen a ban rot aa leec ke ya mit piɔu alal ne kɔc aa yɛn guop kɔc, ke riɛldiit e Kritho bi reer e yaguop. 10 Yen a ya yɛn piɔu miɛt e kɔc kaac ɛn, ku ne lɛɛt ee ya laat, ku ne dak aa yɛn dak e kaŋ, ku ne yoŋ ee ya yɔŋ, ku ne dhal ee kaŋ a dhal, ne biak de Kritho: kool kaac ɛn, en aye kool riɛl ɛn. 11 Yɛn ci aa raan mum nɔm e lɛc lɛɛc ɛn rot; we ci a dhil tɔ lec rot; adi cak a leec week: acin ke ye tuuc a woor acakaa tuuc ditt nu tueŋ alal, acakaa yɛn e cinkedaŋ. 12 Ŋiny dueere ye ŋic egɔk nɔn aa yɛn tuc e guɔ looi e weyiic ne yic ne guom de kerieec ebɛn, ku ne gook ku ka gɛiye kɔc, ku luɔi ril ebɛn. 13 Ee kaŋo ke ci we tɔ kor e kanithɔɔ kɔk, ee luɔi e can kakun e cam lɛɛny etok, yɛnguop; palki yɛn e ke ca wooce. 14 Tieŋki, yɛn e cok aa rou tede week, ku dieŋden ki, yɛn jɔ bɛn; ku kakun aca ke bi aa cam lɛɛny: acie kakun ke kaar, ee wegup wek kaar; acii piɛth luɔi bi mith kɔc e dhieth ke kuɛt kaŋ, ee kɔc e dhieth mith kek aye kaŋ kuɛt mithken. 15 Ku yɛn bi kaki aa riaar piny ke ya mit piɔu, ku ja ro riaar piny aya ne biak de weikun; ciɛk an, dit nhieer nhiaar ɛn week ke yen aye nhieerduon nhiaar wek ɛn tɔ koor. 16 Ne tɔu aya tei, wek kɛn miɛn; ee rueeny en e dam ɛn week, en luɛlki? 17 De raan toŋ ca tɔ cam week, e kɔc ca tuoc week yiic? 18 Yɛn e Tito lɔŋ, an, bi lɔ tede week, ku ja mɛnhkenedan daŋ tooc keke yen etok. De ke ci Tito we cam? e wo cii cath e piɔn toŋe? E wo cii cath e kueer toŋr? 19 Cook daŋ, yan, yak lueel, yan, konyku rot e weniim ecaŋawen? Wok jam e Nhialic nɔm e Krithoyic. Ku ka luelku kedhie, wek kɔc nhiaar, ee ka ke kuɛt bi we kueet. 20 Yɛn e riɔɔc, miak, te can bɛn, ke we cit ka ca bi yok aye kɔc kaar e yapiɔu, ku yɛnguop yɛn cit ke caki bi yok aye raan kaarki e wepiɔth; yɛn e riɔɔc e ciet ke bi dɛ ateer nu, ku tiɛɛl, ku agooth, ku tɔɔŋ, ku ciek de thok, ku atuum, ku lɛc leece kɔc rot, ku awuoou; 21 ku yɛn e riɔɔc, miak, te la yɛn bɛ bɛn, ke Nhialicdi acit ke bi a tɔ yaar e weyiic, ku yɛn cit ke bi kɔc juec dhieu kɔc ci kerac kɔn looi, ku kenki kepiɔth puk ne luɔidɛn col ku kɔɔr ee kek diaar kɔɔr ku dhoomden, luɔidɛn rɛɛc e cik aa looi.

2 Korinthoi 13

1 Yɛn e cok aa rou, ku dieŋden ki, ban jɔ bɛn tede week. Ne thok ke caatɔɔ kaarou ayi diak abi jam lɔ kimpiny ebɛn. 2 Aca lɛk week waan, ku kan lɛk week tueŋ enɔɔne raanrou, cit nɔn nuo yɛn woke week; ku iiu liɛɛu ɛn enɔɔne, en a gaar ɛn kɔc ci kerac looi ɣɔn, ku gaar kɔc kedhie, yan, Te la yɛn bɛ bɛn, ke we ca bi pɔl; 3 luɔi kaar wek ŋiny ba wek e ŋic egɔk nɔn jiɛɛme Kritho e yathok; ku yen acii kɔc tede week, aril alal e weyiic: 4 acakaa yen e ci piaat e tim ci riiu nɔm kɔu ke kɔc guop, ka piir enɔɔne ne riɛl diit e Nhialic. Ayi wook aya, wok kɔc ne yeyic, ku wo bi piir ne yen etok ne riɛl diit e Nhialic, riɛl nu tede week. 5 Thɛmki rot nɔn rɛɛr wek e gamic egɔk; caathki rot. Kuocki wegup nɔn nu Yecu Kritho e weyiic, te ca wek e kɔc ci rɛɛc tei? 6 Ku ya ŋath ba wek wo ŋic nɔn cii wok e kɔc ci rɛɛc. 7 Ku enɔɔne yɛn laŋ Nhialic e biakdun, ke cin kerɛɛc bak aa looi; acie luɔi bi wo tɔ ye kɔc piɛth, ee luɔi ba wek kepiɛth aa looi, na cakaa wok e ye tɔ cit kɔc ci rɛɛc. 8 Wok cin ater dueerku lueel e yic, ee man mɛt wok e yic, en anu. 9 Wok e piɔth miɛt, te ee wok kɔc, ku riɛlki: ku cook ee wok lɔŋ aya, ee luɔi ba wek piɔth dikedik. 10 Yen a gaar ɛn kake ke ya liu e weyiic, ke we ca bi dhil nen e nen rac miak te can bɛn, ago riɛl cii Bɛnydit gam ɛn, ago aa kede yin de kaŋ, ku acie kede dhuur e kaŋ piny. 11 Cook cieen, mithekɔckuɔ, yak piɔth miɛt. Yak piɔth dikedik; yak wepiɔth riit; yak tɔu ne piɔn tok; yak reer ediu: ku Nhialic de nhieer ku mat abi reer ke week. 12 Thiecki rot wapac ne ciem ɣeric. 13 Wek thieec kɔc ɣerpiɔth kedhie. 14 Dhueeŋ de Bɛnydan Yecu Kritho piɔu, ku nhieer e Nhialic, ku maath de Weidit Ɣer, e ye tɔu keke week wedhie. Amen.

Galatai 1

1 Yɛn Paulo, tuc, (ku ca ye tuny e kɔc, ku acie raan en ee toc ɛn, ee Yecu Kritho, keke Nhialic Waada, Raan e jɔt en e kɔc ci thou yiic), 2 yɛn woke mithekɔckuɔn tɔu ne yɛn etok, awarek en gɛɛrku kanithɔɔ ke Galatai. 3 E dhueeŋdepiɔu keke mat e ke tɔu ne week, ne ke bɔ tede Nhialic Waada, ku Bɛnydan Yecu Kritho, 4 raan ci ro gaam ne biak de karɛc cuk looi, luɔi bi en wo luok ne pinye nɔm enɔɔne, piny rɛɛce, ne kede piɔn e Nhialic Waada: 5 e dhueeŋ e ye tɔu keke yen aɣet athɛɛr ya. Amen. 6 Yɛn gai e ke ca wek ro dap guɔ rat wei wakya e Raan lɔɔm Raan ci we caal e dhueeŋic dhueeŋ de Kritho piɔu, lak welpiɛth kɔk gam: 7 ku acin welpiɛth kɔk nu, wel yith; ku ade kɔc e week tɔ diɛɛr e wel, akɔɔrki luɔi bi kek welpiɛth ke Kritho puk kɔɔth. 8 Ku na cakaa wook, ku na cakaa tuny bɔ nhial, te de en raan guiir week welpiɛth mɛɛn pei, wel cii thoŋ ke wel waan guiirku week, ne bi guop dɛ aciɛɛn. 9 Acit man e ke cuk kɔn lueel waan, aba bɛ nyɔkic, aleyɔɔ, Te de en raan guiir week welpiɛth mɛɛn pei wel cii thoŋ ke wel waan cak noom, ne bi guop dɛ aciɛɛn. 10 Kaar luɔi bi kɔc piɔth miɛt ne yɛn enɔɔne, ku ye Nhialic? kaar luɔi ban kɔc kɔc nyiin? Tee ya ŋoot ke ya ye kɔc kɔc nyiin, adi ca ye lim de Kritho. 11 Ku enɔɔne, we ta ŋic ekene, wek mithekɔckuɔ, yan, Welpiɛth ca guiir waan, aciki e ka ke raan. 12 Ku aake ca yok tede raan, ku kene ya wɛɛt aya, ee nyuuth ci Yecu Kritho a nyuooth tei. 13 Wek e taudi piŋ taudien aa yɛn tɔu ɣɔn e lam e Judaiyic, lam ee kek Nhialic lam, luɔi aa yɛn kanithɔ de Nhialic yɔŋ e yoŋ rac etaiwei, ku riaar: 14 ku yɛn e kɔc juec riic wok woor ne lam de Judai, luɔi aa yɛn yic lɛth alal ka waar keek ne kede ciɛɛŋ thɛɛr e kuarkuɔ. 15 Ku Nhialic, Raan ci a tɔɔu pei ne maar yac, go ya cɔɔl ne dhueeŋ de yenpiɔu, te ci en piɔu miɛt, 16 luɔi bi en a nyuoth Wende e yapiɔu, ke yɛn bi welkɛn piɛth aa guiir e Juoor yiic; ku enɔnthiine yɛn ken loŋ guiir woke kɔckuɔ: 17 ku kɛn lɔ Jeruthalem te nu kɔc e ye tuuc ɣɔn ŋuɔɔt ɛn; ku yɛn e jal ke ya lɔ Arabia; na wen, ke ya be yanɔm pɔk Damathko. 18 Na wen, aca run lɛɛr kadiak, ke ya lɔ Jeruthalem kɛny Petero, aguɔ reer wo yen e akool kathieer ku dhic. 19 Ku acin tuny daŋ ca tiŋ, ee Jakop etok, manhe e Bɛnydit. 20 Ku ka gaar week enɔɔne, di, yɛn cii lueth tor, aŋic Nhialic. 21 Na wen, ke ya lɔ piny de Thuria ku Kilikia. 22 Ku yɛn ŋoot ke ya kuc guop e kanithɔɔ ke Judaya, kanithɔɔ nu e Krithoyic: 23 acik kedi piŋ tei, yan, Raan waan e wo yɔŋ, yen aye kɔc guieer gam enɔɔne, gam waan ee riɔɔk; 24 agoki Nhialic leec ne kedi.

Galatai 2

1 Na wen, aci run wan kathieer ku ŋuan, ke ya be lɔ Jeruthalem woke Baranaba etok, ku wo cath woke Tito ayadaŋ. 2 Ku yan e lɔ ne kede nyuuth ci a nyuooth; aguɔ welpiɛth lueel e keniim welpiɛth aa cool e guiɛɛr ɛn keek e Juoor yiic; aa ke luɛɛl e kɔc de naamden niim kapac te cin kɔc, nɔn bi en yien aa ɣɔric, yen ke luɔɔi, ayi ka ca looi ɣɔn nɔn ee kek ɣaar yiic ayadaŋ. 3 Ku acakaa Tito akene dhil tɔ cuel ayadaŋ, ku ye Giriki: 4 ee jam de mithekɔckuɔn kɔk aluɛth, kɔc ci bɛn thin ecueer, en aa jɛi wok e cuɛlde, ayek cathda bɛn neem, cath ciɛth wok e kede yenhda e Kritho Yecuyin, luɔi bi kek wo tɔ ye liim. 5 Ku akenku ke tɔ tiam wook, buk aa reer e loŋdenic, acin thaar tok; luɔi bi yic de welpiɛth aa tɔu ke week. 6 Ku kɔcke kɔc ci tɔ ye kɔc de naamden, (acakaa kek e ye ŋo, acakaa kek e dit ku acakaa kek e kor, akitki tede yɛn: Nhialic acin raan e rieu guop) kɔcke kɔc ci tɔ ye kɔc dit acin loŋ daŋ cik lɛk ɛn: 7 acie yen, ku te ci kek e tiŋ, nɔn ci guieer taau e yacin guieer ban welpiɛth guieer kɔc kene cueel, acit man ci guieer bi en aŋueel guieer taau e Petero cin, 8 (ku Raan waan e luui keke Petero ne kede tuoc ci e tuoc aŋueel, yen aaye luui keke yɛn ayadaŋ ne kede Juoor); 9 na wen, te ci kek dhueeŋ ŋic dhueeŋ ci gam ɛn, ke yi Jakop, ku Kepath, ku Jɔn, kɔc ci tɔ ye meen ke kanithɔ, ke ke gɛm wook cin cueec ke maath, wo woke Baranaba, yan, buk lɔ tede Juoor wook, ku leki tede aŋueel; 10 ee cooke etok tei, yan, taŋ bi wok kɔc kuany nyiin aa tak; ku yen ecook mane guop aa ya yɛn cool e lethic e ye. 11 Na wen, aci Petero bɛn Antiokia, ke ja jɔɔny e yenɔm, luɔi de yen yeth gaak. 12 Ɣɔn ŋoote kɔc kɔk e ke ken bɛn tede Jakop, aa ye cam keke Juoor etok: na wen, aci kɔcke bɛn, ke jɔ enɔm dak cieen, go ro tɔɔu pei, ne riɔɔc ee yen riɔɔc e aŋueel. 13 Ago Judai kɔk ayadaŋ luui erueeny ne yen etok; arek abi Baranaba thɛl wei ne rueenyden aya. 14 Na wen, aca reerden tiŋ, nɔn cii en e reer piɛth reer roŋ ke yic de welpiɛth, ke ya ja Petero yɔɔk e kɔc niim kedhie, yan, Yin, yin ee Judai nɔm, te reer yin e reer e Juoor ku cii cit reer e reere Judai, eeŋo e yin Juoor dhil tɔ rɛɛr e reer e Judai? 15 Wok kɔc ci dhieeth ke wo ye Judai, ku wo cie Juoor e karac looi, 16 aŋicku nɔn kene raan tɔ piɛthpiɔu ne luɔi de loŋ, ee gam de Yecu Kritho etok, en ee raan tɔ piɛthpiɔu, ayi wok ayadaŋ, wo e Yecu Kritho gam, luɔi bi wo tɔ piɛthpiɔth ne gam ci wo Kritho gam, ku acie ne luɔi de loŋ: ne cin cin en raan toŋ bi tɔ piɛthpiɔu ne luɔi de loŋ. 17 Ku enɔɔne, te kɔɔr wok luɔi bi wo tɔ piɛthpiɔu e Krithoyic, ku wo wogup, wo ci yok a ye kɔc e kerac looi ayadaŋ, ke Kritho ee raan e kede kerac looi? Acie yen! 18 Ku te can kake bɛ yik, ka waan ca ŋaany, ke yɛn e ro tɔ ye raan e kaŋ wooc. 19 Ku ne loŋ yɛn ci guɔ thou ne kede loŋ, luɔi ban piir ne kede Nhialic. 20 Yɛn ci piaat e tim ci riiu nɔm kɔu woke Kritho etok; ku yɛn ŋoot ke ya piir; ku acii be aa yɛn, ee Kritho en piir e yaguop: ku piir pieer ɛn e guopic enɔɔne, ee gam en a pieer ɛn, gam aa yɛn Wen e Nhialic gam, raan e nhiaar ɛn, ago ro gaam ne biakdi. 21 Yɛn cii dhueeŋ de Nhialic piɔu e tɔ cin naamde: ku te bi piathepiɔu tede loŋ, ke thon e thouwe Kritho ee ɣɔric.

Galatai 3

1 Wek Galatai mum niim oou, eeŋa ci we thueeth, ba we yin cuo piŋ, wek kɔc cii Yecu Kritho taau e weniim edei, ke ye piaat e tim ci riiu nɔm kɔu? 2 Ee cooke yetok en a kaar luɔi ban e piŋ tede week, Cak Weidit yok ne luɔi de loŋ, ku cak ke yok ne piŋ ca wek e piŋ, aguɔki gam? 3 Mum mɔɔm weniim ka? nɔn ca wek gamdun gɔl e Wei yiic, bak thol e guopic enɔɔne? 4 Ee ɣɔric en e guoom wek kajueec cit ekake? ku cie ɣɔric en e guom wek? 5 Raan e week yien Weidit enɔɔne, ku ye luɔi ril looi e weyiic, ee luɔi de loŋ en e ye yen e looi, ku ye looi ne gam de ke ci piŋ? 6 Acit man ci Abraɣam Nhialic gam, ago tɔ ye piathepiɔu tede yen. 7 Yen ŋiɛc wek cooke, yan, Kɔc ke gam kek aye mith ke Abraɣam. 8 Ku kecigɔɔr, te ci en e kɔn tiŋ nɔn bi Nhialic Juoor tɔ piɛthpiɔth ne gam, ke jɔ welpiɛth kɔn guieer Abraɣam, yan, Juoor ebɛn abi thieei ne yin. 9 Ago kɔc ke gam agoke guɔ thieei ne Abraɣam etok, raan ŋic gam. 10 Ku kɔc ke luɔi de loŋ kek atɔuki e aciɛɛnic kedhie: luɔi ci e gɔɔr, yan, Raan ebɛn raan cie cool e dot ka ci gɔɔr e awarek de loŋic kedhie, bi keek aa looi, ka ci cieen. 11 Ku cin cin en raan ci tɔ piɛthpiɔu ne loŋ e Nhialic nɔm, yen aye tic egɔk: luɔi ci e gɔɔr, yan, Raan piɛthpiɔu abi piir e gam; 12 ku loŋ acie kede gam: ku aye gɔɔr, yan, Raan e keek looi, yen abi piir e keyiic. 13 Kritho aci wo wɛɛr bei e aciɛɛn e loŋic, luɔi ci e tɔ ye aciɛɛn ne biakda: luɔi ci e gɔɔr, yan, Raan ebɛn raan nɔɔk e tim nɔm, ka ci cieen: 14 e luɔi bi athiɛɛi de Abraɣam bɛn e Juoor gup ne Yecu Kritho; ku luɔi bi wo kaŋ yok ka ci kɔn lueel, yan, bi ke gam wook, kek aye Weidit, ne gam gɛm wok. 15 Wek mithekɔckuɔ, yɛn jam e jam e kɔc tei: Loŋ ci mac, acakaa yen e ye loŋ e raan tei, te ci e mac egɔk, ka cin raan bi e tɔ cin naamde, ku acin raan bi wel kɔk taau thin. 16 Ku ka ci kɔn lueel, an, bi ke gam en, ayeke lɛk Abraɣam keke kaude. Aken lueel, yan, Aba ke gam kɔth, cit nɔn juec kek; ee tok en e lueel, yan, Aba ke gam kaudu, yen aye Kritho. 17 Tharde ki yen a luɛɛl, yan, Loŋ ci mac ɣɔn, loŋ ŋoote Nhialic ke kaac thin egɔk, yan, ee kede Kritho, acii dueere tɔ cin naamde ne loŋ de Mothe, loŋ ci yien kɔc e loŋe cok, wen ci en run lɛɛr bot kaŋuan ku thierdiak, ku ke ci kɔn lueel, an, bi gam en, acii loŋ de Mothe dueer tɔ cin naamde. 18 Ku ke bi lɔɔk lak e kɔc, te bi en ne loŋ, ka cii be aa ke ci kɔn lueel, yan, bi gam: ku aci Nhialic gam Abraɣam ne luɛl ci en e kɔn lueel, yan, bi gam en. 19 Ku loŋ, eeŋodɛn bi looi? Aci taau thin ne biak de wac ci kɔc kaŋ wooc, aɣet te bi kau bɛn, kau ci kɔn lueel, yan, bi gam en; ku aci ŋiec guik apiɛth e tuucuhial, ku jɔ taau e raan e kɔc luk cin. 20 Ku raan e kɔc luk, acie raan tok en ee luook; ku Nhialic en aye tok. 21 Ku loŋ enɔɔne, deki ater ne ka ci Nhialic kɔn lueel, an, bi ke gam kɔc? Acie yen! ku te e de loŋ ci yien kɔc nu, loŋ dueer kɔc tɔ piir, eyic, piathepiɔu adi ci bɛn tede loŋ. 22 Ku kecigɔɔr aci jaŋ ebɛn mac e keracic, luɔi bi ke ci kɔn lueel, an, bi yien kɔc, ne gam ci kek Yecu Kritho gam, luɔi bi e yien kɔc ci gam. 23 Ku te ŋoote gam ke ken bɛn, wok ci mac, ku tit wo e loŋic, wo ci yok e wo mac aɣet kool bi gam bɛn, gam bi nyuoth kɔc elemiak. 24 Yen tede ka, loŋ en aye raan e wo wɛɛt cit mith, leer wook te nu Kritho, luɔi bi wo tɔ piɛthpiɔth ne gam. 25 Ku enɔn ci gam guɔ bɛn, ke wo cii be aa mith nu e raan e wo wɛɛt cok. 26 Wek ee wɛɛt ke Nhialic wedhie ne gam ca wek Kritho Yecu gam. 27 We wedhie, we kɔc ci baptith e Krithoyic, we ci Kritho taau e wekɔɔth. 28 Judai ayi Giriki aliu etene, ayi lim ayi raan e cath e kede yenhde aliuki ayi moc ayi tik aliuki aya: wek wedhie wek ee tok ne Kritho Yecuyic. 29 Ku te ya wek kɔc ke Kritho, ke wek ee kau de Abraɣam, ku yak kɔc bi kaŋ lɔɔk lak, acit man e ke ci kɔn lueel.

Galatai 4

1 Ku aluɛɛl enɔɔne, yan, Raan bi ka ke wun lɔɔk lak, te ŋoot en ke ye meth, ka cin pɛɛk bi ye paak keke lim, acakaa yen e ye bɛny nu e kaŋ niim kedhie; 2 ku ye reer e kɔc cok kɔc e ye muk ku kɔc ci taau e dhien nɔm, aɣet kool bii wun lueel. 3 Yen acit wook aya, ɣɔn ee wok mith, wo ci tɔ ye liim buk aa tɔu e ka ke piny nɔm cok: 4 na wen, aci run thok, ke Nhialic toc Wende, bi dhieeth e tik, ku dhieth e loŋic, 5 luɔi bi en kɔc nu e loŋic wɛɛr bei, ago wo tɔ muk abuk aa wɛɛtke. 6 Ku luɔi aa wek wɛɛtke, ke Nhialic jɔ Wei ke Wende tuɔɔc e wepiɔth, ke ke cot, yan, Abba, Waar. 7 Yen ka, yin cii be ŋoot ke yi ye lim, yin ee wende; ku ten ee yin wende, ke yin ee wen bi ka ke Nhialic lɔɔk lak ne Kritho. 8 Ku waan kuoc wek Nhialic, wek aa ye him ke yiethkun yieth cie Nhialic ne ciɛɛŋdɛn e ciɛke keek: 9 ku enɔɔne, nɔn ca wek Nhialic ŋic, ku aŋuan luɔi lueel wok en, an, we cii Nhialic ŋic, eeŋo bɛ wek rot pɔk ka cin naamden, ka cin riɛl ku kuanyki nyiin, ku dɛki piɔth luɔi ba wek rot bɛ tɔ ye liimken raanrou? 10 Wek ee akool theek, ayi pɛi, ayi te cit nɔn e rut ku ruel, ayi run, ayak ke theek. 11 Yɛn e riɔɔc e kedun, akuoc nɔn ee yen ɣɔric yen naŋ can ro nak piny e luɔi ne biakdun. 12 Wek mithekɔckuɔ, wek laŋ, yan, Yak tɔu cit man e yɛn, ku yɛn aya, yɛn e tɔu cit man e wek. Acin ke cak wac a; 13 ku aŋiɛcki nɔn can welpiɛth kɔn guieer week ne kɔc kaac ɛn guop; 14 ku them ci a them e guopdiyic akɛnki biɔɔn, ku we ken a koon; we ci a rieu cit tuny de Nhialic ku cit Kritho Yecu guop. 15 Athiɛɛiduon waan ci guɔ lɔ nou? Yɛn ee caatɔdun e cooke, yan, Tee cak leu e luɔi, adi cak wenyiin tuok bei, yienki keek yɛn. 16 Ca ro tɔ ye raan de ater ke week, nɔn can week lɛk yic? 17 Kɔɔr ee kek cok e kɔɔr kek week acii piɛth; ee luɔi bi ke we guoor biic, en anu e kepiɔth, ke ke bak cok e kaar wek keek. 18 Ku apiɛth nɔn ba wek aa cok e kaar wek kepiɛth e akoolnyiin kedhie, ku acie te nuo yɛn e weyiic tei. 19 Wek mithkienthiike, yɛn e bɛ rɔɔp e dhienhdun, aɣet te bi Kritho cueec e weyiic. 20 Yeka, yɛn dueer piɔu miɛt te nuo yɛn wo week enɔɔne, aguɔ arol puk; luɔi cɔm ɛn piɔu e kedun. 21 Lɛkki yɛn, wek kɔc kɔɔr reer e loŋic, cakki kede loŋ e piŋ? 22 Luɔi ci e gɔɔr, yan, Abraɣam aa de wɛɛtke kaarou, tok e dhieeth e nyan lim, ku dhieth tok e nyan e cath e kede yenhde. 23 Ku wen e nyan lim e dhieeth e kede guop tei; ku wen e nyan e cath e kede yenhde e dhieeth e ke ci kɔn lueel. 24 Kake ayek kaaŋ: dieerke ayek looŋ kaarou looŋ ci mac; tok a bɔ e kuurdit Thinai, ku ye mith dhieeth ke ke ye liim, en aye Agar. 25 Ku Agare en aye kuurdit Thinai paan e Alarap, ku athoŋ ke Jeruthalem nu enɔɔne: ka ye tɔu ke ye lim keke mithke. 26 Ku Jeruthalem nu nhial ee cath e kede yenhde, yen aye maada wodhie. 27 Luɔi ci e gɔɔr, yan, Mit piɔu, yin tiiŋ rol, tiiŋ cie dhieth; Ɣɔɔre yirol piny, cot aret, yin e tiiŋ cie rɔɔp: Mith ke tiiŋ thuoom awarki mith ke tiiŋ de monyde aretdiite. 28 Ku wook, mithekɔckuɔ, wok cit Yithak, wok ee mith ke ke ci kɔn lueel. 29 Ku acit man ɣɔn e mɛnh ci dhieeth e kede guop ee yen mɛnh ci dhieeth e kede Wei yɔŋ, yen anu yen enɔɔne aya. 30 Ku kecigɔɔr ee lueel adi? yan, Ciec nyan lim keke wende: wen e nyan lim acii ka ke wun bi lɔɔk lak keke wen e nyan e cath e kede yenhde. 31 Yen tede ka, wo cie mith ke nyan lim, wok ee mith ke nyan e cath e kede yenhde.

Galatai 5

1 Cath bi wok aa cath e kede yenhda, en aa lony Kritho wook; yen kaac wek thin aril, ku duoki weyieth be tɔ rek, abak aa liim. 2 Wɔiki da, wek lɛk, yɛn Paulo, yan, Te bi we cueel, ke Kritho acin piathdɛn bi nu tede week. 3 Yeka, yɛn ee caatɔ lek raan e ro tɔ cuel ebɛn, yan, luɔi bi en loŋ aa looi ebɛn anu e yeyeth. 4 Kritho aci tɔ cin naamde tede week, wek kɔc kɔɔr luɔi bi we tɔ piɛthpiɔth ne loŋ, week wedhie; wek ci loony wei e dhueeŋdepiɔu yic. 5 Ku wook, aŋɔth e piathepiɔu wen bɔ ne gam en a yok tiit ne Weidit. 6 Ku ne Kritho Yecuyic cuɛl acin naamde ayi luɔi kene raan cueel; ee gam lui ne nhieer en ade nɔm. 7 Wek aake ye riŋ apiɛth; eeŋa e we pɛn piŋ piɛŋ wek yic? 8 Weŋ ci we weŋe acii bɔ tede raan e cɔl week. 9 Luɔu thiinakaŋ ee amiɛɛn dit tɔ piɔɔr ebɛn. 10 Yɛn ŋath Bɛnydit ne kedun ke cin loŋ daŋ bak dɔm: ku raan e we tɔ diɛɛr e wel abi kede yok e yenhde, acakaa yen e ye raan yindi. 11 Ku yɛn, mithekɔckuɔ, te ŋuɔɔt ɛn ke ya guiir jam de cuɛl, ke yeŋo ŋuɔɔt ɛn ke ya yɔŋ kɔc? yen adi ci nyaai, yen kɔth ee kɔc kɔth e tim ci riiu nɔm. 12 Yɛn dueer piɔu miɛt te ci kɔc e we tɔ diɛɛr e wel rot tɛɛm wei. 13 Ee cath ba wek aa cath e kede yenhdun en aa cɔɔle week, wek mithekɔckuɔ, ku cath aa wek cath e kede yenhdun duoki ye kuoc dɔm, taki ye ke de luɔi de guop, ku yak rot luooi cit man e him, ne nhieer aa wek rot nhiaar. 14 Loŋ ebɛn aye tiiŋic e jam tok, jam e lueel aleyɔɔ, yan, Yin bi raan rɛɛr ke yin aa nhiaar cit man nhiɛɛr yin rot. 15 Ku te ya wek rot kaac, ku yak rot cam, tiɛɛtki rot ke we cii ro bi thol wapac. 16 Ku aluɛɛl aleyɔɔ, yan, Cathki ne Wcidit yiic, ke we cii ka kɔɔr guop bi aa looi. 17 Guop ee tɔŋ cam keke Wei, ku ye Wei tɔŋ cam ne guop; ku kake ayek gɔm kapac; ku wek cii ka kaarki e wepiɔth dueer aa looi. 18 Ku te ye we thel e Wei, ke we cie tɔu e loŋic. 19 Ku luɔi de guop aye tic egɔk, kek ki; kɔɔr e diaar, luɔi col, dhoom, 20 lam de yieth, athuɛɛth, man mɛɛne kɔc rot, ateer, tiɛɛl, agooth, ateer ke dit, teŋ ee kɔc keyiic tek, dom de weet rac, 21 wui de kalei, naŋ de kɔc, win ee kɔc wit e mɔu, thueec deyin kerac, ku ka kɔk cit e kake; ka ke guop ka: ku akan lɛk week enɔɔne ne kede kake, acit man can e kɔn lɛk week ɣɔn ne keden, yan, Kɔc e ka cit e kake looi, aciki ciɛɛŋ de Nhialic bi lɔɔk lak. 22 Ku ka ci luɔk e Weidit, kek aye nhieer, miɛtepiɔu, mat, guom de kajuec, ŋiec reer emaath, dhueeŋ, don e kaŋ, 23 kuur e raan ro tɔ koor, dom de rot: acin loŋ de ater ne ka cit e kake. 24 Ku kɔc wen e ya kɔc ke Kritho acik guop piaat e tim ci riiu nɔm kɔu keke kak ee guop kɔɔr etok, ayi ŋɔɔŋ e ye dɔm. 25 Te piir wok e Wei yiic, ke wo ye cath e Wei yiic ayadaŋ. 26 Duku lɛc ɣɔric e kɔɔr, duku rot e jut, duku yiic e dɛ tiɛɛl e rot.

Galatai 6

1 Wek mithekɔckuɔ, na de raan ci cak dɔm ne kerɛɛc ci looi, ke wek kɔc ke Wei, jaki raan cit ekene dak kueer, ne kuur aa wek rot kuɔɔr piny; ye yipiɔu woi, ke yi cii bi them aya. 2 E ŋɛk e ŋɛk kony ne ke nuan en, yen aba wek loŋ de Kritho aa tiiŋic. 3 Ku te de en raan e ro tɔ ye raan de naamde, ku acin naamde, ka mɛth rot tei. 4 Raan ebɛn e ŋɛk e ye luɔide yenguop thɔɔŋ e yepiɔu, yen abi en dɛ te bi en ro leec ne kede yen etok, ku acie ne kede raan daŋ. 5 Raan ebɛn ŋɛk abi thieec e kede luɔide. 6 Ku raan e weete ne wel e ye kake rɔɔm keke raan weet en etok, kakɛn piɛth ebɛn. 7 Duoki rot tɔ mɛthe; Nhialic acie dɔl guop: te de yen ke com raan, ke yen abi tem aya. 8 Raan e com ne kede guopde, ka bi kede guop tem, en aye dhiap de kaŋ; ku raan e com ne kede Wei, abi kede Wei tem, yen aye piir athɛɛr. 9 Ku duku wopiɔth tɔ bap ne luɔi de kepiɛth: wo bi tem ekool piɛth e tem, te ken wok bap. 10 Yen ee wo kɔc jɔ luooi apiɛth kedhie, e akool bi ro yok, ku kɔckuɔn ci wok gam etok abuk ke ya luooi apiɛth aretditte. 11 Wɔiki gaar gaar ɛn week e yacin, dit diit en nyin. 12 Kɔc ebɛn kɔc kɔɔr luɔi bi ke ŋic e ye kɔc piɛth e guopic, kek a dhil week tɔ cuel; ee luɔi cii ke bi yɔŋ tei ne biak de tim ci riiu nɔm tim de Kritho. 13 Acakaa kegup kek kɔc ci cueel, aciki loŋ e dot apiɛth ayadaŋ; akɔɔrki luɔi bi we cueel, ke ke bi rot aa leec e guopdunic. 14 Ku yɛn, lɛc ban ro leec aliu etaiwei, ee kede tim ci riiu nɔm etok, tim de Bɛnydan Yecu Kritho, raan ci ka ke piny nɔm tɔ pieete e tim kɔu tede yɛn, ku pieete ya e tim kɔu tede ka ke piny nɔm. 15 Ku cuɛl ayi luɔi kene raan cueel, acinki naamden e Yecu Krithoyic; ee raan ci piac cak, yetok. 16 Ku kɔc kedhie, kɔc e mat e cooke, e mat e ye tɔu ke keek ayi kokdepiɔu, ku e ke tɔu ne Yithiael de Nhialic. 17 Gɔl ekoole, ne cin raan e ya jut: yɛn cath wo pieer ke Bɛnydit Yecu ci gɔɔr e yaguop. 18 E dhueeŋ de Bɛnydan Yecu Kritho piɔu e ye tɔu ke weikun, wek mithekɔckuɔ. Amen.

Epethiei 1

1 Yɛn Paulo, tuny e Yecu Kritho ne kede piɔn e Nhialic, awarek en gaar kɔc ɣerpiɔth nu Epetho, keke kɔc adoot kɔc nu e Kritho Yecuyic; 2 E dhueeŋdepiɔu e tɔu ke week, ku mat, ne ke bɔ tede Nhialic Waada keke Bɛnydit Yecu Kritho. 3 Thieithieei e Nhialic, Wun Bɛnydan Yecu Kritho, Raan ci wo thieei e athiɛɛi de wei ebɛn, athiɛɛi de ka ke paanhial, ne Krithoyic; 4 acit man ci en wo lɔc ne Krithoyic ɣɔn thɛɛr aŋoot piny ke kene cak, ne nhieer nhiɛɛr en wook, luɔi bi wok piɔth ɣɛɛr ku cin ke bi wo gɔk e yenɔm. 5 Aci wo kɔn meek e yepiɔu nɔn bi en wo muk tɔ wook e wɛɛt ke yenguop ne Yecu Kruho, acit man e miɛt mit en piɔu, 6 ne lɛc bi dhueeŋ de yenpiɔu aa leec dhueeŋ ci lakelak, dhueeŋ ci gam wook edhueeŋ ne biak de Raan Nhiɛɛr, 7 Raan ci wo wɛɛr bei ne riɛmde, ago wo tɔ pɛle karɛckuɔ, ne dit de dhueeŋ de yenpiɔu, 8 dhueeŋ ci ŋuak nyin tede wook ne pɛlenɔm ebɛn ku piathenɔm ebɛn. 9 Aci wo to ŋic ke nu e yepiɔu ke ɣɔn ci thiaan, ne miɛt e yenpiɔu. Yen aye loŋ ci lueel e yepiɔu, 10 ne kede ciɛɛŋ bi en kaŋ cieŋ kedhie, te ci piny guɔ thok, an, abi kaŋ tɔ kut niim ebɛn, tɛɛu keek e Kritho cin, ayi ka nu paannhial, ayi ka nu e piny nɔm. 11 Abi ke taau e Kritho cin, raan ci wo tɔ yok ka buk lɔɔk lak, ne mɛk ci wo kɔn meek cit man ci Nhialic e lueel e yepiɔu, Raan e kerieec looi ebɛn, cit loŋ ci tak e yepiɔu; 12 luɔi bi wok aa kɔc e dhueeŋde tɔ lec, wok kɔc ci Kritho kɔn ŋɔɔth. 13 Ku ye raan cak gam ayadaŋ week, te ca wek jam de yic piŋ, yen jam piɛth de kuny ci we kony wei: ku week, te ca wek guɔ gam, ke we ci gaar piɔth Weidit Ɣer, Wei ci kɔn lueel, an, bi gam wook, 14 yen aye biak ci kɔn gam wook tueŋ, biak de ke buk lɔɔk lak, aɣet weer bi ke ci ɣɔɔc wɛɛr bei etaitai, ke dhueeŋde bi leec. 15 Ku yɛn aya, te can gamduon ca wek Bɛnydit Yecu gam piŋ, ku piɛŋ nhieer nhiaar wek kɔc ɣerpiɔth kedhie, 16 ke yɛn cii luɛl aa yɛn thieithieei lueel ne biakdun pal, wek aa lueel rin e lɔŋdiyic; 17 ke Wun Bɛnydan Yecu Kritho, yen aye Wun de nɔm lɛc, ke bi we miɔɔc ne wei ke pɛlenɔm ku nyuth bi we nyuoth kaŋ, luɔi ba wek e ŋic apiɛth; 18 ke we bi tɔ daai apiɛth ne nyiin ke wepiɔth; bak aŋɔth ŋic aŋɔth de cɔtdɛn ci en we cɔɔl, ku ŋiɛcki dhueeŋ bii Nhialic lɔɔk lak e kɔckɛn ɣerpiɔth yiic, dit diit en, 19 ku bak riɛldɛn dit ŋic, dit diit en alal awar kerieec, riɛldɛn diit ci nyuoth wook wok kɔc ci gam, acit man e luɔi de riɛldɛn diit agok, 20 riɛldɛn ɣɔn ci looi e Krithoyic, te ci en e jɔt e kɔc ci thou yiic, go taau e ciin cuenyde paannhial, 21 tenhial ya, aci miric kɔk woor kedhie alaldit, ayi ciɛɛŋ, ayi riɛl, ayi bɛɛny, ayi rin ci cak kedhie, acii e piny enɔɔne tei, ee piny bi bɛn aya, aci ke woor kedhie: 22 go kerieec taau e yecok ebɛn cieŋ ke, ku tɛɛu e kaŋ niim kedhie, ne kede kanithɔ, 23 yen aye guopde, ku ye kuɛthde, kuɛth de raan e kaŋ tɔ kueth kedhie, ka nu e kerieecic ebɛn.

Epethiei 2

1 Ku we cii Nhialic tɔ ɣɔɔr, wek kɔc ɣɔn ci thou ne kakuon ee yak wooc, ku ne karɛckuon ee yak looi; 2 karɛc yak cool e luɔɔi wek ke, ɣɔn rɛɛr wek e reer e kɔc ke pinye nɔm enɔɔne, reer e bɛnydiit cath ke rial e yomic, yen aye jɔŋ rɛɛc e luui e kɔc reec gam yiic enɔɔne. 3 Ku wook ayadaŋ wodhie, wok aa ye mat ne keek ɣɔn, ne ŋɔɔŋ de ka ke guop, ku wok aa ye kak e yok kɔɔr e yac looi, ayi kak e yok tak e wopiɔth; agoku aa mith ke agɔth ne ciɛɛŋ e ciɛke wo, cit man e kɔc kɔk. 4 Ku Nhialic Raan kok piɔu alal, ne dit e nhieer e nhiɛɛr en wook, 5 acakaa wok e ci thou e kakuɔn ee yok wooc yiic, ka ci wo tɔ ɣɔɔr ne Kritho etok, (ee dhueeŋdepiɔu en aci we kony wei), 6 ku aci wo jat nhial etok, ago wo tɔ rɛɛr etok paannhial ne Kritho Yecuyic: 7 luɔi bi en dit e dhueeŋ de yepiɔu nyuɔɔth wadaŋ thɛɛr ne piny bi bɛn, dhueeŋ diit war kerieec, ne miɛt mit en piɔu ke wook e Kritho Yecuyic: 8 ee dhueeŋdepiɔu en aci week kony wei, ne gam; ku acii bɔ tede week: ee miɔc de Nhialic: 9 aci bɔ ne luɔi ee raan looi, ka cin raan dueer rot leec. 10 Wok ee cuɛcde, ne caŋ ci wo cak e Kritho Yecuyic ne kede luɔi piɛth cii Nhialic kɔn lueel, an, buk aa cool e looi wok keek. 11 Yen tak we weniim ecooke, yan, Ɣɔn wek e ye Juoor ne dhien e dhiethe week, we ci tɔ ye Jur kene cueel ne jur ci tɔ ye Aŋuɛl, e guopic, ee ke ci looi e kɔc cin; 12 wek e cii thiaak e Kritho ɣɔn, wek e nu pei, ku caki e diil ke Yithrael, ku wek e ye kɔc lei, aa cin kedun thin e loŋ ci macic, loŋ de ke ci kɔn lueel, an, bi gam kɔc, wek aa cin ke ŋathki, ku iiu Nhialic tede week e piny nɔm. 13 Ku enɔɔne ne Kritho Yecuyic, wek kɔc waan nu temec, we ci bɛɛi tethiɔk ne riɛm de Kritho. 14 Yen aye man mɛte wook, raan e wo mat yiic waarou, tɔ wook e tok, ago pany nu kaamda dhuoor piny, 15 ne nyiɛɛi ci en ater nyaai ne riŋ de yenguop, ater e loŋ de yic cok bi kɔc aa piŋ, ku ka bi kɔc aa looi; bi raan toŋ ci piac looi cak ne guopdeyic, cak ne keek kaarou, ago ke maat aya: 16 bi en keek maat e Nhialic kek kaarou, ne guop tok ne tim ci riiu nɔm, ne nyiɛɛi ci en ater nyaai aya. 17 Na wen, ke bɔ, bi jam de mat bɛn guieer week, wek kɔc e nu temec, ku guiir kɔc e nu tethiɔk aya: 18 ku ne yen, wok waarou wo dueer ro cuot Waada ne Wei tok. 19 Yen enɔɔne, we cii be aa kɔc lei ku caki e buny lei, wek ee kɔc ke wun tok weke kɔc ɣerpiɔth ku yak kɔc ke dhien e Nhialic, 20 we ci yik e kerkeeric keerkeer e tuuc ku nebii, ku Yecu Kritho guop yen aye kuur nu e agukic kuur de naamde; 21 alooc ebɛn aci kieet nɔm e yen, abi dikedik, go ŋuak abi aa luaŋ diit ɣeric e Benyditic: 22 ku week aya, we ci yiek thin etok bak aa ɣon bi Nhialic cieŋ ne Weidit.

Epethiei 3

1 Yen aye yɛn raan e Yecu Kritho raan ci mac ne biakdun week wek Juoor, 2 te ca wek kede luɔi e dhueeŋ de Nhialic piɔuwe piŋ, luɔi ci gam ɛn e kedun: 3 luɔi ci en a tɔ ŋic jamcimoony, ne nyuoth ci en a nyuoth kaŋ; acit man can e gɔɔr waan ne wel liaakaŋ. 4 Ku te kuɛn wek welki yiic, ke we dueer ŋinydi yokic, ŋiny ŋiec ɛn jam de Kritho jamcimoony; 5 jam kene nyuoth kɔc e rem kɔk yiic, cit man cie nyuoth tuuckɛn ɣerpiɔth enɔɔne ku nebii ne Wei dit; 6 jam de rom bi Juoor ke bi kɔc lɔɔk lak rɔm etok, ku luɔi bi kek aa guop tok, ku bik ke ci kɔn lueel rɔm etok e Krithoyic ne welpiɛth. 7 Ku yɛn ci tɔ ye raan e welpiɛthke looi, acit man ci a miɔɔc ne dhueeŋ e Nhialic piɔu ne luɔi de riɛlde luɔi e kaŋ tiiŋ yiic. 8 Yɛn guop, acakaa yɛn ee koor e kɔc ɣerpiɔth kedhie, yɛn e miɔɔc ne dhueeŋe, luɔi ban Juoor guieer ka ke Kritho, kek aye weu cii dueere gith niim; 9 ku luɔi ban kɔc tɔ daai apiɛth kɔc kedhie, abik thar e jamcimoony ŋic, jam ɣɔn ci moony e Nhialicic te ɣɔn ciɛke piny, Nhialic Raan e cak kerieec ebɛn ne kede Kritho; 10 ke pɛl e Nhialic nɔm, pɛl kithic alal, ke bi ŋic e ciɛɛŋ ku riɛl nu paannhial ne kanithɔ enɔɔne. 11 Yen loŋ ci lueel e yenpiɔu ɣɔn thɛɛr ne kede Kritho Yecu Bɛnydandit, 12 raan ee wo tɔ ril nyiin, bi wo ro cuot tethiɔk ke wo cii nyiin riɔc ne gam ci wok e gam. 13 Yen a laŋ ɛn week, ke we cii piɔth bi bap ne katuc e ya dhal ne biakdun, yen aye dhueeŋdun. 14 Yen a tuok ɛn amiɔl e Waada nɔm Wun Bɛnydan Yecu Kritho, 15 Raan e ciek dhien rin kedhie, dhien nu paannhial ku dhien nu e piny nɔm, 16 aguɔ lɔŋ, ke bi we gam riɛl ne dit e dhueeŋ de yenpiɔu, abak riɛl e riɛldit ne Weike e wepiɔth thin; 17 ke Kritho bi reer e wepiɔth ne gam gam wek; ago meikun ku keerkeerdun ɣet piny e nhieeric, 18 ke we bi nhieer e Kritho leu ne yoŋ ba we yokic, week weke kɔc ɣerpiɔth kedhie, dit diit en kɔu, ku bɛɛr bɛɛr en kɔu, ku thuthde, ku bɛɛrde, 19 aguɔki nhieerde ŋic, nhieer war ŋinydekaŋ, ke we bi kuɛth ne kuɛth e Nhialic ɛbɛn. 20 Ku enɔɔne, Raan leu kaŋ e luɔi alaldit awar ka yok lip ayi ka yok tak ebɛn, ne riɛldit ee luui e woyiic, 21 e lɛc tɔu ke yen e kanithɔyic ne Kritho Yecu rem ebɛn aɣet wadaŋ thɛɛr. Amen.

Epethiei 4

1 Ya ki, yɛn ee raan ci mac ne kede Bɛnydit, wek laŋ nɔn ba wek reer e reer piɛth reer roŋ ke cɔt e cɔɔle week, 2 ne kuur aa wek rot kuɔɔr piny, ku ne reer aa wek reer emaath, ku ne liɛɛr e wepiɔth, bak aa reer apiɛth etok ne nhieer; 3 yak cok e thɛm wek apiɛth ke we bi piɔn toŋ de Weidit aa muk ne duot ci we duut e matic. 4 Ee guop tok yen nu, ku Weidit tok, acit man ci we cɔɔl ne aŋɔth tok, aŋɔth e cɔt e cɔɔle week; 5 Bɛnydiit tok, gam tok, baptinh tok, 6 Nhialic tok, Wun kɔc kedhie, nu e kɔc niim kedhie, ku ye luui e kɔc yiic kedhie, ku nu e weyiic wedhie. 7 Ku wo ci yien dhueeŋdepiɔu wo wodhie, acit man e them ci miɔc de Kritho thɛm wook. 8 Yen a lueel en en, yan, Ɣɔn le yen nhial, ke thel ke ye kɔc mac ke mac, Ku jɔ kɔc miɔɔc ne kaŋ. 9 (Ku lɔ e le yen nhial, ee kaŋo? Cie ɣet ci en kɔn ɣet piny tethuth ya ayadaŋ? 10 Raan ci ɣet piny yenguop yen aye raan ci lɔ nhial ya aya, aci tenhial woor ebɛn aret, luɔi bi en kerieec thiɔɔŋ ebɛn.) 11 Go kɔk gaam aye tuuc; ku gɛɛm kɔk aye nebii, ku bi kɔk aa kɔc e welpiɛth guiir, ku bi kɔk aa kɔc e kɔc tiit ku kɔc e weet; 12 ne luɔi bi kɔc ɣerpiɔth a dikedik, ku ne luɔi de kuny e kɔc rot kony, ku ne kuɛt bi guop de Kritho kueet, 13 aɣet te bi wok ɣet wodhie ne gam toŋ ci wok gam etok, ku ne ŋiny ŋic wok Wen e Nhialic, agoku aa kɔc dit, ku buk ɣet e pek e dit de kuɛth cii Yecu kuɛth; 14 ke wo cii bi bɛ aa mith thiaakaŋ, mith ee yom miaŋ ebɛn, leer ke tɛɛn ku leer ke tɛɛn, yom de weet e kɔc, ne math mɛthe kɔc kɔc erueeny, ku cap kithic ee kek kɔc math. 15 Wok bi yic dhil aa muk ne nhieer, ku yok dit e kerieecic ebɛn te nu yen, yen aye naamda, yen Kritho guop; 16 ago guop dit ebɛn ne yen ne duot ci e duut apiɛth abi lɔ kuendek, ne yomnyiin ebɛn yomnyiin cath ne yen, acit luɔi ee ka ke raan guop looi ebɛn, kene ke luɔide ku kene ke luɔide, ago guop dit abi ro yik e nhieeric. 17 Yen a luɛɛl ɛn cooke, ke ya ye caatɔ e Bɛnyditic, an, Duoki e bɛ reer e reer e Juoor, kɔc e reer ke ke ye ɣɔric tak e keniim, 18 kɔc col piɔth ku liuki e piir e Nhialicic ne biak de kuny kuc kek kaŋ, ku ne riɛl ril kek niim; 19 kɔc cin piɔth, agoki rot gam luɔi de dhoom, bik luɔi col kithic aa looi ne ŋɔɔŋ e ke dɔm. 20 Ku week, we kene wɛɛt e Kritho wakya, 21 te ca wek jamde piŋ, ku te ci we wɛɛt ne yen, ne weet yic nu e Yecuyin: 22 yan, bak raan thɛɛr pɔl, ne reerduon ee ya wek reer waan, raan ci dhiap ne biak de ŋɔɔŋ de lueth ŋɔɔŋ e ye dɔm; 23 ku bɛki rot tɔ cak ne wei nu e wepiɔth, 24 ku jaki raan ci piac cak dɔm, raan cii Nhialic caal piɔu, ne caŋ e ciɛkeye ne piathepiɔu ku ɣɛɛrepiɔu, ne yic. 25 Yen pal wek lueth, ku yak yin lueel, ŋɛk ke raan rɛɛr ke yen, luɔi raan wok. 26 Gɔthki, ku duoki kerac looi: duoki akɔl tɔ lɔ piny ke we ŋoot e wek goth: 27 Duoki jɔŋdiit rac pɛl te bi en reer e wepiɔth. 28 Raan e ye kual, ne cie bɛ kual: aŋuan luɔi bi en aa luui e luɔi piɛth ne cinke, ke bi dɛ ke bi en raan miɔɔc, raan dɛk e kaŋ. 29 E cin jam nhiɛɛny e bɛn bei e wethook, e ye jam piɛth etok, jam dueer kɔc kueet e ke dak keek, ke kɔc piŋ en ke ke bi dhueeŋdepiɔu yok. 30 Duoki Weidit Ɣer e Nhialic tɔ dhiau piɔth, Wei ci we gɔɔr piɔth e keek aɣet kool e wɛɛr weere kɔc bei eliŋliŋ. 31 Wel tuc ebɛn, ayi ditepiɔu, ayi agɔth, ayi jam arolrol, ayi jam rac ebɛn, e ke nyiɛɛiye e weyiic, keke luɔi anyaak ebɛn: 32 ku yak rot theek wapac, yak piɔth kok e rot, abak rot aa pɔl, e nɛk e ŋɛk pal ke ci wooc, cit man ci Nhialic we pɔl ne biak de Kritho.

Epethiei 5

1 Yen dam wek tau de Nhialicic, cit mithkɛn nhiɛɛr; 2 ku rɛɛrki ne nhieeric, acit man ci Kritho wook nhiaar, ago ro gaam ne biakda, tɔ rot e ke ci gam Nhialic, ku nak, ago awau ci tumetum bɛɛi. 3 Ku bal, ayi luɔi col ebɛn, ayi wui de kalei, duoki ke tɔ luel rin e weyiic, aci piɛth tede kɔc ɣerpiɔth; 4 ayi jam e rɔɔth, ayi jam ɣɔric, ayi alɛɛŋ rac, aciki piɛth kedhie: aŋuɛɛne lɛc de Nhialic. 5 Kene aŋiɛcki egɔk, yan, Acin raan e diaar kɔɔr, ku cin tiiŋ e roor kɔɔr, ku cin raan e luɔi col looi, ku cin raan e kalei woi, yen aye raan e yath lam, acin raan e keyiic, raan bi dɛ ke bi lɔɔk lak e ciɛɛŋ de Krithoyic keke Nhialic. 6 E cin raan e we math e wel ɣaar yiic: agonh e Nhialic abɔ e kɔc reec gam niim ne biak de ka cit ekake. 7 Yen duo wek e rɔm etok ne keek; 8 wek aa ye cuɔlepiny ɣɔn, ku enɔɔne, wek ee ɣɛɛrepiny e Bɛnyditic: rɛɛrki e reer e mith ke ɣɛɛrepiny. 9 Kak e ɣɛɛrepiny ke luɔk ayek luɔi de kepiɛth ebɛn ku piathepiɔu ku yin. 10 Yak ka mit e Nhialic piɔu thɔɔŋ e wepiɔth; 11 ku duoki rot e mat ne luɔi de cuɔlepiny, luɔi cinic ke ye yok thin, aŋuɛɛn e luɔi ba wek kɔc loi en aa jɔɔny. 12 Ka yek looi ecueer ee ayaar te ciɛk, an, lueel ke. 13 Ku kaŋ kedhie, te ci ke jɔɔny, ayeke tɔ tiec ne ɣɛɛrepiny: ku te de en ke ye kaŋ tɔ tiec yen aye ɣɛɛrepiny. 14 Yen a lueel en en, yan, Jɔ paac, yin e raan nine, jɔt rot e kɔc ci thou yiic, ke yi bii Kritho riaau. 15 Yen tiɛɛt wek rot, ku yak cath aŋiɛcki, cit kɔc pelniim, duoki e cath e cath e dhan; 16 yak ka ke enɔɔne wɛɛr bei e keracic, ne rac rɛɛc akool. 17 Yen duo wek rot tɔ ye kɔc mum niim, yak rot tɔ ye kɔc ŋic kede piɔn e Bɛnydit. 18 Ku duoki rot e tɔ wit mɔu, ee mumenɔm bɛɛi; yak rot tɔ thiaŋ e Weidit; 19 yak jam wapac ne thaam ku diɛt kɔk ke Nhialic ku diɛt ke ka ke Wei, yak ket ku yak Nhialic piɔɔny e wepiɔth; 20 yak cool e luɛɛl wek en, yan, Thieithieei Nhialic Waada, ne baŋ de kerieec ebɛn, ne rin ke Bɛnydan Yecu Kritho; 21 e ŋɛk e tɔu e ŋɛk cok ne rieeu rieu wek Kritho. 22 Wek diaar, yak tɔu e roorkun cok, roorkun gup, acit man tau wek e Bɛnydit cok. 23 Luɔi ee yen moc yen aye nɔm de tik, cit man ee Kritho nɔm de kanithɔ aya, ku yen aye kony de guop. 24 Ku acit man tɔu kanithɔ e Kritho cok, yen acit tau dueere diaar tɔu e roorken cok roorken gup ne kerieec ebɛn. 25 Ku wek roor, nhiaarki dieerkun acit man ci Kritho kanithɔ nhiaar aya, ago ro gaam ne biakde; 26 luɔi bi en e tɔ ɣeric ewic, te ci en e tɔ piɛth, ne wɛk ci e waak e piu ne jam, 27 luɔi bi en e taau e yenɔm, abi aa kanithɔ deyin dhueeŋ, ke cinic kethiin rac, ayi anyinn, ayi daŋ cit e kene aliu; ku abi yic ɣɛɛr ewic ku cinic ke bi e gɔk. 28 Yen acit nhieer dueere roor dieerken nhiaar aya, cit man nhiɛɛr kek kegup. Raan nhiaar tiiŋde ke nhiaar rot: 29 acin raan ee riiŋ de yenguop maan anande; aye muk apiɛth ku ye tiit apiɛth, cit man ee Benydit kanithɔ muk ku ye tiit apiɛth; 30 e luɔi ee wok ka ke yenguop, ka ke riiŋde, ku ka ke yomke. 31 Yen abi moc wun pɔl ku pɛl man, ago ro mat ke tiiŋde, agoki aa riiŋ tok keek kaarou. 32 Kene ee kecimoony e kɔc dhal aret: ku yɛn jam ne kede Kritho keke kanithɔ. 33 Ku week, raan ebɛn e ye tiiŋ de yenguop nhiaar cit man nhiɛɛr en rot; ku tik e ye monyde rieu.

Epethiei 6

1 Wek mith, yak ka ke kɔc e dhieth week piŋ e Bɛnyditic: kene di, yen apiɛth. 2 Ye wuur rieu keke moor (kene ee cook tueŋ e loŋic cook deyic jam de ke bi gam raan), 3 ke yi bi tɔu apiɛth, ku yin bi piir e run juec e piny nɔm. 4 Ku week, wek warken e mith, duoki mithkun e cool e juot wek kegup, abik gɔth; ku yak ke muk e muŋ de Bɛnydit ayi weetde. 5 Wek liim, yak ka ke banykuon e week cieŋ gup piŋ, ne rieeu ku lɛthe guop, ne piɔn cinic anainai, cit man ee yen Kritho en luooiki; 6 duoki e luui e ke woi kɔc, cit man e kɔc e kɔc math nyiin; yak luui cit man e him ke Kritho, abak kede piɔn e Nhialic aa looi e wepiɔth thin; 7 yak kaŋ looi ne piɔnmit, acit man e kede Bɛnydit, acie kede kɔc: 8 ne ŋiny ŋiɛc wek cooke, yan, Te de en kepiɛth ee raan looi, ke yen abi yok tede Bɛnydit, nɔn ee yen lim, ku nɔn ee yen raan e cath e kede yenhde. 9 Ku wek bany de niim him, yak luui wakie ayadaŋ tede liimkun, yak wɛi pɔl wɛi aa wek ke waai: ne ŋiny ŋiec wek cooke, yan, Bɛnydun week ayadaŋ anu paannhial, ku acin kueny ee yen kɔc kuany yiic. 10 Cook cieen, mithekɔckuɔ, yak riɛl e Bɛnyditic, ne riɛl diit ril en. 11 Yak weu ke tɔŋ taau e wegup kedhie, weu ke Nhialic, luɔi ba wek kɔɔc leu apiɛth ne ŋeeny aa wek cap de jɔŋdiit rac ŋɛny. 12 Wo cie wit ne riŋ ku riɛm, wok ee wit ne ciɛɛŋ, ayi riɛl, ayi banydit ke cuɔlepinye enɔɔne, ayi rɛm ke jɔɔk rac, rɛm nu tenhial, kek a wit wok e ke. 13 Yen naam wek weu ke tɔŋ ebɛn weu ke Nhialic, luɔi ba wek biok aa leu apiɛth ekool rac, ku te ca wek kaŋ thol kedhie, ke we bi tɔu e we kaac. 14 Yen aa wek kɔɔc, ke we ci weyiic duut ne thion cɔl yic, ku taauki ke ba wek weyoth kum, yen aye piathepiɔu; 15 ku cɛŋki war e wecok, wɛɛr ke guiɛɛk de welpiɛth ke mat; 16 ku awar kaŋ niim kedhie, namki kon e gam, kon ba wek tɔɔŋ aciɛɛr ke raan rac aa nɔk kedhie, tɔɔŋ de thook mac. 17 Ku namki akup de kunydewei aya, keke abatau de Weidit, yen aye jam de Nhialic: 18 ku yak cool e lɔŋ e akoolnyiin kedhie ne lɔŋ ebɛn ku pal e Wei yiic, ku yak cok e tiɛɛt wek rot e keyiic, ne ŋaŋ aa wek weniim ŋak aret ku pal aa wek pal ne biak de kɔc ɣerpiɔth kedhie; 19 ku ne biakdi aya, luɔi bi a miɔɔc e jam ban athok liep ke ya cii riɔc, aguɔ jamcimoony ɣɔn tɔ ŋic, kek aye welpiɛth, 20 ku luɔi aa yɛn tuny guiir keek, en a mac ɛn e joth: yak jɔ lɔŋ, ke ya bi jam e jam ban dhil jam, ke ya cii riɔc. 21 Ku enɔɔne, luɔi ba wek kaki ŋic, ku ŋiɛcki tau tau ɛn, we bi Tukiko tɔ ŋic kaŋ kedhie, yen aye mɛnhkenedan nhiaar, ku ye raan e kaŋ ŋiec dot ne luɔi de Bɛnydit: 22 ee ŋiny ba wek kakuɔ ŋic, ku muŋ bi en week muk piɔth, yen ke tuoc ɛn en week ka. 23 E mat tɔu ke mithekɔckuɔ, ayi nhieer keke gam, ne ke bɔ tede Nhialic Waada keke Bɛnydit Yecu Kritho. 24 E dhueeŋdepiɔu tɔu ke kɔc kedhie kɔc nhiaar Bɛnydan Yecu Kritho ne piɔn agɔk. Amen.

Pilipoi 1

1 Yɛn Paulo woke Timotheo, liim ke Yecu Kritho, awarek en gɛɛrku kɔc ɣerpiɔth e Kritho Yecuyin kedhie kɔc nu Pilipoi, keke kɔc e kɔc tht ayi kɔc e kake kanithɔ looi: 2 E dhueeŋdepiɔu tɔu ke week ayi mat, ne ke bɔ tede Nhialic Waada keke Bɛnydit Yecu Kritho. 3 Yɛn e Nhialicdi leec ne taŋ aa yɛn cool e tak ɛn anɔm e week, 4 ku lɔŋ aa yɛn cool e lɔŋ ne biakdun wedhie, ee miɛt e yɛnpiɔu yen aa yɛn lɔŋ, 5 ne man ca wek rot mat e welpiɛth yiic, ɣɔn kan wek gam aɣɔl ci enɔɔne. Ku cooke aŋiɛc egɔk, yan, Raan e cak luɔi piɛth e weyiic abi thol abi piath ekool e Yecu Kritho. 7 Ku apiɛth aya nɔn ban kene thɔɔŋ e yapiɔu ne kedun week wedhie, luɔi aa yɛn we tak e yapiɔu, ne rom aa wek dhueeŋ rɔm ne yɛn etok wedhie, ne many mɛce yɛn ayi kuny aa yɛn welpiɛth kony ke ke bi kɔɔc aril. 8 Nhialic ee caatɔdi, ee taŋ aa yɛn we tak aret wedhie ne nhieer e Yecu Kritho. 9 Ku cooke yen a laŋ, ke nhieerdun bi lɔ ke lɔ abi dit aret ne ŋinydekaŋ ku puny aa wek kaŋ ŋiec pɔɔc yiic ebɛn, 10 abak kapiɛth cok e ŋiɛc wek keek, ke we bi yiic awai ku cienki piɔth kerac aɣet kool e Kritho; 11 ke we bi thiɔɔŋ piɔth e kak ee piathepiɔu ke luɔk, kak e bɔ tede Yecu Kritho, ke Nhialic bi dhueeŋ yok ayi lɛc. 12 Ku yɛn de piɔu luɔi ba wek e ŋic, wek mithekɔckuɔ, yan, Ka ca yok acik bɛn piath agoki welpiɛth tɔ lɔ tueŋ; 13 ago many mɛce yɛn e biak de Kritho ago ŋic e kaldiit e bɛnydit ebɛn, ku ŋic e kɔc kɔk niim kedhie; 14 ku tedit e mithekɔckuɔn nu e Bɛnyditic acik piɔth riɛl ne biak de many mɛce yɛn, agoki nyiin riɛl aret ne luɛl ee kek welpiɛth lueel ke ke cii riɔc. 15 Kɔk ayek ka ke Kritho guiir ne tiɛɛl tei, keke ater; ku guiir kɔk ne piɔn piɛth aya. 16 Kɔcke ayek Kritho guiir ne teer e wel, aciki ke guiir ne piɔn agɔk, ayek lueel, yan, bik tuoc de many mɛce ya ŋuak; 17 ku guiir kɔcke ne nhieer, aŋicki nɔn ci a dɔm ne kuny ban welpiɛth aa kony. 18 Jɔ aa ŋo? Apiɛth tei, ee guieer ebɛn, nɔn ee yen rueeny, ku nɔn ee yen yin, ka ke Kritho ayeke guiir tei; ku yen a miɛt ɛn piɔu, yeka, ku yɛn bi tɔu ke ya mit piɔu. 19 Ne ŋiny ŋiɛc ɛn en nɔn bi kene piath ne kedi, ago ya kony ne lɔŋduon aa wek lɔŋ, ku ne miɔc ci wo miɔɔc ne Wei ke Yecu Kritho, 20 acit man kaar ɛn en aret ku ŋaath, yan, bi cien ke ban yaar, ku yɛn bi nyin riɛl aret, ago Kritho lɛc yok e kedi enɔɔne, acit man ee yen en yok ecaŋɣɔn, ayi te pieer ɛn, ayi te thuɔɔu ɛn. 21 Ku tede yɛn, piir pieer ɛn ee Kritho, ku thon thuɔu ɛn ee kemit ba yok. 22 Ku te pieer ɛn e piny nɔm, ke yɛn bi kak e luɔidi ke luɔk yok; ku ke ba lɔc e keyiic yen a ja kuc. 23 Yɛn e miɛn e kaamden kaarou, yɛn cii ŋɔɔŋ de jal dɔm, jal jal ɛn aguɔ tɔu woke Kritho etok, yen aŋuan aretdit. 24 Ku reer ban reer e piny nɔm aŋuan tede week. 25 Ku ŋiny ŋiɛc ɛn ekake egɔk, yen a ŋiɛc ɛn en nɔn ban tɔu, ku rɛɛr woke week wedhie, ke we bi lɔ tueŋ ku miɛtki piɔth e gam, 26 ago lɛc lɛɛc wek rot ne kedi, ago aa dit e Kritho Yecuyic, ne tau ban bɛ tɔu woke week. 27 Yak tɔu apiɛth tei, ke taudun bi aa roŋ keke welpiɛth ke Kritho; ku na miak, aca bɛn ba week bɛn tiŋ, ku na kɛn bɛn aya, ke yɛn dueer kedun piŋ, nɔn kaac wek aril ne piɔn tok, ku nɔn luɔɔi wek aret ne piɔn tok ne kede gam de welpiɛth. 28 Ku duoki wepiɔth e tɔ pau e kedaŋ ne kɔc dɛ wek ater. Aterdɛn ne week, yen aye ŋiny aa wek riaakden ŋic, ku ye ŋiny ba wek kunyduonewei ŋic, kuny e bɔ tede Nhialic. 29 Aci aa kedun ne biak aa wek Krithiyaan, acie luɔi ba wek kede Kritho gam tei, ee luɔi ba wek kerac aa guum aya ne biakde; 30 wit aa wek wit enɔɔne ee wit cit ke cak tiŋ e yaguop, ku acit ke piɛŋki enɔɔne nɔn wiet ɛn.

Pilipoi 2

1 Ku na de muŋdepiɔu nu e Krithoyic, ku na de luŋdepiɔu nu, luŋ bɔ e nhieeric, ku na de maath e Weidit nu, ku na de kokdepiou nu, 2 ke we bi miɛt de yɛnpiɔu tɔ ye yic, ne luɛl aa wek jam tok lueel, ku dɛki nhieer toŋe, ku yak loŋ tok mat, ku cathki ne piɔn tok. 3 Duoki kaŋ e looi ne ater ayi lɛcderot, yak rot kuɔɔr piny, e ŋɛk e ye ŋɛk rieu awar rieeu rieu en rot. 4 E ŋɛk cii ka ke yenguop e ŋic kapac, e ye ka ke kɔc kɔk ŋic ayadaŋ. 5 Yak cath ne piɔn kit keke piɔn waan cath ke Kritho Yecu ayadaŋ; 6 acakaa yen e cit guop Nhialic, ke kit kit en keke Nhialic aken tɔ ye ke bi dhil muk aril, ku cii pal, 7 ku aci dhueeŋde pɔl, ku tɔ rot cit lim, ago dhieeth ke cit guop raan; 8 na wen, aci ciet guɔp raan, ke jɔ ro kuɔɔr piny, go ya raan e jam piŋ, athou en e thon rac, thon e tim ci riiu nɔm. 9 Yen aa jɔte Nhialic en nhial aret, ago miɔɔc e rin nu e rin niim kedhie; 10 bi miɔl tuk kedhie ne rin ke Yecu, miɔl ke ka nu paannhial, ku ka nu e piny nɔm, ku ka nu e piny thar, 11 go liep ebɛn Yecu Kritho gam, yan, ee Bɛnydit, ke Nhialic Waada bi dhueeŋ yok. 12 Yen ka, wek kɔckien nhiaar, acit man aa wek jam piŋ ecaŋɣɔn, ku acie te nuo yɛn etok, yak kunyduon e wei looi, kunydun guop, luɔiki abak thol ne riɔɔc ku lɛtheguop, ku bak cok e luɔɔi wek en aret enɔɔne te liɛɛu ɛn; 13 ee Nhialic yen ee Raan e luui e weyiic bak kaŋ aa kɔɔr ku yak ke looi ayadaŋ, ka cit ka nu e yepiɔu. 14 Yak kerieec looi ebɛn ke we cii piɔth e dok ku caki e teer; 15 ke we bi cien gaak ku cienki gup akɔɔk, mith ke Nhialic mith cii dueere gɔk e remic cii rem e cath edɔkdɔk ku ci ro yal e keracic, rem aa wek tic e keyiic cit man e mɛɛc e piny riaau, 16 ku yak jam e piir mɔk nhial cit man e kuthyuni, yen aban dɛ ke ban rot leec ekool e Kritho, yan, acie ɣɔric en e riɛŋ ɛn, ku yen luɔɔi yɛn. 17 Yeka, ku na cak weiki luooŋ e yik nɔm, ku luuŋe ke e luɔi nɔm aya, luɔiduon e gam ca wek gam, ka mit e yapiɔu, ku yɛn mit piɔu woke week wedhie. 18 Ku yen acit miɛt duɛɛr wek piɔth miɛt ayadaŋ, abak piɔth ayum ne yɛn etok. 19 Ku yɛn ŋath Bɛnydit Yecu nɔn ban Timotheo dap tuoc week, ke yɛn bi yapiɔu riit aya, te can taudun ŋic. 20 Luɔi cien en raan cath ke yɛn raan cit piɔu en, raan bi aa diɛɛr e kakun ne yic. 21 Kɔc kedhie ayek kaken gup kɔɔr kapac, ku ciki ka ke Yecu Kritho e kɔɔr. 22 Ku we ye piathde yok, aŋiɛcki luɔi ee yen luui keke yɛn etok ne luɔi de welpiɛth, cit man ee meth wun luooi. 23 Yen aŋiɛc nɔn ban e dap tooc miak, te can jamdi tiŋ, tau bi en tɔu; 24 ku yɛn ŋath Bɛnydit nɔn ban dap lɔ tede week yɛn guop aya. 25 Aca lueel tei, yan, ba Epaprodito dhil tuoc week, ee mɛnhkai, raan luui wok etok, ku yok biok etok, ku ye tunydun, raan ci a kony ne ka ci a dak; 26 aca tooc, luɔi ci en we tak wedhie, ku aci wei miɛt, luɔi ca wek e piŋ nɔn e de en guop juai. 27 Ee yic, aa de guop juai waan, arek abi duɛɛr thou; ku Nhialic aci piɔu kok ke yen, ku acie yen etok, e piɔu kok ke yɛn ayadaŋ, ke ya cii dhienepiɔu bi gieek. 28 Yen a kaar ɛn en aret nɔn tuoc ɛn en week, ke we bi piɔth miɛt, te ca wek e bɛ tiŋ, go dhien de yɛnpiɔu kuur. 29 Yen dam wek en e Bɛnyditic, ke we mit piɔth aret, ku yak kɔc cit en rieu gup; 30 ee biak de luɔi de Kritho, yen aa dueer en thou, aci weike kuɔɔn, ke bi ke ci nɔm dak ne kuny ca wek a kony thiɔɔŋ nɔm.

Pilipoi 3

1 Cook cieen, wek mithekɔckuɔ, yan, Yak piɔth miɛt e Bɛnyditic. Gaar gaar ɛn week e kamanke gup, acii yɛn e tɔ bap, ku ee kepiɛth tede week. 2 Yak rot tht e jɔk, yak rot tiit e kɔc e kerac looi, yak rot tiit e kɔc e rot tɔ ye aŋueel; 3 ku wook, wok aye aŋueel yith, wok kɔc e lam e Weidit ke Nhialic, ku yok rot leec ne Kritho Yecu, ku cuku rot e ŋɔɔth e guop. 4 Ku yɛn aya, yɛn de ke duɛɛr ɛn ro ŋɔɔth e guop; na de raan daŋ e ye lueel nɔn de en te dueer en ro ŋɔɔth e guop, ka waar; 5 yɛn ci cueel ekool ee kekbɛt, yɛn ee jur cɔl Yithrael, raan e dhien e Benjamin, yɛn ee Eberu ci dhieeth e Eberuu; ne kede loŋ, yɛn ee Parithai; 6 ne kede lɛth lɛth ɛn yic, yɛn e kanithɔ yɔŋ; ne kede piathepiɔu nu e loŋic, yɛn cin ke bi a gɔk. 7 Ku ka de naamdɛn dit tede yɛn waan, kek aca ke tɔ ye riaak tei ne biak de Kritho. 8 Yeka, ee yin, yɛn e kaŋ tɔ ye riaak tei kedhie, ne biak de piath war kerieec, piath de ŋiny ŋiɛc ɛn Kritho Yecu Bɛnydiitdi, raan ci riaak de kaki kedhie a tiiŋ nɔm ne biakde, ku aca ke tɔ ye wɛr tei, luɔi ban Kritho yok, 9 ku luɔi bi a yok ke ya nu e yeyin, ke ya cath woke piathepiɔu, ku acie kedi, ke bɔ ne loŋ, ee ke bɔ ne gam, gam can Kritho gam, yen aye piathepiɔu e bɔ tede Nhialic, ne gam; 10 ku luɔi ban e ŋic, ku ŋiɛc riɛl diit e jondɛn ci en ro jɔt, ku ŋiɛc rom ban ka ci guum rɔm woke yen etok, aguɔ guop kit woke yen ne thon ci en thou; 11 nɔn bi dɛ te ba yɛn ɣet te nu jon bi kɔc jɔt bei e kɔc ci thou yiic. 12 Ku acie yoŋ can e guɔ yok en luɛɛl, ayi dik can guɔ dikedik: ku yɛn ŋoot e ya cop kedaŋ, nɔn de en te ban e dɔm, yen aye ke e dɔme yɛn e Kritho Ɣecu aya. 13 Mithekɔckuɔ, aca luel ne kede nɔn can e dɔm: ee cook tok en luɛɛl tci, yan, Ka nu cieen acan nɔm maar e ke, ku ja ro riɛɛny tueŋ te nu ka nu tueŋe, 14 guɔ riŋ e ya lɔ tueŋ te nu ke ci keer, ke ya bi ariop lɔ yok, ariop de cɔt cii Nhialic kɔc cɔɔl e Kritho Yecuyic, cɔt de naamde. 15 Yen lueel wok en wukie, wok kɔc ci dikedik wodhie; ku na de ke luɛlki pei, ke Nhialic abi we nyuoth ekene aya: 16 ku enɔɔne, te ci wo guɔ ɣet thin, jɔku cath e kueer toŋe, ku luelku jam toŋe. 17 Yak taudi dɔmic, wek mithekɔckuɔ, ku thɛkki kɔc e reer cit man e wok, wok kɔc ba wek tauden dɔmic. 18 Ku kɔc juec akucki reer enɔɔne, ku yɛn e keden cool e lɛk ɛn e week ecaŋɣon, ku lɛk week enɔɔne ke ya dhiau, yan, ayek kɔc de ater ne tim de Kritho tim ci riiu nɔm: 19 kedɛn bik yok rial ee riaak eliŋliŋ, yac en aye nhialicden, ku dhueeŋden ee yaar ee kek yaar, ayek kepiɔth tuom ka ke piny nɔm. 20 Ku wook, paanda ee paan nu nhial; paan ee wok Konydewei tiit thin, yen aye Bɛnydit Yecu Kritho: 21 raan bi wo puk gup, gup cin naamden, luɔi bi en ke cueec abik kit e guopdɛn e dhueeŋ, ne luɔi de riɛldɛndit riɛl ee yen kaŋ ŋiec taau e yecok kedhie.

Pilipoi 4

1 Yen ka, wek mithekɔckuɔn nhiaar, ku ca we tak, wek ee miɛt de yɛnpiɔu, ku yak gol e yɛnɔm, yak kɔɔc aril wakie e Bɛnyditic, wek kɔc nhiaar. 2 Yɛn lek Ewodia, ku lɛk Thuntuke, yan, Yak jam toŋe lueel e Bɛnyditic. 3 Ku yin, yin raan luui wok etok, raan yic, yin laŋ aya, an, bak dieerke kony, aake ye luui ne yɛn etok ne welpiɛth yiic, keke Keleme aya, ku kɔc kɔk e ye wok ke luui etok, kɔc cii rinken gɔɔr e awarek de piiric. 4 Yak piɔth miɛt e Bɛnyditic e akoolnyiin kedhie: abɛ nyɔkic, yan, Yak piɔth miɛt. 5 Liɛɛr aa wek piɔth liɛɛr taki ŋic kɔc kedhie. Bɛnydit athiɔk. 6 E cin ke ba wek piɔth diɛɛr; ku ne kerieecic ebɛn yak ke kaarki tɔ ŋic Nhialic ne lɔŋ ku pal ku luɛl aa wek thieithieei lueel. 7 Ku man e Nhialic, man e kɔc dhal e ŋic kedhie, abi week gel piɔth ku gel ka yak tak e Kritho Yecuyic. 8 Cook cieen, mithekɔckuɔ, yan, Te de yen kak e yith, te de yen ka ye rieu, te de yen ka ye tiiŋ yiic, te de yen kaɣer yiic, te de yen ka ci lakelak, te de yen ka piɛth rin; na de piath nu, ku na de lɛc nu, takki weniim e kake. 9 Ka cak ŋic ku ka cak yok ku ka cak piŋ ku ka cak tiŋ tede yɛn, kek luɔiki: ku Nhialic de mat abi tɔɔu ke week. 10 Ku yɛn e piɔu miɛt alal e Bɛnyditic, ne taŋ aa wek ɛn tak, nɔn ci en ro bɛ piac gɔl e kecieene, we ci a tak tei ecaŋaɣɔn, ku acin kool piɛth cak yok. 11 Ku acie dak dak ɛn e kaŋ en luɛɛl ɛn en: yɛn e weet, ka yɛn dueer piɔu aa lɔ yum, te de en ke ya yok. 12 Yɛn ŋic kuur dueere ya tɔ koor, ku ŋiɛc bany ba yɛn bany: ne kerieec ebɛn ku ne kaŋ yiic kedhie yɛn ci weet egɔk, kuɛth ban kuɛth, ku guom ban cɔk guum, ayi bany ban bany ayi dak ban dak e kaŋ. 13 Yɛn ee kerieec leu e luɔi ebɛn ne yen, yen raan e ya gam riɛl. 14 Ku we ye kepiɛth looi tei, ne man ca wek mat ne yɛn etok ne ketuc dhal ɛn. 15 Ku cooke aŋiɛcki aya, wek Pilipoi, ɣɔn ciɛke welpiɛth, ɣɔn jal ɛn e Makedonia, acin kanithɔ daŋ ci mat keke yɛn ne kede miɔc ku ne kede nɔm, ee week wapac; 16 acakaa ɣɔn nuo yɛn e Thethalonika, we e kaŋ tɔ yine yɛn raanrou, ɣɔn ci kaki dak. 17 Acie miɔc en kaar; ee ka ye luɔk ka bi aa kakun kek a kaar, juec bi kek juec. 18 Ku yɛn cath wo kerieec ebɛn, ku yɛn ci bany: yɛn e kuɛth, yɛn e kaŋ yok tede Epaprodito, kak e bɔ tede week, ee awau ci tumetum, ee lam piɛth, lam e Nhialic tɔ mit piɔu. 19 Ku Nhialicdi abi we tɔ kueth ne kadak week ebɛn ne juec e kakɛn nu paandɛn e dhueeŋ e Kritho Yecuyic. 20 Ku enɔɔne, e lɛc tɔu keke Nhialic yen aye Waada, aɣet athɛɛr ya. Amen. 21 Thiecki kɔc ɣerpiɔth nu e Kritho Yecuyic kedhie. Wek thieec mithekɔckuɔn rɛɛr ne yɛn etok. 22 Wek thieec kɔc ɣerpiɔth kedhie, ku kɔc nu dhien e Kaithar acik we thieec alaldit. 23 E dhueeŋ de Bɛnydit Yecu Kritho piɔu e ye tɔu ke week wedhie. Amen.

Kolothai 1

1 Yɛn Paulo, tuny de Yecu Kritho ne kede piɔn e Nhialic, woke Timotheo mɛnhkeneda, 2 awarek en gɛɛrku kɔc ɣerpiɔth ku mithekɔckuɔn adoot e Krithoyin kɔc nu Kolothai: E dhueeŋdepiɔu e tɔu ke week ayi mat, ne ke bɔ tede Nhialic Waada keke Bɛnydit Yecu Kritho. 3 Ayok cool e lueel, an, Thieithieei Nhialic Wun Bɛnydan Yecu Kritho, ten ee wok lɔŋ ne biakdun, 4 luɔi ci wok gamduon ca wek Kritho Yecu gam piŋ, ku piŋku nhieerduon aa wek kɔc ɣerpiɔth nhiaar kedhie, 5 ne biak de aŋɔth ci kuɛt week paannhial. Ku aŋɔthe acak kede kɔn piŋ ɣɔn piɛŋ wek wel ke yin, 6 welpiɛth ci ɣeet tede week; acit man ci kek thiei e piny nɔm ebɛn aya, ku lokki abik juec. Ku acik luɔk e weyiic ayadaŋ, gɔl ekool ɣɔn piɛŋ wek dhueeŋ de Nhialic piɔu ku jaki yokic egɔk. 7 Acit man ca wek e piŋ tede Epapara raan e wok luui etok raan nhiaar. Ee raan adot raan e ka ke Kritho looi e biakdun; 8 ku yen aa lek wook nhieerduon nu e Weiditic. 9 Yen aye wok cool e laŋ Nhialic ne biakdun acin pek, gɔl ekool ɣɔn kɔn wok e piŋ, ke we bi kuɛth e ŋiny ŋiɛc wek kede piɔnde ne pɛlenɔm ebɛn ku ne yoŋ aa wek ka ke wei yok yiic, 10 ke reerdun bi roŋ keke reer e kɔc ke Bɛnydit, ke Bɛnydit bi piɔu miɛt aret. Yak luɔk ne luɔi piɛth ebɛn, ku ŋuakki wenyiin e ŋiny ŋiɛc wek Nhialic. 11 Yak riɛl e riɛl ebɛn, ne riɛldiit e dhueeŋde, bak kaŋ ŋiec guum ebɛn, ne liɛɛr e wepiɔth ku ne miɛtepiɔu, 12 abak aa lueel, yan, Thiethieei Waada, Raan ci wo tɔ roŋ ne luɔi dueer wok dɛ keda ne ke bi kɔc ɣerpiɔth lɔɔk lak, kɔc nu teɣer. 13 Aci wo luak bei ne riɛl e cuɔlepinyin, ku tɛɛu wook e ciɛɛŋ de Wendɛn nhiɛɛric; 14 Wendɛn ci wo wɛɛr bei ne riɛmde, ago wo tɔ pɛle karɛckuɔ. 15 Yen acit guop Nhialic Raan cii dueere tiŋ, ku ye kɛɛi e ka ci cak ebɛn; 16 kaŋ acike cak e yeyic kedhie, ka nu paannhial ayi ka nu e piny nɔm, ka dueere tiŋ ku ka cii dueere tiŋ, nɔn ee kek thony ke maliik, ku nɔn ee kek bany ceŋ piny, ku nɔn ee kek ciɛɛŋ, ku nɔn ee kek riɛl; kaŋ aake cak ne yen kedhie, ku aake cak ne kede. 17 Ku yen anu e kaŋ niim tueŋ kedhie, ku tɔu kan kedhie ne yen. 18 Ku yen aye nɔm de guop, guop cɔl kanithɔ; yen aye gɔle kaŋ, ee kɛɛi e kɔc ci thou yiic; luɔi bi en nu tueŋ e kerieec ebɛn. 19 Aci miɛt e Wun piɔu luɔi bi en tɔu ke kuɛth aret; 20 ago kaŋ tɔ luuke kedhie ne yen, ne luɛl ci en mat lueel ne riɛm de timdɛn ci riiu nɔm; nɔn ee kek ka nu e piny nɔm, ku nɔn ee kek ka nu paannhial, ee Wende yen aa luuk ke. 21 Ku week, wek kɔc ɣɔn ci tɔ ye kɔc lei ku yak kɔc de piɔth ater ne yen ne luɔiduon rac, we ci luook ne yen enɔɔne, 22 ne guopdɛn e riŋ, ne thon ci en thou, luɔi bi en we taau e yenɔm, ke we ɣerpiɔth ku cin gaak bi we gɔk, ku cin jany bi we jɔɔny; 23 te ya wek cool e reer e gamdunic, abak kɔɔc aril ku caki e dap wiiki ku te kɛn wek rot rat wei e aŋɔthic aŋɔth e welpiɛth cak piŋ, wel ci guieer kɔc ci cak kedhie e piny nɔm ebɛn; ke welpiɛth e ya yɛn kake looi yɛn Paulo. 24 Ku yɛn mit piɔu enɔɔne ne ka guoom ne biakdun, ku ka ci niim dak ne katuc ci Kritho guum, aya ke ke thiɔɔŋ niim e guopdiyin, ne biak de guopde, yen aye kanithɔ. 25 Ku yɛn ci tɔ ye raan e ka ke kanithɔ looi, ne tɛɛu cii Nhialic luɔi taau e yacin ne kedun, ba jam e Nhialic thol e guieer, 26 yen jamcimoony ɣɔn thɛɛr e run ebɛn ku rɛm ebɛn, ku aci nyuoth kɔckɛn ɣerpiɔth enɔɔne. 27 Aci miɛt e Nhialic piɔu luɔi bi en keek tɔ ŋic dit de dhueeŋ de jamcimoonye e Juooric, yen aye tau tɔuwe Kritho e weyiic, ku ye aŋɔth de dhueeŋ. 28 Yen aye raan ee wok kede guiir, ke yok raan nen ebɛn ku yok raan wɛɛt ebɛn ne pɛlenɔm ebɛn, luɔi bi wok raan ebɛn taau e yenɔm ke ye piɔu dikedik e Kritho Yecuyic. 29 Ku yen aya yɛn rot nak piny e luɔi, cit man e raan wiet, ne riɛldɛn e luui e yaguop e luɔi ril aret.

Kolothai 2

1 Ku yɛn kɔɔr luɔi ba wek e ŋic biok diit aa yɛn biok ne biakdun, ku ne biak de kɔc nu Laodikia, ku ne biak de kɔc kɔk kedhie kɔc ken a tiŋ nyin e guopic, 2 ke ke bi muk piɔth, ku matki etok ne nhieer, ku ne kuɛth bi kek kuɛth ne ŋiny ŋic kek kaŋ egɔk agoki jamcimoony de Nhialic ŋic, yen aye Kritho, 3 raan ci ka piɛth ci kueet thiaan e yeyic ebɛn, ka ke pɛlenɔm ku ŋinydekaŋ. 4 Cooke en a luɛɛl, ke cin raan bi we math ne weŋ ee yen kɔc weŋ e yeiiep. 5 Ku yɛn, acakaa yɛn e liu guop, ke yɛn nu woke week e wei yiic, ke ya mit piɔu ne wui wɔi ɛn kut aa wek jamdun kiɛɛt ku kɔɔc kaac wek tedun aril ne gamduon nu e Krithoyic. 6 Yen ka, acit man ca wek Kritho Yecu Bɛnydit noom, yen rɛɛr wek e yeyin aya, 7 ku taki meeidun ɣet e yeyic, ku we bi yik e yeyic, ku yak kɔɔc aril ne gamic, cit man ci we wɛɛt, ku yak kuɛth e gam abak thieithieei dap aa lueel. 8 Yak ro tht, ke cin raan bi we puk piɔth ne nhieer e pɛl ku ne rueeny ɣɔric, ne jam thɛɛr e kɔc, ku ne jam de jɔɔk ke piny nɔm, jam cie kede Kritho. 9 Yen aye raan reere kuɛth e Nhialic ebɛn e yeguop, 10 ku we ci kuɛth e yen, raan nu e bany niim kedhie ku nu e riɛl nɔm ebɛn: 11 ku we ci cueel e yen ne cuɛl kene looi e raan cin, ee luny ca wek guop de riŋ luony bei, ne cuɛl cii Kritho we tɔ cuel; 12 we ci tɔɔu ne yen etok ne baptith, ku we ci be jɔt thin aya, ne gam ca wek luɔi de Nhialic gam, Raan e jɔt en e kɔc ci thou yiic. 13 Ku week, wek kɔc ɣɔn ci thou ne karɛckun, ku ne luɔi kene riiŋdun cueel, we ci bɛ tɔ piir ne yen etok, te ci en karɛckuɔ pal wook kedhie; 14 ku ci jam ci gɔɔr e looŋ yiic cuoth bei, ke de ater ke wook: ago nyaai e woyiic, ne pieet ci en e piaat e tim ci riiu nɔm kɔu, 15 ɣɔn ci en bany yak ayi riɛl, tɔ ke e ka bi kɔc woi, ago keek thel ne tiɛm ci en ke tiaam e yen. 16 Yen duo wek rot e tɔ jieeny raan ne kede kecam ku ne kede ka dek ayi kool e ahith, ayi pɛɛi ci wil, ayi kool e thabath: 17 kake ayek atiep de ka bi bɛn; ku guop ee kede Kritho. 18 Duoki rot tɔ pene raan ariopduon bak yok, ne kuur ee yen ro kuɔɔr piny ku lam ee yen tuucnhial lam, raan e pek e ke ci yok e nyuothic, ee rot tɔ dit e ɣɔric, ne piɔndɛn ci tuom ka ke piny, 19 ku cii Nɔm e muk aril, Nɔm ee guop ebɛn tɔ dit e dit e Nhialic, ne muŋ ci e muk ku man ci en ro mat ne yomnyiin ku ral. 20 Ku te ca wek thou ne Kritho etok, te lɔ ka ke piny nɔm, eeŋo ya wek ka lueel kɔc piŋ, cit man pieer wek e piny nɔm, 21 ke cit, Du ye jak; du ye thieep; du ye dɔm 22 (kake kedhie ee ka bi dhiap ne luɔi looiye raan keek), ayek looŋ ke kɔc tei, ku weet e kɔc? 23 Kake ayek rot tɔ ye ka cit ka cath e pɛlenɔm, ne lam ee raan lam e kede yenpiɔu, ku ne kuur ee raan ro kuoor piny, ku rɛɛc ee raan eguop rɛɛc muk; ku acinki naamden, ee kak e piɔu tɔ mit tei.

Kolothai 3

1 Ku enɔɔne, te ci we jat nhial ne Kritho etok, yak ka nu tenhial kɔɔr, te reere Kritho thin, ke rɛɛr e ciin cueny de Nhialic. 2 Yak wepiɔth tuom ka ke tenhial, duoki wepiɔth e tuom ka nu e piny nɔm. 3 Wek ci thou, di, ku piirdun aci thiaan keke Kritho e Nhialicic. 4 Miak, te tice Kritho piirda, ke we bi tic aya ne yen etok e dhueeŋic. 5 Yak ka ke wegup tɔ thou, ka nu e piny nɔm; kɔɔrediaar, luɔi col, tum ee raan epiɔu tuom ka ke piny, ŋɔɔŋ de kerac, ku wui de kalei, yen aye lam de yieth. 6 Ee biak de kake yen a bi agonh e Nhialic e kɔc reec gam niim. 7 Ku wek aya we ye reer e kɔcke yiic, ɣɔn aa wek cool e luɔɔi wek kake. 8 Ku enɔɔne, palki kake kedhie ayadaŋ: agɔth, ditepiɔu, racdepiɔu, lɛɛt, jam e rɔɔth e bɛn bei e wethook. 9 E ŋɛk cii ŋɛk e tɔɔr lueth, ne pal ca wek raan thɛɛr pɔl keke luɔide, 10 ku cak raan e piac cak taau abak cieŋ, raan ee bɛ cak ke bi kaŋ ŋic egɔk, ku bi ciet tau de raan e cak en. 11 Ku tɛɛn acin Giriki nu ku cin Judai, ku cin aŋuɛl nu ku cin raan cie aŋuɛl, ayi Jur rɛɛc e ciɛɛŋde, ayi Thekuka, ayi lim, ayi raan e cath e kede yenhde, abi cien kedaŋ, ku Kritho yen aye kerieec ebɛn, ku nu e kaŋ yiic kedhie. 12 Yen dam wek piɔn e dap kok, cit kɔc cii Nhialic lɔc, kɔc ɣerpiɔth ku nhiaar ke, ku damki dhueeŋ, ku piɔn koor, ku kuur ee raan ro kuɔɔr piny, ku reer emaath, ku guom de kajuec; 13 yak reer apiɛth etok, yak rot pɔl wapac, te de en raan de nɔm goony keke raan daŋ; acit man ci Kritho we pɔl, ke we ye rot pɔl aya. 14 Ku ne kake yiic kedhie yak nhieer dɔm, yen aye ken ee kaŋ mat yiic abik a dikedik. 15 Yak man e Kritho tɔ rɛɛr e loŋ nɔm e wepiɔth, yen ee cɔt e cɔɔle week ne guop tokic; ku yak dap lueel, an, Thieithieei. 16 Yak jam de Kritho tɔ rɛɛr e weyiic ne pɛlenɔm ebɛn, abak kuɛth e ye; yak rot wɛɛt wapac ku yak weniim tak ne thaam ku diɛt ke Nhialic ku diɛt ke Weidit, ku yak Bɛnydit kɛt ne miɛt e wepiɔth. 17 Ku na de ke luɔɔiki, nɔn ee yen jam ku nɔn ee yen luɔi, yak ke looi ebɛn ne rin ke Bɛnydit Yecu, ke we ye Nhialic Waada yɔɔk, yan, Thieithieei, ne kede. 18 Wek diaar, yak tɔu e roorkun cok, cit man roŋ en e Bɛnyditic. 19 Wek roor, nhiaarki dieerkun, ku duoki piɔth e rac e keek. 20 Wek mith, yak ka ke kɔc e dhieth week piŋ e kerieecic ebɛn, kene amit e Nhialic piɔu. 21 Wek warken e mith, duoki mithkun e jut e jam, ke ke cii piɔth bi bap. 22 Wek liim, yak ka ke banykun piŋ, bany ceŋ wegup; duoki e luui e ke woi kɔc, cit man e kɔc e kɔc math nyiin, yak luui ne piɔn cinic anainai, ne rieeu rieu wek Nhialic. 23 Na de ke luɔɔiki, ke luɔɔiki e wepiɔth thin; cit man aa wek Bɛnydit luooi, ku cakki kɔc e luooi tei; 24 ne ŋiny ŋiɛc wek cooke, yan, Ee tede Bɛnydit, yen ba wek kaŋ lɔɔk lak ka bi aa ariopdun; ee Bɛnydit Kritho yen luɔɔiki. 25 Ku raan e kerac looi abi kede yok ne kerɛɛc ci looi; ku kueny bi kɔc aa kuany yiic aliu.

Kolothai 4

1 Wek bany de him, yak himkun gam ka roŋ e luɔiden, yak ke miɔɔc e ke kieetki; aŋiɛcki nɔn dɛ wek Bɛnydun aya paannhial. 2 Yak cok e cuɔɔl wek e lɔŋ, ku yak ro tiit thin ne luɛl aa wek e dap lueel, yan, Thieithieei; 3 ku yak lɔŋ ne biakdi ayadaŋ, ke Nhialic bi wo liep ɣot thok, ɣon e guieer e wel, buk jam de Kritho aa guiir, jamcimoony, jam ci a mac ne biakde aya; 4 yak lɔŋ, ke ya bi jam tɔ tiec egɔk, cit man aa yɛn en dhil lueel. 5 Rɛɛrki ne kɔc nu biic e reer e kɔc pelniim, ku yak ka ke enɔɔne wɛɛr bei e keracic. 6 Yak jamdun tɔ cath ke dhueeŋdepiɔu anandun, cit man e knin ci wac e amiiɔ, ke we bi kede raan ebɛn ŋiɛc bɛɛr apiɛth. 7 Taudi ebɛn abi Tukiko lɛk week, ee mɛnhkenedan nhiaar, ku ye raan e kaŋ dot e luɔi, raan ee wok him etok e Bɛnyditic. 8 Yen aa tuoc ɛn en week, ke we bi tauda ŋic, ku bi we muk piɔth; 9 yen keke Onethimo, mɛnhkenedan adot ku nhiaar, ku ye raandun. Kek abi we tɔ ŋic ka ci looi ene kedhie. 10 Wek thieec Aritharko raan mɛc wok etok, ku wek thieec Mak aya, wen e nyankene Baranaba (we ci yien thok ne kede; te ci en bɛn tede week, ke damki), 11 ku Yecu, raan cɔl Juthutho aya, keke kɔc nu e aŋueel yiic; kɔcke kapac ayek kɔc luui wok etok ne kede ciɛɛŋ de Nhialic, kɔc ci a muk piɔu. 12 Wek thieec Epapara, raandun, ku ye raan e Yecu Kritho luooi, ee cool e nɛk rot piny e lɔŋdeyic ne biakdun, ke we bi aa kɔɔc aril, ke we bi piɔth a dikedik ku kuɛthki ne kede piɔn e Nhialic ebɛn. 13 Yɛn ee caatɔ de lɛth ee yen yic lɛth e luɔi aret ne biakdun, ku ne biak de kɔc nu Laodikia, ayi kɔc nu Kierapoli. 14 Wek thieec Luk, akim nhiaar, ku Demath. 15 Thiecki mithekɔckuɔn nu Laodikia, ku Numpa, ku kanithɔ nu ɣonde. 16 Ku te ci awareke kueenic e weyiic, taki kuen e kanithɔ de kɔc ke Laodikiayic aya; ayi week, we bi kede Laodikia kueenic aya. 17 Ku yɔɔkki Arkipo, yan, Ye luɔi tiit apiɛth luɔi ci yok tede Bɛnydit, aba thol apiɛth. 18 Thiecdien e yɛncin ki, yɛn Paulo. Takki weniim e joth mac ɛn ke. E dhueeŋdepiɔu tɔu ke week. Amen.

1 Thethalonikei 1

1 Yɛn Paulo, woke Thiluano, ku Timotheo, awarek en gɛɛrku kanithɔ de Thethanlonikei nu e Nhialic Waadayic, ku Bɛnydit Yecu Krithoyic: E dhueeŋdepiɔu tɔu ke week, ayi mat, ne ke bɔ tede Nhialic Waada, ku Bɛnydit Yecu Kritho. 2 Wok ee cool e lec Nhialic nɔm e akooinyiin kedhie ne biakduon week wedhie, ku wok ee kedun lueel e lɔŋdayic; 3 luɔiduon e gam ayok tak acin pek, ku takku luɔiduon e nhieer, ku aŋɔth aa wek Bɛnydan Yecu Kritho ŋɔɔth ne liɛɛr e wekpiɔth e Nhialic Waada nɔm; 4 lonyduon ci Nhialic we lɔc aŋicku, wek mithekɔckuɔn nhiaar, 5 welkuɔn piɛth aake cii bɔ e weyiic ne jam tei, aake bɔ ne riɛl ayadaŋ, ku ne Weidit Ɣer, ku ne ŋiny aa wek ke ŋic egɔk; we ŋic taudan e ye wo tɔu e weyiic ne biakdun week. 6 Ku we ci aa kɔc ci tauda dɔmic, ayi tau de Bɛnydit, ne gam ca wek jam gam ne ketuc dhal week aret, ku ne miɛtepiɔu e Weidit Ɣer; 7 aguɔki aa kɔc bi kɔc taudun aa dɔmic, kɔc nu Makedonia ku Akaya ebɛn. 8 Luɔi ca wek jam de Bɛnydit tɔ kok abi kɔc piŋ, acie Makedonia keke Akaya kapac, gamduon ca wek Nhialic gam aci thiei e thai nɔm ebɛn; ku acin ke buk dhil lueel. 9 Kek gup ayek wo nyuoth lɔ ci wo lɔ e weyiic, ku wel ca wek rot wɛl Nhialic ne yiethkun yiic, bak ka ke Nhialic yic piir aa looi, 10 ku bak Wende aa tiɛɛt paannhial, Wendɛn ci jɔt e kɔc ci thou yiic, yen Yecu, raan ci wo luok e agonh bi bɛn.

1 Thethalonikei 2

1 Ku wegup, wek mithekɔckuɔ, we ŋic bɛndan ci wo bɛn e weyiic, nɔn cii en e ɣɔric: 2 ku acakaa wok e ci kerac kɔn guum, ku wo ye luoi kerac alal e Pilipoi, acit man ŋiɛc wek en, ke wo ŋoot ke wo ye week guieer welpiɛth ke Nhialic ne ater dit, ke wo ril piɔth e riɛl e Nhialicda. 3 Ku guieer ee wo wel guiir aa cinic mɛth e kɔc math, ayi jam col aa liu thin, ayi rueeny: 4 ku acit man ci Nhialic wo tɔ piɛth, an, bi welpiɛth taau e wocin, yen aye wok jam; acie kɔc ke yok tɔ mit piɔth, ee Nhialic Raan e wo them piɔth. 5 Ku acin kool toŋ ci wo wel e mɛthenyin lueel, acit man ŋiɛc wek en, ku acin wui de kalei cuk moony; Nhialic ee caatɔda: 6 ku acin lɛc cuk kɔɔr tede kɔc, ayi tede week, ayi tede kɔc kɔk, acakaa wek e cuk duɛɛr miɛn, luɔi ee wok tuuc ke Kritho. 7 Ku wo aaye ŋiec reer emaath e weyiic, cit man ee tik mithke ŋiec muk apiɛth: 8 ku ne taŋ ee wok week tak aret, en aa ye wok piɔth miɛt, luɔi yin wo week welpiɛth ke Kritho, ku acie keek kapac, ee weikuɔ ayadaŋ, ne nhieer ci wo week nhiaar alal. 9 Wek ee weniim tak, wek mithekɔckuɔ, ne luɔi diit thieek yok looi: wo ye luui akol ku wakɔu, wok e cin piɔth luɔi bi wo raan tok miɛn e weyiic, agoku welpiɛth ke Nhialic guieer week aya. 10 Wek aye caatɔɔ, ayi Nhialic aya, ne tau ee wok tɔu e weyiic wek kɔc ci gam, taudan ɣeric ku piɛthic ku cinic gaak dueere wo gɔk: 11 acit man ŋiɛc wek en, guieer ee wok week guieer ku muŋ ee wo week muk piɔth, ku lek ee wok week lɛk wedhie, cit man ee wun mith jam keke mithke, 12 an, bak ŋiec reer e reer e roŋ ke Nhialic, Raan e cɔl week e ciɛɛŋde ku dhueeŋde. 13 Yen a ye wok cool e lec Nhialic acin pek, luɔi kɛn wek jam gam cit nɔn ee yen jam de kɔc tei, waan gam wek jam cak piŋ tede wook, ku acak tɔ ye jam e Nhialic, ku ye jam e Nhialic egɔk, jam e cool e lni e weyiic ayadaŋ wek kɔc gam. 14 Ku week, mithekɔckuɔ, we ci aa kɔc e tau de kanithɔɔ ke Nhialic dɔmic kanithɔɔ nu e Yecu Krithoyic e Judaya: ne guom ca wek karɛc mane guum ayadaŋ tede kɔc ke paandun, ka kit e ka cik guum tede Judai; 15 kek kɔc ci Bɛnydit Yecu nɔk ayi nebii ayadaŋ, ku acik wo yɔŋ, ku ciki Nhialic e tɔ mit piɔu, ku yek ater lueel e kɔc kedhie; 16 ayek wook pɛn guieer guiir wo Juoor jam e kuny bike kony wei; yen aye kek karɛcken kut niim ecaŋɣɔn: ku agɔth aci bɛn tede keek ka cin ke ye doŋ. 17 Ku wook, mithekɔckuɔ, nɔn ci wo jɔt e welɔm buk ceŋ roor e akool liaakaŋ, ku ye wokgup kek e jɔt acie wopiɔth, yen aa ŋɛk wok en alal e tiŋ bi wo we tiŋ nyin, we cuk tak alal: 18 yen aa ya yɛn bɛn tede week kɔɔr, yɛn Paulo guop, nɔn ban bɛn raantok, ku nɔn ee yen raanrou; go Catan wo peen. 19 Aŋɔth ŋathku ee kaŋo, ayi miɛt e wopiɔth, ayi goldan e dhueeŋ, yek kaŋo? Ciki e week, e Bɛnydan Yecu Kritho nɔm ne bɛn bi en bɛn? 20 Wek aye dhueeŋda ku yak miɛt e wopiɔth.

1 Thethalonikei 3

1 Na wen, aci cien luɔi bi wok e bɛ guum, ke luelku e wopiɔth, an, apiɛth te bi wo nyaaŋ Athenai wapac; 2 agoku Timotheo tooc, mɛnhkeneda, ku ye raan e ka ke Nhialic looi, raan e wok luui etok ne welpiɛth ke Kritho, acuk tooc luɔi bi en week tɔ kaac apiɛth, ku riit wepiɔth e gamduon ca wek gam; 3 ke cin raan bi ro yal ne biak de katuc dhal wooke: luɔi ŋiɛc wek en wegup, nɔn ee yen biak de kake yen e dɔme wo. 4 Ayi ɣɔn tɔu wok e weyiic ayadaŋ, acuk kɔn lɛk week nɔn bi wo kerɛɛc dhal wook guum; acit man ci en guɔ aa yic enɔɔne, aŋiɛcki week. 5 Yen aa tuɔɔc ɛn raan, waan ci en cien luɔi ban e bɛ guum, ke ya bi gamdun ŋic, nɔn de ke ci jɔŋ e kɔc them we yien them, ago luɔida aa ɣɔric. 6 Ku enɔɔne, te ci Timotheo lɔ bɛn e welɔm bi tede wook, ke bii jam piɛth jam de gamdun ku nhieerdun, ayi taŋ aa wek cool e tak wook apiɛth ecaŋɣɔn, ku nɔn kaar wek tiŋ ba wek wo tiŋ alal, acit man kɔɔr wok tiŋ bi wo we tiŋ ayadaŋ; 7 yen aa jɔ wok muk piɔth ne biakdun, wek mithekɔckuɔ, ne ketuc dhal wook ebɛn ku ne dak e wo dak e kaŋ, ee gamdun yen aa muk wopiɔth: 8 wok piir enɔɔne, te kaac wek aril e Bɛnyditic. 9 Ee lɛc ŋo dueer wok Nhialic bɛ lɛc nɔm ne biakdun, ne miɛtepiɔu ebɛn miɛt ee wo piɔth miɛt ne biakdun e Nhialicda nɔm? 10 Wok e cool e lɔŋ alal wɛɛrwakɔu ku akol, ke we buk tiŋ nyin, agoku ka dak week e gamdun looi abik dikedik. 11 Enɔɔne, e Nhialic guop, yen aye Waada, keke Bɛnydan Yecu Kritho, e ke wo nyuoth kueerdan lɔ tede week: 12 e Bɛnydit e we tɔ ŋuak wenyiin abak kuɛth ne nhieer nhiaar wek rot, ku ne nhieer nhiaar wek kɔc kedhie, acit man nhiɛɛr wok week ayadaŋ; 13 luɔi bi en we tɔ kaac piɔth aril, ke cin gaak dueere we gɔk, ne ɣɛɛrepiɔu e Nhialic nɔm, Yen aye Waada, ekool e bɛn bi Bɛnydan Yecu Kritho bɛn keke kɔckɛn ɣerpiɔth kedhie.

1 Thethalonikei 4

1 Cook cieen, wek mithekɔckuɔ, wek laŋku, ku lekku week ne Bɛnydit Yecu, yan, acit man ca wek jam yok tede wook, jam de reer ba wek dhil reer, ke we bi Nhialic tɔ mit piɔu, wek laŋku, ke reerduon piɛth bi aa cool e ŋuak enyin. 2 We ŋic jam cuk yien week ne Bɛnydit Yecu. 3 Kede piɔn e Nhialic ki, yan, ɣɛɛr ba wek piɔth ɣɛɛr, ku pal ba wek kɔɔrediaar pɔl; 4 we wedhie, e ŋɛk e ye guopde ŋiec dɔm ne ɣɛɛrepiɔu ku rieeu, 5 ku cii epiɔu tum kerac ne ŋɔɔŋ e ye dɔm, cit man e Juoor kuc Nhialic; 6 e cin raan bi akeu waan, ciɛm mɛnhkene e kedaŋ: luɔi ee yen Bɛnydit yen ee Raan bi ka cit ekake guoor kedhie, acit man ci wok e kɔn lɛk week ayadaŋ, ku acuk rot tɔ ye caatɔɔ. 7 Acie kede luɔi col en e cɔɔle Nhialic wook, ee kede ɣɛɛrepiɔu. 8 Yen ka, raan reec piŋ, acie raan e reec en kede piŋ, ee Nhialic, Raan ci we miɔɔc ne Weikɛn Ɣer. 9 Ku ne kede nhieer ba wek mithekɔckun nhiaar acin ke duɛɛr gaar week, wegup, we cii Nhialic wɛɛt, an, bak rot nhiaar wapac; 10 ku kene ayak looi ayadaŋ tede niithekɔckun kedhie nu Makedonia ebɛn. Ku wek laŋku, wek mithekɔckuɔ, ke nhieerdun bi lɔ ke ŋuak enyin aret; 11 ke we bi reer ba wek reer emaath aa cool e thɛm wek e, ku bak kakun gup aa looi, ku yak luui e wecin, acit man ci wok e lɛk week; 12 luɔi ba wek reer ke we lɔ piɔth gɔk ne kɔc nu biic, ku cin ke bi we dak. 13 Ku wok cin piɔth luɔi ba wek e kuc, wek mithekɔckuɔ, ne kede kɔc ci nin; ke we cii piɔth bi jiɛth alal, cit man e kɔc kɔk, kɔc cin ke ŋathki. 14 Ku te gɛm wok en nɔn ci Yecu thou, ku be ro bɛ jɔt, yen acit bii bi Nhialic kɔc ci lɔ nin e Yecuyic bɛɛi ne yen etok. 15 Ku kene a lekku week ne jam e Bɛnydit, yan, Wok kɔc piir, kɔc bi doŋ aɣet bɛn bi Bɛnydit bɛn, wo cii kɔc ci nin bi waan. 16 Bɛnydit guop abi bɛn piny paannhial ne kiɛɛu, ku ne rol e bɛny nu e tuucnhial niim, ku kaaŋ de Nhialic; go kɔc ci thou ne Krithoyic agoki rot kɔn jɔt: 17 na ele, ke wok kɔc piir, kɔc ci doŋ, wo bi gap nhial ne keek etok e luaat yiic, buk lɔ rɔm ne Bɛnydit e yomic: ku jɔku tɔu ne Bɛnydit etok aɣet athɛɛr. 18 Yen ya wek wepiɔth muk wapac ne welke.

1 Thethalonikei 5

1 Ku ne kede run ku akool, wek mithekɔckuɔ, acin ke duɛɛr gaar week. 2 Wegup aŋiɛcki egɔk nɔn bi akol e Bɛnydit bɛn cit man ee cuɛɛr bɛn wakɔu. 3 Ku te lueel kek en, an, Piny arɛɛr ediu, ku acin riɔɔc nu; en a bi riaak e kegup ethiau, cit man e kɛc ci tik kac; ku acin ke dueer kek poth. 4 Ku week, mithekɔckuɔ, wek cii nu e cuɔlic, bi ekoole we math cit man e cuɛɛr: 5 luɔi aa wek wɛɛt ke ɣɛɛrepiny wedhie, ku yak wɛɛt ke akol: wo cie kɔc ke wɛɛrwakɔu, ayi cuɔlepiny. 6 Yen du wok e nin cit man e kɔc kɔk; yok yin ku piɛthku niim. 7 Kɔc e nin ee wɛɛrwakɔu en aye kek nin; ayi kɔc e ro tɔ wit mɔu, ee wɛɛrwakɔu en aye mɔu ke wit. 8 Ku wook, wok kɔc ke akol, yok niim piath, abuk weu pat yiic e yɔu gel aa cieŋ, weu ke gam ku nhieer; ku ceŋku aŋɔth de kunydewei a ye akup e wokuiim. 9 Nhialic aken wo dɔm ne kede agɔth, ee luɔi bi wo kunydewei yok, en aa dɔm en wook ne Bɛnydan Yecu Kritho, 10 raan ci thou ne biakda, luɔi bi wok piir ne yen etok, ayi te yin wok ayi te niin wok. 11 Yen aa wek wepiɔth muk wapac, ku yak rot kueet wapac, acit man aa wek e looi ayadaŋ. 12 Ku wek laŋku, wek mithekɔckuɔ, ke we bi kɔc e luui e weyiic aa ŋic, kɔc nu e weniim e Bɛnyditic, kɔc e we tak wel; 13 aguɔki ke aa rieu alaldiite ku nhiaarki keek ne biak de luɔiden. Ku yak ŋiec reer e rot apiɛth. 14 Wek lekku, wek mithekɔckuɔ, an, Yak kɔc e loŋ yalic nen, yak kɔc e piɔth riɔɔc muk piɔth, yak kɔc kɔc kony, yak piɔth liɛɛr ne kɔc kedhie. 15 Mathdhien, e cin raan e raan luoi kerac raan ci e kɔn luoi kerac; yak kepiɛth kuany cok anandun, e ŋɛk e ŋɛk luoi kepiɛth, ayi raan ebɛn. 16 Yak piɔth miɛt anandun; 17 yak cool e lɔŋ acin pek; 18 Yak thieithieei lueel ne kerieec ebɛn: kene e kede piɔn e Nhialic ne kedun e Kritho Yecuyic. 19 Duoki Weidit Ɣer e piɔɔk abik liu; 20 wel ci guiir duoki keek e biɔɔn; 21 yak kaŋ them kedhie: yak kepiɛth muk aril; 22 yak tɛɛm e luɔi de kerac ebɛn. 23 Ku enɔɔne, Nhialic de mat, Yen guop, e we tɔ ɣerpiɔth eliŋliŋ; ku weikun ebɛn ku piɔndun ku guopdun e ye ke muk acin keliu, ku bi cien ke dueere ke gɔk aɣet bɛn bi Bɛnydan Yecu Kritho bɛn. 24 Raan cɔl week ee Raan Adot, Raan bi luɔi dhil thol ayadaŋ. 25 Mithekɔckuɔ, yak lɔŋ ne biakda. 26 Thiecki mithekɔckuɔ kedhie ne ciem ɣeric. 27 Wek yɔɔk ne Bɛnydit, an, Taki awareke kueen mithekɔckuɔn ɣerpiɔth kedhie. 28 E dhueeŋ de Bɛnydan Yecu Kritho piɔu e ye tɔu ke week. Amen.

2 Thethalonikei 1

1 Yɛn Paulo, woke Thiluano, ku Timotheo, awarek en gɛɛrku kanithɔ de Thethalonikei nu e Nhialic Waadayic ku Bɛnydan Yecu Krithoyic; 2 E dhueeŋdepiɔu tɔu keke week ayi mat, ne ke bɔ tede Nhialic Waada ku Bɛnydan Yecu Kritho. 3 Wo bi dhil aa cool e lec Nhialic nɔm ne biakdun, wek mithekɔckuɔ, cit man piɛth en, e luɔi ee gamduon ro ŋuak alalditte, ku luɔi ditte nhieer nhiaar wek rot wedhie alal. 4 Yen a leec wok rot ne week e kanithɔɔ ke Nhialic yiic ne biak de liɛɛr e wepiɔth ku gam ca wek gam e yoŋic ebɛn yoŋ ee we yɔŋ, ku ne katuc dhal week kedhie katuc yak guum. 5 Ku kene ee ŋiny ba wek guieer ee Nhialic loŋ guiir ŋic egɔk, nɔn ee yen guieer yic; ee ke bi we tɔ ye kɔc roŋ ne ciɛɛŋ de Nhialic, ciɛɛŋ aa wek kake guum ne biakde aya: 6 ten ee yen kepiɛth tede Nhialic luɔi bi en ketuc cool nɔm tede kɔc e ye week luoi ketuc, 7 ku luɔi bi en week cuoot ne lɔŋ ba wek lɔŋ ne wook etok, wek kɔc ee luoi ketuc, kool bi Bɛnydit Yecu ro nyuɔɔth, te bi en paannhial keke tuuckɛn ril bɔ nhial, 8 ke cath ke many e dep alal, ago rot guoor e kɔc kuc Nhialic, ayi kɔc reec welpiɛth gam, wel ke Bɛnydan Yecu Kritho. 9 Kɔcke abik kedɛn tuc yok, yen aye riaak bi ceŋ athɛɛr, riaak bɔ e Bɛnydit nyin ku bi ne dhueeŋ de riɛlde, 10 te ci en guɔ bɛn bi dhueeŋ bɛn yok e kɔckɛn ɣerpiɔth yiic, ku bii kɔc ditr ekoole, kɔc gam kedhie (luɔi ci jam cuk lɛk week gam). 11 Yen a ye wok cool e lɔŋ ne biakdun e akoolnyiin kedhie aya, ke Nhialicda bi week tɔ roŋ ne cɔt ci we cɔɔl, ago ke ye kɔɔr ne piath e yenpiɔu thol ebɛn, ku thol luɔi de gam ne riɛldit; 12 ke rin ke Bɛnydan Yecu Kritho ke ke bi dhueeŋ yok e weyiic, ku bak dhueeŋ yok ne yen, ne dhueeŋ de Nhialic piɔu keke Bɛnydan Yecu Kritho.

2 Thethalonikei 2

1 Ku enɔɔne, wek laŋku, wek mithekɔckuɔ, ne kede bɛn bi Bɛnydan Yecu Kritho bɛn, ku gueer bi wo gueer e yelɔɔm; 2 yan, Duoki weniim e dap tɔ lieepe, ku duoki e diɛɛr ne wei, ayi jam, ayi awarek ci gɔɔr, awarek cit ke e bɔ tede wook, luel en, an, Kool e Bɛnydit aci guɔ ɣeet. 3 E cin raan e we math, acakaa yen e mɛth week e ŋo: ekoole acii bi kɔn bɛn, te ŋoot e dɔk ke ken bɛn, dɔŋ ee kɔc rot dak cieen, ku te kene raan rac e taiwei ro guɔ nyooth, yen aye wen e riaak eliŋliŋ; 4 raan e ro yiek ater ne ka ci tɔ ye Nhialic ebɛn, ayi ka rieuwe, ku tɔ ro dit e keek; ago reer e luaŋdiit e Nhialic ke ye ro tɔ ye Nhialic guop. 5 Kɛnki weniim tak, nɔn can kake lɛk week waan ŋuɔɔt ɛn ke ya nu e weyiic? 6 Ku enɔɔne we ŋic ke pen en, luɔi bi en ro nyooth ne koolde guop. 7 Luɔi de rɛɛc de loŋ luɔi ci thiaan ee luui enɔɔne: ku raan pen en luɔi alal anu enɔɔne aɣet te bi e nyaai e ciɛɛlic. 8 Ku yen abi raane jɔ tic, raan reec loŋ eliŋliŋ, raan bii Bɛnydit Yecu nɔk ne wei bɔ bei e yethok, ku tɔ mar ne riau de bɛnde: 9 bɛnde yen eraane ee kede luɔi de Catan ne riɛl ebɛn ku gook ku luɔi bi kɔc ke gai, luɔi lueth, 10 ku ne mɛth bi en kɔc mar math ne kerac, luɔi ci kek nhieer e yic rɛɛc dɔm, ke ke bi kony wei. 11 Yen abi Nhialic ken ee kɔc math tuoc keek, ke ke bi lueth gam: 12 luɔi bi loŋden guiir atuc, kek kɔc reec yic gam kedhie, kɔc mit piɔth ne luɔi de kerac. 13 Ku wo bi dhil cool e lec Nhialic ne biakdun, wek mithekɔckuɔn nhiɛɛr Bɛnydit, ne lony ci Nhialic we lɔc te ɣɔn ciɛke kaŋ, ke bi we kony wei ne ɣɛɛr ba wek piɔth ɣɛɛr, ku ne gam ba wek yic gam. 14 Yen aa cɔɔl en week ne welkuɔn piɛth, ke we bi dhueeŋ de Bɛnydan Yecu Kritho yok. 15 Yen ka, wek mithekɔckuɔ, yak jɔ kɔɔc aril, ku yak wel ci yien kɔc dot wel ci we wɛɛt e keek, nɔn ee yen jam de raan thok, ku nɔn ee yen awarek cuk gɔɔr. 16 Ku enɔɔne, Bɛnydan Yecu Kritho guop, ku Nhialic Waada, Raan ci wo nhiaar, Raan ci wo gam muŋdepiɔu bi ɣet athɛɛr, ku gɛm aŋɔth piɛth ne dhueeŋ de yenpiɔu, 17 e ye week muk piɔth, ku tɔ ke ril ne jam piɛth ebɛn ku luɔi piɛth ebɛn.

2 Thethalonikei 3

1 Cook cieen, wek mithekɔckuɔ, Yak lɔŋ ne biakda ke jam de Bɛnydit ke bi cath e kueerde, ku lec, acit man leeceye e weyiic aya; 2 ku laŋki ke wo bi luok e kɔc cin kɔc cin niim, ayi kɔc racpiɔth: acie kɔc kedhie ke cath e gam. 3 Ku Bɛnydit en aye piɔu adot, raan bi we tɔ kaac aril, ku gel week e kerac. 4 Ku wo ye Bɛnydit gam ne kedun, nɔn luɔɔi wek ka cuk thɔn week enɔɔne, ku nɔn ba wek aa cool e luɔɔi wek keek. 5 E Bɛnydit e ye we dak piɔth e nhieer e Nhialicic, ku dɔk wepiɔth e liɛɛric liɛɛr e Kritho piɔu. 6 Ku enɔɔne, we yookku, wek mithekɔckuɔ, ne rin ke Bɛnydan Yecu Kritho, an, Ratki rot wei e mɛnhkenedan lɔɔm ebɛn mɛnh kuc reer, ku reec jam aa piŋ jam cak yok tede wook. 7 Ku wegup aŋiɛcki nɔn ba wek tauda dhil aa dɔmic: luɔi ken wok kuoc reer e weyiic; 8 ku acin kuin de raan toŋ cuk cam youyou, wok ee luui, wok e rot nak piny e luɔi aret, wok ee luui akol ku wakɔu, ke wo cii raan toŋ e wekyiic dueer miɛn: 9 ku acie cin cin wok riɛl, ee luɔi bi wo rot tɔ ye kɔc bak aa woi aguɔki tauda dɔmic. 10 Ku acakaa waan tɔu wok e weyiic, kene acuk lɛk week, yan, Na de raan e luɔi rɛɛc, ke duoki e tɔ cam ayadaŋ. 11 Luɔi ci wok e piŋ nɔn de kɔc kɔk e weyiic kɔc kuc reer, ku ciki e luui ananden, ku yek rot gap e luɔi de kɔc kɔk yiic. 12 Ku wo yook kɔc cit keek enɔɔne ku guiirku keek ne Bɛnydan Yecu Kritho, yan, bik aa luui elik, ku yek kuinden cam guop. 13 Ku week, wek mithekɔckuɔ, duoki e bap ne luɔi de kepiɛth. 14 Ku na de raan reec jamda piŋ jam nu e awarekeyic, yak raane gɔɔk guop, ku duoki e mat e yen, ke bi yaar. 15 Ku duoki e tɔ ye raan dɛ wek ater, yak nen tei cit man e mɛnhkenedun. 16 Ku enɔɔne, Bɛnyditt de mat, yenguop, e ye week gam mat anandun ne kaŋ yiic kedhie. E Bɛnydit e ye tɔu ke week wedhie. 17 Thiecdi ki, yɛn Paulo, thiec ca gɔɔr e yacin, ku yen ee ŋiny ba wek e ŋic e awareek yiic kedhie: gaar aa yɛn gar ki. 18 E dhueeŋ de Bɛnydan Yecu Kritho piɔu e tɔu ke week wedhie. Amen.

1 Timotheo 1

1 Yɛn Paulo, tuny e Yecu Kritho ne loŋ de Nhialic Konyda, ku aŋɔthdan Kritho Yecu; 2 ee Timotheo en gaar, ee mɛnhdien yic ne gam. E dhueeŋdepiɔu e ye tɔu ke yin, ku kokepiɔu, ku mat, ne ke bɔ tede Nhialic Waada ku Kritho Yecu Bɛnydandit. 3 Acit man waan yɔɔk ɛn yin, yan, ba doŋ Epetho, waan la yɛn Makedonia, luɔi bi yin kɔc kɔk yɔɔk, yan, Duoki e weet e weet mɛɛn, 4 ku duoki paarekɔɔr e piŋ, ayi jam de rɛm thɛɛr, jam cin pekde, ee kak e teer bɛɛi tei, ku aciki kɔc e tɔ kuet ne ka ke Nhialic ku ne gam: jɔ keek aa yɔɔk wuya, mɛnhdi. 5 Thar e jam ci guiir en aye nhieer ee kɔc rot nhiaar ne piɔn agɔk ku ne ŋiny ee raan epiɔu ŋic nɔn piɛth en egɔk, ku ne gam cinic mɛthenyin; 6 kake aci kɔc kɔk ke rot yal, ku jɔki kepiɔth wɛl jam ɣɔric; 7 adeki piɔth luɔi bi kek aa kɔc e weet e loŋ, ku kucki ke luelki, ayi thar e jam ŋɛkki akucki ayadaŋ. 8 Ku loŋ aŋicku nɔn piɛth en, te tiiŋe raan eyic e luɔi, 9 luɔi ŋic wok kene, yan, Loŋ akene taau ne kede raan piɛthpiɔu, ee kede kɔc reec loŋ gam kɔc e loŋ yalic, yen aa tɛɛuwe ye, ayi kede kɔc reec Nhialic gam ku kɔc e kerac looi, kede kɔc cin piɔth rieeu ku cinki gup athɛɛk, kede kɔc e warken dui ku duiki marken, kede kɔc e kɔc nɔk, 10 kede kɔc e diaar kɔɔr, ku roor e roor kɔɔr, ku kɔc e kɔc peec, ku kɔc e lueth toor, ku kɔc e guutguut lueel e lueth, ku na de daŋ ke de ater ke wcet piɛth, 11 ke cii ram keke welpiɛth ke dhueeŋ de Nhialic de athiɛɛi, welpiɛth ci taau e yacin ba ke dot. 12 Ku aluɛɛl, an, Thieithieei raan ci a gam riɛl, yen Kritho Yecu Bɛnydandit, luɔi ci en a tɔ ye raan adot, ago ya dɔm ba luɔide looi; 13 acakaa yɛn e ye raan ee Nhialic laat ɣɔn, raan e kɔc yɔŋ, ku ye ke kuur: ku yɛn e kokdepiɔu yok, luɔi can e looi ke kuoc ne cien gam; 14 ku dhueeŋ de Bɛnydittda piɔu aci ro ŋuak abi dit alal keke gam ku nhieer nu e Kritho Yecuyic. 15 Ee jam yic ekene, jam e roŋ ne luɔi bi kɔc gam kedhie, yan, Kritho Yecu aa bɔ e piny nɔm bi kɔc e kerac looi bɛn kony wei. Ku yɛn ee raan nu e kɔc niim tueŋ ne rac: 16 ku yen aa yɔk ɛn kokdepiɔu, e luɔi bi Yecu Kritho guomdepiɔu ebɛn tɔ tiec e yaguop, yɛn eraan nu tueŋe, ku luɔi ba yɛn aa raan bi kɔc woi ku dɔmki taudiyic kek kɔc bi kede gam agoki piir athɛɛr yok. 17 Ku enɔɔne, Malik tɔu aɣet athɛɛr ya, ke ci dhiap, ku cii dueere tiŋ, yen Nhialic de nɔm pɛl etok, e rieeu ku dhueeŋ e ke ye tɔu ne Yen aɣet wadaŋ thɛɛr. Amen. 18 Thone yen a taau e yicin, yin Timotheo mɛnhdi, ne baŋ de wel ci kɔn guiir tueŋ ne kedu, ke bi yin ke tɔŋ piɛth aa biɔk: 19 ku ba gam aa muk, ku muk ŋiny ee yin yipiɔu ŋic nɔn le en gɔk; ŋinye acii kɔc kɔk cuat wei, agoki gamden tɔ riaak, acit man e abel ci pol e piu yiic: 20 kɔc deyiic yi Kumenayo keke Alekandaro; kɔc ca yien Catan, luɔi bi ke wɛɛt, ke ke cii Nhialic bi aa laat.

1 Timotheo 2

1 Yen a kan ɛn yi yɔɔk e kaŋ kedhie, yan, Pal, ku lɔŋ, ku kɔɔr e kedaŋ, ku thieithieei, abike ya lueel ne baŋ de raan ebɛn; 2 ne baŋ de mahik, ku kɔc nu e kɔc niim kedhie; luɔi bi wo tɔu ke wo reer ke cin riɔɔc, ku reerku ediu, ne rieeu diit ee wok Nhialic rieu ku thɛk ee wo kɔc theek. 3 Kene ee kepiɛth tede Nhialic Konydanewei, ku piɛth e yepiɔu, 4 Raan de piɔu luɔi bi kɔc kony wei kedhie, ku yokki ŋiny de yic. 5 Nhialic tok tei en anu ku ade raan toŋ e luk lueel raan nu kaam de Nhialic keke kɔc, yen aye raan cɔl Kritho Yecu, 6 raan ci ro gaam bi aa ke ye kɔc wɛɛr bei kedhie, raan cii kede lueel ne caatɔɔ ekooldɛn piɛth; 7 ku yɛn ci dɔm aye raan bi kede guiir, ku ya tuc (yic en aa luɛɛl e Krithoyin, yɛn cii lueth tor), ku ya raan e Juoor wɛɛt ne gam ku ne yic. 8 Yen a dɛ yɛn piɔu luɔi bi roor aa lɔŋ e baai nɔm ebɛn, ke ke ye kecin jat nhial cin ɣer yiic, ke cin agɔth ku cin teer e wel. 9 Ku diaar ayadaŋ, e ke ye rot kur e lupɔ roŋ e kegup, ne riɔɔcdenyin ku piathenɔm; ku ke cii keniim e nai, ku ciki adhaap e cieŋ ayi guen tuc e ɣoocde ayi lupɔ tuc e ɣoocde; 10 aŋuan luɔi ee kek ro kiir e luɔi piɛth (ke roŋ ke diaar ka, dieer, an, yek Nhialic rieu). 11 E tik weete ke lɔ lik, ke ye ro taau e kɔc weet en cok. 12 Yɛn cii tik e pal weet weet en kɔc, ku ca pɛl ciɛɛŋ ceŋ en moc, e ye tɔu elik. 13 Adam en aa kɔne cak, ku jɔ Kawa cak cieen; 14 ku Adam akene math, ee tik en e mɛthe, a le en e keracic: 15 ku tik abi kony te dhieeth en meth, te tɔu kek ne gamic ku nhieer ku ɣɛɛrepiɔu ku piathenɔm.

1 Timotheo 3

1 Ee jam yic ekene, yan, Te kɔɔre raan luɔi de raan e kɔc gam tiit, ka ye luɔi piɛth en kɔɔr. 2 Raan e kɔc gam tiit abi dhil aa raan cii dueere gɔk, abi aa mony de tiiŋ tok, raan ŋic ro muk, raan piɛth nɔm, raan ŋic reer, ku ŋic kaman, raan ŋic kɔc wɛɛt; 3 raan cii mɔu e nhiaar, ku cii kɔc e dui, ku cii e wath e weu ke ayaar; raan lir piɔu, ku cin piɔu ater, ku acii weu e nhiaar. 4 Abi aa raan e dhiende ŋiec cieŋ apiɛth, ee mithke tɔ piŋ jam apiɛth, ne rieeu ee kek kɔc rieu; 5 ku raan kuc dhiende cieŋ apiɛth, bi kanithɔ de Nhialic ŋiec tiit adi? 6 Acii bi aa raan e piac gam, ke cii ro bi tɔ dit, ago wiik ne keracic kerɛɛc ee jɔŋditt rac wiik tliin. 7 Ku abi dhil aa raan piɛth rin tede kɔc nu biic aya; ke cii kedaŋ bi wooc ke bi e gɔk, ago loony e win e jɔŋditt racic win ee dep. 8 Ku yen acit tau de kɔc e ka ke kanithɔ looi aya, abik dhil aa kɔc piɛth niim, ku ciki e kɔc e liep rou, ku ciki e kɔc e mau juec kɔɔr, ku ciki e wath e weu ke ayaar; 9 abik aa kɔc e jam de gam dot e piɔn agɔk, jam ɣɔn ci moony. 10 Ku kɔcke e ke kɔne them; na miak, ke jɔ ke tɔ loi ka ke kanithɔ, te cin en ke dueere ke gɔk. 11 Ku dieerken aya abik aa dieer piɛth niim, ku ciki e mantuum, abik aa dieer ŋic ro muk, dieer e kaŋ dot apiɛth kedhie. 12 Kɔc e ka ke kanithɔ looi e ke ee ya roor de niim dieer tokiook, kɔc e mithken ŋiec cieŋ apiɛth ku ŋicki dhienken cieŋ aya. 13 Kɔc ci ka ke kanithɔ aa looi apiɛth ayek ciɛɛŋ piɛth yok, ku jɔki piɔth riɛl aret e gam nu e Kritho Yecuyin. 14 Kake aa gaar ke yin, ke ya ŋath bɛn ban dap bɛn tede yin; 15 ku na ca gaau, ke yin bi tau bi raan dhil aa tɔu ɣon e Nhialic ŋic, yen aye kanithɔ de Nhialic piir, ku ye men e yin ku ye yic thar. 16 Cook yic ka, cook cii dueere jɔɔny, yan, Luɔidan ee wok Nhialic luooi ee kecimoony, ku cie dap yokic: Aci tic e guopic, Ku ci tɔ piɛtpiɔu e Wei yiic, Ku ci tiŋ e tuucnhial, Ku ci kede guieer Juoor, Ku ci gam e piny nɔm, Ku ci lɛɛr nhial e dhueeŋic.

1 Timotheo 4

1 Aci Weidit lueel ne thoŋ bi kɔc piŋ, yan, Ekool wadaŋ kɔc kɔk abik loony wei e gamic, ku jɔki ka ke jɔɔk e kɔc math piŋ, ku piŋki weet e jɔɔk rac, 2 ne rueeny de kɔc e lueth toor, kɔc ci jam cik yok e kepiɔth tɔ gɛɛre bei cit man e ke e gaar e wenh tuc; 3 abik kɔc aa pɛn thieek, ku yookki keek, an, bik riŋ pɔl e cam, ee ke ciɛk Nhialic bi kɔc ci gam aa dɔm kɔc ŋic yic, dɔmki ku luelki, yan, Thieithieei. 4 Ke cii Nhialic cak ee kepiɛth ebɛn, ku acin toŋ bi rɛɛc e kɔc, te ci e dɔm ku lueel raan, an, Thieithieei: 5 aye tɔ ɣeric ne jam e Nhialic ku lɔŋ. 6 Te ee yin mithekɔckuɔ tak niim e kake, ke yin bi aa raan e ka ke Yecu Kritho looi apiɛth, raan ci ŋiec muk ne wel ke gam ku weet piɛth weet ci kuany cok egɔk. 7 Ye kɔɔr rɛɛc ka ye kɔc paar ne ka ke piny, ayi ka ye dɔɔc paar. Ye rot them ne rieeu ee yin Nhialic rieu: 8 yir ee raan eguop yiir ade naamdɛn thiinakaŋ: ku rieeu e raan Nhialic rieu ade naamdɛn dit e kerieec ebɛn, ee raan tɔ ŋɔth ne kede piir enɔɔne, ayi kede piir bi bɛn. 9 Ee jam yic ekene, ku ye jam roŋ ne luɔi bi raan gam ebɛn. 10 Yen a ye wok luui alal, ku koon wook, luɔi ee wok Nhialic piir ŋɔɔth, yen aye Konydewei de raan ebɛn, ku ye Kony diit e wei tede kɔc ci gam. 11 Ye kake guieer kɔc weet yin ke. 12 E cin raan e yi biɔɔn ne biak de kuur koor yin; tɔ rot e raan piɛth dueere kɔc ci gam taudu aa dɔmic, ne jam, ku ne reer reer yin, ku nhieer, ku wei, ku gam, ku ɣɛɛrepiɔu. 13 Aɣɔl te ban bɛn, ye cok e kuen yin, ku guiir wel, ku wɛɛte kɔc. 14 Du yinɔm tɛɛk piny ne miɔc cath ke yin, miɔc waan ci gam yin ne guieerewel ku thany ci roordit yi thany e kecin. 15 Ye kake thɔɔŋ e yipiɔu; ye tɔu e keyiic; ke lɔ le yin ke yi lɔ tueŋ ke bi ŋic e kɔc kedhie. 16 Ye rot tiit apiɛth, ku ye weet tiit aya. Ye cok e tɔu yin e kake yiic: ten e yin e looi wuya, ke yin bi ro kony ku kony kɔc e kaku piŋ ayadaŋ.

1 Timotheo 5

1 Raandiit nu e kɔc niim du ye nen alal, ye lɔŋ tei cit man e wuur; ye dhuok tɔ cit mithekɔckun; 2 ye dieer dit tɔ cit markun; ku tɔ dieer kor cit nyiirekɔckun ne ɣɛɛr ee yin piɔu ɣɛɛr ewic. 3 Ye diaar rieu dieer cin niim roorken ne yic. 4 Ku na de tiiŋ cin nɔm monyde ku de nɔm mithke ayi mith ke mithke, tɔ ke weete abik kɔc ke dhienden kɔn rieu, ago kɔc e dhieth keek cuoot: kene ee kepiɛth, ee ken ee Nhialic tɔ mit piɔu. 5 Ku tiiŋ cin nɔm monyde, ku ye thuoom egɔk, aŋɔthde ee cath ke Nhialic, ago cool e pal Nhialic ku lɛŋ wɛɛrwakɔu ku akol. 6 Ku tiiŋ e kuɛth e yanyde kɔɔr tei, na ciɛk piir ka ci thou. 7 Jɔ kɔc aa lɛk ekake, agoki aa tɔu ke cin gaak gɛkeke. 8 Ku na de raan reec diɛɛr ne kede kɔcken, ka ye raan rac, ku na reec diɛɛr ne kede dhiende guop, ka ye raan rac alal, aci gam rɛɛc etaiwei, aŋuɛɛn e raan ken kɔn gam. 9 Tiiŋ cin nɔm moc du rinke tɔ gaar e kede miɔc te ken en run kathierdhetem thol, ku abi aa tiiŋ e thiɛɛk mony tok. 10 Abi dhil aa tiiŋ ci leec ne biak de luɔidɛn piɛth; tiiŋ ci mithke ŋiec muk apiɛth, ku ye kamaan ŋiec luooi ɣɔn, ku ye kɔc ɣerpiɛth waak cok, ku ye kɔc cii ketuc dhal kony, ku ye cok e kuɛny en luɔi piɛthic ebɛn. 11 Ku dieer kor cin niim roorken ye ke nyɔŋ: miak, te ci kek ater gɔl ne Kritho, ka bik thieek kɔɔr; 12 adeki yieth gaak, luɔi ci kek gamdɛn tueŋ cuat wei. 13 Ku ayek ro wɛɛt aŋɛɛreguop, ku jɔki aa riau lek dhiene ku lek dhiene; ku aciki gup e ŋɛɛr tei, ayek kɔc e guak e keliep, kɔc e ro gap e luɔi de kɔc kɔk yiic, agoki ka cii piɛth aa lueel. 14 Yen a dɛ yɛn piɔu luɔi bi dieer kor thiaak, ku dhiethki mithken, ku ceŋki dhienken apiɛth, ku ciki raan de ater e tɔ yok ke bi en lat: 15 ade dieer kɔk ci ro guɔ yal te nu Catan. 16 Na de raan ci gam, nɔn ee yen moc ku nɔn ee yen tik, raan de dieer cin niim roor, e kony keek, ke kanithɔ cii bi duɔɔny; luɔi bi en diaar kony dieer cin niim roorken ku yek thum egɔk. 17 Roordit nu e kɔc niim roor e kɔc tiit apiɛth, tɔ ke de naamden, bike rieu e rieeu dit, ku kɔc ee luui alal e jam ku weet, kek abi dɛ rieeu ditt alal. 18 Luɔi ci kecigɔɔr e lueel, yan, Du awalɔ e taau e miɔɔr thok miɔɔr e rap kɔɔm. Ku lueel aya, yan, Raan e luui ee roŋ ke ariopde. 19 Du goony e gam goony cii monydiit nu e kɔc niim gaany, e caatɔ kaarou niim ayi diak, yen a dueer yin en gam tei. 20 Kɔc e kerac looi, ye ke jɔɔny e kɔc niim kedhie, ke kɔc kɔk e ke bi riɔɔc aya. 21 Yin yɔɔk e Nhialic nɔm, ku Bɛnydan Yecu Kritho nɔm, ku tuucnhial niim tuuc ci lɔc, yan, Ye kake dot apiɛth, ku du ŋɛk e nhiaar ku man ŋɛk, ku du kedaŋ e looi ke yi kuany kɔc yiic. 22 Du yicin e dap thany e raan nɔm, ku du ye mɛt e karɛc ke kɔc kɔk yiic: ye ro muk ke yi lɔ piɔu wai. 23 Du e bɛ dek e piu tei, ye dek e wany thiinakaŋ ne biak de yac, ku ne biak de tɔɔk e cool e tooke yi. 24 Karɛc e looiye kɔc kɔk ayek tic e kɔc niim, ayek keek wat te nu kool e guieereloŋ; ku karɛc ke kɔc kɔk ayek ke kuany cok. 25 Yen acit luɔi piɛth aya, luɔi ke kɔc kɔk ayek tic e kɔc niim, ku luɔi cie tic aya aciki dueer thiaan.

1 Timotheo 6

1 Liim ebɛn liim ci mac yieth, e ke ye banyken gup tɔ de naamden, bik keek aa rieu apiɛth, ke rin ke Nhialic e ke cii bi aa laat, ku cii weet e laat aya. 2 Ku liim de niim banykɛn ci gam, e ke cii keek e biɔɔn, luɔi ee kek mithekɔcken; aŋuan bi kek ke ya luooi apiɛth, luɔi ee kek kɔc ci gam kɔc nhiaar, ku yek piath e welpiɛth rɔm etok. Ye kɔc wɛɛt e kake ku guieere ke keek. 3 Na de raan e weet e weet mɛɛn pei, ku reec wel piɛth gam, wel ke Bɛnydan Yecu Kritho, ku reec weet e roŋ ke rieeu de Nhialic gam; 4 ka ye ro tɔ dit, acin ke ŋic, ku ye raan e jiɛɛm wei ne thiec ɣɔric ku teer e wel, ku jam cit ekene ee tiɛɛl bɛɛi, ku bii ater ku lɛɛt, ku meek rɛɛc e kɔc kɔc mɛɛk nyiin, 5 ku bii looŋ ɣaar yiic looŋ ke kɔc ci piɔth riaak, kɔc cin yic cath ke keek, kɔc e ye lueel, yan, Rieeu ee raan Nhialic rieu ee ŋuaŋ bi kake ŋuak: rate ro wei e kɔc cit ekake lɔm. 6 Ku rieeu de Nhialic keke ayum de piɔu yen aye ŋuaŋ de kaŋ egɔk: 7 acin ke cuk bɛɛi e piny nɔm, ku aŋicku egɔk nɔn cin en ke dueerku lɛɛr; 8 ku enɔɔne, te de wok kecam ku lupɔɔ ceŋku, ke wo bi piɔth a yum e keek. 9 Ku kɔc kɔɔr luɔi bi kaken juec ayek loony e themic, ku lonyki e acerekic, ku ye ŋɔɔŋ ke dɔm ŋɔɔŋ e kajuec ɣaar yiic, kak e kerac bɛɛi, ku yek kɔc thɛl e riaakic tɔki ke mar etaiwei. 10 Nhieer e weu ee meei de kerieec rac ebɛn: aye kɔc kɔk woi e kepiɔth, agoke cɔk niim wei e gamic, ku jɔki rot guoot e jiɛth e kajuec ci kek piɔth jiɛth. 11 Ku yin, yin raan e Nhialic, ye kat e kake, ku ye piathepiɔu cop, ku cop rieeu de Nhialic, ku gam, ku nhieer, ku liɛɛrepiɔu, ku reer emaath. 12 Ye biok e biok piɛth biok de gam, ye piir athɛɛr muk aril, en aa cɔɔle yi aya, ku yen aa gɛm yin e gam piɛth e yithok e caatɔɔ juec niim. 13 Yin than e Nhialic nɔm, Raan e kaŋ tɔ piir kedhie, ku than yin e Kritho Yecu nɔm, raan e ro tɔ ye caatɔ e Pontio Pilato nɔm, ne gam piɛth ci gam e yethok; 14 Yin than, an, Ye jam dot apiɛth, acin tethiin col, ku cin ke bi yi gɔk, aɣet tic bi Bɛnydan Yecu Kritho tic: 15 tic bi Bɛnyditt cath ke athiɛɛi nyuɔɔth ekooldɛn ci lueel, Bɛnydiit ceŋ piny cin Bɛnydht ee kek rou, ku ye Malik nu e mahik niim, ku ye Bɛnydht nu e bany niim; 16 yen etok, yen a cath ke cien thuɔɔu, ku ye reer teɣer te cin raan dueer thiaak ke ye; Raan cin raan cie tiŋ, ku cii dueere tiŋ aya: e ye tɔu ke rieeu ku riɛldit aɣet athɛɛr ya. Amen. 17 Kɔc juec e kaken e pinye nɔm, ye ke yɔɔk, e ke cii rot e tɔ dit, ku ciki juec e kaŋ e ŋɔɔth, ka kuc raan nɔn bi kek tɔu ne yen; e ye Nhialic piir yen yek ŋɔɔth, Raan e wo miɔɔc e kaŋ kedhie ne dhueeŋ, ke wo bi piɔth aa miɛt e keek. 18 Ku yook keek, bik kepiɛth aa looi, ku bik aa kɔc juec e luɔidɛn piɛth, ku yek adhueŋ e kɔc dap miɔɔc, ku yek kaken dap tɛk kɔc; 19 agoki kedɛn piɛth kueet ke ril thar, ke bi doŋ ekool rial, ke ke bi piir athɛɛr muk aril. 20 Yin Timotheo, ye ke ci kuɛi yin cok e tiit yin en, ku ye ro kɔl e jam e dhɔɔn jam ɣɔric cinic rieeu, ayi ater e ke ci tɔ ye ŋinydekaŋ ke ye lueth: 21 ade kɔc kɔk e ye jam cit ekene guiir, agoki kueer e gam woocic. E dhueeŋdepiɔu e ye tɔu ke yin. Amen.

2 Timotheo 1

1 Yɛn Paulo, tuny de Yecu Kritho ne kede piɔn e Nhialic, ne kede piir ci kɔn lueel, an, bi gam kɔc, piir nu e Kritho Yecuyic, 2 awarek en gaar Timotheo, mɛnhdien nhiaar: E dhueeŋdepiɔu e ye tɔu keke yin, ku mat, ku kokepiɔu, ne ke bɔ tede Nhialic Waada keke Kritho Yecu Bɛnydiitda. 3 Aya lueel, an, Thieithieei Nhialic, Raan luɔɔi ɛn kede ne ŋiny aa yɛn apiɔu ŋic nɔn le en gɔk, acit man e ye kuarkuɔ ye looi, luɔi aa yɛn anɔm tak e kedu e lɔŋdiyic wɛɛrwakɔu ku akol. 4 Ciet aa yɛn anɔm cat e piu ke yinyin, yen aa ya yɛn yin tak alal, adi tieŋ yin, ke ya bi piɔu miɛt aba piɔu a yum. 5 Yɛn ee yanɔm cat e gam nu e yipiɔu gam cinic rueeny, gam e kɔn cath keke kɔk Loyith, ku be cath keke Yunike moor, ku aŋiɛc egɔk nɔn ciɛth en ke yin aya. 6 En a tak ɛn yinɔm, luɔi bi yin miɔc de Nhialic aa kooth abi dep apiɛth cit mac, miɔc cath ke yin ne thany can yi thany e yacin. 7 Nhialic aken wo gam piɔn e riɔɔc; ee piɔn e riɛldit, ku nhieer, ku pɛlenɔm, en aa gɛm wook. 8 Yen du yin e yaar ne jam de Bɛnydiitda jam ee caatɔɔ lueel, ku du yaar ne kedi yɛn ee raandɛn ci mac: ye katuc guum weke yɛn etok ne biak de welpiɛth ne riɛldiit e Nhialic. 9 Ee Nhialic en e kony wo wei, ago wo cɔɔl e cɔt ɣeric, acie kede luɔida, ee kede yenpiɔu etok, ku ne dhueeŋ de yenpiɔu, dhueeŋ ci yien wook e Kritho Yecuyic ɣɔn thɛɛr ŋoote piny ke kene cak, 10 ku aci tic enɔɔne ne tuol ci Konydan Kritho Yecu tuol, raan ci riɛl e thuɔɔu tɔ cin naamde, ago piir bɛɛi teɣer ayi cien dhiap bi kaŋ dhiap, ne guieer e welpiɛth. 11 Ku ne biak de welpiɛthke, yen aa dɔme ya, ke ban aa raan e ke guiir, ku ya tuc, ku ya raan e Juoor wɛɛt. 12 En aa guoom ɛn ekake aya: ku acakaa keek e guoom, ke yɛn ken yaar; yɛn ŋic raan ca gam, ku aŋiɛc egɔk nɔn dueer en kedaŋ ŋiec tiit ke ca kuɛi yen aɣet kool bi bɛn. 13 Ye tau de wel piɛth muk, wel ci piŋ tede yɛn, aba keek aa muk ne gam ku nhieer nu e Kritho Yecuyic. 14 Kepiɛth ci kuɛi yine ye cok e tiit yin en ne Weidit Ɣer, Wei rɛɛr e woyiic. 15 Cooke aŋic, yan, Kɔc nu Athia acik ro yal wei e yalɔɔm kedhie; kɔc deyiic yi Pugelo keke Kermogene. 16 E Bɛnydit e ye piɔu kok ke dhien e Onethiporo: aa ye ya dap muk wei, ku aacie yaar ne jonh e mac ɛn; 17 ku, ɣɔn nu yen Roma, aci cok e kɔɔr en ɛn, abi a yok. 18 (E Bɛnydit gam lɔŋdi ne biakde, ke bi kokdepiɔu yok tede Bɛnydit ekoole); ku kajuec ci luoi ɛn e Epetho, aŋic keek apiɛth.

2 Timotheo 2

1 Yeka mɛnhdi, ye riɛl ne dhueeŋdepiɔu nu e Kritho Yecuyic. 2 Ku ka ci piŋ tede yɛn e caatɔɔ juec niim, jɔ ke yien kɔc adoot, kɔc bi kɔc kɔk leu ne weet aya. 3 Ku yin, ye keril guum cit man e alathker piɛth alathker e Yecu Kritho. 4 Acin raan e luui ke ye alathker e ro naai e ka ke piire; luɔi bi en raan e tɛɛu en alathkeric tɔ mit piɔu keke yen. 5 Ayi raan e wit, acii bi yiek nɔm gol, te ken en wit ne kede loŋ de wit. 6 Raan e luui domic yen abi dhil kɔn dɛ kede ne ka ci luɔk. 7 Ye yinɔm tak ne ka luɛɛl; ku Bɛnydit abi yi gam ŋinydekaŋ ne kerieec ebɛn. 8 Ye yinɔm cat ne Yecu Kritho, raan ci jɔt e kɔc ci thou yiic, raan e bɔ ne kau de Dabid, acit man ci welkien piɛth e lueel: 9 ke welpiɛth aa yɛn ketuc guum ne biakden aɣet many mɛce yɛn, acit man e raan ci kerac looi; ku jam e Nhialic acie mac. 10 Yen a ya yɛn kerieec guum ebɛn ne biak de kɔc ci lɔc, ke ke bi kunydewei yok aya kuny nu e Kritho Yecuyic keke dhueeŋ bi tɔu aɣet athɛɛr. 11 Jam yic bi dhil gam ka: yan, Te ci wok thou ne yen etok, ke wo bi piir etok; 12 te ye wo kaŋ guum, ke wo bi piny cieŋ ne yen etok; te jɛi wok en, ka bi wo jai aya; 13 te cii wok e kɔc adoot, ka ye tɔu ke ye Raan adot; acii rot e leu e jai. 14 Ye keek tak niim e kake, ku ye cok e yook yin ke e Bɛnydit nɔm, ke ke cii wel bi aa tɛɛr e teer cin kepiɛth ee yok thin, teer e kɔc piŋ riɔɔk piɔth. 15 Cok e them yin rot e gɛm bi yin rot gam Nhialic, ke yi bi tɔ ye raan piɛth, raan e kaŋ looi ke cii yaar, raan e jam de yin ŋiec tek. 16 Ku yin bi ro tɔɔu pei e jam e dhɔɔn jam ɣɔric cinic rieeu: jam cit ekene abi lɔ ke lɔ, ago reec e kɔc Nhialic rɛɛc go ro ŋuak, 17 jamden abi cool e cam cit man e tetok de pajii: kɔcke ade keyiic yi Kumenayo ku Pileto; 18 kɔc ci kede yic wooc, ayek lueel, yan, ci jon ee kɔc ro jɔt guɔ wan, agoki gam de kɔc kɔk riɔɔk. 19 Na cak kɔc e looi aya, ke keerkeer e wec Nhialic akaac, ke cii wieek, aci gaar kɔu cooke, yan, Bɛnydit aŋic kɔc ci aa kɔcke. Ku cooke aya, yan, Raan ebɛn raan e Kritho cɔɔl rin e nyai e luɔi de keracic. 20 Ku ɣonditt e bɛny adeyic tony e kaŋ muk, ku aciki e kak e cuec e adhaap ku ateek kapac, ku adeyic kak e cuec e tim, ku tiɔp ayadaŋ; ku kɔk ee ka ke dhueeŋ, ku kɔk aciki e ka ke dhueeŋ. 21 Ku raan e ro waak ne ka cii piɛth, yen abi aa tony de dhueeŋ, tony ɣeric, ku piɛth ne luɔi de bɛny, ku ye roŋ ke hiɔi piɛth ebɛn. 22 Ye kat e karɛc kɔɔr dhuok: ku ye piathepiɔu cop, ku cop gam, ku nhieer, ku mat, ne kɔc etok kɔc e Bɛnydit cɔɔl ne piɔn ɣeric egɔk. 23 Ku ye lop ɣɔric rɛɛc, lop e kɔc ken weet lop, aŋic nɔn ee kek ateer bɛɛi. 24 Ku lim de Bɛnydit acii piɛth luɔi bi en teer; abi dhil aa jam emaath keke kɔc kedhie, abi aa raan ŋic weet, raan lir piɔu, 25 raan e kɔc luel ater wɛɛt e piɔn lir; nɔn de te bi Nhialic ke gam puŋdepiɔu, agoki yic gam, 26 ku jɔki paac bik bei e win e jɔŋditt racic kek kɔc waan ci dɔm, bik kede Nhialic piɔu aa looi.

2 Timotheo 3

1 Jɔ kene ŋic, yan, Te ci thok de piny thiɔk, ke akool rɛc bi kɔc dhal abik bɛn. 2 Kɔc abi ŋɛk ke rot aa nhiaar, ku nhiaar ŋɛk rot, ku bik aa kɔc nhiaar weu, kɔc e rot leec, kɔc e rot tɔ ye adhueŋ, kɔc e lɔt, kɔc e ka ke kɔc e dhieth keek rɛɛc piŋ, kɔc e thieithieei rɛɛc lueel, kɔc cii piɔth ɣer, 3 kɔc cii kɔcken e nhiaar, kɔc reec mat, kɔc e atuum caath, kɔc kuc ro muk, kɔc gai piɔth, kɔc cii kepiɛth e nhiaar, 4 kɔc e kɔc nyiɛɛn, kɔc ril niim etor, kɔc e rot tɔ dit, kɔc nhiaar kemit e kepiɔth awar nhieer nhiɛɛr kek Nhialic; 5 kɔc e ro tɔ cit ka cath ne rieu de Nhialic, ku yek riɛlde jai: ye ro yal wei e kɔcke lɔm. 6 Kɔc kɔk e keyiic ee kɔc e lɔ ɣoot ke kɔc, lek dieer piɔl piɔth rum piɔth, dieer juec e karɛckɛn cik wooc, ku yeke thɛl wei ne ŋɔɔŋdɛn e ke dɔm ŋɔɔŋ de kerieec, 7 dieer ee cool e piooceke, ku ciki ŋiny de yic dueer yok ananden. 8 Ku acit man ɣɔn lueele Jane ku Jambere luel kek ater ne Mothe, yen acit luɛl ee kɔcke ater lueel ne yic aya; ee kɔc ci niim riaak etaiwei, ku cike tɔ cin naamden ne kede gam. 9 Ku aciki bi bɛ lɔ tueŋ: cin cin kek niim abi tic e kɔc niim kedhie, acit man ɣɔn tice cin cine kɔcke niim aya. 10 Ku yin, yin ci weetdi ŋic egɔk, ku ŋic tau aa yɛn tɔu, ku ke nu e yapiɔu, ku gamdi, ku guom aa yɛn kaŋ ŋiec guum, ku nhieerdi, ku liɛɛr e yɛnpiɔu, 11 ku yoŋ ee ya yɔŋ, ku katuc ca guum; ka ca yok e Antiokia, ku Yikonion, ku Luthera; yoŋ e yɔŋe yɛn etɛɛn: ku Bɛnydit aci a luok e keyiic kedhie. 12 Yeka, ku kɔc kedhie kɔc e nyin riɛl, yan, bik aa reer e Kritho Yecuyin ke ke rieu Nhialic, kek abi dhil yɔŋ. 13 Ku kɔc racpiɔth ku kɔc e kaŋ toor, racden abi lɔ ke ŋuak rot, abik kɔc aa math, ku mɛthe keek aya. 14 Ku yin, ye tɔu e kaŋ yiic ka ci yi wɛɛt e ke, ku ci ke ŋic agɔk, luɔi ŋic yin raan e weet yin e ke; 15 ku ŋic kene aya, yan, ɣɔn ee yin mɛnhihiinakaŋ, yin e ŋic kacigɔɔr kaɣer yiic, ka cath ne riɛl bik yi tɔ ye raan pelnɔm aɣet kuny bi yi kony wei ne gam ci yin Kritho Yecu gam. 16 Kecigɔɔr ebɛn ee ke ci Nhialic tɔ bɔ ne Weike, ku ade naamde ne kede weet, ku jany, ku kiit ee kaŋ kiɛt piny, ku piooc ne piathepiɔu: 17 ke raan e Nhialic hi piɔu a dikedik, ku jɔ roŋ ne luɔi piɛth ebɛn.

2 Timotheo 4

1 Yin cok e than ɛn yin e Nhialic nɔm, ku Bɛnydit Yecu Kritho nɔm, raan bi loŋ de kɔc guiir kɔc piir ku kɔc ci thou, kool bi en tuol ku tul ciɛɛŋde; 2 yan, Ye jam guiir; ye yic lɛth e luɔi ekool piɛth, ayi kool rac; ye kɔc jɔɔny, ye kɔc nen, ye kɔc riit piɔth, ke yi lirpiɔu ethuaat ne weet ee yin kɔc wɛɛt. 3 Ade kool bi bɛn, kool cii kɔc weet piɛth bi guum; abik yith a yileyil, agoki ro kuot kɔc bi keek aa wɛɛt e ke roŋ ne ŋɔɔŋ e ke dɔm; 4 ku abik keyith wel wei ne yicic, yɛlki rot te nu paar e kɔɔr. 5 Ku yin, ye ro tiit e kerieecic ebɛn, ye katuc guum, ye luɔi de raan e welpiɛth guiir looi, ku jɔ luɔidu tiiŋic egɔk. 6 Yɛn e thiɔk wo luɔi bi a lam enɔɔne, ku kool e jaldi e guɔ thiɔk. 7 Yɛn e biok e biok piɛth, tedien, an, ban lɔ pek e riŋ aca thol, yɛn e gam ŋiec dot: 8 ku enɔɔne ade gol e dhueeŋ ci tau ɛn, gol e piathepiɔu, gol bii Bɛnydit gam ɛn ekoole, Bɛny e loŋ ŋiec guiir apiɛth: ku acie yɛn etok, abi gam kɔc ci ticde nhiaar kedhie ayadaŋ. 9 Cok e them yin bɛn bi yin dap bɛn te nuo yɛn: 10 Demath aci a pal wei, ne nhieer ci en pinye enɔɔne nhiaar, ago jal le Thethalonika; ku le Kerethke Galatia, ku le Tito Dalmatia. 11 Ee Luk etok en a rɛɛr ke yɛn. Nom Mak, ba weke yen: ee raan dueer a kony e luɔi. 12 Ku Tukiko aca tuɔɔc Epetho. 13 Alulut de wiir wen ca nyaaŋ piny Toroa tede Karpo, te bi yin, ke luɛthe ya, keke awareek, ku awareek lɔ reprep kek a kaar alal. 14 Alekandaro thanh e malaŋ aci a luoi kerac alal: abii Nhialic tɔ yok kedɛn roŋ ke luɔide: 15 ayik yin, ye ro tiit e yen aya; ee ater dit cak keke welkuɔ. 16 Kool e kan ɛn kedi lueel e goonyic, acin raan e kɛɛc wok etok, yɛn cii kɔc pal wei kedhie: e cii tɛɛuwe e keyieth! 17 Ku Bɛnydit yen aa kaac e yalɔɔm, ago a tɔ ril piɔu; luɔi bi jam thok e guieer e yathok, ago Juoor piŋ ebɛn: ku yɛn ci luak bei e koor thok. 18 Ku Bɛnydit abi a luok e luɔi racyic ebɛn, ku jɔ a muk aɣet ciɛɛŋdɛn nu paannhial: e dhueeŋ e ye tɔu keke yen aɣet athɛɛr ya. Amen. 19 Thiec Perithika keke Akula, ku dhien e Onethiporo. 20 Erathato aci doŋ Korinth: ku Toropimo aca nyaaŋ Mileto ke de guop juai. 21 Cok e them yin bɛn hi yin bɛn te ŋoote rut wei. Yin thieec Yubulo; ku Puda, ku Lino, ku Kalaudia, ku mithekɔckuɔ kedhie. 22 E Bɛnydit Yecu Kritho e ye tɔu ke weiku. E dhueeŋdepiɔu e ye tɔu ke yin. Amen.

Tito 1

1 Yɛn Paulo, lim e Nhialic, ku ye tuny e Yecu Kritho, ne kede gam de kɔc cii Nhialic lɔc, ku ne kede ŋiny bi kɔc yic ŋic egɔk, yic e roŋ ke rieeu de Nhialic, 2 ne aŋɔth de piir athɛɛr, piir cii Nhialic Raan cii lueth dueer toor kɔn lueel, an, bi gam kɔc, ɣɔn ŋoote piny ke kene cak; 3 ku aci jamde nyuoth kɔc ekooldɛn piɛth ne guieer e welpiɛth, guieer ci taau e yacin ne kede loŋ de Nhialic Konyda; 4 awarek en gaar Tito, mɛnhdien yin ne kede gamdan cuk rɔm etok: E dhueeŋdepiɔu ku mat e ke ye tɔu ne yin, ne ke bɔ tede Nhialic Waada keke Bɛnydit Yecu Kritho Konyda. 5 En aa nyaaŋ ɛn yin piny e Kerete waan, luɔi bi yin kaŋ kiɛm piny ka ŋoot ke ke de te dak, ku jɔ kɔcdit dɔm kɔc bi tɔu e kɔc niim e pɛɛnydit yiic ebɛn, acit man can e kɔn lɛk yin; 6 na de raan cin ke bi e gɔk, mony de tiiŋ tok, raan de mithkɛn ci gam, mith kene kɔn gaany ne baŋ de thueec de kaŋ ku rɛɛc de loŋ. 7 Raan e kɔc ci gam tht abi dhil aa raan cin ke bi e gɔk, luɔi ee yen raan e dhien e Nhialic tiit; acie raan e kede yenpiɔu kɔɔr, ku cie raan e dap gɔth, ku cii mɔu e nhiaar, ku cie raan e kɔc dap dui, ku cii weu ke ayaar e nhiaar; 8 ku abi aa raan ŋic kaman, raan nhiaar kepiɛth, raan piɛth nɔm, raan ŋic loŋ piɛth lueel, raan ɣerpiɔu, raan ŋic ro muk; 9 raan e wel yith ŋiec dot cit man ci e wɛɛt, luɔi dueer en kɔc riit piɔth ne weet piɛth, ku ŋic kɔc jany en guut e loŋ. 10 Ade kɔc juec nu, kɔc e loŋ rɛɛc piŋ, kɔc e ɣɔric lueel, ku yek kɔc math, ku tedit e keek ee kɔc aŋuɛl, 11 kɔcke abike dhil ruɔɔt thook; ayek dhien riɔɔk eliŋliŋ, ku yek kɔc wɛɛt e ke cii piɛth, ne biak de nhieer nhiɛɛr kek weu ke ayaar. 12 Raan tok e keyiic gup, ee nebiden guop, aci lueel, an, Keretai ayek lueth toor ecaŋɣɔn, ayek lai rɛc ci wath, cieem lir yiic ethuaat. 13 Ke lueel caatɔye ee yic. Yen ee yin keek jɔɔny e jany rac, ke ke bi a tɔu e gamic ke cin kerac, 14 ku ciki kɔɔr ee Judai paar e piŋ, ayi looŋ lueel kɔc tei, kɔc e rot yal wei e yinic. 15 Kaŋ kedhie aɣerki yiic etop tede kɔc ɣer yiic etop: ku kɔc ci piɔth nhiany ku kɔc reec gam, acin keɣeric etop nu tede keek; keniim ayi kepiɔth acik nhiany kedhie. 16 Ayek lueel, an, ŋicki Nhialic; ku yek jai ne luɔiden, ee kɔc rac etaiwei, ayek loŋ rɛɛc piŋ, ku cinki naamden ne luɔi piɛth ebɛn.

Tito 2

1 Ku yin, ye kaŋ lueel ka roŋ ne weet piɛth: 2 an, e roordit e ke ye rot tiit apiɛth, ku yek kɔc piɛth niim, kɔc e niim tieer, kɔc e tɔu apiɛth e gam, ku nhieer, ku ruotepiɔu. 3 Yen abi yin dieer dit yɔɔk aya, yan, bik aa tɔu e tau de kɔc ɣerpiɔth, ke ke cii bi aa mantuum, ku ciki bi aa liim ke mɔn dit, abik aa kɔc e weet e kepiɛth; 4 ku bik dieer kor aa wɛɛt ke ke bi roorken nhiaar, ku nhiaarki mithken, 5 ke ke bi aa dieer e niim tieer, dieer ɣerpiɔth etop, dieer e tɔu e dhienken, dieer piɛth, ee jam de roorken gup piŋ, ke jam e Nhialic ke cii bi aa laat. 6 Ku yook dhuok ayadaŋ, an, yek niim tieer. 7 Ku yin bi ro tɔ ye raan bi kɔc kede dɔmic, ne luɔi piɛth ebɛn: tɔ weetdu tɔu ke cinic kenhiany, ke ye weet thiek, cinic rueeny, 8 ye jam e jam piɛth, jam cii dueere jɔɔny; ke raan de ater ke yin ke bi yaar, acin jam rɛɛc dueere lueel e kedun. 9 Ku yook liim, yan, bik reer e banyken cok, banyken gup, agoki ke tɔ mit piɔth e kerieec ebɛn; ku ciki loŋ e bɛɛr; 10 ku ciki kaŋ e noom ecueer, ku bik kaŋ aa dot apiɛth; agoki weet de Nhialic Konyda aa kiir e kerieecic ebɛn. 11 Dhueeŋ de Nhialic piɔu e jɔ tic dhueeŋ bii kunydewei, yin raan ebɛn, 12 ee wo wɛɛt, an, buk kuny kuce Nhialic rieu jai, ku jeiku ŋɔɔŋ de ka ke piny nɔm, agoku reer ke wo ye niim tieer, ku piɛthku piɔth, ku yok Nhialic rieu e pinye nɔm enɔɔne; 13 ku yok aŋɔth ci thieei tiit, ku titku tuol bi dhueeŋ de Nhialicdandit ku Konydan Yecu Kritho tuol; 14 raan ci ro gam thuɔɔu ne biakda, luɔi bi en wo wɛɛr bei e luɔi racic ebɛn, ago jur mɛɛn tɔ ɣerpiɔu etop abi aa kede, jur lethic e luɔi piɛth. 15 Ye kake lueel, riit yin ke kɔc piɔth, ku jany keek ne riɛl ebɛn. E cin raan bi yi biɔɔn.

Tito 3

1 Ye ke tak niim ke ke bi aa reer e bany cok, ku reerki e kɔc nu e keniim cok, ku yek loŋ piŋ, ku yek luɔi piɛth ebɛn dap gam, 2 ku e cin raan yek lat, e cin akɔŋ yek kɔɔr, e ke ye jam emaath, ku ke ye kuur ee kek ro kuɔɔr piny alal nyuoth raan ebɛn. 3 Ku wook ayadaŋ wok aa ye kɔc cin niim waan thɛɛr, kɔc e loŋ rɛɛc piŋ, kɔc ci math, wok aa ye him ke ŋɔɔŋ e wo dɔm ŋɔɔŋ kithyic, ku yok him ke kamit yok kɔɔr e wopiɔth, wok aa ye tɔu ke wo racpiɔth deku yiic tiɛɛl, ku man kɔc wook, ku manku rot. 4 Na wen, aci piath e piɔn e Nhialic Konyda tic, piath piɛth en piɔu keke kɔc, ku tiec nhieer nhiɛɛr en kɔc, 5 ke jɔ wo kony wei, ku acie ne luɔi de kepiɛth cuk looi wogup, ee kok de yenpiɔu en aa kony en wook, ne wɛk de dhienh ci wo bɛ dhieeth, ku ne caŋ ci Weidit Ɣer wo bɛ cak, 6 ke Wei ci luooŋ e wogup abuk kuɛth e keek ne Yecu Kritho Konyda; 7 luɔi bi wo tɔ piɛthpiɔth ne dhueeŋ de yenpiɔu, ago wo tɔ ye kɔc bi kaŋ lɔɔk lak ne aŋɔth ŋɛɛth wok piir athɛɛr. 8 Ee jam yic ekene, ku yɛn de piɔu luɔi bi yin kake aa ŋak niim aret, ke kɔc ci Nhialic gam ke ke bi rot tiit apiɛth, agoki aa coo! e loi luɔi piɛth. Kake apiɛthki ku adeki naamden tede kɔc. 9 Ku kaace ya ne lop ee kɔc luɔp e ɣɔric, ku jam ne kede kuarken e kɔc, ku ateer, ku teer ee kɔc teer ne kede loŋ; kake acin kepiɛth ee yok thin, ee ka ɣaar yiic. 10 Raan e weet yalic, te ci yin e jɔɔny raantok ayi raanrou, ke jɔ rɛɛc; 11 luɔi ŋic yin en, yan, raan cit ekene aci enɔm cɔk wei, ee kedaŋ wooc, ku aci ro jɔɔny etok. 12 Te tuɔɔc ɛn Artema tede yin, ayi Tukiko, ke yi cok e them yin bɛn bi yin bɛn te nuo yɛn Nikopoli: ne luɔi can e dhel e yapiɔu nɔn ban rut thol etɛɛn. 13 Cok e ruɛc yin Dhena raan ŋic loŋ keke Apolo e kueerden, ke cin ke bi dak tede keek. 14 Ayi kɔckuɔ aya tɔ ke weete apiɛth ke ke bi aa cool e loi luɔi piɛth, agoki ke piir kek aa yok, ku ciki e tɔu ke ke cii lok. 15 Yin thieec kɔc rɛɛr ne yɛn etok kedhie. Thiec kɔc nhiaar wook ne gam. E dhueeŋdepiɔu e ye tɔu ke week wedhie. Amen.

Pilemon 1

1 Yɛn Paulo, raan ci mac e kede Yecu Kritho, woke Timotheo mɛnhkeneda, awarek en gɛɛrku yin Pilemon raan nhiaarku, ku ye raan e luui ke wook etok, 2 ku Apia nyankeneda, ku Arkipo raan e tɔŋ biok ke wook etok, ku kanithɔ nu ɣondu: 3 E dhueeŋdepiɔu ku mat e ke ye tɔu ne week, ne ke bɔ tede Nhialic Waada keke Bɛnydit Yecu Kritho. 4 Yɛn ee Nhialicdi leec, ku yin a cool e luɛɛl rin e loŋdiyic, 5 piŋ can nhieerdu piŋ ku piɛŋ gamduon ci yin Bɛnydit Yecu gam, ku nhieer nhiɛɛr yin kɔc ɣerpiɔth kedhie; 6 ku yɛn ee lɔŋ, ke man mɛte kɔc e gamduyic ke bi dɛ naamdɛn dit, agoki kepiɛth ebɛn ŋic egɔk kepiɛth yok yok, ne Kritho Yecu. 7 Wok mit piɔth alal ku ci wo riit piɔth ne nhieerduon ee yin kɔc nhiaar, luɔi ci kɔc ɣerpiɔth tɔ lɔ piɔth guik piny ne yin, mɛwaar. 8 Ku enɔɔne, acakaa yɛn e dueer yin yɔɔk aril, an, dhil kepiɛth looi, 9 ku ne biak de nhieer nhiaar ɛn yin, yin laŋ tei, yɛn raan cɔl Paulo mony ci dhiɔp, ku ye raan mac enɔɔne aya ne baŋ de Yecu Kritho: 10 yin laŋ ne biak de mɛnhdi Onethimo, mɛnh ca dhieeth e jothki yiic, 11 ee mɛnh waan cin naamde tede yin, ku enɔɔne e dɛ naamde tede yin ku tede yɛn: 12 ku aca bɛ tuoc yin yenguop, ku yin, beye dɔm, yen yanydi ki: 13 ku yɛn aa de piɔu luɔi ban e peen bi reer ke yɛn le e nyinduyic, bi kaki aa looi ne mac mac ɛn ne baŋ de welpiɛth: 14 ku acin ke duɛɛr looi te kɛn ɛn kede piɔndu piŋ; ke cin raan bi yi cieŋ ne luɔiduon e dhueeŋ, abi aa kede yinpiɔu etok. 15 Thar e ke pak wek e akool liaakaŋ ayin aa luɔi bi yin e bɛ noom abi aa kedu anande; 16 ku cii bi bɛ ciet man e iim tei, abi lim woor, ee mɛnhkui nhiaar, arek ɛn a nhiaar alal, ku yin, cii nhiaar e nhieer war nhieer nhiaar ɛn en, e yeguop ku ne Bɛnyditic aya? 17 Te ci yin a tɔ ye raan ram wek kaŋ etok, ke jɔ dɔm cit man dueer yin a dɔm. 18 Ku te ci en yin wac kaŋ, ku na de keduon cath ke ye, ke jɔ taau e yayeth; 19 yɛn Paulo, aca gɔɔr e yacin guop, aba cool: ku yɛn aca dueer lɛk yin en yoŋ ci yin weiku yok tede yɛn aya. 20 Yeka, mɛwaar, tɔ ya mit piɔu wo yin e Bɛnyditic: tɔ ya lɔ piɔu guik piny e Krithoyic. 21 Aŋiɛc nɔn bi yin kedi gam, yen a gaar ɛn yin, ku aŋiɛc nɔn bi yin ke war ke luɛɛl looi ayadaŋ. 22 Ku guik te ban reer aya: yɛn ŋath nɔn bi a yien week ne kede lɔŋduon aa wek lɔŋ. 23 Yin thieec Epepara, raan mac wok etok ne biak de Kritho Yecu; 24 ku Mak aya, ku Aritharko, ku Demath, ku Luk, kɔc e luui wok etok. 25 E dhueeŋ de Bɛnydan Yecu Kritho piɔu e ye tɔu ke weikun. Amen.

Eberuu 1

1 Nhialic, ɣɔn ee yen jam ke kuarkuɔ ɣɔnthɛɛr e ruun mɛɛn ku ne jam kithic ne nebii thook, 2 ke jɔ jam ke wook e akool cieenke ne Wende, Wendɛn ci dɔm bi aa raan bi kaŋ lɔɔk lak kedhie, ku ci piny cak ne yen aya. 3 Yen aye riau de dhueeŋde, ku ye ciet tau de yenguop, ku ye kaŋ mɔk teden kedhie ne jamdɛn ril etor, ku te ci en karɛckuɔ waak wei yen etok, ke jɔ nyuc piny e ciin cueny de Dhueeŋdiit nu nhial; 4 nɔn ci en tuucnhial guɔ woor alal e piath, acit man ci en rin piɛth yok rin war keek alal. 5 Ku ye tunynhialou cii Nhialic kɔn yɔɔk, an, Yin ee Wendi, Ekoole yen aa dhieeth ɛn yin? ku be lueel, yan, Yɛn bi aa Wun, Ku yen abi aa Wendi? 6 Ku ɣɔn be yen Wendɛn kɛɛi bɛɛi e piny nɔm, ke jɔ lueel, yan, E lɛm tuuc ke Nhialic kedhie. 7 Ku jɔ lueel ne kede tuucnhial, yan, Raan e tuuckɛnnhial tɔ ye wei, Ku tɔ kɔc e kake looi e liem de mac: 8 ku jɔ lueel ne kede Wende, yan, Thoonyduondit, yin Nhialic, atɔu ecaŋɣɔn ku bi ɣet athɛɛr; Ku wai de tieŋ ee loŋ tiiŋic yen aye wai de ciɛɛŋdu. 9 Yin e piathepiɔu nhiaar, ku man dhaŋ ee loŋ dhɔŋic; En aa tɔce Nhialic yin, yen Nhialicdu, Tɔc yin e miok de miɛtepiɔu awar wɛɛt rieec wek. 10 Ku cooke aya, yan, Yin, Bɛnydit, ɣɔn gɔle kaŋ yin e piny tɔ kaac e keerkeerdeyic, Ku tenhial ee luɔi de yincin: 11 Abik maar etaiwei; ku yin bi doŋ: Ku abik ceŋ ku jɔki riaak ebɛn cit man e lupɔ; 12 Ku aba ke dol yiic cit man e alulut, Agoki rot puk. Ku yin ee tɔu e tauduone, Ku runku aciki bi dak. 13 Ku e tunynhialou e ci yɔɔk anande, yan, Nyuc e ciin cuenydi, Aɣet te ban kɔc dɛ wek ater tɔ ye ken ee yin yicok dhɔɔr? 14 Ciki e wei e ka ke kɔc looi kedhie, wei ci tooc, lek kaŋ aa looi ne biak de kɔc bi kunydewei lɔɔk lak?

Eberuu 2

1 Yen a dueer wok dhil aa cok e dot wok ka cuk piŋ alal, ke bi cien te bi wo jal e keyiic ke kucku rot. 2 Ku te ci jam ci lueel e tuucnhial jɔ kɔɔc aril, ke kerieec ee raan wooc ebɛn ayi rɛɛc ee raan loŋ rɛɛc piŋ ebɛn ten aaye raan tɔ yok kedɛn tuc ke roŋ ke ke ci wooc; 3 ke wook, buk poth adi, te biɔɔn wok kunydewei kuny diit yinya? Yen kuny ci kɔn lueel e Bɛnydit ɣɔnthɛɛr, ku cii kɔc ɣɔn piŋ en nyɔk wook e luɛl; 4 go Nhialic ro tɔ ye caatɔden aya, ne gook ku kak ee kɔc ke gai, ku ne luɔi kithic, ku ne miɔc e bɔ ne Weidit Ɣer, ne kede piɔnde guop. 5 Ku aken piny bi bɛn taau e tuucnhial cok, piny jiɛɛm wok e kede. 6 Ku ade raan ci e lueel tedaŋ, yan, Raan ee kaŋo, ke tɛk yin en? Ayi wen e raan, ee kaŋo, ke diir yin e kede? 7 Aci tɔ koor emaath e tuucnhial; Ku ci yiek nɔm gol e dhueeŋ ku rieeu, Ku jɔ taau e ka ci cueec e yicin niim: 8 Yin e kerieec taau e yecok ebɛn, bi ke cieŋ. Ku tɛɛu ci en kerieec taau e yecok ebɛn, en a cin en ke ci nyaaŋ piny ke kene taau e yecok. Ku wo ŋoot e wo ken kerieec guɔ tiŋ aci taau e yecok ebɛn. 9 Ee Yecu yen woiku, raan waan ci tɔ koor emaath e tuucnhial ne guom bi en thuɔɔu guum, yen woiku aci yiek nɔm gol e dhueeŋ ku rieeu, luɔi bi en thuɔɔu thieep ne kede raan ebɛn ne dhueeŋ de Nhialic piɔu. 10 Ku aci roŋ ke Nhialic, Raan ee tɔuwe kaŋ kedhie ne kede, ku yen e bii kaŋ kedhie, waan bii en wɛɛt juec te nu dhueeŋ, aci roŋ ke yen, luɔi bi en bɛny e ke wat bɛnydɛn e kunydewei tɔ ye dikedik ne ka ci guum. 11 Ku raan e kɔc tɔ ɣerpiɔth ayi kɔc ci tɔ ɣerpiɔth wuonden ee tok kedhie: yen acii yen e yaar, te tɔ en keek e mithekɔcken, 12 lueel, yan, Rinku aba ke lueel e mithekɔckuɔ niim, Yin ba piɔɔny e kanithɔyic cil. 13 Ku be lueel, yan, Yɛn bi rot ŋɔɔth e yen. Ku be lueel, yan, Tieŋki, yɛn woke mith e gɛme Nhialic ɛn. 14 Ku cath ciɛthe mith e guop deyic riŋ ku riɛm, yen acit cath ciɛth en ke guop deyic riŋ ku riɛm aya, luɔi bi en raan cath ke riɛl e thuɔɔu tɔ cin naamde eliŋliŋ, yen aye jɔŋdiit rac; 15 ago kɔc luony bei kɔc ci tɔ ye him ecaŋɣɔn ne riɔɔc ee kek riɔɔc e thuɔɔu. 16 Ee yin, acie tau de tuucnhial yen e dɔme ye, ee kau de Abraɣam, en e dɔme ye. 17 Yen aa dhil en ro tɔ kit keke mithekɔcken e kerieecic ebɛn, luɔi bi en aa bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic, bɛny kok piɔu ku ye adot ne ka ke Nhialic, ago mat lueel ne baŋ de karɛc cii kɔc looi. 18 Ku guom ci en kaŋ guum yenguop, ɣɔn ci e them, en a dueer en kɔc them aa leu e kuny.

Eberuu 3

1 Yen ka, wek mithekɔckuɔn ɣerpiɔth, kɔc e cɔt e tenhial rɔm etok, takki weniim e Tunydit ku Bɛnydiit Tueŋ e ka ke Nhialic, Bɛnydiit e gamda, yen aye Yecu; 2 raan e ka ke Raan e dɔm en ŋiec dot apiɛth, cit man e ye Mothe ka ke ɣonde ŋiec dot ebɛn. 3 Ku aye tɔ ye raan war Mothe e dhueeŋ, cit man wɛɛre raan e yik ɣot ɣot. 4 Ku ɣot ebɛn ade raan e yik en; ku Raan e kerieec yik ebɛn ee Nhialic. 5 Ku ee yic, Mothe aaye raan ee ka ke dhiende dot apiɛth kedhie, cit man e raan e ka ke bɛnyde looi, ku aci aa caatɔ de wel bi lɔɔk lueel rial; 6 ku Kritho aa cit man e wen e bɛny, wen nu e dhiende nɔm; ku dhiende yen aye wook, te ye wo ŋeenyda cok e muk wok en, ku mukku aŋɔthda apiɛth aŋɔth ee wok rot leec athooke kaŋ. 7 Yen ka, acit man lueele Weidit Ɣer en, yan, Ekoole, te piɛŋ wek rolde, 8 Ke we duoki weniim tɔ ril, cit man ɣɔn ekool e gɔɔidepiɔu, Cit kool e them e jɔɔric, 9 Ɣɔn jute kuarkun ɛn e them, Ku yek luɔidi tiŋ e run kathierŋuan. 10 Yen aa dhiaau ɛn piɔu ne reme, Ku ja lueel, an, Ayek cool e wac kaŋ e kepiɔth: Ku kucki kuɛɛrki; 11 Yen aa luɛɛl ɛn kueŋ e agonhdiyic, Ke ke cii bi lɔ e lɔŋdiyic. 12 Yak rot tiit, wek mithekɔckuɔ, ke bi cien raan e weyiic, raan cath ke piɔn rɛɛc reec gam, raan e ro dak cieen ne Nhialic piir: 13 ku yak wepiɔth riit wapac e akooinyiin kedhie, te ŋoot en ke ye tɔ ye Ekoole; ke cin raan tok e weyiic raan bi nɔm riɛl ne mɛth ee kerac kɔc math: 14 luɔi ci wo jɔ aa kɔc e kaŋ rɔm ne Kritho etok, ten ee wok gamdan cuk kɔn gam cok e muk wok en athooke kaŋ: 15 te ŋoot en ke lueel, yan, Ekoole, te piɛŋ wek rolde, Ke we duoki weniim tɔ ril, acit man ɣɔn e kɔc e looi ekool e gɔɔidepiɔu. 16 Ku kɔc kɔk, te ci kek e piŋ, acik Nhialic tɔ gai piɔu; ku acie kɔc kedhie kɔc e bɔ bei e Rip ne Mothe etok. 17 Ku ci piɔu diu ke yi ŋa e run kathierŋuan? Cie kɔc ci kerac looi, kɔc ci gupken doŋ e jɔɔric ɣɔn wieek kek? 18 Ku ci kueŋ lueel keke yi ŋa, ke ke cii bi lɔ e lɔŋdeyic? Ken kueŋ lueel keke kɔc reec loŋ piŋ? 19 Acuk tiŋ enɔɔne, nɔn ee rɛɛc reec kek gam en aacii kek lɔ thin leu.

Eberuu 4

1 Yen ka, enɔn ci wo nyaŋ jam ci kɔn lueel, jam de lɔ dueer wo lɔ e lɔŋdeyin, yok riɔɔc, ke cii bi dɛ raan e weyiic, raan cit ke bi e daak. 2 Ku welpiɛth acike guieer wook eyic, cit man ɣɔn ee ke guieer keek: ku jam ci guiir acin kepiɛth cik yok thin, luɔi kene ye mat ke gam e kɔc yiic kɔc e piŋ en. 3 Ku wok kɔc ci gam, wo lɔ e lɔŋeyic; acit man ci en e lueel, yan, Cit man can kueŋ lueel e agonhdiyin, yan, Aciki bi lɔ e lɔŋdiyic: acakaa luɔi yen e ci guɔ thok ɣɔn ciɛke piny thar. 4 Ku aci lueel tedaŋ ne kede kool ee kekdherou ale, yan, Na wen, ekool ee kekdherou ke Nhialic lɔŋ ne luɔide ebɛn; 5 ku aci bɛ lueel tene, yan, Aciki bi lɔ e lɔŋdiyic. 6 Ku enɔɔne, e doŋ ke bi kɔc kɔk dhil lɔ thin, ku kɔc ci kɔn guieer welpiɛth akenki lɔ thin ne biak de rɛɛc reec kek gam, 7 ago kool tok dhel e yepiɔu, ku jɔ lueel e Dabid thok, te ci run juec wan, yan, Ekoole, acit man ci e kɔn lueel, Ekoole, te piɛŋ wek rolde, Ke we duoki weniim tɔ ril. 8 Ku tee ke ci guɔ gam lɔŋ ne Jocua, adi ken jam bɛ lueel e kede kool daŋ. 9 Yen a ŋoot ke tɔuwe lɔŋ de thabath enɔɔne tede kɔc ke Nhialic. 10 Ku raan ci lɔ e lɔŋdeyic aci lɔŋ ayadaŋ ne luɔide, cit man ci Nhialic lɔŋ ne luɔide. 11 Yen ee wo cok e them wok lɔ bi wo lɔ e lɔŋeyic, ke cin raan bi wiik ne dom bi en rɛɛcdɛn reec kek gam dɔmic. 12 Jam e Nhialic apiir, ku cath ke riɛldit, amoth thok awar abatau ebɛn, abatau athok rou, ku ee raan gutic arek abi piɔu paak keke wei, ku ye yom paak nyiin ayi nyol e yom yiic, ku ye kaŋ woiyiic kak ee raan tak e yepiɔu ayi loŋ ee raan lueel e yepiɔu. 13 Ku acin ke ci cak ke cii tiec e yenɔm: kerieec ebɛn aciɛthki aya ku ɣɔɔrki niim e yenyin yen Raan de wok jam. 14 Ku enɔn ciɛth wok ne Bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic bɛny de naamdɛn dit, bɛny ci teek ke lɔ paannhial, Yecu Wen e Nhialic, yok gamda muk aril. 15 Bɛnydandiit tueŋ e ka ke Nhialic acie raan cii piɔu dueer dhiau keke wook etok ne kɔc kɔɔc wok; ee raan ci them e kerieecic ebɛn, cit man e wok, ku cin kerɛɛc ci looi. 16 Yen ee wok rot cuɔt tethiɔk te nu thoonydiit de dhueeŋdepiɔu ke wo ril nyiin, ke wo bi kokepiɔu yok, ku yokku dhueeŋdepiɔu bi wo kony ekool de yen ke dak wook.

Eberuu 5

1 Ku bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic ebɛn, bɛny ci kuɛny bei e kɔc yiic, aye dɔm e nyin e kɔc yiic bi ka ke Nhialic aa looi, ku bi kak e gɛme kɔc lam ayi ka bi nɔk ne kede karac: 2 ku adueer epiɔu liir keke kɔc kuc kaŋ ku kɔc e kaŋ wooc, ne took ci e tuɔɔk ne kɔc de guop aya; 3 yen aye yen ka ke karac dhil lam, ayi ka ke karɛcke yenguop aya, cit man ee yen ka ke karɛc ke kɔc lam. 4 Ku acin raan e bɛɛnye dɔm ne kede nɔmde, ee raan cii Nhialic cɔɔl etok, cit man e Aaron. 5 Ayi Kritho ayadaŋ, aa cii rot ŋic bɛɛny bi aa bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic, ee Raan e yook en, an, Yin ee Wendi, Ekoole en a dhieeth ɛn yin: 6 cit man ci e lueel tedaŋ, an, Yin ee bɛny e ka ke Nhialic aɣet athɛɛr Bɛny ci loony e bɛɛny e Melkidhedekic. 7 Yen Yecu, ɣɔn tɔu en ke ye raan, te ci en Nhialic lam ne lɔŋ ku pal, ke ye coot e rol dit ku dhiɛɛu, lɛm Raan e leu en e kuny kuny en en bei e thuɔɔuwic, ku ci kede piŋ ne rieeu ee yen Nhialic rieu, 8 acakaa yen e ye Wende, ke ye weet e piŋdejam ne ka ci guum; 9 na wen, aci thok e weet, ke ci aa raan ee kɔc e kede piŋ tɔ yok kunydewei kuny bi ɣet athɛɛr; 10 raan cii Nhialic dɔm e kɔc niim, tɔ ye bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic bɛny ci loony e bɛɛny e Melkidhedekic. 11 Ku wo de niim jam juec jam dueerku lueel ne kede, ku ye jam ril e wer bi e weer thar, luɔi ca wek kaŋ e dap piŋ enɔɔne. 12 Ee yic, adi cak aa kɔc e kɔc kɔk wɛɛt enɔɔne, runkun acik juec, ku we kɔɔr raan bi we bɛ wɛɛt enɔɔne ne cook tueŋ cook ke caŋ e ciɛke wel ke Nhialic; ku we ci ciet kɔc e ca kɔɔr, ku ciki kuin ril e kɔɔr. 13 Raan ebɛn raan e rueth e ca ee raan ŋoot ke ken weet e jam de piathepiɔu; ee mɛnhthiinakaŋ tei. 14 Ku kuin ril ee kede kɔc ci dit, kek kɔc ci niim piath ne them e ye kek rot them, agoki kaŋ ŋiec pɔɔc apiɛth, kepiɛth ayi kerac.

Eberuu 6

1 Yen pɛl wok jam de cook tueŋ e kede Kritho, ku jɔku lɔ tueŋ aɣet dit bi wo thok e dit; ku duku keerkeer e weet be wecic, yen aye jam de wel ee raan epiɔu wɛl wei e luɔi cinic piir, ku jam de gam ee raan Nhialic gam, 2 ku weet e kede baptiith, ku thany ee kɔc kɔc thany e kecin, ku jonerot e kɔc ci thou, ku guieereloŋ guieer bi tɔu athɛɛr. 3 Ku kene abuk looi, te ci Nhialic e gam. 4 Ku na kɔc ci ɣɛɛrepiny kɔn yok, ku cik miɔc e bɔ nhial thieep, ku cik aa kɔc e rɔm etok ne Weidit Ɣer, 5 ku thiepki jam piɛth e Nhialic, ku riɛldiit e piny bi bɛn, 6 kɔcke, te ci kek dɔɔk cieen, acin ke dueer keek bɛ tɔ nyɔk piɔth e puk; luɔi ee kek rot bɛ piat Wen e Nhialic e tim ci riiu nɔm kɔu, ku yek tɔ yaar e kɔc niim. 7 Piny ee deŋ e cool e bɛn e yenɔm dek, ku jɔ wal aa bɛɛi wɛl piɛth bi kɔc aa cam kɔc cii piny puur e keden, pinye ee athiɛɛi yok tede Nhialic. 8 Ku na bii kuɔɔth tei ayi thil, ka bi rɛɛc tɔ cin naamde, ku dueer thiɔk ke cien; ku thokde ee nyop bi e nyop. 9 Ku week, wek kɔc nhiaar, wo ŋath ka ŋuan tede week, ka cath e kunydewei, acakaa wok e jam aya. 10 Nhialic acie raan cin piɔu raan dueer nɔm maar e luɔidun lethic ku nhieer ɣɔn nhiaar wek rinke, ɣɔn aa wek ka ke kɔc ɣerpiɔth looi, ku yak ke looi aɣet ci enɔɔne. 11 Ku wo de piɔth luɔi ba wek yiic lɛth e lɛth mane guop wedhie, aguɔki tɔu abak piɔth a yum ne aŋɔthdun athooke kaŋ, 12 ke we cii bi aa adaakrot, abak aa kɔc ee tau de kɔc dɔmic kɔc e ka ci kɔn lueel lɔɔk lak, ne gam ku ne guom ee kek kaŋ ŋiec guum. 13 Ku ɣɔn ci Nhialic Abraɣam lɛk ke bi gam en, luɔi cin en raan dit war en nu, raan dueer en guutguut lueel e ye, ke jɔ guutguut lueel e rot, yan, 14 Yin ba dhil thieei e athiɛɛi dit, ku yin ba dhil ŋuak nyin e ŋueŋ dit 15 Na wen, te ci en kaŋ guum e piɔn lir, ke jɔ ke ci kɔn lueel, an, bi gam en, yok. 16 Ku kɔc ayek guutguut lueel ne ke war keek: ku te lueele raan guutguut, tɔ yen jamde kaac, en aye teer thok ebɛn tede keek. 17 Ago Nhialic, luɔi de en piɔu nɔn bi en kɔc bi ka ci kɔn lueel lɔɔk lak nyuoth loŋ de yenpiɔu, nɔn ee yen loŋ cii ro dueer puk, ke jɔ guutguut taau thin; 18 ke wo dueer wopiɔth riit alal ne kaŋ kaarou ka cii ro dueer puk, ka cii Nhialic ke lueth dueer toor thin, wok kɔc ci kat ke wo bɛɛk wei, lok aŋɔth ci taau e woniim dɔm; 19 yen aye aŋɔth cath ke wook, aŋɔth ci wo mac piɔth cit man e wenh e abel mac, aŋɔth cii ŋɛth e peeric, akaac aril, ku jɔ lɔ thin te nu ke nu e lupɔ dhil baŋtui; 20 ee te ci Yecu raan e kɔc wat kɔn lɔ thin ne biakda, luɔi ci en aa bɛnydht tueŋ e ka ke Nhialic aɣet athɛɛr, bɛny ci loony e bɛɛny e Melkidhedekic.

Eberuu 7

1 Ku takki weniim e Melkidhedeke, malik de Thalem, ku ye bɛny e ka ke Nhialic Awarjaŋ, bɛny ɣɔn loor Abraɣam nɔm ɣɔn dhuny en enɔm te ɣɔn nɛk en maliik, ago thieei, 2 bɛny ci Abraɣam gam biakde ne kaŋ yiic kedhie, gɛm toŋ wen thieere kaŋ. Ku rinke, te puke ye, aci kɔn aa Malik de piathepiɔu, ku ye Malik de Thalem aya, yen aye Malik de mat. 3 Acin wun ku cin man, ku cin kuarken, gol ci akoolke gɔl aliu, ku cin thok bi piirde thok, ku ci tɔ cit Wen e Nhialic, go tɔu ke ye bɛny e ka ke Nhialic aɣet athɛɛr. 4 Jaki weniim cat e raane, dit diit en, raan ci Abraɣam kuɛɛredan thɛɛr gam biakde ne ka ci yak, gɛm toŋ wen thieere kaŋ. 5 Ku ee yic, wɛɛt ke Lebi, kɔc e luɔi de bɛny de ka ke Nhialic dɔm, kek adeki riɛl bi ke kaŋ noom tede kɔc, nomki toŋ wen thieere kaŋ ne kede loŋ, ayek ke noom tede mithekɔcken, acakaa kek e bɔ bei e Abraɣamic. 6 Ku raane, raan de kuarken pei, kuarkɛn cie kɔc dhien e Lebi, aci biakde noom tede Abraɣam, noom toŋ wen thieere kaŋ, ku jɔ raan thieei raan cath keke ka ci lueel, an, bi ke gam en. 7 Ku cooke acii dueere jɔɔny, yan, Raan koor aye thieei e raan ŋuan. 8 Ku etene, kɔc bi thou kek ee kaŋ noom nomki toŋ wen thieere kaŋ; ku tɛɛn, raan ee kaŋ noom raan ci caatɔ lueel ne kede, an, apiir. 9 Ku adueere lueel ale, yan, Ayi Lebi aya, raan ee toŋ wen thieere kaŋ noom tede kɔc, yen aa gɛm toŋ wen thieere kaŋ ne Abraɣam; 10 luɔi ŋoot en ke nu e wunic ɣɔn loore Melkidhedek enɔm. 11 Ku enɔɔne, te ci dikdepiɔu guɔ bɛn ne bɛɛny de dhien e Lebi (ku kɔc acik loŋ yok ne yen), de ke ye bɛ dak, ke bi bɛny daŋ ro dhil bɛ jot, bɛny loony e bɛɛny e Melkidhedekic, ku cii loony e bɛɛny e Aronic? 12 Ku na ci bɛɛny ro puk, ke loŋ jɔ rot dhil puk ayadaŋ. 13 Ku raan cii kake lueel ne kede, ee raan e dhien mɛɛn, acin raan e dhienden ee luui ten ee lam. 14 Acok aa yic nɔn e dhieethe Bɛnydiitda dhien e Juda; ku acin ke cii Mothe lueel ne dhiene e kede bany ke ka ke Nhialic. 15 Ku puŋ bi loŋ ro dhil puk acok e ŋic yen egɔk ne gaar ci e gaar, yan, Bɛny mɛɛn abi ro jɔt bɛny loony e bɛɛny e Melkidhedekic, 16 raan ci tɔ ye bɛny, acie kede loŋ de jam de dhien e dhiethe raan tei, ee kede riɛl e piir cin thokde. 17 Ne luɛl ci e lueel ne kede, yan, Yin ee bɛny de ka ke Nhialic aɣet athɛɛr Bɛny ci loony e bɛɛny e Melkidhedekic. 18 Ku loŋ ci lɔ tueŋ aye guɔ pɔl eliŋliŋ ne kɔc kɔɔc en, ku ne cien piathdɛn ci bɛɛi, 19 (luɔi cin en ke ci loŋ tɔ ye dikedik,) ago aŋɔth ŋuan bɛɛi thin, aŋɔth ee wo tɔ cuot rot tethiɔk ne Nhialic. 20 Ku akene dɔm aye bɛny ke cin guutguut ci lueel. 21 Ku keek ayeke dɔm aye bany ke cin guutguut ci lueel; ku yen aye dɔm aye bɛny ne guutguut ci lueel ne raan e yook en, yan, Bɛnydit aci guutguut lueel ku cii epiɔu bi puk, yan, Yin ee bɛny e ka ke Nhialic aɣet athɛɛr. 22 Yen aye Yecu tɔ ye raan ci yeyeth mac e loŋ ŋuanic aret. 23 Ku keek ayeke dɔm aye bany ke ke juec, ne pɛn ci thuɔɔu ke pɛn tɔu ananden; 24 ku raane, ne tau tɔu en athɛɛr, yen a ciɛth en ke bɛɛny cii raan daŋ dueer lɔɔk noom. 25 Yen a dueer en kɔc leu e kuny kony en keek wei etaitai, kɔc e rot cuot Nhialic ne yen, ne piir piir en athɛɛr ke ye cool e lɔŋ ne biakden. 26 Bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic bɛny cit ekene yen aa roŋ ke wook, bɛny ɣerpiɔu, ku cin piɔu kerac, ku cin piɔu acuɔl, raan ci poc pei e kɔc e kerac looi yiic, ku ci jat nhial abi tenhial woor; 27 ku acin te bi en kaŋ dhil aa lam e akoolnyiin kedhie, cit man ee kek kɔn lam ne kede karɛc ke kekgup, na ele, ke jɔki lam ne kede karɛc ke kɔc: aci kene looi raantok ku acin daŋ, ekool ci en rot gam. 28 Ku loŋ ee kɔc dɔm aye bany ke ka ke Nhialic kɔc cath ne kɔcdeguop; ku jam de guutguut, jam e bɔ e loŋ cok, e Wen e Nhialic dɔm aye bɛny, raan ci tɔ ye dikedik aɣet athɛɛr.

Eberuu 8

1 Ku enɔɔne, cook tueŋ nu e ka luelku niim, ki, yan, Wo cath ne bɛnydiit tueŋ de ka ke Nhialice, bɛny ci nyuc piny e ciin cueny e thoonydiit e Dhueeŋdiit nu paannhial, 2 bɛny e ka ke teɣeric looi, ku ye ka ke keemɔ yic looi, keemɔ e pieet e Bɛnydit, ku cie raan en e pieet e. 3 Ku bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic ebɛn aye dɔm bi ka ci gam aa lam ayi ka bi nɔk: yen aye bɛnydiite dhil cath keke ke bi lam aya. 4 Ku tee nu e piny nɔm, adi cie bɛny e ka ke Nhialic eliŋliŋ, luɔi de yen bany e ka ci gam lam ne kede loŋ. 5 Banyke ayek ka ke ke cit teɣeric nu paannhial looi, kak e atiepden tei, cit man ci Nhialic Mothe wɛɛt, ɣɔn kɔɔr en luɔi looi en keemɔ: aci lɛk en, an, Woi apiɛth, yin bi kaŋ looi kedhie, cit man ɣɔn ci ke nyuoth yin e kuurdit nɔm. 6 Ku enɔɔne, Kritho aci luɔi piɛth aret dɔm luɔi war luɔiden e piath, luɔi ee yen raan e kɔc maat, ku ye caatɔ de lɔŋ ci mac, loŋ piɛth waar loŋ waan, loŋ ci mac ne jam piɛth war jam waan jam de ka bi gam kɔc. 7 Ku loŋ ci mac tueŋe, tee cinic ke bi e gɔk, ke tede loŋ ee kek rou adi kene kɔɔr. 8 Ku ɣɔn gɛk en keek, ke jɔ lueel, yan, Tieŋki, alueel Bɛnydit, yan, Akool abiki, Kool ban loŋ e piac gɔl mac woke dhien e Yithrael ku dhien e Juda; 9 Acii cit man e loŋ ca mac ɣɔn woke kuarken Kool ɣɔn dam ɛn kecin thɛl ke bei paan e Rip; Luɔi reec kek reer e loŋdiyic, Aguɔ piɔu cien ke, ke lueel Bɛnydit ki. 10 Ku kene ee loŋ ba mac woke dhien e Yithrael E akoolke cok, alueel Bɛnydit; Looŋki aba ke taau e keniim, Ku gaar keek e kepiɔth: Ku yɛn bi aa Nhialicden, Ku abik aa kɔcki. 11 Ku ŋɛk acii raan rɛɛr ke yen bi aa wɛɛt, Ku cii ŋɛk mɛnhkene e wɛɛt, yan, Ŋic Bɛnydit, Luɔi bi kɔc a ŋic kedhie, Gɔl e raan koor aɣet raandiit e keyiic. 12 Yɛn bi piɔu kok woke kerɛɛcdɛn e kekpiɔth, Ku karɛc cik looi ayi rɛɛc reec kek loŋ aca ke bi bɛ tak anandi. 13 Ku luɛl lueel en en, an, Loŋ ci piac mac, ee luɔi ci en loŋ ci mac tueŋ tɔ ye kethɛɛr. Ku ke ye dhiɔp abi aa kethɛɛr abi dap lɔ riar piny.

Eberuu 9

1 Ku loŋ ci kɔn mac acath keke luɔidɛn e guiɛɛk de ka ke Nhialic, ku de tedɛn ɣeric, tede piny nɔm. 2 Ade keemɔ ci cueec, biak thiɔke, adeyic ken ee manydealath taau e yenɔm, ayi pamdit, ayi kuin ci pam ci gam Nhialic; te ye cɔl Teɣeric ki. 3 Ku lupɔ dhiil e kaŋ gel biaktni, ee te cɔl Teɣeric Ewic war kerieec; 4 te deyic thaŋ de tol tum ci cueec e adhaap, ku athanduŋ de loŋ ci mac, ke ci yiek kɔu adhaap ebɛn, ku adeyic tony e adhaap deyic mana, ayi wai de Aaron wai ɣɔn ci nyok, ku moc gaak, ayi pɛɛm ke loŋ ci mac; 5 ku kaac cerubiim ke dhueeŋ e athanduk nɔm, kumki thoony de luk e atiepden, ku kake acuku ke dueer giit nyiin e luɛl enɔɔne. 6 Ku te ci kake thok e guiɛɛk aya, ke bany ke ka ke Nhialic ke ke ye cool e lɔ e keemɔyin biak thiɔke, lek luɔidɛn e Nhialic aa looi; 7 ku keemɔ biak wen ee kekiou yen aye bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic lɔ thin, yen etok, raantok e run tokic, ku acie lɔ thin te cin riɛm, riɛm ee lɔ gam Nhialic ne kede guop, ku ne kede ka ci kɔc wooo ke kucki rot. 8 Yen aye Weidit Ɣer kɔc nyuoth cooke, yan, Kueer lɔ teɣeric ewic aŋoot ke kene tɔ tiec, te ŋoote keemɔ tueŋ ke kaac. 9 Ku kene ee kaaŋ ne kede ekool enɔɔne; kool ee kaŋ lam thin ka gɛme kɔc ku yeke nɔk, ka cii kɔc e lam keek dueer tɔ ye piɔth dikedik, ke bi cien ke ŋicki rot, 10 ayek luɔi de ka ke guop tei (yi kecam ku kadek ku wɛk kithic), ka ci taau e kɔc yinth aɣet kool e piath bi kaŋ tɔ piɛth. 11 Na wen, ke Kritho bɔ ke ye bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic bɛny de kapiɛth bi bɛn, ne keemɔ ŋuan nyin, ku ci dikedik awar keemɔ waan, ku aa cii cuec e raan cin, tharde ki, an, acie kede caŋe, 12 ku acin riɛm de thok bɔɔth ku mioor e muk, ee riɛm de yenguop yen e muk, ku jɔ lɔ teɣeric raantok ku cin daŋ, ne weer ci en kɔc wɛɛr bei aɣet athɛɛr. 13 Ku riɛm de thok bɔɔth ku mioor, keke arom de dau, te ci ke pɔɔr e kɔc gup kɔc ci wook e kecol, ago ke tɔ piɛth gup: 14 na riɛm de Kritho raan ci ro gam Nhialic ke cin guop tethiin col, ne Weidit e tɔu athɛɛr, bi keek woor e war yindi ne wɛk bi en week waak piɔth ne luɔi ci thou, abi cien ke ŋiɛcki rot, ke we bi ka ke Nhialic piir aa looi? 15 Yen aye yen raan e kɔc maat ku ye caatɔ de loŋ ci piac mac, ago ka ci kɔc wooc cool ne thon ci en thou, kɔc rɛɛr e loŋ ci kɔn mac tueŋic, ke kɔc ci cɔɔl ke ke bi ke ci kɔn lueel lɔɔk lak, ke bi tɔu athɛɛr. 16 Ku te nu awarek de teŋ de weu, ke raan e gaar awarek abi dhil kɔn thou, ku jɔ weu tek. 17 Awarek de teŋ de weu ade naamde te ci raan guɔ thou: ku na ken raan thou, ke awarek acin naamde anande te ŋoote raan e gaar en ke piir. 18 Yen akene loŋ ci mac tueŋ cak thar aya te cin riɛm. 19 Ku te ci Mothe kɔc kedhie lɛk cok ke loŋ ebɛn ne kede loŋ, ke jɔ riɛm de mioor ku thok bɔɔth noom, keke piu ku nhim ke thok nhim thith ku wɛɛl cɔl kithop, go ke wieeth e awarek kɔu ku wiith ke e kɔc gup kedhie aya, 20 lueel, an, Riɛm de loŋ ki, loŋ cii Nhialic mac ke week. 21 Ku jɔ riɛm wieeth e keemɔ kɔu e wiith awen, ku wiith e tony kɔɔth kedhie aya tony ke luɔi de Nhialic. 22 Ku ne kede loŋ tedit e kaŋ kedhie ayeke tɔ ɣer yiic ne riɛm, adɔŋ tokiook tei, ku te cin lɛu e riɛm ka cin pal e karac. 23 Ku ka ci looi ka cit ka nu paannhial aake ye dhil tɔ ɣer yiic ne kake; ku ka nu paannhial gup ayeke dhil tɔ ɣer yiic ne kapiɛth ci nɔk ka war ekake. 24 Ku Kritho aken lɔ teɣeric ci looi e kɔc cin, ee ke cit teɣeric yic tei; ee paannhial guop en aa le en thin, le ku tic e Nhialic nɔm ne biakda enɔɔne: 25 ku acie luɔi bi en ro gaam raanjuec; cit man ee bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic lɔ thin e run nyiin, ke muk riɛm cie kede; 26 na ci looi aya, ka di ci aa cool e gum kaŋ raanjuec te ɣɔn ciɛke piny: ku enɔɔne aci ro nyuɔɔth raantok ne thok de piny, bi kerac bɛn nyaai ne naŋ ci e nɔk. 27 Ku acit man ci loŋ taau piny, an, bi kɔc thou raantok, ku bi guieereloŋ jɔ lɔɔk bɛn; 28 ayi Kritho aya, te ci en rot gaam raantok bi karɛc ke kɔc juec bɛn jɔt, ka bi bɛ tic e renden tede kɔc tit en, ke cin kerɛɛc cath ke yen, ne kuny bi en ke kony wei.

Eberuu 10

1 Ku loŋ, luɔi ciɛth en keke atiep de kapiɛth bi bɛn tei, ku cie cath ke guop de kaŋ gup, ka cii kɔc dueer tɔ ye piɔth dikedik ananden, kɔc e ro cuɔt tethiɔk, ne ka yek cool e lɛm kek ke ku nakki keek e run nyiin ebɛn. 2 Ka di keneke pɔl e lam? Kɔc e lam, tee ke ci tɔ ɣer piɔth raan tok, ka di cin ŋiny de karɛc ci doŋ e kepiɔth. 3 Ku naŋ e ye kake nɔk, yen aye kɔc keniim tak e karɛcken e run nyiin kedhie. 4 Riɛm de mioor ku thok bɔɔth aciki karac dueer leu ne nyiɛɛi. 5 Yen a lueel en en, te bi en e piny nɔm, yan, Naŋ de kaŋ ku gɛm e kaŋ aake kɛne ya kɔɔr, Ee guop yen aa cueec yin ɛn; 6 Nyum de ka ci gam ku naŋ de kaŋ e baŋ de kerac aake cii yin e tɔ mit piɔu: 7 Aguɔ jɔ lueel, yan, Ya ki, yɛn bɔ, (Kedi aci gɔɔr e awarek ci dolic) Ba kede piɔndu bɛn looi, yin Nhialic. 8 Te ci en e kɔn lueel, yan, Ka ci nɔk ku ka ci gam ku ka ci lam ku nyop ke ku ka ci nɔk ne baŋ de kerac aa ke kɛne ya kɔɔr, ku cii piɔu e miɛt we keek aya (ka ye lam ne kede loŋ ka), 9 ke jɔ lueel, yan, Ya ki, yɛn bɔ, ba kede piɔndu bɛn looi. E ketueŋ nyaai, ke bi ke bɔ cieen tɔ kaac. 10 Ku e kede piɔn e Nhialice, en aa tɔ wo ɣerpiɔth ne gam ci guop de Yecu Kritho gaam raantok ku jɔ thok. 11 Ku bɛny de ka ke Nhialic ebɛn ee kɔɔc e akool nyiin ke loi luɔide ku ye cool e lam kamanke ka bi nɔk, ka cii karac dueer leu e nyiɛɛi ananden. 12 Ku raane, te ci en toŋ ci nɔk e baŋ de karac gaam ke bi dɛ naamde athɛɛr, ke jɔ nyuc e ciin cueny de Nhialic; 13 ku jɔ reer, tiit kool bi kɔc de ater ne yen tɔ ye ke bi en ecok dhɔɔr. 14 Ku gɛm ci en tok gaam, en aci en kɔc tɔ ye piɔth dikedik aɣet athɛɛr, kɔc wen ci tɔ ɣerpiɔth. 15 Ku Weidit Ɣer kek aye caatɔ ne ecooke, lekki wook: ku te ci en e kɔn lueel, yan, 16 Loŋdi ki, loŋ ba mac wo keek E ninke cok, ke lueel Bɛnydit ki: An, Yɛn bi looŋki taau e kepiɔth, Ku gaar keek e keniim; ke jɔ lueel, yan, 17 Ku karɛcken ku rɛɛc reec kek loŋ aca ke bi bɛ tak anandi. 18 Ku te ci kake pal kɔc eliŋliŋ, ka cin ke bi bɛ aa gam ne baŋ de kerac. 19 Yen ka, wek mithekɔckuɔ, wo dueer lɔ teɣeric ewic ne riɛm de Yecu ke wo ril nyiin, 20 ne kueer ci liep wook, kueer ci piac looi kueer piir, teek e lupɔ e kaŋ gelic, yen aye guopde; 21 ku wo de Bɛnydiit e ka ke Nhialic nu e dhien e Nhialic nɔm; 22 yen cot wo rot tethiɔk ne piɔn yic ne gam ci wo ŋiec gam alal, te ci wo yoor piɔth ke bi cien ke ŋicku rot, ku ci wo waak gup ne piu atop: 23 yok gamdan ee wok aŋɔthda gam muk aril, ke wo cii piɔth wiel, luɔi ee yen Raan adot, yen Raan e tɔ wo ŋɔth: 24 ku yok woniim cat ne luɔi bi wok rot kuot nhieer ku luɔi piɛth; 25 ku duku gueer ee wo gueer e pɔl, acit man e kɔc kɔk, ku yok wopiɔth riit wapac; ku cok e luɔɔi wek ekene, ne tiŋ aa wek akol tiŋ ke ɣeet tethiɔk. 26 Ku te ye wok kerac looi ke ŋicku, ke wo ci ŋiny de yic kɔn yok, ka cin ke ci nɔk ne baŋ de karac ci doŋ tede wook, 27 ee tiet deyin riɔɔc tiet e guieereloŋ, ku tuoc de many bi kɔc luel ater nyop. 28 Raan ci loŋ de Mothe tɔ cin naamde aye nɔk ke cin raan kok piɔu ke yen, ne liep ke caatɔɔ kaarou ayi diak: 29 ku ketuc bi raan yok, ketuc roŋ ke yen, ne week, an, bi kene woor e war yindi, raan ci Wen e Nhialic dum e yecok, ku jɔ riɛm de loŋ ci mac tɔ ye riɛm youyou, yen riɛm ɣɔn ci e tɔ ɣerpiɔu, ku lɛt Weidit ke dhueeŋdepiɔu e lan rac? 30 Wo ŋic Raan ci e lueci, yan, Guur ee kedit yɛn bi kɔc cuoot, alueel Bɛnydit. Ku be lueel, yan, Bɛnydit abi loŋ de kɔcke guiir. 31 Loony ee raan loony e Nhialic piir cin ee ke dueere raan riɔɔc aret. 32 Ku week, catki weniim e kool ɣɔn, ɣɔn kɔne we liep nyiin abak teɣer tiŋ, kool aa wek ateer dit guum, ateer e ka ci week dhal; 33 biak tok, ɣɔn ca we tɔ ye kɔc bi toom gup e kɔc ne caŋ ee we cak thook ku ne ka ye we dhal; ku biak tok, ɣɔn aa wek kɔc rom etok ne kɔc ci luoi karɛc yinya. 34 We ci piɔth kok ne kɔc ci mac, ku cak yaŋ ci weukun yak guum ke we mit piɔth aya, luɔi ŋiɛc wek en e wepiɔth nɔn cath wek ne keduon piɛth paannhial, ke war keek ku ye ke bi tɔu. 35 Yen duo wek riɛl aa wek wenyiin riil pal, ee ke cath keke ariop dit. 36 We bi kaŋ dhil aa guum, ku na elemiak, te ca wek kede piɔn e Nhialic thol e luɔi, ke we bi ke ci kɔn lueel yok. 37 E doŋ ke ye tethiinakaŋ tei, Ke raan bɔ ke bi bɛn, ku cii bi bɛ gaau. 38 Ku raan piɛthpiɔu abi piir ne gam: Ku te cot en rot cieen, ke piɔndi acii be miɛt keke yen. 39 Ku wook, wo cii mat ne kɔc e rot cuɔt cieen lek e riaakic; wok ee kɔc ke gam kɔc bi kony wei.

Eberuu 11

1 Ku gam ee thar e aŋɔth ŋɛɛthe raan kaŋ, ku ye ken e raan tɔ ŋic kaŋ egɔk ka kene kɔn tiŋ. 2 Yen aye kɔcdit ɣɔn tɔ yok rin piɛth. 3 Ee gam en a ŋic wok nɔn ci piny cak ne jam e Nhialic, ku nɔn kene ka ye tiŋ cak ne ka tiec. 4 Ee gam en aa lɛm Aabel Nhialic ne kepiɛth ci nɔk awar kede Kain, ku yen aye lueel, an, ee raan piɛthpiɔu, aci Nhialic aa caatɔ de ka ci gam: ku yen a ŋoot en ke jam, acakaa nɔn thou en. 5 Ee gam en aa leere Enok nhial, ke cii thuɔɔu bi tiŋ; ku akene yok, luɔi ci Nhialic e lɛɛr. Ku te ŋoot en ke kene guɔ lɛɛr, aye lueel ne kede, yan, ci Nhialic tɔ mit piɔu: 6 ku te cin en gam acin ke dueer raan Nhialic tɔ mit piɔu: ku raan bɔ tede Nhialic abi dhil gam nɔn nu yen, ku gɛm nɔn ee yen Raan e kɔc riɔp kɔc e cok e kɔɔr kek e. 7 Ee gam en aa riɔɔce Noa, ɣɔn ci Nhialic e wɛɛt ne kede ka ŋoot e ke kene tiŋ, go abel cueec kony en dhiende; en a jieeny en kɔc ke piny nɔm, ago aa raan bi piathepiɔu bɔ ne gam lɔɔk lak. 8 Ee gam en aa gɛme Abraɣam, ɣɔn ci e cɔɔl, an, bi jal paande le paan bi noom bi aa kedɛn bi lɔɔk lak; go jal, ke kuc te le yen thin. 9 Ee gam yen aa reer en paan ci lueel, an, bi gam en, cit man e raan rɛɛr paan lei, aa ye reer e keemɔɔ yiic keke Yithak ku Jakop, kɔc bi keman ci lueele lɔɔk lak ne yen etok: 10 aa ye panydiit ci thar ɣet tiit, panydiit ee Nhialic en e yik en ku yen e cuec en. 11 Ee gam aya en a yok Thara riɛl bi en riɛm yok, ago dhieth, ke runkɛn e dhieth e ke ye cak wan, luɔi ci en Raan waan ci e lueel tɔ ye adot. 12 Ago kɔc ci dhieeth e raan tok, ku yen ee raan kit ke raan ci thou aya, agoki juec alal cit man e kuɛl nu nhial, ku citki liɛɛt nu e wɛɛryɔu, cii dueere leu ne kuɛn. 13 Kɔcke kedhie acik thou e gamic, ke ke ken kaŋ guɔ yok, ka ci lueel, an, bi ke gam keek, ku acik ke tiŋ temec tei, abik ke ŋic egɔk, ku thiecki keek, ku acik gam nɔn ee kek kamaan e piny nɔm tei, kɔc mec e wunden. 14 Ku kɔc e ka cit e kake lueel ayek tɔ ŋic kɔc nɔn kɔɔr kek paanden. 15 Ku tee ke ci paan e bi kek thin tak eyic, adi cik kool piɛth yok, kool adi ci kek keniim bɛ dhuny. 16 Ku adhuurki paan ŋuan enɔɔne, yen aye paan nu nhial: en acii Nhialic e yaar e keek, ne luɔi bi e tɔ ye Nhialicden: ku aci keek guiek panydit. 17 Ee gam en aa lɛm Abraɣam Yithak, ɣɔn theme yen: yeka, raan ɣɔn ci lɛk jam de ka bi gam en, aci wendɛn ci dhieeth etok lam; 18 wendɛn ci kede lueel, yan, Kaudu abi teek e Yithakic: 19 aa ye lueel, yan, dueere Nhialic jat nhial, acakaa ne kɔc ci thou yiic; ku aci bɛ yok ayadaŋ, ke cit ke e bɔ bei e kɔc ci thou yiic. 20 Ee gam en aa thieeiye Yithak Jakop ku Ethau, lek keek ka bi bɛn. 21 Ee gam en aa thieeiye Jakop wɛɛt ke Jothep kaarou, ɣɔn kɔɔr en thuɔɔu; ago lam ke gut piny e waide. 22 Ee gam en aa lueele Jothep jal e mith ke Yithrael, ɣɔn kɔɔr en thook; ku thon kɔc kede yomke. 23 Ee gam en aa thiɛɛne Mothe ɣɔn dhieethe ye, thian e pɛi kadiak e yi wun ke man, luɔi ci kek e tiŋ nɔn ee yen mɛnhthiin lak; ku aciki riɔc ne loŋ de malik. 24 Ee gam en aa jiɛɛiye Mothe, te ci en dit, jiɛɛi e cɔt bi en aa cɔɔl, an, wen e nyan e Paro; 25 e kede lɔc, yan, aŋuan bi en kerac guum ke kɔc ke Nhialic etok, ne luɔi bi en miɛt de luɔi de kerac yok, miɛt bi dap jal; 26 aye lueel e yepiɔu, yan, kuon bi e koon ne biak de Kritho ee wcu juec awarki weu ci kut niim e Rip: aa ye yenyin cuat te nu ariop bi ye riɔp. 27 Ee gam en aa jel en e Rip eliŋliŋ, ke cii riɔc e agonh e malik: aa ye yepiɔu rom, cit man ee yen raan tiŋ raan cii dueere tiŋ. 28 Ee gam en aa looi yen alith cɔl Winythok ayi wiith ci riɛm wieeth, ke raan nak mith e kɛɛiyeke ke cii keek bi jak. 29 Ee gam en aa teem kek Abapdit Thith, cit man e piny ril: na wen, an, them kɔc ke Rip e, ke ke jɔ guɔ mou. 30 Ee gam ɛn aa wieeke pɛɛny ke Jeriko, te ɣɔn ci ke jɔ wil kɔɔth e akool kadherou. 31 Ee gam en aa cii Rakap akɔɔrroor thou keke kɔc reec gam etok, ɣɔn ci en neem nyuooc ke cin tɔŋ. 32 Ku ye jam daŋou ba lueel? acin te laau ban jam lueel e kede Gideɔn, ku Barak, ku Thamthon, ku Jeptha; ayi kede Dabid aya, ku Thamuel, ku nebii: 33 kɔc ɣɔn ci bɛi ceŋ maliik tiaam ne gam, ku yek ka ke piathepiɔu looi, ku yek kaŋ yok ka ci lueel, an, bi ke gam keek, acik kɔɔr dɔm thook, 34 acik riɛl e mac tɔ liu, acik poth e abatau thok, ciɛk, an, kɔcki, acike tɔ ril, acik ŋeeny e tɔŋ alal, ku jɔki tɔɔŋ ke juur lei cop. 35 Diaar acik kɔckɛn ci thou bɛ yok ne jon ci kek ro jɔt: ku nak kɔc kɔk aleŋ, areecki weer bi ke wɛɛr bei; luɔi bi kek jonerot ŋuan yok. 36 Ku kɔk aake ye them ne gɛt geete ke gup, ku dui duiye keek e wɛt, yeka, ayi many mɛce keek e joth, ku tɛɛu tɛɛuwe keek e aloc yiic: 37 aake ye biɔɔk e kur, ku yeke ŋnith kɔɔth e rou, aake ye them, aake nak ne abatau: aake ye tai ke ke ceŋ biɔŋ ke amɛl, ku biɔŋ ke bɔɔth; aake ye abuur, ku ye karil ke dhal, ku yeke luoi kerac 38 (ku piny arac, aa cii roŋ ke keek), aake ye tai e jɔɔr yiic ku kur yiic ku kɔk yiic, ku pɔl yiic pɔl ke piny. 39 Ku kɔcke kedhie, te ci kek rin piɛth jɔ guɔ yok ne gamden, ke ke ken ke ci lueel, an, bi gam kɔc yok, 40 luɔi ci Nhialic kɔn diɛɛr e ke ŋuan ne keda, ke ke cii bi tɔ ye dikedik te liu wok.

Eberuu 12

1 Yen tede ka, ke wook aya, luɔi ci wo tuɔɔk e luan e caatɔɔ luan diit yinya, yok kethiek bɛɛi bei ebɛn, ku palku karɛɛc e wo dap wook, ku yok riŋ e kueer ci taau e woniim tueŋ ke wo lir piɔth, 2 ku yok Yecu woi, raan e cak gamda ku bi thol, raan ci tiim ci riiu nɔm guum ne ayum de piɔu ci taau e yenɔm tueŋ, go ayaar tɔ cin naamde, ku jɔ nyuc piny e ciin cueny de thoonydiit e Nhialic. 3 Yen tak wek weniim e raan ee teer diit yinya guum, teer e kɔc e kerac looi, ke we cii bi dak, ku caki piɔth bi bap. 4 We ŋoot e we ken biok abi riɛm kueer, ne wit wiet wek e kerac. 5 Ku we e niim maar e guieer aa wek guieer e ye, cit guieer ee mithwat guieer, yan, Wendi, du weet e Bɛnydit e biɔɔn, Ku du bap te jieeny en yin; 6 Raan nhiɛɛr Bɛnydit en aye wɛɛt, Ku ye meth dui ebɛn, mɛnh ci dɔm a ye wende. 7 Te ya wek weet guum, ke Nhialic ee reer ke week cit man e wɛɛtke; ee wenou nu wen cii wun e wɛɛt? 8 Ku te rɛɛr wek ke we cie wɛɛt, cit man ee mith wɛɛt ebɛn, ke we ye adhiethleer, ku caki e wɛɛt yith. 9 Ku cooke ayadaŋ, wok aa de warkuɔn e wogup, warkuɔn e wo wɛɛt, ku yok ke rieu gup: cii ŋuan alal luɔi bi wo kede Waardan e weikuɔ aa piŋ, agoku piir? 10 Ku ee yic aake ye wo wɛɛt e akool liaakaŋ e weet piɛth e kekpiɔth; ku weet weet en wook ee kede piathda, ke wo bi ɣɛɛr e yenpiɔu rɔm ne yen etok. 11 Ku weet ebɛn acit ke cii mit enɔɔne, ee dhieeu bɛɛi: ku elemiak ke jɔ luɔk e ka ke reer adiu ne kede kɔc waan ci wɛɛt e ye, ka ke piathepiɔu. 12 Yen jat wek cin ci luaac piny nhial, ku riɛnyki miɔl ci nueŋ; 13 ku luɔiki kuɛɛr lɔ cit ka ke wekcok, ke ŋɔl cii ro bi yal kueer, aŋuɛɛn e luɔi bi en dem. 14 Yak cok e kaar wek reer adiu weke kɔc kedhie, ku kaarki ɣɛɛrepiɔu; na cin ɣɛɛrepiɔu, ka cin raan dueer Bɛnydit tiŋ. 15 Yak cok e tiɛɛt wek rot, ke cin raan bi dak e dhueeŋ de Nhialic piɔu; ke cin meei de kɛcdepiɔu bi cil, ago we nuaan, ku tɔ kɔc juec nhiany piɔth; 16 ke cin dhom bi nu e weyiic, ayi raan cin guop athɛɛk, cit man e Ethau, raan ɣɔn ɣɔɔc athiɛɛidɛn e kɛɛi ne aduŋ toŋ de kecam. 17 Ku aŋiɛcki nɔn ci e rɛɛc ɣɔn kɔɔr en luɔi bi en athiɛɛi lɔɔk lak (ku acin tede puŋdepiɔu ci yok,) ciɛk, an, cok e kɔɔr en en ke dhiau e piu ke yenyin. 18 Ku wek ken bɛn tede kuurdit kuur dueere jak, kuur ɣɔn dep e mac, ku te nu cuɔlepiny, ku mɔɔth, ku amaŋ, 19 ku te koothe kaaŋ, ku te nu rol e jam ne wel; rol ɣɔn piŋ kɔc, ke jɔki lɔŋ, an, E cin jam bi bɛ lɛk wook: 20 aciki jam ci thɔn keek dueer guum, yan, Acakaa lɛi te jiɛk en kuurdit, ka bi biɔɔk e kur, ku nɔn thɛɛre ye e tɔŋ; 21 ku pau e pɛuwe kɔc e tiŋ ke ci tuol adit alal, arek abi Mothe lueel, yan, Yɛn e piɔu pɛu wei ku lɛthe ya alal! 22 Ku we ci bɛn te nu kuurdit Dhiɔn, ku te nu panydiit e Nhialic piir, yen aye Jeruthalem nu paannhial, ku te nu rɛm ke tuucnhial rɛm cii dueere leu nyin e kuɛn, 23 ku te ci kɔc keniim kut ebɛn, ku kanithɔ de kɔc e kɛɛiyeke kɔc ci gɔɔr paannhial, ku te nu Nhialic Bɛny e loŋ de kɔc guiir kedhie, ku te nu wei ke kɔc piɛthpiɔth kɔc ci tɔ ye piɔth dikedik, 24 ku te nu Yecu raan e kɔc maat ku ye caatɔ de loŋ ci piac mac, ku te nu riɛm e wieeth, riɛm luel jam ŋuan ne ke lueel riɛm de Aabel. 25 Wek mathdhien duoki raan jam ke week e rɛɛc. Te kene kɔc ban kɔc ɣɔn reec kede raan e lek keek e piny nɔm, na wook, te yɛl wok rot wei e raan lek wook ke nu paannhial, ke wo bi ban dhal alaldiite; 26 raan ci rolde piny niɛŋ ɣɔn; ku aci lueel enɔɔne, yan, E doŋ ke ye nieŋ tok, ku acie piny etok, ayi tenhial aya aba niɛŋ. 27 Kee lueel en en, yan, E doŋ ke ye nieŋ tok, ee nyiɛɛi de ka ci niɛŋ yen e lueel, cit man e ka ci cak, luɔi bi ka cii dueere niɛŋ doŋ. 28 Yen ka, luɔi yok wok ciɛɛŋ cii dueere niɛŋ, yen dɔm wo dhueeŋdepiɔu, buk ka ke Nhialic aa looi ne rieeu ku riɔɔc, ke bi piɔu miɛt: Nhialicda yen aye many e kaŋ cam aya.

Eberuu 13

1 Yak cool e nhiaar rot e nhieer e mith ke raan tok. 2 Duoki niim e maar e ŋiny de kamaan: ade kɔc ŋic kamaan kɔc ci tuucnhial nyuooc ke ke kucki. 3 Yak weniim tak e kɔc ci mac, cit man e kak e mac ne keek etok; ayi kɔc e luoi kerac, yak weniim tak e keek, ne ŋoot ŋuɔɔt wek ke we cath ne gupkun. 4 E thieek e rieu e weyiic wedhie, ku bioŋ e thieek e cii e tɔ nhiany: dhoom ku roor e dieer lei kɔɔr, ku akɔɔrroor, loŋden abii Nhialic guiir atuc. 5 Yak tɔu e we cii weu nhiaar: yak piɔth aa yum ne ka cath e week: luɔi ci en e lueel, yan, Yin ca bi pɔl anandi, ku ca yi bi nyaaŋ piny aya. 6 Yen a dueer wok e lueel, ke wo ril nyiin, yan, Bɛnydit ee konydi; yɛn cii bi riɔɔc: Eeŋo bi raan luoi yɛn? 7 Yak weniim tak e kɔc e nu e weniim, kɔc ci wek lɛk jam e Nhialic; yak tauden thɔɔŋ e wepiɔth, thok e thook en, ku yak gamden kuany cok. 8 Yecu Kritho ee tɔu e tau mane guop, waanakol, ayi ekoole, yeka, aɣet athɛɛr. 9 Duoki rot e tɔ leere tɛn ku tɛn ne weet mɛɛn kithic: apiɛth te ci piɔn e raan tɔ kaac aril ne dhueeŋdepiɔu; ku acie ne kecam, acin kepiɛth cii kɔc yok thin kɔc e kepiɔth tuom keek. 10 Wo de niim yiŋ de lam, ku kɔc e ka ke keemɔ looi acin keden thin, aciki dueer aa cam e yen. 11 Lai ee riɛmden bɛɛi teɣeric ne bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic ne baŋ de kerac, gupken ayeke nyop e wut kec biic. 12 Yen aa guume Yecu thuɔɔu e kalthok biic aya, luɔi bi en kɔc tɔ ɣerpiɔth ne riɛm de yenguop. 13 Yen le wok e wut kec biic te nu yen, ke wo gum kuon ci e koon. 14 Etene wo cin panydiit bi tɔu anande, ee panydiit bi bɛn en kɔɔrku. 15 Yen ee wok cool e lam Nhialic ne yen, e lam de lɛc leec wok en, yen aye jam e bɛn bei e wothook gɛm wok rinke. 16 Ku duoki niim e maar ne luɔi de kepiɛth ku teŋ aa wek kakun tɛk kɔc: luɔi yinya ee lam mit e Nhialic piɔu alal. 17 Yak ka ke kɔc nu e weniim piŋ, ku taauki rot e kecok: ayek weikun tiit, cit kɔc bi kuen lueel rial; ke ke bi kene looi ne miɛtepiɔu ku ciki e looi ne dhiendepiɔu: kene adi rɛɛc tede week. 18 Yak lɔŋ ne biakda: wo ŋic wopiɔth nɔn le wok piɔth gɔk, ku nɔn kɔɔr wok luɔi bi wok tɔu e tau piɛth e kerieecic ebɛn. 19 Ku kene a lɛk week alaldiite, ke ya bi dap tɔ puke nɔm week. 20 Ku enɔɔne, Nhialic de mat, Raan ci Bɛnydan Yecu Tin diit e thok bɛ bɛɛi e kɔc ci thou yiic, ne riɛm de loŋ ci mac athɛɛr, 21 e we tɔ ye dikedik e luɔi piɛthic ebɛn, ke we bi kede piɔnde aa looi, ago kemit e yepiɔu aa looi e weyiic ne Yecu Kritho; e dhueeŋ e ye tɔu keke yen aɣet athɛɛr ya. Amen. 22 Ku wek yɔɔk, mithekɔckuɔ, mɔkki jam de rietepiɔu: we ca gaar wel liaakaŋ tei. 23 Jaki ŋic nɔn ci mɛnhkenedan Timotheo lony; ku we ba tiŋ ne yen etok, te ci en dap bɛn. 24 Thiecki kɔc nu e weniim kedhie, ku kɔc ɣerpiɔth kedhie. Wek thieec kɔc ke Yitalia. 25 E dhueeŋdepiɔu e ye tɔu keke week wedhie. Amen.

Jakop 1

1 Jakop, lim e Nhialic keke Bɛnydit Yecu Kritho, athiec juur kathieer ku rou, juur ci thiei roor. 2 Yak tɔ ye ke ba wek piɔth miɛt alal, wek mithekɔckuɔ, te ya wek loony e themic, them kith yiic; 3 ne ŋiny ŋiɛc wek them ee gamdun them, nɔn ee yen guomdekaŋ looi. 4 Ku taki guomdekaŋ thol luɔide abi dikedik, ke we bi dikedik ku cathki ne kerieec, acin ke dak week. 5 Ku na de raan ne weyiic raan dɛk e pɛlenɔm, ke lim tede Nhialic, Raan e kɔc miɔɔc kedhie edhueeŋ, ku cii kɔc e gɔk; ku abi gam en. 6 Ku tɔ iip ne gam ci en gam, ku cii piɔu wiel e kaamic: raan wiel piɔu e kaamic acit apiɔŋ de kiirdit, apiɔŋ cii yom kuaath ku thec nhial. 7 E cii raane luel e yepiɔu nɔn bi en kedaŋ yok tede Bɛnydit; 8 ee raan e piɔu rou, ku cie cath ekimpiny e kuɛɛrke kedhie. 9 E mɛnhkenedan nu cieen e mit piɔu nɔn ci e taau tueŋ: 10 ku raan juec e kake e mit piɔu, te ci e taau cieen; ne kuel bi en ro dap kual cit man e gaak de wal. 11 Te ci akɔl ruɛl ago tuoc cit man e mac, ee wal tɔ biɔɔr, ku jɔ gaakde tɛŋ wei, ago lak de yenguop liu; yen acit yom bi raan juec e kake yom e kuɛɛrke yiic. 12 Thieithieei raan e them guum: te ci en thok e them, ka bi gol e piir yok, gol cii Bɛnydit kɔn lueel, an, bi gam kɔc nhiaar en. 13 E cin raan e ye lueel, te theme ye, yan, Yɛn them Nhialic; Nhialic acii dueere them e kerac, ku yenguop acin raan e them ayadaŋ: 14 raan ebɛn aye them, te ci e thɛl wei ne ŋɔɔŋ de yenpiɔu, ŋɔɔŋ de kerac, ago math. 15 Ku ŋɔɔŋ de kerac, te ci en liac, ke dhieth kerac; ku kerac, te ci en thok e luɔi, ke bii thuɔɔu. 16 Duoki rot e tɔ mɛthe, wek mithekɔckuɔn nhiaar. 17 Miɔc piɛth ebɛn, ku miɔc ci dikedik ebɛn, abɔ tenhial, ke loony piny tede Wun ɣɛɛrepiny, Raan cii epiɔu e pɔɔk, ku cin atieptiep de yal de rot. 18 Ne loŋ ci lueel e yepiɔu en aa dhieeth en wook ne jam de yin, luɔi bi wok ciet ka ci kɔn luɔk, ne ka ci cak kedhie. 19 Yen ka, wek mithekɔckuɔn nhiaar, raan ebɛn e yeyin mɔth e piŋ, ku ye ro gɔɔu ne jam, ku ye ro gɔɔu e agɔth: 20 agonh e raan acii piath e Nhialic piɔu e looi. 21 Yen pal wek cuɔlepiɔu ebɛn, ku luɔi rɛɛc gak, ku jaki jam ci piith e weyiic dɔm ne kuur aa wek rot tɔ kor, yen aye jam dueer we kony wei. 22 Ku yak kɔc e jam looi, ku caki e kɔc e piŋ tei, kɔc mɛth rot. 23 Na de raan e jam piŋ tei, ku cie raan e jam looi, ka cit raan woi enyin e menhdheric, nyindɛn e dhieth ke ye: 24 e yeguop woi, ku jel, go nɔm dap maar e tau tɔu en, nɔn ee yen raan yindi. 25 Ku raan e loŋ ci dikedik woiyin, loŋ de luny ee kɔc lony, ku jɔ aa cool thin ku acie raan e piŋ ku jɔ nɔm maar, ee raan e luɔi looi, eraane abi thieei ne luɔidɛn ee yen e looi. 26 Na de raan e weyiic raan cit ke rieu Nhialic, ku cii yeliep e dɔm, ku e yepiɔu math tei, ke rieeu rieuwe raane Nhialic ee keɣɔric. 27 Rieeu de Nhialic ki, rieeu ɣeric etop, ku cinic tenhiany e Nhialic Waada nɔm, yan, Nɛm ee raan abɛɛr ku dieer cin niim roor neem ne kedɛn tuc dhal keek, ku luɔi ee raan ro ŋiec muk ke cin piɔu tecol e biiye ka ke piny nɔm.

Jakop 2

1 Wek mithekɔckuɔ, duoki gam de Bɛnydan Yecu Kritho, Bɛnydiit de dhueeŋ e muk ne kueny aa wek kɔc kuany yiic. 2 Ku na bɔ raan ɣon aa wek gueer thin, ku ye raan ceŋ jonh adhaap, ku ceŋ lupɔɔ ci lakelak, ku bɔ raan kuany nyin ayadaŋ raan ceŋ lupɔɔ nhianu; 3 aguɔki raan ceŋ lupɔ ci lakelak rieu, ku yɔɔkki, yan, Nyuc etene, tepiɛthe; ku yɔɔkki raan kuany nyin, yan, Kaace tɛɛn, ku nɔn nyuuc yin piny e yacok ene; 4 ke we ken kɔc jɔ guɔ pɔc wei e weyiic, ku taki rot e bany e looŋ rac bɛɛi? 5 Piɛŋki, wek mithekɔckuɔn nhiaar; ken Nhialic kɔc kuany nyiin lɔc, kɔc kuany nyiin ne kake piny nɔm, bik aa kɔc diit e gam, ku yek kɔc bi ciɛɛŋ lɔɔk lak, ciɛɛŋ cii Nhialic kɔn lueel, an, bi gam kɔc nhiaar en? 6 Ku week, we ye raan kuany nyin tɔ cin naamde. Ku na kɔc cuai, ciki week e cieŋ e ciɛɛŋ rac, ku ciki week e thɛl e bany ke goony niim? 7 Ciki rin ke dhueeŋ e laat e lan rac, rin ee we cɔɔl e keek? 8 Ku te ca wek loŋ tiiŋic, loŋ de naamde ku cin ke war en, cit man e kecigɔɔr, yan, Nhiaar raan rɛɛr keke yin cit man nhiɛɛr yin rot, ke we ye kepiɛth looi: 9 ku na yak kɔc kuany yiic, ke we ye kerac looi, ago we jɔɔny e loŋ, yan, cak loŋ woocic. 10 Raan e loŋ tiiŋic ebɛn, ku wac cook tok tei, ke dhaŋ de loŋic ebɛn anu e yeyeth. 11 Raan e luel en, an, Du lɔ we tiiŋ de raan daŋ, aci lueel ayadaŋ, yan, Du raan daŋ nak abi thou. Ku enɔɔne, te ken yin cak lɔ we tiiŋ de raan daŋ, ku ci raan nɔk aci thou, ke yin ci aa raan ci loŋ woocic. 12 Yak jam ale, ku yak luui ale, cit man e kɔc bi loŋden guiir ne kede loŋ de luny ee kɔc lony. 13 Raan e kaŋ looi egiɛɛŋ, ke loŋde abi guiir egiɛɛŋ, ku acin kokdepiɔu bi yok; ku kokdepiɔu ee ro leec ekool e guieereloŋ. 14 Naamde akou, wek mithekɔckuɔ, te lueele raan en, an, Yɛn cath wo gam, ku liu luɔi tede yen? dueere gam kony? 15 Ku na de mɛnhkenedun cin kɔu lupɔ, ku nɔn ee yen nyankenedun, ku cin ke bi ya cam e akoolnyiin kedhie, 16 ku te ci raan tok e weyiic ke yɔɔk, yan, Jalki tei, we bi nin apiɛth, we bi gup tuoc tei, ku we bi kuɛth; ku kɛnki keek miɔɔc ne ka ke guop ka bi keek muk, naamde akou? 17 Yen acit gam aya, te cin en luɔi cath keke yen, ka ci thou, ne reer reer en etok. 18 Yeka, adueere raan lueel, yan, Yin cath we gam, ku yɛn cath wo luɔi; nyuothe yɛn gamdu gam cin luɔi cath keke yen, ku yin ba nyuoth gamdi ne luɔidi. 19 Aci gam nɔn ee Nhialic tok tei; aci tiiŋ nɔm: aci jɔɔk rac gam ayadaŋ, ku lɛtheke. 20 Ku yin, yin raan ɣɔric, de yipiɔu luɔi bi yin cooke ŋic, yan, Gam cin luɔi cath keke yen e thou? 21 Na kuɛɛreda Abraɣam, kene tɔ ye raan piɛthpiɔu ne luɔi, ɣɔn lɛm en Yithak wende e yiŋ de lam nɔm? 22 Kɛne gam tiŋ luɔi ci en luui etok keke luɔide, ago gam aa dikedik ne luɔi; ago kecigɔɔr aa yic ke luel en, yan, Abraɣam e Nhialic gam, ago gamde tɔ ye piath de yenpiɔu, ago cɔl mɛthe e Nhialic? 24 Acak jɔ tiŋ enɔɔne, nɔn ee raan tɔ piɛthpiɔu ne luɔi, ku acie ne gam etok. 25 Ku yen acit Rakap akɔɔrroor aya. Kene tɔ piɛthpiɔu ne luɔi aya, ɣɔn ci en kɔc ci tooc nyuooc, ago ke tɔ jel tekki e kueer daŋ? 26 Yen ka, acit thon ci guop thou, guop cinic wei, yen acit thon ci gam thou, gam cin luɔi cath keke yen.

Jakop 3

1 Duoki rot tɔ ye bany juec bany e kɔc wɛɛt, wek mithekɔckuɔ, aŋiɛcki nɔn bi loŋda tuoc e guieer, wok kɔc e kɔc wɛɛt. 2 Wok e cool e wac kaŋ wodhie. Na de raan cii kaŋ e wooc e jam, ke yen aye raan ci dikedik, ka dueer yeguop muk apiɛth ebɛn. 3 Tieŋki, wo ye joth tuɛɛl e joŋgoor thook, luɔi bi kek keda piŋ; agoku ke puk gup ebɛn. 4 Woiki abeel wiir ayadaŋ, na cakaa kek e dit, ku yeke kuaath e yom dit alal, ku ayeke puk tei ne kethiin e abel puk, biake ku biake, ne kede raan piɔu raan e keek puk. 5 Yen acit nɔn ee liep kethiinakaŋ, ku ye ro leec e kajuec. Wɔiki juec de tiim bi ɣɔk mac ne many thiinakaŋ! 6 Ku liep ee mac, ee piny ci nɔm thiaŋ ke kerac; tau ee liep tɔu e ka ke wogup yiic ki, ee ken e guop tɔ col ebɛn, ku ye kueer e kecicak cuiny thok e mac; ku yenguop aye cuiny thok e many e giɛna. 7 Kerieec ebɛn, lai ayi diɛt, ayi ka ye mol piny, ayi ka nu wiir, adueereke tɔ piŋ jam, ku ayeke tɔ piŋ jam ne lɛn cɔl raan: 8 ee liep etok, en acin raan dueer e tɔ piŋ jam; ee kerɛɛc e kɔc dhal e muk piny, ku athiaŋ ke wirii wen e kɔc nɔk. 9 Ee liep en a ye wok Nhialic Waada yɔɔk, an, Thieithieei; ku ee liep ayadaŋ en a ye wok kɔc lam kerac, kɔc ci cak abi tauden ciet tau de Nhialic: 10 e thoŋ toŋe en a ye athiɛɛi bɛn bei ku yen bi lam rac bei aya. Acii piɛth, wek mithekɔckuɔ, tau tɔuwe kake aya. 11 Na yith, bi piu mit bɛɛi bei ayi piu kec ne thoŋdɛn toŋe? 12 Ayi ŋaap, wek mithekɔckuɔ, dueer luɔk e mith ke olip? ayi tim cɔl eenap, dueer luɔk e mith ke ŋaap? acin ymh nu ayadaŋ, yinh dueer tul e piu eketheketh ayi piu niit. 13 Eeŋa e weyiic raan peinɔm ku ye raan ŋic kaŋ? e ye luɔide nyuɔɔth ne reer ŋic en reer ke ye ro kuɔɔr piny e kuur ee raan pel nɔm ro kuɔɔr piny. 14 Ku na yak yiic dɛ tiɛɛl kec ku dɛki piɔth ater, ke we duoki rot e leec, ku duoki yin e cak thok. 15 Kene acie pɛlenɔm bɔ nhial, ee kede piny tei, ee kede raan piɔu, ku ye kede jɔŋ rac. 16 Te nu tiɛɛl ayi ater, en aye tede awenwen ayi luɔi rɛɛc ebɛn. 17 Ku pɛlenɔm bɔ nhial ee kɔn yic ɣɛɛr etop, na wen, ke jɔ mat kɔɔr, ku ye jam emaath, ku ye kede dap pɔl, ee piɔu dap kok, ku ye dap luɔk e mithkɛn piɛth, acii kɔc e kuany yiic, ku cin yacaguk. 18 Ku kɔth ke piathepiɔu ayeke com ne mat ne kede kɔc e kɔc maat.

Jakop 4

1 Ye tɔɔŋ bɛn tenou ku ye piɔt ee kɔc piɔt bɛn tenou bik e weyiic? Ciki e bɛn e ŋɔɔŋ e we dɔm, ŋɔɔŋ e tɔŋ biok e ka ke wegup yiic? 2 Wek ee ŋɔɔŋ de kaŋ dɔm, ku caki keek e yok; we ye kɔc nɔk abik thou, ku ye tiɛɛl we dɔm, ku we cii kaŋ dueer aa yok: wek ee piɔt ku yak tɔŋ lɛɛr; ku ŋuɔɔtki ke we cin niim kaŋ, luɔi ca wek e lip. 3 We ye lip, ku caki kaŋ e yok, ne lip aa wek kuoc lip, ee ke ba wek kaŋ aa tluai wei e kamit kaarki, en aa yak lip. 4 Wek roor akɔɔrdiaar ku dieer akɔɔrroor, kuocki maath e ka ke piny nɔm nɔn ee yen ater lueel keke Nhialic? Yen na de raan kɔɔr nɔn bi en maath keke ka ke piny nɔm, ka ye ro tɔ ye raan de ater keke Nhialic. 5 Ku yak lueel e wepiɔth, yan, Kecigɔɔr ee ɣɔric lueel? Wei ci tɔ rɛɛr e woyiic ye ŋɔɔŋ ke dɔm ayi tiɛɛl? 6 Acie yen; ee dhueeŋdepiɔu ŋuak nyin. En a lueel en en, yan, Nhialic ee kɔc e rot tɔ dit ŋɛny, ku ye kɔc e ro tɔ kor miɔɔc e dhueeŋdepiɔu. 7 Yen taau wek rot e Nhialic cok; ku yak jɔŋdiit rac ŋɛny, ka bi aa kat e week. 8 Yak rot cuot Nhialic, ka bi rot aa cuot week. Wakki wecin abik piath, we kɔc e kerac looi; ku taki wepiɔth ɣer, wek kɔc e piɔth rou. 9 Jiɛthki piɔth, ku yak thuc, ku dhiauki: taki dɔldun puk rot aye dhieeu, ku taki miɛt e wepiɔth puk rot aye jiɛthepiɔu. 10 Kuɔɔrki rot piny e Nhialic nɔm, ke bi we jat nhial. 11 Duoki rot e lɛk kerac, wek mithekɔckuɔ. Raan e mɛnhkene lɛk kerac, ku ye mɛnhkene gɔk, ee loŋ en lek kerac, ku ee loŋ en gɛk: ku te gɛk yin loŋ, ke yin cie raan e loŋ looi, yin ee bɛny e loŋ guiir. 12 Raan tok yen aye raan e kɔc yien loŋ ku ye bɛny e loŋ guiir, ku yen aye Raan cath ke riɛl kuny en ku nɛk en: ku yin ee ŋa, yin raan e raan rɛɛr ke yin gɔk? 13 Cai week, wek kɔc e ye lueel, yan, Ekoole ayi miak wo bi dhil lɔ paane lok run tok thol etɛɛn, agoku kaŋ aa ɣɔɔc ku ɣɛɛcku kaŋ, ago weukuɔ kenyiin ŋuak: 14 ku wek kuc ke bi tic miak. Ee kaŋo e weikun? Ayek ruu tei, ruu e tic tethiinakaŋ, na ele, ke jɔ guɔ riaar. 15 Aŋuan luɔi ba wek e lueel, yan, Te nu piir bi wok piir e Bɛnydit piɔu, ke wo bi piir, agoku kene looi, ku nɔn ee yen kene. 16 Ku enɔɔne, wek e rot tɔ ye adhueŋ ne lɛc aa wek rot leec: lɛc cit ekene ebɛn ee kerac. 17 Yen ka, raan ŋic kepiɛth bi looi, ku cii loi, ke yen aye kerɛɛc nu e yeyeth.

Jakop 5

1 Cai week wek kɔc cuai, dhiauki abak kiɛɛu moc, ne katuc bɔ ka bi we dhal! 2 Kakun juec acik rop, ku lupɔɔkun aci parpar ke cam. 3 Adhaapdun ku ateŋdun acik keth, ku kethden abi aa caatɔ de ater ke week, ku bi riiŋdun cam cit man e mac. Wek e weukun kut ne kede kool rial. 4 Wɔiki, ariop de kɔc e luui kɔc e dumkun tem, ariop cak pɛn keek ecueer, amoc kiɛɛu: ago kiɛɛu de kɔc tem jɔ ɣet e Bɛnydit yin, Bɛnydiit de Remdit. 5 We ye ro ŋiec kapiɛth e piny nɔm, ku yak kuɛth e yanydun kɔɔr; we ye rot tɔ kueth e kuɛth ee kɔc kuɛth ekool e kaŋ nɔk. 6 Wek e raan piɛthpiɔu gɔk, ku nakki; ku acin ŋeny ee yen week ŋɛny. 7 Yak piɔth liɛɛr, wek mithekɔckuɔ, aɣet bɛn bi Bɛnydit bɛn. Wɔiki, raan de dom ee kapiɛth ee piny ke luɔk tiit, ke lir piɔu ne ye, aɣet te bi en deŋ yok, deŋ yaak ayi deŋ anyɔɔc. 8 Ku week, yak piɔth liɛɛr ayadaŋ; cok e ruɔm wek wepiɔth: bɛn e Bɛnydit e guɔ thiɔk. 9 Duoki e dok e rot wapac, wek mithekɔckuɔ, ke we cii bi yiek yinth gaak: bɛny e loŋ guiir ka, kaac ɣot thoke. 10 Na nebii ɣɔn e jam ne rin ke Bɛnydit, wek mithekɔckuɔ, yak ke tɔ ye kɔc ba wek tauden aa dɔmic ne guom de kerac ku ne liɛɛrepiɔu. 11 Tieŋki, wo ye kɔc e kaŋ guum tɔ ye kɔc ci thieei: we ye guom ci Jop kaŋ guum piŋ, ku we ci thok de luɔi de Bɛnydit tiŋ; ŋiny ŋice Bɛnydit kɔc kuany nyiin, ku luɔi ee yen piɔu dap kok. 12 Ku cook nu e cok niim kedhie, wek mithekɔckuɔ, duoki guutguut e lueel, duoki guutguut e lɛk paannhial, ayi piny nɔm, ayi te de en daŋ e ye guutguut lueel: te gam wek, ke yak lueel, yan, Ɣɛɛ, ku te jai wek, ke yak lueel, yan, Ei; ke we cii bi yiek yieth gaak. 13 De raan e weyiic raan gum ketuc? e laŋ. De raan mit piɔu? e piɔny Nhialic e dit. 14 De raan tok e weyiic? e cɔl kɔcdit ke kanithɔ; ku e ke laŋ ne biakde, ku tɔcki guop e miok ne rin ke Bɛnydit: 15 ku lɔŋ nu gam thin yen abi raan tok kony, go Bɛnydit jat nhial; ku na de karɛc ci looi, ka bike pal en. 16 Yen aa wek cawooc gam e rot wapac, ku yak lɔŋ ne rot wapac, ke we bi dem. Pal e raan piɛthpiɔu, pal cath ke riɛl, en aye kajuec tiaam. 17 Elija aa ye raan cit piɔu wook, na wen, ke lɔŋ aret ke deŋ cii bi tuɛny; ago ken tuɛny e piny nɔm e run kadiak ku pɛi kadhetem. 18 Na wen, ke be lɔŋ, ago tenhial piny miɔɔc ne deŋ, go piny luɔk e mithke. 19 Wek mithekɔckuɔ, na de raan e weyiic raan ci ro yal e yicic, ku jɔ puk piɔu e raan daŋ; 20 tɔ ŋic ecooke, yan, Raan e raan e kerac looi puk piɔu ne wac ci en kueer wooc, ka bi raan kony wei ne thuɔɔu, ku jɔ kut diit e karac kum.

1 Petero 1

1 Yɛn Petero, tuny e Yecu Kritho, awarek en gaar kɔc ci thiei e wot lei, kɔc e tɔu e Ponto, ku Galatia, ku Kapadokia, ku Athia, ku Bithnhia, 2 kɔc ci lɔc ne ŋiny ee Nhialic Waada ka ŋoot tueŋ ŋic, ku ci Weidit ke tɔ ɣerpiɔth, bik kede Yecu Kritho aa piŋ ku bike yoor ne riɛmde: E dhueeŋdepiɔu ku mat e ke ŋuak nyiin tede week. 3 Thieithieei Nhialic Wun Bɛnydan Yecu Kritho, Raan e be wo tɔ dhieth ne kok kook en piɔu aret, ku yin wook aŋɔth piir ne jon ci Yecu Kritho ro jɔt e kɔc ci thou yiic, 4 ke wo bi kedaŋ lɔɔk lak, ke cii bi dhiap, ku cinic acuɔl, ku cii bi yom, ke ci tɔɔu paannhial tite week, 5 wek kɔc ci gel e riɛl e Nhialic ne gam, bak kunydewei yok, kuny ci thok e guiɛɛk, ke bi tic ekool rial wadaŋ. 6 Ku yen a ya wek piɔth miɛt aret, acakaa wek e ye piɔth dhil jiɛth tethiinakaŋ enɔɔne ne them kithic ee we them, 7 ke them cii gamdun them, luɔi ee yen kepiɛth alal awar adhaap bi riaak, acakaa yen e them e mac, ka bi yok aye kede lɛc ku dhueeŋ ku rieeu ekool bi Yecu Kritho ro nyuɔɔth. 8 Ee raan nhiaarki, na cakaa yen e kɛnki tiŋ; ku ye raan cak gam, na cakaa yen e caki woi guop enɔɔne, aguɔki piɔth miɛt ne miɛt cii theme thok, ku deyin dhueeŋ dit; 9 ne yoŋ aa wek ariop de gamdun yok, yen aye kuny de weikun. 10 Ku kunydeweiye aa ye nebii luɔp aret, ku yek cok e kɔɔr kek en, nebii ɣɔn e kaŋ caar ne kede dhueeŋdepiɔu bi aa kedun; 11 ayek cok e kɔɔr kek en, yan, Ee koolou ku nɔn ee yen kool cit ŋo, kool ci Weidit nu e keyiic nyooth, ɣɔn lueel kek ka bii Kritho guum, ku dhueeŋ bi bɛn e kecok, ke ke ŋoot wei. 12 Ku aci nyuoth keek, nɔn cii en e biakden, ee biakdun yen aa ye kek kake looi, ka ci guieer week enɔɔne ne kɔc waan guiir week welpiɛth ne riɛl e Weidit Ɣer Wei e tooc paannhial; ku tuucnhial ayek kake kɔɔr luɔi woi kek keyiic. 13 Yen juɔɔc wek wepiɔth, ku yak yin, ku yak cok e ŋaath wek dhueeŋdepiɔu bi yien week ekool bi Yecu Kritho ro nyuɔɔth; 14 yak ciet mith e kaŋ piŋ, aguɔki cuo rɛɛr e reerduon waan ne kede ŋɔɔŋduon waan e we dɔm ne kuny aa wek kepiɛth kuc. 15 ku acit man ɣeer en piɔu yen Raan e cɔl week, ke wek ayadaŋ yak reer ke we ɣerpiɔth e kerieecic ebɛn; 16 luɔi ci e gɔɔr, yan, Yak piɔth ɣɛɛr ne luɔi ɣɛɛr ɛn piɔu. 17 Ku te ya wek Waada cɔɔl rin, Raan e loŋ guiir ne ke roŋ ke luɔi de raan ebɛn, ku cii kɔc e kuany yiic, ke we rɛɛr e akoolkuon e kɛny wek etene ke we riɔc: 18 ne ŋiny ŋiɛc wek en, an, acie ka dueer dhiap, cit ateek ku adhaap, kek e weere we bei ne tauduon ɣɔric cak yok tede kuarkun; 19 ee riɛm piɛth de naamde, cit riɛm de nyɔŋ amaal lɔ guop kuiny ku cin tethiin col, en aa weere we bei; yen aye riɛm de Kritho, 20 raan ci kɔn ŋic ɣɔn thɛɛr ke piny ŋoot ke kene cak, ku ci nyuɔɔth ekool e thok e piny ne biakdun, 21 wek kɔc ci Nhialic gam ne yen, Nhialic waan jɔt en nhial e kɔc ci thou yiic, ku jɔ gam dhueeŋ; ke gamdun ku aŋɔthdun ke ke bi aa tɔu e Nhialicic. 22 Ku nɔn ca wek wepiɔth tɔ ɣer ne gam ca wek yic gam ne riɛl e Weidit, gam ci we yiek piɔth nhieer aa wek mithekɔckun nhiaar e nhieer cinic lueth, ke we nhiaar rot aret e piɔn ɣeric ewic: 23 wek e cii beye dhieeth e kɔth bi dhiap, ee kɔth cii bi dhiap kek a beye ke we dhieeth, ne jam e Nhialic jam piir ku ye tɔu athɛɛr. 24 Raan ebɛn acit wal, Ku dhueeŋ de raan ebɛn acit gaak ee wal moc. Wal ee biɔɔr, ku jɔ gaak ci moc aa loony piny: 25 Ku jam e Nhialic atɔu aɣet athɛɛr. Ku yen aye jam waan guiire week, jam piɛth.

1 Petero 2

1 Yen pal wek racepiɔu ebɛn, ku rueeny ebɛn, ku piɔn deyic aguk, ku tiɛɛl, ku jam rac ebɛn. 2 Taki rot cit mith ci piac dhieeth, aguɔki cɛk ke jam e Nhialic aa kɔɔr, cɛk awai, ke we bi dit e keek a konye we wei; 3 te ca wek dhueeŋ de Bɛnydit piɔu yok eyic. 4 Ee kuur piir, kuur cii kɔc rɛɛc eliŋliŋ eyic, ku ye kuur e lɔc Nhialic, aye kuur de naamde, ku na baki te nu yen, 5 ke week aya wek e ciet kuur piir, ago we yik a ye ɣon e wei, bak aa bany ɣerpiɔth bany ke ka ke Nhialic, bany e ka ye lam ku nak keek yien Nhialic ka ke wei, kamit e Nhialic piɔu ne Yecu Kritho. 6 Luɔi nu cooke e kecigɔɔric, yan, Wɔiki, yɛn tɛɛu kuur dit e Dhiɔnic, kuur nu e aguk de panyic, kuur ci lɔc, ku de naamdɛn dit: Ku raan gam en acin yaar bi en yaar. 7 Yen a de en naamde tede week, wek kɔc ci gam: ku tede kɔc reec gam, Kuur ɣɔn reece yiik, Yen guop aci tɔ ye kuur diit nu e aguk de panyic; 8 ku Kuur ee kɔc kɔth e ye, ku ye kuurdit e kɔc tɔ wieek; kɔc e kɔth e jam, ne reec ee kek wel rɛɛc gam: kedɛn ci mɛk keek ki. 9 Ku wek ee dhien ci lɔc, bany ke ka ke Nhialic, bany ke dhien e malik, jur ɣerpiɔu, kɔc lɛɛn ke Nhialic pei, ke we bi kɔc aa guieer piath de Raan e cool week bei e cuɔlic bak aa tɔu e ɣɛɛrdɛn e pinyic ɣɛɛrdɛn e gai. 10 Ɣɔn wek e cie kɔc, ku enɔɔne we ci aa kɔc ke Nhialic: wek aa ken kokdepiɔu yok ɣɔn, ku enɔɔne acak jɔ yok. 11 Wek kɔc nhiaar, wek laŋ, luɔi ciet wek kamaan ku cietki kɔc ci ɣap e wot lei, ke we bi ŋɔɔŋ de ka ke piny nɔm aa pɔl, ee ke ye tɔŋ biok ne weikun. 12 Yak ŋiec reer apiɛth e juooric; ku na cak aa kek e ye we tum gup, acak ciet kɔc e kerac looi, ka bik Nhialic dhil lɛc nɔm ekool bi en kɔc bɛn neem, ne luɔiduon piɛth yek tiŋ. 13 Yak ciɛɛŋ ebɛn gam ne biak de Bɛnydit ciɛɛŋ ee kɔc piny cieŋ: nɔn ee yen malik, raan nu e kɔc niim kedhie; 14 ku nɔn ee kek mudhiir, kɔc e tooc e yen lek kɔc e kerac looi dui ku lek kɔc e kepiɛth looi leec. 15 Yen aye kede Nhialic piɔu, yen luɔi aa wek kepiɛth looi, aguɔki kɔc cin nɔm miɛɛm e kuny kuc kek kaŋ. 16 Na cak aa wek e ye kɔc e cath e kede yenhden, ke we duoki cath aa wek cath e kede yenhdun tɔ ye ken e luɔi de kerac kum, yak tɔu cit him ke Nhialic. 17 Yak raan theek ebɛn. Yak mithekɔckun nhiaar. Yak riɔɔc e Nhialic. Yak malik rieu. 18 Wek liim, yak reer e banykun cok ne rieeu aa wek ke rieu; ku acie bany piɛth kapac, bany e jam emaath, ee bany e jam ke ke guel looŋ, kek aba wek ke reer e kecok aya. 19 Ku te guume raan karac ne biak de rieeu rieu en Nhialic, ka ci duoi ɣɔric, yen aye dhueeŋdepiɔu. 20 Ku na duiye week e ka cak wooc, ku jaki guum ne piɔn lir, ke bi aa dhueeŋ ŋo? ku na cakaa wek e ci kepiɛth looi, ke we dui, kene yen aye dhueeŋ tede Nhialic. 21 Yen ekene yen a coole week; luɔi ci Kritho kaŋ guum aya ne biakdun ago we nyaŋ ke bak dɔmic, ke we bi taude aa kuanyic: 22 raan cin kerɛɛc ci looi, ku cin rueeny ci yok e yethok: 23 raan waan lɛɛte, ku cii be lat; waan guum en kerac, ke cii kɔc wai; ku ci kede taau e Raan cin Raan e loŋ ŋiec guiir egɔk. 24 Yenguop e karɛckuɔ ɣaac e yeguop e tim kɔu, luɔi bi wok thou tede kerac, ku jɔku piir tede piathepiɔu; dui e duiye ye, en aa tɔ we dem. 25 Waan wek e cit thok e tai; ku enɔɔne we ci weniim pɔk Tindun Raan e weikun tht.

1 Petero 3

1 Yen acit reer ba wek aa reer e jam de roorkun yiic roorkun gup, wek diaar; ku na cak dɛ roor cii jam gam, ka dueereke tɔ gam ne tau piɛth de dieerken, na cakaa yen e cin jam; 2 te ye kek taudun ɣeric egɔk woi tauduon deyic rieeu. 3 Ku kieer aa wek ro kiir, duoki e tɔ ye kieer e nai de nhim, ku ciɛɛŋ de adhaap, ku ciɛɛŋ de lupɔ lak, kieer e biak biic tei; 4 yak kieerdun tɔ ye raan ci thiaan e wepiɔth, raan lirpiɔu ku cin thok wel, yen aye kieer cii bi dhiap, kieer de naamdɛn dit e Nhialic nɔm. 5 Yen aye kieer e ye dieer ɣerpiɔth ro kiir ɣɔn thɛɛr aya, dieer ee Nhialic ŋɔɔth, ku yek reer e jam de roorken yiic roorken gup: 6 acit man ee Thara kede Abraɣam piŋ, go aa cɔɔl, yan, Bɛny: ku wek ci guɔ aa nyurke, te ya wek kepiɛth looi, ku caki e riɔɔc e kedaŋ abak piɔth a tec. 7 Yen acit reer ba wek aa reer ne dieerkun etok, wek roor, abak ro ŋic apiɛth, ku yak tik theek, ku yak muk emaath, cit man e tony kɔc, luɔi aa wek kɔc bi dhueeŋ de piir lɔɔk lak ne keek etok; ke lɔŋduon aa wek lɔŋ ke cii bi gɔɔu. 8 Cook cieen, yak tɔu ne piɔn tok wedhie, yak piɔth dap dhiau e rot wapac, yak rot nhiaar cit mith ke raan tok, yak piɔth dap kok, yak rot tɔ kor. 9 Duoki kerac e puk nɔm e kerac, ku lɛt duoki e puk nɔm e lɛt; acie yen, athiɛɛi yen aba wek e puk nɔm; luɔi ŋiɛc wek en, yan, e luɔi ba wek athiɛɛi lɔɔk lak, yen ke e coole week ka. Luɔi ci e gɔɔr, yan, 10 Raan de piɔu luɔi nhiɛɛr en piir, Ku jɔ kool piɛth tiŋ, Ke ye yeliep pɛn jam rac, Ku ye yethok pɛn jam erueeny: 11 E ye ro yal e luɔi de kerac, ku ye kepiɛth jɔ looi; E ye mat kɔɔr, ku jɔ aa cop. 12 Nyin ke Bɛnydit ayek kɔc piɛthpiɔth woi, Ku yithke ayek palden dap piŋ: Ku Bɛnydit ee yenyin jɔt e kɔc e kerac looi. 13 Ku eeŋa bi we luoi kerac, te ya wek kɔc e kepiɛth kuanyic? 14 Ku na cakaa wek e gum kerac ne biak de piathepiɔu, ke we ci thieei: ku duoki e riɔɔc e riɔcden, ku duoki wepiɔth e tɔ jeth: 15 ku yak Kritho theek e wepiɔth taki e Bɛnydit. Yak cool e cɔc wek rot, ke we bi loŋ de raan ebɛn ŋiec aa bɛɛr, raan e we thieec ne kede aŋɔth ŋathki, abak aa bɛɛr ne piɔnlir ku rieeu; 16 yak cath e piɔn agɔk; ku na cakaa kek e ye we tum gup, yan, yak kɔc e kerac looi, ka bik yaar kek kɔc e reerduon piɛth e Krithoyin lat. 17 Te nu yen e Nhialic piɔu nɔn ba wek kaŋ guum ne biak de luɔi piɛth yak looi, yen aŋuan ne luɔi guoom wek kaŋ ne biak de luɔi de kerac. 18 Luɔi ci Kritho kaŋ guum aya raantok ne kede kerac, raan piɛthpiɔu en aa gum kaŋ ne biak de kɔc racpiɔth, luɔi bi en wo lɛɛr te nu Nhialic; e tɔ thou e guopic, ku tɔ piir e wei yiic; ago lɔ aya ne wei yiic le wei ci mac guieer wel, 20 wei ke kɔc e loŋ rɛɛc piŋ ɣɔn thɛɛr, ɣɔn tiite liɛɛr e Nhialic piɔu kɔc ɣɔn nu Noa, te ɣɔn looiye abeldit, abel ɣɔn ci kɔc liaakaŋ kony wei thin, kɔc kabɛt, ne piu. 21 Ku yen acit kuny ee baptith wo kony wei enɔɔne aya, acie bii bi acuɔl e raan guop bɛɛi bei, ee kɔɔr ee raan kɔɔr luɔi ŋic en epiɔu nɔn le en gɔk e Nhialic nɔm, ne jon ci Yecu Kritho ro jɔt; 22 raan ci lɔ paannhial, ku ye tɔu e ciin cueny de Nhialic; ku tuucnhial ku bany ku riɛl acike tɔ piŋ kede.

1 Petero 4

1 Ku enɔn ci Kritho kaŋ guum e biakda e yeguop, ke week aya, yak wepiɔth tɔ thoŋ e piɔnde; raan ci kaŋ guum e yeguop aci guɔ pɔk ke kerac; 2 ago tau tau wek e guopic e akoolkuon e piir ci doŋ tede week, ago cie kede ŋɔɔŋ e kɔc dɔm, abi aa kede piɔn e Nhialic. 3 Akool waan ci wan acik dhil loi, kool waan ee wok kamit e Juoor piɔth looi, kool e ye wok cool e loi luɔi de dhoom, ku ŋɔɔŋ de kerac, ku deŋ de mɔu, ku thueec rac, ku win ee kɔc wit e mɔu, ku lam de yieth col ecut. 4 Ku kɔcke ayek gai ne luɔi rɛɛc wek ro cuat e kerɛɛc gokdiiteyin cit man e kek, agoki week aa lat e lan rac: 5 kɔc bi keden lueel e bɛny nɔm bɛny ci ro coc bi loŋ dap guiir loŋ de kɔc piir ayi kɔc ci thou. 6 Yen aa guiire welpiɛth kɔc aɣɔl kɔc ci thou, ke loŋden bi guiir e guieer e kɔc rɛɛr e guopic, ku bik piir e wei yiic ne kede Nhialic piɔu. 7 Ku thok bi kaŋ thok kedhie aci guɔ thiɔk: yen piath wek niim, ku yak ro tiit aguɔki Nhialic ŋiec aa lɔŋ: 8 ku cook nu e cok niim, ee nhieer ba wek rot nhiaar alal; nhieer ee kutdiit e karac kum: 9 yak rot nyuooc, e ŋɛk e ŋɛk nyuooc, ke cin dok aa wek dok e weyac: 10 week wedhie, te ci raan kedaŋ yok ke ci gam en, ke teke kemane kɔc, en a ba wek ciet kɔc piɛth ci taau e dhien nɔm, kɔc ŋic dhueeŋ e Nhialic dot dhueeŋ kithic: 11 raan guir wel, ke ke guiir cit man ee kek wel ke Nhialic; raan loi ka ke kɔc e ke looi ne riɛl cii Nhialic yien en: ke Nhialic bi dhueeŋ yok ne Yecu Kritho e kerieecic ebɛn, Raan de nɔm dhueeŋ ku ciɛɛŋ aɣet athɛɛr ya. Amen. 12 Wek kɔc nhiaar, duoki gai e them tuc cit mac nu e weyiic, them ee we them enɔɔne, duoki e lueel, an, ee kegai mɛɛn pei ke ci tuol tede week: 13 ku yak piɔth miɛt, ne rom ram wek ka ci Kritho guum ne yen etok; na miak, te ci dhueeŋde ro nyuɔɔth aya, ke we bi piɔth miɛt abak piɔth a yum. 14 Ten ee we cak thook ne biak de rin ke Kritho, ka ye thieithieei week; Wei ke dhueeŋ ku Wei ke Nhialic e ke rɛɛr e wegup: ee ke bi aa laat tede keek, ku ye dhueeŋ tede week. 15 Ku e cin raan e weyiic raan bi kede yok e naŋ ci en raan nɔk, ku luɔi ee yen cuɛɛr, ku luɔi ci en kerac looi, ku ne cook e ye jamde cuɔɔk e jam de kɔc kɔk yiic: 16 ku na guum raan kerac ne baŋ ee yen Krithiaan, ke cii yaar; e lec Nhialic ne rinke. 17 Kool bi loŋ gɔl e guieer ɣon e Nhialic ki, ci bɛne: ku te ci e kɔn gɔl e wook, ke ke bi kɔc yok rial bi ciet ŋo kek kɔc e welpiɛth ke Nhialic rɛɛc piŋ? 18 Ku te ye raan piɛthpiɔu kony wei e kadhal, ke raan reec Nhialic ku raan e kerac looi bik tic tenou? 19 Yen ka, e kɔc e kerac guum ne kede piɔn e Nhialic e ke ye weiken kuɛi Nhialic ne luɔiden piɛth yek looi, luɔi ee yen Aceŋdiit e kaŋ ŋiec dot.

1 Petero 5

1 Roordit nu e weyiic kek yɔɔk, ku yɛn ee monydit aya, ku ya caatɔ de ka cii Kritho guum, ku ya raan bi dɛ kedi aya ne dhueeŋic dhueeŋ bi ro nyuɔɔth rial: 2 yan, Yak luny e Nhialic tiit luny nu e weyiic, abak keek aa tiit, ke cin raan e we cieŋ, ee kede piɔndun tei; ku acie biak de weu ke ayaar, ee miɛtepiɔu yen a ba wek keek aa tht; 3 ku duoki e ya bany e kɔc cieŋ, kɔc ci we taau e keniim, taki rot e kɔc bi lunydun taudun aa dɔmic. 4 Na elemiak te ci Tindiit e Thok tuol, Tin nu e tiit niim, ke we bi gol e dhueeŋ yok gol cii bi biɔɔr anande. 5 Ku week aya, wek kɔc kor, yak ka ke kɔc dit piŋ. Yeka, week wedhie, yak wethook pieeŋ, abak kuur aa wek ro kuɔɔr piny cieŋ cit man e lupɔ: Nhialic ee kɔc e ro tɔ dit ŋɛny, ku ye kɔc e ro kuɔɔr piny gam dhueeŋdepiɔu. 6 Yen kuɔɔr wek ro piny e Nhialic cin cin ril etor, ke bi we jat nhial ekooldɛn piɛth; 7 yak diɛɛrduon aa wek diɛɛr ebɛn cuat e yekɔu, luɔi ee yen diɛɛr ne kedun. 8 Yak ro tiit, yak yin: raan de ater ke week, yen aye jɔŋdiit rac, ee cool e ciɛɛth piny, cit man e koor e kiu, ke ye raan bi cuaal kɔɔr: 9 yak ŋɛny, abak aa kɔc ril ne gam, ne ŋiny ŋiɛc wek en, yan, mithekɔckuon nu e piny nɔm aye katuc mane ke dhal kacit ka dhal week. 10 Ku enɔɔne, Nhialic de piɔu dhueeŋ ebɛn, Raan ci we cɔɔl ne kede dhueeŋdɛn e tɔu athɛɛr ne Kritho Yecu, miak, te ca wek kaŋ guɔ guum tethiinakaŋ, e we tɔ ye dikedik yen guop, ku tɔ we kaac, ku tɔ we ril, ku tɔ we lik piny. 11 Ne ye tɔu keke dhueeŋ ku riɛldit aɣet athɛɛr ya. Amen. 12 Yɛn e awarek ceke tɔ luethe week e Thiluano, raan ŋiɛc nɔn ee yen mɛnhkenedan adot, aca gaar week riɛɛt ɛn wepiɔth, ku ta rot e caatɔ ne cooke, yan, Kene ee dhueeŋ de Nhialic piɔu dhueeŋ yic, dhueeŋ kaac wek thin. 13 Wek thieec kanithɔ nu Babulon, kɔc ci lɔc ne week etok; ku wek thieec Mak wendi aya. 14 Thiecki rot wapac ne ciem de nhieer. E mat tɔu ke week wedhie wek kɔc nu e Kritho Yecuyic. Amen.

2 Petero 1

1 Yɛn Thimon Petero, lim de Yecu Kritho ku ya tunyde, wek gaar awarek wek kɔc ci gam de naamde yok, gam kit ke gamda ne piath e Nhialic piɔu keke Konydan Yecu Kritho; 2 E dhueeŋdepiɔu ku mat e ke lɔ ke ke ŋuak kenyiin tede week, ne ŋiny ŋiɛc wek Nhialic keke Yecu Kritho Bɛnydiitda. 3 Acit man ci riɛldɛndiit bɔ nhial wo gam kerieec ebɛn ka ke wei ayi ka ke rieeu de Nhialic, ne ŋiny ŋic wok Raan e cool wook buk dhueeŋde yok keke piath de yenpiɔu. 4 Ku yen aa lek en wook kadit gook de naamden ka bi gam wook; ke ke bi we tɔ ye kɔc bi tau de Nhialic rom etok, te ca wek poth e dhiap nu e piny nɔm dhiap e biiye ŋɔɔŋ de kerac. 5 Yen ecook mane yen a ba wek cok e thɛm wek en alal, bak piɔn piɛth dɔm, matki keke gamdun; ku jaki ŋinydekaŋ mat keke piɔn piɛth; 6 ku matki domderot keke ŋinydekaŋ; ku matki guomdekaŋ keke domderot; ku matki rieeu de Nhialic keke guomdekaŋ; 7 ku matki maath e mith ke raan tok maath keke rieeu de Nhialic; ku matki nhieer keke maath ee mith ke raan tok maath. 8 Ku na nu kake e weyiic, ku lek e ke ŋuak rot, ka yek we tɔ ye kɔc cii rot e dak ku kɔc cie rool ne ŋiny ŋiɛc wek Bɛnydan Yecu Kritho. 9 Ku raan cii cath ke kake ee cɔɔr, raan cii temec dueer woi, ku aci nɔm maar e wɛk waan cii e waak piɔu ne karɛckɛn thɛɛr. 10 Yen aŋuɛɛn e luɔi ba wek cok e kaar wek en nɔn ba wek cɔt e cɔɔle week ku lony e lɔce week tɔ ye yin egɔk: na luɔiki kake, ke we cii bi kɔth anandun: 11 ku yen abi we dap pal lɔ e ciɛɛŋ e Bɛnydiitdan Yecu Kritho Konydayin ciɛɛŋ e tɔu athɛɛr. 12 Yen a can tak bi pɔl, taŋ ban aa cool e tak ɛn weniim e kake, ciɛk, an, ŋiɛcki keek, ku yak kɔɔc aril ne loŋ yicic, loŋ tɔu ke week enɔɔne. 13 Yeka, e yapiɔu, an, ee kepiɛth, ten aa yɛn week jut ne taŋ aa yɛn week tak niim, nɔn ŋuɔɔt ɛn ke ya tɔu e keemɔyeyic; 14 ne ŋiny ŋiɛc ɛn en, yan, kool ban dhil pɔk woke keemɔdi e guɔ thiɔk, cit man ci Bɛnydan Yecu Kritho e nyuoth ɛn. 15 Ku aba ya cok e luɔi ɛn en e akooinyiin kedhie aya, na miak ca thou, ke we dueer ekake aa tak e weniim. 16 Acie kɔɔr ee paar ke e kuanyku cok, kɔɔr ci cak e pɛl, waan weet wok week e riɛldiit cath ke Bɛnydit Yecu Kritho ku bɛn ci en bɛn, wok ee kɔc ci dhueeŋdɛn dit tiŋ e wonyiin. 17 Aci rieeu ku dhueeŋ yok tede Nhialic Waada, kool ɣɔn bi rol yinya tede dhueeŋdiit lak, rol lueel en, an, Wendien nhiaar ki, Wen miɛt ɛn piɔu woke yen alal. 18 Erole acuk piŋ wook, ke bɔ paannhial, ɣɔn nu wok ne yen etok e kuurdit nɔm kuurdit ɣeric. 19 Ku wo cath ne jam de nebii aya, jam yic egɔk, jam war jame; ku apiɛth tede week te dɔt wek jame, luɔi ee yen ciet manyalath e riau tecol, a ru piny, ago cieer e runepiny ro jɔt e wepiɔth. 20 Ku kanki cooke ŋic, yan, acin jam toŋ de nebi jam de kacigɔɔr jam e lueel raan e kede nɔmde. 21 Jam e guiir nebi jam e bɔ ne kede piɔn e raan acinkedaŋ etaiwei: kɔc ɣerpiɔth kɔc ke Nhialic aake ye jam guiir, te ye Weidit Ɣer ke kuaath.

2 Petero 2

1 Ku nebii aluɛth aake nu e kɔc yiic ɣɔn, acit man bi kɔc aluɛth e kɔc wɛɛt nu e weyiic, kɔc bi looŋ e weet yalic bɛɛi thin ecueer, looŋ bi kɔc riɔɔk piɔth, arek abik Bɛnydit ci ke wɛɛr bei rɛɛc, agoki rot dap gɔn riaak. 2 Ku kɔc juec abik taudɛn ye kek kaŋ riɔɔk dɔmic; agoki kueer e yic tɔ lat e lan rac. 3 Ku kɔɔr ee kek weu juec kɔɔr, en a bi ke week aa cam ne jam erueeny: ku guieer bi loŋden guiir atuc, guieerdɛn thɛɛr, acie gaau, ku cii riaakden e nok. 4 Ku te kene Nhialic tuucnhial pɔl tuuc ɣɔn loi kerac, ku aci keek cuat e adhum thuthic mɛc kek e joth ke cuɔlepiny abik tɔu etɛɛn aɣet kool bi loŋden guiir; 5 ku te ken en piny thɛɛr pɔl, ee Noa raan e jam de piathepiɔu guiir, en e both etok keke kɔc kɔk kadherou, ɣɔn bii en amool e piny de kɔc reec Nhialic nɔm; 6 ku kuiith pɛɛnydit Thɔdom ku Gomora piny e mac abik aa ŋeth, guiir en loŋden, yan, bike dhuoor piny, ago ke tɔ ye ke ye kɔc bɛɛi diim, kɔc an, bik Nhialic aa rɛɛc rieu; 7 ku kony Lot raan piɛthpiɔu, raan e cool e jieth piɔu ne luɔi col ecut ee kɔc rac looi 8 (raan piɛthpiɔuwe ɣɔn reer en e keyiic, ago kaŋ aa tiŋ ku piŋ ke, aa ye piɔu jiɛth e akoolnyiin ne luɔiden rac ye kek loŋ yalic): 9 Te ci en kaŋ looi aya, ke Bɛnydit aŋic kɔc rieu en luok te ci ke them, ku ŋic kɔc racpiɔth mac aɣet kool e guieereloŋ ke ke bi kedɛn tuc yok; 10 ku kɔc bi kedɛn tuc dit yok kek aye kɔc e ka ke yac kɔɔr, ne dom ci ke dɔm e ŋɔɔŋ de luɔi col, ku yek bany baar nyiin. Ee kɔc dham gup, kɔc ril diim, ayek adhueŋ lat gup ku ciki e riɔɔc; 11 ku tuucnhial gup, kɔc ŋuan e keek ne riɛl ku bɛɛny, aciki keek e gaany e gɔny deyic lɛt e Bɛnydit nɔm. 12 Ku kɔcke, kɔc cit lai roor cin niim, lai ke piny tei, lai ci cak ne dom bi ke dɔm, ku ɣath bi ke ɣath, ayek ka kucki lat, ku abik maar etaiwei ne ɣathdɛn bi ke ɣath, 13 ku bik ariop de racdepiɔu yok. Thiai e kek kaŋ thiɔi akol yen aye kemit e kepiɔth, ayek kathii col ku yek kak e we tɔ gak, kɔc e ro tɔ kueth e capdɛn lueth te ye kek kamit cam ne week etok; 14 kɔc ci nyiin a pirpir ne kɔɔr ee kek dieer lei kɔɔr, kɔc cin nyiin pal dueer kek kerac pɔl; ayek kɔc weŋ kɔc ci piɔth alanlau ne jam; aciɛthki ne piɔn ci kajuec ŋic e kɔɔr. Mith de gup aciɛɛn ka! 15 Kɔc ci kueer lɔ cit pɔl, ku mɛɛrki, agoki kueer e Balaam wen e Beor kuanyic, raan ɣɔn nhiaar ariop de luɔi de kerac; 16 ku aci jɔɔny e wac ee yen loŋ woocic: mul cin thok jam aa jam e rol e raan, ago nebi pɛn luɔidɛn e miɔɔl. 17 Kɔcke ayek yith cin yiic piu, ku yek luaat kuɛɛth amaŋ; kɔc ci dueer adur tau keek aɣet athɛɛr. 18 Ne luɛl e ye kek jam juec ɣɔric lueel e keliep tei, ne ŋɔɔŋ de ka ke yac, ku ne luɔi e dhoom, en aye kek kɔc weŋ, kɔc, an, bɛnki eliŋliŋ ne kɔc e tɔu ke ke wac kaŋ; 19 ayek keek yɔɔk, an, We bi luony bei e himic, ku kek gup ayek liim ke dhiap de kaŋ; raan e yi tiaam, yen guop yen abi yi tɔ ye lim. 20 Ku na kɔc ci kɔn poth ne kacol ke piny nɔm, ne ŋiny ee kek Bɛnydit ŋic yen aye Konydan Yecu Kritho, te ci ke bɛ deep e keek ku tiam ke, ke taudɛn cieen jɔ rac awar taudɛn tueŋ waan. 21 Tee ke ken kueer e piathepiɔu ŋic ananden, adi ŋuɛɛn tede keek, ne luɔi bi kek e ŋic, ku jɔki rot bɛ thɛɛr bei e loŋic loŋ ɣeric ci yien keek. 22 Ku aci tic tede keek ke cit man ee kaaŋ lueel kaaŋ yic, yan, Jo e yenɔm bɛ dhuony ŋɔkke guop, ku ŋun e kudhur ci waak e bɛ lɔ dal e tiɔkic.

2 Petero 3

1 Yɛn ci awarek kɔn gaar week, wek kɔc nhiaar, ku renden ki; ku ne keyiic kaarou piɔthkuon awai aya ke pɔɔc abik yin, ne taŋ aa yɛn we tak niim e kaŋ; 2 ke we bi wel aa tak, wel ci kɔn lueel e nebii ɣerpiɔth, ku takki loŋda wok tuuc ke Bɛnydit ku ye Konydan e Wei. 3 Jaki kene kɔn ŋic, yan, Te ci thok de piny thiɔk, ke kɔc de gup agɛɛt abik bɛn e agɛɛtden, kɔc cath ne kede ŋɔɔŋdɛn e ke dɔm, 4 bik ku luelki, yan, Bɛndɛn, an, bi en bɛn akou? Te ɣɔn thouwe kuarkuɔ kaŋ atɔuki kedhie e taudɛn gɔle piny e cake. 5 Ku cooke acik baai ke ŋicki, yan, Tenhial anu ɣɔn thɛɛr, ku nu piny nɔm aya, biak ee tɔu biic ku tɔu biak e piu yiic, ne jam de Nhialic; 6 ku epiuke kek aa riak piny e nu ɣɔn ne mol ci en mol e piu. 7 Ku tenhial keke piny nu enɔɔne acike tɔɔu, ne jam mane, bik mac tht, ku ayeke muk aɣet kool e guieereloŋ de kɔc reec Nhialic, kool bi kek riaak eliŋliŋ. 8 Ku week, kɔc nhiaar, duoki cook toŋe bi baai, yan, Kool tok acit agum de run tede Bɛnydit, ku agum de run acit kool tok. 9 Bɛnydit acie gaau ne ke ci kɔn lueel, e gaau ee kɔc kɔk tɔ ye gaau; ku alirpiɔu ethuaat keke wook, ku acin piɔu luɔi bi raan tok maar, e luɔi bi kɔc puŋdepiɔu yok kedhie en anu e yepiɔu. 10 Ku kool e Bɛnydit abi bɛn cit man e cuɛɛr; ekoole tenhial abi nyai ne awuoou dit, ku lɛɛŋ kanhial ne tuoc de manydit, ku piny abi nyop keke ka ci looi thin abi lɔ kuith piny. 11 Ku enɔɔne, nɔn bi kake riaar kedhie, bak dhil aa kɔc cit ŋo ne reerduon ɣeric aa wek reer ku rieeuduon aa wek Nhialie rieu, 12 ku tiet aa wek bɛn de kool e Nhialic tiit, an, bak dap loor, kool bi tenhial ɣɔk mac, ago riaar, ku lɛɛŋ kanhial ne tuoc de many dɛp alal? 13 Ku wook, acit man ci en e kɔn lɛk wook, wok tit tenhial bi piac cak, ku piny bi piac cak aya, piny reere piathepiɔu thin. 14 Yen tede ka, wek kɔc nhiaar, ne tiet tiɛɛt wek ka cit ekake, yak cok e kaar wek luɔi bi we yok ke we rɛɛr ediu, ke we cin piɔth tethiin col, ku cin ke bi we gɔk e yenɔm. 15 Ku jaki liɛɛr e Bɛnydiitda piɔu tɔ ye kunydewei; acit man ci Paulo mɛnhkenedan nhiaar e gaar week, ne kede pɛlenɔm ci yinn en; 16 acit man ci e lueel e awareekke yiic kedhie, te jiɛɛm en e keyiic ne kake. Ku cok kɔk anuki thin cok cii e dap yok yiic, cok ye kɔc kene wɛɛt puk aye kerac, ayi kɔc ken lik piny e gam, cit man ee kek kacigɔɔr kɔk puk aya, lek rot gɔn riaakden. 17 Ku week, wek kɔc nhiaar, ne ŋiny ca wek kake kɔn ŋic, yak ro tiit, ke we cii bi thɛl wei ne kɔc reec loŋ gam etok, ne wac ee kek kaŋ wooc, aguɔki cuo wieek te waan kan wek aa kɔɔc aril. 18 Yak lɔ ke we lɔ tueŋ ne dhueeŋ de wepiɔth ku ne ŋiny ŋiɛc wek Bɛnydiitdan Yecu Kritho, yen aye Konydan e wei. E dhueeŋ e ye tɔu ke ye kede ayi enɔɔne aɣet athɛɛr. Amen.

1 Jɔn 1

1 Ke e nu ɣɔn thɛɛr gɔle kaŋ, ke cuk piŋ, ke cuk tiŋ e wonyiin, ke cuk woi, ke cuk dɔm e wocin, kede jam de piir 2 (ku piir aci tic egɔk, ka cuk tiŋ, ku yok caatɔɔ ne kede, agoku week aa guieer piir athɛɛre, piir e nu ke Waada, ku ci nyuoth wook); 3 ke cuk tiŋ ku piŋku, en a guiirku week, ke we bi abarɔ aa mat ne wook etok ayadaŋ: ku eyin abarɔdan yok mat yen aye abarɔ de Waada keke Wendɛn Yecu Kritho: 4 ku kake kek a gaarku, ke wo bi piɔth miɛt abuk piɔth a yum. 5 Ku kene ee thon cuk piŋ tede yen, ku guiirku week, yan, Nhialic ee ɣɛɛrepiny, ku acin cuɔl cath ke yen etaitai. 6 Na luelku yen, an, yok abarɔ mat ne yen, ku ciɛthku tecol, ke wo ye lueth toor, ku cuku yin e looi: 7 ku na ciɛthku teɣer, cit man nu yen teɣer, ke wok ee abarɔ mat wapac, ago riɛm e Yecu Kritho Wende wook aa waak ne kerac ebɛn. 8 Te lueel wok en, an, cin kerɛɛc cath ke wook, ke wok e ro math, ku acin yin cath ke wook. 9 Ku na gamku cawooc, ke yen Raan adot ku piɛthpiɔu, ka bi wo pal karɛckuɔ, ku jɔ wo waak piɔth ne racdepiɔu ebɛn. 10 Na luelku yen, an, cin kerɛɛc cuk looi, ka cuk tɔ ye alueeth, ku jamde aliu tede wook.

1 Jɔn 2

1 Wek niithkienthiike, kake a gaar ke week, ke we cii kerac bi aa looi. Ku na de raan loi kerac, ke wo de Raan e keda kuɔny e guieer e Waada nɔm, yen aye Yecu Kritho raan piɛthpiɔu: 2 ku yen aye ke ci Nhialic luk ne baŋ de karɛckuɔ; ku acie karɛckuɔ wapac, ee karɛc ke piny nɔm ebɛn ayadaŋ. 3 Ku don ee wo looŋke dot, en a ŋic wok en nɔn ci wok e ŋic. 4 Raan luel en, an, ŋic, ku cii looŋke e dot, ka ye alueeth, ku yin aliu tede yen: 5 ku na de raan e jamde dot, ka nhieer e Nhialic aci tɔ ye dikedik eyic e yeyic. Yen aŋicku ye nɔn nu wok e yeyic: 6 raan luel en, an, reer e yeyic, abi dhil tɔu e tau man ɣɔn ee yen tɔu. 7 We kɔc nhiaar, acin loŋ ci piac cak loŋ gaar week, ee loŋ thɛɛr loŋ e cath ke week ɣɔn gɔle jam: loŋ thɛɛr en aye jam cak piŋ ɣɔn thɛɛr gɔle jam. 8 Ku ye loŋ e piac cak ayadaŋ en gaar week, loŋ yic e yeyic ku weyiic; luɔi kɔɔr cuɔlepiny jal, ku jɔ ɣɛɛr yic de piny guɔ riau. 9 Raan luel en, an, tɔu teɣer, ku mɛɛn mɛnhkene, ka tɔu tecol aɣet ci enɔɔne. 10 Raan nhiaar mɛnhkene, ka rɛɛr teɣer, ku acin ke cath ke ye ke bi ye tɔ kɔth. 11 Ku raan man mɛnhkene, ka tɔu tecol, ku ciɛth tecol, ke kuc te le yen thin, e luɔi ci cuɔlepiny ye tɔ cɔɔr. 12 Wek gaar, wek niiththiiakaŋ, e luɔi ci karɛckun pal week ne baŋ de rinke. 13 Wek gaar, wek warken e mith, luɔi ca wek Raan ŋic Raan e nu te ɣɔn gɔle kaŋ. Wek gaar, wek dhuok, e luɔi ca wek raan rɛɛce tiaam. Aca gaar week, wek miththiiakaŋ, e luɔi ŋiɛc wek Waada. 14 Aca gaar week, wek warken e mith, e luɔi ŋiɛc wek Raan e nu te ɣɔn gɔle kaŋ. Aca gaar week, wek dhuok, luɔi riɛl wek, ku luɔi tɔuwe jam e Nhialic e weyiic, ku cak raan rɛɛce tiaam. 15 Duoki piny nɔm nhiaar, ayi ka nu thin duoki ke nhiaar. Na de raan nhiaar piny nɔm, ke nhieer e Nhialic acii cath ke ye. 16 Kerieec nu e piny nɔm, yi ŋɔɔŋ de guop, ku ŋɔɔŋ de nyin, ku dit ee raan rot tɔ dit e ka ke piir, aciki e ka ke Waada, ayek ka ke piny nɔm. 17 Ku piny nɔm akɔɔr jal, ayi ŋɔɔŋde aya: ku raan e kede piɔn e Nhialic looi ee tɔu athɛɛr. 18 Wek miththiiakaŋ, thaar e thok de piny ki: ku acit man ca wek e kɔn piŋ nɔn bi raan man Kritho bɛn, en a ci kɔc juec man Kritho ro guɔ yok enɔɔne; ku yen a ŋicku ye nɔn ee yen thaar e thok de piny. 19 Aake jel e woyiic, ku aake cii raan ne wook: te e ke raan ne wook, adi ŋootki ke ke rɛɛr ne wook; e luɔi bi kek lɔ gɔk nɔn e cii kek raan ne wook kek kedhie, en aa jel kek. 20 Ku we de tony ci we tɔc, tony e bɔ tede Raan Ɣerpiɔu, ku we ŋic kaŋ kedhie. 21 Acie kuny kuoc wek yic, yen e gaar ɛn week, e luɔi ŋiɛc wek yic, ku ŋiɛcki nɔn cin en luenh e bɔ tede yic. 22 Eeŋa ye alueeth? Cie raan e jai, an, cii Yecu e Kritho? Raan man Kritho ka, raan e jai Waada keke Wende. 23 Raan ebɛn raan jai Wende, ka Waada acii cath ke yen aya: ku raan gam Wende, ka cath ke Waada aya. 24 Ku na week, ke cak kɔn piŋ te ɣɔn gɔle jam, taki tɔu e weyiic. Na tɔu ke cak kɔn piŋ te ɣɔn gɔle jam, na tɔu e weyiic, ke we bi tɔu e Wendeyic, ku tauki e Waadayic aya. 25 Ku kene ee ke ci kɔn lueel, an, bi gam wook, yen piir athɛɛr. 26 Ku kake aca ke gaar week ne kede kɔc e week math. 27 Ku na week, tony cak yok tede yen atɔu e weyiic, ku acin raan daŋ kaarki raan dueer we wɛɛt; ku acit man ee tony mane we wɛɛt ne kerieec ebɛn, ku ye yic, ku cie lueth, ke we bi tɔu e yeyic, cit man e weet en week. 28 Ku enɔɔne, we niiththiiakaŋ, yak tɔu e yeyin; na miak, ci tuol, ke wo dueer nyiin riɛl, ku cuku yaar e yenɔm e bɛnde. 29 Te ŋiɛc wek en nɔn piɛth en piɔu, ka ŋiɛcki aya nɔn ee yen e dhieth raan ebɛn raan e kede piathepiɔu looi.

1 Jɔn 3

1 Tieŋki nhieer diit cii Waada wo nhiaar, bi wo ya cɔɔl mith ke Nhialic; ku kee wook. Yen a kuce kɔc ke piny nɔm wook, luɔi e kuc kek en. 2 We kɔc nhiaar, wok ee mith ke Nhialic enɔɔne, ku taudan bi wok tɔu rial aken guɔ tic. Ku aŋicku nɔn bi wo ciet en, kool bi en tuol; ne tiŋ bi wok e tiŋ tau tɔu en. 3 Ku raan ebɛn raan cath ke aŋɔthe aŋɔth ŋɛɛth en en, ee yepiɔu tɔ lɔ wai cit man le en piɔu wai. 4 Raan ebɛn raan e kerac looi ka ye loŋ dhɔŋic aya: kerac yen aye dhaŋ de loŋic. 5 Ku aŋiɛcki nɔn ci en tuol bi karɛckuɔ bɛn nyaai; ku acin kerɛɛc cath keke yen. 6 Raan e tɔu e yeyin, ka cii kerac e looi: ku raan e kerac looi, ka ken tiŋ, ku cii ŋic aya. 7 Wek miththiiakaŋ, duoki rot e tɔ mɛthe raan: raan e kede piathepiɔu looi, ka piɛthpiɔu, cit man piɛth en piɔu: 8 raan e kerac looi, ka ye kede jɔŋdiit rac; jɔŋdiit rac yen aa gɔl luɔi e kerac ɣɔn ciɛke kaŋ. Yen aa tule Wen e Nhialic, bi luɔi de jɔŋdiit rac bɛn riɔɔk. 9 Raan ci dhieeth e Nhialic acii kerac e looi, luɔi tɔuwe kau de wun e yeyic: ku acii kerac dueer aa looi, ne dhienh ci Nhialic e dhieeth. 10 Ken ee mith ke Nhialic lɔ dhek ki, ku lɔ mith ke jɔŋdiit rac dhek: raan cii kede piathepiɔu e looi, ka cie kede Nhialic, ayi raan cii mɛnhkene e nhiaar. 11 Ku kene ee thoŋ cak piŋ te ɣɔn gɔle jam, yan, buk rot aa nhiaar; 12 Ku cuku bi ciet Kain, raan e bɔ tede jɔŋdiit rɛɛce, raan ci mɛnhkene nɔk. Ku eeŋo e nɛk en en? E luɔi rɛɛce luɔide, ku piɛth luɔi de mɛnhkene. 13 Duoki e gai, wek mithekɔekuɔ, te mɛɛne kɔc ke piny nɔm week. 14 Aŋicku nɔn ci wo bɛn bei e thuɔɔuwic lok te nu piir, ne nhieer nhiɛɛr wok mithekɔckuɔ. Raan cii kɔc e nhiaar, ka tɔu e thuɔɔuyic. 15 Raan ebɛn raan man mɛnhkene, ka ye raan e kɔc nɔk: ku aŋicku, yan, acin raan e kɔc nɔk cath ke piir athɛɛr. 16 Ke ŋicku nhieer ki, gɛm ci en weike gaam ne biakda: ku wo dueer weikuɔ dhil gaam ne biak de mithekɔckuɔ. 17 Ku na de raan cath ke ka piire kɔc ke, ke jɔ mɛnhkene tiŋ aci kaŋ dak, go yic riɛl ke yen, ke nhieer e Nhialic cath ke yen adi? 18 Wek miththiiakaŋ, duku kɔc e nhiaar ne jam tei, ku ne liep tei; yok kɔc nhiaar ne luɔi ku ne yic. 19 Kee ŋic wok en nɔn rɛɛn wok ne yic ki, ku yen abi wok wopiɔth pal piny e yenɔm, 20 te de en ke jieenye piɔthkuɔ wook; luɔi diite Nhialic awar piɔthkuɔ, ku aŋic kaŋ kedhie. 21 Wek kɔc nhiaar, te ken piɔthkuɔ wo jɔɔny, ke wo dueer nyiin riɛl e Nhialic nɔm; 22 ku te de en ke lipku, ka yok yok tede yen, luɔi ee wo looŋke dot, ku yok kamit e yepiɔu looi. 23 Ku loŋde ki, gam bi wo rin ke Wendɛn Yecu Kritho gam, ku nhieer bi wok rot aa nhiaar, cit man ci en wo yien loŋ. 24 Ku raan e looŋke dot, ka ye reer e yeyic, ku yen e yeyic. Ku Weidit ci gam wook, yen aŋic wok en nɔn reer en e woyiic.

1 Jɔn 4

1 Wek kɔc nhiaar, duoki wei gam kedhie, ku yak wei them, nɔn e bi kek tede Nhialic: ade nebii aluɛth juec ci lɔ e piny nɔm. 2 Niny ŋiɛc wek Weidit ke Nhialic ki: yan, wei ebɛn wei e gam nɔn ci Yecu Kritho bɛn ke ye raan guop, ka ye ke bɔ tede Nhialic; 3 ku wei ebɛn wei cii Yecu Kritho gam, ka ye ke cii bɔ tede Nhialic: wei ke raan man Kritho ka, raan ca we kede piŋ nɔn bi en bɛn; ku ye ki e guɔ nu e piny nɔme. 4 Wek ee kɔc ke Nhialic, wek miththiaakaŋ, ku acak ke tiaam: luɔi diite Raan nu e weyiic awar raan nu e piny nɔm. 5 Kɔcke ayek kɔc ke piny nɔm; yen a jiɛɛm kek ne kede piny nɔm, ago kɔc ke piny nɔm keden piŋ. 6 Wok ee kɔc ke Nhialic: raan ŋic Nhialic ka ye keda piŋ; ku raan cie kede Nhialic ka cii keda e piŋ. Niny ŋic wok wei ke yic, ku wei ke lueth ki. 7 Wek kɔc nhiaar, yok rot nhiaar: nhieer yen aye kede Nhialic; ku raan ebɛn raan cath ke nhieer ee Nhialic en e dhieth en, ku ŋic Nhialic. 8 Raan cii cath ke nhieer ka kuc Nhialic; Nhialic yen aye nhieer. 9 Ecooke yen aa le nhieer e Nhialic dhek tede wook, tuoc ci Nhialic Wendɛn toŋ ci dhieeth tuooc e piny nɔm, luɔi bi wo piir ne yen. 10 Nhieer ki ekene, acie luɔi e nhiɛɛr wo Nhialic, ee luɔi nhiɛɛr en wook, ago Wende tuooc abi aa ke bi Nhialic luk ne karɛc cuk looi. 11 Wek kɔc nhiaar, te ci Nhialic wo nhiaar e nhieer cit ekene, ke wo dueer rot dhil nhiaar aya. 12 Acin raan ci Nhialic kɔn tiŋ anande: te nhiɛɛr wok rot, ke Nhialic arɛɛr e woyiic, go nhieerde tɔ ye dikedik e woyiic: 13 ŋiny ŋic wok en nɔn reer wok e yeyic, ku nɔn reer en e woyiic, ki, miɔc ci en wo miɔɔc ne Weike. 14 Ku acuk tiŋ ku yok caatɔɔ ne tuoc ci Waada Wende tuooc bi aa Kony bi kɔc ke piny nɔm kony wei. 15 Te de en raan luel gamde, an, Yecu yen aye Wen e Nhialic, ke Nhialic arɛɛr e yeyic, ku reer e Nhialicic. 16 Ku nhieer nhiɛɛre Nhialic wook acuk ŋic ku acuk gam. Nhialic ee nhieer; ku raan e reer e nhieeric ka ye reer e Nhialicic, ku rɛɛr Nhialic e yeyic. 17 Yen aye nhieerda tɔ ye dikedik, luɔi bi wo nyiin riɛl ekool e guieereloŋ: luɔi tɔu wok e pinye nɔm, acit man tɔu en. 18 Riɔɔc aliu e nhieeric: ku nhieer ci dikedik ee riɔɔc ciɛɛc wei, ne luɔi ee riɔɔc raan cuil guop; ku raan e riɔɔc aŋoot ke kene tɔ ye dikedik e nhieeric. 19 Nhieer ci en wo kɔn nhiaar, en a nhiɛɛr wok en. 20 Te lueele raan en, an, Yɛn nhiaar Nhialic, ku mɛɛn mɛnhkene, ka ye alueeth: raan cii mɛnhkene e nhiaar raan ci tiŋ guop, ke dueer Nhialic nhiaar adi, Raan ken tiŋ guop? 21 Ku loŋe a yokku tede yen, yan, Raan nhiaar Nhialic ke nhiaar mɛnhkene aya.

1 Jɔn 5

1 Raan ebɛn raan e Yecu gam, an, ee Kritho, ka ye dhieeth Nhialic; ku raan ebɛn raan nhiaar raan e dhieth meth ke nhiaar mɛnh e dhieeth aya. 2 Te nhiɛɛr wok Nhialic, ku dotku looŋke, yen aŋicku yen nɔn nhiɛɛr wok mith ke Nhialic. 3 Nhieer e Nhialic ki, don ee wok looŋke dot: ku looŋke aciki ril. 4 Ku ke ci dhieeth e Nhialic ebɛn ee ka ke piny nɔm tiaam: ku ye gamda yen tiem e ka ke piny nɔm tiaam. 5 Ku eeŋa raan e piny tiaam? cie yen raan ci Yecu gam, an, ee Wen e Nhialic? 6 Kene ee raan e bɔ ne piu keke riɛm, yen aye Yecu Kritho; aa cii bɔ ne piu kapac, ee piu ku riɛm. 7 Ku Weidit kek aye caatɔ, luɔi ee kek yith kek Wei. Ku caatɔɔ nu paannhial ayek diak, Waada, ku Jam, ku Weidit Ɣer: ku dieŋke ayek tok. 8 Ku caatɔɔ anuki kadiak e piny nɔm, Weidit, ku piu, ku riɛm: ku dieŋke amɛtki etok. 9 Te ye wok ke lueel kɔc gam kɔc ci aa caatɔɔ, ke ke lueel Nhialic yen adit e ke lueel kɔc: ku kene ee ke lueel Nhialic, ɣɔn ci en aa caatɔ ne kede Wende. 10 Raan gam Wen e Nhialic ke jam lueel caatɔɔ acath keke yen: raan reec Nhialic gam ka ye Nhialic tɔ ye alueeth; luɔi e reec en jam lueel Nhialic ne kede Wende. 11 Jam lueel caatɔ ki: yan, Nhialic aci wo gam piir athɛɛr, ku piire anu e Wendeyic. 12 Raan cath ke Wende ka cath ke piir; ku raan cii cath ke Wen e Nhialic ka cii cath ke piir. 13 Kake aca ke gaar week, ke bak ŋic nɔn cath wek ne piir athɛɛr, wek kɔc ci rin ke Wen e Nhialic gam. 14 Riɛl ee wo nyiin riɛl e yenɔm ki, yan, Te de en ke yok lip, ke roŋ ke kede yenpiɔu, ka ye keda piŋ: 15 ku te ŋic wok en nɔn ee yen keda piŋ, te de en ke yok lip, ka ŋicku nɔn e wo kaŋ yok ka yok lip tede yen. 16 Na de raan tiŋ mɛnhkene ke loi kerac, ku cie kerɛɛc e thuɔɔu bɛɛi, ke lip, ka bi gam piir ne kede kɔc loi kerɛɛc cii thuɔɔu e bɛɛi. Kerɛɛc e thuɔɔu bɛɛi anu: aca luel nɔn bi en lɔŋ ne kede. 17 Luɔi de kerac ebɛn ee kerac: ku kerɛɛc cii thuɔɔu e bɛɛi anu. 18 Cooke aŋicku, yan, Raan ebɛn raan e dhieeth Nhialic acii kerac e looi; raan e dhieeth Nhialic e ro dot, ke cii jɔŋ rɛɛce bi jak. 19 Aŋicku nɔn ee wok kɔc ke Nhialic, ku nɔn tɔuwe piny nɔm ebɛn e keracic. 20 Ku aŋicku nɔn ci Wen e Nhialic bɛn, bi ku gɛm wook ŋinydekaŋ, buk raan yin ŋic, ku wok tɔu e raan yicic, yen aye Wendɛn Yecu Kritho. Nhialic yic ki, ku piir athɛɛr ka. 21 Wek miththiiakaŋ, yak ro tiit ne eidool, (ka ye lam ku ciki e Nhialic). Amen.

2 Jɔn 1

1 Yɛn monydit awarek en gɛɛr tiiŋ diit ci lɔc keke mithke, kɔc nhiaar ne yin; ku acie yɛn atok, ee kɔc ci yin ŋic kedhie aya; 2 ne baŋ de yic, yic e tɔu ne woyiic, ku bi aa tɔu ke wook aɣet athɛɛr: 3 E dhueeŋdepiɔu e ye tɔu keke week, ku kokdepiɔu, ku mat, ne ke bɔ tede Nhialic Waada, ku tede Yecu Kritho, Wen e Waada, ne yin ku ne nhieer. 4 Yɛn e piɔu miɛt alal luɔi can mithkuon kɔk yok aciɛthki e yicic, acit man ci wo loŋ yok tede Waada. 5 Ku yin laŋ enɔɔne, yin tiiŋdit, ku yin cii cit ke gaar loŋ ci piac bɛɛi, ee loŋ ɣɔn cath ke wook te ɣɔn gɔle jam, yen gaar, yan, buk rot aa nhiaar. 6 Ku cath ee wok cath e looŋke cok, yen aye nhieer. Loŋ ki, cit man ca wek e piŋ te ɣɔn gɔle jam, yan, bak aa cath thin. 7 Kɔc juec e kɔc math acik bɛn cath e piny nɔm, kɔc reec Yecu Kritho gam nɔn e bi yen ke ye raan guop. Raan e kɔc math ki, ku ye raan man Kritho. 8 Yak ro tiit, ke wo cii ka cuk looi bi mɔɔr, ke wo bi ariop yok ebɛn acin ke liu. 9 Raan ebɛn raan e loŋ wooc, ku reec reer e weet de Krithoyic, ka cin nɔm Nhialic: ku raan e reer e weet de Krithoyic, yen ade nɔm Waada ku Wende aya. 10 Na bɔ raan tede week, ku cii weete bii, ke duoki gɛm ɣondun, ku duoki lek thieithieei. 11 Raan lek en thieithieei, ka mat keke yen ne luɔidɛn rac. 12 Yɛn de kajuec duɛɛr gaar week, ku yɛn cin piɔu gaar ban awarek gɔɔr ne miok e gaar: ee bɛn ban bɛn tede week, yen ŋaath, agoku jam e wo tuum woniim, ke wo bi piɔth a yum e miɛtepiɔu. 13 Yin thieec mith ke nyankui ci lɔc.

3 Jɔn 1

1 Yɛn monydit, awarek en gaar Gayo, raan nhiaar aret, anhiaar ne yic. 2 Mɛnh nhiaar, yɛn ee lɔŋ luɔi bi yin kerieec aa thŋic, ku ba tɔu e yi piɔl guop, cit man ee piɔndu tɔu apiɛth. 3 Yɛn e piɔu miɛt alal, waan ci mithekɔckuɔ bɛn, bik ku lekki yɛn yindu, cit man ee yin reer e yicic. 4 Acin ken e ya tɔ mit piɔu ke war piŋ can e piŋ nɔn rɛɛre mithki ne yicic. 5 Mɛnh nhiaar, yin ee luɔi ŋiec dot ne luɔidu ebɛn luɔi ee luoi mithekɔckuɔ ayi kamaan kɔk: 6 kek acik aa caatɔɔ lek kanithɔ nhieerdu: ku te ye yin keek nyuooc apiɛth ne kenyden ne nyuuc roŋ ke nyuuc e kɔc ke Nhialic, ke yin bi kepiɛth aa looi: 7 luɔi ee yen biak de rinke yen e keny kek, ku cin ke cik noom tede Juoor. 8 Yen a dueer wok kɔc cit keek dhil aa tɔ ye kamaan, ke wo bi aa kɔc e luui ne keek etok ne baŋ de yic. 9 Yɛn ci kanithɔ gaar awarek: ku Dioterepe raan kɔɔr luɔi bi en lɔ tueŋ e keyiic, areec keda gam. 10 Yen a ban anɔm tak e luɔidɛn looi, te can bɛn, ee wo lɛk jam rɛɛc ɣɔric: ku acie kuɛth e luɔiye, yenguop ee mithekɔckuɔ rɛɛc tɔ ye kamaan, ku jɔ kɔc aa peen aya, kɔc kɔɔr luɔi bi kek ke tɔ ye kamaan, arek abi ke ciɛɛc wei e kanithɔyin. 11 Mɛnh nhiaar, du luɔi rac e dɔmic, ee luɔi piɛth en ee dɔmic. Raan e kepiɛth looi ee kede Nhialic: ku raan e kerac looi aken Nhialic tiŋ. 12 Demeturio piathde aye lueel e raan ebɛn, ku ye yic lueel aya: yeka, ayi wook aya, wok ee caatɔɔ luel kede; ku we ŋic ke luelku nɔn ee yen yic. 13 Yɛn aa de kajuec ba gɔɔr, ku yɛn cin piɔu luɔi gaar ɛn yin ne miok de gaar ku agalam: 14 ku tiŋ ban yin dap tiŋ yen a ŋaath, agoku jam ke wo tuum woniim. E mat e ye tɔu ke yin. Yin thieec mathkuɔ. Thiec mathkuɔ ne rinken.

Juda 1

1 Yɛn Juda, lim e Yecu Kritho, ku ya manhe e Jakop, awarek en gaar kɔc ci cɔɔl, kɔc nhiɛɛr Nhialic Waada, ku cike muk e Yecu Kritho yic: 2 E kokdepiɔu, ku mat, ku nhieer, e ke ye lɔ ke ke ŋuak kenyiin tede week. 3 Wek kɔc nhiaar, waan aa yɛn cok e kaar ɛn gɛɛr gaar ɛn week awarek ne kede kunydewei kuny nu wok thin wodhie, ke ja ŋic e yapiɔu nɔn ban week dhil gaar jam riɛɛt ɛn wepiɔth ke we bi cok e teer ne kede gam, gam ci yinn kɔc ɣerpiɔth raantok. 4 Luɔi de en kɔc kɔk ci bɛn thin ecueer, kɔc ci kɔn meek ɣɔn thɛɛr, bik kedɛn tuce yok, kɔc reec Nhialic rieu, ku yek dhueeŋ de Nhialicda piɔu puk tɔki ye kede dhoom, ku reecki Bɛnydiit toŋ nu e woniim, Bɛnydan Yecu Kritho. 5 Ku yɛn de piɔu luɔi tak ɛn weniim, ciɛk an, cak kene kɔn ŋic, naŋ cii Bɛnydit kɔc reec gam nɔk, acakaa yen e ci kɔc kɔn kony bii ke bei paan e Rip. 6 Ayi tuucnhial tuuc ɣɔn reec tɔu e ciɛɛŋic ciɛɛŋ e ciɛke ke thin, ku jɔki paandɛn ee kek reer thin pɔl, keek aake cii Nhialic mac tecol ne joth bi tɔu athɛɛr bik kool diit e guieereloŋ tiit. 7 Cit man e Thɔdom ku Gɔmora, ayi pɛɛnydit e nu kec, te ci kek rot aa gam luɔi de dhoom, cit man e tuucnhialke, ku yek gup lei kɔɔr, ke ke jɔ taau e kɔc niim abi aa ke ye kɔc bɛɛi niim, ne yoŋ ci kek ketucden yok mɛɛc many tɔu athɛɛr. 8 Ku kɔcke aya, acit ke keek, kɔc e nyuoth e kerac, ayek kegup tɔ nhiany, ku yek bany kuoc rieu, ku yek adhueŋ laat e lɛɛt rac. 9 Ku Mikael tuny nu e tuucnhial niim, ɣɔn teer en keke jɔŋdiit rac, teerki guop de Mothe, aken nyin riɛl bi lat ɣɔn gɔɔny en en, aa lueel tei, yan, Ee Bɛnydit en bi yi jɔɔny. 10 Ku kɔcke, te de yen ka kucki ka yek ke lat; ku te de yen ka ŋicki ne taudɛn ci cak ke, cit man e lai cin niim, ka yek rot riɔɔk e kake. 11 Amawoou ne keek! acik cath e kueer e Kain, ku acik ro jaac lek wac ci Balaam kaŋ wooc kuanyic ne kede ariop, ku acik maar e ater e Kora. 12 Kɔcke ayek kuur ci thiaan ne kecamduon e nhieeric, te ye kek rɔm e week etok e kecam, ku yek keyac thiɔɔŋ ke ke cii riɔc; ayek luaat cin yiic piu, luaat ee yom kuaath; tiim ee mithken dap yom, agoki cuo lok, tiim ci thou raanrou, agoke woth bei ne meiken; 13 apiɔŋ e abapdit apiɔŋ ee ro miɔɔk abik ayarden gut cit man e amoth; kuɛl e tai, kuɛl ci dueer col ecut tɔɔu bi aa keden aɣet athɛɛr. 14 Ku Enok aya, raan e rem wen ee rɛm dherou gɔl Adam, yen aa kɔn jam guiir ne kɔcke, lueel, an, Tieŋki, Bɛnydit abɔ ke cath ke remdɛn ɣerpiɔu agum de kɔc kathieer ku thieer, 15 bi kɔc bɛn tɔ yok kedɛn tuc kedhie, ku bi kɔc reec Nhialic rieu bɛn jɔɔny ne luɔidɛn rɛɛc cik looi ebɛn ne rɛɛc reec kek Nhialic rieu, ku jany kɔc ne jam tuc cik lɛk en ebɛn, kek kɔc e kerac looi kɔc reec Nhialic rieu. 16 Kɔcke ayek kɔc e dok e keyac, kɔc e piɔth dap dit, ku yek ŋɔɔŋdɛn rac kuany cok (ayek jam diit ɣɔric lueel e kethook), ku yek kɔc kɔk kɔc nyiin nɔn de en ke bik yok. 17 Ku week, we kɔc nhiaar, yak weniim tak ne wel waan cii tuuc ke Bɛnydan Yecu Kritho kɔn lueel, 18 wel waan ci ke lɛk week, yan, Kool rial kɔc de gup agɛɛt abik dhil nu, kɔc bi ŋɔɔŋkɛn rac aa kuany cok. 19 Kɔcke ee kɔc e rot pɔc bei, kɔc e kepiɔth tuom ka ke piny, kɔc liiuwe Weidit tede keek. 20 Ku week, we kɔc nhiaar, yak ro yik e gamduon ca we gam, gam ɣeric ewic, ku yak lɔŋ ne Weidit Ɣer, 21 ku yak rot mɔk e nhieer e Nhialicic, abak kok de Bɛnydan Yecu Kritho piɔu aa tiit a yɔk wek piir athɛɛr. 22 Yak piɔth kok e kɔc kɔk, kɔc ayeke paak; 23 ku yak kɔc kɔk kony ne riɔɔc riaac wek, abak ke ya dɔɔr bei mɛɛc; ayi lupɔ aya abak maan lupɔ ci nyuel ne rac de guop. 24 Ku enɔɔne, Nhialic Raan ŋic week gel ke we cii bi aa wiik, ku ŋic week taau e dhueeŋde nɔm ke cin ke bi we gɔk, abak piɔth a yum alal, 25 Nhialic pelnɔm, cin Nhialic ee kek rou, ku ye Konydan e wei ne Yecu Kritho Bɛnydiitda, e dhueeŋ e ye tɔu ke ye, ku dit, ku riɛl, ku bɛɛny, ɣɔn thɛɛr ya ayi enɔɔne, aɣet athɛɛr ya. Amen.

Nyuuth 1

1 Nyuutii de Yecu Kritho, nyuuth cii Nhialic gam en, bi liimke bɛn nyuoth ka bi dhil dap tic: go tunydɛnnhial tuooc le limdɛn Jɔn lɛk: 2 raan ci aa caatɔ luel jam e Nhialic, ku jam yic de Yecu Kritho, ku ka ci tiŋ kedhie. 3 Thieithieei raan e wel kueen ayi kɔc e wel ke ka guiir enɔɔne piŋ, ku jɔki kacigɔɔr thin aa dot: e luɔi ci akool thiɔk. 4 Yɛn Jɔn, awarek en gaar kanithɔɔ kadherou nu Athia: E dhueeŋdepiɔu e ye tɔu ke week, ku mat, ne ke bɔ tede Raan nu, ku aa nu, ku abi bɛn; ku ne ke bɔ tede Wei kadherou Wei nu e thoonydɛn diit nɔm; 5 ku ne ke bɔ tede Yecu Kritho, ee caatɔ adot, ku ye raan ci dhieeth ke ye kɛɛi e kɔc ci thou yiic, ku ye bɛnydiit nu e maliik ke piny niim. Raan e wo nhiaar, ago wo waak ne karɛckuɔ ne riɛm de yenguop; 6 ku ci wo tɔ ye maliik ku bany ke ka ke Nhialic e Nhialic Wun nɔm; e dhueeŋ e ye tɔu ke yen ayi ciɛɛŋ aɣet athɛɛr ya. Amen. 7 Tieŋki, abɔ keke luaat; ku abi tiŋ e kɔc nyiin kedhie, ayi kɔc ɣon guut en aya; ku juur ke piny nɔm ebɛn abik dhuoor ne biakde. Ee yen. Amen. 8 Yɛn aye Alpa ku ya Omega, gɔl e kaŋ ku thok e kaŋ, kee lueel Bɛnydit Nhialic ka, Bɛnydiit nu, ku aa nu, ku bi bɛn, Raan e kaŋ leu ebɛn. 9 Yɛn Jɔn, mɛnhkenedun, ku ya raan e mat woke week etok ne ketuc e wo dhal, ku yok mat etok aya ne ciɛɛŋ de Yecu Kritho ku ne liɛɛr e yenpiɔu, yɛn aa nu tuur cɔl Patmo, ne baŋ de jam e Nhialic ku ne luɔi aa yɛn caatɔ ne kede Yecu Kritho. 10 Yɛn aa cath wo Weidit ekool e Bɛnydit; na wen, ke ya piŋ roldiit cit rol e kaaŋ e yakɔu cieen, 11 rol luel en, yan, Yɛn ee Alpa ku ya Omega, yɛn ee Tueŋ ku ya Cieen: Gaar ke ci tiŋ e awarekic, ku tɔ yine kanithɔɔ nu Athia kadherou: Epetho, ku Thumurua, ku Pergamo, ku Thuatira, ku Thardith, ku Piiadelpia, ku Laodikia. 12 Guɔ ro puk, tieŋ raan jam ke yɛn. Na wen, ca ro puk, ke ya tiŋ camadaan e adhaap kadherou; 13 ku kaac ke cit Wen e raan e camadaan yiic cii, aceŋ ahilut pek e yecok piny, ku ci thionh e adhaap duoot e yeteŋ. 14 Ku ɣeer nɔm e wic cit man e alanh ɣerewic, acit kɔɔi ɣeer e lony nhial paan hir e pinyde: ku cit nyin liem de mac; 15 ku cit cok malaŋ ci lɔ bilbil, cit malaŋ ci leeŋ e manyditic, abi lɔ wai: ku cit rol awuoou de pieeu. 16 Ku aa muk kuɛl kadherou e ciin cuenyde: ku bɔ abatau bei e yethok, abatau moth e thok kaarou: ku cit nyin akɔl te ruel en alal. 17 Na wen, aca ye tiŋ, ke ya jɔ wiik e yecok cit man e ke ci thou. Go ciin cuenyde taau e yaguop, yook ɛn, yan, Du riɔc: yɛn ee tueŋ, ku ya cieen, 18 ku ya raan piir; yɛn aaci thou, ku tiŋ, ya ki piire aɣet wadaŋ thɛɛr, ku yɛn cath wo mukthɛɛr ke thuɔɔu ku paan e kɔc ci thou. 19 Yen gɛɛr yin ka ci tiŋ, ayi ka nu, ayi ka bi rot lɔɔk yok e kake cok: 20 cook ci thiaan, ki, cook e kede kuɛl kadherou kuɛl ci tiŋ e ciin cuenydi, ku camadaan e adhaap kadherou. Kuɛl kadherou ayek tuuc ke kanithɔɔ kadherou: ku camadaan kadherou ayek kanithɔɔ kadherou.

Nyuuth 2

1 Gaare tuny de kanithɔ nu Epetho ale: Kake aluel raan keek, raan muk kuɛl kadherou e ciin cuenyde, raan cath e camadaan e adhaap kadherou yiic cil: 2 Yɛn ŋic luɔidu, ayi luɔiduon tuc, ayi liɛɛr e yinpiɔu, ku luɔi cii yin kede kɔc rac dueer guum, ku them ci yin kɔc them kɔc e rot tɔ ye tuuc ku ciki ye tuuc, ago ke yok aye aluɛth; 3 ku ŋiɛc guom ee yin kaŋ guum e liɛɛr e yinpiɔu ne baŋ de rinki, ku naŋ ee yin ro nak piny e luɔi ku cii bap. 4 Ku ade cook ban yin jɔɔny, e luɔi ci yin nhieerduon tueŋ pɔl. 5 Tak yinɔm e te waan loony yin thin, ku puk yipiɔu, ba luɔi tueŋ waan looi; be, yan, cii e loi, ke yɛn bi dap bɛn tede yin, ba ku nyaai camadandu tede, te ken yin yipiɔu puk. 6 Ku cooke ee keduon piɛth, man mɛɛn yin luɔi de Nikolaitai, luɔi maan aya. 7 Raan de yic, ke piŋ ke leke Weidit kanithɔɔ. Raan e tiam, aba pal cam e tim de piir, tim nu Paradeitho de Nhialic. 8 Ku gaar tuny de kanithɔ nu Thumurna ale: Kake aluel raan keek, raan tueŋ ku ye raan cieen, raan eci thou, ku be piir: 9 Yɛn ŋic luɔidu, ku ŋiɛc ketuc e yin dhal, ayi kuany ci yin nyin kuany (ku yin ci bany), ku ŋiɛc lɛɛt rɛɛc de kɔc ee ye lueel, an, yek Judai, ku ciki ye Judai, ku yek luaŋ de Catan. 10 Du riɔc etaitai ne ka ba guum. Tiŋ, jɔŋdiit rac akɔɔr luɔi bi en kɔc kɔk e weyiic cuat e aloocic, luɔi bi we them; ku we bi ketuc dhal week yok e nhi kathieer. E gamdu dot a thou yin, ke yin ba miɔɔc nɔm e gol e piir. 11 Raan de yic, ke piŋ ke leke Weidit kanithɔɔ. Raan e tiam acii thon ee yi rou bi nɔk. 12 Ku gaar tuny de kanithɔ nu Pergamo ale: Kake aluel raan keek, raan muk abatau moth e thok kaarou: 13 Yɛn ŋic luɔidu, ku ŋiɛc te tɔu yin thin, yen te nu thoony e Catan; ku yin ee rinki dot e muk, ku kɛne gam gɛm yin ɛn jai, acakaa kool ɣɔn nu Antipa caatɔdien adot, raan ci nɔk e weyiic, te ye Catan reer. 14 Ku yɛn cath wo cok liaakaŋ cok ban ke yi jɔɔny; cook tok ki, nɔn de yin kɔc etɛɛn kɔc e weet e Balaam muk, raan ɣɔn weet Balak, an, bi ke bi kɔc tɔ kɔth cuat kueer e mith ke Yithrael, yan, bi ka ci lam yinth aa cam, ku bik diaar aa kɔɔr. 15 Ku cooke aya, nɔn de yin kɔc e weet e Nikolaitai muk aya. 16 Yen puk yin yiniɔu; be, an, jai, ke yɛn bi dap bɛn tede yin, ba bɛn biok wo keek ne abatau de yɛnthok. 17 Raan de yic, ke piŋ ke leke Weidit kanithɔɔ. Raan e tiam, aba pal cam e mana ci thiaan, ku aba miɔɔc ne kɔi ɣer, kɔɔi cii rin e piɛc cak gɔɔr e yekɔu, rin cin raan ŋic keek, ee raan ci gam en etok. 18 Ku gaar tuny de kanithɔ nu Thuatira ale: Kake aluel Wen e Nhialic keek, raan cit nyin liem e mac, ku cit cok malaŋ ci lɔ bilbil: 19 Yɛn ŋic luɔidu, ku nhieerdu, ku kuny ee yin kɔc kony, ku gamdu, ku liɛɛr e yinpiɔu, ku ŋiɛc luɔiduon cieen nɔn wɛɛr en luɔiduon tueŋ. 20 Ku yɛn cath wo cook ban yin jɔɔny, pal ee yin tiiŋ cɔl Jedhebel pɔl, tiiŋ ee ro tɔ ye tiiŋ nebi; ku ye liimki wɛɛt, mɛth en keek, yan, bik diaar aa kɔɔr, ku bik ka ci lam yieth aa cam. 21 Ku aca gam akool, yan, bi yepiɔu yinn puk e kɔɔr ee yen roor kɔɔr; ku reec epiɔu puk. 22 Tiŋ, aba cuat e laŋgarep nɔm, yen keke roor e tɔu ne yen etok, bi ketuc ke dhal alal, te reec kek kepiɔth puk ne luɔidɛn yek looi. 23 Ku mithke aba ke nɔk abik thou; ku abi kanithɔɔ ŋic kedhie, nɔn aa yɛn raan e kɔc caath piɔth, wɔi ke nu e kɔc yiic thin: kuyɛn bi raan ebɛn gam ke roŋ ke luɔide week wedhie. 24 Ku wek yɔɔk, ku yɔɔk kɔc kɔk nu Thuatira, te de en kɔc cii weete e muk, kɔc kuc kathuth ke Catan, acit man ee kek e lueel, wek yɔɔk, yan, Acin kethieek daŋ ba taau e weyieth. 25 Ku ke cath ke week enɔɔne tei, yak muk aril aɣet te ban bɛn. 26 Ku raan e tiam, raan e luɔidi dot athooke kaŋ, yen aba gam riɛl e juoor niim: 27 ku abi keek aa cieŋ ne thieny weeth, ku abik thou abik e thoorthoor cit man e tony ke tiɔp; acit man e riɛl ca yok tede Waar: 28 ku aba gam cieer e runepiny. 29 Raan de yin, ke piŋ ke leke Weidit kanithɔɔ.

Nyuuth 3

1 Ku gaar tuny de kanithɔ nu Thardith ale: Kake aluel raan keek, raan de Wei ke Nhialic kadherou, ku kuɛl kadherou: Yɛn ŋic luɔidu, yin cath we rin cit man e ke piir, ku yin ci thou. 2 Ye ro tiit, ba ka ci doŋ tɔ ril, kak e ci thiɔk e thuɔɔu: luɔidu akɛn yok aci dikedik e Nhialic nɔm. 3 Yen tɛk yin yinɔm e yoŋ ci yin kaŋ yok ku piŋ ci yin kaŋ piŋ; ku jɔ ke dot, ku puk yipiɔu. Ku be, yan, rɛɛce ro tiit, ke yɛn bi bɛn tede yin cit man e cuɛɛr, ku thaar ban bɛn tede yin aba kuc eliŋliŋ. 4 Ku yin de kɔc tokiook Thardith, kɔc ken lupɔɔken tɔ col: ku kɔcke abik aa cath ne yɛn etok ke ke ceŋ lupɔ ɣer: luɔi piɛth kek. 5 Raan e tiam ka bi yink kɔu lupɔɔ ɣer aya; ku rinke aca ke bi cuoth bei e awarek de piiric, ku rinke aba ke gam e Waar nɔm, ku tuuckɛn nhial niim. 6 Raan de yin, ke piŋ ke leke Weidit kanithɔɔ. 7 Ku gaar tuny de kanithɔ nu Piladelpia ale; Kake aluel raan ɣerpiɔu keek, raan yic, raan cath ke mukthaar e Dabid, raan e ɣot tueer, ku cin raan bi e thiook, ku ye ɣot thiook, ku cin raan bi e tueer: 8 Yɛn ŋic luɔidu (tiŋ, ɣon ci liep thok aca tuɛɛl e yinɔm tueŋ, ɣon cin raan dueer e leu e thiɔk), luɔi ciɛth yin we riɛl thiinakaŋ, ku ye jamdi dot, ku kɛne rinki jai. 9 Tiŋ, yɛn bi kɔc ke luaŋ de Catan tɔ bɔ, kɔc e rot tɔ ye Judai, ku ciki ye Judai, ku ye lueth en torki; tiŋ, aba ke tɔ bɔ bik ku gutki keniim piny e yicok, ku ta ŋicki nɔn can yi nhiaar. 10 Luɔi ci yin jamdi muk jam de ruot can apiɔu ruut, ke yin ba muk aya ne thaar e them, thaar bi dap bɛn e piny nɔm ebɛn, bi kɔc tɔu e piny nɔm bɛn them kedhie. 11 Ya ki, dap bɛne: ye ke cath ke yin cok e muk yin en, ke bi cien raan bi golduon e dhueeŋ noom. 12 Raan e tiam, aba tɔ ye men e luaŋditt e Nhialicdiyic, ku aci bi bɛ lɔ biic: ku aba gaar nɔm rin ke Nhialicdi, ku rin ke panydiit e Nhialicdi; yen aye Jeruthalem ci piac yik, a bɔ piny tenhial tede Nhialicdi; ku gaar nɔm rinkien ci piac cak. 13 Raan de yic, ke piŋ ke leke Weidit kanithɔɔ. 14 Ku gaar tuny de kanithɔ nu Laodikia ale; Kake aluel Amen keek, en aye caatɔ adot ku ye yic, gɔl e caŋ e ciɛke Nhialic kaŋ: 15 Yɛn ŋic luɔidu, yin cii lir, ku cii tuc: adi ca piɔu miɛt tee yi lir ku nɔn e tuc yin. 16 Ku enɔɔne, luɔi moor yin tei, ku cii lir ku cii tuc, yen a kaar ɛn luɔi ban yi ŋɔk bei e yathok. 17 Ne luɛl ee yin e lueel, yan, Yɛn ci bany e kaŋ, yɛn ci ro kuɛt weu juec, ku acin ke dak ɛn; ku kuc nɔn ŋɔɔŋ yin guop, ku ye raan rac, ku kuany nyin ku ye cɔɔr ku cine kɔu lupɔ: 18 en a lɛk ɛn e yin, yan, Ɣɔc adham ci mac tɔ lɔ wai tede yɛn, ke yi bi bany; ku ɣɔc lupɔɔ ɣer, ke yi bi kɔu dɛ lupɔ, go ayaar e cin cin yin kɔu lupɔ cuo tiec: ku jɔ yinyin tɔc e wɛɛl e nyin, ke yi bi daai. 19 Kɔc nhiaar ebɛn, kek aya nen ku ya ke wɛɛt cit mith: yen leth yin yic, ku puk yiniɔu. 20 Ya ki, kaac ɣot thoke, ke ya tɔŋ ɣot thok: te de en raan piŋ arol ku liep ɣot thok, ke yɛn bi bɛn ɣot tede yen, ku buk aa cam etok, yɛn woke yen. 21 Raan e tiam, aba tɔ nyuc keke yɛn etok e thoonydien ditt nɔm, cit man can tiam aya, aguɔ jɔ nyuc woke Waar etok e thoonyde nɔm. 22 Raan de yic, ke piŋ ke leke Weidit kanithɔɔ.

Nyuuth 4

1 Na wen, aci kake thok, ke ya jɔt anyin, guɔ paannhial tiŋ aci liep thok, ku rol ca kɔn piŋ acit rol e kaaŋ ke jam ke yɛn, lueel, yan, Ba nhial tene, ku yin ba nyuoth ka bi dhil lɔɔk tic e kake cok. 2 Na wen, ke Weidit e ke jɔ nyuc e yaguop enɔnthiine: ku jɔ thoonydit tiŋ aci tuɛɛl piny paannhial. ku rɛɛr Raan e thoonydit nɔm; 3 ku Raan rɛɛr acit nyin kuur thith cɔl jathpi ayi kuur cɔl thardiɔn: ku nu miit ee thoonydit geeu, ke cit nyin kuur tɔc cɔl thamarakdo. 4 Ku ade thony kɔk kathierou ku ŋuan ke ke ci thoonydit gɛɛu cil: ku yɛn e roordit tiŋ kathierou ku ŋuan ke ke rɛɛr, aceŋki lupɔɔ ɣer; ku ceŋki gool ke dhueeŋ e keniim gool ke adhaap. 5 Ku bɔ wiiedaŋ bei e thoonyditic ku maaredaŋ ku kɔc rot. Ku nu mɛckcalath kadherou ke ke dɛp e thoonydit nɔm tueŋ, kek aye Wei ke Nhialic kadherou; 6 ku nu ke cit wɛɛr acidhath e thoonydit nɔm tueŋ, cit kuur cɔl kuruthalo; ku lai kaŋuan anuki e kaam de thoonydit keke thony kɔk ee thoonydit geeu, lai ci gup thiaŋ e nyiin, tueŋ ku cieen. 7 Ku lɛn tueŋ acit guop koor, ku lɛn ee kek rou acit guop dau, ku lɛn ee kek diak acit nyin raan, ku lɛn ee kek ŋuan acit aduŋuɛɛt e riŋ nhial. 8 Ku laike kaŋuan adeki kɔɔth wok kadhetem kedhie, ku acik thiaŋ e nyiin biak biic ku keyiic thin; ku aciki e lɔŋ akol ayi wakɔu, ayek lueel, yan, Aɣeric, Aɣeric, Aɣeric, Bɛnydit Nhialic e Kaŋ Leu Kedhie, Bɛnydit e nu, ku nu, ku bi bɛn. 9 Ku te ye laike Bɛnydit leec ku rieuki ku luelki, yan, Thieithieei Bɛny rɛɛr e thoonydit nɔm Bɛny piir aɣet athɛɛr, 10 ke roordit kathierou ku ŋuan ke ke ye rot jɔ cuat piny e Bɛnydit nɔm Bɛny rɛɛr e thoonydit nɔm, ku yek Bɛnydit lam Bɛny e piir aɣet athɛɛr ya, ku yek goolkɛn e dhueeŋ cuat e thoonydit nɔm tueŋ, ku yek lueel, yan, 11 Ee ke roŋ ke yin, yin Bɛnydit, luɔi bi yin lɛc yok ku yok rieu ku riɛldit: e luɔi ci yin kaŋ cak kedhie, ku ne kede piɔndu yen anu kek, ku yen aa ciɛke ke.

Nyuuth 5

1 Na wen, ke ya tiŋ awarek e ciin cueny de Bɛnydiit e reer e thoonydit nɔm awarek ci gɔɔric ku gaar kɔu, ku ci boot ne kacit adɔk kadherou. 2 Ku ja tunynhial ril tiŋ, e thiec kɔc e rol dit, yan, Eeŋa roŋ ke liem dueer en awarek liep, ku ne kueŋ dueer en adɔkke kuɛk bei? 3 Ku acin raan nu paannhial, ayi piny nɔm, ayi piny thar, raan dueer awarek leu e liep, ayi wui woi en en. 4 Aguɔ dhiau aret, e luɔi cin en raan ci yok raan roŋ ke liem e awarek, ayi wui woi en en aya. 5 Na wen, ke ya yooke raan tok e roordit yiic, yan, Du dhiau: tiŋ, Koor e dhien e Juda, ee Meei de Dabid, aci tiam, ne liem bi en awarek liep ku ne kueŋ bi en adɔk kadherou kuek. 6 Na wen, ke ya tiŋ Nyɔŋamaal, ke kaac e thoonyin cil, ku lai kaŋuan yiic cil, ku roordit yiic cil, nyɔŋ cit ke ci nɔk, ku de nɔm tuŋ kadherou, ku nyiin kadherou, kek aye Wci ke Nhialic kadherou Wei ci tuooc e piny nɔm ebɛn. 7 Go bɛn, bi ku noom awarek e ciin cueny de Raan e reer e thoonydit nɔm. 8 Na wen, aci awarek noom, ke lai kaŋuan ku roordit kathierou ku ŋuan ke ke cuɛt rot piny e Nyɔŋamaal nɔm, ke ke muk thoom raan ebɛn, ku mukki athɛn e adhaap de yiic wɛl ee nyop agoki tumetum, kek aye lɔŋ ee kɔc ɣerpiɔth Nhialic lɔŋ. 9 Ku kitki din e piɛc cak, luelki, yan, Yin roŋ we luɔi dueer yin awarek noom, ku kuek adɔkke bei: e luɔi ci yi nɔk, ago wo wɛɛr bei ne riɛmdu ne kede Nhialic e dhien yiic ebɛn, ku thok yiic ebɛn, ku kɔc yiic ebɛn, ku juur yiic ebɛn, 10 ku tɔ wook e maliik ku bany ke ka ke Nhialicda, ku wo bi piny cieŋ nɔm. 11 Na wen, ke ya jɔt anyin, ku ja tuucnhial juec piŋ rot, tuuc e thoonydit geeu, ku geuki lai ku roordit; ku kuenden ee agum kathieer raanthieer e agum, ku agum juec raan juec; 12 ku luelki e rol dit, yan, Nyɔŋamaal en aroŋ ke luɔi bi en riɛldit yok, ku yok juecdekaŋ, ku pɛlenɔm, ku riɛl, ku rieeu, ku dhueeŋ, ku athiɛɛi. 13 Ku kerieec ci cak ebɛn, ayi ka nu paannhial, ayi ka nu e piny nɔm, ayi ka nu e piny thar, ayi ka nu e abapditic, ku ka nu e keyiic kedhie, aca ke piŋ, ke luelki, yan, Athiɛɛi, ku rieeu, ku dhueeŋ, ku riɛldit, e ke tɔu ne Raan rɛɛr e thoonydit nɔm, ku ne Nyɔŋamaal, aɣet wadaŋ thɛɛr ya. 14 Go lai kaŋuan lueel, an, Amen. Ku cuɛt roordit rot piny lamki.

Nyuuth 6

1 Na wen, ke ya tiŋ Nyɔŋamaal te wen kuek en adoŋ tok bei e adɔk yiic kadherou, ku ja lɛn tok e lai yiic kaŋuan piŋ ke lueel ne rol cit maaredeŋ, yan, Ba tiŋ. 2 Guɔ anyin jɔt, ku ja joŋgor akuur tiŋ, ku raan rɛɛr e yekɔu amuk dhaŋ; ku ci gam gol e dhueeŋ, go lɔ biic ke tiem, ku bi lɔ ke tiem. 3 Na wen, aci adoŋ ee kek rou kuɛk bei, ke ya piŋ lɛn ee kek rou ke lueel, yan, Ba tiŋ. 4 Go joŋgor daŋ bɛn bei, joŋgor aluɛɛl; go raan rɛɛr e yekɔu gam riɛl bi en mat nyaai e piny nɔm, ke kɔc e ke bi rot nɔk kapac; ku ci gam abatau dit. 5 Na wen, aci adoŋ ee kek diak kuɛk bei, ke ya piŋ lɛn ee kek diak alueel, yan, Ba tiŋ. Aguɔ anyin jɔt, ku ja joŋgor col tiŋ; ku raan rɛɛr e yekou amuk medhaan e yecin. 6 Guɔ rol piŋ e lai kaŋuan yiic cii, alueel, yan, Konh toŋ de agamɔ ee ya giric kadiak, ku ye koth ke barli kadiak aa giric kadiak; ku du miok e riɔɔk ayi wany. 7 Na wen, aci adoŋ ee kek ŋuan kuɛk bei, ke ya piŋ rol e lɛn ee kek ŋuan alueel, yan, Ba tiŋ. 8 Guɔ anyin jɔt, na wen, di, ke joŋgor kan linhakuur tul: ku rin ke raan rɛɛr e yekɔu acɔlke Thuɔɔu; ku biɔth cok e Paan e Kɔc ci Thou. Ku acike gam riɛl e biak toŋ de piny nɔm biak wen ee kek ŋuan, riɛl bi kek kɔc aa nɔk e abatau, ku ne cɔk, ku ne thuɔɔu, ku ne lai rɛc ke piny nɔm. 9 Na wen, aci adoŋ ee kek dhic kuɛk bei, ke ya tiŋ wei ke kɔc e yiŋ de lam thar kɔc ɣɔn ci nɔk e baŋ de jam e Nhialic ku ne luɔi ee kek caatɔɔ e loŋ dot: 10 agoki coot e rol dit, luelki, yan, Ee nɛn, yin Bɛnydit, ɣerpiɔu ku yic, en bi yin loŋ guiir, ku ba riɛmda guoor e kɔc rɛɛr e piny nɔm nɛn? 11 Go ke miɔɔc e lupɔɔ ɣer kedhie, ŋɛk ke kede, ku ŋɛk ke kede; ku aci lɛk keek, an, bik yok ke ke lɔŋ tethiinakaŋ, aɣet te bi kɔckɛn ee ke liim etok thok e nak, ayi mithekɔcken, kɔc bi nɔk cit man e keek. 12 Na wen, ke ya jɔt anyin, te wen kuek en adoŋ ee kek dhetem bei, go piny ro niɛŋ aret; go akɔl cuɔl ecut, cit cuaal ci cueec e nhim col, ku jɔ pɛɛi ciet riɛm; 13 ku loony kuɛl nhial piny, cit man e ŋaap ci mithke loony piny mith ŋoot e ke tɔc, te ci e niɛŋ e yom dit aret. 14 Go tenhial nyai cit man e awarek ci dolic; ku nyiɛɛiye kuurdit kedhie teden ayi tuoor. 15 Go maliik ke piny nɔm, ku banydit, ku kɔc juecekaŋ, ku banydit ke rem, ku kɔc ril, ku lim ebɛn ayi raan cath e kede yenhde ebɛn, agoki thiaan e kɔk yiic ku kur ke kuurdit yiic, 16 ku yookki kuurdit keke kuur kor, yan, Lɔɔnyki e woniim, thianki wook e Bɛnydit nyin, Bɛny rɛɛr e thoonydit nɔm, ku ne agonhdiit e Nyɔŋamaal: 17 kooldiit e agonhdɛndit aci guɔ bɛn; ku eeŋa dueer kɔɔc leu?

Nyuuth 7

1 Na wen, aci kake thok, ke ya tiŋ tuucnhial kaŋuan akɛɛcki e aguuk ke piny nɔm kaŋuan, ku mukki yom ke piny kaŋuan, ke bi cien yom bi pɔt e piny nɔm, ayi abapditic, ayi tiim niim kedhie. 2 Aguɔ tunynhial daŋ tiŋ, abɔ nhial ten ee akɔl thok bɛn, ke muk katim de Nhialic piir: go tuucnhial kaŋuan cɔɔl e rol dit, tuuc ci gam riɛl bi kek piny riɔɔk ayi abapdit, 3 lueel, yan, Duoki piny riak, ayi abapdit, ayi tiim, te ŋoot wok e wo ken liim ke Nhialicda gɔɔr nyiin tueŋ ne katim. 4 Ku yɛn e kuen e kɔc ci gɔɔr e katim piŋ, agum kabɔt ku thierŋuan ku ŋuan, kɔc ci gɔɔr e katim e dhien ke mith ke Yithrael yiic kedhie. 5 Dhien e Juda aci agum kathieer ku rou gɔɔr thin: Dhien e Ruben aci agum kathieer ku rou gɔɔr thin: Dhien e Gad aci agum kathieer ku rou gɔɔr thin: 6 Dhien e Acer aci agum kathieer ku rou gɔɔr thin: Dhien e Naphthali aci agum kathieer ku rou gɔɔr thin: Dhien e Manathe aci agum kathieer ku rou gɔɔr thin: 7 Dhien e Thimeon aci agum kathieer ku rou gɔɔr thin: Dhien e Lebi aci agum kathieer ku rou gɔɔr thin: Dhien e Yithakar aci agum kathieer ku rou gɔɔr thin: 8 Dhien e Dhebulun aci agum kathieer ku rou gɔɔr thin: Dhien e Jothep aci agum kathieer ku rou gɔɔr thin: Dhien e Benjamin aci agum kathieer ku rou gɔɔr thin: 9 Na wen, aci kake thok, ke ya jɔt anyin, ku ja kut diit e kɔc tiŋ, kut cin raan dueer e leu e kuɛn, kɔc e bɔ bei e juooric ebɛn, ku dhien yiic ebɛn, ku thaiyic ebɛn, ku liep yiic ebɛn, ke ke kaac e thoonydit nɔm ku Nyɔŋamaal nɔm, ke ke ceŋ lupɔɔ ɣer, ku mukki yith ke akoot e kecin; 10 ku cotki e rol dit, yan, Kunydewei e tou ke Nhialicda, Raan rɛɛr e thoonydit nɔm, ku tɔu ke Nyɔŋamaal. 11 Ku kaac tuucnhial kedhie ke ke ci thoonydit geeu, ku geuki roordit ku lai kaŋuan; goki rot cuat piny e thoonydit nɔm, ku gutki keniim piny, lamki Nhialic, 12 luelki, yan, Amen: Athiɛɛi, ku dhueeŋ, ku pɛlenɔm, ku thieithieei, ku rieeu, ku riɛldit, ku riɛl e kaŋ leu, e ke ye tɔu ne Nhialicda aɣet wadaŋ thɛɛr ya. Amen. 13 Na wen, ke beere raan tok e roordit, thieec ɛn, an, Ee yina ekɔcke kɔc ceŋ lupɔɔ ɣer, ku ye tenou e bi ke? 14 Aguɔ lueel, yan, Bɛny, aŋic yin. Ago pɔk nɔm ɛn, an, Kɔcke ee kɔc e bɔ bei e ketucdiit e ke dhalic, ku acik lupɔɔken waak, tɔki ke ɣer e riɛm de Nyɔŋamaalic. 15 Yen a tɔu kek e thoonydiit e Nhialic nɔm; ku yek luooi akol ku wakɔu e luaŋdɛnditic; ku Raan rɛɛr e thoonydit nɔm abi keemɔde petic e keniim. 16 Acii cɔk ke bi bɛ nɔk ananden, ku ciki bi bɛ yal ananden; ayi akɔl acii keek bi aa nɔk, acakaa atuoc ŋo, acii ke bi aa nɔk. 17 Nyɔŋamaal nu e thoonyditic cil abi keek aa tiit, ku ye ke kuaath te nu awɛŋ ke piu ke piir; ku Nhialic abi piu aa weec e kenyiin kedhie.

Nyuuth 8

1 Na wen, aci adoŋ ee kek dherou kuɛk bei, ke piny lɔ lik paannhial te cit nhunh e thaar. 2 Aguɔ tuucnhial kadherou tiŋ, tuuc kaac e Nhialic nɔm; ku acike gam kɛŋ kadherou. 3 Ku bɔ tunynhial daŋ bi ku kɛɛc e yiŋ de lam nɔm, ke muk thaŋ e adhaap ee wɛɛl tum nyop thin; ago gam wɛl juec tum, bi ke mat ne lɔŋ etok lɔŋ ee kɔc ɣerpiɔth lɔŋ kedhie, ku nyop ke e yiŋ de lam nɔm yiŋ nu e thoonydit nɔm tueŋ. 4 Go tol e wel tum lɔ nhial keke lɔŋ e kɔc ɣerpiɔth etok, le nhial e Nhialic nɔm e tunynhial cin. 5 Na wen, ke tunynhial noom thaŋ wen ee wal nyop thin, ku jɔ thiɔɔŋ e many de yiŋ de lam, ku cuɛt e piny nɔm; go kɔc rot tuol, ku tul maaredeŋ, ku wiledeŋ, ku nieŋ ci piny ro niɛŋ. 6 Na wen, ke tuucnhial kadherou tuuc muk kɛŋ kadherou, ke ke coc rot bik kɛŋ kooth. 7 Go tunynhial tueŋ kaaŋde kooth, na wen, ke kɔɔi de deŋ bɔ, keke mɛc ci liaap e riɛm, ku cuɛte keek e piny nɔm: go baŋ toŋ de piny nɔm lɔ kuith piny e nyop, baŋ toŋ wen ee kek diak, ayi baŋ toŋ de tiim, ku lɔ wɛɛl tɔc kuith piny e nyop ebɛn. 8 Na wen, ke tunynhial ee kek rou koth kaaŋde, ku jɔ ke cit kuurdit gok dɛp e mac cuat e abapditic: go baŋ toŋ e abapdit baŋ wen ee kek diak jɔ guɔ aa riɛm; 9 go baŋ toŋ de ka ci cak baŋ wen ee kek diak ka nu e abapditic ka piir, goki thou: ku riaak baŋ toŋ de abeel baŋ wen ee kek diak. 10 Na wen, ke tunynhial ee kek diak koth kaaŋde, ku jɔ kuel diit gok loony piny nhial, ke dɛp cit man e kuthyui, go loony piny e baŋ toŋ de kiɛɛr niim, ku awɛŋ ke pieeu niim baŋ wen ee kek diak; 11 ku rin ke kuel acɔl Wɛɛlkec; go baŋ toŋ de pieeu ebɛn baŋ wen ee kek diak jɔki guɔ aa wɛɛl kec: go kɔc juec thou ne pieeu, ne kɛc ci ke tɔ kec. 12 Na wen, ke tunynhial ee kek ŋuan koth kaaŋde; ku jɔ baŋ toŋ de akɔl yup, baŋ wen ee kek diak, ku yup baŋ toŋ de pɛɛi, ku baŋ toŋ de kuɛl, baŋ wen ee kek diak; ago baŋ toŋ e keek ago cuɔl, baŋ wen ee kek diak, go piny cuo ɣer akol e baŋ toŋ de baŋ wen ee kek diak, ayi wakɔu ayadaŋ. 13 Aguɔ anyin jɔt, ku piɛŋ tunynhial ke riŋ e paannhialic cil, ke lueel e rol dit, yan, Amawoou, Amawoou, Amawoou, ne kɔc rɛɛr e piny nɔm, e baŋ de rot ci doŋ, rot ke kɛŋ ke tuucnhial kadiak tuuc bi kɛŋken lɔɔk kooth!

Nyuuth 9

1 Na wen, ke tunynhial ee kek dhic koth kaaŋde, aguɔ kuel ci loony piny nhial tiŋ: ku aci gam mukthaar de adhum thuth cii thar tiec. 2 Go adhum thuth cii thar tiec tueer thok; go tol ro mɔc nhial e adhumic, cit man e tol e manydiit dɛp ejaŋjaŋ; go akɔl tɔ col ayi nhial ne baŋ de tol e adhum. 3 Ku bɔ kɔyɔm bei e tolic, lek e piny nɔm; goki gam riɛl cit man e riɛl cath ke mancieei ke piny nɔm. 4 Ku aci ke yɔɔk, yan, Duoki wɛɛl e piny nɔm nak, ayi ke tɔc ebɛn, ayi tiim ebɛn, an, Duoki ke nak, ee kɔcke kapac kɔc kene gɔɔr nyiin tueŋ ne katim de Nhialic. 5 Ku aci gam keek luɔi cii kek ke bi nɔk abik thou, ee luɔi bi ke leeŋ wei e pɛi kadhic: ku lɛŋ ee kek kɔc leeŋ wei acit cuil ee mancieei raan cuil guop, te ci en e moc. 6 Ku ne akoolke yiic kɔc abik thuɔɔu kɔɔr, ku aciki bi yok; ku abik piɔth da thuɔɔu aret, ku thuɔɔu abi kat e keek. 7 Ku tau de kɔyɔm gup acit tau de joŋgoor ci guik e kede tɔŋ; ku ceŋki ka cit gool e adhaap e keniim, ku acitki nyiin kɔc. 8 Ku adeki nhim cit nhim ke diaar, ku acitki lec kɔɔr. 9 Ku adeki kak e keyoth gel, ka cit ka ci cueec e weeth; ku awuoou de kekwok acit awuoou de abeel juec abeel thel joŋgoor, te riŋ kek e ke lɔ tɔŋ. 10 Ku adeki yɔɔl cit yɔɔl ke mancieei, ku nu wiɛth e keyɔɔl; ku aciɛthki ne riɛl bi kek kɔc aa nɔk e pɛi kadhic. 11 Ku adeki malik nu e keniim, yen aye tuny de adhum thuth cii thar tiec, rinke acɔl Abadon e thoŋ e Eberu, ku cɔlke Apoliɔn e thoŋ e Giriki. 12 Amawoou tok aci wan; amawoou kaarou ka, aŋootki ke ke bɔ e kake cok. 13 Na wen, ke tunynhial ee kek dhetem koth kaaŋde, guɔ rol piŋ rol bɔ tede tuŋ kaŋuan tuŋ ke yiŋ e adhaap yin de lam, yiŋ nu e Nhialic nɔm, 14 ke lek tunynhial ee kek dhetem, tuny cath ke kaaŋ, yan, Lony tuucnhial kaŋuan tuuc ci mac e kurdit Euparate. 15 Goke lony kek tuucnhial kaŋuan tuuc ci ro kɔn coc ne kede thaar ku akol ku pɛɛi ku run, e naŋ bi kek baŋ toŋ de kɔc nɔk abik thou baŋ wen ee kek diak. 16 Ku kuen e kɔc cath e joŋgoor kɔɔth ayek agum kathierou raan thieer e agum: yɛn ci kuenden piŋ. 17 Ku joŋgoor wen ca tiŋ e nyuothic, keke kɔc rɛɛr e kekɔɔth, aake tieŋ ke ke cath ne kak e keyoth gel ka cit mac ku wakintho ku thulpur: ku joŋgoor acitki niim kɔɔr; ku bɔ mac bei e kethook, ku tol, ku thulpur. 18 E karɛcke kadiak kek aa nɛk baŋ toŋ de kɔc abik thou baŋ wen ee kek diak, ne mac ku ne tol ku ne thulpur, kak e bɔ bei e kethook. 19 Wiriir de joŋgoor anu e kethook ku keyɔɔl: yɔɔlken acitki karac, ku adeki nim; ku ne keek aye kek kɔc nɔk. 20 Ku kɔc ci doŋ, kɔc kene jɔɔkke nɔk, aŋootki ke ke ken kepiɔth puk ne luɔidɛn yek looi e kecin, ke ke cii jɔɔk rac bi aa lam, ayi ka ci cueec e adhaap, ku ateek, ku malaŋ, ku kuur, ku tim; ka cie daai, ku ciki ye piŋ, ku ciki ye cath: 21 ku kenki kepiɔth puk ne naŋdɛn e kɔc, ku athuɛɛthden ee kek thueth, ku kɔɔrdɛn e diaar, ku kuelden.

Nyuuth 10

1 Na wen, ke ya tiŋ tunynhial daŋ ril, ke bɔ piny nhial, aceŋ luat cit man e lupɔ; ku ceŋ miit e deŋ e yenɔm, ku cit nyin akɔl, ku cit cok meen ke mac; 2 ku muk awarek thiin pɛtic e yecin: go cok cuec tuɛɛl e abapditic, ku tueel cok cam piny; 3 ku coot e rol dit, acit man e koor te kuu en: na wen, aci coot, ke deŋ maar raandherou. 4 Na wen, aci deŋ maar raandherou, ke yɛn, an, gaar: guɔ rol piŋ a bɔ nhial rol luel en, yan, Mony kak e lueel maaredeŋ kadherou, du ke gaar. 5 Na wen, ke tunynhial wen ca tiŋ ke kaac e abapditic ku piny, ke jɔ ciin cuec yaak nhial, 6 ku lueel guutguut ne Raan piir aɣet athɛɛr ya, Raan e cak nhial, keke ka nu thin kedhie, ku ciɛk piny keke ka nu thin kedhie, ku ciɛk abapdit keke ka nu thin kedhie, yan, Acin agaau bi bɛ nu: 7 ku ne akoolke yiic kool ke rol e tunynhial ee kek dherou, te bi en kaaŋ gɔl e kuoth, ke ke cii Nhialic moony abi thok, acit ɣɔn ci en e lɛk nebii liimke. 8 Go rol wen ca piŋ ke bɔ nhial, go bɛ jam ke yɛn, yan, Lɔ, nom awarek thiin pɛtic nu e tunynhial cin tuny kaac e abapditic ku piny. 9 Guɔ lɔ tede tunynhiale, la ku lɛk en, yan, Game yɛn awarek thiine. Go a yɔɔk, yan, Ŋo, cam, thol; ku abi yi tɔ kec yac, ku abi tametam e yithok cit man e kiec. 10 Guɔ awarek noom e tunynhial cin, ku ja cam thɔl; go tametam e yathok cit man e kiec: na wen, aca ye cam, ke ya jɔ yac kecekec. 11 Go a yɔɔk, yan, Yin bi jam dhil bɛ guiir e kɔc juec niim, ku juur niim, ku kɔc jam e thok mɛɛn niim, ku maliik niim.

Nyuuth 11

1 Go ya gam aruoor cit wai: ku lueel, yan, Jɔt rot, them luaŋdiit e Nhialic, ku yiŋ de lam, ku kɔc e lam thin. 2 Ku kal nu e luak kɔu biic jɔ pɔl, du them; aci gam juoor: ku abik panydit ɣeric aa dum e kecok e pɛi kathierŋuan ku rou. 3 Ku yɛn bi caatɔɔki kaarou gam riɛl, ku abik keden aa guiir agum toŋ de nin ku bot kaarou ku thierdhetem, ke ke ceŋ lupɔɔ cuɛl. 4 Kɔcke ayek tiim ke olip kaarou ku yek camadaan kaarou, kaac e Bɛnydiit de piny nɔm. 5 Ku na de raan kɔɔr luɔi nɛk en keek, ke mac bɔ biic e kethook, ciɛm kɔc de kek ater: ku na de raan kɔɔr luɔi nɛk en keek, ka bi dhil nɔk aya, abi thou. 6 Kɔcke adeki riɛl bi kek tenhial thiook, ke cin deŋ bi tuɛny e akool ke guieerdɛn ee kek keden guiir: ku ciɛthki ne riɛl e pieeu niim puk kek keek abik aa riɛm, ku duiki piny e jɔɔk ebɛn, e duidɛn e kepiɔth. 7 Ku te ci kek kedɛn ee kek caatɔɔ thol e luɛl, ke lɛn rac lɛn bɔ biic e adhum thuthic ke bi tɔŋ yinn keek, ku jɔ ke tiaam, ku nɛk keek abik thou. 8 Ku gupkɛn ci thou abik dhɔt piny e caar e panyditic panydiit gok cɔl Thɔdom, ku cɔl Rip, e cɔt ci yal kɔu bei, ku ye te ci Bɛnydiitda piaat thinaya. 9 Ku kɔc kɔk e kɔc yiic ku dhien yiic ku thook yiic ku juur yiic abik gupkɛn ci thou aa woi e nhi kadiak ku nhuth, ku ciki gupken pɛl tau tɛɛuwe keek e raŋic. 10 Go kɔc rɛɛr e piny nɔm goki piɔth miɛt ne thonden, ku dɔlki; ku abik rot miɔɔc e kaŋ kapac; luɔi ci nebiike kaarou kɔc rɛɛr e piny nɔm leeŋ wei. 11 Na wen, e nhi kadiak ku nhuth, ke wei ke piir e ke bɔ tede Nhialic bik ku lek e keyiic, ku jɔki kɔɔc e kecok; go kɔc piɔth pau aret kɔc wen ci ke tiŋ. 12 Na wen, ke ke jɔ rol diit bɔ nhial piŋ, rol lueel en, yan, Baki nhial ene. Goki lɔ paannhial e luatic; ke ke woi kɔc de kek ater. 13 Ku e thaar mane guop ke piny nieŋ rot aret, go panydit biak tok wiik biak wen thieer kek; ku nak agum de kɔc kadherou ne nieŋ ci piny ro niɛŋ: na wen, ke kɔc ci doŋ ke ke riɔc, agoki Nhialic de paannhial leec nɔm. 14 Amawoou ee kek rou aci wan: amawoou ee kek diak ki, bɔye enɔɔne. 15 Go tunynhial ee kek dherou kaaŋde kooth; ku tul rot dit ke kɔc paannhial, luelki, yan, Ciɛɛŋ de piny nɔm aci guɔ aa kede Bɛnydiitda, ku ye kede Krithode: ku abi piny cieŋ aɣet athɛɛr ya. 16 Go roordit kathierou ku ŋuan roordiit rɛɛr e thoonyken niim, agoki rot cuat piny gutki keniim piny, lamki Nhialic, 17 ku luelki, yan, Aluelku, yan, Thieithieei, yin Nhialic Bɛnydit, Bɛny e kaŋ leu kedhie, Bɛny e nu, ku anu; luɔi ci yin riɛlduon dit noom, ku ceŋ piny. 18 Ku juoor acik gɔth, ku jɔ agonhdu bɛn, ku bɔ kool bi loŋ de kɔc ci thou guiir, kool bi yin nebii liimku gam ariopden, ayi kɔc ɣerpiɔth, ayi kɔc rieu rinku, kɔc kor ku kɔc dit; ku kool bi yin kɔc riɔɔk kɔc e piny riɔɔk nɔm. 19 Na wen, ke luaŋdiit e Nhialic liep paannhial; go thanduŋ de loŋ ci mac tiŋ luɛɛk; ku tul wiledeŋ, ku kɔc rot, ku maaredeŋ, ku nieŋ ci piny ro niɛŋ, ku gok de kɔɔi e deŋ.

Nyuuth 12

1 Na wen, ke gokdiit gɛiye tiec paannhial; tik aceŋ akɔl cit lupɔ, ku nu pɛɛi e yecok, ku ceŋ gol e dhueeŋ e yenɔm gol de kɔu kuɛl kathieer ku rou; 2 ku amal guop, en etiiŋe: go dhiau, ne rɔp ci e rɔɔp, ku ne rɛm e dhienh dhieeth en. 3 Na wen, ke gok daŋ gɛiye tiec paannhial; ŋualdiit thith ka, ŋual de niim kadherou ku tuŋ kathieer, ku ceŋ dhor kadherou e niimke. 4 Ku thel biak toŋ e kuɛl nhial e yeyɔl, biak wen ee kek diak, go ke cuat e piny nɔm: ku kaac ŋualdit e tik nɔm tiiŋ kɔɔr dhiethe, ke bi mɛnhde cuaal, te ci en dhieth. 5 Go mɛwa dhieeth, mɛnh bi juoor cieŋ ebɛn e thieny weeth: go mɛnhde gap nhial leer te nu Nhialic, ku te nu thoonydɛndit. 6 Ku jɔ tik kat ke lɔ jɔɔric, jɔɔr de yic tedɛn cii Nhialic guik thin, ke bi muk etɛɛn agum toŋ de nin ku bot kaarou ku thierdhetem. 7 Na wen, ke tɔŋ biɔk paannhial: Mikael keke tuuckɛnnhial acik biok e ŋualdit; ku biɔk ŋualdit keke tuuckɛnnhial; 8 agoki ke cuo tiaam, ku acin tedɛn ci ro bɛ yok paannhial. 9 Go ŋualdit ciɛɛc biic, yen aye kerɛɛc thɛɛr, cɔl Jɔŋdiit Rac ku cɔl Catan, jɔŋ e piny math nɔm ebɛn; e ciɛɛc biic le e piny nɔm, ku ciec tuuckɛnnhial ne yen etok. 10 Guɔ rol dit piŋ, rol jam paannhial, lueel, yan, Kunydewei e bɛn enɔɔne, ku bɔ riɛldit, ku ciɛɛŋ de Nhialic, ku riɛl e Krithode; ne cuɛt wen ci raan e mithekɔckuɔ gaany cuat piny raan e keek gaany e Nhialicda nɔm akol ku wakɔu. 11 Goki tiaam ne riɛm de Nyɔŋamaal, ku ne jamdɛn cik lueel ke ke ye caatɔɔ; ku kenki weiken tak a thou kek. 12 Yen miɛt we piɔth, wek bɛi nhial, ku wek kɔc tɔu thin. Amawoou e piny nɔm ku abapdit: e luɔi ci jɔŋditt rac lɔ piny te nuo wek, ke ci gɔth alal, wen ŋic en en nɔn ci kool liaakaŋ doŋ tede yen. 13 Na wen, aci ŋual e tiŋ nɔn ci e cuat e piny nɔm, ke jɔ tiiŋ wen ci mɛwa dhieeth yɔŋ. 14 Go tik gam wuok kaarou, wuok ke gok e aduŋuɛɛt, bi en ke kat e ŋual nɔm, le jɔɔric, tede, te bi e muk thin e ruun tok, ku run kaarou, ku nhuth e run. 15 Go ŋual piu ŋɔk bei e yethok e tik cok cit man e amool, an, tɔ tik jɔte wei e amool. 16 Go piny tik kony, ku liep ethok, en piny, liek amool wen cii ŋual ŋɔk bei e yethok. 17 Go ŋual gɔth ke tik, ku jɔ jal le tɔŋ yien mithkɛn ci doŋ, kɔc e looŋ ke Nhialic dot, ku ciɛthki ne gam de Yecu Kritho.

Nyuuth 13

1 Na wen, ke ya kaac e liɛɛt nɔm e abapdit yɔu: guɔ lɛn rac tiŋ ke bɔ bei e abapditic, acath ke niim kadherou, ku tuŋ kathieer, ku nu dhor kathieer e tuŋke kɔɔth, ku ci rin ke lɛt rac gɔɔr e niimke kɔɔth. 2 Ku lɛn rɛɛc wen ca tiŋ acit guop kuac, ku cit cok lɛndiit rɛɛc cɔl bcar, ku cit thok koor: ku ye ŋualdit en aa gɛm en riɛlde, ku thoonyde, ku bɛɛnydɛndit cath ke ye. 3 Ku yɛn e nɔm tok e niimke yiic tiŋ acit ke ci yup abi thook; na wen, ke be dem yen te wen ci yup abi thook: arek abi piny nɔm gai ebɛn e lɛn rɛɛce: 4 agoki ŋual lam, ŋual ci lɛn rac gam riɛlde, ku lamki lɛn rac, luelki, yan, Eeŋa kit keke lɛn rac? ku ye ŋa dueer biok ke ye? 5 Ku aci gam thok, thoŋ e kadit lueel, ku ye lɛt rac lueel; ku gɛm riɛl bi tɔu e pɛi kathierŋuan ku rou. 6 Go yethok liep bi Nhialic aa laat, ku lɛɛt rinke, ku keemɔde, ayi kɔc e tɔu paannhial. 7 Ku gɛm riɛl bi en tɔŋ yien kɔc ɣerpiɔth, ago ke tiaam: ku gɛm bɛɛny bi en dhien cieŋ ebɛn ku ceŋ kɔc ebɛn ku thok ebɛn ku juoor ebɛn. 8 Ku abi lam e kɔc tɔu e piny nɔm kedhie, kɔc kene rinken gɔɔr e awarek de piiric, awarek de Nyɔŋamaal ci nɔk te ɣɔn ciɛke piny thar. 9 Na de raan de yin, ke piŋ. 10 Raan e kɔc peec tɔŋ, ka bi peec tɔŋ aya: ku raan e kɔc nɔk e abatau, ke bi dhil nɔk e abatau aya. Ruot ee kɔc ɣerpiɔth kepiɔth ruut ki, ku gam ee kek gam ki. 11 Na wen, ke ya tiŋ lɛn rɛɛc daŋ ke bɔ bei piny; ku ciɛth ke tuŋ kaarou cit nyɔŋamaal, ku ye jam cit man e ŋual. 12 Ku ciɛth ke riɛl e lɛn rɛɛc tueŋe e yenɔm, riɛl ebɛn, go piny nɔm keke kɔc rɛɛr thin tɔ lam lɛn rɛɛc tueŋ, lɛn waan ci tetok dem tetok e yupe yen abi thook. 13 Ku ye gookdit gaiye looi, arek abi mac tɔ bɔ piny nhial e kɔc niim. 14 Ku ye kɔc rɛɛr e piny nɔm math ne baŋ de gook gaiye ci gam en bi ke looi e lɛn rac nɔm; ee kɔc rɛɛr e piny nɔm yɔɔk, an, bik kedaŋ cueec ke cit guop lɛn rɛɛc waan ci yiek tetok ne abatau, ku aci piir. 15 Ku gɛme riɛl bi kecicueec ke cit guop lɛn rac yiekic wei abi jam, ku tɔ kɔc nak ebɛn kɔc reec kecicueec ke cit guop lɛn rac lam. 16 Ku tɔ kɔc gaar gup kedhie, kɔc kor ku kɔc dit, kɔc ci bany ku kɔc kuany nyiin, kɔc cath ne kede yenhden ku liim, nɔn gɛɛre cin cueecken ku nɔn gɛɛre kenyiin tueŋ; 17 ke cin raan dueer kaŋ aa ɣɔɔc ku ɣɛɛc kaŋ, ee raan de guop gaar etok, ku ye raan de guop rin ke lɛn rac, ku nɔn ee yen kuen e rinke, yen adueer aa ɣooc. 18 Pɛlenɔm ki. Raan ŋic kaŋ e kuen kuen e lɛn rac; luɔi ee yen kuen e raan: ku kuende ee bot kadhetem ku thierdhetem ku dhetem.

Nyuuth 14

1 Na wen, ke ya jɔt anyin, ku jɔ Nyɔŋamaal tuol ke kaac e kuurdit Dhiɔn nɔm, ku kaac kɔc ne yen etok agum kabɔt ku thierŋuan ku ŋuan, ke ke cath ne rinke, ku rin ke Wun, ke ke ci gɔɔr e kenyiin tueŋ. 2 Guɔ kɔc piŋ rot, rot bɔ nhial, acit man e awuoou de pieeu, ku cit awuoou e maar diit e deŋ: ku piɛŋ dhi e kɔc ŋic thoom gut, agutki thoomken: 3 ku kitki dhi cit ke e piɛc cak e thoonydit nɔm, ku lai kaŋuan niim, ku roordit niim: ku acin raan dueer dhie yok, ee agum kabɔt ku thierŋuan ku ŋuan de kɔc kapac, kɔc ci wɛɛr bei e piny nɔm. 4 Kɔcke ee kɔc ken kegup tɔ rac ne diaar: ayek kɔc ken kɔn lɔ e diaar: Kɔcke ee kɔc e Nyɔŋamaal kuany cok, te de en te le yen thin. Kɔcke aake weere bei e kɔc yiic, bik aa kɔc cii piny kɔn luɔk e ke ne kede Nhialic ku ne kede Nyɔŋamaal. 5 Ku acin luenh ci yok e kethook: atɔuki e thoonydiit e Nhialic nɔm ke ke cin gaŋ dueere ke gɔk. 6 Na wen, ke ya tiŋ tunynhial daŋ, ke riŋ e paannhialic cil, ke cath ke welpiɛth thɛɛr bi ke guieer kɔc rɛɛr e piny nɔm, ku guiir juoor ebɛn ku dhien ku liep ku kɔc ebɛn; 7 ku lueel e rol dit, yan, Rieuki Nhialic, ku lɛcki nɔm; thaar bi en loŋ guiir ki, ci bɛne: jaki Raan lam Raan e cak nhial ku ciɛk piny ku abapdit ku awɛŋ ke pieeu. 8 Na wen, ke tunynhial daŋ look bɛn, bi ku lueel, yan, Aci wiik, aci wiik, yen Babulon panydht diite, luɔi ci en juoor tɔ dek ebɛn ne wany e agɔth agɔnh e biiye bɛɛlde. 9 Na wen, ke tunynhial daŋ tuny ee kek diak look lɔ e kecok, ku lueel e rol dit, yan, Na de raan e lɛn rac lam, ku lɛm kecicueec ke cit guop en, ku gɛm gaar bi e gɔɔr nyin tueŋ, ayi yecin, 10 ka yenguop abi dek e wany e agonh e Nhialic, wany ci dhiim e abiny e agonhdɛnditic, ke cin ke ci liaap ke ye; ku abi leeŋ wei ne mac ku thulpur e tuucnhial ɣerpiɔth niim, ku Nyɔŋamaal nɔm: 11 ku tol e lɛŋ ee ke leeŋ wei ee lɔ nhial aɣet athɛɛr ya; ku acin lɔŋ ee kek lɔŋ akol ku wakɔu, kek kɔc e lɛn rac lam ku lɛmki kecicueec cit guop en, ayi raan ebɛn raan gam gaar bi e gaar guop rinke. 12 Ruot ee kɔc ɣerpiɔth kepiɔth ruut ki, kɔc e looŋ ke Nhialic dot, ku dotki gam ci kek Yecu gam. 13 Guɔ rol e raan piŋ rol bɔ nhial, lueel, yan, Gaar, yan, Thieithieei e kɔc bi thou e Bɛnyditic gɔl enɔɔne aɣet wadaŋ: Ɣɛɛ, ee yic, alueel Weidit, ne ke lɔŋ ne luɔidɛn tuc; ku luɔidɛn cik looi ee keek biɔɔth cok. 14 Na wen, ke ya jɔt anyin, ku jɔ luan ɣer tuol; ku rɛɛr raan e luat nɔm raan cit guop Wen e raan, aceŋ gol e adhaap e yenɔm, ku muk menyjel moth e yecin: 15 na wen, ke tunynhial daŋ bɔ bei e luaŋditic, ke cɔl raan wen rɛɛr e luat nɔm, cɔɔl e rol dit, yan, Bɛɛiye menyjeldu bei, ku tem: kool e tem ki, ci bɛne; dom de piny nɔm e guɔ luɔk ka ci riɛl. 16 Go raan rɛɛr e luat nɔm go menyjelde ɣaak e piny nɔm, ago piny nɔm thok e tem. 17 Na wen, ke tunynhial daŋ bɔ bei luaŋdiit nu paannhial, ke muk menyjel moth ayadaŋ. 18 Ku jɔ tunynhial daŋ bɛn bei te nu yiŋ de lam, tuny cath ke riɛl bi en mac cieŋ; bi ku cɔl tunynhial muk menyjel moth, cɔɔl e rol dit, lueel, yan, Ɣaake menyjelduon moth thin, ku ŋuithe mith ke enap de piny nɔm ka lɔ juanyany, mithke acik thok e luɔk. 19 Go tunynhial menyjelde ɣaak e piny nɔm, ku kut mith ke enap niim, enap de piny nɔm, go ke cuat e gok de kedaŋic ken ee mith ke enap nyiɛɛth thin aye wany, wany e agonh tuc de Nhialic. 20 Go ken ee mith ke enap nyiɛɛth thin duom piny e joŋgoor e panydit kec biic, ku jɔ riɛm bɛn bei e ken ee mith ke enap nyiɛɛth thin abi pek e joth ee joŋgoor mac thook, thieeŋ piny aɣet mail bot kaarou.

Nyuuth 15

1 Na wen, ke ya tiŋ gok daŋ gok diit e kɔc tɔ gai alal, tuucnhial kadherou tuuc cath e ka ye piny riɔɔk kadherou ka bɔ cieen, luɔi ci agonh tuc e Nhialic guɔ thok e keyiic. 2 Na wen, ke ya tiŋ wɛɛrdit ke cit acidhanh ci liaap keke mac; ku tieŋ kɔc wen ci lɛn rac tiaam, ku tiamki kecicueec ke cit guop en, ku gaarde, ku kuen e rinke, ke ke kaac e wɛɛrdit cit acidhath nɔm, ke ke muk thoom ke Nhialic. 3 Ku kitki din e Mothe lim e Nhialic, ku dhi e Nyɔŋamaal, luelki, yan, Luɔidu adit e kɔc tɔ gai, yin Bɛnydit Nhialic, e kaŋ leu kedhie; kuɛɛrku apiɛthki ku yek yith, yin Malik de Juoor. 4 Eeŋa cii dueer riɔɔc e yin, ku cii rinku e leec, yin Bɛnydit? Yin yitok yin aɣerpiɔu; Juoor abik bɛn kedhie bik bɛn lam e yinɔm; ne tic ci luɔiduon piɛth guɔ tic. 5 Na wen, aci kake thok, ke ya jɔt anyin, ku jɔ luaŋ ɣeric tuol, ke ci liep thok, luaŋ de yin keemɔ de caatɔ paannhial: 6 go tuucnhial wen kadherou bɛn bei luɛɛk, tuuc muk ka ye piny riɔɔk kadherou, ke ke ceŋ lupɔ cɔl linon, lupɔ ɣer epak e lɔ riauriau, ku acik kepiɔth goi e thioth e adhaap. 7 Go lɛn tok e lai kaŋuan yiic go tuuc kadherou gam guol e adhaap kadherou guol ci thiaŋ e agonh tuc e Nhialic, Raan piir aɣet athɛɛr ya. 8 Go luaŋdit thiaŋ ke tol ne dhueeŋ de Nhialic, ku ne riɛldɛn dit: ku acin raan dueer lɔ luɛɛk te ŋoot e ka ye piny riɔɔk kadherou ke ke ken guɔ thok, kak e muk tuucnhial kadherou.

Nyuuth 16

1 Guɔ rol ditt e raan piŋ, rol bɔ bei luɛɛk, yook tuucnhial kadherou, yan, Jalki, lak luooŋki ka nu e guol yiic e piny nɔm, guol ke agonh tuc e Nhialic. 2 Go tunynhial tueŋ lɔ, le ku luuŋ ke nu e guldeyic piny; go te rɛɛc tok alaldit tic e kɔc gup, kɔc de gup gaar e lɛn rac, ku yek kecicueec cit guop en lam. 3 Ku luuŋ renden gulde e abapditic; go ro tɔ cit riɛm de raan ci thou; go ka piir ka de yiic wei thou ebɛn, ka nu e abapditic. 4 Go dieeŋden gulde luooŋ e kiɛɛr yiic ku awɛŋ ke pieeu yiic; goki aa riɛm. 5 Guɔ tunynhial de piu piŋ a lueel, yan, Yin piɛthpiɔu, yin Raan nu, ku yin Raan e nu, Raan Ɣerpiɔu, ne guieer ci yin loŋ guiir ale: 6 luɔi e kek riɛm de kɔc ɣerpiɔth ku nebii luooŋ wei, ku ci ke gam riɛm dekki: yen aroŋ ke keek. 7 Guɔ yiŋ de lam piŋ rol, ke lueel, yan, Yeka, yin Bɛnydit Nhialic Leu Kerieec Ebɛn, looŋkuon ci guiir ayek yith ku ci ke tiiŋ yiic egɔk. 8 Ku luuŋ ŋuɛɛnden gulde e akɔl nyin; go gam nyum bi en kɔc nyop e mac. 9 Go kɔc nyop e tuoc dit. ku yek rin ke Nhialic laat Raan de riɛl e ka ye piny riɔɔke niim; ku reecki kepiɔth puk piɔnyki. 10 Ku luuŋ dhinyden gulde e thoonyditt e lɛn rac nɔm; go pinydɛn ceŋ cuɔl abi aa caar; goki liepken aa nyii ne rɛm reemeke gup, 11 ku yek Nhialic de paannhial laat ne baŋ de rɛm reemeke gup ku ne baŋ de tetookken; ku reecki kepiɔth puk e luɔidɛn rac. 12 Ku luuŋ dhetɛɛmden gulde e kiirditic, kiir cɔl Euparate; go piuke deu, ke kueer bi luoi maliik bɔ ten ee akɔl thok bɛn. 13 Na wen, ke ya tiŋ atiptiip col kadiak, cit gup aguek, ke ke bɔ bei e ŋual thok, ku lɛn rac thok, ku nebi alueeth thok: 14 ayek atiptiip ke jɔɔk rac, atiptiip ee gook gɛiye looi; ku leki biic lek te nu maliik ke piny nɔm ebɛn, lek ke kut niim ne kede tɔŋ, tɔŋ de kool e Nhialic Leu Kerieec Ebɛn kooldɛn diite. 15 (Ya ki, bɔye cit cuɛɛr. Thieithieei raan e yin, ku ye lupɔɔke tiit, ke cii bi aa cath ke cin kɔu lupɔ, bi kɔc ayarde tiŋ). 16 Go ke kut niim te cɔl Armagedon ne thoŋ e Eberu. 17 Ku luuŋ dherenden gulde e yomic; ku bɔ rol dit bei luɛɛk, luaŋ de paannhial, bi bei e thoonyditic, rol luel en, yan, E jɔ thok: 18 ku jɔ deŋ wil alal, ku nu rot ke kɔc, ku maaredeŋ; ku bɔ nieŋ diit nieŋe piny rot, acin ke ci kɔn ciet en ecaŋɣɔn nu kɔc e piny nɔm, yen dit e nieŋ ci piny ro niɛŋ aretdiite. 19 Go panydit eyic tek e diak, ku wieek pɛɛnydit ke juoor: go Nhialic Babulon dit tak e yenɔm, bi gam biny deyic wany e tuoc e agonhdɛn dit. 20 Go tuoor kat kedhie, ku cin kuurdit be tic. 21 Ku loony kɔi dit piny nhial loonyki e kɔc niim; thiek de kɔɔi tok akit keke cuaal bɔɔric. go kɔc Nhialic aa laat ne baŋ de riaak de kɔi; riaak rieek en piny adit alaldiite.

Nyuuth 17

1 Na wen, ke tunynhial bɔ, tunynhial toŋ de tuuc kadherou wen cath ne guol kadherou, bi ku jiɛɛm ke yɛn, hieel, yan, Ba ene, yin ba nyuoth guieer ci loŋ de akɔɔrroor guiir atuc, akɔɔrroor rɛɛr e pieeu juec niim; 2 yen akɔɔrroor e ye mahik ke piny nɔm thut, ku ye kɔc rɛɛr e piny nɔm tɔ wit wany e bɛɛl de yen. 3 Go ya jɔt leer ɛn e jɔɔric ne Weidit: ku ja tik tiŋ etɛɛn, ke rɛɛr e lɛn rɛɛc thith kɔu, lɛn ci kɔu thiaŋ ke rin ke lɛɛt rac, ku ciɛth ke nim kadherou, ku tuŋ kathieer. 4 Ku ceŋ tik lupɔ thiith amujuŋ ku lupɔ thith, ku ci ro kiir e adhaap ku kɔi lɛk tuc e ɣoocden, ku kɔi cɔl margariti, ku muk biny e adhaap e yecin biny ci thiaŋ e kanhiany ku ka ke bɛɛlde karac alaldhte, 5 ku ade rin ci gɔɔr e yenyin tueŋ, yan, KECIMOONY KA, BABULON DIITE KI, MAN AKƆƆRROOR KU YE MAN KANHIENY KE PINY NƆM. 6 Guɔ tik tiŋ aci wit e deŋ ee yen riɛm de kɔc ɣerpiɔth dek, ku riɛm de caatɔɔ ke Yecu. Na wen, aca ye tiŋ, ke ya gai e gai dit. 7 Go tunynhial a thieec, an, Eeŋo e yin gai? Yin ba lɛk jam ci moony, jam de tik, ku jam de lɛn rɛɛc e ye ɣaac, lɛn cath ke nim kadherou ku tuŋ kathieer. 8 Lɛn rɛɛc wen ci tiŋ aa nu, ku aliu; ku akɔɔr bɛn bei e adhum cii thar tiecic, le maar etaiwei. Ku kɔc rɛɛr e piny nɔm abik gai, kɔc kene rinken gɔɔr e awarek de piiric ɣɔn thɛɛr ciɛke piny thar, te woi kek lɛn rac, lɛn e nu, ku liu, ku abi nu. 9 Taŋ e pɛlenɔm ki: Nimke kadherou ayek kuurdit kadherou, kuur e tik ke reer e keniim: 10 ku yek maliik kadherou aya: dhic acik wiik, ku tok anu, ku daŋ aŋoot wei; na miak ci bɛn, ka bi dhil tɔu tethiinakaŋ. 11 Ku lɛn rɛɛce lɛn e nu, ku cii nu, yen aye bɛtden, ku ye toŋ de dherou yiic, ku alɔ maar etaiwei. 12 Ku tuŋ kathieer wen ci tiŋ ayek maliik kathieer, maliik ŋoot e ke ken paan cieŋki yok; ku acike gam biɔɔŋ bik aa maliik e thaar tok, ne lɛn rac etok. 13 Maliikke loŋden akit, ku yek lɛn rac yien riɛlden ku bɛɛnyden. 14 Ku abik tɔŋ yien Nyɔŋamaal, ku abi Nyɔŋamaal ke tiaam, luɔi ee yen Bɛnydiit e bany niim, ku ye malik e mahik niim; ku kɔc cath ne yen acike cɔɔl, ku cike lɔc, ku yek adoot. 15 Go lɛk ɛn, yan, Pieeu wen ci tiŋ, te reere akɔɔrroore, ayek kɔc, ku kuut ke kɔc, ku juoor, ku liep. 16 Ku tuŋ kathieer wen ci tiŋ e lɛn rac nɔm, kek abik akɔɔrroor maan guop, ku tɔki kuany nyin, ku cin kɔu lupɔ, ku abik riiŋde cuet, ku nyopki e mac. 17 E luɔi ci Nhialic loŋ taau e kepiɔth, bik kede piɔnde looi, ke loŋden bi kit, agoki ciɛɛŋden gam lɛn rac, a thooke wel ke Nhialic e luɔi. 18 Ku tiiŋ wen ci tiŋ ee gok de panydiit ceŋ mahik ke piny nɔm.

Nyuuth 18

1 Na wen, aci kake thok, ke ya tiŋ tunynhial daŋ ke bɔ piny paannhial, ke cath ke riɛldit, go piny riaau e dhueeŋde. 2 Go coot aret e rol dit, an, Babulon dit aci wiik, aci wiik, ka ci aa panɔm de jɔɔk rac, ku ye te ci atiptiip ke jɔɔk nhiany mac thin ebɛn, ku mɛce diɛt rɛc nhiany thin ebɛn aya. 3 E luɔi ci juoor ebɛn dek ne wanydɛn e agɔth, agonh e biiye bɛɛlde; ku maliik ke piny nɔm aake ye lɔ ne yen, ku ajaleep ke piny nɔm aake ci kuɛth e weu ne juec de kakɛn mit ee kɔɔr. 4 Guɔ rol daŋ e raan piŋ, rol bɔ paannhial, lueel en, yan, Baki bei thin, wek kɔcki, ke we cii bi mat ne yen etok ne karɛcke, ke we bi iiu e kakɛn riak en yiic; 5 karɛcke acik niim kut ka cik paannhial cuoop, go Nhialic enɔm tak e luɔidɛn rɛɛc ye looi. 6 Lɛc ee yen ro leec, ku kuɛth ee yen kuɛth e kamit, yen acit lɛŋ ba wek e leeŋ wei ku dhien ba wek e tɔ dhiau: ne luɛl ee yen e lueel e yepiɔu, yan, Yɛn rɛɛr ke ya ye malik tik, ku ca ye thuoom, ku yɛn cii dhieeu bi tiŋ anandi. 8 Ɣen abi ka bi e riɔɔk bɛn ekool tok, thuɔɔu, ku dhieeu, ku cɔŋdit; ku abi lɔ kuith piny e mac; luɔi rile Bɛnydit Nhialic Raan guiir loŋde. 9 Ku maliik ke piny nɔm, maliik waan e lɔ ne yen, ku cik kuɛth e kamit ne yen etok, abik en dhieu, ku biekki keyoth, te woi kek tol nyop en, 10 ke ke kaac temec ne riɔɔc ci ke riɔɔc e lɛŋ ci e leeŋ wei, ku luelki, yan, Amawoou, madinoou, gok de panydit Babulon, panydiit rile! e thaar tok en aa yok yin keduon tuc. 11 Ku dhieu ajaleep ke piny nɔm ku biekki keyoth, ne cin cin en raan e kaken bɛ ɣɔɔc, 12 kakɛn e adhaap, ku ateek, ku kɔi lɛk tuc e ɣoocden, ku kɔi cɔl margariti, ku lupɔ lɔ nip cɔl linon, ku lupɔ thiith amujuŋ, ku lupɔ cɔl ariir, ku lupɔ thith; ku tiim kithe ŋieerdenic, ku ka ye looi e leny akɔɔn ebɛn, ku ka ye looi e tiim lɛk tuc e ɣoocden ebɛn, ku malaŋ, ku weeth, ku kuur ril cɔl marmaro; 13 ku wɛɛl cɔl kinamonon, ku wɛɛl ee nyop go tumetum, ku miok tum, ku libano, ku wany, ku miok, ku agamɔ lɔ mot, ku agamɔ kene guoor, ku ɣɔk, ku thok; ku joŋgoor, ku abeelbiic, ku liim, ku wei ke kɔc. 14 Ku kamit ci luɔk kak e yin ke ŋɔŋ acike jɔt tede yin, ayi kamit cuai ku ka lak acike jɔt tede yin kedhie, ku acike bi bɛ yok anandu. 15 Ku ajaleep waan e kake ɣaac, kɔc waan ci tɔ kueth e weu, abik kɔɔc temec ne riɔɔc bi kek riɔɔc e lɛŋ bi e leeŋ wei, ke ke dhiau ku biekki keyoth; yan, 16 Amawoou, madhioou, gok de panyditt oou, panydiit waan ye linɔn lɔ mot cieŋ, ku ceŋ lupɔ thiith amujuŋ, ku lupɔ thith egoi, ku ye ro kiir e adhaap, ku kɔi lɛk tuc e ɣoocden, ku margariti! 17 E thaar tok tei en aa rieeke weu juec cit ekake. Ku bany ke abeel wiir kedhie, ku rem nu e abeel yiic ebɛn, ku kɔc ee ka ke abeel looi, ku kɔc e kaŋ ɣɔɔc e abapditic ebɛn, aake kaac temec, 18 ku cotki, te woi kek tol nyop en, luelki, yan, Ee panydiitou kit keke panydiite? 19 Agoki abuni dɛɛny e keniim, kiuki, ku dhiauki, ku biekki keyoth, luelki, yan, Amawoou, madinoou, gok de panydit oou, panydiit ci kɔc tɔ kueth e weu thin kedhie, kɔc de abeelkɛn e cath e abapditic, ne juec juec e weuke! E thaar tok tei en aa tɔ ye kuany nyin oou! 20 Jaki piɔth miɛt e yen, yin paannhial, ku wek kɔc ɣerpiɔth, ku wek tuuc, ku wek nebii; luɔi ci Nhialic we guoor ne guieer ci en loŋde guiir atuc. 21 Na wen, ke tunynhial ril alal kuany kuur cit kuurdiit ee guar, deeny e abapditic, lueel, yan, Dhuur bi gok de panydit Babulon dhuoor piny erup ki, ku cii bi bɛ tic eliŋliŋ. 22 Ku acin dhi e kɔc thoom gut, ku din e kut, ku luɔɔu e kɔc e kɛŋ thiike kooth, ku din e kɔc e kɛŋdit kooth, acin dhidɛn bi bɛ aa piŋ e yiyic etaitai; ku acin aten bi bɛ yok e yiyic etaitai, nɔn ee yen aten e luɔiyou; ayi dhien e kuur ee guar, acii bi bɛ aa piŋ e yiyic etaitai: 23 ku ɣɛɛr e manyealath acii piny bi bɛ aa riaau e yiyic etaitai; ayi rol e dhuŋ thiek keke nyan thiak acii bi bɛ aa piŋ e yiyin etaitai: ajaleepku aake ye banydit ke piny nɔm; ku e athuɛɛthdu en aa ye juoor math ebɛn. 24 Ku riɛm de nebii keke kɔc ɣerpiɔth aci yok e yeyic, keke riɛm de kɔc ɣɔn ci nɔk e piny nɔm kedhie.

Nyuuth 19

1 Na wen, aci kake thok, ke ya piŋ rol diit e kut diit e kɔc paannhial, ke luelki, yan, Aleluya! Kunydewei, ku dhueeŋ, ku rieeu, ku riɛldit, ayek ka ke Bɛnydit Nhialicda: 2 looŋkɛn ci guiir ayek yith ku piɛthki egɔk; luɔi ci en loŋ de gok de akɔɔrroor guɔ guiir atuc, akɔɔrroor waan ci piny riɔɔk e bɛɛlde, ago riɛm de liimke guoor eliŋliŋ e yen. 3 Goki bɛ lueel, yan, Aleluya! Ku tolde ee lɔ nhial aɣet athɛɛr ya. 4 Go roordit kathierou ku ŋuan ku lai kaŋuan goki rot cuat piny lamki Nhialic Raan rɛɛr e thoonydit nɔm, ku luelki, yan, Amen. Aleluya! 5 Ku bɔ rol e raan bei e thoonyditic, lueel, yan, Lɛcki Nhialicda, wek liimke kedhie, wek kɔc e ye rieu, kɔc kor ayi kɔc dit. 6 Guɔ rol piŋ rol cit rol e kut diit e kɔc, ku cit awuoou de pieeu, ku cit rol diit e deŋ te mɛɛr en aret, ke luelki, yan, Aleluya! Bɛnydit Nhialicda Leu Kerieec Ebɛn, yen aceŋ piny. 7 Jɔku piɔth miɛt ku doorku, ku lecku nɔm, luɔi ci thieŋ de Nyɔŋamaal bɛn, ku tiiŋde aci ro guik. 8 Ku aci gam pioth bi en ro piɔth e linon lɔ mot, linon ɣer epak ku le riauriau: linon lɔ mot en aye luɔi piɛth ee kɔc ɣerpiɔth looi. 9 Ku yook ɛn, an, Gaar, an, Thieithieei kɔc ci cɔɔl e kecam de thieŋ de Nyɔŋamaal. Go lɛk ɛn, an, Wel ke Nhialic ka, wel yith. 10 Guɔ ro cuat piny e yecok, an, ja lam. Go ya yɔɔk, yan, Acie yen! yɛn ee lim wo yin etok, ku ya lim woke mithekɔckun etok kɔc ee ya caatɔɔ e jam de Yecu dot: ye Nhialic lam: Wei ke guieerewel kek aye caatɔ luel kede Yecu. 11 Na wen, ke ya tiŋ paannhial aɣɔɔr; na wen, ke joŋgor akuur tul, ku raan rɛɛr e yekɔu, acɔl Adot ku cɔl Yic; ku e piathepiɔu yen aye loŋ guiir ku yen aye tɔŋ lɛɛr. Ku acit nyin liem de mac, ku nu gool juec ke dhueeŋ e yenɔm; ku acath ke rin ci gɔɔr rin cin raan ŋic ke, ee yen ŋic ke yetok. 13 Ku aceŋ lupɔ e yekɔu, lupɔ ci juɔɔl e riɛm: ku rinke acɔlke Jam e Nhialic. 14 Ku kuany cok e rɛm ke tɔŋ, rɛm nu paannhial ke ke cath e joŋgoor akuur kɔɔth, ku ceŋki linon lɔ mot, ɣer epak ku le riauriau. 15 Ku bɔ abatau moth bei e yethok, bi en juoor kip: ku abi ke cieŋ e thieny weeth: go ken ee mith ke enap nyiɛɛth thin duom piny, aye wany, wany e tuoc de agondiit e Nhialic Leu Kerieec Ebɛn. 16 Ku acath ke rin ci gɔɔr e lupɔde kɔu ku gaar e yeɣam, yan, MALIK NU E MALIIK NIIM, KU BԐNYDIIT NU E BANY.DIT NIIM. 17 Na wen, ke ya tiŋ tunynhial tok ke kaac e akɔlic; go coot e rol dit, yook diɛt e riŋ nhial ebɛn e kaam de nhial ku piny, yan, Baki, guɛɛrki e kecam diit e Nhialic; 18 bak riŋ ke maliik bɛn cuet, ku cuɛtki riŋ ke bany ke rɛm, ku riŋ ke joot ril, ku riŋ ke joŋgoor ku kɔc rɛɛr e kekɔɔth, ku riŋ ke kɔc kedhie, kɔc cath e kede yenhden ku liim, ayi kɔc kor ayi kɔc dit. 19 Na wen, ke ya tiŋ lɛn rac, ku tieŋ maliik ke piny nɔm, keke rɛmkɛn e tɔŋ, acik keniim kut bik tɔŋ bɛn yien Raan rɛɛr e joŋgoor kɔu, keke remdɛn e tɔŋ. 20 Na wen, ke jɔ lɛn rac dɔm, ku dɔm nebi alueeth ne yen etok, nebi waan ee gook gɛiye looi e yenɔm, gook waan ee yen ke kɔc math kɔc ci ro tɔ gaar e gaar e lɛn rac, ku yek kecicueec cit guop en lam. Ku cuɛte ke kaarou ke ke piir, cuɛte ke e baaric baar e dep e thnipur. 21 Ku nɛk kɔc wen ci doŋ ne abatau de raan rɛɛr e joŋgoor kɔu, abatau bɔ bei e yethok: go diɛt kuɛth ebɛn e riŋken.

Nyuuth 20

1 Na wen, ke ya tiŋ tunynhial a bɔ piny paannhial, ke muk mukthaar de adhum thuth cii thar tiec, ku muk gok de kuat e yecin. 2 Bi ku dɔm ŋualdit, kerɛɛc thɛɛr, yen aye Jɔŋdiit Rac, ku ye Catan, 3 go rek thol agum de run ke mac, ku jɔ cuat e adhum thuthic, ku guur thin, ku boot adhum thuth thok, ke cii juoor bi bɛ aa math, te ŋoot agum de run e ke ken kɔn thok: ku te ci runke thok, ka bi dhil lony tethiinakaŋ. 4 Na wen, ke ya tiŋ thony, ku kɔc areerki e keniim, ku acike gam guieer bi kek loŋ aa guiir: ku tieŋ wei ke kɔc waan ci kiep niim wei ne baŋ ee kek caatɔɔ ke Yecu ku ne baŋ de jam de Nhialic, ku kɔc e lɛn rac rɛɛc lam, ku reecki kecicueec cit guop en lam, ku reecki gaarde gam e keniim tueŋ, ayi kecin; ku acik bɛ piir ku yek piny cieŋ ne Kritho etok e agum de run. 5 Ku kɔc kɔk ci doŋ e kɔc ci thou yiic akenki bɛ piir athooke agum de run. Jon tueŋ ee kɔne kɔc ro jɔt ki. 6 Thieithieei raan ku ɣeerpiɔu raan rom ke kɔc e jon tueŋic jon e kɔne kɔc ro jɔt: thon ee kek rou acin naamde tede kɔcke; ku abik aa bany ke ka ke Nhialic keke Kritho, ku abik piny aa cieŋ ne yen etok e agum de run. 7 Na miak, te ci agum de run guɔ thok, ke Catan abi luony bei tedɛn ci e mac thin, 8 ku abi lɔ biic le juoor math juoor nu e piny biak e yic ŋuan, Gok ku Magok, le ke kut niim ne kede tɔŋ: kɔc cit e kuenden liɛɛt e abapdit. 9 Goki lɔ ku thiaŋki piny nɔm, ku jɔki te tɔuwe rem e kɔc ɣerpiɔth tuɔɔk ku tookki panydiit nhiaar: na wen, ke mac bɔ piny paannhial, bi ku cuɛɛl keek. 10 Ku cuɛte jɔŋdiit rac e keek math e baaric baar e mac ku thulpur, te nu lɛn rac keke nebi aluɛth thin; ku abike leeŋ wei akol ku wakɔu aɣet athɛɛr ya. 11 Na wen, ke ya tiŋ gok de thoonydiit ɣer, ku tieŋ Raan rɛɛr e yenɔm, Raan ci piny kat e yenyin ayi tenhial; ku acin tedɛn ci ro yok. 12 Guɔ kɔc ci thou tiŋ, kɔc kor ayi kɔc dit, ke ke kaac e Nhialic nɔm; na wen, ke awareek e ke pet yiic: ku pet awarek daŋic, awarek de piir: go loŋ de kɔc ci thou guiir ne ka ci gɔɔr e awareek yiic ne kede luɔidɛn cik looi. 13 Ku pal abapdit kɔc ci thou nu e yeyic; ku pal thuɔɔu ku paan e kɔc ci thou kɔc nu e keyiic: go loŋden guiir ŋɛk e kede luɔide ku ŋɛk e kede luɔide. 14 Ku cuɛte thuɔɔu ku paan e kɔc ci thou e baar e macic. Thon ee kek rou ki ekene. 15 Ku na de raan ci yok akene gɔɔr e awarek de piiric, ke cuɛte baar e macic.

Nyuuth 21

1 Na wen, ke ya tiŋ paannhial ci piac cak ku piny ci piac cak; luɔi ci paannhial tueŋ jal ayi piny tueŋ; ku acin abapdit be nu. 2 Ku tieŋ panydit ɣeric, Jeruthalem ci piac cak, ke bɔ piny paannhial, bɔ tede Nhialic, aci ro guik cit man ee nyan thiak ro kiir ne kede monyde. 3 Guɔ rol diit e raan piŋ abɔ paannhial, lueel, yan, Tieŋki, keemɔ de Nhialic atɔu ke kɔc, ku abi reer ke keek, agoki aa kɔcke, ku Nhialic guop abi tɔu ke keek, ago aa Nhialicden: 4 ku abi piu ke kenyin weec e kenyiin kedhie; ku thuɔɔu acii bi bɛ nu, ayi jiɛthepiɔu, ku dhieeu, ku arɛɛm, aciki bi bɛ nu: ka tueŋ acik jal eliŋliŋ. 5 Go Raan rɛɛr e thoonydit nɔm lueel, yan, Tieŋki, yɛn nyɔk kaŋ e luɔi kedhie. Go ya yɔɔk, an, Gaar: luɔi le welke gɔk ku yek yith. 6 Go ya yɔɔk, yan, E thok. Yɛn Alpa ku ya Omega, gol e kaŋ ku thok e kaŋ. Raan ci yal aba miɔɔc e awaŋ de piu ke piir ne dhueeŋ. 7 Raan e tiam abi kaŋ lɔɔk lak kedhie; ku yɛn bi aa Nhialicde, ku abi aa wendi. 8 Ku na ariɔc, ku kɔc reec gam, ku kɔc nhiany piɔth, ku kɔc e kɔc nɔk akurki, ku kɔc e diaar kɔɔr, ku kɔc e thueth, ku kɔc e yieth lam, ku aluɛth kedhie, keden ee tau bi kek tɔu e baar e dep e macic ku thnipuric; yen aye thon ee kek rou. 9 Na wen, ke tunynhial bɔ tunynhial tok ne tuuc kadherou yiic tuuc wen cath e guol kadherou, guol ci thiaŋ e ka ye piny riɔɔk kadherou ka bɔ cieen; bi ku jiɛɛm ke yɛn, lueel, yan, Ba ene, yin ba nyuoth nyan thiak, tiiŋ de Nyɔŋamaal. 10 Go ya jɔt ne riɛl e Weidit leer ɛn e gok de kuurdit baar nɔm, ku jɔ a nyuoth panydit ɣeric Jeruthalem, ke bɔ piny paannhial tede Nhialic, 11 ke cath ke dhueeŋ de Nhialic; ku ɣɛɛrde acit kuur lɛɛk tuc e ɣoocde, acit kuur cɔl jathpi, e lɔ kir cit man e acidhath cɔl kuruthalo: 12 ku aci geeu e gok de kal baar; ku ade thok kathieer ku rou, ku kaac tuucnhial kathieer ku rou e thok ke kal, ku thok ke kal acike gaar kɔɔth rin, rin ke dhien ke wɛɛt ke Yithrael kathieer ku rou; 13 biak ee akɔl thok bɛn anu thok kadiak; ku biak lɔ rute anu thok kadiak; ku biak lɔ wowice anu thok kadiak; ku biak ee akɔl lɔ piny anu thok kadiak. 14 Ku kal e panydit ade keerkeer kathieer ku rou, keerkeer ci rin ke tuuc ke Nyɔŋamaal kathieer ku rou gɔɔr e keniim. 15 Ku tunynhial wen jam ke yɛn aa muk wai e adhaap bi en dit e panydit bɛn them, ku them dit e thok ke kal ku dit e kalde. 16 Ku panydit ade aguuk kaŋuan, ku bɛɛr de yenkɔu akit ke pau le yenic pauwau: go panydit them e wai, ago ya agum de mail ku bot kathierdhic: bɛɛr de yenkɔu ku pau le yenic pauwau ku bɛɛr bɛɛr en akitku 17 Go bɛɛr e kalde nɔm them, ago ya dhiraa kabɔt ku thierŋuan ku ŋuan, raan kaam en aa them en en, yen aye kam de tunynhial. 18 Ku kal aci yik e kuur cɔl jathpi: ku panydit yen aye adham awai, cit acidhanh awai. 19 Ku keerkeer ke kal e panydit acike kur e kuur kith yiic lak nyiin. Keerkeer tueŋ ee jathpi; ke ye kek rou, ee thapeiro; ke ye kek diak, ee kalkedon; ke ye kek ŋuan, ee thamaragdo; 20 ke ye kek dhic, ee thardonuk; ke ye kek dhetem, ee thardiɔn; ke ye kek dherou, ee kurutholith; ke ye kek bɛt, ee berilo; ke ye kek dheŋuan, ee tophadiɔn; ke ye kek thieer, ee kuruparatho; ke ye kek thieer ku tok, ee wakintho; ke ye kek thieer ku rou, ee amethuthuto. 21 Ku kalthook kathieer ku rou ayek margarith kathieer ku rou; thoŋ tok ee margariti tok, ku thoŋ tok ee margariti tok, aɣɔl keek kedhie: ku caar e panydit ee adham awai, cit man e acidhanh lɔ kir. 22 Ku acin luaŋdiit ca tiŋ thin: Bɛnydit Nhialic Leu Kerieec Ebɛn, keke Nyɔŋamaal, kek aye luaŋdɛndit. 23 Ku panydit acii akɔl e kɔɔr, ayi pɛɛi, lek ruɛl thin: dhueeŋ de Nhialic yen aa ye pinyde riaau, ku Nyɔŋamaal yen aye manyde. 24 Ku juoor abik aa cath e ɣɛɛrdeyic: ku maliik ke piny nɔm ayek dhueeŋden bɛɛi tliin ku rieeuden. 25 Ku thok ke kalde aciki bi aa thiook akol ananden; ku piny abi cien wakɔu etɛɛn; 26 ku abik dhueeŋ de juoor bɛɛi thin ayi rieeuden. 27 Ku acin kenhiɛɛny bi lɔ thin eliŋliŋ, ayi raan e kenhiany looi, ayi raan e lueth toor: ee kɔc ci gɔɔr e awarek de Nyɔŋamaalic awarek de piir keek kapac kek abi lɔ thin.

Nyuuth 22

1 Na wen, ke nyuth ɛn kur e piu ke piir, kiir ee piuke lɔ kir cit man e kuruthalo, ke bɔ bei e thoonyditic thoonydiit e Nhialic keke Nyɔŋamaal, teek e caardeyic cil. 2 Ku tim e piir anu e kur nɔm lɔŋe ku lɔŋe, tim e luɔk e mith kathieer yiic ku rou, aye luɔk e pɛi nyiin kedhie: ku yith ke tim ayeke tɔ ye wɛɛl ee juoor tɔ dem. 3 Ku acin aciɛɛn bi bɛ nu: ku thoonydiit e Nhialic keke Nyɔŋamaal abi nu thin: ku abii liimke aa luooi; 4 ku abik tiŋ nyin; ku tɔu rinke e kenyiin tueŋ. 5 Ku acin wakɔu bi bɛ nu; ku aciki manyealath e kɔɔr, ayi ruɛl e akɔl; Bɛnydit Nhialic en abi pinyden riaau; ku abik piny cieŋ aɣet wadaŋ thɛɛr. 6 Go ya yɔɔk, yan, Welke alek gɔk ku yek yith. Ku Bɛnydit Nhialic de nebii ɣerpiɔth, yen aa toc tunynhialde, le liimke nyuoth ka bi dhil dap tic. 7 Ya ki, bɔye enɔɔne. Thieithieei raan e wel ci guiir dot wel ke awarekeyic. 8 Ku yɛn Jɔn yɛn e kake piŋ ku tieŋ ke. Na wen, aca ke piŋ ku tieŋ ke, ke ya cuat ro piny e tunynhial cok tuny e nyuth ɛn ekake. 9 Go ya yɔɔk, an, Acie yen! yɛn ee lim wo yin etok, ku ya lim woke nebii mithekɔckun, ku kɔc e wel ke awareke dot: ye Nhialic lam. 10 Go ya yɔɔk, yan, Du wel ci guiir bot thook wel ke awareke; piny aci thiɔk. 11 Raan racpiɔu, ke tɔu ke racpiɔu: ku raan nhiany piɔu, ke tɔu ke nhiany piɔu: raan piɛthpiɔu, ke tɔu ke piɛthpiɔu; ku raan ɣerpiɔu, ke tɔu ke ɣerpiɔu. 12 Ya ki, bɔye enɔɔne; ku yɛn cath wo ariopdien ba gam raan ebɛn ne ke roŋ ke luɔide. 13 Yɛn Alpa ku ya Omega, gol e kaŋ ku thok e kaŋ, raan tueŋ ku raan cieen. 14 Thieithieei kɔc e looŋke dot, ke ke bi dɛ riɛl bi kek lɔ te nu tim de piir, ku tekki e thok ke kal lek panydit. 15 Ku jɔk, ku kɔc e thueth, ku kɔc e diaar kɔɔr, ku kɔc e kɔc nɔk akurki, ku kɔc e yieth lam, kek atɔuki biic, ayi raan ebɛn raan nhiaar lueth ku ye lueth toor. 16 Yɛn Yecu, yɛn e tunydien nhial tooc bi week lɛk kake ne kede kanithɔɔ. Yɛn ee meei de Dabid, ku ya mɛnh dhiende, ku ya cieer e piny riaau cieer e run e piny. 17 Weidit ku Nyanthiak aluelki, yan, Ba. Ku raan piŋ, e lueel, an, Ba. Ku raan ci yal, e bɔ: ayi raan de piɔu keek, e nom piu ke piir youyou. 18 Yɛn lek raan ebɛn raan e wel ci guiir piŋ wel ke awarekeyic, yan, Na de raan bi welke ŋuak e wel kɔk, yen abii Nhialic ŋuak e riaak ci gɔɔr e awarekeyic; 19 ku na de raan bi wel kɔk jɔt e wel ci guiire yiic wel ke awareke, ke biakde abii Nhialic jɔt e awarek de piiric, ku panydiit ɣericic, ka ci gɔɔr e awarekeyic. 20 Caatɔ luel kake alueel, yan, Ee yin, ya ki, bɔye enɔɔne. Amen: ba, Bɛnydit Yecu. 21 E dhueeŋ de Bɛnydan Yecu Kritho piɔu e ye tɔu ke kɔc ɣerpiɔth kedhie. Amen.


AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE