The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ for the Cashinahua of Peru

Mateo 1

1 Abrahamnen baba inun Davidin baba Jesucriston xenipabukidi matu yuinun ninkaidakanwen. 2 Abrahamnen bake betsadan, Isaac inikiaki. Isaacun bake betsadan, Jacob inikiaki. Jacobun bakebudan, Judá inun jawen betsabu inibukiaki. 3 Judán bakebudan, Fares inun Zérah inibukiaki, jatun ewan kenadan, Tamardan. Faresin bake betsadan, Hesrón inikiaki. Hesrónen bake betsadan, Aram inikiaki. 4 Aramin bake betsadan, Aminadab inikiaki. Aminadabin bake betsadan, Nahasón inikiaki. Nahasónen bake betsadan, Salmón inikiaki. 5 Salmónen Rahab ainwantan bakewa jatun bake betsadan, Booz inikiaki. Boozin Rut ainwantan bakewa jatun bake betsadan, Obed inikiaki. Obedin bake betsadan, Jesé inikiaki. 6 Jesén bake betsadan, xanen ibu David inikiaki. Janua Urías mawaken Davidin Uríasin ain bixun bakewa jawen bake betsa Salomón inikiaki. 7 Salomónen bake betsadan, Roboam inikiaki. Roboamin bake betsadan, Abías inikiaki. Abíasin bake betsadan, Asá inikiaki. 8 Asán bake betsadan, Josafat inikiaki. Josafatin bake betsadan, Joram inikiaki. Joramin bake betsadan, Ozías inikiaki. 9 Ozíasin bake betsadan, Jotam inikiaki. Jotamin bake betsadan, Acaz inikiaki. Acazin bake betsadan, Ezequías inikiaki. 10 Ezequíasin bake betsadan, Manasés inikiaki. Manasésin bake betsadan, Amón inikiaki. Amónen bake betsadan, Josías inikiaki. 11 Januxun nawabun Israelnabu jatu dayamakatsi achixun Babilonia anu jatu iyunibu Josíasin bakebudan, Jeconías inun jawen betsabu inibukiaki. 12 Janua Babilonia anu jiweabun Jeconíasin bake betsadan, Salatiel inikiaki. Salatielin bake betsadan, Zorobabel inikiaki. 13 Zorobabelin bake betsadan, Abiud inikiaki. Abiudin bake betsadan, Eliaquim inikiaki. Eliaquimnen bake betsadan, Azor inikiaki. 14 Azorin bake betsadan, Sadoc inikiaki. Sadocin bake betsadan, Aquim inikiaki. Aquimin bake betsadan, Eliud inikiaki. 15 Eliudin bake betsadan, Eleazar inikiaki. Eleazarin bake betsadan, Matán inikiaki. Matánen bake betsadan, Jacob inikiaki. 16 Jacobun bake betsadan, Marían bene José inikiaki. Janua Marían bake betsadan, Jesús inikiaki, kenakin Mesías Cristo nun amisdan. 17 Janua Abraham anua jatun ibuwen pakea 14 xenipabu jiwekubidanaibutian janua David kainikiaki. Jaska inun, David anuadi ana jatun ibuwen pakea 14 xenipabu jiweabutian nawabun jatu achitan dayamanun, iwanan, Babilonia anu jatu iyunibukiaki. Janua jatu iyunibu anuadi ana jatun ibuwen pakea 14 xenipabu jiweabu anudi Mesías Cristo kainikiaki. 18 Jesucristo kain eskanikiaki. Matu yuinun ninkakanwen. Janua María ainwankatsi ikin jawen epa Josén yukaima bimadiamaken Diosun Yushin Pepatun juni bake naneima Marían unanyan, 19 janua María ma tuya jawenabun ninkatan José yuiabu María ana ainwankatsi ikamabia juni pepakin jaska yuda dasibi bebun Maríakidi chanikin dake wakatsi ikama jabe yubakaima june jenexanun, iwanan, 20 shinankubaini uxa namaya Diosun nai tsuman yuikin: “Joséen, miadan, min Davidin babaki. Mia yuinun ninkaidawe. Diosun Yushin Pepatun María bake naneimawen taea jawen datei jawa dakeama ainwanxanwen. 21 Ja juni bake kaintan ewatan jawenabu Dioski pechia chakabumisbu jau jatun ana Dios chibanunbun jatu medabewaxanaiwen taexun kenakin: ‘Jesús’, waxanwen”, aka Josén jaska ninkatan shinanikiaki. 22 Jaska Jesús kaintan bebunkidi jaskanunbadiai jawen jancha yuixunika Isaías Diosun yuikin: “Uian. Junin chutadiama chipashan bake bima juni bake kaian kenakin: ‘Dios nukube jiweaki’, axankanikiki, hebreo janchawen, ‘Emanuel’, wakinan”, aka ninkatan keneniken jabias jaska dasibi bebunkidi inunbadiai chanini Diosun xabakabi jatu unanmaniki, jaska jawen jancha yuixunika kenemani keska menekinan. 24 José uxa bestentan jaska nai tsuman yuixu jawen jancha chibankin Josén María bikin ainwantan jabe dadatamebiaxun chutadiamaken jawen bake kaian Josén kenakin: “Jesúski”, anikiaki, nai tsuman yuima keska wakinan.

Mateo 2

1 Herodes Judea anu xanen ibuaya Belén anua Jesús kainken janua bishi unanikabun bishi bena taxnia uintan chaikea badi juai estekidia bekubidani Herodesin maewan Jerusalén anu jikitushitan jatu yukabaunkin: –¿Judiobun xanen ibu bena kainmadan, janimen? jawen unanti bishi bena taxnia bechitan kenwanun ika nun juaidan– ikin jatu yuka keyubaunaibun 3 janua Jerusalén anuabun dasibi ninkai dateaibun xanen ibu Herodesin ninkadiatan shinain: “Ea binuxanimenkain”, ika datekin 4 tapinun ixun Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu jatu kenaxun yukakin: “Diosun Katua Mesíasdan, ¿jania kainxanimenkain?” jatu wa yuinametan 5 jatun xanen ibu yuikin: –Jawen jancha yuixunika Miqueas Diosun yuini ninkawe: ‘Belénmaan, Judea mae pakea anu min mae jatiumabiaken mia anua xanen ibu kayabi kainxanikiki, enabu Israelbu mekexanaidan’, akin yuia keneniki– akabu 7 Herodesin ninkatan jatu nichian buaibun janua badi juai estekidia bishi unanikabu beshianbu jabudi june kenaxun jatu yukakin: “¿Jatian bishi bena taxnia man bechibidanimamen?” jatu wa natian ma bechibidanimaxun Herodes yuiabu 8 ninkatan jatu bepadankin yuikin: –Belén anu buxun yuka ikin ja bake bechitan kenwantan eadi yui betankanwen, eadi kaxun en kenwain kanunan– jatu wa 9 ninkabaini Belénkidi bukin bishi bena uinmabu ana taxnia chaxakaini jatu bebun kai uin benimajaidabainkin chibanbainaibun janu ja bake jiwea mamaki niti ikaya 11 ja jiwe anu jikikain ja bake jawen ewa Maríabe bechitushitan kenwain ja bebun danti iki beti itan benitan ja bau bekanxu bepenxun oro mane inun ja kuaxunti ininipa inun jawen puxati dau ininipa inankuintan 12 jaska watan bua uxa namaibun Diosun nai tsuman jatu yuikin: “Xanen ibu Herodes anu ana chintunbainyamakanwen”, jatu wa jawaida bestentan bai betsawen inun bunibukiaki. 13 Bishi unanikabu ma inun buabun jabiatiandi José uxa namaya Diosun nai tsuman yuikin: “Joséen, jawaida bestenwen. Xanen ibu Herodesin bakeishta detenun, iwanan, jatu benamayuikiki. Jawaida bestentan ja bake jawen ewabe iyukin Egipto anu jatu paxawaditanwen. ‘Iwewe’, iwanan, en mia yuidiama jabiadi jiweyuxanwen”, aka 14 jawaida bestentan meshu medan ja bakeishta jawen ewabe paxawakin chaijaida iyukin atimas Egipto anu jikimaima xanen ibu Herodes mawadiamaken jadia dayai jiweyunikiaki. Jawen jancha yuixunika Oseas Diosun yuikin: “Egipto anua en juni bake en kenaxanaii”, aka ninkatan keneniken jaska dasibi bebunkidi inunbadiai chanini Diosun xabakabi jatu amaniki. 16 Janua Herodes bishi unanikabun padanbainshinabu ana beabumaken Herodesin unantan sinatajaidakin jaska bishi unanikabun yuibainshina juni bake badi dabeyadiabuma inun badi dabeyabu jau dasibi jatu detekin tenantanunbun jawenabu soldadobu yunua Belén inun ja dapi jiwebaunabu anu buxun detekin tenankin keyunibukiaki. 17 Bebunkidi jawen jancha yuixunika Jeremías Diosun yuikin: “Jerusalén kema mae betsa Ramá anua Jacobun ain Raquelin baba ainbuaibu jatun bakebu jatu deten keyunshinabu manui sain ikaibu ninkakin tsuan jatu nesewatidubuma iki kaikiki”, aka ninkatan keneniki. Jaska keneni nakushkin soldadobun jatun bakebu deten keyunibukiaki. 19 Janua Herodes ma mawashinken Egipto anua José uxa namaya Diosun nai tsuma ana juxun yuikin: “Joséen, janun bestenwen. Jabun ja bake detenun ika ikimabudan, ma mawashinabuki. Janu Israelbun maiwan anu ja bake jawen ewabe ana jawendi iyudiwe”, aka 21 José bestentan María jawen bake Jesúsbe iyui Israelbun maiwan anu jikia 22 januxun betsabun yuikin: “Herodesin bake Arquelao xanen ibuikiki”, akabu Josén ninkatan datei Judea anu kadiama janua ana uxa namaya Diosun nai tsuman nemakin yuia bestentan Judea anu ana kama Galilea mai pakea anu mae betsa jatiuma Nazaret anu jikitan janu jiweyunibukiaki. Ja mae anu iyukinan, bebunkidi Diosun jancha yuixunikabun Jesúskidi kenekin: ‘Nazaret anuaki’, axanaibu jakidi kenenibu menekin jadi iyuimaxun jiwetanibukiaki.

Mateo 3

1 Bebunkidijaida jawen jancha yuixunika Isaías Diosun yuimakin: “Janu tsua jiweabumanuxun beaibu jui kushipawen chanikin jatu yuikin: ‘Nukun Xanen Ibu nai anua matuki bayui ma kemaikiki. Matun juintinin shinan pewadikanwen, bai kayatapia keska wakinan’ ”, ani keska wakin Nashimanika Juan junixun Judea anu tsua janu jiweabumanu camello dani sanpu tima sawea inun bichi nanexeketi sawea inun jawen piti pe bexmas chanpu inun ni medanua buna bata aki jiwexun jadixun jatu yusinkin taewai bana ninkatan Jerusalén anua inun Judea anua inun Jordán jene kexa jiweabun ninkanun ika bebidan bebidanaibu jatu yusinkin: “Dios nenu xanen ibui ma kemaikiki. Dioskidi shinanma man chakabumis jenedikanwen”, jatu wakubainai 6 jabun ikunwankin jatun chakabu Juanki chanikin jatun chakabu jenekatsi ikin shinan betsa waibu jawen unanti wakin Jordán jene anu Juanen jatu nashimapakeaya 7 janua Juanen jau ea nashimanun ika saduceobu inun fariseobu bebidan bebidanaibu jatu yuikin: “Matudan man padananbuki, dunun jatu pimis keskabudan. Man jaska keska matuki Dios sinatakin matu kupijaidaxanaiwen taea matun shinan betsa wakanwen. Jaskatan matun chakabu man ma bextekea xabakabi man ea uinmaya en matu nashimaxanaii. 9 Jamen matumebi ibubis kenkin man shinanmis: ‘Nukun xenipabu Abraham Diosbe jaibunameniwen taea nun jawen bababu nuku kupiama ixanikiki’, ikin, ana shinanyamakanwen. Jakia Abrahamnen bababu dasibi matu yamawakin keyutan na mishki manibauna Diosun damiwakin Abrahamnen bababu benawaxuntiduki. 10 Jaskaken matu yuinun ninkakanwen. Ji tibi bimi pepa jayama dedatan man kuamis keska wakin bestibu Diosun matu kupixanikiki. Jamen tsuabuda Abrahamnen baba kayabibun jawen yusian jau chibankubainunbunwen. Jakia man jaska wamaken matu kupinun, iwanan, duewen matu deda keska watan chi anu matu udenun, ixun manaikiki”, 11 iwanan, “Eanan, jawen unanmati wakin jenewen besti en matu nashimakubainaii. Jakia juni betsadan, kushipajaida ea binuan chipu juxanikiki. Jawen tsumapan jawen daya axunmis keska wakin en jawen jawaumajaidatun ean medabewakin en duawatidumaki, jawen bichi tae mexpun tsitsaukain en pekaxuntidumadan. Jakia matu pepawakin Diosun Yushin Pepa matu inantan bika matu tenemakin matun chakabu yamawaxanikiki, chiwen jawada chakabu bechipaiama kua keska wakinan. 12 Ja inun, xekiwan bimi ta keyuxun pepa adutan jawen xepa kuamisbu keska wakin dasibi jawenabuma danankin jawa chi nukaisma anu udenxun kuanun, iwanan, manayubainikiki”, akin Nashimanika Juanen jatu yuikubainikiaki. 13 Janua Galilea anua Jesús ewatan Juanen jau ea nashimanun ika Jordán Jene kexa anu kaxun Juan yuka 14 nemanun, iwanan, yuikin: –Mian ea binuxun min ea nashimatibia ¿jaskai eanu min juxumen?– aka 15 Jesúsun yuikin: –Ea jaska wama ea nashimawe, Diosun nuku yununiwen taexunan– aka –Jaskakenan, peki– ikain, Juanen Jesús nashimakin 16 meneaya nexekei mapekekainaya nai baxnei Diosun Yushin Pepa deiwan itsakidan jamamaki butuai Jesúsun uianyan 17 yudabu ninkamai nai anua jui taxnikin yuikin: “Nadan, en bakeki. En bechipaijaidaii, en Katuadan”, anikiaki.

Mateo 4

1 Jabiatiandi jau diablo Satanásan unanti wanun, iwanan, janu tsua jiweabumanu Diosun Yushin Pepatun Jesús nimakin iyua 2 jadia 40 xaba inun 40 meshu Jesúsun jawa piama bunijaidaya 3 diablo Satanás jaki nukutan unanti wanun ixun yuikin: –¿Jaska min Diosun bakemenkain? Min buniaidan, na mishki mania damiwakin misi watan piwe– aka 4 Jesúsun kemakin: –Jaska Diosun jancha kenenibudan, ninkawe. “Piti besti pidan, yudabu pei jiwetidubumaki. Jakia Diosun jancha yuini ninkatan chibain yudabu pei jiwetidubuki”, aniwen taexun ja jaska min ea yunuaidan, en akamaki– aka 5 januxun Jerusalén anudi iyuxun Templo jiwe keyatapa mamaki mapematan jabe nixun 6 Satanásan ana yuikin: –Jaska Diosun jancha kenenibudan, miandi ninkawe: ‘Jau mia mekenunbun jawen nai tsumabu Diosun yunuxanikiki. Mishkiki min jutekepanan min kawanai mia mekesuxankanikiki’, aniwen taea jaska min Diosun bake kayamenkain mia uinun nenua ea uinmai main ishchuwe– aka 7 ana Satanás nemakin Jesúsun yuikin: –Jaska kenenibu min dama ea yuiai chanimabiaken ana betsa entsedi mia yuinun ninkawe: “Matun mekenika yushin Dios unanti wayamakanwen”, iwanan, kenekin yusindianiwen taexun min ea ana yunuaidan, en ikamaki, ishchuidan– aka 8 jawen jenekin mati keyatapajaida anudi Jesús iyuxun mai jidabi anu maewan jawendua tibi inun jawen xanen ibubu diablo Satanásan jawaida uinmakin jawen damiwati kushipawen uinmakin keyutan 9 Jesús yuikin: –Eki mesei danti ixun kenwankin min ea xanen ibu waya na dasibi en mia uinmaxudan, en mia jatu xanen ibu wamakubainxanaii– akaya 10 ana nemakin Jesúsun yuikin: –Jaska Diosun jancha kenenibu ana ninkawe: “Matun mekenika yushin Dios besti duawakin kenwankubainxankanwen, yushin betsaki meseamadan”, aniwen taexun ja min jaska yuiaidan, en mia akamaki. Satanásaan, kadiwe– aka 11 januxun Satanásan jeneyubainaya Diosun nai tsumabu bexun Jesús medabewakin duawanibukiaki. 12 Janua xanen ibu Herodesin Nashimanika Juan jatu bichimashina banabimabu Jesúsun ninkatan Galilea mai pakea anu chintunkaini 13 Nazaret anu kai bashikuama janua mai pakea dabe anu Jacobun bake Zabulón inun Neftalí jatun bababu xukuabu namakis ian kexa mae betsa Cafarnaúm anu ka janus jiwekidankidanpauniki. 14 Januxun jawen jancha yuixunika Isaías Diosun yuikin: “Zabulón maewan anu inun Neftalí maewan pakea anu ianenwan kexa anu Jordán jene kexa betsaudi Galilea anu janu nawabu nukunabuma jiwebaunabu anuxun bin ewapa chaxajaida keska ea jawa unanbuman uinxankanikiki. Ja inun, meshu medan punu nuka mawa keska jiweabu jatu medabewai bin dekua chaxajaida keska ixanikiki”, aka ninkatan keneniki. Jaska yuini keskai Jesús Cafarnaúm anu jiwekidankidanpauniki. 17 Januxun Jesúsun yusinkin taewakin jatu yuikin: –Nukun Xanen Ibu nai anua matuki bayui ma kemaikiki. Man Dioskidi chakabumis jenetan shinan betsa watan janu bekanwen– jatu wakubainiki. 18 Janua Galilea ianenwan kexa Jesúsun ketankubainkin baka nexenika dabe Simón, jawen kena betsa Pedro, inun jawen betsa Andrésin jatun xaxunxun jisin punteaibu jatu bechitan 19 kenatan jatu yuikin: –Ea chibankubainkanwen. Ana baka nexeama jakia man baka nexemis keska wakin yudabu en matu ichawamaxanaii, jau ea ikunwanxanunbunan– jatu wa 20 januxun jatun xaxu inun jatun jisin jatun jaibu betsa yunu keyutan jawaida jenebaini Jesúsbe buaibun 21 janua jatube ana ketanbaini kakin Santiago inun jawen betsa Juan jatun epa Zebedeobetan xaxu namaki tsauxun jatun jisin kexekin junuaibu bechitan Santiago inun Juanki nukuxun jatu yuidiakin: “Ea chibankubainkanwen”, jatu wa 22 jawaida jatun xaxu jatun epaki jenebainkin Simón inun Andrésbetan Jesús chibanbainibukiaki. 23 Janua Galilea anuxun yusinkubaunkin mae tibi jatun ichati jiwe anuxun kakape Dios xanen ibui ma kemaikidi jatu yusinkin isin betsa betsapa teneaibu jatu xuxawakin kayawakubainaya 24 janua Siria mai pakea jidabi anuxun Jesúsun jatu xuxawai kakaibu ninkatan isin betsa betsapa teneaibu inun, yushin chakabuyabu inun, yuda chakabu saki saki ikaibu inun, yuda babubu nuitapaibu jatu iwebidanbidanaibu Jesúsun jatu xuxawakin kayawapakeaya 25 Galilea anuabu inun, Decápolis anuabu inun, Jerusalén anuabu inun, Judea anuabu inun, Jordán jene kexa betsaudi este badi juaikidia bei jatuki dasitan yudan kaian ichapabun Jesús chibankin uinkubainibukiaki.

Mateo 5

1 Jatibu jachun buaibu uinkin mati anu mapekea makenku anu tsauken janua jawen tsumabudi ja dapi tsauabun ja yudan kaianendi chibanbain ninkai maniabun 2 Jesúsun jatu yusinkin taewakin yuikin: 3 –Benimatidubukidi matu yuinun ninkakanwen. Tsuabuda kenkubainsbuma Dios xanen ibukin jatu duawaxanaiwen taea benimapaketi shinain benimakubainkanikiki, manaidan. 4 –Ja inun, tsuabunda jatun juinti nishma kaxakatsis ikaibuwen taexun Diosun jatu shinan chankanwan benimapaketi shinain benimakubainkanikiki. 5 –Ja inun, tsuabuda shinan pepaya keinsbuma Diosun mae pepa jatu yubani jatu yunuxanai shinain benimakubainkanikiki. 6 –Ja inun, tsuabuda jawada pepa besti bechipai chakayamai jawen nuijaidaiwen manakukin Diosun jatu yaniwama keska waxanaiwen taea benimapaketi shinain benimakubainkanikiki. 7 –Ja inun, tsuabuda nuikipabuwen Dios nuidiaxanaiwen taea benimapaketi shinain benimakubainkanikiki. 8 –Ja inun, tsuabuda shinan xunpin pepa jaya jabun Dios uin jiwexanaibuwen taea benimapaketi shinain benimakubainkanikiki. 9 –Ja inun, tsuabuda duapa unanuma jatube jiwekatsi yuda betsabu sinataibu jatu daewamisbu Diosun jawen bakebu wakin jatu kenamiswen taea benimapaketi shinain benimakubainkanikiki. 10 –Ja inun, tsuabunda Diosun jancha shinankin chibainbu jatu ichakawabiabu chintuinsbumawen taea Dios xanen ibuai anu janus xukukatsi ikin shinain benimakubainkanikiki– iwanan, 11 jaki chiti ikabudi yuikin: –Ja inun, tsuabunda man ea chibainbuwen taexun matu usankin ichakawakin matukidi chanichakakin matu danainbu matun benimapaketi shinain man benimapakediaxanaii. 12 Janua Diosun jancha yuixunikabu ichakawanibu keska wakin matudi ichakawaibu nai anuxun Diosun matu duawaxanaiwen taea jawa dateama shinan chankankubainxankanwen– itan, 13 –Jamen matudan, jawawenda Dios benimawati yudan kaian man yusintidudan, Diosun jau jatu mekexanun man jawen meketi tewe bata keskaki. Tewewenan, jawen nami chaputimawatiki. Man ma nami teweya wabia ja tewe payukui jawen bata keyu kaken tsuan ana mekekin bata watidumaki. Man jaska keskaibu tewe batauma jemaintin putabu jaki paimisbu keska man itidubuki, uindaxankanwen. 14 –Jamen betsadan, ekidi man jatu yusinxanaidan, man xaba keskaki. Janu mae betsa mati mamaki jiwe junetidubuma keska wakin en matu yusiainwen juneama jatu xabakabi yusinkubainxankanwen. 15 Ja inun, bin dekutan bau naman junekin tsauinsbumaki. Jakia janu dasibibun uiainbu chaxamis anu manaundi tsauntiki. 16 Bin chaxamis keskai jawa juneama medabenain jiwekubainxankanwen, matun jancha ninkakin man pepaibu shinankin jabundi jau Epa Dios kenwanxanunbunan– iwanan, 17 ana jatu yusinkin: –Eanan, Diosun jancha yuixunikabubetan jaska Moisin yusinikidi nemanun ika en juamaki. Jaska ekidi shinanyamakanwen. Jatun jancha bextenun ika en juama jakia Diosun jancha chanima kayabi xabakabi matu yusinun ika en juniki. 18 Chanima nai anua inun mai keyudiamaken Diosun jancha yuixunikabubetan jaska Moisin jatu yusini jancha chanimadan, ean en matu yuiaidan, jawa tsuan nemakin inun jawa betsa wama jancha tibi menepakexanikiki. 19 Jakia tsuabunda yusian betsa bikama maewaxun jawenabu jatu yusianyan Dios jatuwen benimama ixanikiki. Jamen tsuabunda Diosun jancha ninka kayabitan jawenabu jabias jancha betsa maewama yusiainbu Dios jatuwen benimajaidaxanikiki. 20 Jaskawen taea Dios benimawakatsi iki fariseobu inun Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu jiwekubainaibu keska ikama pe jiwekin Dios benimawakin man jatu binuama nai anu Dios xanen ibuai anu matudi man jikitidubumaki– iwanan, 21 ana jatu yuikin: –Moisin nukun xenipabu yusinkin: “Sinatakin juni betsa deteyamakanwen. Jaskabiaken juni betsaki sinatakin man deteken xanen ibubu ichaxun jaska jadi unantan jau kupixanunbunwen”, axun keneniki. 22 Jawen jancha chanimaki. Ana jabiasdi matu yusinun ninkakanwen. Tsuada yuda betsaki sinatakin detekatsi ikin man shinankubainaiwen taexun Diosun matu kupixanikiki, matun shinan chakabuwenan. Ja inun, tsuada yuda betsaki sinatakin ichakin: “Min unainsmapaki”, ikubainmisbu jau xanen ibubun kupixanunbunwen. Jamen ana yuda betsaki sinata chakayamakin chitekin: “Min jawa unanmajaidaki”, ikubainmisbu chi jawa nukaisma anu Diosun udenkatsi manakubainikiki. 23 Jaskaken januxun Dios kenwanti chi tapu anu matun inankuin man buai jaki kematan uatian kanekin yuda betsa man chakabuwashina shinantan 24 jawen Dios daewati man buai jabianu janayutan kaxun daewakin ana jaki nukutan ana jabe janchai pekanwen. Jaska watani ana juxun jawada man Dios inankatsis ikaiwen man ana kenwantidubuki. 25 Jaska inun, yuda betsa man dibijaidawen taexun ja man dibiatun nawa xanen ibu anu matu iyuaya jau xanen ibun jawen policiabu matu bichimayamanun ja man dibia jawawenda daewakanwen. 26 Man daewabainama matu bichiabu man paka keyuama chanima man jaskatan kaintidumaki. Jabiaskadi wakin ea jaibuwatan Epa Dios daewadiakubainkanwen, matun chakabuwen jau matu kupiyamaxanunan– iwanan, 27 ana jatu yuikin: –Jaska inun, betsadan, Moisin nukun xenipabu ana yusinkin: “Juni betsan ain chutanyamakanwen”, axun keneniki. 28 Jawen jancha chanimaki. Ana jabiasdi matu yusinun ninkakanwen. Tsuanda ainbu kawanai uin jawen kemukin chutakatsis ikin shinainan, ma chuta keskaki. 29 Jaskawen taea min bedu betsawen jawada uin min kemuai bedu betsa tseka keskatan jawada shinankin min chakabuwai jawaida jenekubainkanwen. Min bedu dabeyadan, janu chi nukaisma anu matu puta pemajaidaki. Jakia bedu bestichai keskaya Diosbe jiwei kai peki. 30 Ja inun, min meken betsawen min chakabuwai min meken betsa mextekea keskatan jawada min mekenen min chakabuwai jawaida jenediakubainkanwen. Min meken dabeyadan, janu chi nukaisma anu mia puta pemajaidaki. Jakia meken bestichai keskaya Diosbe jiwei kai peki– iwanan, 31 ana jatu yuikin: –Moisin nukun xenipabu ana yusinkin: “Tsuanda matun ain jenekatsi ikin jawen taexun ainbu jeneti kene jau inankubainxanunbunwen”, axun keneniki. 32 Janua juni betsan jawen ain juni betsabe chutanameamabiaken jenekatsis ikin jawen ain jawamabiaken jenebainadan, janua ainbu jaska shinanmabiaken ja junin ma putabaina januxun ja junin chakabuwen taea janu ainbu jawen benen chakabumaikiki, bene betsa benayatikidi shinanmakinan. Janu ainbu jawen benen ma jenebainima juni betsan ja ainbu jabe biakanantan jabe chutanamei pebiaidan, juni betsan ainbe chutanamei keskaikiki. 33 –Jaska inun, betsadan, Moisin nukun xenipabu ana yusinkin: “Jawadakidi yubakakin yuikin: ‘En yubakai en akamaken jau Diosun ea kupixanunwen’, ikama padanma Dios benimawakin axunkubainxankanwen”, axun matu kenexuniki. 34 Jaska yusinbianiken eanan, en matu betsa yusiaiin. Jawada betsa tibi datan aki yubakayamakubainxankanwen. Eskaidan, nai datan akin shinain jawen yubakayamaxankanwen, Diosdi jadi jiwea inun jaki tsaudiakidan. 35 Maidi shinain jawendi yubakayamaxankanwen, na maikidan, Diosun jawen tae kenyankidan. Ja inun, maewan Jerusalén shinain jawendi yubakayamaxankanwen, janudi xanen ibujaida jiweakidan. 36 Ja inun, matumebi matun buxkakidi datan akin shinain jawendi yubakayamaxankanwen, man jaska waxun matun bu meshupa bestichai maewakin man juxupawatidumakidan. 37 Jaskaken man yubakatiduma shinankin chanima yuikinan: “Jaa, en atiduki”, ikasmai: “Jamaki. En atidumaki”, iki janchakin besti yuikubainxankanwen– iwanan, 38 ana jatu yusinkin: –Moisin nukun xenipabu ana yusinkin: “Miki sinatakin mia detekin min bedu kasmai min xeta kasmai jadatuda matu chakabuwabu xanen ibu min yuia jabianudi manakukin jau mia jatu kupixunxanunwen”, axun keneniki. 39 Jawen jancha peki. Ana jabia keskadi ja binua matu yusinun ninkakanwen. Tsuada miki sinatakin yusiudi mia ispais aka jabebis sinatakin kupiyamakanwen. “Uke betsadi ea awe”, ika dabekexunai keskakin shinankubainxankanwen. 40 Ja inun, min tsuada dibia xanen ibu anu mia iyua pakaxun min bixanun min sanpu jau biyunun xanen ibun mia yunua inanyuwe. “Pakaxun jau bixanun dakukuti biantidubumaki”, akin Moisin yunubianiken xanen ibun mia yunua min dakukutidi yaushiyamawe. 41 Ja inun, tsuada xanen ibukin yunukin kilómetro bestichai anu jawen mabu mia bumaya buxunkin janu mia yuia binumabain ana kilómetro betsa anu man buxuntiduki, sinatamadan. 42 Ja inun, yuda betsa nuitapai jawa jayama min mabu biyukatsi mia yuka yaushiama inanyukubainxankanwen– iwanan, 43 ana jatu yuikin: –Jaska inun, betsadan, matun yusinanbun Diosun jancha matu yusinkin yuikin: “Matunabuwen besti nuikubainkanwen, nawabu matuki sinatamisbu bechipaiamadan”, akin matu yusinmisbuki. 44 Jakia eanan, jancha betsawen en matu yusiaiin. Matuki sinataibu jatuki sinatama jatuwen nuikubainxankanwen. Ja inun, matu ichaibu inun matu ichakawaibu jatu dananma medabewakin jau Diosun jatu duawanun yukaxunkubainxankanwen. 45 Jakia jaska matun Epa nai anuatun yuda pepabu inun yuda chakabubuwen nuikin jatu badi chaxamaxunmis inun ui imaxunmis keska wakin matudi yuda dasibibuwen nuikin man jatu medabewakubainaiwen taexun jabun uinkin man Diosun bakebu unanxankanikiki. 46 Jamen gobierno pei bixunikabu chakabubiai duanamemisbu keskakin tsuabunda matu duawaibu jatube besti man duanameaya matuwen Epa Dios benimamaki, jawa manakuti pepa matu inanmadan. 47 Ja inun, ikunwain betsabu bechitan jabube besti janchakin yuda betsabu danain ikunwanbuma jabiaskadiamisbuwen taexun pepakin man jatu binuamaki. 48 Jaskaken matun Epa Dios pepa nuikipa keskai matudi pepai dasibibube nuidiakubainxankanwen– iwanan,

Mateo 6

1 ana jatu yuikin: –Yuda betsabu man medabewai jau matu uin bestikin kenwanunbun jaskayamakubainxankanwen. Jakia yudabun bedubi besti man jatu medabewakin duawamiskenan, Epa Dios nai anuatun jawa ana betsa matu manakuama ixanikiki, kenwanmadan. 2 Jaskaken nuitapaibu man medabewaidan, tsua jatu banabimakin xabakabi jatu uinmakin pawayamakubainxankanwen. Jakia jabu bepadamemisbun nuitapaibu jatu medabewakin jau yudabun ea kenwanunbun, iwanan, ichati jiwe anuxun inun bai namakixun jawada jatu inankin xabakabi wamisbudan, yudabun manakuti ma jayabuki. Jaskawen taexun chanima kenmisbu Diosun ana jatu kenwanma ixankanikiki. 3 Nuitapaibu medabewakin tsua yuiyamakubainxankanwen, min jaibujaida yuikin unanmamadan. 4 June pepa aki pepakubainxankanwen. Jawada june man jatu axunmis matun Epa Diosun unankin ana manakuti pepa matu tibi inanxanikiki– iwanan, 5 ana jatu yuikin: –Ja inun, betsadan, ja jatunmebi kenmisbun ichati jiwe anu kasmai jemaintin anu nixun jau ea ninkakin kenwanunbun ika jui kushipawen Dios kenwanmisbuki. Jaska waibu Diosun bechipaiama yudabun besti jatu bechipaimisbuwen taea matudan, jaskayamakubainxankanwen. 6 Jakia matunan, Dios dayuikatsis iki janu tsua niama anu ka june jabe janchakubainxankanwen. Man jaskai Epa Diosun dasibi june unainwen taexun ninkatan pepawen matu manakuxanikiki. 7 Ja inun, matu Diosbe janchaidan, jau Diosun ea ninkanun, ika jabias jancha jawenchains yuiyamakubainxankanwen, jaska Dios ikunwanbuman amisbu keska wamadan, jamen janchawainan. 8 Jawa man jayama man yukakatsis ikai man yukadiama matun Epa Diosun unainwen taexun jas shinankin jawenchains yukayamaxankanwen. 9 Eska watiki, dayuikinan: –Nukun Epa nai anuatuun, min kena medibidan, mia duawakin jau mia kenwankubainunbunwen. 10 Nai anuxun min yunua jaska chibanmisbu keska wakin nenuxundi dasibibundi jau min shinan besti chibankubainunbunwen. 11 Ja inun, nuku mekekin na jabiatian nun piyunun jaska min shinainwen piti nuku inanwen. 12 Ja inun, nuku chakabuwaibu jatu jakimawakin jatun chakabu nun ana jaska shinanmawen taexun nun mia chakabuwai buaxuntan ana jaskakidi nuku shinanmayamawe. 13 Nuku mekekin jawen chakabuti tibi nuku kainmaxunyamawe. Ja inun, jawada chakabu tibi nuku nemaxundiakubainwen, atiki– atan 14 ana jatu yusinkin: –Yuda betsan matu chakabuwashina jaki sinatabiatan jawaida jabe daekubainkanwen, ana jas shinanmadan. Man jaskaibu matun chakabudi Diosun matu buaxuntan ana shinanma idiaxanikiki. 15 Jamen yuda betsabun matu ichakawabu ja shinankin man pewamaken matun Epa Diosun matun chakabudi buama ixanikiki. 16 –Matu samakeidan, besu atimapatan iyamakubainkanwen, jabu bepadamei kenmisbu samakei amua mapumisbu keskamadan. Jabu bepadamei kenmisbu jatun besu atimapa uinkin ma samakeaibu jau ea unanunbun ika jaska mapumisbuki. Chanima yudabun uinkin jatu kenwainbu jawen besti jatun manakuti bimisbuki. 17 Jakia Dios shinain man samakeai jau tsuan matu unanyamanun bechukitan buexekei pekubainxankanwen. Samakei man jaskai matun Epa Diosun dasibi june unaintun man ikai uinkubainkin kenwankin matu manakuxanikiki– iwanan, 19 ana jatu yuikin: –Na mai anuxun juni ichapabu jiwexun mabuwen kemukin ichawamisbuki. Jakia matunan, mabuwen kemukin ichawayamaxankanwen. Jawada bikin man ichawa jawen masanen pesa pesa akin inun nakaxan pidiatiduki, matu benunkinan. Ja inun, junibu yumetsubun matun jiwe anu jikitan matun mabu dasibi man adu pewabiaken matu bianbaintidubuki. 20 Jaskaken yuda betsabu ikaibu keskakin kemukin mabu ichawama Epa Dios besti benimawakubainxankanwen. Man jaskakubainmisbuwen taexun Diosun matu manakukin jawada jawen masanen pesa pesa aisma inun juni yumetsubun mia bianbaintidubumawen matu duawaxanikiki, jiwekuinmakinan. 21 Tsuabuda jawen jiweti mabuwen kasmai Dioskidi shinain man Dios jiwexunaidan, jabiadidi matun shinanen man nuiai jayaki, nai anu kasmai mai anudan. 22 –Ja inun, matun yuda anudan, matun bedudan, bin chaxa keskaki. Jaskakidi matu yusinun ninkakanwen. Matun beduwen man uinmiski. Matun shinanwen matun yuda pepa jaya kemuama man xabakabi meke pewaki. 23 Jakia bedu chakabuya jaska shinan chakabu jaya kemukin uinchakakin man kanemiski. Ja inun, Diosun shinain unanbiakin tsuanda shinan pewama kanei chakabujaidamisbuki. Matudan, jaskayamaxankanwen. 24 –Ja inun, jadatuda dayadun jawen xanen ibu dabe dayaxunkin ja dabe medabewatidumaki, betsa bechipaikin chibankin betsa bechipaima danankin ninkamadan. Jabiaskadi wakin pei inun Diosdi chibankin ja dabe jaska waxun man duawatidumaki– iwanan, 25 ana jatu yuikin: –Eska bestiwen taea matunmebi man jamapaiwen dabanan imisbukidi matu yusinun ninkakanwen. Jiwe bestia pepakunkainun ika piti pi inun tadi sawenun ika jawen dabanan iyamakubainxankanwen. Jiwea jayaidan, pitiwen besti nun itidubumaki. Yuda jayaidan, tadi sawe bestinun ika nun itidubumadiki. Jaskaken ja dabewen taea nun jiwenun Diosun nuku jiwea inanma iniki. 26 Uinkanwen, peiyabukididan. Nai anu peiyabunan, jabun jawa banama inun jawa bimi tsekatan jabun piti aduti jayamabiaken matun Epa Dios nai anuatun jatu pimakubainmiski. Jaskaken Diosun matu bechipaikin peiyabu matu binumakubainmiski, medabewakinan. 27 Ja inun, tsuabuda ibubis nuikin jawen mabu inun jawen piti shinainwen taexun jawen jiwea ana chaipawatidumajaidaki. 28 ¿Jaskai tadiwen taea shinain man jawen dabanan imisbumen? Uinkanwen. Ja jua yumei ewamisbukidi shinankanwen. Jua dayakin tadi timaisbumabia jua jawendua tuemisbuki. 29 Jua jaskabiamisken nukun xenipabu xanen ibu Salomón mabujaidayatun jawen tadi jawendua kadujaida sawexun jawenduakin jua binuama iniki. 30 Jakia ni maxu juaya sepashinxun kuamisbuki. Diosun jua jawenduawamistun ja jua binumakin Dios matuwen nuikin matu tadi sawematiduki, man ikun bexmas wabiayadan. 31 Jaskaken yuda dasibibu mai jidabi anuabu piti inun tadiwen kemukin benakubaunmisbuki. Jakia matudan, man betsaki. Matun Epa Dios nai anuatun matu unainwen taea ja piti inun tadi man bikatsis imisdan, ana jas shinain jawen dabanan iyamakubainxankanwen. 33 Jakia jawada Diosun bechipaiai chibankin ja dukun Dios xanen ibuwakin shinankubainxankanwen. Man jaska wai ja kachu jawen jiweti piti inun tadi man jayakunkainxanaii, Diosun matu medabewadan. 34 Jaskaken meshukidi min jawada waxanaiwen dabanan iki dateyamakubainxankanwen. Jakia xaba tibi jawanda mia itimaska wai taxnikunkainmis shinankanwen– iwanan,

Mateo 7

1 ana jatu yuikin: –Tsuada ja akin chitekin unanti wayamaxankanwen. Man jatu jaska wamaken Diosundi jabiaskadi wakin matu chitekin ja akamadi ixanikiki. 2 Jamen jatuwen nuiama chitekin man jatu ja amisken jabiaskadi wakin Diosun ja man janchai ja imiswen Diosun matu ja akin chitediaxanikiki. Ja inun, jabias shinanwendi min jatu unanti wamiswen Diosun matudi unanti waxanikiki, kaneamadan. 3 ¿Jaskakin ikunwain betsa pewakin medabewanun, iwanan, jawen jamapai tude jawen beduki jikia min bikatsis ikaidan, mina anu ja dukun ja ji ewapa min jaya min shinanmamen? 4 Ji jidabiwen betimanabia jawa shinanma yuikin: “Jani min ji pese beduki ikadan, ¿mia bipa?” akin kanekin man yuimiski. 5 Jakia bemakis bepadamei janchamisbuun, matudi chakabubia betsan chakabuai uinkin man ja amiski. Man ji jidabi betimanabia tsekaxun puta keska watan matun juinti medanua matun chakabu ewapa putatan ana kaneama medabenankin ji pese min jaibun bedu anua bia keska wakin juni betsan chakabu bexmas jayadi medabewakin man yusintiduki. 6 –Jaska inun, jawada pepa Diosuna kaman puben man inantidumaki, jawen unanti watan matu keyutiduwen taexunan. Jabiaskadi wakin ina yawa puben man mabu pepa inantidumadiki, chakabuwakin jau matu pema pema akanyamanunan. Jabiaskadi wakin tsuabunda Diosun jancha dananjaidamistun jau matu deteyamanunbun jatu ana yusinyamakubainxankanwen– iwanan, 7 ana jatu yuikin: –Jaska inun, betsadan, tsuanda Dios yukakin ea akadan, jawen jawada inanmiski. Tsuanda jawada benakin Dios yukadan, jaki nukumamiski. Tsuanda jawada bi jikinun ixun Dios kenadan, bepenxunmiski. Jaskaken shinanchakama Dios ea akadan, betsaki. Jawada min yuka mia axuntiduki. Benakin jawada min yuka mia bechimaxanikiki. Jawada bi jabe janchanun ixun min kena mia bepenxunxanikiki. 9 –Ja inun, matun baken misi matu ea aka jaki dakekin mishki man inainsmaki. 10 Ja inun, baka matu ea aka jaki dakekin dunu man inainsmadiki, jatuwen nuikinan. 11 Jaskaken matun shinan pepamabia matun bakebu man duawamis man unaiin. Jamen tsuanda Epa Dios nai anua ea akin man yukadan, jawada pepa yaushiama matu inantidumaki. 12 Jaska inun, betsadan, tsuada miwen nuikin jau mia medabewaxanunbun matun dukun jaska shinankin uinmakin jatu medabewakubainxankanwen, jaska wai nuikipakin man kaneamakidan. Jabias shinanwen Diosun jancha yuixunikabubetan Moisin jatu yusinidan, jaki dasi watan na jabias yununi jakimama shinain man jatube medabenankunkainxanaii– iwanan, 13 ana jatu yuikin: –Chi nukaismakidi kaidan, janu jikiti xui inun jawen kati bai jaxpa keska jawen kai bikamawen taea yushin chakabun bai bechipai yudan kaian ichapa jawen bumisbuki. Jamen jiwekuiankidi kaidan, janu jikiti xui inun jawen kati bai jashu bika keskawen taea ja bai benakubaini atimas nukutan yuda eskadabes jawen bumisbuki. Matudan, ja bai jashuki nukutan jawen bukin ea chibankubainkanwen– itan 15 –Ja inun, betsadan, ja padanananmisbu pepa keskakin Dioskidi yusinbiakin jawen juinti inu puben keskan chani jancha matu yusiainbu ana ninkama jatu uindakubainkanwen. 16 Nishi muxaya anua uva bimi man tsekaismaki. Ja inun, isne muxa anua higuera bimi batapa man tsekaismadiki. Jabiaskadi wakin jaskai jiwemisbu pepaibu inun chakabuaibu uinkin ja padanananmisbu man unanxanaii, jaskai jiwemisbu uinkinan. 17 Ja inun, ji pepa bimiai chakabu ikama pepa bestimiski. Jamen ji chakabu bimiai pepamadi chakabu besti idiamiski. 19 Janua ji bimiuma tibi dedatan kuamisbuki. 20 Jaskaken jadatuda bimi chakabu jaya keskatun tsuabuda yusin pewakin jatu medabewabuma unantan danankin jatu ninkayamakubainxankanwen– itan 21 –Ja inun, tsuabunda jatun kexa bestiwen ea kenakin: “Xanen Ibuun, Xanen Ibuun”, ea wabiakin jaska shinainsbumadan, jabun en Epan jancha chibanma nai anu nukube jiweama ixankanikiki. Jakia en Epa nai anuatun jawada yununi inun bechipaiai chibankin akubainmisbu besti nukube jiwexankanikiki. 22 Na jaska en matu yuiai keska enabu kayabi jatu ichawanun ika en ana juaya ichapabun ea yuikin: “Xanen Ibuun, Xanen Ibuun, mikidi yusinkubainkin min kena kushipawen yuikin yushin chakabu nichinkin dami atimaska betsa betsapa nun mia axunkubainmiski. Nukudi katudiwe”, ea akaibu 23 jatu yuikin: “Padananain chani chakakin man chakabuwamiski. Man enabumaki. Tudi budikanwen”, en jatu waxanaii– itan 24 Jakia jabun en jancha ninkakin akubainxanaibukidi miyuiwen matu yusinun ninkakanwen. Tsuanda jiwe wakatsi ikin mai basanbainkin uke medan mishkiki pesaxun jaki mishki tsamabidankin jiwe waimaken 25 janua ui ika bai matajaidabidankin jawen jiwe achia ja jiwe mishkiki tsamianwen taea niwewanen tsibusketiduma keska jawen daya benuama ja juni unanepaki. En jancha ninkamisbu jaska keskaki. 26 Jamen jawada en yuiai danankin chibainsbumakidi matu yuinun ninkakanwen. Tsuanda jiwe wanun, iwanan, mashi anu basankin kini chai wama bexantu besti watan mishki tsamabidankin jabebis watan jiwe waimaken 27 janua ui ika bai matajaidakin jawen jiwe achia mishkiki tsamianmawen taea jawaida niwewan bekin tsibuskea di ika keskakin jawen daya benujaidamisbuki. Jaska dayamisbu keska patapabuki, en jancha danainbudan– akin jatu yusinkin jancha meneai 28 ninkai “Betsabun Diosun jancha nuku yusinmisbu keskamaki. Jakia xanen ibu kushipa keskakin nuku yusinbikain!”, iki Jesúsun jatu yuiai ninkai e iake iakenibukiaki.

Mateo 8

1 Janua Jesúsun jatu jancha wakin menetan mati anua butukidanaya yudan kaianen chibanbidanaibun 2 juni yudaki chamini jabias baiwen Jesús juaiki nukutan ja bebun danti ixun yuikin: –Yusinaan, ea kayawakatsis ikin min ea kayawatiduki– aka 3 jawen chamiwen mesekin danankin tsuan mekatsi ismabiaken Jesús jawen dabanan ikin mexunkain mekin yuikin: –En mia xuxawakin kayawaii– akaya jawen chami sakada iki daxnukui keyuaya 4 Jesúsun nemakin yuikin: –En mia yuiai ninkaidawe. Jawada en mia axukidi tsua yuiyamayukubaintanwen. Ja dukunan, Diosbe nukunabu janchaxunika anu min yuda min ma kayaxu jatu uinmatanwen. Jaska min ma kayaxu jau jabun mikidi unanunbun jabiaskadi inankuin Moisin yununi jatu anu buditanwen. Min jaska buaya min ma kayaxu jabun mia unanxankanikiki– abainikiaki. 5 Janua Jesús Cafarnaúm mae anu jikiaya ea anun, iwanan, romano capitán Jesúski nukuxun 6 yuikin: –Yusinaan, en dayadu isin tene chakayamai ma babua ana benitiduma nuitapajaidaikiki– aka 7 Jesúsun yuikin: –Jaskakenan, en mia xuxawaxuin katiduki– akaya 8 ana capitánen shinantan yuikin: –Yusinaan, min ea binua en jawamaki. En jiwe anu kama min kushipa besti yunuwe, jau en dayadu ea xuxaxununan. 9 Ja inun, jatun ea yunumisdan, en xanen ibu jayaki. Eandi soldadobu yunui en xanen ibumiski. Betsa yunukin: “Kawe”, en wa kamiski. Betsa yuikin: “Juwe”, en wa jumiski. En dayadudi yunukin: “Ea axunwen”, en wa amiski– aka 10 Jesúsun ninkai e itan ja jachun beaibu jatu yuikin: –Na jaska nawa capitánen ea ikunjaidawai nukunabu Israelbun ikunwainbu jaska keska en jatuki nukudiamaki. 11 Eanan, chanima en matu yuiaii. Dios xanen ibukin mai jidabi anua badi juaikidia inun badi jikiaikidia ikunwainbu dasibibu jatu ichawatan duawakin Abraham inun Isaac inun Jacobetan jatu pimaxanikiki. 12 Jakia nukunabu Diosun yubabiani jawen jancha chibankin ikunwanbumaken jatu danantan janua kaxai xeta yenx yenx imisbu meshujaida medan jatu udenxanikiki– itan 13 Jesús nasaukekauan capitán yuikin: –Jaska min ea ikunwainwen taexun en mia axunxuki. Min jiwe anu kadiwe– akaya jabiatiandi jawen jiwe anua jawen dayadu xuxanikiaki. 14 Janua jawen jiwe anu Simón Pedron Jesús iyua kai jikitan jabianudi jawen dais ainbu yuna daka uintushikin 15 Jesús jawen nuikin metsunxun yuna xuxawa benikidan duawakin bawaxun jatu pimaya 16 janua ma badi kai meshuaya ja mae anu jiwea akeakeabun yushin chakabu jayabu inun isin betsa betsapa teneaibu Jesús anu iweabu yushin chakabu kainmakin isin teneaibu dasibi xuxawanikiaki. 17 Diosun jancha yuixunika Isaíasin yuikin: “Diosun Katuatun nun isin teneai mainwankin nuku xuxawaxanikiki”, akin jatu bebunkidi yuini Jesúsun jabiaskadi wakin jatu anikiaki. 18 Xaba betsatian januxun dasibi jatu xuxawashina tsaubaunxun daketapawaibu uinkin jawen tsumabu Jesúsun yuikin: –Ian kexa betsaudi juindukuin nun bununbun matun xaxu pewakanwen– jatu wa pewaibun 19 Diosun jancha kenenibu yusinananmis betsa juxun Jesús yuikin: –Yusinaan, janida min kai anu en mia chibankatsis ikaii. ¿Mibe kapa?– aka 20 jawen shinan unanun, iwanan, Jesúsun yuikin: –Kaman inu jawen kini jayaki. Peiyabu jawen na jayabuki. Jakia matun Juchi Kayabi Iyua ean en jatu yusinkubaunai janu uxati jiwe en jayamaki. ¿En ikai keskai min idiatidumen?– akaya 21 jaki chiti ika betsandi Jesús yuikin: –Xanen Ibuun, ea jeneyuwe, ja dukun en epa mawa maiwatan en mia chipu chibanxanaidan– aka 22 nemakin Jesúsun yuikin: –Jaskamaki. Jabun ea chibanbuma mawa keskabun min epa mawa mia maiwaxuntidubuki. Jakia mianan, na jabiatian tapin ebe kawe– abaini 23 janua jawen tsumabube xaxun inatan tu abaini kaya 24 ianenwan besusi pukeaibun Jesús ma bika xaxu chixukidi daka uxaken janua niwe kushipajaida bekin jene buspu tsaubidankin xaxu jene matawa ma jiki kemaya 25 datei Jesús anus ichaxun datekin bestenwankin yuikin: –Yusinaan, yusinaan, menan nuku medabewadiwe, jiki nun jasatidukidan– akabu 26 bestentan jatu yuikin: –¿Jaskai man dateai? ¿Man ea ikun kayabiwadiamamen?– itan benikauan niwewan inun ianenwan buspu tsaubidanai nemakin: –Nesewe. Peswe– aka niwe main neseaya ianenwandi bechuduni maianyan 27 e itan jawen tsumabu yuinamekin: –Na junidan, ¿jawa junimen? min atidumakidan. Niwe inun ianenwanendi ninkaikikidan– ibaini bui 28 janua kai ianenwan kexa betsaudi mai pakea Gadara anu keti itan Jesús bututan mapekekainaya janua juni dabe yushin chakabu jayabu janu mawabu maiwamisbu anu besti jiwea pubenjaidaken jatuwen datei tsuan dunkebainsma maiwati anua kainbidani Jesúski nukuaibun 29 yushin chakabun jatu bis imakin yuimakin: –Jesúsuun, min Diosun bake nun unaiin. Nukudan, ¿min nuku jaska wai? Janu kupiaitian idiamabiaken ¿unanti wakin min nuku kupi juai?– iwanan, 30 ja mati anuxun ina yawa ichapabun pikin mai mixexaibu 31 yushin chakabun uintan Jesús yukakin: –Min nuku kainmakin nichiainan, ua ina yawa anu nuku nichinwen, ja medan nun jikinunan– akabu 32 Jesúsun jatu yuikin: –Peki. Jadi butankanwen– jatu wa ja juni dabe anua yushin chakabubu kainbaini ina yawa medan jikibainaibun ja ina yawa datei mawa keyatapa butei nidi ibaini ianki pukui keyutan jasai keyuaibun 33 jaskai uintan ja ina yawa mekenikabu datei kushibaini mae anu buxun juni dabe yushin chakabu jayabu jaskaxu jatuki chania akeakeaibun 34 janua ja mae anua yuda ichapa kainbidan jaskaxu uinun ika Jesús anu bexun ina yawa jasai keyukanxu uintan datekin Jesús nichinkin yuikin: –Nukun mae anua kadiwe– anibukiaki.

Mateo 9

1 Jaska wabu jawen tsumabube Jesús xaxun nanetan ana chintunkaini ianenwan pukebaini jawen mae Cafarnaúm anu jiki keti ikaibun 2 ma ana Jesús jua ninkatan juni yuda babuni jawen dakatiki daka jawen jaibuaibun bakebidan datantan: “Jesúsun xuxawatiduki”, iwanan, shinainbun ikunwainbu Jesúsun unankin juni yuda babuni yuikin: –Dateyamawe. Min chakabuwen Diosun mia kupikatsis ibiakin man ea ikunwainwen taexun jau ana shinanyamanun en mia buaxunaii– akaya 3 Diosun jancha kenenibu yusinananmisbun ninkatan Jesúski sinatai yuinamei: “Ja juni chakabuki. Nuku padain Dios keskakatsis ikikiki. Diosun besti jawen chakabu buatiduki”, ikaibun 4 tsuan Jesús yuiamabia jatun shinan unankin Jesúsun jatu yukakin: –Matunan, ¿jaskakin man shinan chakai ikai? 5 ¿Jadatu bikamamen, jawen chakabu buaxunadaka, jawen yuda beniadaka? 6 Ja dabe bikaken Diosun besti atiduwen taexun ¿jaskakin man shinanchakai? En matun Juchi Kayabi Iyua na mai anua ea en jawen kushipa jayatun jawen chakabu en buaxuntidu man unanun en akai uinkanwen– iwanan, juni yuda babuni kaya wakin yuikin: –Benitan min dakati iabaini min jiwe anu kadiwe– aka 7 jawaida yuda damesteni kayatan benikauan jawen dakati bitan iabainaya 8 mapubaunxun uin datekin yuikin: –Jabaa! tsuan jaska waismaki. Jakia Dios pepajaidatun na juni ma kayawaxuki– iwanan, uinkin Dios kenwanibukiaki. 9 Janua kainkaini januxun Roma gobierno pei bixunti jiwe anu en Mateo tsaua Jesúsun ea bechitan yuikin: –En mia tapinmai: “Ea chibankubainwen”, ea wa benitan dasibi jene keyubain chiban taewabain 10 en jiwe anu iyuxun jatu pimanun, iwanan, Roma pei bixunmisbu inun Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu jatu ninkaisbuma en jaibuaibu ichawaxun Jesúsbetan nun piaibun 11 fariseobun uinkin Jesúsun tsumabu yukakin: –¿Jaskakin matun yusinan pei bixunmisbu chakabubu inun nukun jancha ninkaisbumabetan pimenkain? Chakabuki– akaibun 12 Jesúsun ninkatan jatu chitekin yuikin: –“En peki”, iwanan, shinainbu anu juni dauya kaismaki. Jakia isin teneaibu anu besti juni dauya kenabu kamiski. 13 Diosun Oseas yuinidan, ¿man uindiamamen? Matu yuinun ninkaidakanwen: ‘Ea benimawanun ixun chaxuwan kuakin menu keyuaiwen besti akama yudabuwen nuikin jau ea benimawakubainunbunwen’, aka ninkatan Oseasin keneniki. Jaskaken “En chakabuki”, iwanan, shinainbu jatun juinti pewakin en jatu medabewa shinan betsa watan jau Dios ikunwanunbun en juniki, juni dauya keskaidan. Jakia “En chakabumaki”, ikin shinainbu jatu medabewatanun ika en juamaki– jatu waniki. 14 Janunkain xaba betsatian Nashimanika Juanki chiti ikabu Jesús anu bexun yukakin: –Nuku inun fariseobuki chiti ikabu nukun chakabuwen taea nukunmebi ichakanikai samakei nun piama uxayumiski. ¿Jaskai miki chiti ikabu samakeisbumamen?– akabu 15 Jesúsun jatu yuikin: –Juni ainyain nawaibu anu jawen jaibuaibu paxkadiama manunamei jatunmebi piama ichakanikatidubumaki. Jakia jatu xunubaini kaken manui jawen jaibuaibu samakei piama ipaketidubuki. Ea iyuabun jabiaskadiai ewen nui en jaibuaibun piama idiaxankanikiki– iwanan, ana jatu yuikin: 16 –En yusianan, tadi bena chukadiama keskaki. Matu yusinun ninkakanwen. Tadi xeni baxnekea tadi bena tuax chukadiamawen tadi xeni tsamian patsa estei ana baxnekemiski. Jamen matun yusianan, tadi xeni baxnekea keskaki. En yusianwen tsamian keska wakin matun yusian en pewatidumaki. 17 Ana jabiaskadi keskawen matu yusinun ninkakanwen. Bichi bishtu xeniki uva jene bena buspudiama manekin mata waxun denex mestenwan jamebi katsai buspui bichi bishtu xeni pexemiski, vino bena inun bichi xeni benuidan. Jabiaskadi wakin en yusian bena matun shinan xeni en jusitidumaki, benukinan– jatu wai 18 janua janchai menediamaken judio xanen ibu betsa Jesús bechibidani juxun ja bebun danti ixun yuikin: –En ainbu bake mawakatsis ikikiki. Ebe kaxun uinkin jau xuxanun ea mexuniyuwe– aka 19 Jesús benitan kaya nun jawen tsumabudi nun jabe buaibun 20 janua ainbu jimi baxneni ja isin tenei ma 12 año kabia jawa neseisma badi betsa tukama ikunkainmis nuitapakin Jesús chibankin shinankin: “Jawen tadi kexa besti mea en xuxatiduki”, iki Jesúsun pechiudi chibanbaini kakin jawen tadi kexa besti metsa jawaida jawen jimi maianyan 22 Jesús niti itan nasaukekaun uinkin ja ainbu yuikin: –Ainbuun, min ea ikunwanyan en mia xuxawaxuki. Ana isin teneama unanuma kai pediwe– aka jabiatiandi ana jimi ikama kaya 23 jaska wabaini buaibun judio xanen ibun jiwe anu icha yudan kaian kaxai sain iki biski ikaibun jikikainkin jatiditun tepe dewe mawaibu Jesúsun 24 jatu yuikin: –¿Jaskai eiskaun kaxai man biski ikanai? Jawen bakedan, mawa kayabiamaki. Uxa bestia ikikiki. Unu taxniyukanwen– jatu waya: “Jawen yuda ma mawaki”, ixun ichapabun Jesús uinkin usainbu 25 jatu nichian buaibun janu ainbu dakanu Jesús jikikain chipash metsuan ana jiwei benikaunikiaki. 26 Januxun ja maewan anuxun Jesúsun jaska washina dasibibu chaniaibu ninka keyunibuki. 27 Janua xanen ibu Jairon jiwe anua kainkainaya juni bekun dabetan chibankin jancha kushipawen yuikin: –Davidin babaan, nukuwen nuiwe– akubainabu 28 janua Jesús jiwe betsa medan jikiaya juni bekun dabe jaki nukuabu Jesúsun jatu yukakin: –En matu xuxawatidudan, ¿man ea ikunwain?– jatu wa –Jaa. Xanen ibuun, nun mia ikunwaiin– akabu 29 januxun Jesúsun jatu bemepitan yuikin: –Jaska shinankin man ea ikunwainan, man xuxaii– jatu waya 30 jawaida bepexetan uiainbun Jesúsun jatu nema chakayamakin yuikin: –En matu jaska waxudan, tsua yuiyama mapuyukanwen– jatu wabia 31 buxun jaska Jesúsun jatu xuxawaxu dasibi jatuki chanibaunkin kakapa waibun 32 jabiatiandi juni juyu yushin chakabu jaya Jesús anu juni betsabun iweaibun 33 Jesús jawen nuikin yushin chakabu kainma kaya janchai taeaya ja dapi mapubidankin uin e itan yuikin: –Israelbun jaska nun uiain keska tsuan aismaki. Ja juni pejaidaki– akeakeaibun 34 jatun jancha bechipaiama fariseobun jatu yuikin: –Na junidan, yushin chakabu xanen ibun kushipa jayaki. Jaska bestiwen taexun yushin chakabu jatu kainmaikiki– ikea iakeaibun 35 janua jatu jaska wabaini kakin Galilea anu mae ewapabu inun mae jatiubuma anuxun jatun ichati jiwe anuxun yusinkin Dios xanen ibuaikidi kakape yusinkin isin betsa betsapa teneaibu xuxawakubaunkin 36 yudan kaian uin jatuwen nuijaidakin jabu chaxuwan uinikauma keskabuwen taea jatuwen dabanan ikin 37 nun jawen tsumabu nuku yuikin: –En tsumabun en jancha ikunwankin chibanmisbun jatu yusian akeakebaunaibun ichapabun ea ikunwanxankanikiki. Jaskaken chanima Diosun bai anu miban midima ma jushin keyui keska dakaki. Jakia jawen dayakapabu eskadabeswen taexun ana dayakapabu ichapa jau yununun bai ibu Dios ana yukakanwen, jawen yunu tsekakin ichawaxunai keska wakin yudabu jau jawen jancha jatu yusinbaunxanunbunan– nuku waniki.

Mateo 10

1 Januxun nun jawen 12 tsumabu Jesúsun nuku ichawaxun jawen yushin chakabu kainmati kushipa inun jawen isin betsa betsapa teneaibu xuxawati kushipa nuku yununiki. 2 Nun jawen 12 kushipayabun nukun kenadan: Simón jawen kena betsa Pedro inun, jawen betsa Andrés inun, Zebedeon bake dabe Santiago inun, jawen betsa Juan inun, 3 Felipe inun, Bartolomé inun, Tomás inun, nawan pei bixunika Mateo ea inun, Alfeon bake Santiago inun, Tadeo inun, 4 Simón betsan nawabu bechipaisma inun, Judas Iscariote jatun Jesús jatu chipu achimaxanai nun jati inibuki, Jesúsun tsuma kushipayabudan. 5 Nuku jaska watan januxun nun jawen 12 tsuma kushipayabu Jesúsun nichinkin nuku yuikin: –Nawabun mae anu buama inun Samaria mai pakea janu jiweabu anudi buyuama 6 jakia Israelbu chaxuwan benua keskabu anu besti buxun 7 jatu yuikin: “Diosun Katua xanen ibui ma kemaikiki”, akin jatu yusinkubauntankanwen. 8 Jaska wakin isin teneaibu xuxawakin mawabu bestenwankin yudaki chaminibu kayawakin yushin chakabu jayabu kainmakin akubauntankanwen. Na kushipa jawa pakama man bixuwen taea jabiaskadi wakin jabias kushipawen jatu medabewakin jawen jatun jamapai jatu yukayamakubauntankanwen. 9 Kaidan, man eskabaintanunbun matu yuinun ninkakanwen. Mais butankanwen, jawa buamadan. Oro pei jexe inun, plata pei jexe inun, cobre pei jexe buama, 10 kapankan buama sanpu betsa buama, matun bichi tae betsa buama, jawen mestenti betsa buyamatankanwen. Jakia man jaskakainaya dayakapabu pimamisbu keska wakin matu pimadiaxankanikiki. 11 Janua mae betsa anu jikitan juni duapa yukai ikii jaki nukutan jawen jiwe anu matu iyua janu kaxun jawen mae anua kadiama ja juni duapatun jiwe anu jiweyuxun jawen mae anuxun yusinyuxankanwen. 12 Janua jiwetan jikikainkin eska yuixankanwen: “Unanuma jiwekanwen, Diosun jancha nun matu bexuainan”, jatu waxankanwen. 13 Januxun matu beyawaibunan, matun jancha pepa jatu yusinxankanwen. Januxun matu beyawakin Diosun jancha ninkaibu jau Diosun jatu unanuma jiwemakin duawakubainxanun yunuxankanwen. Jakia januxun matu beyawabumakenan, matun jancha pepa jatu anu jamen benuyamaxankanwen. 14 Ja inun, janixunda matu danankin ninkakatsi ikabumaken jatu unanti wakin janua kainbainkin matun tae anua mai kudu jatuki tabainxankanwen, jau jabiaskasi jiwenunbunan, jawa unanmadan. 15 Chanima en matu yuiaii. Janu Diosun yudabu dasibi jatu kupiaitian jaska Sodoma inun Gomorra ja maewan dabe chiwen Diosun jatu kupikin jaska wani binumakin jabun matu dananibu Diosun jatu kupijaidaxanikiki– iwanan, 16 ana nuku yuikin: –Eskawen taexun en matu yuiai ninkaidakanwen. Kaman inu pubenbu anu man en 12 tsumabu chaxuwan pepa nichian keska wakin en matu yunuaii, man en tsumabu ewen taea matuki sinataibu anudan. Jaskawen taea dunu tsuan padantiduma unanepai inun deiwan pepa keskakin tsua sintamayamaxankanwen. 17 Man en kakapekidi jatu yusianwen taexun ikunwanbuman matu kupinun, iwanan, jatun mae xanen ibu anu matu iyuxankanikiki. Ja inun, jatun ichati jiwe anuxun ekidi man jatu yusiainbu betsabun matu kusha kusha axankanikiki. Uindaxankanwen. 18 Jakia en kakape ikunwankin man ea chibainbuwen taexun tsuabunda matu achixun xanen ibu kushipabu anu matu iyuabu en yusiankidi xanen ibu betsa betsapaki inun judiobuma nawa betsabuki ekidi man chanidiaxanaii. 19 Jakia achixun xanen ibu kushipabu anu matu iyuabu jawada man yuitidukidi Diosun Yushin Pepatun matu unanmaxanikiki. Jaskaken jawa dateama ¿Jadakidi yuixanpa? ikin bebunkidi shinanyamakubainxankanwen, 20 matunmebi man janchamaken matun Epa Diosun Yushin Pepatun medabewakin matu janchamaxanikikidan. 21 Ja inun, yuda betsan janubi jawen betsabun ea ikunwainbu jatu achima akeakediaxankanikiki, jau jatu tenanunbunan. Jabiaskadi wakin jatun ibubun janubi jawen bakebu jatu achimadiaxankanikiki. Ja inun, jabiaskadi wakin bakebu jatun ibubuki sinatakin jatun ibubun ea ikunwainbu jatu achimaxun jatu tenanmadiaxankanikiki. 22 Ekidi jaska yuibaunkin man ea chibainbuwen taexun yudabun matu danain midima matuki sinataxankanikiki. Tsuabuda matu keskakin ea chibain jeneisbumadi en jatu mekediakubainxanaii. 23 Jakia mae betsa anuxun matu ichakawaibun janua kainbaini mae betsa anudi kaxun jatu yusinkubaunxankanwen. Israelbun mae tibi anu nati ikin man jatu yusin keyudiamaken chanima matun Juchi Kayabi Iyua en xanen ibui taexanaii. 24 Ja inun, jatun tsumabun jawen yusinan binuntidubumaki. Ja inun, jawen dayadun jawen xanen ibu binuntidumadiki. 25 Jaskawen taea jawen tsumabudan, jatun yusinan jancha chibain jau jabiaskadi keska ikubainunbunwen. Jabiaskadiai dayadubu jatun xanen ibun yunua ninkai jau jatun xanen ibu keska idiakubainunbunwen. Jaskaken en matun yusinan ea kenakin: “Yushin chakabu xanen ibu Beelzebúki”, ea wamisbuwen taexun en yusian man chibankubainmisbuwen taexun matudi kenakin: “Beelzebún enabuki”, akin matukidi yuikin chitediaxankanikiki– iwanan, 26 ana nuku yuikin: –Jabun matu ichakawaibudan, jawada jabu bepadametan june akubainmisbudan, Diosun dasibi xabakabi jatu uinmaxanaiwen taea jatuki dateyamaxankanwen. 27 Jakia jawada en matu besti yuiai juneama xabakanxun jatu yuibaunxankanwen. Ja inun, dintu medan jikitan jawen beputi bepua keska watan jamapai june en matu yuimis jemaintin anuxun jancha kushipawen xabakabi jatu yuixankanwen. 28 Ja inun, tsuabunda matun yuda besti tenantidubuwen dateyamaxankanwen, tenanxun matu ana ichakawapaketidubumakidan. Jaki besti mesei man datekubainunbun matu yuinun ninkakanwen. Tsuanda matun yushin tenantan chi nukaismanu jawen kushipawen matu yunutidu bestiki mesei datekubainkanwen, Dioskidan. Chanima en matu yuiaidan, ja bestiki datei mesekubainxankanwen. 29 Jaska inun, isa mishtin dabe pei jexe bestichaiwen bitidubuki, kadumadan. Jaska wabiamisbun isa tibi tanai Dios jakimaismaki. 30 Jamen matun bu dasibi midimabiaken Diosun ma tana keyumistun isa mishtin ichapa bechipaibiakin Diosun isa mishtin binumakin matu bechipaijaidamiski. Jaskaken jawaki dateyamakubainxankanwen– iwanan, 32 ana nuku yuikin: –Tsuabunda ea ikunwain dakeama ea datan akin yudabu jatu yuikin: “En Jesúsunaki”, iki eki janchakubainmisbu en Epa Dios nai anube janchakin: “Jadan, enabuki”, akin en jatu yuixunxanaii. 33 Jakia tsuabunda ea chibanma en janchaki dakei: “En Jesús ikunwanmaki”, iki eki janchakubainmisbudan, eadi en Epa nai anuabe janchai: “Nadan, enabumaki”, akin en jatu janchaxunamadi ixanaii– iwanan, 34 ana nuku yusinkin: –Mai anuxun yudabu unanuma jiwemanun ika en juni dabanen ¿man shinainmenkain? Jaskamaki. Jatu paxkatan jatu bika tenemanun ika en juniki. 35 En jatu jaska waya juni bake jawen epabe sinatadabexankanikiki. Ja inun, ainbu bake jawen ewabe sinatadabediaxankanikiki. Ja inun, jawen babawan jawen yayabe jabiaskadiaxankanikiki. 36 Ewen taea jawenabube dananain sinatanamexankanikiki. 37 Jawen ibubu inun jawen bakebu bechipaijaidakin ea bechipai bexmas wamisdan, enabumaki. Ja inun, tsuabunda ea chibankatsi iki bika tenei eki jawa dakeama: “En jabe mawakatsi ikaii”, ikin yuiabumadan, jabu enabumadiki. 39 Jamen tsuabunda jatunmebi mekei: “En mawakatsi ikamaki”, ikin shinanmisbudan, eauma mawaxankanikiki. Jakia ea ikunwankin en kakape yuikin ea chibainwen taexun tenanbu ebe jiwekuinxankanikikii– iwanan, 40 ana nuku yuikin: –Jaska inun, en matu nichian man kaken tsuanda matun jancha ninkakin matu beya wakin eadi beya wakin jaibu waxankanikiki. Tsuabunda ea jaibu wakin jatun ea yununidi jaibu wadiaxankanikiki, jawen jancha ninkakinan. 41 Diosun jancha yuixunikatun yuiai jawen jancha ninkakin beya wanixun jabun Diosun jancha akaibun manakuti pepa bixankanikiki. Diosun jancha ikunwankin juni pepa beya wanixun juni pepan manakuti pepadi bixankanikiki. 42 Ja inun, eki chiti iki bexmasbiabun jatu unpax matsipa yukabu ea chibanmisbuwen taexun jatuwen nuikin unpax jatu amakubainmisbu chanima jawen kupiti pepa bixankanikiki– nuku aniki.

Mateo 11

1 Januxun nun jawen 12 tsuma kushipayabu yusin menetan Jesúsun nuku nichian nun kaya mae betsa betsapa anuadi jabia dapikeadi jatu yusindiakubaunaya 2 Nashimanika Juan bichiti jiwe anu bichimabu jiwexun jaska Jesucriston akubainaikidi banabimatantanabu Juanen ninkatan jawen tsuma jatida kenaxun yunukin: –Jesús anu buxun: “Mekenika Cristo Diosun nukun xenipabu yubani ja juxanaidan, ¿min jabiamen? ¿Betsa daka nun manai?” akin ea yukaxuntankanwen– jatu wa buxun yukabu 4 Jesúsun jatu yuikin: –Jawada uinkin man ninkakubainaidan, jaska Juanki chaniditankanwen, eskaibukididan. 5 Bekun inun bexuxbun uiainbu inun, jaska mapuisbuma mapuaibu inun, jabu bichiki dasibi chami betsaniki dakemisbu main sakada iki keyuaibu inun, patabun ninkakin keyuaibu inun, mawa ana besteainbu inun, jabu nuitapaibun jatun paxati kakape ninkatan benimaibudan, jaska Juan yuitankanwen. 6 Tsuanda ea ikunwain jawa jawen shinan chakabui chintuinsmadan, chanima benimaxankanikiki!– jatu wa 7 Juan anu buaibun ja dapi mapubaunabu Jesúsun Juankidi jatu yui taewakin: –Janu tsua jiweabuma anuadan, ¿jawa man uintantanimamen? Tawa pei niwen bubi bubi wai keska wakin ¿junin jawen shinan betsa betsapa maewa akeakeimamenkain? 8 ¿Jaskamen? ¿Jaskamadaka? ¿Jaskada jakidi kaiain man uintantanimamen? ¿Junin tadi pepa sawea daka? Tadi pepa sawea mabu akunjaidayabu jatun xanen ibun jiwe jawendua anu besti jiwea ikaibu man uintiduki. 9 Jaskakenan, ¿jawa man uintantanimamen? ¿Diosun jancha yuixunikamenkain? Jaki. Juanan, chanima Diosun jancha yuixunikaki. Ja inun, yuixunika betsabu Diosun yununi Juanen ma jatu binuaki. 10 Ja inun, Diosun jawen bake nichinkatsi Juankidi yuikin: ‘Ninkawe. Janu min kaxanun jau pewai kanun en jancha yuixunika betsa bebunkidi en yunuxanaii, en mia nichindiamadan’, akin jakidi jawen kaka kenenibuki. 11 Chanima en matu yuiaii. Yuda dasibibun Dios dayaxunkin tsuan Juan binuama ibianibun janu Epa Dios xanen ibuaitian ikunwainbu jaki dasiabu bexmasjaidabiabun Juan binuxankanikiki. 12 Nashimanika Juan judiama matun ichati jiwe tibi anuxun Moisin yusian inun Diosun jancha yuixunikabun yusinpauni matu yusin bestikubainimabuki. Jakia Juan juxun Dios xanen ibuxanaikidi bebunkidi jawen kaka pepa yusinkubainaya juni pubenen detekatsis ikin Dios xanen ibuxanai ewamamakin bextenun ika ikanikiki. 14 Man pabinkiyabuki. Ninkatan jakimayamaxankanwen. Diosun jancha yuixunika Elías jau ana juxanun Diosun yubani Juanan, jabiaki. Man ikunwankatsi ikaidan, jawen jancha ikunwankanwen– iwanan, 16 –Nukunabu na jabiatian jiweabunan, ¿jaskada shinankanimenkain? Matu yuinun ninkakanwen. Mae namakis jemaintin anu beyuskin jatun ibubu imis mawai bake mishtinbu xuku dabea tsauxun xuku betsan yuikin: 17 “Tepe dewe nun mawabiaya benimai man nawamaki. Janua nun kaxei ikaskin nun nuiti nawa mawabiaya man kaxamadiki”, jatu wabu jawawenda beyusti unanbuma keskabuki, nukunabudan. Matun shinan chankanti jubiaken man benimamaki. Jamen matun chakabu shinain kaxakatsi ikama man shinan betsa waismaki. 18 Jabiaskadiai ja dukun Nashimanika Juan juxun matu yusinkubainkin misi pepa piama vino paepa akama matube beyusamaken jakidi janchakin: “Yushin chakabu jayaki”, iwanan, man yuia akeakeimaki. 19 Janua eadi matun Juchi Kayabi Iyua juxun misi pepa pikin vino paepa aki en matube nawabiakunkainaya ea yuankin: “Uinwen. Pikeki. Paenkin romano pei bixunika chakabubu inun yuda chakabu betsabu jaibu wamiski”, ikin man eadi yuanmiski. Jamen nuku dabe nun pepabiaken Diosunabu kayabibu besti unanepakin jabun nukun yusian ninkatan nuku chibankanikiki– iwanan, 20 Januxun Jesúsun jatu yusinkin taewaimanu mae betsa betsapa anuxun yudabu uinmakin dami atimaska jatu waxunbia jawa jatun shinan betsa wama ikimabukidi yudan kaian Jesúsun jatu yuikin: 21 –Corazín inun Betsaida anu man jiweabu matun chakabu jenetan man shinan betsa wakatsi ikamadan, man nuitapajaidaxankanaii. Jakia Corazín inun Betsaida anuxun jawen unanti dami kushipa betsa betsapa en matu uinmakubainima keska Tiro inun Sidón anu jiweabundi jabiaskadi uintan jatun chakabu jenenun, iwanan, juinti nishmajaidatan saku wati tadi bexa xeni sawetan chi mapuwen mapu tukutan jatun shinan betsa watan Dios ikunwankeanibuki. 22 Jaskawen taexun janu kupiaitian ja nawabu Tiro inun Sidón anu jiweabu jatu kupi midinkin Corazín inun Betsaida anu jiweabudi shinan betsa wabuma Diosun jatu kupijaidaxanikiki. 23 Ja inun, Cafarnaúm anu jiweabun man shinankin: “Nun pepabuwen taexun Diosun nuku kenwanxanikiki”, ibiakin man ea ikunwanbumawen taexun janu chi nukaisma anu Diosun matu yunuxanikiki. Jakia Cafarnaúm anuxun jawen unanti dami kushipa betsa betsapa en matu uinmakubainima keska Sodoma anu jiweabutiandi jaskadi uintan jatun chakabu jenenibunan, jatun bababudi nuku dapi jiwekeankanaii. 24 Jaskawen taexun janu kupiaitian ja nawabu Sodoma anu jiwenibu jatu kupi midinkin Cafarnaúm anu jiweabu shinan betsa wabuma Diosun jatu kupijaidaxanikiki, jaska Sodoma ani keska binumakinan– iwanan, 25 janua Jesús shinan chankain benimakin yuikin: –Epaan, nai inun mai jidabi minaski. Min duapa jancha ja unanepai kenmisbu min jatu unanmama jabu keinsbuma besti min jatu unanmakubainaiwen taexun en mia kenwaiin– iwanan 26 –Epaan, chanima jaska wakatsi mekenixun min ma jatu unanmaii– itan yuda betsabu mapuxun ninkaibun 27 Jesúsun jatu yuikin: –En Epan jawen kushipa dasibi ea yununidan, tsuan en jawen bake ea unanbumaki. Jakia en Epan besti ea unan keyuikiki. Jakia tsuan en Epa unanmadiki. Ea jawen baken besti en Epa en unan keyudiaii. Jakia jabun ea chibainbu en Epa en jatu unanmamiski. 28 Tsuabunda xankama ia inun daya chakayamai keskai man punu nukabudan, en matu juindukunmakin medabewanun ea anu bekanwen. 29 Ja inun, ina awa dabeki ji tekixkunxun jawada xankama bumabu bika dayabiai medabenain punu nukaisbumaki. Jabiaskadiai eadan, duapakin matu medabewakin ina awa ji tekixkundabea medabenanmisbu keskai man ea chibanyan en kushipawen en matu medabewakubainxanaii, man bika tenebiaya matu juindukunmakinan. 30 Janua ebe ji tekixkundabea keskaxun jawada bikajaida ana tenejaidama ebe medabenain nun xankapa aka wabaintidubuki– jatu anikiaki.

Mateo 12

1 Jatianda ana juindukunti sábado betsatian xekiwan bai namakis manan baiwen nun jawen tsumabu Jesúsbe bukin xekiwan bimi tsekaxun dashukidi axun bunikin nun pikubainaibun 2 fariseobun nuku chibankin uinkin Jesús ja akin: –Uinwen. Juindukunti sábadotian dayakin Diosun Moisés nuku nemani min tsumabun kanekanikiki– akabu 3 Jesúsun jatu kemakin: –Bunikin jawada nukun xenipabu pepa Davidin jawen jaibuaibubetan anidan, ¿man uinsmamen? Matu yuinun ninkakanwen. 4 Dios kenwanti tadi jiwe medan David jikixun Diosun Moisés yusiniwen taexun Diosbe nukunabu janchaxunikabun besti pitibiaken jawen Dios kenwanti misi Davidin bixun pitan jawen jaibuaibudi pimadianiki. 5 Ja inun, Diosbe nukunabu janchaxunikabu juindukunti tibi Dios kenwanti Templo anu dayakubainkin kaneabumakidi Diosun Moisés kenetimani ¿man shinanmamen? 6 Jamen en kushipawen Templo en binuaiwen taexun juindukuntitian jaska jau akubainunbun jawen yunuti inun jawen nemati en jatu yunudiatiduki. En matun Juchi Kayabi Iyua jaska kushipa en jayaki. Diosun jancha yuixunika Oseas Diosun yuimakin: “Yuda betsabuwen nuikanwen, ea kenwankin chaxuwan kuakin menuai bestiwenmadan”, aka jatu kenexuniki. Matun juinti medan na jancha shinankin na junibun kaneabuma unankin man jawa yuiama ikeanxuki– jatu abainiki. 9 Jabias juindukunti sábadotian jabia baiwen kai mae betsa anu jikitan jatun ichati jiwe medan jikixun Jesúsun jatu yusianyan 10 jabianudi juni meken meyushki jatube icha tsauken jawen yusian danankin fariseobun Jesús yuanun, iwanan, yukakin: –Juindukuntitianan, Moisin nuku kenexuni chibankinan, ¿juni isin teneai xuxawatimen?– akabu 11 Jesúsun jatu kemakin: –Matunan, juindukuntitianbiaken matun chaxuwan unpax biti kini medan kauani pukua jawaida kain nexekin man dayadiamiski. 12 Juindukuntitian matun inawen nuikin man medabewabiamisken Diosun matu binumakin yudabuwen nuijaidakin jabiatiandi jatu medabewamiski. Jaskaken juindukuntitian tsuanda xuxawai dayabiakin kaneamaki– iwanan, 13 juni meken meyushki yuikin: –Min meken meshanwen– aka meshanyan jawen meken betsa keskai ma mepekei peaya 14 jaska waxu fariseobun uin jaki sinatai kainbaini jaska waxun Jesús tenantimen ika yuinamei yubakai taenibukiaki. 15 Januxun jatun shinan unantan Jesús kainkainaya yudan kaianen chibainbun isin teneaibu ichapa Jesúsun jatu xuxawakin 16 mae betsa betsapa anu jau tsuki chaniyamanunbun jatu nemakubainiki. 17 Jabiaskadi bebunkidi Jesúskidi jawen jancha yuixunika Isaías Diosun yuikin: 18 ‘En tsuma en katunidan, en bechipaiai ea benimawamiski. En Yushin Pepa en yunua medabewaya pepakidi en tsumapan yudabu xukuabu tibi yuibaunxanikiki. 19 Jancha kushipawen juni betsa ja akama mae tibi anuxun jawen jui kunyan ikai ninkabuma ixankanikiki. 20 Chakabu maemakin binudiama yudabuwen nuikin tawa yushtu senkeama keska wakin juinti babubu dananma ixanikiki, bin paji ibubis nukabiai nukama keskadan. 21 Januxun chakabu binuaya nawa xukua betsa betsapabun ikunwankin en tsuma manaxankanikiki’, aka ninkatan keneniki. Jaska jakidi keneni menekin Jesúsun yusinkin jatu xuxawakubainiki. 22 Jabianuxundi yushin chakabun juni bexux wakin juyu wani Jesús anu iweabu jawen yushin chakabu nichinkin Jesúsun xuxawa januxun uin pewai janchaya 23 yudan kaianen uin: –Jabaa! Yuu! Davidin baba mekenika Diosun nukun xenipabu yubani jabiamenkain. Jamadaka– ikeakeaibun 24 jakia fariseobun jatun jancha ninkakin yuikin: –Jaskamaki. Na junidan, yushin chakabu xanen ibu Beelzebún kushipa jayaki. Jaska bestiwen taexun yushin chakabu jatu kainmaikiki– jatu waibun 25 jatun shinanen kaneaibu unankin Jesúsun jatu yuikin: –Mae betsa anu jatunmebi paxkatan detenamei jatunmebi debui keyumisbuki. Ja inun, yudabu xuku betsa paxkatan jatunmebi debui yamai keyudiatidubuki. 26 Jabiaskadi wakin Satanásan jawenabu junibu anua kainma jatun yuda punu nukai babui keyukeanaii. 27 Jamen, eanan, Beelzebún kushipawen en yushin chakabu kainmaya ¿tsuan kushipawen matun tsumabun yushin chakabu kainmamisbumen? 28 Jamen chanima Diosun kushipawen ean en yushin chakabu kainmamiswen taea Dios xanen ibui matu anu ma juaki. 29 Jaska man kanejaidai matu yuinun ninkakanwen. Tsuanda juni kushipatun jiwe anu jikitan yumetsunun, iwanan, jawen tae inun jawen meken dukun neatan jawen mabu yumetsutidubuki. 30 Jaskaken tsuabunda ea jaibuwama ea nemamisbuki. Ja inun, tsuabunda yuda betsabu ea chibanmama jau ea ikunwanyamanunbun jatu nemamisbuki, jamakidi shinanmakinan. 31 Jaskaken matu yusinun ninkakanwen. Yudabun chakabu betsa betsapawakin chakabudi yuimisbu Diosun jatun chakabu buaxunkin jakimawatiduki. Jakia matu keskatun tsuabunda jawen Yushin Pepa danankin yuankubainaibudan, jatu buaxuntaskama ixanikiki. 32 Jamen tsuabunda en matun Juchi Kayabi Iyua ea yuanbiaibun Diosun jatun chakabu buaxuntiduki. Jakia tsuabunda Diosun Yushin Pepa yuainbu jatun chakabu Diosun buama shinanunbadikiki, natian inun badi jawen jeneatianan– iwanan, 33 –Ji pepa bimiai jawen bimi chakabuismaki. Jamen ji chakabu bimiai jawen bimi pepaismadiki. Jaskawen taexun jawen bimi tibiwen ji man unanmiski. Eanan, en pe yusinkubainmiswen taexun Satanásan kushipa en jayamaki. Jakia Diosun kushipa en jaya en pepaki. 34 Jakia matudan, man padanan dunubuaibuki. Matun juinti chakabuken jaska shinankin kainmai janchakin jawada pepa yuiama chakabu besti man yuikubainmiski. 35 Jamen tsuabuda duapa juinti pepaya jawa chakabu yuiama jancha pepawens janchamisbuki. Ja inun, yudabu jawen juinti medan shinan chakabu jaya janchakin chakabus yuikin kainmamisbuki. 36 Matu yuinun ninkakanwen. Janu unanti waxanaitian: “Jancha jadi yuitimawen min yuipaunidan, jaskakenan ea yui pewawe”, akin yudabu bestibu tibi Diosun jatu yukaxanikiki– iwanan, 37 fariseobu ana yuikin: –Jamen matun jancha tibi shinankin Diosun matu unanti waxanikiki, “Min pemenkain, min chakabumenkain”, akin Diosun unantan matu kupixanikiki– jatu waya 38 jatu jaska wai ninkatan januxun fariseobu inun Diosun jancha kenenibu yusinananmisbun Jesús yuikin: –Yusinaan, nun uinun naiudia jaska tsuan dami atimaska kainmaisma nuku axunwen– akabu 39 Jesúsun jatu kemakin: –Nukunabu na jabiatian jiweabudan, man chakabuki. Jamapai Dios anua unanti tsuan atiduma uinkatsi man ea yukabiamisdan, Diosun Jonás bakawan xeamashina ana kainma jiwenidan, jaska keska besti Diosun matu uinmakin matu axundiaxanikiki. Shinankanwen. 40 Nínive anu kaxun jau jatu yusintanun Jonás yunua ninkama jadi kama mae betsa anu paxai kai ianenwan medan pukuabu jasapanan bakawan ewapatun xeashina xaba dabe inun besti meshu jabiatidi kaya mashin mapeketan bakawan janan Jonás besteniki. Eadan, matun Juchi Kayabi Iyua jabiaskadiai mawa mai anu daka xaba dabe inun besti meshu jabiatidi ka en ana bestendiaxanaii. 41 Jaska inun, Nínive maewan anu jiweabu Jonásin Dioskidi jatu yusian ninkakin jatun shinan betsa wanibuki. Jaskawen taexun janu kupiaitian Nínive anu jiwenibun matu ja axankanikiki. Ja inun, en Jonás binujaidabiaken tsuan man ea ninkakin matun shinan betsa wakatsi ikamaki. 42 Jaska inun, betsadan, nawa ainbu xanen ibu surkidi chaijaida Sabá maiwan anu jiwea nukun xenipabu Salomónen jancha unanepa ninkatanun ika juniki. Salomón en binujaidabiaken man ea ninkakatsi ikabumawen taexun janu matu kupiaitian ja nawa ainbu xanen ibun matu ja achakayamaxanikiki– iwanan, 43 jatukidi Jesúsun miyui betsawen ana jatu yuikin: –Juni betsa anua yushin chakabu kainma kai juindukunkatsi iki janu unpax jayama anu kakunkaunkin jani juindukunti pepa bechiama shinankin: 44 “En janu jiwea en kainkidanshina anu en ana chintunkainaii”, ikaini kaxun ja yuda medan jiwe xaka matsua keska jawa jayama bechitan 45 kaxun ana 7 yushin betsa chakabujaida jatube dasikidan, ja dukuntun ja yuda ichakawakin midinwaima ana binumakin pikujaidamisbuki. Jaska keskadiai natian na yudabu jatun shinan pewabumawen taea jiwe chakakubainaibu chipu Diosun jatu kupijaidaxanikiki– akin 46 Jesúsun jatu yusin menediama janchaya janua jawen ewa inun jawen betsabu bea Jesúski jaska kematima jemaintin mapuxun juni betsan jau yuixuntanun jawen ewan yunua 47 kaxun Jesús yuikin: –Min ewa inun min betsabun unu jemaintinxun mibe janchanun ixun mia kenakanikiaki– aka 48 Jesúsun kemakin jatun yui ka yuikin: –¿Tsuamen, en ewa inun en betsabudan?– iwanan, 49 nun jawen tsumabu nuku metukin yuikin: –Na jabiabuki, en ewa inun en betsabudan. 50 Ja inun, Diosun jancha tsuabunda ninkatan ikunwankin axunmisbudan, jabiabu en betsabu inun en puibu inun en ewabudiki– jatu waniki.

Mateo 13

1 Jabias xabatian Jesús jiwetanua kainkaini ianenwan kexa anu ka tsauken 2 yuda ichapabu Jesús anu bebidan bebidani jaki ichabu jatu yusinun ika xaxun ina tsauxun ian kexa mapustunun mapuabu 3 jancha junea betsa betsapawen yusinkin jatu yuikin: –Juni betsa jawen bai anu xekiwan jexe sa aki kaxun 4 sa akubaina jexe betsa janu kati bai namaki nidi aka peiyabu bexun keyu xeabun 5 jexe betsa mishki ewapabu mania anu mai eskadabes bemanchimea anu kauanadan, jawaida pexei benekaunaya 6 badi jui kukin jawen tapun bemakis bewexekea kua utsi xanamiski. 7 Ja inun, jexe betsa muxa jukundiamanu nidi aka xekiwan beneai muxa jukunkin yabua jaskatan bimitidumaki. 8 Jakia jexe betsa mai pepa anu nidi aka benei bimi ichapajaida jayamiski, betsa 100 jexeyaidan, betsadi 60 jexeyaidan, betsa 30 jexeyaidan– iwanan 9 –Man pabinkiyabunan, ninkatan jakimayamaxankanwen– jatu wa 10 janua nun jawen tsumabu besti Jesúski xukutan jaska miyuiwen jatu yusiain nun yuka 11 nuku yuikin: –Matudan, jaskai Dios xanen ibumiskidi Diosun jawen pepa juneni xabakabi man en tsumabu matu yusinkin unanmaikiki. Jakia jabudan, en jatu jaska unanmamaki. 12 Jakia tsuabunda en jancha besti ninkakin chibainbu ichapa en ana jatu xabakabi yusinkubainxanaii. Jamen tsuabunda eskadabes ninkabiakin ea chibainsbuma ja eskadabes en jatu mebinxanaii, jakimawakinan– iwanan 13 –Na yudabun uinbiai uianbumaki. Ninkabiai ninkabumaki, jabu jawaumawen taexun miyui junea bestiwen en jatuki chanikunkainaii– itan 14 –Jaskai buaibuwen taexun bebunkidi jawen jancha yuixunika Isaías jatukidi Diosun yuimakin: ‘Jabun jancha ichapa ninkabiakubainmisbu jawa unanma ixankanikiki. Ichapa uinbiakubainmisbu jawa uinsma keska ixankanikiki. Jau uinyamanunbun jatun bedu bekua keskabuki. Jau ninkayamanunbun jatun pabinki pabepukua keskabuki. Na yudabu buxka kushibun jawa tapinkatsis ikabumaki. Jau en jatu medabewakin xuxawapanan ea danain ea anu bekatsis ikabumaki’, aka ninkatan nuku kenexuniki. Jabias jatukidi keneni keskai na yudabun uianma inun ninka pewabumadiki– iwanan 16 –Na jaska yuinidan, man matun akaii, matun beduwen uinkin inun matun pabinkiwen ninkai natian man benimaidan. Chanima nukun xenipabu Diosun jancha yuixunikabu inun yudabu pepabun ea uinpaibiakin ea uianma inibuki. Ja inun, na man ea uiainan, ea uinkatsi ibiakin ea uianma inibuki. Ja inun, jabias man ninkaidan, ea ninkapaibiakin ea ninkamadi inibuki– akin 18 –Jaskawen taexun jexe sa aka miyuiwen en jatu yusinxudan, matu xabakabi yuinun ninkaidakanwen. 19 Jexekidi yuiadan, Dios xanen ibuaikidi yusinti janchaki. Ja jexe janu kati bai anu nidi akadan, yudabun Dioskidi jancha ninkakin shinanbiaibun jamakidia Satanás juxun jawen jancha pepa jatun juinti anua mebinmiski. 20 Ja inun, jexe betsa mishki ewapabu mania anu mai eskadabes bemanchimea anu nidi akadan, tsuanda Diosun jancha ninkakin taewai benimabiaya 21 shinan pewamawen taexun jawen jiwepanan Diosun jancha dananmakin jatu bika wakin jawen jamapaiwen jatu ichakawabu tenei jawawen jaskatima ja uintan ana jawendi chintunbainmisbuki. 22 Jamapai jawen jiweawens kemui jeneama jawens besti nuichakayamakin Diosun jancha ninkabiakin ana tapinkatsi ikama mabuwens besti kemui pepaisbumaki, jaskatun yabua jancha pepa chibanma yudabu miban bimiuma keskabuidan. 23 Jakia jexe betsa mai pepa anu banadan, Diosun jancha ninkai pepakunkainkin yuda betsabu yusinkin jatu ikunwanmamisbudan, ja mai pepa anu jexe bana benei ewai bimiyatan 100 jexeyai inun, 60 jexeyai inun, 30 jexeyamis keskabuki– nuku aniki. 24 Januxun ana betsatian miyui betsawen yudan kaian Jesúsun yusinkin: –Dios xanen ibui jaskamiskidi ana betsa matu yusinun ninkakanwen. Juni betsa jawen bai anu kaxun xekiwan jexe pepa banabaini kaken 25 dasibi uxabun janua jaki sinatamis juxun jexe chakabu jabe jusikin sa abainken 26 janua xekiwan jukunshina ma bimi taeai uinkin miban chakabu jabe benediai jusia bechitan 27 janua jawen tsumabu bai anu buxun ja miban uinbain bai ibu yuikin: “Min bai anu xekiwan pepa min banatanima anudan, ¿jaskai miban chakabudi jusia yumeimenkain?” akabu 28 bai ibuan jatu yuikin: “Eki sinatamistun ea ichakawakin atanimaki”, jatu wa, jawen tsumabun yuikin: “Ja miban chakabudan, ¿jau yumeyamanun betse betse atanpa?” akabu 29 jatu nemakin: “Jamaki. Ja miban chakabu jusia betsekin xekiwandi man betsediatidubuki. 30 Jau jabiaska jabe yumeyunun meyamayukanwen. Ja dabe jusia ewai janu jushiaintian tsekakin en jatu yunua ja miban chakabu dukun mextexun neatan manchianbu en kuaxanaii. Januxun en xekiwan bimi pepa mextekin ichawadiatan en dayadubun ea aduxunxankanikiki”, jatu waniki– iwanan, 31 ana miyui betsawen jatu yusinkin: –Dios xanen ibui jaskamiskidi miyui betsa ninkakanwen. Junin jawen bai anu mostaza jexe jawen miban tibi banaima anua jatube ja mostaza jexe pexeishtajaidabia ewakin miban betsa binumai punyan ewapabushina jawen mebiki peiyabu tsaua jaki juindukunmisbuki. Dios xanen ibuidan jaska keskaki– itan 33 ana miyui betsawen jatu yusinkin: –Misi wakatsi ainbun xekiwan dudu midima kencha ewapa puchinin kesunxun jawen xaxawati eskadabes unpaxki nemustan jawen xaxawati xekiwan dudu kapan dasibi buspukidankin xaxawamiski. Dios xanen ibuidan, jaska keskadiki. Ja dukun juni betsan Diosun jancha ikunwain pepakunkainkin jawenabu yusian akeakeaya unanxubida midimabun ikunwantidubuki– jatu aniki. 34 Ja xanen ibutan jaska janchanunbadiaikidi jawen jancha yuixunika Diosun yuikin: ‘Mai jidabi en damiwani anua jawada ean junenixun en jatu unanmaisma miyui betsa betsapawen yusinkin en jatu kainmaxunxanaii’, aka ninkatan nuku kenexuniki. Jabias Diosun yuini keska wakin miyui betsa betsapawen Jesúsun yudabu yusinkin jawa miyuimawen yuiama miyui bestiwen jatu yusin chanikunkainiki. 36 Januxun Jesúsun yudan kaian yusinkin menetan jatu jenebaini jiwe betsan jikiaya janua nun jawen tsumabu jaki ichaxun yukakin: –Miban chakabu jusiakidi min jatu yusinxudan, xabakabi nuku yuiwe– nun wa 37 Jesúsun nuku yuikin: –Ja miban pepa sa akadan, en matun Juchi Kayabi Iyuaki. 38 Baidan, mai jidabiki. Jexe pepadan, jabun Diosun jancha ninkakin pewamisbudan, jabu enabuki. Jakia jexe chakabudan, jabun en jancha ninkama Satanásan jancha besti chibanmisbudan, jawenabuki. 39 Ja inun, ja jaki sinatakin jexe chakabu sa axunmisdan, Satanáski. Ja inun, janu tsekatitian ixanaidan, ma mai jidabi keyuikiki. Ja jaskaitian mai anua jau yudabu bimi tseka keska wanunbun en nai tsumabu en jatu yunuxanaii. 40 Jamen ja miban chakabu mextekin ichawadan, mai jidabi anuxun yudabun chakabuwakubainmisbu inun yuda betsabun jawa unanma jabun yusinkin jatu dasibi ichakawamisbudan, ea en matun Juchi Kayabi Iyuatun en nai tsumabu en jatu yunua jabun ja yuda chakabu ichawaxun 42 chi nukaisma anu jatu udean janu jiwei peama kaxai xeta yenx yenx akubainxankanikiki. 43 Jakia jabun Diosun jancha pepa ninkakubainmisbudan, en jatu katua janu en Epan jiwe anu nukube jiwei badi keskai chaxai ikibi ixankanikiki. Man pabinkiyabunan, ninkatan jakimayamakanwen– iwanan, 44 ana miyui betsawen nuku yuikin: –Tsuanda juni betsan bai anu pei midima adukin maiwani june benamabia juni betsan pukinxun bechitan ibu wakatsi ikin jawaida ana jabianudi achimatan benimajaidakin pei june bikatsis ikin jawen mabu dasibi peiwen taexun jatu inan keyutan june yumetsukatsi ikama jawaida bai ibu anu kaxun jawen peiwen bai ibu watan ja pei maiwanibu bitiduki. Dios xanen ibuidan, pei midima adunibu junea keskaki. 45 Jamen Dios xanen ibui jaskamiskidi betsadan, ninkakanwen. Mabu inanananikan perla chudi mane jawenduabu benabaunkin atimas ja mane jawendua jawa chakabuma bestichai kadujaida bechitan jawen kemukin bikatsis ikin jawen mabu dasibi jatu inan keyutan ja pei bixunwen taexun ja perla jawendua jawenas wakin biniki. Dios min xanen ibu waidan, jawada mabu min jayadan, ana jawen nuiama jenetan ja mabu betsa binun ixun ja besti min jawen nuiai keskaki– iwanan, 47 ana nuku yuikin: –Dios xanen ibui jaskamiskidi ana betsadan, ninkakanwen. Juni betsabun ianenwan anu jisin ewapa puntebaunxun baka betsa betsapa jikia 48 jisin mataken ninibidan mashi anu mapematan janu tsauxun katukin baka ewapa piti pepabus kukiki nanekin jawen chudi chakabu putamisbuki. 49 Janu badi jawen jeneaitianan, jabiaskadi wakin Diosun nai tsumabu bexun yuda pepabube yuda chakabu jusia unantan jatu katukin paxkatan 50 chakabubu janu chi nukaisma anu jatu putaxankanikiki, janua jiwei peama jaska nun tenetiduma tenei kaxai jau xeta yenx yenx inunbunan. 51 Na eska miyuiwen en matu yusianan, ¿man ninkai?– nuku wa –Jaa, nun ninkaii– nun akeakea 52 ana nuku yuikin: –Jawen jiwe anuxun juni betsan jawen mabu betsa tibi adutan mekea unainkiki, mabu bena inun xenidan. Jaska tibi adumiswen taexun jawada mabu pepa bena inun xeni ja dabe kainmamis keska wakin Dios xanen ibuaikidi en yusian bena inun yusian xeni katukubainkin eadi chibankin ea ikunwandiatan Diosun jancha kenenibu yusinananmisbun jatu pe yusindiatidubuki– nuku watan 53 miyuiwen nuku yusin keyutan janua kainkaini 54 Jesús janua yumeni anu kai nun jabe jikishinken ma jatu yusin beyamis jatun ichati jiwe anuxun Jesúsun jatu yusindianun ika jikixun jatu yusin taewaya jatu yusian ninkai jaska yusinanainsbumawen e itan yuinamei: –Na junidan, ¿janixun jaska tsuan jawen kushipa tapinmashinamen, ja atimaska nun atiduma aki unanepajaidaidan? 55 Nadan, ¿ji mabu wanikatun bakemamen? Jawen ewadan, Maríaki. Jawen betsabudan, Santiago inun, José inun, Simón inun, Judaski. 56 Jawen puibudan, nenu nukube jiwediabuki. Jaskatan ¿janixun ja mesti jaska jawaida tapin keyushinamen?– itan 57 jawen jancha bechipaiama ikunwanbumaken Jesúsun jatu yuikin: –Diosun jancha yuixunika juxun yudabu jatu yusianyan betsa betsapabun ninkakin duawaibun jakia jawen mae anu kaxun jawenabudi jatu yusindia jabun jawen jancha danainbun jabiatiandi jawen jiwe anuabun danandiamisbuki– jatu watan 58 januxun jawen yusian bechipaiama jawa ikunwankatsi ikabuma danainbun jawen unanmati dami atimaska ichapa Jesúsun jatu axunkin uinmama iniki.

Mateo 14

1 Janua Jesúskidi yuia akeakeaibu Galilea anuxun xanen ibu Herodesin ninkatan 2 jawen tsumabu yuikin: –Jaskakenan, Nashimanika Juan mawa ana bestenshinxun jawen kushipa jatu uinmakin atimaska dami jawa nun atiduma jatu uinmaikiki– jatu wanikiaki. 3 Janua badi betsatian Jesúskidi Herodesin ninkadiamaken Nashimanika Juan mawani matu yuinun ninkakanwen. Herodesin jawen betsa Filipon ain Herodías mebinmaken Juanen Herodes ja akin yuikin: –¿Jaskakin min betsan ain mebintan min ainwainmamen? Jaskatimajaidaki. Ainwanyamawe– akubainaya jawen ainin janchawen taexun xanen ibu Herodesin jawen soldadobu Juan achimaxun mane dispiwen jatu menexmatan bichiti jiwe medan jatu bichimaima janu Juan jiweken 5 januxun Herodesin Juan tenankatsis ibiai: “Nashimanika Juanan, Diosun jancha yuixunikaki”, iwanan, yuia akeakeaibuki datekunkainaya 6 janua jawen badi janu kaini taxniaya jabube xanen ibubu betsa pimakatsi jatu ia ichabu bebun anua Herodíasin bake chipash nawaxunkin xanen ibu Herodes inun jatube icha benimawaya 7 jaskai uinkin xanen ibun jawen aniwa yuikin: –Min ea jaskaxunayadan, chanima jawada min ea yuka en mia inanxanaii– akaya 8 janua chipash kainkaini kaxun jawen ewa Herodías yukakin: –Ewaan, ¿jawa yukaxanpa?– aka jawen ewan yuikin: –Na jabiatian Nashimanika Juanen buxka yukatanwen– aka kaxun xanen ibu Herodes yuikin: –Nashimanika Juanen buxka ea inanwen, sapa kenchakidan– aka 9 jawen juinti metexekei punu nukatan Nashimanika Juan tenankatsi ikamabia ja jatu pimaibu bebunxun jawen aniwa ma yubai ninkakanxunwen taexun jawen yuba binumakatsi ikama 10 jakimamadi ja soldado bichiabu jatun jatu tenanmis xanen ibun yunukin: –Juanen buxka textexun ea bexuntanwen– aka 11 soldado kaxun bichiti jiwe medanua Juan textetan jawen buxka sapa kenchaki nanebidan bexun ja chipash inan ja chipashan jawen ewa inanikiaki. 12 Janua Juan ma tenanbu jawen tsumabun ninkatan bexun jawen yuda yuka itan bibain maiwatan jaska wabaini buxun chipu Jesúski chaninibuki. 13 Januxun Juan jaska washinabu Jesús banabimabu ninkatan nun jawen tsumabu nuku yuikin: –Janu tsua jiweabuma anu benanta juindukuin buyunankanwen– nuku wa janua Jesús nukubes xaxuwen kai janu tsua jiweabuma anu Jesús kai yudabu tsuan jatu yuiamabia ninkabaini chibain jatun mae anua main buaibun Jesús jikidiama jabu dukun jikia maniabun 14 Jesús keti itan butukainkin yudan kaian uin jatuwen nuijaidakin jatunabu isin teneaibu janu iyuabu jatu xuxawaxunpakeaya 15 janua ma badi kai meshukidanaya nun jawen tsumabu Jesús anu buxun yuikin: –Ma badi kaikiki. Nenu tsua jiweabumaki. Na yudan kaianen jania pitidubumaki. Ja mae udama tibi anua jau misi bitan pitan jaskadabaintanunbun jatu nichindiwe– nun wa 16 Jesúsun nuku kemakin: –Jatu nichianma matun jatu pimakanwen– nuku waya 17 nun jawen tsumabun yuikin: –Misi meken besti inun baka dabe besti nun jayaki. Jati nun jatu pima damaki– nun wa 18 nuku yunukin: –Jabiaska ea bexunkanwen– nuku watan 19 januxun yudan kaian yunukin: –Ja basiki xukua akeakea tsaukanwen– jatu wa manibaunaibun Jesúsun ja misi meken besti inun baka dabe tsumaxun naiudi teskanxun uinkin pitikidi Dios kenwantan misi inun baka tunke tunke apakekin nuku inankin yunua ja yudan kaian inanbaunkin nun jatu keyua 20 dasibibun yani wai benimai pepeaibun janua ja misi meken besti inun baka dabe jatu paxkaxuna 5,000 junibun pikanxu jawa jatun ain inun jatun bakebu tanama ja piti texe wakanxu ichawakin 12 kuki nun jawen tsumabun matawanibuki. 22 Janua bebunkidi nukun dukun ianenwan nun pukei kanun nun jawen tsumabu xaxuwen nuku yunua nun kaya yudan kaiandi jatu nichinbaini mati anu ka Diosbe janchai meshu medan Jesús ja mesti niken 24 ianenwan namakis ma bui nun nunuabun niwewan besukidia bekin ian buspu tsaubidankin xaxu tsakama tsakama akaya unanxubida nun kaya 25 ma pena kemaya Jesús nukuki nukuyui ian bepaikidanaya 26 jaskakidanai uin e itan datei jancha kushipawen yuikin: –Yushinki!– nun ikaibun 27 Jesúsun nuku yuikin: –En eaki. Ewen dateyamakanwen– nuku waya 28 Pedron yuikin: –Yusinaan, min miamenkain, en miki nukui kanun: “Ian bemaki juwe”, ea wawe– aka 29 Jesúsun yuikin: –Jani nedi juwe– aka Pedro xaxu anua butukaini ianenwan bemaki kai Jesúski kemayupanan 30 ja niwewanen ianenwan bechuduainki mesei datei jikikainkin jawaida yuikin: –Yusinaan, ea nexewe– aka 31 jawaida Jesúsun metsunxun nexetan yuikin: –¿Jaskai min dateai? En mia ian bepaimatidu ikunwanbiai ¿min jadakidi shinan buxkenxumen?– atan 32 Pedrobe xaxun inaya niwewan ian bechudunwain maianyan 33 janua ja xaxun nun tsauabu Jesús naman danti itan kenwankin yuikin: –Chanima min Diosun bakeki– nun ikaini 34 ianenwan pukei nun besusi kapaya niwen jamakidi nuku bukin xutua mae betsa Genesaret anu keti itan 35 nun butubainaibun yudan kaianen Jesús unantan jatuki chanibaunaibun mae kesua anua kushibidankin jatunabu isin teneaibu iwekin janu Jesús anu jatu iweabu 36 jau Jesúsun tadi metsanun, iwanan, Jesús jatu ea axuanbu jawen tadi kexa ja isin teneaibun metsatan dasibi main kaya akeakenibukiaki.

Mateo 15

1 Janua betsatian Jerusalénkidia bai beshianbu fariseobu inun Diosun jancha kenenibu yusinananmis betsabu Jesúski nukuxun uinkin yukakin: 2 –Nukun xenipabun beya chibankin pidiama nun mepanui taemiski. ¿Jaskakin min tsumabun nukun xenipabun beya chibanma mepanuama pikanimenkain?– akabu 3 jaska waibu Jesúsun jatudi yukakin: –Matunan, matun beya chibankin Diosun yununi betsa watan ¿jaskakin man ana chibainsbumamen? 4 Jaska Diosun yuini matu yuikin shinanmanun ninkakanwen. “Matun epa inun matun ewa medabewakin jatu duawakubainxankanwen. Jakia matun ibubu man jatu ichakawaya jau matu tenanxanunbunwen”, akin yunubianiken 5 jakia matundi juni betsa yusinchakakin: “Matun ibubu jawadawen medabewati mabu man jaya man jaki tanabia Templo anu inankuinkatsi man butidu man shinantiduki. Tsuan matu ana bikawatidubumaki”, iwanan, jatu yusinmisxun 6 ana jatu yusinkin jau jatun ibubu ana jatu duawakin medabewayamanunbun pepaibu jaska nemakin man jatu bextekubainmiski. Jaska wakin Diosun yununi danankin matun beya betsa betsapa besti man chibankubainaii– iwanan 7 –Bebunkidi Isaías man bepadamenikabukidi Diosun yuimakin: 8 ‘Na yudabunan, jatun janchawen ea kenwanbiakin jatun juintiwen ea shinainsbumaki. 9 Ja inun, ichatan jawa ea kenwankin pewaisbumaki. Jakia junibun yunuawen besti jatu yusinkubainmisbuki’, aka jawen jancha yuixunika Isaíasin ninkatan nuku kenexuniki– jatu atan 10 januxun Jesúsun yudan kaiandi kenakin jatu ichawaxun yusinkin: –Na jaskaibukidi matu yusinun ninkatan tapinkanwen. 11 Jawada yudabun piabu jawa jatu chakabuwaismaki. Jakia yudabun juinti medanua jawada jancha chakabu shinain anua taxnikin jatun jatu chakabuwamiski, Dios sinatamakinan– jatu waya 12 janua nun jawen tsumabun shinanbidan Jesús dapi nitan nemakin: –Ja fariseobu min jatu yusiain ninkatan mia ninkama miki sinataibudan, ¿min uianmamen?– nun wa 13 Jesúsun nukudi yuikin: –Tsuabunda ea inun en Epa ikunwanma nukun jancha danainbu en Epandi jatu danandiaxanikiki, miban tsuan banama jamebi jukuinma tachayabis betsea keska wakinan. 14 Jau shinan inunbunwen. Juni bekunman juni betsa jabe bekun iyupai jadakidi iyuai unanma jabia dabe mikin maebain di idabemisbuki. Ja bepadameaibu jaska keskabuki, jabun tsua medabewatidumadan. Jaskaken jawa jatu yuiyamakanwen– nuku wa 15 Pedron Jesús yuikin: –Na min pitikidi jatu yusinxudan, xabakabi nuku yuiwe– aka 16 Jesúsun nuku yuikin: –Matundi, ¿man ninkakin pewadiabumamen? 17 Xabakabi matu yusinun ninkakanwen. Jawada yudabun piabu jatun shinanki naneama jawa jatun shinan chakabuwatidumaki. Jakia jawada piabu jatun jatuki nanea puiabu kainmiski. 18 Jakia jatun shinan medanua jawada chakabu jaya jawen chakabumisbuki. 19 Janua eska yudabu jaya jatun shinan uke medan aduabu chakabu shinankin xabakabi taxnimamisbuki, eska tibi shinan medanua xabakabi kainkinan, juni betsaki yubakatan tenankinan, juni betsan ain chutankinan, xebi jayabu chutabaunkinan, yumetsuidan, chani chakaidan, yuda betsa ja akinan. 20 Jaska tibi yudabun shinan anua taxnikin jatu chakabuwamiski, Dios sinatamakinan Jakia fariseobun beya chibanma mepanuama pikin Dios sinatamatidubumaki– nuku aniki. 21 Janua Jesús kainkaini mae dabe Tiro inun Sidón dapi kaken 22 janua judiobuma Cananawa ainbu betsan Jesús bechitan chibain kakin unanxubima juu akin kenakin: –Yusinaan, min Davidin babaki. Ewen dabanan ikin en ainbu bake yushin chakabun ea bika tenemainkikiki. Ea kainmaxunyuwe– akubidanaya 23 Jesúsun ninkabiai jawa yuiama kai tini tini ikainaya januxun nun jawen tsumabun yunukin: –Juu ikin nuku mese wabidanikiki. Nichinwen, jau kanunan– akin nun yuikubaina 24 atimas Jesús niti itan ainbu yuikin: –Israelbu chaxuwan benuabu keska besti en jatu yusinkubainun Diosun ea yununiki. En mia medabewatidumaki– abia ninkama 25 jukidan ja bebun danti itan yuikin: –Xanen ibuun, ea jaska wama ea medabewawe– aka 26 Jesúsun yuikin: – Israelbun piti bianxun kaman anu putatimaki– akaya 27 ainbun jantsidi ana yuikin: –Jeen. Jabiaskaki. Xanen Ibuun, en kaman keskaki. Israelbun tapukixun piabu jawen pese kamanen mitumisbuki. Jaska keskadi wakin en bake medanua yushin chakabu ea kainmaxunyuwe– aka 28 ninkatan Jesúsun yuikin: –En jaska yuiai ikunwankin min pe yuiaii. Jaskaken min bake anua yushin chakabu ma kainkainxuki. Uinditanwen– akaya jabiatiandi jawen bake medanua yushin chakabu kainkainaya kayanikiaki. 29 Jaska wabidani janua iaketankidani Jesús kainkidani Galilea ianenwan ketanbidankin binubaini mati anu mapekea tsauken 30 janu tsaua shinanbidani yudan kaianen jawenabu isin teneaibu jau Jesúsun jatu xuxawaxunun tidibu inun, bekunbu inun, chantui tsedesnibu inun, juyubu inun, isin betsa betsapa teneaibu iwexun ja dapi jatu janabu xuxawai 31 uinkin ja juyunibu janchaibu uinkin chantui tsedesnibu ni peaibu uinkin bekunibun uiainbu uin jabaa iake iakekin Israelbun mekenika Dios kenwankin taewakubainaibun 32 jabianuxun nun jawen tsumabu Jesúsun kenaxun nuku yuikin: –Ma xaba dabe inun besti ea ninkakin jabun piti ma keyuabuwen taea en jatuwen nuiaii. Jatun jiwe anu piti mais en jatu nichian bui bai puchinin punu nukai babui unanyamastidubuki– nuku waya 33 –Janu tsua jiweabumanua jania piti bixun jati junibu nun jatu pimatidumaki– nun wa 34 Jesúsun nuku yukakin: –¿Jati misi man jayamen?– nuku wa –Siete misi inun baka pishta eskadabes nun jayaki– nun wa 35 januxun Jesúsun ja yudan kaian yunukin: –Ja main tsaubaunkanwen– jatu watan 36 ja siete misi inun bakadi bixun Dios kenwantan misi tunkepakekin bakadi tekepakekin nun jawen tsumabu nuku inanpakea ja yudan kaian nun inan akeakebauna 37 januxun dasibibun yaniwai benimai pepeaibun 4,000 junibu besti tanakin jatun ainbuaibu inun jatun bakebu nun tanama januxun ja pikanxu jatun texe ichawakin siete kuki nun matawaya 39 Jesúsun jatu yunukin: –Ma en kai inun budikanwen– jatu wabaini janua nun jawen tsumabubes xaxun inatan kai Magadán mai pakea anu nun kaniki.

Mateo 16

1 Ana betsatian fariseobu inun saduceobu bexun Jesús unanti wanun, ikin padankin yukakin: –Dios anua jawen unanti dami nuku axunwen, min jawen kushipa jaya nun uinunan– akabu 2 jatun shinanen kaneaibu unankin Jesúsun jatu yuikin: –Ma badi jikiaya matun yuikin: “Ikis nai tashipaki. Meshukidi penai badi pejaidaxanikiki”, man imiski. 3 Janua penayadi yuikin: “Ikis nai tashipa ma nai kuin meshu meshuikiki. Natian ui bekatsis ikikiki”, ikin jaska ui inun niwe bemis unanbiakin janu jawen chakabu kupititian ma kemai en matu yusin chakayamabiakubaina ¿jawen unanmati man uintidumamen? 4 Nukunabu na jabiatian jiweabudan, man chakabuki. Jamapai Dios anua unanti tsuan atiduma uinkatsi man ea yukabiamisdan, Diosun Jonás bakawan xeamabiashinxun ana jiwemakin kainmanidan, jaska keska besti Diosun matu uinmakin matu axundiaxanikiki. Shinankanwen– jatu watan jenebaini 5 ianenwan kexa betsaudi jabe kakin nun jawen tsumabu jabe kakin misi buama nun jakimakainaya 6 Jesúsun nuku yuikin: –Shinaindakanwen. Fariseobu inun saduceobun misi xaxawati meseki. Uindaxankanwen– nuku wa 7 shinan pewama nun jawen tsumabu yuinamei: –Nun misi beama ixuken nuku jaska yuikiki– nun ikaya 8 Jesúsun nukun shinan unankin yuikin: –¿Jaskai: “Nun misi beama ixuken nuku jaska yuikiki”, man ikai? Man ea uinbiakin man ea ikunwan chakaii. 9 Jawada en matu yusian ninkakin ¿man tapindiamamen? Ja 5 misi tunkepakexun 5,000 junibu en jatu pimashina inun jawen texe ichawakin jati kuki man matawashina, ¿man shinanmamen? 10 Ja inun, 7 misi tunkepakexun 4,000 junibu en jatu pimadiashina inun jawen texe ichawakin jati kuki man matawashina, ¿man shinanmadimen? ¿Man daka shinain? 11 Jaskai fariseobu inun saduceobun misi xaxawatikidi janchai ¿jaskai jatun misi kayabikidi en janchamabiaken man shinan chakai?– nuku wa 12 januxun fariseobu inun saduceobun misi xaxawatikidi yuikin jabun yusinkin kanemisbukidi nuku nemaxu atimas tapintan nun shinankubainiki. 13 Janua Jesús nun jawen tsumabube kai ja mae pakea Cesarea Filipo anu jikitan nuku yukakin: –Yudabunan, en matun Juchi Kayabi Iyuadan, ¿en tsua ea yuimisbumen?– nuku wa 14 –Betsabun yuikinan: “Nashimanika Juan ana bestenshinaki”, mia wakanikiaki. Betsabundi yuikin: “Elías ana besteinmaki”, mia wadiakanikiaki. Betsabundi yuikin: “Diosun jancha yuixunika Jeremías kasmai jawen jancha yuixunika betsa daka”, akin mikidi yuimisbukiaki– nun wa 15 –Jamen matun shinankinan, ¿man tsua ea wamismen?– nuku wa 16 Simón Pedron kemakin: –Miadan, Epa Dios jiweatun bake min nukun mekenika Mesías Cristoki– aka 17 Jesúsun yuikin: –Simón Jonásin bakeen, en jaken juni betsan mia yuiamabia en Epa nai anuatun mia unanmakin mia duawaikiki. Benimadiwe. 18 Ean mia kenakinan, mia Pedro wakin mishki kushipa keska en mia waii. Min jaska janchakin yuixuwen taexun yudabu minwendi ichapa en jatu ikunwanmaxanaii. Yuda mema mawatidubiaken Satanásan datemakin ea ikunwainbu maematidumaki, jatu nemakinan. 19 Jaska inun, ikunwainbu min jatu mekekubainxanun naiudia kushipa en mia yunuxanaii. Nenuxun yusinkin min jawada nemaya Epa Diosundi nemaxanikiki. Jawada nenuxun min nemamaken Epa Diosundi nemama ixanikiki– atan, 20 Jesúsun nuku nemakin: –En Mesías Cristoki tsua banabimayamayuxankanwen– itan, 21 janua Jerusalén anu ka jaska waxanaibu nuku yusinkin taewakin: –Eki sinatakin ea ichakawakin judio xanen ibubu inun, Diosbe nukunabu janchaxunikabu inun, Diosun jancha kenenibu yusinananmisbun ea danankin ichakawakin ea jatu tenanmabu xaba dabe inun bestitian en ana bestenxanaii– akin 22 nuku xabakabi yuiaya Pedron ja mesti paxkabain nemakin yuikin: –Xanen Ibuun, jaskamaki. Diosun mia jaska yunuama iniki. Jau tsuan mia tenanyamaxanunbunwen– akaya 23 Jesús jawen tsumabukidi nasauketan uinkin Pedro nemakin yuikin: –Satanásan shinanwen min ea teawakatsis ikai ana jadi jaskayamawe. Jawada Diosun uiain keska min uianmaki, eska shinankinan, jaska yudabun uinmis keskawen min ea nemaidan– abain 24 janua Jesúsun nun jawen tsumabu nuku yuikin: –Tsuada eki chiti ikatsis ikidan, jaska jamebi shinanmis jakimatan: “En jabe mawatiduki”, ikin jau ea chibankubainunbunwen. 25 Ja inun, tsuanda jatun jiwea ibubis mekekatsi ikamadan, jau benununbunwen. Jatun jiwea ewen benubiashinabudan, ea anua ana jiwekuian bixankanikiki. 26 Jamen tsuanda mabu midimawen kemu bestikin ichawaxun ea ikunwankin chibanma jatunmebi jatun jiwekuian benuxankanikiki, eauma mawaidan. Ja inun, jatun jiwea pakatan tsuan ana bitidumajaidaki. 27 Jamen en matun Juchi Kayabi Iyuadan, en Epan kushipaya Xanen Ibui jawen nai tsumabube ana juxun tsuabunda ea chibain jiwei pemisbu inun chakabumisbu jabu tibi en jatu manakuxanaii, pepa inun chakabuwenan– iwanan 28 –Chanima en matu yuiai ninkakanwen. Na jabia man ebe mapuabudan, man betsa betsapa mawadiamaken en matun Juchi Kayabi Iyua en matu Xanen Ibui taexunai man uinxanaii– nuku aniki.

Mateo 17

1 Janua 6 día binuaya Pedro inun Santiago inun Santiagon betsa Juan Jesúsun jatu dapaxkabainkin iyui kai mati keyatapajaida jatube mapeketan 2 janua Jesús dami jawen besu dami badi keskai chaxai jawen tadi juxupajaidai xaba keskai juxu punte punte ikaya 3 Moisés inun Elías Jesúsbe janchai uiainbun 4 jawa unanma Pedron Jesús yuikin: –Yusinaan, nun nenu juadan, pejaidaki. ¿Pean xubu dabe inun besti matu waxunpa, betsa mina inun, betsa Moisésna inun, betsadi Elíasinadan?– 5 akaya januxun nai kuin juxu mayabidankin jatu achiaya nai kuin anuxun jui taxnikin jatu yuikin: –Na en bake en Katunidan, en bechipaijaidaii. Jawen en benimajaidaii. Ninkaidakubainkanwen– jatu wa 6 jawen tsumabun ninkai datejaidai main beua maniabun 7 Jesús jatu dapi juxun jatu mekin yuikin: –Ana dateama benidikanwen– jatu wa 8 benitan bedu bedu ikin uin janu tsua niama Jesús besti nia uiainbun 9 janua mati keyatapa anua butebidankin Jesúsun jatu nemakin yuikin: –En matun Juchi Kayabi Iyua mawa en ana matu bestenxundiamaken na eska man uinxudan, tsua yuiyamayuxankanwen– jatu waya 10 ana Jesús yukakin: –Diosun jancha kenenibu yusinananmisbun yusinkin: “Nukun mekenan Cristo judiama bebunkidi Elías ana juxanikiki”, ikidan, ¿jaskai imisbumen?– akabu 11 jatu kemakin: –Chanima Elías bebunkidi ana juxun dasibi benawakin pewakin taewaimaki. 12 Janunkain chanima en matu yuiaii. Elías ma ja dukun juyama unanma danankin jawen jawada wakatsis ikin Elías akimabuki. Jabiaskadi wakin en matun Juchi Kayabi Iyua jabun eadi danankin ichakawakin ea achitan jatu ea nuitapawamadiaxankanikiki– jatu wa 13 janua Elíaskidi Jesúsun jatu yuiama jakia Nashimanika Juankidi junea janchawen jatu yuia jawen tsuma dabe inun bestitun atimas shinanbidanibukiaki. 14 Janua Pedro inun, Santiago inun, Juan Jesúsbe jui janu yudan kaianki nukutushiaya jabianudi juni betsa jukidan Jesús bebun danti ixun yuikin: 15 –Xanen ibuun, en juni bake yushinin duxku imakin nuitapawakin chi anu napukin jenen pukumisken min tsumabu anu en iwebia jaska waxun tsuan ea kainmaxuntidumaki. En bakewen nuikin ea xuxawaxunwen– aka 17 Jesúsun mapuabu jatu yuikin: –Ikunwainsbuma inun chakabubuun, ¿jatiki matu medabewai ana en matube jiweyuxanai? Nedi iwekanwen, ja bakedan– aka 18 iwea Jesúsun yushin chakabu kainma kaya jakimamadi jawen bake kayai xuxaya 19 chipu januxun nun jawen tsumabun Jesús paxkabain yukakin: –¿Jaskakin ja yushin chakabu nukun nun kainmatiduma ixumen?– nun wa 20 Jesúsun nuku yuikin: –Ea ikun kayabijaidawadiama man atiduma ixuki. Chanima jancha en matu yuiai ninkakanwen. Mostaza jawen jexe pexeishtabia banabu ewai ji ewapamiski. Jabiaskadi wakin ea ikun pishtawabiakin en kushipa shinankin na mati yuikin: “Nenua maei betsa anu katanwen”, man wa matu ninkatan ja mati maetiduki. Jamen ea ikun kayabi wakin dasibi man jaska atidubuki– nuku watan 22 janua dasibi nun jawen tsumabu jabe kai Galilea anu nun jabe kakunkaunaya Jesúsun nuku yuikin: –Ea en matun Juchi Kayabi Iyuadan, tsuanda ea jatu achima 23 ea tenanbu xaba dabe inun bestitian en ana bestenxanaii– nuku wa jaska chaniai ninkatan nun nuijaidaniki. 24 Ana kai jawen mae Cafarnaúm anu nun jawen tsumabu Jesúsun nuku iyuken Templo pei bixunikabun Jesús bechibaini kaxun Pedro yukakin: –Matun yusinanan, ¿jawen Templo mekekin pewati pei badi betsa tibi pakakubainmismen?– akabu 25 Pedron jatu yuikin: –Jaa. Pakamiski– jatu watan kai jiwetan jikiaya Pedron shinan unankin Jesúsun ja dukuntun jancha wakin: –¿Jawen gobierno medabewati pei ichawakin xanen ibu kushipabun tsuabu dukun yukamisbumen, jawenabumenkain, nawabudaka? ¿Jaskada min shinain, Simóon?– aka 26 Pedron yuikin: –Nawabu jatu amamisbuki– akaya januxun Jesúsun yuikin: –Chanima xanen ibun jatun yunuaitun pakaisbumaki. Jabiaskadi wakin nun Diosunabun nun pakatidumabiaken 27 nukuki jau sinatayamanunbun xeamatiwen ianenwan anu xeamakin baka ja dukun min bia jabexutan pei jexe bestichai bechitan bixun Templo jawen pewati pei mina inun ena daken buxun jawen jatu pakatanwen– aka kaxun jaska Jesúsun yunua ninkabain bitanxun Pedron jatu pakanikiaki.

Mateo 18

1 Jabias xabatiandi nun jawen tsumabu Jesúski ichaxun yukakin: –Mibe xanen ibukin jadatutun nun jatu binuxanimenkain, nuku yuiwe– nun wa 2 januxun nuku yusinun, iwanan, bakeishta kena juai namakis nichinxun 3 nuku yuikin: –Chanima en matu yuiaii. Bake mishtinbun jawa dateama ea ikunwain chintunkatsi ikama ea chibankubaintidubuki. Tsuabuda jaska keskadiakin jawa keanma ea ikunwankin chibanmadan, nai anu man ebe jiwei xanen ibutidumajaidaki. 4 Jakia tsuada juni ewabia na bakeishta keskai ibubis keanma jatu medabewa bestikubainmisbu ebe xanen ibukin betsabu man binuxanaii. 5 Ja inun, ea duawanun, iwanan, na bakeishta keska wakin tsuada en kenaya juai ea ikin akawakin man duawatiduki– iwanan, 6 ana nuku yuikin: –Tsuabunda jawada Diosun nemamis inun yunumis chibanma chakabu wamisbun bake mishtinbun ea ikunwain jatu padankin chakabu jatu ama akeakediamisbudan, jaskawen taexun Diosun jatu kupijaidaxanaiwen taea jawen xekiwan deneti mishki ewapa nexaxun teumatan ianenwan medan pukua jasadan, jawen kupiti bexmas mekeanaii. 7 Ja inun, jamapai betsa betsapawen kemukin yudabun chakabuwamisbuki. Jakia tsuabunda enabun Diosun yunumis inun nemamis shinanbiaibun juinti babubu padankin jatu chakabu ama akeakemisbu jabudi Diosun jatu kupia nuitapajaidaxankanikiki. 8 Jaskaken matun meken kasmai matun taewen jawada man chakabuwakubainai matun meken kasmai matun tae mextea keska watan jawaida jenekubainkanwen. Man meken dabeya inun man tae dabeyaken janu chi nukaisma anu matu udean pemajaidaki. Jakia meken bestichaiya inun tae bestichaiya Diosbe jiwei kai peki. 9 Ja inun, matun bedu betsawen jawada uinkin man chakabuwakubainai bedu betsa tseka keskatan jawada man chakabuwai jawaida jenekubainkanwen. Man bedu dabeyaken janu chi nukaisma anu matu udean pemajaidaki. Jakia bedu bestichaiya Diosbe jiwei kai peki– iwanan, 10 ana nuku yusinkin: –Na bakeishtan ea ikunwain keskabu jawa keinsbumadan, Diosun nai tsumabun jatu mekei en Epabe beisinain jabe janchakin jatu medabewamisbuwen taexun jawa jatu ichakawakin dananyamakubainkanwen– iwanan, 11 –Miyuiwen matu yusinun ninkakanwen. Tsuada 100 chaxuwan jaya bestichai benua 99 besti basi mati anu mapuken jeneyubain bestichai benua man benamisbuki. ¿Chanimamen? Jaskaken ja 99 benuabumawen benimabiakin atimas ja bestichai benua bechitan man jawen benimajaidamiski. Jabiaskadi wakin matun Epa nai anuatun jawa bestichai bakeishtan ea ikunwain benukatsi ikamaki– iwanan, 15 ana nuku yusinkin: –Ea ikunwain betsan kanekin mia chakabuwa jabes janchai pekin jadakidida mia chakabuwaxu jau unanun yuiwe. Mia ninkaya min jabe jaibunamexanaii. 16 Jakia mia ninkamaken januxun ea ikunwain bestichai kasmai dabe jatu kenatan jadidi mia chakabuwashina jabias janchadi jatudi banabimatan jatun mia chakabuwashina anu jatu iyuwe, jau jabundi mia medabewanunbunan. 17 Januxun jatun janchadi ninkamaken matun ichati jiwe anu iyuxun jatudi banabimadiawe. Januxun jabun pewakin yusianbudi binu keyukin ninkamaken jaskawen taexun ikunwanbuma inun gobierno pei bixunika chakabuwen meseisma keska wakin jatu danankubainxankanwen. 18 Chanima en matu yuiaii. Nenuxun ikunwainbu yusinkin man jawada nemaya Epa Diosundi nemaxanikiki. Jawada nenuxun man nemaxunamaken Epa Diosundi nemama idiaxunxanikiki. 19 Ja inun, ikunwainbu dabe kasmai dabe inun besti ichabu en kenawen janchakin yukaibu en kushipawen en jatube nashui ika ikunkainxanaii. Jabiaskadi wakin matu dabetundi jabias shinankin jawada pepas Dios man ea aka matu axunxanikiki– nuku waya 21 jawen jancha ninkatan Pedron Jesús yukakin: –Yusinaan, mia ikunwain betsan ea chakabuwaya ¿jatiki jawen chakabu jakimawaxanpa? ¿Metutikidaka?– aka 22 Jesúsun nemakin: –Jaskamaki. Metutiki bestimaki. Jakia min chakabu Diosun mia tanaismaki. Jaskawen taexun jawen chakabu tanama jakimawakunkainxanwen– iwanan, 23 miyuiwen jabiaskadi nuku dasibi yusinkin: –Dios xanen ibui jaskamiskidi matu yusinun ninkakanwen. Xanen ibujaida jawen tsumabun dibiabu pewanun, ixun jawen tsuma betsabu yunukin: “Ea dibiabu ea ixuntankanwen”, jatu wa juni betsan ichapajaida dibia iwexunabu 25 ja jawen tsumapan dibijaida jawawen pakatidumaken ja xanen ibun jawen tsuma betsabu yunukin: “Na ea dibijaida jawawen ea pakatimaki. Jaskaken jawada ea dibia jau jawen ea pakakin keyunun jawen jawada inun, na juni inun, jawen ain inun, jawen bakebu jatuwen pei bikatsi jatu inankanwen, jau juni betsa dayaxununbunan”, akaya 26 ja dibia jaska wai ninkatan jawen xanen ibu naman danti ixun nemakin: “Xanen ibuun, ea jaska wama ewen nuiyuwe, chipu unanxubida en mia pakakin keyukubainxanaidan”, aka 27 jaska wa ninkatan janua jawen xanen ibu jawen nuikin: “Dasibi min ea dibia en jakimai ana ea pakayamaxanwen. Ana jawen nuiama inun kadiwe”, aka 28 janua kain kaini kakin jawen xanen ibun tsuma betsa jaki nukutan eskadabes dibibia jawen pei binun ixun tetsunxun yuikin: “Min ea dibiadan, ikis ea pakadiwe”, axun jenea 29 ja naman danti ixun nemakin: “Jawaida ikis jawawen en mia pakatidumaki. Ewen nuikin manayuwe, chipu unanxubida en mia pakaxanaidan”, abia 30 jawa ninkama bichiti jiwe anu iyukin policiabu jatu bichimaniki, januxun ja dibia pakamaken kaintidumawakinan. 31 Jaska wai jawen xanen ibun tsuma betsabun uin jawen nuijaidakain jatun xanen ibu anu buxun ja junin jaska waxu dasibi yuiabu 32 januxun jatun xanen ibun jawen tsumabu yunukin jatu yuikin: “En tsumapan ea dibia en jakimabiaxu ja jatun jaska waxudan, ea ixuntankanwen”, jatu wa ixuntanabu yuikin: “Min juni chakabujaidaki. Ichapajaida min ea dibibiaxun ea ea akin min ea nema miwen nuikin dasibi min ea dibia en mia jakimaxunxuki. 33 Jaska shinantan en mia jakimaxu keskai miadi en tsuma betsan mia jatida dibia min jakimatishadaxuki”, atan 34 jawen xanen ibu jaki sinatajaidakin bichiti jiwe medan jadi jau bichitanunbun yununiki, jau jadixun ja dibijaidatun jau pakakin keyuxanunan. 35 Matu man jaska keskadiai ikunwain betsan mia chakabuwa jawen nuikin jau ewen nuinun, iwanan, mia yuibiaken miadi jawen nuiama min jakimamaken ja xanen ibu keskai en Epa Dios nai anua matuwendi nuiama ixanikiki, matun chakabu buamadan– nuku aniki.

Mateo 19

1 Januxun Jesúsun nuku yusin menetan Galilea anua kainkaini kai Jordán jene kexa betsaudia este badi juaikidia Judea mai pakea jatiuma anu nun jikiaya 2 Jesúski yudan kaian ichakin isin teneaibu iweaibu jatu kayawakin jatu xuxawaxunpakeaya 3 januxun fariseobu jatiditun Jesús unanti watan jaki bepadamenun ika jaki kematan yukakin: –Jawen jamapaiwen taexunan, ¿juninan, jawen ain jenetimen?– akabu 4 Jesúsun jatu yuikin: –Diosun jancha Moisin nukun xenipabu yusinxun kenenidan, ¿man uinsmamen? Matu yuinun ninkakanwen. Diosun damiwakin taewakinan, juni inun ainbu damiwaniki. Januxun Diosun Moisés yudabu jatu yusinmakin yuikin: “Junin ainbu ainwankatsi jawen ibubu dapaxkabaini ka ainyantan jawen ainbe ketaxameawen taea ana yuda dabema jabias yuda bestichai keska jiwetidubuki”, aniki. 6 Jaskaken Diosun juni inun jawen ain yuda bestichai keska jatu wa junin jawen ain dapaxkabainkin jenetimajaidaki– jatu waya 7 januxun fariseobun Jesús ana yukakin: –Jamen Moisin nukun xenipabu yusinkinan: “¿Jaskakin animen, tsuanda jawen ain jenekatsi ikin jabe itimaskatanan, jawen taexun ainbu jeneti kene inankin: ‘En mia ana ainwanmaki’, iwanan, kene inantan jau taxnibainxanunbunwen”, akinan, jaskakin jaska jatu axunimen?– akabu 8 Jesúsun ana jatu yuikin: –Matun xenipabu juinti kushiken Moisin jaska jatu yununiki. Jakia Diosun dasibi damiwakin taewatanan, jaska yunuama iniki. 9 Chanima en matu yuiaii. Jamapai shadabu chani ninkatan sinatakin jawen ain jenetidubumaki. Jamen jenetan kainkain ainbu betsa ainwainan, ibubis chakabumisbuki. Jakia tsuanda jawen ainin juni betsa chutamabiatan yuiama padanyanan, jawen ainan jenetiduki– jatu waya 10 nun jawen tsumabun Jesús yuikin: –Juni ainyantan jau ana jeneyamaxanunbun Diosun nemaniwen taeadan, ainbu biama chutauma unanuma jiwea pepamenkaintsa– nun wa 11 Jesúsun nuku yuikin: –Chanimaki. Jakia juni dasibibu jaska jiwetidubumabiaken jabu Diosun katuxun medabewakin jaska yunumis bestibu jaskai jiwetidubuki. 12 Juni bestibu jubuxkuma kaian ewatan chutatidubumaki. Ja inun, juni bestibu jubuxkuya kaian ewai esclavo dayaduwakin jubuxku biabu chutatidubumadiki. Jakia juni bestibu jubuxkuya kaian ewatan Diosun jancha yusin besti dayakin chutaisbumadiki. Tsuabuda jaska jiwetidubudan, jau jiwekubainunbunwen– nuku waya 13 januxun mamepipakekin jau Dios yukaxunun Jesús anu jatun bakebu jabun iweaibu nun jatu nemanun ika ikaya 14 uinkin Jesúsun nuku yuikin: –Jatun bake mishtinbu ea anu iweaibu jatu nemayamakanwen. Dios xanen ibuaitianan, na bake mishtinbu eki dateabuma keskabu besti Dioski dasixankanikiki– nuku watan 15 bake mishtinbu mamepipakekin Diosun jau unanuma duawanun jatu dasibi yukaxuntan janua kainkainaya 16 janua bedunan betsa mabu inun bai midimaya Jesús anu kaxun yukakin: –Yusinaan, ¿mia yukapa? Jiwea kayabi bikinan, ¿jawa pepa akubainkin en jiwea kayabi en bitidumen? Ea yuiwe– aka 17 Jesúsun yuikin: –¿Jaskakin pepatikidi min ea yukai? Dios besti pepaki, ¿min unanmamen? Jakia jiwei ikibi ikatsidan, Diosun yunuti inun jawen nemati chibankin jeneyamaxanwen– aka 18 bedunantun Jesús yuikin: –¿Jadatumen?– aka –Juni betsaki sinatakin tenantimaki. Ainbu min ainma chutatimaki. Yumetsutimaki. Juni betsaki chani chakatimaki. 19 Matun ibubu duawakubaintiki. Jaska inun, min jabube jiweabu duawadiakubainkanwen, ibubis nui man mekemis keskaidan– aka 20 bedunantun ana yuikin: –Na dasibi min ea yuiaidan, bakeishtatun tapinixun en jeneismaki. ¿Jawa betsa Diosun yununi en adiamamen?– aka 21 Jesúsun ana yuikin: –Min ea pe yuiaii. Na besti min shinandiamaki. Mia yuinun ninkawe. Nai anua Diosun manakuti pepa bikatsis ikin min jawada dasibi jaya jatu inan keyutan ja pei min bishian ja nuitapaibu inankuintan chintuanma ebe kakin ea chibankubainxanwen. Min jaskakunkainaiwen taexun jiwekuian kayabi min bixanaii– aka 22 januxun bedunan mabu ichapa jayatun Jesúsun jaska yuiai ninkai jawen mabuwen taea pes juinti nishmai keyutan ana jawa yuiama kaya 23 Jesúsun nuku yuikin: –Chanima en matu yuiaii. Ja yuinaka ewapa camellodan, ja xumux jawen chixuiki jawen yuda kainmakinan, tsuan atidumaki. Jakia jaska keska bikadan, juni mabu ichapayadan, jawen mabu besti shinain jawen nuikin jatun shinan betsa wama Dioski chiti itidubumaki– nuku waya 25 –Jabaa!– iki yuinamei: –Jaskakenan, ¿tsuabu Diosun nuku mekekin paxawakin jiwematidumen?– nun ikaya 26 nukuwen nuikin Jesúsun ana yuikin: –Dateyamakanwen. Yudabun jaska watidubumajaidabiaken Dios nuikipatun dasibi matu axuntiduki– nuku waya 27 Pedron yuikin: –Yusinaan, nukunan, mia chibankatsi ikinan, jawada nun jaya dasibi bashikin keyubidan nun ma mia chibanpakeaii. Nun jaskakidanimadan, ¿nun jawa jayaxanai?– aka 28 Jesúsun ana nuku yuikin: –Chanima en matu yuiaii. Badi jawen jenei keyuaitian en Epan dasibi benawaya en jabe xanen ibuaya chintuanma man en 12 tsumabun ea chibankubainmisbu ebe xanen ibukin Israelin 12 bakebu xukua akeakeabu man unanti wanun badiaii. 29 Jaska inun, tsuabunda ea chibankin Diosun jancha kakape yusintanun ixun dasibi jatun jiwe jenekin jatun betsabu inun jatun puibu xununbainkin jatun ibubu xununkin jatun bakebu bashikin jatun bai jenekin keyubain yusinkubainmisbuwen taexun na jabiatian Diosun ana jatu manakukin duawamisxun jaska uatian jiweshinawenma Diosun pepawen jatu manakujaidakin jaska tanatidubuma jatu ichawamakubainshinxun janu ma badi keyuaitian jiwea kayabi jatu inanxanikiki. 30 Jaska inun, yuda ichapabu na jabiatian kenkin yunumisbudan, Diosun jatu kenwanma ixanikiki. Jakia betsabu na jabiatiandi jawa kenkin yunuisbumadan, Diosun jatu kenwankin xanen ibujaidawaxanikiki– iwanan,

Mateo 20

1 ana nuku yuikin: –Dios xanen ibui jaskamiskidi ana matu yusinun ninkakanwen. Dios xanen ibuidan, bai ibuan dayakapabu katutan jatu yunupakemis keskaki. Penai taeaya jawen bai anu jau uva tsekaxuntanunbun dayakapabu katuxun 2 yuikin: “Man ea dayaxuni ka badi kai jikiaya xaba jidabi daya pei en matu inaiin”, iwanan, dayakapabu jawen bai anu jatu yunua buabun 3 janua ma badi chikeyaya jawen mae namakis jemaintin anu juni betsabun jawawama uinkin 4 jatu yunukin: “Matundi en bai anu en bimi ea tsekaxuntankanwen, badi kai jikiaya en matu paka pewaidan”, jatu wa buabun 5 janua bai ibu ana badi manananbi taxnikaun juni betsabu jatu yunua buabun ana badi nai puchinin dakaken juni betsabudi jatu yunua buabun 6 janua ma badi jiki kemaya ana jawen mae namakis jemaintin anu kaxun juni betsabun jawawama uinkin jatu yukakin: “¿Jawai badi chaitanai man dayama ibaiai?” jatu wa 7 jabundi yuikin: “Tsuan nuku jawa yunuama nun ikaii”, akabu bai ibuan jatu yunukin: “Matudi en bai anu kaxun en bimi ea tsekaxuntankanwen, ma badi jikiaya en matu paka pewaidan”, jatu wa buabun 8 janua ma meshu beaya bai ibun dayaibu uinika yunukin: “Ea dayaxuntankanxu jatu kenaxun jabianus kesua pei ea jatu inan akeakeaxuntanwen. Ja dama bukanxu ja dukun jatu paka taewabainkin ja jabu dukun buabu jawen jenekin jatu pakakin keyutanwen”, aka kaxun 9 ja dama bukanxu jabu dukun kenaxun xaba jidabi daya pei jatu inankin keyutan 10 janua ja badi nai puchinin dakaken dayai buabu jatu kenaxun jabianus kesua pei jatu pakatan janua ja badi manananbi dayai buabu jatu kenaxun jabianus kesua pei jatu pakatan janua ja badi chikeyaya dayai buabu jatu kenaxun jabianus kesua pei jatu pakatan janua jabu dukun buabu bekin shinain: “Ja jatu pakai binumakin nuku inainmenkaintsa”, ibiaibun jabianus kesua pei binuama jabias jatu inandiaya 11 jabun pei bitan bai ibuki sinatakin ja akin 12 yuikin: “Badin nuku kua niskain xaba jidabi nuku besti dayai nun nuitapabaixuken ¿jaskakin ja dama bubiakanxu daya eskadabesbiakanxuken nuku itsawakin xaba jidabi daya pei min jatu pakaxumen?” akabu 13 bai ibuan jatu bestichai yuikin: “Jatixun kesua ma bebunkidi en mia yuba en mia pakaxuki, mia padanmadan. 14 Ana eki sinatama en mia pakaxuya kadiwe. Jakia na dama bukanxu matu itsai xaba jidabi daya pei en jatu inanxudan, jawa chakabumaki. Ja pei man jawen nuiaidan, matunamaki. Enaki. Jameen en jatu duawaya ¿min daka en peiwen nui ikai?” aniki. 16 Jaskawen taexun yudabu babuaibun shinan pepakin ea dananma en jancha chibankin taewaibu pepawen en jatu mekexanaii. Jakia badi ichapa en jancha chibain ikunwanmisbu ja kachukea jabu keskadi en jatu mekekubainxanaii– nuku waniki. 17 Janua Jerusalén baikidi nun kaya yudan kaian nukubedi buaibun januxun Jesúsun nun jawen 12 tsumabu besti kenaxun tadi paxkabain nuku yuikin: 18 –Jerusalén anu na jabiatian nun kaidan, man unaiin. Januxun en matun Juchi Kayabi Iyua Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu tsuanda ea jatu achima 19 jabun ea tenankatsis ikin nawa betsabu ea jatu yunuabu jabun ea kaxe wakin ea kusha kusha akin cruzki mastaxun ea tenanxankanikiki. Ea tenanbu janua mawa xaba dabe inun besti kaya en ana bestenxanaii– nuku waken 20 chipu Zebedeon bake Santiago inun Juan jatun ewabe kai Jesús besti niaki nukutan jatu jancha waxunun ika ja bebun danti itushiaya 21 Jesúsun yukakin: –¿Mia jawa medabewapa?– aka jatun ewan jatu yuixunkin: –Min nukun xanen ibuaitianan, na en bake dabe jau mibe xanen ibuxanun min inaitian betsa min yusiudi inun betsa min yusmaudi ea jatu katubain tsaumaxunxanwen– akaya 22 jawen bake dabe uinkin Jesúsun jatu yuikin: –Man jaska ea yukaidan, man unandiamaki. Jawada en tenexanaidan, ¿man idiatidumen?– jatu wa –Nun idiatiduki– akabu 23 Jesúsun ana jatu yuikin: –Chanima ea ichakawaibu en isin tenexanai keska man idiaxanaii. Jakia en yusiudi inun en yusmaudi tsauntan tsua ebe xanen ibuxanaidan, ibubis en yunutidumaki. En Epa Diosun jatu katunidan, jabudan, ebe ixankanikiki, xanen ibuidan– jatu waya 24 janua Santiago inun Juan jaska yuka ikaibu nun jawen 10 tsuma betsabun ninkai nun jatuki sinataya 25 januxun nun jawen tsumabu betsabu ana nuku xuku watan yuikin: –Jaska nawa xanen ibubun jawenabu ja akin jatu mese wabetanan kushipawen jatu yunumisbu man unaiin. 26 Jakia matubunan, jaska shinanyamakubainkanwen. Matu anua tsuada xanen ibukatsis ikinan, jau dasibi matu medabewakin duawakubainunbunwen. 27 Jabiaskadiai tsuada xanen ibukatsis ikidan, dasibibun tsuma jau idiakubainunbunwen. 28 Jamen ea iki juidan, en matun Juchi Kayabi Iyuabiadan, jau ea duawanunbun ika en juamaki. Jakia matu debuxunkin yuda ichapabu benuabu mexpamatan matu jiwemanun ika en juniki– nuku waniki. 29 Janua Jericó maewan anu nun jawen tsumabube Jesús jikia ibai nun jabe kainkainaya yudan kainen nuku chibainbun 30 janu bai kaya kexa juni bekun dabe tsauabu Jesús juai juni betsa chaniaibu ninkatan januxun jabun unanxubima yuikin: –Davidin baba Xanen Ibuun, nukuwen nuiwe– akubainaibun 31 ichapabun nemapaibiabu ana unanxubimajaida yuikin: –Davidin baba Xanen Ibuun, min miamenkain, nukuwen nuiwe– akabu 32 janua Jesús niti itan juni bekun dabe kena beaibu jatu yukakin: –¿Jawa matu medabewapa?– jatu wa 33 ja dabetun yuikin: –Xanen Ibuun, ana nun uinun nuku bepexwe ika nun ikaii– akabu 34 Jesús jatuwen nuikin jatun bedu mekin jatu bepexa jawaida uinkin pewatan Jesús chibanbaini nukube bunibuki.

Mateo 21

1 Janua Jesús Jerusalén anu kai Betfagé anu kemai Olivos Mati tetanbaini Jesús niti itan jawen tsuma dabe 2 jatu yunukin: –Ja mae besuudi kayanbis buxun burro yuxan tsua jaki katsaumediama jawen bakebe nexea bechitan tepetan ja dabe beyutankanwen. 3 Ja inun, tsuanda matu yukakin: “¿Jawakatsi man tepebainai?” matu wa yuikin: “Nukun Xanen Ibun nuku yunua nun bixunyuaii, samama jabianudi nuku bemaikikidan”, jatu watankanwen– jatu wa buaibun 4 januxun bebunkidi jawen jancha yuixunika Zacarías Diosun yuikin: “Jerusalén anu jiweabu yuikin: ‘Uinkanwen. Matun Xanen Ibu pepa keinsma burro bake kamaki tsaua jikixanikiki’, jatu yuiwe”, aka ninkatan Zacaríasin yuitan keneniki. Jaska yuini menei inun ika jawen tsuma dabe Jesúsun yunua 6 ja dabe kaxun jaska Jesúsun jatu yuia jabiaskadi wakin 7 burro bakeya bexuanbu nukun bemakia tadi pekatan nun kabekanxuna Jesús jaki inatan katsaumekainaya 8 janua yuda ichapabia jatiditun jatun bemakia tadi bai namaki nabekanbainunbun betsabundi xenpan mextexun jabiaskadi wabainaibun 9 jabu bebuaibu inun jachun beaibun benimachakayamabainkin jui kushipawen jawenchains yuibainkin: –Aichu! Aichu! Diosun kushipaya juaidan, benimawakin duawanankanwen. Yavé Dios dasibi binuatun kushipaya nuku mekei juikiki, nukun xenipabu David ipauni keska jawen baba xanen ibujaidaidan. Kenwanankanwen– akubaini bui 10 janu Jerusalén anu Jesús jikiaya jaskakubainaibu ninkatan uinun ika bei: –Nadan, ¿tsuamen?– ibidan ibidanaibun 11 Jesúsbe bukin jatu yuikin: –Diosun jancha yuixunika Jesúski. Galilea mai pakeanua jawen mae Nazaretki– jatu akubainaibun, 12 janua Templo jemaintin kenekauanu Jesús jikikainkin jawen Dios daewati inabu kuamisbu chaxuwan inun, ina awa inun, deiwan inananainbu inun biaibu jatu nichinkin pei janua bianananmisbun tapu nadabekin deiwan inanmisbun jawen kenedi nadabediakin 13 jatu ja akin yuikin: –Jawen Templokidi jawen jancha yuixunika Isaías Diosun kenemani matu yuinun ninkakanwen. “En jiwedan, janua ebe janchakin ea kenwanxankanikiki”, ibianiken na jiwe jemaintin xabatudu anua man yumetsun jiwe wamisbuki– jatu wakin jatu nichinkin taxnimakin keyuaya 14 janua ja Templo jemaintin anu bekunbu inun kistsedesnibu Jesús anu iweabu jatu kaya waya 15 Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun Diosun jancha kenenibu yusinananmisbun jaska jawen unanmati damiwai uinkin inun jabianuxundi bake mishtinbun kenwankin: “Davidin baba pepajaidaki”, iki shan shanki ikaibun ninkadiai jaki sinatakin 16 Jesús yukakin: –¿Mia jaska waibudan, min ninkai?– akabu Jesúsun jatu yuikin: –Jaa. Jabia en ninkaii. Diosun jancha yuixunikabun jaska ekidi kenenibudan, ¿man uindiamamen? Salmoskidi matu yuinun ninkakanwen: ‘Min pepajaidawen taexun bake mishtinbu inun chuchu akaibun mia kenwanxankanikiki’, aka matu kenexuniki– jatu watan 17 januxun jatu jenebaini Jerusalén anua kainkaini Betania anu uxatanun ika nun kaniki. 18 Uxashini bestenkaini Betania anua ana Jerusalénkidi Jesús kai bunikainkin 19 ji betsa higuera benanta tupan bai kexa nia bechitan jawen bimi jayamenkain uintanun ika kaxun jawa bimi jayama jawen peis besti uinkin Jesúsun ji bimiuma yupukin yuikin: –Jau tsuan min bimi ana piyamaxanunbun ana bimitaskayamaxanwen– akaya jaskabiama e iskaun jawen pei nidi iki xanaya 20 nun jawen tsumabun uin jabaa! iwanan, Jesús yukakin: –¿Jaskai ja ji jawaida xanaimenkain?– nun wa 21 Jesúsun nuku yuikin: –Chanima en matu yuiaii. Man jadatutunda ea ikunwain shinan dabeyama na ji en axu keska wakin na mati yuikin: “Matipaan, mimebi tsekekain ianenwan medan pukutanwen”, man waya Diosun jaska yunuxanikiki. 22 Ja inun, Diosun kushipa unain shinan dabeyama jabe janchakin yukakubainkanwen. Man jaska wai matu medabewaxanikiki– nuku abaini 23 janua Templo jemaintin anu jikixun Jesúsun yuda ichapabu kakape yuikin jatu yusianyan Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun xanen ibu betsabun Jesús nemanun ika bexun yukakin: –Na min eska waidan, ¿tsuan jawen kushipa mia yunuimawen min aki ikai? ¿Tsuan jawen kushipa mia inainmamen, min jaska wanunan?– akabu 24 Jesúsun jatu kemakin: –Entsedi en matu yukai matun dukun ea yui taewakanwen, man ea yuiaya jawada man ea yukai en matu yuidiai ninkakanxunan– itan 25 –Nashimanika Juan jau jatu nashimanun yunukinan, ¿tsuan kaya yunuyama man shinain, Diosundaka, junibundaka? Ea dukun yuikanwen– jatu wa janua jabudi june yuinamekin: –“Diosun yunuyamaki”, nun wadan, “¿Jaskakin Juanen jancha man ikunwanma ikimamen?” iwanan, nuku kunyan atiduki. 26 Jamen Diosun Juan yunuyama yuda midimabun ikunwainbuwen taea jabuki datekin yuikin: “Junibun yunuyamaki”, nun wapanan nun jaska yuitidumaki– iwanan, 27 jabun Jesús yuikin: –Nun unanmaki– akabu Jesúsun jatu yuidiakin: –Jaskakenan tsuanda jawen kushipawen ea yunuimadan, eandi en matu yuiamaki– iwanan, 28 jabias xanen ibubu dake wanun, iwanan, Jesúsun miyuiwen ana jatu yuikin: –Juni betsa juni bake dabeyakidi yusintan matu yukanun ninkakanwen– ixun, jatu yuikin: –Jawen bake betsa yunukin: “Epaan, ikis en bai anu dayakin en uva bimi ea tsekaxuntanwen”, aka 29 jawen baken yuikin: “En dayakatsi ikamaki”, ibia janua shinan betsatan bai anu ka dayajaidaimaki. 30 Januxun jawen bake betsa jawen epan bechitan jadi yunukin yuikin: “Miandi en bai anu dayakin en bimi ea tsekaxuntanwen”, aka jawen baken yuikin: “Peki. Ia, en kaii”, ibia kama ikimaki. 31 Jaskakenan, ¿matu yukapa? ¿Jadatutun jawen epan yunua ninkatan axuinmamen?– jatu wa –Ja ja dukun yunuimatun ninkakin axuntanimaki– akabu Jesúsun jatu yuikin: –Eskatian chanima en matu yuiaii. Nashimanika Juan taxnimaxun jaskai jiwei peti matu yusinbia jawa matun shinan betsa watan man ikunwanma ikimabuki. Jakia ja gobierno pei bixunika chakabubu inun ainbu jininipabun Juanen jancha ninkakin ikunwainbu uinbiakin matun man shinan betsa wama ikubainshinabuki. Jabiaskadiai natian nawa pei bixunikabu inun ainbu jininipabu Diosun jancha en yusiain jabun ninkaibu Diosun jawenabu jatu waikiki, matu binukinan– iwanan, 33 ana jatu yuikin: –Miyui betsawen matu ana yusinun ninkakanwen. Xanen ibu betsan bai waxun uva bimi batapa banatan mishkiwen dakenbaunkin keyutan janua jaki uva tsiniti watan januxun dasibi uinbaunti jiwe pishta keyatapa watan januxun jau bimi dabukun ea inanxanunbun, iwanan, juni betsa dayakapabube jabube yubakatan ibu keska wakin inanyubaini chai kaimaken 34 janu ma kani tsekatitian ikaya bai ibuan jawena dabukun jau yukatan bixuntanun, iwanan, jawen tsuma betsabu yunua buabu 35 jabun jawena inankatsi ikama uva bimi mekeabun jawen tsumabu betsa achixun kusha kusha atan betsa debu watan betsa mishkiwen tsaka tsaka atan jawa inanma nichianbu 36 januxun bai ibuan ana jawen tsuma betsabu yunudia buabun jabun uva mekexunabun jawen tsuma tibi buabu jabiaskas jatu wabu mais bebidan bebidanaibun 37 januxun tsua ana yunutima jawen bake bechipaijaidabiakin atimas yunukin shinankin: “En bake en yunua ka jaki mesekin en bimi ea inantidubuki”, iwanan, yunua ka 38 jawen bake jatuki kemai kai bechitan yuinamei: “Bai ibu mawashinken na jawen baken jawen bai tibi inun jawen jiwe tibi dasibi jawenawayuikiki. Na bai nukunas nun wanun tenanankanwen”, ixun 39 juai achixun bai kene anua kainmaxun tenanshinabuki– iwanan, 40 Jesúsun jatu yukakin: –¿Jawenabu jaskawanshinabunan, ja bai ibu juxun jaskada jatu waxanimenkain?– jatu wa 41 jabundi Jesús yuikin: –Bai ibu juxun ja dayakapabu chakabubu jawa jatuwen nuiama jawenabubetan jatu tenantan januxun dayakapa betsabu yunukin jau jabun en bimi dabukun ea inanxanunbun, iwanan, yunutiduki– akabu 42 Jesúsun ana jatu yuikin: –Diosun jancha kenenibu ¿yuikin man uinsmamen? Matu ana yusinun ninkakanwen: ‘Jiwe wanikabun mishki dananbiaibun jabias mishki Diosun bixun dexun makedex wakin jawen kene mestenwan keska wakin nuku uinmakin jabaa! imakin nuku jadakidi shinantima waxanikiki’, axun keneniki. 43 Jaska keneni keska wakin matun xenipabu Diosun katubianixun man jawenabubiatun shinanma man danananyan januxun yuda betsabundi ninkakatsi ikaibu Diosun katutan jatu jabe xanen ibumaxanikiki. 44 Ja inun, betsadan, tsuada ja mishkiki sinatakin ea maemanun ika mishki mamaki kauana teke teke ika keska itiduki. Jakia ja mishki jadatukida kauani jaki tin ikin chushakin mishpu waxanikiki– jatu waya 45 Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun fariseobun na miyuiwen jabukidi yusiain ninkatan 46 Jesús achikatsis ibiai yudan kaianen: “Jesús Diosun jancha yuixunikaki”, ikaibuki datekin jawa achiyuabumaken

Mateo 22

1 januxun Jesúsun miyui betsawen ana jatu yusinkin: 2 –Jaskai Dios xanen ibumiskidi ana matu yusinun ninkakanwen. Xanen ibujaidatun jawen juni bake ainyanwankatsi jawenabu xanen ibu betsa betsapa jau jabe nawai besi benunbun, iwanan, 3 jawen tsumabun jau jatu itanunbun jatu yunua buxun jatu yuibiatanabu beabumaken 4 ana jawen tsuma betsabu yunukin: “En jatu ikatsis ikaidan, eska ea yuixuntankanwen: ‘Nukun tsumapan ina awa inun jawen yuinaka ina tibi xuadanwan detexun ma matu bawakin xui pewaxunabuki. Jaskaken jawen bakebe nawai bekanwen’, ea jatu waxuntankanwen”, jatu wa bui jatuki chanikubaunbiabu 5 jawa bekatsi ikama betsa jawen bai anu katanun betsa jawen mabu jiwe anu dayai kaken 6 januxun jatiditun xanen ibun tsumabu achixun ichakawakin betsabu jatu tenainbun 7 janua xanen ibu sinatajaidakin jau jawen soldadobun ja sinatapabu tenantan jatun mae tibi jau kuabauntanunbun jatu yunutan 8 januxun jawen tsuma betsabu yuikin: “Janu nawati ma dasibi pewabuki. Jakia en jatu chanimashina chakabui beabumaken en ana jatu ikatsi ikamaki. 9 Jaskaken ja bai puchinin jiwekubainabu anu bui jatuki nukuxun jau nawai benunbun jatu yuidiatankanwen”, jatu wa 10 bui bai tanabaini jatuki nukuaibu tibi jatu yuikubainkin chakabubu inun pepabu jatu kenatan jatube ichai jiwe teke xaka betsa anu junin kaian texke ikabun 11 janua jatun xanen ibujaida juxun jikikain nawaibu uinkin juni betsa jaya nawati tadi danankin saweama bechitan 12 yuikin: “Baa, en tadi jaya nawati ¿jaskakin min saweama jikiamen?” aka dakei jawa janchamaken 13 januxun xanen ibun ja jabun jatu piti inainbu jatu yuikin: “Na juni chakabu junexkin menextan bukin janu meshujaida medan udentankanwen, jau jadi jiwea bika tenei kaxai xeta yenx yenx axanunan”, jatu waniki. 14 Dios xanen ibuaitianan, jabiaskadi waxanikiki. Ichapabu Diosun jatu kenabiapakeaya ichapamatun ninkatan ikunwainbu ja jawenawakin jatu katumiski– jatu waya 15 janua fariseobu Jesúsun jatu jaska yuia ninkatan bua: “Jawawen taexun jaska waxun Jesús padantan Romano xanen ibu anuxun nun chitetidumenkain”, ika yubakatan 16 januxun jatuki chiti ika betsabu inun xanen ibu Herodeski chiti ika betsabudi jau Jesús unanti watanunbun jatu yunuabu Jesús anu buxun yuikin: –Yusinaan, juni betsabu miki sinatabiaibun jawa jatuki dakekin jabu daewama chanima jancha besti yusinkin jaska wakin Dios chibantidubu besti min xabakabi jatu yusinkubainmis nun unaiin. 17 Jaskawen taexunan, ¿jaskada min shinainmenkain mia yukapa? Ja Romano xanen ibu Césarn nuku pei yukamisdan, ¿jaska wananxanpa? ¿Pakananxanpa? ¿Pakatimadaka?– aki 18 jaki bepadameaibu Jesúsun unankin jatu yuikin: –¿Bepadamenikabuun, jancha pewen man ea bepadanun ika ikanai? 19 Jawen gobierno impuesto pakati pei jexe betsa ea uinmakanwen– jatu wa jawen pakamisbu pei jexe betsa bexun tsumaxun uinmabu 20 uinkin Jesúsun jatu yukakin: –Nadan, ¿tsuan besu inun tsuan kena neamen? Ea yuikanwen– jatu wa 21 jabun yuikin: –Romano xanen ibu Césarnaki– akabu januxun Jesúsundi jatu yuikin: –Césarnawen taexun matun xanen ibu César duawakin jawen gobierno dayaxunmisbu pei jatu inanxunkubainkanwen. Jakia Diosdi duawakin jawen yusian chibankin jawada bechipaiai axundiakubainkanwen– jatu wa 22 ninkai e itan: –Nun jaska waxun padantidumaki– itan jenebaini dabekebainaibun 23 janua saduceobu judiobu paxka betsa: “Ja mawabu jawen yuda tsua ana besteinsmaki”, imisbu Jesús anu jabudi bexun yukakin: 24 –Yusinaan, Moisin yusinkin: “Juni betsa ainyanbia juni bakewadiama mawaken janua jawen betsan ain janubi ainwantan juni bakewaxuntiki, jawen betsa mawaimatun kena dabikin jawena waxunkinan”, nuku waniki. 25 Jaskakidi ja jawen 7 betsabukidi mia yuinun ninkawe. Ja dukun iyuatun ainbu betsa ainwanxun juni bakewadiama mawaken 26 ja kachukeatun jawen betsan jabias ainwanxun juni bake wadiamadi mawaken ana ja kachukeatun jawen betsan ain jabiadi ainwandiatan juni bake wadiamadi mawaniki. 27 Janua ja 7 jawen jenekin jabias ainbudi bixun jabu tibitun jawa juni bake wabuma mawai keyuabun janua jawen jenei ainbu juni bake biamas mawadianiki. 28 Ja jaskanibudan, mawabu ana besteainbutian ¿ja ainbu bestichai ja juni 7bun ainwanibudan, jadatutun kaya ana ja ainbu bixanimenkain?– akabu 29 Jesúsun jatu kemakin: –Matunan, Diosun jancha kenenibu unanma jawen kushipa man unanmadiki. Jaska wakin man kanemiski. 30 Xabakabi matu shinanmanun ninkakanwen. Mawanibu ana bestenxanaibutianan, jawa ana ainyain inun ana beneyai ikama ixankanikiki. Jadia Diosun nai tsumabu keska beneuma inun ainyuma jiwexankanikiki. 31 Mawakubainaibu bestein ana jiwexanaibukidi matu shinanmanun ninkakanwen. Ji maxu kua jede ji ikai anuxun Diosun Moisés jancha wakin: “Eadan, natian en Abrahamnen mekenikaki. En Isaacun mekenikaki. En Jacobun mekenikadiki”, ikai ninkayamaxun Moisin kenenidan, ¿man uinkin yuismamen? Diosdan, mawabunamaki. Jakia jiweabunaki. Jaskaken Abraham inun Isaac inun Jacob jatun yushin jiweabuki. Chipu ana yuda bena Diosun jatu inanxanai shinanma man kanejaidamiski– jatu wai 33 Jesús saduceobube yuinameai yudan kaianen ninkabaikin Jesús jaskakidi yukabu jatu yui pewaxukidi ninkai “Jabaa!” ikaibun 34 januxun saduceobun Jesús yukabu jatu yusinkin jatun bepadanti jancha jatu nesewawen taea jawa ana yuiama mapuabun janua fariseobundi ninkatan jabudi icha yubakanametan 35 jabundi unanti wanun ika yuinamebidan Jesús anu buxun jabu betsa Diosun jancha kenenibu yusinananmis betsan unanti wanun iwanan, yukakin: 36 –Yusinaan, ¿jadatu yunua kushipa binua Moisin nuku kenexuniwen besti nun chibainwen taexun Diosun nuku mekekubaintidumen?– aka 37 Jesúsun yuikin: –Na eska yununi betsa betsapa tibi dasibi binujaidadan, na janchaki ninkawe. “Yavé min Mekenika Dios duawakin bechipaikin min juinti jidabiwen inun, min yushin jidabiwen inun, min shinan jidabiwen chibankin duawakubainwen”, ani 38 chibankin na eska bestiwen min Dios benimajaida wakubaintiduki. 39 Ja inun, ana ja kachu yunua betsadan, jabiaska dabeski. Ninkawe: “Min jabube jiweabu duawadiakubainkanwen, ibubis man nui mekemis keskaidan”, 40 ani ja dabe chibain man jaki chiti imiswen taea dasibi Diosun yunua Moisin keneni inun Diosun jancha yuixunikabun kenenibu jaki tsamia keskawen taea ja chibankin dasibi man shinandiatidubuki– atan 41 janu Templo jemaintin anu fariseobu icha budiabumaken 42 Jesúsun jatu yukakin: –Nukun Mekenika Mesías Cristokididan, ¿jaskada jakidi man shinanmismen? ¿Tsuan babamen?– jatu wa jabun yuikin: –Davidin baba ixanikiaki– akabu 43 Jesúsun ana jatu yuikin: –Diosun Yushin Pepatun David yusian ninkatan ¿jaskakin jawen Mekenika Mesías Xanen Ibu wanimen? Matu yuinun ninkakanwen. Davidin yuikin: 44 “Dios Mekenikatun en Xanen Ibu Mesías yuikin: ‘Miki sinataibu en jatu maemadiama manai en yusiudi tsauyuwe’ ”, aniki. Jaska watan keneniki. 45 “Mesías en xanen ibuki”, Davidin abianiken ¿jaskatan jawen xanen ibu janubi jawen baba itidumen? Ea yuikanwen– akin jatu unantimaska wa 46 januxun tsuan jawa ana jancha betsa yuitiduamajaida dakekin jawen bepadankin yukatiwen ana jawenchains jawa yukama nesea mapuabun

Mateo 23

1 januxun judio xanen ibubun ninkadiaibun Jesúsun yuda ichapabu inun jawen tsumabu ana nuku yuikin: 2 –Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu inun fariseobun Moisin jancha keneni matu yusinkin chanima jancha kaneama matu yuimisbuki. 3 Jaska matu yusinmisbu jatun jancha pe chibankin jakia jatunmebi kein bepadamemisbudan, ja jatu mawayamakubainkanwen. Pe matu yuibiatan ibubis kanekubainkanikiki. 4 Jaskawen taexun jabunan, xankamajaida matu iama keska wakin yusian tsuan chibantiduma matu yusinbiakin jabias yusian jabundi chibantidubumaki, jaska matu yusiainbu keska jiwekin matu uinmamadan. 5 Ja inun, “Diosun jancha en chibanjaidai uinkin dasibibun jau ea kenwanunbun”, ika tadi chaipa dauya panan pananyan sawetan Diosun jancha kene bichi bau pishtaki nanea bichiwen nexea betunku anu sawekin netantan punti anudi netandiatan jau ea uinunbun ika jatu kenwanmai mapumisbuki. 6 Ja inun, pi ichaxun xanen ibu dapixun pinun, iwanan, benamisbuki. Ja inun, janu ichati jiwe anu jikikain jaki tsauti pepa janu dasibibun jatu uintidubu anu tsaukatsis imisbuki. 7 Ja inun, bai xexa tibi mapua mabu inanananmisbu anuxun: “Yusinaan, akin jau ea duawanunbun”, ika mapumisbuki. 8 Jakia matudan, jabu ikai keska iyamaxankanwen. Yudabu kenamakinan, jakia matun yusinanan bestichaiki. Ja ikunwain man jawen betsabu inun jawen puibu bestiki. Jaskawen taexun “Yusinaan”, akin jau matu kenayamaxanunbunwen. 9 Ja inun, mai anu jiweabu binu keyua nai anu medabenan Yushin Epa Dios bestichai jiwea man jayawen taexun juni betsa Dios itsa wakin: “Epaan”, akin kenayamakubainxankanwen. 10 Ja inun, Diosun Katua Cristo ja besti matun tapinmanikaki. Jaskawen taexun: “Tapinmanikaan”, akin jau matu kenayamanunbun Dioskidi yusinkin jatu mikidi kenwanmayamaxankanwen. 11 Jakia tsuada natian keanma Diosun jatu duawakin xanen ibujaidawaxanikiki. Ja inun, tsuada natian ibubis kein xanen ibukatsis imisbu Diosun jatu dake wakin ana xanen ibu wama ixanikiki. Jaskawen taea matudan, tsuada keanma duapakin dasibi man jatu medabewakubainmiswen taeadan, man xanen ibu ixanaii– akin nuku yuitan 13 nasaukei dabeketan betsabudi metukin yuikin: –Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu inun fariseobu man bepadamebuun, man peidawa! Diosun jancha jawen jiweti unanbiai ninka pewama tsuabuda Dios xanen ibuai anu jikikatsi ikaibu man jatu nemamiski. Matudi man jikitidumabia jabu betsabu jikipananbun man jatu nemakubainaii. 15 Janua matudan, Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu inun fariseobu man bepadamebuun, main bukin ianenwan pukebaini buxun nawa betsa matu keska judio wanun ixun jatun shinan betsa wamakin jatu ikunwanmanun, iwanan, matun beya midima man jatu tapinmakin matun chakabu man jatu binumaibuwen taexun Diosun jatu kupijaidakin chi medan jatu udean jiwechakaxankanikiki. 16 Janua matudan, matu bekun keskatun jatu yusinchakakin yuikin: “Chanima Templo Diosun shinanmis keska wakin en mia padanmaki, akin tsuada yubabiatan jawen yuba akama jawen nuiama peki”, akin man jatu yusinmiski. Jakia “Jawen Templo medanua oro pei Diosun shinanmis keska wakin en mia padanmaki, akin tsuada jaska yubatan jawen yuba jau anunwen. Jawen yuba jancha akamadan, chakabujaidaki”, akin man jatu yusinmiski. 17 Man bekun keskabu inun man unainsmapabuki. ¿Jadatu Diosun bechipaimismen? ¿Peimen? ¿Jawen Templodaka? Matu yuinun ninkaidakanwen. Jawen Templo anuxun yudabun Dios kenwanmisbuwen taea jabun pei shinanma jawen kenwanti Templo besti shinankin Diosun bechipaimiski– iwanan 18 –Jamen ana betsa jatu yusinkinan: “Chanima jawen kenwanti chi tapu Diosun shinanmis keska wakin chani chakakin en mia padanmaki, akin tsuada yubabiatan chipu padananainan, man jawen nuiama peki”, akin man jatu yuimiski. Jakia: “Jawen kenwanti chi tapu anu inan kuin betsa betsapa Diosbe nukunabu janchaxunikabun manchintan jatu kuaxunmisbudan, Diosun shinanmis keska wakin chani chakakin en mia padanmaki, akin tsuada jaska yubatan jawen yuba jau anunwen. Jakia yuba jancha akamadan, chakabujaidaki”, akin man jatu yusindiamiski. 19 Bekun keska unainsmapabuun, ¿jadatu Diosun bechipaimismen? ¿Inankuin mania bestimenkain? ¿Januxun kuakin Dios benimawamisbu tapudaka? 20 Matu yuinun ninkakanwen. Tsuada jawen kenwanti chi tapukidi yubakakin jawen inankuinkidi dasibi man yubakadiamisbuki. 21 Ja inun, tsuada Templokidi yubakai Dios janu jiweakidi man yubakadiamisbuki. 22 Ja inun, tsuada naikidi yubakai janu Dios jiwea inun Diosun dasibi mekei tsaua xanen ibumiskidi man yubakadiamisbuki. Bepadamei man jaskamiswen taexun Diosun matu kupiaitian man nuitapajaidaxanaii. 23 Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu inun fariseobu man bepadamemisbuun, man peidawa! Matun piti niswati tibi ichawaxun meken dabeti manchinwantan Diosbe nukunabu janchaxunika manchin betsa inanbiakubainmis jaska Diosun jancha Moisin yusini man shinanma jawada jawen pepawati inun jawen nuiti inun jawen jancha betsa watima yunubianiken matubu jawen jiwekin man jatu uinmaismaki, kanekinan. 24 Bekun keska unainsmapakin matunabun chakabu pexepishta shiu tiubiaken uinkin man jatu yusinmiski, jatu pewanun, iwananan. Jakia matun chakabu ewapa camello tiubiaken matun chakabu jawa shinanma man jawa uin e itan jeneismaki. 25 Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu inun fariseobu man bepadamebuun, man peidawa! Matun beya chibankin matun kencha tibi bemakis besti dachukin man napan pewamisbuki. Jakia bepadamekin yumetsui yaushikin jamapai chakabu tibi wai matun shinan man pewaisbumaki. Fariseobu bekun keskabuun, ja dukun matun shinan chakabu uke medanua pewakin taewakanwen, matun kencha tibi man bemakisa dachukin man amis keska wakinan. Jaskatan man jiwei pekunkainxanaii. 27 Janua matudan, Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu inun fariseobu bepadamemisbuun, junibun pewakin janu mawabu maiwamisbu mishki tanpe jawendua wanun, iwanan, bemakis juxupawen dapuxmisbuki. Jakia uke medan xau inun nami chapui pisi maiai mania tsuan meisbuma 28 keskai matudi bepadamekin yudabu uinmai bemakis jawendua bestitan padananankin matun shinan chakabu man jenekin pewaisbumaki. 29 Janua matudan, Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu inun fariseobu bepadamemisbuun, Diosun jancha yuixunikabu inun yuda pepa betsabu mawanibun januxun ana jawen xau adukatsi maiwati tanpe pepa waxun jawen shinanmati jawendua wakin man dami waxun netanbaunmiski. 30 Ja inun, matun yuikin: “Nukun xenipabun Diosun jancha yuixunikabu tenanibu nukudi jiwexun nukun xenipabu nun jatu medabewama ikeanaii”, man imiski. 31 Jawa unanmabia yuikin: “En xenipabun Diosun jancha yuixunikabu tenanibuki”, man imiski, jawa dakeamadan. Jaskaken man detenan bababuki, jatu keskadan. 32 Matun xenipabun chakabuwakin taewanibuwen taexun man jabun bababun jabiaskadi wakin jatu menexunxankanwen. 33 Jamen matudan, man padanan dunu pianan keskabuwen taexun Diosun matu kupijaidakin chi medan matu udean man jawawen taea paxatidubumaki. 34 Jaskawen taexun matu medabewanun ixun ea ikunwain Diosun jancha yuixunika inun unanepabu inun yusinananmis pepabu jau yusin benunbun en yunuxanaii. En jaska wabiaken matun jatu danankin betsabu tenankin bestibu cruzki jatu mastamakin betsabu matun ichati jiwe medanxun kusha kusha akin mae tibi anuxun man jatu ichakawakin bika tenemaxanaii. 35 Man jatu jaska waxanaibuwen taexun bebunkidi matun xenipabun Adánen bake betsa Abel juni pepa tenanixun januxun juni pepa betsabu jatuki sinatakin tenankubidankin jawen jenekin Berequíasin bake Zacarías na jabia Templo jemaintin anu chi tapu dapikea tenanibuwen taexun matudi Diosun kupixanikiki. 36 Chanima en matu yuiaii. Matun xenipabun jatu tenanibu keska shinankin jabun chakabuwen taexun na jabiatian Israelbu dasibi matube jiweabu Diosun jatudi kupixanikiki– jatu watan 37 yudabu uinbaunkin Jesúsun jatu yuikin: –Jerusalén anu jiweabuun, Jerusalén anu jiweabuun, Diosun jancha yuixunikabu inun jawen jancha jatu bana bexunpakeaibu Diosun jatu yunubiaya jatu danankin jatu tenankin matun xenipabun anibu keska wakin mishkiwen man jatu tsaka tsaka amisbuki. Takadan jawen bake nuxamis keska wakin eandi matu medabewakin matu mekenun ika en jubianiken jaska shinanma ea danankin man ea jawa ninkamaki. 38 Uinkanwen. Matun mae matun mesti man mekenun Diosun matu jenexanikiki, ana Jerusalén mekeamadan. 39 Jakia janu en ana juaitian: “Yavé Diosun kushipaya juaidan”, ikin man yuidiamadan, man ana ea uinyuama ixankanaii– jatu wabaini

Mateo 24

1 janua Jesús Templo jemaintin anua kainkainaya nun jawen tsumabu jaki nukubainkin yuikin: “Na Dios kenwanti Templodan, jabi jawendua benibin!” nun ikaya 2 nuku yuikin: –Chanimaki. Na mishki jiwe ewapa jawendua wanibu man uiainan, jawenduabia jabianu mishki betsa ana matsama dasibi ja mishki jiwe tekekin pudekin keyuxankanikiki– nuku wabaini 3 Olivos Mati anu mapeketan Jesús tadi ka tsauken nun jawen tsumabun june yukakin: –Ja mishki jiwe tekekin pudekin keyuxanaibu min nuku yuixudan, ¿mia yukapa? ¿min ma mai jidabi jawen jenei keyuaitian min ana juaxanai kemai taeai jaskai nun unantidumenkain? Nuku yuiwe– nun wa 4 nuku yuikin: –En ka en ana judiamaken eskai nuitapai taexanaibu Diosun yununi eskaxankanikiki. Xabakabi matu yuinun ninkakanwen. En kani ma en janu jua kemaya juni betsa betsapa bexun yuikin: “En Diosun Katua Mesías Cristoki”, iwanan, yuda ichapabu jatu padanxankanikiki. Jau tsuabuda jaskadiakidan matu padanyamaxanunbun uindaxankanwen. Ja inun, yudabu nuitapai taeaitianan, nawabu nawa betsabube detenamei inun tsakanamea akeakeaibu mai pacha sakua akeakeaya bunijaidai nuitapaibun isin betsa betsapa tenea akeakexankanikiki. Jakia tsakanamea akeakeaibukidi bana ninkai datei meseyamaxankanwen, na jaskaidan, isin betsa beai mekin man uinxanai keska bebunkidi xabakabi en matu banabimaidan. 9 Januxun man ea ikunwainbuwen taexun matu ichakawakin matu bestibu tibi tenankin mai jidabi anuxun ewen taea matuki sinatakin matu dananxankanikiki. 10 Matu jaska waibutian ichapabun ea chibain bexteketan januxun ikunwainbu betsabu danankin jatu achima akeakexankanikiki. 11 Janu jaskaibutian juni ichapabu bexun yuikin: “Diosun jancha matu yusinun ea ninkakanwen”, ikin chani chakakin yuda ichapabu jatu padanxankanikiki. 12 Ja inun, ikunwainbu ichapabu nawabun jatu ichakawachakayamaibun ikunwain betsabu ana bechipainamei nuiama ixankanikiki. 13 Matu jaska wabiaibun tsuanda ea chibankin jeneisma jatu mekekin en jatu paxawaxanaii. 14 Ja inun, betsadan, nawa dasibibun jau ekidi unanunbun en ana judiamaken yudabu mania akeakeabu dasibibu tsuabunda en kakapekidi jabun jatu yusinkubaunxankanikiki. Nawa xukua tibibun jau kakape ekidi ninkanunbun jatu yusinkin menetanaibuns en ana juxanaii. 15 Jaska man unanxanun ja Dios danantan chakabu kenwainbukidi Diosun jawen jancha yuixunika Daniel yuia ninkatan bebunkidi keneni matu yusinun ninkakanwen– iwanan, ea en Mateon matu kenexunai tsuanda na jancha uinkin tapinkanwen, eska Jesúsun ana yuikubainkin: –Danielin jaska waken Templo jemaintin anu jaska Diosun dananmis ja dami itsa taxnia nia bechitan 16 ja Judea anuxun ikunwainbu ja mati keyatapa anu jau paxaxanunbunwen. 17 Ja inun, betsabu na mai bawa jiwe sapa xeni manaundi maniabudan, butuxun jawen jamapai bikatsis ibiakin jau jawen jiwe anu jikiama jau jawaida paxadiaxanunbunwen. 18 Ja inun, ikunwain ja bai anu dayaibudan, meshu medan jawen dakukuti bikatsis ibiai jau ana chintunbidanama jau jabiadiadi paxadiaxanunbunwen. 19 Jamen ja yumainbutianan, tuyabu inun ja chuchu amamisbudan, nuitapajaidaxankanikiki. 20 Jaska inun, Diosun mai damiwani anua yumainbutian jaskaxanai anu tsuan jaska tenediama inun ana teneama ixanai tenei dasibibu nuitapa chakayamaxankanikiki. Jaskaxanaiwen taea jau uitian inun juindukuntitian man paxayamaxanunbun Dios ea akin yukakubainxankanwen. 22 Ja jaskaibutian Diosun jawa nemakin tsua paxawatidumabia ma jawenabu jatu katuniwen taexun jatuwen nuikin jau dasibibu debui keyuyamaxanunbun yumainbutian Diosun badi ana chai wama chaima xekaxanikiki. 23 Jabiatiandi juni betsabu juxun jatu padankin yuikin: “Eadan, Diosun ea yunua en jawen jancha yuixunikaki. Ea ninkaidakanwen”, ikaibun betsabundi yuikin: “Eadan, Diosun Mesías Cristo matu anu ana en juxuki”, ikaibu betsabun ninkatan jatu yuikin: “Uian. Nuku anu Cristo ma juxukiaki”, ikaibu ninkatan ana betsabun yuikin: “Uian. Janu ma juxukiaki, Cristodan”, ikaibun januxun jabun jamapai betsa betsapa yuda betsabun atidubuma jabun akin yuda ichapa padankin Diosun jawena wakin jatu katudiani padankatsis idiaxankanikiki. Jaskaibu ninkatan ikunwankin man kaneyamaxanunbun bebunkidi xabakabi ja padanananxanaibukidi en matu besuunbi bana bimai ninkakanwen 26 Jaskaken padanun, iwanan, matu yuikin: “Uian. Unu janu tsua jiweabumanu Cristo ma juaki”, ikaibun buyamaxankanwen. Ja inun, matu padanun, iwanan, matu yuikin: “Uian. Cristodan, nenu dintu medan juneaki”, ikaibu jawa ikunwanyamaxankanwen. 27 Jakia en matun Juchi Kayabi Iyua en ana eskakidanxanai matu yuinun ninkakanwen. Jawaida uke bukun kana bedi iki bakamis keskatan en ana juai dasibibun ea uinxankanikiki. 28 Janu yuda mawa daka pisi mayai xeten xetebidan janu ichai nuyabaunmis keskai ixankanikiki– iwanan, 29 januxun nuku yusinkin menediama ana nuku yuikin: –Yumain keyuaibu binukainaya nai anua dasibi betsa betsapaxanikiki. Badi ana pexeama nukai taeaya uxedi ana chaxama meshuaya bishi nidi iki keyui dasibi nai taka taka iki chuduanyan 30 nai anua jaskai yudabun uin mai jidabi anua datejaidai kaxai keyubaunaibun en matun Juchi Kayabi Iyua xanen ibui kushipajaidai chaxajaida nai anua nai kuin medanua en juai uiainbun 31 Diosun jawen nai tsumabu yunua jawen trompeta chaan akin jawen katuabu mai jidabi anu manibaunabu jatu ichawaxankanikiki. 32 Jaskaken higuera jiwen man unantidubukidi miyuiwen ana matu yusinun ninkakanwen. Ji mebi jawen pei petakatan metubistan peiyai uinkin ma badi kemai man unanmis keskai 33 jawada en matu yuixu bechitan en samama juai man unanxanaii. 34 Jaska inun, yudabu dasibi jiwebaunabu yamadiabuma chanima dasibi en matu yuixu jaskai taexankanikiki. 35 Jakia jabiaskadiai nai anua inun mai anua Diosun damiwani jabu keyuxankanikiki. Jakia en janchawen bebunkidi en matu yusiainan, binuama menepakexanikiki. 36 Janua jawatianda en ana juxanai tsuan unanmaki. Diosun nai tsumabun unanma inun ea Diosun baken en jawa unanmadiki. Jakia Epa Dios ja bestitun unainkiki. 37 Jaska inun, Noé jiweken chakabui jiwekubainibu keskadiaibun matun Juchi Kayabi Iyua en ana chintunkidanxanaii. 38 Eskanibuki. Jawen nunutiwen Noé jikidiamaken yudabun pikin mabex aki ainyankin jatun bakebu beneyawakin Dioskidi jawa shinanma jiwekubainaibu Diosun yunua Noén chibain jawenabubes jawen nunuti menetan jikiaya 39 jenen jatu achiaya Diosun yunua ninkaisbuma jatunmebi debui jasai keyunibuki. Jabiaskadiai matun Juchi Kayabi Iyua en juai yudan kaianen ea shinankin manabumaken en jatu jaskadi wakin kupixanaii. 40 Ja inun, na jabiatian bai anu juni dabe dayaibu betsan ea chibanmis iyukin betsan ea chibainsma Diosun nai tsuman jenebainxanikiki. 41 Ja inun, ainbu dabetan deneaibu betsan ea chibanmis iyukin betsan ea chibainsma jenediabainxanikiki. Jaska wakin Diosun nai tsumabun bestibu jatu katuxankanikiki. 42 Jaskaken jatianda en ana juxanai man unanmabia jawa chikishama ea manakakin jeneyamaxankanwen. 43 Ja inun, chanima jatiada yumetsu juai bebunkidi unankin jiwe ibun bextekatsi manatiduki, jau jikiyamanunan. 44 Jaska keskadiai jatianda en matun Juchi Kayabi Iyua en ana juxanai tsuan unanmaken matunan, matun jiwea pewakin keyutan ea manakubainxankanwen– iwanan, 45 januxun nuku shinanmakin nun jawen tsumabu nuku ana yusinkin: –Xanen ibu chai kakin jawen tsuma unanepa yunubainmiskidi matu yuinun ninkakanwen. Jawen tsuma betsabu pimakin jau jawen jiwe mekexunkubainun jatun xanen ibun jawen tsuma unanepa yunubainmiski. 46 Janua xanen ibu ana chintunkidan jaska yunubainima axunkubainaya ja xanen ibu jaki nukutushitan benimajaidaxanikiki. 47 Chanima ja xanen ibun jawen tsuma dasibi jawen jamapai mekemaxanikiki, jawen jiwe inun, jawen bai betsa betsapa inun, jawen inabu inun, jawen tsumabu betsadan. 48 Jakia jawen tsuma shinan pema ja xanen ibun yunubainima shinanchakakin yuikin: “En xanen ibu yane juamaki. Uatian jui kaimenkain”, iki 49 dayanika betsabu juni inun ainbu ichakawai inun nawachakayamai paenkin 50 jatian jawen xanen ibu juai shinankin manama xanen ibu jui jikitushitan 51 manaka chakabube kupijaidaxanikiki, bepadamemisbubetan jau bika tenejaidai kaxai xeta yenx yenx anunan– iwanan,

Mateo 25

1 januxun miyui betsawen nuku ana yusinkin yuikin: –Dios xanen ibui jaskaxanaikidi matu ana yusinun ninkakanwen. Chipashbu meken dabetibun jatun bin dekutan jatun jaibu beneyai anu jaki jabe nukui kakatsi jawen bene juai jaki nukutan iyuxunun ika bai puchinin jaki nukui ka maniabu keskanu Dios xanen ibuxanikiki. 2 Janua ja chipash meken besti bebunkidi unanepakin jatun bin dekua inun netsuai ana maneti bishtu betsa jayabun janua ja chipash betsa meken besti unanepama jatun bin dekua besti netsua jawa ana maneti jayabumaken 5 janua ja juni jatuki nukuti washina binuaya manachakayamashinaibun ja chipash meken dabeti uxabun 6 atimas juni ja manaibu yamenapun juai tsuanda ninkatan jatu bestenwankin unanxubima yuikin: “Jawen bene man manaidan, ma juikiki. Iyuxunditankanwen”, jatu wa 7 dasibi bestenbaun jatun bin ma nuka kemai bin jene manenun, iwanan, 8 ja chipash meken besti unainsmapabun ja bebunkidi unanepabu jatu ea akin yuikin: “Jau nukun bin nukayamadianun matun bin jene nuku tusaxunyukanwen”, jatu wabu 9 jakia ja chipash unanepabun jatu yuikin: “Jaskamaki. Matuna nun matu manexunken nukunadi netsui nukatiduki. Jaskakenan, buxun janua bin jene inanmisbu anua bitankanwen, matuna ibubisdan”, jatu wabu 10 ja unaismapabun bin jene bi jamakidi buabun jatumaki jatun jaibun bene juai ja chipash unanepabun itani jua jabe nawai jikiabun januxun beputi ma bepuabun 11 janua ja kachu ja chipash unanepama bexun jatu kenakin yuikin: “Xanen ibuun, nun mibe jikiai nuku bepenxunwen”, akabu 12 jatu yuikin: “Jaskamaki. Man ea manakakin pewama ixuki. Man tsuabumenkain, en matu unanmaki”, jatu waxanikiki– nuku watan, 13 –Na miyuidan, ¿jaska man ninkaxumen? En matun Juchi Kayabi Iyua jatianda en ana juxanai tsuan man unanmawen taea tsuada ebe jiwekatsi iki unanepai jawa chikishama pepakunkaini Diosbe janchakin ea manakin uindakubainxankanwen– nuku watan 14 januxun miyui betsawen Jesúsun nuku ana yusinkin: –Dios xanen ibui jaskaxanaikidi betsa matu ana yuinun ninkakanwen. Dios xanen ibuidan, juni chai ka keska ixanikiki. Juni betsa mai pakea betsa anu katanun, iwanan, jawen tsumabu kenaxun jau jawen taea dayanunbun jawen pei tanaxun paxkatan jatu inanyukin 15 jawen tsuma unanepa betsa jawen pei ja dukun inankin pei jexe ichapa 5,000 inantan ja kachu unanepa bexmas pei jexe ichapadi 2,000 inandiatan janua jawen tsuma betsa unanepa midin 1,000 inandiatan chai kashinken 16 ja unanepa 5,000 inanbainshina jawa chikishama dayai inananankin ana 5,000 jawen xanen ibu bixunkubainkin ichawaxunaya 17 ja unanepa bexmas 2,000 inanbainshinadi jabiaskadi dayaxunkin ana 2,000 jawen xanen ibu bixunkubainkin ichawaxunaya 18 jakia ja 1,000 besti inanbainshinadi chikishi jawa dayaxunkatsi ikama june mai pukinxun janu jawen xanen ibun pei adukin bepukin pewaxunshinken 19 janua jatun xanen ibu badi ichapa jiwetani juxun jawen tsumabu jawen pei inanbaini: “En pei ea jaskawanyamabumenkain uinun”, iwanan, jatubetan pewakatsi jatu kena 20 ja 5,000 inanbainyama ja dukun juxun pei ichawaxunkubainshina bexun inankin yuikin: “Xanen ibuun, 5,000 min ea inanbainyamadan, inananankin ana 5,000 en mia bixunkubainshinadan, naki”, akin 10,000 inanyan 21 jawen xanen ibun yuikin: “Min en tsuma pejaida kaneismaki. Eskadabes en mia yunubiabaini inananankin jawa benuama min pe mekekin kaneama ishianwen taexun ana daya ichapa en mia yunuxanaii. Jaskawen taea natian ebe benimachakayamadiwe”, akaya 22 janua ja 2,000 inanbainyamadi ja kachu jikixun pei ichawaxunkubainshina bexun jantsidi inandiakin yuikin: “Xanen ibuun, 2,000 min ea inanbainyamadan, inananankin ana 2,000 en mia bixunkubainshinadan, naki”, akin 4,000 inanyan 23 jawen xanen ibun jadi yuikin: “Min en tsuma pejaida kaneismadiki. Eskadabes en mia yunubiabainyama inananankin jawa kaneama min pe mekekubainshinawen taexun ana daya ichapa en mia yunuxanaii. Jaskawen taea natian ebe benimachakayamadiwe”, akaya 24 janua ja 1,000 inanbainyama jadi jawen jenei jikixun jawen xanen ibu yuikin: “Xanen ibuun, naki, min peidan. Miwen datekin min pei benukatsi ikama bibaini kaxun mai pukinxun en mia aduxunyamaki. Dayakin jawa miban banamabia min ichawamiski. Janua jexe sa akamabia min ichawadiamiski. Min juni meseken miwen datekin min pei en mia aduxunyamaki”, akaya 26 januxun xanen ibun yuikin: “Min en tsuma chakabu chikishchakamaki. Chanima dayakin jawa miban banaumabia en ichawamiski. Ja inun, jexe sa akamabia en ichawadiamiski. 27 Ja unantan ¿jaskakin banco anu cuenta watan inananankin en pei min ea aduxunama iyamamen, ibubis juxun en pei xekekunkainai en biyui kanunan?” atan 28 jawen tsuma betsabu mapuabu jatu yuikin: “Ja chikishin pei ja 1,000 mebintan ja 10,000 jaya inankanwen”, iwanan, 29 ana jatu yuikin: “Tsuada na en tsuma pepa keskatun jawada jaya pe mekea unantan ichapa jayawen manakukin ana ichapa en inanxanaii, binumakinan. Jakia tsuada na en tsuma chikish keskatun jawada jaya pe mekeama ja eskadabes jaya unantan en mebinxanaii. 30 Jaskawen taexun meshujaida anu janua bika tenei kaxai xeta yenx yenx axanaibu anu na en tsuma chakabu udentankanwen”, jatu waniki– iwanan, 31 na miyuiwen nuku ana yusin pewakin: –En matun Juchi Kayabi Iyua Xanen Ibu chaxajaida jui en nai tsumabube juxun yudabu jancha betsa betsapa tibi xukuabu unanti watanun ika Xanen Ibun tsauti pepaki en tsauken 32 en nai tsumabun ea jatu ichawaxunkin keyuxunxankanikiki. Januxun jaska chaxuwan mekenikan jawen chaxuwan paxkamis keska wakin dasibi enabu chaxuwan kayabi keskabu en yusiudi jatu ichawatan ja enabuma chaxuwan kayabi keskabuma en yusmaudi en jatu ichawadiaxanaii. 34 Janua en xanen ibujaidatun enabu en yusiudi en jatu nichian mapuabu jatu yuikin: “En Epan mai damiwakin taewakin matu jabe jiwemakatsi matu katunixun natian matu ma kenaikiki. Jabe jiwedi bekanwen, matu duawai benimaikikidan. 35 Matunan, en buniaya man ea pimaniki. En unpax manuaya man ea unpax amaniki. En chaikea jua jani en uxatima yumanyan ea jawa unanmabia janu uxati ea inankin man ea duawaniki. 36 En tadiumaken man ea tadi betsa inaniki. En isin teneaya man eki bakin man ea shinan chankanwaniki. En bichiti jiwe medan niken ka man eki bakin man ea shinan chankanwaniki”, en jatu waya 37 januxun jabundi ea kemakin: “Xanen Ibuun, jaskamaki. Min buniaidan, ¿janixun mia uinkin nun mia pimanimen? Min unpax manuaidan, ¿jatian nun mia amanimen? 38 Mia unanmabia duawakinan, ¿jatian janu uxati nun mia yununimen? Min tadiumaken ¿jatian nun mia tadi betsa inanimen? 39 Min isin teneaidan, ¿jatian nun mia uinkin nun mia shinan chankanwanimen? Min bichiti jiwe medan nikenan, ¿jatian nun miki bai kaxun nun mia shinan chankanwanimen?” ea wabu 40 eandi jatu yuikin: “Chanima en matu yuiaii. Na dasibi en betsabu inun en puibudan, jawaumabubiaken nuikin man jatu medabewakubainmiski. Jatu jaska wakin chanima eadi man ea duawakubainmiski”, iwanan, jawen yusiudiabu yui keyutan 41 januxun jawen yusmaudiabu mapuabudi yuikin: “Matu man chakabubudan, man enabumaki. Tudi budikanwen. Jaskawen taea matunamabia janu chi nukaisma anu diablo Satanás inun jawen nai tsuma chakabubube yumankin tenekubainxanaibu anu matudi budikanwen. 42 Matubunan, en buniaya man ea pimama iniki. En unpax manuaya man ea amama iniki. 43 En chaikea jua jani uxatima yumanyan janu uxati ea yunukin man ea duawama iniki. En tadiuma yumanyan man ea tadi betsa inanma iniki. En isin tenei yumanyan ea uin man eki bama iniki. En bichiti jiwe medan nia yumanyan man eki bamadi iniki”, en jatu wa 44 jabundi ea yuikin: “Xanen Ibuun, jania min jaskaya ¿jatian mia medabewakin nun mia duawama inimen?” ea wabu 45 eandi jatu yuikin: “Chanima en matu yuiaii. Na dasibi en betsabu inun en puibu jawa jayamabiabuwen nuiama ewendi man nuiama ikubainyamabuki”, en jatu waxanaii. 46 Januxun ja yuda chakabubu jatu kupikin chi medan jatu yumanwankin enabu pepabu besti jatun pepawen manakukin ebe en jatu jiwekuinmaxanaii, ikibi imakinan– nuku waniki.

Mateo 26

1 Januxun nun jawen tsumabu jaska dasibi Jesúsun nuku yusin menetan nuku ana betsa yuikin: 2 –Ja Pascuatianan, Egipto anuxun Diosun yunua debuwanika nai tsuman nawan bakebu tenankin nukun xenipabu dunkebaini shinanmatitianan, uxa dabe ma kemai misi xaxama nun pimis man unaiin. Jaska inun, en matun Juchi Kayabi Iyua ea tenanun ixun cruzki ea mastakatsi ikin samama ea achitan ea jatu inankatsis ikanikiki– nuku waya 3 jabiatiandi Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun judio mae xanen ibu betsabu bui Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibujaida Caifásin jiwe anu dasitan icha 4 jaska waxun Jesús bepadantan tenantima yubakaibu 5 betsan jatu nemakin yuikin: –Pascua nawaibutian meyamayuxankanwen, nukunabu nukuki sinatai bedukubauntidubukidan, betsatian nun atidumenkainan– jatu wa jaska shinainbun 6 Jerusalén chaima Betania anuxun Simón yudaki chamini Jesúsun kaya waimatun jawen jiwetanxun 7 Jesús pimaya ainbu betsan nenkati bishtu juxupaki xeni inin jas kadujaida bexun tesketan Jesúsun buxkaki mauka jaki jababainaya 8 nun jawen tsumabu jatiditun inin mayai xetekin uin jaki sinatai yuinamei: –¿Jaska wakin ja xeni kadujaida jamen chakawakin maukaxumen? 9 Jatu inanxun jawen pei midima bitan nuitapaibu medabewatibin!– iki ainbuki nun ja ikaya 10 nun jaskaibu Jesúsun ninkatan nuku yuikin: –Na ainbun ea duawai ¿jaskai man jadi janchai? 11 Nuitapaibu matube jiweabu man jatu duawapaketiduki. Jakia eadan, jawenchains man ea duawapaketidumaki. 12 Jaskaken eki xeni ininipa maukakin na ainbun en mawadiama bebunkidi en yuda ea pewaxuki, jau jawama ea maiwashadaxanunbunan– itan 13 –Xabakabi chanima en matu yuiaii. Mai jidabi anuxun kakape ekidi chanibaunkin na ainbun ea axu shinankin yuidiabaunxankanikiki, tsua jau jakimayamaxanunbunan– nuku waya 14 janua Jesúsun 12 tsumabu betsa paxkakain Judas Iscariote Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubube yubakanun ika kaxun 15 jatu yukakin: –Jesús en matu achimayadan, ¿jati pei man ea inantidumen?– jatu wa jabu benimakaun jabun 30 pei jexe plata kadujaida inanbu 16 jatube jaskatani jui nukuki ana nukutan: “¿Jatian janixun Jesús en jatu achimatidumen?” ikin shinankubainaya 17 ja badi Pascua besi taemisbutian jabianudi misi xaxama pikubainmisbutian ikaya, januxun nun jawen tsuma betsabun Jesús yukakin: –¿Jani kaxun nawakin badi kaya piti bawakin mia pewaxuntanpa?– akabu 18 Jesúsun jawen tsuma dabe nichinkin yuikin: –Bui Jerusalén anu jikitan ja juni betsa nun unain anu jawen jiwe anu kaxun yuikin eska watankanwen: “Nukun yusinan nuku yuixudan, ¿mia yuipa? Ma en mawa kemaxun min jiwe anuxun Pascuatian nawakin shinanmati piti en tsumabubetan pinun ika juikiaki. ¿Janixun bawakin pewaxunpa?” akin ea yuixuntankanwen– jatu wa 19 jawen tsumabu kainbaini Jerusalén maewan anu jikitan jaska Jesúsun jatu yuixu jiwe ibu yukatan januxun nawakin Pascua piti bawa menetan chintunbaina 20 ibai ma badi kai meshuaya Jesús nun jawen 12 tsumabube kai jikitan tapu anuxun nun jatubetan piaibun 21 Jesúsun nuku yuikin: –Chanima en matu yuiaii. Jadatutunda man ea jatu achimai kaii– nuku wa 22 nuku jaska wai ninkatan nun jawen tsumabu juinti nishmai keyutan yukakin: –Xanen ibuun, ¿jabia en eamen?– nun iaketanyan 23 Jesúsun nuku yuikin: –Na jabias kenchaki ebetan misi pukuxun man piaitunan, jatun ea jatu achimai kaikiki. 24 Jaska ekidi kenenibu chibain matun Juchi Kayabi Iyua en jaskai mawai kaii. Jakia ja junin ea jatu achimai kaidan, pemajaidaki! Jaskaken ja juni kaianma inidan, pepakeanaii– nuku waya 25 Jesús jatu achimai kabiakatsi Judasin bepadankin yukakin: –Yusinaan, ¿jabia en eamenkaintsa?– aka Jesúsun yuikin: –Jawaikika! Jabiadi min yuiaii– akaya 26 nun piaibun Jesúsun misi betsa tsumaxun Dios kushipa yukatan tunketan inankin nuku yuikin: –Na misi betsadan, en nami keskaki. Bibaunkin pikanwen– nuku wa tude betsa bitan metex atankin nun pibaunaibun 27 januxun kencha vino mata tsumaxun Dios kenwandiatan nuku inankin yuikin: –Yuda ichapa medabewakin jatun chakabu Dios jatu buamai en mawaya en jimi ea ikunwainbu jatu dasibi jabaxunxanikiki. Na vino en jimi keskaki, jawen en yubakai bena shinanmatidan, akanwen– nuku wa bitan tusa nun nuxabaunaibun 29 –Chanima en matu yuiaii. En Epa Diosbe xanen ibui en ana judiama na uva vino en ana matubetan ayuama ixanaii. Abaunkanwen– nuku waya 30 jabianuadi Salmos Davidin keneni betsa betsapa nukun juiwen nawai menetan janua ma Judasin nuku paxkabainken Olivos Mati anu nuku iyuxun 31 Jesúsun nuku ana yuikin: –Jawen jancha yuixunika ekidi Diosun yuikin: “Chaxuwan jatun mekenika en tenanyan jawen chaxuwan datei paxai keyuxankanikiki”, aka ninkatan keneniken na jabia meshutian jabiaskadiai matu dasibibun ea shinanma man ea jenebaini paxadiaii, chaxuwan keskaidan. 32 Jakia ea tenanbiabu ana bestentan janu matuki nukunun ika bebunkidi Galilea anu en matu kaxunxanaii– nuku waya 33 Pedron yuikin: –Miwen datei dasibi paxai keyuaibun eanan, en mia jawa jenekin putamaki– ikaya 34 Jesúsun Pedro yuikin: –Jaskamaki. Chanima en mia yuiaii. Na jabia meshu medan takada keudiamaken: “En ja unanmaki”, iki dabe inun bestiki eki dakekin min yui kaii– aka 35 ninkamas jancha kushipawen Pedron ana yuikin: –Jaskamaki. En mibe mawabiai kai jaskai en miki dakeamaki– ikaya nun jawen tsuma dasibibun shinanma jabiaskasdi nun yuidianibuki. 36 Janua Jesús nun jawen tsumabube kai miban xuku betsa jawen kena Getsemaní mishkiwen kenenibu anu jikitan nuku yuikin: –Nenu jabianu tsauyukanwen, en Diosbe janchai kaidan– ikainkin 37 Pedro inun Zebedeon bake dabe Santiago inun Juan besti iyui kai punu nuka jawenchains juinti metexekei niti itan 38 jatu yuikin: –En yudawen mawakin en matu xunubainxanai shinain en punu nukajaidaki. Na jabianuxun uxama ea manakanwen– jatu wabaini 39 janua kai chaima ka beua maiki beti ixun Dios yukakin: –En Epa Diosuun, jamapai dasibi min atidu en unaiin. Jau ea tenanyamanunbun min jatu nematidubia jaska en shinainwen akama min shinan bestiwen ea axanwen– atan 40 janua jawen tsuma dabe inun besti anu chintunkidan uxabuki nukutan jatu datekin Pedro yuikin: –¿Jawai man uxamen? ¿Uxama hora bestichai bedu mestenwantan man ea manatidumamen? 41 Chanima matun shinan pebia matun yuda babuwen taea man punu nukaya matuki chakabu jikia man kaneyamanunbun Diosun jau matu medabewanun uxama jabe janchakanwen– jatu awani 42 ana Diosbe janchai kaxun yuikin: –En Epa Diosuun, en yumanyamanun ea unanti wakin min jenekatsi ikamadan, peki. Min shinanen besti ea axanwen– atan 43 ana jua ma uxa paen jatu achia uxabuki nuku wani 44 jawa jatu yuiama ana chintunkain Diosbe janchai kaxun jabias jancha yuitan 45 janua jawen tsumabu anu ana juxun jatu yuikin: –¿Jaskaida man uxa ninkama uxa bestia man juindukunsi ikanai? Uinkanwen. En Diosun bake matun Juchi Kayabi Iyua juni chakabubun ea achi bei ma kemakanikiki. 46 Benidikanwen, nun kanunan. Ea jatu achimai jatube ma juikiki– jatu wai 47 Jesús jancha menediamaken Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun mae xanen ibubu betsabun jatu yunua juni ichapa nupe chaipayabu inun kushati jiyabube Jesúsun 12 tsuma betsa Judas Iscarioten jatu iwekin 48 Judasin bebunkidi jatu yubakin yuikin: –Ja en tantsu akaidan, jaki. Achixun iyukanwen– jatu abidanxuwen taexun 49 Judas Iscariote Jesúski nukutushikin yuikin: –Yusinaan, en miki nukuyuaii– iwanan, tantsu akaya 50 Jesúsun yuikin: –Peki, en jaibuun. Ea jaska wanun ika min jatube yubakakidanaidan, ea jatu amadiwe– akaya –Jakiaki. Akanwen– ibain achiaibun 51 Jesúsun tsuma betsan jatu mepanmanun ika nashui ikain jawen nupe chaipa sitan Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibujaidatun tsuma mapexpaikin maebain paxteaya 52 Jesúsun jawen tsuma nemakin: –Ana jatu meama min nupe ana jawendi usunwen. Tsuabuda nupe chaipawen detenameaibu jabiawendi mawaxankanikiki. 53 Na ea eska waibu en Epan jau ea medabewanun en yukaya samama jawen nai tsumabu 12,000 ea medabewamai jawaida nidi ibidan ea axuntidubu ¿min unanmamen? 54 Jakia Diosun jaska waya jawen jancha yuixunikabun ekidi keneama inibudan, ea jaska wabuma ikeankanaii– iwanan, 55 mapuabu uinkin jatu yuikin: –Uatian xaba tibi Templo jemaintin anuxun en matu yusinkubainai man ea xabakabi achiama ikubainshinabuki. ¿Jaskai natian meshu medan yumetsu achimisbu shinain jawen deteti nupe chaipaya inun jawen kushati jiya man bekanxumen? 56 Eskawen taea man ikaii. Diosun jancha bebunkidi ekidi kenenibu jaska yuiniwen taexun man ea achiaii– jatu waya janua dasibi nun jawen tsumabu datekin Jesús besti jenebaini paxai nun junei keyubainaibun 57 janua achitan iyukin Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibujaida Caifásin jiwe anu janu mae yununika xanen ibu betsabu inun, Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu jabu dasibibu jabu dukun bua icha maniabu anu Jesús iyukin janu bichiaibun 58 janua Pedro datei benanta kakin chibankubaina Caifásin jiwe jemaintin mishki kenebaunibu anu jikidiatan ¿jaska wakanimenkain? uinun ika Templo mekenikabube tsauxun uianyan 59 januxun Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun Junta Supremabu dasibi ichaxun Jesús jau tenanunbun jakidi chakabujaida yuiaibuwen chani jancha ikun keska watan jawen unanti watan tenankatsi benai maniabun 60 juni betsa betsapabun jakidi chani chitebiakin jakia juni dabetun jabias chani yuiabumaken atimas juni dabedi jaki chani chakakin 61 yuikin: –Nukun ninkakinan, Jesúsun eska yuiai nun ninkashinaki. Matu yuinun: “Na mishki Templo junibun anidan, tekekin pudekin keyutan uxa dabe inun besti kaya junibun akamaken ana en benixanaii”, ikai nun ninkashinaki– jatu wabu 62 jaska waibu ninkabaikin Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibujaida Caifás namakis dasibube tsaua benitan nixun Jesús yukakin: –Na junibun mikidi chakabu yuiaibudan, ¿miadan, jaskai min jatube kemanameamamen?– aka 63 Jesús pes jawa yuiama niken Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibujaidatun ana yuikin: –Dios jiweatun mia ninkaya jau min chani chakayamanun en mia yunuai, chanima nuku yuiwe. ¿Jabia min miamen ikaidan, min Diosun bake nukun mekenan Mesías Cristodan?– aka 64 Jesúsun yuikin: –Jabiadi min yuiaii. Jamen ean en mia yuiaidan, en Epa Dios kushipajaidatun yusiudi en tsaua matun Juchi Kayabi Iyua nai kuinwen en juai man ea uinxanaii– akaya 65 Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibujaida jaki sinatajaidakin jawen sanpu tadi ushnitan yuikin: –Dios ichaikiki. Ana jatida janchai en ninkakatsi ikamaki. 66 Na jaska janchayadan, ¿jaskada jakidi man shinain?– jatu wa jabun yuikin: –Dios ma ichawen taexun jau tenanunbunwen– iake iaketan 67 ichakawakin taewakin betsabun besuki kemu michukin kushaibun betsabundi tanpais akin 68 kaxe wakin yuikin: –Min Diosun Mesías Cristodan, ¿tsuan mia kushaimenkain? unantan nuku yuiwe– akaibun 69 janua jemaintin anu Pedro tsaua xanen ibu dayaxunmis ainbu betsan bechitan yuikin: –Miadan, Jesús Galilea anuabe min nimiski. En mia unaiin– aka 70 Pedron padankin jabube ichabu bebunxun yuikin: –Jaskamaki. Ja min jadi yuiaidan, en ja unanmaki– abaini 71 janu jemaintin kenekauana jikiti xui anu ka niken ainbu betsandi janu nia uinkin jatu yuikin: –Ja junidan, Jesús Nazaret anuabe nimiski– jatu waya 72 januxun Pedron ana jatu yuikin: –Jaskamaki. Diosun ea kupitiduwen taea en chani chakamaki. Ja junidan, en ja unanmaki– jatu wa 73 janua jabianu manixun betsabundi Pedro uindiakin jaki kemaxun yuikin: –Chanima Galilea anuabu min jawen janchaki. Min Jesúsun tsuma betsaki. Jadi man janchamisbin nun mia ninkai– akabu 74 januxun Pedron jatu ana padankin yuikin: –Ja juni man yuiaidan, en ja unanmajaidaki. En chani chakayadan, jau Diosun ea kupinunwen– jatu waya jakimamadi takada keuai 75 ninkatan jaska Jesúsun Pedro yuikin: “Dabe inun bestiki: ‘En ja unanmaki’, akin takada keudiama min yuixanaii”, abidana Pedron shinain taxnikain kaxa chakayamanikiaki.

Mateo 27

1 Janua penaya Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun judio xanen ibu betsabu icha jaska wakin Jesús tenantikidi yubakaxun 2 Jesús menexxun romano xanen ibu Pilato anu iyuaibun 3 Judasin jatu achimabidana Jesús tenankatsi ikaibu uinkin unankin shinain jawen nuikin ja 30 pei jexe Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun xanen ibu betsabun inanshinabu ana jatu inanun, iwanan, 4 jatu yuikin: –Jesús juni pepabiaken jau man tenanun chakabu shinankin en matu achimashinaki. Na pei man ea inanshinadan, en ana jaska jayakatsi ikamaki– jatu wa jawen pei ana bikatsi ikama jabun Judas yuikin: –Min chakabushina nun jawen nuiamaki. Min nuku jaska wamashinadan, minaki– akabu 5 janua juinti nishmajaidai keyutan janu Templo jikiti xui xexekaian nitan ja pei jexe putakin sa atan kainkaini ka dispiwen tenexeketan dunua mawanikiaki. 6 Ja pei jexe sa abaina Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubun tupitan yuinamei: –Na peiwen juni achishinxun nun jatu tenanmai kaiwen taexun Dios kenwankin janu inankuinti bauki nun jaska jaki nanetidumaki, ja pei jimiwen iduma keskadan– itan 7 ¿jawen jawa jaska wananxanpa? ika yuinamei yubakakin shinantan Jerusalén anu bai bea mawabu medibi janu jatu maiwati wanun, iwanan, mai kenti wanikan bai ja 30 pei jexewen bikin ibu wanibukiaki. 8 Jaska wanibu na jabiatiandi kenakin: “Jimi Baiki”, nun wamiski. 9 Jaska Diosun jancha yuixunika Jeremíasin bebunkidi jatu yuikin: “Jabun 30 pei jexe bixun mai kenti wanikan bai bikin jaska Israelbun jawen kadu yubashina jawen pakakin ibu waxankanikiki, akin Diosun ea yuia en matu yuixuki”, jatu waxun keneniki. Jabiaskadi kaneama menekin Judasin peiwen bai bikin ibu wanibukiaki. 11 Janua romano xanen ibu Pilato anu Jesús iyuabu kainkidan tsauxun yukakin: –¿Miadan, min judio xanen ibubu binu keyuamen?– aka Jesúsun yuikin: –Jawaikika! Jabiadi min ea yuiaii– akaya 12 Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun xanen ibu betsabun jakidi yuikin chani tibi chiteaibun Jesúsun jawa yuiama niken 13 Pilaton ana yukakin: –Ja mikidi betsa betsapa chakabu yuiaibudan, ¿min jawa ninkamamen?– aka 14 Jesúsun jawa jancha betsa yuiama niken: –Jabaa! ¿Jaskai janchamamen? –itan Pilato jadakidi shinantimawa 15 romano soldadobun jatu achixun bichimabu badi tibi ja Pascua nawaibutian jau bestichai taxninun ja romano xanen ibu Pilaton beyawen taexun maen katuaya jatu kainmaxunpakemisken 16 jabiatiandi juni betsa detenameti unan keyuai Barrabás achixun bichimabun 17 janua Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu Jesúski chani chakai jaki sinatakin jaska waxun maematima maemanun ixun iyuabu Pilaton unankin mae anua dasibi ichabu jatu yukakin: –¿Jadatu man bechipaiai, ja en matu taxnimaxunaidan? ¿Barrabásmenkain? ¿Jesús Diosun Katua Mesías kenamisbudaka?– jatu wai 19 janu Pilato gobernador tsauti anu tsaudiaken jawen ainen jancha bumakin yuikin: –Jesúswen taea en nama chakashinaii. Jaskawen taexun ja juni pepa jawa jatubetans jakidi chakabu yuikin jawa yunuyamawe– aka juxun jawen tsumapan yuixunbiaya 20 Pilato ninkamama june Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun xanen ibu betsabun yudan kaian Jesúski jatu sinatajaidamakin yunukin: –Barrabás jau nuku taxnimaxuntan Jesús jau jatu tenanmanun yunukanwen– jatu waibu mae anuabun ninkaibun 21 Pilaton ana jatu yukakin: –Ja juni dabedan, ¿jadatu man bechipaiai? jawa meama ja en matu taxnimaxunaidan– jatu wa jabundi Pilato yuikin: –Barrabás nuku axunwen– iake iakeaibun 22 Pilaton ana jatu yukakin: –Jesús Mesías Cristo kenamisbudan, ¿jadan, jaska wapa?– jatu wa dasibibun yuikin: –Cruzki nuku mastaxunwen– iake iakeaibun 23 ana Pilaton jatu yukakin: –¿Natunan, jawa chakabuwashinamen?– jatu wa ana unanxubima jancha kushipawen yuikin: –Cruzki nuku mastaxunwen– jawenchains ikaibun 24 Pilaton jancha jawa ninkama ana keketikubainaibun jabun shinan jatu mae wamatiduma Pilaton unankin jatu unanti wanun, iwanan, jawen soldado yunua unpax bexuan yudan kaianen bedubi mepanukin jatu yuikin: –Na juni pepa en jatu tenanmakatsi ikama matu unanmanun ika en mepanuaii. Matun man jaska yunuai bestiwen taea mawatiduki– jatu wa 25 ja yuda dasibibun yuikin: –Peki. Nuku inun nukun bakebun nun yunuaiwen besti jau mawanunwen– akabu 26 januxun Pilaton jatu daewakin Barrabás jatu taxnimaxuntan Jesús jatu kusha kusha amatan jau jiki mastatanunbun jawen soldadobu yunua 27 januxun xanen ibu Pilaton jiwe ewapa jemaintin anu soldadobun Jesús iyuxun soldado jabus jaki xukui kexebauntan 28 januxun Jesúsun tadi pekatan kaxe wakin xanen ibun bemakia tadi tashijaida Jesús sawematan 29 janua muxa maiti waxun maimatan jawen meken yusiudi ji sidi jawen xanen ibun mestenti keska tsumamatan janua jaki kaxei ja bebun danti itan yuikin: –Judio xanen ibu kayabidan, min miaki– atan atankin 30 jaki kemu michukin jabias ji sidiwen tsumamabuwen makush makush atan 31 kaxe wai jaki beyusi keyutan bemakia tadi tashijaida pekatan jawen tadi kayabis sawemabainkin cruzki mastanun, iwanan, jaki mastai kanun, iwanan, cruz iamatan xadamabainkin iyuaibun 32 janua juni betsa Simón jawen mae Cirene anua juaiki nukuxun Jesúsun cruz jau iaxunyubainun soldabobun yunua iaxunbainaya 33 Gólgota anu Jesús jadi iyukin mapematan, jaska yuidan, Buxka Xau Mati anudan, 34 vino isin nemati dau muka jusia amabu metan danankin akamaken 35 januxun cruz bexuki Jesús mastaxun nichintan januxun soldadobun jawen beyustiwen maemanankin jawen tadi paxkanun iwanan: “¿Tsuan dukun jawen tadi bimenkain? Akanwen”, ikin Jesúsun tadi paxkakin menetan 36 janua jau mawanun Jesús kexea tsauxun uiainbun 37 jabiatiandi jawen unanti ji bexa tuaxki kenekin: “Nadan, judiobun Xanen Ibu Jesúski”, Pilaton aka buxun Jesús mamaki mastadiabun 38 jabianudi jabe juni yumetsu dabedi cruz dabeki mastaxun betsa jawen yusiudi nichinxun betsa jawen yusmaudi akabun 39 janua juni betsabun ichakin dainbaini budi budi ikin 40 yuikin: –Uinwen. “Dios kenwanti mishki Templo tekekin pudekin keyutan xaba dabe inun besti kaya en ana benixanaii”, min ishianki. Min ja kushipa jayadan, jaska min Diosun bakemenkain ja cruz anua mimebi paxai butudiwe, mawamadan– akaibun 41 Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun, Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu inun, judio xanen ibu betsabudi Jesúski kaxekin yuikin: 42 –Juni betsabu medabewabiamis jamebi paxatidumaki. Jaskakenan, jaska Israelbun Xanen Ibu Cristo kayamenkain cruz anua butuai uinkin na jabiatian nun ikunwantiduki. Dios ikunwain jakidi janchakunkainshinaki. Natiandi Dios benimakin jau medabewanunwen, paxawakinan, jaska waya nukundi nun ikunwainan– ikaibun 44 juni yumetsu dabe jabe mastabundi Jesús ichadianibukiaki. 45 Janua badi manananbibiaken badi nuka meshua itsa daka manaibun ma badi nai puchinin dakaken bepenakainaya 46 jabiatiandi Jesúsun jui kushipawen yuikin: –Elí, Elí, ¿lemá sabactani?– ikidan juni kuin janchadan, “En Diosuun, en Diosuun, ¿jaskakin min ea jeneamen?” ikaya 47 ja naman jatidi mapuxun betsabun ninkatan yuikin: –Ninkakanwen, Diosun jancha yuixunika Elías kenaikikidan– ikaibun 48 janua ja naman mapuabu betsa kushikidan janu jawen tsiniti vino muka pu atan tawaki ustanxun bexun amanun, iwanan, sananxunaya 49 betsabun nemakin yuikin: –Jaska wama jeneyuwe, Elíasin butekin paxawayuimenkainan– akaibun 50 janua Jesús ana unanxubima bis itan mawaya 51 jabiatiandi Templo medan tadi dintu wakin kebenibu jamebi manaundia dis iki keyuaya mai pacha sakuaya mishkipanwan bepunibu maei dabekeaya 52 janua janu maiwati tanpe xabakabiaya jabun Dios ikunwain mawanibu Diosun jatu bestenwan 53 Jesús bestendiamawen taea jabu dukun kainbaini Jerusalén ja mae medibi anu jikiabu januxun yuda ichapabun jatu uinibuki. 54 Janua romano capitán inun jabun Jesús mekekin mai pacha sakui betsa betsai uin datejaidakin yuikin: –Chanima kayaki. Na junidan, Diosun bakeki– ikaibun 55 janua ainbuaibun Galilea anuxun duawakin Jesús chibanmisbu María Magdalena inun Santiago inun Josén ewa María betsa inun Zebedeon juni bake dabetan ewadi Jesús mawai jabu benanta nixun uindianibuki. 57 Janua ma badi kaya judio betsa mabu pai paimaya jawen kena José Arimatea anua kainitun Jesús ikunwankin chibankubainshinatun 58 ana jawaki dateama Pilato anu kaxun Jesús maiwakatsi jawen yuda yuka jau Josén butetan butanun Pilaton jaska yunua 59 kaxun Josén jawenabubetan butetan tadi juxupawen dayabutan buaibun 60 ainbu dabetan jatu chibainbun jawen yuda bakebainkin bukin jawen bai neki mishki kini bena jatu amaima anu Jesús datantan mishki beputi ewapawen beputan buaibun 61 jabianudi María Magdalena inun María betsa maiwati tanpe anu ja bebun niti ika tsauxun dasibi uinibukiaki. 62 maiwashinabu judiobun juindukuntitian Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun fariseobu Pilato anu jabe janchanun ika bua ichaxun 63 yuikin: –Xanen ibuun, ja juni chani chakakin mawadiama janchai nun ninkamisdan: “Mawa xaba dabe inun besti kaya en ana bestenxanaii”, ishian nuku yuishinabu nun shinaiin. 64 Jaskawen taexun xaba dabe inun besti binudiama maiwashinabu jau kexexun meke pewanunbun min soldadobu yunuwe. Min jatu jaska wamamaken meshu medan jawen tsumabu bexun jawen yuda june tsekabain butan chipu yudan kaian yuikin: “Nukun Xanen Ibu ma nuku bestenxun kainshinaki”, iwanan, dasibibu jatu padantidubuki. Jaska wakin jawen chani jancha jatu pikumatidubuki– akabu 65 Pilaton jatu yuikin: –Na soldadobu man jayaki. Matudi maiwashinabu anu jatube buxun jatu pewamatankanwen, jau jaska yumetsuyamanunbunan– jatu wa 66 buxun jawen beputi mishkiki juni betsan bepean unanti shadawakin jawen unanti dispiki tsamintan puntekin bewexetan jau mekekin uinunbun soldadobu yunukin kexematan benibukiaki.

Mateo 28

1 Janua ma sábado juindukunti binukainaya penai taeaya domingotian María Magdalena inun María betsa maiwashinabu anu buxun 2 uiainbun mai pacha sakuaya jabiatiandi Diosun nai tsuma maiwati tanpe anu butuxun mishkiwen bepushinabu bepentan jamamaki tsaua 3 jawen yuda kana bakai keska chaxai jawen tadi juxupajaida juxu punte punte ikai 4 soldadobun uin datei saki saki iki tin ika mawa keska tsistibainbaina maniabun 5 januxun nai tsuman ainbu dabe beabu yuikin: –Jesús mastashinabu man benai jua en unaiin. Dateyamakanwen. 6 Jaska bebunkidi matu yuishina keskai ma bestenkainaki. Ana nenumaki. Janu datanshinabu jikixun uin 7 bekanwen. Uinbaini buxun jawaida na jancha jawen tsumabuki chanikin: “Jesús mawashinadan, ma bestenkainaki. Matu bebunkidi Galilea anu kaxuinkiki. Jadia matube ana ichai benai kaikiki. Jadi buxun uinditankanwen”, akin jawen tsumabu jatu yuiditankanwen. Jaska bestiki, en jancha matu bexuanki– jatu wa 8 ainbu dabe maiwati tanpe anua uintan datei taxnibaini benimachakayamai kushibaini jawen tsumabu yui buaibun 9 Jesús jatuki nukui jatu bechankametan jatu jancha wa ainbu dabe jaki nukuxun Jesús kenwain danti ixun jawen tae jutsundabeabu 10 Jesúsun jatu yuikin: –Dateyamakanwen. En betsabu jau Galilea anu bununbun ea jatu yuixunditankanwen. Jadixun jabundi ea uin bukanikiki– jatu wa 11 ainbu dabe buaibun Jesús maiwashinabu soldadobun kexeabu jatidi Jerusalén anu buxun jaska uinkanxu Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubuki chaniaibun 12 janua jabu xanen ibu betsabube janchai bua jaska wakin yudan kaian padantidubu yubakatan soldadobu pei midima inankin 13 jatu yuikin: –Jadi man jatu yuikubaintanun matu yuinun ninkakanwen: “Meshu medan nun uxaken jawen tsumabu bexun jawen yuda yumetsubainabuki”, 14 man ikaya Pilaton jaska ninkatan jau matu kupiyamaxanun nuku nun jabe janchakin nun matu yui pewaxunxanaii– jatu wa 15 januxun soldadobun pei bitan jaska jatu yuixukidi jabu chania akeakenibu na jabiatiandi judiobun jabiaskadi jatu yuikubainmisbuki. 16 Janua nun jawen 11 tsumabu Galilea anu mati betsa anu jaska Jesúsun nuku yunushina anu kaxun 17 Jesús bechitan ikunwain ja bebun danti itan kenwainbun jatiditun shinan chankanma kenwanma juinti kushikin kenwanbumaken 18 Jesús nukuki kematan nuku jancha wakin yuikin: –Jawen kushipa ea inankin jawada nai anua inun jawada mai anua mekekin en yunukubainxanun En Epan ea Xanen Ibu waniki. 19 Jaskawen taexun matu yununun ninkakanwen. Kakunkaunkin dasibi en matu yusinmis nawa betsa betsapa xukuabu tibi yusindiakin en tsumabu ea jatu waxunkubainxankanwen. Januxun ea ikunwankin jawenabu jau jatu unanti wamanunbun Epa Dios inun ea jawen bake inun jawen Yushin Pepa kena dayuikin jatu nashimakubainxankanwen. 20 Jatu jaska wakin jaska en matu yusinmis jau jabundi chibanunbun dasibi jatu yusian akeakexankanwen. Man jatu jaska waya eadan, janu na mai jidabi anu badi keyudiamatian dasibi man ea ikunwainbube dasitan badi tibi en matu medabewapakexanaii– nuku waniki. Jatiski, nukun Xanen Ibukidi en jancha chanimadan. Mateo

Marcos 1

1 Ja dukun bebunkidi Diosun jawen bake Jesús Mesíaskidi jatu yubani jaska jawen kakape taxnimakin taewani matu yuinun ninkakanwen. 2 “Naiudixun Diosun jawen bake yuikin: Min kadiama mia bebun en jancha yuixunika jau mikidi bebunkidi chanixanun en mia yunuxunxanaii. Jatun janu tsua jiweabumanuxun jui kushipawen jatu yuikin: ‘Nukun Xanen Ibu nai anua matuki bayui ma kemaikiki. Matun juintinin shinan pewadikanwen, bai kayatapia keska wakinan’, jatu wakin mia jatu yuixunxanikiki”, ayama Diosun jawen jancha yuixunika betsakidi jaska yuini chipu Isaíasdi jaska Diosun yuia ninkatan jawen jancha yuixunika Isaíasin keneniki. 4 Janua jaska yuini keskai jadi tsua jiweabumanu Nashimanika Juan kaima jiwea taxnitushitan jatu yuikin: “Matun shinan betsa watan matun chakabu Diosun jau matu buaxunxanun ninkatan jawada chakabuwen man benua jiwea jenedikanwen. Matun shinan maewatan man ea uinmaya en matu nashimaxanaii”, iwanan, jatu yusinkubainaya 5 Judea mai pakeanu jiweabu inun Jerusalén maewan anu jiweabu dasibi bexun Juanen jatu yusiain ninkakin jabun ikunwankin jatun chakabu Juanki chanikin jatun chakabu jenekatsi ikin shinan betsa waibu jawen unanti wakin Jordán jene anuxun Juanen jatu nashimapakekubainikiaki. 6 Janua Juanen tadi inun jawen pitikidi matu yuinun ninkakanwen. Camello dani sanpu tima sawea inun, bichi nanexeketi sawea inun, jawen piti pe bexmas chanpu inun ni medanua buna batapa aki jiwekunkainikiaki. 7 Januxun yudan kaian jatu banabimakin: –Xanen ibu kushipajaida betsan ea binuan ea kachu dama juxanikiki. Jaskawen taexun mawaida en kushipa jayamatun kakain en jawen jawaumajaidatun jawen bichi tae mexpun tsitsauxun pekaxunkin akawakin en duawatidumaki. 8 Jamen eanan, jenewen besti en matu nashimakubainaii. Jakia jatunan, Diosun Yushin Pepawen matu unanti wakubainxanikiki, nashima keska wakinan– akin Juanen jatu yuikubainikiaki. 9 Ja jaskaitian Jesús jawen mae Nazaret Galilea mai pakeanua kainkidani Juan anu ka Jordán jene anuxun Juanen nashimakin meneaya 10 nexekei mapekekidankin Jesúsun uianyan nai udia Diosun Yushin Pepa deiwan keska jamamaki butuaya 11 nai udixun Diosun yuikin: –Miadan, min en bakeki. En mia bechipaikin katunidan, en miwen benimajaidaii– anikiaki. 12 Janua jadi tsua jiweabuma benanta yuinaka mese piananbu anu Diosun Yushin Pepatun Jesús iyushina 13 40 día Satanásan Jesús padanun, iwanan, unanti wa akeakeaya kakunkaunkin Jesúsun Satanás maemakubaunaya Diosun nai tsumabun medabewakubainibukiaki. 14 Januxun bichiti jiwe anu Juan ma bichishinabun Galilea mai pakeanu kaxun Diosun kakapekidi Jesúsun jatu yusinkin 15 taewakin: –Na jabiatian Dios ma nenu xanen ibuikiki. Jaskaken man Dioskidi chakabumis jenetan en kakape ekidi ikunwankubainkanwen– jatu wanikiaki. 16 Janua kai Galilea ianenwan kexa Jesúsun ketankubaini kakin baka nexenika dabe Simón inun jawen betsa Andrésin jatun jisin ewapa punteaibu jatu bechixun 17 Jesúsun jatu katukin yuikin: –Ea chibankanxun matun daya jenekanwen. Man jaska dayamisbudan, ana baka nexeama jakia man baka nexemis keska wakin yudabu en matu ichawamaxanaii, jau ea ikunwanxanunbunan– jatu wa 18 januxun jatun xaxu inun jatun jisin jatun jaibu betsa yunu keyutan jawaida jenebaini Jesúsbe buaibun 19 janua Jesús ana ketankubainkin Zebedeon bakebu Santiago inun Juanen xaxunxun jatun jisin tadas ika junukin kexeaibu bechixun 20 Jesúsun jatudi katukin yuikin: –Ea chibankubainkanwen– jatu wa ninkatan jabianu jatun ibu Zebedeobe xaxu namaki jabun medabewamisbube bashibaini Jesús chibain budianibukiaki. 21 Jatu jaska wabaina Jesúsbe bui mae betsa Cafarnaúm anu jikishinabun sábado juindukuntitian janu ichamisbu anu Jesús jikixun jatu yusiain 22 Diosun jancha kenenibu jabun jatu yusinkin shinan chankanwainsma keskama Jesús xanen ibu kayabi kushipakin jatu yuiai yudabun ninkai e itan: “¿Jaskamen?” iki benimakubainaibun 23 jabianudi juni yushin chakabuya tsaua yushinen unanxubima bis imakin 24 yuimakin: –Jesús Nazaret anuaan, ¿jaskai nuku anu min juxumen? ¿Nun yushin chakabu nuku yamawanun ika min juadaka? En mia unaiin, min Diosun bake pepa medibidan– ikaya 25 yushin chakabu Jesúsun nemakin yuikin: –Janua jaskama nesetan ja juni anua kaindikaintanwen– aka 26 ja juni anua yushin chakabu kainkainkin unanxubimajaida sai imatan mai pusamatan duxku imatan kainkainaya 27 dasibibun uin –Jabaa!– ike ikei yuinamekin yuikin: –Nadan, yusian betsa jayaki. Xanen ibu keska kushipajaidaki. Jawen jancha paepaki, yushin chakabu xunska yunua ninkai jawen datei kainkanikikidan– itan 28 samama bui jakidi jatu banabimai chania akeakeaibun Galilea mai pakeanuxun Jesúskidi kakaibu dasibibun ninkabaunibukiaki. 29 Janu ichamisbu jiwe anua Jesús kainkaini Simón inun Andrésin jiwe anu Santiago inun Juanbe buaibun 30 Simónen dais ainbu yuna tenei daka anu jikitan jaska isin teneaikidi jabun Jesús yuiabu 31 jaki kemaxun metsunxun benitushia jawen yuna damaintan benimakin jatu duawakin bawaxun jatu pimaya 32 janua ma badi kai meshuaya dasibi ja mae anu jiweabu Simón inun Andrésin jiwe anu ichai bekin dasibi isin teneaibu inun yushin chakabu jayabu Jesús anu iweaibun 34 isin betsa betsapa teneaibu ichapa xuxawakin yushin chakabu ichapayadi yudabu anua kainmapakenikiaki. Jaska wakin yushin ichapatun Jesús unainbuwen taexun Jesúsun jatu janchamamakin nemapakenikiaki. 35 Janua uxashini ma penabiai meshuyuken Jesús butukaina mae dapi benanta Diosbe janchai ka jabe janchaya 36 Simón bestenkauan jawen jaibuaibubetan Jesús benabaunkin 37 atimas jaki nukutan yuikin: –Dasibibun mia benakanikiki– akabu 38 Jesúsun jatu yuikin: –Diosun jancha yusinbaunun ika en kainkidanshinaki. Jaskawen taea mae betsa udama janudi yusin budinankanwen– jatu wabaini 39 Galilea mai pakea dasibi anu kakunkaunkin janu Diosun jancha ninkakatsis iki janu ichamisbu jatun jiwe tibi anuxun kakape yusinkin yushin chakabu yudabu anua kainmakubaunikiaki. 40 Janua juni jawen yudaki chami betsani Jesúski nukutan danti ixun yuikin: –Ea kayawakatsis ikin min ea kayawatiduki– aka 41 jawen chamiwen datekin danankin tsuan metsakatsi isbumabiaken Jesús jawen dabanan ikin mexunkain mekin yuikin: –En mia kaya waii– akaya 42 jawen chami sakada iki daxnukui keyuaya 43 Jesúsun nichinkin nemakin: 44 –En mia yuiai ninkaidawe. Jawada en mia axukidi tsua yuiyamayukubaintanwen. Jadi dukun kakin Diosbe nukunabu janchaxunika min yuda min ma kayaxu uinmatanwen. Jaska min ma kayaxu jau dasibibun mikidi unanunbun jawen jatu bepadanbainkin jabiaskadi inankuin Moisin yununi jatu anu buditanwen. Min jaska buaya min kayaxu jabun unanxankanikiki– abia 45 ninkama kaxun jaska Jesúsun axunxu juneama tsuabudaki nukua akeakekaini dasibibuki chaniaya xabakabi jamapai mae anu Jesús ana jikitiduma jadi tsua jiweabumanu besti niaketanaya mae tibi anuxun yudabun Jesús uinun ika “¿Janimen?” iki yuka ibidan ibidani jaki ichanibukiaki.

Marcos 2

1 Janua uxa eskadabes jawen mae Cafarnaúm anu Jesús katani jikiaya banabitan yuinamei: “Ma ana nenu juxukiaki”, ikaibun 2 yuda ichapabu janu bei jaki xukui ana jani maputima jemaintin anu ika kai bestuabu ana jadakidi tukuama mapuabun Diosun jancha jiwe uke medanxun Jesúsun jatu yusianyan 3 juni yuda babuni jawen baketiki daka juni dabe inun dabetun Jesús anu jawen dakatiki bakebidan 4 janu yudan kaian xukuabuwen taea jaska watan bichibain Jesús uinmatima mai bawa jiwe sapa xeni mamaki inabain jawen dakatiki janu butenun, iwanan, janu bexpa wakin pudenkin xui watan janu ja juni yuda babuni Jesús anu buteaibun 5 jaska jatun shinan ikunjaidawaibu unankin juni yuda babuni Jesúsun yuikin: –Dateyamawe. Min chakabuwen Diosun mia kupikatsis ibiakin man ea ikunwainwen taexun jau ana shinanyamanun en mia buaxunaii– akaya 6 januxun Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu bestibu tsauxun shinankin: 7 “Ja juni chakabuki. Nuku padain Dios keskakatsi ikikiki. Diosun besti jawen chakabu buatiduki”, ikaibun 8 januxun tsuan Jesús yuiamabia jatun shinan unankin Jesúsun jatu yuikin: –Matunan, ¿jaskakin man shinan chakai ikai? ¿Jadatu bikamamen, jawen chakabu buaxunadaka? ¿Jawen yuda beniadaka? Ja dabe bikaken Diosun besti atiduwen taexun ¿jaskakin man shinanchakai? En matun Juchi Kayabi Iyua na mai anua ea en jawen kushipa jayatun jawen chakabu en buaxuntidu man unanun en akai uinkanwen– iwanan, juni yuda babuni kaya wakin yuikin: 11 –Benitan min dakati bui min jiwe anu inun kadiwe– akaya 12 jawen yuda damestentan benikauan jawen dakati bitan iabainaya mapubaunabun uinkin yuikin: –Jabaa! Tsuan jaska waismaki. Jakia Dios pepajaidatun na juni ma kayawaxuki– iwanan, Dios kenwanibukiaki. 13 Janua ana ianenwan kexa anu Jesús ka jaki yudan kaian ichabu jatu yusinbai 14 janua kakin Cafarnaúm anuxun Romabun gobierno pei bixunmisbu jiwe anu Alfeon bake Leví jawen kena betsa Mateo tsaua Jesúsun bechitushitan yuikin: –Ea chibankubainwen– aka Leví benitan chibankin taewabainaya 15 janua chipu Jesús inun jawen tsumabun Levín jiwe anuxun piaibun jabianudi Roma xanen ibu pei bixunmisbu ichapa inun jabun fariseobun yusian ninkaisbuma ichapabun Jesúsun tsumabu jabubetan pidiaibun Diosun jancha kenenibu yusinananmis fariseobun Jesúsun jabubetan piai uinkin jawen tsumabu yukakin: –¿Jaskakin matun yusinan pei bixunikabu inun ja juni chakabun nuku ninkaisbumabetan pimenkain? Chakabuki– ikaibu 17 Jesúsun jatun jancha ninkatan jatu yuikin: –“En peki”, iwanan, shinainbu anu juni dauya kaismaki. Jakia isin teneaibu anu besti juni dauya kenabu kamiski. Jaskaken “En chakabuki”, iwanan, shinainbu jatun juinti pewakin medabewatanun ika en juxuki, juni dauya keskaidan. Jakia “En chakabumaki”, iwanan, shinainbu jatu medabewatanun ika en juamaki– jatu wanikiaki. 18 Janua Nashimanika Juanki chiti ikabu inun fariseobuki chiti ikabudi samakeaibun juni betsabu Jesús anu kaxun yukakin yuikin: –Juanki chiti ikabu inun fariseobuki chiti ikabu jatun chakabuwen taea jatunmebi ichakanikai samakekin jabun jawa piyuisbumaki. ¿Jamen jaskai miki chiti ikabu samakeama pikubainmisbumen?– akabu 19 Jesúsun jatu yuikin: –Juni ainyain nawaibu anu jawen jaibuaibu paxkadiabuma piama jatunmebi ichakanikatidubumaki. Jakia jatu xunubaini kaken manui jawen jaibuaibu samakekin piama iyutidubuki. 20 Jabiaskadi wakin ea achixun iyuaibun ewen nui en jaibuaibun piama idiaxankanikiki– iwanan, 21 ana yusinkubainkin yuikin: –En yusianan, tadi bena chukadiama keskaki. Matu yusinun ninkakanwen. Tadi xeni baxnekea tadi bena tuax chukadiamawen tadi xeni tsamian patsa estei ana baxnekemiski. Jamen matun yusianan, tadi xeni baxnekea keskaki. En yusianwen tsamian keska wakin matun yusian en pewatidumaki. 22 Ana jabiaskadi keskawen matu yusinun ninkakanwen. Bichi bishtu xeniki uva jene bena buspudiama manekin mata waxun denex mestenwan jamebi katsai buspui bichi bishtu xeni pexemiski, vino bena inun bichi xeni benuidan. Jabiaskadi wakin en yusian bena matun shinan xeni en jusitidumaki, benukinan– jatu wanikiaki. 23 Januxun ana sábado juindukunti betsatian xekiwan banaimabu anu manan baiwen kakin jawen tsumabu Jesúsbe bukin xekiwan bimi tsekaxun pikubainaibun 24 fariseobun jatu uinkin Jesús yukakin: –¿Jawai juindukunti sábadotian dayakanimenkain? Dayakin Diosun Moisés nuku nemamani min tsumabun kanekanikiki– akabu 25 Jesúsundi jatu yuikin: –Bunikin jawada nukun xenipabu pepa Davidin jawen jaibuaibubetan anidan, ¿man uinsmamen? 26 Matu yuinun ninkakanwen. Abiatar Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibuaya Dios kenwanti tadi jiwe medan David jikixun ja medibi misi Dios uinmakin janakubainaibu Diosbe nukunabu janchaxunika jabun besti pitibiaken jawen Dios kenwanti misi David bunikin bixun pitan jawa dateama jawen jaibuaibudi pimadianiki. Jaska wabiaya Dios jaki sinatama iniki– jatu watan 27 jabianuxundi Jesúsun ana jatu yuikin: –Juindukuntiwen yudabu bikawanun, iwanan, Diosun juindukunti wama iniki. Jakia jatu medabewanun, iwanan, juindukunti wakin Diosun yudabu axuniwen taexun 28 en matun Juchi Kayabi Iyuatunan, juindukuntitian jamapai betsa betsapa en atiduki– jatu wanikiaki.

Marcos 3

1 Janua ana ichati jiwe medan Jesús jikiaya juni meken meyushki jadi jatube jikia tsauken 2 januxun jabun jawen yusian danankin Jesús chitenun, iwanan, juindukuntitian ja juni mepeai uinun, ixun manai maniabun 3 juni meken meyushki bechitan Jesúsun yuikin: –Benikidan ja maniabu namakis niwe– aka benia niken 4 ja dapi maniabu jatu yukakin: –Moisin jancha pepa chibankin juindukuntitianan, ¿jaska watimen? ¿Pewakin medabewatidaka? ¿Chakabuwakin ichakawatidaka? ¿Jawen jiwea meketidaka? ¿Jawen jiwea yamawatidaka?– jatu wa jabun jawa yuiama manixun 5 yuinamea akeakekin jatun shinan bikawaibun Jesús ninkakatsis ikabumaken janua Jesús sinatai juinti nishmaxun jatu uinkin keyutan ja juni meken meyushki yuikin: –Min meken meshanwen– aka meshanyan jawen meken ma mepekei peaya 6 fariseobu kain keyubaina judio xanen ibu Herodeski chiti ikabube icha jaska waxun Jesús tenantimen ika yuinamei yubakai taenibukiaki. 7 Janua Jesús jawen tsumabube ian kexa anu kaya yudan kaian Galilea anuabun jatu chibainbun 8 januxun jamapai betsa betsapa Jesúsun akai ninkabidanbidanaibun uintanun ika bei, Judea anua bei, Jerusalén anuadi bei, Idumea anuadi bei, Jordán jene kexa betsaudiadi bei, Tiro inun Sidón anuadi beake beakeaibun 9 isin teneaibu ichapa xuxawashinken jabundi jawenabu isin teneaibudi iwekin Jesús mematanun ika bei jaki ichai keyuabun jabianudi yushin chakabu yuda medan jiwexun Jesús uintan ja yuda Jesús anu danti imatan jancha kushipawen yuimakin: –Miadan, min Diosun bake kayabiki– ibidan ibidanaibu jatu janchamamakin: –Janua ekidi jaska janchama kainkanwen– jatu wapakekin Jesúsun yushin chakabu jatu nichiainwen taea ana jaki ichai texke ikaibu uinkin jatu dapaxkabainun, iwanan, jawen tsumabu yunukin: –En xaxun inai ea xutukanxun xaxu pewai bukanwen– jatu wanikiaki. 13 Xaba betsatian mananan mati anu mapekexun Jesúsun jaki chiti ikabu betsabu kenakin: –Ea anu bekanwen– jatu wa bei jaki ichaibu 12 juni besti katukin yuikin: –Matu yusinun tapin ebe bukubainkanwen. Kakape ekidi man jatu yuikubainxanunbun jancha kushipawen yunutishada wakin en matu yunuaii, man en kushipayabu wakin matu kenakinan. Jaska bitan isin teneaibu man jatu xuxawakubainxanunbun inun, yushin chakabu jayabu man jatu kainmadiakubainxanunbun en matu yunuaii– akin 16 ja 12 junibu katukin Simón, kena betsa wakin Pedro watan 17 Zebedeon bake dabe Santiago inun jawen betsa Juanbe ana jatu kena betsa wakin Boagnerges, juni kuin janchadan, Kana Tin Ikainkainmis Keskatun Bakebudan, jatu watan 18 Andrés inun, Felipe inun, Bartolomé inun Mateo, jawen kena betsa Leví, inun Tomás inun, Alfeon bake Santiago inun, Tadeo inun Simón, ja Roma anua xanen ibubu jatu danankin jatu nichinkatsis imis 19 inun, Judas Iscariote, jatun Jesús chipu jatu achimaxanaidan, jati katunikiaki, Jesúsun tsumabudan. 20 Janua jatu jaska wabidani jawen tsumabube jiwe betsanu Jesús jikiken ana yudan kaian jaki ichabu janixun Jesús inun jawen tsumabun pitidubumaken 21 Jesús jaskai jawen ewa inun jawen betsabun ninkatan yuinamei: –Unainsmapai tidumai ikikiki. Inun bukanwen– ibidanaibun 22 janua Jerusalén anua Diosun jancha kenenibu yusinananmisbun uinkin Jesúskidi yuikin: –Na junidan, yushin chakabu xanen ibu Beelzebún kushipa jayaki. Jaska bestiwen taexun yushin chakabu jatu kainmaikiki– ikaibu 23 ninkatan Jesúsun jatu ichawaxun eska miyuiwen jatu yuikin: –Satanásan ibubis jawen yuda Satanás kainmatidumaki. 24 Miyuiwen matu yusinun ninkakanwen. Mae betsa anua nawabu jatunmebi paxkatan detenamei jatun yuda debui keyumisbuki. 25 Jaska inun, yudabu jawenabuyas paxkatan jatunmebi duanameama sinatai jiwea petidubumadiki. 26 Jaskaken Satanásan jawenabu kainma jawen yuda punu nukai babui keyukeanaii. 27 Jabiaskadi wakin tsuanda juni kushipatun jiwe anu jikitan yumetsunun, iwanan, jawen tae inun jawen meken dukun neatan jawen mabu yumetsutidubuki. Jamen eanan, jaska keskadi wakin Satanás maemakin jawen kushipa mebintan en binutiduki– jatu waya 28 Diosun jancha kenenibu yusinananmisbun yuikin: “Min yushin chakabu jaya iki ikaii”, akaibuwen taexun Jesúsun jabu yuikin: –Chanima en matu yuiai ea ninkakanwen. Yudabun jabun chakabu betsa betsapa inun jabu Dioski xechakamisbu Diosun jatu jakimawakin jatun chakabu jatu buaxuntiduki, pewakinan. Jakia matu keskakin tsuanda jawen Yushin Pepa danain jaki xechakamisbu jatun chakabu jatu buaxuntaskama ixanikiki– iwanan, 31 Jesúsun jatu yusinkin keyudiamaken jemaintin anu jawen ewa inun jawen betsabu jabe janchanun, iwanan: –Jesús ea yuixunkanwen– jatu wa 32 ja dapi tsaubaunxun Jesús yuikin: –Min ewa inun min betsabun unu jemaintinxun mibe janchanun ixun mia kenakanikiaki– akabu 33 Jesúsun jatu yukakin: –¿Tsuabumen, en ewa inun en betsabudan?– iwanan, 34 ja dapi tsauabu uinbaunkin jatu yuikin: –Na jabia ea dapi manixun ea ninkaibudan, jabiabu en ewa kayabibu inun en betsa kayabibu inun en pui kayabibuki, na jabiabudan. 35 Ja inun, Diosun jancha tsuabunda ninkatan ikunwankin jabun chibanbainkin axuainbudan, jabiabu en betsabu inun, en puibu inun, en ewabudiki– jatu anikiaki.

Marcos 4

1 Ianenwan kexa anuxun Jesúsun ana jatu yusinkin taewaya yuda ichapabun ninkanun ika beabu ianenwan kexa anu dasibi tsauxun ninkaibun ian kexa xaxu namaki Jesús tsauxun miyui betsa betsapawen jamapaikidi jatu yuikin: 3 –Miyuiwen matu yusinun ninkakanwen. Juni betsa jawen bai anu xekiwan jexe sa aki kaxun 4 sa akubaina jexe betsa janu kati bai namaki nidi aka peiyabu bexun keyu xeabun 5 jexe betsa mishki ewapabu mania anu mai eskadabes bemanchimea anu kauanadan, jawaida pexei benekaunaya 6 badi jui kukin jawen tapun bemakis bewexekea kua utsi xanamiski. 7 Ja inun, jexe betsa muxa jukundiamanu nidi aka xekiwan beneai muxa jukunkin yabua jaskatan bimitidumaki. 8 Jakia jexe betsa mai pepa anu nidi aka benei bimi ichapajaida jayamiski, jexe betsa yumetan 30 jexeyai inun, jexe betsa yumetan 60 jexeyai inun, jexe betsa yumetan 100 jexeyaidan– iwanan, 9 ana jatu yuikin: –Man pabinkiyabuki. Ninkatan jakimayamaxankanwen– jatu wanikiaki. 10 Janunkain yudan kaianen ma Jesús jenebainabun ja mesti tsauken jawen 12 tsumabu inun jaki chiti ika betsabun jaska miyuiwen jatu yusinxu yukabu– 11 Jesúsun jatu yuikin: –Matudan, jaskai Dios xanen ibumiskidi Diosun jawen pepa juneni xabakabi man en tsumabu matu yusinkin unanmaikiki. Jakia jabun Diosun jancha ninka bestiaibu miyuiwens besti en jatuki chanikunkainaii, 12 jabun chakabu Diosun jatu buaxunkatsi ikamawen taexun ninkabiakubainkin jau xabakabi ninkayamanunbun inun uinbiakubainkin jau jatun chakabu bexteketan Dios ikunwanyamanunbunan– akin 13 –¿Jaska jancha juneawens en jatu yusinxudan, man ninkama ixumen? ¿Dasibi miyuiwen en matu yusianan, man daka tapinkin ninkama ikubainkanai?– iwanan, 14 ana jatu yuikin: –Miyui jexe nidi akakidi matu xabakabi yusinun ninkakanwen. Juni betsan Diosun jancha kenenibu yusinananmisdan, jexe sa aka keskaki. 15 Ja jexe betsa jawen kati bai namaki nidi ikadan, yudabun Diosun jancha ninkabiaibun jamakidia Satanás juxun jawen jancha pepa ninkatanais mebinmiski, jakimawakinan. 16 Ja inun, jexe betsa mishki ewapabu mania anu mai eskadabes bemanchimea anu nidi akadan, tsuanda Diosun jancha ninkakin taewai benimabiaya 17 shinan pewamawen taexun jawen jiwepanan Diosun jancha dananmakin jatu bika wakin jawen jamapaiwen jatu ichakawabu tenei jawawen jaskatima ja uintan ana jawendi chintunbainmisbuki. 18 Ja inun, jexe betsa muxa jukundiamanu nidi akadan, yuda betsabun Diosun jancha chiban taewabiai 19 jamapai jawen jiweawens kemui jeneama jawens besti nuichakayamakin Diosun jancha ninkabiakin ana tapinkatsi ikama mabuwens besti kemui icha bestiwanun ika pepaisbumaki, jaskatun yabua jancha pepa chibanma yudabu miban bimiuma keskabuidan. 20 Jaska inun, jexe betsa mai pepa anu sa akadan, Diosun jancha ninkaxun yuda betsabu jatu yusinkin ikunwanmamisbuki, mai pepa anu jexe nidi aka ewai benei bimiai betsa 30 jexeyai keska inun, betsa 60 jexeyai keska inun, betsa 100 jexeyai keskadan– iwanan, 21 Jesúsun ana jatu yusinkin: –Bin dekutan ji bau medan junetima inun tapu naman tsauntima man unaiin. Jakia bin dekuxun jau jawenabu jikikin uinshadanunbun manaundi tsaunmisbuki. 22 Jaskaken jawada en matu yusinkubainai yuda betsabu jatu yusinkin juneyamakubainxankanwen. Jaska inun, jamapai tibi junekin man jatu axuanmadan, dasibi Diosun jatu xabakabi waxunkin keyuxanikiki. 23 Jaskaken man pabinkiyabunan, na jancha ninkatan jakimayamakubainkanwen– iwanan, 24 januxun ana jatu yusinkin: –Man yuda betsa medabewakin pewamis jabiaskadi wakin Diosun matu manakukin pepawendi man amis keskama ana matu binumaxanikiki. Januxun man jatu medabewachakamis jabiaskadi wakin Diosun matu inanchakadiakin manakukin pemawendi matu kupixanikiki, nuitapawakinan. 25 Jaska inun, tsuabunda en jancha besti ninkakin chibainbu ichapa en ana jatu xabakabi yusinkubainxanaii. Jamen tsuabunda eskadabes ninkabiakin ea chibainsbuma ja eskadabes en jatu mebinxanaii, jakimawakinan– iwanan, 26 jaska keskai na mai anua Dios xanen ibumiskidi Jesúsun ana jatu yuikin: –Dios xanen ibuidan, eskamiski, matu yusinun ninkakanwen. Junin xekiwan banatanima 27 uianmas uxa ichapa binutan janua xekiwan jukuin yumei ewamiski. Jaskai yumeai ja junin unanmabiaken 28 main yunu benemakin ja dukun jawen pei kainmakin ewa wakubauna ja kachu jawen taxudi kain ewatan janua juatan bimiai beduyai kanimiski. 29 Janua chushiaya ibuan tsekakin mextekin ichawamiski. Jaska keskadi wakin Dios ikunwainbu ichawadiaxankanikiki– iwanan, 30 ana Jesúsun jatu yuikin: –Dios xanen ibu jaska keskamiskidi miyui betsawen ana matu yusinun ninkakanwen. 31 Miban betsa mostaza jexe pexeishtajaidabia 32 mai anu bana bestibiabu ewakin miban betsa tibi binumiski. Jaska inun, jawen punyan ewapashinaki peiyabu jaki juindukuin utamisbuki. Dios xanen ibuidan, jaska keskadiki– iwanan, 33 yuda dasibibu jancha junea miyuiwens Jesúsun jatu yusinkin jawada ninkatidubu jatu yuia akeakeaya januxun jawen tsumabun jawa xabakabi unankin tapindiabumaken miyuiwens jatu yusinshina januxun jawen tsumabu Jesúsun jatu yui tapinmakin jatu xabakabi yuinikiaki. 35 Janua badi kai meshuaya jawen tsumabu Jesúsun yuikin: –Ianenwan kexa betsaudi buyanankanwen– jatu wabaini 36 januxun yudan kaian xunubaini Jesús jawen tsumabube xaxun inatan xutubaini buaibun janua xaxu betsawen chibain jabe budiaibun 37 janua niwewan kushipajaida besubainaibukidia bekin jene buspu tsaubidankin xaxu jene mata waya 38 Jesús jawen tedatametiki xaxu chixukidi daka uxaken jawen tsumabu datekin bestenwantan yuikin: –Yusinaan, nun jikiaidan, ¿min nukuwen dabanan ikamamen?– akabu 39 janua Jesús bestenkauan benitan niwewan kushipa inun ianenwan nemakin: –Peswe. Nesewe– aka niwewan main neseaya ianenwandi buspu tsaubidanai main neseaya 40 Jesúsun jatu yuikin: –¿Jaskai man dateai? Ea shinainan, man dateama ikeanaii– jatu wa 41 e iki dateyabi yuinamekin: –Na junidan, ¿jawa junimen? min atidumakidan, niwe inun ianenwanendi ninkakanikikidan– ibaini bui

Marcos 5

1 janua ianenwan kexa betsaudi Gerasa mai pakeanu Jesús kai keti itan 2 xaxu anua bututan jawen tsumabube mapekekainaya janu mawabu maiwamisbu anu juni yushin chakabu jaya Jesús bechitan juaya 3 ja juni yushin chakabu jaya jawawen jaska watima mane dispiwen nexakin mestenwanbiakubainabu jawenchains mane dispi nasakin tesaya jawen tae tanexkin inun jawen meken menexbiabu dasibi pekakin ja mane dispi tesakin chudi mishtinwankin keyuaya ana jaska waxun tsuan nematidumadan, 5 janua meshu medan inun badidi nia sai ikin mawabu maiwamisbu anu inun mati anua sai idiai inun mishki maniaki ibubis tin tin iki dachakamemisken 6 jakia Jesús chai juai bechibidani kushi chakayamakidan ja dapi danti ikaya 7 Jesúsun yuikin: –Yushin chakabuun, ja juni anua kainwen– atan yukakin: –¿Jadakidi min kena ikai?– aka yuikin: –En kenadan, “Ichapajaida En Jayaki”, en yushin midimayadan– iwanan, sai ikin jancha kushipawen yuikin: –Jesúsuun, min Dios kushipajaidatun bakedan, en unaiin. Diosun nuku uianyan nukudan, kupikin nuku nuitapawayamawe!– itan sai ikin 10 ana yushin chakabun Jesús ea akin yuikin: –Nun nanta kakatsi ikamaki. Nuku nanta nichinyamawe– iwanan, 11 ja mati anuxun ina yawa ichapabun piaibun 12 yushin chakabun uintan ea akin yuikin: –Ja ina yawa anu nuku nichinwen, ja medan nun jikinunan– akabu 13 januxun Jesúsun jadi jatu yunua ja juni anua kainbaini ina yawa medan jikibainaibun ja ina yawa 2,000 datei mawa keyatapa butei nidi ibaini ianki pukui jasai keyuaibun 14 janua ja ina yawa mekenikabu datei kushibainkin mae tibi anu jiweabu inun bai puchinin jiweabu jatu banabima akeakebainaibun yuda ichapabun ninkatan uin beaibun 15 janu Jesúski nukuxun ichapajaida ja juni yushin chakabu jaya ikunkidanshina ma tadi sawea ana unainsmapa keskama janu Jesúsbe tsaua ana jaska dabanen ikin datekin ja juni jaskaxu jabun uintan jatu yuikin ja yushin chakabu ina yawa medan jikibainxu chaniaibun 17 ninkatan ja mae anuabun mesekin Jesús nichinkin: –Nukun mae anua kadiwe– akabu 18 janua Jesús xaxun naneaya janua ja juni yushin chakabu kainmaxutun Jesús ea akin yuikin: –¿Mibe kapa?– aka 19 nemakin yuikin: –Ebe kayamawe. Jakia minabu anu kaxun jaska Dios miwen nuikin yushin chakabu mia kainmaxu minabu yuiditanwen, jau miwen benimadinunbunan– abaini kaya 20 januxun ja juni yushin chakabu jaya Jesúsun kainmabaina kaxun nawa betsabun mae Decápolis yuiadan, juni kuin janchadan, Mae Meken Dabeti anu kaxun ja juni jaska Jesúsun duajaidawakin ja yushin chakabu kainmabainxu jatuki chanikunkainaya ninkai dasibi benimai Jabaa! iki keyunibukiaki. 21 Janua Jesús ianenwan kexa betsaudi katani ana jawendi chintunkidani jui keti ikaya janua ian kexa anu yudan kaian Jesús uinun ika bei ichabidanbidanaibun 22 janua janu ichati jiwe mekemis xanen ibu betsa jawen kena Jairon Jesús bechibidani juxun danti ixun 23 ea akin yuikin: –En bake ainbu mawakatsis ikikiki. Ebe kaxun en jiwe anuxun uinkin jau xuxanun ea mexuniyuwe– aka 24 janua Jesús jabe kaya yudan kaiandi jabedi bukin Jesús nashui akin texke abainaibun 25 janua ainbu jimi baxneni ja isin tenei ma 12 año kabia jawa neseisma badi betsa tukama ikunkainmis 26 janua nuitapaya juni dauyabun jau ea xuxawanun, iwanan, jawen pei dasibi putakin keyubia jawa maianma ikunkaini jakia ana pikujaidakin 27 Jesúskidi janchakin yuiaibu ninkatan ja yudan kaian supu ibaini jabe buaibu anu ja ainbu isin teneya chipu kakin: “Jawen tadi kexa besti mea en xuxatiduki”, iwanan, shinanbaini kakin nashui ikain Jesúsun tadi kexa metsatushia 29 jawaida jawen jimi nesei maintan: “Ma en xuxaxubiin!” iwanan, shinanyan 30 jawen kushipa kainkain tsuada ma xuxaxu Jesúsun unankin yudan kaian jachun beaibu uinbaunkin Jesús niti itan jatu yukakin: –¿Tsuan man en tadi metsaxumen?– jatu wa 31 januxun jawen tsumabun yuikin: –Na yuda ichapa bei miki supu ibidankin mia akanikiki. Tsuan mia axu nun unanmaki– akabu 32 jatun Jesús metsaxu ainbu uinun ika nasaukekauanaya 33 ainbun unain datei saki saki ikin jawada Jesúsun axu unain ja bebun danti itan xabakabi Jesúski chaniaya 34 Jesúsun yuikin: –Ainbuun, min ea ikunwanyan en mia xuxawaxuki. Ana isin teneama unanuma kai pediwe– 35 aki niken janua Jairon jiwe anua jawen tsumabu bexun Jairo yuikin: –Min bakedan, ma mawaxuki. Ana juni yusinan daketapa wayamawe– akin 36 yuiaibu Jesúsun ninkakin Jairo yuikin: –Dateama ea besti ikunwankubainwen– abaini kakin 37 janua Pedro inun Santiago inun jawen betsa Juan besti Jesúsun jatu iyukin 38 Jairon jiwe anu jabe buaibun janua jancha biski ikaibu ninkakin yuda ichapa kaxai sain iki bau bau ikaibun 39 janua Jesús jatu anu jikikain yuikin: –¿Jaskai e iskaun kaxai man biski ikanai? Jawen bake mawa kayabiamaki. Uxaki– jatu waya 40 januxun Jesúsun jaska yuiai yuda ichapabun usanbaunaibun januxun Jesúsun jabu kainmatan jawen epa inun jawen ewa inun jawen tsumabu jabe buabube ja ainbu bake janu daka anu dintu medan jikikain 41 metsunxun yuikin: –Talitá, cum– iwanan, nukun janchadan –Chipashaan, beniwe– aka 42 jawaida ja chipash 12 badiya benikaunaya jawen ibubu inun jawen tsumabu e itan yuikin: “Jabaa!” ikaibun 43 januxun Jesúsun jatu nemakin jau tsuki chaniyamayununbun ana yuikin: –Matun bake pimakanwen– jatu wabainikiaki.

Marcos 6

1 Janua Jesús jadi katani ana jawen mae janua yumeni anu jawen tsumabube jikishinabun 2 sábado juindukuntitian janu judiobu ichamisbu anuxun jatu yusinkin taewaya juni ichapabun ninkai e itan Jabaa! iki yuinamei: –¿Na junidan, janixun jaska tsuan jawen kushipa tapinshinamen, ja atimaska nun atiduma aki unanepajaidaidan?– iwanan 3 –Jakia nadan, ji mabu wanikaki. Jawen ewadan, María inun, jawen betsabudan, Santiago inun, José inun, Judas inun, Simónki. Janua jawen puibudan, nenu nukube jiwediabuki– itan ikunwanma danainbun 4 Jesúsun jatu yuikin: –Diosun jancha yuixunika juxun yudabu jatu yusianyan betsa betsapabun ninkakin duawaibun jakia jawen mae anu kaxun jawenabudi jatu yusindia jabun jawen jancha danainbun jabiatiandi jawen jiwe anuabu inun jawenabu betsabun danandiamisbuki– jatu watan 5 januxun isin teneaibu eskadabes jatu mekin jatu xuxawatan jawada atimaska Jesúsun ana jatu axunkin jatu uinmama 6 jaska jatuwen nuikin yusinbia jabun ikunwanbumawen taea juinti nishmai e inikiaki. Mae udama jiweabu tibi besti anu kakunkaunkin Jesúsun jatu yusinkubauntani juxun 7 januxun jawen 12 kushipayabu kenaxun yushin chakabu kainmati kushipa jatu yunukin juni dabe tibi yunua akeakekin yuikin: 8 –Kaidan, man eska baintanunbun matu yuinun ninkakanwen. Mais butankanwen, jawa buamadan. Jakia matun mestenti besti man butiduki. Ja inun, misi inun, kapankan inun, jaki pei aduti buyamaxankanwen. 9 Matun tae pewetametia inun sanpu ma saweaya besti bukanwen, ana betsa buamadan– akin 10 ana jatu yuikin: –Kadan, jiwe bestichai mae tibi anu jiweyuxun yusinkubaintankanwen. Januxun yusinkin menetan mae betsa anudi maekubainxankanwen. 11 Jaska inun, janixunda matu danankin ninkakatsi ikabumaken Dios jatuki sinatai unanti wakin janua kainbainkin matun tae anua mai kudu jatuki tabainxankanwen, jau jabiaskasi maninunbunan, jawa unanmadan– jatu wa ninkatan 12 janua jawen tsumabu buake buakexun dabe tibi kaxun jatu yusin taewakin: –Dioskidi man chakabumis jenetan matun shinan betsa wadikanwen– jatu wakin 13 yushin chakabu kainmakin kaya wakubainkin isin teneaibu xeniwen dapuxkin jatun isin mainwankubaunibukiaki. 14 Janua jawada Jesúskidi chania akeakeaibu xanen ibu Herodesin ninkatan jawen tsumabu yuikin: –Nashimanika Juan mawashina ana bestenshinxun jawen kushipa Jesúski maewa jatun jawen kushipawen atimaska jawa nun atiduma Jesúsun jatu uinmaikiki– ikaya 15 januxun juni betsan jawen shinanen yuikin: –Ja Jesúsdan, Elías ana jushianki. Elías ikibikain– ikaya betsandi yuikin: –Ja Diosun jancha yuixunika nukun xenipabube jiwepauni betsaki, ja Jesúsdan– ikaibun 16 Herodesin jatu ninkatan yuikin: –Jabaa! Juan en jatu yunua texteimabudan, ma bestenshinamenkain– inikiaki. 17 Herodesin eska shinankin anidan, matu yuinun ninkakanwen. Badi betsatian Herodesin jawen betsa Filipon ain Herodías mebinmaken Juanen nemakin yuikin: –¿Jaskakin min betsan ain mebintan min ainwainmamen? Jaskatimajaidaki. Ainwanyamawe– akubainaya atimas jawen ainkidi shinain jenekatsi ikama nuikin xanen ibu Herodesin jawen policiabu yunua Juan achixun mane dispiwen menextan bichiti jiwe medan bichiabun 19 xanen ibun ain Herodías Juanki sinatakin jatu tenanmanun ikaya 20 jakia Herodesin jaska Juan juni pepa unankin jawen ain nemakubainkin dasibi jawen yusian ninkabiakubainkin jawen shinan pewadiama ikunkainaya 21 janua jawen badi janu kaini taxniaya januxun jatu beyusmakin nawamakatsis ikin jabu jatubetan yunumisbu inun, soldadobu xanen ibubu inun, Galilea anu pei ichapayabu jawen jiwe anu jatu ichawaxun jatu pimaya Herodíasin jawen bene padankin Juan jatu tenanmakatsis ikaya 22 Herodíasin bake chipash jatu nawaxunkin xanen ibu Herodes inun ja jatu pimakin ichawa jatu benimawaya Herodesin jawen aniwa yuikin: –Jawada min ea yuka en mia inanxanaii– iwanan, 23 yubakin ana yuikin: –Jawada betsa betsapa min ea yuka nukun mai pakea namakis paxkaxun en mia yunutiduki– akaya 24 ninkatan chipash nawai mainkaini kaxun jawen ewa Herodías yukakin: –Ewaan, ¿jawa yukatanpa?– aka jawen ewan yunukin: –Nashimanika Juan jatu textemaxun jau mia jatu bemaxunun ja ea atanwen– aka 25 jawen epa xanen ibu Herodes anu jawaida ana jikikain yuikin: –Na jabiatian Nashimanika Juanen buxka ea inandiwe, sapa kenchakidan– aka 26 jawen juinti metexekei punu nukatan Nashimanika Juan tenankatsi ikamabia ja jatu pimaibu bebunxun jawen aniwa ma yubai ninkakanxunwen taexun jawen yuba binumakatsi ikama 27 jakimamadi ja soldado bichiti jiwe anu jau katanun xanen ibun yunukin: –Juanen buxka textexun ea bexuntanwen– aka 28 soldado kaxun bichiti jiwe medanua Juan textetan jawen buxka sapa kenchaki nanebidan bexun ja chipash inan ja chipashan jawen ewa inanikiaki. 29 Jaska wakin Juan tenankanxu jawen tsumabun ninkatan bexun jatu yukatan jawen yuda bibain maiwati anu maiwanibukiaki. 30 Janua jawen kushipayabu yunua butani Jesúski ana jaki dasitan jaska wakubauntanshinabu Jesúski chania akeakei meneabun 31 yudan kaian Jesúski ichabu janixun jawen tsumabun pitidubumaken Jesúsun jatu yuikin: –Benanta jatu dapaxkabain jadia juindukunyunun bukanwen– jatu wabaini 32 janua Jesús jawen tsumabubes xaxun inatan kai janu tsua jiweabumanu buaibun 33 jakia Jesúsun jatu jenebaini kakin mae tibi dunkebainai uin Jesús dunkenanain bechibaini chibain kushibaini mae bestibu tibi anuabudi bui Jesús jikidiama jabu dukun bebunkidi jikia maniabun 34 Jesús xaxuwen kai keti itan xaxu anua butukainkin yudan kaian uin jatuwen nuijaidakin jabu chaxuwan uinikauma keskabuwen taea jatuwen dabanan ikin jatu yusin taewaxun betsa betsapawen jatu yusinbaiaya 35 janua ma badi kaya jawen tsumabu Jesús dapi buxun yuikin: –Ma badi kaikiki. Nenu tsua jiweabumaki. 36 Na yudan kaianen jabun jania pitidubumaki. Ja mae udama tibi anua jau misi bixun pitan jau jaskadabaintanunbun jatu nichindiwe– akabu 37 Jesúsun jatu kemakin nemakin: –Jaska jatu wama, matun jatu pimakanwen– jatu wa januxun jawen tsumabun yuikin: –¿200 día nun dayai peiwen jatu misi bixuntanpa, jau pinunbunan?– akabu 38 Jesúsun jatu yukakin: –¿Jati misi man jayamenkain? Uintankanwen– jatu wa buxun uintanxun yuikin: –Meken besti misi inun baka dabe besti nun jayaki– akabu 39 januxun jawen tsumabu Jesúsun yunukin: –Jatu ichawa akeakekanwen. Ja basiki jau tsaununbun jatu yunukanwen– jatu wa 40 jatu yunuabu jatidi xuku betsai 100 inun jatidi xuku betsai 50 mania akeakebaunaibun 41 Jesúsun ja misi meken besti inun baka dabe tsumaxun naiudi teskanxun uinkin pitikidi Dios kenwantan misi tunke tunke apakekin jawen tsumabu inankin jatu yunua ja yudan kaian inanbaunaibun januxun baka dabedi jatu inan jadi jatu inan keyuabu 42 dasibibun yani wai benimai pepeaibun 43 janua ja misi meken besti inun baka dabe ja dabe jatu paxkaxuna 5,000 junibun pikin texe wakanxu ichawakin 12 kuki jawen tsumabun mata wanibukiaki. 45 Janua nuku dukun bebunkidi ianenwan pukei Betsaidaudi nun jawen tsumabu kanun xaxuwen nuku yunua nun kaya yudan kaiandi jatu nichinbaini mati anu ka Diosbe janchanun ika ka Jesús ja mesti niken 47 meshu medan jawen tsumabu ianenwan namakis bui nunubainaibun Jesús ja mesti main nixun uiainyan 48 jawen tsumabun xaxu tuein bikaibun niwewan bekin xaxu chixtekidi butan butanaya ma pena kemaya Jesús jatuki nukuyui ian bemaki bepaikidankin jatu dainbaini 49 ja ian bemaki kaya uin yushin dabanen sai iki 50 dateaibun Jesúsun jatu janchawakin: –En eaki. Ewen dateyamakanwen– jatu watan 51 janua jawen tsumabuki xaxun inaya niwewanen ian bechudunwain maianyan jabu jadakidi shinantima jatu wa Jabaa! iake iakekin 52 Jesúsun jaska jatu misi pimai uinbiabidankanxu jawa jatun shinan xabakabidiabuma jaska tapindiabuma inibukiaki. 53 Janua ianenwan pukei besusi bupananbun niwen jamakidi jatu bukin xutua mae betsa Genesaret anu keti itan jatun xaxu nexatan 54 janua butubainaibu yudan kaianen Jesús unantan 55 mae kesua anua kushibidankin isin teneaibu jatun baketiki bakebidankin Jesús anu jatu iweabu 56 janunkain mae udama tibi anua inun bai puchinin jiweabu anua isin teneaibudi bai tanamabidankin januxun jau Jesúsun tadi metsanun, iwanan, jatu Jesús ea axuanbu jawen tadi kexa ja isin teneaibun metsatan dasibi main kaya akeakenibukiaki.

Marcos 7

1 Fariseobu inun judiobu dasibibun jatun xenipabun beyakidi matu yusinun ninkakanwen. Jabun xenipabun beya tibi chibankin fariseobu inun judiobu dasibibun pidiama mepanui taemisbuki, chakabu nemaidan. Jaska inun, piti bitani jui jikitan jawen beyawen taea jatu meuxkeabu mepanukubainmisbuki. Jaska inun, jatun xenipabun beya betsa betsapa chibankin jatun kencha dachukin jatun shumu napankin jatun mane kencha dachukin jatun dakati unpaxwen bewash bewash atan tede amisbuki. Jaska jatun xenipabun beya chibankin akeakekubainmisbuki. Jaska wamisbuwen taea fariseobu inun Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu Jerusalén anua beshianbu Jesúski kemaxun uinkin jaska jatun xenipabun beya chibanma Jesúsun tsumabun pidiama mepanuabuma piaibu uinkin jatu yuankin 5 Jesús yukakin: –¿Jaskakin min tsumabun nukun xenipabun beya chibanma mepanuma pikanimenkain?– akabu 6 Jesúsun jatu yuikin: –Man yusinmis keska akama man bepadamemisbukidi chanima bebunkidi Diosun matukidi yuikin: ‘Na yudabunan, jatun janchawen ea kenwanbiakin jatun juintiwen ea shinainsbumaki. Ja inun, ichatan jawa ea kenwankin pewaisbumaki. Jakia junibun yunuawen besti jatu yusinkubainmisbuki’, aka jawen jancha yuixunika Isaíasin ninkatan keneniki. 8 Jaska waniwen taea Diosun yunua shinankin chibanma yudabun beya besti man chibanmisbuki– iwanan, 9 ana jatu yuikin: –Matun beya betsa betsapa besti chibankin jakia Diosun yununi shinanbiakin man akin pewaismaki. 10 Eska Moisin yununi ana matu shinanmanun ninkakanwen: “Matun epa inun matun ewa medabewakin jatu duawakubainkanwen. Jakia matun ibubu man jatu ichakawaya jau matun xanen ibubun matu tenanxanunbunwen”, abianiken 11 jaska shinanma matumebi ibubis matun jancha watan jatu yusinkin: “Matun ibubu jawadawen medabewati mabu man jaya man jaki tanabia Templo anu inankuinkatsi man butidu man shinantiduki. Tsuan matu ana bikawatidubumaki”, akin man jatu yunuchakamiski, nemakinan. 12 Jaska wakin jatu nemakin man jaska wakubainaibu tsuan ana matu yunu yunu atidubumaki, matun ibubu man medabewanunbunan, akin man jatu yunumiski. 13 Jaska wakin matumebi ibubis beya betsa chibanti matuna watan Diosun yununi jancha man jatu jakimawamiski, yunuti betsa betsapa jatu maewaxuankea akekinan, jau ja chibanunbunan– jatu watan 14 ana Jesúsun yudan kaian kenaxun jatu yuikin: –Man pabinkiyabuki. Matu yusinun ninkakin peidawakanwen. Piti tibi yudabun piabu jawa jatu jawen chakabuwaismaki. Jakia yudabun juinti medanua besti jawada chakabu taxnikin Dios jatu dananmamiski, yudabuki sinatamakinan– jatu watan 17 janua Jesúsun yudan kaian jenebaini jawen tsumabube jiwetan jikiaibun ja miyuiwen jatu yusinxukidi ana jawen tsumabun yukabu 18 Jesúsun jatu yuikin: –¿Matundi man ninkakin tapindiabumamen? Xabakabi matu yusinun ninkakanwen. Piti shadabu yudabun piabu jatun shinan medan naneama jawa jatun shinan chakabuwatidumaki. Jakia piti shadabu piabu jatun jatuki naneabu puiyabu kainmiski– iwanan –Jaskaken piti shadabun jawa jatu chakabuwatidumaki– jatu anikiaki. Jaskawen taea jawada piti shadabu pikin nukun puku anu nun nanemisdan, pekiaki. Jadan, jatun Dios sintamaismaki. 20 Jaskawen taexun Jesúsun ana jatu yuikin: –Yudabun shinan medanua jawada chakabu jayabu taxnikinan, jaskatun jatu chakabuwamiski, Dios sinatamakinan. 21 Jaska inun, eska yudabu jaya jatun shinan uke medan aduabu chakabu shinankin xabakabi taxnimamisbuki. Eska tibi xabakabi shinanwen kainkinan, kemukin jamapai tibi xebi jayabu chutabaunmisbuki. Ja inun, yumetsumisbuki. Ja inun, yuda betsaki yubakatan tenanmisbuki. 22 Ja inun, ainyan inun beneyabia betsabe chutanamemisbuki. Ja inun, yuda betsan mabuwen kemumisbuki. Ja inun, chakabu betsa betsapa wamisbuki. Ja inun, yuda betsa padanmisbuki. Ja inun, jatun yudawen jawada pae tibi aki paein chakabumisbuki. Ja inun, yuda betsa jawen jiwea keskama jatu uin juni betsa jaska jayatidumawen nui jatuwen bika tenemisbuki. Ja inun, chani chakabaunmisbuki. Ja inun, ibubis shinain kein: “En pepaki”, imisbuki. Ja inun, yuda betsawen nuikin duawakin medabewaisbumaki. 23 Jaska tibi yudabun shinan anua taxnikin jatu chakabuwamiski, Dios sinatamakinan– jatu anikiaki. 24 Janua Jesús kainkidani Tiro mae pakea anu junekain jikipanan tsuanda unainbun jiwe betsa anu jikiaya 25 janua judiobuma Sirofenicianawa ainbu jawen bake yushin chakabuya Jesúskidi chaniaibun ninkabidani Jesúski nukuxun danti itan yuikin: –En ainbu bake yushin chakabu jayaki. Ea kainmaxuin kawe– aka 27 Jesúsun yuikin: –Israelbun piti bixun kaman anu putama ja dukun jau jawen bababun yaniwayununbun metidubumaki– aka 28 jawen jancha ninkatan Jesús ana yuikin: –Jeen. Yusinaan, nun kaman keskaki. Israelbun besti tapukixun piabun jawen pese kamanen pimisbuki. Jaska keskadi wakin en bakedi min ea kainmaxuntiduki– aka 29 jaska ikunwain unankin Jesúsun yuikin: –Min pe yuiaya en mia medabewaxuki. Jaskawen taea min bake anua ma yushin chakabu kainkainxuki. Uinditanwen– akaya 30 kaxun jawen jiwe anu jikitan ja ainbu bake ma yushin chakabu kainma pes daka uintushinikiaki. 31 Janua Jesús Tiro mae pakeanu chintuntani Sidón dunkeatain Decápolis kesua anu Galilea ianenwan kexa anu jikiken 32 janua juni betsa patani inun juyuni Jesús anu iyuxun ea axunkin: –Min mekenwen jaki mepitan nuku xuxawaxunwen– akabu 33 ja isin teneai tadi ja mesti metsunbain Jesúsun iyuxun jawen metutinin pamistubukuntan jaxpa watan jawen kemu jamichutan 34 naiudi besutan juinsinakin yuikin: –Efatá!– iwanan, nukun janchawen yuikin: –Jau pabepemenunwen– aka 35 jawen pabinki dabe ma pabepemea inun jawen janadi ma janpekea ma jancha kayabiaya 36 Jesúsun jatu anu ana iyuxun jatu nemakin: –Tsua yuiyamayutankanwen– jatu wabia kaxun yudabu betsa betsapa jatu banabima akeakeabu 37 e itan Jabaa! Yuu! ikin yuikin: –Jesúsun jamapai betsa betsapa pepa atiduki, patanibu ninkamakin inun juyunibudi janchamaikikidan– inibukiaki.

Marcos 8

1 Januxun ana xaba betsatian yudan kaian Jesúsun jatu yusinkubainaya ma xaba dabe inun besti kaya jatun piti ma keyuabu jania pitibumaken Jesúsun jawen tsumabu kenaxun yuikin: –Ma xaba dabe inun besti ea ninkakin jatun piti ma keyuabuwen taea en jatuwen nuiaii. 3 Jatun jiwe anu piti mais en jatu nichian bui bai puchinin anua punu nukai babui unanyamastidubuki, betsabu chaikea beshianbudan– ikaya 4 jawen tsumabun Jesús yuikin: –Nenu tsua jiweabumaki. Jania piti bixun nun jatu pimatidumabin– akabu 5 Jesúsun jatu yukakin: –¿Jati misi man jayamen?– jatu wa –Sieteki– akabu 6 januxun Jesúsun ja yudan kaian yuikin: –Ja main tsaubaunkanwen– jatu watan ja siete misi bixun Dios kenwantan tunke tunke akai jawen tsumabun bibainbainkin ja yudan kaian jatu inan akeakeaibun 7 janua baka eskadabesdi jaya Jesúsun bixun Dios kenwandiatan tekepakediakin jawen tsumabu inan jabun jatu inankin mebesa 8 januxun dasibibun yaniwai benimai pepeaibun ja pikanxu piti texea ichawakin siete kuki matawabun 9 janua 4,000 yudabun pikin keyuabun Jesúsun jatu yunukin: –En ma kai buditankanwen– jatu watan 10 janua jawen tsumabubes xaxun nanetan bui Dalmanuta mai pakeakidi bunibukiaki. 11 Janua fariseobu Jesús anu bexun jabe ja inun, iwanan, unanti wakin yuikin: –Dios anua jawen unanti dami nuku axunwen, min jawen kushipa jaya nun uinunan– akabu 12 Jesús juinti nishmaxun jatu yuikin: –¿Jaskakin jawada Diosun besti damiwatidu uinun ixun man ea yukai? Chanima en matu yuiai ninkakanwen. Jamapai betsa uinmakin en ana matu axuntaskamaki– jatu watan 13 januxun jatu jenebaini xaxun nanetan ana chintunkaini ianenwan kexa betsaudi jawen tsumabu jatu iyua 14 janua bui misi jakimabaini jawa piti buama misi bestichaiya besti xaxun buaibun 15 Jesúsun bebunkidi jatu banabimakin yuikin: –Fariseobu inun xanen ibu Herodesin misi xaxa wati meseki. Uindakubainkanwen– jatu wa 16 jatu jaska wa jamakidi shinain jawen tsumabu yuinamei: –Nun misi beama ixuken nuku jaska nemaikiki– ikaibun 17 jaskakidi yuinamei janchaibu unantan Jesúsun jatu yuikin: –¿Jaskai buxka kushikin man ninkadiabumamen? ¿Jaskai: “Nun misi beama ixuken jaska nuku yusinkiki”, iki man yuinamekanai? 18 Man beduyabia jawada en matu axuain man uin pewama ikunkainaii. Man pabinkiyabia jawada en matu yusiain man ninka pewama idiakunkainaii. 19 Eska uinbiaidan, misi meken besti tunkepakexun 5,000 junin kaian en jatu pimadan, ¿jati kuki jawen texe man ichawashinamen, ja pitidan?– jatu wa –Doce kain– akabu 20 –Janua betsadan, siete misi tunkepakexun 4,000 en jatu pimadan, texe wabudan, ¿jati kuki man matawashinamen?– jatu wa –Siete kain– akabu 21 januxun Jesúsun jatu yuikin: –Matunan, ¿jaskakin man tapindiabumamen?– jatu wabaini 22 janua bui mae betsa Betsaida anu jikiabun juni bekuni jau xuxawanun Jesús anu iwexun ea axunkin: –Jaki bemepiwe– akabu 23 juni bekun metsunbainkin benanta iyuxun jawen beduki kemu michuxun bemepitan metseketan yukakin: –¿Jaskada min uiain?– aka 24 bepexe midintan yuikin: –Junibu uinbiakin ji mapua keska buanaibu en jatu uiaiin– aka 25 Jesús ana jawen beduki mepia janunkain ma xuxa xabakabi dasibi uinkin pewaya 26 Jesúsun jawen jiwetan nichinkin yuikin: –Na mae anu ana jadi kama min jiwe anu inun kadiwe– abainikiaki. 27 Janua Jesús jawen tsumabube kai Filipon mae Cesarea chaima anu ana bai tanabainkin jawen tsumabu yukakin: –Yudabunan, ¿en tsua ekidi yuimisbumen?– jatu wa 28 jawen tsuma betsan yuikin: –Betsabun mikidi yuikinan: “Nashimanika Juan ana bestenshinaki”, mia wakanikiaki. Betsabundi yuikin: “Elías ana jushianki”, mia wadiakanikiaki. Betsabundi yuikin: “Diosun jancha yuixunika betsa ana besteinmaki”, mia wadiamisbukiaki– akabu 29 januxun Jesúsun jabudi yukakin: –Jamen matun shinankinan, ¿man tsua ea yuimismen?– jatu waya januxun Pedron jatu yuixunkin: –Miadan, min nukun mekenika Mesías Cristoki– akaya 30 Jesúsun jatu nemakin: –En Mesías Cristoki tsua banabimayamayuxankanwen– iwanan, 31 Jesúsun ana jatu yuikin: –Diosun bake en matun Juchi Kayabi Iyuadan, ea nuitapawaxankanikiki. Eki sinatakin ea ichakawakin mae xanen ibubu inun, Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun, Diosun jancha kenenibu yusinananmisbundi ea danankin ea jatu tenanmabu dabe inun besti xaba kaya en ana bestenxanaii– akin 32 jaska wakin jatu xabakabi yuiai ninkatan Pedron Jesús ja mesti paxkabain nemakin yuikin: –Min jaskatidumaki– aka 33 Jesús jawen tsumabukidi nasauketan uinkin Pedro nemakin yuikin: –Satanásan shinanwen min ea nemaii. Ana jadi jaskayamawe. Jawada Diosun uiain keska min uianmaki, eska shinankinan, jaska yudabun uinmis keskawen min ea nemaidan– atan 34 januxun Jesúsun jawen tsumabu inun yudabu jabe buaibu kenaxun yuikin: –Tsuabuda eki chiti ikatsis ikidan, jamebi jaska shinanmis jakimatan: “Bika tenei en jawen taea mawatiduki”, ikin jau ea chibankubainunbunwen. 35 Jamen tsuabunda shinain: “En mawakatsi ikamaki”, iki jatunmebi mekeaibudan, eauma mawakin jatun jiwea benuxankanikiki. Jakia ea ikunwankin en kakape yusinkin ea chibainwen taexun tenanbiabu jatun jiwea benuama jiwekuinxankanikiki. 36 Jaska inun, jaskati dabanen yudabun shinanma mai anua mabuwen inun jamapai tibiwen kemukin ichawai jiwemisbudan, jabudi eauma mawai benuxankanikiki. 37 Ja inun, jawada inananankin jawen jiwea pakatan jawen jiwekuinti tsuan bitidubumajaidaki. 38 Jaska inun, tsuabuda na yudabu chakabu bebunua eki inun en janchaki dakemisbudan, en Epan kushipaya jawen nai tsuma pepabube jua jabiaskadiai en jatuki dakediaxanaii– iwanan,

Marcos 9

1 ana jatu yuikin: –Chanima en matu yuiai ninkakanwen. Na jabia man ebe mapuabudan, betsabu man mawadiamaken Dios Xanen Ibui taei kushipajaidai man uinxanaii– jatu anikiaki. 2 Janua ana 6 día binuaya Pedro inun, Santiago inun, Juan Jesúsun katubainkin jatu iyui kakin mati keyatapajaida mapeketan janua jatu bebun Jesús dami 3 jawen tadi juxupajaidai chaxajaidai tsuan tadi patsakin juxupa wakin jaska waisma keskai ikaya 4 jaskaya jabianudi Elías inun Moisés Jesúsbe janchai uin 5 datejaidaibun jadakidi shinantima Pedron Jesús yuikin: –Yusinaan, nun nenu juadan pejaidaki. ¿Pean xubu dabe inun besti matu waxunpa, betsa mina inun, betsa Moisésna inun betsadi Elíasinadan?– ikaya 7 janua samama nai kuin bekin jatu bepuaya nai anua jui taxnikin yuikin: –Nadan, en bakeki. En bechipaijaidaii. Ninkaidakubainkanwen– jatu waya 8 samama bedu bedu ikin uin ja jabe mapukanxu ana niama Jesús besti nia uiainbun 9 janua mati keyatapa butebidankin Jesúsun jatu yuikin: –En matun Juchi Kayabi Iyua matu mawaxuntan en ana matu bestenxundiamaken jawada na jaska man uinxudan, tsua yuiyamayuxankanwen– 10 jatu wa tsua yuiama jatunmebi yuinamekin: “Mawatan ana bestenxanaidan, ¿jaskadamen?” ixun 11 ana jawen tsumabun Jesús yukakin: –Yusinanbun jatu yusinkin Diosun jancha kenenibuwen jatu yuikin: “Nukun mekenan Cristo judiama bebunkidi Elías juxanikiki”, ikidan, ¿jaskai imisbumen?– akabu 12 jatu kemakin: –Chanima Elías bebunkidi ana juxun dasibi benawakin pewakin taewaimaki. Ja dikabi, Diosun jancha yuixunikabun kenekin: “Diosun bake jatun Juchi Kayabi Iyuadan, jabun danankin ichakawabu nuitapaxanikiki”, adianibuki. 13 Jakia eanan, en matu yuiaii. Elíasdan, chanima ja dukun juimaxun jatu yusianyan danankin Elías Diosun jancha yuixunika ichakawakin jaskadaxanaikidi Diosun jancha yuixunikabun bebunkidi jakidi kenenibu akin jabiaskadi wakin ichakawaimabuki– jatu abidani 14 janua Jesús jawen tsuma betsabuki nukunun ika jui janu yudan kaian jawen tsumabuki icha Diosun jancha kenenibu yusinananmisbube jatube icha yuinamea akeakeaibu Jesúsun uinkubidanaya 15 Jesús juai dasibibun uin benimajaidai kushibaini jaki nukuxun yukakin: –¿Min ma juai?– akabu 16 januxun Jesúsun jatu yukakin: –¿Jawai Diosun jancha kenenibu yusinananmisbube jadakidi man janchawen yuinamei ikai?– jatu waya 17 ninkatan juni betsan yuikin: –Yusinaan, en juni bake yushin chakabun juyu wani en mia anu iwexuki. 18 Ja yushin chakabun achixun duxku imakin tin imatan mai pusama daxka daxka iki bakuxyai xeta yenx yenx iki bakux kebus iki chadish chadish imakin jaska wakin babu wakubainmiski. Jaskamisken: “Jau yushin chakabu ea kainmaxununbun ika”, min tsumabu en jatu shinanbiabidana tsuan jawa ea kainmaxuntidubumaki– aka 19 mapuabu Jesúsun jatu yuikin: –Ikunwainsbumaan, ¿jatiki matu medabewai ana en matube jiweyuxanai? Nedi iwekanwen, ja bakedan– aka 20 iweaibun yushin chakabun Jesús bechitan ja juni bake ana duxku ima main tin itan taka taka iki kemu bus bus ikaya 21 Jesúsun jawen epa yukakin: –¿Jatian bedukui taenimen?– aka jawen epan yuikin: –Bakeishta iki taeniki. 22 Ja yushin chakabun tenanun, iwanan, jawenchains chi medan napukin inun jene medandi pukumiski– atan –Jamapai min atiduwen taexun ¿en bake min ea xuxawaxuntidumen? Nukuwen nuikin min atidudan, ea medabewawe– aka 23 Jesúsun yuikin: –En mia medabewatidudan, ¿min shinanmamen? Min ea ikunwanyan jamapai betsa betsapa en mia axuntiduki– aka 24 jawaida jawen epan unanxubima yuikin: –En mia ikunwaiin. Ana en ikunjaidawanun uinmakin ea medabewawe– aka 25 yudan kaian ichabidanbidanaibun uinkin Jesúsun yushin chakabu yuikin: –Yushin pata wakin inun juyu wamistuun, ja juni bake medanua kaindikaintanwen. Chintunkidan ana jaki jikiyamaxanwen– akaya 26 yushinin bis imatan ana duxku imabaini kainkainaya ja juni bake mawa keska dakaken ichapabun yuikin: “Ma mawaki”, ikaibun 27 januxun Jesúsun metsunxun benia benikauan niken 28 janua Jesús jiwetan jikiaya jawen tsumabus jabe jikibain ana yukakin: –¿Jaskakin ja yushin chakabu nukun nun kainmatiduma ixumen?– akabu 29 Jesúsun jatu kemakin yuikin: –Na eska yushin chakabu kainmakinan, Dios dayuikin ea a bestikubainkin man kainmatiduki– jatu watan 30 janua Jesús jawen tsumabu besti tadi iyuxun yusinun ika yudabu uinmama jatube june kai Galilea napaibaini kakin jatu yusinkin: –En matun Juchi Kayabi Iyuadan, tsuanda ea jatu achima ea tenanbu xaba dabe inun bestitian en ana bestenxanaii– jatu wa 32 jaska jatu yuiai jawen tsumabun jawa ninkamajaida jawa yuiai dabanen datekin Jesús ana jawa yukama inibukiaki. 33 Janua Cafarnaúm maewanu bei jiwetan jikiabun Jesúsun jatu yukakin: –Bai tanabidanidan, ¿jawakidi man yuinamekubidankanxumen?– jatu wa 34 bai tanabidani janchai yuinamekubidani: –Jesúsbe xanen ibukin ¿nukunan, jadatubun betsabu nun matu binunxanimenkain? ¿Eamenkain?– iki yuinamekanxu dakei jawa yuiama pes maniabun 35 Jesús tsauxun jawen 12 tsumabu kenaxun yuikin: –Jadatuda man xanen ibu pepa ikatsis ikaidan, ja dukun yuda dasibibu medabewakin jatuwen nuikin jabun tsuma keska ikubainkin jau jatu duawakubainunbunwen– jatu watan 36 januxun bakeishta betsa jawen tsumabu nashui abidan iwexun ikuxun jatu yuikin: 37 –Ea duawanun, iwanan, na bakeishta keska wakin tsuada en kenaya juaidan, ikin ea akawakin man duawatiduki. Jabiaskadi wakin ea besti duawama jatun ea yununi Diosdi jabun duawaxankanikiki– jatu waya 38 Juanen Jesús yuikin: –Yusinaan, juni betsan min kena kushipa paewen yushin chakabu kainmai nun uinbidanshinaki. Nukubetan mia chibanmaken nun nemakin nun bextepaibia nuku ninkama ishianki. Jadi nun nemashinadan, ¿pemen?– aka 39 Jesúsun jatu yuikin: –Nemakin man jatu bextetidumaki. Tsuada nukuki sinatamadan, nuku medabewaikiki. Jawada atimaska yudabun atidubuma en kena kushipawen abiakin samama ekidi chakabu yuitidubumaki. 40 Ja inun, tsuada nukuki sinatamadan, nuku medabewaikiki. 41 Ja inun, man ea ikunwainbuwen taexun jamapai tibiwen matu duawakin unpax amai keskawen matuwen dabanan ikin matu inainbudan, chanima Diosun jatu duawaxanikiki, pepawen manakukinan– iwanan, 42 jabias bake ikuxun ana jawen jatu shinanmakin yusinkin: –Tsuabunda jawada Diosun nemamis inun yunumis chibanma chakabu wamisbun bake mishtinbun ea ikunwain jatu padankin chakabu jatu ama akeakediamisbudan, jaskawen taexun Diosun jatu kupijaidaxanaiwen taea jawen xekiwan deneti mishki ewapa nexaxun teumatan ianenwan medan pukua jasadan, jawen kupiti bexmas mekeanaii. 43 Jaska man ikatsi ikamadan, jawanda matu chakabuwamis bextekekin jawaida jenedikubainkanwen. Janua min meken betsa kasmai min tae betsa kasmai min bedu betsa kasmai jadatuwenda mia chakabuwamis ja mextekea keskakin jamapai chakabu man imis inun man amis tibi jawaida bextekei jenetiki. Min meken dabeya kasmai min tae dabeya kasmai min bedu dabeyadan, janu chi nukaisma anu inun janu nami xena debuisma anu chi medan mia puta pemajaidaki. Jakia min meken bestichaiya inun min tae bestichaiya inun min bedu bestichaiyadan, Dios anu niti ikama min jiwenunbadiai pejaidaki. 49 Chi keskawen man ikunwainbu tibi chuxakin akawakin matu bika tenemaxankanikiki. Matu jaska wabiabu Diosun jawen kushipawen matu mekea man kushipaxanaii, tewen nami mekemis keskaidan. 50 Tewedan, nami chaputima wati inun nami meketibia payukui keyumiski. Matubunan, Diosun jancha man unainbuwen taexun matunabu yusiin man tewe batawen meketi keskabuki. Jakia jaskai tewe jawen bata keyu bumis ana meketiduma keskama Diosun jancha ninkakin pewatan ea chibainbube medabenain unanuma jiwekubainxankanwen– jatu anikiaki.

Marcos 10

1 Janua Cafarnaúm anua kainkaini kai Jordán jene kexa betsaudi estekidi Judea mai pakea anu jikia yudan kaian ana jaki ichaibu jaskabidanaibu jatu yusinmis keskaibu Jesúsun ana jatu yusianyan 2 januxun fariseobu jatiditun Jesús unanti watan jaki bepadamenun ika jaki kematan yukakin: –Juninan, ¿jawen ainan jenetimen?– akabu 3 Jesúsun jatudi yukakin: –Moisinan, ¿jaskada nukun xenipabu yusinkin yununimen?– jatu wa 4 jabundi yuikin: –Moisin yusianan, ainbu jenekatsi ikinan, jawen jeneti unaki kenexun inantan jenebaintiki, ani nun uinmiski– akabu 5 januxun Jesúsun fariseobu jatu yuikin: –Chanimaki. Matu keska matun xenipabu juinti kushiken jaska Moisin jatu yununiki. 6 Jakia Diosun dasibi damiwakin taewakinan, juni inun ainbu jau ja dabe ketaxamenunbun, iwanan, Diosun jatu damiwaniki. 7 Jaskaken jawen ibubu dapaxkabain juni ainyantan jawen ainbe ketaxameawen taea 8 ana yuda dabema jabias yuda bestichai keska jiwetidubuki. 9 Janua Diosun juni inun jawen ain yuda bestichai keska jatu wa junin jawen ain dapaxkabainkin jenetimajaidaki– jatu watan 10 janua Jesús jawen tsumabube jiwetan jikia maniabun jaska jatu yusinxu ana yukabu 11 Jesúsun jatu yuikin: –Tsuabuda jawen ain jenetan ainbu betsa ainwankinan, jawen ain xeni danankin Diosun yununidi danain chakabumisbuki. 12 Jaska inun, ainbun jawen bene jenetan juni betsa benewakinan, jawen bene xeni danankin Diosun yununidi danain chakabudiamisbuki– jatu anikiaki. 13 Janua jatun bakebu jau ea Jesúsun mexunkin unanuma waxunun, iwanan, janu iwebidanbidanaibu jawen tsumabun jatu nemaya 14 Jesúsun uin jawen tsumabuki sinatakin jatu yuikin: –Jatun bakebu ea anu iweaibu jatu nemayamakanwen. Dios xanen ibuaitianan, na bake mishtinbu eki dateabuma keskabu besti Dioski dasixankanikiki– jatu watan 16 januxun bake mishtinbu ikuxun mamepixun duawakin bestibu jatu yuikin: –Dios miwen nuikin mia bechipaiaya unanuma yumei pekanwen– jatu wa akeakenikiaki, Jesúsunan. 17 Janua Jesús ana kainkainaya juni betsa kushikidan jaki nukutan ja bebun danti itan yukakin: –Yusinan pepaan, ¿Mia yukapa? Jiwea kayabi bikinan, ¿jaska kayatan en bitidumen? Ea yuiwe– aka 18 Jesúsun yuikin: –¿Jaskakin ea kenakin: “Pepaan”, min ea wai? Dios bestiki, pepadan, ¿min unanmamen? 19 Mianan, Diosun yunuti inun jawen nematidan, ¿min unanmamen? Eska yuinidan: “Ainbu min ainma chutatimaki. Juni betsaki sinatakin tenantimaki. Yumetsutimaki. Juni betsaki chanichakatimaki. Padananantimaki. Ja inun, min epa inun min ewa duawakubaintiki”– aka 20 ja juni mabuyatun Jesús yuikin: –Chanimaki. Dasibi Diosun yunuti inun jawen nemati jaskadan, en ma unan keyuaii. Bakeishtatun tapinixun en chibankubainmiski– aka 21 Jesúsun uin jawen nuikin ana yuikin: –Min pe ea yuiaii. Na besti min shinandiamaki. Mia yuinun ninkawe. Nai anua Diosun manakuti pepa bikatsis ikin min jawada dasibi min jaya jatu inan keyutan ja pei min bishian ja nuitapaibu inankuintan chintuanma ebe kakin ea chibankubainxanwen. Min jaskakunkainaiwen taexun jiwekuian min bixanaii– aka 22 Jesúsun jaska yuia ninkai jawen mabu ichapawen nui juinti nishmai keyutan ana jawa yuiama benikainaya 23 Jesúsun jatu uinbaunkin jawen tsumabu yuikin: –Juni mabujaidayadan, Dios xanen ibuai anu jikinun ikaidan, bikajaidaki– jatu wa 24 jawen tsumabun jawen jancha ninkai Jabaa! ikaibun Jesúsun ana jatu yuikin: –Chanimaki. Ja yuinaka ewapa camellodan, ja xumux jawen chixuiki jawen yuda kainmakinan, tsuan atidumaki. Jakia jaska keska bikadan, juni mabu ichapayadan, jawen mabu besti shinain jawen nuikin jatun shinan betsa wama Dioski chiti itidubumaki– jatu waya 26 jawen jancha ninkatan pes juinti nishmaxun yuikin: Jabaa! iki yuinamekin: –Jaskakenan, ¿tsua Diosun nuku mekekin paxawakin jiwematidumen?– ikaibun 27 jatu tibi uinbaunkin yuikin: –Tsuada yudabun matu jaska waxuntidubumabiaken Diosun besti dasibi matu axuntiduki– jatu wa 28 Pedron yuikin: –Yusinaan, nukunan, mia chibankatsi ikinan, jawada nun jaya dasibi bashikin keyubidanimaxun nun ma mia chibanpakeaii– aka 29 Jesúsun ana jatu yuikin: –Chanima en matu yuiai ninkakanwen. Jadatutunda ea chibankin Diosun jancha kakape yusintanun ixun jawen mae jenekin jawen betsabu inun, jawen puibu inun, jawen epa inun, jawen ewa inun, jawen bakebu inun, jawen bai jenekin keyubainken 30 tsuabunda jamapaiwen jatu bika tenemabiaibun na jabiatian Diosun jatun pepawen manakujaidakin ana jiwe betsa inankin, betsabu inankin, puibu inankin, ewabu inankin, bakebu inankin, bai inankin jatu jaska waxunxanikiki. Jatu jaska wanixun nai anu jatu jabe jiwemaxanikiki, ikibi imakinan. 31 Ja inun, yuda ichapabu na jabiatian kenkin yunumisbudan, Diosun jatu kenwanma ixanikiki. Jakia betsabu na jabiatiandi jawa kenkin yunuisbumadan, Diosun jatu kenwankin xanen ibujaidawaxanikiki– jatu anikiaki. 32 Janua Jerusalén bai tanabainaibun Jesús bebukainaya jaki chiti ikabu jachun bui supuibaini jadia Jesúski jaki sinatamisbu anu kaya jawen tsumabun jaska shinain yuinamekubainaibun yudan kaian jatube bui dateyabi chibainbun januxun Jesúsun jawen 12 tsumabu besti kenaxun jatu tadi iyuxun jaska wakin ichakawaxanaibu ana jatu yuikin: 33 –Jerusalén anu na jabiatian nun kaidan, man unaiin. Januxun Diosun bake en matun Juchi Kayabi Iyua Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu jabu tsuanda jatu ea achimaxanikiki. Jabun ea tenankatsis ikin nawa betsabu ea jatu inanbu 34 jabu eki kaxekin eki kemu michukin ea kusha kusha axun ea tenanbu xaba dabe inun besti kaya en ana bestenxanaii– jatu wanikiaki. 35 Janua Zebedeon juni bake dabe Santiago inun Juan Jesús dapi kaxun yukakin: –Yusinaan, nun mia jaskakidi yukaidan, nuku axanwen– akabu 36 –¿Man jawa ea yukai?– jatu wa 37 jabun Jesús ana yuikin: –Min xanen ibu kushipai pepaya mibe nun xanen ibudianun mibe nuku tsaumaxanwen, betsa min yusiudi inun betsa min yusmaudidan– akabu 38 Jesúsun jatu kemakin: –Jaska man ea ea akaidan, shinankin man ninkadiabumaki. Jawada en ixanai keskadan, ¿man idiatidumen?– jatu wa 39 –Nun idiatiduki– akabu Jesúsun ana jatu yuikin: –Chanima ea ichakawaibu en isin tenexanai keska man tenediaxanaii. 40 Jakia en yusiudi inun en yusmaudi man ebe xanen ibutidudan, en matu yunutidumaki. Jakia en Epa Diosun jatu katunidan, ebe xanen ibuxankanikiki– jatu waya 41 janua Santiago inun Juan jaska yuka ikaibu Jesúsun tsuma betsa meken dabetibun ninkai jatuki sinataibun 42 januxun Jesúsun jawen tsumabu keyu ichawaxun jatu yuikin: –Jaska nawa xanen ibubun jawenabu ja akin mese wabetanan kushipawen jatu yunukin jatun tsumabu jawen kushipa jatu uinmakin jatu babu watan yunumisbu man unaiin. 43 Jakia matubunan, jaska shinanyamakubainkanwen. Matu anua tsuada xanen ibukatsis ikinan, jau dasibi matu medabewakin duawakubainunbunwen. 44 Jabiaskadiai tsuada xanen ibukatsis ikidan, dasibibun tsuma jau idiakubainunbunwen. 45 Jamen ea iki juidan, en matun Juchi Kayabi Iyuabiadan, jau ea duawanunbun ika en juamaki. Jakia matu debuxunkin yuda ichapabu benuabu mexpamatan matu jiwemanun ika en juniki– jatu abaini 46 Janua Jericó maewan anu Jesús jawen tsumabube jikia ibai janua Jesús kainkaini yudan kaian inun jawen tsumabube kaya janu bai kexa anu Timeon juni bake Bartimeo bekun tsauxun pei jatu yukamistun 47 Jesús Nazaret anua yumeni yui jakidi janchabainaibu ninkatan unanxubima jawenchains yuikin: –Davidin babaan, ewen nuiwe– akaya 48 ichapabun nemabiabu ana unanxubimajaida yuikin: –Davidin baba Jesúsuun, ewen nuiwe– abaunbaunaya 49 Jesús niti itan junibu jatu yuikin: –Kenakanwen– jatu wa januxun juni bekun kenakin yuikin: –Mia kenaikiki. Shinan chankain benidikidanwen– akabu 50 jawen yabukuti peputakatan jawaida benikidan Jesúski nukua 51 Jesúsun yukakin: –¿Mia jawa medabewapa?– aka juni bekunman yuikin: –Xanen ibuun, ana en uinun ea bepexwe ika en ikaii– aka 52 Jesúsun yuikin: –Ana uindiwe, min ea ikunwainwen taea xuxatan inun kadiwe– aka samama Bartimeo bepexetan Jesús chibanbainaya

Marcos 11

1 janua Jesús Jerusalén anu kai Betfagé inun Betania ja mae dabe anu kemai Olivos Mati tetanbainkin jawen tsumabu dabe yunukin: 2 –Ja mae besuudi kayanbis buxun burro nexea tsua jaki katsaumediama bechitan tepetan beyutankanwen. 3 Jaska inun, tsuanda matu yukakin: “¿Jawakatsi man tepeai?” matu wa yuikin: “Nukun Xanen Ibun biyukatsis ikikiki. Samama jabianudi nuku bemaxanikiki”, atankanwen– jatu wa 4 ja dabe buxun jiwe beputi dapi burro nexea bai namaki nia bechitan tepeaibun 5 jabianudi manixun yukakin: –¿Jaskakin burro man tepeai?– jatu waya 6 januxun Jesúsun jaska jatu yuixukidi yuiabu: –Peki. Buxunyutankanwen– jatu wa 7 tepetan januxun jatun bemakia tadi burro kamaki kabekanbain Jesús anu buxuanbu Jesús jaki inatan katsaumekainaya 8 ichapabun jatun bemakia tadi bai namaki nabekanbainaibun janua ana betsabundi xenpan mextexun jabiaskadi wakin nabekanxundiabainaibun 9 bebubainaibu inun chipu beaibun jui kushipawen jawenchains yuibainkin: –Aichu! Aichu! Ja Diosun kushipaya juaidan, benimawakin duawanankanwen. 10 Nukun xenipabu David ipauni keska xanen ibujaidai juikiki. Dios kenwanxunankanwen– akubaini bui 11 janu Jerusalén anu jikixun januxun Dios kenwanmisbu Templo jemaintin anudi Jesús jikidiaxun janua jawen jamapai dasibi uinbaunkin keyutan janua ma badi kaya kainkaini jawen 12 tsumabube Betania anu bua 12 uxashini xaba betsatian meshukidi Betania anua bunikainkin 13 ji betsa higuera benanta tupan nia Jesúsun bechitan jaska bimiyamenkain uintanun ika kaxun jawa bimi jayama jawen peijaida besti uinkin janu bimimistian idiamaken 14 januxun Jesúsun ji bimiuma yupukin: –Jau tsuan taska min bimi ana piyamaxanunbunwen– akai jawen tsumabun ninkabaini buaibun 15 janua Jerusalén anu Jesús ana jikitushitan janu Templo jemaintin kenekauanu jikikain januxun jawen Dios daewati inabu chaxuwan inun, ina awa inun, deiwan inananainbu inun biaibu jatu nichinkin taewakin pei bianananmisbun tapu nadabekin deiwan inanmisbun kenedi nadabediakin keyutan 16 janu jawen jemaintin kapukekin jau jawada iabaunyamanunbun jatu nemaxun 17 ana xanen ibubu jatu chitekin yuikin: –Jawen Templokidi jawen jancha yuixunika Isaías Diosun kenemani matu yuinun ninkakanwen: “En jiwedan, janua yuda betsa betsapabu ebe janchakin ea kenwanxankanikiki”, ibianiken na jemaintin xabatudu anua matubu padananankin yumetsun jiwe man wamisbuki– ikaya 18 jawen jancha ninkai Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun Diosun jancha kenenibu yusinananmisbun shinankin jabiadi yudan kaianen jawen jancha ikunwainbuwen taea jaki sinatai Jesúsun yusinkin jatu binutidu shinain jaki datei jaskatan tenantimen ika yubakai taeaibun 19 ma meshuaya Jesús jawen tsumabube Jerusalén anua kainbainaibun 20 janua meshukidi ana bai tanabainkin ja ji bimiuma anu ana dainbainkin jawen tacha inun jawen ibu ma xanashinken 21 Jesúsun jaska yuiai ninkashinxun Pedron shinankin Jesús yuikin: –Uian. Yusinaan, ja ji bimiuma min yupushinadan, ma xanashinabin– akaya 22 Jesúsun jatu kemakin: –“Diosun jamapai atiduki”, ikunwankanwen– itan 23 –Chanima en matu yuiaii. Na mati tsuanda yuikin: “Matipaan, mimebi tsekekain ianenwan medan pukutanwen”, akin man shinan dabewen shinanwen akama man ikunwankin jadi yuiaiwen taea Dios matuwen dabanan ikin matu axunxanikiki. 24 Jaskati en matu yuiaii. Diosbe janchakin: “En jaska bikatsis ikaii”, ikin yuikubainkanwen. Man shinan dabeyamaken jaska Diosun matu yunuaya man bixanaii. 25 Jaska inun, Dios dayui jabe janchakin tsuanda jawada matu chakabuwashina jaki sinatabiatan jawaida jabe daekubainkanwen, ana jas shinanmadan. Man jaskaibu matun chakabudi Diosun matu buaxuntan ana shinanma idiaxanikiki. 26 Jamen yuda betsabun matu ichakawabu man jatube daenameamaken Dios nai anuatun matun chakabudi matu buaxunamadi ixanikiki– jatu abidani 27 janua Jesús inun jawen tsumabu Jerusalén anu ana chintunkidan jikitan janu Templo jemaintin anu Jesús jikixun uiantani niken Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun, Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu inun, mae xanen ibu betsabu ja dapi buxun 28 yukakin: –Na min eska waidan, ¿tsuan jawen kushipa mia yunuimawen min aki ikai? ¿Tsuan jawen kushipa mia inainmamen, min jaska wanunan?– akabu 29 Jesúsun jatu kemakin: –Entsedi en matu yukai matun dukun ea yui taewakanwen, man ea yuiaya jawada man ea yukai en matu yuidiai ninkakanxunan. 30 Nashimanika Juan jau jatu nashimanun yunukinan, ¿tsuan kaya yunuyama man shinain, Diosundaka, junibundaka? Ea dukun yuikanwen– jatu wa 31 janua jabudi june yuinamekin: –“Diosun yunuyamaki”, nun wadan, “¿Jaskakin Juanen jancha man ikunwanma ikimamen?” iwanan, nuku kunyan atiduki. 32 Jamen yuda midimabun Diosun Juan yunuyamakidi jabun ikunwainbuwen taea jabuki datekin yuikin: “Junibun yunuyamaki”, nun wapanan nun jaska yuitidubuki– itan 33 jabun Jesús yuikin: –Nun unanmaki– akabu Jesúsun jatu yuidiakin: –Jaskakenan, tsuanda jawen kushipawen ea yunuimadan, eandi en matu yuiamaki– jatu watan

Marcos 12

1 jabianuxundi miyuiwen Jesúsun xanen ibubu jatu yusinkin: –Juni betsan bai waxun uva bimi batapa banatan mishkiwen dakenbaunkin keyutan janua jaki uva tsiniti watan januxun dasibi uinbaunti jiwe pishta keyatapa watan januxun jau bimi dabukun ea inanxanunbun, iwanan, juni betsa dayakapabube jabube yubakatan ibu keska wakin yunuyubaini chai kaimaken 2 janu ma kani tsekatitian ikaya bai ibuan jawena dabukun jau yukatan ea bixuntanun, iwanan, jawen tsuma betsa yunua ka 3 jabun jawena inankatsi ikama uva bimi mekeabun achixun kusha kusha axun jawa inanma mais kaya 4 januxun bai ibuan ana jawen tsuma betsa yunudia ka kunyan axun makushkin mapextan nichindiabu kadiaken 5 januxun bai ibuan ana jawen tsuma betsa yunua ka tenanbun januxun betsa betsapadi yunua buabu jatu kusha kusha akin jatidi tenanbun 6 jatu jaska tibi wabia jabun inanbumaken jawen bake bestichai bechipaijaidai ja besti niti itanaya jakidi shinankin: “En bake en yunua kaya jaki mesekin en bimi ea ja inanxuntidubumenkain”, iwanan, yunua ka 7 jawen bake jatuki kemai kai bechitan yuinamei: “Bai ibu mawashinken na jawen baken jawen bai tibi inun jawen jiwe tibi dasibi jawenawayuikiki. Na bai nukunas nun wanun tenanankanwen”, ixun 8 achixun tenantan bai tsisumen putanibuki– iwanan, 9 –¿Jaskakenan, ja bai ibuan jaskada jatu waxanimenkain? Matu yuinun ninkakanwen. Bai ibu jawenabube juxun bai anu dayamisbu jatu tenantan januxun juni betsabu jawen bai anu jau dayaxununbun jatu yunuxanikiki– iwanan 10 –¿Diosun jancha kenenibu uinkin man yuismamen? Matu ana shinanmanun ninkakanwen: ‘Jiwe wanikabun mishki dananbiaibun jabias mishki Diosun bixun dexun makedex wakin jawen kene mestenwan keska wakin 11 nuku uinmakin jabaa! imakin nuku jadakidi shinantima waxanikiki’, jatu waya 12 na miyuiwen jatu ja akin chiteai unankin xanen ibubun Jesús achikatsis ibiai yudan kaianki mesekin jawa meama jeneyunibukiaki. 13 Januxun Jesús jaska waxun tenantima jawen padantan romano xanen ibu ja amakatsi ikin judio xanen ibubun fariseobu inun Herodeski chiti ika betsabu Jesús anu jatu yunuabu 14 jaki bepadamebain yuikin: –Yusinaan, yuda betsabu miki sinatabiaya jawa jatuki dateama chanima jancha besti yusinkin jaska wakin Dios chibantidubu besti min jatu xabakabi yusinkubainaidan, nun unaiin. Jaskawen taexunan, ¿jaskada min shinainmenkain mia yukapa? Ja Romano xanen ibu Césarn nuku pei yukamisdan, ¿jaska wananxanpa? ¿Pakananxanpa? ¿Pakatimadaka?– akaibu 15 Jesús jawen bepadankin jamakidi yuimatan ichakawatidubu unankin jatu yuikin: –¿Jaskadawen man ea unanti wakin bepadanun ika ikanai? Jawen gobierno impuesto pakati pei jexe betsa ea uinmakanwen– jatu wa 16 betsa bexun inanbu uinkin Jesúsun jatu yukakin: –Nadan, ¿tsuan besu inun tsuan kena neamen? Ea yuikanwen– jatu wa jabun yuikin: –Romano xanen ibu Césarnaki– akabu 17 Jesúsundi jatu yuikin: –Césarnawen taexun matun xanen ibu César duawakin jawen gobierno dayaxunmisbu pei jatu inanxunkubainkanwen. Jakia Diosdi duawakin jawen yusian chibankin jawada bechipaiai axundiakubainkanwen– jatu waya –Nun jaska waxun padantidumaki– iki e itan ana jawa yuitima buaibun 18 janua saduceobu judiobu paxka betsa: “Ja mawabu jawen yuda tsua ana besteinsmaki”, imisbu Jesús anu jabudi bexun yukakin: 19 –Yusinaan, Moisin yusinkin: “Juni betsa ainyan juni bakewadiama mawaken janua jawen betsan ain janubi ainwantan juni bakewaxuntiki, jawen betsa mawaimatun kena dabikinan”, nuku waniki. 20 Jaskakidi ja jawen 7 betsabukidi mia yuinun ninkawe. Ja dukun iyuatun ainbu betsa ainwanxun juni bakewadiama mawaken 21 ja kachukeatun jawen betsan jabias ainbu ainwanxun juni bake wadiamadi mawaken ana ja kachukeatun jawen betsan ain jabiadi ainwandiatan juni bake wadiamadi mawaniki. 22 Janua ja 7 jawen jenekin jabias ainbudi bixun jabu tibitun jawa juni bake bawabuma mawai keyuabun janua jawen jenei ainbu juni bake biamas mawadianiki. 23 Ja jaskanibudan, mawabu ana besteainbutianan, ¿ja ainbu bestichai ja juni 7bun ainwanibudan, jadatutun kaya ana ja ainbu bixanimenkain?– akabu 24 Jesúsun jatu kemakin: –Matunan, Diosun jancha kenenibu unanma jawen kushipa man unanmadiki. Jaskakin man kanemiski. Xabakabi matu shinanmanun ninkakanwen. 25 Mawanibu ana bestenxanaibutianan, jawa ana ainyain inun ana beneyai ikama ixankanikiki. Janua Diosun nai tsumabu keska beneuma inun ainyuma jiwexankanikiki. 26 Mawakubainaibu bestein ana jiwexanaibukidi matu yusinun ninkakanwen. Ji maxu kua jede ji ji ikai anuxun Diosun Moisés jancha wakin: “Eadan, natian en Abrahamnen mekenikaki. En Isaacun mekenikaki. En Jacobun mekenikadiki”, ikai ninkayamaxun Moisin kenenidan, ¿man uinkin yuismamen? 27 Diosdan, mawabunamaki. Jakia jiweabunaki. Jaskaken Abraham inun Isaac inun Jacob jatun yushin jiweabuki. Chipu ana yuda bena Diosun jatu inanxanai shinanma man kanejaidamiski– jatu wa 28 Jesús saduceobube yuinameai ninkabaikin Jesús jaskakidi yukabu jatu yui pewaxukidi unain Diosun jancha kenenibu yusinananmis betsa Jesúski kemaxun unanti wanun ixun yukakin: –¿Jadatu yunua kushipa binua Moisin nuku kenexuniwen besti nun chibainwen taexun Diosun nuku mekekubaintidumen?– aka 29 Jesúsun yuikin: –Na eska yununi betsa betsapa tibi dasibi binujaidadan, eskaki. Ninkakanwen: “Israelbuun, nukun Xanen Ibu Dios ja besti ikibi ini jiwepakeikiki. 30 Jaskaken nukun Xanen Ibu Dios duajaidawakin bechipaikin jawen nuikin matun juinti inun, matun yushin dasibiwen inun, matun shinan dasibiwen inun, dasibi matun kushipawen jeneama akubainkanwen.” Min jaska tibiwen shinankin akaidan, ja yunua betsa dasibi binujaidaki. 31 Ja kachu yunua betsadan, jabe ketaxnidan, ninkawe: “Min jabube jiweabu duawadiakubainkanwen, ibubis man nui mekemis keska wakinan”, akin yuini ja yunuti dabe chibain man jaki chiti ikaiwen taea matuwen Dios benimaxanikiki– aka 32 Diosun jancha kenenibu yusinananmistun Jesús yuikin: –Yusinaan, min yusianan, peki. Chanima min yui kayabiaii. Nun bechipaijaidaii. Chanima Epa Dios bestitun nuku mekekubaintiduki, betsan nuku mekeamadan. 33 Jaska inun, nukun juinti inun, nukun yushin dasibiwen inun, nukun shinan dasibiwen inun, dasibi nukun kushipawen Epa Dios duawai jaska nukunmebi nun nuimis keskai yuda betsabu tibiwen nun nuiaiwen taexun Diosun nuku bechipaijaidaikiki. Jamen jaskama jatida yuinaka detexun kuakin Dios nun inankuinmis inun jatida inankuinti betsa betsapa Dios kenwanti jiwe anu nun bumisdan, jawama keska Diosun shinanmiski– akaya 34 Diosun jancha pe ninkakin yuiai Jesúsun yuikin: –Dios xanen ibuaiki min ma jaki dasi kemaki– aka ana tsuan jawa yukama mapuabun 35 jabianuxundi Templo jemaintin anuxun Jesúsun jatu bepuxumakin yukakin: –Diosun jancha kenenibu yusinananmisbun matu yusinkin: “Cristodan, Davidin baba ixanikiki”, ikin ¿jaskakin matu jaska yusinmisbumen? 36 Matu yuinun ninkakanwen. Diosun Yushin Pepatun David yusian kenenitun matu yuikin: Dios mekenikatun en Xanen Ibu Mesías yuikin: “Miki sinataibu en jatu maemadiama manai en yusiudi tsauyuwe”, aniki. Jaska watan keneniki. 37 Jakia: “Mesías en xanen ibuki”, Davidin abianiken ¿jaskatan jawen xanen ibu janubi jawen baba itidumen? Ea yuikanwen– akin xanen ibubu shinanmaya yuda midimabun Jesúsun jancha ninkai benimai tse ikaibun 38 jabianuxuns Jesúsun ana jatu yusinkin: –Diosun jancha kenenibu yusinananmisbudan, jatu uindakanwen. Jatun tadi chaipa jawendua sawea mae jemaintin ewapa plaza anu en kauanai ea bechipaikin ea kenwankin jau jancha pewen ea duawanunbun ika mapumisbuki. 39 Jaska inun, janu ichati jiwe anu jikikain jaki tsauti pepa janu dasibibun jatu uintidubu anu tsaukatsis imisbuki. Ja inun, ichatan pinun, iwanan, janu xanen ibubu dakai baxti ixun pimisbu benadiamisbuki. 40 Jaska inun, ainbun bene ma mawakin xununiken jawen jamapai pepayabi jawen jiwe mebinun itan ainbu bepadankin jakidi pe shinanmanikapai Diosbe janchai chaipajaidamisbuki. Jaskamisbuwen taexun Diosun jatu unanti watan kupiadan, yumanjaidaxankanikiki– jatu watan 41 Jesúsun jatu yusin meneaya nuitapaibu jawen medabewati inankuin pei janu mistumisbu anu bau bebun tsauxun Jesúsun uianyan yuda pei midima jayabun ichapa mistubidanbidanaibun 42 ainbu beneumadi nuitapai juxun pei jexe dabe jawa damajaida mistuaya Jesúsun uintan 43 jawen tsumabu kenaxun jatu yuikin: –Eskaki, matu xabakabi yuinun. Ja junibu pei ichapayabun jatun pei paxkaxun texe besti inankuinkanxuki. Jakia ja ainbu nuitapaitun dasibi jawen jawada biti pei inankin keyuxuki– jatu watan

Marcos 13

1 Januxun Templo jiwe jemaintin anua jawen tsumabube Jesús kainkainaya jawen tsuma betsan yuikin: –Yusinaan, uinwen. Na Templo jiwe wakin mishki tsama akeakenibudan, jabi jawendua benibin!– aka 2 Jesúsun yuikin: –Chanimaki. Na dasibi jiwe ewapa wanibu jawendua man uiainan, jawenduajaidaki. Jaskabiaken ja mishki jiwe tekekin pudekin keyuxankanikiki, mishki betsa ana matsanbaunabumadan– jatu abaini 3 janua bui Olivos Mati anu mapeketan Templo bebun tsauabun Pedro inun Santiago inun Juan inun Andrésin Jesús june yukakin: 4 –Ja mishki jiwe tekei pudekei keyuxanai min nuku yuixudan, ¿mia yukapa? ¿Ma kemai taei jaskai nun unantidumenkain? Nuku yuiwe– akabu 5 Jesúsun jatu yuikin: –En ka en ana judiamaken eskai nuitapai taexanaibu Diosun yununi eskaxankanikiki. Xabakabi matu yuinun ninkakanwen. En kani ma en janu jua kemaya juni betsa betsapa bexun yuikin: “En Diosun Katua Mesías Cristoki”, iwanan, yuda ichapabu jatu padanxankanikiki. Jau tsuabunda jaska wakin matu padanyamaxanunbun uindaxankanwen. Ja inun, yudabu nuitapai taeaitianan, nawabu nawa betsabube detenamei inun tsakanamea akeakeaibu mai pacha sakua akeakeaya bunijaidai nuitapaibun isin betsa betsapa tenea akeakexankanikiki. Jakia tsakanamea akeakeaibukidi bana ninkai datei meseyamaxankanwen, na jaskaidan, isin betsa beai mekin man uinxanai keska bebunkidi xabakabi en matu banabimaidan. 9 Jakia matu dukun taewakin betsabun matu kupinun, iwanan, jatun mae xanen ibu anu matu iyuxankanikiki. Ja inun, ichati jiwe anuxun ekidi man jatu yusiainbu betsabun matu kusha kusha axankanikiki. Uindaxankanwen. Jakia en kakape ikunwankin man ea chibainbuwen taexun tsuabunda matu achixun xanen ibu kushipabu anu matu iyuabu jawada man yuitidu Diosun Yushin Pepatun matu yuimaxanikiki. Jaskaken jawa dateama: “¿Jadakidi yuixanpa?” ikin bebunkidi shinanyamaxankanwen, jawen Yushin Pepatun matu jaska medabewaya en yusiankidi xanen ibu betsa betsapabuki man chanixanaidan. En ana judiamaken chanima yudabu mania akeakeabu dasibibu tsuabunda en kakapekidi ea ikunwankin jatu yusinbaunxankanikiki. 12 Ja inun, yuda betsan janubi jawen betsabun ea ikunwainbu jatu achima akeakediaxankanikiki, jau jatu tenanunbunan. Jabiaskadi wakin jatun ibubun janubi jawen bakebu jatu achimadiaxankanikiki. Ja inun, jabiaskadi wakin bakebu jatun ibubuki sinatakin jatun ibubun ea ikunwainbu jatu achimaxun jatu tenanmadiaxankanikiki. 13 Ekidi jaska yuibaunkin man ea chibainbuwen taexun yudabun matu danain midima matuki sinataxankanikiki. Matu jaska wabiaibun tsuada ea chibankin jeneisma jatu mekekin en jatu paxamaxanaii. 14 Jaskaken ja ichakanikakidi Diosun Daniel yuia keneni tsuanda ja yuikin unanmisdan, ja ichakanika taxnia Templo medan nia man bechiaya ja Judea anuabu mati keyatapa anu jau paxaxanunbunwen. 15 Ja inun, betsabu na mai bawa jiwe sapa xeni manaundi maniabudan, butuxun jawen jamapai bikatsis ibiakin jau jawen jiwe anu jikiama jau jawaida paxadiaxanunbunwen. 16 Ja inun, ikunwain ja bai anu dayaibudan, meshu medan jawen bemakia tadi kextupa bikatsis ibiai jau ana chintunkidanama jau jabiadiadi paxadiaxanunbunwen. 17 Jamen ja yumainbutianan, tuyabu inun ja chuchu amamisbudan, jatu peidawaxankanwan. 18 Jaska inun, Diosun mai damiwani anua yumanxanaibudan, tsuan jaska tenediama inun ana teneama ixanai tenei dasibibu nuitapachakayamaxankanikiki. Jaskaxanaiwen taea uitian man jaska teneyamaxanunbun Dios ea akin yukakubainxankanwen. 20 Ja jaskaibutian Xanen Ibu Diosun jawa nemakin tsua paxawatidumabia ma jawenabu jatu katuniwen taexun jatuwen nuikin jau dasibibu debui keyuyamaxanunbun yumainbutian Diosun badi ana chai wama chaima xekaxanikiki. 21 Jabiatiandi juni betsabu juxun matu padankin yuikin: “Eadan, Diosun ea yunua en jawen jancha yuixunikaki. Ea ninkaidakanwen”, ikaibun betsabundi yuikin: “Diosun Mesías Cristo, eadan, matu anu en ana juxuki”, ikaibu betsabun ninkatan jatu yuikin: “Uian. Nuku anu Cristo ma juxukiaki”, ikaibun ana betsabun yuikin: “Uian. Janu ma juxukiaki, Cristodan”, ikaibun januxun jabun jamapai betsa betsapa juni betsabun atiduma jabun akin yuda ichapa padankin Diosun jawena wakin jatu katudiani padankatsis idiaxankanikiki. Jaskaibu ninkatan ikunwankin man kaneyamaxanunbun bebunkidi xabakabi ja padanananxanaibukidi en matu besuunbi banabimai ninkakanwen– iwanan, 24 ana jatu yusinkin: –Yumain keyuaibu binukainaya nai anua dasibi betsa betsapaxanikiki. Badi ana pexeama nukai taeaya uxedi ana chaxama meshuaya bishi nidi iki keyui dasibi nai taka taka iki chuduanyan 26 en matun Juchi Kayabi Iyua xanen ibui kushipajaidai chaxajaida nai anua nai kuin medanua en juai uiainbun 27 Diosun jawen nai tsumabu yunua jawen katuabu mai jidabi kesua anu manibaunabu jatu ichawaxankanikiki. 28 Jaskaken ji higuerawen man unantiduwen miyuiwen matu yusinun ninkakanwen. Ji pei petakatan chipu metubistan peiai uinkin ma badi kemai man unanmis keskai 29 jawada en matu yuixu bechitan en samama ana juai man unantidubuki. 30 Jaska inun, yudabu dasibi jiwebaunabu yamadiabuma chanima dasibi en matu yuixu jaskai taexankanikiki. 31 Jakia jabiaskadiai nai anua inun mai anua Diosun damiwani jabu keyuxankanikiki. Jakia en janchawen bebunkidi en matu yusiainan, binuama menepakexanikiki. 32 Janua jawatianda en ana juxanai tsuan unanmaki. Diosun nai tsumabun unanma inun ea Diosun baken en jawa unanmadiki. Jakia Epa Dios ja bestitun unainkiki. 33 Jaskaken tsuan jawa unanmawen taea matubudan, jawa chikishama pepakunkaini Diosbe janchakin ea manakin jatianda jaskaxanai uindakubainxankanwen. 34 Jaska inun, juni chai kakin jawen tsumabu jawen daya tibi jawen jiwe anu yunua akeaketan jiwe beputi kexemis yunutan bumisbu keska wakin en matu yunubainkin akawaii. 35 Jawa chikishama ea manakaxankanwen. Jawa badida jiwe ibu jumis keskai eadi en ana juxanai man unanmadiki. Meshui taeayamenkain. Yamenapunmenkain. Takada keui taeayamenkain. Meshukidimenkain. 36 Jaskaken jawaidakidan uxabu keska en matu bechiama ixanun 37 en matu yuiai jakimama uindakubainxankanwen, jabiaskadiai dasibibuki en jatuki chanidiaidan– jatu anikiaki.

Marcos 14

1 Ja Pascuatianan, Egipto anuxun Diosun yunua debuwanika nai tsuman nawan bakebu tenankin nukun xenipabu dunkebaini shinanmatitianan, uxa dabe ma kemai misi xaxama nun pimis ma kemaya Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun Diosun jancha kenenibu yusinananmisbun Jesús june padanxun achitan tenanun ika yubakaibun 2 jakia betsabun jatu yuikin: –Nukunabu nawaibutian meyamayuxankanwen, jawen taea bedukubauntidubukidan– inibukiaki. 3 Chipu Betania anuxun Simón yudaki chamini Jesúsun kaya waimatun jiwetanxun Jesús pimaya ainbu betsan nenkati bishtu juxupaki xeni inin pepa kadujaida bexun tesketan Jesúsun buxkaki mauka jaki jababainaya 4 ja jabetan piaibu jatiditun inin mayai xetekin uin jaki sinatai yuinamekin yuikin: –¿Jaska wakin ja xeni kadujaida jamen chakawakin maukaxumen? 5 Jatu inanxun 300 xaba daya pei bitan nuitapaibu medabewatibin!– ika ainbuki ja ikaibun 6 jaki jaskaibu Jesúsun jatu nemakin: –¿Na ainbun ea duawai jaskakin man dakewai? 7 Nuitapai matube jiweabu medabewakin man jatu duawapaketidubuki. Jakia eadan, jawenchains man ea duawapaketidubumaki. 8 Jaskaken eki xeni ininipa maukakin na ainbun en mawadiama bebunkidi en yuda ea pewaxuki, jau jawama ea maiwashadaxanunbunan. 9 Jakia chanima en matu yuiaii. Mai jidabi anuxun kakape ekidi chanibaunkin na ainbun ea axu shinankin yuidiabaunxankanikiki, tsua jau jakimayamaxanunbunan– jatu wai ninkashinabun 10 janua Jesúsun 12 tsumabu betsa Judas Iscariote Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubube janchai ka jaska wakin Jesús jatu achimatidu Judas jatube yubakai 11 ninkai shinan chankankin pei inankatsi yubabu chintunkidankin “¿Jatian janixun en Jesús jatu achimatidumen?” ikin shinankubidanikiaki. 12 Ja badi Pascua besi taemisbutian ja dukun chaxuwan bake tesenxun taewamisbutian jabianudi misi xaxama pikubainmisbutian jawen tsumabun Jesús yukakin: –¿Jani kaxun Pascuatian badi kaya piti bawakin mia pewaxuntanpa?– akabu 13 januxun jawen tsuma dabe yunukin yuikin: –Bui Jerusalén anu jikitan jabianua juni betsan unpax shumuwan iabainaiki nukutan chibanbaintankanwen. 14 Man chibanbaina janu jikiai uintan ja jiwe ibu yukakin eska watankanwen: “Nukun yusinan nuku yunuxudan, ¿mia yukapa? ¿Jadatu dintu anuxun badi kaya en tsumabubetan nukun shinanmati Pascua piti pipa?” man wa 15 januxun dintu ewapa manaundi ma pewa matu uinma januxun nukun piti bawakin pewatankanwen– jatu wa 16 jawen tsumabu kainbaini Jerusalén anu jikitan jaska Jesúsun jatu yuixu keska ja juniki nukutan chibanbaini jabe kaxun jiwe ibu yukatan januxun Pascua nawakin piti bawakin menetan buxun jatu itani 17 badi kai meshuaya Jesús jawen 12 tsumabube kai jikitan 18 tapu anuxun jabetan piaibun Jesúsun jatu yuikin: –Chanima en matu yuiaii. Na jabiatian ebetan man piaibunan, jadatutunda man ea jatu achimai kaii– jatu wa 19 jatu jaska wai ninkatan juinti nishmai keyutan yukakin: –¿Jabia en eamen?– iaketainbun 20 ana Jesúsun jatu yuikin: –Man en 12 tsumabun jabias kenchaki man misi pukuxun piaibunan, man bestichaitun ea jatu achimai kaii. 21 Jaskawen taea jaska ekidi kenenibu chibain matun Juchi Kayabi Iyua en jaskai mawaxanaii. Jakia ja junin ea jatu achimai kaidan, pemajaidaki! Jaskaken ja juni kaianma inidan, pepakeanaii– ikaya 22 piti betsa keyudiabumaken Jesúsun misi betsa tsumaxun Dios kushipa yukatan tunketan inankin nuku yuikin: –Na misi betsadan, en nami keskaki. Pikanwen– 23 januxun kencha vino mata tsumaxun Dios kenwandiatan jatu inanbauna uva bimi vino abaunaibun 24 jatu yuikin: –Yuda ichapabu medabewai mawakin en jimi en jatu jabaxunxanaii. Na vinonan, en jimi keskaki, jawen yubaka bena shinanmatidan. 25 Chanima en matu yuiaii. En Epa Diosbe xanen ibui en ana judiama na uva vino en ana matubetan ayuama ixanaii. Abaunkanwen– jatu watan 26 jabianuadi Salmos Davidin keneni betsa betsapa jatun juiwen nawai menetan janua Judasin jatu paxkabainken Olivos Mati anu jatu iyuxun 27 Jesúsun jatu yuikin: –Jawen jancha yuixunika ekidi Diosun yuikin: “Chaxuwan jatun mekenika en tenanyan jawen chaxuwan datei paxai keyuxankanikiki”, aka ninkatan keneniken na jabiatian jabiaskadiai matu dasibibun ea shinanma man ea jenebaini paxadiakanaii, chaxuwan keskaidan. 28 Jakia ea tenanbiabu ana bestentan janu matuki nukunun ika bebunkidi Galilea anu en matu kaxunxanaii– jatu waya 29 Pedron yuikin: –Miwen datei dasibi paxai keyuaibun, eanan, en mia jawa jenekin putamaki– ikaya 30 Jesúsun Pedro yuikin: –Jaskamaki. Chanima en mia yuiaii. Na jabia meshu medan takada keu dabediamaken: “En ja unanmaki”, iki dabe inun bestiki min eki dakekin yui kaii– aka 31 ana unanxubima Pedron yuikin: –Jaskamaki. En mibe mawabiai kai jaskai en miki dakeamaki– ikaya dasibibundi jabiaskasdi yui janchai keyutan 32 Janua Jesús jawen tsumabube kai miban xuku betsa jawen kena Getsemaní mishkiwen kenenibu anu jikitan jatu yuikin: –Nenu jabianu tsauyukanwen, en Diosbe janchai kaidan– ikainkin 33 Pedro inun Santiago inun Juan besti iyui kai punu nuka jawenchains juinti metexekei niti itan 34 jabudi yuikin: –En yudawen mawakin en matu xunubainxanai shinain en punu nukajaidaki. Na jabianuxun uxama ea manakanwen– jatu wabaini 35 janua kai benanta kakain main beui beti ixun Diosbe janchakin yuka jeneama yuikin: –En Epa Diosuun, jamapai dasibi min atidu en unaiin. Ea jaska waibu minaki. En mawayamanun min nematidubia en shinain keskawen ea akama min shinanen besti ea axanwen– atan 37 janua jawen tsuma dabe inun besti anu chintunkidan uxabuki nukutan jatu datekin Pedro yuikin: –Simóneen, ¿min uxamen? ¿Jaskai hora bestichai bedu mestenwantan man ea manatidumamen? 38 Chanima matun shinan pebia matun yuda babuwen taea man punu nukaya matuki chakabu jikia man kaneyamanunbun Diosun jau matu medabewanun uxama jabe janchakanwen– jatu wabaini 39 ana jabianudi Diosbe janchai kaxun jabias jancha yuitani 40 ana jua ma uxa paen jatu achia uxabuki nukutan ana jatu bestenwan jawa jancha yuitima maniabun 41 ana Diosbe janchatani juxun jatu yuikin: –¿Jaskaida man uxa ninkama uxa bestia man juindukunsi ikanai? Uinkanwen. En Diosun bake matun Juchi Kayabi Iyua juni chakabubun ea achi bei ma kemakanikiki. 42 Ma ea jatu achimai juikiki. Benidikanwen, nun bununbunan– jatu wabidani jatuki dasitushitan jatu yui 43 Jesús jancha menediamaken Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu inun mae xanen ibubu betsabun jatu yunua juni ichapa nupe chaipayabu inun kushati jiyabube Jesúsun 12 tsuma betsa Judas jatube jukin 44 Jesúski nukuyukin Judas Iscarioten bebunkidi jatu yubakin yuikin: –Ja en tantsu akaidan, jaki. Achixun iyukanwen– jatu abidanxuwen taexun 45 Judas Iscarioten Jesús bechitushitan jaki nukuxun yuikin: –Yusinaan, en miki nukuyuaii– iwanan, tantsu akaya 46 “Jakiaki, akanwen”, ibain achiaibun 47 Jesúsun tsuma betsan jatu mepanmanun ika nashui ikain jawen nupe chaipa sitan Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibujaidatun tsuma mapexpaikin maebain paxteaya 48 Jesúsun jawen tsuma nematan ma jaki nukuabu Jesúsun jatu yuikin: –Uatian xaba tibi Templo jemaintin anuxun en matu yusinkubainai man ea xabakabi achiama ikubainshinabuki. ¿Jaskai natian meshu medan yumetsu achimisbu shinain jawen deteti nupe chaipaya inun jawen kushati jiya man bekanxumen? Jamen man ea akamaki. Diosun jancha kenekin bebunkidi ekidi yuini jaska menekin man ea achiaii– jatu waya 50 janua dasibi jawen tsumabu datekin Jesús besti jenebaini paxai junei keyubainaibun 51 bedunan betsa tadi juxupa bestiwen yabukua ja paxama Jesús chibain policiabu betsan achipaikin 52 jawen tadi besti tsumaya mepamai jawen tadi pekabaini tadiuma paxai junekainiki. 53 Janua Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu dasibi inun, mae yununika xanen ibubu betsabu inun, Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu jabu dasibibu janu Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibujaida Caifásin jiwe anu jabu dukun bua icha maniabu anu Jesús iyukin janu bichiaibun 54 janua Pedro datekin benantaxun uinkubaini ka xanen ibun jiwe jemaintin anu Templo mekenikabube tsaua chin yukin june uianyan 55 januxun Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun Junta Supremabu dasibi ichaxun Jesús jau tenanunbun jakidi chakabujaida yuiaibuwen chani jancha ikun keska watan jawen unanti watan tenankatsi benai maniabun 56 juni betsa betsapabun jakidi chani chitebiakin jakia juni dabetun jabias chani yuiabumaken 57 jaskaibun betsabudi benitan chani jakidi chitekin yuikin: 58 –Nukun ninkakinan, Jesúsun eska yuiai nun ninkashinaki. Matu yuinun: “Na Dios kenwanti mishki Templo junibun anidan, tekekin pudekin keyutan uxa dabe inun besti kaya junibun akamaken ana en benixanaii”, ikai nun ninkashinaki– jatu wa akeakeaibun 59 jabun jabias chani chakabu jakidi yuiyabuma ninkai jaska waxun kupitima shinainbun 60 jaska waibu ninkatan Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibujaida Caifás namakis dasibube tsaua benitan nixun Jesús yukakin: –Na junibun mikidi chakabu yuiaibudan, ¿miadan, jaskai min jatube kemanameamamen?– aka 61 Jesús pes jawa yuiama niken Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibujaidatun ana yukakin: –¿Jabia min miamen ikaidan, min Diosun bake nukun mekenan Mesías Cristodan?– aka 62 –Jaa. Jaska min ekidi yuiaidan, en jaki. Epa Dios kushipajaidatun jawen yusiudi en tsaua matun Juchi Kayabi Iyua nai kuinwen en juai man ea uinxanaii– ikaya 63 ninkatan Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibujaida Caifás jaki sinatajaidakin jawen sanpu ushnitan yuikin: –Dios ichaikiki. Ana jatida janchai en ninkakatsi ikamaki. Na jaska jadi janchayadan, ¿jaskada jakidi man shinain?– akin jatu yuka: –Dios ma ichaxuki. Jau tenan menunwen– iake iakeaibun 65 januxun ichakawakin taewakin jaki kemu michukin jawen bedu beputan kaxe wakin kushakin yukakin: –¿Tsuan mia kushaimenkain? Unantan nuku yuiwe– akubainaibun januxun Dios kenwanti Templo mekenikabundi bepas bepas akaibun 66 janua jemaintin anu Templo mekenikabube Pedro chin yuaya Caifásin tsuma ainbu betsan bechitan yuikin: –Miadan, Jesús Nazaret anuabe min nimiski. En mia unaiin– aka 68 Pedron padankin yuikin: –En ja unanmaki, ja jaska min jakidi janchaidan– itan janu jemaintin kene jikiti xui anu ka niken takada keui taeaya 69 janua ja ainbun ana Pedro bechitan janu maniabu yuikin: –Na junidan, Jesúsun tsuma betsaki– jatu waya 70 Pedron ana jatu yuikin: –Jaskamaki– ikaya jabianudi mapuxun Pedro uinkin yuikin: –Chanima min Jesúsun tsuma betsa en unaiin. Galilea anua min jancha en ninkaii– akabu 71 Pedron jatu yuikin: –Ja juni man jakidi janchaidan, en ja unanmaki. En chani chakayadan, jau Diosun ea kupinunwen– ikaya 72 jakimamadi ja kachu takada keuai ninkatan jaska Jesúsun yuikin: “Takada dabeki keudiama dabe inun bestiki: ‘En ja unanmaki’, iki min eki dakei kaii”, abidana shinantan Pedro kaxa chakayamanikiaki.

Marcos 15

1 Ma penaya Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu inun mae xanen ibubu Junta Suprema jidabi ichaxun jaska wakin Jesús tenantikidi yubakatan Jesús menexxun romano xanen ibu Pilato anuxun chitenun ixun iyuabu 2 Pilaton Jesús yukakin: –¿Miadan, min judio xanen ibubu binu keyuamen?– aka Jesúsun yuikin: –Jawaikika! Jabiadi min ea yuiaii– aka 3 Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibu betsa betsapabun jakidi chani yuikin chiteaibun 4 Pilaton ana Jesús yukakin: –Ja mikidi betsa betsapa chakabu yuiaibudan, ¿min jawa jatu yuiamamen?– aka 5 Jesúsun jawa yuiama niken: “¿Jaskai janchamamen?” itan Pilaton jadakidi shinantima tsauken 6 romano soldadobun jatu achixun bichimabu badi tibi ja Pascua nawaibutian jau bestichai taxninun ja romano xanen ibu Pilaton beyawen taexun maen katuaya jatu kainmaxunpakemisken 7 jabiatiandi juni betsa jawen kena Barrabás juni betsabube detenamekin jatun xanen ibu detepaikin jatubetan juni betsa tenainmaken jabun achixun bichimabun 8 janua yudan kaian Pilato anu ana bexun yuikin: –Nawaibutian juni betsa badi tibi min nuku taxnimaxunmis keska wakin natiandi juni betsa nuku kainmaxunwen– akabu 9 Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu Jesúski chani chakai jaki sinatakin jaska waxun maematima maemanun ixun iyuabu Pilaton unankin yudan kaian yukakin: –¿Judiobun xanen ibu kayabi Jesús jawa wama matu nichinxunpa?– ikaya 11 Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubun yudan kaian ana Jesúski sinatajaidamakin jatu dasibidi sinatamakin keyukin: –Jau Barrabás nuku kainmaxunun yuikanwen– jatu waibun yudan kaianen jabiaskadi yuiaibun 12 Pilaton ana jatu yukakin: –Ja juni: “En judiobun xanen ibuki”, iki kenamisdan, ¿matu jaska waxunpa?– jatu wa 13 jancha kushipawen ana yuikin: –Cruzki nuku mastaxunwen– ikaibun 14 ana Pilaton jatu yukakin: –¿Natunan, jawa chakabuwashinamen?– jatu waya ana unanxubima jancha kushipawen yuikin: –Cruzki nuku mastaxunwen –aki jawenchains ikaibun 15 jaskaibun Pilaton yudan kaian daewakin Barrabás jatu kainmaxuntan Jesús jatu kakush kakush amatan jau cruzki jatu mastaxuntanunbun jatu yunua 16 januxun xanen ibu Pilaton jiwe ewapa jemaintin anu soldadobun Jesús iyuxun soldado jabus jaki xukui ichatan 17 xanen ibun bemakia tadi chaipa tashijaida Jesús sawemaxun muxa maiti waxun maimatan 18 unanxubima jancha kushipawen kaxe wakin yuikin: –Judio xanen ibu kayabidan, min miaki– akin jawenchains yuibetanan 19 ji sidiwen makush makush atan jaki kemu michutantankin jaki danti itan jancha pepawen yuixunikapaikin kaxe wakin 20 keyutan bemakia tadi chaipa tashijaida pekatan jawen tadi kayabis Jesús sawemaxun cruzki mastakatsi kainmabainaibun 21 janua juni betsa Simón jawen mae Cirene anua jawen bakebu Alejandro inun Rufodan, bai anu dayatani jui jatuki nukutan Jesúsun cruz jau iaxunyubainun soldabobun yunua iaxunbainaya 22 Gólgota anu Jesús jadi iyukin mapematan, jaska yuiadan, Buxka Xau Mati anudan, 23 uva vino jene isin nemati dau muka jusia amapayabu danankin akamaken 24 ma badi jui nai puchinin dakaken Jesúsun tadi peka keyutan mastaxun cruzki nichintan soldadobun shinankin yuikin: –¿Tsuan jawen tadi tibi biainmenkain? Akanwen– ixun jawen beyusti putapakekin jawen tadi paxkatan 26 jawen taexun jatu tenanmai unanti ji bexa tuaxki kenekin: “Judiobun Xanen Ibujaidaki”, aka bexun Jesús mamaki ja ji tuaxki kenea mastadiaxun 27 jabianudi jabe juni yumetsu dabedi cruz dabeki mastaxun betsa jawen yusiudi nichinxun betsa jawen yusmaudi nichindiabu junibun dainbainkin budi budi ikin yuikin: –Uinwen. “Dios kenwanti mishki Templo tekekin pudekin keyutan xaba dabe inun besti kaya en ana benixanaii”, min ishianki. 30 Min ja kushipa jayadan, ja cruz anua mimebi paxai butudiwe, mawamadan– akaibun 31 Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun Diosun jancha kenenibu yusinananmisbundi Jesús kaxe wadiai yuinamekin: –Juni betsabu medabewabiamis jamebi paxatidumaki. 32 Jaskakenan, jaska Israelbun Xanen Ibu Cristo kayamenkain cruz anua butuai uinkin na jabiatian nun ikunwantiduki– ikaibun ja jaska waibu ninkatan juni yumetsu dabe jabe mastadiabudi jancha chakabukin Jesús yuandiaibun 33 janua badi manananbibiaken badi nuka meshua itsa daka manaibun ma badi nai puchinin dakaken bepenakainaya jabiatiandi Jesúsun jui kushipawen yuikin: –Eloí, Eloí, ¿lemá sabactani?– ikidan juni kuin janchadan, “En Diosuun, en Diosuun, ¿jaskakin min ea jeneamen?” ikaya 35 ja naman jatidi mapuxun betsabun ninkatan yuikin: –Ninkakanwen, Diosun jancha yuixunika Elías kenaikikidan– ikaibun 36 janua ja naman mapuabu betsa kushikidan janu jawen tsiniti vino muka pu atan tawaki ustanxun bexun amanun, iwanan, sananxunkin shinankin yuikin: –En daka manakayuti Elíasin buteyui juimenkain– itan niken 37 janua Jesús ana unanxubima bis itan mawaya 38 Templo medan tadi dintu wakin kebenibu jamebi manaundia dis iki keyuaya 39 soldado romano capitán Jesúsun besuudi nixun uinkin Jesús bis itan mawaya yuikin: –Chanima kayaki. Na junidan, Diosun bakeki– ikaya 40 janua ainbuaibu Galilea anuabun Jesús Galilea anu ka jabun duawakin chibanmisbun uiainbun jatubetan uindiaibudan, Josén betsa maxku Santiago ja dabetun ewa María inun, Salomé inun, María Magdalenan jabun benantaxun uiainbun janua ainbu betsa betsapabu Jerusalén anu Jesúsbe beshianbundi jatubetan Jesús mawai uinibukiaki. 42 Janua ma badi kaya jabiatiandi judiobu sábadotian juindukunkatsi bebunkidi piti pewamisbuken 43 janua judio Junta Supremabube jatube xanen ibumis betsa José Arimatea anua kainitun Cristo Xanen Ibuxanai manakubainshina jawa dateama Pilato anu kaxun Jesús maiwakatsi jawen yuda yuka 44 Pilato e itan yukakin: –¿Ma jawaida jaskatan mawaxumen?– ixun soldado capitán kenaxun yukakin: –¿Jesúsdan, jatian ma mawaxumen?– aka 45 capitánen uinxu ja badi mawaxu yuia Pilaton ninkatan jawen yuda José yunua kaxun 46 tadi juxupa chaipa bixun Jesúsun yuda jawenabubetan butexun tadiwen dayabutan bukin janu maiwati mishki kini waimabu anu datainbu María Magdalena inun Josén ewa Marían uiainbun mishki beputi ewapawen bepunibukiaki.

Marcos 16

1 Ma sábado juindukunti binushinken María Magdalena inun, Santiagon ewa María inun, Salomén jatibun Jesúsun yuda jawen dapuxkatsi xeni ininti bitanshina 2 janua penayajaida domingotian maiwati anu bui ma badi kainyuaya 3 yuinamekunkainkin: –Ja mishki beputi ewapadan, ¿tsuan nuku bepenxunkin tadanxuntidumen?– ikubaini 4 jakidi besukainkin uinkin ja mishki ewapawen bepushinabu ma jamaudi tadanmea bechitan 5 ja maiwati kini medan jikitan uinkin jabianudi juni bedunan tadi juxupa chaipa sawea yusiudi tsaua uin e ikaibun 6 jatu yuikin: –Jesús mastashinabu man benai jua en unaiin. Dateyamakanwen. Jaska bebunkidi matu yuishina keskai ma bestenkainaki. Ana nenumaki. Janu datanshinabu jikixun uinbaini 7 buxun Pedro inun jawen tsuma betsabu menan jatu yuiditankanwen: “Jadan, matu bebunkidi Galilea anu kaxuinkiki. Jadia matube ana ichai benai kaikiki, jaska matu yuishina keskaidan”– jatu wa 8 ainbuaibun ninkatan maiwati kini anua kainkaini saki saki iki kushibidani dateyabi bekin jatu dainkubidankin tsua yuiama benibukiaki. 9 Penayajaida domingotian Jesús bestenkaini jatuki nukutanun ika kai ja dukun María Magdalena ja 7 yushin chakabu jaya kainmayamaki nukua 10 janua benimakaini jatu banabimai kakin jabun Jesús chibanmisbu pes mania Jesús manui kaxaibuki nukuxun 11 jaska Jesús jiwea uinbain jatu yuia jawa ikunwanma ikaibun 12 janua Jesúsun tsumabu dabe bai tanabainaibu jaska uinmisbu keskama jatuki Jesús nukua uinbidani 13 bexun jabun chibanmisbu ichapabu jatu banabima ninkatan jabun janchadi jawa ikunwanma idiaibun 14 janua Jesús jawen 11 tsumabun pi maniabuki nukua uin juinti kushikin Jesús bestean uinbidan jatuki chanibiabu jawa jatu ikunwanma ibayaibun Jesúsun jatu ja atan 15 jatu yunukin: –Mai jidabi anu bukin Diosun kakape ekidi dasibibu jatu yusinkubainxankanwen. 16 Jabun ea ikunwain jenewen man jatu nashimaya en jatu mekexanaii. Jakia jabun ea ikunwankin shinan betsa wabuma en jatu kupixanaii. 17 Jaska inun, tsuabunda ea ikunwain jaskakubainxanaibu matu yuinun ninkakanwen. En kushipa jayaxun en kenawen taexun yushin chakabu kainmaxankanikiki. Ja inun, jancha bena tapindiamawen janchaxankanikiki. 18 Ja inun, dunu pianan meabu jawa jatu piama ixanai inun, jawada mawati dau jatu amabiabu aka jawa jatu chakabuwatan tenema ixankanikiki. Ja inun, isin teneaibu jatu meabu xuxaxankanikiki– jatu watan 19 Xanen Ibu Jesús jatube janchai meneaya januxun Diosun nai anu ainitan jawen yusiudi tsaumaya 20 janua Jesúsun tsumabu kainbaini bukin mae tibi anu yusinkubaunaibun nukun Xanen Ibu Jesúsun jatu medabewakin jawen kushipawen jawada unanti dami atimaska chanima jatu uinmakubainibukiaki. Marcos

Lucas 1

1 Xanen ibu Teófiloon, en mia kene bumai uinwen. Jaska Jesúsun yusinkin taewani anua jawen tsuma kayabibun uian akeakenibu inun Jesúsun jawada jatun bedubi uinkubainima Diosun jatu katua jabun jawen kushipayabu jau chanikubainxanunbun jabun nuku yusianbu juni betsabun jabiaskadi bebunkidi unankin pewatan nuku kenexunimabuki. Jakia jawen tsumabun yusinmiskidi miandi min ninkaima: “Chanimaki”, eandi jabikaskadi shinankin en mia kenexunai min unankubainxanun jaskani Jesúskidi dasibi yuka iki nati itan eandi ninkakin pewatan en mia kene bumaii. 5 Judea mai pakea jatiuma anu Herodes jatun xanen ibu ikunkainaya jabiatiandi jawenabu Diosbe janchaxunika Abíasin enabu xuku betsa anua jawen kena Zacarías jiwekunkainikiaki. Janua jawen ainin kena Isabel Aarónen babadi yuxabujaidakin bake biama jawen benedi anibujaidatun bakewanun ixun shinankubainkin Diosun jancha chibankin jawen yunuti inun jawen nemati kaneabumaken jatuwen Dios benimakunkainikiaki. 8 Janua janu Dios kenwanti Templo anu Abíasin enabu betsabube Zacarías uxe bestichai dayakin 9 Templo anu jikixun jau ininti jatu kuaxuntanun jatun beya chibankin jatun kena tibi kenetan ja una tude bitan jawen kena bechitan Zacarías katuabu 10 jikixun chi tsistuki jawen Dios kenwanti ininti dau Zacaríasin jatu kuaxunaya jemaintin anuxun yuda ichapabu ichaxun Dios kenwain danti ika maniabun 11 januxun ininti kuati chi tapu yusiudia Diosun nai tsuma damia nia 12 Zacaríasin uin e itan en jaskai iki datejaidaya 13 januxun nai tsuman yuikin: –Zacaríasiin, dateyamawe. Jawada min yukai ninkamisxun Diosun mia axunxanikiki. Min ain Isabel yuxabubiatun bake bima juni bake kainxanikiki. Kaiyaintian min benimaya minabudi benimaxankanikiki. Kenakinan: “Juanki”, axanwen. Januxun minabu Israelbu chakabubiakubainaibun Juan kainixun jatu yusinkin nukun medabenan yushin Dioskidi yuda ichapabu chibanmaya benimajaidaxankanikiki. Nanei taea Diosun Yushin Pepatun kushipa wakubainkin jeneama uva jene vino inun jene paepa tibi akama min baken Dios benimawakin minabu Yavé Dios anu ana jatu chintunwanxanikiki, jatu chibanmakinan. 17 Jaska inun, min bake Juanenan, Diosun kushipaya jawen Yushinyan bebun nixun jaska Elíasin Diosun jancha yuixunikatun ani keska wakin jatun ibubu jabun bakebu ana danananain sintanameama inun ja patapakin ninkaisbuma jau jabundi Dios chibanunbun min bake Juanen yudabu jatun Xanen Ibu juai manamakin jatu shinan betsa wamaxanikiki– aka 18 jawen jancha ninkabiatan shinankin Zacaríasin nai tsuma yukakin: –Ma en anibuaki. En ain yuxabudiki. ¿Jaska waxun min jancha chanima en unantidumen?– aka 19 nai tsuman yuikin: –Eadan, en Gabrielki, nai tsuma xanen ibudan. Diosbe beisinain en janchamiski. En mibe janchanun na kakape Diosun ea yunuxuki. 20 Jakia en jancha min ikunwanmawen taea min bake kaindiama juyu min jiweyukunkainxanaii. Na en mia yuiaidan, Diosun akatsis ikin axanikiki– atan kaya 21 jaskai nishma dakaken Templo jemaintin anuxun manakin jawenabu yuinamekin yuikin: “Jawa dakiai ikikiki, taxniamabin!”, iki maniabun 22 atimas taxnitan jaska waxun jatu jancha watimaken jabun unanbaunkin jakidi yuikin: –Jaskakenan, ¿Templo dintu medanuxun namai keskakin Dios anua uinxumenkain?– ikaibun jawen meken bestiwen jatu unanmatan jabiaska janchama jatube dayakunkainkin 23 Templo anua jatun daya uxe nichintan Zacarías inun kaxun 24 jawen ain bakewa tuyaima 5 uxe besti jawenabube janchakatsi ikama Isabel jawen jiwe anus jiwekunkainkin shinankin: 25 “En bake bitidumawen taexun jau ana enabun ea dake wayamaxanunbun Diosun ea bechipaikin ea medabewaikiki”, ika benimakunkainikiaki. 26 Isabel tuya 6 uxe kaya chipash jawen kena María chutanamei pesediama jawen epan beneyawakatsi jatun xenipabu xanen ibujaida Davidin baba José yubakin ibu waimaken januxun Diosun jawen nai tsuma Gabriel jau kakape María yuinun Galilea mai pakea namakis mae betsa Nazaret anu yunua 28 damitan jawen dintu medan jikixun Gabrielin María yuikin: –En miki baiyuaii. Yavé Dios miwen benimajaidakin mia bechipaikiki– atushia 29 jawen jancha ninkai e itan Marían shinankin: “¿Jaskakin ea jaska yuimenkain?” ixun shinanyan 30 nai tsuman ana yuikin: –Maríaan, ewen dateyamawe. Miwen dabanan Dios benimajaidaiwen taexun juni bake mia bimakin miki nanexanikiki. Chipu kaian kenakin: “Jesúski”, axanwen. 32 Jamen Xanen Ibu kushipajaidakunkainaya jabun yuikin: “Yushin kushipa jatu binuatun bakeki”, iwanan, kenakubainxankanikiki. Ja inun, jaska matun xenipabu xanen ibu David xanen ibu ini keskai 33 Diosun yunua min bake Jesús Jacobun bababun Xanen Ibu ipaxanikiki, niti ikama ikibi ikidan– aka 34 Marían yukakin: –En chutanamei pesediamabia ¿jaskatan en bake nanetidumen?– aka 35 jawen nuikin nai tsuman ana yuikin: –Kushipa jatu binuatun jawen kushipawen jawen Yushin Pepa yunua mikia dami naneima kainmaxun jatun Dios chibanyan: “Jadan, medibi Diosun bakeki”, ixun kenakubainxankanikiki. 36 Jamen betsadan, minabu Isabel ma yuxabubia ma juni bake bimaki. “Jaskatun bake bismaki”, iwanan, yuanbiakubainmisbu jamapai shadabu Diosun atiduwen taea ikis uxe meken buxka ka pustuki– akaya 38 Marían yuikin: –Peki. Jaska min ea yuiaidan, jau shinanxun ea anunwen. Diosun tsumadan, en eaki– aka ninkatan kainkainikiaki. 39 Gabrielin María jancha wawanshinken Judea mai pakea mawa mati matipa anu mae jatiumanua María jawaida bai ka 40 Zacaríasin jiwe anu jikitan Marían Isabel yuikin: –Ewaan, miki bakin en mia uinyuaii– atushiaya 41 Isabelin María ninkaya jawen pustu medanua jawen bake tukuaya Diosun Yushin Pepatun kushipa waya 42 benimakin Isabelin unanxubima bis iki eai itan yuikin: –Diosun mia bechipaikin ainbu betsabu binumakin mia inun min bake naneshinxun mia jabe duajaida waikiki. 43 Min ea kena min jancha en ninkaya en bakedi benimajaidai en pustu medanua tukuxuki. En jawayaidaken Diosun ea duawaya en Xanen Ibun ewa min eki bayuaii. Jaskaken en benimajaidaii. 45 Jaska inun, jawada Diosun mia axunxanai mia yuishina min ikunwainwen taea min benimajaidaii– aka 46 januxun Maríandi yuikin: “En jawen tsuma bexmasjaidabiaken Diosun ea shinankin ea katushinaki. Jaska inun, dasibibun shinankin: ‘Diosun María shinan chankanwanmiski’, iwanan, ekidi yuikubainxanaibuwen taea en mekenan Dios kushipawen taea juinti benimakin en Xanen Ibu Dios en kenwaiin. 49 Ja inun, duawai jawen kushipaki mesemisbuwen nuikunkaini shinan pepa kushipa jatu binukin keyuatun ea duajaida washinaki, jawen kena medibi pepatunan. 51 Jaska inun, ibubis yubakatan keinsbuma jatu xanen ibu wakin betsabu nuitapai buniaibu piti pepa jatu yani wamakin mabu ichapayabu nuitapawakin meken bestia mais jatu nichinmiski. Jaska inun, ibubis keainbu ichakawakin jatu juinti nishma wakin ibubis xanen ibui kushipamisbu jatu mintanuma wakin Diosun jawen kushipa uinmakin jatu unanmaxanikiki. 54 Janunkain jaska nukun xenipabu Abraham inun jawen bababukidi yubaxuni shinain nukuwen nuikin nun jawen tsumabu Diosun ana nuku medabewakin taewani jeneama nuku axunkubainikiki”, ishian 56 janu María bayui niti ikama jabe jiwexun uxe dabe inun besti nichintan janua María inun kanikiaki, jawen jiwe anu chintunkainidan. 57 Janua Isabelin bake bima ewai pustujaidatan juni bake kainken 58 ja dapi jiweabu inun jawenabun Dios Isabelwen nuikin medabewaya ma bake kaian jabun ninkatan benimashianbun janua kainshina 8 xabatian ibu dabetan jawenabu kena uinun ika bexun jaska jatun xenipabun yununi chibankin jawen jina kubichi mextexuntan jawen epa Zacarías dabipananbun 60 jawen ewan jatu nemakin yuikin: –Jaskamaki. Jawen kenadan, “Juan” wakanwen– jatu wa 61 jabun Isabel yuikin: –¿Jaskakin jadi min kenai? Min benen enabun kenadan, jadi jayabumaki– ikeaketan 62 januxun jadakidida jau kenanun jawen epa juyuwen taexun mekenen besti yukabu 63 mekenendi jaki keneti jau bexununbun jatu yunua bexuanbu Zacaríasin kenekin: “Jawen kenadan Juanki”, jatu wa uin e itan “Jadidikiaki”, ikaibun 64 jaskatanaibuns Zacarías jawaida ana janchakin Dios kenwanikiaki. 65 Januxun ja dapi jiweabu dasibi e iki: “Jabaa!” ishinxun janu mai pakea Judea mati matipanu jiweabu anu jaskashina jatuki chanibaunaibun 66 jaskaibu dasibibun ninkakin unain jaskakenan: “Diosun ja bake yumewaidan, jaskadada ixanikika”, iki ja bakekidi janchanibukiaki. 67 Juanen epa Zacarías Yushin Pepatun kushipa wa janchakin Dios kenwain Dios janchaxunkin yuikin: 68 “En Xanen Ibu pepa Israelitabun Diosuun, min ma minabu medabewakin jatu pekakin akawai jushianwen taexun en mia kenwaiin. 69 Min tsuma Davidin baba betsa kushipajaida mekenan kayabi nuku anu min ma nuku nichinxunshinaki. 70 Nukun xenipabu jatu yubai jakidi jabias min jancha yuinxunika medibi tibi min jatu janchamapaunidan, 71 jawen taexun nukuki sinatamisbu inun, dasibi nuku dananmisbu min jatu jawen maemakin nuku paxawatiduki. 72 Jaska bebunkidi nukun xenipabu jawawen jatu jaska wati nuii jatuwen yubakai jatukidi jancha medibi wai min janchapaunidan, jakimama min shinaiin. 73 Jaska jawen kanetima wai nukun xenipabu Abraham min jabe yubakani natian min ma ana nuku shinankin bechipaiaii. 74 Ana tsua dateyabi nun jiwetidubuma inun nukuki sinatamisbu min jatu nuku daewaxunaki. Jawama nun mia dayaxuni 75 jaska chanima pepawen bestiwen medibitan nukun jiwea jidabiwen mia bebun nun pe nikatsis ikaii, itan 76 janua epaan, miadan, ‘Dios dasibi binu keyuatun yuixunikaki’, iwanan, mia kenaxankanikiki. Janu nukun Xanen Ibu Mesías juxanai bebunkidi jawen bai min jatu pewamaxunxanaii, 77 jau jawenabun jatun chakabuwen taea Dioski mesekin jatun shinan chakabu jenetan Dios buamatan jau meketi jiwea jatu inanxanunan. 78 Nukun Dios nuikipa chakamatun nuku bechipaikin nai anua jawen bake xaba badi bena keska nuku butexunxanikiki. 79 Yudabu jatun chakabuwen taea atimapanu mawai benui bupananbun meshu ten ikai anua bin chaxa watan nuku inan keska wakin nun jabu jiweyuabu nun jawen unanuma jiwei kai nuku yusinxanikiki”, iniken 80 Zacaríasin bake Juan ewai Diosbe jaibunamejaidai unanepai jawenabu Israelbu yusindiama jadi tsua jiweabumanu jiwekunkainikiaki.

Lucas 2

1 Janua ja jaskaitian romano xanen ibujaida César Auguston jawen maiwan kesua jidabi anuxun juni tibitun kena netankin jau tanaxanunbun jawen tsuma betsa betsapabu yununikiaki. 2 Januxun tsuan jaska tanakin taewadiama Siria mai pakea anu romano xanen ibu bexmas Quirinio xanen ibuaya romano xanen ibujaida César Augusto ja dukuntun jau jawenabu tananunbun xanen ibu bexmas dasibibu jatu yunuimawen taea 3 jau tananunbun jatun xenipabun mae tibi anua besti ichai buaibun 4 José jawen mae Nazaret mai pakea jatiuma betsa Galilea anu jiwebia Davidin babawen taea 5 Josén jawen kena jatu netanmanun ika jawen xenipabu Davidin mae Belén, Judea mai pakea anu kakin María José bimakatsi ibuama bestimabu dadatamea tuyaima iyui jabe kai jikia 6 Belén anu jiwe pakatan uxati ma keyubia texke ikabun jani itima ina jiwe anu José inun María ikabun janua Marían juni bake iyua kaian dachutan yabuxun burro pimati ji xantu wanibuki basi nawatan datanxun uiainbun 8 jabiatiandi Belén dapixun jabun ina chaxu mekemisbun basi xukua anuxun meshu medan uiainbun 9 Diosun nai tsuma damia Diosun kushipawen chaxajaida jatu dapi nia chaxuwan mekemisbun uin datejaidaibu 10 nai tsuman jatu yuikin: –Dateyamakanwen. Matunabu jawen benimai keyuxanaibu en matuki chanikin kakapepa bexunxuki, ninkakanwen. 11 Matun xenipabu xanen ibujaida Davidin mae Belén anu jaska Diosun yubani matun medabenan Xanen Ibu ma kaianki, Cristo Mesíasdan. 12 Janu benabaunkin ina jiwe anu yabuxun burro pimati ji xantu wanibuki datanbu man bechi katiduki. Jaska bechitan en jancha chanima man unanxanaii– jatu waya 13 jakimamadi nai tsuma midimajaida damibidan jabetan Dios kenwain nawakin yuikin: 14 “Mai anuxun tsuabunda jabun Dios chibankin duawamisbu Dios kushipajaidatun jau jatu unanuma jiwemanunwen. Jaskaken dasibibun Dios kushipa nai anua jau kenwandianunbunwen”, jatu watan 15 nai anu ana buaibun benimai yuinamekin yuikin: –Jabaa! Jaska Diosun nuku yuixudan, Belén anu benakin uinun bukanwen– itan 16 jawaidabaini Belén anu jikitan benabaunkin atimas ina jiwe medan José inun María inun jawen bake burro pimati ji xantu wanibuki datanbu 17 bechitan jaska nai tsuman bakeishtakidi jatu yuia ninkabidana jatunmebi chaniaibun 18 jaska Diosun nai tsuman jatu yuixu ninkabidan uinwani chanima jabiaska uinkanxu chaxuwan mekenikabu chintunbainkin Dios kenwankubainaibun dasibibun jaska jabun yuikubainaibu yuda betsabun ninkai e itan shinain: “¿Jawa yui ikanimenkain?” ikaibun janua Marían jaska wanaibu jawen juinti medans shinan jeneama inikiaki. 21 Janua 8 día ka manashinxun jawen xenipabu Abrahamnen ani keska wakin jawen jina kubichi mextekin jatu bimatan María bake nanediama jabias kena Diosun nai tsuman yuimakidi shinankin Josén Maríabetan kenakin Jesús wabun 22 Moisin yunukin bake kainma naxuxatan besti jau ichati jiwe anu jikixanunbunwen, ani jaska chibain María bake kainma ma naxuxai pea janu jawen ibu dabetan ja bake Jerusalén anu jatun Xanen Ibu Dios jawenawamanun ixun iyuaibun 23 ja dukun bebunkidi Dios janchai “Juni bake ja dukun kaianan, enaki”, ikai Moisin ninkatan keneni jaska chibankin jawenawamatanun, iwanan, 24 iyukin ja inantan ana jawena wakatsi ikin jaska Diosun yununi keska wakin deiwan dabe ja menuxunti buaibun 25 jabiatiandi juni betsa pepajaida Dios kenwankin kaneisma jawen kena Simeón Jerusalén anu jiwexun Diosun Israelbu dasibi ana medabewakin jatu pekakin akawaxani yubani Simeón manakakubainshina jawen Yushin Pepa jaya jatun medabewakin unanmaya 26 Mesías Diosun yunuxanai uindiama jau debuyamaxanun Diosun Yushin Pepatun yubaimaken 27 januxun Templo jemaintin anu Diosun Yushin Pepatun Simeón yunua ka tsauken jaska Moisin yusini jawen juni bake bianananun ixun ibubun iyui jemaintin anu jikiaya januxun Diosun Yushin Pepatun Simeón yusinkin jadatuda bake jabun medabenan jau unanun ixun unanma 28 benimakain María Jesús mebintan ikuxun Ibu Dios kenwankin yuikin: 29 “Xanen Ibu kushipatuun, natian ea duawakin jaska min ea yubaima min ma akaki. Jaskawen taea jawa dateama unanuma benima paewen en mawaxanai ea ana nemayamaxanwen. 30 Na bakewen yudabu paxawakin min mekexanai en ma uiaiin, 31 jawen taexun na bakewen dasibi jiwebaunabu min xanen ibuai jawen min jatu unanmaxanaidan. 32 Jadan, bin ewapa chaxa keska nawa betsa betsapabun uinkin minabu Israelbu min kushipawen min jatu duawai uindiaxankanikiki”, akaya 33 jaska wai ninkai José inun María e idabeaibun 34 januxun Simeónen jatu yuikin: –Diosun jau matu duawakubainxanunwen– iwanan, María besti yuikin: –Na bakedan, jawen yuda Israelbu unanti wakatsi Diosun katuniki. Jawen yusian ninkatan jatiditun shinan betsa watan chibainbun inun jatiditun shinan betsa wama danankubainxankanikiki. Min bake danankin nupe kenujaidawen min juinti chachia keska wakin mia yumanwankin mia nuitapawaxankanikiki– anikiaki. 36 Jamen betsadan, Israelin bake Aserin baba betsakidi mia yuinun ninkawe. Penuelin ainbu bake Ana chipash beneyaima 7 badi besti jabe jiwea jawen bene mawaniken janua beneuma 84 badi jiwekunkaini Diosun jawen jancha yunua jawenabu jatu yuixunmis Dioski mesei samakekin jau jawenabu medabewanun ika jawen kenwanti Templo jemaintin anua kaianma jatu Dios yukaxunkubainmis 38 José inun Maríaki nukutan jadi benimakin Dios kenwantan jaska Diosun Jerusalénkidi yubani dasibibun manaibu Anan uinwanshinxun Jesúskidi jatu yuikin kaka wakubainikiaki. 39 Januxun juni bake ja dukun kaian jau jaska wai bununbun Moisin kenekin yununi chibankin menetan Galilea jawen mae Nazaret anu chintunwankin ana jawendi Josén jatu iyuima 40 jadia Jesús ewai jawen yuda kushipai unanepaya Dios jawen benimakin duawakubainikiaki. 41 Jaska inun, Pascuatian Egipto anuxun jatun juni bakebu tenanma jatun xenipabu Diosun nai tsuman jatu dunkebaini shinain besinun ika badi tibi Jerusalén anu Jesúsun ibubu bupakemisbun 42 janua ma Jesús 12 badiyaken jawen ibubu jatun beya chibain buaibu jabiatiandi Jesús jatube kai taeshina 43 jawen ibubu besi keyutan jawen mae anu jatube jiwemisbube José inun María chintunbidanaibun janu Jerusalén anu Jesús besti bashikua ibuan unanma benadiama shinankin: “Jabe bedunanbube juikiki”, itan, José inun Marían shinanyabi kai ma xaba jidabi chai buxun badi kaya Jesús jawenabu anu benakin nati atan 45 jawenabu anu inun jawen mae anu jiweabu anua jawa bechiama benakin keyutan janu uxashini Jerusalén anu benanun ika chintunkainshina 46 janua 3 día ibubun benakubaunkin atimas Templo jemaintin anu jaki nukutushikin Diosun jancha kenenibu yusinananmisbube tsauxun jatu ninkakin Jesúsun jatu yukai jatube janchanamekunkainaya 47 Jesús unanepai ninkakin jabun ja yukaibu tibi yui pewaiwen taea dasibibun ninkai: “Jabaa! ¿Tsuan juni bake bedunan unanepamen?” iki jabube maniabu anu 48 atimas jawen ibubu jaki nukui e itan jawen ewa Marían yuikin: –Kukaan, ¿jaskakin min nuku jaska washinamen? Ea inun min epa miwen nui chakayamai datekin nun mia benakin mae nati ashianki– aka 49 Jesúsun jatu yuikin: –¿Jaskakin man ea benabaunai? ¿En Epan jiwe anua ma en jatube yuinametidu man shinanmamen?– jatu wa 50 jawa jatu yuiai dabanen ikin ninkabumaken 51 janua kainmabaini jawen ibu dabebe Nazaret anu chintunbainima jadia Jesús yumei ninkanikai jawen ibubun jancha tapinkubainaya ibu Marían juinti medans Jesús jaskai jakimama shinanxunkubainaya 52 janua jawen yuda ewai jawen shinan unanepaya Dios inun jawenabu jawen benimakubainibukiaki.

Lucas 3

1 Janua badi ichapa kaya romano xanen ibujaida betsa Tiberio César ma 15 badi xanen ibukin dasibi jatu yunukubainaya Judea anu Poncio Pilato romano xanen ibu bexmasaya Galilea anudi jawen tsuma Herodes romanoma xanen ibu bexmasdiaya Iturea inun Traconítide anudi jawen tsuma Herodesin betsa Filipo xanen ibu bexmasdiaya Abilene anudi jawen tsuma Lisanias xanen ibu bexmasdiaya 2 ja jaskaibun Jerusalén anuadi judiobu Anás inun Caifás Diosbe jawenabu janchaxunika xanen ibujaida dabe inibukiaki. Ja jaskaibu betsatian Zacaríasin bake Juan janu tsua jiweabumanua ewaima jiwea Diosun yunua 3 taxnikidan Jordán jene ketankubaunkin jiweabu tibi jatu yusin taewakin yudabu yuikin: “Matun shinan betsa watan matun chakabu Diosun jau matu buaxunxanun ninkatan jawada chakabuwen man benua jiwea jenedikanwen. Matun shinan maewatan man ea uinmaya en matu nashimaxanaii”, iwanan, jatu yusinkubainikiaki. 4 Jaska Diosun jancha yuixunika Isaíasin jakidi kenekin yuini keska axuin Juan jaskanikiaki: “Jadi tsua jiweabumanua jui kushipawen chanikin jatu yuikin: ‘Nukun Xanen Ibu nai anua matuki bayui ma kemaikiki. Matun juintinin shinan pewadikanwen, bai kayatapia keska wakinan. 5 Napaku tibi buakin mata waxun mati tibidi pewakin panpa waxun xantu xantupadi keyu buakin panpa waxun jawen bai pewaxuna keska wakin jatun jiwea pewatan 6 januxun Diosun medabewati jua dasibibun uinxankanikiki’ ”, akin jaska yuini keska wakin Juanen akin jatun chakabu Diosun jau ana shinanyamakubainxanun chakabu jenekin jatun shinan betsa watan jawenabu jawen unanmati Juan yukakin: “Ea nashimawe”, jau ea anunbun ixun Juanen jatu yusinkubainikiaki. 7 Janua Juanen jau ea nashimanun ika bebidan bebidanaibu jatu yuikin: –Matudan man padananan dunu pianamemis keskabuki. Man jaska keska matuki Dios sinatakin matu kupijaidaxanaiwen taea matun shinan betsa wakanwen. Jaska waxun matun chakabu man ma bextekea xabakabi man ea uinmaya en matu nashimaxanaii. Jamen jaskama ibubis kein shinan betsa wakatsi ikama: “Nukun xenipabu Abraham Diosbe jaibunameniwen taea nun jawen bababu nuku kupiama ixanikiki”, ikin, ana shinanyamakanwen. Jakia Abrahamnen bababu dasibi matu yamawakin keyutan na mishki manibauna Diosun damiwakin Abrahamnen bababu benawaxuntiduki. 9 Jaskaken matu yuinun ninkakanwen. Ji tibi bimi pepa jayama dedatan man kuamis keska wakin bestibu Diosun matu kupixanikiki. Jamen tsuabuda Abrahamnen baba kayabibun jawen yusian jau chibankubainunbunwen. Jakia man jaska wamaken matu kupinun, iwanan, duewen matu deda keska watan chi anu matu udenun ixun manaikiki– jatu waya 10 januxun yudabun Juan jaskai ninkatan yuka ikin: –Jaskakenan, Dios daewakinan, ¿jaska waxanpa?– akeakeabu 11 Juanen jatu yuikin: –Dios daewakinan, min tadi dabeyadan, ja nuitapai tadiuma man betsa inantiduki. Ja inun, min pitiyadan, yuda betsa piti jayama man betsa inantiduki– iwanan, jatu yuikubainaya 12 jabun romano gobierno pei bixunmisbudi jau eadi nashimanun ika bexun yukakin: –Yusinaan, ¿nukukain, nun jaskatidumen?– akabu 13 Juanen jabudi yuikin: –Gobierno pei bixunkin man ichawaxunmisdan, janu kesua besti xanen ibun matu yunua bixunkubainxankanwen, ana jatu padanmadan– jatu waya 14 januxundi soldadobundi yukakin: –Nukukain, yusinaan, shinan betsa watan mia unanmakatsidan, ¿nun jaskaxanai?– akabu Juanen jabudi yuikin: –Matudan, matun shinanen ichakanikakin jatun jamapai mebinyamakubainxankanwen. Ja inun, chani chakakin yuda betsan pei padantan mebinyamakanwen. Jakia matun daya pei besti bi benimakubainxankanwen– jatu waya 15 ninkatan ichapabu jawen janchawen benimakin jabun medabenan manakin Juankidi shinain yuka iki yuinamekin: “Diosun yubani nukun Mesías Cristodan, ¿jamenkain?” ikaibu 16 jaskaibu Juanen jatun shinan unankin dasibi jatu nemakin yuikin: –Chanima, eanan jawen matu unanmati wakin jenewen besti en matu nashimakubainaii. Jakia ja man jakidi shinainan, kushipajaidatun ea binuan chipu juikiki. Kushipajaida mesetun ea binujaidawen taexun en jawen jawaumajaidatun jaska waxun jawen bichi tae mexpun pekakin medabewakin jawen dayadu itsakin kushipa midintun en axuntidumaki. Jakia jatun matu pepawakin Diosun Yushin Pepa matu inantan bika matu tenemakin matun chakabu buakin yamawa keska waxanikiki, jawada chakabu bechipaiama chiwen kua keska wakinan. 17 Jaska inun, xekiwan bimi ta keyuxun pepa aduti anu adutan jawen xepa man kuamis keska wakin dasibi jawenabuma danankin jawa chi nukaisma anu udenxun kuanun, iwanan, manakubainikiki– iwanan, 18 januxun jancha ichapawen jatu nemakin yusinkin jatun shinan jatu betsa wamakin kakape Juanen jatu yusinkubainaya 19 januxun judiobun xanen ibu Herodesin jawen betsa Filipon ain Herodías mebinshina inun chakabu betsa betsapa wakubainai ninkakubainkin uintan yudabu jakidi yuishinxun Juanen nemakin jawen chakabu jenemanun, iwanan, betsabun ninkaibun Juanen Herodes nemakin ja ashianwen taexun 20 Herodes jaki sinatakin Juan jau ana jakidi janchayamanun, iwanan, jawen soldadobu jatu bichimanikiaki. 21 Juan bichidiabuma yuda ichapabu nashimakubainkin Jesúsdi Juanen nashima jawen Epa Diosbe janchaya nai baxnei 22 Diosun Yushin Pepa deiwan keska jui jamamaki butuaya nai anuxun jawen Epan yuikin: –Miadan, min en bakeki. En mia bechipaijaidakin katunidan, en miwen benimajaidaii– anikiaki. 23 Jabiatiandi Jesús 30 badiya jawen Epa Dios dayaxunkin taewaya Josén yumewaimawen taexun yudabun yuikin: “Jesúsun epadan, Joséki”, iwanan, yuikubainibukiaki. Jawen xenipabukidi mia yuinun ninkawe. Josén epadan, Elíkiaki. 24 Elín epadan, Matat inikiaki. Matatin epadan, Leví inikiaki. Levín epadan, Melquí inikiaki. Melquín epadan, Janai inikiaki. Janain epadan, José inikiaki. 25 Josén epadan, Matatías inikiaki. Matatíasin epadan, Amós inikiaki. Amósin epadan, Nahúm inikiaki. Nahúmnen epadan, Eslí inikiaki. Eslín epadan, Nagai inikiaki. 26 Nagain epadan, Máhat inikiaki. Máhatin epadan, Matatías inikiaki. Matatíasin epadan, Semeí inikiaki. Semeín epadan, Josec inikiaki. Josecin epadan, Joiadá inikiaki. 27 Joiadán epadan, Johanán inikiaki. Johanánen epadan, Resá inikiaki. Resán epadan, Zorobabel inikiaki. Zorobabelin epadan, Salatiel inikiaki. Salatielin epadan, Nerí inikiaki. 28 Nerín epadan, Melquí inikiaki. Melquín epadan, Adí inikiaki. Adín epadan, Cosam inikiaki. Cosamnen epadan, Elmadam inikiaki. Elmadamnen epadan, Er inikiaki. 29 Erin epadan, Josué inikiaki. Josuén epadan, Eliézer inikiaki. Eliézerin epadan, Jorim inikiaki. Jorimnen epadan, Matat inikiaki. Matatin epadan, Leví inikiaki. 30 Levín epadan, Simeón inikiaki. Simeónen epadan, Judá inikiaki. Judán epadan, José inikiaki. Josén epadan, Jonam inikiaki. Jonamnen epadan, Eliaquim inikiaki. 31 Eliaquimnen epadan, Meleá inikiaki. Meleán epadan, Mená inikiaki. Menán epadan, Matatá inikiaki. Matatán epadan, Natán inikiaki. 32 Natánen epadan, David inikiaki. Davidin epadan, Jesé inikiaki. Jesén epadan, Obed inikiaki. Obedin epadan, Booz inikiaki. Boozin epadan, Sélah inikiaki. Sélahn epadan, Nahasón inikiaki. 33 Nahasónen epadan, Aminadab inikiaki. Aminadabin epadan, Admín inikiaki. Admínen epadan, Arní inikiaki. Arnín epadan, Hesrón inikiaki. Hesrónen epadan Fares inikiaki. Faresin epadan, Judá inikiaki. 34 Judán epadan, Jacob inikiaki. Jacobun epadan, Isaac inikiaki. Isaacun epadan, Abraham inikiaki Abrahamnen epadan, Térah inikiaki. Térahn epadan, Nahor inikiaki. 35 Nahorin epadan, Serug inikiaki. Serugin epadan, Ragau inikiaki. Ragaun epadan, Péleg inikiaki. Pélegin epadan, Éber inikiaki. Éberin epadan, Sélah inikiaki. 36 Sélahn epadan, Cainán inikiaki. Cainánen epadan, Arfaxad inikiaki. Arfaxadin epadan, Sem inikiaki. Semin epadan, Noé inikiaki. Noén epadan, Lámec inikiaki. 37 Lámecin epadan, Matusalén inikiaki. Matusalénen epadan, Henoc inikiaki Henocin epadan Jéred inikiaki. Jéredin epadan Mahalaleel inikiaki. Mahalaleelin epadan, Cainán inikiaki. 38 Cainánen epadan, Enós inikiaki. Enósin epadan, Set inikiaki. Setin epadan, Adán inikiaki. Adánen epadan, Dios inikiaki. Jaskaken Jesús juni kayabi idianiki, nuku keskadan.

Lucas 4

1 Janua Juanen Jesús nashimaya Diosun jawen Yushin Pepawen kushipajaida wa jene Jordán anua Jesús kai janu tsua jiweabumanu Diosun Yushin Pepatun Jesús iyushina kauanaya yushin chakabu xanen ibu diablon padankin kanemanun ikaya janua 40 día janu jiwexun jawa piama binukainaya jaskakainaya Jesús bunijaidai 3 uinkin unanti wanun, iwanan, yushin chakabu diablon Jesús yunukin: –¿Jaska min Diosun bakemenkain? Na mishki damiwakin misi wawe, min buniai ja pixunan– aka 4 januxun Jesúsun nemakin: –Jaskakidi Diosun jancha kenenibudan, ninkawe. “Piti besti shinain yudabu jawens jiwetidubumaki. Jakia Diosun jancha yuini ninkakin chibain yudabu pei jiwetidubuki”, aniki– iwanan –Jaskawen taexun ja min ea yunuaidan, en akamaki– akaya 5 jaska ninkatan januxun mati keyatapajaida anu yushin chakabu diablon Jesús iyuxun mai jidabi anu mai pakea jawendua tibi inun jawen damiwati kushipawen jawaida xabakabi uinmakin 6 yuikin: –Na mai jidabi mai pakea tibi anu inun jawen xanen ibubu dasibi mebinixun en mekeawen taexun tsuada en kushipa inankatsi en jaska wamiswen taexun jau mia kenwanxanunbun en mia jatu xanen ibu wamatiduki. 7 Jaskawen taexun eki mesei danti ixun ea kenwankin min ea xanen ibu waya dasibi mia inantan en mia jatu mekemakubainxanaii– aka 8 Jesúsun ana nemakin: –Na Diosun jancha kenenidan, ana ninkawe. ‘Matun medabenan Yavé Dios ja besti duawakin kenwankubainkanwen, yushin betsa ninkamadan’, aniki. Jaska keneniwen taexun ja min jaska yuiaidan, en mia akamaki– aka 9 januxun Jerusalén anudi iyuxun Templo keyatapa mamaki nichinxun diablon ana yuikin: –Na Diosun jancha kenenidan, miandi ninkawe. ‘Jau mia mekekubainunbun jawen nai tsumabu Diosun yunuxanikiki. Mishkiki min jutekepanan min kauanai mia mekesuxankanikiki’, aniwen taea jaska min Diosun bake kayamenkain ea uinmai nenua ishchuwe– aka 12 ana nemakin Jesúsun yuikin: –Jaska kenenibu min dama yuiai chanimabiaken ana betsa entsedi mia yuinun ninkawe. ‘Matun Yavé Dios unanti wayamakanwen’, akin kenekin yusindianiki. Jaskawen taexun min ea ana yunuaidan, en ikamaki– aka 13 ana jawawen padankin unanti watima janu tsua jiweabumanu ana iyuxun chipu ana padankatsi Jesús diablon jeneyubainaya 14 janua Galilea anu kaxun mae tibi anu jatun ichati jiwe anu jikia akeakekin Diosun Yushin Pepatun kushipa jayawen taexun Jesúsun jatu yusiain ninkai jakidi janchakin dasibibun kenwankubaunibukiaki. 16 Jaskakunkauntani janua yumei ewaima Nazaret anudi ka jaskai jatube ichai beyamis juindukuntitian janu ichamisbu jiwe anu jatube jikia Diosun jancha kenenibu yuixunun ika Jesús benia niken 17 Diosun jancha yuixunika Isaíasin keneni jancha una inanbu chudetan jakidi jancha kenenibu bechitan jatu yuikin: 18 “Nuitapaibu kakape en jatu yusinun Diosun ea katuniwen taea jawen Yushin Pepa en jayaki. Januxun juinti nishmabu jatu benimawakin yuda betsan jatu tsuma wa jenemakin bekun keskabu bepexa keska wakin jatu yusin pewakin jatu ichakawaibu nemakin Dios benimawatikidi dasibibu en jatu unanmakubainxanun Diosun ea yununiki”, jatu watan keneni jancha yuikin keyuxun 20 ana sebitan una mekenika inan mebintan aduaya ana jatukidi besua tsaua manibaunxun beis chakayamaibun 21 Jesúsun jatu yusinkin taewakin: –Jaskakidi Isaíasin keneni en matu yuixunai man ninkaxudan, nukunabu medabewakin na jabiatian Diosun ma meneikiki– iwanan, 22 unanepakin jancha pewen jatu yusiain ninkai e itan jawen jancha bechipaibiakin shinain: “Nadan, nukunabuki, Josén bakeki. ¿Janixun jaska tapintanshinxun nuku yuimenkain?” iki yuinamebaunaibu 23 Jesúsun ana jatu yuikin: –Man ea itimaska kaya wai en uiaiin. Unanepa janchawen man ea yuikin: “Min juni dauyakiaki. Mimebi xuxakin min kushipa nuku uinmawe”, ea akin, “Cafarnaúm anuxun jawen unanmati dami kushipa min jatu uinmashinakiaki. Min ashian keska wakin na min mae anuxundi nuku axundiawe, nun uinunan”, akin man ea yuitidubuki– iwanan, 24 ana jatu yusinkin: –Chanima Diosun jancha yuixunikadan, jawenabun jawen mae anuxun ninkakatsi ikama dananmisbuki. 25 Jaska inun, Diosun jancha yuixunika Elías jiweken badi dabe inun besti namakis ui ikamaken pitiuma nukun xenipabu nuitapajaidaibun ainbu jawen bene ma mawayama midimabudi yumankubainibu man ninkamiski. 26 Jaskabiaibun nukun xenipabu Israelbu beneuma nuitapaibu jau Elíasin dasibi jatu medabewanun Diosun yunuama iniki. Jakia maewan Sidón dapi mae betsa Sarepta anu nawa ainbu beneuma nuitapai jiwea besti jau medabewanun Diosun Elías yunukin nichiniki. 27 Jaska inun, Diosun jancha yuixunika Eliseo jiweatiandi jatidi nukunabun chami buisma teneaibun nukun xenipabu jatuki dakekin danainbu Eliseon jatu xuxawamadi iniki. Jakia Siria anua nawa betsa jawen kena Naamán Eliseo anu Diosun yunua ja besti xuxawaniki– akin 28 nawabukidi jatu yuiai ninkai dasibi ichati jiwe anu ichabu jatu jaska wai ninkatan jaki sinatajaidakin 29 kainmabainkin Jesús tsumaxun ninikubainkin jatun mae mawa keyatapa mamakixun januxun xutunun, iwanan, iyuaibun 30 janua Diosun kushipawen ichabu namakisa kakin jatu mepanmabaini jawen mae jenebainikiaki. 31 Janua Galilea mai pakea anu Nazaret jenebaini mae betsa Cafarnaúm anu jikishinxun sábado tibi jatun ichati jiwe anuxun jatu yusinkubainkin 32 xanen ibu kayabi kushipakin jatu yuiai yudabun ninkai e itan: “¿Jaskamen?” iki benimakubainaibun 33 jabianudi juni yushin chakabuya tsaua yushinen bis imakin unanxubima yuimakin: 34 –Jesús Nazaret anuaan, ¿jaskai nuku anu min juxumen? ¿Nun yushin chakabu nuku yamawanun ika min juadaka? En mia unaiin, min Diosun bake pepa medibidan– ikaya 35 yushin chakabu Jesúsun nemakin yuikin: –Janua jaskama nesetan ja juni anua kaindikaintanwen– aka yushin chakabu juni medanua kainkainkin jawa wama mai pusamabainai uin dasibibu 36 datei: –Jabaa!– ike ikei yuinamekin yuikin: –Nadan, yusian betsa jayaki. Xanen ibu keska kushipajaidaki. Jawen jancha paepaki, yushin chakabu xunska yunua ninkai jawen datei kainkanikikidan– itan 37 janua bui jakidi chania akeakeaibu dasibi janu jiwea akeakeabun Jesúsun jaska wai ninkanibukiaki. 38 Ja juni medanua yushin chakabu nichintan jatun ichati jiwe anua kaya Simón Pedron jawen jiwe anu Jesús iyua Simón Pedron dais ainbu yuna chakayama daka ninkatushitan jawen isin jau mainwanun jakidi Jesús yuiabu 39 janu dakanu Jesús kaxun jawen yuna nemaxuna damaintan benikain jabiatiandi jatu duawakin bawaxun jatu pimaya 40 jaska waxu ninkabaikin janua ma badi kai meshuaya dasibi ja mae anu jiwea akeakeabun dasibi isin betsa betsapa teneaibu Jesús anu iweabu Jesúsun jabu tibi mekin xuxawakin kaya wapakekin 41 ja isin betsa betsapa teneaibu anua yushin chakabu nichian kainkainkin unanxubima jancha kushipawen yuikin: –Miadan, min Diosun bakeki– akin yuikin Diosun Mesías Cristo unainbuwen taexun jau jadidi janchakin ana yuiyamanunbun Jesúsun jatu janchamamakin nemapakekin yushin chakabu kainmapakenikiaki. 42 Janua uxashini ma pena kemaya Jesús butukaina mae dapi benanta ja mesti ka benabaunkin jawen jaibuaibun bechitan jaki nukuxun yuikin: –Dasibitun mia benakanikiki. Nenua ana kayamawe– akabu 43 Jesúsun jatu nemakin yuikin: –En Epa xanen ibuaikidi en jatu yusinkubaunun ea yununiki. Jaskakenan, mae betsa betsapa anu en yusindiai katiduki– jatu wabaini 44 Israelbun mae tibi anu Jesús kakunkaunkin janu Diosun jancha ninkakatsis iki janu judiobu ichamisbu tibi anuxun jatu yusian akeakenikiaki.

Lucas 5

1 Jatu yusinkubauntani Galilea ianenwan ketankubaini kakin jawen kena betsa ian Genesaret anu niti ixun jatu yusianyan Diosun jancha ninka pewakatsis iki jaki midima ichakin texke akabu 2 xaxu ewapa dabe xaka mashin keti axun baka nexenikabun jatun jisin chukaibu Jesúsun uinkubaini 3 kakain Simón Pedron xaxuki inatan jau ana ja kachu xekanunbun yunua jawen betsabetan jawen jisin jawaida nexetan jawen xaxu ja kachu xekakin nuntanxunabu ja namaki tsauxun kexa mapubaunabu Jesúsun jatu yusinpakekin 4 keyutan Simón yuikin: –Ana ja kachu nuajaidanu xekaxun januxun baka bikin nexekatsi matun jisin pukubaunkanwen– aka 5 Simónen yuikin: –Yusinaan, yame chai tanakin nun pukujaidabia nun jawa biama ishiaiin. Jakia jaska min nuku yunuai en anun kain– ixun 6 nuajaida anu xekatan jawen jisin jawen betsabetan pukubaunabu baka midima jikia ninibidanabu xankamajaida jatun jisin tadas iki taeaya 7 xaxu betsa anu jawen jaibuaibu jabe dayamisbu jau medabewai benunbun jatu meken bea bea aka jawaidabidan medabewakin jatun xaxu dabe baka mata wabu xaxu jikikatsis ikaya 8 baka midima nexekanxuwen taea Simón Pedro inun jabe dayamisbu inun Zebedeon bakebu jawen jaibu betsabu Santiago inun Juan e e iki dateaibun Simón danti itan Jesús yuikin: –Yusinaan, en juni chakabuki. Ea anua butukaini ea jenebaini kadiwe– abia Jesúsun yuikin: –Eki dateyamawe. Na ikis min baka nexexu keska wakin yudabu min ea jatu ichawaxunxanaii– aka 11 jatun xaxu dabe keti atan janu jawenabube xaxu inun jisin bakayabi bashibainkin tapinkatsis ikin Jesús chibain jabe bunibukiaki. 12 Janua chipu betsatian mae betsa anu Jesús kaken juni bichiki dasibi chami betsani Jesúski nukutan ja bebun dankui sapakain di itan beuxun ea akin: –Yusinaan, ea kayawakatsis ikin min ea kayawatiduki– aka 13 jawen chamiwen datekin danankin tsuan metsakin meisbumabiaken Jesús jawen dabanan iki mexunkain mekin yuikin: –Jaa. En mia kayawaii– aka jawen chami sakada iki daxnukui keyuaya 14 Jesúsun nichinkin nemakin: –En mia yuiai ninkaidawe. Jawada en mia axukidi tsua yuiyamayukubaintanwen. Jadi dukun kakin Diosbe nukunabu janchaxunika min yuda min ma kayaxu uinmatanwen. Jaska min ma kayaxu jau dasibibun mikidi unanunbun jawen jatu bepadanbainkin jabiaskadi inankuin Moisin yununi jatu anu buditanwen. Min jaska buaya min kayaxu jabun unanxankanikiki– abaini kaya 15 yuda betsabun Jesúsun jaska wakin akaikidi chanibaunaibu ninkatan jawen jancha ninkakatsis iki inun jau jatu xuxawanun badi tibi Jesús anu bebidan bebidanaibu jatu xuxawapakei 16 janua jawen Epabe besti janchanun ika jatu paxkabain janu tsua jiweabumanu kakunkainikiaki. 17 Janua ana xaba betsatian Galilea inun, Judea mae betsa betsapa anua inun, Jerusalén anuadi beshinxun Jesúsun yusiain ninkai tsauabun jabianudi Moisin jancha chibanjaidanika fariseobu inun Moisin jancha yusinananmisbu jiwe medan ichaxun Diosun xuxawati kushipayatun Jesúsun jatu yusianyan 18 jau Jesúsun xuxawanun, iwanan, juni yuda babuni jaki isin teneaibu butiki datantan jawen jaibuaibun Jesús anu bakebidani 19 janu yudan kaian xukuabuwen taea jaska watan bichibain Jesús uinmatima mai bawa jiwe sapa xeni mamaki inabain jawen dakatiki janu butenun, iwanan, janu bexpa wakin pudenkin xui watan janu ja juni yuda babuni Jesús anu buteaibun 20 jaska jatun shinan ikunjaidawaibu unankin juni yuda babuni Jesúsun yuikin: –Dateyamawe. Min chakabuwen Diosun mia kupikatsis ibiakin man ea ikunwainwen taexun jau Diosun ana shinanyamanun en mia buaxunaii– akaya 21 Moisin jancha jatu yusinmisbu inun fariseobun ninkatan Jesúski sinatai june yuinamei: “Ja juni chakabuki. Dasibi nuku padain Dios keskakatsi ikikiki. Diosun besti jawen chakabu buatiduki”, ikaibun 22 januxun tsuan Jesús yuiamabia jatun shinan unankin Jesúsun jatu yukakin: –Matunan, ¿jaskakin man shinan chakai ikai? 23 ¿Jadatu bikamamen, jawen chakabu buaxunadaka, jawen yuda beniadaka? Ja dabe bikaken Diosun besti atiduwen taexun 24 ¿jaskakin man shinan chakai? En matun Juchi Kayabi Iyua na mai anua ea en jawen kushipa jayatun jawen chakabu en buaxuntidu man unanun en akai uinkanwen– iwanan, juni yuda babuni kaya wakin yuikin: –Benitan mia jaki bakebidankanxu bui min jiwe anu kadiwe– akin 25 jawaida kayawa benikauan jawen dakati bitan buaya mapubaunabun 26 date paeyabi yuikin: –Jabaa! Tsuan jaska waismaki. Jakia Dios pepajaida kushipatun na juni ma kayawaxuki. Natian jaska nun uinsma nuku uinmaikikidan– iwanan, Dios kenwanibukiaki. 27 Janua kainkaini janu bai kexa anu januxun Roma gobierno pei bixunmisbun jiwe anu Leví tsaua Jesúsun bechitushitan yuikin: –Ea chibankubainwen– aka 28 Leví benitan dasibi jenebainkin chibankin taewai jabe kashinxun 29 jawen jiwe anuxun Jesúswen benimakin piti midima jatu pewamatan xanen ibu pei bixuin padanananmisbu inun jawen jaibu betsa betsapabu jatu ichawa Leví inun Jesúsbetan piaibun 30 Diosun yunuti inun jawen nemati yusinananmisbu inun fariseobun Jesúsun jatubetan piai uinkin yuankin jaki chiti ikabu yukakin: –¿Jaskakin matun yusinan pei bixunika chakabubu inun nuku ninkaisbumabetan pimenkain? Chakabujaidabubin!– ikaibu 31 Jesúsun jatun jancha ninkatan jatu yuikin: –“En peki”, iwanan, shinainbu anu juni dauya kaismaki. Jakia isin teneaibu anu besti juni dauya kenabu kamiski. 32 Jaskaken: “En chakabuki”, iwanan, shinainbu jatun juinti pewakin en jatu medabewa shinan betsa watan jau Dios ikunwanunbun en juniki, juni dauya keskaidan. Jakia: “En chakabumaki”, ikin shinainbu jatu medabewatanun ika en juamaki– jatu wa 33 januxun ana betsan Jesús jatu yukaxunkin: –Nashimanika Juanki chiti ikabu inun fariseobuki chiti ikabun jatun chakabuwen taea jatunmebi ichakanikai samakechakayamakin Dios kenwankin jawen kushipa yuka chakayamakin jawa piyuisbumaki. ¿Jaskai miki chiti ikabu samakeama badi betsa tukanma pikin nexukubainmisbumen?– akabu 34 Jesúsun jatu yuikin: –Juni ainyain nawaibu anu jawen jaibuaibu paxkadiabuma piama jatunmebi ichakanikatidubumaki. 35 Jakia jatu xununbaini ma jatu dapaxkabaini kaken manukin jawen jaibuaibu samakekin piama itidubuki. Jaska keska kainkin en jatu xununbaina ewen nui en jaibuaibun piama samakexankanikiki– iwanan, 36 ana jatu yusinpakekin miyuiwen yuikin: –En yusianan, tadi bena estediama keskaki. Matu yusinun ninkakanwen. Tadi xeni baxnekea tadi bena tuax estediama mextexun jawen tadi xeni tsamian patsa estei ana baxnekei pikumiski. Jamen matun yusianan, tadi xeni baxnekea keskaki. En yusianwen tsamian keska wakin matun yusian en pewatidumaki. 37 Ana jabiaskadi keskawen matu yusinun ninkakanwen. Bichi bishtu xeniki uva jene bena buspudiama manekin mata waxun denex mestenwan jamebi katsai buspui bichi bishtu xeni pexemiski, vino bena inun bichi xeni benuidan. Jabiaskadi wakin en yusian bena matun shinan xeni en jusitidumaki, benukinan. 39 Jamen vino xeni ma beya wanixun vino bena pepabiaken akatsi ikabuma keska wakin matun beya xeni bechipaikin matun shinan bena wakatsi ikama en yusian bena man danaiin– jatu wanikiaki.

Lucas 6

1 Januxun ana juindukunti sábado betsatian xekiwan bai namakis manan baiwen bukin jaki chiti ikabu Jesúsbe bukin xekiwan bimi tsekaxun daxukidi axun pikubainaibun 2 fariseobu jabudi jatube kakin jatu uinkin Jesúski chiti ikabu jatu yukakin: –¿Jawai juindukunti sábadotian man dayai? Sábadotian dayakin Diosun Moisés nuku nemani chibanma man kaneaii– jatu waibu 3 Jesúsun jatu yuikin: –Bunikin jawada nukun xenipabu pepa Davidin jawen jaibuaibubetan anidan, ¿man uinsmamen? Diosun janchadan. 4 Matu yuinun ninkakanwen. Dios kenwanti tadi jiwe medan David jikixun Diosun Moisés yusiniwen taexun Diosbe nukunabu janchaxunikabun besti pitibiaken jawen Dios kenwanti misi Davidin bixun pitan jawen jaibuaibudi pimanikiaki. Jaska wabiaya Dios jaki sinatama iniki, kaneamawen taeadan– iwanan, 5 –Jaskaken juindukunti sábadotiandi matun Juchi Kayabi Iyua xanen ibukin en yunuaiwen taea eki chiti ikabundi bunikin pikin kaneabumadiki– jatu wanikiaki. 6 Chipu ana sábado betsatian mae betsa anu kaxun jatun ichati jiwe medan jikixun Jesúsun jatu yusianyan jabianudi juni meken yusiudi meyushkini jatube tsauken 7 januxun jabun jawen yusian danankin Jesús yuanun, iwanan, juindukunti sábadotian ja juni mepeai uinun, ixun, jaska wai uintan unanti watan ja anun ika manai tsauxun 8 jaskaibu Jesúsun jatun shinan unankin juni meken meyushkini yuikin: –Benikidan ja maniabu namakis niwe– aka jawenabu maniabu namakis benia niken 9 januxun fariseobu inun Mosésin jancha jatu yusinmisbu Jesúsun jatu yuikin: –En matu yukai jaskadamenkain, ea yuikanwen. Moisin jancha pepa chibankin juindukunti sábadotianan, ¿jaska watimen? ¿pewakin medabewatimen? ¿chakabuwatidaka? ¿yuda betsan jiweadan, paxawakin meketimen? ¿nuitapawakin yamawatidaka?– jatu watan 10 jatun jancha manakin Jesúsun uinbaunaya jawa yuiabumaken juni meken meyushkini nia Jesúsun ana yuikin: –Min meken meshanwen– aka meshanyan jawen meken ma mepekei peaya 11 uin fariseobu inun yusinananmisbu jaki sinatakin jaska waxun Jesús nematimen ika june yuinamei jaki yubakai taenibukiaki. 12 Janua xaba betsa badi kaya Jesús ja mesti kai mati mapetan uxama Diosbe janchashini 13 penaya jaki chiti ikabu dasibi jatu kena beabu 12 besti katutan jatu kenakin: “Man en kushipayabuki”, jatu wanikiaki. 14 Ja 12 junibun kena mia yuinun ninkawe. Simón kena betsa wakin Pedro wani inun, jawen betsa Andrés inun, Santiago inun, Juan inun, Felipe inun, Bartolomé inun, 15 Mateo inun, Tomás inun, Alfeon bake Santiago inun, romano nawabu nichinkatsis imis Simón inun, 16 Santiagon bake Judas inun, Judas betsa Iscariote anua yumeni chipu jatun Jesús jatu achimaxanaidan, jati Jesúsun katunikiaki. 17 Januxun 12 junibu katutan jatu iwei bututan mawa tenanman panpanuxun jaki chiti ikabu Jesúsun yusinun ika tsauken jabianudi jabun chibainbu inun midima yudabu Judea anua inun, Jerusalén anua inun, ianenwan kexa betsa Tiro inun Sidón anua jawen jancha ninkatanun ika bekin isin teneaibu jatu kayawamakatsi iweshinabu jaki dasiabu isin teneaibu xuxawakin yushin chakabun jatu nuitapawai kainmakin jawen kushipa janua kainkin Jesúsun jatu kayawaya uin bechipaikin Jesús mekatsis ikaibun 20 jatu xuxawakin menetan jaki chiti ikabu besti beiskin jatu jancha wakin: –Tsuabuda yumain matunmebi man kenkunkainama Dios xanen ibukin matu mekekubainxanaiwen taea man benimakunkainmiski. 21 Ja inun, tsuabuda jawada pepa besti bechipai chakayamai jawen nuijaidaiwen kupikin Diosun jatu yaniwama keska waxanaiwen taea benimapaketi shinain benimakubainkanikiki. Ja inun, tsuabunda matun chakabu shinain juinti nishma man kaxakatsis imisbuwen taexun Diosun matun juinti shinan chankanwan man benimakunkainmiski. 22 Ja inun, matun Juchi Kayabi Iyua tsuabunda man ea chibainbuwen taexun jabun matuki ejen iki danain matu ichakin jatun ichati jiwe anu man ana jikiyamanun matu nemakin matu danainbun man benimakunkainxanaii. 23 Jaska inun, Diosun jancha yuixunikabu ichakawanibu keska wakin matudi ichakawaibu nai anuxun Diosun matu duawaxanaiwen taea jawa dateama shinan chankankubainxankanwen– iwanan, 24 mapuabudi yuikin: –Jamen matudan, mabuwen jiwei kein “En mabu midima jayaki”, iki tsuabuda natian man jawen benimaii. Jakia uatian man nuitapaxanaii. 25 Ja inun, tsuabuda yaushikin piti yani bestiwatan man benimakubainaibu ana tsuan matu medabewakin matu duawabuma buni tenei man nuitapajaidaxanaii. Ja inun, natian tsuabunda Dios shinanma matun jamapai besti shinain man usanmis ana jaskama matun juinti nishma kaxai man nuitapajaidaxanaii. 26 Tsuada ibubis jawawenda jawenduakin dasibibu jatu bechipaimakin man jatu kenwanmatidudan, uindaxankanwen, mesekidan. Jabun Dios yuixunikapaiaibun jatu padan paepawa matun xenipabun jatu kenwanpaunibu keska iyamaxankanwen– iwanan, 27 ana jatu yusinkin: –Man ea ninkaibu matu yusinun ninkakanwen. Matuki sinataibu jatuki sinatama jatuwen nuikubainkanwen. Ja inun, matu danainbu jatu bebis danananma jatu duawakubainkanwen. 28 Ja inun, tsuabunda matu ichakawai matuki sinataibun jatu bebis manakunama jau Diosun jatu medabewanun jatu Dios yukaxunkubainxankanwen. 29 Ja inun, tsuada miki sinatakin mia detekin ispais aka jabebis sinatai kupinameama: “Uke betsadi ea awe”, ika dabekexunai keskakin shinankubainxankanwen. Ja inun, tsuada min dibiawen taexun min dakukuti tadi mia biankin buaya min tadi manankidiadi yaushiyama jadi inanyuxankanwen. 30 Jamen tsuada nuitapai juxun min jawada mia yuka medabewakin inanyukubainxankanwen. Jamen betsadan, tsuanda min jawada bushinxun ibu wakin mia ana inankatsi ikamaken jas shinain jaki sinatayamakubainxankanwen. 31 Jamen betsadan, tsuada miwen nuikin jau mia medabewaxanunbun matun dukun jaska shinankin uinmakin jatu medabewakubainxankanwen, jaska wai nuikipakin man kaneamakidan. 32 Jaska inun, Diosun jancha danain chakabumisbu jabiaskadiai duanamemisbuki. Jaskaken matudi matun jaibubes man duanamei man jawa binunananmaki. 33 Ja inun, juni chakabu jabetan chakabu wamisbube nui medabenankubainmisbuki. Jaskaken matudi pepabuwen nui jabu besti medabewai ma pepamadiki. 34 Jamen betsadan, juni chakabubu duanamekin betsan jawen jaibun jamapai buxun jawaida ana bexunmiswen taexun duawakin jawen jamapai ana yuka inanyukatsis imisbuki. Jaskaken matudi duanamei pepabiai tsuanda matun jamapai jawaida ana matu bexunmis besti man inanmiski, ana manakuti pepa bikatsi shinanmadan. 35 Jakia pepakatsis ikidan, eskatiki. Matuki sinataibuwen nuikin jatu duawankin matun pepa jatu uinmakubainkanwen. Jaskawen taexun tsuabunda min jamapai biwanshinxun mia ana bexunmisbu besti ana ja shinanma mia yane bexuinsbumadi jatu inandiakin yuda dasibibu jatu duawakubainxankanwen. Jaska wakin man jatu binumamisken matun pepawen Dios dasibi binuatun matu manakuxanikiki, jawen bakebu matu wakinan. Janunkain jabun Dios kenwainsbuma inun juni chakabububiaken betsa betsapa inankin Diosun jatu duawamiswen taea 36 matun Epa Dios nuikipa keskai nuikipadiakubainkanwen– iwanan, 37 Jesúsun ana jatu yusinkin yuikin: –Tsuada ja akin chitekin unanti wayamakanwen. Man jatu jaska wamaken Diosundi jabiaskadi wakin matu chitekin ja akamadi ixanikiki. Ja inun, tsuada jatu dake wayamakanwen. Man jatu dake waismaken Diosundi matu dake wama ixanikiki. Ja inun, tsuabunda matu chakabuwaibu ja shinanma jatu jakimawakin buawe. Man jaska waya Diosundi matun chakabu matu buaxunxanikiki. 38 Ja inun, jawada man jaya paxkaxun juni betsa inankubainkanwen. Jaska wai man yaushiamaken Diosdi matuki yaushiama jabiaskadi matu waxanikiki. Tsuanda man xeki inankin tana pewatan sakuki deukin yaushiama tsinki tsinki akin mata waxun man jatu inanmis keska wakin jabias shinanwendi Diosun matu manakuxanikiki– atan, 39 Jesúsun miyui betsa tibiwen jatu yusinkin yuikubainkin: –Juni bekunman juni betsa jabe bekun iyupai jadakidi iyuai unanma jabia dabe mikin maebain di idabemisbuki. Jaska keskai matun shinan pewakin mae wadiama jawa jatu yusinkin man pewatidumaki. 40 Ja inun, jawen tsumabun jatun yusinan binutidubumaki. Jakia jatun yusinan jatu tapinmakubainaya jatun yusinan keska itidubuki. 41 ¿Jaskai ikunwain betsa pewakin medabewanun, iwanan, jamapai pese jawen beduki jikia min bikatsis ibiai mina dukun ji ewapa min uianmamen? Ji jidabiwen betimanabia jawa shinanma yuikin: “Uian. Min ji pese beduki ikadan, ¿mia bipa?” akin min yuimiski, kanekinan. 42 Jakia bemakis bepadamei janchamisbuun, matudi chakabubia betsa chakabuai uinkin man ja amiski. Man ji jidabi betimana tsekaxun puta keska wakin matun juinti medanua matun chakabu ewapa putatan ana kaneama medabewakin ji pese min jaibun bedu anua bia keska wakin juni betsan chakabu bexmas jayadi man medabewakin yusintiduki– iwanan, 43 ana miyui betsawen Jesúsun jatu yusinkin yuikin: –Ji pepa bimiai jawen bimi chakabuismaki. Jakia ji chakabu bimiai jawen bimi pepaismadiki. 44 Jaskawen taexun jawen bimi tibiwen ji man unanti wamisbuki. Mae muxa anua higo bimi man tsekaismaki. Ja inun, isne anua uva bimi man tsekaismadiki. 45 Jabiaska keskadi tsuabuda duapabu juinti pepaya jancha pepawens janchamisbuki. Jamen tsuabuda duapa juinti pepa jaya jawa chakabu jayama yui jancha pepawens janchamisbuki. Ja inun, tsuabuda jatun juinti medan shinan chakabu mata janchakin chakabu yuikin kainmamisbuki– iwanan, 46 Jesúsun jatu yusinkubainkin yuikin: –Xanen Ibuun, Xanen Ibuun, akin man ea kenabiamis ¿jaskakin en matu yusian man aismamen? 47 En jancha ikunwankin ea chibanun, iwanan, jawada en yuai akubainxanaibukidi matu yusinun ninkakanwen. 48 Tsuanda mishki jiwe wakatsi ikin jene kexa mai basankin uke medan mishkiki pesaxun ja mamaki mishki tsamabidankin jiwe wadan, en yuiai akubainmisbudan, ja jiwe wanika keskabu ixankanikiki. Janua bai matajaidabidankin jawen jiwe achia ja jiwe mishkiki tsamiawen taea jawa takax iki tsibusketidumaki. 49 Jamen jawada en yuiai ea danankin akama ixanaibukidi matu yuinun ninkakanwen. Tsuanda mishki jiwe wanun, iwanan, jene kexa mai basankin kini keyatapawama bexantu bestiwatan mishki tsamabidankin jabebis watan jiwe wadan, ea danainbudan, ja jiwe wanikabia unainsmapabu keskaki. Janua bai matajaidabidankin jawen jiwe achia mishkiki tsamiamawen taea jawaida tsibukei di imiski. ¿Jadatu man jaskamenkain? Uindakanwen– akin Jesúsun jatu yusinikiaki.

Lucas 7

1 Januxun jatu yusin menetan Cafarnaúm anu Jesús chintuntani jikiken 2 janua jabianudi romano soldado xanen ibu capitánen dayadu isin tenei mawakatsis ikai bechipaijaidakin 3 Jesús ma jua ninkatan jau xuxawaxunyunun judio xanen ibu anibubu nichinkin Jesús chanimakin jatu yunua 4 Jesús anu buxun jau xuxawaxuin kanun ea akin yuixunkin: –Capitán juni duapaki. Nukun ichati jiwe nuku jatu amaxunyamaki. Ja inun, nukunabu bechipaijaidadiamiswen taexun medabewakin jawenadi xuxawaxuin kawe– akeakeabu 6 jatun jancha ninkatan jatube kai ma jawen jiweki kemai kaya jau yuixununbun soldado capitánen jawen jaibuaibudi yunua Jesús juaiki nukuxun capitán yuixunkin: –Xanen Ibuun, en jaibu capitánen jancha en mia yuiai ninkawe. Ewen dabanan en jiwe anu juyamawe. 7 En pe bexmasjaidawen taea mianu en kama ixuki. Jaskaken en tsuma jau xuxanun min jancha besti yunukin ea xuxawaxunwen. 8 Ja inun, jatun ea yunumisdan, eadi en xanen ibu jayaki. Eandi soldadobu yunui en xanen ibudiamiski. Betsa yunukin: “Kawe”, en wa kamiski. Betsa yuikin: “Juwe”, en wa jumiski. En dayadudi yunukin: “Awe”, en wa amiski. Jakia min ea binuawen taexun min jancha bestiwen min xuxawatiduki, en unanan– akin capitán jancha yuixuna 9 Jesúsun jawen jancha ninkatan soldado capitán ikunjaidawaiwen taea Jesús e itan yudan kaianen chibain jachun beaibukidi nasauketan jatu yuikin: –Jaska na nawa xanen ibun ea ikunjaidawai keska nukunabu Israelbu en jaska jatu uindiamaki– jatu waya 10 jawen jaibuaibu soldado capitánen jiwe anu chintunbain jawen dayadu ma xuxaxuna uinibukiaki. 11 Jesúsun jaska wabaini jawen 12 tsumabu kushipayabu inun, jaki chiti ikabu inun, yudan kaianen chibain jabe bukin mae betsa jawen kena Nainkidi kai kemaya ainbu jawen bene mawayamatun jawen bake bestichai mawaxuna maiwanun, iwanan, juni dabetan baketiki beaibu jawenabu jachun bei jawen ewabe kaxakubidanaibu 13 Jesús jaki nukutan jawen ewa nuitapaiwen nuikin yuikin: –Kaxama nesewe– atan 14 bedunan mawa beaibuki Jesús kemaxun jawen baketi besti tsumaya niti itan tsumabun mawa yuikin: –Bedunaan, en mia yuiai bestenwen– aka 15 mawa jawen tadiwen yabukin mestenjaida wabu jaska peketima bestenkauan natsaua janchai taeaya jawen ewa benimawatan jawen bake nichinxuna iyuaya 16 Jesúsun jaska wai uin jaska uinsbuma jawen datei mesejaidakin: –Jabaa! Nuku anu Diosun jancha yuixunika pepajaida ma ana taxnishinaki. Jawenabu duawai Dios ana bayuxuki– ikin Dios kenwankubainaibun 17 jaska Jesúsun axu ninkabain Judea mai pakeanuabu inun mae betsa betsapa anuabundi yuiaibu bana ninka akeakenibukiaki. 18 Nashimanika Juan bichiti jiwe anu jiwea jaska Jesúsun akubainaikidi jawen tsumabu Juanki chanikubainaibu 19 ninkatan jawen tsumabu dabe kenaxun jatu yunukin: –Jesús anu kaxun: “Mekenika Diosun nukun xenipabu yubani chanima juxanaidan, ¿min jabiamen? ¿Betsa daka nun manai?” akin ea yukaxuntankanwen– iwanan, jatu yunua 20 buxun isin betsa betsapa teneaibu xuxawakin yushin chakabu betsa betsapa kainmakin bekun inun bexuxbu uinmakin Jesúsun jatu kaya wapakeaya Nashimanika Juanki chiti ika dabe Jesús anu kaxun jaska wai bechitan atimas jaki nukutan betsan yuikin: –Mianu Nashimanika Juanen nuku yunushinaki. Mekenan Diosun nukun xenipabu yubani chanima juxanaidan, ¿min jabiamen? ¿Min jamadaka? ¿Betsa daka nun manayuai?– aka 22 ja dabe shinanmakin Jesúsun yuikin: –Jawada uinkin man ninkakubainaidan, jaska Juanki chaniditankanwen, eskaibudan. Bekun inun bexuxbun uiainbu inun, jaska mapuisbuma mapuaibu inun, jabu bichiki dasibi chami betsani jaki dakemisbu main sakada iki keyuaibu inun, patabun ninkakin keyuaibu inun, mawa ana besteainbu inun, jabu yumainbu jatun paxati kakape ninkatan benimaibudan, jaska Juan yuitankanwen. 23 Tsuanda ea ikunwain jawen shinan chakabui chintuinsmadan, chanima benimaxankanikiki!– jatu wa 24 Juanen jatu yunushina iwani ana chintunbainabun ja dapi mapubaunabu Jesúsun Juankidi jatu yui taewakin: –Janu tsua jiweabumanuadan, ¿jawa man uintantanimamen? Tawa pei niwen bubi bubi wai keska wakin ¿junin jawen shinan betsa betsapa maewa akeakeimamenkain? 25 ¿Jaskamen? ¿Jaskamadaka? ¿Jaskada jakidi kaiain man uintantanimamen? ¿Junin tadi pepa sawea daka? Tadi pepa sawea benimai beyusidan, mabu akunjaidayabu jatun xanen ibun jiwe jawendua anu besti jiwea ikaibu man uintidubuki. 26 Jaskakenan, ¿jawa man uintantanimamen? ¿Diosun jancha yuixunikamenkain? Jaki. Juanan, chanima Diosun jancha yuixunikaki. Ja inun, yuixunika betsabu Diosun yununi Juanen ma jatu binuaki. 27 Ja inun, Diosun jawen bake nichinkatsi Juankidi yuikin: ‘Ninkawe. Janu min kaxanun jau pewai kanun en jancha yuixunika betsa bebunkidi en yunuxanaii, en mia nichindiamadan’, akin jakidi jawen kaka kenenibuki. 28 Chanima en matu yuiaii. Yuda dasibibun Dios dayaxunkin tsuan Juan binuama ibianibun janu Epa Dios xanen ibuaitian ikunwainbu jaki dasiabu bexmasjaidabiabun Juan binuxankanikiki– jatu wai 29 Jesúsun jancha ninkakin jabun Nashimanika Juanen jancha ninkatan shinan betsa waibu jawen unanti wakin Juanen jatu nashimaimawen taexun yudan kaian inun romanon xanen ibu pei bixunikabun yuikin: “Chanimaki. Jawada Diosun akaidan pepaki”, iwanan, shinan akeakeaibun 30 jakia judio fariseobu inun Diosun jancha kenenibu yusinananmisbun Juanen jancha ninkama inun jawen unanti nashimati danainmabuwen taexun Diosun jabudi duawapanan danainmabun 31 Jesúsun ana jabianudi jatu yuikin: –Nukunabudan, ¿jaskada shinain imisbumenkain? Matu yuinun ninkakanwen. 32 Mae namakis jemaintin anu beyuskin jatun ibubu imis mawai bake mishtinbu xuku dabea tsauxun xuku betsan yuikin: “Tepe dewe nun mawabiaya benimai man nawamaki. Janua nun kaxei ikaskin nun nuiti nawa mawabiaya man kaxamaki”, jatu wabu jawawenda beyusti unanbuma keskabuki, nukunabudan. Matun shinan chankanti jubiaken man benimamaki. Jamen matun chakabu shinain kaxakatsi ikama man shinan betsa waismaki. 33 Eskaki, matu yuinun ninkakanwen. Ja dukun Nashimanika Juan juxun matu yusinkubainkin misi pepa piama vino paepa akama matube beyusamaken jakidi janchakin: “Yushin chakabu jayaki”, iwanan, man yuia akeakeimaki. 34 Janua eadi matun Juchi Kayabi Iyua juxun misi pepa pikin vino paepa aki en matube nawabiakunkainaya ea yuankin: “Uinwen. Pikeki. Paenkin romano pei bixunika chakabubu inun yuda chakabu betsabu jaibu wamiski”, ikin man eadi yuanmiski. 35 Jamen nuku dabe nun pepabiaken Diosunabu kayabibu besti unanepakin jabun nukun yusian ninkatan nuku chibankanikiki– jatu waya 36 januxun fariseo betsa jawen kena Simón jawen jiwe anuxun Jesús pimakatsi chanima jawen jiwe anu Jesús ka pikatsi ixkexkanan dakai baxti ibaunxun piaibun 37 jabia mae anuadi ainbu jininipan Jesúsun piai ninkatan xeni jene ininipa kadujaida nenkati juxupa bishtuki bexun 38 june Jesúsun tae dapi danti itan jawen chakabu shinain juinti nishmajaida june kaxakin jawen beun jene besti Jesúsun tae pechiki tuis tuis axun jawen bu chaipawen jutekede atan jawen tae petsu petsu akin keyutan xeni jenewen jawen tae cha akaya Jesúsun unanbiakin uianmaken 39 Jesús jatun iatun uintan Jesúskidi shinankin: “Dios nuku yuixunika kayabitunan ja ainbun jawen tae meaidan ainbu chakabukunkainmis unankeanaii”, ikaya 40 Jesúsun jawen shinan unantan medabewakin yuikin: –Simóon, ¿jawada mia yuipa?– aka fariseon yuikin: –Ea yuiwe, yusinaan– aka 41 miyuiwen Jesúsun yuikin: –Juni dabetan juni betsa anua pei biyuimabu dibiabuki. Betsan 500 xaba daya pei dibiken betsandi 50 dibiaki. 42 Ja dabetun jania pei bixun pakatidubumaken juni betsan ja dabe pei inanyuima dibiabu jatuwen nuikin ja dabetun dibia jatu kenatan jakimashinaki, ana shinanmadan. Jaskaken ja dabetanan, ¿jadatutun ja jatun pei inanyuima bechipaijaidaimenkain, betsa binunkinan?– aka 43 fariseon yuikin: –En shinanan, ja midima jakimawashinatun bechipaijaidaikiki– aka –Chanimaki. Min yui kayabiaii– iwanan 44 Jesús nasauketan ainbu uinkin Simón yuikin: –Na ainbun ea duawaidan, ¿min uiain?– iwanan –Min jiwetan en jikiai jaska wamisbu keska wakin juchukiti unpax min ea tsaunxunama ibiaxuken na ainbun jawen beunwen ea juchuxun jawen buwendi en tae ea jutekede axuki. 45 Ja inun, ea beya wakin min ea tantsu akamaken mia anu jikia en dakaken na ainbun besti ea beya wakin en tae petsu petsu akin jeneamaki. 46 Ja inun, ea beya wakin xeni teipa ininjaidawen en bu min ea macha akamaken xeni jene ininjaidawen jatun en tae cha axuki, ea beya wakinan. 47 Jaskaken ewen nuikin ea bechipaijaidaiwen taexun jawen chakabu midimabiaken ma en buaxuna min unantiduki. Jamen tsuanda chakabu eskadabes nun buaxuna mawaida ea inun en Epa shinankin midinwanmisbuki– iwanan, 48 ainbudi yuikin: –Epa Dios en mia daewaxunxuki, min chakabu mia buaxuntan jau ana shinanyamanunan– akaya 49 jabube jatu iabun piaibun ninkatan baxexen yuinamei: –Nadan, ¿jawa juni ikimenkain? yudabun chakabu xunska buaxuntidudan– iwanan, yuia akeakeaibun 50 jaskabiabun ainbu Jesúsun ana yuikin: –Min ea ikunwainwen taexun min chakabu min ma bextekei pexuki. Ana jawa dakei dateama unanuma inun kadiwe– anikiaki.

Lucas 8

1 Janua ana betsatian jaska pepawen inun chakabuwen kupi Dios nenu ana xanen ibuxanaikidi mae ewapa betsa betsapa inun mae jatiubuma anuxun Jesúsun jatu yusinkubaunaya jawen 12 tsuma kushipayabun tapin jabe bukubainaibun 2 ja dikabi ainbu betsa betsapa isin teneaibu xuxawakin yushin chakabu kainmakin Jesúsun jatu medabewakin xuxawaimaken jatun peiwendi Jesús inun jawen tsumabu medabewakubaini María Magdalena anua Jesúsun 7 yushin chakabu kainmaima inun, Susana inun, xanen ibu Herodes yunuxunmis Cuzan ain Juana inun, ainbu betsa betsapabudi Jesús anu butan butankin medabewakubainaibun 4 mae betsa betsapa anua bei Jesús uinkin jawen jancha ninkanun ika ichabidanbidanaibun yudan kaian jaki dasi ichabu Jesúsun jawen jancha juneawen jatu miyuikin: 5 –Juni betsan jawen bai anu xekiwan sa aki kaxun sa akaya jexe betsa kati bai namaki kauana yudabun pema pema akaibu deiwan juxun xea keyuabun janua xekiwan jukuanmaken 6 jexe betsa mishki ewapabu mania anu mai eskadabes bemanchimea anu bana pexei benekaunaya mai eskadabesken badi jui kukin mai tsusinwan jawen tapun bemakis bewexekea xanai utsimiski. 7 Ja inun, jexe betsa muxa jukundiama anu nidi ika jukuainki muxan buexekin yabua bimitidumaki. 8 Jakia jexe betsa mai pepa anu nidi aka benei bimi ichapajaida jayamiski, betsa 100 jexeyaidan– iwanan, unanxubima yuikin: –Man pabinkiyabuki. Ninkatan jakimayamaxankanwen– jatu wabainaya 9 jawen tsumabu besti Jesúski dasixun jaska miyuiwen jatu yusinxu yukabu 10 jatu yuikin: –Matudan, jaskai Dios xanen ibumiskidi Diosun jawen pepa juneni xabakabi man en tsumabu matu yusinkin unanmaikiki. Jakia jabun Diosun jancha ninka bestiaibu miyuiwens besti en jatuki chanikunkainaii, uinbiakin jau uin pewayamanunbun inun ninkabiakin jau ninka pewayamanunbunan– iwanan, 11 –Man en tsumabudan, jexe sa akakidi miyui matu xabakabi yuinun ninkaidakanwen. Jexedan, Dioskidi yusinti janchaki. 12 Jexe betsa janu kati bai anu kauanadan, yudabun Diosun jancha ninkabiaibun jamakidia diablo Satanás juxun jawen jancha pepa jawen juintiki banai mebinmiski, jau ikunwain mekeyamaxanunan. 13 Ja inun, jexe betsa mishki ewapabu mania anu mai eskadabes bemanchimea anu nidi akadan, tsuanda Diosun jancha ninkakin taewai benimabiaya shinan pewamawen taexun jawen jiwepanan Diosun jancha dananmakin jatu bika wakin jawen jamapaiwen jatu ichakawabu tenei jawawen jaskatima ja uintan ana jawendi chintunbainmisbuki, jatun tacha ichapama keskawen taeadan. 14 Ja inun, jexe betsa muxa anu nidi ikadan, jabun Diosun jancha bechipaibiai jatun jiweawen nui inun mabu betsa betsapawen kemu chakayamai jayakatsis ikin jatun jatu yabua Diosun jancha ninkabiai tapinkatsi ikama unanxubida jenekubainmisbuki, yudabu miban bimiuma keskabuidan. 15 Jakia jexe betsa mai pepa anu banadan, Diosun jancha pepa tapintan juinti shinan chankankin jeneama mestentan chibankubainkin januxun yuda betsabu yusinkin jatu ikunwanmamisbuki, mai pepa anu jexe sa aka ewai benei pamis keskaidan– jatu watan 16 janua yudan kaian anu ana kaxun Jesúsun miyui betsawen ana jatu yusinkin: –Bin dekutan jamapaiwen bepukin junetima inun tapu naman tsauntima man unaiin. Jakia bin dekuxun jau jawenabu jikikin uinshadanunbun manaundi tsaunmisbuki. 17 Jaskaken jawada en matu yusinkubainai yuda betsabu jatu yusinkin juneyamakubainxankanwen. Jaska inun, jawada junekin man jatu yusianma inun jawada june ibubis man ikaidan, dasibi Diosun jatu xabakabi waxunkin keyuxanikiki. 18 Jaskawen taexunan, ninka peidawakanwen. Jakia tsuabunda en jancha besti ninkakin chibainbu ichapa en ana jatu xabakabi yusinkubainxanaii. Jamen tsuabunda ea chiban kayabismabia: “En ikunwaiin”, ikin jaska besti shinanmis ja eskadabes en jatu mebinxanaii, jakimawakinan– jatu wai 19 Jesúsun jatu yusinkin menediamaken yudan kaian texke ikabuwen taea jawen ewa inun jawen betsabu bea Jesúski jaska kematima 20 juni betsa yunua yuia akeakebainabu atimas jawen ewa juni betsan Jesús yuixunkin: –Min ewa inun min betsabun unu jemaintinxun mibe janchanun ixun mia kenakanikiaki– akaya 21 jatu yusinkin Jesúsun yuikin: –Diosun jancha ninkakin akubainmisbudan, jabiabu enabu kayabiki, en ewabu inun, en puibu inun, en betsabudan– jatu wanikiaki. 22 Ana betsatian Jesúsun jawen tsumabu jatu yuikin: –Ianenwan besusi pukei kexa betsaudi buyunankanwen– jatu wa jawen tsumabube xaxun inatan xutubaini buaibun 23 janua ianenwan besusi pukeaibun Jesús ma bika xaxu chixukidi daka uxaken janua niwe kushipajaida besubainaibukidia jene buspu tsaubidankin xaxu jene mata wa ma jiki kemaya 24 datei Jesús anus ichaxun bestenwankin yuikin: –Yusinaan, yusinaan, nun jikiaii– akin bestenwanbu Jesús bestenkauan benitan niwewan inun ianenwan buspu tsaubidanai yuikin: –Nesewe. Peswe– aka niwe main neseaya ianenwandi buspu tsaubidanai main pesaya 25 Jesúsun jawen tsumabu yuikin: –¿Man jawawen datei ikai, ea shinanmadan?– jatu wa e iki keyutan yuinamekin yuikin: –Jabaa! Na junidan, ¿jawa junimen? min atidumakidan. Niwe inun ianenwanendi ninkakanikikidan– ibaini bui 26 Galilea ianenwan kexa betsaudi Gerasa mai pakeanu Jesús kai atimas keti itan 27 xaxu anua butui jatube mapekekainaya janua juni betsa yushin chakabuya unainsmapa tadiuma jiwetan jiweisma janu mawabu maiwamisbu anu besti jiwekunkainmis natian jawenabun mane dispiwen nexabiakubainmisbu yushin chakabun kushipa wa mane dispi nasamis jabun unainsmapa watan janu jiweabumanu iyumis Jesús juai bechibidani kushikidan unantan bis ikidan Jesús naman danti iken ja juni anua yushin chakabu Jesúsun yunukin taewa janua jancha kushipawen yushinen juni unainsmapa yuimakin: –Jesúsuun, min Dios kushipajaidatun bakedan, en mia unaiin. En mia yukai nukudan, kupikin nuku nuitapawayamawe!– aka 30 Jesúsun yukakin: –¿Jadakidi min kena ikai?– aka yushin chakabu ichapa ma juniki jikinibuwen taexun yushinen juni janchama Jesús yuikin: –En kenadan, “Ichapajaida En Jayaki”, en yushin midimayadan– akaya 31 janu kupiti mai kini uke medanjaida anu Jesúsun jau jatu yunuyamanun yushin chakabun Jesús nematan 32 ja mati anuxun ina yawa ichapabun pikin mai mixexaibu yushin chakabun bechitan Jesús ea akin yuikin: –Ja ina yawa anu nuku yunuwe, ja medan nun jikinunan– akabu janua Jesúsun jadi jatu yunua 33 ja juni anua kainbaini ina yawa medan jikibainaibun ja ina yawa midima datei mawa butei nidi ibaini ianki pukui dasibi jasai keyuaibun 34 janua ja ina yawa mekemisbu datei kushibainkin jaskaxu jatun mae anu jiweabu inun bai puchinin jiweabu jatu banabima akekeaibun 35 yudan kaianen uin beaibu janu Jesúski nukuxun ja juni: “Yushin chakabu ichapa en jayaki”, ixu ma tadi sawea ana unainsmapa keskama janu Jesúsbe tsaua ana jaska ikunkainshina keska dabanen ikin shinain dateaibun 36 jabun Jesúsun jaska wai uinbaina jatu yui kakaibun 37 janu Gerasa anuabu datekin Jesús nichinkin: –Nukun mae anu ana mapekeama kadiwe– akeakeabu janua Jesúsun jatun jancha ninkatan kai xaxun inai kaya 38 ja juni yushin chakabu kainmaxutun Jesús ea akin: –En mibe kaii– aka nemakin yuikin: 39 –Ebe kayamawe. Jakia minabun jiwe anu kaxun jaska Dios miwen nuikin min yushin chakabubu mia kainmaxu minabu yuiditanwen, jau miwen benimadinunbunan– abaini kaya ja junin jaska Jesúsun yushin chakabu midimajaida kainmaxunbainshina jatu yuikubaunikiaki. 40 Janua Jesús ianenwan kexa betsaudia chintuntani ana jawendi jui keti ikaya yudan kaianen manajaidaibun Jesús juai bechitan jawen benimai ii jaki ichabu 41 ichati jiwe anuxun yunumis xanen ibu betsa Jairon Jesús bechitan jukidan ja bebun di iki beutan ea akin yuikin: –En ainbu bake bestichaiyaki, 12 badiyadan. Ma eskatian ea isin tenexuni mawakatsis ikaya miki chani en juxuki. Ebe kaxun uinkin ea xuxawaxunyuwe– atushia janua jaska Jesúsun ninkatan jawen jiwe anu jabe kaya ja yudan kaian ichapabundi itimaska wai supu ibainaibun 43 janua ainbu jimi baxneni ja isin tenei ma 12 año kabia jawa neseisma badi betsa tukama ikunkainmisken janua nuitapaya juni dauyan mainwankin xuxawapaibiabu jawen pei dasibi putakin keyubia jawa maianma ikunkainkin yudan kaianbetan Jesús chibain 44 ja ichun kakin jawen tadi kexa metsaya jawaida jawen jimi bextekei maianyan 45 jaska jawen kushipawen tsuada xuxawa Jesúsun unankin yudan kaian jachun beaibu niti itan uinbaunkin jatu yukakin: –¿Tsuan man en tadi metsaxumen?– jatu wa –Tsuan mia metsamaki– akaibun Pedro inun Jesúsun tsuma betsabun yuikin: –Yusinaan, na yudan kaian bei michun supu ibidankin mia aki ikanikiki. ¿Jaskakin nuku yukakin: “¿Tsuan man en tadi metsai?” min nuku wai ikai?– akabu 46 Jesúsun jatu yuikin: –Tsuanda ea metsaya chanima en kushipa kainkainkin xuxawaxu en unaiin– ikaya 47 ainbu datei saki saki ikin jani junetima jawada Jesúsun axunxu unain jaki kematan ja bebun danti itan xabakabi ichapabun bedubi Jesúski chaniaya 48 Jesúsun yuikin: –Ainbuun, min ea ikunwanyan en mia xuxawaxuki. Ana isin teneama unanuma kai pediwe– 49 aki niken jabiatiandi xanen ibu Jairon jiwe anua jawen tsuma betsa juxun Jairo yuikin: –Min bakedan, ma mawaxuki. Ana juni yusinan daketapa wayamawe– akai 50 Jesúsun jawen tsumapan Jairo jawada yuiai ninkatan Jairo yuikin: –Dateyamawe. Ea besti min ea ikunwanyan min bake xuxaikiki– abaini 51 bui Jairon jiwe anu jikikainkin ja mapuabu jau jikiyamanunbun jatu nemakin niti atan Pedro inun Santiago inun Juan inun chipashan ibu dabe jatu jikimakin 52 junin kaian kaxai sain iki bau bau ikaibu jatu yuikin: –¿Jaskai e iskaun kaxai man biski ikanai? Jawen bakedan mawa kayabiamaki. Uxa bestia ikikiki– jatu waya 53 yuda ichapabun: “Ma mawaki”, iwanan, uintan Jesúsun jaska yuiai ninkatan usainbun 54 januxun Jesúsun chipash metsunxun unanxubima yuikin: –Chipashaan, en mia yuiai beniwe– aka 55 ana bestein samama benikaunaya januxun jau pimanunbun Jesúsun jatu yunuaya 56 jawen ibu dabe benimai e ikaibun jaska Jesúsun axunxu jau tsua yuiyamayununbun jatu nemanikiaki.

Lucas 9

1 Januxun Jesúsun jawen 12 tsumabu kenaxun jatu ichawatan yushin chakabu betsa betsapa kainmati kushipa inun isin teneaibu jawen xuxawati kushipa jatu inantan 2 nichinkin yuikin: –Jaska Dios xanen ibuxanaikidi yusinkubaunkin isin teneaibu man xuxawatanun en matu yunuyuaii. 3 Kaidan, man eskakanintanun matu yuinun ninkakanwen. Mais butankanwen, jawa buamadan. Mestenti betsa inun, kapankan inun, misi inun, pei matun chinexeketiki usua inun, sanpu betsa buyamaxankanwen. 4 Jaska inun, mae tibi anu buxun yusin jiwe bestichai anu jiweyuxankanwen. Januxun yusinkin menetan mae betsa anudi bukubainxankanwen. 5 Jaska inun, janixunda matu danankin ninkakatsi ikabumaken Dios jatuki sinatai unanti wakin janua kainbainkin matun tae anua mai kudu jatuki tabainxankanwen, jau jabiaskasi maninunbunan, jawa unanmadan– jatu wa 6 mae tibi anu buake buakexun jaska Dios xanen ibuxanaikidi jatu yusinkin isin teneaibu xuxawakubainaibun 7 janu judiobun xanen ibu Herodesin Jesúsun jawada akeakeaikidi ninkaya betsabun yuikin: –Juan tenanbiashinabu ma ana besteanmenkain– ikaibun betsabundi yuikin: –Elías Diosun jancha yuixunika kabiani jawen yushin damimamenkain– idiaibun betsabundi yuikin: –Nukun xenipabu Diosun jancha yuixunika betsa mawanidan, ma ana besteinmamenkain– ikeakeaibu Herodesin ninkaxun shinain: “¿Jadatu chanima kayabimen?” iwanan, 9 yuikin: –Juan jau textenunbun ean en jatu yunuimaki. Jaskaken ja Jesúskidi yuiaibudan, ¿tsuamen?– iwanan, Jesús uinun ixun manakubainikiaki. 10 Janua jawen 12 kushipayabun Jesús anu chintunbidan jaska washinabu Jesúski chani meneabun Jesúsun jawen tsumabu janu tsua jiweabuma Betsaida dapi anu jatu iyuaya 11 yudan kaianen unantan Jesús chibainbu jawa jatuki sinatama jatu ikin pewaxun Dios xanen ibuxanaikidi yusinkin isin betsa betsapa teneaibu xuxawabaiaya 12 ma badi kaya jawen 12 tsumabu jawen kushipawen yununikabu Jesús dapi bea ichaxun yuikin: –Ma badi kaikiki. Nenu tsua jiweabumaki. Na yudan kaianen jabun jania pitidubumaki. Jau pitan juindukundi bununbun mae udama anu jatu nichindiwe– akabu 13 Jesúsun jatu nemakin yuikin: –Jaska jatu wama, matun jatu pimakanwen– jatu wa 5,000 junibu mapuabuwen taea e itan Jesús yuikin: –Meken besti misi inun baka dabe besti nun jayaki. ¿Nun daka jatu piti bixuin kai?– akabu Jesúsun jawen 12 tsumabu yuikin: –Ja basiki 50 tibi xuku akeakea jau tsaununbun jatu yunukanwen– iwanan, Jesúsun jatu yunua jawen tsumabun jatu tsaumakin keyuken 16 januxun Jesúsun ja misi meken besti inun baka dabe tsumaxun naiudi teskanxun uinkin pitikidi Dios kenwantan misi inun baka tunke tunke apakekin jawen tsumabu inankin jatu yunua ja yudan kaian inanbaunkin keyuabun 17 dasibibun yaniwai benimai pepeaibun janua ja misi meken besti inun baka dabe 5,000ti junibun pikin texe wabu ichawakin 12 kuki mata wanibukiaki. 18 Janua betsatian janu tsua jayamanu Jesús jawen tsumabube ka Diosbe janchai menetan Jesúsun jawen tsumabu yukakin: –Yudabunan, ¿en tsua ekidi yuimisbumen?– jatu wa 19 jabun yuikin: –Betsabun yuikinan: “Nashimanika Juan ana bestenshinaki”, mia wakanikiaki. Betsabundi yuikin: “Diosun jancha yuixunika Elías ana jushianki”, mia wadiakanikiaki. Betsabundi yuikin: “Diosun jancha yuixunika betsa ana besteinmaki”, mia wamisbukiaki– akabu 20 januxun Jesúsun jabudi yukakin: –Jamen matun shinankinan, ¿en tsua man ea wamismen?– jatu wa Pedron yuikin: –Miadan, Diosun yubani min nukun Mesías Cristoki– akaya 21 januxun Jesúsun jatu nemakin: –En Mesías Cristoki tsua banabimayamayuxankanwen– iwanan, 22 ana jawen tsumabu jatu yusinkin yuikin: –Diosun bake matun Juchi Kayabi Iyuadan, eki sinatakin ea ichakawakin nukun xanen ibubu inun Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun yusinananmisbun ea danankin ea jatu tenanmabu mawa xaba dabe inun besti kaya en ana bestenxanaii– jatu watan 23 januxun yudan kaian jatu ichawaxun jatu yusinkin yuikin: –Tsuabunda ea chibankatsis iki ibubis jawenakidi jaska shinanmis jau ana jaska shinanyamakubainunbunwen. Jaska inun, “Bika tenei Jesúswen jawa dakeama ja keskai en jabe mawatiduki”, jau ikubainunbunwen. 24 Jamen tsuabuda jatunmebi mekei: “En mawakatsi ikamaki”, ikin shinanmisbudan, eauma mawaxankanikiki. Jakia ea ikunwankin en kakape yuikin ea chibainwen taexun tenanbu ebe jiwekuinxankanikiki. 25 Ja inun, mabu midimawen kemukin ichawaxun ea ikunwankin chibanbuma jatunmebi jatun jiwekuian benuxankanikiki, eauma mawakinan. 26 Jaskaken tsuabuda eki inun en janchaki dakemisbudan, en Epan kushipaya jawen nai tsuma pepabube jua jabiaskadiai en jatuki dakediaxanaii– iwanan 27 –Chanima en matu yuiai ninkakanwen. Betsabu na jabia man mapuabudan, man mawadiamaken Dios kushipajaidai xanen ibui taeai man uinxanaii– jatu wanikiaki. 28 Janua janchashina 8 día xaba kasmai jatida kaya Pedro inun Santiago inun Juan Jesúsun jatu iyui kai Diosbe janchanun ika kakin mati keyatapajaida jatube mapeketan 29 janua Jesús Diosbe janchaya ma besu betsai damia jawen tadi juxupajaidai chaxa chaxa ikaya 30 Elías inun Moisés jabiaskadiai ja dabedi chaxajaida punte punte iki mapuxun jaska Jerusalén anua Jesús mawaxanai yui jabe janchaibu 32 Pedro inun Santiago inun Juan yuda datsupe ika uxakatsis ibia uxama Jesús inun ja dabe jabe mapuabu uiainbun 33 ja dabetan Jesús ma dapaxkabainaibun xabakabi shinanma Pedron Jesús yuikin: –Yusinaan, nun nenu juadan, pejaidaki. ¿Pean xubu dabe inun besti matu waxunpa, betsa mina inun, betsa Moisésna inun betsadi Elíasinadan?– ikaya 34 janua nai kuin bekin jatu bepuaya dateaibun nai kuin anuxun jatu yuikin: –Na en bake en Katunidan, ninkaidakubainkanwen– jatu waya 36 jakimamadi samama bedu bedu ikin Jesús besti nia uinibukiaki. Januxun jaska june uinbidanimaxun tsua yuiyama iyukubainibukiaki. 37 Mati anua Jesús damia uintan jabianu niti ika jatube uxashini penaya butubidanaibun Jesúski dasitanun ika yudan kaian jaki nukui buaibun 38 januxun juni betsa jatu nashui ikaina nixun jui kushipawen unanxubima Jesús yuikin: –Yusinaan, en juni bake bestichaiyaki. Ea uinxunwen. 39 Yushinin achixun bis bis imakin duxku imakin kemu bus bus imakin ichakawakin jeneismaki. 40 Jaskamisken: “Jau yushin chakabu ea kainmaxununbun ika”, min tsumabu en jatu shinanbiabidana tsuan jawa ea kainmaxuntidubumaki– ikaya 41 Jesúsun mapuabu dasibi yuikin: –Ikunwainsbuma inun chakabubuun, ¿jatiki matu medabewai ana en matube jiweyuxanai?– iwanan, ja juni yuikin: –Min bake uinun nedi iwewe– aka 42 iweaya yushin chakabun Jesús bechitan ja juni bake duxku imakin main tin imatan taka taka imaya Jesúsun uinkin yushin kunyan akin kainmaxuntan jawen epa yunuaya 43 Diosun pepa kushipawen Jesúsun jatu uinmakubainaiwen taea dasibi e iki Jabaa! ike ikeaibun janua Jabaa! iki mapuabun jawen tsumabu besti Jesúsun yuikin: 44 –Eska en matu yuiai ninkatan jakimayamaxankanwen. Ea en matun Juchi Kayabi Iyuadan, tsuanda ea jatu achimaxanikiki– jatu waya 45 jaska Jesúsun jatu yuixu jau ninkayamanunbun Diosun jatu nemaiwen taexun jawa ninkamajaida jawa yuiai dabanen datekin Jesús jawa ana yukama inibukiaki. 46 Janua Jesúsun tsumabu yuinamei: –Jesúsbe xanen ibukin ¿nukunan, jadatubun betsabu nun matu binunxanimenkain? ¿Eamenkain?– ibidankanxu 47 unantan jatu yusinun, iwanan, bakeishta betsa ixun 48 jatu yuikin: –Ea duawanun, iwanan, na bakeishta keska wakin tsuada en kenaya juaidan, ikin ea akawakin man duawatiduki. Jabiaskadi wakin ea besti duawama jatun ea yununi Diosdi jabun duawaxankanikiki. Jaskaken tsuada jawa shinanma keanma dasibibu medabewakin ja kenmisbu jatu binuxankanikiki– jatu waya 49 januxun Juanen Jesús yuikin: –Yusinaan, juni betsan min kena kushipa paewen yushin chakabu kainmai nun uinbidanshinaki. Nukubetan mia chibanmaken nun nemakin bextepaibia nuku ninkama ishianki. Jaska wakin nun nemashinadan, ¿pemen?– aka 50 Jesúsun Juan yuikin: –Nemakin man jatu bextetidumaki. Tsuada nukuki sinatamadan, nuku medabewaikiki– jatu wanikiaki. 51 Janua jawen Epa anu Jesús kaxanai kemaya dateama Jerusalén anu kai taekin 52 janu uxati jiwe jau unanti watanunbun jawen jancha yuixunika bebunkidi jatu yunua bui Samarianawabun mae anu jikixun yukabu 53 Jerusalén anu Jesús kaiwen taea janu jau uxayamanunbun jatu danankanxu chanitushiaya 54 Santiago inun Juanen ninkaxun Jesús yuikin: –Yusinaan, jaska Elíasin ani keska wakin ¿nai anua chi kauankin jau Diosun ja mae jatu yamawakin keyunun Dios yukapa?– ikaya 55 Jesús sinaxun jatu kunyan akin nemabaini 56 mae betsa anu uxanun ika bunibukiaki. 57 Ana Jerusalénkidi bui bai tanabainaibun juni betsan Jesús yuikin: –Yusinaan, janida min kai en mia chibankatsis ikaii. ¿Mibe kapa?– aka 58 jawen juinti pepamenkain, unanun, iwanan, Jesúsun yuikin: –Kaman inu jawen kini jayaki. Peiyabu jawen na jayabuki. Jakia matun Juchi Kayabi Iyua ean en yusinkubainmiswen taea janu uxati jiwe en jayamaki. ¿Ea keskai min jiwekunkaintidumen?– akin 59 juni betsadi Jesúsun yuikin: –Tapinkin ea chibankubainwen– aka –Xanen Ibuun, ea jeneyuwe, ja dukun en epa mawa maiwatan en mia chipu chibanxanaidan– aka 60 nemakin Jesúsun yuikin: –Jaskamaki. Ikunwanma mawa keskabun min epa maiwatidubuki. Jakia mianan, na jabiatian ebe kai taekin Dios xanen ibuxanaikidi yusinkubainxanwen– akaya 61 januxun betsandi Jesús yuikin: –Yusinaan, eandi en mia chibankatsi ¿ja dukun en jiweanua enabuki chaniyutanpa?– aka 62 nemakin Jesúsun yuikin: –Tsuabunda ea chibanbiakin jawen shinan dabewen unudi shinain inun unudi uiainan, jaska Dios xanen ibuxanai pe dayaxuntidubumaki– anikiaki.

Lucas 10

1 Januxun mae tibi anu janu Jesús chipu kaxanai anu jau bebunkidi yusintanunbun 72 juni jaki chiti ikabu katuxun juni dabe tibi jatu yunua akeakekin 2 jatu yuikin: –En tsumabun en jancha ikunwankin chibanmisbun jatu yusian akeakebaunaibun ichapabun ea ikunwanxankanikiki. Jaskaken chanima Diosun bai anu miban midima ma jushin keyui keska dakaki. Jakia jawen dayakapabu eskadabeswen taexun ana dayakapabu ichapa jau yununun bai ibu Dios ana yukakanwen, jawen yunu tsekakin ichawaxunai keska wakin yudabu jau jawen jancha jatu yusinbaununbunan. 3 Eanan, kaman inu pubenbu anu chaxuwan bake yunua keska wakin man en tsuma pepabu matuki sinataxanaibu anu en matu yunuai yusinditankanwen. 4 Man jaskabaintanunbun matu yusinun ninkakanwen. Mais butankanwen. Jaki mabu aduti kapankan buama jaki pei aduti matun chinexeketiki usua nuxatiya buama inun matun bichi tae betsa buyamakanwen. Jaska inun, bai tanabaini tsukida nukutan jabe janchai niti ikama dainbainxankanwen. 5 Ja inun, mae anu jikitan tsuanuda jiweyukatsi iki jatun jiwe anu jikitan jatu yuikin: “Diosun jau matu unanuma jiwemakubainunwen”, jatu axankanwen. 6 Man jaska wa yuda duapa janu jiweabu matun janchawen benimaxankanikiki. Jakia yuda duapa janu jiweama matun jancha danainbun matun duapa jancha ana jatu mebinbainxankanwen. 7 Ja inun, jani mae anuxunda matu beya waibu anu janu jiweyuxankanwen. Dayakapabu pakamisbu keska wakin matu pimakin mabex amakin jawada matu inanbu jabianuxundi piyuxankanwen, jiwe betsa tibi anua piti benabaunamadan. 8 Janida mae anu man jikia matu beya waibu anuxun jawada piti matu inanbu piyuxankanwen, dananmadan. 9 Ja inun, jabianu jiweabu isin teneaibu xuxawakin jatu yusinkin: “Dios xanen ibui nenu ma kemaikiki”, akin jatu yuikubaunxankanwen. 10 Jakia janida mae anu jikitan man jatu yusian danainbu jatun bai namakixun yuikin: 11 “Dios matuki sinatai man unanun matun jemaintin anua matun mai mishpudi buama nun jutakai jushukidi ikainaii. Jakia matu duawayui Dios xanen ibui ma kemabiaya jawen jancha man danain uindaxankanwen”, akin jatu yuixankanwen. 12 Jamen betsadan, janu Diosun yudabu dasibi jatu kupiaitian jaska Sodoma chiwen Diosun jatu kupikin jaska wani binumakin jabun matu dananibu Diosun jatu kupijaidaxanikiki– jatu watan 13 jatidi betsabu mapuabu ana jatu yuikin: –Corazín inun Betsaida anu man jiweabu matun chakabu jenetan man shinan betsa wakatsi ikamadan, man nuitapajaidaxankanaii. Jakia Corazín inun Betsaida anuxun jawen unanti dami kushipa betsa betsapa en matu uinmakubainima keska Tiro inun Sidón anu jiweabundi jabiaskadi uintan jatun chakabu jenenun, iwanan, juinti nishmajaidatan saku wati tadi bexa xeni sawetan chi mapuwen mapu tukutan jatun shinan betsa watan Dios ikunwankeanibuki. 14 Jaskawen taexun janu kupiaitian ja nawabu Tiro inun Sidón anu jiweabu jatu kupi midinkin Corazín inun Betsaida anu man jiweabudi shinan betsa wabuma Diosun jatu kupijaidaxanikiki. 15 Ja inun, Cafarnaúm anu jiweabun man shinankin: “Nun pepabuwen taexun Diosun nuku kenwanxanikiki”, ibiakin man ea ikunwanbumawen taexun janu chi nukaisma anu Diosun matu yunuxanikiki– iwanan, 16 jabun chibainbu betsabu yuikin: –Tsuabuda en jancha man jatu yusianyan matu ninkakin eadi ninkaxankanikiki. Jamen tsuabunda matun jancha danankin enadi danandiaxankanikiki. Ja inun, ea danankin jatun ea yununidi danandiaxankanikiki– jatu watan nichian bunibukiaki. 17 Jesúsun jatu yunuima yusinkin jatu xuxawakubauntani shinan chankanyanbi benimajaidakubidani jikibidanbidani ja 72 junibu Jesús anu ichai keyutan yuikin: –Yusinaan, isin teneaibu xuxawakin min kushipawen inun min kenawen taexun yushin chakabundi nun yunua ninkatan kaindiakubainshinabuki. Jaska watani jui nun benimajaidakunkidanaii– akeakeabu 18 Jesúsun jatu yuikin: –Yushin chakabubu man jatu kainmakubaunaibun Satanás kushipabiaken Diosun jawen kushipa mebian nai anua kana bakai mai anu tin ikai keskai Satanás babutan kauanai en uinshinaki. 19 Ninkakanwen. En kushipa en matu inankin yunuimaki, jau tsuan matu meyamakubainxanunbunan. Dunuki man paia matu pia jawa man isin tenetidumaki. Ja inun, nibuki man paia matu pia jawa man isin tenetidumadiki. Ja inun, Satanásan binukin matu jawa maematidumaki. 20 Jaska man washina peki. Jaskabia yushin man kainmashinawen besti benimayamakanwen. Jakia nai anu Diosbe man jiwexanaibu Diosun matun kena tibi ma keneniwen taea jaska bestiwen benimakubainkanwen– jatu waya 21 januxun Diosun Yushin Pepatun Jesús benimawakin shinan chankanwan Jesúsun kenwankin yuikin: –Epaan, nai inun mai jidabi minaski. Min duapa jancha ja unanepai kenmisbu min jatu unanmama jabu keinsbuma besti min jatu unanmakubainaiwen taexun en mia kenwaiin– atan 22 mapubaunabu yuikin: –En Epan jawen kushipa dasibi ea yununidan, tsuan en jawen bake ea unanbumaki. Jakia en Epan besti ea unan keyuikiki. Jakia tsuan en Epa unanmadiki. Ea jawen baken besti en Epa en unan keyudiaii. Jakia jabun ea chibainbu en Epa en jatu unanmamiski– iwanan, 23 jawen tsumabukidi dabekexun jatu besti yuikin: –Matu yuinun ninkakanwen. Ea en matun medabenan man uiainan, nukun xenipabu Diosun jancha yuixunikabu inun xanen ibubun uinpaibiakin ea uianma inibuki. Ja inun, na man ea uiainan, uinkatsi ibiakin ea uianma inibuki. Ja inun, jabias man ninkaidan, ninkapaibiakin ea ninkamadi inibuki. Jaskaken jabias man uiainan, tsuabunda uindiai benimakanikiki– jatu waya 25 mapuxun ninkaibun Moisin keneni yusinananmistun Jesús unanti wanun ika benikauan yukakin: –Yusinaan, jiwea kayabi bikatsi ikin Dios benimawakin ¿jaska waxanpa?– aka 26 Jesúsundi yukakin: –Moisin kenenidan uinkin ¿jawa min yuimismen?– aka 27 yusinmistun Jesús yuikin: –Eska nuku kenexuniki: “Matun shinan jidabiwen inun, matun kushipa jidabiwen inun, matun yuda jidabiwen matun Xanen Ibu Dios duawakubainkanwen. Ja inun, min jabube jiweabu duawadiakubainkanwen, ibubis man nui mekemis keskaidan”, nuku waniki– aka 28 Jesúsun yuikin: –Min pe yuiaii. Jaska min yuiai keska akubaini Dios anu min jiwea kayabi ixanaii– aka 29 ibubis penun ixun Jesús yukakin: –En jabube jiweadan, ¿tsuabumen?– aka 30 unanmakin miyuiwen Jesúsun yuikin: –Jerusalén anua juni betsa kai Jericó bai tanabainai juni yumetsubun jawen mabu binun, iwanan, kusha kusha axun dasibi jawen mabu biantan jenebainabun shinanea dakaken 31 janua Diosbe nukunabu janchaxunika betsa jawa shinanma jui jabias bai tanabidankin juni kushabainabu daka bechitan jawen nui jaki kemakatsi ikama benantaxun besti uintan dunkebainken 32 janua Dios kenwanti jiwe anuxun jatu medabewai dayamis Levín baba betsa jabias baiwendi jukin bechitan jawen nuiamadi dunkediabainken 33 ja Samarianawabube danananain man dakekenanmis betsa jabias baiwen jukin matunabu betsa kushabainabu daka bechitushitan jawen dabanan iki niti itan 34 ja juni detebainabu jawen nui jaki kematan jawen dete piti xeniwen inun vinowen dapuxxun neatan jawen burroki katsauntan janu chaikea bei uxamisbu anu iyuxun duawakin mekeshini 35 penaya kakin jawen pei aduti saku anua pei ewapa dabe bixun jiwe ibu inankin yuikin: “En ma kai na juni ea duawaxunkubainxanwen. Na pei keyuken ana kauankin jawen texe ana en mia pakayuxanaii”, abainimaki– iwanan, 36 Diosun jancha kenenibu yusinananmis Jesúsun yukakin: –Ja juni dabe inun bestidan, ¿ja juni kushabainabu jadatu jawen nuikin jabube jiwea keskakin duawaimamen? Min shinanan, ea yuiwe– aka 37 yusinmistun Jesús yuikin: –Ja juni jawen nuimaki– aka januxun Jesúsun yuikin: –Miadi jabiaskadi ikunkainwen– abaini 38 janua ana jawen tsumabube kakunkaini mae betsa anu Jesús jikiaya ainbu betsa Martan jawen jiwe anu iwana 39 januxun jawenabu yusianyan jawen betsa María Jesúsun tae dapi tsauxun ninkaya 40 Martan piti ichapa bawai ja mesti bikakin jaskawen dabanan Jesús yuikin: –Xanen Ibuun, mia pimanun ika en mesti bawai en daya chakayamaya en betsan ea medabewamaki. Jaskaken ewen nuikin ea yunuxunwen, jau ea medabewanunan– aka 41 Jesúsun Marta nemakin yuikin: –Martaan, Martaan, dayakin piti nuku bawaxunkin min jiwe nuku pewaxuni pebiai min juinti ma sinaki. 42 Ea duawaidan, jaskatimaki. Jakia Marían en yusian ninkakin ea duawai tsuan nematidumaki– anikiaki.

Lucas 11

1 Ana betsatian Jesús ka Diosbe janchai meneaya jawen tsuma betsan ea akin yukakin: –Xanen Ibuun, jaska Juanen jaki chiti ikabu yusinma keska wakin Diosbe janchai jadakidi itimenkain nuku yusinwen– aka 2 Jesúsun jatu yuikin: –Diosbe janchakin yuikinan eska watiki: ‘Epaan, min kena medibidan, mia duawakin jau mia kenwankubainunbunwen. Nai anua xanen ibukin min yunua jaska chibanmisbu keska wakin nenuxundi nun mia chibankatsis ikaibu min shinan besti nuku chibanmakin nuku medabewakubainwen. 3 Ja inun, nuku mekekin na jabiatian jaska min nuku axuain nun piyunun piti nuku inankubainwen. 4 Ja inun, tsuabunda nuku chakabuwaibu jatu jakimawakin jatun chakabu nun ana jaska shinanmawen taexun nun mia chakabuwai buaxuntan ana jaskakidi nuku shinanmayamawe. Ja inun, nun kaneyamanunbun jawada nun jawen kemumis kainyain nuku nemaxunkubainwen’, atiki– iwanan, 5 miyuiwen ana jatu xabakabi yusinkin: –Matubudan, man jaibu tibiyaki. Yamenapun min jaibun jiwe anu kaxun kenakin: “Xexei, xexei, ¿min uxamen?” min wa “¿Jawamen?” ikaya “Nukun jaibu eki bai juxu en jawa pimatimaki. Misi dabe inun besti ea inanyuwe”, min wa 7 jawen jiwe medanxun mia nemakin yuikin: “Ma en bakebube inakin beputi en bexeaki. Jaska butukain en mia inantimaki. Ea chikish wama kadiwe”, mia wabia 8 min jawen jaibuwen taea chikishkin mia inankatsi ikama ibiaya ninkamas daketapa wakin min yuka jeneamawen taexun butuxun jawada min bikatsis ikai mia inantiduki. 9 Jaska wakin tsuanda Dios yukakin ea akadan, jawen jawada inanmiski. Tsuanda jawada benakin Dios yukadan, jaki nukumamiski. Tsuanda jawada bi jikinun ixun Dios kenadan, bepenxunmiski. Jawada min yuka mia axuntiduki. Benakin jawada min yuka mia bechimaxanikiki. 11 Ja inun, betsadan, min baken baka mia ea aka jaki dakekin dunu man inainsmaki. 12 Ja inun, takada bachi mia ea aka jaki dakekin nibu man inainsmadiki. 13 Jaskaken man pepamabia matun bakebu man duawamis man unaiin. Jamen jaska binumakin Epa Dios nai anuatun man tsuabunda yukai ninkatan jawen Yushin Pepa matu inanmiski– jatu wanikiaki. 14 Ana betsatian yushin chakabun juni betsa juyu wayama Jesúsun nichian kainkainaya juni ana janchai taeaya yudan kaianen uin yuinamei: “Jabaa! Nadan, juni kushipa pejaidaki”, ikaibun 15 jakia jatiditun yuikin: –Na junidan, yushin chakabu xanen ibu Beelzebún kushipa jayaki. Jaska bestiwen taexun yushin chakabu jatu kainmaikiki– ikaibun 16 betsabun Jesús unanti wanun, ixun Jesús yuikin: –Dios anua jawen unanti dami nuku axunwen, min jawen kushipa jaya nun uinunan– akabu 17 jatun shinanen kaneaibu unankin Jesúsun jatu yuikin: –Mae betsa anu jatunmebi paxkatan detenamei jatunmebi debui keyumisbuki. Ja inun, jabias yudabu paxkai jatunmebi jenenamei yamai keyudiatidubuki. 18 Jabiaskadi wakin Satanásan jawenabu yudabu anua kainma jawen yuda punu nukai babui keyukeanaii. Ja inun, Beelzebún kushipa en jaya jawenabu en kainmama ikeanaii. 19 Jamen eanan, Beelzebún kushipawen en yushin chakabu kainmaya matun tsumabunan, ¿tsuan kushipawen yushin chakabu kainmakanimenkain? Jaskaken man kanejaidai jabun matu chitekin ja axanikiki. 20 Jamen chanima Diosun kushipawen ean en yushin chakabu kainmamiswen taea Dios matuki bai ma juaki. 21 Jaskakin man kanejaidai matu yuinun ninkakanwen. Juni kushipa jawen pia inun jawen kushatiyatun jawen mae pe mekeaya tsua jikikain yumetsutidumaki. 22 Jakia juni betsa ja binuan juxun maemakin jawen yuda junekin mekemis inun jawen pia inun jawen kushati mebinxun jawen jamapai ibu watan jawen jaibuaibu inanbaunmiski. Eanan, Beelzebú binukin jawen kushipa jatuwen dayai mebintan ena en watiduki. 23 En jaskaken tsuanda ea jaibuwama ea nemaikiki. Ja inun, tsuanda juni betsabu ea chibanmama jatu eki dakemamisbuki– iwanan, 24 miyui betsawen jatu yuikin: –Juni betsa anua yushin chakabu kainma kai juindukunkatsi iki janu unpax jayama anu kakunkaunkin janu juindukunti pepa bechiama shinankin: 25 “En janu jiwea en kainkidanshina anu en ana chintunkainaii”, ikaini kaxun ja yuda medan jiwe xaka matsua keska jawa jayama bechitan 26 kaxun ana 7 yushin betsa chakabujaida jatube dasikidan, ja dukuntun ja yuda ichakawakin midinwaima ana binumakin pikujaidamisbuki– ikin 27 Jesúsun jatu yuikin menediama yudan kaian nashui ixun jancha kushipawen ainbun yuikin: –Min ewa mia kainxun mia chuchu amaniwen taea benimajaidaikiki– aka 28 Jesúsun ainbu yuikin: –Chanima jabiaskaki. Jakia tsuabunda Diosun jancha ninkakin chibanmisbun en ewa binui ana benimajaidakanikiki– jatu waya 29 janua ana jaki yudan kaian ichabidanbidani mapubaunaibun Jesúsun jatu yuikin: –Nukunabu na jabiatian man jiweabudan, man chakabuki. Jamapai Dios anua unanti tsuan atiduma uinkatsi man ea yukabiamisdan, Diosun Jonás bakawan xeamashina ana kainma jiwenidan, jaska keska besti Diosun matu uinmakin matu axundiaxanikiki. Shinankanwen. 30 Nínive maewan anu kaxun jau jatu yusintanun Diosun Jonás yunua ninkama mae betsa anu paxai xaxuwen kai ianenwan medan jasa bakawan ewapatun xea xaba dabe inun besti ka janan Jonás ana besteanwen taexun Nínive anuabun unankin jatun shinan betsa watan Dios kenwanibukiaki. Jamen eadan, matun Juchi Kayabi Iyua mawa en jabiaskadiaya bestibu man ea ikunwanxanaii. 31 Jaska inun, betsadan, nawa ainbu xanen ibu surkidi chaijaida Sabá maiwan anu jiwea nukun xenipabu Salomónen jancha unanepa ninkatanun ika juniki. Salomón en binujaidabiaken man ea ninkakatsi ikabumawen taexun janu matu kupiaitian ja nawa ainbu xanen ibun matu ja achakayamaxanikiki. 32 Ja inun, Nínive anuabu Jonásin Dioskidi jatu yusian ninkakin jatun shinan betsa watan Dios ikunwanibuki. Jamen eanan, en Jonás binujaidabiaken tsuan man ea ninkakin matun shinan man betsa wakatsi ikamawen taexun janu kupiaitian Nínive anu jiwenibundi matu ja adiaxankanikiki– iwanan, 33 ana jatu yusinkin: –Bin dekuxun june anu tsauinsbuma inun ji bauwen achimaisbumaki. Jakia jikikin jau uinunbun dekuxun manaundi tsaunmisbuki. 34 Jaska keskadi matun yuda anudan, matun bedudan, bin chaxa keskaki. Jaskakidi matu yusinun ninkakanwen. Matun beduwen man uinmiski. Matun shinanwen matun yuda pepa jaya kemuama man xabakabi meke pewaki. 35 Jakia man bin jayadan, man meshu medan jiwea keskatidubumaki. Uindakubainkanwen. 36 Jamen tsuabuda Diosun mekea bin chaxa keskawen chakabuuma man pe besti shinanxanaii, kaneamadan– jatu watan 37 janua Jesús janchai meneaya fariseo betsan pimakatsi jawen jiwe anu iyua Jesús jikikain tapu dapi tsauxun piaya 38 fariseon uin metsayamas katan yuikin: –Nukun xenipabun beya chibankin ¿pidiama min mepanuamamen?– aka 39 Jesúsun yuikin: –Fariseobun man shinanmiskidi mia yuinun ninkawe. Matun beya chibankin matun kencha tibi bemakis besti dachukin man napan pewamisbuki. Jakia yumetsukin jamapai chakabuwatan uke medanua matun shinan man pewaisbumaki. 40 Man unainsmapabuki. Bemakia jawada man uintidu chukakin man pewabiamis matun juinti uke medan chakabubiaken man unainsmaki. Matun meken man uintidu inun jawada uke medan man jaya jabias Diosun damiwaniki. Shinaindakanwen. 41 Ja inun, ja dukun matun shinan pewatan Dios duawakatsi ikin yaushiama nuitapaibu inankuin man pepakunkainxanaii. 42 Fariseobuun, man peidawa! Matunan, man kanekubainmisbuki. Matun piti nis wati ichawaxun maspu meken dabeti waxun bestichai Dios kenwanti jiwe anu dayanikabu medabewakin man jatu inankuinmiski. Jaska pewabiai jaska Diosun jancha Moisin yusini man shinanma jawada jawen pepawati inun jawen nuiti inun jawen jancha betsa watima yunubianiken matubu jawen jiwekin man jatu uinmaismaki, kanekinan. 43 Fariseobuun, matudan, matun ichati jiwe anu jikikain jaki tsauti pepa janu dasibibun matu uintidubu anu man tsaukatsis imisbuki. Ja inun, bai tanai nia jau ea duawanunbun, ika kemutapa man nimiski. Man jaskaya Dios matuki sinatamis man nuitapaii. 44 Matudan, man bepadamemisbuki. Matunabu yusin chakakin jatu padankin man jatu kanemakubainmisbuki, tsuada mawa nitimabiaken maiwanibu unanma jamamaki jaki paia keskakinan– akaya 45 jawen janchaki sinatakin Moisin keneni yusinananmis betsan Jesús yuikin: –Jabaa! Yusinaan, jaska yuikin nukudi min nuku chiteaii– aka 46 Jesúsun yuikin: –Moisin jancha yusinananmisbuun, matudan, fariseobu keskai matudi man peidawa! Xankamajaida matunabu iama keska wakin yusian tsuan chibantidubuma man jatu yusinbiakin jaska man jatu yusinmis ibubis chibanma janua man jatu medabewaismadiki. 47 Matudan, man dakeisbumaki. Matun xenipabun Diosun jancha yuixunikabun yusiainbu danankin jatu tenanxun maiwanibu jaska besti shinankin matun xenipabun ani medabewakin matundi jabias jawen shinanti jiwe jawendua besti man wamisbuki. 49 Jaskawen taexun Dios unanepatun yuikin: ‘Ea jatu yuixunikabu inun en tsuma kushipayabun jau jatu yusinunbun en jatu yunupakea jatu danankin betsabu tenankin betsabu ichakawakin jatu nichinxankanikiki’, iniki. 50 Matun xenipabun jatu dananpauni keska shinankin Diosun jancha yuixunikabu man danandiamisbuki, na jabiatianan. Jabias shinanwen Diosun matu manakudiaxanikiki. Jaskawen taexun mai damiwakin taewani anua jatun Adánen bake Abel tenani inun Dios kenwanti chi tapu inun jawen kenwanti Templo namakisxun Diosun jancha yuixunika Zacarías detenibu inun dasibibun Diosun jancha yuixunika betsa tibi matun xenipabun tenanpaunibuwen taea ja shinanwen Dios jakimamawen taexun na jabiatian jiweabube man keainbu Diosun matu kupijaidaxanikiki. 52 –Diosun jancha kenenibu yusinananmisbuun, man peidawa! Diosun jancha jawen jiweti unanbiai ninka pewama tsuabuda Dios xanen ibuai anu jikikatsi ikaibu man jatu nemamiski. Matudi man jikitidumabia jabu betsabu jikipananbun man jatu nemakubainaii– jatu waya 53 yusinananmisbu inun fariseobun jawen jancha ninkai Jesúski sinatakin ibubis kanemanun iwanan, padanpaikin jawen yusiankidi jaikaimas jamapai yukanibukiaki.

Lucas 12

1 Januxun Jesús jaska waibun ana midimajaida jaki ichabu jani ni pexun ninkatidubumabia ninkaibun Jesúsun jaki chiti ikabus dukun yusin taewakin yuikin: –Fariseobu yusinanain bepadamemisbu misi xaxa wati keskabuki. Jatun yusian matuki jikitan matu kanematiduki. Jatun yusian uindakanwen. 2 Jawada jabun june akubainmisbudan, ana juneama xabakabi dasibibun unanxankanikiki. 3 Januxun jawada dasibibun yui meshu medan nua keska junea janchamisbu xaba keska anuxun ana juneama xabakabi ninkaxankanikiki. Ja inun, dintu medan jikitan beputi beputan jamapai junexun yuimisbu jemaintin anua jancha kushipawen chaniai keska ninkaxankanikiki– iwanan, 4 ana betsa jaki chiti ikabu yuikin: –En jaibuaibuun, ana matu yuinun ninkakanwen. Tsuabunda matun yuda besti tenantidubuwen dateyamakanwen, tenanxun matu ana ichakawapaketidubumakidan. 5 Jakia jaki besti mesei man datekubainunbun matu yuinun ninkakanwen. Tsuanda matun jiwea tenantan chi nukaismanu jawen kushipawen matu yunutidu bestiki mesei datekubainkanwen, Dioskidan. Chanima en matu yuiaidan, ja bestiki datei mesekubainkanwen. 6 Jaska inun, isa mishtin meken besti bikin pei jexe pishta dabeswen bitidubuki, kadumadan. Jabiaskabiaken isa tibi tanai Dios jakimaismaki. 7 Jamen matun bu dasibi midimabiaken Diosun ma tana keyumistun isa mishtin ichapa bechipaibiakin Diosun isa mishtin binumakin matu bechipaijaidamiski. Jaskaken jawaki dateyamakubainkanwen– iwanan, 8 ana jatu yusinkin: –Tsuabunda ea ikunwain dakeama ea datan akin yudabu jatu yuikin: “En Jesúsunaki”, ikubainmisbu eandi Diosun nai tsumabu bebun nixun mekekin: “Nadan, enabuki”, akin en jatu yuixunxanaii. 9 Jakia tsuabunda ea chibanma en janchaki dakei: “En Jesús ikunwanmaki”, eki ikubainmisbudan, eadi Diosun nai tsumabu bebunxun: “Nadan, enabumaki”, akin en jatu janchaxunamadi ixanaii. 10 Jamen tsuabunda en matun Juchi Kayabi Iyua ea yuanbiaibun Diosun jatun chakabu buaxuntiduki. Jamen betsadan, tsuabunda Diosun Yushin Pepa yuainbu jatun chakabu Diosun buaismaki. 11 Jaska inun, matuki sinatakin jau matu kupinunbun jatun ichati jiwe anu kasmai xanen ibu betsa anu kasmai matu iyuxun jatun xanen ibubu anu matu nichianbu: “¿Jadakidi yuixanpa?” iki dateyamaxankanwen. 12 Matu jaska waibu jabiatian matu janchamakin Diosun Yushin Pepatun matu unanmakin jaska matu janchamaxanikiki– jatu waya 13 januxun mapuabu anuxun juni betsan jau Jesúsun ea medabewanun ixun yuikin: –Yusinaan, en ibu mawashinken en juchin jawen mabu ea paxkaxunamaki. Jau ea paxkaxunun ea yuixunwen– aka 14 nemakin Jesúsun yuikin: –En matun xanen ibumaki. Jaska watan en matu paxkaxuntidumaki– iwanan, 15 yudan kaian yuikin: –Man mabuwen kemuaidan, matu yuinun ninkakanwen. Man mabuyabia jatun matu jiwematidumawen taea jamapai mabu shadabu besti bechipai ja jayanun ika man kemukunkainaidan, uindakanwen– iwanan, 16 januxun jaskakidi miyuiwen jatu yusinkin –Juni betsa mabu midimayatun jawen bai anu yunu betsa betsapa waxun ichawatan 17 jawen shinanen shinankin: “En xekiwan midima en jani adutidumaki. ¿Jaska waxanpa?” iwanan, 18 “En shinanan, en xekiwan aduti betsa betsapa apakin keyutan ana janu aduti jiwe ewapa wakin janu en xekiwan inun en mabu en aduxanaii”. 19 Jaska watan jamebi shinankin yuikin: “Ma janu en mabu inun en piti ichapa aduti en jayaki. Jaskaken ana dayama juindukunkin piti ichapa pikin mabex aki benimakunkaini badi ichapa en jiwexanaii”, ikaya 20 januxun Diosun yuikin: “Jaskamaki. Jaska min yuiaidan, min unanmajaidaki. Na jabia meshu medan min mawaya ja min mabu min pewakin keyuxudan, tsuabunda paxkaxankanikiki”, akin yuitiduki. 21 Ja juni keskakin tsuabunda jamebi mabu ichawakin yaushikin Dios jaibuwama Dios bebunua nuitapaikiki– iwanan, 22 januxun Jesúsun jawen tsumabu besti ana yuikin: –Eska bestiwen taea matunmebi man jamapaiwen dabanan imisbukidi matu yusinun ninkakanwen. Jiwe bestia pepakunkainun ika piti pi inun tadi sawenun ika jawen dabanan iyamakubainxankanwen. Jiwea jayaidan, pitiwen besti man itidubumaki. Yuda jayaidan, tadi sawe bestinun ika man itidubumadiki. Jaskaken ja dabewen taea man jiwenun Diosun matu jiwea inanma iniki. 23 Jamen Diosun matu mekekubainmistun matu damiwatan matu jiwemakin chanima piti inun matun tadi matu inankubainmiski. 24 Ja inun, nai anu peiyabukidi matu shinanmanun ninkakanwen. Jabun jawa miban banama inun jawa bimi tsekaisbuma inun jabun piti aduti jayabumabiaken Diosun jatu pimakubainmiski. Jaskaken Diosun matu bechipaikin peiyabu matu binumakubainikiki. 25 Ja inun, tsuabuda ibubis nuikin jawen mabu inun jawen piti shinainwen taexun jawen jiwea ana chaipawatidumajaidaki. 26 Min jaska bestitidumawen taea jawada betsa betsapa inun ika jawen dabanan iyamakubainkanwen. 27 Jaskatan jua tuemis shinankanwen. Jawa dayakin tuduaismabia jawenduai tuemiski. Jakia nukun xenipabu xanen ibu Salomón mabujaidayatun jawen tadi jawendua sawexun jawenduakin jua tuemis binuama iniki. 28 Jakia ni maxu juaya sepashinxun kuamisbuki. Diosun jua jawenduawamistun ja jua binumakin Dios matuwen nuikin matu tadi sawematiduki, man ikun bexmas wabiayadan. 29 Jaskaken yuda dasibibu mai jidabi anuabu piti inun tadiwen kemukin benakubaunmisbuki. Jakia matudan, man betsaki. Matun Epan matu unainwen taea ja piti inun tadi man bikatsis imisdan, ana jas shinain jawen dabanan iyamakubainxankanwen. 31 Jakia jawada Diosun bechipaiai chibankin ja dukun Dios xanen ibuwakin shinankubainxankanwen. Man jaska wai ja kachu jawen jiweti piti inun tadi man jayakunkainxanaii, Diosun matu medabewadan– iwanan, 32 Jesúsun jawen tsumabu yusinkubainkin yuikin: –En matu mekeawen taea man en chaxuwan keskabuki. Ja inun, man ikunwainbu ichapamabiaken matun Epa Diosun jawenabu matu watan jabe matu jiwemakubainxanikiki. Jaskawen taea jawawen dateyamakanwen. 33 Matun mabu jawada ma jayawen nuiama matun mabu betsawen pei bitan jawen nuitapaibu medabewakubainxankanwen. Jamen ja pei matun kapankanki man adua yumetsubun bibaintidubuki. Ja inun, jawen masanen pesa pesa atiduki. Jakia matun pei yaushiama man inanananmisbu pewen matu kupikin nai anua jawa chapui keyuisma Diosun matu inanxanikiki. 34 Jamen tsuabuda jawen jiweti mabuwen kasmai Dioskidi shinain man Dios jiwexunaidan, jabiadidi matun shinanen man nuiai jayaki, nai anu kasmai mai anudan– iwanan, 35 Jesúsun jatu yusinkubainkin ana yuikin: –Tadi pekadiama inun bin nukawadiama keskaxun man ea manakubainxanun bebunkidi matu yuinun ninkakanwen. 36 Jawen jaibu ainyain anu jiwe ibu nawai ka jawen tsumapan manaya juxun jikinun ixun kenaya jawen beputi xui jawaida bepenxunxanun ika uxama manai keskakubainkanwen. 37 Janunkain ¿jatian juimenkainan? yamenapun kasmai takada keui taeaya kasmai jiwe ibu jukin jawen tsuma uxabuma bechitushiaya jawen tsumabu benimajaidaxankanikiki. Januxun chanima jiwe ibun jawen tsumabu duawakin jau jabetan pinunbun jatu baxti imatan jatu pimaxanikiki. 39 Ja inun, chanima jatiada yumetsu juai bebunkidi unankin jiwe ibun bextekatsi manatiduki, jau jikiyamanunan. 40 Jaska keskadiai jatianda en matun Juchi Kayabi Iyua en ana juxanai tsuan unanmaken matunan, matun jiwea pewakin keyutan ea manakubainxankanwen– ikaya 41 januxun Pedron Jesús yukakin yuikin: –Yusinaan, na miyuiwen min nuku yusiainan, ¿nukuna bestimen? ¿dasibitunadaka?– aka 42 Jesúsun yuikin: –Eska keskaki. Xanen ibu betsa chai kakin jawen tsuma unanepa yunubainmiskidi matu yuinun ninkakanwen. Jawen tsuma betsabu pimakin jau jawen jiwe mekexunkubainun jatun xanen ibun jawen tsuma unanepa yunubainmiski. 43 Janua xanen ibu ana chintunkidan jaska yunubainima axunkubainaya ja xanen ibu jaki nukutushitan benimajaidaxanikiki. 44 Chanima ja xanen ibun jawen tsuma dasibi jawen jamapai mekemaxanikiki, jawen jiwe inun, jawen bai betsa betsapa inun, jawen inabu inun, jawen tsumabu betsadan. 45 Jakia jawen tsuma shinan pema yunubainima shinan chakakin yuikin: “En xanen ibu yane juamaki. Jatiada juxanikiki”, iki dayanika betsabu juni inun ainbu ichakawai nawachakayamai paenkin 46 jatian juai manama ja xanen ibu jikitushitan jawen yunua axuanmawen taexun manaka chakabube kupijaidaxanikiki. 47 Jaskaken tsuabunda jawen xanen ibun daya unan keyubiakin jaska bechipaiai akama inun chibanmawen taexun jatu kupijaidaxanikiki. 48 Jakia betsadan, xanen ibun yunuama kaken jawen shinan jaska bechipaiai unanma kanemisbu ja mawaida jatu kupiama ixanikiki. Januxun tsuada Diosun jancha ichapa inanshina jawen taexun jawen daya ichapadi yukaxanikiki. Tsuada Diosun ichapa mekemamis jani jaska wamis ichapadi yukadiakubainxanikiki– iwanan, 49 Jesúsun ana jawen tsumabu yusinkin yuikin: –Ea ikunwainbu inun ea ikunwanbuma jawen unanti wakin jatu paxkakin unanti wanun ika en juniki. Jaskaken ewen taea jau paxkanunbun en manayuaii. 50 Jaskaken Diosun ea unanti wakin jatu ea tenanmakin ea nuitapawaxanaibu manai en yumanyuaii. 51 Man shinanan, mai anuxun unanuma matu jiwematanun ika en juni dabanen ¿man shinainmenkain? Jaskamaki. Yudabu paxkanun ika en juniki. 52 Jaskaken na jabiatian taewakin jiwe betsa anuxun jau ea chibanunbun jawenabu meken besti paxkakin dabe kasmai dabe inun bestibun ea ikunwainbu dabe kasmai dabe inun bestibun ea ikunwanbuma en jatu paxka akeakekubainaii. 53 En jatu jaska waya ewen taea juni bake jawen epabe sinatanamexankanikiki. Ja inun, ainbu bake jawen ewabe sinatanamexankanikiki. Ja inun, jawen babawan jawen yayabe jabiaskadiaxankanikiki. Jatu jaska wakin en jatu paxka akeakekubainxanaii– jatu watan, 54 januxun mapuabu Jesúsun jatu dasibi yuikin: –Badi kaikidi meshu meshuai uinkin: “Ui bekatsis ikikiki”, ikin uinkin man yuimiski, kaneamadan. 55 Ja inun, surkidia niwe bei xunku ikai uinkin: “Ikis badi kujaidayuikiki”, ikin man yuidiamiski, kaneamadan. 56 Bepadamemisbuun, jaska ui inun niwe bemis unanbiamisxun janu chakabu betsa betsapa kaiankeakeai uinbiakin ¿jaskai man jiwea matu kupixanai man unanmamen?– iwanan 57 –Jaskai matunmebi unanbiakin ¿jawada pepa man pewaismamen? 58 Jaska inun, yuda betsa man dibijaidawen taexun ja man dibiatun nawa xanen ibu anu matu iyuaya jau xanen ibun jawen policiabu matu bichimayamanun ja man dibia jawawenda daewakanwen. 59 Man daewabainama matu bichiabu man paka keyuama chanima man jaskatan kaintidumaki. Jabiaskadi wakin ea jaibuwatan Epa Dios daewadiakubainkanwen, matun chakabuwen jau matu kupiyamaxanunan– jatu waya

Lucas 13

1 januxun jabiatiandi juni betsan Jesús yuikin: –Uatian min mai pakea jatiuma Galilea anuabu Templo jemaintin anuxun kenwankin jatun chaxuwan tesenxun kuakin menupananbun xanen ibu Pilaton jawen soldadobu yunua machatuwen jatu detekin jatun jimi chaxuwan jimi yabi jusishinabukiaki. ¿Jaskakin Pilaton jatu jaska washinamen?– akabu 2 Jesúsun jatun shinan pewakin jatu yuikin: –Man shinanan, ja junibu tenanshinabudan, jatunabu Galilea anu jiweabu jabun chakabujaida wakin jawenabu binuanwen taexun jatu kupishina dabanen man shinainmen ikaitsa. 3 Jaskamaki. Jamen matundi matun shinan man betsa wama man jabiaskadiai mawaxanaii, Diosun matu kupiaitianan. 4 Ja inun, ¿ana betsa matu yukapa? Jerusalén anu mishki jiwe keyatapa jawen kena Siloé januxun uinbaunti jiwe pudekekidan 18 junibu ja naman mapuabu tenanidan, chakabuwakin juni betsabu Jerusalén anu jiweabu jatun chakabuwen jatu binuawen taexun kupini ¿man jaska shinandiamismenkain? 5 Jaskamadiki. Jamen matundi matun shinan man betsa wama man jabiaskadiaxanaii, niti ikama nuitapakunkainidan– iwanan, 6 januxun jabias yusian Jesúsun miyuiwen ana jatu yusinkin –Juni betsan jawen bai nemaki higuera ji banayamakidi matu yuinun ninkakanwen. ¿Bimi jayamenkain? ixun uin ka jawa jayama uintantanmis 7 jawen dayanikaki nukuxun yunukin: “Uian. Dabe inun besti badi ka na higuera ji anu bimi en jamen benabidanbidanmiski. Bimiumasken ea dedaxunwen, jamen uinbain niakidan”, aka 8 jawen tsumapan nemakin yuikin: “Ana badi bestichai manayuwe. Mai pukinkin mishpu bitan ina awa pui jusitan en mia tamanchinxunyuxanaii. 9 En jaska wa bimiyaxanimenkain. Bimiyamasken en mia dedaxunxanaidan”– akin yuinikiaki. 10 Mae betsa anuxun juindukuntitian jatun ichati jiwe anuxun Jesúsun jatu yusianyan 11 jabianudi ainbu betsa yushin chakabun ichakawakin kaku wani 18 badi kabia kawenikitidumajaida jatube tsaua 12 Jesúsun uinkin kenaxun ainbu yuikin: –Ainbuun, min ma xuxaki, min isin tenenidan– akin kamepiaya jawaida kawenikitan januxun Dios kenwankin taewaya 14 janua juindukuntitian Jesúsun jaska wai uinkin shinain jatun ichati jiwe xanen ibu sinaxun jawenabu ichabu yuikin: –Semana tibi 6 xaba nun dayamiski. Jau matu xuxawanun dayatian besti bekanwen, juindukuntitian xuxai juamadan– ikaya 15 januxun Jesúsun jatu chitekin yuikin: –Min jaska shinain keska minabubetan shinain man bepadamemisbuki. Juindukuntitianbiaken matubun matun ina awa inun matun burro jawen nuikin tepebain man jatu unpax amamiski. 16 Jabiaskadi wakin na ainbu matu keska Abrahamnen babadi 18 badi ka Satanásan kanexkin isin tenemani jawen nuikin juindukuntitian en kaya wakin burro tepea keska waxudan, ¿chakabumen?– akaya 17 jabu jaki sinataibu jatu chitea dake chakayamai jawa yuiama maniabun yuda ichapabun Jesúsun betsa betsapa pepa dasibi waiwen taea benimai keyuaibun 18 Jesúsun jatu ana yusinkin yuikin: –Dios xanen ibui jaskamiskidi 19 miyuiwen matu yusinun ninkakanwen. Junin jawen bai anu mostaza jexe pexeishtabia banaima yumei ewai ewapashina jawen mebiki peiyabun jaki juindukuin utamisbuki. Dios xanen ibuidan, jaska keskaki. Ja dukun juni betsan Diosun jancha ikunwankin jawenabu yusian akeakeaya jawen yusian ninkakin bechipaikin chibanmisbuki, ichapabunan– iwanan, 20 miyui betsawen ana jatu yuikin: –Dios xanen ibui jaska keskamiskidi ana matu yusinun ninkakanwen. 21 Misi wakatsi ainbun xekiwan dudu midimabiaken kencha ewapaki puchinin kesunxun jawen xaxa wati eskadabes unpaxwen nemuskin kapan dasibi buspukidankin xaxa wamiski. Dios xanen ibuidan, jaska keskaki. Ja dukun juni betsan Diosun jancha ikunwain pepakunkainkin jawenabu yusian akeakeaya unanxubida midimabun ikunwantidubuki– jatu wabaini 22 Jerusalén baiwen kakin mae tibi anuxun Jesúsun jatu yusinkubainaya 23 juni betsan Jesús yukakin: –Xanen ibuun, janu min xanen ibuayadan, ¿eskadabes besti min jatu mekexanai?– aka 24 –Jaa. Chanimaki. Ea chibankatsis iki menan shinan mestenwantan janu jikiti xui jashu anu jikikanwen, chipu ichapa jikikatsis ibiai jikitubuma ixankanikiki. Jaska en matu yuiaii. 25 Eskaki, matu yuinun ninkaidakanwen. Ikis en jancha ikunwankin man ea chibantiduki. Jakia en Epan mae jikiti xui ma en bepuken tsuabuda jikinun, iwanan, kene pechiudi nixun kenakin yuikin: “Xanen ibuun, nuku bepenxunwen”, man wa matu nemakin yuikin: “¿Man jania ikimenkain? En matu unanmabin!”, matu wa 26 tsuanda yuikin: “Mibetan nun piniki. Nukun mae anuxun min yusiniki”, man wa 27 januxun matu yuikin: “Man enabumaki. ¿Man jania ikimenkain? En ma matu yuixuki. Chakabuwakin matun shinan man betsa waismaki. Nenua budikanwen”, en matu waxanaii. 28 Januxun matun xenipabu Abraham inun jawen bake Isaac inun jawen baba Jacob inun Diosun jancha yuixunika dasibi Diosun mae anu dasiabu uin chai matu udenibuwen taea jatu uin jaska man mapeketidubumawen taea xeta yenx yenx iki man kaxakunkainxanaii. 29 Ja inun, Dios xanen ibukin mai jidabi anua nortekidia inun, surkidia inun, estekidia inun, oestekidia ikunwainbu dasibi dasia tsauxun pixankanikiki. 30 Jaskawen taea na jabiatian tsuabuda jabu xanen ibuisbumadan, jabu dukun xanen ibu ixankanikiki. Ja inun, na jabiatian tsuabuda xanen ibumisbudan, mawaida ana xanen ibuama ixankanikiki– jatu waya 31 jabiatiandi fariseobun Jesús datekin mese wanun ika bexun yuikin: –Xanen ibu Herodesin mia detekatsis ikikiaki. Nenua janida paxadiwe– akabu 32 Jesúsun jatu yuikin: –Uian. Ikis inun meshukidi yushin betsa betsapa kainmakin isin teneaibu xuxawakin en yusinkubainaii. Jaska watan ua betsatian en daya en keyuxanaidan, en jaskayukunkainaii. Kaxun ja kaman inu keska padanan yuiditankanwen– iwanan, 33 ana jatu yuikin: –Diosun jancha yuixunikabu Jerusalén anua debumisbuwen taea eadi jabiadidi en kaii. Ikis inun, meshukidi inun, meshukidi betsatian en daya en menei kaiwen taea matun shinanwen janu en niti itidumaki– ikin, 34 –Jerusalén anu jiweabuun, Jerusalén anu jiweabuun, Diosun jancha yuixunikabu inun jawen jancha jatu bana bexunpakeaibu Diosun jatu yunubiaya danankin jatu tenankin matun xenipabun ani keska wakin mishkiwen man jatu tsaka tsaka amisbuki. Takadan jawen bake nuxamis keska wakin eandi matu medabewakin matu mekenun ika en jubianiken jaska shinanma ea danankin man ea jawa ninkamaki. 35 Uinkanwen. Matun mae matun mesti man mekenun Diosun matu jenexanikiki, ana Jerusalén mekeamadan. Jakia janu en ana juaitian: “Yavé Diosun kushipaya juaidan”, ikin man yuidiamadan, man ana ea uinyuama ixankanaii– jatu wabaini

Lucas 14

1 Ana juindukunti betsatian fariseo xanen ibun jiwe anuxun Jesúsun jabetan piaya fariseo betsabun uiainbun 2 Jesúsun besuudi juni betsa jawen yuda jene ichai xaxaima tenei tsauawen taexun 3 Moisin keneni yusinananmisbu inun fariseobu unanti wakin Jesúsun jatu yukakin: –Jaska Diosun Moisés yusini chibankinan, ¿juindukuntitian xuxawati yununimen? ¿Yunuama inidaka? Ea yuikanwen– 4 jatu wabia pes jawa yuiama maniabun juni jawen yuda jene ichai xaxaima tsaua metsunxun xuxawatan nichian kaya 5 fariseobu Jesúsun ana jatu yuikin: –¿Matubunan, juindukuntitianbiaken min bake kasmai min ina awa unpax biti kini medan kauana uinsama jawaida kain min nexeismamen?– jatu wa 6 jatu xabakabi chiteawen taea jawa yuiamabumaken 7 janua fariseobun jiwe anuxun jatu pimakatsi jatu ia betsabu binunun ika xanen ibu dapi baxti ikatsis ikaibu uinkin Jesúsun jatu yusinkin: 8 –Ja ainyankin nawa wai anu min jua pinun ika xanen ibu dapi baxti iyamakanwen. Jamen mia dukun xanen ibu dapi min baxti iken xanen ibu betsa mia binua juken 9 jiwe ibuan mia yunukin: “Janu ikama uani iwe. Jau betsa janu inun ukedi xekexunwen”, akin mia mebinkiki. Mia jaska wa dakejaidai benikain jawen jenei baxti ixun min pixanaii. 10 Jakia mia kayabis iwanxun jawen jenei man baxti ika dakaken jiwe ibun mia uinkin yuikin: “Baa, ja xanen ibu dapi ikiyuwe”, iwanan, mia yunuikiki. Mia jaska watan mibetan piaibu mikidi jatu pe shinanmaxanikiki. 11 Jabiaskadi wakin tsuada ibubis kenmis Diosun dake waxanikiki. Jakia tsuada ibubis keinsma Diosun kenwanxanikiki. Ninkaidakanwen– iwanan, 12 jiwe ibun pimabiaxu jadi Jesúsun yuikin: –Min duapawen kupikin jau mia chipu pimadiaxanunbun pimakin min jaibuaibu inun, min betsabu inun, minabu betsa inun, mabuya mia dapi jiweabu besti jatu iyamakubainxanwen. 13 Jakia nuitapaibu jatu ixun pimakin jawaumabu inun yuda babunibu inun, pakebu inun, bekunbu medabewakin min jatu duawaya 14 jaska waxun mia ixun jabundi mia pimatidubumawen taexun pepabu mawa ana besteaintian min pepawen Epa Diosun mia manakua min benimaxanaii– akaya 15 jaska wai dakaxun ninkabaikin betsan Jesúsbetan pikin Jesús yuikin: –Dios xanen ibuaitianan, chanima tsuabunda jabetan pidan, jabe benimajaidaxankanikiki– aka 16 januxun Jesúsun miyuiwen yuikin: –Juni betsan nawakin piti wakatsis ikin ichapabu yubashina 17 ma janu pia kemaitian jawen tsuma yuikin: “Jatu yuibauntanwen, jau ikis bedinunbunan”, iwanan, yunua yuikubaunaya 18 dasibibu bepadamekin ja dukuntun yuikin: “Bai wakatsi juni betsan bai en bianxuki. En ja uinyuikai en jabetan piyuamaki, ea yuixunyutanwen”, ikaya 19 ja kachu betsandi yuikin: “Jawen dayati ina awa meken dabeti en dama bixuki. Jatu unanun, ixun iyunun ika en jabetan piyuamaki, ixuki, akin ea yuixuntanwen”, ikaya 20 januxun betsandi yuikin: “En dama ainyanxuki. Jaskawen taea en yudanwanyuai ea yuixunyutanwen”, aka 21 ninkatani chintunkidan jawen xanen ibu jaskakanxu dasibi yuia sinatakin ana jawen tsuma yunukin: “Nukun mae anu jiweabu bai jatiubuma inun bai ewapabuwen benabaunkin nuitapaibu inun, yuda babunibu inun, nia chakabubu inun, bekunbu jatu itanwen, jau ebetan pi benunbunan”, aka 22 kaxun jatu itankin jawen xanen ibu yuikin: “Min ea yunua en abiaxu min nawati dintu medan ichai texke idiabumaki. ¿Jaska wapa?” aka 23 “En jiwe anu jau ichai texke iki benunbun nukun mae dapi jiweabu daya jayabiabun jatu bikawakin jatu ea ixuntanwen, jau piyui benunbunan. 24 Chanima jabu dukun en yubashinabun en piti piabumaki”, akin jawen tsuma yuiniki. Dios xanen ibunun badiaitianan, Diosun jabiaskadi waxanikiki– akin Jesúsun jatu yusinikiaki. 25 Januxun yuda ichapabun jawen jancha tapinkin chibainbu dabekekauan Jesúsun jatu yusinkin yuikin: 26 –Tsuada eki chiti ikatsis ikinan, jau ea dukun bechipaikin chibankubainxanunbunwen. Jamen ja dukun jawen ibubu inun, jawen ain inun, jawen bakebu inun, jawen betsabu inun, jawen puibu bechipaikin jeneama inun, jawen jiwea bechipaikin jeneamadi ea bechipaikin binumamadan, en tsuma itudumaki. 27 Ja inun, tsuabunda ea chibanun ibiai ewen bika tenekatsi ikamadan, en tsuma itidumaki. 28 Jamen betsan ea chibankatsi ikinan, man eska shinantiduki. Matun bai nemaki janu mapekea nixun uinbaunti keyatapa wakatsis ikin, ¿en pei damenkain? iwanan, jawen kadu tanakin man shinanmiski. 29 Jakia man jaska wama janu mapekea nixun uinbaunti min taewaima min keyutidumawen taexun juni betsan mia usankin 30 yuikin: “Jaska jawen kadu shinandiamabia ja unainsmapatun ja dukun janu mapekea nixun uinbaunti taewaima jaska waxun menetidumaki”, mia watidubuki. 31 Jamen betsadan, jaki sinatakin nawa xanen ibu betsan 20,000 soldadobu iweai nemakatsi jawen soldadobu yunudiama shinankin yuikin: “¿En 10,000 soldadobun jawen 20,000 soldadobu maematidumen?” ixun atidubuma unantan ja dapi bediabuma jaska wakin daewatidu jau yukatanunbun jawen tsumabu yunumiski. 33 Jaska keskadi wakin tsuabunda matun jamapai tibi ana shinanma jawada dasibi man jaya ana jawen nuiama bestibu man eki chiti ikubaintidubuki. 34 Jamen betsadan, tewekidi matu yuinun ninkakanwen. Tewe jawen nue wa peki. Jakia jawen bata keyu ka paismaken ana jaska waxun jawen min miban min pewatidubumawen taexun putamisbuki. Bestibu man jaskatiduki. Uindaxankanwen. Man pabinkiyabunan, ninkaidakanwen– jatu waya

Lucas 15

1 gobierno pei bixunika ichapabu inun yuda betsabu kaka chakamisbu ichapabundi Jesúsun jancha ninkanun ika jaki xukuabu 2 uinkin Moisin keneni chibanjaidamis fariseobu inun Diosun jancha kenenibu yusinananmisbun Jesús yuain yuinamekin yuikin: –Ja juninan, yuda chakabun Moisin keneni chibainsbuma beya wakin jatubetan pikiki– ikaibu 3 jaska yuainbu jatun shinan unantan miyuiwen Jesúsun jatu yusinkin: 4 –Tsuada man 100 chaxuwan jayatun bestichai benua ja 99 bai anu mapuken bestichai benua man benamiski. ¿Chanimamen? 5 Atimas ja benua bechitushitan benimakin iabidani 6 min jiwe anu jikitan min jaibuaibu inun mia dapi jiweabu kenakin ichawaxun jatu yuikin: “En chaxuwan benuadan, ma en bechitanaii. Jaskawen taea ebe benimajaidakanwen”, akin man jatu yuimiski. 7 Chanima jabiaskadi imisbu en matu yuiaii. 99 yuda ichapabun ea ikunwain pepakubainmisbuwen taea nai anu jabu Diosbe jiweabu benimabiamisbun jakia bestichai benua keska chakabui jiwekunkainmistun jawen chakabu jenetan jawen shinan betsa waken jawen benimai chakayamai shinan chankanjaidamisbuki– iwanan, 8 Jesúsun ana jatu yusinkin –Ainbu 10 pei jexe kadujaida jaya bestichai pakea benanun, iwanan, bin dekuxun jawen jiwe medan unanxubida matsukin bechidiama matsu jeneismaki. 9 Janua atimas bechitan jawen jaibuaibu inun ja dapi jiweabu jatu kenakin ichawaxun yuikin: “En pei jexe en benushina en bechixuwen taea ebe benimajaidadikanwen”, akin man jatu yuimiski. 10 Chanima jabiaskadi en matu yuaii. Yuda bestichaitun jawen chakabu atimas jenetan jawen shinan betsa watan ikunwanyan Diosun nai tsumabu benimamisbuki– iwanan, 11 Jesúsun ana jatu yusinkubainkin yuikin: –Juni betsa juni bake dabeyakidi en matu yuiai ninkakanwen. 12 Jawen bake maxkun yuikin: “Epaan, min mawadiamabia jatiada min mawaken jawada enaxanaidan, paxkaxun menan ea inandiwe”, aka shinantan yuikin: “Peki. En mia axuntiduki”, iwanan, jawen jamapai dasibi jawen bake dabe paxkaxun jawen bake maxku jawena inanshina 13 uxa eskadabes ka chipu jawen bake maxkun pei binun, iwanan, jawen mabu jatu inankin keyubaini ja pei bishianyan chai kai mai pakea betsa anu kaxun jawen pei mekeama jawada betsa betsapawen kemukaunkin jawaida puta keyutan 14 jawen pei yamaken ja mai pakeanuabu buni taeaibun jawen bake maxku bunidiakin 15 januxun daya benabaunkin nawa xanen ibu tsuma wanun, iwanan, daya yuka jawen bai anu ina yawa mapua jau mekenun yunua 16 ja ina yawa pimakin jawen piti yani wapanan tsuan jawa inanma 17 januxun xabakabi shinan pewakin yuikin: “En epan jiwe anuxun jawen dayadubun piti piabu texe jayabiaken nenua buni en mawatiduki. 18 Jaskaken nenua chintunkain jikixun yuikin: ‘Epaan, Diosun yunua ninkama ichai miadi ichakawai en chakabukaintanaii. 19 Kanekin en mia xunubainima jaskawen taexun ana min bakewakin ea kenama min dayadu betsa ea wawe’, akin en yuixanaii”, iwanan, 20 nawa jenebaini jawenabu anu chintunkaini jawen epan jiweki kemadiamabiaken chaike jawen epan bechibaini jawen nui kushikaini jaki nukutan benimajaidakin ikuxun tantsu tantsu akaya 21 jawen bake maxkun yuikin: “Epaan, Diosun yunua ninkama ichai miadi ichakawabaini en chakabu kaintanaii. Kanekin en mia xunubainima jaskawen taexun ana min bakewakin ea kenayamawe”, abia 22 ninkama jawen epan jawen dayadubu yunukin yuikin: “Tadi pepa jawaida bitanxun sawemakanwen. Ja inun, meichikiti sawematan bichi tae sawemadiakanwen”, iwanan, 23 “Na en bake mawaima keska ma ana bestean keskaki. Benuima nun ma jaki nukuawen taexun ina awa bake xuajaida bitanxun textexun ja naiti piti ichapadi bawakanwen, pi nun jabe benimanunbunan”, jatu wa jawen jancha ninkai jabe benimajaidai nawai taeaibun 25 jaskaibun jawen bake iyua bai anu dayatani jui jawen jiwe dapi kemakin nawaibu ninkakubidankin 26 jawen dayadu betsa kenaxun “¿Jaskai e iskaun beyusi nawai ikanimenkain?” ikaya 27 jawen dayadun yuikin: “Min betsa maxku chintunkidani jawa isin teneama jikixuwen taea benimakin ina awa bake xua jau bawaxununbun min epan jatu yunua detetan bawaxun pi min epabe ma benimai beyusi nawakanikiki”, aka 28 janua sinatai jiwetan jikikatsi ikamaken jawen epan daewanun ika taxnixun jancha wa 29 jakia jawen epa nemakin yuikin: “Eskai en sinatai mia yuinun ninkawe. Badi ichapa mia dayaxunkin min jancha en ninkakubainmiski, jawa kaneamadan. En jaskabiaken en jaibuaibube jaya beyusi en nawai benimanun chaxuwan bake babupa min ea detexuinsmaki. 30 Jakia ja min bake maxkun ainbu jininipabubetan min pei puta keyutani mais jubiaken nukun ina awa bake xua min jamen bawaxunxuki. Jaska watimaki”, aka 31 daewanun, iwanan, jawen epan yuikin: “Epaan, min en bake iyuadan, min ebe jiwekunkainmiski. Dasibi en jaya minaski. 32 Jaskabiaken min betsa maxku mawa keska ishian ma ana jiwea keskaki. Uatian benushina ikis nun ma bechiawen taea benimai nun beyusi nawai pejaidaii”– jatu watan

Lucas 16

1 januxun fariseobun ninkadiaibun Jesúsun jawen tsumabu uinkin jabudi yusinkin: –Juni betsa mabujaidaya inun bai ichapaya jabu dasibi mekexunika dayaxunmiskidi matu yuinun ninkakanwen. Jawen dayaxunikatun kanekin jawen jamapai tibi pe mekexunamaken jaki chaniabu ninkaxun 2 jawen tsumapan kenaxun yuikin: “Mikidi yuiaibu en ninkaidan, ¿chanimamen? En pei inun en mabu min ubisita wamiskiaki. Jaskaken jaska nuku dibiabu cuenta tibi pewaxun ea inantan ana ea dayaxunama janida kaindikaintanxanwen”, aka 3 jawen mabu mekexunikatun shinankin: “En tsumapan ea nichiainan, ¿jaskaxanpa? En yuda ma en babu bai anu pukin en dayatidumaki. Ja inun, jamapai jatu ea abauni en daketapakauntidumaki, pei ea ikidan. 4 Jaskakenan, en tsuma dibiabun jiwe anu en ka jau ea medabewakin jaibuwaxanunbun jaska wakin en jatu jaibu watidu en jatukidi shinaiin”, itan 5 jawen tsuma dibiabu tibi bestibu kenaxun ja dukun jua bichitan yukakin: “En tsumadan, ¿jati jawen jawa min dibiamen?” aka 6 ja dibiatun yuikin: “Jawen piti xeni 100 bidón en dibiaki”, aka jawen mabu mekexunikatun jaibuwakin yuikin: “Jaki min dibia una cuenta bitani nenu tsauxun ana bena wakin jawaida na jabiatian 50 bidón besti kenediwe, min dibia xeni ana shinanmadan”, aka kainkainaya 7 januxun ja kachu juadi yukakin: “En tsumadan, ¿Jati jawen jawa min dibiamen?” aka, “Xekiwan 1,000 saku en dibiaki”, aka: “Jaki min dibia una cuenta bixun ana bena wakin 800 besti kenediwe, min dibia xeni ana shinanmadan”, akin kainma kaya 8 dibiabu tibi jabiaskas jatu waken jawen tsumapan jawen aka jaki chaniaibu unantan jaska nuitapatiduma jaskai jaibuyai jiwexanai unantan jawen mabu mekenika chakabubia unanepawen taexun kenwaniki. Chanima mabuwen kemukin inananain jawen nuiama unanepatan Diosunabuman jaska wai jiwekin jabun Dios ninkaibu jatu binumisbuki. 9 Jaskawen taexun mabuya man jaskakubainxanunbun matu yusinun ninkakanwen. Mabuwen kemua mesebiaken ja mabu man jayawen medabenankin yudabu jaibuwakin man beyawatidudan, yudabube inananain pepaxankanwen. Matun mabu keyuaya janua man ea chibankin jaska jatu axunmiswen taea Dios matuwen benimakin nai anu jiweti kayabi inankin matu manakuxanikiki. 10 Ja inun, tsuabuda mabu eskadabes jaya pe mekemisdan, mabu ichapadi jayakin ichapadi pe meketidubuki. Jamen tsuabunda mabu eskadabes pe mekeismadan, ichapadi pe meketidubumaki. 11 Jaskaken mai anua mabuwen kemukin man pe meketidumaken Diosun daya pepajaida matu yunuamadi ixanikiki. 12 Ja inun, yuda betsan mabu man pe mekexuntidumaken jawada Diosun matu yubani matu inanmadi ixanikiki. 13 Ja inun, jadatuda dayadun jawen xanen ibu dabe dayaxunkin medabewatidumaki, betsa bechipaikin chibankin betsa bechipaima danankin ninkamadan. Jabiaskadi wakin pei inun Diosdi shinankin ja dabe jaska waxun man duawatidumaki– jatu waya 14 fariseobu peiwen kemukin bechipaimisbun Jesúsun yusian ninkakin kaxe wakin usainbu 15 Jesúsun jatu yuikin: –Matudan, bemakis pepakin junibu padankin man jatu kenwanmamiski. Jakia Diosun matun shinan unanmiski. Ja inun, kenkin jawada yudabun bechipaiai Diosun dananmiski– iwanan, 16 Jesúsun jatu yuikubainkin: –Jamen Nashimanika Juan judiama matun ichati jiwe tibi anuxun Moisin yusini inun Diosun jancha yuixunikabun yusinpauni yusinkubainkin Juanki tekiwanibuki. Januxun Juanen kaka pepa Dios xanen ibuxanaikidi chaniaya ichapabun bechipaijaidai janu jikinun ika naxukunibukiaki. 17 Jabiaskabiaken Diosun yusini dainbainai keska wakin tsuan betsa watidumaki. Nai inun mai yamaxanai bikama keskaki. Jakia dasibi Diosun Moisés yusian keneni jawa betsa texe wama menexanikiki, tsuan betsa watidumajaidawen taeadan. 18 Jaskaken Diosun Moisés yusian eskaki. Tsuanda jawen ain jenetan ainbu betsa bikinan, Diosun jancha kanei chakabumisbuki. Ja inun, ainbu jawen benen jenebaina juni betsan ainwainan, ja juni betsadi jawen chakabudiaikiki, jaska Diosun Moisés yusian keneni kaneidan– iwanan, 19 januxun Jesúsun jawen yusinti betsawen jatu yusinkin yuikin: –Juni betsa mabujaidaya inun bai ichapayatun xanen ibukin tadi pepas sawekin pei ichapa putaxun jawen jaibuaibus pimai jatube beyusi nawai benimakunkainiki, jawen shinan betsa wamadan. 20 Jamen juni betsa nuitapai chaminitun Dios ikunwain jawen kena Lázaro jawauma juni mabujaidayatun jemaintin kene xui xexekaian jawenabun janatantanmisbu 21 piti texe xanen ibun putai pikin yani wanun ika dakaken kaman bexun jawen chami dataxkubainmisbu 22 janua Lázaro nuitapai mawa jawen xenipabu Abraham anu jau pepa besti jiwenun Diosun nai tsumabun jawen yushin iyuabu janua jatianda ja mabujaidayadi mawa jawenabun maiwabu 23 janu mawabu bumisbu anu juni mabujaidayaima nuitapai yumankin uinbaunkin chaikea Abrahamnen Lázaro duawai bechitan 24 sai ikin yuikin: “Epa Abrahamneen, ewen nuiwe. Chi jede anua en yumaiin. Unpax metsabidan jau en jana ea matsi wayunun Lázaro ea yunuxunwen”, aka 25 Abrahamnen yuikin: “Baa, eskaki shinanwen. Min jiweadan, jawa bika teneama mabujaidaya min jiwekunkainimaki. Min jaskaya Lázarodan, nuitapakin isin chakabu besti tenei jiwekunkainimaki. Jakia natian Lázaro Diosun duawakin mia kupiaiwen taea min nuitapaii. 26 Jaskaken miaudia ea anu jau tsua juyamanun inun ea anua mia anu jau tsua kayamanun na kini keyatapajaida waxun Diosun nemaniki”, aka 27 mabujaidayaimatun yuikin: “Jaskakenan Epaan, en mia yukaii. En meken bestiti betsayaki. Nenu en yumain anu jau jabudi beyamaxanunbun en epabe jiweabu jau jatuki chanitanun Lázaro ea yunuxunwen”, aka 29 Abrahamnen ana yuikin: “Moisin yusian inun Diosun jancha yuixunikabun yusian kenenibu minabu jayawen taexun jatun yusian jau tapinunbunwen”, aka 30 mabujaidayaimatun yuikin: “Epa Abrahamneen, chanimaki. Enabu Diosun jancha jayabia tapinsbumaki. Jakia juni mawa ana bestenkain jatuki chania jatun shinan betsa watidubuki”, aka 31 ana nemakin Abrahamnen yuikin: “Moisin yusian chanima inun Diosun jancha yuixunikabun jatu yusini jawa ninkaisbumawen taexun juni mawa ana bestenkaini kaxun minabu jatu yusinbia jawa ninkamadi itidubuki”, akin Abrahamnen nemaimaki– iwanan,

Lucas 17

1 Januxun Jesúsun jaki chiti ikabu besti yusinkin yuikin: –Tsuanda jaska shinanmabiaken yuda betsan jawada chakabu memakin mia beya wamanun, iwanan, jaska Diosun yunumis inun nemamis matu amakin chakabuwamisbuki. Jakia tsuabunda enabu juinti babubu padankin jatu chakabuwamamis jabudi Diosun jatu kupia nuitapajaidaxanaiwen taea jawen xekiwan deneti mishki ewapa nexaxun teumatan ianenwan medan pukua jasadan, jawen kupiti bexmas mekeanaii. 3 Jaskaken chakabuwakin man kanekatsi ikamadan, uindakanwen. Jamen ea ikunwain betsan kanekin mia chakabuwa dakeama kaxun xabakabi chitekin dakewawe. Min jancha pewen jawen chakabu min jakimawa jawen shinan betsa waya jawen chakabu ana shinanyamawe. 4 Jabias xabatian tsuanda 7ki mia chakabuwaxu jabiatikidi mia yuikin: “En ana kanexuki. Ana en jaskayamaxanun en chakabu ana shinanyamawe, nun ana sinatadabeyamanunan”, mia waya jabiatidiki jawen chakabu ana jabetan shinantimaki– jatu wa 5 jawen tsuma kushipayabun Jesús ea akin yuikin: –Nun mia ikunwanbiaya ana ikunjaidawati kushipa nuku inanwen– akabu 6 januxun Jesúsun jatu yuikin: –Man ea ikunwainan, mostaza jexe pexeishta keska man jayaki. Jaska keska jayabun na ji yunukin: “Nenua min tacha betsekekain unu ian nemaki ni maewe”, man aka matu ninkatan itiduki– iwanan, 7 ana jatu yusinkin: –Tsuada man dayaduya matun bai udutani kasmai matun chaxuwan inun ina awa matu mekexunbai jukidan jiwetan jikiai man yuikin: “Tsauxun pidiyuwe”, akin ¿man yuimismen? 8 Man jaska waismaki. Yuikin: “Badi kaya nun pinun bawa taewawe, ea dukun en piaya chipu min tadi betsa sawetan miandi min piaidan”, akin matun dayadu man pe yunumiski. 9 Jaska yunua jawen tsumapan ninkakin pe akubainaiwen taexun jawen xanen ibun jawen tsuma: “Peki”, aismaki. 10 Matudan man jabiaskadi keskaki. Jaskaken jawada Diosun matu yunua atan ibubis keanma yuikin: “En xanen ibun ea yunuas besti en akubainaii. En jawen tsuma bestiki”, ikin jawada matu yunua ja besti shinankin axunkin ja dukun menexunkubainkanwen, jawa chikishamadan– jatu wanikiaki. 11 Janua betsatian Jesús Jerusalénkidi kakunkaini Samaria mai pakea inun Galilea mai pakea ja dabe namakis anu kai 12 mae betsa anu jikiaya 10 junibu yudaki chaminibun Jesús bechitan benanta mapuxun 13 jancha kushipawen yuikin: –Jesús yusinaan, nukuwen nuiwe– akabu 14 Jesús jatuwen nuikin uinkin jatu yunukin: –Jerusalén anu buxun Diosbe nukunabu janchaxunikabu matun yuda uinmaditankanwen– jatu wa jawen jancha ikunwanbaini dabekebaini bukin jatun yudaki chamini ma xuxa ana chami jayama uiainbun 15 jabu bestichaitun jawen yudaki chamini ma xuxa uintan dabekekidan jui kushipawen Dios kenwain 16 Jesúsunabuma Samarianawabia Jesúsun besuudi danti iki beti ixun kenwanyan 17 Jesúsun yuikin: –10 juni chaminibu en xuxawaxuki. ¿Chanimamen? ¿Janimen, ja 9 juni Israelbudan?– ikin 18 –Na nawan besti Dios kenwain chintunkidanxuki. Jawen tapinkanwen– iwanan, 19 nawa danti ika yuikin: –Benitan inun kadiwe. Min ea ikunwainwen taea min xuxaxuki– anikiaki. 20 Januxun fariseobun Dios xanen ibui ana juxanaikidi yukabu Jesúsun jatu yuikin: –Dios xanen ibuaidan, ikis beduwen man uintidumaki. 21 Ja inun, tsuanda yuikin: “Uinwen. Dios xanen ibui naki”, ikasmai: “Uinwen. Unuki”, ikin yuiama ixankanikiki. Chanima en matu yuiaii. Dios xanen ibuidan, ikis matube dasia niaki, taeidan– jatu watan 22 januxun jawen tsumabu beiskin yuikin: –Eadan, matun Juchi Kayabi Iyua ea uinbianixun ana ea uinkatsis ibiakin man yane ana ea uianma ixankanaii. 23 Man jaskaya matu padankin yuikin: “Nenu ma juaki, Cristodan”, ikasmai, “Unu ma juaki”, ikaibu ninkabiatan jadi jatu chibanyamaxankanwen. 24 Jakia en matun Juchi Kayabi Iyua en ana eskakidanxanai matu yuinun ninkakanwen. Jawaida uke bukun kana bedi iki bakamis keskatan en ana juai dasibibun ea uinxankanikiki. 25 En jaskadiama ja dukun na jabiatian ea danankin yudabun bikajaida ea tenemakin ea nuitapawayuxankanikiki. 26 Jaska inun, Noé jiweken chakabui jiwekubainibu keskadiaibun matun Juchi Kayabi Iyua en ana chintunkidanxanaii. 27 Eskanibuki. Jawen nunutiwen Noé jikidiamaken yudabun pikin mabex aki ainyankin jatun bakebu beneyawakin Dioskidi jawa shinanma jiwekubainaibu Diosun yunua Noén chibain jawenabubes jawen nunuti menetan jikiaya jenen jatu achiaya Diosun yunua ninkaisbuma jatumebi debui jasai keyunibuki. 28 –Jaska inun, jabiaskadiai Lot jatube jiwediaken chakabuwakubainmisbu Diosun jatu kupikin yamawani ana matu shinanmanun ninkakanwen. Jabun pikin mabex akin mabu bikin mabu inananankin bai waxun banakin jiwe wakubaini Dioski jawa dateama jiwekubainaibun 29 Lot juni pepa jawen mae Sodoma anua Diosun paxa watan nai anua chi inun azufre ui keskai nidi ikin Sodomanawabu jatu yamawaniki. 30 Jabiaskadiai matun Juchi Kayabi Iyua en juai yudan kaianen ea shinankin manabumaken en jatu jabiaskadi wakin kupixanaii. 31 –En jatu jaska waxanaitian na mai bawa jiwe sapa xeni manaundi maniabudan, butuxun jawen jamapai bikatsis ibiakin jau jawen jiwe anu jikiama jau jawaida paxaxanunbunwen. Ja inun, ikunwain ja bai anu dayaibudan, meshu medan jatun bemakia tadi kextupa bikatsis ibiai jau ana chintunkidanama jau jabiadiadi paxadiaxanunbunwen. 32 Jamen betsadan, eskaniki. Shinankanwen. Lotin ain Sodoma anua jabe paxabiai jawen mabuwen nui jaskaimenkain uinun ika nasaukeai Diosun jabiadi damiwakin tewe wanidan, man jaskadiatiduki. Uindaxankanwen. 33 Jaskaken tsuabunda jawen jiwea yaushikin benuxankanikiki. Jakia tsuabuda ewen taea mawanun ika jawen jiweawen nuiama mawabudan, jawen jiwea benuama jiwekuinxankanikiki, niti ikamadan. 34 Ja inun, betsadan, meshu medan jabias dakatiki dabe uxabu betsan ea chibanmis iyukin betsan ea chibainsma Diosun nai tsuman jenebainxanikiki. Ja inun, ainbu dabetan deneaibu betsan ea chibanmis iyukin betsan ea chibainsma jenediabainxanikiki– jatu wa 37 jaska yuiai jawen tsumabun ninkatan yukakin: –Xanen Ibuun, dasibi min nuku yuiaidan, ¿jania jaskaxanimenkain?– akabu junea janchawen ana jatu yuikin: –Janu yuda mawa daka pisi mayai xeten xetebidan janu ichai nuyabaunmis keskai ixankanikiki– iwanan,

Lucas 18

1 januxun jawen tsumabun Dios kushipa yukai jau punu nukayamaxanunbun miyuiwen Jesúsun jatu yusinkin 2 yuikin: –Mae betsa anu juez jiwexun Dioski meseama juni betsan jancha ninkaismadi 3 jabias mae anua yuxabu jawen bene ma mawayama jau ea medabewanun ika juez anu kaxun yuikin: “Juni betsan ea ichakawakin padainkiki. Medabewakin ea pewaxunwen”, abidan abidankin chikish waya 4 ja dukun jawen jancha ninkama ikunkainkin januxun atimas shinankin: “Yudabuwen nuiama Dioski en meseamabia 5 natun ea daketapa wabidan wabidanaiwen taexun en nemaxuni kaii. En jaska waxunamaken jukidan jukidankin ea punu nukawatiduki”, ixun medabewaniki– iwanan, 6 ana Jesúsun jatu yuikin: –Ja juez chakabun jaska wamisbun 7 jamen Diosun nuku medabewakin jabun matu chakabuwakatsi ikaibu nemaidan, jawen shinan betsajaidaki. Jawen katuabu Diosun matu medabewakin badidi inun meshu medan man ea atan manaibu ninkatan manama jawaida jatu nemakin matu pewaxunmiski. Jaskawen taea ea matun Juchi Kayabi Iyua en ana juaitian jabun ea ikunwankin jenekubainabuma ¿en jatu bechitushixanimenkain?– iwanan, 9 janua ichapa mapuxun ninkaibukidi jabu jatidi ibubis kenkin shinain bepadamei: “Ea besti en pepaki. Jakia betsabudan, jaskaisbumaki”, ikin jatu dananmisbu Jesúsun ana miyui betsawen jatu yusinkin jatu dabinwankin yuikin: 10 –Templo jemaintin anu juni dabe Diosbe janchai bua mapuabukidi matu yuinun ninkakanwen. Ja juni dabedan, betsa Moisin yusian inun jawen xenipabu betsabun yusian chibanjaidamis fariseoki. Ja inun, betsadan, Romanawa xanen ibu pei bixunikaki. 11 Jaskakain fariseo nia naiudi besuxun Dios dayuikin: “Diosuun, yuda betsabu keskama en pewen taexun en mia kenwaiin. Yumetsumisbu inun, padanananmisbu inun, chutanamebaunmisbu inun, ja pei bixunika chakabu en jatu keskamaki. 12 Ja inun, semana tibi xaba dabe mia kenwain en samakemiski. Ja inun, jamapai dayakin bixun meken dabeti paxkatan bestichai min kenwanti jiwe mekenikabu en inankuinmiski”, iki ibubis keanyan 13 janua ja Romanawa xanen ibu pei bixunika jawa keanma benanta nidiaxun jawa naiudi besuama dakei aitin iki xutidin xutidin ikin yuikin: “Diosuun, min jancha en kanemisbiaken ewen nuikin en chakabu ea buaxunwen”, 14 abaini inun kaya Dios jawen nuikin jawen chakabu buaxunkin pewaxunimaki. Jakia fariseon jancha ninkama Diosun jawa buaxunama ikimaki. Jaskaken tsuabuda ibubis kenmis Diosun dake waxanikiki. Jakia tsuabuda keinsma Diosun duawaxanikiki– jatu wa 15 janua jatun bake mishtinbu Jesús anu iwekin jau ea mamepikin uinxunkin Dios ea duawamaxunun, iwanan, jabun jatun bake iwebidanbidanaibu Jesúski chiti ikabun uinkin jatu nemaibun 16 nantaxun jatu jaska waibu Jesúsun jatu kenaxun yuikin: –Jatun bake mishtinbu ea anu iweaibu jatu nemayamakanwen. Dios xanen ibuaitianan, na bake mishtinbu eki dateabuma keskabu besti Dioski dasixankanikiki. 17 Chanima en matu yuaii. Bake mishtinbun jawen ibu bechipaimis keska wakin Epa Dios bechipaiabuma Dios xanen ibuaitian jaki dasiama ixankanikiki– jatu wa 18 januxun xanen ibu betsan Jesús yukakin yuikin: –Yusinan pepaan, ¿mia yukapa? Jiwea kayabi bikinan, ¿jaska kayatan en bitidumen? Ea yuiwe– aka 19 Jesúsun yuikin: –¿Jaskakin ea kenakin: “Pepaan”, min ea wai? Dios bestiki, pepadan, ¿min unanmamen? 20 Mianan, Diosun yunuti inun jawen nemati min ma unaiinan: “Ainbu min ainma chutatimaki. Sinatakin yuda betsa tenantimaki. Yumetsutimaki. Yuda betsaki chanichakatimaki. Padananantimaki. Ja inun, min epa inun min ewa jatu duawakubaintiki”– aka 21 jaska wa ana xanen Ibun Jesús yuikin: –Jaa. Dasibi Diosun yunuti inun jawen nemati bakeishtatun tapinixun jeneama en chibankubainmiski– aka 22 ninkatan Jesúsun uin jawen nuikin ana yuikin: –Min pe ea yuiaii. Na besti min shinandiamaki. Mia yuinun ninkawe. Nai anua Diosun manakuti pepa bikatsis ikin min jawada dasibi min jaya jatu inan keyutan ja pei min bishian ja nuitapaibu inankuintan chintuanma ebe kakin ea chibankubainxanwen. Min jaskakunkainaiwen taexun jiwekuian min bixanaii– aka 23 jakia juni mabujaidayatun Jesúsun jaska yuiai ninkai pes juinti nishmai keyutan ana jawa yuiama jawen mabuwen nuiaya 24 Jesúsun uinkin ana yuikin: –Ja yuinaka ewapa camellodan, ja xumux jawen chixuiki jawen yuda kainmakinan, tsuan atidumaki. Jakia jaska keska bikadan, juni mabu ichapayadan, jawen mabu besti shinain jawen nuikin jatun shinan betsa wama Dioski chiti itidubumaki– jatu wa 26 januxun jabun Jesúsun jancha ninkatan yukakin: –Jaskakenan, ¿tsua Diosun nuku mekekin paxawakin jiwematidumen?– ikaibun 27 Jesús jatuwen nuikin yuikin: –Dateyamakanwen. Yudabun jaska watidubumajaidabiaken Diosun besti matun shinan matu betsa wamatan dasibi matuwen nuikin matu axuntiduki– jatu waya 28 Pedron yuikin: –Xanen ibuun, nukunan, mia chibankatsi ikinan, nukun jawada nun jaya dasibi bashikin keyubidanimaxun nun ma mia chibanpakeaii– akaya 29 Jesúsun ana jatu shinanmakin yuikin: –Chanima en matu yuiai ninkakanwen. Tsuabunda ea chibankin Diosun jancha kakape yusintanun, ixun matun jiwe xununkin matun ibubu xununkin matun betsabu bashibainkin matun ain xununyubainkin matun bakebu bashikin keyuyubainxanaibu 30 na jabiatiandi dayaibu Diosun pepawen matu duawakin manakukubainshinxun jabiaskadi wakin nai anudi matu jabe jiwekuinmaxanikiki, ikibi imakinan– jatu wabaini 31 januxun jawen 12 tsumabu besti jatu kenaxun Jesúsun jatu tadi iyuxun yuikin: –Jerusalén anu nun ma mapekei kaidan, man unaiin. Nun janua jaskaxanaikidi matu yuinun ninkakanwen. Diosun jancha yuixunikabun ea matun Juchi Kayabi Iyuakidi ekidi kenenibu menekin ea axankanikiki. 32 Januxun eki sinatakin ea achixun nawabu anu ea iyuxun inanbu jabun ea chitekin ichakawakin eki kaxekin eki kemu michukin 33 ea kusha kusha axun ea tenanbu xaba dabe inun besti kaya en ana bestenxanaii– jatu wabia 34 jawen 12 tsumabun jawen jancha ninkabiakin jawa jatu yuiai dabanen jawa xabakabi ninka pewatiduma ibainaibun 35 janua Jerusalénkidi kai maewan betsa Jericó anu kemaya bai kexa juni bekun tsauxun pei jatu ea akin ninkaya 36 yuda ichapabun dainbainaibu ninkatan yuka ikaya 37 betsabun yuikin: –Jesús Nazaret anua kauani ikikiki– akabu 38 jancha kushipawen yuikin: –Davidin babaan, ewen nuiwe– akaya 39 bebubainkin nemapaibiabu ninkama unanxubima jatu binumakin yuikin: –Davidin baba Jesúsuun, ewen nuiwe– ikaya 40 Jesús niti itan junibu jatu yunukin: –Iwekanwen– jatu wa iweabu chaimaxun yukakin: 41 –¿Mia jaska wapa?– aka juni bekunman yuikin: –Xanen Ibuun, ana en uinun ea bepexwe ika en ikaii– aka 42 xuxawakin Jesúsun yuikin: –Ana uindiwe, min ea ikunwainwen taea min xuxaidan– akaya 43 jawaida bepexetan Dios kenwankin Jesús chibanbainaya ichapabundi Jesúsun jaska wai uintan dasibibun Dios kenwanbainaibun

Lucas 19

1 janua Jericó baiwen Jesús jikikaini mae kapukekainaya 2 jabianudi juni betsa mabujaidayatun Roma pei bixunikabu jatun xanen ibu jawen kena Zaqueon 3 Jesús uinkatsis ibiaya juni ichapabube Jesús kaya Zaqueo juni chanpaishtatun jaska waxun uintima 4 Jesús uinun ika bebui kushikain jiwen ina tsauken 5 Jesús jukin manaundi uinkin Zaqueo bechitan yuikin: –Zaqueoon, min jiwe anu en uxai kakatsis ikaii. Menan butudiwe– aka 6 janua jawaida butukidan benimakin jawen jiwe anu Jesús inun jawen tsumabu itan iyuaya 7 jaska wabainai dasibibun uintan Jesús yuankin: “Juni chakabu anu uxai kaxuki”, ikaibun 8 januxun Jesúsun jancha ninkakin jawen shinan betsa watan Zaqueo benitan Jesús yuikin: –Xanen Ibuun, en jatu jaska waxanai ninkawe. En mabu inun en pei tanatan dabukun ja nuitapaibu en jatu inanbauntidu en shinaiin. Ja inun, tsuabuda jatu padanxun jatun jamapai en bianmis dabe inun dabeki en ana jawendi en jatu inanxanaii– akaya 9 Jesúsun yuikin: –Eadan, matun Juchi Kayabi Iyuatun juni chakabu benua keska benabaunkin medabewanun ika en juniki. Na jabiatian na jiwe anu matun mekenan ma matu anu jikixuki. Jaskawen taea min shinan betsa waya Diosun minabube mia mekekubainxanikiki. Jaska Abrahamnen ikunwanpauni keskakin ikunwain min ma Abrahamnen baba kayabiki– akaya 11 yuda ichapabun Jesúsun yusiain ninkakubainkin shinankin: “Jerusalén anu kematan nawabu nichintan Dios samama xanen ibujaidai kaimenkain”, iwanan, yuiaibuwen taexun 12 jabun shinan Jesúsun unantan jatu pewanun, ixun miyuiwen jatu yusinkin: –Xanen ibu bexmasbiaken jau mae ichapa xanen ibujaidaxanun, iwanan, xanen ibu kushipa binuatun kena ka ja xanen ibu bexmas katanima matu yuinun ninkakanwen. 13 Chai mae betsa anu kadiama jawen 10 dayaxunikabu kenaxun pei jexe ichapajaida ja tibi jatu inan akeaketan jatu yunubainkin: “En judiama na en peiwenan, jamapai tibi bitan jawen inananankin ana binumaxankanwen”, jatu watan chai kaimaken 14 januxun jawen maewan anuxun jawenabun ja xanen ibu bexmas danankin bechipaiabumawen taexun jawenabu betsabu yunukin yuikin: “Xanen ibujaida binuatun jiwe anu kaxun ja juni jau nukun xanen ibu iyamaxanun yuitankanwen”, jatu wa buimaxun jaki nukutan yuiabu 15 jabun danankin jaska jakidi yuibiaibun ja xanen ibujaida binuatun ja juni jawenabun bechipaiabumabiaken jau jabun xanen ibu inun jatu katuxunshinken chintunkidan jikixun ja jawen 10 dayanikabu kenaxun ja pei jatu inanbainimakidi jatu yukakin: “¿Jati man ana ea ichawaxunshinamen?”, iwanan, bestibu tibi jatubetan pewanun, iwanan, jatu kena 16 ja dukun juxun yuikin: “Xanen ibuun, min pei jexe ichapa inananankin ana midimajaida 10tiki binumakin en mia ichawaxunshinaki”, aka 17 jawen xanen ibun yuikin: “Pejaidaki. Min en dayanika pepaki. Eskadabes min pe mekeshinawen taea mia manakukin 10 mae jati mekei ea xanen ibuxunyuwe”, akaya 18 ja kachu jawen dayaxunika betsa juxun yuikin: “Xanen ibuun, min pei jexe ichapa inananankin ana 5tiki binumakin ichapa en mia ichawaxunshinaki”, akaya 19 jadi yuikin: “Jaskakenan, miandi 5 mae jati mekei ea xanen ibuxunyuwe”, adiaya 20 janua jawen dayanika betsadi danas inanbainima juxun yuikin: “Xanen ibuun, naki, min peidan. Benukatsi ikama dakutan en mia aduxunimaki. 21 Min juni meseken miwen datekin min pei benukatsi ikama tadi tuaxwen yabutan en mia aduxunimaki. Dayakin jawa miban banamabia min ichawamiski. Janua jexe sa akamabia min ichawadiamiski”, akaya 22 januxun xanen ibun yuikin: “Min en dayadu chakabu chikish chakamaki. Chanima dayakin jawa miban banaumabia en ichawamiski. Ja inun, jexe sa akamabia en ichawadiamiski. Ja unantan 23 ¿jaskakin banco anu cuenta watan inananankin en pei min ea aduxunama ikimamen, janua ibubis juxun en pei xekei ana jaki ichashina en biyuxanunan?” atan 24 jawen dayadu betsabu mapuabu jatu yuikin: “Ja chikishin pei mebintan ja 10tiki binumashina ana ichawamakanwen”, iwanan, 25 jabun jatun xanen ibu yuikin: “Ma 10 binujaida jayaki. ¿Jaskakin min ana pei inain?” aka 26 xanen ibun jatu yuikin: “Tsuada na en dayadu pepa keskatun jawada jaya pe mekea unantan ichapa jayabiaken manakukin ana ichapajaida en inanxanaii, binumakinan. Jakia tsuada na en dayadu chikish keskatun jawada jaya pe mekeama ja eskadabes jaya unantan en mebinxanaii. 27 Ja inun, jabu eki sinatakin jau jatun xanen ibu en iyamaxanun, jabun ea bechipaiama danainmabudan, itanxun en besuubi jatu tenankanwen”, jatu akimakiaki– Jesúsun jatu wabaini 28 januxun jatu jaska yusinbaini kaya yuda ichapabun Jesús chibanbainaibun Jesús Jerusalénkidi ana kai 29 Betfagé inun Betania ja mae dabe anu kemai Olivos Mati tetanbainkin jawen tsuma dabe yunukin 30 yuikin: –Ja mae besuudi kayanbis buxun burro nexea tsua jaki katsaumediama bechitan tepetan beyutankanwen. 31 Ja inun, tsuanda matu yukakin yuikin: “¿Jawakatsi man tepeai?” matu wa yuikin: “Nukun xanen ibun biyukatsis ikikiki”, atankanwen– jatu wa 32 ja dabe buxun burro nexea bai namaki nia bechitan tepeaibun 33 jabianudi burro ibubu manixun jatu yukakin: –¿Jaskakin man burro tepeai?– jatu wa 34 jabun yuikin: –Nukun Xanen Ibun biyukatsis ikikiki– akabu –Peki. Buxunditankanwen– jatu wa 35 tepetan januxun jatun bemakia tadi burro kamaki kabekanbain Jesús anu butan Jesús jaki tsauanbu 36 katsaumekainaya jatun bemakia tadi bai namaki nabekanbainaibun 37 Olivos Mati butebidani jaki chiti ika ichapabun Jesús chibankin Jesúsun atimaska betsa betsapa wai uinkubidanshinabuwen taea benimakin jui kushipawen Dios kenwain nawakin 38 yuibainkin: –Aichu! Aichu! Ja Xanen Ibu Diosun kena kushipaya juaidan, benimakin kenwanankanwen. Naiudia unanuma jiwea inun kushipa binu keyua unankin jau kenwanunbunwen– ikubainaibun 39 jabianudi fariseobu jatube bui sinataibun betsan Jesús jatu yuixunkin: –Yusinaan, miki chiti ikabu jaskaibudan, jatu nemawe– aka 40 Jesúsun jatu yuikin: –Chanima eki chiti ikabu neseaibun na mishkipan ea kenwain sai itidubuki– jatu wabaini 41 Jerusalénki kemakin uinkubaini ja maewan Jerusalén anu jiweabuwen nui kaxakin 42 yuikin: –Jawen Dios daewati man ea unanyan matu kupiama ikeanxankanikiki. Jakia natian ikunwanbumawen taexun junea keskaken shinankin man ana uintidubumaki. Man peidawa! 43 Jaskaken Dios matu anu bai juai man jawa ikunwanmawen taea matuki sinatamisbun matu ichakawakin matu nuitapawakin matun mae dapi mai kene keyatapa wabaunkin matu keben keyutan man ana kaintiduma watan matuki sinataibun matun maewan mishki kene nidi akin keyukin matu inun matun bakebu detekin matun mae yamawaxankanikiki, jawa texe wamadan– ikunkaini Jerusalén anu jikitan 45 janua janu Dios kenwanti Templo jemaintin kenekauna anu jikikainkin januxun jawen Dios daewati ina janubia inananainbu jatu nichinkin 46 yuikin: –Jawen Templokidi jawen jancha yuixunika Isaías kenemani matu yuinun ninkakanwen: “En jiwedan, janua ebe janchakin ea kenwanxankanikiki”, Dios ibianiken na jiwe xabatududan, janua matu padananankin yumetsun jiwe man wamisbuki– iaketankin jatu nichin keyutan 47 januxun xaba tibi Templo jemaintin anuxun Jesúsun jatu yusinkubainaya Diosbe nukunabu janchaxunikabu xanen ibubu inun, Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu inun, judiobu xanen ibu betsa betsapabun Jesús jaska datanai detenun ika yuinamebiakubainaibun 48 yuda ichapabun Jesúsun yusiain bechipaikin ninkajaidaibuwen taexun jaska waxun tenantima bika tenenibukiaki.

Lucas 20

1 Januxun xaba betsatian Templo jemaintin anuxun Jesúsun yuda ichapabu kakape yuikin jatu yusianyan Diosbe jawenabu janchaxunika xanen ibubu inun, Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu inun mae xanen ibu bexmasbun Jesús nemanun ika jaki kemaxun 2 jabun yukakin: –Na min eska waidan, ¿tsuan jawen kushipa mia yunuimawen min aki ikai? ¿Tsuan jawen kushipa mia inainmamen, min jaska wanunan?– akabu 3 Jesúsun jatu kemakin: –Entsedi en matu yukai ea yuikanwen– itan 4 –Nashimanika Juanen jau jatu nashimanun yunukinan, ¿tsuan kaya yunuyama man shinain, Diosdaka, junibudaka? Ea dukun yuikanwen– jatu wa 5 janua jabudi june yuinamekin: –“Diosun yunuyamaki”, nun wadan, “¿Jaskakin Juanen jancha man ikunwanma ikimamen?” iwanan, nuku kunyan atiduki. 6 Jamen yuda midimabun Diosun Juan yunuyamakidi jabun ikunwainbuwen taea jabuki datekin yuikin: “Junibun yunuyamaki”, nun ikaya mishkiwen nuku tsaka tsaka akin nuku tenantidubuki– itan 7 januxun jabun Jesús yuikin: –Tsuanda Juan yunuyama nun unanmaki– akabu 8 Jesúsun jatu yuidiakin –Jaskakenan, tsuanda jawen kushipawen ea yunuimadan, eandi en matu yuiamaki– jatu watan, 9 januxun yuda ichapabun Jesús ninkanun ika beabu miyuiwen Jesúsun ana jatu yusinkin: –Juni betsan bai waxun uva bimi batapa banatan jau bimi dabukun ea inanxanunbun, iwanan, juni betsa dayakapabube jabube yubakatan ibu keska wakin inanyubaini chai kaimaken 10 janu ma kani tsekatitian ikaya bai ibuan jawena dabukun jau yukatan ea bixuntanun, iwanan, jawen tsuma betsa yunua ka jabun jawena inankatsi ikama uva bimi mekeabun achixun kusha kusha axun jawa inanma mais nichianbu kaya 11 januxun bai ibuan ana jawen tsuma betsa yunudia ka jadi inanxunkatsi ikamadi jabun kunyan akin kusha kusha adiatan jawa inanma mais nichindiabu kaken 12 janua bai ibuan jawen tsuma betsa yunua ka jabiaskadi wakin deda deda atan kene pechiudi putabu isin tenei kaken 13 atimas bai ibuan shinankin: “¿Jawa jaska waxanpa?”, itan “Jaskakenan en juni bake en bechipaijaidai en yunua ka jaki mesekin en bimi dabukun ea inanxankanimenkain”, iwanan, shinantan nichian kai 14 jawen bake jatuki kemai kai bechitan yuinamei: “Bai ibu mawashinken na jawen baken jawen bai tibi inun jawen jiwe tibi dasibi jawenawayuikiki. Na bai nukunas nun wanun tenanankanwen”, ixun 15 achibain bai nekixun tenanbun ¿jaska washinabun ja bai ibuan jaskada jatu waxanimenkain? Matu yuinun ninkakanwen. 16 Bai ibu kaxun jatu kupidiakin dayakapabu jatu tenan keyutan januxun dayakapa betsabu jawen bai jatu yunuxanikiki– jatu wai ninkai e itan yuikin: –Jau jatu jaska wayamaxanunwen– ikaibu 17 Jesúsun jatu beiskin yuikin: –Ja Diosun jancha Isaíasin kenenidan, ¿jaskada jakidi man shinanmismen?, eska yuinidan: ‘Jiwe wanikabun mishki dananbiaibun jabias mishki Diosun bixun dexun makedex wakin jawen kene mestenwan keska wakin nuku duawakin nuku axunxanikiki’, anidan. 18 Eskaki, ninkakanwen. Tsuada ja mishkiki sinatakin ea maemanun ika mishki mamaki kauana teke teke ika itiduki. Jakia ja mishki jadatukida kauani jaki tin ikin chushakin mishpu waxanikiki– jatu waya 19 januxun Diosbe jawenabu janchaxunika xanen ibubu inun Diosun jancha kenenibu yusinananmisbun Jesúsun dayakapabu chakabubukidi miyuiwen jatukidi janchai jabun ninkakin unantan jaskaitian Jesús achikatsis ibiai yudan kaianki datekin jawa meama mapuxun uinkin 20 jaskawen unanti watan chitetan romano xanen ibu Pilato anu ja amakatsi Jesús padanun ixun juni betsabu Jesúsun unandiama judiobun jatu yunukin jau juni pepa itsakin jabun unanti watan Jesús yukakin yuimakatsi nawa xanen ibu jau achimaxanun yunuabu 21 Jesús anu buxun padanpaikin yuikin: –Yusinaan, junibun jatu kenwanmamisbu keskama chanima jancha besti yusinkin jaska wakin Dios chibantidubu besti min xabakabi jatu yusinkubainmis nun unaiin. 22 Jaskawen taexunan, ¿jaskada min shinainmenkain mia yukapa? Ja romano xanen ibu Césarn nuku pei yukamisdan, ¿jaska wananxanpa? ¿Pakananxanpa? ¿Pakatimadaka?– aki 23 jaki bepadamebainabu Jesúsun unankin jatu yuikin: –¿Jaskakin man ea padankatsis ikanai? 24 Jawen gobierno impuesto pakati pei jexe betsa ea uinmakanwen– jatu wa bexuanbu uinkin Jesúsun jatu yukakin: –Nadan, ¿tsuan besu inun tsuan kena neamen? Ea yuikanwen– jatu wa jabun yuikin: –Romano xanen ibu Césarnaki– akabu 25 Jesúsun jatu yuikin: –Césarnawen taexun matun xanen ibu César duawakin jawen gobierno dayaxunmisbu pei jatu inanxunkubainkanwen. Jakia Diosdi duawakin jawen yusian chibankin jawada bechipaiai axundiakubainkanwen– jatu waya 26 yudan kaianen ninkaya jabun achikatsis ikin unanti wabiabu jaska waxun padankin kanematima nawabun ninkatan min atidumaya Jesúsun janchawen e itan jaska watima pes mapuabun 27 janua saduceobu judiobu paxka betsa: “Ja mawabu jawen yuda tsua ana besteinsmaki”, imisbu Jesús anu jabudi bexun yukakin: 28 –Yusinaan, Moisin nuku kenexuntanan, eska nuku bashixunbainiki: “Juni betsa ainyantan juni bakeyadiama mawaken janua jawen betsan ain janubi ainwantan juni bakewaxuntiki, jawen betsa mawaimatun kena dabikinan”, nuku waniki. 29 Jaskakidi ja jawen 7 betsabukidi mia yuinun ninkawe. Ja dukun iyuatun ainbu betsa ainwanxun juni bakewadiama mawaken 30 ja kachukeatun jawen betsan jabias ainbu ainwanxun juni bake wadiamadi mawaken 31 ana ja kachukeatun jawen betsan ain jabiadi ainwandiatan juni bake wadiamadi mawaken janua ja 7 jawen jenekin jabias ainbudi bixun jabu tibibun jawa juni bake bawabuma mawai keyuabun 32 janua jawen jenei ainbu juni bake biamas mawadianiki. 33 Ja jaskanibudan, mawabu ana besteainbutianan, ¿ja ainbu bestichai ja juni 7bun ainwanibudan, jadatutun kaya ana ja ainbu bixanimenkain?– akabu 34 Jesúsun jatu kemakin: –Na jabiatian beneyai inun ainyain man jiweabuki. 35 Jakia Diosunabu kayabi ana jatu unanti wakin besten waintianan, jabe jiwei jau benimai jiwenunbun Diosun junibu inun ainbu jatu bestenwanan, jadia ana ainyain inun beneyama ixankanikiki. 36 Janua Diosunabu kayabi ana besteanbuwen taea Diosun nai tsumabu keska beneuma inun ainyuma jiwexankanikiki, ana mawamadan. 37 Mawakubainaibu ana bestenxanaibukidi Moisin yusini matu yuinun ninkakanwen. Ji maxu kua jede ji ikai anuxun mawanibu ana jatu bestenwain kakatsi ikin Diosun Moisés yuia kenekinan, eska waniki: “Eadan, natian en Abrahamnen mekenikaki. En Isaacun mekenikaki. En Jacobun mekenikadiki”, ikai ninkayamaxun Moisin kenenidan, ¿man uinkin yuismamen? 38 Diosdan, mawabunamaki. Jakia jiweabunaki. Jaskaken Abraham inun Isaac inun Jacob jatun yushin jiweabuki. Chipu ana yuda bena Diosun jatu inanxanai shinanma man kanejaidamiski– jatu waya 39 janua Diosun jancha Moisés yusian keneni yusinananmis betsabun Jesús yuikin: –Yusinaan, min pe jatu yuixuki– akaya 40 januxun tsuan ana jawa betsa yukabumaken 41 ja unanepabu jabu mapuabu Jesúsun jatu bepuxumakin yukakin: –Diosun jancha kenenibu yusinananmisbun matu yusinkin yuikin: “Mesías Cristodan, Davidin baba ixanikiki”, ikin ¿jaskakin matu jaska yusinmisbumen? 42 Nukun xenipabu pepa Davidin Salmos anu keneni matu yuinun ninkakanwen: ‘Dios kushipa dasibi binuatun en xanen ibu Mesías yuikin: Miki sinataibu en jatu maemadiama manai en yusiudi tsauyuwe’, aniki. 44 “Mesías en xanen ibuki”, Davidin abianiken ¿jaskatan jawen xanen ibu janubi jawen baba itidumen? Ea yuikanwen– jatu wa jawa yuiabumaken 45 yudan kaianen Jesús ninkadiaibun jawen tsumabu Jesúsun yuikin: 46 –Diosun jancha kenenibu yusinananmisbudan, jatu uindakanwen. Jatun tadi chaipa jawendua sawea mae jemaintin ewapa plaza anu en kauanai ea bechipaikin ea kenwankin jau jancha pewen ea duawanunbun ika mapumisbuki. Jaska inun, janu ichati jiwe anu jikikain jaki tsauti pepa janu dasibibun jatu uintidubu anu tsaukatsis imisbuki. Ja inun, ichatan pinun, iwanan, janu xanen ibubu dakai baxti ixun pimisbu benadiamisbuki. 47 Jaska inun, ainbu jawen benen xununitun jawen jiwe bianun, ixun, ainbu padain bepadani Diosbe janchai chaipajaidakubainmisbuki. Jaskamisbuwen taexun jabu Diosun jatu kupijaidaxanikikiki– itan

Lucas 21

1 Templo jemaintin anu tsauxun Jesúsun uianyan pei ichapayabun ja jakia nuitapaibu medabewati bauki inankuin nanekin mistubainbainaibun 2 ja jaska waibu uianyan ainbu beneumadi nuitapabiai juxun pei jexe dabe jawa damajaida nanekin mistuaya 3 Jesúsun jawen tsumabu yuikin: –Chanima na beneuma nuitapaitun jawen pei inankuin nanekin dasibi pei ichapayabu jatu binumakin keyuxuki. 4 Eskaki, matu xabakabi yuinun. Ja junibu pei ichapayabun jatun pei paxkaxun texe besti inankuinkanxuki. Jakia ja ainbu nuitapaitun dasibi jawen jawada biti pei inankin keyuxuki– jatu watan 5 janua jemaintin anu mapuxun Templo inun ja mishkipanwanwen jiwe wakin jawenduawanibu inun inankuinti jamapai shadabuwen dau wanibu uin jawen tsumabu bestibu jakidi janchaibu ninkakin Jesúsun yuikin: 6 –Na jiwe man uiainan, jawenduabia jabianu mishki betsa ana matsanmanama dasibi ja mishki jiwe tekekin pudekin keyuxankanikiki– jatu wa 7 jawen tsumabun yukakin: –Yusinaan, ja mishki jiwe tekei pudekei keyuxanai min nuku yuixudan, ¿mia yukapa? ¿Ma janu kema taei jaskai nun unantidumenkain? Nuku yuiwe– akabu 8 Jesúsun jatu yuikin: –En ana judiamaken jaskai nuitapai taexanaibu Diosun yuini eskaxankanikiki. Xabakabi matu yuinun ninkakanwen. Ma en janu jua kemaya juni betsabu bexun yuikin: “En Diosun Mesías Cristoki. Ea ninkakanwen”, ikaibun betsabundi yuikin: “Cristo dama juikiki. Matu uinmanun ea chibankanwen”, iwanan, yuiaibu jatu ninkayamaxankanwen, jau matu padanyamanunbunan. 9 Ja inun, yudabu nuitapai taeaitianan, detenamei kakaibu ninkabiai e iki jawa dateyamaxankanwen, jaskaibutian en juamakidan– iwanan, 10 ana jatu yuikin: –Ja yudabu nuitapaibutianan, nawa betsa betsapa nawa betsabube detenameaibun 11 mai pacha sakua akeakeaya piti jayama buni teneaibun isin betsa betsapa mae tibi anuxun tenea akeakeaibun nai anua jawen unanti mese jaska taxnisma uiainbun janu en judiama ixanaii. 12 Jakia na dasibi eskaxanai idiamaken man ea chibankubainaibuwen taexun matu ichakawakin matu achitan ichati jiwe anu matu yunuabu januxun bichiti jiwe anu matu bichitan xanen ibu betsa betsapa anu matu iyuabu jabun betsabu matu ekidi yuimaxankanikiki, man ea chibainbuwen taexunan. 13 Matu jaska wabiabu kakape ekidi man jatu yuixanaii. 14 Man jaskaibu ean matu medabewakin jancha pe yuiti shada en matu inan jawen unanepakin ja matuki sinataibun ninkakin jawa ekidi chakabu yuiama inun matu nematidubuma ixankanikiki. Jaskaken jawa dateama “¿Jadakidi yuixanpa?” ikin bebunkidi shinanyamaxankanwen. 16 Ja inun, ea chibankin man ekidi yusinkubainaibu yuda midimabun matu danain janubi matun ibubu inun matun betsabu inun matun puibu inun matunabu betsabu inun matun jaibuaibun matu danankin jabun nawabu matu achimaxun betsabu matu jatidi tenanmaxankanikiki. 18 Matu jaska wabiaibun Dios matu jakimamajaida ixanikiki. Matu jaska waibuwen nuiyamaxanwen. 19 Ja inun, tsuabunda ea chibain chintuanmawen taexun janu kupititian en matu piskumaxanaii, matu kupiamadan. 20 Ana betsadan, nawa soldadobu Jerusalén mae kexebaunabu uinkin jawaida jatu yamawaxanaibu man unanxanaii. 21 Ja inun, Diosun jancha yuixunikabun Diosun Jerusalén kupixanaikidi kenenibu samama keyunun badiyuai unain Judea anuabu mati keyatapa anu jau paxaxanunbunwen. Ja inun, Jerusalén anuabu jau taxnidiabainxanunbunwen. Ja inun, bai anu dayaibu jatun jiwe anu ana beama jau paxadiaxanunbunwen. 23 Nukun maewan jidabi anuabu yumainbutianan Dios danainbu jatuki sinatakin Diosun jatu kupiaya betsa betsapa teneaibun tuyabu inun ja jatun bake chuchu amamisbudan, nuitapajaidaxankanikiki. 24 Ja inun, detenamekin nupe chaipawen betsabu detekin jatidi tenantan betsabu achixun tsuma waxun mai pakea betsa betsapa anu jatu iyuaibun Diosun nawa kushipabu jatu nemakin yamawadiama jabun Jerusalén anuabu ichakawaxankanikiki– iwanan, 25 Jesúsun jatu yuikubainkin –Januxun Diosun badi inun uxe inun bishi betsa betsapa taxnimatanaya mai anu nawa xukua tibi jiwea akeabu jaskai tsuan ninkaisma betsajaidai ianenwan tunkax ikaiwen date paepai unanyamasi jawa dabanen ninkai mese chakayamaibun jabiatiandi nai anua betsa betsapai nai chuduankin taka taka akaya ja yudabun shinain: “Ma nuku yamawaikiki”, ixankanikiki. 27 Ja jaskaibun en matun Juchi Kayabi Iyua xanen ibui kushipajaidai chaxajaida nai anua nai kuin medanua en juai uinxankanikiki. 28 Jaskai taeaya man jawawen ana jawa teneama samama en matu pepawen jiwemayuai unantan benimajaidai naiudi teskantan uinkin ea bechixankanwen– iwanan, 29 miyuiwen jawen unanti jatu yusinkin: –Jiwen man unantidubukidi matu yusinun ninkakanwen. 30 Ja ji mebi jawen pei petakatan ana pei bena jui metubistan peiai uinkin ma badi kemai man unanmis 31 keskai jawada en matu yuixu ikai bechitan en samama xanen ibui juai man unanxanaii. 32 Ja inun, yudabu dasibi jiwebaunabu yamadiabuma chanima dasibi en matu yuixu jaskai taexankanikiki. 33 Jakia jabiaskadiai nai anua inun mai anua Diosun damiwani jabu keyuxankanikiki. Jakia en janchawen bebunkidi en matu yusiainan, binuama menepakexanikiki. 34 Jaska tibi kainxanaiwen taea matun juintinin kemu betsa betsapa mekin kaneama uindaxankanwen. Jawada chakabu aki juinti kushiyamaxankanwen. Eskaidan, paeanwen inun jawada matumebi man jaska shinainwens besti dabanan iki juinti nishmayamakubainxankanwen. Man jaskai jiweabun yudabu mai jidabi anu en jatu unanti watanun ika juaya bidun medan jikitan kebenmana keskama Diosunabu man paxaxanaii. 36 Jamen matunan, en jancha chibankin jeneama Diosbe badi tibi janchakubainxankanwen. Jaska mese tibi taxnixanai binutan man ma pewen taea janu matun Juchi Kayabi Iyua en matuki nukuaitian ea bebun man mapuxankanaii– jatu wanikiaki. 37 Januxun badidi Templo jemaintin anuxun Jesúsun jatu yusinkubaini meshu medan tibi Jerusalén anua kainkaini Olivos Mati anu uxatantanaya 38 Jesúsun jancha ninkanun ika yudan kaian penaya bestentan Templo jemaintin anu jaki nukui ichabidanbidanibukiaki.

Lucas 22

1 Ja Pascuatianan, Egipto anuxun Diosun yunua debuwanika nai tsuman nawan bakebu tenankin judiobun xenipabu dunkebaini shinanmatitianan, uxa dabe ma kemai misi xaxama pimisbu ma kemaya 2 jawenabu Diosbe janchaxunika xanen ibubu inun Diosun jancha kenenibu yusinananmisbun jaska waxun Jesús padanxun june achitan tenankatsi yubakai yuinamei yuda ichapabun Jesús ninkamisbuki ika mesei dateaibun 3 janua Jesúsun 12 tsumabu betsa Judas Iscariote Satanás jawen juintiki jikia jawen jaibuaibu dapaxkabain 4 Diosbe jawenabu janchaxunikabu xanen ibubu inun jabun Templo mekenika xanen ibubube janchai kaxun jaska watan Jesús jatu achimaxanun ika jatube yubakaya 5 jabu benimakin yuikin: “Nun mia pei inanxanaii”, akabu 6 Judas jukin “¿Jatian janixun en Jesús jatu june achimatidumen?” ikin shinankin taewabidanikiaki. 7 Ja badi Pascua besi taemisbutian ja dukun chaxuwan bake tesenxun taewamisbutian jabianudi misi xaxama pikubainmisbutian 8 Jesúsun Pedro inun Juan nichinkin yuikin: –Ja Pascua shinanti nukun piti pewatankanwen– aka 9 yukakin: –¿Jani kaxun bawakin pewatanpa?– akabu 10 Jesúsun jatu yuikin: –Bui Jerusalén mae anu jikitan jabianudi juni betsan unpax shumuwanki iabidanai jaki nukutan chibanbaintankanwen. Man chibanbaina janu jikiai uintan 11 ja jiwe ibu yukakin eska watankanwen: “Nukun yusinan nuku yuixudan, ¿mia yukapa? ¿Jadatu dintu anuxun en tsumabubetan nukun Pascua shinanmati piti pipa?” man wa 12 januxun dintu ewapa manaundi ma pewa matu uinma januxun nukun piti bawakin pewayutankanwen– jatu wa 13 jawen tsuma dabe kainbaini Jerusalén mae anu jikitan jaska Jesúsun jatu yuixu keska ja juniki nukutan chibanbaini jabe kaxun jiwe ibu yukatan januxun Pascua besikin piti bawa menetan butani 14 badi kai meshuaya Jesús jawen 12 tsuma kushipayabube jui jikitan tapu dapi dakai baxti ibainbainxun piaibun 15 Jesúsun jatu yuikin: –En mawadiama na Pascua shinanti matubetan pikatsis ikin en manakakubainshinaki. 16 Chanima Dios danainbu juxun en yamawakin keyudiama en ana jabiaskadi piama ixanaii. Jakia Dios xabakabi xanen ibuaya en matubetan ana pixanaii– jatu watan 17 jawen Pascua piti keyukin jawen kencha tsumaxun Dios kenwantan yuikin: –Chanima en matu yuiaii. En Epa Diosbe xanen ibui en ana judiama na uva vino en ana matubetan ayuama ixanaii. Abaunkanwen– jatu watan 19 Pascua piti jawen jenekin jatu pima keyutan januxun shinanmati bena wakin misi betsa bixun Dios kenwantan namakis tunketan jatu inankin yuikin: –Na misidan, en matu mawaxunxanai shinanti en yuda keskaki. Ea shinanbetanan man pixanai ikis pikin taewakanwen– jatu wa 20 bitan tudexun pikubaunaibun jabiaskadi wakin kencha vino mata tsumaxun yuikin: –Yuda ichapabu matu medabewai mawakin en jimi en matu jabaxunxanaii. Na vino en jimi keskaki. Jawen yubaka bena shinanmatiki. Ea shinanbetanan, man axanai ikis akin taewabaunkanwen– iwanan, 21 ana jatu yuikin: –Jamen matu bestichaitun na man ebetan piaibunan man ea jatu achimai kaii. 22 Jaska ekidi kenenibudan, matun Juchi Kayabi Iyua en jaskai mawaxanaii. Jakia ja junin ea jatu achimai kaidan, peidaxanwan!– jatu waya 23 yuinamei yuka idabebaunkin yuikin: –¿Eamen, en jatu amaxanaitsa? –iake iakei keyutan 24 janua jawen tsumabu yuinamekin yuikin: “¿Jesúsbe xanen ibui jadatu kaya nun binunanain kai?” ikaibu 25 Jesúsun ninkatan jatu shinan betsa wamakin yuikin: –Nawa xukua tibi xanen ibubun jawenabu jatu bika tenemakin yunu chakayamabiakin jawenabu jatu kenwanmakin yuimakin: “Min xanen ibu pepaki”, jatu amamisbu, ichakawabia pepawanikapainun ikadan. 26 Jakia matunan, jaska jatu wayamaxankanwen. Jatu keskama eska shinankubainxankanwen, matubunan. Tsuada juni ewabia bedunan jawa yuiama yunuabu besti chibankin amisbu keskakin matunabu betsabu man binuxanaii. Ja inun, tsuanda jatu yunubiakin matunabu betsabu jatu duawakubainxankanwen. 27 Eska yudabun uinkin shinanmisbuki. Na baxti ika dakaxun pimisbu xanen ibuki. Jamen jatun jatu pimakin duawaidan, xanen ibumaki, iwanan, shinanmisbuki. Jamen eanan, matu anuxun matu tapinmanun ixun en matu bestibu duawakin uinmakubainaii. Jaska keskakin jadatutunda ea chibankin betsabu man binuai man unantiduki– iwanan, 28 ana jatu yuikin: –Nukunabun ea unanti wakin betsa betsapa ea tenemabiaibun man ea jeneama ikunkainaii. 29 Jaska man bika tenekubainshinawen taexun ebetan pikin jawen xanen ibu jaki tsauti ea dapi tsauxun Israelin 12 bakebun baba xukuabu tibi jau man jatu unanti watan mekexanunbun jaska en Epan ea yunua en jabe xanen ibumis keskakin ebe en matu xanen ibumaxanaii– iwanan, 31 Simón Pedro besti Jesúsun yuikin: –Simóon, Simóon, jawena matu wakatsis ikin xekiwan xaka tamisbu keska wakin matu unanti wanun, iwanan, Satanásan Epa Dios ma yukashinaki. Uindawe. 32 Jabiaskabiaken ea chibain jau min juinti babuyamanun eandi Epa Dios ma en mia yukaxunshinaki. Mia jaska wa kanebiatan ana ea chiban taewakin ikunwain betsabu jau chintunyamanunbun jatu kushipa wakin medabewakubainxanwen– aka 33 Simón Pedron shinan pewama yuikin: –Yusinaan, jaskamaki. Mibe kai bichiti jiwe anu ka kasmai janu min mawai anu en mibe kaii, jawa dateamadan– aka 34 jaska waya Jesúsun nemakin: –Pedroon, min jaskamaki. Na jabia meshu medan pena kemaya takada keudiama yuikin: “En ja unanmaki”, iki chanima dabe inun bestiki min eki dakekin yui kaii– atan, 35 januxun Jesúsun jawen tsumabu yunua butanimabu jatu yukakin: –Man yusintanunbun peiuma inun kapankaunma inun tae pewetametia benauma en matu nichian man katanimadan, ¿jawa man yupaimamen?– jatu wa jabu kemakin: –Jaskamajaidaki. Dasibi nun jayaimaki– ikaibun 36 Jesúsun ana jatu yuikin: –Natianan, matu ana nichinti en betsa waii. Tsuada man pei jaya buxankanwen. Tsuada man piti jaya buxankanwen. Tsuada man jawen detenameti jayamadan, matun dakukuti betsa inananantan jawen detenameti bixankanwen. 37 Na eska en matuki chaniaidan, jaska ea wakin binumama menexanaibu Isaíasin kenekin yuikin: “Juni chakabu yuibaunxankanikiki”, ani chanima ekidi keneni dasibi betsa texewama ea axankanikiki, ewen menekinan– jatu wa 38 jawen tsumabun yuikin: –Xanen Ibuun, nun ma dabe jayaki, jawen detenametidan– aka jatu yuikin: –Peki. Ana jadakidi matu yuitimaki –Jesúsun jatu watan 39 Jerusalén anua kainkainkin jawen tsumabu iyui janu kamis anu Olivos Mati mapetan 40 januxun jatu yuikin: –Matuki chakabu jikiaya man kaneyamanunbun Diosun jau matu medabewanun uxama jabe janchakanwen– jatu watan 41 jatu jenebaini kai tsuanda jatixun tin ikimenkain ixun mishki tude putabu kai tin imistixun Jesús ka danti itan jawen Epa yukakin 42 yuikin: –Epaan, jamapai dasibi min atidu en unaiin. En mawayamanun min nematidubia en shinain keska ea akama min shinanen besti ea axanwen– ikaya 43 ja jaskaitian nai anua Diosun nai tsuma taxnitan medabewakin kushipa watushiaya 44 janu bika tenechakayamai mestean daka anua niskanjaidai jimi keska tuis tuis ikin mai mecha watan 45 Diosbe janchai menetan benikidan jawen tsumabuki nukuyuxun juinti nishmajaidatan uxabu bechitan 46 Jesúsun jatu yuikin: –¿Jaskai man uxamen? Bestentan chakabu juaya man kaneyamanun Diosbe janchakin jau matu medabewanun yukakanwen– jatu wai 47 Jesús jawen tsumabube jancha menediama juni ichapabube Judas jui jatu bebuxunkidani Jesúski nukutushitan tantsu akaya 48 Jesúsun yuikin: –Judasiin, jawen bechipaiti tantsu akaiwen unanmakin min Juchi Kayabi Iyua ¿min ea jatu achimai?– akaya 49 Jesúsbe mapuabun jaskabidanabu unankin yukakin: –Xanen ibuun, ¿na eskabidankanxudan, machatuwen jatu detekin nemapa?– ikain 50 betsan jawenabu Diosbe janchaxunikabu xanen ibujaidatun tsuma jawen pabinki yusiudia maebain mepexpaikin paxteaya 51 Jesúsun nemakin jatu yuikin: –Min ma axuki. Jatu jaska wayamakanwen– iwanan, jawen pabinki paxtea tin ika bixun patsankin Jesúsun xuxawatan 52 jawenabu Diosbe janchaxunikabu xanen ibubu inun jatun Templo mekenika xanen ibubu inun mae xanen ibu bexmasbun Jesús achinun ika beabu Jesúsun jatu chitekin yuikin: –Xaba tibi januxun Templo jemaintin anuxun en matu yusinkubainai man ea achiama ikunkainshinaki. ¿Jaskai natian yumetsu achimisbu shinain jawen deteti nupe chaipaya inun jawen kushati jiya man bekanxumen? Natian chanima chakabu dayaya ja medabewamai man ea achinun ika bekanxuki– jatu wa 54 ninkamas Jesús achixun jawenabu Diosbe janchaxunika xanen ibujaidatun jiwe anu iyuaibun Pedro datekin benanta chipu kakin chibankubaina 55 janu xanen ibun jemaintin chi ketian yui tsaubaunabube Pedro jatube tsaua june yuaya 56 janua ainbu dayadu juxun Pedro chin yuai uin kayati watan jatu yuikin: –Na juni matube tsauadan, jawen tsuma betsaki– akaya 57 Pedron padankin yuikin: –Ainbuun, jamaki. En ja unanmaki– ikaya 58 jakimamadi betsandi bechixun yuikin: –Miadan, min jabia jatube uinanmandi– aka Pedron ana yuikin: –Jaskamaki. Eadan, en jamaki– aka 59 janua jakimatsais katan Pedro metukin juni betsan unanxubima mapuabu yuikin: –Chanima na junidan, jabe nimiski. Jabia Galilea anuabu jancha nun ninkaii– ikai 60 ninkatan Pedro datekin yuikin: –Ja jadi min jaska yuiaidan, en unanmaki– ikaya ja jaskaitian takada keuaya 61 Jesús nasaukekauan Pedro uianyan jaska Jesúsun Pedro yuia: “Takada keudiama yuikin: ‘En ja unanmaki’, ikin chanima dabe inun bestiki min eki dakei padanananxanaii”, aka jaska shinain 62 janua Pedro taxnikain kaxachakayamaya 63 jabianuxundi jabun Jesús achibidan ichakawakin besu beputan kaxe wakin kusha kusha akin yuikin: –¿Tsuan mia kushaimenkain? Unantan nuku yuiwe– akubainkin 65 betsa betsapa yuikin ichakawashinkin 66 janua badi chi pexeaya mae yununika xanen ibubu inun Diosbe jawenabu janchaxunika xanen ibubu inun, Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu na Junta Suprema ichabu anu Jesús jatu iyuxunabu 67 jabun yukakin: –¿Jabia min miamenkain, nukun Mesías Cristodan? Menan nuku yuidiwe– akabu Jesúsun jatu yuikin: –“Chanima en jaki”, iwanan, en matu yuibia man ea ikunwantidumaki. 68 Ja inun, jawada eandi en matu yukabia man ea yuitidubumaki. 69 Jabiaskabiaken en matu yuiai ninkakanwen. Na jabiatian man ea tenanbia Dios kushipajaida dasibi binuatun yusiudi en tsaua en matun Juchi Kayabi Iyua en jabe xanen ibukunkainxanaii– jatu wai 70 ninkatan dasibibun yukakin: –Jaskakenan, ¿jabia min Diosun bakedaka ikai?– akabu Jesúsun jatu yuikin: –Ibubis matumebi jabiadi man yuiaii– jatu wa 71 janua jaki sinatai jabudi yuinamei: –Jawen kexawen Dios ichai jamebi chakabuikiki. Jaskai nun ninkaiwen taexun jau tenanunbunwen– itan yuinametan

Lucas 23

1 xanen ibu dasibibun jaska wakin unanti wakin menetan janua benibainkin romano gobernador Pilato anu Jesús iyuxun 2 jakidi chitekin Pilato yuikin: –Na juninan, chakabu betsa betsapa jatu yusinkin nukunabu itimaska wakin jatu padainkiki. “Min xanen ibu César jau pei inanyamanunbun nukunabu jatu nemamiski”. Jabiadi “En Xanen Ibu Mesías Cristoki ”, imiskiaki– akin jakidi yuiaibu 3 Pilaton ninkakin Jesús uinkin yukakin: –¿Miadan, min judio xanen ibubu binu keyuamen?– aka Jesúsun yuikin: –Jawaikika! Jabiadi min ea yuiaii– ikaya 4 januxun judiobu Diosbe jawenabu janchaxunika xanen ibubu inun yudan kaian Pilaton jatu yuikin: –Jawa chakabu akamaki. Jawawen taexun kupiti jayamaki– jatu wabia 5 Pilaton jancha ninkama jawenchains unanxubima yuikin: –Judea anuxun jatu yusian akeakekin jatu itimaska wamiski. Galilea anuxun taewaima nenuxundi jatu yusindiaikiki– akaibu 6 jaska yuiaibu Pilaton ninkatan jatu yukakin: “Aa, ja junidan, ¿Galilea anuadaka?” ikaya 7 “Jaa, Galilea anuaki”, akabu Pilaton tapintan ja Galilea xanen ibu Herodes na jabia mae Jerusalén anu bai jushinken jawen soldadobu yunukin xanen ibu Herodes anu Pilaton Jesús jatu yunua iyuabu 8 jaska Jesúsun jamapai damiwakin betsa betsapa wai kakai Herodesin ninkamis jaska jawen bedubi dami betsa axuain uinun ixun manajaidamis atimas Jesús uin xanen ibu Herodes benimajaidakin 9 jaska wamis keska yuka chakayamabiaya Jesúsun jawa yuiamajaidaken 10 jabianudi Diosbe jawenabu janchaxunika xanen ibubu inun Diosun jancha kenenibu yusinananmisbun Herodes yuidiakin jakidi Jesús chitekin ja akeakeaibun 11 Jesúsun jawa ja yukaikidi jatube janchama kutaxna niken jawen soldadobubetan Herodesin Jesús ichakawakin kaxe wakin betsa betsapa watan xanen ibu keska wakin sanpu jawendua sawematan jawawen jaska watima ana jawendi Herodesin Pilato anu Jesús yunua iyuabu 12 romano xanen ibu Pilato inun judio xanen ibu Herodes uatian sinatanamebianibu na jabiatian daenamei jaibunamei taenibukiaki. 13 Pilato anu Jesús ana chintuanbidanabu uinkin Diosbe jawenabu janchaxunika xanen ibubu inun mae xanen ibubu inun yudan kaian Pilaton jatu ichawaxun 14 yuikin: –Na juni ana ea anu iwexun matunabu padankin jatu itimaska wamis yuikin man chitexuki. Jakia dasibi man uianyan Jesús yukakin unanti wakin jawa chakabuwakin meshina en bechiamaki. 15 Januxundi jau Herodesin unanti watan jaskada wanun, iwanan, en yunua unanti wakin jawa chakabuwashina bechiamadi ea anu Herodesin ana yunuxuki. Jawa jaskashinawen taexun jau tenanunbun en yunutidumaki. 16 Jaskaken kusha kusha a bestitan jau jawama kanun en jatu yunuaii– ikaya 17 badi tibi Pascua besiaibutian romano soldadobun jatu achixun bichimabu jau bestichai taxnimanunbun yudabun katua romano xanen ibun jatu kainmaxunpakemisken jabiatiandi juni betsa Barrabás juni betsabube detenamekin jatun xanen ibu detepaikin jatubetan juni betsabu tenanken jabube achixun bichimabun ja shinankin januxun yudan kaianen unanxubima yuikin: –Jau Jesús tenanunbun yunuwe. Jaska watan Barrabás kainmatan nuku nichinxunwen– ikaibun 20 Pilato Jesúswen nuikin jawa wama nichinkatsis ikin ana jatu yuikin: –Jaskamaki. ¿Matun xanen ibu Jesús matu kainmaxunpa?– jatu wabia 21 ninkakatsi ikama unanxubimajaida ana yunukin: –Cruzki jatu mastamawe! Cruzki jatu mastamawe!– akeakeabu 22 Pilaton ana jatu nemanun, iwanan, yuikin: –¿Jawa chakabuwashinamen? Jau tenanunbun unanti wakin jawada chakabuwashina en bechiamaki. Jatu kusha kusha ama bestitan en jenekatsis ikaii, jau jawama kanunan– jatu wabia 23 ninkamas yuda ichapabun unanxubima ana yuikin: –Cruzki nuku mastaxunwen– akin jaska shinainbu keska jau jatu axunun yunukin jeneabumaken 24 atimas jaska shinainbu keska jau jatu axununbun jawen soldadobu Pilaton yunutan ja juni Barrabás detenameawen taexun bichimabu yudabun katua kainmatan januxun Jesús jau mastatanunbun jatu yununikiaki. 26 Januxun romano soldadobun cruz Jesús jaki mastanun, iwanan, iamabainkin iyukin juni betsa Simón Cirene anua ewani Jerusalén anu jikiai achixun jau Jesúsun cruz iaxunbainun yunuabu Jesús bebuaya 27 yuda ichapabun Jesús chibanbainaibun ainbuaibu jawen nui kaxai bis ikubainaibu 28 Jesúsun jatu uinkin yuikin: –Jerusalén anua ainbuaibuun, ewen nui kaxayamakanwen. Jakia janu nuitapaibutian nenuabun yuikin: “Ainbun jabun bake bisbuma besti benimaxankanikiki”, ikaibun januxun yuda ichapabun jabun chakabuwen datekin mawa yuikin: “Nukuki matekei di ikin nuku junewe”, axankanikiki. Jaska inun, ea en jawa wama nibiaken ea ichakawakanikiki. Jamen jabun ea ichakawaibu Diosun jabudi ichakawa chakayamadiakin jatu kupijaidaxanikiki. Jaskawen taea ana ewen nui kaxama matumebi inun matun bakebuwen taea nui kaxakanwen– jatu wabainaya 32 janua juni yumetsu dabe Jesúsbe tenanun, iwanan, iyui 33 Buxka Xau Mati anu mapematan Jesús cruzki mastatan januxun juni yumetsu dabedi jabianudi jabe mastakin betsa jawen yusiudi betsa jawen yusmaudi mastaxun nichinkin 34 meneabun soldadobukidi Jesúsun yuikin: –Epaan, ea jaska waibudan, jawa jatu kupiyamawe, jawa unanma iki ikanikikidan– ikaya januxun soldadobun jawen beyustiwen maemanankin jawen tadi paxkanun iwanan: “¿Tsuan dukun jawen tadi bimenkain? Akanwen”, ikaibun 35 jabianudi xanen ibubu inun yuda ichapabun uinkin kaxe wakin yuikin: –Juni betsabu medabewamiski. Jamebidi jau paxadianunwen. Jaska Diosun Katua Mesías kayamenkain cruz anua na jabiatian butuai uinkin nun ikunwantiduki– ikaibun 36 ji bexa sapaki kenekin: “Nadan, judiobun xanen ibujaidaki”, akin kenea Jesús mamaki mastaxun soldadobun chaima ja dapixun kaxe wakin vino jene muka amapaikin yuikin: –¿Min judio xanen ibu kayabimenkain? Nuku unanmai mimebi paxai butudikaintanwen– adiaibun 39 janua yumetsu dabe jabe mastabudi betsa jancha chakabukin yuankin: –¿Min Diosun Mesías Cristomenkain? Mimebi bututan nukudi butediwe, nun paxanunan– akaya 40 janua betsan kunyan akin nemakin yuikin: –Nukunan, nun chakabuwashinawen taexun achixun ichakawakin nuku tenankanikiki. Jakia na juni pepatun jawa chakabuwaismabiaken ichakawakin nukube tenandiakanikiki. ¿Dioski meseama na juni pepa min jatubetans jaska wai? Ana jaska yuiyamawe– iwanan, 42 jawen chakabuwen datekin Jesús yuikin: –Jesúsuun, min xanen ibui taeaitianan, ewen nui ea jakimayamaxanwen– akaya 43 Jesúsun yuikin: –Chanima en mia yuiaii. Min shinan betsa waiwen taea na jabiatian pe besti anu ebe ka min jiwepakexanaii– ikaya 44 janua badi manananbibiaken badi nuka meshua itsa daka manaibun ma badi kai nai puchinin dakaken bepenakainaya Templo medan dintu wakin ja tadiwen kebenibu jamebi manaundia namakis dis iki keyuaya 46 janua Jesús bis ikin yuikin: –Epaan, mia anu en yushin en nichiain ea mekewe– akin jaska yuitan mawaya 47 januxun romano soldado capitán Jesús jaskai uintan Dios kenwankin yuikin: –Chanima na juni chakabumaki– akaya 48 ja dapi yudan kaian mapubaunabun jaskaxu dasibibun uin jawen nui juinti nishmai xutidin xutidin ibainaibun 49 janua jatidi Jesúsun jaibuaibu inun ainbuaibu Galilea anua jabe beshianbudi benanta nixun jaskai uinibukiaki. 50 Janua ma badi kaya jabiatiandi judiobu juindukunkatsi bebunkidi piti pewakin dasibi menea badi jikiaya ana dayatidubumawen taea janu Judea anua José jawen mae Arimatea anua ewai yumeni, juni pepa inun duapatun Dios xanen ibuxanaitian manakin judio xanen ibubiakin jau Jesús tenanunbun xanen ibu betsabube Junta Suprema jatube ja yubakama ishian José romano xanen ibu Pilato anu kaxun Jesús maiwatanun ixun jawen yuda yukai kaxun yuka yunua ma juindukunti kemaiwen taea jawaida kaxun cruz anua jawen jaibubetan Jesúsun yuda jatu butemaxun tadi chaipa juxupawen dayabutan buxun maiwati mishki tanpe bena kini waimabu anu janu yuda betsa datandiabuma anu Josén jawen jaibuaibubetan Jesúsun yuda datantan mishki ewapawen bepubainaibun 55 janua ainbuaibu Galilea anua Jesúsbe beshianbun Jesúsun yuda buaibu chibanbaini maiwati tanpe inun jaska Jesúsun yuda datantan bepubainaibu uintan 56 jadia Jerusalén anu chintunbain jatun jiwe anu jikixun xeni ininipa pepa inun jawen dapuxti dau betsa jawen yuda taxka wakin chaputima wati dau pewakin meneabun ma badi jikiaya juindukuntianken jaska Diosun Moisés yununi shinain ainbuaibu juindukunkin manabaishina

Lucas 24

1 janua ma juindukunti binushinken domingotian penamajaida maiwati tanpe anu bukatsi jawen dapuxti xeni ma pewashinabu buaibun ainbu betsabudi jatu chibain jatube bui 2 kematan ja mishki beputi ewapajaida tsuanda ma tadanbu bechitan 3 jikikain Xanen Ibu Jesúsun yuda jawa bechiama 4 jani tsuan jaskada washina unanma janua e iki keyutan uiainbun jabianudi jawaida juni dabe jatu bebun taxnia tadi juxupa chaxajaida sawea bechitan 5 jaska uin datejaidai main beui beti ikaibun juni dabetan jatu yuikin: –¿Jaskakin maiwati medan juni jiwea man benakanai? 6 Nenumaki. Ma bestenkainaki. Galilea anuxun matu yusinkin yuikin: “Eadan, Matun Juchi Kayabi Iyua juni chakabun ea achixun jiki ea mastabu mawa xaba dabe inun besti kaya en ana bestenxanaii, jaska Diosun yubanidan”, akin matu yusinkin yuimadan, ¿man shinanmamen? Shinankanwen– jatu wa 8 jaska Jesúsun jatu yuima chanima shinantan 9 maiwati tanpe anua kainbaini María Magdalena inun, Juana inun, Santiagon ewa María inun, ainbu betsabu jabun kaka buxun Jesúsun 11 tsuma kushipabu inun jabun Jesús chibanmis betsabu jaska uinkanxu jatu yuibiabu 11 jatun jancha jawa ikunwanma: “Jaskatandun jaskanun jumei ikanikanikiki”, ikaibun 12 janua Pedro jadi chaniaibun ninkatan: “Eandi uintanun”, ika taxnikaini maiwati tanpe anu kushikain uinun ika kakui denikain uke medan uinkin jawen yabushinabu tadi jamaudi daka uintan jaska uin e iki teku itan Pedron jaskashina shinain shinanyabi kaya 13 janua Jerusalén anua bui 11 kilómetro mae betsa jawen kena Emaús anu jabias xabatian Jesúsun tsuma betsabu dabe bui 14 jaska wa akeaketan tenanshinabu bestenkainakidi janchai 15 yuinamekubainaibun jabiatiandi Jesús jatu ichun taxnitan kakin jatu chibain kai jatuki nukukainaya 16 jau unanyamanunbun Diosun jatun bedu betsa wa 17 januxun Jesúsun jatu yukakin: –Bai tanabidanidan, ¿jawa yui man ikubainkanai?– jatu wakin ana jatu nui chipea nuiyabi buaibun 18 januxun jabu betsa Cleofásin yuikin: –Jerusalén anua jaska dasibi washinabu dasibibun unankanikiki. Jerusalén anu bai jubiashina ¿jaskakin mian besti min jaska uianma ishianmen?– aka 19 januxun jatu yukakin: –¿Jaskashinamen? Ea yuiwe– aka ana yuikin: –Jesús Nazaret anua ewani ichakawakin eskaya tenanshinabuki. Mia yuinun ninkawe. Diosun jancha yuixunika pepajaida eskakin Dios inun yuda ichapabu jawen aka uinmakin daya duapa inun jancha kushipai unanepai 20 pepajaidabiaken jau tenanunbun Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun nukun mae xanen ibu betsabun nawabu anu Jesús yunuabu cruzki jatu mastamabu mawashinaki. 21 Ja inun, Jesúsun nawabu nichinkin Israelbu nuku pe mekekin Dios nuku daewaxunxanai dabanen nun jamen dasibi manakakubainshinaki. Ja inun, ma xaba dabe inun besti binubiakainaya nun jawa uindiamaki. 22 Jaska inun, nukubetan jabun Jesús chibandiamisbu ainbuaibu penamajaida maiwati tanpe anu buxun Jesúsun yuda jawa uianma nai tsuma dabe jatu bechankamea nia uiainbu jatu yuikin: “Jesús jiweaki”, jatu wa bexunkiaki. Jaska nuku yuiabu datei nuku dateabu e itan nun ninkaki. 24 Jaska nukuki chaniaibun nukun jaibu betsabudi maiwati tanpe anu buxun jaska ainbuaibun yuixu keska uinkin jawa Jesús uianma idiakanxukiaki– aka 25 janua Jesúsbe janchai unandiabuma Jesúsun jatu yuikin: –Diosun jancha yuixunikabun medabenan Mesías Cristokidi kenenibu unanbiakin unanxubida ikun bexmas wakin shinan pewadiama man kaneaii. 26 Nukun medabenan Mesías xanen ibudiama jau jaskai yumain kanun Epa Diosun yununiki– iwanan, 27 Diosun Moisés yusian keneniwen jatu yusin taewakin Diosun jancha yuixunikabu dasibibun yusian janchawendi Jesúsun jatu yusinkin jatu unanmakubainaya 28 Emaúski kemai buaibun jatu binubainai dabanen 29 nemakin yuikin: –Ma badi kai meshuikiki. Jabianu nukube niti iyuwe– akabu ninkatan jabianu jatube bashikui niti itan 30 jabianuxun jatubetan pinun ika baxti itan misi bixun piti jayabuwen taexun Dios kenwantan tunkexun jatu inanyan 31 jabiatiandi Diosun jatun bedu ana betsa waya Jesús uinkin unantanaibuns samama ana damikainaya 32 ja dabetan shinain yuinamekin: –Bai tanabidankin Diosun jancha yuixunikabun yusini nuku unanmakin nuku yusianyan nun juinti shinan chankankunkidanxuki, ¿chanimamen?– iki yuinametan 33 ma meshubiaken ana janu ikatsi ikama benibidani Jerusalén anu jawaida chintunbain Jesúsun 11 tsuma kushipayabu inun jatube jawen tsumabu betsabu ichabu anu jatu anu jikitushitan 34 januxun jabu ichapabu yuikin: –Chanima ma besteanki, nukun Xanen Ibudan, ja Simón Pedroki nukukin uinmaxudan– iwanan, yui jatuki chaniaya 35 januxun jaska Jesús unandiamabia bai tanabainkin Jesúsun ja dabe jatube kakin yusinxu yuitan januxun misi tunkexun jatu inain anu atimas xabakabi uinbidan jatu yuiaibun 36 jaskaxu yui menediama janchan wainbun Jesús jawaida dami nashui itan jatu jancha wakin yuikin: –¿Jaska man unanumamen? Ma en juaki. Dateyamakanwen– jatu wabia 37 datekin shinankin yuikin: “Nadan, ¿yushinmenkain?” ikin uinkin shinainbun 38 Jesúsun ana jatu yuikin: –¿Jaskai mesei datei man e ikanai? ¿Man juinti kushimen?– iwanan, 39 jawen meken inun jawen tae jatu uinmakin yuikin: –En tae inun en meken uinkanwen, jabia en eakidan. Nami inun xau en jaya keska yushin jayaismaki. Mekin ea unankanwen– jatu wa 41 shinan chankanbiai bika tenekin ikunjaidawadiabumawen taexun Jesúsun ana jatu yukakin: –¿Piti man jayamen? Ea inankanwen– jatu wa 42 baka xui inanbu 43 jatun bedubi pitan 44 yuikin: –“Moisin yusini jancha inun Diosun jancha yuixunika betsabun yusini jancha inun Davidin jawen nawakin kenwanti jancha Salmoswen Dios yubakaniki, jau dasibi jaskaxanunan”, iwanan, yuinibu en mawadiama matu anuxun jabiaskadi matu yusinkin dasibi ekidi na kenenibu bebunkidi en matu yuikubainimaki– iwanan, 45 ja kenenibu una jau ninka pewanunbun 46 jatu yuikin: –Ekidi kenenibu matu yuinun ninkakanwen. Diosun Katua Mesías medabenan yumantan mawa xaba dabe inun besti kaya ana bestenxanikiki. 47 Jaskawen taexun jawen kushipawen jatu yusinxankanikiki, jau jatun chakabu Dioskidi chakabumisbu jau jenetan jabun shinan betsa waibu Diosun buaxunxanikikiki. Nawa xukua tibi ninkaxanaibu yuini matun Jerusalén anuxun taewakin 48 na kakape ekidi chanibaunxankanwen. 49 Jaska en Epan ea yununi keska wakin eandi en matudi yunuaii. Diosun jawen janchati kushipa datetima en matu yunuxanai binun ika na jabia Jerusalén anu jiweyuxun manakayukanwen. Diosun jawen kushipa nai anua matu inan bitan nawa dasibibu yusinkin taewaxankanwen– jatu watan 50 jaskakunkainkin xaba betsatian Jerusalén anua kainkaini Betania anu Jesús kakin jawen tsumabu iyuxun jawen meken sananxun jau Diosun jatu duawakubainxanun jatu yukaxunaya 51 jabu jenemabainkin nai anu jawen Epan ainiaya 52 jatu jenebainai uin jawen tsumabun teskanbainbainxun Jesús kenwantan benimajaidai Jerusalén anu ana chintunbidan 53 Diosun kushipa manakakin xaba tibi jawen Templo anuxun Dios kenwankubainibukiaki. Jatiski, Teófiloon, na kakape en mia kene keyuxunxudan. Lucas

Juan 1

1 Bawakin taewadiama Diosun Shinain Janchati Epa Diosbe jiwea jabiaska dabes Dios ipaunibukiaki, niti ikamadan. Jakidi matu yuinun ninkakanwen. 2 Bai taei yuda jayadiama jabias jawen Shinain Janchati Diosbe yubakatan jabetan dasibi damiwakin keyunikiaki. Dasibi damiwakin jabe paxkama jiwea jauma Diosun jawa wadiama jakia jawen Shinain Janchatibetan dasibi betsa betsapa damiwanun ixun damiwakin keyunibukiaki. 4 Jaska inun, jawen Shinain Janchati xaba keskatun chanima jancha jiwekuiankidi jatu shinanmai 5 jubiaken chakabu shinankin yudabu meshu medan nia keskabun chanima jancha ninkakatsi ikama ja xaba jiwemanika bextekin nemanun ibiakin atidubuma inibukiaki. 6 Janua jawen Shinain Janchatin yusinkin taewadiama juni betsa jawen kena Juan Diosun yunua 7 jawen Shinain Janchatikidi jau dasibibun ninkakin ikunwanxanunbun bebunkidi jatu yui juniki, Juanan. 8 Jaskawen taea Juanan, Diosun Shinain Janchatimaki. Jakia ja chanima jancha jakidi jau jatu yusinyunun Diosun Juan yununiki. 9 Januxun xaba keskatun jiwekuiankidi yusin jatu unanmai 10 mai damiwani anu jua jatube jiwea jawen yusian jabun jawen jancha ninkama jatu jawenawakin damiwabiani Diosun Shinain Janchati midimabun unanma inibuki. 11 Jaska inun, Diosun Shinain Janchati jawenabu anu juken jabia jawenabundi jawen jancha ninkama jabun beya wama danainbun 12 jakia jatiditun jawen jancha ninkatan ikunwankin beya waibun Diosun Shinain Janchatin jau Diosun bakebu ixanunbun jawen kushipa jatu inankin jatu duawakin taewaniki. 13 Jaska inun, Diosun jawen bakebu jatu pepa wakinan, chutakin akama inun yudabun shinanwen akama jakia Diosun jawen kushipawen besti jawen bakebu wakin jatu jiwekuinmakin taewaniki. 14 Janua jawen Shinain Janchati yuda kayabi jayanun ika ainbu medanu naneima kaian Diosun bake bestichai ewatan nuku anua yumetan ewani jiwea jawen Epa Dios itsa kushipa duapajaida nun uinpauniki, nuikipa jaya inun chani chakatima jancha jayadan. 15 Jaska inun, jawen Shinain Janchati Juanen Jesús unantan Juan ninkai beabu jancha kushipawen jatu yuikin: –“Ja dukun jiweniwen taea ea kachu kainbiaimaxun ea binuyuxanikiki, xanen ibujaidakinan”, akin jaskakidi en matu yuikubainaii– akin Jesúskidi Juan janchaxunkunkainiki. 16 Diosun dasibi pepa nuku inantiduwen taea nukuwen nuikin nuku tibi jawen aka kushipa tibi betsa betsapa nuku inan akeakemiski, chakabu katumamadan. 17 Jaskawen taexun bebunkidi Diosun Moiséswen jawen jancha nun ja chibanun nuku yununiki. Jakia chanima jancha jaya inun jawen nui bechipainameti kayabi juidan, janua nun binun Jesucristowen taea besti juaki. 18 Ja inun, natian tsuabunda Dios uinakamabiaken jawen bake bestichai Diosbe janchanameai Dios ja keskajaidadi jawen Epabe ketaxamexun xabakabi jatun besti Dioskidi nuku unanmakubainiki. 19 Jaska Nashimanika Juanen Jesúskidi jatu unanmani en matu yuiai ninkakanwen. Jerusalén anuabun Juan kakaya judio mae xanen ibubun jau Juan yuka tapintanunbun Diosbe nukunabu janchaxunikabu inun Jacobun bake Levín baba betsabu jabu yunuabu Nashimanika Juan anu bexun jatun xanen ibubu yukaxunkin: –¿Miadan, min tsuamen? ¿Min Mesías Cristomen?– akabu 20 jatu padanma yuikin: –En ea Mesías Cristomaki– jatu wa 21 –Min tsuadaka, Dios janchaxunika Elías kanidan, ¿min jamen?– akabu –En jamadiki– jatu wa –“Diosun jancha yuixunika kushipa ea keska juxanikiki”, akin Moisin yuinidan, ¿min jamenkain?– akabu –En jamadiki– jatu wa 22 –Jabun nuku yunushinabu jadi nun jatu yuitanun, miadan, min tsuamenkain nuku yuiwe, mikidi nuku yunushinabu nun jatu yuitanunan– akabu 23 januxun Nashimanika Juanen jatu yuikin: –Jaskakidi Dios janchaxunika Isaíasin keneni keskadan: “Janu tsua jiweabumanuxun jancha kushipawen jatu yuikin: ‘Nukun Xanen Ibu nai anua matuki bayui ma kemaikiki. Matun juintinin shinan pewadikanwen, bai kayatapia keska wakinan’ ”, akin kenenidan, en jaki– jatu wa 24 janu jau Juanbe janchatanunbun fariseobun jatu yunushinabun ana yuikin: –Min Mesías Cristomadaka. Min Elíasmadaka. Min Diosun jancha yuixunika betsamadaka. ¿Jaskakenan, jawawen taexun daka min jatu nashimakubaini ikai, miki chiti ikabu jatu wakinan?– akabu 26 januxun Jesúskidi Juanen jatu yuikin: –Chanima jenewen besti en jatu nashimakubainaii. Jamen ea dukun en kainbianiken ja juni betsa matube jiwebia man unandiamadan, jawen kushipawen ea binujaidaki. Jaskawen taea eadan, jawen tsumapan jawen daya axunmis keska wakin en jawen jawaumajaidatun ean medabewakin jawen bichi tae mexpun tsitsauxun en pekaxuntidumaki– ikin 28 Jordán jene kexa betsaudi Betania anuxun Juanen jatu nashimakubaini jadia jaska janchakin yuikubainiki. 29 Janua uxashini bestentan maniabun Jesús juai chaima bechitan metukin Juanen jatu yuikin: –Uinkanwen. Dios daewakin jatun chaxuwan bake menumisbu keska wai yudabu dasibibun chakabu jatun jatu buaxunkin Dios nuku daewaxunti ma juikiki. 30 Jakidi jabias matu yuinun, ninkakanwen: “Ja dukun jiweni ea kachu kainbianixun ea binuxanikiki, xanen ibujaidakinan”, iwanan, en matu yuishinaki. 31 Ja inun, man Israelbun ja juni unankin man shinan betsa waxanunbun matu unanmakin jenewen nashimakin en matu taewaimaki, ja juni eandi en unandiamabiadan. Jakia ea yununitun ea xabakabi yuikin: “Ja juniki Yushin Pepa jaki butua jaki matsaume min uinxanaidan, jabiatundi Yushin Pepawen jatu nashimaxanikiki”, ea washinken chanima ja juniki nai anua deiwan keska Diosun Yushin butua ja juni mamaki bashikuai en uinmaki. Jaskawen taexun: “Ja juni Diosun Bakeki”, akin en matu yuiaii– akin Nashimanika Juanen jatu yuitan 35 janua ana uxashini Nashimanika Juan jawen tsumabu betsa dabebe nixun 36 Jesús kauanai uinkin nuku yuikin: –Uinkanwen. Jatun Dios sinatai daewanikaki, chaxuwan bake menumisbu keskadan– nuku wa 37 ninkatan ja dabe nun Juanen tsumabia Jesús chibanbaintanun ika shinain nun kaya 38 niti itan dabekekaun nuku uinkin yukakin: –¿Man jawa benayuai?– nuku wa –Yusinaan, ¿min jani jiwea ikai?– nun wa 39 –Ebe kaxun uin bukanwen!– nuku wa jabe kai janu jiwea anu nun jabe jikia ma 4:00 badi jikitushitan nun jabe janchaya 40 Nashimanika Juanen jancha ninkatan Andrésin Jesús chibanbaina jabe janchatan jawaida jawen betsa Simón Pedro yuinun ika benabaunkin bechitan yuikin: –Mesías Cristoki nun nukuxuki. Min tsidi uin kawe– itan 42 januxun Jesús anu Andrésin Simón iyua januxun Jesúsun uinkin dais butan butankin yuikin: –Miadan, min Juanen bakeki. Min Simónbiaken en mia kena dabeya waii. Cefas wakin mia kenaxankanikiki– aniki. Cefasdan, nawan janchawenan, Pedroki. Pedrodan juni kuin janchawenan, Mishki Ewapaki. 43 Ana uxashini Galilea mae pakea anu Jesús kanun ika yubakashina kai Felipeki nukutan Jesúsun yuikin: –Tapin ebe kakunkainwen– aka –Peki– ikaini 44 ja Felipen maedan, Betsaidadan, jabianudi Pedro inun Andrés jiwediaken Galilea anu nun Jesúsbe kai nun jikiken 45 Felipen jawen jaibu Natanael benakin jawen jiwe anu kaxun yuikin: –Baa, mia yuinun, ea ninkawe. Jakidi Moisin inun Diosun jancha yuixunikabun kenenibudan, nun ma jaki nukushinaki, Josén bake Jesúsdan. Jawen mae Nazaretki– aka 46 Natanaelin yuikin: –Ja mae Nazaret anua tsua duapa taxnitidumaki– aka –Ebe kaxun ibubis uinkin unanyuwe– atan iwea 47 Natanael Felipebe juai uinkin Jesúsun nuku yuikin: –Uinkanwen, ja Israelin baba kayabitun tsua jatu padainsmadan– nuku wai 48 jawen jancha ninkabidan Natanaelin Jesús yukakin: –¿Jaskakin janixun ea uinmisxun min ea unain?– aka Jesúsun Nataniel yuikin: –Felipen mia kenadiama miban higuera ji naman tsauxun min shinain en mia unanxuki– aka 49 ikunwankin yuikin: –Yusinaan, chanima min Diosun bake kayabiki, Israelbun xanen ibu dasibi binuadan– aka 50 Jesúsun ana yuikin: –“Miban higuera naman tsauxun min shinain en mia unanxuki”, akin en mia yuiaiwen taexun min ea ikunwaiin. Ana pepa betsa shadabu en binumai min ea uinxanaii– iwanan, ana yuikin: –Chanima en matu yuiaii. Nai bepemanai anua en matun Juchi Kayabi Iyua ea anu Diosun nai tsumabu inabainbaini butubidanbidanaibu uinkin Diosun kushipa man uinxanaii– akin nuku yuiniki, Jesúsunan.

Juan 2

1 Jesúsun ja dukun damiwakin taewani matu yuinun ninkakanwen. Ana uxashini Caná mae Galilea anu ainyain nawaibu anu jatu medabewai Jesúsun ewa juken 2 nun Jesúsun tsumabu Jesúsbe nukudi iabu 3 uva vino akin netsuaibun jawen ewan ja dukuntun unankin Jesús yuikin: –Kukaan, vino ma netsuabuki. Ana jatu bena waxunwen– aka Jesúsun yuikin: 4 –Ewaan, mia inun eanan jaskas nun shinanmaki. Diosun ea jatu unanmaxanaidan, idiamaki– aka 5 jawen ewan ja jabun jatu pimai yuikin: –Matu yunuayadan, axunkanwen– jatu wa 6 Dios pexuni pidiama judiobu jaki mepanumisbuwen taea dintu betsa anu mishki shumuwan 50 kasmai 70 litro unpax mata wati tiubus 6 shumuwan xaka sedea 7 Jesúsun uinkin jatu yuikin: –Ja 6 mishki shumuwan tibiki unpax manekin mata wakanwen– jatu wa shumuwan tibi mata wakin bupakemaibun: 8 Jesúsun ana jatu yunukin: –Natianan, kenchawen beaishtabain ja jatun jatu besimai xanen ibu anu buxuntankanwen, jau menunan– jatu wa ma damia unankin ja dayakapabu betsan beatan buxuanbu jaskatan unpax damixu unanma ja jatun jatu besimai xanen ibun metan jania bekanxu unanma ja xanen ibun juni ainyain kenaxun 10 yuikin: –Nawai taekin jabu dukun vino pepa jatu ama netsui bechantu bestia benimaibun ana pe bexmas jatu amamisbuki. Jakia mianan, pepajaida aduxun ikis min jatu taxnimaxunaii– aka jatu inanbaunaibun 11 jaska wakin Caná Galilea anuxun dami atimaska taewakin Jesúsun jawen kushipa nuku uinmakin taewaya jawen tsumabun eskadabes ikunwankin nun taewaniki. 12 Januxun jatu jaska waxuntan Cafarnaúm anu jawen ewa inun jawen betsabube Jesúsbe nun bai kashian jiweyuabun 13 janua Pascuatian janu nai tsuman detekin debu wanikatun nukun xenipabu dunkebaini shinain besinun ika judiobu mae tibi anua ma bea kemaibun Jerusalén anu Jesúsbetan nun uin ka 14 januxun Templo jemaintin anuxun ina awa inun, chaxuwan inun, deiwanwen Dios kenwankin menu keyuti juni betsabu inananainbu inun pei biananain tsauabu Jesúsun bechitushitan 15 jaska waibu jatu uinkin bechipaiama bichi kapikunkin mayatan jabu inayabu jatu kusha kusha atankin Templo jemaintin anuadi jatu nichin keyukin janua pei biananainbudi jatun tapu nadabekin pei jexe jatu sa akankin deiwan inananainbu yuikin: –Matun inabu inun matun mabu dasibiya nenua taxnidibainkanwen. En Epa Diosun jiwedan, janua ana jamapai inanananyamakanwen– jatu wa datei kaiin xadakabainbainaibun 17 Jesúsun jaska wai uinkin jaska nukun xenipabu Davidin Jesúskidi yuikin: “Dios kenwanti jiwewen taea jawa dateama naxukui sinatakin en yaushixanaii”, akin keneni atimas nun shinanyan 18 judio xanen ibubu bexun Jesús yukakin: –¿Min jaska waxudan, pemen? Ja kushipawen min jatu akaidan, jawen nun mia unanti wanun jawada dami atimaska wakin nuku axunwen– akabu 19 junea janchawen jatu yuikin: –Na mishki jiwe man tekekin keyuadan, xaba dabe inun besti kaya ana en benixanaii– jatu wa 20 jaska janchaiwen taexun mishki jiwe shinankin xanen ibubun Jesús ja akin yuikin: –46 año dayakunkainkin na Templo menediabumaki. ¿Jaska watan xaba dabe inun besti min ana benikin bena watidumen?– akabu 21 jakia jawen yuda jiwe keskakidi Jesúsun shinaniki. 22 Janua Jesús mawa ana bestenshinken: “Xaba dabe inun besti kaya ana en benixanaii”, jatu wani nun shinainwen taexun jakidi jaska tibi kenenibu inun Jesúsun nuku yusinidi shinankin nun ikunwaniki. 23 Janua Jerusalén anu jabias Pascuatian dami atimaska wakin jawen kushipa Jesúsun jatu unanmaiwen taexun yuda ichapabun uinkin ikunwankin taewaibun 24 jakia jaska yudabun jakidi shinankin jawada akaiwen besti benimaibu Jesúsun jawa jatu unanmayuama yudabun shinan mesten jayabuma dasibi jatu unainwen taea: “En Mesías Cristoki”, ikin bebunkidi xabakabi Jesúsun jatu unanmayuama iniki.

Juan 3

1 Janua judiobun ichati jiwe xanen ibu betsa fariseo Nicodemo meshu medan june Jesúsbe janchai kaxun yuikin: –Yusinaan, Diosun mia medabewamadan, min dami atimaska atidumaki. Jaskakenan, Dios anua yusinanan, min miaki, en unanan– aka 3 Jesúsun ana yuikin: –Chanima en mia yuiaii. Tsuada ana kain benama Dios xanen ibuai anu ka jiwetidumaki. Jakia ana kain benatan Dios xanen ibuaibe jiwexankanikiki– aka 4 Nicodemon Jesús ninkama ana yukakin: –¿Jaskai yuda ewabia jaskatan ana kaintidumen? ¿Jawen ewan baken nantiki nanetan ana jaska jikikaintani ana kaintidumen?– aka 5 januxun Jesúsun yuikin: –Jaskamaki. Chanima en mia yuiai ninkawe. Yuda kayabi medanua kaianan, yuda kayabi ikubainmisbuki. Ja inun, Yushin Pepatun kain benamatan jatuki jikitan jatu yaushikin mekekubainmiski. Ja inun, jene inun Yushin Pepawen nashiabumadan, Dios xanen ibuaiki man nukutidubumaki. Jakia ja dabewen pepakubainaibu jaki man dasitidubuki. 7 Jaskaken: “Jau dasibibu ana kain benanunbunwen”, iwanan, akin en mia yuia shinain: “¿Jaskada betsajaidamen?” iki jabaa! iyamawe. 8 Jaska inun, niwe jaikaimas xunku iki danka imiski. Jakia jawen jui ninkakin janiada juai inun janida kai min unanmaki. Yushin Pepatun tsuada yuda betsa bena waidan, jaska keskadiki– aka 9 Nicodemon ninkai tapianmajaida ana yukakin: –¿Jaskatidumen, na jaska min yuiaidan?– aka 10 –Israelbu yusinbiamis ¿jaskakin en mia yuiai min ninkamamen, tapinbainamadan?– iwanan 11 –Chanima en mia yuiaii. Eskaki, mia yuinun ninkawe. Nukun uinkin inun tapinmisxun Nashimanika Juan inun ean nun matu yusinmiski. Jakia nukun jancha danankin nukukidi xabakabi man shinanbumaki. 12 Jaskaken yudabukidi en matu yuikubainai en jancha man ikunwanbumawen taexun Dios anua jamapaikidi en matu yuiaidi man ikunwantidubumadiki. 13 Jaska inun, Dioskidi unantanun ika Dios anu tsua inatidumaki. Jakia eadan, matun Juchi Kayabi Iyuatun matu unanmai Dios anua jua en taxniniki. 14 Jaska inun, Diosun nukun xenipabu yusinkin unanti wamanikidi mia shinanmanun ninkawe. Janu tsua jiweabuma anu Moisin jatu iyuima janus nukun xenipabu jiwea akeakeakin jawen jancha ninkabumaken Diosun jatu kupinun, iwanan, dunu midima ichawaxun jatu pima isin teneaibun Diosun Moisés yunua mane damiwakin dunu itsa waxun jiki netanxun nichian tsuanda uinkin ikunwain xuxanibuki. Jabiaskadi wakin Diosun ea yubani keyukin jiki matun Juchi Kayabi Iyua ea mastanxun ea benitan ea nichinxankanikiki. Jaskawen taexun tsuabunda ea ikunwankin shinain ebe jiwexankanikiki, niti ikamadan– iwanan, 16 Jesúsun ana Nicodemo shinanmakin yuikin: –Yuda betsa betsapa dasibi jiwebaunabuwen nuijaidakin Diosun eska shinantan ea jawen bake bestichai yununkin taxnimaniwen taexun tsuabunda ea ikunwankin jawen jiwea kayabi benutima bitan mawa kayabiama Diosbe jiwekuinxankanikiki, ikibi ikidan. 17 Januxun jau ewen taexun yudabu jatu kupixanun, iwanan, Diosun ea jawen bake bestichai ea taxnimama iniki. Jakia Dios daewakin jau ewen dabanan matun chakabu buaxunkubainxanun, iwanan, Diosun ea jawen bake bestichai taxnimaniki. 18 Jaskaken tsuanda Diosun bake ikunwainbu Diosun kupiamaki. Jakia tsuanda jawen bake bestichai ikunwanmawen taexun Diosun jatu danantan kupixanikiki. 19 Yudabu jamapai chakabuwen kemui bechipaikin jenekatsi ikama Diosun jancha xaba keska dananmisbuki. Januxun jatun shinan chakabuwen taexun Diosun jatu kupinun, iwanan, jawen jancha xaba keska yunukin taxnimaniki. Jaskawen taexun tsuan jawa ninkama jawen bake danankin chakabuwen besti kemumisbu Diosun jatu kupijaidaxanikiki, niti ikamadan. 21 Jakia tsuabunda Diosun jancha xaba keska ea ninkatan betsabu unanmakin jancha chanima yusinkubainmisbun jabun Diosun shinain keska chibankin ea ikunwanmisbuki– aniki. 22 Jerusalén anua jancha menetan Jesús nukube Judea mai pakea anu kaxun nuku yusianyan betsabun Jesús janchai ikunwankin taewaibu nun jatu nashimakubainaya 23 janu jaskaitiandi Juan achixun bichidiabuma janu Jordán jene netsuisma anuxun mae betsa Salim dapi Enón anuxun Nashimanika Juanen jancha ninkanun ika beabu jabun jawen yusian ninkatan jatun shinan betsa wakin ikunwainbu jatu nashimadiakubainaya: 25 “Ja beya unpaxwen chukikin Dios xabakabi uinmai nun pepamiski”, ikin shinain judio yusinan betsabe Juanen tsuma betsabu jatun beyawen taea ja iki yuinamei menetan 26 Juan yuinun ika jawen tsumabu buxun yuikin: –Yusinaan, Jordán jene kexa betsaudixun nuku yusinkin jakidi min nuku kenwainmatunan, jatundi dasibi jawenabu wakin jatu nashimaya ninkatan bechibain jadi chibankanikiki– akabu 27 Juanen jatu yuikin: –Juni betsa Diosun yunuama xanen ibu kayabi itidumaki. 28 Jerusalén anua bexun ea yukaibu xabakabi chanima jatu yuikin: “Eadan, en Cristo Mesíasmaki. Jamen eadan, bebunkidi jakidi en chaninun Diosun ea yununiki”, akin en jatu yuiai man ninkaimadan, shinankanwen. 29 Ja inun, junin chipash bitan ainwanan, ja besti jawen beneki. Jakia jawen bene benimai jawen ainbe janchai ninkatan jawen jaibuaibudi benimachakayamamisbu keskai eandi Jesús jaskai ninkatan en benimajaidadiaii. 30 Jaska inun, jawen kushipawen ea binuin Jesús kushipaya janua eadan, en kushipa bextekei en bexmasaii– iwanan, 31 ana jabias shinanwen Juanen jatu yuikin: –Tsuada mai anua baadan, mai anu jiwexun jaska dasibi mai anuadi tapin janchamisbuki. Jakia ja junidan, Dios anua taxninixun yudabu dasibi binukin Dios anua ninkakin uintan jaska chanibiaya tsuan jawa ninkama danankanikiki. 33 Jakia tsuabunda jawen bake dananma “Dios chani chakaismaki”, ikin jawen jancha mestenwanmisbuki. 34 Januxun jawen bake yunukin jawen Yushin Pepa keyuisma inankubainmiswen taexun Diosun bake ja yununitun jawen jancha yuimiski. 35 Epa Diosun jawen bake bechipaikin jau dasibi ibuai xanen ibuxanun jawen kushipa dasibi inaniki. 36 Jaska inun, tsuabunda jawen bake ikunwankin chibainbu jiwekuinxankanikiki, ikibi ikidan. Jakia jawen bake danankin ikunwanbuma jatu danandiakin Dios jaki sinatakin jiwekuinmama jatu kupikubainxanikiki, jiwe chakamakinan– iniki.

Juan 4

1 Juan binunkin Jesúsun yuda ichapa jaki chiti ikabu wakin jatun jatu nashimamabiaken nun jawen tsumabun jatu nashimapakebiaya ichati jiwe xanen ibu fariseobun ninkai jaki sinataibu Jesúsun ninkatan jatube ja ikatsi ikama 3 jaska ninkabaini nukubetan Judea jenebaini Galilea anu ana kai Samaria mai pakea dunkemisbu ana janu kama dainbainkin napaibainun ika kai 5 maewan betsa Sicar dapi Jacobun jawen bai jawen bake José yununi anu unpax bana kini anua dispiwen biti Jacobun jatu pukinmaniki kemai ma badi manananbi kemaya jin iki unpax bana kini dapi Jesús tsauken 7 Sicar maewan anua piti bixuin nun kaken Samarianawa ainbu betsa juxun unpax biai Jesúsun yukakin: –Min unpax biaidan, ea amawe– aka 9 judiobu Samarianawabube janchaisbumawen taea e itan ainbun yuikin: –En Samarianawaki. Miadan, min judioki. ¿Jaskakin min ea unpax ea akai?– aka 10 Jesúsun yuikin: –Jawada Diosun mia inankatsi ikai inun tsuanda mia unpax yukai unankin min ea yuka unpax netsuisma en mia inankeanxuki– aka 11 ainbundi yuikin: –Xanen ibuun, na unpax kini pukinkinan, nukun xenipabu Jacobun anixun jawen bakebu inun jawen inabubetan apaunibudan, nuku jenexunbainiki. Jaska nuku axunbainiwen taexun nukun xenipabu Jacob kushipadan, ¿min binuanmen? Ja dikabi na kini keyatapajaidaki. Shumu inun dispi chaipa min jayamaki. Unpax netsuismadan, ¿jania jawawen bitan min ea inantidumen?– aka 13 –Tsuabunda na unpax kini anua biwanxun atan jawenchains tetsusinkin ana manuxankanikiki– iwanan, jancha juneawen ana yuikin: 14 –Jakia tsuabunda unpax en inain atanan, ana tetsusini manuama ixankanikiki. Jabu tibi medan chacha unpax netsuisma keskatun jatu jiwekuinmaxanikiki, ikibi imakinan– aka 15 ainbun ninkabiakin Diosun Yushin Pepakidi janchai unanma ana yukakin: –Xanen ibuun, ana tetsusini unpax manuama en ana unpax bi bika tenekidankidanyamaxanun ja unpax netsuisma min ea yuiaidan, menan ea inandiwe– aka 16 –Peki. Jaskakenan ja dukun min bene iyutanwen– aka 17 –En bene jayamaki– aka –“En bene jayamaki”, ikin min chanima yuiaii. 18 Ja dukun 5 min beneyabiakunkainmis natian juni betsabe min jiweadan, chanima min bene kayabimaki– aka 19 ninkai e iki teku iki juinti metexeketan yuikin: –Xanen ibuun, min Diosun jancha yuixunika en mia ninkaii. 20 Na mati anuxun nukun xenipabun Dios kenwankin taewapaunibuwen taexun nun Samaritanobun jabianuxundi nun kenwandiamisbuki. Jakia: “Jerusalén anuxun besti jau Dios kenwanunbunwen”, ikin man judiobun yuimiski. ¿Jadatu kenwanti kayabi pemenkain? ea yuiwe– aka 21 –Ainbuun, ea ninkaidawe. Na mati inun Jerusalén anu kama jani ana kama man Epa Dios kenwanxanai ma kemaikiki. 22 Jakia unandiamabia Epa Dios man kenwanmiski. Jamen nun judiobu anu Dios medabenan juxanaiwen taexun unankin kaneama nun Dios kenwan kayabimiski. 23 Diosdan, yushinki, yuda kayabimadan. Jaska inun, jawen Yushin Pepatun jatu medabewakin shinanmaya Diosun yuini chanima unankin ikunwan kayabixanaibun Epa Dios duawakin kenwanxankanikiki, benimawakinan. Jaskawen taea na jabiatian ma jaska Diosun bechipai chanima man kenwankin taewaxanai ma taeikiki, Epa Diosun jawen Yushin Pepatun medabewayadan– aka 25 ainbun yuikin: –En unaiin, ja Mesías Cristo juxun dasibi nuku unanmaxanaidan– aka 26 Jesúsun yuikin: –Na jabia en mibe janchaidan, en jabiaki– aka 27 jaska watanayas nun jawen tsumabu nidi itushikin Jesús ainbube janchai bextetushi e itan: –¿Jaskai ainbube janchaimenkain? ¿Jawa yukai jabe janchai ixumen?– ikin nun yukatidububia nun jawa yukabumaken 28 ainbu jawen shumu jenebaini jawen mae anu kaxun yudabu yuikin: –Ebe kaxun uin bukanwen. Dasibi en ipauni ea yui keyuxuki, Mesías Cristomenkainan– jatu wa jawen jancha ikunwankin ninkabidani 30 jatun mae anua dasibi Jesús anu bei natsekebidani taeaibun 31 ja jaskaibun nun jawen tsumabun Jesús yuikin: –Yusinaan, nun mia piti bixuntanxudan, menan pidiwe– nun akanwan 32 –Piti betsa man unandiama en jayaki– nuku wa 33 yuinamei: –Janixun juni betsan piti bexun ¿pima ikimenkain?– nun ikaya 34 Jesúsun nuku ana yuikin: –Jatun ea yununitun shinan en jayawen taea jawen daya keyui en kushipamiski, yani wa keskaidan 35 –iwanan, ana nuku yuikin: –Matun bai man banashina uinkin yuikin: “Ana uxe dabe inun dabe ka bimi jushian nun tsekaxanaii”, iwanan, man shinanbiaya ana matu yusinun ninkakanwen. Diosun bai kaiskin uinkanwen. Ma janu ikunwainbu ichawati peki. 36 Tsuabunda jatu ichawakin jawen manakuti pepa bikanikiki, jatun jiwea ikibi ika bikinan. Jaskaken tsuabunda miban bana bimi jushiain jatu tseka keska waibudan, jabudi benimakanikiki. 37 Jaska inun, juni betsan banaima juni betsadi juxun tsekamiski, iwanan, nun yuimisdan, chanima janchaki. 38 Jaska inun, janiada dayakin Diosun jancha banaimabu ikunwainbu man ichawa bestinunbun en matu yunuxanaii. Jaska inun, betsabu dayai taeimabun natiandi matundi jawa bika teneama ichawa bestikin man keyuxanaii, jatube benimakinan– nuku waya 39 januxun ainbun jatu yuiaiwen taexun jawen mae anuxun Samarianawabu ichapabun ikunwain Jesús anu 40 bexun uinkin yuikin: –Nukuki bayuwe– akabu januxun Jesúsun yusin uxa dabei jatu anu bashikua 41 jawen jancha ana ichapabun ikunwankin taewakin 42 ainbu yuikin: –Ja dukun min jancha besti ninkatan mia chibanbaini kaxun nun uinshinaki. Janua chanima kayabi ibubis nukunmebi jawen janchadi ninkatan Jesúsun yudabu dasibi Mekenika Mesías Cristodan, natian nun ikunwaiin– akabu 43 januxun: “Diosun jancha yuixunikadan, jawen mae anuxun yusianyan jawenabuns kenwainsbumaki”, imisxun Jesúsun jamebi jatu kenwanmakatsi ikama uxa dabetan janua ana kai 45 Galilea mae pakea anu jikia Jerusalén anu Pascua nawai besiaibutian jabun uin kaxun Jesúsun dami atimaska akai uinshinabuwen taexun ikin pewa wani jaki benimajaidakubainaibun 46 januxun Caná mae Galilea anuxun unpax dami waimanu Jesús ana chintunkain jikiaya jabiatiandi Herodesin ja dayaxunmis xanen ibu betsan mae Cafarnaúm anua jawen juni bake isin teneaya 47 Jesús Judea anua Galilea anu ana chintunkidan jikiai ninkatan janu kaxun uinkin ea akin yuikin: –Yusinaan, en juni bake mawakatsis ikikiki. En jiwe anu ebe kaxun ea xuxawaxunyuwe– aka 48 Jesúsun yuikin: –Matunan, jawen unanmati dami atimaska en akai uianma man ea daki ikunwanbumaki– aka 49 jawen bakewen nuimanun, iwanan, Jesús daewakin yuikin: –Xanen ibuun, jaskamaki. Janun en bake mawanun jawaida ea xuxawaxuin kawe– aka 50 jawen nuikin Jesúsundi yuikin: –Nenua chintunkaini min jiwe anu kadiwe, min bakedan, mawama jiweakidan– aka ja junin Jesúsun jancha ikunwanbaini jawen jiwekidi kai 51 janida bai puchinin uxashini jawen jiwekidi kaya unudiadi jawen tsumabu bei jaki nukuxun yuikin: –Min bakedan, ma ana jiweaki– atushiabu 52 ninkatan jatu yukakin: –¿Jatian jaskai xuxai taeshinamen?– jatu wa –Uatian ma badi kapukeaya a la 1:00 jawen yuna mainshinaki– akabu 53 jabianudi: “Min bake mawama ana jiweaki”, Jesúsun ashian jabiaskadi nakushxunaibuwen taea jikitushitan jatu yuia jawenabubetans Jesús ikunwanibukiaki. 54 Na jaska ana ja kachu juni bake xuxawakinan, tsuan jaska watiduma Jesúsun akinan, Judea anua chintunkidan Galilea anu jikitushishinxun ana jabianuxundi jaska waniki, jawen unanmati dami ja kachu ana akinan.

Juan 5

1 Galilea anuxun Jesúsun juni bake xuxawaima ana betsatian Jerusalén anuxun judiobun jatun beya betsa chibain besi nawaibu anu Jesús ana chintunkaini kakin 2 januxun Jerusalén mae mishkiwen kenebaunibu janu jikiti xui jawen kenadan, Chaxuwan Kaintidan, ja dapi janu unpax uke medan jabai anu mishki pukinibu anu unpax tsaua jawen kenadan, Betzatádan, janu utai juindukunmisbu anu 5 utati anu bekunbu inun, tidibu inun, meyushkibu inun, isin betsa betsapa tenei maniabu anu mishki pukinibu unpax mata nai tsuman shubimaya: “Ea dukun ka en pukua en xuxatiduki”, iki maniabu anu 5 juni betsa 38 año badi ka jawen yuda babuni 6 daka Jesúsun bechitushitan badi ichapa ka isin teneai unankin yukakin: –¿Min yuda xuxai min ana kushipakatsis ikai?– aka 7 –Jaa, Xanen Ibuun. Jakia nai tsumapan jene shubimai anu tsuan ea bakebain pukutimaken en unanxubida kaya isin teneai betsan ea maemai binukain jabu dukun pukukubainmisbuki– aka 8 jawen nuikin xuxawanun, iwanan, Jesúsun yuikin: –Jaskakenan, benitan min dakati iabaini kadiwe– aka 9 jawaida jawen yuda dakushi kayatan benikauan sábado juindukuntitian dayatimabiaken jabiatiandi jawen dakati iabainaiwen taexun 10 judio xanen ibubun yukakin: –¿Jaskakin juindukuntitian min dakati iabainkin Moisin nuku nemani min chibanma kaneai?– akabu 11 –Ea xuxawaxutun yunukin: “Min dakati iabaini kadiwe”, ea wa en kai ikaii– jatu wa 12 –¿Tsuan mia jaska yunuxumen?– akaibun 13 janu ichabu anu Jesús jawaida nashui ikawen taexun jatun xuxawaxu unanma jadakidi jawa jatu yuitima nibai kaken 14 chipu Jesús Templo jemaintin anu jaki ana nukuxun yuikin: –Uinwen, ikis en ma mia xuxawaxuki. Jaskaken chakabu shinankin Diosun jancha ana kaneyamaxanwen, min ana jamapai betsa kaneaidan, jawada chakabujaidawen min ana pikutidukidan– aka 15 ja juni jaska wa kaxun judio xanen ibubu jatu yuikin: –Na en xuxaxu man ea yukadan, Jesúsun ea akakiaki– jatu wa 16 juindukuntitian Jesúsun xuxawawen taea jaki sinatakin judio xanen ibubun Jesús danankin yuainbun 17 jatun jancha ninkatan Jesúsun jatu yuikin: –En Epa Diosun jatu medabewai dayakunkainmiski. Eadi jabiaskadiai en dayadiakunkainaii– jatu wa 18 ninkatan june judio xanen ibubu yuinamei: –Sábado juindukuntitian yununi kaneai bestimaki. Chakabu betsa wadiai jamebi Dios keskakatsis ikin yuikin: “Dios en Epaki”, ikin yuidiaikiki– ikaiwen taea jaki sinatajaidakin Jesús tenankatsis ichakayamaibun 19 Jesúsun ana jatu yuikin: –Chanima en matu yuiaii. Diosun baken jawen shinanen besti jaska atidumaki. Jakia jamapai shadabu Epa Diosun akai uinkin jabiaskadi wakin jawen bakendi adiatiduki. Jaskaken Epa Diosun shinanen ea jawen baken en adiaii. 20 Jaska inun, Epa Diosun jawen bake bechipaikin dasibi akin uinmamiski. Jaska inun, ana kushipajaidawen dami atimaska betsa betsapa jawen bakewen matu uinmaya uin man e ikunkainxanaii. 21 Jaska inun, en Epa Diosun mawabu jiwemamiski. Jabiaskadi wakin jawen bakendi tsuabuda katutan jatu jiwekuinmadiatiduki. 22 Jaskawen taexun tsuada Epa Diosun unanti waismaki. Jakia jau dasibibu jawen baken jatu unanti waxanun jawen kushipa inani jayaki. Jaskawen taexun jabias Dios kenwanmisbu keska wakin jawen bakedi jau kenwanxanunbunan. Tsuabunda jawen bake ma yununi kenwanbumadan jaskatan jawen Epadi kenwan kayabitidumaki. 24 Chanima en matu yuikubainaii. Tsuanda ea ninka pewai jawen jiwea chakabukidi kai bexteketan jatun ea yununidi ikunwain jiwekuinkanikiki, ikisdan. Bikawen unanti wama mawa kayabi tenemama jiwekuiainbu chakabuwen nun kupiama ixanaii. 25 Chanima ana en matu yuiaii. En Epa Diosun jawen jiwemati kushipa jamebi jayatun jabias ea inaniki. Jaskaken janu badi jawen jeneaitian mawabun en jui ninkatan bestein ana jiwexankanikiki. 27 En matun Juchi Kayabi Iyuawen taexun dasibi unanti kushipa en Epa Diosun ea yunudianiki, ean en jatu unanti wa akeakexanunan. 28 Na jaska jancha en matu yuiai ninkatan e iyamakanwen. Jaskaxanai matu yuinun ninkakanwen. Mawanibu dasibi en jui kushipawen en jatu kena ninkatan 29 mai anua janida jatu maiwanibu taxnibidanxankanikiki. Pepabu jiwekuiainbun jabu chakabumisbu ana bestenbiatan ana jawendi kai bika tenejaidai ikibi ixankanikiki– iwanan, 30 Jesúsun xanen ibubu jatu ninkamakubainkin yuikin: –Eadan, ibubis e iskaun en shinanen en ikamaki. Jakia jaska en Epa Diosun ea yunuai besti ninkatan en akubainaii. Jaska jawen pepa ea katumaidan, en jaska shinainwen en akama jakia jaska en Epan ea yununitun bechipaiai jaska yunuaya unanti wakin en axunkubainaii, kaneamadan. 31 Emebi en keanyanan, en jancha chani ikeanaii. 32 Jakia tsuabunda ekidi unanti watan ea kenwainan, jawen janchadan, pepaki, jaska unainan. 33 Nashimanika Juan Mesíaskidi man yukatanima chanima jakidi matu yuimaki. 34 Jau tsuabunda man ea kenwanxanunbun, iwanan, en jaskakidi shinanmaki. Jakia janu kupiaitian Diosun jau matu kupiyamaxanun na kaka pepa en matu yuiai ninkatan man benuama ixanaii. 35 Jaska inun, Juan bin ewapa dekua ji ikin chaxawa keskaxun matu yusiain ninkai uxe eskadabes jawen yusian bechipai man benimakunkainimaki. 36 Jamen Epa Diosun ea yununidan, jawen kushipawen dami atimaska wakin en matu uinmaiwen taexun man ea unanti wakin tapintidubuki, Diosun ea yununidan. Jaskaken ekidi jawen unanmati jancha Juanen matu yusinmaki. Jakia eanan, atimaska betsa betsapa wakin jaska Juanen aisma akin en binuaiin. 37 Ja inun, Dios man uianma inun jawen jui man ninkaismabiaken jabiatundi ea yununitun ea unankin jawen jancha jatu kenemani anuxun ekidi jatu yuini man uinkubainmiski. 38 Jakia matu anu Epa Diosun ea yununi man ea uinkin ikunwanmawen taea jabiaskadi wakin jawen jancha uinkin shinain ja chibain man jawen jiweabumadiki. 39 Jaskaken matunan, ja chibain jiwei ikibi iti jancha kenenibu bechinun, iwanan, Diosun jancha yuixunikabun kenenibu anua man benakubainmiski. Jakia jabias kenewen ekidi yuinibu uinbiakinan, 40 jaskawen taea matun ea ikunwantan jiwekuinkatsi ikama man ea danaiin. 41 Jawada pepa ekidi yuiaibu besti en ninkakatsi ikamaki, yudabun janchawenan. 42 Jamen eanan, en matu unaiin, Dios nuimis keska jayama man ikunkainaidan. 43 Epa Diosun kushipaya en jubianiken shinan betsatan man ea ninkamaki. Jakia juni betsa jamebi kenkin yuiai ninkakin man chibanmiski. 44 Jaska inun, matumebi ibubis man yudabu kenwanma bestikatsis imiski, ja besti Dios jatu kenwanmamadan. Jaskawen taexun man ea ikunwantidubumaki. 45 Jaska inun, Dios bebun nixun en matu ja axanai shinanyamakanwen. Jakia matun yusinan pejaida Moisés man ikunwain jatundi matu ja axanai shinain jakimayamaxankanwen. 46 Ja inun, Moisin ekidi keneniwen taexun Moisin jancha ikunwankin man ea ikunwandiakeanaii. 47 Jakia jaska jatun keneni ikunwankin man chibanmadan, en janchadi man ikunwantidubumadiki– jatu waniki.

Juan 6

1 Janua jaskakainkin Pascuatian judiobu besikin pixanaibu ma kemaya Galilea Ianenwan, jawen kena betsa Tiberias Ianenwan anu Jesús nun jawen tsumabube pukexun jatu xuxawakin Jesúsun jawen unanmati dami atimaska betsa betsapa wai uinshinxun ana uinkatsis iki main bukin midimabun nuku chibainbun mati mapebain tsaua nukube janchabaikin 5 yudabu ichapabun chibanbidanabu uinkin jawada akatsi unanbiakin Felipe unanti wakin Jesúsun yukakin: –Nabun jau pinunbun, ¿jania nun jatu misi bixuntidumen?– aka 7 shinanma Felipen yuikin: –Bestibu tibitun jau misi eskadabe pinunbun 200 día nukun daya peidan, damaki– aka 8 jaskai ninkatan jawen tsuma betsa Andrésin, Simón Pedron betsan, yuikin: 9 –5 misi inun 2 bakaishta juni baken nuku inantidukiaki. Jakia jatibun na misi eskadabes pikin jawa yani watidubumaki– aka 10 Jesúsun jatu yuikin: –Ja basiki jau tsuabaununbun jatu yunukanwen– nuku wa nun jatu yunua basi mamaki tsaui 5,000 junibu tsauabun 11 ja juni bake anua Jesúsun misi bitan Dios kenwantan misi tunkepakekin nuku inan ja tsauabu nun jatu inanbaunaya jabiaskadi wakin ja baka bitan tekepakekin nuku inandiaya nun jatu inan jati pikatsis ikin bitan 12 pikin januxun yani wai pepeaibun Jesúsun jawen tsumabu nuku yunukin: –Ja piti texe waibu jau chakawayamanunbun ichawabaunkanwen– nuku wa 13 ichawakin ja 5 misi pikin texeawabu 12 kuki nun mata waken 14 jawen unanmati dami Jesúsun jatu axunxuwen taea uin yuinamei: –Chanima Diosun jancha yuixunika kayabiki, jaska Moisin yuinidan, ja junidan, jabiaki– ikubaunkin 15 badikis xanen ibu wadinun, iwanan, achixun iyupananbu unantan jatu paxkabaini ana jawendi mati keyatapa mapebaini ja mesti jadi paxaxun shinanyui kaya 16 ma badi jikiaya nun jawen tsumabu ianenwan kexa anu butukin Jesús nun xununbidana judiamaken 17 xaxun inatan Cafarnaúm anu nun kai besusi pukenun ika nun kai taeaya meshujaidaken Jesús chintundiama 18 niwenwan bekin ian buspu tsaubidanbidankin jatu teawa 19 jaimanwen tuenshini ma chaiskabui 5 kasmai 6 kilómetro nunuxun Jesús ian bepaikidanai uin nun datejaidaya 20 nuku yuikin: –En eaki. Ewen dateyamakanwen– nuku wa 21 ninkatan benimakin yuikin: –Nukube xaxun inayuwe– nun wa xaxun Jesús inaya niwewanen xaxu tsuma maianyan jawaida kain nun keti iniki. 22 Uxashini penaya ja yudabu ian kexa betsaudiabun shinain: –Jabia besti xaxuwen jawen tsumabun Jesús iyuama bushianbuki, xaxu betsa jayamabiakenan– ikaibun 23 ja jaskaibun maewan betsa Tiberias anua xaxu betsawen bei januxun Jesúsun Dios kenwantan jatu pimashina anu keti itan Jesús inun jawen tsumabu jatu benakubidani jawa jatu bechiama ana jawendi butubidani jatun xaxuki inatan: “Cafarnaúm anu kashianmenkain. Jadi benanun bukanwen”, itan jaudi bui 25 ianenwan pukebaini kexa betsaudia janu ichati jiwe anu jatube ichanua Jesús bechitushitan jabun yukakin: –Yusinaan, ¿jatian min nekedi pukeshinamen? Ukedia nun mia benabidanaidan– akabu 26 Jesúsun jatu yuikin: –Man unanti wakin kayatapinun dami jaskabiama wakin en matu axuain uinshina ja tapinkin man shinanmawen taea jakia misi pikin yani washinxun jaskas pinun ixun man ea benai bei ikanaii. 27 ¿Jaskai piti chapumiswen besti kemui man mapua ikanai? Jakia en Epa Diosun ea kushipa waniwen taexun jawen kushipa en matu inanxanai ja bestiwen kemui mapukanwen, jawen jiwekuin ikibi itidan. Jaskawen taexun jabia jawen unanmati wakin Epa Diosun ea matun Juchi Kayabi Iyua ea waniki, yunukinan– jatu wa 28 jabun ninka pewama Jesús yukakin: –Diosun yunua axunkin chibankinan, ¿nun jaska wakin benimawakin taewatidumen?– akabu 29 Jesúsun ana jatu yuikin: –Dios benimawakinan, jatun ea yununi besti ikunwankanwen, en eakidan– jatu wa 30 betsabun ninkama ana yukakin: –Min Dios anuadan, nuku ikunwanmakatsidan, ¿jawa jawen unanmati min nuku axunkin kayati wamatidumen, nun mia jawen taexun ikunwanunbunan? Nukun yusinan Moiséskidi mia yuinun ninkawe. Janu tsua jiweabumanu nukun xenipabu jatu iyuyama jadi jiweabun Dios anua maná dudu butea pikubaunibuki. Jaska wanibu kenekin: “Pimakin nai anua Moisin misi jatu pimakubaunpauniki”, iniken damiwakin ¿Moisés min binua ikai?– akabu 32 –Chanima nai anua misi butunidan, ja Moiséskidi man yuiaidan, jatun jatu pimama iniki. Jakia en Epa Diosun jatu pimakubaunpauniki. Jakia ikis nai anua jabiaskadi wakin misi kayabi en Epa Diosun matu inankatsis idiaikiki. 33 Ja misi Diosun yudabu dasibi inankatsi ikaidan, ja nai anua butunitun jatu dasibi jiwekuinmatiduki– jatu wa 34 jawen jancha ninkabuma ana yukakin: –Xanen ibuun, jaskakenan na misidan, jawenchains nuku pimapakexanwen– akabu 35 Jesúsun ana jatu yuikin: –Jiwekuinmati misidan, jabia en eaki. Tsuabunda ea ninkakin shinan betsa watan eki chiti ikaibu en jatun yushin kushipa wa ana buniama keska ixankanikiki. Ja inun, tsuabunda ea ikunwankin en jancha ninkakubainaibu en jatu shinan chankanwan ana unpax manui tetsusinama keska ixankanikiki. 36 Jaska en matu yuiai keska en akai uinbiashinxun man ea ikunwanbumaki. 37 Jakia ea yununitun shinanen aki en juniki, emebi en shinanen aki juamadan. Jaskaken tsuabuda katuxun Epa Diosun ea anu jatu pexukin ekidi yunua ikunwankin ea jaibuwakubainxankanikiki. Ja inun, ea ikunwainbu en jatu danantaskama ixanaii. 39 Ea yununitun shinanwen akinan, tsuabuda ea anu yununi jawen jeneai xabatian jatu benuama jatu bestenwankin en jatu taxnimaxanaii. 40 Dasibibun Diosun bake shinankubainkin ikunwain jiwekuian ma jayabuwen taexun jawen jeneai xabatian en jatu bestenwanxanaii, jaska en Epan shinain yubakani keska menexunkinan– jatu wakin 41 “Dios anua misi butunidan, en eaki”, iki daketapai itsakin jatu yuiaiwen taea judio xanen ibubu june Jesúski ja ikin yuain 42 yuinamei: –Na junidan, Josén bakeki, Jesúsdan. Jawen ibu dabedan, nukun uinbuki. ¿Jaskai: “Dios anua en butuniki”, iki daketapaimenkain? –iake iakeaibun 43 jatun shinan unantan Jesúsun jatu yuikin: –Matunan, jadi janchakin ana ea yuanyamakanwen. 44 Epa Diosun ea yununitun jatu kenamadan, ea jaibuwatidubumaki. Jakia jatu kena ea ikunwainbu jawen jeneai xabatian en jatu bestenwanxanaii. Diosun jancha Isaíasin keneni matu yuinun ninkakanwen: ‘Diosun dasibi jatu yusinkin mextanmaxanikiki’, aniki. Jaskawen taexun tsuanda Diosun jancha ninkakin tapinkubainmisxunan, ea jaibuwakanikiki. 46 Epa Dios tsuan man uinsmaki. Jakia Dios anua besti taxninitun Epa Dios uiniki. 47 Jiwekuinmati misidan, jabia en eaki. Chanima tsuabunda ea ikunwain jiwekuinkanikiki, ikibi ikidan. 49 Ja inun, janu tsua jiweabumanuxun Dios anua misi matun xenipabun pibiakubaini atimas bika tenei mawanibuki. 50 Jakia misi nai anua butunikidi en janchaii. Na misi pikubaini ana mawatidubumaki. 51 Nai anua butuni misi jiweadan, jabia en eaki. Tsuabunda na misi jiwea pikubaini jiwepakexankanikiki, ikibi ikidan. Na misi en jatu inanxanaidan, en yuda kayabiki. Jaskawen taea na mai anu yudabu xukuabu tibi jawen jiwetidubuwen taexun en yuda kayabi en jatu inanxanaii– akin junea janchawen jatu yuiaya 52 ninkama e itan judio xanen ibubu jancha tibiwen yuinamei ja ikaibun: –¿Jaskakin nun pinun jawen nami nuku inantidumen? Juni kuinen namidan, nun pitaskatidumaki– ikaibun 53 jabun shinan unankin Jesúsun ana jatu yuikin: –Chanima matu yuinun ninkaidakanwen. Matun Juchi Kayabi Iyuatun nami piama inun en jimi akamadan, man jiwekuian jayatidumaki. 54 Jakia tsuabunda en nami pikin en jimi aki jiwekuinxankanikiki, ikibi ikidan. Ja inun, jawen jenea xabatian en jatu bestenwankin taxnimaxanaii. 55 Jaska inun, en namidan, piti kayabiki. Ja inun, en jimidan, nuxuti kayabiki. 56 Tsuabunda en nami pi inun en jimi akidan, ebe jiweaibun eadi jatube dasitan en jiwekunkainxanaii. 57 Jaska inun, Epa Dios jiwei ikibi ikatun ea yununiwen taea jawen kushipawen en jiwekunkainaii. Jabiaskadiai tsuabunda ea pi en kushipawen jiwekubainxankanikiki. 58 Nai anua misi butunikidi en janchaii. Matun xenipabu jiwekin ja misi pikubauni mawanibu keskamaki, na misi en matu yuiaidan. Na misi pikubaini jiwekubainxankanikiki, ikibi ikidan– jatu wakin 59 Cafarnaúm anu janu ichati jiwe anuxun Jesúsun jaska jatu yusianyan 60 jawen jancha ninkatan Jesúski chiti ikabu ichapabu yuinamei: –Na jaska yuiaidan, bikaki. Tsuan jaska chibankin axuntidumaki– ikaibun 61 jabu yuananainbu unankin Jesúsun jatu yukakin: –¿En janchan matu dakewakin dananmaimenkain? 62 Janua en juni anu jawendi en matun Juchi Kayabi Iyua en ana kai uinkin man shinan betsa waxanaii. 63 Xabakabi matu yusinun ninkakanwen. En yushinin jatu jiwemaxanikiki. Jamen yudabun janchawenan, jawa jatu jiwemakin kushipa watidumajaidaki. En jancha en matu yuiaidan, en yushin keskaki. Man ikunwanyan en janchan matu jiwekuinmaikiki– iwanan, 64 yusinkin taewabidanxuwen jawen jancha ikunwanbuma inun tsuanda achimaxanai unainwen taexun Jesúsun ana yuikin: –Jamen matunan, betsa betsapabun man ea ikunwanbumaki. Jaskaken: “Epa Diosun matu kenama man ea ikunwantidubumaki”, akin en matu yuixuki– nuku wa 66 jaskawen taexun Jesúski chiti imisbu ichapabu niti iki bashikutan Jesúsbe ana buama ikaibun 67 jakia nun jawen 12 tsumabu nun paxkabainabumaken Jesúsun nuku yuikin: –¿Matundi man ea jenekatsi ikimenkain?– nuku wa 68 Simón Pedron yuikin: –Xanen Ibuun, mia jenebain tsua mia keska nun chibantidumaki. Jiwekuinmati jancha min nuku yusinmiski. Diosun bake medibi pepadan, jabia min mia nun unaiin– aka 70 Jesúsun nuku yuikin: –Eanan, en matu katubiayama bestichai yushin chakabu man jayaki– nuku wa 71 nun jawen 12 tsumabu betsan Jesús jatu achimaxanaiwen taea Simón Iscarioten bake Judaskidi shinankin jaska nukukidi janchaniki.

Juan 7

1 Januxun judio xanen ibubun Jesús detekatsi ikin benaibuwen taea Judea anu ana kakatsi ikama Galilea anu besti mae tibi anu kakunkaunkin jatu uinkin yusinkubaunaya 2 ja uxetian ni pei mextetan peantan judiobun xenipabu uxakubaunpaunibu jawen shinanti beya nawai pi besixanaibu ma kemaya 3 jawen betsabun ikunwankin kayatiwadiabumabia Jesús yunukin: –Nenu janus kesu kesu isama Judea anu besiaibu anu kaxun uintanwen, kaxun jadixun min damiwai miki chiti ikabu ichaxun uin jabaa! iki jau yuu! ixanunbunan. Tsuada xabakabi xanen ibukatsi ikinan jawen pepa june akin jamapai aisbumaki. Jaskaken min akaidan, pepakiaki. Jerusalén anuabu jadixundi dasibi jaska min damiwamis xabakabi jatu uinmaditanwen, mianan– akabu 6 Jesúsun jatu yuikin: –Jaska en ixanaidan, kemadiamaki. Matudan, tsuan matu jawa dananbuma jamapaiaibutian man katiduki. Jakia eanan, jatun chakabukidi xabakabi en jatu yuiaiwen taexun eki sinatakin ea danankanikiki. Jaskawen taea en daya en menediamawen taea en kayutidumaki. 8 Jaskaken en jatu uinmaxanai kemadiamaken matube en kamaki. Matun mesti uintankanwen– jatu wa buaibun Galilea anu Jesús bashikui niti iken 10 nawai besiaibu anu jawen betsabu bushianbun Jesúsun tsua banabimama jadi jatu ichun kai Jerusalén medan june jikiken 11 nawai taeaibun Jesús benakin judio xanen ibubun jatu yukakubauni: –¿Jania man uiain, ja juni Jesúsdan?– ikaibun 12 yudan kaian Jesúskidi janchai yuinamei betsa betsapabun jakidi yuikin: –Jadan, juni chakabuma pepaki– akaibun betsabundi yuikin: –Jaskamaki. Juni pemaki. Nukunabu padanmiskiaki– adiaibun 13 jaskabiakin tsua ninkamama jabu judio xanen ibubuki datei Jesúskidi june janchanameakeakeaibun 14 uxa dabe inun besti kaya napundiama nawaibu jatixunbukuns namakis Templo jemaintin anu Jesús ka tsauxun ichabu jatu yusinkin taewaya 15 xanen ibubun uin e itan jaki sinatai yuinamei: –¿Jaskatan jaska yusian unanjaidai ikimenkain, nukubetan kene tapinsmabiadan?– ikaibun 16 jaska janchaibu unankin Jesúsun jatu yuikin: –Na en yusiain man ninkaidan, enamaki. Ea jatun yununitun shinanwen en matu yusin ikaii. 17 Tsuabunda Diosun shinan akatsi ikinan en akai unantan jaska chanimamenkain ikin na en yusiain: “Dios anua juimenkain, en ibubis en shinanen ikimenkain”, man unantidubuki. 18 Jamen juni betsa ibubis jatu kenwanmakatsi ikidan, yusinan pepai jawenduamisbuki. Jakia jatun ea yununi en matu kenwanmakatsis ikaiwen taea chakabuuma pepa besti yui en chani chakamaki. Jaskawen taexun tsuan ja yusiankidi ekidi metutidubumaki. 19 Chanima Diosun jancha Moisin matu yusinbiani mestenwantan matun juintinin Diosun jancha tsuan man chibainsbumaki. Jaskawen taexun jaska shinanma man ea detekatsis ikanaii– jatu waya 20 ja dapi mapuxun betsan yuikin: –Min yushin chakabu jayaki. ¿Min jaska shinainan, tsuan mia tenankatsis ikimenkain?– aka 21 ninkabiai jabe janchama xanen ibubu Jesúsun ana yuikin: –Sábado juindukuntitian juni bestichai xuxawakin en medabewaima matuki chanimabu jaska shinain man eki sinataibu en unaiin. 22 Jakia Moisin nuku yusinkin yuikin: “Jawen Dios unanmati wakin matun juni bake 8 xaba kaya jawen jina kubichi bikubainxankanwen”, akin nuku yununiki. Janunkain ja jina kubichi bikin Moisin taewama nukun xenipabu Abrahamnen dukun bikin taewani Moisin shinankin jabiaskadi nuku yununiki. Jaskaken juindukuntitianbiaken kaneama jina kubichi man bidiamisbuki. 23 Janua Moisin jancha man kanekatsi ikamawen taea juindukuntitianbiaken matun juni bake kainshina jina kubichi bi matudi man dayakubainmisbuki. Jabiaskadi keska wakin juindukuntitiandi juni betsa jawen yuda jidabi en xuxawaimawen taexun jaska shinain eki sinatakin man chakabu ekidi tanaki. 24 Jaskaken jawada bemakia uintan shinain jawaida janchayamakubainkanwen. Jakia jawada man unanti wakatsi ikaidan, jawa kaneama uin pejaidawatan pe shinankin unanti watan ikubainkanwen– jatu waya 25 januxun Jesúsun yusiain Jerusalén anu jiwemisbun ninkatan yuinamei: –Ja junidan, detekatsis ikin benakubaunaibudan, ¿jabiamen? 26 Un unu nashui ika yusin janchaidan, jawa tsuan nemama uinanmandi! ¿Nukun Xanen Ibubunan, “Mesías Cristoki”, iwanan, shinankanimenkain? 27 Jakia Mesías Cristo juxanaidan, jadakidiada juxanai tsuan nun unanmaki. Jaskaken janua Jesús juni nukun nun unainwen taea Mesías Cristo itidumaki– ikaibun 28 Templo jemaintin anuxun yusinkin jaska jabu janchaikidi shinain janchaibu ninkatan jancha kushipawen Jesúsun jatu shinanmakin: –Matunan, ea unankin janua en yumediani man unandiaii. Emebi en shinanen ibubis en juamaki. Jakia padananainsmatun ea yununidan, matunan, man ja unanmaki. 29 Jakia ean ibubis jatun ea yununi anua en taxnikidaniwen taexun en ja unaiin– jatu wa 30 janua jaskaiwen taexun achinun ixun shinanbiaibun janu mawaxanai kemadiamawen taexun tsuan meabuma iniki. 31 Janua jakidi jaskabiaibu ichapabun ikunwain yuinamei: –Mesías Cristo juxun dami ichapa nuku waxunxanaikidi nuku yusinmisbu na junin jaska nuku yusinmisbu keska waikiki. ¿Chipu Mesías Cristo juxun na junin akai binutidumamenkain? Nun shinanan, atidumaki– iki 32 Jesúskidi yuiaibu fariseobun ninkabain Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu anu buxun jabube yubakatan jau Jesús achitanunbun jabun Templo mekemisbu betsabu jatu yunuabun 33 januxun mapuabu Jesúsun ana jatu yuikin: –Jaskaida ea wayamakanwen, uxa eskadabes besti matube en iyuaidan. Janua jatun ea yununi anu en ana chintunxanaidan. 34 Jaskaken matunan, janida en kai anu man unanmabia ea benakin ea bechiama man ixanaii, man jadi katidumawen taeadan– jatu waya 35 jaskai ninkai judio xanen ibubu yuinamei yuka iki: –¿Jani ka nun bechiama itidu chani ikimenkain, jadan? ¿Nukunabu nawabube chai jiwebaunabu anu kaxanun ika shinain ikimenkaintsa? ¿Griegonawabun Dios unanbumanu yusintanun ika ikimenkain? 36 Na jaska yuiaidan, jaskada shinain ikimenkain: “Janida en kai anu man unanmabia ea benakin ea bechiama man ixanaii, man jadi katidumawen taeadan”, ikai nun ninkaidan– ikin shinanibukiaki. 37 Nawai keyui jawen jenei ma xaba dabe inun besti kaya nawai besi beshian ma kakatsi keyui dasibi ichajaidabun Jesús benikauan jancha kushipawen jatu yuikin: –Unpax manujaidai man tetsusinaidan, eanu bexun aki bekanwen, ea ikunwankinan. 38 Jabiaskadi Diosun jancha keneni keska wakin tsuanda ea ikunwain jawen juinti medanua jiwekuinmati jene jabai netsuama ixanikiki, jatu kushipa waidan– jatu waniki. 39 Jaska nuku yuikinan, Diosun Yushin Pepakidi nuku yuiniki. Januxun Jesús ikunwainbu jawen kushipa Diosun inanun ikaya Jesús mawa bestean jawen Epanu kadiamaken Diosun Yushin Pepa nuku inanyuama iniki. 40 Januxun jatiditun Jesúsun jancha ninka pewatan yuikin: –Chanima na junidan, Diosun jancha yuixunikakidi Moisin nuku yuinidan, jaki– ikaibun 41 betsabundi yuikin: –Mesías Cristodan, jaki– akaya betsabundi yuikin: –Jamaki. Galilea anua Diosun Mesías Cristo taxniama ixanai nuku yusinmisbuki. 42 Janua taxnikidanxanaidan, “Davidin mae Belén anua Davidin babadan, Cristo Mesías ixanikiki”, akin nuku kenexuniki. Jaskakenan Jesúsdan, Diosun Mesíasmaki– akaibun 43 Jesúsun jatun jancha ninkatan jawen taea Jesúskidi shinan betsa betsapawaibuwen taexun 44 jatiditun achibain bichibupananbun tsuan jawa meabumaken 45 janu fariseobu inun Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu ichaxun Jesús anu jatu yunua Templo mekenikabu jabun Jesús iweama mais beaibun xanen ibubu betsan jatu yukakin: –¿Jaskakin Jesús achi biai kaxun man iweama ixumen?– jatu wa 46 mekenika betsan yuikin: –Jaska ja juni janchai peaya juni betsadi janchakin nematidumaki, chakabu jatu yuiamawen taexunan– jatu wa 47 januxun fariseobun jatu yuikin: 48 –Jabi man unainsmapabenibin, matudi padainkikidan! Nuku nun xanen ibubu inun nun fariseobunan, nun jawa ikunwanmaki. 49 Jakia Moisin jancha unanbumawen taea ja yudabudan, ibubis yupukunain ikanikiki– jatu waya 50 janua fariseo betsa Nicodemo Jesús anu ka jabe janchatanimatun jatu yuikin: 51 –Jawen jancha ninkadiama jawada dayai nun uindiamabia Moisin janchawen taexun: “Juni chakabuki”, akin nun kupitidumaki– jatu wa 52 Nicodemoki sinatakin yuikin: –Galilea anua unainsmapabu keska shinanyamawe. Diosun jancha kenenibu una anua uintan Galilea anua Diosun jancha yuixunika taxniama ixanai min unanxanaii– itan 53 jenebaini jatun jiwe anu inun buake buakenibukiaki.

Juan 8

1 Olivos Mati anu ka jadi uxashini penaya Templo jemaintin anu Jesús ana ka tsauken jaki ichabidanbidanaibu yudabu jatu yusinkin taewatanaya 3 ainbu betsa beneyabia juni jawen benemabe chutanameai chitetan achixun Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu inun fariseobun iwexun mapubaunabu namakis ainbu nashui akin Jesúsun besuudi nichintan 4 yuikin: –Yusinaan, na ainbunan, chakabukin juni betsa chutamaya achiabu mianu nun iwexuki. 5 Ainbu jaskaxukenan: “Mishkiwen tsaka tsaka akin jau tenanunbunwen”, akin Moisin nukun xenipabu yununiki. Jaska wanikenan, ¿mianan, jaskada jakidi min yunuai?– iwanan, 6 ja akatsi unanti wakin yukabu jakia jatun bepadameti jancha unain janchama tinixun Jesúsun metutiwen mai kenekin taewaya 7 jaki sinatakin ana jabias yukadanwanbu bewenikitan jatu yuikin: –Tsuada Dioskidi chakabu man jayamatun ja dukuntun mishkiwen tsakakin taewadikanwen– jatu watan 8 ana tinixun ana mekenen mai keneaya 9 Jesúsun jancha ninkatan jabun iwea bestibu bui anibubu bui taei chipu jatidi bukin ichabu namakis ainbu nichianbu besti jenebainabu 10 ana beweninatan Jesúsun ainbu yukakin: –Ainbuun, jabun mia tenanun, iwanan, iweabudan, ¿jania? ¿Tsuan mia tsakama ixumen, kupikinan?– aka 11 –Xanen ibuun, tsuan ea jaska wamabin!– aka –Peki. Jau mia kupinunbun, iwanan, eandi en yunuamaki. Jakia ana chintunkidan chakabukunkainama ixun inun kadiwe– aka ainbu kaya 12 Templo jemaintin anuxun Jesúsun yudabu uinkin mapuabu jatu yuikin: –Eadan, mai jidabi en bin chaxajaida keskaki, jatu tapinmanikadan. Tsuabunda ea ninkatan chibainbudan, ja binki nukui jiwea bena jayakanikiki. Jaskawen taea jawa meshu medan ana biunma niama keska ixankanikiki– jatu waya 13 janua fariseobun jaskai ninkai jaki sinatakin yuikin: –Mimebi kein min pepaidan, jawa kushipa min jayamaki– akaibu 14 –Emebi en dayuikibiakin janua en juni inun janu en kaxanai en unainwen taea en dayuikiaidan, jadan, kushipaki. Jakia janua en juni inun janu en kaxanai man unanbumawen taexun man kaneaii. 15 Yudabun shinanmiswen man ea unanti waii. Jakia eanan, jaskawen en matu unanti wamaki. 16 Jakia jaska en Epan ea yununibetan shinankin chanima en mesti en akamaki, jawa kaneama ean unanti wakinan. 17 Januxun Diosun Moisés yuia matu kenexunidan, ja uinkin jawada jakidi juni dabe jabias jancha chaniaibu jawen jancha man ikunwantiduki, chanimakenan. 18 Jaskaken emebi ekidi en pe yuiaii. En jaskaya en Epa jatun ea yununidi jabiaskadi ekidi pe yuikiki. Ja nuku dabetan jabiaskas chanikin nun yuitiduki, jau man nuku ikunwanunbunan– jatu wa 19 –Min Epa mikidi chaniai nun ninkanun, ¿jani min Epadan?– akabu Jesúsun jatu kemakin: –Matunan, man ea unanmaki. En Epa man unanmadiki. Ea unankin en Epadi man unankeanaii– akin 20 Templo jemaintin anuxun na jaska yusinkinan, bau jaki nuitapaibu inankuinkin pei mistumisbu dapixun Jesúsun yusianyan janu mawaxanai kemadiamawen taexun tsuan mekin achiyuama inibuki. 21 Jabianuxundi Jesúsun mapuabu jatu ana yuikin: –Ea en janida kakenan, ea benai matun chakabuwen taea man mawaxanaii. Janu en kaxanai anu man katidumaki– jatu wa 22 ninkai judio xanen ibubu yuinamei: –Ja jaska yuiaidan, jamebi tenanmepai ikimenkain: “Ja en janu kaxanai anu man katidumaki”, ikaidan– ikaibun 23 Jesúsun ana jatu yuikin: –Matudan, man nenuabu bestiki. Jakia eadan, en manaundiaki. Jaskawen taea mai anua besti man baki. Jakia eadan, na mai anua en bamaki. 24 Jaskaken matu yuikin: “Matun chakabu jakimama man mawaxanaii”, akin en matu yuixuki. Ninkakanwen. Chanima en jiwei ikibi ini man ea ikunwankatsi ikama matun chakabuwen besti man mawaxanaii– jatu wa 25 e itan betsabun yukakin: –Miadan, ¿min tsua iki ikai? –akeakeabu –¿Jaskai jamendaka en matu jancha chakawai ikai? Jabia en matu yuikin taewaxuki. 26 En matukidi ichapa unanti wakin en yuitidubia jatun ea yununitun chanima jancha ea yuia ninkatan jabiaskadi yudabu en yuikubainaii– jatu wa 27 jawen Epa Dioskidi Jesúsun yuiai jawen jancha ninkabiai jawa tapianbumaken 28 jaskawen taexun Jesúsun ana jatu yuikin: –Matunan, matun Juchi Kayabi Iyua ea binikin benimaxun janu man ea unanxanaii. Natianan, jaska en shinainwen en akamaki. Jakia jaska en Epan ea yusini besti en yuimiski. 29 Ja inun, ea yununi eskatian ebeken jamapai betsa betsapa wakin bechipaimakin en benimawamiswen taexun en Epan ea besti jenebainamaki– 30 jatu wai xanen ibu ichapabun ikunwankin taewaibun 31 januxun ja xanen ibubun ikunwankin taewaibu Jesúsun jatu unanti wanun ixun jatu yuikin: –Tsuabunda en jancha ninkatan chanima uke medan mestenwantan man chintuanmadan, man en tsuma kayabi itidubuki. Jaskawen taexun chanima jancha unankin man tapianyan chakabun matu ana tsuma wama ixanikiki– jatu wa 33 jabun kemakin yuikin: –Nukudan, nun Abrahamnen bababuki. Nukun yuda tsuma wabiaxun nukun shinan tsuan nuku biantidumaki. Jaskaken ¿jaskakin: “Matu ana tsuan tsuma wama ixanikiki”, ikin min nuku yuiai?– akabu 34 Jesúsun ana jatu yuikin: –Chanima en matu yuiaii. Diosun jancha kanekin dasibibun chakabu shinainbu jatun chakabun jatu yabumiski, jawen dayadu keska wakinan. Jaska inun, juni betsan juni betsa bikin jawen dayadu waimakenan, ana jawenabube jiwetiduma shinankin nichinmisbuki. Jakia juni betsan bakedan, jawen bake kayabi jani nichianma jabe ikunkainmiski. Jaskaken eanan, jaska keska wakin Diosun juni bake kayabitun matun jawada chakabu man dibia keska jakimawakin en matu mekeaya chakabun matu ana yabutidumaki. 37 Jakia en jancha ninkama man Abrahamnen bababubia eki sinatakin man jatiditun ea detekatsis ikaii. Ea janchaidan, en Epan jawada akai uintan en matu yuimiski. Jakia matunan, matun ibuan akai uinkin ninkatan man mawamiski– jatu wa 39 –Jamaki. Diosun katuni Abrahamnen bababudan, nun nukuki– ikaibun Jesúsun ana jatu yuikin: –Matu chanima man Abrahamnen bababudan, jaska Abrahamnen ani man adiakeanaii. 40 Jakia Dios anua ninkatan chanima jancha en matu yuibia danankin man ea detepai ikaii. Diosun jancha chanima Abrahamnen ninkatan man ikai keska ikama iniki, danainan. 41 Jaskaken matunan, matun ibuan amis keska shinain man ikaii– jatu wa jaki sinatakin yuikin: –Nukudan, nun jusi bakemaki. Nukun ibu kayabi bestichaidan, nun jayaki, Diosdan– akabu 42 –Dios anua en juniwen taexun Dios matun ibu kayabikenan, jaska shinankin man ea bechipaidiakeanaii. Eadan, en shinanen aki en juamaki. Jakia jawen shinanen Diosun ea yununi aki matube jiwei en juniki. 43 ¿Jaskakin man ea ninkakin pewakatsi ikabumamen? Matu yuinun ninkakanwen. En janchadan, pata keskatun en jancha man tapin pewabumaki. 44 Man jaskawen taeadan, matun ibudan, diablo Satanáski. Jaska shinain keska axunkin man bechipaimamiski. Jaska inun, bai taeni anua diablo Satanás puben detenan kain taeni ikunkainmiski. Ja inun, chanima jancha jayamawen taea chani chakakunkaindiamiski. Ja inun, chani chakanikawen taea chanin epaki. 45 Jakia chanima jancha en matu yuibia man ikunwankatsi ikabumaki. 46 ¿Jadatutun bedubi en jawa chakabu akai man ea uinshinxun ea chitetidumen? Eanan, en chanima jancha yuibiaya ¿jaskakin man ea ikunwanma chitekubainkanai? 47 Jaska inun, Diosunabun Diosun jancha ninkamisbuki. Jakia man Diosunabumawen taexun man ninkakatsi ikabumaki– jatu waya 48 januxun judio xanen ibubun Jesús yuikin: –Chanima nun mia yuiaidan, yushin chakabu jaya dikabia min Samarianawaki, unainsmapadan– akabu 49 Jesúsun jatu kemakin yuikin: –En jawa yushin chakabu jayamaki. En Epa en kenwanbiaya man ea danaiin. 50 Emebi en keanmaki. Jaska inun, “Ea kenwankanwen”, iwanan, en matu yuiamaki. Jakia jatun matu unanti waxanaitun matu ea kenwanmakatsis ikikiki. 51 Jaskaken jabun en jancha ninkakin jeneama mawabia mawa kayabiama ixankanikiki– jatu wa 52 janua jabu Jesúski sinatakin yuikin: –Chanima min yushin chakabu jayaki. Nukun xenipabu pepa Abraham inun Dios janchaxunika dasibibudi mawakubainibuki. Jakia: “Tsuanda en jancha ninkai mawama ixankanikiki”, ikin min yuiaidan, ¿xanen ibukin min jatu binunkin keyua iki ikai? ¿Miadan min tsua iki ikai, jaska shinain ibubis keinan?– akabu 54 –Emebi en keainan, pemaki. Jakia en Epan ea kenwanmiski. Unanmabia: “Nukun Dioski”, ikin en Epakidi man yuimiski. “Eadi en Dios unanmaki”, iki en chani chakakeanaii, matu keskaidan. Jakia en Epa Dios unankin jawen yunua en chibanmiski. 56 Yudabube jiwei en juai uinkatsi manakai ikunwain matun xenipabu Abraham benimaniki. Atimas ea uintan shinan chankain benimajaidaniki– jatu wa 57 ninkai e itan yuikin: –Min anibui 50 badi kadiamabia, ¿jaskatan nukun xenipabu Abraham min uinimen?– akabu 58 –Chanima en matu yuiaii. Abraham jayadiama ea dukun en ikibi ini en ikunkainaii– jatu waiwen taexun 59 detekatsi ikin mishki biake biaketan tsakapananbun mapubaunabu anu junei nashui itan Templo anua kainkaini

Juan 9

1 janua sábado juindukuntitian Jesúsbe kainkaini kakin mae anu kenebaunibu janu jikiti xui kexa juni bekun kaini tsauxun buanaibu pei jatu ea aki tsaua binubainkin bechitan 2 nun jawen tsuma betsan Jesús yukakin: –Yusinaan, ¿jaskai na juni bekun kainimen? ¿Kaindiamaken tsuan Dioskidi chakabuwanimen? ¿Jawen ibubun animenkain? ¿Jamebi inidaka?– aka 3 –Jaskamaki. Jamebi Dioskidi chakabuwamaki. Jawen ibubundi chakabuwabumadiki. Jakia ikis Diosun pepawati kushipa yuda dasibibu en uinmatiduwen taea jabiaska bekun kainiki– iwanan 4 –Na mai anu yudabube jiwea en bin chaxajaida keskaki, jatu unanmanikadan. Jaska en xaba jayawen taea jatun ea yununitun daya axundinankanwen. Ea xaba keska ma en kaken chakabu juaya ana tsua dayatidumaki, meshu beai keskayadan– 6 nuku watan main kemu michuxun pupus watan jawen juni bekun bepuxkin 7 yuikin: –Siloé janu unpax uke medan jabai anu mishki pukinibu anu unpax tsaua anu ka bechukitanwen– akadan, nukun janchawen Siloé yuiadan, ‘Jadi yunuaki’, Jesúsun jancha ninkakin ikunwain benikaini ka bechukia bepexetan uinbaini inun kaken 8 janua ja dapi jiweabu inun jabun pei ea ikai uinmisbun yuka idabekin: –Ja juni bekun tsauxun jatun jatu pei ea amisdan, ¿na junidan, jabiamen?– ikaibun 9 betsabun yuikin: –Jaa, jabiaki– ikeakeaibun januxun betsabundi uinkin yuikin: –Jamaki. Ja itsaki– ikaibun ibubis juni bekun bepexeatun jatu yuikin: –Jabia en eaki– ikaya 10 januxun yukakin: –¿Jaskatan min ma bepexeamen?– akabu 11 jatu yuikin: –Ja juni kenakin Jesús waibun pupus watan ea bepuxxun: “Siloe anu bechukitanwen”, ea wa ka en bechukia bepexetan en uin taewabidanxuki– jatu wa 12 yukakin: –¿Jania ja junidan?– akabu jatu yuikin: –En unanmaki. Janida niaki– jatu wa 13 januxun sábado juindukuntitian Jesúsun pupus watan xuxawabainshinawen taexun fariseobu anu juni bekun xuxashina iyuxun jatu yuiabu 15 fariseobun yukakin: –Min bekunidan, ¿jaskatan min ma bepexeshinamen?– akabu –Pupuswen Jesúsun ea bepuxa bechukitan en uin taewashinaki– jatu wa 16 jatidi fariseobun jaska shinanbumawen taea betsabu yuinamei: –Moisin nuku yusini chibain jaki meseama sábado juindukuanma dayamisdan, ja juni Dios anuamaki– ikaibun jakia betsabudi yuinamei: –Jawen unanmati dami atimaska akinan, juni chakabun jaska watidumaki– iki fariseobu jatun shinan dabe wai paxkatan 17 juni xuxashina ana yukakin: –Min bedu mia xuxawashinawen taexunan jakidi ¿jawa min yuiai?– akabu –Ja junidan, Diosun jancha yuixunikaki– jatu wa 18 jawen ibubu yukadiama ja juni bekun kaini ma uin pewaiwen taexun judiobun ikunwankatsi ikama jenetan januxun jawen ibubu kenabu 19 beabu januxun judio xanen ibubun jawen ibu dabe jatu yukakin: –¿Nadan, min bakemen? ¿Chanima bekun kaini man yuimismen? ¿Jaskatan ma uinmenkain?– akabu 20 jawen ibubun kemakin jatu yuikin: –Na junidan, nukun juni bakeki. Bekun kainidan, nun unaiin. 21 Jakia jaskatan ma uinshina nun unanmaki. Tsuanda xuxawakin uinmashina nun unanmadiki. Jabi yukakanwen, juni ewakidan, jamebi jaskashina jau matu yuinunan– jatu wa 22 bebunkidi yuinamei: –Tsuanda yuikin: “Jesúsdan, Mesíaski”, ikaibu judiobu xanen ibubun ninkatan jatun ichati jiwe anu jau ana ichayamanunbun jatu nichinkatsi yubakashinabuwen taea unain jatuki datekin jawen ibubun yuikin: –Juni ewaki. Ja yukakanwen– jatu wa 24 janua ana yuinametan xuxawashina ana kenaxun yuikin: –Chani chakamajaida Diosun besuubi nuku yuiwe. Nukun nun uiainan, ja junidan chakabuki, Diosun jancha chibanmadan– akabu 25 januxun ana jatu yuikin: –Juni chakabumenkain, en unanmaki. En bekunbiaken ikis ea uinmashina ja besti en unaiin– jatu wa 26 ana jawenchains yukakin: –¿Mia jaska kaya washina min ikai uinmakinan, mia jawawen uinmashinamen?– akabu 27 –¿Jaskakin man ea ana yukai? Dama en matu yuixuki. ¿En jancha man ninkamamen? ¿Matundi daka man chibanun ika ikanai?– jatu wa 28 kunyan akin jancha kushipawen yuikin: –Min jawen tsumaki. Nukunan nun Moisés chibanpakeaii. 29 Dios Moisésbe janchaniki. Jakia ja juni janiada kainkidanimadan, nun unanmaki– akabu 30 –Man ea peidawawa, ja juni janiada taxnia man unanmadan. Jaskabia en bedu ea bepexshinken en pe uiaiin. 31 Juni chakabun Dios ea akaidan, Diosun ninkaismaki. Jakia Dioski datekin jawen jancha ikunwankin yukai Diosun ninkamiski, nun unanan. 32 Bai taei anua bekun kaian bepexnidan, nun jaska ninkaismaki. 33 Diosun yunuama jaska watidumaki. Jaskaken Diosun Jesús medabewashinaki– jatu wa 34 janunkain ana sinatajaidakin yuikin: –Mia bekun chakabujaida min kainiwen taexun min nuku yusintidumaki. Kadiwe– atan jau ana jatube ichayamaxanun nematan nichinibuki. 35 Janu ichati jiwe anuxun bepexshina nichianbu ka Jesúsun ninkatan benabauni jaki nukutan yukakin: –Min Juchi Kayabi Iyua Diosun Katuadan, ¿min ikunwain?– aka 36 –Xanen ibuun, en Juchi Kayabi Iyua en ikunwantidudan, ¿tsuamen?– aka 37 Jesúsun ana yuikin: –Min uin jabe janchaidan, en jabiaki– aka kenwain Jesús naman danti ixun yuikin: 38 –Xanen Ibuun, en mia ikunwaiin– aka 39 Jesúsun ana yuikin: –Diosun jatu unanti waiwen taea yudabube en jiwekunkainaii. Tsuabunda uinsbuman bexpexexun jau uinxanunbun inun natian tsuabunda shinankin uinbiai bekun keska jau ixanunbun en juniki– ikai 40 fariseo betsabun jabetan ninkatan Jesús yukakin: –¿Nun uianma nun bekun keska min nuku shinain?– akabu 41 Jesúsun jatu yuikin: –Diosun yusian unandiama matun chakabuwen man kaneama ikeanaii. Jakia yuikin: “Nun Dios unaiin”, ikin jawa ninkama man kaneaii– jatu watan,

Juan 10

1 ana Jesúsun jatu yuikin: –Chanima en matu yuiai ninkakanwen. Tsuada chaxuwan meketi xuiwen jikiama jamaudi jawen keneki inakain butumisdan, yumetsubuki. 2 Jakia janu jikiti xui kayabi bepenxuni jikimisdan, chaxuwan mekenika kayabiki. 3 Jamen kene xui mekenikatun chaxuwan uinkin bepenxuna jawen ibuan chaxuwan tibi jawen kenawen kenapakea jawen jui ninkatan kainbidanaibun 4 jawenas kainmakin dasibi kenakin keyubainkin bepuaya jawen jui ninkabainkin chibanmisbuki. 5 Januxun juni betsan jatu iyunun ixun jatu kenadiabaina jawen jui ninkama chibanma paxai jamakidi bumisbuki– akin 6 chaxuwan miyuikidi jancha juneawen Jesúsun jatu yuikin jatu yusinpaia tsuan ninkabumajaidawen taexun 7 judio xanen ibubu Jesúsun ana jatu yuikin: –Chanima en matu yuiaii. Janu chaxuwan jikiti xuidan, jabia en eaki. 8 En judiama jabu dukun bea dasibibu en kenawen padananankubainmisbudan, yumetsu keskabuken chaxuwan pepabun jatun jancha ninkama ikubainibuki. 9 Jakia janu jikiti xuidan, en eaki. Tsuada eanu jikiaibu en jatu mekekubainxanaii, Diosunabu jatu wakinan. Chaxuwan meke pejaidawakin jatu bichitan kainmakin basi pepa pimakin en jatu ama keska wakubainxanaii. 10 Juni ichakanikaidan, yumetsukin detekin yamawai padananain bemisbuki. Jakia jatu jiwekuinmai ikibi imaidan, en ea juniki, unanuma ichapa jatu inankin yaushiama jatu kushipa waidan. 11 Eadan, en matun mekenan pepaki. Mekenan pepatunan jawen chaxuwan mekei yaushi mawaxuntiduki. 12 Jakia dayadun pei binun ika dayakin chaxuwan mekexunaya janua kaman inu pubenen chaxuwan pinun ika juaya bechitan jawenamawen taea chaxuwanki pechitan jenebaini paxaya inawan bestibu achiken jatidi paxai benumisbuki. 13 Janua dayadu chaxuwanwen nuiama pei besti binun ika mese juaya paxamisbuki. 14 Jaska inun, En Epan ea unanun eandi en Epa en unain keska wakin enabu chaxuwan keskabu en jatu unanyan jabundi ea unankanikiki. Jaskaken en mekenan pepawen taea enabu chaxuwan keskabu en jatu mawaxuntiduki. 16 Nenu besti enabumaki, na chaxuwan kene anuadan. Jakia chaxuwan betsabudi Diosun ea ma yununiki. Israelbumabiaken jatudi en mekekubainxanaii. En jui ninkaibu chaxuwan xukua bestichai mekenika bestichaiya keska Israelbun ea ikunwainbube Diosun enabu dasibi ea iwexunxankanikiki, jatuki dasi wakinan. 17 Jaska inun, jawen mawati kushipa inun jawen bestenti kushipa en Epan ea yununi en jayaki. Ana bestenkatsi en jiwea yaushiama en mawaxanaiwen taea en Epan ea bechipai ewen nuikiki. 18 Jaskaken tsuan ea debu watidumaki. Jakia ikatsis iki ibubis en shinanen en debutiduki. Mawakin en jiwea en jeneshina en ana bitiduki, ja kushipa en Epan ea yununiwen taeadan– jatu waya 19 Jesúsun jancha ninkatan judio xanen ibubun shinan dabe wai paxkakin 20 betsabun yuikin: –Yushin chakabu jaya patapaki. ¿Jaskakin nun ninkakubaini ikanai?– jatu waibun 21 betsabundi yuikin: –Yushin chakabu jayatun pepa jancha yuitidumaki. Yushin chakabuyatunan, bekun xuxawatidumadiki. Jaskawen taea Jesús juni pepaki– ibaini buaibun 22 janua uitian Jerusalén anu Dios kenwanti Templo pewanibu shinain besi nawaibutian Templo jemaintin kexa anu janu utai juindukuin tsauti chaipa jawen kena Salomón anu Jesús kai 24 xanen ibubun bebuntexun yukakin: –Jatixuinda nun ana jamen bika teneyamanun menan jawa kushi xabakabi nuku yuidiwe, jabia min nukun Mesías Cristomenkainan– akabu 25 Jesúsun jatu kemakin yuikin: –Matunan, en matu yuia man ea ikunwanma ikimaki. En Epan kushipawen jawada pepa xabakabi en amiswen taexun en tsuamenkain man ea unantiduki. 26 Jakia man en chaxuwanmawen taexun man ea jawa ikunwainsmaki. 27 En chaxuwanen ea unankin en jui ninkakin ea chibanbainaibu eandi en jatu unaiin. 28 Eki chiti ikabu benuama en jatu jiwekuinmakubainxanaii. Padanxun tsuan jatu ea mebianma ixanikiki. 29 Ja inun, tsuabuda en Epa kushipa dasibi binuatun jabu ea yunua jatuwen nuikin en jatu mekejaidakubainai tsuan ea jatu mebintidubumaki. 30 Ea inun en Epa Dios ja dabe nun bestichai keskaki, dapaxkanaismadan– jatu wa 31 mishki tunkuwen tsakanun ixun judio xanen ibubun bitanaibun 32 jatuki dateama Jesúsun ana jatu yuikin: –Epa Dios anua dami midima pepa en matu uinmamiski. ¿Jadatu damiwen taexun man ea tsakanun ika ikanai?– jatu wa 33 –Pepawen taexun nun mia tsakamaki. Jakia juni bestibia mimebi min janchawen: “En Dioski”, ikin min Dios ichaiwen taexun nun mia aki ikaii– akabu 34 ana jatu yuikin: –Manakanwen. En Dios ichamaki. Diosun jancha yuixunikatun kenekin: “Ja idabeaibu pewanika jatu wakin Diosun jawen jancha jatu yunukin yuikin: ‘Man jatu medabewakubainaidan, man diosbuki’, ikin Diosun jatu yuiniki”, akin jatu kenexuniki, na kenedan, nun unankanaii. 35 Jaskawen taexun man danantidubumaki. Jaskaken jawen jancha jatu yunukin “Man diosbuki”, akin nixun 36 Diosun ea medibi waxun yudabu anu ea yununidan, ean yuikin: “En Diosun bakeki”, en ikaiwen taexun: “Min Dios ichaii”, ikin ea chitekin man kaneaii. 37 Jamen en Epan pepawai keska en akamakenan, en jancha ikunwanyamakanwen. 38 Jakia en Epan pepawai keska en akai en jancha man ikunwanma ibiakin en Epan kushipawen en dami pepawai ikunwankanwen. Ja dami ikunwankin en Epa ebe imis inun en jabedi imis man unantidubuki– jatu waya 39 ana achipananbun Jesús paxai 40 Jordán Jene pukei januxun Nashimanika Juanen jatu nashimakin taewani anu nun jabe kaken 41 ana midima jadi yudan kaian jaki xukuabu jatu yusian yuinamei: –Juanen damiwamabia dasibi Jesúskidi nuku yuishinadan, chanimaki– ikin 42 jadixun ichapabun Jesús ikunwanibuki.

Juan 11

1 Janua shinan Betania anuxun Marían chipu xeni ininipawen Xanen Ibu Jesúsun tae peukaxun jawen buwen tede axanai anu jawen betsa María inun Martabe jatun pui Lázaro jiwea janua isin teneaya 3 jau Jesús yuixuntanunbun jawen pui dabetan jatu yunua buxun Jesús jatu yuixunkin: –Xanen Ibuun, min jaibu min bechipaiaidan, isin teneikiki. Nukube kaxun uin kawe– akabu 4 Jesúsun ninkatan nun jawen tsumabu nuku yuikin: –Ja isinmanan tenankin debu wamaki. Jakia Dios inun jawen baken kushipa jatu uinmaxanun ika isin teneikiki– ikaya 5 María inun Marta inun jatun pui Lázaro bechipaijaidabiai 6 Lázaro isin teneai yuiabu ninkatan kayuama ana uxa dabei Jesús bashikushinxun 7 nun jawen tsumabu nuku ana yuikin: –Judea anu ana bunankanwen– nuku wa 8 –Yusinaan, judio xanen ibubun dama jadixun mishki tunkuwen mia tsakapai ishianbuki. ¿Jaskai jadidi min ana kakatsi ikai?– nun wa 9 nuku yuikin: –Xaba tibidan, 12 hora jayaki. Badidi xabatian tsuada kai uin pewabaini tsua juti itidumaki, na en mai anu xaba chaxa jayawen taeadan. 10 Jakia tsuada meshu medan biunma kaidan, juti itidubuki, eauma kai keskadan– 11 itan, –Nukun jaibu Lázaro ma uxaki. Datekin en bestenwain kaii– nuku wa 12 –Xanen Ibuun, ja juindukuin uxadan, mawama mainkiki. Kayamawe– nun wa 13 Lázaro mawakidi Jesúsun nuku yuibia unanma uxa bestiakidi nun shinaniki. 14 Jaska nun shinain unantan xabakabi Jesúsun nuku yuikin: –Lázarodan, ma mawashinaki. 15 En jadimaken ishinken en benimaii. Jaskadan peki, matunadan, ana xabakabi en matu ikunwanmai kaidan. Eki sinatabiaibu anua Lázaro uinun bukanwen– nuku waya 16 jaskaya nun jawen 12 tsuma kushipaya betsa Tomás tsupibu baken nuku yuikin: –Kawe. Jadia jabe mawadinun bukanwen– nuku waya 17 jaska ninkatan Jesúsbe nun kaya Betania dapixun: “Uxa dabe inun dabe ka Lázaro maiwashinabuki”, akin nuku yuiabu Jerusalén chaima kilómetro dabe inun besti anua judio xanen ibubu ichapa bexun jatun pui mawashinken Marta inun María kaxaibu jatuwen nuikin daewakin jatu nese wai beabun 20 Jesús juai bana ninkatan Martan itanun ika kai Jesúski nukui kaya Maríandi jawa ninkama jiwetan jiweken 21 jaki nukuxun Martan Jesús yuikin: –Xanen Ibuun, min nenukenan, en pui mawama ikeanshinaki. Jamapai shadabu min Dios ea akai ninkatan mia medabewakin mia axunmiski, en unanan– aka 23 Jesúsun yuikin: –Min puidan, ana jiwexanikiki– aka 24 januxun Martan yuikin: –Chanima jabiaskaki. Badi jawen jeneaitian mawabu Diosun yuda dasibi bestenwanxanaitian ana jiwexanai en unanaiin– ikaya 25 januxun Jesúsun ana yuikin: –Bestenwankin jiwemanikadan, jabia en eaki. Tsuabunda ea ikunwain mawabia ana jiwexankanikiki. 26 Jabu dasibi jiweyuxun ea ikunwain mawataskama ixankanikiki. ¿Na en mia yuiaidan, min ikunwain?– aka 27 –Jeen, Xanen Ibuun, min Cristo Mesíaski. Jawen bake yudabube jau jiweyuxanun Diosun yubanidan, jabia min miaki, en unanan. En mia ikunwaiin– atan 28 janua Marta jawen jiwe anu chintunkidan jawen betsa María june yuikin: –Nukun Yusinan ma juaki. Mia kenaikiki. Kayuwe– aka 29 Marían ninkatan benikaini jawen betsa Martabe kainkainaya 30 jawen mae anu jikidiama jabianuadi Marta jaki nukuxu anuxun Jesúsun manaya 31 judio xanen ibubun María daewai bea jawen jiwetan jabe maniabun Marían jawa jatu yuiama benikaini jawen betsabe jawaida buaibun jatu uintan shinain: –Mishki tanpe anua kaxai kaikiki– ikin chibainbun 32 Jesúski nukutan juinti nishma ja naman danti ixun Marían yuikin: –Xanen Ibuun, min nenukenan, en pui mawama ikeanshinaki– atan 33 judio xanen ibubube María kaxai bis ikaibun Jesúsun jaskaibu uin jatuwen uke medan nuijaidai jatube kaxakatsis ikin 34 jatu yukakin: –¿Jani man datanshinamen?– jatu wa –Xanen Ibuun, uinun kawe– abainabu 35 Jesús kaxakainaya 36 xanen ibubun uin yuinamei: –Uinwen, bechipaidiaikikidan– akaibun 37 jakia xanen ibu betsabu yuinamediai: –Juni bekun xuxawabiashina jau Lázaro mawayamanun xuxawati shadashina jawawen jaska watima damapaikiki– abainaibun 38 Jesús jatube kai kaxakunkainaya ana nui pae tsekekidani kakin mishki tanpe medan datantan mishki ewapawen bepushinabu anu kematan 39 –Bepenkanwen– jatu wa nemakin Lázaron pui Martan yuikin: –Xanen Ibuun, jamaki. Meyamananwen. Ma xaba dabe inun dabe ka chapui pisi mayaikiki– aka 40 Jesúsun kemakin yuikin: –Ewen dateyamawe. “Ikunwankin Diosun kushipa min uiaiin”, akin en mia dama yuibidanxudan, shinanwen– akaya 41 januxun mishki ewapawen bepushinabu bepenxunabu Jesúsun uintan naiudi teskanxun yuikin: –Epaan, min ea ninkaiwen taexun en mia pepawaii. 42 En mia yuka ninkatan min ea medabewakubainmiski. Min ea yununidan, na ebe mapubaunabun jau ea uinkin ikunwanunbun xabakabi en mia yukaii– itan, 43 jui kushipawen kenakin: –Lázaroon, jadi dakama taxniyuwe!– akaya 44 mawa tadiwen yabu kextu wakin sebikin utsi waxun jawen besudi beyabubiashinabu ana jiwei bestentan kainkidanaya Jesúsun jatu yunukin: –Jawen yabu dapekanwen, jau kanunan– jatu wa dapeabu jaskai Lázaro ana bestentan jiweniki. 45 Jatun bedubi Jesúsun jaska waiwen taexun judio xanen ibu ichapabu Maríabe bexun Lázaro mawashina Jesúsun ana jiwemai uinkin: “Jesús Diosun bakeki”, ikin ikunwainbun 46 jakia xanen ibu betsabun jaska waxu ikunwankatsi ikama fariseobu anu buxun jaska Jesúsun axu jatuki chaniabu 47 janua Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun fariseobu Junta Suprema kena jatube ichatan Jesúski datei yuinamei: –Ja juninan, jatu unanti wamakin dami tsuan jaska watiduma ichapa waikiki. ¿Nun jaska watidumen? 48 Nun nemama nuku jenekin keyutan dasibibun ikunwain jaki chiti iki keyutidubuki. Jaskaibun romano xanen ibubun jatun soldadobu midima bexun nukun Templo inun nukunabuya nuku yamawaxankanikiki– ikaibun 49 jakia na jabia baditian Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibujaida Caifásin jatu ninkatan yuikin: –Matunan, man jawa unanmaki. 50 Nukunabu jau paxkai sa iyamaxanunbun juni bestichai nukunabu mawaxunaya man pepakunkainxanai man jaska shinanmaki– jatu wanikiaki. 51 Jaska yubakaibu shinanmakinan, ibubis Caifásin shinanma jakia na jabia baditian Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibujaidawen taexun: “Jesús judiobu mawaxuntiduki”, akin Diosun Caifás jatu yuimaniki. 52 Na jaska yunuidan, jabu bestikidi ikama jakia Diosun bakebu paxka jiwea akeakeabu jabun ikunwainbu dasibi ichawaxanun ika medabewai Jesús nuku mawaxunxanai 53 Caifásin jaska jatu yuiaiwen taexun judio xanen ibubun Jesús tenanun ika yubakai taenibukiaki. 54 Judio xanen ibubu jaki jaskaibu janua Jesús xabakabi ana niama jatu anua kainkaini mae betsa Efraín anu janu jiweabuma dapi nuku iyuxun uxa ichapakin Jesúsun nuku besti yusianyan 55 Pascua judiobu nawai besimisbutian ma kemaya nawai taediama jatun beya chibain jau Dios ana jatuki sinatayamanun Dios daewai ibubis pepakatsi iki mae jatiubuma anua Jerusalén anu yudabu midima bexun 56 Jesúsun yusiain ninkakatsi ikin benabaunaibun Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun fariseobun Jesús achitan bichinun, iwanan, jatu yunushinxun jatu yuikin: –Jesús janiada bechitan nuku yuikanwen– ikaibuwen taea mae betsa betsapa anua beshianbu Templo jemaintin anua yuinamei: –¿Jesúskidi jawa min shinain? ¿Juimenkain? ¿Juamadaka?– ibaunbaunaibun

Juan 12

1 ja Pascua nawai besi ana 6 día ma ika kemaibun Jerusalén dapi Betania anu nukube Jesús ka Jesúsun Lázaro bestenwainma ana jiweawen taexun 2 jawen shinan chankankin jabun Jesús duawakin badi kaya piti midima nuku bawaxunabu tapu chanpa anu Lázaro inun jawen jaibuaibu Jesúsbe daka baxti ixun piaibun Martan piti betsa betsapa bebidan bebidanaya 3 januxun Marían xeni jene ininipa jawen xankama 300 gramo kesua jawen kena nardo jas kadujaida bexun Jesúsun taeki jukakin tae peuka dasibi jiwe napua iki inin shiamayaya jawen bu chaipawen tede akaya 4 nun jawen tsuma betsa Judas Iscarioten chipu Jesús jatu achimaxanaitun yuikin: 5 –¿Jaskakin jatu inantan 300 xaba daya peiti biamamen? Ja peiwen nuitapaibu medabewati shadabin!– ibiai 6 ja nuitapaibuwen nuiamadi jakia jatun nukun pei nukun kapankanki nun mekemabia eskadabe bi yumetsubiakunkaini 7 Judasin jaska yuiai ninkatan Jesúsun yuikin: –Ana jadi yuiyamawe, na eki tanaxun aduimaxun en mawa chaputima wakin bebunkidi duawakin ea puxaxukidan. 8 Nuitapaibu matube jiweabu man jatu duawapaketiduki. Jakia eadan, jawenchains man ea duawapaketidumaki– nuku wa 9 janua Jesús Betania anu jua judio xanen ibubun ninkatan Jesús besti uinun ikama Lázaro bestenwainmadi jabe uinun ika beabun 10 jakia Lázaro ana bestenwainmawen taexun xanen ibu ichapabun jatu jenebain Jesúsun jancha ninkakin ikunwanun ika paxkabainaibuwen taea datei Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu yubakai: –Lázaro dikabi tenantiki– ika yubakanibukiaki. 12 Jesús uxashini bestenkaini Jerusalénki kemai juai banabitan Pascuatian nawai besi beshian yudabu midimabun Jesús kenwanbainkin xenpan pei mextexun sanan sanan axunkubainkin jancha kushipawen yuibainkin: –Dios nukuwen nuikin nuku medabewamiski. Diosun kushipaya juai kenwanankanwen, nun Israelbun Xanen Ibu kayabikidan– iki jaki nukui buaibun 14 januxun Diosun jancha yuixunikan yuikin: “Jerusalén anuabuun, matun xanen ibu jawa keanma burro bake kamaki katsaumea juxanikiki. Dateama uinxankanwen”, jatu watan kenenidan, jabiaskadiai burro bake Jesúsun bechitan jaki katsaumekaini kai Jerusalén jikiaya 16 januxun ja dukun Jesús jaskai nun jawen tsumabun nun jawa ninkakin pewama iniki. Jakia chipu Diosun Jesús bestenwainmaken shinankin jaska dasibi ikima ja kenenibu inun kenwankubidanshinabu shinankin atimas jakidi nun ninkaniki. 17 Jabiatiandi Lázaro mawashina Jesúsun kenakin bestenwain uinmabun yudan kaian jabu jatuki chanikin jatu yuibaunbaunaibun 18 jawen jatu unanmati dami wakin bestenwanshiankidi ninkatan Jesúski nukutani beaibun 19 fariseobun jabun ikunwanma uin yuinamei: –Uinkanwen, nun jawawen ana jatu bepadanxun itimakidan. Dasibibun ikunwanbaini jaki dasikanikikidan– ikaibun 20 judiobubetan nawabu xuku betsa griegobun Dios kenwain jatube besi nawai Jerusalén anu beshianbu 21 Felipen mae Betsaida Galilea mai pakea anua griegonawabu jaki nukuxun yukakin: –Xanen ibuun, nun Jesúsbe janchakatsis ikaii– akabu 22 jatu bashiyubaini kaxun Andrés yuitan ja dabe kaxun jaskaibu Jesús yuiabu 23 Jesús juxun jatu yuikin: –Matun Juchi Kayabi Iyua Diosun jatu ea kenwanmakatsis ikaidan, ma kemaikiki, ikisdan. 24 Chanima en matu yuiaii. Jexe mai medan banama jawa bimitidumaki. Jakia mai uke medan bana jawen nami chapui dami jukuin yumetan bimijaidamiski. Eadan, en jaska keskayuaii. 25 Jamen tsuabunda jawen jiwea ibubis bechipai yaushidan, ibubis benuxankanikiki. Jakia tsuabuda jawen jiwea jawa yaushi nuiama ekidi ma shinan pewa ana jiwekuinxankanikiki, ikibi ikidan. 26 Tsuabunda ea duawakatsi ikinan, jau ea chibankubainunbunwen. Januxun ea chibankin ea duawaibudan, ebe jiwediaxankanikiki. Jaskawen taexun tsuabuda en Epa Diosun jatu duawaya janu en jiwexanai anu ebe idiaxankanikiki, jabun ea duawamisbudan– iwanan, 27 jaskai nun ninkaya Jesúsun jawen Epa yuikin: –Ikis jawenchains juinti metexekei en punu nishmajaidaii. ¿Jawa yuipa?– itan –Epaan, na en yuda jatu mepamatan en paxanun ea nichinwen, akin en mia yuitidubia jakia jabiaskatanun ika en juai min ea yubaniki– atan 28 ana yuikin: –Epaan, ewen taexun dasibibun jau mia kenwanxanunbunwen– akaya janua nai anua Diosun jui taxniaiwen yuikin: –En shinanwen min ma abiakubainaya ana jabiaskadi wakin en kena ana kushipa wakin miwen en ana jatu kenwanmakatsis ikaii– akaya 29 yudabu mapubaunxun ninkatan yuinamei: –Tin ikainkainimenkain– ikaibun jatiditun yuidiakin: –Diosun nai tsuma janchaimenkain– ikaibun 30 jaskaibu ninkatan Jesúsun jatu yuikin: –Na jui taxniai man ninkaxudan, ea medabewanun ika jancha taxniamaki. Jakia matu medabewanun ika jancha taxnixuki. 31 Na jabiatian yudabu unanti wakin diablo Satanás yudabu dasibibuwen xanen ibumis mebintan en udenxanaii. 32 Mai anuxun ea binikin sanankin nichinmabun jaskawen taexun dasibibu ninia keska wakin ea anu en jatu iwexanaii, jau ichapabun ea ikunwanunbunan– iwanan, 33 jaskai cruzkia mawaxanai jatube nukuki chanikin unanmaya 34 januxun mapubaunabu betsan yuikin: –Diosun jancha kenenibu anua uinkin nun manakamisdan, “Mesías Cristo jua matube jiwepakexanikiki”, akin kenenibukenan jaskakin: “Nukun Juchi Kayabi Iyua Mesías binikin sanankin nichinxankanikiki”, ikin ¿min jaska nuku yuixumen? ¿Jaskakenan, tsuamen, nukun Juchi Kayabi Iyuadan?– aka 35 Jesúsun ana jatu yuikin: –Ana uxa eskadabesi Dioskidi unanmanika xaba keskadan, matube jiweyuikiki. Jaskayuaya na jancha ninkai jiweyukanwen. Jamen bin nukawa keskai ma en kaken tsuabunda unandiabuma meshun achia keskai janida baiwen kai bai unanma man mextantidubumaki. Unaindakanwen. 36 Ja xaba man ebe ketaxamekatsis ikidan, man xaba jayayuaki. Ja xaba man jaya ninkatan ea ikunwankanwen– jatu watan junetan nukube kainkainiki. 37 Januxun jawen unanmati dami atimaska Jesúsun jatu uinmakin axunbiakubaina jawa ikunwanma inibuki. 38 Jaska wanunbadiaibukidi Diosun jancha yuixunika Isaíasin yuikin: “Yavé Diosuun, yudabu min kushipa min jatu uinmakubainmiski. Jakia nukun jancha tsuan ikunwanbumaki”, aniki. 39 Jaska inun, Isaíasin yuikin: “Jau uin pewayamanunbun inun jau shinan pewayamanunbun Diosun jatun bedu bekun keska wakin jatun juinti kushi waikiki. Jaskawen taexun Diosun yuikin: ‘Jatun shinan betsa watan ea ikunwainbu en jatu xuxawakeanaii’ ”, akin Diosun jancha ikunwantidubumakidi Isaíasin keneniki. 41 Januxun Isaíasin namai keskakin Jesúsun kushipa uintan jakidi chanikin jatu kenexuniki. 42 Isaíasin jaska keneniken judio xanen ibu ichapabun Jesús ikunwainbun inun xanen ibujaida binuabu jatidibundi ikunwanbiai: “Jau nukun ichati anua taxnimakin nuku nichinyamaxanunbun”, ika fariseobuki datekin yuda ichapabun Jesús ikunwainkidi xabakabi yuiama iyunibukiaki, 43 Jesús shinanbiakin jawenabu kenwanmayukatsis ikin Dioskidi bexmas kenwankin dateyabi shinankinan. 44 Januxun jancha kushipawen Jesúsun nuku yuikin: –Tsuabunda ea ikunwankin ea besti ikunwanma jakia en Epa jatun ea yununidi ikunwankanikiki. 45 Jabiaskadi wakin ea uinkin jatun ea yununidi unandiakanikiki. 46 Yudabu mai anua jatu ikunwanmatanun ika xaba keska en juniwen taea tsuabunda ea ikunwain meshu medan jadi jiweama keska ixankanikiki. 47 Jakia yudabu kupinun ika juama jatu medabewanun ika en juniwen taexun en jancha ninkabiakin tsuabunda chibanmaken ikis en jatu kupiamaki. 48 Jakia en jancha danankin bechipaiabuma jabuna kupiti ma jayaki. Xaba jawen jenea unantitian en janchawen taexun Diosun jabu jatu kupixanikiki. 49 Eanan, en shinanen en matu yusianmaki. Jakia Epa Diosun ea yununitun ea yunua yusinkin en matu yuimiski. 50 Ean en Epan jancha en unainan, jadan jiwea keyutima jayaki. Jaskawen taexun en matu yuiaii, jaska en Epan ea yunukin yuinidan– akin nuku xabakabi yuiniki.

Juan 13

1 Pascua nawai meshukidi ixanaitian yudabu jenebaini jawen Epa Diosbe ana dasi kaxanai ma kemai Jesúsun unain na mai anua jabun ikunwainbu bechipai jatuwen nuikunkaini jaska bestiwenma jakia nun jawenabuwen taea nuiyabis mawakin nuku uinmaniki. 2 Januxun badi kaya meshu medan Jesúsbetan nun piaya jabiatiandi Judas Iscarioten Jesús jatu achimaxanai diablo Satanásan Judas shinanmaya 3 mai jidabi anua dasibi Epa Diosun Jesús xanen ibumakatsi yununi Dios anua juni ana jawendi chintun kainxanai Jesúsun unain 4 nukubetan pibiai pia jenetan benikauan jawen sanpu tadi pekatan jawen datekede iti chaipa bitan chiabukukin tadankin mestenwantan 5 januxun kencha ewapaki unpax juxketan nun jawen tsumabu nuku juchukin taewakin jawen datekede itiwen nuku jutekede akubauni 6 Simón Pedroki kematan anun ikaya nemakin yuikin: –Xanen Ibuun, min en yusinanki. ¿Jaska wakin min ea juchunun ika ikai?– aka 7 –Ikis en matu akai min unanmaki. Jakia chipu min unanxanaii– aka 8 Pedron ana yuikin: –Duawakin ea juchuwe, iwanan, en mia yunuamaki– aka Jesúsun nemakin: –En mia juchuamadan, min enabu kayabi itudumaki– aka 9 Simón Pedron yuikin: –Jaskakenan, Xanen Ibuun, ea juchu bestiama ea mechukin ea buchudiawe– aka 10 Jesúsun kemakin: –Tsuabuda dama nashitani juidan, jawen tae besti jau ana juchuki bestinunbunwen. Jaskadan, man ana detsismaki. Jaska keskai en janchawen taea besti man pepaki, mawaida dasibimadan– nuku watan 11 Judasin jatu achimaxanai unankin jaska nuku yuiniki. 12 Januxun nuku juchuxun jutekede akin menetan jawen datekede iti pekatan jawen sanpu tadi chaipa ana sawetan ana daka baxti ixun nukubetan pikin nuku ana yuikin: –¿En dama matu axudan, shinankin man unain? 13 Chanima ea kenakin: “Yusinaan inun Xanen Ibuun”, akin man ea kenamisdan, jabia en eaki. 14 Ea en matun Yusinan inun matun Xanen Ibubiatun en matu juchukin duawakin en matu uinmaxu keska wakin matudi duanamei juchukinain keskakubainxankanwen. 15 Na ean eska wakinan, jabiaskadi wakin man axanunbun en matu bebunkidi uinmaxuki. 16 Chanima en matu yuiai ninkakanwen. Dayakapan jawen tsuma binuinsmaki. Jaska inun, tsuada yunua jawen yunua axunkin binuinsmadiki. 17 Na jaska en matu yuiai tsuabunda ninkatan jawen jiwekin jabun aki benimakubainxankanikiki. 18 Na jaska janchaidan, matu dasibikidi en janchamaki. Ean en matu katunixun en unaiin. Jamen ekidi Diosun jancha yuixunikatun ea dayuikin: “Ebetan pibiakin ea detenun ixun shinainkiki”, ini keskai jaska ekidi kenenibu yuiaiwen taea chanima matu bestichaitun man ea jabiaskadi wakatsis ikaii. 19 Ea en inidan, man ikunwanxanunbun jaska ea waxanaibu bebunkidi en matu banabimai chaniaii. 20 Chanima tsuada en kenaya en yunua ka jabun jatun jancha ninkakin ikunwankin jatu duawakin eadi jabiaskadi wakin jatun ea yununidi jabiaskadi waxankanikiki– nuku wai 21 janua Jesús jawen juinti metexekei nishmajaidakin xabakabi ana nuku yuikin: –Chanima jadatuda bestichaitun man ea jatu achimai kaii– nuku wa 22 nuku jawen tsumabu betsakidi janchai unanma e itan nun beisina akeakeaya 23 Jesúsun ea bechipaijaidaiwen taea en pekachu Jesús baxti ika dakaxun piai 24 Simón Pedro en beisa jawen metutiwen Jesús ea yukamakin: –¿Tsukidi janchaimenkain? Yukawe– ea wa 25 dabekekauan texkitan Jesús yukakin: –Xanen Ibuun, ¿tsuamen?– en wa 26 baxexendi Jesúsun ea besti yuikin: –Misi pukuxun en inainan, jaki– ea watan misi bixun tewe inun yuchi mutsaki pukutan Simónen bake Judas Iscariote inan 27 piaya Satanás Judasin shinan medan ma jikiawen taexun Jesúsun Judas yuikin: –Min jaska shinainan, jawaida aditanwen– aka 28 ninkatan jawa yuiama jawaida kainkaini meshu medan janida Judas kaken jaska wakin Judas Jesúsun yunua kaken nukubetan pi unanbumabia betsan shinain yuinamei: “Judas pei mekenikadan, ‘Nawakin piti ana bitanwen’, akin Jesúsun yunuxuki”, iake iakeaibun betsandi shinankin: “ ‘Nuitapaibu peiwen jatu medabewatanwen’, akin Jesúsun yunuxuki”, iake iakediakin shinainbun 31 janua Judas kainkainken Jesúsun nuku yuikin: –En jatun Juchi Kayabi Iyua en kushipa jayaki, jawen taexun natian Diosun ea jatu unanmaidan. Jaskawen taexun Diosun kushipa en jatu unanmaii. En jatun Juchi Kayabi Iyua Diosun jatu unanmaikiki, ewenan. Jaskaken jau unanunbun manama jawaida akikiki– iwanan, 33 –En bake kayabibuun, ana jatixuinda en matube niamaki. Jakia uxa eskadabes ka ea benakin man ea bechiama ixanaii. Jaska judio xanen ibubu en yuishina keskadan, en matudi yuiai ea ninkakanwen. Janu en kai anu man katidumaki. 34 Jaskawen taexun jawen yunuti jancha bena en matu bashixunkin yunubainaii. Jaska matuwen en nuiai keskaidan, jabiaskadiai matubus nui duanamepakediaxankanwen. Jaskai shinananain man nuibukuain 35 matu uinkin man jaskai en tsumabu kayabi dasibibun matu unankubainxankanikiki– nuku waya 36 januxun Simón Pedron Jesús yukakin: –Xanen Ibuun, ¿min jani kai?– aka –Janu en kai anudan, ikis min ea chibantidumaki. Jakia chipu min ea chibanxanaii– aka 37 Pedron ana yuikin: –Xanen Ibuun, ¿jaskakin en mia chibantidumamen, ikisdan? Eadan, en mia mawaxuntiduki, miwenan– aka 38 Jesúsun Pedro ana yuikin: –¿Chanima min ea mawaxuntidumen?– iwanan, –Jaskamajaidaki. Chanima en mia yuiai ninkawe. Penadiama takada keui taediama eki dakekin: “Ja junidan, en ja unanmaki”, iki dabe inun bestiki eki dakekin min yui kaii– akin

Juan 14

1 nukudi Jesúsun yuikin: –Na jaska en chaniayadan, juinti metexei dateyamakanwen. Dios ikunwankin eadi ikunwankanwen. 2 En Epa Diosun jiwe anu teke xaka ichapa jayaki. Jawen jiwe jaska jayamaken en matu yuiama ikeanaii. Jaskaken janu jiwei man niti ikama ixanun en matu pewaxuin kaxanaii. 3 Janu matudi ka en jiweai anu man idiatiduwen taea kaxun bebunkidi en matu pewaxuin kaxanaii. Ana juxun en matu iyuxanaii, janu nun jiwenunbunan– itan 4 –Matunan man unaiin, ja baiwen en kaidan– nuku waya 5 Tomásin yukakin: –Xanen Ibuun, janu min kaxanaidan, nun unanmaki. ¿Jaskatan jawen kati bai nun unanxanai?– aka 6 Jesúsun kemakin: –Jawen kati bai inun jawen chanima unanti inun jawen jiwekuintidan, jabia en eaki. Ea besti ikunwankin chibain Epa Dios anu man jikitidubuki. 7 Jaska inun, man ea unanti wakubainaidan, en Epa Diosdi man unankubainaii. Natian ea tapinkubainkin Epa Diosdi man uindiakubainaii– nuku waya 8 ninkatan Felipen yukakin: –Xanen Ibuun, Epa Diosdan nuku uinmawe. Uintan nun mia ana bikawamaki– aka 9 –Felipeen, jatixun en matube jiwebiakunkainai ¿min ea unandiamamen? Chanima ea uinkin Epa Diosdi man uiaiin. ¿Jaskakin: “Epa Dios nuku uinmawe”, akin min ea yukai? 10 Epa Dios inun ea, nun dasiadan, ¿min shinanmamen? En shinanen akin en matu yuismaki. Jakia Epa Dios ebe ketaxamexun ea yunukin jawen daya ea amamiski. 11 Epa Dios inun ea nun dasiadan, ikunwankanwen. Jaska en jancha besti ninkatan man ikunwantidumadan, en dami matu unanti wamakin atimaska en amiswen taexun ikunwankanwen, nun dasiadan. 12 Chanima en matu yuiai ninkakanwen. Tsuabunda ea ikunwankin en jaska amis man adiakubainxanaii. Ja inun, en Epa Dios anu en kaxanaiwen taexun en kushipayabun ea medabewakin jatu ikunwanmakin dami atimaska ewapa wakin ea binuxankanikiki. 13 En kenawen taexun tsuabunda jamapai Epa Dios man yuka en jawen baken en matu axunxanaii, en Epan kushipa matu uinmakinan. 14 Jamapai tibi en kenawen man ea yuka en matu axunxanaii– iwanan, 15 ana nuku yuikubainkin: –Chanima man ea bechipaiaidan, jaska en matu yusinkin yunumis shinankin en jancha man chibankubainxanaii. 16 Man jaska wakubainaya en matu yukaxuna Medabenan Bena betsa Diosun matu anu yunuxanikiki, jau matube jiwei ikibi ipaxanunan. 17 Medabenan Benadan, jawen Yushin Chanima Unanmanikaki. Mai anu yudabun jawa unanbuman inun uianbuman Medabenan Bena ikunwankin jaibuwatidubumaki. Jakia natian matu dapi jiwea chipu matube uke medan jiwexanaiwen taexun Diosun Yushin Chanima Unanmanika man ma unaiin. 18 Jaskawen taexun eanan, bashikin bake ibuuma keska wakin en matu jenebainamaki. Jakia ana matube iki en ana chintunkidanxanaii. 19 Mawaida jatixuinda yudabun ea uianma ixankanikiki. Jakia matunan, man ana ea uinyuxanaii. Ja inun, en ana matu jiwexunaiwen taea matudi man jiwediakunkainxanaii. 20 Ja xabatian jaskakain en Epaki en dasia man unanyan janua matuki ana nukui en matuki dasidiatan en matube nipakexanai man unanxanaii. 21 Jaskaken tsuabunda en yusian ninkakin chibankubainkin ea unanmai chanima ea bechipaikubainxankanikiki. Jaska inun, tsuabunda ea bechipaiaibun en Epa Diosundi jatu bechipaidiaxanikiki. Jaskaibu xabakabi en jatu unanmaxanaii, jabun chanima ea bechipaiaibudan– nuku waya 22 Judas betsan yukakin: –Xanen Ibuun, ¿jaskakin yudabu dasibi uinmama min nuku besti ana uinmaxanai?– akaya 23 Jesúsun kemakin: –Tsuabunda ea bechipaikinan, en yusian jancha chibankanikiki. En Epan jatu bechipaiaya ea inun en Epa jua nun jatuwen jiwexanaii. 24 Jakia tsuabunda ea bechipaiabumadan, en yusian jancha chibanbumaki. Na jancha en matu yusian man ninkakubainaidan, enamaki. En Epa jatun ea yununitun janchaki. 25 Natian matube jiwexun en matu yusinyukubainaii. 26 Jakia jawen Yushin Pepa matun Mekenan Bena en kenaya en Epa Diosun yunua juxun jaska en matu yusinkubainmis dasibi en matu yuiai ana xabakabi matu shinanmakubainxanikiki. 27 En janchawen datei matun juinti nishmayamakanwen. Diosun unanuma jawen uke medanu unanumati en matu inaiin. Jaska yudabu jatun shinanwen jiwekin unanumai jiwemisbu keska matu inanma jakia Dios anua daewanika kayabi unanuma en matuki bashiaii. 28 “Ka matu anu en ana juxanaii”, ikin en yuiai man ma ea ninkaxuki. Janua Epa Dios xanen ibun ea binuawen taea janu en kaxanaii. En Epa anu en kaxanai man ninkaiwen taea man benimakeanaii, chanima ea bechipai kayabidan. 29 Na eska bebunkidi en matu yuiai chipu ikai uinkin en matu jancha wai shinankin man ea ikunwanxanaii. 30 Jakia mai anu yudabu yununika diablo Satanás ma juaiwen taea ana jatixuinda en matube janchamaki. Satanásan ea mei ewen kushipatidumabiaken jau shinanxun ea jaska wayununwen, chanima Epa Dios bechipaikin jaska ea yunua en axunmis yudabu en jatu uinmai kaidan. Jaskaki. Benidikanwen, nenua nun bununbunan– nuku wa

Juan 15

1 nun benibaunaibu nuku ana yuikin: –Ana betsa matu yusinun ninkayukanwen. Eadan, en uva bana nia jawen taxu kayabiki. En Epadan, miban ibuan mekekin meudumiski. 2 Jatidi mebi tibi bimi jayamaken mextexun putamiski. Jakia jawen mebi tibi bimiyamis ana bimijaida wakin jawen ibuan bumextekin pewamiski, jau ana katakutan bimijaidanunan. Ea ikunwainbu en Epa Diosun jabiaskadi waxanikiki. 3 En jancha en matu yusiain man ikunwainwen taea man ma shinan betsa jaya man ma xunpinjaidaki. 4 Jakia jawen taxu anua jawen mebi betsa meskea ana jaska bimitidumaki. Jabiaskadi wakin ea jenebainkin man Dios benimawatidumaki. Jaskaken en matu putama keska wakin eadi putayamaxankanwen. 5 Eadan, en miban taxu keskaki. Matudan, man jawen mebi keskabuki. Ebe jaibunamekin bimi ichapaya keskakin man Dios benimawatiduki. Eauma man jawayatidumajaidaki. 6 Ea jaibuwama ewen pechiadan, jawen mebi bimiuma mextetan putaima badin xana washina ichawaxun kua keska wakin Diosun chi anu jatu udenxanikiki. 7 Janua matudan, ebe ketaxamexun en jancha shinankin unanjaidai jakimama chibankubainkin jawada bikatsis ikin man Dios yuka matu axunxanikiki. 8 Jaskai duapanankin Diosun kushipa man jatu kenwanmaidan, bimi ichapayai keskakin chanima en tsumabu kayabi xabakabi man ixankanaii. 9 Eanan en matu bechipaiaii, jaska en Epan ea bechipaikin akai keska wakinan. Jaskawen taea ea putapakeyamaxankanwen, en nui man jayawen taeadan. 10 Jawen jancha en chibanyan ea bechipaikin en Epan ea putaismaki. Jaska keskadi wakin en yunua jancha man chibanyan matu bechipaikin en matu putamadi ixanaii. 11 Shinan chankain man ebe benimajaidanunbun jawen benimati jancha en matu yuiaii. 12 Tsuada jawen jaibuaibuwen nuikin bechipaikin jatu medabewai mawaxunai tsuan jaskakin ana betsan binutidumaki. En jancha man chibankubainai man en jaibuki. Eskaki, en matu yunuaidan. En matuwen nuikin bechipaimiski. Jaska chibankin betsabuwen nui bechipainamekubainxankanwen. 15 Jamen betsadan, jawen dayakidi jawen dayadubu xanen ibun jatu xabakabi tapinmaismaki. Jakia dasibi en Epan ea yuia en matu unanmaiwen taexun yunubiakin en dayadu wakin matu kenama en jaibuwakin en matu kenaii. 16 Man ea katuama ean en matu katuniki. Jaskawen taexun en matu yunuaii. Kaxun jatu yusinkin man bimi ichapa wai keska wakin en tsumabu jatu wakin jau chintunyamanunbun jatu kushipa wakubainxankanwen. Jaska wakin en kenayaxun Epa Dios jamapai tibi man yuka matu axunxanikiki. 17 Na jaska en matu yunuai keska wakinan, jabun ea ikunwain betsabube jatuwen nui bechipainamekubainxankanwen– iwanan, 18 ana betsa nuku yuikin: –Jabun shinain keska man shinanyan ea ikunwanbuman matu bechipaikeanaii. Jakia ikunwanbuma anua en matu katuni jabun shinain keska man ana shinanmawen taexun ea dukun dananshinxun matudi danandiaxankanikiki. 20 En matu yuixudan, shinaindakanwen: “Dayakapan jawen tsuma binuismaki”, akin en matu yuixuki. Jaskaken ea ichakawanixun jabiabundi matudi ichakawaxankanikiki. Jakia betsabundi en jancha ninkanixun matun janchadi ninkakin adiaxankanikiki. 21 Jatun ea yununi jabun unanbumawen taexun na jaska tibi matu wakinan, man ea chibainbuwen taexun matu axankanikiki. 22 En yusin jua janchamaken jabu na mai anu jiweabun ibubis shinain: “En pepaki”, itidububia eskatian ana jaska waxun jatun chakabu ibubis juntantidubumaki, mekeidan. 23 Jaska inun, ea danankinan, en Epa Diosdi danandiakanikiki. 24 Ja inun, jatu anuxun en jawa jatu jaska waxuanma chakabu shinanma ikeankanaii. Jakia tsuan jaska jatu anuxun jaska waxuinsmabiaken Diosun kushipa jatun bedubi en ma jatu uinmabia uinbiakin ea inun en Epa danankanikiki. 25 Jaskaken Diosun jancha yuixunikan yuikin: ‘Jawamawen taexun ichakawakin ea dananibuki’, iwanan, keneni keska menekin ea danankanikiki. 26 Januxun matudi danainbun en Epa anua mekenan betsa matu anu en yunua janua Yushin Chanima Unanmanika juxun ekidi matu unanmai ea janchaxunxanikiki. 27 Ja inun, matudi en taxnikidanai anua tapin man ebe ikunkidanshinadan, man ekidi janchai chaninikabudiki– iwanan,

Juan 16

1 ana betsa nuku yuikin: –Chipu jabun matu ichakawabu man ekidi jakimama shinan betsa wama man chintunyamaxanun bebunkidi en matu yuiai ninkaidakanwen. 2 Janu ichati jiwe anuxun matu danankin nichinkin nukunabu matuki dakemaxankanikiki. Ja inun, betsabun shinain: “Nun Dios medabewaii”, ikin tsuabuda matu betsa betsapa detekin 3 en Epa Dios unanma eadi unanbumawen taexun matu jawa unanma ichakawaxankanikiki. 4 Matu jaska waibuaibu en matu yuini matu shinanmai buaibuwen taexun bebunkidi en matu yuiaii. –Matube bebunkidi nibiaxun jaska xabakabi en matu yuiama iyuniki. 5 Jakia natianan, jatun ea yununi anu en samama kaiwen taexun ikis en matu yuixuki. En matu yuia ninkatan matumebi shinain juinti nishmaxun: “¿Jani min kaxanai?” man ea wamaki. 7 Jakia chanima en matu yuiai ninkakanwen. En matu kaxuanmakenan, Mekenan Bena matu anu jutidumaki. Jakia kaxun Mekenan Bena matu anu en yunuxanaii. Jaskawen taea en kayadan, matudan, man pepakunkainxanaii. 8 Ja Mekenan Bena juxunan, yudabu mai anuabu xabakabi Dioskidi chakabuwamisbu inun, jabun Dioskidi chakabuwama pepa wamisbuma inun, tsuabuda Diosun unanti watan kupixanai jatu unanmaxanikiki. 9 ¿Tsuabumen, Dioskidi chakabumisbudan? Jabun ea ikunwanbumadan. 10 ¿Tsuamen, Dioskidi chakabu jayamadan? En eaki, en Epa anu en kaken man ana ea uianma ixanaidan. 11 ¿Tsua axanimenkain, Diosun unanti waxun kupikinan? Na yudabu mai jidabi anu maniabu jatu xanen ibuxunmis ma unanti wanixun kupixanikiki. 12 Ana jancha ichapa en matu yusinkubainpanan jati man tsuma keyutidumaki. 13 Jakia chipu Yushin Chanima Unanmanika juxun chanima dasibi matu yusinkin mextanmaxanikiki. Jawen shinanen janchama jakia ekidi dasibi ninkatan jawada ixanaidi matu xabakabi unanmaxanikiki. 14 Ja Yushin Chanima Unanmanika jamebi juama en kushipa bitan matu unanmakin inankin matu kushipa waxanikiki. 15 Dasibi en Epa jayadan, enadiki. Jaskawen taea: “Yushin Chanima Unanmanika ena bitan matu unanmaxanikiki”, akin en matu yuixuki– iwanan, 16 –Jaskaida jatixuinda ka en jadi i iyamaki. Jakia samamajaida nun ana uinananxankanaii– nuku wa 17 mawa ana bestenxanaikidi janchai nun unanma yuinamei: –¿Jawa nuku yuikatsi ikimenkain? “Ana eskadabes ea uianma janunkain ana uxa eskadabes kaya man ea ana uinxanaii”, ikai inun: “Dios anu en kaxanaiwen taeadan”, ikin ¿jaskada nuku yui ixumen? 18 “Ana uxa eskadabesdan”, ¿jawamen? Jadakidi daki yui ikikika!– nun ike ikeaya 19 nun yukapaia unankin nuku yuikin: –En janchawen taea man yuinameaidan, 20 chanima en matu yuiaii. En mawaken ea manui kaxai man juinti nishmaken jabun ea ikunwanbuma benimajaidaxankanikiki. Jakia matudan, en mawaken matun juinti nui jenetan man benimajaidaxanaii. 21 Jaska inun, ainbu tuya bake kainkatsi punu nukai shinan chankainsmaki. Jakia kaintan: “Peki”, ika benimai isin jakimamisbuki. 22 Jabiaskadiai ikis man punu nukaki. Jakia en ana juaya man benimajaidaya matun benima pae tsuan matu mebintidubumaki. 23 Jabiatiandi ea uinkin man ea jawa yukama ixanaii. Jakia en Epa Dios man yuka ewen taexun matu medabewaxanikiki. 24 Ea ikunwankin taewabianixun en kenawen taexun man Dios yukadiamajaidaki. Na jabiatian en kenawen taexun Dios yukakin taewadikanwen. Jaska wakin man yuka matu axuan man benimaxanaii– iwanan, 25 januxun ana nuku yusinkin: –Jancha junea miyuiwen en matu yusinkubidanshinaki. Jakia ana jancha juneawen yusianma janu xabakabi en matu unanmaxanai ma kemaikiki. Jaskakainshinxun en Epa Dioskidi janu xabakabi kayabi en matuki chanixanaii. 26 Jabiatiandi Dios en ana matu yukaxunama ixanaii. Janu matumebi ibubis en kenawen taexun man yukakubainxanaii, 27 en Epa Dios matuwen nuikin bechipaiaiwen taexunan. Dios anua en juni ikunwankin man ea bechipaiaiwen taexun Epa Dios matuwen nuikin matu bechipaidiaikiki. 28 Jamen en Epa Diosun besuudia kainkidani na mai anu yudabube jiwenun ika en juni jaska ea yununi menetan natian ana jawendi kakin na yudabu en jenebainaii– nuku waya 29 januxun jawen tsuma betsan yuikin: –Chanima na jabiatian xabakabi nuku yui ana miyui jancha juneawen min janchamaki. 30 Janunkain chanima mikidi nun unaiin. Nun mia yukadiama unankin nukun shinan min unain inun jamapai tibi min unainwen taexun Dios anua min junidan, nun ikunwaiin. Jaskawen taea min Diosun bake kayabiken tsuan nun ana mia yukai bika teneamaki– aka 31 jaska waya Jesúsun nuku ana yuikin: –¿Natian janu man ma ea ikunwain? 32 Man ea jaska wabiai janu man datei paxaidan, ma kemakanikiki. Uindakanwen, janu dasibi sa ikin man bestibu ea dapaxkabainkin man ea jenebiabaina eadan, en emestimaki. En Epa ebe ketaxamexun ea jeneamaki. 33 Ea jaibuwai eki dasia man dateama unanuma jiwexanun na jancha en matu yuixuki. Mai anuxun ea ikunwanbuman matu ichakawadiaibun dateyamaxankanwen, en ma jatu maemakin binuniwen taeadan– nuku watan

Juan 17

1 janua naiudi teskanxun uinkin nuku ninkamakin yuikin: –Epaan, janu min ea yubanidan, januki. En min bake mawai medabewakin ewen min kushipa jatu uinmawe, jatu en mia kenwanmaxanunan. 2 Mai jidabi anua jawen yudabu dasibi yunuti kushipa min bake min ea inaniwen min jatu katuni en jatu jiwekuinmaxanaii. 3 Min mia besti Dioski, chanimadan. Jesucristo Mesías min yununidan, en ea bestiki. Nuku unantan na jiwekuinyanwen jiwexankanikiki, ikibi ikidan. 4 Yudabu anu en mia dayaxunun min ea nichini mia axunkin keyukin mia duawakin en mia jatu kenwanmakubainshinaki. 5 Epaan, eskatianan, mai nun damiwadiama min besuunbia en xanen ibui taeaitian en chaxakapa jawendua jayani keska jabias ea inanxanwen. 6 Yudabu dasibi anua jatu katuxun min ea yunua min Dios kushipa dasibi binu keyua nuikipakidi en mia jatu unanmakubainshinaki. Jaska inun, mina katuxun min ea jatu inanidan, min jancha ninkamisbuki. 7 Min jancha min ea yununi ma en jatu yusianki. Jaskawen taexun dasibi en jancha minadan, ma tapianbuki. Chanima min ea yunua mianua en juni unankin ikunwan chakayamakanikiki. Jaskawen taexun min kushipa inun min yusinti mianua juai unankanikiki. 9 Jamen enabudan, en mibe jatu janchaxunaii. Jakia ea ikunwanbumakidi en mibe jatu janchaxunamaki. Ja inun, mina watan min ea yununidan, jadan minabuki. Jaskawen taea dasibi enadan, minaki. Janua minadan, enadiki. En kushipa jatu medanua uinxankanikiki. 11 Natianan, ma mia anu en mibe iki kaii. Na mai anu en ana jatube jiwekunkainamaki. Jakia enabudan, na mai anu jatube jiweyukubainkanikiki. Jaskawen taexun Epa medibi pepa bestituun, min kena kushipawen ea jatu mekexunxanwen, ja kena kushipa min ea inaniwenan, nun paxkama keskadiai jau jabudi paxkamadi idiakubainxanunbunan. 12 Na enabudan, mai anua jatube jiwexun min kena kushipa min ea inaniwen chakabu nemakin en jatu mekekubidanshinaki, jawa jatu benuamadan. Judas besti jaska jakidi kenenibu keska aki ma benuni iki kaxuki. 13 Mianu kakatsi en benimajaidaii. En jatu putabaindiama jau jabun ea ninkakin jabias en benimai keskai jau idianunbun en mibe janchaii. 14 Mikidi en jaibuaibu en jatu yusianyan jabun shinan betsa wai pepaibu jabun ea dananmisbun ea jatube dananmisbuki, nun yudabun shinan keska jayamakenan. 15 Jabiaskabiaken: “Ikunwanbuma anua jatu dapaxkamabainwen”, iwanan, en mia yukamaki. Jakia jau diablo Satanásan jatu padanyamaxanun jatu nemaxunkin mekexanwen. 16 Ja inun, na mai anua Dios ikunwanbuma en jatu keskamawen taea ea ikunwainbudi jatube jiwebia jabu keskamadiki. 17 Min jancha chanima kayabiki. Ja chanima janchawen min medibiki. Min jancha jaskawen taexun jatu medibi wawe, jabun min jancha chanima chibanxanaibudan. 18 Jaska inun, na mai anu mia unanbuma anu min ea yununi keska wakin en jaibuaibu jabiaskadi wakin na mai anuadi en jatu yunudiaii, jau mikidi jatu yusinkubainxanunbunan. 19 Jatuwen taea ea dukun iki en jatu medibixunxanaii. Jaskawen taea chanima jabudi jau min jancha chanima kayabiwen medibidianunbunan, jawa kanetimadan. 20 Na en jaibuaibu besti shinankin jabukidi besti en mia yukaxunamaki. Jakia jabun jatun jancha kakape ninkatan ea ikunwanxanaibudi en mia jatu yukaxunaii, min jabudi mekekubainxanunan. 21 Jaskai mia inun ea dasia nun bestichai keska jiwea jabudi nukuki dasiabu jabiaskadi wakin min jatu medabewaxanun en mia jatu yukaxunaii. Min jatu jaska wa jabu xukuxun ea ikunwainbu mai jidabi anu min ea yununi unantidubuki. 22 Jaska mia inun ea dasinixun nun jabiaskas shinanmis keska wakin enabu jabiaskadi min jatu shinanmaxanun, iwanan, min kushipa min ea yununi en ma jatu yunuaki. 23 Mia inun ea nun dasiniken jabubedi en dasiaya jabu yuda bestichai keska jau ixanunbun en mia jatu yukaxunaii. Jaskaibu mai jidabi anuabun jatu uinkin min ea yununi inun jaska wakin min ea bechipaimis jabudi min bechipaidiaidan, jabun unantidubuki– iwanan, 24 Epaan, mai damiwakin taewadiama min ea bechipaikin ea chaxakapa jawenduawakin taewani min jabiaskadi ea wai jau ebe jiwekin uinxanunbun jabu min ea yununi ebe jatu jiwemaxanwen– iwanan, 25 Epaan, min kaneismaki. Mai jidabi anu yuda jiweabun mia unanbumabiaken ean, en mia unaiin. Na ebe mapuabun min ea yununi unankanikiki. 26 Jaska inun, mikidi min kushipa binu keyua en jatu unanmapakeaiwen taexun ana mikidi en jatu unanmakin jeneyamaxanun min ea bechipaimis keskai jau jabudi bechipainamei jeneama ixanunbunwen, nuikipaidan. Jaska jayabuwen taea ea en jatu anua kainkainama ixanaii– itan

Juan 18

1 Diosbe nuku janchaxuni menetan januxun nuku kainmabainkin paxku debu jawen kena Cedrón Jesúsun nuku pukemabaini janu miban xukua mishkiwen kenenibu anu ukemedan nun jabe jikiken 2 janu Jesúsbe nun ichakunkainmis anu jabianu nun ana ichaken janu Judasin unanjaidai 3 jadi jatu iyui Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun fariseobubetan jatu yunuabu jatidi Templo mekenikabu inun romano soldadobu xuku betsa Judasin jatu iyua jatun detetiya mesebaini bin dekutan chaxa dakabainaibun 4 Jesús achi beaibu dasibi ma unainwen taea nuku bebun Jesús nitan jatu yukakin: –¿Man tsua benai bekanai?– jatu wa 5 jabun achi beaibun betsan Jesús kemakin: –Jesús Nazaret anuadan– akaya Jesúsun ana yuikin: –Jabia en eaki– jatu waya Judasin jatu achimai kai jawaidakain ma jabe niken 6 jaskai Jesús janchai ninkatan chixtekidi xekibaini di ikaibun 7 Jesúsun ana jatu yukakin: –¿Tsuadaka man benai bei ikanai?– jatu wa ana jabiaskadi jabun yuikin: –Jesús Nazaret anuadan– akaibun 8 –“Jabia en eaki”, akin en ma matu yuixuki. Man ea besti benaiwen taexun en jaibuaibu jatu meyamakanwen, jau bununbunan– jatu wa 9 bebunkidi Jesúsun yuikin: “Epaan, min ea yununi en tsua jatu benuamaki”, akin Jesúsun yuixuwen taexun: “En jaibuaibu meyamakanwen”, akin Jesúsun jatu nemaniki. 10 Januxun Simón Pedron jawen nupe chaipa sitan Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibujaidatun tsuma Malco mapexpaikin maebain pabinki yusiudia paxteaya 11 nemakin Jesúsun Pedro yuikin: –Ana jatu meama min nupe ana jawendi usunwen. En Epan jaska ea yununi jabiaskadi wakin ea yumanwankanikiki. Ea yaushiyamawe– aka 12 januxun jatun xanen ibu capitánbetan romano soldadobu inun Templo mekenikabun Jesús achixun menextan 13 iyukin ja dukun jatun xanen ibu Anásin jiwe anu iyuabun jawen dais Caifás na badi bestichai Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibujaidatun 14 bebunkidi judiobu jatu yuikin: “Nukunabu jau paxkai sa iyamaxanunbun juni bestichai nukunabu mawaxunaya man pepakunkainxanaii”, akin jatu yuimanudan, 15 Jesús iyuaibun Simón Pedro inun ean june chipu kakin nun Jesús chibankubaini xanen ibu Anásin enabun ea unainbuwen taea janu ichamisbu dintu anu Jesúsbe en jikiaya 16 jakia Pedro unanbumawen taexun nemakin niti akabu jikiama bai kexa Pedro niken janua jemaintin kene janu jikiti xui anu ana kaxun xui mekenika ainbu yukaxuntan Pedro en bichiaya 17 xui mekenika ainbun Pedro yukakin: –Ja junin tsuma betsadan, ¿jabia min miamen?– aka –Eadan, en jamaki– akaya 18 janua ma matsi beaya janu dayamisbu inun Templo mekemisbun jemaintin chi keti watan yui mapubaunabu jatube nashui ika Pedrodi yuaya 19 januxun Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibujaida ikunkainima ma taxnima anu Anásin jiwe anu bichiabu jawen tsumabukidi inun jawen yusiankidi Jesús yuka taewa 20 Jesúsun kemakin: –Ninkaibun en janchakunkainmiski. Janu ichati jiwe tibi inun Templo jemaintin anuxun nukunabu ichamisbu anuxun xabakabi dasibibun bedubi en jatu yusinmiski, june jatu yusianmadan. 21 Ea yukama jabun en jancha ninkamisbu jatu yukawe. Jawada en jatu yusinmis unanjaidakanikiki– ikaya 22 jadi Jesúsun kemaya Templo mekenika betsa Jesús dapi nixun meken pechiudi kepais akin yuikin: –Nukun xanen ibujaida jaska yuiyamawe– aka 23 Jesúsun yuikin: –En yui chakayadan, ea unanmawe. Jakia en pe yuibiaya ¿jaskakin e iskaun min ea deteai?– aka 24 janchawen binutiduma unantan Anásin jatu yunua Jesús menexekea jabiaska Diosbe nukunabu janchaxunikajaida binua Caifás anudi iyuaibun 25 ja jaska waibun Pedro jatube chin yui nashui ika yuaya betsabun yukakin: –¿Min jamamen, ja junin tsuma betsadan?– abaunabu Pedron jatu padankin yuikin: –En jamaki. En eamabin!– jatu wa 26 januxun xanen ibujaida binuatun tsuma betsa Pedron patsanka jawenabundi Pedro yukakin: –¿Miban xuku anuxunan, Jesúsbedan, en mia uianma ikidanxumen?– aka 27 Pedron ana jadi padankin: –En jamaki– itanayas jawaida jabiatiandi takada keui taeaya 28 januxun Caifásin Jesús yukakin keyutan penaya romano xanen ibu Pilaton jiwe ewapa anu Jesús jau iyutanunbun romano soldadobu yunuaya judio xanen ibubun shinain: “Nawan jemaintin anu jikia Moisin nuku yusiniwen taea nawan detsiswen chakabutan ana Pascua nawai besikin en pitidumaki”, iki pepai nawayukatsi jikiabuma 29 jaskaibun jatun beya unantan jatu anu Pilato kaintan jatu jancha wakin yukakin: –Na juninan, ¿jawa chakabu ashian man jakidi yuiai?– jatu wa 30 –Juni chakabumakenan, mianu nun iweama ikeanaii. Unanti watan nuku kupixunwen– akabu 31 Pilatondi jatu yuikin: –Iyuxun jaska matun xenipabun matu yusinpauni keska wakin matumebi unanti watan kupitankanwen– jatu wa judio xanen ibubun yuikin: –Nun tenanpanan min nuku nemamiski. Jau tenanunbun mian besti min yunutiduki– akaya 32 jaska wakin tenanxanaibu Jesúsun nuku yuishinadan, unanmabia jabiaskadi jatu amaya 33 ninkatan jawen kene medan ana jikixun Pilaton Jesús kenaxun yukakin: –¿Miadan, min judio xanen ibubu binu keyuamen?– aka 34 Jesúsundi yukakin: –¿Mimebi min ea yukai? ¿Juni betsan mia ekidi yunuadaka min ea yukai ikai?– aka 35 e itan Pilaton yuikin: –Eadan, en judiomaki, jaska min ea yuipananan. Minabu judiobu inun min xanen ibubu Diosbe janchanikabun mia ea inankanxuki. ¿Min jawa chakabu meshinamen?– aka 36 kemakin: –Eadan, en Xanen Ibu kayabiki. Mia yuinun ninkawe. Nenua junibu xanen ibumisbu keskai en xanen ibuamaki. Jakia en kushipadan,na nenu mai anua yudabun shinain jiweabu keskamaki. Jakia na, mai anua en xanen ibuaya judiobun ea achixun mia anu ea iweyamanunbun en tsumabu ewen taea nemakanai jatube detenamekeankanxuki. Jaskaken eadan, en Xanen Ibu kayabiki, nenuamadan. En jawa chakabu jayamaki– aka 37 januxun Pilaton ana yuikin: –Jaskakenan, chanima min xanen ibu kayabidaka– aka Jesúsun ana yuikin: –Min jaska jadi yuiaidan, en Xanen Ibu kayabiki. Jaskanun ika yudabube jiwei en taxnikidaniki, jatu chanima kayabi mextanmaidan. Tsuabunda chanima jancha bechipaikin en jancha ninkamisbuki– aka 38 romano xanen ibu Pilaton yuikin: –Chanima janchadan, ¿jawamen?– itan jaska wa janu judio xanen ibubun manaibu anu ana kainkidan Pilaton jatu yuikin: –Ja juni en unanti waxudan, jawa chakabu jayamaki. 39 Pascuatian badi tibi juni bestichai jawa wama en matu nichinxunmis keska wakin, ¿judio xanen ibu kayabi Jesús jawa wama matu nichinxunpa?– jatu wa 40 dasibibun jui kushipawen yunukin: –Ja nuku axuanma ja juni betsa Barrabás yumetsubiaken nuku ja kainmaxunwen– akaibun

Juan 19

1 Pilaton ninkawanxun jatu yunua bichi kushatiwen Jesús kusha kusha atan 2 kaxe wakin romano soldadobun nishi muxaya maiti waxun Jesús maimaxun xanen ibun bemakia tadi tashijaida sawematan 3 bestibu Jesúsun besuudi nixun kaxe wakin yuikin: –Judio xanen ibu kayabidan, min miaki– iwanan, jawen besuki bepaistantanaibun 4 Pilato ana kaintan judio xanen ibubu yuikin: –Jesúsun jawa jatun chakabu wama ishian en matu unanmakin kainmai uinkanwen– jatu waya 5 muxa maiti inun tadi pauti tashipa meshu duakabi sawemabu jawen besu jimin iduma Jesús kainkidanaya Pilaton tenankatsi ikama ana jatu yuikin: –Na juni man iwexudan, uinkanwen– jatu wa 6 uinkin Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun Templo mekenikabun jui kushipawen Pilato yuikin: –Cruzki mastawe! Cruzki mastawe!– akeakeabu jaska waxun atidubuma unanbiakin Pilaton jatu kaxe wakin ana yuikin: –Jawa chakabu jayamaki. Matunmebi iyuxun aditankanwen– jatu wa 7 Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubun yuikin: –Chani chakai: “En Diosun bakeki”, imiski. Diosun jancha Mosésin nuku kenexuni nun jayaki. Jaskawen taexun Dios yuankin kanemiswen taea nun yunuaiwen taeadan, jau mawanunwen– aka 8 jaska yuiaibu ninkatan Pilato ana datekin 9 jawen kene medan ana chintuanbain Jesús iyuxun yukakin: –¿Min janiamen?– aka Jesúsun ana jawa yuiamaken 10 jaki sinatakin Pilaton ana yuikin: –¿Min ea ana jancha wamamen? En kushipawen jawa wama en mia nichintidu inun en kushipawendi en mia jatu mastamatidu, ¿min unanmamen?– aka 11 jaska yuiai ninkatan atimas Jesúsun kemakin: –Diosun dasibi damiwanitun mia kushipa yunuama ekidi min kushipa jayama ikeanaii. Jaskaken jabun ea achixun mianu yunuxun ea nichianbunan, jabun chakabudan, mina binuabuki, Dios sinatamakinan– aka 12 jaska wa ninkatan Pilato taxnikidan Jesús jawa wama nichinun ikaya judio xanen ibubun jui kushipawen Pilato ana yuikin: –Tsuada xanen ibu kayabi ikatsis ikin min xanen ibu kayabi César danankin jawen kushipa mebinpai imiski. Jawa wama Jesús min nichiainan, min Césarn jaibumaki– akubainaibun 13 janu Pascua meshukidi ixanaitian ma badi manananbi kaya jaskaibu Pilaton ninkatan Jesús taxnimabidan mishki buyakin kedan wanibu jawen kena hebreo janchawen kenakin Gabatá januxun yunuti anu tsauxun kaxe janchawen judio xanen ibubun jatu yuikin: –Nadan, matun xanen ibu kayabiki– jatu wa 15 jaki sinatakin jancha kushipawen yuikin: –Tenandiwe! Tenandiwe, cruzki jatu mastanmatanan!– ikubainaibun Pilaton ana jatu yukakin: –¿Jaskakin matun xanen ibu kayabi jatu mastamapa?– jatu wa Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubun yuikin: –Nukudan, nun xanen ibu betsa jayamaki! César besti nukun xanen ibu kayabiki. Jatu mastamadiwe!– akabu 16 jatun janchawen taexun Jesús jatu mastamakin romano xanen ibu Pilaton jawen soldadobu yunua iyuaibun 17 januxun jaki mastakatsi cruz Jesús iamatan xadamabainkin Jerusalén uke medanua kainmabainkin ja mati jawen kena Buxka Xau Mati anu mapematan, hebreo janchawenan, Gólgota anudan, 18 januxun jawen tadi pekaxun cruzki mastaxun: “Nazaret anua Jesús judiobun xanen ibu kayabiki”, iwanan, Pilaton jancha dabe inun besti ji bexa sapaki hebreo janchawen inun, griego janchawen, inun romano jancha latinwen kenetan jatu buma Jesúsun buxka mamaki cruzki ja mamaki mastaxun netanbu romano soldado betsabundi juni yumetsu dabedi mastaxun betsa yusiudi nichinxun betsa yusmaudi nichintan Jesús namakis wabu Jerusalén dapikea bukin Pilaton jancha Jesúsun buxka mamaki netan judio ichapabun uinbainbainkin 21 jaska wabu uinbain Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu Pilato anu buxun yuikin: –Jadi min kenexun jatu netanmatidumaki: “Judiobun xanen ibujaidaki”, akinan. Jakia jaska ibubis yuimis keska jatu kene betsa waxunwen, eska wakinan: “Eadan, en judiobun xanen ibu kayabiki”, imiskididan– akabu 22 Pilaton jatu nemakin: –Jawada en ma keneadan, jau jabiaska kene nenunwen– jatu wa 23 cruzki Jesús nichinxun soldado dabe inun dabetan Jesúsun tadi tibi jabu tibibun paxkatan jakia jawen sanpu chaipa jidabi kexemawen taea 24 yuinamei: –Paxkakin chakabuwayamanankanwen. ¿Tsuan bimenkain? jawen beyusti jexe putakin tsadin tsadin akin putanankanwen– iwanan, jaska bebunkidi Diosun jancha anu kenekin: “En tadi paxkakin en sanpu bikin jawen beyusti putaxankanikiki”, akin yuini unanmabia jaska kenenibu soldadobun jabiaskadi wanibuki. 25 Jaska waibun Jesús mastabu dapi jawen ewa inun, jawen ewa betsa Cleofásin ain María inun, María Magdalena inun, ea nun nia 26 jawen ewa inun ea uinkin ekidi Jesúsun yuikin: –Ewaan, ja mia dapi niadan, min bakewawe– iwanan, ea bechipaijaidamisxun eadi yuikin: –Baa, ikis en ibu min ewa ea waxunwen. Ea uindaxunkubainxanwen– ea wa en jiwe anu iyuimaxun en medabewapauniki. 28 Jesúsun jaska nuku yuitan dasibi jawen Epa Diosbe yubakani keyuai unain Diosun jancha anu jaska jakidi keneni menei Jesúsun jui kushipawen yuikin: –Ma unpax manui en tetsusinaki– ikai 29 ninkatan jabun kenpuki uva vino muka mata tsaua jaki tsinitiki pu atan tawaki ustanxun Jesúsun kexa anu sananxunabu 30 tsu akin keyutan jui kushipawen Jesúsun yuikin: –Dasibi en ma keyuaki– itan bekua tinian mawakin jawen Yushin ibu anu nichiniki. 31 Janua judio xanen ibubu yuinamei: “Meshukidi sábado janu medibijaida Pascua nawatitianki. Cruzki jatun yuda mapuabu sábadotian nun jenetidumaki, Dios jau nukuki sinatayamaxanunan. Jatun yuda jau jawaida butenunbun Pilato yununun bukanwen”, ika buxun Pilato yuikin: “Cruz anua jatun yuda jawaida butetiki. Jau jawaida mawanunbun jatun kishi jau kishtekenunbun jatu yunuwe”, akabu 32 Pilaton jabiaskadi shinankin jatu yunua soldadobu buxun ja dukun juni yumetsu dabe Jesúsbe mastabu kishtekedabetan 33 janua Jesúski kemaxun ma mawa uintan jawen kishi tekeabuma 34 jabiaskabiaken soldado betsan jashinwen Jesús pishipe akabu janua jakimamadi jimi jawen jene jusia jabaya 35 jakia bebunkidi Diosun jancha keneni anu yuikin: “Jawen xau tekeama ixankanikiki”, anibu inun, kene betsa anuxun yuikin: “Tsuada chachiabu jawenabun uinxankanikiki”, iwanan, kenenibudan, unanmabia jabiaskadi keneni menekin adianibuki. Matundi man ikunwanxanunbun jawada ibubis en uini en matu yuiaii. En uiniwen taea en jancha chanimaki. 38 Januxun juni betsa José jawen mae Arimatea judio xanen ibubuki datekin june Jesús ikunwanshinatun Jesús mawa unandiai jakia natian ana dateama Jesúsun yuda maiwakin janatanun ika kaxun Pilato ea akin yuka jawen yuda yunua José jawen tsumabube kaxun Jesúsun yuda cruz anua butexunabu 39 ja dikabi meshu medan Jesúsbe janchatanyama Nicodemon jawen tsumabubetan 30 kilo mirra inun áloe ininti teipa jusia bea José jawen tsumabube kaxun 40 jaska judiobun yuda mawa maiwakin pewamisbu keska wakin Jesúsun yuda dapuxyabi yabukubainkin ininti teipawen dapuxkubainkin tadi juxupawen yabukin keyutan 41 badi jiki ma juindukunti kemaya jin jin ikin janu Jesús mastakanxu dapi miban xukua naman janu yuda mawa datanti mishki tanpe kini bena waimabu janu yuda mawa datandiabuma anu jawaida ja medan janakin mistutan mishki ewapa beputiwen beputan inun bunibukiaki.

Juan 20

1 Janua Jesús mawashina ana besteni matu yuinun ninkakanwen. Juindukuntitian Jesúsun yuda mishki tanpe medan dakaken uxa dabea penai taei penadiama meshuken domingotian taeaya Jesús maiwakin janashinabu anua jatube María Magdalena kakin tanpe bepemana uintan Jesúsun yuda jayama uinbidani 2 Pedro inun ea anu kushi chakayamakidan nuku yuikin: –Nukun Xanen Ibun yuda janidaki nuku buanbuki. Janida datanbu nun unanmaki– nuku wa 3 ninkatan Jesús maiwashinabu anu Pedrobe kai 4 kushidabekainkin ea dukun binukain tanpeki 5 kemaxun dankukain tanpe medan uinkin jawen yabushinabu besti daka bechitan en jikidiamaken 6 ea ichun chipu Simón Pedro jui ja dukundi jikixun jawen yabushinabu uinkin 7 jawen buyabushinabu sebi pewaxun ja kachu datan uindiaya 8 janua eadi jikixun jawen yuda yama uintan: “Mesías Cristo mawa ana bestenxanikiki”, iwanan, Diosun jancha una medan kenebianibu nun ninka pewadiamabia: “En Xanen Ibu Jesús ma bestenkainamenkain”, ikin ikunwankin en shinaniki. 10 Jaskakain uintani nun ana chintunkidaniki, janu nun jiwe anudan. 11 Jakia María Magdalena katani ana chintunkidan jua mishki tanpe kexa nia kaxai jeneama nixun ana uinun ika dankukain tanpe medan uinkin 12 nai tsuma dabe tadi juxupa sawea janu Jesús datanshinabu anu jadidi bupinshinabukidi betsa tsaua jadidi taxkunwanshinabukidi betsa tsaudia jatu bechitanaya 13 januxun nai tsuma dabetan yukakin: –Ainbuun, ¿jaskai min kaxai?– akabu –En Xanen Ibun yuda janidaki ea buanbuki. Janida datanbu en unanma benai en kaxai ikaii– jatu watan 14 nasaukekauan uinbiakin tsua nia dabanen unanma Jesús bechia 15 januxun Jesúsundi yukakin: –Ainbuun, ¿jaskai e iskaun janu jua min kaxai ikai? ¿Tsua min benai ikai?– aka miban taudumis ikai dabanen Marían shinankin yuikin: –En Xanen Ibun yuda buxun jani min ea datananxumenkain ea yuiwe, en buaidan– aka 16 Jesúsun yuikin: –Maríaan– aka jawaida dabeketan benimajaidakin hebreo janchawen yuikin: –Rabuni!– akin nukun janchawen kenakinan: –En Yusinaan– iwanan, ikua 17 Jesúsun nemakin: –En Epa anu kadiama uatian en matube jiwemis keskai en ana matube itidumaki. Ea tsumakin ea bashiyamawe– iwanan, –En betsabu anu kaxun en mia yuixu jatu yuiditanwen. Matu medabewai en Epa anu dasinun ika en kaxanaii. En Epadan, jabia matun Epadiki. En Dios mekenikadan, jabia matun Dios mekenikadiki– aka 18 María Magdalena kaxun Xanen Ibu Jesús ana jiwea uintanxu jadi Jesúsun axu nun jawen tsumabu nuku yuia nun ninkaken 19 jabias domingo meshu medan Tomás nukubemaken jiwe medan ichatan judio xanen ibubuki datekin beputi nun bexekin keyuken Jesús jikikain damitushitan nuku nashui ika nixun nuku jancha wakin: –¿Jaska man unanumamen? Ma en juai dateyamakanwen– nuku watan 20 januxun nuku jaska watan jawen meken xui inun jawen jashi xui nuku uinmaya nukun Xanen Ibu ana uin nun benimajaidaya 21 ana nuku yuikin: –¿Jaska man unanumamen? En matu juxuanki. Datetima kushipa en matu bashixunaii. Jaska inun, jaska en Epa Diosun ea nichinkin yununi keska wakin en matu nichinkin yunudiaii– iwanan, 22 kushipa wakin nukukidi kunchunkain kushu atan nuku yuikin: –Yushin Pepa jayadikanwen. Jaskatan tsuabuda Dioskidi jabu chakabu jaya man jakimawaken Diosundi jatun chakabu jatu buaxunxanikiki. Jakia jatun chakabu man jakimawamaken Diosundi jatun chakabu jatu buaxunama ixanikiki– nuku watan janidaki ana dami kainken 24 Jesúsun 12 tsuma kushipaya betsa Tomás tsupibu bakeken jawen kenamisbu nun xukua anu Jesús jua nun uinshinken jabiatiandi nukube ikama ishinken meshukidi juai betsan Tomás nun yuikin: –Nukun Xanen Ibu jiwea nun uinshinaii– nun akeakea nuku ikunwanma yuikin: –Jawen meken anu mastashinabu xui en uianma jabianudi en metuti en mistuama chachishinabu jawen jashi xui en mekenwen en mekin mistuama Jesús ana jiwea en ikunwantidumaki– nuku washinken 26 ana 8 día kaya Tomásbe ichaxun ana nun xui bepukin keyuken Jesús ana jikitan nuku bebun damia nashui ika nixun yuikin: –¿Jaska man unanumamen? Ana en juai ewen dateyamakanwen– iwanan, 27 Tomás jabis yuikin: –Ikis ea uindiwe. En meken xui mewe. Meken sananbain en jashi xui mistudiyuwe. Ana ikunwanbuma keskama en jiwea ea ikunwanwen– aka 28 uintans damapaikin Tomásin yuikin: –Chanima min en Xanen Ibuki, en mekenan yushin Diosdan!– aka 29 –Ea uintans min ea ikunwaiin. Jakia jabun ea uianma en jashi xui uianmabia ea ikunwanxanaibudan, Diosun jatu duajaida waya benimakubainxankanikiki– akai nun ninkaya ana jabiaskadiai damikainiki. 30 Chanima ana jawen unanti dami ichapa Jesúsun nukun bedubi abiakubainiken dasibi en matu kenexunamaki. Jakia dasibi man uianmabia en jancha keneai uinkin ninkakin unantan: “Jesús Mesías Cristoki, Diosun bake kayabidan”, akin Jesúswen taea man jiwei ikibi ixanai man ikunwanxanunbun en matu kenexunaii.

Juan 21

1 Jerusalén anua Jesúsun nuku bechimai janchashina ana Galilea Ianenwan jawen kena betsa Tiberias Ianenwan kexa anu nun jawen tsumabu nun ka Jesúsun eska wakin nuku uinmani matu yuinun ninkakanwen. 2 Galilea anu nun ka Simón Pedro inun, Tomás ‘Tsupibu bakeen’, akin nun kenamis inun, Natanael jawen mae Caná Galilea anua inun, nun Zebedeon bakebu ea inun en betsa Santiago inun, ana Jesúsun tsuma dabe betsa nun icha mapuabun 3 Simón Pedron nuku yuikin: –En baka nexei kaii– ikaya –Nun mibe kaii– abaini jabe kai jawen xaxu ewapawen nanetan jabe kaxun jawen jisin ewapa puntebiashinkin nun jawa baka biamajaida ishianyan 4 ma penakidanaya Jesús ian kexa nia uinbiakin tsua nia dabanen nun unanmaken 5 jui kushipawen Jesúsun nuku yukakin: –Bakebuun, ¿bakadan, man jayamen?– nuku wa nukun kemakin: –Nun jawa biamajaidaki– nun wa 6 –Ja xaxu yusiudi jisin ana puntekanwen, jaudixun man biaidan– nuku wa jaska nuku yunuxudi nun puntebauna ninibidankin baka dasibi nuku nexema jaska waxun xaxun nun nanetimaken 7 en ea Jesúsun bechipaijaidamistun Pedro yuikin: –Nukun Xanen Ibu daki ikikiki– en wa Simón Pedro jawaida ninkatan tadi pekaxun jisin punteshinai jawaida sawekin kedun atan ishchui pukutan nunakainaya 8 jakia 100 metro besti xaxuwen kakin jisin baka mata xadabaini nun jawen tsuma betsabu keti itan 9 xaxu anua butukainkin chi dekenen besti baka xuiai inun misi mania nun uianyan 10 januxun Jesúsun nuku yunukin: –Ja baka man bixudan, nedi eskadabe bekanwen– nuku waya 11 janua Simón Pedro kakain xaxun inatan jisinman baka ichapa bia ninikin xadabidankin mashin mapema 153 jati baka ewapabu nanea jisin baxnekeamaken 12 Jesúsun ana nuku yuikin: –Piyui bekanwen– nuku wa nuku baka nexemaxunwen taea: “Nukun Xanen Ibuki”, ikin unantan: “¿Min tsuamen?” iwanan, nun yukama misi inun baka xuia bixun nuku inan keyutan 14 jaskai mawashina ana bestenkainshinxun Jesús nukuki dabe inun bestiki nukukin nuku uinmaniki. 15 Januxun pikin nun meneaya Jesúsun Simón Pedro yukakin: –Juanen bake Simóneen, ea ninkawe. Nabun ea bechipaiaibun miandi ea bechipaikin jatu binunun, ixun, min yuishinadan, ¿jabiaskas min shinain?– aka –Xanen Ibuun, en mia bechipaiaidan, min unaiin– aka –Jabiaskadi wakin enabu chaxuwan bake keskabu jatu ea mekexunkubainxanwen– iwanan, 16 ana Pedro yukakin: –Juanen bake Simóneen, ¿min ea bechipai kayai?– aka –Jaa, en mia bechipaiaidan, min ea unaiin– aka –Jabiaskadi wakin ea ikunwainbu chaxuwan keskabu ea jatu mekexunkubainxanwen– iwanan, 17 ana jawen jenekin Pedro yukakin: –Juanen bake Simóneen, ¿min ea bechipaijaidai?– aka dabe inun bestiki jabias yukaiwen taea Pedro juinti nishmai punu nukatan bechipaiaiwen taexun yuikin: –Xanen Ibuun, en shinan dasibi unankin en mia bechipaijaidaidan, min unaiin– aka –Jabiaskadi wakin enabu chaxuwan keska jatu yusinkin jatu ea mekexuindakubainxanwen– iwanan, 18 Jesúsun Pedro ana yuikin: –Chanima en mia yuiai ninkawe. Bedunan kushipakin tadi sawetan janida kaidan, min ma itishadashinaki. Jakia min anibu meshan dakaken juni betsan mia tadi sawemakin janu min kakatsi ikamabiaken mia iyuxankanikiki. Jabiaskabiaken ea ninkatan ea chibanpakewe, ikisdan– akin jaskatan Pedro mawakin Dios jatu kenwanmaxanai jau ninka pewanun Jesúsun yuiai nun ninkaniki. 20 Jesúsun jancha ninka keyutan dabekekaun ea Jesúsun bechipaijaidakubainmis badi kaya pi dakaxun en yukakin: –Xanen Ibuun, ¿tsuan mia akimenkain, jatu achimakinan?– en washina jawen pechiudia en juai Pedro dabekekaun ea uinkin Jesús yukakin: – Xanen Ibuun, ja junidan, ¿jaska wadiaxankanimenkain?– aka 22 Jesúsun kemakin: –Xanen ibui en ana judiamakenan Juan jiwea mawamas ixanai keska en shinain jawen dabanan iyamawe. Mianan, jaska en mia yunumis besti akubainkin ea chibanpakexanwen –akin Jesúsun Pedro yuiniki. 23 Jaska bestibianiken ikunwainbu ekidi yuinamei: “Jawen tsuma Juan Jesúsun bechipaijaidanidan, mawamas ixanikiki”, ikin ekidi kaka akeakenibuki. Jakia: “Mawama ixanikiki”, akin Jesúsun ekidi yuiama jakia: “Xanen ibui en ana judiamaken Juan jiwea mawamas ixanai keska en shinain jawen dabanan iyamawe”, akin Jesúsun Pedro yuibianikenan. 24 Ana midima Jesúsun akubaini dasibi nun kene keyuadan, jati una mai jidabi anuxun meketidubumaki. Jakia Dioskidi Jesúsun nuku unanmai uinkin ninkakin dasibi en tapiniwen taexun en jancha chanimawen ean ibubis en matu kenexunxudan, jatixuki. Juan

Hechos 1

1 En jaibu pepa Teófiloon, ja dukun una en mia kenexun bumaimadan, ja dukun Jesúsun jatu yusinkin axunkin taewabidanimadan, jaska dasibi jakidi en mia kenexun bumaimaki. 2 Nai anu kadiama Yushin Pepaki dasia nixun jawen tsumabu kushipayabu yusinkin jau jaska katuxun chanima akubainxanunbun jatu yunuyabis xaba betsatian nai anu inakainikiaki. 3 Janua ma mawabiashina besteinmaxun jawen yuda kayabi ana xabakabi jatu kayatiwamakin jau unantijaidawanunbun xaba 40 día jatu uinmakin jaskai Dios nuku xanen ibuxunxanaikidi jatu jancha wakubainikiaki. 4 Janua Jesús jawen kushipayabube niyuxun jau Jerusalén anua kainbainyamayuxanunbun jatu nemakin yuikin: –Jaska Epa Diosun matu yubani en matu yuishinadan, jau matu inankin yunuxanun nenua kaianma jabianuxuns manayuxankanwen. 5 Chanima Juanen jenewen dukun jatu nashimakubainyamaki. Jakia eanan, jabiaskadi wakin samama duakabi Diosun Yushin Pepawen en matu nashimaxanaii, matu unanti wamakinan– jatu waya 6 januxun jatube ichabu betsan Jesús yukakin: –Xanen Ibuun, ¿na jabiatianan, nawabu nichintan nukunabu Israelbu ana jatu pewakin kushipa wai min jatun xanen ibui taei kai?– akabu 7 Jesúsun jatu kemakin: –Jatianda ibubis jawen kushipawen Epa Diosun jaska waxanaidan, matunamaki, man unantidubumadan. Jatun besti unainkiki. 8 Jaska man jawen unantidudan, jawen Yushin Pepa matu anu juaya jawen kushipa bitan Jerusalén anuxun inun Judea mai pakea inun Samaria mai pakea ja dabe jidabi anuxun inun chaijaida mai kesua anu jiwebaunabu anu bukubaunkin ekidi man jatuki chanikunkainyuxanaii– jatu wai 9 ninkakin uiainbun Jesús jaskabiama nai anu Diosun ainikin duntanbainai nai kuin bekin bepukin juneaya ana uianbumaken 10 Jesús jaska kainkin jatu jenebainai uin naiudi teskanxun uinkin jenediabumaken juni dabe sanpu juxupa sawea damia jatu bebun nitushitan 11 jatu yuikin: –Galilea anuabuun, ¿jaskakin man naiudi uiain? Na jabias Jesús matu anua nai anu Diosun ainiaidan, jaskakainai man dama uinxu keskadiai ana jabiaskadiakidanxanikiki, jaudiadidan– jatu wabu 12 janua Olivos Mati anua Jesúsun tsuma kushipayabu Jerusalén anu ana chintunbidani kilómetro bestichai jatixun yununi besti anu juindukuntitian katani 13 jaskabidani ja mae anu jikitan janu ikabu jiwe keyatapa dintu medan mapekenibukiaki, Pedrodan, Juanan, Santiagodan, Andrésdan, Felipedan, Tomásdan, Bartolomédan, Mateodan, Alfeon bake Santiagodan, Simón Celote jatun nawabu nichinkatsis imisdan, Santiagon bake Judasdan. 14 Jabu jaskabidanima ja dintu anu ichai Jesúsun betsabu inun, jawen ewa María inun, ainbuaibu jabun ikunwainbu jatube ichaxun xaba tibi jau Diosun jatu medabewanun yukakubainibukiaki. 15 Ja xaba tibi jaskakubainkin xaba betsatian 120 ikunwainbu jatube icha maniabu Pedron jatu yuinun ika benitan jatu yuikin: 16 –En betsabu inun en puibuun, jaska bebunkidi Judaskidi Diosun Yushin Pepatun David yuia kenenidan, jabias Judasin akin meneimaki. Jaska wanikidi akin chanima jatun jatu iyuxun Jesús jatu achimaimaki. 17 Jamen Judasdan, ja dukun Jesúsun nukube katuxun nukube daya inandiayamaki– ikimaki. 18 Jaska Judasin chakabu shinankin jawen Xanen Ibu jatu achimashina ja pei pakabu jawen chakabuwen taexun bishianwen taexun juni betsan bai tude bitan janua Judas ibubis ikidan, manaundia maikidi besukidan tin iki pupexekei puku jadas iki keyutan mawanikiaki. 19 Jerusalén anu jiweabun ninkatan ja bai kenakin: “Hacéldamaki”, akin kenakinan, jatun janchawen yuiadan: “Jimi baiki”, anibu kenamisbuki. 20 Chanima Salmos una medan Judaskidi Davidin bebunkidi yuikin: ‘Jawen mae jenebainaya ana tsua janu jiweama ixanikiki’, ani inun: ‘Jawen daya jenebaina juni betsan jau ibu waxanunwen’, aniki. 21 –Jaska Davidin kenenikidi shinanankanwen. Nukubetan Jesús chibanmisbun na junibu nun jatube paxkaisma Xanen Ibu Jesús nun chibaintian nukube ikubidanshinabu nun jayaki. 22 Juanen Jesús nashimai uintan ikunwanbidanibu inun nai anu Jesús inai jabun uinshinabu jau jabu betsa nukuki dasitan jadi jau jaska Jesús mawa bestenkainima jau nukube jakidi chanikunkainxanun betsa katunankanwen– Pedron jatu watan 23 januxun juni dabe José Barsabás jawen kena betsa Justo inun Matías katutan 24 jabun eska Dios jatu yukaxunkin: –Xanen Ibu Diosuun, dasibibun shinan min unainwen taexun na juni dabe pepa jadatuda min katuai nuku uinmawen, 25 jau Judasin jawen chakabuwen taexun jawen kushipa daya benutan janu nuitapai kaken jau jawen daya kushipa betsan binunan– atan 26 unankatsis ikin jawen unantiwen katukatsi unanti watan putabu Matías unanti wabu kaianyan ja katuabu Jesúsun 11 tsuma kushipayabuki Matías dasitan jatube ikunkainikiaki.

Hechos 2

1 Janua ana betsatian judiobu Pentecostés nawai besiaibun Jesús ikunwainbu dasibi janus ichabun 2 jawaida nai anua jawen bana niwe kushipa bei danka imis keska xunku ibidani janu maniabu anu kedun kedun ikin 3 jaskakin Jesús ikunwainbu tibi chi jede keska xawa akeakei jatu mamaki madatamea ji ibauni jatuki jikia akeakeaya 4 jaskakin dasibi jatu achimakin keyuaya jaska janchatidubumabiaken nawa betsa betsapabun jancha tibiwen Diosun Yushin Pepatun yuimakin jatu janchamakin taewaya 5 mai pakea betsa betsapa anua judiobu Jerusalén anu jiwei benibu jiweabun jabu pepakin Diosun jancha chibankin menekin jeneisbuma 6 jawen bana ninkabidani janu midima ichaxun ikunwainbu anu jancha betsa betsapawen janchabaunaibun jadakidi shinantima jatu wa akeakeabu juni tibitun mai kesua anua jabun janchawen janchaibu ninkai jaskawen janchaisbuma ninkai 7 jaskakainmaibu ninkai e iki teku iake iakei janchanamebaunkin yuikin: –Nadan, ¿Galilea anuabumamen, na jaska dasibi janchabaunkanaidan? 8 Nukun jancha tibiwen janchabaunaibubin! ¿Nun ninkai? ¿Jaskai ja junibu jaska janchakanimenkain? 9 Na nun nukubudan, Partia anuabu inun, Media anubu inun, Elam anuabu inun, Mesopotamia anuabu inun, Judea anuabu inun, Capadocia anuabu inun, Ponto anuabu inun, mai pakea Asia anuabu inun, 10 Frigia anuabu inun, Panfilia anubu inun, Egipto anuabu inun, Libia mai pakea Cirene dapi anuabu inun, Roma anuabu inun, 11 betsa judio kainibu inun, betsabun judiobun beya chibanmisbu inun, Creta anuabu inun, Arabia anuabu beimabu nukun jancha tibiwen Diosun kushipawen e imatikidi yuiaibu nun jatu ninkaii– iake iakeaibun 12 jaskaibu jatu ninkatan dasibi jadakidi shinantima e iki keyutan yuka iki: –Na eska chanii janchaibudan, ¿jawamen?– ikaibun 13 jakia juni betsabun jawa shinanmadi jatu kaxe wakin ikaibukidi jatu yuikin: –Paean daki janchai ikanikika!– ikaibun 14 janua Jesúsun 11 tsuma kushipaya betsabube Pedron jatun jancha ninkai benia nixun jui kushipawen jatu yuikin: –Judiobu inun dasibi Jerusalén anu jiweabuun, eska en matu yuiai ninka peidawakanwen, jaska man ninkai janchaidan. 15 Na yudabudan, paeanbumaki, jaska man shinankin ikunwain keskamadan. Jaskai e iskaun badi keyadiamabiaken 9:00 badi paentidubumaki. 16 Jakia natian jaska taxniai ninkakin man uiainan, jaska bebunkidi Dios yubakanixun akikiki. Jawen jancha yuixunika Joel Diosun jatu yuimakin: 17 Dios chanii: ‘Ma badi jawen jenei kaya en Yushin Pepa yudabu anu en jatu yunua jatuki dasiken matun juni bakebu inun matun ainbu bakebun ekidi yusiainbun bedunanbu uxa keskaxun dami betsa betsapa uiainbun anibubu uxa ekidi namadiaxankanikiki. 18 Jabiatiandi en tsumabu junibu inun ainbu en Yushin en jatu inan ekidi yusinbaunxankanikiki. 19 Jaska inun, nai anua jawen e imai kushipa wakin mai anuadi dami betsa betsapadi en waxanaii. Jimi jabamakinan, chi wakinan, basnun bai kua jawen kuin keska wakin en jatu uinmaxanaii. 20 En bake kushipajaidai chaxakapai xanen ibui jua kemadiamaken xaba betsa betsapaxanikiki. Ja jaskaitian badi ana chaxama meshu wakin inun uxe ana chaxamadi jimi keska ixanikiki. 21 Januxun tsuabunda: En Xanen Ibu Yavé Dios kushipaki, ikin ea yuiaibu jabu besti paxakin jatun jiwea ikibi ika bixankanikiki’, aka Joelin yusintan nuku kenexuniki, iwanan, Pedron ana jatu yuikin: 22 –Israelbuun, en matu yuiai ea ninkakanwen. Matunan, man unanjaidaii. Jesús Nazaret anua jua Diosun kushipa watan jawen e imati inun jawen unanti wamakin dami itimaska tsuan atiduma wamakin jawen kushipa matu uinmakin Diosun ama akeakekin xabakabi matu uinmakubainimaki. 23 Jaska yubakani Diosun ja juniwen abainai shinanma jaska wai bextenun, iwanan, matun jawen bake danankin jaki yubakatan jatu achimatan tenanmanun, iwanan, juni chakabu man jatu mastamaimaki. 24 Jakia mawabiaken Jesús Diosun ana bestenwainmaki, mawamamistun isin tenemakin bashitidubia jawen jiwea yabutiduma binumakinan. 25 Jamen xanen ibujaida Davidin Jesús iki kaikidi yuikin: ‘En xanen ibun ea mekekin en yusiudi jawen kushipawen ea medabewai en uinkubainaya jawa tsuan ea maematan binuntidumaki. 26 Jaskawen taea juinti shinan chankain benimai nawakin kenwankin jeneama en jiwea dasibiwen ikunwain jawa dateama en ikunkainxanaii. 27 Mawabu janu dasibi bumisbu anu ka min medibi min tsumapan yuda maiwati tanpe anu jau dakai chapuyamaxanun min nemaxanaii. 28 Jaska watan janu jiwekuin kati bai ea unanmatan mia anu jiwemakin min ea benimawakubainxanaii’, akin nuku kenexuniki– iwanan, ana Pedron jatu yuikin: 29 –En betsabu inun en puibuun, nukun xenipabu kayabi Davidkidi chanima xabakabi matu yuinun ea ninkakanwen. David mawa janu maiwakin jawen yuda jananibu nun uinmiski. 30 Jabias David Diosun jancha yuixunika jawen yudakidi jamebi janchama jakia jawen baba betsa kaindiamakidi Diosun yubakin xanen ibujaida ixanai unanmakin yuimaniki. 31 Diosun jancha yuixunika David bebunkidi Diosun shinanmakin Mesíaskidi janchamakin jatu yuimakin: “Mesías Cristo mawa jawen yuda chapuama inun mawabu anu jawen yuda bashiama ana bestenwanxanikiki”, ika jakidi janchaniki. 32 Jamen Diosun jaskakidi janchamanidan, ja Jesús mawa bestenwanshina chanima ibubis dasibibun nun uinkubainshina nun unankanaii. 33 Januxun ana bestenwantan Dios jau jabe xanen ibunun, iwanan, jawen yusiudi tsauntan jaska yubakani jawen Yushin Pepa jawen Epan Jesús inan jatun nuku inan akeakekin nuku kushipa waikiki, na jabia ninkakin man uiainan. 34 Jaska inun, Davidkidima tsuada nai anu kaxanaikidi jabias Davidin jamebi yuikin: ‘Diosun en xanen ibu yuikin: En yusiudi tsauyuwe. 35 Janu miki sinataibu en mia yamawaxundiama ebe xanen ibukin manayuwe’, aka jatu yusintan nuku kenexuniki– iwanan, 36 –Israelbu dasibibuun, chanima matu xabakabi shinanmanun ea ninkakanwen. Ja jabias Jesús cruz anu man jatu mastamaimadan, Diosun bestenwantan nukun Xanen Ibu kayabi nuku waxuinmaki, jawen Mesías Cristodan– jatu wa 37 janu jatube ichabun ninkai ¿jaskatimen? ika jatun juinti nishmajaidai bika tenekin shinankin Pedro inun Jesúsun tsuma kushipaya betsabu jatu yukakin: –Betsabuun, ¿jaskatan nun jaskatidumen?– jatu wabu 38 Pedron jatu kemakin: –Dios man chibankatsis ikaidan, matun chakabu jenetan matun shinan betsa watan Dios anu bedikanwen. Jaska watan man Jesucristo ikunwainwen taexun jawen kenawen matu tibi nun matu nashimaya matun chakabu buatan jawen Yushin Pepa Diosun matu inan man bixanaidan. 39 Nukuna bestimaki. Jaska Dios yubakani ma akikiki. Matu dasibibu inun matun bakebu inun chaijaida manibaunabu nukun Xanen Ibu Dios jaska matukidi yubakaidan, dasibi matukidi iniki. Jaskawen taexun jatida jawenabu wakin katukin kenakatsis ikikiki– iwanan, 40 ana jancha ichapawen Jesús mekenankidi xabakabi yusin pewatan Pedron jatu yusinkin yuikin: –Ja yudabu jiwe chakabu anua paxadikanwen– jatu wa 41 januxun ja xabatian jawen jancha ninkakin ikunwankin shinan betsa waibu 3,000 yudabu nashimabu jati ana jatubetan ikunwain jatuki dasinibukiaki. 42 Januxun Jesúsun kushipayabun jatu yusiainbu jabun jatun yusian tapinkin chintuanma jawada jatun jamapai paxkai medabenain inun, ichaxun jatubetan Jesús jatu mawaxunima shinankin misi pikin inun, jabubetan Dios kushipa yukakubainibukiaki. 43 Jabiatiandi Jesúsun tsuma kushipayabun Diosun jatuwen dami atimaska ichapa akin jawen unanmati betsa betsapa akaibun dasibi Jerusalén anu jiweabu e iki jabaa ikubainaibun 44 ikunwainbu dasibi paxkama medabenain jatun jamapai yaushiama inananankin 45 betsabu mabuyabu inun baiyabun jawen pei bikatsi juni betsabu inantan jawen pei bitan ikunwainbu nuitapaibu jawa jayama pei jatu paxkaxunkin medabewakubainibukiaki. 46 Janua xaba tibi Templo jemaintin anuxun kushipa yukakin jiwe anuxundi ichaxun jawa chintuanma shinan chankanbetanan jatubetan pikin Jesús jatu mawaxunima shinanmati misi pikin 47 Dios kenwainbun dasibibun jatukidi pe shinankubainaibun xaba tibi betsabun Jesús ikunwain yuda kaian ichai jatuki dasiaibu Diosun jawenabu jatu wakin kenakubainikiaki, jabu jiwei mekekatsi ikaibudan.

Hechos 3

1 Janua xaba betsatian ma 3:00 badiken judiobun Dios yukamisbutian Pedro inun Juan Templo anu buaibun 2 jabianudi juni betsa chantu kainitun jau jatu pei ea anun, iwanan, xaba tibi Templo jemaintin mishki kene jikiti xui jawen kena Hermosa, nukun janchawen yuia Jawendua anu jawenabun iyuxun tsauntantanmisbu 3 Pedro inun Juan jikinun ika buaibun juni chantun jatu uinkin yukakin: –Ewen nuikin ea pei inankanwen– jatu wa 4 jabun uinkin dais keyutan Pedron yuikin: –Nedi nuku uinwen– aka 5 “Ea pei inankanikiki”, ixun bedi ikama jatu uianyan 6 januxun Pedron ana yuikin: –En peiumaki. Jakia en ja jayadan, en mia inaiin. Diosun kushipa en jayawen taexun en mia xuxawatiduki. Jesucristo Nazaret anuatun kena kushipawen taea benitan nidiwe– atan 7 Pedron jawen meken yusiudiawen metsunxun benia jawen tae inun jawen jupuxku jawaida mestein jukushitan 8 janua ja juni chantuni beni ishchui ti itan ni taekaini Pedro inun Juanbe Templo jemaintin anu jikikaini ishchui ti ti ikainkin Dios kenwankin taewabainaya 9 dasibibun uiainbun nikainkin Dios kenwanbainai 10 jabun uin e iki datekin ¿jaskai jaskaxumen? ikin: –Ja junin jatun Templo jemaintin jikiti xui jawen kena Jawendua anu tsauxun pei jatu ea amis ma xuxa unain jabia ikikiki– ikaibun 11 ja juni chantu kaini ma xuxawabu Pedro inun Juan jatu dapaxkama jatube niken dasibi yudabu kushibidan uin e ibidan ibidani Templo jemaintin kexa janu badi utati jawen kena Salomón anu jatuki dasi ichabidanbidanaibu 12 jaskaibun Pedron jatu uinkin yuikin: –Israelbuun, ¿jaskai nuku uin man e ikanai? ¿Na juni nun xuxawaxu benitan nia uinkin nukun kushipawen nun axu man shinainmenkain? ¿Dios keskakin nun juni pepajaidawen taexun nun xuxawaxu man daka shinain? 13 Nun jaskamaki. Matu yuinun ninkakanwen. Jabias nukun xenipabu Abraham inun, Isaac inun, Jacobun Dios kenwanpaunibun na juni ma xuxawaxuki. Ja inun, jawen bake bechipaijaidakin Diosun nukuwen taexun kenjaidawabiamisken danankin matubu jaki sinatakin achixun nawa xanen ibujaida anu man iyua januxun Pilaton shinan pewatan tenankatsi ikama nichinpanan man nemaimaki. 14 Januxun matundi Pilato yukakin Jesús juni pepatun jawa chakabuwaisma jau taxnimanun Pilato yunuama ja juni chakabu besti medabewakin man yuka matu jawa waxuanma nichinxunimaki. 15 Jaska wakin jatun nuku jiwekuinmaxanai man jatu tenanmabia mawa Diosun ana nuku bestenwanxuinma nukubun uinkubainimaxun nun unaiin. 16 Jaskawen taexun Jesús ikunwankin jawen kushipawen na juni man uinmis jawen yuda jidabi kushipa wakin nun ma xuxawaxuki, jaska dasibitun man uiainan– iwanan, ana jatu yuikin: 17 –Enabuun, Jesús ikunwankatsi ikama jawen kushipa unankin kayati wakin tapindiamabia matun xanen ibububetan ja juni unanma man tenainma chanima en unaiin. 18 Ja man jaska waimakididan, bebunkidi Diosun jawen jancha yuixunika dasibibu jakidi chanikin nukunabu yuikin: “Jawen Mesíasdan, nuitapatan mawaxanikiki”, anidan, jaska yuini keska wakin Diosun ma jatu menemaimaki. 19 Jaska shinanma Dios man chibankatsis ikaidan, matun chakabu jenetan matun shinan betsa watan Dios anu bedikanwen, jau matun chakabu matu buaxununan. 20 Diosun matu jawen daewakin pepawakin benimawakatsis ikin jawen bake Mesías Cristo bebunkidi katutan matu yubaniki, jau man jaki dasixanunbunan. 21 Janua natianan, Jesúsdan, naiudi kayuimaki. Jaudixun Diosun mai anuabu jawen jatu pewamakin keyumakin manakamayuikiki, jaska jawen jancha yuixunika medibibu jiwexun nuku kenexunpaunibu keska wamayukinan. 22 Janua Moisésdi jakidi nukun xenipabu jatu yuidiakin: “Jawen jancha yuixunika ea keska matu anua matun Yavé Diosun kainmaxanikiki. Jaska matu yunuai ninkatan chibankubainxankanwen. 23 Jakia jawenabu bababun tsuabunda Diosun jancha yuixunika Mesías ninkakatsi ikabuma Diosun kupikin jatu yamawaxanikiki, ana jawenabuma wakinan”, aniki. 24 Moisés besti jaska jakidi chaniama jakia jawen jancha yuixunika tibi Diosun jatu yuimakin Samuelwen taewakin jaska Diosun jawen bake yunuxanaikidi yusiin jabudi chanikubainibuki. 25 Jaska inun, matu jenekatsi ikama Diosun jawen jancha yuixunikabu janchamai jabuwen Dios matuki yubakaniki. Jaskawen taexun matun xenipabu Diosun yubai nukun xenipabu Abrahambe Dios janchakin matu jeneama inunbadiaikidi yuikin: “Min baba betsawen taexun min bababu inun dasibi nawa betsa betsapabu xukua tibibu en jatu pepawadiaxanaii”, aniki. 26 Jaskawen taexun Diosun jawen bake bestenwainmaxun man jawenabu dukun matukidi pe shinankin matu duawakin taewaikiki, matun chakabu jenetan man shinan betsa wanunbunan– jatu wai

Hechos 4

1 Pedro inun Juanen yuda ichapabu jatu yusinkin menediabumaken Diosbe jawenabu janchaxunikabu inun, Templo mekemisbu xanen ibu inun, saduceobu bexun 2 Pedro inun Juanen yudabu yusinkin Jesús mawa ana bestenkainima jatu unanmai ninkatan jatuki sinatabain 3 jatu achixun ma badi kaya bichiti jiwe anu jatu bichitan: “Meshukidi besti jatu yukatiki”, ibainaibun 4 ja jaskaibutian ichapabun jabun Pedron jancha ninkakin kakapewen taexun Jesús ikunwankin taewaibu jatu tanakin ainbu tanama junibu besti 5,000 tananibukiaki. 5 Janua uxashini Jerusalén anu judio xanen ibubu inun, mae xanen ibubu inun, Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu Jerusalén anu ichabun 6 jabianudi judio xanen ibujaida binua Anás inun, Caifás inun, Juan inun, Alejandro inun, Diosbe jawenabu janchaxunika xanen ibubun enabu dasibi jatibu ichaxun 7 Pedro inun Juan jau iwenunbun jatu yunua iweabu jatu namakis nichintan yukakin: –¿Tsuan kushipawen inun tsuan kenawen na juni man xuxawashinamen?– jatu wabu 8 Diosun Yushin Pepatun Pedro kushipa wa jatu kemakin: –En xanen ibubuun, 9 juni nuitapai isin teneai pewakin nun xuxawashinakidi tapinkatsi ikin man nuku yukai ikaii. 10 Jaskakenan, matu inun dasibi Israelbun man ninkaya matu shinanmanun ninkakanwen. Jabias Jesucristo Nazaret anua jaki sinatakin jiki man jatu mastama mawa Diosun ana bestenwainma ikunwankin jawen kushipa bestiwen na juni dasibibun man uiain nun xuxawashinaki. 11 Jesús Diosun jaska keska waimakidi matu xabakabi wanun ea ninkakanwen. Man jiwe wanikabun mishki dananbiaibun jabias mishki keska Diosun bixun dexun makedex wakin kene jawen mestenwankin akawaimaki, ja jabias Jesúsdan. 12 Ja inun, jawa tsua betsawen nun meketi jayamakiaki. Mai jidabi anuxun jawa juni betsawen Diosun jawen nuku mekekin paxawati jayamadikiaki– jatu wa 13 janua Pedro inun Juan jawa dateama kushipai xanen ibubun uianbun bedubi Jesúskidi xabakabi jatu yusiainbu xanen ibubun ninkatan ja junibu unanepabuma inun escuela anuxun jawa tapinsbumabia pewen jatu jancha waibuwen taea unain e itan jakia Jesús jatube nixun jatu yusinkubainima shinantan 14 ja juni xuxawashinabu jatube niawen taea jaska waxun jatu jaska watima naxukukin 15 januxun janu ichabu anua jatun mekenikabu jatu nichinmatan jabu besti yubakai yuinamea akeakekin 16 yuikin: –Na Jerusalén anu jiweabun dami atimaska wakin xuxawashinabu dasibibun unankanikiki. ¿Nun jatu jaska wai, na juni dabedan? “Jabun akamaki”, ikin nun jatu padanmatidumaki. 17 Jakia na jaska Jesúskidi chanikubainaibudan, dasibibu jau ana jatu ninkamakin ikunwanmayamanunbun jatu bextekin nesewanankanwen, jau unudi ana Jesúskidi tsua yusintaskayamaxanunbunan– itan 18 januxun ana jatu kenaxun jatu yunukin: –Jesúskidi ana janchakin jawen kenawen jatu yusinyamaxankanwen– jatu wabu 19 Pedro inun Juanen jatu ninkasama jatu kemakin: –Dasibi nun amis Diosun unainwen taea ¿jadatu chibain pemen? ¿Matun jancha ninkaimenkain? ¿Diosun jancha ninkaidaka? Jaskaken matumebi unanti wakanwen. 20 Eskawen taea nun ikai matu yuinun ninkakanwen. Jawada uinkin nun ninkakubidanima jakimama jatu yusinkin nun jenetidumaki– jatu wabu 21 jaska xuxawashinabuwen taexun yudan kaianen Dios kenwainbu xanen ibubun uinkin jabuwen datekin jawa chakabuwama ishianbu jaska waxun jatu kupitima jancha kushipa bestiwen ana jatu nematan nichinibukiaki. 22 Ja juni chantu kaini ma 40 badi binubiaken kaya wakin damiwakin akawanibukiaki. 23 Janua Pedro inun Juan jatu jawa wama jatu kainmabu kainbain jatun jaibuaibuki nukutushitan jatube ichatan dasibi Diosbe jawenabu janchaxunika xanen ibubu inun mae xanen ibubun jatu jaska wakanxu jatuki chaniaibu 24 jaska jatu wakanxukidi ninkatan dasibibun Dios kenwankin yukakin: –Nukun Epa Diosuun, nai inun, mai inun ianenwan, inun dasibi janu jiweabu min damiwani nun unaiin. 25 Jaska inun, min Yushin Pepawen min tsuma nukun xenipabu xanen ibujaida David yuimakin: ‘¿Jaskai jamenmens jawa shinanma ja yudabu yubaka besumai jaskai jamen ja iki janchanwankanimenkain, jawa shinanmadan? 26 Mai kesua anua inun mae tibi anua xanen ibubu kushipabu icha yubakai Xanen Ibu Dios inun jawen Katua Mesías danain jaki sinataxankanikiki’, iki janchanidan, 27 –Chanima na jabiatian xanen ibu Herodes Antipas inun Poncio Pilato na mae anu nawa betsabube inun Israelbube icha min tsuma Jesús medibi min katuni Mesías min yununi min kenwanmis jaki sinatakanikiki. 28 Jaska dasibi bebunkidi min jakidi yubakani jau jaska wai bununbun min yuinidan, chanima jaska keskadan, jabunan, ma akimabuki. 29 Nukun Xanen Ibuun, natianan, jabun nuku mese mesewaibu min uiaiin. Jaskawen taexun nun min tsumabu jawa datea min baken kakape nun xabakabi chanikunkaunun nuku yunuwe. 30 Min kushipa paewen isin teneaibu xuxawakin dami atimaska tsuan atiduma min tsuma medibi Jesús min waniwen jawen kushipawen nuku amakin nuku jatu uinmakubainwen– akin 31 Diosbe janchai meneaibun jabiatiandi janu ichabu anu pacha sakuaya Diosun Yushin Pepatun jatu dasibi achikin kushipa wakin keyua januxun ana dateama Diosun kakape jawenabu jatu yuikubainibukiaki. 32 Jabun Jesús ikunwainbu midimabun jatun shinan jabiaskas shinanwen shinain jabun mabu tibi yui: “Ena bestiki”, ikama jakia dasibibun mekubainibukiaki. 33 Januxun Jesúsun kushipayabun jaska Xanen Ibu Jesús bestenkainima jawen kushipa unankin jatuki chanikubainaibu ikunwainbu dasibi Diosun jatu duajaidawakubainaya 34 jabu baiyabu inun jiweyabun jabu jawa nuitapabuman juni betsa inantan jawen taexun pei bitan ja pei 35 jau jatu inanunbun Jesúsun kushipayabu jatu inankubainaibu ja betsabu jawa jayama jau jawen binunbun bestibu tibi jatu paxkaxunkubainibukiaki. 36 Jaskanibu betsakidi mia yuinun ninkawe. Janua Levín baba betsa natukan Chipre anua kaini jawen kena Josén jatubetan ikunwanyan Jesúsun kushipayabun kena betsa wakin Bernabé wanibukiaki, nukun janchawen kenadan: “Shinan chankanwanika bakeki”, akinan. 37 Ja junin jawen bai jaya juni betsa inantan jawen taexun pei bitan bexun Jesúsun kushipayabu jatu inanikiaki, jawen jau ikunwainbu betsabu jatu medabewanunbunan.

Hechos 5

1 Ja jaskaibutian juni betsa jawen kena Ananías inun jawen ain Safiran jatun bai juni betsa inantan jawen taexun pei bitan 2 jawen ainbe yubakatan paxkaxun dabukun jawena wakin adutan jatidi Jesúsun kushipayabu anu buxun inanyan 3 januxun Pedron yuikin: –Ananíasiin, min bai inantan pei bitan paxkaxun dabukun adutan ¿jaskakin Satanásan mia chakabuwamaya nuku yui Diosun Yushin Pepaki min chani chakai? 4 Min bai min jatu inandiama minayuxuki. Ja inun, pei mia inanbu minadiayuxuki. Jakia min pei min paxkaxun nuku inankin min nuku padainan, min nuku akamaki. Min Dios padanun ika ikaii. ¿Jawai eiskidan min jaskatushiai?– aka 5 Ananías jaska yuiai ninkatan tin itan mawaya jaskai ninkatan dasibibu dateaibun 6 janua bedunan dabe juxun jawen yuda yabutan buxun maiwai buabun 7 jakimamadi 3 hora binuaya Ananíasin ainin jaskaxu ninkadiama jatun jiwe anu jikiaya 8 Pedron yukakin: –Matun bai inantan ¿jati pei besti man bixu min benen ea inanxumen?– aka Safiran kemakin: –Jeen, jabiati besti jawen kaduki– akaya 9 Pedron yuikin: –¿Jaskai Diosun Yushin Pepa padankatsis iki man yubakadabekanxumen? Min bene padananainwen taea ma mawa maiwatani bekanikiki. Min miadi mawaya mia maiwadiai bukanikiki– akaya 10 jabiatiandi jawaida jadi mawai Pedron tae naman di ikaya janua ja jawen bene maiwatani bedunan dabe jikitan jawen ain ma mawadia bechitan jawen yuda jadi buxun jawen bene dapi maiwadianibukiaki. 11 Janua ikunwainbu ichapabu inun dasibibun jaskaxu kakaibu ninkatan date paepanibukiaki. 12 Diosun jawen kushipa jatu yunua Jesúsun kushipayabun yudan kaian medabewakin dami atimaska jaikaimas betsa betsapa akaibun jatu bana ninkatan jatube ichai bebidan bebidanaibun janu Templo jemaintin anu janu badi kuaya utamisbu jawen kena Salomón anu ikunwainbu betsabu jatuki dasi ichakubainibukiaki. 13 Janua jatiditun jatun yusian ninkai ichakatsi ikabumabia jakia dasibibun ikunwainbukidi pe shinan bestikubainibukiaki. 14 Jaskabiaibun ana midimabun jatubetan jatun Xanen Ibu ikunwain juni ichapa inun ainbu ichapa jatuki dasikubainaibun 15 janua betsadan, tsuabunda jatunabu isin teneaibu jawen dakatiki iwexun bai kexa janu Pedro juai anu shinankin jau ja kauankin jawen yuda baka utawen jau xuxawaxunun isin teneaibu janakubainabu Pedro janu kakin ja isin teneaibu bestibu jatu xuxawakubainaya 16 janua ja dikabi janu Jerusalén dapi jiwebaunabun jatun yudabu isin teneaibu inun yushin chakabun betsa betsapawen jatu nuitapawamis jabu Jesúsun kushipayabu anu jatu iwediabidanbidanaibu dasibibun ea akaibu jabudi jatu xuxawakin keyudianibukiaki. 17 Ja jatu jaska waibutian Diosbe jawenabu janchaxunika xanen ibujaida inun saduceo jabun chibanmisbu jabianuxundi Jesúsun kushipayabu jatu uin jatun kushipawen kemubiai jatuki sinatakin 18 Templo mekenikabu jatu yunua achitan jatun mae meketi jiwe medan jatu bichiabun 19 januxun meshu medan Diosun nai tsuma juxun jabun mekeabu jatu unanmamatan bichiti jiwe beputi bepentan jatu kainmatan yuikin: 20 –Nenua en matu kainma buxunan, ja Templo jemaintin anu jikitan januxun Diosun kakape jiwekuinmati jancha dasibi jatu yusinditankanwen– jatu wa 21 jaska jatu yuia ninkabain penaya Templo jemaintin anu buxun jatu yusinkin taewaibun jabiatiandi ma kainbainabu unanmabia Diosbe jawenabu janchaxunika xanen ibujaida jawenabube ichatan Israelbu xanen ibu betsa betsapabu Junta Suprema dasibi jatu ichawaxun jatun meketi jiwe anua Jesúsun kushipayabu jatu bichishinabu jau itanunbun jatun mekenikabu yunuabu 22 buxun meketi jiwe anu jikixun ma kainbainabu jawa jatuki nukuama benatan chintunbain ja kaka jatu 23 yuikin: –Janu meketi jiwe anu nun jikia beputi tibi bepui pea policiabun pe mekeabu uintan jatu iwenun, ixun jawen jikiti beputi bepentan ana tsua ja medan jayama nun uintanaii– jatu wabu 24 jatu jaska yuiabu ninkatan Templo mekenikabu xanen ibu inun Diosbe jawenabu janchaxunika xanen ibubu yuka iki: “¿Jaskashinabumen?” iki jawa shinantima yuinameaibun 25 ja jaskaibutian jaskadapananbun juni betsan jatu uinbidan jikixun jatu yuikin: –Ja junibu man jatu bichishinadan, un unu Templo jemaintin anuxun ma jatu yusinkanikiki– jatu wa 26 janua mekenika xanen ibu jawen tsumabube buxun ana jatu itanun ika kaxun yudan kaianki datei: “Nuku mankanwen tsaka tsaka akana”, ika jawa jatu meama 27 Junta Suprema anu jatu iwexun jatu bebun nichintushiabu Diosbe jawenabu janchaxunika xanen ibujaidatun jatu yuikin: 28 –Ja juni akimabukidi man jatu yusiainbu nun matu nemajaidabiashina nukun jancha jawa ninkama ¿jaskakin Jerusalén anuabu jatu ichawakin man ja junikidi yusinkin jeneamamen? Jaska wakin ja juni nukukidi yuikin: “Man jatu tenanmaimaki”, akin man nuku jawen taexun yuankin man nuku jatu dake wamakubainaii– ikaibun 29 jaskaibun Pedro inun Jesúsun kushipaya betsabun jatu kemakin: –Jaska Diosun shinain nun chibanun nuku yunumis nun akatsis ikaii. Junibun yunuawen taea nun bexteketidubumaki– iki 30 ana jancha chichibainkin yuikin: –Jesús cruzki man jatu mastamaxun jatu tenanmabia ja jabias Dios nukun xenipabun kenwanpaunibu jabiatundi tenanbu nuku bestenwanxuinmaki. 31 Diosun jaska watan nai anu ainitan jawen yusiudi nuku tsaunxunimaken ja nukun mekenan inun nukun yusinan nun ma jayaki. Jaskawen taea nun Israelbu xukua tibi tsuabunda nukun chakabu jenetan Dios anu chintuin nun shinan betsaibu nuku jawenabu wakin Diosun nukun chakabu buatan ana shinanmaki. 32 Na jaskadan, Diosun jaska waima nukun besti nun unaiin. Ja dikabi Diosun Yushin Pepatun unandiaikiki, jaska jabun nun chibainbu Diosun nuku inainmadan– jatu wabu 33 jatu jaska waibu ninkatan jatu bechipaiama jatuki sinatajaidakin jatu detekatsis ikaibun 34 janua jabianudi Diosun jancha kenenibu yusinananmis juni betsa fariseo dasibibun ninkakin jakidi pe shinanmisbu jawen kena Gamaliel jatube xanen ibubu janu ichabu anudi jatube tsaua benikaun policiabun jau Jesúsun kushipayabu jatu kainmayununbun jatu yunua iyuaibun 35 januxun Gamalielin jabube xanen ibubu jatu yuikin: –Israelbuun, na junibu kupikatsis ikin man jaska waidan, shinankin uindakanwen. 36 Eskaki, matu yuinun ninkakanwen. Juni betsa Teudas xanen ibunun, ixun jatu binunun ikin nukunabu padanyan 400 junibun jawen jancha ninkakin chibain jaki xukuabu soldadobun achixun ja juni deteabun jabun chibainbu datei dasibi paxai sa iki keyunibukiaki, janu bextekei keyuidan. 37 Janua chipu César Auguston jawenabu jau jatu tananunbun yunua tanaibutian juni betsa Galilea anua Judas xanen ibudianun, ika Romanobu nemanun ika mentsisipakaunkin jatu yusianyan ichapabun jawen jancha ninkakin chibainbun ja Judasdi soldadobun achixun tenandiaibun dasibi jabun chibainbu paxai sa iki keyudianibukiaki. 38 Jaskawen taexun matu shinanmakin yuinun ninkakanwen. Ja junibudan, jatu meyamayukanwen. Jabun jatun yusian ibubis ikaibudan, jamen jawama binuxanikiki. 39 Jakia Diosun jatu yunua ikaibudan, man jawa jatu nematidumaki. Chanima jabun Diosun jancha kayabi yusiainbu jatu nemakin man binutidumaki. Dios nemanun ika man jaskatidumaki. Jaskaken shinankin uindakanwen– jatu wa jawen yusian chibankin pe ninkatan: 40 –Peki– iakeaketan Jesúsun kushipayabu jatu ana kenaxun ichakawakin ji sidiwen jatu kusha kusha ama bestitan ana jau Jesúskidi jatu yusinyamaxanunbun ja akin jatu nemajaida bestitan jatu nichinkin jeneabu 41 xanen ibubun besuudia Jesúsun kushipayabu kainbaini yuinamei: “Jawen bake Jesucriston kakapekidi nun yusianyan Diosun jawen nuku unanti watan nuku duawakatsi jatu yunua jabuwen datei nun bextekenun nuku akanikiki”, iki benimabaini bushinxun 42 jatu yusinkin jawa jeneama Templo jemaintin anuxun inun jiwe betsa betsapa anuxun xaba betsa tukuma Mesías Jesucristokidi kaka pepakidi jatu tapinmakubainibukiaki.

Hechos 6

1 Ja badi jaskaibutiandi midimabun ana ikunwain jatuki dasii ichakubainaibun jabianudi judiobubia jatun jancha griego janchawen besti janchamisbun ja jatubetandi ikunwain judiobuns jancha hebreowen besti jabu janchamisbu jatube ja ikin yuikin: –Dasibibun nun Jesús matubetan ikunwanbiaibun xaba tibi nuku pimakin nukun ainbu beneuma enaumabu piti nexexunkinan, man jatu paxka pewaxunabumaki. Matunabu hebreobu besti piti ichapa jatu nexexun inankin nukunabu griego janchawen nun janchamis ja nukun ainbu beneumabu piti eskadabes nexexun jatu inankin man jatu nuitapawakubainaii. Jaskadan, chakabuki– ikaibun 2 jaskaibu jatu yuiabu ninkatan ja 12 Jesúsun kushipayabun dasibi ikunwainbu jatu ichawaxun jatu yuikin: –Nukun nun matu piti paxkaxunkin mekexuna bestidan, nukunadan, pemaki. Ja dikabi matu jaska besti wakin Diosun jancha yusinkin nun jenea pemadiki. 3 Jaskakenan, en betsabu inun en puibuun, jau juni betsabun piti matu paxkaxunkin inankin pewakubainunbun 7 juni shinanyan inun unanepabu Diosun Yushin Pepatun kushipayabu jau jabun matu paxka pewaxununbun benakin katuxun ja daya jatu yunukanwen. 4 Jakia nukubunan, Diosbe janchakin jeneama januxun jawen jancha pepa matu inun betsabu yusinkin nun jenetidumaki– jatu wabu 5 jaska jatu yuiabu ninkatan dasibitun jabias shinanwantan januxun jatu katukin juni shinanyan inun unanepabu Diosun Yushin Pepatun kushipayabu katukin jati anibukiaki. Esteban inun, Felipe inun, Prócoro inun, Nicanor inun, Timón inun, Pármenas inun, nawa betsa Antioquía maewan anu jiwexun judiobun beya tapini Nicolás jati jatu katubain 6 Jesúsun kushipayabu anu jatu iyuabu januxun jatu unanti wakin mamepixun Dios jatu yukaxunkin jatun medabewanikabu jatu wanibukiaki. 7 Januxun Diosun jancha Jesúskidi kakape jatu yusinpakekubainaibun jatun jancha ninkakin Jerusalén anuxun ikunwain ichai pakubainaibun ja jaskaibun jabiatiandi Diosbe jawenabu janchaxunika ichapabundi Jesús ikunwandianibukiaki. 8 Esteban Diosun duawakin kushipa paeya wakin pepawanikidi mia yuinun ninkawe. Jawenabun bedubi Estebanen dami tsuan atiduma atimaska wakin jatu uinmakubainaya 9 janua ichati jiwe jawen kena “Esclavo Tsumawanibu Ana Tsumauma” janu betsabu ichamisbu inun, juni betsadi mae Cirene anuabu inun, maewan Alejandría anuabu inun, Cilicia mai pakea anuabu inun, mai pakea Asia anuabu jabu Estebanbe ja iki yuinameaya 10 Diosun Yushin Pepatun Esteban unanepa wakubainaiwen taexun tsuan Esteban maemakin janchawen binuntidubumaken 11 jawawen jaska watima jaki yubakatan jabu betsan juni betsabu pakakin yuikin: –Nukun xanen ibubu padankin eska jatu yuitankanwen: “Ja Jesúskidi yusinmis Estebanen jancha chakabu yuikin Moisés inun Dios dayuikin yuainkiki”, atankanwen– jatu wa 12 jatu jaska wabu buxun juni ichapabu yuikin mae xanen ibubu inun Diosun jancha kenenibu yusinananmisbuki chani chakakin jabu jatu sinatamabun yudan kaian ja iki bedukui itimaskabainkin januxun Esteban achitanxun xanen ibubu dasibi Junta Suprema anu iyuxun 13 januxun jau Estebankidi chani chakatanunbun padan jancha katutan juni betsabu jatu padanmakin yuimakin: –Na juninan, nukun Templokidi inun Moisin nuku yusini janchakidi yuain janchai jeneama nun ninkaii. 14 “Jesús Nazaret anuatun Templo yamawatan nukun beya betsa betsapa Moisin nuku yusini betsa waxanikiki”, ikai nun ninkadiakubainaii– jatu wabu 15 janua xanen ibubuns Junta Suprema anu tsauxun Esteban nia uinkin jawan ikama jawen besu xabakabijaida Diosun nai tsuman besu keska beisnibukiaki.

Hechos 7

1 Jaska uintan januxun Diosbe jawenabu janchaxunika xanen ibu binuatun Esteban yukakin: –Na jaska mikidi yuiaibudan, ¿chanimamen?– aka 2 ninkaibun Estebanen jatun yukai kemakin: –En xanen ibubu inun enabuun, matu yuinun ninkakanwen. Mesopotamia mai pakea anu nukun xenipabu Abraham Harán maewan anu kadiama bebunkidi nukun Epa Dios kushipa pepatun yubakin unanmakin janu jiwexanai anu 3 yunukin yuikin: “Min mai inun minabu jenebaini mai bena en mia uinmaxanai anu jadi kaxanwen”, aka 4 janua Abraham kainkainkin Caldea jenebaini Harán anu kainma dakayuken janua jawen epa ma mawaimaken januxun na jabia mai man janu jiwea anu Diosun Abraham iwexun 5 janu jawen mae ibubis bitan janu jiwepaketidumabiaken Abraham bebunkidi yubakin bakeyadiamabiaken jau janu jawen bababu janu jiwexanunbun jatu inanti jatuki tanamanikiaki, Abraham mawaken jawen bababu patan ibu wakin jau bixanunbun yubakinan. 6 Januxun ana yubakin: “Mai kesua betsa anu min bababu jatube jiwei buimabu jadixun nawabun jabun esclavo dayadu jatu waxun 400 año jatu dayamakin jatu ichakawakubainaibu atimas en jatu kupiaya min bababu jadia kainbidani bexun na mai en mia yubai anu jiwexun ea kenwankubainxankanikiki”, ayamaxun januxun Abraham jawen yubaka shinanmati wakin Diosun yunukin: “Dasibi minabun juni bake tibi kaian jawen jina kubichi mextekin bikubainxanwen”, aka 8 jabe janchakin ninkayamaxun jawen juni bake Isaac kaian 8 día xabatian jawen jina kubichi binikiaki, jaska yubani taewakinan. Janua jawen bake Isaac bakeyatandi jawen bake Jacob bidianikiaki. Janua Jacob, jawen kena betsa Israel, jawen 12 juni bakebu kaian jabiaskadi wakin jatu bidiakubainikiaki. Ja 12 juni bakebu jabu tibi anua nun jabia jawen bababuki. 9 Janua ja nukun xenipabu Israelin juni bake betsa José jawen betsabun danain jaki sinatakin jau tsuma wabain Egipto mai pakea anu iyutanunbun jawen taexun pei bikin nawa betsabu inanbu iyuyamabu jadixun Diosun duawakin José medabewaya 10 jabu anuxun bika tenebiaya Diosun nemakin unanepa wakin Egipto xanen ibujaida Faraón bechipaimaya jawen xanen ibu betsa wamakin José xanen ibu wakin jawen mai jidabi inun jawen jiwe jawendua ewapa mekei jau dasibi xanen ibuxunun yununiki. 11 Janua Egipto anua José xanen ibuaya Egipto mai pakea anu inun Canaán mai pakea anu dasibi ana yunu beneamaken Israelin bakebu nukun xenipabu nuitapai jawa pitibumaken 12 janua Egipto anu xekiwan jaya chaniaibu Israelin ninkatan jau jawen bakebun nukun xenipabun jadi buxun jau piti bikin taewatanunbun jatu yunua butanibukiaki. 13 Ana ja kachu betsatian buni chakayamakin ana piti bitanun ika buabun januxun Josén jatu unanmakin jancha wakin yuikin: “En matun betsa Joséki”, akin jatu unanmaya Egipto xanen ibu Faraónen ninkatan: “¿José jawa nawamen?” itan shinanshinken 14 chipu betsatian José xanen ibuwen taexun jau jawen epa inun dasibi jawenabu jau ixuntanunbun jatu yunua jawenabu 75 ixuntankin Egipto anu iwenibukiaki. 15 Jaskawen taea Jacob, jawen kena betsa Israel, Egipto anu kaima jiwea janua mawa janu maiwati tanpe Hamorin bakebun jawen juchi Abraham peiwen inanibu Siquem anu jawen yuda buxun maiwanibukiaki. Israelin bakebu inun jawen baba ichapabudi Egipto anuadi mawakubainibukiaki– iwanan, 17 Estebanen judio xanen ibubu jatu yuikubainkin ana yuikin: –Abrahamnen bababu, Israelbudan, Canaán anu ana jatu chintunmakatsi Diosun yubani ja baditian ma jatu taxnimabainkatsi iki kemaya Israelbu Egipto anu jiwea pai ichai midimakubainaibun 18 janua Egiptonawa xanen ibu bena Faraón ikimaxun jaska wakin Josén Faraónen enabu jatu medabewakubaini unanma 19 ja xanen ibu Faraón benatun nukun xenipabu padankin jatu ichakawakin jatun juni bake dama kaiainbu jau tenanunbun jatu yunukin jatu putamakubainaya 20 ja jatu jaska waibutian Moisés kaian jawenduajaida pishtaken bechipaijaidakin jawen ibubun jiwe anuxun june ewa wakin uxe dabe inun besti junexun yumewai 21 ana jaska waxun junetima datekin jau mawanun jene kexa basi anu chichanki jene jikitima wakin buiwen pepuxtan nanetan nuntantan xununbidana Egipto xanen ibun ainbu baken bechixun nexewanimaxun jawen bake keska wakin yumewakin 22 jaska wabainimaxun Egiptonawa unanepatun Moisés yusinkin unanepawakin tapinmakubainabu janchapai juni kushipakin jaska yunuabu jatu axunkubainikiaki. 23 Ma janu Moisés 40 badiyatun jawenabu Israelbu shinankin uinbaunun ika baii kaxun 24 januxun Egiptonawan Israelbu betsa ichakawakin kushai uinkin jawenabu medabewanun ika kaxun nemakin jatun ichakawai tenanxunikiaki. 25 Januxun Moisin shinankin: “En kushipaiwen Diosun ea medabewaya enabu Israelbu jatu medabewakin Egipto anua jatu paxawatan unanuma en jatu jiwemaxanaii”, ibiaya jakidi jaska jawenabun shinanma inibukiaki. 26 Janua meshukidi betsatian Moisés ana kaxun jawenabu Israelbu dabe ana detenameaibuki nukutan daewakin jatu nemanun ikain jatu yuikin: “Matu dabe man yuda betsamaki. ¿Jaskai man detenamei ikanai?” jatu wa 27 ja jatun jawenabu deteaitun Moisés tu akin xututan yuikin: “Min nuku uinun ¿tsuan mia xanen ibu wakin nukun pewanika mia washinamen, nuku anudan? 28 ¿Egiptonawa deteshinxun min eadi jabiaskadi wanun ika ikai, tenankinan?” aka 29 jaska wa ninkatan datei chai kai Moisés paxai mae betsa Madián nawabu anu jadi kani jadia nawa keskai jiwexun ainbu bitan juni bake dabe wanikiaki. 30 Jadi madianawabu anu 40 año Moisés ma jatube jiwea binukainaya Mati Sinaí janu tsua jiweabumanu Moisés kaxun uianyan ji maxu kui menui keskai jede ji ji ikai anu Diosun nai tsuma nia 31 uin e itan namai keskakin xabakabi ana uin pewanun ika kemai ja dapi kaya Diosun yuikin: 32 “Eadan, en matun xenipabun mekenika Dioski, Abraham inun, Isaac inun, Jacobun mekenika Diosdan”, akai ninkai Moisés datei saki saki ikin jadi uinkatsi ikamaken 33 januxun Yavé Diosun ana yuikin: “Na min nia anu en nidiaki. Jaskawen taea na mae medibi meseki. Min bichi tae pekayuwe”, aka jutsekexunaya 34 ana yuikin: “Enabu Egipto anuxun bika tene chakayamai sain iki kaxai jawawen jaskatima ikaibu chanima xabakabi en uinmis jatu medabewanun ika en butuxuki. Uinwen. Jaskawen taexun Egipto anu jadi en mia yunukatsis ikaii”, akin Diosun Moisés yuinikiaki. 35 Uatian ja jabias Moisés danankin jawenabun yuikin: “Min nuku uinun ¿tsuan mia xanen ibu wakin nukun pewanika mia washinamen, nuku anudan?” abianibu jabias Moisés xanen ibu wakin jatun medabenan wakin jawenabu medabewamakatsi ja nai tsuma ji maxu kui menui keska jede ji ji ikai anua janchamakin Diosun Moisés yununikiaki. 36 Diosun Moisés jaska waimaken Moisin nukun xenipabu Egipto anua jatu kainmabainkatsi ikin egiptonawabu anuxun jatu dami betsa betsapa waxuntan janua jatu iyukin ja Ianenwan Tashipa jau pukebainunbun damiwakin jene bai wakin jatu paxkaxuntan janu tsua jiweabuma anu nukun xenipabu Egipto anua jatu iyuimaxun 40 año dami betsa betsapa jatu unanti wamakeatanikiaki, Moisin jatu taxnimabainixunan. 37 Januxun jabias Moisin Israelbu jatu yuikin: “Jawen jancha en matu yusinun Diosun ea katuni keska wakin jabia matunabu anuadi Dios yuixunika betsa kushipa ea keska matu anu yunuxanikiki”, anikiaki. 38 Jaska inun, janu tsua jiweabuma anu ja jabias Moisin nukun xenipabu jatu ichawabainimaxun janua ka Mati Sinaí anua Diosun nai tsumabe janchakin jaska jiwea kayabi nun bixanai Diosun jancha ninkatani nukun xenipabukidi chanikidankidanikiaki, Moisésdan. 39 Jaska jatu yusinkin unanmabiakubaina nukun xenipabun chibankatsi ikama Egipto anu ana chintunkatsis ikin Moisés danankin 40 jawen betsa Aarón yuikin: “Egipto anua nuku iwebiaima Moisés Mati Sinaí anu kaima ana juamaki. Jaskaima nun unanmaki. Jaskakenan, yushin betsa dami wakin ja kenwanti nuku axunwen, jau jatun nuku yunukin iyukubainxanunan”, akabu 41 januxun mane damiwakin ina awa bake itsa jatu waxunshina kenwankin chaxuwan bake detexun kua keyui jatunmebi jatun mekenen ashianwen taea jaki besikin duawai benimajaidanibuki. 42 Jaskaibuwen taea Dios Israelbuki sinatakin nai anua bishi besti jau kenwanunbun ja jatuwen nuiai bextenibukiaki. Jaskakubidanibukidi jawen jancha yuixunika Amós Diosun janchamakin yuima: ‘Israelbuun, janu tsua jiweabuma anu 40 año jiwexun ina awa inun chaxuwan bake detexun kua keyubiakin eadan, ea kenwankin man jawa ea inankin ea kenwanma ikubidanibuki. 43 Eunbia jaskatimabiaken yushin betsa jawen kena Moloc man damiwaima kenwankin jawen kenwanti tadi jiwe putakatsi ikama iaxun bekubidankin yushin betsa jawen kena Refán kenwankin jawen bishi kenwanti ibubis damiwaimaxundi jadi man kenwankubainibuki. Jaska wakin man chakabuwakubainibuwen taexun matu kupinun, iwanan, matun mai anua chaijaida matu nichinkin nawabun mai kesua betsa Babilonia anu en matu yunuxanaii’, aka kenexuniki. 44 Jakia janu tsua jiweabuma anu nukun xenipabu buaketankinan, Diosun jawen jatu yubakin shinanmati tadi inun bichi jiwe jatu amaima jayanibuki, jaska Moisés Diosun uinmakin yunuima keska jatu amaimadan. 45 Januxun nukun xenipabun ja tadi inun bichi jiwe mekekubainaibun Josué jatun xanen ibutan nawa betsa betsapabu jatube detenamemaya Diosun jatu medabewakin jatun mae tibi mebinkin jatu nichinmatan jatu ibu wamaya ja tadi inun bichi jiwe Diosun jatu amani pekaxun iatan bekubidanibukiaki. Jaskaibutian ja jiwe bebunxun Dios kenwankubainibukiaki. Jabias jiwe jayayuken David jatun xanen ibu idiakunkainikiaki. 46 Janua David xanen ibukin Dios benimawakubainaiwen taexun ana duawanun, iwanan, Jacob jawen kena betsa Israel jawenabun Dioski nukuti kayabi mishki jiwe jawendua waxunxanun, iwanan, Davidin yukabia Diosun nemayunikiaki. 47 Jakia Davidin bake Salomón xanen ibudiatan jatun Templo mishki jiwe Dios jatu amaxuniki, 48 janu junibun jiwe wabu anu ja Dios dasibi binu keyua jiwetidumabiakenan. Jabiaskadi Yavé Diosun jawen jancha yuixunika janchamakin: 49 ‘Nai anudan, en xanen ibui janu tsaua inun en tae janu maiki en tapakea maiki paiaki. Eanan, dasibi en damiwaniwen taexun ea juindukunmanun, iwanan, ¿jaska waxun tsuan ea jawa jiwe waxuntidubumen? Tsuan ea jawa jiwe waxuntidumaki’, aka kenexuniki– iwanan, 51 Estebanen Junta Suprema ana jatu yuikubainkin: –Dasibi kushipa Dios jaya mesebiaken matun xenipabu ipaunibu keskai matubudan, matun besu inun, matun juinti inun, matun pabinki kushiken Diosun Yushin Pepatun matu yusinbiakubainaya man ninkaisbumaki, nawabun Dios unanbuma keskadan. 52 Jaska inun, Diosun Katua pepa juxanai Diosun jancha yuixunikabun bebunkidi jakidi chanibiakubainaibun jawa ninkakatsi ikama matun xenipabun jatu dasibi danankin jatu ichakawakin detekubainibuki, jatu tenankinan. Janua natian Diosun Katua juni jawa kaneisma jakidi matu yuinibu ma nuku anu juni shinanma nawabu achimatan man ja juni pepa Jesús jatu tenanmadiaimaki. 53 Diosun jancha jawen nai tsumabun nukun xenipabu yusini jaya tapinbiakin man chibainsbumaki– jatu wa 54 jaska shadabu jatukidi xanen ibubu chiteai ninkatan Estebanki sinata chakayamai bene bene iki xeta yenx yenx akaibun 55 jakia Diosun Yushin Pepatun Esteban medabewakin kushipa waya naiudi teskanxun uinkin Dios chaxa kushipajaida anu jawen yusiudi Jesús nia uintan 56 dateama jatu ana yuikin: –Uinkanwen. Teskantan nai bepemana anua Diosun yusiudi nukun Juchi Kayabi Iyua Jesús nia en uiaiin– jatu waya 57 jabun jawen jancha ana ninkakatsi ikama pabepukui keyubain jakidi kushi biski ibain achitan 58 mae anua taxnimakin xadabain jabu Estebanki chani chakaibun ja dukuntun tsakanun itan jatun tadi chaipa pekatan juni betsa jawen kena Saulo mekematan ichapabubetan mankanwen tsaka tsaka akaibun Estebanen Jesús yuikin: –Xanen ibu Jesúsuun, menan en yushin ea jadi bidiwe!– atan 60 janua danti ika dakaxun bis ikin jui kushipawen ana yuikin: –Xanen Ibuun, na ea chakabuwaibuwen taexun jatu kupiyamaxanwen– atan di iki mawanikiaki.

Hechos 8

1 Januxun Esteban jau tenanunbun Saulon jabiaskadi shinanyan anibukiaki. Jabias xabatian Jerusalén anuxun Jesús ikunwainbu jabun ikunwanbuman jatuki sinatakin ichakawa chakayamakin taewaibun Judea mai pakea anu inun Samaria mai pakea anudi Jesús ikunwainbu dasibi paxai sa ibainaibun jabu Jesúsun kushipayabu besti kaianma inibukiaki. 2 Janua tsuabuda juni duapabu Estebanwen nui jaya kaxabetanan maiwanibukiaki. 3 Ja jatu jaska waibutian Saulo jawen jaibuaibubetan Jesús ikunwainbu ichakawakin jatun jiwe tibi anu jikixun juni inun ainbu ichapa paxadiabuma jatu achixun kainmakin jatu xadabainbainkin bichiti jiwe medan jatu bichimakin jabun Jesús ikunwainbu jakimawanun, iwanan, Saulon Jesús ikunwainbu yamawakin keyupai inikiaki. 4 Janua jabu Jerusalén anua paxai kainbainimaxun janida mae tibi anu jikixun Diosun Mesías Cristo mekenan jawen kakapekidi jatu yuikubainaibun 5 medabenan betsa Felipe mae ewapa betsa Samaria anu kaxun Mesías Cristokidi jatuki chanikin taewakin 6 januxun jaska tsuan atiduma dami atimaska betsa betsapa jatu axuain uinkin ja yudabu ichaxun Felipen jancha dasibibun ninkajaidaibun 7 yushin chakabun yuda betsa betsapabu jatu nuitapawamis Felipen jatu xuxawakin kainma ja yushin chakabu bis iki taxnibainaibun jatu kaya wakin yuda betsabudi babunibu inun biyuxkinibu jatu kaya waya 8 ja mae anuxun Felipen jatu jaska waxunai uin jawen shinan chankain benimajaidanibukiaki. 9 Jamen betsadan, Felipen jatu yusin kadiamaken juni betsa Simón ja mae Samaria anuxun jawen mukawen unankin jawen jatu xuun akin yudabu padain kein xanen ibukin jatu mesewamistun 10 badi ichapa jawen mukawen jatu padankubainaiwen taexun jakidi yuda dasibi xanen ibubu inun jatube jiweabu dasibibun chibankin kenwain jakidi yuinamekin: –Simónan, Diosun kushipa ichapa jayaki– ikin jawen jancha ninkakin axunpakemisbun 12 jakia Dios xanen ibuaikidi inun Jesucriston kakapekidi Felipen jatu yuiai ninkatan ana Simón ninkama juni ichapabu inun ainbu ichapabundi Jesús ikunwainbu Felipen jatu nashimaya 13 januxun Simónen dikabi ikunwanyan nashima Felipebe kakunkaunkin jaska tsuan atiduma dami atimaska betsa betsapa akai uin Simón e ikunkainaya 14 januxun jaska jabun Samaria anuxun Diosun kakape Jesúskidi jancha ikunwankin ma chibainbun jaska kakaibu Jerusalén anuxun ninkatan Jesúsun kushipayabun jau Pedro inun Juanen jatu medabewatanunbun jatu jadi nichianbu buabun 15 tsuabunda Jesús ikunwainbu Felipen bebunkidi jawenabu unanti wamakin Xanen Ibu Jesúsun kenawen jatu nashimashina jabu betsa Diosun Yushin Pepatun jatu achidiamaken jaska jatu wabu bushinxun ja Samaria anuxun ikunwanshinabu jatukidi Pedro inun Juanen Dios jau jawen Yushin Pepa binunbun jatu yukaxuntan 17 januxun jawen Yushin Pepa achimakin jatu mamepixun jatu yukaxunaya ja Yushin Pepatun jatu medabewai jatuki jikia akeakenikiaki. 18 Januxun Jesúsun kushipayabun ikunwainbu jatu mamepiaya Diosun Yushin Pepa jatuki jikiai Simónen uin: “Eandi ja kushipa peiwen binun”, iwanan, Pedro inun Juan 19 yuikin: –Na jaska kushipa eadi en jayanun ea inankanwen, man jatu akai keska wakin yuda betsabudi mamepixun Diosun Yushin Pepa en jatu jikimaxununan, na pei ichapa en matu inainan– jatu waya 20 januxun Pedron kemakin: –Diosun kushipa inankuinki. Peiwen taexun min bikatsis ikaiwen taea min peiya janu chiwen ikunwanbuma Diosun jatu kupixanai anu min katiduki. 21 Jaska inun, mianan, min shinan chakai Diosun unainwen taexun jawen kushipa min bitidumajaidaki. 22 Ean jaska en mia unaiin. Jaska yushin chakabun muka min bini min jenediamaken mia medanxun ja min chakabun mia nexayuaki. Jakia shinan betsa watan min chakabu min putaya jau Diosun mia buaxunun min yuka min chakabu mia buaxuntidumenkain– aka 24 Simónen kemakin: –Chanima en kanejaidaxuki. Ea Dios yukaxunkanwen, jau jaska min ea yuiai keska wakin ea kupiyamaxanunan– iki jaska chaniaya jau Diosun jawen chakabu buaxunun yukaxuntan 25 jabianuxundi Diosun jancha yusinkin kakape Jesúskidi jatu yusin menetan Jerusalénkidi ana chintunbidankin mae betsa betsapa Samaria mai pakea anuxun Jesúskidi jatu yusinkubidani Jerusalénkidi chintunbaini bui jikinibukiaki. 26 Ja jaska wawanshinabutian Diosun nai tsuma betsan Felipe yunukin yuikin: –Benitan Jerusalén anua kai surkidi ja bai tanabaini Gazakidi kawen katanwen– aka Felipe benitan kai janu tsua jiweabuma anu bai tanabainaya bai namaki Etiopianawa ainbu xanen ibujaidatun tsuma juni jawen pei mekexunikatun Jerusalén anuxun Dios kenwantani jawen mae anu ana chintunkaini caballo dabetan tadanbainaiki nawa ina tsauxun Diosun jancha Isaíasin keneni yuikubidanai bechitan uianyan 29 Diosun Yushin Pepatun Felipe yuikin: –Kakain jaki kemai nukutanwen– aka 30 jaska ninkatan jawaida kain jaki nukuaya Diosun jancha yuixunika Isaíasin keneni yuiai ninkakin Felipen yukakin: –Ja kene min yuikubidanaidan, ¿min ninkai?– aka 31 Etiopianawan ninkatan kemakin: –Jaskatan tsuan ea jakidi yusin pewai en ninkatidumaki. ¿Mian min unainmenkain? Ebe inatan kakin ea tapinmabainwen– aka –Peki– itan inatan jabe tsaukainaya 32 jabias kene yuixu Etiopianawan ana Felipe yuixunkin yuikin: ‘Chaxuwan detenikatun detenun, iwanan, iyumis keska wakin tsuan nemama iniki. Ja inun, chaxuwan bake dani damexteabu chaxuwan jawan ikama pesmis keskai jawa yuiama iniki. 33 Januxun ichakawakin nuitapawabu jawa yuiamaken tsua jawen nuikin medabewamadi iniki. Jaska wakin bakeuma tenanbu tsuan janixun jawen bababukidi jakidi janchatidubumaki, jaska wakin jawen jiwea mebinkin mai anua mexa keska wakinan’, akin yuixuntan 34 Felipe yukakin: –¿Tsukidi ja Diosun jancha yuixunikatun kenenimen? ¿Ibubiskidimenkain? ¿Juni betsakididaka? Menan ea yuidiwe– aka 35 Felipen unanmakin Diosun jancha dama yuixudan, jawen yusin taewakin kakape Jesúskidi Etiopianawa tapinmakin ninkamakubaina 36 ma jatixunda ka ianki kemakin jaska Felipen dama yusinxu Etiopianawan yuikin: –Uian. Ma min ea yuikubidanai en ikunwainwen taexun ¿ana en jawamamen, na jene anu min ea nashimatidudan?– atan 38 jatun caballo tadanmabainai jau niti anun jawen tsuma yunua niti amaya butudabekain jenen pukutan Felipen xanen ibu nashimakin menetan 39 jene anua nexekedabebidanaibun januxun Diosun Yushin Pepatun Felipe dami wabainkin yamawabainaya ja xanen ibun Felipe ana uianma jawen tadanbaintiki inatan ja kaikidi kai benimajaidakainaya 40 janua Felipe Yushin Pepatun iyuxun mae betsa Azoto anu butea janua mae tibi anu jikiakeakekainkin Diosun Katua Jesús mekenankidi kakape jatu yuikubaini atimas maewan betsa Cesarea anu jikinikiaki.

Hechos 9

1 Janua jabiatiandi Xanen Ibu Jesús ikunwainbuki pubenkin Saulon jatu ichakawakin tenankin jenediama jaskawen taea Diosbe jawenabu janchaxunika xanen ibujaida jatu binua anu Saulo kaxun 2 jaska shinain yuikin: “Damasco anu kaxun ja Bai Bena Jesúskidi jatu tapinmaibu juni inun ainbu achitan Jerusalén anu en jatu iwekatsis ikaii, nenu jatu bichinun, iwananan. Jaskaken min kushipaya kanun, iwanan, en mia yukai juaii. Ea kushipa wakin Damasco maewan anua janu nukunabu ichamisbu jiwe anu en kaken jau xanen ibubun ea medabewaxanunbun min kushipa jatu yunuwe, en buaidan”, aka: “Peki”, ixun kenexuntan jaya yunua 3 janua Saulo jaska wa kai Damasco bai tanabaini ma kemaya nai anua bin kushipajaida pexekidan Saulo dachaxaya 4 janua Saulo main di ikaya jui taxnikin yuikin: –Sauloon, Sauloon, ¿jaskakin min ea jatu ichakanwain?– aka 5 Saulon dateyabi yukakin: –Xanen ibuun, ¿min tsua ikai?– aka januxun ja jui taxniaitun Saulo ana yuikin: –Jabia ea ikunwainbu min ea jatu ichakanwainan, en eaki, Jesúsdan. 6 Benikaini kai Damasco anu kaditanwen, jadixun min jaskakunkainxanai tsuanda mia yuixanikikidan– akaya 7 ja junibu Saulobe buaibun jawen jui ninkabiai tsua uianma datejaidaibun 8 janua Saulo main daka benikauan ma bepexebia jawa uintidumaken ja jabe buaibun metsunxun Damasco anu Saulo iyuabu 9 jaskakainshina jadia ma xaba dabe inun besti kaya jawa uianma datekin Saulon jawa piama jawa nuxuamaken 10 ja Damasco mae anu jiwexun Jesús ikunwain betsa jawen kena Ananías nama keskaiwen uianyan Xanen Ibu Jesús juxun ja bebunxun kenakin yuikin: –Ananíasiin– aka kemakin: –Xanen Ibuun, en nenuki. ¿Min jawa ea yuiai?– aka 11 Xanen Ibu Jesúsun yuikin: –Benikaini kakin ja bai jawen kena Kayatapia anu kaxun Judasin jiwe anu jikitan janua juni betsa Tarso anua kaini jushian jawen kena Saulo yuka itanwen, Diosbe janchaikikidan. 12 Namai keskawen juni jawen kena Ananías jikitan mamepixun jau ana uin benawanun, medabewai ma uinxuki– aka 13 Ananíasin ninkatan Jesús yuikin: –Xanen Ibuun, Jerusalén anuxun minabu medibi min jatu wai ja junin mia jatu ichakanwanmiskidi ichapabun jakidi janchakin chakabu ea yuimisbuki. 14 Jatu jaska wakubaini Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubun kushipaya beshianbukiaki. Nun jabun min kenawen taexun Dios yukaibu dasibi nukudi nenua achitan Jerusalén anu nuku iyuxun bichinun ika jushiankiaki– aka 15 jaska yuibiaya Xanen Ibu Jesúsun ana yuikin: –Jen iyamai dateama katanwen. Ja juni kaindiama en katunitun ekidi chanikin nawa xukua betsa betsapabu jatu yusinkin inun, jatun xanen ibubu yusindiakin inun, Israelbudi ea jatu yusindiaxunkubainxanikiki, 16 ea chibainwen taea jaskai nuitapakunkainxanai en unanmaxanaidan– aka 17 ninkabaini Ananías kai janu Saulo ika anu jikikain mamepitan yuikin: –Sauloon, Jesús ikunwain ma min nukun betsaki. Min bai tanabidanai jabias Xanen Ibu Jesús miki nukushinatun jau min bedu min ana uin pewanun inun jawen Yushin Pepatun jau mia achitan kushipa wanun mia anu Jesúsun ea yunuxuki– akaya 18 jakimamadi jawaida Saulon bedu anua baka xaka keska nidi ikaya ana uin pewatan benikain ma jatubetan Jesús ikunwanyan nashimatan iyuxun pimabu ana kushipatan uxa eskadabes Damasco anua ikunwainbube jiweyunikiaki. 20 Janu jatube jiweyuxun janu judiobu ichamisbu betsa betsapa anuxun Saulon jatu yusin taewakubaunkin: –Jesúsdan, Diosun bake kayabiki– akin jatu yuikubainaya 21 dasibibun ninkai e iki yuinamei: –Na juninan, Jerusalén anuxun ikunwainbu jatu ichakawamisxun nenudi juxun nun jabun Jesúsun kenawen taexun nun Dios yukaibu nukudi jabiaskadi wakin nuku achixun Jerusalén anu Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu anu nuku iyunun ika jushianan, ¿ja junidan, jamamen?– ikaibun 22 janua Saulo ana jawa dateama Diosun kushipawen xabakabi judiobu Damasco anu jiweabu jatu yusinkubainkin: “Jesús Diosun Katua Mesíaski”, akin Diosun jancha kenenibuwen jatu unanmakubainaya janua judiobun uin e iki jakidi jadakidi shinantima ikaibun 23 uxa ichapa jatu yusinkubainaya judio xanen ibubu Sauloki sinatakin detekatsis iki jakidi janchai yubakashinabun 24 Saulon ninkatan unanyan janu kainkainai achinun ika yubakashinabu badidi inun meshu medan ja maewan mishki kenebaunibu jikiti xui anu manakakin kexeabun 25 janua jatun mae anu mishkiwen kenekin keyatapa wanibu janu uinti xui anu Saulon jabu jatu yusian Jesús ikunwain jaki chiti ikaibu betsabun meshu medan Saulo kuki ewapaki nanetan buteabu ja mae anua kainkaini paxanikiaki. 26 Janua paxai kai Jerusalén anu ana jikishina janixunda Jesús ikunwain betsabube ichanun ika dasipanan jaska jatu ichakawa chakayamakubainshinawen taea dasibibu jaki mesei ikunwanma ikai dabanen shinain: “Jesús ikunwanmabia Saulon nuku bepadantan anun ika ikimenkaintsa”, ika jaki dateaibun 27 jakidi mesebiaibun Bernabén Saulo Jesúsun kushipayabu anu iyuxun jatu unanti wamakin yuixunkin: –Ana jaki meseyamakanwen. Damascokidi kakin nukun jaibu Saulon Xanen Ibu Jesús uin jabe janchaimaki. Januxun Jesús ikunwantan jawen kushipawen Damasco anuxun jawa dateama Jesúskidi jatu dasibi yusinbaunshinaki– jatu wakin jatu beya wamakin tapinmashinawen taea 28 janu jatu anu niti iyushina jaskai jiweyuxun Jerusalén anu Jesúsun kushipayabube jiwea jawa dateama nukun Xanen Ibukidi yusiin Saulo jatube janchakunkainkin 29 judiobu griego janchawen janchamisbube jatube janchai yuinamekin jatu yusianyan jawen yusian danain jaki sinatakin tenanun ika yubakaibun 30 jakidi jaska shinainbun ikunwainbu betsabun june ninkaxun Saulo medabewanun, iwanan, ianenwan kexa Cesarea anu iyushinxun jadixun jawen mae Tarso anu niwe xaxu ewapawen nichinkin yununibukiaki. 31 Ja jaskaibutian ikunwainbu Judea mai pakea anuabu inun, Galilea mai pakea anuabu inun, Samaria mai pakea anuabu ichakawakin ana tsuan jatu meabuma unanuma jawama jiwei janua ikunwainbu kushipai Dios kushipaki meseaibun jawen Yushin Pepatun jatu medabewaya ana ichapabun ikunwain midimabu jatuki dasikubaini jiwenibukiaki. 32 Januxun Pedron ikunwainbu jatuki bakin jatu yusin kakunkaunkin mae betsa Lida anu jiweabu anudi Diosun enabu medibi anu jatuki bai jikixun 33 janua juni betsa jawen kena Eneas jawen yuda babuniwen taea ma 8 año kabia benisma dakasa Pedron bechitan 34 yuikin: –Eneasiin, Jesucriston mia kaya waikiki. Benitan ja min jaki dakamis pewadiwe– aka jawaida Eneas benitan jawen yuda damestentan nikaunaya 35 ja mae dabe Lida inun Sarón anu jiweabun ja juni Pedron kaya washina uinkin Xanen Ibu Jesúskidi ninkakin dasibibun shinan betsa wanibukiaki. 36 Ja badi jaskaitian mae betsa chaima Jope anuxun ainbu betsan Jesús ikunwain jawen kena Tabitá, griego janchawen jawen kena Dorcasdan, ainbu duapatun jawauma nuitapaibu jatuwen dabanan ikin jatu medabewakubainmis 37 e iskaun jawaida isin bitan mawaken jawen yuda dachuxun manaundi jiwe keyatapa dintu anu iabain mapemaxun datantanabun 38 ja mae udama Lida anuxun Pedron jatu yusiain Jope anuabun ikunwainbun ninkatan jau jabun ja yuixuntanunbun juni dabe nichinkin jatun jancha jatu yuikin: –Pedro yuikinan, eska watankanwen: “Menaan, jawaidakiaki. Jope anu judiwe”, atankanwen– jatu wa buxun yuiabu 39 janua Pedro iyuabu jatube kai jikitanaya janua Pedro ana uke medan iyukin janu yuda mawa datanbu anu jikimaibun ja ainbu beneuma nuitapaibun kexebauna kaxakin Dorcas jiwexun jatu tadi waxunmis Pedro uinmai ana kaxa chakayamaibun 40 jatuwen nuikin dasibi jatu kainmatan danti ixun Dios yukaxuntan ainbu mawa beiskin yuikin: –Tabitáan, benidikidanwen– aka bepexetan Pedro uintan tsauaya 41 Pedron metsunxun benitan januxun ainbu beneuma nuitapaibu inun ikunwainbu betsabu jatu kena bexun ma ainbu ana jiwema uiainbun 42 dasibi Jope maewan anu jiweabun Pedron jaska washina ninkashinxun ichapabun Xanen Ibu Jesús ikunwanibukiaki. 43 Jatu jaska waxunshina janu jatun ina awa bichi payukin pewamis jawen kena Simónen jiwe anu jiweyuxun Pedron jatu yusinyukubainikiaki.

Hechos 10

1 Cesarea maewan anuxun Romano capitán jawen kena Cornelio inikidi mia yuinun ninkawe. Jawen 100 soldadobu xukuaya jatu kenamisbudan, Italiano wamisbu 2 ja juni pepa enayamistun jawen jiwe anu jatube jiweabubetans Dios kenwankubainikiaki, januxun judiobu nuitapaibuwen nuikin medabewanun, iwanan, jatu pei inanxuni inun Diosbe janchai jeneismadan. 3 Janua xaba betsatian ma badi kai 3:00 badi dakaken nama keska uianyan Diosun nai tsuma betsa jawen dintu medan jikikainkin xabakabi Cornelio uinmabain yuikin: –Cornelioon– aka 4 jakidi besuxun uin datejaidakin yukakin: –Xanen ibuun, ¿jawamen?– aka januxun nai tsuman yuikin: –Dios kenwankin min dayuimis inun jaska dasibi nuitapai jawa jayabuma min jatu medabewamis Diosun ninkatan ma miwen benimaikiki. Jaskawen taexun mia yuinun ninkawe. 5 Ja mae Jope anu tsuada yunudiwe, jau Simón Pedro mia ixuntanunbunan. 6 Ja Simón betsan jatun bichi pewakin pukumistun jiwe anu ianenwan kexa dapi Simón Pedro jabe jiwea jaki nukui bukanikiki– abaini 7 ja nai tsuma jabe janchatan kaken jawen tsuma dabe inun soldado betsan Dios kenjaidawadiakin Cornelion jancha ninkaxunmis jatu kenaxun 8 dasibi jaska nai tsuman yuixu jatuki chanitan jatu nichian badi kabiaya Jopekidi bui 9 janua bai puchinin uxashini ana bui ma Jope kemai ma badi manananbi jikidiama bui bai tanayubainaibun jabiatiandi Pedro Diosbe janchanun ika mai bawa jiwe sapa xeni anu mapeketan 10 bunikin pinun ika ibiaya jatun bawamistun dama pewaxunaya uxa nama keskakin Pedron uinkin 11 nai bepenmanakainai uianyan tadi ewapa kexema ja dabe inun dabe dexun tibi dispiwen nexabauna mai anu Pedro bebun buteaya 12 ja tadiki uke medan yuinaka tae dabe inun dabeya inun, main xadamisbu, inun peiyabu mata judiobun pisbuma Pedron uianyan 13 januxun nai anua jui taxnikin Pedro yuikin: –Pedroon, benitan jadatuda ja yuinaka min uiain betsa detexun piwe– aka ninkatan 14 Pedron nemakin yuikin: –Xanen ibuun, ea jaska wayamawe. Nukun xenipabun beya chibankin yuinaka betsa betsapa atimapa jaska nun pitidumajaida Moisin nuku nemani en pismajaidaki– aka 15 ana jawen jui taxnimakin yuikin: –Diosun jawada dasibi na mia pewaxunxuwen taexun ana: “Diosun mia nemamis”, yuikin ana dananyamawe– atan 16 ana dabeki jabiaskadi Pedro yuikin nemaya jawaida ja tadi ewapa nai anu ana jawendi ainibainaya 17 Pedron dama jaska uinxuwen taea “¿Jaskada ea yui ixumen?” ika shinain jawen dabanan nuijaidaya janua Cornelio anua bea Simónen jiwe yuka ikubidani jawen jiwe anu kematan 18 unanxubima yuka ikin: –Na jiwe anudan, ¿Simón Pedro jiweamen?– ikaibun 19 ja kenaibu ninkama Pedron jaska uinxu unanun ika shinan jenediamaken Diosun Yushin Pepatun yuikin: –Uinwen. Juni dabe inun bestitun mia benakanikiki. 20 En jatu yunushinawen taea benikain bututan jawawen nuiama jatube katanwen– aka 21 Pedro bututan Cornelion jatu yunushina Pedron jatu yuikin: –Ja man benaidan, en eaki. ¿Jawa wanun ixun man ea benai?– jatu wa 22 jabun Pedro yuikin: –Nukun xanen ibu capitán jawen kena Cornelion nuku yunushina mia anu nun juxuki. Juni duapa pepatun Dios kenwandiamiski. Jaskawen taexun judiobu dasibibun bechipaikin jakidi pe shinanmisbuki. Januxun jau min jancha ninkaxanun Diosun nai tsuma betsan yunua ninkashinxun jawen jiwe anu min kanun mia kenaikiki– akabu 23 jabianu Simónen jiwe anu Pedron jatu bashia janu jatube uxashini penaya Pedro jatube kaya ikunwainbu betsabu ja Jope anu jiweabun Pedro banawabainaibun 24 jatube kai ana bai puchinin uxashini bui ma Cesarea anu jikitan buaibun Cornelion jawenabus inun jawen jaibu jabe duanamemisbu jatu ixun jawen jiwe anu jatu ichawaxun jatubetan Pedro manaya 25 jawen jiwe anu Pedro jikinun ika kaya Cornelion itanun ika kainkain kenwain Cornelio ja bebun danti itan mepia dakaken 26 januxun Pedron nemakin metsuntan benikin yuikin: –Eki jaskama benidiwe. En jawamaki, mia keskadi junidan– atan 27 janua jabe nia janchadabetan janua jawen jiwetan bichibaina jawen dintu ewapa medan yuda ichapa janu ichabu anu jatuki nukutushitan 28 Pedron jatu yuikin: –Nun judiobu nukun xenipabun beya chibain judiobumabe nun ichatidumajaida inun matun jiwe anu nun jikitidumajaidadi man unaiin. Nun jaskabiamisken en ana matu dananyamanun Diosun ea unanmakin yusinshinawen taexun 29 min ea kenashinken jawa matu ana danain mesei teai niti ikama mia anu en juxuki. Jaskanun ixun min ea kenashinamenkain ea yuidiwe– aka 30 Cornelion kemakin: –Ma xaba dabe inun dabetian ka na jabia baditiandi 3:00 badiken en jiwe anua samakekin en Dios kushipa ea akaya en besuudia Diosun nai tsuma betsa tadi juxupa chaxajaida sawea nixun 31 ea yuikin: “Cornelioon, min Diosbe janchakin dayuimis inun jaska dasibi nuitapaibu min medabewamis Diosun uinkin shinankubainmisxun ma miwen benimaikiki. Jaskawen taexun mia yuinun ninkawe. 32 Ja mae Jope anu tsuada yunuwe, jau Simón Pedro mia ixuntanunan. Ja Simón betsan jatun bichi pukukin pewamistun jiwe anu ianenwan kexa dapi Simón Pedro jabe jiwea jaki nukui bukanikiki”, ea wa 33 jau mia itanunbun jawaida en jatu yunua bushinxun mia iweabu chanima nukuwen nuikin min nuku pewabidanxuki. Jaskawen taea natian Diosun nuku uianyan jawen jancha ninkanun ika nun ma ichaki. Jawada min Diosun mia yunua min jatu yusinmis nukundi nun ninkakatsis ikai nuku yusindiwe– aka 34 januxun Cornelion jiwe anu ichabu Pedron jatu yusinkin taewakin yuikin: –Natianan, chanima mai jidabi anu xukuabu tibi nuku damiwanidan, nun jabiaskas xabakabi ea ma uinmashinaki. 35 Na mai anu jiwebaunabu tsuabunda Dios ninkai jaki mesekin chiban pewaibu Diosun jawa jatu danainsma ea yusinshina na jabiatian en ma tapiaiin. 36 Jamen dasibibun Xanen Ibu Jesucristonan, Israelbu anu dukun jau jabu yusinun Diosun yununiki. Januxun tsuabunda jawen janchawen unanuma jiwetidubukidi Jesús juxun jatu yusinkubainyamaki. 37 Januxun ja dukunan, Nashimanika Juanen Diosun jancha jatu yusianyan ninkatan jatun chakabu jenetan jawenabu unanti wamaibu Juanen jatu nashimakubainaya Jesúsun Galilea anuxundi yusin taewakin Judea mai pakea anu yusinkubaunaikidi kakaibu chanima man ninkayamaki. 38 Januxun Jesús Nazaret anua jawen Yushin Pepatun kushipawen Diosun Jesús kushipajaidawa ja medanua medabenankunkainaya jabu diablo Satanásan ichakawakin isin betsa betsapa jatu tenemamis nuitapaibu Jesúsun jatu xuxawakin pewakin jatu medabewakubainyama man unandiaii. 39 Jaskadan, nukunan, ibubis nun uinkubidanyamaki. Janua Jerusalén anuxun inun mae betsa betsapa Judea mai pakea anuxun Jesúsun jaska wakubainai achixun cruzki mastaxun tenanyamabuki. 40 Janua xaba dabe inun bestitian Diosun ana bestenwanshina janua Jesús nuku ana uinmakin 41 ana yuda ichapabu jatu uinmama jatibu Diosun bebunkidi ma nuku katuni besti ana nukuki nukutan nuku uinmayamaki, mawa ana bestenshinakidi nun jatukidi chanikubainxanunbunan. Ja Jesús mawa ana bestenkainshina jiweadan, ana jabetan pikin nun jabetan nuxukubainyamaki. 42 Janua badi jawen jeneaitian jaska yuda dasibi mawabu tibi inun jiweabu tibi Jesús xanen ibukin jatu unanti waxanai nun jatu yusinkubainxanunbun Jesús jabitun nuku yunubainyamaki. 43 Jaska inun, uatian jabias Jesúskidi Diosun jancha yuixunika dasibibun bebunkidi jatu yusinkin: “Diosun Mesías tsuabunda ikunwainbu jawen taexun jabun chakabu Diosun jatu buaxununbadikiki”– akin 44 Pedron jatu yusin janchai jenediamaken janua ja jabun jawen jancha ninkaibu anu Diosun Yushin Pepa jatuki jikiaya 45 nawan jancha betsa betsapa tsuan jatu yusindiamawen janchai taekin Dios kenwainbu ja ikunwainbu Jope anua Pedrobe bekanxu jatu ninkai: “Jabaa! Jabu judiobumabiaken Diosun jatu jaska janchamakin jawen Yushin Pepa jabudi ma jatu inanxuki”, ikaibun 47 judiobu jabe bekanxu Pedron jatu yuikin: –Na judiobuma jaskaibudan, “Na yudabu jatu nashimayamananwen”, iki nemai nun itidumaki. Nuku keskadi wakin Diosun jawen Yushin Pepa ma jatu inanxuki– itan, 48 dasibi Jesucristo jabun ikunwankanxu jau jawen kenawen taexun jatu nashimanunbun Pedron jatu yunua jatu nashimanibukiaki. Januxun Pedro ea akin jau uxa eskadabes jatube jiweyunun bashiyunibukiaki.

Hechos 11

1 Janua nawan mae anuxun judiobumabiabun Jesúskidi Diosun jancha ninkatan ikunwanshinabun kakaibu Judea anuxun Jesúsun kushipayabu inun ikunwain betsabun ninkashinabun 2 janua Pedro Jerusalén anu chintunkidani jikishinken ikunwainbu betsa betsapabun judiobun beya bechipaijaidamisbu jaki ja ikin chitekin 3 yukakin: –¿Jaskai judiobuma anu jatu uin kaxun min jatubetan pishianmen, nukun beya ana chibanma kanekinan?– akabu 4 januxun Pedron jatu kemakin jaska iki taekainshina dasibi jatu yuikin: 5 –Ja mae Jope anua Diosbe janchai uxa namai keskakin en uianyan nai bepenmanaya tadi kexema ewapa dabe inun dabe dexun tibi dispiwen nexabauna ea anu buteaya 6 jabia tadiki uke medan yuinaka tae dabe inun dabeya betsa piananbu inun, main xadamisbu inun, peiyabu mata judiobun pisbuma en uianyan 7 januxun nai anua jui taxnikin ea yuikin: “Pedroon, benitan jadatuda ja yuinaka min uiain betsa detexun piwe”, ea waya 8 ean kemakin: “Xanen ibuun, ea jaska wayamawe. Nukun xenipabun beya chibankin yuinaka betsa betsapa atimapa jaska nun pitidumajaida Moisin nuku nemani en pismajaidaki”, en aka 9 januxun nai anua jawen jui taxnikin ana ea jancha wakin shinan tapinmakin ea yuikin: “Diosun jawada dasibi na mia pewaxunxuwen taexun ana: ‘Diosun mia nemamis’ yuikin ana dananyamawe”, ea watan 10 ana dabeki jabiaskadi ea yuikin nemaya ana jawendi naiudi ana ainikin buaya 11 en jaska uianyan juni dabe inun bestitun Cesarea anuxun jatu yunua beshinxun en janu ikanu ea benaibun 12 januxun Diosun Yushin Pepatun ea yunua jawa teama en jatube kaya na 6 nukubetan Jesús ikunwainbu ebe mapuabu ebe budiatanshinabuki. Jatube kai nawan jiwe anu nun jikiaya 13 januxun nawan nuku yuikin: “En jiwe anu en jiweken Diosun nai tsuma betsa juxun ea yuikin: ‘Ja mae Jope anu tsuada yunuwe, jau Simón Pedro mia ixuntanunan. 14 Ja juni juxun kakape min jawen paxaxanai mia inun minabuya mia yusinxanikiki’, ea wa en mia kenashinaki”, ea waya 15 januxun Jesúskidi kakape en jatu yusin taewaya Diosun Yushin Pepa ja dukun nuku anu juyama keskai jabu anudi juxun jatuki dasikin jatu achishinaki. 16 Januxun jatu jaska waya jaska bebunkidi nukun Xanen Ibun nuku yuibaini en shinanshinaki: “Chanima Nashimanika Juanen jenewen jatu nashimakubainshinaki. Jakia Diosun Yushin Pepatun matu nashima keska wakin matu kushipa waxanikiki”, akin Jesúsun nuku yuibaini ikai en uinshinaki. 17 Januxun nukun Xanen Ibu Jesucristo nun ikunwanyan jawen kushipa nuku inanyama keska wakin ja nawabundi ikunwainbu Diosun jabiaskadi waya ean jaska waxun Dios en nematiduma ishianki– jatu wa 18 Diosun jatu jaska washina Jerusalén anua ikunwainbun ninkatan ana Pedro ja akama nesetan Dios kenwankin yuikin: –Judiobuma dikabiwen nuikin jatu shinan betsa wamakin chanima Diosun jatu jiwekuian inandiaikiki, ikibi imakinan. Pejaidaki– anibukiaki. 19 Ja xabatian Esteban tenantan jabiatiandi dasibi Jesús ikunwainbudi jatu ichakawai bedukubaunaibuwen taea datei Fenicia mai pakea anu inun, Chipre natukan anu inun, Antioquía maewan anu paxai buimaxun judiobuma yusianma jatunabu judiobu besti Jesúskidi kakape jatu yusiainbun 20 jakia ja jaskaibun ikunwain betsabu Chipre anuabu inun Cirene mai pakea anuabu Antioquía anu buxun griegobudi Diosun kakape Xanen Ibu Jesúskidi jatu yusindianibukiaki. 21 Janua jabu Diosun Yushin Pepatun jatu kushipa waya jatun yusianwen taexun griegobu ichapabun jatun shinan xeni jenetan jiwea bena nukun Xanen Ibu Jesúskidi ikunwanibukiaki. 22 Janua Antioquía anuxun judiobuman ikunwainbukidi Jerusalén anuxun ikunwainbun jatu ninkatan Bernabén jau jatu medabewatanun yunuabu 23 Bernabé kai jikishinxun jabu Diosun jatu duawakin jatu kushipa wakin pepawai uin benimajaidakin jatu ana yusin pewakin jau dasibi jawa chakabuyabi jusiama nukun Xanen Ibu Jesús ikunwain chintuanma chibankubainkin apakenunbun jatu yusiain 24 Bernabé juni pepa duapa Jesús ikunjaidawamis Diosun Yushin Pepatun kushipa jayaken jawen yusian ninkai ichapabu nukun Xanen Ibuki dasikubainibukiaki. 25 Jatu jaska watan tsube medabetima: “Jau Saulon ea medabewayunun”, ika Bernabé Tarso anu benai kashian 26 Sauloki nukutan Antioquía anu iyui jabe jadi kaimaxun jatu yusinkin año bestichai nichinkin yuda ichapabu kaka pepa Jesucristokidi jatu yusinkubainaibun ja mae anuxun nawabun Jesús ikunwainbu jatukidi shinankin kenakin: “Nabudan, jabun Cristo chibainbuki”, iwanan, jatu kena taewanibukiaki, nawan janchawen kenakinan, “Cristiano”, jatu wakinan. 27 Ja jaskaibutian Diosun jancha yuixunika betsabu Jerusalénkidia Antioquía anu buxun 28 betsa jawen kena Agabo ikunwainbu ichabu anu jatu yuinun ika benixun Diosun Yushin Pepatun medabewakin janchamaya bebunkidi jaskaxanai jatu yuikin: “Mai jidabi anu piti jayama dasibibu bunijaidaxankanikiki”, jatu wayama Roma maiwan anua Claudio xanen ibujaidaya jaska Agabon jatu bebunkidi yuiyama jaskanibukiaki. 29 Jaskaibun Judea anuxun ikunwain nuitapaibu jatu medabewanun, ixun, yuinametan jatu pei ichawaxunkin pei ichapayabun ichapa inankin eskadabes jayabun eskadabes inankin jatu ichawaxuntan janua 30 Judea anuxun ikunwainbu mekenikabu jau pei jatu jabun inantanunbun Antioquía anuxun ikunwainbun Bernabé inun Saulo katutan yununibukiaki.

Hechos 12

1 Ja jaskaibu jabiatiandi xanen ibu Herodesin ikunwainbu betsabu jatu ichakawakin taewakin 2 soldadobu jatu yunua Juanen betsa Santiago nupe chaipawen detekin tenanshinabun 3 jaska waibu judio xanen ibubun uinkin bechipaishinabun Herodesin unantan judiobun misi xaxama besikin pimisbutian Pedrodi jatu achimaxun 4 bichiti jiwe medan Jerusalén anu jatu bichimatan jabu tibibun jau mekekin kexebainunbun soldadobu 4 xuku tibi jabu 4 soldadobun jabuan jau mekenunbun jatu yunutan shinankin: “Judiobu Pascua nawai besi keyuaibun Pedro unanti waxun en jatu tenanxundiaxanaii, judio xanen ibubu benimawakinan”, ishinken 5 Pedro kene medan bichishinabu jatu kexe pejaidawamabun janua ikunwainbu jawen nuikin jau taxnimanun jakidi Diosbe janchakin yuka chakayamaxunkin jeneabumaken 6 janua Pedro bichixun uxanshinkin penaya yudan kaianen bedubi uiainbun Herodesin Pedro unanti watan tenankatsi ikin manaya janua Pedro soldado dabebe mane dispi chiwetameyawen jabe menexekea mekea jabe uxabun, janua dabedi kini jawen beputi kexexun uinjaidaibun 7 janua bichiti jiwe medan Diosun nai tsuma damii jikii chaxai xabakain bichiti dintu medan xaba wa nitan nai tsuman Pedro uxa bestenwankin tima tima aka bestein tekuitanai yuikin: –Menaan, jawaida benidiwe– akaya ja Pedro mane dispi soldadobube menexekea jawaida jamebi chudekei nidi ikaya 8 nai tsuman ana yuikin: –Min nanexeketi sawetan min bichi tae sawediwe– aka Pedron jaska waya nai tsuman ana yuikin: –Min tadi bemakia peyabukutan ea chibanbidanwen– aka 9 jachun kakin chibanbainkin shinain: “¿En jaskai? ¿En chanima ma bestean daka kai ikai? ¿Na ea nai tsuman eska waidan, en daka uxa namai ikai?”, ixun shinanbaini 10 ja dukun soldado betsa dainbaini ana betsandi kexea ja kachu daindiabaini kai bichiti jiwe jawen jenea beputi anu mane beputi kushipawen bepuabuki kemaya jamebi bepenmanaya janua kainkaini taxnidabetan bai tanabainkin nai tsuman ja besti jenebaina 11 januxun Pedron shinan kayatiwakin unantan: –Herodes inun judio xanen ibubun dasibi ea jaska wakatsi ikaibu nemanun, iwanan, chanima en Xanen Ibun jawen nai tsuma yunua juxun ea taxnimaxu shinankin en unaiin– itan, 12 jaska shinanbaini Juan Marcosin ewa Marían jiwe anu ikunwain midimabu ichaxun Dios jakidi yukaxunaibu anu Pedro kaxun 13 jiwe jemaintin kenenibu janu jikiti xui beputi tsan tsan akaya Marían tsuma ainbu jawen kena Rode: –¿Tsua ikimenkain?– ika kainkain uin kaxun 14 Pedron jui ninkatan benimajaidai bepenxunyuama kushikain uke medan jiwetan jikixun jatu yuikin: –Pedrodan, ua ma beputi kexa nia en ninkatanaii– jatu wa 15 jawen jancha ikunwanma jabundi yuikin: –Jamabiaken min jumei ikaii– akabu –En chaninwain ikai dabanen man ikaii. Jaskamaki– ikaya jabun ana yuikin: –Jamaki. ¿Jatun mekea jawen nai tsuma min ninkatanamen ikai?– ikaibun 16 Pedron jatu kenakin tsan tsan akin jeneamaken janua bepenxun bechitan uin e iki teku iki keyuaibun 17 januxun jikitan jawen mekenen jatu nemakin jatu jancha nesematan jaska jawen Xanen Ibuan bichiti jiwe anua taxnimakin paxawaxu jatu yuitan ana yuikin: –Jaskatan en kainxu Santiago inun ikunwainbu betsabu ea jatu yuixunxankanwen– jatu watan janua june kainkaini mae betsa anu iduyui kaken 18 janua ma penai xabaya Pedro jaskatan kainkaina unanma bepuxui bichiti jiwe anua soldado uinikabu jaskatima datejaidaibun 19 januxun jawen soldadobu betsa Herodesin yunua benabaunkin Pedro bechiabumaken ja soldadobun Pedro mekeshinaibun Herodesin jatu yuka jawa yuitidubumaken jatun jancha bechipaiamajaida ja jabun meke chakashina soldadobu kupikin jau tenanunbun soldado betsabudi yunutan janua Judea jenebaini kai Cesarea anu Herodes jiwei kanikiaki. 20 Janua Tiro anuabu inun Sidón anuabuki Herodes jatuki sinataya Tiro inun Sidón yudabun piti Herodesin maiwan anua bimisbuwen taexun xanen ibu Herodes daewakatsis iki jabe xanen ibu bexmas Herodes medabewamis Blasto anu bexun jau jatu medabewakin daewamaxanun jaibu watan yukashinabu 21 janua xaba betsatian Herodesin jatu jancha wakatsi jatu kenashina bea xanen ibu betsabudi bedia icha maniabun jatun besuudi Herodesin ichati tadi jawenduajaida sawea januxun yunumis anu tsauxun jawen jancha jatu yuikin taewaya 22 januxun junibun jabun jawen jancha ninkakin bechipaikin unanxubima yuikin kenwankin: –Na Herodes janchaidan, juni keskamaki. Dios betsa keskai janchaikiki– akaibun 23 Herodesin jaska waibu unankin ninkabiakin jatu jawa nemama jatundi Dios kenwankatsi ikamawen taexun jawaida Diosun nai tsuman Herodes kupikin isin tenemaya nami xenan kaianen pia mawanikiaki. 24 Jaskashinken Diosun Mesías Cristo mekenankidi mae betsa betsapa tibi jiweabu anu jatu yuikubainaibun ninkakin ana ichapabun Jesús ikunwankubainaibun 25 janua Antioquía anua ja pei jatu ichawaxuntan buxun Jerusalén anu Jesús ikunwainbu mekenikabu jatu inantan jadixundi jatubetan Jesúskidi jatu yusinkubainkin keyutan chintunkidankin Juan Marcos Antioquía anu iwei Bernabé inun Saulo bunibukiaki.

Hechos 13

1 Antioquía anuxun ikunwain ichaibu jabun jatu yusiainan, eska jayanibukiaki, Diosun jancha mextanmanikabu inun jabun kakape Jesúskidi jancha yusinananmisbu betsa betsapabudan. Jatun kenadan, Bernabé inun, Simón jawen kena betsa Meshupa inun, Cirene anua juni betsa Lucio inun, Galilea xanen ibu Herodesbe ewani Menahem inun, Saulo inibukiaki. 2 Janua ana xaba betsatian jabu ichatan samakekin Dios kenwainbun Diosun Yushin Pepatun jatu yuikin: –Bernabé inun Saulo daya betsa ma en jatu kenani en jatu yunukatsis ikaya jau dayatanunbun medibi jatu nichinkanwen– jatu wa 3 januxun samakeyabi jau Diosun jatu mekekubainxanun jabun jatu yunuaibun yukaxuntan jau dayatanunbun medibi wakin mamepixun jatu nichianbu 4 januxun Diosun Yushin Pepatun Bernabé inun Saulo Antioquía anua nichinkin yunua jatun medabewanika Juan Marcos iyui ianenwan maikidi kexa anu mae betsa Seleucia anu jikitan natukan ewapa jawen kena Chipre anu kakatsi pakatan niwe xaxu ewapawen inatan besusi pukei kai 5 mae betsa Salamina bai butuatun keti itan janu jikishinxun janu judiobu ichamisbu tibi anuxun Diosun Mesías Cristo mekenankidi jatu yusin taewatan jatu yusinkubauni 6 janua natukan mae tibi anu Bernabé inun Saulo uin bukubaini atimas ja natukan xanen ibun mae jawen kena Pafos anu jikiabu janu judio betsa jawen kena Barjesús, jawen griego kenadan, Elimas, juni mukayai chani chakai: “Diosun jancha yuixunika nikapai en jawen kushipayaki”, ikin jatu padanmis 7 janu romano xanen ibu Sergio Paulobe ja juni mukaya ja dayaxunmis jiweken ja xanen ibu unanepa shinan pepayatun Bernabé inun Saulokidi kakaibu ninkatan Diosun kakape Jesúskidi jancha ninkakatsis ikin jau jatu ixuntanunbun yunua jatu iweabu bexun 8 januxun jatu yuikin taewaibun romano xanen ibun Jesús ikunwain nemanun ika juni mukayatun Bernabé inun Saulokidi janchai daketapakin jatu ja akaya 9 jakia Saulo, jawen kena betsa Pablo, Diosun Yushin Pepatun kushipayatun bedi ikama beisjaidakin 10 juni mukaya yuikin: –Diablo Satanásan bakeen, padananain chani chakai dasibi pepaki min sinatamiski. ¿Jaskai Yavé Dioskidi chani chakai Dioskidi bai min nuku yuxtu wamakatsis ikai? 11 Min jaskaiwen taexun natian Yavé Diosun mia kupikin badi chaxa min uinyamanun mia bekunwanyuikiki– akaya jawaida meshun bepua jawa uianma janua: “¿Tsuan ea metsunbainimenkain?” iki meshan atanikiaki, ma bekunwanan. 12 Jaskai uintan inun Jesúskidi yusiain pepa ma jatu ninkatan: “Jabaa!”, ikin romano xanen ibu Sergio Paulon Xanen Ibu Jesús ikunwanikiaki. 13 Janua Pablo jawen jaibuaibube Pafos anua niwe xaxu ewapaki inabaini ianenwan besusi pukei mai pakea betsa Panfilia anu kai mae Perge anu keti iki kai buaibun januxun Juan Marcosin jatu jenebaini Jerusalén anu ana chintunkidanaya 14 janua Perge mae anu niti ikama bui mai pakea betsa Pisidia kapukebaini maewan betsa Antioquía anu jikishinabun janua juindukunti sábadotian janu judiobu ichamisbu anu jikia jatube tsauabun 15 januxun Moisin keneni inun Diosun jancha yuixunikabun kenenibu una anua yusinkin jatu yui menetan jabun yusinmisbu xanen ibubun Pablo inun Bernabé yuikin: –En betsabuun, ¿man jawa nuku yusintanun ika jushianmenkain? Yudabu benimawakin ikis nuku yuidikanwen– jatu wa 16 janua Pablo benitan jau pesnunbun jawen meken sanantan jatu yuikin: –Israelbu inun dasibi nawabu jabu man Diosun kushipaki mesemisbuun, matu yuinun ninkakanwen. 17 Jabias Yavé Diosun nukun xenipabu katunixun jabiatundi Egipto anu jatu iwenixun nawabu keska jiwemakin jadixun jatu pajaidawa janu jiwekubainaibun januxun jawen kushipawendi nawabu nematan ja mai anua jatu tsekabidankin 18 janu tsua jiweabuma anu jatu iweimaxun iake iakemakin 40 año nichinkin Dios bikawabiabu jawa jatu dananma jatu mekekubainikiaki. 19 Januxun mai pakea betsa Canaán anu 7 nawa xukua tibi jatu mebinmakin jatu yamawamatan ja mai nukun xenipabu ibuwani 20 ja jabu jaska wakubidankin 450 año nichiin bikanibukiaki. Jau jatu medabewayunun mekenikabu besti wakin Diosun jabu yunukubainmis jawen jenea Dios janchaxunika Samuelin jatu mekediaya 21 januxun jabuan jau jatun mai jidabi mekenun juni jatun xanen ibujaidawanun ika Dios ea akaibun Benjamínen baba Quisin bake Saúl Diosun katuxun yunua xanen ibukin 40 año nichianyan 22 januxun Saúlon Dios ana pe chibanmawen taexun ana Diosun medabewama jawen kushipa mebintan januxun Jesén bake David jau ja mai jidabi xanen ibunun, iwanan, kenwankin Diosun yuikin: “Davidin jaska en akatsi ikai akin ea benimawamistun en jancha chibankin jatun Israelbu pe mekekubainxanikiki”, jatu waniki. 23 Jaska yubakanixun Davidin bababu anua betsan Israelbu dasibi jau jatu medabewakin jatun chakabu buaxuntan mekexanun– iwanan –yuini natian Diosun Jesús yunuyamaki. 24 Janua Jesúsun jatu yusindiamaken Nashimanika Juanen ja dukuntun jawen kaka pepakidi Israelbu jatu yusinkin yuikin: “Matun shinan betsa watan Dioskidi man chakabumis jenedikanwen. Man jaskaya en matu nashimaxanaii”, jatu wakubaini 25 ma jawen daya menei kauankin Juanen ana jatu yuikin: “Ja matun medabenan Diosun yunuxanai yuinibudan, ¿en, eamen man ea shinain? En jamaki. Jakia xanen ibu kushipajaidatun ea binuan chipu juxanikiki. Jaskawen taea eadan, jawen tsumapan jawen daya axunmis keska wakin en jawen jawaumajaidatun ean medabewakin en duawatidumaki, jawen bichi tae mexpun tsitauxun en pekaxuntidumadan”, jatu waniki. 26 Abrahamnen bababu enabu inun dasibi nawabu man Diosun kushipaki datemisbuun, nukun chakabuwen taexun jau Diosun nuku kupiyamaxanun jawen bakekidi kakape nukunaki. Matu yuinun ninkakanwen. 27 Juindukunti sábado tibitian janu ichamisbu anuxun Diosun jancha yuixunikabun kenenibu jatu yuimisbu inun jabuan jatu yuibiamisbun jawa tapianma Jerusalén anuabu inun jatun xanen ibubun shinankin jawa unanma Jesús jau tenanunbun, iwanan, dananibuki, jaska jawen jancha yuixunikabun bebunkidi yuini keska wakin menekinan. 28 Januxun jawawen taexun tenantidubumabia jaska watima jau tenanunbun romano xanen ibu Pilato yunuabu 29 Pilaton jawen soldadobu yunua jaska bebunkidi jakidi kenenibu keska wakin cruzki mastaxun tenanbu januxun jawen yuda butetan buxun maiwanibuki. 30 Jakia Jesús tenanshinabu Diosun ana jiwemakin bestenwanken 31 Jesús Galilea anua kaya Jerusalén anu jabe buimabu jatu uinmai xaba ichapa jawenchains Jesús jatuki nukukidankidanaiwen taea ma jiwea unantan jabuan natian Jesúskidi yudabu jatu yusinkubainkanikiki. 32 Na jabias kaka pepa beshinxun nun matu yuiaidan, Diosun nukun xenipabu yubanidan, 33 nuku ma axuinmaki, nun jawen bababu anudan. Jaska bebunkidi jawen shinanmati wakin xanen ibujaida bena Diosun katua tibi jau xanen ibui taenun jawenabun yunua jawen tsauti anu ainikubainibuki. Jaska keskadi wakin Diosun jawen bake kayabi katua juni Salmos 2 anua yuiai keska wakin yuikin: “Min en bakedan, natian en jiwea mia inankin en mia yunuaii”, anidan, nuku ma axuinmaki. 34 Diosun ma bebunkidi yui chaniniwen taexun jawen yuda chaputimawakin ana bestenwaniki. Jaska bebunkidi jawen janchawen pewakin yuikin: “Jawa kaneama David en yubani keska chanima en matu waxanaii”. 35 Jaska inun, Davidin Salmos kene betsa anudi man jaya yuikin: “Mai anua jau jawen yuda chapuyamanun min tsuma pepa bechipaijaidakin min jeneama ixanaii”, abiani 36 chanima Diosun David yunua xanen ibukin jawenabu medabewakubaini atimas mawa maiwabu jawen xenipabuki nukutan jawen yuda beniama chapuni natian man unaiin. 37 Jakia Jesús mawa Diosun bestenwantan jawen yuda ana jawa chaputimawaniki– iwanan, 38 –Enabuun, Moisin nuku kenexuniwen nukun chakabu buakin nukun shinan shadabu pewatidumaki. Jakia Jesúswen taexun Diosun jau matun chakabu matu buaxunxanun unankin ja chibankanwen. Januxun tsuabunda Jesús jabun ikunwainbu Diosun jatun chakabu buaxunkin jatu pepawakin keyuxanikiki. 40 Jaska Diosun jancha yuixunikabun kenenibu keskai ibubis matun chakabuwen man Dios kupimatiduki. Uindakanwen, jaska kenenibu keska wakin: 41 ‘Matunan, uindakanwen. Diosun atimaska betsa betsapa akubainikidi matuki chanibiaibun ninkabiakin danain Dioski kaxei xechakakin man ikunwankatsi ikamaki’, atan nuku kenexunibuki– jatu watan 42 janua janu judiobu ichamisbu jiwe anuxun jatu jancha menetan Pablo inun Bernabé jatube kainbainaibun Pablon jancha ana ninkakatsis ikin yudabun yukakin: “Juindukunti sábado betsatian janu nun ichamis anuxun jabiaskadi nuku ana yusinxanwen”, akaibun 43 januxun judiobu ichapabu inun nawabun judiobun beya chibanmis ichapabundi Jesúskidi kakape jancha ikunwankin Pablo inun Bernabé ninkakubainaibu chintuanma jau pepawen Dios benimawakubainxanunbun jatu yusinibukiaki. 44 Janua ana sábado betsatian Jesúskidi kaka pepa jancha ninkanun ika ja maewan anua keyu bebiai jatidi niti ikabun jabu beabun kakape nukun Xanen Ibukidi ninkaibun 45 janua judio xanen ibubun jaskaibu uinkatsi ikama Pablon jatu jaska wai bechipaiama jaki sinatakin ja ichabu xabakabi jatu ja akin: “Chani chakakin matu padainkiki”, ikaibun 46 janua Pablo inun Bernabé jawa dateama dasibibun ninkaibun judio xanen ibubu jaskaibu jatu kemakin: –Diosun kakape jawen bakekidi man judiobu dukun nun matu yusin taewanun Diosun nuku yunukin nichinbiaimaken nun matu yusiain nukun yusian danankin jawen pepai jiweibi jiweti man bikakatsi ikabumaki. Man jaskaya matu jenebain nawabu judiobuma anu nun jatu yusin kaii. 47 Jamen bebunkidi nukukidi Yavé Diosun Isaías janchamakin yuini ninkakanwen: ‘Nawa betsa betsapa chaijaida jiweakeakeabu jaskai jiwekuintidubu min jatu yusinkubaunxanun mia yunukin en mia bin keska waii, jau min jancha xabakabi mai jidabi anuxun ninkaxanunbunan’, akaya Isaíasin ninkatan nuku kenexuniki– jatu wa 48 januxun jatu jaska wai ninkatan judiobuman ninkai shinan chankain benimakin yuikin: –Diosun kakape pejaidaki– ikaibu dasibi jabu Diosun katuxun jiwekuian jatu inanxanai jabuan Jesús ikunwanibukiaki. 49 Jaskabiaibun Diosun jancha nukun Xanen Ibukidi ja mai pakea anu nati ikin jatu yusinkubainaibun 50 Pablo inun Bernabén jancha judio xanen ibubun danankin jau jatu nichinunbun, iwanan, ainbuaibu pepa inun juni xanen ibubu jatunabubetan chani chakakin jatu sinatamatan januxun Pablo inun Bernabé jatun mai pakea anua jatu putamaibun 51 jatu jaska wabu Pablo inun Bernabén jau jawa unanma jabiaskasi jiwekubainxanunbun jatu unanti wakin Antioquía anuabuki jatun bichi tae pekatan jatuki mai mishpu tabaini mae betsa jawen kena Iconio anu bunibukiaki. 52 Jakia jabun Jesús ikunwainbu Antioquía anuabu Diosun Yushin Pepatun jatu medabewaya benimajaidakubainibukiaki.

Hechos 14

1 Iconio anu Pablo inun Bernabé bushian janu judiobu ichamisbu anu jatube jikitan Jesús mekenan bestikidi xabakabi jaska ninkaisbuma jatu pe yusinkin mextanmaibun judiobu ichapabu inun judiobuma ichapabundi ninkakin ikunwainbun 2 januxun ja judio betsabun jatun jancha danankin nawabuki chani chakakin Jesús ikunwainbuki shinan chakakin jatukidi chakabu yuibaunaibun 3 jatu jaska wabiabu Jesúsun kushipayabu Pablo inun Bernabé jabube xaba ichapa jiweyuxun nukun Xanen Ibuki chiti itan jawa dateama Jesúskidi chani chakama jawen janchawen jatu axunkin jaska Dios nuikipakidi chanikin jatu unanmaya, januxun Diosun jatu medabewakin kushipa wakin dami atimaska betsa betsapa jatu axunkin uinmaya 4 Iconio anu jiweabu yudabu paxkatan jatiditun judiobun jancha ninkakin Jesúsun kushipayabu Pablo inun Bernabé danainbun betsabu jatiditundi jabun jatu ninkakin ikunwainbun 5 janua nawabu inun judiobu mae xanen ibubube jatube yubakatan nuitapawakin ichakawakin mankanwen jatu tsakanun ikaibu 6 januxun Pablo inun Bernabén banabitan paxai mae Listra inun Derbe inun mae betsa betsapa Licaonia mai pakea anu buxun 7 jadixundi Diosun jancha kakape jawen bake Jesúskidi jatu yusindiaibun 8 ja mae Listra anu juni betsa tae dabe chakabu jabiaska kaini jawa jaska nisma tsauxun 9 Pablon yusiain ninkajaidaya: “Ja junin ikunwanyan en kaya watiduki”, ikin jawen shinan uinjaidatan 10 Pablon jui kushipawen yuikin: –Ja min tae min jabiaska kainidan, benidiwe– aka ja juni daxka iki ishchutan ti itan nikaunaya 11 yudan kaianen Pablon jaska wai uinkin kenwain jatun Licaonia jancha kushipawen yuinamei: –Nai anua na yushin dabe junikidan nuku anu damitan butushinabuki. Pejaidaki– ikin 12 Bernabé metukin yuikin: –Jadan, nukun mekenika yushin Zeuski– akin Pablo metudiakin: –Ja jatun nuku jancha waidan, nukun mekenika yushin Hermeski– akaibun 13 ja Zeusbe jawenabu janchaxunikatun jawen kenwanti jiwe mae jikiti anua ina awa bene dabe juawen dauwabu bexun jawenabubetan Pablo inun Bernabé ja yushin dabe kenwankin benimawanun, iwanan, detetan kuakin jawen kenwanun ikaibun 14 jaska waxunaibu uinkin tapintan ja Jesúsun kushipaya dabetan yudabu jatu kenwanmakatsi ikama jatun tadi ushnitan yudabu nashui ikain nemakin jui kushipawen griegon janchawen jatu yuikin: 15 –Junibuun, ¿jawakin man nuku jaska wai? Nuku jaska wayamakanwen. Nukudan, matu keskadi nun jabias juniki. Ja yushin dabe man kenwanmistun matu jawa waxuntidumaki. Jaskawen taexun man kenwanmis jenetan Dios jiweatun nai inun, mai jidabi inun, ianenwan dasibi inun, janu jiweabu dasibi damiwani matun shinan betsa watan man kenwankubainxanunbun jakidi jawen bakekidi kakape matu yusintanun ika nun jushianki. 16 U unu badi betsatian mai jidabi anu yuda betsa betsapabun jatun shinanens jawada chibankubainaibu Diosun jatu beduwens uinyukubainbiakin 17 jawa matu jeneama jaska pepawamiswen xabakabi naiudia ui matu imaxunkin miban man banaima matu pe benemaxunkin man piaibu matu yaniwamakin betsa betsapawen matu benimawakubainmiski. Jaskawen taexun Dios jiwea besti kenwankubainkanwen– iwanan, 18 jatu jaska wabia ninkamas ina awa bene detexun yushin dabe benimawati kuaxunyupananbun betsa betsa wakin jatu bexteaibun 19 ja jatu jaska waibun judiobu Antioquía anua inun Iconio anuabu bexun Pablo inun Bernabékidi chani chakakin yudabu padankin jatu shinan betsa wamatan jatu itimaska wamabaunkin Pablo besti bechixun mankanwen tsaka tsaka akabu Pablo di ikaya: “Ma mawaki”, ixun chaka udenmisbu anu xadabain udentanabu dakaken 20 janua ikunwainbu ichaxun Pablo kebaunxun uiainbun Pablo bestein benitan june ja mae anu jikia jabianu uxashini janua bestentan Bernabébe mae betsa Derbe anu kaxun 21 jadixundi Diosun jancha jawen bakekidi kakape jatu yusian januxun Derbe anuxun jatun jancha bechipaikin ichapabun ninkakin ikunwainbun jadia chintunkidani Listra inun, Iconio inun, Antioquía anu bekubidankin 22 mae tibi anuxun jau jabun jatu yusinxanunbun ikunwainbu yusinkin jatu mestenwankin yuikin: –Eskaki, ninkakanwen. Dios xanen ibuaiki nun dasixanaibu nuku ichakawakubainxankanikiki. Jabiaskaki. Jabiaskabiaken jawa datei chintuanma Jesús ikunwanpakexankanwen– akin menetan 23 janu ikunwainbu ichamisbu tibi anua mekenikabu jatu katutan jatube samakekin Dios dayuikin jabun Jesús ikunwainbu jau nukun Xanen Ibu Jesúsun jatu medabewakubainxanun Pablo inun Bernabén kushipa jatu yukaxunkubidanibukiaki. 24 Janua bei mai pakea betsa Pisidia kapukebidani mai pakea betsa Panfilia anu jikishinxun 25 januxun mae betsa Perge anuxun Jesúskidi kakape jatu yusintan janua mae betsa Atalía anu jikishina 26 janua Antioquía anuxun jau yusintanunbun Dios jatuwen nuiai anu jadi jatu yunuimabu anu bukubaunkin Jesúskidi jatu yusinkubauntani menebidani janua niwe xaxuki nanetan Antioquía anu chintunbidani 27 keti itan mapekeshinabun januxundi Jesús ikunwainbube ichaxun bukubauni jaskatanshinabu inun jabu judiobuman jau jabundi Jesús ikunwanunbun natian Diosun jatu kenaya xabakabi jaska jatu yusinkubauntanshinabu dasibi jatuki chanitan 28 jabianu jatube bashikuyuima Pablo inun Bernabé uxe ichapa ikunwainbu jatu yusiin jiweyuaibun

Hechos 15

1 jabiatiandi jabun Jesús ikunwain judiobu betsa Moisin yusian chibankin bechipaijaidamisbu Judea anua Antioquía anu bushinxun Jesús ikunwainbu jabundi jatu yusinkin: “Judiobuman tsuabunda man nukubetan Jesús ikunwainbudan, Moisin nuku yununi beya jabun jina kubichi biabumadan, Diosun jatu meketidumaki”, iki jatukidi janchaibun 2 januxun Pablo inun Bernabén jaska jatu yusiainbu danain jatube yuinamei ja ichakayamai itimaskaibun jaska bechipaiama atimas ikunwainbu ichatan Pablo inun Bernabé inun ikunwain betsabu katuxun jau jaska yusian jusiaibu pewakin Jesúsun kushipaya betsabu inun mekenikabu Jerusalén anuabubetan pewai jau jatube janchatanunbun jatu yunukin 3 nichianbu bui Fenicia mai pakea inun Samaria mai pakeakidi bukin judiobuman jaska jatun shinan chakabu jenetan Jesús chibanshinabukidi jatuki chanikubainaibun mae tibi anuxun ikunwainbun jaska washinabukidi jabun kaka ninkai benima chakayamakubainaibun 4 janua Pablo inun Bernabé inun jatube buaibu Jerusalén anu jikiabu Jesúsun kushipayabu inun, mekenikabu inun, dasibi Jesús ikunwainbu betsabun jatu i pewatan jatube ichabu Diosun jatu medabewaya judiobuma Jesúskidi jatu yusianyan jabundi ikunwankubainshinabukidi Pablo inun Bernabébe jatuki chaniaibun 5 jatu jaska yuiaibun judio xuku betsa fariseobun Moisin jancha chibanjaidabiamisbun ma jatidibun Jesús ikunwankin chibainbu betsa benikauan jatu yuikin: –Man jaskakidi jatu yuiaidan, nawabu Jesús man jatu ikunwanmaibudan, jaska Diosun Abraham yununi keska jau jatun jina kubichi binunbun jatu yunukanwen. Ja inun, Moisin nukun xenipabu yununi beya jau chibandianunbun jatu yunudiakubainkanwen– jatu wa 6 jaskai ninkatan ja beyakidi jatu jusimapaiabu ja unanepabu Jesúsun kushipayabu inun mekenikabu besti pewanun ika ana ichatan 7 jaikaimas shinan betsa betsapaibu Simón Pedron jatu ninka keyutan atimas jadi benitan jatu yuikin: –En betsabu inun en puibuun, Diosun kakape jawen bake Jesúskidi judiobumandi jau ikunwanunbun matu anua Diosun ea katuxun ea yunuxun ea jatu yusinmayama man unaiin. 8 Ja romano xanen ibu Cornelion jiwe anuxun en jatu yusianyan jabun Jesús ikunwainbu Diosun dasibi nukun shinan unanmistun ja judiobumadi jawenabu wakin ikunwanmakin nuku keskadi wakin kushipa wakin jawen Yushin Pepa jatu inankin jatu achimayamaki. 9 Nukunan, nun Jesús ikunwainbu Diosun nukun juinti pepawamis keska wakin jabundi Jesús ikunwainbu Diosun jawa jatu dananma jawa nuku paxkakin betsa wama jabiaskas shinan jatube nuku waikiki. 10 Jaskawen taexun ja Moisin nukun xenipabu yusini beya jabun chibantiduma ipaunibuki. Jabiaskadi nun Israelbun nun chibantidubumadiki. ¿Jaskakin Diosun jatu jaska wamabiaken matu Dios keskakin judiobuman Jesús ikunwainbu man jatu yunuai? Jatu jaska wayamakanwen. 11 Natian nuku inun jabukidi shinananankanwen. Nukubun nun ikunwain mekea jayadan, jawama jamenjaida nun ikanaii. Jaska keskadi wakin jabu judiobumadi jabias nun ikai keskadi wakin nukun Xanen Ibu Jesúsun jabu duawaikiki, jawen pepawenan– jatu wa 12 janua dasibibun jaska ninkai pes nesei keyutan ana jawa yui janchabumaken januxun Bernabé inun Pablo Diosun jatu medabewaya judiobuma anuxun dami atimaska betsa betsapa jatu uinmakubainimakidi jatu yuikin 13 meneaya Jesúsun betsa Santiagon ichabu jantsidi jatu yuikin: –En betsabu inun en puibuun, eandi matu yuinun ninkakanwen. 14 Jesús ikunwainbu Diosun jawenabu jatu wadiakin medabewani jau nukube ikubainxanunbun jaska bebunkidi tatesmakin Diosun judiobumadi katuyama Simónen ma nuku yuixuki. 15 Eanan, jabiaskadi bebunkidi Diosun jancha yuixunikabun kenenibu en jaska shinaiin, Diosun jancha jaska yuiaidan: 16 ‘Israelbu kupitan ana juxun David xanen ibu ini keska wakin jawen baba betsa medabewakin kushipa wakin ja jiwe di ini keskabu en ana jatu benixanaii. 17 En jatu jaska waya nawa xukuabu tibibu inun tsuabunda en Yavé Diosun kenayabun ea yukai jabun ea benatidubuki. 18 Jaska bebunkidijaida en Yavé Dios janchakin jatu yubaidan, chanima en jatu axununbadiaii’, ikai ninkatan nuku kenexuniki– iwanan 19 –Jaskawen taexun nun shinanunbun matu yuinun ninkakanwen. Judiobuman jatun shinan chakabu jenetan Jesús ikunwankin Dios chibainbu jaska nun judiobu nukun beya chibain nun jiwemis yunukin jatu bikawayamanankanwen. 20 Jakia badi ichapa ma jadi judiobu judiobuman mae tibi anuxun juindukunti tibitian jaska Moisin jatu kenexuni jatu yusin jatube beyamisbuwen taexun jau judiobuman judiobu jawaida jau bedabin dabeyamanunbun na besti nemakin jatu kenexunankanwen, eska besti jatu bextekinan. Yushin dami betsa kenwankin nami inanmisbu jau piyamanunbun inun, jabu ainyankinan, jaska Moisin jatu nemani jau chibanunbun inun, yuinaka tenexabu mawa jau piyamanun inun, yuinaka jimi jau ayamanunbun jaska besti jatu nemakin kenexun judiobuma dasibi anu bumanankanwen– jatu wa 22 januxun Jesúsun kushipayabu inun mekenikabu inun ikunwain dasibibun Santiagon jancha ninkakin bechipaitan Antioquía anu Pablo inun Bernabébe jau butanunbun jabubetan ikunwainbu anua juni dabe unanepa Judas jawen kena betsa Barsabás inun Silas katutan 23 jatu bumakatsi jatu kenexunkin: “Nun Jesúsun kushipayabu inun mekenikabu nun matubetan ikunwainbunan, nun matu kene bumai uinkin ninkaxankanwen. Judiobuma man Antioquía maewan anu jiweabu inun, Siria inun, Cilicia mai pakea anu jiweabun nukubetan Jesús man ikunwainbu nun matu shinaiin. 24 Jaskaken nenuadi nukunabu nun jatu yunuamabia buimaxun jatun beyakidi matu yusinkin matu itimaska waibu nun ninkashinaki. 25 Jaskawen taexun nukun nun matu medabewanun ixun jabias shinan ichawatan nukubun nun shinan peken jau jabundi jaskakidi matu medabewaxanunbun ixun nuku anuadi juni dabe katutan nukun jaibu Bernabé inun Pablobe nun jabube nichiaiin. 26 Nukun jaibu Bernabé inun Pablon jatun jiwea yaushiama bikajaida mesebiaken nukun Xanen Ibu Jesucristo dayaxunkin yusinkubainmis man unaiin. 27 Jabu nun matu anu yunuai jaska nun matukidi shinain Judas inun Silas jikitan matu xabakabi yusin pewaxankanikiki. 28 Jakia jaska man judiobumandi Jesús ikunwain unanuma man jiwenunbun Diosun Yushin Pepatun nuku shinanmaya ana nukun beyakidi jawa betsa matu yunuama na besti nun matu nemai ninkakanwen, man judiobube bedabinandabeyamanunbunan. 29 Yushin dami betsa kenwankin nami inanmisbu ana piyamakubainxankanwen. Ja inun, yuinaka tenexabu piyamadiaxankanwen. Ja inun, yuinaka jimi ayamadiaxankanwen. Ja inun, ainyankinan, jaska Moisin nuku nemani ja chibandiakubainxankanwen. Jaska besti man mekeadan, jawa chakabuma man pe besti jiwexankanaii. Jau Diosun matu pe mekekubainunwen”, jatu waxuntan 30 jabu butanunbun keneya jatu nichinkin yunu pewabu Antioquía anu jikishinxun ikunwainbu ichawaxun kene jatu inanbu 31 januxun ikunwainbun ja kene bitan yuii jatuwen nuikin jatu daewaibu ninkai benimaibun 32 Jesúsun kushipayakin Judas inun Silasin Diosun jancha pe jatu mextamamiswen taexun ikunwainbu jatu medabewakin jatu benimawaya ikunwainbun jabun jancha bechipaijaidaibun 33 januxun jau jatu yusinyununbun uxe ichapama bashimaxun ma buaibun ja jabun jatu yunuimabu anu jabu jiwei peabu jau jatu yuitanunbun, iwanan, unanuma jau butanunbun jatu nichian buaibun 34 janua Pablo inun Bernabé Antioquía anua ana kama niti iki bashikuyuimaxun ikunwainbu betsabubetan kakape Jesúskidi yudan kaian jatu yusinpakekubainibukiaki. 36 Janua Antioquía anu uxa ichapa Pablo jiweyukin Bernabéki chanikin: –Janu Jesúskidi nun yusinkubauntanima anu ikunwainbu jaskadamenkain ana jatu uinkubainanwen– aka 37 Bernabén kemakin: –Kakinan, ¿Juan Marcos nun ana iyutidumen?– aka 38 bebunkidi jatubetan yusin ka Panfilia anuxun jatu xunubidankin jenebidanimawen taexun Pablon ana iyukatsi ikamaken 39 janua jawen taea iyunun ika jabe kunyan idabetan paxkai jenenamedabetan Bernabén Marcos iyui Chipre anu niwe xaxuwen inatan kaya 40 jaska wabainaya Pablon jawena medibis shinantan Silas iyukatsis ikin katutan ikunwainbuki chaniaya jabun yuikin: –Man jaska kainaidan, peki. Man jatu yusin kaya nukun Xanen Ibu matuwen nuikin jau matu medabewakubainunwen– akin jatu nichinkin yunuabu janua kainbaini main bui 41 Siria inun Cilicia mai pakea kapukekubainkin Jesús ikunwainbu ichati jiwe tibi anuxun jatu yusinkin jatu benimawakubauni kai

Hechos 16

1 janua Pablo inun Silas kakunkainkin Derbe inun Listra ja mae dabe anu yusin Listra anua Jesús ikunwain betsa jawen kena Timoteoki nukunibukiaki. Jawen ewa judio ainbun Jesús ikunwanyan jawen epa griegonawan Jesús ikunwanmaken 2 janua ikunwainbu Listra inun Iconio anuxun Timoteon Jesús ikunwain pe jiwekunkainmiskidi chaniaibun 3 Pablon ninkatan jau ea medabewai ebe kanun, ixun jawen epa judiomabiaken jawen ewa judiowen taexun jau judiobun Timoteo dananyamaxanunbun jawen bedabintidubuken jatun beya chibankin jawen jina kubichi Pablon jatu mextemanikiaki. 4 Janua bukubainkin judiobu inun judiobuman Jesús ikunwainbu mae tibi anua jau jatun beyakidi yusiin bikanameyamakubainunbun Jesúsun kushipayabu inun mekenikabu Jerusalén anuxun jatu nemakin kenexunimabu jatu yusiin chanikubainaibun 5 janua ikunwainbun jaska ninkatan jatun shinan pewakin mestenwankubainaibun yuda betsabundi Jesús ikunwain xaba tibi ana ichapabu jatuki dasikubainaibun 6 mai pakea betsa Asia anu Pablo inun, Silas inun, Timoteo Jesúskidi jatu yusin jadi bunun ikaibun Diosun Yushin Pepatun jatu nemaya mai pakea dabe Frigia inun Galacia anuabu jatu yusiin kapukebauni 7 mai pakea betsa Misia kemai Bitinia mai pakea betsa anu jikinun ixun shinanyan Jesúsun Yushinin jatu ana nemaken 8 janua Misia kapukei bai chai tanabaini mae betsa ianenwan kexa anu bei butubidani Tróade anu jikiabun 9 jabianudi en Lucas en jatuki nukuken meshu medan Pablo uxa namaya juni betsa Macedonia anua damia nixun Pablo yuikin: “Macedonia anudi juxun nuku medabewayuwe”, ikai 10 ninkatan bestenxun ja namapan uinxu nuku yuiaya Macedonia anuxun Jesúskidi kakape nun jatu yusin kanun Diosun nuku yunuai unantan nukun mabu pewashintan 11 janua Tróade anua penaya niwe xaxu ibu peiwen pakatan nanekaini natukan jawen kena Samotracia anu kayanbis kai pukei janu keti itan janu uxashini ana bestenkaini meshukidi jabias xaxuwendi pukei mai pakea betsa Macedonia anu mae betsa Neápolis anu jiki keti itan 12 janua mananan mapekekaini romano mae ewapa mae tibi binua chaima Filipos anu nun jikishina jawa wadiama janu uxa eskadabestan 13 janu judiobu ichamisbu jiwe jayamaken sábado juindukuntitian mae anua kainkaini jene kexaxun Dios kenwankin januxun Dios kushipa yukamisbu anu kai ainbus ichamisbuki nukutushitan jatube tsauxun Diosun Katua Jesús mekenankidi nun jatu yusinkin taewaibun 14 ja ainbuaibu icha betsan Dios kenwanmis jawen kena Lidia mae betsa Tiatira anua junixun tadi pepa bixun tashi jushinipa wamis nukun Xanen Ibun medabewakin ninka pewamakin jawen shinan betsa wamaya Pablon janchawen Jesús Lidian ikunwanyan 15 januxun jabubetan jawen jiwetanxun ikunwainbuwen taexun unantan nun jatu nashimakin keyua Lidian nuku yuikin: –Chanima nukun Xanen Ibu Jesús en ikunwain man ea shinainan, en jiwe anu iyui bekanwen– akin nuku ea akin ana nuku ena wanun ikaya –Peki– itan jadi ka nun jabe jiweyuniki. 16 Janua xaba betsatian janu Diosbe janchamisbu anu ana Diosbe janchanun ika nun kaya chipash yushinin bebunkidi unanmamisken ja chipash juni betsabun tsumapan jatu unanxunkin jawen tsumabu pei midima jatu bixunmisken chaima jaki nukutan nun dainbainaya 17 nuku chibanbainkin metubainkin mapuabu dasibi unanxubima jui kushipawen jatu yuikin: –Ja junibudan, Dios kushipa dasibi binua jawen tsumabun ja dayaxunkanikiki. Janu kupiaitian tsuanda matu nemaxuntidu jawen chanima paxati bai matu unanmakanikiki– akin 18 xaba tibi jawenchains bestikima nukukidi yui janchakunkainaya Pablon jaska ninkai ma bika tenexun dabeketan ja chipashki yushin jikini yuikin: –Jesucriston kushipawen en mia yunuai ja chipash anua kaindiwe– aka jaska was ja yushinin jawaida jenebainaya 19 ana ja chipash yushinyankin pei ana jatu bixuntiduma jawen tsumabun ana jawawen jaskatima unantan Pablo inun Silaski sinatakin achibainkin jatun mae namakis jemaintin anu jatun xanen ibubu bebun iyukin xadabain 20 januxun xanen ibu yununikabun besuudi jatu nichintan yuikin: –Na judiobunan, nukun mae anuxun yusinkin jadakidi shinantimawakin dasibibu nuku itimaska wakanikiki. 21 Jatun beya jaska jiwemisbu nuku yusiainbu nun romanobun nun chibanbaintidubumaki, jaska nuku yusinun ika ikaibudan– jatu waya 22 januxun yudan kaian mapubaunabundi jaska ninkai sinatai jabundi jatu chiteaibun jatukidi jaskaibuwen taexun jatun xanen ibu yununikabun jau jatun tadi pekatan ji sidiwen jau jatu kusha kusha anunbun jatu yunuabu 23 jabun jatu kusha kusha achakayamatan bichiti jiwe anu jatu bichimatan mekenikatun uin pewakin jau mekejaidanun yunubidanabu 24 ninkatan ana dintu uke medanjaida Pablo inun Silas mistuxun jau jaska paxayamanunbun ji xui dabeyawen jatun tae bitaux adabetan mekeken 25 ja jaska wabu jabias meshu yamenapun Dios dayuikin Pablo inun Silasin jawen kenwanti Dioskidi nawaibun ja jabu dukun jatu bichimabun jatu ninkaibun 26 jaskabiama e iskaun jawaida pacha sakui mishki bichiti jiwe wanibu takax takax akaya ja jaska waya beputi tibi jamebi bepenmanai keyuaya juni tibi mane dispiwen menexekeabu jamebi chudekei nidi iki keyuaya 27 janua mekenika bestenkauan beputi tibi ma bepenmana uintan shinain: “E jee! Min jaskati kemain. Dasibi ma kainbaini paxabubin! Ibubisbin en mawai!”, itan jawen nupe chaipa sitan ibubis tenukuyupanan 28 jawaida Pablon jui kushipawen yuikin: –Mimebi ibubis chakabuyamawe. Nuku dasibi nun jani kamaki– ikaya 29 januxun jawen tsumabu bin yukatan Pablo inun Silaski datei saki saki iki kushikain kenwain jatu naman danti itan 30 januxun kainmatan jatu yukakin: –Xanen ibubuun, janu kupiaitian en Dios daewakatsis ikaii. ¿Jaskapa, jau ea mekexanunan?– jatu wa 31 januxun jabun kemakin: –Xanen Ibu Jesús ikunwanwen. Mia inun min jiwe anu mibe jiweabubetans man jaska waya Diosun matu mekekubainxanikiki, kupiamadan– jatu waya 32 jawaida bichiti jiwe mekenika inun dasibi jabe jiweabu nukun Xanen Ibu mekenankidi jatu yusiain 33 ninkatan meshubiaken jatu kushshinabu su ika jene jabaibu jawaida unpaxwen jatu chukatan januxun jabe jiweabubetans Jesús mekenan ikunwankanxuwen taexun Pablo inun Silasin jatu nashimabu 34 janua jabe jiweabubetan Dios ikunwanbaini benimajaidabainkin jatun jiwe anu jatu iyuxun jatu pimashinaibun 35 janua penaya xanen ibu yununikabun jatun tsumabu jatu jancha bumakin yuikin: –Ja juni dabe achiabu man jatu bichishinabudan, ana jatu jawa wama jau kainunbun yuitankanwen– akabu buxun bichiti jiwe mekenika yuiabu 36 januxun Pablo yuikin: –En matu jawa wama kainmanun xanen ibubun ea yunukanxukiaki. Jaskaken unanuma budikanwen– jatu waya 37 jakia Pablo kaintan xanen ibun tsumabu yuikin: –Nuku dabe romano documento nun jayabiaken chanima nuku jawa yuka pewama e iskaun juni dasibibun bedubi nuku kusha kusha matu amatan nuku bichishinabuki. ¿Ikis natiandi junedi nuku kainmakatsis ikanimenkain? Jaskamaki, jau jabun ibubis nuku kainmai benunbun jatu yuitankanwen– jatu wa 38 janua jatun tsumabu buxun jaska Pablon jatu yuia ninkabain jatun xanen ibubu yuiabu ninkatan: –Romano documentoyabudaka– iki datei 39 jaska jatukidi ninkabidani bexun daewakin jawen bichiti jiwe anua kainmatan nichinkin Pablo inun Silas yuikin: –Matu jaska wakin nun kaneshinaki. Nukun chakabu shinanma unanuma budikanwen, nukun mae jenebainidan– jatu wa 40 bichiti jiwe anua taxnibaini bui Lidian jiwetan jikia bayukin januxun ikunwainbu jatu shinan chankanwantan Pablo inun Silas buaibun Timoteo jatube kaya jakia ea Lucas jabianu en bashikuyuniki.

Hechos 17

1 Filipos anua Timoteo iyui Pablo inun Silas chipekebaini bui mae Anfípolis anu uxashini ana bui mae Apolonia anu ana uxadiakaini janua bui mae betsa Tesalónica anu jikishina janu judiobu ichamisbu jiwe jayawen taea 2 Pablo ma jaskamis beyawen taea janu sábadotian semana dabe inun besti Pablo judiobube ichaxun Mesíaskidi Diosun jancha yuixunikabun kenenibu betsa betsapa yuiaibube jatube yuinamekin: 3 –Diosunan, jawen Mesíasdan, jau mawayuxanun yununiki. Mawatan ana bestenxanikiki, akin jakidi kenenibudan– akin Pablon jatu yusin pewatan ana jatu yuikin: –Ja Jesúskidi matu yui en chanikunkainaidan, Diosun Katua Mesías Cristoki– jatu wa 4 januxun judiobu jatiditun inun griegonawabun Dios kenwanmisbu ichapabu inun ainbuaibu pepa jakidi pe shinanmisbu midimabundi Jesús ikunwankin Pablo inun Silaski dasiaibun 5 jakia judio xanen ibu betsabu jabun ikunwankatsi ikama Pablo inun Silasin jatu binuaiwen taexun jatuki sinatakin juni chakabu chikishbu jatu ichawatan jatu pei inantan yuda dasibibubetan jau jatu itimaska wabain Pablo inun Silas achixun mae xanen ibubu jau inanunbun jatu yunuabu jaskai bedukubainkin jatu mesewakin datebainkin dasibi itimaskakain Jasónen jiwe anu ja junibun Pablo inun Silas bena akeakebaini ja jiwe anu jikitan 6 jatu bechiama Jasón inun ikunwain betsabu besti achibain mae xanen ibubu anu xadabainkin jatu iyuxun jancha kushipawen ja akin chitekin: Ja juni Pablo inun Silasinan, romano mai jidabi anu buaketankin jatun yusianwen jatu itimaska wakubaunkin nenudi beshinxun jabiaskadi wai 7 Jasónen jiwe anu jatu ishiankiaki. Jabun nukunabu yusinkin Jesús jatun xanen ibu benakidi yusinkin nukun xanen ibu romano Césarn nemati jancha dananti wakin binumakanikiki. Chakabujaidaki– jatu wakin 8 yudan kaian inun mae xanen ibubu jaska jatu yuiaibu ninkatan jamenmens daketapakin Jesús ikunwainbuki jatu sinatajaidamaibun 9 ninkatan jau june kainbainyamaxanunbun jawen yubakati pei ichapa Jasón inun ikunwainbu betsabuna bianyuxun chipu ana jatu ninkakatsi jatu jawa wama jeneyuabu 10 jaskaibun jawaida meshu medan jau junebaintanunbun ikunwainbun Pablo inun Silas inun Timoteo mae betsa Berea anu jau paxanunbun jatu nichianbu bui Berea anu jikishina janua janu judio ichamisbu jiwe anu jikitan 11 Diosun Mesías Jesús mekenankidi jatu yusianbu Tesalónica anua judiobu keskama Berea anu judiobu pepabun ninkakatsis ikin: “¿Pablon jancha chanimenkain? ¿Chanimamenkain?” ikin Diosun jancha kenenibu xaba betsa tukama tibi ichaxun tapinkatsis ikin bechipaikin uinkubainaibun 12 jaska wakin judio ichapabu inun griegonawabu junibu inun ainbuaibu pepabu jatukidi pe shinanmisbundi jabun Jesús ikunwainbun 13 jatu jaska wamaya Berea anuxun Diosun Mesías kakapekidi Pablon jatu yusiain judiobu Tesalónica anuabun ninkakin unantan jawaidabidani bexun Pablokidi chani chakabaunkin Berea anu jiweabu jatu shinan betsa wamakin yudabu jatu itimaska wai bedukubaunaibun 14 jaska ninkatan ikunwainbun medabewakin jawaida jau Pablo paxanun ianenwan kexa anu iyuaibun jakia jatu anu Silas inun Timoteo bashikuaibun 15 janua ikunwain betsabudi Pablobe niwe xaxuwen bui maewan betsa Atenas anu chaijaida iyuxun nichintanabu Pablon jatu yuikin: –Silas inun Timoteo jau jawaidabidan jau eki nukudi benunbun ea jatu yuixuntankanwen– jatu wa chintunbainaibun 16 janua Pablo Atenas anuxun Silas inun Timoteo manakin ja maewan anu dami yushin wanibu ichapa kenwanmisbu uinkubauni jatuwen nui bika tenejaidai 17 jaskawen taea judiobu inun griegonawa bestibu jabun Dios kenwanmisbu jatun ichati jiwe anua xaba tibi jikitan Diosun Mesías Jesúskidi jatube yuinamei janchakunkaini inun mae jemaintin ewapa anuxundi dasibi maniabu jabiaskasdi Jesúskidi jatu yui jatube janchanamediakunkainaya 18 janua juni betsa unanepabu epicúreobun yuikin: “Tsuawen nuiama jawada min bechipaiai besti aki pe jiwekunkaintiki”, ikin shinanmisbu inun juni betsa unanepabudi estoicobun yuikin: “Jawawen benimama, jawen yudawen nuiama pe jiwekunkaintiki”, ikin shinanmisbu Pablobe yuinamei kemanamediaibun jabu betsan chitekin yuikin: –Na chikish janchanwainan, ¿jadakidi janchai ikimenkain?– ikaya betsan yuikin: –Pablonan, eska yui ikikiaki. Diosun Mesías Jesúskidi inun yudabu dasibi mawa ana bestenxanaibukidi chanidan– ikaya jaskakenan –¿Mekenika yushin betsa betsapa nun jawa unandiabumakidi jawen nuku benimawanun ika ikidaka?– ikaibun 19 jaska wabainkin Mati Areópago anu janu unanepabu ichamisbu anu Pablo iyuxun yukakin: –Nun tapinun ja yusian bena min beshianan, nuku unanmadiwe. 20 Jaskakidi chanikin min nuku bepuxuma kayaidan, nun tapinkatsis ikai nuku yuidiwe, ¿jaskada kayakidi yuia min yui ikimenkainan? 21 Jaska jabu yuka ikidan, Atenas anu jiweabu inun nawa betsa janu jatube jiweyuabu tsuanda yusian bena beabu yuiaibu ninkakatsis imisbuken 22 yusinan unanepabu ichaxun kebaunabu namakis Pablo benia nixun jatu yuikin: –Atenas anua junibuun, chanima jancha matu yuinun ninkakanwen. Yushin betsa betsapaki mesekin man kenwankubainmis en matu uiaiin. 23 Januxun man yushin dami betsa betsapa tibi duawakin kenwanmis anu ja chi tapu betsakia uinbaunkin betsa jawen kene nea: “Yushin tsuan ja unanmaki”, ika netani en uinshinaki. Jaska jawen kena unandiamabia man kenwanmisdan, jawen kenadan, Yavé Dioski. Jaskakidi matuki chanitanun ika en jushianki. Ea ninkakanwen. 24 Yavé Diosunan, mai jidabi inun dasibi nun janu jiweabu Diosun damiwanidan, dasibi jawenaski. Ja nai anua inun mai anua dasibi mekei xanen ibuaya junibun jaska wakin duawanun, iwanan, jatun shinanen templo jawen kenwanti jiwe waxunabu anu besti jiweamakiaki. 25 Ja inun, dasibibu Diosun nuku jiwemaxun juinsinamamis inun jamapai tibi nuku inankin medabewakubainmiswen taexun jawada yudabun Dios axuntidubumajaidakiaki. 26 Shinankanwen, eskakidan. Na mai jidabi anu nun janu jiwebaunxanunbun Diosun juni bestichai dukun Adán dami watan jawen taexun dasibi nawa betsa betsapa pawanikiaki. Na nenu mai anu jatianda inun janida nun jiwexanunbun ma janu tibi nuku mae pewaxuni anu nun jatianda inun janida nun jiwexanunbun ma janu tibi nuku mae pewaxuni anu nun ikabuki, na jabia mae anu nun jiweabudan, 27 Dios benai yudabun jaki nukutidubudan. Chanima Dios nuku tibi anu benantamabiaken Dioskidi tapinun ika jawa chai kama nun janubi jaki nukutidubuki. Matunabu unanepa miyui jawendua unainbun yuikin: “Nukudan, nun diosun bakebuki”, anikiaki. Chanima jaska yuini keska nun jabia Diosunabuki. Jaskawen taea Dioswen nun jiweabu inun nun jawen jamapaiyaibu inun nun jayabuki. 29 Nun jaskai Diosunabukin nun jaska shinantidubumabiaken junibun shinan chakakin Dios jaska keska dabanen jatun shinanwen jabun dios wakin oro inun plata inun mishki dami wamisbuki. 30 U unu badi betsatian yuda betsa betsapabun jawa unanbumaken Diosun jatu beduwens uinyukubainiki. Jakia natian ana jaska wama mai jidabi anu jiwebaunabun jau jatun shinan betsa watan jakidi jau shinanunbun Diosun jatu yunuikiki. 31 Juni betsa katuxun yudabu anu yununi mawa bestenwankin yudabu dasibi jawen kushipa jatu uinmaniki. Jaskawen taexun ja xaba ma Diosun katuni anu ja juni katuniwen taexun yuda dasibi mai jidabi anu jiwebaunabu jatu unanti waakeakekin keyutan Diosun jawa kaneama jatu kupixanikikiki– jatu wa 32 mawa ana bestentidubukidi ninkatan betsabun kaxe waibun januxun betsabun kaxe wama yuikin: –Nun ma jaska ninkaxuki. Betsatian nun ana mia ninkatiduki– akaibun 33 januxun Pablon jatu jenebaini kaya 34 janua yuda eskadabesbun chibanbaini jaki dasixun ana ninka pewatan Jesús ikunwanibukiaki, Areópago anua unanepa yununika betsa jawen kena Dionisio inun, ainbu betsa jawen kena Dámarisdan, ja inun, ana jatidabunan.

Hechos 18

1 Janua chipu Pablo Atenas anua kainkaini kai maewan betsa Corinto anu jikitan 2 judio betsa Ponto anua kaini jawen kena Áquila inun jawen ain Priscila dama duakabi Roma anua jau judiobu kainbainunbun romano xanen ibujaida Claudion jatu kainma beimabu janu Pablo jatuki bai ka jadi ka jatuki nukunikiaki. 3 Ja Áquila jawen ainbetanan, jabias daya Pablon amisdi akin tadi jiwe wamisbuken jaskawen taea jatube dayanun ika jatu anu bashikuima Pablo jiwea 4 janua sábado juindukunti tibitian janu judio ichamisbu jiwe anuxun Jesúskidi jatu yusinkin jatu tapinmakin ikunwanmai judiobu inun griegonawabube Pablo janchanamekunkainaya 5 janua mai pakea betsa Macedonia anua Silas inun Timoteo jaki nukui ma beshianbun januxun jawen daya jenei datan Pablon Jesúskidi besti judiobu jatu yusinjaida bestiyunun ixun ana daya kayabi akama jatu yuikin: –Chanima Diosun Mesías nukun Xanen Ibu nun manakubainmisbudan, Jesúski– akin jatu unanmai 6 ninkatan judio ichapabun ikunwankatsi ikama danain jabi aki jaki xechakai ja ibaunaibun Pablon jatu jenebainkatsis ikin Diosun jancha danain jau jabiaskasi jiwenunbun jabu unanti wakin jawen tadi anua mai kudu datakakin jatu yuikin: –Diosun Mesíaskidi en matu yusian ninkama matumebi ibubis matun chakabuwen man benu kayabiaii. Jaskawen taexun ea akama matu besti Diosun kupixanikiki. Jaskaken judiobu ana yusianma natian unudi judiobuma besti en yusinkubainaii– jatu watan 7 janua judiobun ichati jiwe anua kainkaini janu judio ichamisbu jiwe dapi juni betsan Dios kenwanmis jawen kena Ticio Juston jiwe anu jikishinxun Pablon jatu yusinkubainaya 8 janu judio ichamisbu jiwe jatun mekea xanen ibu jawen kena Crispon jabube jiweabubetans nukun Xanen Ibu ikunwanibuki. Ja dikabi Corinto anuxun ichapabundi Pablon jancha kakape yuiai ninkatan Jesús ikunwandiaibun jau jatu nashimanunbun ikunwain betsabu Pablon yunua jatu nashimanibuki. 9 Janua meshu betsatian Pablo uxa namaya Jesúsun yuikin: –Datei jancha neseama ekidi en kakape yusinkin jeneyamawe. 10 Na jabia maewan anuxun yuda ichapabu en katuaiwen taexun jawa miki sinatakin tsuan mia chakabu watidumaki, en mia putamakidan– akima 11 janu Corinto anu niti ikimaxun januxun año bestichai ana betsa namakis nichiin Pablon Diosun Mesías Jesúskidi jatu yusinkubainaya 12 janua ja mai pakea Acaya anu jatun romano xanen ibu Galión jatu xanen ibuxunaya judio xanen ibubun Pablo ja akin chitenun ixun achixun januxun Galión tsauxun jatu unanti wamis anu Pablo iyuxun 13 judiobun ichati jiwe mekenika xanen ibu Sóstenesin chitekin romano xanen ibu yuikin: –Na juninan, Moisin jancha nukun xenipabu yusini ana jatu chibanmama jaska wakin jau Dios kenwanunbun yusian benawen na juni kauankin nukunabu yusin chakaikiki– akaya 14 judio xanen ibubu nemanun ika Pablo janchayupanan xanen ibu Galiónen jatu kemakin: –Judiobuun, na jaska man ea jakidi yuiaidan, na junin jawada chakabu washina kasmai juni deteshinken en matu ninkakeanaii. 15 Jakia kena betsa betsapa inun, matun xenipabun yusini jancha inun, jancha bena matu yusiainwen nuikin en pewakatsi ikamaki. Matunmebi man jaska akatsis ikai pewadikanwen– jatu watan 16 jawen soldadobu jatu nichinmaya 17 janua yudabu ichaxun judiobun ichati jiwe mekenika xanen ibu Sóstenes achixun romano xanen ibun bedubi mekenen deteaibun Galiónen uinbiakin jau shinanxun anunbun jatu jawa nemamaken 18 janua ana uxa ichapa jatu yusiin bashikuima Corinto anua Pablo kakatsi Diosun jau jatu mekekubainxanun ikunwainbu Dios kushipa jatu yukaxuntan Priscila inun Áquilabe main kai mae betsa Cencreas ianenwan kexa anu jikitan Corinto anua kai Pablon Diosun jau ea mekekubainun, iwanan, jaska jabe yubakaima ma meneshina Pablon Dios benimawakin kenwain jawen bu chai washina maxtekei mankutan janua niwe xaxu ewapawen inatan Siria mai pakeakidi jadidi bui ianenwan pukebaini 19 Éfeso maewan anu keti itan jabianu Áquila inun Priscila bashibaini janu judiobu ichamisbu jiwe anu Pablo ja mesti kaxun Jesúskidi yusiin jatube janchanameaya 20 jabun ea akin: –Jabianu bashikuxun nuku yusinyuwe– akin yukabu ninkatan janu niti ikatsi ikama jatu nematan 21 Pablon jatu yuikin: –Jerusalén anu jatube besiyutanun ika en kayuaii. Jakia Diosun ea ana yunua matuki en ana bayutiduki– iwanan, jatu yuibaini niwe xaxu ewapawen Éfeso anua Pablo inakaini 22 Cesarea anu keti itan janua butukaini main kai mananan mapeketan Jerusalén anuabu ikunwainbuki nukukunantan jatu banabimatan janua ana chintuin Antioquía anu main kai jikishina 23 jatuki dasishina semana eskadabes ikunwainbube jiwetan ana jawendi taxnikaini kakunkaunkin ikunwainbu mai pakea dabe Galacia inun Frigia mae tibi anuabu jatu shinan chankanwankubainkin jatu yusian akeakeaya 24 ja jaskaitian judio betsa maewan Alejandría Egipto mai pakea anua kaini jawen kena Apolos Éfeso anu jushinxun Diosun jancha kenenibu unanjaidakin xabakabi jancha pepa jawenduawen jatu yusin pewakin 25 Jesús mekenankidi unanmaimabu ikunwankin jaska Juanen besti jatu nashimani ja besti unankin jawa dateama benima paenwen yusinkin jaska Jesús jiwekunkaini mawa ana besteni xabakabi jatu yusianyan 26 janu judiobu ichamisbu jiwe anuxun Priscila inun Áquilan Apolosin jatu yusiain ninkaxun tadi ja besti paxkabain iyuxun jaska Jesúsun kenawen taexun Jesús ikunwainbu jatu nashimamisbu inun jaska chibainbu Diosun jatu jiwekuinmamiskidi ana xabakabi Apolos yusianbu ninkatan 27 janua mai pakea betsa Acaya anu jawen mae ewapa Corinto anu Apolos kanun ika pukekatsis ikaya jabianuxundi ikunwainbun jau Apolos jatu anu jikiai i pewatan jau Apolos medabewaxanunbun Efeso anuxun ikunwainbun kenexun jaya yunuabu niwe xaxu ewapawen pukekaini Corinto anu jikishina januxun jabun Jesús ikunwainbu jatu medabejaidawanikiaki, Diosun jatu duawaiwen taexunan. 28 Jabu judiobun Jesús ikunwanbuma jamakidi yuiaibu Diosun jancha kenenibuwen jatu yusinkin: “Diosun Mesías Xanen Ibu man manajaidamisdan, Jesúski”, akin dasibi ichabu besuubixun judio xanen ibubun jatu yusinmis ana nemakin danantidubuma jatu wanikiaki, jatu xabakabi unanmakinan.

Hechos 19

1 Apolosin Corinto anuxun jatu yusianyan janua Pablodi mati matipa anu kapukei Asia mai pakea anu kakunkaini Éfeso anu jikitan ikunwainbuki nukuxun 2 jatu yukakin: –Janu man Jesús ikunwankin taewaidan, ¿jawen Yushin Pepatunan, ma matu achitan matuki jikimamen?– jatu wa jabun yuikin: –Diosun Yushin Pepakidi tsuan jakidi jawa yusinkin nuku ninkamadiamaki– akabu 3 januxun Pablon ana jatu yukakin: –Jaskatan ¿tsuan yununi kushipawen matu nashimabu man ikimamen?– jatu wa jabun kemakin: –Jaska Nashimanika Juanen jatu nashimakin yusiniwen taexunan– akabu 4 Pablon ana jatu yuikin: –Juanen jatu nashimakin jau jatun chakabu jenekin jatun shinan betsa watan jau Dios anu benunbun aniki. Januxun jatu ana yuikin: “Kushipajaida ea kachu chipu juikiki. Ikunwanxankanwen”, jatu wakubainikiaki. Ja kushipadan, Jesúski– jatu wa 5 jatu jaska wa ninkatan: –Jaskakenan, Xanen Ibu Jesúsun kena kushipawen ea nashimawe– akabu jawenabu dasibi jatu unanti wamakin Xanen Ibu Jesúsun kenawen taexun Pablon jatu nashimatan 6 jatu jaska watan ja 12 junibuki jatuki mamepikunkaunaya Diosun Yushin Pepa jatuki butuakeakeaya janua jabu tibiki nawan jancha betsa betsapawen janchaisbumabiaken jatun janchawen Diosun jancha jatu yuimakin mextanmanikiaki. 8 Januxun uxe dabe inun besti nichiin janu judiobu ichamisbu jiwe anu jikitantani dateama xabakabi jatube janchanamekin jawen Mesías Jesús nukun mekenanwen taea Dios xanen ibuxanaikidi Pablon jatu ikunwanmakatsis ikunkainaya 9 janua judiobu jatidi juinti kushikin Jesús mekenan Bai Bena ikunwankatsi ikama dasibibun ninkaibun jancha chakabukin chakabu yuiaibuwen taea janua Pablo ana jatube ichama jatu jenebainkin ikunwainbu tadi jatu iyuxun Tiranon escuela anuxun jatu ichawaxun Jesúskidi yusiin xaba tibi jatube janchanamekunkainkin 10 año dabe nichianyan ja mai pakea Asia anu jiweabu dasibi judiobu inun judiobuman Xanen Ibu Jesús mekenankidi yusiain ninkakubainaibun 11 januxun Diosun Pablo medabewaya dami tsuan atiduma betsa betsapa waya 12 Pablo Diosun kushipa jaya unankin jawen tadi tuaxwen bunexekeshina inun jawen dayati tadi sawexun pekashina buxun isin teneaibu jawen jatu dakukin jawen tadiwen betsabu xuxawakin betsabu anuadi yushin chakabubu kainmakin kaya wapakeaibun 13 januxun judiobu betsabun pei binun ixun bai namakixun Diosun jancha kenenibuwen yushin chakabu kainmakubainmisbu Pablon akai keskadi wanun, iwanan, Xanen Ibu Jesúsun kena kushipawen yushin chakabu yunukin: “Jesúsun kena kushipawen Pablon amis keskadi wakin en matu yunuai kaindikanwen!” jatu wakubainaibun 14 jatidi xukuabu betsabu Diosbe jawenabu janchaxunika xanen ibu Escevan 7 juni bake mukayabun jaska wakin yuda betsabu anua yushin chakabu kainmabiamisbuwen taea ana kushipanun, iwanan, Xanen Ibu Jesúsun kenawen kainmakin yunukin: –Jaska Pablon amis keska wakin en mia yuiai Jesúsun kushipawen taea kainwen– akin 15 abiamisbu betsatian yushin betsa kainmapananbun yushin chakabun jatu kemakin: –Diosun Katua Jesúsun kushipawen en dateaii. Pablokidi en unandiaii. Jamen matudan, ¿man tsuabu iki ikai? ¿Tsuan kushipa man jayamen?– jatu wa 16 ja jatu jaska watan juni yushin chakabuyatun jatu detekin yushin chakabun kushipawen jatu ichakajaidawakin jatu nuitapawaya tadiuma jimi jabai jiwe anua chintu kushibainabu 17 Éfeso anuabu dasibi judiobu inun judiobuman ninkatan datejaidakin Xanen Ibu Jesúsun kena kushipa unain itsakin: “Nun jamen datan akeaketidumaki”, ikin Jesúsun kena pawanibukiaki. 18 Janu ikunwainbu ichabu anua betsabu benixun jaska wakin chakabuwakubainima jatuki xabakabi chanikubainaibun 19 betsabu jabu mukayakin unanmisbun Jesús chibanun, iwanan, jawen mukayakin unanti una bexun dasibibun besuudi manchinxun tanakin jawen pei kadu 50,000 plata pei jexe tanaxun jawen nuiama kuakin keyunibukiaki. 20 Jaska waibun Xanen Ibu Jesúsun kaka pepa inun jawen kushipakidi betsabun jatu unanmakin dasibibu jatu ninkamakin keyukin nati anibuki. 21 Januxun Pablon shinankin yuikin: –Macedonia inun Acaya mai pakea anu kaxun ikunwainbu ana uinkubauntani Jerusalén anu ana en kaxanaii. Jadi kaxun jatu uintani Roma anuabudi Diosun ea yunuaiwen taea en jatu uin kakatsis idiaii– itan 22 janua jau bebunkidi Macedonia anu bununbun jawen medabewanika dabe Timoteo inun Erasto yunutan ana uxa eskadabesi Pablo Asia mai pakea anu bashikuyuaya 23 ja jatu jaska wakin Jesúsun Bai Benakidi jatu unanmaibun janua plata mane juxupa dami wanika jawen kena Demetrion yushin jawen kena Artemisa jawen kenwanti jiwe dami mishtin wamistun jabe dayaibun pei ichapa bimisbuwen taexun Demetrion Pablon yusian bena bechipaiama yudabu Éfeso anuabu jatu itimaska wakin 25 jabu jabias keskadi dayamisbu jatu ichawaxun yuikin: –Ebe dayamisbuun, jaska nukukidi chakabu yuiaibu matu yuinun ea ninkaidakanwen. Nukun dayawen pepai nun jiwemisbu man unaiin. 26 Ja yusinan Pablon jatu yuikin: “Mekenen junin damiwadan, yushin kushipa diosmaki”, akin yudabu jabun bimisbu nuku putamakanikiki. Nenu nukun maewan Éfeso anu bestima jakia Asia jidabi anuxun jatu yusinkubaunai ninkakin jatu jaska wai man unaiin. 27 Jaskadan, meseki. Nun damiwai dayakin nun jawen pei bimisbu nuku mexteabu nun ana jawa jayatidumaki, danainbuwen taeadan. Jaska bestimadan, nuku medabewamis yushin dami ainbu nai anua kauani Artemisa inun jawen kenwanti templodan, jabu Asia anu jiweabu inun mai jidabi anudi jiweabundi ikis bechipaikin kenwanmisbuki. Jakia Pablon jancha ninkakin Artemisa ana kenwanma jawen kenwanti jiwe benukin dananxankanikiki, Pablon yusian besti ninkakinan– jatu wa 28 jatu jaska wa ninkatan Pabloki sinatakin bis iki sai ikin jui kushipawen yuikin: –Éfeso anu nukun yushin Artemisa pepajaidaki!– ikin yui jeneabumaken 29 jaskaibu yudan kaianen ninkatan Efeso maewan jidabi anua dasibi itimaskai bedukua akeakebaunkin Macedonia anua Pablobe beimabu Gayo inun Aristarco achibainkin janu dasibi icha tsaumisbu anu jatu xadabainkin iyuabu 30 janua dasibi ma ichabu anu Pablo nashui ikain jatu jancha wai kapanan ikunwainbun jadi nichianma nemabu 31 ja dikabi Asia mai pakea xanen ibubu Pablon jaibuaibun jatun jancha bumakin: –Mesekanikiki. Jau juyamanunwen– akin Pablo jabuan nemadiabu 32 janua ma ichabu itimaskajaidakin jancha kushipa betsa betsapa yui bis iki shan shanki iki itimaskaibun ichapabu jawa unanma bea ichabu yuka ikin: –¿Jaskai nun icha ikanai?– ikaibun 33 jakia jadatutunda ichabu jau judiobukidi jawa chakabu jayama jau jatu unanmakin daewanun judio xanen ibu betsa Alejandro ichabu anua yunukin xutubain jatu bebun nichianbu jau pesnunbun jawen meken jatu sananxuna 34 jakia Alejandro judio uinkin jatunabuma unantan danankin jawen jancha ninkakatsi ikama jancha kushipawen bis ikin yuikin: –Éfeso anu nukun yushin Artemisa pepajaidaki!– ikin yui yane jeneama 2 hora jabias jancha kushipawen yuiaibun 35 atimas jatun mae xanen ibu betsa jatun jatu kenexunmistun jatu nesewaxun yuikin: –Éfeso anua enabuun, matu yuinun ea ninkakanwen. Nukun yushin Artemisa jawen dami nai anua kauani inun jawen kenwanti templo jawendua nun mekejaidamis mai jidabi anuabun unan keyukanikiki. 36 Jaska chanimawen taea pestan shinan pewama man jaskatidumaki. Uindakanwen. 37 Na juni dabe man iweatunan, nukun yushin Artemisa kenwanti templokidi jawa atimapa wai inun jawa jakidi chakabu yuiabumaki. 38 Jakia Demetrion jabe dayamisbubetan chitekin jatu ja akatsi ikinan, na jatu jaska waibu nukun xanen ibu yununikabu ichaxun jatun jancha ninkaxun jabubetan unanti watidubuki, jaska jabuan amiskididan. 39 Jakia matun jawada betsa man pewakatsis ikaidan, nukun maewan xanen ibu yununikabube ichaxun jawada man bechipaiama man yuka jatubetan man pewadiatidubuki, jatube ichaxunan. 40 Jamen jaskawen taeama icha man itimaskajaidaibu natian jaskakidi man pewama romano xanen ibubun matu ja atidubuki. Matu jaska waibun nemakin nun jawa matukidi yuitidumaki. Ana jaska janchayamakanwen– 41 jatu watan jatu nichinikiaki.

Hechos 20

1 Éfeso anua itimaskabai ma jeneabun januxun Pablon ikunwainbu jatu yusin pewanun ixun jatu ichawaxun jatun shinan mestenwamatan Dios jatu yukaxuntan Éfeso anua kainkaini Macedonia mai pakea anu kashian 2 januxun jatu uinkubaunkin ikunwainbu yusiin jatube janchakin jatu benimawakin shinan chankanwankin keyutan, janua juni betsa betsapa jatu iyui atimas Grecia mai pakea anu Corinto dapi jikitan 3 janu jatuki nukutan jiweyukin uxe dabe inun besti nichintan jadidi Siria mai pakea anu kanun ika yubakatan niwe xaxu ewapaki inai kapanan januxun judiobun Pablo detekatsi yubakashinabu Pablon bana ninkatan shinan betsa watan ana Macedoniakidi mananan jawendi ana chintunkaini main kaya 4 jaska kainai jabun chibanbainai Berea anua Pirron bake Sópatro inun, Tesalónica anua Aristarco inun Segundo inun, Derbe anua Gayo inun, Timoteo inun, Asia mai pakea anua Tíquico inun Trófimo jabe bui 5 jatidi bebunkidi pukexun mae betsa Tróade anuxun nuku manaibun 6 januxun judiobun misi xaxama pi besi nawai nun jatube iyuaya janua Filipos anua Pablobe en kai niwe xaxu ewapawen pukei xaba 5 día binutan keti itan Tróade anu jatuki ana nukutan 7 día ikunwainbuki bai nun janu iyuniki. 7 Jabianuadi domingo meshu medan jaska nuku yunubaini Jesús nuku mawaxuni shinanmati misi tunkexun pikatsi ikunwainbubes nun icha meshukidi kanun ixun Pablon nuku yusin yamenapun jancha jenediamaken 8 jadi dintu ewapa jiwe keyatapa manaundi anu bin ichapa jadi jaya, jadixun dekuabu anu nuku ichawaken 9 jiwe kene kexa tapa dabe inun besti uinti xui anu bedunan jawen kena Eutico tsauxun Pablon yusin chaipawai ninkai uxa tenei janua uxachakayama manaundia kauani tin ikaya beninun ika jawaida butukidan ma mawa bechiabu 10 jakia Pablo butudiakidan jaki beukain teikutan ikunwainbu jatu yuikin: –Jawen dateyamakanwen, jiweakidan– jatu wa ana jiwea uiainbun 11 Pablo ana nukube inakain Jesús nuku mawaxuni shinanmati misi tunkexun nuku pimatan ana nuku yusin nukube janchashini ma xabaya jancha menetan nun kaya 12 bedunan kauana ana jiwea iyui dasibi benimajaidai inun buaibun 13 janua Pablon nuku dukun nuku nichian niwe xaxuwen kai Aso mae anu bebunkidi nun kanun Pablon nuku yunutan janua nuku yuikin: –Xaxun buantankanwen, en kapakeaidan, jadia ea ibainkaxunan– nuku wa niwe xaxu ewapawen kai 14 ma Aso anu Pablo kapakea jadia nukuki xaxun inakaini Mitilene anu keti ika janu uxashini 15 ana kai natukan jawen kena Quío kema xaxun uxadiashini ana kai natukan betsa jawen kena Samos anu keti ika uxashini janua bestenkaini Mileto chaimaken janu jikitan 16 Jerusalén anu Pentecostés xekiwan bimi betsa ja dukun kanimistian judiobu besi nawamisbutian jatube besinun ika jin jin ikin Asia anu uxa ichapai ana bashikukatsi ikamawen taea Éfeso anu Pablo kama Mileto anu niti ixun manakin 17 Éfeso anua ikunwainbu mekenikabu jau Mileto anu bea jau jabe janchai benunbun Pablon jawen jancha jatu kenexun bumaken 18 uinbidani Mileto anu mekenikabu beabu Pablon jatu yuikin: –Matun mae pakea Asia anu en matu anu jiki taeyama jaska en jiwekunkainmis man unaiin. 19 Eadan, matu anuxun en shinanen shinain chikishi jawa keanma en Xanen Ibu Jesúsun ea yununi duawai ninkabumabiaken matuya kaxai beun jene jabakin judiobun ea ichakawabiabu matu anuxun bikajaida tenei en Jesús dayaxunkunkainyamaki. 20 Ea jaska wabiabu dasibibun besuudia inun matun jiwe betsa betsapa anuxun matu yusinkin matu medabewanun, iwanan, jawa meseki dakeama en matu yusin jeneama iniki. 21 Jaska inun, Dioskidi chakabumisbun jau shinan betsa watan nukun Xanen Ibu Jesús inun Dioskidi shinan betsa watan man ikunwanunbun judiobu inun judiobuma en matu yusinjaidaniki. 22 Jakia eskatian Diosun Yushin Pepatun Jerusalén anu ea yunu chakayamaiwen taea jadi en uin kaii. En jadi jikia dasibibu jaskadada eki tanabu en unanmaki. 23 Jakia mae tibi anu en ka Diosun Yushin Pepatun bebunkidi ea jatu unanmakin bichiti jiwe anu ea bichixanaibu inun betsa betsapawen ea bika tenemaxanaibu ea yuimisbuki. Ja besti en unaiin. 24 Jabiaskabiaken eadan, en jiweawen nui yaushiama en daya Jesúsun ea yununiwen taexun Dios yudabuwen nuikin jaska wakin jawenabu jatu wakatsis ikaikidi punu nukama benimai jeneama en jatu yusinkin keyukatsis ikunkainaii. 25 –Jaska inun, Dios xanen ibuaikidi en matu yusinkubaunyama tsuan man ea ana uianma ixanai en matu yuiaii. 26 Jaskaken ikis matu yuinun ninkakanwen. Dasibi Diosun yudabu yubani jawa juneama xabakabi en matuki chanimiswen taexun tsuanda jabun danankin Jesús ikunwanmabumawen taexun Diosun ea kupiama ixanikiki. 28 Jaskaken ibubis mekekin Diosun Yushin Pepatun matu katua medabewakin ikunwainbu mekekubainxankanwen. Diosunabu jatu wakatsi ikin jawen bake yunua mawaxunkin jawen jimiwen jawenawakin medibi jatu wani jatu putama jatu uindaxunxankanwen. 29 –Jamen betsadan, en ma kainkainiken kaman inu puben keskabu bexun chaxuwan xukua yamawamis keska wakin ikunwainbu chaxuwan keska achixun tenankin yamawanun ika imisbu keska bexankanikiki. 30 Matu ibubis matu anua janubi benitan xanen ibutan: “Ea chibankanwen”, ixun matu padankin matu chani yusinxankanikiki. 31 Jaskawen taexun badi dabe inun besti matube jiweyuxun man kaneai tibi en matu mextamakubainkin matu yusinkubainkin badidi inun meshu medan matuya kaxabetanan en matu jaska wani jakimayamakanwen. Eskatianan, janun ibubis bedu mestenwandikanwen. 32 –En betsabu inun en puibuun, en matu jancha wai ma jatixun en matu keyuai ninkakanwen. Natian Dios en matu yukaxunaii. Jawen jancha pepa nuimis man unanyan jaska dasibi yubakani Dios matuwen dayakin jawen kushipawen matu amaxanikiki, man jawenabu medibi ewai unanepanunbunan– itan 33 –Daketapakin ibubis matun pei inun matun mabu matu bianun ika kemuama 34 jakia jaskama ea en jatube dayai jawa jatu bika tenemama jaska ea inun jabun jamapai jayama bikatsis ikin mekenen dayakin en bikubainima man nuku unaiin. 35 Jaska inun, nukun Xanen Ibu Jesúsun nuku yusinkin yuikin: “Tsuada nuitapakin jawada bi benimamisbuki. Jakia tsuanda nuitapaibu medabewakin inain benimachakayamamisbuki”, jatu wani shinain: “Chikishama dayakin nuitapaibu medabewakubainxankanwen”, akin en matu yusinkubainmiski– iwanan, 36 jatu yusin menetan Pablo danti ikaya jabe danti iki keyuabu jau Diosun jatu mekekubainxanun Pablon jatu yukaxuntan meneaya 37 janua dasibitun teikutan jaya kaxabetanan Pablo tantsu atan: 38 “Ana man ea uianma ixanaii”, ikin jatu yuixuwen taea jawen nuichakayamai ana benimama punu nukatan jabiaskabia nichinun ika ianenwan kexa anu xaxu anu Pablo iyuabun

Hechos 21

1 januxun Jesús ikunwainbu jatu jenebaini niwe xaxu ewapaki nun ana nanekaini natukan betsa jawen kena Cos anu kayanbis besusi nun pukea janu uxashini ana kai natukan betsa jawen kena Rodas anu uxadiakaini janua ana kai mae betsa Pátara anu jikixun 2 niwe xaxu ewapa betsa Feniciakidi kanun ika nexea bechitan jawendi kanun, ika jaki maekin jawen ibu pakatan jatube nun ana kai 3 ana patanbainkatsi ikama besusi pukei natukan ewapa jawen kena Chipre yusiudi dainbaini mai kesua Siria anu patankubauni Tiro anu jatun mabu apakatsis iki janu jikikaun keti iken 4 janua ikunwainbuki nukutan janu mapekeyushina semana bestichai jatuki nun bayuaya Diosun Yushin Pepatun bebunkidi ikunwainbu yuia jabuan Pablo yuikin: “Jerusalén anu kayamayuwe”, akin keyuabu 5 janua 7 día ma keyuaya: “En ma kaii”, nun jatu wa nuku nichinun ika jatun mae anua jabun ikunwain junibu inun jatun ainbuaibu inun jatun bakebuya dasibibun nuku chibanbidan ianenwan kexa anu bea mashin nukube danti itan nukubetan Dios kushipa yukatan 6 nuku jaska waxuntan nun kai penun nuku nichinkin nuku xaxun ainitan janua jabu jatun jiwekidi chintunbainaibun 7 janua Tiro anua kai mae betsa Tolemaida anu keti itan ja xaxuwen nun juai jenetan ikunwainbu nun jatu bechima benimakin nuku yukabu jatuki bayui janu uxashini 8 janua meshukidi Pablobe bestenkaini ana kai Cesarea anu jikitan Jerusalén anuxun ja 7 medabewanikabu wakin jatu katunibu betsa jawen kena Felipen Diosun jancha jatu yuikubaunmistun jiwe anu jikitan jaki bai nun janu iyuken 9 jawen ainbu bake dabe inun dabe beneyadiabuman Diosun jancha jatu yuidiakubainaibun 10 janua xaba eskadabes kaya Judea mai pakea anua taxnikidani Diosun jancha jatu yuidiakubainmis jawen kena Agabo jua jikia 11 nuku uintanun ika juxun Pablon nanexeketi bitan jawen tae inun jawen meken ibubis menextan yuikin: –Diosun Yushin Pepatun ea yuishina matu yuinun ninkakanwen. Na en akai keska wakin Jerusalén anuxun na nanexeketi ibu judiobun achixun neatan romanonawabu anu inanxankanikiki– nuku wa 12 ninkatan Jerusalén anu jau ana jadi kayamanun nuku inun Cesarea anuabun nun nemakin bashibiakubaina 13 Pablon nuku kemakin: –¿Jaskai ewen taea kaxakin man ea juinti nishmawakanai? Jesús ikunwankin en chibanmiswen taea Jerusalén anuxun ea achixun neaxanaibuwen en dateamaki. Jakia en Jesús dayaxunkunkainmiswen taea en jadia mawadiaxuntiduki– nuku wa 14 jaska waxun jawen shinan betsa wamatima jau jaskadatanun nema jenetan yuikin: –Nukun Xanen Ibun shinanen iwe– nun wa 15 jabe kanun ixun nukun mabu pewatan Jerusalénkidi kakunkaini nun mapekeaya 16 Cesarea anua ikunwainbu jatidi nukube bushinxun juni betsa Chipre anua kaini jawen kena Mnasón ma badi ichapa Jesús ikunwanpakemistun jiwe Jerusalén anu nun jabe iyunun nuku jadi iyukin 17 janua Jerusalén anu jikitan Mnasónen jiwe anu nuku iyuabu ikunwainbu nukuwen benimabidan nuku iabu 18 janu uxashini Jesúsun betsa Santiago nun jaki bai ka jabianudi dasibi mekenikabu nun jatuki nukua 19 jatube yuka itan janubi Pablon jatu jancha wakin jaska Diosun medabewakin dayamakin jamapai betsa tibi judiobuma anuxun Jesús jatu ikunwanmakubainai binumakubainshina jatuki chaniai 20 ninkabaikin januxun Dios kenwantan jabu betsan Pablo yuikin: –Nukun betsaan, mia yuinun ninkawe. Nukunabu judiobu midimabun Jesús ma ikunwanbiakin jawen nemati inun jawen yunuti Moisin nukun xenipabu yusini meke pewaxun jenekatsi ikama chibanpakemisbun 21 min akaikidi mia yuankin yuikin: “Nukunabu nawabube jiwea Pablon jatu yusinkin Moisin yusini jau ana chibanyamanunbun inun jatun bakebu jau jatun jina kubichi ana mexteyamanunbun jatu yusinkin yunumiskiaki”, ibidan ibidanmisbuki, mikidi chani bexun yuikinan. 22 Natian min ma jua ninkatan yudabu miki sinatakin mia danantidubuki. Jaska mia uiainbun jawawen nun mia jaska watidumaki. 23 Min jaska wakin jatu daewanun mia yuinun ninkawe. Nukun betsabu 4 juni Diosbe yubakaima ma keyui kemai na jabia tsauabuki. 24 Jaskaken mia jatube kaxun Templo anu jatube pepakin Diosbe nukunabu janchaxunikabun nukun beya chibankin jau Dios ana matuki sinatayamanun Dios yubaimabu jatu pakaxuntan jabun bu jatu maxtemakin mankuamaxanwen. Min jatu jaska waxunken judiobun Jesús ikunwankin dasibibun uinkin Diosun jancha Moisin yusini kaneama min chibanmis inun jamenmens mikidi chani chakamisbu unanxankanikiki. 25 Jaska inun, judiobuman Jesús ikunwainbukidi jau nukun beya chibanyamanunbun nun ma jatu bebunkidi kenexunimaki, shinan besti watan eska wakinan: “Yushin dami betsa kenwankin nami inanmisbu piyamaxankanwen. Ja inun, jimi ayamaxankanwen. Ja inun, yuinaka tenexabu piyamaxankanwen. Ja inun, ainyankin jaska Moisin nuku nemakin kenexuni chibanxankanwen, jau nukunabu bedabindabeyamanunbunan”, nun jatu waniki– aki Santiago jancha meneaya jawen jiwe anua kainkaini Mnasón jiwe anu nun ka 26 janua uxashini bestenkain Pablon ja 4 junibu iyui jatube pepanun, iwanan, Templo jemaintin anu kaxun jaska Diosbe jawenabu janchaxunikabube janchanamei pepatikidi jatube yubakaxu taewaibun janua ja 4 yubakaimabu jabu meneaitian ja 4 juni tibitun jawen inankuin betsa betsapa bui Diosbe jawenabu janchaxunikabu anu bestibu buxuanbu Pablon jatu banabima 27 ma 7 xaba keyui kaya Templo jemaintin anu Pablo nikaunai Asia mai pakea anua judiobu beshinxun bechitan yudabu jatu itimaska wanun ixun pubenkain Pablo achitan 28 jancha kushipawen jatu yuikin: –Israelbuun, nuku medabewai bekanwen. Na juninan, mae tibi anuxun yudabu jatu yusin chakakin nukukidi inun, Moisin yusinikidi inun, na nukun Templokidi jau shinan betsa wanunbun jatu yuikubaunmiski. Ja dikabi nukun Templo anu griegobu jatu iwexun nukun Templo medibi ma jatu atimapa wamaikiki– ikinan, 29 jaska yuidan, ja dukun Éfeso anua judiobuma griegonawa jawen kena Trófimobe Pablo Jerusalén bai tanabidanai uinshinxun ja juni Templo anu iyua dabanen madias shinankin kaneidan. 30 Januxun yudan kaian itimaskai kushibidan Templo jemaintin kene medibi anua Pablo achitan xabakan kainmakin xadabainaibun Templo xui beputi mekenikabun jawaida bepuaibun 31 jaska Jerusalén anuxun Pablo tenanun, iwanan, kusha kusha akin ma tenain buanaibu maewan jidabi itimaskaibun romano soldadobu xanen ibun jaskaibu banabimabu ninkatan 32 jawaida jawen soldadobu inun soldado xanen ibu bexmasbu jatu ichawatan jatube kushikain ja yudan kaian icha itimaskaibu anu maputushitan jatu uianbun Pablo kusha kusha akaibu jatu mepanmatushitan 33 januxun soldado xanen ibu Pabloki kematan jawen soldadobu yunua jaki nidi iki keyutan mane dispi chiwetameya dabewen menexkin junexaibun xanen ibun jatu yukakin: –Nadan, ¿tsuamen? ¿Jawa matu chakabuwaimenkain?– jatu wa 34 jabun jawa unanmabia unanumas jancha betsa betsapa yuia akeakekin jawa tapinmakin pewabuma jawen soldadobu jatu yunukin: –Janu nukun mishki jiwe kushipa anu iyukanwen– jatu wa iyuaibun 35 yudabu mesebainaibun Pablo soldadobun iaxun tapaitiwen mapemabainaibun 36 yudan kaian jaki sinatai jachun bukin jui kushipawen yuikubainkin: –Tenankanwen! Tenankanwen!– ikubainaibun 37 januxun soldadobu janu mekei jiwemisbu mishki jiwe anu Pablo bichi buaibun griego janchawen Pablon romano xanen ibu yukakin: –¿Eska en mibe janchatidumen?– aka xanen ibun kemakin yuikin: –¿Aa, min griegon janchayadaka? 38 Jaskakenan, miadan, egiptonawa betsa xanen ibukin nukun mae nuku mebinun ika jawen 4,000 junibu puben chachinanbu janu tsua jiweabumanu jatu iyutanimadan, min ja dabanenbin en ikai– aka 39 Pablon kemakin: –En jamaki. Eadan, en judiobin. Mai pakea betsa Cilicia anu mae kushipa Tarso anua en kainiki. Ea jaska wama ja yudabu en jancha wayuai ea jeneyuwe– aka 40 xanen ibun janii: –Iwe– akin jeneyua mishki tapaiti kexa nixun jawen meken menexekedabea sanantan jatu nemakin pes wakin keyua mapuabun judion jancha hebreowen Pablon xabakabi jatu yuikin:

Hechos 22

1 –En betsabu inun en epabuun, jaska en chakabuma ekidi matu yuinun ea ninkakanwen– jatu wa 2 jabun jancha hebreowen jatu yuia ninkai ana jawa banama ninkaibun Pablon jatu yuikin: 3 –Eadan, en judiodiki. Mai pakea betsa Cilicia anu mae ewapa Tarso anua en kainbiani na Jerusalén anu ea iwenixun na jabianuxun ea yumewanibuki. Jaska Diosun jancha Moisin nukun xenipabu yusini Gamalielin ea yusin pejaidawakubainai tapinixun en Dios dayaxunkatsis ikunkainaii, na jabiatian man Dios dayaxunai keskadiaidan. 4 Uatianan, Dios dayaxunun, iwanan, tsuabunda Bai Bena Jesúskidi ikunwainbu jatu tenanun, iwanan, junibu inun ainbuaibu achixun bichiti jiwe anu jatu yunukin en jatu ichakajaida wakin en jatu nuitapa waniki. 5 En jatu jaska waya Damascokidiadi Jesús ikunwainbu benabaunkin achitan nenu iwetan en jatu kupixanun ea kushipa wakin Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibujaida inun nukun mekenikabun Damasco anu xanen ibubukidi ea kenexun ea inantan jadi ea nichinibuki. Na jabiabu Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibujaida inun nukun mekenikabun ea yununibun en jaska akubaini unankin matu yuitidubuki. 6 Janua ea kushipa wakin kene ea inanbu bui jaya kai Damasco bai tanabaini ma en kemaya badi manananbi nai anua bin chaxa kushipajaida pexekidan ea dachaxaya 7 en main di ika dakaxun ninkaya jui taxnikin ea yuikin: “Sauloon, Sauloon, ¿jaskakin min ea ichakawakubainai?” ea wa 8 eandi yukakin: “Xanen ibuun, ¿min tsua iki ikai?” en wa januxun ea ana yuikin: “Jabia ea ikunwainbu min jatu ichakawakubainaidan, en Jesús Nazaret anuaki”, ea waya 9 ja junibu ebe bukin bin chaxai uinbiai jawen jancha ninkabumaken 10 eandi yukakin: “Xanen Ibuun, ¿jaskapa?” en aka en Xanen Ibun ea yuikin: “Benikaini kai Damasco anu kaditanwen, jadixun min jaskakunkainxanai tsuanda mia yuixanikikidan”, ea akaya 11 ja bin chaxapan ea bedu nuka wakin ea meshu bepua en ma bepexebia en uianmaken en jaibuaibun metsunxun Damasco anu ea iyunibuki. 12 Janu en jikishinken juni betsa jawen kena Ananíasin Moisin jancha pe chibanmis judio betsabun janu jiwexun kenwanmisbu 13 Ananíasin ea medabewatanun ika jua ea dapi nixun yuikin: “Sauloon, Jesús ikunwain ma min nukun betsaki. Ana min beduwen uin bena wadiwe”, ea waya samama en bedu kayatiwatan en ja uianyan 14 ana ea yuikin: “Ja nukun Dios nukun xenipabun kenwanpaunibu jabiatundi mia katunixun mia unankin jau jawen shinanwen jawen bake pepa Jesús min uinun jawen juiwen mia jancha washinaki. 15 Jaskawen taexun mianan, jawada uinkin min ninkashina yudabu mai jidabi anu jiweabu min jatuki chanikunkainxanaii”, iwanan, 16 “Jaskakenan, ana jatixuinda manama min Dioskidi chakabukunkainmis jau mia buaxunun Jesúsun kenawen taexun en mia nashimai kanun benidiwe”, ea waniki. 17 Janua Jerusalén anu en ana chintunkidanshina Diosbe janchanun ika Templo jemaintin anu ka en jabe janchai nia namai keskakin 18 Jesús en uianyan ea yuikin: “Nenuxun min ekidi jatu yusianyan mia ninkama ixankanikiki. Jaskaken menan jawaida Jerusalén anua taxnidikaintanwen”, ea wa 19 ean yuikin: “Xanen Ibuun, janu ichamisbu jiwe tibi anuxun mia ikunwainbu achixun bichiti jiwe anu jatu bichimaxun jatu kupikin en jatu kusha kusha amakubainshina dasibitun ea unankanikiki. 20 Ja inun, min jancha yuixunika Esteban mankanwen tsaka tsaka akaibu uinkin jabun akai keska shinankin jatun tadi en jatu mekexunshinaki”, en wa 21 en Xanen Ibun ea nemakin: “Chaijaida yudabu betsa betsapa judiobuma anu en mia yunuaii. Jadi kaditanxanwen!” ea waniki– jatu wai 22 ja judiobu ichabun jatixun besti Pablon jancha ninkaxuntan ana judiobumakidi ninkakatsi ikama jakidi sinatakin unanxubima yuikin: –Ja junidan, nun ana jiwea uinkatsi ikamaki! Tenankin yamawadikanwen!– iki 23 jeneama keketikubainkin jaki sinatai naxuku paepakin jatun peyabukumisbu tadi pekatan mai bekush bekush akin kudu sa sa akaibun 24 jaskadawen taea dasibibu jaki sinataibu unankatsis ikin romano xanen ibu comandanten soldadobu yunukin: –Nukun meketi jiwe uke medan mistuyukanwen. Jadixun jaskai jaki sinatai biski ikanimenkain jau nuku yuinun bichi kushatiwen kusha kusha akin chanimakanwen– jatu wa 25 bichixun jawen nea pekatan januxun kushakatsi pewaibun janua xanen ibu bexmas capitán ja dapi nia Pablon yukakin: –Romano juni documentoyabiakenan, ¿unanti wadiama man kusha kusha atidumen? ¿Ja dikabi jawa chakabu washina unanmadi man adiatidumen? ¿Jaska man yunuai? Eadan, en matun documentoyakidan– aka 26 jaska wa capitánen ninkabain jawen xanen ibu comandante anu ka jaki chanikin yuikin: –Ja junidan, romano documentoyakiaki. Chanimamenkain, yukatanwen– aka 27 xanen ibu comandante kaxun Pablo yukakin: –¿Chanima min romano documento jayamen? Ea yuidiwe– aka Pablon kemakin: –Jawaikika! En jayabin!– aka 28 januxun xanen ibu comandanten Pablo yuikin: –Ena bikinan, pei ichapawen pakatan en biniki– aka Pablon ana yuikin: –Enadan, jaskamaki. Romano en kaian jawa pakama en documento ea inanibuki– ikai 29 ninkatan datei kushatiyabun jenebainaibun jatu neamaxunwen taea romano xanen ibu comandante datebetanan Pablo jawa wama duawakin jau pe mekenunbun jawen soldadobu yunubaina 30 janua xanen ibu comandanten uxashini penaya jaskaya Pablo chiteshinabumenkain, iwanan, tapinjaidakatsis ikin mane dispi chiwetameyawen nexashinabu comandanten jawen soldado jatu pekamatan Diosbe jawenabu janchaxunika xanen ibubu inun Junta Suprema dasibi jatu ichawatan Pablo kainmabain jatu anu iyuxun jatun besuudi nichian

Hechos 23

1 Junta Suprema ichabu dasibi xabakabi beiskin Pablon jatu yuikin: –En betsabuun, matu yuinun ninkakanwen. En jawa Dioski chakabu nima natian Dioski dateama unanuma en jiweaki, Diosun ea unanyanan– jatu waya 2 ja dapi niabun jau betsan kepais atanun Diosbe jawenabu janchaxunika xanen ibujaida Ananíasin jatu yunua betsan kepais aka 3 sinatakin Pablon kemakin: –Bemakis min bepadamebiaya min juinti chakabu unantan Diosun mia kupikin mia kepais adiaxanikiki. Min jadi tsauxun Diosun jancha kenenibuwen ea unanti wabiakin jau ea kepais anunbun jatu yunui na jabia Diosun jancha min kaneaii– aka 4 ja dapi mapuabun jawaida nemakin yuikin: –Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibujaidaki dateama min jaki sinataii– akabu 5 Pablon yuikin: –En betsabuun, Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibujaidama dabanen en unanma ikaii. “Matunabu xanen ibukidi jancha chakabutimaki”, ibianiken en kanexuki– itan 6 xanen ibubu ichabu Junta Suprema anu jatidi saduceobu inun jatidi fariseobu Pablon unankin jui kushipawen jatu yuikin: –En betsabuun, eadan, en fariseoki. En epa inun en xenipabu fariseobu idianibuki. Mawa ana jiwexanaibu ikunwankin en manaya ea unanti wakin man daka ea danain ikai– jatu wa 7 “Mawa ana besteanbuma ixanai inun Diosun nai tsuma inun yushin jayamaki”, ikin saduceobun yuimisbun janua fariseobu jaskama: “Mawabu ana bestenxanai inun Diosun nai tsuma inun yushin jayaki”, akin yuimisbuken Pablon ja jamebi jaskakidi jatu jancha wai ninkatan fariseobu inun saduceobu ja iki janubi kemanamei ja ichabu anua paxkaibun 9 jaskaibun unanxubima dasibibun yui kemanamei keketikubaunaibun janua Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu fariseobu betsa benitan fariseobu janchaxunun, iwanan, jatu yuikin: –Na juninan, jawa chakabuwamaki. Yushin kasmai nai tsuma jabe janchai daki ishianki– jatu waibun 10 pubenjaidai kemanamei jancha bedukuaibuwen taexun Pablo yaushikin ninia akeakekin paxka paxka akana ika datekin romano soldado comandanten jau i benunbun jawen soldadobu yunua ichabu anua Pablo iyuxun jawen meketi jiwe kushipa anu soldadobun ana bichiabun 11 uxashini ana meshu betsatian Pablo anu nukun Xanen Ibu juxun yuikin: –Pabloon, dateama benimawe. Na Jerusalén anuxun ekidi ikunwankin min jatu yuishina keskadi wakin Roma anuxun jabiaskadi ekidi jatu yuiditanxanwen– awani kaken 12 janua penaya judiobu ichapajaida 40 binua icha Pablo tenankatsi yubakai yuinamei: –Pablo tenanun ika tenandiama ana nun jawa piama inun nun jawa nuxuama ixanaii. Jakia adiama jawada nun piken Diosun jau nuku kupixanunwen– iki jaskakidi shinain janchabaini 14 buxun Diosbe jawenabu janchaxunika xanen ibubu inun xanen ibu bexmasbu anu buxun betsan jatu yuikin: –Nukubunan, Pablo tenanun ika nun jakidi yubakaxuki. Adiama ana nun jawa pitiduma inun nun jawa nuxutiduma nun yubakaxuki. Jakia tenandiama jawada nun piken Diosun jau nuku kupixanunwen, iki 40 junibu binua jaskakidi shinain nun janchakanxuki. 15 Jaskaken dasibibun man ana unanti pejaida wakin Pablo jau ana iwenunbun bepadantan romano soldado xanen ibu comandante yukakanwen. Januxun iweaibun janu man ichamisbu anu jikidiama nun tenanxanaii– iwanan –Nun yubakakanxu nun ma peki– ikaibu 16 Pablon puin juni baken jaskaibu ninkabaini jawaida kain soldadobun meketi jiwe anu kaxun jaska yubakakanxu Pablo yuia 17 romano soldado xanen ibu bexmas capitán betsa kenaxun Pablon yuikin: –Min xanen ibu comandante jau jawada ninkaxukidi banabimanun na bedunan iyutanwen– aka 18 janua jawen xanen ibu comandante anu capitánen bedunan iyuxun yuikin: –Jawa daki jau mia yuinun na bedunan mianu en iwenun ja Pablo nun bichishinatun ea yunuxuki– aka 19 romano comandanten metsunxun tadi bedunan ja besti iyuxun yukakin: –¿Jawa min ea yuinun ika ikai?– aka 20 bedunantun yuikin: –Pablo ana yukanun, iwanan, mia bepadantan meshukidi jabu Junta Suprema anu min Pablo jatu iyuxunxanun mia yukai bekatsi ma xanen ibubu yubakakanxuki. 21 Jakia 40 junibu binuatun Pablo tenankatsi yubakakanxun junexun manakanikiaki. Tenandiama ana jawa piama inun jawa nuxuama iyukanikiaki. Tenandiama jawada piaibun Diosun jatu kupixanikiaki. Jaskakanxu mian besti: “Peki”, min jatu wanun mia yukai bekanikiaki. Jatun jancha ikunwanyamaxanwen– aka 22 comandanten ninkatan bedunan yuikin: –Jaska min ea yuixu tsua kakawayamatanwen– axun nichian bedunan kaya 23 januxun romano comandanten jawen capitán dabe jatu kena beabu yunukin: –200 soldadobu main buaibu inun, 70 caballoki katsaumea buaibu inun, janua 200di jatun jashia buaibu ichawakin jatu pewakanwen. Meshu medan 9:00 badiken Cesarea anu nichintankanwen, 24 nukun xanen ibu Félix anu iyukinan. Medibi caballo betsaki katsaunxun Pablo jawama meke pewaxun piskumatankanwen– jatu wa kakatsi soldadobun pewaibun 25 jau keneyabi butanunbun comandanten kenexunkin: 26 “En ea comandante Claudio Lisiasin min en xanen ibu pepajaida Félixiin, en mia jancha bumai uindaxanwen. 27 Ja juni jawen kena Pablo jaki sinatakin judiobun achipakebaun tenanpananbun romano documento jayaken tapintan jatu nemanun ika en soldadobube kaxun en jatu mepanmashinaki. 28 Januxun jaskai jaki sinatakin ja akanimenkain tapinun ixun dasibi judio xanen ibubu Junta Suprema ichabu anu iyuxun 29 jatun xenipabun yusini Pablon betsa wamis jaki sinatakin chitekin kunyan akaibu en ninkashinaki. Jakia jawa chakabu jayamawen taexun jaska ja juni tenantima inun jaska bichiti jiwe medan bichitimaken en jatu nemashinaki. 30 Jakia tenanun ika jaki yubakaibu ninkatan ja juni jawaida mia anu en yunua iyukanikiki. Mian mekeyuwe. Jabu jaki sinataibu judiobu buxun jau jadixun chitenunbun mia anu en jatu yunudiaxanaii, jau jabun chiteai miandi min ninkaxanunan. En xanen ibu pepajaida Félixiin, jatiski, en janchadan”, axun jatu bumaya 31 jaska wakin soldadobu yunua meshu medan Pablo iyushinkin mae betsa jawen kena Antípatris anu bichiabun 32 jadia jatuki pena soldadobu meshukidi main beshianbu ana Jerusalén anu chintunbidanaibun jatidi soldadobu caballowen bushianbun Pablo jabun iyukubaini 33 Cesarea anu jikitan Félix anu iyuxun kene inankin Pablo yunuabu 34 kene uinxun Félixin Pablo yukakin: –¿Min janiamen?– aka Pablon yuikin: –Cilicia anua en kainiki– ikai 35 ninkatan Félixin yuikin: –Min jaskaya jabun mia chiteshina beaibutian jatubetan en mia ninkaxanaii– atan jawa wama Herodesin jiwe itamama anuxun jau Pablo mekeyununbun jatu yunushinken

Hechos 24

1 janua ma 5 día binukainaya Diosbe jawenabu janchaxunika xanen ibujaida jawen kena Ananías maewan Cesarea anu kakin judio mekenika betsabu inun juni unanepa pe jatu janchaxunika jawen kena Tértulo Jerusalén anua jatube kai jikitan Pablo chitenun ika xanen ibu Félixin besuudi ichabun 2 Pablo iweabu Tértulon jakidi chitekin taewakin xanen ibu Félix yuikin: –Nukun xanen ibuun, min pejaidaki. Dasibi pewai duapai unanepai min xanen ibuaya miwen taea unanuma nukun mai pakea anu nun pe jiwekunkainmiski. 3 Min nuku jaska waiwen taea shinan chankankin enabun mia kenwankubaunmisbuki, min nukun xanen ibu duapajaidadan. Ean en mia jabiaskadi waii, Felixiin. 4 Jatixuinda jancha chakayamakin mia bikawama eskadabes en mia yuiai ea ninkayuwe. 5 Na juni Pablodan, chanimajaida jakidi pemajaida nun uiaiin. Jesús Nazaret anuatun yusian chibainbu jatu bebunxunkin mai jidabi anua judiobu manibaunabu bikawakin jatu yusin chakakin paxkakin jatu itimaska wakubainmiskiaki. 6 Jaska besti wama nukun Temploki meseama nuku chakabuwanshinaki. Jaska waya nukunabun achiabu nukun xenipabun beya chibankin unanti watan nun kupipanan 7 soldado comandante Lisias jawen soldadobube kaxun jawen kushipawen taexun nuku mebinshinxun 8 nenu mia anuxun nun chitenun nuku yunushinaki. Januxun min mian Pablo yukaxun jaska en mia yuixu chanimamenkain min unantiduki– akaya 9 ninkatan ja judio xanen ibubu jatube ichabun Tértulon jancha bechipaikin Félix yuikin: –Chanima jabiaskaki– akaibun 10 januxun jau Pablondi jatu jancha wanun xanen ibu Félixin yunukin tewexuna januxun Pablon xanen ibu Félix yuikin: –Badi ichapa xanen ibukin enabu min pe jatu mekekubainmis unain benimakin jaska en jawa chakabuwaisma jamen ea chiteaibu jatun jancha nemakin en mia tapinmai ninkawe. 11 Dios kenwantanun ika ma 12 día Jerusalén anu en jikishinaki, jaska chanima mia yuka ikin min unantiduki. 12 Januxun Templo anua inun janu ichati jiwe anua inun janida janchai nixun yudabu en jatu itimakawai tsua en jaska wai ea jawa ninkabuma ishianbuki. 13 Jaskawen taexun ja junibun mia jaskakidi yuiaibuwen taexun jatun jancha kayabi jawa jayamaki. 14 Jakia jaskakidi ekidi mia yuiaibudan, xabakabi mia yuinun ninkawe. Jesúsun Bai Bena nun chibanyan: “Dioskidi kanekanikiki”, iwanan, nuku aki ikanikiki, jaskamabiakenan. Jesús ikunwankin nukun xenipabun Dios kenwanpauni en duawapakemiski, Moisin yusini inun Diosun jancha yuixunika betsabundi kenenibu dasibidi ikunwankinan. 15 Jaska wakin yuda pepabu inun chakabubu kupikatsi Diosun jatu ana bestenwanxanai ikunwankin en manaii. Jabiasdi na judiobu nukube ichabun jabiaskadi manadiakanikiki. 16 Jaskawen taexun Dioski inun junibuki en shinan chakaismaki, jaskai jiwei pepanun ixunan. 17 Jaska inun, betsadan, badi ichapa mai jidabi mae tibi kakunkauntani enabu inankuin jatu bexuin inun Dios kenwankin chaxuwan jatu kuamatanun ika en ana chintunkidanshinaki. 18 Januxun nukukidi Dios pepa shinanmatan Templo jemaintin anuxun chaxuwan en inankuianyan eki jawa juni ichabuma inun tsua itimaskabumaken Asia anua judio betsabu eki nukuxun ea jabun itimaska wakin taewashinabuki. 19 Ea jabun jaska washinabu ja Asia anuabu jabu betidubuki, mia bebun xabakabi nixun ea chiteidan, en jaskashinken eki sinatai ishianbumenkainan. 20 Beabumaken nukun xanen ibubu Junta Suprema ichaxun ea unanti wakin jawada en chakabuwamis ea tapinshinxun na xanen ibubun mia jaska yuikeankanaii. 21 Jakia Junta Suprema xanen ibun jatun besuudi nixun jancha kushipawen jatu yuikin: “Mawabu ana bestenxanaibu en ikunwainwen taexun natian man ea unanti waii”, akin Jerusalén anuxun en jatu yuishinawen taea eki sinatai ikanimenkain. Jatu yukawe– aka 22 Jesúsun Bai Benakidi unanjaidakin Pablon yuiai ninkatan judiobu manamakin Félixin jatu yuikin: –Jatiada comandante Lisias Jerusalén anua juaya en ana matu unantijaidawaxunxanai, matunaki. Manayukanwen– jatu waya 23 janua jawen jaibuaibun Pablo duawakin jau pimayuxanunbun jawa jatu nemama jau Pablo jawa wama mekeyununbun romano capitán jatu yunushinxun 24 januxun xaba betsaki chipu jawen ain judio ainbu jawen kena Drusila iyui Félixin ana Pablo ninkakatsi jatu kenama Pablo iweabu Jesucristo ikunwainkidi jatu yuikin 25 jiwea pepatikidi inun ibubis pe meketikidi inun dasibi chakabu Diosun kupixanaikidi Pablon jatu jancha wakin yusiain ninkai datekin Félixin nichinkin yuikin: –Kayuwe, shinanxun ana en daya jayamatian ana mia ninkakatsis ikin en mia ana kenaxanaidan– atan 26 Felixin Pablokidi shinan betsa waidan: “En jawa wama nichinxanun pei ichapa jau ea inanxanunwen”, ikin Félixin Pablo jawenchains kenai jabe janchabiakunkainkin 27 jawen jancha ninkabiakin judio xanen ibubu daewakatsis ikin Pablo jawa nichianma ma badi dabe ka janua Félix jawen daya menetan kainkainaya Roma anua xanen ibu betsa jawen kena Porcio Festo Cesarea anu xanen ibui taeniki.

Hechos 25

1 Janua xanen ibui Cesarea anu Festo jikishinxun xaba dabe inun besti ma binuaya Jerusalénkidi baii kayushinken 2 jadixun Diosbe jawenabu janchaxunika xanen ibubu inun judio xanen ibu betsabu yubakabain Festo anu buxun Pablo chakabuwakatsi padankin: 3 –Jaskai min ma nenuki. Nuku pewaxunkin Pablo miandi min nuku unanti waxunkatsi ¿nenu Jerusalén anu jau itanunbun min jatu yunutidumen?– akabu, jaskadan, eska Pablokidi yubakabain bai tanabidanai nun tenanunbun ika inibukiaki. 4 Jakia Feston jatu nemakin yuikin: –Cesarea anuxun Pablo ma pe mekexun uinkanikiki. Jaskaken uxa eskadabestan en ana chintunkainaya 5 man jaska ea yuiaidan, matun xanen ibubu Cesarea anu ebe buxun ja junin jawada chakabuwayama chitekin unantidubuki– jatu washina 6 Jerusalén anuxun 8 día kasmai 10 día daki nichintan Cesarea anu ana chintunkaini jikishina janua meshukidi januxun xanen ibui tsauxun unanti wamisbu anu jadi Festo tsautan jau Pablo itanunbun jatu yunua 7 iweabu Jerusalén anua beshian judio xanen ibubun kebaunxun jawen yusian betsa betsapakidi Pablo chitebiakin jawen jaska watima kayakidi Festo yuiaibun 8 januxun jantsedi Pablon jawa chakabuwama ikimakidi unanmakin Festo yuikin: –En jawa chakabu jayamakidi ena mia yuinun ninkawe. Diosun nukun xenipabu yusini chibankin en kaneama inun Jerusalén anuxun Templo en jawa chakabuwama inun romano xanen ibujaida Césarki en jawa jakidi chakabu yuismadiki– ikaya 9 janua judio xanen ibubun jau Festokidi pe shinanunbun, iwanan, Pablo yukakin: –¿Jerusalén anudan, min kakatsis ikai, jadixun min jaskayama jau en mia unanti waxanunan?– aka 10 Pablon kemakin: –Jaskamaki. Juni betsa tibi mian min unanti wanun romano xanen ibujaida Césarn min jabiaska watanun mia yunuimaki. Jaskaken na jabiatian min ea unanti watiduki. Jaskaken enabu judiobu en jawa chakabuwama iyama en mia tapinmaxuki. 11 En jawada chakabuwayamawen taexun jau ea tenanunbun en jatu jawa nemama ikeanaii. Jakia mia padainbun jau ea tenanunbun min xanen ibun jancha kanekin min ea jatu yunutidumaki. Jaskawen taexun maiwan kesua xanen ibujaida Césarn jau ea unanti waxanun Roma anu ea yunuxanwen– aka 12 januxun unanepa medabenanbube Festo janchatan Pablo yuikin: –Peki. Césarn jau mia unanti waxanun min ea yukaxuki. Jadi en mia yunuxanaii– ashian jiweyuken 13 chipu xaba eskadabes kaken romanobube xanen ibumis judion xanen ibu Agripa jawen pui Berenicebe Cesarea anu xanen ibu bena Festo uinkin jancha wakin benimawanun ika jaki bai bushian 14 jabe jiweyuabun Feston Pablokidi Agripa jadi banabimakin: –Nenu juni betsa mekexun Félixin eki jenebainshinaki. Mia yuinun ninkawe. 15 Nenua Jerusalén anu en ka Diosbe jawenabu janchaxunika xanen ibubu inun jabun mekenikabun chakabu jakidi yuitan ja en kupinun jaki sinatakin ea yunuabu 16 jakia ean jatu kemakin: “Nun romanobunan, nukun yunua kushipawenan, e iskaun detenunbun nun jaska beyamaki. Jakia jau detenunbun yunukinan, ja jaki kayai jadatuda chakabu ja dabe unanti wadabetan nun jatu nematiduki, ja ikaibudan”, akin en jatu washina 17 en jatu jaska wabidana ea chibanbidanshinabu manakatsi ikama meshukidi januxun nun jatu unanti wamis anu tsauxun ja juni en jatu yunua iweabu 18 jabu beshianbu benixun jaska jakidi kayakin jawa jatun chakabu tibi waima jaskakidi chiteaibu dabanen jaska en shinainkidi jawa yuiabuma 19 jakia jaska judiobun jiwea beya kenwanmisbu jatu maewamai inun juni betsa Jesús mawabiani ana jiweaki, akin Pablon jatu yuimis besti jakidi chiteaibu en ninkaimaki. 20 Jaska jakidi yuiaibun jawawen en jaska watima ea unantimaska kaya wabu shinantan Pablo yukakin: “Jerusalén anuxun ana jadixun jatubetan en mia unanti wai kaxanun ¿jadi min kakatsis ikai?” en wa 21 januxun jatun ea akin: “Jamaki. Xanen ibujaida Césarn jau ea unanti waxanun Roma anu ea yunuxanwen”, ishinken jadi ea yukashinanu yunukatsi jau bichixun meke bestiyununbun en jatu yunushinaki– aka 22 januxun Agripan Festo yuikin: –Ja junidan, eandi en ninkakatsis ikaii– aka Feston kemakin: –Peki. Meshukidi mintsidi min ninkatiduki– aka 23 janua uxashini meshukidi jatun tadi pepa sawea jawenduabidanaibu jatu kenwanbidankin tepe dewe mawabainaibun xanen ibu Agripa jawen pui Berenicebe inun romano soldado xanen ibubu inun Cesarea anua xanen ibu bexmasbu januxun unanti wamis dintu anu jikibaina maniabun Feston jatu yunua Pablo iweabun 24 januxun Feston jatu yuikin: –Xanen ibu Agripa inun nukube ichabuun, na junikidi matu yuinun ninkakanwen. Jerusalén anuxun inun nenuxundi judio ichapabun jakidi chakabu kayakin ea tenanmanun ika biski ikubainshinabuki. 25 Jakia jaska jakidi yuibiaibun ean en ninkashinadan, jaskawen dabanan en tenantiduma shinantan en jaskada wayupanan jamebi ea yukakin: “Jau matun xanen ibu kaya Césarn Roma anuxun jau ea unanti waxanun ea jadi yunuwe”, ea washina jadi yunukatsi en shinanshina en yunuxanaii. 26 Jakia jawada chakabuwayamakidi tapin pewamabia xanen ibujaida César anu ja junikidi en jawa kenexun bumatima en shinaiin. Jaskawen taexun jawa chakabuwayamamenkain, Agripaan, natian min besuudi en nichianki, jau miandi min ea unanti waxununan, jaskakidi kenetan en bumakatsis ikaidan. 27 Jamen jawa jawen chakabukidi unanma en yunua: “Jabitiduma benibin!” ixun ekidi shinantiduki– akaya

Hechos 26

1 januxun Agripan Pablo yuikin: –Jani min jawa chakabuismakidi nuku yuiwe– aka –Peki– iwanan, jatu meken sananxuntan Pablon jatu yuikin: 2 –Xanen ibujaida Agripaan, jaska ekidi kayaibukidi mia bebun nixun en jaskakunkainmis en mia jancha wainwen taea en benimaii, na jaska judio xanen ibubu ekidi chakabu chani chakakin eki kayaibudan. En jaska jayamaki. 3 Mianan, dasibi judiobun beya unankin jaska betsa betsapa shinain nun ja idabemis min unanjaidaiwen taexun chanima en jancha min ninkatiduki. En jancha tenexun ea ninkayuwe. 4 Dasibi judiobun ea unan keyukanikiki, en jatube jiwekunkaunidan, en mae anuabu inun janua en yumeni Jerusalén anuabunan. 5 Ja dikabi en bedunantun Moisin nukun xenipabu yusini jabuns shinan paxkama chibanjaidakin nun mekejaidamis en fariseo ikunkaini ea uinkubainixun mia yuitidubumenkain. Jakia ekidi shinain janchatidubumamenkain. 6 Jaskawen taexun en jaskadaken daki ea unanti watan kupikatsi jaska nukun xenipabu Diosun yubani ikunwankin en manai ea aki ikanikiki. Januxun mawabu ana jatu bestenwain kai Diosun nukun xenipabu yubani en ikunwainwen taexun ea kupikatsis ikanikiki. 7 Israelin bakebu 12 xukuabu tibitun jaska uinkatsi manakin badidi inun meshu medan Dios kenwankin duawakubainmisbu keska wakin jaska manakabu keskadi eandi en ikunwainwen taexun jaska bestiwen taexun jabun ea chitei kayanamei ikanikiki– iwanan, ichabudi uinbaunkin ana jatu yuikin: 8 –¿Jaskakin man ikunwanbumamen, matubunan, mawabu Diosun ana jatu bestenwanxanaidan?– iwanan 9 –Eanan, chanima jaskakidi shinan pewadiamadan, en jatu ayuniki, jatu yamawakatsis ikinan, Jesús Nazaret anua ikunwainbuki sinataidan. 10 Na jaska akinan, Jerusalén anuxun en aniki, Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubun jatu kushipawen ea yunuabudan. Jesús ikunwainbu ichapa achixun bichiti jiwe medan en jatu mistukubainiki. Januxun jatu tenainbun ean jatu nemama jabiaskadi shinankin pesxun en jatu uins bestikubainiki. 11 Jatu jaska wakinan, jawa betsa tukama janu ichamisbu jiwe tibi anuxun Jesús ikunwainbu jau jenenunbun jatu ichakawa chakayamakin bextejaidakatsis iki en jatuki bene bene ikin jawa jatu jenekatsi ikama judiobuman mae anudi paxaibu jabiadia jatuki sinatajaidakin jatu achinun, iwanan, en jatu kachibankubainiki. 12 Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubun jaska nun akai keska nun anun ea jatun kushipaya wakin yunuabu Damasco bai tanabaini ma en kemaya 13 bai puchinin ma badi manananbibiaken kakin en uianyan naiudia bin kushipajaida badi binuatun ea inun en jaibuaibu nuku dachaxaya 14 janua dasibi main nun di ikaya nukunabun jancha hebreowen tsuanda ea yuikin: “Sauloon, Sauloon, ¿jaskakin min ea ichakawakubainai? Mimebi min chakabuaii, tsuki ikama ibubis muxaki iki ikasidan”, ea wa 15 eandi yukakin: “Xanen ibuun, ¿min tsua iki ikai?” en wa januxun ea yuikin: “Jabia ea ikunwainbu min jatu ichakawakubainaidan, en Jesúski. 16 Benidiwe, en mia anu juxukidan. Mia katutan jaska min ekidi dayakunkaini chanikunkainxanun en mia uinmaxu inun chipu betsa en mia uinmaxanaidan. 17 Ena mia watan judiobu anu inun judiobuma anu janu en mia yunuai anu min ka en mia mekepakexanaii, mia chakabuwatidubumadan. 18 Jabu anu en mia yunua kaxun jatu shinan betsa wamakin jau unainsmapakin Satanás ana chibanyamanunbun en Epa Diosun jancha min jatu yusinkubaunun judiobuma betsa betsapabu anu en mia yunuaii. Jadixun jatu bedu bepexa keska watan ana meshu medan kama keska jakia binwen kai keskaibu min jatu waya jatiditun ea ikunwainbun jatun chakabu en jatu buaxunaya Diosun jatu jiwekuinmaxanikiki, jawa jatu kupiamadan, jawenabu medibi wakinan”, ea waniki. 19 Xanen ibujaida Agripaan, jaska nun uinsma nai anua namai keska en uinshina chibanixun en chibankubainmiski, shinan betsa wamadan. 20 Jadixun Damasco anuxun dukun kakape jatu yusin taewatan chipu Jerusalén anuxun yusindiatan Judea mai pakea jidabi anuabu judiobu inun judiobuma en jatu yusinkin: “Shinan betsa wakanwen”, en jatu wa tsuanda shinan betsa watan Diosun bake ikunwankin jatunmebi jatun jiwea bena jayakin uinkubainimabuki, en jatu unanmakubainadan. 21 En jatu jaska wamiswen taexun Templo anuxun judiobun ea achixun ea tenanun ika iyamabuki. 22 Jaskaken Diosun ea medabewaya jawa shinan betsa wama xanen ibubu inun xanen ibuma jatuki chani Moisés inun Diosun jancha yuixunika betsabun jaska bebunkidi kenenibu ixanai 23 yuikin: “Mesíasdan, nuitapatan mawai kaikiki. Janua ja dukun mawa bestenkaina ja dukun nuku bebunxuni kaikiki. Jaskashinxun nun judiobu inun judiobuma jawen paxati bai xaba kayabi ibubis Mesías chani kaikiki”, inibu jabiaskadi jaskakidi en jatu yusinkubainmiski– akaya 24 Pablon jaska jawen jiweakidi yuiai ninkai romano xanen ibu Festo e itan unanxubima yuikin: –Pabloon, min patapaki. Kene ichapa unain min unainsmapakunkainaii– aka 25 Pablon kemakin: –Xanen ibu pepajaida Festoon, en unainsmapakidi janchamaki. Chanima xabakabi jancha kayabi besti en matu yuiaii. 26 Jaskadan, ja xanen ibu Agripan Diosun jancha unainwen taexun dateama jaskakidi janchakin en yui ikaii. Jaska ean en jakidi shinanan, unan keyudiaikiki. Chanima Jesús jawa juneama jabiaskadiai jiwekunkainiki– iwanan, 27 Agripakidi besuxun yuikin: –Xanen ibu Agripaan, ¿Diosun jancha yuixunikabun keneni jaskakidi en mia yuiaidan, min ikunwain? En shinanan, min ikunwaiin– aka 28 Agripan kemakin: –Min shinanen, ¿min jawaida ea Cristo chibanmakatsis ikai?– aka 29 Pablon ana yuikin: –Jawaida kasmai chipu kasmai mia inun dasibibun natian jabun ea ninkaibu en ikunwain keskakin man Jesús jaibu wadianun Diosun jau matu kenadianunwen, jakia na en ika keskai mane dispiwen matu tsuan menexamadan– jatu wa 30 januxun jatu jaska wai ninkatan judio xanen ibu Agripa inun romano xanen ibu Festo inun Berenice inun xanen ibu betsabu jatube tsaua 31 tadi medibi benibain jamaudia Pablokidi jabu janchanamekin yuikin: –Ja juninan, jawa chakabuwaismawen taexun tenantima inun bichiti medan bichitimaki– ikaibun 32 januxun Agripan Festo yuikin: –Ja juni jawawama min nichintidubia jamebi: “Jau Césarn ea unanti waxanun”, ikin mia yukashinadan, jadi nichinyuxanwen– akabu

Hechos 27

1 januxun romano maiwan kesua Italia maewan Roma anu xanen ibu dasibi binuatun jau Pablo unanti wanun jadi nuku nichinkatsi shinanshinxun jau nuku iyunun capitán Julio soldado jawen xukua ewapa kena César Augustonadan, Pablo inun jabu bichimisbu betsabu jatu Feston inankin yunukin: –Roma anu iyukin jatu mekejaidakubaintankanwen– aka 2 mae Adramitio anua niwe xaxu ewapa Asia anu kaiwen jaki nuku naneabu mai pakea Macedonia mae betsa Tesalónica anua nukun jaibu Aristarco nukube kaya ianenwan kexa patankubaini 3 janu uxashini kai mae betsa Sidón anu nun keti ikaya capitán Julion Pablo duawakin jeneyua januxun Jesús ikunwainbu jawen jaibuaibuki jau jatuki bayutanunbun, iwanan, nemama kaken bechitan pimakin duawashianbu 4 janua Sidón anua bestenkaini kai natukan ewapa jawen kena Chipre nun kapanan niwe beaiwen taea dunkebaini 5 mai pakea dabe Cilicia inun Panfilia besuudi ianenwan dunkebaini kai atimas mai pakea betsa Licia anu jawen mae betsa Mira anu nun jikia ja xaxu nun jawen kai jenetan 6 janua maei niwe xaxu ewapa Italiakidi kai romano soldadobu capitán Julion benabaunkin betsa Alejandría anua kai bechitan ana jawen kakatsi jaki inatan nun kai 7 unanxubidajaida kakunkaini uxakunkaini ianenwan patankubaini daya chakayamakubaini mae betsa Cnido besusi niwen nuku niti aka nuku jaska wa yusmaudi natukan betsa Creta dunkebauni mae betsa Salmona natukan kesua binubaini 8 niwen nuku kamama texkitan unanxubida kai bikajaidakunkainkin natukan Creta kexa patankubaini atimas mae betsa Lasea dapi jawen kena Buenos Puertos anu nuku keti akabu nun jikiken 9 niwe pepa manakubaini uxa ichapakunkaini jawaida kainama judiobu samakemisbutian ma binuken ui pakei taei niwewan bei meseaya jaskawen taexun bebunkidi jatu nemakin Pablon yuikin: 10 –Junibuun, jaska en shinain matu yuinun ninkakanwen. Ean en uiainan, ninkamas nun kaya niwe mesejaida bekin nuku xaxu bichia matun xekiwan inun nukun mabu dasibi xaxuyabi benui keyutiduki. Nukudi jasai nukun jiwea nun benudiatiduki. Buyamayunankanwen– jatu wa 11 januxun jatun xaxu bumis inun xaxu ibu niti ikatsi ikama capitán Julion jabu besti ninkaniki, Pablon jancha ninkamadan. 12 –Nenu Buenos Puertos bai butua chakabuki. Jaskanuxun nun matsi binutidumaki– ikaya dasibibun jabiaskasdi shinain: –Jaskakenan, nenua buidan, Creta natukanu Fenice mae anu bunankanwen, janu bai butua peki, noroestekidi inun sudoestekidi uiankidi janu bashikutan nun ui binuyununbunan– ikaibun 13 janua ana bunun ixun shinantan buaibun niwe kushipama duakabi surkidia pe xunku ikaya: –Peki. Eskawen nun katiduki, jawa bikamadan– ika ana kai taei natukan Creta jawen kexa jawama nun patankubainaya 14 janua jawaida natukankidia niwe meshupa kushipa bekin ian namakis nukun xaxu nuku tu akubainaya 15 jaska waxun ana tsitsunwantun ana ja kaikidi butima niwewanen chishtekidi buaiwen taexun xaxu jawen tuenbainti jeneabu niwen besti xaxu bini bini abainaya 16 janua natukan jatiuma jawen kena Cauda junea jaudi niwe xunku ikamaudi dunkebainkin jawen jasai paxati xaxu pishta danexekea kai nuitapatan dayajaidatan mapemakin nun nanea: 17 “Nukun xaxu ewapa mushitiduki”, iwanan, xaxu ibu dayaxunmisbun dispi kushipawen xaxu dawexekubainkin keyutan nespa jawen kena Sirte anu texke itiduki ika datekin ja xaxu dakedexkain bichai jau jaki teanun, iwanan, ji keku pukuabu jatun mestenwanken niwen tu abainmis tadi ewapadi jawen ji maxkenanyanbi pekaxun butekin nun peka niwewanen xaxu tu akubainaya 18 janua ana penaya niwewan ana kushipa bekin xaxu dabe dabe achakayamaya xaxu nadabeketiduken datekin xaxu xanka duakabi wanun ixun ja mabu buaibu jatidi ian medan datekin pukukin taewaibun 19 janua uxa dabeshina ana penaya niwewan maindiamaken ja niwen jawen tu abainmis tadi ewapa inun jawen chibu inun jawen nabe inun maxkenan dasibi dispiyabi xaxu anua jatubetan mekenen dasibitun xutukin ian medan nun pukuabu 20 januxun niwen nuku ichakawakubainaya meshu tibi bishi uianma inun xaba tibi badi uianmadi: “Nun peamaki, janiada jasakin nukun jiwea nun benui kaii”, ikaibun 21 natian datekin jawa piabuma ikubainaibun janua Pablo jatu nashui ika benikaun jatu yuikin: –Junibuun, en jancha ninkatan Creta anu man bashikushianan, bika chakabu man meama ikeanaii. 22 Jaskabiaya punu nukayamakanwen. Natianan, xaxu besti benuaya nuku dasibi nun mawama ixanaii. Matu yuinun ninkakanwen. 23 Meshu medan en Dios ja en dayaxunmis ea mekemistun jawen nai tsuma yunua juxun 24 ea yuikin: –Pabloon, dateyamawe. Romano xanen ibujaida min uin kanun Diosun mia medabewakin ja dasibi xaxun mibe buaibu miwen taexun jatu tenanma en jatu paxa waxanaii– akin ea yuixuki. 25 Junibuun, ana punu nukama benimakanwen. Eanan, en Dios ikunwanyan jaska ea yubaxu axanai en ja shinaiin, nun jaskai kai jawen nai tsuman ea yuixudan. 26 Jakia natukan betsa anu nuku teawai kaikiaki– jatu wa 27 janua Creta anua buimabu ma 2 semana kaya meshu betsatian ianenwan dexun betsa jawen kena Adriático anu niwen nuku xutukubaunaya ianenwan buspu tsaubainkin nuku dabe dabe akubainaya xaxu ibu dayaxunmistun unanxubida bana ninkatan shinain: “Nun ma mai kemaii”, ixun 28 jawen nua meti dispiwen mea 36 metro tanatan ana ja kachu xekekainaya ana mekin 27 metro tanadiatan 29 mishkiki keti ikin tsakai kaya datekin jawen xaxu tsumakin mai betanti xankama dabe inun dabe xaxu chixukidi pukuabu niti iken jau Diosun penaya uinmakin jatu medabewanun manai manishinaibun 30 xaxu pishta butetan paxanun, iwanan, xaxun dayamisbun jatu padain xaxu debukidia jawen mai betanti betsadi pukui itsai padananantan paxai bupananbun 31 jakia jaskaibukidi unankin capitán Julio inun soldadobu Pablon jatu yuikin: –Jabun xaxu ibu dayaxunmisbu jabu besti paxaibunan, matudan, man jaskatan paxatidubumaki. Jatu nemakanwen– jatu wa 32 jawen bupananbun capitán datekin jawen soldadobu yunua ja dispiwen xaxu pishta nexabu mexteabu ianen pukukainaya 33 ma pena kemaya jau pinunbun Pablon shinankin jatu yunukin: –Menan dasibitun jawada pidikanwen, man jaskai ikai ma semana dabe kabia uxa tenekin uinkubainkin man jawa piama en matu uiainan. 34 Jaskaken en matu yunuaii. Punu nukama man paxakatsis ikaidan, pidikanwen. Man nuitapabiai man jawa chakabui benuama ixankanaii. En jancha en matu yuiai jakimayamakanwen– jatu waxun 35 jaska jatu yuitan Pablon misi bixun dasibibun besuudia dakeama Dios kenwantan misi tunkexun pikin taewaya 36 januxun unanxubida benimabaun jabundi piaibun 37 ja xaxuwen nun jawen kaidan, nukubudan, 276 yuda nun iniki. 38 Januxun yaniwatan xaxu ana xankawakin xekiwan putakin texe washinabu ana jawen jenekin pukukin keyuabun 39 janua penaya uinbaunkin xaxu ibu jabu dayaxunmisbubetan janida kexa betsaudi janu unanbuma anu buabu jawa unanma jakia jawen dexun anu mashi uintan: –Mashiudi nun teai katidumenkain. Jaudi bunankanwen– jatu wa 40 jabun jabiaskadi shinankin jawen tsitsunti jaiman nea pekaxun xaxu debu anu ja niwen tu abainmis tadi pishta ana puntetan ian anu jenekin jawen mai betanti dispi jaki nexea mexteabu mashikidi tu iki nunukaini kemai taeaya 41 jakia jene janus kushibidanai anu uke medan mashi tsakai janu uianma texke ika ana jadakidi katima jene kushipai buspu tsaubidankin xaxu chixu tsaka tsaka akin jaxka jaxka akin taewaya 42 juni bichiyamabu nunai jau paxai junebainyamanunbun yubakatan soldadobun jatu detekatsis ikaibun 43 jakia Pablo jatu mekemakatsis ikin soldado capitán Julion jatu nematan nunanikabu jabu dukun jau pukubain mashin mapekenunbun jatu yunua 44 nuna unanbumadi ja kachu xaxu nabe inun xaxu tuax ikaiwen jau bununbun dasibi nuku yunua jaskai dasibi nun nunubaini mashi metsatan nun mapekebidanbidani keyuniki, paxai tsua jasamadan.

Hechos 28

1 Janu dasibi jasama mashin nun mapekei keyuken natukan jawen kena “Maltaki”, ikin nuku yuiabu nun ninkaya 2 ja uian nuku aka xunska nun matsi teneaya janu yuda betsa jiweabu dasibi nukuwen nuikin nuku duawakin kadu ichapa kuaxun nun yui bununbun nuku kenabu 3 jadi kaxun Pablon metax ichawaxun chi anu manchinkin kuaya metax anua chi kuai anu xana mebidani dunu pianan taxnikidan ishchukidan jawen mekenki pikin mukua dunuken 4 ja janua yudabun jawen meken anu dunu dunua uin jawen datei yuinamekin: –Na junidan, pubenkin yuda betsa tenainmamenkain. Ianenwan anua paxabiaxuken dunu yunukin nukun mekenika yushin pepatun jiwea inanma kupikikidan– ikaibun 5 jakia jawaida Pablon jawen meken meishkukin chi anu dunu putatan jawa meama kayaken 6 januxun dasibibun shinankin: “Mexaxatan jawaida mawaimenkain”, ixun manajaidabiaibun jawama kayaken jaskaya shinan betsa watan jabun yuikin: –Ja junidan, yushin kushipamenkain, dunun pibia isin teneama kayabin!– akaibun 7 janua jabia ianenwan kexa chaima natukan xanen ibu jawen kena Publio jawen mae ewapa kesuakea anua juxun nuku iwankin mapemashinxun 3 xaba jawen jiwetanxun nuku pimakin pewakin nuku duajaidawaya 8 jatu jaska waitian Publion epa yuna inun chixu tenei dakaken Pablo yuiabu uin kaxun jau medabewanun Diosun kushipa yukaxuntan jau xuxanun jaki mepitan mea jawaida maianyan 9 natukan Malta anuxun ninkakin keyubauni jau eadi xuxawanun ika isin teneaibu bebidan bebidanaibu jatu xuxawai uxe dabe inun besti Malta anu nun jiweyuniki. 10 Malta anuxun nuku duajaidawaibun ui inun niwe chakabu mainkunkainaya niwe xaxu ewapa betsa Alejandría anuadi romano yushin ji dami dabe jatun kena Cástor inun Pólux xaxu jawen debukidi netanibu ma niwe pepa taeaya ja xaxuwen ana nun inai taekainaya nun jaya katanun tadi inun piti nuku inankuintan nuku jaya nichianbu 12 janua jawen pukei kainkaini natukan ewapa Sicilia anu mae betsa Siracusa anu jikitan janua 3 día xaba nun manayuaya 13 janua ana kakin ianenwan patankubaini Italia mai pakea anu mae betsa Regio anu jikidiatan uxashini surkidia niwe pepa ana bei taeaya ana kai uxa dabetan janida jawen mabu mapemakatsi mae betsa Pozzuoli anu jikixun xaxu anua bututan 14 janua Jesús ikunwainbuki nun nukua nuku pimayuaibun semana bestichai jatuki nun bayua januxun Romakidi main soldadobun nuku iyukin taewaibun 15 Roma anuxun ikunwainbun nun juai bana ninkatan bai puchinin nukuki nukukatsi beaibun janua inanananmisbu jawen kena Apio anu nun jatuki nukua nukube ana bui chintunbainaibun mae betsa jawen kena Tres Tabernas anu ikunwainbu betsa beaibukidi nun jatuki nukudia jaibu ichapabu uin Pablo benimai shinan chankankin Dios kenjaidawaya 16 ana kai maewan Roma anu nun jikia juni bichinibu betsabu romano xanen ibubun jau jatu ana bichinunbun jatun soldadobu yunutan jakia Pablo jaska wama jau tadi medibi jiwe betsa anu soldado bestichai jabe menexekedabetan jau mekekubainxanun yunuabu 17 jikishina uxa dabe inun besti binukainaya Roma anu judio xanen ibubu jiweabu jau jabe ichai benunbun Pablon jatu kena bea ma ichabu jatu yuikin: –Enabuun, ekidi matu yuinun ninkakanwen. Nukunabuki inun nukun xenipabun beya en jawa wama kayabiaken Jerusalén anuxun ea achixun romanobun jau ea bichinunbun ea jatu meshui akimabu 18 ea unanti watan jabun ea ninka jaska tenantimaken ea nichinpananbun 19 nukunabu xanen ibubun ea betsa betsapawaibun enabube yuananain kayanamekatsi ikama jau nenuxun romano xanen ibujaida Césarn ea unanti waxanun Festo en yukayamaki. 20 Jaskawen taexun man ea uin ebe janchai benunbun en matu kenashinaki. Nun Israelitabun ja Diosun nuku yubani nun manakaibuwen taexun jaskadawen dabanan ea mane dispi chiwetameyawen soldadobe ea menexshinabumenkain, man eki nukuyununan– jatu wa 21 ja ichabu betsan Pablo yuikin: –Judea anuxun mikidi kene nuku bemabumaki. Ja inun, nukunabu jukin mikidi jawa chakabu nuku yuiabumadiki. 22 Na jaska yusian bena min ikunwain mae tibi anuxun bechipaiama dananmisbu nun ninkabiamis jaskada min shinain nun ninkakatsi ikaii– aka 23 jawatianda ana ichaxanaibu xaba katutan: –Janu nuku axanwen– abainshinabu judio ichapabu janu Pablo jiwe anu ichai beabu Dios xanen ibuaikidi yusinkubainkin Moisés inun Diosun jancha yuixunika betsabundi kenenibuwen Diosun Mesías Jesúskidi Pablon jatu ikunwanmakatsis ikin badi chai jatu tanamakin jatu yusinbaiaya 24 jaska Pablon jatu yusian jatiditun ikunwainbun jatidi betsabundi danankin ikunwanbumaken 25 jaskakidi shinanma jatunmebi itimaskatan inun bui beni taebainaibun Pablon eskakidi jatu yuikin: –Xabakabi matun xenipabukidi Diosun Yushin Pepatun janchamakin Isaías yuimakin: 26 ‘Kakain ja yudabu yuiditanwen. Jabun jancha ichapa ninkabiakubainmisbu jawa unanma ixankanikiki. Ichapa uinbiakubainmisbu jawa uianma ixankanikiki. 27 Jau uinyamanunbun jatun bedu bekua keskabuki. Jau ninkayamanunbun jatun pabinki pabepukua keskabuki. Na yudabu buxka kushibun jawa tapinkatsis ikabumaki. Jau en jatu medabewakin xuxawapanan ea danain ea anu bekatsis ikabumaki’, aka matun xenipabu yusintan Isaíasin nuku kenexuniki. 28 Jaskaken nukunabu ninkabumaken natian unudi Diosun judiobuma jatu mekekatsis ikai jau jabun ninkanunbun janudi buxun jatu yusinxankanikiki, jawa niti ikamadan. Jaskanikidi matundi shinankanwen– jatu wa 29 Pablon jaska jatu yusian ninkabiatan jabe kemanamebaini inun buaibun 30 jiwe inanyuimabu pakakubainkin januxun badi dabe nichiin janu jaki bai buaibu dasibi jaska jabe janchakatsis iki buaibu jatu i pewakubainiki. 31 Tsuan jawa nemama Dios xanen ibuxanaikidi xabakabi jatu yusinkin Diosun Mesías Jesucristo mekenankidi Pablon jatu yusinpakekubainiki, tsuan jawa bika tenemamadan. Teófiloon, jatiski, Jesúskidi jawen tsuma kushipayabu dayakubainibukidi janchadan. Lucas

Romanos 1

1 Man Jesucristo ikunwainbu Roma anuabu en Pablo jawen tsumapan ¿man jaskadamenkain? ixun en matu kene bumai uindakanwen. Jawen kakape en chania akeakexanun jabistun jawen kushipaya ea wakin Diosun ea medibi watan ea yununiki. 2 Bebunkidijaida ja dukun Diosun jancha medibi kenenibu anu jawen bakewen yubakanikidi jawen jancha yuixunikabu Diosun jatu kenemani nun unaiin. 3 Jaska nukun Xanen Ibu kushipajaida, Diosun bake Jesucristodan, juni kayabi judiobun xenipabu Davidin baba kainxanaikidi Diosun jancha yuixunikabun kenenibu jayaki. 4 Janua Jesús tenanbu mawashina jawen Yushin Pepabetan jawen kushipawen Diosun bestenwantan: “Nadan, en bake kushipajaida dasibi binuaki”, akin Jesucristokidi nuku xabakabi unanmaniki. 5 Jaskawen taexun Jesucristo en ikunwaniwen ea duawakin Jesúsun kushipaya Diosun ea waniken yuda betsa betsapa tibitun jau jabundi Jesucristo ninkatan chibankin kenwanxanunbun jawen daya axunkin en jatu tapinmakubaunaii. 6 Jadi man Roma anua jiweabun Jesucristo man ikunwainbudan, matu dikabiwen Dios nuikin katunixun jawenabu medibi matu waikiki. Man jaska jiweabuwen taexun nukun Epa Dios inun nukun Xanen Ibu Jesucriston duawakin jau unanuma matu jiwemakubainunbunwen. 8 Ja dukun matu yuinun ninkakanwen. Jaska wakin man Jesucristo ikunwankin pe chibankubainaibu mae betsa betsapa tibi anuxun matukidi chanimisbuwen taexun Jesucristobe janchakin matu dasibikidi dayuikin en medabenan Dios en kenwankubainmiski. 9 Jaska inun, Dios besti duawanun, iwanan, jawen bakewen nukun chakabu Diosun nuku buaxunkatsis ikai jawen bakekidi dasibi en kushipawen jatuki chanikunkauni matu jakimama matu ea axunkin Dios en yukakubainmis Diosun unainkiki. 10 Jaska inun, matuki en bakatsi ikai jau Diosun jawen shinanen ea bexpawaxunxanun janu matuki ea bamakatsis ikin ea yunuxanai Diosbe janchakin matukidi en ea akubainaii. 11 En shinanan, matu uin kaxun en matu yusinkatsis ikaii, jau Jesús ikunjaidawai man kushipakubainunbunan. 12 Jaska en matu yuiaidan, nun Jesús chibainbu nuku dasibi medabenamei nun juinti kushipanametidubuki, matubu inun eadan. 13 En betsabu inun en puibuun, jaska judiobuma mae betsa betsapa anu jiweabu en jatu yusinmis keska wakin matukididi shinain man Roma anuxun Jesús ikunwainbu ana matu ikunjaidawamakin inun betsabun ikunwandiabuma Jesús jatu ikunwanmanun ika man Roma anu jiweabu en matu yusin kakatsis ikaii. Matu uinun ika en yubakabiakunkainaya jamapai betsa betsapatun ea teawa matu anu en kadiamaki. 14 Yuda betsabu tibidan, griegonawabu inun, griegobuma, unanepabu inun, unanepabuma Diosun ea yusinmakatsi ea yununiki. 15 Jaska en shinainwen taea man Roma anu jiweabu anudi Jesúskidi kakape matu yusiin kakatsis iki en matukidi bepexea en shinan chankan chakayamaii. 16 Tsuabunda Diosun kakape ninkatan ikunwainbu Diosun jabun chakabu buakin ana shinanma jawen kushipa paewen jawenabu jatu wamisxun mekepakexanikiki. Jaskawen taea ja dukun judio jatidibun ikunwankin taewanibuki. Januxun ja kachu judiobuma betsabundi ikunwandiakanikiki. Jaskaken Diosun kakape Jesucristokidi yuikin datan akin jawa jawen dakeama en jatu yusinkubainaii. 17 Jaska inun, jawen jancha yuixunikatun Diosun kakapekidi kenekin yuikin: “Tsuabunda Diosun jancha ikunwankin chibainwen taea pepai jiwexankanikiki”, aniki. Jaskawen taexun jawen bakekidi kakape Diosun jawen jatu mekekin jatun chakabu buanixun ja besti ikunwainbu jatu paxawaxanikiki. 18 Yuda jidabi jiwebaunabu jatun chakabuwen chakabukubainkin jancha chanimawen jiwekatsi ikabumawen taexun betsabun ikunwantidubun jau ninkayamanunbun chanima jancha junekin nemamisbuki. Jabun jatu nemamisbu Dios nai anu jiwea jatuki sinatakin natian jatu kupikin jabu tenemaikiki. 19 Jawada Dioskidi unantidubu jabu Diosun unanmakin jamebi jatu uinmamiski. 20 Januxun Dios tsuan uintidubumabia Diosun mai damiwani anua jaska niti akama jawen kushipa inun jaska watanda dasibi pewa akeakekubainmis Diosun yudabu uinmaya jawada damiwani uinkin dasibibun Dioskidi xabakabi unantidubuwen taea tsuabuda Dioski meseama yuikin: “Dioskidi tsuan ea yusianmaki”, iki chani chaka bestikanikiki. 21 Januxun yuda ichapabun Dioskidi tapinbianixun jawen jancha danankin duawama inun kenwanma inibuki. Jakia jaki pechitan jatun shinanen besti chakabu shinain unainsmapakin ana chanima jancha tapintidubuma ikubainibuki. 22 Ja Epa Dios kushipajaida mawatiduma ana kenwanma jabun shinan kushitan ja dami uintidu kenwankatsi ikin juni mawatidu betsabun dami waibu tsuabunda ja dami bitan kenwainbu betsabun peiyabu dami waibu bitan kenwainbu betsabun yuinaka piti inun pitima tae dabe inun dabeya dami waibu bitan kenwainbu betsabun nutawen xadaibu dami waibu bitan kenwankin jaska shadabu besti kenwankubainun ikin Dios danankin yuikin: “En unanepaki”, ibiai unainsmapabu ipaunibukiaki. 24 Jaskawen taexun yudabun jaska shinain aki jiwekatsis ikaibu jawaki ana dakeama jau jabun yuda mekeama chakabukubainunbun jabun shinan chakabu inun jawada chakabuwakatsis imisbu akeakeaibu ana nemama ana jatu mekeama jatuki pechitan Diosun jatu jenea jaska jiwenibukiaki. 25 Yuda betsabun Dioskidi jancha kayabi danantan chani jancha ikunwankin chibankin Dios kayabi ana shinanma jawada Diosun damiwani besti uinkin kenwankubainibukiaki. Jakia nun ikunwainbunan, nukun mekenika Dios jatun nuku damiwani kenwankubainankanwen. Jaskakidan. 26 Jaska chakabu besti shinankubainaibuwen taexun Diosun jatu jenekinan, yudabu ana bechipainamekayabiama jatun chakabuki dakeama daketapaibu jatu uinkin anikiaki. Jawadawen yuda pepabu dakeaibu ana dakeama ainbuaibun junibu chutamakatsis ikama jakia jabe ainbu betsabe chutanamei itsai menamei ibunananbu, inun junibudi ainbuwen ana kemukin chutakatsi ikama jabe juni betsawen kemui jabe chutanameaibuwen taexun jau jaskai besti jiwekubainunbun Diosun jatu ana nemama jenenikiaki. Jaska jiwei dakeisbumawen taexun jatun yuda isin betsawen tenemakin Diosun jatu kupikin taewaniki. 28 Jabun Dioskidi shinan chanima kayabi ana shinankatsi ikama ikubainaibuwen taexun jatun juintinin shinan chakaibu jaska bechiapai jiweaibu Diosun jabu ana nemamaki. 29 Eska tibi matawaibuwen taexunan, jawen atimapaibudan, chutanamechakaibudan, yaushiaibudan, ja pewen jiweama chakabuwen jiweaidan, betsabu jatun jawada jayawen jatuki sinataibudan, yuda betsa tenainbudan, detenameaibudan, chani chakabaunaibudan, bepadameaibudan, yuananainbudan, jaskai jiweabuki. 30 Ja inun, xechakai jancha chakabumisbudan, jabun Dios danankin bechipaisbumadan, jawen nuibiabu benunun ikin tsua ninkaismadan, jamapai atidukidi keainbudan, chakabu betsa betsapa benawaidan, jaskakin jatun ibuan jancha danankin ninkaisbumadiki. 31 Jaska inun, jancha chanima ninkakatsi ikamadan, janchabiatan aisbumadan, tsuawen nuisbumadan, tsua medabenanma jiwemisbuki. 32 Ja inun, jaskai jiwea jau jawen besti mawanunbunwen, Dios ibianiken jaska unanjaidabiai ana jawaki meseama jabias chakabuwakubainkin betsabun jabias akaibu uin benimakubainmisbuki, jabu juni chakabu tibidan.

Romanos 2

1 Jaska chakabu tibiwen yuda betsabu ikai tsuanda uintan shinankin ja akin chitenun ixun man amis kasmai man atidudan, jabias chakabu man jaya matumebi man daketapatidubuki. Jabiaska tibi jabubetan man abiamiswen taeadan, jaskawen taexun xanen ibu bebunxun matu chiteaibu man jawa nematidubumaki. 2 Jamen tsuabunda chakabuwakubainmisbu kaneama Diosun unanti watan jatu kupixanai nun unaiin. 3 Jamen matunan, tsuabunda chakabuwadiaibu uinkin man jatu kunyan akatsis imisbudan, matundi jabiaskadi chakabu man adiamiswen taexun unantan Diosun matu kupixanai: “En paxatiduki”, ikin shinanyamakubainkanwen. 4 Jakia Dios pepajaida man dananbiaya matun chakabu tanabiakubainkin jau ana ja shinanma Diosun buanun tsuabuda jakidi kakin shinan betsa watan man yukaxanunbun matu shinain matuwen nuikin jatianda man jakidi yukaxanai jin jin ikama Diosun manakubainikiki. 5 Jaska inun, man jatiditun chakabu betsa betsapa akin jenekatsi ikama Dios shinanma chakabu ibubis matsan akeakebainkin Dios sinatamamisbuwen taexun yudabu dasibi unanti waxanaitian ana manama Diosun matu kupixanikiki. 6 Jaska yudabu tibi jiwexun amisbuwen taexun Diosun jatu kupia akeakeaxanai matu yuinun ninkaidakanwen. 7 Diosun jau nuku kenwanxanun jiwekuinkatsi nun jatiditun jawen jancha chibankin jeneama pepawakubainaibu pepawen manakukin mekekin nai anu Jesúsbe Diosun nuku jiwekuinmaxanikiki, ikibi imakinan, nun jabu jaska jiwekatsi benamisbudan. 8 Jamen yuda betsa pubein sinatai ja idabenamekin Diosun jancha chanima danankin ja chibanma chakabu betsa betsapa wakubainmisbu jabuki Dios sinatakin kupixanikiki. 9 Jaska wakin Diosun jatu isin tenemakin nuitapajaida wakin keyuxanikiki, ja dukun jabu judiobun chakabu wamisbu kupi taewatan januxun jabu judiobuman chakabu wadiamisbu kupikinan. 10 Jakia man jatidi pe jiwemisbu kenwankin niti akama unanuma Diosun matu jabe jiwekuinmaxanikiki, ja dukun judiobu manakutan januxun judiobuma jatu manakudiakinan. 11 Januxun Diosun jatu xabakabi unanti wakinan, yudabu chakabu inun pepabu dasibi uinmisxun jabias shinanwen besti jatu unanti wakin kanetidumaki. 12 Dasibibun Diosun yunuti inun jawen nemati jancha Moisin keneni jaska jayama dabanen unanma chakabuwakubainaibu jawen yunuti inun jawen nemati jancha jaska yununi Diosun shinanma jatu kupixanikiki. Jamen betsabun Diosun yunuti inun jawen nemati unanbiakin chibanma chakabuwakubainaibu jawen yunuti inun jawen nemati jancha shinankin Diosun jatudi kupixanikiki. 13 Ja inun, tsuabunda jawen jancha ninka bestikin Dios benimawatidubumaki, jawa chibanmadan. Jakia tsuabunda jawen jancha yununi ninkatan jabias chibankubainmisbu jatuwen benimakin jatun chakabu ana shinanma Diosun jatukidi pe shinanxanikiki. 14 Tsuabuda jatun shinan chakabu wakatsi ikama Diosun Moisés yusinmani keska jatun juinti medan ja kene nea keskaxun jatu unanmaya chanima jawa jatun shinan medan jawa chakabu jayabuma jatu unanmamiski, jaska neatun jatun shinan ibubis chakabuaibu jatu ja akin inun jatu nemakin unanmakinan. Jaskawen taea judiobuma Diosun Moisés yusinmani kene jayamabia jatun beyawen jawada chakabu unanmisbu inun jawada pepa amisbu jaska Diosun Moisés yusinmani unain keskakin chibanmisbudan, jabu jatunmebi jatun yunuti inun jatun nemati jaya keskabuki. 16 Jaskawen taea janu badi jawen jeneaitian Diosun Jesucristowen taexun jaska judiobu inun judiobuma jawada chakabu inun pepa june akubainmisbu dasibi jatu unanti wakin keyuxanikiki. Na jaska waxanaikidi jawen kaka pepa jawen meketi Jesucristokidi en jatuki chanikunkainaii. 17 Man judiobu kenmis matu yuinun ninkakanwen. Chanima Diosun matu katuxun jawen jancha Moisés matu kenemaxuni jaki chiti ika matun Dioswen man kenmiski. 18 Jawada Diosun bechipaiai unankin jawen jancha man unainwen taexun jaska janchan matu yusian tapinkin man pe katukubaintidubuki. 19 Januxun matunan, yuda betsan juni bekun iyumis keska wakin yuda betsabun Dioskidi unandiabuma yusinkin man jatu tapinmatidu man shinandiaii. 20 Jaska inun, jawen yunuti inun jawen nemati Diosun Moisés yusini man jayawen taexun dasibi jancha kayatapia unankin jabun shinan benua inun jabu juinti babubu man jatu tapinmatidubudi man shinandiaii. 21 Jakia jaskabia yuda betsabu yusinkin mextanmabiai ¿jaskai matumebi man yusinanaisnmamen? Jaska inun, yuda betsabu yumetsukidi jatu yusinkin chitebiai ¿jaskai ibubis jatu bepadantan man yumetsudiamismen? 22 Jaska inun, junibu jawen ainmabe jau chutanameyamanunbun, ainbuaibudi jawen benemabe jau chutanameyamanunbun, iwanan, nemakin jatu yusinbiamis ¿jaskakin kanekin man jabiaskadi akin chakabuwamismen? Jaska inun, yushin dami betsa kenwanma man dananjaidabiamis dami itsa jawen kenwanti templo anu mabu beabu mania yuda betsan bitan jawen pei binun itan inananain man yumetsumiski. 23 Jaska wakin Diosun yunuti inun jawen nemati janchawen kenbiai jawada Diosun bechipaiai akama ikunkainkin matun shinan man tapiskuamawen taexun yuda betsabu Dioskidi man jatu dananmamiski. 24 Jaska Diosun jancha yuixunikatun kenekin yuikin: “Man jaska jiwemiswen taea judiobuma Dioski meseama en jen imakin man jatu kaxe paepawamaii”, jaska keneni keska jabias kanekin man jatu amakubainaii. 25 Jaska inun, dasibi jawada Diosun Moisés judiobun xenipabu jatu yusinmani jabun chibankin yuikin: “Jawada Diosun bechipaiai dasibi nun chibankubainaii”, ikin matun jina kubichi man mexteaidan, ja chanima man pewaii. Jakia jabun matun jina kubichi mextebiatan jawada Diosun judiobun xenipabu yusini jabun man chibanma matun jina kubichi jamen mextekeyabia man jawenabu kayabimaki, man jawen jancha chibanmawen taeadan. 26 Jaska inun, jawada Diosun bechipaiai judiobuman pe chibankubainkin jawen yunuti jaya keska jabu jatun jina kubichi mextekeumabia Diosunabu kayabi jatu wamiski, jina kubichi mextekeya keska wakinan. 27 Jaska inun, jawada Diosun yusini man judiobu jayabiabun ja ninkabiakin chibanma man kaneaibun januxun judiobuman jatun jina kubichi mextekeumabia Diosun yusini jaya keskakin jawada Diosun bechipaiai chibankubainmisxun matu binujaidatan matu jabun unanti waxanikiki. 28 Jaska inun, judiobun beya chibain jawen jiwekin jabun bakebu jatun jina kubichi mexte bestimisbu judio kayabi itidubumaki, bemakis bestidan. 29 Jakia judiobu kayabitunan, uke medan jawen shinanwen Dios chibanmisbuki. Diosun Yushin Pepawen jatu kaya wakin pewakubainmiski, jawenabu kayabi wakinan, bemakis besti jawen yunuti chibankin jatun jina kubichi mextekea bestiwenmadan. Tsuanda jaskabudan, Diosun jatu uke medan unainkiki, bemakis junibun uiain keskamadan.

Romanos 3

1 Jaskawen taexun judio jatiditun ea yukakin: “Dasibi Diosun yusini judiobun nun unankin chibainwen taexun Dios benimawakin ¿judiobuma nun jatu binuamen?” ea wamisbuki. 2 Xabakabi matu yuinun ninkakanwen. Chanima ja dukun man judiobu jawen jancha Dios man axuntidu matuki chiti iniki. Matu jaska wani pejaidaki. 3 Ana jabiaskadi jadatutunda ea yukakin yuikin: “Judiobu betsabun Diosun jancha ana chibanma danainbuwen taexunan, ¿jawada Diosun nun judiobu nuku yubani betsa waxanimenkain, nuku danankinan?” ea wabu: 4 “Jaska man shinantidubumajaidaki”, akin en jatu yuimiskidi matu yuinun ninkakanwen. Dasibi yudabu jawada yuii yubakatan chani chakabiamisbun Diosun jawen jancha kayabi matu yubaniwen taexun Dios chani chakakin betsa waismadiki. Jaskawen taexun Diosun jancha yuixunika Davidin Dios dayuikin: “Diosuun, tsuanda min pepawen jancha kaneama mikidi yuimisdan, min jawa kaneisma unanxankanikiki. Miki ja ibiamisbu min jatu binu keyuxanaii, janu yudabun mia unanti waitianan”, itan keneniki. 5 Yuda betsan shinan chakai janchatidu keska matu shinanmanun ninkakanwen. Yuda betsan ea yukakin: “Nun chakabu betsa betsapa wamiswen taexun Diosun jawen yubakawen nukuwen nuibiai ¿jaskai Dios pepama ikaskin nuku kupimismen? Jaskakenan Diosdan, chakabudaka”, ikaya 6 en Pablon kemakin: “Jaskatidumajaidaki. Diosun yudabu kupikinan, kanetidumaki. Jaskawen taexun Dios pepa bestiwen taexun yuda dasibi mai jidabi anu maniabu jatu unantan jabun chakabu inun jabun pepawen jatu kupikin keyuxanikiki”, aka 7 ana yuichakakin: “Jaskakenan, nun chakabuwaya jaska Diosun pe bestiwakubainmisdan, yuda betsabu nun jatu unanmaya jabun Dios kenwanmisbuwen taexun ¿jaskakin nun chakabuwakubainaiwen Diosun nuku kupixanimenkain? 8 Jau yuda betsabun Dios kenwanunbun nukubunan, chakabuwadiakubainankanwen”, ikaibu jadi shinan chakakin yuiaibuwen taea Dios jatuki sinatakin chanima jatu kupixanikiki. Jakia nuku yuain: “Pablo inun jawen jaibuaibun jaska yusinmisbuki”, iki jabu jaskakinan, Diosun kupiti ibubis bi yupukunankanikiki. 9 Jaskakenkain nukubu judiobunan, ¿Dios benimawakin jabu judiobuma nun binuamen? Nun jaskamajaidaki. Chakabuwakin nun judiobu inun matu judiobuman nun jamapai kemu paewen chakabukin nuku dasibibun jatu uinmachakakin nun kanemisbuki, chakabun nuku tsumawen taedan. 10 Ja jaskakidi jatunabukidi Diosun jancha yuixunikatun jabukidi yuikin: “Mai jidabi anu yuda bestichaitun Dios jaibu wanun ixun benamis jayamaki, tsua nun bestichai kaneisma pepa jayamadan. Tsua unanepamaki. Tsuan Dioskidi tapinkatsi ikamaki. Dasibibu bai chakabuwen buidan, chakabui atimapai jiweabuki. Tsuan pepajaida aki jiweamaki. Tsua yuda bestichai pepa nun bechitidumaki. 13 Yuda mawa pukintan bepuama janamisbu keska jawen tepun pisi maiyai keskaki, jawen jana padananain chani matadan. Jawen kexawen dunun pae adua keskaki. 14 Jawen jaxpawen yupukunain kunyan imiski. 15 Jawen taewen kushikainkin yuda betsa detekin jimi chada chada imamiski. 16 Janida niake niakekin pubenkin nuitapawakin jawada yamawamiski. 17 Jani unanuma kati bai tapia jayamaki. 18 Diosun uinbiaya jawen bedubi dateismaki”, jatu jaska watan kenenibuki. 19 Jaskaken Moisés inun Diosun jancha yuixunikabun yusini unanjaidabianibu: “Man pepaki”, akin Diosun jatu jaskakidi shinankin yuiamaki. Jakia jaska yuda dasibi mai jidabi anuabun chakabuwakin nun kanemis nuku unanti waxanai dasibibu Dios bebunua nun jawa janchatidumaki. 20 Diosun jancha kenenibu tapinmisxun: “Eanan, en jawa kaneismaki”, ikin yui Dios unanti wamai pepatidubumaki. Jakia jaska Diosun jancha kenenibudan, jaska jawen nun chakabuwakubainmis dasibibun nun jawen besti unantidubuki. 21 Eska wakin Diosun yudabu pepawamis xabakabi jatu uinmani matu yusinun ninkakanwen. Judiobu inun judiobumadan, tsuabunda Jesucristo ikunwain nukun chakabu jatun nuku buaxuniken: “Jaska Diosun bebunkidi yubani tsuabunda nun ikunwainbu besti chakabu jayama pepabuki”, ikin Diosun nukukidi pe shinanmiski. Jaskakidi Diosun jancha Moisin keneni inun Diosun jancha yuixunikabun kenenibudan, jabiaska dabes shinan jakidi kenenibu kaneama ini uintidubuki. 23 Ja inun, yuda dasibibun chakabuwakubainmisbuwen taea jaskatan ibubis Dios pepaki nun tsua kematidubumaki, kanei jiwei peisbumawen taeadan. 24 Dios nun jawa waxunkin daewatidumabiaken Dios duapatun jawen pepa jatu uinmakin jawen bake jawa yaushiama jamen inankuinkin Diosun Cristo jatu nuku tenanmaxunkin jawen jimi jabawanidan, Jesucriston nukun kupiti biniwen taexun tsuabunda man Cristo ikunwain jawen nukun chakabu buati waniki. Jaska shinankin tsuabunda nukun chakabu nun buamakatsis iki jaki chaniaya chanima Dios pepa kaneismatun nuku unanmakin nun jawen bake ikunwainwen taexun besti nukun chakabu buaxuntiduki. Cristo mawakin nukun chakabu besti nukuna buaxunama jakia uatian jiwexun ikunwanibudi jatun chakabu jatu buaxundianiki. 26 Nukuwen nuikin jin jin ikama nuku manamiswen taexun na jabiatian jaska Dios pepa bestitun matudi pepa wakin nuku unanmakin tsuabunda Jesús ikunwainbu bedu mestenwanmakin natian Diosun nuku unanmadiakubainikiki. 27 Jaskaken nuku jaska wakubainai ninkakanwen. Diosun nuku pepawaidan, jawen yunuti inun jawen nemati nun chibankubainmiswen taeama jakia Criston nukun kupiti biniwen taea tsuabunda nun ja ikunwain jaskai pe ikasi jiwea nun kenmis Diosun shinanma jawen pepawen besti nuku jawenduawamis nun unaiin. Jabiaskadi Diosun yunuti inun jawen nemati nun chibankubaini ibubis pepakin nun binutidumaken jakia jaska Jesucristo nun ikunwainwen taexun Diosun nuku pepawamiski. Jaskaken jawada pepa ibubis nun amis shinain ana nun kentidubumaki. 29 Ja inun, ¿nukun mekenika Diosdan, judiobuna bestimen? ¿Jaskawen taea yuda dasibi xukua betsa betsapa jiwebaunabu jatu mekeismamen? Jaskamaki. Chanima dasibi Jesús ikunwainbu nuku mekemiski, judiobu inun jancha betsa betsapa tibiyadan. Nukun mekenika Dios bestichai jayaki. 31 Jaskaken tsuabunda Jesús ikunwantan jawen yunuti inun jawen nemati betsa wakin nun maewamaki. Jabiawen nun matu yusinkubainaii. Jakia ja kene jatu yusini unankin jaska Diosun nuku pe jiwemakatsis ikai xabakabi ninkakin nun mestenwaiin, jadi Diosun jancha jaya betsa wamadan.

Romanos 4

1 Diosun jancha yuixunikatun nukun xenipabu Abrahamkidi keneni eska yuiaki. Diosun jancha Abrahamnen ikunwaniwen taexun Diosun shinankin: “Abraham juni pepaki”, akinan, Abrahamnen Dios ikunwankubainai anikidi matu yuinun ninkakanwen. Abrahamkidi Diosun shinankin: “Abraham pepai jiwekunkainaiwen taea juni pepaki”, ikaya Abraham ibubis kenkeaniki. Jakia pepai jiwekunkainaiwen taeama jakia jawen janchawen Diosun yubai ninkakin tapintan ja besti Abrahamnen chibankubainiwen taexun Diosun Abrahamkidi pe unanti wakin shinaniki. 4 Jaska inun, tsuabunda yuda betsa dayaxunabu jatun daya pei inankuin keska jamen inanma jakia jatu dayamatan dibixun pakakin inanmisbuki. 5 Jamen tsuabunda Dios duawanun, iwanan, jatun juinti medan Dios ikunwainbu Diosun jatun aka pepawen jatu pepa wama jakia jatuwen nuikin yudabun jatun shinan betsa wawen taexun jatun shinan chakabu jatu buaxuntan: “Ja yuda pepabuki”, akin jaskawen Diosun jatukidi shinankubainmiski. 6 Jaska pepa inun chakabu yudabun amisbukidi tanama jaska Diosun bechipaiai aki pepakin Dios unanti wamamisbukidi Davidin ibubis unankin shinain janchai: 7 “Tsuabuda jatun chakabu Diosun ma jatu buaxuntan ana shinanmaken shinan chankanmisbuki. 8 Tsuada jawen chakabu Xanen Ibu Diosun ana jakidi shinanmaken ja yuda benimadiamiski”, iniki, Davidan. 9 Na Davidin eska kenekinan, ¿judiobun jatun beya chibankin jatun jina kubichi mextemisbukidi besti animen? ¿Jabu judiobuma dikabiki akama inidaka? Matu yuinun ninkakanwen. Abrahamnen Diosun jancha ninkatan ikunwankubainaiwen taexun Diosun unanti watan yuikin: “Juni pepaki”, anikidi kenekin en matu shinanmaxuki. 10 Jakia ¿jatian Diosun Abraham jakidi pepa shinanimen? ¿Jawen jina kubichi ma mexteken animen? ¿Mextediamabiaken anidaka? Ana matu shinanmanun ninkakanwen. Jawen jina kubichi mextediama Dios ikunwankubainaiwen taexun Diosun Abrahamkidi pe shinaniki. 11 Januxun Abrahamnen Diosun jancha ikunwainwen taexun unanti wakin jawen shinanmati wakin jawen jina kubichi mextenibuki, jaska ikai tsuabunda xabakabi jau unanunbunan. Diosun jaska waniken dasibibun Diosun jancha ikunwainbu Abraham jatun epa ikunkaintiwaniki, jabun jatun jina kubichi mextemisbu inun jabun mexteabumadan. Jaska tibibu Diosun jatudi unanti wakin: “Yuda pepabuki”, jatu waxanikiki. 12 Jaska inun, jaska Abrahamnen jawen jina kubichi mextediama Dios ikunwankubaini keska wakin judiobu inun judiobuma jadatubunda Dios ikunwainbuwen taea ja ini keskabu jabu dikabi jatun xenipabuki. 13 Jaska inun, jawen yunuti inun jawen nemati Diosun Moisés kenemadiama Diosun jancha Abrahamnen ikunwankubainaya Diosun Abrahamkidi shinankin: “Juni pepaki”, aniwen taea jatiditun ja keskakin jawen bababun Diosun jancha ikunwankubainaibu mai jidabi jatu ibu wamakin yunuxanun, iwanan, Diosun Abraham jatukidi yubaniki. 14 Ja dukun jawen yunuti inun jawen nemati jancha Diosun Moisés yusinmanikenan, ja besti chibankin jaska Diosun Abraham yubani bi bestitidubudan, jabun Jesús nun ikunwainbu jamen ikeanaii. Ja inun, jaska Diosun Abraham yubani jawa kushipa pema idiakeanaii. 15 Jamen jawen yunuti inun jawen nemati jancha Diosun Moisés yusinmani kaneaibu jatuki Dios sinatakin kupimiski. Jakia janu yunuti inun nemati jancha jayamaken jawawen taexun tsua kupitidumaki. 16 Jawada Diosun bechipaiai Abrahamnen ikunwankin ani keska wakin Diosun jawen jancha man ikunwainan, jawen jancha benutima wakin nuku mestenwanxuniki, jawa pakama jawen inankuin ikunwankin nun bixanunbunan. Ja Diosun Abraham yubani shinankin tsuabunda jawen yunuti inun jawen nemati nun chibankin Jesús nun ikunwainbu inun, tsuabunda Moisin jancha chibanma Abrahamnen ikunwani keskakin man ikunwainbu mai jidabi nuku yunuxanaidan, Diosun Abrahamwen nuku dasibi yubaxuniki, dasibi ikunwainbun xenipabu wakinan. 17 Jaska inun, ja Abrahamnen ikunwankubainai Diosun yudabu mawa bestenwantidu inun jawen shinanen jawada shadabu dami jayadiama damiwamistun Abraham yuikin: “Yudabu betsa betsapabun jatun xenipabu en mia waii”, iniken Moisin jakidi keneniki. 18 Jaska Abraham inun jawen ain Sara anua besti jatun juni bake kayabi inun jawen bababu midima tsuan tanatiduma jayatan yuda betsa betsapa xanen ibuxanaibu bebunkidi Diosun yubani anibujaidakin jaska shinanma Diosun jancha ninkatan manakakin jawa dateama Diosun jaska waxunxanai ikunwankin shinankubainikiaki. 19 Anibujaida 100 badi kemai mawatidubia inun bakewatidumabia jawen nuiama inun, jawen ain Sara yuxabujaida ma mawa kemadiaitun bake bitiduma jawen nuiamadi Abraham jawen shinan babuama Diosun jawen juni bakekidi yubani ikunwankubainkin jawada Diosun axunxanai jawa jakimama mestenxun uinkin kenwankubainiki. 20 Diosun Abraham yubani axunxanai jawa shinan betsa betsapa wama inun, shinan dabeama manakin ana ikunjaidawakin Dios kenwankubainiki. 21 Jaska Dios kushipatun yubanixun uinmaxanai Abrahamnen shinankubainai 22 jaskai Diosun uinkin shinankin: “Abrahamnen ea ikunwainan, juni pepaki”, anikiaki. 23 Jaskawen taexun Diosun Abrahamkidi jatu kenemakinan, jakidi besti shinankin akama jakia yuda betsabukidi 24 inun nukukididi shinankin axuniki, jatu kenemakinan. Jabiatundi nukun Xanen Ibu Jesús bestenwani ja shinanwen nun ikunwanyan Diosun jawenabu nuku wamiski. 25 Jau nukun chakabu nuku buaxuni nukun Xanen Ibu mawanun Diosun yunua mawashina ana bestenwaniki, jau jawen taexun yuda pepabu nuku wakubainxanunan.

Romanos 5

1 Jawen jancha nun ikunwainwen taexun Diosun nuku pepa wakin shinankubainikiki. Nukun Xanen Ibu Jesucriston Diosbe nuku jaibunamemaya unanuma jiwei nun benimakunkainaii. 2 Janua jaskawen nun benimaibudan, chintuanma Jesucristo ikunwain Diosbe jaibunamei nun jiweabuki, ikisdan. Ja inun, na jabiatian bestima jakia betsatiandi Diosbe jiwei jawen kushipaki nukutan nun jawenduaxanaii, ikibi ikidan. 3 Jaska bestimaki. Natian Cristo nun ikunwainwen taexun jamapai mei nun bika teneaiwendi Diosun jawen kushipa nuku uinmakubainaiwen jawen shinan chankain nun chintuanma nun kushipakunkainai nun unaiin. 4 Diosun nuku kushipa wakinan, jaska shinain keska nun akaibu nukukidi pe shinainkiki. Januxun Diosun kushipa nun jayawen taea jaska nuku yubani manaidan, nun benutiduma nun shinankubainaii. 5 Jaska nun manakatidu Dios nukuwen nuimis nuku unanmakin jawen Yushin Pepa nuku inan jawen taexun Dios ikunwankin chibankubainkin jaska nuku yubani manai jamen nun manakamaki. Jaska shadabuwen taexun jamapai bika nun teneaidan, jawen taexun Dios nun kenwankubainaii. 6 Yuda dasibibu Diosun nuku kupinun ikunkainaya jaska ibubis paxai nun meketidubumaken jatianda janu Diosun Cristo yunua taxnitan yudabun Dioskidi shinanma chakabukubainmisbu jatun chakabu dasibi Criston jatu bua keyuxunun ika debuniki. 7 Tsua jaskadiai yuda betsawen taea jawen nuikin jawen kupiti bixuin: “Ea awe”, ikidan, tsuan jaska shinantidumaki. Jakia yuda betsa pekunkainai jawa kaneisma tenanun, iwanan, ichakawaibu tsuandi jawen kupiti bixuin mawaxutidumadiki. Yuda betsabu medabewakubaunmis nuikipa tenanun, iwanan, ichakawaibu jawen kupiti bi yuda betsa jawen dabanan iki madiastun bixuin mawatidudaka. 8 Jaska keska binumakin Dios dasibibuwen nuikin nuku bechipaiai nuku unanmanidan, dasibibu nun chakabu jusia jiwebiaken ja shinanma Diosun Cristo yunua taxnitan nukun kupiti nuku bixuin ja besti nuku mawaxuniki. 9 Cristo mawakin nukun kupiti ma nuku bixunken Diosun nukukidi yuikin: “Man ana chakabu jayamaki”, iniwen taea Cristo Xanen Ibujaidai janu jawen jenei yudabu kupinun ika juxanaitian Dios nukuki sinatabiamis jawen kupiti nun jawa ana jayamajaida ixanaii, Cristo nukuwen jiwekunkainkin nuku paxawamiskenan. 10 Jaska inun, Dios dasibi yudabuki sinataya nun jabe jaibunamediamabiaken jawen Epa daewakin nukun kupiti nuku bixuin Cristo nuku mawaxunkin nukun chakabu bua keyukin ana shinantima watan pepa keskabu nuku waniki. Jawen bake jiwekunkainkin chanima nuku mekexanikiki, nun ma Diosun jaibuaibukenan. 11 Natian nukun Xanen Ibu Jesucriston jawen Epa Dios jatun nuku jaibu wamakin daewamani unanuma jiwekin chanima jawen taexun benimakin Dios nun kenwankubainaii. 12 Mai anua ja juni bestichai ja dukun Diosun damiwaxun nemabiabaina ninkama chakabu jikimakin tateskin taewaken jawen taea jau mawaxanun Adán anibuai Diosun kupikin nemama inikiaki. Jaska waniken yudabu dasibi Adán keskadiai Dios ninkama kanemisbuwen taea anibui inun yuxabui mawadiakubainmisbuki, Adán ini chibainan. 13 Ja chakabudan, ma yudabu anu mai anu jaya inikiaki. Jawen yunuti inun jawen nemati Diosun yunukin jayawadiamabia ja yudabu chakabuaibu jatun chakabu shinankin Diosun jatu kupikubainikiaki. 14 Jaskaken Diosun Adán damiwaxun jadi jiwemani anua inun janu Moisés jiwenitian Moisin Diosun jancha yudabu yusinkin taewadiama jawen yunua keskawen chakabui yudabu ibubis mawakubainibukiaki, Adán keskakin Dios ninkama inun chakabu betsa betsapa wakubainidan. Ja dukun juni Adán Diosun damiwaniki. Jatun chakabuwaniken janua juni betsa pepa Adán binua ja kachu jau juxanun Diosun yubani juxun jatun jiweti bai bena nuku waxuniki. 15 Ja Adánen chakabu taxnimaniwen taeadan, Diosun jawen aka nuku unanmaidan, jaskasmaki. Ja juni bestichaitun chakabuwaniwen taea jaska keskadiai ja chibain ichapabu mawakubainibuki. Januxun Diosun jawen aka betsa nuku inankuinkin juni bestichai Jesucristowendi ichapa binumaniwen taexun ichapabudi pewakin jatu medabewaikiki, jawenabu jatu wakinan 16 Ja inun, Diosun nuku inankuini inun jaska Adánen chakabuwani ja dabe jaskas dabemaki. Juni bestichaitun chakabuwaniwen taea dasibi yuda betsabudi chakabukubainmisbuki. Jaskawen taexun yuda dasibibu jatu kupixanai Dios dibiabu keska manakanikiki. Jabiaskabiaken jatidi yudabu chakabubiakubainaibu Diosun jatu duawakin tsuabunda jawen bake Cristo besti ikunwainbu jabu kupiama: “Jawa chakabu jayama pepabuki”, iwanan, jatukidi pe shinanmiski. 17 Janua Adán juni bestichaitun kanekin chakabuwaniwen taea jabiaskadiai yuda dasibi mawadiakubainmisbudan, chanimaki. Jakia Dios nuikipatun Jesucristo juni bestichai nuku jamen inankuini jabun nun ikunwainbu duawakin Diosun nuku pepabu waya jawada Jesucriston nuku axunkin binumaniwen taexun jiwea bena bitan ja juni betsa Cristonan, dasibibudi medabewakin jatu binumaxuniki. 18 Jaskaken juni bestichai Adánen chakabuwanidan, jawen taea jatun kupitiwen jau mawakubainxanunbun yuda dasibibu Diosun jatu yupuniki. Jabiaskadi wakin juni bestichai jawa kaneismatun nukun kupiti nuku bixundiai mawaniwen taexun yuda dasibibun nun ja ikunwainbu Diosun nuku pepawatan jabe niti akama nuku jiwekuinmaxanikiki. 19 Jaska inun, juni bestichai Adánenan, Diosun nemati chibanma iniki. Jabiaskadiai yuda dasibibu Adán ini keskabuwen taexun: “Yuda dasibi chakabukin jabias chibankanikiki”, iwanan, Diosun jatukidi pe shinainsmaki. Jakia juni bestichaidi Jesucristonan, jawada Diosun yunua chibankubainiwen taexun yudabu ichapabundi Cristo chibainbu jatu medabewakubainai pepabun chibankanikiki. 20 Janua jaskai yudabu chakabu bestiwen jiwei mesei atimapajaidakubainaibun Diosun jawen yunuti inun jawen nemati nukun xenipabu Moisés yusinmakinan, ana jatun chakabu ewawati waniki. Janua chakabui pikubiaibun Dios jatuwen nuikin jatun chakabu binumakin jawen pepajaida jatu unanti wamakin jatu duawaniki. 21 Chakabu jikinixun ja xanen ibukin yudabu tenankubainmiski. Jaska keskadiai Dios xanen ibukinan, jawen nuikipawen jawen bake Jesucristowen taexun jawenabu nuku wakin: “Ja enabudan, pepabuki”, ikin nuku jiwekuinmaikiki.

Romanos 6

1 Janua yudabun chakabuwakin Diosun yusian chibankubainabumawenan, nukunan ja shinanma yuikin jatun Dios pepabia kemain jau ana xabakabi jawen duapajaida nuku uinmanun nukubunan, ¿chakabuwakin jeneyamakubainankanpa? 2 ikin jaskakidi shinain janchatimajaidaki. Jakia tsuada ma mawa maiwabu ana chakabuwatidubuma keskakin Satanásan padanti jancha chibanma dasibi nun Jesucristo chibainbun nukun chakabu jenetan nun ana chakabuwen jiwekunkaintidubumaki. 3 Jaska inun, Jesucristo nun ikunwankubainaya yuda betsan nuku nashimabudan, Jesúski nun dasia jabe mawani keska Diosun nukukidi pe shinanmis ¿matunan, man unanmamen? 4 Ja inun, nuku nashimabudan, Cristobe nun mawa keska nuku jabe maiwanibu keskaken nukun shinan chakabu putai nun jiwei benaxanun jawen Epa kushipatun Jesucristo bestenwani keska wakin jiwea bena betsajaidawakin nuku bestenwan keska wamiski. 5 Nuku nashimabu Cristoki dasia nun jabe mawani keska ana Cristo besteni keskaidan, jiwea benawen nun jawen jiwekunkainaii. 6 Ja dukun nun jawen jiwechakani xeni Cristobe cruzki netantan nun jabe mawani keskaki. Nun jaskaya nukun shinan xeni Diosun nuku betsa wamaken chakabun nuku bexetan jawen tsumawakin ana nuku yunutidumaki. 7 Janua tsuada mawakenan, ana jaskatan xanen ibukin chakabun tsumawatan yunutidumaki. 8 Nukubudan, Cristobe nun ma mawani keskawen taea chanima dateama nun jabe ana jiwekuinkunkainxanai nun unaiin. 9 Ja inun, Cristo mawatan ana besteni ana mawatiduma nun unandiaii. Ja yushin padanananmistun ana tenankin maemakin ana binutidumajaidaki. 10 Ja inun, Cristo bestiwai mawakin dasibibun chakabu betsa betsapa binu keyuniki. Natian jawen jiweawen Dios besti duawanun ika jabe jiwekunkainikiki. 11 Jaskawen taea matundi shinan bena wai mawa keskatan dasibi chakabu jenebaini Jesucristoki dasitan Dios benimawanun ika jaskakidi besti shinain jiwekubainkanwen. 12 Jaskaken matun shinan chakabu kemuwen jau matu tsumaxun jamapai betsa betsapa chakabuwen jau ana matu niniyamanun nemakubainkanwen, ana ja uin man kemuai chibanmadan. 13 Jaska inun, matun yuda ana chakabu tsumawamayamakanwen, ja jamapaiwen nukun yuda jawen chakabu watimakidan. Eska wakinan, matun shinan pe mekekin matun yuda jidabi Dios inankin mekemadiakubainkanwen. Ja inun, yudabu mawatan ana bestean keskatan matun yuda pe mekekin matun jiwea Dios inantan pepaxunkubainkanwen, matun yuda jidabiwen Dios duawakinan. Jawa kaneama ja bebuxun pepakin akubainkanwen. 14 Man Cristo ikunwanyan Diosun matu pepawaiwen taexun chakabun matu ana bexetan tsumatidumaki. Jaska inun, Dios duawanun, iwanan, jawen yunuti inun jawen nemati Diosun Moisés yusiniwen matu ana mekeamaki. Jakia Dios duapatun matu ma mekeikiki, man jawen daya akaibudan. 15 ¿Jaskai jadidi janchamisbumen?, eska yuidan: “Jaskakenan, Diosun nukun xenipabu jawen jancha yusinitun nuku ana tsumama jakia jawen bake nun ikunwainwen taexun nuku duawakin nukun chakabu buaxanaidan, nun chakabuwaidan, jawamaki. Jamapai chakabu betsa betsapa anankanwen”, iki man yuinamemisdan, jaskatimajaidaki. Matu yusinun ninkakanwen. 16 Yuda betsan yuda betsa tsumawamakin inan januxun jawen xanen ibu ja besti jau dayaxunkin jawen yunua besti axunmisdan, man unaiin. Jakia jabiaskadi wakin matun chakabun matu tsumawaken jaskai ja chakabu chibain man jawen mawa kayabi man benuxanaii. Jakia jaska binumakin Dios man ninkakin chibain jawen jaibuaibu matu wakin jiwekuinmakin jawenabu matu waxanikiki. 17 Ja dukun chakabun matu tsumawakin taewaniki. Januxun Diosun matu medabewaya nun matu yusinkubaina ninka pewatan matun juinti jidabiwen nun matu yusiain man ikunwaniki. Natian ana chakabu dayaxunama janua kainkain Dios dayaxunkin pe besti man axunkubainaii. Matu man jaskai ninkai juinti shinan chankankin Dios en kenjaidawakubainaii. 19 Ja inun, dasibi man tapin keyudiamaken matu xabakabi yusinkin jancha bikamawen matu yusinun ninkakanwen. Jawada chakabu pepama Diosun dananmis betsa betsapa anun ika jawen kemui matun yudawen chakabu idumai man atimapakunkainiki. Jakia jabiaskadi wakin matun yuda Dios inantan pepakin Dios dayaxunkubainkanwen, jawenduai pepakinan. Jaska wakin matun chakabu putai tadi medibi paxkatan man pe besti jiwekunkainxanaii, Diosunabuidan. 20 Jaska inun, chakabun matu tsuma wayukenan Diosun jaska bechipaiai shinanma man jiwekunkainiki. 21 ¿Jawen jaskati man ikunkainimamen? Ja chakabun yudabu jatu debuwamis jawen benuti bai man chibankubainimadan, natian shinan betsa watan man jawen dakeaii. 22 Jakia chakabun matu tsuma wapauni man ma jeneima jakia natianan, bai pepa bechitan jawama Dios besti man dayaxunkunkainkatsis ikaii. Jaskaken na jaska pepa Dios man dayaxunaidan, jiwekuian pepa man ichawaii, natian man jawen medibi jiwekunkainai inun atimas jawen jenekin jiwekuianwen jawen manakukin Diosun matu inanxanikiki. 23 Jaskaken tsuabunda chakabuwakubainmisbu jatun kupitidan, Diosun meketi jayama mawa kayabi bixankanikiki. Jakia nukun Xanen Ibu Jesucristo nun ikunwain nun jaki dasiken jawen taexun Diosun nukun jiwekuinti pepa inan nukun Xanen Ibube dasitan nun jabe jiwei ikibi ixanaii.

Romanos 7

1 En betsabu inun en puibuun, Diosun yunuti inun jawen nemati man unanjaidaii. Jaskawen taexun ja Diosun yununiwen xanen ibubun yunukin nemakin jatu mekekinan, jabu mawabu akama jakia jiweyuabu besti yudabu yunutidu man unandiaii. 2 Jaska ainbu beneyakidi miyuiwen matu xabakabi yusinun ninkakanwen. Diosun nuku yunukinan: “Tsuabuda beneyabu jawen bene jiweyuken jau jabe besti jiweyukubainunbunwen”, nuku waniki. Jaskaken ma jawen bene mawaken ainbu ana tsuan tsumamaken bene betsa jayakatsis iki beneyatiduki, Diosun ana nemamadan. 3 Jaska inun, jawen bene mawadiama ja ainbu juni betsabe uinanain atiyai chakabumisbuki. Jakia tsuada jawen bene ma mawaken janu juni betsabe xabakabi ana jiwekatsi ikai jawa chakabumaki. 4 Man ebetan Jesús chibainbu, en betsabu inun en puibuun, matudan, man jaska keskaki. Matu yuinun ninkakanwen. Diosun bake mawa ana bestenwani jaki dasi man jabe mawani keskabudiki, ana jawen yunuti inun nematiwen matu tsumamadan. Jakia jawenabukin jamapai Diosun bechipaiai jawen daya axunkin man benimawa bestikatsis ikaii. 5 Janua nun jiwei taeaitianan, jawen chakabu unanti Diosun jawen yunuti inun jawen nemati yununiki. Ja shinankin nun tapinbiaya chakabu betsa betsapa nuku anua kemu taxniaiwen nun chakabupauniki, jaska jawen jiwetima chakabu mawa kayabiti besti bidan. 6 Jakia ma nun Cristo ikunwainbu nun ma jabe mawa keskaken ja dukun Moisés Diosun jawen yunuti inun nemati kenemaniwen nuku ana yunuamaki. Jakia natian ana kene xeni ana paema nun chibanmaken Yushin Pepa kushipatun besti nuku yusinkin nuku pe mekekubainikiki, bai bena nuku chibanmakinan. 7 Jaskaken nun shinankin yuiaidan: “Diosun yunuti inun jawen nemati ¿jawen chakabukin dananmatimen?” Jaskamaki. Jaska Diosun Moisés jawen yunuti inun jawen nemati kenemabianiken jawen yusian en ninkaisma chakabu jakidi en tapianma ikeaniki. Jakia Diosun nukun xenipabu yusinkin: “Jawada yuda betsana shinain jawen kemuyamakanwen”, ini ja en tapianma jawen kemuti chakabu en unanma ikeaniki, kemu Diosun nemabianikenan. 8 Nukun shinan chakabu kainkinan, nuku eska wamiski. Ibubis nukun shinanen shinain jawada taxniai uin shinan chankankin kemukin ibubis nukun yudan yunuaiwen benimakin nun chakabuwamiski. Jaskaken jawen yunuti inun jawen nemati jayamaken chakabu jamen jawen kushipa jayama mawa keska ikeanaii. 9 Jaska inun, Diosun yunuti inun jawen nemati en tapindiama en jiwei pea keska en ikunkainiki, jaska wakin Diosun ea kupixanai unandiamadan. Jakia jawen yusian en ma tapianyan en shinan chakabun ea jiwemachakaxun yunumis jatun tenankin ea benui kai en unaniki. 10 Jaskaken ja yununi pepatun ea jiwea inain dabanen en ikai en jawen tenan mea keska en uiniki. 11 Janua Diosun bemakis jawen jancha yununiwen chakabun ea bepadantan ea kanemaniki. Ja Diosun yununi pe dabanen en ikai jatun ea tenan kayabi waniki. 12 Jaskaken Diosun jancha kenenibudan, jadan, medibidiki. Ja inun, jawen yunuti inun jawen nematidan, medibi jawen kanetima pepa bestiki. 13 Ja yusian pepa jawenduabiatunan, ea mawa kayabi anu iyuaidan, ¿pemen? Jaskamajaidaki. Ja en chakabu amisdan, jaska chanima xabakabi kayabi en chakabu taxnikin chakabun ea padankin yabutan ea kanemakin jatun ea tenan keska waniki. Chanima jawada Diosun bechipaiama nemani aki nun chakabumisdan, jadan, pemajaidaki. Chakabudan, Diosunamaki. Jaskadan, dananmiski. 14 Dios anua yunuti yusian pepa Moisin jatu yusinbianiken Criston kushipa shinanma babukin Diosun jancha en chibanmaki. En jaskaya chakabun ea achikin tsumaxun ea yabumiski. 15 Jaskaken jawada pepa besti en akatsi ikai akama jawada ja danankin en bechipaiamabia ja en bechipaiai akin itsa wakin babutan en amiski. En jaska akeakemisdan, en unanmajaidaki. 16 Jaska inun, chakabu en akatsi ikamabia Jesúsun kushipa jakimakin en akaya jaska Diosun yunuti inun jawen nemati jiwea pepa besti yusinmiswen: “Yusian peki”, iwanan, en shinankubainaii, en chakabuwen dabin tenekin shinainan. 17 Jaskawen taexun ean en akamabia en shinan chakabun ea tsumayuxun jawada pepa jakimawatan ewen jiwexun ea amamiski, chakabu amakubainkinan. 18 Ja inun, Yushin Pepatun kushipa shinanma jawada pe en akatsis ikai emebi en shinan kushipawen taexun en akaidan, babuki. Jaska en yuiaidan, eskaki. Jawada pepa anun ixun emebi en shinanen en ja bechipaiai en atidumaki. 19 Jaskawen taexun jawada pe besti en akatsis ikai ja akama ja chakabu en dananmis en pe akaitun besumiski, natian e iki en jawen dakeaidan. 20 Jaskaken en juinti medan chakabu jiweken jawada en bechipaiama en akaidan, ean en akama jakia en juinti chakabun shinanmakin ea chakabuwamamiski. 21 En pe bestibiakatsis ibiaya chakabu betsa betsapa ewen jiwea ja taxniai uinkin en shinan pema en uinkubainaii. 22 En shinan uke medanwenan, Diosun yunua besti bechipaikin en akatsi ikunkainaii. 23 Jaskabiaken en akubainai uin chakabun ea bexetan ea tsumawatan en shinan kayabi nematan ea jenekatsi ikamaken jaska Jesús en dayaxunai en pe besti shinantiduma xabakabi en unankubainaii. 24 Jaskawen taexun ekidi matu shinanmanun ea ninkakanwen. Eadan, en pemajaidaki. Ibubis en jiweawen Diosun yununi en tapinkin jawen jancha chibain en peai dabanen en imisdan, jaskamajaidaki. En shinan babu chakabun ea yunumiski. Ea en pe jiweismadan, tsuan en yudawen ja Diosun yununi en chibanbiaya chakabun tsumatan en jiwea ea benumakin ea tenainan, tsuan ea medabewatidumabiaken nukun Xanen Ibu Jesucriston ea medabewakin en chakabu ea buaxuniwen taexun Dios besti jawen taexun en kenwankubainaii.

Romanos 8

1 Jaskaken natian nun jabu jiwexun Jesucristo ikunwainbu nun ma jaki dasiabun nukun chakabuwen taexun Diosun nuku dasibi kupiama ixanikiki, nun ma jawenabukenan. 2 Jesucristo man ikunwainwen taexun Diosun yunua benawen jawen Yushin Pepatun matu ma mekeikiki. Jaskawen taexun matu tibitun matun shinan chakabu taxnimatan man ma shinan betsabunan, jaskawen taexun Satanásan jatun mawa kayabi anu matu yunukatsis ikai Yushin Pepatun nematan matu mekexanikiki, jiwekuinmakinan. 3 Diosun Moisés yunukin jawen jancha kenemanidan, yudabu jatun shinan babuwen taexun jaska waxun chibantidubumaken jaska bebunkidi yubani yudabu babubu jau jatun chakabu jatu buaxuni mawayunun, iwanan, jawen bake yuda babu nukuna keska bimatan Diosun yununiki. Jesús jaskakidanixun jawen mawa kayabimati Satanásan kushipa mebinkin Diosun baken maemaniki. 4 Jaska Diosun Moisés jawen jancha yununi nukubun nun jawa chibankin menetiduma shinankin Diosun jawen bake jatun jau meneyunun yununiki. Nuku jaska waniwen taexun ana jaska yudabu chakabun bechipaiai jiwemis akama jakia jaska Yushin Pepatun nuku yunuai chibain nun jiwekunkaintiduki. 5 Tsuabuda jiwexun chakabu tibi ibubis shinain jiwei jawen nuikin jenekatsi ikama ja besti chibanmisbuki, Dioski sinatakin jawen yusian chibanma inun jawen jamapai chibantidubumadan. Jakia jawada Diosun Yushin Pepatun nuku amakatsis ikai tsuabuda jaska ikatsis ikai bechipaikin jaskanun ixun Yushin Pepa chibandiakubainmisbuki. 6 Jaska inun, jawada chakabun nuku amakatsis ikai nukun juinti babukin tsuabunda ja besti chibankubainmisbudan, jawen mawatan Diosbe jiweama ixankanikiki. Jakia tsuabunda Diosun Yushin Pepatun bai chibain unanumati jawen nun jiwenun ikai ja besti shinainbu nuku duawakin jawama unanuma nukun jiwea nuku inankubainikiki. 7 Ja inun, tsuabunda Dios shinanma jawada jatunmebi jatun shinanens akatsis ikaibu jaska chibanmisbu Diosun jatu shinanma inun Dioskidi shinanbumadiki, jaki pechiabudan. Jabunan, Diosun yusian chibanma inun jawen yunua axuntidubumadiki. 8 Jaskawen taexun tsuabunda jatun kemu pae chakabun jatu mekemisbu jabun Dios kenwankin benimawatidubumadiki. 9 Jakia natianan, Diosun Yushin Pepa man jaya matuki dasixun matu mekeaya chakabuki pechitan man ana ja chibanmaki. Jamen tsuabuda Jesúsun Yushin Pepa jayama jaki dasiama Cristonabumaki. 10 Jakia Cristo matube dasikenan, Yushin Pepa matube jiweaki. Chakabun benukin nuku tenantidubiaken ja juni Dios nukuwen nuikin nuku pewaniki, jawenawakinan. 11 Janua Diosun jawen bake Jesucristo mawa bestenwanitun man mawa matudi bestenwanxanikiki, jiwea bena matu inankinan. Diosun Yushin man jayawen taexun matun yuda mawatan chapui keyubiamisken ja Yushin matuki dasiatun matu ana jiwemaxanikiki, nai anudan. 12 Jaskaken, en betsabu inun en puibuun, jawada Diosun bechipaiai tsuabunda man shinanma jawada matumebi man akatsis ikai man akubainaiwen taea Dios matuwen nuiama man mawa kayabixanaii. Jakia Diosun Yushin Pepatun matu medabewaya jadatutunda ja chakabu man jeneai matu tenanxuna man janunkain shinan kayabiwen man jiwekubainxankanaii. Jaskaken tsuabunda Jesús chibain ana nukun shinan chakabu babuwens ikama natian jaska Diosun nuku jiwemakatsis ikai jaska bechipaikin yunuai chibantiki. 14 Ja inun, tsuabuda Diosun Yushin Pepatun medabewakin pe nimamisdan, jabudan, Diosun bakebuki. 15 Matudan, ja yushin jatun matu date pae inanmis ja yushin ana matu inankin yabumama jakia Diosun Yushin Pepatun jawen bakebu matu wamamis matu inaniki. Ja Yushin Pepatun nuku janchamakin: “Epaan, En Epa nuikipatuun”, akin kenamakin nuku yuimamiski, 16 jaska wamakin nukun yushinki dasi nanetan nun Diosun bakebu xabakabi nuku unanmakinan. 17 Jaskaken Cristoki nun ma dasiabuwen taea nun ma Diosun bakebuki. Jaska inun, yuda betsabun jawada bika nuku tenemaibu Criston tenekubaini keska wakin jawa yuiama nun tenekubainaii. Jaskawen taea naiudi jawa ana bika teneama nun jabe jiwexanaii. 18 Jaska inun, natian Jesús nun ikunwainbu jamapai bikawen bedubi tenei nun nuitapayuaibudan, Diosbe nun jiwexanai betsajaida nun ixanaii. Na jiwexun nun teneai inun, na bika nun tenekubainai chipu jawama keska ixanikiki. 19 Mai jidabiki dasibi jabu Diosun damiwani: “¿Jadatu jawen bakebu kayabimenkain?” ixun xabakabi uinkatsis ikin jin jin ichakayamakin manakanikiki. 20 Jatianda jaskaxanai unanma mai jidabi anu Diosun damiwani bika tenei itimaskakanikiki. Jaskaidan, jatun chakabuwen ikabumaki. Jakia jaska Diosun shinani jabu damiwanibu unanmaken jaska Dios yubakani keska jatu axunxanikiki. Dasibi mai jidabi Diosun jatu damiwani 21 Diosun kupikubainkin jau keyukin yamawaxanun manakanikiki. Diosun jawen bakebu duawakin mai jidabidi duawaxanaiwen taexun dasibi damiwani benimaxankanikiki, mibanan, yuinakadan, bishidan, yudabudan, dasibi betsa betsapadan. 22 Jaska inun, dasibi Diosun jatu damiwani chakabuwen taea jamapai betsa betsapa tenekubainkanikiki, jawada isin teneai jau Diosun medabewakin jatu nemaxunxanun manakayuidan, jaska ainbu bake kainkatsi isin betsabu tenei tsekeden imis keskaidan. 23 Jabu bestima nuku dikabidan, nun Diosun bakebunan, jawen Yushin Pepawen jaska Diosun nuku duawaxanai jawen unanti wati yubani nun jaya jawen bake kaya keska wakin yuda bena nuku inanxanai bixanun ika jawada jawen bakebu yubabaini Diosun nuku inanxanai juinti detsupe ixun bika tenekin nun manayuaii. 24 Jaska nun manaiwen taea nun ma mekea jayaki. Na bika nun uiainwenan, nun jawen mekeamaki. Jakia nun uindiama nun ja manakai jiwea jaki nukui nun jawen mekexankanaii, jawada ja Diosun nuku yubanidan. 25 Jabiaskabiaken jawada Diosun mae nai anu kaxun nun uindiama nun jawen nuiama Diosun jancha ikunbestiwakin shinan mestenwantan nun manayukubainaii. 26 Jaska inun, nukun juinti babuwen taexun Diosbe janchakin nun jawa yuitidumabiaken jawen Yushin Pepatun nuku medabewamiski. Jadi Diosbe janchati unanma: “¿Jadakidi ea akin Dios jawa yukaxanpa?” ikin nun shinanyan jawen Yushin Pepa Diosbe janchakin nuku yukaxunmiski, jaska nun yuitidumawen nuku ea axunkinan. 27 Jaska inun, nun Jesús ikunwainbu Diosun nukun juinti unainkiki. Ja dikabi jawen Yushin Pepatun unankin Dios ea akin jabias nun shinain dasi watan nuku yukaxunkubainmiski. 28 Jaskaken matu yusinkubainun ninkakanwen. Jabu Diosun bechipaikin kenakin katuni jawen bake Jesús pepa keskai jau ixanunbun Diosun bebunkidi jatu shinanixun medabewakin jamapai chakabu jatu binumakubainmiski. 29 Janua Diosun bake iyua nukun Juchi Kayabi Iyua Jesucristo ja dukun iniki. Janua jawen betsabu midima ixanaibu bebunkidi Diosun unankin kaindiabuma Jesucristo keskakin nun ja chibanxanunbun bebunkidi Diosun unaniki. 30 Jaska inun, tsuabuda Diosun bebunkidi jatu kabenkin katuni Jesúswen taexun chakabuuma wakin pewatan jawada Diosun jawen bake Jesucristo yunutan ani keska wakin jabudi duawakin Jesucristobe jatu xanen ibuwaxanikiki. 31 Jaskaken Diosun jaska shadabu nuku axuniwen taexun jadatubunda chakabuwakin nuku tenemaibu jabu jawauma keskabuki, Dios kushipajaidatun nuku mekekin binujaidawen taeadan. 32 Jaska inun, jawen bake jawa yaushitaskama yunua taxnitan mawakin nukubu nukun chakabu nuku buaxuniwen taexun nun jabu Jesucristoki dasiabu jawen taexun nuku duawakin jamapai tibi jawen bakewen nuku axunixun Diosun nuku axunkubainikiki. 33 Diosun ma nuku katunixun ma nuku pepawabianiken Dios bebunxun tsuan nuku ja akin nuku chitetidumaki. 34 Jaska inun, Jesucristo debutan jaska bestiama ana jiwei bestenkain nai anu Diosun yusiudi tsaunixun Jesucristo jabe xanen ibukin Dios nuku ea axunbiaya tsua betsa kushipatun Criston nuku pewaxuni nematidumaki. 35 Jaska inun, Jesucriston matu bechipai matuwen nuiaya tsuan matu paxkatidumaki. Na eska shadabunan, na dasibi nuku jatun bika tenemamistun inun, nuitapaiwen inun, tadiumawen inun, pitiumawen inun, nuku bikawaibuwen inun, nuku ichakawaibuwen inun, nuku dedaibuwen inun, mesewatan nuku tenanbiaibun Jesucristo nukuwen nuikin nuku duawai jabun nuku mesewakin dapaxkamatidubumaki. 36 Jaskakidi Diosun jancha yuixunikatun kenekin: “Epaan, nun mia chibankubainmiswen taexun badi tibi nuku ichakawakin tenankatsis ikubainkanikiki. Chaxuwan samama detekatsis imisbu keska wakin nukudi ichakawakanikiki”, aniki, Davidin yuikinan. 37 Jakia jamapai chakabu betsa betsapa jadatutunda nuku bikawabiaya Jesucriston nuku bechipaiaiwen taexun jamapai chakabu tibi nun binujaidakubainaii. 38 Jaska inun, Dios nukuwen nuimiswen taexun en matu yuiai ninkakanwen. Dios nukuwen nuikin nuku bechipaiaidan, jawa eska shadabun nuku dapaxkamatidubumaki. Eska tibiwenan, mawawen inun, tsuabuda jiwechakabiabun Dios nukuwen nuikunkainaya Satanásan nai tsumabu inun yushin betsabun Dios nukuwen nuikunkainai jabun nematidubumadiki. Ja inun, natian inun uatian ixanai Dios nukuwen nuiai jabun nuku dapaxkamatidubumajaidadiki. 39 Jaska inun, jawada kushipabu manaundixun inun naman uke medan mai medanxun inun, jabu Diosun jatu damiwanibun jaska shadabun nuku dapaxkamatidubumaki. Nukun Xanen Ibu Jesucristo Dios jawen nuiai jawa dapaxkamama ini nuku uinmanixun nukudi bechipaikin jawen nuiwen nuku jawa dapaxkamadi ixanikiki.

Romanos 9

1 Jesucristo ean en ikunwainwen taea jaki dasixun ikunkin chanima jancha en matu yuiaii. Yushin Pepatun en shinan mestenwanxun ea yuimai en jawa matu padain chani chakamaki. 2 Eskaki, matu yuinun ea ninkakanwen. Enabu judiobuwen jatuwen nuijaidai juinti nishma punu nuka en jatuwen kaxakatsis ikunkainaii. 3 Jaskaken enabu Israelbun jau Cristo ikunwanunbun jatu medabewanun ika ean eska en jatukidi shinankubainaii. Ea kayabis Diosun jau jatuwen ea kupinun ika jatuwen taea Cristo dapaxkatan jaskatan enabu kayabi en jatu medabewatidu daka ixun jatukidi en shinankubainaii, jau enabun Cristo ikunwanunbunan. 4 Enabu Israelbudan, nukun xenipabu anua Diosun ana jatu ibu wakin jawen bakebu keska watan jatube jiwekin jawen kushipa jatu uinmai jawenduai jatu bebunua chaxajaidakunkainikiaki. Jatu jaska wakin Diosun jawen yunuti inun jawen nemati Moisés yusinmakin jau ichaxun Dios ken kayabi wakubainunbun jatu yusinkin Mesíaskidi jatu yubani jaska manakakin jau chibankubainunbun betsa betsapakidi jatube Dios yubakakunkainikiaki. 5 Jabiadi nukun xenipabu Israelbu anua Mesías Cristo yuda kayabitan taxniniki. Nukun mekenika Diosun dasibibu mekei xanen ibujaidamisdan, kenwankin jeneyamakubainankanwen. Jaskakidan. 6 Jaska Dios Israelbu jatu yubanidan, Diosun jawa betsa wama jawen jancha kushipa jawa benuamaki. Jaskabia Diosun jatu yubani ikunwankin ja Israelin baba ichapabun chibanbumawen taea jabu Israelbu kayabi itidubumaki. 7 Jaska inun, Diosun Abraham yuikin: “Jaska en mia yubaidan, Isaacwen taea min bababu kayabi besti inunbadixankanikiki”, aniwen taea dasibi jabun chibanbuma Abrahamnen bababu jawen bababu kayabi itidubumadiki. 8 Eska jakidi janchani nuku shinanmaikiki. Diosun bakebu yuikinan, jabu jawen xenipabu Abraham inun jawen bake Isaac shinanma jakia jabu jatu yubani jawen yubakani jancha jaska tsuabunda ikunwankin shinankin jakimama axunkubainaibu Abrahamnen bakebu itidubuki. 9 Ja jaska waxanaikidi Diosun yubakin yuikinan: “Chanima ana badi betsatian chintunkidan en matu medabewaya min ain kayabi Saraki min bake wa juni bake kainxanikiki”, aniki. 10 Jaska bestimaki. Betsa Diosun anidan, eska waniki. Jawenabu Diosun katukin jawada pepa inun jawada chakabu yudabun akubainmis shinanma jakia jadatubuda Diosun jawenabu wakatsi ikai besti shinankin jatu katumis man xabakabi unanunbun nukun xenipabu Isaacun bakebukidi matu shinanmanun ninkakanwen. Rebeca tsupibu bake wakin Isaacun nanemaima kaindiama jawa pepa inun jawa chakabuwadiabumaken bebunkidi Diosun Rebeca yuikin: “Min bake dabe kaintan ja ja kachu Jacob kaiantun jawen betsa ja dukun kaian Esaú tsuma waxanikiki, xanen ibukinan”, aniki. 13 Januxun chipu ana Isaacun bakebukidi Israelin baba Yavé Diosun yuikin: “Jacob besti bechipaikin Esaú en dananiki”, akin Diosun jatukidi yuiai Malaquíasin keneniki. 14 Jaska inun, Diosun Moisés yuikin: “Jadatudawen en nuikatsis ikai jatuwen nuikin jadatuda en duawakatsis ikai en jatu duawakubainmiski”, ikin jadatuda dukun kaini shinanma ja dabetan juinti unankin bestichai katukin ¿Diosun kanenimenkain, pepa wamadan? Jaskamaki. Jawen shinanen besti akubainiki. 16 Yudabu jatun shinanwen jaska bechipaikin jawada ibubis binun ika jin ikai Diosun jadi shinainsmaki. Jakia tsuabudawen nuikin Diosun jamebi jatu katumiski. 17 Jaska inun, chipu Diosun xanen ibu Faraón kupikatsi shinanbiakin yuikin: “Faraónen, en kushipa miwen jatu unanmakatsis ikin mia katukin dasibi Egipto nawabun xanen ibu en mia waniki, jau miwen taexun en kushipa inun en kena mai jidabi anu jiweabun jau unanxanunbun”, ikin jakidi Diosun Moisés janchamai Moisin ninkatan jakidi 18 kenenidan, yuda betsabu Faraón ani keska wakin jabu ja keskabuwen nuiama Diosun jatu besu kushi wakin juinti ninkaisma wakatsis ikin jatu jaska wamiski. Janua jadatudawen Dios nuikatsis iki jatuwen nuimiski, bechipaikinan. 19 Dioskidi man shinain: “Jawada Diosun nuku amakatsi ikai tsuabunda jawen shinan nun bextetidumaki, jaki kayakinan.” 20 Ja inun, matunan, jaskakin Diosun jamapai wamis jawen shinan unanmabia ¿jaska jawada wamiskidi chitekin man yukatidumen? Na keskaidan, mai kenti janchakin mai mabu dami wanika yukakin yuikin: “¿Jaskakin min ea jaska waimamen?” itidumaki. 21 Jakia jaska ainbun mai mabu wakin jabias mai kenti dabe wakatsi ikin betsa jaki jamapai wati shumu jawendua medibi wakin inun betsa kenti kayabi jawendua bexmas dasibituna jatu waxunmis tsuan nematidumaki. Jaska keskadi wakin Diosun jatu akeakemiski. 22 Jaska yudabun jatun chakabuwen Dios danainbu Dios jatuki sinatakin mawa kayabiwen jatu kupixanai inun, ja besti kushipajaida Diosun yudabu unanmakatsi ikin jaska jawen kushipawen jawaida akama tenexun manayukubainikiki. 23 Jabiatiandi bebunkidi Diosun nuku duawakatsis ikin jawen kushipa nuku uinmanun ixun nuku tibi nuku katukin shinanmisdan, nun ma jawenabu nuku unanmaikiki. 24 Jaska tibi nukukidi akinan, nun judiobu bestima judiobumadi Dios jatuwen nuikin jatu duawakatsi ikin bebunkidi jaska tibi nuku dasibi katuniki. 25 Jaska nawabuwendi Dios nuikin jatun chakabu buatan jawenabu wakatsis ikin jaska waxanaikidi jaska kene jaya Diosun Oseas yuia kenekin: “Nawa betsabu en jatu katuama ibiani jatukidi yuikin: ‘Enabuki’, akin en jatu katutan kenaxanaii. Jatukidi shinankin en jatu bechipaiama ibiani janu ana jatu dananma jatu bechipaikin jatukidi yuikin: ‘En ma jatu bechipaiai enabuki’, akin en jatu kenaxanaii”, iniki, Diosdan. 26 Ja inun, jabianuxuns ana jatu yuikin: “Matudan, man enabuma ibiani jakia en matu katuken: ‘Man Dios jiweatun bakebu’, matu kenaxankanikiki”, aka ninkatan Oseasin kenexuniki. 27 Jaska inun, Israelbukidi Isaíasin yuikin: “Unanxubida akama jaska jawen janchawen yubakani jawaida menekin axanikiki, mai jidabi anu jiwebaunabu jatun chakabuwen Diosun jatu kupikinan. Januxun Israelbu midimajaida mashitibiabun eskadabes Diosun jawenabu watan jabu mekepakexanikiki”, 29 iwanan, Diosun jatu kupidiama Isaíasin ana yuikin: “Nukun Epa Dios kushipajaidatun nukunabu Israelbu kupikin texe wama inidan, nun jayamadi ikeanaii, jaska Sodoma maewan anuabu inun Gomorra maewan anuabu Diosun jatu kupikin yamawani keskadan”, itan Isaíasindi keneniki. 30 Jaskaken Diosun yunuti judiobuman chibankin Diosun paxati benamabia jabun Jesucristo jatun shinanen besti ikunwainbu jatun chakabu Diosun ma jatu buaxuntan ana jatukidi chakabu shinanma ikunkainikiki. 31 Jamen Israelbu ikidan, jabu Diosun yunuti inun jawen nemati Moisés jawenabu yununiwen jatun chakabu jatu buaxuntan pewatidubu dabanen jaska shinankin Jesucristo ikunwanbumawen taexun Diosun jatun chakabu buaxuntidumaki. 32 Jaskaidan, ¿jaskai inibumen? Jabun ikunwanti pepa jayabumawen taeadan. Eskaki, matu yuinun ninkakanwen. Bai namaki mishki daka nun uianma kai jaki juti itan ja mishki tsakabain nun tin itiduki. Jabiaska keskadiai Diosun yunuti inun jawen nemati judiobun chibankubainai pebiaken jaska shinanma jatunmebi jatun shinanens jiwekin Mesíaskidi jancha danain mishkiki juti ika keskanibuki. 33 Na jabias yusian Mesíaskidi Diosun jawen jancha yuixunika Isaías yuimakin: “Uian. En jaska yubakani en kushipa mishki keska Jerusalén anu en nichinxanaii, jaki juti iki ichapabu tsakabainbaini tin ikubainxankanikiki, ikunwanmadan. Jakia tsuabunda jawen jancha ikunwankin chibainbu en jatu jawa dake wama ixanaii”, aka ninkatan jadi kenedianiki.

Romanos 10

1 Jaska inun, en betsabu inun en puibuun, enabu Israelbu jatukidi ean shinain jabuwen nuikin Dios en jatu yukaxunkubainmiski, jau Diosun kupiti mese binukin Jesucristo chibankin ikunwainbu jau Diosun jatu mekexanunan. 2 Israelbun Dios duawakin dayaxunkatsi imisbuwen taexun en jatu kenwantiduki. Jakia jaskai pepabiai jawen jancha kayabi unankin chibanma kanemisbu ean en unaiin. 3 Jakia jaska Diosun nuku pepawamis ja chibankin ikunwanma jatun shinan besti chibain kein ibubis pepai bepadamei xabakabi kenmisbuki, Diosun besti tsuada ma pewaxun jakidi pe besti yuitidu unanmadan. 4 Jaska inun, jawen yunuti inun jawen nemati jancha besti chibankin Dios benimawapaibiabu nuku dasibibun nun atidumaken ja yusini Cristoki jikia jatun xabakabi betsa wakin nukun chakabu buai mawakin ja yununi ana jawen jiwetima wakin Cristo besti nun ja ikunwainbu jau Diosun nuku pepawaxanun Dios benimawai Cristo nuku ixuniki, Diosun jancha Moisin jatu yusini chibain ibubis pepai ana nun jaskayamaxanunbunan. 5 Jakia jaska Diosun yunuti inun jawen nemati chibain pepawen jiwetidubukidi Moisin yusinkin: “Tsuabunda jawada Diosun yusini chibankubainkin kaneama Dios benimawai jawen yusianwen taea jiwexankanikiki”, iwanan, jatu kenexuniki. 6 Jaskaken tsuabunda shinan betsa waxun Jesús ikunwankatsis ikin yuikin: “Nai anu mapeketan jau nuku mekeyunun Mesías Cristo jaudia nekedidi butekin i bunankanwen”, iwanan, jau jaska shinankin yuiyamakubainunbunwen. 7 Jaska inun, betsadan, betsandi shinan betsawen yuikin: “Janu mawabu bumisbu anu kaxun jau nuku mekeyunun Cristo nedidi mawabu anua xabakan taxnimai bunankanwen”, iwanan, jau jaska shinankin yuiyamadianunbunwen. 8 Jakia jaska Diosun jancha nun chibantidukidi jawen jancha yuixunikatun yuikin: “Diosun yusian man jayaki, matun juinti medan man jakidi shinanmis inun, matun kexawen jakidi man janchamisdan”, iniki. Jabias kaka nukundi yusiin nun jawen janchadiakunkainaii. 9 Jaskaken jawada jawen bakekidi jawen jancha yuixunika Diosun nuku kenemaxuni jadatubunda chibankin xabakabi dateama yuikin: “Jesucristo en Xanen Ibuki”, iwanan, jaska Jesús mawa Diosun ana bestenwani ikun kayabi waibu jawenabu watan niti akama Diosun jabu matu mekekubainxanikiki, jiwekuinmakinan. 10 Januxun Jesús chibankin matun juinti medan ikunwankin shinain Diosun matu ma pepawaya dateama jaska xabakabi taxnimakin yuikin: “Chanima kayabi Jesucriston en chakabu buaniwen taea en Xanen Ibuki”, ikaibu Diosun matu jawenabu wakin niti akama jabe matu jiwemadiaxanikiki. 11 Jaska inun, Diosun jancha yuixunika Isaísin kenekin: “Tsuabunda Mesíasin jancha ikunwankin chibainbu en jatu jawa dake wama ixanaii”, aniwen taexun 12 judiobu inun judiobumadan, tsuabunda Mesías ikunwain nukun chakabu jatun nuku buaxunkin betsa tibiwen nuku axuinsmaki. Jabias Xanen Ibu Diosun jatun dasibi meke keyua inananan chakaisma kenwankin man ea akubainaibu jawa yaushiama matu duawakin inankubainmiski. 13 Ja inun, Diosun jancha yuixunika Joelin jaskakididi yuikin: “Jadatubunda jawen mekenika ikunwankin ea akin: ‘Yavé Diosuun, en chakabu buatan mina ea wawe, mekekinan’ ”, ikaibu Diosun dananma jatu mekekubainxanikiki. 14 Jaskakenkain jau Diosun jatu mekekubainun jabun Cristo ikunwandiabumanan, jaskatan Cristo ea atidubumaki. Ja inun, tsuabunda Cristokidi yusianbu jawa ninkadiabuman jawen kakape ikunwantidubumadiki. Ja inun, jatu yusindiabumanuxun Cristokidi jawa tapintidubumadiki. 15 Ja inun, Diosun jancha yusinanbu jabu anu Diosun jatu yunuama kakape Cristokidi jatu yusintidubumaki. Jaskaken Dios yuixunkin jawen jancha yuixunikatun jaskakidi kenekin: “Diosun kakape yusinmisbu jikishinxun Diosun kakape jatu yusiain ninkai ja jushianwen taea benimai shinan chankanxankanikiki”, iniki. 16 Jaskabianiken Isaíasin yuikin: “Xanen Ibu Yavé Jiweatuun, midimabu mikidi nun jatu yusian nukun jancha ninkatan danankanikiki”, itan keneni keskai nukundi midimabu Diosun kakape Cristokidi nun jatu yusian ninkabiakin ikunwanbumadiki. 17 Jaskakidi Diosun jancha yusinmisbun Jesucristokidi kakape yusinkubainaibu besti jancha pepa jawendua ninka pewatan yudabun Cristo chibankin ikunwantidubuki, jatun janchawenan. 18 Jawada Diosun jancha yuixunika Davidin kenekin yusini matu ana yusinun ninkakanwen. “Yudabu mai jidabi anu manibaunabu Diosun jancha yusinmisbun jabun jatu yusian ma jabun ninka keyuabuki”, iniwen taexun Israelbun dasibi ma ninkakin keyunibu nun unaiin. 19 Jaska inun, emebi ana yuka iki Israelbuman Mesías chibankin Israelbu binuxanaikidi kenekin Moisin Diosun jancha ja dukun yuikin: “Israelbuma jabu enabuma ibianibun matun Mesías ikunwankin chibain ma enabuwen taea man jatuwen kemuxanaii. Jakia matu Israelbu man enabu ibiani matu jabuwen kemumakin jabu unainsmapakidi man shinanbiamisken en matu jaki sinatamaxanaii”, iniki. 20 Janua badi ichapa kaken jancha kushipawen yuda betsabukidi Diosun Isaías yuimakin: “Tsuabunda ea benabuma jaska en jatuwen nuimis jatu xabakabi en uinmaya jabun ea ikunwanxankanikiki. Jabun ea benamabia eki nukuxankanikiki. Ekidi jawa yuka ikabumabiaken en kushipa en jatu uinmaxanaii”, iwanan, 21 Israelbukidi yuimakin: “Juinti kushitan jatun besuwen dakeama ea ninkaisbumawen nuikin en jatu medabewapaibia ea ninkabumaki”, aka keneniki.

Romanos 11

1 Nukun xenipabu katukin jawenabu jatu wanixun nuku danainsmaki, chanimadan. Jaskawen taea eadan, en xenipabu kayabidan, Abrahamki. Janua jawen baba betsa Israel en xenipabudiki. Ja jawen bake betsa Benjamín anua en jabiadiki. Jaska Diosun nuku yubani shinankin Jesucristo en ikunwainwen taexun ea dananma en chakabu buanixun ma ea mekeikiki, jaska Israel tibi anuabun tsuabunda Jesucristo ikunwainbu jatu mekexanai keska wakinan. 2 Bebunkidijaida Israelbu jabu katukatsis ikin Diosun katunixun nuku dananma imiskidi matu xabakabi yusinkin jawen jancha yuixunika pepa Elíaskidi en matu yuiai ninkakanwen. Bababukidi jawada Elías Dioski ja ikin jaki chania jawen jancha yuixunika betsan kenexunkin: 3 “Yavé Dios Jiweatuun, min jancha yuixunikabu tenankin keyutan januxun mishki chi tapu sa akin keyutan ean besti en mia ikunwain ea tenandiabuma ma ea tenankatsis idiakanikiki”, 4 aka Diosun Elías yuikin: “Dateyamawe. Min mimestimaki. Bababu betsa jabu en jatu mekea 7,000 jayabuki, jabun ea chibain chintuanbuma ja yushin betsa Baal dami ja naman danti itan jabun kenwanbumadan”, akin Elías yuiniki. 5 Jaskawen taea na jabiatiandi Israelbu ana jatidama jatuwen nuikin Diosun jawen duapawen jawenabu wakatsi ma nukudi katuniki, jau Jesús jabun nun ikunwanxanunbunan. 6 Na jaska nun jabun chibainan, jawen yunuti inun jawen nemati chibain nukunmebi nun pepaiwen taeama jakia jawen pepawen nukuwen nuikin Diosun nuku kenakin nuku katukubainikiki, jau jabun Jesús nun ikunwanunbunan. Jaska nuku wamadan, Diosun pepa jayama ikeanaii. 7 Jaskaken Israelbu pepatidubu midimabun tapinpaibiabu kanei juinti kushikin unanbuma Diosun jancha jawen jiwekainti biama inibuki. Jaskabiaibun jatidi Diosun katuabun jabun jatun jiwea binibuki. 8 Jaska Dios ninkama juinti kushibukidi Diosun jancha yuixunikatun kenekin: “Jatun pabinki pata keska jatu wakin jatun bedu bekun keska jatu wakin jatun shinan Diosun bexekin jatu jaska waniwen taea natiandi jabun jawen yusian chibantidubuma ikubainkanikiki”, jaska yuini keskaidan. 9 Jaska inun, ana Dios chibanbuma ixanaikidi Davidin yuikin: “Jamapai piti betsa betsapa jaya jawen besti beyusi unainsmapai jadakidi paxai kaintidubumaki, nawatikis ikabu jau Diosun jatu kupinunwen. 10 Ja inun, jau jawa ana uinyamanunbun Diosun jau jatu bexux wanunwen. Ja inun, jamapai bika tenei dayakin xankamajaida ia kakui tininkunkaini jau ana tenejaidakubainunbunwen”, iniki. 11 Janua man shinanan, Israelbun Jesús danainbun ¿Diosun jatu jene keyunimen? ana ikunwantidubumadan. Jaskamajaidaki. Jakia Israelbu jawenabubia jabun Jesús danainbun januxun Diosun jabu Israelbuma jawen kakape Jesucristowen jatu mekekin taewaniki, jatu jaska wa Jesucristo Israelbuman ikunwainbu uin jau jatuwen kemukin Israelbundi ana shinan betsa watan jabun mekenan Jesucristo jau ikunwandiaxanunbunan. 12 Jaskaken jawada Diosun bechipaiai Israelbun danankin betsa betsapa wabiaibun ja jabu Israelbuman jawen bake Jesucristo dananma jabun bechipaikin Diosun kakape Cristokidi ninkatan jabun akai Israelbun shinain chanima jabuwen taexun Israelin baba midimabundi jawen jancha ikunwain bepexexankanikiki, Diosun jatu ana duajaidawakin ibu wayadan. 13 Man ebetan Jesús ikunwain Israelbumaan, en eskaki, matu yuinun ninkakanwen. Jau Israelbuma betsa betsapabu anu en jatu yusinkubaunxanun Diosun jancha yuixunika jawen kushipaya Jesúsun ea waxun ea nichiniwen taea en jawen daya pe jaya axuin en benimakunkainaii. Jaskaken matu yusinkubaunkin jaska Jesucristo man ikunwainbu enabu Israelbu jatu ikunwanmakatsis ikin jaska man ikunwain jawenduai benimaibun jawen jatu kemumakin jatidibudi jatun shinan en betsa wamakatsis ikunkainaii, jau Diosun jatu mekediaxanunan. 15 Jaska enabu Israelbun Jesucristo danainbuwen taexun yudabu mai jidabi anu manibaunxun Diosun kakape jabun Jesucristokidi ikunwanbaunaibuwen taexun enabun ikunwankin taewadiakin jatun chakabu jenei jaki pechitan yuda mawa ana bestean keskai jiwe kuian bidiai benimaxankanikiki. 16 Jaska inun, misi kapamanai ma bai keyua ja dukun tude Dios inankatsi ikin paxkabu medibi inantiken jabias ja misi kapamanadia jabiaskadi jidabi medibidiki. Jaska keskadi ji tapun betsa yumei ja Dios ibu wamakin medibi wa jawen punyandi Diosunamiski, medibidan. Jaska keskai Abraham inun, Isaac inun, Jacob jabu medibi pepabuwen taea jabun bababudi medibi ixankanikiki. 17 Nun judiobudan, olivo ji kayabi keskabuki. Jakia jawen punyan babu betsa mextetan olivo mebi betsa kushipa jaki tsamintan nea dasibi jabias tachanua jawen xuku jawen namibe jusitan jabias yumemis keska Abrahamnen bababu Diosun jatu watan Israelin baba betsabun Dios chibankin ikunwanbuma Diosun olivo punyan mextea keska wakin jatu danantan matudi Diosun jawenabu wakin Abraham matun xenipabu keska matu wadia akeakeikikiki. Jaskaken Dios jawenabu Israelbuwen nuikin jatu duawakubainxanai Diosun Abraham yubani keska wakin man Israelbuma matubudi Abrahamnen bababu keska watan matuwen nuikin matu duawaikiki, olivo kushipaki tsamian jaki nea keskawakinan. 18 Janua tsuabuda janchai: “Eadan, en Israelin babamabia Diosun jawenabu ea wakaksis ikaiwen taexun jaki ea dasiwanun, iwanan, Israelbu danantan jawenabu ea waniki”, iki matumebi kenkin shinan chakai jatukidi enjen iyamakanwen. Jakia man tacha ibumabia man jawen punyan besti man jaki neaki, jawen tachan matu jiwemaidan. Diosun besti jawenabu matu waiwen taea keanma Dios besti shinankin duawakin kenjaidawakubainkanwen. 20 Eskawen taexun jatu mextea keska wanidan, matu yuinun ninkakanwen. Jabunan, Diosun jancha ikunwanbumawen taexun jatu jeneniki. Jakia matubu madiastun man ikunwainbudan, jawenabu matu waikiki. Jaskawen taea jawen keanma Dios bestiki mesekubainkanwen. 21 Chanima Diosun Israelbu dukun katubianixun jatu dananiki. Man jabu keskadiken matu jabiaskadi wakin danantiduki. Shinaindakubainkanwen. 22 Uinkanwen, Diosdan, nuikipa jawenduaki. Jaskabia jawen yunua mesten binumaismaki. Jabu chintuainbu danankin jatu kupimisxun matu man Israelbumabiaken matuwen nuikin duawakin jawenabu matu wa akeakekubainikiki. Jakia jaska ji punyan babu mextexun putamisbu keska wakin matundi jawen shinan chibanma man chintuainbu Diosun matu danantan matu kupidiaxanikiki. 23 Jaska inun, Israelbu jadatubunda jatun shinan chakabu jenetan chintunkidan ana ikunwankatsis ikaibu ana Abrahamnen bababu kayabi wakin Diosun ana jawenabu jatu waxanikiki, jiki ana netan keska wakinan. 24 Jamen man judiobuman badi ichapa Dios man dananbiakubainaya atimas Dios matuwen nuiaya jawen kakape Jesucristokidi nun matu yusianyan shinan betsa watan man ikunwainbundi ana jabiaskadi wakin Israelin baba kayabibun shinan betsa wadiatan ichapabun ana chintunkidan chanima Jesús ikunwandiaxankanikiki, bebunkidi Diosun jatu katunibunan. 25 En betsabu inun en puibuun, Diosun kushipawen unanepai jawen man kenyamaxanunbun jawada Diosun matu axunkatsis ikai jaska jawen yubaka junea janchani man unan keyuxanunbun matu yuinun ninkakanwen. Jaskai Israelbu juinti kushikin ichapabun Jesús ikunwanbumaki. Jaskaken Israelbuma jatida Diosun meketan januxun ichapabu Diosun Israelbu jabu ana mekediaxanikiki. 26 Jabu jaskabaunaibun Israelbu midimabun ikunwandiaibu Diosun jawenabu jatu watan jatu mekediaxanikiki. Jaska wai kaikidi jawen jancha yuixunikatun kenekin: “Matun mekenan Mesías Israelin baba Jerusalén anua kaintan Jacobun bababu jatun shinan chakabu betsa wamakin 27 jaska ea Dios en jatukidi yubakani jabun chakabu buatan en ana shinanma ixanaii, jatun mekenan Mesías jukenan”, iniki. 28 Januxun tsuabuda Diosun katutan jabuwen nuikin duawamis inun jawada jatuki tanani jawen shinan Diosun betsa waismawen taexun Abraham inun Isaac inun Jacob jatu katuni jabun bababun kakape Cristokidi danainbu Dios jatuki sinatayuikiki. Jaskawen taea ja jatu maebaun matu jawenabu wadiayuikiki. Jaskabia jatun xenipabun ikunwanibu jakimama jatuwen nuikin Diosun Israelbu jeneama jatu shinandiaikiki. 30 Uatian jawa Jesucristokidi unanma Dios man ninkama iyupaunibuki, matubunan. Jabiaska keskadiai natian Israelbun Jesucristokidi shinankin Dios ninkabumadiki, man ini keskakinan. Jaskaken Dios natian matuwen nuikiki. 31 Jaska inun, natian jawen nuiwen Diosun matu jawen duapa uinmakin matu duawaikiki. Jabiaska keskadi wakin ja Israelbu jatuwendi nuidiaxanikiki. 32 Dasibi yudabu chakabubiaken Diosdan, dasibiwen nuikin janu jawen nui jatu xabakabi uinmakatsis ikikiki, tsuada Israelbu inun tsuada Israelbumakidi jawa shinanmadan. 33 Jaskaken nukun Epa Diosdan, jawa yupaismaki. Dasibi ninkai inun shinain unanepajaidaki. Ja inun, jaska wakatsis ikin Diosun shinankin jamapai akubainmisdan, jawen akadan, nun jaska waxun tapintidumajaidaki. 34 Ja inun, jaskadada Diosun shinanmis jawen jancha yuixunikatun kenekin: “Diosun shinanan, tsuan ninkatidumaki. Ja inun, Diosun jadakidida shinanyan tsuan medabewakin xabakabi ana jaska waxun yusintidumaki”, 35 iwanan, ana yusinkin: “Jamapai betsa betsapa tsuanda Dios axunbiatan jawen dayawen taexun duawakin jau eadi inanxanun, iwanan, jaska shinantimajaidaki, menan akinan”, iniki. 36 Jaskaken betsa tukama tibi Diosun damiwanidan, jawenaski. Jawen kushipawen dasibibu maniabuki. Dasibibu ja jiweabuwen Dios benimakunkainxanun, iwanan, jabu tibi damiwaniki. Jaskaken kenwankin jeneyamakubainankanwen, Diosdan. Jaskakidan.

Romanos 12

1 En betsabu inun en puibuun, nukuwen dabanan ikin Diosun nuku duawakubainmiswen taexun jawada shinankin bechipaiai natian man axunkubainunbun xabakabi en shinain matu yununun ninkakanwen. Jaska Dios kenwankin yuinaka detetan menukin inankin apaunibu keskama jakia natian matun jiweawen Dios duawanun, iwanan, medibi paxkai pepatan Dios matun yuda inankuian keska wakin jawen kemu tapai benimawakubainkanwen. Jaska wakinan, chanima kayabi man Dios kenwaiin. 2 Jaska jabun ikunwanbuma natian mai anu jiwe bestixun jamapai tibi akin shinanmisbu keskakin ana shinanma jakia shinan betsa watan jaska Diosun matu jiwemakatsi ikai jaska bechipaiai besti tapinkubainkanwen. Eska jiweidan, jaska Diosun bechipaimis man tapinkubainxanaii, pepakinan, Dios benimawai kemu tapakinan, kanei jawa chintuanmadan. 3 Jaskaken Dios ewen nuikin ea duawakin jawen jancha yuixunika kushipa ea waniwen taexun matu yusinun ea ninkakanwen. Jaska matu tibibu Diosun duawakin matu ikunwanma akeakea shinankin unantan matumebi shinan chakakin yuikin: “En juni pepaken Diosun ea katuniki”, iwanan, shinain ibubis kenjaidayamakubainkanwen, betsabube janchaidan. 4 Jaska inun, nukun yuda jidabi ja pabu tibi nebauna daya betsa tibi jayaki, jaskasmadan. 5 Jaska keskadi nun yuda ichapabubia Cristoki dasia nun yuda bestichai keskaki, nun jabun Cristo dayaxunai pabu betsa tibibia nun jabias yuda bestichai keskabuki. 6 Nun jaskawen taexun nuku tibi jawen dayati kushipa nuku inanmiski, jaska nuku tibi nuku inankatsis ikin inankinan. Jaskaken Diosun jawen jancha yuixunika jadatuda matu katua ikunjaidawai jawen kushipa jayakin xabakabi jawen kakape jatu yusiin janchakubainkanwen. 7 Jaska inun, tsuabuda jawen medabenanti kushipa jatu inanken jau jabias medabenanti kushipawen ikunwain betsabu jau jatu uinmakin medabewakubainunbunwen. Jaska inun, tsuabuda Diosun jancha yusinan kushipa inanken ikunwainbu kushipa wakin jatu yusinkin jau tapinmakubainunbunwen. 8 Jaska inun, tsuabuda Dios anua shinan chankanwen jatu chibanmatidu kushipa bitan ikunwainbu betsabu medabewakin jau Jesucristo jatu chibanmakubainunbunwen. Jaska inun, tsuanda jawada bitan medabenankatsis imisbudan, yaushiama jau jatu inankin uinmakubainunbunwen. Jaska inun, tsuabuda ikunwainbu betsabu medabewakin meketidu kushipa wakin jaya wabudan, kaneama jau uindakubainunbunwen. Jaska inun, tsuabuda yuda betsa nuitapaibuwen nuimis kushipa jaya shinan chankanwen jau jatu medabewadiakubainunbunwen. 9 En betsabu inun en puibuun, yuda betsabuwen nui bechipaikin tsua padanma chanima kayabi uinmakin jatu medabewakubainkanwen. Jaska inun, jawada pe besti beya wakin jawada chakabu akama jenekin danankubainkanwen. 10 Ja inun, matun betsa kayabi keska wakin ikunwainbu betsabu jawada pepa man amis shinanma jakia ikunwainbu betsabube medabenamekin jabube nuinamei duanamekubainkanwen. 11 Ja inun, jawada nukun Xanen Ibun bechipaiai dayaxunkin ibubis chikishama jamapai tibi shinankin juintinin shinain benima paewen axunkubainkanwen. 12 Ja inun, Diosun matu yubani jawa betsa wama ixanai unankin man manaiwen taea benimai jiwekubainkanwen. Ja inun, matu ichakawaibu bika tenei chintuanma mestenkubainkanwen. Jaskakin Diosbe janchakin jamapai tibikidi yukai jeneyamakubainkanwen. 13 Ja inun, matubetan ikunwain betsabu mabu yupaibu jawada man jaya paxkaxunkin jatu medabewakubainkanwen. Ja inun, ikunwain betsabu janiada matuki bai beabu matun jiwe anu ixun pimatan jatu uxankubainxankanwen. 14 Ja inun, tsuanda matu ichakawaibu jabiaskadi ana shinanma jatukidi pe besti yuikin jatu jancha wakubainkanwen. Jaska wakin pepakidi Dios jatu yukaxunkubainkanwen, chakabukidi yupukin Dios jatu yukaxunamadan. 15 Ja inun, tsuada juinti benimai shinan chankainbube jabiaskadiai jatubedi benimai shinan chankankubainkanwen. Ja inun, tsuada bika teneai juinti nishma punu nukaken jabiaskadi jabetan shinandiakubainkanwen. 16 Ja inun, man jatubetan ikunwain jabube jiweadan, jatube ja ikama duanamei unanuma jiwekubainkanwen. Matunmebi keanmadan, jabun jawada jatun jamapai shinanma jakia jabu shinan pepa jaya keinsbumabe jaibunamekubainkanwen. Tsuanda shinain: “Ea besti unanepakin en pewamiski”, ikin jatu mesewakin dakewayamakubainkanwen. 17 Ja inun, yuda betsabun matu ichakawabu ana jatube manakunanyamakubainkanwen. Ja inun, jawada pepa yuda betsabun bechipaikin matu yunuabu chibankin man jaskadi akaidan, jatu bebunxun xabakabi axunkin uinmakubainkanwen. 18 Ja inun, yuda betsabu duawanun, iwanan, dasibi pepa man akubaintidubu besti aki jatube unanuma jiwei pekatsis man ikaidan, dasibibu daewakubainkanwen. 19 En betsabu inun en puibuun, matuwen nuikin matu yuinun ea ninkakanwen. Yavé Diosun jatu yuikin: “Tsuanda matu chakabuwai ibubis en jatu kupixanaii”, ikaya nuku kenexuniki. Jaskawen taea tsuanda matu chakabuwakin ichakawayadan, jau Diosun jatu kupixanun ibubis jatu kupiama teneyukubainkanwen. 20 Jakia Davidin bake Salomón unanepatun jatu yusinkin: “Matuki pubenbiamisbu jabu buniaibu jatu pimakubainkanwen. Ja inun, unpax manudiaibu amadiakanwen. Man jatu jaska waidan, pepa besti man jatu axunkubainkatsis ikai uin dakei besu xanabidi ixankanikiki”, anikidi jabiaskadi shinankin chibandiakubainkanwen. 21 Ja inun, jau chakabun matu maemakin binuyamanun jaskawen taea matunan, pepawakin chakabu binumakubainkanwen.

Romanos 13

1 En betsabu inun en puibuun, unanuma nun jiwenunbun jaska juni kushipabu matun xanen ibubu man ninkakubainunbun matu yusinun ninkakanwen. Jaska Diosun amis jabun unanbumabiaken dasibi xanen ibu betsa betsapa mai anua katuxun Diosun jawen kushipawen jatu yunukin mistukubainmiski. Jaskawen taexun jatun yusian chibankin jatun yunuti inun jatun nemati dasibibun ninkakin jau chibankubainunbunwen. 2 Ja inun, Diosun jawen shinanen tsuada katukin kushipa wakin yunukin jatu xanen ibu wabiaken tsuabunda jabun jatun xanen ibu yunua danankin chibankatsi ikabumawen taexun jatun xanen ibun jatu kupimaxanikiki. 3 Janua yuda kushipabu matun xanen ibubu Diosun jatu wadan, jau jabu man pepaibu jawen matu datekin mesewati akamaki. Jakia jabun chakabu akin jabun jancha chibanbuma jaskaibuwen taexun nemakin jatu jabu kupikatsi amiski. Jaskawen taea man dateyabi jiwekatsi ikamadan, jatun yunuti inun jatun nemati jancha ninkai pe jiwekin chibankubainkanwen. Januxun xanen ibun chanima man jawa chakabuma unankin jawa chakabu matukidi shinantidubumaki. 4 Jaska inun, man chakabukubainaibun matun shinan man betsa wanunbun yudabu Diosun jatu katua matun chakabuwen jabuan Dios matu kupixunxanai unain gobiernon jatu yunuaibuki mesei jatuki datekanwen. Jamen ikabumaki. Jaska kenu chaipa sawea mapuabudan, jatun dau bestimaki. Jakia chakabuaibu jatuki tanadan, kaxemaki, jabun chakabuaibudan. 5 Ja inun, jau Diosun matu kupiyamaxanun, iwanan, matun gobierno xanen ibubu Diosun matu chibanmakatsis ikaiwen taexun jatu kushipa wakin matun xanen ibu wa jabun yunuti inun jatun nemati ninkatan man chibainan, matu kupiai nemati bestimaki. Jakia jaska Diosun bechipaiai akaibu ninkakin man shinantidubuki. 6 Ja inun, matun gobierno xanen ibu Diosun katuatun matu mekekin Dios dayaxunaibuwen taexun matun xanen ibubun jawen medabewati pei jawada matun daya pei man biai matu yukaibu xabakabi inankin jatu pakakubainkanwen, yuda dasibibun pei ichawaxun jatunmebi jatun jawada jamapai biti pei bixun adutan pei texewen jau yuda dasibibu medabewakubainunbunan. 7 Ja inun, jaska tibi gobierno xanen ibun daya jaya tibi axunkubainkanwen. Jawen medabewati pei jawada mabu bikin inun mae betsa anu piskumakin xanen ibu jau impuesto pakanunbunwen. Xanen ibu duawai jau jaki mesenunbunwen. Ja inun, Xanen ibubukidi shinan chakama shinan pewakubainkanwen. 8 Jaska inun, yuda betsabu dibitan jawaida jatu paka keyukubainkanwen. Jaska keskadi shinankanwen. Matube jiweabuwen nui medabenain man jatu dibia inain keskai duanamekubainkanwen. Jaska wakin jatukidi jaska shinankin ja Diosun yununi chibankin matun akin menekin ma kaneamaki. 9 Jaska inun, yuda betsawen nuikin jatu medabewakin Diosun yunuti inun jawen nemati dasibi man chibandiakubainaii. Eskaki, matu yusinun ninkaidakanwen. Diosun jawen nemati yuikin: “Juni ainyanbia ainbu betsabe chutanametimaki. Ainbu beneyabia juni betsabe chutanametimadiki. Mimebi pubenkin yuda betsa kupikin tenantimaki. Tsuanda jamapai yumetsutimaki. Tsuada jamapai mabu jawendua jaya kemutapa bechitan jawen kemutaskayamaxankanwen”. Ana jancha juneama xabakabi uinmatidan, Diosun yunuti binu keyuadan, eska yuiniki: “Mimebi nui min mekeai keskakin yuda betsa mibe jiweawen nuikin mekekin jatu shinaindakubainkanwen”, aniki, Moisinan. 10 Jaskaken tsuabuda jatube jiweabuwen nuimisdan, jabudan, jawa chakabuma jatuwen nuikin dasibi Diosun yunuti inun jawen nemati chibankubainkanikiki, jawa kaneamadan. 11 Jaska inun, Jesucristo chibankin taewakin Diosbe nun jiwexanai jawen jancha ninkakin nun unanidan, ma ana chaima kemaiwen taea ana jatixuinda jaki chikishama yuda betsa betsapabuwen nuikin jawada Diosun bechipaiai menan jawaida tapin jawen mekedikanwen, uatian nun jiweshina keska jaskas shinanmadan. 12 Jaska inun, ana badi ichapama mai anu nun jiweyuaiwen taea jamapai chakabu ewakainaya menan bestentan shinandikanwen. Nai anu Diosbe nun jiwexanai ma kemaiwen taexun chakabu jenedikanwen. Eska keskakinan, soldadobu tsakanamenun ika jawen mane tadi kushipa sawemis keskakin Diosun kushipa bitan jawa dateama Satanás nemakubainankanwen. 13 Jaska inun, jawada chakabu june ana akama nukun jiwea xabakabi jatu uinmai pe besti jiwenankanwen, eska tibi ana akamadan, piti pepa kemutapa ichawatan pichakayamamadan. Jaska inun, ana paenyamanankanwen. Kemui ana chutanamebaunyamanankanwen. Jamapai chakabu bechipai kemui jawenchains jakidibis ayamakubainankanwen. Ja inun, jawadakidi ana chitenamei ja iyamanankanwen. Ja inun, jawada yuda betsa jaya uin jaki sinayamadiakubainankanwen. 14 Ana jaska chakabu tibi shinankin akama nukun Xanen Ibu Jesucristoki dasitan jawen kushipawen kushipakin jawen bai kaya tapia besti chibankubainankanwen, pepaidan.

Romanos 14

1 Jesús chibainbu nun betsa betsapabuken Diosun nukukidi shinanmis matu yusinun ninkakanwen, eskakididan. Jesucristo jabun man chibainbu betsabu ma juinti kushipa jaya shinankin dasibi piti betsa betsapa man pimiski. Janua betsabudi jabun tapin taewaibu juinti babu mestendiabuman nami pisbumaki. Jaskawen taexun tsuada ja yudan ikunwankin taewai jaibu wakin jawada pimis inun jawada pismakidi yuinamei jabe ja idabeama uindakubainkanwen. 3 Ja inun, jadatubunda jamapai piti betsa betsapa dananma pimisbun ikunwain betsabundi piti betsa danainbu jatu ja akin dakewayamadiakubainkanwen. Jaska inun, jabiaskadi wakin yuda betsabun jamapai betsa betsapa pimisbu jadatubunda piti betsa danainbun jatu ja akin dakewadiayamakubainkanwen, Diosun jawa jatu danainsmawen taexunan. 4 Ja inun, jabu xanen ibukin jatu yunuai tibibun jawen dayadu tibi ja akin pewamis inun kenwanmiskenan, tsuada ibumabia madiastun man jatu ja atidumaki. Jabiaskadi wakin nukun Xanen Ibu Jesucriston jamebi jawen dayadubu jatu kushipa wakin jawen bai kayatapia jatu chibanmakin jatu pewakubainmiski. Jaska jatu yunuai shinankin jau axuin jiwekubainunbunan. 5 Jaska inun, betsakididan, Jesús chibainbu betsabunan, semana tibi jadatuda xaba medibi watan janu ichaxun Dios kenwanun ika ikubainmisbuki. Jakia ikunwainbu betsabun xaba tibi kasmai meshu medan tibi ichaxun Dios kenwanmisbuki, xaba medibi tibi jabiasbiakenan. Jaska wakinan, jawatianda xaba betsatian ichatan ikunwain tibitun Dios kenwankin kaneabumaki. Jaska shadabu wakin man ikunwain unantan dakeyamakubainkanwen. 6 Ja inun, jadatuda xaba betsa medibi watan janu nukun Xanen Ibu kenwankin Dios duawakatsis ikin jau janu akubainunbunwen. Ja inun, tsuabunda nami inun jamapai piti betsa betsapa dananma pimisbun Dios duawanun, iwanan, jau kenwantan pikubainunbunwen. Ja inun, tsuabunda yunu besti pimisbunan, Dios duawanun, iwanan, kenwantan jau jaskas pidiakubainunbunwen. 7 Janua nukubu tibidan, ana ibubis nun jiweamaki. Ja inun, nun ibubisdi mawama ixankanaii. 8 Jakia nukun Xanen Ibuki ma nun dasiadan, nun ja jiwexunaii. Ja inun, mawaidan, nukun Xanen Ibu duawakatsis iki nun mawaxanaii. Natian nun jiweyuabu inun nun mawaxanaibudan, ma nukun Xanen Ibuki nun dasia nun ma jaskadan, nun jawen yudaki. 9 Jaskawen taea Cristo mawatan ana bestenidan, chanima dasibitun xanen ibunun ika iniki, natian nun jiweabuna inun jabu mawabunadan. 10 Januxun Diosun yuikin: “En jancha chanima matu yuinun ninkakanwen. Yuda dasibibu unantan en jatu kupiaya danti itan ea kenwankin jaska ea besti kushipajaidatun en jatu kupiaya ea yuia akeakexankanikiki”, aka jawen jancha yuixunikatun keneniki. Jaskawen taexun tsuabunda Jesús chibain betsabu jatukidi nun jatu yuainbu inun tsuabunda Jesús chibain betsabu nun jatu dananmisbu nun jaska jatukidi janchamis Dios bebun nia nun jaki chaniaya nuku tibi unanti wa akeakexanaiwen taea nukubetan Jesús ikunwainbu ana jatu yuankin dananyamakubainankanwen, nukunmebidan. 13 Jaska inun, tsuanda Cristo ikunwainkidi jatube ana yuanananyamakubainkanwen. Ja inun, nun jatu uinmachaka jau jaska shinain ana nukukidi jancha chakabu yuiyamanunbun jamapai piti tibiwen jabun ikunwain betsa jatu babu watidu inun jamapai piti tibiwen jatu kanematidu ana meama jenekubainkanwen. 14 Jamen ean en Xanen Ibu Jesús en ikunwain en jaki dasiawen taea en shinanan, jamapai piti tibidan, jamebi jawa chakabumaki. Jakia tsuanda jawen shinan mekei jaska shinankin pikatsi ikamadan, jau meyamakubainunbunwen. Chanima jawenadan, chakabuki. 15 Jaskaken Jesús man chibainbu betsabunan, jawada ja piti pisbuma pikin man jatu ichakawaidan, ja piti ana meama jatuwen nuikin ana jawen kein kemuama jenedikanwen. Man jaska wamaken ja ikunwain betsabu Cristo jatu mawaxunbianiken juinti babubu chintuin piti pishta bestiwen benutidubuki. 16 Jaskaken jawada piti shadabu man pimis Diosun matu nemamabiaken Jesúsunabu betsabun ja piti dananmisbun jau matukidi jancha chakabukin yuanyamakubainunbun ja piti pebiaken jatu uinmakin ana piyamakubainkanwen. 17 Dios xanen ibuai nun ikunwainbudan, jawada nun pikatsis ikai inun, jawada nuxuti nun akatsis ikai shinain jawen nuitimaki. Jakia nukuwen Dios xanen ibuaidan, jawen Yushin Pepatun jaska bechipaiai nuku kanemakatsi ikama inun, nuku unanuma jiwemai inun, nuku shinan chankanwankin benimawakin nuku jiwemaikiki. 18 Ma jaska jiwekin Cristo duawakin jawen Epa Dios benimawaya yudabundi matu uinkin kenwantidubuki. 19 Jaskaken jawa chakabu ana piama medabenamekin ana jatu kushipa wakin unanuma jiweti benakubainankanwen. 20 Jaska wakin Diosun daya man benuama ixanaii, piti nun pimis shinain ja ikamadan. Chanima dasibi piti pepa bestibiaken jawada pitiwen Jesúsunabu chintunmatidu jadan, chakabuki. 21 Ana ja meyamakubainkanwen, nami betsa pikinan. Ja inun, jamapai jene paepa akin Jesús chibainbu betsabu man jatu kanematidudan, ana meyamakubainkanwen. 22 Jaskaken nami piaibukidi inun jamapai nuxuti aka paentidubukidi jaska Diosun matu nemakin yusian jaska man shinain tsuabuda yuiyama jaska Diosun matu yusian besti chibankin shinankubainkanwen. Tsuada Diosun kushipa jaya yudabun nematiki meseama dasibi jawen yudawen jamebi mekei jawa bika teneama benimakunkainmiski. 23 Jakia tsuanda pitikidi shinankin: “Nami en ana piamaki ”, ibiakin pikin kanekanikiki. Jamen betsan piamadan, jatun shinan kushipa watidubuki. Jamen jaskama jatun shinan babu jayabia pidan, kanei Dioskidi chakabukanikiki.

Romanos 15

1 Ikunwain betsabu juinti babuaibu jaska Diosun nuku jatu medabewamakubainkatsi ikaikidi matu yuinun ninkakanwen. Cristo jabun ikunwainbu juinti babuaibu jau kushipadianunbun nun ma nuku dukun jaska jayai nun juinti kushipamis jaska shinankin jatukidi pechiama jatuwen nuikin jatu jakimama jatu medabewakubainankanwen, nukun besti jaska nun shinain keska nun iyamanunbunan. 2 Ja inun, nun ikunwain dasibibunan, nuku dapi jiwebaunabuwen nuikin jamapai tibiwen jatu medabewakin jatu ikunwanmadiakubainankanwen. 3 Eska shinanankanwen. Cristo jamebi jaska ikatsis ikaikidi shinankin katuama iniki. Jakia jaska bebunkidi Diosun jancha jakidi kenenibu menei ikunkainiki. Jaska Diosun jancha yuixunika Davidin kenekin: “Epaan, mia danankin ea ichakawabu en mia tenejaidaxunaii”, ini keskakin Criston menekin teneniki. 4 Jaska dasibi Diosun jancha yuixunikatun bebunkidi kenenibudan, jaska ja keneni tapinkin shinain nun jawen jiwekubainxanunbun nuku axunibuki. Jaskawen taea ja Diosun jancha uinkin tapin nun chintuanma nuku medabewaya jawen taea benimai nun jiweibi jiwexanai nuku manakamaikiki. 5 Jaskaken Dios matuwen nuikin matu medabewaya jaska matu jiwemakatsis ikai jawen nui pepa jau matu uinmakubainunwen, jaska Jesucristo jiweni keska matu chibanmakinan. 6 Diosun matu jaska waya matudi dasibibu medabenamekin nukun Xanen Ibu Jesucriston Epa Dios dasibibun jabiaskas shinankin jau kenwandiakubainunbunwen. 7 Januxun jaska Criston matu jaibu wani keska wakin ikunwain betsabube jaibunamekin jatu beyawakubainkanwen, jaskai man pekunkainaya jau dasibibun Dios kenwankubainunbunan. 8 Jaska bebunkidi nukun xenipabu Diosun yubaniwen taea jaska Dios chani chakaisma jaska yubai janchani jaska shadabu Dios yubakani menei Cristo nun Israelbu anu taxniniki, duawakin nuku medabewanun ikadan. 9 Jaska nukukidi bestima man Israelbumawendi taea Cristo taxnidianiki. Jaskakidaniwen taexun man Israelbuman Dios duapajaida man kenwandiakubaintidubuki. Jaska bebunkidi Diosun jancha yuixunika David jadidi nawai kenekin: “Jaskawen taexun nawa xukua betsa tibibun mia kenwainbun jatubetan mia shinankin kenwankin jui kushipawen nawati pepawen en mia kenwankubainxanaii”, iyamaken 10 ana jawen jancha yuixunika betsa Moisin yuikin: “Nawa xukua tibibuun, Diosun Israelbu katunibe jatube benimakubainxankanwen”, iyamaken 11 ana betsandi yuikin: “Nawa xukua tibi man manibaunabuun, nukun medabenan jiweibi jiwea kenwankubainxankanwen”, iyamaken 12 jaskakididi Isaíasin yuikin: “Davidin epa Jesén baba kaintan nawa xukua tibibu mekei jatun xanen ibuaya jawen taea jabudi Diosunabui jaki chiti ikin manaxankanikiki”, iniki. 13 Jaska jakidi kenenibu keska wakin man Jesús ikunwainbu Diosun jawen Yushin Pepatun kushipawen unanuma matu jiwemakin benimawaya jawa chikishama jawen matu duawaxanai pepa manakakubainkanwen. 14 En betsabu inun en puibuun, yuda betsabuwen nuikin man jatu medabewamis inun, Diosun yusian man unanjaidai inun, matubetan ikunwain betsabube man pe yusinananmis en jawa chakabu matukidi yuitiduma en unaiin. 15 Jakia matu kenexun bumakinan, chanima kayabi jawada jawen yusian betsa kanei man jakimayamanunbun, iwanan, matu ana shinanmanun, iwanan, en jancha kushipawen kenexunkin en matu yuiaii. Jaska Diosun ea duawakin jawen kakape yuixunika ea yunukin 16 man Israelbuman jawama man Jesucristo ikunwanxanunbun ea jawen kenwanika betsa Diosun ea nichinkin jawen kakape jawen bake Jesúskidi en matu yusinbaunun man Israelbuma anu ea yununiki. Jaskawen taea man Israelbumadi Diosun Yushin Pepatun matu medibi wa jawa chakabuma inankuin pepa keska Dios bebun matu nichintan Dios en matu uinmakatsis ikaii. 17 Jaskaken Jesucriston daya en bini en axunmiswen taea jaska Diosun ea yununi chintuanma en akubainmiswen taea chani chakama en kentiduki. 18 Jaska kakape bui ea janchaidan, jamapai shadabukidi en janchai kaismaki. Cristokidi besti man Israelbuman man Dios chibanunbun matu yusin en kamiski. Jaska jatu yusin taewakinan, jancha bestiwenma jatu axunkin uinmakin 19 Diosun Yushin Pepatun kushipawen jawada atimaska yudabun atidubuma dami betsa betsapa jaskabiamawakin ea wama en akeakeaya jawen taea kushipakin kakape Jesucristokidi jatu yusinkinan, jaska Israelbuma betsa betsapabudi en jatu chibanmakubainima besti en matu yuiaii. Januxun taewakinan, Jerusalén maewan anuxun en taewashina mae tibi iake iaketankaini jadi mai pakea betsa Iliria anu en chintuntanyamaki. 20 Jatu yusin kaidan, januxun tsuan Jesucristokidi jatu yusindiabumanu besti en kakunkaunkatsis imiski, januxun Jesucristokidi kakape yusinan betsan ma jatu yusinma anu nashui iki kamadan. 21 Diosun kakape Jesucristokidi man ninkaxanaibukidi Diosun jancha yuixunika Isaíasin kenekin: “Nukun mekenankidi tsuan jatu banabimadiabumanuxun jaska shinainsbuma damas ninkaxankanikiki. Ja inun, jabun jakidi jawa ninkadiabuman tapindiaxankanikiki”, ini keskai en ikunkainaii. 22 Jaska matukidi bai kanun ika jawenchains en shinanbiakubaini jaska Diosun ea amai aki yusinkubauni matu anu en kadiamaki. 23 Jakia badi betsatian jaska en shinanyama mae tibi anuxun ma en jatu yusin keyuawen taea natian ana en matukidi shinaiin, 24 samama en matu uin kakatsis ikaidan. Jadi kaidan, España mai pakea anu kakatsi man Roma anuabu janu dukun matube uinanain benimatan jabianua eskadabes matube medabenantan janua unudi en kaya matundi matun jawadawen man ea medabewa España anu en katidu en shinaiin. 25 Jakia natianan, Jesús ikunwainbu Jerusalén anuabu jatu medabewakin jatu pei ichawaxunshinabu jatu buxuin en kayuaii, 26 eska jatu waxunshinabu en jatu buxuainan. Jabubetan nun Jesús ikunwainbu Macedonia mai pakea anuxun inun Acaya mai pakea anuxun jatu medabewakatsis ikin jatukidi yubakatan jatun pei ichawatan Jesucristo ikunwainbu nuitapaibu Jerusalén anuabu inankin jabun ea yunushinabu en jatu buxunyukatsis ikaii. 27 Ja inun, jaska jatukidi shinan pewatan chanima jatu axunshinabuki. Eska shinankinan, jawada jawen katuabu Israelbu Diosun jatu yubani jatu inankin Israelbumadi inankubainaiwen taexun Israelbuman jawada pepa Israelbu jatube manakunankin Macedonia anuabu inun Acaya anuabun jabuan jabu mabuyabun jatun jamapai biti pei yaushiabuma paxkaxun Jerusalén anu nuitapaibu duawakin jatu inankatsi jatu manakamabuki. 28 Jaskaken jatun pei ichawaimabu ja dukun Jerusalén anuabu en jatu pei bumayuaii. Jaska wakin jatu pewaxuntan janua España anu jatu yusin kai matu dainbaini en matuki bayuxanaii. 29 Chanima en jaska shinain keska en matuki nukuayadan, jaska Jesucriston jawen duapawen nuku duawamiswen en matube benimakatsis ikaii. 30 En betsabu inun en puibuun, nukun Xanen Ibu Jesucristowen ja Diosun Yushin Pepan betsabuwen nuiti nuku inanmis jaskawen taea man ea jakimayamanun en matu ea akaii, en daya bikakidi man ea Dios yukaxunkubainunbunan. 31 Jaska inun, jabun Dios danainbu Judea mai pakea anuabun jau ea meyamakubainxanunbun ea yukaxunkin Jesucristo ikunwainbu Jerusalén anuxun jau ja pei jatu ichawaxuinmabu danandiayamaxanunbun Dios jatu yukaxuindaxankanwen. 32 Jaska Diosun ea yunuaya matu anu kai jikitan janua benimai en juindukunyuxanun jaskakidi Dios ea yukadiaxunxankanwen. 33 Diosun jau matu unanuma jiwemanun jaska en matukidi shinaiin, jaskakidan.

Romanos 16

1 Cencreas mae anuxun ainbu dayadun ja ikunwainbu medabewamis jawen kena Febe Roma anu kaya jakidi en matu yuiaii, 2 jikiai ikin jaska Jesúsunabu man duawamis keska wakin Febe itan jamapai tibi jayama inankin medabewaxankanwen, ea inun nun ikunwainbu betsa betsapabuwen nuikin nuku medabewakubainmis kaikikidan. 3 Jaska inun, Prisca inun jawen bene Áquilan ebetan Jesucristokidi yusinmisbu en jatu shinanmiski. Yudabun ea ichakawaibu jabun ea medabewai ea mawaxunkeanibu inun ewen taea jaskanibu bestima nukube ichamisbu Israelbumadi jatubetan nun jatu kenwankubainmisbu Diosun jau jatu duawanun en jancha ea jatu yuixunxankanwen. 5 Ja inun, jabetan Jesús chibain jatun jiwe anu ichamisbudi jabiaskadi en jancha ea jatu yuixundiaxankanwen. Ja dikabi Asia mai pakea anuxun ja dukun Cristo en ikunwanmani en jaibujaida Epénetodi en jancha ea yuixundiaxankanwen. 6 Ja inun, Marían matu dayajaidaxunkunkainaidi en jancha ea yuixundiaxankanwen. 7 Ja inun, enabu Andrónico inun Junias jabube ea bichinibudan, en ikunwandiamaken jabun dukun ikunwanibun jaskawen taexun dasibi Jesucriston kushipaya yununikabun jatu unankin jatukidi shinankin kenwanmisbudi en jancha ea jatu yuixunxankanwen. 8 Jaska inun, en jabetan en Xanen Ibu dayaxunmis en jaibujaida jabe en bechipainamemis Ampliato Diosun jau duawanun en jancha ea yuixundiaxankanwen. 9 Ja inun, Urbanon ebetan Jesucristo dayaxunmis inun en jaibujaida Estaquis xunska en jancha ea yuixunxankanwen. 10 Ja inun, Jesucristo dayaxuni bika betsa betsapa mebiai chintuinsma Apeles en jancha ea yuixundiaxankanwen. Ja inun, Aristóbulo jawenabube jiweabu jabudi en jancha ea jatu yuixundiaxankanwen. 11 Ja inun, enabu Herodión xunska ea yuixundiaxankanwen. Ja inun, jawenabubetan Jesús chibainbu Narcisobe jiweabu en janchadi ea yuixundiaxankanwen. 12 Ja inun, ja ainbu dabetan nukun Xanen Ibu dayaxunkubainmisbu Trifena inun Trifosadi en janchadi ea jatu yuixunxankanwen. Ja inun, ainbu betsa nukun jaibujaida Pérsiden nukun Xanen Ibu dayaxunkunkainmis ea yuixundiaxankanwen. 13 Ja inun, Dios pejaida dayaxunmis unan keyuaibu Rufo inun jawen ewa en ibu keskadi en jancha ea yuixundiaxankanwen. 14 Ja inun, Asíncrito inun, Flegonte inun, Hermes inun, Patrobas inun, Hermas inun, Jesúsunabu betsabu jatube ichamisbu Diosun jau jatudi duawanun en jancha ea jatu yuixundiaxankanwen. 15 Ja inun, Filólogo inun, Julia inun, juni betsa Nereo jawen puibe inun, Olimpas inun, Jesús chibainbu dasibibu jatube ichamisbu en jancha ea jatu yuixundia akeakexankanwen. 16 Jaska inun, Jesús chibainbu dasibibu tibi jatuki nukutan jatu dananma yuka iki jatube ikukunankubainxankanwen. Jaska inun, na nenu jiweabu Jesucristo chibainbu ichati jiwe tibi anuabun jabun janchadi matu bumakanikiki, Diosun jau matu dasibi duawakubainunan. 17 En betsabu inun en puibuun, jaskaibu man uinunbun en matu yunuaii. Yusinan betsabun jabun matu padankin nun jaska matu yusinmis betsa wakin matu shinan betsamakin matu paxkatidubuki. Uindakanwen. Jaska nun matu yusian man ninkamis keskamaken jatu danankin jatun yusian ana ninkama ana jatube ichayamakubainkanwen. 18 Jaska jabu padananankin nukun Xanen Ibu dayaxunaibudan, jamen ikanikiki. Jaska jabun shinain besti bechipaikin jatun jancha jawendua chenxwen besti jatu jancha wakin yuda betsabu Cristokidi kakape unanjaidadiama bepadankanikiaki. Jaskaken jatuki kemama dunkekubainkanwen. 19 Eska matukidi dasibi pe chaniaibu en matu ninkamiski. Jaska man Dios dayaxunaidan, jawada Diosun bechipaiai unantan man amis inun, jawada Diosun danankin bechipaiama unandiakin man shinan jusiama akeakemis matun shinan unain en matuwen dateama jaska matukidi shinain en benimaii. 20 Man jaskai jiweawen taexun nukun Epa Diosun nuku unanuma jiwemamistun matu medabewaya man Satanás chitekin ja aka jawaida babutan matun mae anua kainkainxanikiki. Man jaska waya nukun Xanen Ibu Jesucriston jawen pepawen jau matu unanuma jiwemakubainunwen. 21 Ja inun, Diosun jau matu duawanun Timoteo ebe dayamistun jawen jancha matu yunudiaikiki. Enabu Lucio inun, Jasón inun Sosípatron jatun jancha matu yunudiakanikiki. 22 Ea Tercion Pablon jancha en matu kenexunaitun nukun Xanen Ibu Jesús en ikunwandiaiwen taexun en janchadi en matu yunudiaii. 23 Ja inun, nenu Corinto anuxun ikunwainbu Gayon jiwe anu ichamisbu inun jawen jiwe anu ea jiwematun jawen jancha matudi yunudiaikiki. Ja inun, na maewan jidabi pei mekemis Eraston jawen jancha matu yunudiaikiki, Jesúsunabu Cuarton xunskatunan. 24 Nukun Xanen Ibu Jesucriston matu medabewakin jau matu dasibi duawakubainxanunwen. Jaskakidan. 25 Nukun Epa Diosun matu bechipaikin jawen kakape Jesucristokidi datan akin en yusinmis man ikunwandiaibuwen taexun Epa Diosun matu chintunmatiduma ja kenwanankanwen. Mai jidabi damiwadiama na jaskakidi Diosun nuku mekei kai badi ichapa junekin tsuabuda yanedi unanmama ibiakunkaini 26 natian ja jancha jakidi jatu kenemakin xabakabi wama ini jaska Dios ikibi initun yununi chanima natian yudabu xukua tibibun ninkatan tapin keyutidubu wani ma nun unaiin, jau Diosun jancha ikunwankin chibanxanunbunan. 27 Dios ja besti unanepajaida kenwankubainankanwen, niti ikamadan, jawen bake Jesucristowen taexunan. Jaskakidan. Jatiski, en janchadan. Pablo

1 Corintios 1

1 Jesucriston kushipayawakin Diosun ea shinankin ea katuniken Cristowen taea nukun betsa Sóstenesbetan en Pablon en matu kene bumakin taewaii. 2 Diosun katua Corinto maewanu man jiweabu Jesucristo matu mawaxunkin medibi wakin matu pepawaniwen taexun Diosun jatudi katua nukun Xanen Ibu Jesucristo jabun chibanmisbu dasibibubetan man ikunwainbu ichamisbu tibi anu en matu kene bumai uinbaunxankanwen. 3 Nukun Epa Dios inun nukun Xanen Ibu Jesucriston jau matu unanuma jiwemakin pewakin duawakubainunbunwen. 4 Man Jesucristo chibainbuwen taexun Diosun matu pepawakin duawaya en Epa Diosbe janchakin en matuwen kenwankubainmiski. 5 Ja inun, Cristokidi nun matu yusintani man ma ikunwankin chibankubainaya Diosun xabakabi matu unanmakin pe janchamakin jakidi matu tapinmakin jawen pepawen Diosun matu duajaidawakubainikiki. 7 Jaskaken man Dios ikunwainbun jamapai jawen aka tibi Diosun matu inankubainai jayatan man axunkubainmiswen taea nukun Xanen Ibu Jesucristo naiudia ana butuai man uinxanai man manakubainaii. 8 Jaskawen taexun Diosun jawa jeneama matu kushipa wakubaini Cristo ana juaya jawa chakabu matukidi yuitidubuma ixankanikiki. 9 Ja inun, Diosun bake nukun Xanen Ibu Jesucristobe man jiwekubainxanunbun Diosun matu katunitun duawakin jawa matu jakimakin jenebainama ixanikiki, jaska yubakani amis betsa wakin kaneismawen taeadan. 10 En betsabu inun en puibuun, nukun Xanen Ibu Jesucriston kushipawen en matu yunuai ninkakanwen. Matunmebi paxkanameama shinan betsa betsapa wama unanuma Jesús ikunwainbube jiwekubainkanwen. 11 Man shinan chakai ja ikin ana unanuma jiweama man shinananain paxkanameaibu Cloen enabun ea banabimashinawen taexun en betsabuun, en matu yuiaii. 12 Matu tibikidi ea yuikin: “Nukun betsabu ja idabekin yuikin: ‘Eanan, Pablon nuku yusinmis besti ikunwankin en chibankubainaii’, ikaya betsadi: ‘Eanan, Apolosin nuku yusinmis besti ikunwankin en chibankubainaii’, ikaya betsadi: ‘Eanan, Pedron nuku yusinmis besti ikunwankin en chibankubainaii’, ikaya betsadi: ‘Eanan, Criston nuku yusini besti ikunwankin en chibankubainaii’, ikin jaska yuikubainkanikiki”, ea washinabuki. 13 Ea jaska wabu, Jabaa! ¿Cristodan, nun jaska watan paxkatidubumen? Nun jaska waxun paxkatidubumajaidaki. Man ja ikunwanunbun cruzkia ea Pablo en matu mawaxunama iniki. Ja inun, en Pablo man ea ikunwainwen taexun en kushipawen matu nashimabumadiki. 14 Jaskaken juni betsabudi en nashimamawen taexun tsuabunda yuikin: “Pablon ea nashimani jawada Pablon besti yusiain en chibaiin”, itidubumawen taexun Dios en kenwaiin. Eska unankin matun maewan Corinto anuxun Crispo inun Gayo besti en nashimaniki. 15 Jaskawen taexun: “Pablo en chibanyan jawen kushipawen ea nashimaimaki”, ikin tsuan yuitidubumaki. 16 Jamen betsadan, en jakimadan, Estéfanasbe jiweabu en jatu nashimadianiki. Yuda betsa en nashimani en ana shinantidumaki. 17 Jamen ea yunukin: “Ea ikunwantan jatun chakabu jenekatsis ikaibu nashimakubainwen”, iwanan, Criston ea yunuama iniki. Jakia ea yunukin: “Ekidi kakape besti datan akin jatu yusinkubainwen”, akin ea nichiniki. Matu yusin kaxun yusinan betsabu jancha jawendua besti janchamisbu keskakin eadi matu anu kaxun Cristo kenwanma man ea kenwanunbun en matu yusinidan, jamen Cristo cruzkia nukuwen taea mawanidan, jawen kushipa jakimawakin jamen en matu yusinkeaniki. 18 Yudabun chakabu buanun ika cruz anua Cristo mawatan ana besteni ikunwain nun jawenabuwen taexun nun jabu Diosun jawen kushipawen nuku mekexanai nun ma unanyan, jaska shinanma yuda betsabun yuikin: “Nuku tatima yuimisbudan!”, jabun Jesús jaibuwakatsi ikama nukun yusian dananmisbuwen taea jabu mawa kayabi tenexankanikiki. 19 Jaskaken ja yudabukidi yuikin jawen jancha yuixunika Isaías Diosun yuikin: “Jabu unanepabu unainsmapa keska wakin, dasibi tapinkin kaneisbuma unandiama keskabu en jatu waxanaii, jawadawen unanepamis jawauma keska wakinan. Manayuwe”, aka nuku kenexuniki. 20 Jaska inun, yuda betsabu unanepabiabun Diosun jatu binumiski. Betsabundi Diosun nemati inun jawen yunuti yusinananbiamisbun Diosun jatu binudiamiski. Betsabudi yuda betsabe ja idabekin binubiamisken Diosun unankin dasibibu binumiski. Jaskaken Diosun dasibi unanjaidakin jaska yudabun shinantidu binukin unainsmapabu keska jatu wamiski. 21 Jaska inun, yuda betsa betsapa unanepabiakin Dios unanbumaken nukun Epa Diosun dasibi unanjaidakin kakape nuku jatu yusinmaya ichapabun danankin: “Tatima ikanikiki!”, ibiaibun nun matu yusianyan Cristo man ikunwainbu jawenabu Diosun matu waniki, niti akamadan. Jaskakin man shinan betsa watan ikunwanyan matuwen Dios benimakunkainikiki. 22 Jaska inun, dami itimaska besti judiobun uintan besti ikunwantidubuwen taexun Mesías Cristo yumetsu keska mawakin jatun nukun chakabu buani nun yusinmis danankin jabun shinankin: “Jaskai e iskidan nukun Xanen Ibu jua mawakeanamaki”, akin yuimisbuki. Ja inun, ikunwandiama judiobuman dasibi unankatsis imisbuwen taexun jabun shinankin: “Diosun bake cruz anua mawashina ana besteni tatimabun besti ikunwantidubuki”, iwanan, yuimisbuki. Jaskabiaibun nukun chakabu buakin jawenabu nuku wai cruz anu yumetsu imis keskai Cristo nuku mawaxunikidi nun yusinkubainaii, jatuki e iki dakeamadan. 24 Jaskaken na kakape Mesías Cristokidi betsabun dananbiaibun nun judiobu inun nun judiobuma Diosun nuku katuniwen taexun Diosun jawen kushipa Cristo yunukin jabia keskadi wakin dasibi unanjaidamani ja besti shinankin nun ikunwaiin. 25 Diosun jaska wamis ninkama betsabun kanekin yuikin: “Diosdan, tatimaki, unainsmapadan, kushipa jayamadan”, amisbuki. Jakia dasibi unanjaidakin Diosun yudabu dasibi binumiski. Jawada yudabun ikunwanma dananmisbudan, Diosun jawen kushipa nuku uinmanmiski, nun babubiakenan. Jaskai Dios kushipajaidakin yudabun kushipa binumiski. 26 En betsabu inun en puibuun, Diosun matu katukin eska matu wakubainmisdan, ninkakanwen. Unanepabu eskadabes besti katukin kushipabudi eskadabes besti katukin xanen ibubudi eskadabes besti katudiakin yununikabun enabu eskadabesdi matu katua akeakeaniki, jaska yudabun matu uinkin kenwanmis katuamadan. Jaska wakin Diosun nuku katumis jakimama shinankubainkanwen. 27 Jaskaken tsuabuda: “En juni pepawen taexun Diosun ea katuniki”, iwanan, shinanyamakubainkanwen. Unanepabu jawauma wakin dakewanun, iwanan, Diosun ja matu tatima waibu matu katumiski. Kushipabu jawauma wakin dakewanun, iwanan, tsuabuda babubu jabu jakidi pechitan yuankin: “Mitanumabuki”, jatuki imisbu Diosun matu katukubaindiaikiki. Tsuabuda yudabun matu danankin pe shinainsbumadan, Diosun matu katukubainmiski. Dasibibu binunun, iwanan, tsuabuda yudabu jaki pechitan shinainsbumadan, Diosun matu katudiamiski. Jaskaken nukunmebi nun pepaumabiaken Diosun matu katuniwen taea nukun pepakidi Dios yui tsua jamebi jawa kentidubumaki. 30 Jaska wakin matu katukin Jesúski matu dasiwakin Diosun jamebi matu katuniki. Jaskaken Jesucristonan, jawen shinanwen nuku unanepa wamiski. Ja inun, jabiatundi nukun chakabu buakin Dios nuku daewaxunmiski. Ja dikabi nuku medibi wakubainmiski. Ja inun, jabiatundi nukun chakabu buatan Satanás anua nuku mebikinaniki. 31 Nuku jaska wanunbadiaikidi bebunkidi Jeremíasin keneni ninkaidakanwen: “Tsuabunda kenwain jamebi keanma nukun Yavé Dios besti jau kenwankubainunbunwen”, iniki.

1 Corintios 2

1 En betsabu inun en puibuun, matun maewan Corinto anu jikitan jancha jawendua kemu paewen matu yusin keanma Diosun kakape uatian junebianiken xabakabi jakidi besti en matu yusinkubainiki. 2 Jesucristo cruzkia mawakin jawada nuku axuni man ninkakin ikunwanunbun ana jamapai miyui tibi betsa betsapakidi shinankatsi ikama Jesucristo bestikidi jas shinankin yusiin en matube jiwekunkainiki. 3 Janua en Jesúsun kushipaya matu anu kaimaxun jaska bebunkidi kenkin kanekatsi ikama babua dateyabi juinti xudubiaxun en matu yusinyukubainiki. 4 Janua yusinan betsan jancha jawendua yuiaya ja ninkatan jatun jancha bechipaikin ichapabun jawaida chibantidubuki. Jakia ea matu anu kaxun yusiin janchaidan, unanepa janchamis keskawen en matu yusianma iniki. Jamen jaskama Diosun Yushin Pepa inun Diosun kushipa bestiwen ea amakin matu medabewamaya jaska yudabu unanepakin yusinmisbu keskamawen en matu ikunwanmani man unaiin. 6 Jaskaken man unanepabun Jesús ikunwantan ma pe tapinkin man mestenwain ja unanepa janchawen jaska wakin nun matu jaska yusiainan, jawa chakabumaki. Jakia na mai anua jaska xanen ibukin unanepabun ibubis jatun shinanen amisbu keskama inun jabu xanen ibu kushipakin yunubaunmisbu keska jaska kushipa shinanwen nun matu yusinsmaki. Jatun kushipa inun jatun unanepa keyuaya nukuna Diosun nuku inankubainai keyuismaki. 7 Jaska mai damiwadiama Diosun jawen unanepati jawen shinan juneyunixun nuku matu yusinmaidan, eskaki, ninkakanwen. Chanima Diosun jawen bakewen taexun nuku jawenabu wakatsi nukuki tana yubakaniki. Jaskawen taea nukubudi jatuki dasitan nun jatu keskadi ipakexanaii, jawendua kushipa chaxakapa buidan. 8 Na jaska xanen ibubun Diosun jatu unanmadan, jaska shinankin nukun Xanen Ibu mastama ikeanibuki. Jakia jawa xabakabi shinanbumawen taexun nukun Xanen Ibu kushipa duapa cruzki nuku mastaxunkin shinanma kanekin itsa wanibuki. 9 Jaskakidi Diosun jancha yuixunika Isaíasin Diosunabu kenexunkin: “Jawada tsuan uinsma inun, jawada tsuan ninkaisma inun, jawada tsuan shinantiduma bebunkidi jabu Diosun bechipaikin ma jatu pewaxuniki”, aniki. 10 Nukun Epa Diosun nuku jaska wanunbadiai nun tapintidubumabiaken jawen Yushin Pepatun nuku tapinmaniki. Ja jawen Yushin Pepatunan, dasibi unankin Diosun shinain yubakanidi unan keyudiaikiki. 11 Yuda betsan shinan juinti anuadan, tsuan nun jawa unantidubumaki. Jakia unankinan, jamebi jawen yushinin unainkiki. Jaska keskadi Diosun Yushinin Dios anua unan keyudiaikiki. 12 Yudabun jabun ikunwanbuman yushin nun biamaki. Jakia Diosun jawen Yushin nuku inani jatun Dios anua jawen duapa nuku inankin nuku tapinmaikiki. 13 Nukunmebi jancha tapin unanepanixun nun matu akama jakia nuku janchaidan, jaska Diosun Yushin Pepatun nuku yusinmiswen nun matu amiski, jaska matu mextamakinan. Diosun Yushin Pepatun shinan inun jawen jancha besti nun matu yusinkubainaii. 14 Jaskawen taea jabu Yushin Kayabi jayamadan, Diosun Yushin Pepatun Jesúskidi chaniai dananmisbuki, tatimakin jakidi shinankatsi ikamadan. Jaska inun, jaska Diosun Yushin Pepatun bechipaiai jatun shinan unanti wai ninkatidubumadiki. 15 Tsuabuda Yushin Pepa jayatunan, chakabu inun pepa unantidubuki. Jamen ja Yushin jayamatunan, Yushin Pepa jayabu unanti watidubumaki, chakabu inun pepa waidan. 16 Na jaskakidi Diosun jancha yuixunika Isaíasin yuikin: “Diosun shinan tsuan unanmajaidaki. Ja inun, tsuan Dios yusintidumadiki”, abianiken nukubudan, nun ma Criston shinan jayaken jawen Yushin Pepatun nuku yusinkubainmiski.

1 Corintios 3

1 En betsabu inun en puibuun, en matube jiweyukin jabun Jesús ikunwankin jawen Yushin Pepa ninkakubainmisbu man jatu keskamaken matu yusinkin dama ikunwankin matun shinan mestendiama man bakeishta keskabuken unanxubida Cristokidi en matu unanmakubainiki. 2 Bakeishta pimakin piti kushi memayuama chuchu dukun jatu beyawamamisbu keska wakin matu tapinmakin unanxubida nun matu yusinkubainiki. Jaska wakinan, ¿jaskadawen taexun nun matu animen? Man jawa nami kushi pia unandiama keskabuki. Na jabiatianan, man jabiaskaski, jawa piti kushi pitidubuma keskabudan. 3 Man kushipai beyadiama jabias matun jiwea keska shinain man babuwen taea ikunwain betsabube ja iki jatu dabain binunananun ika inun betsa kemutapaya ja shinain sinai ikunwanbuma keska shinain man jiweabukiaki. 4 Jaska jancha akeakekin yuikin: “Eanan, Pablon nuku yusinmis ikunwankin ja besti en chibankubainaii”, ikaya betsadi iki: “Eanan, Apolosin nuku yusinmis ikunwankin ja besti en chibankubainaii”, ikeakei ikunwanbuma jiwemisbu keskai man betsa betsapaikiaki. 5 Nun jaskadawen taexun ¿man nukukidi shinain ikai? ¿Tsuamen, Apolosdan? ¿Tsuamen, Pablodan? ¿Man jaska nukukidi shinainan? Nuku dabedan, nun Jesúsun dayadu bestiki. Jaskawen taexun jawen daya nun axuanyan nukuwen taexun man ikunwaniki, jaska nukun Xanen Ibun nuku yununiwenan. 6 Nun Diosun tsuma dabe bestiki. Nuku ana kenwanyamakubainkanwen. Ea dukun matu anu kaxun en matu yunu banakin akawaniki. Januxun Apolosdi kaxun en banatanyama matu miban nashimakin akawayamaki. Nukun dayawen nun matu jaska wabiaya jakia Diosun ja miban ewawakin kushipa wamis keska wakin ja bestitun matun shinan betsa wamakin ewawakubainikiki. 7 Matu yusinkin matun juintiki Diosun kakape en bana keska watanima miban nashima keska wakin Apolosin chanima matu medabewatanimaki. Jamen nuku dabedan, nun jawamaki. Jawen kakape matun juinti anu Diosun besti ewawakin yumewamiski. Jaskaken ja daya nun amisdan, nukunamaki. Epa Diosun daya bestiken ja besti kenwankubainkanwen. 8 Jamen matudan, Diosun jawen kakape jexe banamis keska man jawen baiki. Jakia nukudan, nun bai anu dayai keskakin nuku dasibibun nun Dios medabewakubainaii. Betsabun kakape banai inun betsabun nashimabiaya jamapai daya nuku yunua dasibibun nun pe akubainaiwen taexun Diosun nuku pakakin manakuxanikiki, nukun daya tibi pepawenan. Junibun jiwe wamis keska wakin Diosun matu wakatsis ikin 10 ea dukun Diosun ea katutan duawakin jiwe wanika unanepa keska ea waken jiwe tekeismawakin ja dukun xantu ewapa watan pukinbaunkin jaki tsamabidankatsi mishki ewapa en datanbaunkin itsa waniki, matukidi kakape yusinkin taewakinan. En jaska waniken jiwe benibaunmisbu keska wakin juni betsan matu yusinpakeikiki. Jiwe pepawai dayamisbu keska wakin juni tibitun matu ana yusinkin kanemama jau matu pejaidawakubainunbunwen. 11 Ja inun, ma en mishki buya pewabianiken ana yusinan betsa juxun ana betsa wakin taewatidumaki. Jaska keskadi wakin Jesucristokidi en matu yusin taewanikidi tsuan yusian benawen matu yusinkin ana betsa watidumadiki. 12 Na mishki en bebuyakin taewani anu tsuanda jiwe wakin menenun ixun oro mane kasmai plata mane kasmai mishki jawen daya kaduwen amisbu keskadan, jabun Jesucristo ikunwantan jawen jiwekin matu yusiainbu jatun jiwea keskaki. Jamen juni betsabundi jabias mishki mamaki jiwewanun ixun ji tabla tuax kasmai jepe kasmai tawa akaibu keskadan, jabun Jesucristo ikunwanbiatan jaska Jesúsun bechipaiai keska jiweama jatun jiwea ji tabla tuax inun jepe inun tawa besti keskabuki. 13 Nai anua nukun Xanen Ibujaida Jesús jukidan jaska jawen yusian chibain nun jiwemis nuku tibi xabakabi nuku unanti waxanikiki. Janu nuku unanti waitianan, nukun jiwea inun nun jawen taea nun dayamis chiwen nuku unanti waxanikiki. 14 Tsuada jiwe kushipa chin menuisma keska jiwemisbudan, jawa chin menuismawen taea jatun manakuti pepa bixankanikiki. 15 Jakia tsuanda jiwea kushipa akama jawen jiwea ji tuax inun tawa inun xenpan besti keskawen taexun chin menukin yamawaxanikiki. Jaska jiwe menuai anua jawen yuda besti paxabiatan nai anu Jesucristobe jiweai bitan jawa manakuti jayama jabe besti jiwexankanikiki. 16 Jaskawen taexunan, ¿matunan, man unanmamen? Man ikunwainbu Dios matubeken man jawen jiwe keskawen taea Diosun Yushin Pepa matuki dasia jiweaki. 17 Tsuanda ja Diosun jiwe chakabu wakin nuitapawamis ja yudadi Diosundi nuitapawadiaxanikiki. Jakia ja Diosun jiwe medibi pepadan, jabia man matuki, jiwe keskadan. 18 Betsa betsapabu man unanepakatsis ikaii. Jakia jaska unanepabun ibubis shinankin kanemis Diosun bechipaismaki. Man ibubis kein unanepaibudan, matun shinan danantan ana kenkin jaska shinanma chintuntan jaska Diosun bechipaiai keskai unanepa kayabikubainkanwen. 19 Na mai anu jiwea unanepaibudan, Diosun jatu danankin unainsmapabukidi jatu shinanmiski. Jabiaskadi shinankin en xenipabu Jobun yuikin: “Unanepabun betsa padantan binunun ikaibu Dios unanepa kayabitun jatu bextekin jawauma jatu wamiski”, jatu waya juni betsan kenexuniki. 20 Januxun Davidin yuidiakin: “Jaska unanepabun shinanmis unankin danankin: ‘Jawa unanbumaki’, iwanan, Diosun unanmiski”, iwanan, keneniki. Jaskaken ibubis padanananyamakanwen. 21 Jaskawen taea nun yudabu nun matun yusinan bestibiaken daketapakin nuku kenwain junibun tsumabu nuku wayamakanwen. Jamen Dios jawa yaushiama nukun nun matu medabewanun, iwanan, en Pablo inun, Apolos inun, Pedro inun, juni yusinanbu tibi nuku yununiki. Ja inun, man jiwea inun man mawabu inun na jabiatian inun badi betsa u unuatian dasibi inun mai jidabi Diosun matu yununi man jawen jiweadan, matunaki. 23 Dasibi matu ibuwamabiani, na jaska dasibi man jiweadan, man Cristonaki. Ja inun, Cristodan, Diosunaki, jawen bake kayabidan. Jaskawen taexun Epa Diosun jancha shinankin nuku nun yuda bestibiaken ana nukukidi janchakin nuku kenwanyamakanwen, nukun Xanen Ibu besti kenwankinan.

1 Corintios 4

1 Nukudan, nun eska bestiki nuku shinankanwen. Criston daya axuin nun jawen medabewanika bestiki. Jaskawen taexun nukun shinan benawatan nuku yununiwen taexun Diosun jawenabu matu wakatsis ikin jawen kakape yubakani junekubidani ma xabakabi nuku matu yusinmakubainikiki. 2 Tsuada xanen ibu betsan jau jawen daya axunun yunuadan, jawen jancha ninkatan chibankin jau uinmakubainunwen, kaneamadan. 3 Man ea danan duakabiaiwen taea jaska bestikidi en shinanyan matun besti man ea atiduki, jaska man yuda ichapabubetan ea unanti wakatsi ikaidan. Emebidan, jaskatan en shinan emebi en unanti watidumaki. 4 Jaska man ekidi shinanbiaya en jaska jiwexun shinanmis en chakabu amismenkain, en pemismenkain, jaska shadabun ea bika tenemamaki. Ean en shinanan, Diosun en chakabu buatan ea pewani jatun besti ea unanti waxanikiki. 5 Janu unantiwati idiamabiaken matumebi nuku tibi unanti wakin ja akin nuku chiteyamakubainkanwen. Janu nukun Xanen Ibu juaitian mananankanwen. Jatun besti dasibi june nun amis xabakabi taxnimaxanikiki, na jaska juinti medan nun jaya nuku bepenxun uinmakinan. Januxun Diosun nukun daya unankin betsa kenjaidawakin betsa bexmas kenwankin ikunwainbu tibi Diosun kenwan akeakexanikiki, manakukinan. 6 En betsabu inun en puibuun, Diosun jancha jakimama yusinan betsa ichakawama jau betsadi kenwanyamanunbun matu kene bumakin en Pablo inun Apolos jaska nun jiwemiskidi besti en matu kenexunaii, jau nun imis keskai nuku mawai man jiwekubainunbunan. Jaska Diosun jancha kenenibu besti shinankin matumebi akama yusian betsawen ja kenenibu binumayamakanwen, tapinkinan. 7 Matunmebi shinan chakakin: “Ikunwainbu betsabu nun jatu binuaki”, ikin man kaneaii. Man tsua binuamawen taea jaskayamakubainkanwen. 8 Jaska inun, matun shinankin: “Dasibi unain jamapai Diosun jawenabu inanmis jaya nun ma xanen ibubuki”, iwanan, ea Pablo inun Apolos man nuku ana shinanma jaskayadan, chanima kayabi matumebi man xanen ibu mentsisipa kayabiayadan, ana nuitapama nun daka matube xanen ibuxanti. 9 Nukun nun shinanan, nun Jesúsun kushipayabiabudan, Diosunan jawen jenekin nuku nexa daka januxun nuku tenankatsis ikinan, dasibibun nuku uinkin danainbuwen taea nun atimapaki, Diosun nai tsumabu inun yudabun bedubidan. 10 Nukudan, ¿man jaskada nukukidi shinain? Cristowen taea nun tatinmakenan, jakia matudan, Cristowen taea man unanepakiaki. Jamen nukudan, nun babuki. Jakia matudan, man kushipakiaki. Nukudan, nuku ichakawakanikiki, nukuki meseamadan. Jakia matudan, matu kenwain matuki mesemisbukiaki. 11 Na jabia eskatianan, jawa nun pe jiwediamaki, eska teneidan. Nun bunimiski. Nun unpax manumiski. Nun tadi chuka sawea nimiski. Ja inun, yuda betsabun nuku ichakawamisbuki. Medibi jiwe jayama nun jiwemiski. 12 Jaska tenebiai nukun mekenen dayai nun jeneismaki, babuamadan. Nuku yupukin xuun abiaibun nukun jatu kemakinan, pewen besti nun jatukidi xuun amiski. Nuku ichakawakin bika tenemabiaibun nun jawa yuiama tenemiski. 13 Jamapai chakabu nukukidi yuibiaibun unanxubida jancha pewen nun jatu kemamiski. Chaka inun jawada chapuai yudabun putamisbu keska wakin nuku dananmisbuki. Na jabiatian nuku jeneabuma nun ninkakubainaii. 14 Na eska matu kenexun bumaidan, matu dakewanun ixun en matu akamaki. Jakia matu yusin pewai man en bakebu kayabi matuwen nuikin bechipaiai keska wakin en matu akaii. 15 Natian matun yusinan 10,000tun Cristokidi matu yusinbiaya ean dukun Jesús mekeakidi en matu yusintaniwen taea ea dukun en matun epa kayabi keskaki. Ea jakimayamakanwen. 16 Jaskawen taea en matu yunuai en aka ea chibankanwen. 17 Man jaska shinanun Timoteon ebetan Cristo chibain en bake keska chintuinsma jau matu medabewanun matu anu en nichiaiin. Ja en bechipaimistun nukun Xanen Ibu ikunwankin chibankin jawen yunuti inun jawen nemati axunkubainkin ikunwainbu ichati tibi anuxun jaska en yusinkubauni keska xabakabi Timoteon matu yusin kaikiki. Ninkaidaxankanwen. 18 Matu anu en kama dabanen shinain matumebi patapai xanen ibui man jameen keaiin. 19 Jamen nukun Xanen Ibun ea yunua matu anu jikitan ibubis keainbu unankin jatun jancha danankin jatun kushipa en unanxanaii, jaska man jancha unain ikimenkainan. 20 Janua matu anua Dios xanen ibuaidan, janchawen besti man jatu uinmatidumaki. Jakia matun jiwea Diosun ma betsa waken jawen kushipa man ma jaya uintidubuki. 21 ¿Jaskada en matu wai kaxanai, man bechipaiai? ¿Kaxun jiyaxun daka en matu kupi kaxanti? ¿En daki matu medabewakin duawai unanxubida janchai kaxanti? Jaskaken ewen dateama pe jiwekubainkanwen.

1 Corintios 5

1 Ikunwain betsa matu anuxun chakabujaidawai jadi matu anua kaka juai nun ninkaidan: “Ikunwain betsan jawen ibuan ain mebinkin ainwainmaki”, ikaibun jabaa! ¿Ikunwanbiai jawai man jaska jiweamen? Man mesejaidaii. Tsuabuda ikunwanbumabiadan, jaskai jiweabu nun ninkaismaki. 2 Matu anua jaskabiaya matumebi man jawen keaiin, ja juni ja akin juinti nishmawamadan. Jawa yuiama man jabe jiwea ichakunkainaidan, jaska ja junin matu waidan, nichintiki. Nematan taxnimadikanwen. 3 Natian jadi en yuda en matubemabia en shinanwen en matu anu keskaxun unantan man jaskai jiwea ja juni jawen aniwabe jiwea en matu yunuai ninkakanwen. 4 En matu anu keskaken Jesús ikunwain matubus ichatan nukun Xanen Ibu Jesucriston jawen kushipa matu inanyan 5 jau Diosun Yushin Pepatun ana mekeyamanun ja junin chakabuwaima kupikin Satanás yunukin inankanwen, Satanásan jawen yuda jau jawada tenemanunan. Jaska waniken nukun Xanen Ibu Jesús jukin jau jawen yushin mekei kanunan. 6 Man eska keskaki. Matu yuinun ninkakanwen. Misi wamisbu man unaiin. “Misi wakin jawen xaxa wati eskadabes kapan xaxai ewapamiski”. Jaska keskai jawada chakabu ja junin matu anuxun akin matu daunkin akawabia unanbiai pepai man keaiin, jaskatimabiakenan. 7 Jamen Diosun nai tsuma debuwanikatun judiobun bakebu dunkebaini Egiptonawabun juni bake iyuabu tenanitian shinain Pascua nawakin xaxa wati dasibi judiobun putatan xaxa watiuma misi waxun chaxuwan bake detetan pi nawakubainmisbuki. Jamen nukudan, chanima nun xaxa wati bena keskaki. Jaskawen taea Cristo chaxuwan detenibu keskai nuku mawaxunkin nukun chakabu nun jenexanubun nuku ixuniki. Man ma shinan betsa wadan, jamapai chakabu man jayadi jenedikanwen. Jaska waxun xaxa wati misi xaxa wamisbu keskawen matun shinan chakabun matu ana chakabuwatidumaki. 8 Jawada chakabu man amis jenetan ana ichakanikama duapakin jancha kayabi yuikin jawada Jesúsun nuku axuni shinain nawakubainkanwen. 9 Ja inun, badi betsatian kenewen matu yuikin: “Jabu dakeisma chutanamebauni itimaskaibu jatube mapuyamakanwen”, akin en matu yusinma ana jadidi matu yusinun ninkakanwen. 10 Matu kene bumakin ikunwanbuma chutanamebaunmisbukidi en keneama inun yuda betsa jamapai jayanun ika kemuaibu inun yuda betsa padantan yumetsumisbu inun dami yushin itsa bitan kenwanmisbu jadi en matu kenexunama ikimaki, jaska tibi manibaunabu tsuan man dasibi dainbaintidubumakenan. Ja ikunwanbuma keska man ana jiweyamanunbun jaska en matu kenexunimaki. 11 Jakia jatidi man eska jayabuwen taexun en matu yui ikai ninkakanwen. Tsuabuda janchai: “En Jesús ikunwain en matun betsaki”, ibiai jaska jiweama chakabui chutanamebauni inun mabu tibiwen kemui inun yushin dami betsa bitan kenwainbu inun yupukunainbu inun paein jeneisbuma inun betsa padantan yumetsumisbu ja jaskai bepadamemisbudan, ana jatubetan piama dainkubainkanwen, ana jatube mapuamadan. 12 Jaska ikunwanbuma ikaibudan, jaska nukun dayamaki, nun jatu unanti wapananan. Diosun besti ikunwanbuma jatu unanxun kupixanikiki. Jakia nukun dayadan, Jesús ikunwainbu nuku inun matun man atiduki, unanti watan jatu kupikin pewakinan. Jaskaken ja juni jawen ibuan ainbe jiwea chakabuken matube ichai menan nemakin taxnimadikanwen.

1 Corintios 6

1 Min jabetan ikunwain betsan mia chakabuwaya jaki sinatai min kayanameai jau matu dabe pewanun ¿jaskai ikunwainbu anu kama ikunwanbuma anu man kamismen? Jaskatimaki. 2 Cristo ana juaya man ikunwainbun jabetan yuda dasibi man unanti waxanaidan, ¿man unanmamen? Man jatu jaska waxanaiwen taexun natiandi ikunwain dabe sinatai jawada kayanameaibu jau medabewanunbun ikunwanbuma anu jatu yunuama matumebi ja dabe pewakin ¿man unanti watidumamen? Matunmebi unankin man pewatiduki. 3 Diosun nai tsumabun jawada chakabuwanibu nun jatu unanti waxanaiwen taexun Jesús ikunwainbu ja ikaibu chanima natian nun unanti wadiatiduki, jatu daewakin pewakinan. 4 Jaska ikunwanbuman shinanmis man dananmiswen taexun man ja ikaibu jau matu unanti wakin medabewanun ana ikunwanbuma anu kai jatuki ana chiti iyamakubainkanwen. 5 Ja inun, Jesús ikunwainbu ja ikaibu jau ikunwanbuman unanti wanunbun man yunumisbuwen taexun en matu dakewaii, jaskatimabiakenan. Matubudan, ¿matu anua unanepa betsa man jayamamen, jaska matu pewatidan? Man jayadiki. 7 Ikunwain betsan mia chakabuwaya ikunwanbuma anu man pewanun ika kakin matumebi jaskakainkin chakabujaidakin man kanekubainaii. Mia chakabuwabiaya ana jabebis manakunama tenekubainwen, jau ja besti inunan. Ikunwain betsan min jawada yumetsubiashinken ja shinanma ibubis bextekekanwen, ana jabebis yumetsuamadan. Man jaskaidan, peki. 8 Jakia matudan, man jaskamaki. Matubetan Jesús ikunwainbu janubi ichakawakin jatu bepadantan jatun jamapai bi man yumetsukunkainaii. 9 Tsuanda Diosun jancha ninkama chakabukubainmisbu nai anu Diosbe jiweama ixanaidan, man unaiin. Jaskaken man ikunwan kayabidiamakidi ibubis bepadamei padanananyamakanwen, man eska jusia jiweawen taeadan. Ja betsa betsapabu chutakin chutabaunmisbu inun, yushin damiwakin ja itsa betsa wabu bitan kenwanmisbu inun, juni ainyanbia ainbu betsa jawen ainma chutamisbu inun, ainbu beneyabia jawen benemabe chutanamemisbu inun, juni ainbu ikasi chutanamemisbu inun, ainbu dabe menamei chutanamei itsamisbu inun, jabu chakabui bextekeisbumadan, Diosbe jiweama ixankanikiki. 10 Ja inun, yumetsumisbu inun, jawada betsana uin kemujaidamisbu inun, paenmisbu inun, yupukunamisbu inun, yuda betsa padantan yumetsumisbu jabudi bextekeabumadi nai anu Diosbe jiweama ixankanikiki. 11 Matudan, betsabu ja ikaibu keska jiwebiakunkainkin Jesucristo man ikunwainbu nukun Xanen Ibu Jesucriston kushipa inun Diosun Yushin Pepatun kushipawen matu shinan betsa wamaya ikunwain betsan matu nashimabu matun chakabu detsis daxkia keska wakin medibi jabias besu keska wakin Diosun Yushin Pepatun matu pepawaniki. 12 Jawada Diosun nema keyuama ini en atidubia jawanda medabewakin en juinti ea kushipa wama en jeneaii. Jawada Diosun nemama en atidubia jawanda ea beyawatan ea yabutidudan, en jenediaii. Jesúsun ea yunua besti en axunkubainkatsis ikaii. 13 Jamen betsadan, piti pikin yaniwai nun jiwenun Diosun piti nuku waxuniki. Ja inun, nukun jatudan, jaki piti nanekin nun yaniwa jiwenun nukun jatu nuku waxuniki. Jabiaskabiaken betsatianan, piti inun nukun jatu ja dabe yama waxanikiki. Jaska inun, nukun yudadan, eskaki. Ninkakanwen. Nukun yudawenan, jawen jamapai betsa betspabube chutanametima Diosun nuku waniki. Jakia nukun Xanen Ibu Jesúsunaki, nukun yudadan. Na nukun yudawen nukun Xanen Ibu nun dayaxuntiduki. 14 Ja inun, nun mawa nukun yuda chaputima bestima jakia jaska nukun Xanen Ibu mawa Diosun bestenwanixun jawen kushipawendi nuku bestenwandiaxanikiki. 15 Diosun Moisés yuia kenekin: “Juni jawen ainbe jiweadan, yuda bestichai keskatiki”, akin jaska keneniwen taexun tsuabunda ainbu betsa ati wai jabe yuda bestichai keskakin jawena wamiski. Jakia nun Criston enabubia nukun yuda jabe nexebia jenetan ana nukun yuda betsa ibu wamakin nexenun ika atibe nexeidan, ana jaskakubainyamakanwen. 17 Jaskawen taea nukun Xanen Ibube nukun yushin nun nexea jawen shinan nun jayadan, jabe pe jiwekubainankanwen. 18 Cristo nuku mawaxunaya paka keska watan Diosun nuku ibu wakin Jesúsun yuda nuku waniki. Jawen Yushin Pepa nuku inan nukube dasia jiweawen taexun nukun yudadan, ana nukunamaki. Jaskaken nukun yuda medibi pe mekekin jawen Dios kenwanankanwen. Jamapai chakabu nun amis Diosun bechipaiamabiaken jakia ibubis nukunmebi chakabu aki nun chutanameaidan, nukun yuda ibubis nun chakabuwaii. Janua ainbu min ainma chutakin min yuda detsis keska wakin Diosun Yushinin jiwe man chakabuwaii, detsis keska wakinan. Jaskaken tsuabunda ainbu min ainma chutanun, iwanan, ja shinan jenetan ana jadi mapuyamakubainkanwen.

1 Corintios 7

1 Ea kene bemakin jawada man ea yukaima matu yuinun ninkakanwen. Junin ainbu bikatsi ikama inun chutakatsi ikamadan, jaska peki. 2 Jamen dasibibu chutanamekatsi ikidan, juni tibi jau medibi ainyanunbunwen. Jabiaskadiai ainbu tibidi jau medibi beneyadianunbunwen. Jamen man jaskabumadan, atimapa jiwei man chakabuskubaintidubuki. 3 Jaskakatsi ikama ainbube biakanantanan junin jawen jina yaushiama inun ainbundi jawen xebi yaushiamadi jau chutanamekubainunbunwen. 4 Ainbun xebidan, jawenabia jawen benenaki. Janua junin jinadan, jawen ainenaki. Jaskaken yaushidabeama jau jabe chutanamekubainunbunwen. 5 Jaskaken jabu dabe janchanamei petan matun mabu yaushiama man chutanametidubuki. Janua man Dios kenwain Diosbe man yubakatan man jabe janchayukatsis ikai ana menameyuama man itiduki. Janua keyutan ana man chutanametidubuki. Jamen man yubakai peama xaba ichapa kaya Satanásan matu padankin kanemakin matu chakabu watiduki, betsawen kemumakinan. 6 Na jaska matu yusinkinan: “Ainyankanwen, benayakanwen”, iwanan, yunuama inun en matu nemamadiki. 7 Eadan, aiunma jiwea en ainyankatsi ikamaki. Tsuabuda ea keska jiwetidubudan, jaska peki. Jamen Diosun juni tibi jaskas nukun aka nuku inanma betsa tibi nun ja dayaxunun nuku inanmiski, yunukinan. 8 Tsuada ainyandiama inun, jawen bene ma mawaima inun, jawen ain ma mawaimaken jaska ana shinanma jiwekatsis ikaibudan, jaska man pe meaidan, jabiaska jiwekubainkanwen, ea en jiwea keskaidan. 9 Ainyan inun beneya peken jau biakanankubainunbunwen. Jamen tsuabuda ainbuwen kemukin man shinan jeneama chutakatsis ikaidan, jau ainbu bikubainunbunwen. Ainbudi jau beneyadianunbunwen. 10 En shinanenma nukun Xanen Ibun ea yusiniwen en matu yunuaii, enawenmadan. Man ma biakanani jiweabukidi matu yusinun ninkakanwen. Ainbuaibuun, matun bene jenebainyamakanwen. 11 Jamen ikunwandabebiai man jawawenda taea man ma jenenameyuadan, shinan betsa watan man ana jaki nukutidu inun man jaki nukukatsi ikama ana beneyayamakanwen. Junibuun, matun ain sinayukainkenan, ja shinankin jene kayabiyamakubainkanwen. 12 Jaska tibi man ainyan inun beneya man jiweabu matu shinankin jaska nukun Xanen Ibun yunuama ibianiken jaska matu tibikidi ean shinankin en matu yunuai ea ninkakanwen. Jesús ikunwandiama betsa ainyanbu inun betsa beneyabukidi eska jiwekanwen. Min ainen ikunwanmabia mibe jiwexun mia medabewakatsi ikaidan, nichinkin jeneyamakanwen. 13 Ja inun, min benen ikunwanmabia mibe jiwexun mia medabewakatsi ikaidan, nichinkin jeneyamadiakanwen. 14 Jaska inun, min benen ikunwanmabiaken min ma jabe biakananiwen taexun Diosun mia dananma jakia min ikunwainwen taexun min benen ikunwantiduken duawaikiki. Jabiaskadi wakin min ainen ikunwanmabiaken Diosun dananma jakia min ikunwainwen taexun min ainen ikunwantiduken duawadiaikiki. Juni inun ainbun Jesús ikunwanbuman bake yumediabumadan, medibi pepatidubumaki. Jakia junin Jesús ikunwain kasmai ainbun ikunwain kasmai ja dabe bakeya jatun bake yumediamadan, Dios jatuwen nuiaya jabun baken ikunwantiduki, Diosun duawaiwen taexunan. 15 Ainbuaibuun, min benewen min nuibiaya mia jenekatsis ikaidan, jaska watan min paxamatidudan, tsuan unanmaki. Junibuun, min ainen mia jenebainkatsis ikaya min jawen nuikin jaska watan min paxamatidudan, tsuan unanmadiki. Jaskawen taexun junin ikunwanyan jawen ainen jabetan ikunwankatsi ikama jamapai shadanun ika kayadan, junin jawa yuiamaken jau ainbu kanunwen. Jabiaskadiai ainbun ikunwanyan jawen benendi jabetan ikunwankatsi ikama jamapai shadanun ika kayadan, ainbun jawa yuiamaken jau juni kanunwen. Ikunwanma ma jaskakainken Diosun matu nemamabia ja man ikunwainwen taexun matu unanuma jiwemakatsis ikikiki. 17 Mae tibi anuxun ikunwainbu janu ichamisbu tibi anu kakunkaunkin jaska en yusinmis jabiaskadi matu yuinun ninkakanwen. Jaska bebunkidi man jaska beyawen jiwea nukun Xanen Ibun matu jiwemaxanun, iwanan, Diosun matu tibi katukin kenaniki, jaska Diosun jawen shinanen jaska matun jiwea matu betsawamani jawa ana shinanma jau man Jesús chiban bestikubainunan. 18 Ja inun, judiobu kaintan Jesús ikunwankin judiobun beya jau dananyamakubainunbunwen. Judiobuma kaintan Jesús ikunwankin judiobun beya jau chibandiayamakubainunbunwen. 19 Judiobun beya chibankin nun jina kubichi mextemis inun judiobun beya chibanmadan, nun jaskai jiwekin Dios benimawatidumaki. Jakia Diosun jancha besti chibankin nun Dios benimawatidubuki. 20 Jadatuda jiwea chibain min jawen jiwekatsis ikai anua Diosun matu tibi katunidan, ja beyawen Dios jiwexunkubainkanwen. 21 Ja inun, Diosun matu katudiama junin matu esclavo dayadu waken jawen bika teneyamawe. Jakia min tsumapan mia ana bikatsi ikama kasmai ibubis peiwen min paka mia nichianyan benimadi kainxanwen. 22 Jaska juni betsan esclavo dayadu man ibianiken nukun Xanen Ibun matu katuxun matun chakabu buakin matu jaibuwaiwen taea esclavobia Jesús man ikunwainwen taea man yudan esclavoma keskaki. Jakia min tsuan esclavo dayadumabia Jesúsun mia katutan yunuawen taea matun shinanwen man jawen esclavo dayaduki, Cristonadan. 23 Jesucristo matu mawaxunkin matun chakabu matu buaxunaya Diosun ibuwakin jawena matu wakin biniwen taexun ana juni betsan matu esclavo wai keska wakin shinan betsa matu yusiainbudan, danankanwen, man Cristonawen taeadan. 24 Esclavo inun esclavoma man ebetan ikunwainbuun, man jaskadada jiwea Diosun matu katuni jawa jaskatan man betsatidumaki. Jabiaskas ikubainkanwen, man Dios chibainbudan. 25 Jamen betsadan, beneyadiabumakidi man ea yukaima jaskakidi nukun Xanen Ibun ea yunuamabia ewen dabanan ikin ea duawa jawen kushipawen yununikai en chintuanmawen taexun matukidi jaska en shinain matu yusinun ninkaidakanwen. 26 En shinanan, natian nun jiweatianan, nun bika teneaii. Jaskawen taea jaskadada man bestibu jiweadan, jabiaskayukanwen. 27 Tsuada man ainyanan, matun ain nichinyamakanwen. Tsuada man aiunma ainbu benayamakanwen. 28 Jamen man ainyandiama ainyainan, jawa chakabumaki. Ainbu beneyadiama beneyadiaidan, jawa chakabumadiki. Jaskabia man janu biakanaitianan, man bika tenetidu en matu nematidubia jaska man ikatsis ikai ibubis katukin shinankanwen. 29 En betsabu inun en puibuun, ma badi keyui kemaya ainyankin matun ainkidi besti shinanma nukun Xanen Ibudi shinankubainkanwen. 30 Minabu mawaken juinti nishma man kaxamisdan, jadan keyumiski. Jaska besti shinanma benima keyuismadan, nukun Xanen Ibu anu bestiki, jaska shinankanwen. Jamen betsadan, beyusi man shinan chankanbiamisdan, ja dikabi keyumiski. Ja inun, betsabu man mabu ichapayabia ja shinanma Jesús dasibi mabu ibudi jakimayamakubainkanwen. 31 Jaskadada na mai anu dayakin mabu jayai inun mabu jayama man jaskai jiweadan, ana jaska tibiwen benimayamakubainkanwen. Jatiada nukun Xanen Ibu Jesús juaitian na jaska nun jaya tibi dasibi yamawaxanikiki. Jaska shinankanwen. 32 Jaskawen taea man ana bika tenei itimaskayamanunbun en matu yuiai ninkakanwen. Tsuabuda aiunmabun jawen Xanen Ibu Jesús dayaxunkin ja besti chibankin benimawatiduki. 33 Jamen ainyanbun jawen ain medabewakin jamapai tibi akin jawen Xanen Ibu inun jawen ain dikabi benimawatiduki. Jaska inun, beneyabun jawen bene medabewakin jamapai tibi akin jawen Xanen Ibu inun jawen bene dikabi benimawatiduki, ja dabetun jaska wakinan. Jakia ainbu ewa ana beneumatun inun chipash beneyadiama jawen Xanen Ibu Jesús besti dayaxuni jasnun ika jawen yudawen inun jawen juintiwen benimatidubuki. 35 Nemakin matun jiwea bextekin ana bikawakin itimaska wakatsi ikama jau man unanuma jiwenunbun matu medabewa bestikatsis ikin nukun Xanen Ibu besti matu duawamanun ixun jaska en shinain en matu yuiaii. 36 Tsuanda bebunkidi jatun ainbu bake ja juni bimakatsi yubaima ma ja dabetan Jesús ikunwainbu ma pekenan, bechipainamedabeidan, ma ainyain inun beneyatidubuki, jawa chakabuwamadan. 37 Jakia betsadan, tsuanda jatun juni baken ainbu shinankin bitidubia ibubis jaska shinanmadan, jawen shinan mestenwantan Jesús besti dayaxunun ikaidan, jau ainyanyamanunwen. Jaska shinain, peki. 38 Janua ja jatu yubaimabube ainyain inun beneyai biakanantan medabenainan, pediki. Jakia aiunma jiwea inun beneuma jiweadan, pejaidatiduki, en jancha chibainan. 39 Jamen ainbun ikunwain jawen bene jiweken dapaxkama jabe jau jiwenunwen. Jawen bene mawaya ana beneuma keska jiwea beneyakatsis iki ikunwain betsa benewatiduki. 40 Jamen ainbu jawen bene mawaken ana bene betsa bikatsi ikama ikunwan besti benimai jiwetiduki. Jaska Diosun Yushin Pepatun ea shinanmaya jaska shinankin en matu yusiaiin.

1 Corintios 8

1 En betsabu inun en puibuun, man ea kene bemakin ja yuinaka detexun dami yushin nami inantan pikin matu pimakatsis ikaibukidi man ea yukaima matu yuinun ea ninkakanwen. Ja nami dami yushin kenwankin inanmisbu pidan, jawa chakabumaki. Chanima jaskabiaken jakia ikunwainbu betsa babubu ja nami pikin man jatu uinma ana babutidubuki, pi man keainwen taeadan, jaskakin tsua kushipawakin man jatu medabewatidumaki, man nui jayamadan. 2 Tsuanda jaska tibi aki: “En unan keyuaii”, man ibiaidan, jaskai unanepati kayabi man unan keyudiamaki. 3 Jamen tsuabunda Dios bechipaikin duawakin jawen yunuti akaibudan, jadan, Diosun jatu unainkiki. 4 Yushin dami kenwanti betsa kenwankin jawen kenwanti nami inananainbu bitan man piaibudan, jaskadan nun unandiaii. Jawen kenwanti yushin dami jiwea jayama inun jawa kushipa jayamajaidaki. Jakia nukun mekenika Dios bestichai jiwea nun unaiin. 5 Jesús ikunwanbuman yushin kushipa betsa betsapa nai anua inun mai anua jayakiaki, iwanan, jabun shinankin kenwanmisbuki. Kanekin dios ichapa inun yushin xanen ibu ichapa shinankin ikunwanmisbuki. 6 Jamen nukubun ikunwankinan, nukun Epa Dios bestitun dasibi bawani inun nuku jatun damiwani nun jawen jiweaki. Ja inun, Xanen Ibu bestichai nun jayaki, Jesucristodan. Jawen taexundi Jesúsun jawen Epa Diosbetan dasibi damiwakin keyuniwen nun jiwediaki, nukubudan. 7 Chanima jaska tibi nukun Epa Diosun dami wani tsuan tapin keyuamaki. Jaskawen taea Jesús man ma ikunwanbiai betsabun yushin dami betsa jawen kenwanti namikidi piaibu ninkakin xabakabi man unandiabumaki. Yushin dami betsa kenwankin jawen kenwanti piti pikin: “Nukun yushin dami betsa nun duawaii”, iwanan, apaunibu ana shinankin jamapai nami nun piaiwen taexun Dios nun duawatidumaki, iwanan, pikin nukunmebi pepama inun piama nun pepamadiki. Yushin dami betsa kenwankin man ma beyawanidan, jatiditun matubetan Jesús ikunwankin yushin dami betsa jawen kenwanti nami pikin jaska jawen kushipa yukapaunibu jakimama shinain juinti babukubainkanikiki. 9 Jamen yushin dami betsa jawen kenwanti nami jawa jayama unankin jawa dateama pikin ikunwain betsabu juinti xubu man jatu uinma matu uintan chintunkin kanetidubuki. Matu yusinun ninkakanwen. 10 Yushin dami betsa kenwanti jiwe anuxun man ikunwainbu kushipabun piaya ikunwain betsa babubun matu uinkin jaska yushin dami betsa kenwankin jenebianixun man ana jawen kushipakidi shinain dabanen jabundi jawen kushipatikidi pinun ixun shinantidubuki. 11 Jaskaken matunan, matun shinanwen besti unanepabiakin yushin dami betsa jawen kenwanti nami pikin ikunwain juinti xubu jabudi Jesucristo jatu mawaxunbianiken man jatu benutiduki. 12 Jaska wakin Cristonabu juinti babubu jatun shinan chakabuwamakin man Cristo chakabuwadiaii. 13 Jaskakenan, eanan, ja nami betsa pikin en betsabu en kanematidu shinankinan, ana jatu kanemakatsi ikama ja nami en ana metidumajaidaki, jatu chakabuwakatsi ikamadan.

1 Corintios 9

1 Jamen enakididi matu yuinun ninkakanwen. Damasco baiwen en kai Jesús janu eki nukutan ea uinmashinxun nukun Xanen Ibun jawen tsuma kushipaya betsa ea wakin ea yununiwen taexun tsuan ea yunuamawen taea jaska matu anu en dayai kaxun nukun Xanen Ibun daya en matu uinmakin Diosun kaka pepa matu yusinkubaunkin man Corinto anuabu Jesús en matu ikunwanmaniwen taexun en Jesúsun kushipaya betsabu keska jabias daya en jayabiaken matun man ea danantidubumaki. 2 Mae betsa anuabun ea unanti watan: “Jadan, Jesúsun kushipaya betsamaki”, akin ea dananbiaibun matunan, en matu yusian nukun Xanen Ibu ikunwantan man jaki dasiniwen taexun en Jesúsun kushipaya chanima man unaiin. 3 “¿Jaskakin Pablon nukun medabe bismamen?” iki ekidi janchaibu eska en jatuki chanimis matu yuinun ninkakanwen. 4 Ea inun Bernabén nun matu yusinkubainkin matu anua piti inun nuxuti nun bitudubia nun matu ea aismaki. Jakia nun Jesúsun kushipayabuwen taea nukudi nun jaska ea itiduki. 5 Jesúsun kushipaya betsabu inun, nukun Xanen Ibun betsabu inun, Pedron yusinbaunkin jatun ain iyumisbu keska wakin nukundi ainbu nukubetan ikunwainbu nun iyudiatiduki. Nun jatu jaska wabainaya Jesúsun nuku yununiwen taexun jatuna bidiatidubuki. 6 Matu anu jaska Jesúsun kushipayabu betsa jaskabainaibu piti inankin tadi inankin janu jiweyununbun dintu betsa inankin man jatu medabewabiamis ¿ea inun Bernabé jaska wama nuku besti man nuku medabewamatidumamen? 7 Jakia soldadobu detenamei bukin ibubis jatun jamapai pakaisbumaki. Ja inun, uva bai anu dayakin jabun ja uva bimi pimisbuki. Ja inun, ina chaxu mekekubainmisbun jawen chuchu tsinitan amisbuki. 8 Jaska wakin yuda betsa betsapabu dayakin jatun jamapai bimisbu besti shinankin en matu yuiamaki. Jakia jawada Diosun nuku yusini matu yuinun ninkakanwen. 9 Moisin kenekin: “Min jemaintin anuxun min ina awan jawen taewen min xekiwan pema pema akin mia xemexunaya dispiwen kunexyamakanwen, jau pinunan”, aniki. Na ina awakidi kenenidan, jaska keska shinanti wakin 10 Dios nukuwendi nuiti Moisés jaska kenemaniki. Jakia mai pukinxun yunu banabu yunu ewatan kaniai tsekaxun betsa pimisbu keska wakin xekiwan xemenikatun xekiwan xemetan jatidi bumisbu keskai Dios dayaxuni nun nuitapayamanunbun medabewakin man nuku pakanunbun ina awakidi Diosun Moisés nun jawen dayakapabu nukukidi kenemaniki. 11 Jaskaken ana betsa matu yuinun ninkakanwen. Bai bana keska wakin Diosun jancha Jesúskidi nun matu yusinkubainaya nuku manakukin jawada man jaya piti kasmai tadi kasmai jiwe kasmai pei betsa man nuku dibiaki. 12 Yaushiama yusinan betsabu man pakamiski. Nukun dukun Jesucristokidi nun matu yusiain man ikunwainmawen taexun ichapa man nuku dibipakemiski. Na jaskakidi nun matu jaska wa matun yuikin: “Nuku yusinmisxun nukun pei bikin nuku pakamakin taewaikiki”, iwanan, nukukidi man shinan chakayamanunbun jawada man nuku dibia jawen nuiama Criston kakape besti man chibanunbun jawada man nuku dibia matu yukama nun jabiaska jiwekunkainaii. 13 Ja inun, Templo anuxun ja jabu dayanikabun yuda betsabun inankuin Dios inainbu ja nami menuxunkin jamapai betsa betsapa wakin jabianuxundi jatidi kuakin jatidi bikin jatun piti dasibi bixun jawenabu jatu pimamisbu man unaiin. 14 Jaska jabun amis keska wakin tsuabunda Jesúskidi kakape yusinkubainmisbun jabun jatun piti inun tadi inun pei man jatu inankubaintidubu nukun Xanen Ibun jabias jawen tsumabu jatu yununiki, jau betsabudi jabiawendi jiwekubainxanunbunan. Jaska keska shinankubainkanwen. 15 Na jaska tibi yunuti jayabiaken ja shinankin en matu jawa ea aismaki. Jaska inun, kene matu bumakin: “Matun jawada ea inankanwen”, en matu wakin yukamaki. Jaska en matu yuiai keska wakin ekidi shinan chakakin: “Pablo pakakin taewanankanwen”, iwanan, shinanyamaxankanwen. Man ea pakaisma keska besti ikubainkanwen. En matu yusianyan man ea jawa inainsma benimajaidai en keaiin. En jaskakunkainaidan, en bechipaijaidadiaii. Matu bedabinwankatsi ikama en jawaida mawakatsis ikaii. Eskaki, matu yuinun ninkakanwen. 16 Diosun ea katukin Jesúsun kushipaya ea wa jawen kakape yusinbauni en jawen kenun ea yunuama iniki. Jakia en shinanen akidan, en kentiduki. Jakia jaskama jawen kushipawen ea yunu yunu aka en akubainaii, enamawen taexunan. En yusianmaken Dios eki sinatai ewen benimama ixanikiki. 17 En shinanen Diosun kakape yusinbaunun, iwanan, emebi en akin taewaniwen taexun man ea dibikeanaii. Jakia en jaska en shinan medibi en akama Diosun ea kenatan ea chai putani ja en dayaxunxanun ea katukin nichiniken jaskakin matun jamapai tibi biantibiaken en tsua matu yukaismaki. 18 Matun man ea jaska waismaken tsuan ea pakama Diosun daya en akubainaya jaska en matu yusinmis Jesúsun kushipaya betsabu pakakin yusinan betsabu pakadiakin man ea pakaismaken jawen benimawatiwen Diosun ea manakumiski, ea shinan chankanwankinan. 19 En tsuan esclavo dayadumabia ichapabu Jesús jatu ikunwanmanun ika dasibibun esclavo dayadu jikini keskakin yuda tibi en jatu dayaxunkunkainaii. 20 Jakia pepanun, iwanan, Moisin yunuti inun jawen nemati en unanbiai ana jatun ea tsumamabiaken judiobu Jesús ikunwanmanun ika jatube dasitan jaska Moisin yunuti inun nemati chibanmisbu jatu yabuni jenemanun ika jatu keska en jiweyumiski. 21 Diosun yusian dananma Jesucriston yusian jeneama chibankubainkin judiobuma jabun Moisin yusian chibanbuma Jesús ikunwanmanun ika jatube jiwea jatun beya keska chibain en jatube jiwediamiski. 22 Ja inun, Jesús ikunwankatsis ibiai ikunwain kayabi idiama babubu medabewai kushipa wakatsi iki jatube jiwexun yusian bika yuiama jatu keskadi eadi babu keska en jiwemiski. Jesús ikunwainbu ichapabu Diosun jatu duawakin eadi jau ea duawaxanun, iwanan, jawen kakape yusinkubauni tsuabuda yuda betsa betsapa ikunwanmanun ika jaska jiweabu keska jatube jiwekunkaunkin en yusintanmiski, kaneamadan. Jaska tibi kakape en jatu yusinmiswen taea jabias nun chibanmiswen taexun jatubetan manakuti pepa en binunbadiaii. 24 Jamen matubudan, beyusi ichapa kushibaini jawaidabainaibu bestichaitun jatu binutan maemamis man unaiin. Ja bestichaitun jatu binukin keyutan jawada pe bimis keska wakin Jesús ikunwantan duawakin ninkajaidai chintuanma ja besti chibankubainkanwen, jaska keskai matu tibi man pe jiweawen taexun jau Diosun matun pepawen taexun matu manakuxanunan. 25 Beyuskin betsabu binutan ni pei maiti jawenduabia chapuxanai binun ika jamebi jawen yuda kushipa wakin jamapai piti tibi chakabuwamis piama jatun yuda pe mekemisbu keska wakin Diosun jawenabu manakuti jawa chapuisma matu inankin matu jiwekuinmaxanaiwen taexun matun shinan pe mekediakubainkanwen. 26 Ean en shinanan, kushikainkin en binukatsis ikai keskaki. Beyus betsai detenamekin betsa maemanun, iwanan, tsuanda mekenen kaneama detenamemisbu keska wakin ean Jesús chibankubainkin 27 jamapai chakabu en jayadi jenekin en juinti kushipa keska wakin en yuda en mekejaidaii, betsabu Jesucristo ikunwanmatan en manakuti pepa en benuyamaxanunan. Jesucristo besti chibain man pe jiweawen taexun matudi pepawen Diosun matu manakuxanikiki.

1 Corintios 10

1 En betsabu inun en puibuun, judiobun xenipabukidi jaska Diosun jatu wani man jakimayamaxanunbun matu shinanmanun ninkakanwen. Egipto anua kainbainaibun Diosun en xenipabu iyukin chi kuin puei maya kai anu butukaini jatube kai Ian Tashipa nuajaidabiaken jawen kushipawen jene paxkakin bai watan dasibi jatu pukemanikiaki. 2 Janua Diosun jatu yunua kuin pueaiwen inun, Ian Tashipa pukeaibuwen ja dabewen taea dasibibu Moiséski jau chiti inunbun Diosun jatu nashimabainikiaki. 3 Jaska inun, janu piti jayamaken nai anua piti Diosun jatu inankubaina dasibibun pidiakubainibukiaki. 4 Ja inun, en xenipabun unpax manujaidaibun jabiatundi mishki anua unpax tuexun jatu amani jatube kakin dasibibu unpax pepa amadiakubainikiaki, ja Yushin kushipa Cristo yuda kayabi jayadiama mishkiki damitan jatu amakinan. 5 Jaska wakin Diosun nai anua pitiwen inun unpaxwen jatu duawabia jawen jancha ninkabumawen taexun eskadabes pepabu dananmabia ichapabuki sinatakin janu jiweabumanu jatu ima atanbaunaya Egipto anua kainibu juni ewabus debui keyukubainibukiaki. 6 Na jaska dasibi Diosun jatu akubidanidan, jau chakabuwen nun kemuyamanunbun Diosun nuku yusinkin jaska jamapai chakabuwen en xenipabu kemui janu jiweabumanua debunibu nukundi xabakabi nun jawen unanxanunbun jatu akubainikiaki. 7 Januxun Moisin kenekin: “Oro ina awa bake damiwabu ja dami uin tsauxun pi inun mabex aki benibaun beyuskin ja dami kenwanibuki”, jatuki keneniki. Jaska judiobun dami betsa waxun kenwanibu keskadan, matundi ana jaska jusiayamadiakubainkanwen. 8 Jaska inun, Israelbu ainbu jatun ainmabe chutanameaibun Diosun jatu kupiaya xaba bestichaitian 23,000 debunibukiaki. Jatu keskakin ainbu nukun ain kayabima ana metaskayamakubainankanwen. 9 Ja inun, jatiditun Moisés ja akin Dios unanti wakin yuikin: “¿Jaskakin min nenu nuku iweima ikai?” iwanan, yuikin: “Piti jayamaki. Unpax jayamaki. Ja inun, piti nai anuadan, nismaki”, iwanan, Dios unanti waibun dunu midima Diosun jatu pima debunibukiaki. Jaskanibu keskakin nukundi Cristo unanti wayamanankanwen, mesekidan. 10 Ja inun, jatiditun Moisés inun Aarón june jaki ja ikin yuainbuwen taexun nai tsuma Diosun jatu tenanmanikiaki. Jaskanibu keskakin Diosdi xabakabi jaki ja ikin yuanyamakubainankanwen. 11 En xenipabu chakabukubidanaibu Diosun jaskaibu jatu kupinikidi jau jabiaskadi nun iyamaxanunbun bebunkidi jaska ikaibukidi Diosun jancha nuku kenexunibuki, nukudi badi jawen jenei keyuaitian jiwea nun jaskadiayamaxanunbunan. 12 Jatu jaska waniwen taexun tsuabunda: “Jesús chibankin duawai en chintuanmaki”, iki keanma mestentan jau uindakubainunbunwen, chakabu tibi juayadan. 13 Tsuabunda jawada chakabu ma juni man mediama inun chakabujaidatun matu achima ana matu achimakatsis ikai nukun yuda babun nun tenetidumadan, shinankanwen. Jaskawen taexunan, min yuda babubiaken Dios putama jaki chiti ikubainkanwen, nuku babu watan jau nuku bika tenemakin jaska tsuan tenetiduma nun jaskatan binutidumaki. Matu jaska tenemabiaya jawen bashikuama Diosun jawendi jawen kushipa matu unanmakin matu jawen taxnimakin matu binumaxanikiki, chakabu tenekin man binuaiwen taexunan. 14 En betsabu inun en puibuun, Diosun jaskawen matu mekekatsis ikaiwen taea yushin dami betsa chakabuken kenwain ana jadi buyamakanwen, man ma Cristo jayadan. 15 Na eska matukidi jancha yuikinan, man juni unanepatan matumebi unantinantan man shinantidubu en matu yuiaii. 16 Nukun betsabube ichatan jatubetan medibi uva bimi jene watan akin Cristo nuku mawaxuni shinanmatidan, shinankin nun amiski, Dios kenwankinan. Ja inun, misi tunke tunke axun nuku mawaxunkin Cristo jawen yuda nuku inankuini ja misi jawen shinanmati nun pidiamiski. 17 Nun Jesús ikunwainbu nun yuda betsa betsapabia dasibibun ja misi nun pimisbuwen taeadan, Jesús nuku mawaxuni shinain nun jabias yudabuki. 18 Israelbukidi matu yuinun ninkaidakanwen. Jabun jawen chakabuwen taexun kenwanti piti Dios inanbu nami texe Templo anu dayanikabun buxun pimisbudan, jabia dabetan Dios kenwankanikiki, na jabun inainbu inun Templo anu dayamisbunan. 19 Jakia yushin dami betsa kenwainan, dami jawauma inun jawen kenwanti piti jawauma nun unaiin, nukubunan. Jakia jabun shinanen ja yushin dami kenwainbudan, unanma jaska shinainbudan, jayaki. 20 Eskaki. Matu yuinun ninkakanwen. Dios ikunwanbuman yushin dami betsa jawen kenwanti piti yushin chakabu inankin Epa Dios inanbumaki. Jaskawen taexun yushin chakabu kenwainbubetan jawen kenwanti piti piama jatubetan kenwandiayamakanwen. 21 Ja inun, Dios kenwankin Jesús nuku mawaxuni shinanmati nuxuti akatsis ikin yushin dami betsa jawen kenwanti nuxuti inainbu ayamakanwen. Jesúsun yuda shinanmati misi pikatsis ikin yushin dami betsa jawen kenwanti inainbu piyamadiakanwen. Jaska inun, ma Dios kenwanbiai ana jusikain yushin dami betsa kenwantimajaidaki, chakabu idumai keskaidan. 22 Ja inun, ¿yushin dami betsa kenwankin Dios daka man sinatamanun, iwanan, aki ikai? ¿Matun kushipawenan, man Dios binuamen? Jaska yushin dami betsa kenwankin man jusia akeakeaidan, ana jaska tibi akin Dios sinatamayamakanwen. 23 Tsuanda jamapai tibi atidudan, tsuan jatu nemamaki. Jaskadan, chanimaki. Jaskabia nuku medabewatidumaki. Jaska shadabudan, en jeneaii. Dasibi tsuan nuku nemama nun atidubia ikunwainbu dasibi medabewamadan, jenediatiki. 24 Jamen jamapai pepa bikin ja dukun matuna binun ika ana jatu maemai nashui ikama jakia yuda betsabu dukuntun jau katuyununbun pes ikama manakubainkanwen. 25 Jaska inun, betsadan, mai dasibi Diosunaki. Ja inun, dasibi betsa betsapa mai anua damiwanidan, jawenadiki. Jaskaken nami inanmisbu jiwe anua nami bi yuka iki: “Nadan, ¿yushin dami betsa jawen kenwanti namimen?” iwanan, tapinkin tsua yukai meseama bitan pikubainkanwen. 27 Jamen ikunwanbuman matu jaibuwatan pimakatsi ikin matu iabu man kakatsi ikai namikidi yuka ikama jaska jatun piti matu kainmaxuna shinan chakama jatubetan man pitidubuki. 28 Jakia betsan mia bebunkidi yuikin: “Na namidan, yushin dami betsa jawen kenwanti namiki”, matu waya jawen juinti babu ana babu wakatsi ikama jawen nuikin ja nami piyamakanwen. 29 Yushin dami betsa jawen kenwanti tsuabunda man nami piadan, matumebi man chakabumaki. Jaskabiakin ikunwain betsa juinti babuwen nuikin ja nami jatu medabewakin man pitiduma en matu yuiaii. Jaskadada Diosun ea nemamaken en pitiduki. Jakia yuda betsa en uinmachakaiwen taexun ena pemaki. Dios kenwantan jamapai tibi en pibia pebiaken jabu jatu mesewakatsi ikama dasibiwen Dios duawanun, iwanan, en ana jaska tibi meamaki. 31 Jamapai pikin nuxuti akin jamapai betsa betsapa akinan, Dios duawanun, iwanan, akubainkanwen. 32 Jaska jamapai tibi akin jawada danainbu jatun bedubi akin jatu uinmachakayamakanwen, judiobu kasmai judiobuma kasmai ikunwain betsabu jiweabudan. 33 Jamen ea en shinanen ikidan, dasibibu medabewanun ika emebi jaska en shinain benama dasibi jatu kenwanmakin Jesús jatu ikunwanmanun ika jawada danainbu jenekin jaska dasibibu jiweabu en jatu medabewakubainaii.

1 Corintios 11

1 Jaska Cristo jiweni ean en mawai jiwemis keskai matundi en jiwemis ea mawai jiwekin eadi chibankubainkanwen. 2 En matu yusintani jabi chibain man chintuanmawen taexun benimakin en matu kenwaiin. 3 Jaskabia Diosun jancha ninkai ichatan Dios kenwankin jaska ainbuaibu jau ikubainunbun matu yuinun ninkakanwen. Ja dukunan, Criston junibu mekekin yunumiski. Junibundi jawen ain mekekin yunudiamisbuki. Jabiaskadi wakin Diosun Cristo mekekin yunudiamiski. 4 Jakia juni betsan jatun maiti mabikiama sawea Diosbe janchai kasmai Diosun jancha jatu yusinkinan, Cristo duawama ichakawaikiki. 5 Jakia ainbu betsandi jawen buxka mayabukuama Diosbe janchai kasmai Diosun jancha jatu yusinkinan, jawen bene duawama ichakawadiaikiki, jawen bu maxtekei keyua mankua nia keskakinan. 6 Jaskawen taea mayabukukatsi ikamadan, jau maxtekei keyununbunwen. Jamen man dakei maxtekei keyukatsi ikamadan, bachi tuax ewapawen mayabukukubainkanwen. 7 Jamen junidan, jawawen jawen buxka mayabukutidubumaki, Diosun juni ja dukun damiwakin jawen kushipa unanti wati ja itsa Diosun juni waniwen taeadan. Jakia ainbudan, junibu itsa Diosun jatu waniki, jau jawen benen kushipayakin duawanunbunan. 8 Ja dukun juni damiwatan janubi jawen pishi bitan ainbu damiwaniki. Ainbu anua jawen pishi bitan juni damiwama inikiaki. 9 Juni damiwakin ainbun jau benewanun, iwanan, damiwama iniki. Jakia ainbu damiwakinan, junin bitan jau ainwanxanun, iwanan, damiwaxuniki. 10 Jaskawen taexun junin jawen ain mekemiswen taexun ainbun Dios kenwankin jawen jancha xabakabi yuikin jatun buxka junekin tadi tuaxwen jau mayabukukubainunbunwen, jawen benen kushipa unanmati wakin duawaidan, jaska wakin Diosun nai tsumabun jatun Xanen Ibu duawamisbu jatu keska wakinan. 11 Jaskaken nun Jesús ikunwainbudan, junibus ainbuuma jiwetidubumaki. Ainbusdi junibuuma jiwetidubumadiki, ja dabe paxkatan jawawen jaskatidubumawen taeadan. 12 Jaskawen taexun shinankanwen. Chanima junin pishi bixun Diosun damiwakin ainbu wanikiaki. Jaska inun, jabias ainbu anuadi juni inun ainbu bake kainmisbuki. Jaska dabes dukun Diosun jatu damiwaniwen taea yuda dasibi jiwebaunabuki. 13 Jamen betsadan, ainbu Diosbe janchaidan, ¿jawen buxka tadi tuaxwen mayabukuama itimen? ¿Mayabukutan iti daka? Matunmebi shinankanwen. 14 Jaska inun, ainbu itsai junin bu chaipa waidan, jaska nukun jiwea nuku wabiani ibubis betsai daketapai bu chaipayai nun jawen daketidubuki. 15 Jamen ainbuaibudan, jatun bu chaipa wai jawenduakin jatun bu beneai mexteama jau bu chaipanunbunwen, mayabukui keskaidan. 16 Na yusianwen man ja ikatsis ikaidan, ja ikanwen. Jakia na jaska en matu yusiainan, jabias keskadi Jesús ikunwainbu ichamisbu tibi anuxundi jabiaskadi shinankin yusinkanikiki. 17 Na en matu kenexun bumaiwen matu ja akin chitenun ninkakanwen. Ikunwainbu betsabube ichatan pewama man jatu ichakawaiwen taexun en matu kenwanmaki. 18 Ja dukun matukidia juxun ea yuiabu en ninkaidan, man ikunwainbu ichaidan, man xukui paxkakanikiaki. Jaska chanima paxkatan man pewaidan, man jaskaiwen taexun eskadabes en matukidi ikunwaiin. 19 Matunmebi paxkai man unantinankeakeaidan, jaskatimaki. 20 Ikunwainbu ichaxun pibiakin yuda betsabun bebunkidi jabun piti bexun paxkama jawaida keyuaibun ja jabu piti eskadabes jaya buniaibun janua betsabu paenkin jaska tibi wakin nukun Xanen Ibu nuku mawaxuni shinanmati piti pinun, iwanan, man jaska shinanbetanan akamaki, jaska watimabiakenan. 22 Matun jiwe anu piti jayamaken ikaskin bebunkidi yaniwakatsi ikama ja piti bawabidan bexun dabukun jatu paxkaxunkin inankatsis ikama yaushikin jawaida keyukin ikunwainbu betsan piti eskadabes beabu jatu dakewakin Jesús ikunwainbu dabinwankin Jesús nuku mawaxuni shinanmati piti pinun ikaibu man jatu dakewaibu matukidi yui benimakin en matu kenwantidumaki. 23 Jesús nuku mawaxuni shinanmatikidi nukun Xanen Ibun ea yusini en matudi yusintani unanbiakin man akin pewamawen taea en matu kenwanmaki. Ana matu yuinun ninkakanwen. Jabias meshutiandi Judasin Jesús jatu achimakatsi ikaya jatubetan pikin Jesúsun misi bitan tsumaxun 24 Dios kenwantan misi namakis tunketan jawen kushipayabu inankin yuikin: “Nadan, en yudaki. Matuwen dabanen matu mawaxunkin en yuda en matu inanxanai keskaki. Pikanwen. Ea shinanbetanan jabiaskadi akubainxankanwen”, iwanan, 25 misi inun chaxuwan bake nami jatubetan pitan kencha uva vino mata tsumaxun Dios kenwantan jatu yuikin: “Yuba benawakin en matu mawaxuni kai shinanmati inankin na uva vino en matu amaidan, mawakin en jimi en matu jabaxunxanai keskaki. Ikunwainbube ichaxun ea shinanbetanan jabiaskadi akubainxankanwen”, jatu wanikiaki. 26 Jesús ana judiamaken jawen shinanmati misi pikin inun jawen shinanmati uva vino akin nukun Xanen Ibu nuku mawaxuni man jatu shinan benawamakubainxanaii, kaneamadan. 27 Jaskaken tsuabunda Jesús nuku mawaxuni shinanmati uva vino inun misi pikin jaska nukun Xanen Ibun shinanmati nuku waxuniki meseama jawen yuda inun jawen jimi achakai man ibubis atimapakubainkanaii. 28 Matunmebi ibubis matun shinan pe unantan jawa chakabu jayama man pitiduki. Jamen chakabu pewadiamatunan, man piyutidumaki. Man jawadashina matun shinan man pewadiamadan, ¿jaskakin eistan Jesúsun yuda jawen jaskakatsi man piai? Man shinanma jaki meseama piaiwen taexun Diosun matu kupixanikiki. 30 Ikunwainbun jaska kanemisbuwen taea matumebi betsa betsapa babui betsabudi isin betsa tenei betsabudi man debukubainkanaii. 31 Nukun shinan ibubis pewai nun ma unanti waken nukun Xanen Ibun nuku kupiama ixanikiki. 32 Jakia nukun Xanen Ibun nukun yuda kupikinan, nuku jawen tapinmanun, iwanan, nuku akikiki. Nuku kupibiatan ja Jesús ikunwanbumabe nuku tenan kayabiama ixanikiki. 33 Jaskaken en betsabu inun en puibuun, ikunwainbu betsabubetan pikin Jesús nuku mawaxuni shinanmati man pikatsis iki bunijaidakin matun jiwe anuxun bebunkidi pitan jatube ichakubainxankanwen. Januxun jatubetan pi matun betsabu manakin jawaida piyamakanwen. Man jaska wakin ana kaneamaken Diosun matu kupiama ixanikiki. Ana betsakidi man ea kenexunimadan, matun mae anu kaxun jaska man ikai pewakin en matu yusin kaxanaii.

1 Corintios 12

1 En betsabu inun en puibuun, jaska Diosun Yushin Pepatun matu tibiki jikitan jawen aka kushipa tibi matu amamiskidi jau man tapin pewanunbun matu yuinun ninkakanwen. 2 Jesús man ikunwandiama yushin chakabun ja dami betsa chakabu jiwea jayama inun jancha jayamatun jawa shinanma jaskati dabanen matu iyua man kenwankubainidan, jaskadan, man unaiin. 3 Jamen betsadan, Diosun Yushin Pepa jayatun jawen jancha yuixunikan Jesús yuputidumajaidaki. Ja inun, yuda betsandi chanima yuikin: “Jesucristo en Xanen Ibuki”, iwanan, yuitidumaki, Yushin Pepatun kushipawen medabewamawen taeadan. Jaskaki, shinaindakanwen. 4 Janua nun ikunwainbu tibi nun jawen kushipanamei inun nun medabenamenunbun Yushin Pepatun jawen kushipa betsa tibi nuku yunua akeakekin jabias Yushinin nuku yunumiski. 5 Ja inun, medabenanti betsa betsapa nuku akeakekinan, jabias Xanen Ibu Jesucriston nuku tibi nuku yunumiski. 6 Epa Dios nun dayaxunaidan, jaska nuku tibitun jawen daya nun axuain betsa betsapa nuku tibiwen kainmamiski. Jaska wakin jabias Epa Diosun nuku amakin jawen kushipawen nun jawenabu nuku tibi yunua akeakemiski. 7 Diosun nuku yunukin chanima xabakabi jawen Yushin Pepawen nuku tibi medabenanti shadawakin ikunwainbu dasibibu paxkatima wakin nuku yunua akeakemiski. 8 Yushin Pepawen yuda bestibu tibi jawen kushipa yunukin Diosun shinanwen xabakabi jau janchanunbun unanepa kayabibu jatu wamiski. Jabias Yushinwen bestibu tibi xabakabi pe yusinti shadawakin ichapa unanjaidaibu yusinanbu jatu wadiamiski. 9 Betsa jabias Yushinwen jawen kushipa yunukin jawa dateama shinan betsa betsapama ikunjaidawanikabu wakin betsa isin teneaibu jatu kaya wakin xuxawanika wakinan, 10 betsa jaska tsuan atiduma jawen kushipa unanmati dami betsa betsapa wanikabu wakin betsa jadatuda yushin chanima chaniai inun jadatuda yushin chani chakai unantidubu jatu wakin betsa jancha tapindiamawen janchatidubu wakin betsandi jabun jancha ninkatan matun janchawen jatu xabakabi maewaxunika wakin Diosun nuku tibi yunua akeakediamiski, 11 jaska tibi nuku wakin Diosun Yushin Pepatun jawen kushipawen Diosun daya nuku amakin jaska bechipaiai keska yuda tibi jawen kushipa yunua akeakekinan. 12 Nukun yuda bestichaibia nukun pabu tibi tsamia akeakeadan, dasibidan, yuda bestichaiki. Jaska keskai nun Cristo ikunwain betsa betsapabia nun jawen yuda bestichai keskaki. Eskaki, matu yuinun ninkakanwen. 13 Jabiaskadi wakin nun jabun ikunwain tibi judiobu inun judiobuma inun, esclavo dayadu inun tsuan dayaduman nun Jesús ikunwanyan nuku duawakin jabias Yushin Pepa Diosun ma nuku inan akeakeken ikunwain betsabuki dasinun nun ikaya jenewen nuku nashimabu ja Yushinin nukun yuda bestichai keska wamiski. 14 Jaska keskadan, nukun pabu paxka tibi jayamaki. Jakia pabu midima nun jayaki. Jaska matu yuinun ninkakanwen. 15 Januxun nukun taen meken shinankin yuikin: “En mekenmawen taea en jawen yudamaki”, iwanan, yuibiaya dasibi ja yudaki tsamiaki. 16 Ja inun, pabinkin bedu shinankin yuikin: “En bedumawen taea en jawen yudamaki”, iwanan, yuibiaya dasibi ja yudaki tsamidiaki. 17 Yuda dasibi beduskenan, ¿jawawen ninkatidubumen? Jaska inun, yuda dasibi pabinkiskenan, ¿jawawen xetetidubumen? Yuda pabu tibi jawen daya jaya keska ikunwain tibi jawen daya jayadiki. 18 Januxun nuku tibi Diosun katutan jaska bechipaiai keska wakin nun ja dayaxununbun jaska daya nuku yunua akeakemiski, yuda pabu tibi keska wakinan. 19 Nukun pabu tibi nun bestichaiyadan, nun yudauma ikeanaii. 20 Jakia chanima nukun punyan inun nukun kishi inun nukun tae inun nukun buxka inun dasibi betsa betsapa nun jayadan, nun yuda bestichai jayaki. 21 Ja inun, bedun meken yuikinan: “En mia jayakatsi ikamaki”, atidumaki. Ja inun, buxkapandi tae yuikin: “En mia jayakatsi ikamaki”, atidumadiki. 22 Jaskadada dasibi ikunwainbu nun medabenamemis yusinkin nukun yuda kayabikidi yusinkin en matu ninkamaidan, ea ninkakanwen. Jawada nukun yuda anu nebiaken nun shinainsmadan, nukun mentsis inun nukun beshpi inun nukun dekin inun nukun bu inun nukun dani ja tibi jayama nun bika tenei jiwetidubuki. 23 Jaska inun, dakekin jawada yuda betsabu nun uinmakatsi ikama yaushikin ja junenun ika tadi sawekin achimai nun jawenduamiski. 24 Jakia jawakida nukun yuda dakeama junekatsi ikama nun jawa bepuismaki. Jamen jawakida nukun yuda dakeai inun ibubis nun dakemis Diosun nuku achimakin jawendua nuku wamiski. 25 Jaska nukun yuda paxkaisma keskai ikunwainbu dasibi shinan betsa betsapa nun jayama jabiaskas nun shinainbu jabube duanamei ikunwain betsabu uinkin jatun jamapai tibi jayabumawen jatuwen nuikin nun medabenanunbun Diosun nuku katumakeakemiski. 26 Jaska inun, nukun pabu betsan jawada bika teneaya dasibi yuda isin tenemiski. Jaska keskadiai ikunwain betsa jawada chakabu teneaya dasibibun jabetan tenetidubuki. Ja inun, nukun pabu betsaki jawada jawendua nun sawemaya nukun yuda jidabi jawenduamiski. Jaska keskadiai ikunwain betsa tsuanda kenwankin duawaibun dasibi jawen nun benimamiski. 27 Jamen matu dasibi man yuda betsa tibibiaken Diosun Yushin Pepatun medibi tibi matu kushipa waya daya betsa betsapa Diosun matu yunua akeakeadan, man jabias Criston yuda keskabuki. 28 Jaska tibi nun jayanunbun Diosun jaska bechipaikin jawen daya tibi nuku yunukin ja dukun Jesúsun kushipayabu wakin ja kachu Diosun jancha kakape yuixunikabu wakin ja kachu yusinkin tapinmanikabu wakin janua ikunwain betsabu jabun tsuan atiduma dami wanikabu inun jabun isin teneaibu xuxawanikabu inun jabun medabewanikabu inun xanen ibu keska wakin yununikabu wakin januxun jancha betsa tapindiamawen janchatidubu wakin jaska tibi nuku yunua akeakeniki. 29 Nun dasibi jaskabia ikunwainbu tibi nun dasibi Jesúsun tsuma kushipayabuma man unaiin. Ja inun, dasibibudi Diosun jancha kakape yuixunikabumaki. Ja inun, dasibibundi yusinkin tapinmabumadiki. Ja inun, jaska tsuan atiduma dami wai dasibibundi atidubumaki. 30 Ja inun, dasibibundi isin teneaibu xuxawabuma inun dasibibundi jancha betsa tapindiamawen janchabuma inun dasibibundi jatun jancha nukun janchawen yuda betsabu yuixuntidubumadiki. Man jaska jaya tibi man unaiin. 31 Jaska tibi man jayawen taexun unankin matunabu medabewakubaini pe jiwekin jawen Yushin Pepatun kushipawen jawada pepa Diosun bechipaijaidai jayakatsis ikin yukakubainkanwen. Man jaskai pepai jiwetidubiaken jatun ja binua en matu yuiai ninkakanwen.

1 Corintios 13

1 Jaska jawen pepai jiwekunkaintidan, eska shinantiki. Jamapai yuda betsabun jancha tibiwen en janchatidu inun Diosun nai tsumabun janchawen en janchatidubia en jawa nuikipama janchaidan, jawada mane kushakin tain tain amisbu keska inun mane dabe tsumaxun tsakama tsakama abainkin juiyawamisbu mimawati keskaki, jawauma jamen janchawan bestidan. 2 Jaska inun, en Diosun kakape xabakabi yuinikabia inun Diosun shinan en unanbiamis inun jamapai betsa betsapa junea en unanjaidabiai inun Dios ikunjaidawakin mati en maewatidubia en nuikipama en jawamajaidaki. 3 Jaska inun, jamapai en jaya inantan jawen pei bitan ja nuitapai yumainbu pimai inun, Jesucristo ikunwankin en jawen kakape yusinkubaunaya juni betsan ea achixun en ninkai ea kuabiabudan, en nuikipamaken Diosun ea jawawen manakuama ixanikiki. 4 Nuikipa kayabi jayadan, eskaki. Ninkaidakanwen. Bika tenebiai pes ikama tenemisbuki. Ja inun, duapananmisbuki. Ja inun, jawada juni betsa jayawen nui kemuismaki. Ja inun, xanen ibubia: “Ea duawakanwen”, isbumaki. Ja inun, jawada pepa amisbukidi tsua yui jatunmebi keinsbumaki. 5 Jaska inun, metukin yuda betsabu dakewama janchai pemisbuki. Ja inun, jatun shinanens besti ikatsi isbumaki. Ja inun, jawaida sinataisbumaki. Ja inun, jawada jakidi chakabuwaimabu ana jas shinainsbumaki. 6 Ja inun, jawada wai chakabu akaibuwen benimaisbumaki. Chanima jawada pepa besti taxniaya uin jawen benimamisbuki. 7 Tsuabuda nui jayadan, bika tenemabiabu ana jatube kemanameama tene keyumiski. Ja inun, tsuabunda jatun jancha ikunwankatsi imisbuki, yui kaya keskakenan. Ja inun, jadatuda pepa kaiain manakubainmisbuki. Ja inun, jawada pepa tibi mei tenemisbuki. 8 Yudabun Diosun jancha xabakabi yuimisbu Diosun jatu jenemai inun, yuda betsabudi jancha tapindiamawen janchai Diosun jatu jenemaxanai inun, jamapai shadabu unankin keyubiakubainshinabu jaska tibi Diosun yamawaxanikiki. Jakia Jesúswen taea nuikipabu betsawen nuikin medabewakin jeneisbuma jaska besti keyuama ixankanikiki. 9 Natian Diosun jancha eskadabes tapintan nun unaiin. Jakia Dios janchaxunkin nun yusinbiai mawaida nun kati akin keyuamaki. Jadan, keyuxanikiki. 10 Jaskaken Jesús jabi ma juken dasibi januxun ana juneamaken jakidi tapinkin nun unankin keyuxanaii. 11 Eskaki. Ninkaidakanwen. Bake mishtinbun pexeishta unankin jawen janchawen yuikin jawen shinanen shinankin jawada bake mishtinbun unanmis eandi en unaniki. Jakia juni ewatan bakeishtan shinan jenetan juni ewan shinanen en shinanmiski. 12 Jaska inun, ja mane chaxa beisiti keskawen uinkin nukun yuda pe bexmas nun uinmiski. Jabiaskadi Diosun shinan pexeishta nun unanmisken Jesús ana juaya jaska Diosun en juinti unanmiswen eadi Diosbe beisinandabekin en unan bexmas wamis en unan keyuxanaii. 13 Ja inun, na shinan dabe inun besti keyuismaki, ikunwainan, yubakani dateama manatidan, nuikipa kayabidan. Na shinan dabe inun besti jatun binu keyuadan, nuikipa kayabiti bestiki.

1 Corintios 14

1 Ja dukun yuda betsabuwen duapai man nuitidu tapinkubainkin Diosun Yushin Pepatun kushipawen jawada Dios man dayaxunkatsis ikai yukakubainkanwen. Jakia Diosun Yushinin matu dayamai jau jawen jancha xabakabi Dios yuixunkin jawen yudabu yusinkubainkin jenetima yukakubainkanwen. 2 Yushin Pepatun jancha matu inan man jawen janchaidan, Dios man yuiaii. Man jaskabiai jawen jancha matu anua taxniai junea tsuan man jawa ninka pewatidubumaki. 3 Ja inun, tsuanda Diosun kakape Dios jatu yuixunkin jabun ja jancha ninkaiwen yuiaya ninkaidan, jawen jatu ja akin kushipawai inun, jawadawen dateai punu nukabu jatu benimawatidu inun daewakin jatu duawatidu yuiai ninkamisbuki. 4 Diosun jancha xabakabi yuixunikabun ikunwainbu ichapa yusinkin jawen jatu kushipa watibiaken jancha tapindiamawen jawen janchamawen janchai ibubis besti shinan chakanmisbuki, tsuan ninkamabiakenan. 5 Tsuabuda matun janchamawen Dios yuixuni man janchaya juni betsan matun janchawen jaska yuiai matu maewaxuanmadan, ja jancha taxniaiwen tsua medabewatidumaki. Jamen betsadan, matun janchamawen Diosun Yushin Pepatun matu janchamai peken matu dasibi man jaska janchai en bechipaiaii. Jakia Diosun jancha xabakabi yuixunkin ikunwainbu ichapa man kushipa wa pejaidaya Yushin Pepatun kushipawen ja dukun Diosun jancha yuixunti yukakubainkanwen. 6 Janua en betsabu inun en puibuun, matu anu yusin kaxun jancha man ninkatidumawen matu yusinkin jawa en matu pe medabewatidumaki. Matu jaska wama jawada Diosun ea unanmai inun jawada chanima en unain en matu yuitiduma inun jawen jancha en matuki chanitiduma inun jawada yusian betsawen en matu medabewatiduma iniki. 7 Ja inun, tepe dewe inun arpa jawen mimawati tapianmabia beyuskin mimawaidan, jawa dunkemakin jawendua wai unantidubumaki, jawen jui kaiainan. 8 Jaska inun, xanen ibun jabe sinatanamemis beaibun jau jawaida jawen soldadobu benunbun ichawakatsi juni betsa yunua jatu kenakin trompeta mawachakaya jaska ninkabiai soldadobu unantimas jawa ninkatan betidubumaki. 9 Jabiaska keskadiai matubu matun janchamawen xabakabi Jesúskidi man chanibiaya jawa matu ninkatidubumadiki, jawa man jatu yuiai dabanenan. Jaskaidan, jamen niwe besti taxnimai man janchakanaii. 10 Mai jidabi anu jiwebaunabu jancha betsa betsapa tibi jayabuki. Jaska inun, nawa betsa betsapabun jawena ninkatidubiaken 11 yuda betsabun ea janchawabiabu jatun janchawen jawada yuiai en ninkamaken: “Nawaki”, ika eki dakeaibun eadi: “Nawaki”, idiai eadi en jatuki dakemiski. 12 Jadatuda matun aka pepawen Yushin Pepatun matu medabewatidudan, ja jayakanwen, ikunwain tibidan. Jaskawen taexun Dios man dayaxunkatsis ikin ja dukun ikunwainbu betsabu medabewashadakatsi man ikaidan, jawen kushipa yukakubainkanwen. 13 Jaska inun, jancha matun janchamawen Yushinin matu janchamaidan, ichati jiwe anuxun yusiin janchakatsidan, bebunkidi Diosbe janchakubainkanwen, jau ibubis kasmai juni betsan matun jancha maewaxuntidu matu inanunan. 14 En janchawenma jancha betsawen en Diosbe janchakin kenwanyan en yushinin ja kenwanbiaya en shinan unanepawen emebi en jawa ninkatidumaki. 15 Jaskakenan, ¿jaskaxanpa? En daka eskati. Dios kenwankin en yushinwen inun en shinanendi en akaii. Jaska inun, Dios kenwain nawai en yushinwen inun en shinanendi en idiaii. 16 Dios kenwankin matun yushin bestiwen man akayadan, yuda betsabu matube ichaxun matun jancha ninkamawen taexun matubetan Dios kenwanpaibia jawa yuitidubumaki. 17 Ja inun, Dios kenwain jawenduabiaibun matube ichabun matubetan Dios kenwantidubumaki. 18 Ja jancha en janchama en ja tapindiamawen janchakin matu dasibi en binuawen taexun en Dios kenwaiin, 19 iwanan, ikunwain betsabube ichaxun ichapabu yusinun, iwanan, 10,000 ja jancha ea ninkabuma janchawen en yusinkatsi ikama jakia jancha xabakabi meken bestiti dasibibun ninkatidubu en yusinkatsis ikaii. 20 En betsabu inun en puibuun, matubunan, jaska bakeishtan jawa unanma shinanmis keska ana iyamakanwen. Jakia bake mishtinbu padananain chakabuwama imisbu keskai tsuabuda man ma ewadan, ana unainspama jaskakidi shinaindakubainkanwen. 21 Israelbu Judea anuabukidi Diosun Isaías yuikin: “Junibun jatun janchama Judea anuabu en jatu janchamaya nawan janchawen ekidi yuiaibu jabun jatun jancha ninkabiatan eadi chibanma ixankanikiki”, aka keneniki. 22 Jaskaken Yushin Pepatun janchamaya tsuada jancha betsawen janchaidan, jaska yudabun atiduma amakin jatun janchawen ninkakin ikunwandiabuma jatun shinan e itidubuki, jaskawen shinain janchai unanmadan. Jakia Diosun jancha jatun janchawen yusinkinan, jabun ma ikunwainbu medabewatiduki. Ikunwanbuman ja jancha ninkai eskadabes medabewadiatiduki. 23 Jaskaken matu dasibi ichatan Yushin Pepatun kushipawen jancha betsa tibiwen dasibibu janchakin man yuibaunaibun yuda betsa jaska janchatiduma inun ikunwanbuma jikixun man janchai ninkakin unanmabia yuikin: “Jesucristo ikunwainbu jadi jaska janchatimawen janchakanikiki”, iwanan, matu yuikin danantidubuki. 24 Jakia Diosun matu medabewaya matun janchawen man xabakabi jatu yusianyan yudabu ikunwanbuma jikixun ninkakin jatun shinan chakabu unankin ikunwanun, iwanan, jaska jiwemisbu unantan matubetan ikunwankatsis ikin shinan betsa watidubuki. 25 Jatun shinan chakabu junea xabakabi wamakin Diosun jatu unanmaya ana jawawen jaskatima datei Dios kenwanun ika danti iki beutan yuikin: “Chanima Dios matuki dasia jiweaki”, ixankanikiki. 26 En betsabu inun en puibuun, jaska man ikunwainbu ichatan jawada Diosun matu amai medabenain kushipai man eskakubainunbun matu yuinun ninkakanwen. Diosun matu tibi unanepa waya juni betsan Dios kenwankatsi ikidan, nawakanwen. Ja inun, juni betsandi yusinkatsi ikinan, yusintidubuki. Betsadi Diosun jawada dama unanmaxu chanikatsi ikidan, chanitiduki. Betsadi jatun janchamawen janchakatsis ikidan, jau jawen janchamawen janchanunwen. Betsan ja jancha yuiaya xabakabi jawen jancha maewaxunkin yuixunkatsis ikaidan, jau jatu maewaxuni janchanunwen. Jabu tibi jancha akeakekin unanxubida ikunwainbu medabenain man kushipanamekubaintidubuki. 27 Jakia Yushin Pepatun kushipawen matun janchamawen man janchakatsis ikaibudan, dabe kasmai dabe inun bestitun dukun man yuia akeakeaibu jabiatiandi juni betsa Yushin Pepatun kushipa jayatundi jau jatu maewakin xabakabi yuixunkubainunbunwen. 28 Jakia juni betsa Yushin kushipa jancha maewaxuntidu jayamaken jau tsuada Yushin Pepatun kushipa jancha betsawen janchai matu anu jayabia ichamisbu bebunua jau matu janchaxunyamanunwen. Jakia jamebi Dios kenwain janiada tsuan ninkama Diosbe janchatidubuki. 29 Jabiaskadi tibidi Dios yuixunikabun jawen jancha xabakabi yusiainbu yusinika dabe kasmai dabe inun bestitun jatun jawada yuitidubuki. Yusianyan yusinika betsabun ninkakin jawen jancha ¿jancha kayabimenkain? jau yukakin unankubainunbunwen. 30 Janua tsuada juni betsa matube icha tsauanua Diosun jawen jancha xabakabi taxnimakin yuimakatsi ikaya ja dukuntun yusinkin jau jawaida keyununwen, janua ja kachu betsandi jau anunwen. 31 Jaska wakin matu tibitun inun dasibitun jawada Diosun matu yuimakatsis ikai jawen jancha jatu yusinkin man akaya jaska tibi dasibun matu anua tapiin benimakubaintidubuki. 32 Man ichatan kenwainbu Dios unanuma jiweatun matu itimaska wakin jusimakatsi ikamawen taea man Diosun jawen jancha xabakabi yuixunmisbun matun kushipa meketan uinda jawen dayakubainkanwen. Jaskai nun ichai beyamis tibi ikunwainbu ichatan 34 juni yusinanbun yusinkin keyuaya junibun ninkatan yuka ikeakeaibun ja ichabu anua ainbuaibudi yuka ikatsis ibiai jau janchayamanunbunwen. Jawen benen mekeawen taea ainbuaibu jau pes tsaununbunwen, Diosun Moisés kenemakin jabiaskadi yununiwen taeadan. 35 Jawada yuka iti tenebai kaxun jawen jiwetanxun besti jawen bene kasmai jawen epa inun jawen juchi jau yukakubainunbunwen. 36 Diosun kakape yusinkin taewakin matu anua dukun taxnimama inibu man unaiin. Ja inun, junibun yusinkin matu anu besti yusianma idianibuki. 37 Jaskaken tsuabunda shinankin: “Diosun Yushin Pepa jaya jawen jancha en xabakabi yuixuntiduki”, iwanan, en kene uinkin: “Nukun Xanen Ibun Pablo nuku yusinmaniwen taea yusian pepaki”, iwanan, unanxankanikiki. 38 Jakia tsuanda en yusian dananyan Jesúsun ja yusinandi danandiaxanikiki. 39 Jaskaken en betsabu inun en puibuun, tsuada Diosun Yushin Pepatun kushipawen jancha jawen janchama janchakatsis ikai jatu nesewakin nemayamakanwen. Jakia Dios yuixunkin jawen jancha xabakabi jatu yusinkatsi ikinan, Dios yukakubainkanwen. 40 Janua ichatan Dios man kenwankatsis ikaidan, dasibi Diosun Yushin Pepatun kushipawen jawendua wakin jaska en matu yusinmis chibankin akubainkanwen.

1 Corintios 15

1 En betsabu inun en puibuun, Diosun kakape Jesúskidi en matu yusianyan ninkakin shinan chakayamakin unanxubida bechipaikin Jesús man ikunwanixun chibankin shinankubaini chintuanma man kushipakunkainaya ja kakapewen Diosun matu mekeawen taea mestentan man jamen ikunwanma ini unankin matu ana yuinun ninkaidakanwen. 3 Jaska dukun ean unankin tapinixun en matu yusintanidan, eskaki, ninkaidakanwen. Jaska Diosun jancha yuixunikabun kene tibiwen yuini keskai yusinkin: “Nukun chakabu buanun ika Mesías Cristo mawaxanikiki”, inibu jaska kenenibu meneni keska nun matu yusinkubaintaniki. 4 Ja inun, Jesús mawa maiwabu xaba dabe inun besti kaya Diosun bestenwanikiaki, jaska bebunkidi Diosun jancha yuixunikabun jakidi kenenibu keskadiaidan. 5 Jaska washinabu janua Simón Pedro, jawen kena betsa Cefasdan, jaki dukun Jesús taxnitan uinmatan janua jawen kushipaya 12 junibu jatudi uinmadianikiaki. 6 Januadi jawen betsa Santiago jakidi nukutan Jesúsun kushipaya betsabudi jabukidi nukutan jatu uinmashinken janua jabun chibankin ikunwanmisbu midimajaida 500 binuabutikidi Jesús jatuki nukutan uinmadianikiaki. Jatidi ma debua inun ichapa jiwediayuabuki. 8 Januxun Jesús ikunwainbu ichakawakin en jatu mesewakin itimaska wakubainaiwen taea en atimapa chakabubia Damascokidi en kaya jawen jenei eki nukui Jesús taxnitan ea uinmadianiki. En bake atimapa kaian kaunma jiwemis keska en ikaya jawen kushipaya betsa tsuabunda ea kenatidumabiaken en jawen tsuma betsabu kushipaya keska Jesúsun ea wani jatu keskabia en shinanan, en bexmaski. 10 Eadan, chanima en jawen tsuma kushipaya betsaki. Jaska ea wakatsi Diosun ea duawakin ea katunixun jamen ea katuama jawen daya akin Jesúsun kushipaya betsa dasibibu en jatu binumakubainaii. Jakia emebi dayama Diosun ea duawakin ea medabewaya en dayaxunkunkainaii. 11 Nun tsuabuda Jesúsun kushipaya betsabu inun ea nuku dasibibun Diosun Jesúskidi kakape nun matu yusinkubainaya ea kasmai juni betsabu matuki chaniaibun man Jesús ikunwankin taewaniki. 12 Jamen betsadan, Cristo mawashina Diosun bestenwanikidi nun matu yusinbiamisken ¿jaskakin: “Mawabun yuda ana besteanma ixanikiki”, iwanan, jatiditun shinankin Corinto anuxun yuimisbumen? Man jaska shinainbu matu ana yusinun ninkaidakanwen. 13 Mawabu jawen yuda ana besteanma ixanaibunan, ¿Cristodan, jawen yuda ana besteanma inidaka, man shinain? 14 Diosun Criston yuda ana bestenwanma inikenan, jaska Cristokidi jawen kakape nun yusinmisdan, jawama inun man Jesús chibainan, matun shinanwen man ikunwainan, jawamadi ikeanaii. 15 Ja inun, Diosun Criston yuda bestenwani nun jawen kushipayabun matu yusinkin mawabu jatun yuda ana besteanbuma ibiaxanaya jamen matuki chanii nukun janchawen matu padain nun chani chaka bestikunkainkeanaii, Dios jaska yubakabianiken nukunmebi jawen jancha betsa wakin Dios dananmaidan. 16 Mawabun jabun yuda besteanma ixanaya Cristodi Diosun bestenwanma idiakeaniki. 17 Jaska inun, Cristo besteanma iniken man Cristo ikunwain jawamawen taexun matun chakabu tsuan buama man jabiaskas jiwekeankanaii, jawa kushipa jayamawen taeadan. 18 Jaska inun, Cristo besteanma iniken Cristo ikunwainbu jamen mawatan benukeankanaii. 19 Ja inun, na jiweawen besti Cristo ikunwankin nun manakaibudan, nun nuitapachakayamakeanaii, jaska betsabun nuku danankin nukukidi shinantidubudan. 20 Jancha chanima matu yuinun ninkaidakanwen. Cristo mawashina ja dukun Diosun bestenwaniwen taea yudabudi mawakubainaibu jawen taeadi bestein keyuxankanikiki. 21 Adánen chakabuwakin yudabu dasibi mawati baiwaxuniki. Jaska keskadiwakin Cristo mawa ana bestenixun jabiawendi taea yudabu dasibi mawa bestenxankanikiki. 22 Adán ini keskadiai yudabu dasibi mawaxankanikiki. Jakia Cristo bestentan ana jiweniken jaska keskadiai yudabu ikunwain ana bestentan jiwediaxankanikiki. 23 Janua Cristo jawen yuda Diosun bestenwaniken ja jabun ikunwainbu jawenabu mawabu jaska Cristo ini keskai ana Cristo juaya dasibi jatun yuda Diosun bestenwankindi keyuxanikiki. 24 Janua dasibi pewakin keyunun ika Cristo Xanen Ibujaida juxun dasibi jatun kushipa tibi jatu mebinkin xanen ibu betsabu mitanumabu wakin dasibi yununika kushipabu yamawakin dasibi yushin yamawakin dasibi jawen jaibuaibuma maemakin yamawakin keyutan atimas jawen yudabu mawamis keyu maematan Cristo ana Xanen Ibuama jenetan Epa Dios besti yunua ja bestitun dasibi mekei Xanen Ibuxanikiki. 27 Dasibi Diosun damiwani Criston jatu maemamakin keyutan jaska jabe yubakai yuinameni jawen Epa Dioski xanen ibuama Epa Diosun ja damiwani mekekubainmisxun yunua Criston jatu maemakin binumatan dasibi betsa betsapa jabetan damiwani Epa Diosun mekekin dasibibu binui ja besti xanen ibujaidaxanikiki, Epa Diosdan. 29 Jaska inun, betsadan, en jaska matu yusinsmabiaken yudabun ikunwain nashidiama debuabu jatidi yuda betsabun medabewanun ika nashixunmisbuki. Mawabu Diosun ana bestenwanma ibiaxanaya, ¿jaskai ja yuda mawa man jatu nashixunmisbumen, ana bestenxanai man ikunwanmabiadan? 30 Jaskabiaken Diosun kakape nun yusianyan chakabu mese tenei nun ikunkainaya mawa nun ana besteanma ibiaxanaya, ¿jaskakin jiwea bika badi tibi nun tenekubainkanai? 31 En betsabu inun en puibuun, nukun Xanen Ibu Jesucristo man ikunwanyan chanima benimajaidakin jancha kayabi matu yui: “Badi tibi en mawakeankunkainaii”, ika en chani chakamaki, jaska en ikunkainaidan. 32 Nun ana besteanma ixanaya en jamen jiweawen taea Éfeso anua pubenjaidabube jatube ja iki en shinanen besti ¿en jawa maemama ini man shinain? Chanima mawabu nun ana besteanma ixanayadan, jaska yudabun ikunwanbuma janchai: “Beyus bestikin pinankanwen, vino anankanwen, meshukidi mawatan nun jawa piama ana beyusama ixanaidan”, ikaibun nun jabiaskadi shinandiakeanaii. 33 Jaska shinanbiakubainaibun jancha kayabi matu yuinun ninkaidakanwen. Jau matu padanyamanunbun tsuabunda nukun yusian danankin man beya pepa chibanbiaya jamakidi shinanmakin matu chakabuwamakin jenemakatsis ikaibu ana jatube jaibunameyamakanwen. 34 Matu dakewanun, iwanan, na jaska en matu yuaii. Yudabu Diosun bestenwanxanai betsabun ikunwanma kanekanikiki. Matubu niti itan jatun jancha ana ninkai chakabuwama matun shinan bestenwantan pe besti Dioskidi shinankubainkanwen. 35 Jamen tsuada yuka iki: “¿Jaskada ixankanimenkain, yuda mawabu Diosun bestenwanan?” iki: “Jatun yudadan, ¿jaskada jayaxankanimenkain?” ikin nuku yukamisbuki. 36 Jaska man yuka ikaidan, jawa unanmabia man ikaii. Jexe banakidi yusinkin jaska nukun yuda bestenxanai en matu ninkamatiduki. Eskaki, ninkaidakanwen. Yunu jexe bana jawen bimi chapuaya jawen jexe pexei jukuin betsai ana jiwemiski. 37 Janua xachiwan jexe bana jukuin jawen ji damii beneama jakia jawada jexe tibidan, xachiwan keskadan, jawen bimi damimisbuki. 38 Jexe tibi Diosun jaska benemanixun jaska tibi betsa wama yumewamiski. 39 Ja inun, yuda dasibidan, betsa tibi jaskas nami jayamaki, juni kuin nami inun, yuinaka nami inun, peiyabu nami inun, baka namidan. 40 Jaska keskadi nai anua inun mai anua yuda jaska keska dabes wama iniki. Ja inun, yuda besu naiudia jawendua wakin mai anuadi yuda besu jawendua betsa wadianiki. 41 Jaska inun, badi inun uxen chaxadan, jaskasmaki. Ja dikabi bishi dasibi jaskas chaxamadiki. Betsa chaxajaida inun betsa bexmas chaxaya Diosun dasibi chaxamamiski. 42 Nukun yuda bestenwankin betsa waxanaidan, jabiaskadi tibi nuku waxanikiki. Mawa maiwabu yuda chapumiski. Jamen bestenwankin yuda bena chapuisma nuku tibi inanxanikiki, Diosunan. 43 Mawabu jawen nami bechipaiama maiwakin putabiabu janua jawen yuda ana besteaintian yuda bena chapuisma bi bestenxankanikiki. Yuda mawa nami babu maiwabiabu Diosun chipu bestenwan jawen kushipa inan jayaxanikiki. 44 Yuda kayabi jimia mawa maiwabu ja yuda besteinan, Yushin Pepaya nun bestenxanaii. Yuda kayabi nun ma jayaken yuda bena jawen Yushin Pepatun jiwemaya nun jayaxanaii. 45 Diosun yunua Moisin kenekin: “Juni wakin taewakin Adán damiwatan Diosun jiwemaniki”, aniki, Moisinan. Jamen Criston yuda Adán keskadi bia nuku mawaxunkin jiwekuian Diosbe niti ikama jawen Yushinwen jiweti nuku waxuniki. 46 Nuku damiwakin taewakinan, ja dukun yuda kayabi Diosun nuku waniki. Ja kachu Diosun nuku bestenwanyan jawen Yushin Pepatun yuda bena nuku inanxanikiki. 47 Ja dukun juni Adán wakin Diosun mai mishpu bixun jawen yuda damiwanikiaki. Jamen yuda Cristodan, nai anua jui juni kuin yuda bitan kainiki. 48 Mai mishpu bixun damiwakin Adánen yuda wani jabias nukun yuda mai mishpuken ja yuda nun mawabu chapui keyui nukun yuda ana jawendi mai mishpu besti ixanikiki. Jamen Cristo nai anua juni jabiaudidi kani keskai nukudi nai anu jabe jiwei kai nukun yuda Yushin Pepatun kushipa jaya yuda benaya nun jiwekuinxanaii, niti ikamadan. 49 Ja dukun mai anu jiwea Adán damiwani jawen yuda keska nun jiwea Diosun nuku bestenwankin nuku betsa wa Criston yuda keska nun ixanaii. 50 En betsabu inun en puibuun, ana matu yusinkubainun ninkaidakanwen. Nukun yuda kayabi chapumiswen taea jiwekuin niti ikama nun jawen itidumawen taea jabias yuda kuin nai anu Diosbe jiwetidumaki. 51 Yubakatan Diosun jawen jancha juneni matu xabakabi yuinun eskaki, ninkakanwen. Jesús nun ikunwainbudan, mawaida jatida nun mawama ixankanaii. Jesús ana juaya nuku tibi betsa waxanikiki, yuda bena betsa nuku wakinan. 52 Badi jawen jenei keyuaitian jawaida nun betsupe imis keskai Jesucristo juaya Diosun nai tsuman trompeta chaan akaya mawabu Diosun bestenwanyan yuda kayabi chapumistun jawada chapuisma bikin yuda bena ana mawatiduma biaya nuku nun jiweyuabu nuku dasibi dami wakin betsa wadiaxanikiki. 54 Jaskai kaikidi Dios yuixunika Isaíasin kenekin: “Ana tsua mawama iki kai Mesíasin mawa maemaxanikiki”, ini xabakabi chanima ani nun unaiin. 55 Diosun jancha yuixunika betsa Oseasindi kenekin: “Diosbe jiwea niti ikamadan, nun mawamawen taea nun ana jawa tenetiduma ixanaii”, ini man ninkadiatiduki. 56 Eskaki, matu yuinun ninkaidakanwen. Chakabukunkaini chakabuwen mawai nun datemiski. Jaska inun, dasibi Diosun nemati inun jawen yunuti Moisés kenemani nun chibantidumawen taea shinan chakabun nuku achixun nuku chakabuwamakubainmiski. 57 Jaska binumakin nukun Xanen Ibu Jesucristo nuku mawaxunkin nukun chakabu buaniken mawai nun jawa ana dateama ixanaiwen taea Dios kenwankubainankanwen, benimawakinan. 58 Jaskaken en betsabu inun en puibuun, jawada nukun Xanen Ibun matu yunua jeneama akin man jamen dayama man unainwen taea Jesús chibain chintuanma shinan betsa wama nukun Xanen Ibuki xukua pejaida dayakin apakekanwen.

1 Corintios 16

1 Yunuti betsa matu yuinun ninkakanwen. Jesús ikunwainbu Jerusalén anuabu nuitapakanikiaki. Nun jatu medabewanunbun jaska ikunwainbu Galacia anuabu en jatu yunuyama keska wakin en matudi yuiai ninkakanwen. 2 Matu anu en kadiama ea manama domingo tibi matun dayawen man pei biai ichapa man biaitun pei ichapa aduaya eskadabes man biaitun pei eskadabes adukin ea manakanwen. Man ma ichawashinken 3 janua en kai jikiaya pei man ichawashina Jerusalén anu man bumakatsis ikin juni betsabu katutan en kene jatu bumaxanaiyabi ja medabewati pei man ichawashina jatu inain butidubuki. 4 Jamen ean dikabi en jaska shinain en kayadan, jabu ebe butidubuki. 5 Nenua kainkainidan, Macedonia mai pakea anu kakunkaini janua atimas Corinto anu en matu anu jikixanaii. 6 Matu anu kabia en jin jin ikainkatsi ikamaki. Jamen nukun Xanen Ibun ea nemama uxe dabe kasmai ui debuaya matube jiwekatsi iki jawaida en kakatsi ikamaki. Januxun ea duawakin ea medabewakin jadakidida en kaya man ea nichinkin pewatidubuki. 8 Ja Pentecostés jabiatiandi ikunwainbu ichabuki Yushin Pepa jatuki butuni besiaibutian uxe junio keyuaya nenu Éfeso anu en jabianu bashikuxun jatu uinyuaii. 9 Éfeso anuxun Jesúskidi kakape yuii en dayai ichapabun ea nemai eki sinatabiaibun Diosun jancha betsabu en yusinkubainaya ichapabundi ea ninkakanikiki. 10 Nukun betsa Timoteo matu anu jatiada kaya nukun Xanen Ibun daya en axunmis keskadi akaiwen taexun jikiai ixun duawaxankanwen. 11 Matubun tsuanda dananma duawakin jamapai tibi bikatsis ikai medabewakin inantan benimawakin unanuma jau ea anu junun nichinxankanwen, nenuxun ikunwain betsabubetan jatubetan en manaidan. 12 Ea kene bemakin Apoloskidi man ea yukaima matu yuinun ninkakanwen. En yunubiakubaina natian matu anu kayutidumakiaki. Janu jatiada jawen shinanen kaxanikikidan. 13 Kushipai jawaki teama Jesús chibain chintuanma jamapai chakabu danain pepakubainkanwen, niti ikamadan. 14 Jamapai tibi man akaidan, yuda betsabuwen nuikin jatu duawakin axunkubainkanwen. 15 En betsabu inun en puibuun, Acaya mai pakea anuxun Estéfanas inun jabe jiweabun jabu dukuntun Jesús ikunwankin taewanibun ikunwainbu dasibiwen nuikin jatu medabewakubainmisbu man unaiin. 16 Jabu keska ninkakin ikunwainbu betsabun nukun Xanen Ibu Jesúskidi kakape dayamisbu jatu ninkadiakin dasibi jatu medabewakubainkanwen. 17 Man chai jiweken matumaki Estéfanas inun, Fortunato inun, Acaico ea anu beshinxun jawada man ea axuntiduma ea axuainbuwen taea en benimajaidaii. 18 Jabun man ea axuntidu keska wakin ea anu beshinxun en juinti shinan chankanwankin ea benimawakanikiki. Ikunwain betsabu jaska keskabu duawadiakubainkanwen. 19 Ikunwainbu Asia mae pakea anuxun matukidi pe shinankin jabun jancha matu yunukanikiki. Ja inun, Áquila inun Prisca inun dasibibu jatun jiwe anu ichamisbun matukidi pe shinandiakin jabundi jatun jancha matu yunukanikiki. 20 Nenuxun ikunwain dasibibun jabun jancha matu yunudiakanikiki. Ikunwain betsaki nukutan jatube benimai yuka iki ikukunankubainkanwen. 21 Kenekin keyukin en tsumapan ana ea axuanma en Pablon emebi en matu kene keyuxunaii. 22 Tsuabunda nukun Xanen Ibu bechipaiamadan, jau Diosun yupununwen. Nukun Xanen Ibu nun manai jawaida jau ana menan judinunwen. 23 Nukun Xanen Ibu Jesúsun jau jawen pepawen matu duawakubainunwen. 24 Matubetan en Jesucristo ikunwainwen taea matu shinain en matuwen nuikunkainaii. Jatiski, en janchadan. Pablo

2 Corintios 1

1 En Pablo Jesucriston kushipayawakin Diosun jawen shinanen ea katuniken nukubetan ikunwain nukun betsa Timoteobetan en Pablon en ana matu kene bumaii. Diosunabu Corinto maewan anuxun man ikunwainbu inun dasibi nukubetan Jesús chibainbu Acaya mai pakea anu manibaunabu en matu kene bumai uindaxankanwen, jaska man unanumamenkainan. 2 Nukun Epa Dios inun nukun Xanen Ibu Jesucriston jau matu unanuma jiwemakin pewakin duawakubainunbunwen. 3 Nukun Xanen Ibu Jesucriston Epa Dios, jabias nukun Epadi nukuwen nuikin nukun juinti punu nukai tsiun ikai nuku daewakin benimawakubainmisdan, kenjaidawakubainankanwen. 4 Jamapai tibi mei nun bika teneaya Diosun nuku daewakin nuku benimawamiski. Nuku jaska wamiswen taexun Jesucristo ikunwain betsabu jawada mei bika tenei juinti nishmaibu Diosun ma nuku medabewamisken jatuwendi nuikin nun jatu benimawadiatidubuki. 5 Jaskaken jaska Cristo bikajaida jiwekin tenekubaini keska nun jawenabudi jawen taea dayadiai bikabiaken nun jiweabudan, tsuabuda jabundi ikunwain dayaxunkin tenediaibu Cristo jau jatuwendi nuinun jabu juinti nishmabu binumakin jatu benimawakin shinan chankanwankubainankanwen. 6 Ea inun Timoteo jamapaiwen nuku bika tenemaibun nukuwen taea nukukidi shinan chakai man juinti nishmama man Jesucristo ikunwanunbun nun tenekubainaii. Ja inun, Dios nukuwen nuikin nukun juinti tsiun ika nishmabiaken nuku benimawamisxun jaska matudi memaibu medabewati shada nun tenemiski. Jaskaken jawa dateama jabiaskadi matudi akaibu man tenediaidan, jawen kushipakubainkanwen, maemaidan. 7 Jaska inun, nun imis keskai bika jiwekin man teneaibun jaska medabewai nukuwen nuikin nukun juinti nishma Criston nuku benimawamis keska wakin jabiadi matuwen nuikin matun juinti nishma benimawaxanai matukidi dateama nun manakubainaii. 8 En betsabu inun en puibuun, eska Asia mae pakea namakis anuxun nun jatu yusiainwen taexun jaska bikajaida nuku jiwemaibu nun tenekubainyama matuki ana chaninun ninkakanwen. Jawada bika nukunmebi jaska nun tenetiduma inun nun binutiduma jamapai chakabu tibi tenei nukun jiwea ma benua keska 9 shinain: “Natian daki nuku ma tenankanikiki”, ikin jawada nukunmebi nun atiduma ibubis nun shinanbiaya Diosun nuku yusinkin jaska jatun mawabu bestenwanxanaitun nukun jamapai tibi nuku axuntidu nun ikunwantidubu Diosun nuku jaska binumakubainyamaki. 10 Ja inun, nun mawapanan jaska Diosun nuku mekeyama keska wakin nuku axunkubainxanai jawa dateama ikunwankin nun manakubainaii. 11 Nun jaskamisken nukukidi shinankin medabewakin Diosbe janchakin nuku yukaxunkubainkanwen. Ichapabun man nukukidi Dios yukakubainaibun Diosun nuku mekekin duawaya ichapabundi nukukidi ninkakin Dios kenjaidawatidubudiki. 12 Jamen nukukididan, jaska yudabun Dios unanbuman shinain kenmis keskama jakia Diosun nuku shinan betsa wamatan juinti pepa nuku waniwen taexun jaska Diosun bechipaimis nuku shinanmaya tsua padanma duapa bestikunkaini matuwen nuijaidai nun kenkunkainaii, matuwen taea chanima benimaidan. 13 Matu kene bumakinan, jancha juneawen matu kenexunama jancha xabakabi man uinkin pe ninkatidubu besti nun matu kenexunkubainmiski. Ana man ninkakin pejaidawaken eandi matu ninkai en benimaxanaii. 14 Nukukidi man ninka bexmas waii. Jakia nukun Xanen Ibu Jesús ana juaya man pepaibu matuwen kein nun benimaya nun matu yusin pewamiswen taea inun nukuwendi taea benimakin man nuku kenwandiaxanai en manakubainaii. 15 Jaskawen taea matuki chiti ikin jaska en shinaiin. Jaska matu anu kaxun matu uinkatsis ikin ja dukun en shinainma keska dabeki matuki bai kai 16 Macedonia mai pakea anu jiweabu dukun uiantanbaini janua matuki bakin matu benimawatan janua chintunkidani jui matuki ana bakin ana en matu benimawaya janua Judea mai pakea anu jiweabu anu en kaya matundi man ea medabewatidu shinain: “En matuki bai kaxanaii”, matu watan en jaska matu kenexunimaki. 17 Matu anu bai kanun ika chanima en yubakaimaki. Jaskawen taea en shinan dabewaisma man ekidi shinantidumaki. 18 En shinan betsa betsapa en maewama Diosun unainkiki. Jaskawen taexun man nuku ana ja atidubumaki. 19 Ea inun Timoteo inun Silvanonan, Diosun bake Jesucristokidi besti nun matu yusinmiski. Jawen bake Jesucristokidi yubakai janchani Diosun betsa waisma jaska menenixun betsa wama akubainmiski. 20 Ja inun, Dios yubakani jawen bakewen dasibi xabakabi kaka kainmaniki. Jaskaken yudabun Dios kenwanyan jabun jancha bechipaikin Criston kushipawen yuikin: “Jancha chanimaki. Jabiaskaki”, ikin nun kenwanmisbuki. 21 Jaska inun, nuku dasibibun Cristo nun chibainbudan, jawen kushipawen Diosun Yushin Pepawen unanti shadawatan jawenabu benutimawakin nuku ibuwaniki. Jaska wanixun nuku jeneama duawapakexanai mestenwain Dios yubakaniki. 23 Jaskaken matu dake tenemakatsi ikama jaskai man Corinto anuabu en kadiama jau nukun Epa Diosun matu xabakabi unanmanunwen, en chani chakama ea unainkikidan. 24 Ja inun, nukun Jesúskidi nun matu ikunwanmamisdan, nukudan, nun ibumaki. Jesús ikunwain ibubis matun shinan ewai mestentan kushipai man benimakubainunbun matu medabe bestiwai nun matu dayaxunkunkainmiski.

2 Corintios 2

1 Jaska matukidi shinankin matun juinti punu nukawakin tsiun akatsi ikama jaska en matuwen nuijaidai man ea unanunbun, iwanan, matu shinankin kaxabetanan matu medabewanun, iwanan, en matu kene bumaimaki. Matu anu jikitushitan tsuabuda en matu juinti punu nukawakin tsiun akaya tsuan eadi benimawatidumaki, en matu punu nukawatushikenan. Janua man ma pewashinken ea benimawaya matudi ewen man benimaxanaii. Jaskaken natian matu anu en kakatsi iyuamaki. 5 Ja junin kanekin ea punu nukawakin ea besti akama matu dasibibudi akima chanima man unaiin. 6 Na besti en matu yuiai ninkakanwen. Jawen chakabuwen taexun man ja taxnimaima matube ana ichatiduma tenejaidakubainkin jatixun ma bika tenemaima jenetan ikunwain jau jeneyamanun matu man jawen nuiai jau unanun ana itan beyawakin daewadikanwen. Jakidi jawen chakabu ana shinanma jakimawakin matudi jakimadikanwen. 9 Jaska inun, en matuki chiti itan jaska en matu yusinkubainmis ja chibankin man amis unanun, iwanan, matu kenexundi bumakin jakidi en matu jaska yunuimaki. 10 Jaska Satanásan nuku padankatsis ikai nun unanjaidaya jau nuku chakabun maemayamanun jawada ja junin akubainyama jakimakin jadi jakimawatan man ana shinanbumaken matun shinan pe unankin eadi jakimai en ana shinanmadiki. Medabewakin en matu kushipa wakatsi ikaii. Criston en shinan ea bebunxun unanyan jawada chakabu man jakimaimaken eandi ja junin chakabuwayama en ana jaska jakidi shinantidumadiki. 12 Ja inun, Diosun kakape Cristokidi datan akin yusinkatsis iki Tróade maewan anu en jikiaya yuda ichapabu Diosun ea ninkamaya tsuabunda ea nemamabiaken 13 Cristowen taea en betsa Titoki en nukudiama inun matukidia jawa bana ninkadiama en juinti punu nuka kayaxun jatu yuikin: “En ma kaii”, itan Macedonia mai pakea anu Tito benai en kainkainimaki. 14 Jakia Cristoki nun dasia nun jawenabuken jamapai bika Diosun nuku jabetan binumakubainmiski. Ja inun, nukuwen jawen kakape yudabu Cristokidi mae tibi anua yusinmakin nuku jatu unanmamiski. Nukubudan, nun nis jawendua keskabuki. Jaskawen taexun Epa Dios kenwanankanwen. 15 Ja inun, jawen Epa benimawakin Criston jawen jiwea xeni ininipa keska inankubaini jaska keska yusinkin Epa Dios benimawakin yudabu anu nun bumiski, Cristokidi yudabu dasibi, betsabun Cristo ikunwainbu inun betsabun ninkabiakin ikunwanbuma benuxanaibu anudan. 16 Jaska shinainbutunadan, nukun yusianan, ikunwanbuman nuku ninkamadan, atimapa yuda mawa pisi mayai keska xetekin aka wakanikiki, nuku danankinan. Jakia dasibibun nukun yusian ninkakin Cristo ikunwankin nukun yusian ininipa keska bechipaikin benukatsi ikama jaska niti ikama Diosbe jiwekuinxanaibu bikubainkanikiki. Jakia Cristokidi xabakabi yusian mesekenan, ¿tsuabunda nun shinan chakai, ja jiweakididan? 17 Jaska shinanbuma yusinan betsabu Diosun janchaki meseama kemukin pei besti binun, iwanan, bukubaunkin yusinmis keskama nukubudan, Diosun nuku yunukin jawen kushipa nuku inanken matu padanma jancha chanima nun matu yusianyan jawen janchawen taea nun Cristoki dasiabun chanima Diosun nuku pe uianyan Jesucristokidi nun yusinkubainmiski.

2 Corintios 3

1 Na jaska en ana matu yuiaidan, ana nukunmebi nun kenkatsi ikamabia chanima besti en matu yuiai ninkakanwen. Tsuanda jatu yusintanun ika jukin jabun keneya bemisbuki. Jamen nuku ikidan, juni betsan keneya nun mapuisbumaki. Janua matun mae anuadi nun kaya jau medabewakin nuku ii pewaxanunbun matun keneya nun kaismadiki. 2 Nun ma matu yusinmiswen taea matun shinan betsa watan matun jiwea betsa watan man ma pepa besti jiwea jatu uinmaidan, jaska nun matu yusinmis unaki kenea keskama nukun juintiki kene nea keska dasibibun ja kene uian keska wakin matu uinkin unankanikiki. 3 Diosun jawen yunuti inun jawen nemati Moisés inankin mishkiki Diosun kenekin netani keska wakin natian xabakabi matu uinunbun nukun yusianwen Criston jawen Yushin Pepawen chinta tuxkutimawen matun juintiki kenea keska wakubainikiki. Jakia Dios jiweatun Yushinin matun shinan betsa wamakin matun yudaki jawen kene netan keska waikiki. 4 Ja inun, nukunmebi nun ikai keskai nun kentiduma inun nukunmebi nun jawa atidumabia jawada dasibi nuku amakin Diosun jawen kushipawen nuku amamiski. Na jaska en matu yusinmisdan, Cristowen taea Dios nun ikunwanpakeaii, nun ana chintuanmadan. 6 Jesucristo mawaiwen Diosun jawen nuku yuba bena wai maewakinan, ana jakidi kenewen akama iniki. Jakia ja binumakin jawen Yushin Pepawen aniki. Jaskawen taexun tsuabuda Diosun jawen taexun nuku tapinma nun jawen dayadubu besti nuku wamiski. Jamen Moisés Diosun yusinkin jawen yunuti inun jawen nemati inankinan, tsuanda ja yuba meneamaken jawen jatu kupikatsi amaniki. Jakia Diosun Yushin Pepatunan, nuku jaska wama ja binumakin jawen yuba benawen nuku jiwea inankubainikiki, nun jabe jiwepakexanunbunan. 7 Diosun jawen yunuti inun jawen nemati mishkiki kenexun Moisés inan jatu unanmakin yuikubainun ika mati anua Moisés butuken jawen besu chaxakidankidanai mainbiaya jawen datekin Israelbun Moisés beistidubuma inikiaki. Jaska jatu wabiani dasibi Diosun yunuti inun jawen nemati Moisés inani tsuabunda chibantidubuma ja dayani kanemisbu Diosun jawendi jatu kupixanikiki, niti akama Diosuma mawa kayabi tenemakinan. 8 Jakia jaska nukun chakabu Criston buakatsis inikidi Diosun Yushin Pepatun nuku yubakin jawada Diosun Moisés yusian yusin jawen besu chaxa chaxa iki kushipai chani pejaidabianiken jawen Yushin Pepatun jaska wani ana binumaikiki. 9 Eskati wakin aniki, ana matu yuinun ninkakanwen. Jawada Diosun Moisés yusini pebiaken tsuanda: “Dasibi Moisin jancha en chibantidumaki”, ixun chakabuwaibu jawen taexun unantan jatu kupiti kaka waniki. Jaska jawada Moisés yuini kushipabiaken Diosun jawen bakewen taexun binumakin Diosun nuku ma pepawaikiki. 10 Jaska inun, jaska Diosun Moisés yusini pebia jawauma keska jawen yuba benawen binujaidaikiki. 11 Ja inun, jawada mishkiki Diosun Moisés kenexun inani jawen yuba pebia bextekei bexmasaya janua Cristowendi nuku ana yuba bena wani nun ma tapian pejaidakunkainxanikiki, niti ikama ikibi ikidan. 12 Eska Israelbun Moisin besu uinkin jawada chaxajaida maiin bexmasai jau uinyamanunbun Moisin tadi tuaxwen jawen besu junei bepukukunkaini keskama jaska nukundi nun ikunwainbu Cristo manakakin nukun jancha jakidi juneama jawa dateama xabakabi nun yusinkubainaii. 14 Jaska Moisin jancha danankubidanaibu jatun juinti Diosun kushiwani keska wakin natian jabias yubani jancha betsabun danandiaibu jatun juinti Diosun kushiwadiamiski. Moisin jancha keneni yuiaibu jatu ninkamamakin bepukin junemiski. Tsuabunda Cristo danankin Moisin jancha ninkatidubumaki. Tsuabunda na jabiatian Dios kenwanun, iwanan, benakin Dios unankatsis ikaibu jancha xabakabiwen Diosun jatu ninkamamiski. Jaskaken Cristo ikunwanun ikaibu Diosun jatun juinti ana kushiwama inun Moisin jancha ana bepuama xabakabi tapinkin ninkatidubuki. 17 Janua nukun Xanen Ibu inun jawen Yushin Pepatun jabiaskas shinainbun jawen Yushin Pepatun nuku mekeaya chakabun nuku ana tsumama inun pepanun, iwanan, jawen yunuti inun jawen nemati Diosun Moisés yusiniwen nuku ana bikawatidumaki. 18 Jaskaken dasibi nun Jesucristo ikunwainbudan, ja yusiniwen nukun besu inun nukun shinan nuku ana bepuamaki. Nukun Xanen Ibun nukun shinan nuku betsa wakubainaya jawen kushipawen ja itsa nuku wakubainikiki. Unanxubida nukun jiwea betsa wakin nuku pewakubainikiki. Nuku jaska wakin nukun Xanen Ibun jawen Yushin Pepawen nuku jatu uinmakubainikiki.

2 Corintios 4

1 Jaskaken Dios nukuwen dabanan ikin jawen yuba benakidi nun yusinun ixun nuku yununiwen taea jawen babui punu nukai nun bextekeisbumaki. 2 Jakia jawa dakeama jawada junexun nun aisma inun, machupakin tsua nun padainsma inun, Diosun jancha jamakidi yuikin nun betsa waismaki. Nun jaska wamiswen taea jiwekin nun yusinmis Diosun unanyan jawen jancha nun matu xabakabi yusinkubainmiski, jau dasibibun nukun yusian ninkatan jatun shinan pewanunbunan. 3 Cristokidi nun jatu yusiain ja jancha tsuanda ninkamadan, jancha bepukuaki. Jabu jatun chakabuwen benuxanaibun ninkatidubumaki. 4 Tsuabunda jabun ikunwanbumadan, na mai anuxun jatun xanen ibu Satanásan jatu padankin jatun shinan nemakin bekun keska jatu wamiski. Jaskawen taexun Cristo, Dios itsa jiwea mekenika kushipa yudabu mawaxuntan jatun chakabu ana shinanma buakatsis ini ninkabiakin kaka pepa xabakabi ikunwantidubumaki. 5 Jaska inun, mai damiwakin Diosun yuikin: “Meshu anua jau xabayununwen”, anixun jabiatundi nukun juinti anu xaba pexani keska wakin Diosun Cristo nuku unanmaya jawen kaka pepa Cristokidi nun xabakabi matu unanmakubainikiki. Jaskaken yusinkin: “Jesucristo nukun Xanen Ibu kayabiki”, ikin, “Jesucristo bechipaijaidakin nun matun dayadu bestiki”, ikin xabakabi dasibibuki chani ibubis nun keinsmaki. 7 Ja inun, Diosun yusinkin jawen pepakidi nuku tapinmaya dasibi kushipa Diosuna inun nukunmebi nun jawauma jau man unanunbun nukun yuda babujaida, mai shumu pusimis keskabianu jawen kakape nukun juinti medan nuku netantan jawen tsumabu Diosun nuku waniki. 8 Jaska inun, Jesús anibu keska wakin nukudi ichakawakin tenankatsis ibiaibun jamapai bika betsa betsapa nuku waibu tenekin Jesucristo nukun Xanen Ibu jiweatun nuku medabewakubainai chintuanma dasibibu nun jatu uinmakubainaii. Jaska tibi Jesucriston nuku medabewamis matu yuinun ninkakanwen. Jamapai bika betsa betsapa nuku tenemakin jadakidi nuku paxatimawabiaibun nukun Xanen Ibuan bai nun manaka besumawamaki. Ja inun, nuku tenankatsis ibiaibun jatuwen datekin nukun Xanen Ibu nun jenebainsmaki. Nuku nemanun ixun kuxakin nuku di abiaibunan, jawen taexun nuku yamawatidubumaki. 11 Natian nukudi jiweyuxun Jesús nun chibainwen taexun nuku tenankatsis ibiaibun Jesús ini keska jiwediakin nukun yudawen nun jaskaxunai dasibibu nun jatu uinmakubainaii. 12 Jaskaken xaba betsa nun matu mawabiaxunxanaya Jesucristokidi nun matu yusinmiswen taea niti ikama matudi benuama man jabe jiwepakexankanaii. 13 Jaskakidi Davidin kenekin: “Dios ikunwain jakidi en janchakunkainaii”, ini keskai nukubundi Dios ikunwandiai jawada nun ikunwain nun jakidi yui janchadiakunkainaii. 14 Ja inun, Jesús mawa Diosun bestenwanixun nukudi bestenwankin matudi bestenwandiatan Diosun ibubis nuku jabis beismakin nuku iyuxanai unankin jawen jancha nukundi nun yusinkubainaii, jawa dateamadan. 15 Jaska inun, Diosun matu pepawaya midimabun Jesucristo ikunwantan benimakin man Dios kenjaidawanunbun jawada matuwen taea bika tenekin matu medabewanun ika nun ikunkainaii. 16 Jawada bika xabakabi mekin nun teneai jawaida keyuxanaiwen nuiama jaska Diosun mekekin niti akama nuku jabe jiwemaxanai uindiamabia shinankin nun uinkatsis ikaii, ikibi ika junea keskadan. Ja inun, natian na jiweawen nun jiweaidan, bikaishta nun teneai jawama keskaki, jawaida jayabiatan keyumisdan. Jakia jaska jawen taea nun bika teneaidan, Diosun pewen kupikin nuku benimawa chakayamaxanai akunjaida bikatsi nun manaii. Jaskaken nukun yuda ewanai babui mawabiaya badi tibi Diosun nukun jiwea tibi uke medanua benawakubainaya punu nukai nun chintuntidubumaki.

2 Corintios 5

1 Jaska inun, na mai anu nukun yudawen nun jiwea pean xubuwen nun jiweyua keskabukiaki, jatiada jawaida nun debuxanaidan. Jakia nai anu nukun jiwe nun janu jiwei kaxanaidan, Diosun ma nuku akibi axuniki, yudabun jiwe wamis keskamadan. 2 Jaskaken na mai anu nukun jiwea chakabuwen nun nuitapayuaii. Janua chipu nai anu nukun jiwe pepa anu jiwei kakatsi iki nun manayukubainaii. 3 Na nukun yuda mawa chapuken jawaida nun jawa saweama keska ixanai nun unaiin. Jakia yuda bena chipu Criston nuku inanyan nun tadi bena sawekin akawaxanaii. 4 Natian nun jiweadan, jawawen jaskatima nun bika teneyuaii. Mawatan nun chapukatsi ikamabia nun ma mawa kasmai nun jiweyuadan, Jesúsun nai anu nuku ainitan jiwea bena inankin nukun yuda bena nuku inanxanai nun manaii. 5 Diosun nuku jaki maewakatsi bebunkidi yubakatan jawen Yushin Pepa jawen unanti watan kanetima nuku inani jawen taexun nun bixanaidan, nun jayaki. 6 Jaskawen taea nun benimakunkainaii. Na nukun yudawen nun jiwea nukun Xanen Ibube benanta nun jiweyua nun unaiin. 7 Ja xabakabi nun uianmabia uke medan shinankin nun ikunwaiin. 8 Na nukun yuda nun jenebainxanaii, nukun Xanen Ibube jiwei kakinan. Jawa dateama punu nukama nun jiweyukunkainaii. 9 Ja inun, dasibi nukubudan, nun jamakidi kama nukun Xanen Ibujaida Cristo janu tsauxun unanti wamis anu jaki nukutan nuku tibibun jabis nun beisxankanaii. Nuku tibi unankin Criston nuku manakua akeakexanikiki, na yudawen jiwexun nun pepa amis inun nun chakabu amis unantan nuku tibi kupikinan. Jaskaken na mai anu nun jabe jiwediama kasmai nun jabe jiwei kaxanaidan, nukun yudawen nukun Xanen Ibu nun benimawakatsi ikaii. 11 Jaskaken nukun Xanen Ibun kushipa meseki datekin jawen kaka pepakidi yudabun jau Jesús ikunwanunbun nun jatu yusinbaunai jaskai nun jiwemis Diosun nuku unanjaidaikiki. Jaskawen taexun jau man tapindianunbun pe jiwekin jancha chanima nun matu yusinmis unankin man shinantiduki. 12 Jaska yudabun shinanmis keska shinain nukunmebi nun keanmaki. Jakia nukukidi janchakin nukukidi pe shinankin man nuku kenwantidubuki. Betsabun yuda bemakis uinkin unanti wamisbuki, jatun juinti jatu xabakabi uianmabiadan. Jaska nun yusinmis besti en matu yuiai ea ninkakanwen. 13 Nun patapa unainsmapa keskabukiaki. Jakia bechipaikin nun Dios duawaibu yuda betsabun nuku uinkin jaska nun dayamis ninkama yuikin: “Pablo inun jabetan yusinmisbu patapa unainsmapabuki”, ikaibudan, jaskakin Dios nun duawamis yuda betsabun unanbumaki. Jatuwen nuiyamakanwen. Ja inun, yuda betsabun nuku uinmisxun nukukidi yuikin: “Xabakabi jatu yusinkanikiki”, man imisbudan, matu medabewanun, iwanan, nun akubainaii. 14 Cristo nuikipatun nun jawen kushipayabu nuku ma mestenwanixun nuku chixukubainikiki. Dasibibuwen taea juni bestichai nuku mawaxuni ikunwanixun nun unaiin. Jabiaskadiai jabun ikunwanxanaibu ichapabudi jabe mawanibu keskaki. 15 Cristo mawaidan, dasibi jatu ixuniki. Jamen ikama jabu jiweabu ixuinan, jau ana jatunmebi jatun shinanen besti jiweyamanunbun jau ja jiwexunxanunbun jatu ixuniki, mawatan ana jatu bestenxunidan. 16 Jaska inun, nukunan, jaska ikunwanbuman shinain janchamisbu keska nun ana jatun shinan keskamaki. Ja dukun Cristokidi shinankin: “Yuda kayabi bestiki”, iwanan, nun shinanbiaya Diosun nuku ma betsa waken betsajaida Cristokidi nun ma shinaiin. 17 Januxun tsuabunda Cristo ikunwain jaki nukui dasiayadan, jabun shinan xeni Diosun betsa waya jawada mekin chakabuwamis jenetan jatun Xanen Ibu Cristo chibanun ika yuda bena keskabuki. 18 Na jaska Diosun daya tibidan, Cristo jamebi jawen Epa daewakin jawen jaibuaibu nuku wamaniki. Jaskawen taea nun daenamei jaibunamenunbun nuku katunixun jawen kakape nuku yusinmakubaunmiski. 19 Na jabias Diosun shinani en matu ana yuiai ea ninkakanwen. Cristowen yudabun chakabu ana shinantimawani Cristobe Dios dayakin yuda dasibibu jatu jaibuwakatsis ikin jabun Cristo unantan ikunwain jau unanuma jiwekubainxanunbun na chanima jancha nun jatu yusinkubainun nuku yununiki. 20 Jaskaken Criston kushipa nun jayawen taea nun jawen jancha buxunikabuki. Nukuwen Dios janchai keskaya Cristo ea axunkin nun matu yukaxunmiski. Eskaki. Matu yuinun ninkakanwen. Nukuwen taexun Diosun jancha ikunwain Cristo matu mawaxuniwen Dios daewai jabe jaibunamekanwen. 21 Jesucristo jawa chakabu meamajaidabiaken jakia nukun chakabuwen taexun chakabu memis keska wakin Diosun Cristo aniki. Nun Cristowen taea pepa keskabu Diosun nuku ana kupikatsi ikama: “En jaibuaibu chakabu jayama keskaki”, iwanan, Diosun nukukidi jaska shinanmiski. Jaskaken Cristo matu mawaxuniwen taea Diosbe jaibunamekubainkanwen.

2 Corintios 6

1 Ja dikabi yuda tibi Diosun yuikin: “En tsuada ninkakatsis ikaya min ea kenaya min jancha ninkatan ja xaba ikaitian en mia mekekin medabewaxanaii”, ikaya ninkatan Isaíasin keneniki. Jaska xabakabi en matu shinanmai ninkakanwen. Natianan, Diosun matu ninkakatsis ikikiki. Ja inun, natian matu mekekatsis idiaikiki. Jaskaken man Diosbe dayakin axunmis matu yununun ninkakanwen. Jamenmens Diosbe jaibunamei bepadameama ikun kayabi Diosun jawen pepa ma matu uinmaki. Dananyamakanwen. Jaskawen taea nukudan, nun Diosun daya axunkin medabewai dayaxunikabuki. 3 Dios nun dayaxunaiwen taexun jau tsuabunda: “Man kaneaii”, iki jau nukukidi janchayamanunbun pe jiwekunkainkin nun tsua kanekin uinmachakaismaki. 4 Jakia nun jaskai Diosun tsuma ikinan, eskawen nun matu uinmamiski. Jamapai bika nuku tenemaibu mei jawa jayama nuitapakin nun jawa jatu kemama tenekubainmiski. 5 Eska tibi nuku wabu meidan, nuku unanbuman nuku kusha kusha akinan, nuku bichikinan, nukuki xukubidan jancha chakabuidan, daya kushipa meidan, uxa tenekin buni tenetan nun Dios dayaxunkunkainmiski. 6 Jaska inun, nukun jiwea pepa kayabi nun jatu uinmaidan, tsua padanma inun, unanepai sinatama chanima nun ikun kayabi ikai Diosun Yushin Pepatun kushipaya nun Diosun tsumabu chanima nui kayabi nun jiwekunkainmiski. 7 Ja inun, Diosun kushipa nuku medan nun jayawen taea kaka chanima nun yuimiski. Jabias Diosun kushipa pepawen unanmakin nun jatu achimamiski. Ja inun, jabiawendi jakidi chakabu yuibiaibun nun jatu nemamiski. 8 En janu jaska wakin jatu medabewa bestiaitian yuda betsabun nuku kenwainbun jatiditun yuankin nuku kenwainsbumaki. Ja inun, yuda betsabun nukukidi xechakaibun betsabun nukukidi pe yui janchamisbuki. Ja inun, yuda betsabun nukun yusian danain: “Machupaki”, nuku wabiaibun chanima yui besti nun janchakunkainmiski. 9 Yuda ichapabun nuku uinsma akawabiaibun betsabun nuku unanjaidamisbuki. Danankin nuku debu wapaibiabu jabiaskabia nun jiweyukunkainaii. Nuku ichakawabiakin jawa nuku tenandiabumaki. 10 Ja inun, jabun nuku shinan nun punu nuka dabanen shinankanikiki, Cristo chibain nun shinanchankain nun benimabiakunkainaya nun jamen nia nuitapai keska shinanmisbuki, nun jatu tapinmai ichapa enayabiakenan. Nukubudan, nun jawa jayama keskabia dasibi Diosun nuku jaya wamiski. 11 Corinto anuxun ebetan ikunwainbuun, jancha matu bumai jawa juneama jancha xabakabi besti nukun shinanen jawa texewama nun matu yuiaiwen taexun 12 jaska man nukukidi shinanmis shinaindakanwen. Nun matuwen nuikin nun matu dananmabiaken matundi matun nui uinmakin man nuku jawa waismaki. 13 En matu yuiai ea ninkakanwen. Man en bake keskabu en matu waii: “Medabewai jaska en matuwen nuimis keskai duapai ewendi nuikanwen”, iwanan, en matu kenexunaii. 14 Jaska matubun man ikunwainan, ja jabun ikunwanbumabe Diosun matu ana jatube ketaxamekatsi ikama shinanixun shinanmiskidi matu yuinun ninkaidakanwen. Jawada Diosuna pepadan, ¿ja danain pepabe jusitidumen? ¿Xaba pebiaken mexun jaibuai xabatidumen? 15 Jabiaskadiai Cristo Satanásbe jaibunain pepatidumaki. Ikunwainbu betsadi ikunwanbumadi jatube jaibunain pepatidumaki. 16 Januxun Dios kenwanti Templodan, januxun yushin dami betsa ja medanxun kenwantidubumaki. Nukun yudadan, januxun Dios jiwea kenwanti Templo keskaki. Jaska Diosun jamebi ibubiskidi yuini ninkakanwen: “Jabu anu jiwei jatube nikukaini ea en jatun mekenika Dios ikaya, jabudan, enabu ixankanikiki”, 17 ikaya kene betsawen ana jabias janchawen Dios Yavén yuikin: “Jabun ea danainbu anua kainbainkin jenebainkin ana chakabu mei atimapayamakanwen. Man jaskakunkainaya matuwen benimakin en matu beyawaxanaii, 18 matu jaska watan en bakebu matu wai matun epa en ikunkainxanaii”. Dios kushipa dasibi binuatun yuiai jawen jancha yuixunikabun ninkatan keneniki. Jabiaskadi en matu yuiaii.

2 Corintios 7

1 En betsabu inun en puibuun, jaskaken Dios nukuki jawen pepa yubakani jawen jancha nun jayaki. Jaskawen taexun nukun yuda inun nukun yushin mekei Dioski mesekin ana jawada chakabun nuku atimapa watidu ana akama jenetan pepai jawenas ikubainankanwen. Jaskai nun jawama dasibi Diosunabu itidubuki. 2 Man pe jiweabuwen taea matukidi ninkatan shinain jawa dateama matukidi xabakabi janchakin en matu kenwaiin. Jamapai bika nun tenedabebiai jaska man pe jiweabu ninkai en juinti benimajaidaii. Matun chakabu jenetan nuku keskakin Dios duawanun ika man jiweaya matuwen nuijaidai en matuki ana ja ikamaki. Jaskadan, ma bebunkidi en shinanwen en matukidi chanimaki, en matube jiwekatsi ikai inun en matube mawakatsis ikaidan. Janua nun tsua chakabuwaismabiaken yuda eskadabes matu anuxun nukukidi shinan chakakin: “Pablo inun jabetan yusinmisbun nukun jamapai biankin nuku nuitapawakin ichakawakin nuku padainmabuki”, ikaibu nun jatu jaska waismawen taexun jatu ikunwanyamakanwen. Jakia nun matun jaibuaibuwen taea matuwen nuijaidakin nun matu pe shinanmis keska wakin nukukididi pe shinankanwen. 5 Macedonia mai pakea anua nun juai yuda ichapabun nuku yumanwankin nuku jaska wakubidanimabu matu yuinun ninkakanwen. Dios danankin nuku ichakawakin bikawakin nuku deteaibun jadakidi jaskatima date paepai nun jani jaskatan juindukuntidumajaida ikimaki. 6 Jakia jaska yuda babu punu nukabu Diosun benimawamistun nukun jaibu Tito nukuki nukumakin Diosun nuku benimawaimaki. 7 Ja Tito jikitushikin nuku benimawai bestiwenma jakia jaska matube pe jiwetan matube jaskashina chaniai ninkai inun jaska ja juni jawen ibuan ainbe jiwea nichinmaxun ikis man ja juni medabewai inun, jaska man ea uinkatsis ikai Tito nukuki chaniaya en shinan chankain matuwen en tse ikunkainimaki. 8 Januxun en kenewen en matu dakewakin juinti nishmawakin en matu tsiun akima en unaiin. Ja inun, matu jaska bumai eadi en juinti tsiun idiayuimaki. En matu jaska waima en ana jaskakidi matu shinanmaki. 9 Januxun en matu jaska waya matun chakabu unantan shinan betsa watan jawada Diosun matu amakatsis ikai dateama man akimaki. Ja inun, matu ja abiakin nun jawa matu chakabuwama ikima man unaiin. Jakia nukun jancha ninkabiatan matun shinan man betsa wamakenan, Diosun matu kupikeanimaki. Jaskawen taea natian matuwen en benimaii. 10 Tsuabunda ikunwankin nun chakabu wai unantan jenenun ikin shinan betsa wai nukun juinti nishmaya jau nukun chakabu nuku buaxunun Dios benakin nun ea akaya benimakin nukun chakabu ana shinanma nuku jakimawakin Diosun nuku buaxunmiski. Jakia jabun Cristo ikunwanbumanan, jatun chakabu unain punu nukabia jatun shinan betsa wama Diosun jatu medabewama mawa kayabi jayapakexanikiki. 11 Jakia matudan, matun chakabu jaska Diosun matu unanmaiwen matun juinti nishmabiatan pepanun, iwanan, en yusian chibain en jaska bechipaiai ea uinmai eki mesekin ja junin chakabukin matu chakabuwaima jaska waima en matu shinanma matu datei jaki sinatatan pewai jawa kushi dakewakin man nemaimaki. Jaska en matu waima ja juni pewai man jawa jawen chakabu ana jabe jayama nun unaiin. 12 Eskawen taexun en matu ja aniki. Ja juni jawen ibuan ainbe jiwea medabewanun, ikama inun junin jawen ain ma mebian medabewanun ikamadi jakia jaskama nukuwen nuikin jaska nukun yusian man chibankatsis ikai Diosun matun shinan unanmaya man unanunbun: “Man ichamis anua ja juni nichindikanwen”, iwanan, matu anu kene bumakin en matu jaskakidi shinankin bumayamaki. 13 Jawaida en yunuti chibankin man akimaken ana juinti nishmama matuwen janunkain nun shinan chankaiin. Jaska bestiwenma Tito matube janchakin matun shinan pe unantan matuwen shinan chankankidani nukuki ana nukutan matukidi nukuki chaniaya jaska tibi matukidi ninkatan nun benimajaidakunkainaii. 14 Jaska jancha chanima nun matu yuimis keska wakin Tito matu anu en nichindiama matukidi kenwankin en kaneama ikimawen taea en jawa matuki chakabumaki. Jaskawen taea chanima jawada matukidi en yuima man jabiaskaki. Jaska en Tito yuima keska uinmakin man beyawaimawen taea nun matu kenjaidawaii. 15 Ja inun, jaska eki inun en keneki mesekin Tito beyawakin man iakeakekin en kene en matu anu bumayama ninkatan en yunuti man chibanmis shinain matu uintanyamaxun Titon ana matu bechipaijaidakubainikiki. 16 Man chintuinsmawen taea en matuwen benimajaidadiakunkainaii.

2 Corintios 8

1 En betsabu inun en puibuun, Macedonia mai pakea anua ichamisbu Diosun jawen nuiwen jau Jerusalén anuabu nuitapaibu jatu medabewanunbun, iwanan, Diosun jatu duawamaimakidi ana en matuki chaniaii. 2 Jatu bika tenemabiaibun yumanbiakin jaska shinanma jatun juinti nishmama nuitapabiai benimakubainkin jawa yaushiama jatun pei ichawakin: “Eskadabes nun jayabun jawada nun jaya jatu inankin Jesús ikunwainbu Jerusalén anua medabewanankanwen”, iwanan, ichapa ichawaimabuki, pei ichapa jayabu keskakinan. 3 Jaska wakin jatun shinanen inankuinkin jawa yaushiama jati inantidumabia binumaibu ean en jatu uinma en matuki chaniaii. 4 Nun jaska jatu yunuamabia nuku ea akin: “Nukundi nukun betsabu nun jatu medabewakatsis ikaii”, ikin nuku yuikubainimabuki. 5 “Jati bikanwen”, ixun nun jatu manakamamabia jaska Diosun bechipaimis keska wakin jatun yudawen nukun Xanen Ibu dukun duawanun ikin nukudi ja kachu medabewaimabuki, jatun inankuinwenan. 6 Jaskaken pei ichawakin Macedonia mai pakea anu ichamisbu anuxun Titon jatu taewamaima keska wakin matu anu kaxundi jau matun medabewati pepa man ichawashina jau matu ichawamakin pewai kaxanun Tito nun jaska yunushinaki. 7 Matunan, ikunwankin betsabu man jatu binumiski, Criston kakape ikunwankin inun, Diosun jancha xabakabi unankin inun, xabakabi unanepakin inun, jamapai Dios man axuntidu akin inun, jaska medabewati nuku anua nui man tapinmiswen taea ikunwainbu betsa man jatukidi shinainan matun nuikipa uinmakin Jerusalén anuabu nuitapaibu jatu medabejaidawakanwen, betsabun akima binumakinan. 8 Jaska matu yuikin en matu yunuti mese waxunamaki. Jakia Macedonia anuabun jatu axuinmabu keska wakin Jerusalén anua nuitapaibu ikunwainbuwen matudi man nuiai xabakabi dasibibu man uinmatidubuki, iwanan, en matu jaska shinanmaii. 9 Ja inun, nukun Xanen Ibu Jesucristo nai anua jawen Epa Diosbe jiwea jabe xanen ibujaidabia dasibi jawenabia jenebidan jawen pepawen matu pepawanun ika matuwen taea nuitapai matuwen nui mawaniki, jawen taea man nuitapama dasibi jaska yubakani man ibu waxanunan. Jaska matu waxuniwen taexun man jatu medabewatiduki. 10 Jaska inun, na jaska medabenantikididan, ean jaska en matukidi shinain matu yuinun ea ninkakanwen. Jatu medabewakatsis ikin badi betsatian matun pei ichawakin taewakin benimayabi man ayamaki. 11 Natian ana matun pei ichawakin jaska man jatu medabewakatsis iyama keska wakin benimai man yubakai taeyama keska jabias shinanwendi ana benimakin matun pei jaki dasiwakin ichawakin keyutan jatu inanxankanwen. 12 Januxun tsuabunda chanima kayabi yuda betsa medabewakatsis ikaibu Diosun jatun shinan nuima unankin jatuwen Dios benimamiski. Jawada jaya inun jawada jayama shinanma jakia jaska jawada pepa nun jaya nun inantidubu Diosun nukukidi shinanmiski. 13 Jaska medabenantikidi en matuki chaniaidan, betsabu man medabewamatidu jidabi matun mesti man atidumaki. Chipu man nuitapatiduki. Jaskaken jawada man jayama idiaya jabias keskadi wakin matu manakutidubuki, iwanan, en matu yuaii. 14 Natianan, Jerusalén anuabu ikunwainbu nuitapai piti eskadabes jayabuki. Jakia matudan, ichapa man jayaki. Jaskawen taexun chipu jabudi ichapa jayabun matudi eskadabes man jayaken matu medabewatidubudiki. Jaskai man binunanantidubumaki, senenbukuinan. 15 Jaska Moisin keneni ninkakanwen: “Nai anua dudu Diosun nidi akai jabun ichapa tupikin ichawaibun januxun betsabundi eskadabes tupikin ichawadiatan jabun ja piti pi jawa bika teneama ipaunibukiaki”. Jaska keska shinankanwen. 16 Januxun matu medabewakatsi iki nun matuwen nuiai keskai Titodi jabias shinan jaya matuwen nuidiai kakatsis iki kaya benimakin Dios pepa wakin en kenwaiin. Jau matu anu kanun nun nichian jawaida matu anu kaikiki. 17 Jabiaska shinanyan daki en yunua jawaida ea ninkatan jamebi matu medabewakatsis iki matu anu kaikiki. 18 Tito matu anu kaya nukun betsan Diosun kakape datan akin pe yusin jeneisma jakidi dasibibun pe uinkin yuimisbu Titobe nun ja nichindiaii. 19 Jaska inun, jau Jerusalén anu nukube kakin nukubetan ja inankuin pei buxanunbun, iwanan, Macedonia anuxun ikunwainbu ichaxun ja juni katuimabuki. Ja inun, nukunan, ikunwainbu betsabu nuitapaibu nun medabewakatsis ikai jabun nuku uinkin nukun Xanen Ibu nun duawai medabenain nun jaska bechipaiai nun jatu uinmakatsis ikaii, jaska daya beyaidan. 20 Yudabun nukukidi yuikin: “Ikunwainbun pei ichapa Jerusalén anuabu ichawaxunimabu ¿jaska Pablon inun jabe buaibun bukin jaska waimabumen?” iki jau nukukidi shinan chakai ja iyamaxanunbun dasibi xabakabi pewakin jaska Dios inun yudabun nuku amakatsis ikai jatu uinmakin nun pewanunbun jawada yaushiama man jatu inankuinxanai benuama adu pewatan nun jatu buxunxanaii. 22 Ja inun, betsadan, jabube en nichiainan, nukun betsa ikunwain pepa ma kaya tapini chintuinsma jamapai betsa betsapa pewanika ja dikabi man jaki chiti itidu en ja matu nichinxundiaii. 23 Jamen Tito ebe dayakin ebetan matu medabewamis man unaiin. Jamen ja nukun betsabu Macedonia anua ikunwainbun katuimabudan, jabe en jatu nichiainan, Criston kushipa jayabudi bukanikiki. 24 Jaskaken jabu ja ikunwainbun matu uianyan jaska man jatuwen chanima nuiai jatu uinmakin beyawaxankanwen. Man jatu jaska waya jaska wakin nun matukidi kenwankubainmis man jatu uinma kayabixanaii.

2 Corintios 9

1 Man Corinto maewan Acaya mai pakea anuabun ua badi betsatian nuitapaibu Jerusalén anuabu matun inankuian man jabun inankatsis ikai ninkatan dasibi Macedonia mai pakea anu manixun ikunwainbu man akai kaka ninkatan midimabun jabunadi bumakatsi idiaibuwen taexun matukidi kenwankin nuitapaibu man medabewati shinaniken en ana jaskakidi chanikin matu kenexunamaki. 3 Jakia en matukidi kenwanbiamis dasibi matun pei man ichawaxun adudiamaken Macedonia anuabu ebe bukin man jaska adiama dama tapin keskakin jatu uinmai janis akin jau matu dakewakin eadi dakewakin chakabuwayamaxanunbun, iwanan, matu medabewakin nukunabu dabe inun besti matu anu bebunkidi en jatu nichiaiin. 5 Jaskaken jaska matun pei man bebunkidi inankuinkatsi man yubayama keska wakin man jabun inandiamatun nuiama man inankin keyukanwen, matun yaushi jatu uinmamadan. Jawada man inantidu jawaida man inanunbun matu anu nukunabu dabe inun besti jabun matu medabewaibununbun dasibi bebunkidi jatun bedubi man pewakin keyununbun en jatu nichiaiin. 6 Janua jaska junin eskadabes mibainmatun yunu ewai kaniai eskadabes tsekamis inun, junin midima mibainma jawen yunu ewai kaniai akunjaida tsekamisdan, jaska keska shinankanwen. 7 Jaskaken yaushiama jatu medabewakin nukun jawada benimayabi nun jatu inanyan Diosun bechipaimiswen taexun tsuan matu yunuamabia bestibu jaska man yubaima keska jatu medabewai yaushibetanan inun sinatabetanan inain shinanma jawada man paxkakatsi ikai jatu inankuinxankanwen. 8 Ja inun, medabewakin jamapai betsa betsapa yuda betsabu axunkin matun jawada paxkaxun man jatu medabewaya Diosun matu duawakin akunjaida pawamakin matuna binumakin inankin matu axuntiduwen man duanametidubuki. 9 Diosun jaska shinanmiskidi Davidin keneni matu yuinun ninkakanwen. “Chikishama dayabiamis dasibi jayamaken Diosun jawen pepa keyuismawen jatu duawakubainmiski”, aniki. 10 Jaska keska Diosun nuikipabu jatun jawada inanmistun matudi matuna inanmisken yaushiama paxkaxun man jatu inainbu ana akunjaida matu inankin binumakin Diosun matu medabewamakubainxanikiki. 11 Jaska inun, Diosun ichapa matu inanmisken paxkaxun matundi yuda betsabu man inainbu nun matu jaska yusinmiswen taexun yuda ichapabun Dios kenwanxankanikiki. 12 Jawada Diosun matu amakatsi ikai chibankin Cristo ma ikunwainwen jawen kakapewen matu betsa wa yuda betsabu xabakabi medabewakin man jatu uinmaxanaii. Ja inun, na man jatu medabewaxanai nukun betsabu Jerusalén anua jawa jayabumaken nun jatu buxuan bitan benimakin Dios kenjaidawaxankanikiki, matun pepawen taexunan. 14 Ja inun, jaska bestiwama jaska duajaidawakin matuwen Diosun jatu medabewai jabun unankin matu bechipaikin Dios matu yukaxunkubainxankanikiki. 15 Jaska waxun nukun janchawen nun Dios pepawakin keyutidumaki. Jaska Diosun binumakin nuku dasibi duajaidawakin jawen inankuinwen Diosun jawen bake nuku mawamaxuniwen jawenabu nuku waiwen taexun Dios kenjaidawakubainankanwen.

2 Corintios 10

1 Jaska bestibu man ekidi janchamis en Pablon en matu yuiai ea ninkaidakanwen. Matu anuxun betsabun yuikin: “Pablo nukube jiwea janchajaidaisma yunuama unanxubida nuku jancha wabiamis chaikexun nuku kenexunkin jancha kushipawen yunukin nuku ja amiski”, iwanan, man ea yuanbiamisbun jaska duapakin en shinanmis matu yuinun ninkaidakanwen. Jaska man yuibiaya jancha kushipawen en matu kunyan atidubia jaska duapakin unanxubida Criston yudabu yusinkubaini keska wakin jancha xankamawen yuikin matu kunyan akatsi ikama matu anu en ana kaken jabun ea xeninkamisbu en jatube janchakatsi ikamaki. Jatun shinan betsa wamakin jau ana jamakidi shinan chakayamanunbun jatu mextanmakanwen. 3 Januxun tsuabunda nukun Xanen Ibu chibankatsi ikabuman yuda betsabu padankin jawada ibubis akatsi ikai akin yuda betsabu binunun, iwanan, jatube sinataibube detenamei jatun mabu kushipa tibiwen jaki chiti itan detenamei jawen kushipai jiwemisbuki. Jakia jabu keskama 4 nuku ikidan, jawada Diosun nuku amakatsis ikai akin Dios inun Cristo danainbu ja chakabuki chiti ika jawen kushipaibu binumai Diosun kushipawen jatu ja akin nun jatu nuitapawatiduki, detenameai keskakinan. 5 Jaska inun, jaska Dios danain unanepabun shinanmis jawauma wakin Dios nun jatu unanmakatsis ikaii, jatun chakabu bexteketan shinan betsatan jau Cristo chibanunbunan. 6 Cristokidi nun matu yusinbia man nuku chibanmakenan, nun matu kupikatsi ikamaki. Menan jawaida nuku ninkatan chibankin pewadikanwen. Man ma pewaken tsuabuda juinti kushibu nun kupixanaii. 7 Jatiditun shinan chakakin yuikin: “Cristoki dasia nun jawenabuwen taea en unanjaidaii”, man ikaibunan, nukudan, nun jabias Cristoki dasia nun jawenabudiki, uinkin jau shinanunbuwen, xabakabi nun ikunwainan. 8 En matu jawenchains jaska Criston jawen kushipa ea yununikidi jawa dakeama en chanimis jawen taexun matu bextekin chintunmakatsi ikama jakia jawen medabewakin nukun Xanen Ibun kushipawen ikunwanmakin en matu kushipa wakatsis ikunkainaii. 9 Na kene en matu bumaiwenan, jawen taexun matu datenun, iwanan, en matu bumamaki. 10 Jamen bestibun en kene uinchakakin yuikin: “Jancha bika inun kushipa kenexun nuku yunubiai Pablo nuku anu jiwea unanepa keskama juni babu jawen jancha jameain tsuan kenwantidumaki”, man imiski. 11 Jaska jadi bestibu yui man janchamisdan, nun chaikexun matukidi kenewen nun matu yunumis keska wakin kaxun matu bebunxundi jabiaska man imis jancha kushipawen nun matu xabakabi yui kaxanaii. 12 Jaska nun yusinmis yusinan betsabun jatun yusianwen matu nuku dananmakin putamakatsi ikanikiki, jaska jatunmebi yusinchakai kanei enjen iki atimapakinan. Ja binunanain keainbu keska nun jaska jayamaki. 13 Janida kaxun jawen daya nun axunun jatixun besti Diosun tanaxun nuku yununi anu besti dayai nun kentiduki. Jakia janu nuku yunuama anu ibubis dayama jaskawen taea ja binumai nukubu nun keanmaki. Diosunan, jaska tibi janu kesua anu nun kanun nuku jenea nun kamiski. Jaskawen taea matu Corinto anuabu man ikunwandiabuma anu nuku yununiki. 14 Jaskawen taea nuku dukun matu anu Diosun nuku yunua kaxun nukun dukun Diosun kakape Cristokidi datan akin nun matu yusin taewaniki. Jamen jadi Diosun nuku yunuama inidan, nukudan, jaskadada nun matube ikeanaii. 15 Nukubudan, juni betsabu ma dayani anu jikitan nun kenkatsi ikamaki, nukun dayamawen taeadan. Jakia nuku ikidan, matube dayakin nun taewaniwen taea matun mae anuxun man nuku medabewaya ana ichapabu matu ikunwanmakin nun ewawakatsi ikai nun matu manaii. 16 Jaskawen taea nuku kaidan, man nuku medabewaya Jesúskidi kakape bui man Corinto anuabu bestima jabu chai jiweabu anu tsuan jatu yusindiama anu yusiin nun dayakatsis ikaii. Nun jaska dayakunkainaidan, yusinan betsan yusianwen nun kenkatsi ikamaki. 17 Jaskaken tsuada kenkinan, jau nukun Xanen Ibu besti kenwankubainunbunwen. 18 Janua ibubis jawen shinanen besti jamenmen keainan, Diosun bechipaiama jume jumepamiski. Jakia tsuada ja nukun Xanen Ibukidi pe janchaidan, jakidi pe shinankin kenwanmiski.

2 Corintios 11

1 Jaska janchai en patapamisdan, tenetan man ea ninkatidumenkain. Jaskakidi en matu yuiai ea ninkakanwen. 2 Jaska matukidi shinain nui en matu yaushimisdan, ibubis en yudawen matu yaushiama jaska Diosun matu bechipaiai ea matu imamiski. Matu jaska wakatsi ikin jawenabun Cristo man jawa jeneyamaxanunbun en jaska matu yuiaii. Juni betsan jawen bake chipash tsuan pesediama juni betsa yubamis keska wakin eandi Cristokidi matu yusinkinan, jawa chakabu jayama keska Cristo en matu beismakatsis ikin en matube yubakayamaki. 3 Jesúskidi nun ma jaska matu yusinbianiken yusinan betsabu buxun matu padankin jaska Jesúskidi nun matu yusinsma Jesús betsa keska wakin matu yusiainbu jawaida jatun jancha jawendua bechipaikin man jatu ninkakubainmiski. Ja inun, nukubun Diosun Yushin Pepa matuki nun ma matu dasiwabiayamaken yushin betsakidi matu yuiaibu man jawaida achimamiski. Ja inun, jaska kakape nun matu yuiama ibiayamaken kaka betsa man jawaida chibainwen taea matuwen en dateaii. Jaska Edén bai anuxun dunun Eva padani keska wakin jawada pepa Cristokidi man ma jayabia jenetan jabun chakabu chibain man jamakidi benuaibuwen en matuwen dateaii. 5 Jaska inun, ean en shinanan, jabu chipu kabiaxun jancha jawenduawen matu yusinkin ea binunkatsis ikaibudan, jawa ea binutidubumajaidaki. 6 Jabun matu padainbu unanepabu jabun jancha jawenduabiaken ea en jui kushipamabia nukun Epa Dios inun nukun Xanen Ibukidi tapinixun matu axunkubainkin en matu uinmamis keskawen jabun ea binutidumajaidaki. 7 Matu anu kayamaxun Diosun kakape datan akin matu yusinkin en jawada jayamabia pei inun mabu matu yukakin ¿en matu chakabu wayamamen? En matu jaska wama iyamaki. 8 Jamen matu anuxun matu yusinkin matu duawanun, iwanan, en jawen dayatidu mae betsa anuxun ikunwain betsabun pei jatu mebinkin akawatan jawen matu medabewai en dayayunun jatun pei ea inanibuki. 9 Janua matu anu yusiin jiweyui kaxun en jawa jayamabia matu daketapa wakatsi ikama en shinanyan nukun betsabu Macedonia anuxun jaska en jayama en binun jatun pei ea bumayamabuki. Man ma ea jaska wayamawen taea matu anu ana en kakenan, man ea ayama keska besti ea wakubainxankanwen. 10 Matu medabewakatsi iki matuwen nuikin matun pei en bisma yuikin jancha chanima besti en yuiai Criston unanyan jawada en yusinmis en jawen keain Acaya mai pakea anu maniabu tsuabunda en jancha nematidubuma ixankanikiki. 11 ¿Jaskai jaska en janchai? ¿En matuwen nuiamawen taexun en yuiai? Jaskamajaidaki. En matuwen nuikin bechipaijaidai Diosun unainkiki. 12 Diosun daya en amis keska jabun ea mawapaikin jau jawawenda kenyamanunbun jatu nemakin jaska matun pei bikin en matu ichakawaisma en jabiaska besti ikunkainxanaii. 13 Jamen jabudan, Criston kushipayakatsis ibiai yusinan kayabibumaki. Nuku keskakatsis ibiai peiwen kemui padanananmisbuki. 14 Jaska inun, Satanásandi nuku padanun, iwanan: “En Diosun tsumaki”, iwanan, nuku uinmaidan, jaska 15 taxnixanai yuini jatuwen Satanás padananain dayaikiki, “Nun Diosun tsumabudiki”, ikidan. Jaskakin jabun nuku padanmisbu Diosun jatun chakabu unantan jawen jatu kupixanikiki. 16 Jaska en tatima keska ekidi shinankin tsuabunda man jaska shinanmisken jaska man jabun shinanmis en tatima ibubis en kentidu man ana ekidi shinanyamanunbun matu yui en jawen kein janchai ea ninkakanwen. 17 Jaska nukun Xanen Ibun ea yunuamabia emebi en shinanen en janchaii. Tsuada jamebi kein janchai tatima ikasmis en unain en jaskakidi kein janchai eadi ninkakanwen. 18 Jabu kein ibubis jatun unanepawen binunananmisbun eadi jaska keskadiai en imiskidi en keinmenkainan. 19 Ja inun, matu unanepabia tatimabu janchai benimakin nemama man jatu ninkamiski. 20 Jaska inun, jabundi matu dayadu watan matu yunuabu man jatu dayaxunmiski. Matu padanbetanan, ichakawakin matun jawada matu biainbu man jatu inanmiski. Jabun matu tanpais akabu man tenemiski, jaskatimabiakenan. 21 Jakia nukudan, ja dukun matu anu kai taeidan, nun babu kaintanyamaki, dakekin jaska yuitimabiaken en matu yuiaidan. Jakia natian betsabun jancha kushipawen matu jancha wamis keska wakin eandi natiandi en jancha tatima kushipawen en matu yuiaii. 22 Matu padanmisbun jabun xenipabukidi kenkin yuikin: “Nun hebreonawabu inun, nun Israelbu inun, nun Abrahamnen bababuki”, ikin chanima yuiaibunan, eadi en jabiadiki. 23 Ja inun, jabun yuikin: “Nun Criston tsumabuki”, iki Cristo dayaxunaibudan, en idiakunkainaii, Cristo dayaxunkin jatun daya binumajaidaidan. Man eki janchai man ea tatimawabianun ean en jatu binumiski. Ja inun, Diosun kakape en yusianyan ichapaki ea bichimisbuwen ean en jatu binujaidaki. Ja inun, jatikida ea kushanibu tsuabunda tanatidubumawen taexun en jatu binujaidaki. Ja inun, en mawakeankunkainiwen en jatu binujaidadiaki. En jaska tibi memis en matuki chaniaidan, ¿eadan, en tatimamen? En tatimamaki. 24 Diosun kakape Cristokidi en yusinbaunmiswen taexun ea nemapaikin janu ea akaibutian judio xanen ibubun meken bestitiki ea jatu kupimakin awa bichi kushatiwen jawenchains 39 tibiki ea jatu pekush pekush amakubainabu en mawakeankunkainyamaki. 25 Jaska inun, Cristokidi en yusinbaunmiswen taexun ea nemapaikin romano xanen ibubundi dabe inun bestitun ji kushatiwen ea jatu pekush pekush amayamabudiki. Jaska inun, ea tenanpaikin mankanwen ea tsaka tsaka akin ea shinan nemanibuki. Ja inun, Cristokidi en yusinkubaunaya niwe xaxu dabe inun besti jabu tibi chakabua akeakeaya en jasakeaniki. Ja xaxu betsa anua meshu bestichai inun xaba bestichai ian batapa anu xaxuuma nunai tsuan ea nexetima ji tuaxki mepia en nunukunkauniki. 26 Jaska inun, Jesúsun kakapekidi yusiin nun kakunkaunai jaska tibi mese en binukubainmis matu ana yuinun ninkakanwen. En jene pukei kaya jawaida bai mata bekin ea xaxu nadabea inun main pukei nua maexbain jasai en mawakeankunkainiki. Ja inun, main en kaya yumetsubundi ea mesewatan en jamapai ea bianibuki. Ja inun, enabu inun enabuman ea ichakawakin ea date date akubainyamabuki. Ja inun, maewan tibi anuxun inun janu jiweabumanuxun junibun ea ichakawanunbun yuinaka piananbun ea pikeanyamaki. Ja inun, ianenwanu niwe xaxuwen en kaya niwewan mese bekin ea datekubainyamaki. Ja inun, nukubetan ikunwainbu jabun ikunwanchakaibun ea bikawakin ekidi chanichakubainyamabuki. 27 Ja inun, en dayachakayamakunkainmiski, bika betsa betsapa tenebiakubainidan. Meshu betsa tukama en uxa tenemiski. Ja inun, buni tenea inun unpax tenea piama en ikunkainmiski. Ja inun, matsi tadi jayama jawa dakukuti jayamadi en matsi tenekubainmiski. 28 Jaska tibi ena tenebiakin ja shinanma en betsabu mae tibi anuxun man ikunwainbuwen en matuwen nuijaidakunkainmiski, jaska tibi binuidan. 29 Yuda betsan bika tenei babuaya jawen nuikin en jabetan teneai keskamiski. Ja inun, yuda betsan ikunwainbu babu wakin chakabuwamaya tsuanda jatu chakabuwamaiwen en jatuki sinatajaidamiski. 30 En jawa jayama emebi en jaska kentidumabia jaska en babumiswen taea en keaiin. 31 En jaska chani keanyan nukun Xanen Ibu Jesucriston Epa Diosun en jancha ninkakin chanima jancha besti en yuiai unainkiki, ja ikibi ini yudabun kenwankubainxanaibunan. 32 Cristo en ikunwankin taewabidanshina ea jaska wanibu ana matu yuinun ninkakanwen. Xanen ibujaida Aretasin Damasco maewan yunumistun jawen soldadobu ea achimanun, iwanan, ja mae jawen mishki kene xexekaian janu kainbainti tibi anuxun ea jatu achimakatsi iniki. 33 Jaska jatu wamabiaya ikunwainbu betsabu en jaibuaibun januxun uinti kene xui anu kukiki ea nanetan dispiwen kukiki duntantan ea janu buteabu ea achipananbun en paxakainiki.

2 Corintios 12

1 Nama keskawen jawada nukun Xanen Ibun ea uinmani en matuki chanii jaskawen en kentidumabia ekidi matu unanmajaidakatsis ikin jawada nukun Xanen Ibuan ea xabakabi unanmani en matu yuiai ninkaidakanwen. 2 Ma 14 badi kaken nai binua keyatapajaida anu Dios jiwemis pepanu en yuda kasmai en yushin besti Diosun ainitan ja jancha tsuan xabakabi yuitiduma Diosun ea yuiniki. Jaskada watan ea aininidan, en yuda kasmai en yushin besti ea uinmani Diosun besti unainwen taexun ean en matu yuitidumaki. 5 Jaska en ini en jawen kentidubia en jawen jawa keanmaki. Jakia jaska babukin en tenemis bestikidi chanikin en yuitiduki, keinan, nukun Xanen Ibun ea medabewamiswen taeadan. 6 Jaska inun, tatimabia en kein jawada Diosun ea axunmis yuikin jancha chanima en yuiaya jawada emebi en akai inun jawada emebi en yuiai besti ikunwankin jawada betsa betsapa Diosun ea axunmis en ana matu yuikatsi ikamaki, man tsuan ekidi jaska shinankin yuitidubumakenan. 7 Ja inun, jaska pepajaida en uiniwen taea kein en jawenduayamanun Diosun nemama Satanásan ea isin betsa inankin ea muxa tekea keska ea wani en teneaii. Ja inun, jawanda ea isin tenemaima tenekin 8 jau en Xanen Ibun ea xuxawanun, iwanan, dabe inun bestiki en ea aka 9 dabe inun bestikidi ea yuikin: “Miwen nuikin en mia duawamisdan, jatiwen besti min benimatiduki. Isin tenei min babubia min ea dayaxunkunkainkin en kushipa min unantiduki”, ea waniki. Jaskaken yuda babu jaya Criston kushipa jayakatsis iki jaska emebi en jawawatiduma en jawen kentiduki. 10 Jaskaken babui Criston kushipawen en kush