The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ

Mateo 1

1 U Jesucristo uva' tiaal David, as tiaal u Abrahame' Aak unpajte. As ech vib'ii unq'a q'esla ib'aal Aak ile': 2 As ik'aol Abraham u Isaac; ik'aol u Isaac u Jacob; ik'aol u Jacob u Judá tuk' unq'a titz'in tatzike'; 3 ik'aol u Judá u Fares tuk' u Zara. As Tamar ib'ii vitxutxe'. As ik'aol u Fares u Esrom ik'aol u Esrom u Aram; 4 ik'aol u Aram u Aminadab; ik'aol u Aminadab u Naasón; ik'aol u Naasón u Salmón; 5 ik'aol u Salmón u Booz. As itxutx u Booz u Rahab. Ik'aol u Booz u Obed. As itxutx u Obed u Rut. Ik'aol u Obed u Isaí; 6 ik'aol u Isaí u David uva' ok ijlenaalil. Ik'aol u David u Salomón. As itxutx u Salomón u ixoj uva' tixqelik u Urías. 7 Ik'aol u Salomón u Roboam; ik'aol u Roboam u Abías; ik'aol u Abías u Asa; 8 ik'aol u Asa u Josafat; ik'aol u Josafat u Joram; ik'aol u Joram u Uzías; 9 ik'aol u Uzías u Jotam; ik'aol u Jotam u Acaz; ik'aol u Acaz u Ezequías; 10 ik'aol u Ezequías u Manasés; ik'aol u Manasés u Amón; ik'aol u Amón u Josías. 11 As ech unb'iit teq'ol b'en unq'a tiaal Israel preexhuil tu u Babilonia, as ik'aol ve't u Josías u Jeconías tuk' unq'a titz'ine'. 12 Tul ma'tik ib'en ve't unq'a tiaal Israel preexhuil tu u Babilonia, as ik'aol ve't u Jeconías u Salatiel. As ik'aol u Salatiel u Zorobabel; 13 ik'aol u Zorobabel u Abiud; ik'aol u Abiud u Eliaquim; ik'aol u Eliaquim u Azor; 14 ik'aol u Azor u Sadoc; ik'aol u Sadoc u Aquim; ik'aol u Aquim u Eliud; 15 ik'aol u Eliud u Eleazar; ik'aol u Eleazar u Matán; ik'aol u Matán u Jacob; 16 ik'aol u Jacob u Xhu'l, vitzumel u Ma'le'. As a' u Ma'le' vitxutx u Jesús uva' Cristo. 17 As kaalaval jolol unq'a tiaal u Abraham uve' xe'tik tzan sti'. As a' ulkat ti' u David. Kaalavat jolte uve' xe'tik tzan ti' u David. As a' ulkat tul uva' sitxeypik b'en unq'a tiaal Israel preexhuil tu Babilonia. Kaalavat jolte tul siq'aavik ve't tzan unq'a tiaal Israel tu vitename'. As a' ulkat tul uva' stitz'eb' u Cristo. 18 Ech u titz'eb' u Jesucristo ile'. Tul k'ujlik ve't tzii ti' u Ma'le' tuk' u Xhu'le' ti' uva' la teq'o tib' cha'ma as tul ye'xnik teq'ot tib' cha'ma, as je' ve't ventasioon ti' u Ma'le', vitxutx u Jesúse', ta'n u Tiixhla Espíritue'. 19 As jikik chit itxumb'al u Xhu'le', vitzumel u Ma'le', vatz u Tiixhe'. As ye' nikat isa' u Xhu'le' teesal iq'ii u Ma'le' vatz unq'a tename'. Tal ve't je' u Xhu'le' ste uva' tu kuxh isuuchil la taq' ve't kan u Xhu'le' u Ma'le'. 20 Tul uva' nikat ib'an ve't je' u Xhu'le' tivi', as ul tal ve't uma'l u ángel ste tivatzik'. As ech tal u ángel ile': «Axh Xhu'l, tiaal David, ye' kuxh xo'v axh ti' eeq'ot eeb' tuk' u Ma'le', tan a' u Tiixhla Espíritue' kat ul aq'on kan ventasioon sti'. 21 As la til ve't ixoj uma'l u ne'. As tul la itz'eb'i, as Jesús ib'ii u ne'e' la eb'ane', tan a'e' la q'alpun vitename' vatz vipaave',» ti'k u ángel tal te u Xhu'le'. 22 As ech kat ib'an ve'te' eche' uva' tal kan u Kub'aal Tiixhe' ta'n u q'ajsan tetz viyole' tul uva' ech tal Aak ile': 23 La je' ventasioon ti' uma'l u q'opo ixoj. As la til ixoj uma'l u ne'. As tul la oksal ib'ii u ne'e', as Emanuel ib'ii la ib'ane', ti'k viyol u Tiixhe' uva' tal kan. As a' isuuchil u yole' uva' Emanuel tu kuyolb'al: Ate' u Tiixhe' sqi'. 24 Tul ul taama u Xhu'le' ta'n vivatzik'e', as inima ve't u Xhu'le' kam uva' tal u ángel ste. As k'uxh teq'o ve't tib' u Xhu'le' tuk' u Ma'le', 25 as ye'l u Xhu'le' nikat ivat k'atz u Ma'le'. Pet itz'eb'nal ve't u ne'e'. As tul itz'eb' u ne'e', as Jesús ib'ii u ne'e' uva' toksa ve't u Xhu'le'.

Mateo 2

1 As tul atik ok u Herodese' ijlenaalil tu u Judea, as tul b'ex itz'eb'oj u Jesúse' tu u tal tename' uva' Belén, uva' echen tu u Judea. As oon ve't ka'l unq'a naj tu u Jerusalén uva' nimal txumb'al chusel sta'n as tuk' ti' unq'a tx'umile'. As a' tzaanajkat chajnaj tu u b'uuq'eb'al q'ii. 2 As ech ul tal chajnaj ile': —¿Katil atkat u tijlenaal unq'a tiaal Israel uva' kat itz'eb'ya? Tan tul atik o' tu u b'uuq'eb'al q'ii as kat qil tzan uma'l u tx'umil, texhlal tetz uva' kat itz'eb'ya. Esti'e' il o' qule' ti' qoksat iq'ii u ne'e',— ti'k chajnaj. 3 As b'ex alpo ve't te u Herodes uva' nikat tal chajnaj. As samun ve't naj tuk' unq'a aa Jerusaléne' skajayil ta'n u yole'. 4 As oora chit imolo ve't u Herodes unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh uva' atik tu u Jerusaléne' tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite'. As ich'oti ve't naj te chajnaj uva' katil la itz'eb'kat u Cristo. 5 As ech tal ve't chajnaj ile': —Echen la itz'eb'kat u Cristoe' tu u tal tename' uve' Belén uva' echen tzitza' tu u Judea, tan eche' ni tal u yole' uva' tz'ib'amal kan ta'n uma'l u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' ech ni tal ile': 6 Axh u tal tenam uve' Belén uva' echen tu u Judea, tan k'uxh ye'l aq'ii xo'l unjoltu unq'a tename' tu u Judea, as axh la aq'on el tzan uma'l u eq'on tetz b'ey vatz vuntename' uva' tiaal Israel, ti'k u yole' tal kan,— ti'k chajnaj. 7 As ijutxi ve't u Herodese' imolol unq'a naje' uva' chuselik tib' ti' unq'a tx'umile'. As ib'an ve't u Herodese' ich'otil te chajnaj uva' jatva'x q'ii ichee u tx'umile' uve' til chajnaj. 8 As ech tal ve't u Herodes ile' tul ichaj b'en naj chajnaj tu u Belén: —B'enoj ex tu u Belén. As b'enoj etab'i itzib'lal u ne'e' sb'a'n. As tul la eleje', as la ul etal sve, tan la b'en vile' ti' voksat iq'ii,— ti'k u Herodese'. 9 As tul tab'i chajnaj viyol u Herodese', as b'en ve't chajnaj. As an chit u tx'umile' uva' ma'tik tilat chajnaj tu u b'uuq'eb'al q'ii as til ve't chajnaj unpajte. As a'e' eq'on b'ey vatz chajnaj. As a' b'ex txakeb'ojkat u tx'umile' tiib'a u kab'ale' uve' atikkat u ne'e'. 10 As va'lik chit itxuq'txun ve't chajnaj tul til ve't chajnaj u tx'umile'. 11 As ok ve't chajnaj tu u kab'ale'. As til ve't chajnaj u ne'e' k'atz vitxutxe', u Ma'le'. As ku' ve't chajnaj qaaloj svatz ti' toksal iq'ii u ne'e'. As ijaj ve't chajnaj unq'a ikaaxhae'. As toya ve't chajnaj u b'a'nla q'an ch'ich'e' te u ne'e', tuk' incienso, as tuk' tx'umtx'ulla tz'akab'al uva' mirra ib'ii. 12 Tul q'aav ve't chajnaj, as ul alpo te chajnaj tivatzik' uva' ye' la q'aav ve't chajnaj vatz u Herodese'. Esti'e' va'len b'ey teq'o ve't chajnaj ti' iq'aav tu vitename'. 13 Tul kuxh el ch'u'l unq'a naje' uva' chuselik tib' ti' unq'a tx'umile', as ul ve't uma'l u ángel tivatzik' u Xhu'le' unpajte. As ech ul tal ile': «Xhu'l, txakpen. As kuxh tu u Egipto tuk' u ne'e' as tuk' vitxutxe'. As la atin ex tzitzi'. As in lanal alon see uva' jatu la el ch'u'l ex tzitzi', tan tuk ichuk u Herodes u ne'e' ti' iyatz'ata',» ti'k u ángele' tal te u Xhu'le'. 14 As yak kuxh ul ve't taama u Xhu'le' tu u aq'b'ale'. As txakpu ve'te'. As teq'o ve't u ne'e' tuk' vitxutxe'. As b'en ve't tu u Egipto. 15 A' atinkat cha'ma tu u Egiptoe'. Pet kamnal ve't u Herodes. As b'ex ib'ana kam uva' tal u Tiixhe' te unq'a q'ajsan tetz viyole', tan ech tal Aak ile': «Kat unmolo tzan vunK'aole' tu u Egipto,» ti'k u Tiixhe'. 16 Tul til ve't u Herodese' uva' chulil kan naj syol ta'n unq'a naje' uva' chuselik tib' ti' unq'a tx'umile', as ul ve't ivi' naj. As ichaj ve't b'en naj unq'a sole' ti' iyatz'at unq'a talaj ne' xaake' tu u Beléne' tuk' tu unq'a talaj tename' uva' najlich u Belén. As a' unq'a ne'e' yatz'pi uve' ye'xnik ib'an ka'va'l iyaab', tan a' b'enkat u Herodese' ti' tachax unq'a q'iie' uva' alax ste ta'n unq'a naje'. 17 As b'ex ib'an u yole' uva' tal kan u Tiixhe' ta'n u q'ajsan tetz viyole' uva' Jeremías, tul ech tal ile': 18 La ab'il ve't tuul ivi' unq'a ixoje' tu u Ramá uva' saq'chib'al chit toq'e', tan kat kamyu ve't unq'a tale'. As a' u Raquel ni toq'e' ti' unq'a tale' uve' kat kami. As ye' nisa' uva' la mutxb'eli, ti'k u Jeremíase'. 19 Tul ma'tik ikam ve't u Herodese', as ul tal uma'l u ángel tivatzik' u Xhu'le' tu u Egipto. 20 As ech ul tal ile': «Xhu'l, txakpen. Kuxh ve'te' tuk' u ne'e' as tuk' vitxutxe'. As q'aavoj ex tu vetename', tan kat kamyu ve't u Herodese' uva' nikat alon ikam u ne'e',» ti'k u ángel. 21 As txakpu ve't u Xhu'le'. As teq'o ve't u ne'e' tuk' vitxutxe'. As q'aav ve't cha'ma tu u tx'ava'e' uva' tetz unq'a tiaal Israele'. 22 As tul tab'i u Xhu'le' uva' a' u Arquelao, vik'aol u Herodese', atik ve't ok ijlenaalil sich'exel vib'aale' tu u Judea, as xo'v ve't u Xhu'le' ti' toon tu u Judea. As ul tal ve't u ángel tivatzik' uva' la uch ib'en tu u Galilea. As esti'e' a' b'enkat ve't tu u Galilea. 23 As b'ex ve't cha'ma jejeb'oj tu u tename' uva' Nazaret. As b'ex ib'an ve't u yole' uve' alel kan ta'n unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' aa Nazaret u Jesúse' la ib'ane'.

Mateo 3

1 As tu ve't unq'a q'iie', as ul tal ve't u Xhune' viyol u Tiixhe' tu u tzuukin tx'ava'e' uva' at tu u Judeae'. As a' u Xhune' uva' nik aq'on ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e'. 2 As ech nik tal u Xhun ile' tul nik tal viyol u Tiixhe': —¡Ek'axataj vepaave'! Tan il u Tiixh ile' tul ve't tuk' u tijle'me' ti' vitename',— ti'k u Xhune'. 3 As a' u Xhune' uve' kat tal kan u Isaías, u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', tul ech tal ile': Tan la uch uma'l u sik'i'm tu u tzuukin tx'ava'e'. As ech la tal ile': «¡Eb'antaj etuche' ti' ek'ulat u Kub'aale'! ¡As ejikb'a'taj vetxumb'ale' eche' ijikb'a'l umaj b'ey!» chaj la tale', ti'k u Isaías. 4 As u toksa'm u Xhune', as a' vixi'l u camello uva' chemike. As k'alik ok uma'l u tz'u'm xe' tuul. As a' unq'a sak'e' nik techb'u tuk' u ta'l kab'e'. 5 As mama'la tenam nikat tex ab'in ve't viyol u Xhune'. At uxhchil tzaa tu u Jerusalén as tuk' tu u Judeae' skajayil. As at uxhchil tzaa tu unq'a talaj tename' tzi' u nimla a'e' uva' Jordán ib'ii. 6 As jank'al unq'a uxhchile' uve' nikat tal vipaave' te u Tiixhe', as taq' ve't ku' u Xhune' unq'a uxhchile' xe' u nimla a'e' tuk' vib'ii u Tiixhe'. 7 Tul til ve't u Xhune' uva' ye' saach unq'a fariseoe' tuk' unq'a saduceoe' ooni ti' uva' la ku' xe' u a'e', as ech tal ve't u Xhun ile' te chajnaj: —¡Ech vetxumb'ale' eche' u tx'i'latxooe'! ¿Tan ab'il kat alon sete uva' la ooj ex vatz u k'axk'oe' uve' tule'? 8 Eb'antaj u b'a'ne', texhlal tetz uva' kat ek'axal etib' vatz u Tiixhe'. 9 As ye' etitz'a uva' ti' kuxh uva': «O' tiaal u Abraham,» ch'ex netale', as ye'l ex la pal ex tu u k'axk'oe' uva' tule'. Pet tuk val sete uva' eche' k'axk'o koj ib'ensat u Tiixhe' unq'a k'ub'e' stiaal u Abraham. 10 As ech ve't b'anel eta'ne' eche' unq'a tze'e' uva' at ve't ok u k'oxb'ale' sti' ti' itzok'pu unq'a taq'il tze'e'. As ab'iste u tze'e' uve' ye' b'a'n vivatze' ni taq'e', as la tzok'ax el. As la sutil ok tu xamal. 11 Jik chit tuk val sete, tan xe' kuxh a'e' ni vaq'kat ku' ex, texhlal tetz uva' kat ek'axal vepaave'. Pet ech koj uma't u uxhchile' uva' a'n tule', tan nime' u tijle'me' svi'. As jit unk'ulele' uva' la unsaapu vixa'pe'. As tul la uli, as Aake' la oksan u Tiixhla Espíritu tu vetaanxelale', as la ijikb'a' ve't ex Aak tuk' vixamalile'. 12 Tan ech la b'anche' sete eche' nib'anchu te u trigo, tan il u txaab'al tetz u trigoe' ile' at tiq'ab' Aak. As la ikol ve't Aak u b'a'nla trigoe' tu u tatinb'ale'. Pet ech koj u ch'ise', tan yaklo'k tu u xamale', uma'l u xamal uva' ye'xh jatu la tzaai,— ti'k u Xhune'. 13 As tzaa ve't u Jesúse' tu u Galilea. As ul ve't Aak tzi' u Jordáne' uva' atikkat u Xhune', ti' uva' la aq'ax ve't ku' Aak xe' u a'e' ta'n u Xhune'. 14 As ye' nikat isa' u Xhune'. As ech tal u Xhun ile' te u Jesúse': —Ye'le, Pap, tan ¿kam q'ii uva' in la aq'on ku' axh xe' u a'e'? Pet axhe' la aq'on ku' in xe' u a'e'. As tul a' naale' uva' in la aq'on ku' axh,— ti'k u Xhune'. 15 As ech tal ve't u Jesúse' ile': —Techal la untzojpisa uva' ni tal u Tiixhe',— ti'k u Jesúse'. As inima ve't u Xhune' viyol u Jesúse'. As taq' ve't ku' u Xhune' u Jesúse' xe' u a'e'. 16 As tul je' ve't ch'u'l u Jesúse' xe' u a'e', as ijajpu ve't tib' u almika'e'. As til ve't Aak iku' ch'u'l u Tiixhla Espíritu tu almika' uva' ech iku' ch'u'le' eche' umaj u paroomaxh. As ul ve't tiib'a u Jesúse'. 17 As ab'il uma'l u yol tu almika' uva' ech tal ile': —A' vunK'aole' uva', xo'n chit sve. As va'l chit untxuq'txun ve't sti',— ti'k u yole'.

Mateo 4

1 As b'en ve't u Jesúse' tu u tzuukin tx'ava'e' ta'n u Tiixhla Espíritue', ti' uva' la ichuk u tx'i'lanaje' txumb'al ti' ipaavin u Jesúse'. 2 As ka'viinqil q'ii tuk' ka'viinqit aq'b'al uva' ye'l u Jesúse' nikat itx'a'ne'. As va'y ve't Aak. 3 As ul ve't u tx'i'lanaje' k'atz u Jesúse'. As ech tal ve't naj ile': —Asoj axh iK'aol u Tiixhe', as ala uva' la b'en unq'a k'ub'e' tx'ixil,— ti'k u tx'i'lanaje'. 4 Ech tal ve't u Jesús ile': —Ech ni tal viyol u Tiixh ile' uva' tz'ib'amal kan: Jit kuxh u tx'ixe' la isb'a'n unq'a uxhchile'. Pet kajayil chit unq'a yole' uve' ni tel ch'u'l titzi' u Kub'aal Tiixhe', as a'e' uve' la isb'a'n unq'a uxhchile',— ti'k Aak. 5 As b'en ve't u Jesúse' ta'n u tx'i'lanaje' tu u tenam uva' txaael ta'n u Tiixhe' uva' Jerusalén. As je' ve't Aak vi' u tostiixhe' ta'n u tx'i'lanaje'. 6 As ech tal ve't naj ile': —Asoj axh viK'aol u Tiixhe', as suti ku' eeb' tzitza', tan ech ni tal u yol ile' uva' tz'ib'amal kan: La ichaj tzan u Tiixhe' unq'a ángel ti' ul ilochat axh. As la ul ik'ul axh unq'a ángel aq'al uva' ye' la k'axb'u ve't avoj ti' umaj u k'ub',— ti'k u tx'i'lanaje'. 7 Ech tal ve't u Jesús ile': —Ech ni tal viyol u Tiixh ile' uva' tz'ib'amal kan: Ye' la uch ab'ek'at u Kub'aal Tiixhe',— ti'k Aak. 8 As b'en ve't u Jesúse' vi' uma'l u nimla vitz ta'n u tx'i'lanaje'. As ik'uch ve't u tx'i'lanaje' te u Jesúse' jank'al unq'a vee' at tulaj unq'a tename' skajayil vatz u tx'ava'e' as tuk' unq'a itx'iib'al iq'ii unq'a tename' skajayil. 9 As ech tal naj ile': —Asoj la ku' axh qaaloj sunvatz ti' ooksat unq'ii, as la vaq' unq'a vee' see skajayil,— ti'k u tx'i'lanaje'. 10 Ech tal ve't u Jesús ile': —Jetz'en el sunvatz, tx'i'lanaj, tan ech ni tal uma't u yol ile' uva' tz'ib'amal kan: Ta'n kuxh u Tiixhe', u Kub'aale', la ku' axh qaaloj svatz. As Aak kuxhe' la anima,— ti'k u Jesúse'. 11 As taq' ve't kan u tx'i'lanaje' u Jesúse'. As ul ve't ka'l unq'a ángel k'atz Aak ti' ilochpu ve't Aak. 12 As tul tab'i ve't u Jesúse' yol uva' ma'tik tok ve't u Xhune' tu u kaarsa, as q'aav ve't Aak tu u Galilea. 13 As taq' ve't kan Aak u Nazaret. As a' b'exkat ve't Aak jejeb'oj tu u Capernaúm uva' echen tzi' u nimla naab'e' uva' atikkat vitx'ava' u Zabulón tuk' u Neftalí. 14 As b'ex ib'an ve't u yole' uve' alelik kan ta'n u Isaías, u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', uva' ech nik tal ile': 15 Unq'a uxhchile' uve' jejle'l tu vitx'ava' u Zabulón tuk' tu vitx'ava' u Neftalí, tuk' unq'a uxhchile' uva' echen najlich u nimla b'eye' uva' yakle'l tzi' u mare', tuk' unq'a uxhchile' uva' echen jalit u Jordán, as tuk' unq'a jit tiaal Israel uva' jejle'l tu u Galilea, 16 as a' unq'a tename' uva' eyen u taanxelale' tu u q'ej toktoe'. As la til ve't unq'a tename' uma'l u txijun tetz u taanxelale' uva' nim talche'. As jank'al unq'a tename' uva' at tzan u kamchile' sti', as la txijul ve'te', ti'k u yole' uve' tal kan u Isaías. 17 Tul kat oon ve't u Jesús tu u Capernaúm, as xe't ve't Aak ti' talat viyol u Tiixhe'. As ech nik tal Aak ile': —¡Ek'axataj vepaave'! Tan il u Tiixh ile' tul ve'te' tuk' u tijle'me' ti' vitename',— ti'k u Jesús. 18 Tul nik ixaan u Jesús tzi' u mar tu u Galilea, as til ve't Aak u Simón uva' Lu', tuk' u titz'ine' uva' Lixh. As nik isuti b'en chajnaj vik'ache' xe' u mar, tan txeyol txay chajnaj. 19 As ech tal u Jesús ile' te chajnaj: —Xekeb'oj ex svi'. As la voksa ve't ex ti' uva' la eteq'o tzan unq'a tename' ti' tok sunk'atz,— ti'k u Jesús. 20 As yak kuxh taq' ve't kan chajnaj unq'a ik'ache'. As xekeb' ve't chajnaj ti' u Jesús. 21 B'iil kuxh ixaa u Jesús. As b'ex ilej Aak ka'va't unq'a txeyol txay uva' titz'in tib', tuk' u Jacobo tuk' u Xhun, vik'aol u Zebedeo. As xonlik kuxh chajnaj tuk' vib'aale' tu u barco, tan nikat kuxh ik'ooa chajnaj unq'a ik'ache'. As imolo ve't u Jesús chajnaj. 22 As yak kuxh taq' ve't kan chajnaj vib'aale' tuk' u barco. As xekeb' ve't chajnaj ti' u Jesús. 23 As b'ex ve't u Jesús chusun tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh, tulaj unq'a talaj tename' tu u Galilea skajayil. As nikat tal u Jesús isuuchil u b'a'nla yole' ti' u Tiixhe' uva' la ul ve't tuk' u tijle'me' ti' vitename'. As nikat ib'a'nxisa ve't Aak unq'a aach'o'me' skajayil, k'uxh kam kuxh ch'o'mil. 24 As pax ve't itzib'lal Aak tulaj unq'a tename' tu u Siria. As mama'la aach'o'm eq'ol tzan vatz Aak. As ati uva' sub'ul atik ok sk'atz. As ati uva' ch'u'jil elnallukat. As ati uva' ye' nikat itx'ol itiin vichi'ole'. As kat ib'a'nxisa ve't u Jesús skajayil. 25 As mama'la tenam xekelik ti' Aak. As xekelik unq'a aa Galilea tuk' unq'a aa Decápolis, tuk' unq'a aa Jerusalén, tuk' ka't unq'a aa Judea, as tuk' ka't unq'a tename' uva' jalit u Jordán.

Mateo 5

1 As til ve't u Jesús u mama'la tenam. As je' ve't Aak vi' uma'l u vitz. As xoneb' ve't tzan Aak. As jetz'en ve't ok unq'a ichusulib' Aake' sk'atz. 2 As xe't ve't Aak chusun. As ech tal ve't Aak ile': 3 —Achveb'al chit unq'a uxhchile' uve' ootzimal sta'n uva' techal chit la lochpu ta'n u Tiixhe', tan a' uxhchile' uva' at tokeb'al xo'l unq'a tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 4 As achveb'al chit unq'a uxhchile' uve' nitxumune', tan la mutxb'el ve'te' ta'n u Tiixhe'. 5 As achveb'al chit unq'a uxhchile' uve' sula aama, tan tetze' u vatz tx'ava'e' skajayil la ib'ane'. 6 As achveb'al chit unq'a uxhchile' uve' niva'y u taanxelale' as nitzaj itzi' ti' ib'anat u jike' uva' ni tal viyol u Tiixhe', tan a'e' la lochpu ta'n Aak. 7 As achveb'al chit unq'a uxhchile' uve' nitxum ivatz imool, tan la itxum u Tiixhe' ivatz. 8 As achveb'al chit unq'a uxhchile' uve' tx'aael ve't u taanxelale' ta'n u Tiixhe', tan la til ve't tib' tuk' Aak. 9 As achveb'al chit unq'a uxhchile' uve' nichukun txumb'al ti' iya'sal ch'a'o, tan a'e' uva' me'al ik'aol u Tiixhe'. 10 As achveb'al chit unq'a uxhchile' uve' ni paleb'en unq'a k'axk'oe' ti' ib'anat u jike' vatz u Tiixhe', tan a' uxhchile' uva' at tokeb'al xo'l unq'a tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 11 As achveb'al chit ex ti' uva' nenima in as k'uxh la xe't unq'a uxhchile' seti'. As la yoq'pu ve't ex. As kam kuxh chuli yolil la alpu seti'. 12 Chiib'ojtaj ex. As txuq'txunoj ex, tan nime' vetx'aja'me' tuk aq'axoj sete tu almika'. As chiib'ojtaj ex k'uxh la epaleb'e k'axk'o, tan ech chit kat ulb'el unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' tul uva' ye'xnik ul ex. 13 As ech exe' u atz'ame' xo'l unq'a tename'. Pet asoj la pal ve't ipitz'polil u atz'ame', as ye' la txakon ve'te', tan la koj uch ichee ipitz'polil unpajte. Pet la kuxh mak'pik ve't ele' tu b'ey. As la pal ipach' ve't unq'a xaole'. 14 As ech exe' eche' umaj txijub'al xo'l unq'a tename', eche' uma'l u tenam uva' at je' vi' uma'l u vitz, tan kajayil uxhchil la ilon. 15 As la koj uchi uva' tul la matxax umaj xamal, as a' la mujaxkat ok jaq' umaj kaaxha. Pet a' la aq'axkat je' vi' u matxb'ale', aq'al uva' la itxiju u xamale' unq'a uxhchile' skajayil uve' at tu u kab'ale'. 16 Echat chit ex la ib'ane', tan exe' la k'uchun u b'a'ne' vatz unq'a uxhchile' eche' nib'an u xamale' tul nitxijune'. As la til unq'a uxhchile' u b'a'ne' uve' neb'ane'. As la toksa ve't unq'a uxhchile' iq'ii u Kub'aal Tiixhe' uva' echen tu almika'. 17 Kamal netitz'a uva' kat ul in ti' ul veesat iyak'il u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés, tuk' viyol unq'a q'ajsan tetz viyol Aake'. As jit eesamal iq'iie' kat ul unb'ana. Pet kat ul in ti' ul valat isuuchil, as ti' ul unb'anata' kam uve' nital svi'. 18 As tuk val sete, tan tul ye'xnaj sotz u almika'e' tuk' u vatz tx'ava'e', as ye'le uva' ye' koj tuk ib'an umaj yol uva' tz'ib'amal kan. Pet techal chite' tuk ib'ane' skajayil kam uve' tz'ib'amal kan. 19 Tan ab'il uva' la teesa iyak'il umaj unq'a tzaq'ite' uve' tz'ib'amal kan uva' ch'oo kuxh iyolb'ele', asoj la ichus te unq'a tename' uva' ye' la nimali, as la eesal iq'ii u uxhchile' xo'l unq'a tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. Pet ab'il uve' la niman unq'a tzaq'ite' as la ichus te unq'a tename' uva' la nimali, as nim chit talche' la ib'ane'. 20 As tuk val sete, asoj ye' la pal ex ti' enimat u jikla tzaq'ite' ti' uva' nib'an unq'a fariseo as tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as ye'l etokeb'al xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 21 As ootzimal seta'n uva' ech ni tal uma'l u yol ile' uva' alax kan te unq'a tename' uva' na'ytzan: «Eyatz'ak umaj uxhchil, tan ab'il uve' la yatz'oni as tetz chit ve'te' uva' la b'en tu u choob'al paave',» ti'k u yole'. 22 Pet tuk val sete, as ab'il uve' la kuxh ul ivi' ti' umaj imool, as la chee ipaav vatz u b'anol isuuchil unq'a tename'. As ab'il uve' la toksa je' iq'ii tul la teesa iq'ii vimoole', as la chee ipaav vatz unq'a b'anol isuuchil u tename' uve' molel tib'. As ab'il uve' la chi'an taama ti' vimoole' tul niyoq'on sti', as a' la aq'axkat ve't b'en tu u choob'al paave'. 23 As tuk val sete, tul la eteq'o b'en umaj oy vatz u atinb'ale' uva' niyatz'pukat unq'a txooe', asoj la ul sek'u'l uva' yael etib' tuk' umaj etitz'in etatzik, 24 as la etaq' kan u oye' vatz u nachb'al Tiixhe'. As la b'en echuk vetitz'in etatzike' uve' yael etib' stuk'. As tul la ik'ul tib' eyol stuk', as a'n la b'en etaq'o'k u oye' vatz u nachb'al Tiixhe'. 25 Asoj at umaj uxhchil ni alon uva' la ixoch ex, as tul uva' atil ex tu b'ey, as oora kuxh la eyol sevatzaj ti' u yaaib'e' uva' neb'ane', tan la ib'ane' uva' la b'en ixoch ex te u b'aal tename'. As la aq'ax ve't ok ex tiq'ab' u mayule' uve' ni xeen u kaarsae'. As la juplik ve't ok ex tu u kaarsa. 26 As jik chit ni val sete, tan ye'l exe' la el ch'u'l ex tu u kaarsae'. Pet lanal chit echoo skajayil, jank'al uva' la ijaj u b'anol isuuchil unq'a tename' sete. 27 As ootzimal seta'n uva' ech ni tal uma't u yol ile' uva' alax kan: Ye' la ichuk u naje' tixoj. As ye' la moolin u ixoje', ti'k u tzaq'ite'. 28 Pet tuk val sete, tan ab'il uve' la ilon umaj ixoj asoj la kuxh tachva b'en naj u ixoje' ti' ib'anat u va'lexhe' stuk', as kat paavinyu ve't naj tu u taanxelale'. 29 Asoj la paavin ex ta'n u seb'al evatze', as eya'sataj epaavine' eela kuxh stuk' uva' kat eteesal el u b'aq' evatze', tan aal b'a'ne' uva' la etz'ej umaj u b'aq' evatze'. As ye' la b'en vechi'ole' skajayil tu u choob'al paave'. 30 Asoj la paavin ex ta'n u seb'al eq'ab'e', as eya'sataj epaavine' eela kuxh stuk' uva' kat etzok'lu el veq'ab'e' as kat sutil el, tan aal b'a'ne' uva' la etz'ej umaj veq'ab'e'. As ye' la b'en vechi'ole' skajayil tu u choob'al paave'. 31 As ootzimal seta'n unpajte uva' alax kan uva' ech ni tal ile': Ab'il la ijatx tib' tuk' tixqel as techanal la taq' naj uma'l u u'uj tiq'ab' ixoj, texhlal tetz uva' jatxel ve't tib' naj tuk' ixoj, ti'k u yole'. 32 Pet tuk val sete, tan asoj la ijatx tib' u naje' tuk' u tixqele', as tul ye'l ixoj kat iyansa tib' tuk' uma'toj naj, as iq'aaq'al naj uva' la paavin u tixqel naje'. As ab'il la teq'o tib' tuk' u ixoje', as la paavin ve'te' k'atz ixoj. 33 As ab'imal uma't u yol seta'n uva' alax kan te unq'a tename' na'ytzan uva' ech tal ile': Asoj la aal umaj ayol tuk' viB'ii u Tiixhe', as techal la atzojpisa kam uva' kat aala. As ye' la achuli yol, ti'k u yole'. 34 Pet tuk val sete, tan kamini'k kuxh etoksa k'atz veyole' ti' uva' la nimali. As etoksak kuxh u almika'e' k'atz veyole', tan ixonleb'al u Tiixhe' u almika'e'. 35 As mita'n u tx'ava'e' la etoksa k'atz veyole', tan ti' uva' ech u tx'ava'e' eche' ti'leb'al toj u Tiixhe'. As mita'n kuxh u Jerusalén la etoksa ti' veyole', tan ti' uva' itenam u Nimla Ijlenaale' u Jerusalén. 36 As mita'n kuxh la etoksa u xi'l evi'e' k'atz veyole', tan eche' la koj oleb' ex ti' isajb'isal uma'l u xi'l evi'e'. As mita'n la oleb' ex ti' iq'ejb'isale'. 37 Pet ech eyolon ile' tul la yolon ex: «An chite',» chaj ex, asoj an chittu'. As: «Ye'le,» chaj ex asoj jit'e'che'. Tan asoj jit ech eyolone' tul la yolon ex, as xe' u tx'i'lanaje' tzaanajkat vetxumb'ale'. 38 As ootzimal uma't u yole' seta'n uva' alel kan uva' ech ni tal ile': Ab'il uva' la poq'on el tzan b'aq' ivatz imool, as la poq'lik el u b'aq' ivatze' unpajte. As ab'il uva' la itoopisa el tee imool, as la toopisal el u tee unpajte, ti'k u yole'. 39 Pet ech koj uve' tuk val sete, tan eq'aavisak ich'exel u va'lexhe' uve' la b'anchu sete. Pet asoj la itz'ich umaj uxhchil u seb'al evatze', as etaq'taj ok unjalit vevatze'. 40 Asoj ab'il la ichuk ixe't seti' ti' imaat vekami'xhe', as etaq'taj vekami'xhe' tuk' vexheerkae' ste. 41 Asoj la alax sete ti' uva' la etija b'en umaj ijatz tu uma'l i'l, as ka'va'l i'l la etijakat b'en. 42 Asoj ab'il la jajon umaj kam sete, as etaq'taj ste. Asoj ab'il la ul jajon umaj kam sete sk'am, as ye'l ex la epi'u etib' ti' etaq'at ste. 43 As ootzimal uma't u yole' seta'n uva' alax kan uva' ech ni tal ile': «Xo'noj unq'a emoole' sete. As chi'anoj etaama ti' unq'a uxhchile' uve' nichi'an taama seti',» ti'k u yole'. 44 Pet ech koj uve' tuk val sete, tan xo'noj unq'a uxhchile' sete uve' nich'o'n taama seti'. As b'a'noj eyolon ti' unq'a uxhchile' uva' va'lexh iyolon seti'. As eb'antaj b'a'nil te unq'a uxhchile' uva' ni b'anon u va'lexhe' sete. As enachtaj Tiixh ti' unq'a uxhchile' uve' nixe't seti'. 45 Asoj ech la eb'ane', as ech ek'uchate' uva' ex me'al ik'aol u Kub'aale' uva' echen tu almika', tan Aake' ni aq'on el tzan u q'iie' ti' unq'a b'a'nla aamae' tuk' unq'a tx'i'la aamae'. As ni taq' Aak u jab'ale' ti' unq'a jikla aamae' tuk' ti' unq'a paasan tziie'. 46 Tan asoj a' kuxh unq'a uxhchile' xo'n sete uva' xo'n ex ste, as ¿kam umaj etx'aja'm q'ii la ek'ul sti'? ¿As ma ye' etootza uva' ech nib'an unq'a uxhchile' uva' ni molon u puaje' tetz u Roma? 47 Asoj a' kuxh unq'a etitz'in etatzike' netiixhi, as eelatel kuxh ex tuk' unq'a uxhchile' uva' ye' ni niman u Tiixhe'. 48 Pet jik chit ex la eb'ane' eche' u Kub'aale' uva' echen tu almika', tan jik chit Aake'.

Mateo 6

1 As tuk val sete uva' ye' la epaxsa vi' unq'a tename' tul la eb'an umaj b'a'nil. As ti' inik kuxhtu' uva' la til ex unq'a tename' kam uva' kat eb'ana, tan asoj la epaxsa vi' unq'a tename', as ye'l etx'aja'm la taq' u Kub'aale' uva' echen tu almika'. 2 As tul la eb'an umaj b'a'nil te umaj uxhchil, as ye' la epaxsa vi' unq'a tename', eche' uve' nib'an unq'a ka'vatze' tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh as tulaj unq'a b'eye' aq'al uva' la oksal iq'ii chajnaj ta'n unq'a tename'. Pet tuk val sete uva' ta'n itx'aja'm chajnaje' uva' la oksal iq'ii chajnaj ta'n unq'a tename'. 3 Pet ech koj ex, tan tul la eb'an umaj u b'a'nil te umaj uxhchil, as katini'k etalkat. As mita'n la etal te umaj uxhchil uva' k'ulel tib' eyol stuk', 4 aq'al uva' ye'xheb'il la ootzin uva' kat eb'an uma'l u b'a'nil te umaj uxhchil. Pet a' kuxh u Kub'aale' uva' at tu almika' ootzin tetz u b'a'nile' uve' kat eb'ana, tan na'le' vatz Aak kam uve' neb'ane'. As la til unq'a uxhchile' u b'a'nile' uve' la ib'an Aak sete. 5 As tul la enach Tiixh, as eb'anak etetz eche' uve' nib'an unq'a naje' uve' ka'vatz, tan tul ninach chajnaj Tiixh, as acha'v chit te chajnaj tul nitxakeb' chajnaj tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh as tulaj unq'a ju' pe'e' as tu k'ayib'ale', ti' uva' la til unq'a tename'. Pet tuk val sete uva' ta'n itx'aja'm chajnaje' uva' la oksal iq'ii chajnaj ta'n unq'a tename'. 6 Pet ech koj ex, tan tul la enach Tiixh, as la ok ex tu vekab'ale'. As la ejup u tzi' kab'ale' aq'al uva' ex kuxh sejunal tuk' u Kub'aale' uva' ye'xheb'il ni ilon, tan na'le' vetaanxelale' vatz Aak. As la til unq'a uxhchile' u b'a'nile' uve' la ib'an Aak sete. 7 As tul la enach Tiixh, as pilq'i'k kuxh ex ti' veyole' eche' nib'an unq'a uxhchile' uve' ye' ootzin tetz u Tiixhe', tan a' ni tal je' ste uva' asoj la kuxh pilq'u ti' viyole', as a'e' nititz'a uva' la taq' Aak ste kam uva' nijaje'. 8 Pet eb'anak etetz eche' uve' nib'an unq'a uxhchile', tan ootzimale' ta'n u Kub'aale' kam uve' nisa'vit seti'. As at ve't sk'u'l Aak tul ye'xnaj ejaj te Aak. 9 As ech la etal ile' tul la enach Tiixh: Kub'aal Tiixh, echen axh tu almika'. Tiixhla b'ii chite' tatin vab'iie'. 10 As ulen ve'te' tuk' u eejle'me' ti' vatename' skajayil. As a' ni qale' uva' la ab'an vatz u tx'ava'e' kam uva' ni tal aama eche' uva' nab'an tu almika'e'. 11 B'an b'a'nil. Aq' vas qechb'ub'ale' uva' la qechb'u jun q'ii. 12 As sotzsa kupaave', Pap, ti' u va'lexhe' uve' nu kub'an savatz, eche' kusotzsat ipaav u kumoole' uve' ni paavin sukuvatz. 13 B'an b'a'nil. Achajpuk kan o' ti' kub'en tu u va'lexhe'. Pet la akol o' vatz u tx'i'lanaje', tan ta'n axhe' at eejle'm ti' unq'a tename' skajayil. As ta'n axhe' la qoksa aq'ii sb'enameen ti' chit ib'ene'. An chite'. 14 Tan asoj la esotzsa ipaav unq'a emoole' uva' nipaavin sevatz, as echat la ib'an u Kub'aale' uva' echen tu almika', tan la isotzsa Aake' vepaave'. 15 Pet asoj ye' la esotzsa ipaav unq'a emoole' ve't ni paavin sevatz, as ye'l vepaave' la isotzsa u Kub'aale' uva' echen tu almika'. 16 As eb'anak etetz eche' uve' nib'an unq'a ka'vatze', tan tul uva' nikuy chajnaj iva'y, as txumleb'al chit ivatz chajnaj nib'ane' vatz unq'a tename', tan a' nisa' chajnaj uva' la til unq'a tename' uva' nikuy chajnaj iva'y. Pet tuk val sete uva' ta'n itx'aja'm chajnaje' uve' kat oksal iq'ii ta'n unq'a tename'. 17 Pet ech koj ex, tan tul uva' la ekuy eva'y vatz u Tiixhe', as la exee evi'. As la etx'aa evatz, 18 aq'al uva' ye' la pal unq'a tename' stuul kam uva' neb'ane'. Pet vatz u Kub'aal Tiixhe' la eb'ankat, tan na'le' vetaanxelale' vatz Aak. As la til unq'a tename' u b'a'nile' uve' la ib'an Aak sete. 19 As tuk val sete, ye' kuxh etoksa etaama ti' u tx'iib'al q'iie' tzitza' vatz u tx'ava'e', tan jank'al uva' la emole', as la pok'te'. As moj la yani. As la kuxh esuti ve't el. As moj u elq'ome' la elq'an. 20 Pet a' la etoksakat etaama ti' emolat unq'a nimla tx'iib'al q'iie' tu almika', tan a'e' ye' la pok'ti. As ye' la yani. As mita'n u elq'ome' la elq'an. 21 As katil uva' nemolkat unq'a etetze', as tzitzi'e' netoksakat etaama. 22 As tuk val sete, tan u b'aq' evatze' ni k'uchun uva' kam vetxumb'ale', tan asoj b'a'n u b'aq' evatze', as b'a'ne' vetxumb'ale'. 23 Pet asoj va'lexh u b'aq' evatze', as echen exe' tu u q'ej toktoe' tuk' vetxumb'ale'. Tan asoj echen ex tu u q'ej toktoe' tuk' vetxumb'ale', as txumleb'al kuxh etatine' tu u q'ej toktoe'. 24 As ye' la uch taq'onvu umaj uxhchil xe' ka'va'l b'aal aq'on, tan la tixva kan u uxhchile' uma'l u b'aal aq'one'. As la ixo'ni uma'te. As moj la inima uma'l u b'aal aq'one'. As ye' la inima uma'te. Esti'e' la val sete, etoksataj etaama ti' u Tiixhe', tan asoj netoksa etaama ti' u tx'iib'al eq'iie' vatz u tx'ava'e', as ye' la uchi uva' la etoksa etaama ti' enimat u Kub'aal Tiixhe'. 25 Esti'e' ni val sete uva' ye' kuxh exaansa etaama ti' uva' kam la etechb'u sq'ejal, moj kam la etuk'a, as mita'n ti' unq'a etoksa'me' uva' kam la etoksa'mi, tan nim talche' vetiichajile' ti' vetechb'ub'ale'. As nim talche' vechi'ole' ti' vetoksa'me'. 26 Etiltaj unq'a tz'ikine' uve' nixich'an tu almika', tan ye'l txoo ni tave'. As ye'l txoo nipitx'one'. Ye'l ik'uay txoo ati. As a' u Kub'aal Tiixhe' uva' echen tu almika' ni aq'on techb'ub'al txoo. ¿As a' kol chit ve't ye'l ex q'a? Tan nim etalche' ti' unq'a tz'ikine'. 27 As tuk val sete uva' ye'l umaj ex la koj oleb' ex ti' ech'iisat etxakeb'e' tuk' ka'va'toj k'uchb'al, as k'uxh nexaansa etaama sti'. 28 As ye' kuxh exaansa etaama ti' uva' kam la etoksa'mi. Pet etitz'ataj unq'a xu'me', tan acha'v chit ich'iie', as k'uxh ye'xhkam ni taq'onve' as ye'xhkam nichemone'. 29 Pet tuk val sete, tan mita'n kuxh u ijlenaal Salomón kat lejon ivejat tib' tuk' u toksa'me' ti' unq'a xu'me', as k'uxh xo'veb'alik kuxh naj ti' ivejat tib'. 30 As ch'i'umal chit unq'a xu'me' uve' cheesamal ta'n u Tiixhe', as k'uxh ye' kuxh jatva'l q'ii stuul as kat tzaj ve'te' as eela itz'e' ve'te' tuk' unq'a ch'ise'. As a' kol chit ye' la ib'an Aak q'a sete ti' elochpe' tan nim etalche' ti' unq'a xu'me', ex uva' b'iil kuxh u k'ujleb'al ek'u'le' at ti' u Tiixhe'. 31 As ye' kuxh exaansa etaama. As ye' la etal ech ile': «¿Kam tuk qechb'u? As ¿kam tuk quk'a? As ¿kam tuk qoksa'mi?» chajini'k ex etala, 32 tan a' kuxhe' ni titz'a unq'a tename' uve' ye' ni niman u Kub'aal Tiixhe'. Pet ech koj ex, tan ootzimale' ta'n u Kub'aal Tiixhe' uva' echen tu almika' kam uva' nisa'vit seti'. 33 Pet aal b'a'ne' uva' la ok ex xo'l unq'a tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. As etoksataj etaama ti' eb'anat u jikla txumb'ale' vatz Aak. As Aake' la aq'on ve't unq'a vee' skajayil sete, kam uva' nisa'vit seti'. 34 Esti'e' ni val sete, ye' kuxh exaansa etaama ti' u q'iie' uve' q'ejal, tan kam kuxhe' eq'omal ta'n junun unq'a q'iie'. As kat kuxh ib'anle' kam uva' eq'omal ta'n junun unq'a q'iie'.

Mateo 7

1 Ye' kuxh eb'an isuuchil vemoole', aq'al uva' ye' la b'anax esuuchil ta'n vemoole', 2 tan kam chit eb'anat isuuchil vemoole', as echat chit la b'anax sete. As kam chit u txumb'ale' uva' la eb'an ti' vemoole', as echat chit la b'anchu sete. 3 ¿As kam q'ii uve' va'l kuxh esajit ok u tal ch'ise' tu vivatz vetitz'in etatzike', as tul ye' netil je' etib' tul at uma'l u potzo'm tu vevatze'? 4 Tan asoj at uma'l u potzo'm tu vevatze', as ¿la kol uch etalat q'a te vetitz'in etatzike' uva': «¡Qe'na! Tuk veesa el tzan u tal ch'ise' tu vavatze',» ma chaj ex la etale'? ¡Tul il u potzo'm ile' at tu vevatze'! 5 ¡Ex kuxh ka'vatz! Eteesataj u potzo'me' tu vevatze' b'axa. As a'n la uch etilat ve't u ch'ise' tivatz vetitz'in etatzike'. As la eteesa ve't el. 6 Pet tuk val sete, tan ye' la uch etalat u b'a'nla yole' te unq'a uxhchile' uva' ye' la sa'on tab'it viyol u Tiixhe', tan a'e' ye' la niman. As la ib'ane' uva' la ul ivi' seti' eche' nib'an unq'a tx'i'e' tul uva' nichi' ex tx'i'. As moj ech itxumb'al unq'a uxhchile' eche' unq'a chichame', as latz' koj ti' txoo, tan la kuxh ipach' txooe' tu toj. 7 As ejajtaj. As la aq'pe' sete. Echuktaj. As la eleje'. As et'oktaj u tzi' kab'ale'. As la jajpe' u tzi' kab'ale' sevatz. 8 Tan ab'il uva' la jajon, as la ik'ule'. As ab'il uva' la chukun, as la ileje'. As ab'il uva' la t'okon u tzi' kab'ale', as la jajpe' u tzi' kab'ale' svatz. 9 ¿As at kol umaj ex q'a uva' la tx'akon taq'ax umaj k'ub' te vetalaj intxa'e' tul la ijaj ipaan sete? 10 ¿As moj ichib'il tx'i'latxoo la etaq' te vetalaj intxa'e' tul la ijaj unb'ooj chib'il txay sete? 11 Tan k'uxh tx'i'la aama chit ex, as ootzimal seta'n uva' a' u b'a'ne' netaq' te unq'a etalaj intxa'e'. ¿As a' kol chit ye'l u Kub'aal Tiixhe' q'a uva' at tu almika'? Tan nime' vib'a'nil Aake' seti'. Tan la taq' Aake' u b'a'nile' sete, ab'iste ex uva' la jajon te Aak. 12 As kam kuxh uva' la eb'ane', as echat la eb'an te unq'a uxhchile' eche' uva' nesa' uva' la b'anchu sete. Tan ech isuuchil u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan, as tuk' ka't unq'a yole' uva' itz'ib'a kan unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. 13 As okoj ex tu u tzi' kab'ale' uva' ch'oo kuxh ivatz, tan at uma't u tzi' kab'ale' uva' nim chit ivatz. As at uma't u b'ey uva' nim chit ivatz uva' ech toon tu u choob'al paave'. As nimal unq'a tename' ni tok tu u nimla tzi' kab'ale'. 14 Pet ka'l kuxh unq'a uxhchile' la itx'ol tok tu u tzi' kab'ale' uva' ch'oo kuxh ivatz as tuk' tu u b'eye' uva' ch'oo kuxh ivatz uva' la eq'on unq'a uxhchile' tu vitiichajile' uve' ye'l iya'teb'al. 15 Esti'e' ni val sete, atoj chit enachb'al vatz unq'a chulin yole' uva' nu kuxh ib'ensa tib' q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. As ech tilon vitxumb'ale' eche' uma'l u b'a'nla kaneero'. Pet ech koj u taanxelale', tan eche' uma'l u xo' ti' ichi'at ex. 16 Pet a' vitxumb'al unq'a uxhchile' la k'uchun sete ma b'a'n moj ye'le, eche' nib'an unq'a tze'e', tan ye' la uch quxat uuva ti' u ch'i'xe'. As ye' la uch quxat higuera ti' u vokkin ch'i'x. 17 As jank'al unq'a tze'e' uve' b'a'n, as b'a'n vivatz tze'e'. Pet ech koj u tze'e' uve' ye' b'a'n, tan va'lexh vivatz tze'e'. 18 As u tze'e' uve' b'a'n, as ye' la uch taq'at tze' ivatz uva' ye' b'a'n; as u tze'e' uve' ye' b'a'n, as ye' la uch taq'at tze' ivatz uva' b'a'n. 19 Pet jank'al unq'a tze'e' uve' va'lexh ivatz ni taq'e', as la tzok'ax el. As la oksal tu u xamale'. 20 Esti'e' ni val sete uva' a' vitxumb'al unq'a uxhchile' la k'uchun ma b'a'n moj ye'le, eche' uva' nib'an unq'a tze'e'. 21 As jit kajayil unq'a uxhchile' uva' ni alon sve: «¡Kub'aal Jesús! ¡Kub'aal Jesús!» taq'e' ni tal sve, as ye'l tokeb'al xo'l unq'a tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. Pet ta'n kuxh unq'a uxhchile' uve' ni niman kam uve' nisa' Aak uva' la ib'ane'. 22 As la ib'an uma'l u q'ii uva' nimal uxhchil la alon sve, «¡Kub'aal Jesús! ¡Kub'aal Jesús!» chaj la tal sve. As ati la alon uva': «Tuk' vab'iie', Pap, kat qal vayole'; as tuk' vab'iie' kat qeesa el unq'a sub'ule'; as tuk' vab'iie' kat kuk'uch vanimla b'a'nile' vatz unq'a tename',» chaj ve'te' la tal sve. 23 As ech la val ve't ile': «Ye' vootzaj ex. Jetz'enoj el ex sunvatz, tan ex b'anol tetz unq'a va'lexhe',» chaj in la val ve't ste. 24 As ab'il uve' la ab'in vunyole' as la inima, as la ib'an eela tuk' umaj naj uva' at itxumb'al, as la ilak vikab'ale' vi' u sivane'. 25 As tul la ul uma'l u mam jab'al tuk' uma'l u mam kajiq' ti' u kab'ale', as la sipk'u ve't unq'a a'e'. As ye'l u kab'ale' la ku'i, tan chab'amal chit ik'ujeb' u kab'ale' vi' u sivane'. 26 Pet ab'il uve' la ab'in vunyole' as ye' la inima, as la ib'an eela tuk' uma't u naj uva' ye'l itxumb'al ati uva' la ilak ikab'al vi' u sanab'e'. 27 As tul la ul ve't u mam jab'ale' tuk' u mam kajiq'e' ti' u kab'ale', as la sipk'u ve't unq'a a'e'. As la pal tija ve't u a'e' u kab'ale'. As txumleb'al chit ve't te'p u kab'ale' la ib'ane',— ti'k u Jesús. 28 As tul ya' ve't u Jesús ti' iyolone', as teq'o ve't taama unq'a tename' ti' u chusb'ale' uva' nik tal Aak, 29 tan ech iyolon Aake' eche' umaj naj uva' at tijle'm. Pet ech koj unq'a naje' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', tan jit'e'ch ichusun chajnaje' eche' uve' nik ib'an Aak.

Mateo 8

1 As tul ku' ch'u'l u Jesús vatz u vitze', as a' chit mama'la tename' xekelik ve't ti' Aak. 2 As ul ve't uma'l u naj k'atz u Jesús uva' atik ok ch'a'k chin sti'. As ku' naj qaaloj vatz Aak. As ech tal naj ile': —Pap, asoj la asa', as b'an b'a'nil sve. As eesa u ch'o'me' svi', tan la oleb' axhe',— ti'k naj tal te u Jesús. 3 As taq' ve't b'en u Jesús iq'ab' ti' naj. As ech tal ve't Aak ile': —Nunsa'. Kat b'a'nxiy ve't axhe',— ti'k Aak. As yak kuxh el ve't u ch'a'k chine' ti' naj. 4 As ech tal ve't u Jesús ile': —Tuk val see uva' katini'k chit aalkat uva' kat b'a'nxiy axh. Pet kuxh k'uch eeb' vatz unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh. As kuxh aq' u oye' uva' alel kan ta'n u Moisés, texhlal tetz uva' kat txanyu ve't axh,— ti'k Aak tala. 5 As tul ok u Jesús tu u Capernaúm, as ul uma'l viq'esal unq'a sole' vatz u Jesús. As ijaj naj b'a'nil te Aak. 6 As ech tal naj ile': —Pap, b'an b'a'nil. B'a'nxisa uma'l vas unk'am uve' nich'o'ne', tan ile' koxhle'l tunkab'al. As ye' nitx'ol ve't itiinsat tib', tan nimxinal chittu',— ti'k u naje' tal te u Jesús. 7 Ech tal ve't u Jesús ile': —B'a'n kuxhe'. B'en unb'a'nxisa,— ti'k u Jesús. 8 As ech tal ve't viq'esal unq'a sol ile': —Ye'le, Pap, tan nim aalche'. As ye'l vijle'm ati uva' la oon axh tunkab'al. Pet al b'en kuxhtu' uva' la b'a'nx ve't vunk'ame'. As tuk b'a'nxoje', 9 tan eche' in, tan at unq'esal eche' axh. As at sol jaq' u vijle'me' unpajte. As kam uve' la val te umaj vunsole', as la ib'ane'. Asoj la val te umaj naj: «Kuxh b'en,» chaj in ste, as ma'te. Asoj: «Si'u,» chaj in te uma't naj, as la ul naj sunvatz. Asoj la val te umaj vunk'ame': «B'an u vi'le',» chaj in ste, as la ib'ane',— ti'k naj tal te u Jesús. 10 As tul tab'i ve't u Jesús u yole' uva' tal viq'esal unq'a sole', as txuq'txun ve't Aak. As ech tal ve't Aak ile' xo'l unq'a tename': —Ile' jik chit tuk val sete, tan ye'l umaj naj vile'te xo'l unq'a tiaal Israel uva' ech u k'ujleb'al ik'u'le' eche' nib'an u naje'. 11 As tuk val sete uva' ye' saach unq'a uxhchile' la ul tib'uuq'eb'al q'ii as la ul tib'eneb'al q'ii. As la xoneb' tu almika' k'atz u Abraham, tuk' u Isaac, tuk' u Jacob ti' itx'a'ne', as tuk' unq'a tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 12 Pet nimal unq'a tiaal Israel uva' ye' nisa' tok jaq' u tijle'm u Tiixhe', as ech ib'en tu u q'ej toktoe'. As tzitzi' la oq'kat ve'te'. As la ik'ux ve't tib' tee ta'n u k'axk'oe',— ti'k u Jesús. 13 As ech tal ve't u Jesús ile' te viq'esal unq'a sole': —Kuxh ve'te', tan kam uva' kat anima as kat ib'anla',— ti'k u Jesús. As tul kuxh tal Aak u yole', as yak kuxh el u ch'o'me' ti' vik'am naje'. 14 As oon ve't u Jesús tikab'al u Lu'e'. As koxhlik viji' u Lu'e' vi' ch'ach ta'n xamal ch'o'm. 15 As itxey ve't u Jesús iq'ab' viji' u Lu'e'. As yak kuxh el ve't u xamal ch'o'me' sti'. As txakpu ve'te'. As taq' ve't viji' u Lu'e' techb'ub'al unq'a uxhchile'. 16 As tul tz'otin ve'te', as ye' saach unq'a aach'o'me' eq'ol tzan vatz u Jesús. Atik unq'a aach'o'me' uva' atik ok sub'ul sk'atz. As tuk' viyol Aake' as kat el unq'a sub'ule'. As ib'a'nxisa Aak unq'a aach'o'me' skajayil. 17 As b'ex ib'an ve't uma't u yol uva' kat tal kan u Isaías, u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', uva' ech tal ile': Aake' la taq' tib' sqi' ti' teesat u kuch'o'me' tuk' unq'a vee' nich'o'nsan o', ti'k u yole'. 18 As tul til u Jesús uva' a' chit mama'la tename' nikat imol tib' k'atz Aak, as tal ve't Aak iq'ax jalit u mar. 19 As jetz'en ve't ok uma'l u naj k'atz Aak, uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite'. As ech tal ve't naj ile': —Pap, a' ni vale' uva' la xekeb' in see', katil kuxh uva' la b'enkat axh,— ti'k naj. 20 Ech tal u Jesús ile': —Unq'a chisi as at ijul txoo. As unq'a tz'ikine' uva' nixich'an vatz u almika'e' tan at isok txoo. Pet ech koj tan ye'l ivitz' ati uva' la q'a'eb' ok sti',— ti'k u Jesús. 21 As ech tal uma't vichusulib' Aak ile': —Pap, la xekeb' in see' ni vale', poro lanal b'en unmuj kan ak unb'aale' b'axa. As a'n la xekeb' ine' see',— ti'k naj. 22 Ech tal ve't u Jesús ile': —Xekeb'en svi' cheel. Imuje'n tib' unq'a uxhchile' svatzaj uva' kamnal u taanxelale' vatz u Tiixhe',— ti'k Aak. 23 As tul ok ve't u Jesús tu uma't u barco, as xekeb' ve't unq'a ichusulib' Aake' sti'. 24 As vat ve't u Jesús. As xe't ve't uma'l u mam kajiq' jab'al vi' u mar. As va'lik chit ipilq'ut tib' u a'e' ta'n u mam kajiq' jab'ale'. As nik tok ve't u a'e' tu u barco. As b'iit kuxh ye' nik ib'en ve't u barco xe' u mar. 25 As b'ex ib'ey ve't chajnaj u Jesús. Ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —¡Loch o', Pap, tan tuk b'enoj ve't o' xe' u a'e'!— ti'k chajnaj. 26 As ech tal ve't u Jesús ile': —¿Kam q'i nexo'va, ex uva' b'iil kuxh u k'ujleb'al ek'u'le' ati?— ti'k Aak. As txakpu ve't u Jesús. As iyaa ve't Aak u kajiq'e' tuk' u mar. As yak kuxh ya' ve't u a'e' ti' ipilq'ut tib'. 27 As yak kuxh samun ve't unq'a ichusulib' Aake'. As ech tal ve't chajnaj ile' svatzaj: —¡Xo'veb'al u tijle'm Aake', tan ninimal Aak ta'n u kajiq' jab'ale' tuk' u mar!— ti'k chajnaj svatzaj. 28 As oon ve't u Jesús jalit u mar tu vitx'ava' unq'a aa Gadara. As ul ilej Aak ka'va'l unq'a naj uva' atik ok sub'ul sk'atz. As a' elkat ch'u'l chajnaj tu u vi' kamnaje'. As ab'il koj nikat itx'ak ipal tu u b'eye' uve' atikkat unq'a naje' uve' atik u sub'ule' sk'atz, tan ye'xheb'il nik ichajpu pal chajnaj. 29 As sik'in ve't chajnaj. As ech tal ve't chajnaj ile': —¡Jesús, iK'aol Tiixh! ¿Kam nasa' sqe? ¿As ma kat ulyu ve't axh ti' ayansat o'? As tul ye'l u q'iie' ileje'te,— ti'k unq'a naje' tal te u Jesús. 30 As nik ik'uachin unjolol unq'a chicham najlich uve' atikkat u Jesús. 31 As ech tal unq'a sub'ul ile' tul ijaj b'a'nil te u Jesús: —Asoj la atilu el o', as b'an b'a'nil. Aq' qokeb'al ti' unq'a chichame',— ti'k unq'a sub'ule'. 32 Ech tal ve't u Jesús ile': —¡B'enoj ex b'a!— ti'k Aak. As el ve't ch'u'l unq'a sub'ule' k'atz unq'a naje'. As ok ve't unq'a sub'ule' ti' unq'a chichame'. As ooje'l ib'en ve't unq'a chichame'. As chajpik ve't b'en txoo vatz vitz ti' toon tu u mar. As kam ve't txoo skajayil xe' u mar. 33 As ooj ve't unq'a xeen chichame'. As tul oon ve't chajnaj tu u tename', as tal ve't chajnaj kam kat ib'an unq'a naje' uve' atik ok unq'a sub'ule' sk'atz as tuk' uve' kat ib'an unq'a chichame'. 34 As el ve't ch'u'l unq'a uxhchile' skajayil uve' atik tu u tename' ti' ichukpu u Jesús. Tul lejpu ve't Aak, as ijaj ve't unq'a uxhchile' b'a'nil te Aak ti' uva' la el ve't Aak tzitzi'.

Mateo 9

1 As ok ve't u Jesús tu u barco unpajte. As q'aav ve't Aak tu u tename' uva' jejlikkat Aak. 2 As eq'ol ve't tzan uma'l u aach'o'm vi' uma'l u ch'achi'm tze', tan tze'unik tib' vichi'ole'. As oksal ve't u aach'o'me' vatz u Jesús. Tul til u Jesús uva' k'ujlik chit ik'u'l chajnaj ti' Aak, as ech tal ve't Aak ile' te u aach'o'me': —Ye' txumun axh, vitz'in vatzik, tan kat sotzye' vapaave',— ti'k Aak. 3 As tul tab'i unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as ech tal ve't je' chajnaj ile' ste: —¡Ni teesa naj iq'ii u Tiixhe' tuk' viyole'!— ti'k chajnaj. 4 Atik sk'u'l u Jesús uva' kam nik tal je' chajnaj ste. As ech tal ve't Aak ile': —¿Kam q'i uve' va'len kuxh netitz'a ti' vunyole' uva' kat vala? 5 ¿As ab'iste uma'toj q'i uva' ye' la oleb' in ti' ib'anche' uva' netitz'a? ¿Ma ti' uva': «Kat sotzye' vapaave',» chaj in te u aach'o'me'? ¿Pet moj: «Txakpen. As kuxh ve'te',» chaj in la val te u aach'o'me'? 6 Pet aq'al uva' la etootzi u tijle'm ti' ul isotzsat ipaav unq'a aapaave' vatz u tx'ava'e', as sevatz tuk valkat te u aach'o'me',— ti'k Aak. As ech tal ve't Aak ile' te u aach'o'me': —Txakpen. As eq'o vasoke'. As kuxh ve't takab'al,— ti'k Aak. 7 As yak kuxh txakpu ve't u aach'o'me' uva' tze'unik tib' vichi'ole'. As b'en ve't naj tikab'al. 8 As tul til ve't unq'a tename' uve' ib'an u Jesús, as teq'o ve't taama unq'a tename'. As toksa ve't unq'a tename' iq'ii u Tiixhe', tan ti' uva' ma'tik taq'at Aak tijle'm u Jesús ti' ilochat unq'a uxhchile'. 9 As tul pal ve't u Jesús tzi' u mar, as til ve't Aak uma'l u naj uva' Mateo ib'ii uva' xonlik tu u atinb'al uva' nimolpukat puaj tetz u Roma. As ech tal ve't Aak ile' te naj: —Si'u. Xekeb'en svi',— ti'k Aak. As txakpu ve't u Mateo. As xekeb' ve't naj ti' u Jesús. 10 As b'ex ve't u Jesús tx'a'on tikab'al u Mateo. Nimal unq'a molol puaje' tetz Roma tuk' unjoltu unq'a uxhchile' uve' ye' ni niman u Tiixhe', as xoneb' ve't ok chajnaj k'atz u Jesús tuk' unq'a ichusulib' Aake'. 11 Tul til ve't unq'a fariseo, as ich'oti ve't chajnaj itzi' unq'a ichusulib' Aake'. —¿Kam q'i uva' nu kuxh itx'a'nik ok vechusule' xo'l unq'a aapaave' tuk' unq'a molol puaje' tetz u Roma?— ti'k chajnaj. 12 As tul tab'i ve't u Jesús uva' ech nik tal unq'a fariseo, as ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —Ab'il uve' ye'l ch'o'm sti', as ye'l u aatz'ake' la txakon sti'. Pet a' unq'a aach'o'me' uve' nitxakon u aatz'ake' sti'. 13 As b'enoj echustaj kam isuuchil u yole' uva' ech ni tal ile': A' ni val sete uva' la etxum ivatz vemoole'. As a'e' uve' b'a'n sve ti' unq'a txooe' uva' la yatz'pu sunvatz, ti'k u yole'. Esti'e' tuk val sete uva' jit unq'a uxhchile' tul unmolo uva' ni tal je' ste uva' ye'l ipaav ati. Pet unq'a uxhchile' uva' nich'o'n ste uva' kat paavini, as a'e' tul unmolo, aq'al uva' la ijalpu ve't vitxumb'ale',— ti'k u Jesús. 14 As ul ich'oti ve't ka'l vichusulib' u Xhune' te u Jesús. As ech tal ve't chajnaj ile': —¿Kam q'i, Pap? Tan o' tuk' unq'a fariseo as jatpajul kuxh nu kukuy kuva'y vatz u Tiixhe'. ¿As kam q'i uva' ye' nikuy unq'a achusulib'e' iva'y?— ti'k chajnaj tal te Aak. 15 Ech tal ve't u Jesús ile': —As tul uva' at umaj nimla q'ii ti' teq'ot tib' umaj me'al ik'aol umaj uxhchil, ¿as lakol uch q'a uva' la ikuy unq'a ilonaale' iva'y tul il u tzumela ile' at tu u nimla q'iie'? Pet lanal ilej uma'l u q'ii uve' la ul eesal el u tzumelae' sxo'l. As a'n la ikuy ve't unq'a ilonaale' iva'y. 16 As ye'xheb'il la k'ooan umaj q'a'l oksa'm ta'n umaj u ak' k'oo, tan la iq'ix u ak' k'ooe' u q'a'l oksa'me'. As aal chit la q'ixmu ve't u q'a'l oksa'me' ta'n u ak' k'ooe'. 17 As ye' la uch taq'ax ku' u ak' vino tu umaj q'a'l tz'u'm uva' ech tilone' xhaalo, tan la iq'ix u ak' vino u q'a'l tz'u'me', tul la q'u'ili. As la peq'xik el u vino. As la tz'ejxu ve't u tz'u'me' tuk' u vino. Pet tu umaj ak' tz'u'm la ku'kat u ak' vino, aq'al uva' ye' la tz'ejxi. As mita'n la yan u tz'u'me',— ti'k u Jesús. 18 As antelik iyolon u Jesús tul b'ex uloj uma'l viq'esal unq'a tiaal Israel. As qaaeb' ve't naj vatz Aak. As ech tal naj ile': —B'an b'a'nil, Pap. Kuxh il vas unme'ale' uve' kat kamya. As b'an b'a'nil. Kuxh ila. As la aaq' je' aq'ab' sti', aq'al uva' la ul taama,— ti'k naj tala. 19 As txakpu ve't u Jesús. As b'en ve't Aak ti' naj tuk' unq'a ichusulib'e'. 20 As tul nik ixaan u Jesús tu b'ey, as ul ve't uma'l u ixoj k'atz Aak uva' kab'lavaxnik yaab' ixe't ixoj ch'o'noj, tan a' vitx'aao u ixoje' ye' nikat iya'e'. Pet at kuxh ve't sb'enameen. As jetz'en ok ixoj ti' iqul Aak. As ikano'k ixoj u toksa'm Aake', 21 tan ech nik tal je' ixoj ile' ste: «Tul kuxh la unkano'k u toksa'm u Jesús, as tuk b'a'nxoj ine',» ti'k ixoj. 22 As isuchq'i ve't tib' u Jesús. As isaji ve't b'en Aak ixoj. As ech tal ve't Aak ile': —Ye' txumun axh, ixoj, tan kat elyu ve't u ch'o'me' see', tan ti' uva' kat ak'ujb'a' ak'u'l svi',— ti'k u Jesús. As yak kuxh el ve't u ch'o'me' ti' ixoj. 23 As tul oon ve't u Jesús tu vikab'al u Jairo, as isaji ve't b'en Aak unq'a naje' uve' nik oq'san u su'e' k'atz u kamnaje'. As til ve't Aak uva' va'l chit toq' unq'a uxhchile' k'atz u kamnaje'. 24 As ech tal ve't Aak ile' te unq'a uxhchile': —¡B'enoj el ex ti' kab'al! Tan ye'l u xvaake' kamnal koj. Pet vatik kuxhe',— ti'k Aak. As itze'le kuxh unq'a tename' viyol Aake'. 25 As tul el ve't ch'u'l unq'a uxhchile', as ok ve't Aak tu kab'al. As itxey ve't Aak iq'ab' u xvaake'. As txakpu ve't ixoj. 26 As pax ve't itzib'lal u yole' tulaj unq'a tename' as tu unjoltu unq'a atinb'ale' ti' uve' ib'an u Jesús. 27 As tul el ve't ch'u'l u Jesús tzitzi', as xekeb' b'en ka'va'l unq'a tzot ti' Aak. As sik'in ve't chajnaj. Ech nikat tal chajnaj ile': —¡Pap tiaal David, txum kuvatz!— ti'k chajnaj. 28 As oon ve't u Jesús tu kab'al. As jetz'en ve't ok unq'a tzote' k'atz Aak. As ich'oti ve't Aak te chajnaj: —¿Ma nenima uva' la untx'ol unb'a'nxisat vevatze'?— ti'k Aak. —Kano, Pap. B'an b'a'nil sqe,— ti'k chajnaj. 29 As ikan ve't u Jesús vivatz chajnaje'. As ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —Tan ti' uva' kat ek'ujb'a' ek'u'l svi' as tuk unb'a'nxisa vevatze',— ti'k u Jesús. 30 As yak kuxh b'a'nx ve't vivatz chajnaje'. As ilon ve't chajnaj. As tal ve't Aak te chajnaj ti' uva' ye'xheb'il la tal chajnaj ste ti' uva' kat ib'a'nxisa Aak vivatz chajnaje'. 31 Pet tul kuxh el ch'u'l chajnaj k'atz u Jesús, as b'ex ipaxsa ve't chajnaj itzib'lal Aak tulaj unq'a tename' as tulaj unjoltu unq'a atinb'ale'. 32 As tul uva' nik ipaxsa ve't chajnaj itzib'lal u Jesús, as eq'ol ve't ok uma'l u aach'o'm vatz Aak uva' mem ta'n u sub'ule'. 33 As teesa ve't u Jesús u sub'ule' ti' u naje'. As yolon ve't naj. As teq'o ve't taama unq'a tename' skajayil. As ech tal ve't unq'a tenam ile' svatzaj: —Ye' atixoj qil ib'a'nx ve't umaj uxhchil tu kutename' eche' uve' kat qilla',— ti'k unq'a uxhchile'. 34 Pet ech koj unq'a fariseo, tan ech tal ve't chajnaj ile': —A' vib'ooq'ol unq'a sub'ule' aq'ol tetz u tijle'm naje' ti' teesal el unq'a sub'ule',— ti'k chajnaj. 35 As isoli ve't u Jesús unq'a tename' tuk' unq'a talaj tename'. As nik ichusun ve't Aak tulaj unq'a atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As nikat tal Aak isuuchil u b'a'nla yole' ti' u Tiixhe' uva' la ul ve't tuk' u tijle'me' ti' vitename'. As kam kuxh ch'o'mil uve' atik xo'l unq'a tename' as nik ib'a'nxisa ve't Aak unq'a aach'o'me' skajayil. 36 As tul til ve't u Jesús u mama'la tename' uva' ech tatine' eche' unjoloj kaneero' uva' ye'l xeen tetz ati, as itxum ve't Aak ivatz. 37 Ech tal ve't Aak ile' te unq'a ichusulib'e': —Ech ve't tatin unq'a tename' eche' unq'a ko'me' uva' la pitx'lu ve'te'. As tul ka'l kuxh unq'a aq'onvile' ati. 38 Pet ejajtaj te Tiixhe' ti' uva' la ichaj tzan Aak unq'a aq'onvile' ti' ipitx'lu ve't u ko'me',— ti'k u Jesús.

Mateo 10

1 As imolo ve't u Jesús kab'laval unq'a ichusulib'e'. As taq' ve't Aak tijle'm chajnaj ti' teesal unq'a sub'ule' as ti' ib'a'nxisal unq'a aach'o'me', k'uxh kam kuxh ch'o'mil nik b'anon. 2 A' vib'ii kab'laval unq'a apóstol u vi'la': U Simón uva' Lu'; tuk' u Lixh, u titz'in u Simón; u Jacobo, vik'aol u Zebedeo; u Xhun, u titz'in u Jacobo; 3 u Pi'l; u Bartolomé; u Maxh; u Mateo uva' nik molon puaj tetz u Roma; uma't u Jacobo, vik'aol u Alfeo; u Tadeo; 4 uma't u Simón uva' echenik xo'l unq'a tenam uva' nik alon itilul el unq'a ib'ooq'ol unq'a tename' uva' atik kan ta'n u ijlenaale' tu u Roma; tuk' u Judas uva' Iscariote uva' kat k'ayin u Jesús. 5 As ichaj ve't b'en u Jesús kab'laval unq'a apóstol. As ech tal Aak ile' te chajnaj: —Tul la b'en ex, as ye' la ok ex xo'l unq'a uxhchile' uve' jit tiaal Israel. As mita'n xo'l unq'a tename' tu u Samaria la okkat ex. 6 Pet a' la okkat ex b'axa xo'l unq'a tename' uve' tiaal Israel, tan ech tatin unq'a uxhchile' eche' unjoloj unq'a kaneero' uve' tz'ejxinajle. 7 As b'en epasataj u yole', as ech la b'en etal ile' ste: Tan il u Tiixh ile' tul ve't tuk' u tijle'me' ti' vitename', chaj ex la etale'. 8 As b'en eb'a'nxisataj unq'a aach'o'me' tuk' unq'a uxhchile' uva' ato'k ch'a'k chin sti'. As etulsataj taama unq'a kamnaje'. As eteesataj el unq'a sub'ule' ti' unq'a uxhchile'. Asoj la eb'an umaj b'a'nil, as ejajak ija'mil, tan oyamal kuxhe' vetijle'me'. 9 As eteq'ok epuaj tetz b'ey. 10 As mita'n uma'toj kam la eteq'o. Eteq'ok uma'toj exa'p; eteq'ok ch'expub' eti'. As eteq'ok esam; as eteq'ok etechb'ub'al, tan uma'l u aq'onvil as tetz chite' uva' la aq'pu ve't u techb'ub'ale'. 11 As tul la oon ex tu umaj tenam moj tu umaj tal tenam, as la echuk umaj uxhchil uva' b'a'n itxumb'al. As la ejaj evatb'al ste. As tzitzi' la atinkat ex lanal el ch'u'l ex tu u tename'. 12 Tul la ok ex tu u kab'ale', as la etiixhi unq'a uxhchile' uve' at tu u kab'ale'. 13 Asoj b'a'n itxumb'al unq'a uxhchile' la ib'an sete, as b'a'n tatin svatzaj la ib'ane' ta'n u Tiixhe'. Asoj ye'le, as ye' b'a'n tatin u uxhchile' svatzaj. Pet ech koj ex tan b'a'n chit etatine' sevatzaj la ib'ane'. 14 Pet ab'il uva' ye' la k'ulun ex as ye' la isa' tab'it veyole', as la el ch'u'l ex tu u kab'ale' moj tu u tename' katil uva' ye' la k'ulpukat ex. As la echitu ve't el u pojoe' ti' vetoje' texhlal tetz uva' ye' b'a'n vitxumb'al unq'a tename'. 15 As jik chit tuk val sete, tan la ilej uma'l u q'ii uva' la ul u k'axk'oe' ti' u tename'. As xo'veb'al chit u k'axk'oe' la ib'ane' ti' uve' kat ib'an tu u Sodoma tuk' u Gomorra. 16 As tuk unchaj b'en ex. As ech eb'ene' eche' ib'en unjoloj kaneero' xo'l unq'a xo'e'. Pet atoj enachb'al eche' nib'an unq'a tx'i'latxooe'. As sula aama ex la ib'ane' eche' nib'an unq'a paroomaxhe'. 17 As atoj enachb'al vatz unq'a uxhchile', tan la eq'ol ok ex vatz unq'a b'anol tetz isuuchil unq'a tename'. As la q'ospu ve't ex tulaj unq'a atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. 18 As ti' kuxh uva' k'ujle'l ek'u'l svi', as la eq'ol ve't ok ex vatz unq'a ijlenaale' as vatz unq'a b'anol ivatz u ijlenaale'. As la etal ve't vunyole' te unq'a ijlenaale' as te unq'a uxhchile' uva' jit tiaal Israel. 19 As tul la txeypik b'en ex vatz unq'a ijlenaale', as xaani'k kuxh etaama ti' uva' kam la etale', tan la aq'ax ve't eyol kam uva' la etal ve'te'. 20 As jit ve't exe' la yolon ex. Pet a' u Tiixhla Espíritu la aq'on veyole' kam uva' la etale'. 21 As la ixoch ve't tib' unq'a uxhchile' tuk' unq'a titz'in tatzike' ti' iyatz'at tib'. As echat la ib'an unq'a b'aalae' te unq'a me'al ik'aole'. As la ul ve't ivi' unq'a me'al k'aole' ti' vib'aale'. As la tal ve't iyatz'pu vib'aale'. 22 As la ixval ve't ex ta'n unq'a tename' ti' kuxh uva' k'ujle'l ek'u'l svi'. As ab'il uva' ye' la iya'sa inimat in, k'uxh kam kuxh k'axk'o la ipaleb'e, as at itiichajil sunk'atz la ib'ane'. 23 Asoj la tilul ex tu umaj tenam, as la ooj ex ti' etoon tu uma't u tenam, tan tuk val sete uva' ye'xnaj oleb' ex ti' isolil vitenam unq'a tiaal Israele' skajayil tul la b'en uloj . 24 As tuk chit ixvaloj ex, tan ye'l umaj u chusulib'e' uva' at pal ti' u chusul tetze'. As ye'l umaj k'am at pal ti' vib'aal u aq'one'. 25 As kat ib'anle' uva' la epaleb'e unq'a k'axk'oe' eche' uve' nunpaleb'e. As tul in vechusule'. As echat chit la ib'an u k'ame' eche' nib'an u b'aal aq'one'. As ech u vatine' sexo'l eche' umaj b'aala xo'l unq'a me'al ik'aole'. Asoj kat alpi uva': «Axh Beelzebú uva' vib'ooq'ol unq'a sub'ule',» ch'elel u b'aalae', ¿as a' kol chit ye' la alax q'a ti' unq'a me'al ik'aole'? 26 Pet xo'vi'k ex te unq'a tename', tan jank'al unq'a yole' uva' ye'xheb'il ootzin tetz, as techal la ootzili. As jank'al unq'a yole' uva' mujel, as techal la ootzili. 27 As jank'al unq'a yole' uve' ni val sete cheel, as techal la b'en etal isuuchil te unq'a uxhchile'. As jank'al unq'a yole' uve' nu kuyol skujunal setuk' as b'enoj etaltaj vi' unq'a tename' skajayil. 28 As xo'vi'k ex te unq'a uxhchile' uve' la yatz'on vechi'ole', tan eche' la koj oleb' ti' iyatz'at vetaanxelale'. Pet exo'vataj u Tiixhe', tan la taq' b'en Aak vechi'ole' tuk' vetaanxelale' tu u choob'al paave'. 29 As ootzimal seta'n uva' ye'xh jatva'l nib'enkat ka'vo'j talaj tz'ikin tul nik'ayile'. As eche' la kuxh koj chajpik tzan txoo tu tx'ava', asoj jit u Kub'aal Tiixhe' la alon. 30 Echat kuxh ex unpajte, tan junun unq'a xi'l evi'e', as achele' skajayil ta'n Aak. 31 Esti'e' ni val sete uva' xo'vi'k chit ex, tan nim etalche' vatz u Tiixhe' ti' unq'a talaj tz'ikine'. 32 As ab'il uva' ye' la xo'vi ti' talat tib' uva' nimamal in sta'n vatz unq'a tename', as echat la unb'an sti' vatz vunB'aale' uva' echen tu almika'. 33 Pet ab'il uva' la teesa tib' sunk'atz vatz unq'a tename', as echat la unb'an sti' vatz vunB'aale' uva' echen tu almika'. 34 As kamal netitz'a uva' kat ul in ti' uva' b'a'n tatin unq'a uxhchile' svatzaj vatz u tx'ava'e', as tul ye'le tan aal tuk okoj ve't ixo'l. As techal la iyatz' ve't tib' svatzaj. 35 As tul kat ul in, as at unq'a naje' kat iyaa tib' tuk' vib'aale'. As at unq'a ixoje' kat iyaa tib' tuk' vitxutxe' as unq'a alib'ae' tuk' u talib'e'. 36 Tan ye'le uva' kat koj chit la ulkat unq'a ch'o'nchil aamae'. Pet an kuxh unq'a titz'in tatzike' la oksan u ch'o'nchil aamaile'. 37 Esti'e' ni val sete uva' ab'il uve' a' kuxh vitxutxe' moj vib'aale' la ixo'ni as ye' la ixo'ni in, as jit tetze' uva' la ok sunk'atz. As ab'il uve' a' kuxh la ixo'ni u me'al ik'aole' as ye' la ixo'ni in, as jit tetze' uva' la ok sunk'atz. 38 As ab'il uva' ye' la kuyun unq'a k'axk'oe' ti' ixekeb' svi', as ye' la uch tok ve't chusulib'il sunk'atz. 39 As ab'il uve' a' kuxh vitiichajile' ni titz'a ve't vatz u tx'ava'e', as ye'l itiichajil k'atz u Tiixhe' la ib'ane'. Pet ab'il uva' ye' la toksa taama ti' u vatz tx'ava'e' tan ti' uva' nimamal in sta'n, as at itiichajil k'atz u Tiixhe'. 40 As ab'il uve' la k'ulun ex as eela kuxh stuk' uva' in nik'ul in. As ab'il uve' ni k'ulun in as eela kuxh stuk' uva' a' vunB'aale' nik'ule'. 41 As ab'il uve' la k'ulun umaj u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', as eela kuxh vitx'aja'me' tuk' vitx'aja'm u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. As ab'il uva' la k'ulun umaj u jikla aama as eela kuxh vitx'aja'me' tuk' vitx'aja'm u jikla aamae'. 42 As ab'il la aq'on umaj u picheel che'vla a' te umaj vunchusulib'e' ti' kuxh uva' unchusulib', as jik chit tuk val sete uva' at itx'aja'm xe' u Tiixhe',— ti'k u Jesús.

Mateo 11

1 As tul ya' ve't u Jesús ti' talat b'en itxumb'al kab'laval unq'a ichusulib'e', as b'en ve't Aak ti' ichusune' as ti' ipaxsat viyol u Tiixhe' tulaj unq'a tename'. 2 As tul atik ok u Xhune' tu u kaarsa, as tab'i ve't naj itzib'lal u Jesucristo. As ichaj ve't b'en u Xhune' ka'va'l unq'a ichusulib'e' 3 ti' b'en ich'otit te Aak. Ech tal ve't chajnaj ile': —¿Ma axh u Cristo uva' alel kan uva' la uli? ¿Pet moj la kutx'eb' tul uma'toj uxhchil?— ti'k chajnaj. 4 As ech tal ve't Aak ile' te unq'a ichusulib' u Xhune': —B'enoj etaltaj te u Xhune' kam uva' kat etila as kam uva' kat etab'i, 5 tan ni tilon ve't unq'a uxhchile' uva' tzotike; as nixaan ve't unq'a uxhchile' uva' ko'xike; as unq'a uxhchile' uve' atik ok ch'a'k chin sti', as kat txanyu ve'te'; as ni tab'in ve't unq'a uxhchile' uva' ye' nik tab'ine'; as kat ulyu ve't taama unq'a kamnaje'. As ni talax ve't u b'a'nla yole' te unq'a meeb'a'e'. 6 As achveb'al chit u uxhchile' uva' ye' la ka'kab'in taama ti' ik'ujb'a't ik'u'l svi',— ti'k u Jesús tal te chajnaj. 7 Tul q'aav ve't unq'a ichusulib' u Xhune', as tal ve't u Jesús isuuchil u yole' ti' u Xhune' xo'l unq'a tename'. As ech tal ve't Aak ile': —¿Kam kat b'ex etil ti' u Xhune' tul atik tu u tzuukin tx'ava'e'? ¿Ma kat b'ex etil umaj uxhchil uva' ech vitxumb'ale' eche' vi'oj aa uva' niliiq'a'ch ta'n u kajiq'e'? 8 ¿Pet moj a' kat b'ex etil umaj uxhchil uva' vejel chit tib' tuk' u toksa'me'? Ye'le, tan jank'al unq'a naje' uve' vejel chit tib' tuk' u toksa'me', as a' kuxh atkat chajnaje' tulaj ikab'al unq'a ijlenaale'. 9 ¿Pet kam q'i kat b'ex etil ti' u Xhune'? ¿As moj umaj q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'? Kano, an chite', tan q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' u Xhune'. Pet at pal u Xhune' ti' unjoltu unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', 10 tan a' u Xhune' uva' ni tal u yole' uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': Tuk unb'axsa b'en uma'l u alol tetz vunyole' savatz. As a'e' la b'anon tuch u b'eye' savatz, ti'k u yole'. 11 As jik chit tuk val sete, tan ye'l uma'toj uxhchil kat itz'eb'i uva' nim talchu ti' u Xhune' uva' nik aq'on ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e'. Pet u uxhchile' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe', as ni tile' uve' nunb'ane', as antu ve't unq'a uxhchile' uve' tz'ub' kuxh talche' ni ilon, as nim ve't talche' ti' u Xhune', tan ye' kat til u Xhune' uve' nunb'ane'. 12 Tul xe't u Xhune' chusun, as xe't unq'a uxhchile' ti' iya'lut tib' ti' toksat tib' xo'l unq'a tename' uve' at jaq' u tijle'm u Tiixhe', tan a' ni tal unq'a uxhchile' uva' tuk' kuxh viyak'ile' uva' la ok xo'l unq'a itenam Aake'. 13 As kajayil chit unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', tuk' u tzaq'ite' uve' itz'ib'a kan u Moisés kat yolon kan ti' unq'a uva' ni tuch ve't cheel. As katnal ul ve't u Xhune' ti' ul ib'anata', 14 tan u Elías uva' alel kan u tuleb'ale' as ivaatzile' kat ul ib'an u Xhune'. Asoj la enima, as enimataj. 15 As ab'iste ex uva' nepal tu vunyole', as etab'itaj uve' ni vale'. 16 ¿As kam unb'ooj la unb'an eela tuk' u txumb'ale' uve' neb'ane'? Tan eela kuxh vetxumb'ale' tuk' unq'a xaake' uve' nixoneb' tu k'ayib'al. As nisik'ine' tul nisaache'. 17 As ech ni tal ile' svatzaj: «K'uxh kat qoq'sa unq'a aae' sevatz, as ye'l ex kat b'ix ex; as k'uxh kat kub'itza unq'a b'itze' uva' txumleb'al chittu', as ye'l ex kat oq' ex,» ti'k chajnaj. 18 As tul kat ul u Xhune', as nik ikuy iva'y. As ye' nik tuk'a u ta'l u uuvae'. As kat eteesa iq'ii, tan kat etala uva' sub'ul atik ok sk'atz, uve' nik etale'. 19 As tul kat ul in, in, as nuntx'a'ne', as ni vuk'a u ta'l u uuvae'. As netal ve't svi' uva' in b'ich' uul as vetz k'ultzi' vib' tuk' unq'a molol puaje' tetz u Roma as tuk' unq'a uxhchile' uva' aapaav sevatz. Pet ech koj uve' la val sete, tan a' la etexhlakat u jikla txumb'ale' ti' uve' nunb'ane' as tuk' uve' kat ib'an u Xhune',— ti'k u Jesús. 20 As xe't iyaa ve't u Jesús unq'a tename' uva' ma'tik ik'uchat Aak unq'a mama'la b'a'nile' ste, tan ti' uva' ye' kat ijalpu ve't unq'a uxhchile' vitxumb'ale'. Ech tal ve't Aak ile' te unq'a uxhchile': 21 —¡Oyeb' chit evatz, ex aa Corazín; as oyeb' chit evatz, ex aa Betsaida! Tan a' koj kat unb'ankat unq'a nimla b'a'nile' vatz unq'a aa Tiro as vatz unq'a aa Sidón eche' uve' nunb'an sexo'l scheel, as na'ytzane'xh ijalput unq'a tename' itxumb'al vatz u Tiixhe'. As kat ik'uchle' uva' kat ijalpu ve't vitxumb'ale' ti' toksat unq'a qichkin oksa'me' as ti' taq'at je' tza'j tivi'. 22 Esti'e' ni val sete uva' xo'veb'al chit u k'axk'oe' uve' la ul seti' ti' unq'a aa Tiro tuk' unq'a aa Sidón, tul la ilej ve't u q'iie' uva' la b'anax isuuchil unq'a tename' skajayil. 23 As echat kuxh ex, ex aa Capernaúm, tan a' netale' uva' la oon ex tu almika' tuk' u tx'iib'al eq'iie'. As ye'le, tan a' la aq'pikkat b'en ex tu u k'axk'ola atinb'ale' uva' atkat unq'a kamnaje' uva' paasan tzii, tan tu koj u Sodoma ta' kat k'uchpukat unq'a b'a'nile' eche' uva' kat unk'uch sexo'l, as atile'xh unq'a aa Sodoma cheel. 24 Esti'e' ni val sete, tan xo'veb'al chit unq'a k'axk'oe' la ul seti' ti' unq'a k'axk'o uve' la ul ti' unq'a aa Sodoma tul la ilej u q'iie' ti' ib'anax isuuchil unq'a tename' skajayil,— ti'k u Jesús. 25 As an chit tu unq'a q'iie' inach ve't u Jesús Tiixh. Ech tal Aak ile': —UnB'aal, axhe' viB'aal u almika'e' tuk' u vatz tx'ava'e' skajayil. As ni voksa aq'ii, tan ti' uva' kat amuj ve't isuuchil unq'a yole' vatz unq'a uxhchile' uve' at itxumb'al ni tal je' ste. As a' kat ak'uchkat te unq'a uxhchile' uva' ech itxumb'ale' eche' unq'a talaj intxa'e'. 26 As an chite', unB'aal, tan eche' ta' uve' nasa',— ti'k u Jesús tul inach Aak Tiixh. 27 As ech tal ve't u Jesús ile' te unq'a tename': —Tan at ve't vijle'm ti' unq'a vee' skajayil ta'n vunB'aale'. As ye'xheb'il ootzin vetz uva' in iK'aol u Tiixhe'. As ye'xheb'il ootzin tetz vunB'aale'. Pet ta'n kuxh ine' uva' ootzin tetz Aak as tuk' unq'a tename' uva' la unsa' vaq'at ste ti' uva' la tootzi Aak. 28 Esti'e' tuk val sete, si'unajtaj sunk'atz sekajayil, tan ine' la aq'on eti'leb'al, jank'al ex uve' koolinal ex ta'n vetaq'one' as ijtz'inalu ve't ex ta'n vepaave'. 29 As okojtaj ex sunk'atz. As eelataj kub'ene'. As echustaj etib' sunk'atz, tan in chit sula aama tuk' chit u vaanxelale'. As sunk'atz la elejkat u i'lichile' tetz vetaanxelale', 30 tan jit tza'le' ti' enimat vuntzaq'ite'. As ye'le uva' k'axk'o koj enimat u b'a'nla yole' uva' ni val sete,— ti'k u Jesús.

Mateo 12

1 Tu uma'l u xeem q'ii, as b'ex paloj u Jesús tuk' unq'a ichusulib'e' xo'l unq'a trigo uva' avamalike. As nikat iva'y ve't chajnaj. As xe't itzuj ve't chajnaj ka'l ivatz unq'a trigo. As techb'u chajnaj. 2 Tul til ve't ka'l unq'a fariseo, as ech tal ve't chajnaj ile' te u Jesús: —Saji u vee' nib'an unq'a achusulib'e', tan a'e' ye' la uch ib'anchu tu u xeem q'iie',— ti'k chajnaj. 3 As ech tal ve't u Jesús ile': —¿Ma ye'xhkam b'a nesik'le uva' kat ib'an u David tuk' unq'a imoole' uva' xekik sti', tul uva' kat va'yi? 4 Tan kat ok ve't u David vatz u atinb'ale' uva' ninachpukat Tiixh. As unq'a paane' uva' ma'tik teesal el tzan vi' u meexhae' tu u nachb'al Tiixhe', as kat itx'a' u David tuk' unq'a imoole', k'uxh ye'l tokeb'al u David ti' techb'ut unq'a paane' as mita'n unq'a imoole' uva' xekelik sti'. Pet ta'n kuxh unq'a oksan iyol tenam vatz Tiixh la echb'un unq'a paane'. 5 ¿As ma ye'xhkam b'a nesik'le tu u tzaq'ite' uve' itz'ib'a kan u Moisés ti' unq'a oksan iyol tenam vatz Tiixh? Tan jun xeem q'ii ni tok chajnaj tu u nachb'al Tiixhe' ti' ib'anat chajnaj u taq'one' ti' u tijle'me'. Tan k'uxh ye' la uch taq'onvu uxhchil tu u xeem q'iie', as ye'l ipaav unq'a nachol Tiixhe' vatz u Tiixhe' ti' u taq'one' uve' nib'an tu u xeem q'iie'. 6 As tuk val sete, tan at uma'l u uxhchil sexo'l cheel uva' nim chit talche' ti' u tostiixhe'. As ine' u uxhchile'. 7 As la koj pal ex stuul ti' uma'l u yol uva' ech ni tal ile': A' nunsa' uva' la etxum ivatz vemoole'. As a'e' uve' b'a'n sve ti' unq'a txooe' uve' la eyatz' je' tzan sunvatz, ti'k u yole'. As nu koj epal stuul, as ye'l ipaave' unq'a uxhchile' la etaq' je' uve' ye'l ipaav ati. 8 As tul ine' uva' in, as ine' viB'aal u xeem q'iie',— ti'k u Jesús. 9 Tul ma'tik ipal u Jesús k'atz unq'a trigo, as ok ve't Aak tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. 10 As atik ok uma'l u naj uva' k'oro'xhinik tib' uma'l viq'ab'e'. Tul nikat ichuk ka'l unq'a fariseo txumb'al ti' icheesat ipaav u Jesús. As ich'oti ve't chajnaj te Aak. Ech tal chajnaj ile': —¿Ma la uch ib'a'nxisal umaj aach'o'm tu u xeem q'iie' moj ye'le?— ti'k chajnaj. 11 Ech tal ve't u Jesús ile': —Asoj at umaj ex uva' at umaj ekaneero' as tul la b'en txoo tu umaj jul tu u xeem q'iie', ¿as ma ye' la b'en eteq'o je' tzan txoo tu u jule'? 12 ¿As a' kol chit ye'l umaj uxhchil q'a? Tan nim talche' u uxhchile' ti' u kaneero'e'. Esti'e' ni val sete uva' la uch ib'anax u b'a'ne' tu u xeem q'iie',— ti'k u Jesús. 13 As ech tal ve't Aak ile' te u aach'o'me': —Yu'b'a' vaq'ab'e',— ti'k Aak. As iyu'b'a' ve't naj viq'ab'e'. As yak kuxh b'a'nx ve't viq'ab' naje'. As eela ve't viq'ab' naje' skaab'il ib'ana. 14 Tul el ve't ch'u'l unq'a fariseo tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh, as xe't iyol ve't chajnaj svatzaj ti' ichukax txumb'al ti' iyatz'pu u Jesús. 15 As ootzimalik ta'n u Jesús kam uva' nikat iyol ve't chajnaj. As el ve't ch'u'l Aak tu u tename'. As a' chit mama'la tename' xekeb' ve't ti' Aak. As nikat ib'a'nxisa ve't Aak unq'a aach'o'me' skajayil uva' kat oon k'atz Aak. 16 As tal u Jesús te chajnaj uva' ye'xh katil la talkat chajnaj uva' kam u tijle'm Aake'. 17 As b'ex ib'an ve't uma't u yol uva' tal kan u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' Isaías. Ech tal ile': 18 Il uma'l vunk'am ila' at sexo'l uva' txaael b'en sva'n, uva' xo'n chit sve. As tuk voksa vunTiixhla Espíritu sti', tan nitxuq'txun ve't vaama sti'. As a'e' la alon unq'a jikla yole' xo'l unq'a tename' uva' jit tiaal Israel. 19 As ye'l ch'a'o la ib'ane'. As ye'xhkam la sik'ini. As ye'xheb'il la ab'in u tuul ivi'e' tu b'ey. 20 As ye' la ul itatz' umaj aa uva' vuch'ul ve'te'. As ye'l u xamale' la itzaasa uve' nu kuxh ib'usb'ula'ne'. Pet techal chit la ilej ve't u q'iie' uva' la oleb' ve't ti' ik'ujb'a't u jikla txumb'ale' xo'l unq'a tename'. 21 As la ik'ujb'a' unq'a uxhchile' ik'u'l sti' uva' jit tiaal Israel, ti'k u yole' uva' tal kan u Isaías. 22 As eq'ol ok uma'l u aach'o'm vatz u Jesús uva' tzot as mem unpajte, tan atik ok sub'ul sk'atz. As ib'a'nxisa ve't u Jesús u naje'. As yolon ve't naj. As ilon naj. 23 As teq'o ve't taama unq'a tename'. As ech tal ve't ile' svatzaj: —¿Moj jit u tiaal David u naje' uva' alel kan u tuleb'ale'?— ti'k unq'a uxhchile'. 24 As tul tab'i ve't unq'a fariseo, as ech tal ve't chajnaj ile': —Ye'le, pet a' vib'ooq'ol unq'a sub'ule' uva' Beelzebú ni aq'on tijle'm naj ti' teesal el unq'a sub'ule',— ti'k chajnaj. 25 As ootzimalik vitxumb'al chajnaje' ta'n u Jesús uva' kam nikat tal chajnaj ti' Aak. As ech tal ve't Aak ile': —As jank'al unq'a nimla tename', asoj jatxel tib', as ye'l iyol nik'ul tib' svatzaj. As la kuxh te'pisa ve't tib' u tename'. As echat tatin unq'a uxhchile' tu umaj tenam as moj tu umaj kab'al, tan asoj ye' la ik'ul tib' iyol svatzaj, as ye'l unq'a uxhchile' b'a'n koj tatine' la ib'ane'. 26 As echat kuxh b'anel ta'n u Satanás, tan asoj a' u Satanás ni laq'b'an el unq'a imoole', as jatxel tib'e' svatzaj. As la kuxh yook'e' u tatin u tx'i'lanaje'. 27 Tan asoj ni veesa el unq'a sub'ule' ta'n u Satanás uva' Beelzebú, ¿as ab'il etz u yak'ile' q'i uve' nitxakonsa unq'a echusulib'e' tul ni teesa el unq'a sub'ule'? As ech ni valkate' sete uva' an chit chajnaj ni k'uchun uva' sotznal ek'u'l tul ni teesa el chajnaj unq'a sub'ule'. 28 Pet nunlaq'b'a el unq'a sub'ule' ta'n viTiixhla Espíritu u Tiixhe', as a' texhlal tetze' uva' kat ulyu ve't u tijle'm u Tiixhe' ti' vitename'. 29 As la koj uch tok umaj uxhchil tikab'al umaj naj uva' xo'veb'al chit viyak'ile' ti' b'en telq'at el tzan u tetz naje'. Pet lanal k'alpe' u naje' uva' xo'veb'al chit viyak'ile', as a'n la uch telq'al ve't unq'a tetz naje'. 30 Pet tuk val sete, tan ab'il uva' jit echen sunk'atz, as a'e' ni ch'o'n taama svi'. As ab'il uve' ye' ni lochon in, as a'e' ni majon ivatz unq'a tename' ti' tok sunk'atz. 31 Esti'e' tuk val sete, tan kam kuxh yoq'o'mil la tal umaj uxhchil vatz u Tiixhe' as moj kam kuxh paavil la ib'an umaj uxhchil, as la uch isotzsal ipaav u uxhchile'. Pet ab'il uva' la yoq'on ti' u b'a'nile' uva' nib'an u Tiixhla Espíritu ti' talata' uva' a' u tx'i'lanaje' ni b'anon, as ye'l ipaav u uxhchile' la sotzi. 32 As ab'il uva' la yoq'on svi', in uva' in, as la uch isotz ipaav u uxhchile'. Pet asoj ab'il la yoq'on ti' u Tiixhla Espíritu, as ye'l ipaav u uxhchile' la sotz ve'te', mita'n cheel tu unq'a q'iia' as mita'n tu u q'iie' uve' tule'. 33 Tan asoj b'a'n u tze'e', as b'a'ne' vivatz tze'e'; asoj va'lexh u tze'e', as va'lexhe' ta' vivatz tze'e', tan la exhlal unq'a tze'e' tul la vatzin tze'. 34 ¡Ech etxumb'ale' eche' unq'a tx'i'latxooe'! Tan la koj uch etalat umaj b'a'nla yol, tan a' u va'lexhe' uve' at tu vetaanxelale'. Tan kam uve' at tu vetaanxelale', as a'e' ni tal vetzi'e'. 35 As u b'a'nla aamae', tan a' kuxh unq'a b'a'nla chaj txumb'ale' ni tel ch'u'l tu u taanxelale'. Pet ech koj u uxhchile' uva' va'lexh vitxumb'ale', tan a' kuxh u va'lexhe' ni tel ch'u'l tu u taanxelale'. 36 As tuk val sete, tan jank'al unq'a va'lexhla chaj yole' uva' la tal unq'a uxhchile' as tuknal ch'otpoj itzi' ti' u va'lexhe' uve' kat tala, tul la ilej ve't u q'iie' ti' ib'anax isuuchil unq'a uxhchile'. 37 As a' ni val kate' tan an kuxh veyole' la b'anon uva' ye'l epaav ati. As an kuxh veyole' la alon eb'en tu u k'axk'oe',— ti'k u Jesús. 38 As ech tal ve't ka'l unq'a uxhchil ile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as tuk' ka't unq'a fariseo: —Chusul, a' ni qale' uva' la qil ak'uchat umaj k'uchb'al tetz uva' at eejle'm,— ti'k chajnaj. 39 As ech tal ve't u Jesús ile': —¡Ech ve't vetxumb'ale' eche' unq'a uxhchile' uva' va'lexh vitxumb'ale' nib'ane'! ¡As ech ve't ex vatz u Tiixhe' eche' umaj naj uva' nichuk tixoj! As k'uxh nejaj umaj k'uchb'al tetz u vijle'me', as eche' la koj k'uchpu sete. Pet a' kuxh uva' la k'uchpu sete eche' uva' kat ib'an u Jonás, u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', 40 tan echat chit tuk unb'ane' eche' uve' kat ib'an u Jonás, tan oxva'l q'ii tuk' oxva't aq'b'al kat atin u Jonás tu tuul uma'l u nimla txay. As oxva'l q'ii tuk' oxva't aq'b'al tuk' atinoj tu u tx'ava'e'. 41 As la ul ve't unq'a aa Nínive vatz u Tiixhe' ti' ixochat ex tu u q'iie' uva' la b'anax isuuchil unq'a tename' skajayil, tan tul uva' tab'i unq'a tename' viyol u Jonás, as yak kuxh ik'axa tib'. Pet ech koj ex, tan k'uxh at in sexo'l uva' nim valche' ti' u Jonás, as ye' nek'axa etib'. 42 As ab'imale' seta'n uva' ib'an u ixoj uva' ijlenaalike tu u tenam uva' Sabá, tan tzi'a'n kat tzaakat ixoj ti' ul tab'it itxumb'al te u ijlenaal uva' Salomón. As tul la ilej u q'iie' ti' ib'anax isuuchil unq'a tename' skajayil, as antu ve't u ixoje' la uli ti' ixochat ex, tan k'uxh at in sexo'l, as ye' nesa' etab'it vunyole'. As tul nim valche' ti' u Salomón. 43 As la val sete, tan ech etatine' la ib'ane' eche' umaj uxhchil uva' kat el ch'u'l umaj sub'ul sk'atz. As kat kuxh xaan ve't u sub'ule' tu u tzuukin tx'ava'e' ti' ichukat ti'leb'al. As tul ye' kat ilej u ti'leb'ale', 44 as ech kat tal ve't je' ile' ste: «La q'aav ve't in tu u vatinb'ale' uve' kat elkat ch'u'l in,» chaj la tale'. As tul la oon ve't u sub'ule', as ech ve't tatin u uxhchile' eche' umaj kab'al uva' amle'l kuxhtu', as eesamal ve't ch'is stuul, as ch'i'umal tilone'. 45 As la b'en teq'o ve't tzan u sub'ule' vujva't imool uva' nim talche' ti' ib'anax u va'lexhe'. As la ok ve't unq'a sub'ule' k'atz u uxhchile'. As pal chit ve't ivi' la ib'an u uxhchile' ti' uva' nik ib'an b'axa. As echat chit tuk eb'ane', jank'al ex uva' va'lexh vetxumb'ale' neb'ane',— ti'k u Jesús. 46 As nikattel iyolon u Jesús xo'l unq'a uxhchile' tul b'ex oonoj ve't vitxutx Aake' tuk' unq'a titz'in Aake'. As nikat isa' cha'ma iyolon tuk' Aak. As a' kuxh atkat cha'ma ti' u kab'ale' uve' atikkat Aak. 47 As ech b'ex tal ve't uma'l u uxhchil ile' te u Jesús: —Il ak atxutx at ti' kab'al tuk' unq'a eetz'in. As nisa' aak iyolon see,— ti'k u uxhchile'. 48 As ech tal ve't u Jesús ile': —Tuk val sete uva' ab'il ech tatine' sunk'atz eche' vuntxutxe' as ab'il uva' ech tatine' sunk'atz eche' unq'a vitz'ine',— ti'k Aak. 49 As ik'uch ve't Aak unq'a ichusulib'e' ta'n iq'ab'. As ech tal ve't Aak ile': —As ech exe' vuntxutxe'; as ech exe' unq'a vitz'ine', 50 tan jank'al unq'a uxhchile' uve' ni b'anon kam uve' ni tal u Tiixhe' uva' at tu almika', as ech tatine' eche' vitz'in, as ech tatine' eche' vanab', as ech tatine' eche' untxutx,— ti'k u Jesús.

Mateo 13

1 An chit tu u q'iie', el ve't ch'u'l u Jesús tu kab'al. As b'ex ve't Aak xonloj tzi' u mar. 2 As a' chit mama'la tename' imol tib' ti' Aak. As ok ve't Aak tu uma'l u barco. Xoneb' ve't Aak. As kaaik ve't kan unq'a tename' tzi' u a'e'. 3 Nimal unq'a yole' nikat tal Aak te unq'a tename'. As tuk' k'uchuvatz nikat ichusunkat Aak. Ech tal Aak ile': —B'ex ve't uma'l u naj avoj. 4 As tul av naj, as at unq'a iiae' uva' echik toon tu b'ey. As ul unq'a tz'ikine'. As ijuna ve't txoo. 5 As at unq'a iiae' ech toon xo'l unq'a k'ub'e' uva' ye'lkat tuul tx'ava'. As oora chit kat b'uuq'i, tan ye'l tuul tx'ava' at xo'l unq'a k'ub'e'. 6 As tul kat tz'e'san ve't u q'iie', as oora kuxh kat tzaj ve'te', tan ti' uva' ye'l taq'il kat b'en ta'n unq'a k'ub'e'. 7 As at unq'a iiae' echik toon xo'l ch'i'x. As tul kat ch'ii unq'a ch'i'xe', as kat isoka ve't unq'a ch'i'xe' u chikoe'. 8 Pet ech koj unq'a iiae' uva' echik toon tu u b'a'nla tx'ava'e', tan kat taq' ivatz. As ati uva' kat aq'on o'k'alal (100) ivatz ti' junun vi'l; as ati uva' kat aq'on oxk'alal (60) ivatz; as ati uva' kat aq'on vinaj laval (30) ivatz. 9 As ab'iste ex uva' nepal tu vunyole', as etab'itaj uve' ni vale',— ti'k u Jesús. 10 As ijetz' ve't ok tib' unq'a ichusulib' u Jesús sk'atz. As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —¿Kam b'an ta'ne', Pap, uva' tuk' kuxh k'uchuvatz nachusunkat te unq'a tename'?— ti'k chajnaj. 11 Ech tal ve't u Jesús ile': —As ex uva' at ve't ok ex xo'l unq'a tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. As sete tuk valkat isuuchil u tijle'm u Tiixhe', as ye'xhib'il ootzin tetz. Pet ech koj unjoltu unq'a tename', as ye'xhkam la alax isuuchil ste. 12 As ab'il uva' ni toksa taama ti' inimat u yole', k'uxh b'iil kuxh nipal stuul, as la alpu isuuchil ste. As aal la chee itxumb'al sti'. Pet ech koj u uxhchile' uva' ye' ni toksa taama ti' tab'it u yole' as tuk' ti' inimata', as aal la sotzsal ve't u yole' sk'u'l. 13 Esti'e' uva' tuk' k'uchuvatz nunchusunkat xo'l unq'a tename', tan k'uxh ni tile' kam uve' nunb'ane' as k'uxh ni tab'i unq'a yole' uva' ni vale', as ye' nipal stuul. 14 As a'e' nib'ane' uva' itz'ib'a kan u Isaías, u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', uva' ech ni tal ile': K'uxh nimal yol la tab'i, as ye' la pal stuul; as k'uxh nimal unq'a vee' la tile', as ye' la texhla, 15 tan yannal itxumb'al unq'a tename'. As eela kuxh stuk' uva' jupel vixikine' tuk' vivatze'. As ye' nipal tisuuchil u yole' uva' ni tab'i tuk' uva' ni tile'. As ye' nijalpu vitxumb'ale'. Esti'e' uva' ye'l ipaav la sotzi, ti'k u yole' uva' itz'ib'a kan u Isaías. 16 Pet ech koj ex, tan achveb'al chit ex, tan nepal stuul kam uva' netile'. As nesa' etab'it u yole' uve' ni vale'. 17 As jik chit ni val sete, tan ye' saach unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' tuk' ka't unq'a niman tetz Aake' uva' atik na'ytzan kat sa'on tilat unq'a vee' netil cheel. As ye' kat tila. As k'uxh kat isa' tab'it unq'a yole' uve' netab'i cheel, as ye' kat tab'i. 18 As etab'itaj isuuchil u k'uchuvatze' uve' tuk vale' ti' u naje' uve' ni tave'. 19 Tan unq'a iiae' uve' kat ku' tu b'ey, as a' ni tokkate' ti' unq'a uxhchile' uva' ni ab'in u yole' ti' u tijle'm u Tiixhe'. As ye' nipal stuul, tan ni tul teesa u tx'i'lanaje' u yole' uve' kat ok tu u taanxelal unq'a uxhchile'. 20 As unq'a iiae' uve' kat oon xo'l unq'a k'ub'e', as a' ni tokkate' ti' unq'a uxhchile' uve' tul ni tab'i u yole', as nichiib' sti'. As ni tok u yole' tu u taanxelale'. 21 Pet ech unq'a uxhchile' eche' u iiae' uva' ye' kat palik b'en u taq'ile' tu u tx'ava'e', tan ye' kat yak'in u yole' tu u taanxelale'. As ye'xh jatva'l q'ii kat ib'ana, tan tul kat ul unq'a k'axk'oe' ti' u uxhchile' ti' uva' nimamal u yole' sta'n, as oora kuxh kat ka'kab'in taama sti'. 22 As unq'a iiae' uve' kat oon xo'l unq'a ch'i'xe', as a' ni tokkate' ti' unq'a uxhchile' uve' kat ab'in u yole'. As ni xaansa unq'a uxhchile' taama ti' unq'a vee' at vatz u tx'ava'e' as tuk' ti' u tx'iib'al q'iie' uva' ni sotzsan ik'u'l unq'a uxhchile' ti' u yole'. Esti'e' ye' niyak'in u yole' tu u taanxelal unq'a uxhchile' eche' umaj u tze' uva' ye' nivatzine'. 23 Pet ech koj unq'a iiae' uve' ech toon tu u b'a'nla tx'ava'e', tan a' ni tokkate' ti' unq'a uxhchile' uve' ni ab'in u yole' as ninima. As niyak'in ve't u yole' tu u taanxelale' eche' unq'a tze'e' uva' nivatzine', tan ati uva' ni taq' o'k'alal (100) ivatz, as ati uva' ni taq' oxk'alal (60) ivatz, as ati uva' ni taq' vinaj laval (30) ivatz ti' junun vi'l,— ti'k u Jesús. 24 As tal u Jesús uma't u k'uchuvatz uva' ech ile': —Ech nib'an u tijle'm u Tiixhe' eche' nib'an umaj naj uva' kat ichaj b'en ik'am ti' tavat u b'a'nla iiae' uva' trigo tu vitx'ava'e'. 25 As tul kat tz'otin ve'te', as vat ve't unq'a k'ame'. As oon ve't uma't u naj uva' nik ich'o'n taama ti' vib'aal u tx'ava'e'. As b'ex tava kan naj unq'a va'lexhla iiae' xo'l unq'a trigo, uva' ech tilone' eche' trigo. 26 Tul kat b'uuq' ve't unq'a trigo, as xu'mat ve'te'. As antu ve't u va'lexhla iiae' uva' eche' trigo kat b'uuq' xo'l unq'a trigo. 27 As oon ve't unq'a k'ame' xe' vib'aal u trigo. As ech tal chajnaj ile': «Pap, b'a'nla iiae' unq'a iiae' uve' kat b'ex qava tu vatx'ava'e'. ¿As katile' q'i kat tzaakat ve't unq'a va'lexhla chaj k'uache' uve' eche' trigo uve' kat chee xo'l unq'a trigo?» ti'k chajnaj. 28 Ech tal ve't vib'aal u trigo ile' te unq'a ik'ame': «A' uma'l u uxhchile' uve' nich'o'n taama svi' kat b'ex b'anon,» ti'k vib'aal u trigo. As ech tal ve't unq'a k'am ile': «¿Pap, ma nasa' uva' la b'en kutzuj u va'lexhla k'uache' uve' eche' trigo uva' at xo'l unq'a trigo?» ti'k chajnaj. 29 Ech tal ve't vib'aal u trigo ile': «Ye'le, tan asoj la etzuj u va'lexhla k'uache' uve' eche' trigo, as ante' u trigoe' la etzuje'. 30 Pet ch'iiojno skaab'il. As lanal ilej ve't u q'iie' ti' imakle', as a'n la val te unq'a mak'ol tetze' ti' teesat chajnaj unq'a va'lexhla k'uache' b'axa. As la imol chajnaj. As la ik'al chajnaj ti' tok tu xamal. As a'n la itzok' ve't chajnaj unq'a trigoe' ti' ikolpe',» ti'k vib'aal u trigoe' tal te unq'a ik'ame',— ti'k u Jesúse'. 31 As tal ve't u Jesús uma't u k'uchuvatz. As ech tal Aak ile': —Ech nib'an u tijle'm u Tiixhe' eche' uva' kat ib'an u iiae' tetz u mostaza uva' b'ex tava uma'l u naj tu vitx'ava'e'. 32 As k'uxh tz'up chit u iiae' ti' unjoltu unq'a iiae', as tul uva' kat ch'ii ve'te', as nim chit kat oonkat ti' unjoltu unq'a chikoe' uve' at tu u pe'e'. As ni tul ve't unq'a talaj tz'ikine' ti' ib'anat visoke' vi' viq'ab' u tze'e',— ti'k u Jesús. 33 As ech tal u Jesús ile' ti' uma't u k'uchuvatz: —Ech nib'an u tijle'm u Tiixhe' eche' nib'an u levadura uve' nipaxi tib' xo'l oxva'l paab'al u harina. As kat ipaxi ve't b'en tib' u levadura xo'l viq'otil u paane'. As kat isipk'isa ve't skajayil,— ti'k u Jesús. 34 As jank'al chit unq'a chusb'ale' uve' nik tal Aak ti' tilat u Tiixhe' isuuchil vitename', as tuk' kuxh k'uchuvatz nik ichusunkat Aak. As ye'l uma'toj yol nik tal Aak uva' jit tuk' k'uchuvatz, 35 tan a'e' nik ib'an u Jesús kam uva' alel kan ta'n uma't u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', tul ech tal ile': Tul la yolon in, as tuk' k'uchuvatz la yolonkat in. As la val ve't isuuchil unq'a txumb'ale' uva' ye' ootzimal ta'n unq'a tename' uva' k'ujb'a'l kan tul uva' sichee u vatz tx'ava'e', ti'k u yole'. 36 As taq' ve't kan u Jesús unq'a tename'. As ok ve't Aak tu u kab'ale'. Jetz'en ve't ok unq'a ichusulib' Aake' sk'atz. As ech tal ve't chajnaj ile': —Pap, b'an b'a'nil. Al isuuchil u yole' sqe uve' kat aal ti' unq'a va'lexhla k'uache' uva' xo'l unq'a trigo,— ti'k chajnaj. 37 Ech tal ve't u Jesús ile': —U naje' uve' ni avan u b'a'nla iiae', as a' . 38 As u tx'ava'e', as a'e' unq'a tename'. As unq'a b'a'nla iiae', as a'e' unq'a tename' uve' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. Pet ech koj unq'a va'lexhla k'uache', tan a' unq'a uxhchile' uve' echen k'atz u tx'i'lanaje'. 39 As u naje' uva' nich'o'n taama uve' kat avan kan u va'lexhla k'uache', as a'e' u tx'i'lanaje'. Tul la maklu u trigo, as a'e' vimotxteb'al u q'iie' vatz u tx'ava'e'. As unq'a mak'ol tetz u trigo as a' unq'a ángel. 40 As eche' uve' nib'anchu te unq'a va'lexhla k'uache' tan tul kat molaxi as kat oksal tu xamal ti' itz'e'sale', as echat tuk ib'an unq'a uxhchile' uva' ni b'anon u va'lexhe' tul la ilej imoxtel u q'iie'. 41 Tan la ichaj ve't tzan unq'a ángel ti' ul teesat el unq'a uxhchile' uve' ni paavinsan vimoole' as tuk' unq'a paasan tziie' uva' ni b'anon u va'lexhe', uve' at xo'l unq'a tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 42 As la sutil ve't b'en unq'a paasantziilla uxhchile' tu u oornoe' uve' nitoypukat u xamale'. As tzitzi' la oq'kat ve'te'. As la ik'ux ve't tib' tee. 43 Pet ech koj unq'a jikla aamae' uva' at jaq' u tijle'm u Kub'aale', tan acha'v chit ve't tatine' la ib'an vatz Aak eche' nib'an u q'iie' tul nitxijune'. As ab'iste ex uva' nepal tu vunyole', as etab'itaj uve' ni vale'. 44 As ech nib'an u tijle'm u Tiixhe' eche' umaj u tx'iib'al q'ii uva' mujel tu umaj u tx'ava'. Tul la ilej umaj u naj u tx'iib'al q'iie', as la chiib' ve't naj sti'. As la imuj kan naj. As la b'en ik'ayi ve't kan naj unq'a tetze' skajayil, aq'al uva' la b'en iloq' naj u tx'ava'e' uve' atkat u tx'iib'al q'iie'. 45 As ech la ib'an unq'a uxhchile' uva' nisa' tok xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe' eche' la ib'an umaj aak'a'y uve' nixaane' ti' ichukat unq'a b'a'nla chaj kueentaxhe'. 46 As tul la ilej naj umaj u b'a'nla kueentaxh uva' je'nal ija'mil, as la b'en ik'ayi kan naj unq'a tetze' skajayil. As la iloq' ve't naj u b'a'nla kueentaxhe'. 47 As ech nib'an u tijle'm u Tiixhe' eche' nib'an umaj u k'ach tetz txeyol txay. As tul uva' nisutil b'en u k'ache' xe' u a'e', as kam kuxh txayil ni tok tu u k'ache'. 48 As tul ninoo ve't u k'ache', as ni teq'ol ve't el tzan tzi' u a'e' ta'n unq'a txeyol txaye'. As nixoneb' ve't chajnaj ti' itxaat ve't unq'a b'a'nla txaye'. As la ikol ve't chajnaj tu vixu'ke'. Pet ech koj unq'a txaye' uva' va'lexh, tan la isuti ve't el chajnaj. 49 Echat chit la ib'ane' tul la ilej vimoxtel u q'iie', tan la ul ve't unq'a ángel ti' teesat el tzan Aak unq'a jikla aamae' xo'l unq'a uxhchile' uva' va'lexh vitxumb'ale'. 50 As la sutil b'en unq'a uxhchil uva' va'lexh vitxumb'ale' tu uve' nitoypukat u xamale'. As tzitzi' la oq'kat ve'te'. As la ik'ux ve't tib' tee,— ti'k u Jesús. 51 As ich'oti ve't u Jesús te unq'a ichusulib'e': —¿Ma kat palyu ex tu unq'a yole' uva' kat val sete?— ti'k Aak. —Kano, Pap. Kat palyu o' stuul,— ti'k chajnaj. 52 As ech tal ve't u Jesús ile': —Tuk val sete, unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as tul la pal tu u yole' ti' tok unq'a uxhchile' xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe', as ech la ib'ane' eche' nib'an umaj u b'aal kab'al uve' kam kuxh kolel sta'n tu vikab'ale'. As la teq'o el tzan unq'a tetze' ti' ib'anb'eta', as moj unq'a vee' ak'nale moj o't ve'te',— ti'k u Jesús. 53 As tul kat tzojpu ve't u Jesús ti' talat unq'a k'uchuvatze', as b'en ve't Aak. 54 As oon ve't Aak tu vitename' uve' ch'ii kat Aak. As chusun ve't Aak tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As teq'o ve't taama unq'a uxhchile' ta'n u yole' uve' nikat tal Aak. As ech tal ve't unq'a uxhchil ile' svatzaj: —¿Katile' q'i kat b'ex teq'okat u naje' vitxumb'ale'? ¿As katile' q'i b'ex ichuskat tib' naj ti' ib'anax unq'a nimla b'a'nile' uve' nib'an naj? 55 ¿As jit kol vik'aol u seeole' q'a u naje'? Tan itxutx naje' u Ma'le'. As titz'in naje' u Jacobo, tuk' u Xhu'l, tuk' u Simón, tuk' u Judas. 56 As ootzimale' unq'a tanab' naje' sqa'n. ¿Katile' q'i tzaakat unq'a txumb'ale' ta'n naj?— ti'k unq'a uxhchile' tal ti' u Jesús. 57 As ye' kat isa' ve't unq'a uxhchile' inimat u Jesús. As ech tal ve't u Jesús ile': —Katil kuxh la oksalkat iq'ii uma'l u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. Pet ech koj tu vitename' tuk' tu vikab'ale', as eche' la koj oksal iq'ii,— ti'k u Jesús. 58 As ka'l kuxh unq'a nimla b'a'nile' ib'an ve't Aak xo'l unq'a tename' tzitzi', tan ti' uva' ye' nikat ik'ujb'a' unq'a uxhchile' ik'u'l ti' Aak.

Mateo 14

1 As tu unq'a q'iie', as tab'i ve't u Herodes itzib'lal u Jesús, tan naj k'ujlik kan sb'ooq'olil ti' tilat isuuchil kajva'l unq'a tename' ta'n u ijlenaale' tu u Roma. 2 As ech tal ve't u Herodes ile' te unq'a lochol tetze': —A' u Xhune' uva' nik aq'on ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e' uva' kat ulyu taama unpajte. Esti'e' ni toleb' ti' ib'anat unq'a nimla b'a'nile',— ti'k u Herodes. 3 As tal u Herodes u yole', tan ti' uva' ma'tik talat naj itxeypu u Xhune', as ma'tik talat naj ik'alat ve't ta'n kateena, as ma'tik talat naj toksal tu u kaarsa ti' inimal viyol u Herodías, uva' tixqelik u Pi'le' uva' titz'in u Herodes, 4 tan ti' uva' ech nik tal u Xhun ile' te u Herodes: —Paave' kat ab'ana ti' uva' kat eeq'o eeb' tuk' u ixoje',— ti'k u Xhune' tal te u Herodes. 5 Esti'e' nikat isa' ve't u Herodes iyatz'at u Xhune'. Pet nikat ixo'v naj vatz unq'a tename', tan q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' u Xhune' vatz unq'a tename'. 6 As tul kat tz'aj iyaab' u Herodes, as kat ib'an ve't naj uma'l u nimla q'ii. As ok ve't u tal u Herodías b'ixoj vatz u Herodes as tuk' vatz unq'a ilonaale'. As tul acha'vik chit ib'ix ve't ixoj uve' til u Herodes. 7 As taltzi' ve't u Herodes te u ixoj tuk' viB'ii u Tiixhe' uva' la taq' naj kam uva' la ijaj ixoj te naj. 8 As a' u Herodías alon te u tale' ti' uva' kam la ijaj ixoj te u Herodes. As ech b'ex tal ve't ixoj ile': —Nunsa' vivi' u Xhune' uva' nikat aq'on ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e'. As a' ni vale' uva' la aaq' tzan sve tu umaj u pulaato,— ti'k ixoj. 9 As txumun ve't u Herodes ta'n viyol u ixoje'. Tan ti' uva' ma'tik taltzi't naj te u ixoje' tuk' tiila yol vatz unq'a ilonaale', as taq' chit ve't naj kam uva' ijaj ixoj. 10 As tal ve't u Herodes uva' la b'en tzok'poj el vivi' u Xhune' tu u kaarsa. 11 As eq'ol ve't tzan vivi' u Xhune' tu uma'l u pulaato. As ul aq'axoj te u ixoje'. As b'ex taq' ve't ok ixoj te vitxutxe'. 12 As ul ve't ka'l unq'a ichusulib' u Xhune' ti' imujlu vichi'ole'. As tul ma't imujat chajnaj, as b'ex tal ve't chajnaj te u Jesús. 13 As tul tab'i ve't u Jesús uva' yatz'pu ve't u Xhune', as el ve't ch'u'l Aak tzitzi'. As ok ve't Aak tu uma'l u barco ti' iq'axit Aak u mar ti' toon tu uma't u atinb'al uva' ye'likkat tenam. Tul tab'i ve't unq'a uxhchile' uva' ma't ib'en ve't Aak tu u barco, as el ve't ch'u'l unq'a uxhchile' tulaj unq'a talaj tename'. As xao'm ib'en ve't unq'a uxhchile' ti' toon k'atz Aak jalit u mar. 14 As tul oon ve't u Jesús jalit u mar, as til ve't Aak uva' mama'la tenam molik ve't tib' ti' ik'ulpu Aak. As itxum ve't Aak ivatz unq'a tename'. As ib'a'nxisa ve't Aak unq'a aach'o'me' uve' atik xo'l unq'a tename'. 15 As tul ku' ve't q'ii, as jetz'en ve't ok unq'a ichusulib' u Jesús sk'atz. As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —Kat ku'y ve't q'ii. As tul ye'l kab'al at tzitza'. Pet al te unq'a tename' uva' la b'en iloq' ipaan tulaj unq'a talaj tename',— ti'k chajnaj. 16 Ech tal ve't u Jesús ile': —Ye'l unq'a tename' la b'eni. Pet ex la aq'on ipaan,— ti'k u Jesús. 17 —As ye'l paan eq'omal sqa'n ti' itzujb'el unq'a tename' skajayil. Pet o'va'l kuxh paan ati tuk' ka'va't txay,— ti'k chajnaj. 18 —Etaq'taj tzan sve,— ti'k u Jesús. 19 As tal ve't Aak uva' la xoneb' unq'a tename' skajayil vatz u chaq'aalae'. As itxey ve't Aak o'va'l unq'a paane' tuk' ka'va't unq'a txaye'. As ka'yik ve't je' Aak tu almika'. As taq' ve't Aak ta'ntiixh te u Tiixhe' sti'. As ijatx ve't Aak unq'a paane'. As taq' ve't Aak te unq'a ichusulib'e' ti' uva' la ijatx ve't chajnaj xo'l unq'a tename'. 20 As tul ma'tik itx'a'n unq'a tename' sb'a'n skajayil, as imol ve't unq'a ichusulib' Aake' unq'a ya'l paane'. As nootel kab'lavat xu'k sta'n. 21 As kamal o'va'l mil unq'a naje' uve' tx'a'on u paane'. As jit achpu unq'a ixoje' tuk' unq'a talaj intxa'e'. 22 As tul uva' nik iq'iila kan u Jesús unq'a tename', as tal ve't Aak te unq'a ichusulib'e' uva' la ok ve't chajnaj tu u barco as la b'ax ve't chajnaj vatz Aak ti' iq'axit u mar. 23 Tul ma'tik iq'iilat kan u Jesús unq'a tename', as je' ve't Aak vi' uma'l u tal vitz ti' inachat Tiixh. Tul tz'otin ve'te', as a'ik kuxh u Jesús atik tzitzi' sijunal. 24 Echen ve't u barco pok'o'chb'al u mar, tan nik ijojpi u mam kajiq'e' u barco, tan aalik itzaa u kajiq'e' vatz u barco. 25 Tul uva' txantik kuxh isajb'e', as xao'm tok u Jesús vi' u mar. As b'ex ilej ve't Aak chajnaj. 26 Tul til unq'a ichusulib' Aake' uva' nikat ixaan ve't Aak vi' u mar, as xo'v ve't chajnaj. As ech tal ve't chajnaj ile': —¡Uma'l u xo'val tule'!— ti'k chajnaj, tul sik'in ve't chajnaj ta'n xo'vichil. 27 As yolon ve't u Jesús te chajnaj. As ech tal ve't Aak ile': —Ye' kuxh xo'v ex. Pet etiib'isataj etaama, tan ine',— ti'k Aak. 28 Ech tal u Lu' ile': —Pap, asoj axh u vee', as al sve uva' la b'en in sak'atz vi' u a'e',— ti'k u Lu'e'. 29 —Elen ch'u'l b'a,— ti'k Aak tal te u Lu'e'. Oora chit el ve't ch'u'l u Lu'e' tu u barco. As xaan ve't naj vi' u a'e' ti' toon k'atz u Jesús. 30 As tul til ve't naj ipilq'ut tib' u a'e' ta'n u mam kajiq'e', as xo'v ve't naj. As jilchel ib'en naj xe' u a'e' ta'n xo'vichil. As sik'in ve't naj: —¡Pap, loch in!— ti'k naj te u Jesús. 31 As oora chit taq' ve't b'en u Jesús iq'ab' ti' itxeyat naj. As teq'o ve't je' tzan Aak naj xe' u a'e'. As ech tal ve't Aak ile': —¡Ye'xh jank'al k'ujleb'al ak'u'l ati! ¿Kam uva' kat kuxh ka'kab'in ak'u'l svi'?— ti'k Aak. 32 Tul je' ve't u Jesús tu u barco tuk' u Lu'e', as yak kuxh ya' ve't u kajiq'e'. 33 As unq'a ichusulib' Aake' uve' atik tu u barco, as toksa ve't chajnaj iq'ii u Jesús. Ech tal chajnaj ile': —¡An chite' vil, Pap, tan axh chite' vil viK'aol u Tiixhe'!— ti'k chajnaj. 34 As tul ma'tik iq'axit u Jesús u mar tuk' unq'a ichusulib'e', as oon ve't Aak tu u tx'ava'e' uva' Genesaret. 35 As tul texhla ve't unq'a tename' u Jesús, as pax ve't itzib'lal Aak tulaj unq'a tename' uva' najlich u Genesaret. As teq'o ve't tzan unq'a tename' unq'a aach'o'me' vatz Aak. 36 As ijaj ve't unq'a tename' kuyb'al te Aak uva' aal kuxh koj u toksa'm Aake' la ikan unq'a aach'o'me' uve' nik tale', tan ab'il uve' nik kanon u toksa'm Aake', as yak chit nik tel u ch'o'me' sti'.

Mateo 15

1 As ka'l unq'a fariseo uva' a' tzaanajlikkat tu u Jerusalén tuk' ka't unq'a uxhchile' uva' chuselik tib' ti' unq'a tzaq'ite', as oon ve't chajnaj k'atz u Jesús. Ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: 2 —¿Kam q'i uva' ye' ninima unq'a achusulib'e' unq'a yole' uva' k'ujlu kan ta'n unq'a q'esla kub'aale'? Tan ye'l iq'ab' chajnaj nitx'aae' tul nitx'a'n chajnaj,— ti'k unq'a fariseo tuk' unq'a uxhchile' uva' chuselik tib' ti' u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan. 3 As ech tal ve't u Jesús ile': —¿As kano ex q'i? ¿Kam q'i uva' nepaasa ve't tzii ti' u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan? As a' nenima unq'a chusb'ale' uva' at kan ta'n unq'a q'esla eb'aale', 4 tan ech ni tal vitzaq'it u Tiixh ile': Xo'noj vatxutxe' see; as xo'noj vab'aale' see, ti'ke. As ech ni tal ile' unpajte: Ab'il uve' la iyoq' itxutx as la iyoq' ib'aal, as techal la yatz'pi, ti'k u tzaq'ite'. 5 Pet ech koj ex, tan a' netale' uva' la uch talat umaj uxhchil te vitxutxe' moj te vib'aale' ech ile': «Ye' la uch unlochat ex, tan jank'al uva' la unloch ex sta'n, as te u Tiixhe' kat vaq'lukat,» chaj u uxhchile' la tal te vitxutxe' moj te vib'aale'. 6 As a' netale' uva' ye' la uch ilochat ve't unq'a uxhchile' vitxutxe' tuk' vib'aale'. Esti'e' ni val sete uva' nepaasa ve't tzii ti' u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan, tan a' ve't ichusb'al unq'a q'esla eb'aale' nenima. 7 Tan ex kuxh ka'vatz, tan an chite' uve' tal kan u Isaías, u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', tul ech tal ile': 8 Tul ni toksa unq'a tename' unq'ii, as itzi' kuxh unq'a tename' ni alon. Pet ech koj u taanxelal unq'a tename', tan ye' ni toksa taama svi' ti' inimat in. 9 As kamchaj la itxa'ki tul uva' la inach in unq'a tename', tan tul nichusune', as a' kuxh unq'a chusb'ale' nichuse' uve' at kan ta'n unq'a q'esla ib'aale', ti'k u Tiixhe' tal te u Isaías,— ti'k u Jesús. 10 As imolo ve't tzan u Jesús unq'a tename' sk'atz. As ech tal ve't Aak ile': —Etab'itaj vunyole'. As palojtaj ex stuul. 11 Tan kam u vee' ni techb'u umaj uxhchil, as jite' la paavinsan vatz u Tiixhe'. Pet a' unq'a yole' uve' ni tel ch'u'l titzi', as a'e' nipaavinsan vatz Aak,— ti'k u Jesús. 12 As jetz'en ve't ok unq'a ichusulib' Aake' sk'atz. As ech tal ve't chajnaj ile': —¿Ma at sak'u'l, Pap, uva' kat ch'o'n te unq'a fariseo ti' uva' kat aala?— ti'k chajnaj. 13 Ech tal ve't u Jesús ile': —Tan jank'al unq'a chusb'ale' uva' jit u Kub'aal Tiixhe' alol tetz, as ech la ib'ane' eche' umaj u chiko uva' la tzujpik el tuk' u taq'ile'. 14 As la val sete, eteesataj etib' k'atz chajnaj, tan ech chajnaje' eche' umaj u tzot uva' la ch'ijin uma't u tzot, tan asoj la ich'iji u tzote' uma't u tzot, as eela iku'e' skaab'il tu u jule',— ti'k u Jesús. 15 As ech tal ve't u Lu' ile': —B'an b'a'nil. As al isuuchil u k'uchuvatze' sqe uve' kat aala,— ti'k u Lu'e'. 16 Ech tal u Jesús ile': —¿As mita'n kuxh ex b'a nepal tu u yole'? 17 ¿As ma ye' nepal stuul? Tan kam uva' la techb'u umaj uxhchil, as yaklu pal kuxhe' tu tuul u uxhchile'. 18 Pet ech koj unq'a yole' uve' ni tel ch'u'l titzi' umaj uxhchil, tan tu u taanxelale' ni telkat ch'u'l. As a'e' ni paavinsan 19 tan tu u taanxelal unq'a uxhchile' ni telkat ch'u'l unq'a va'lexhla chaj txumb'ale' eche' unq'a yatz'ol aama, unq'a maaol tixqel imool as maaol itzumel imool, as eche' unq'a naje' uva' ye'l tixqel tisuuchil as moj unq'a ixoje' uva' ye'l itzumel tisuuchil, as tuk' unq'a uxhchile' uve' ni telq'e', as tuk' unq'a chulin yole', as tuk' unq'a chukul ch'a'oe'. 20 As a' unq'a txumb'ale' uva' ni paavinsan unq'a uxhchile'. Pet ech koj uve' ye' la etx'aa veq'ab'e' tul la tx'a'n ex, as jite' la paavinsan ex,— ti'k Aak. 21 As el ve't ch'u'l u Jesús tu u Galilea. As oon ve't Aak najlich u Tiro tuk' u Sidón. 22 As uma'l u ixoj uva' aa Canán, as ul ik'ul ve't ixoj u Jesús, tan a' jejlikkat ixoj tzitzi'. As ech tal ixoj ile' tul taq' je' ixoj tuul ivi': —Txum unvatz, Pap tiaal David, tan nimxinajlu chit vas vale' ta'n uma'l u sub'ul,— ti'k ixoj. 23 Pet jit ik'ulb'e u Jesús ixoj. As jetz'en ve't ok unq'a ichusulib'e' Aake' sk'atz. As ijaj ve't chajnaj kuyb'al te Aak: —Pap, al te u ixoje' uva' la b'en ixoj, tan va'l kuxh isik'in ixoj ti' kuqul,— ti'k chajnaj. 24 Ech tal ve't u Jesús ile': —A' chajelkat in ti' ilochax unq'a tiaal Israel, tan ech tatine' eche' unjoloj kaneero' uve' tz'ejxinajle,— ti'k u Jesús. 25 As jetz'en ve't ok ixoj k'atz u Jesús. As ku' ve't ixoj qaaloj vatz Aak. Ech tal ve't ixoj ile': —¡B'an b'a'nil sve, Pap! ¡Loch in!— ti'k ixoj. 26 —Ye' la ib'ane' uva' la qaq' vitx'ix unq'a talaj intxa'e' te unq'a talaj tx'i'e',— ti'k u Jesús. 27 —Kano, Pap. Pet antu unq'a talaj tx'i'e' ni echb'un unq'a vuy tx'ixe' uve' ni chajpik ku' jaq' vimeexha u uxhchile' uva' etzin tetz unq'a talaj tx'i'e',— ti'k ixoj. 28 As ech tal u Jesús ile': —Ixoj, nim chite' u k'ujleb'al ak'u'le'. As esti'e' la ib'ane' kam uve' ni tal aama,— ti'k u Jesús. As tul kuxh tal Aak u yole', as yak kuxh b'a'nx ve't u tal ixoje'. 29 As q'aav ve't u Jesús unpajte ti' ib'en k'atz u mar uve' Galilea. As je' ve't Aak vi' uma'l u vitz. As tul xonlik ve't Aak tzitzi', 30 as imol ve't ok tib' u mama'la tename' k'atz Aak uva' eq'omal unq'a ko'xe' sta'n tuk' unq'a tzote' tuk' unq'a uxhchile' uva' koyix iq'ab' tuk' unq'a meme' as tuk' unjoltu aach'o'm. As kat ib'a'nxisa ve't Aak skajayil. 31 As teq'o ve't taama unq'a tename' tul til unq'a tename' iyolon unq'a meme'. As toksa ve't unq'a tename' iq'ii u Tiixhe', tan b'a'nik ve't unq'a uxhchile' uve' koyixik iq'ab'. As nik ixaan ve't unq'a ko'xe'. As nik tilon ve't unq'a tzote'. 32 As imolo ve't u Jesús unq'a ichusulib'e'. As ech tal ve't Aak ile': —Nuntxum ivatz unq'a tename', tan kat ib'anlu ve't oxva'l q'ii scheel uva' xekel unq'a tename' svi'. As ye'xhkam chit unb'ooj ati uva' la techb'u. As ye' nunsa' uva' la b'en unq'a tename' tikab'al tul ye'xnaj tx'a'ni, tan la b'ujle' tu b'ey,— ti'k u Jesús. 33 Ech tal unq'a ichusulib' Aak ile': —¿Katil la b'en qeq'okat mama'la paan tzitza' tu u tzuukin tx'ava'e' ti' itzujb'el unq'a tename'?— ti'k chajnaj. 34 As ech tal ve't u Jesús ile': —¿Jank'oj paan q'i ati?— ti'k Aak. —Vujva'l kuxh paan ati tuk' ka't unq'a talaj txay,— ti'k chajnaj. 35 As tal ve't Aak ixoneb' unq'a tename' tu tx'ava'. 36 As itxey ve't Aak vujva'l u paane' tuk' ka't unq'a talaj txaye'. As taq' ve't Aak ta'ntiixh te u Tiixhe' sti'. As ijatx ve't Aak. As taq' ve't Aak te unq'a ichusulib'e'. As ijatx ve't chajnaj xo'l unq'a tename'. 37 As tx'a'n ve't unq'a tename' skajayil sb'a'n. As imol ve't unq'a ichusulib' Aake' unq'a ya'l paane'. As nootel vujva't xu'k sta'n. 38 As kajva'l mil unq'a naje' tx'a'ni. As ye' kat achpu unq'a ixoje' tuk' unq'a talaj intxa'e'. 39 As tul ma'tik ib'en ve't u mama'la tename', as ok ve't u Jesús tu u barco unpajte. As echik toon ve't Aak najlich u tal tenam uva' Magdala.

Mateo 16

1 As oon ka'l unq'a fariseo tuk' ka't unq'a saduceo k'atz u Jesús ti' ijajata' uva' la ik'uch Aak umaj u k'uchb'al tetz u tijle'me', as k'uchb'al tetze' asoj a' tzaanajkat Aak tu almika'. As nik kuxh ichuk chajnaj txumb'al ti' uva' la icheesa chajnaj ipaav Aak. 2 Ech tal ve't u Jesús ile': —As tul niku' q'ii as tul kat etila uva' kajux ve't u almika'e', as: «Saq'i la ib'an sq'ejal,» ch'ex netale'. 3 Asoj netile' uva' kajux ve't u almika'e' tul nisajb'e', as: «Mam jab'al tul cheel, tan at suutz' vatz u almika'e',» ch'ex netale'. ¡Ex kuxh ka'vatz tuk' vetxumb'ale'! Tan nepal stuul kam uve' tuk uchoj vatz u almika'e'. ¿As kam q'i uve' ye' nepal stuul ti' unq'a k'uchb'al tetze' uve' ni tuch sexo'l tu unq'a q'iie'? 4 ¡Ech ve't vetxumb'ale' eche' unq'a uxhchile' uva' va'lexh vitxumb'ale'! ¡As ech ve't exe' eche' umaj naj uva' nichuk tixoj! As k'uxh nejaj umaj k'uchb'al tetz u vijle'me', as eche' la koj k'uchpu sete. Pet a' kuxh ve't la k'uchpu sete eche' uva' kat ib'an u Jonás, u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe',— ti'k u Jesús. As taq' ve't kan Aak chajnaj. As b'en ve't Aak. 5 As tul pal u Jesús tuk' unq'a ichusulib'e' jalit u mar, as jit inach chajnaj teq'ot ipaan. 6 As ech tal ve't u Jesús ile': —Tuk val sete, atoj enachb'al vatz vilevadura unq'a fariseo tuk' unq'a saduceo,— ti'k Aak. 7 As tal ve't je' chajnaj ste uva': —Kamal ti' uve' ye' kat qeq'o tzan kupaan, as esti'e' ni tal Aak u yole',— ti'k chajnaj. 8 As ootzimalik ta'n u Jesús uva' kam nikat titz'a chajnaj. As ech tal ve't Aak ile': —Ye'xh jank'al u k'ujleb'al ek'u'le' ati. ¿As kam q'i uva' netal je' sete uva': «Ye'l kupaan ati,» ch'ex netale'? 9 ¿Ma ye' nepal b'a tu uve' kat unb'ana? ¿As ma ye' netulsa b'a sek'u'l uva' o'va'l kuxh paan as kat noo o'va'l mil unq'a tename' sta'n as jatva't xu'k unq'a ya'l paane' q'i kat emola? 10 ¿As moj ye' netulsa sek'u'l uva' vujva'l u paane' kat unjatx xo'l kajva'l mil unq'a tename' as jatva'ttel xu'k u ya'l paane' q'i kat emola? 11 ¿Kam q'i uva' ye' nepal tu vunyole'? Tan jit u paane' ni val sete. Pet a'e' ni val sete uva': «Atoj enachb'al vatz vilevadura unq'a fariseo tuk' unq'a saduceo,» ch'in sete,— ti'k u Jesús. 12 As tul tal Aak isuuchil u yole', as a'n pal ve't chajnaj stuul uva' jit u levadura uve' nib'en xo'l u paane' uve' nik tal Aak. Pet a' vitxumb'al unq'a fariseo tuk' unq'a saduceo uve' nikat tal Aak kam uve' ib'an chajnaj, tul uva' nik ichusun chajnaj. 13 As oon ve't u Jesús najlich u tenam u Cesarea, uva' kat ik'ujb'a' kan u Pi'le' uva' k'ujlik kan ta'n u ijlenaal tu u Roma. As ech tal ve't u Jesús ile' te unq'a ichusulib'e': —¿Kam u tijle'me' uve' ni tal unq'a tename'?— ti'k Aak. 14 Ech tal ve't unq'a ichusulib' Aak ile': —At uxhchil ni alon uva' axh u Xhune' uve' nik aq'on ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e'; as at ka'l uxhchil ni alon uva' axh u Elías; as at ka't uxhchil ni alon uva' axh u Jeremías as moj uma'toj u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' kat ul taama unpajte,— ti'k chajnaj. 15 As: —¿Kano ex q'i? ¿Kam vijle'm uve' netale'?— ti'k u Jesús. 16 As ech tal ve't u Lu' ile' uva' Simón: —Axhe' ta' u Cristo, viK'aol u islich Tiixhe',— ti'k naj. 17 Ech tal ve't u Jesús ile' te u Lu'e': —Achveb'al chit axh Simón, ik'aol u Jonás, tan jit kuxh umaj vatz tx'ava'illa aama kat alon see. Pet a' vunB'aale' uva' echen tu almika' kat k'uchun visuuchil u yole' see. 18 As tuk val see, Simón, uva' axh Lu' unpajte. As vi' u sivane' tuk unk'ujb'a'kat kan vuntename' uva' molomal sva'n. As u tx'i'lanaje' tuk' unq'a imoole' uva' iq'esal unq'a paasan tziie' uva' echen tu u k'axk'ola atinb'ale', as ye' la oleb' ti' isotzsal u tename' uva' molomal sva'n. 19 As tuk vaq' ve't u eejle'me' ti' uva' axh la ilon isuuchil u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. As kam uva' la aal ib'anche' vatz u tx'ava'e', as a'e' la b'anax tu almika'; as kam uva' la aale' uva' ye' la b'anchu vatz u tx'ava'e', as a'e' ye' la b'anchu tu almika',— ti'k u Jesús. 20 As tal ve't Aak te chajnaj uva' ye'xheb'il la tal chajnaj ste uva' Aak u Cristo. 21 As tu u q'iie', as xe't ve't u Jesús ti' talat isuuchil te unq'a ichusulib'e' uva' la b'en Aak tu u Jerusalén. As techal chit la ipaleb'e Aak unq'a k'axk'oe' ta'n unq'a b'aal tename', tuk' ta'n unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, as tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite'. As la yatz'pi. As la ul taama Aak titoxvu q'ii. 22 As teq'o ve't el u Lu'e' u Jesús sijunal. As imaj ve't u Lu'e' ivatz Aak ti' uva' ye' la tal Aak u yole'. Ech tal ve't naj ile': —¡Tiixh la kolon axh! ¡A' chite' ye' la uch ib'anat uve' naale'!— ti'k u Lu'e'. 23 As isuchq'i ve't tib' Aak. As tal ve't Aak te u Lu'e': —¡Jetz'en el sunvatz, Lu'! Tan a' vitxumb'al u Satanás nooksa tavi', tan ye'l uva' a' koj u tetz u Tiixhe' ato'k tavi'. Pet a' vitxumb'al unq'a uxhchile' ato'k tavi',— ti'k u Jesús. 24 As ech tal ve't Aak ile' te unq'a ichusulib'e': —Ab'iste ex uva' la esa' etoksat etib' sunk'atz, as jit vetxumb'ale' la etoksa. Pet a' uva' la eb'ane' kam uva' nunb'ane', k'uxh la epaleb'e k'axk'o as moj la kam ex svi', 25 tan ab'il uve' a' kuxh vitiichajile' ni titz'a vatz u tx'ava'e', as ye'l itiichajil ati k'atz u Tiixhe'. Pet ab'il uva' la taq' vitiichajile' svi', as a'e' uve' at itiichajil k'atz Aak la ib'ane'. 26 ¿As kam ib'a'nil q'i ti' umaj uxhchil uva' la itx'ak u vatz tx'ava'e' skajayil, as tul ye'l itiichajil ati k'atz u Tiixhe'? Tan ye'l umaj kam la uch taq'at u uxhchile' ti' uva' at vitiichajile' k'atz Aak. 27 Tan la ku' ch'u'l tu almika' tuk' unq'a ángel, as la litz'lo'lan ve't u vuleb'ale' eela kuxh stuk' uva' a' vunB'aale' la ilpi. As la ul vaq' ve't itx'aja'm unq'a uxhchile' sijununil ti' uve' kat ib'ana. 28 As jik chit tuk val sete, tan at jolol ex uva' at ex tzitza' uva' ye'xnaj kam ex tul la ilej ve't u q'iie'. As la etil ve't tul tuk' u tijle'me',— ti'k u Jesús.

Mateo 17

1 Vaajil q'ii stuul, as teq'o ve't u Jesús u Lu'e' sti', tuk' u Jacob, as tuk' u titz'ine' uva' Xhun. As b'en ve't Aak vi' uma'l u vitz uva' nim chit at je'. 2 As jalpu ve't ika'y Aak vatz chajnaj. Va'lik chit ilitz'lo'lan ve't ivatz Aak eche' nib'an u q'iie'. As va'lik chit ipolal ve't u toksa'm Aake' eche' u saje'. 3 As chee ve't u Moisés tuk' u Elías vatz u Jesús tuk' chajnaj. As yolon ve't tuk' Aak. 4 As ech tal ve't u Lu' ile' te u Jesús: —Kub'aal, b'a'ne' uva' la atin ve't o' tzitza'. Asoj la asa', la kub'an oxvo'j tal pach: Uma'l eetz; uma't tetz u Moisés; as uma't tetz u Elías,— ti'k u Lu'e'. 5 As antelik kuxh iyolon u Lu'e' tul chee ve't uma'l u suutz' uva' va'lik chit ipolal. As atin ve't tiib'a u Jesús tuk' chajnaj. As tab'i ve't chajnaj uma'l u tuul vi' tu u suutz'e' uva' ech ni tal ile': —¡A' vunK'aole' u vaa'! ¡As xo'n chit sve! ¡As va'l ichiib' ve't vaama sti'! ¡As a'e' la enima!— ti'k u tuul vi' tu u suutz'e'. 6 Tul uva' tab'i ve't unq'a ichusulib' u Jesús u yole', as yak kuxh xo'v ve't chajnaj. As ku' ve't chajnaj qaaloj. As taq' ve't ku' chajnaj ivatz tu tx'ava'. 7 As jetz'en ve't ok u Jesús k'atz chajnaj. Ikan ve't ok Aak chajnaj. As ech tal Aak ile': —Txakpojtaj ex. Ye' kuxh xo'v ex,— ti'k Aak. 8 As tul sajin ve't chajnaj, as ye'xheb'il atik ve't k'atz Aak. Pet Aak kuxh ve't atik sijunal. 9 As tul ku' ch'u'l u Jesús vi' u vitze' tuk' chajnaj, as ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —Ye'xh katil la etalkat kam uva' kat k'uchpu sete. Pet tul la kam as la ul taama unpajte, as a'n la etal ve'te',— ti'k Aak. 10 As ech tal ve't unq'a ichusulib' Aak ile': —¿Kam q'i uve' ni tal unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite' tan uva' b'axel la ul u Elías?— ti'k chajnaj. 11 Ech tal ve't u Jesús ile': —An chite' uve' ni tal chajnaj, tan tz'ib'amal kan uva' b'axel la ul u Elías ti' tul ib'anat tuch unq'a tename' ti' u vuleb'ale'. 12 Pet tuk val sete, tan ulye' u Elías. As ye' kat exhlal u tijle'me'. As kat ib'an unq'a uxhchile' ste kam uva' kat tal taama unq'a uxhchile' sti'. Echat chit tuk ulb'eloj,— ti'k u Jesús. 13 As pal ve't chajnaj tu viyol u Jesús uva' a' u Xhune' nikat tal Aak, uva' nikat aq'on ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e'. 14 As tul oon ve't chajnaj k'atz unq'a mama'la tename', as jetz'en ve't ok uma'l u naj k'atz u Jesús. Ku' naj qaaloj vatz Aak. As ech tal naj ile' te Aak: 15 —Pap, txum ivatz uma'l vas unk'aol, tan ato'k uma'l u ch'o'm sk'atz. As kam kuxh nib'an ta'n u ch'o'me'. As jatpajux kuxh b'en naj tu xamal as tuk' tu a'. 16 As kat veq'o tzan vatz unq'a achusulib'e'. As ye' kat oleb' chajnaj ti' ib'a'nxisale',— ti'k u naje'. 17 As ech tal ve't u Jesús ile': —¡Ex chit b'a ye' nek'ujb'a' ek'u'l svi'! ¡As va'len kuxh vetxumb'ale'! ¿Ma tuk kuxh atinoj in sexo'l uve' netitz'a? ¿As la kuxh kol tx'eb'on ve't in q'a seti' ti' uva' la ek'ujb'a' ek'u'l svi'? As eteq'otaj tzan u xaake',— ti'k Aak. 18 As iyaa ve't u Jesús u sub'ule' uve' atik ok k'atz u xaake'. As el ve't u sub'ule' ti' naj. As yak kuxh b'a'nx ve't naj. 19 As tul uva' a'ik kuxh ve't u Jesús tuk' unq'a ichusulib'e', as ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —¿Kam q'i uve' ye' kat oleb' o' ti' tel u sub'ule' k'atz u xaake'?— ti'k chajnaj. 20 Ech tal ve't Aak ile': —Ye' kat oleb' ex ti' tel u sub'ule', tan ti' uva' unb'iil kuxh u k'ujleb'al ek'u'l ati. As tuk val sete, tan ech koj u k'ujleb'al ek'u'le' eche' umaj iia uva' tetz mostaza uva' tz'up chittu', as la etale' te u vitze' uva': «Q'axen tu uma't u atinb'ale',» chaj ex. As la chit ib'ane' kam uva' la etale', tan ye'le uva' ye' koj la uch eb'anata'. 21 Unq'a sub'ule' uva' eche' u vee', tan tuk' kuxh nacho Tiixh as tuk' ikuypu va'y vatz u Tiixhe' la elkat,— ti'k u Jesús. 22 As tul ye'xnik el ch'u'l u Jesús tu u Galilea tuk' unq'a ichusulib'e', as ech tal Aak ile': —Ine' uva' in, as la oksal ok in tiq'ab' unq'a uxhchile'. 23 As la yatz'pu ve't in. As la ul vaama titoxvu q'ii,— ti'k Aak. As txumun ve't chajnaj ta'n viyol Aake'. 24 As tul oon ve't u Jesús tu u Capernaúm tuk' unq'a ichusulib'e', as jetz'en ve't ok ka'l unq'a molol tetz puaj k'atz u Lu'e', tan nik imolpu puaj ti' ib'anchu tuch u tostiixhe'. Ech tal chajnaj ile' te u Lu'e': —¿Ma ni taq' vechusule' ikutx?— ti'k chajnaj. 25 —Kano, ni taq' Aake',— ti'k u Lu'e'. As tul ok ve't u Lu'e' tu kab'al uva' atikkat u Jesús, as b'axel kat yolon ve't Aak vatz u Lu'e'. Ech tal ve't Aak ile': —¿Kam ni tal axh, Simón? ¿Ab'il nijajpu u puaje' ste ta'n unq'a ijlenaale'? ¿Ma te unq'a aatename'? ¿Pet moj te unq'a uxhchile' uva' echen tu uma't u tenam?— ti'k u Jesús. 26 —A' nijajpukat u puaje' te unq'a uxhchile' uva' echen tu uma't u tenam,— ti'k u Lu'e'. As ech tal ve't u Jesús ile': —An chite' uve' naale', tan ye'xhkam nijajax te unq'a aatename'. As la uchi uva' ye'l kukutx la qaq'e'. 27 Pet ti' uva' ye' la yan itxumb'al unq'a uxhchile' sqi', as kuxh tzi' u mar. Aq' b'en u txeyb'al txaye' xe' u a'e'. As ab'iste u txaye' la je' ch'u'l b'axa as lajaj vitzi' txooe'. As la alej uma'l u puaj titzi' txoo. As la ul achoo u eetze' tuk' u vetze', jank'al uva' nijaj chajnaj te unq'a uxhchile',— ti'k u Jesús.

Mateo 18

1 As an kuxh tu u oorae', as jetz'en ve't ok unq'a ichusulib' Aake' sk'atz. As ech tal chajnaj ile' te Aak: —¿Pap, ab'iste o' nim qalche' ti' u kumoole' la ib'ane' tul la ilej u q'iie' uva' la ok ve't u tename' jaq' u tijle'm u Tiixhe'?— ti'k chajnaj. 2 As imolo ve't tzan u Jesús uma'l u tal xaak. As itxakb'a' ve't Aak naj xo'l chajnaj. 3 As ech tal ve't Aak ile': —Jik chit tuk val sete, tan asoj ye' la eb'an vetxumb'ale' eche' itxumb'al unq'a talaj intxa'e', as ye'l etokeb'al xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe' uva' ni til Aak isuuchil, 4 tan ab'il uva' nisa' uva' nim talche' la ib'ane' xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe', as aal b'a'ne' uva' ech vitxumb'ale' eche' vitxumb'al u tal xaake'. 5 As ab'il uva' tuk' vunb'iie' la ib'ankat umaj b'a'nil te umaj talaj intxa' eche' u tal xaak ila', as svee' la ib'ankat. 6 Pet ab'il la ka'kab'insan taama umaj u niman vetze' uva' ye' yak'inoj vitxumb'ale' ti' vunyole', as aal b'a'ne' uva' la k'alpik ve't ok umaj u nimla ka' tiqul u uxhchile'. As la sutil ve't b'en xe' u mar. 7 As ech ni valkate' sete, tan techal chite' la ul unq'a k'axk'oe'. As txumleb'al ivatz unq'a tename' uva' la ka'kab'in taama ta'n unq'a k'axk'oe' uva' la ipaleb'e. ¡As oyeb' chit ivatz u uxhchile' uva' la ka'kab'insan taama umaj u niman vetze'! 8 As la val sete, tan asoj la paavin ex ta'n veq'ab'e' moj ta'n vetoje', as eya'sataj epaavine' eela kuxh stuk' uva' kat etzok'lu ve't el veq'ab'e' tuk' vetoje', tan aal b'a'ne' uva' ech exe' eche' umaj kuch' as moj eche' umaj ko'x tul la ok ex tu vetiichajile' uve' ye'l iya'teb'al, as ti' uva' k'uxh at veq'ab'e' tuk' vetoje' skaab'il tul a' la b'enkat ex tu u choob'al paave' uve' ni toypukat u xamale' uve' ye'l iya'teb'al. 9 Asoj la paavin ex ta'n u b'aq' evatze', as eya'sataj epaavine' eela kuxh stuk' uva' kat eteesal ve't el u b'aq' evatze', tan aal b'a'ne' uva' uma'l kuxh u b'aq' evatze' tul la ok ex tu uve' atkat u tiichajile' tetz vetaanxelale', as ti' uva' k'uxh at ka'va'l u b'aq' evatze' as tul a' la b'enkat ex tu u choob'al paave' uve' atkat u xamale' uva' ye'l iya'eb'al. 10 As etixvak unq'a uxhchile' uva' ech vitxumb'ale' eche' unq'a talaj intxa'e', tan jik chit la val sete, tan unq'a ángel uva' tetz unq'a uxhchile' as ato'k vatz u Kub'aal Tiixhe' tu almika'. 11 As in uva' in, as kat ul in ti' unlochat unq'a tename' uve' tz'ejxinajle. 12 As ech nunb'ane' eche' uma'l u naj uva' at o'k'alal (100) ikaneero'. As tul kat itz'ej kan naj umaj txoo, ¿as ma ye' la taq' kan naj b'elelaval to'k'al (99) unq'a ikaneero'e' tu u atinb'ale' uva' ye'xhkam la b'anon as la b'en ichuk naj vikaneero'e' xo'l koob'al? 13 As ni val sete, asoj la ilej ve't naj txoo, as mama'la chiib'ichil la ib'an ve't naj ti' txoo ti' b'elelaval u to'k'ale' uve' ye' kat tz'ejxi. 14 As echat chit nib'an u Kub'aale' uve' at tu almika', tan ye' nisa' Aak uva' la tz'ejxik kan umaj unq'a uxhchile' uva' ech vitxumb'ale' eche' unq'a talaj intxa'e'. 15 Asoj la paavin umaj u eetz'in aatzike' savatz, as la aal isuuchil ste tul uva' axh kuxh stuk' sajunal. Asoj la tab'i vayole', as b'a'n ve't aatine' tuk' u eetz'in aatzike'. 16 Pet asoj ye' la tab'i vayole', as eeq'o umaj moj ka'va'toj u qitz'in qatzike' see' ti' etalat isuuchil vipaave' ste. 17 Pet asoj ye' la tab'i viyol unq'a qitz'in qatike' uva' la eeq'o see', as la b'en aal ve'te' xo'l unq'a qitz'in qatzike' uve' ni niman Tiixh. Asoj echat kuxh la ib'ane', as eela kuxh ve'te' tuk' umaj uxhchil uva' ye' ni niman Tiixh as moj eche' umaj u molol puaj tetz u Roma. 18 Tan jik chit tuk val sete, tan kam uve' la etal ib'anche' vatz u tx'ava'e' as a'e' la b'anax tu almika'. As kam uva' la etale' uva' ye' la b'anchu vatz u tx'ava'e' as a'e' ye' la b'anchu tu almika'. 19 As tuk val sete unpajte, tan asoj at ka'vo'j ex uva' la ik'ul tib' veyole' tzitza' vatz u tx'ava'e' ti' umaj kam uva' la ejaj te vunB'aale' uve' tu almika', as la chit ib'an Aake' kam uva' la ejaje', 20 tan katil uva' atkat ka'vo'j moj oxvo'j uxhchil ti' imolat tib' ti' vunb'iie', as at ine' sxo'l,— ti'k u Jesús. 21 As jetz'en ve't ok u Lu'e' k'atz u Jesús. As ech tal ve't naj ile': —¿Pap, jatpajul la unsotzsa ipaav umaj vitz'in vatzik uva' la b'anon umaj va'lexh sve? ¿Ma la unsotzsa ipaav asoj vujpajul la ib'an umaj va'lexh sve?— ti'k u Lu'e'. 22 Ech tal ve't u Jesús ile': —Ye'le, jit kuxh vujpajul la asotzsa ipaav u eetz'in aatzike', pet vujpajul laval imutx' la asotzsa ipaav u eetz'in aatzike',— ti'k u Jesús. 23 As ech tal u Jesús ile': —Ech la ib'an u tijle'm u Tiixhe' eche' kat ib'an uma'l u ijlenaal uva' kat tal ve't tixmal vitx'oj unq'a ik'ame'. 24 As tul kat tixma ve't u ijlenaale' vitx'oj unq'a ik'ame', as b'ex eq'oloj tzan uma'l u naj uva' xo'veb'al chit vitx'oje' xe' u ijlenaale', tan laval mil vitx'oje' atik ve'te'. 25 As ye'lik chit ipuaj naj atike ti' ichooat vitx'oje'. As tal ve't u ijlenaale' uva' la k'ayil ve't naj, tuk' u tixqele', tuk' unq'a initxa'e', as tuk' unq'a tetz naje' skajayil ti' ichoop ve't u tx'oje' xe' u ijlenaale'. 26 As ku' ve't u k'ame' qaaloj vatz u ijlenaale' ti' ijajat kuyb'al. As ech tal ve't naj ile': «Sotzsa unpaave', pap. Tx'eb' unb'iitoj in. As la chit unchoo vuntx'oje' skajayil,» ti'k naj. 27 As itxum ve't u ijlenaale' ivatz naj. As kat isotzsa ve't u ijlenaale' ipaav naj ti' vitx'oje' skajayil. As kat chajpul ve't naj ta'n u ijlenaale'. 28 As tul kuxh el ch'u'l u k'ame' vatz u ijlenaale', as ik'ul naj uma't vimool uva' atik unb'iil vitx'oje' xe' naj. As o'k'alal (100) q'ii aq'on itx'oj u naje'. Oora chit itxey ve't naj vas imoole'. As ipoch' ve't naj iqul. As: «¡Oora choo vatx'oje' cheel!» ti'k naj tal te vimoole'. 29 As ku' ve't vimool naje' qaaloj vatz ti' ijajat kuyb'al te naj. «Sotzsa unpaave'. Tx'eb' unb'iitoj in. As tuk chit unchoo vuntx'oje' skajayil,» ti'k vimool naje'. 30 As eche' nikat koj tab'i naj viyol vimoole'. Pet taq' ve't b'en naj vimoole' tu u kaarsa. As techanal la ichoo vitx'oje' kajayil uve' nik tal naj. 31 Tul til ve't unjoltu unq'a k'ame', as ch'o'n ve't te chajnaj. As b'ex tal ve't chajnaj te u ijlenaale' kam uve' kat tulb'e naj vimoole'. 32 As tul tab'i ve't u ijlenaale', as imolo ve't tzan u ijlenaale' u naje'. As ech tal ve't u ijlenaal ile' te naj: «¡Axh chit tx'i'la aamae' vil! Tan k'uxh nim chit vatx'oje' siinxe', as kat unsotzsa ve't apaav ti' vatx'oje', tan ti' uva' kat ajaj kuyb'al sve. 33 ¡As kat koj atxum ivatz u naje' uve' atik itx'oj saxe' eche' uva' kat unb'an see!» ti'k u ijlenaale'. 34 As ul ve't ivi' u ijlenaale'. As taq' ve't ok u ijlenaale' naj te unq'a q'osonale' ti' iq'ospu naj, techal la ichoo naj vitx'oje' skajayil. 35 Echat la ib'an u Tiixhe' sete uva' echen tu almika', asoj jit aya'l ek'u'l la esotzsa ipaav unq'a etitz'in etatzike' ti' u va'lexhe' uva' la ib'an sete,— ti'k u Jesús.

Mateo 19

1 As tul ya' ve't talat u Jesús unq'a yole', as el ve't ch'u'l Aak tu u Galilea. As oon ve't Aak tu u Judea jalit u nimla a'e' u Jordán. 2 As a' chit mama'la tename' xekik ti' Aak. As ib'a'nxisa ve't Aak unq'a aach'o'me' tzitzi'. 3 As ul ve't ka'l unq'a fariseo ti' ich'otil uma'l u yol te Aak as ti' ichukax ipaav Aak. Ech tal ve't chajnaj ile': —¿Ma la uch ijatxat tib' umaj naj tuk' tixqele' k'uxh kam kuxh sti'?— ti'k chajnaj. 4 Ech tal ve't u Jesús ile': —Tan tixe'teb'al u vatz tx'ava'e' kat icheesa u Tiixhe' u naje' as kat icheesa Aak u ixoje'. 5 As ech kat tal ve't u Tiixh ile': «Esti'e' la taq' kan u naje' vitxutxe' tuk' vib'aale'. As la teq'o tib' naj tuk' u tixqele'. As unvatzul kuxh ve'te' tuk' u tixqele',» ti'k u Tiixhe'. 6 As jit ve't ka'va'l. Pet eela kuxh stuk' uva' uma'l kuxh ve'te' vatz Aak. Esti'e' la val sete, tan ab'il uva' a' u Tiixhe' kat b'anon uva' kat teq'o tib', as ye'xheb'il la jatxon ivatz,— ti'k u Jesús. 7 As ech tal ve't unq'a fariseo ile': —¿As kam q'i uve' ni tal u Moisés uva' la itz'ib'a kan u naje' tu umaj u'uj ti' uva' kam sti' la ijatxkat tib' naj tuk' u tixqele'? As la uch ijatxat tib' naj tuk' u tixqele',— ti'k unq'a fariseo. 8 Ech tal ve't u Jesús ile': —As ti' kuxh vipaasan tziil unq'a tename', as kat taq' ve't u Moisés tokeb'al u jatxiib'e'. Pet jit'e'che' uva' kat tal kan u Tiixhe' b'axa. 9 As tuk val sete, u naje' uva' kat ijatxe'l u tixqele' as tul ye'l ixoj kat iyansa tib' tuk' uma'toj naj, asoj la teq'o tib' naj tuk' uma't ixoj, as la paavin ve't naj vatz u Tiixhe'. As echat la ib'an uma't u naje', tan la paavin ve't naj asoj la tixqeli naj u ixoje' uve' jatxel tib' tuk' vitzumele',— ti'k u Jesús. 10 As ech tal ve't unq'a ichusulib' u Jesús ile': —Asoj ech isuuchil u yole' ti' tatin umaj naj tuk' u tixqele', as aal b'a'ne' b'a uva' ye' la ichuk naj tixqel,— ti'k chajnaj. 11 Ech tal ve't u Jesús ile': —Jit kajayil unq'a naje' la tx'olon ikuyat u yola'. Pet a' kuxh unq'a naje' uve' la taq' u Tiixhe' ste ti' ikuyata'. 12 Tan at unq'a naje' uva' at tzan sti' tul ye'xnik itz'eb'i uva' ye'l tixqel nichuke'. As at unq'a naje' uva' an kuxh uma't naj ni b'anon ste uva' ye'l tixqel nichuke'. As at unq'a naje' uva' an kuxhe' ni b'anon je' ste uva' ye'l ve't tixqel nichuke'. As nib'ane' ti' toksat taama ti' u tijle'm u Tiixhe',— ti'k u Jesús. 13 As eq'ol ve't ok ka'l unq'a talaj intxa' vatz u Jesús ti' uva' la taq' je' Aak iq'ab' ti' chiintxa' as la inach Aak Tiixh sti'. As yaan ve't unq'a ichusulib' Aake' te unq'a uxhchile' uve' nik eq'on ok unq'a talaj intxa'e' vatz Aak. 14 As ech tal ve't u Jesús ile': —Echajputaj ok tzan unq'a talaj intxa'e' sunk'atz. As ye' kuxh emaj chiintxa', tan ab'il uva' ech itxumb'ale' eche' vitxumb'al unq'a talaj intxa'e', as a'e' uve' at tokeb'al xo'l unq'a tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe',— ti'k u Jesús. 15 As taq' ve't je' u Jesús iq'ab' ti' ivi' unq'a talaj intxa'e' ti' taq'at Aak vib'a'nile' sti'. Tul b'a'nxi, as b'en ve't Aak. 16 As b'ex uloj uma'l u chelem naj k'atz u Jesús. As ech tal ve't naj ile' te Aak: —¿B'a'nla Chusul, ab'iste u b'a'ne' la unb'ane' ti' uva' at untiichajil uva' ye'l iya'teb'al?— ti'k naj. 17 Ech tal ve't u Jesús ile': —¿Kam q'i uva', «B'a'nla Chusul,» ch'axh sve? Tan ye'l umaj b'a'nla chusul ati. Pet ta'ne' u Tiixhe'. Pet asoj nasa' uva' at atiichajil k'atz Aak, as nima unq'a tzaq'ite' uve' ni tal Aak,— ti'k u Jesús. 18 —¿Ab'istee' q'i, Pap, u tzaq'ite' uve' naale'?— ti'k naj. As ech tal ve't u Jesús ile': Ayatz'ak umaj uxhchil. Achukak eexoj. Elq'i'k axh. Acheesak ipaav amool. 19 Nima ab'aal; nima atxutx. As xo'noj u eetz'in aatzike' see eche' uva' nab'an je' see,— ti'k u Jesús. 20 —As nimamal chite' sva'n skajayil tul ch'oo telik in. ¿Pet kam uma'toj q'i, Pap, la unb'ane'?— ti'k naj. 21 —Asoj a' nasa' uva' jik chit axh vatz u Tiixhe', as kuxh k'ayi kan unq'a tx'iib'al aq'iie' skajayil. As la ajatx ve't vija'mile' xo'l unq'a meeb'a'e'. As si'u. Xekeb'en svi'. As nimal u b'a'nile' lak'ul tu almika',— ti'k u Jesús. 22 As tul tab'i u chelem naje' u yole' uva' tal u Jesús, as txumun ve't naj tul b'en naj, tan ti' uva' nimal u tx'iib'al iq'ii naje' atike. 23 As ech tal ve't u Jesús ile' te unq'a ichusulib'e': —Jik chit tuk val sete, tan ka'l tzii sti' uva' at tokeb'al umaj tx'ioliq'ii xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 24 As tuk val sete unpajte, tan oora kuxhe' la pal umaj camello tu vixoto'lil umaj tz'isb'al b'aj ti' uva' la ok umaj tx'ioliq'ii xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe',— ti'k u Jesús. 25 As tul tab'i unq'a ichusulib' Aake' u yole', as teq'o ve't taama chajnaj. As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —Asoj ech la ib'ane' eche' uve', ¿as ab'il ve'te' q'i la ok xo'l vitenam u Kub'aal Tiixhe'?— ti'k chajnaj. 26 As isaji ve't u Jesús chajnaj. As ech tal ve't Aak ile': —As vatz unq'a uxhchile', as a' chite' ye' la uchi. Pet ech koj vatz u Tiixhe', tan la chit ib'ane',— ti'k u Jesús. 27 As ech tal ve't u Lu' ile' te u Jesús: —Kat qaq'lu ve't kan unq'a qetze' skajayil. As il o' xekel ve't o' see'. ¿As kam q'i la aq'ax sqe?— ti'k u Lu'e'. 28 Ech tal ve't u Jesús ile': —Tuk val sete, jank'al ex uve' xekel chit ex svi', as la ilej uma'l u q'ii uva' la jalpul ve't unq'a txumb'ale' skajayil, tul la xoneb' ve't tu xonleb'ale' uva' nim talche' uva' ni litz'lo'lane'. As antu ve't ex la xoneb' ve't ex tu kab'lavat unq'a b'a'nla xonleb'ale' ti' eb'anat isuuchil kab'laval jolol unq'a tename' uva' tiaal Israel, 29 tan ab'il uva' la taq' kan ikab'al ti' ixekeb' svi', moj la taq' kan titz'in tatzik, moj itxutx, moj ib'aal, moj tixqel, moj me'al ik'aol, as moj itx'ava'; as o'k'alal (100) ich'exel u tetze' la aq'ax ve't ste ti' unq'a tetze' uva' kat taq' kan svi'. As at ve't itiichajil uva' ye'l iya'teb'al. 30 As la val sete, tan nimal unq'a uxhchile' uva' ni toksal iq'ii ta'n unq'a tename', as tul a'e' uva' jit nim talpe' vatz u Tiixhe'. Pet ech koj unq'a uxhchile' uva' ye'l iq'ii vatz unq'a tename', as a'e' uva' nim talche' vatz u Tiixhe'.

Mateo 20

1 Tan ech nib'an u tijle'm u Tiixhe' eche' nib'an umaj u b'aal aq'on. Tul kat sajb'u ve'te', as kat el ve't u b'aal aq'one' ti' ichukat ik'am ti' u taq'one'. 2 As ik'ul tib' iyol naj tuk' ka'l unq'a aq'onvil uva' kani'ch la choopkat chajnaj ti' q'ii. As ichaj b'en naj chajnaj ti' u aq'one'. 3 Tul oon b'eluval oora, as el ve't u b'aal aq'one'. As b'ex ilej ve't naj ka't unq'a aq'onvile' uva' txakle'l kuxh tu k'ayib'al, tan ti' uva' ye'lik taq'on chajnaj atike. 4 As: «B'enojtaj ex svi' aq'onvoj. As la unchoo veq'iie', kani'ch uva' la itx'ak uma'l aq'onvil,» ti'k u b'aal aq'one'. As b'en ve't chajnaj aq'onvoj. 5 Tul chaq'aan ve't q'ii, as el ve't u b'aal aq'one'. As echat chit kat ib'an ve't u b'aal aq'one' tuk' ka't aq'onvil. Tul kat oon oxva'l oora ku'q'ii, as echat chit kat ib'an u b'aal aq'one' unpajte tuk' ka't aq'onvil. 6 As tul kat oon o'va'l oora ku'q'ii, as el ve't u b'aal aq'one'. As ilej ve't naj ka't unq'a aq'onvil uve' ye'lik taq'on. As ech tal ve't u b'aal aq'on ile' te chajnaj: «¿Kam q'i uva' at kuxh ex tu u q'iia'? As ye'l ex netaq'onve',» ti'k u b'aal aq'one'. 7 «Ye'le, pap, tan ye'xheb'il kat aq'on qaq'on,» ti'k chajnaj. As: «B'enoj ex b'a svi'. As la unchoo veq'ii, kani'ch uva' la itx'ak umaj aq'onvil,» ti'k u b'aal aq'one' te chajnaj. As b'en ve't chajnaj aq'onvoj. 8 Tul tz'otin ve'te', as tal ve't u b'aal aq'one' te u ilol tetz isuuchil u aq'one'. As ech tal ve't naj ile': «Molo tzan unq'a aq'onvile' skajayil. As choo ve't chajnaj. As b'axel la achoo unq'a aq'onvile' uve' kat ul timoxtel. As imoxtel la achoo unq'a aq'onvile' uve' b'axel kat uli,» ti'k u b'aal aq'one'. 9 Tul choop ve't unq'a aq'onvile' uve' b'iitik kuxh ib'en ve't q'ii tul ok aq'onvoj, as ija'mil uma'l q'ii aq'on kat choopkat chajnaj. 10 Tul til ve't unq'a naje' uve' q'ala'm chit xe't aq'onvoj, as tal je' chajnaj ste uva' kamal nimal tuk choopojkat ve't chajnaj uva' nikat tale'. As tul choop ve't chajnaj, as eela kuxh ija'mil chajnaj kat ib'ana. 11 As tul ik'ul ve't chajnaj vija'mile', as yan ve't ik'u'l chajnaj. As xe't ve't chajnaj ti' iyolax u b'aal aq'one'. 12 Ech tal chajnaj ile': «Uma'l kuxh oora kat aq'onvu unq'a naj ile'. As eela kuxh u kuja'mile' tuk' chajnaj kat ib'an naj. As tul il o' ila' uva' uma'l chit q'ii kat aq'onv o' vatz u q'iie' uve' va'l chit ik'achone',» ti'k chajnaj. 13 As ech tal ve't u b'aal aq'on ile' te uma'l u aq'onvile': «Txaj, ye'l umaj onkonil nunb'an see, ¿tan ma ye' kat ik'ul tib' kuyol b'a uva' kani'ch la unchookat axh ti' q'ii? 14 As k'ul vaja'mile'. As kuxh ve'te', tan aya'l chit unk'u'l kat vaq' vija'mil chajnaje' eche' uva' kat vaq' see. 15 As in kuxhe' la alon kam la unb'an tuk' u vetze'. ¿Pet moj nich'o'n aama ti' uva' ni voyb'e ivatz ka'l unq'a aq'onvile'?» ti'k u b'aal aq'one'. 16 Esti'e' ni val sete uva' at unq'a uxhchile' uve' echen k'atz u Tiixhe' uve' la ilpi tuk' vitxumb'ale', as tul a'e' uva' jetz'ennal el k'atz Aak. Pet at unq'a uxhchile' uva' texh jetz'ennal el k'atz Aak uva' la ilpi, as tul a'e' uva' echen k'atz Aak. As at unq'a uxhchile' uva' b'axel, as a'e' imoxtel. As at unq'a uxhchile' uve' timoxtel, as a'e' b'axel,— ti'k u Jesús. 17 As tul b'en ve't u Jesús tu b'ey ti' toon tu u Jerusalén, as imolo ve't el Aak kab'laval unq'a ichusulib'e'. As ech tal ve't Aak ile': 18 —Il o' ma't ve't je' o' tu u Jerusalén. As tuk oksaloj ok tiq'ab' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' te unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite'. As tuk alaxoj unkame'. As la yatz'pu ve't in. 19 As tuk oksaloj in tiq'ab' unq'a jit tiaal Israel. As la eesal unq'ii. As la q'ospu ve't in. As la aq'ax ve't je' in vatz uma'l u kurus ti' unkame'. As titoxvu q'ii, la ul vaama,— ti'k u Jesús. 20 As jetz'en ve't ok u tixqel u Zebedeo k'atz u Jesús. As xekik ka'va'l unq'a tale' sti', u Jacob tuk' u Xhune'. As ku' ve't u nane' qaaloj vatz u Jesús. As ech tal ile' te Aak: —Pap, la unjaj b'a'nil see,— ti'ke. 21 —¿Kam ni tal aama q'i?— ti'k u Jesús. —A' ni vale' uva' tul la ok axh ijlenaalil, as la ak'ujb'a' uva' la xoneb' ka'va'l u vale' sak'atz. Uma'l la xoneb' taseb'al; as uma't la xoneb' tamax,— ti'k u tixqel u Zebedeo. 22 As ech tal ve't u Jesús ile': —Ye' nepal stuul kam uve' nejaj sve. ¿As ma la etx'ol epal tu u k'axk'oe' uve' tuk unpaleb'e; as ma la etx'ol epal tu u kamchile' uva' tuk unpaleb'e?— ti'k u Jesúse'. —Kano, la kutx'ole',— ti'k chajnaj. 23 As ech tal ve't u Jesús ile' te chajnaj: —An chite', tan la pal ex tu u k'axk'oe' uve' tuk unpaleb'e. As la pal ex tu u kamchile' uve' tuk palojkat in. Pet ech koj uva' netal exoneb' tunseb'al tuk' tu vunmaxe', tan jit ine' la aq'on sete. Pet a' la aq'axkat te unq'a uxhchile' uva' txaael ve't ta'n u Tiixhe', tan b'anel ve't tuche' ta'n Aak ti' taq'ax ste,— ti'k u Jesús. 24 As tul tab'i ve't lavat unq'a ichusulib' Aake', as ul ve't ivi' chajnaj ti' ka'va'l unq'a imoole'. 25 As imolo ve't tzan u Jesús unq'a ichusulib'e'. As ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —Ootzimal seta'n uva' jank'al unq'a naje' uve' at tijle'm vatz u tx'ava'e' as nim chit chajnaj ninache' ti' ib'ek'at unq'a tename'. 26 Pet jit'e'ch la ib'an sexo'l tan ab'iste ex uva' nesa' uva' nim etalche' ti' unq'a emoole', as exe' la lochon vemoole' la ib'ane'. 27 As ex uva' nesa' uva' at etijle'm xo'l unq'a emoole', as ex lochol tetz vemoole'. 28 Eche' kat koj ul ti' uva' la lochpi ta'n unq'a tename'. Pet kat uli ti' taq'at tib' kamoj ti' iq'alpul unq'a tename' vatz vipaave',— ti'k u Jesús. 29 As tul el ve't ch'u'l u Jesús tu u Jericó, as a' chit mama'la tename' xekeb' ve't ti' Aak. 30 As xonlik ka'va'l unq'a tzot tzi' b'ey. Tul tab'i chajnaj ipal ve't u Jesús, as sik'in ve't chajnaj. Ech nikat tal chajnaj ile': —¡Pap tiaal David, txum kuvatz!— ti'k chajnaj. 31 As iyaa ve't unq'a tename' ka'va'l u tzote' ti' uva' la ya' chajnaj ti' isik'ine'. As aal chit taq' ve't je' chajnaj tuul ivi'. Ech tal ve't chajnaj ile': —¡Pap tiaal David, txum kuvatz!— ti'k chajnaj. 32 As txakeb' ve't u Jesús. As imolo ve't tzan Aak chajnaj. Ech tal Aak ile' te chajnaj: —¿Kam q'i nesa' uva' la unb'ane'?— ti'k Aak. 33 As ech tal ve't chajnaj ile': —Pap, a' ni qale' uva' la ilon vas kuvatze',— ti'k chajnaj. 34 As itxum ve't u Jesús ivatz chajnaj. Ikan ve't ok Aak vivatz chajnaje'. As yak kuxh ilon ve't chajnaj. As xekeb' ve't chajnaj ti' u Jesús.

Mateo 21

1 Tul b'iitik kuxh toon ve't u Jesús tu u Jerusalén tuk' unq'a ichusulib'e', as oon ve't Aak tu u tal tenam u Betfagé k'atz uma'l u vitz uva' Olivos. As ichaj ve't b'en Aak ka'va'l unq'a ichusulib'e'. 2 Ech tal Aak ile' te chajnaj: —B'enoj ex tu u tal tename' uve' at tzan. Tul la oon ex, as la b'en elej uma'l u b'ur tuk' uma'l u tal uva' k'alel kan. La esaapu txoo; as la eteq'o tzan txoo. 3 Asoj ab'il la yaaon ex ti' txoo, as ech la etal ile': «A' u Kub'aale' tuk txakonsan txoo,» chaj ex la etale',— ti'k u Jesús. 4 As ech kat b'ex ib'an uma'l u yol ile' uve' alel kan ta'n uma'l u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe': 5 Etaltaj te unq'a tename' uve' tu u Sion uva': Il vetijlenaal ile' tul seti'. As sula txumb'al u txumb'ale' eq'omal sta'n. As at je' ti' uma'l u tal b'ur, u tal uma'l u b'ur tetz ijatz, ti'k u yole'. 6 As b'en ve't ka'va'l unq'a ichusulib' Aake'. As ib'an ve't chajnaj kam uva' tal Aak te chajnaj. 7 As teq'o ve't chajnaj u b'ure' tuk' u tal b'ure'. As taq' ve't je' chajnaj unq'a ixb'u'je' ti' u tal b'ure'. As je' ve't u Jesús ti' txoo. 8 As at unq'a uxhchile' kat iliipu ku' unq'a ixb'u'je' tu b'ey. As ati uva' b'ex itzok' tzan xaj ch'i'm. As kat taq' ku' tu b'ey vatz Aak, tan a' chit mama'la tename' xekik ti' Aak. 9 As unq'a tename' uva' b'axik vatz u Jesús tuk' uve' xekik ti' Aak, as taq' ve't je' tuul ivi' ti' isik'ine' ti' Aak. As ech tal ile': —¡Qoksataj iq'ii u tiaal David! ¡Tan achveb'al chit tule' tuk' vib'ii u Kub'aale'! ¡As qoksataj iq'ii tan nim talche' uve' echen tu almika'!— ti'k unq'a tename'. 10 As tul ok ve't u Jesús tu u Jerusalén, as sotz ve't ik'u'l unq'a tename'. As at unq'a tename' ech nik tal ile' svatzaj: —¿Ab'ile' q'i uve' tule'?— ti'k unq'a tename'. 11 Ech tal ve't ka't unq'a tenam ile': —A' u Jesús, u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', uva' kat tzaa tu u Nazaret uva' echen tu u Galilea,— ti'k unq'a tename'. 12 As tul ok ve't u Jesús vatz viq'anal u tostiixhe', as itilu ve't el Aak unq'a uxhchile' uve' nikat ik'ayine' as tuk' unq'a uxhchile' uve' nikat iloq'one'. As ipilq'u ve't Aak imeexha unq'a jalol puaje' as tuk' u tatinb'al unq'a paroomaxhe' uve' nik ik'ayile'. 13 As ech tal ve't Aak ile': —Ech ni tal u yole' uva' tz'ib'amal kan: Nachb'al Tiixhe' vunkab'ale' la ib'ane', ti'k Aak. Pet ech koj ex, tan kat eb'ensal ve'te' statinb'al elq'om,— ti'k u Jesús. 14 As ul ve't unq'a tzote' tuk' unq'a ko'xe' k'atz u Jesús tu u tostiixhe'. As ib'a'nxisa ve't Aak unq'a uxhchile' skajayil. 15 As tul til ve't unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', uva' ib'a'nxisa u Jesús unq'a uxhchile', as ch'o'n ve't taama chajnaj sti' as tuk' ti' uva' tab'i chajnaj uva' nik isik'in unq'a tal intxa'e', tan ech nik tal ile': «¡Qoksataj iq'ii u tiaal David!» ti'k unq'a tal intxa'e'. 16 As ech tal ve't chajnaj ile' te u Jesús: —¿Ma naab'i uve' ni tal unq'a talaj intxa'e'?— ti'k chajnaj. Ech tal u Jesús ile': —Kano, ni vab'ie'. ¿As ma ye' atixoj esik'le uma'l u yol uva' ech ni tal ile'? A' viyol unq'a talaj intxa'e' tuk' u tuul ivi' unq'a talaj ne'e' uve' nitel ich'u'une' as la toksa unq'ii, ti'k u yole',— ti'k u Jesús tal te chajnaj. 17 As taq' ve't kan u Jesús chajnaj. As el ve't ch'u'l Aak tu u Jerusalén. As b'ex ve't Aak vatoj tu u tal tenam uva' Betania. 18 Tul sajb'u ve'te', as b'en ve't u Jesús tu b'ey ti' iq'aav tu u Jerusalén. Tul nikat ixaan Aak, as va'y ve't Aak. 19 As til ve't Aak uma'l u tze' uva' higuera tzi' u b'eye'. As jetz'en ve't ok Aak k'atz u tze'e', tan kamal atik ivatz tze' uva' nik tal Aak. As ye'lik chit umaj ivatz tze' atike. Pet ixaj kuxh tze' atike. As ech tal ve't Aak ile': —Ye'xh jatu la vatzin ve't axh,— ti'k Aak tal te u tze'e'. As yak kuxh tzaj ve't u tze'e'. 20 As tul til ve't unq'a ichusulib' Aake', as sotz ve't ik'u'l chajnaj. As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —¿Kam q'i uve' oora chit kat tzaj ve't u tze'e'?— ti'k chajnaj. 21 As ech tal ve't u Jesús ile': —Jik chit tuk val sete, tan asoj k'ujle'l ek'u'l svi', as jit kuxh ech la eb'ane' eche' uve' kat unb'an te u tze'e'. Pet la uch etalate' te u vitz ile' uva': «¡Elen tzitzi'! ¡As kuxh b'en tu u mar!» chaj ex la etale'. As la chit ib'ane' asoj ye' la ka'kab'in etaama, 22 tan asoj k'ujle'l chit ek'u'l ti' u Tiixhe' tul la enach Tiixh, as la chit ib'an Aak kam uve' la ejaj te Aak,— ti'k u Jesús. 23 As tul oon ve't u Jesús tu u Jerusalén, as ok ve't Aak tu u tostiixhe'. As xe't ve't Aak chusun. As jetz'en ve't ok unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' ka't unq'a b'aal tename'. As ech tal ve't chajnaj ile' te u Jesús: —¿Ab'il aq'ol tetz u eejle'me' ti' uva' kat ul atilu el unq'a uxhchile' vatz iq'anal u tostiixhe'?— ti'k chajnaj. 24 As ech tal u Jesús ile': —Tuk unch'oti uma'l u yol sete. Asoj la etal sve kam uva' la unch'oti, as la val ve't sete uva' ab'il aq'ol tetz u vijle'me' ti' unq'a vee' kat unb'ana. 25 Etaltaj sve: ¿Ab'il kat chajon tzan u Xhune' uva' nik aq'on ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e'? ¿Ma a' u Tiixhe'? ¿Pet moj umaj vatz tx'ava'illa aama?— ti'k u Jesús. As iyol ve't chajnaj svatzaj uva' kam la tal chajnaj. Ech tal ve't chajnaj ile': —Asoj tuk qale' uva' Tiixh kat chajon tzan u Xhune', as: «¿Kam q'i ye' kat enima u Xhune'?» chaj naj tuk tal sqe. 26 Pet asoj tuk qale' uva': «Vatz tx'ava'illa aama kuxhe' kat chajon tzan u Xhune',» chaj o', as tul nu kuxo'v vatz unq'a tename', tan kajayil chit unq'a tename' ni niman uva' q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' u Xhune',— ti'k chajnaj svatzaj. 27 As ech tal chajnaj ile' te u Jesús: —Ye' qootzaj ab'il kat chajon tzan u Xhune',— ti'k chajnaj. As ech tal u Jesús ile': —Mita'n in la alon sete uva' ab'il kat aq'on u vijle'me' ti' uva' kat unb'ana. 28 ¿Pet kam tuk etal ti' uma't u yole' uva' tuk val sete? As atik uma'l u b'aala uva' ka'va'l ik'aol. As ech tal u b'aala ile' te uma'l vik'aole': «Unk'aol, kuxh aq'onvoj cheel xo'l unq'a uuvae' uva' avamal sva'n,» ti'k u b'aalae'. 29 As ech tal vik'aol ile': «Ye' unsa' la unb'an u aq'one',» ti'k naj tal te vib'aale'. As xamtik kuxh ve't stuul, ik'axa ve't u k'aolae'. As b'en ve't naj aq'onvoj. 30 As b'ex tal ve't u b'aalae' te uma't vik'aole'. As ech tal u k'aola ile': «B'a'n kuxhe' b'a, pap. Tuk unb'ane',» ti'k naj. As jit b'en naj ti' u aq'one'. 31 As etaltaj sve: ¿Ab'iste ka'va'l u k'aolae' kat b'anon uva' kat tal vib'aale' ste?— ti'k u Jesús. As ech tal chajnaj ile': —A' u naje' uva' alpu ste b'axa,— ti'k chajnaj. As ech tal ve't u Jesús ile' te chajnaj: —An chite' uve' netale'. As jik chit tuk val sete, tan unq'a molol puaje' tetz u Roma tuk' unq'a ixoj uva' yana's, as a' uxhchile' b'axel la ok sevatz xo'l u tename' uve' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 32 As kat ul tal u Xhune' unq'a jikla yole' sete. As ye' kat enima. Pet ech koj unq'a molol puaje' tetz u Roma tuk' unq'a ixoj uva' yana's, tan oora kat inima cha'ma unq'a yole' uve' kat ul tal u Xhune'. Pet ech koj ex, tan k'uxh kat etila, as ye' kat ejalpu vetxumb'ale' ti' enimata'. 33 As etab'itaj isuuchil uma't u k'uchuvatz uva' tuk val sete, atik uma'l u naj uva' atik itx'ava'. As tava naj ka'l unq'a uuva. As toksa ve't naj pe' sti'. As ib'an ve't naj uma'l u atinb'al uva' nipoch'ilkat el u ta'l u uuvae'. As ilak ve't naj uma't u atinb'al xeeb'al tetz unq'a uuvae' uva' nim chit itxakeb'e'. As taq' ve't kan naj vitx'ava'e' tuk' vichikoe' sk'am te ka'l unq'a k'amol. As b'en ve't naj tzi'a'n. 34 Tul ilej ve't u q'ii ti' tuxpu vivatz unq'a uuvae', as ichaj ve't b'en u b'aal tx'ava'e' ka'l vik'am ti' b'en teq'ot unb'ooj ivatz u uuvae', k'amb'al tetz u tx'ava'e'. 35 Tul oon ve't vik'am vib'aal u tx'ava'e', as kat itxey ve't unq'a k'amole'. As uma'l kat q'ospi; as uma'te kat yatz'pi; as uma'te kat sutil ta'n k'ub'. 36 As ichaj ve't b'en vib'aal u tx'ava'e' unjoltu unq'a ik'ame'. As nimal u k'ame' kat ichaj b'en ti' uva' b'en b'axa. As echat chit kat b'anchu te unq'a k'ame' eche' uva' kat ulb'el unq'a k'ame' b'axa. 37 As tul ma'tik ichajat ve't b'en vib'aal unq'a uuvae' unq'a ik'ame', as a' ve't vik'aole' kat ichaj b'en, tan ech tal je' ile' ste: «Tuk nimaloje' vunk'aole' ta'n unq'a k'amole',» ti'k vib'aal unq'a uuvae'. 38 Tul til unq'a k'amole' u k'aolae', as ech tal ve't chajnaj ile' svatzaj: «A' vik'aol naje' vil tule'. As a' naje' tuk etzin kan unq'a uuvae' tuk' u tx'ava'e'. ¡Pet ko' kuyatz' naj! ¡As o' la kaaik kan o' tu u tx'ava'e'!» ti'k unq'a k'amole' tal svatzaj. 39 As itxey ve't chajnaj vik'aol u b'aal unq'a uuvae'. As teq'o el chajnaj ti'e'l u tx'ava'e' uva' atikkat unq'a uuvae'. As iyatz' ve't chajnaj. 40 As tul la ul ve't vib'aal u tx'ava'e', ¿as kam q'i la ulb'el ve't unq'a k'amole' uve' netale'?— ti'k u Jesús. 41 As ech tal ve't unq'a iq'esal unq'a tenam ile': —La yatz'pe' unq'a k'amole' uve' paasan tzii. As ye'l ivatze' la txumli. As la taq' ve't u b'aal tx'ava'e' vitx'ava'e' sk'am te ka'toj k'amol uva' jik chit la chooni ti' u k'amb'al tetz u tx'ava'e',— ti'k chajnaj. 42 As ech tal ve't u Jesús ile': —¿As ma ye' atixoj esik'le uma'l u yol uva' tz'ib'amal kan? Uva' ech ni tal ile': As u k'ub'e' uva' kat sutil el ta'n unq'a lakol kab'ale', as a' ve'te' uve' xe'ab' tetz vixoob' u kab'ale'. As a' chit achveb'ale' sqe, tan a' u Tiixhe' kat b'anon, ti'k u yole'. 43 Esti'e' ni val sete, tan atik etokeb'al xo'l unq'a tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. Pet ech koj cheel tan ye'l ve't etokeb'al, as a' la aq'pukat ve't te unq'a uxhchile' uva' la niman viyol Aake', as nib'ane' kam uve' ni tal Aak. 44 As tuk val sete, tan ab'il uve' la jojtx'u ti' u k'ub'e', as yak chit la tatz'me'. As ab'il uva' la ku' u k'ub'e' sti', as yak chit la vuch'me',— ti'k u Jesús. 45 Tul tab'i ve't unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, tuk' unq'a fariseo, as b'en ve't te chajnaj uva' chajnaj nikat tal u Jesús tuk' u k'uchuvatze'. 46 As tal ve't chajnaj itxeypu u Jesús. Pet nikat ixo'v chajnaj vatz unq'a tename', tan q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' u Jesús uve' nikat tal unq'a tename'.

Mateo 22

1 As tal ve't u Jesús uma't u k'uchuvatz te unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' te unq'a fariseo. As ech tal ve't Aak ile': 2 —Ech la ib'an u Tiixhe' ti' u tename' uve' at jaq' u tijle'm u Tiixhe', eche' nib'an umaj ijlenaal uva' nib'an umaj b'a'nla tx'a'o'm, tul niteq'o tib' vik'aole' tuk' u tixqele'. 3 As kat ichaj b'en u ijlenaale' unq'a ik'ame' ti' imolat ve't unq'a uxhchile' uva' kat isa'b'elal tu u nimla q'iie'. As jit isa' unq'a uxhchile' tul tu u nimla q'iie'. 4 As ichaj ve't u ijlenaale' ka't ik'am unpajte. Ech tal u ijlenaal ile': «Ech la b'en etal ile' te unq'a uxhchile' uva' kat unsa'b'ela: –¡Il tx'ix ile' kat b'a'nxiy ve'te'! Tan kat iyatz'lu ve't u ijlenaale' unq'a tzaq'al vaakaxhe' tuk' ka't unq'a txooe'. As ulojtaj ex. Ul etiltaj teq'ot tib' vik'aole' tuk' tixqel,– chaj ex la etale',» ti'k u ijlenaale' tal te unq'a ik'ame'. 5 As jit kuxh latz' viyol unq'a k'ame' te unq'a uxhchile' uva' kat sa'b'elali, tan ati uva' kat b'en tu aq'on as ati uva' a' vik'a'ye' b'ex tila. 6 As at chajnaj uva' kat txeyon ve't unq'a k'ame' uva' ichaj b'en u ijlenaale'. As kat iyoq' ve't chajnaj unq'a k'ame'. As kat iyatz' chajnaj. 7 As tul tab'i ve't u ijlenaale' uve' ib'an unq'a naje' te unq'a k'ame', as ul ve't ivi' naj. As ichaj ve't b'en naj unq'a sole' ti' b'en iyatz'at ve't unq'a yatz'ol aamae' as ti' itz'e'sal ve't u tename'. 8 As ech tal ve't u ijlenaal ile' te vik'ame': «Il ve't u tx'a'o'm ile' b'anel ve't tuche' tetz u nimla q'iie'. As unq'a uxhchile' uva' kat unmolo b'axa, as jit tetze' uva' la atin tu u nimla q'iie'. 9 Pet b'enoj ex tulaj unq'a b'eye'. As jank'al unq'a uxhchile' uva' la eleje', as emolotaj tzan ti' tul tu u nimla q'iie',» ti'k u ijlenaale'. 10 As el ve't unq'a k'ame' tu b'ey. As jank'al unq'a uxhchile' uve' kat ilej ve't chajnaj as imolo ve't ok chajnaj. Ati uva' tx'i'la aama. As ati uva' b'a'nla aama. As noo ve't u kab'ale' ta'n unq'a uxhchile'. 11 As tul ok ve't u ijlenaale' tu u kab'ale' ti' tilat unq'a ilonaale', as til u ijlenaale' uma'l u naj xo'l vimoole' uva' ye'l u oksa'me' atik ok sta'n uva' tetz nimla q'ii. 12 As ech tal ve't u ijlenaal ile' te u naje': «¿Vetz k'ul tzi', kam uve' kat kuxh ok ch'u'l axh tzitza'? As tul ye'l ooksa'm ato'k uva' tetz u nimla q'iie',» ti'k u ijlenaale'. As jit tiin u naje' te u ijlenaale'. 13 As ech tal ve't u ijlenaal ile' te unq'a ik'ame': «Ek'altaj toj u naje' tuk' viq'ab' naj. As b'en esutitaj el naj ti'e'l u kab'ale' tu u q'ej toktoe' uva' la oq'kat ve't naj as tu uva' la ik'uxkat ve't tib' tee naj,» ti'k u ijlenaale'. 14 As esti'e' ni val sete, tan nimal unq'a uxhchile' uve' nimolo u Tiixhe'. As ka'l kuxhe' uve' la itxaa Aak xo'l,— ti'k u Jesús tal te unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' unq'a fariseo. 15 As el ve't ch'u'l unq'a fariseo vatz u Jesús. As b'ex ichuk ve't chajnaj txumb'al ti' uva' kam la ib'an chajnaj ti' icheesal ipaav u Jesús ti' umaj u yole' uva' la tal Aak. 16 As ichaj ve't unq'a fariseo ka'l unq'a imool tuk' ka't unq'a uxhchil uva' echenik k'atz u Herodes. As ech b'ex tal ve't chajnaj ile' te u Jesús: —Chusul, ootzimal atxumb'al sqa'n uva' jik chit axh. As jik chit nachus unq'a uxhchile' ti' uva' jik vitxumb'ale' la ib'an vatz u Tiixhe'. As eela kuxh ivatz unq'a uxhchile' nab'ane', k'uxh at tijle'm as k'uxh ye'l tijle'm ati. 17 As a' ni qale' uva' la aal sqe kam ni tal axh: ¿Ma b'a'n uva' la kuchoo ve't u puaje' uve' nijajpu sqe ta'n u ijlenaale' tu u Roma, pet moj ye'le?— ti'k chajnaj. 18 As ootzimalik vitxumb'al chajnaje' ta'n Aak uva' va'lexh kuxhtu'. As ech tal ve't Aak ile': —¡Ex kuxh ka'vatz! ¿Kam q'i uve' nu kuxh echuk txumb'al svi'? 19 Pet ek'uchtaj u puaje' sve uve' netaq' te u ijlenaale',— ti'k u Jesús. As ik'uch ve't ok chajnaj uma'l u puaje' tetz ija'mil uma'l u q'ii aq'on. 20 As tul til u Jesús u puaje', as ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —¿Ab'il etz u vatzib'ale' q'i uve' at vatz u puaje'? ¿As ab'il etz u tz'ib'e' uve' at ku' sti'?— ti'k u Jesús. 21 Ech tal ve't chajnaj ile': —Tetz u ijlenaale' tu u Roma,— ti'k chajnaj. As ech tal ve't Aak ile': —Jank'al u tetz u ijlenaale' uva' tu u Roma, as etaq'taj ste; as jank'al u tetz u Tiixhe', as etaq'taj te Aak,— ti'k u Jesús. 22 As tul tab'i ve't chajnaj viyol u Jesús, as teq'o ve't taama chajnaj. As taq' ve't kan chajnaj Aak. As b'en ve't chajnaj. 23 As an chit tu u q'iie', as b'ex til ve't ka'l unq'a saduceo u Jesús. A' nikat tal chajnaj uva' ye'l taama unq'a kamnaje' la uli. As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: 24 —Chusul, kat tal kan u Moisés uva': «Asoj la kam umaj naj as tul ye'l umaj initxa' naj la kaaik kan xe' u tixqele', as a' umaj u titz'in tatzik naje' la teq'o tib' tuk' u ixoje' ti' taq'at kan tiaal u naje' uva' kat kami,» ti'k u Moisés. 25 As ib'an unpajul tan atik vujva'l unq'a naj uva' titz'in tib'. As teq'o tib' u atzikae' tuk' uma'l u ixoj. As tul kam ve't naj, as jit kaaik kan umaj initxa' naj. As kaa ve't u tixqel naje' txakayil. As teq'o ve't tib' ixoj tuk' u b'axa itz'inae'. 26 As kam u b'axa itz'inae' unpajte. As teq'o ve't tib' ixoj tuk' u ka'v itz'inae'. As techal chit kat teq'o tib' ixoj tuk' vujva'l unq'a naje' uve' titz'in tib', tan junun chit ikam ve't chajnaj. 27 As tul ma'tik ikam vujva'l unq'a naje', as kam ve't u ixoje' unpajte. 28 ¿As ab'iste ve't u naje' q'i itzumel u ixoje' la ib'ane' tul la ul ve't taama unq'a kamnaje'? Tan kat teq'o tib' ixoj tuk' vujva'l unq'a naje',— ti'k unq'a saduceo. 29 Ech tal ve't u Jesús ile': —Sotznal chit ek'u'l, tan ye' nepal stuul kam uva' ni tal viyol u Tiixhe'. As mita'n ye' nepal stuul ti' uva' la tulsa Aak taama unq'a kamnaje' unpajte, 30 tan tul la ul ve't taama unq'a kamnaje', as ye'l unq'a naje' la teq'o tib' tuk' unq'a ixoje'. As mita'n unq'a ixoje'. Pet ech ve'te' eche' unq'a ángel uve' at tu almika' la ib'ane'. 31 Eche' u tuleb'al taama unq'a kamnaje', ¿tan ma ye' atixoj esik'le u yole' uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': 32 Tan ine' in iTiixh u Abraham tuk' u Isaac tuk' u Jacob, ti'k u Tiixhe'? As jit unq'a kamnaje' ni niman u Tiixhe'. Pet a' unq'a uxhchile' uva' isle'le vatz Aak,— ti'k u Jesús. 33 As tul tab'i unq'a tename' viyol u Jesús, as teq'o ve't taama ti' unq'a yole' uve' nik tal Aak. 34 As tul tab'i unq'a fariseo uva' jit tiin ve't unq'a saduceo ta'n u yole' uva' tal u Jesús, as imol ve't tib' chajnaj ti' Aak. 35 As uma'l u naj uva' chuselik tib' ti' u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan, as ichuk ve't naj txumb'al ti' icheesat ipaav u Jesús. As ech tal ve't naj ile' te Aak: 36 —Chusul, ¿ab'iste u tzaq'ite' uva' nim talche' ti' unjoltu unq'a tzaq'ite'?— ti'k naj. 37 Ech tal ve't u Jesús ile': —«Aya'loj chit ek'u'l la exo'ni u Tiixhe' tuk' chit etaanxelal as tuk' chit etxumb'al.» 38 As a' u tzaq'ite' uva' nim talche' ti' unjoltu unq'a tzaq'ite'. 39 As echat chit uma't u tzaq'ite' uva' ech ni tal ile': «Xo'noj vamoole' see eche' uva' nab'an je' see,» taq' vika'v u tzaq'ite', 40 tan a' ni telkat ch'u'l unq'a iyol unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' ti' ka'va'l unq'a tzaq'ite' uva' ni val sete,— ti'k u Jesús. 41 Tul uva' moliktel tib' unq'a fariseo, as ech tal u Jesús ile' te chajnaj: 42 —¿Kam ni tal ex ti' u Cristo? ¿As ab'il etz iial uve' netale'?— ti'k Aak. Ech tal ve't chajnaj ile': —Tiaal u David u Cristo la ib'ane',— ti'k chajnaj. 43 As ech tal ve't Aak ile': —Asoj tiaal David u Cristo, ¿as kam q'i uve' «vunB'aale',» ti'k u David sti' ta'n u Tiixhla Espíritu? Tan ech u yol ile' uva' tal kan u David: 44 Ech kat tal ve't u Kub'aal ile' te vunB'aale': «Xoneb'en tu vunseb'ale', techanal la vaq' kan unq'a uxhchile' jaq' avoj uve' nich'o'n taama see',» ti'k u David. 45 ¿As kam isuuchil q'i uva' tiaal David u Cristo? Ta'n «vunB'aale',» ti'k u David ni tal ti' u Cristo— ti'k u Jesús. 46 As ye'xheb'il kat tiin ve'te' ta'n u yole' uve' kat tal u Jesús. As ye'xheb'il chit kat itx'ak ich'otil uma'toj yol te u Jesús.

Mateo 23

1 As ech tal ve't u Jesús ile' te unq'a tename' tuk' te unq'a ichusulib' Aake': 2 —Unq'a fariseo tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as a' taq'on chajnaje' ti' ichusax unq'a yole' uva' tal kan u Moisés. 3 Esti'e' ni val sete uva', enimataj kuxh unq'a yole' uva' la tal chajnaj sete uva' la eb'ane'. As eb'antaj. Pet eb'anak etetz eche' uve' nib'an chajnaj, tan kam uve' ni tal chajnaj uva' la eb'ane', as va'len uve' nib'an chajnaj. 4 Tan nimal unq'a yole' uva' ye'xheb'il la oleb' ti' inimale', as a'e' uve' ni tal chajnaj uva' techal la b'anchi. As mita'n kuxh chajnaj la lochon unq'a uxhchile' ti' inimale'. 5 As jank'al uve' nib'an chajnaj, as vatz kuxh unq'a tename' nib'ankat chajnaj, ti' uva' la ok iq'ii chajnaj ta'n unq'a tename'. Tan acha'v chit te chajnaj ti' ik'alat je' umaj tz'u'm tzi' ipala tuk' ti' iq'ab' uva' tz'ib'amalkat unb'iil viyol u Tiixhe'. As ni toksa chajnaj unq'a toksa'me' uva' vejel chittu'. 6 As a' chit nichuk chajnaj u b'a'nla chaj atinb'ale' uve' ni tuchkat umaj b'a'nla tx'a'o'm as tuk' unq'a b'a'nla xonleb'ale' tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. 7 As ni tal chajnaj uva' la ok iq'ii chajnaj ta'n unq'a tename' tu u k'ayib'ale'. As «kuchusul,» chaj ch'elel chajnaj uve' ni tale'. 8 Pet ech koj ex, tan ye' la esa' uva' «chusul,» chaj ch'elel ex, eche' uve' nib'an chajnaj, tan etitz'in etatzik etib'e' sevatzaj. As uma'l kuxhe' veChusule' ati. 9 As etalak «Kub'aal» te umaj uxhchil uva' vatz tx'ava'il aama kuxhtu', tan uma'l kuxhe' u Kub'aale' uve' echen tu almika'. 10 As etoksak kuxh etib' chusulil vatz vemoole', tan uma'l kuxhe' veChusule'. As ine' veChusule' uva' Cristo. 11 Asoj at umaj ex la etal etoksat etib' sq'esalil xo'l vemoole', as etoksataj etib' slochol tetz vemoole', 12 tan ab'il uve' ni toksa je' iq'ii as la eesal iq'ii. As ab'il uve' ye' ni toksa je' iq'ii as la oksal iq'ii. 13 ¡As oyeb' chit evatz, ex fariseo tuk' ex uva' chusel etib' ti' unq'a tzaq'ite'! Tan ex kuxh ka'vatz, tan nemaj ivatz unq'a uxhchile' uva' nisa' tok xo'l unq'a tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. As tul ye'l ex netoke'. As mita'n nechajpu ok unq'a uxhchile' uve' nisa' tok xo'l vitenam Aake'. 14 As echat kuxh ex, ex fariseo tuk' ex uva' chusel etib' ti' unq'a tzaq'ite', tan ¡oyeb' chit evatz! Tan ex kuxh ka'vatz, tan mama'la chit yol netale' tul nenach Tiixh. As tul nemaa vikab'al unq'a txakay ixoje'. As ye' netoksa seti'. Esti'e' uva' nimal chit u k'axk'oe' la ul seti'. 15 ¡As oyeb' chit evatz, ex fariseo tuk' ex uva' chusel etib' ti' unq'a tzaq'ite'! Tan ex kuxh ka'vatz. Tan katil kuxh nepalkat ti' tok unq'a uxhchile' sek'atz. As tul kat ok ve't ti' inimal vechusb'ale', as pal chit ve't ivi' nib'an unq'a uxhchile' seti'. As eela ib'en tu u choob'al paave' setuk'. 16 ¡Oyeb' chit evatz! Tan ech exe' eche' umaj u tzot uve' nich'ijin uma't u tzot, tan ech netal ile': «Asoj ab'il la tal umaj u tiila yol ti' u tostiixhe', as la kuxh uchi uva' ye' la ib'ane' uve' kat tala. Pet asoj ti' u ooro'e' uve' ato'k tu u tostiixhe' la talkat umaj u tiila yol, as techal la ib'ane',» ch'ex netale'. 17 ¡Ex chit oonkon tuk' vetxumb'ale'! ¡As ech exe' eche' tzot! ¿Ma ye' nepal stuul uva' nim talchu u tostiixhe' ti' u ooro'e', tan ti' uva' ato'k tu u tostiixhe', as txaatisamal ve't u ooro'e' ti' itxakonsal vatz u Tiixhe'? 18 As netal unpajte uva': «Asoj ab'il la alon umaj u tiila yol ti' u atinb'ale' uve' niyatz'pukat unq'a txooe' vatz u tostiixhe', as la uchi uva' ye' la ib'ane' uva' kat tala. Pet asoj ti' unq'a txooe' uve' niyatz'pe' vi' u atinb'ale' la talkat umaj u tiila yol, as techal la ib'ane',» ch'ex netale'. 19 ¡As ech exe' eche' tzot, tan ye'l etxumb'al ati! ¿As ma ye' ootzimal seta'n uva' nim talchu u atinb'ale' uve' niyatz'pukat unq'a txooe' ti' unq'a txooe' uve' niyatz'pe'? Tan ti' uva' vi' u atinb'ale' niyatz'pukat unq'a txooe', as esti'e' nitxakon ve't sevatz tul netal umaj u tiila yol ti' veyole'. 20 As tuk val sete uva' ab'il uva' ni tal umaj u tiila yol ti' u atinb'ale' uve' niyatz'pukat unq'a txooe' as antu unq'a txooe' uva' kat yatz'pu vi' u atinb'ale' kat ok stuul. 21 As ab'il uva' ni tal umaj u tiila yol ti' u tostiixhe', as ante' u Tiixhe' ni tok stuul, tan Aake' at tu u atinb'ale'. 22 As ab'il uva' ni tal umaj u tiila yol ti' u almika'e', as ante' vixonleb'al Aake' ni tok stuul; as ante' u Tiixhe' uva' xonle'l stuul. 23 ¡As oyeb' chit evatz, ex fariseo tuk' ex uva' chusel etib' ti' unq'a tzaq'ite'! Tan ka'vatz kuxh ex. As k'uxh netoya uma'l xo'l laval u uxhch'e'ne' te u Tiixhe' tuk' unq'a iju' u tx'imaye' tuk' unq'a kulaantoe', as ye' neb'an uva' nim talche' vatz u Tiixhe', tan ye' neb'an u jike' vatz Aak. As mita'n netxum ivatz unq'a uxhchile'. As mita'n nek'ujb'a' ek'u'l ti' Aak. Tan b'a'ne' uva' ye' la eya'sa etoye' vatz Aak. As ye' neb'an ka't unq'a yole' uve' nisa' Aak uva' la b'anchi. 24 ¡As ech exe' eche' tzot tul neteq'o b'ey vatz unq'a tename'! Tan netok ilil ti' eb'anat uva' ch'oo kuxhtu' eche' umaj u tal us uve' la eesal el ti' uva' ye' la echb'uli. As tul ye' netok ilil ti' eb'anat unq'a vaa' nim talche'. Eela kuxh tuk' uva' neb'iq' umaj u camello. 25 ¡As oyeb' chit evatz, ex fariseo tuk' ex uva' chusel etib' ti' unq'a tzaq'ite'! As ex kuxh ka'vatz, tan ech b'anel eta'ne' eche' umaj u picheel tuk' umaj u laj uva' a' kuxh u ti'e' nitx'aape'. As tul noonal tuul ta'n tz'il. As ech b'an ta'n vetxumb'ale' ta'n unq'a va'lexhe' tuk' unq'a elaq'e' uve' neb'ane'. 26 ¡As ex fariseo, ech vetxumb'ale' eche' tzot! Pet ejalputaj vetxumb'ale' b'axa aq'al uva' ech la eb'ane' eche' umaj u picheel tuk' umaj u laj uva' b'axel kat tx'aap u tuule'. As a'n kat tx'aap ve't u ti'e'. 27 ¡As oyeb' chit evatz, ex fariseo tuk' ex uva' chusel etib' ti' unq'a tzaq'ite'! Tan ex kuxh ka'vatz. Tan ech vetxumb'ale' eche' ijulil kamnaj uva' va'l chit ipolal u ti'e'. As acha'v chit tilone'. Pet ech koj u tuule', tan noonajlu ve't ta'n ib'ajil unq'a kamnaje'. As va'l chit ixeval u tuule'. 28 As ech b'anel ta'n vetxumb'ale', tan ch'i'umal chit ex vatz unq'a tename'. As ech koj vetaanxelale', tan noonajlu kuxh ta'n unq'a ka'vatzla chaj txumb'ale' tuk' unq'a va'lexhe' uve' neb'ane'. 29 ¡As oyeb' chit evatz, ex fariseo tuk' ex uva' chusel etib' ti' unq'a tzaq'ite'! Tan ex kuxh ka'vatz, tan an chit ex ni lakon unq'a b'a'nla chaj oornoe' uve' mujelkat unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. As nevej unq'a tz'aje' uva' mujel kat unq'a jikla chaj aamae'. 30 As ech netal ile': «Atik koj chit o'e' ta' na'ytzan tul atik unq'a q'esla kub'aale', as ye'l o'e'xh kat qoksa qib' k'atz unq'a uxhchile' tul kat iyatz' unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe',» ch'ex netale'. 31 As tuk' u yole' uva' netale', as an chit ex ni alon uva' eq'omaltel vitxumb'al unq'a q'esla eb'aale' seta'n, uva' kat yatz'on unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. 32 Esti'e' tuk val sete, etzojpisataj kam uve' kat ixe'tisa unq'a q'esla eb'aale', 33 tan ¡ech vetxumb'ale' eche' u tx'i'latxooe'! ¿Kam q'i la eb'ane' ti' etooj vatz u k'axk'oe' uve' tul seti', tul la b'en ex tu u choob'al paave'? 34 Tan tuk unchaj b'en ka't unq'a q'ajsan tetz vunyole' sexo'l, tuk' ka't unq'a uxhchile' uva' at itxumb'al, tuk' ka't unq'a uxhchile' uva' la chusun ex. As ati uva' tuk eyatz'e'; as ati uva' tuk etaq' je' vatz ikurus; as ati uva' tuk eq'ose' tulaj unq'a atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh; as ati uva' tuk etilu el tulaj unq'a tename'. 35 Esti'e' tuk ulojkat u k'axk'oe' seti' tuk' ti' unq'a q'esla eb'aale', tan ti' uva' nimal unq'a naje' kat eyatz'a uve' jik chit itxumb'al. As a' kat xe'tikkat tzan ti' u Abel. As kat ul ti' vik'aol u Berequías uva' Zacarías uva' kat yatz'pi vatz u tostiixhe' k'atz u atinb'ale' uva' niyatz'pukat unq'a txooe'. 36 As jik chit tuk val sete, tan jank'al uve' ni vale' as tule' seti', jank'al ex uva' ech vetxumb'ale' eche' u tx'i'latxooe'. 37 ¡Oyeb' chit evatz, ex aa Jerusalén, tan exe' uva' kat yatz'on unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'! As kat esuti k'ub' ti' unq'a uxhchile' uva' kat ichaj tzan u Tiixhe'. As jatpajul kuxh kat val unmolat ex sunk'atz eche' nib'an umaj u txutx ak'atxe' tuk' unq'a ine'e' tul nijoji ak'atx vine'e'. As ye' kat esa'. 38 Esti'e' ni val sete uva' tuk tz'ineb'oj kan u tename' tuk' u tostiixhe' uva' at sexo'l. 39 As tuk val sete uva' jatu koj la etil ve't unvatz. Pet lanal ilej ve't u q'iie' uva' ech la etal ve't ile' svi': «¡Qoksataj iq'ii Aak uve' tul tuk' vib'ii u Kub'aale'!» chaj ve't ex,— ti'k u Jesús.

Mateo 24

1 As tul el ch'u'l u Jesús tu tostiixhe', as b'en ve't Aak. As jetz'en ve't ok unq'a ichusulib' Aake' sk'atz ti' ik'uchat ve't chajnaj unq'a b'a'nla chaj kab'ale' te Aak uva' sete'rumal ti' u tostiixhe' sta'n, tan acha'v chit tilone'. 2 As ech tal ve't u Jesús ile' te chajnaj: —¿Ma acha'v chit tatin u tostiixhe' netile'? Pet tuk val sete, uva' ye'l umaj sivan la kaa vi' uma't sivan, tan kajayil chite' la e'pi,— ti'k u Jesús. 3 As b'en ve't u Jesús sijunal tuk' unq'a ichusulib'e' vi' u vitze' uve' Olivos. As tul xonlik ve't Aak, as jetz'en ve't ok unq'a ichusulib' Aake' sk'atz. As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —Pap, al sqe uva' jatu la ib'an uve' naale'. ¿As kam k'uchb'al tetz u ooleb'ale'? ¿As kam la uchi tul uva' la ilej u q'iie' ti' itzojpisal skajayil uva' k'ujlu kan?— ti'k chajnaj. 4 Ech tal ve't u Jesús ile': —Atoj chit enachb'al vatz unq'a chulin yole' aq'al uva' ye' la maxtib'el ex, 5 tan nimal unq'a chulin yole' la ul tuk' vunb'iie'. As la ul tale' uva': «Ine' u Cristo,» chaj la tale'. As nimal unq'a uxhchile' la isotzsa ik'u'l. 6 As la etab'i ve't yol ti' unq'a ch'a'oe' uve' la uchi as ti' uva' la xe't ve't ch'a'o. Pet atoj enachb'al aq'al uva' ye' la xo'v ex, tan techal chit la ib'ane'. As tul la uch ve't unq'a vee' ni val sete, as ye'xnaj ilejat u q'iie' ti' itzojpisal uva' k'ujlu kan, 7 tan lanal ib'an unq'a nimla tename' ch'a'o svatzaj. As lanal ib'an unq'a ijlenaale' ch'a'o tuk' uma't ijlenaal. As mama'la ch'o'm la tijma ve't unq'a uxhchile'. As mama'la va'y la ib'ane'. As katil kuxh la ib'ankat kab'laano. 8 As ixe'teb'al kuxh unq'a k'axk'oe' uva' txumleb'al chit la ib'ane'. 9 As la eq'olo'k ex vatz unq'a b'ooq'ol tename'. As mama'la k'axk'o la epaleb'e. As at ex la yatz'pu ve't ex, tan nimal chit unq'a uxhchile' la ixvan ex ti' uva' k'ujle'l ek'u'l svi'. 10 As nimal unq'a uxhchile' la teesa kan tib' svi'. As la kuxh ixoch tib' svatzaj. As la ichi'ansa tib' taama svatzaj. 11 As nimal unq'a uxhchile' la toksa ve't tib' q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uve' la tale'. As nimal ve't unq'a uxhchile' la isotzsa ik'u'l. 12 As ti' uva' mama'la va'lexh la ib'an vatz u tx'ava'e', as nimal uxhchil ye' la ixo'ni ve't tib' svatzaj. 13 Pet ab'il uva' ye' la iya'sa inimat in, k'uxh kam kuxh k'axk'o la ipaleb'e, as a'e' uva' at itiichajil k'atz u Tiixhe'. 14 As lanal paxsal unq'a b'a'nla yole' tulaj unq'a tename' skajayil ti' uva' at u tename' jaq' u tijle'm u Tiixhe'. As la sotz ve't u vatz tx'ava'e' skajayil. 15 Esti'e' ni val sete, tul la etil tuch ve't u mam txumleb'ale' uva' txojonb'al chittu' uva' la b'anchi tu u b'a'nla atinb'ale' uva' ninachpukat Tiixh, as la pal ex stuul, jank'al ex uva' la sik'len u yole', tan a'e' uva' kat tal kan u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' Daniel. 16 As tul la etil ixe't u mam txumleb'ale', as jank'al ex uva' at ex tzitza' tu u Judea, as la ooj ve't ex tulaj unq'a koob'ale'. 17 As jank'al ex uva' at je' ex vi' vekab'ale', as ye' la ku' ve't ch'u'l ex ti' ul eteq'ot unq'a etetze' uve' at tu vekab'ale'. 18 As ex uva' at b'en ex tu vitz, as ye' la q'aavik tzan ex ti' ul eteq'ot ka't etoksa'm. 19 As oyeb' chit evatz, ex ixoj uva' at eyaab'il ti' etilat umaj etalaj intxa' tuk' ex uva' nitel ich'u'un vene'e', tul la ul u k'axk'oe' seti' tu u q'iie'. 20 Esti'e' ni val sete, enachtaj chit Tiixh aq'al uva' jit tu u q'ala as mita'n tu umaj u xeem q'ii tul uva' la ooj ex vatz u k'axk'oe', 21 tan tu unq'a q'iie', as mama'la chit k'axk'o la uli. As ye' atixoj chit ib'an u k'axk'oe' eche' u vee' tul sichee u vatz tx'ava'e'. As eche' latel koj ib'an unpajte. 22 As ye' koj la ich'oob'isa u Tiixhe' u k'axk'oe', as ye'xheb'ile' la itx'oltel vatz u k'axk'oe'. Pet ti' uva' nitxum Aak ivatz unq'a tename' uve' txaael ve't ta'n Aak, as esti'e' tuk ich'oob'isa Aak u k'axk'oe'. 23 Tan asoj ab'il la alon sete uva': «Il u Cristo ile' at tzitza'» as moj «Ile' at tzi'le',» chaj ch'elel ex, as enimaki. 24 Tan at uxhchil la ul alon sete uva': «Ine' in Cristo» as moj «Ine' in q'ajsan tetz viyol u Tiixhe',» chaj la tal sete. As la ib'an unq'a chulin yole' tetz eche' unq'a k'uchb'al tetz viyak'il u Tiixhe', uva' la teq'o taama unq'a tename' sti'. As la imaxtib'e unq'a chulin yole' unq'a tename'. As la koj uchi, as ante' unq'a itenam Aake' uve' txaael ta'n Aak la maxtib'eli. 25 Pet ile' kat val isuuchil sete b'axa tul ye'xnaj ib'ana, 26 tan asoj la alpu sete uva': «Il u Cristo ile' at tu u tzuukin tx'ava'e',» chaj ch'elel ex, as b'eni'k ex as moj: «Il u Cristo mujel tib' tu uma'l u kab'al,» chaj ch'elel ex, as enimaki. 27 As ech u tuleb'ale' eche' uve' nib'an u kayampa'le', tan na'l tib'uuq'eb'al q'ii as na'l tib'eneb'al q'ii. 28 As la enima u yole' uva' ni val sete ti' u vuleb'ale' eche' enimat u yole' uva' ech ni tal ile': «Katil uve' atkat umaj u txoo uva' kamnajle, as tzitzi' nimolkat tib' unq'a qu'se'» ti'k u yole' uva' nenima. 29 As tul kuxh la pal u k'axk'oe' tu unq'a q'iie', as la tokin ve't u q'iie'. As ye'l ve't u ich'e' la txijuni. As la chajpik ve't tzan unq'a tx'umile' tu almika'. As la iyiku ve't u Tiixhe' unq'a vee' at tu almika'. 30 As la ilax ve't k'uchb'al tetz u vuleb'ale' vatz u almika'e', in . As kajayil chit unq'a tename' la txumun ve'te' tul la til vule' tu u suutz'e' tuk' vunyak'ile' as la litz'lo'lan u vuleb'ale'. 31 Tul la oq'sal uma'l u trompeta uva' saq'chib'al chit toq'e', as la unchaj ve't tzan unq'a ángel ti' ul imolat unq'a tename' vatz u tx'ava'e' skajayil uva' txaael sva'n. 32 Esti'e' ni val sete, eteesataj etexhlab'al ti' u higuera, tan tul uva' va'l icha'xal unq'a iq'ab' tze'e', as ni tel ch'u'l unq'a ixaj tze'e'. As ootzimal ve't seta'n uva' saq'i tuk eloj ve'te'. 33 Echat chit tuk ib'ane' ti' u vuleb'ale', tan tul uva' la etil unq'a k'uchb'al tetz u vuleb'ale' skajayil uve' ni val sete, as la pal ve't ex stuul uva' najli ve't u vuleb'ale'. 34 As jik chit tuk val sete, tan ye'xnaj sotz unq'a tename' uva' tiaal Israel vatz u tx'ava'e' tul la ib'an unq'a vee' skajayil uve' ni val sete, 35 tan la pal u almika'e' tuk' u vatz tx'ava'e'. Pet ech koj vunyole', tan a' chite' ye' la pali. 36 Ye'xheb'il ootzin tetz uva' kam q'iil as kam oora la ib'ane'. As mita'n unq'a ángel tu almika'. Pet ta'n kuxh vunB'aale' ootzin tetz. 37 Tan kam chit uva' kat ib'an unq'a tename' tul uva' atik u Noé vatz u tx'ava'e', as echat chit tuk ib'ane' tul la ul in unpajte, in, 38 tan tul uva' b'iitik kuxh tul u mam jab'ale' ti' unq'a tename', as nikat itx'a'n unq'a tename' as nikat tuk'a'. As nikat teq'o tib' tuk' tixqel. As ech kuxh nikat ib'an unq'a tename' tul kat ex ilej u q'iie' uva' kat ok u Noé tu u barco. 39 As ye' nik titz'a unq'a tename' uva' la ul u k'axk'oe' sti'. Pet ul ve't u mam jab'ale'. As kam ve't unq'a tename' skajayil. As echat chit tuk ib'ane' tul la ul in unpajte, in . 40 As ka'va'l unq'a naje' uva' at b'en tu vitz, as uma'l naj la eq'oli; as uma't naj la kaaik kan. 41 As at ka'va'l u ixoj uva' niche'ene' vatz ka'. As uma'l ixoj la b'eni; as uma't ixoj la kaaik kan. 42 Esti'e' ni val sete, atoj enachb'al, tan ye' etootza kam oora la ul in, in uva' in veB'ooq'ole'. 43 As palojtaj ex tu unq'a yole' uva' ni val sete, tan asoj la tootzi u b'aal kab'ale' uva' kam q'iil la ul u elq'ome' ti' tok tu u kab'ale', as eche' la koj taq' kan naj vikab'ale' vatz u elq'ome'. 44 Esti'e' ni val sete, eb'antaj chit etuche', tan a' chite' ye'l sek'u'l tul uva' la ul . 45 As ech la eb'ane' eche' umaj u k'am uva' k'ujle'l ik'u'l u b'aal aq'one' sti', tan jik chit ni taq'onvu naj. As a' naje' uva' la ik'ujb'a' kan u b'aal aq'one' ti' tilat unq'a tetze'. As naje' la ilon uva' ma at techb'ub'al unq'a k'ame' jun q'ii. 46 As tul la ul ve't vib'aal u aq'one', as achveb'al chit tatin u k'ame' asoj jik chit kat inima naj u yole'. 47 As jik chit tuk val sete, tan la toksa ve't u b'aal aq'one' u k'ame' ilol tetz unq'a tetze' skajayil. 48 Pet asoj paasan tzii u ilol tetz unq'a k'ame' la ib'ane', as ech la tal je' u naj ile' ste: «Ye'l u b'aal aq'one' la ul cheel,» chaj naj la tale'. 49 As la xe't naj ti' iq'osax unq'a tetz k'amile', as la imolo ve't tib' naj tuk' unq'a q'ab'areele'. As la tx'a'n naj; as la uk'a' naj tuk' chajnaj. 50 As tul a' la ul ve't u b'aal aq'one' tu u q'iie' uva' ye' ni titz'a naj uva' la ul u b'aal aq'one', tan ye' tootzaj naj uva' kam oora as kam q'iil la ul u b'aal aq'one'. 51 As la ul iq'os ve't u b'aal aq'one' naj. As ech ib'en ve't naj k'atz unq'a ka'vatze'. As tzitzi' la oq'kat ve't naj. As la ik'ux ve't tib' tee naj.

Mateo 25

1 As tul la ilej ve't u q'iie', as ech la ib'an unq'a uxhchile' uva' nisa' tok xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe' eche' nib'an laval unq'a q'opo ixoj. As b'ex cha'ma tu u nimla q'iie' ti' ik'ulat uma'l u naj uva' la teq'o tib' tuk' tixqel, as teq'o ve't unq'a q'opo ixoje' u txijub' tetze' sijununila ti' ik'ulat u tzumelae'. 2 As o'va'l unq'a ixoje' uva' ye'lik itxumb'al ti' ib'anat tuche'. Pet ech koj o'va'te, tan atik itxumb'al cha'ma ti' ib'anat tuche'. 3 Unq'a ixoje' uva' ye'lik itxumb'al ti' ib'anat tuche', as kat teq'o ve't u txijub' tetze'. Pet ye'l aceite tetz u txijub' tetze' kat teq'o. 4 Pet ech koj o'va't unq'a ixoje' uva' atik itxumb'al, tan kat inoosa ve't cha'ma u txijub' tetze' tuk' aceite. As kat teq'o cha'ma unb'iit aceite tu vixhaaloe' unpajte. 5 As b'alax ve't u tzumelae' ti' tule'. Tul na' ve't aq'b'al, as tzaa ve't ivata'm cha'ma. As vat ve't cha'ma. 6 Kamal pok'o'ch chit aq'b'al as tab'i ve't cha'ma uma'l u sik'i'm uva' ech tal ile': «¡Il u tzumela tule'! ¡Elojtaj ch'u'l ex! ¡B'en ek'ultaj!» ti'k u yole'. 7 Oora chit txakpu laval unq'a ixoje' ti' ib'anat tuch u txijub' tetze'. 8 As o'va'l unq'a ixoje' uve' ye'lik itxumb'al ti' ib'anat tuche', as ech tal cha'ma ile' te o'va't unq'a ixoje' uva' atik vitxumb'ale': «Etaq'taj unb'ooj ku-aceite, tan il u txijub' qetze' tuk tzaao ve'te',» ti'k cha'ma. 9 Ech tal ve't o'va't unq'a ixoj ile': «Ye'le, tan ye' la tz'aj ve't u ku-aceite. As mita'n la tz'aji uva' la qaq' etetz. Pet b'en eloq'taj unb'ooj etetz,» ti'k unq'a ixoje'. 10 As b'ex ichuk ve't o'va'l unq'a ixoje' vi-aceite. As tul atik b'en cha'ma ti' iloq'at vi-aceite, as b'ex uloj u tzumelae'. As tul ok ve't u tzumelae' tu kab'al, as ok ve't o'va'l unq'a ixoje' uva' atik itxumb'al ti' ib'anat tuche'. As juplu ve't u tzi' kab'ale'. 11 As unb'iil kuxh stuul, as ul ve't o'va't unq'a ixoje'. As sik'in ve't ok cha'ma vatz kab'al: «¡B'an b'a'nil, pap! ¡Jajo'k o'!» ti'k cha'ma. 12 Ech tal ve't el tzan u tzumela ile': «Jik chit tuk val sete, ye' vootzaj ex,» ti'k u tzumelae'. 13 Esti'e' ni val sete, atoj enachb'al, tan ye' etootza kam oora as kam q'iil la ul ve't vatz u tx'ava'e'. 14 As ech la ib'an tijle'm u Tiixhe' eche' nib'an uma'l u b'aal aq'on uva' b'en ve't naach tu uma't u tenam. As kat imolo ve't unq'a ik'ame' ti' ijatxat ve't kan vipuaje' te chajnaj. 15 Uma'l u k'ame' kat aq'ax kan o'va'l mil puaj ste; as uma'te, as ka'va'l mil kat kaa ste; as uma'te, as uma't mil kat kaa ste. As junun chajnaj kat aq'ax kan puaj ste ti' uva' jank'al la oleb' chajnaj ti' taq'onvale'. As kat b'en ve't u b'aal aq'one'. 16 As u k'ame' uve' kat k'ulun o'va'l mil u puaje', as xe't ve't naj aq'onvoj stuk'. As oleb' ve't naj ti' itx'akat o'va't mil. 17 Echat chit kat ib'an u k'ame' uve' kat k'ulun ka'va'l mil, as kat aq'onvu ve't naj tuk' u puaje'. As kat itx'ak ve't naj ka'va't mil. 18 Pet ech koj u k'ame' uve' kat k'ulun uma'l mil, tan kat kuxh imuj ve't naj u puaje' tu u tx'ava'. 19 Nimal q'ii stuul, as ul ve't ib'aal u aq'one'. As xe't tach ve't naj unq'a tetze' uva' kat ijatx kan te unq'a ik'ame'. 20 B'axik chit ok ve't u k'ame' uve' kat k'ulun o'va'l mil. As ik'uch ve't naj o'va'l mil u puaje' te ib'aal u aq'one' as tuk' o'va't mil uve' itx'ak naj tuk' u puaje'. Ech tal ve't u k'am ile' te u b'aal aq'one': «Pap, o'va'l mil u puaje' uve' kat aaq' kan sve, as il o'va't mil ila' kat untx'ak stuk',» ti'k naj. 21 Ech tal ve't u b'aal aq'on ile': «B'a'n kuxhe', tan axh b'a'nla aq'onvil. As tul jik chit kat ab'ana tuk' unb'iil u vetze'. As nimal u vetze' uva' la unk'ujb'a' ve't kan axh sti'. Chiib'oj o' ti' uva' kat ab'ana,» ti'k u b'aal aq'one'. 22 As ok ve't uma't u k'ame' uve' k'ulun kan ka'va'l mil. As ech tal ve't naj ile': «Pap, ka'va'l mil kat aaq' kan sve. As il u puaj ila' tuk' ka'va't mil uva' kat untx'ak stuk',» ti'k naj. 23 Ech tal ve't u b'aal aq'on ile' te u k'ame': «B'a'n kuxhe', tan axh b'a'nla aq'onvil. As tul jik chit kat ab'ana tuk' unb'iil u vetze'. As nimal u vetze' uva' la unk'ujb'a' ve't kan axh sti'. Chiib'oj o' ti' uva' kat ab'ana,» ti'k u b'aal aq'one'. 24 Pet ech koj uma't u k'ame' uva' uma'l kuxh mil puaj kat ik'ula, tan tul ok ve't naj, as ech tal naj ile': «Pap, ootzimal axh sva'n uva' itz'a'jtu kuxh asa'. As k'uxh jit axh kat avan, as najaj ivatz unq'a chikoe' sqe uva' jit axh kat avan. As naale' uva' la amol unq'a vee' uva' jit axh kat avan. 25 Esti'e' kat xo'v in see. As kat b'ex unmuj kan vapuaje' tu tx'ava'. As il vapuaj ila',» ti'k u k'ame' tal te u b'aal aq'one'. 26 Ech tal ve't u b'aal aq'on ile': «¡Axh kuxh uma'l u q'e'ayla k'am, tan va'lexh kuxh atxumb'al! Tan ootzimal in a'n uva' nunmol ivatz unq'a chikoe' uva' jit in kat avan as nunmol unq'a vee' uva' jit in avan tetz. 27 As kat koj aaq' vas unpuaje' te unq'a uxhchile' uva' ni taq'onvu tu u molb'al puaje'. As aal koj chit unb'ooj tal vunpuaje' kat aaq' sve tul kat ul in,» ti'k u b'aal aq'one'. 28 As ech tal ve't u b'aal aq'on ile' te ka't unq'a ik'ame': «Emaataj uma'l mil te u naje'. As etaq'taj te u naje' uve' laval mil u tetze' ati, 29 tan ab'il uva' at tetz, as aal la vaq' ve't imaas u tetze' ste. Pet ab'il uva' ye'l tetz ati, as aal la maap u tetze' uva' ati. 30 As u k'ame' uva' ye' kat ib'an uve' kat val ste, as esutitaj b'en tu u q'ej toktoe' uva' la oq'kat ve'te'. As techal la ik'ux ve't tib' tee,» ti'k u b'aal aq'one'. 31 As tul la ul ve't vatz u tx'ava'e', as a' la xoneb' kat in vi' u xonleb'ale' uva' nim talche' uva' nilitz'lo'lane' tan xo'lamal in ta'n unq'a ángel skajayil. 32 As la molax ve't unq'a tename' skajayil sunvatz. As la unjatx ve't ixo'l unq'a tename' eche' nib'an u xeen txooe', tan ni teesa el naj u kaneero'e' xo'l unq'a sik'e'. 33 As a' la b'enkat unq'a kaneero'e' tiseb'al. As ech ib'en unq'a sik'e' timax, la ib'ane'. 34 As ech la val ve't ile' te unq'a tename' uve' echen tunseb'al, ine' u Ijlenaale': «Si'unaj sunk'atz, ex uva' b'a'n ve't eyolb'ele' ta'n vunB'aale'. As at ve't etokeb'al xo'l unq'a tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe' uva' b'anel ve't tuch seti' ta'n Aak tul uva' ye'xnik chee u vatz tx'ava'e'. 35 As tul nikat unva'ye', as kat etaq' untx'ix; as tul nikat itzaj untzi', as kat etaq' vuk'a'; as tul kat unjaj unvatb'al sete, as kat etaq' unvatb'al; 36 as tul ye'lik voksa'm, as kat etaq' voksa'm; as tul nikat unch'o'ne', as kat b'ex eloch in; as tul uva' atik ok in tu u kaarsa, as kat b'ex etil in,» chaj ve't in la val te unq'a tename' uva' echen tunseb'al. 37 As ech la tal ve't unq'a tenam ile' uva' echen tunseb'al uve' jik chit itxumb'al: «¿Jatu tzan q'i, Pap, uva' nikat ava'ye' as kat qaq' atx'ix; as nikat itzaj atzi' as kat qaq' ook'a', 38 as kat ajaj avatb'al as kat qaq' avatb'al, as ye'lik ooksa'm as kat qaq' ooksa'm, 39 as nikat ach'o'ne' as kat b'ex kuloch axh, as atik ok axh tu u kaarsa as kat b'ex qil axh?» chaj ve't unq'a tename' la tal sve. 40 As ech la val ve't ile' te unq'a tename' uva' echen tunseb'al: «Tuk val sete, tan kam chit umaj b'a'nil kat eb'an te unq'a niman vetze', k'uxh ye'l tijle'm ati, as ine' ta' kat eb'an sve,» chaj ve't in la val ste, tan ine' u Ijlenaale'. 41 Pet ech koj unq'a tename' uve' echen tunmax, tan ech la val ve't ile' ste: «Kuxh el sunvatz, ex uva' ye'l ve't vib'a'nil vunB'aale' at seti'. As ech eb'en tu u xamale' uve' ye'l iya'teb'al, uva' b'anel tuche' uva' la b'enkat u tx'i'lanaje' tuk' unq'a ángel uva' echen k'atz naj. 42 As tul nikat unva'ye', as ye' kat etaq' untx'ix; as tul nikat itzaj untzi', as ye' kat etaq' vuk'a'; 43 as tul kat unjaj unvatb'al sete, as ye' kat etaq' unvatb'al; as tul ye'lik voksa'm, as ye' kat etaq' voksa'm; as tul nikat unch'o'ne', as ye' kat eloch in; as tul kat ok in tu u kaarsa, as ye' kat b'ex etil in,» chaj ve't in la val ste. 44 As ech la tal ve't unq'a tenam ile' sve: «¿Pap, jatu tzan q'i uva' ye' kat kuloch axh tul nikat ava'ye', as nikat itzaj atzi', as ye'lik ooksa'm, as ch'o'm nik b'anon axh, as atik ok axh tu u kaarsa, as tul kat ajaj avatb'al sqe, as ye' kat kuloch axh?» chaj ve't unq'a tename' la tal sve. 45 As ech la val ve't ile': «Jik chit tuk val sete, tan kam u b'a'nile' uve' ye' kat eb'an te unq'a niman vetze', k'uxh ye'l tijle'm ati, as ine' uve' ye' kat eb'an u b'a'nile' sve,» chaj ve't in la vale', in uva' in u Ijlenaal. 46 As la b'en unq'a paasan tziie' ti' ipaleb'et unq'a k'axk'oe' uva' ye'l iya'teb'al. Pet ech koj ve't unq'a tename' uve' jik chit itxumb'al, tan la b'en tu uve' atkat vitiichajile' uve' ye'l iya'teb'al,— ti'k u Jesús tal te unq'a ichusulib'e'.

Mateo 26

1 As tul kuxh tal u Jesús unq'a yole', as ech tal ve't Aak ile' te unq'a ichusulib'e': 2 —Ootzimal seta'n uva' ka'va't kuxh q'ii tul u nimla q'iie' uva' pascua. As la aq'ax ve't ok tiq'ab' unq'a iq'esal unq'a tename' ti' iyatz'pe' vatz uma'l u kurus,— ti'k u Jesús. 3 As unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, tuk' unq'a naj uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as tuk' ka't unq'a b'aal tenam, as imol ve't tib' chajnaj vatz iq'anal vikab'al unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh uva' Caifás. 4 As ichuk ve't chajnaj txumb'al ti' itxeypu u Jesús tuk' chuli yol. As la iyatz' chajnaj Aak uva' nik tale'. 5 As ech tal ve't chajnaj ile' svatzaj: —Ye' la txeypu naj cheel. Pet palnal u nimla q'iie', as a'n la txeypu ve't naj, aq'al uva' ye' la veq'elkab'an unq'a tename',— ti'k chajnaj. 6 Atik u Jesús tu u Betania tu vikab'al u Simón uva' ma'tik teesat Aak u ch'a'k chine' sti'. 7 Tul xonlik ve't ok Aak vatz u meexhae', as b'ex uloj uma'l u ixoj k'atz Aak uva' eq'omalik tx'umtx'ulla tz'akab'al sta'n uva' je'nal chit ija'mil, tu uma'l u b'a'nla lemeeta. As ipeq' ve't je' u ixoj u tx'umtx'ulla tz'akab'ale' ti' ivi' Aak. 8 As tul til unq'a ichusulib' Aake', as ul ve't ivi' chajnaj. Ech tal ve't chajnaj ile': —¿Kam itxa'k u b'a'nla tz'akab'ale' kat kuxh ipeq' je' ixoj ti' ivi' Aak? 9 Pet k'ayimal koj kat b'anaxi, tan nimal puaje' ta' vija'mil u tz'akab'ale'. As te koj unq'a meeb'a'e' kat aq'axkat,— ti'k chajnaj. 10 Ootzimal ve't ta'n u Jesús uve' kam nikat tal unq'a ichusulib' Aake'. As ech tal ve't Aak ile': —¿Kam q'i uva' kam kuxh netal ti' u ixoje'? Tan b'a'ne' ta' uve' kat ib'an ixoj sve. 11 At chite' unq'a meeb'a'e' sexo'l. Pet ech koj in, tan eche' b'enameen koj tuk atinoj in sexo'l. 12 As u tx'umtx'ulla tz'akab'ale' uva' kat ipeq' je' u ixoje' ti' unvi', as b'anel vuche' kat ib'anlu ve't ixoj ti' unmujle'. 13 As jik chit tuk val sete, tan katil uva' la paxsalkat u b'a'nla yole' svi' vatz u tx'ava'e', as la paxsal itzib'lal u b'a'nile' uva' kat ib'an u ixoje' sve ti' tulsat unq'a tename' sk'u'l uva' kat ib'an u ixoje',— ti'k u Jesús. 14 U Judas uva' Iscariote, as naje' uve' atik ok xo'l kab'laval unq'a ichusulib' u Jesús, as b'ex til ve't naj unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh. 15 As ech b'ex tal naj ile' te chajnaj: —¿Kam la etaq' sve as la vaq'o'k u Jesús teq'ab'?— ti'k naj. As taltzi' ve't chajnaj vinaj laval (30) saj ch'ich' puaj te naj. 16 As xe't ve't naj ti' ichukat txumb'al ti' taq'at ok u Jesús tiq'ab' chajnaj. 17 As tu ve't u b'axa q'ii tetz u nimla q'iie' tul uva' nik itx'a'p u paane' uva' ye'l levadura niku' sxo'l, as jetz'en ve't ok unq'a ichusulib' u Jesús sk'atz. As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —¿Katil nasa'kat uva' la b'en kub'ankat tuch u tx'a'o'me' uve' tetz u nimla q'iie' ti' kunimata'?— ti'k chajnaj. 18 Ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —B'enoj ex tu u tename' xe' u uxhchile' uva' ootzimal seta'n. As ech la b'en etal ile' ste: «Ech ni tal u chusul qetz ile': –Najli ve't u q'iie' uva' k'ujlu kan svi'. As la tx'a'n in takab'al tuk' unq'a unchusulib'e' ti' inimal u nimla q'iie',– taq' Aak ni tale',» chaj ex la b'en etal ste,— ti'k u Jesús. 19 As b'ex ib'an ve't chajnaj kam uve' tal Aak te chajnaj. As ib'an ve't chajnaj tuch u tx'a'o'me' ti' u nimla q'iie'. 20 As tul tz'otin ve'te', as xoneb' ve't u Jesús vatz u meexhae' tuk' kab'laval unq'a ichusulib'e'. 21 As tul nikat itx'a'n Aak tuk' chajnaj, as ech tal ve't Aak ile': —Jik chit tuk val sete, tan at uma'l ex uva' tuk aq'on ok in tiq'ab' unq'a iq'esal unq'a tename',— ti'k Aak. 22 As yak kuxh txumun ve't chajnaj. As ech tal ve't chajnaj ile' sijununila: —¿Ma jit in naal in, Pap?— ti'k chajnaj. 23 As ech tal ve't u Jesús ile': —Ab'il ex uve' tuk ejil ku' vepaane' tu u laje' sunk'atz, as a' exe' la aq'on ok in tiq'ab' unq'a iq'esal unq'a tename'. 24 As jik chit la val sete, tan kam chit uve' tz'ib'amal kan ti', as a'e' uve' tuk unpaleb'e. ¡Pet oyeb' chit ivatz u naje' uve' tuk aq'on ok in tiq'ab' unq'a iq'esal unq'a tename'! Tan aal b'a'ne' uva' jit koj itz'eb' naj vatz u tx'ava'e',— ti'k u Jesús. 25 As ech tal ve't u Judas ile' uva' nik chukun txumb'al ti' toksal ok Aak: —¿Chusul, ma jit in uve' naale'?— ti'k naj te u Jesús. —Il axh kat aallu eeb',— ti'k Aak. 26 As tul aalik itx'a'n ve't u Jesús tuk' unq'a ichusulib'e', as itxey ve't Aak u paane'. As taq' ve't Aak ta'ntiixh sti'. As ijatx ve't Aak; as taq' ve't Aak te chajnaj. As ech tal ve't Aak ile': —Ek'ultaj; as etx'a'taj, tan a'e' vunchi'ole',— ti'k Aak. 27 As itxey ve't u Jesús u koopa. As taq' ve't Aak ta'ntiixh sti'. As taq' ve't ok Aak te chajnaj. As ech tal ve't Aak ile': —Etuk'ataj sekajayil, 28 tan a' vunkajale' uva' tuk jejon kan u ak' tzaq'ite' ti' ik'ulat tib' iyol u tename' tuk' u Tiixhe', tan tuk eloj vunkajale' ti' unsotzsat ipaav unq'a tename' skajayil. 29 As tuk val sete, tan ye'xh jatu la vuk'a ve't u ta'l u uuvae' eche' u vaa' nu kub'an cheel. Pet lanal ilej ve't u q'iie' uva' la ilpu ve'te' uva' at ve't unq'a tename' jaq' u tijle'm vunB'aale'. As a'n la vuk'a ve't u ta'l u ak' uuvae' setuk',— ti'k u Jesús. 30 As tul ya' ve't ib'itzal u b'itze', as b'en ve't u Jesús tuk' unq'a ichusulib'e' vi' u vitze' uva' Olivos. 31 Ech tal ve't u Jesús ile': —Tu u aq'b'ala' as tuk ka'kab'inoj etaama svi', tan ech ni tal u yol ile' uva' tz'ib'amal kan: La unk'axb'isa ve't u xeen txooe'. As katil kuxh la oojkat ve't unq'a kaneero'e', ti'k u yole'. 32 As tul la ul ve't vaama unpajte, as b'axel la oon in sevatz tu u Galilea,— ti'k u Jesús. 33 As ech tal ve't u Lu' ile' te u Jesús: —Pap, k'uxh la ka'kab'in taama unq'a unmoole' skajayil see', ech koj in tan ye'xh jatu la ka'kab'in vaama see',— ti'k u Lu'e'. 34 Ech tal u Jesús ile': —As jik chit tuk val see, Lu': Tan tu u aq'b'ala' tul ye'xnaj oq' u pele'xhe', as oxpajul ma't eesat eeb' sunk'atz,— ti'k Aak. 35 As ech tal u Lu' ile': —Pap, asoj la alpu akame', as eela kukame' la kam o', tan ine' ye' la veesa kan vib' sak'atz,— ti'k u Lu'e'. As echat chit tal unjoltu unq'a ichusulib' Aake' skajayil eche' uve' tal u Lu'e'. 36 As b'en ve't u Jesús tuk' unq'a ichusulib'e' tu uma'l u atinb'al uva' Getsemaní. Ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —Ma't unnach Tiixh tzi'le'. As xoneb'oj kan ex tzitza',— ti'k Aak. 37 Teq'o ve't Aak u Lu'e' sti' tuk' ka'va't vik'aol u Zebedeo. As ok ve't uma'l u mam txumu'm xe' taama Aak tuk' xaanchil aama. 38 As ech tal ve't Aak ile' te oxva'l unq'a ichusulib'e': —¡Ootzimal sva'n uva' tuk kamoj in! ¡As va'l chit itxumun ve't vaama! Pet kaaoj kan ex tzitza'. Iseb'ojtaj chit ex ti' enachat Tiixh sunk'atz,— ti'k u Jesús. 39 As jetz'en ve't el unb'iil u Jesús k'atz chajnaj. Qaaeb' ve't Aak techal toon ivatz Aak tu tx'ava'. As ech tal ve't Aak ile' tul inach Aak Tiixh: —UnB'aal, asoj la uchi, as eesa el in vatz u k'axk'oe' uva' k'ujlu kan svi'. As jit in la alon. Pet axh la alon kam uva' la unb'ane',— ti'k u Jesús. 40 As tul q'aavik tzan u Jesús k'atz oxva'l unq'a ichusulib'e', as vatik ve't chajnaj. As ech tal ve't Aak ile' te u Lu'e': —¿Ma ye' nekuy umaj oora uva' la iseb' ex sunk'atz? 41 Iseb'oj chit ex. As enachtaj chit Tiixh aq'al uva' la iyak'insa Aak u k'ujleb'al ek'u'le' svi' tul la chukax txumb'al seti' ti' eteesal sunk'atz. As k'uxh aya'l chit ik'u'l vetaanxelale' ti' enachat Tiixh, as ech koj vechi'ole', tan ye' nisa',— ti'k u Jesús. 42 As b'ex inach ve't u Jesús Tiixh tika'pa. As ech tal ve't Aak ile': —UnB'aal, asoj ye' la ib'ane' uva' la akol in vatz u k'axk'oe', as ib'ana kam uve' k'ujlu kan svi' a'n,— ti'k u Jesús. 43 As tul q'aavik ve't tzan Aak k'atz unq'a ichusulib'e', as vatik ve't chajnaj unpajte, tan atik vata'm tivatz chajnaj. 44 As taq' ve't kan u Jesús chajnaj. As b'ex inach Aak Tiixh titoxpa. As an chit viyol Aake' tala uva' tal b'axa. 45 As q'aavik tzan Aak k'atz unq'a ichusulib'e' unpajte. As ech tal ve't Aak ile': —¿Antel kuxh vatik ex b'a? ¿As i'lichil kuxh neb'ane'? As tul kat ilejlu ve't u oorae' uva' tuk aq'axoj ok tiq'ab' unq'a aapaave'. 46 ¡Pet txakpoj ex! ¡Ko'naj! Tan il u naj ile' tul ve'te' uve' tuk aq'on ok in tiq'ab' unq'a aapaave',— ti'k u Jesús. 47 As antelik kuxh iyolon u Jesús tul b'ex oonoj u Judas uve' atik ok xo'l kab'laval unq'a ichusulib' Aake'. As a' chit mama'la tename' eq'omalik ch'ich' tuk' tze' sta'n uva' xekik ti' u Judas, tan a' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' ka't unq'a b'aal tename' uva' chajon b'en unq'a uxhchile', 48 tan ma'tik taq'at u Judas itxumb'al chajnaj uva' kam la ib'an chajnaj tul la b'en ilej chajnaj u Jesús. Ech tal naj ile': —Ab'il uve' la untz'ub' txala itzi', as a' naje' uve' la etxeye',— ti'k u Judas tala. 49 As yak kuxh jetz'en ve't ok u Judas k'atz u Jesús. Ech tal ve't naj ile': —¡Tixen, Chusul!— ti'k naj. As itz'ub' ve't ok naj txala itzi' Aak. 50 Ech tal ve't Aak ile' te u Judas: —Vetz k'ultzi', b'ana kam uve' eq'omal ta'n aama,— ti'k u Jesús tal te naj. As loq' chit ul ixa'pu ve't unq'a uxhchile' u Jesús. 51 As tzaa ve't uma'l vichusulib' u Jesús. As teq'o ve't je' tzan naj vich'ich'e' tu totzotz. As itzok' ve't el naj ixikin uma'l vik'am viq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh. 52 As ech tal ve't u Jesús ile' te naj: —¡Kol ku' vach'ich'e' tu u totzotze'! Tan jank'al unq'a uxhchile' uve' ni b'anon ch'a'o tuk' ch'ich', as an chit tuk' ch'ich' la yatz'pukat. 53 ¿Tan ma ye'l sak'u'l uva' la uch unjajat b'a'nil te vunB'aale' scheel, as la ichaj tzan Aak ka'b'lavoj mil unq'a ángel ti' ul ilochat in? 54 Pet asoj la unjaj te Aak, as ye'le uve' la ib'ane' kam uve' tz'ib'amal kan svi'. Pet techal chit tuk ib'ane',— ti'k u Jesús. 55 As ech tal ve't u Jesús ile' te unq'a naje': —¿Kam q'i uve' eq'omal ch'ich' seta'n tuk' tze' ti' ul etxeyat in? ¿In kol umaj u elq'om q'a? As tul jun q'ii atik in sexo'l ti' unchusune' tu unq'a atinb'ale' uva' at tu u tostiixhe'. As ye'l in kat etxey in. 56 Pet ech chit tuk ib'ane' kam uve' tz'ib'amal kan svi' ta'n unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe',— ti'k u Jesús. As tul tab'i ve't unq'a ichusulib' Aake', as ooj ve't chajnaj skajayil. As taq' ve't kan chajnaj Aak sijunal xo'l unq'a tename'. 57 As tul itxey ve't unq'a tename' u Jesús, as b'ex toksa ve't ok chajnaj Aak vatz u Caifás, viq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, tu uve' k'ulikkat tib' ka'l unq'a uxhchil uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as tuk' ka't unq'a b'aal tename'. 58 As ech koj u Lu'e', tan naach kuxh xekelikkat naj ti' u Jesús techal toon ve't naj vatz iq'anal u Caifás. As xonlik ve't ok u Lu'e' k'atz ka'l unq'a xeen tetz u tostiixhe' ti' tilat naj uva' kam tuk ulb'eloj u Jesús. 59 As unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, tuk' ka't unq'a b'anol isuuchil unq'a tename', as tuk' ka't unq'a b'aal tename', as ib'an ve't uma'l u nuk'u ti' ichukat chajnaj txumb'al tuk' ka't unq'a cheesan paave' ti' uva' la yatz'pu ve't u Jesús. 60 As ye'lik iyak'il u cheesan paave' uva' nik tal unq'a uxhchile'. As k'uxh nimal unq'a uxhchile' oon xo'l chajnaj ti' icheesal ipaav Aak, as jit oleb' chajnaj tuk' u cheesan paave' ti' uva' la yatz'pu ve't Aak. Pet oonnal ve't ka'va't chulin yol 61 uva' ech kat tal ile': —Ech tal u naj ile': «La oleb' in ti' ve'pisat u tostiixhe'. As tu kuxh oxva'l q'ii la unlakkat unpajte,» ti'k naj tala,— ti'k chajnaj. 62 As txakpu ve't viq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh. As ech tal ve't naj ile' te u Jesús: —¿Kam q'i uve' ye' natiine'? ¿As kam ni tal axh ti' unq'a yole' uve' ni tal chajnaj see'?— ti'k naj. 63 As ye'l u Jesús tiini. As ech tal ve't naj ile' unpajte: —As tuk' vib'ii u islich Tiixhe' tuk val see, ¡Al sqe! ¿Ma axh u Cristo, viK'aol u Tiixhe'?— ti'k naj. 64 Ech tal ve't u Jesús ile': —An chite' uva' kat aala. Tan la ilej uma'l u q'ii uva' la etil ve't tul uva' la xoneb' ve't iseb'al u Tiixhe' uve' nim chit tijle'm. As la etil iku' ve't ch'u'l xo'l u suutz'e' tu almika',— ti'k u Jesús. 65 As tul tab'i viq'esal u oksan iyol tenam vatz Tiixh u yole' uva' tal u Jesús, as iq'ix ve't naj u toksa'me'. As ech tal ve't naj ile': —¡Kat toksa tib' u naje' Tiixhil! ¡Jit tz'ajinal la kuch'oti te uma'toj uxhchil, tan ile' kat etab'ila'! 66 ¿As kam ni tal ex ti' viyol naje'?— ti'k naj. Ech tal ve't unq'a uxhchil ile': —¡Tetz ve't naj u kamchile' ti' viyole'!— ti'k chajnaj. 67 As at uxhchil tzub'an ve't ivatz u Jesús; as at uxhchil topon ve't Aak ta'n q'ab'. As at uxhchil tz'ichon ivatz Aak ta'n q'ab'. 68 As ech tal ile' te Aak: —Axh uva' nooksa eeb' Cristo, asoj axh q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', as q'iia uva' ab'il kat q'oson axh,— ti'k chajnaj. 69 As tul xonlik u Lu'e' vatz q'anal, as jetz'en ve't ok uma'l u aaich' k'atz naj. As ech tal ve't ixoj ile' te u Lu'e': —Antik axhe' molonik eeb' tuk' u Jesús, u aa Galilea,— ti'k ixoj. 70 As tal ve't u Lu'e' vatz unq'a uxhchile' skajayil uva' ye' tootzaj naj u Jesús. Ech tal naj ile': —Ye' vootzaj uve' naale',— ti'k u Lu'e'. 71 As jetz'en ve't b'en u Lu'e' k'atz u nimla tzi' kab'ale'. As ilchu naj ta'n uma't u aaich'. As ech tal ve't ixoj ile' xo'l unq'a tename': —Antik u naje' xekik ti' u Jesús, u aa Nazaret,— ti'k ixoj. 72 Ech tal ve't u Lu' ile' tuk' viB'ii u Tiixhe': —¡Ye' vootzaj u naje' uve' naale'!— ti'k u Lu'e'. 73 Unb'iil kuxh stuul, as jetz'en ve't ok unq'a uxhchile' k'atz u Lu'e'. As ech tal ve't unq'a uxhchil ile' te u Lu'e': —An chite' vil amool eeb'e' tuk' u Jesús, tan a' vayolone' ni k'uchun,— ti'k unq'a uxhchile' uva' molik tib' vatz iq'anal viq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh. 74 As ech tal ve't u Lu' ile': —¡Asoj nu kuxh unchuli yol sevatz, as svi' la ulkat u va'lexhe', tan vatz u Tiixhe' ni valkat uva' ye' vootzaj u naje' uve' netale'!— ti'k u Lu'e'. As tul nik tal naj u yole', as b'ex oq'oj ve't u pele'xhe'. 75 As jub'in ve't tul viyol u Jesús sk'u'l u Lu'e' uva' ma'tik talat Aak: «Tul ye'xnaj oq' u pele'xhe' cheel tu aq'b'ala', as oxpajul ma't eesat eeb' sunk'atz,» ti'k Aak. As el ve't ch'u'l u Lu'e' vatz u q'anale'. As a' chit oq'ele' ib'an ve't naj.

Mateo 27

1 As tul sajb'u ve'te', as ik'ul ve't tib' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' ka't unq'a b'aal tename'. As ik'ul ve't tib' iyol chajnaj uva' techal la yatz'pu ve't u Jesús. 2 As iqitz ve't chajnaj iq'ab' Aak. As teq'o ve't ok chajnaj Aak vatz u Poncio Pilato uva' nik b'anon ivatz u ijlenaale'. 3 As tul til u Judas uva' k'ayin u Jesús uva' la yatz'pu ve't u Jesús, as ijalpu ve't naj vitxumb'ale'. As b'ex iq'aavisa ve't kan naj vinaj laval u puaje' te unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' unq'a b'aal tename'. 4 Ech tal ve't naj ile' te chajnaj: —Kat paavinyu ve't in, tan ye'l ipaav u naje' ati. As kat kuxh voksa ok naj teq'ab',— ti'k u Judas. As ech tal ve't chajnaj ile': —¿At kol qokeb'al q'a sti'? Pet axh kuxhe' la ilon kam tuk ab'ane',— ti'k chajnaj. 5 As isuti ve't kan u Judas u puaje' tu u tostiixhe'. As b'en ve't naj. As ich'uyb'a' ve't tib' naj. As kam ve't naj. 6 As isik' ve't unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh u puaje'. As ech tal ve't chajnaj ile': —Ye' la uch qoksat ok u puaje' xo'l unq'a oye' uva' at tu u kaaxhae', tan kajal nixaan ta'n u puaje',— ti'k chajnaj. 7 As tul b'a'nxi ti' ik'ulat tib' iyol chajnaj, as b'ex iloq' ve't chajnaj uma'l u tx'ava' xe' uma'l u naj uva' ni b'anon tz'aj laj. As txakonsal ve't u tx'ava'e' mujb'al tetz unq'a uxhchile' uva' jit tiaal Israel. 8 Esti'e' uva' nitel talpu cheel uva' ti' kajal loq'pukat u tx'ava'e'. 9 As b'ex ib'an ve't uma't u yol uva' alel kan ta'n u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' Jeremías, tan ech tal u Jeremías ile': As teq'o ve't chajnaj vinaj laval u puaje', vija'mil uma'l u uxhchil uva' nim talchu xo'l unq'a tiaal Israel, tan ech vija'mile' uva' k'ujlu kan ta'n unq'a tiaal Israel. 10 As kat txakonsali ti' iloq'ax vitx'ava' uma'l u b'anol tz'aj laj eche' uve' kat tal u kuB'ooq'ole' sve, ti'k u Jeremías. 11 As tul txaklik ve't ok u Jesús vatz u b'anol ivatz u ijlenaale', as ich'oti ve't naj itzi' Aak. Ech tal naj ile': —¿Ma axh u tijlenaal unq'a tiaal Israel?— ti'k naj. Ech tal ve't u Jesús ile': —An chite' uve' naale',— ti'k Aak. 12 As k'uxh nikat icheesa unq'a b'aal tename' tuk' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh ipaav u Jesús, as ye'l Aak kat tzaq'b'i. 13 As ech tal ve't u Poncio Pilato ile' te Aak: —¿Ma ye' naab'i unq'a yole' uve' ni tal chajnaj see'?— ti'k naj. 14 As sotz ve't ik'u'l naj, tan jit tal u Jesús umaj yol. 15 As tu u nimla q'iie' uva' pascua, as chiannalik ve't te unq'a tename' ta'n u b'anol ivatz u ijlenaale' uva' a' unq'a tename' la txaaon umaj preexhu uva' la chajpuli. 16 As atik ok uma'l u naj preexhuil uva' Barrabás. As ootzimalik vipaav naje' ta'n unq'a tename'. 17 As tul molik tib' unq'a tename' vatz u Pilato, as ich'oti ve't naj te unq'a tename': —¿Ab'iste u naje' la unchajpu el cheel? ¿Ma a' u Barrabás? ¿Pet moj a' u Jesús uve' Cristo nitalpe'?— ti'k u Pilato, 18 tan atik sk'u'l u Pilato uva' ta'n kuxh ch'o'nchil aama nikat toksakat unq'a iq'esal unq'a tename' u Jesús tiq'ab' u Pilato. 19 As tul xonlik u Pilato tu vixhiila uva' nib'anaxkat isuuchil unq'a uxhchile', as ichaj b'en u tixqel naje' yol. Ech tal b'en ixoj ile': «Ye' kuxh achuk apaav ti' u jikla naje', tan kalab' chit k'axk'o kat unpaleb'e tunvatzik' ti' u naje',» ti'k u tixqel naje'. 20 As unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' ka't unq'a b'aal tename', as toksa ve't chajnaj tivi' unq'a tename' ti' uva' a' u Barrabás la chajpuli, as la yatz'pu u Jesús. 21 As ech tal ve't u Pilato ile': —¿Ab'iste ka'va'l u naje' la unchajpu el uve' netale'?— ti'k naj. Ech tal ve't unq'a tenam ile': —Chajpu el tzan u Barrabás,— ti'k unq'a tename'. 22 As ech tal ve't u Pilato ile': —¿Kam q'i tuk unb'an ti' u Jesús uve' Cristo ni talpe'?— ti'k u Pilato. As kajayil chit unq'a tename' kat alon: —¡Yatz'poj naj vatz u kuruse'!— ti'k unq'a tename'. 23 As ech tal ve't u Pilato ile': —¿Kam ipaav u naje' q'i kat ib'ana?— ti'k u Pilato. As aal chit taq' je' unq'a tename' tuul ivi'. As ech tal ve't ile': —¡Yatz'poj naj vatz u kuruse'!— ti'k unq'a tename'. 24 As til ve't u Pilato uva' ye' nik tok ve't yol tivi' unq'a tename'. Pet aal chit nik iveq'elkab'an unq'a tename'. As ijaj ve't u Pilato unb'iil u a'. As itx'aa ve't naj iq'ab' vatz unq'a tename'. Ech tal ve't naj ile': —Ye'l unpaav ti' vikameb'al u jikla naje', tan exe' ni alon ikame',— ti'k u Pilato. 25 Ech tal ve't unq'a tenam ile' skajayil: —¡Je'onoj u kupaave' sqi' tuk' unq'a me'al kuk'aole' ti' ib'ene' ti' vikameb'al u naje'!— ti'k unq'a tename'. 26 Ichajpu ve't u Pilato u Barrabás. As tal ve't naj iq'ospu u Jesús ta'n tz'u'm. As tul b'a'nxi, as taq' ve't ok naj u Jesús te unq'a tename' ti' iyatz'pu ve't Aak vatz u kuruse'. 27 As unq'a isol u b'anol ivatz u ijlenaale', as teq'o ve't chajnaj u Jesús tikab'al u b'anol ivatz u ijlenaale' uva' atikkat u tatinb'al unq'a sole'. As imol ve't ok unq'a imoole' skajayil k'atz u Jesús. 28 As teesa ve't unq'a sole' u toksa'm Aake'. As toksa ve't chajnaj uma'l u kaj oksa'm ti' Aak eche' toksa'm umaj ijlenaal. 29 As taq' ve't je' chajnaj uma'l u koroona ch'i'x ti' ivi' Aak uva' paatx'umalike. As taq'o'k chajnaj uma'l u aa tiseb'al iq'ab' Aak eche' ib'aara umaj ijlenaal. As qaaeb' ve't chajnaj vatz Aak ti' teesal iq'ii Aak. As ech tal chajnaj ile' te Aak: —¡Keche, Pap, axh tijlenaal unq'a tiaal Israel!— ti'k chajnaj tul nikat teesa chajnaj iq'ii Aak. 30 As itzub'a ve't chajnaj Aak. As imaa chajnaj u aae' tiq'ab' Aak. As ivek' chajnaj ti' ivi' Aak. 31 As tul ma'tik teesat chajnaj iq'ii Aak, as teesa ve't el chajnaj u kaj oksa'me' ti' Aak. As toksa ve't chajnaj u toksa'm Aake'. As teq'o ve't chajnaj Aak ti' iyatz'pu vatz u kuruse'. 32 As tul b'en ve't chajnaj tu b'ey, as ik'ul chajnaj uma'l u naj uva' Simón uva' tzaanaj tu u Cirene. As itxey ve't chajnaj u Simón ti' uva' la tija naj vikurus u Jesús. 33 Tul oon ve't chajnaj tu uma'l u atinb'al uva' Gólgota ib'ii uva' «Tatinb'al B'ajil K'o'n» ch'elel, 34 as taq' ve't chajnaj unb'iil u ta'l uuva te u Jesús uva' yuelik tib' tuk' k'ayla a'. As tul inach Aak, as jit tuk'a ve't Aak. 35 As tul ma't taq'at ve't je' unq'a sole' u Jesús vatz u kuruse', as ijatx ve't chajnaj u toksa'm Aake' svatzaj. As itx'ak ve't tib' chajnaj ti' u toksa'm Aake', ti' itzojpisal uma'l u yol uva' alel kan ta'n u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' ti' u Jesús uva' ech ni tal ile': Ijatx ve't chajnaj u voksa'me' svatzaj. As itx'ak ve't tib' chajnaj sti', ti'k u yole' uva' tal kan u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. 36 Tul b'a'nxi, as xoneb' ve't chajnaj ti' ixeep Aak. 37 As taq' ve't je' chajnaj uma'l u aq'en tivi' u kuruse' uva' tz'ib'amalikkat uva' kam sti' nikat iyatz'pukat Aak. Ech nik tal ile':, ti'k u tz'ib'e'. 38 As taq' ve't je' chajnaj ka'va'l unq'a elq'ome' vatz ka'va't unq'a kuruse'. Uma'l naj je' tiseb'al u Jesús; as uma't naj je' timax Aak. 39 As jank'al unq'a uxhchile' uve' nikat ipale', as nik iyiku ve't ivi' tul nikat iyoq'on ti' u Jesús. 40 As ech nik tal ile': —Nikat aale' uva' la e'pisa u tostiixhe' as titoxvu q'ii la alak unpajte, uva' naale'. Asoj axh viK'aol u Tiixhe' uve' naale', as q'alpu eeb' vatz u kamchile' scheel. As ku'en ch'u'l vatz u kuruse',— ti'k unq'a uxhchile'. 41 As echat chit nik ib'an unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as tuk' ka't unq'a b'aal tename'. As ech tal ve't chajnaj ile' ti' u Jesús: 42 —As k'uxh kat iq'alpu naj unq'a uxhchile' vatz unq'a ch'o'me', as ye' nitx'ol ve't naj iq'alput tib' vatz u kuruse'. Asoj naj u qijlenaale', as ku'oj ch'u'l naj vatz u kuruse' cheel. As a'n la kunima ve't naj. 43 As kat tal naj sqe uva' naj iK'aol u Tiixhe'. Asoj k'ujle'l ik'u'l naj ti' u Tiixhe', as iloch u Tiixhe' b'a naj cheel, asoj nisa' u Tiixhe' naj,— ti'k chajnaj. 44 As echat nikat ib'an unq'a elq'ome' uve' atik je' vatz unq'a kuruse' k'atz u Jesús, tan antik chajnaj nik iyoq'on ti' Aak. 45 As tul chaq'aan ve't q'ii, as tokin ve't ivatz u tx'ava'e'. As techanal oon ve't oxva'l oora ku'q'ii, as a'n ilon ve't u q'iie' unpajte. 46 Tul b'iitik kuxh toon ve't oxva'l oora ku'q'ii, as sik'in ve't u Jesús. As ech tal ve't Aak ile': —¿Elí, Elí, lama sabactani?— ti'k Aak. A' isuuchil u yole' uva' «¡Kub'aal Tiixh, Kub'aal Tiixh! ¿Kam q'i uve' nu kuxh aaq' kan in sunjunal?» ti'k Aak. 47 As ka'l unq'a uxhchil uva' atik tzitzi', as tul tab'i isik'in u Jesús, as ech tal ve't ile' svatzaj: —A' u Elías nimolo naj,— ti'k unq'a uxhchile'. 48 As oora chit b'ex teq'o ve't tzan uma'l u naj uma'l u patxkin k'oo. As tak'sa naj ta'n k'ayla ta'l uuva. As ik'alo'k naj tiju' uma'l u aa. As taq' je' naj te u Jesús aq'al uva' la tuk'a Aak. 49 Ech tal ve't ka't unq'a imool naj ile' ste: —Ye' eetz ti' naj. Tuk qile' ma tuk uloj u Elías ti' iq'alpul naj,— ti'k chajnaj. 50 As sik'in ve't u Jesús unpajte. As taq' ve't ok Aak u taanxelale' te u Tiixhe'. As kam ve't Aak. 51 As q'ixmu ve't u nimla ixb'u'je' uve' nik jatxon tuul u tostiixhe'. As ka'va'l ku' u ixb'u'je' stuul, tan kat q'ixmik ku' tzan tivi' as kat ul xe' toj. As ul ve't uma'l u kab'laano. As e'p ve't unq'a sivane' sta'n. 52 As ijaj ve't tib' unq'a jule' vatz u pi'une' uve' mujikkat unq'a kamnaje'. As nimal unq'a kamnaje' ul ve't taama uve' nimanik tetz u Tiixhe'. 53 As tul ma'tik tul ve't taama u Jesús, as el ve't ch'u'l unq'a uxhchile' tu u jule'. As ok ve't tu u tename' uva' txaael ta'n u Tiixhe' uva' Jerusalén. As nimal unq'a uxhchile' kat ilon unq'a kamnaje' uva' kat ul taama. 54 Viq'esal unq'a sole' tuk' unq'a isol naje' uva' nik xeen u Jesús, as tul til chajnaj u kab'laanoe' tuk' uva' kat til chajnaj tul kat kam Aak, as va'lik chit ixo'v ve't chajnaj. As ech tal ve't chajnaj ile' svatzaj: —An chite' vil. IK'aol Tiixhe' vil u naje',— ti'k chajnaj. 55 As nimal unq'a ixoje' atik tzitzi' uva' locholik tetz Aak tul sitzaa Aak tu u Galilea. As tzi'a'n kuxh nikat isajinkat ve't tzan unq'a ixoje' ti' Aak tul uva' sikam ve't Aak. 56 Antik u Ma'le' uva' tzaanaj tu u tenam uva' Magdala, tuk' uma't u Ma'le', vitxutx u Jacob tuk' u Xhu'le', as tuk' vitxutx unq'a ik'aol u Zebedeo. 57 As tul b'iitik iku' q'ii, as b'ex ve't uma'l u tx'ioliq'ii uva' Xhu'l xe' u Pilato. As a' tzaanajkat u Xhu'le' tu u tenam uva' Arimatea. As nimamalik u Jesús ta'n naj. 58 As b'ex ijaj ve't naj vichi'ol u Jesús te u Pilato. As tal ve't u Pilato te unq'a isole' uva' la aq'ax vichi'ol Aake' te u Xhu'le'. 59 As teq'o ve't ku' tzan u Xhu'le' vichi'ol Aake'. As ib'och ve't naj tu uma'l u saj maanta. 60 As b'ex imuj ve't kan naj tu uma'l u jul uva' a'n k'otik ok vatz uma'l u pi'un. As tul ma'tik ib'alq'ut ve't ok naj uma'l u nimla sivan tzi' u jule', as b'en ve't naj. 61 As u Ma'le' uva' tzaanaj tu u tenam uva' Magdala, as xonlik kuxh tzi' u jule' tuk' uma't u Ma'le'. 62 As ech e'tal stuul, tul paly ve't u q'ii uve' ni b'anaxkat tuch u nimla q'iie', as imol ve't tib' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' unq'a fariseo vatz u Pilato. 63 Ech b'ex tal chajnaj ile': —Pap, tul qal see, tan kat ul sukuk'u'l uva' tul ye'xnik kam u chulin yole', as kat tal naj uva' titoxvu q'ii la ul taama naj unpajte. 64 Esti'e' tul kujaj b'a'nil see uva' la achaj b'en ka'oj unq'a sole' ti' ixeep u jule' uva' kat mujlukat naj. As lanal pal oxva'l u q'iie' ti' imujlu naj, tan la ib'ane' uva' la oon unq'a ichusulib' naje' ti' b'en telq'at vichi'ol naje'. As la b'en tal ve't chajnaj te unq'a tename' uva' kat ulyu taama naj unpajte. As la ib'ane' uva' nim la b'enkat u chuli yole' ti' unq'a chuli yole' uva' kat tal u naje' b'axa,— ti'k chajnaj te u Pilato. 65 Ech tal ve't u Pilato ile': —Il ka'l unq'a sol ile'. Eteq'otaj chajnaj ti' ixeep u jule' eche' uve' netale',— ti'k u Pilato. 66 As b'ex toksa ve't kan unq'a iq'esal u tename' uma'l u exhlal ti' u sivane' uva' nik jupun itzi' u jule' ti' uva' ye'xheb'il la jajon. As taq' ve't kan chajnaj unq'a sole' ti' ixeep itzi' u jule'.

Mateo 28

1 As tul ma'tik ipal ve't u xeem q'iie', as sajb'u ve'te' tu u b'axa q'ii tu xhemaanae'. As b'en ve't u Ma'le' uva' tzaanaj tu u tenam uva' Magdala, tuk' uma't u Ma'le' ti' tilat u jule' uve' mujlukat u Jesús. 2 As ul ve't uma'l u mam kab'laano, tan ku' ve't ch'u'l uma'l u ángel tu almika'. As teesa ve't el u ángel u sivane' uve' atik ok tzi' u jule'. As xoneb' ve't je' u ángel vi' u sivane'. 3 Echik tilon u ángel eche' ilitz'lo'lan umaj kayampa'l. As va'lik chit ipolal u toksa'me' eche' txunche'v. 4 Tul til unq'a sole' u ángel, as va'lik chit it'unt'uch ve't chajnaj ta'n xo'vichil. As ech ve't chajnaje' eche' kamnaj kat ib'ana. 5 As tul oon ve't unq'a ixoje', as ech tal ve't u ángel ile' te cha'ma: —Ye' kuxh xo'v ex, tan ootzimal sva'n uva' a' u Jesús nechuke', uva' kat kam vatz u kuruse'. 6 Pet ye'l ve't Aak at tzitza', tan kat ulyu ve't taama Aak unpajte, eche' uva' tal kan Aak sete. Pet si'unaj. Etiltaj ok u vee' mujlukat Aak. 7 As oora kuxh b'en etaltaj te unq'a ichusulib' Aake' cheel uva' kat ulyu ve't taama Aak. As il Aak tuk b'axoj b'en sevatz tu u Galilea. As tzitzi' la etilkat ve't Aak. As ile' kat vallu ve't sete,— ti'k u ángel. 8 As k'uxh xo'veb'al chit uve' til cha'ma, as va'lik chit ichiib' ve't cha'ma. As el ve't ch'u'l cha'ma tu u jule'. As ooje'l ib'en ve't cha'ma ti' b'en talat te unq'a ichusulib' Aake' kam uva' kat til cha'ma. 9 As ik'uch ve't tib' u Jesús te cha'ma tu b'ey. As ech tal Aak ile': —¡Keche!— ti'k Aak. As jetz'en ve't ok cha'ma k'atz Aak. As ijele ve't cha'ma u toj Aake' tul qaalik cha'ma ti' toksal iq'ii Aak. 10 As ech tal ve't u Jesús: —Ye' kuxh xo'v ex. Pet b'enoj etaltaj te unq'a vitz'ine' uva' b'enoj chajnaj tu u Galilea, tan tzitzi' la tilkat in chajnaj,— ti'k u Jesús. 11 As tul kat b'en ve't cha'ma, as kat b'ex ve't ka'l unq'a sol tu u tenam uve' xeenik tetz u jule' uve' mujlukat u Jesús. As b'ex tal ve't chajnaj te unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh uva' kam kat til chajnaj. 12 As imol ve't tib' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' unq'a b'aal tename' ti' ib'anat nuk'uj. As ik'ul ve't tib' iyol chajnaj. As nimal puaj kat taq' ve't chajnaj te unq'a sole'. 13 As ech tal chajnaj ile' te unq'a sole': —Ech la etal ile': «Tul uva' vatik o' aq'b'al as kat b'ex telq'a unq'a ichusulib' u Jesús vichi'ole' tu u jule'» chaj ex la etale'. 14 Pet asoj la tab'i ve't u b'anol ivatz u ijlenaale' u yole', as o' la mutxb'en ve't naj ti' uva' ye'l k'axk'o la epaleb'e— ti'k chajnaj tal te unq'a sole'. 15 As ik'ul ve't unq'a sole' u puaje'. As b'ex tal ve't chajnaj u yole' uva' alax te chajnaj. As antel kuxh talax u yole' scheel xo'l unq'a tiaal Israel. 16 B'en ve't junlaval ichusulib' u Jesús tu u Galilea vi' u vitz uva' ma'tik talat u Jesús te unq'a ixoje'. 17 As tul til ve't chajnaj u Jesús, as ku' ve't chajnaj qaaloj vatz Aak ti' toksal iq'ii Aak. As atik jununil chajnaj uva' nikat ika'kab'in taama ti' Aak. 18 As jetz'en ve't ok u Jesús k'atz chajnaj: As ech tal ve't Aak ile': —Kat aq'ax ve't u vijle'me' ti' vilat isuuchil unq'a vee' skajayil uve' at tu almika' tuk' unq'a vee' at vatz u tx'ava'e'. 19 Esti'e' tuk val sete, b'enoj ex. B'enoj echus unq'a tename' skajayil ti' uva' la inima in. As la etaq' ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e' tuk' vib'ii u Tiixhe', tuk' vunb'iie' uva' in viK'aol u Tiixhe', as tuk' vib'ii u Tiixhla Espíritu. 20 As la echus unq'a tename' ti' uva' la chit inima unq'a yole' skajayil uve' kat val sete. As at chit ve't in sek'atz la ib'ane' ti' chit ib'ene', techal la sotz ivatz u tx'ava'e',— ti'k u Jesús. An chite'.

Marcos 1

1 As ech ixe't u b'a'nla yole' ti' u Jesucristo, viK'aol u Tiixhe', 2 eche' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Isaías, u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', uva' ech ni tal ile': Tuk unb'axsa b'en uma'l u alol tetz vunyole' savatz, uva' la b'anon tuch u b'eye' savatz. 3 Tan la uch uma'l u sik'i'm tu u tzuukin tx'ava'e'. As ech la tal ile': «¡Eb'antaj etuche' ti' ek'ulat u kuB'ooq'ole'! ¡As ejikb'a'taj vetxumb'ale' eche' ijikb'a'l umaj b'ey!» chaj la ul tale', ti'k u yole'. 4 As kat ul ib'an u Xhune' kam uve' tz'ib'amalik kan ta'n u Isaías, tan kat ul tal u Xhune' viyol u Tiixhe' tu u tzuukin tx'ava'e'. As kat ul tala uva' la ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e', texhlal tetz uva' kat ik'axal unq'a uxhchile' vipaave' vatz u Tiixhe', aq'al uva' la isotzsa ve't Aak ipaav unq'a uxhchile'. 5 As nimal unq'a aa Judea tuk' unq'a aa Jerusalén, as ul tab'i ve't viyol u Xhune'. As jank'al unq'a uxhchile' uve' nikat tal vipaave' te u Tiixhe', as taq' ve't ku' u Xhune' unq'a uxhchile' xe' u nimla a'e' uva' Jordán. 6 As a' vixi'l u camello uva' atik ok ti' u Xhune'. As k'alik ok uma'l u tz'u'm xe' tuul. As a' unq'a talaj sak'e' tuk' u ta'l kab'e' nikat techb'u. 7 As nik tal u Xhune' viyol u Tiixhe'. As ech tal ile': —Tuk uloj uma't u uxhchil uva' nim talchu u tijle'me' svi'. As jit unk'ulele' uva' la unsaapu vik'a'jil vixa'pe', 8 tan k'uxh kat vaq'lu b'en ex xe' u a'e', as a' kuxhe' uve' kat vaq'kat b'en ex. Pet ech koj u uxhchile' uve' a'n tule', tan tul toksa u Tiixhla Espíritu tu vetaanxelale',— ti'k u Xhune'. 9 As b'ex ib'an ve't tu uma'l u q'ii tul tzaa ve't u Jesús tu u Nazaret uva' echen tu u Galilea. As aq'ax ve't ku' u Jesús xe' u a'e' tu u Jordán ta'n u Xhune'. 10 As tul je' ve't ch'u'l u Jesús xe' u a'e', as til ve't Aak ijajput tib' u almika'e'. As til ve't Aak iku' ch'u'l u Tiixhla Espíritu stiib'a, uva' ech tilone' eche' umaj paroomaxh. 11 As ab'il ve't uma'l u tuul vi' tu almika' uva' ech tal ile': —Axhe' axh vunK'aole' uva' xo'n chit axh sve. As va'l chit untxuq'txun ve't see',— ti'k u yole'. 12 Tul b'a'nxi, as ichaj ve't b'en u Tiixhla Espíritu u Jesús tu u tzuukin tx'ava'e'. 13 As ka'viinqil q'ii kat atin u Jesús tu u tzuukin tx'ava'e'. As kat ichuk ve't u Satanás txumb'al ti' uva' la paavin Aak. As nik ilochpu ve't Aak ta'n unq'a ángel, tan echenik Aak xo'l unq'a txooe' uva' la chi'on uxhchil. 14 Tul ma'tik toksal u Xhune' tu u kaarsa, as q'aav ve't u Jesús tu u Galilea ti' talat ve't u b'a'nla yole' ti' u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 15 As ech tal Aak ile': —Kat ilejlu ve't u q'iie' uva' la ok u tename' jaq' u tijle'm u Tiixhe'. As ek'axataj vepaave'. As enimataj u b'a'nla yole',— ti'k Aak. 16 Tul nik ixaan u Jesús tzi' u mar tu u Galilea, as til ve't Aak u Simón tuk' u titz'ine' uva' Lixh. As nik isuti b'en chajnaj vik'ache' xe' u mar, tan txeyol txay chajnaj. 17 As ech tal u Jesús ile' te chajnaj: —Xekeb'oj ex svi'. As la voksa ve't ex ti' uva' la eteq'o tzan unq'a uxhchile' ti' tok sunk'atz,— ti'k u Jesús. 18 As yak kuxh taq' ve't kan chajnaj unq'a ik'ache'. As xekeb' ve't chajnaj ti' u Jesús. 19 As b'iil kuxh ixaa u Jesús tzi' u a'e'. As til ve't Aak u Jacobo tuk' u titz'ine' uva' Xhun, unq'a ik'aol u Zebedeo. Atik ok chajnaj tuk' vib'aale' tu u barco, tan nikat kuxh ik'ooa chajnaj unq'a ik'ache'. 20 As imolo ve't Aak chajnaj. As taq' ve't kan chajnaj vib'aale' uva' Zebedeo tu u barco tuk' unq'a ik'ame'. As xekeb' ve't chajnaj ti' u Jesús. 21 As oon ve't u Jesús tuk' chajnaj tu u Capernaúm. As tu u xeem q'iie' tu jun xhemaana, as nik tex ve't Aak tuk' chajnaj tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh uva' nichuspukat viyol u Tiixhe'. As nik ichusun ve't Aak. 22 As teq'o ve't taama unq'a uxhchile' ti' u chusb'ale' uve' nik tal Aak, tan ech iyolon Aake' eche' umaj naj uva' at tijle'm. Pet ech koj unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', tan jit'e'ch ichusun chajnaje' eche' uve' nik ib'an Aak. 23 As atik ok uma'l u naj tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh, as atik ok sub'ul k'atz naj. As va'lik chit isik'in naj ta'n u sub'ule'. 24 Ech tal ve't naj ile' ta'n u sub'ule': —¡Jesús, aa Nazaret! ¿Kam asa' sqe? ¡Ye' ul ayansa o'! Tan ootzimal sva'n uva' axhe' uva' chajel tzan axh ta'n u Tiixhe'. As aya'l chit ak'u'l nooksa aama ti' Aak,— ti'k u naje' ta'n u sub'ule'. 25 Pet ech tal ve't u Jesús ile' te u sub'ule': —¡Chaa tzi'! ¡Elen ti' u naje'!— ti'k Aak. 26 As xo'veb'al chit iyikut ve't u sub'ule' u naje'. As mam sik'i'm ib'an naj. As el ve't u sub'ule' ti' naj. 27 As teq'o ve't taama unq'a uxhchile' skajayil. As ech tal ve't ile' svatzaj: —¿Kame' q'i uve' ni tuche'? ¿As kam chusb'alile' q'i uve' eq'omal ta'n u naje'? Tan tuk' u tijle'm naje', as ni tal naj tel unq'a sub'ule'. As ninima unq'a sub'ule' viyol naje',— ti'k unq'a uxhchile'. 28 As oora chit pax ve't itzib'lal u Jesús tu unq'a tename' uva' atik tu u Galilea. 29 As tul el ch'u'l u Jesús tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh, as b'en ve't Aak tuk' u Jacob, tuk' u Xhune'. As oon ve't Aak tu u kab'ale' uva' atikkat u Simón tuk' u Lixhe'. 30 As koxhlik viji' u Lu'e' vi' ch'ach ta'n xamal ch'o'm. As alpu ve't te u Jesús. 31 As jetz'en ve't ok Aak k'atz viji' u Lu'e'. As itxey ve't Aak iq'ab'. As itxakpisa ve't Aak. As oora kuxh el ve't u xamal ch'o'me' ti' viji' u Lu'e'. As taq' ve't viji' u Lu'e' techb'ub'al unq'a uxhchile'. 32 As tz'otin ve'te', tan ma'tik ib'en ve't q'ii. As ye' saach unq'a aach'o'me' eq'ol tzan tuk' unq'a uxhchile' uva' atik ok sub'ul sk'atz. As eq'ol ok vatz u Jesús. 33 As mama'la tenam imol ve't ok tib' tzi' u kab'ale' uve' atikkat u Jesús. 34 As nimal unq'a aach'o'me' kat ib'a'nxisa ve't Aak uva' kam kuxh ch'o'mil nik b'anon. As nimal unq'a sub'ule' kat teesa ve't Aak ti' unq'a uxhchile'. As ye' nik isa' Aak uva' la yolon unq'a sub'ule', tan ootzimalik ta'n unq'a sub'ule' uva' iK'aol Tiixh u Jesús. 35 Q'ala'm chit lakpu u Jesús. As tul tokixtele, as el ch'u'l Aak. As b'en ve't Aak tu uma'l u atinb'al uva' ye'lkat uxhchil. As inach ve't Aak Tiixh. 36 As u Simón tuk' unq'a imoole', as b'ex ichuk ve't chajnaj u Jesús. 37 Tul ilej ve't chajnaj Aak, as ech tal ve't chajnaj ile': —Nimal chit unq'a uxhchile' nichukun see',— ti'k chajnaj. 38 Ech tal ve't Aak ile': —Ko'naj tu ka't unq'a tename' uve' najli ti' b'en valat u b'a'nla yole', tan esti'e' kat ulkat in,— ti'k Aak. 39 As b'ex tal ve't Aak u b'a'nla yole' tu unq'a atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh tulaj unq'a talaj tename' tu u Galilea. As nik teesa ve't el Aak unq'a sub'ule' ti' unq'a uxhchile'. 40 As ul ve't uma'l u naj k'atz u Jesús uva' atik ok ch'a'k chin sti'. As ku' naj qaaloj vatz Aak ti' ijajat b'a'nil. As ech tal naj ile': —Asoj la asa', as b'an b'a'nil sve. As eesa u ch'o'me' svi', tan la oleb' axhe',— ti'k naj. 41 As itxum ve't Aak ivatz naj. As taq' ve't b'en Aak iq'ab' ti' naj. As ech tal ve't Aak ile': —Nunsa'. Kat b'a'nxiy ve't axhe',— ti'k Aak. 42 As tul kuxh tal Aak u yole', as yak kuxh el ve't u ch'a'k chine' ti' u naje'. As b'a'nik ve't naj. 43 As tal ve't u Jesús uva' la b'en naj. As tal ve't Aak te naj ti' uva' ye'xh katil la talkat naj. 44 As ech tal ve't Aak ile': —Katini'k chit aalkat ti' uva' kat unb'a'nxisa axh. Pet kuxh k'uch eeb' vatz uma'l oksan iyol tenam vatz Tiixh. As kuxh aq' u oye' uva' alel kan ta'n u Moisés, texhlal tetz uva' kat txanyu ve't axh,— ti'k Aak. 45 Pet aal chit b'ex ipaxsa ve't naj itzib'lal u Jesús, kam uva' kat ib'an Aak. Esti'e' uva' ye'l Aak nik ik'uch ve't tib' tu u tename'. Pet a' atinkat ve't Aak tu uma'l u atinb'al uva' ye'lkat tenam. As katil kuxh tzaakat ve't unq'a tename' ti' ul tilat uve' nik ib'an Aak.

Marcos 2

1 Tul pal ve't ka'l unq'a q'ii, as ok ve't u Jesús tu u Capernaúm unpajte. As tab'i ve't unq'a tename' uva' atik Aak tu kab'al. 2 As oora kuxh imol ve't tib' u tename'. As ye' nik tuch ve't tok unq'a uxhchile' tu u tzi' kab'ale'. As nik tal ve't u Jesús viyol u Tiixhe' te unq'a uxhchile'. 3 As ul ve't kajva'l unq'a naj uva' chelemalik uma'l u aach'o'm vi' uma'l u ch'achi'm tze' sta'n, tan tze'unik tib' vichi'ol u aach'o'me'. 4 As tul ye' nik tuch tok chajnaj vatz u Jesús ta'n unq'a mama'la tename', as teesa ve't chajnaj unb'iil ivi' u kab'ale' uve' atikkat Aak. As taq' ve't ku' chajnaj u aach'o'me' tuk' u ch'achi'm tze'e' vatz Aak. 5 Tul til u Jesús uva' k'ujlik chit ik'u'l chajnaj ti' Aak, as ech tal ve't Aak ile' te u aach'o'me': —Unk'aol, kat sotzye' vapaave',— ti'k Aak. 6 As tul xonlik ok ka'l unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as ech titz'a ve't chajnaj ile' tu u taanxelale': 7 «¿Kam yolile' uve' ni tal u naje'? Tan a' u Tiixhe' ni teesa naj iq'ii. As ye'xheb'il la sotzsan u paave'. Pet ta'ne' u Tiixhe' la sotzsan u paave',» ti'k chajnaj nik tal je' ste. 8 As atik sk'u'l u Jesús uva' kam nik tal taama chajnaj. As ech tal ve't Aak ile': —¿Kam q'i uve' nu kuxh etitz'a uva' ni veesa iq'ii u Tiixhe', uva' netale'? 9 ¿As ab'iste q'i uva' ye' la oleb' in ti' ib'anche' uva' netitz'a? ¿Ma ti' uva': «Kat sotzye' vapaave',» chaj in te u aach'o'me'? ¿Pet moj: «Txakpen. As eq'o vach'achi'm tze'e'. As kuxh ve'te',» chaj in la vale'? 10 Pet aq'al uva' la etootzi u tijle'm as kat uli ti' ul isotzsat ipaav unq'a aapaave' vatz u tx'ava'e', as sevatz tuk valkat te u aach'o'me',— ti'k Aak. 11 As ech tal ve't Aak ile' te u aach'o'me': —Txakpen. As eq'o vasoke'. As kuxh ve't takab'al,— ti'k Aak. 12 As yak kuxh txakpu ve't u naje'. Teq'o ve't naj u ch'achi'm tze'e'. As el ve't ch'u'l naj xo'l unq'a tename'. As teq'o ve't taama unq'a tename'. As toksa ve't unq'a tename' iq'ii u Tiixhe'. As ech tal ve't ile': —¡Ye' atixoj qil ib'anax umaj b'a'nil eche' uve' kat uchya!— ti'k unq'a tename'. 13 As b'en ve't u Jesús tzi' u mar unpajte. As ul ve't unq'a tename' k'atz Aak. As chusun ve't Aak xo'l unq'a tename'. 14 Tul pal ve't Aak tzi' u mar, as til ve't Aak u Leví, vik'aol u Alfeo, uva' xonlike tu u atinb'ale' uva' nimolpukat puaj tetz Roma. As ech tal ve't Aak ile' te naj: —Si'u. Xekeb'en svi',— ti'k Aak. As txakpu ve't naj. As xekeb' ve't naj ti' u Jesús. 15 As teq'o ve't u Leví u Jesús tikab'al. Nimal unq'a molol puaje' tetz Roma tuk' unq'a uxhchile' uva' aapaav ni tal unq'a fariseo, as xoneb' ve't ok chajnaj k'atz u Jesús tuk' unq'a ichusulib' Aake', tan nimal chit uxhchil xekelik ti' Aak. 16 As ka'l unq'a fariseo tuk' ka't unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as tul til chajnaj uva' nik itx'a'n u Jesús k'atz unq'a molol puaje' tuk' unjoltu unq'a uxhchile' uve' ye' ni niman u Tiixhe', as ech tal chajnaj ile' te unq'a ichusulib' Aake': —¿Kam b'an ta'ne' q'i uve' nu kuxh itx'a'n vechusule' tuk' unq'a molol puaje' tuk' unq'a aapaave'?— ti'k chajnaj. 17 Tul tab'i u Jesús, as ech tal ve't Aak ile': —Ab'il uve' ye'l ch'o'm sti', as ye'le u aatz'ake' la txakon sti'. Pet a' unq'a aach'o'me' uve' nitxakon u aatz'ake' sti'. As jit unq'a uxhchile' tul unmolo uva' ni tal je' ste uva' ye'l ipaav ati. Pet unq'a uxhchile' uva' nich'o'n ste uva' kat paavini, as a'e' tul unmolo,— ti'k u Jesús. 18 As nik ikuy unq'a ichusulib' u Xhune' iva'y ti' inachat Tiixh. As echat nik ib'an unq'a ichusulib' unq'a fariseo. As tul til ka'l unq'a uxhchil, as ich'oti ve't te u Jesús. As ech tal ile': —Nikuy unq'a ichusulib' u Xhune' iva'y ti' inachat Tiixh. As echat nib'an vichusulib' unq'a fariseo. ¿As kam q'i uva' ye'xhkam nib'an unq'a achusulib'e'?— ti'k unq'a uxhchile'. 19 Ech tal ve't u Jesús ile': —¿La kol uch q'a uva' la ikuy unq'a ilonaale' iva'y tu umaj nimla q'ii ti' teq'o tib' umaj me'al ik'aol umaj uxhchil? As tul il u tzumela ile' at xo'l. As ye'l iva'y chajnaje' la ikuye'. 20 As lanal ilej uma'l u q'ii uva' la ul eesal el u tzumelae' sxo'l, as a'n la ikuy ve't unq'a ilonaale' iva'y. 21 As ye'xheb'il la k'ooan umaj q'a'l oksa'm ta'n umaj u ak' k'oo, tan la iq'ix u ak' k'ooe' u q'a'l oksa'me'. As aal chit la q'ixmu ve't u q'a'l oksa'me'. 22 As mita'n la uch taq'ax ku' u ak' vino tu umaj q'a'l tz'u'm uva' ech tilone' xhaalo, tan la iq'ix u ak' vino u q'a'l tz'u'me', tul la q'u'ili. As la peq'xu ve't u vino. As la tz'ejxu ve't u tz'u'me' tuk' u vino. Pet tu umaj ak' tz'u'm la ku'kat u ak' vino,— ti'k u Jesús. 23 Tu uma'l u xeem q'ii as b'ex paloj u Jesús tuk' unq'a ichusulib'e' xo'l unq'a trigo uve' avamalike. As xe't tux ve't chajnaj ka'l ivatz unq'a trigo. 24 As ech tal ve't ka'l unq'a fariseo ile' te u Jesús: —¿Kam b'an ta'n uve' nib'an unq'a achusulib'e'? As tul a'e' uve' ye' la uch ib'anchu tu u xeem q'iie',— ti'k chajnaj. 25 Ech tal ve't u Jesús ile': —¿Ma ye'xhkam b'a sik'lemal seta'n ti' uva' kam kat ib'an u David, tul uva' nik iva'y ve't tuk' unq'a imoole' uva' xekelik sti'? 26 As kat ok ve't u David vatz u atinb'ale' uva' ninachpukat Tiixh tul uva' atik ok u Abiatar sib'ooq'ol oksan iyol tenam vatz Tiixh. As kat itx'a' ve't u David u paane' uva' ma'tik teesal el tzan vi' u meexhae' tu u nachb'al Tiixhe'. As kat taq' ve't u David te unq'a imoole' uva' xekelik sti'. As tul a' kuxh unq'a oksan iyol tenam vatz Tiixh uva' la echb'un unq'a paane',— ti'k Aak. 27 As ech tal u Jesús ile' unpajte: —As ti' u naje' la txakonkat u xeem q'iie' tul sik'ujb'a't kan u Tiixhe'. Pet jit u xeem q'iie' la txakonsan u naje'. 28 As tul ine' uva' in, as ine' viB'aal u xeem q'iie',— ti'k Aak.

Marcos 3

1 As tu uma't u xeem q'ii, as ok ve't u Jesús tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh unpajte uva' ninachpukat Tiixh. As atik ok uma'l u naj tzitzi' uva' k'oro'xhinik tib' uma'l viq'ab'. 2 As nik kuxh til ka'l unq'a fariseo ti' uva' ma tuk ib'a'nxisa u Jesús u naje' tu u xeem q'iie' moj ye'le, tan nik ichuk chajnaj txumb'al ti' icheesal ipaav Aak. 3 As ech tal ve't Aak ile' te u naje' uve' k'oro'xhinik tib' viq'ab'e': —Txakpen. As txakeb'en sukuxo'l,— ti'k Aak tal te naj. 4 As ech tal ve't Aak ile' te unq'a fariseo: —¿Ab'iste uve' la uch kub'anat tu u xeem q'iie'? ¿Ma u b'a'ne', pet moj u va'lexhe'? ¿As ma la uch kulochat unq'a uxhchile', pet moj la kuxh qil ikame'?— ti'k Aak. As jit tiin ve't unq'a fariseo. 5 As txumun ve't Aak, tan til ve't Aak uva' ye' nik itxum chajnaj ivatz u aach'o'me'. As ul ve't ivi' Aak ti' chajnaj. As junun isajit ve't b'en Aak chajnaj. As ech tal ve't Aak ile' te u naje': —Yu'b'a' vaq'ab'e',— ti'k Aak. As iyu'b'a' ve't naj viq'ab'e'. As yak kuxh b'a'nx ve't viq'ab' naje'. 6 As tul el ve't ch'u'l unq'a fariseo tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh, as ik'ul ve't tib' iyol chajnaj tuk' unq'a naje' uve' echen k'atz u Herodes ti' uva' la yatz'pu u Jesús. 7 As b'en ve't Aak tzi' u mar unpajte tuk' unq'a ichusulib'e'. As mama'la aa Galilea kat xekeb' ve't ti' Aak, tuk' unq'a aa Judea, 8 tuk' unq'a aa Jerusalén, tuk' unq'a aa Idumea, tuk' unq'a tename' uve' echen tu unq'a talaj tename' uva' najlich u tename' uva' Tiro tuk' u tename' uva' Sidón, as tuk' unq'a tename' uva' echen jalit u a' uva' Jordán, tan tab'i ve't unq'a tename' itzib'lal unq'a mama'la b'a'nile' uva' nik ib'an u Jesús. As xekeb' ve't unq'a tename' ti' Aak. 9 As tal ve't Aak te unq'a ichusulib'e' uva' la ib'an chajnaj tuche' tuk' umaj barco ti' uva' la el Aak vatz unq'a tename', aq'al uva' ye' la poch'ax Aak ta'n unq'a tename', 10 tan mama'la aach'o'm ma'tik ib'a'nxisat Aak. Esti'e' nikat ipoch' ve't ok tib' unq'a aach'o'me' ti' u Jesús, tan nik isa' unq'a aach'o'me' ikanat Aak. 11 As tul til unq'a sub'ule' u Jesús, as ku' ve't unq'a sub'ule' qaaloj vatz Aak. As taq' ve't je' unq'a sub'ule' tuul ivi'. As ech tal ve't ile': —¡Axhe' viK'aol u Tiixhe'!— ti'k unq'a sub'ule'. 12 As iyaa ve't Aak unq'a sub'ule' ti' uva' ye' la tal unq'a sub'ule' u tijle'm Aake' xo'l unq'a tename'. 13 As je' ve't u Jesús vi' uma'l u vitz. As teq'o ve't Aak unq'a ichusulib'e' sti' uve' txaaelik ta'n Aak. As xekeb' ve't chajnaj ti' Aak. 14 As ik'ujb'a' ve't kan Aak kab'laval unq'a ichusulib'e' ti' uva' la atin k'atz Aak as ti' ichajat b'en Aak ti' b'en talat viyol u Tiixhe' 15 as ti' uva' la taq' Aak u tijle'm chajnaje' ti' ib'a'nxisal unq'a aach'o'me' as ti' teesal unq'a sub'ule' unpajte. 16 As a' vib'ii kab'laval unq'a apóstol u vi'la': U Simón uva' kat toksa Aak vib'ii uva' Lu', 17 tuk' ka'va'l vik'aol u Zebedeo, u Jacobo tuk' u titz'in uva' Xhun. A' chajnaje' uva' Boanerges kat ib'iia ta'n Aak, tan ik'aol q'ankoo isuuchil u yole' uva' Boanerges, 18 tuk' u Lixh, tuk' u Pi'l, tuk' u Bartolomé, tuk' u Mateo, tuk' u Maxh, tuk' uma't u Jacobo, vik'aol u Alfeo, tuk' u Tadeo, tuk' uma't u Simón uva' echenik xo'l unq'a tenam uva' nik alon itilul el unq'a ib'ooq'ol unq'a tename' uva' atik kan ta'n u ijlenaale' tu u Roma; 19 as tuk' u Judas uva' Iscariote uva' kat k'ayin u Jesús. 20 As tul ok ve't Aak tu uma'l u kab'al, as imol ve't tib' unq'a tename'. As ye' nik tuch ve't itx'a'n Aak tuk' unq'a ichusulib'e'. 21 As tul tab'i ve't unq'a tatin u Jesús uva' atik Aak tu u kab'ale', as ul eq'oloj ve't u Jesús ta'n unq'a tatine' uva' nik tale', tan yannalik ve't ivi' u Jesús uve' nik titz'a unq'a tatine'. 22 Ech koj unq'a uxhchile' uva' tzaa tu u Jerusalén, uva' chuselik tib' ti' unq'a tzaq'ite', as ech nik tal chajnaj ile': —A' vib'ooq'ol unq'a sub'ule' uva' Beelzebú ni aq'on tijle'm u naje' ti' teesal el unq'a sub'ule',— ti'k chajnaj. 23 Tul imolo ve't Aak unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as tuk' k'uchuvatz kat yolonkat Aak. As ech tal ve't Aak ile': —¿La kol uch itilut el u Satanás q'a unq'a imoole'? 24 Tan asoj jatxel tib' umaj nimla tenam svatzaj k'atz u ijlenaale', as ye'l u tename' uva' b'a'n koj tatine'. 25 Asoj ye' la ik'ul tib' iyol unq'a uxhchile' svatzaj tu umaj kab'al, as ye'l unq'a uxhchile' b'a'n koj tatine'. 26 Asoj la ixek tib' unq'a imool u Satanás sti', as ye' k'ulel tib' iyol svatzaj. As ye'le b'a b'a'n koj tatine' la ib'ane'. As sotzchile' la ib'an ve'te'. 27 As ye'xheb'il la uch tok tikab'al umaj naj uva' xo'veb'al chit viyak'ile' ti' b'en telq'at el tzan u tetz naje'. Pet lanal k'alpe' u naje'. As a'n la uch telq'al ve't unq'a tetz naje'. 28 As jik chit tuk val sete, tan jank'al unq'a paave' uva' la ib'an unq'a uxhchile' as kam kuxh yoq'o'mil la tale' vatz u Tiixhe', as la uch isotzsal ipaav unq'a uxhchile'. 29 Pet ab'il uva' la yoq'on ti' u Tiixhla Espíritu ti' chit ib'ene', as ye'l ipaav u uxhchile' la sotz ve'te'. As aapaav chit ve'te' ti' chit ib'ene',— ti'k u Jesús, 30 tan ti' uva' nik tal unq'a uxhchile' uva' atik u sub'ule' k'atz u Jesús. 31 As ech unb'iil stuul, as ul ve't vitxutx u Jesús tuk' unq'a titz'in Aake'. As kat kuxh kaaik kan ti' kab'al. As b'ex alpo ve't ok te u Jesús uva' la el ch'u'l Aak. 32 As ech tal ve't unq'a uxhchil ile' uva' xonlik txala Aak: —Il ak atxutx tuk' unq'a eetz'in at ti' kab'al. As nichuk axh aak,— ti'k unq'a uxhchile'. 33 Ech tal ve't u Jesús ile': —Tuk val sete uva' ab'il ech tatine' sunk'atz eche' vuntxutxe' as ab'il uva' ech tatine' sunk'atz eche' unq'a vitz'ine',— ti'k Aak. 34 As isaji ve't b'en Aak unq'a uxhchile' uve' xonlik txala Aak. Ech tal ve't Aak ile': —As ech exe' eche' vuntxutxe'; as ech exe' eche' unq'a vitz'ine', 35 tan jank'al unq'a uxhchile' uve' ni niman kam uve' ni tal u Tiixhe', as ech tatine' eche' vitz'in, as ech tatine' eche' vanab', as ech tatine' eche' untxutx,— ti'k u Jesús.

Marcos 4

1 As xe't ve't u Jesús chusun unpajte tzi' u mar. As a' chit mama'la tename' imol ve't tib' ti' Aak. As ok ve't Aak tu uma'l u barco. As xoneb' ve't Aak tu u barco vi' u mar. As kat kaaik ve't kan unq'a tename' tzi' u mar. 2 As tuk' k'uchuvatz nikat ichusunkat Aak. As nimal chit chusb'al kat tal Aak. Ech tal Aak ile': 3 —Etab'itaj uma'l u yol ti' uma'l u naj uva' kat b'ex avoj. 4 As tul av naj, as at unq'a iiae' uva' echik toon tu b'ey. As ul unq'a tz'ikine' tu almika'. As ijuna ve't txoo. 5 As at unq'a iiae' ech toon xo'l unq'a k'ub'e' uva' ye'lkat tuul tx'ava'. As oora chit kat b'uuq'i, tan ye'l tuul tx'ava' at xo'l unq'a k'ub'e'. 6 As tul kat tz'e'san ve't u q'iie', as oora kuxh kat tzaj ve'te', tan ti' uva' ye'l taq'il kat b'en ta'n unq'a k'ub'e'. 7 As at unq'a iiae' echik toon xo'l ch'i'x. As tul kat ch'ii unq'a ch'i'xe', as kat isoka ve't unq'a ch'i'xe' unq'a talaj chikoe'. As ye' kat vatzin ve'te'. 8 Pet ech koj unq'a iiae' uva' echik toon tu u b'a'nla tx'ava'e', tan tul kat b'uuq'i, as kat ch'ii ve'te'. As kat taq' ivatz. As ati uva' kat aq'on vinaj laval (30) ivatz; as ati kat aq'on oxk'alal (60) ivatz; as ati uva' kat aq'on o'k'alal (100) ivatz ti' junun vi'l,— ti'k u Jesús. 9 As ech tal ve't Aak ile': —Ab'iste ex uva' nepal tu vunyole', as etab'itaj uve' ni vale',— ti'k Aak. 10 As tul uva' a'ik kuxh ve't u Jesús sijunal, tuk' ka't unq'a uxhchile' uve' atik k'atz Aak, tuk' kab'lavat unq'a ichusulib' Aake', as ich'oti ve't chajnaj isuuchil u k'uchuvatze' uve' kat tal Aak. 11 As ech tal ve't Aak ile': —As sete tuk valkat isuuchil uva' ye'xheb'il ootzin tetz ti' uva' kam tok unq'a tename' jaq' u tijle'm u Tiixhe'. Pet ech koj unq'a tename' uva' ye'l tetz ti' vitenam u Tiixhe', tan tuk' kuxh k'uchuvatz la alaxkat unq'a yole' ste. 12 As k'uxh ni tile' kam uve' nunb'ane' as k'uxh ni tab'i unq'a yole' uva' ni vale', as ye' nipal stuul; as ye' nijalpu vitxumb'ale'. Esti'e' uva' ye'l ipaav la sotzi,— ti'k u Jesús. 13 As ech tal ve't Aak ile' te unq'a ichusulib'e': —¿Ma ye' nepal b'a tu u k'uchuvatze'? ¿A' kol ve't ka't unq'a k'uchuvatze' q'a la pal ex stuul? 14 Tan u naje' uve' ni tave', as a' u uxhchile' uve' ni alon isuuchil viyol u Tiixhe'. 15 As unq'a iiae' uva' kat oon tu b'ey, as a' ni tokkate' ti' unq'a uxhchile' uve' ni ab'in viyol u Tiixhe'. As tul ma't tab'it u yole', as kat ul u Satanás ti' teesat el u yole' tu u taanxelal u uxhchile'. 16 As unq'a iiae' uve' kat oon xo'l unq'a k'ub'e', tan a' ni tokkate' ti' unq'a uxhchile' uva' tul ni tab'i u yole', as nichiib' sti'. As ni tok u yole' tu u taanxelal. 17 As ye' kat yak'in u yole' tu u taanxelale', tan ech unq'a uxhchile' eche' u iiae' uva' ye' kat palik b'en u taq'ile' tu tx'ava'e'. As ye'xh jatva'l q'ii kat ib'ana, tan tul kat ul unq'a k'axk'oe' ti' u uxhchile' ti' uva' nimamal u yole' sta'n, as oora kuxh kat ka'kab'in taama sti'. 18 As unq'a iiae' uve' kat oon xo'l unq'a ch'i'xe', as a' ni tokkate' ti' unq'a uxhchile' uve' kat ab'in viyol u Tiixhe'. 19 As nu kuxh ixaansa unq'a uxhchile' taama ti' unq'a vee' at vatz u tx'ava'e' as tuk' ti' u tx'iib'al q'iie' uva' ni sotzsan ik'u'l unq'a uxhchile' ti' u yole'. As kam kuxh unq'a vee' ni tachva. Esti'e' ye' niyak'in u yole' tu u taanxelal unq'a uxhchile' eche' umaj tze' uva' ye' nivatzine'. 20 As unq'a iiae' uva' ech toon tu b'a'nla tx'ava', as a' ni tokkate' ti' unq'a uxhchile' uve' ni ab'in viyol u Tiixhe'. As ni toksa taama ti' inimata', as ech nib'an unq'a uxhchile' eche' unq'a tze'e' uva' nivatzine', tan ati uva' ni taq' vinaj laval (30) ivatz, as ati ni taq' oxk'alal (60) ivatz, as ati ni taq' o'k'alal (100) ivatz ti' junun vi'l,— ti'k u Jesús. 21 As ech tal u Jesús ile' unpajte: —¿As la kol uch q'a uva' tul la matxax umaj txijub'al, as a' kol la oksalkat q'a jaq' umaj kaaxha moj jaq' umaj ch'ach? Pet a' la aq'pikkat je'e' vi' u matxb'ale' ti' itxijune'. 22 Esti'e' uva' ye'l umaj kam ati uva' ye' koj la ootzili. As kam uve' mujel as techal la el ch'u'l vi' saj ti' tilpe'. 23 As ab'iste ex uva' nepal tu vunyole', as etab'itaj uve' ni vale',— ti'k u Jesús. 24 As ech tal ve't Aak ile': —Eb'antaj je' tevi' ti' unq'a yole' uve' netab'i, tan asoj la etoksa etaama ti' etab'ita', as aal la taq' u Kub'aal Tiixhe' etxumb'al ti' epal stuul. 25 As ab'il uva' ni toksa taama ti' inimat u yole', k'uxh b'iil kuxh nipal stuul, as aal la chee itxumb'al sti'. Pet ech koj u uxhchile' uva' ye' ni toksa taama ti' tab'it u yole' as tuk' ti' inimata', as aal la sotzsal ve't u yole' sk'u'l,— ti'k u Jesús. 26 As ech tal ve't u Jesús ile' unpajte: —Ech nib'an u tijle'm u Tiixhe' ti' vitename' eche' nib'an umaj naj uva' ni tava u iiae' tu u tx'ava'. 27 As tul ma't tavat naj u iiae', as la vat naj jun aq'b'al; as la lakpu naj jun q'ii. As il u iia ile' nixalmit ve'te' ti' ich'iie', k'uxh ye' tootzaj naj kam nib'ane' tul nich'iie'. 28 Tan a' u tx'ava'e' kat b'anon uva' kat xalmit u iiae'. As kat chee ve't ixaj; as kat chee ve't toj. As nimal ivatz kat taq' ve'te'. 29 As tul uva' kat q'anb'u ve't vivatze', as kat maklu ve'te', tan ti' uva' kat ilej ve't viq'iie' ti' imakle',— ti'k u Jesús. 30 As ech tal ve't u Jesús ile' unpajte: —Tuk val isuuchil sete ti' uva' kam ina' u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe': 31 Tan ech ina' vitenam Aake' eche' uva' kat ib'an u iiae' tetz u mostaza uva' kat aval tu umaj tx'ava'. As k'uxh tz'up chit u iiae' ti' unjoltu unq'a iiae' uva' kat aval tu u tx'ava'e', 32 as tul kat ch'ii ve'te', as nim chit kat oonkat ti' unjoltu unq'a chikoe' uve' at tu u tx'ava'e'. As nim chit unq'a iq'ab'e' kat ib'ana. As ni tul ve't unq'a talaj tz'ikine' i'loj jaq' vimuuil unq'a ixaj tze'e',— ti'k u Jesús. 33 As mama'la k'uchuvatz eche' unq'a vee' kat ichus u Jesús, jank'al unq'a chusb'ale' uve' kat itx'ol unq'a uxhchile' ipal stuul. 34 As ye'l uma'toj yol nik tal Aak uva' jit tuk' k'uchuvatz. Pet tul uva' Aak kuxh ve't sijunal tuk' unq'a ichusulib'e', as nik tal Aak isuuchil unq'a k'uchuvatze' ste. 35 As tu u q'iie' tul uva' tz'otin ve'te', as ech tal ve't u Jesús ile' te unq'a ichusulib'e': —Ko'naj jalit u mar,— ti'k Aak. 36 As iq'iila ve't kan unq'a ichusulib' Aake' unq'a tename'. As teq'o ve't b'en chajnaj Aak jalit u mar tu u barco. As b'en ve't ka't unq'a uxhchile' tuk' unq'a ibarco ti' u barco uva' atikkat ok Aak. 37 As tul ma'tik ipalik ok chajnaj vi' u mar tuk' u barco, as xe't ve't uma'l u mam kajiq' jab'al. As va'lik chit ipilq'ut ve't tib' u mar. As nik tok ve't u a'e' tu u barco. As b'iit kuxh ye' nik ib'en ve't u barco xe' u mar. 38 As vatik chit ve't u Jesús tu u barco. As atik ku' ivi' Aak vi' uma'l u vitz'. As ul b'eyloj ve't Aak ta'n unq'a ichusulib'e'. As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —¿Chusul, ma ye' neetz'a uva' tuk kamoj ve't o'? ¡Tan tuk b'enoj ve't o' tuk' u barco xe' u mar!— ti'k chajnaj. 39 As txakpu ve't u Jesús. As iyaa ve't Aak u kajiq'e' tuk' u mar. As ech tal ve't Aak ile': —¡Ya'oj ex! ¡As ye' tiin ex!— ti'k Aak. As yak kuxh ya' ve't u kajiq'e'. As liib' ve't u mar. 40 As ech tal ve't u Jesús ile' te unq'a ichusulib'e': —¿Kam q'i uva' va'l kuxh exo'v ve'te'? ¿As ma ye'l ex b'a nek'ujb'a' ek'u'l svi'?— ti'k Aak. 41 As ok ve't uma'l u mam xo'vichil xe' taama chajnaj. As ech tal ve't chajnaj ile' svatzaj: —¡Nim chit u tijle'm Aake', tan ninimal Aak ta'n u kajiq' jab'ale' tuk' u mar!— ti'k chajnaj svatzaj.

Marcos 5

1 As tul oon ve't u Jesús tuk' unq'a ichusulib'e' jalit u mar, tu vitx'ava' unq'a aa Gadara, 2 as el ve't ch'u'l Aak tu u barco. As ul ve't uma'l u naj uva' atik ok uma'l u sub'ul sk'atz ti' ik'ulpu u Jesús. As a' elkat ch'u'l u naje' vi' kamnaj, 3 tan a' atikkat naj tu uve' nimujlukat unq'a kamnaje'. As ye'xheb'il nik toleb' ti' ik'alat u naje', as mita'n tuk' kateena. 4 As jatpajul kuxh ma'tik ik'alpu u toj naje' tuk' iq'ab' naj ta'n kateena. As nik toleb' naj ti' irat'pu u kateenae'. As ye'xheb'il nik toleb' ti' naj. 5 As nik ixaan naj sq'iil as aq'b'al unpajte. As nik isik'in naj vi' unq'a vitze' as vi' kamnaj unpajte. As nikat kuxh ik'axb'isa je' tib' naj ta'n unq'a k'ub'e'. 6 Tul til naj u Jesús tzi'a'n, as ooje'l itzaa naj. As ku' naj qaaloj vatz Aak. 7 As ech tal ve't naj ile' tuk' sik'i'm: —¿Kam asa' sve, Jesús, iK'aol Tiixh uva' at tu almika' uva' nim talche'? ¡Tuk unjaj b'a'nil see tuk' vib'ii u Tiixhe' uva' ye' la aaq' b'en in tu u k'axk'oe'!— ti'k u naje', 8 tan ti' uva' ma'tik talat u Jesús te u naje' uva' la el u sub'ule' ti' naj. 9 As ech tal ve't u Jesús ile' te u sub'ule': —¿Kam ab'ii?— ti'k Aak. As ech tal ve't u sub'ul ile': —Legión unb'ii, tan nimal unxaane',— ti'k u sub'ule'. 10 As ijaj ve't u sub'ule' kuyb'al te u Jesús ti' uva' ye' la itilu el Aak u sub'ule' tu vitx'ava' unq'a aa Gadara. 11 As nimal unq'a chichame' nik ik'uachine' najlich uma'l u tal vitz. 12 As ijaj ve't unq'a sub'ule' b'a'nil te u Jesús. Ech tal ve't ile': —¡Chaj b'en o' ti' unq'a chichame', aq'al uva' la ok o' sti'!— ti'k unq'a sub'ule'. 13 As taq' ve't u Jesús tokeb'al unq'a sub'ule' ti' unq'a chichame'. As el ve't ch'u'l unq'a sub'ule' k'atz u naje'. As ok ve't unq'a sub'ule' ti' unq'a chichame', tan kamal ka'vo'j mil (2,000) unq'a chichame' atik tzitzi'. As ooje'l ib'en ve't txoo ti' isutit ve't b'en tib' xe' u mar vatz u vitze'. As kam ve't txoo xe' u mar. 14 As ooj ve't unq'a xeen chichame'. As b'ex tal ve't chajnaj itzib'lal tu u tename' tuk' tulaj unq'a talaj tename'. As nimal unq'a uxhchile' uli ti' tilata' kam uve' kat uchi. 15 Tul oon unq'a uxhchile' k'atz u Jesús, as til ve't unq'a uxhchile' uva' xonlik ve't u naje' uve' k'axb'inalik ta'n unq'a mama'la sub'ule'. As teq'o ve't taama unq'a uxhchile', tan atik ve't ok toksa'm u naje'. As b'a'nik ve't iyolon naj. 16 As tal ve't unq'a uxhchile' isuuchil uva' kat ilon tel unq'a sub'ule' ti' u naje'. As kat tal ve't chajnaj te unq'a tename' kam uva' kat tila, tul uva' kat ok unq'a sub'ule' ti' unq'a chichame'. 17 As xe't ve't unq'a tename' ti' ijajat b'a'nil te u Jesús ti' uva' la el ve't Aak tu u atinb'ale'. 18 As tul ok ve't u Jesús tu u barco unpajte ti' iq'aav Aak jalit u mar, as u naj uva' ma'tik tel unq'a sub'ule' sti', as ijaj ve't naj b'a'nil te Aak uva' la xekeb' naj ti' Aak. 19 Pet ech tal ve't Aak ile' te naj: —Kuxh takab'al k'atz unq'a aatine'. As kuxh al ste kam unq'a nimla b'a'nile' uva' kat ib'anlu u Tiixhe' see, tan nitxum Aak avatz,— ti'k u Jesús. 20 As b'ex ipaxsa ve't u naje' itzib'lal u Jesús tulaj unq'a tename' uve' tu Decápolis kam u b'a'nile' uve' kat ib'an Aak te naj. As kajayil chit unq'a uxhchile' teq'o ve't taama. 21 As tul ma't iq'ax ve't u Jesús jalit u mar tuk' u barco unpajte, as mama'la tenam imol ve't tib' ti' Aak. As kaa ve't Aak tzi' u mar. 22 As ul ve't uma'l u naj uva' Jairo ib'ii uva' b'ooq'olik xo'l unq'a tiaal Israel tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As tul til naj u Jesús, as qaaeb' ve't naj vatz Aak. 23 As va'lik chit ijajat ve't naj b'a'nil te Aak. Ech tal ve't naj ile': —Tuk kamoj ve't vas unme'ale'. Pet b'an b'a'nil. Kuxh ila. As la aaq' je' aq'ab' sti', aq'al uva' la b'a'nxi. As ye'xhkam la kami,— ti'k naj. 24 As b'en ve't u Jesús ti' naj. As a' chit mama'la tename' xekelik ti' Aak. As va'lik chit ipoch'at ve't unq'a tename' Aak. 25 As atik ok uma'l u ixoj xo'l unq'a tename' uva' kab'lavaxnik yaab' ixe't ch'o'noj, tan a' vitx'aao u ixoje' ye' nik iya'e'. 26 As ma'tik kuxh ib'uchlu ixoj ta'n unq'a aatz'ake'. As ma'tik kuxh isotzsat ixoj vipuaje' ta'n unq'a aatz'ake'. As ye' nik ib'a'nx ve't ixoj. Pet aal chit nik inimxu ve't u ch'o'me' k'atz ixoj. 27 Tul uva' tab'i ve't ixoj itzib'lal u Jesús, as oon ve't ixoj ti' ijetz'et ok tib' ti' iqul Aak xo'l unq'a tename'. As ikan ve't ok ixoj u toksa'm Aake', 28 tan ech nik tal je' ixoj ile' ste: «Tul kuxh la unkano'k u toksa'm u Jesús, as tuk b'a'nxoj ve't ine',» ti'k ixoj. 29 As tul kuxh ikan ixoj u toksa'm Aake', as yak kuxh ya' ve't vitx'aao ixoje' sk'atz. As inach ve't ixoj uva' b'a'nik ve't ixoj. 30 As inach ve't u Jesús uva' ma'tik tel ch'u'l u b'a'nile' k'atz Aak. As isuchq'i ve't tib' Aak xo'l unq'a tename'. Ech tal ve't Aak ile': —¿Ab'il kat kanon u voksa'me'?— ti'k Aak. 31 As ech tal ve't unq'a ichusulib' Aak ile': —U mam tename' ni poch'on axh. ¿As kam q'i uve' naale' uva': «¿Ab'il kat kanon u voksa'me'?» ch'axh naale'?— ti'k chajnaj. 32 As ye' nikat iya' Aak ti' isajine' xo'l unq'a tename' ti' uva' ab'il kat kanon Aak. 33 As atik ve't sk'u'l u ixoje' uva' ma'tik ib'a'nx ve't ixoj. As ijetz' ve't ok tib' ixoj. As ku' ve't ixoj qaaloj vatz Aak, tan va'lik chit it'unt'uch ve't ixoj ta'n xo'vichil. As tal ve't ixoj isuuchil te Aak. 34 As ech tal ve't Aak ile': —Ixoj, kat elyu ve't u ch'o'me' see', tan ti' uva' kat ak'ujb'a' ak'u'l svi'. As b'a'n ve't axh. As a' vib'a'nil u Tiixhe' la b'en see',— ti'k Aak. 35 As antelik kuxh iyolon Aak tuk' u ixoje', tul b'ex uloj ve't ka'l unq'a uxhchil uva' chajel ve't ta'n unq'a tatin u Jairo uva' nik b'ooq'olin u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. Ech ul tal ile' te naj: —Kat kamyu ve't vas ame'ale'. As ye'xhkam kuxh aal ve't te u Chusule',— ti'k unq'a uxhchile'. 36 As tul tab'i ve't u Jesús u yole', as ech tal ve't Aak ile' te u naje' uva' nik b'ooq'olin u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh: —Ye' kuxh xo'v axh. Pet k'ujb'a' ak'u'l svi',— ti'k Aak. 37 As tal ve't Aak uva' ye'l unq'a tename' la b'en ti' Aak. Pet ta'n kuxh u Lu'e' tuk' u Santiago tuk' u Xhune', u titz'in u Santiago, kat teq'o Aak sti'. 38 As tul oon ve't Aak tuk' chajnaj tu vikab'al u Jairo, as til ve't Aak uva' va'lik chit toq' unq'a uxhchile' ti' u xvaake'. 39 As ok ve't Aak tu kab'al. As ech tal ve't Aak ile': —¿As kam q'i uve' va'l kuxh etoq'e' ti' u xvaake'? Tan ye'l ixoj kamnal koj. Pet vatik kuxhe',— ti'k Aak. 40 As itze'le kuxh unq'a uxhchile' viyol Aake'. As tal ve't Aak uva' la el unq'a uxhchile' ti'e'l kab'al. As teq'o ve't ok Aak oxva'l unq'a ichusulib'e' sti' uva' xekelik ti' Aak. As ok ve't Aak tuk' chajnaj, tuk' vib'aal u xvaake', as tuk' vitxutxe', tu uva' atikkat u xvaake'. 41 As itxey ve't Aak iq'ab' u xvaake'. As ech tal ve't Aak ile': —Talita cumi,— ti'k Aak. 42 As txakpu ve't u xvaake' uva' kab'lavalik kuxh iyaab'. As xaan ve't ixoj. As teq'o ve't taama unq'a uxhchile' uva' atik ok tu u kab'ale'. 43 As ib'eya ve't Aak te unq'a uxhchile' uva' ye'xh katil la alpukat ti' uva' kat tulsa Aak taama u xvaake'. As tal ve't Aak uva' la aq'ax ve't techb'ub'al ixoj.

Marcos 6

1 As el ve't ch'u'l u Jesús tu vikab'al u Jairo. As oon ve't Aak tu vitename' uva' Nazaret. As xekelik unq'a ichusulib' Aake' sti'. 2 As tul ilej ve't u xeem q'iie', as ok Aak tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As xe't ve't Aak chusun. Tul tab'i ve't unq'a uxhchile' ichusun Aak, as teq'o ve't taama unq'a uxhchile'. As ech tal ve't ile' svatzaj: —¿Katile' q'i kat b'ex teq'okat u naje' vitxumb'ale' ti' unq'a nimla b'a'nile' uva' nib'an naj? ¿As kam nimla txumb'alile' q'i kat b'ex ichus tib' naj sti'? 3 ¿As moj jit u naje' uva' seeol, u tal u Ma'le'? ¿As moj jit titz'in naje' u Jacobo, tuk' u Xhu'l, tuk' u Judas, tuk' u Simón? As ootzimale' unq'a tanab' naje' sqa'n,— ti'k unq'a uxhchile' svatzaj, tan ye' kat isa' unq'a uxhchile' inimat u Jesús. 4 As ech tal ve't u Jesús ile' te unq'a uxhchile': —As katil kuxh la oksalkat iq'ii uma'l u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. Pet ech koj tu vitename' tuk' xo'l unq'a tatine' tikab'al, tan eche' la koj oksal iq'ii,— ti'k Aak. 5 As jit uch ib'anat ve't Aak unq'a nimla b'a'nile' tu vitename'. Pet ta'n kuxh ka'l unq'a aach'o'm kat taq' je' Aak iq'ab' sti'. As kat b'a'nxi. 6 As kat yan ve't te Aak uva' ye' kat ik'ujb'a' unq'a uxhchile' ik'u'l ti' Aak. 7 As imolo ve't Aak kab'laval unq'a ichusulib'e'. As ichaj ve't b'en Aak chajnaj. As ka'kab'il teq'ot tib' chajnaj kat ib'an Aak. As taq' ve't Aak tijle'm chajnaj ti' teesal unq'a sub'ule' k'atz unq'a uxhchile'. 8 As kat tal b'en Aak te chajnaj uva' ye'l unb'ooj tetz chajnaj la teq'o tu b'ey. As ye'l isam chajnaj la teq'o. As mita'n tx'ix; as mita'n puaj. Pet ta'n kuxh vikarote chajnaje' la teq'o. 9 As la uch toksat chajnaj ixa'p. Pet ye'l ka'vo'j toksa'm chajnaj la teq'o. 10 As ech tal ve't Aak ile': —Ab'iste u kab'ale' uva' la k'ulpukat ex uva' la b'enkat ex, as tzitzi' la atinkat ex lanal el ch'u'l ex tu u tename'. As a'n la etaq' kan u atinb'ale'. 11 Asoj at umaj tenam uva' ye' la k'ulpukat ex, asoj ye' la isa' unq'a tename' tab'it veyole', as la el ch'u'l ex tzitzi'. As la echitu el u pojoe' uve' at ti' vetoje', texhlal tetz uva' ye' b'a'n vitxumb'al unq'a tename'. As jik chit tuk val sete uva' tu u q'iie' uve' la ulkat u k'axk'oe', tan nime' u k'axk'oe' la ul ti' u tename' ti' uve' kat ul ti' u Sodoma tuk' u Gomorra,— ti'k Aak. 12 As el ve't ch'u'l unq'a ichusulib' u Jesús ti' b'en talat te unq'a tename' uva' la ik'axa tib' unq'a tename' ti' tok k'atz u Tiixhe'. 13 As kat teesa ve't el chajnaj unq'a sub'ule' ti' unq'a uxhchile'. As nimal unq'a aach'o'me' kat ivaa chajnaj ta'n aceite. As kat b'a'nx ve't unq'a aach'o'me'. 14 As tab'i ve't u ijlenaale' uva' Herodes uva' nik toksal ve't iq'ii u Jesús, tan katil kuxh nik tokkat ve't iq'ii Aak. As ech tal ve't naj ile': —A' u Xhune' uva' nik aq'on ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e' uva' kat ulyu taama unpajte. Esti'e' ni toleb' ti' ib'anat unq'a nimla b'a'nile',— ti'k naj. 15 Pet ech tal ka't unq'a uxhchil ile': —Kamal u Elías,— ti'ke. As at unjolte uva' ech nik tal ile': —Kamal a' umaj u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' eche' unq'a uva' kat ul na'ytzan,— ti'k unq'a uxhchile'. 16 As tul tab'i ve't u Herodes u yole' ti' u Jesús, as ech tal ve't naj ile': —A' u Xhune' b'a kat ulyu taama unpajte uva' kat val itzok'pik el ivi',— ti'k u Herodes. 17 Tan ma'tik talat naj itxeypu u Xhune', as tal naj iqitzpu ta'n kateena tu u kaarsa ti' inimal viyol u Herodías, u tixqel u Pi'l uva' titz'in u Herodes, tan ixoj alon uva' la yatz'pu u Xhune', tan tixqelik ve't u Herodes u Herodías. 18 As a' ib'ankat u Herodes, tan ech nik tal u Xhun ile' te u Herodes: «Paave' kat ab'ana, tan kat eexqeli ve't u tixqel veetz'ine',» ti'k u Xhune' tala. 19 As nik ich'o'n ve't taama u Herodías ti' u Xhune'. As ichuk ve't ixoj txumb'al ti' iyatz'pu u Xhune', tan nikat isa' ixoj uva' la kam u Xhune'. As ye' nik toleb' ixoj, 20 tan nik ixo'va u Herodes u Xhune', tan na'lik vatz u Herodes uva' jik itxumb'al u Xhune' as ye'l u va'lexhe' nik ib'ane'. Esti'e' nik ikol u Herodes u Xhune' vatz ixoj. As k'uxh nik isotz ve't ik'u'l u Herodes ta'n viyol u Xhune', as nik ichiib' naj ti' tab'il unq'a yole'. 21 As a' uchkat ve't vatz u Herodías tul uva' kat tz'aj ve't iyaab' u Herodes, tan kat ib'an ve't naj uma'l u b'a'nla tx'a'o'm tuk' unq'a b'ooq'ol tename', tuk' unq'a lochol tetz naje', as tuk' ka't unq'a naje' uve' nim iyolb'ele' tu u Galilea. 22 As ok ve't u tal u Herodías b'ixoj tu u nimla q'iie'. As acha'vik chit ib'ix ixoj uve' til u Herodes tuk' unq'a imoole' uve' atik ok sk'atz vi' u meexhae'. As ech tal ve't u Herodes ile' te ixoj: —Jaj sve kam uve' nasa'. As la vaq' see,— ti'k naj. 23 As tuk' tiila yol taltzi' ve't u Herodes. As ech tal ile': —K'uxh la ajaj unpok'o'choj u tx'iib'al unq'iie', as techal la vaq' see kam uva' la ajaj sve,— ti'k naj. 24 As el ve't ch'u'l ixoj. As ul ich'oti ve't ixoj te vitxutxe': —¿Kam q'i la unjaje'?— ti'k ixoj. As ech tal ve't u txutxa ile': —Jaj vivi' u Xhune' uva' nik aq'on ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e',— ti'k vitxutx ixoje'. 25 As oora chit ok ve't ixoj uve' atikkat u Herodes. As ech tal ve't ixoj ile': —A' ni vale' uva' la aaq' tzan vivi' u Xhune' sve cheel tu umaj pulaato,— ti'k ixoj. 26 As txumun ve't u Herodes ti' uva' ijaj ixoj vivi' u Xhune'. Tan ti' uva' ma'tik tal tzi't naj te ixoj tuk' tiila yol vatz unq'a ilonaale' vi' u meexhae', as taq' chit ve't naj kam uva' ijaj ixoj. 27 As yak kuxh ichaj ve't b'en naj uma'l u sol ti' b'en teq'ot tzan vivi' u Xhune'. 28 As b'ex ve't u sole' tu u kaarsae'. Itzok' ve't el naj vivi' u Xhune'. As teq'o ve't tzan naj tu uma'l u pulaato. As taq' ve't ok naj te u ixoje'; as taq' ve't ok ixoj te vitxutxe'. 29 Tul uva' tab'i ve't unq'a ichusulib' u Xhune', as ul teq'o ve't chajnaj vichi'ol u Xhune'. As b'ex imuj ve't chajnaj. 30 As kat ul ve't kab'laval unq'a ichusulib' u Jesús sk'atz. As kat ul tal ve't chajnaj te u Jesús kam chit uva' kat b'ex ib'an chajnaj, as kam uva' kat b'ex ichus kan chajnaj. 31 As ech tal ve't u Jesús ile': —Ko'naj tu uma'l u atinb'al uva' ye'lkat uxhchil. As ko'naj unb'ooj i'loj,— ti'k Aak, tan mama'la chit tenam nikat tule'; as nik ib'ene'. As ye' nik tuch ve't itx'a'n chajnaj tuk' Aak. 32 As ok ve't chajnaj tu uma'l u barco. As b'en ve't chajnaj tuk' u Jesús tu uma't u atinb'al uva' ye'likkat tenam. 33 Pet nimal chit tenam ilon ve't ib'en Aak tuk' chajnaj. As kat el ch'u'l stoj tulaj unq'a talaj tename' ti' ib'en ik'ulat Aak tzi' u a'e'. As b'axik oon ve't unq'a tename' vatz Aak. As kat imol ve't tib' unq'a tename' ti' Aak unpajte. 34 As tul el ve't ch'u'l u Jesús tu u barco, as til ve't Aak u mama'la tename'. As itxum ve't Aak ivatz, tan ech ve'te' eche' unjoloj kaneero' uva' ye'l xeen tetz ati. As xe't ve't Aak chusun. As nimal chusb'al tal Aak ste. 35 As tul ku' ve't q'ii, as jetz'en ve't ok unq'a ichusulib' Aake' sk'atz. As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —Kat ku'y ve't q'ii. As tul ye'l kab'al at tzitza'. 36 As ye'l techb'ub'al unq'a tename' eq'omal sta'n. Pet al ste uva' la b'en iloq' ipaan tulaj unq'a kab'ale' as tulaj unq'a talaj tename' uva' najli kuxhtu',— ti'k chajnaj. 37 As ech tal ve't Aak ile': —Ye'le, pet ex la aq'on ipaan,— ti'k Aak. As ech tal ve't chajnaj ile': —¿As ma o' la b'en loq'on ve't ipaan unq'a tename' uva' naale'? Tan a' ni tale' uva' at laak'aloj (200) q'ii aq'on ti' ija'mil ipaan unq'a tename',— ti'k chajnaj. 38 Ech tal ve't Aak ile': —As b'en etiltaj jank'oj paan ati,— ti'k Aak. As b'ex til ve't chajnaj. As ech ul tal ve't chajnaj ile': —O'va'l kuxh paan ati tuk' ka'va't u txay,— ti'k chajnaj. 39 As tal ve't Aak te unq'a ichusulib'e' uva' la xoneb' unq'a tename' skajayil ti' chaj t'uub'ul vatz u chaq'aalae'. 40 As xoneb' ve't unq'a tename' vatz u chaq'aalae' ti' chaj t'uub'ul. Ati uva' o'k'alal (100) it'ub'it tib'; as ati uva' laval toxk'al (50) it'ub'it tib'. 41 As itxey ve't Aak o'va'l unq'a paane' tuk' ka'va't unq'a txaye'. As ka'yik ve't je' Aak tu almika'. As taq' ve't Aak ta'ntiixh te u Tiixhe' sti'. As ijatx ve't Aak. As taq' ve't Aak unq'a paane' tuk' ka'va't unq'a txaye' te unq'a ichusulib'e' ti' uva' la ijatx ve't chajnaj xo'l unq'a tename'. 42 As tul ma'tik itx'a'n unq'a tename' sb'a'n skajayil, 43 as imol ve't unq'a ichusulib' Aake' unq'a ya'l paane' tuk' unq'a ya'l txaye'. As nootel kab'lavat xu'k sta'n. 44 As o'va'l mil unq'a naje' uve' kat tx'a'ni. 45 As tul uva' nik iq'iila kan u Jesús unq'a tename', as tal ve't Aak te unq'a ichusulib'e' uva' la ok ve't chajnaj tu u barco as la b'ax ve't chajnaj vatz Aak ti' iq'axit u mar as ti' toon chajnaj tu u tenam u Betsaida. 46 As tul ma't iq'iilat kan Aak unq'a tename', as b'ex ve't Aak vi' uma'l tal vitz sijunal ti' inachat Tiixh. 47 As kaaik ve't kan Aak sijunal vi' u vitze'. As ma'tik toon ve't u barco pok'o'ch u mar, tul aalik itz'otin ve'te'. 48 As tul txantik isajb'u ve'te', as til u Jesús uva' va'lik chit iya'lut tib' chajnaj tuk' u barco, tan aalik itzaa u kajiq'e' vatz u barco. As xao'm tok ve't Aak vi' u mar ti' b'en ilejat Aak chajnaj. As tal ve't Aak ib'ax vatz chajnaj. 49 Tul til chajnaj uva' nikat ixaan ve't Aak vi' u mar, as nik tal chajnaj uva' kamal xo'val uve' nik til chajnaj. As sik'in ve't chajnaj, 50 tan kajayil chit chajnaj ilon. As xo'v ve't chajnaj. As yolon ve't u Jesús te chajnaj. As ech tal ve't Aak ile': —Ye' kuxh xo'v ex. Pet etiib'isataj etaama, tan ine',— ti'k Aak. 51 As je' ve't u Jesús tu u barco k'atz chajnaj. As yak kuxh ya' ve't u kajiq'e'. As teq'o chit ve't taama chajnaj, 52 tan ti' uva' ye' nik ipal chajnaj stuul ti' u tijle'm u Jesús uva' ib'an Aak tul sina'sat Aak u paane', tan aluxik kuxh taama chajnaj. 53 As tul ma'tik iq'axit u Jesús u mar tuk' unq'a ichusulib'e', as oon ve't chajaak tzi' u a'e' tu u tx'ava'e' uva' Genesaret. As tzitzi' ik'alkat ve't chajnaj u barco tzi' u a'e'. 54 As tul el ve't ch'u'l chajnaj tu u barco tuk' u Jesús, as yak kuxh texhla ve't unq'a tename' Aak. 55 Tul nik ipal Aak tulaj unq'a tename' uva' echen najlich u Genesaret, as kat eq'ol ve't tzan unq'a aach'o'me' vi' unq'a ch'achi'm tze'e' tu uva' nik tab'ilkat unq'a uxhchile' uve' atikkat Aak. 56 As katil uve' nik ipalkat Aak, moj tulaj unq'a tename', moj tulaj unq'a talaj tename', as moj tulaj vitz, as nik taq' ku' unq'a uxhchile' unq'a aach'o'me' tu b'ey. As nik ijaj kuyb'al te Aak uva' aal kuxh koj u toksa'm Aake' la ikan unq'a aach'o'me' uve' nik tale', tan ab'il uve' nik kanon u toksa'm Aake', as yak chit nik tel u ch'o'me' sti'.

Marcos 7

1 As ka'l unq'a fariseo uva' a' tzaanajlikkat tu u Jerusalén tuk' ka't unq'a uxhchile' uva' chuselik tib' ti' unq'a tzaq'ite', as oon ve't chajnaj k'atz u Jesús. 2 As til ve't chajnaj ka'l unq'a ichusulib' Aake' uva' jit itx'aa chajnaj iq'ab' tul nitx'a'ne'. 3 Pet ech koj unq'a fariseo tuk' unjoltu unq'a tiaal Israel skajayil, tan nik inima chajnaj unq'a yole' uva' k'ujlik kan ta'n unq'a q'esla ib'aale'. As a' nik tal chajnaj uva' ye'xheb'il la tx'a'ni asoj ye'xheb'il la itx'aa iq'ab'. 4 As tul uva' ma't itzaa chajnaj tu k'ayib'al, as ye' la uch itx'a'ne' asoj ye'xnaj itx'aat iq'ab'. As nimatel kuxh unq'a txumb'ale' nik inima chajnaj, eche' u tx'aao tuul u picheele', tuk' u xhaaloe', tuk' unq'a ch'ich' xhi'le', tuk' unq'a isoke' uva' nisoka tul nitx'a'ne'. 5 Esti'e' kat ich'oti ve't chajnaj te u Jesús. As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —¿Kam q'i uva' ye' ninima unq'a achusulib'e' unq'a yole' uva' k'ujlu kan ta'n unq'a q'esla kub'aale'? Tan ye'l iq'ab' chajnaj nitx'aae' tul nitx'a'n chajnaj,— ti'k unq'a fariseo tuk' unq'a uxhchile' uva' chuselik tib' ti' unq'a tzaq'ite'. 6 Ech tal ve't u Jesús ile': —¡Ka'vatz kuxh ex! Tan an chite' u yole' uva' tz'ib'amal kan seti' ta'n u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' Isaías, tul ech tal u Tiixh ile' ste: Tul ni toksa unq'a tename' unq'ii, as itzi' kuxh unq'a tename' ni alon. Pet ech koj u taanxelal unq'a tename', tan ye' ni toksa taama svi' ti' inimat in. 7 As kamchaj la itxa'ki tul uva' la inach in unq'a tename', tan tul nichusune', as a' kuxh unq'a chusb'ale' nichuse' uve' at kan ta'n unq'a q'esla ib'aale', ti'k u Tiixhe' tal te u Isaías. 8 As eche' uve' neb'ane', tan netaq' kan u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan. As a' uva' k'ujlu kan ta'n unq'a naje' nenima, eche' u tx'aap tuul unq'a xhaaloe' tuk' unq'a picheele' uve' netuk'a'kat, as tuk' ka't unq'a txumb'ale' uve' neb'ane',— ti'k Aak. 9 As ech tal ve't u Jesús ile' unpajte: —As ti' kuxh inimal vichusb'al unq'a naje', as nexaq'pi kan u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan. 10 As ech kat tal kan u Moisés ile': «Xo'noj vetxutxe' sete tuk' veb'aale',» ti'k Aak tala. As ech tal Aak ile' unpajte: «Ab'il uva' la iyoq' vitxutxe' tuk' vib'aale', as techal la yatz'pi,» ti'ke. 11 Pet ech koj ex, tan ech netal ile' tul nechus unq'a uxhchile': «Kam koj uma'toj la uch ib'anat umaj uxhchil. Pet a' la tal u uxhchile' te vitxutxe' tuk' te vib'aale': –Ye'xhkam la vulb'e ve't unlochat ex, tan corbán unq'a vetze' skajayil,– » chaj la tale' uve' netale'. (As a' isuuchil u yole' corbán: As a' unq'a oye' uve' la aq'ax te u Tiixhe'.) 12 As a' netale' uva' ech la ib'an unq'a uxhchile' te u txutx ib'aale'. 13 As nepaasa ve't tzii ti' u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan ti' enimat unq'a chusb'ale' uve' k'ujlu kan sexo'l ta'n unq'a q'esla eb'aale'. As attel unjoltu unq'a yole' ti' u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan uva' ye' nenima,— ti'k u Jesús. 14 As imolo ve't tzan Aak unq'a tename' sk'atz. As ech tal ve't Aak ile': —Etab'itaj vunyole'. As palojtaj ex stuul sekajayil. 15 Tan ye'l umaj echb'ub'al la yansan taanxelal umaj uxhchil, tul la techb'u. Pet u va'lexhla yole' uve' la el ch'u'l tu u taanxelal u uxhchile', as a'e' nipaavinsan vatz u Tiixhe'. 16 As ab'iste ex uva' nepal tu vunyole', as etab'itaj uve' ni vale',— ti'k u Jesús. 17 As taq' ve't kan u Jesús unq'a tename'. As ok ve't Aak tu kab'al. As ich'oti ve't unq'a ichusulib' Aake' ste ti' u yole' uva' tal Aak. 18 As ech tal ve't Aak ile': —¿As mita'n kuxh ex b'a nepal tu u yole'? ¿As ma ye' nepal stuul? Tan kam uve' la techb'u umaj uxhchil, as jite' la paavinsan u uxhchile' vatz u Tiixhe', 19 tan ye'le ni tok tu u taanxelale'. Pet yaklu pal kuxhe' tu tuule',— ti'k u Jesús. As a' isuuchil u yole' uva' tal Aak ti' uva' la uch techb'ul unq'a echb'ub'ale' skajayil. 20 As kat tal Aak: —Tul la el ch'u'l umaj u va'lexhla yol tu u taanxelal umaj uxhchil, as a'e' ni yansan u taanxelal u uxhchile' vatz u Tiixhe', 21 tan tu u taanxelal unq'a uxhchile' ni telkat ch'u'l unq'a va'lexhla chaj txumb'ale', eche' unq'a naje' uve' nichuk tixoj, tuk' unq'a uxhchile' uva' niyansa tib' tuk' uma't uxhchil, tuk' unq'a yatz'ol aamae', 22 tuk' unq'a elaq'e', tuk' u achvan tx'iib'al q'iie', tuk' unjoltu unq'a va'lexhe', tuk' unq'a uxhchile' uve' ni maxtib'en imool, tuk' unq'a tacha'v vichi'ole', tuk' u ch'o'nchil aamae', tuk' u chukul yole', tuk' u je'saib'e', as tuk' unq'a uxhchile' uva' ye'l itxumb'al tijikil. 23 As jank'al chit unq'a va'lexhe' uva' kat vala, as a' ni telkat ch'u'l tu u taanxelal unq'a uxhchile'. As nipaavinsa unq'a uxhchile' vatz u Tiixhe',— ti'k Aak. 24 As el ve't ch'u'l u Jesús tu u Galilea. As oon ve't Aak najlich u Tiro tuk' u Sidón. As tul ok ve't Aak tu uma'l u kab'al, as a' tal Aak uva' ye'xheb'il la ootzin uva' atik Aak tzitzi'. Pet jit uchi, tan tab'i ve't unq'a uxhchile' itzib'lal uva' katil atikkat Aak. 25 As tab'i uma'l u ixoj itzib'lal Aak. As ye'ntu chit tul ve't ixoj vatz Aak, tan atik ok uma'l u sub'ul ti' vixvaak u ixoje'. As ku' ve't u ixoj qaaloj vatz Aak. 26 As jit tiaal Israel u ixoj. Pet a' jejlikkat u ixoj tu u tenam Sirofenicia uva' atik ok tiq'ab' u Siria. As ijaj ixoj b'a'nil te Aak ti' uva' la teesa el Aak u sub'ule' ti' vixvaak u ixoje'. 27 Ech tal ve't Aak ile' te ixoj: —Pet tx'a'nnal unq'a talaj intxa'e' sb'a'n b'axa, tan ye' la ib'ane' uva' la qaq' vitx'ix unq'a talaj intxa'e' te unq'a talaj tx'i'e',— ti'k Aak. 28 As ech tal ve't u ixoj ile': —Kano, Pap. Pet antu unq'a talaj tx'i'e' ta' ni echb'un unq'a vuy tx'ixe' uve' nichajpik ku' jaq' u meexhae' ta'n unq'a talaj intxa'e',— ti'k ixoj. 29 Ech tal ve't u Jesús ile': —Ti' uva' jik chit kat aal sve, as tuk val see, ye' kuxh atxumunsa ve't aama. Pet kuxh ve'te', tan kat elyu ve't u sub'ule' ti' u xvaake',— ti'k Aak. 30 Tul oon ve't ixoj tikab'al, as koxhlik kuxh ve't vixvaak ixoje' vi' ch'ach. As ma'tik tel ve't u sub'ule' ti' u xvaake'. 31 Tul el ve't ch'u'l u Jesús najlich u tx'ava' uva' Tiro ib'ii, as pal ve't Aak tu u tx'ava' uva' Sidón ib'ii. As oon ve't Aak najlich u mar uva' Galilea. As atin ve't Aak tu u Decápolis. 32 As uma'l u chakan uva' nik ik'ab' tib' itzi', as eq'ol ve't ok vatz u Jesús. As jajpu ve't b'a'nil te Aak uva' la taq' je' Aak iq'ab' sti'. 33 As teq'o ve't b'en Aak u naje' sijunal. As toksa ve't Aak u vi' iq'ab'e' tu vixikin naje'. As toksa ok Aak u ta'l itzub'e' vi' u taq' naje'. 34 As sajin ve't je' Aak tu almika'. As txumun ve't Aak. As ech tal ve't Aak ile': —¡Efata!— ti'k Aak, tan ech isuuchil u yole' u efata: «Jajpen» ti'k u yole'. 35 As yak kuxh ab'in ve't naj. As yolon ve't naj, tan b'a'n ve't u taq' naje' ib'ana. 36 As k'uxh tal u Jesús te unq'a uxhchile' uva' ye'xh katil la alpukat, as aal chit tal ve't unq'a uxhchile' kam uva' ib'an Aak. 37 As teq'o ve't taama unq'a uxhchile' ti' u nimla b'a'nile' uva' ib'an Aak. As ech tal ve't ile': —Ch'i'umal chit uva' kat ib'an Aak skajayil, tan kat b'a'nxiy ve't unq'a kumoole' uva' chakanike tuk' unq'a vee' nik ik'ab' tib' itzi',— ti'k unq'a uxhchile'.

Marcos 8

1 As tu unq'a q'iie', as mama'la tename' imol ve't tib' unpajte k'atz u Jesús. As ye'lik ve't techb'ub'al eq'omalik sta'n. As imolo ve't u Jesús unq'a ichusulib'e'. As ech tal ve't Aak ile': 2 —Nuntxum ivatz unq'a tename', tan kat ib'anlu ve't oxva'x q'ii scheel uva' xekel unq'a tename' svi'. As ye'xhkam chit unb'ooj ati uva' la techb'u. 3 Asoj tuk unchaj b'en tikab'al tul ye'xnaj tx'a'ni, as la b'ujle' tu b'ey, tan at uxhchil uva' tzi'a'n tzaanajkat,— ti'k u Jesús. 4 As ech tal ve't unq'a ichusulib' Aak ile': —¿Katile' la b'en eq'olojkat mama'la paan ti' itzujb'el unq'a tename' tzitza' tu u tzuukin tx'ava'e'?— ti'k chajnaj. 5 Ech tal ve't Aak ile': «¿Jank'oj u paan q'i ati?» ti'k Aak. As ech tal ve't chajnaj ile': —Vujva'l kuxh u paan ati,— ti'k chajnaj. 6 As tal ve't Aak ixoneb' unq'a tename' tu u tx'ava'. As itxey ve't Aak vujva'l u paane'. As taq' ve't Aak ta'ntiixh te u Tiixhe' sti'. As ijatx ve't Aak u paane'. As taq' ve't Aak te unq'a ichusulib'e' ti' uva' la ijatx ve't chajnaj xo'l unq'a tename'. 7 As atik ka't unq'a talaj txay xe' chajnaj. As taq' ve't Aak ta'ntiixh te u Tiixhe' sti'. As tal ve't Aak te unq'a ichusulib'e' uva' la ijatx b'en chajnaj vatz unq'a uxhchile'. 8 As tx'a'n ve't unq'a tename' sb'a'n. As imol ve't unq'a ichusulib' Aake' unq'a ya'l paane'. As nootel vujva't xu'k sta'n. 9 As kamal kajva'l mil unq'a tename' uve' kat tx'a'ni. As iq'iila ve't kan u Jesús unq'a uxhchile'. 10 As ok ve't Aak tu u barco tuk' unq'a ichusulib'e' unpajte. As echik toon ve't Aak tu u Dalmanuta. 11 As xe't ve't ka't unq'a fariseo ti' u Jesús ti' uva' la ik'uch Aak umaj k'uchb'al tetz asoj a' tzaanajkat Aak tu almika'. As nik kuxh ichuk chajnaj txumb'al ti' uva' la icheesa chajnaj ipaav Aak. 12 As txumun ve't taama Aak. As ech tal ve't Aak ile': —Va'lexh kuxh etxumb'al. ¿As kam q'i uve' nu kuxh ejaj sve ti' unb'anat umaj nimla b'a'nil, k'uchb'al tetz u vijle'me'? As la val sete, tan ye'l uma'toj k'uchb'al tetz u vijle'me' la unk'uch sete,— ti'k u Jesús. 13 As taq' ve't kan Aak unq'a fariseo. As ok ve't Aak tu u barco unpajte tuk' unq'a ichusulib'e'. As b'en ve't Aak jalit u mar. 14 As jit inach unq'a ichusulib' u Jesús teq'ot ipaan. Pet uma'l kuxh u paan eq'omik ta'n chajnaj tul b'en chajnaj tu u barco. 15 As ech tal ve't u Jesús ile' te chajnaj: —Tuk val sete, atoj enachb'al vatz vilevadura unq'a fariseo tuk' u Herodes,— ti'k Aak. 16 As iyol ve't unq'a ichusulib' Aake' svatzaj. Ech tal ve't chajnaj ile': —Kamal ti' uve' ye' kat qeq'o tzan kupaan, as esti'e' ni tal Aak u yole',— ti'k chajnaj svatzaj. 17 As ootzimalik ve't ta'n u Jesús uva' kam nikat titz'a chajnaj. As ech tal ve't Aak ile': —¿Kam q'i uve': «Ye'l kupaan ati,» chu kuxh ex netale'? ¿Ma ye' nepal b'a tu uve' kat unb'ana? ¿As ma kat sotzyu sek'u'l? 18 ¿As moj ech exe' eche' unq'a tename' uva' k'uxh ni tile' uva' kam nunb'ane', as ye' nipal stuul as k'uxh ni tab'i kam uva' ni vale', as ye' nib'en ste? ¿As ma ye' netulsa b'a sek'u'l uva' kat unb'ana? 19 As tul uva' kat unjatx o'va'l u paan xo'l o'va'l mil unq'a uxhchile', ¿as jatva't xu'k u ya'l paan q'i kat emola?— ti'k Aak. —Kab'lavat u xu'k ya'l paan kat kumola,— ti'k chajnaj. 20 As ech tal ve't Aak ile' unpajte: —As tul kat unjatx vujva'l unq'a paane' xo'l kajva'l mil unq'a tename', ¿as jatva't u xu'k kat nooi ta'n u ya'l paane' uva' kat emola?— ti'k Aak. —Vujva't xu'k kat kumola,— ti'k chajnaj. 21 As ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —¿Kam q'i uva' ye' nepal tu vunyole'?— ti'k Aak. 22 Tul uva' oon ve't u Jesús tu Betsaida, as eq'ol ve't tzan uma'l u tzot. As jajpu ve't b'a'nil te Aak uva' la taq' je' Aak iq'ab' ti' u tzote'. 23 As itxey ve't Aak iq'ab' u tzote'. As teq'o ve't el Aak ti'e'l u tename'. As tak'sa ve't Aak u tzi' ivatz u naje' ta'n u ta'l itzub'e'. As taq' ve't je' Aak iq'ab' tzi' ivatz u naje'. As ich'oti ve't Aak uva' ma nik tilon ve't unb'ooj u naje'. 24 As ilon ve't unb'iil u naje'. As ech tal u naj ile': —Ni vil ve't unq'a uxhchile'. As nixaane'. As ech tilone' eche' unq'a tze'e' uve' ni vile',— ti'k u naje' uva' tzotike. 25 As taq' ve't je' u Jesús iq'ab' tzi' ivatz u tzote' unpajte. As ib'a'nxisa ve't Aak vivatz u naje'. As b'a'nik ve't tilon u naje'. 26 As ech tal ve't Aak ile' tul ichaj b'en Aak u naje' tikab'al: —Oki'k axh tu u tal tename'. As katini'k aalkat kam u b'a'nile' uva' kat unb'an see,— ti'k Aak. 27 As el ve't ch'u'l u Jesús tuk' unq'a ichusulib'e' ti' ib'en tulaj unq'a talaj tename' uva' najlich u tenam u Cesarea, uva' kat ik'ujb'a' kan u Pi'le' uva' k'ujlik kan ta'n u ijlenaal tu u Roma. As tul uva' atik Aak tu b'ey tuk' chajnaj, as ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —¿Kam u vijle'me' uve' ni tal unq'a tename'?— ti'k Aak. 28 Ech tal ve't chajnaj ile': —At uxhchil ni alon uva' axh u Xhune' uva' nik aq'on ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e'; as at ka't u uxhchil ni alon uva' axh u Elías; as at ka't u uxhchil ni alon uva' axh uma'toj unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe',— ti'k chajnaj. 29 As ech tal ve't Aak ile': —¿As kano ex q'i? ¿Ab'il in q'i uve' netale'?— ti'k Aak. As ech tal ve't u Lu' ile': —Axhe' ta' u Cristo,— ti'k naj. 30 As tal ve't Aak te chajnaj uva' ye'xheb'il la tal chajnaj ste uva' Aak u Cristo. 31 As xe't u Jesús ti' talat te unq'a ichusulib'e' ti' uva' kam u k'axk'oe' la ipaleb'e Aak. As ech tal ve't Aak ile': —A' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as tuk' unjoltu unq'a b'aal tename', as a'e' la ixvan . As la yatz'axon. As la ul taama titoxvu q'ii,— ti'k Aak. 32 As jik chit tal ve't Aak uva' techal la ipaleb'e Aak unq'a k'axk'oe'. As teq'o ve't el u Lu'e' u Jesús sijunal. As imaj ve't u Lu'e' ivatz Aak ti' uva' ye' la tal Aak u yole'. 33 As isuchq'i ve't tib' u Jesús. As isaji ve't b'en Aak unq'a ichusulib'e'. As iyaa ve't Aak u Lu'e'. Ech tal ve't Aak ile': —¡Jetz'en el sunvatz, Satanás!— ti'k Aak te u Lu'e'. As ech tal ve't Aak ile' unpajte te u Lu'e': —A' neetz'a kam uva' nisa' u Tiixhe'. Pet a' kuxh neetz'a kam uva' ni titz'a unq'a uxhchile',— ti'k Aak. 34 As imolo ve't Aak unq'a uxhchile' tuk' unq'a ichusulib'e'. Ech tal ve't Aak ile': —Ab'iste ex uva' la esa' etoksat etib' sunk'atz, as jit vetxumb'ale' la etoksa. Pet a' uva' la eb'ane' kam uva' nunb'ane', k'uxh la epaleb'e k'axk'o as moj la kam ex svi', 35 tan ab'il uva' a' kuxh ni titz'a vitiichajile' vatz u tx'ava'e', as ye'l itiichajil k'atz u Tiixhe'. Pet ab'il uva' la toksa taama ti' inimat in as ti' inimat u b'a'nla yole', as a'e' uve' at itiichajil k'atz u Tiixhe'. 36 ¿As kam ib'a'nil q'i ti' umaj u uxhchil uva' la itx'ak u vatz tx'ava'e' skajayil, as tul ye'l itiichajil ati k'atz u Tiixhe'? 37 Tan ye'l umaj kam la uch taq'at u uxhchile' ti' uva' at vitiichajile' k'atz Aak. 38 Asoj at umaj uxhchil la ch'ixvu svi' as ti' vunyole' vatz unq'a tename' uve' a' kuxh u paave' nib'ane', as la ch'ixvu ve't svatz unpajte tul uva' la ul ve't tika'pa tuk' unq'a Tiixhla ángele' as tuk' viyak'il viB'aale',— ti'k u Jesúse'.

Marcos 9

1 As ech tal u Jesús ile' unpajte: —As ile' jik chit tuk val sete, tan at jolol ex uva' at ex tzitza' uva' ye'xnaj kam ex tul la ilej ve't u q'iie'. As la etil ve'te' uva' at tijle'm u Tiixhe' as tuk' viyak'ile',— ti'k u Jesús. 2 Vaajil q'ii stuul, as teq'o ve't u Jesús u Lu'e' sti', tuk' u Jacob, tuk' u Xhune'. As b'en ve't Aak tuk' chajnaj vi' uma'l u vitz uva' nim chit at je'. As jalpu ve't ika'y Aak vatz chajnaj. 3 As litz'lo'lan ve't u toksa'm Aake'. As ye'l umaj uxhchil vatz u tx'ava'e' la oleb' ti' ipolb'isal umaj oksa'm eche' uve' kat ib'an u toksa'm Aake', tan va'lik chit ipolal ve'te' eche' u txunche've'. 4 As chee ve't u Elías tuk' u Moisés vatz u Jesús vatz chajnaj. As yolon ve't u Elías tuk' u Moisés tuk' Aak. 5 As ech tal ve't u Lu' ile' te u Jesús: —Chusul, b'a'ne' uva' la atin ve't o' tzitza'. As la kub'an oxvo'j tal pach: uma'l eetz, uma't tetz u Moisés, as uma't tetz u Elías,— ti'k u Lu'e', 6 tan ye' nik titz'a u Lu'e' kam uve' nik tale', tan ma'tik ixo'v chajnaj ta'n uve' til chajnaj. 7 As chee ve't uma'l u suutz' tiib'a u Jesús tuk' chajnaj. As tab'i ve't chajnaj uma'l u tuul vi' tu u suutz'e' uva' ech ni tal ile': —¡A' vunK'aole' uva' xo'n chit sve! ¡As a'e' la etab'i, as la enima!— ti'k u tuul vi'e'. 8 As tul sajin ve't chajnaj, as ye'xheb'il atik ve'te'. Pet a'ik kuxh ve't u Jesús atike. 9 As tul ku' ch'u'l u Jesús tuk' chajnaj vi' u vitze', as tal ve't Aak te chajnaj uva' ye'xh katil la talkat chajnaj ti' uve' kat til chajnaj. Pet lanal kam Aak as lanal ul taama Aak unpajte, as a'n la tal ve't chajnaj. 10 As atik kuxh ve't u yole' sk'u'l chajnaj. As nik kuxh ich'oti ve't tib' te chajnaj uva' kam ni tokkat u yole' uve' la ul taama u Jesús unpajte. 11 As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —¿Kam q'i uve' ni tal unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', uva' b'axel la ul u Elías?— ti'k chajnaj. 12 Ech tal ve't u Jesús ile': —An chite' uva' ni tal chajnaj uva' tz'ib'amal kan uva' b'axel la ul u Elíase' ti' tul ib'anat tuch unq'a tename' ti' u vuleb'ale'. ¿Pet kam ni tal ex q'i ti' uma't u yole' uve' tz'ib'amal kan ti' uva' tuknal chit ipaleb'e unq'a k'axk'oe' as la ixvali? 13 As tuk val sete, tan ulye' u Elías. As kat ib'an unq'a tename' ste kam uva' nik tal taama unq'a tename' sti', eche' uva' tz'ib'amal kan sti',— ti'k u Jesús. 14 As tul ul ve't u Jesús tuk' chajnaj k'atz ka't unq'a ichusulib' Aake', as til ve't Aak uva' mama'la tenam molik ve't ok tib' k'atz unq'a ichusulib'e' uva' ma'tik ikaaik kan, tan ye' nik ik'ul tib' iyol chajnaj tuk' ka't unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite'. 15 As tul til ve't unq'a tename' tul u Jesús, as teq'o ve't taama. As q'ax chit ib'en ve'te' ti' itiixhil Aak. 16 As ech tal ve't Aak ile' te unq'a tename': —¿Kam yolile' uve' ye' nek'ul etib' sti' tuk' unq'a unchusulib'e'?— ti'k Aak. 17 As ech tal uma'l u uxhchil ile' xo'l unq'a tename': —Chusul, kat veq'ol tzan vas unk'aole' aq'al uva' la ab'a'nxisa naj, tan ato'k uma'l u sub'ul sk'atz uva' ni memtisan. 18 As k'uxh katil kuxh atkat vunk'aole' as tul nitxey u sub'ule' naj, as nisuti b'en u sub'ule' naj tu tx'ava'. As nitze'u tib' naj. Ni tel ch'u'l xoj itzi'. As va'l chit ijach'kab'an tee. As kat unjaj b'a'nil te unq'a achusulib'e' uva' la teesa chajnaj u sub'ule' sk'atz. As ye' kat oleb' chajnaj,— ti'k vib'aal u xaake'. 19 As ech tal ve't u Jesús ile': —¡Ex chit ye' nek'ujb'a' ek'u'l svi'! ¿Ma tuk kuxh atinoj in sexo'l uve' netitz'a? ¿As la kuxh kol tx'eb'on ve't in q'a seti' ti' uva' la ek'ujb'a' ek'u'l svi'? Pet eteq'otaj tzan u xaake',— ti'k Aak. 20 As u xaake' uva' atik ok sub'ul sk'atz, as eq'ol ve't tzan vatz u Jesús. As tul til u sub'ule' u Jesús, as isuti ve't b'en u sub'ule' u xaake' tu u tx'ava' tuk' tx'i'tzi'l. As ib'alq'u ve't tib' naj ta'n u sub'ule'. As el ve't xoj itzi' naj. 21 As ech tal ve't Aak ile' te vib'aal u xaake': —¿Jatva'x q'ii ixe'te' uva' ech nib'ane' eche' u vee'?— ti'k Aak. Ech tal ve't u b'aala ile': —Tu tzan itz'upile'. 22 As jatpajux kuxh isuti b'en u sub'ule' tu u xamal as tuk' tu a' ti' iyatz'pe'. Pet b'an b'a'nil. Txum kuvatz. As loch o' asoj la uch savatz,— ti'k vib'aal u xaake'. 23 As ech tal u Jesús ile': —¿Kam ni tokkat u yole' uva' naale': «Asoj la uch savatz,» ch'axh naale'? Tan kajayil chite' la ib'ane' asoj la ak'ujb'a' ak'u'l svi',— ti'k u Jesús. 24 As yak kuxh sik'in ve't vib'aal u xaake'. Ech tal ile': —As nunnima uva' naale'. Pet loch in, tan b'iil kuxh u k'ujleb'al unk'u'le' at see',— ti'k vib'aal u xaake'. 25 Tul til u Jesús uva' nik imol ve't ok tib' unq'a tename', as iyaa ve't Aak u sub'ule'. Ech tal ve't Aak ile': —Axh sub'ul uva' kat memtisan u xaake' as ye' ni tab'in ve't naj a'n, as tuk val see uva' la el axh ti' naj. As ye'l unpajte la ok ve't axh ti' naj,— ti'k Aak. 26 As sik'in ve't u sub'ule'. As isuti ve't b'en u sub'ule' u xaake' tu tx'ava' tuk' chit tx'i'tzi'l. As tul el u sub'ule' k'atz u xaake', as ech ve't u xaake' kamnaj kat ib'ana. As nimal uxhchil kat alon uva' kat kamyu ve't naj. 27 As itxey ve't u Jesús iq'ab' u xaake' uva' atik ok sub'ul sk'atz. As itxakb'a' ve't Aak naj. As txakeb' ve't naj. 28 Tul ok ve't Aak tu kab'al, as ech tal ve't unq'a ichusulib' Aak ile' ste tul Aakik kuxh tuk' chajnaj: —¿Kam q'i uve' ye' kat oleb' o' ti' tel u sub'ule' k'atz u xaake'?— ti'k chajnaj. 29 Ech tal ve't Aak ile': —Unq'a sub'ule' uva' eche' u vee', tan tuk' kuxh nacho Tiixh as tuk' ikuypu va'y vatz u Tiixhe' la elkat,— ti'k Aak. 30 As tul el ve't ch'u'l u Jesús tzitzi', as xaan ve't Aak tuk' unq'a ichusulib'e' tu u Galilea. As a' nik tal Aak uva' ye'xhkam la ab'il itzib'lal, 31 tan nik ichusun Aak xo'l unq'a ichusulib'e'. As ech nik tal Aak ile' te chajnaj: — as la oksal ok tiq'ab' unq'a uxhchile'. As la yatz'pu ve'te'. As k'uxh la kami, as la ul taama titoxvu q'ii,— ti'k Aak. 32 As jit pal chajnaj tu u yole' uva' tal Aak. As xo'v chajnaj ti' ich'otil te Aak. 33 As tul oon Aak tu u Capernaúm tuk' unq'a ichusulib'e', as ok ve't Aak tu u kab'al tuk' chajnaj. As ich'oti ve't Aak te chajnaj uva' kam nik iyol chajnaj tu b'ey. 34 As jit tiin ve't chajnaj, tan ti' uva' ye' nik ik'ul tib' iyol chajnaj tu b'ey ti' uva' ab'iste chajnaj uva' nim talche' ti' unq'a imoole' la ib'ane'. 35 As xoneb' ve't Aak. Imolo ve't Aak kab'laval unq'a ichusulib'e'. As ech tal Aak ile': —Ab'il uva' nisa' uva' nim talche' ti' unq'a imoole', as ye' la ije'sa tib' xo'l unq'a imoole'. As aya'l chit ik'u'l la iloch vimoole',— ti'k Aak. 36 As imolo ve't tzan u Jesús uma'l u tal xaak. As itxakb'a' ve't Aak naj xo'l chajnaj. Ech tal ve't Aak ile' tul uva' ijele Aak u tal xaake': 37 —As ab'il uva' tuk' vunb'iie' la ib'ankat umaj u b'a'nil te umaj talaj intxa' eche' u tal xaak ila', as sve la ib'ankat. As ab'il uva' la b'anon umaj u b'a'nil sve, as jit kuxh svee' la ib'ankat. Pet ante' u chajol tzan vetze' la ib'an u b'a'nile' ste,— ti'k Aak. 38 As ech tal ve't u Xhun ile': —Chusul, kat qil uma'l u naj uva' tuk' vab'iie' ni teesakat el naj unq'a sub'ule' k'atz unq'a uxhchile'. As kat kuya'sa ve't kan te naj, tan ye'l naj xekel koj sqi',— ti'k u Xhune'. 39 As ech tal ve't u Jesús ile': —Ye' kuxh eya'sa kan te naj, tan asoj tuk' vunb'iie' kat ib'ankat naj umaj k'uchb'al tetz vib'a'nil u Tiixhe', as eche' la koj tal umaj u va'lexhla yol svi', 40 tan ab'il uve' ye' nich'o'n taama sqi', as echen sukuk'atz. 41 As la val sete, ab'il uva' la aq'on umaj u picheel a' sete tuk' vunb'iie' ti' uva' echen ex sunk'atz, as at itx'aja'me' xe' u Tiixhe' la ib'ane'. 42 Pet ab'il la ka'kab'insan taama umaj u niman vetze' uva' ye' yak'inoj vitxumb'ale' ti' vunyole', as aal b'a'ne' uva' la k'alpik ve't ok umaj ka' tiqul u uxhchile'. As la sutil ve't b'en xe' u mar. 43 As la val sete, tan asoj la paavin ex ta'n veq'ab'e', as eya'sataj epaavine' eela kuxh stuk' uva' kat etzok'lu ve't el veq'ab'e', tan aal b'a'ne' uva' ech exe' eche' umaj kuch' tul la ok ex tu uve' atkat u tiichajile' tetz vetaanxelale' as ti' uva' k'uxh at veq'ab'e' skaab'il tul a' la b'enkat ex tu u choob'al paave' uve' ni toypukat u xamale' uve' ye'xheb'il la oleb' ti' itzaasale'. 44 As ye'l ve't ikameb'al unq'a txitxb'ile' tzitzi'. As mita'n u xamale' la tzaa ve'te'. 45 Asoj la paavin ex ta'n vetoje', as eya'sataj epaavine' eela kuxh stuk' uva' kat etzok'lu ve't el vetoje', tan aal b'a'ne' uva' ech exe' eche' umaj ko'x tul la ok ex tu uve' atkat u tiichajile' tetz vetaanxelale' as ti' uva' k'uxh at etoje' skaab'il tul a' la b'enkat ex tu u choob'al paave' uve' ni toypukat u xamale' uve' ye'xheb'il la oleb' ti' itzaasale'. 46 As ye'l ve't ikameb'al unq'a txitxb'ile' tzitzi'. As mita'n u xamale' la tzaa ve'te'. 47 Asoj la paavin ex ta'n u b'aq' evatze', as eya'sataj epaavine' eela kuxh stuk' uva' kat eteesal ve't el u b'aq' evatze', tan aal b'a'ne' uva' uma'l kuxh u b'aq' evatze' tul la ok ex k'atz u Tiixhe' tu almika' as ti' uva' k'uxh at unq'a b'aq' evatze' skaab'il as tul a' la b'enkat ex tu u choob'al paave'. 48 As ye'l ve't ikameb'al unq'a txitxb'ile' tzitzi'. As mita'n u xamale' la tzaa ve'te'. 49 As la val sete, a' u k'axk'oe' la eesan el u va'lexhe' seti', uva' eche' xamal. As b'a'n ve't ex vatz u Tiixhe' la ib'ane', eche' unq'a oye' uva' ni toksal vatz Aak tul ato'k atz'am sti'. 50 As ch'i'umale' u atz'ame'. Pet asoj la motx vipitz'polil u atz'ame', as ye' la txakon ve'te', tan la koj uch ichee ipitz'polil unpajte. Esti'e' ni val sete uva' aya'loj chit ek'u'l la etoksa etaama svi'. As b'a'noj chit etatine' sevatzaj,— ti'k u Jesús.

Marcos 10

1 As el ve't ch'u'l u Jesús tu u Capernaúm. As oon ve't Aak tu u Judea as tuk' tu u tx'ava' uva' jalit u nimla a' u Jordán. As imol ve't tib' unq'a tename' ti' Aak unpajte. As chusun ve't Aak xo'l unq'a tename', tan ech nik ib'an Aak sb'enameen. 2 As ijetz' ve't ok tib' ka'l unq'a fariseo k'atz Aak ti' ichukax ipaav Aak. As ich'oti ve't chajnaj uma'l u yol te Aak ti' uva' ma la uch ijatxat el umaj u naj u tixqele'. 3 Ech tal ve't Aak ile': —¿Kam kat tal kan u Moisés sete ti' u yole'?— ti'k Aak. 4 As ech tal ve't chajnaj ile': —Kat tal kan u Moisés uva' la uch ijatxat tib' umaj u naj tuk' u tixqele'. As lanal itz'ib'a naj uva' kam sti' la ijatxkat tib' naj tuk' u tixqele'. As la taq' naj u u'uje' te ixoj. As a'n la uch ijatxat el naj u tixqele',— ti'k chajnaj. 5 As ech tal ve't u Jesús ile': —As ti' kuxh vipaasan tziil unq'a tename', as kat itz'ib'a kan u Moisés u tzaq'ite'. 6 Tan tixe'teb'al u vatz tx'ava'e' kat icheesa u Tiixhe' u naje' as u ixoje'. 7 Esti'e' la taq' ve't kan u naje' vib'aale' tuk' vitxutxe'. As la teq'o ve't tib' naj tuk' u tixqele'. 8 As eela kuxh stuk' uva' uma'l kuxh ve't uxhchil la ib'ane' vatz u Tiixhe'. As jit ve't ka'va'l, pet unvatzul kuxh ve't vichi'ole' skaab'il la ib'ane'. 9 As la val sete, tan ab'il uva' a' u Tiixhe' kat b'anon uva' kat teq'o tib', as ye'xheb'il la jatxon ivatz,— ti'k u Jesús. 10 Tul uva' atik ve't u Jesús tu u kab'ale' tuk' unq'a ichusulib'e', as ich'oti ve't chajnaj ti' uve' kat tal Aak. 11 Ech tal ve't Aak ile': —Ab'il uva' la ijatxe'l u tixqele' as la teq'o tib' tuk' uma't ixoj, as la paavin ve't naj vatz u tixqele'. 12 As echat u ixoje' uve' la ijatx tib' tuk' vitzumele' as la teq'o tib' ixoj tuk' uma't naj, as la paavin ve't ixoj,— ti'k Aak. 13 As teq'o ve't ok unq'a uxhchile' unq'a italaj intxa'e' vatz u Jesús ti' uva' la taq' je' Aak iq'ab' ti' chiintxa'. As yaan ve't unq'a ichusulib' Aake' te unq'a uxhchile' uve' nik eq'on ok unq'a talaj intxa'e' vatz Aak. 14 As tul til ve't Aak, as ul ve't ivi' Aak ti' uva' nik imaj chajnaj ivatz unq'a talaj intxa'e'. As ech tal ve't Aak ile': —Echajputaj ok tzan unq'a talaj intxa'e' sunk'atz. As ye' kuxh emaj chiintxa', tan ab'il uva' ech itxumb'ale' eche' vitxumb'al unq'a talaj intxa'e', as a'e' uve' at tokeb'al xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 15 As jik chit tuk val sete, tan ab'il uva' jit'e'ch vitxumb'ale' eche' itxumb'al umaj talaj intxa' la ib'ane' ti' uva' la til u Tiixhe' isuuchil, as ye'l tokeb'al xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe',— ti'k u Jesús. 16 As junun ijelet ve't Aak unq'a talaj intxa'e'. As taq' ve't je' Aak iq'ab' ti' chiintxa', as tal ve't Aak uva' a' u b'a'ne' la ul ti' chiintxa'. 17 As tul el ve't ch'u'l u Jesús ti' ib'ene', as q'ax tul ve't uma'l u naj. As ku' ve't naj qaaloj vatz Aak. As ech tal ve't naj ile': —¿B'a'nla Chusul, kam la unb'ane' ti' uva' at untiichajil uva' ye'l iya'teb'al?— ti'k naje'. 18 Ech tal ve't u Jesús ile': —¿Kam q'i uva': «B'a'nla Chusul,» ch'axh sve? Tan ye'l umaj b'a'nla chusul ati, pet ta'ne' u Tiixhe'. 19 As ootzimal unq'a tzaq'ite' a'n uva' ech ni tal ile': Achukak eexoj. Ayatz'ak umaj uxhchil. Elq'i'k axh. Acheesak ipaav amool. Amaxtib'ek amool. Nima ab'aal; nima atxutx,— ti'k Aak. 20 As ech tal ve't u naj ile': —Chusul, nimamal chite' sva'n skajayil tu unch'ooil,— ti'k naj. 21 As isaji ve't u Jesús naj. As ixo'ni ve't Aak naj. Ech tal ve't Aak ile': —Atil chit uma'te uva' ye' ab'ane'te. Pet kuxh k'ayi kan unq'a tx'iib'al aq'iie' skajayil. As la ajatx ve't vija'mile' xo'l unq'a meeb'a'e'. As nimal u b'a'nile' lak'ul tu almika'. Pet si'u. Xekeb'en svi', as k'uxh la apaleb'e k'axk'o as moj la kam axh svi',— ti'k Aak. 22 As tul tab'i u naje' u yole', as txumun ve't u naj tul b'en ve't naj, tan ti' uva' nimal u tx'iib'al iq'ii u naje' atike. 23 As isaji ve't b'en u Jesús unq'a ichusulib'e' stxala. Ech tal ve't Aak ile': —¡Ka'l tzii ti' unq'a uxhchile' uva' at tx'iib'al iq'ii uva' at tokeb'al xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'!— ti'k u Jesús. 24 As teq'o ve't taama unq'a ichusulib' Aake' tul uva' tab'i ve't chajnaj viyol Aake'. As ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —Ex unchusulib', la val sete uva' ab'il uve' a' nik'ujb'a'kat ik'u'l ti' u tx'iib'al iq'iie', as ka'l tzii sti' uva' at tokeb'al xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 25 As oora kuxhe' la pal umaj u camello tixoto'lil umaj tz'isb'al b'aj ti' uva' la ok umaj tx'ioliq'ii xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe',— ti'k u Jesús. 26 As tul tab'i ve't chajnaj u yole', as aal chit teq'o ve't taama chajnaj. Ech tal ve't chajnaj ile' svatzaj: —¿Asoj ech la ib'ane' eche' u vee'? ¿as ab'il q'ii la ok xo'l vitenam u Tiixhe'?— ti'k chajnaj. 27 As isaji ve't u Jesús chajnaj. Ech tal ve't Aak ile': —As vatz unq'a uxhchile', as a' chite' ye' la uchi. Pet ech koj vatz u Tiixhe', tan la chit ib'ane',— ti'k Aak. 28 As ech tal ve't u Lu' ile': —Kat qaq'lu ve't kan unq'a qetze' skajayil. As il o' xekel ve't o' see',— ti'k naj. 29 As ech tal ve't u Jesús ile': —As jik chit la val sete, tan ab'il uva' la taq' kan ikab'al, moj titz'in tatzik, moj ib'aal, moj itxutx, moj tixqel, moj me'al ik'aol, moj itx'ava' ti' uva' la xekeb' svi' as ti' uva' nimamal u b'a'nla yole' sta'n, 30 as nimal ich'exel u tetze' la ik'ule' tetz vitiichajile' vatz u tx'ava'e'. As la ik'ul ich'exel vikab'ale', tuk' unq'a titz'in tatzike', tuk' itxutx, tuk' me'al ik'aol, tuk' itx'ava', as k'uxh kam kuxh k'axk'o la ipaleb'e. As tu unq'a q'iie' uva' a'n tule', as at ve't itiichajil u uxhchile' uve' ye'l iya'teb'al. 31 Tan nimal unq'a uxhchile' uva' ni toksal iq'ii ta'n unq'a tename', as tul a'e' uva' jit nim talche' vatz u Tiixhe'. Pet ech koj unq'a uxhchile' uva' ye'l iq'ii vatz unq'a tename', as a'e' uva' nim talche' vatz u Tiixhe',— ti'k u Jesús. 32 Tul aalik ije' u Jesús tu u Jerusalén, as b'ax ve't Aak vatz unq'a ichusulib'e'. As teq'o ve't taama chajnaj ti' uva' aalik ije' Aak tu u Jerusalén. As va'lik chit ixo'v ve't ka't unq'a uxhchile' uva' xekik ti' Aak. As imolo ve't el Aak kab'laval unq'a ichusulib'e'. As tal ve't Aak te chajnaj kam uva' la ipaleb'e Aak. 33 Ech tal ve't Aak ile': —Il o' ma't ve't je' o' tu u Jerusalén. As tuk oksaloj ok tiq'ab' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' te unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite'. As tuk alaxoj ikame'. As la yatz'pi. As la oksal tiq'ab' unq'a tename' uva' jit tiaal Israel. 34 As la eesal iq'ii. La q'ospu ve'te'; la tzub'ali; la yatz'pu ve'te'. As titoxvu q'ii la ul taama,— ti'k u Jesús. 35 U Jacob tuk' u Xhune' uva' ik'aol u Zebedeo, as jetz'en ve't ok chajnaj k'atz u Jesús. As ech tal ve't chajnaj ile': —Chusul, tuk kujaj uma'l u b'a'nil see. As a' ni qale' uva' la ab'ane' kam uva' tuk kujaj see,— ti'k chajnaj. 36 Ech tal ve't u Jesús ile': —¿Kam q'i nesa' uve' la unb'ane'?— ti'k Aak. 37 As ech tal ve't chajnaj ile': —Tul la oksal ve't aq'ii, as la aaq' qijle'm ti' uva' la xoneb' uma'l o' taseb'al as uma't o' tamax,— ti'k chajnaj. 38 Ech tal ve't u Jesús ile': —Ye' nepal stuul kam uva' nejaje'. ¿Ma la etx'ol epal tu u k'axk'oe' uve' tuk unpaleb'e? ¿As ma tuk etx'ol etok tu u mam txumleb'ale' uva' tuk unpaleb'e?— ti'k Aak. 39 —Kano, la kutx'ole',— ti'k chajnaj. As ech tal ve't u Jesús ile': —An chite' uva' netitz'a, tan la epaleb'e u k'axk'oe' uve' la unpaleb'e. As la epaleb'e u mam txumleb'ale' uva' la unpaleb'e. 40 Pet ech koj uva' netal exoneb' tu vunseb'ale' tuk' tu vunmaxe', tan jit ine' la aq'on sete. Pet a' la aq'axkat te unq'a uxhchile' uva' txaael ve't ta'n u Tiixhe', tan b'anel ve't tuche' ta'n Aak ti' taq'ax ste,— ti'k u Jesús. 41 Tul tab'i ve't lavat unq'a ichusulib' Aake', as ul ve't ivi' chajnaj ti' u Jacob tuk' u Xhune'. 42 As imolo ve't tzan u Jesús chajnaj. As ech tal ve't Aak ile': —Ootzimale' seta'n uva' jank'al unq'a naje' uve' ni tok ijlenaalil ti' unq'a tename', as ni toksa je' iq'ii ti' unq'a tename'. As nim chit chajnaj ninache' tuk' unq'a imoole', tul nipaasa tib' chajnaj ti' unq'a tename'. 43 Pet jit'e'ch la ib'an sexo'l, tan ab'iste ex uva' nesa' uva' nim etalche' ti' unq'a emoole', as exe' lochol tetz vemoole' la ib'ane'. 44 As ab'iste ex uva' nesa' uva' at etijle'm xo'l unq'a emoole', as ex lochol tetz vemoole'. 45 Tan kat uli jit ti' uva' la lochpi ta'n unq'a tename' kat ulkat, pet kat uli ti' ul taq'at tib' kamoj ti' iq'alpul unq'a tename' vatz vipaave',— ti'k u Jesúse'. 46 As oon ve't Aak tu u Jericó. As tul el ve't Aak tzi'e'l u tename' tuk' unq'a ichusulib'e' tuk' unjoltu unq'a tename', as xonlik uma'l u tzot tzi' b'ey ti' ijoyat ipuaj. As Bartimeo ib'ii naj. As vik'aol u Timeo. 47 Tul tab'i ve't naj uva' a' u Jesús uva' aa Nazaret nik ipale', as xe't ve't naj sik'in. Ech tal ve't naj ile': —¡Jesús, tiaal David, txum unvatz!— ti'k naj. 48 As nimal uxhchil yaaon naj ti' uva' nisik'in naj. As aal chit taq' ve't je' naj tuul ivi'. As ech tal ve't naj ile' unpajte: —¡Pap, axh tiaal David, txum unvatz!— ti'k naj. 49 As txakeb' ve't u Jesús. As tal ve't Aak imolol u tzote'. As tul molol ve't tzan, ech alpu ile' ste: —Txakpen. B'an atiaal, tan nimolo axh u Jesús,— ti'k unq'a uxhchile' te naj. 50 As taq' ve't kan naj uma'l u chelkin oksa'm uva' atik ok ti' naj. As txakpu ve't naj ti' tul k'atz u Jesús. 51 As ech tal ve't u Jesús ile': —¿Kam q'i nasa' uva' la unb'ane'?— ti'k Aak. Ech tal ve't u tzot ile': —Chusul, a' ni vale' uva' la ilon vunvatze',— ti'k naj. 52 As ech tal ve't u Jesús ile': —Kuxh ve'te', tan ti' uva' kat ak'ujb'a' ak'u'l svi', as kat ilonyu ve't vavatze',— ti'k Aak. As yak kuxh ilon ve't naj. As xekeb' ve't naj ti' u Jesús tul b'en ve't Aak.

Marcos 11

1 Tul b'iitik kuxh toon ve't u Jesús tu u Jerusalén, tul atik Aak k'atz u Betfagé tuk' u Betania, k'atz uma'l u vitz uva' Olivos, as ichaj ve't b'en Aak ka'va'l unq'a ichusulib'e'. 2 Ech tal ve't Aak ile': —B'enoj ex tu u tal tename' uve' at tzan. As tul la oon ex, as la b'en elej uma'l u tal b'ur uva' ye' atixoj je' umaj uxhchil sti'. As k'alel kan txoo. As la esaapu txoo. As la eteq'o tzan txoo. 3 Asoj ab'il la alon sete uva': «¿Kam itxa'k txoo nesaapu?» chaj ch'elel ex, as ech la etal ile': «A' u kuB'ooq'ole' tuk txakonsan txoo. As tuk iq'aavisa Aak txoo,» chaj ex,— ti'k u Jesús. 4 As b'en ve't chajnaj. As b'ex ilej chajnaj u tal b'ure' uva' k'alik kan tu b'ey tzi' uma'l u kab'al. As isaapu ve't chajnaj txoo. 5 As ech tal ve't ka'l unq'a uxhchil ile' uva' atik tzitzi': —¿Kam itxa'k u tal b'ure' q'i nesaapu?— ti'k unq'a uxhchile'. 6 As tal ve't chajnaj kam uva' tal u Jesús te chajnaj. As taq' ve't unq'a uxhchile' u b'ure' te chajnaj. 7 Teq'o ve't tzan chajnaj u b'ure' k'atz u Jesús. As taq' ve't je' chajnaj unq'a ixb'u'je' ti' txoo. As je' ve't Aak ti' txoo. 8 As iliipu ve't ku' unq'a tename' ixb'u'j tu b'ey. As at uxhchil tzok'on ve't xaj ch'i'm. As taq' ve't ku' tu u b'eye' vatz Aak. 9 As unq'a uxhchile' uva' b'axik vatz Aak tuk' unq'a vee' xekik ti' Aak, as taq' ve't je' tuul ivi' ti' isik'in ti' Aak. Ech nik tal ile': —¡Qoksataj iq'ii Aak, tan achveb'al chit tul Aak tuk' vib'ii u Kub'aal Tiixhe'! 10 ¡As achveb'al chit tul Aak ti' u tename' uve' at jaq' u tijle'm u Tiixhe' eche' uva' kat ib'an u q'esla kub'aale' uva' David! ¡As qoksataj iq'ii u Tiixhe' uva' echen tu almika'!— ti'k unq'a tename'. 11 As tul ok ve't u Jesús tu u Jerusalén, as ok ve't Aak vatz iq'anal u tostiixhe'. As isaji kuxh Aak unq'a vee' skajayil. As q'aav ve't Aak tu u Betania tuk' kab'laval unq'a ichusulib'e', tan aalik ve't itz'otine'. 12 Tu uma't q'ii, as el ve't ch'u'l Aak tu u Betania ti' ib'en tu u Jerusalén unpajte. As va'y ve't Aak. 13 As til ve't b'en Aak vi'l u higuera uva' atik ixaj. As jetz'en ve't ok Aak k'atz tze', tan kamal atik ivatz tze' uva' nik tal Aak. As tul ye'lik chit umaj ivatz tze' atike. Pet ixaj kuxh tze' atike, tan ye'xnik ilejat ivatzin tze'. 14 As ech tal ve't Aak ile': —Ye'xh jatu la lo'p ve't umaj avatz ta'n umaj uxhchil,— ti'k Aak tal te u tze'e'. As tab'i ve't unq'a chusulib' Aake' uve' tal Aak. 15 As tul ok ve't u Jesús tu u Jerusalén, as ok ve't Aak vatz viq'anal u tostiixhe'. As itilu ve't el Aak unq'a uxhchile' uve' nikat ik'ayine' as tuk' unq'a uxhchile' uve' nikat iloq'one'. As ipilq'u ve't Aak imeexha unq'a jalol puaje' tuk' u tatinb'al unq'a paroomaxhe' uve' nik k'ayile'. 16 As ye' nik ichajpu ok u Jesús umaj uxhchil uva' eq'omal ik'a'y sta'n. 17 As xe't ve't Aak chusun. Ech tal ve't Aak ile': —Ootzimal seta'n uva' ech ni tal u yol ile' uva' tz'ib'amal kan: Nachb'al vetze' vunkab'ale' la ib'ane' ti' uva' la inach in unq'a tename' skajayil, ti'k Aak. Pet ech koj ex, tan kat eb'ensal ve'te' statinb'al elq'om,— ti'k u Jesús. 18 As unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' unq'a uxhchile' uva' chuselik tib' ti' u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan, as tab'i ve't chajnaj u yole' uva' tal u Jesús. As ichuk ve't chajnaj txumb'al ti' iyatz'pu ve't Aak. As nik ixo'v chajnaj te Aak, tan acha'v chit ichusun Aak vatz unq'a tename' skajayil. 19 As tul tz'otin ve'te', as el ve't ch'u'l u Jesús tu u tename' unpajte tuk' unq'a ichusulib'e'. 20 Tu ve't uma't q'ii q'ala'm, as pal ve't u Jesús tuk' unq'a ichusulib'e' unpajte k'atz u higuera. As til ve't chajnaj uva' ma'tik itzaj ve't u higuera tuk' u taq'ile'. 21 As tulsa ve't u Lu'e' unq'a yole' sk'u'l uva' tal u Jesús te u higuera. Ech tal ve't naj ile': —Chusul, il u higuera ile' kat tzajyu ve'te' uva' kat aal ste uva' ye'xh jatu la lo'p ve't umaj ivatz ta'n unq'a uxhchile',— ti'k u Lu'e'. 22 Ech tal ve't u Jesús ile': —Ek'ujb'a'taj ek'u'l ti' u Tiixhe', 23 tan jik chit tuk val sete, asoj la etal te u vitz ile': «¡Elen tzitzi'! ¡As kuxh b'en tu u mar!» chaj ex la etale', as la chit ib'ane' asoj ye' la ka'kab'in etaama. Pet la ek'ujb'a' ek'u'l ti' uva' la chit ib'ane' kam uva' la etale'. 24 Esti'e' ni val sete, tan asoj k'ujle'l chit ek'u'l ti' u Tiixhe' tul la enach Tiixh, as la chit ib'an Aak kam uve' la ejaj te Aak. 25 As tul la enach u Tiixhe' uva' echen tu almika', as esotzsataj ipaav umaj uxhchil uva' ato'k exo'l stuk', aq'al uva' la isotzsa u Tiixhe' epaav, 26 tan asoj ye' la esotzsa ipaav u uxhchile', as ye'l epaav la isotzsa u Tiixhe' uva' echen tu almika',— ti'k u Jesús. 27 As ok ve't u Jesús tu u Jerusalén unpajte. As tul nik ixaan Aak vatz iq'anal u tostiixhe', as kat jetz'en ve't ok unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as tuk' unka't unq'a b'aal tename'. 28 Ech tal ve't chajnaj ile': —¿Ab'il aq'ol tetz u eejle'me' ti' uva' kat ul atilu el unq'a uxhchile' vatz iq'anal u tostiixhe'?— ti'k chajnaj. 29 As ech tal ve't u Jesús ile': —Tuk unch'oti uma'l u yol sete. Asoj la etal sve, as la val sete uva' ab'il aq'ol tetz u vijle'me' ti' unq'a vee' kat unb'ana. 30 Etaltaj sve: ¿Ab'il kat chajon tzan u Xhune' uva' nik aq'on ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e'? ¿Ma a' u Tiixhe'? ¿Pet moj umaj vatz tx'ava'illa aama?— ti'k u Jesús. 31 As iyol ve't chajnaj svatzaj uva' kam la tal chajnaj. Ech tal ve't chajnaj ile': —Asoj tuk qale' uva' Tiixh kat chajon tzan u Xhune', as: «¿Kam q'i ye' kat enima u Xhune'?» chaj naj tuk tal sqe. 32 As ye' la uch qalata' uva' umaj vatz tx'ava'illa aama kat chajon tzan u Xhune',— ti'k chajnaj svatzaj, tan nik ixo'va chajnaj unq'a tename', tan kajayil chit unq'a tename' nik niman uva' q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' u Xhune'. 33 Esti'e' ech tal ve't chajnaj ile' te u Jesús: —Ye' qootzaj ab'il kat chajon tzan u Xhune',— ti'k chajnaj. As ech tal u Jesús ile': —Mita'n in la alon sete uva' ab'il kat aq'on u vijle'me' ti' uva' kat unb'ana,— ti'k Aak.

Marcos 12

1 As xe't ve't u Jesús chusun tuk' ka't unq'a k'uchuvatz. As ech tal Aak ile': —Tan tava ve't uma'l u naj ka'l unq'a uuva tu vitx'ava'e'. As toksa naj pe' sti'. As ib'an ve't naj tuch uma'l u atinb'al uva' la poch'ilkat u ta'l u uuvae'. As ilak ve't naj uma't u atinb'al xeeb'al tetz unq'a uuvae' uva' nim chit itxakeb'e'. As taq' ve't kan naj vitx'ava'e' tuk' unq'a uuvae' sk'am te ka'l unq'a k'amol. As b'en ve't naj tzi'a'n. 2 Tul ilej ve't u q'iie' ti' ituxpu ivatz unq'a uuvae', as ichaj ve't vib'aal unq'a uuvae' uma'l vik'am xe' unq'a k'amole' ti' ul teq'ot unb'ooj ivatz unq'a uuvae', k'amb'al tetz u tx'ava'e'. 3 As kat itxey unq'a k'amole' u k'ame' uva' chajel ta'n u b'aal tx'ava'e'. As ye'xhkam chit taq' b'en chajnaj sti'. Pet kat iq'os ve't chajnaj. 4 As ichaj ve't b'en vib'aal unq'a uuvae' uma't vik'ame'. As tul ooni, as isuti chajnaj k'ub' ti' ivi'. As tul ma't iyoq'at chajnaj, as iq'aavisa b'en chajnaj k'atz vib'aal u uuvae'. 5 As ichaj ve't b'en vib'aal unq'a uuvae' uma't ik'am. As iyatz' ve't unq'a k'amole' u k'ame'. As ichaj ve't b'en vib'aal unq'a uuvae' unjoltu ik'am. As ati uva' kat k'axb'isali; as ati uva' kat yatz'pi. 6 As tul ma'tik ichajat ve't b'en vib'aal unq'a uuvae' unq'a ik'ame', as a' ve't vik'aole' kat ichaj b'en uva' xo'nik chit ste, tan ech tal je' u b'aal u uuva ile' ste: «Tuk nimaloje' vunk'aole' ta'n unq'a k'amole',» ti'ke. 7 As ech tal ve't unq'a k'amol ile' svatzaj: «A' vik'aol naje' vil tule'. As a' naje' tuk etzin kan unq'a uuvae' tuk' u tx'ava'e'. ¡Pet ko' kuyatz' naj! ¡As qetz ve't u tx'ava'e' la ib'ane'!» ti'k chajnaj. 8 As itxey ve't chajnaj vik'aol vib'aal u uuvae'. As iyatz' ve't chajnaj. As b'ex isuti ve't el chajnaj vichi'ole' ti'e'l u tx'ava'e' uva' atikkat unq'a uuvae'. 9 ¿As kam q'i la ib'an ve't vib'aal unq'a uuvae' uva' netale'? ¿As ye' kol la b'en iyatz' ve't naj q'a unq'a k'amole'? As va'len la taq'kat ve't vitx'ava'e' sk'am, uva' atkat unq'a uuvae'. 10 ¿As ma ye' atixoj esik'le u yole' uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': As u k'ub'e' uva' kat sutil el ta'n unq'a lakol kab'ale', as a' ve'te' uve' xe'ab' tetz vixoob' u kab'ale'? 11 As a' chit achveb'ale' sqe, tan a' u Tiixhe' kat b'anon, ti'k u yole',— ti'k u Jesús. 12 As unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, tuk' unq'a uxhchile' uva' chuselik tib' ti' u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan, as tuk' ka't unq'a b'aal tename', as tal ve't chajnaj itxeyat u Jesús, tan pal ve't chajnaj stuul uva' chajnaj nikat tal u Jesús tuk' u k'uchuvatze' uva' nik tal Aak. As jit ib'an chajnaj, tan nik ixo'v chajnaj vatz unq'a tename'. As b'en ve't chajnaj. 13 As chajpik ve't b'en ka'l unq'a fariseo tuk' ka't unq'a tiaal Israel uva' atik ok k'atz u Herodes, ti' icheesat chajnaj ipaav u Jesús. As la uch ixochat ve't chajnaj Aak. 14 As tul oon ve't chajnaj k'atz Aak, as ech tal ve't chajnaj ile': —Chusul, ootzimal ve't sqa'n uva' jik chit nayolone'. As ye'xheb'il naxo'v ste tul nachusune', tan eela ivatz unq'a uxhchile' nab'ane'. As k'uxh at tijle'm as k'uxh ye'l tijle'm ati, as nachus unq'a uxhchile' ti' uva' jik vitxumb'ale' la ib'an vatz u Tiixhe'. As tuk kuch'oti see, ¿ma b'a'n uva' la kuchoo ve't u puaje' uve' nijajpu sqe ta'n u ijlenaale' tu u Roma, pet moj ye'le?— ti'k chajnaj. 15 As ootzimalik ta'n u Jesús uva' ka'vatz kuxh chajnaj. As ech tal ve't Aak ile': —¿Kam q'i uve' nu kuxh echuk txumb'al svi'? Eteq'otaj tzan umaj u puaje'. As la vile',— ti'k Aak. 16 As eq'ol ve't tzan u puaje'. As ech tal ve't Aak ile': —¿Ab'il etz u vatzib'ale' q'i tuk' u tz'ib'e' uve' at vatz u puaje'?— ti'k Aak. As ech tal chajnaj ile': —Tetz u ijlenaale' tu u Roma,— ti'k chajnaj. 17 Ech tal ve't u Jesús ile': —As jank'al u tetz u ijlenaale' uve' tu u Roma, as etaq'taj ste. Pet jank'al u tetz u Tiixhe', as etaq'taj te Aak,— ti'k u Jesús. As teq'o ve't taama chajnaj ta'n u yole' uve' tal Aak. 18 As unq'a saduceo uva' ni alon uva' ye'l unq'a kamnaje' ni tul taama, as ul ka'l chajnaj ti' ich'otit te u Jesús. Ech tal chajnaj ile': 19 —Chusul, kat itz'ib'a kan u Moisés uma'l u yol uva' ech ni tal ile': «Asoj la kam umaj naj as tul ye'l umaj initxa' naj la kaaik kan xe' u tixqele', as a' umaj u titz'in tatzik naje' la teq'o tib' tuk' u ixoje' ti' taq'at kan tiaal u naje' uva' kat kami,» ti'k u yole'. 20 As ib'an unpajul atik vujva'l unq'a naj uva' titz'inik tib'. As kat teq'o tib' u atzikae' tuk' u tixqele'. As kam ve't naj. As jit kaaik kan me'al ik'aol naj. 21 As teq'o tib' u ixoje' tuk' u b'axa titz'in naje'. As kat kam naj. As jit kaaik kan me'al ik'aol naj. As echat chit kat ib'an ika'v u itz'inae'. 22 As ech kat ib'an ve't vujva'l unq'a naje' skajayil uva' titz'in tib'. As jit kaaik kan me'al ik'aol chajnaj. As tul ma'tik ikam ve't vujva'l unq'a naje' uva' titz'in tib', as kam ve't u ixoje' unpajte. 23 As tul uva' la ul ve't taama unq'a kamnaje', ¿as ab'iste ve't u naje' q'i itzumel u ixoje'? Tan kat teq'o tib' ixoj tuk' vujva'l unq'a naje' uva' titz'in tib',— ti'k unq'a saduceo. 24 Ech tal ve't u Jesús ile': —Sotznal chit ek'u'l, tan ye' nepal stuul kam uva' ni tal viyol u Tiixhe'. As mita'n ye' nepal stuul ti' uva' la tulsa Aak taama unq'a kamnaje' unpajte, 25 tan tul la ul ve't taama unq'a kamnaje', as ye'l unq'a naje' la teq'o tib' tuk' umaj u ixoj. As mita'n unq'a ixoje'. Pet ech ve'te' eche' unq'a ángel uve' at tu almika' la ib'ane'. 26 As echat ni tal u yole' uva' kat tal kan u Moisés ti' tul taama unq'a kamnaje' unpajte. As ye' nepal tu u yole' uva' tal u Moisés, tul uva' kat yolon Aak xo'l u vokkin ch'i'xe'. As ech tal Aak ile': «Ine' iTiixh u Abraham, as iTiixh u Isaac, as iTiixh u Jacob,» ti'k Aak te u Moisés. 27 Esti'e' uva' sotznalu chit ek'u'l, tan jit a' unq'a kamnaje' ni niman u Tiixhe'. Pet a' unq'a uxhchile' uva' isle'l vatz Aak,— ti'k u Jesús. 28 As uma'l u uxhchil uva' chuselik tib' ti' unq'a tzaq'ite', as tab'i ve'te' uva' ik'ulb'e ve't u Jesús unq'a saduceo tib'a'nil. As jetz'en ve't ok naj k'atz Aak. As ech tal ve't naj ile': —¿Ab'iste u tzaq'ite' uve' nim talche'?— ti'k naj. 29 Ech tal ve't Aak ile': —U tzaq'ite' uve' nim talche', as ech ni tal ile': Ex kumool tiaal Israel, etab'itaj u yole' uva' tuk val sete, uma'l kuxh u Tiixhe'. As Aake' kuB'ooq'ol. 30 As aya'loj chit ek'u'l la exo'ni u Tiixhe' tuk' chit etaanxelal, tuk' chit etxumb'al, as tuk' chit eyak'il, ti'k u tzaq'ite'. As a'e' u tzaq'ite' uva' nim talche' ti' unjoltu unq'a tzaq'ite'. 31 As vika'v u tzaq'ite', as eela tuk' u b'axae', tan ech ni tal ile': Xo'noj vemoole' sete eche' uva' neb'an je' sete, ti'k u tzaq'ite'. As ye'l uma'toj tzaq'it uva' nim talche' ti' ka'va'l unq'a tzaq'ite',— ti'k u Jesús. 32 As ech tal ve't u naj ile' uva' chuselik tib' ti' unq'a tzaq'ite': —An chite', chusul, uve' naale', uva' uma'l kuxh u Tiixhe' ati. As ye'l uma'toj tiixh eche' u Tiixhe'. 33 As aya'loj chit kuk'u'l la kuxo'ni u Tiixhe' tuk' chit kutxumb'al, tuk' chit qaanxelal, as tuk' chit kuyak'il. As la kuxo'ni u kumoole' eche' uva' nu kub'an je' sqe. As a'e' uva' nim talche' ti' itz'e'sal ok unq'a oye' as tuk' unq'a txooe' vatz u Tiixhe',— ti'k u naje'. 34 As til ve't u Jesús uva' ik'ulb'e ve't u naje' Aak tijikil. As ech tal ve't Aak ile': —B'iit kuxh asa' ti' ook xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe',— ti'k u Jesús. As ye'xheb'il chit kat ch'otin uma'toj yol te Aak. 35 Tul nik ichusun u Jesús vatz iq'anal u tostiixhe', as ech tal ve't Aak ile': —Unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', ¿as kam b'an ta'n q'i uva' ni tal chajnaj uva' tiaal David u Cristo? 36 Tan ech ni tal uma'l yol ile' uva' tal u David ta'n u Tiixhla Espíritu: Ech tal u B'ooq'ol ile' te vunB'ooq'ole': Xoneb'en tu vunseb'ale' techanal la vaq' kan unq'a uxhchile' jaq' avoj uve' nich'o'n taama see', ti'k u David tal kan. 37 Pet tul ni tal u David ti' u Cristo uva' «unB'ooq'ol,» taq'e' ni tale', ¿as kam q'i uva' nenima uva' tiaal David u Cristo?— ti'k u Jesús. As aya'lik chit ik'u'l unq'a uxhchile' tul nik tab'i viyol Aake'. 38 As ech tal ve't u Jesús ile' tul nik ichusun Aak: —Atoj enachb'al vatz unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', tan acha'v chit te chajnaj uva' ni toksa chajnaj unq'a b'a'nla oksa'me' tuk' uva' ni tok iq'ii chajnaj ta'n unq'a tename' tu u k'ayib'ale'. 39 As a' unq'a b'a'nla chaj xonleb'ale' nichuk chajnaj tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As a' nixoneb'kat chajnaj tu u b'axa xonleb'ale' tul ni tuch unq'a b'a'nla tx'a'o'me'. 40 As nimaa chajnaj vikab'al unq'a txakay ixoje'. As nimal chit yol ni tal chajnaj ti' ik'uchat chajnaj uva' b'a'nla nachol Tiixh chajnaj ni tal je' ste. As tul a' chajnaje' uve' nimal u k'axk'oe' la ipaleb'e,— ti'k u Jesús. 41 As tul xonlik ve't u Jesús txala u kaaxhae' uva' nimolpukat u puaje', as aalik ve't ok u Jesús te unq'a uxhchile' uve' nik aq'on ku' unq'a puaje' tu u kaaxhae'. As nimal unq'a tx'ioliq'iie' uva' atik tzitzi'. As nimal chit puaj nik taq' ku' chajnaj. 42 As ul ve't uma'l u txakay ixoj uva' meeb'a' chittu' ti' ul taq'at ku' ka'va'l vas ipuaj uva' ye'xh jatva'l ija'mil. As tul til ve't u Jesús taq'at ku' u txakay ixoje' u puaje' tu u kaaxhae', 43 as imolo ve't Aak unq'a ichusulib'e'. Ech tal ve't Aak ile': —Jik chit tuk val sete, tan u txakay ixoje' uva' meeb'a' chittu', as nimal chite' u oye' uva' kat taq' ku' ti' unjoltu unq'a uxhchile', 44 tan jank'al unq'a tx'ioliq'iie' uve' kat taq' ku' unq'a oye', as a' kuxh unq'a ya'le' ni taq' ku'. Pet ech koj u txakaye', tan k'uxh meeb'a' chit ixoj, as kat taq' ku' ixoj jank'al uve' nitxakon sti' jun q'ii,— ti'k u Jesús.

Marcos 13

1 El ve't ch'u'l u Jesús vatz iq'anal u tostiixhe' tuk' unq'a ichusulib'e'. As ech tal ve't uma'l vichusulib' Aak ile' ste: —¡Chusul, acha'v chit tilon unq'a sivane' tuk' unq'a b'a'nla kab'ale' uva' sete'rumal ti' u tostiixhe' sta'n!— ti'k naj. 2 As ech tal ve't u Jesús ile': —¿Ma acha'v chit unq'a b'a'nla kab'ale' uve' neele'? As tuk val see uva' ye'l umaj sivan la kaa vi' uma't sivan, tan kajayil chite' la e'pi,— ti'k u Jesús. 3 As b'en ve't u Jesús tuk' unq'a ichusulib'e' vi' u vitze' uva' Olivos, uva' nika'ya tib' tuk' u tostiixhe'. As xoneb' ve't Aak sijunal. As ul ich'oti ve't u Lu'e', tuk' u Jacob, tuk' u Xhune', as tuk' u Lixhe' uma'l u yol te Aak. 4 As ech tal chajnaj ile': —Pap, al sqe uva' jatu la ib'an u vee' naale'. ¿As kam texhlal tetz tul b'iit itzojpisal unq'a vee' skajayil?— ti'k chajnaj. 5 As ech tal ve't u Jesús ile': —Atoj chit enachb'al vatz unq'a chulin yole' aq'al uva' ye' la maxtib'el ex, 6 tan nimal unq'a chulin yole' la ul tuk' vunb'iie'. As la ul tale' uva': «Ine' u Cristo,» chaj la tale'. As nimal unq'a uxhchile' la isotzsa ik'u'l. 7 As xo'vi'k kuxh ex tul la etab'i yol ti' uva' kat xe'tiy ve't ch'a'o tu uma'l u tenam as moj ti' uva' tuk xe'toj ch'a'o tu uma't tenam, tan echnal chit la ib'ane'. As jit oora la ilej u q'iie' ti' itzojpisal ve'te' uva' alel kan ti' isotz u vatz tx'ava'e'. 8 Tan lanal ib'an unq'a nimla tename' ch'a'o svatzaj. As lanal ib'an unq'a ijlenaale' ch'a'o svatzaj unpajte. As katil kuxh la ib'ankat kab'laano. As mama'la va'y la ib'ane'. As la veq'elkab'an unq'a tename'. As ixe'teb'al kuxh unq'a k'axk'oe' uva' txumleb'al chit la ib'ane'. 9 As la chit etil etib', tan la oksal ok ex vatz unq'a b'anol tetz isuuchil unq'a tename'. As la q'ospu ve't ex tulaj unq'a atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As ti' kuxh uva' k'ujle'l ek'u'l svi' as la eq'ol ex vatz unq'a ijlenaale' as vatz unq'a b'anol ivatz u ijlenaale'. As tzitzi' la b'en etalkat isuuchil u yole' svi'. 10 As tul uva' ye'xnaj ilejat u q'iie' ti' isotz u vatz tx'ava'e', tan techal la alpu u b'a'nla yole' tulaj unq'a tename' skajayil. 11 As tul uva' la txeypik b'en ex vatz unq'a ijlenaale', as exaansak kuxh etaama ti' uva' kam la etale', tan la aq'pu ve't eyol uva' kam la etale', tan jit ve't etetz u yole' uve' la etale'. Pet a' ve't u yole' la etale' uve' la aq'pu sete ta'n u Tiixhla Espíritu. 12 As la ixoch ve't tib' unq'a uxhchile' tuk' unq'a titz'in tatzike' ti' iyatz'at tib'. As echat la ib'an unq'a b'aalae' te unq'a me'al ik'aole'. As la ul ve't ivi' unq'a me'al k'aole' ti' unq'a ib'aale'. As la tal ve't iyatz'pe'. 13 As nimal unq'a tename' la ixvan ex ti' uva' k'ujle'l ek'u'l svi'. Pet ab'il uva' ye' la iya'sa inimat in, k'uxh kam kuxh k'axk'o la ipaleb'e, as a'e' uva' at itiichajil k'atz u Tiixhe'. 14 As tul la etil tuch ve't u mam txumleb'ale' uva' txojonb'al chittu' uva' la b'anchi tu u b'a'nla atinb'ale', as la pal ex stuul, jank'al ex uva' la sik'len u yole', tan a'e' uva' kat tal kan u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' Daniel. As tul la etil ixe't u mam txumleb'ale', as jank'al ex uva' at ex tzitza' tu u Judea, as la ooj ve't ex tulaj unq'a koob'ale'. 15 As jank'al ex uva' at je' ex vi' vekab'ale', as ye' la ku' ve't ch'u'l ex ti' b'en eteq'ot el tzan unq'a etetze' uve' at tu vekab'ale'. 16 As ex uva' at b'en ex tu vitz, as ye' la q'aavik tzan ex ti' ul eteq'ot ka't etoksa'm. 17 As oyeb' chit evatz, ex ixoj uva' at eyaab'il ti' etilat umaj etalaj intxa' tuk' ex uva' nitel ich'u'un vene'e' tul la ul u k'axk'oe' seti' tu u q'iie'. 18 As enachtaj chit Tiixh aq'al uva' jit tu q'alae' uva' la ooj ex vatz u k'axk'oe', 19 tan mama'la chit k'axk'o la uli. As ye' atixoj chit ib'an u k'axk'oe' eche' u vee' tul sichee u vatz tx'ava'e' ta'n u Tiixhe'. As eche' latel koj ib'an unpajte. 20 As ye' koj la ich'oob'isa u Tiixhe' u k'axk'oe', as ye'xheb'ile' la itx'ol tel vatz u k'axk'oe'. Pet ti' uva' nitxum Aak ivatz unq'a tename' uve' txaael ve't ta'n Aak, as esti'e' tuk ich'oob'isa Aak u k'axk'oe'. 21 Tan asoj ab'il la alon sete uva': «Il u Cristo ile' at tzitza'» as moj «Ile' at tzi'le',» chaj ch'elel ex, as enimaki, 22 tan at uxhchil la ul alon sete uva': «Ine' in U Cristo» as moj «Ine' in U q'ajsan tetz viyol u Tiixhe',» chaj la tal sete. As la ik'uch unq'a k'uchb'al tetz unq'a b'a'nile' vatz unq'a tename' uva' la teq'o taama unq'a tename' sta'n ti' imaxtib'el unq'a tename'. As la koj uchi, as ante' unq'a itenam u Tiixhe' uve' txaael ve't ta'n Aak la maxtib'eli. 23 Pet atoj enachb'al, tan ile' kat val isuuchil sete b'axa tul ye'xnaj ib'ana. 24 As tul ma't ipal u mam k'axk'oe' tu unq'a q'iie', as la tokin ve't u q'iie'. As ye'l ve't u ich'e' la txijun ve'te'. 25 As la chajpik ve't tzan unq'a tx'umile' vatz u almika'e'. As la yikul ve't unq'a vee' at vatz u almika'e'. 26 As la til ve't unq'a tename' u tuleb'ale' tu u suutz'e'. As la ul in tuk' vunyak'ile' as la litz'lo'lan u vuleb'ale'. 27 As la unchaj ve't tzan unq'a ángel ti' ul imolat unq'a tename' uva' txaael sva'n vatz u tx'ava'e' skajayil. 28 Eteesataj etexhlab'al ti' u higuera, tan tul uva' va'l icha'xal unq'a iq'ab' tze'e', as ni tel ch'u'l unq'a ixaj tze'e'. As ootzimal ve't seta'n uva' saq'i tuk eloj ve'te'. 29 Echat chit tuk ib'an u vuleb'ale', tan tul uva' la etil unq'a k'uchb'al tetz u vuleb'ale' uve' ni val sete, as la pal ve't ex stuul uva' najli ve't u vuleb'ale'. 30 As jik chit tuk val sete, tan ye'xnaj sotz unq'a tename' uva' tiaal Israel vatz u tx'ava'e' tul la ib'an unq'a vee' skajayil uve' ni val sete, 31 tan la pal u almika'e' tuk' u vatz tx'ava'e'. Pet ech koj vunyole', tan a' chite' ye' la pali. 32 As ye'xheb'il ootzin tetz uva' kam q'iil as kam oora la ib'ane'. As mita'n unq'a ángel uve' at tu almika' as mita'n . Pet a' kuxh u Kub'aale' ootzin tetz. 33 Esti'e' ni val sete uva' etiltaj je' chit etib'. As atoj chit enachb'al. As enachtaj chit Tiixh, tan ye' etootza uva' jatu la ib'an uve' ni val sete. 34 As ech la ib'an u yole' uva' ni val sete eche' umaj u naj uva' la b'en tu uma't tenam, tan la taq' kan u naje' vikab'ale'. As la ik'ujb'a' kan naj vik'ame' ti' ixeep u kab'ale'. As la taq' kan u naje' taq'on unq'a k'ame' sijununila. As ech la tal kan naj ile' te u xeen tetz u tzi' kab'ale': «La achab'a ixeep u tzi' kab'ale',» chaj naj te vik'ame'. 35 Esti'e' ni val sete, atoj chit enachb'al, tan ech etatine' eche' u xeen tzi' kab'ale', uva' ye' tootzaj uva' jatu la ul u b'aal kab'ale'. ¿As ma sotzsaj, pet moj pok'o'ch aq'b'al, moj txanti isajb'e', pet moj tul la oq' u pele'xhe', as moj ma't isajb'e' tul la ul vib'aal u kab'ale'? 36 As atoj chit enachb'al, aq'al uva' ye'l ex vatik ex tul uva' la ul in unpajte, in uva' ech vatine' eche' vib'aal u kab'ale'. 37 As kam uve' ni val sete, as ante' unq'a uxhchile' ni val ste ti' uva' atoj chit inachb'al,— ti'k u Jesús.

Marcos 14

1 As ech ka'va't q'ii tul u nimla q'iie' uva' pascua uva' nik itx'a'pkat u paane' uva' ye'l levadura niku' xo'l. As unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh as tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as nik ichuk ve't chajnaj txumb'al ti' itxeypu ve't u Jesús tuk' chuli yol, as ti' iyatz'pe'. 2 As ech tal ve't chajnaj ile' svatzaj: —Ye' la txeypu ve't naj cheel. Pet palnal u nimla q'iie', as a'n la txeypu ve't naj, aq'al uva' ye' la veq'elkab'an unq'a tename',— ti'k chajnaj. 3 Atik ve't u Jesús tu u Betania tu vikab'al u Simón uva' ma'tik teesat el Aak ch'a'k chin sti'. As tul xonlik ok Aak vatz u meexhae', as b'ex uloj uma'l u ixoj uva' eq'omalik tx'umtx'ulla tz'akab'al sta'n uva' je'nal chit ija'mil uva' at tu uma'l u b'a'nla lemeeta. As iq'ipe'l ixoj jupb'al itzi' u lemeetae'. As taq' ve't je' ixoj u tx'umtx'ulla tz'akab'ale' ti' ivi' Aak. 4 As ka'l unq'a uxhchil uve' atik k'atz Aak ul ve't ivi' ti' uve' uchi. As ech tal ve't je' ile' ste: —¿Kam itxa'k u b'a'nla tz'akab'ale' kat kuxh ipeq' je' ixoj ti' ivi' Aak? 5 Pet k'ayimal koj kat b'anchi, tan o'laval k'alal (300) q'ii aq'on ija'mil u tx'umtx'ulla tz'akab'ale'. As kat koj aq'pu vija'mile' te unq'a meeb'a'e',— ti'k unq'a uxhchile' nik tal ti' ixoj. 6 As ech tal ve't u Jesús ile': —¿Kam q'i uva' kam kuxh netal ti' u ixoje'? Tan b'a'ne' ta' uve' kat ib'an ixoj sve. 7 At chite' unq'a meeb'a'e' sexo'l. As la uch eb'anat u b'a'ne' ste asoj la esa'. Pet ech koj in, tan eche' b'enameen koj tuk atinoj in sexo'l. 8 As eche' u ixoje', tan kat ib'anlu ve't ixoj kam uva' kat uch vatz ixoj ti' ib'anata', tan kat toksal ve't ixoj u tx'umtx'ulla tz'akab'ale' ti' vunchi'ole' ti' vunmujleb'ale', k'uxh ye'l in kamoj in. 9 As jik chit tuk val sete, tan katil uva' la paxsalkat u b'a'nla yole' svi' vatz u tx'ava'e', as la paxsal itzib'lal u b'a'nile' uva' kat ib'an u ixoje' sve ti' tulsat unq'a tename' sk'u'l uva' kat ib'an u ixoje',— ti'k u Jesús. 10 U Judas uva' Iscariote, as naje' uve' atik ok xo'l kab'laval unq'a ichusulib' u Jesús, as b'ex til ve't naj unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh ti' uva' la taq'o'k naj u Jesús tiq'ab' chajnaj. 11 Tul tab'i ve't chajnaj u yole', as txuq'txun chit ve't chajnaj. As taltzi' ve't chajnaj puaj te u Judas. As ichuk ve't naj txumb'al uva' kam la tulb'e ve't naj taq'at ok u Jesús tiq'ab' chajnaj. 12 As tu ve't u b'axa q'ii tetz u nimla q'iie' tul uva' sitx'a'p u paane' uva' ye'l levadura niku' sxo'l, as ech tal ve't unq'a ichusulib' u Jesús ile' ste: —¿Katil nasa'kat uva' la b'en kub'ankat tuch u tx'a'o'me' uve' tetz u nimla q'iie' ti' kunimata'?— ti'k chajnaj, tan tu unq'a q'iie' as niyatz'pu unq'a talaj kaneero'e' ti' inimal u nimla q'iie'. 13 As ichaj ve't b'en u Jesús ka'va'l unq'a ichusulib'e'. As ech tal Aak ile': —B'enoj ex tu u tename'. As la ek'ul etib' tuk' uma'l u naj uva' eq'omal uma'l txe'n a' sta'n. As la xekeb' ex ti' naj. 14 As katil la oonkat u naje', as ech la etal ile' te vib'aal u kab'ale': «Ech ni tal u chusul qetz ile': –¿Ab'iste u kab'ale' uva' la tx'a'nkat in tuk' unq'a unchusulib'e' ti' inimal u nimla q'iie'?– taq' Aak ni tale',» chaj ex la b'en etal ste. 15 As la ik'uch ve't vib'aal u kab'ale' uma'l u nimla kab'al sete uva' echen tika'v ichup u kab'ale'. As b'anel ve't tuch u kab'ale' sta'n. As tzitzi' la eb'ankat tuch u tx'a'o'me',— ti'k u Jesús. 16 As b'en ve't unq'a ichusulib' Aake'. As tul ok ve't chajnaj tu u tename', as b'ex ib'ana kam uva' tal Aak te chajnaj. As ib'an ve't chajnaj tuch u tx'a'o'me' tetz u nimla q'iie'. 17 As tul tz'otin ve'te', as ul ve't u Jesús tuk' kab'laval unq'a ichusulib'e'. 18 As xoneb' ve't Aak tuk' chajnaj vatz u meexhae'. As tul nikat itx'a'n Aak tuk' chajnaj, as ech tal ve't Aak ile': —Jik chit tuk val sete, tan at uma'l ex netx'a'n sunk'atz, uva' tuk aq'on ok in tiq'ab' unq'a iq'esal unq'a tename',— ti'k Aak. 19 As txumun ve't taama chajnaj. As junun talat ve't chajnaj: —¿Ma jit in?— ti'k uma'l naj; as: —¿Ma jit in?— ti'k uma't naj. 20 Ech tal ve't u Jesús ile': —Exe' uma'l uve' xo'l kab'laval unq'a unchusulib'e' uva' nejil ku' vepaane' sunk'atz tu u laje'. 21 As jik chit la val sete, tan kam chit uve' tz'ib'amal kan ti', as a'e' uve' tuk unpaleb'e. ¡Pet oyeb' chit ivatz u naje' uve' tuk aq'on ok tiq'ab' unq'a iq'esal unq'a tename'! Tan aal b'a'ne' uva' jit koj itz'eb' naj vatz u tx'ava'e',— ti'k u Jesús. 22 As tul aalik itx'a'n ve't u Jesús tuk' unq'a ichusulib'e', as itxey ve't Aak u paane'. As taq' ve't Aak ta'ntiixh sti'. As ijatx ve't Aak; as taq' ve't Aak te chajnaj. As ech tal ve't Aak ile': «Ek'ultaj, tan a'e' vunchi'ole',» ti'k Aak. 23 As itxey ve't Aak u koopa. As taq' ve't Aak ta'ntiixh sti'. As taq' ve't ok Aak te chajnaj. As tuk'a ve't chajnaj. 24 Ech tal ve't Aak ile': —A' vunkajale' uva' tuk jejon kan u ak' tzaq'ite', tan tuk eloj vunkajale' ti' unq'a tename' skajayil. 25 As jik chit tuk val sete, tan ye'xh jatu la vuk'a ve't u ta'l u uuvae' eche' u vaa' nu kub'an cheel. Pet lanal ilej ve't u q'iie' uva' la ilpu ve'te' uva' at u tename' jaq' u tijle'm u Tiixhe'. As a'n la vuk'a ve'te' unpajte,— ti'k u Jesús. 26 As tul ya' ve't ib'itzal u b'itze', as b'en ve't u Jesús tuk' unq'a ichusulib'e' vi' u vitze' uva' Olivos. 27 As ech tal ve't Aak ile': —Tu u aq'b'ala' as tuk ka'kab'inoj ve't etaama svi', tan ech ni tal u yol ile' uva' tz'ib'amal kan: La unk'axb'isa ve't u xeen txooe'. As katil kuxh la oojkat ve't unq'a kaneero'e', ti'k u yole'. 28 As la val sete, tul la ul ve't vaama unpajte, as b'axel la oon in sevatz tu u Galilea,— ti'k u Jesús. 29 As ech tal ve't u Lu' ile': —K'uxh kajayil unq'a unmoole' la ka'kab'in taama see', as ech koj in, tan ye'l in la ka'kab'in vaama see',— ti'k u Lu'e'. 30 Ech tal ve't u Jesús ile': —As jik chit tuk val see, tan tu aq'b'ala' tul uva' ye'xnaj oq' u pele'xhe' ka'pajul, as oxpajul ma't eesat eeb' sunk'atz,— ti'k Aak. 31 As ya'ltik chit u Lu'e' tul ech tal ile': —Asoj la alpu akame', as eela kukame' la kam o', tan ine' ye' la veesa kan vib' sak'atz,— ti'k naj. As echat chit tal unjoltu unq'a ichusulib' Aake' skajayil eche' uve' tal u Lu'e'. 32 As ul ve't u Jesús tuk' chajnaj tu uma'l u atinb'al uva' Getsemaní. Ech tal ve't Aak ile' te unq'a ichusulib'e': —Ma't unnach Tiixh tzi'le'. As xoneb'oj kan ex tzitza',— ti'k Aak. 33 As teq'o ve't Aak u Lu'e' sti', tuk' u Santiago, tuk' u Xhune'. As ok ve't uma'l u mam txumu'm xe' taama Aak tuk' xaanchil aama. 34 Ech tal ve't Aak ile': —¡Ootzimal sva'n uva' tuk kamoj ve't in! ¡As va'l chit itxumun ve't vaama! Pet kaaoj kan ex tzitza'. As isloj chit ex,— ti'k Aak. 35 As jetz'en ve't el unb'iil Aak. As qaaeb' ve't Aak techal toon ivatz Aak vatz tx'ava'. As inach ve't Aak Tiixh ti' uva' ye' koj la ipaleb'e Aak unq'a k'axk'oe'. 36 As ech tal ve't Aak ile': —UnB'aal, xo'n chit axh sve. As tuk unjaj see uva' la eesa el u k'axk'oe' sunvatz, tan kajayil chite' uve' la uch ab'anata'. As jit in la alon see. Pet axh la alon, Pap,— ti'k u Jesús tal te u Kub'aal Tiixhe'. 37 As tul q'aavik ve't tzan Aak k'atz oxva'l unq'a ichusulib'e', as vatik ve't chajnaj. Ech tal ve't Aak ile' te u Lu'e': —¿Ma vatik axh b'a, Simón? ¿Ma ye' kat akuy umaj oora uva' la iseb' axh? 38 Iseb'oj chit ex. As enachtaj chit Tiixh aq'al uva' la iyak'insa Aak u k'ujleb'al ek'u'le' svi' tul la chukax txumb'al seti' ti' eteesal sunk'atz. As k'uxh aya'l chit ik'u'l vetaanxelale' ti' enachat Tiixh, as ech koj vechi'ole', tan ye' nisa'— ti'k u Jesús. 39 As b'ex inach ve't Aak Tiixh unpajte. As an chit u yole' tal Aak uva' tal Aak b'axa. 40 Tul q'aavik ve't tzan Aak k'atz unq'a ichusulib'e' unpajte, as vatik ve't chajnaj, tan atik vata'm tivatz chajnaj. As jit chee ve't iyol chajnaj kam uva' la tal te Aak. 41 As tul ul ve't Aak titoxpa, as ech tal ve't Aak ile': —¿Antel kuxh vatik ex b'a? ¿As i'lichil kuxh b'a neb'ane'? Pet kat ilejlu ve'te' ti' uva' la aq'ax ok in uva' in tiq'ab' unq'a aapaave'. 42 Pet txakpoj ex. Ko'naj, tan il u naj tul ve'te' uva' tuk aq'on ok in tiq'ab' unq'a naje',— ti'k u Jesús. 43 As antelik kuxh iyolon u Jesús tul b'ex oonoj u Judas uve' atik ok xo'l kab'laval unq'a ichusulib' Aake'. As a' chit mama'la tename' eq'omalik ch'ich' tuk' tze' sta'n uva' xekik ti' u Judas tan a' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as tuk' ka't unq'a b'aal tename' uva' chajon b'en unq'a uxhchile'. 44 As ma'tik taq'at u Judas itxumb'al chajnaj uva' kam la ib'an chajnaj tul la b'en ilej chajnaj u Jesús. Ech tal naj ile': —Ab'il uve' la untz'ub' txala itzi', as a' naje' uve' la etxeye' as la eqitze' tul la eteq'o,— ti'k u Judas. 45 Tul oon ve't u Judas, as yak kuxh jetz'en ve't ok naj k'atz u Jesús. As ech tal ve't naj ile': —Keche, Chusul,— ti'k naj. As itz'ub' ve't naj txala itzi' Aak. 46 As loq' chit ul ixa'pu ve't unq'a uxhchile' u Jesús. 47 As tzaa ve't uma'l vichusulib' u Jesús. As teq'o ve't je' tzan naj vich'ich'e' tu totzotz. As itzok' ve't el naj ixikin uma'l vik'am viq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh. 48 As ech tal ve't u Jesús ile': —¿Kam q'i uva' eq'omal ch'ich' tuk' tze' seta'n ti' ul etxeyat in? ¿In kol umaj elq'om q'a? 49 As tul jun q'ii atik in sexo'l ti' unchusune' tu unq'a atinb'ale' tu u tostiixhe'. As ye' kat etxey in. Pet ech chit tuk ib'ane' kam uva' tz'ib'amal kan,— ti'k u Jesús. 50 As tul tab'i ve't unq'a ichusulib' Aake', as ooj ve't chajnaj skajayil. As taq' ve't kan chajnaj Aak sijunal xo'l unq'a tename'. 51 As atik uma'l u chelem naj uva' b'ochik tib' tu ixb'u'j uva' chajlunik tetz Aak. As txeypu ve't naj. 52 As itx'ol naj tooje'. As a' kuxh u ixb'u'je' kaa ve't tiq'ab' unq'a naje'. As t'osle'lik kuxh ve't naj tul ooj naj. 53 As eq'ol ve't ok u Jesús vatz viq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh. As imol ve't tib' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, tuk' ka't unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as tuk' ka't unq'a b'aal tename'. 54 As naach kuxh xekelikkat u Lu'e' ti' u Jesús techal toon ve't naj vatz iq'anal viq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh. As xonlik ve't ok u Lu'e' k'atz ka'l unq'a xeen tetz u tostiixhe' ti' ileeat ve't ok tib' vatz xamal. 55 As unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' ka't unq'a b'anol isuuchil unq'a tename' uve' molik ve't tib', tan nik ichuk chajnaj txumb'al tuk' ka'l unq'a cheesan paav ti' iyatz'pu ve't u Jesús. As ye'lik iyak'il u cheesa paave' uva' nik tal unq'a uxhchile', 56 tan k'uxh nimal unq'a uxhchile' nik cheesan ipaav Aak, as ye' nik ik'ul tib' iyol chajnaj svatzaj ti' uva' la yatz'pu ve't Aak sti'. 57 As txakpu ve't ka't unq'a naj ti' icheesal ipaav Aak. As ech tal ve't chajnaj ile': 58 —Ech kat tal naj ile' kat qab'i: «La ve'pisa ve't u tostiixhe' uve' b'anel ta'n unq'a naje'. As oxva'l kuxh q'ii la unlak uma'te uva' jit unq'a naje' la b'anon,» ti'k naj,— ti'k unq'a cheesan tetz ipaav u Jesús. 59 Pet jit eela u cheesa paave' nik tal chajnaj ti' Aak. 60 As viq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, as txakpu ve't naj ti' ich'otit ka'l u yol te u Jesús. As ech tal ve't naj ile' te Aak: —¿Kam q'i uve' ye' natiine'? ¿As kam ni tal axh ti' unq'a yole' uve' ni tal chajnaj see'?— ti'k naj. 61 As jit tiin u Jesús. As ye'l umaj yol tal Aak. As ech tal ve't naj ile' unpajte: —¿Ma axh u Cristo, viK'aol u Tiixhe' uva' ni toksal iq'ii?— ti'k naj. 62 Ech tal ve't u Jesús ile': —Ine' uve' naale'. As la etil ve't in tul uva' xonle'l ve't in tu viseb'al u Kub'aal Tiixhe' uva' nim chit u tijle'me'. As la etil unku' ch'u'l tu almika' xo'l u suutz'e',— ti'k Aak. 63 As iq'ix ve't viq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh u toksa'me'. Ech tal ve't naj ile': —Jit tz'ajinal la ul uma'toj uxhchil ti' ixochpu naj, 64 tan kat etab'il u yole' uve' ni tal naj, tan ni toksa tib' naj Tiixhil. ¿As kam ni tal ex ti' naj?— ti'k naj. As kajayil chit unq'a uxhchile' uva' molik tib' alon ve'te' uva' tetz chit ve't u Jesús uva' la kam Aak. 65 As xe't ve't ka'l unq'a uxhchil ti' itzub'al Aak. As ijup ve't chajnaj ivatz Aak. As itop ve't chajnaj Aak ta'n q'ab'. As ech tal ve't chajnaj ile': —Asoj axh q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', as q'iia uva' ab'il kat q'oson axh,— ti'k chajnaj. As itz'ich ve't unq'a xeen tetz u tostiixhe' ivatz Aak ta'n q'ab'. 66 As echenik ku' tzan u Lu'e' vatz iq'anal vikab'al viq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh. As ul ve't uma'l vik'am viq'esal unq'a nachol Tiixhe' uva' atikkat u Lu'e'. 67 As tul til ve't ixoj u Lu'e' uva' nik ileeo'k tib' naj vatz xamal, as ech tal ve't ixoj ile' tul aalik ok ixoj te naj: —Antik axhe' molonik eeb' tuk' u Jesús uva' aa Nazaret,— ti'k ixoj. 68 Ech tal ve't u Lu' ile': —Ye' vootzaj u naje' uve' naale'; as ye' la pal in tu u yole' uve' naale',— ti'k u Lu'e'. As el ve't ch'u'l naj tzi' kab'al. As tul b'ex oq'oj ve't u pele'xhe'. 69 As til ve't ixoj u Lu'e' unpajte. As ech tal ve't ok ixoj ile' te unq'a uxhchile' uve' atik tzitzi': —U naje' vi'le', as imool tib' naje' tuk' unq'a ichusulib' u Jesús,— ti'k ixoj. 70 As tal ve't u Lu'e' unpajte uva' ye' toojtzaj naj u Jesús. As unb'iil kuxh stuul, as ech tal ve't unq'a uxhchil ile' te u Lu'e': —An chite' vil amool eeb'e' tuk' unq'a ichusulib' u Jesús, tan axh aa Galilea. As ech ayolone' eche' chajnaj,— ti'k unq'a uxhchile'. 71 As ech tal ve't u Lu' ile': —¡Asoj nu kuxh unchuli yol sevatz, as svi' la ulkat u va'lexhe', tan vatz u Tiixhe' ni valkat uva' ye' vootzaj u naje' uve' netale'!— ti'k u Lu'e'. 72 As oq' ve't u pele'xhe' tika'pa. As jub'in ve't tul viyol u Jesús sk'u'l u Lu'e' uva' ma'tik talat Aak: «Tul ye'xnaj oq' u pele'xhe' tika'pa, as oxpajul ma't eesat eeb' sunk'atz,» ti'k Aak. As tul ul ve't u yole' sk'u'l u Lu'e', as xe't ve't naj oq'oj.

Marcos 15

1 As ku'saj chittu', as ik'ul ve't tib' viyol unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, tuk' ka't unq'a b'aal tename', tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as tuk' ka't unq'a b'anol isuuchil unq'a tename'. As iqitz ve't chajnaj u Jesús. As b'ex toksa ve't ok chajnaj Aak vatz u Pilato. 2 As ech tal ve't u Pilato ile': —¿Ma axh u tijlenaal unq'a tiaal Israel?— ti'k naj. —An chite' uve' naale',— ti'k u Jesús. 3 As unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, as nimal ipaav Aak nikat icheesa chajnaj vatz u Pilato. 4 As ech tal ve't u Pilato ile' te u Jesús unpajte: —¿Ye' kuxh natiine'? As tul nimal chit apaav ni tal chajnaj,— ti'k naj. 5 As k'uxh ech alpe' te Aak, as mita'n tal Aak umaj yol. As sotz ve't ik'u'l u Pilato sti'. 6 As tu u nimla q'iie' uva' pascua, as nik ichajpu u Pilato uma'l u preexhu, ab'il uva' nikat tal unq'a tename' ichajpule'. 7 As atik ok uma'l u naj preexhuil uva' Barrabás. As txeyik naj tuk' ka't imool, tan ma'tik iyatz'on chajnaj ti' ib'anat ch'a'o ti' u ijlenaale'. 8 As ul tal ve't unq'a tename' te u Pilato uva' la ichajpu naj umaj u preexhue' tu u nimla q'iie' eche' uva' nik ib'an tu jun yaab'. 9 Ech tal ve't u Pilato ile': —¿Ma la esa' uva' la unchajpu u naje' uva' ni toksa tib' setijlenaalil?— ti'k naj, 10 tan atik ve't sk'u'l u Pilato uva' ta'n kuxh ch'o'nchil aama nikat toksakat unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh u Jesús tiq'ab' naj. 11 As unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' ka't unq'a b'aal tename', as toksa ve't chajnaj tivi' unq'a tename' ti' uva' a' u Barrabás la chajpuli. 12 As ech tal ve't u Pilato ile': —¿As kam nesa' q'i uva' la unb'an ti' vetijlenaale' uve' netale'?— ti'k naj. 13 As taq' ve't je' unq'a tename' tuul ivi'. Ech tal ile': —¡Yatz'poj naj vatz u kuruse'!— ti'k unq'a tename'. 14 —¿As kam ipaav u naje' q'i kat ib'ana?— ti'k u Pilato. As aal chit taq' je' unq'a tename' tuul ivi'. As ech tal ve't ile': —¡Yatz'poj naj vatz u kuruse'!— ti'k unq'a tename'. 15 As ichajpu ve't el tzan naj u Barrabás. As tal ve't naj iq'ospu u Jesús ta'n tz'u'm. As toksa ve't naj Aak tiq'ab' unq'a sole' ti' uva' la b'en yatz'poj Aak vatz u kuruse'. Tan a' nital u Pilato uva' b'a'n ikaa naj vatz u tename'. 16 As teq'o ve't ok unq'a sole' u Jesús vatz iq'anal vikab'al u b'anol ivatz u ijlenaale'. As imol ve't unq'a sole' unq'a imoole' skajayil. 17 As toksa ve't unq'a sole' uma'l u mura't oksa'm ti' u Jesús. As taq' ve't je' chajnaj uma'l u koroona ch'i'x ti' ivi' Aak uva' paatx'umalike. 18 As ech tal chajnaj ile' te Aak: —¡Keche, pap, axh tijlenaal unq'a tiaal Israel!— ti'k chajnaj ti' teesal iq'ii Aak. 19 As ivek' chajnaj uma'l u aa ti' ivi' Aak. As itzub'a ve't chajnaj Aak. As qaaeb' ve't chajnaj vatz Aak ti' itze'lel Aak. 20 As tul ma'tik teesat chajnaj iq'ii Aak, as teesa ve't el chajnaj u mura't oksa'me' ti' Aak. As toksa ve't chajnaj u toksa'm Aake' unpajte. As teq'o ve't el chajnaj Aak ti' iyatz'pu ve't Aak vatz u kuruse'. 21 As tul b'ex paloj uma'l u aa Cirene uva' aalik itzaa tu vitz, as itxey ve't unq'a sole' naj ti' uva' la tija naj u kuruse'. As Simón ib'ii u naje'. As naj ib'aal u Alejandro tuk' u Rufo. 22 As teq'o ve't unq'a sole' u Jesús tu u atinb'al uva' Gólgota ib'ii. (As a' isuuchil u yole' uva' Gólgota: Tatinb'al B'ajil K'o'n.) 23 As taq' ve't chajnaj unb'iil u ta'l uuva te Aak uva' yuel tib' tuk' k'ayla tz'akab'al uva' mirra ib'ii. As jit isa' Aak tuk'ata'. 24 As tul ma't taq'at ve't je' unq'a sole' u Jesús vatz u kuruse', as ijatx ve't chajnaj u toksa'm Aake' svatzaj. As itx'ak ve't tib' chajnaj ti' u toksa'm Aake' ti' uva' ab'iste u naje' la eq'on u toksa'm Aake'. 25 As b'eluval oora q'ala'm tul uva' taq' ve't je' unq'a sole' u Jesús vatz u kuruse'. 26 As atik ve't je' uma'l u aq'en tivi' u kuruse' uva' tz'ib'amalikkat uva' kam sti' la kamkat Aak. As ech nik tal u tz'ib' ile': ti'k u tz'ib'e'. 27 As antik ka'va't unq'a elq'om taq' je' chajnaj vatz ka'va't unq'a kuruse'. Uma'l naj je' tiseb'al u Jesús; as uma't naj timax Aak. 28 As a'e' kat ib'ana uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': As kat oksal ve't xo'l tachul unq'a paasan tzi'e', ti'k u yole'. 29 As tul uva' nik ipal unq'a uxhchile', as nik iyiku ivi' tul nikat iyoq'on ti' u Jesús. As ech nik tal ile' te Aak: —Nikat aale' uva' la e'pisa u tostiixhe'. As titoxvu q'ii la alak unpajte, uva' naale'. 30 As q'alpu eeb' vatz u kamchile' scheel. As ku'en ch'u'l vatz u kuruse',— ti'k unq'a uxhchile'. 31 As echat chit nik ib'an unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', tan ech nik tal chajnaj ile' svatzaj tul nikat iyoq'on ti' u Jesús: —K'uxh kat iq'alpu naj unq'a uxhchile' vatz unq'a ch'o'me', as ye' nitx'ol ve't naj iq'alput tib' vatz u kuruse'. 32 Asoj naj u Cristo, u tijlenaal u kutename' uva' tiaal Israel, as ku'oj ch'u'l naj vatz u kuruse'. As tul la qil iku' ch'u'l naj, as a'n la kunima ve't naj,— ti'k chajnaj. As echat nik ib'an unq'a naje' uve' atik je' vatz unq'a kuruse' k'atz u Jesús, tan nik teesa chajnaj iq'ii Aak. 33 As tul chaq'aan ve't q'ii, as tokin ve't ivatz u tx'ava'e'. As techanal oon ve't oxva'l oora ku'q'ii, as a'n ilon ve't u q'iie' unpajte. 34 As tul oon ve't oxva'l oora ku'q'ii, as taq' ve't je' u Jesús tuul ivi'. As ech tal ve't Aak ile': —¿Eloi, Eloi, lama sabactani?— ti'k Aak. A' isuuchil u yole' uva': «¡Kub'aal Tiixh, Kub'aal Tiixh! ¿Kam q'i uve' nu kuxh aaq' kan in sunjunal?» ti'k Aak. 35 As ka'l unq'a uxhchil uva' atik tzitzi', as tul tab'i u yole' uva' tal u Jesús, as ech tal ve't ile' svatzaj: —¡Etab'itaj! Tan nimolo ve't naj u Elías,— ti'k unq'a uxhchile'. 36 As oora chit b'ex uma'l u naj ti' tak'sat uma'l u patxkin k'oo ta'n k'ayla ta'l uuva. As ik'alo'k naj ti' iju' uma'l u aa. As taq' ve't je' naj te u Jesús. As ech tal ve't naj ile': —¡Qe'na! ¡Qil kuxhtu'! Pet tuk qile' ma tuk uloj u Elías ti' teq'ol ku' tzan naj vatz u kuruse',— ti'k naj. 37 As aal chit taq' ve't je' u Jesús tuul ivi' ti' isik'ine'. As kam ve't Aak. 38 As q'ixmu ve't u nimla ixb'u'je' uve' nik jatxon tuul u tostiixhe'. As ka'va'l ku' u ixb'u'je' stuul, tan kat q'ixmik ku' tzan tivi' as kat ul xe' toj. 39 As viq'esal unq'a sole' uva' txaklik k'atz u kuruse', as tul tab'i naj isik'in u Jesús as til naj uva' kam ib'an Aak tul kat kam Aak, as ech tal ve't naj ile': —An chite' vil. IK'aol Tiixhe' vil u naje',— ti'k naj. 40 As atik ka'l unq'a ixoj tzitzi' uva' tzi'a'n kuxh nikat isajinkat ve't tzan tul uva' sikam ve't u Jesús. As antik u Ma'le' uva' tzaanaj tu u tenam uva' Magdala, tuk' uma't u Ma'le', vitxutx u Xhu'le' tuk' u Jacob uva' itz'ina, as tuk' u Salomé. 41 As a' unq'a ixoje' uva' xekelik ve't ti' u Jesús uva' nik lochon k'atz Aak tul atik Aak tu u Galilea. As antik unjoltu unq'a ixoj uva' xekelik ti' Aak tul kat b'en Aak tu u Jerusalén. 42 As nik ib'an unq'a tename' tuche' ti' inimat u xeem q'iie', tan aalik iku' ve't q'ii as b'iitik kuxh ixe't ve't u xeem q'iie'. 43 As esti'e' b'ex ve't uma'l u naj uva' Xhu'l ib'ii, u aa Arimatea uva' atik ok xo'l unq'a b'anol isuuchil unq'a tename', ti' ijajat vichi'ol u Jesús te u Pilato. As nik itx'eb' naj u q'iie' ti' ik'uchat u Tiixhe' uva' at u tename' jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 44 Tul tab'i ve't u Pilato uva' ma'tik ikam ve't u Jesús, as teq'o ve't taama naj. As imolo ve't naj viq'esal unq'a sole'. As ich'oti naj uva' ma kat chit kamyu ve't u Jesús. 45 As tul tal ve't viq'esal unq'a sole' isuuchil uva' kat kamyu Aak, as tal ve't u Pilato uva' la uch ve't teq'ot u Xhu'le' vichi'ol Aake'. 46 As b'ex iloq' ve't u Xhu'le' uma'l u saj maanta. As teq'o ve't ku' tzan naj vichi'ol u Jesús vatz u kuruse'. As ib'och ve't naj tu u ixb'u'je'. As b'ex imuj ve't kan naj tu uma'l u jul uva' k'otik ok vatz uma'l u pi'un. As ib'alq'u ve't ok naj uma'l u sivan tzi' u jule'. 47 As u Ma'le' uva' tzaanaj tu u tenam uva' Magdala tuk' u Ma'l uva' itxutx uma't u Xhu'le', as til ve't cha'ma katil uva' mujlukat u Jesús.

Marcos 16

1 Tul ma'tik ipal u xeem q'iie', as b'ex iloq' ve't u Ma'le' uva' aa Magdala tx'umtx'ulla tz'akab'al, tuk' u Salomé, as tuk' u Ma'le' uva' itxutx u Jacob, tan nikat tal cha'ma uva' la b'en toksa cha'ma u tz'akab'ale' ti' vichi'ol u Jesús. 2 As tul kuxh b'uq' q'ii tu u b'axa q'iie' tu xhemaana, as b'en ve't unq'a ixoje' k'atz u jule' uva' mujlukat u Jesús. 3 As ech nik tal ve't cha'ma ile' svatzaj tu b'ey: —¿Ab'ile' q'i tuk eesan el u sivane' tzi' u jule' sukuvatz?— ti'k cha'ma. 4 As tul b'iitik kuxh toon cha'ma, as til ve't b'en cha'ma uva' eesamalik ve't el u nimla sivane' tzi' u jule'. 5 As oon ve't cha'ma. As tul ok ve't cha'ma tu u jule', as til ve't cha'ma uva' xonlik uma'l u ángel tiseb'al cha'ma uva' ech tilone' eche' umaj chelem naj. As atik ok uma'l u chelkin oksa'm sti' uva' va'lik chit ipolal. As yak chit xo'v ve't cha'ma sta'n. 6 As ech tal ve't u ángel ile' te cha'ma: —Ye' kuxh xo'v ex. Ootzimale' sva'n uva' a' u Jesús nechuke' uva' aa Nazaret uva' kat yatz'pu vatz u kuruse'. As kat ulyu taama unpajte. As etiltaj uve' kat mujlukat, tan ye'xhkam at ve't tzitza'. 7 As b'enoj ex; b'en etaltaj te unq'a ichusulib' Aake' as tuk' te u Lu'e', tan il Aak b'axel ve't sevatz tu u Galilea. As tzitzi' la etilkat Aak, eche' uva' tal kan Aak sete,— ti'k u ángel tal te unq'a ixoje'. 8 As va'lik chit it'unt'uch ve't cha'ma. As oojik ve't el tzan cha'ma tu u jule'. As ye'xheb'il tal cha'ma ste tu b'ey, tan nik ixo'v ve't cha'ma. 9 Tul ma'tik tul ve't taama u Jesús sq'ala'm tu u b'axa q'iie' tu u xhemaanae', as b'axel ik'uch ve't tib' Aak vatz u Ma'le' uva' aa Magdala, uva' ma'tik teesat Aak vujva'l u sub'ule' sk'atz. 10 As b'en ve't ixoj. B'ex tal ve't ixoj te ka't unq'a ichusulib' Aake' uva' na'xnik ixekeb' ti' Aak, tan va'lik chit toq'e' ta'n txumu'm. 11 As tul tab'i ve't unq'a ichusulib' Aake' u yole' uva' tal u Ma'le' ti' uva' ma'tik tilat ve't ixoj Aak, tan ma'tik tul taama Aak unpajte, as ye' nik inima ve't unq'a ichusulib' Aake' u yole' uva' nik tal ixoj. 12 As xamtik ve't stuul, as ik'uch ve't tib' Aak te ka'va't uxhchil uva' nik ixaan tu b'ey ti' ib'en tu vitz. As jit texhla chajnaj Aak oora. 13 As tul texhla ve't chajnaj Aak, as b'ex tal ve't chajnaj te unq'a imoole'. As ye' nik inima unq'a imool chajnaje' u yole'. 14 As xamtel ve't stuul, as ik'uch ve't tib' Aak te junlavat unq'a apóstol tul uva' atik ve't ok chajnaj vatz u meexhae'. As iyaa ve't Aak chajnaj ti' uva' ye' nik ik'ujb'a' chajnaj ik'u'l ti' Aak, tan ti' uva' chajnaj chit ye' nik niman viyol unq'a uxhchile' uve' kat ilon Aak uva' ma'tik tul taama Aak unpajte. 15 As ech tal ve't Aak ile': —B'enoj ex. B'en etaltaj u b'a'nla yole' te unq'a tename' skajayil uva' at vatz u tx'ava'e'. 16 As ab'il uva' la niman unq'a unyole' uva' la b'en etal ste as la ku' ve't xe' u a'e', as a'e' ye' la b'en tu u k'axk'oe'. Pet ab'il uva' ye' la niman, as a'e' la b'en tu u k'axk'oe'. 17 As a' unq'a k'uchb'al tetz vunb'a'nile' u vi'la' uva' la b'en ib'an unq'a uxhchile' uve' la niman vunyole': As tuk' vunb'iie' la teesa ve't el unq'a sub'ule' ti' unq'a uxhchile' uva' ato'k u sub'ule' sk'atz. As la iyolb'e ve't unq'a niman vetze' ka't unq'a yolb'ale' uva' ye' ootzimal sta'n. 18 As k'uxh la itxey unq'a uxhchile' unq'a tx'i'latxooe' ta'n iq'ab', as moj la tuk'a umaj tz'akab'al uva' la yatz'oni, as ye'xhkam la b'anon. As tul la taq' je' unq'a uxhchile' iq'ab' ti' unq'a aach'o'me', as la b'a'nxe' unq'a aach'o'me',— ti'k u Jesús. 19 As tul ya' ve't u Jesús ti' iyolone', as eq'ol ve't je' Aak tu almika'. As xoneb' ve't Aak tiseb'al u Kub'aal Tiixhe'. 20 As ijatx ve't tib' unq'a ichusulib' Aake'. As b'ex tal ve't chajnaj u b'a'nla yole' tulaj unq'a tename'. As iloch ve't ku' tzan u Jesús chajnaj. As iyak'insa ve't Aak u yole' tuk' unq'a k'uchb'al tetz vib'a'nile' uve' xo'veb'al chittu' uva' b'ex ib'an chajnaj. An chite'.

Lucas 1

1 Nimal unq'a uxhchile' uva' jik chit kat itz'ib'a kan ti' talax isuuchil unq'a vee' kat uch sukuxo'l 2 eche' uva' kat chuspu sqe ta'n unq'a qitz'in qatzike' uva' kat ilon kam uva' kat uchi tixe'teb'al unq'a yole', tan an chit chajaake' uva' kat k'ujeb' kan ti' ipaxsal unq'a yole'. 3 As b'a'n ve't sve uva' jik chit nuntz'ib'a b'en unq'a yole' see, pap Teófilo, tan kat unch'oti ve't sb'a'n kam chit uva' kat uchi tixe'teb'al 4 aq'al uva' la ootzi uva' jik chit u yole' uva' kat chuspik kan see. 5 Tul atik ve't ok u Herodes ijlenaalil tu u Judea, as atik uma'l oksan iyol tenam vatz Tiixh uva' Zacarías uva' tiaal u Abías. As Elisabet u tixqele'. As a' tzaanalkat u tixqele' xo'l unq'a tiaal u Aarón. 6 Jik chit itxumb'al cha'ma skaab'il vatz u Tiixhe', tan nikat inima cha'ma viyol u Tiixhe'. As jik chit nik inima ve't cha'ma u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan uva' alik kan ta'n Aak. 7 As ye'lik chit me'al ik'aol cha'ma, tan ye'l u Elisabet nik talane'. As q'estik chit ve't cha'ma skaab'il. 8 As b'ex ilej ve't uma'l u q'ii tul uva' a'ik u Zacarías tuk' ka't unq'a imoole' atik ok tixhemaana ti' tilat isuuchil u tostiixhe' tu u Jerusalén. 9 As kat ik'ulvatzi u Zacarías uva' a'e' la ok tu u tostiixhe' ti' itz'e'sal u incienso tu u nachb'al Tiixhe', tan eche' nik ib'an uma'l oksan iyol tenam vatz Tiixh. 10 As molik tib' unq'a tename' vatz iq'anal u tostiixhe'. As tul nikat itz'e'sa u Zacarías u incienso, as tul nikat inach unq'a tename' Tiixh. 11 As tul atik u Zacarías vatz u atinb'ale' uve' nik itz'e'salkat u incienso, as ul ve't uma'l u ángel txakeb'oj tiseb'al u meexhae'. 12 As yak kuxh xo'v ve't u Zacarías. Ye' nikat ichee ve't tivi' ti' uva' kam la ib'an ve't vatz u ángel. 13 As ech tal ve't u ángel ile': —Zacarías, ye' xo'v axh, tan kat tab'il ve't u Tiixhe' u nachb'al Tiixhe' uve' nab'ane', tan la itz'eb' ve't uma'l vine' u eexqele', u Elisabet. As tul la itz'eb' u ne'e', as Xhun ib'ii la ab'ane'. 14 As la txuq'txun ve't axh ta'n chiib'ichil. As nimal unq'a uxhchile' la txuq'txun ve't sti' tul uva' la itz'eb'i, 15 tan nim talchu vak'aole' la ib'an vatz u Tiixhe'. As ye'l u vino la tuk'a. As mita'n uma'toj a' uva' q'u'imal seta'n. As k'uxh ye'xnaj itz'eb'i, as a' u Tiixhla Espíritu la aq'on itxumb'al ti' ib'anata' kam uva' la tal u Tiixhe' ste. 16 As a'e' la b'anon uva' nimal unq'a tiaal Israel la ik'axa ve't tib' ti' inimat u Kub'aal Tiixhe'. 17 As b'axel la ul ve't vatz Aak. As eela u tijle'me' tuk' u Elías la ib'ane' uva' xo'veb'alik chit u tijle'me', tan ti' u yole' uve' la ul tale' as la ijikb'a' ve't unq'a b'aalae' vitxumb'ale' ti' uva' la ixo'ni ve't unq'a me'al ik'aole'. As la ijikb'a' ve't unq'a paasan tziie' vitxumb'ale' ti' inimat vitxumb'al unq'a jikla aamae'. As ech la ib'an unq'a tename' ti' ik'ulat ve't Aak,— ti'k u ángel. 18 As ech tal ve't u Zacarías ile' te u ángel: —¿Kam la vulb'e vootzit q'i uva' asoj an chit vayole' uve' naale'? Tan q'estu ve't in tuk' u vixqele',— ti'k u Zacarías. 19 Ech tal ve't u ángel ile': —Ine' in Kara'p. As in ichaj u Tiixhe'. As Aake' kat chajon tzan in ti' ul valat u b'a'nla yole' see. 20 As ti' uva' ye' kat anima ve't uva' kat val see, as cheel tuk kaaoj ve't axh smemil. As ye'l axh la yolon ve't axh. Pet lanal itz'eb' ve't vak'aole' uve' ni val see, as a'n la yolon ve't axh unpajte,— ti'k u ángel. 21 As tul uva' atik ok u Zacarías tu u Tiixhla atinb'ale', as mama'la tename' nikat itx'eb'on kan vatz u q'anale'. As nikat kuxh isotz ik'u'l unq'a tename', tan ye'seb' chit el ch'u'l u Zacarías tu u Tiixhla atinb'ale'. 22 As tul el ve't ch'u'l u Zacarías, as ma'tik imemtu ve'te'. As nikat kuxh ik'uchun ve't tuk' iq'ab'. As kat pal ve't unq'a tename' stuul uva' at umaj kam uva' kat ik'uch u Tiixhe' ste. 23 As tul tz'aj ve't iq'ii u Zacarías ti' tilat isuuchil u aq'one' tu tostiixhe', as b'en ve't tikab'al. 24 As tul atik ve't u Zacarías tikab'al, as je' ve't ventasioon ti' u Elisabet. As o'va'l ich' uva' kolik kuxh tib' u Elisabet tu kab'al. As ech nikat tal ve't je' ile' ste: 25 «As kat ib'anlu ve't u Kub'aale' b'a'nil sve. Ta'ntiixh te Aak, tan a' isa' Aak uva' ye' la yoq'ax ve't in ta'n unq'a tename' ti' uva' ye'l vas val ati,» ti'k u Elisabet. 26 As tul ib'an vaajil ich' ije' ventasioon ti' u Elisabet, as ichaj ve't u Tiixhe' u ángel uva' Kara'p tu uma'l u tal tenam tu u Galilea uva' Nazaret ib'ii 27 xe' uma'l u q'opo ixoj uva' Ma'l ib'ii uva' k'ujlik ve't tzii sti' tuk' uma'l u naj uva' Xhu'l uva' tiaal tib' tuk' u David. 28 As tul oon ve't u ángel tu u kab'ale' uve' atikkat u Ma'le', as ech tal ve't ile': —¡Keche, Ma'l! Tan at u Tiixhe' see'. As nim ve't u b'a'nile' uva' tuk ib'an u Tiixhe' see ti' uve' nib'an Aak te unjoltu unq'a ixoje',— ti'k u ángel. 29 As tul tab'i u Ma'le' viyol u ángel, as yak chit sotz ve't ik'u'l ta'n u yole' uve' tal u ángel. As ech tal ve't je' ile' ste: «¿Kam isuuchil u yole' q'i uve' ni talpu sve?» ti'k u Ma'le'. 30 As ech tal ve't u ángel ile': —¡Ye' xo'v axh, Ma'l! Tan b'a'n ve't atxumb'al vatz u Tiixhe', 31 tan tuk je'oj ventasioon see'. As la itz'eb' ve't uma'l vane'. As tul la itz'eb'i, as Jesús ib'ii la ab'ane', 32 tan nim talchu u ne'e' la ib'ane'. As iK'aol u Tiixhe' tu almika' u ne'e', tan a' u Kub'aal Tiixhe', u kuB'ooq'ole', la oksan ve't u tijle'me' eche' uva' kat tulb'e Aak u q'esla eb'aale' uva' David. 33 As la ok ve't ijlenaalil ti' unq'a tiaal Israel. As ye'xh jatu la el ve't ti' u ijlenaalile', tan ye'l iya'teb'al u tijle'me' la ib'ane',— ti'k u ángel tal te u Ma'le'. 34 As ech tal ve't u Ma'l ile' te u ángel: —¿Kam isuuchil u yole' uve' naal sve? Tan ye'l untzumel ati,— ti'k u Ma'le'. 35 Ech tal ve't u ángel ile': —As a' u Tiixhla Espíritu tuk uloj see'. As a' vib'a'nil u Tiixhe' tu almika' tuk uloj see' ti' uva' la itz'eb' uma'l vane'. Esti'e' ni val see ti' u ne'e' uve' la itz'eb'i, tan Tiixhla Aamae', iK'aol u Tiixhe'. 36 As echat kat ib'anlu ve't vanane' uva' aatin eeb' stuk', u Elisabet, tan k'uxh q'estu ve'te', as la itz'eb' ve't uma'l vine'. As k'uxh ni talchu sti' uva' ye'xh jatu la alani, as cheel kat ib'anlu vaajix ich' ije' ventasioon sti', 37 tan ye'l umaj kam uva' ye' koj la itx'ol u Tiixhe' ib'anata',— ti'k u ángel. 38 As ech tal ve't u Ma'l ile': —Il in ila'. As ine' in ik'am u Tiixhe'. As la ib'an Aak svi' kam uve' naale',— ti'k u Ma'le'. As b'en ve't u ángel. 39 As an kuxh tu unq'a q'iie', as ib'an ve't u Ma'le' tuche'. As ye'ntu chit ib'en u Ma'le' tu uma'l u tal tenam uva' echen xo'l unq'a vitze' tu u Judea, ti' b'en iq'elut u Elisabet. 40 Tul oon ve't u Ma'le' tu vikab'al u Zacarías, as itiixhi ve't u Ma'le' u Elisabet. 41 As tul kuxh tab'i u Elisabet itiixhil ta'n u Ma'le', as yak kuxh iyiku ve't tib' u tal ne'e' k'atz u Elisabet. As taq' ve't u Tiixhla Espíritu itxumb'al u Elisabet ti' iyolone'. 42 As ech tal ve't u Elisabet ile' tul taq' je' u tuul ivi': —As nim ve't u b'a'nile' uva' tuk ib'an u Tiixhe' see ti' uve' nib'an Aak te unjoltu unq'a ixoje'. As nimal b'a'nil la ib'an u Tiixhe' te u ne'e' uva' la itz'eb'i. 43 ¿As kam ve't vijle'm q'i uva' tul eel ve't in? Tul axh vitxutx vunB'ooq'ole', 44 tan tul kuxh uva' kat atiixhi in, as yak kuxh kat iyiku ve't tib' u ne'e' sunk'atz ta'n chiib'ichil. 45 As achveb'al chit axh, tan kat ak'ujb'a' ak'u'l ti' u Tiixhe', tan tuk tzojpisaloj unq'a yole' uva' kat alpu see ta'n u Tiixhe',— ti'k u Elisabet. 46 As ech tal ve't u Ma'l ile' te u Elisabet: —Va'l chit ichiib' u vaanxelale' ti' toksal iq'ii u Kub'aal Tiixhe'. 47 As va'l chit itxuq'txun ve't vaama ti' u Tiixhe', u sotzsan tetz vunpaave', 48 tan k'uxh jit nim valche' xo'l unq'a tename', as nimal b'a'nil kat ik'uch u Tiixhe' sve, tan in ik'am Aak. As la tal ve't unq'a tename' skajayil uva' achveb'al u b'a'nile' uva' kat ib'an Aak sve, 49 tan xo'veb'al chit vib'a'nil Aake' uve' kat ib'anlu sve. As xo'veb'al chit viyak'il Aake'. As Tiixhla b'iie' vib'ii Aake'. 50 As nichit itxum u Tiixhe' ivatz unq'a tename' uve' kat ib'anlu kan. As echat nib'an cheel ti' chit ib'ene' ti' unq'a tename' uve' ni xo'van Aak. 51 As mama'la b'a'nil nib'an Aak tuk' viyak'ile'. As jank'al unq'a uxhchile' uve' nije'sa tib', as kat teesa ve't Aak iq'ii. 52 As at unq'a ijlenaale' kat teesa Aak ti' u tijle'me'. As kat toksa ve't Aak iq'ii unq'a uxhchile' uve' ye' ni toksal iq'ii ta'n unq'a tename'. 53 Kat inoosa ve't Aak unq'a uxhchile' uve' niva'ye'. As kat taq' ve't kan Aak unq'a tx'ioliq'iie' vatz va'y. 54 As kat iloch ve't Aak unq'a mam kukuye' uva' tiaal Israel. As ye' kat sotz sk'u'l Aak ti' itxumat kuvatz, 55 tan eche' uve' alel kan ta'n Aak te u q'esla kub'aale' uva' Abraham, tuk' te unq'a tiaale' skajayil,— ti'k u Ma'le'. 56 As kamal oxva'l ich' ib'an u Ma'le' xe' u Elisabet. As q'aav ve't u Ma'le' tikab'al. 57 As tul ilej ve't iq'ii u Elisabet ti' talane', as itz'eb' ve't vine'e'. 58 As tul tab'i ve't unq'a titz'in tatzike' tuk' unq'a uxhchile' uve' echen najlich vikab'ale', as va'lik chit ichiib' ve't unq'a uxhchile' skajayil, tan ti' uva' nimla b'a'nil kat ib'anlu u Tiixhe' te u Elisabet. 59 As tul ib'an u ne'e' vaaxil q'ii, as b'ex tzok'axoj el unb'iil vichi'ole'. As tal ve't unq'a uxhchile' uva' Zacarías u ne'e' la ib'ane' eche' ib'ii vib'aale'. 60 As ech tal ve't vitxutx u ne'e' ile': —Ye'le, tan Xhun ib'ii u ne'e' tuk ib'ane',— ti'k aak tala. 61 Ech tal ve't unq'a uxhchil ile': —¿Kam q'i uva' ye' nasa' uva' Zacarías u ne'e'? Tan ye'l Xhun xo'l unq'a etatine',— ti'k unq'a uxhchile'. 62 As tuk' kuxh ve't k'uchu'm nik ich'oti ve't ok unq'a uxhchile' te u Zacarías ti' uva' kam ib'ii u ne'e' la ib'ane'. 63 As ijaj ve't u Zacarías uma'l u tal aq'en. As itz'ib'a ve't u Zacarías vib'ii u ne'e' vatz aq'en. «Xhun ib'ii u ne'e' tuk ib'ane',» ti'k u tz'ib'e' uve' itz'ib'a. As kat kuxh sotz ve't ik'u'l unq'a tename'. 64 As tul kuxh itz'ib'a u yole', as yak kuxh yolon ve't u Zacarías unpajte. As kat toksa ve't iq'ii u Tiixhe'. 65 As teq'o ve't taama unq'a tename' ta'n xo'vichil. As oora chit ipaxsa ve't unq'a tename' itzib'lal u yole' xo'l unq'a talaj tename' tu u Judea. 66 Jank'al unq'a tename' uve' ab'in u yole', as ech tal ve't je' ile' ste: «¿As kamal at tijle'm u ne'e' tuk ib'ane'?» ti'k unq'a uxhchile', tan atik chit vib'a'nil u Tiixhe' ti' u ne'e'. 67 As u Zacarías, vib'aal u ne'e', as taq' ve't u Tiixhla Espíritu itxumb'al ti' talat unq'a yole' ti' u ne'e'. As ech tal ve't ile': 68 —Ni voksa iq'ii u Kub'aal Tiixhe', u Tiixhe' uva' ni qoksa iq'ii, o' uva' o' tiaal Israel, tan kat ulyu ve't sukuxo'l ti' kuq'alpule'. 69 As kat taq'lu ve't tzan u Tiixhe' uma'l u q'alpun qetz uva' xo'veb'al chit u tijle'me'. As a'e' tiaal u q'esla kub'aale' uva' David, uva' atik tijle'm ta'n Aak. 70 Tan eche' uva' kat tal kan u Tiixhe' ta'n unq'a q'ajsan tetz viyole' uve' kat ul b'axa uva' txaaik ta'n Aak. 71 Ech tal kan ile': La ul teesa ve't o' u q'alpun qetze' vatz unq'a ch'o'nchil aamae' as tuk' vatz unq'a uxhchile' uve' ni ixvan o', 72 as kat itxum ve't Aak ivatz unq'a q'esla kub'aale' tan ye' nisotz sk'u'l Aak ti' u Tiixhla tzaq'ite' uva' tal kan Aak te u q'esla kub'aale' uva' Abraham. 73 As ye' nisotz sk'u'l Aak ti' itzojpisat uva' kat tal kan Aak te u q'esla kub'aale' uva' Abraham ti' uva' la taq' tzan Aak u q'alpun qetze', 74 ti' ul teesat o' Aak vatz unq'a ch'o'nchil aamae' ti' uva' ye' la xo'v ve't o' ti' qoksat ve't iq'ii u Tiixhe'. 75 As jik chit u kutxumb'ale' la ib'an vatz Aak. As jik chit la kunima ve't Aak techal la kukameb'e. 76 As tuk val see, unk'aol, tan a' u Tiixhe' uva' at tu almika' la oksan axh q'ajsan tetz viyole', tan axh tuk b'axoj ve't axh vatz u kuB'ooq'ole' ti' ijikb'a'l itxumb'al unq'a tename' 77 as ti' uva' la qootzi ve'te', jank'al o' uva' o' itenam u Tiixhe', uva' la teesa ve't o' Aak vatz unq'a k'axk'oe'. As la qootzi ve'te' uva' la isotzsa ve't Aak u kupaave', 78 tan aya'l chit ik'ul Aak ti' itxumat kuvatz. Esti'e' la ul u txijun qetze' sukuxo'l eche' ib'uuq' u q'iie' vatz u almika'e'. A'e' u Cristo uva' la ul tu almika', 79 ti' tul itxijut ve't Aak unq'a uxhchile' uve' echen u taanxelale' tu u q'ej toktoe'. As la ul teesa Aak unq'a uxhchile' vatz u kamchile', as la iloch o' Aak ti' uva' b'a'n qatine' sukuvatzaj,— ti'k u Zacarías. 80 As tul nik ich'ii ve't u Xhune', as nik iyak'in ve't itxumb'al k'atz u Tiixhe'. As a' atinkat ve'te' tu u tzuukin tx'ava'e'. As katnal ilej u q'ii uva' la ik'uch ve't tib' vatz unq'a tiaal Israel.

Lucas 2

1 An chit tu unq'a q'iie', as taq'e'l tzan u Augusto uma'l u ley, tan atik ok naj ijlenaalil tu u Roma. As tale'l tzan naj uva' la eq'ol tachul unq'a tename' skajayil. 2 As a's tel u tachul unq'a tename' b'axa ta'n u Augusto tul uva' atik ok u Cirenio b'anol ivatz u ijlenaale' tu u Siria. 3 As b'en ve't unq'a uxhchile' skajayil tulaj unq'a itename' uve' itz'eb'nalkat ti' itz'ib'at ve't tib'. 4 As esti'e' el ve't ch'u'l u Xhu'le' tu u tename' uva' Nazaret uva' echen tu u Galilea. As a' b'enkat ve'te' tu u Belén uva' echen tu u Judea, uva' itz'eb'nalikkat u David, tan tiaalik tib' u David tuk' u Xhu'l. 5 As b'ex itz'ib'a ve't tib' u Xhu'le' tuk' u Ma'le', tan k'ujlik ve't tzii ti' cha'ma. As atik ve't iyaab'il u Ma'le'. 6 As tul uva' atik ve't cha'ma tu u Belén, as ilej ve't u q'iie' ti' titz'eb' u ne'e'. 7 As itz'eb' ve'te'. As a'e' u b'axa tal u Ma'le'. As ib'och ve't u Ma'le' u ne'e' tu uma'l u txo'. As ikoxhb'a' ve't ku' tu uma'l u juk'ub', tan jit ilej ve't cha'ma ivatb'al tu umaj kab'al. 8 As atik ka'l unq'a xeen kaneero' najlich u Belén. As nik ivata chajnaj unq'a kaneero'e' aq'b'al. 9 As aat kuxh til ve't chajnaj tul ve't uma'l u ángel uva' tetz u Kub'aal Tiixhe'. As yak chit txijul ve't chajnaj ta'n vilitz'lo'lan u Tiixhe'. As kat chit xo'v ve't chajnaj. 10 As ech tal ve't u ángel ile': —Ye' kuxh xo'v ex, tan a' uma'l u b'a'nla yole' tul val sete. As la txuq'txun ve't ex sti' tuk' unq'a tename' unpajte. 11 As cheel kat itz'eb'yu ve't u q'alpun tetz unq'a tename'. As a' kat itz'eb'kat tu u tenam uva' alalkat u David. As a'e' u Cristo uva' Kub'aal. 12 As ab'iste u ne'e' uve' ni val sete as k'uchb'al tetz uva', tan tul la b'en elej u ne'e', as b'ochel tu uma'l u txo'. As koxhlu ku' tu uma'l u juk'ub',— ti'k u ángel. 13 As aat kuxh til ve't unq'a xeen txooe' ichee ve't mama'la ángel svatz. As ech tal ve't unq'a ángel ile' ti' toksat iq'ii u Tiixhe': 14 —¡Qoksataj iq'ii u Tiixhe' uva' echen tu almika'! tan Aake' nib'anon uva' b'a'n tatin unq'a uxhchile' svatzaj vatz u tx'ava'e', tan eche' uva' nisa' u Tiixhe'— ti'k unq'a ángel. 15 As tul q'aav ve't unq'a ángel tu almika', as ech tal ve't unq'a xeen txoo ile' svatzaj: —Ko'naj tu u Belén. Ko'naj qil uve' kat tal u Tiixhe' sqe,— ti'k unq'a xeen txooe'. 16 As q'ax chit ve't ib'en chajnaj. B'ex ilej ve't chajnaj u Ma'le' tuk' u Xhu'le' tuk' u ne'e'. As koxhlik ku' u tal ne'e' tu u juk'ub'e'. 17 As tul til ve't chajnaj u ne'e', as kat tal ve't chajnaj te cha'ma kam uva' kat ul tal u ángel te chajnaj ti' u ne'e'. 18 As jank'al unq'a uxhchile' uve' kat ab'in viyol unq'a xeen txooe' as kat chit txuq'txun ve'te' ta'n u yole' uve' tal chajnaj. 19 As nikat kuxh titz'a u Ma'le' unq'a yole'. As kat ib'an ve't je' tivi' uva' kam isuuchil u yole' uve' kat tab'i. 20 As tul q'aav ve't unq'a xeen txooe' k'atz unq'a ikaneero'e', as va'lik chit itxuq'txun ve't chajnaj. As toksa ve't chajnaj iq'ii u Tiixhe' ti' unq'a vee' kat tab'i as ti' unq'a vee' kat tila eche' uva' kat alax te chajnaj ta'n u ángel. 21 As tul ib'an u ne'e' vaaxil q'ii as b'ex tzok'axoj ve't el unb'iil vichi'ole', as oksal ve't ib'ii uva' Jesús, tan eche' uve' alik kan ta'n u ángel te u Ma'le' tul uva' ye'xnik je' ventasioon sti'. 22 As tul ib'an u Ma'le' ka'viinqil q'ii ti' u ne'e' eche' uva' alik kan ta'n u Moisés, as eq'ol ve't u ne'e' ta'n vitxutxe' tuk' vib'aale' tu u Jerusalén ti' inachpu ve't Tiixh sti', 23 tan ech ni tal u yol ile' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés: «Asoj xaak u b'axa tal u ixoje', as tetz Tiixh naj la ib'ane',» ti'k u yole'. 24 As inima ve't cha'ma u yole' uva' alelik kan ta'n u Moisés uva' ech ni tal ile': «As la oyal ve't untzumoj ko'rak'um as moj tzumoj paroomaxh vatz u Tiixhe',» ti'k u yole'. 25 As atik uma'l u pap tu u Jerusalén uva' Simeón ib'ii, as nik toksa taama ti' inachat Tiixh. As atik ok taama ti' u Tiixhe'. As nikat itx'eb'on ti' ilejat u q'iie' uva' la ul u q'alpun tetz u tename' uva' tiaal Israel ti' ilochpe'. As a'ik u Tiixhla Espíritu nik lochon u Simeón ti' ib'anata' kam uva' nik tal u Tiixhe' sti', 26 tan ma'tik talat u Tiixhla Espíritu ste uva' techal la til kan tul u Cristo uva' la ichaj tzan u Tiixhe'. 27 As an chit u Tiixhla Espíritu oksan xe' taama u Simeón ti' toon vatz u tostiixhe'. As tul b'ex oonoj u ne'e' ta'n u Xhu'le' tuk' u Ma'le' ti' toksal ve't u ne'e' vatz u Tiixhe' ti' inimat cha'ma u tzaq'ite', 28 as ijele ve't u Simeón u ne'e'. As ech tal ve't u Simeón ile' ti' toksat iq'ii u Tiixhe': 29 —Kub'aal Tiixh, la uchi uva' la kam ve't in eche' uva' alel kan a'n, tan b'a'n tatin ve't u vaanxelale' savatz, 30 tan kat villu ve't u q'alpun qetze'. 31 As axhe', Pap, la ch'iisan aq'al uva' la ilax ta'n unq'a tename' skajayil. 32 As la tal ve't isuuchil vayole' te unq'a tename' uve' jit tiaal Israel eche' itxijul uma'l tenam uva' echen tu u toktoe'. As la oksal iq'ii vatename' uve' tiaal Israel ta'n u ne'e',— ti'k u Simeón. 33 As tul tab'i ve't u Xhu'le' tuk' u Ma'le' u yole' uve' tal u Simeón ti' u ne'e', as kat chit sotz ve't ik'u'l cha'ma. 34 As toksa ve't u Simeón iq'ii u Tiixhe'. As ech tal ve't ile' te u Ma'le': —Tan k'ujle'l ve't u ne'e' ti' uva' at unq'a tiaal Israel la niman, as ati uva' ye' la niman. As at unq'a uxhchile' la ch'o'n ve't taama sti'. 35 As la ootzil vitxumb'al unq'a uxhchile' kam uve' ni titz'a taama. Pet ech koj axh, tan ech tok umaj u mam txumu'm xe' aama eche' tok umaj ch'ich' tu u taanxelal umaj uxhchil,— ti'k u Simeón tal te u Ma'le'. 36 Atik uma'l u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' vatz iq'anal u tostiixhe'. As An ib'ii u ixoje'. As ime'al u Fanuel uva' tiaal u Aser ixoj. As txulnalik ixoj tul teq'o tib' ixoj tuk' vitzumele'. As vujva'l kuxh yaab' teq'o tib' ixoj tuk' vitzumele'. As kat kam ve't vitzumel ixoje'. 37 As kaaik ve't kan ixoj txakayil kajva'l to'k'al (84) yaab'. As tul q'estik chit ve't ixoj. As b'enameen atik chit ixoj vatz iq'anal u tostiixhe'. As nik inach ixoj Tiixh sq'iil as aq'b'al. As nikat ikuy ve't ixoj iva'y ti' inachat Tiixh. 38 As tul ya' ve't u Simeón ti' iyolone', as jetz'en ve't ok u Ane' k'atz u ne'e' ti' taq'at ta'ntiixh te u Tiixhe' sti'. As nik tal u Ane' isuuchil u tijle'm u ne'e' te unq'a uxhchile' tu u Jerusalén uve' nik itx'eb'on ti' u q'alpun tetz unq'a tename'. 39 As tul tzojpu ve't u Xhu'le' tuk' u Ma'le' ti' uva' alelik kan tu u tzaq'ite' ta'n u Tiixhe', as q'aav ve't cha'ma tu u Nazaret uva' echen tu u Galilea. 40 As ch'iichil chit nik ib'an ve't u Jesús. As nik ichee ve't iyak'il. As nik ichee ve't itxumb'al. As nik taq' ve't tzan u Tiixhe' vib'a'nile' sti'. 41 As jun yaab' nikat ib'en vitxutx u Jesús tuk' vib'aale' tu u Jerusalén ti' tilat u nimla q'iie' uva' pascua ib'ii. 42 Tul ma'tik ib'anat u Jesús kab'laval yaab', as b'ex ve't vitxutxe' tuk' vib'aale' tu u nimla q'iie', tan ech chit nik ib'an cha'ma tu jun yaab'. 43 As tul pal ve't u nimla q'iie', as q'aav ve't vitxutx u Jesús tuk' vib'aale' ti' ib'en tu vitename'. As kaaik ve't kan u Jesús tu u Jerusalén. As jit ilax ikaa Aak, 44 tan kamal xekelik Aak xo'l unq'a tename' uva' nikat tal cha'ma. As tul uva' ma'tik ixaat ve't cha'ma uma'l q'ii xao'm, as a'n ichuk ve't cha'ma u Jesús xo'l unq'a tatine' tuk' xo'l unq'a tename' uve' ootzimalik ta'n cha'ma. 45 As jit ilej ve't cha'ma u Jesús. As q'aav ve't cha'ma tu u Jerusalén ti' ichukat u Jesús. 46 As tu ve't itoxvu q'ii, as a'n ilej ve't cha'ma u Jesús. As a' xonlikkat ok u Jesús tu u tostiixhe' xo'l unq'a naje' uve' nik ichusun u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan. As nik tab'i u Jesús viyol chajnaje'. As nikat ich'oti u Jesús itzi' chajnaj. 47 As jank'al unq'a uxhchile' uve' nikat ab'in viyol u Jesús as teq'o chit ve't taama chajnaj ti' vitxumb'al u Jesús, tan ch'i'umal chit talat ve't u Jesús isuuchil unq'a yole'. 48 As echat chit kat ib'an vib'aal u Jesús tuk' vitxutxe' ti' uva' til cha'ma uva' tal u Jesús isuuchil u yole'. As ech tal ve't u Ma'l ile': —¿Kame' q'i, val, uve' kat oolb'e o'? As kat kuxh axaansal ve't qaama. As in tuk' ak ab'aale', as kat kuxh chukunyu ve't o' see',— ti'k u Ma'le'. 49 As ech tal ve't u Jesús ile': —¿As kam q'i uve' nechuk sve? ¿As ye' kol ootzimal q'a seta'n uva' a' chit la atinkat in tu vikab'al vunB'aale'?— ti'k u Jesús. 50 As jit pal u Ma'le' stuul tuk' u Xhu'le' ti' uva' kam ni tokkat u yole' uve' tal u Jesús. 51 As tul tal u Jesús u yole', as b'en ve't Aak ti' vib'aale' tuk' ti' vitxutxe' tu u Nazaret. As nikat inima u Jesús yol kam uva' nik tal cha'ma ste. As nikat kuxh titz'a vitxutxe' unq'a yole' uve' kat tal u Jesús. 52 As nikat ich'ii ve't itxakeb' u Jesús. Nikat ichee ve't itxumb'al. As b'a'n vitxumb'al u Jesús vatz u Tiixhe' as tuk' vatz unq'a tename'.

Lucas 3

1 As tul ib'an o'laval yaab' tok ve't u César uva' Tiberia ijlenaalil tu u Roma, as a'ik u Poncio Pilato uve' atik ok b'anol ivatz tu u Judea. As a' atikkat ok u Herodes tu u Galilea. As a' atikkat ok u Pi'le', u titz'in u Herodes, tu u Iturea tuk' tu u Trakonite. As a' atikkat ok u Lisanias tu u Abilinia. 2 As tul atik ok u Anás tuk' u Caifás iq'esalil oksan iyol tenam vatz Tiixh, as yolon ve't u Tiixhe' te u Xhune', vik'aol u Zacarías, tu u tzuukin tx'ava'e', tan a' isa' u Tiixhe' uva' la b'en ipaxsa u Xhune' viyol Aake' xo'l unq'a tename'. 3 As pal ve't u Xhune' tulaj unq'a tename' tzi' u Jordán ti' talat viyol u Tiixhe' te unq'a tename'. As nik tal ve'te' uva' la ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e', texhlal tetz uva' kat ik'axal unq'a uxhchile' vipaave' vatz u Tiixhe', aq'al uva' la isotzsa ve't Aak ipaav unq'a uxhchile'. 4 Tan eche' uma'l u yol uva' tz'ib'amal kan ta'n u Isaías uva' ech ni tal ile': Tan la uch uma'l u sik'i'm tu u tzuukin tx'ava'e'. As ech la tal ile': «¡Eb'antaj etuche' ti' ek'ulat u kuB'ooq'ole'! ¡As ejikb'a'taj vetxumb'ale' eche' ijikb'a'l umaj b'ey! 5 As la noosal u xo'l u vitze'. As la e'pul el u vitze', aq'al uva' chaq'aala chit la ib'an ve'te'. As ech ejikb'a't vetxumb'ale' eche' ijikb'a'l umaj b'ey uve' koyixi. As jank'al unq'a b'eye' uve' at jul stuul as lab'alili. 6 As kajayil chit unq'a tename' tuk ilon tul uva' tuk isotzsa ve't u Tiixhe' vipaav unq'a tename',» chaj la tale', ti'k u yole'. 7 As ul ve't unq'a tename' k'atz u Xhune' ti' uva' la taq' ku' u Xhune' unq'a uxhchile' xe' u a'e'. As ech tal u Xhun ile': —¡Ech vetxumb'ale' eche' u tx'i'latxooe'! ¿Tan ab'il kat alon sete uva' la ooj ex vatz u k'axk'oe' uve' tule'? 8 Eb'antaj b'a'nil, texhlal tetz uva' kat ek'axal ve't etib' vatz u Tiixhe'. As ye' etitz'a uva' ti' kuxh uva': «O' tiaal u Abraham,» ch'ex netale', as ye'l ex la pal ex tu u k'axk'oe' uva' tule', tan tuk val sete uva' eche' k'axk'o koj ib'ensat u Tiixhe' unq'a k'ub'e' stiaal u Abraham. 9 As ech ve't b'anel eta'ne' eche' unq'a tze'e' uva' at ve't ok u k'oxb'ale' sti' ti' itzok'pu unq'a taq'il tze'e'. As ab'iste u tze'e' uve' ye' b'a'n vivatze' ni taq'e' as la tzok'ax el. As la sutil ok tu xamal,— ti'k u Xhune'. 10 As ech tal ve't ka'l unq'a uxhchil ile' xo'l unq'a tename': —¿As kam q'i la kub'ane' ti' uva' la kuk'uche' uva' kat kuk'axal qib'?— ti'k unq'a uxhchile'. 11 Ech tal u Xhun ile': —Ab'iste ex uve' at ka'va'l etoksa'm as etaq'taj umaj te vemoole' uve' ye'l tetz ati. As ab'iste ex uve' at etx'ix as etaq'taj tetz unq'a uxhchile' uve' ye'l itx'ix ati,— ti'k u Xhune'. 12 As ka'l unq'a uxhchil uva' nik molon puaj tetz u ijlenaale' tu u Roma, as ul ve't chajnaj k'atz u Xhune' ti' uva' la ku' chajnaj xe' u a'e'. As ech tal ve't chajnaj ile': —¿Chusul, kam la kub'ane' ti' uva' la kuk'uche' uva' kat kuk'axal qib'?— ti'k chajnaj. 13 Ech tal ve't u Xhun ile': —Ye' kuxh ejaj ka't puaj ti' uve' alel sete ta'n u ijlenaale',— ti'k u Xhune'. 14 As ech tal ka't unq'a sol ile': —¿As kano o' q'i? ¿Kam la kub'ane'?— ti'k chajnaj. Ech tal ve't u Xhun ile': —Ye' kuxh exo'visa unq'a uxhchile' ti' emaat unq'a tetze'. As ye' la echeesa yol ti' exochat unq'a uxhchile'. As ek'ujb'a'taj kuxh ek'u'l ti' veja'mile' uve' nek'ule',— ti'k u Xhune'. 15 As ye' saach unq'a tename' nikat alon svatzaj uva' kamal a' ve't u Xhune' u Cristo uva' nik tal je' ste, tan nikat itx'eb' unq'a tename' u tuleb'al u Cristo. 16 As ech tal ve't u Xhun ile' te unq'a tename': —Jik chit tuk val sete, tan xe' kuxh u a'e' ni vaq'kat ku' ex. Pet ech koj uma't u uxhchile' uve' a'n tule', tan nim talche' u tijle'me' svi'. As jit unk'ulele' uva' la unsaapu vik'a'jil vixa'pe'. As tul la uli, as Aake' la oksan u Tiixhla Espíritue' tu vetaanxelale', as la ijikb'a' ve't ex Aak tuk' vixamalile'. 17 Tan ech la b'anche' sete eche' nib'anchu te u trigo, tan il u txaab'al tetz u trigo ile' at tiq'ab' Aak. As la ikol ve't Aak u b'a'nla trigo tu u tatinb'ale'. Pet ech koj u ch'ise', tan yaklo'k tu xamal, uma'l u xamal uva' ye'xhjatu la tzaai,— ti'k u Xhune'. 18 As nimal chit unq'a yole' nik tal u Xhune' te unq'a tename' ti' toksat xe' taama unq'a uxhchile' ti' uva' la inima u b'a'nla yole'. 19 As u Herodes uva' k'ujlik kan ti' tilat isuuchil kajva'l unq'a tename' ta'n u ijlenaale' tu u Roma, as kat tixqeli ve't naj u Herodías, u tixqel u Pi'le' uva' titz'in u Herodes. Esti'e' kat iyaa ve't u Xhune' u Herodes as tuk' ti' unjoltu unq'a va'lexhe' uve' nik ib'an naj. 20 As aal chit paavin ve't u Herodes tuk' unjoltu unq'a va'lexhe' uva' kat ib'ana. As tal ve't naj tok u Xhune' tu u kaarsa. 21 As tul ye'xnik ok u Xhune' tu u kaarsa, as mama'la uxhchile' nikat taq' ku' naj xe' u a'e'. As antu ve't u Jesús kat ku' ve't xe' u a'e' ta'n u Xhune'. As tul kuxh inach u Jesús Tiixh, as ijajpu ve't tib' u almika'e'. 22 As ku' ve't ch'u'l u Tiixhla Espíritu tiib'a u Jesús. As ech tilone' eche' tilax umaj paroomaxh. As ab'il uma'l u tuul vi' tu almika' uva' ech tal ile': —Axhe' unK'aol uva' xo'n chit axh sve. As va'l chit untxuq'txun see',— ti'k u yole'. 23 As tul ib'an u Jesús vinaj laval yaab', as xe't ve't Aak ti' ipaxsal viyol u Tiixhe' xo'l unq'a tename'. As vatz unq'a tename', as ik'aol u Xhu'le' u Jesús. As ik'aol Elí u Xhu'l; 24 ik'aol Matat u Elí; ik'aol Leví u Matat. As ik'aol Melqui u Leví; ik'aol Jana u Melqui. As ik'aol uma't u Xhu'l u Jana. 25 Ik'aol Matatías u Xhu'l; ik'aol Amós u Matatías; ik'aol Nahum u Amós. As ik'aol Esli u Nahum; ik'aol Nagai u Esli. 26 As ik'aol Maat u Nagai; ik'aol Matatías u Maat; ik'aol Semei u Matatías. As ik'aol uma't u Xhu'l u Semei; ik'aol Judá u Xhu'l; 27 ik'aol Joana u Judá; ik'aol Resa u Joana; ik'aol Zorobabel u Resa; ik'aol Salatiel u Zorobabel; ik'aol Neri u Salatiel. 28 As ik'aol Melqui u Neri; ik'aol Adi u Melqui; ik'aol Cosam u Adi; ik'aol Elmodam u Cosam. As ik'aol Er u Elmodam; 29 ik'aol Josué u Er; ik'aol Eliezer u Josué; ik'aol Jorim u Eliezer; ik'aol Matat u Jorim. 30 As ik'aol Leví u Matat; ik'aol Simeón u Leví; ik'aol Judá u Simeón; ik'aol uma't u Xhu'l u Judá; ik'aol Jonán u Xhu'l. As ik'aol Eliaquim u Jonán; 31 ik'aol Melea u Eliaquim; ik'aol Mainán u Melea; ik'aol Matata u Mainán; ik'aol Natán u Matata. 32 As ik'aol David u Natán; ik'aol Isaí u David; ik'aol Obed u Isaí; ik'aol Booz u Obed; ik'aol Salmón u Booz; ik'aol Naasón u Salmón. 33 As ik'aol Aminadab u Naasón; ik'aol Aram u Aminadab; ik'aol Esrom u Aram; ik'aol Fares u Esrom, ik'aol Judá u Fares. 34 As ik'aol Jacob u Judá; ik'aol Isaac u Jacob; ik'aol Abraham u Isaac; ik'aol Taré u Abraham; ik'aol Nacor u Taré. 35 As ik'aol Serug u Nacor; ik'aol Ragau u Serug; ik'aol Peleg u Ragau; ik'aol Heber u Peleg; ik'aol Sala u Heber; 36 ik'aol Cainán u Sala; ik'aol Arfaxad u Cainán. As ik'aol Sem u Arfaxad; ik'aol Noé u Sem; ik'aol Lamec u Noé; 37 ik'aol Matusalén u Lamec; ik'aol Enoc u Matusalén; ik'aol Jared u Enoc; ik'aol Mahalaleel u Jared; ik'aol uma't u Cainán u Mahalaleel. 38 As ik'aol Enós u Cainán; ik'aol Set u Enós; ik'aol Adán u Set. As a' u Tiixhe' cheesan tetz u Adán.

Lucas 4

1 As atik itxumb'al u Jesús ta'n u Tiixhla Espíritu ti' ib'anat Aak kam uva' ni tal u Tiixhe' ste. As el ve't ch'u'l Aak tzi' u nimla a'e' u Jordán. As oon ve't Aak tu u tzuukin tx'ava'e' ta'n u Tiixhla Espíritu. 2 As ka'viinqil q'ii kat atin u Jesús tu u tzuukin tz'ava'e'. As ye'l Aak kat tx'a'ni. Pet kat ikuy ve't Aak iva'y. As kat ul ve't u tx'i'lanaje' ti' ul ichukat txumb'al ti' uva' la paavin u Jesús. 3 As ech tal ve't u tx'i'lanaj ile': —Asoj axh iK'aol u Tiixhe', as ala uva' la b'en u k'ub'e' stx'ixil,— ti'k u tx'i'lanaje'. 4 Ech tal ve't u Jesús ile': —Ech ni tal viyol u Tiixh ile' uva' tz'ib'amal kan: Jit kuxh u tx'ixe' la isb'a'n unq'a uxhchile'. Pet kajayil chit unq'a iyol u Tiixhe', as a'e' uva' la isb'a'n unq'a uxhchile',— ti'k u Jesús. 5 As b'en ve't u Jesús ta'n u tx'i'lanaje' vi' uma'l u nimla vitz. As kam chit unq'a vee' at tulaj unq'a tename' skajayil vatz u tx'ava'e', as ik'uch ve't naj te u Jesús. 6 As ech tal ve't naj ile': —As la voksa ve't axh sib'ooq'olil unq'a tename' skajayil. As la vaq' unq'a itx'iib'al iq'iie' see, tan at tunq'ab' skajayil. As la uch vaq'at te umaj uxhchil, ab'il uve' la unsa' vaq'at ste. 7 Asoj la ku' axh qaaloj sunvatz ti' ooksat unq'ii, as eetze' uve' skajayil,— ti'k u tx'i'lanaje' te u Jesús. 8 Ech tal ve't u Jesús ile': —Jetz'en el sunvatz, Satanás, tan ech ni tal uma't u yol ile' uva' tz'ib'amal kan: Ta'n kuxh u Tiixhe', vaB'ooq'ole', la ku' axh qaaloj svatz. As Aak kuxhe' la anima,— ti'k u Jesús. 9 As teq'o ve't u tx'i'lanaje' u Jesús vi' u tostiixhe' tu u Jerusalén. As ech tal ve't naj ile' te Aak: —Asoj axh iK'aol u Tiixhe', as suti ku' eeb' tzitza', 10 tan ech ni tal uma't u yol ile' uva' tz'ib'amal kan: La ichaj tzan u Tiixhe' unq'a ángel ti' ul ilochat axh. 11 As: La ul ik'ul axh unq'a ángel aq'al uva' ye' la k'axb'u ve't avoj ti' umaj k'ub',— ti'k u tx'i'lanaje'. 12 Ech tal ve't u Jesús ile': —Ech ni tal uma't u yol ile' uva' tz'ib'amal kan: Ye' la uch ab'ek'at u Kub'aal Tiixhe',— ti'k u Jesús. 13 As tul kat tzojpu ve't u tx'i'lanaje' ti' ichukat txumb'al ti' iku' u Jesús tu paav, as taq' ve't kan naj u Jesús. As nik kuxh itx'eb' ve't naj ilejat uma'toj q'ii ti' ichukat txumb'al unpajte ti' u Jesús. 14 As atik itxumb'al u Jesús ta'n u Tiixhla Espíritu tul q'aav ve't Aak tu u Galilea. As pax ve't itzib'lal u Jesús tulaj unq'a tename' tuk' tulaj unq'a talaj tename'. 15 As nikat ichusun ve't u Jesús tulaj unq'a atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh ta'n unq'a tiaal Israel. As nimal unq'a uxhchile' nik oksan ve't iq'ii Aak. 16 As oon ve't u Jesús tu u Nazaret uva' ch'iikat Aak. As tul kat ilej u xeem q'iie', as ok ve't Aak tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh, tan ech chit nik ib'an Aak tu jun xeem q'ii. As txakeb' ve't Aak ti' isik'let Aak viyol u Tiixhe' xo'l unq'a tename'. 17 As aq'pik ve't ok u u'uje' te Aak uve' tz'ib'amal kan ta'n u Isaías, u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' tul ijaj ve't Aak u u'uje'. As ilej ve't Aak u yole' uva' ech ni tal ile': 18 A' viTiixhla Espíritu u Kub'aale' ni lochon in ti' unb'anata' kam uva' ni tal Aak svi'. As txaael ve't in ta'n Aak ti' valat unq'a b'a'nla yole' xo'l unq'a meeb'a'e'. As kat ichaj ve't tzan in Aak ti' ilochax unq'a uxhchile' uva' k'axb'inal u taanxelale' ta'n u paave', as ti' valat unq'a yole' ti' ichajpul ve't unq'a uxhchile' uve' k'alel ta'n u paave', as la ilon ve't unq'a tzote', as ti' unq'alput unq'a tename' uve' b'uchel kuxhtu' ta'n vipaave', 19 as ti' valat te unq'a uxhchile' uva' kat ilejlu ve't u q'iie' uva' la taq' ve't Aak vib'a'nile' te unq'a uxhchile', ti'k u yole' uva' isik'le u Jesús tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. 20 As tul b'a'nxi, as ib'alq'u ve't Aak u u'uje'. As taq' ve't ok Aak te u lochonaale'. As xoneb' ve't Aak. As ka'yamalik chit ve't Aak ta'n unq'a uxhchile' skajayil uve' atik tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. 21 As ech tal ve't u Jesús ile': —As cheel kat ib'anlu ve't u vee' sevatz, uva' alel kan tu u u'uje',— ti'k Aak. 22 As acha'v chit viyol Aake' te unq'a tename'. As teq'o ve't taama unq'a tename' ti' u yole' uve' isik'le Aak. As ech tal ve't unq'a tenam ile': —¿Jit kol vik'aol u Xhu'le' q'a u naje'?— ti'k unq'a tename' tal svatzaj. 23 Ech tal ve't Aak ile': —Pet ni vitz'a uva' ech tuk etal ile' sve: «¡Axh aatz'ak, tz'aka eeb' sajunal!» chaj ex tuk etal sve. As moj ech la etal ile': «Jank'al unq'a b'a'nile' uva' ni qab'i yol sti' uva' kat ab'an tu u Capernaúm as echat ab'an tzitza' tu vatename' cheel,» chaj ex,— ti'k u Jesús. 24 As ech tal ve't Aak ile' unpajte: —Tan eche' b'a'n koj iyolb'el uma'l u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' vatz unq'a uxhchile' tu vitename'. 25 As jik chit tuk val sete, tul uva' jit ul jab'al tu oxva'l yaab' tuk' vaajil ich' ta'n u Elías, as mama'la va'y kat ib'ana. As k'uxh nimal unq'a txakay ixoje' atik tu u Israel, 26 as jit ichaj b'en u Tiixhe' u Elías xe' umaj txakay ixoj tu u Israel. Pet a' ichajkat b'en Aak u Elías xe' uma'l u txakay ixoj tu u Sarepta uva' echen tu u Sidón. 27 As k'uxh nimal unq'a aach'o'me' atike uva' atik ok ch'a'k chin sti' tu u Israel tul uva' atik u Eliseo, u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', as ye'xheb'il kat b'a'nxi. Pet ta'n kuxh u Naamán, u aa Siria, kat b'a'nxi,— ti'k u Jesús. 28 As tul tab'i ve't unq'a tename' viyol u Jesús tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh, as ul ve't ivi' chajnaj ti' Aak. 29 As imol ve't ok tib' unq'a uxhchile' ti' Aak tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As tilul ve't el Aak ti'e'l u tename'. As eq'ol ve't je' Aak vi' u vitze' uva' jejlikkat unq'a tename', tan a' tal unq'a tename' uva' la sutil b'en Aak vatz u vitze'. 30 Pet pal kuxh ve't Aak xo'l unq'a tename'. As b'en ve't Aak. 31 As oon ve't u Jesús tu u Capernaúm uva' echen tu u Galilea. As tu u xeem q'iie' tu jun xhemaana nikat ichus ve't Aak unq'a uxhchile' tu u atinb'ale'. 32 As teq'o ve't taama unq'a uxhchile' ti' u chusb'ale' uve' nik tal Aak, tan nik ik'uch Aak tuk' viyolone' uva' atik tijle'm Aak. 33 As atik ok uma'l u naj tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh uva' atik ok sub'ul sk'atz. As taq' je' naj tuul ivi' ti' isik'ine'. 34 Ech tal ve't naj ile' ta'n u sub'ule': —¡Jesús, aa Nazaret! ¿Kam asa' sqe? ¡Ye' ul ayansa o'! Tan ootzimal sva'n uva' axhe' uva' chajel tzan axh ta'n u Tiixhe'. As aya'l chit ak'u'l nooksa aama ti' Aak,— ti'k u naje' ta'n u sub'ule'. 35 Ech tal ve't Aak ile' te u sub'ule': —¡Chaa tzi'! ¡Elen ti' u naje'!— ti'k Aak. As isuti ve't b'en u sub'ule' u naje' tu tx'ava' vatz unq'a uxhchile'. As el ve't u sub'ule' ti' u naje'. As jit ik'axb'isa u sub'ule' u naje'. 36 As kat teq'o ve't taama unq'a uxhchile' skajayil ti' uve' ib'an u Jesús. As ech tal ve't unq'a uxhchil ile' svatzaj: —¿Kam tijle'm viyol u naje' uve' ni tale'? Tan tul ni tal naj tel unq'a sub'ule' k'atz unq'a uxhchile', as ninima unq'a sub'ule' viyol naje',— ti'k unq'a uxhchile'. 37 As ipaxsa ve't unq'a uxhchile' itzib'lal u Jesús tulaj unq'a talaj tename' uva' najlike. 38 El ve't ch'u'l u Jesús tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As ok ve't Aak tu vikab'al u Simón uva' Lu'. As jajpu ve't b'a'nil te Aak ti' viji' u Lu'e', tan nimxinalik chit ve'te' ta'n xamal ch'o'm. 39 As jetz'en ve't ok Aak k'atz u aach'o'me'. As iyaa ve't Aak u xamal ch'o'me'. As yak kuxh el ve't u xamal ch'o'me' k'atz viji' u Lu'e'. As oora chit txakpu ve'te'. As taq' ve't techb'ub'al unq'a uxhchile'. 40 As tul ma'tik ib'en ve't q'ii, as teq'o ve't tzan unq'a uxhchile' unq'a aach'o'me' vatz u Jesús, k'uxh kam kuxh ch'o'mil nik b'anon. As junun taq'at ve't je' Aak iq'ab' ti' unq'a aach'o'me'. As nikat ib'a'nx ve'te'. 41 As tul nikat tel unq'a sub'ule' k'atz unq'a uxhchile', as va'lik chit isik'in u sub'ule' ti' tele'. Ech nik tal ile' te u Jesús: —¡Axhe' viK'aol u Tiixhe'!— ti'k unq'a sub'ule'. As iyaa ve't u Jesús unq'a sub'ule', tan ye' nisa' Aak uva' la yolon u sub'ule' tan ootzimalik ta'n u sub'ule' uva' a' u Jesús u Cristo. 42 As tul sajb'u ve'te', as b'ex ichuk u Jesús uma'l u atinb'al uva' ye'lkat uxhchil. As nik ichukun ve't unq'a tename' ti' Aak. As tul ilej unq'a tename' Aak, as ijaj ve't kuyb'al te Aak ti' uva' la kaaik kan Aak tu u tename'. 43 As ech tal ve't Aak ile': —Ye'le, tan techal chite' uva' la b'en unpaxsa u b'a'nla yole' te unjoltu unq'a tename', ti' uva' at u tename' jaq' u tijle'm u Tiixhe', tan esti'e' uva' kat ichaj tzan in Aak,— ti'k u Jesús. 44 As b'ex tal ve't Aak u b'a'nla yole' tu unq'a atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh tulaj unq'a talaj tename' tu u Galilea.

Lucas 5

1 As tul uva' atik u Jesús tzi' u mar uva' Genesaret, as a' chit mama'la tename' oon k'atz Aak. As va'lik chit ipoch'at unq'a tename' Aak ti' tab'il viyol Aake'. 2 As til ve't Aak ka'va'l u barco tzi' u mar uve' elkat ch'u'l unq'a txeyol txaye'. As nikat kuxh itx'aa chajnaj unq'a ik'ache' tzi' u a'e'. 3 As ok ve't u Jesús tu uma'l u barco uva' tetz u Simón uva' Lu'. As ijaj Aak b'a'nil te u Lu'e' uva' la ijetz' ok naj unb'ooj u barco tzi' u a'e'. As xoneb' ve't Aak. As chusun ve't el tzan Aak tu u barco xo'l unq'a tename'. 4 As tul ya' u Jesús ti' iyolone' xo'l unq'a tename', as ech tal ve't Aak ile' te u Simón: —Eeq'o ok u barco tu uve' nimkat tuul u a'e'. As etaq'taj b'en unq'a ek'ache' xe' u a'e' ti' etxeyat unq'a txaye',— ti'k Aak. 5 Ech tal ve't u Simón ile': —Chusul, as uma'x chit aq'b'al o' ti' kutxeyat u txaye'. As ye' kat kutxey umaj txoo. Pet asoj axh la alon, as tuk vaq' b'en u k'ache' xe' u a'e' unpajte,— ti'k u Simón. 6 As ib'an ve't chajnaj kam uve' tal u Jesús. As a' chit mama'la txaye' ok ve't tu u k'ache'. As nik irat'mu ve't u k'ache' jaq' talal unq'a txaye'. 7 As ib'etxu ve't tzan chajnaj unq'a imoole' uve' echenik tu uma't u barco ti' ilochpe'. As tul ul ve't chajnaj, as inoosa chajnaj ka'va't u barco ta'n unq'a txaye'. As unb'iit kuxh ye' nikat imujtx'ik ve't b'en unq'a barco xe' u a'e' ta'n talal unq'a txaye'. 8 As tul til u Simón uva' Lu' inoo ve't unq'a barco ta'n unq'a txaye', as ku' ve't naj qaaloj vatz Aak. As ech tal ve't naj ile': —Ye' la uch aatin sunk'atz, Pap, tan in aapaav,— ti'k u Lu'e', 9 tan teq'o chit taama naj tuk' unq'a imoole' ti' unq'a mama'la txaye' uve' itxey chajnaj ta'n u Jesús. 10 As echat chit kat ib'an u Xhune' tuk' u Jacob. As a'e' ka'va'l vik'aol u Zebedeo uva' imool tib' tuk' u Simón. As ech tal ve't u Jesús ile' te u Simón: —Ye' xo'v axh, tan cheel jit ve't axh txeyol txay la ib'ane'. Pet a' ve't unq'a tename' la eeq'o tzan ti' tok sunk'atz,— ti'k u Jesús. 11 As ijetz' ve't el tzan chajnaj unq'a ibarco tzi' u mar. As taq' ve't kan chajnaj unq'a tetze' skajayil. As xekeb' ve't chajnaj ti' u Jesús. 12 As tul atik u Jesús tu uma'l u tenam uva' tu u Galilea, as b'ex oonoj uma'l u naj k'atz Aak uva' mama'la ch'a'k chin atik ok sti'. Tul til naj Aak, as ku' naj qaaloj techal toon ivatz naj vatz tx'ava' vatz Aak. As ech tal ve't naj ile': —Pap, asoj la asa', as b'an b'a'nil sve. As eesa u ch'o'me' svi', tan la oleb' axhe',— ti'k naj. 13 As taq' ve't b'en u Jesús iq'ab' ti' naj. Ech tal Aak ile': —B'a'n kuxhe'. Kat b'a'nxiy ve't axhe',— ti'k Aak. As yak kuxh el u ch'a'k chine' ti' naj. 14 As ech tal ve't u Jesús ile' te naj: —Katini'k chit aalkat. Pet kuxh k'uch eeb' vatz u nachol Tiixhe' ti' unq'a tename'. As kuxh aq' ve't u oye' uva' alel kan ta'n u Moisés, texhlal tetz uva' kat txanyu ve't axh,— ti'k u Jesús. 15 As aal chit nik ipax ve't itzib'lal u Jesús xo'l unq'a tename'. As a' chit mama'la tename' nikat imol ve't tib' ti' tab'il viyol Aake' as ti' uva' la ib'a'nxisa ve't Aak unq'a aach'o'me'. 16 Pet b'enameen nikat tel ch'u'l u Jesús xo'l unq'a tename' ti' ib'en inachat Tiixh sijunal tu unq'a atinb'ale' uve' ye'lkat uxhchil. 17 As tu uma'l u q'ii tul nikat ichusun u Jesús tu uma'l u kab'al, as xonlik ok ka'l unq'a fariseo tuk' ka't unq'a uxhchile' uva' chuselik tib' ti' u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan. As a' tzaakat chajnaj tulaj unq'a talaj tename' uva' tu u Galilea tuk' tu u Judea as tuk' tu u Jerusalén. As atik ve't vib'a'nil u Kub'aal Tiixhe' k'atz u Jesús ti' ib'a'nxisal unq'a aach'o'me'. 18 As oon ka'l unq'a naj vatz u kab'ale' uva' atikkat ok u Jesús. As chelemalik uma'l u aach'o'm ta'n chajnaj vi' uma'l u ch'achi'm tze', tan tze'unik tib' vichi'ole'. As tal chajnaj tok tu kab'al ti' taq'at ok u aach'o'me' vatz u Jesús. 19 As jit uch tok chajnaj ta'n unq'a mama'la tename'. As je' ve't chajnaj vi' u kab'ale'. As teesa ve't chajnaj unb'iil ivi' u kab'ale'. As taq' ve't ku' chajnaj u aach'o'me' tuk' u ch'achi'm tze'e' xo'l unq'a tename' vatz u Jesús. 20 As tul til ve't u Jesús uva' k'ujlik chit ik'u'l chajnaj ti' Aak. As ech tal ve't Aak ile' te u aach'o'me': —Kat sotzye' vapaave',— ti'k Aak. 21 As unq'a fariseo tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as ech tal ve't je' ile' ste: —¿Kam tijle'me' q'i u naje' uve' ni tale'? Tan ni teesa naj iq'ii u Tiixhe', tan ye'l umaj uxhchil at vatz u tx'ava'e' uva' la sotzsan paav. Pet ta'ne' u Tiixhe' la sotzsan u paave',— ti'k chajnaj svatzaj. 22 As atik sk'u'l u Jesús uva' kam nik tal je' chajnaj ste. As ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —¿Kam q'i uve' va'len kuxh netitz'a ti' vunyole'? 23 ¿Tan ab'iste q'i uva' ye' la oleb' in ti' ib'anche' uva' netitz'a? ¿Ma ti' uva': «Kat sotzye' vapaave',» chaj in te u aach'o'me'? ¿Pet moj: «Txakpen. As kuxh ve'te',» chaj in la vale'? 24 Pet aq'al uva' la etootzi u tijle'm ti' ul isotzsat ipaav unq'a aapaave' vatz u tx'ava'e', as sevatz tuk valkat te u aach'o'me',— ti'k Aak. As ech tal ve't Aak ile' te u aach'o'me': —Txakpen. As eq'o vach'achi'm tze'e'. As kuxh ve't takab'al,— ti'k Aak. 25 As yak kuxh txakpu ve't u naje' vatz unq'a tename'. As isik' ve't naj u ch'achi'm tze'e'. As b'en ve't naj tikab'al. As va'lik chit toksat ve't naj iq'ii u Tiixhe' tul b'en naj. 26 As teq'o ve't taama unq'a tename' ta'n uve' ib'an u Jesús. As toksa ve't unq'a tename' iq'ii u Tiixhe' ti' uve' ib'an Aak. As ech tal ve't unq'a tenam ile' svatzaj: —Xo'veb'al chit uve' kat qillu ve't cheel,— ti'k unq'a tename'. 27 As xamtik ve't stuul, as el ve't ch'u'l u Jesús tu u tename'. As til ve't Aak uma'l u naj uva' Leví ib'ii uva' nik molon puaj tetz u Roma. Xonlik naj tu u atinb'ale' uva' nik imolpukat u puaje'. As ech tal ve't Aak ile' te naj: —Si'u. Xekeb'en svi',— ti'k Aak. 28 As txakpu ve't u Leví. Taq' ve't kan naj unq'a vee' skajayil. As xekeb' ve't naj ti' Aak. 29 As ib'an ve't u Leví tuch uma'l u nimla tx'a'o'm tikab'al ti' u Jesús. As nimal unq'a naje' ooni uva' nik molon puaj tetz u Roma. As atik ok chajnaj vatz u meexhae' k'atz Aak tuk' ka't unq'a uxhchil. 30 As xe't ve't ka'l unq'a fariseo ti' unq'a ichusulib' Aake', tuk' ka't unq'a uxhchile' uva' chuselik tib' ti' unq'a tzaq'ite'. As ech tal ve't ile': —¿Kam b'an ta'n q'i uva' netx'a'ne' as netuk'a'e' xo'l unq'a molol puaje' tetz u Roma tuk' unjoltu unq'a uxhchile' uve' ye' ni niman u Tiixhe'?— ti'k chajnaj tal te unq'a ichusulib' u Jesús. 31 As tul tab'i ve't u Jesús u yole' uve' alpu te unq'a ichusulib'e', as ech tal ve't Aak ile': —Ab'il uve' ye'l ch'o'm sti', as ye'le u aatz'ake' la txakon sti'. Pet a' unq'a aach'o'me' uve' nitxakon u aatz'ake' sti'. 32 As jit unq'a uxhchile' tul unmolo uva' ni tal je' ste uva' ye'l ipaav ati. Pet a' unq'a uxhchile' uva' nich'o'n ste uva' kat paavini, as a'e' tul unmolo, aq'al uva' la ijalpu ve't vitxumb'ale',— ti'k u Jesús. 33 As ech tal ve't ka'l unq'a uxhchil ile' te u Jesús: —¿Kam q'i uva' jatpajul kuxh nikuy unq'a ichusulib' u Xhune' iva'y tul ninach chajnaj Tiixh? As echat chit nib'an unq'a ichusulib' unq'a fariseo. Pet ech koj unq'a achusulib'e', tan nitx'a'n chajnaj. As ni tuk'a' chajnaj. ¿As kam q'i uve' ye' nikuy chajnaj iva'y?— ti'k unq'a uxhchile' tal te u Jesús. 34 Ech tal ve't Aak ile': —¿La kol uch q'a uva' la iya'lu unq'a ilonaale' ikuyat iva'y tu umaj nimla q'ii ti' teq'ot tib' umaj me'al umaj uxhchil? As tul il u tzumela ile' at xo'l unq'a ilonaale'. 35 As lanal ilej uma'l u q'ii uva' la ul eesal el u tzumelae' sxo'l. As a'n la ikuy ve't unq'a ilonaale' iva'y,— ti'k u Jesús. 36 As tal ve't u Jesús uma'l u k'uchuvatz uva' ech ni tal ile': —Ye'xheb'il la jach'un umaj ak' oksa'm ti' ik'ooal umaj q'a'l oksa'm, tan asoj ech la ib'ane', as la yan ve't u ak' oksa'me'. As jit kuxh ta'ne'. Pet ye' b'a'n tilpu ve't u ak' oksa'me' tuk' u q'a'l oksa'me'. 37 As mita'n la uch taq'ax ku' u ak' vino tu umaj q'a'l tz'u'm uva' ech tilone' xhaalo, tan la iq'ix u ak' vino u q'a'l tz'u'me' tul la q'u'ili. As la peq'xu ve't u vino. As la tz'ejxu ve't u tz'u'm xhaaloe' tuk' u vino. 38 Pet tu umaj ak' tz'u'm xhaalo la ku'kat u ak' vino, aq'al uva' ye' la tz'ejxi. As mita'n la yan u tz'u'm xhaaloe'. 39 As ab'il uva' la uk'an u vino uva' q'u'imal as eche' la koj isa' tuk'at u ak' vino uve' ye' q'u'imal, tan ech la tal ile': «Va'l itx'umtx'ul u vino uve' q'u'imal ti' u ak' vino uve' ye' q'u'imal,» chaj u uxhchile' la tale',— ti'k u Jesús.

Lucas 6

1 Tu uma'l u xeem q'ii, as b'ex paloj u Jesús tuk' unq'a ichusulib'e' xo'l unq'a trigo uva' avamalike. As pal ik'us ve't chajnaj ka'l ivatz unq'a trigo. As iyuli chajnaj tiq'ab'. As techb'u ve't chajnaj. 2 Tul til ve't ka'l unq'a fariseo, as ech tal ve't chajnaj ile' te unq'a ichusulib' Aake': —¿Kam b'an ta'n uve' neb'ane'? As tul a'e' uve' ye' la uch ib'anchu tu u xeem q'iie',— ti'k chajnaj. 3 Ech tal ve't u Jesús ile': —¿Ma ye'xhkam b'a nesik'le uva' kat ib'an u David tul uva' kat va'yi tuk' unq'a imoole' uva' xekelik sti'? 4 Tan kat ok ve't u David vatz u atinb'ale' uva' ninachpukat Tiixh. As kat itx'a' ve't u paane' uva' ma'tik teesal el tzan vi' u meexha tu u nachb'al Tiixhe'. As kat taq' u David te unq'a imoole' uva' xekelik sti'. As tul a' kuxh unq'a oksan iyol tenam vatz Tiixh uva' la echb'un unq'a paane',— ti'k u Jesús. 5 As ech tal ve't u Jesús ile': —As tul ine' uva' in, as ine' viB'aal u xeem q'iie',— ti'k u Jesús tal te unq'a fariseo. 6 As tu uma't u xeem q'ii, as ok ve't u Jesús tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As chusun ve't Aak xo'l unq'a tename'. Atik ok uma'l u naj uva' k'oro'xhinik tib' viseb'al iq'ab'e'. 7 As nik kuxh itx'eb' ka'l unq'a fariseo tuk' ka't unq'a uxhchil uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite' ti' uva' ma tuk ib'a'nxisa u Jesús u naje' tu u xeem q'iie' moj ye'le, tan nik ichuk chajnaj txumb'al ti' icheesal ipaav Aak. 8 Pet ootzimalik vitxumb'al chajnaje' ta'n u Jesús. As ech tal ve't Aak ile' te u naje' uve' k'oro'xhinik tib' viq'ab'e': —Txakpen. As txakeb'en sukuxo'l,— ti'k Aak. As txakpu ve't naj. As ul ve't naj txakeb'oj xo'l chajaak. 9 As ech tal ve't u Jesús ile': —As tuk unch'oti uma'l u yol sete. ¿Ab'iste uve' la uch kub'anat tu u xeem q'iie'? ¿Ma u b'a'ne'? ¿Pet moj u va'lexhe'? ¿As ma la uch kulochat unq'a uxhchile'? ¿Pet moj la kuxh qil ikame'?— ti'k u Jesús. 10 As isaji ve't b'en u Jesús unq'a tename' uve' atik ok k'atz Aak. As ech tal ve't Aak ile' te u aach'o'me': —Yu'b'a' vaq'ab'e',— ti'k Aak tal te naj. As iyu'b'a' ve't naj viq'ab'e'. As yak kuxh b'a'nx ve't viq'ab' naje'. 11 As ul ve't ivi' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite' tuk' unq'a fariseo ti' uve' ib'an u Jesús. As iyol ve't chajnaj svatzaj uva' kam la tulb'e chajnaj ti' tel iq'ii u Jesús vatz unq'a tename'. 12 As tul ilej ve't uma'l u q'ii, as je' ve't u Jesús vi' uma'l u vitz ti' inachat Tiixh. As uma'l chit aq'b'al Aak ti' inachat Tiixh. 13 As tul sajb'u ve'te', as imolo ve't tzan Aak unq'a ichusulib'e'. As itxaa ve't Aak kab'laval unq'a ichusulib'e'. As a' chajnaje' uve' kat ik'ujb'a' ve't kan Aak apóstol. 14 A' u Simón uva' kat toksa Aak vib'ii uva' Lu', tuk' u Lixh uve' titz'in tib' tuk' u Simón, tuk' u Jacobo, tuk' u Xhun, tuk' u Pi'l, tuk' u Bartolomé, 15 tuk' u Mateo, tuk' u Maxh, tuk' uma't u Jacobo, vik'aol u Alfeo, tuk' uma't u Simón uva' Selote ch'elel, 16 tuk' u Judas, vik'aol u Jacobo, tuk' u Judas uva' Iscariote uve' k'ayin u Jesús. 17 As ku' ve't ch'u'l u Jesús vi' u vitze' tuk' unq'a apóstol as tuk' unq'a uxhchile' uve' nik ichus tib' k'atz Aak. As txakeb' ve't chajaak xo'l unq'a tename' vatz uma'l u chaq'aala, tan molik tib' unq'a uxhchile' ti' tab'it viyol Aake'. As at uxhchil tzaa tu u Judea, tu u Jerusalén, tuk' tu unq'a tz'a'la vitze' uva' tu u Tiro, tuk' tu u Sidón. As a' nikat tale' uva' la teesa Aak u ch'o'me' sti'. 18 As jank'al unq'a uxhchile' uve' atik ok sub'ul sk'atz, as nikat ib'a'nxisa ve't u Jesús. 19 As a' chit mama'la tename' nikat sa'on ikanat u Jesús, tan atik vib'a'nil u Tiixhe' k'atz Aak. As nik ib'a'nxisa Aak unq'a aach'o'me' skajayil. 20 As isaji ve't b'en u Jesús unq'a uxhchile' uva' nik ichus tib' k'atz Aak. As ech tal ve't Aak ile': —Achveb'al chit ex, jank'al ex uve' ootzimal seta'n uva' techal chit la iloch ex u Tiixhe', tan a' exe' uva' at etokeb'al xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 21 As achveb'al chit ex, jank'al ex uve' niva'y vetaanxelale' ti' viyol u Tiixhe', tan a' exe' la iloch ex u Tiixhe'. As achveb'al chit ex, jank'al ex uve' netoq' scheel ta'n txumu'm, tan a' exe' uva' la chiib' ve't ex xamtel. 22 As achveb'al chit ex, jank'al ex uve' la ixval ex, as la tilul ex, as la yoq'pu ve't ex ta'n unq'a uxhchile', as sti' kuxh . 23 As chiib'ojtaj ex tu u q'iie' tul ech la ulb'el exe', tan nime' vetx'aja'me' tuk aq'a xoj sete tu almika'. As chiib'ojtaj ex k'uxh la epaleb'e k'axk'o, tan ech chit kat ulb'el unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' ta'n unq'a q'esla eb'aale'. 24 Pet ech koj ex, uva' ex tx'ioliq'ii, tan ¡oyeb' chit evatz! tan kat chiib'iy ex vatz u tx'ava'e'. Esti'e' ye'l uma'toj etx'aja'm la ek'ule'. 25 ¡As oyeb' chit evatz, jank'al ex uve' ye'l etaanxelal niva'ye' ti' viyol u Tiixhe'! tan ti' uva' at ve't vetx'iib'al eq'iie'. As xamtel as a'n la va'y ve't vetaanxelale'. ¡As oyeb' chit evatz, jank'al ex uve' netze'len cheel ta'n chiib'ichil! tan xamtel la txumun ve't vetaanxelale'. As la oq' ve't ex. 26 As ¡oyeb' chit evatz tul niyolb'e ex unq'a uxhchile' skajayil ti' toksal eq'ii! tan ech kat ulb'el unq'a q'esla eb'aale' tul nikat toksa iq'ii unq'a chulin yole' uva' nik toksa tib' q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. 27 As jank'al ex uve' ni niman vunyole', as tuk val sete, xo'noj unq'a uxhchile' sete uve' nich'o'n taama seti'. Eb'antaj b'a'nil te unq'a uxhchile' uve' ni b'anon u va'lexhe' sete. 28 As b'a'noj eyolon ti' unq'a uxhchile' uva' va'lexh iyolon seti'. As enachtaj Tiixh ti' unq'a uxhchile' uve' nixe't seti'. 29 Asoj la itz'ich umaj uxhchil evatz, as etaq'taj ok unjalit vevatze'. Asoj ab'il la maon vexheerkae', as etaq'taj kan vekami'xhe' unpajte. 30 As ab'il uva' la jajon umaj kam sete, as etaq'taj ste. As ab'il uva' la maon umaj etetz, as ye' la eya'lu uva' la iq'aavisa sete. 31 As kam u b'a'nile' uva' nesa' uva' la ib'an unq'a uxhchile' sete, as echat la eb'an te unq'a uxhchile', 32 tan asoj a' kuxh unq'a uxhchile' xo'n sete uva' xo'n ex ste, as ye' la oksal eq'ii ti' uve' neb'ane', tan echat kuxh nib'an unq'a uxhchile' uve' ye' ni niman u Tiixhe'. 33 Asoj a' kuxh neb'ankat b'a'nil te unq'a uxhchile' uve' ni b'anon u b'a'nile' sete, as ye' la oksal eq'ii ti' uve' neb'ane', tan echat kuxh nib'an unq'a uxhchile' uve' ye' ni niman u Tiixhe'. 34 Asoj a' kuxh unq'a uxhchile' la etaq' ik'am uva' ootzimal seta'n uva' la iq'aavisa sete kam uva' kat ik'ama, as ye' la oksal eq'ii ti' uve' la eb'ane', tan echat kuxh nib'an unq'a uxhchile' uva' ye' ni niman u Tiixhe'. 35 Pet xo'noj unq'a uxhchile' sete uva' nich'o'n taama seti'. Eb'antaj b'a'nil ste. Etaq'taj ik'am unq'a uxhchile'. Pet ye' la etx'eb' ich'exel, aq'al uva' nim chit vetx'aja'me' la ek'ule'. As ech ek'uchate' uva' ex ve't me'al ik'aol u Tiixhe' uva' echen tu almika', tan b'a'nla txumb'ale' vitxumb'al Aake' ti' unq'a je'naj vatze' tuk' unq'a paasan tziie'. 36 Esti'e' ni val sete, etxumtaj chit ivatz unq'a uxhchile' eche' uve' nib'an u Kub'aal Tiixhe'. 37 Asoj ye' la eb'an isuuchil vemoole', as ye'l ex la b'anax esuuchil ta'n vemoole'. Asoj ye'l ipaav vemoole' la echuke', as ye'l epaav la chukpi ta'n vemoole'. Asoj la esotzsa ipaav unq'a emoole', as la sotzsal epaav unpajte. 38 Asoj aya'l chit ek'u'l la eloch vemoole', as aya'l chit ik'u'l u Tiixhe' la iloch ex Aak. As nimale' la taq' Aak sete ti' uve' la etaq' te vemoole',— ti'k u Jesús. 39 As tal ve't u Jesús uma't u k'uchuvatz uva' ech ni tal ile': —Tan ye' la itx'ol umaj tzot ich'ijil uma't tzot, tan eela iku'e' skaab'il tu jul. 40 Ye' la lejon itxumb'al umaj chusulib' ti' u chusul tetze'. As tul la tzojpu ve't ichusat tib' u chusulib'e', as a'n la teq'o ve't vitxumb'al u chusul tetze'. 41 ¿As kam q'i uve' va'l kuxh esajit ok u tal ch'ise' tu vivatz vetitz'in etatzike', as tul ye' netil je' etib', tul at uma'l u potzo'm tu vevatze'? 42 Tan asoj at uma'l u potzo'm tu vevatze', as ¿la kol uch etalat q'a te: «Vetitz'in etatzike', tuk veesa el tzan u ch'ise' tu vavatze',» ma chaj ex la etale'? ¡Tul il u potzo'm ile' ato'k tu vevatze'! ¡Ex kuxh ka'vatz! Eteesataj u potzo'me' tu vevatze' b'axa. As a'n la uch etilat ve't u ch'ise' tivatz vetitz'in etatzike'. As la eteesa ve't el. 43 As jit b'a'ne' u tze'e' uva' va'lexh ivatz ni taq'e'; as jit va'lexh u tze'e' uva' b'a'n vivatze' ni taq'e', 44 tan la exhlal unq'a tze'e' tul la vatzin tze'. As eche' la koj uch quxat umaj higuera ti' umaj ch'i'x; as mita'n la koj uch quxat umaj uuva ti' umaj vokkin ch'i'x. 45 Echat b'anel ta'n unq'a uxhchile', tan u b'a'nla aamae', as a' kuxh unq'a b'a'nla chaj txumb'ale' ni tel ch'u'l tu u taanxelale'. Pet ech koj u uxhchile' uva' va'lexh vitxumb'ale', tan a' kuxh u va'lexhe' ni tel ch'u'l tu u taanxelale'. As kam uve' at tu u taanxelal u uxhchile', as a'e' ni tal vitzi'e'. 46 ¿As kam q'i uve': «¡Kub'aal Jesús! ¡Kub'aal Jesús!» chu kuxh ex sve, tul ye' nenima unq'a yole' uve' ni val sete? 47 Tuk val sete, tan jank'al u uxhchile' uve' ni tok ch'u'l sunk'atz as ni tab'i vunyole' as ninima uve' ni val ste, 48 as ech b'an ta'n u uxhchile' eche' uma'l u naj uva' kat ilak vikab'ale', tan kat ik'ot naj u jule'. As nimal kat taq' b'en naj u jule' techal kat ilej naj u sivane'. As kat ichab'a naj taq'at b'en u tz'aje' tetz u kab'ale' vi' u sivane'. As tul kat ul ve't uma'l u mam jab'al, as kat sipk'u ve't unq'a job'ich a'e'. As jank'al chit iyak'il u a'e' kat ul iputz' tib' ti' u kab'ale'. As ye'l u kab'ale' kat tiini, tan chab'amal ik'ujeb' u kab'ale' vi' u sivane'. 49 Pet ech koj unq'a uxhchile' uve' ni ab'in vunyole', as ye' ninima, tan ech b'an ta'n unq'a uxhchile' eche' uma't u naj uva' kat ilak vikab'ale' vi' u sanab'e', tan ye'l tz'aj kat taq' kan naj sjaq'. As tul uva' kat sipk'u ve't unq'a job'ich a'e', as kat pal tija ve't u a'e' u kab'ale'. As txumleb'al chit te'p ve't u kab'ale' kat ib'ana,— ti'k u Jesús.

Lucas 7

1 As tul ya' ve't iyolon u Jesús xo'l unq'a tename', as q'aavik ve't ok Aak tu u Capernaúm. 2 As atik uma'l viq'esal unq'a sol tzitzi' uva' b'iitik kuxh ikam ve't uma'l vik'am ta'n uma'l u ch'o'm. As xo'nik chit vik'ame' ste. 3 As tul tab'i ve't viq'esal unq'a sole' itzib'lal u Jesús, as ichaj ve't b'en naj ka'l unq'a iq'esal unq'a tiaal Israel ti' b'en ijajat ve't chajnaj b'a'nil te u Jesús ti' uva' la ul ib'a'nxisa Aak vik'am viq'esal unq'a sole'. 4 As tul oon ve't unq'a iq'esal unq'a tiaal Israel k'atz u Jesús, as ijaj ve't chajnaj kuyb'al te Aak. As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —La kujaj uma'l u b'a'nil see, pap, ti' uva' la b'en ab'a'nxisa uma'l vik'am viq'esal unq'a sole', tan b'a'ne' uva' la ab'an b'a'nil te naj, tan b'a'n itxumb'al naj. 5 As xo'n chit u kutename' te naj. As naje' kat b'anon isuuchil ti' ilakpu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh,— ti'k chajnaj tal te u Jesús. 6 As b'en ve't u Jesús ti' chajnaj. As tul b'iitik toon ve't Aak k'atz vikab'al viq'esal unq'a sole', as ichaj ve't tzan viq'esal unq'a sole' ka'l unq'a tetz k'ultzi'. As ech ul tal chajnaj ile': —Pap, ni tal tzan viq'esal unq'a sole' see uva' ye' kuxh la akoolisa eeb' ti' oon tikab'al aak. As jit tetz aak uva' la oon axh tu vikab'al aak, tan nim aalche' ti' aak uva' ni tale'. 7 As ye'l tijle'm aak at pal see'. Esti'e' ye' ni tul aak savatz. Pet asoj la ab'an b'a'nil, as la kuxh aal b'en u yole' ti' ib'a'nxisal vik'am aake'. As tuk b'a'nxoje' vik'ame' uva' ni tale'. 8 As ni tal aak uva' at ib'ooq'ol aak uva' techal ninima aak. As at isol aak unpajte uva' techal ninima kam ni tal aak ste, tan asoj la tal aak te umaj visole': «Kuxh b'en,» chaj aak ste, as ma'te. Asoj: «Si'u,» chaj aak te uma't naj, as techal la ul naj vatz aak. Asoj la tal aak te umaj vik'ame': «B'an u vi'le',» chaj aak ste, as nib'ane',— ti'k chajnaj tal te u Jesús. 9 As tul tab'i ve't u Jesús u yole' uva' tal tzan viq'esal unq'a sole', as txuq'txun ve't Aak sti'. As isuchq'i ve't tib' Aak ti' isajit b'en unq'a tename' uve' xekik ti' Aak. As ech tal ve't Aak ile': —Ile' jik chit tuk val sete, tan ye'l umaj naj vile'te xo'l unq'a tiaal Israel uva' ech ik'ujb'a't ik'u'le' svi' eche' nib'an viq'esal unq'a sole',— ti'k Aak. 10 As tul q'aav ve't unq'a naje' tikab'al viq'esal unq'a sole', as b'a'nik ve't vik'am naje', tul oon ve't chajnaj. 11 As b'en ve't u Jesús tu uma't u tenam uva' Nain. As nimalik unq'a ichusulib' Aake' xekik sti' tuk' unq'a tename'. 12 As b'iitik kuxh toon ve't u Jesús tzi' u tename'. As til ve't Aak uva' chelemalik uma'l u kamnaj, tal uma'l u txakay ixoj. As ta'n chite' unch'i'til u tal u ixoje'. As a' chit mama'la tename' xekik ti' ixoj. 13 As til ve't Aak u ixoje'. As itxum ve't Aak ivatz ixoj. As ech tal ve't Aak ile': —Ye' kuxh oq' axh,— ti'k Aak. 14 As jetz'en ve't ok Aak k'atz unq'a uxhchile' uve' chelen tetz u kamnaje'. As ikan ve't ok Aak vikaaxha u kamnaje'. As txakeb' ve't chajnaj. As ech tal ve't Aak ile' te u kamnaje': —Chelem xaak, ile' tuk val see, ¡Txakpen!— ti'k Aak. 15 As ul ve't taama u xaake'. As xoneb' ve't naj. As xe't ve't naj yolon. As ech tal ve't u Jesús ile' te vitxutx u xaake': —As taq' ve't ok Aak u xaake' te vitxutxe' Il vaval ile' kat ulyu taama,— ti'k Aak. 16 As teq'o ve't taama unq'a uxhchile' skajayil ta'n uve' ib'an u Jesús. As ech tal ve't unq'a uxhchil ile' ti' toksal iq'ii u Tiixhe': —¡Kat ulyu ve't uma'l u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' sukuxo'l uva' nim chit talche'! As a' u Tiixhe' kat ulyu ve't sukuxo'l ti' kulochpe',— ti'k unq'a uxhchile' skajayil. 17 As oora kuxh pax ve't itzib'lal u Jesús tulaj unq'a tename' tu u Judea as tulaj unq'a ko'me' unpajte. 18 As tul tab'i ve't u Xhune' itzib'lal u Jesús kam uve' nik ib'an Aak, as imolo ve't tzan u Xhune' ka'va'l unq'a ichusulib'e'. 19 As ichaj ve't b'en u Xhune' chajnaj k'atz u Jesús ti' ich'otit chajnaj ste: —¿Ma axh u Cristo uva' alel kan uva' la uli? ¿Pet moj latel kutx'eb' tul uma'toj uxhchil? chaj ex la etale',— ti'k u Xhune'. 20 As tul oon ve't chajnaj k'atz u Jesús, as ech tal ve't chajnaj ile': —A' u Xhune' uve' nikat aq'on ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e', as kat ichaj tzan o' ti' kuch'otit see uva': «¿Ma axh u Cristo uva' alel kan uva' la uli? ¿Pet moj latel kutx'eb' tul uma'toj uxhchil?»— ti'k chajnaj tal te u Jesús. 21 As tul a's chit ib'a'nxisat Aak unq'a aach'o'me', as nik ib'a'nxisa ve't Aak unq'a uxhchile' uve' nik ipaleb'e unq'a k'axk'oe' ta'n unq'a sub'ule'. As ye' saach unq'a tzote' kat ilon ve't ta'n Aak. 22 As ech tal ve't Aak ile' te unq'a ichusulib' u Xhune': —B'enoj etaltaj te u Xhune' kam uve' kat etila as kam uve' kat etab'i, tan ni tilon ve't unq'a uxhchile' uva' tzotike; as nixaan ve't unq'a uxhchile' uva' ko'xike; as unq'a uxhchile' uve' atik ok ch'a'k chin sti', as kat txanyu ve'te'; as ni tab'in ve't unq'a uxhchile' uva' ye' nik tab'ine'; as kat ulyu ve't taama unq'a kamnaje'. As ni talax ve't u b'a'nla yole' te unq'a meeb'a'e'. 23 As achveb'al chit u uxhchile' uva' ye' la ka'kab'in taama ti' ik'ujb'a't ik'u'l svi',— ti'k u Jesús tal te chajnaj. 24 As q'aav ve't unq'a ichusulib' u Xhune'. As tal ve't u Jesús isuuchil u yole' ti' u Xhune' xo'l unq'a tename'. As ech tal ve't Aak ile': —¿Kam kat b'ex etil ti' u Xhune', tul atik tu u tzuukin tx'ava'e'? ¿Ma kat b'ex etil umaj uxhchil uva' ech vitxumb'ale' eche' vi'oj aa uva' niliiq'a'ch ta'n u kajiq'e'? 25 ¿Pet moj kat b'ex etil umaj uxhchil uva' vejel chit tib' tuk' u toksa'me'? Ye'le ta', tan jank'al unq'a naje' uve' vejel chit tib' tuk' u toksa'me', as a' kuxh atkat chajnaje' tulaj ikab'al unq'a ijlenaale'. As nimal b'a'nla chaj kam at xe' chajnaj. 26 ¿Pet kam kat b'ex etil ti' u Xhune'? ¿As moj umaj u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' kat etila? Kano. An chite', tan q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' u Xhune'. As at pal u Xhune' ti' unjoltu unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', 27 tan a' u Xhune' uva' ni tal u yole' uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': Tuk unb'axsa b'en uma'l u alol tetz vunyole' savatz. As a'e' la b'anon tuch u b'eye' savatz, ti'k u yole'. 28 As tuk val sete, tan ye'l uma'toj vatz tx'ava'illa uxhchil kat itz'eb'i uva' q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', uva' nim talchu ti' u Xhune' uva' nik aq'on ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e'. Pet ab'il uva' at tokeb'al xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe', as a' uxhchile' uva' at pal ti' u Xhune', k'uxh ye'l tijle'm ati,— ti'k u Jesús. 29 As tul tab'i ve't unq'a uxhchile' viyol u Jesús tuk' unq'a naje' uva' ni molon u puaj tetz u Roma, as ech tal ile': «Jik chit itxumb'al u Tiixhe',» ti'ke, tan ma'tik iku' unq'a uxhchile' xe' u a'e' ta'n u Xhune'. 30 Pet ech koj unq'a fariseo tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', tan ye' kat inima chajnaj kam uva' nikat isa' u Tiixhe' ti' chajnaj. As ye' kat isa' ve't chajnaj uva' la taq' ku' u Xhune' chajnaj xe' u a'e'. 31 As ech tal ve't u Kub'aal Jesús ile' te chajnaj: —¿As ab'iste q'i la unb'an eela tuk' u txumb'ale' uve' neb'ane'? 32 Tan eela kuxh vetxumb'ale' tuk' unq'a xaake' uve' xonle'l tu k'ayib'al. As nisik'ine' tul nisaache'. As ech ni tal ile' svatzaj: «K'uxh kat qoq'sa unq'a aae' sevatz, as ye'l ex kat b'ix ex. As k'uxh kat kub'itza unq'a b'itze' uva' txumleb'al chittu', as ye'l ex kat oq' ex,» ti'k chajnaj. 33 As tul kat ul u Xhune', as nik ikuy iva'y. As ye' nik tuk'a u ta'l u uuvae'. As kat eteesa iq'ii, tan kat etala uva' sub'ul atik ok sk'atz. 34 As tul kat ul, as nitx'a'ne', as ni tuk'a u ta'l u uuvae'. As netal ve't sti' uva' b'ich' uul chittu', as tetz k'ultzi' tib' tuk' unq'a molol puaje' tetz u Roma, as tuk' unq'a uxhchile' uva' aapaav sevatz. 35 Pet ech koj uve' la val sete, tan a' la etexhlakat u jikla txumb'ale' ti' uve' nunb'ane' as tuk' uve' kat ib'an u Xhune',— ti'k u Jesús. 36 As ijaj ve't uma'l u fariseo b'a'nil te u Jesús uva' la b'en Aak tx'a'noj tikab'al naj. As tul oon Aak tikab'al naj, as xoneb' ve't ok Aak k'atz u meexhae'. 37 As atik uma'l u yana'sla ixoj tu u tename'. Tul tab'i ve't ixoj uva' nikat itx'a'n u Jesús tikab'al u fariseo uva' Simón, as teq'o ve't ixoj u tx'umtx'ulla tz'akab'ale' tu uma'l u b'a'nla lemeeta. 38 As peseb' ve't ok ixoj k'atz toj u Jesús. As xe't ixoj oq'oj. As itx'aa ixoj u ti' toj Aake' ta'n u ta'l ivatze'. As itzajsa ve't ixoj ta'n u xi'l ivi'e'. As itz'ub' ve't ixoj u ti' toj Aake' tul nik toksa ixoj u tx'umtx'ulla tz'akab'ale' ti' u toj Aake'. 39 As u fariseo uva' kat sa'b'elan u Jesús ti' u tx'a'o'me', as tul kat til naj uva' kam kat ib'an u ixoje', as kat titz'a naj «Asoj q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' u naje', as la tootzi naje' ta' uva' eesan kuxh tib' u ixoje' tu b'ey. As tul nu kuxh ikano'k ixoj naj.» 40 As ech tal ve't u Jesús ile' te u fariseo: —Simón, tuk val uma'l u yol see,— ti'k u Jesús. —Al b'a sve, Chusul,— ti'k naj. 41 As ech tal ve't u Jesús ile' te naj: —Atik ka'va'l u naj uva' atik itx'oj xe' uma'l u naj uva' nik aq'on puaj sk'am. As uma'l naj vinaj o'l k'alal (500) q'ii aq'on itx'oj naj atike; uma't naj laval toxk'al (50) kuxh q'ii aq'on itx'oj naj unpajte. 42 As isotzsa kuxh ve't u naje' ipaav chajnaj skaab'il ti' vitx'oje', tan ye' nikat toleb' chajnaj ti' ichooat vitx'oje'. As al sve, Simón, ¿ab'iste ka'va'l u naje' uva' atik itx'oj uva' maas kat xo'nin ve't u naje' uve' kat sotzsan vipaav chajnaj ti' vitx'oje'?— ti'k u Jesús tal te u Simón. 43 As ech tal ve't u Simón ile': —A' u naje' uve' nimal itx'oj atike, as a' naje' kat xo'nin ve't u naje' uve' nimal ipaav kat sotzsali,— ti'k u Simón. —An chite' ta' uve' naale',— ti'k u Jesús. 44 As isuchq'i ve't tib' Aak. As ika'ya ve't Aak u ixoje'. Ech tal ve't Aak ile' te u Simón: —¿Ma kat eella' kam uva' kat ib'an u ixoje'? Tan tul kat ok ch'u'l in tu vakab'ale', as ye' kat aaq' unb'ooj tx'aab'al ti' voj. Pet ech koj ixoj, tan kat itx'aal ve't ixoj u ti' voje' ta'n u ta'l ivatze'. As kat itzajsal ixoj ta'n u xi'l ivi'e'. 45 As mita'n ye' kat atz'ub' txala untzi' tul kat ok ch'u'l in tu vakab'ale'. Pet ech koj u ixoje', tan ye' niya'sa ixoj itz'ub'at u ti' voje'. 46 As ye'l umaj tx'umtx'ulla tz'akab'al kat ooksa svi'. Pet ech koj u ixoje', tan kat toksal ve't ixoj u tx'umtx'ulla tz'akab'ale' ti' u voje'. 47 As tuk val see, Simón: Kat sotzyu ve't vipaav u ixoje'. Pet atik sk'u'l ixoj uva' nimal chit vipaav ixoj atike. Esti'e' uva' tul kat unsotzsa ipaav ixoj, as maas chit xo'n ve't in te ixoj. Pet ab'il uve' b'iil kuxh vipaave' ni tal je' ste, as tul kat unsotzsa ve't vipaave', as b'iil kuxh kat ixo'ni ve't in u uxhchile',— ti'k u Jesús. 48 As ech tal ve't u Jesús ile' te ixoj: —Kat sotzyu ve't vapaave',— ti'k Aak. 49 As ech tal ve't je' unjoltu unq'a uxhchil ile' ste uve' atik ok vatz u meexhae' k'atz u Jesús: —¿Kam tijle'me' q'i u naje' ti' uva' nisotzsa naj ipaav unq'a uxhchile' uve' ni tale'?— ti'k chajnaj. 50 As ech tal ve't u Jesús ile' te ixoj: —Kat q'alpiy axh vatz vapaave', tan ti' uva' kat ak'ujb'a' ak'u'l svi'. As b'a'n ve't aatin tuk' u Tiixhe' tuk' vachi'ole' ti' ab'ene'— ti'k u Jesús.

Lucas 8

1 As xamtik ve't stuul, as nikat ixaan ve't u Jesús tuk' kab'laval unq'a ichusulib'e' tulaj unq'a tename' as tulaj unq'a talaj tename'. As nikat ipaxsa ve't Aak u b'a'nla yole' ti' tok unq'a uxhchile' xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 2 As xekik ka'l unq'a ixoj ti' u Jesús uva' ma'tik teesat Aak unq'a sub'ule' sk'atz tuk' ka't unq'a ch'o'me'. As antik u Ma'le' uva' aa Magdala uva' ma'tik teesat Aak vujva'l unq'a sub'ule' sk'atz. 3 As antik u Xhive' uve' xekik ti' u Jesús, u tixqel u Chusa uva' k'ujlike ti' tilat unq'a tetz u ijlenaale' uva' Herodes. As antik u Susana tuk' ka't unq'a ixoj unpajte. A' cha'mae' nikat lochon u Jesús tuk' unq'a tx'iib'al iq'iie'. 4 Ye' saach unq'a uxhchile' kat tzaa tulaj unq'a tename'. As kat imol tib' ti' u Jesús. As ech tal ve't Aak ile' tul tal Aak uma't u k'uchuvatz: 5 —B'ex ve't uma'l u naj avoj. As tul av naj, as at unq'a iiae' uva' echik toon tu b'ey. As kat pach'li. As tul ul ve't unq'a tz'ikine' tu almika', as ijuna ve't txoo. 6 As at unq'a iiae' uva' kat oon xo'l k'ub'. As tul kat b'uuq'i, as oora chit kat tzaj ve'te', tan ti' uva' tzaji kuxh u tx'ava'e' xo'l unq'a k'ub'e'. 7 As at unq'a iiae' ech toon xo'l unq'a ch'i'xe'. As tul kat b'uuq'i, as eela ich'ii tuk' u ch'i'xe'. As kat isoka ve't unq'a ch'i'xe' u chikoe'. 8 As at unq'a iiae' ech toon tu b'a'nla tx'ava'. As tul kat b'uuq'i, as o'k'alal (100) ivatz ti' junun vi'l kat taq'a,— ti'k u Jesús. As tul nik tal Aak unq'a yole', as taq' ve't je' Aak tuul ivi'. As ech tal ve't Aak ile': —Ab'iste ex uva' nepal tu vunyole', as etab'itaj uve' ni vale',— ti'k u Jesús tal xo'l unq'a tename'. 9 As ich'oti ve't unq'a ichusulib' u Jesús uva' kam isuuchil u k'uchuvatze' uve' nik tal Aak. 10 Ech tal ve't u Jesús ile': —As sete tuk valkat isuuchil uva' ye'xheb'il ootzin tetz ti' uva' kam tok unq'a uxhchile' xo'l vitenam u Tiixhe' uva' ni til Aak isuuchil. Pet tuk' kuxh k'uchuvatz nunchusunkat xo'l unq'a tename'. Esti'e' uva' k'uxh ni tile' kam uve' nunb'ane', as k'uxh ni tab'i unq'a yole' uva' ni vale', as ye' nipal stuul. 11 As ech isuuchil u k'uchuvatz ile' uve' kat vala: Tan unq'a iiae' uve' kat vala, as a'e' viyol u Tiixhe'. 12 As unq'a iiae' uve' ech toon tu b'ey, as a' ni tokkate' ti' unq'a uxhchile' uve' ni ab'in viyol u Tiixhe'. As tul ma't tab'it u yole', as kat ul u tx'i'lanaje' ti' teesat el u yole' tu u taanxelal u uxhchile'. Esti'e' uva' ye' ninima u uxhchile' viyol u Tiixhe'. As ye' la sotz ve't ipaav. 13 As unq'a iiae' uve' ech toon xo'l unq'a k'ub'e', as a' ni tokkate' ti' unq'a uxhchile' uve' ni ab'in viyol u Tiixhe'. As tul ni tab'i u yole', as nichiib' sti'. As ni tok u yole' tu u taanxelal. As ech unq'a uxhchile' eche' u iiae' uva' ye' kat palik b'en u taq'ile' tu u tx'ava'e', tan ye' kat yak'in u yole' tu u taanxelal unq'a uxhchile'. As ye'xh jatva'l q'ii kat inima u yole', tan tul kat ul unq'a k'axk'oe' ti' unq'a uxhchile', as kat teesa ve't kan tib' ti' u yole'. 14 As unq'a iiae' uve' ech toon xo'l unq'a ch'i'xe', as a' ni tokkate' ti' unq'a uxhchile' uve' kat ab'in viyol u Tiixhe'. As tul kat pal ve't unq'a q'iie', as kat sotz ve't viyol u Tiixhe' tu u taanxelal unq'a uxhchile', tan nu kuxh ixaansa taama ti' unq'a vee' vatz u tx'ava'e', tuk' ti' u tx'iib'al q'iie', as tuk' u tacha'v vichi'ole'. Esti'e' ye' kat yak'in u yole' tu u taanxelale' eche' umaj tze' uva' ye' nivatzine'. 15 Pet ech koj unq'a iiae' uve' ech toon tu u b'a'nla tx'ava'e', tan a' ni tokkate' ti' unq'a uxhchile' uva' b'a'n itxumb'al, as ye'l u va'lexhe' ni titz'a, as ni toksa taama ti' inimat unq'a yole' uva' nichuspu ste. As niyak'in ve't u yole' tu u taanxelal unq'a uxhchile'. As k'uxh kam kuxh nipaleb'e, as ye' niya'sa inimata'. 16 As tul la imatx umaj uxhchil umaj xamal, as ye' la uchi uva' la imuj u xamale' jaq' umaj uk'al moj jaq' umaj ch'ach. Pet la aq'ax je' vi' u matxb'ale'. As ab'il uva' la ok tu u kab'ale', as la til ve't u uxhchile' u xamale'. 17 As echat tuk ib'an unq'a yole' uve' ni val sete, tan jank'al unq'a yole' uva' ye'xheb'il ootzinik tetz as techal la ootzili. As jank'al unq'a yole' uva' mujelike as techal la ootzil ve't cheel, tan techal la el ch'u'l vatz u saje'. 18 As etab'itaj u yole' uve' ni vale', tan ab'il uva' ni toksa taama ti' inimat u yole', k'uxh b'iil kuxh nipal stuul, as aal la chee itxumb'al sti'. Pet ech koj u uxhchile' uva' ye' ni toksa taama ti' tab'it u yole' as tuk' ti' inimata', as aal la sotzsal ve't u yole' sk'u'l uva' nipal stuul, uva' ni tal je' ste,— ti'k u Jesús. 19 As oon ve't vitxutx u Jesús tuk' unq'a titz'in Aake'. As jit uch tok cha'ma k'atz u Jesús, tan a' chit mama'la tename' atik ok k'atz Aak. 20 As b'ex alpo te Aak uva': —Il ak atxutx at ti'e'l kab'al tuk' unq'a eetz'ine'. As nisa' aak iyolon see,— ti'k ch'elel u Jesús. 21 As ech tal ve't Aak ile': —Jank'al unq'a uxhchile' uve' ni ab'in viyol u Tiixhe' as ninima, as ech tatine' eche' untxutx, as ech tatine' eche' vitz'in,— ti'k Aak. 22 As tu uma'l u q'ii, as ok ve't u Jesús tuk' unq'a ichusulib'e' tu uma'l u barco. As ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —Ko'naj jalit u mar,— ti'k Aak. As b'en ve't Aak tuk' chajnaj. 23 As tul nik ixaan ve't u barco vi' u a'e', as vat ve't u Jesús. As xe't ve't uma'l u mam kajiq' vi' u mar. As va'lik chit ipilq'ut ve't tib' u a'e' ta'n u kajiq'e'. As mama'la k'axk'o nik ipaleb'e unq'a ichusulib' Aake', tan b'iit kuxh ye' nik inoo ve't u barco ta'n u a'e'. As b'iit kuxh ye' nikat ib'en u barco xe' u a'e'. 24 As b'ex ib'ey ve't chajnaj u Jesús. As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —¡Chusul! ¡Chusul! ¡Tuk b'enoj ve't o' xe' u a'e'!— ti'k chajnaj. As txakpu ve't u Jesús. As iyaa ve't Aak u kajiq'e' tuk' u a'e'. As yak kuxh taneb' ve't u kajiq' jab'ale'. As liib' ve't u mar. 25 As ech tal ve't u Jesús ile' te chajnaj: —¿Kam kat eb'ana uva' ye' kat ek'ujb'a' ek'u'l svi'?— ti'k Aak. As va'lik chit ixo'v ve't chajnaj. As samun kuxh ve't chajnaj ti' uve' ib'an u Jesús. As ech tal ve't chajnaj ile' svatzaj: —¡Nim chit u tijle'm Aake', tan ninimal Aak ta'n u kajiq' jab'ale' tuk' u mar, tul ni tal Aak umaj yol ste!— ti'k chajnaj. 26 As oon ve't u Jesús tuk' chajnaj tu vitx'ava' unq'a aa Gadara uva' echen jalit u mar tu u Galilea. 27 As tul el ve't ch'u'l u Jesús tu u barco tuk' chajnaj, as ul ve't uma'l u naj uva' aa Gadara ti' ik'ulpu Aak. As ye'l toksa'm naj atik ok sta'n, tan na'xnik tok ve't sub'ul sk'atz. As ye'l naj jejle'l koj tu umaj kab'al. Pet a' kuxh atikkat naj tu uve' nik imujlukat unq'a kamnaje'. 28 As tul kuxh til ve't naj Aak, as ku' naj qaaloj vatz Aak. As taq' ve't je' naj tuul ivi'. As ech tal naj ile': —¿Kam asa' sve, Jesús, iK'aol Tiixh uva' at tu almika' uva' nim talche'? B'an b'a'nil sve. Ye' aq' b'en in tu k'axk'oe',— ti'k naj, 29 tan ti' uva' ma'tik talat u Jesús uva' la el u sub'ule' k'atz u naje', tan na'xnik tok ve't u sub'ule' k'atz naj. As k'uxh jatpajul kuxh nikat iqitzpu iq'ab' naj tuk' toj naj ta'n kateena, as nikat irat' naj u kateenae'. As nikat teq'o u sub'ule' naj tulaj unq'a tzuukin tx'ava'e'. 30 As ech tal ve't u Jesús ile' te u sub'ule': —¿Kam ab'ii?— ti'k Aak. As ech tal ve't u sub'ul ile': —Legión unb'ii,— ti'k u sub'ule', tan ti' uva' ye' saach ixaan unq'a sub'ule' uve' atik ok k'atz naj. 31 As ijaj ve't unq'a sub'ule' kuyb'al te u Jesús uva' ye' la ichaj b'en Aak unq'a sub'ule' tu nimla tokkin jule'. 32 As atik unjolol unq'a chicham uve' nikat ik'uachine' vatz uma'l u tal vitz. As ijaj ve't unq'a sub'ule' kuyb'al te u Jesús uva' la ok unq'a sub'ule' ti' unq'a chichame'. As taq' ve't Aak tokeb'al unq'a sub'ule' ti' unq'a chichame'. 33 As el ve't ch'u'l unq'a sub'ule' k'atz u naje'. As ok ve't unq'a sub'ule' ti' unq'a chichame'. As ooj ve't txoo skajayil. As isuti ve't b'en tib' txoo xe' u mar ta'n unq'a sub'ule'. As kam ve't txoo skajayil. 34 As tul til ve't unq'a xeen chichame' ikam unq'a chichame', as oora chit kat ooj ve't chajnaj. As b'ex tal ve't chajnaj te unq'a aatename' tuk' te unq'a uxhchile' uve' tulaj unq'a talaj tename'. 35 As b'ex til ve't unq'a tename' kam uve' uchi. As tul oon ve't unq'a tename' k'atz u Jesús, as til ve'te' uva' xonlik ve't u naje' k'atz toj u Jesús. As teq'o ve't taama chajnaj, tan atik ve't ok toksa'm u naje'. As b'a'nik ve't iyolon naj, tan ma'tik tel ve't unq'a sub'ule' k'atz naj. 36 As tal ve't unq'a uxhchile' isuuchil uva' kat ilon kam uve' kat uchi uva' kat ib'a'nxisa u Jesús u naje' uve' atik ok unq'a sub'ule' sti'. 37 As ye' saach unq'a tename' tzaa tulaj unq'a talaj tename' tu u Gadara ti' ul tilata' kam uva' kat uchi. As ijaj chajnaj b'a'nil te u Jesús uva' la el ve't Aak tu u tx'ava'e', tan ti' uva' va'lik chit ixo'v chajnaj ta'n uve' kat ib'an Aak. As ok ve't Aak tu u barco ti' iq'aav ve'te'. 38 Ech koj u naje' uva' ma'tik teesat u Jesús unq'a sub'ule' sti', as ijaj ve't naj b'a'nil te Aak uva' la xekeb' naj ti' Aak. As ech tal ve't Aak ile' te naj: 39 —Kuxh takab'al k'atz unq'a aatine'. Kuxh al ste uva' kam unq'a nimla b'a'nile' kat ib'anlu u Tiixhe' see,— ti'k u Jesús. As b'en ve't naj. B'ex tal ve't naj tu vitename' skajayil kam u b'a'nile' uve' kat ib'an u Jesús te naj. 40 As tul kat q'aavik ve't el tzan u Jesús jalit u mar, as a' chit mama'la tename' nikat itx'eb'on ti' Aak. As va'lik chit ichiib' ve't unq'a tename' ti' ik'ulat Aak. 41 As b'ex oonoj uma'l u naj vatz Aak uva' Jairo ib'ii uva' nik b'ooq'olin u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As qaaeb' ve't naj vatz Aak. As ijaj naj b'a'nil uva' la b'en Aak ti' naj tu vikab'ale', 42 tan b'iitik kuxh ikam vas ime'al naje' ta'n ch'o'm. As unch'i'til kuxh vas ixvaak naje' atike uva' kab'lavalik kuxh iyaab'. As tul b'en ve't u Jesús ti' naj, as mama'la tename' nikat ipoch' ve't tib' ti' Aak tu b'eye'. 43 As atik ok uma'l u ixoj xo'l unq'a tename' uva' kab'lavaxnik yaab' ixe't ixoj ch'o'noj, tan a' vitx'aao u ixoje' ye' nikat iya'e'. As ma'tik kuxh isotzsat ixoj vipuaje' ta'n unq'a aatz'ake'. Pet ye'xheb'il kat oleb' ti' itz'akal ixoj. 44 As jetz'en ve't ok ixoj ti' iqul u Jesús. As ikan ve't ok ixoj u toksa'm Aake'. As yak kuxh ya' ve't vitx'aao ixoje' sk'atz. 45 As ech tal ve't Aak ile' xo'l unq'a tename': —¿Ab'il kat kanon u voksa'me'?— ti'k u Jesús. Ech tal unq'a tenam ile': —Ye'xheb'il ni kanon u ooksa'me',— ti'k chajnaj. As ech tal ve't u Lu' ile' tuk' unq'a uxhchile' uva' xekik ti' Aak: —¿Kam q'ii, Chusul, uva': «¿Ab'il kat kanon u voksa'me'?» chu kuxh axh naale'? As tul il u mama'la tename' nipoch' tib' see',— ti'k u Lu'e'. 46 As ech tal u Jesús ile': —Ye'le, pet at uma'l u uxhchil kat kanon in, tan kat unnachlu tel iyak'il u b'a'nile' sunk'atz,— ti'k u Jesús. 47 As til ve't ixoj uva' ye' la uch imujat ve't tib' ixoj vatz Aak. As ku' ve't ixoj qaaloj vatz Aak, tan va'lik chit it'unt'uch ve't ixoj ta'n xo'vichil. As tal ve't tib' ixoj vatz unq'a tename' uva' kam sti' ikankat ixoj u toksa'm Aake'. As tal ve't ixoj uva' oora kuxh kat el u ch'o'me' ti' ixoj ta'n Aak. 48 As ech tal ve't u Jesús ile' te ixoj: —Ixoj, kat elyu ve't u ch'o'me' see', tan ti' uva' kat ak'ujb'a' ak'u'l svi'. As kuxh ve'te'. Acha'v ab'ene' tuk' vib'a'nil u Tiixhe',— ti'k u Jesús tal te u ixoje'. 49 As antelik kuxh iyolon Aak tuk' ixoj, tul b'ex uloj uma'l vik'am u Jairo uva' b'ooq'ol tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As ech tal ve't naj ile' te u Jairo: —Kat kamyu ve't vas ame'ale'. As ye'xhkam kuxh aal ve't te u Chusule',— ti'k naj. 50 As tul tab'i ve't u Jesús viyol vik'am u Jairo, as ech tal ve't Aak ile' te u Jairo: —Ye' kuxh xo'v axh. Pet k'ujb'a' ak'u'l svi'. As tuk b'a'nxoje' vas ame'ale',— ti'k Aak. 51 Tul oon ve't u Jesús tu vikab'al u Jairo, as jit ik'ulo'k Aak unq'a tename' sti'. Pet ta'n kuxh u Lu'e' tuk' u Jacob tuk' u Xhune' teq'o ok Aak sti' tuk' vib'aal u xvaake' tuk' vitxutxe'. 52 As jank'al unq'a uxhchile' uve' b'ex ilon u kamnaje' as va'lik chit toq' ve't ta'n txumu'm. As ech tal ve't u Jesús ile': —Ye' kuxh oq' ex, tan ye'l u xvaake' kamnal koj. Pet vatik kuxhe',— ti'k Aak. 53 As itze'le kuxh unq'a uxhchile' viyol Aake', tan ma'tik tilat unq'a uxhchile' uva' ma'tik ikam u xvaake'. 54 As itxey ve't Aak iq'ab' u xvaake'. As taq' ve't je' Aak tuul ivi'. Ech tal Aak ile' te ixoj: —¡Xvaak, txakpen!— ti'k Aak. 55 As yak kuxh ul ve't taama u xvaake'. Txakpu ve't ixoj. As tal ve't u Jesús uva' la aq'ax ve't techb'ub'al ixoj. 56 As sotz ve't ik'u'l vitxutx u xvaake' tuk' vib'aale'. As tal ve't Aak te cha'ma uva' ye'xh katil la talkat cha'ma kam uve' kat ib'an Aak.

Lucas 9

1 As imolo ve't tzan u Jesús kab'laval unq'a ichusulib'e'. As taq' ve't Aak tijle'm chajnaj ti' teesal unq'a sub'ule' k'atz unq'a uxhchile' as ti' ib'a'nxisat unq'a aach'o'me'. 2 As ichaj ve't b'en Aak chajnaj ti' ib'a'nxisat unq'a aach'o'me' as ti' talat isuuchil te unq'a tename' ti' uva' kam tok unq'a uxhchile' xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 3 Ech tal Aak ile' te chajnaj: —Kamini'k eteq'o tu b'ey. Eteq'ok ekaroote; eteq'ok etx'u'y; eteq'ok epuaj, as mita'n ech'expub' eti'. 4 As ab'iste umaj kab'al uva' la k'ulpukat ex as la atin ex tzitzi'. As techanal la el ch'u'l ex tu u tename', as a'n la etaq' kan u kab'ale'. 5 Asoj at umaj tenam uva' ye' la k'ulpukat ex, as la el ch'u'l ex tzi' u tename'. As la echitu el u pojoe' ti' vetoje' texhlal tetz uva' ye' b'a'n vitxumb'al unq'a tename' vatz u Tiixhe',— ti'k u Jesús. 6 As b'en ve't chajnaj tulaj unq'a tename' as tulaj unq'a talaj tename'. As katil uve' nikat ipalkat chajnaj, as nikat ipaxsa ve't chajnaj u b'a'nla yole' ti' u Jesús. As nikat ib'a'nxisa chajnaj unq'a aach'o'me'. 7 As u Herodes uva' k'ujlik kan ti' tilat isuuchil kajva'l unq'a tename' ta'n u ijlenaale' tu u Roma, as tul tab'i ve't naj itzib'lal unq'a nimla b'a'nile' uva' nikat ib'an u Jesús, as sotz ve't ik'u'l naj, tan at unq'a tename' nikat alon uva' kat ulyu ve't taama u Xhune' unpajte. 8 As at unka'te nik alon uva' a' u Elías, u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', uve' kat ulya. As at ka't uxhchil nikat alon uva': —Kamal kat ul taama uma'toj q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' kat ul na'ytzan,— ti'k unq'a uxhchile'. 9 Pet ech tal ve't u Herodes ile': —As ine' kat alon uva' kat tzok'pik el ivi' u Xhune'. ¿As ab'istee' q'i u naje' uve' ye' kuxh saach unq'a yole' uve' ni vab'i sti'?— ti'k u Herodes. As nikat ichuk ve't naj txumb'al ti' tootzit naj u Jesús. 10 As tul q'aavik ve't tzan kab'laval unq'a apóstol, as tal ve't ok chajnaj te u Jesús uva' kam b'ex ib'an chajnaj. As teq'o ve't b'en Aak chajnaj tu uma'l u atinb'al uva' ye'likkat tenam, najlich u tenam uva' Betsaida. 11 As tul tab'i ve't unq'a tename' uva' atik u Jesús tzitzi', as b'ex ichuk ve't unq'a tename' Aak. As ik'ul ve't Aak unq'a tename'. As tal ve't Aak isuuchil ste ti' uva' kam tok unq'a uxhchile' xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. As kat ib'a'nxisa ve't Aak unq'a aach'o'me'. 12 As tul ku' ve't q'ii, as jetz'en ve't ok kab'laval unq'a ichusulib' Aake' sk'atz. As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —Al te unq'a tename' uva' la b'en ichuk techb'ub'al tuk' ivatb'al tulaj unq'a talaj tename' uve' najli, tan tzitza' kam koj ati, tan ye'l umaj kab'al at tzitza',— ti'k chajnaj. 13 As ech tal ve't u Jesús ile': —Ye'le, pet ex la aq'on ipaan unq'a tename',— ti'k Aak. As ech tal ve't chajnaj ile': —As ye'l paan eq'omal sqa'n ti' itzujb'el unq'a tename' skajayil. Pet o'va'l kuxh paan ati tuk' ka'va't txay. ¿Pet moj a' naale' uva' la b'en kuloq' techb'ub'al unq'a tename' skajayil?— ti'k chajnaj. 14 Kamal o'va'l mil unq'a naje' atike. As ech tal ve't Aak ile' te unq'a ichusulib'e': —Etaltaj te unq'a tename' uva' la xoneb' skajayil. As laval toxk'al (50) uxhchil tu junun t'uub'ul la eb'ane',— ti'k Aak. 15 As ib'an ve't chajnaj kam uve' tal Aak. As tal ve't chajnaj ixoneb' unq'a tename' skajayil. 16 As itxey ve't Aak o'va'l unq'a paane' tuk' ka'va't unq'a txaye'. As ka'yik ve't je' Aak tu almika'. As taq' ve't Aak ta'ntiixh te u Tiixhe' sti'. As ijatx ve't Aak. As taq' ve't Aak te unq'a ichusulib'e' ti' uva' la ijatx ve't chajnaj xo'l unq'a tename'. 17 As tul ma'tik itx'a'n unq'a tename' sb'a'n skajayil, as imol ve't unq'a ichusulib' Aake' kab'lavat xu'k unq'a ya'l paane'. 18 As tu uma'l u q'ii, as teesa el tib' u Jesús tuk' unq'a ichusulib'e' ti' inachat Tiixh. As ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —¿Kam u vijle'me' uve' ni tal unq'a tename'?— ti'k Aak. 19 Ech tal ve't chajnaj ile': —At uxhchil ni alon uva' axh u Xhune' uva' nik aq'on ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e'; at ka't uxhchil ni alon uva' axh u Elías; as at ka't uxhchil ni alon uva' axh uma'toj u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' kat ul taama unpajte,— ti'k unq'a ichusulib' Aake'. 20 As ech tal ve't u Jesús ile': —¿Kano ex q'ii? ¿Kam u vijle'me' uve' netale'?— ti'k Aak. —Axhe' ta' u Cristo uve' kat ichaj tzan u Tiixhe',— ti'k u Lu'e' tal ve't te Aak. 21 As tal ve't Aak te chajnaj uva' ye'xheb'il la tal chajnaj ste uva' Aak u Cristo. As ika'pu Aak talat te chajnaj. 22 As ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —Techal chit la ipaleb'e unq'a k'axk'oe' tan la ixvali ta'n unq'a b'aal tename', tuk' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, as tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite'. As la yatz'pi. As titoxvu q'ii la ul taama unpajte,— ti'k Aak. 23 As ech tal ve't Aak ile' xo'l unq'a tename': —Ab'iste ex uva' la esa' etoksat etib' sunk'atz, as jit vetxumb'ale' la etoksa. Pet a' uva' la eb'an jun q'ii kam uva' nunb'ane', k'uxh la epaleb'e k'axk'o as moj la kam ex svi', 24 tan ab'il uve' a' kuxh vitiichajile' ni titz'a vatz u tx'ava'e', as ye'l itiichajil k'atz u Tiixhe' la ib'ane'. Pet ab'il uva' la taq' vitiichajile' svi', as a'e' uve' at itiichajil k'atz Aak la ib'ane'. 25 ¿As kam ib'a'nil q'i ti' umaj uxhchil uva' la itx'ak u vatz tx'ava'e' skajayil, as tul ye'l itiichajil at k'atz u Tiixhe' as la kuxh tz'ejxe'? 26 As ab'il uva' la ch'ixvu vatz unq'a tename' ti' talat uva' nimamal ve't in sta'n as nimamal vunyole' sta'n, as la ch'ixvu ve'te' vatz unpajte. As ye'l tokeb'al sunk'atz tul la ku' ch'u'l in tu almika' as la litz'lo'lan u vuleb'ale', as la ilitz'lo'lan vunB'aale' tuk' unq'a tiixhla ángele'. 27 As jik chit tuk val sete, tan at jolol ex uva' at ex tzitza' uva' ye'xnaj kam ex tul la ilej ve't u q'iie'. As la etil ve'te' uva' at tijle'm u Tiixhe',— ti'k u Jesús tal xo'l unq'a tename'. 28 As vaaxil ve't q'ii stuul uva' talat u Jesús unq'a yole', as teq'o ve't Aak u Lu'e' sti', tuk' u Xhune', tuk' u Jacob vi' uma'l u vitz ti' inachat Tiixh. 29 As tul nikat inach Aak Tiixh, as jalpu ve't ika'y Aak vatz chajnaj. As va'lik chit ilitz'lo'lan u toksa'm Aake'. As va'lik chit ipolal unpajte. 30 As chee ve't ka'va'l unq'a naj vatz Aak. As yolon ve't chajnaj tuk' Aak. As a'e' u Moisés tuk' u Elías. 31 As va'lik chit ilitz'lo'lan ti'. A' nikat iyole' tuk' u Jesús uva' kam ikam Aak tuk kamoj tu u Jerusalén. 32 As k'uxh atik vata'm tivatz u Lu'e' tuk' ka'va't vimoole', as chajnaj chit ye' kat vati. As islik kuxh chajnaj tul til ve't chajnaj ilitz'lo'lan u b'a'nile' ti' u Jesús. As til ve't chajnaj ka'va't unq'a naj uve' txaklik k'atz Aak. 33 As tul aalik ib'en ve't u Moisés tuk' u Elías, as ech tal ve't u Lu' ile' te Aak: —¡Chusul, b'a'ne' uva' la atin o' tzitza'! As la kulak oxvo'j tal pach ni vale': uma'l eetz; as uma't tetz u Moisés; as uma't tetz u Elías,— ti'k u Lu'e'. As tal kuxh u Lu'e' u yole', tan ye' nik titz'a kam uve' nik tale'. 34 As antelik kuxh iyolon u Lu'e' tul chee ve't uma'l u suutz' tiib'a chajnaj. As xo'v ve't chajnaj tul kat kaa chajnaj tu u suutz'e'. 35 As tab'i ve't chajnaj uma'l u tuul vi' tu u suutz'e' uva' ech ni tal ile': —¡A' vunK'aole' u vaa'! ¡As xo'n chit sve! ¡As a'e' la enima!— ti'k u tuul vi'e'. 36 As tul ya' ve't u tuul vi'e', as til ve't chajnaj uva' a'ik kuxh ve't u Jesús sijunal. As ye'l ve't uma'toj yol kat tal chajnaj. As nimal ve't q'ii stuul uva' ye'xheb'il kat tal chajnaj ste ti' uve' kat til chajnaj. 37 As ech q'ejal stuul, as ku' ve't ch'u'l u Jesús vi' u vitze' tuk' unq'a ichusulib'e'. As a' chit mama'la tename' ul k'ulun ve't Aak tu b'ey. 38 As uma'l u naj uva' atik xo'l unq'a tename', as taq' ve't je' naj tuul ivi'. As ech tal ve't naj ile': —¡Chusul, b'an b'a'nil! ¡Loch unch'i'til vas unk'aole'! 39 Tan chajpuul nixe't naj sik'in ta'n uma'l u sub'ul uva' ato'k sk'atz. As xo'veb'al chit isutil b'en tu tx'ava' ta'n u sub'ule'. As niyiku tib'. As ni tel xoj itzi'. As ye' nisa' u sub'ule' tel sk'atz. As va'l chit ik'axb'isat tib' ta'n u sub'ule'. 40 As kat unjaj b'a'nil te unq'a achusulib'e' uva' la teesa chajnaj u sub'ule' sk'atz. As ye' kat oleb' chajnaj,— ti'k u naje'. 41 As ech tal ve't u Jesús ile': —¡Ex chit b'a ye' nek'ujb'a' ek'u'l svi'! ¡As va'len kuxh vetxumb'ale'! ¿As ma tuk kuxh atinoj in b'a sexo'l uve' netitz'a? ¿As la kuxh kol tx'eb'on ve't in q'a seti' ti' uva' la ek'ujb'a' ek'u'l svi'? ¡Eq'o tzan vaxaake' sunvatz!— ti'k u Jesús. 42 As tul jetz'en ve't ok u xaake' k'atz u Jesús, as isuti ve't u sub'ule' u xaake' tu tx'ava' tuk' chit tx'i'tzi'l. As xo'veb'al chit iyikut ve't u sub'ule' naj. As iyaa ve't u Jesús u sub'ule'. As yak kuxh ib'a'nxisa Aak u xaake'. As taq' ve't ok Aak u xaake' te vib'aale'. 43 As teq'o ve't taama unq'a tename' skajayil, tan ti' uva' at tijle'm u Tiixhe' ti' ib'a'nxisal u xaake'. 44 —Etaq'taj chit vunyole' tevi' uva' tuk val sete, tan, as la aq'ax ok tiq'ab' unq'a uxhchile',— ti'k u Jesús. 45 As jit pal chajnaj tu u yole' uva' tal u Jesús, tan ye' kat taq' u Tiixhe' te chajnaj uva' la tootzi chajnaj isuuchil u yole' as ti' uva' la pal chajnaj stuul. As xo'v chajnaj ti' ich'otil isuuchil u yole' te u Jesús. 46 As xe't ve't unq'a ichusulib' u Jesús ti' iyolata' ti' uva' ab'iste naj nim talche' ti' unq'a imoole' la ib'ane'. 47 As na'lik ve't vatz u Jesús uva' kam nik tal taama chajnaj. As imolo ve't tzan Aak uma'l u tal xaak. As itxakb'a' ve't Aak u tal xaake' stxala. 48 As ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —Ab'il uva' tuk' vunb'iie' la ib'ankat umaj b'a'nil te umaj talaj intxa' eche' u tal xaak ila', as svee' la ib'ankat. As ab'il uva' la b'anon umaj b'a'nil sve, as jit kuxh svee' la ib'ankat. Pet ante' u chajol tzan vetze' la ib'an u b'a'nile' ste. As ab'il uva' la ich'oob'isa tib' tuk' vitxumb'ale' vatz vimoole', as a'e' nim talche' la ib'ane',— ti'k u Jesús. 49 As ech tal ve't u Xhun ile': —Chusul, kat qil uma'l u naj uva' tuk' vab'iie' ni teesakat el naj unq'a sub'ule' k'atz unq'a uxhchile'. As kat kuya'sa ve't kan te naj, tan ye'l naj xekel koj sqi',— ti'k u Xhune'. 50 Ech tal ve't u Jesús ile': —Ye' kuxh eya'sa kan te naj, tan ab'il uve' ye' nich'o'n taama sqi', as echene' sukuk'atz,— ti'k u Jesús. 51 As tul txantik kuxh ve't ilejat q'ii ti' ik'ulpik ve't je' u Jesús tu almika', as aya'l chit ik'u'l Aak ti' ib'en tu u Jerusalén. 52 As ichaj ve't b'en Aak ka'l unq'a naj tu uma'l u tal tenam uva' echen tu u Samaria ti' b'en ib'anat chajnaj tuch u atinb'ale' uva' la oonkat Aak. 53 As jit isa' unq'a aa Samaria uva' la atin Aak xo'l chajnaj, tan ti' uva' til chajnaj uva' yakik Aak ti' toksat iq'ii u Tiixhe' tu u Jerusalén. 54 As tul til ve't u Jacob tuk' u Xhune', as ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —¿Pap, ma nasa' uva' la qal iku' ch'u'l umaj xamal tu almika' ti' isotzsal unq'a tename' eche' ib'an u Elías?— ti'k chajnaj. 55 As isuchq'i ve't tib' u Jesús. As iyaa ve't Aak chajnaj. Ech tal ve't Aak ile': —Ye' paloj ex stuul uva' ab'il ni alon u yole' sete, 56 tan ye' kat ul ti' itz'ejxisal unq'a tename'. Pet ti' iq'alpule' kat ulkat,— ti'k Aak. As kat b'en ve't Aak tuk' chajnaj tu uma't tal tenam. 57 As tul nikat ixaan u Jesús tu b'ey tuk' unq'a ichusulib'e', as ech tal uma'l u naj ile' te Aak: —Pap, a' ni vale' uva' la xekeb' in see', katil kuxh uva' la b'enkat axh,— ti'k naj. 58 Ech tal u Jesús ile': —At ijul unq'a chisi. As echat unq'a tz'ikine' uva' nixich'an vatz u almika'e', tan at isok txoo. Pet ech koj tan ye'l ivitz' ati uva' la qaeb' ok sti',— ti'k u Jesús. 59 As ech tal ve't u Jesús ile' te uma't naj: —¡Xekeb'en svi'!— ti'k Aak. Ech tal ve't naj ile' te Aak: —Pap, lanal unmuj kan ak unb'aale' b'axa. As a'n la xekeb' in see',— ti'k naj. 60 Ech tal ve't u Jesús ile': —Imuje'n tib' unq'a uxhchile' svatzaj uva' kamnal u taanxelale' vatz u Tiixhe'. Pet ye' eetz sti'. Kuxh paxsa u yole' xo'l unq'a tename' ti' tok unq'a uxhchile' xo'l vitenam u Tiixhe' uva' ni til Aak isuuchil,— ti'k Aak. 61 As ech tal ve't uma't u naj ile' te u Jesús: —Pap, la xekeb' in see' ni vale'. As ma't unq'iila kan unq'a vatine' tu vunkab'ale',— ti'k naj. 62 As ech tal ve't u Jesús ile': —Ab'il uva' ni titz'a iq'aav ti' iqul as tul ma't toksat tib' sunk'atz, as ye' la uch tok xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe', tan eela vitxumb'al u uxhchile' tuk' umaj uxhchil uva' va'len kuxh la isaji. As tul txeyel u tze'e' sta'n uva' ni k'ob'on u tx'ava'e' ta'n unq'a vaakaxhe',— ti'k Aak.

Lucas 10

1 Xamtik ve't stuul, as itxaa ve't u Jesús laval imutx' (70) unq'a ichusulib'e'. As ichaj ve't b'en Aak chajnaj tulaj unq'a tename' katil uve' la palkat Aak. As ka'kab'il ib'en ve't chajnaj ib'an Aak. 2 As ech tal ve't b'en Aak ile' te chajnaj: —Ech ve't tatin unq'a tename' eche' unq'a ko'me' uva' la pitx'lu ve'te'. As tul ka'l kuxh unq'a aq'onvile' ati. Pet ejajtaj te u Kub'aal Tiixhe' ti' uva' la ichaj tzan Aak ka'toj uxhchil ti' talat isuuchil viyol Aake' xo'l unq'a tename'. 3 As b'enoj ex, tan ine' ni chajon b'en ex. Pet ech eb'ene' eche' ib'en unjoloj kaneero' xo'l unq'a xo'e'. 4 Kamini'k eteq'o. Eteq'ok esam; eteq'ok epuaj; eteq'ok exa'p. As eb'alak kuxh etib' ti' yol tu b'ey tuk' umaj uxhchil. 5 As ab'iste kab'al la k'ulpukat ex, as ech la etal ile' te unq'a uxhchile' tul la ok ex tu u kab'ale': «As b'a'noj etatin sevatzaj,» chaj ex la etale', 6 tan asoj at umaj b'aal kab'al uva' b'a'n tatin svatzaj tikab'al, as b'a'n tatin svatzaj la ib'ane'. Asoj ye'le, as ye' b'a'n tatin u uxhchile' svatzaj. Pet ech koj ex tan b'a'n chit etatine' sevatzaj. 7 As xaani'k kuxh ex tulaj unq'a kab'ale'. As ab'iste u kab'ale' uve' la k'ulpukat ex, as tzitzi' la atinkat ex. As kam unq'a echb'ub'ale' la aq'ax sete as la etechb'u. As la etuk'a kam uve' la aq'ax sete, tan uma'l u aq'onvil as tetz chite' uva' la aq'pu ve't u techb'ub'ale'. 8 As tul la oon ex tu umaj tenam uve' la k'ulpukat ex, as etechb'utaj kam unq'a vee' la aq'ax sete. 9 As la eb'a'nxisa unq'a aach'o'me' uve' at tzitzi'. As ech la etal ile' te unq'a uxhchile': «Kat ilejlu ve't u q'iie' ti' u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe',» chaj ex la etale'. 10 Asoj ye' la ik'ul ex unq'a uxhchile' tul la oon ex tu umaj tenam, as la el ch'u'l ex tu u tename'. As ech la etal ile' tul la el ch'u'l ex tu unq'a b'eye' xo'l unq'a kab'ale': 11 «As jank'al unq'a pojoe' uve' kat ok ti' u qoje' tzitza' tu u tename', as la kuputz' kan, texhlal tetz uva' ye' kat ek'ul viyol u Tiixhe'. Pet la qal sete, kat ilejlu ve't u q'iie' uva' la ok u tename' jaq' u tijle'm u Tiixhe'» chaj ex la etale'. 12 As ile' ni val sete uva' la ilej uma'l u q'ii uva' la ul u k'axk'oe' ti' u tename'. As xo'veb'al chit u k'axk'oe' la ib'ane' ti' uve' kat ib'an tu u Sodoma,— ti'k u Jesús. 13 As ech uma't u yol ile' tal Aak ti' ka't unq'a tename' uve' ye' nik niman viyol Aake': —¡Oyeb' chit evatz, ex aa Corazín; as oyeb' chit evatz, ex aa Betsaida! Tan a' koj kat unb'ankat unq'a nimla b'a'nile' vatz unq'a aa Tiro as vatz unq'a aa Sidón eche' uve' nunb'an sexo'l scheel, as na'ytzane'xh ijalput unq'a tename' itxumb'al vatz u Tiixhe'. As kat ik'uchle' uva' kat ijalpu ve't vitxumb'ale' ti' toksat unq'a qichkin oksa'me' as ti' taq'at je' tza'j tivi'. 14 Esti'e' ni val sete uva' xo'veb'al chit u k'axk'oe' uve' la ul seti' tuk' unq'a aa Tiro as tuk' unq'a aa Sidón, tul la b'anchu isuuchil unq'a tename' skajayil. 15 As echat kuxh ex, ex aa Capernaúm, tan a' netale' uva' la oon ex tu almika' tuk' u tx'iib'al eq'iie'. As ye'le, tan a' la aq'pikkat b'en ex tu u k'axk'ola atinb'ale' uva' atkat unq'a kamnaje' uva' paasan tzii,— ti'k u Jesús. 16 As ech ka't unq'a yol ile' tal b'en Aak te laval imutx' unq'a ichusulib'e' tul ichaj b'en Aak chajnaj: —Ab'il uve' la niman veyole' as ine' la inima in. As ab'il uve' la ixvan veyole' as ine' la tixva in. As ab'il uve' la ixvan in as a' u chajol tzan vetze' ni tixva,— ti'k u Jesús. 17 As tul kat q'aavik tzan unq'a laval imutx' (70) ichusulib' u Jesús sk'atz tuk' chiib'ichil, as ech tal chajnaj ile' te Aak: —Pap, kat inima o' unq'a sub'ule' ta'n vab'iie',— ti'k chajnaj. 18 Ech tal ve't u Jesús ile': —An chite' ta', tan kat vil iku' ch'u'l u Satanás tu almika'. As ech iku' ch'u'l naje' eche' umaj kayampa'l. 19 As kat vaq'lu ve't iyak'il vetijle'me' ti' uva' ye'xhkam la tulb'e ex unq'a tx'i'latxooe' tuk' unq'a ixkab'e', k'uxh la epach' txoo tu b'ey, tan at etijle'm sva'n ti' etoleb' ti' u tx'i'lanaje' tuk' unq'a imoole'. 20 Pet ye' kuxh txuq'txun ex ti' uve' ninima ex unq'a sub'ule'. Pet txuq'txunoj ex ti' uve' tz'ib'amal ve't veb'iie' tu u'uje' uve' at tu almika',— ti'k u Jesús. 21 As tul nikat tal u Jesús viyole', as va'lik chit itxuq'txun ve't Aak ta'n u Tiixhla Espíritu. As ech tal ve't Aak ile' te u Kub'aal Tiixhe' tu almika': —UnB'aal, axhe' viB'ooq'ol u almika'e' tuk' u vatz tx'ava'e' skajayil. As ni voksa aq'ii, ti' uva' kat amuj ve't isuuchil unq'a yole' vatz unq'a uxhchile' uve' at itxumb'al ni tal je' ste. As a' kat ak'uchkat te unq'a uxhchile' uva' ech itxumb'ale' eche' unq'a talaj intxa'e'. As an chite', unB'aal, tan eche' uva' nasa',— ti'k Aak. 22 As ech tal ve't u Jesús ile' te unq'a tename': —Tan at ve't vijle'm ti' unq'a vee' skajayil ta'n vunB'aale'. As ye'xheb'il ootzin vetz uva' in iK'aol u Tiixhe'; as ye'xheb'il ootzin tetz vunB'aale'. Pet ta'n ine' ootzin tetz Aak as tuk' unq'a tename' uva' la unsa' vaq'at tootzil Aak ste,— ti'k u Jesús. 23 As isuchq'i ve't tib' u Jesús. As ech tal ve't Aak ile' te unq'a ichusulib'e': —Achveb'al chit ex tuk' unq'a uxhchile' uve' ni ilon unq'a nimla b'a'nile' uva' nik'uchpu sevatz cheel, 24 tan ile' ni val sete uva' ye' saach unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' tuk' unq'a ijlenaale' uva' atik na'ytzan kat sa'on tilat unq'a vee' netil cheel. As ye' kat tila. As k'uxh kat isa' tab'it unq'a yole' uve' netab'i cheel, as ye' kat tab'i,— ti'k u Jesús. 25 As uma'l u naj uva' chuselik tib' ti' u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan, as txakpu ve't naj xo'l unq'a tename', tan a' nik tal naj uva' la icheesa naj ipaav u Jesús. As ech tal naj ile' te Aak: —¿Chusul, kam la unb'ane' ti' uva' at untiichajil uva' ye'l iya'teb'al?— ti'k naj. 26 Ech tal ve't u Jesús ile': —¿Kam ni tal u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan? ¿As kam neetz'a sti' tul nasik'le?— ti'k Aak. 27 As ech tal ve't u naj ile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite': —Ech ni tal vitzaq'it u Tiixh ile' sqe: Aya'loj chit ek'u'l la exo'ni u Kub'aal Tiixhe' tuk' chit etaanxelal, tuk' chit eyak'il, as tuk' chit etxumb'al. As xo'noj vemoole' sete eche' uva' neb'an je' sete, taq' u tzaq'ite',— ti'k naj. 28 Ech tal ve't u Jesús ile' te naj: —Jik chit kat aal u yole'. Asoj la anima u yole', as at atiichajil k'atz u Tiixhe',— ti'k u Jesús. 29 As ib'ensa ve't tib' naj jikla aamail vatz Aak. As ech tal naj ile' te Aak: —¿Pap, ab'istee' q'i vunmoole' uve' ni tal u yole'?— ti'k naj. 30 As ech tal ve't u Jesús ile': —Ib'an unpajul, as el ve't ch'u'l uma'l u naj tu u Jerusalén ti' ib'en tu u Jericó. As ik'ul naj ka'l unq'a elq'om tu b'ey. As telq'a ve't unq'a elq'ome' unq'a tetz naje' skajayil tuk' u toksa'me'. As kat ik'axb'isa ve't kan unq'a elq'ome' naj. As b'iit kuxh jit kam naj ta'n unq'a elq'ome'. 31 As b'ex paloj uma'l oksan iyol tenam vatz Tiixh. As tul til naj vas naje', as isaji kan kuxh naj. As ik'aj tib' naj tu b'ey. 32 As b'ex uloj uma't u tiaal u Leví. As pal kuxh isaji kan naj. As ik'aj tib' naj tu b'ey unpajte. 33 As b'ex uloj ve't uma't u naj uva' tzaanaj tu u Samaria. As tul til naj vas naje' uve' k'axb'inalike, as itxum ve't naj ivatz. 34 As jetz'en ve't ok naj sk'atz. As itz'aka ve't naj vas naje' ta'n aceite tuk' vino. As ib'och ve't naj uve' k'axb'inale. As taq' ve't je' naj vas naje' ti' vikaaye'. As teq'o ve't b'en naj tu uma'l u vatb'al. As ixee ve't naj vas naje'. 35 Ech ve't q'ejal stuul, as teq'o ve't je' tzan naj ka'va'l puaj vatz tuul uva' ka'va'l q'ii aq'on ija'mil. As taq' ve't kan naj te vib'aal u vatb'ale'. As ech tal naj ile': «B'an b'a'nil. La chit eel u naje'. Asoj la asotzsa nimal puaj ti' u naje', as la aal sve. As in la choon,» ti'k u naje'. 36 ¿As ab'iste u naje' xo'l oxva'l unq'a naje' q'i uve' imool tib' tuk' vas naje' kat ib'ana uve' kat k'axb'isal ta'n unq'a elq'ome'?— ti'k u Jesús. 37 Ech tal ve't u naj ile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite': —A' u naje' uve' kat txumun ivatz u naje' uve' k'axb'inalike,— ti'k naj. As ech tal ve't u Jesús ile': —Kuxh ve'te'. As echat la ab'ane' eche' uva' kat ib'an u aa Samaria,— ti'k u Jesús tal te naj. 38 As tul b'en ve't u Jesús tu b'ey, as oon ve't Aak tu uma'l u ko'm uva' jejlikkat uma'l u ixoj uva' Taa. As kat ik'ul ve't ixoj Aak tikab'al. 39 Atik uma'l u titz'in ixoj uva' Ma'l ib'ii. Tul oon u Jesús tikab'al cha'ma, as ku' u Ma'le' xonloj vatz Aak ti' tab'it ixoj viyol Aake'. 40 Pet ech koj u Taae', tan a' kuxh u taq'on ixoje' nikat titz'a. As jetz'en ve't ok ixoj k'atz u Jesús. As ech tal ixoj ile': —¿Pap, texh ye' kuxh neetz'a? Tan ye' niloch in ixoj Ma'le'. As in kuxh ni velo'k ti' u aq'one'. Pet al te ixoj uva' la iloch in ixoj,— ti'k u Taae' tal te u Jesús. 41 Ech tal ve't u Jesús ile' te u Taae': —Ile' tuk val see, Taa: Tan va'l kuxh apojb'e' ti' unq'a aq'one' uve' nab'ane'. 42 Pet uve' nib'an u Ma'le', as a'e' uva' nim talche' ti' unq'a echb'ub'ale'. As ye' la ib'ane' uva' layaap ixoj sti',— ti'k u Jesús.

Lucas 11

1 Atik ve't u Jesús tu uma'l u atinb'al ti' inachat Tiixh. As tul tzojpu ve't Aak, as ech tal ve't uma'l vichusulib' Aak ile' ste: —Pap, al sqe uva' kam kunachat Tiixh eche' kat ib'an u Xhune' te unq'a ichusulib'e',— ti'k naj te Aak. 2 As ech tal ve't u Jesús ile': —Ech la etal ile' tul la enach Tiixh: Kub'aal Tiixh, echen axh tu almika'. Tiixhla b'ii chite' tatin vab'iie'. As ulen ve'te' tuk' u Eejle'me' ti' vatename' skajayil. As a' ni qale' uva' la ab'an vatz u tx'ava'e' kam uva' ni tal aama eche' uva' nab'an tu almika'e'. 3 B'an b'a'nil. Aq' vas qechb'ub'ale' uva' la qechb'u jun q'ii. 4 As sotzsa kupaave', Pap, ti' u va'lexhe' uve' nu kub'an savatz, eche' uve' nu kub'ane', tan nu kusotzsa ipaav u kumoole' uve' ni paavin sukuvatz. As b'an b'a'nil. Achajpuk kan o' ti' kub'en tu u va'lexhe'. Pet la akol o' vatz u tx'i'lanaje', chaj ex la etale',— ti'k u Jesús. 5 As tal ve't u Jesús unpajte. As ech tal Aak ile': —Qal b'en sti' uva' at uma'l vetetz k'ultzi' uve' la b'en etil pok'o'ch aq'b'al. As ech la etal ile' te naj: «B'an b'a'nil sve. Unch'exu oxvo'j unpaan see, 6 tan kat ulyu ve't uma'l u vetz k'ultzi'. As naach tzaanalkat naj. As ye'l chit unb'ooj echb'ub'al ati ti' vaq'at te naj,» chaj ex la etale' te vetetz k'ultzi'e'. 7 As ye'le ta' uva' ech koj la tale'l tzan naj ile' sete: «Ye' kuxh ul ak'aji ok tzan in, tan chab'amal ikolil u kab'ale' sva'n. As il unq'a me'al unk'aol ile' vatik sunk'atz vi' ch'ach. As ye' la uch untxakpe' ti' b'en vaq'at el uve' najaj sve,» chaj koj naj la tale'l tzan sete. 8 As ile' tuk val sete uva' k'uxh ye' la isa' vetetz k'ultzi'e' ilakpe' ti' ul taq'at sete kam uva' nejaj ste ti' kuxh uva' etetz k'ultzi' etib' stuk', as la chit taq' naje' skajayil kam uve' nejaj te naj, aq'al uva' ye' la el ich'ixub'al naj vatz unq'a uxhchile' uve' atkat naj. 9 Esti'e' ni val sete, ejajtaj. As la aq'pe' sete. Echuktaj. As la eleje'. Et'oktaj u tzi' kab'ale'. As la jajpe' u tzi' kab'ale' sevatz, 10 tan ab'il uva' la jajon, as la ik'ule'. As ab'il uva' la chukun, as la ileje'. As ab'il uva' la t'okon u tzi' kab'ale', as la jajpe' u tzi' kab'ale' svatz. 11 As eche' at koj umaj b'aala sexo'l uva' la aq'on umaj k'ub' te vitalaj intxa'e', tul la ijaj ipaan ste. As mita'n ichib'il tx'i'latxoo la taq' u b'aalae' te vitalaj intxa'e', tul la ijaj unb'ooj chib'il txay ste. 12 Asoj la ijaj vik'aole' umaj k'olob', as eche' la koj taq' u b'aalae' umaj ixkab' ste. 13 Esti'e' ni val sete, tan k'uxh tx'i'la aama ex, as ootzimal seta'n uva' a' u b'a'ne' netaq' te unq'a etalaj intxa'e'. ¿As a' kol chit ye'l u Kub'aal Tiixhe' q'a uva' at tu almika'? Tan la taq' Aak u Tiixhla Espíritu sete, ab'iste ex uva' la jajon te Aak,— ti'k u Jesús. 14 As ib'an tu uma'l u q'ii tul nik teesa u Jesús sub'ul k'atz uma'l u naj uva' mem ta'n u sub'ule'. Tul ma'tik tel u sub'ule' k'atz u naje', as yolon ve't naj. As teq'o ve't taama unq'a tename' ti' uva' ib'a'nxisa Aak naj. 15 Pet atik ka'l unq'a uxhchil nikat alon ti' Aak uva': «A' vib'ooq'ol unq'a sub'ule' uva' Beelzebú ni aq'on tijle'm u naje' ti' teesal el unq'a sub'ule',» ti'k chajnaj. 16 Atik ka't unq'a uxhchil uva' nik ichuk txumb'al ti' uva' la icheesa chajnaj ipaav u Jesús. As ul ijaj chajnaj te Aak uva' la ik'uch Aak umaj nimla b'a'nil, k'uchb'al tetz uva' asoj a' tzaanajkat Aak tu almika'. 17 As ootzimalik vitxumb'al chajnaje' ta'n Aak. As ech tal ve't Aak ile': —As jank'al unq'a nimla tename', asoj jatxel tib', as ye'l iyol nik'ul tib' svatzaj. As la kuxh te'pisa ve't tib' u tename'. As echat tatin unq'a uxhchile' tu umaj kab'al, tan asoj ye' la ik'ul tib' iyol svatzaj, as la kuxh yane' u tatine'. 18 Echat kuxh b'anel ta'n u Satanás tuk' unq'a imoole', tan asoj jatxel tib' chajnaj svatzaj, as ye'le b'a b'a'n koj tatine'. As a' ni valkate' sete, tan ti' uva' netal svi' uva' ni veesa el unq'a sub'ule' k'atz unq'a uxhchile' ta'n viyak'il u Beelzebú uve' netale'. 19 Pet asoj ni veesa unq'a sub'ule' ta'n viyak'il u Beelzebú uve' netale', ¿as ab'il q'i ni aq'on iyak'il unq'a emoole' ti' teesat el unq'a sub'ule' k'atz unq'a uxhchile'? Esti'e' ni val sete uva' an chit unq'a emoole' tuk alon isuuchil seti' uva' sotznal ek'u'l. 20 Tan asoj nunlaq'b'a el unq'a sub'ule' ta'n viyak'il u Tiixhe', as a' texhlal tetze' uva' kat okyu ve't u tename' jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 21 As eche' umaj naj uva' tii tatine' uva' b'anel tuch naj tuk' unq'a ich'ich'e' ti' ixeep vikab'ale'. As kam koj la b'anon unq'a tetz naje' tu vikab'ale' tan chab'amal ixeepe'. 22 Pet tul la ul uma'toj naj uva' at pal iyak'il ti' u naje', as la ib'an u naje' te naj. As la imaa ve't naj vich'ich' naje' tiq'ab' uve' k'ujle'l ik'u'l naj sti'. As a' ve't u naje' uva' kat oleb' ti' naj la jatxon unq'a tetz naje' uve' at tu vikab'ale'. 23 Esti'e' ni val sete uva' ab'il uve' jit echen sunk'atz, as a'e' uva' ye' ni sa'on in. As ab'il uve' ye' ni lochon in ti' teq'ot tzan unq'a uxhchile' sunk'atz, as eela kuxh stuk' uva' an chite' ni eesan el unq'a uxhchile' sunk'atz. 24 Tul la el ch'u'l uma'l u sub'ul sk'atz umaj uxhchil, as la kuxh xaan ve't u sub'ule' tu u tzuukin tx'ava'e' ti' ichukat ti'leb'al. As tul ye' la ilej u ti'leb'ale', as ech la tal ve't je' ile' ste: «La q'aav in tu u vatinb'al uve' kat elkat ch'u'l in,» chaj la tale'. 25 As tul la oon ve't u sub'ule', as ech ve't tatin u uxhchile' eche' umaj u kab'al uva' eesamal ch'is stuul as ch'i'umal tilone'. 26 As la b'en teq'o ve't tzan u sub'ule' vujva't imool uva' nim talche' ti' ib'anax u va'lexhe'. As tul la ok ve't u sub'ule' tuk' vimoole', as la jejeb' ve't unq'a sub'ule' tu u taanxelal u uxhchile'. As pal chit ve't ivi' la ib'an u uxhchile' ti' uva' nik ib'an b'axa,— ti'k u Jesús. 27 As antelik iyolon u Jesús. As sik'in ve't uma'l u ixoj xo'l unq'a tename'. Ech tal ixoj ile': —Achveb'al chit u ixoje' uve' kat itz'b'a'n axh. As kat taq' ach'u',— ti'k ixoj te u Jesús. 28 Ech tal ve't u Jesús ile': —Kano, an chite' naale'. Pet achveb'al chit unq'a uxhchile' uve' ni ab'in viyol u Tiixhe'. As ninima,— ti'k u Jesús. 29 As a' chit mama'la tename' nikat imol ve't ok tib' k'atz u Jesús. As ech tal ve't Aak ile': —¡Ech ve't vetxumb'ale' eche' unq'a uxhchile' uva' va'lexh vitxumb'ale' nib'ane'! As nejaj umaj k'uchb'al tetz u vijle'me'. As eche' la koj k'uchpu sete. As a' kuxh uve' la k'uchpu sete eche' uva' kat ib'an u Jonás, u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. 30 As ech u k'uchb'al tetz tuk unb'an sevatz eche' uva' kat ib'an u Jonás vatz unq'a aa Nínive. 31 As ab'imale' seta'n uva' ib'an u ixoj uva' ijlenaalike tu u tenam uva' Sabá, tan tzi'a'n kat tzaakat ixoj ti' ul tab'it itxumb'al te u ijlenaale' uva' Salomón. As tul la ilej u q'iie' ti' ib'anax isuuchil unq'a tename' skajayil, as antu ve't u ixoje' la uli ti' ixochat ex vatz u Tiixhe', tan k'uxh at in sexo'l, as ye' nesa' etab'it vunyole'. As tul nim valche' ti' u Salomón. 32 As echat chit la ib'an unq'a aa Nínive, tan tul la ilej ve't u q'iie' ti' ib'anax isuuchil unq'a tename' skajayil, as la ul ve't unq'a aa Nínive ti' ixochat ex vatz u Tiixhe', tan tul kat tal ve't u Jonás viyol u Tiixhe' ste, as oora chit kat ik'axa ve't tib'. Pet ech koj ex, tan k'uxh at in sexo'l, as ye' nesa' ek'axat etib'. As tul nim valche' ti' u Jonás. 33 As ye'xheb'il la mujun umaj xamal uva' ma't imatxle'. As mita'n la oksal jaq' umaj kaaxha. Pet a' la aq'axkat je' vi' u matxb'ale'. As ab'il uva' la ok tu u kab'ale', as la til u uxhchile' u xamale'. 34 As eche' u b'aq' evatze' tan a'e' nik'uchun kam vetxumb'ale', tan asoj b'a'n u b'aq' evatze', as b'a'ne' vetxumb'ale'. Pet asoj va'lexh u b'aq' evatze', as va'lexhe' vetxumb'ale'. As at ve't b'en ex tu q'ej toktoe' tuk' vetxumb'ale'. 35 Esti'e' tuk val sete, etiltaj je' etib', aq'al uva' ye' la b'en vetxumb'ale' tu u q'ej toktoe'. 36 Tan asoj b'a'n u b'aq' evatze' as ye'l ex at b'en ex tu u toktoe' tuk' vetxumb'ale', as jank'al ve't vetxumb'ale' as b'a'n ve't tatine' eche' nib'an u xamale' tul nitxijun seti',— ti'k u Jesús. 37 As tul ya' ve't iyolon u Jesús, as imolo ve't uma'l u fariseo Aak ti' ib'en Aak tx'a'on tikab'al naj. As b'en ve't Aak ti' naj. As ok ve't Aak xonloj vatz u meexhae'. 38 As tul til ve't u fariseo uva' xonlik u Jesús vatz u meexhae', as yan ve't tivi' naj, tan ye' kat itx'aa Aak iq'ab' tul kat xe't Aak tx'a'on. 39 As ech tal ve't u Jesús ile': —As ex fariseo, tan ech b'anel eta'ne' eche' umaj picheel tuk' umaj laj uva' a' kuxh u ti'e' nitx'aape'. As tul noonal tuul ta'n tz'il. As ech b'an ta'n vetxumb'ale' ta'n unq'a va'lexhe' tuk' unq'a elaq'e' uve' neb'ane'. 40 ¡Ex kuxh paasan tzii tuk' vetxumb'ale'! ¿Ma ye' nepal stuul uva' a' u Tiixhe' cheesan tetz vechi'ole', as Aake' cheesan tetz vetaanxelale' unpajte? 41 Pet ejalputaj vetxumb'ale'. As aya'loj chit ek'u'l la eloch unq'a meeb'a'e'. As ech exe' eche' u picheele' as moj u laje' uva' kat tx'aap u tuule' b'axa as a'n kat tx'aap u ti'e' unpajte. 42 ¡Pet oyeb' chit evatz, ex fariseo! Tan k'uxh netaq' umaj xo'l laval unq'a usch'e'ne', tuk' unq'a luutae', tuk' unq'a itzaae' tu u tostiixhe', as ye' neb'an unq'a jikla txumb'ale' te unq'a uxhchile'. As ye' nexo'ni u Tiixhe'. As tul a'e' uve' techal la eb'ane'. Pet ye' la eya'sa etaq'at unq'a chikoe' tu u tostiixhe'. 43 ¡As oyeb' chit evatz, ex fariseo! Tan netale' uva' ex kuxh la xoneb' ex tu unq'a b'axa xonleb'ale' tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As tul nexaan tu u k'ayib'ale', as a' netale' uva' techal la oksal eq'ii ta'n unq'a tename'. 44 ¡As oyeb' chit evatz, ex fariseo tuk' ex uva' chusel etib' ti' unq'a tzaq'ite'! Tan ech vetxumb'ale' eche' ijulil umaj kamnaj uva' ye' na'l. As k'uxh nipal unq'a xaole' stiib'a, as ye' nib'en ste uva' mujel kamnaj tzitzi',— ti'k u Jesús. 45 As ech tal ve't uma'l u naj ile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite': —Chusul, antu ve't o'e' ta' nayoq' o' tuk' vayole',— ti'k naj. 46 Ech tal ve't u Jesús ile' unpajte: —¡Oyeb' chit evatz, ex uva' chusel etib' ti' u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan! Tan nimal unq'a yole' uve' netal te unq'a uxhchile' uva' la b'anchi. As tul ye'xheb'il la oleb' ti' inimale'. As mita'n kuxh ex la lochon unb'ooj unq'a uxhchile' ti' inimale'. 47 ¡As oyeb' chit evatz! Tan nelak unq'a b'a'nla chaj oornoe' uve' mujelkat unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' kat iyatz' unq'a q'esla eb'aale' uva' na'ytzan. 48 As tul ech neb'ane', as an kuxh ex ni k'uchun uva' eq'omaltel vitxumb'al unq'a q'esla eb'aale' seta'n, tan a' unq'a q'esla eb'aale' kat yatz'on unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. 49 Pet ootzimalik ta'n u Tiixhe' uva' ech la ib'ane'. Esti'e' ech tal Aak ile': «Tuk unchaj b'en ka't unq'a q'ajsan tetz vunyole' tuk' unq'a apóstol xo'l unq'a tename'. As ati la yatz'pi; as ati la tiluli ta'n unq'a tename',» ti'k Aak. 50 As ex chite' at epaav ti' vikameb'al unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uve' kat yatz'pi na'ytzan, 51 tan a' kat xe'tikkat tzan ti' vikameb'al u Abel. As kat ul ti' vikameb'al u Zacarías uva' kat yatz'pi vatz u tostiixhe' k'atz u atinb'ale' uva' niyatz'pukat unq'a txooe'. Esti'e' ni val sete uva' ex chite' at epaav ti' vikameb'al unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', jank'al ex uve' ech vetxumb'ale' eche' unq'a q'esla eb'aale'. 52 ¡As oyeb' chit evatz, ex uva' chusel etib' ti' u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan! Tan kat kuxh emuj isuuchil viyol u Tiixhe' vatz unq'a tename'. As mita'n ex kat ootzin isuuchil. As nemaj ivatz unq'a tename' ti' uva' la tootzi isuuchil viyol u Tiixhe',— ti'k u Jesús. 53 As tul kuxh tzojpu u Jesús ti' iyolone', as el ve't ch'u'l Aak tikab'al u fariseo. As ka't unq'a fariseo tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as ichuk ve't chajnaj txumb'al ti' Aak, tan ul ve't ivi' chajnaj ti' uve' tal Aak. As kam kuxh nikat ich'oti ve't chajnaj te Aak, 54 tan a' nik tal chajnaj uva' kam umaj va'lexh la tal Aak ti' icheesal ipaav Aak. As la b'en ixoch chajnaj Aak vatz unq'a iq'esale', uva' nikat tale'.

Lucas 12

1 A' chit mama'la tename' nikat imol ve't ok tib' k'atz u Jesús. As va'l chit ipach'at ve't tib' toj unq'a tename' k'atz Aak. As ech tal ve't Aak ile' te unq'a ichusulib'e': —Atoj enachb'al vatz vitxumb'al unq'a fariseo, tan ech vitxumb'al chajnaje' eche' u levadura. As oki'k vitxumb'al chajnaje' tevi', tan ka'vatz kuxh chajnaj. 2 Pet la val sete, tan jank'al unq'a yole' uva' ye'xheb'il ootzin tetz, as techal la ootzili. As jank'al unq'a yole' uva' mujel, as techal la ootzili. 3 As jank'al unq'a yole' uve' kat emuj etalata', as la chit el ch'u'l vi' saj ti' tab'ile'. As jank'al chit unq'a yole' uve' kat ejaso'k te vemoole' vi' u kab'ale', as la chit alax vi' unq'a tename'. 4 As ile' ni val sete, ex vetz k'ultzi', as ye' kuxh xo'v ex te unq'a uxhchile' uve' la oleb' ti' eyatz'pe', tan ye'xhkam chit uma'toj va'lexh la itx'ol ve't chajnaj ib'anat seti', tul ma't ekame'. 5 Pet ile' tuk val sete uva' ab'il la exo'va, tan a' kuxh u Tiixhe' la exo'va, tan jit ta'n la oleb' Aak ti' eyatz'pe'. Pet la oleb' Aak ti' taq'at b'en vetaanxelale' tu u choob'al paave'. Esti'e' ni val sete uva' a'e' la xo'vali. 6 As ootzimal seta'n uva' ye'xh jatva'l nib'enkat o'vo'j talaj tz'ikin tul nik'ayile', tan o'va'l txoo ti' ka'va'l u tal puaje'. As eche' la koj sotz umaj txoo sk'u'l u Tiixhe'. 7 Echat kuxh ex unpajte, tan junun unq'a xi'l evi'e', tan achele' skajayil ta'n Aak. Esti'e' ni val sete uva' ye' kuxh xo'v ex, tan nim etalche' vatz u Tiixhe' ti' unq'a talaj tz'ikine' skajayil. 8 As ile' tuk val sete, tan ab'il uva' ye' la xo'vi ti' talat tib' uva' nimamal ve't sta'n vatz unq'a tename', as echat la unb'an sti' vatz unq'a ángel uva' tetz u Tiixhe'. 9 Pet ab'il uva' la teesa tib' sunk'atz vatz unq'a tename', as echat la unb'an sti' vatz unq'a ángel uva' tetz u Tiixhe'. 10 As ab'il uva' la yoq'on, as la uch isotz ipaav u uxhchile'. Pet asoj ab'il la yoq'on ti' u Tiixhla Espíritu, as ye'l ipaav u uxhchile' la sotz ve'te'. 11 As tul la txeypik b'en ex tu umaj atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh, as vatz unq'a b'anol tetz isuuchil unq'a tename', as moj vatz unjoltu unq'a b'aal tename' ti' icheesal epaav, as xaani'k kuxh etaama ti' uva' kam la etale' ti' eq'alat etib', 12 tan a' u Tiixhla Espíritu la alon sete uva' kam la etale' tu u q'iie',— ti'k u Jesús. 13 As ech tal ve't uma'l u naj ile' xo'l unq'a tename' te u Jesús: —Chusul, b'an b'a'nil. Al te u vatzike' uva' la taq' naj unvaatzil ti' u tx'ava'e', uva' kat taq' kan vunb'aale'— ti'k naj. 14 Ech tal ve't Aak ile': —Ile' tuk val see, tan jit vetze' uva' la unb'an esuuchil ti' unjatxat vetx'ava'e',— ti'k Aak. 15 As ech tal ve't u Jesús ile' te unq'a tename': —Etiltaj je' etib'. A'ini'k kuxh u tx'iib'al q'iie' la etoksa etaama sti', tan jit ti' imolat imaas tx'iib'al q'ii atkat umaj uxhchil vatz u tx'ava'e',— ti'k u Jesús. 16 As tal ve't u Jesús uma't u k'uchuvatz. Ech tal Aak ile': —Atik uma'l u tx'ioliq'ii uva' mama'la itx'ava' atike. As mama'la chikoe' kat imola. 17 As ech tal ve't je' ile' ste: «¿Kame' q'i tuk unb'ane'? Tan ye'le ta' vunk'uaye' tuk tz'ajoj ti' unkolat vunchikoe' skajayil. 18 Pet kat ulyu ve't sunk'u'l kam uve' tuk unb'ane', tan tuk ve'pu vunk'uaye'. As la unlak ve't uma'te uva' nim ve'te'. As a' la unkolkat unq'a unchikoe' skajayil tuk' unjoltu unq'a vetze'. 19 As tul la b'a'nxi, as la val ve't je' sve uva': –Cheel la i'l ve't vaama, tan ye' saach unq'a vetze' kat unkollu ve'te'. As nimal ve't yaab' tuk itx'ol ve'te'. As la tx'a'n in; la uk'a' in; la chiib' ve't in sb'enameen,– chaj in la vale',» ti'k u tx'ioliq'iie'. 20 Pet ech ul tal ve't u Tiixh ile' te naj: «¡Axh kuxh paasan tzii, tan cheel tu u aq'b'ale' tuk kamoj axh! As jank'al unq'a eetze' uve' kat akola as jit eetze' tuk ib'ane',» ti'k u Tiixhe' tal te u tx'ioliq'iie'. 21 As ech nib'an unq'a uxhchile' uve' a' kuxh u tx'iib'al q'iie' ni titz'a vatz u tx'ava'e'. As jit u b'a'ne' nichuke' vatz u Tiixhe',— ti'k u Jesús. 22 As ech tal ve't u Jesús ile' te unq'a ichusulib'e': —Ile' tuk val sete, tan ye' exaansa etaama ti' uva' kam la etechb'u ti' etatine' vatz u tx'ava'e', as mita'n ti' unq'a etoksa'me' uva' kam la etoksa'mi, 23 tan nim talche' vetiichajile' ti' vetechb'ub'ale'. As nim talche' vechi'ole' ti' vetoksa'me'. 24 As etitz'ataj unq'a jooe', tan k'uxh ye'l txoo ni tave', as mita'n ye'l txoo ni pitx'one', as k'uxh ye'l ik'uay txoo ati, as a' u Tiixhe' uva' echen tu almika' ni aq'on techb'ub'al txoo. ¿As a' kol chit ye'l ve't ex q'a? Tan nim etalche' ti' unq'a tz'ikine'. 25 As ye'l umaj ex la koj oleb' ex ti' ech'iisat etxakeb'e' tuk' ka'va'toj k'uchb'al, k'uxh la exaansa etaama sti'. 26 Esti'e' la val sete, asoj ye' la oleb' ex ti' unq'a vee' tz'up kuxhtu', ¿as kam q'i uve' va'l kuxh exaansat etaama ti' unjoltu unq'a vee' vatz u tx'ava'e'? 27 As etitz'ataj unq'a xu'me', tan va'l chit tacha'vin ich'iie'. As eche' nu koj taq'onve'. As mita'n nichemone'. Pet tuk val sete, tan mita'n kuxh u ijlenaal Salomón kat lejon ivejat tib' tuk' u toksa'me' ti' unq'a xu'me', as k'uxh xo'veb'alik kuxh naj ti' ivejat tib'. 28 As ile' tuk val sete, asoj u Tiixhe' ni b'anon uva' acha'v ich'ii unq'a k'uache' uve' at vatz u chaq'aalae' cheel as q'ejal la sutil b'en tu xamal, ¿as a' kol chit ye' la ib'an Aak q'a sete ti' elochpe', ex uva' b'iil kuxh u k'ujleb'al ek'u'le' ti' Aak? 29 As ye' kuxh exaansa etaama ti' uva' kam la etechb'u moj kam la etuk'a. As ye' kuxh el etaama sti', 30 tan a' kuxhe' ni xaansan taama unq'a tename' uva' ye' ni niman u Tiixhe'. Pet ech koj ex, tan ootzimale' ta'n u Kub'aal Tiixhe' kam uva' nisa'vit seti'. 31 Pet etoksataj etaama ti' u Tiixhe', ex uva' at ve't ok ex xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. As Aake' la aq'on ve't unq'a vee' skajayil sete kam uva' nisa'vit seti'. 32 As ye' kuxh xo'v ex, uva' ech exe' talaj kaneero'. As k'uxh ka'l kuxh ex, as at ve't ok ex xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe', as aya'l chit ik'u'l Aak ti' taq'at etijle'm ti' uva' la etil isuuchil unq'a tename'. 33 Pet ek'ayitaj unq'a etetze'. As etaq'taj vija'mile' te unq'a meeb'a'e'. Asoj ech la eb'ane' ti' emolat unq'a nimla b'a'nile' tu almika' eche' imolax puaj tu umaj kolb'al, tan a'e' ye' la yani. As ye'xheb'il la elq'an. As ye' la pok'ti, tan a' nekolkat tu almika'. 34 As katil uva' nemolkat unq'a etetze', as tzitzi'e' netoksakat etaama. 35 As eb'antaj chit etuch sq'iil as aq'b'al eche' umaj uxhchil uva' matxel chit vixamale' sta'n. 36 As ech la eb'ane' eche' nib'an ka'l unq'a k'am, tul la itx'eb' tul u b'aal aq'one' uva' b'ex tu umaj nimla q'ii ti' teq'ot tib' umaj me'al ik'aol umaj uxhchil. As tul la it'ok u b'aal aq'one' u tzi' kab'ale', as oora la jajpu u tzi' kab'ale' svatz ta'n unq'a ik'ame'. 37 As achveb'al chit unq'a k'ame' la ib'ane' asoj b'anel tuche' ti' ik'ulpu ve't u b'aal aq'one', tul la uli, tan aal la ib'an ve't u b'aal aq'one' tuche'. As la xonb'a'l ve't unq'a k'ame' vatz u meexhae'. As a' ve't u b'aal aq'one' la aq'on ve't ok unq'a techb'ub'al unq'a k'ame'. 38 As k'uxh kam kuxh q'iil la ul u b'aal aq'one', k'uxh pok'o'ch aq'b'al as k'uxh txanti isajb'e' tul la uli, as chiib'eb'al chit tatin unq'a k'ame' la ib'ane' asoj tx'eb'el tul u b'aal aq'one' sta'n. 39 As palojtaj ex tu unq'a yole' uva' ni val sete, tan asoj la tootzi u b'aal kab'ale' uva' kam q'iil la ul u elq'ome' ti' tok tu u kab'ale', as eche' la koj taq' kan naj vikab'ale' vatz u elq'ome'. 40 Esti'e' ni val sete, eb'antaj chit etuche', tan a' chite' ye'l sek'u'l tul uva' la ul unpajte,— ti'k u Jesús. 41 As ech tal ve't u Lu' ile' te u Jesús: —¿Pap, ma sqe kuxh kat aalkat u k'uchuvatze'? ¿Pet moj te unq'a uxhchile' unpajte?— ti'k u Lu'e'. 42 Ech tal ve't u Jesús ile': —As ech la eb'ane' eche' umaj k'am uva' k'ujle'l ik'u'l u b'aal aq'one' sti', tan jik chit ni taq'onvu naj. As a' naje' uva' la ik'ujb'a' kan u b'aal aq'one' ti' tilat unq'a tetze'. As naje' la ilon uva' ma at techb'ub'al unq'a k'ame' jun q'ii. 43 As tul la ul ve't vib'aal u aq'one', as achveb'al chit tatin u k'ame' asoj jik chit kat inima naj u yole'. 44 As jik chit tuk val sete, tan la toksa ve't u b'aal aq'one' u k'ame' ilol tetz unq'a tetze' skajayil. 45 Pet asoj paasan tzii u ilol tetz unq'a k'ame' la ib'ane', as ech la tal je' naj ile' ste: «Ye'l u b'aal aq'one' la ul cheel,» chaj naj la tale'. As la xe't naj ti' iq'osax unq'a tetz k'amile', k'uxh ixoj as k'uxh naj. As la tx'a'n naj; as la uk'a' naj; as la q'ab'an naj. 46 As tul a' la ul ve't u b'aal aq'one' tu u q'iie' uva' ye' ni titz'a naj uva' la ul u b'aal aq'one', tan ye' tootzaj naj uva' kam oora as kam q'iil la ul u b'aal aq'one'. As xo'veb'al chit iq'ospu ve't naj ta'n u b'aal aq'one'. As ech ib'en ve't naj xo'l unq'a paasan tziie' ta'n u b'aal aq'one'. 47 Tan ab'iste u k'ame' uva' alel ve't kan u taq'one' ste as ye' kat ib'ana, as la ul iq'os ve't u b'aal aq'one', tan ye' kat inima uva' kat alpu ste, tan ye' kat til isuuchil u aq'one'. 48 Pet ech koj uma't u k'ame' uve' ye' ootzimal sta'n kam uve' alel kan ta'n u b'aal aq'one', tan asoj la ipaasa tzii, as b'iil kuxh la q'ospu ve'te', k'uxh tetz chittu' uva' la q'ospi ti' uve' kat ib'ana. Tan ab'il uva' nimal itxumb'al kat taq' u Tiixhe' ti' tootzit viyol Aake', as nitx'eb' Aak uva' nimal b'a'nil la ib'an u uxhchile' tuk' vib'ii Aake'. 49 As tuk val sete, tan kat ul in ti' uva' la xe't u Tiixhe' ti' ib'anat isuuchil unq'a tename' as ti' tok unq'a tename' tu k'axk'o ti' vipaave' eche' iku' ch'u'l umaj xamal vatz u tx'ava'e'. As a' nunsa' uva' kat koj oypiya. 50 Pet va'l chit ich'o'n u vaanxelale', tan tuknal chit unpaleb'e u k'axk'oe'. As techal chit tuk untzojpisa. 51 As kamal netitz'a uva' kat ul in ti' uva' b'a'n tatin unq'a uxhchile' svatzaj vatz u tx'ava'e', as tul ye'le tan aal tuk okoj ve't ixo'l. 52 Tan tuknal chit ijatx tib' ivatz o'va'l unq'a uxhchile' tu umaj kab'al. As svi' kuxhtu' la okkat ixo'l, tan k'uxh oxva'l unq'a uxhchile' la ik'ul tib' iyol svi', as ye' la ik'ul tib' iyol tuk' ka'va'te. 53 As at unq'a b'aalae' tuk okoj ixo'l tuk' unq'a ik'aole'; as at unq'a k'aolae' tuk okoj ixo'l tuk' vib'aale'; as at unq'a txutxae' tuk okoj ixo'l tuk' u tale'; as at unq'a tal u txutxae' tuk okoj ixo'l tuk' vitxutxe'; as at unq'a alib'ae' tuk okoj ixo'l tuk' u talib'e',— ti'k u Jesús. 54 As ech tal ve't u Jesús ile' xo'l unq'a tename': —Tul uva' netil itxakpu u suutz'e' tib'eneb'al u q'iie', as ech netal ile': «La ul jab'al sq'ejal,» ch'ex netale'. As ni tul u jab'ale'. 55 As tul nenach itzaa u kajiq'e' tu u b'enab'al kajiq'e', as netale' uva': «Tuk eloj ve't saq'i,» ch'ex netale'. As nitel saq'i. 56 ¡Ex kuxh ka'vatz tuk' vetxumb'ale'! Tan nepal stuul kam uve' tuk uchoj vatz u tx'ava'e' as vatz u almika'e'. ¿As kam q'i uve' ye' nepal tu uve' ni tuch sexo'l cheel? 57 As b'a'ne' uva' la pal ex stuul ti' eb'anat u jikla txumb'ale' uve' b'a'n vatz u Tiixhe'. 58 Tan asoj at umaj uxhchil uva' ni tal ixochon seti' vatz u b'anol isuuchil unq'a tename', as tul ye'xnaj oon ex vatz u b'anol isuuchil unq'a tename', as la eyol tuk' u uxhchile' uve' ni alon ixochat ex aq'al uva' la isotzsa tib' epaav sevatzaj, tan asoj ye'le, as techal chit la ok ve't ex vatz u b'anol isuuchil unq'a tename'. As la aq'ax ve't ok ex tiq'ab' u xeen tetz u kaarsae'. As la juplik ve't ok ex tu u kaarsae'. 59 As tuk val sete, tan ye'l exe' la el ch'u'l ex tu u kaarsae'. Pet lanal chit echoo skajayil, jatva'l uva' la ijaj u b'anol isuuchil unq'a tename' sete,— ti'k u Jesús.

Lucas 13

1 As an chit tu unq'a q'iie', as tal ve't ka'l unq'a uxhchil te Aak uva' iyatz' unq'a isol u Pilato ka'l unq'a aa Galilea tul nik iyatz' unq'a uxhchile' unq'a txooe' uve' nitz'e'sal vatz u Tiixhe'. 2 As ech tal ve't u Jesús ile': —¿Ma a' netale' uva' nim chit ipaav chajnaj ti' joltu unq'a aa Galilea? ¿As ma esti'e' kat yatz'ax ve't chajnaj uva' netale'? 3 ¡Ye'le ta'! Pet tuk val sete, tan asoj ye' la ek'axa etib' ti' vepaave' vatz u Tiixhe', as echat kuxh la eb'ane' eche' unq'a uxhchile' unpajte. 4 ¿As moj ech netitz'a ti' vaaxajlavat unq'a naje' uva' kat kam jaq' u tz'aje' uva' kat ku' tu u Siloé? ¿As ma at pal ipaav chajnaj ti' unjoltu unq'a uxhchile' tu u Jerusalén uva' netale'? ¿As ma esti'e' kat kam chajnaj? 5 ¡Ye'le ta'! Pet ile' tuk val sete, tan asoj ye' la ek'axa etib' ti' vepaave' vatz u Tiixhe', as echat kuxh la eb'ane' eche' uve' kat ib'an chajnaj,— ti'k u Jesús. 6 As tal ve't u Jesús uma't u k'uchuvatz ech ile': —Atik uma'l u naj uva' avamalik uma'l u tze' sta'n uva' higuera. As b'ex til ve't naj u tze'e' xo'l unq'a ichikoe', tan kamal atik ve't ivatz tze' uva' nikat tal naj. Tul oon naj xe' toj tze', as ye'lik chit umaj ivatz tze' atike. 7 As ech tal ve't naj ile' te vik'ame' uve' nik josq'in u ixo'l unq'a chikoe': «As kat ib'anlu oxva'x yaab' vule' ti' unchukat ivatz u tze'e'. As ye'l umaj ivatz tze' unleje'te. Pet tzok'poj el u tze'e', tan ¿kam chaj itxa'k tze' uva' la kuxh atin tze' tu vuntx'ava'e'? As tul ye'l tze' ni vatzine',» ti'k u b'aal tx'ava'e'. 8 As ech tal ve't u k'am ile' te u b'aal tx'ava'e': «Pap, il chit uma'toj yaab'. As tuk unjosq'i tze'. As tuk voksa q'i'a'n xe' toj tze'. 9 As kamal la vatzin ve't tze'. Asoj ye'le, as a'n la tzok'ax ve't el tze',» ti'k u k'ame' tal ve't te u b'aal tx'ava'e',— ti'k u Jesús. 10 Tu uma'l u xeem q'ii, as nikat ichusun u Jesús tu uma'l u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. 11 As atik ok uma'l u ixoj tzitzi' uva' vaaxajlavaxnik yaab' ich'o'n ixoj, tan chab'amal chit ik'olax ixoj ta'n uma'l u sub'ul. As ye'l ixoj nikat itx'ol ve't iyu'b'a't tib'. 12 Tul til ve't u Jesús u ixoje', as imolo ve't tzan Aak. As ech tal ve't Aak ile' te ixoj: —Ixoj, kat b'a'nxiy axh. Kat elyu u ch'o'me' sak'atz,— ti'k Aak. 13 As taq' ve't je' u Jesús iq'ab' ti' ixoj. As yak kuxh ijikb'a' ve't tib' ixoj. As toksa ve't ixoj iq'ii u Tiixhe'. 14 U naje' uve' viq'esal u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh as tul til naj uva' nikat ib'a'nxisa u Jesús uma'l u ixoj tu u xeem q'iie', as ul ve't ivi' naj. As ech tal ve't naj ile' te unq'a tename': —At vaajil q'ii uva' la uch etaq'onve'. As a' q'iie' la uch etule' ti' eb'a'nxisale'. Pet ye' la uchi uva' la b'a'nxisal ex tu u xeem q'iie',— ti'k naj. 15 As ech tal ve't u Jesús ile' te naj: —¡Ex chit ka'vatz tuk' veyole'! ¿Ma ye' netex esaapu umaj vevaakaxhe' moj vekaaye' tu u xeem q'iie' ti' b'en etaq'at tuk'a' txoo? 16 ¿As ma ye' la uch ib'a'nxisal u ixoje' b'a vatz u ch'o'me' tu u xeem q'iie' uve' netale'? Tan tiaal u Abraham ta' ixoj. As kat ib'anlu vaaxajlavax yaab' uva' k'alel kuxh ixoj ta'n u Satanás,— ti'k u Jesús. 17 As tul tab'i ve't unq'a uxhchile' uva' nich'o'n taama ti' u Jesús, as ch'ixvu kuxh ve't chajnaj vatz Aak. Pet va'lik chit itxuq'txun ve't unq'a tename', ti' Aak, tan ti' uva' ye' saach unq'a b'a'nile' uva' kat ib'an Aak. 18 As ech tal ve't u Jesús ile': —Tuk val isuuchil sete ti' uva' kam tok u tename' jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 19 Tan ech ina' vitenam Aake' eche' uva' kat ib'an u iiae' tetz u mostaza uva' b'ex tava uma'l u naj tu vitx'ava'e'. As nim chit kat oonkat tze' tul kat ch'ii ve'te'. As kat ib'an ve't unq'a tz'ikine' isok vi' unq'a iq'ab' tze'e',— ti'k u Jesús. 20 As ech tal ve't u Jesús ile': —As u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe', as ech ipaxit tib'e' xo'l unq'a tename' 21 eche' ipaxit b'en tib' u levadura uva' kat toksa uma'l u ixoj xo'l oxva'l paab'al u harina. As kat ipaxi ve't b'en tib' u levadura xo'l viq'otil u paane'. As kat sipk'u ve't skajayil,— ti'k Aak. 22 As tul aalik ib'en u Jesús tu u Jerusalén, as pal ichus kan Aak u b'a'nla yole' te unq'a uxhchile' tulaj unq'a tename' as tuk' tulaj unq'a talaj tename'. 23 As ech tal ve't uma'l u naj ile' te Aak: —¿Pap, ma ye'xh jank'al unq'a uxhchile' b'a la ok tu almika'?— ti'k naj. Ech tal ve't Aak ile': 24 —Eya'lutaj chit etib' ti' etok tu u tzi' kab'ale' uve' ch'oo kuxh ivatz, tan ile' la val sete uva' nimal unq'a tename' la tal toke'. As ye' la uch toke', 25 tan tul uva' la txakpu ve't u b'aal kab'ale' ti' ijupat u tzi' kab'ale', as unq'a tename' uva' at kan ti' kab'al, as la sik'in ve'te'. As ech la tal ile': «¡B'an b'a'nil, pap! ¡Jajo'k o'!» chaj la tale'. As: «Ye' vootzaj ex; as ye' vootzaj kat tzaanajkat ex,» chaj u b'aal kab'ale' la tale'l tzan. 26 As ech la etal ve't ok ile': «¡Pap, o'e' kat tx'a'n o' sak'atz; as kat uk'a' o' sak'atz! ¡As sukuxo'l kat chusunkat axh tulaj unq'a b'eye'!» chaj ve't unq'a tename' la tale'. 27 Pet ech la tal ve't el tzan u b'aal kab'al ile' sete: «Kat vallu sete uva' ye' vootzaj ex as ye' vootzaj katil tzaanajkat ex. Pet jetz'enoj el ex sunvatz, jank'al ex uva' ni b'anon u va'lexhe',» chaj ve't u b'aal kab'ale' la tale'. 28 As tul la etil ve't u Abraham, tuk' u Isaac, tuk' u Jacob, as tuk' unjoltu unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' at ve't ok xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe', as la oq' ve't ex. As la ik'ux ve't tib' etee, tan ye'l ve't etokeb'al k'atz Aak. 29 As katil kuxh la tzaakat unjoltu unq'a tename' vatz u tx'ava'e' ti' ik'ulat tib'. As la xoneb' ve'te' ti' itx'a'n xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 30 Tan at unq'a uxhchile' uve' echen k'atz u Tiixhe' uve' la ilpi tuk' vitxumb'ale'. As a'e' uva' jetz'ennal ve't el k'atz Aak. As at unjolte uva' jetz'ennal el k'atz Aak uva' la ilpi. As a'e' uva' echen k'atz Aak. As at unq'a uxhchile' uve' b'axel, as a'e' imoxtel. As at unq'a uxhchile' uve' imoxtel, as a'e' b'axel,— ti'k u Jesús. 31 As tul kuxh tzojpu iyolon u Jesús, as b'ex uloj ka'l unq'a fariseo vatz Aak. As ech ul tal chajnaj ile' te Aak: —¡Oora kuxh el axh tzitza', tan ni tal u Herodes ayatz'pe'!— ti'k chajnaj. 32 Ech tal ve't u Jesús ile': —U Herodes as ech vitxumb'ale' eche' chisi. As ech b'en etal ile' te naj: «Ech ni tal u Jesús ile' see: –Cheel tuk' q'ejal tuk veesa el unq'a sub'ule' ti' unq'a uxhchile'. As tuk unb'a'nxisa unq'a aach'o'me'. As kab'i la untzojpisa ve't u vaq'one',– taq' u Jesús,» chaj ex la b'en etal te naj. 33 As cheel, q'ejal, as kab'i, techal la unb'an unq'a aq'one'. As la oon in tu u Jerusalén, tan ye' la ib'ane' uva' la kam in tu uma'toj tenam uva' jit Jerusalén, in uva' in u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. 34 ¡Oyeb' chit evatz, ex aa Jerusalén, tan exe' uva' kat yatz'on unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'! As kat esuti k'ub' ti' unq'a uxhchile' uva' kat ichaj tzan Aak. As jatpajul kuxh kat val unmolat ex sunk'atz eche' nib'an umaj u txutx ak'atx tuk' unq'a ine'e' tul nijoji ak'atx vine'e'. As ye' kat esa'. 35 Esti'e' ni val sete uva' tuk tz'ineb'oj kan vetename' tu u Jerusalén tuk' tu u tostiixhe' uva' at sexo'l. As tuk val sete uva' jatu koj la etil ve't unvatz. Pet lanal ilej ve't u q'iie' uva' ech la etal ve't ile' svi': «¡Qoksataj iq'ii Aak tuk' vib'ii u Kub'aal Tiixhe'!» chaj ve't ex,— ti'k u Jesús.

Lucas 14

1 As tul ok ve't u Jesús tx'a'on tikab'al uma'l viq'esal unq'a fariseo tu u xeem q'iie', as nikat kuxh til b'en ka'l unq'a fariseo tuk' ka't unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', ti' uva' kam tuk ib'an Aak tu xeem q'iie', tan nik ich'o'n taama chajnaj ti' Aak. 2 As atik ok uma'l u naj xo'l unq'a uxhchile' vatz Aak uva' sipk'inajlik vichi'ole' ta'n uma'l u ch'o'm. 3 As ech tal ve't Aak ile' te unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', tuk' unq'a fariseo: —¿Ma la uch ib'a'nxisal umaj aach'o'm tu u xeem q'iie'? ¿Pet moj ye'le?— ti'k Aak. 4 As ye'xheb'il tiini. As teq'o ve't tzan Aak u aach'o'me'. As ib'a'nxisa ve't Aak naj. As ichaj ve't b'en Aak naj uva' la b'en naj tikab'al. 5 As ech tal ve't Aak ile' te unq'a fariseo tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite': —Asoj la b'en ve't umaj vevaakaxhe' moj umaj veb'ure' tu umaj jul, ¿as ma ye' la b'en eteq'o ve't je' tzan txoo tu u jule', k'uxh tu xeem q'ii?— ti'k Aak. 6 As ye' kat chee ve't tivi' chajnaj kam la tal chajnaj te Aak. 7 As til ve't u Jesús unq'a naje' uve' sa'b'elali ti' u b'a'nla tx'a'o'me'. As tul til ve't Aak uva' nik itxaa chajnaj unq'a b'axa xonleb'ale' ti' tok vatz u meexhae', as ech tal ve't Aak ile' ti' uma't u k'uchuvatz: 8 —Asoj ab'il la sa'b'elan axh tu umaj nimla q'ii ti' teq'ot tib' umaj me'al ik'aol umaj uxhchil, as ye' la xoneb' axh tu u b'axa xonleb'ale', tan jit kuxh nim uva' la ul uma't naj uva' nim talchu see'. As la molol ve't ok naj ta'n u b'aal kab'ale'. 9 As la ul tal u b'aal kab'ale' see uva' la aaq' kan u xonleb'ale'. As la kuxh ch'ixvu ve't axh vatz unq'a uxhchile', tan ti' uva' la b'en axh xonloj timoxtel u xonleb'ale'. 10 Asoj la sa'b'elal axh, as la xoneb' axh timoxtel u xonleb'ale', tan la ib'ane' uva' la ul tal ve't u b'aal kab'ale' see uva': «Si'u. Xoneb'en tzi'la' tu u b'axa xonleb'ale',» chaj ch'elel axh. As la ok ve't aq'ii vatz unq'a uxhchile' uve' xonle'l sak'atz vatz u meexhae'. 11 Esti'e' tuk val sete uva' ab'il uve' la toksa je' iq'ii, as la el iq'ii. Pet ab'il uve' ye' la toksa je' iq'ii as la oksal iq'ii,— ti'k u Jesús. 12 As ech tal ve't u Jesús ile' te u naje' uve' sa'b'elan Aak: —Tul la ab'an umaj b'a'nla tx'a'o'm, as ye' la amolo tzan unq'a eetz k'ultzi'e' tuk' unq'a eetz'in aatzike', as mita'n kuxh unq'a ab'esiinoe' uve' tx'ioliq'ii, tan la iq'aavisa ich'exele' see. 13 Pet tul la ab'an umaj b'a'nla tx'a'o'm, as a' unq'a meeb'a'e' la amolo, tuk' unq'a ko'xe', tuk' unq'a kuch'e', as tuk' unq'a tzote'. 14 As achveb'al axh la ib'ane', tan ye'l ich'exel la aq'pu ve't see. Pet a' u Tiixhe' la aq'on ich'exel see tu u q'iie' uva' la ul ve't taama unq'a kamnaje' uva' tx'aael ve't u taanxelale' ta'n Aak,— ti'k u Jesús. 15 As tab'i ve't uma'l u naj viyol u Jesús, uva' xonlik ok vatz u meexha k'atz Aak. As ech tal ve't naj ile' te Aak: —¡Achveb'al chite' b'a unq'a uxhchile' uve' la tx'a'n ve't k'atz u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'!— ti'k naj. 16 Ech tal ve't u Jesús ile': —Kat ib'an uma'l u naj tuch uma'l u b'a'nla tx'a'o'm. As a' chit mama'la tename' kat isa'b'ela naj ti' u tx'a'o'me'. 17 As tul kat ilej ve't u tx'a'o'me' tetz ku' q'ii, as ech tal ve't naj ile' te vik'ame' ti' b'en talat te unq'a uxhchile' uve' kat sa'b'elali: «Ko'naj tx'a'on, tan il u b'a'nla echb'ub'al ile' b'anel ve't tuche',» ti'k u k'ame' b'ex tala. 18 As junun chit ijajat ve't unq'a uxhchile' kuyb'al te u k'ame'. As ech tal ve't uma'l u naj ile': «La isotzsa aak unpaav, tan in chit ye' la uch unb'ene', tan kat unloq'lu unb'iil vuntx'ava'. As techal tuk b'en vile',» ti'k naj. 19 As ech tal ve't uma't naj ile' te u k'ame': «La isotzsa aak unpaav, tan kat unloq'lu o'tzumul vunb'ooyaxh. As ma't unchus txoo ti' aq'on,» ti'k naj. 20 As ech tal uma't naj ile' unpajte: «La isotzsa aak unpaav, tan a'n in kat veq'o vib' tuk' vixqel. Esti'e' ye' la uch voone',» ti'k naj tal te u k'ame'. 21 As q'aav ve't u k'ame'. As b'ex tal ve't u k'ame' te u naje' uva' kat b'anon tuch u tx'a'o'me' kam uva' alpu ve't ste. As tul tab'i ve't u naje' uva' b'anon tuch u tx'a'o'me', as ul ve't ivi' naj. As ech tal ve't naj ile' te vik'ame': «¡Oora! ¡Kuxh tu b'ey, xo'laj kab'al! As kuxh molo tzan unq'a meeb'a'e', tuk' unq'a ko'xe', tuk' unq'a tzote', as tuk' unq'a kuch'e'. As uloj tx'a'on tu vunkab'ale',» ti'k naj tal te vik'ame'. 22 As ech tal ve't u k'am ile' te u naje': «Pap, kat unb'anla' jank'al uva' kat aal sve. Pet ye' nooj u kab'ale', tan atil atinb'al,» ti'k u k'ame'. 23 Ech tal ve't u naj ile' te u k'ame': «¡Kuxh unpajte! ¡Kuxh xo'l unq'a vitze'! As kuxh ya'lu tzan unq'a uxhchile' ti' tok ch'u'l tu vunkab'ale', tan a' ni vale' uva' la noo vunkab'ale' ti' u tx'a'o'me',» ti'k u naje' tal te u k'ame'. 24 Esti'e' ni val sete uva' ye'l umaj ex la tx'a'n ex sunk'atz, jank'al ex uva' b'axa kat sa'b'elal ex ti' etx'a'n sunk'atz,— ti'k u Jesús. 25 As mama'la tenam xekik ti' u Jesús. As isuchq'i ve't tib' Aak ti' isajil unq'a tename'. As ech tal ve't Aak ile': 26 —Asoj at umaj uxhchil la xekeb' svi' tul ye' nixo'ni ve't in ti' vib'aale', tuk' vitxutxe', tuk' u tixqele', tuk' unq'a me'al ik'aole', tuk' unq'a titz'in tatzike', as tuk' vitiichajile' unpajte, as ye' la uch ve't tok chusulib'il sunk'atz. 27 As ab'il uva' ye' la kuyun unq'a k'axk'oe' ti' ixekeb' svi', as ye' la uch tok ve't chusulib'il sunk'atz. 28 As la val sete uva' ech la eb'ane' eche' umaj naj uva' la tal ilakat ikab'al. As tul ye'xnaj xe't naj ti' ilakat u kab'ale', as la xoneb' naj ti' titz'ata' ma la tz'aj vipuaj naje' ti' ilakat vikab'ale', 29 tan asoj ye' la oleb' naj, as la kuxh tze'lel ve't naj ta'n unq'a uxhchile' uve' la pal ilon kan u taq'on naje'. As tul ma't taq'at ku' naj u tz'aje' ti' ixe't u kab'ale'. 30 As ech la alpu ve't ile' ti' naj: «Kat kuxh ixe'tisa u naje' u kab'ale'. As ye' kat itx'ol ve't naj itzojpisale',» chaj ch'elel naj. 31 As ech la eb'ane' eche' la ib'an umaj ijlenaal uva' la xe'tik tzan uma't ijlenaal sti', tan b'axele' tuk ib'an je' naj tivi' ma la oleb' laval mil visol naje' ti' viinqil mil visol uma't u ijlenaale' uva' la ul b'anon ch'a'o sti'. 32 Asoj la til u ijlenaale' uva' ye' la oleb' naj tuk' laval mil visole', as la ichaj ve't b'en naj uma'l vichaj ti' iya'sat u ch'a'oe' tul uva' ye'xnaj ul unq'a sole' ti' ib'anat ch'a'o sti'. 33 Esti'e' ni val sete uva' ab'iste umaj ex uva' ye' la etaq' kan unq'a etetze' skajayil svi', as ye' la uch etok ve't chusulib'il sunk'atz. 34 As ch'i'umale' u atz'ame'. Pet asoj la motx ve't vipitz'polil u atz'ame', as la koj txakon ve'te' tan la koj uch ichee ve't ipitz'polil unpajte. 35 As mita'n la koj txakoni ti' tok siq'i'a'nil u tx'ava'e'. Pet la kuxh mak'pik ve't ele'. As ab'iste ex uve' nepal tu vunyole', as etab'itaj uve' ni vale',— ti'k u Jesús.

Lucas 15

1 As tul nikat ichusun u Jesús, as nimal chit unq'a molol puaje' tetz u Roma tuk' unjoltu unq'a uxhchile' uve' eesan kuxh tib' tu b'ey, as kat jetz'en ok k'atz Aak ti' tab'it u yole'. 2 Pet ech koj unq'a fariseo tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', tan nikat ich'o'n taama chajnaj ti' u Jesús. Ech nikat tal chajnaj ile': —¡Kam b'an ta'n u naje'! Tan nu kuxh ik'ulo'k naj unq'a uxhchile' sk'atz uve' aapaav chittu'. As nitx'a'n naj tuk' unq'a uxhchile',— ti'k chajnaj. 3 As ech tal ve't u Jesús ile' tuk' uma't u k'uchuvatz te chajnaj: 4 —Asoj at umaj ex uva' at o'k'aloj (100) ekaneero' asoj la tz'ejxik kan umaj txoo, ¿as ma ye' la etaq' kan u b'elelaval to'k'al (99) vekaneero'e' vatz chaq'aala as la b'en echuk u txooe' uve' kat tz'ejxik kan? As techal la elej txoo. 5 As tul la elej txoo, as la txuq'txun ve't ex. As la etaq' ve't je' vi' echeleb' ti' eteq'ot ve't tzan txoo xo'l vimoole'. 6 As tul la oon ve't ex tu kab'al, as la emolo ve't unq'a etetz k'ultzi'e' tuk' unq'a eb'esiinoe'. As ech la etal ile': «¡Chiib'ojtaj ex sunk'atz! Tan kat unlejlu vunkaneero'e' uva' kat tz'ejxi,» chaj ex la etale'. 7 As ile' la val sete, tan at chiib'ichil tu almika' ti' uma'l u aapaave' uve' a'n kat ik'axa tib' vatz u Tiixhe' ti' b'elelaval to'k'al (99) unq'a uxhchile' uve' jik ve't itxumb'al as jit tz'ajinal la ik'axa tib' vatz Aak uve' ni tal je' ste. 8 As eche' umaj ixoj uva' at laval ipuaj uva' nim ija'mil, asoj la itz'ej ixoj umaj vas ipuaje', as la imatx ixoj xamal ti' ichukat vipuaje'. As la teesa ixoj ch'is tu kab'al techanal chit la ilej ixoj vipuaje'. 9 As tul la ilej ixoj, as la b'en imolo ve't ixoj unq'a tetz k'ultzi'e' tuk' unq'a ib'esiinoe'. As ech la tal ve't ixoj ile': «¡Chiib'ojtaj ex sunk'atz! Tan kat unlejlu vas unpuaje' uve' kat untz'eja,» chaj ve't ixoj. 10 As ile' la val sete, tan at chiib'ichil xo'l unq'a ángel uva' tetz u Tiixhe' ti' uma'l u aapaave' uve' kat ik'axa tib' vatz u Tiixhe',— ti'k u Jesús. 11 As ech tal u Jesús ile': —Atik uma'l u naj uva' atik ka'va'l vik'aol. 12 As ok ve't u itz'inae' vatz vib'aale'. As ech tal naj ile': «Pap, aq' vunvaatzile' sve cheel uva' la vetzi,» ti'k naj. As ijatx ve't u b'aalae' vimeeb'a'le' vatz unq'a ik'aole'. 13 As ye' kuxh jatva'l q'ii stuul, as imol ve't u itz'inae' vija'mil vivaatzile'. As b'en ve't naj tu uma't tenam uva' naach chittu' ti' teesat tib' tu b'ey tuk' vipuaje'. 14 As tul ma'tik teesat ve't naj itxumb'al tuk' vipuaje' skajayil, as kat uch uma'l u mam va'y tu u tename'. As ye'l ve't tetz naj atike. As kat ipaleb'e ve't naj va'y. 15 As b'ex ichuk ve't naj taq'on xe' uma'l u aatenam. As ichaj ve't b'en u aatename' naj ti' ixeeat chicham. 16 As nikat tal ve't naj techb'ut unq'a techb'ub'al unq'a chichame', tan ye'xheb'il nikat aq'on techb'ub'al naj. 17 As q'oon titz'a ve't je' naj uva' nik ipaleb'e naj k'axk'o. As ech tal ve't je' naj ile' ste: «Ko'lekole' unq'a aq'onvile' at xe' aak unb'aale'. As noonaj kuxh chajnaje'. As tul il in ila' tuk kamoj in ta'n va'y. 18 Pet tuk q'aavoj in k'atz aak unb'aale'. As ech la b'en val ile' te aak: –Pap, kat paavinyu ve't in vatz u Tiixhe' as savatz unpajte. 19 As jit ve't vetze' uva' in ak'aol. Pet ooksa kuxh ve't in eche' umaj ak'am, chaj in la val te aak,– ti'k naj tal je' ste.» 20 As txakpu ve't naj. As q'aav ve't naj k'atz vib'aale'. Tul b'iit telik tul naj k'atz vib'aale', as til ve't b'en aak vik'aole'. As kat chit je' ch'u'l taama aak ti' naj. As kat itxum aak ivatz naj. As q'ax ib'en ve't aak ti' ik'ulat naj. As ijele ve't aak naj. Itz'ub' ve't aak txala itzi' naj. 21 As ech tal ve't naj ile' te vib'aale': «Pap, kat paavinyu ve't in vatz u Tiixhe'; as kat paavinyu ve't in savatz. As jit ve't vetze' uva' in ak'aol,» ti'k naj. 22 Pet ech tal ve't aak ile' te unq'a ik'ame': «B'en eteq'otaj el tzan unq'a b'a'nla oksa'me'. As etoksataj ti' vunk'aole'. As etaq'taj ku' u ixkolq'ab'e' vi' iq'ab' naj. As etoksataj ixa'p naj tu toj. 23 As b'enoj eteq'otaj tzan u tzaq'al vaakaxhe'. As eyatz'taj, tan la tx'a'n o'. As la kub'an uma'l u nimla q'ii, 24 tan kamye' vunk'aole' ni vale'. As tul isle'l naje' vil. As tz'ejxiy naje' ni vale'. As il naj ile' kat ulya,» ti'k vib'aal naje' tala. As xe't ve't u nimla q'iie'. 25 As atik b'en u atzikae' tu aq'on. As tul ul ve't naj najlich u kab'ale', as tab'i ve't naj toq' unq'a q'oob'e'tze', tan va'l chit ichiib' ve't unq'a uxhchile' tu u nimla q'iie'. 26 As imolo ve't naj uma'l u k'ame'. As ich'oti ve't naj: «¿Kam uve' ni tuche'?» ti'k naj. 27 As ech tal ve't u k'am ile' te naj: «¡A' veetz'ine' kat ulya! As kat tal aak ab'aale' iyatz'pu u tzaq'al vaakaxhe' ti' ib'anat u nimla q'iie', tan ti' uva' b'a'n kuxh tul veetz'ine' kat uli,» ti'k u k'ame'. 28 As ul ve't ivi' u atzikae'. As ye' nikat isa' ve't naj tok tu kab'al. As el ve't ch'u'l vib'aal naje' ti' imutxb'et ok aak naj tu kab'al. 29 Pet ech tal ve't u atzika ile': «Nimax ve't yaab' vaq'onvu sak'atz. As ye' atixoj vixva kan axh. Pet nimamal axh ta' sva'n. As ye' atixoj chit ooya umaj tal unsik' ti' unb'anat umaj unnimla q'ii tuk' unq'a vetz k'ultzi'e'. 30 Pet ech koj vak'aole' uve' kat teesa tib' tu b'ey tuk' unq'a ixoje' uva' yana's. As tul kat q'aavik tzan naj, as kat aal iyatz'pu ve't u tzaq'al vaakaxhe' ti' ak'ulat naj,» ti'k u atzikae'. 31 As ech tal ve't u b'aala ile': «Unk'aol, at chit axhe' ta' sunk'atz b'enameen. As jank'al chit unq'a vetze' uve' ati as eetz chite' skajayil. 32 Pet b'a'ne' ta' uva' la txuq'txun o', tan kamnajlu ve'te' u eetz'ine' nikat vale'. As il naj ile' vil isle'le. As tz'ejxinal naje' sunvatz. ¡As il naj ile' ati!» ti'k u b'aalae' tal te u atzikae',— ti'k u Jesús.

Lucas 16

1 As ech tal ve't u Jesús ile' te unq'a ichusulib'e': —Atik uma'l u naj uva' tx'ioliq'ii. As atik uma'l vik'am naj uva' nikat ilon isuuchil unq'a itx'iib'al iq'ii naje'. As b'ex alaxoj te u b'aal aq'one' uva' va'lexh kuxh itxumb'al u k'ame', tan nikat kuxh teesa naj itxumb'al vitx'iib'al iq'ii u b'aal aq'one'. 2 As imolo ve't u b'aal aq'one' u k'ame'. As ech tal ve't naj ile' te u k'ame': «As kat vab'il yol ti' u aaq'one'. As oksa kan tachul unq'a vee' kat ab'ana, tan la el ve't axh,» ti'k u b'aal aq'one'. 3 As ib'an ve't je' u ilol isuuchil u aq'one' tivi'. As ech tal naj ile': «¿Kame' q'i tuk unb'ane'? Tan ni teesa ve't in u b'aal aq'one' ti' u vaq'one'. As tul ye'l unyak'il ati ti' vaq'onvat u tx'ava'e'. As la ch'ixvu ve't in ti' unjoyat unpuaj. 4 Pet ech tuk unb'an ile' ti' uva' at unq'a uxhchile' uva' la lochon in. As la ik'ul in tikab'al tul uva' ye'l vaq'on ati,» ti'k naj tal je' ste. 5 As junun imolot ve't naj unq'a naje' uve' atik itx'oj xe' u b'aal aq'one'. As ech tal ve't naj ile' te uma'l u naj uve' atik itx'oj: «¿Jatva'le' vatx'oje' at xe' u b'aal aq'one'?» ti'k naj. 6 Ech tal ve't u naj ile': «O'k'alal (100) toneel aceite vuntx'oje',» ti'k u naje'. As ech tal ve't u ilol isuuchil u aq'on ile': «Il vavu'uj ila' b'a. As xoneb'en. Oora kuxh kub'an ich'exel u u'uje'. As laval kuxh toxk'al (50) toneel la qaq' ve't ku' tu u u'uje',» ti'k u ilol isuuchil u aq'one'. 7 As ech tal ve't naj ile' te uma't u naje': «¿Jatva'l vatx'oje' at xe' u b'aal aq'one'?» ti'k naj. Ech tal ve't u naj ile': «O'k'alal (100) ijatz trigo vuntx'oje',» ti'k naj. As ech tal ve't u ilol isuuchil u aq'on ile': «Il vavu'uj ila' tetz vatx'oje'. Oora kuxh kub'an ich'exel. As mutx'ul (80) kuxh ijatz la qaq' ku' tu u u'uje',» ti'k naj. 8 As tul tab'i ve't u b'aal aq'one' kam uva' nik ib'an u ilol tetz isuuchil u aq'one' tuk' unq'a itxumb'al naje' uva' va'lexh kuxh nik ib'ane', as toksa ve't u b'aal aq'one' iq'ii naj, tan ti' uva' tzitumal chit naj. As kat iloch naj unq'a naje' uva' atik itx'oj xe' u b'aal aq'one', aq'al uva' chajnaj la lochon ve't naj tul la eesal naj tu taq'one'. Esti'e' ni val sete uva' tzitumal unq'a uxhchile' uve' ye' ni niman u Tiixhe' ti' ib'anat isuuchil u tatine' tuk' vimoole', ti' unq'a uxhchile' uva' ni niman u Tiixhe'. 9 As la val sete, etxakonsataj unq'a emeeb'a'le' vatz u tx'ava'e' ti' elochat vemoole'. As tul la ya' ve't etatin vatz u tx'ava'e', as la ik'ul ve't ok ex u Tiixhe' tu uve' atkat ve't vetiichajile' uve' ye'l iya'teb'al. 10 Tan ab'il uva' jik chit itxumb'al ti' tilat isuuchil unb'ooj uva' kat oksal tiq'ab', as echat chit la ib'ane', k'uxh nimal chit la aq'ax ste ti' tilat isuuchil. As ab'il uve' jit jik itxumb'al ti' tilat isuuchil unb'ooj uva' la oksal tiq'ab', as echat chit la ib'ane', k'uxh nimal chit la aq'ax ste. 11 Esti'e' tuk val sete, tan asoj ye' kat etil isuuchil unq'a tx'iib'al q'iie' tib'a'nil uva' kat aq'ax sete, as ye'xheb'ile' la aq'on ve't u tx'iib'al q'iie' sete uva' ye'l iya'teb'al. 12 Tan asoj ye' kat etx'ol etilat isuuchil u tetz u Tiixhe' uva' kat aq'ax sete vatz u tx'ava'e', as ¿aal kol la aq'ax unq'a b'a'nile' q'a sete uva' nisa' u Tiixhe' taq'at sete? 13 As la val sete, tan ye' la uch taq'onvu umaj k'am xe' ka'va'l unq'a b'aal aq'one', tan la tixva kan u k'ame' uma'l u b'aal aq'one'. As la ixo'ni uma'te. As moj la inima u k'ame' uma'l u b'aal aq'one'. As ye' la inima uma'te. Esti'e' la val sete, etoksataj etaama ti' u Tiixhe', tan asoj netoksa etaama ti' u tx'iib'al eq'iie' vatz u tx'ava'e', as ye' la uchi uva' la etoksa etaama ti' enimat u Tiixhe',— ti'k u Jesús. 14 Tul atik ka'l unq'a fariseo uva' aal chit nikattel taama ti' u puaje'. As tul tab'i chajnaj viyol u Jesús, as tze'leb'al kuxh Aak te chajnaj. 15 As ech tal ve't u Jesús ile' te chajnaj: —As ni kuxh eb'ensa etib' jikla aamail vatz unq'a emoole'. As ootzimale' vetaanxelale' ta'n u Tiixhe', tan at unq'a txumb'ale' uva' ni toksa unq'a tename' taama sti'. As a'e' uva' ye' nisa' Aak. 16 As a' unq'a yole' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés as tuk' ka't unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', as a'e' nik chusun ex. As tul kat ul ve't u Xhune' uva' nik aq'on ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e'. As ye' saach unq'a tename' niya'lu tib' ti' tok xo'l u tename' uva' at jaq' u Tijele'm u Tiixhe'. 17 Pet tuk val sete, tan ye' kuxh k'axk'o isotz u almika'e' tuk' u vatz tx'ava'e'. Pet ech koje' unq'a yole' uve' tz'ib'amal kan tu u tzaq'ite' ta'n u Moisés, tan tuk chit ib'ane' skajayil kam uve' tz'ib'amal kan. 18 As ab'il uva' la ijatxe'l u tixqele' as la teq'o tib' tuk' uma't ixoj, as la paavin ve't naj. As ab'il uve' la teq'o tib' tuk' u ixoje' uve' jatxel tib' tuk' vitzumele', as la paavin ve'te',— ti'k u Jesús. 19 As ech tal u Jesús ile': —Atik uma'l u naj uva' tx'ioliq'ii. As b'a'nla chaj oksa'm chit nikat toksa naj. As xo'veb'al chit naj tuk' unq'a tetze', tan nik ib'an naj unq'a b'a'nla chaj tx'a'o'me' jun q'ii. 20 As atik uma't vas naj uva' meeb'a'ik chittu' uva' Lázaro ib'ii. As a' chit chine' atik ti' vas naje'. As nikat ixoneb' naj jun q'ii tzi' ikab'al u tx'ioliq'iie'. 21 As nikat tachva u Lázaro uva' la techb'u unq'a vuy tx'ixe' uve' nikat ichajpik ku' vi' vimeexha u tx'ioliq'iie'. Tul xonlik u Lázaro tzi' ikab'al u tx'iol iq'iie', as ul unq'a tx'i'e' ti' ileq'ul unq'a chine' uve' atik ti' u Lázaro. 22 As tul kam ve't u meeb'a'e' uva' Lázaro, as ul eq'oloj ve't je' naj ta'n unq'a ángel. As a' oonkat naj k'atz u Abraham tu almika'. As tul kam ve't u tx'ioliq'iie', as b'ex mujaxoj ve't naj. 23 As va'lik chit ipaleb'et ve't u tx'iol iq'iie' u k'axk'oe' tu u atinb'ale' uva' atikkat unq'a kamnaje'. As ka'yik ve't je' naj tu almika'. As til ve't je' naj u Abraham tuk' u Lázaro, tan atik u Lázaro k'atz u Abraham. 24 As sik'in ve't je' naj tu almika'. Ech tal ve't naj ile': «¡Kub'aal Abraham, txum unvatz! B'an b'a'nil sve. Chaj ku' tzan u Lázaro ti' ul ili'b'isat vuntzi'e' tuk' unb'ooj a' ta'n u vi' iq'ab'e', tan va'l unpaleb'et unq'a k'axk'oe' tzitza' tu u xamale',» ti'k u tx'ioliq'iie' tal je' te u Abraham. 25 As ech tal ve't u Abraham ile': «Oolsa sak'u'l, unk'aol, uva' b'a'nik chit aatine' vatz u tx'ava'e' tuk' u tx'iib'al aq'iie'. Pet ech koj u Lázaro, tan oyeb' chit ivatz naj kat ib'an vatz u tx'ava'e'. As cheel il naj ile' b'a'n ve't tatin tzitza'. As axh uve' ni paleb'en u k'axk'oe' cheel. 26 As k'uxh la qal kub'en ti' b'en qilat axh, as ye' la uchi, tan at uma'l u mam jul sukuxo'l. As echat kuxh ex, tan ye' la uch etul ve't tzitza',» ti'k u Abraham. 27 As ech tal ve't u tx'ioliq'ii ile': «B'an b'a'nil, kub'aal Abraham. Chaj b'en u Lázaro b'a xe' ak unb'aale', 28 tan atil o'va't vitz'in. As a' ni vale' uva' la b'en ib'eya ve't u Lázaro te chajnaj, aq'al uva' ye' la ul ipaleb'e chajnaj u k'axk'oe' tzitza',» ti'k naj. 29 As ech tal ve't u Abraham ile': «Tz'ib'amal kane' unq'a yole' ta'n u Moisés tuk' ka't unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. As ni talpe' te unq'a eetz'ine'. As chajnaje' la ilon asoj la inima chajnaj moj ye'le,» ti'k u Abraham. 30 As ech tal ve't u tx'ioliq'ii ile': «Ye'le, kub'aal Abraham. Ye' la inima chajnaje' u yole' uva' tz'ib'amal kan. Pet asoj la ul taama umaj kamnaj as la b'en tal xo'l chajnaj ti' u k'axk'oe' uva' at tzitza', as a'n la ik'axa tib' chajnaje' ti' vipaave',» ti'k naj. 31 Ech tal ve't u Abraham ile': «Asoj ye' nisa' chajnaj inimat viyol u Moisés tuk' unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', as eche' la koj chit inima chajnaj k'uxh la ul taama umaj kamnaj ti' b'en talat isuuchil te chajnaj,» ti'k u Abraham tala,— ti'k u Jesús.

Lucas 17

1 As ech tal ve't u Jesús ile' te unq'a ichusulib'e': —Tuk chit uloje' unq'a k'axk'oe' ti' ika'kab'insal taama unq'a uxhchile' ti' inimat in. ¡Pet oyeb' chit ivatz u uxhchile' uva' la ka'kab'insan taama unq'a niman vetze'! 2 Tan asoj la ika'kab'insa u uxhchile' taama umaj u niman vetze' uva' ye' yak'inoj vitxumb'ale' ti' vunyole', as aal b'a'ne' uva' la k'alpik ve't ok umaj ka' tiqul u uxhchile'. As la sutil b'en xe' u mar. 3 As etiltaj chit etib' sb'a'n, tan asoj la ib'an umaj vetitz'in etatzike' umaj paav sete, as la eb'eya ste. As tul la ik'axa vipaave' sevatz, as la esotzsa ipaav. 4 As k'uxh la paavin umaj uxhchil vujpajoj sevatz tumaj q'ii, as esotzsataj ipaav. Asoj vujpajul la ul tal u uxhchile' sete uva': «Kat paavinyu ve't in sevatz. As sotzsataj vunpaave',» chaj u uxhchile' la tal sete, as la esotzsa ipaav,— ti'k u Jesús. 5 As ech tal ve't unq'a apóstol ile' te u Jesús: —Aq' chit k'ujleb'al kuk'u'l,— ti'k chajnaj. 6 As ech tal ve't u Jesús ile' te chajnaj: —As ech koj u k'ujleb'al ek'u'le' eche' umaj iia uva' tetz mostaza, as la uch etalata' te uma'l u tze'e' uva': «Txakpen, tze'. As kuxh ava eeb' tu u mar,» chaj ex la etale'. As la chit ib'ane' kam uva' la etale'. 7 As qal b'en sti' uva' at umaj ek'am uva' kat b'ex xeen txoo, moj aq'on kat b'ex ib'ana. As tul kat ul ve't tu vitz, ¿as ma ech la etal ile' ste: «Oken ch'u'l. Xoneb'en vatz u meexhae'. As tx'a'on ve'te',» ma chaj ex la etale'? 8 Ye'xh la etale' ta' eche' uve' ste. Pet ech la etal ile': «B'an tuch vuntx'ixe' b'axa. As lanal tx'a'n in. La uk'a' in. As a'n la tx'a'n ve't axh. As la uk'a' axh,» chaj exe' la etale'. 9 As ni vale' uva' mita'n kuxh ta'ntiixh la etaq' te vek'ame' asoj a' kuxh u aq'one' kat b'ex ib'ana kam uve' kat etal ste. 10 As echat la eb'ane' unpajte, tan tul uva' la tzojpu ve't ex ti' u aq'one' uve' kat alax sete, as ech la etal ve't ile': «O' kuxh k'ame'. As jit qetze' uva' la oksal kuq'ii ti' u aq'one' uva' kat kub'ana, tan a' kuxh kat kub'ana kam uve' kat alax sqe,» chaj ex la etale',— ti'k u Jesús. 11 As tul b'en ve't u Jesús tu b'ey ti' toon tu u Jerusalén, as pal ve't Aak tu vinaaje'l u Samaria tuk' u Galilea. 12 As ok ve't Aak tu uma'l u tal tenam. As b'ex eloj ch'u'l laval unq'a aach'o'm uve' atik ch'a'k chin sti', tan nik isa' chajnaj uva' la til chajnaj u Jesús. As ye'l chajnaj jetz'en ok k'atz Aak. Pet naach kuxh atikkat tzan chajnaj. 13 As taq' ve't je' chajnaj tuul ivi'. Ech tal ve't chajnaj ile': —¡Jesús, Chusul, txum kuvatz!— ti'k chajnaj. 14 As tul til ve't u Jesús chajnaj, as ech tal ve't Aak ile': —B'enoj ex tu u Jerusalén. As b'en ek'uchtaj etib' vatz unq'a oksan iyol tenam vatz Tiixh,— ti'k Aak tal te chajnaj. As b'en ve't chajnaj. As tul kuxh b'en chajnaj, as yak kuxh el u ch'o'me' ti' chajnaj. 15 As uma'l u naje' uva' kat el u ch'o'me' sti', as tul til ve't naj uva' ye'lik ve't u ch'a'k chine' sti', as q'aav ve't naj k'atz u Jesús. As taq' ve't je' naj tuul ivi' ti' toksal ve't iq'ii u Tiixhe'. 16 As qaaeb' ve't naj vatz u Jesús. As oon ve't ivatz naj vatz tx'ava' ti' taq'at ta'ntiixh te Aak. As tul aa Samaria u naje'. 17 As ech tal ve't u Jesús ile' te naj: —¿Axh kuxh kol q'a? ¿As kech b'eluvat unq'a uxhchile' q'i? Tan lavalen exe' ta'. 18 ¿As ma ye'l umaj uxhchil b'a uva' tiaal Israel kat q'aavik tzan ti' toksal iq'ii u Tiixhe'? ¿Pet ma axh kuxh b'a uva' jit axh tiaal Israel? 19 As txakpen. Kuxh ve'te', tan kat txanyu ve't axh, tan ti' uva' kat ak'ujb'a' ak'u'l svi',— ti'k u Jesús. 20 As ech tal ve't ka'l unq'a fariseo ile' te u Jesús: —¿Jatue' q'i la ok u tename' jaq' u tijle'm u Tiixhe'?— ti'k chajnaj. As ech tal ve't u Jesús ile': —Eche' la koj ilpi uva' jatu la ok u tename' jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 21 As u tename' uva' ni til Aak isuuchil, as ye' la uch talat umaj uxhchil uva': «Ile' at tzitza',» as moj: «Ile' at tzi'le',» chaj la tale', tan ile' at sexo'l cheel,— ti'k Aak. 22 As ech tal ve't u Jesús ile' te unq'a ichusulib'e': —Tuk ilej uma'l u q'ii uva' la esa' ve'te' uva' la atil ve't tu umaj q'ii sexo'l. As ye'l la etile'. 23 As la alax sete uva': «¡Il Aak at tzi'le'!» as moj: «¡Il Aak at tzitza'!» chaj ch'elel ex. As b'eni'k etila; as enimaki. 24 As ech tul eche' nib'an u kayampa'le' tan xo'veb'al chit ilitz'kab'ane' vatz u almika'e', tan na'l tib'uuq'eb'al q'ii as na'l tib'eneb'al q'ii. 25 Pet techanal tuk unpaleb'e unq'a k'axk'oe', tan tuk ixvaloj in ta'n unq'a tename'. 26 As eche' uve' kat ib'ana tul uva' atik u Noé, as echat chit tuk ib'ane' tul la ul . 27 Nikat itx'a'n unq'a tename', as nikat tuk'a', as nikat teq'o tib' tuk' ik'ulel. As ech kuxh nikat ib'an unq'a tename' tul kat ilej u q'iie' uva' kat ok u Noé tu u barco. As ul ve't u mam jab'ale'. As sotz ve't unq'a tename' skajayil. 28 As echat chit la ib'ane' tul la ul in eche' uve' kat ib'an unq'a tename' uva' atikkat u Lot. Tan nikat itx'a'ne', as nikat tuk'a', nikat iloq'one', as nikat ik'ayine', nikat tava unq'a ichikoe', as nik ilak unq'a ikab'ale'. 29 As tul b'ex ilej u q'iie' uva' a's tel ch'u'l u Lot tu u Sodoma, as ku' ve't ch'u'l xamal tuk' azufre tu almika' ti' isotzsal ve't unq'a tename' skajayil. 30 As echat chit la ib'ane' tu u q'iie' uva' la til ve't unq'a tename' u tuleb'al unpajte. 31 As tul la ilej ve't u q'iie', as ab'iste ex uva' at je' ex vi' vekab'ale', as ye'l ex la ku' ve't ch'u'l ex ti' ul eteq'ot unq'a etetze' uve' at tu vekab'ale'. As ex uva' at b'en ex tu vitz, as ye'l ex la q'aavik ve't tzan ex tu u tename'. 32 As etulsataj sek'u'l uva' kat ib'an u tixqel u Lot, 33 tan ab'il uve' a' kuxh vitiichajile' ni titz'a vatz u tx'ava'e', as ye'l itiichajil k'atz u Tiixhe' la ib'ane'. Pet ab'il uva' ye' la toksa taama ti' u vatz tx'ava'e' tan ti' uva' nimamal in sta'n, as at itiichajil k'atz u Tiixhe' la ib'ane'. 34 As la val sete, tul la ilej u q'iie' uva' la ul in unpajte, as at ka'va'l uxhchil vatik vi' vich'ache' aq'b'al. As uma'l la b'eni; as uma't la kaaik kan. 35 As la ib'ane' uva' at ka'va'l u ixoj uva' niche'ene'. As uma'l ixoj la b'eni; as uma't ixoj la kaaik kan. 36 At ka'va'l unq'a naj uva' la b'en tu vitz. As uma'l naj la b'eni; as uma't naj la kaaik kan,— ti'k u Jesús. 37 As ech tal ve't unq'a ichusulib' Aak ile': —¿Katile' q'i, Pap, la ib'ankat uve' naale'?— ti'k chajnaj. Ech tal ve't Aak ile': —As la enima u yole' uva' ni val sete ti' u vuleb'ale' eche' enimat u yole' uva' ech ni tal ile': «Katil uve' atkat umaj txoo uva' kamnajle, as tzitzi' nimolkat tib' unq'a qu'se',» ti'k u yole' uva' nenima,— ti'k u Jesús.

Lucas 18

1 As tal ve't u Jesús uma't u k'uchuvatz te unq'a ichusulib'e' ti' uva' la chit inach chajnaj Tiixh, as ye' la pal ik'u'l chajnaj ti' inachax Tiixh. 2 Ech tal ve't Aak ile': —Atik uma'l u b'anol isuuchil unq'a uxhchile' tu uma'l u tenam uva' ye' nikat inima Tiixh. As eche' nikat koj ixo'va naj umaj uxhchil. 3 As atik uma'l u txakay ixoj tu u tename'. As ok ve't ixoj vatz naj. As a' nikat tal u ixoje' uva' la b'anax isuuchil ixoj tuk' uma'l u uxhchil uva' nikat iyaa tib' tuk' ixoj. 4 As jatpajul kuxh nikat toon u txakay ixoje' vatz u b'anol isuuchil unq'a tename'. As eche' nikat koj tab'i naj viyol u ixoje'. Pet xamtik ve't stuul, as ech tal ve't je' naj ile' ste: «K'uxh ye'l u Tiixhe' nunnima, as k'uxh ye'xheb'il nunxo'va, 5 as tuk unb'an isuuchil u ixoje', tan ya'ltu kuxh ixoj svi'. As tuk paloj unk'u'l ta'n ixoj,» ti'k u b'anol isuuchil unq'a uxhchile',— ti'k u Jesús. 6 As ech tal ve't Aak ile' te unq'a uxhchile': —Etitz'ataj uva' kat ib'an u b'anol isuuchil unq'a uxhchile', k'uxh va'lexh vitxumb'al naje' nik ib'ane'. 7 ¿As a' kol chit ye' la ib'an u Tiixhe' q'a sete tuk' unq'a uxhchile' uva' txaael ta'n Aak, jank'al ex uva' ye' neya' ti' enachat Tiixh sq'iil aq'b'al? ¿As ma la b'alax u Tiixhe' b'a ti' ib'anat esuuchil? 8 Ye'le ta'. Pet tuk val sete, tan oora kuxhe' la ib'an Aak esuuchil. Pet tul uva' la ul vatz u tx'ava'e', ¿as ma nimatel tenam k'ujle'l ik'u'l svi' tul uva' la uli?— ti'k u Jesús. 9 As tal ve't u Jesús uma't u k'uchuvatz te ka'l unq'a uxhchil uva' jik chit ve't vitxumb'al vatz u Tiixhe' uva' nik tal je' ste. As ye'l kuxh itxa'k unjoltu unq'a uxhchile' svatz. As ech tal ve't Aak ile': 10 —Kat b'ex ka'va'l unq'a naj tu u tostiixhe' ti' inachat Tiixh, uma'l u fariseo, as uma't u molol tetz puaj tetz u Roma. 11 As txakeb' ve't u fariseo ti' inachat Tiixh ti' toksat je' iq'ii. As ech tal ve't naj ile': «Kub'aal Tiixh, la vaq' ta'ntiixh see, tan jit'e'ch ine' eche' unjoltu unq'a uxhchile' uve' ni b'anon u va'lexhe', eche' unq'a naje' uva' ni telq'e' tuk' unq'a u naje' uve' nichuk tixoj. As mita'n ech koj ine' eche' u naje', u vi'le', u molol tetz u puaje' tetz u Roma. 12 Tan ka'puul nunkuy unva'y tu jun xhemaana. As ni voya uma'l u puaj see xo'l laval uve' nuntx'ake',» ti'k naj. 13 Pet ech koj u molol tetz u puaje' tetz u Roma, tan naach kuxh atikkat tzan naj. As ye' nikat itx'ak naj taq'at je' ivatz tu almika'. As xe't ipum ve't naj tzi' taama. As ech tal ve't naj ile': «Kub'aal Tiixh, txum unvatz ti' vunpaave' uva' kat unb'an savatz,» ti'k naj. 14 As ile' ni val sete uva' a' u molol tetz u puaje' tetz u Roma uva' jik ve't itxumb'al vatz u Tiixhe' tul kat q'aav ve't tikab'al. Pet ech koj u fariseo, tan ye' b'a'n vitxumb'al naje' vatz u Tiixhe', tan ab'il uva' la ije'sa tib' as la el iq'ii vatz u Tiixhe'. Pet ech koj u uxhchile' uve' ye' la toksa iq'ii, tan a'e' la oksal iq'ii ta'n u Tiixhe',— ti'k u Jesús. 15 As teq'o ve't ok unq'a uxhchile' unq'a italaj intxa'e' vatz u Jesús ti' uva' la taq' je' Aak iq'ab' ti' chiintxa'. As tul til unq'a ichusulib' Aake', as iyaa ve't chajnaj unq'a uxhchile'. 16 As imolo ve't tzan Aak unq'a ichusulib'e'. As ech tal ve't Aak ile' ste: —Echajputaj ok tzan unq'a talaj intxa'e' sunk'atz. As ye' kuxh emaj chiintxa', tan ab'il uva' ech itxumb'ale' eche' vitxumb'al unq'a talaj intxa'e', as a'e' uve' at tokeb'al xo'l u tename' uve' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 17 As jik chit tuk val sete, tan ab'il uva' jit'e'ch vitxumb'ale' eche' itxumb'al umaj talaj intxa' la ib'ane' ti' uva' la til u Tiixhe' isuuchil, as ye'l tokeb'al xo'l vitenam u Tiixhe' uva' ni til Aak isuuchil,— ti'k u Jesús. 18 As ech tal ve't uma'l u naj ile' uve' nim talche': —¿B'a'nla Chusul, kam la unb'ane' ti' uva' at untiichajil uva' ye'l iya'teb'al?— ti'k naj. 19 Ech tal ve't u Jesús ile': —¿Kam q'i uva': «B'a'nla Chusul,» ch'axh sve? Tan ye'l umaj b'a'nla chusul ati. Pet ta'ne' u Tiixhe'. 20 As ate' sak'u'l kam uva' la ab'ane', tan ootzimal u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan a'n uva' ech ni tal ile': Achukak eexoj. Ayatz'ak umaj uxhchil. Elq'i'k axh. Acheesak ipaav amool. Nima ab'aal; nima atxutx, taq' u tzaq'ite',— ti'k u Jesús tal te u naje'. 21 As ech tal ve't u naj ile': —Nimamal chite' sva'n skajayil tul ch'oo telik in,— ti'k naj. 22 As tul tab'i ve't u Jesús viyol u naje', as ech tal ve't Aak ile': —As atil chit uma'te uva' ye' ab'ane'te. Pet k'ayi unq'a eetze' skajayil. As la ajatx ve't vija'mile' xo'l unq'a meeb'a'e'. As nimal u b'a'nile' lak'ul tu almika'. As si'u. Xekeb'en svi',— ti'k u Jesús tal te naj. 23 As tul tab'i naj u yole' uva' tal Aak, as txumun ve't naj, tan ye' saach unq'a tx'iib'al iq'ii naje' atike. 24 As til ve't u Jesús uva' nik itxumun ve't naj ti' u yole' uva' tal Aak. As ech tal ve't Aak ile': —Ka'l chit tziie' uva' at tokeb'al unq'a tx'iol iq'iie' xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe', 25 tan oora kuxhe' la pal ve't umaj camello tixoto'lil umaj tz'isb'al b'aj ti' uva' la ok umaj tx'ioliq'ii xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe',— ti'k u Jesús. 26 As ech tal ve't unq'a uxhchil ile' uve' ab'in viyol Aake': —Asoj ech la ib'ane' eche' u vee', ¿as ab'il ve'te' q'i la ok xo'l vitenam u Tiixhe'?— ti'k chajnaj. 27 Ech tal ve't u Jesús ile': —Kam uve' ye' nitx'ol unq'a uxhchile' ib'anata', as la oleb'e' u Tiixhe' ti' ib'anata',— ti'k u Jesús. 28 As ech tal ve't u Lu' ile': —Tan kat qaq'lu ve't kan unq'a qetze' skajayil. As il o' xekel ve't o' see',— ti'k u Lu'e'. 29 As ech tal ve't u Jesús ile': —Ile' jik chit tuk val sete, tan jank'al unq'a uxhchile' uve' kat taq'lu kan ikab'al, moj itxutx, moj ib'aal, moj unq'a titz'in tatzike', moj tixqel, as moj unq'a me'al ik'aole', tan ti' uva' kat ok xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe', 30 as a' unq'a uxhchile' uva' nimal ich'exel la aq'ax ste tzitza' vatz u tx'ava'e'. As tu unq'a q'iie' uva' a'n tule', as at ve't itiichajil uva' ye'l iya'teb'al,— ti'k u Jesús. 31 As imolo ve't el u Jesús kab'laval unq'a ichusulib'e'. Ech tal ve't Aak ile': —Cheel b'en ve't je' o' tu u Jerusalén. As la b'en ib'an ve't unq'a yole' skajayil uve' tz'ib'amal kan svi' ta'n unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', 32 tan tuk aq'axoj ok in tiq'ab' unq'a jit tiaal Israel. As tuk eesaloj unq'ii; as tuk yoq'poj ve't in; as tuk tzub'aloj in; 33 as tuk q'ospoj in; as la yatz'pu ve't in. As titoxvu q'ii la ul vaama,— ti'k u Jesús. 34 As jit pal ve't unq'a ichusulib'e' tu viyol Aake', tan ye' kat taq' u Tiixhe' te chajnaj uva' la tootzi chajnaj visuuchil u yole'. Esti'e' ye' kat tootzi ve't chajnaj kam tokkat viyol u Jesús. 35 As tul unb'iitik kuxh toon ve't u Jesús tu u Jericó, as xonlik uma'l u tzot tzi' b'ey ti' ijoyat ipuaj. 36 As tul tab'i ve't u tzote' uva' a' chit mama'la xaole' nikat ipal ve't tu b'ey, as ich'oti ve't naj uva' kam nik tuche'. 37 As alax ve't te u tzote' uva' a' u Jesús, u aa Nazaret, uve' nik ipal k'atz naj. 38 As sik'in ve't naj. As ech tal ve't naj ile': —¡Jesús, tiaal David, txum unvatz!— ti'k u tzote'. 39 As yaan ve't unq'a uxhchile' uve' b'axik vatz u Jesús te u tzote', ti' uva' ye' la sik'in naj. As aal chit taq' je' naj tuul ivi'. As ech tal ve't naj ile': —¡Jesús, tiaal David, txum unvatz!— ti'k naj tal te u Jesús unpajte. 40 As txakeb' ve't u Jesús. As tal ve't Aak teq'ol tzan u tzote' svatz. As tul ul ve't naj vatz Aak, as ech tal ve't Aak ile' te u tzote': 41 —¿Kam nasa' uva' la unb'ane'?— ti'k u Jesús. As ech tal ve't u tzot ile': —Pap, a' ni vale' uva' la ilon vunvatze',— ti'k naj. 42 As ech tal ve't Aak ile': —Kat b'a'nxiye' vavatze', tan kat ak'ujb'a' ak'u'l svi',— ti'k Aak. 43 As yak kuxh ilon ve't u tzote'. As xekeb' ve't naj ti' Aak. As va'lik chit toksat ve't naj iq'ii u Tiixhe'. As jank'al unq'a uxhchile' uve' kat ilon, as toksa ve't chajaak iq'ii u Tiixhe'.

Lucas 19

1 As tul ok ve't u Jesús tu u Jericó, as nikat ixaan Aak tu u tename'. 2 As atik uma'l u tx'ioliq'ii tzitzi' uva' Zaqueo ib'ii. As naj iq'esal xo'l unq'a molol tetz puaj tetz u Roma. 3 As a' chit nik tal naj uva' la til naj uva' ab'iste u Jesús. As ye' nik tuche', tan ti' uva' ch'ooik kuxh itxakeb' naj. As a' chit mama'la tename' xekik ti' Aak. 4 As tul til naj uva' ye' nik tuche', as ooje'l chit ib'en naj. As je' ve't naj vi' uma'l u tze' uva' higuera, tan atik sk'u'l naj uva' la pal u Jesús tzitzi'. 5 As tul oon ve't u Jesús najlich u tze'e', as ka'yik ve't je' Aak vi' u tze'e'. As ech tal ve't je' Aak ile' te naj: —¡Zaqueo, oora ku'en ch'u'l tzitzi'! Tan cheel tuk kaaoj kan in tu vakab'ale',— ti'k Aak. 6 As oora chit ku' ve't ch'u'l u Zaqueo vi' u tze'e'. Va'lik chit itxuq'txun ve't naj ti' ik'ulat u Jesús tikab'al. 7 As tul til ve't unq'a tename' tok u Jesús tikab'al u Zaqueo, as kam kuxh nikat tal ve't unq'a tename' ti' Aak, tan ti' uva' kat ok Aak tikab'al uma'l u uxhchile' uve' nimal ipaav atike vatz unq'a tename'. 8 As txakeb' ve't u Zaqueo xo'l unq'a uxhchile' uva' xonlike. As ech tal ve't naj ile' te u Jesús: —Pap, la vaq' unpok'o'chil vunmeeb'a'le' te unq'a meeb'a'e'. Asoj at umaj uxhchil kat velq'a tetz, as kajva'l ve't ich'exel la vaq' ste,— ti'k u Zaqueo. 9 Ech tal ve't u Jesús ile': —As cheel kat sotzyu ve't vipaav unq'a uxhchile' tu u kab'ala', tan tiaal u Abraham u naje'. 10 Tan kat ul ti' ilochat unq'a uxhchile' uve' at kan tu u paave' as ti' iq'alputa',— ti'k u Jesús. 11 As tul b'iitik kuxh toon ve't u Jesús tu u Jerusalén, as nikat tab'i unq'a tename' viyol Aake'. As xe't ve't Aak ti' talat uma't u k'uchuvatz, tan atik sk'u'l Aak uva' nikat titz'a unq'a tename' uva' ye'xh jatva't q'ii la k'uchax ve'te' uva' at u tename' jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 12 As ech tal ve't Aak ile' xo'l unq'a tename': —Atik uma'l u naj uva' nim talche'. As kat ib'an naj tuche' ti' ib'en tu uma't u tenam uva' naach chittu', tan la b'en ik'ul naj u tijle'me' ti' tok naj b'anol ivatz u ijlenaale'. As a'n la ul ve't naj tu vitename' unpajte. 13 As imolo ve't naj laval vik'ame'. As taq' ve't kan naj puaj uva' o'k'alal (100) q'ii aq'on ija'mil te junun unq'a ik'ame'. As ech tal kan naj ile': «Aq'onvojtaj ex tuk' vunpuaje' aq'al uva' la na'i, as techoj kuxh ul in,» ti'k naj tal te unq'a ik'ame'. As b'en ve't naj. 14 Pet ye' nikat isa' unq'a tename' u naje' uva' la ok naj b'anol ivatz u ijlenaale'. As ichaj ve't unq'a tename' ka'l unq'a naj uve' tzaanaj kat u naje' uve' ni tal tok b'ooq'olil ti' ib'en talat yol ti' uva' ye'l u naje' la ok b'anol ivatz u ijlenaale'. As ech tal b'en unq'a tenam ile': «Ye' kusa' u naje' uva' la ok naj b'anol ivatz u ijlenaale' sqi',» ti'k unq'a tename' tal b'en. 15 As jit nimal viyol unq'a tename', tan kat chit oksal ve't naj b'anol ivatz u ijlenaale' ti' unq'a tename'. As q'aavik ve't tzan naj tu vitename'. As imolo ve't naj laval vik'ame' uve' k'ulun kan u puaje'. As ich'oti ve't naj te unq'a ik'ame' uva' jank'ax itx'ak ve't chajnaj tuk' vipuaj naje'. 16 As tul ok ve't u b'axa k'ame' vatz u naje', as ech tal ve't u k'am ile': «Pap, il u puaj ila'. As laval kat untx'aklu stuk',» ti'k u k'ame'. 17 Ech tal ve't u b'anol ivatz u ijlenaal ile' te u k'ame': «B'a'n kuxhe', tan axh b'a'nla aq'onvil. As tuk unk'ujb'a' ve't kan axh b'ooq'olil ti' laval unq'a tename', tan jik chit atxumb'al kat ab'ana ti' unb'iil uva' kat vaq' see,» ti'k naj tal te u b'axa k'ame'. 18 As ok ve't ika'v u k'ame' vatz u b'anol ivatz u ijlenaale'. As ech tal ve't u k'am ile': «Pap, il vapuaj ila'. As o'va't kat untx'aklu stuk',» ti'k u k'ame'. 19 Ech tal ve't u b'anol ivatz u ijlenaal ile' te u k'ame': «B'a'n kuxhe', tan tuk unk'ujb'a' ve't kan axh b'ooq'olil ti' o'va'l unq'a tename',» ti'k naj tal te u k'ame'. 20 As ok ve't itoxvu u k'ame' vatz u b'anol ivatz u ijlenaale'. As ech tal ve't naj ile': «Pap, il vapuaj ila' skajayil. Kat kuxh unkol tu uma'l u su't, 21 tan kat xo'v in see, tan ootzimal axh sva'n uva' itz'a'jtu kuxh asa'. As vootzajle uva' namol ve't ivatz unq'a chikoe', k'uxh jit axh kat aq'onvan. As la b'en eeq'o ivatz uva' jit axh kat avan,» ti'k u k'ame' tal te u b'anol ivatz u ijlenaale'. 22 Ech tal ve't u b'anol ivatz u ijlenaal ile' te u k'ame': «¡Jit axh b'a'nla k'ame' vil! As an chit vayole' tuk untxakonsa ti' unb'anat asuuchil, tan ootzimal in a'n uva' itz'a'jtu kuxh nunsa'. As ootzimal in a'n uva' nu kuxh unmol ivatz unq'a chikoe' k'uxh jit in kat avan as jit in kat aq'onvan. 23 ¿As kam tetze' q'i uva' kat koj b'ex ooksa kan vunpuaje' tu uve' nikolpukat unq'a puaje'? As aal kuxh koj unb'ooj tal vunpuaje' kat aaq' sve tul kat ul in tuk' u vijle'me',» ti'k u b'anol ivatz u ijlenaale'. 24 As ech tal ve't u b'anol ivatz u ijlenaal ile' te unjoltu unq'a ik'ame' uve' atik tzitzi': «Emaataj u puaje' te u naje'. As etaq'taj te u naje' uve' kat tx'akon lavat u puaje',» ti'k naj. 25 As ech tal ve't unq'a k'am ile' ste: «Pap, tan at ve't laval puaj xe' naj,» ti'k chajnaj. 26 Ech tal ve't u b'anol ivatz u ijlenaal ile': «Ile' ni val sete, tan ab'il uva' at tetz, as aal la vaq' ve't imaas u tetze' ste. Pet ab'il uva' ye'l tetz ati, as aal la maap u tetze' uva' ati. 27 As jank'al unq'a uxhchile' uva' ye' nik sa'on uva' la ok in b'anol ivatz u ijlenaale' sti', as eteq'otaj tzan sunvatz. As eyatz'taj,» ti'k ve't u b'anol ivatz u ijlenaale',— ti'k u Jesús tal te unq'a tename'. 28 As tul ya' ve't u Jesús ti' talat u k'uchuvatze', as b'en ve't Aak tu b'ey tuk' unq'a tename' uva' xekik ti' Aak ti' toon tu u Jerusalén. 29 As oon ve't Aak tuk' unq'a tename' k'atz u vitz uva' Olivos uva' echen najlich u tal tenam uva' Betfagé tuk' u tal tenam uva' Betania. As ichaj ve't b'en Aak ka'va'l unq'a ichusulib'. 30 As ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —B'enoj ex tu u tal tename' uva' at tzan. Tul la oon ex, as la elej uma'l u tal b'ur uva' ye' atixoj je' umaj uxhchil sti'. As k'alel txoo. As la esaapu txoo; as la eteq'o tzan txoo. 31 Asoj la tal umaj uxhchil sete uva': «¿Kam nu kuxh esaapu u b'ure'?» chaj u uxhchile', as ech la etal ile': «A' u kuB'ooq'ole' tuk txakonsan txoo,» chaj ex la etale',— ti'k Aak. 32 As b'en ve't unq'a ichusulib' Aake' uva' ichaj Aak. As b'ex ilej chajnaj u b'ure' uva' tal Aak te chajnaj. 33 As tul kuxh isaapu chajnaj u tal b'ure', as b'ex oonoj ve't ka'l unq'a uxhchil uva' etzin tetz txoo. As ech tal ve't ile' te chajnaj: —¿Kam itxa'k u tal b'ure' nesaapu?— ti'k unq'a uxhchile'. 34 Ech tal ve't unq'a ichusulib' Aak ile': —A' u kuB'ooq'ole' tuk txakonsan txoo,— ti'k chajnaj. 35 As teq'o ve't tzan chajnaj u tal b'ure' vatz u Jesús. As taq' ve't je' chajnaj unq'a ixb'u'je' ti' txoo. As je' ve't Aak ti' txoo ta'n chajnaj. 36 As tul nik ipal ve't Aak tuk' u b'ure', as iliipu ve't ku' unq'a uxhchile' unq'a ixb'u'je' tu b'ey vatz Aak. 37 As tul b'iitik kuxh toon ve't Aak tuk' u naje' vatz u vitze' uve' Olivos, as mama'la tenam xekik ti' Aak. As sik'in ve't unq'a tename' ta'n chiib'ichil. As nikat taq' ve't je' tuul ivi' ti' toksal iq'ii u Tiixhe', tan ti' uva' ma'tik tilat unq'a tename' u b'a'nile' uva' kat ib'an Aak. 38 As ech tal ve't unq'a tenam ile': —¡Qoksataj iq'ii u Qijlenaale' uve' tule' tuk' vib'ii u Kub'aal Tiixhe'! ¡As b'a'n ve't qatin tuk' u Tiixhe' tu almika', as qoksataj iq'ii Aak tan eyen Aak tu almika'!— ti'k unq'a tename'. 39 As ech tal ve't ka'l unq'a fariseo ile' uva' xekik xo'l unq'a tename': —Chusul, al te unq'a achusulib'e' uva' ye' la sik'in chajnaj,— ti'k unq'a fariseo tal te u Jesús. 40 Ech tal ve't Aak ile': —Ile' ni val sete, tan asoj la ya' unq'a uxhchile' ti' isik'ine', as a' ve't unq'a k'ub'e' la sik'in ta'n chiib'ichil,— ti'k u Jesús. 41 As tul oon ve't u Jesús najlich u Jerusalén, as til ve't b'en Aak u tename' tu u Jerusalén. As xe't ve't Aak oq'oj. 42 As ech tal ve't Aak ile': —As kat koj chit pal ex tu visuuchil unq'a uve' la iloch ex ti' uva' b'a'n etatine' sevatzaj. Pet ech koj uve' cheel, tan mujel ve't sevatz ti' uva' ye' la pal ex stuul. 43 As tuk val sete, tan la ilej unq'a q'iie' uva' tuk chit xo'laloj ex ta'n unq'a tename' uva' nich'o'n taama seti'. As ye'xh katil la elkat ve't ex, tan xo'lamal ve't ex la ib'ane'. 44 As tuk yansaloj vetename' ta'n unq'a tename' uva' nich'o'n taama seti', tan tuk e'puloje' vekab'ale'. As mita'n kuxh umaj k'ub' la kaaik kan tiib'a uma't k'ub'. Pet kajayil chit tuk e'puloj, tan ti' uva' ye' kat pal ex stuul uva' kat ul lochpoj ex cheel,— ti'k u Jesús. 45 As tul ok ve't u Jesús vatz viq'anal u tostiixhe', as itilu ve't el Aak unq'a uxhchile' uve' nikat ik'ayine' as tuk' unq'a uxhchile' uve' nikat iloq'one'. 46 As ech tal ve't Aak ile': —Ech ni tal u uma'l u yol ile' uva' tz'ib'amal kan: Nachb'al vetze' vunkab'ale' la ib'ane'. Pet ech koj ex, tan kat eb'ensal ve'te' statinb'al elq'om,— ti'k u Jesús. 47 As nik ichusun ve't u Jesús jun q'ii tu u tostiixhe'. Pet unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as tuk' ka't unq'a b'aal tename', as nikat ichuk ve't chajnaj txumb'al ti' iyatz'pu ve't Aak. 48 As jit uch vatz chajnaj, tan til ve't chajnaj uva' aya'l chit ik'u'l unq'a tename' ti' tab'it u yole' uve' nikat tal Aak.

Lucas 20

1 As ib'an tu uma'l u q'ii tul atik u Jesús vatz iq'anal u tostiixhe'. As tul nikat ichusun Aak ti' unq'a b'a'nla yole' tetz u sotzb'al paave', as oon ve't ka'l unq'a b'aal tenam, tuk' ka't unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, as tuk' ka't unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite'. 2 As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —Al sqe: ¿Ab'il aq'ol tetz u eejle'me' ti' uva' kat ul atilu el unq'a uxhchile' vatz iq'anal u tostiixhe'?— ti'k chajnaj. 3 Ech tal ve't u Jesús ile': —Tuk unch'oti uma'l u yol sete. As etaltaj sve: 4 ¿Ab'il chajol tzan tetz u Xhune' uva' nik aq'on ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e'? ¿Ma a' u Tiixhe' chajol tzan tetz? ¿Pet moj a' unq'a vatz tx'ava'illa aamae' chajol tzan tetz?— ti'k u Jesús. 5 As iyol ve't chajnaj svatzaj uva' kam la tal chajnaj. Ech tal ve't chajnaj ile': —Asoj tuk qale' uva' Tiixh kat chajon tzan naj, as: «¿Kam q'i ye' kat enima u Xhune'?» chaj naje' tuk tal sqe. 6 Pet asoj tuk qale' uva' vatz tx'ava'illa aama kuxhe' kat chajon tzan naj, as tuk isuti unq'a tename' k'ub' sqi', tan ninima unq'a tename' uva' q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' u Xhune',— ti'k chajnaj svatzaj. 7 As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —Ye' qootzaj ab'il kat chajon tzan u Xhune',— ti'k chajnaj. 8 As ech tal ve't u Jesús ile' te chajnaj: —Mita'n in la alon sete uva' ab'il kat aq'on u vijle'me' ti' uva' kat unb'ana,— ti'k Aak. 9 As tal ve't u Jesús uma't u k'uchuvatz te unq'a tename'. Ech tal Aak ile': —Tan tava ve't uma'l u naj ka'l unq'a uuva tu vitx'ava'e'. As taq' ve't kan naj vitx'ava'e' tuk' vichikoe' sk'am te ka'l unq'a aq'onvil. As nimal q'ii b'ex ib'an naj tu uma't tenam. 10 Tul ilej ve't u q'iie' ti' ituxpu ivatz unq'a uuvae', as ichaj ve't vib'aal unq'a uuvae' uma'l vik'am xe' unq'a k'amole' ti' ul teq'ot unb'ooj ivatz unq'a uuvae' k'amb'al tetz u tx'ava'e'. As ye'xhkam chit taq' b'en chajnaj sti'. Pet kat iq'os ve't chajnaj u k'ame'. 11 As ichaj ve't b'en vib'aal unq'a uuvae' uma't vik'ame'. As echat chit ib'an unq'a k'amole' te u k'ame', tan xe't iq'os chajnaj. As iyoq' ve't chajnaj. As q'aav kuxh ve't u k'ame', tan jit taq' chajnaj vivatz u uuvae' ste. 12 As ichaj ve't b'en vib'aal unq'a uuvae' itoxvu vik'ame'. As echat chit kat ib'an unq'a k'amole'. Tan kat ik'axb'isa chajnaj tul kat itilu el chajnaj. 13 As ech tal ve't je' vib'aal u uuva ile' ste: «¿Kam tuk unb'ane'? Pet tuk unchaj b'en vunk'aole' uve' xo'n chit sve. As tul la til chajnaj vunk'aole', as kamal a'n la inima ve't chajnaj,» ti'k vib'aal unq'a uuvae'. 14 Tul til ve't unq'a k'amole' toon u k'aolae', as ech tal ve't chajnaj ile' svatzaj: «A' vik'aol naje' vil tule'. As a' naje' tuk etzin kan unq'a uuvae' tuk' u tx'ava'e'. ¡Pet ko' kuyatz' naj! ¡As qetz ve't u tx'ava'e' la ib'ane'!» ti'k unq'a k'amole' tal svatzaj. 15 As teq'o ve't el unq'a k'amole' vik'aol vib'aal unq'a uuvae' ti'e'l u tx'ava'e' uva' atikkat unq'a uuvae'. As kat iyatz' ve't chajnaj. As tuk vab'i sete, ¿kam la tulb'e ve't vib'aal u chikoe' q'i unq'a k'amole' uve' netale'? 16 As tuk val sete, tan la ul ve'te' vib'aal u chikoe'. As la iyatz' ve't unq'a k'amole' skajayil. As va'len ve't unq'a k'amole' la kaa tu vitx'ava'e',— ti'k u Jesús. As ech tal ve't unq'a tenam ile' tul tab'i u yole' uve' tal Aak: —¡Tiixhe' la alon uva' ye'l unpajoj la ib'ane' eche' uve' naale'!— ti'k chajnaj. 17 As isaji ve't b'en u Jesús unq'a tename'. As ech tal ve't Aak ile': —¿As kam ni tokkat u yole' q'i sete uve' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile'? As u k'ub'e' uva' kat sutil el ta'n unq'a lakol kab'ale', as tul a'e' ni tok xe'ab' tetz vixoob' u kab'ale', ti'k u yole'. 18 As ab'il uve' la jojtx'u ti' u k'ub'e', as yak chit la tatz'me'. As ab'il uva' la ku' u k'ub'e' sti', as yak chit la vuch'me',— ti'k u Jesús. 19 As b'en ve't te unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh as tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite' uva' chajnaj nikat tal Aak tuk' u k'uchuvatze'. As oora koj chit itxey ve't chajnaj u Jesús uva' nik tale'. As nik ixo'v chajnaj vatz unq'a tename'. 20 As atik chit ve't ku' chajnaj ti' icheesal ipaav u Jesús. As ichaj ve't b'en chajnaj ka'l unq'a eesan yol uva' nikat ib'ensa ve't tib' jikla aamail, ti' tab'it viyol u Jesús, tan a' nikat tal chajnaj uva' la ixoch ve't chajnaj Aak. As la toksa ve't ok chajnaj Aak tiq'ab' u b'ooq'ol tename'. 21 As ech tal ve't unq'a eesan yol ile' te Aak: —Chusul, ootzimal ve't sqa'n uva' jik chit nayolone' as jik chit nachusune'. As tuk' chit ijikil nachus unq'a uxhchile' ti' uva' jik vitxumb'ale' la ib'an vatz u Tiixhe', tan eela ivatz unq'a uxhchile' nab'ane'. 22 Esti'e' tuk qab'i uma'l u yol see, ¿ma b'a'n uva' la kuchoo ve't u puaje' uve' nijajpu sqe ta'n u ijlenaale' tu u Roma, pet moj ye'le?— ti'k unq'a naje'. 23 As atik ve't sk'u'l Aak uva' tuch kuxh nikat tal chajnaj te Aak. As ech tal ve't Aak ile': —¿Kam sti' q'i uve' nu kuxh echuk txumb'al svi' ti' uva' la echeesa unpaav? 24 Pet ek'uchtaj umaj u puaje' sve. ¿As ab'il etz u vatzib'ale' tuk' u tz'ib'e' uve' at vatz u puaje'?— ti'k Aak. Ech tal ve't chajnaj ile': —Tetz u ijlenaale' tu u Roma,— ti'k chajnaj. 25 As ech tal ve't u Jesús ile': —Jank'al u tetz u ijlenaale' tu u Roma, as etaq'taj ste. As jank'al unq'a tetz u Tiixhe', as etaq'taj te Aak,— ti'k u Jesús. 26 As teq'o ve't taama chajnaj ta'n viyol Aake'. As jit tiin ve't chajnaj, tan ye' kat oleb' chajnaj ti' icheesal ipaav Aak vatz unq'a tename'. 27 As jetz'en ve't ok ka'l unq'a saduceo k'atz u Jesús ti' ich'otil te Aak, tan ye'l unq'a kamnaje' la ul taama unpajte uve' ni tal unq'a saduceo. 28 As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —Chusul, kat itz'ib'a kan u Moisés uma'l u yol uva' ech ni tal ile': «Asoj la kam umaj naj as tul ye'l umaj initxa' naj la kaaik kan xe' u tixqele', as a' umaj u titz'in tatzik naje' la teq'o tib' tuk' u ixoje' ti' taq'at kan tiaal u naje' uva' kat kami,» ti'k u yole'. 29 As atik vujva'l unq'a naj uva' titz'in tib'. As kat teq'o tib' u atzikae' tuk' u ixoje'. As kat kam naj. As jit nitxa'in kan naj tuk' u tixqele'. 30 As teq'o ve't tib' u b'axa itz'inae' tuk' u tixqel u atzikae'. As kat kam naj unpajte. As jit nitxa'in kan naj tuk' ixoj. 31 As teq'o tib' ika'v u itz'inae' tuk' u ixoje'. As kat kam naj. As eela chit kat el vujva'l unq'a naje' uve' titz'in tib'. As jit nitxa'in kan umaj chajnaj tuk' u ixoje'. 32 As tul ma'tik ikam vujva'l unq'a naje' uva' titz'in tib', as kam ve't u ixoje'. 33 As tuk qab'i see, as tul uva' la ul ve't taama unq'a kamnaje', ¿as ab'iste ve't u naje' q'i itzumel u ixoje'? Tan kat teq'o tib' ixoj tuk' vujva'l unq'a naje' uva' titz'in tib',— ti'k unq'a saduceo. 34 As ech tal ve't u Jesús ile': —Unq'a tename' uva' at vatz u tx'ava'e', as ni teq'o tib' unq'a naje' tuk' unq'a ixoje'. 35 Pet ech koj unq'a jikla aamae' uva' tetz chittu' ti' ib'en k'atz u Tiixhe' tu uma't u tiichajile' tul la ul taama unpajte, tan ye'xheb'il la teq'o ve't tib' tuk' ik'ulel. 36 As ye'xhkam la kam ve'te' unpajte, tan eela kuxh ve'te' tuk' unq'a ángel la ib'ane'. As a'e' unq'a jikla me'al ik'aol u Tiixhe' uva' la ul taama unpajte. 37 As echat u yole' uva' kat tal kan u Moisés ti' tul taama unq'a kamnaje' unpajte, tan a' kat tal kan u Moisés tu u u'uje' ti' uva' itz'ib'a kan ti' u vokkin ch'i'xe' uva' nikat itz'e'e'. As kat tal kan u Moisés uva' a' u Tiixhe' viTiixh u Abraham, as viTiixh u Isaac, as viTiixh u Jacob. 38 Esti'e' ni val sete uva' a' u Tiixhe' viTiixh unq'a islich aamae', tan vatz u Tiixhe' as ye'l umaj niman tetz uva' kamnajlu koj. Pet isle'le skajayil,— ti'k ve't Aak tal te unq'a saduceo. 39 As ech tal ve't ka'l unq'a naj ile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite': —Chusul, jik chit tel u yole' uve' naale',— ti'k chajnaj. 40 As ye'xheb'il chit kat itx'ak ich'otil uma'toj yol te Aak. 41 As ech tal ve't u Jesús ile' te unq'a tename': —¿Kam b'an ta'n q'i uva' ninima unq'a tename' uva' tiaal David u Cristo? 42 Tan ech ni tal u David ile' tu u u'uje' uva' Salmo: Ech tal u B'ooq'ol ile' te vunB'ooq'ole': «Xoneb'en tu vunseb'ale' 43 techanal la vaq' kan unq'a uxhchile' jaq' avoj uve' nich'o'n taama see',» ti'k u David tal kan. 44 Pet tul ni tal u David ti' u Cristo uva' «unB'ooq'ol,» taq' ni tale', ¿as kam q'i uva' nenima uva' tiaal David u Cristo?— ti'k u Jesús. 45 As tul nikat tab'i unq'a tename' viyol u Jesús, as ech tal ve't Aak ile' te unq'a ichusulib'e': 46 —Atoj enachb'al vatz unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', tan acha'v chit te chajnaj uva' ni toksa chajnaj unq'a b'a'nla oksa'me' tuk' uva' ni tok iq'ii chajnaj ta'n unq'a tename' tu u k'ayib'ale'. As a' unq'a b'a'nla chaj xonleb'ale' nichuk chajnaj tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As a' nixoneb'kat chajnaj tu u b'axa xonleb'ale' tul ni tuch unq'a b'a'nla tx'a'o'me'. 47 As nimaa chajnaj vikab'al unq'a txakay ixoje'. As mama'la chit yol ni tal chajnaj tul ninach chajnaj Tiixh ti' toksat je' chajnaj iq'ii vatz unq'a tename'. As tuk val sete tan tul chite' u nimla k'axk'oe' ti' chajnaj ta'n u Tiixhe',— ti'k u Jesús.

Lucas 21

1 As isaji ve't b'en u Jesús unq'a tx'iol iq'iie' tul uva' nikat pal taq' ku' chajnaj u puaje' tu u kaaxhae' uva' nimolpukat u puaje' tetz u tostiixhe'. 2 As til Aak ipal uma'l u txakay ixoj uva' meeb'a' chittu'. As pal taq' ve't ku' ixoj ka'va'l vas ipuaj tu u kaaxhae'. 3 As ech tal ve't Aak ile' te unq'a ichusulib'e': —Jik chit tuk val sete tan u txakay ixoje' uva' meeb'a' chittu' as nimal chite' u oye' uva' kat taq' ku' ti' unq'a tx'iol iq'iie', 4 tan a' kuxh unb'iil u puaje' ni taq' ku' unq'a tx'iol iq'iie' uva' niya'lan kan xe' chajnaj. Pet ech koj u ixoje', tan k'uxh meeb'a' chit ixoj, as kat taq' ku' ixoj jank'al uve' nitxakon sti' jun q'ii,— ti'k u Jesús. 5 As nikat iyol ka'l unq'a ichusulib' u Jesús ti' u tostiixhe' uva' ch'i'umal chit tilone' ta'n unq'a b'a'nla chaj sivane' uva' ato'k sti' as tuk' unq'a b'a'nla chaj oye' uva' nikat toya unq'a uxhchile' ti' ivejat u tostiixhe'. As ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: 6 —As uve' netil ti' u tostiixhe' scheel, as la ilej uma'l u q'ii uva' eche' la koj kaaik kan umaj sivan vi' uma't sivan. Pet techal tuk e'poj tzan skajayil,— ti'k Aak. 7 As ich'oti ve't unq'a ichusulib' Aake' ste. Ech tal ve't chajnaj ile': —¿Chusul, jatu la ib'an uve' naale'? ¿As kam texhlal tetz tul b'iit ib'anata'?— ti'k chajnaj. 8 Ech tal ve't u Jesús ile': —Atoj chit enachb'al vatz unq'a chulin yole' aq'al uva' ye' la maxtib'el ex, tan nimal unq'a chulin yole' la ul tuk' vunb'iie'. As la ul tale' uva': «Ine' u Cristo» as moj «Tul ve't u Cristo,» chaj la tale'. As ye'xhkam la enima. 9 As xo'vi'k kuxh ex tul la etab'i yol ti' unq'a mam ch'a'oe' moj ti' unq'a uxhchile' uve' nib'an ch'a'o ti'aj unq'a ijlenaale', tan lanal chit ib'ane' b'axa. As jit oora la ilej u q'iie' ti' itzojpisal ve'te' uva' alel kan ti' isotz u vatz tx'ava'e',— ti'k Aak. 10 As ech tal Aak ile' unpajte: —La ib'an unq'a nimla tename' ch'a'o svatzaj; as la ib'an unq'a ijlenaale' ch'a'o svatzaj unpajte. 11 As la ib'an kab'laano uva' xo'veb'al chittu'. As katil kuxh la ib'ankat mama'la va'y tuk' unq'a mama'la ch'o'me' uva' txumleb'al chittu'. Mama'la xo'vichil la ipaleb'e unq'a tename'. As xo'veb'al chit unq'a vee' la ik'uch tib' vatz u almika'e'. 12 As tul ye'xnaj uch unq'a vee' ni val sete, as la txeypu ve't ex. As mama'la k'axk'o la epaleb'e ta'n unq'a b'ooq'ol tename'. As ti' kuxh uva' k'ujle'l ek'u'l svi', as la eq'olo'k ex vatz unq'a q'esale' uve' tu unq'a atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As la oksal ex tiq'ab' unq'a ijlenaale' tuk' tiq'ab' unq'a b'anol ivatz u ijlenaale' tulaj unq'a tename'. As at ex uva' la oksal ex tu u kaarsa. 13 As tul la epaleb'e unq'a k'axk'oe' ta'n chajnaj, as tzitzi' la uchkat etalat ve't isuuchil unq'a b'a'nla yole' svi'. 14 As ye' la exaansa etaama ti' uva' kam la etale' vatz unq'a uxhchile' uve' la txeyon ex, 15 tan ine' la aq'on etxumb'al ti' eyolone'. As ye' la oleb' unq'a uxhchile' uve' ni ch'o'n taama seti' ti' teesal iq'ii u yole'. 16 As at ex uva' la oksal ve't ex tiq'ab' unq'a uxhchile' uva' ni ch'o'n taama seti' ta'n unq'a txutx eb'aale', as moj ta'n unq'a etitz'in etatzike', as moj ta'n unq'a etatine', as moj ta'n unq'a etetz k'ultzi'e'. As at ex la yatz'pu ve't ex. 17 As nimal unq'a tename' la ixvan ex ti' uva' k'ujle'l ek'u'l svi'. 18 As ye'l umaj u xi'l evi'e' la tz'ejxi. 19 As tioj chit etaama la eb'ane' vatz unq'a k'axk'oe', tan asoj ech la eb'ane', as at ve't etiichajil k'atz Aak la ib'ane'. 20 As tul la etil ve'te' uva' xo'lamal u Jerusalén ta'n unq'a sole', as a' ve't texhlal tetz uva' unb'iit kuxh isotz ve't u tename'. 21 As jank'al ex uva' at ex tzitza' tu u Judea, as la ooj ve't ex tulaj unq'a koob'ale'. As ex uva' echen ex tu u Jerusalén, as la oojik el ex. As ex uva' at b'en ex tu vitz, as ye' la ok ve't ex tu u tename', 22 tan tu unq'a q'iie' as la aq'ax ich'exel te unq'a tename' uva' kat ixvan u jikla yole'. As jank'al uva' tz'ib'amal kan ti' unq'a tename', as la tzojpisal ve'te'. 23 As oyeb' chit evatz, ex ixoj uva' at eyaab'il ti' etilat umaj etalaj intxa' tuk' ex uva' nitel ich'u'un vene'e', tul la ul u k'axk'oe' seti' tu u q'iie', tan mama'la chit k'axk'o la ipaleb'e unq'a tename' tu u Judea, tan la ul vitx'i'tzi'l u Tiixhe' ti' unq'a tename'. 24 As ati la kam ta'n ch'ich'; as ati la eq'ol ve't spreexhuil tulaj unq'a tename' uva' jit tiaal Israel, tan la ul e'puloj ve't u Jerusalén ta'n unq'a tename' uva' jit tiaal Israel. As a' ve't unq'a tename' la b'ek'on ve'te' techal la ilej u q'iie' uve' alel kan ta'n u Tiixhe'. 25 As la ilax ve't unq'a k'uchb'al tetz u vuleb'ale' vatz u q'iie' tuk' vatz u ich'e' as tuk' xo'l unq'a tx'umile'. As la xaan ve't taama unq'a tename' vatz u tx'ava'e'. As la teq'o ve't taama ta'n vivulun u mar tul la ipilq'u tib'. 26 As ye'l ve't iyak'il unq'a tename' la ib'an ta'n xo'vichil ti' titz'ale' uva' kam kuxh k'axk'o la ul ve't sti', tan la iyiku ve't u Tiixhe' unq'a vee' at vatz u almika'e'. 27 As la til ve't unq'a tename' u tuleb'ale' tu u suutz'e'. As la uli tuk' iyak'il as la litz'lo'lan u tuleb'ale'. 28 Tul la xe't unq'a vee' ni vale', as la eyak'insa etib'. As la sajin ve't je' ex tu almika', tan tuk q'alpuloj ve't ex vatz u k'axk'oe',— ti'k u Jesús. 29 As tal ve't u Jesús uma't u k'uchuvatz uva' ech ni tal ile': —Eteesataj etexhlab'al ti' u higuera tuk' unjoltu unq'a tze'e', 30 tan tul uva' netil itooq' vixaj tze'e', as ootzimal seta'n uva' saq'i tuk eloj ve'te'. 31 As echat chit tuk ib'an unpajte, tan tul la etil tuch unq'a vee' ni val sete, as la etootzi ve'te' uva' txantu ilejat ve't u q'iie' uva' la ilpu ve'te' uva' at u tename' jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 32 As jik chit tuk val sete, tan ye'xnaj sotz unq'a tename' uva' tiaal Israel vatz u tx'ava'e' tul la ib'an unq'a vee' skajayil uve' ni val sete, 33 tan la pal u almika'e' tuk' u vatz tx'ava'e'. Pet ech koj vunyole', tan a' chite' ye' la pali. 34 La chit etil je' etib'. As eyansak vetaanxelale' ta'n unq'a va'lexhe' eche' u q'ab'a'me'. As teesak kan kuxh ex unq'a xaanchil aamae' vatz u tx'ava'e', tan ye' nachel sete tul la ul u q'iie' ti' u vuleb'ale' 35 eche' nib'anax tuk' umaj ijvil uva' ni ik'an unq'a txooe', tan ye' nachel te txoo tul ni tik'al txoo. Tan ech tul u k'axk'oe' ti' unq'a uxhchile' skajayil uva' at vatz u tx'ava'e'. 36 As atoj enachb'al sb'enameen. As enachtaj Tiixh ti' uva' la iloch ex u Tiixhe' ti' epal vatz unq'a k'axk'oe' uve' tuk uloj seti'. As ye'l ex la xo'v ex vatz tul la uli tu almika' unpajte,— ti'k u Jesús. 37 As q'iil nikat ichusun u Jesús tu u tostiixhe'. As sotzsaj ma't Aak vi' u vitze' uve' Olivos. 38 As nimal chit unq'a tename' nik iseb'a tib' ti' ib'en tu u tostiixhe' ti' tab'il viyol Aake'.

Lucas 22

1 As b'iitik kuxh ilejat ve't u nimla q'iie' uva' pascua ib'ii, uva' nitx'a'pkat u paane' uva' ye'l levadura niku' xo'l. 2 As unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh as tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as nik ichuk ve't chajnaj txumb'al ti' iyatz'pu u Jesús, tan nikat ixo'va chajnaj unq'a tename'. 3 As ok ve't u Satanás vi' u taanxelal u Judas uva' Iscariote. As a' naje' uve' atik ok xo'l kab'laval unq'a ichusulib' u Jesús. 4 As b'ex ve't u Judas yolon xe' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' unq'a ib'ooq'ol unq'a xeen tetz u tostiixhe'. As iyol ve't chajnaj tuk' naj ti' uva' kam la tulb'e naj taq'ax ok u Jesús tiq'ab' chajnaj. 5 As txuq'txun chit ve't chajnaj ti' viyol u Judas. As ik'ul ve't tib' iyol chajnaj uva' la taq' chajnaj puaj te u Judas. 6 As ik'ujb'a' ve't u Judas uva' naj la oksan u Jesús tiq'ab' chajnaj. As ichuk ve't naj txumb'al, tan a' nikat tal naj uva' ye'l tenam k'atz u Jesús tul la b'en toksa naj Aak tiq'ab' chajnaj. 7 As ilej ve't u b'axa q'iie' ti' ixe't u nimla q'iie' uva' nitx'a'pkat u paane' uva' ye'l levadura niku' xo'l. As tu unq'a q'iie', as techal chit nik iyatz'pu unq'a talaj kaneero'e' ti' inimal u nimla q'iie'. 8 As ichaj ve't b'en u Jesús u Lu'e' tuk' u Xhune'. As ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —B'enoj ex. B'en eb'antaj tuch u tx'a'o'me' tetz u nimla q'iie', aq'al uva' la kunima,— ti'k Aak. 9 Ech tal ve't chajnaj ile': —¿Pap, katil nasa'kat uva' la b'en kub'ankat tuch u tx'a'o'me'?— ti'k chajnaj. 10 As ech tal ve't u Jesús ile': —Tul la ok ex tu u tename', as la ek'ul etib' tuk' uma'l u naj uva' eq'omal uma'l txe'n a' sta'n. As la xekeb' ex ti' naj techal la ok naj tu uma'l u kab'al. 11 As ech la etal ile' te vib'aal u kab'ale': «Ech ni tal u chusul qetz ile': –¿Ab'iste u kab'ale' uva' la tx'a'nkat in tuk' unq'a unchusulib'e' ti' inimal u nimla q'iie'?– taq' Aak ni tale',» chaj ex la b'en etal ste. 12 As la ik'uch ve't vib'aal u kab'ale' uma'l u nimla kab'al sete uva' echen tika'v ichup u kab'ale'. As b'anel ve't tuch u kab'ale' sta'n. As tzitzi' la eb'ankat tuch u tx'a'o'me',— ti'k u Jesús. 13 As b'en ve't unq'a ichusulib' Aake'. As b'ex ib'ana kam uva' tal Aak te chajnaj. As ib'an ve't chajnaj tuch u tx'a'o'me' tetz u nimla q'iie'. 14 As tul tz'otin ve'te', as xoneb' ve't u Jesús vatz u meexhae' tuk' unq'a apóstol. 15 As ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —A' chite' nunsa' uva' la unb'an u tx'a'o'me' setuk' tu u nimla q'iie' tul uva' ye'xnaj unpaleb'et u k'axk'oe'. 16 As ile' la val sete uva' eche' jatu koj la unb'an uma'toj tx'a'o'm setuk' eche' uva' nu kub'an cheel. Pet lanal oon u q'iie' ti' uva' la ilpu ve'te' uva' at ve't u tename' jaq' u tijle'm u Tiixhe'. As a'n la unb'an u tx'a'o'me' setuk' unpajte ti' inimal u nimla q'iie',— ti'k u Jesús. 17 As itxey ve't u Jesús u koopa. As taq' ve't Aak ta'ntiixh te u Tiixhe' sti'. As ech tal ve't Aak ile': —Ek'ultaj u koopae'. As etuk'ataj, 18 tan ile' la val sete uva' ye'xh jatu la vuk'a ve't u ta'l u uuvae' eche' uva' nu kub'an cheel. Pet lanal ilpu ve'te' uva' at u tename' jaq' u tijle'm u Tiixhe',— ti'k Aak. 19 As itxey ve't Aak u paane'. Taq' ve't Aak ta'ntiixh sti'. Ijatx ve't Aak. As taq' ve't Aak te chajnaj. Ech tal ve't Aak ile': —A' vunchi'ole' uva' tuk vaq' k'axb'isaloj seti'. As chajpaj chit etx'a'at u paane' eche' u vaa' nu kub'an cheel, as la etulsa in sek'u'l,— ti'k Aak. 20 As tul b'a'nxi itx'a'n ve't chajnaj, as itxey ve't Aak u koopa. As ech tal ve't Aak ile': —As u a'e' uva' at ku' tu u koopae', as a'e' u ak' tzaq'ite' uve' la k'ujeb' kan ta'n vunkajale' uve' tuk eloj seti'. 21 As uma'l ex uva' tuk aq'on ok in tiq'ab' unq'a iq'esal unq'a tename', as il ex ato'k tzan ex sunk'atz vatz u meexhae'. 22 As jik chit la val sete, tan in uva' in, as kam chit uve' k'ujlu kan svi', as a'e' uve' tuk unpaleb'e. ¡Pet oyeb' chit ivatz u naje' uve' tuk aq'on ok in tiq'ab' unq'a iq'esal unq'a tename'!— ti'k u Jesúse'. 23 As xe't ich'oti ve't tib' te chajnaj uva' ab'iste chajnaj la k'ayin u Jesús. 24 As xe't iyaa ve't tib' unq'a apóstol ti' uva' ab'iste chajnaj uva' nim talche'. 25 As ech tal ve't Aak ile': —Jank'al unq'a ijlenaale' tetz unq'a tename', as nim chit chajnaj ninache' ti' ib'ek'at unq'a tename'. As ni toksa tib' chajnaj nimla lochol tetz unq'a tename'. 26 Pet ech koj ex, tan jit'e'ch la eb'ane' eche' uve' nib'an unq'a naje'. Pet ab'iste ex uva' ex iq'esal xo'l vemoole', as ech vetxumb'ale' la eb'ane' eche' umaj uxhchil uva' ye'l tijle'm ati as moj eche' umaj k'am. 27 ¿As kam ni tal ex? ¿Ab'il uve' nim talche'? ¿Ma a' u uxhchile' uve' xonlu ok vatz u meexhae'? ¿Pet moj a' u k'ame' uve' niq'ajsan unq'a echb'ub'ale'? As ootzimal seta'n uva' a' u uxhchile' uva' ato'k vatz u meexhae' uva' nim talche' ti' u k'ame'. Pet ech koj uve' nunb'an sexo'l, tan ech nunb'ane' eche' nib'an umaj k'am. 28 As ye'l ka'toj uxhchil kat atin sunk'atz. Pet ex kuxh kat atin ex sunk'atz tul kat unpaleb'e unq'a k'axk'oe'. 29 Esti'e' tuk vaq' etijle'm ti' unq'a tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe', eche' uve' kat ib'an u vunB'aale' sve ti' vilat isuuchil unq'a untename', 30 tan at vijle'm ti' u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. As la oksal eq'ii. As la xoneb' ve't ex sunk'atz vatz vunmeexhae' ti' etx'a'ne' as ti' etuk'a'e'. As la xoneb' ve't ex tu unq'a b'a'nla xonleb'ale' ti' eb'anat isuuchil kab'laval unq'a tename' uva' tiaal Israel,— ti'k u Jesús. 31 As ech tal ve't u Jesús ile' te u Lu'e': —Simón, Simón, ile' la val see uva' kat ijajlu ve't ex u Satanás sekajayil ti' uva' ech la tulb'e ex naje' eche' nib'anchu te u trigo tul nitxaap tu u txaab'ale'. 32 Pet kat unjajlu b'a'nil te u Tiixhe' see' ti' uva' ye' la atz'ej u k'ujleb'al ak'u'le' svi'. As tul la yak'in ve't u k'ujleb'al ak'u'le' svi' unpajte, as laloch ve't unq'a eetz'in aatzike' ti' iyak'in u k'ujleb'al ik'u'le' svi',— ti'k u Jesús. 33 Ech tal ve't u Lu' ile': —Pap, k'uxh la oksal in tu u kaarsa as moj la yatz'pu ve't in see', as la chit xekeb' in see',— ti'k u Lu'e'. 34 As ech tal ve't u Jesús ile': —Lu', la val see tan tul ye'xnaj oq' u pele'xhe' cheel, as oxpajul ma't aalata' uva' ye' ootzaj in,— ti'k u Jesús. 35 As ech tal ve't u Jesús ile' te unq'a ichusulib'e': —Tul kat unchaj b'en ex unpajxi, as kat val sete uva': «Ye'l epuaj la eteq'o. As mita'n esam. As ye'l untzumtoj exa'p la eteq'o,» ch'in kat val sete. ¿Pet moj kam kat eya'ta tul uva' kat b'ex ex?— ti'k Aak. Ech tal ve't chajnaj ile': —Ye'xhkam, Pap, kat kuya'ta,— ti'k chajnaj. 36 As ech tal ve't Aak ile': —Pet ech koj uve' tuk val sete cheel, tan ab'iste ex uva' at epuaj, as eteq'otaj. As eteq'otaj esam. As jank'al ex uva' ye'l ech'ich' ati, as ek'ayitaj umaj etoksa'm. As eloq'taj ech'ich', 37 tan ile' la val sete uva' techal chit la unpaleb'e kam uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': Antu ve'te' la ok xo'l tachul unq'a aapaave', taq' u yole'. As kam chit uve' tz'ib'amal kan svi' as tuk chit ib'ane',— ti'k u Jesús. 38 As ech tal ve't chajnaj ile': —Pap, il ka'va'l ch'ich' ila' ati,— ti'k chajnaj. Ech tal ve't Aak ile': —Kat ib'anle' b'a,— ti'k Aak. 39 As el ve't ch'u'l u Jesús tu kab'al, as xekeb' ve't unq'a ichusulib' Aake' sti'. As b'en ve't Aak tuk' chajnaj xe' tuul u vitze' uve' Olivos, tan ech chit nikat ib'an Aak. 40 As tul oon ve't Aak tu u atinb'ale' tuk' chajnaj, as ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —Enachtaj chit Tiixh aq'al uva' la iyak'insa Aak u k'ujleb'al ek'u'le' svi' tul la chukax txumb'al seti' ti' eteesal sunk'atz,— ti'k u Jesús. 41 As jetz'en ve't el unb'iil Aak k'atz chajnaj. Kamal ixaa ve't el Aak ka'vo'j k'a'j. As ku' ve't Aak qaaloj. As inach ve't Aak Tiixh. 42 Ech tal ve't Aak ile': —UnB'aal, asoj la asa', as b'an b'a'nil sve uva' ye'l in la pal in tu u k'axk'oe'. As jit in la alon. Pet axh la alon,— ti'k Aak. 43 As ku' ve't ch'u'l uma'l u ángel tu almika'. As ik'uch ve't tib' te Aak ti' iyak'insal taama Aak. 44 As aya'l chit ve't ik'u'l Aak nikat inach ve't Aak Tiixh, tan va'lik chit itxumun ve't taama Aak. As va'lik chit ijoltz'a't ve't Aak. As nikat ich'anxik ku' vitz'a' Aake' tu tx'ava' eche' ich'anxik ku' kaj. 45 As tul ya' ve't Aak ti' inachat Tiixh, as txakpu ve't Aak. As q'aavik ve't tzan Aak k'atz chajnaj. As vatik ve't chajnaj, tan atik vata'm tivatz chajnaj ta'n txumu'm. 46 As ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —¿Kam q'i uve' vatik kuxh ex? Txakpoj ex. Enachtaj Tiixh aq'al uva' la iyak'insa Aak u k'ujleb'al ek'u'le' svi' aq'al uva' ye'xhkam kuxh la epaleb'e,— ti'k Aak. 47 As antelik iyolon u Jesús tul b'ex oonoj u mama'la tename' ti' itxeypu ve't u Jesús. As u Judas uva' atik ok xo'l kab'laval unq'a ichusulib' Aake', as naj b'axik vatz unq'a tename'. As tul jetz'en ve't ok naj vatz Aak ti' itz'ub'at naj txala itzi' Aak, 48 as ech tal ve't Aak ile' te naj: —¿Judas, ma tuk' tz'ub'u tzi' tuk aaq'kat ok in tiq'ab' unq'a uxhchile' uva' tuk txeyon in, in uva' in ?— ti'k Aak. 49 A'n pal ve't unq'a ichusulib' Aake' stuul uva' kam nik ib'an u Judas. As ech tal ve't chajnaj ile' te u Jesús: —¿Pap, ma la uch kuk'ulelat unq'a naje' tuk' u kuch'ich'e'?— ti'k chajnaj. 50 As tzaa ve't uma'l naj. As teq'o ve't je' tzan naj vich'ich'e' tu totzotz. As itzok' ve't el naj viseb'al ixikin uma'l vik'am iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh. 51 As ech tal ve't u Jesús ile': —¡Ya'sa uve' nab'ane'! ¡Ye' eetz ti' naj!— ti'k Aak. As ikan ve't ok Aak vixikin naje'. As yak kuxh txan vixikin naje' ta'n Aak. 52 As ech tal ve't Aak ile' te unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, tuk' unq'a iq'esal unq'a xeen tetz u tostiixhe', tuk' ka't unq'a b'aal tename' uva' kat oon ti' itxeyat Aak: —¿Kam q'i uva' eq'omal ch'ich' tuk' tze' seta'n ti' ul etxeyat in? ¿In kol umaj elq'om q'a sevatz? 53 As tul jun q'ii atik in sexo'l tu u tostiixhe', as ye' kat etxey in. Pet etetz ve'te' b'a scheel tuk' u tx'i'lanaje' ti' etxeyat in, tan kat taq'lu ve't u Tiixhe' etokeb'al ti' etxeyat in,— ti'k Aak. 54 As itxey ve't unq'a tename' u Jesús. As teq'o ve't ok chajnaj Aak tu vikab'al iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh. As ech koj u Lu'e', tan naach kuxh xekelikkat naj ti' Aak. 55 As tul ma'tik toksat ka'l unq'a uxhchile' xamal vatz u q'anale', as xoneb' ve't ok u Lu'e' k'atz chajnaj vatz u xamale'. 56 As til ve't uma'l u aaich' uva' xonlik ok u Lu'e' vatz u xamale'. As ib'an ve't ixoj ika'yal naj. As ech tal ve't ixoj ile': —U naje' vi'le', imool tib' naje' tuk' u Jesús,— ti'k ixoj tal xo'l unq'a uxhchile'. 57 As ech tal ve't u Lu' ile': —¡Ixoj, ye' vootzaj u naje' uve' naale'!— ti'k naj. 58 As unb'iil kuxh ve't stuul, as ilpu ve't u Lu'e' ta'n uma't u naj. As ech tal ve't naj ile' te u Lu'e': —An chite' vil amool eeb'e' tuk' chajnaj,— ti'k naj. Ech tal ve't u Lu' ile': —¡Ye'le! ¡Jit unmool vib'e' tuk' chajnaj!— ti'k naj. 59 As kamal uma'l oora stuul, as ech tal ve't uma't naj ile' ti' u Lu'e': —An chite' vil imool tib' naje' tuk' u Jesús, tan aa Galilea naj,— ti'k naj. 60 Ech tal ve't u Lu' ile': —¡Ye' vootzaj kam uve' naale'!— ti'k u Lu'e'. As antelik kuxh iyolon u Lu'e' tul b'ex oq'oj ve't u pele'xhe'. 61 As isuchq'i ve't tib' u Jesús. As isaji ve't Aak u Lu'e'. As jub'in ve't tul viyol Aake' sk'u'l u Lu'e' uva' ma'tik talat Aak: «Tul ye'xnaj oq' u pele'xhe', as oxpajul ma't eesat eeb' sunk'atz,» ti'k Aak. 62 As el ve't ch'u'l u Lu'e' vatz u q'anale'. As va'l chit toq' ve't naj ti' ik'axat tib' ti' uva' kat tal naj. 63 As tze'leb'alik kuxh u Jesús te unq'a naje' uva' nik xeeon Aak. As xe't ve't chajnaj ti' iq'ospu Aak. 64 As ijup ve't chajnaj ivatz Aak ta'n uma'l u su't. As ik'axb'isa ve't chajnaj ivatz Aak ta'n q'ab'. As ech tal ve't chajnaj ile': —Asoj axh q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', as q'iia uva' ab'il kat q'oson axh,— ti'k chajnaj te Aak. 65 As kam kuxh k'axk'ola yolil nikat talo'k chajnaj te Aak. 66 As tul sajb'u ve'te', as imol ve't tib' unq'a b'aal tename', tuk' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, tuk' ka't unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite'. As eq'ol ve't ok u Jesús xo'l chajnaj tu ab'i'me'. As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: 67 —Al sqe: ¿Ma axh u Cristo?— ti'k chajnaj. Ech tal ve't Aak ile': —K'uxh la val sete, as eche' la koj enima in. 68 As k'uxh la unch'oti umaj yol sete, as eche' la koj etal sve. 69 As tuk val sete, uva' in tuk ilej uma'l u q'ii uva' tuk xoneb'oj in tu viseb'al u Kub'aal Tiixhe' uva' nim chit u tijle'me',— ti'k Aak. 70 As ech tal ve't chajnaj ile' skajayil: —¿Ma a' naale' b'a uva' axh viK'aol u Tiixhe'?— ti'k chajnaj. Ech tal ve't Aak ile': —Kano, an chite' uve' netale',— ti'k Aak. 71 As ech tal ve't chajnaj ile' svatzaj: —¿Kam ve't itxa'k uma'toj yol uva' la qab'i? Tan ile' kat qab'ila' uva' ni tal naj,— ti'k chajnaj.

Lucas 23

1 As tul tzojpu ve't u yole' tu u ab'i'me', as jank'al unq'a uxhchile' uva' molik tib' ti' icheesal ipaav u Jesús, as b'ex toksa ve't chajnaj Aak vatz u Pilato. 2 As xe't icheesa ve't chajnaj ipaav Aak te u Pilato. Ech tal ve't chajnaj ile': —Kat kuch'otil itzi' u naje'. As kat qootzil ve'te' uva' nisotzsa naj ik'u'l unq'a tename', tan ni tal naj uva' ye' la taq' unq'a tename' u puaje' te u ijlenaale' tu u Roma. As ni tal naj unpajte uva' naj u ijlenaale' uva' Cristo,— ti'k chajnaj. 3 As ech tal ve't u Pilato ile' te u Jesús: —¿Ma axh u tijlenaal unq'a tiaal Israel?— ti'k u Pilato. Ech tal ve't Aak ile': —Kano. An chite' uve' naale',— ti'k Aak. 4 As ech tal ve't u Pilato ile' te unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' te unq'a tename': —Ye'l umaj ipaav u naje' nunleje',— ti'k u Pilato. 5 As iya'lu ve't chajnaj u Pilato. Ech tal ve't chajnaj ile': —Niyansa naj itxumb'al unq'a tename' skajayil tzitza' tu u Judea ta'n u yole' uve' nichus naj, tan kat xe'tik tzan naj tu u Galilea. As il naj tul tzitza' tu u Judea,— ti'k chajnaj. 6 As tul tab'i ve't u Pilato uva' a' xe'tikkat tzan u Jesús chusun tu u Galilea, as ech tal ve't naj ile' te chajnaj: —¿Ma aa Galilea u naje'?— ti'k naj. 7 As tul alax ve't te u Pilato uva' aa Galilea u Jesús, as ichaj ve't b'en naj u Jesús vatz u Herodes, tan a' u Herodes b'ooq'ol tu u Galilea. As tu u q'iie' atik u Herodes tu u Jerusalén. 8 As tul til ve't u Herodes u Jesús, as va'lik chit itxuq'txun ve't naj, tan na'xnik tab'it naj yol ti' Aak. As a' nikat tal naj uva' la til naj ib'anat Aak umaj k'uchb'al tetz vib'a'nil u Tiixhe'. 9 As nimal kuxh yol nik ich'oti naj te Aak. As jit tiin Aak. 10 As unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as ye' nik iya' ve't chajnaj ti' icheesat ipaav u Jesús vatz u Herodes. 11 As teesa ve't u Herodes iq'ii Aak tuk' unq'a isole'. As toksa ve't chajnaj uma'l u b'a'nla oksa'm ti' Aak. As tal ve't u Herodes uva' la b'en Aak vatz u Pilato unpajte. 12 As tu ve't u q'iie' ik'ul ve't tib' iyol u Herodes tuk' u Pilato, tan atik ok ixo'l chajnaj sb'axa. 13 As imol ve't u Pilato unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, tuk' ka't unq'a iq'esal unq'a tename', as tuk' unq'a tename' skajayil. 14 As ech tal ve't u Pilato ile': —Exe' kat eq'on tzan u naje' sunvatz. As netale' uva' nisotzsa naj ik'u'l unq'a tename', tan a' ni toksa naj tivi' unq'a tename' uva' ye' la nimal u ijlenaale'. As ile' kat unch'otil te naj sevatz ti' uve' netal sve. As ye'l ipaav naj nunleje' ti' uve' netal sve. 15 As echat kuxh kat ib'an u Herodes, tan kat iq'aavisa ve't tzan naj u Jesús sunvatz. Esti'e' uva' la etootzi uva' ye'l ipaav naj ati uva' la kam naj sti'. 16 Pet tuk val iq'ospu naj ta'n tz'u'm. As la unchajpu ve't el naj,— ti'k u Pilato, 17 tan chiannallu te u Pilato uva' jun yaab' nichajpu el naj umaj u preexhue' tu u nimla q'iie'. 18 As jolol chit taq'at ve't je' unq'a tename' tuul ivi'. As ech tal ve't ile': —¡Yatz'poj u Jesús! ¡As chajpuloj u Barrabás!— ti'k unq'a tename', 19 tan atik ve't ok u Barrabás tu u kaarsa, tan antik naj xo'l unq'a tename' uva' nik alon uva' laik eesal u b'anol ivatz u ijlenaale' tu u Jerusalén. As ma'tik iyatz'on naj unpajte. 20 As a' nikat tal u Pilato uva' la chajpul u Jesús. As tal ve't naj te unq'a tename' unpajte uva' la ichajpu naj u Jesús. 21 As aal chit taq' ve't je' unq'a tename' tuul ivi'. As ech tal ve't ile': —¡Yatz'poj naj vatz u kuruse'! ¡Yatz'poj naj vatz u kuruse'!— ti'k unq'a tename'. 22 As ech tal ve't u Pilato ile' titoxpa: —¿As kam ipaav u naje' q'i kat ib'ana? ¡Tan ye'l ipaav naj ati uva' la yatz'pu naj sti'! Pet tuk val iq'ospu naj. As la unchajpu el naj,— ti'k u Pilato. 23 As aal chit taq' ve't je' unq'a tename' tuul ivi' tuk' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, ti' ijajata' uva' la yatz'pu u Jesús vatz u kuruse'. As techal chit oleb' chajnaj ti' unq'a vee' nik tal chajnaj. 24 As tal ve't u Pilato uva' la b'anaxi kam uve' nik tal unq'a tename'. 25 As ichajpu ve't u Pilato u Barrabás uva' atik ok tu u kaarsa ti' paasan tziil as ti' yatz'o'm, as taq' ve't ok u Pilato u Jesús tiq'ab' unq'a tename' ti' uva' la ib'an unq'a tename' te Aak kam uve' nik tal taama. 26 As tul teq'o ve't unq'a tename' u Jesús ti' iyatz'pu vatz u kuruse', as itxey ve't chajnaj uma'l u aa Cirene uva' Simón ib'ii uva' aalik itzaa tu vitz. As taq' ve't je' chajnaj u kuruse' vi' icheleb' naj. As xekeb' ve't naj ti' u Jesús. 27 As a' chit mama'la tename' xekik ti' Aak. As nimal unq'a ixoje' uva' nikat itxumune', as va'lik chit toq' cha'ma ti' Aak. 28 As isuchq'i ve't tib' Aak. As ech tal ve't Aak ile' te cha'ma: —Ex ixoj uve' aa Jerusalén, ye' kuxh oq' ex svi'. Pet etoq'letaj je' etib'; as etoq'letaj unq'a etale', 29 tan tul uma'l u q'ii uva' la alpu ve'te' uva': «Chiib'eb'al chit unq'a ixoje' uve' ye' ni talane', tuk' unq'a ixoje' uve' ye' nije' ventasioon sti', tuk' unq'a ixoje' uve' ye' kat ch'u'ul vich'u'e',» chaj u yole' la tale'. 30 As tul la b'en ib'ane', as ech la tal ve't unq'a tenam ile' te unq'a vitze': «¡E'pen tzan sqi'! ¡Emujtaj o' vatz u k'axk'oe'!» chaj ve't unq'a tename' la tale'. 31 As la val sete, asoj ech ni vulb'ele' eche' u vaa' as tul ye'l unpaav ati, ¿as a' kol chit ye' la b'anchu q'a sete, tul ex aapaav?— ti'k u Jesús. 32 As eq'omalik ka'va't unq'a naj ta'n unq'a tename', uva' b'anol va'lexh chittu' ti' uva' eela iyatz'pe' tuk' u Jesús. 33 As tul oon ve't unq'a tename', tuk' Aak, as tuk' ka'va't unq'a naje' tu u atinb'ale' uva' «Tatinb'al B'ajil K'o'n» ib'ii, as tzitzi' aq'axkat ve't je' Aak vatz u kuruse'. As aq'ax ve't je' ka'va't unq'a naje' vatz ikurus unpajte: uma'l naj atik je' tiseb'al Aak; as uma't naj timax Aak. 34 As ech tal ve't u Jesús ile': —Pap, sotzsa ipaav unq'a uxhchile', tan ye' tootzaje' uve' nib'ane',— ti'k Aak. As ijatx ve't unq'a sole' u toksa'm Aake' svatzaj. As itx'ak ve't tib' chajnaj ti' u toksa'm Aake'. 35 As tul nikat ika'ya je' unq'a tename' u Jesús, as ech tal ve't unq'a iq'esal unq'a tenam ile' tul nik teesa chajnaj iq'ii Aak: —Kat itx'ol naj iq'alpul unq'a uxhchile' vatz unq'a ch'o'me'. Asoj an chittu' uva' naj u Cristo uva' k'ujle'l ta'n u Tiixhe', as iq'alpu tib' naj vatz u kamchile' scheel,— ti'k chajnaj. 36 As jetz'en ve't ok unq'a sole' k'atz u kuruse' ti' teesat chajnaj iq'ii u Jesús. As taq' je' chajnaj unb'iil u k'ayla ta'l uuva te Aak. 37 As ech tal chajnaj ile': —Asoj axh u tijlenaal unq'a tiaal Israel, as q'alpu eeb' vatz u kamchile',— ti'k chajnaj. 38 As atik ve't je' uma'l u tz'ib' tivi' u kuruse' tu viyolb'al unq'a aa Grecia, tuk' tu viyolb'al unq'a aa Roma, as tuk' tu viyolb'al unq'a tiaal Israel. As ech nik tal u tz'ib' ile':, ti'k u tz'ib'e'. 39 As uma'l u b'anol va'lexh uva' atik je' vatz u kuruse' k'atz u Jesús, as ech tal naj ile' tul nik teesa naj iq'ii u Jesús: —Asoj axh u Cristo, as q'alpu eeb' vatz u kuruse'; as q'alpu o' unpajte,— ti'k naj. 40 As yaanik ve't tzan uma't u b'anol va'lexhe' te vimoole'. Ech tal naj ile': —¿Ma ye' naxo'va u Tiixhe' b'a? Tul antu ve't axh tuk kamoj axh. 41 As ech koj o', tan nu kupaleb'e u k'axk'oe', tan ti' chit u kupaave' tuk kamojkat o'. Pet ech koj u Jesús, tan ye'l umaj va'lexh kat ib'ana,— ti'k naj. 42 As ech tal ve't naj ile' te u Jesús: —Pap, la oolsa in sak'u'l tul uva' la ul axh ti' ook ijlenaalil ti' unq'a tename',— ti'k naj. 43 Ech tal ve't u Jesús ile' te naj: —Ile' jik chit tuk val see, tan cheel tuk atinoj axh sunk'atz tu u b'a'nla atinb'ale',— ti'k Aak. 44 As tul chaq'aan ve't q'ii, as tokin ve't ivatz u tx'ava'e'. As techanal oon ve't oxva'l oora ku'q'ii. As a'n ilon ve't u q'iie' unpajte. 45 As tokin ve't ivatz u q'iie'. As q'ixmu ve't u nimla jitkin ixb'u'je' uve' nik jatxon tuul u tostiixhe'. 46 As sik'in ve't u Jesús. Ech tal ve't Aak ile': —UnB'aal, tuk unjatxo'k u vaanxelale' taq'ab',— ti'k Aak. As tul kuxh tal ve't Aak u yole', as kam ve't Aak. 47 As tul til ve't viq'esal unq'a sole' kam uve' uchi, as toksa ve't naj iq'ii u Tiixhe'. Ech tal ve't naj ile': —An chite' vil. Ye'l ipaave' vil u naje' ati. As jikla aama chit naje' vil,— ti'k naj. 48 As unq'a tename' uve' nik ilon kam uve' uchi, as nik ipum ve't tzi' taama ta'n txumu'm tul q'aav ve't tu u tename'. 49 Pet ech koj unq'a uxhchile' uva' ootzinik tib' tuk' u Jesús as tuk' unq'a ixoje' uve' xekik chit ti' Aak tul sitzaa Aak tu u Galilea, tan naach kuxh atikkat tzan ti' tilata' kam uva' nik tulb'el Aak. 50 As atik uma'l u naj tu u Jerusalén uva' tzaanaj tu u tal tename' uva' Arimatea uva' echen tu u Judea. As Xhu'l ib'ii naj. As jik chit itxumb'al naj, tan b'a'nla aama chit naj. As k'uxh atik ok naj xo'l unq'a b'anol isuuchil unq'a tename', 51 as jit ik'ul tib' iyol naj tuk' unq'a imoole' ti' uva' la kam u Jesús. As nik itx'eb' naj u q'iie' ti' uva' la ilpi uva' at u tename' jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 52 As b'ex ijaj ve't naj vichi'ol u Jesús te u Pilato. 53 As teq'o ve't ku' tzan naj vichi'ol Aake' vatz u kuruse'. As ib'och ve't naj tu uma'l u saj maanta. As b'ex imuj ve't naj tu uma'l u jul uva' k'otik ok vatz uma'l u pi'un uva' ye'xnik mujlu umaj kamnaj stuul. 54 As a'ik u q'iie' uve' nikat ib'an unq'a tename' tuche' ti' inimal u xeem q'iie', tan aalik ixe't ve't u xeem q'iie'. 55 As unq'a ixoje' uve' xekik chit ti' u Jesús tul xe't Aak chusun tu u Galilea, as b'ex til cha'ma katil uve' mujlukat Aak. As tilo'k cha'ma uva' kam ulb'el ikaa vichi'ol Aake' tu u jule'. 56 As q'aav ve't cha'ma tu kab'al. B'ex ib'an ve't cha'ma tuch unq'a tx'umtx'ulla tz'akab'ale' uva' laik ok ti' vichi'ol u Jesús. As tul b'anax tuch unq'a tz'akab'ale', as i'l ve't cha'ma tu u xeem q'iie', eche' uve' alel kan.

Lucas 24

1 As tul kuxh b'uuq' q'ii tu u b'axa q'iie' tu xhemaana, as b'en ve't unq'a ixoje' k'atz u jule' uva' mujlukat u Jesús. As eq'omalik ve't unq'a tx'umtx'ulla tz'akab'ale' ta'n cha'ma uva' ma'tik ib'anat cha'ma tuche', ti' b'en toksat ti' vichi'ol u Jesús, uva' nik tale'. As antik ka't unq'a ixoj xekik ti' cha'ma. 2 As tul oon ve't cha'ma tzi' u jule', as til ve't cha'ma uva' b'alq'umalik ve't el u sivane' uva' atik tzi' u jule'. 3 As ok ve't cha'ma tu u jule'. As til ve't cha'ma uva' ye'lik ve't vichi'ol u Kub'aal Jesús atike. 4 As sotz ve't ik'u'l cha'ma. As txaklik kuxh ve't cha'ma tzitzi'. As aat kuxh til ve't cha'ma uva' txaklik ve't ok ka'va'l unq'a naj txala cha'ma uva' va'lik chit ilitz'kab'an unq'a toksa'me'. 5 As aal chit xo'v ve't cha'ma. As qaaeb' ve't cha'ma vatz unq'a naje' techal toon ivatz cha'ma vatz tx'ava'. As ech tal ve't unq'a naj ile' te cha'ma: —¿Kam q'i uve' nu kuxh echuk u Jesús xo'l unq'a kamnaje'? Tan ye'l Aak kamnajle, 6 tan kat ulyu ve't taama Aak. As ye'l ve't Aak at tzitza'. Etulsataj viyol Aake' sek'u'l uva' tal kan Aak sete tul uva' atik Aak tu u Galilea, 7 tan ech kat tal kan Aak ile': «La aq'ax ok tiq'ab' unq'a uxhchile' uve' ye' ni niman u Tiixhe'. As la kam ve't vatz u kuruse'. As titoxvu q'ii la ul taama unpajte,» ti'k Aak,— ti'k unq'a naje' tal te cha'ma. 8 As ul ve't viyol u Jesús sk'u'l cha'ma. 9 As el ve't ch'u'l cha'ma tu u jule'. As b'ex tal ve't cha'ma te junlaval unq'a ichusulib' Aake' tuk' te unjoltu unq'a niman tetz Aake' kam uva' til cha'ma. 10 Antik u Ma'le' uva' tzaanaj tu Magdala, tuk' u Xhiv, tuk' uma't u Ma'l uva' vitxutx u Jacobo, tuk' ka't unq'a ixoj, as a' cha'mae' ul alon te unq'a apóstol. 11 As jit inima chajnaj viyol unq'a ixoje', tan ch'u'jil elnallukat cha'ma nikat tal chajnaj. 12 As txakpu ve't u Lu'e'. Ooje'l chit ve't tel ch'u'l naj ti' b'en tilat u jule' uve' mujlukat u Jesús. As tul oon naj, as sajin ok naj tu u jule'. As a' kuxh unq'a maantae' til ve't naj uve' b'ochlukat u Jesús. As va'lik chit teq'ot ve't taama naj ti' uve' til naj. As b'en ve't naj tu kab'al. 13 As an chit tu q'iie', as b'en ve't ka'va'l vichusulib' u Jesús tu uma'l u tal tenam uva' Emaús. Kamal oxva'l i'l ixo'l tuk' u Jerusalén. 14 As tul nikat ixaan chajnaj, as nikat iyolb'e chajnaj kam chit uve' kat uchi. 15 As tul nikat iyolon chajnaj, as jetz'en ve't ok u Jesús ti' ixekeb' ti' chajnaj. 16 As at kuxh til chajnaj uva' xekik uma'l u uxhchil ti' chajnaj. As jit texhla chajnaj uva' a'ik u Jesús. 17 As ech tal ve't u Jesús ile' te chajnaj: —¿Kam yolile' q'i uve' neyole' tul nexaane'? ¿As kam uve' nu kuxh etxumune'?— ti'k Aak. 18 As uma'l u naj uva' Cleofas ib'ii as ech tal naj ile': —¿Ma jit axh aatenam b'a? ¿As ma ye' ootzimal b'a a'n kam uve' kat uch tu u Jerusalén tu unq'a q'iie'?— ti'k naj. 19 Ech tal ve't u Jesús ile': —¿As kam q'i kat uchi?— ti'k Aak. As ech tal ve't chajnaj ile': —¿As ma ye' kat aab'i b'a ti' uve' kat ulb'el u Jesús uva' aa Nazaret? As Aake' q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. As nim chit unq'a b'a'nile' uva' kat ik'uch Aak tuk' uve' kat tal Aak vatz u Tiixhe' as vatz unq'a tename' unpajte. 20 Pet a' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' unq'a iq'esal u tename' uva' kat k'ujb'a'n ti' ikam Aak vatz u kuruse'. As kat aq'pik ve't je' Aak vatz u kuruse'. 21 Pet ech koj o', tan a' kat qala uva' Aake' la q'alpun u kutename' vatz unq'a uxhchile' uva' nich'o'n taama sqi'. As ye' kat b'ex ib'ana, tan kat ib'anlu ve't oxva'l q'ii ikam ve't Aak. 22 As kat sotz ve't kuk'u'l tul kat ul tal ka'l unq'a ixoj sqe ti' uva' kam kat til cha'ma, tan ku'saj kat b'ex cha'ma k'atz u jule' uve' mujlukat Aak. 23 As ye'l ve't vichi'ol Aake' kat ilej ve't cha'ma tu jule'. As ni tal ve't cha'ma uva' kat ik'uch tib' ka'l unq'a ángel vatz cha'ma. As kat tal unq'a ángel te cha'ma uva' isle'l ve't Aak. 24 As yak kuxh b'en ve't ka'l unq'a kumool. B'ex til ve't chajnaj u jule'. As ni tal chajnaj uva' an chittu' kam uva' kat tal unq'a ixoje'. As jit til chajnaj u Jesús,— ti'k chajnaj. 25 As ech tal ve't u Jesús ile': —¡Ex chit ye' nepal stuul! ¡Kam chit alkin aamaile' vetetze'! Tan ye'xh nenima unq'a yole' uva' tz'ib'amal kan ta'n unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. 26 ¿As moj ye' ootzimal seta'n uva' techanal la ipaleb'e u Cristo unq'a k'axk'oe'? As a'n la oksal ve't iq'ii Aak tul uva' la ok Aak tu almika',— ti'k Aak. 27 As a' xe'tkat Aak ti' unq'a yole' uve' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés. As tal ve't Aak unpajte ti' unq'a yole' uva' alel kan ta'n ka't unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. As tal ve't Aak isuuchil unq'a yole' te chajnaj uva' tz'ib'amal kan ti' Aak. 28 As tul oon ve't chajnaj tzi' u tal tename' uva' yakikkat chajnaj, as tal ve't u Jesús uva' yakik ve't Aak tu uma't tenam. 29 As iya'lu ve't chajnaj Aak. Ech tal chajnaj ile' te Aak: —Kaaen kan sukuk'atz, tan ma't ve't ku' q'ii. As tuk tz'otinoj ve'te',— ti'k chajnaj. As ok ve't Aak k'atz chajnaj tu kab'al. 30 As tul xonlik ve't u Jesús tuk' chajnaj vatz u meexhae' ti' itx'a'ne', as itxey ve't Aak u paane'. As taq' ve't Aak ta'ntiixh te u Tiixhe' sti'. As ijatx ve't Aak te chajnaj. 31 As tul ik'ul ve't chajnaj u paane', as texhla ve't chajnaj uva' a'ik u Jesús. As oora kuxh sotz ve't Aak vatz chajnaj. 32 As ech tal ve't chajnaj ile' svatzaj: —¡As va'lik chit itxuq'txun u qaanxelale' tul nikat tal Aak isuuchil unq'a yole' sqe tu b'ey!— ti'k chajnaj. 33 As yak kuxh txakpu ve't chajnaj. As q'aav ve't chajnaj tu u Jerusalén. As tul oon ve't chajnaj, as k'ulik tib' junlaval unq'a apóstol tuk' ka't unq'a niman tetz u Jesús. 34 As ech tal ve't unq'a apóstol ile' tuk' unq'a niman tetz Aake' te chajnaj: —¡An chite'! ¡Kat ulyu ve't taama u Kub'aal Jesús! Tan kat ik'uch tib' Aak te u Simón,— ti'ke. 35 As tal ve't ok ka'va'l unq'a naje' te unq'a apóstol uva' kam ib'an chajnaj tuk' Aak tu b'ey, as kam ib'an chajnaj tul texhla chajnaj Aak tul ijatx Aak u paane'. 36 As antelik kuxh iyolon unq'a naje', as aat kuxh ilpu ve'te' uva' txaklik ve't u Jesús xo'l unq'a uxhchile' uva' molik tib'. As ech tal ve't Aak ile': —As b'a'noj etatin sevatzaj sekajayil,— ti'k Aak. 37 As teq'o ve't taama unq'a uxhchile'. As xo'v ve'te', tan kamal xo'val uva' nikat tal ve'te'. 38 As ech tal ve't Aak ile' te unq'a uxhchile' uve' molik tib' tu kab'al: —¿Kam uve' nu kuxh exo've' as nu kuxh ika'kab'in etaama? 39 Etiltaj vunq'ab'e' tuk' unq'a voje', tan ine' ta'. As ekantaj in aq'al uva' la pal ex stuul ti' etexhlat in, tan ye'l ichib'il as ye'l ib'ajil unq'a xo'vale' ati. Pet ech koj in, tan il unchi'ol ati tuk' unb'ajil eche' uva' netile',— ti'k Aak. 40 As tul kuxh tal u Jesús u yole', as ik'uch ve't Aak viq'ab'e' tuk' u toje' te chajnaj. 41 As k'uxh va'lik chit ichiib' ve't chajnaj, as nikat teq'o taama chajnaj, tan ye'xnik inima chajnaj uva' ma'tik tul taama u Jesús. Esti'e' uva' ech tal Aak ile' te chajnaj: —¿Ma at echb'ub'al sexe'? Eb'antaj b'a'nil. Etaq' unb'ooj vetz,— ti'k Aak. 42 As taq' ve't chajnaj unb'iil u b'oxi'm txay te Aak tuk' unb'iit u tx'ix kab'. 43 As ik'ul ve't Aak. As techb'u ve't Aak vatz chajnaj. 44 As ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —As jank'al chit unq'a k'axk'oe' uve' kat unpaleb'e, as a'e' uve' kat val sete b'axa tul ye'xnaj kam in. As techal chit kat ib'ana kam unq'a vee' tz'ib'amal kan svi' ta'n u Moisés tuk' ka't unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', tuk' u yole' uva' ni tal tu Salmo,— ti'k Aak. 45 As taq' ve't Aak itxumb'al chajnaj ti' uva' la pal chajnaj tu yole' uva' tz'ib'amal kan ti' Aak. 46 As ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —Ech ni tal unq'a yol ile' uva' tz'ib'amal kan svi': «La chit ipaleb'e u Cristo u kamchile'. As titoxvu q'ii la ul taama unpajte. 47 As tuk' vib'ii Aake' la alpukat isuuchil u yole' xo'l unq'a tename' skajayil ti' uva' la ik'axa tib' unq'a tename' ti' vipaave' as la sotzsal ve't ipaav. As a' la xe'tkat tu u Jerusalén ti' talax isuuchil u yole',» ti'k u yole' uva' tz'ib'amal kan svi'. 48 As exe' tuk paxsan ve't unq'a yole' svi', tan exe' kat ab'in as exe' kat ilon kam uva' kat ulb'el in. 49 Pet kaaoj kan ex tzitza' tu u Jerusalén. As lanal ek'ul veyak'ile' uve' la ku' ch'u'l tu almika', tan tuk unchaj tzan u lochol etetze' uve' alel kan ta'n vunB'aale',— ti'k u Jesús. 50 As teq'o ve't el u Jesús unq'a ichusulib'e' ti'e'l u Jerusalén. As tul oon Aak tuk' chajnaj najlich u Betania, as taq' ve't je' Aak iq'ab', as b'a'n ve't iyolon Aak ti' chajnaj. 51 As tul kuxh tal Aak u b'a'ne' ti' chajnaj, as ijetz' ve't el tib' Aak. As aat kuxh til ve't chajnaj teq'ol ve't je' Aak tu almika'. 52 As toksa ve't chajnaj iq'ii u Jesús. As q'aav ve't chajnaj tu u Jerusalén. As va'lik chit itxuq'txun ve't chajnaj. 53 As jun q'ii nikat imol ve't tib' chajnaj tu u tostiixhe' ti' toksal iq'ii u Tiixhe'. An chite'.

Juan 1

1 As xe' q'iisaj atik chit uma'l u uxhchil uva' nik'uchun kam b'anta'n u Tiixhe'. As echenike' k'atz u Tiixhe', tan an chit Tiixhe' u uxhchile'. 2 As atik chite' u uxhchile' k'atz u Tiixhe' tul ye'xnik chee u vatz tx'ava'e'. 3 Jank'al chit unq'a vee' ati, as a'e' cheesan tetz. As ye'l umaj kam ati uva' jit u uxhchile' cheesan tetz. 4 As echen u tiichajile' k'atz u uxhchile'. As a' vitiichajile' u txijun tetz u qaanxelale'. 5 As a' u txijun tetz u qaanxelale' ni txijun b'en u q'ej toktoe'. As jatu koj la oleb' u q'ej toktoe' ti' itzaasale'. 6 As atik uma'l u naj uva' Xhun ib'ii uva' ichaj tzan u Tiixhe' 7 ti' ul talat isuuchil unq'a yole' sukuxo'l ti' u txijun tetz u qaanxelale', aq'al uva' kajayil chit o' tuk' unq'a tename' la kuk'ujb'a' kuk'u'l ti' u txijun tetz u qaanxelale'. 8 Jit u Xhune' u txijun tetz u qaanxelale'. Pet a' u Xhune' u alol tetz isuuchil u yole' ti' uva' ab'il u txijun tetz u qaanxelale'. 9 As tul kat ul u txijun tetz u qaanxelale' uva' ta'n chite' unch'i'til vatz u tx'ava'e', 10 as atik u txijun tetz u qaanxelale' xo'l unq'a tename'. As k'uxh a'e' u cheesan tetz u vatz tx'ava'e' skajayil, as ye' kat texhla unq'a tename' u tijle'me'. 11 As k'uxh a' ulkat xo'l vitename', as ye' kat k'ulpu ve'te' ta'n vitename'. 12 Pet ab'il uve' kat niman as kat ik'ujb'a' ik'u'l sti', as a'e' kat oksan o' sme'al ik'aol Tiixh. 13 As ye'l uva' tuk' koj itxumb'al umaj vatz tx'ava'illa aama as tuk' koj u tacha'v umaj uxhchil uva' kat ok o' sme'al ik'aol Tiixh. Pet tacha'v chit u Tiixhe' uva' kat ok o' sme'al ik'aol Tiixh. 14 As u uxhchile' uva' nik'uchun kam b'anta'n u Tiixhe', as atik ve't sukuxo'l, as nimal ve't b'a'nil kat ib'ana, as nik tal ve't u jikla yole' te unq'a tename'. As kat teq'o ve't qaama tan ech nik ib'ane' eche' uve' nik ib'an u Tiixhe' tan a'e' unch'i'til viK'aol u Tiixhe'. Esti'e' kat teq'o ve't qaama ti' unq'a uve' nik ib'an Aak. 15 As tal u Xhune' isuuchil unq'a yole' sti'. As ech tal ile': —Aake' uva' kat vala, uva' ech val ile': «Xekel tzan uma'l u uxhchil svi'. As nim talche' svi', tan atik chite' tul uva' ye'xnik itz'eb' in,»— ti'k u Xhune'. 16 As ye' niya' u Tiixhe' ti' taq'at vib'a'nile' sqe, tan nim chit vib'a'nil Aake' sqi', 17 tan b'a'ne' vitzaq'it Aake' uva' atik kan sukuxo'l ta'n u Moisés b'axa. Pet aal chit nim talchu ve't vib'a'nile' tuk' u jikla yole' uva' at sqi', as u uxhchil uva' ni val sete as a'e' u Jesucristo, 18 tan ye'xheb'il kat ilon ika'y u Tiixhe'. Pet ta'n kuxh unch'i'til viK'aol Aake' uva' uma'l kuxh vitxumb'al Aake' stuk', as a'e' uve' kat alon isuuchil sqe. 19 Unq'a iq'esal unq'a tename' tu u Jerusalén as kat ichaj b'en chajnaj ka'l unq'a nachol Tiixh tuk' ka't unq'a tiaal u Leví ti' b'en ich'otil te u Xhune'. As ech tal chajnaj ile': —¿Kam eejle'me' q'i?— ti'k chajnaj. As tal ve't u Xhune' isuuchil u tijle'me' te chajnaj. 20 As ye' kat imuj u Xhune' yol. Pet jik chit kat tal u Xhune': —Jit ine' u Cristo,— ti'k u Xhune' tal te chajnaj. 21 As ich'oti ve't chajnaj: —¿Ab'iste axh q'i uve' naale'? ¿Ma axh u Elías?— ti'k chajnaj. —Ye'le, jit ine',— ti'k u Xhune'. —¿Pet moj axh u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' la uli?— ti'k chajnaj. —Ye'le, jit ine',— ti'k u Xhune'. 22 —¿Ab'iste ve't axh q'i uve' naale'? As al sqe, tan la qootzi ti' b'en qalat te unq'a chajol qetze'. ¿As kam u eejle'me' uve' la b'en qale'?— ti'k chajnaj. 23 As ech tal ve't u Xhun ile': —A' u vijle'me' uva' tal kan u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' Isaías, tul ech tal ile': Tan ine' uva' nunsik'ine' tu u tzuukin tx'ava'e'. As ech ni val ile': «¡Eb'antaj etuche' ti' ek'ulat u kuB'ooq'ole' eche' ijikb'a'l umaj b'ey!» ti'k u Isaías tal kan,— ti'k u Xhune'. 24 As a' unq'a fariseo chajon b'en unq'a naje' ti' ich'otil itzi' u Xhune'. 25 As ech tal ve't unq'a naj ile' te u Xhune': —Asoj jit axh u Cristo, jit axh u Elías, jit axh u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' la uli, as ¿kam q'i uve' naaq' ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e'?— ti'k chajnaj. 26 As ech tal ve't u Xhun ile': —Tan xe' kuxh a'e' ni vaq'kat ku' unq'a uxhchile'. Pet at uma'l u uxhchil sexo'l uva' ye' ootzimal u tijle'me' seta'n. 27 As xekel ve't tzan svi'. As jit unk'ulele' uva' la unsaaput vixa'pe', tan nim talche' svi',— ti'k u Xhune'. 28 As a' ib'ankat tu uma'l u tal tenam uve' Betania jalit u nimla a'e' uve' Jordán. As tzitzi' nik taq'kat ku' u Xhune' unq'a uxhchile' xe' u a'e' tuk' vib'ii u Tiixhe'. 29 Ech ve't q'ejal stuul, as til ve't u Xhune' ijetz'en ok u Jesús sk'atz. As ech tal ve't u Xhun ile' xo'l unq'a tename': —¡Etiltaj, tan il Aak ile' uva' ech tatine' eche' kaneero' uva' niyatz'pu vatz u Tiixhe'! As Aake' chajel ve't tzan ta'n u Tiixhe' ti' ul isotzsal ipaav unq'a tename' skajayil. 30 As Aake' uva' kat val sete uva' ech val ile': «Xekel tzan uma'l u uxhchil svi'. As atik chite' tul ye'xnik itz'eb' in,» ch'in kat vala. 31 As mita'n in ootzin tetz Aak. Pet kat ul vaq' ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e', aq'al uva' la ootzil ve't Aak ta'n u kutename' uva' tiaal Israel,— ti'k u Xhune'. 32 As ech tal u Xhun ile' unpajte: —Kat vil iku' ve't ch'u'l u Tiixhla Espíritu tu almika', eche' iku' ch'u'l umaj paroomaxh. As ul ik'ujb'a' ve't tib' tiib'a Aak. 33 As tul ye'xnik vootzi Aak, as ma'tik talat u chajol vetze' sve uva' chajon tzan in ti' vaq'at ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e': «Ab'il uva' la eel iku' ve't ch'u'l u Tiixhla Espíritu stiib'a as la atin sk'atz, as Aake' la aq'on ve't ok u Tiixhla Espíritu tu vetaanxelale',» ti'k sve. 34 As a'e' kat vila. Esti'e' ni val sete uva' Aake' viK'aol u Tiixhe',— ti'k u Xhune' tal te unq'a tename'. 35 Ech q'ejal stuul, as atik ve't u Xhune' tuk' ka'va'l vichusulib'e' tzi' u a'e'. 36 Tul til u Xhune' ipal u Jesús, as ech tal ve't ile': —¡Il Aak ile'! ¡As Aake' uva' ech tatine' eche' kaneero' uva' niyatz'pu vatz u Tiixhe'! As chajel ve't tzan Aak ta'n u Tiixhe' ti' ul isotzsal ipaav unq'a tename' skajayil,— ti'k u Xhune' tal te ka'va'l vichusulib'e'. 37 As tul tab'i ve't chajnaj uva' tal u Xhune' ti' u Jesús, as taq' ve't kan chajnaj u Xhune'. As xekeb' ve't chajnaj ti' u Jesús. 38 As isuchq'i ve't tib' Aak. Isaji ve't Aak ka'va'l u naje' uva' xekik ti' Aak. As ich'oti ve't Aak itzi' chajnaj: —¿Kam nechuke'?— ti'k Aak tal te chajnaj. Ech tal ve't chajnaj ile': —¿Rabí, katil jejle'lkat axh?— ti'k chajnaj. 39 As ech tal Aak ile': —Si'unaj. Etiltaj,— ti'k Aak tal te chajnaj. B'en ve't chajnaj ti' Aak. B'ex til ve't chajnaj katil uve' atikkat Aak. As kaa ve't chajnaj k'atz Aak, tan kamal kajva'l oora ku' q'ii oon chajnaj k'atz Aak. 40 As Lixh ib'ii uma'l u naje' uva' kat ab'in viyol u Xhune'. As xekeb' ve't naj ti' u Jesúse'. As a' u Lixhe' u titz'in u Simón uva' Lu'. 41 As b'ex ichuk ve't u Lixhe' u Simón. As tul ilej naj u Simón uva' Lu', as ech tal naj ile': —¡Kat kulejlu ve't u Mesías!— ti'k naj, tan «Cristo» isuuchil u yole' uva' «Mesías.» 42 As teq'o u Lixhe' u Simón sti'. B'ex ik'uch ve't naj u Jesús. Tul oon u Simón vatz u Jesús, as aalik ok Aak te naj. As ech tal ve't Aak ile': —Axh Simón, ik'aol Jonás, cheel jit ve't axh Simón. Pet axh ve't Cefas la ib'ane',— ti'k u Jesús, tan a' isuuchil u yole' uva' «Cefas» as «Lu'» tu kuyolb'al. 43 Ech q'ejal stuul, as tal ve't u Jesús ib'en tu u Galilea. As tul oon ve't Aak, ilej ve't Aak uma'l u naj uva' Pi'l. As ech tal Aak ile' te naj: —Xekeb'en svi',— ti'k Aak. 44 As a' tzaanajkat u Pi'le' tu u Betsaida, tan uma'l kuxh itenam naj tuk' u Lu'e' as tuk' u Lixhe'. 45 As b'ex ichuk ve't u Pi'le' u Natanael. Tul ilej naj u Natanael, as ech tal naj ile': —Kat kulejlu ve't u uxhchile' uva' itz'ib'a kan u Moisés tuk' uva' tal kan unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. As a'e' vil uva' Jesús, vik'aol u Xhu'le', uva' aa Nazaret,— ti'k u Pi'le'. 46 As ech tal u Natanael ile': —¿La kol chit el ch'u'l umaj b'a'nla uxhchil q'a tu u Nazaret?— ti'k naj. Ech tal ve't u Pi'l ile': —¡Ko'on! ¡Kuxh ila!— ti'k naj. 47 As tul til ve't u Jesús toon u Natanael sk'atz, as ech tal ve't Aak ile' ti' naj: —Il uma'l u tiaal Israel ile' uva' jik chit itxumb'al, tan ye'l yol nichuli naj,— ti'k u Jesús. 48 As ich'oti ve't u Natanael te Aak: —¿Katil q'i ootzikat in?— ti'k naj. As ech tal ve't Aak ile': —Ma'tik vilat axh jaq' uma'l u higuera tul ye'xnik oon u Pi'le' ti' amolole',— ti'k Aak tal te naj. 49 Ech tal u Natanael ile': —Chusul, axhe' vil viK'aol u Tiixhe'. As axhe' u tijlenaal u kutename' uve' tiaal Israel,— ti'k naj. 50 As ech tal ve't u Jesús ile': —¿Ma nak'ujb'a' ak'u'l svi' ti' uva' kat val see uva' kat vil axh jaq' u tze'e' uva' higuera? Pet tuk val see, tan nime' uve' tuk eele' ti' uva' kat val see. 51 As ech tal ve't u Jesús ile': —Tan jik chit tuk val sete, tan la etil uva' jajle'l ve't u almika'e'. As tuk etil ije'e' as iku' ch'u'l unq'a ángele' uva' tetz u Tiixhe' tiib'a ti' ilochpe',— ti'k u Jesús.

Juan 2

1 Tu ve't itoxvu q'ii, as ti' uma'l u nimla q'ii ti' teq'ot tib' umaj uxhchil tu u tenam uva' Caná uva' echen tu u Galilea. Atik vitxutx u Jesús tzitzi'. 2 As sa'b'elal ve't u Jesús tuk' unq'a ichusulib'e' tu u tzumb'a'e'. 3 As til ve't vitxutx u Jesús uva' motx ve't u vino xo'l unq'a tename'. As ech tal ve't ile': —Kat motxyu ve't u vino,— ti'k vitxutx Aake' tal ste. 4 As ech tal ve't Aak ile': —¿Txutx, kam ni tokkat u yole' uve' naal sve? Tan ye' ileje'te uva' la unk'uch u vijle'me' te unq'a tename',— ti'k Aak. 5 As ech tal ve't vitxutx u Jesús ile' te unq'a lochonaale': —Eb'antaj kam uve' tuk tal Aak sete,— ti'k vitxutx u Jesús. 6 As atik vaajil unq'a nimla chaj lo'ch. As kamal o'vo'j txe'n a' nikat ib'en tu junun u lo'che'. As a' itxa'k unq'a lo'che' ti' imolpu a' uva' nik itxakonsa unq'a tiaal Israel ti' itx'aat iq'ab' tuk' ti' itx'aat unq'a aq'onb'ale' tu kab'al. 7 As ech tal ve't u Jesús ile' te unq'a lochonaale': —Enoosataj unq'a lo'che' ta'n a',— ti'k Aak. As inoosa ve't chajnaj unq'a lo'che'. 8 As tul noo ve't unq'a lo'che', as ech tal ve't Aak ile': —Eteesataj el tzan unb'ooj uve' at tu u lo'che'. As b'en etaq'taj te u ilol tetz isuuchil u nimla q'iie' ti' teq'ot tib' me'al ik'aol umaj uxhchil,— ti'k Aak. 9 As tul tuk'a ve't u ilol tetz isuuchil u tzumb'a'e' u a'e' uve' ib'ensa u Jesús sb'a'nla vino, as jit alpu te naj uva' katil tzaakat u vino. As a'ik kuxh unq'a lochonaale' ootzin tetz. As imolo ve't u ilol tetz isuuchil u nimla q'iie' u naje' uve' teq'o tib' tuk' tixqel. 10 As ech tal ve't naj ile': —Jank'al chit unq'a naje' as a' nib'axsa chajnaj unq'a b'a'nla chaj vino. As tul nimal ma't tuk'ale', as a'n kat pal ve't u vino uve' ye'l itxa'k. Pet ech koj axh, tan kat akol u b'a'nla vino. As a'n ile' naaq' ve'te',— ti'k naj tal te u naje'. 11 As a' u b'axa k'uchb'al tetz u tijle'm u Jesús uva' kat ib'ana. As a' kat ib'ankat tu u tal tenam uva' Caná uva' echen tu u Galilea. As kat ik'uch ve't Aak uva' nim talchu ve't Aak. As aal chit ik'ujb'a' ve't unq'a ichusulib' Aake' ik'u'l sti'. 12 As tul ma'tik itzojpu ve't u nimla q'iie' ti' teq'ot tib' me'al ik'aol umaj uxhchil, as b'en ve't Aak tu u Capernaúm tuk' vitxutxe' tuk' unq'a titz'in Aake' tuk' unq'a ichusulib'e'. As ye' kuxh jatva'l q'ii ib'an Aak tzitzi'. 13 As b'iitik kuxh tul ve't u nimla q'iie' uva' pascua ib'ii. As b'en ve't u Jesús tu u Jerusalén tuk' unq'a ichusulib'e'. 14 As tul ok ve't Aak vatz viq'anal u tostiixhe', as til ve't Aak unq'a uxhchile' uve' nik ik'ayine'. At chajnaj nikat k'ayin vaakaxh, kaneero', paroomaxh ti' toksat unq'a tename' unq'a avane' vatz u Tiixhe'. As til Aak uva' xonlik ka't unq'a naj uva' nik jalon unq'a puaje'. 15 As ipaatx'u ve't Aak uma'l u tz'u'm. As ilaq'b'a ve't el Aak unq'a uxhchile' skajayil uve' nik k'ayin unq'a ikaneero'e' tuk' unq'a ivaakaxhe'. As imak'e'l Aak vipuaj unq'a naje' uve' nikat jalon puaj. As ipilq'u ve't Aak unq'a imeexha chajnaje'. 16 As ech tal ve't Aak ile' te unq'a k'ayin paroomaxhe': —¡Eteq'otaj el unq'a etetze'! ¡Ye' kuxh etoksa u tostiixhe' sk'ayib'alil, tan tetz vunB'aale'!— ti'k Aak. 17 As a'n ul ve't u yole' sk'u'l unq'a ichusulib' Aake' uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': As nich'o'n vaama ti' unq'a vee' ni tuch tu vakab'ale', ti'k u yole'. 18 As ech tal ve't unq'a iq'esal unq'a tenam ile' te u Jesús: —¿Kam k'uchb'al tetz u eejle'me' la ak'uch sqe uva' la uch ab'anata' uve' nab'ane'?— ti'k chajnaj. 19 As ech tal ve't u Jesús ile': —K'uxh la ete'pu u kab'ala', as la untxakpisa titoxvu q'ii,— ti'k Aak. 20 As ech tal ve't chajnaj ile': —¿Ma a' naale' uva' oxva'l kuxh q'ii la atxakpisakat u tostiixhe'? As tul vaajil toxk'al yaab' (46) kat txakpisalkat,— ti'k unq'a iq'esal unq'a tename'. 21 As ye'l uva' a' koj chit u kab'ale' uva' tal Aak. Pet a' vichi'ol Aake' uva' tala, tul uva' la ul taama Aak unpajte. 22 As xamtik ve't stuul tul ma'tik tul ve't taama Aak, as ul ve't viyol Aake' sk'u'l unq'a ichusulib'e' uva' tal Aak. As inima ve't chajnaj u yole' uve' tz'ib'amal kan ti' u tuleb'al taama Aake' as tuk' u yole' uva' tal Aak. 23 As tul atik u Jesús tu u Jerusalén ti' tilat u nimla q'iie', as ye' saach unq'a tename' ik'ujb'a' ik'u'l ti' Aak, tan ti' uva' til ve't unq'a tename' unq'a k'uchb'al tetz u tijle'm Aake' uve' nik ib'ane'. 24 Pet jit ik'ujb'a' Aak ik'u'l ti' unq'a tename', tan ootzimalik ta'n Aak kam uva' at tu u taanxelal unq'a tename'. 25 As jit tz'ajinal la alpu te Aak uva' kam b'an ta'n itxumb'al unq'a tename', tan ootzimal vitxumb'al unq'a tename' ta'n Aak skajayil.

Juan 3

1 Atik uma'l u fariseo uva' Nicodemo ib'ii. As naj uma'l viq'esal unq'a tiaal Israel. 2 As oon ve't naj aq'b'al xe' u Jesús. As ech b'ex tal naj ile': —Chusul, as ootzimal sqa'n uva' a' u Tiixhe' kat chajon tzan axh, tan ye'xheb'il la tx'olon ib'anax unq'a k'uchb'al tetz u tijle'm u Tiixhe' uve' nab'ane', asoj ye'l Aak at sk'atz,— ti'k naj. 3 As ech tal ve't u Jesús ile': —Jik chit tuk val see, tan ab'il uva' ye' la itz'eb' tika'pa, as ye' la uch tok xo'l unq'a tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe',— ti'k u Jesús. 4 As ech tal ve't u Nicodemo ile': —¿Kam la tulb'e umaj naj q'i titz'eb'e' tul q'estu ve't naj? ¿Ma la uch b'a uva' la ok naj k'atz vitxutxe' ti' titz'eb' unpajte?— ti'k naj. 5 Ech tal ve't u Jesús ile': —Jik chit tuk val see, ab'il uva' ye'xhkam itz'eb'nal k'atz u Tiixhe' ta'n u Tiixhla Espíritu as ye'xhkam itz'eb'nal ta'n u a'e', as ye' la uch tok xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 6 As ab'il uve' kat itz'eb' k'atz vitxutxe' as vatz tx'ava'illa chi'ol kuxhe'. Pet ab'il uve' la itz'eb' ta'n u Tiixhla Espíritu, as at ve't itiichajil k'atz u Tiixhe'. 7 As ye' kuxh sotz ak'u'l ti' u yole' uve' ni val see uva' techal chit la itz'eb' ex tika'pa, 8 tan eche' u kajiq'e' tan k'uxh naab'i ivulune', as ye' natx'ol eelata' kati'ch itzaae', as kati'ch ib'ene'. Echat kuxh b'anel ta'n unq'a uxhchile' uve' ni titz'eb' ta'n u Tiixhla Espíritu,— ti'k u Jesús. 9 As ech tal ve't u Nicodemo ile': —¿La kol chit ib'an q'a eche' uve' naale'?— ti'k naj. 10 Ech tal ve't u Jesús ile' te naj: —Axh uma'l u chusul tetz viyol u Tiixhe' xo'l unq'a tename'. ¿As ma ye' napal b'a tu unq'a yole'? 11 Ile' jik chit tuk val see tan kam unq'a vee' ootzimal sqa'n as a'e' ni qale'. As kam uva' ni qile' as a'e' ni qal isuuchil. As k'uxh a' visuuchil u yole' uve' ni val sete, as ye' nenima. 12 As k'uxh a' unq'a vatz tx'ava'illa yole' uve' ni val sete, as ye' kat enima. ¿As a' kol chit la enima unq'a yole' q'a uva' tetz u Tiixhe' uva' la val sete? 13 Tan ye'xheb'il kat je' tu almika', pet ta'n kuxh ine' uva' in uva' kat ku' ch'u'l tu almika'. 14 As echat chit la unb'ane' eche' uva' kat ib'an u Moisés, tul kat taq' je' uma'l u vatzib'al tx'i'latxoo vatz uma'l u tze' tu u tzuukin tx'ava'e' ti' tel unq'a tename' vatz u kamchile'. As techal la aq'pik je' in vatz uma'l u tze' uva' in, 15 aq'al uva' at itiichajil u taanxelal unq'a uxhchile' k'atz u Tiixhe', jank'al unq'a uxhchile' uve' la ik'ujb'a' ik'u'l svi'. As ye' la itz'ej vitiichajile' uve' ye'l iya'teb'al,— ti'k u Jesús. 16 Tan kat itxum u Tiixhe' ivatz unq'a tename' skajayil vatz u tx'ava'e'. Esti'e' kat taq' tzan Aak unch'i'til viK'aole' ti' ikame', aq'al uva' jank'al unq'a uxhchile' uva' la ik'ujb'a' ik'u'l ti' viK'aol Aake' as ye' la tz'ejxi. Pet at itiichajil uva' ye'l iya'teb'al. 17 As ye' kat ichaj tzan u Tiixhe' viK'aole' vatz u tx'ava'e' ti' uva' la taq' b'en Aak unq'a tename' tu u k'axk'oe'. Pet kat ichaj tzan Aak viK'aole' ti' iq'alpul unq'a tename' vatz vipaave'. 18 Esti'e' jank'al unq'a uxhchile' uve' la niman viK'aol u Tiixhe' as ye'l u k'axk'oe' at tzan sti'. Pet jank'al unq'a uxhchile' uva' ye' ni niman as a'e' at ve't tzan u k'axk'oe' sti', tan ti' uva' ye' kat ik'ujb'a' ik'u'l ti' unch'i'til viK'aol u Tiixhe'. 19 As kat teesa ve't el tib' unq'a tename' k'atz u txijun tetz u taanxelale' tul uva' kat ul Aak vatz u tx'ava'e', tan ti' uva' nisa' unq'a tename' ib'anat u va'lexhe'. Pet ye' nisa' inimat u txijun tetz u taanxelale'. Esti'e' at ve't tzan u k'axk'oe' ti' unq'a tename'. 20 As jank'al unq'a tename' uve' a' kuxh u va'lexhe' nib'ane' as nichi'an taama ti' u txijun tetz u taanxelale'. As ni teesa ve't el tib' sk'atz, tan a' isa' uva' ye' la majax ivatz ti' ipaavine'. 21 Pet ech koj unq'a uxhchile' uve' ni b'anon u jike', tan nijetz'en ok k'atz u txijun tetz u taanxelale', aq'al uva' la tootzi unq'a tename' uva' a' u Tiixhe' aq'ol tetz vitxumb'ale' ti' ib'anat u b'a'ne'. 22 As xamtik ve't stuul, as el ve't u Jesús tu u Jerusalén tuk' unq'a ichusulib'e'. As oon ve't Aak tu u Judea uva' nik taq'axkat ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e' ta'n Aak. 23 As echat nik ib'an u Xhune' unpajte, tan nik taq' ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e' tu u tename' uva' Enón, najlich u Salim, tan ti' uva' nim u a'e' uva' atik tzitzi'. As ye' saach unq'a uxhchile' uli ti' iku' xe' u a'e', 24 tan ye'xnik oksal u Xhune' tu u kaarsa. 25 As nik iyaa tib' unq'a ichusulib' u Xhune' tuk' ka't vimoole' uva' tiaal Israel, ti' uva' kam la tulb'e unq'a uxhchile' teesat el u va'lexhe' tu u taanxelale' vatz u Tiixhe'. 26 As ech b'ex tal ve't unq'a ichusulib' u Xhun ile' ste: —Chusul, u naje' uva' atik sak'atz jalit u nimla a'e' uva' Jordán, uva' yolon axh sti', as ni taq' ku' naj unq'a uxhchile' xe' u a'e'. As ye' saach tok ve't unq'a tename' k'atz naj,— ti'k chajnaj. 27 Ech tal ve't u Xhun ile' te chajnaj ti' u Jesús: —A'e' nib'ane' uva' alel tzan ste ta'n u Tiixhe', tan ye'xhkam la uch ib'anat umaj uxhchil, asoj jit u Tiixhe' tu almika' kat aq'on ste. 28 As an chit exe' kat ab'in vunyole' uva' ech kat val ile': Jit ine' u Cristo, tan Tiixhe' kat chajon tzan in b'axa vatz u Cristo,— ch'in kat val sete, 29 tan ech vatine' vatz u Cristo eche' umaj tetz k'ultzi' u tzumelae' uva' at txala, tan a' kuxh u tzumelae' k'ujle'l ti' u ixqelae'. Pet ech koj u tetz k'ultzi' u tzumelae', tan nichiib'e' tul ni tab'i u tuul ivi'e'. As echat chit b'an va'n, tan va'l chit unchiib'e'. 30 As aal tuk oksaloj ve't iq'ii Aak. Pet ech koj in, tan ye'l unq'ii la oksal ve'te'. 31 Tan a' tzaanajkat Aak tu almika'. As Aak ve'te' nim talche' ti' unq'a tename' skajayil. Pet ech koj in, tan in kuxh vatz tx'ava'il aama, as a' kuxh u vatz tx'ava'il yole' ni vale', tan a' kuxh u vatz tx'ava'il txumb'ale' eq'omal sva'n. Pet ech koj u Jesús, tan a' tzaanajkat Aak tu almika'. As ta'n Aake' nim talche' ti' unq'a tename' skajayil. 32 As a'e' ni tal u Jesús kam uve' kat til Aak tuk' uve' kat tab'i Aak. As ka'l kuxh unq'a uxhchile' ni niman viyol Aake'. 33 Pet ab'il uva' ni niman u yole' uva' ni tal u Jesús, as nik'uche' uva' jik chit u yole' uve' ni tal u Tiixhe' ste,— ti'k u Xhune'. 34 Kat ichaj tzan u Tiixhe' u Jesúse'. As tul uva' niyolon u Jesús, as an chit u Tiixhe' niyolone'. Tan aya'l chit ik'u'l u Tiixhe' kat taq' Aak viTiixhla Espíritu te u Jesús. 35 As xo'n chit viK'aol u Kub'aale' ste. As kat toksa Aak viK'aole' B'ooq'olil ti' unq'a vee' skajayil. 36 Esti'e' uva' ab'il la ik'ujb'a' ik'u'l ti' viK'aol u Tiixhe' as at ve't itiichajil uva' ye'l iya'teb'al. Pet ab'il uva' ye' la niman Aak as ye'l ve't itiichajil u taanxelale' k'atz u Tiixhe', pet a' ve't vitx'i'tzi'l u Tiixhe' at ve't tzan sti'.

Juan 4

1 As ootzimalik ta'n u Jesús uva' ma'tik tab'it unq'a fariseo itzib'lal Aak uva' nimal chit unq'a uxhchile' nikat iku' xe' u a'e' ta'n Aak ti' uve' nik ib'an u Xhune'. 2 As tul jit u Jesús nik aq'on ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e'. Pet a' unq'a ichusulib' Aake' nik b'anon. 3 As tul tab'i u Jesús uva' ma'tik tab'it unq'a fariseo, as el ve't ch'u'l u Jesús tu u Judea. As tal ve't Aak ib'en tu u Galilea unpajte. 4 As echik ipal Aak tu u Samaria. 5 As oon ve't Aak tu uma'l u tenam uva' Sicar uva' echen tu u Samaria. As a' atikkat u tx'ava'e' uve' kat taq' kan u Jacob te vik'aol uva' Xhu'l najlich u Sicar. 6 As k'otik uma'l u jul tzitzi' uva' ni teq'olkat je' tzan a' uva' k'otik kan ta'n u Jacob. As tul chaq'aan ve't q'ii, as xoneb' ve't u Jesús tzi' u jule', tan koolinalik ve't Aak ta'n xao'm. 7 As ul uma'l u ixoj uva' aa Samaria tzi'a'voj tu uve' atikkat u a'e'. As ech tal ve't u Jesús ile' te ixoj: —Aq' unb'ooj vaa' uva' la vuk'a,— ti'k Aak, 8 tan ma'tik ib'en ve't unq'a ichusulib' Aake' tu u tename' ti' iloq'at echb'ub'al. 9 As ech tal ve't u ixoj ile': —¿Kam q'i uve' nu kuxh ajaj avaa' sve? As tul axh tiaal Israel. As in aa Samaria,— ti'k ixoj te u Jesús, tan ye' nik iq'iila tib' unq'a tiaal Israel tuk' unq'a aa Samaria. 10 As ech tal ve't u Jesús ile': —Ootzimal koj vib'a'nil u Tiixhe' ta' a'n, as la pal axhe' ta' stuul uva' ab'iste in uve' ni jajon u a'e' see. As lajaj sve. As la vaq'e' u a'e' see uve' la aq'on atiichajil,— ti'k u Jesús. 11 As ech tal ve't u ixoj ile' te u Jesús: —Pap, mita'n chit umaj aatinb'al ati ti' eeq'ot je' tzan u a'e'. As tul nim chit tuul u jule'. ¿As kat la eeq'okat je' tzan u a'e' q'i uve' naale'? 12 ¿As nim kol chit aalchu ve't q'a ti' u kub'aal Jacob? Tan aake' k'otol kan tetz u a'e'. As tzitza' nik tul teq'okat aak taa' tuk' unq'a me'al ik'aole'. As tzitza' nik tuk'a'kat unq'a tavan aake',— ti'k ixoj. 13 As ech tal ve't u Jesús ile': —Jank'al unq'a uxhchile' uve' la uk'an u a'e' uva' at tzitza' as eche' la koj pal vitzajitzi'le'. 14 Pet jank'al unq'a uxhchile' uve' la uk'an u a'e' uve' la vaq'e' as eche' jatu koj la tzaj ve't itzi'. As eche' nib'an unq'a a'e' uve' ni tel ch'u'l tu u vitze' as ech la ib'ane' ti' taq'ax etiichajil uve' ye'l iya'teb'al,— ti'k u Jesús. 15 As ech tal u ixoj ile': —Pap, aq' u a'e' b'a sve uve' naale', aq'al uva' ye'xh jatu la tzaj ve't untzi'. As ye'l in la ul ve't in tzi'a'voj tzitza',— ti'k ixoj. 16 Ech tal u Jesús ile': —B'a'n kuxhe' b'a. Kuxh molo vatzumele'. As eela etule',— ti'k u Jesús. 17 As ech tal ve't ixoj ile': —Ye'l untzumel ati,— ti'k ixoj. Ech tal ve't u Jesús ile' te ixoj: —An chite' b'a naale' uva' ye'l atzumel ati, 18 tan o'va'x naj ajatx eeb' stuk'. As u naje' uve' eq'omal a'n cheel as jit atzumel naje'. An chite' b'a uve' naale',— ti'k Aak. 19 As ech tal ve't ixoj ile': —Pap, texh axh q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' ni vab'i. As la unch'oti see, 20 tan tzitza' vi' u vitze' nik inachkat unq'a q'esla kub'aale' u Tiixhe'. Pet ech koj ex, tan a' netale' uva' tu kuxh u Jerusalén la nachpukat Tiixh,— ti'k ixoj. 21 As ech tal ve't u Jesús ile': —Nima uve' tuk val see, tan la ul uma'l u q'ii uva' jit kuxh tz'ajinal vi' u vitze' as jit tz'ajinal tu u Jerusalén la nachpukat u Tiixhe'. Pet katil kuxh la uch inachpukat ve't Tiixh. 22 Tan nu kuxh enach uma'l u tiixh uva' ye' ootzimal seta'n. Pet ech koj o', tan ootzimal u Tiixhe' sqa'n uve' nu kunache', tan a' xe'tikkat tzan u sotzb'al paave' sukuxo'l, o' unq'a tiaal Israel. 23 As u q'iie' uva' ni val see as ile' najli ve't cheel ti' uva' la inach unq'a tename' u Tiixhe' tuk' chit taanxelal, tan a' isa' Aak uva' jik chit itxumb'al unq'a uxhchile' la ib'ane' tul la inach Tiixh. 24 As jank'al unq'a uxhchile' uva' la nachon Tiixh, as techal chit la inach Tiixh tuk' chit taanxelal as tuk' tijikil, tan ech u Tiixhe' eche' u kajiq'e', tan ye' na'l,— ti'k u Jesús. 25 As ech tal ve't u ixoj ile': —Ootzimale' sva'n uva' la ul uma'l u uxhchil uva' alel kan u tuleb'ale' ta'n u Tiixhe' uva' Cristo ch'elel. As a'e' la alon ve't isuuchil sqe skajayil tul uva' la uli,— ti'k ixoj. 26 As ech tal ve't u Jesús ile': —Ine' ta' uve' nunyolon see,— ti'k Aak. 27 As tul tzojpu iyolon Aak tuk' u ixoje', as b'ex uloj ve't unq'a ichusulib' Aake'. As sotz ve't ik'u'l chajnaj ti' uve' til chajnaj uva' nik iyolon Aak tuk' u ixoje', tan ti' uva' ye'l umaj chusul la uch iyolon tuk' umaj ixoj xo'l tenam. As jit ich'oti umaj naj te Aak uva': —¿Kam nayol tuk' u ixoje'?— ti'k koj umaj chajnaj tal te Aak. 28 As taq' ve't kan u ixoje' vitxe'ne'. As b'ex tal ve't ixoj tu vitename'. As ech tal ve't ixoj ile' te unq'a uxhchile': 29 —¡Si'unaj! ¡Ul etiltaj uma'l u naj uve' kat alonyu sve ti' unq'a vee' b'anel sva'n skajayil! ¿As ma jit u naje' u Cristo?— ti'k ixoj. 30 As el ve't ch'u'l unq'a uxhchile' tu vitename' ti' tul ve't k'atz Aak. 31 As tul ma'tik ib'en ve't ixoj, as jetz'en ve't ok unq'a ichusulib' Aake' sk'atz. As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —Chusul, tx'a'on,— ti'k chajnaj. 32 Ech tal ve't Aak ile': —At uma'l u vechb'ub'al uve' ye' ootzimal seta'n,— ti'k Aak. 33 As ech tal ve't chajnaj ile' svatzaj: —¿Kam q'i esta'n? ¿Pet moj ab'il kat eq'on tzan unb'ooj techb'ub'al Aak?— ti'k chajnaj. 34 As ech tal ve't u Jesús ile': —As a' ve't vechb'ub'ale' uva' la unb'ane' kam uve' ni tal taama u chajol vetze'. As la untzojpisa uva' kat tal Aak sve. 35 As netale' uva': «Kajva'ten ich' imakax ivatz u chikoe',» ch'ex netale'. As ile' ni val sete, esajitaj b'en unq'a tename', tan ech unq'a tename' eche' unq'a chikoe' uve' q'antu ve'te' ti' imakle'. 36 As ab'il uve' la molon tzan unq'a tename' ti' tok itiichajil uve' ye'l iya'teb'al as eche' uma'l u uxhchil uva' ni makon ivatz unq'a chikoe', tan la til ivatz u taq'one'. As esti'e' uva' eela ichiib' unq'a uxhchile' uva' ni makone' tuk' unq'a uxhchile' uve' kat avan. 37 As an chite' ta' u yole' uva': «Uma'l uxhchil ni avan. As uma't uxhchil ni makon,» ti'k u yole'. 38 As cheel nunchaj b'en ex ti' b'en emakat uve' jit ex kat avan, tan va'len kat aq'onvan sevatz. As cheel antu ve't ex tuk ilon ve't ivatz unq'a taq'on unq'a uxhchile',— ti'k u Jesús. 39 As ye' saach unq'a aa Samaria uva' atik tu u tenam uva' Sicar, as kat ik'ujb'a' ik'u'l ti' u Jesús ta'n u yole' uve' tal u ixoje', tan ech ma'tik talat ixoj ile': —¡Tan nimal unq'a va'lexhe' uva' b'anel sva'n, as kat tal Aak sve!— ti'k ixoj. 40 As ul ijaj unq'a aa Samaria b'a'nil te u Jesús ti' uva' la kaa Aak tu u tename'. As ka'va'l q'ii atin ve't Aak xo'l unq'a aa Samaria. 41 As aal chit kat ik'ujb'a' ve't unq'a uxhchile' ik'u'l ti' u Jesús ti' unq'a yole' uve' nik tal Aak. 42 As ech tal ve't unq'a uxhchil ile' te u ixoj: —Jit kuxh ti' u yole' uve' kat aal sqe nu kuk'ujb'a'kat kuk'u'l. Pet kat qab'il ve'te', as kat qootzil ve'te' uva' an chite' vil uva' Aak u sotzsan tetz ipaav unq'a tename' skajayil,— ti'k unq'a uxhchile'. 43 Tu ve't ika'v u q'iie', as el ve't ch'u'l u Jesús tu u Samaria. As b'en ve't Aak tu u Galilea. 44 As atik sk'u'l Aak uva' ye' la oksal iq'ii Aak ta'n unq'a uxhchile' tu vitename', tan ma'tik talat Aak uva' ye'l umaj q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' la oksal iq'ii tu vitename'. 45 As oon ve't Aak tu u Galilea. As jank'al unq'a aa Galilea uve' ma'tik tex tu u Jerusalén ti' u nimla q'iie', as oora chit ik'ul ve't ok chajnaj Aak, tan ma'tik tilat chajnaj kam uve' kat ib'an Aak tu u Jerusalén. 46 As oon ve't u Jesús unpajte tu u tename' uva' Caná uva' echen tu u Galilea, uva' ib'ensakat Aak u a'e' vinoil. As atik uma'l u naj tzitzi' uva' lochol tetz u ijlenaale', uva' nikat ich'o'n uma'l vik'aol tu u Capernaúm. 47 As tul tab'i ve't naj itzib'lal uva' ma'tik itzaa u Jesús tu u Judea as ma'tik toon ve't Aak tu u Galilea, as oon ve't naj ti' ijajat kuyb'al te Aak uva' la b'en Aak ti' ib'a'nxisal vik'aol naje', tan b'iitik kuxh ikam vik'aol naje'. 48 As ech tal ve't u Jesús ile' te naj: —Ye' koj kat unk'uch unq'a texhlal u tijle'm u Tiixhe' sete, as kamal ye'l ex ta' la ek'ujb'a' ek'u'l svi',— ti'k u Jesús. 49 As ech tal ve't u lochol tetz u ijlenaal ile': —Pap, b'an b'a'nil. Kuxh il vas unk'aole' cheel tan tuk kamoj ve'te',— ti'k naj. 50 As ech tal ve't u Jesús ile' te naj: —Kuxh ve'te'. Il vak'aol ile' isle'le,— ti'k Aak. As tul tab'i ve't u naje' viyol Aake', as inima ve't naj. As b'en ve't naj tu vitename'. 51 As tul b'iitik kuxh toon naj tu vitename', as ul k'ulpoj ve't naj tu b'ey ta'n ka'l unq'a ik'am. As ech tal chajnaj ile': —Pap, ¡isle'l ve't vak'aole' cheel!— ti'k chajnaj. 52 As ech tal ve't u lochol tetz u ijlenaal ile': —¿Kam oora q'i kat b'a'nxi?— ti'k naj. As ech tal ve't unq'a k'am ile' te naj: —E'ttzane' txalq'u q'ii ya' ve't u xamale' ti' naj,— ti'k chajnaj. 53 As tul tab'i ve't u lochol tetz u ijlenaale' u yole' uva' tal unq'a k'ame', as ul ve't sk'u'l naj uva' ech oorae' uva' tal u Jesús te naj uva': «Il vak'aol ile' isle'le,» ti'k Aak. As kat ik'ujb'a' ve't naj ik'u'l ti' Aak tuk' unq'a tatine' tikab'al. 54 As tu u Galilea ik'uchkat u Jesús vika'v u k'uchb'al tetz u tijle'me' vatz unq'a tename' tul ma'tik itzaa Aak tu u Judea.

Juan 5

1 As xamtik ve't stuul tul uva' ilej uma't u nimla q'iie' uve' nikat inima unq'a tiaal Israel tu jun yaab', as b'ex ve't u Jesús tu u Jerusalén unpajte. 2 As b'anik uma'l u nimla tz'aj tetz molb'al a' uva' Betesda ib'ii tu yolb'al hebreo. As a' echenkat najlich itzi' u tapiaale' uva' tokeb'al kaneero' ib'ii. As u nimla molb'al a'e' uve' atik je' ivi' as o'va'l toj uva' tz'aj tx'apike. 3 As ye' saach unq'a aach'o'me' koxhlik tzi' u molb'al a'e'. At ko'x, at tzot, ati uva' k'oro'xhin tib' ta'n ch'o'm. As nikat itx'eb' unq'a aach'o'me' uva' la tiin ve't u a'e', 4 tan jit kuxh nim la ul itiinsa umaj ángel u a'e'. As ab'iste kuxh u aach'o'me' uva' b'axel la ok xe' u a'e' tul la itiinsa tib' u a'e', as la b'a'nxi, k'uxh kam kuxh ch'o'mil uva' nik b'anon. 5 As atik uma'l u aach'o'm tzi' u nimla molb'al a'e' uva' ma'tik ib'anat ve't vinaj vaaxajlaval (38) yaab' ixe't ch'o'noj. 6 As til ve't u Jesús u aach'o'me' uva' koxhlik tzi' u a'e'. As atik ve't sk'u'l Aak uva' na'xnik ixe't naj ch'o'noj. As ech tal ve't Aak ile': —¿Ma nasa' uva' la b'a'nx ve't axh?— ti'k Aak. 7 Ech tal ve't naj ile': —¡Kano, Pap! As ye'xheb'il ni b'anon b'a'nil sve ti' vaq'ax b'en xe' u a'e'. As k'uxh nunya'lu vib' ti' unku'e' tul ni tiinsa tib' u a'e', as b'axel nib'axsa tib' uma't uxhchil sunvatz,— ti'k u aach'o'me'. 8 As ech tal ve't u Jesús ile': —Txakpen. Eq'o vach'achi'm tze'e'. As kuxh ve't takab'al,— ti'k Aak tal te naj. 9 As yak chit b'a'nx ve't u aach'o'me'. As teq'o ve't naj u ch'achi'm tze'e'. As xaan ve'te'. As tu u xeem q'iie' ib'a'nxisa u Jesús u aach'o'me'. 10 As ech tal ve't unq'a iq'esal unq'a tenam ile' te u naje' uva' ma'tik tel u ch'o'me' sti': —Xeem q'ii ta' cheel. As txaae' uva' ijamal kuxh vach'achi'm tze'e',— ti'k chajnaj te naj. 11 As ech tal ve't naj ile': —U uxhchile' uve' kat b'a'nxisan in as a'e' kat alon sve: «Sik' vach'achi'm tze'e'. As kuxh ve'te',» ti'k sve,— ti'k naj. 12 As ich'oti ve't unq'a iq'esal unq'a tename' itzi' naj. As ech tal chajnaj ile': —¿Ab'il u naje' q'i uve' kat alon see uva': «Sik' vach'achi'm tze'e'. As kuxh ve'te',» taq' kat tal see?— ti'k chajnaj. 13 As ye' tootzaj naj uva' ab'il b'a'nxisan naj, tan ma'tik tel ch'u'l u Jesús xo'l unq'a tename' uve' atik tzitzi'. 14 As xamtik ve't stuul, ik'ul tib' u Jesús tuk' u naje' vatz viq'anal u tostiixhe'. As ech tal ve't Aak ile' te naj: —Ile' tuk val see, tan il axh b'a'n ve't axh cheel. As ye' paavin ve't axh, aq'al uva' ye' la ul uma'toj k'axk'o see' uva' nim ti' unq'a vee' kat apaleb'e,— ti'k Aak. 15 As b'ex tal ve't naj te unq'a iq'esal unq'a tename' uve' a' u Jesús kat b'a'nxisan naj. 16 Esti'e' uve' ib'an ve't unq'a iq'esal unq'a tename' ik'u'l ti' ichukat txumb'al ti' u Jesús, tan ti' uva' ib'a'nxisa Aak u aach'o'me' tu u xeem q'iie'. 17 As ech tal ve't u Jesús ile' te chajnaj: —As k'uxh tu u xeem q'iie', ye' niya' vunB'aale' ti' ib'anat u b'a'nile'. Esti'e' nunb'an u b'a'ne' tu u xeem q'iie' unpajte,— ti'k Aak. 18 As tab'i ve't unq'a iq'esal unq'a tename' u yole' uva' tal u Jesús. As aal chit ichuk ve't chajnaj txumb'al ti' iyatz'ax Aak. As jit kuxh ti' uva' ma'tik ib'a'nxisat Aak u aach'o'me' tu u xeem q'iie'. Pet ti' uva' «VunB'aale',» ti'k Aak ti' u Tiixhe'. As nik tal tib' Aak uva' eela Aak tuk' u Tiixhe'. 19 As ech tal ve't u Jesús ile' te chajnaj: —Ile' jik chit tuk val sete tan ye'xhkam la uch unb'anata' sunjunal. Pet a' nunb'ane' uve' ni vile' uva' nib'an vunB'aale'. As jank'al uve' nib'an vunB'aale' as echat nunb'ane' unpajte, 20 tan xo'n chit in te vunB'aale'. As nik'uch Aak sve jank'al uve' nib'an Aak, tan nim chite' u b'a'nile' uve' la ik'uch Aak sve ti' unq'a vi'la'. Esti'e' la chit teq'o etaama ti' uve' la etile', 21 tan echat la unb'ane' eche' uva' nib'an vunB'aale'. As ni tulsa Aak taama unq'a kamnaje'. As ni taq' Aak itiichajil u taanxelal unq'a uxhchile'. As echat in unpajte, tan la vaq' itiichajil u taanxelal unq'a uxhchile' k'atz Aak, as jank'al unq'a uxhchile' uva' la unsa' la vaq' itiichajil. 22 As ye'xheb'il nib'an vunB'aale' isuuchil. Pet kat ik'ujb'a' ve't in Aak ti' uva' in la b'anon ve't isuuchil unq'a tename' skajayil, 23 aq'al uva' la toksa unq'a tename' unq'ii eche' toksat iq'ii vunB'aale'. Tan ab'il uva' ye' ni oksan unq'ii as ye'l iq'ii vunB'aale' ni toksa unpajte, as tul Aake' chajol tzan vetz. 24 As ile' jik chit tuk val sete, u uxhchile' uve' la niman unq'a yole' uva' ni vale' as la ik'ujb'a' ik'u'l ti' u Tiixhe' uva' chajol tzan vetz, tan at chit itiichajil u taanxelale' uve' ye'l iya'teb'al. As ye'l u k'axk'o at ve't tzan ti' unq'a uxhchile', tan elnallu ve't vatz u kamchile'. As at ve't itiichajil uva' ye'l iya'teb'al. 25 Tan tuk chit val sete tan tuk ilej u q'iie' uva' k'ujle'l ve't ta'n u Tiixhe', as ile' at ve't scheel. As unq'a uxhchile' uve' kamnajlu ve't u taanxelale' vatz u Tiixhe' as tuk chit tab'i u tuul unvi'e', tan ine' viK'aol u Tiixhe'. As ab'il uva' la niman unq'a yole' uva' ni vale' as a'e' la iseb' u taanxelale' k'atz u Tiixhe', 26 tan eche' ta' vunB'aale' tan at itiichajil Aak sijunal. As echat chit in, tan kat taq' Aak sve uva' at untiichajil sunjunal, tan in viK'aol Aake'. 27 As kat taq' ve't Aak u vijle'me' ti' unb'anat isuuchil unq'a tename' skajayil, tan ine' . 28 As ye' la sotz ek'u'l ti' uva' ni val sete, tan tuk ilej uma'l u q'ii uva' jank'al chit unq'a kamnaje' uva' mujel tu u jule' as la tab'i u tuul unvi'e' tul la unmolo. 29 As jank'al unq'a uxhchile' uva' b'a'n kat ib'ana vatz u tx'ava'e' as la je' ve't ch'u'l tu unq'a ijule' ti' tul taama unpajte. As ech ib'en k'atz u Tiixhe', tan at itiichajil u taanxelale' k'atz Aak. Pet ech koj unq'a uxhchile' uve' kat b'anon u va'lexhe' vatz u tx'ava'e', tan tul la ul taama, as a' la b'enkat tu u choob'al paave'. 30 As ye'xhkam la uch unb'anat isuuchil sunjunal. Pet kam uve' ni tal vunB'aale' sve ti' unb'anat isuuchil unq'a tename' skajayil as a'e' nunb'ane'. As jik chite' ni val isuuchil, tan jit vuntxumb'ale' ni voksa. Pet a' vitxumb'al vunB'aale' eq'omal sva'n uva' chajol tzan vetz, 31 tan asoj an kuxh in la alon u vijle'me', as eche' la koj nimal in. As la koj alaxi uva' jik chit vunyole', 32 pet Aake' ni alon u vijle'me'. As ootzimal sva'n uva' kam chit uve' ni tal Aak svi' as an chite' viyol Aake' uve' ni tale'. 33 As exe' kat chajon b'en ka'l unq'a uxhchil ti' ich'otil itzi' u Xhune'. As kam chit uve' kat tal tzan u Xhune' sete as jik chite' uve' kat tal tzan svi'. 34 As jit iyol umaj uxhchil k'ujb'a'n tetz u vijle'me'. Pet ni val isuuchil u yole' sexo'l, aq'al uva' at ve't sotzb'al epaav. 35 Tan ech u Xhune' eche' uma'l u xamal uva' kat txijun ex. As kat chiib' ex ti' viyol u Xhune'. As ye'xh jank'al q'ii kat chiib' ve't ex sti'. 36 Pet an chit unq'a b'a'nile' uva' nunb'ane' as a'e' ni k'uchun u vijle'me', tan nim chit talche' unq'a b'a'nile' uva' nunb'ane' ti' unq'a yole' uva' kat tal u Xhune' svi', tan a' u b'a'nile' uve' kat taq' vunB'aale' sve ti' uva' techal la unb'ane', as a'e' la k'uchun u vijle'me' uva' a' vunB'aale' kat chajon tzan in. 37 As vunB'aale' uve' chajol tzan vetz as Aake' ni alon isuuchil u vijle'me' unpajte. Ye' atixoj etab'i tuul ivi' Aak. As mita'n ika'y Aak kat etila. 38 Pet ye'l viyol Aake' at koj tu vetaanxelale', as ye' nek'ujb'a' ek'u'l svi' uva' kat ichaj tzan in Aak. 39 As tul b'enameen chit nechus etib' ti' viyol Aake' uva' tz'ib'amal kan, tan a' netale' uva' at itiichajil uva' ye'l iya'teb'al, tan ti' uva' chusel etib'. As tul a'e' ni alon isuuchil u vijle'me'. 40 As ye' nesa' etoksat etib' sunk'atz. As tul ine' la aq'on itiichajil uva' ye'l iya'teb'al. 41 As ye' la voksa stuul k'uxh la etoksa unq'ii, 42 tan ootzimal ex sva'n uva' ye'l u Tiixhe' xo'n koj sete tuk' etaanxelal. 43 As k'uxh tuk' vib'ii vunB'aale' kat ulkat in, as ye' kat ek'ul in. Pet asoj la ul uma'toj naj tuk' kuxh itxumb'al, as oora chit la txuq'txun ex ti' ek'ulat naj. 44 As nu kuxh etoksa je' eq'ii sevatzaj. Pet ye' neb'ane' kam uva' nisa' u Tiixhe' seti' ti' uva' la toksa Aak eq'ii. As tul ta'n Aake' Tiixh. As mita'n in nek'ujb'a' ek'u'l svi'. 45 Pet etalaki uva' in la alon ok vepaave' te vunB'aale', tan a' unq'a yole' uve' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés tuk alon ok vepaave', k'uxh netal je' sete uva' at k'ujleb'al ek'u'l ti' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés. 46 As kat koj enima unq'a yole' uve' kat tal u Moisés, as ine' ta' kat enima in, tan ine' uva' ni tal u yole' uve' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés. 47 Tan asoj ye' nenima unq'a yole' uve' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés, ¿as a' kol chit ve't unq'a vee' q'a la enima uve' ni val sete cheel?— ti'k u Jesús.

Juan 6

1 As xamtik ve't stuul, as el ve't ch'u'l Aak tu u Jerusalén. As b'en ve't Aak tu u Galilea, ok ve't Aak tu uma'l u barco. As q'ax ve't Aak jalit u mar uve' echen tu u Galilea uva' Tiberias ib'ii. 2 As a' chit mama'la tename' xekik ti' Aak, tan ti' uva' ma'tik tilat unq'a tename' u k'uchb'al tetz vib'a'nil Aake' uve' ib'an ti' unq'a aach'o'me'. 3 As je' ve't Aak vi' uma'l u tal vitz. As xoneb' ve't Aak tuk' unq'a ichusulib'e'. 4 As txantik kuxh tul ve't u nimla q'iie' uva' pascua uva' nik inima unq'a tiaal Israel jun yaab'. 5 Tul til ve't Aak uva' mama'la tenam xekelik ti' Aak, as ech tal ve't Aak ile': —¿Tikat la b'en kuloq'kat paan ti' kutx'a'nsat unq'a tename'?— ti'k Aak tal te u Pi'le'. 6 As tal kuxh Aak te u Pi'le', tan ootzimalik ta'n Aak uva' kam la ib'an Aak. Pet a' isa' Aak uva' kam la tal u Pi'le'. 7 As ech tal ve't u Pi'l ile' te u Jesús: —Ye' la tz'aj ija'mil laval k'alal (200) q'ii aq'on ti' qaq'at unb'ooj techb'ub'al unq'a tename',— ti'k u Pi'le'. 8 Pet uma't u chusulib' uva' Lixh, titz'in u Simón uve' Lu', as ech tal naj ile' te Aak: 9 —Il uma'l u xaak ila' uva' eq'omal o'va'l paan sta'n uva' cebada tuk' ka'va't tal txay. As eche' la koj tz'aj xo'l unq'a tename',— ti'k u Lixhe'. 10 As ech tal ve't u Jesús ile' te unq'a ichusulib'e': —Etaltaj te unq'a tename' uva' la xoneb' skajayil,— ti'k Aak, tan echenik unq'a tename' vatz uma'l u nimla chaq'aala. As xoneb' ve't unq'a tename' skajayil. As kamal o'va'l mil unq'a naje' atike. 11 As itxey ve't u Jesús o'va'l u paane' uva' atik xe' u xaake'. As tul ma'tik taq'at ve't Aak ta'ntiixh te u Tiixhe' sti', as ijatx ve't Aak, as taq' ve't Aak te unq'a ichusulib'e'. As echat chit ib'an Aak tuk' unq'a txaye'. As aq'ax ve't te unq'a tename' uva' xonlik vatz u chaq'aalae', jank'al uva' nik isa' unq'a tename'. 12 As tul ma'tik itx'a'n unq'a tename' sb'a'n, as ech tal ve't Aak ile' te unq'a ichusulib'e': —Emoltaj unq'a ya'l paane'. As ye'xhkam la etxaq'u kan,— ti'k u Jesús. 13 As imol ve't chajnaj unq'a ya'l paane'. As inoosa ve't chajnaj kab'lavat xu'k u ya'l paane' ta'n o'va'l unq'a paane' uva' atik cebada xo'l uve' ijatx u Jesús. 14 As til unq'a tename' u k'uchb'al tetz vib'a'nil u Tiixhe' uve' ik'uch u Jesús. As ech tal ve't unq'a tenam ile' svatzaj: —An chite' vil. Kat ulyu ve't u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' alel kan u tuleb'ale' ta'n u Moisés,— ti'k unq'a tename'. 15 As na'lik vatz u Jesús uva' nikat tal ve't unq'a tename' toksal Aak ijlenaalil. As b'en ve't Aak vi' u tal vitze' sijunal unpajte. 16 As tul tz'otin ve'te', as ku' ve't ch'u'l unq'a ichusulib' Aake' vi' u tal vitze' ti' toon tzi' u mar. 17 As k'uxh ma'tik itz'otin ve'te', as ye'xnik ul u Jesús k'atz chajnaj. As ok ve't chajnaj tu uma'l u barco. As b'en ve't chajnaj vi' u mar ti' ib'en tu u Capernaúm. 18 As xe't ve't uma'l u kajiq' vi' u mar uva' xo'veb'al chittu'. Va'lik chit ipilq'ut ve't tib' u a'e' ta'n u kajiq'e'. 19 Kamal pal ti' uma'l i'l ma'tik ixaat ok chajnaj vi' u a'e'. As aat kuxh til ve't chajnaj u Jesús uva' nikat ixaan ve't Aak vi' u mar. As b'iitik kuxh tul ve't Aak k'atz u barco. As xo'v ve't chajnaj ta'n Aak. 20 As ech tal ve't Aak ile': —Ye' kuxh xo'v ex, tan ine',— ti'k Aak. 21 As aya'l chit ik'u'l chajnaj ik'ul ve't je' chajnaj Aak tu u barco. As aat kuxh til ve't chajnaj toon tuk' u barco tzi' u tx'ava'e' tu uve' yakikkat chajnaj. 22 Ech ve't q'ejal stuul, as sotz ve't ik'u'l unq'a uxhchile' uve' kaaik kan jalit u mar ti' uva' kam kat ib'an u Jesús ti' toon jalit u mar, tan ootzimalik ta'n unq'a uxhchile' uva' uma'l kuxh u barco ma'tik ib'en vi' u a'e'. As jit b'en ve't u Jesús tu u barco. Pet a' kuxh unq'a ichusulib' Aake' b'eni. 23 As ma'tik tul ve't unjoltu unq'a uxhchil tuk' ka't unq'a barco uva' tzaa tu u Tiberias ti' ichukat u Jesús. As a' ulkat unq'a barco tzi' u a'e' najlich uve' ma'tik inachatkat u Jesús Tiixh ti' u paane', tul a's itzujb'et Aak o'va'l mil unq'a naje'. 24 As tul til ve't unq'a uxhchile' uva' ye'lik u Jesús as mita'n unq'a ichusulib' Aake' atike, as ok ve't unq'a uxhchile' unpajte tu unq'a barco. As b'en ve't tu u Capernaúm ti' ichukat u Jesús. 25 As tul ilej ve't unq'a tename' u Jesús jalit u mar, as ech tal ve't unq'a tenam ile': —¿Chusul, jatu tzan q'i ul axh tzitza'?— ti'k unq'a tename'. 26 Ech tal ve't Aak ile': —Ile' jik chit tuk val sete, tan nechuk in. As jit ti' uva' kat etil unq'a k'uchb'al tetz vib'a'nil u Tiixhe' uve' kat unb'ana. Pet ti' kuxh uva' kat etx'a' u paane' as kat noo ve't ex sb'a'n. 27 As jit kuxh ti' u echb'ub'ale' la etoksakat etaama uve' nimotxe'. Pet a' la etoksakat etaama ti' u echb'ub'ale' uve' ye' la motxi uve' la aq'on etiichajil uve' ye'l iya'teb'al, tan ine' la aq'on sete, uva' in, tan nichiib' u Kub'aal Tiixhe' svi' ti' vaq'at sete,— ti'k u Jesús. 28 As ech tal ve't unq'a tenam ile' te u Jesús: —¿Kam la kub'ane' q'i ti' kub'anat uve' nisa' u Tiixhe'?— ti'k chajnaj. 29 Ech tal ve't u Jesús ile': —A' nisa' u Tiixhe' seti' uva' la enima in, tan ine' kat ichaj tzan in Aak sexo'l,— ti'k u Jesús. 30 As ech tal ve't unq'a tenam ile': —¿Kam umaj k'uchb'al tetz u tijle'm u Tiixhe' la ak'uch sukuvatz ti' uva' la kunima ve't axh? 31 As eche' unq'a q'esla kub'aale' tan kat techb'u chajaak u maná tu u tzuukin tx'ava'e', eche' uva' ni tal uma'l u yol uva' tz'ib'amal kan, tan ech ni tal ile': As taq' ve't ku' tzan u Tiixhe' u echb'ub'ale' tu almika', aq'al uva' la techb'u unq'a tename', ti'k u yole',— ti'k chajnaj tal te u Jesús. 32 As ech tal ve't u Jesús ile': —Jik chit tuk val sete, tan jit u Moisés kat aq'on u echb'ub'ale' uva' kat ku' ch'u'l tu almika' te unq'a tename'. Pet vunB'aale' uva' kat aq'on ku' tzan u echb'ub'ale' na'ytzan, as an chit Aake' ni aq'on ku' tzan u b'a'nla echb'ub'ale' cheel, uva' ye'xhkam uma'toj la lejon sti'. 33 As u echb'ub'ale' uve' ni taq' Aak cheel, as a'e' uva' ni val sete uva' kat ku' ch'u'l tu almika'. As ni taq' itiichajil unq'a tename' vatz u tx'ava'e',— ti'k u Jesús. 34 As ech tal ve't unq'a tenam ile': —Pap, aq' u echb'ub'ale' sqe b'enameen, uve' naale',— ti'k chajnaj. 35 As ech tal ve't u Jesús ile': —Ine' uva' ech vatine' eche' u echb'ub'ale' uve' ni aq'on itiichajil unq'a uxhchile' cheel. As ab'il uva' la toksa tib' sunk'atz, as ye'xh jatu la va'yi; as ab'il uva' la ik'ujb'a' ik'u'l svi', as ye'xh jatue' la tzaj ve't itzi'. 36 Pet kat vallu sete uva' k'uxh kat etil in, as ye' nek'ujb'a' ek'u'l svi'. 37 As jank'al chit unq'a uxhchile' uve' ni taq' vunB'aale' sve, as la toksa tib' sunk'atz. As ab'il uva' la toksa tib' sunk'atz, as ye' la uch vixvata'. 38 As la val sete, tan ye'l in kat koj ku' ch'u'l in tu almika' ti' unb'anata' kam uva' ni tal vaama. Pet a' tul unb'ane' kam uve' ni tal u chajol tzan vetze'. 39 As a' ni tal u chajol tzan vetze' uva' ye'xheb'il la untz'ej kan. Pet jank'al uve' kat taq' Aak sve, as la vulsa taama timoxtel q'ii. 40 As a' ni tal u chajol vetze' uva' at itiichajil unq'a uxhchile' uve' ye'l iya'teb'al, jank'al uva' ni ootzin u vijle'me' as nik'ujb'a' ik'u'l svi'. As la vulsa taama timoxtel q'ii, in uva' in viK'aol u Tiixhe',— ti'k u Jesús. 41 As yan ve't viyol u Jesús tivi' unq'a iq'esal unq'a tename' ti' uva' tal Aak uva': —Ech vatine' eche' u echb'ub'ale' uve' kat ku' ch'u'l tu almika',— ti'k Aak. 42 As ech tal ve't chajnaj ile' svatzaj: —¿As jit kol ik'aol u Xhu'le' q'a u Jesús? Tan ootzimale' vib'aal naje' tuk' vitxutx naje' sqa'n. ¿As kam q'i uve' ni tal naj uva', «Ine' kat ku' ch'u'l in tu almika',» taq' naj ni tale'?— ti'k chajnaj. 43 As ech tal ve't u Jesús ile' te chajnaj: —Ye' kuxh eyol in sevatzaj, 44 tan ye'xheb'il la toksa tib' sunk'atz, asoj jit vunB'aale' la alon, uva' kat chajon tzan in. Pet jank'al unq'a uxhchile' uva' la toksa tib' sunk'atz, as ine' la ulsan taama timoxtel q'ii, 45 tan ech la ib'ane' uva' tz'ib'amal kan ta'n unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' ech ni tal ile': La chee itxumb'al unq'a tename' ta'n u Tiixhe', ti'k u yole'. Esti'e' ni val sete uva' jank'al unq'a uxhchile' uve' ni ab'in viyol vunB'aale' as nichee itxumb'al sta'n, as a'e' uva' ni toksa tib' sunk'atz. 46 As ye'xheb'il kat ilon vunB'aale'. Pet ine' kat ilon Aak, uva' k'atz Aak tzaanajkat in. 47 As jik chit tuk val sete, tan ab'il uve' nik'ujb'a' ik'u'l svi', as at itiichajil uve' ye'l iya'teb'al. 48 As ech vatine' eche' u echb'ub'ale' uva' ni aq'on itiichajil unq'a uxhchile'. 49 As kat techb'u unq'a q'esla kub'aale' u maná tu u tzuukin tx'ava'e'. As kat kami. 50 Pet il in at in cheel, uva' ech vatine' eche' u echb'ub'ale' uva' kat ku' ch'u'l tu almika', aq'al uva' ye'xh jatu la kam unq'a uxhchile' jank'al uva' la echb'un. 51 As in uva' kat ku' ch'u'l in tu almika', as ech ine' eche' u echb'ub'ale' uva' ni aq'on itiichajil unq'a uxhchile'. As ab'il uva' la echb'un u echb'ub'ale', as at itiichajil uve' ye'l iya'teb'al. As u echb'ub'ale' uve' la vaq'e', as a' vunchi'ole' uva' la vaq' kamoj ti' unq'a tename', aq'al uva' at itiichajil uve' ye'l iya'teb'al,— ti'k u Jesús. 52 As iyaa ve't tib' unq'a iq'esal unq'a tename' svatzaj. Ech tal ve't chajnaj ile': —¿Kam la tulb'e u naje' q'i taq'at vichi'ole' sqe ti' qechb'uta'?— ti'k chajnaj. 53 As ech tal ve't u Jesús ile' te chajnaj ti' talat Aak isuuchil vikameb'ale': —Jik chit tuk val sete, in uva' . Tan asoj ye' la etechb'u vunchi'ole', asoj ye' la etuk'a vunkajale', as ye'l etiichajil ati. 54 As ab'il uve' la echb'un vunchi'ole' as la tuk'a vunkajale', as at itiichajil uve' ye'l iya'teb'al. As la vulsa taama timoxtel q'ii. 55 As a' vunchi'ole' u echb'ub'ale' uva' ye'xhkam uma'toj la lejon sti'; as a' vunkajale' u uk'a'e' uva' ye'xhkam uma'toj la lejon sti'. 56 As ab'il uve' la echb'un vunchi'ole' as la tuk'a vunkajale', as la toksa taama svi'. As la voksa vaama sti' unpajte. 57 As a' vunB'aale', u aq'ol tetz tiichajil, as Aake' uva' kat chajon tzan in. As at itiichajil Aak, esti'e' at untiichajil. As echat chit la ib'an u uxhchile' uva' ech vatine' svatz eche' u techb'ub'ale', tan tuk' vuntiichajile' at ve't itiichajil sunk'atz. 58 As ech vatine' eche' u echb'ub'ale' uva' kat ku' ch'u'l tu almika'. As jit ech ine' u maná uve' kat techb'u unq'a q'esla kub'aale' tu u tzuukin tx'ava'e', tan k'uxh kat techb'u, as kat kami. Pet ab'il uve' la echb'un u echb'ub'ale' uve' ni vale', as at itiichajil sunk'atz uve' ye'l iya'teb'al,— ti'k u Jesús. 59 As a' unq'a yole' uva' kat ichus kan u Jesús te unq'a uxhchile' tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh tu u Capernaúm. 60 As tul tab'i ve't unq'a ichusulib' Aake' unq'a yole' uva' tal Aak, as nimal chajnaj alon ve't svatzaj: —¡Ti' tab'il u yole' uve' ni tal Aak! ¡Ab'il koj la niman!— ti'k chajnaj. 61 As ootzimal ta'n u Jesús uva' kat yan u yole' tivi' chajnaj. As ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —¿Ma kat iyansa ex u yole' uve' kat val sete? 62 Pet la pal ex stuul tul la etil ije' tu almika' uve' atikkat sb'axa. 63 As a' u Tiixhla Espíritu aq'ol tetz u tiichajile'. As ye'l umaj uxhchil la oleb' ti' taq'at etiichajil. Pet ech koj unq'a yole' uva' ni val sete, tan a'e' la aq'on etiichajil ta'n u Tiixhla Espíritu. 64 As at ka't ex uva' ye' ni niman unq'a yole' uva' ni val sete,— ti'k u Jesús, tan ootzimalik ta'n Aak tul simolot Aak unq'a ichusulib'e' sk'atz ab'il uve' ye' nik niman Aak. As atik sk'u'l Aak uva' ab'iste naj la k'ayin Aak. 65 As ech tal ve't Aak ile' xo'l unq'a uxhchile': —Esti'e' ni val sete uva' ye'xheb'il chite' ta' la toksa tib' sunk'atz, asoj jit vunB'aale' la alon,— ti'k u Jesús. 66 As tab'i ve't unq'a ichusulib' u Jesús u yole' uve' tal Aak. As nimal unq'a uxhchile' teesa ve't el tib' k'atz Aak. As jit xekeb' ve't unq'a uxhchile' ti' Aak. 67 As tul til ve't Aak uva' nik teesa ve't el tib' unq'a uxhchile' k'atz Aak, as ech tal ve't Aak ile' te kab'laval unq'a ichusulib'e': —¿Kano ex q'i? ¿Ma antu ex la eteesa ve't el etib' sunk'atz?— ti'k u Jesús. 68 Ech tal ve't u Simón ile' uva' Lu' te u Jesús: —¿Pap, ab'il uma'toj q'i uva' la qoksa qib' sk'atz? Tan ta'n axhe' uve' ni alon u yole' sqe uve' tetz kutiichajil uve' ye'l iya'teb'al. 69 As kat kunima axh, tan ootzimal sqa'n uva' axh u Cristo, viK'aol u islich Tiixhe',— ti'k u Lu'e'. 70 As ech tal ve't u Jesús ile': —Ootzimale' seta'n uva' kab'laval ex kat untxaa ex. As at uma'l ex uva' ech vetxumb'ale' eche' u tx'i'lanaje',— ti'k Aak. 71 As a' u Judas uva' Iscariote, vik'aol u Simón, nikat tal Aak, tan atik sk'u'l Aak uva' naj tuk aq'on ok Aak tiq'ab' unq'a uxhchile' uva' nich'o'n taama ti' Aak.

Juan 7

1 As xamtik ve't stuul, as a' nikat ixaankat ve't u Jesús tulaj unq'a tename' tu u Galilea, tan jit isa' Aak tatin tu u Judea, tan nikat ichuk unq'a iq'esal unq'a tename' txumb'al ti' iyatz'pu ve't Aak. 2 As txantik ilejat u nimla q'iie' uva' nik ilak unq'a tiaal Israel unq'a talaj ipache' ti' tulsat sk'u'l ti' uva' ka'viinqil yaab' kat atin unq'a q'esla ib'aale' tu u tzuukin tx'ava'e'. 3 As ech tal ve't unq'a titz'in u Jesús ile' ste: —Kuxh tu u Judea, aq'al uva' la til unq'a achusulib'e' unq'a k'uchb'al tetz vib'a'nil u Tiixhe' uve' nab'ane', 4 tan ab'il uva' nisa' uva' la ootzil ta'n unq'a tename' as ye' la uch imujat tib'. As kuxh k'uch eeb' vatz unq'a tename', asoj nim vab'a'nile' nab'ane',— ti'k chajnaj, 5 tan mita'n kuxh unq'a titz'in Aake' nikat niman Aak. 6 As ech tal ve't u Jesús ile': —Ye' ileje't u q'iie' ti' unb'en tu u nimla q'iie'. Pet ech koj ex, tan kam kuxh q'iil la uch eb'ene'. 7 As eche' la koj tixva ex unq'a tename'. Pet ech koj in, tan ni tixva in unq'a tename', tan ti' uva' ni valo'k ste uva' va'lexh nib'ane'. 8 As b'enoj etiltaj u nimla q'iie'. Pet ech koj in, tan ye'l in la b'en in cheel, tan ye' ileje't u q'iie' ti' unk'uchat vib' vatz unq'a tename',— ti'k u Jesús. 9 As tul ya' Aak ti' talat unq'a yole', as kaa ve't Aak tu u Galilea. 10 As tul kuxh b'en unq'a titz'in u Jesús tu u nimla q'iie', as b'en ve't Aak unpajte. As ye' kat ik'uch Aak ib'ene'. As jit ik'uch tib' Aak vatz unq'a tename'. 11 As nik ichuk ve't unq'a iq'esal unq'a tename' Aak xo'l unq'a mama'la tename' tu u nimla q'iie'. As ech nikat tal chajnaj ile' svatzaj: —¿Katil atkat u naje'?— ti'k chajnaj. 12 As nik iyolb'e ve't unq'a tename' u Jesús. As at jolol uxhchil ech nik tal ile': —Ch'i'umal itxumb'al u naje',— ti'k chajnaj. Pet ech koj unjolte, tan ech nik tal ile': —Ye' b'a'n ve't nib'an u naje', tan nu kuxh iyansa naj itxumb'al unq'a kumoole',— ti'k chajnaj. 13 As nik kuxh ijutxi unq'a tename' iyolone' ti' u Jesús, tan ti' uva' nik ixo'v chajnaj vatz unq'a iq'esal unq'a tename'. 14 As tul ma'tik ipok'o'chin u nimla q'iie', as ok ve't u Jesús vatz iq'anal u tostiixhe'. As ichus ve't Aak unq'a tename'. 15 As sotz ve't ik'u'l unq'a iq'esal unq'a tename'. As ech tal ve't chajnaj ile': —¿Kam kat tulb'e u naje' tootzit viyol u Tiixhe'? As tul ye'l naj kat ichus tib',— ti'k chajnaj. 16 As ech tal ve't u Jesús ile': —Unq'a yole' uve' nunchus sexo'l as jit ine' ni alon. Pet a' u chajol vetze' ni alon. 17 As ab'il uva' la sa'on ib'anat uve' ni tal u Tiixhe' as la tootzi uva' ma xe' Aak tzaanajkat unq'a yole' uva' nunchuse', pet moj nu kuxh uncheesa tunvi'. 18 As ab'il uva' la kuxh icheesa umaj chusb'al tivi' as je'saib'e' nib'ane'. Pet ech koj in tan a' u chajol vetze' ni voksa iq'ii, as jik chit nunchusune'. As ye'l umaj va'lexh nunb'an sevatz. 19 ¿As kam sti' q'i uve' netal unyatz'pe'? As tul at ve't u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan sexo'l ta'n u Moisés. As ye'l umaj ex ni niman, tan netal unyatz'pe',— ti'k Aak. 20 As ech tal ve't unq'a tenam ile': —¡Sub'ule' ato'k sak'atz! ¿Ab'il ni alon ayatz'pe'?— ti'k unq'a tename'. 21 As ech tal ve't u Jesús ile': —Ti' kuxh uma'l u b'a'nil uve' kat unb'an tu u xeem q'iie' as kat teq'o etaama sti'. 22 As la val sete, tul uva' nilej vaaxil q'ii titz'eb' umaj ne' uva' xaak, as netzok'e'l unb'iil vichi'ole' eche' uva' tal kan u Moisés. As jit tetz u Moisés u yole', pet Tiixh kat alon te unq'a q'esla eb'aale'. As k'uxh tu u xeem q'ii ni chit eb'ane'. 23 Asoj ni tuch itzok'ax el unb'iil ichi'ol umaj ne' xaak tu u xeem q'iie' ti' uva' ye' la epaasa tzii ti' u tzaq'ite' uva' tal kan u Moisés, as ¿kam q'i uve' ni tul evi' svi' ti' uva' kat unb'a'nxisa uma'l u aach'o'm tu u xeem q'iie'? 24 As jikoj chit eb'an unsuuchil. As eb'antaj tevi' asoj b'a'n nunb'ane' moj ye'le,— ti'k u Jesús. 25 As ech tal ve't ka'l unq'a aa Jerusalén ile' svatzaj ti' u Jesús: —¿Ma jit u naje' nichukpe' uva' ni talax iyatz'pe'? 26 As il naj ile' niyolon xo'l unq'a tename'. As ye'xhkam kuxh ni talax ti' naj. Kamal na'l vatz unq'a kub'ooq'ole' uva' a' u Cristoe' u naje'. 27 Pet ootzimal sqa'n uva' katil tzaakat naj. Pet ech koj u Cristo, tan tul la ul Aak, as ye'xheb'il la ootzin katil la tzaakat Aak,— ti'k unq'a tename' svatzaj. 28 As tul nikat ichusun u Jesús vatz iq'anal u tostiixhe', as taq' ve't je' Aak tuul ivi' xo'l unq'a tename'. As ech tal ve't Aak ile': —Ootzimal in seta'n. As ootzimal seta'n uva' katil tzaanajkat in. As ye'l uva' kat kuxh koj ul in tuk' untxumb'al. Pet a' u jikla Tiixhe' kat chajon tzan in uva' ye' ootzimal seta'n. 29 As ootzimal Aak sva'n, tan k'atz Aak tzaanajkat in. As Aake' chajon tzan in,— ti'k u Jesús. 30 As k'uxh nik tal ve't unq'a iq'esal unq'a tename' itxeyat Aak, as ye'xheb'il kat txeyon Aak, tan ye'xnik ilejat u q'iie' uva' la txeypu ve't Aak. 31 As ye' saach unq'a tename' ik'ujb'a' ik'u'l ti' Aak. Ech nik tal ve't ile' svatzaj: —Asoj jit u Cristo u Jesús, as tul la ul u Cristo, as ¿la kol pal ve't vib'a'nile' q'a ti' u mama'la k'uchb'al tetz u tijle'm u Jesús uve' kat ib'anlu ve'te'?— ti'k unq'a tename'. 32 As tab'i ve't unq'a fariseo unq'a yole' uva' nik tal unq'a uxhchile' ti' u Jesús. As imol ve't tib' chajnaj tuk' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh. As ichaj ve't b'en chajnaj ka'l unq'a xeen tetz u tostiixhe' ti' itxeypu u Jesús. 33 As ech tal ve't u Jesús ile' xo'l unq'a tename': —Unb'iitoj kuxhe' tuk unb'an sexo'l. As tuk q'aavoj ve't in k'atz u chajol vetze'. 34 As k'uxh la echuk ve't in, as eche' la koj elej ve't in, tan la koj uch etoone' tu u atinb'ale' uve' la atinkat in,— ti'k u Jesús. 35 As ech tal ve't unq'a fariseo ile' svatzaj tuk' unq'a iq'esal unq'a nachol Tiixhe': —¿Katile' q'i la b'enkat u naje' uve' ni tale', uva' ye' la kulej ve't naj? ¿Ma a' la b'enkat naj b'a xo'l unq'a kumoole' uva' jejle'l xo'l unq'a tename' uva' jit tiaal Israel? ¿Pet moj la b'en ichus ve't naj unq'a tename' uva' jit tiaal Israel? 36 ¿As kam ni tokkat viyol naje' uve' ni tale': «K'uxh la echuk in, as ye'l in la elej ve't in. As la koj etx'ol etoone' tu u atinb'ale' uve' la atinkat in,» taq' kuxh naj ni tale',— ti'k chajnaj? 37 As timoxteb'al u nimla q'iie' as a' u q'iie' uve' nim talche' tu u nimla q'iie'. As txakpu ve't u Jesús vatz unq'a tename'. As taq' ve't je' Aak tuul ivi'. Ech tal Aak ile': —Ab'iste ex nitzaj etzi' as etoksataj etib' sunk'atz. As uk'a'oj ex sunk'atz, 38 tan ab'il uva' la ik'ujb'a' ik'u'l svi' as ech la ib'ane' eche' uva' tz'ib'amal kan tu viyol u Tiixhe'. Tan ech tel ch'u'l vunb'a'nile' tu u taanxelale' eche' nib'an u a'e' tul ni tel ch'u'l tu u vitze' uva' ni aq'on tiichajil,— ti'k u Jesús. 39 As a' u Tiixhla Espíritu nikat tal Aak, uva' la ok ve't tu u taanxelal unq'a uxhchile' uva' la ik'ujb'a' ik'u'l ti' Aak, tan ye'xnik ul u Tiixhla Espíritu ti' tok tu u taanxelal unq'a niman tetz Aake'. As ye'xnik oon Aak tu u atinb'ale' uve' la oksalkat iq'iia Aak k'atz viB'aale'. 40 As tul tab'i ve't unq'a tename' unq'a yole' uve' tal u Jesús, as ech tal ve't unjolol unq'a naj ile': —An chite' vil. A' u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' kat ulyu ve'te' uva' alel kan u tuleb'ale',— ti'k chajnaj. 41 As ech tal unjoltu unq'a naj ile': —An chite'. A' u Cristo kat ulyu ve'te',— ti'k chajnaj. As atik ka't uxhchil uva' ech tal ile': —¿As tu kol u Galilea q'a la tzaakat u Cristo? 42 ¿As ye' kol q'a sek'u'l uva' alel kan tu viyol u Tiixhe' uva' tiaal David u Cristo la ib'ane'? Tan a' la tzaakat tu u Belén, uva' atikkat u David,— ti'k unq'a uxhchile'. 43 As ye' nik ik'ul tib' iyol unq'a tename' svatzaj ti' u Jesús. 44 As atik unjolol unq'a uxhchile' nik alon uva' la txeyax Aak. As ye'xheb'il kat txeyon Aak. 45 As tul q'aav ve't unq'a xeen tetz u tostiixhe' uva' ma'tik ichajax b'en ta'n unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' unq'a fariseo ti' itxeypu ve't u Jesús, as ech alpu ve't ile' te chajnaj: —¿Kam tetze' uve' ye' kat eteq'o tzan u Jesús?— ti'k unq'a chajol tetz chajnaje'. 46 Ech tal ve't unq'a xeen tetz u tostiixh ile': —As ye' atixoj qab'i iyolon umaj uxhchil uva' acha'v iyolone' eche' iyolon u naje',— ti'k chajnaj. 47 As ech tal ve't unq'a fariseo ile' te chajnaj: —¿Ma antu ve't ex b'a kat yanyu ve't etxumb'al ta'n u naje'? 48 ¿As ma ye' ootzimal seta'n uva' ye'l umaj unq'a kuq'esale' ni niman u naje'? As mita'n o' uva' o' fariseo ni niman naj. 49 As jank'al unq'a tename' uve' ni niman u naje', as niyansa ve't tib', tan eche' ootzimal koj u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan ta'n naj,— ti'k unq'a fariseo. 50 As u Nicodemo uva' b'ex yolon xe' u Jesús aq'b'al, tan imool tib' naj tuk' unq'a fariseo. As ech tal ve't naj ile' te vimoole': 51 —Palojtaj o' stuul uva' a' ni tal u kuleye' uva' lanal qab'i isuuchil b'axa. As a'n la qal itxeypu umaj uxhchil tul uva' la qootzi vipaave',— ti'k naj. 52 As ech tal ve't unq'a imool naj ile': —¿As ma a' nooksakat eeb' k'atz unq'a aa Galilea? ¡Chus eeb' sb'a'n ti' viyol u Tiixhe', tan ye'l umaj q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' aa Galilea!— ti'k chajnaj. 53 As ijatx ve't tib' chajnaj. As b'en ve't chajnaj tulaj ikab'al.

Juan 8

1 As b'en ve't u Jesús. As oon ve't Aak vi' u tal vitze' uva' Olivos ib'ii. 2 Ech q'ejal stuul, as q'aav ve't Aak tu u tostiixhe'. As mama'la tename' imol ve't tib' ti' Aak. As tul xoneb' ve't Aak xo'l unq'a tename', as xe't ve't Aak chusun. 3 As ka'l unq'a fariseo tuk' ka't unq'a uxhchil uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as teq'o ve't tzan chajnaj uma'l u ixoj uva' b'ex lejpoj tul nik ipaavine' tuk' uma't naj. As oksal ve't ok ixoj vatz u Jesús xo'l unq'a tename'. 4 As ech tal ve't ok chajnaj ile' te Aak: —Chusul, il uma'l u ixoj ila' kat kulejla' tul nipaavin ixoj tuk' uma't naj. 5 ¿As kam tuk aal sti'? Tan tz'ib'amal kan ta'n u Moisés uva' asoj la kulej umaj ixoj uva' ech nib'ane', as la kusuti k'ub' ti' ixoj ti' iyatz'pe',— ti'k chajnaj, 6 tan a' nikat tal chajnaj uva' la chee ipaav Aak ti' uva' la b'en ixoch chajnaj Aak. As ixib'b'a' ku' tib' Aak. As xe't Aak tz'ib'oj vatz tx'ava' tuk' vi' iq'ab'. 7 As ya'ltik chit chajnaj ti' ich'otil ok te Aak ti' u ixoje'. Txakpu ve't Aak. As ech tal ve't Aak ile': —Ab'iste umaj ex uva' ye'l epaav ati as ex la sutin u k'ub'e' b'axa ti' u ixoje',— ti'k Aak. 8 As ixib'b'a' ku' tib' u Jesús unpajte. As xe't ve't Aak tz'ib'oj vatz u tx'ava'e'. 9 As junun kuxh ib'en ve't unq'a xochol tetz u ixoje'. As b'axik chit b'en unq'a q'esla aamae'. As tul b'en chajnaj skajayil, as a' kuxh ve't u ixoje' kaaik kan k'atz u Jesús xo'l unq'a tename'. 10 As txakpu ve't Aak unpajte. As ech tal ve't Aak ile' te ixoj: —¿Kech unq'a naj uva' ni xochon axh? ¿Moj ye'xheb'il ni alon akame'?— ti'k Aak. 11 As ech tal u ixoj ile': —Ye'le, Pap. Ye'xheb'il ve'te',— ti'k ixoj. As ech tal ve't Aak ile': —Mita'n in la alon akame'. Pet kuxh ve'te'. As ye' paavin ve't axh,— ti'k u Jesús. 12 As ech tal ve't u Jesús ile' xo'l unq'a tename': —Ine' txijun tetz u taanxelal unq'a uxhchile' skajayil. Ab'il uve' la xekeb' svi', as ye'xh jatu la xaan ve't tu u q'ej toktoe', tan at ve't in sk'atz, tan ine' u txijun tetze' uva' la aq'on itiichajil u taanxelale',— ti'k u Jesús. 13 As ech tal ve't unq'a fariseo ile' te Aak: —An kuxh axh nayolon je' see'. Esti'e' uva' a' chit vayole' ye' la txakoni,— ti'k chajnaj. 14 As ech tal ve't Aak ile': —As k'uxh an kuxh in ni val je' vib', as jik chite' nunyolone', tan ootzimal sva'n uva' katil tzaanajkat in, as kati'ch unb'ene' la b'en in. Pet ech koj ex, tan ye' ootzimal seta'n kat tzaanajkat in, as katil la b'enkat in. 15 As vatz tx'ava'illa txumb'al kuxhe' neb'an svi' ti' eb'anat unsuuchil. Pet ech koj in, tan ye'l umaj uxhchil nunb'an isuuchil cheel. 16 Pet tul la unb'an isuuchil unq'a tename' as jik chite' la unb'an isuuchil, tan jit kuxh in la b'anon sunjunal. Pet ante' u chajol tzan vetze' la b'anon isuuchil, 17 tan ech ni tal u yol ile' uva' tz'ib'amal kan: «Tan asoj la ik'ul tib' iyol ka'vo'j uxhchil ti' umaj txumb'al, as la nimal viyole',» ti'k u yole'. 18 Esti'e' uva' jit kuxh in nunyolon je' svi'. Pet ante' vunB'aale' uve' kat chajon tzan in uve' ni alon u yole' svi',— ti'k u Jesús. 19 As ech tal ve't chajnaj ile': —¿Kech vab'aale' q'i uva' ni alon u yole' see'?— ti'k chajnaj. Ech tal ve't Aak ile': —Ye' netexhla ab'iste u vijle'me'. ¿As a' kol chit vunB'aale' q'a la etexhla u tijle'me'? Tan asoj la etexhla uva' ab'iste u vijle'me', as ante' vunB'aale' la etexhla u tijle'me',— ti'k u Jesús. 20 As a' unq'a yole' uva' tal ve't Aak tul nik ichus ve't Aak unq'a uxhchile' vatz u tostiixhe' k'atz u atinb'ale' uva' nik imolpukat unq'a puaje' uva' nik toyal vatz u Tiixhe'. As eche' ab'il koj txeyon Aak, tan ti' uva' ye'xnik ilejat u q'iie' ti' uva' la txeypu ve't Aak. 21 As ech tal u Jesús ile': —La b'en in. As la echuk ve't in. As katil uve' la b'enkat in as eche' la koj uch etoon sunk'atz, tan a' vepaave' la eq'on ex tu u kamchile',— ti'k Aak. 22 As ech tal ve't unq'a uxhchil ile' svatzaj uva' nikat ich'o'n taama ti' u Jesús: —¿As kam ni tokkat viyol naje' uve' ni tale'? «Katil uve' la b'enkat in, as eche' la koj uch etoon sunk'atz,» taq' kuxh naj ni tale'. Kamal tuk kuxh iyatz' je' tib' naj sijunal uve' ni tale',— ti'k chajnaj. 23 As ech tal ve't u Jesús ile': —Echen vetxumb'ale' tzitza' vatz u tx'ava'e'. Pet ech koj in, tan a' tzaanajkat in tu almika'. As vatz tx'ava'illa txumb'al kuxhe' eq'omal seta'n. Pet ech koj in, tan jit vatz tx'ava'illa txumb'al eq'omal sva'n. 24 Ech ni valkate' sete tan an kuxh vepaave' la eq'on ex tu u kamchile', tan ti' uva' ye' kat enima uva' ab'iste u vijle'me' uve' ni val sete,— ti'k Aak. 25 As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —¿As kam eejle'm q'i uva' naale'?— ti'k chajnaj. Ech tal ve't Aak ile': —Jatpajux kuxh val u vijle'me' sete. 26 As nimatel unq'a yole' la val sete tul la unb'an esuuchil. As atoj sek'u'l uva' jik chit itxumb'al u chajol vetze'. As kam chit unq'a yole' uve' kat tal Aak sve as a'e' ni val sete. As ni val te unq'a tename' vatz u tx'ava'e' unpajte,— ti'k Aak. 27 As eche' nikat koj ipal unq'a uxhchile' tu u yole' uva' a' u Kub'aal Tiixhe' uve' nikat tal Aak. 28 Esti'e' uve' ech tal Aak ile': —As la etexhla ve't in uva' ab'iste u vijle'me' tul uva' la eteesa el in vatz u tx'ava'e'. As a'n la pal ve't ex stuul uva' ye'l umaj txumb'al nunb'an sunjunal. Pet a' unq'a yole' uve' ni vale' uve' kat ichus vunB'aale' sve, tan ine' . 29 As at chit vunB'aale' svi' uva' kat chajon tzan in. As ye'l in ni taq' kan in Aak sunjunal, tan nunb'ane' kam uva' b'a'n te Aak,— ti'k u Jesús. 30 As tul tal u Jesús u yole', as ye' saach unq'a tename' ik'ujb'a' ik'u'l ti' Aak. 31 As ech tal ve't u Jesús ile' te unq'a uxhchile' uve' ni niman ve't Aak: —Asoj la enima unq'a yole' uva' ni val sete, as ex ve't unchusulib' la ib'ane'. 32 As la pal ve't ex stuul uva' kam isuuchil u jikla yole', tan a' u jikla yole' la q'alpun ex,— ti'k u Jesús. 33 As ech tal ve't unq'a uxhchil ile': —¿Kam ni tokkat vayole' uve' naale' ti' uva' la q'alpu ve't o'? Tan ye' atixoj ok o' sk'amil xe' umaj uxhchil, tan o' tiaal u Abraham,— ti'k chajnaj. 34 As ech tal ve't Aak ile': —Ile' jik chit tuk val isuuchil sete, tan jank'al unq'a uxhchile' uve' a' kuxh u paave' nib'ane', as a'e' ik'am u paave'. 35 As ye'l u k'ame' la koj jejeb' tu u kab'ale' xe' u b'aal kab'ale'. Pet ech koj u k'aolae', tan a' jejle'lkat k'atz vib'aale' tu u kab'ale' ti' chit ib'ene'. 36 Esti'e' ni val sete, tan asoj a' viK'aol u Tiixhe' la q'alpun ex, as q'alpinal chit ve't ex la ib'ane'. 37 As ootzimal sva'n uva' ex tiaal u Abraham. As netal ve't unkame', tan ti' uva' ye' nepal tu unq'a yole' uva' ni val sete. 38 As unq'a yole' uve' ni vale', as a'e' uva' k'uchel sve ta'n vunB'aale'. As ile' ni val sete. Echat kuxh ex unpajte, tan kam uve' netab'i ta'n veb'aale' as a'e' neb'ane',— ti'k u Jesús. 39 As ech tal ve't unq'a uxhchil ile': —O' tiaal u kub'aal Abraham,— ti'k chajnaj. Ech tal ve't u Jesús ile': —Ex koj tiaal u Abraham, as a' la eb'ane' uve' nik ib'an u Abraham. 40 Pet ech koj ex tan netal ve't unyatz'pe' ti' uva' kat val isuuchil u jikla yole' sete uva' kat tal u Tiixhe' sve. As ech koj kat ib'an u Abraham eche' uve' neb'ane', 41 tan a' kuxh neb'ane' kam uve' nib'an veb'aale',— ti'k Aak. As ech tal ve't chajnaj ile': —¡Ye'l uva' sik'el tzan kuxh koj o' xe' pe'! Pet ootzimal Kub'aal sqa'n. As a' u Tiixhe' ta' u Kub'aale',— ti'k chajnaj. 42 As ech tal ve't Aak ile': —As a' koj chit u Tiixhe' veb'aale', as xo'n ine' sete tan k'atz u Tiixhe' tzaanajkat in. As eche' tuk' kuxh koj untxumb'al uva' kat ul in tzitza', pet Aake' kat chajon tzan in. 43 As tuk val sete kam sti' uve' ye' nepal tu vunyole' uve' ni vale', tan ti' uva' ye' nesa' etab'it vunyole', 44 tan a' u tx'i'lanaje' veb'aale'. As kam chit uva' nisa' veb'aale' as a'e' neb'ane', tan a'e' yatz'ol tetz unq'a uxhchile' b'axa yol. As echat chit nib'an cheel, tan ye'l u jikla txumb'ale' eq'omal sta'n. As tul niyolone' tuk' vichuli yolile', as a' vitxumb'ale' nik'uche', tan a' u tx'i'lanaje' cheesan tetz u chuli yole'. 45 Pet ech koj in tan ni valo'k u jikla yole' sete. As ye' nenima in. 46 Asoj jik chit unq'a yole' ni val sete, ¿as kam sti' q'i ye' nek'ujb'a' ek'u'l svi'? ¿Pet moj at umaj ex uva' la k'uchun sve ab'iste vunpaave'? 47 Tan ab'il uva' a' u Tiixhe' vib'aale', as aya'l chit ik'u'l nisa' inimat viyol u Tiixhe'. Pet ech koj ex, tan jit u Tiixhe' veb'aale'. Esti'e' ye' nesa' enimat viyol u Tiixhe',— ti'k u Jesús. 48 As ech tal ve't unq'a uxhchil ile': —An chite' vil uve' ni qal see', tan ¡ech axhe' aa Samaria! ¡As a' u sub'ule' ato'k sak'atz!— ti'k chajnaj. 49 Ech tal ve't u Jesús ile': —Ye'l sub'ul ato'k sunk'atz. Pet a' vunB'aale' ta' ni voksa iq'ii. Pet ech koj ex, tan neteesa unq'ii. 50 As a' koj ni vale' uva' la oksal unq'ii seta'n. Pet at uma'l u oksan tetz unq'ii. As a'e' vunB'aale' uva' la b'anon esuuchil. 51 As ile' jik chit tuk val sete, tan ab'il uve' la niman vunyole' as ye'xh jatue' la kami,— ti'k Aak. 52 As ech tal ve't unq'a uxhchil ile': —¡Ile' kat qootzil ve't cheel uva' ato'k chit u sub'ule' sak'atz! Tan kat kam u Abraham tuk' unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. As naale' uva', «Ab'il la niman vunyole' as ye'xh jatue' la kami,» ch'axh naale'. 53 ¿As ma nim aalchu ve't b'a ti' u kub'aal Abraham? Tan kat kam u Abraham. As kat kam unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. ¿Pet kam ve't u eejle'me' q'i uve' naale'?— ti'k chajnaj. 54 As ech tal ve't u Jesús ile': —Asoj an kuxh in la voksa je' unq'ii, as ye'l itxa'k vunyole'. Pet a' vunB'aale' ni oksan unq'ii. As an chit vunB'aale' ta' uve' «kuTiixh» ch'ex netal sti'. 55 As tul ye'l Tiixh at tu vetaanxelale'. Pet ech koj in, tan ootzimal chit Aak sva'n. As la koj vale' uva', «Ye' vootzaj Aak,» chaj koj in, tan at Aak sunk'atz. Asoj la vale' uva', «Ye' vootzaj Aak,» chaj in, as in chulin yole', eche' ex. Pet ootzimal Aak sva'n. As nimamal viyol Aake' sva'n. 56 Pet u Abraham uva' «kub'aal» ch'ex netal sti', as nikat ichiib' ve't aak svi'. As nikat itxuq'txun aak ti' itx'eb'lu u q'iie' ti' u vuleb'ale', tan na'lik vatz aak uva' la ul in,— ti'k u Jesús. 57 As ech tal ve't unq'a uxhchil ile': —Ye'l axh ta' ab'ane't lavoj toxk'al (50) yaab'. ¿As ma kat eel u Abraham b'a uve' naale'?— ti'k chajnaj. 58 Ech tal ve't u Jesús ile': —Ile' jik chit tuk val sete, as tul ye'xnik itz'eb' u Abraham, as atik chit ine',— ti'k Aak. 59 As isik' ve't unq'a uxhchile' k'ub' ti' isutil ti' Aak. As imuj ve't tib' Aak ti' tel ch'u'l tu u tostiixhe' xo'l chajnaj.

Juan 9

1 As tul nikat ixaan u Jesús tu b'ey, as til ve't Aak uma'l u naj uva' tzotike stitz'eb'e'. 2 As ech tal ve't unq'a ichusulib' Aak ile': —¿Chusul, ab'il etz u paave' ti' uve' tzot vas naje' stitz'eb'e'? ¿Ma ipaav naj? ¿Pet moj ipaav u txutx b'aalae'?— ti'k chajnaj. 3 Ech tal ve't Aak ile': —Ye'le. Jit ipaav naje'. As jit ipaav vitxutx naje' tuk' vib'aal naje' uva' tzotik naj stitz'eb'e', pet aq'al uva' la ik'uch u Tiixhe' vib'a'nile' ti' naj. As esti'e' tzotik naj stitz'eb'e'. 4 As techal chit tuk unb'an unq'a b'a'nile' uva' tal tzan u chajol vetze' sve tul uva' ye'xnaj b'en q'ii, tan tul la ok aq'b'al, as ye'xheb'il la uch ve't taq'onve'. 5 As tul atiltel in vatz u tx'ava'e', as in txijun tetz u taanxelal unq'a uxhchile',— ti'k Aak. 6 As tzub'ik ve't ku' Aak tu tx'ava'. Ib'an ve't Aak unb'iil u suj. As toksa ve't ok Aak u suje' tzi' ivatz u tzote'. 7 As ech tal ve't Aak ile' te u tzote': —Kuxh tx'aa vavatze' tu u piilae' uve' Siloé,— ti'k Aak. As isuuchil u yole' uva' Siloé, uve' «chajel tzan.» As oora chit b'ex itx'aa ve't u tzote' vivatze' tu u a'e'. As tul q'aav ve't naj, as nik tilon ve't naj. 8 As unq'a uxhchile' uve' echen k'atz ikab'al naj tuk' unq'a uxhchile' uva' ootzinik tetz naj uva' tzotik naj, as ech tal ve't ile': —¿Ma jit u naje' uve' nikat ixoneb' ti' ijoyat ipuaj?— ti'k unq'a uxhchile'. 9 As at uxhchil nik alon: —Kano. Naje' ta',— ti'ke. As at jolte uva': —Ye'le. Jit naje'. As eela unb'iil tilon naj tuk' u tzote',— ti'ke. As ech tal ve't naj ile': —Ine' uva' inik tzot,— ti'k naj. 10 As ech tal ve't unq'a uxhchil ile' te naj: —¿Kam q'i uve' neelon ve't cheel?— ti'k unq'a uxhchile'. 11 Ech tal ve't u naj ile' uva' tzotike: —U naje' uva' Jesús ib'ii as kat ib'an unb'iil u suj. As kat toksa ok tzi' unvatz. As ech tal ile' sve, «Kuxh tx'aa vavatze' tu u a'e' uva' Siloé,» ti'k sve. As kat b'ex untx'aa ve't vunvatze'. As yak kuxh ilon ve't in,— ti'k u naje' uva' tzotike. 12 As ech tal unq'a uxhchil ile' te naj: —¿Kat atkat u naje' q'i?— ti'k unq'a uxhchile'. Ech tal ve't u naj ile' uva' tzotike: —Ye' vootzaj,— ti'k naj. 13 U naj uva' tzotike as eq'ol ve't ok naj vatz unq'a fariseo, 14 tan ti' uva' tu u xeem q'iie' uve' ib'an u Jesús u suje'. As ib'a'nxisa ve't Aak vivatz u naje'. 15 As ich'oti ve't unq'a fariseo te u naje' ti' uva' kam kat ib'an naj ti' uva' ni tilon ve't naj. As ech tal ve't naj ile': —Suj kuxhe' kat toksa tzi' unvatz. As tul kat b'ex untx'aa vunvatze', as kat ilon ve't in,— ti'k naj. 16 As ech tal ve't ka'l unq'a fariseo ile': —¡Junk'u! Tan a' texhlal tetz uva' jit xe' u Tiixhe' tzaanajkat u naje', tan nipaasa naj tzii tu u xeem q'iie',— ti'k chajnaj. Pet ech koj ka't chajnaj: —Asoj aapaav u naje', as ¿kam la tulb'e naj q'i ik'uchat umaj k'uchb'al tetz tijle'm u Tiixhe' eche' u vee'?— ti'k chajnaj. As nik tok ve't ixo'l chajnaj svatzaj ti' u Jesús. 17 As ech tal ve't chajnaj ile' te u naje' uve' tzotike: —¿Kano axh q'i? ¿Kam ni tal aama ti' u naje' uve' kat b'a'nxisan vavatze'?— ti'k chajnaj. As ech tal ve't u naj ile': —Ni vale' uva' q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' u naje',— ti'k naj. 18 Pet ech koj unq'a uxhchile' uva' nik ich'o'n taama ti' u Jesús, tan ye' nik inima uva' tzotik u naje', as nik tilon ve't naj. As b'ex mololoj ve't vitxutx naje' tuk' vib'aal naje'. 19 As ech tal ve't chajnaj ile' te vitxutx naje' tuk' vib'aal naje': —¿Ma a' vak'aole' u vaa' tzotike stitz'eb'e' uve' ni tal unq'a tename'? ¿As kam kat ib'an naj uva' ni tilon ve't naj cheel?— ti'k chajnaj. 20 Ech tal ve't vitxutx naj ile' tuk' vib'aal naje': —Ta'n qootzajle uva' qetz naj, as tzotik naj stitz'eb'e'. 21 Pet ye' qootzaj kam kat ib'an naj uva' ni tilon ve't naj, as ab'il kat b'a'nxisan vivatz naje'. Pet ech'otitaj te naj. As an kuxh naje' tuk alon sete, tan tz'ajnajlu ve't iyaab' naj,— ti'k cha'ma. 22 Tan nikat ixo'v ve't cha'ma te unq'a iq'esal unq'a tename', tan ma'tik ik'ulat tib' iyol chajnaj uva' asoj ab'il la niman uva' a' u Cristo u Jesús, as la laq'b'al el tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh, uve' nikat tal chajnaj. 23 Esti'e' tal vitxutx u naje' tuk' vib'aal naje' uva': —Ech'otitaj te naj, tan tz'ajnajlu ve't iyaab' naj,— ti'k cha'ma. 24 As molol ve't u naje' uve' tzotike. As ech tal ve't unq'a iq'esal unq'a tenam ile' te naj: —Ye' eesa iq'ii u Tiixhe' tuk' u chuli yole', tan ile' ootzimal sqa'n uva' aapaave' u naje' uve' kat b'a'nxisan vavatze',— ti'k chajnaj. 25 As ech tal ve't naj ile': —Ye' vootzaj b'a asoj aapaav u naje' moj ye'le. Pet ta'n kuxh ootzimale' sva'n uva' inik tzot, as cheel il in ni vilon ve'te',— ti'k naj. 26 As ech tal ve't chajnaj ile': —¿Kam q'i kat tulb'e axh naj ti' ib'a'nxisal vavatze'?— ti'k chajnaj. 27 As ech tal ve't u naj ile': —As valle' sete. As ye' kuxh ni tok vunyole' tevi'. ¿As kam q'i uva' nesa' etab'it unpajte? ¿Ma a' nesa' b'a uva' antu ve't ex la ok ex sichusulib' u naje'?— ti'k naj. 28 As yoq'on ve't chajnaj te u naje'. Ech tal ve't chajnaj ile': —¡Echen nooksakat eeb' k'atz naj! ¡Pet ech koj o', tan a' ni qoksakat qib' k'atz u Moisés! 29 As ootzimal sqa'n uva' kat yolon u Tiixhe' tuk' u Moisés, pet ech koj u naje' tan ye' qootzaj katil tzaanajkat naj,— ti'k chajnaj. 30 As ech tal ve't naj ile' te chajnaj: —¡Va'len kuxh eyolone'! Ye' etootzale katil tzaanajlukat Aak, as tul Aak kat b'a'nxisan vunvatze'. 31 As ootzimal sva'n setuk' uva' ye' ni tab'i u Tiixhe' viyol unq'a aapaave'. Pet ab'il uva' ni niman Aak as nib'ane' kam uva' ni tal Aak, as a' uxhchile' ni tab'i u Tiixhe' viyole'. 32 Pet ye' atixoj vab'i uva' at umaj uxhchil la ilon umaj tzot sta'n uva' tzotik stitz'eb'e'. 33 Asoj jit k'atz u Tiixhe' tzaanajkat, as ye'xhkam chite' la itx'ol ib'anata',— ti'k naj. 34 As ech tal ve't unq'a iq'esal unq'a tenam ile': —¡Axh chit uma'l u aapaav tul kat itz'eb' axh! ¿As la kol achuso'k tzan o' q'a uva' naale'?— ti'k chajnaj. As ilaq'b'a ve't el chajnaj vas naje' tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. 35 As tul tab'i ve't u Jesús uva' ma'tik ilaq'b'al el tzan u naje', as ech tal ve't Aak ile' te naj tul ilej Aak naj: —¿Ma k'ujle'l ak'u'l ti' viK'aol u Tiixhe'?— ti'k Aak. 36 As ech tal ve't naj ile': —¿As ab'iste viK'aol u Tiixhe' q'i, ti' uva' la unk'ujb'a' unk'u'l sti'?— ti'k naj. 37 As ech tal ve't u Jesús ile': —As ootzimal ve'te' a'n, tan ine' uve' nunyolon see,— ti'k Aak. 38 Ech tal ve't naj ile': —¡Tuk unk'ujb'a' ve't unk'u'l see'!— ti'k naj. As ku' ve't naj qaaloj vatz Aak. 39 As ech tal ve't Aak ile': —Esti'e' kat ul in vatz u tx'ava'e' ti' ul unjatxat ixo'l unq'a uxhchile', tan la ilon ve't unq'a uxhchile' uva' ye' ni tilone'. Pet ech koj unq'a uxhchile' uve' ni tilone' ni tale', as a'e' uva' tzot ve'te',— ti'k Aak. 40 As tul tab'i ve't ka'l unq'a fariseo, as ech tal ve't chajnaj ile': —¿As ma o' tzot b'a uve' naale'?— ti'k chajnaj. 41 As ech tal ve't u Jesús ile': —Ex koj tzot, as ye'l epaave' ati. Pet ti' uva' netale' uva', «Ni qilone',» ch'ex netale', as esti'e' uve' eq'omal vepaave' seta'n,— ti'k u Jesús.

Juan 10

1 As ech tal ve't u Jesús ile': —As jik chit tuk vale', tan ab'il uva' jit'e'ch tok tzi' ipe' unq'a kaneero'e' asoj ech tok vi' u pe'e', as a'e' u elq'ome'. 2 Pet u uxhchile' uve' ech tok tzi' ipe' unq'a kaneero'e', as a'e' u xeen tetz txooe'. 3 As nijaj ve't u vatan tetz u kaneero'e' u tzi' pe'e' vatz u xeen txooe'. As junun imolot ve't u xeen txooe' vikaneero'e' tuk' vib'ii txooe', tan ni texhla ve't unq'a kaneero'e' u tuul ivi' u xeen tetze'. 4 As tul ma't teq'ot el tzan u xeen txooe' unq'a kaneero'e', as la b'ax ve't naj vatz unq'a ikaneero'e'. As la xekeb' ve't txoo sti', tan ti' uva' ni texhla ve't txoo u tuul ivi' u xeen tetze'. 5 Pet ye' la xekeb' unq'a kaneero'e' ti' umaj uxhchil uva' ye' ootzimal u tuul ivi'e' sta'n, tan la kuxh ooj ve't txoo svatz,— ti'k u Jesús. 6 As u yole' uva' tal Aak as k'uchuvatz kuxhe'. As eche' pal koj chajnaj stuul kam ni tokkat u yole' uve' tal Aak. 7 As ech tal ve't u Jesús ile': —Ile' jik chit tuk val sete, tan ine' u tzi' pe'e' uve' ni tokkat unq'a kaneero'e'. 8 Pet unq'a naje' uve' b'axel kat ul toksa tib' xeen txooil, as elq'ome', tan nikat tal telq'at unq'a kaneero'e'. As ye' kat inima unq'a kaneero'e' viyole'. 9 As ine' u tzi' ipe' unq'a kaneero'e'. As jank'al unq'a kaneero'e' uva' in la eq'on ok tzan as kolel ve'te' sva'n. As la oki. As la eli. As b'a'nla chaj k'uach la techb'u txoo. 10 Ech koj u elq'ome', tan aal kuxh la ul telq'a unq'a kaneero'e'. As la iyatz'e'. As la isotzsa ivatz unq'a kaneero'e'. Pet ech koj in, tan kat ul in ti' vaq'at itiichajil unq'a uxhchile' uva' eche' unq'a kaneero'e'. As at itiichajil unq'a uxhchile' uve' ye'l iya'teb'al. 11 As ine' u b'a'nla xeen kaneero'e' tan la vaq' vib' kamoj ti' unq'a unkaneero'e'. 12 Pet ech koj u uxhchile' uva' chooel ti' ixeep unq'a kaneero'e', tan a' kuxh vija'mile' ni titz'a, tan jit tetz unq'a kaneero'e'. As tul la til u uxhchile' tul umaj xo', as la ooj ve'te'. As la kuxh taq' ve't kan u uxhchile' unq'a kaneero'e' sijunal vatz u xo'e'. As tul la itxey ve't u xo'e' umaj u kaneero'e', as la ipaxi ve't tib' unq'a kaneero'e' skajayil. 13 As la ooj ve't u xeen tetz txooe', tan ti' uva' chooel kuxhtu'. As jit kuxh latz' unq'a kaneero'e' sti'. 14 Pet ine' u b'a'nla xeen txoo. As ootzimal vunkaneero'e' sva'n. As ootzimal in ta'n vunkaneero'e' unpajte. 15 As echat kuxh in tuk' vunB'aale', tan ootzimal in ta'n Aak. As ootzimal Aak sva'n. As ine' u b'a'nla xeen txoo, tan la vaq' vib' kamoj ti' vunkaneero'e'. 16 As jit kuxh ta'ne' vunkaneero'e' uva' at tzitza'. Pet atiltel txoo uva' ye' ato'k tzan tu u pe'e'. As tuk veq'o ok tzan txoo, tan tuk texhla ve't txoo u tuul unvi'e'. As uma'l kuxh ve't pe' la atinkat ve't txoo skajayil. As uma'l kuxh ve't xeen tetz txoo la ib'ane'. 17 As aya'l chit unk'u'l la vaq' vib' kamoj ti' unq'a unkaneero'e'. As la ul vaama unpajte. Esti'e' uva' xo'n chit in te vunB'aale'. 18 As ye'xheb'il la maon sve as echene' vitiichajile' tunq'ab'. La uchi uva' la vaq' itiichajil as moj la veesa tan ye'xhib'il la eesan tunq'ab' tan a' vunb'aale' aq'ol tetz sve,— ti'k u Jesús. 19 As tul tab'i ve't unq'a fariseo unq'a yole' uve' tal u Jesús, as ok ve't ixo'l chajnaj svatzaj. 20 As nimal unq'a fariseo alon uva': —¡An chite' ta' u yole' uva' kat qala, tan ato'k u sub'ule' vi' taama u naje'! ¡Ch'u'jile' elnallukat naj! ¿Kam itxa'k viyol naje' netab'i?— ti'k unjolol chajnaj. 21 As ech tal unjoltu chajnaj ile': —Asoj ato'k sub'ul k'atz umaj naj, as jit'e'ch iyolon naje' la ib'ane' eche' u vee'. ¿As la kol oleb' umaj sub'ul q'a ti' ib'a'nxisal ivatz unq'a tzote'?— ti'k chajnaj. 22 As tul ma'tik tok ve't u q'alae', as nikat tuch u nimla q'iie' tu u Jerusalén ti' tulsat unq'a tename' sk'u'l uva' kat b'anax ve't tuch u tostiixhe', tan na'xnik teesat unq'a aa Roma iq'ii u tostiixhe'. 23 Atik u Jesús tu u tostiixhe', as tul nikat ixaan Aak tu u teenta uva' Salomón ib'ii, 24 as imol ve't ok tib' ka'l unq'a iq'esal unq'a tename' ti' u Jesús. As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —¿Jatu la aal isuuchil sqe? Asoj axh u Cristo, pet al sqe cheel xo'l unq'a tename',— ti'k chajnaj. 25 As ech tal ve't u Jesús ile' te chajnaj: —Tan kat val isuuchil sete. As ye' nenima in. As jank'al unq'a b'a'nile' uve' nunb'ane' tuk' vib'ii vunB'aale' as a'e' ni k'uchun u vijle'me'. 26 Pet ye' nenima vunyole', tan ti' uva' jit echen ex xo'l vunkaneero'e'. 27 Pet ech koj vunkaneero'e', tan ni tab'i txoo tuul unvi'. As ootzimal txoo sva'n. As nixekeb' txoo svi'. 28 As ni vaq' itiichajil uva' ye'l iya'teb'al. As eche' jatu koj la sotz ivatz txoo. As ye'xheb'il la eesan txoo tunq'ab', 29 tan a' vunB'aale' kat aq'on sve. As Aake' uva' nim talchu ti' unq'a vee' skajayil. Esti'e' uva' ye'xheb'il la oleb' ti' teesal tiq'ab' Aak. 30 As vatzul kuxh in tuk' vunB'aale',— ti'k u Jesús. 31 As isik' ve't unq'a uxhchile' k'ub' unpajte ti' isutil ti' u Jesús. 32 As ech tal ve't u Jesús ile': —Nimal unq'a b'a'nile' kat unk'uch sevatz ta'n vunB'aale'. ¿As ab'iste u b'a'nile' q'i uve' tuk eyatz' in sti'?— ti'k Aak. 33 Ech tal ve't unq'a uxhchil ile': —Jit ti' umaj b'a'nil tuk kuyatz'kat axh. Pet ti' uve' neesa iq'ii u Tiixhe', tan axh kuxh naje'. Pet nu kuxh ooksa je' eeb' Tiixhil,— ti'k chajnaj. 34 As ech tal ve't u Jesús ile': —Ootzimal u yole' seta'n uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': «Exe' ex tiixh,» ti'k u Tiixhe' tal te unq'a b'anol isuuchil unq'a tename' na'ytzan. 35 As ootzimale' sqa'n uva' ye' la uch teesal iq'ii viyol u Tiixhe'. Pet techal la nimali skajayil. Asoj Tiixh kat alon uva' tiixh unq'a naje' la ib'ane' uva' atik tijle'm ta'n Aak, 36 ¿as kam q'i uva' netal svi' uva' ni veesa iq'ii u Tiixhe' ti' kuxh uva' kat val sete uva', «In viK'aol u Tiixhe'»? Tan Aake' kat aq'on u vijle'me'. As kat ichaj tzan in Aak xo'l unq'a tename'. 37 Asoj ye' nunb'ane' kam uva' nib'an vunB'aale', as ye' la enima in. 38 Pet asoj nunb'ane' uva' nib'an vunB'aale', as k'uxh ye' la enima in ti' unq'a yole' uva' ni val sete, as enimataj in ti' uve' nunb'ane' aq'al uva' la etootzi uva' at vunB'aale' sunk'atz. As at in k'atz Aak,— ti'k u Jesús. 39 As itxey ve't unq'a uxhchile' u Jesús sk'u'l. As ooj ve't Aak xo'l chajnaj. 40 As b'en ve't u Jesús jalit u nimla a'e' uva' Jordán. As atik ve't Aak tu u tzuukin tx'ava'e' uva' nikat taq'kat ku' u Xhune' unq'a uxhchile' xe' u a'e' tuk' vib'ii u Tiixhe'. 41 Nimal unq'a tename' oon ve't k'atz u Jesús. As ech tal ve't unq'a tenam ile': —An chite' vil. K'uxh ye' kat ik'uch u Xhune' umaj k'uchb'al tetz u tijle'm u Tiixhe', as jikla yol chite' vil uve' kat tal u Xhune' ti' u Jesús,— ti'k unq'a tename'. 42 Esti'e' uva' nimal unq'a tename' kat ik'ujb'a' ik'u'l ti' u Jesús tzitzi'.

Juan 11

1 As uma'l u naj uva' Lázaro ib'ii, as aach'o'mik naj. As echenik naj tu u tal tenam uva' Betania tuk' unq'a tanab'e', u Taae' tuk' u Ma'le'. 2 As u Ma'le' uva' tanab' u Lázaro, as ixoje' uva' kat oksan u tx'umtx'ulla tz'akab'ale' ti' toj u Jesús. As kat itzajsa ve't ixoj ta'n u xi'l ivi'e'. 3 As ichaj ve't b'en unq'a tanab' u Lázaro uma'l uxhchil k'atz u Jesús. As ech b'ex alpo ve't ile' te Aak: —Pap, vixib'in u Taae' tuk' u Ma'le' uva' xo'n chit see, as ch'o'm ni b'anon ve't naj,— ti'k u uxhchile' tal te Aak. 4 As tul tab'i ve't u Jesús u yole' uva' tal b'en cha'ma, as ech tal ve't Aak ile': —Ye'l u ch'o'me' la koj chit oleb' ti' ikam u Lázaro. Pet la oksal ve't iq'ii u Tiixhe' ti' uve' tuk ib'an u Tiixhe' ti' naj. As la ok ve't unq'ii sta'n, tan ine' viK'aol u Tiixhe',— ti'k Aak. 5 As k'uxh xo'n chit u Taae' tuk' u Ma'le' tuk' u Lázaro te Aak, 6 as tul tab'i Aak uva' nikat ich'o'n u Lázaro, as ye'l uva' yak kuxh koj el ch'u'l Aak. Pet ka'va'ttel q'ii atin kan Aak tu uve' atikkat Aak. 7 As xamtik stuul, tal ve't Aak te unq'a ichusulib'e': —Ko'naj svi' tu u Judea,— ti'k Aak. 8 As ech tal ve't unq'a ichusulib' Aak ile': —Chusul, ¿ma naal ve't ab'en tu u Judea unpajte? As tul ni tal unq'a iq'esal unq'a tename' ayatz'pe' ta'n k'ub',— ti'k chajnaj. 9 As ech tal ve't Aak ile': —Ootzimale' seta'n uva' kab'laval oora tuul u q'iie'. As ab'il uve' ni xaan sq'iil, as ye'xhkam la itx'et toj, tan at ve't txijun tetz vatz u tx'ava'e'. 10 Pet ab'il uva' ni xaan aq'b'al, as la itx'et toj, tan ye'l u txijun tetze' at sk'atz,— ti'k Aak. 11 As tul ma'tik talat u Jesús u yole', as ech tal ve't Aak ile' te unq'a ichusulib'e': —Kat vatyu vas qetz k'ultzi'e'. Pet b'en in ti' unb'eyat naj,— ti'k Aak tal ti' u Lázaro. 12 As ech tal ve't unq'a ichusulib' Aak ile': —Pap, asoj kat vatyu ve't naj, as tuk b'a'nxoj naje' b'a,— ti'k chajnaj. 13 Pet a' uve' tal Aak uva' ma'tik ikam ve't u Lázaro. As ech koj unq'a ichusulib' Aake', tan vata'm chit ve't nik ib'an u Lázaro uva' nik tal je' chajnaj ste. 14 As tal ve't Aak isuuchil te chajnaj. As ech tal Aak ile': —Kat kamyu u Lázaro. 15 As nuntxuq'txun sti' uva' ye'l in at in tzitzi', tan seti' la txakonkat ti' uva' la ek'ujb'a' ek'u'l svi'. Pet ko'naj qila,— ti'k Aak. 16 As ech tal ve't u Maxh ile' uva' Dídimo: —Ko'naj b'a unpajte. Eela kukam tuk' Aak,— ti'k naj tal te unq'a imoole'. 17 As tul oon ve't u Jesús najlich u Betania, as tab'i ve't Aak uva' kajva'xnik q'ii imujax ve't u Lázaro. 18 As pal pok'o'chil i'l ixo'l u Betania tuk' u Jerusalén. 19 As esti'e' ye' saach unq'a aa Jerusalén ul yak'insan taama u Taae' tuk' u Ma'le' ti' uva' kat kam u Lázaro. 20 As tul tab'i ve't u Taae' uva' unb'iitik kuxh toon ve't u Jesús, as q'ax tel ch'u'l ixoj. B'ex ik'ul ve't ixoj u Jesús tu b'ey. Pet ech koj u Ma'le' tan kat kaa ixoj tu kab'al. 21 As ech tal ve't u Taa ile' te u Jesús: —Pap, atik koj axh tzitza', as ye'le'xh vunxib'ine' kat kami. 22 Pet ootzimal sva'n uva' kam kuxh b'a'nil la ajaj te u Tiixhe' as la taq' Aak see,— ti'k u Taae'. 23 As ech tal Aak ile': —Tuk uloj taamae' vaxib'ine'— ti'k Aak. 24 As ech tal ve't u Taa ile': —Kano q'i. Ootzimale' sva'n uva' la chit ul taama vunxib'ine' tul la ul taama unq'a kamnaje' timoxtel q'ii,— ti'k ixoj. 25 As ech tal ve't Aak ile': —Ine' la ulsan taama unq'a kamnaje'. As ine' aq'ol tetz itiichajil. As jank'al unq'a uxhchile' uve' la ik'ujb'a' ik'u'l svi' as at chit itiichajile', k'uxh ma't ikame'. 26 As jank'al unq'a uxhchile' uve' isle'le as k'ujle'l ik'u'l svi', as ye'xh jatue' la kam u taanxelale' vatz u Tiixhe'. ¿Ma nanima u yole' uve' ni val see?— ti'k u Jesús. 27 As ech tal u Taa ile': —Kano, Pap. Kat unnimale' uva' axhe' u Cristo. As axhe' viK'aol u Tiixhe' uva' kat ulyu vatz u tx'ava'e',— ti'k ixoj. 28 As tul kuxh tal u Taae' u yole' te u Jesús, as q'aav ve't ixoj tu kab'al. B'ex ijas ve't ok ixoj te u Ma'le' uva': —Il u Chusul kat ulya. As nimolo axh Aak,— ti'k u Taae'. 29 As tul tab'i ve't u Ma'le' u yole' uva' tal u Taae' ste, as q'ax tel ve't ch'u'l ixoj ti' b'en tilat u Jesús, 30 tan ye'xnik oon Aak tu u tal tename'. Pet atiliktel Aak tu uve' ik'ulkat tib' Aak tuk' u Taae'. 31 As tul til unq'a uxhchile' uve' atik tikab'al cha'ma ti' iyak'insal taama cha'ma vatz u txumu'me', uva' q'ax tel ch'u'l u Ma'le', as xekeb' ve't el tzan unq'a uxhchile' ti' ixoj, tan kamal yakik ixoj tu uve' mujlukat u Lázaro ti' toq' sijunal uve' nikat tal unq'a uxhchile'. 32 As tul oon ve't u Ma'le' k'atz u Jesús tu uve' atikkat Aak, as ku' ve't ixoj qaaloj vatz Aak. As ech tal ve't ixoj ile': —Pap, atik koj axh ta' tzitza', as ye'le'xh vunxib'ine' kat kami,— ti'k ixoj. 33 As til ve't u Jesús uva' nik toq' u Ma'le' tuk' unq'a uxhchile' uve' xekik ti' ixoj. As ok ve't uma'l u mam txumu'm tu u taanxelal Aak ti' uva' kat kam u Lázaro ta'n u ch'o'me'. 34 As ech tal ve't Aak ile': —¿Katil q'i kat emujkat u Lázaro?— ti'k Aak. Ech tal ve't unq'a uxhchil ile': —Si'u, Pap. Ko' qile',— ti'k unq'a uxhchile'. 35 As oq' ve't u Jesús. 36 As ech tal ve't unq'a uxhchil ile': —Xo'nik chit naje' te Aak,— ti'k unq'a uxhchile'. 37 Pet ech tal ve't ka't unq'a uxhchil ile': —Kat ib'a'nxisa naj ivatz u tzote'. ¿As kam q'i uva' ye' kat oleb' naj ti' uva' ye' koj kat kam u Lázaro?— ti'k unq'a uxhchile'. 38 Aal chit kat txumun ve't u Jesús. As jetz'en ve't ok Aak tzi' u jule' uva' mujlukat u Lázaro. As jupik itzi' u jule' ta'n uma'l u nimla k'ub', tan k'otik ok u jule' vatz uma'l u pi'un. 39 As ech tal ve't u Jesús ile': —Eteesataj el u k'ub'e' tzi' u jule',— ti'k Aak tal te unq'a uxhchile'. As ech tal ve't u Taa ile' te u tanab' u Lázaro: —As xev ve'te', Pap, tan kajva'x q'ii imujlu ve't naj,— ti'k ixoj. 40 As ech tal ve't u Jesús ile': —¿Ma ye' kat val b'a see uva' asoj la ak'ujb'a' ak'u'l svi' as la chit eele' uva' nim chit talche' u Tiixhe'?— ti'k Aak. 41 As teesa ve't unq'a uxhchile' u k'ub'e' tzi' u jule'. As sajin ve't je' u Jesús tu almika'. As ech tal ve't Aak ile': —Ta'ntiixh see, unB'aal, tan kat aab'il vunyole'. 42 As ootzimal sva'n uva' naab'i vunyole' b'enameen. Pet ti' kuxh ve't unq'a tename' uve' at sunk'atz as ni val see, aq'al uva' la inima unq'a uxhchile' uva' axh kat chajon tzan in,— ti'k Aak. 43 As tul tzojpu ve't inachat Aak Tiixh, as taq' ve't je' Aak tuul ivi'. As sik'in ve't Aak. Ech tal Aak ile': —¡Lázaro, elen ch'u'l tu u jule'!— ti'k Aak. 44 As el ve't ch'u'l u Lázaro tu u jule'. As ech tal ve't Aak ile' te unq'a uxhchile': —Esaaputaj naj, aq'al uva' la xaan ve't naj,— ti'k Aak, tan b'ochelik naj tu u maantae' tuk' iq'ab' tuk' toj. As jupik ivatz naj ta'n su't unpajte. 45 As tul til ve't unq'a uxhchile' uve' xekik ti' u Ma'le' u nimla b'a'nile' uve' ib'an u Jesús, as ye' saach unq'a uxhchile' ik'ujb'a' ve't ik'u'l ti' Aak. 46 Pet ech koj ka't unq'a uxhchile', tan b'ex tal ve't te unq'a fariseo kam uve' ib'an u Jesús. 47 As imol ve't tib' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' unq'a fariseo ti' ib'anat inuk'u. As ech tal ve't chajnaj ile': —¿Kam tuk kub'ane'? Tan mama'la k'uchb'al tetz u tijle'm naje' nik'uch vatz unq'a tename'. 48 Asoj ye'xhkam kuxh tuk kub'ane', as tuk mox inima unq'a tename' viyol naje'. As tuk uloj unq'a isol u ijlenaale' tu u Roma. As tuk te'pu chajnaj u kutostiixhe'. As la sotzsal u kutename' skajayil,— ti'k chajnaj svatzaj. 49 As yolon ve't uma'l u naj xo'l chajnaj uva' Caifás ib'ii uva' atik ok siq'esalil oksan iyol tenam vatz Tiixh tu u yaab'e'. As ech tal naj ile': —¡Ye' etootza uva' nim talche' u yole'! 50 ¿As ma ye' nepal stuul uva' aal b'a'ne' uva' la kam umaj naj ti' u kutename', aq'al uva' ye'l u tename' la sotzi?— ti'k u Caifás. 51 Eche' tal kuxh koj u Caifás u yole' tuk' itxumb'al. Pet ti' uve' naj iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tu u yaab'e', esti'e' kat tal ve't naj u yole' ta'n u Tiixhe' uva' la chit kam u Jesús ti' unq'a tename' skajayil. 52 As jit kuxh ti' unq'a tiaal Israel la kamkat u Jesús. Pet ti' uva' ye'l ixo'l unq'a tename' la ib'ane' ta'n u Jesús, aq'al uva' unvatzul kuxh ve't unq'a tename' la ib'an vatz u Tiixhe', k'uxh paxin tib' unq'a tename' vatz u tx'ava'e'. 53 Esti'e' ik'ujb'a' ve't unq'a iq'esal unq'a tename' uva' la kam u Jesús. 54 As ye' nikat ik'uch ve't tib' u Jesús xo'l unq'a tename'. Pet el ve't ch'u'l Aak tu u Betania. As b'en ve't Aak tu uma't u tenam uva' Efraín, najlich ve't u tzuukin tx'ava'e'. As tzitzi' atinkat ve't Aak tuk' unq'a ichusulib'e'. 55 As unb'iitik kuxh ilejat ve't u nimla q'iie' uva' pascua, uva' nikat inima unq'a tiaal Israel. As ye' saach unq'a uxhchile' tzaa tulaj itenam ti' tul tu u Jerusalén ti' teesat el u va'lexhe' sti' vatz u Tiixhe' jaq' u nimla q'iie'. 56 As nikat ichuk unq'a uxhchile' u Jesús xo'l unq'a tename' tu u tostiixhe'. As ech nikat tal ile' svatzaj: —¿Kam ni tal etaama? ¿Ma tul u Jesús tu u nimla q'iie' moj ye'le?— ti'k unq'a uxhchile', 57 tan ma'tik talax el tzan te unq'a tename' skajayil ta'n unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' unq'a fariseo, uva': —Asoj at umaj ex ootzin tetz uva' kat atkat u Jesús, as la etal sqe, aq'al uva' jik kuxh qoone' ti' kutxeyat naj,— ti'k chajnaj.

Juan 12

1 Ech ve't vaajit q'ii tul u nimla q'iie' uva' pascua, as q'aav ve't u Jesús tu u Betania uve' atikkat u Lázaro uva' kami, uva' ma'tik tulsat Aak taama unpajte. 2 As ib'an ve't unq'a tanab' u Lázaro tuch uma'l u b'a'nla tx'a'o'm ku'q'ii ti' toksal iq'ii u Jesús. As nikat iq'ajsa u Taae' unq'a ta'le'. As xonlik u Lázaro vatz u meexhae' tuk' u Jesús ti' itx'a'ne'. 3 As teq'o ve't tzan u Ma'le' uma'l lemeeta u tx'umtx'ulla tz'akab'ale' uva' je'nal chit ija'mil. As toksa ixoj ti' toj u Jesús, as itzajsa ve't ixoj ta'n u xi'l ivi'e'. Va'lik chit itx'umtx'ul ve't tuul u kab'ale' ta'n u tx'umtx'ulla tz'akab'ale'. 4 As ech tal ve't uma'l vichusulib' u Jesús ile' uva' la k'ayin Aak, u Iscariote uva' Judas ib'ii: 5 —¿Kam q'i uva' kat koj k'ayil u tx'umtx'ulla tz'akab'ale'? Tan je'nal chit ija'mil. Kamal o'laval k'alal (300) q'ii aq'on ija'mil. As kat koj aq'ax vija'mile' te unq'a meeb'a'e',— ti'k naj. 6 As ye'l uva' a' koj chit unq'a meeb'a'e' nikat itxum naj ivatz. Pet nikat telq'a naj u puaje', tan naj kololik tetz u puaje' xo'l chajnaj. 7 As ech tal ve't u Jesús ile' te naj: —¡Ye'xhkam kuxh etal ti' u ixoje'! Tan kolel u tx'umtx'ulla tz'akab'ale' ta'n ixoj. As texhlal tetz u q'iie' nib'an ixoj tul uva' la mujlu ve't in, 8 tan eche' b'enameen koj la atin in sexo'l. Pet ech koj unq'a meeb'a'e', tan at chite' tuk ib'an sexo'l,— ti'k Aak. 9 As tul tab'i ve't unq'a tename' uva' atik u Jesús tu u Betania, as ye' saach unq'a tename' b'ex tu u Betania ti' b'en tilat u Jesús tuk' u Lázaro, tan ti' uva' ma'tik tulsat Aak taama u Lázaro. 10 Esti'e' ichuk unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh txumb'al ti' iyatz'at ve't u Lázaro tuk' u Jesús, 11 tan ipaav kuxh u Lázaro uve' ye' saach unq'a tename' nikat teesa ve't tib' k'atz unq'a iq'esal unq'a nachol Tiixhe'. As nikat ik'ujb'a' ve't ik'u'l ti' u Jesús. 12 Ech ve't q'ejal stuul, as tab'i ve't unq'a mama'la tename' uva' la oon ve't u Jesús tu u Jerusalén, tan ye' saach unq'a tename' ma'tik toon ve't tu u Jerusalén ti' u nimla q'iie'. 13 As teq'o ve't unq'a tename' xaj ch'i'm. As el ve't ch'u'l tu u Jerusalén ti' ik'ulax ve't u Jesús tzi' u tename'. As tul til ve't unq'a tename' tul Aak, as taq' ve't je' tuul ivi'. As ech tal ile': —¡Qoksataj iq'ii Aak, tan achveb'al chit tul Aak tuk' vib'ii u Kub'aal Tiixhe'! ¡As Aake' u Qijlenaale', o' uva' o' tiaal Israel!— ti'k unq'a tename'. 14 As tul ilej Aak uma'l u tal b'ur, as je' ve't Aak ti' txoo eche' uva' alel kan tu viyol u Tiixhe', tan ech ni tal viyol u Tiixh ile': 15 Ye' kuxh xo'v ex, jank'al ex uva' ex aa Sion, tan il vetijlenaal ile' tule' uva' at je' ti' uma'l u tal b'ur, ti'k u yole'. 16 As jit pal unq'a ichusulib' Aake' stuul kam uva' nik tuche'. Pet tul oksal ve't iq'ii Aak, as a'n ul ve't sk'u'l chajnaj uva' tz'ib'amalik kan tu viyol u Tiixhe' uva' kam la ulb'el Aak. As a'n pal ve't chajnaje' stuul uva' kat chit ib'ana uva' tz'ib'amal kan ti' Aak. 17 As unq'a uxhchile' uve' ilon isik'let el tzan Aak u Lázaro tu u jule', as b'ex tal ve't unq'a uxhchile' xo'l u tename' uve' jit ilon, kam uve' kat uchi ti' u Lázaro. 18 Esti'e' el ch'u'l unq'a tename' ti' ik'ulpu u Jesús, tan ti' uva' ab'il itzib'lal u k'uchb'al tetz u tijle'm Aake', tan ti' uva' ul taama u Lázaro ta'n Aak. 19 Pet ech koj unq'a fariseo, tan ech tal chajnaj ile' svatzaj: «¡As ile' kat ik'uchlu ve'te' uva' ye' la oleb' o' ti' u naje', tan kajayil chit ve't unq'a tename' xekel ve't ti' naj!» ti'k chajnaj. 20 As atik jolol unq'a uxhchil uva' jit tiaal Israel xo'l unq'a tename' uva' ma'tik toon tu u Jerusalén ti' inachat Tiixh tu u nimla q'iie'. 21 As jetz'en ve't ok unq'a uxhchile' k'atz u Pi'le' uva' tzaanaj tu u Betsaida uva' echen tu u Galilea. As ech tal ve't ile': —B'an b'a'nil. K'uch u Jesús sqe, tan nu kusa' qilat Aak,— ti'k unq'a uxhchile'. 22 As b'ex tal ve't u Pi'le' te u Lixhe' kam uva' kat tal unq'a uxhchile'. As b'ex ve't chajnaj ti' talat u yole' te u Jesús. 23 As ech tal ve't u Jesús ile' te chajnaj: —Najli ve't u q'iie' uva' la b'en ve't k'atz viB'aale' unpajte, as la oksal ve't iq'ii. 24 Esti'e' jik chit tuk val sete, asoj la kaa u iiae' tetz u trigo tu tx'ava' asoj ye' la kami as ye'le b'a la xalmiti, as la kuxh atine' b'a tzitzi'. Asoj la kami as la xalmiti, nimal ivatze' b'a la taq'e'. 25 Ab'il uva' xo'n vitiichajile' ste vatz u tx'ava'e', as la itz'eje'. Ab'il uve' ni tixva vitiichajile' vatz u tx'ava'e', as xo'ne' b'a vitiichajile' ste uve' ye'l iya'teb'al. 26 As ab'il uva' la niman in as la xekeb' svi', tan katil uve' atkat in, as tzitzi' la atinkat u niman vetze'. As ab'il uve' la niman in, as la toksa vunB'aale' iq'ii. 27 As cheel tan va'l chit itxumun vaama. ¿As kam q'i la vale'? ¿Ma ech la val ile': «UnB'aal, kol in vatz u k'axk'oe' uva' k'ujlu kan svi',» ma chaj in la vale'? Ye'le ta', tan a' sti'e' kat ulkat in,— ti'k u Jesús. 28 As ech tal u Jesús ile' unpajte: —UnB'aal, k'uch ku' tzan u eejle'me' vatz unq'a tename',— ti'k Aak. As kat ab'il uma'l u tuul vi' tu almika'. Ech tal ile': —Kat unk'uchle' uva' nivoksa aq'ii vatz unq'a tename'. As tuk voksa aq'ii unpajte,— ti'k u tuul vi'e'. 29 As jank'al chit unq'a tename' uve' atike as tab'i u tuul vi'e' tu almika'e'. As ye' kat pal stuul. As at unjolol unq'a uxhchile' kat alon uva': —Q'ankooe' kat tiini.— As unjolte kat alon uva': —Umaj ángel kat yolon tuk' Aak,— ti'ke. 30 As ech tal ve't Aak ile' xo'l unq'a tename': —Eche' svi' koj kat yolonkat ku' tzan u tuul vi'e'. Pet seti'e', 31 tan kat ilejlu ve't u q'iie' uva' tuk b'anaxoj ve't isuuchil unq'a tename' vatz u tx'ava'e'. As tuk laq'b'aloj el u tx'i'lanaje' uve' ni toksa tib' sb'ooq'olil ti' unq'a tename' uve' at vatz u tx'ava'e'. 32 As tul la aq'pik je' in vatz u kuruse', as la unmutxb'e unq'a tename' skajayil ti' tok sunk'atz,— ti'k Aak. 33 As tal Aak u yole' ti' uva' la pal unq'a tename' stuul ti' uva' kam ikam Aak la kami. 34 As ech tal ve't unq'a tenam ile' te Aak: —Tan ab'imal viyol u Tiixhe' sqa'n uva' tul la ul u Cristo vatz u tx'ava'e', as la atin ve'te' ti' chit ib'ene'. ¿As kam ni tokkat u yole' q'i uve' naale' uva': «Techal chit la aq'pik je' vatz u kuruse',» ch'axh naale'? ¿Ab'iste q'i uve' naale'?— ti'k unq'a tename'. 35 As ech tal ve't u Jesús ile': —Unb'iitoj kuxhe' tuk atinoj in sexo'l ti' untxijut ex, tan ine' u txijun etetze'. As xaanojtaj ex vatz u saje' tul uva' ye'xnaj b'en in, aq'al uva' ye' la ul u q'ej toktoe' seti'. As ye' la kaa ex tu u q'ej toktoe', tan ab'il la xaan tu u q'ej toktoe', as ye' tootzaj katil k'ajelkat sta'n. 36 As ek'ujb'a'taj ek'u'l svi' tul uva' at in sexo'l ti' etxijule', aq'al uva' ex la txijun ve't unq'a tename' unpajte,— ti'k Aak. As tul kuxh ya' u Jesús ti' iyolone', as b'en ve't Aak. As imuj ve't tib' Aak vatz unq'a tename'. 37 As k'uxh nimal unq'a k'uchb'al tetz viyak'il Aake' ma'tik ib'anata' vatz unq'a tename', as ye' nik ik'ujb'a' unq'a tename' ik'u'l ti' Aak. 38 As ech kat ib'ane' uva' itz'ib'a kan u Isaías, u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', uva' ech ni tal ile': Kub'aal Tiixh, ye'xheb'il chit ni niman vayole' uve' ni val xo'l u tename'. As mita'n nipal unq'a tename' stuul jank'al uva' kat ak'uch ste, ti'k u Isaías. 39 Esti'e' uva' ye' kat uch ik'ujb'a't unq'a tename' ik'u'l ti' u Jesús, tan ech kat ib'an unq'a tename' eche' ni tal uma't u yol uva' itz'ib'a kan u Isaías uva' ech ni tal ile': 40 As Tiixhe' kat b'anon uva' ye' nikat ib'en te unq'a tename' ti' unq'a k'uchb'al tetz vib'a'nil Aake'. As an chit Aake' kat b'anon uva' ye' nikat tok xe' taama unq'a tename' ti' inimal Aak. Esti'e' uva' ech tal Aak ile': «Ye' kat til unq'a tename' jank'al uva' kat unk'uch ste. As ye' kat pal stuul. As ye' kat ijalpu vitxumb'ale' ti' uva' la unsotzsa ipaav,» ti'k u Tiixhe', taq' u yole' uva' itz'ib'a kan u Isaías. 41 As tal ve't u Isaías unq'a yole', tan ti' uva' ma'tik tilat ve't u Isaías uva' nim talchu u Tiixhe'. As tal ve't kan u Isaías ka'l unq'a yol ti' u Jesús. 42 As k'uxh ech u yole' uva' tz'ib'amal kan, as nimal unq'a iq'esal unq'a tename' ik'ujb'a' ik'u'l ti' u Jesús. Pet ye' nikat tal tib' vatz unq'a fariseo uva' nik inima chajnaj Aak, tan ye' nikat isa' chajnaj uva' la laq'b'al el tzan chajnaj tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh ta'n unq'a fariseo. 43 As a' nikat isa' chajnaj uva' la oksal iq'ii chajnaj ta'n unq'a uxhchile'. Pet jit uva' a' koj nisa' chajnaj uva' la oksal iq'ii chajnaj ta'n u Tiixhe'. 44 As taq' ve't je' u Jesús tuul ivi' xo'l unq'a uxhchile'. As ech tal ve't Aak ile': —Jank'al unq'a uxhchile' uve' k'ujle'l ik'u'l svi' as jit kuxh ine' uva' nik'ujb'a' ik'u'l svi'. Pet antu u chajol tzan vetze' kat ik'ujb'a' ik'u'l sti'. 45 As jank'al unq'a uxhchile' uve' ni exhlan in as an chit u chajol tzan vetze' ni texhla unpajte. 46 As ine' u txijun tetz u taanxelal unq'a uxhchile' skajayil. Esti'e' kat ulkat in vatz u tx'ava'e', aq'al uva' ab'il la ik'ujb'a' ik'u'l svi' as ye' la atin ve't u taanxelale' tu u q'ej toktoe'. 47 Pet ech koj unq'a uxhchile' uve' ni ab'in vunyole' as ye' ninima, tan jit ine' ta' la b'anon isuuchil, tan ye'l in kat koj ul in ti' unb'anat isuuchil unq'a tename'. Pet kat ul in ti' iq'alpul unq'a uxhchile' vatz vipaave'. 48 As ab'il uva' la ixvan in as ye' la inima unq'a yole' uva' ni val ste, as at uma'l u b'anol tetz isuuchil. As unq'a yole' uve' ni vale' as a'e' la itxakonsa u Tiixhe' ti' ib'anax isuuchil unq'a uxhchile' tu unq'a q'iie' uva' tuk uloj, 49 tan ye'l in nunyolon tuk' untxumb'al. Pet a' vunB'aale', u chajol tzan vetze', as Aake' kat alon sve uva' kam unq'a yole' la ul val sexo'l. 50 As ootzimal ve't sva'n uva' a' unq'a yole' uva' kat tal vunB'aale' sve ni aq'on itiichajil uve' ye'l iya'teb'al. Esti'e' kam uva' kat tal vunB'aale' sve, as a'e' ni val sete,— ti'k u Jesús tal xo'l unq'a tename'.

Juan 13

1 As ech unb'iit ixe't u nimla q'iie' uva' pascua. As ootzimal ta'n u Jesús uva' b'iit kuxh ilejat u q'ii ti' taq'at kan Aak u vatz tx'ava'e' ti' iq'aav ve't Aak k'atz u Kub'aale' tu almika'. As ixo'ni ve't Aak unq'a niman tetze' uve' atik vatz u tx'ava'e'. As ye' kat ya' Aak ti' ixo'nile'. 2 As tul nikat itx'a'n ve't Aak tuk' unq'a ichusulib'e' tu u ku'q'iie' ti' inimal u nimla q'iie', as ma'tik toksat ve't u tx'i'lanaje' vitxumb'ale' tu u taanxelal u Judas uva' Iscariote, vik'aol u Simón, ti' toksal ok Aak tiq'ab' unq'a iq'esal unq'a tename'. 3 Tan ootzimalik ta'n Aak uva' ma'tik taq'at u Kub'aal Tiixhe' unq'a vee' skajayil tiq'ab' Aak. As ootzimalik ta'n Aak uva' xe' u Tiixhe' tzaanajkat Aak, as la q'aav ve't Aak k'atz u Tiixhe' unpajte. 4 As txakpu ve't Aak. As teesa ve't Aak uma'l u toksa'm. As ik'al ve't ok Aak uma'l u ixb'u'j xe' tuul. 5 Taq' ve't ku' Aak a' tu uma'l u nimla lekb'al a'. As xe't itx'aa ve't Aak ti' toj unq'a ichusulib'e'. As itzajsa ve't Aak unq'a ti' toj chajnaje' ta'n ixb'u'j uve' k'alik ok xe' tuul Aak. 6 As tul oon ve't Aak k'atz u Simón uva' Lu' ti' itx'aat Aak u ti' toj naje', as ech tal ve't u Lu' ile' te Aak: —Ye' la ib'ane' ta', Pap, uva' axh la tx'aaon u ti' voje',— ti'k naj. 7 As ech tal ve't Aak ile': —Ye' la pal axhe' stuul kam uve' nunb'ane'. As xamtel, as a'n la pal ve't axh stuul,— ti'k Aak. 8 As ech tal ve't u Lu' ile': —¡A'e' ye' la uchi uva' la atx'aa u ti' voje'!— ti'k naj. As ech tal ve't Aak ile': —Asoj ye' la untx'aa u ti' avoj, as ye'l ookeb'al sunk'atz,— ti'k Aak. 9 As ech tal ve't u Lu' ile': —Pap, jit kuxh u ti' voje' la atx'aae'. Pet antu unq'a ti' unq'ab'e' tuk' vunvi'e' unpajte,— ti'k naj. 10 As ech tal ve't Aak ile': —Ab'il uve' tx'aael ve't ti' as jit tz'ajinale' la tx'aap ve't ti' skajayil. Pet ta'n kuxh u ti' toje' la tx'aap ve'te', tan ye'l ve't tz'il ti' vichi'ole'. Eche' ex tan ye'l tz'il seti'. As jik chit ve't etxumb'al, as k'uxh jit kajayil ex,— ti'k Aak, 11 tan ti' uva' ootzimal ve't ta'n Aak uva' ab'il la aq'on ok Aak tiq'ab' unq'a iq'esal unq'a tename'. Esti'e' uve' tal Aak: —Jit kajayil ex uva' jik vetxumb'ale',— ti'k Aak. 12 As tul b'a'nxi itx'aat ve't Aak u ti' toj chajnaje', as toksa ve't Aak u toksa'me' uva' teesa tul sixe't Aak ti' itx'aat u ti' toj chajnaje'. As xoneb' ve't Aak vatz u meexhae' unpajte. As tal ve't Aak te chajnaj: —¿Ma kat pal ex stuul kam uve' kat unb'an sete? 13 As an chite' ta' uve' netale' uva' in u Chusul etetze', as in veB'ooq'ole'. 14 As kat untx'aa unq'a ti' etoje'. As tul in u Chusul etetze'. As ine' veB'ooq'ole'. Esti'e' ni val sete uva' echat la eb'ane'. As la itx'aa tib' ti' etoj tuk' unq'a emoole' sevatzaj, 15 tan ile' kat unk'uchlu kan vuntxumb'ale' sete, aq'al uva' la eb'an ve't etetz sevatzaj eche' uve' kat unb'an sete. 16 As jik chit tuk val sete, tan ye'l umaj k'am uva' at pal koj ti' u b'aal aq'one'. As ye' la lejon u naje' uve' la chajpi ti' u chajol tetze'. 17 Asoj kat pal ex stuul, as ech la eb'ane'. As chiib'eb'al chit etatine' la ib'ane'. 18 As jit chit kajayil ex ni val ex, tan ootzimal ve't ex sva'n tul uva' kat untxaa ve't ex. As ech chit la ib'ane' eche' uve' tz'ib'amal kan, tan ech ni tal ile': Uma'l u uxhchil uve' nitx'a'n ve't sunk'atz as nichi'an ve't taama svi', ti'k u yole'. 19 As ile' b'axel ni val sete tul ye'xnaj ib'ana. As tul uva' la ib'ane', as a'n la etootzi ve'te' uva' kam u vijle'me'. 20 As jik chit la val sete, tan ab'il la k'ulun ex uva' in ni chajon b'en ex, as ine' nik'ul ve't in. As ab'il uve' ni k'ulun in as a' u chajol tzan vetze' nik'ule',— ti'k Aak. 21 As tul ya' u Jesús ti' talat u yole', as va'lik chit itxumun ve't taama Aak. As ech tal ve't Aak ile': —Jik chit tuk val sete, tan at uma'l ex uva' tuk aq'on ok in tiq'ab' unq'a iq'esal unq'a tename',— ti'k Aak. 22 As xe't ika'ya ve't tib' unq'a ichusulib' Aake' svatzaj. As ib'an ve't je' chajnaj tivi' uva' ab'iste naj nikat tal Aak. 23 As atik uma'l vichusulib' Aak uva' nikat itx'a'n txala Aak. As atik ok ivi' naj tzi' taama Aak, tan k'ulik chit tib' iyol Aak tuk' naj. 24 As ik'uch b'en u Simón uva' Lu' te naj ti' uva' la ich'oti naj te Aak uva' ab'il uve' nikat tal Aak, 25 tan atik ok ivi' naj tzi' taama Aak. As ech tal ve't naj ile' te Aak: —Pap, al sqe ab'iste o' uve' naale',— ti'k naj. 26 As ech tal ve't Aak ile': —Ab'iste ex tuk vaq' u paane' sete uve' tuk vak'sa, as a' exe' uve' kat vala,— ti'k Aak. As tak'sa ve't Aak u paane'. As taq' ve't Aak te u Judas uva' Iscariote, vik'aol u Simón. 27 As tul kuxh ik'ul u Judas u paane', as ok ve't u tx'i'lanaj tu u taanxelal naje'. As ech tal ve't u Jesús ile' te naj: —Kam uve' tuk ab'ane' as oora kuxh ab'ana,— ti'k Aak. 28 As tul tal Aak u yole' te u Judas xo'l unq'a ichusulib'e' uva' xonlik vatz u meexhae', as jit pal chajnaj stuul kam sti' talkat Aak u yole' te u Judas. 29 As atik chajnaj nikat itz'an uva': «Kuxh loq' unb'ooj qechb'ub'al tetz u nimla q'iie',» kamal ti'k Aak uva' nikat tal chajnaj, tan a' u Judas kololik tetz u puaje'. As moj ti' b'en taq'at naj unb'ooj tetz unq'a meeb'a'e', uve' nikat tal je' chajnaj ste. 30 As tul ma'tik itz'otine', as b'en ve't u Judas, tan ma'tik ik'ulat naj u paane'. 31 As tul ma'tik ib'en u Judas, as ech tal ve't u Jesús ile': —Kat oonyu ve't u q'iie' uva' la oksal ve't iq'ii . As sti' la oksalkat ve't iq'ii vunB'aale'. 32 As tul la oksal ve't iq'ii vunB'aale' svi', as la toksa ve't vunB'aale' unq'ii unpajte. As ye'xh jatva't q'ii la ik'uch vunB'aale' unq'a vee' ni val sete. 33 As ex uva' xo'n ex sve, as tuk val sete uva' unb'iit kuxh tuk atinoj in sexo'l. As echat chit la val sete eche' uva' kat val te unq'a iq'esal unq'a tename', tan la b'en in. As la echuk in. As ye' la ib'ane' uva' la epaleb'e eche' uve' tuk unpaleb'e. 34 As tuk val kan uma'l u ak' tzaq'it sete uva' ech ni tal ile': Xo'noj chit etib' sevatzaj. As eche' uva' kat unb'an sete ti' unxo'nit ex, as echat la eb'ane' sevatzaj. As exo'nitaj etib' sevatzaj, 35 tan asoj ech la eb'ane' ti' exo'nit etib' sevatzaj, as la til ve't ex unq'a tename' ti' uva' nimamal ve't in seta'n,— ti'k u Jesús. 36 As ech tal ve't u Lu' ile' uva' Simón te u Jesús: —¿Pap, katile' q'i la b'enkat axh?— ti'k naj. As ech tal ve't Aak ile' te naj: —As ye' la ib'ane' uva' la epaleb'e uve' tuk unpaleb'e. Pet xamtele' la epaleb'e,— ti'k Aak. 37 As ech tal ve't u Lu' ile': —¿Pap, kam sti' q'i uva' ye' la uch unxekeb' see' cheel? Tan k'uxh la alpu unkame', as techal la xekeb' in see',— ti'k naj. 38 As ech tal ve't u Jesús ile': —¿Moj an chit naale' uva' la xekeb' axh svi', k'uxh la alpu ve't akame'? Ile' jik chit tuk val see, tan tul ye'xnaj oq' u pele'xhe', as oxpajul ma't eesat eeb' sunk'atz,— ti'k Aak.

Juan 14

1 As ech tal ve't u Jesús ile': —Ye' kuxh exaansa etaama. As ek'ujb'a'taj ek'u'l ti' u Tiixhe'. As ek'ujb'a'taj ek'u'l svi' unpajte, 2 tan nimal atinb'al ati xe' vunB'aale'. As jit'e'ch koje', as ye'le'xh la val sete. Pet b'en in ti' unb'anat isuuchil vetatinb'ale' k'atz u Kub'aale'. 3 As tul uva' la b'en in, as la b'en unb'an isuuchil vetatinb'ale'. As la ul in unpajte, tan la ul veq'o ve't ex, aq'al uva' katil uve' la atinkat in as tzitzi' la atinkat ex, 4 tan ootzimale' seta'n uva' kati'ch unb'ene'. As ootzimal u b'eye' seta'n uve' la b'enkat in,— ti'k Aak. 5 As ech tal u Maxh ile' te u Jesús: —Pap, as ye' qootzaj uva' katil la b'enkat axh. ¿As kam la qulb'e qootzit u b'eye' q'i?— ti'k naj. 6 Ech tal ve't u Jesús ile': —Ine' u b'eye'. As ine' u jikla yole'. As ine' u tiichajile', tan ye'xheb'il la uch tok k'atz vunB'aale', asoj jit in la oksan k'atz Aak. 7 As kat koj b'en sete kam u vijle'me', as la b'ene' sete kam u tijle'm vunB'aale' unpajte. As cheel tuk etootzi ve't u tijle'm vunB'aale', tan il in netil ve't in tan eela kuxh ine' tuk' vunB'aale',— ti'k Aak. 8 As ech tal ve't u Pi'l ile': —Pap, k'uch u Kub'aal Tiixhe' sqe. As kat ib'anle',— ti'k u Pi'le'. 9 As ech tal ve't Aak ile': —Na'ytzane' ta', Pi'l, vatin sexo'l. ¿As ma ye' ootzit ve't u vijle'me'? Tan ab'il uve' kat ilon in, as a' Kub'aale' kat tilla'. ¿Kam q'i uva' naal ve't sve uva': «K'uch u Kub'aale' sqe,» ch'axh naale'? 10 ¿Ma ye' nanima uva' at in k'atz vunB'aale', as at Aak sunk'atz? Tan jit vuntxumb'ale' ni voksa ti' valat unq'a yole' sete. Pet a' vunB'aale' uve' at sunk'atz as Aake' ni b'anon unq'a k'uchb'al tetz vib'a'nile' svi'. 11 Enimataj uva' ni vale' uva' at in k'atz vunB'aale', as at vunB'aale' sunk'atz. Pet asoj ye' nenima in ti' unq'a yole' uva' ni val sete, as enimataj in ti' unq'a b'a'nile' uve' nunb'an sexo'l. 12 As jik chit tuk val sete, tan ab'il uva' k'ujle'l ik'u'l svi' as la ib'an unq'a b'a'nile' eche' uva' nunb'ane'. As la pal unq'a b'a'nile' uve' la ib'ane' ti' uve' nunb'ane', tan tuk b'enoj in k'atz vunB'aale'. 13 As kam unq'a vee' la ejaj te vunB'aale' tuk' vunb'iie' as la unb'ane', aq'al uva' la unk'uche' uva' nitoksal iq'ii vunB'aale' ta'n viK'aol u Tiixhe'. 14 As kam chit unq'a vee' la ejaj tuk' vunb'iie', as la chit unb'ane'. 15 Asoj xo'n ve't in sete, as enimataj vuntzaq'ite'. 16 As la unjaj b'a'nil te vunB'aale' ti' taq'at tzan Aak uma't u lochol etetz, aq'al uva' la atin ve't sexo'l ti' chit ib'ene'. 17 As a'e' u Tiixhla Espíritu uva' la lochon ex ti' etootzit isuuchil u yole' svi'. As ye' la uch tok k'atz unq'a uxhchile' uve' vatz tx'ava'illa txumb'al vitxumb'ale', tan ye'xhkam ni tile' as ye'xhkam ootzimal sta'n. Pet ech koj ex, tan ootzimal ve't u Tiixhla Espíritu seta'n, tan at ve't sexo'l. As tuk atinoj ve't sek'atz. 18 As ye'l ex la koj chit veleb'e kan ex. Pet latel ul in sek'atz. 19 Ye'xh jatva't q'ii as ye' la til ve't in unq'a uxhchile' uve' ye' ni niman in. Pet ech koj ex, tan la etil ve't in, tan isle'l in. As isle'l ve't ex sunk'atz la ib'ane'. 20 As tu ve't u q'iie' as la etootzi ve'te' uva' at in k'atz vunB'aale'. As at ex sunk'atz. As at in sek'atz. 21 As ab'il uva' ootzimal ve't vuntzaq'ite' sta'n, as ninima, as a'e' uve' xo'n in ste. As ab'il uve' xo'n in ste as tuk xo'niloje' ta'n vunB'aale'. As ine' la xo'nin ve'te'. As la unk'uch vuntxumb'ale' ste,— ti'k u Jesús. 22 As ech tal ve't u Judas uva' jit u Iscariote ech ile': —¿Pap, kam q'i uve' a' kuxh la ak'uchkat vatxumb'ale' sqe, as jit te unq'a uxhchile' uve' ye' ni niman axh?— ti'k naj. 23 As ech tal ve't Aak ile': —Ab'il uva' la xo'nin ve't in as la inima ve't vunyole', as xo'n ve'te' te vunB'aale'. As la ul ve't o' sk'atz; as la atin ve't o' sk'atz. 24 Pet ab'il uve' ye' xo'n in ste, as ye' ninima vunyole'. As tul jit kuxh vetze' u yole' uve' ni vale'. Pet tetz vunB'aale' unpajte, u chajol tzan vetze'. 25 As ni val unq'a txumb'ale' sete, tan atiltel in sexo'l. 26 Pet la ul u lochol etetze' uva' Tiixhla Espíritu uve' tuk ichaj tzan vunB'aale', tuk' vunb'iie'. As a' ve'te' la chusun ex ti' etootzit isuuchil unq'a vee' nunb'ane'. As la tulsa ve't vunyole' sek'u'l uva' kat val sete. 27 As in kuxhe' la aq'on sete uva' b'a'n etatin sevatzaj. As ye' kuxh exaansa etaama, tan in kuxhe' la aq'on sete ti' uva' b'a'n etatin sevatzaj. As ye' xo'v ex, tan jit eela uve' tuk vaq' sete ti' uva' la taq' unq'a vatz tx'ava'illa txumb'ale' sete. 28 As etab'ile' uva' kat val sete uva' la b'en in, as la q'aav ve't in sek'atz unpajte. Asoj an chittu' uva' xo'n in sete, as kat chiib'iy ve't exe' ta' ti' vunyole' uva' b'en in k'atz vunB'aale', tan nim talche' vunB'aale' svi'. 29 As b'axel ni val kan unq'a yole' sete, aq'al uva' tul la b'en ib'ane', as la enima ve'te'. 30 As ye' kuxh jank'at yol tuk val sete cheel, tan tul ve't vib'ooq'ol unq'a uxhchile' uve' ye' ni niman vunyole'. As tul nim talche' u vijle'me' sti'. 31 As tuk chit unb'ane' kam uva' kat tal vunB'aale' sve, aq'al uva' la tootzi ve't unq'a uxhchile' skajayil uva' xo'n vunB'aale' sve. As txakpoj ex. Ko'naj ve'te',— ti'k u Jesús.

Juan 15

1 As ech tal ve't u Jesús ile': —Tan ech ine' eche' u jikla toj u uuvae'. As ech vunB'aale' eche' umaj uxhchil uva' ni josq'in u uuvae'. 2 As ab'iste viq'ab' u uuvae' uva' ye' la taq' ivatz, as la itzok' ve't el vunB'aale'. Pet ech koj unq'a iq'ab'e' uve' la taq' ivatz, tan la ijosq'i ve't Aak, aq'al uva' nimal ivatz la taq' ve'te'. 3 As ech kat vulb'e ex, tan kat unjosq'i ve't vetaanxelale' ta'n vunyole' uve' kat val sete. 4 As tuk chit voksa vaama seti' ti' chit ib'ene'. Echab'ataj etoksat etaama svi' ti' chit ib'ene' ti' uva' ye' la eb'ane' eche' umaj iq'ab' u uuvae' uva' ye' ato'k ti' u toje', tan ye' la uch taq'at ivatz sijunal. As echat ex, tan asoj ye' la etoksa etaama svi', as ye'xhkam la etx'ol eb'anat sejunal. 5 As ine' ta' u toj u uuvae'. As exe' viq'ab'e'. As jank'al ex uva' la etoksa etaama svi' b'enameen as la voksa vaama seti' unpajte. As nimal chit ve't b'a'nil la eb'ane' eche' nib'an u uuvae' tul nivatzin tze'. Pet asoj ye' la etoksa etaama svi', as ye'xhkam chit la etx'ol eb'anat sejunal. 6 Ab'il uve' ye' la ichab'a toksat taama svi' as la eesal el eche' teesal el umaj iq'ab' u uuvae'. As tul la tzaji, as la molpi. As la tz'e'sal ve't tu u xamale'. 7 Asoj la etoksa etaama svi' as la atin unq'a unyole' sek'u'l b'enameen ti' eb'anat unq'a b'a'ne'. As ejajtaj sve kam u b'a'nile' uva' ni tal etaama. As la chit unb'ane', 8 tan ech la okkat iq'ii vunB'aale'. As ech ek'uchate' uva' ex niman vetz ti' eb'anat u b'a'ne' eche' nib'an u uuvae' tul ni taq' tze' ivatz. 9 Tan xo'n in te vunB'aale'. As echat nunb'an unpajte, tan xo'n ex sve. As etoksataj etaama svi', tan xo'n ex sve. 10 Asoj la enima vuntzaq'ite'. As exo'nitaj etib' sevetzaj tan ine' ni aq'on u xo'niib'e' sete. As eche' uve' nunb'ane' tan nunnima vitzaq'it vunB'aale' as nunxo'ni vib' tuk' vunB'aale'. 11 As ni val kan unq'a yole' sete, aq'al uva' la txuq'txun ex eche' nunb'ane'. As la chit atin u chiib'ichile' tu vetaanxelale'. 12 As a' vuntzaq'ite' uve' ni val sete uva' xo'noj chit etib' sevatzaj, eche' uve' kat unb'an sete, tan xo'n chit ex sve. 13 As ye'l umaj xo'niib' uva' nim talche' uva' la ib'an umaj uxhchil ti' u tetz k'ultzi'e' uva' xo'n chit ste, asoj ye' la taq' tib' kamoj ti' u tetz k'ultzi'e'. 14 As exe' u vetz k'ultzi'e', asoj ye' la ya' ex ti' eb'anata' kam uve' ni val sete. 15 As jit ve't ex unk'am, tan ye' tootzaj u k'ame' kam ni tal taama vib'aal u aq'one'. Pet ni vale' uva' ex ve'te' u vetz k'ultzi'e', tan ootzimal seta'n kam uva' ni tal vunB'aale' sve. As kat vallu ve't sete. 16 As jit exe' kat txaaon in. Pet ine' kat txaaon ex, tan kat unk'ujb'a' kan ex ti' uva' la eb'an u b'a'ne', eche' nib'an u uuvae' tul nivatzine'. As kam la ejaj te vunB'aale' tuk' vunb'iie' as la taq' Aake' sete, aq'al uva' ye'l ex la ya' ve't ex ti' eb'anat u b'a'ne'. 17 As ni val sete uva' xo'noj chit etib' sevatzaj. 18 Asoj la chi'an taama unq'a uxhchile' seti', as la etulsa sek'u'l uva' b'axel kat chi'an taama svi'. 19 As unvatzul kuxh koj ex tuk' unq'a uxhchile', as xo'n exe' ta' ste, eche' uve' nib'an svatzaj. Pet nichi'an ve't taama seti', tan ti' uva' kat untxaa ex xo'l unq'a uxhchile'. 20 As la etulsa vunyole' sek'u'l uve' kat val sete: «Tan ye'l umaj k'am uva' at pal koj ti' u b'aal aq'one',» ch'in sete. Esti'e' la val sete uva' kat itilu in unq'a uxhchile'. As echat la ulb'el ex unpajte. As at uxhchil kat niman vunyole'. As la nimal veyole' ta'n unq'a uxhchile' unpajte. 21 As ech ixe't unq'a uxhchile' seti', tan ti' uva' nenima in. As ye' tootzaj unq'a uxhchile' u chajol tzan vetze'. 22 As ye' koj kat ul in ti' valat unq'a yole' te unq'a uxhchile', as ye'l ipaave' ati. As cheel ye' la uch talata' uva' ye'l ipaav ati, 23 tan ab'il uve' ni chi'an taama svi' as ti' vunB'aale' nichi'ankat taama unpajte. 24 As ye' koj kat ul unk'uch unq'a b'a'nile' uve' ye'xheb'il ni b'anon eche' uva' kat unb'ana, as ye'l ipaave' unq'a uxhchile' ati. As ech koj cheel tan k'uxh kat tilla', as nitel ichi'an taama svi' as ti' vunB'aale' unpajte. 25 As a'e' kat ib'ana uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': As k'uxh ye'xhkam nunb'ane', kat chi'an taama unq'a uxhchile' svi', ti'k u yole'. 26 Pet la unchaj tzan u lochol etetze'. As a'e' u Tiixhla Espíritu uva' ato'k k'atz vunB'aale'. As tul la uli, as la tal isuuchil u yole' sete svi'. 27 As an chit ex la alon ok isuuchil unq'a yole' svi' te unq'a uxhchile' unpajte, tan xekelik chit ex svi', tul uva' kat xe't in ti' valat viyol vunB'aale'.

Juan 16

1 As jank'al unq'a yole' uva' kat val sete, as a' kat valkate' sete ti' uva' ye' la etz'ej u k'ujleb'al ek'u'le' svi', 2 tan la laq'b'al ex tu unq'a atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As la ilej uma'l u q'ii uva' la iyatz' ex unq'a uxhchile'. As tul a' u b'a'ne' nib'an unq'a uxhchile' uve' la tal je' ste vatz u Tiixhe'. 3 As a' nib'ankat unq'a uxhchile', ti' uva' ye' nipal tu tijle'm u Kub'aal Tiixhe'. As mita'n nib'en ste kam u vijle'me'. 4 Pet ile' kat vallu sete uva' ech la ulb'el ex. As tul la ilej u q'iie' ti' u yole' uva' ni vale', as la etulsa ve't sek'u'l uva' kat vallu kan isuuchil sete. 5 As cheel tuk q'aavoj in k'atz u chajol vetze'. Pet ye'l umaj ex ni ch'otin sve uva' katil la b'enkat in, 6 tan netxumune' ta'n unq'a yole' uve' kat val sete. 7 Pet jik chit tuk val sete, tan aal b'a'ne' la ib'an sete uva' la b'en in, tan asoj ye' la b'en in, as eche' la koj ul u lochol etetze'. Pet la b'en in. As la unchaj tzan u lochol etetze' sek'atz. 8 As tul uva' la ul u lochol etetze', as a'e' la ul alon isuuchil te unq'a tename' ti' vipaave'. As la ul tal isuuchil ti' u jike' as tuk' ti' u k'axk'oe'. 9 As la ul tal u lochol etetze' isuuchil ti' u paave', tan ti' uva' ye' ninima in unq'a uxhchile'. 10 As la ul tal isuuchil ti' u jike', tan b'en ve't in k'atz vunB'aale'. As ye'l in la etil ve't in vatz u tx'ava'e'. 11 As la ul tal ve't isuuchil ti' u k'axk'oe', tan ti' uva' at ve't kan vib'ooq'ol unq'a uxhchile' jaq' u k'axk'oe', uva' ye' ni niman in. 12 As nimatel unq'a yole' uve' la val sete. As ye'l ex la oleb' ex cheel ti' epal stuul. 13 As tul la ul ve't u jikla Tiixhla Espíritu, as a'e' la eq'on ex tu u jikla txumb'ale'. Tan jit vitxumb'ale' la ul tal sete, pet a' la ul tale' kam uve' kat tab'i. As la ul taq' etxumb'al ti' uva' kam la uli. 14 As la ul ik'uch isuuchil sete ti' toksal unq'ii, tan a' unq'a unyole' kat ul val sete, aq'al uva' la etootzi vunyole'. 15 Tan jank'al chit unq'a tetz vunB'aale' as vetze' unpajte. Esti'e' kat vallu sete, «Kam unq'a unyole' uva' la val te u Tiixhla Espíritu, as a'e' la ul tal sete, aq'al uva' la etootzi unq'a unyole'.» 16 B'iitoj kuxh tuk unb'an ve't sexo'l. As ye' la etil ve't in. As ye'xh jatva't q'ii as la etil ve't in unpajte. As la b'en ve't in k'atz vunB'aale',— ti'k u Jesús. 17 As ech tal ve't ka'l unq'a ichusulib' u Jesús ile' svatzaj: —Ye' la pal o' tu viyol Aake' uve' ni tal sqe, «Tan unb'iitoj kuxhe' tuk unb'an ve't sexo'l. As ye' la etil ve't in. As ye'xh jatva't q'ii as la etil ve't in unpajte. As la b'en ve't in k'atz vunB'aale',» taq' kuxh Aak ni tal sqe. 18 ¿As kam ni tokkat viyol Aake' u vaa', «B'iitoj kuxhe',» taq' Aak? Tan a'e' ta' ye' la pal o' stuul,— ti'k chajnaj svatzaj. 19 As na'lik vatz u Jesús uva' nik isa' chajnaj ich'otit te Aak. As ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —¿Ma a'e' nich'oti tib' sevatzaj ti' uve' kat val sete uva': «B'iitoj kuxhe' tuk unb'an ve't sexo'l. As ye' la etil ve't in. As b'iit kuxh stuul as la etil ve't in unpajte,» ch'in kat val sete? 20 As jik chit tuk val sete uva' tuk oq'oj ex ta'n txumu'm. Pet ech koj unq'a uxhchile', tan chiib'ichil tuk ib'ane'. Pet k'uxh tuk txumunoj ex, as la b'en u txumu'me' schiib'ichil, 21 eche' nib'an umaj ixoj uva' ni talane', tan tul nich'o'n ixoj ti' u ne'e', as va'l chit itxumun ve't ixoj, tan kat oonyu ve't ixoj vatz viq'iie' ti' ich'o'ne'. As tul kat itz'eb' ve't vine' ixoje', as eche' nitel koj tul u ch'o'me' sk'u'l ixoj. As va'l chit ichiib' ve't ixoj ti' u tale' uve' kat itz'eb'i. 22 As echat kuxh tuk eb'ane' unpajte, tan tuk txumunoj ex. As tuk vil vib'e' setuk' unpajte, as la chiib' ve't ex svi'. As ye'xheb'il la eesan el u chiib'ichile' tu vetaanxelale'. 23 As tu u q'iie', as eche' kam koj la ech'oti ve't sve. Pet ile' jik chit tuk val sete uva' kam chit uve' la ejaj te vunB'aale' tuk' vunb'iie', as la taq' Aake' sete. 24 Tan ye'xhkam chit ejaje't te vunB'aale' tuk' vunb'iie'. Pet tuk val sete, ejajtaj te Aak. As la ek'ule', aq'al uva' la chiib' vetaanxelale'. 25 As kat untxakonsa unq'a k'uchuvatze' ti' valat unq'a yole' sete. Pet tul uma'l u q'ii uva' ye' la untxakonsa ve't unq'a k'uchuvatze' ti' unyolon sete, tan jik chit la yolon ve't in sete ti' vunB'aale'. 26 As tu u q'iie', as la ejaj ve't te Aak tuk' vunb'iie'. As jit a' ni vale' uva' in la jajon te Aak seti'. Pet ex la jajon te Aak, 27 tan xo'n ve't ex te Aak, tan ti' uva' xo'n in sete. As nenima uva' a' tzaanajkat in k'atz Aak. 28 As kat el ch'u'l in k'atz vunB'aale'. As kat ul in tzitza' vatz u tx'ava'e'. As tuk vaq' ve't kan u vatz tx'ava'e' unpajte, tan tuk q'aavoj in k'atz vunB'aale',— ti'k u Jesús. 29 As ech tal ve't unq'a ichusulib' u Jesús ile': —As cheel jik chit nayolon ve'te', tan jit ve't tuk' k'uchuvatz nayolonkat. 30 As kat palyu ve't o' stuul uva' ootzimal unq'a txumb'ale' a'n skajayil. As jit kuxh tz'ajinal uva' la ch'otil umaj yol see, tan at ve't sak'u'l tul ye'xnaj ch'otil see. As ech qootzite' uva' a' tzaanajkat axh k'atz u Tiixhe',— ti'k chajnaj. 31 As ech tal ve't u Jesús ile': —¿Ma a' netale' uva' nenima ve't in cheel? 32 Pet tuk val sete uva' unb'iit kuxh ilejat u q'iie' uva' la etaq' ve't kan in, tan tuk tiluloj ex sekajayil. As katil kuxh la b'enkat ve't ex sejununilaj. As ye'l in la koj kaaik kan in sunjunal, tan at u Kub'aal Tiixhe' sunk'atz. 33 Pet kat vallu kan unq'a yole' sete, aq'al uva' la yak'in ve't etaama sunk'atz. As k'uxh tuk epaleb'e unq'a k'axk'oe' vatz u tx'ava'e', as ek'ujb'a'taj ek'u'l svi', tan kat oleb'yu ve't in ti' unq'a k'axk'oe' skajayil,— ti'k u Jesús.

Juan 17

1 As tul ya' ve't u Jesús ti' talat unq'a yole' te unq'a ichusulib'e', as ka'yik ve't je' Aak tu almika'. As ech tal ve't Aak ile': —UnB'aal, kat ilejlu ve't u q'iie'. As oksa ve't unq'ii vatz unq'a tename', aq'al uva' la unk'uch vatz unq'a tename' uva' nitoksal aq'ii unpajte, tan ine' vaK'aole'. 2 As axhe' kat aq'on u vijle'me' ti' unq'a tename' skajayil, ti' uva' la vaq' itiichajil uve' ye'l iya'teb'al, jank'al uve' kat aal sve uva' la vaq' ste. 3 As a'e' vitiichajile' uve' ye'l iya'teb'al uva' la tootzi axh uva' ta'n axhe' u jikla Tiixhe'. As la tootzi in unpajte, tan ine' u Cristo uva' kat achaj tzan vatz u tx'ava'e'. 4 As kat ul voksa aq'ii vatz u tx'ava'e' ti' untzojpisat uve' kat aal sve. 5 As cheel oksa ve't unq'ii ti' ooksat in sak'atz unpajte eche' uva' nikat unb'an sak'atz tul uva' ye'xnik chee u vatz tx'ava'e'. 6 As kat vallu ve't isuuchil u eejle'me' te unq'a tename' vatz u tx'ava'e'. As unq'a uxhchile' uva' kat aaq' sve as kat inimal ve't vayole', tan eetze' unq'a uxhchile' uva' kat aaq' sve. 7 As cheel kat tootzi ve't unq'a uxhchile' unq'a yole' uva' kat vala as tuk' unq'a b'a'nile' uva' kat unk'ucha ti' uva' axh kat aq'on sve skajayil. 8 As jank'al unq'a yole' uva' kat aal sve, as kat vallu ve't te unq'a uxhchile'. As kat tootzil ve'te' uva' a' tzaanajkat in sak'atz. As kat inimal ve'te' uva' axh kat chajon tzan in, tan kat isa' tab'il ve't unq'a yole' uva' kat val ste. 9 As nunjaj b'a'nil see ti' unq'a uxhchile' uva' kat aaq' sve, tan eetze'. Pet jit ti' unq'a uxhchile' uve' ye' kat niman vayole'. 10 As jank'al chit unq'a uxhchile' uva' vetz, as eetze'; as jank'al unq'a uxhchile' uva' eetz, as vetze'. As ni toksa ve't unq'a uxhchile' unq'ii unpajte. 11 UnB'aal, tan ta'n axhe', axh jikla Tiixh, as kol ve't unq'a uxhchile' uva' kat aaq' sve tuk' vab'iie', aq'al uva' unvatzul kuxh ve'te' eche' u qatine', tan b'iit kuxh tuk atinoj ve't in vatz u tx'ava'e'. As la b'en ve't in sak'atz. 12 As tul at in k'atz unq'a uxhchile' vatz u tx'ava'e', as ine' ni lochon tuk' vab'iie'. As jank'al uve' kat aaq' sve as kolel sva'n. As ye'l umaj kat tz'ejxi. Pet ta'n kuxh uma'l u naj uva' alel ve't kan sti' uva' la b'en tu k'axk'o, ti' uva' la b'en ib'ane' uva' tz'ib'amal kan. 13 As cheel tuk q'aavoj ve't in sak'atz. Esti'e' ni val unq'a yole' te unq'a uxhchile', aq'al uva' la chiib' ve't u taanxelale' see' eche' ichiib' u vaanxelale' see'. 14 As kat vallu ve't vayole' te unq'a uxhchile'. As ni tixval ve't unq'a niman vetze' ta'n unq'a uxhchile' uve' ye' ni niman vayole', tan ti' uva' jit eela vitxumb'ale' tuk' unq'a uxhchile'. As echat kuxh in, tan jit eela vuntxumb'ale' tuk' unq'a uxhchile' uve' ye' ni niman vayole'. 15 As a' koj nunjaj see uva' la eesa el unq'a uxhchile' uva' kat aaq' sve xo'l unq'a uxhchile' uve' ye' ni niman vayole'. Pet a' ni vale' uva' la akole' vatz u tx'i'lanaje', 16 tan jit eela vitxumb'ale' tuk' unq'a uxhchile' uve' ye' ni niman vayole'. As echat kuxh in unpajte, tan jit eela vuntxumb'ale' stuk'. 17 As aq' iyak'il u taanxelal unq'a uxhchile' uva' txaael ve't a'n ta'n vajikla yole', tan ta'ne' vayole' uve' jik chittu'. 18 Tan axhe' kat chajon tzan in xo'l unq'a tename' vatz u tx'ava'e'. As echat nunb'ane' te unq'a uxhchile' uva' kat aaq' sve, tan nunchaj ve't b'en xo'l unq'a tename' unpajte. 19 As aya'l chit unk'u'l la vaq' vib' kamoj ti' unq'a niman vetze', aq'al uva' aya'l chit ik'u'l unq'a niman vetze' la ib'ane' ti' inimal vayole' uva' jik chittu'. 20 As jit kuxh ti' unq'a niman vetze' nunjajkat b'a'nil see uve' ni niman in cheel. Pet ti' unjoltu unq'a uxhchile' uva' a'n la ik'ujb'a' ik'u'l svi', tul la b'en tal unq'a niman vetze' vayole'. 21 As nunjaj b'a'nil see, Kub'aal Tiixh, ti' unq'a niman qetze' ti' uva' unvatzul kuxh ve't la ib'an svatzaj eche' o', tan at axh sunk'atz. As at in sak'atz. Esti'e' unvatzul kuxh ve't o' tuk' unq'a niman qetze' la ib'ane'. As la inima ve't unq'a tename' skajayil uva' axh kat chajon tzan in, 22 as tul uva' kat ooksa ve't unq'ii, as kat vaq'lu ve't te unq'a niman qetze', aq'al uva' vatzul kuxh ve'te' la ib'ane' eche' u qatine', tan unvatzul kuxh o'. 23 As at in k'atz unq'a niman qetze'. As at axh sunk'atz unpajte, aq'al uva' ye'xheb'il kuxh uma'toj la sa'vit ti' unq'a niman qetze' ti' uva' vatzul kuxh svatzaj la ib'ane'. As ech la tootzikat unq'a tename' skajayil uva' axh kat chajon tzan in, as xo'n unq'a niman qetze' see eche' uve' nab'an sve. 24 Kub'aal Tiixh, nunsa' uva' katil la atinkat in as a' la atinkat unq'a uxhchile' sunk'atz uva' kat aaq' sve, aq'al uva' la tile' uva' kat ooksa ve't unq'ii, tan ti' uva' xo'n chit in see, tul ye'xnik chee u vatz tx'ava'e'. 25 Kub'aal Tiixh, tan axhe' u jikla Tiixhe', as jank'al unq'a uxhchile' uve' ye' ni niman o' as ye' tootzaj axh. Pet ech koj in, tan ootzimal axh sva'n. As kat tootzil ve't unq'a niman qetze' uva' axh kat chajon tzan in. 26 As kat vallu ve't isuuchil te unq'a uxhchile' see'. As kat tootzil ve't axh. As tuktel val ste unpajte, aq'al uva' la ixo'ni tib' svatzaj, eche' uve' nab'an sve. As at in sk'atz la ib'ane',— ti'k u Jesús.

Juan 18

1 As tul kuxh tal u Jesús unq'a yole', as el ve't ch'u'l Aak tuk' unq'a ichusulib'e' ti' iq'ax jalit u xo'l vitze' uva' Cedrón ib'ii, tan atik ka'l unq'a chiko tzitzi'. As ok ve't Aak xo'l unq'a chikoe' tuk' unq'a ichusulib'e'. 2 As ootzimalik u atinb'ale' ta'n u Judas, uva' k'ayin u Jesús, tan jatpajul kuxh nik tex Aak tuk' unq'a ichusulib'e' tu u atinb'ale'. 3 As teq'o ve't u Judas ka'l unq'a sol sti' tuk' ka't unq'a xeen tetz u tostiixhe' uva' kat ichaj b'en unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' unq'a fariseo. As eq'omalik ch'ich' ta'n unq'a uxhchile' tuk' txijub' tetz. 4 As el ve't ch'u'l u Jesús ti' ul ik'ulat chajnaj, tan atik sk'u'l Aak uva' kam la ul ve't ti' Aak. As ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —¿Ab'il q'i nechuke'?— ti'k Aak. 5 As ech tal ve't chajnaj ile': —Nu kuchuk u Jesús, u aa Nazaret,— ti'k chajnaj. —Ine',— ti'k Aak. As antik u Judas uva' k'ayin u Jesús molonik tib' tuk' chajnaj. 6 As tul tal u Jesús uva': «Ine',» ti'k Aak, as pak'kab'an ib'en ve't chajnaj tu tx'ava'. 7 As ech tal ve't u Jesús ile' tika'pa: —¿Ab'il nechuke'?— ti'k Aak. —A' u Jesús nu kuchuke' uva' aa Nazaret,— ti'k chajnaj. 8 —Ile' kat vallu sete uva' ine'. Asoj in chit nechuk in, as echajputaj b'en unq'a unchusulib'e' uve' xekel svi',— ti'k Aak, 9 ti' uva' la ib'an u yole' uva' ma't talat Aak uva': «Jank'al unq'a uxhchile' uva' kat aaq' sve as ye'l umaj kat tz'ejxi,» ti'k Aak. 10 As u Simón uva' Lu', as eq'omalik uma'l u ch'ich' sta'n. As teq'o je' tzan naj u ch'ich'e' tu totzotz. As itzok'e'l naj viseb'al ixikin uma'l vik'am iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh uva' Malco ib'ii. 11 As ech tal ve't u Jesús ile' te u Lu'e': —Aq' ku' vach'ich'e' tu u totzotze', tan kam unq'a k'axk'oe' uva' k'ujlu kan ta'n vunB'aale' uva' la unpaleb'e, as techal chit la unpaleb'ee',— ti'k Aak. 12 Unq'a sole' tuk' viq'esale' as tuk' unq'a xeen tetz u toxtiixhe' as itxey ve't chajnaj u Jesús, as ik'al ve't chajnaj Aak. 13 As b'axa a' b'ex taq'kat chajnaj u Jesús tu vikab'al u Anás, viji' u Caifás, uva' atik ok sq'esalil xo'l unq'a oksan iyol tenam vatz Tiixh tu u yaab'e'. 14 As a' u Caifás uve' kat alon xo'l unq'a iq'esal unq'a tename' uva': «Aal chit b'a'ne' uva' la kam umaj naj ti' unq'a tename',» ti'k naj. 15 As tul eq'ol ve't ok u Jesús tu vikab'al u Anás, as xekik u Simón uva' Lu' ti' Aak tuk' uma't vichusulib' Aake'. As kat k'ulax ok vimool u Lu'e' vatz q'anal, tan ootzimalik naj ta'n viq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh. 16 Pet ech koj u Lu'e', tan kat kaaik kan naj ti'e'l u kab'ale'. Tul til vimool u Lu'e' uva' kaaik kan naj, as el ve't ch'u'l naj. As ul ijaj naj b'a'nil te u ixoje' uva' nik xeon u tzi' kab'ale' ti' uva' la ok ch'u'l u Lu'e' vatz u q'anale'. 17 As ech tal ve't u ixoj ile' te u Lu'e': —¿Ma jit axh ichusulib' u naje'?— ti'k ixoj. —Ye'le, jit ine',— ti'k u Lu'e'. 18 As txaklik unq'a k'ame' tuk' unq'a xeen tetz u tostiixhe' vatz q'anal, tan ma'tik toksat chajnaj xamal, tan va'lik chit taq'b'u che'v. As txaklik ok u Lu'e' k'atz chajnaj ti' ileeat ok tib' vatz u xamale'. 19 As ich'oti ve't viq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh itzi' u Jesús ti' uva' ab'il unq'a ichusulib' Aake', as ab'iste chusb'al nik ichus Aak te chajnaj. 20 As ech tal ve't Aak ile': —As vatz unq'a uxhchile' skajayil kat yolonkat in. As kat chusun in tulaj unq'a atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh, as vatz u tostiixhe', as tu uve' nimolkat tib' unq'a uxhchile'. As ye' atixoj unmuj umaj yol vatz unq'a uxhchile'. 21 ¿As kam q'i uve' nach'oti sve? Pet ab'i te unq'a uxhchile' uve' kat ab'in vunyole'. As tuk tale' kam kat vala, tan ootzimale' sta'n,— ti'k Aak. 22 As tul kuxh tal u Jesús u yole', as ul itz'icho'k uma'l u xeen tetz u tostiixhe' q'ab' jaq' ivatz Aak. As ech tal naj ile' te Aak: —¿Ma ech atzaq'b'et viq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh eche' uve'?— ti'k naj. 23 As ech tal ve't Aak ile': —Asoj va'lexh kat vala, as etaltaj sve. Pet asoj jit va'lexh kat vala, as ¿kam q'i uve' nu kuxh aq'os in?— ti'k Aak. 24 As tal ve't u Anás uva' la eq'ol b'en Aak vatz u Caifás, viq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh. As qitzelik ib'en ve't Aak ta'n chajnaj. 25 As antelik kuxh txaklik ok u Lu'e' vatz u xamale' ti' ileeat tib'. As ech tal ve't uma'l u uxhchil ile' te naj: —¿Ma jit axh ichusulib' u naje'?— ti'k u uxhchile'. As ech tal ve't u Lu' ile': —Ye'le, jit ine',— ti'k naj. 26 As uma'l vik'am iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh uva' tatinik tib' tuk' u naje' uve' itzok'e'l u Lu'e' vixikine', as ech tal ve't naj ile' te u Lu'e': —¿Jit kol vil axh q'a tuk' u naje' xo'l u chikoe'?— ti'k u naje'. 27 As teesa ve't tib' u Lu'e' k'atz u Jesús titoxpa. As b'ex oq'oj ve't u pele'xhe'. 28 As ku'saj chittu', as eq'ol el tzan u Jesús tikab'al u Caifás ti' ib'en Aak tu vikab'al u b'anol ivatz u ijlenaale'. Pet nik tal unq'a iq'esal unq'a tename' uva' ye' la iyansa tib' chajnaj jaq' u nimla q'iie' uva' pascua. Esti'e' jit ok chajnaj tu vikab'al u b'anol ivatz u ijlenaale', aq'al uva' la uch itx'a'n chajnaj tu u nimla q'iie'. 29 As el ve't ch'u'l u Pilato vatz chajnaj. As ech tal ve't naj ile': —¿Kam ipaav u naje' q'i?— ti'k naj. 30 As ech tal ve't chajnaj ile': —As b'a'n koj itxumb'al naj, as ye'l naje' la qaq' ve't ok tzan savatz,— ti'k chajnaj. 31 As ech tal ve't u Pilato ile': —Eteq'otaj b'en naj. As eb'antaj isuuchil naj sexo'l tuk' veleye',— ti'k naj. As ech tal ve't unq'a iq'esal unq'a tenam ile': —Ye'xhkam at tu kuq'ab' ti' kub'anat isuuchil umaj naj ti' ikame',— ti'k chajnaj. 32 As kat chit b'ex ib'an u yole' uva' ma'tik talat u Jesús ti' uva' la pal unq'a uxhchile' stuul uva' kam ikam Aak la kami. 33 As q'aavik ok u Pilato tu u kab'ale'. As imolo ve't naj u Jesús. As ech tal ve't naj ile' te Aak: —¿Ma axh u tijlenaal unq'a tiaal Israel?— ti'k u Pilato. 34 Ech tal ve't Aak ile': —¿Ma axh kuxh ni alon sajunal? ¿Pet moj ab'il kat alon see svi'?— ti'k Aak. 35 As ech tal ve't u Pilato ile': —¿In kol tiaal Israel q'a? ¿Kam kat ab'ana? Tan a' unq'a amoole' uve' kat aq'on ok tzan axh sunvatz, tuk' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh,— ti'k u Pilato. 36 Ech tal ve't u Jesús ile': —As jit vatz tx'ava'illa txumb'ale' u vijle'me' ti' vilat isuuchil u tename'. As ech koje', as la ixe'tisa vuntename' ch'a'o uve' ato'k sunk'atz, ti' uva' ye' la oksal ok in tiq'ab' unq'a iq'esal unq'a tename'. Pet jit'e'ch u vijle'me' uva' nunb'ane' ti' vilat isuuchil vuntename',— ti'k Aak. 37 As ech tal ve't u Pilato ile': —¿Ma axh ijlenaal b'a?— ti'k u Pilato. As ech tal ve't u Jesús ile': —An chite' uve' naale'. Esti'e' kat itz'eb' in as kat ul in vatz u tx'ava'e' ti' ul valat isuuchil u jikla yole'. As jank'al unq'a uxhchile' uve' at ve't u jikla yole' tu u taanxelale', as ninima vunyole',— ti'k u Jesús. 38 As ech tal ve't u Pilato ile': —¿Ab'iste u jikla yole' uve' naale'?— ti'k u Pilato. As tul kuxh tal naj u yole', as el ve't ch'u'l naj k'atz u Jesús. As ul ve't naj vatz unq'a iq'esal unq'a tename'. As ech tal ve't naj ile' te chajnaj: —Ye'l umaj ipaav u naje' nunleje'. 39 As chiannal ve't sete uva' la unchajpu el uma'l u preexhue' tu u nimla q'iie'. ¿Ma la esa' uva' la unchajpu u naje' uva' ni toksa tib' setijlenaalil?— ti'k u Pilato. 40 As jolol chit isik'in ve't unq'a tename'. As ech tal ve't ile': —¡Ye'l u naje' la achajpu! ¡Pet a' u Barrabás la achajpu!— ti'k unq'a tename'. As tul elq'om u Barrabás.

Juan 19

1 As tal ve't u Pilato iq'ospu u Jesús ta'n tz'u'm. 2 As ipaatx'u ve't unq'a sole' uma'l u ch'i'x koroona. As taq' ve't je' chajnaj ti' ivi' Aak. As toksa ve't ok chajnaj uma'l u mura't oksa'm ti' Aak ti' itze'lel Aak. 3 As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —¡Keche, pap, axh u tijlenaal unq'a tiaal Israel!— ti'k unq'a sole' tal te Aak ti' itze'lel Aak. As tul itz'ich chajnaj ivatz Aak. 4 As el ve't ch'u'l u Pilato unpajte. As ech tal ve't naj ile': —Tuk veq'o el tzan naj sevatz, ti' uva' la pal ex stuul uva' ye'l umaj ipaav naj nunleje',— ti'k u Pilato. 5 As eq'ol ve't el tzan u Jesús ti' ik'uchax vatz unq'a tename'. Atik ve't je' u ch'i'x koroona ti' ivi' Aak. As atik ve't ok u mura't oksa'me' ti' Aak. As ech tal ve't u Pilato ile' te unq'a tename': —Il naj ila'. As ex la ilon kam la etulb'e naj,— ti'k u Pilato. 6 As tul til ve't unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' unq'a xeen tetz u tostiixhe' u Jesús, as taq' ve't je' chajnaj tuul ivi'. As ech tal ve't chajnaj ile': —¡Yatz'poj naj vatz u kuruse'! ¡Yatz'poj naj vatz u kuruse'!— ti'k chajnaj. As ech tal ve't u Pilato ile': —Sunvatz as ye'l ipaav naj ati. Asoj ex la alon, as eteq'otaj naj. As eyatz'taj naj vatz u kuruse',— ti'k naj. 7 As ech tal ve't unq'a iq'esal unq'a tenam ile': —At uma'l u tzaq'it uva' nimamal sqa'n. As a' ni tale' uva' la kam u naje', tan ti' uva' ni toksa tib' naj iK'aol u Tiixhe',— ti'k chajnaj. 8 As tul tab'i ve't u Pilato u yole', as aal chit xo'v ve't naj. 9 As q'aavik ve't ok naj tu kab'al unpajte tuk' u Jesús. As ech tal ve't naj ile' te Aak: —¿Katil tzaanajkat axh?— ti'k naj. As jit tal u Jesús umaj yol te naj. 10 As ech tal ve't u Pilato ile' unpajte: —¿Kam q'i ye' nak'ulb'e in? ¿Ma ye' ootzimal a'n uva' at tunq'ab' ti' unchajput axh as ti' vaq'at je' axh vatz u kuruse'?— ti'k naj. 11 As ech tal ve't u Jesús ile': —Ye' koj kat aq'ax see ta'n vunB'aale' uva' at tu almika', as ye'l eetze' ta' svi'. Esti'e' uva' ye' la lejon vapaave' ti' vipaav u naje' uva' kat aq'on ok in see,— ti'k Aak. 12 As tul tab'i ve't u Pilato viyol u Jesús, as xe't ichuk ve't naj txumb'al ti' ichajpul Aak. As aal chit taq' ve't je' unq'a iq'esal unq'a tename' tuul ivi' ti' isik'ine'. As ech tal ve't chajnaj ile': —¡Asoj tuk achajpu el u naje', as jit k'ulel tib' ayol tuk' u qijlenaale' tu u Roma, tan ab'il umaj uva' la toksa tib' ijlenaalil vatz u qijlenaale' as ni teesa naj iq'ii u qijlenaale'!— ti'k chajnaj. 13 As tul tab'i u Pilato viyol chajnaje', as teq'o ve't el tzan naj u Jesús unpajte. As xoneb' ve't naj tu vixhiilae' uve' nikat ib'ankat naj isuuchil unq'a preexhue' vatz u q'anale' uva' lemelik ku' k'ub' vatz uva' Gábata ib'ii tu yolb'al hebreo. 14 As ech kuxh ve't q'ejal u xeem q'iie' tu u nimla q'iie' uva' pascua. As tul ma'tik ichaq'aan ve't q'ii, as ech tal ve't u Pilato ile' te unq'a iq'esal unq'a tiaal Israel: —¡Il vetijlenaal ila'!— ti'k naj. 15 As aal chit taq' ve't je' chajnaj tuul ivi' ti' isik'ine'. As ech tal ve't chajnaj ile': —¡Eq'oloj naj! ¡Eq'oloj naj! ¡As yatz'poj naj vatz u kuruse'!— ti'k chajnaj. As ech tal ve't u Pilato ile': —¿Ma a' netale' uva' la val iyatz'pu vetijlenaale' vatz u kuruse'?— ti'k naj. As ech tal ve't unq'a iq'esal unq'a nachol Tiixh ile': —¡Ye'l uma'toj qijlenaal ti' u ijlenaale' tu u Roma uva' César!— ti'k chajnaj. 16 As tul tab'i ve't u Pilato u yole', as taq' ve't ok naj u Jesús te chajnaj. As teq'o ve't chajnaj Aak ti' iyatz'pu vatz u kuruse'. 17 As ijamal ve't u kuruse' ta'n u Jesús tul el ch'u'l Aak ti' ib'en ta'n chajnaj tu u atinb'ale' uva' «Tatinb'al B'ajil K'o'n» ch'elel. As Gólgota ib'ii tu yolb'al hebreo. 18 As tzitzi' aq'pikkat je' Aak vatz u kuruse'. As je' ve't ka'va't unq'a naj vatz ka'va't unq'a kuruse': uma'l naj je' tiseb'al Aak; as uma't naj timax Aak. 19 As tal ve't u Pilato itz'ib'al ka'l unq'a tz'ib' vatz uma'l u tal aq'en uva' ech nik tal ile':, ti'k u yole' uva' kat aq'ax je' tivi' u kuruse'. 20 As ye' saach unq'a tiaal Israel sik'len u tz'ib'e', tan najlik kuxh ixo'l u Jerusalén tuk' u atinb'ale' uve' je'kat u Jesús vatz u kuruse'. Tu oxva'l yolb'al tz'ib'alkat: tu hebreo, tu latín, as tuk' tu griego. 21 As ech tal ve't unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh ile' te u Pilato: —Ye' koj kat aal itz'ib'ale' uva' qijlenaal u Jesús. Pet a' koj kat aal itz'ib'ale' uva' ni toksa tib' naj ijlenaalil,— ti'k chajnaj. 22 Ech tal ve't u Pilato ile': —Ye'le, tan kam uve' kat val itz'ib'ale' as ye' la uch ijalpul ve'te',— ti'k naj. 23 As tul oleb' ve't unq'a sole' ti' ije' u Jesús vatz u kuruse', as ijatx ve't chajnaj u toksa'm Aake' svatzaj. As kajva'l elkat u toksa'm Aake' stuul, tan junun ib'en ve't vatz chajnaj. As teq'o tzan chajnaj uma't u chelkin toksa'm Aak uva' ye'l itz'isb'al atike, 24 tan ech tal ve't chajnaj ile' svatzaj: —Ye' la ib'ane' uva' la kujatx sukuvatz. Pet tuk kub'an uma'l u tx'akiib'. As ab'iste o' uva' la tx'akon, as o' la eq'on,— ti'k unq'a sole'. As a' chite' b'ex ib'ana uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': Kat ijatx chajnaj u voksa'me' svatzaj. As kat itx'ak tib' sti', ti'k u yole'. As a' chite' kat ib'an unq'a sole'. 25 As txaklik ve't vitxutx u Jesús k'atz u kuruse' tuk' u titz'in vitxutx Aake' uva' Ma'l ib'ii, u tixqel u Cleofas, as tuk' uma't u Ma'l uva' tzaanaj tu u tenam uva' Magdala. 26 As isaji ve't b'en u Jesús vitxutxe' tuk' uma'l vichusulib'e' uve' k'ulik chit tib' iyol Aak stuk'. As ech tal ve't Aak ile' te vitxutxe': —A' ve't unch'exele' vunchusulib'e' la ib'ane',— ti'k Aak. 27 As ech tal ve't Aak ile' te vichusulib'e': —A' ve't atxutxe' vuntxutxe' la ib'ane',— ti'k Aak. As an chit tu u q'iie' ik'ul ve't ok vichusulib' Aake' vitxutxe' tu vikab'ale'. 28 As ootzimalik ta'n u Jesús uva' b'iitik kuxh itzojpisat Aak jank'al uve' ul ib'an Aak. As ech tal ve't Aak ile': —Nitzaj untzi',— ti'k Aak. As b'ex ib'an u yole', uva' tz'ib'amal kan ti' Aak. 29 As atik uma'l u xhaalo uva' noonalike ta'n k'ayla ta'l uuva. As tak'sa ve't unq'a sole' uma'l u patxkin k'oo. As taq' ve't je' chajnaj titzi' Aak ta'n uma'l u q'ab' tze', uva' hisopo ib'ii. 30 Tul ma'tik tuk'at Aak u k'ayla ta'l uuvae', as ech tal ve't Aak ile': —¡Kat tzojpiy ve'te' skajayil!— ti'k Aak. As ivich'q'u ve't tib' ivi' Aak. Taq' ve't ok Aak u taanxelale' te u Tiixhe'. As kam ve't Aak. 31 As ijaj ve't unq'a iq'esal unq'a tename' b'a'nil te u Pilato uva' la b'en vuch'poj unq'a ikux unq'a naje' uva' atik je' vatz unq'a kuruse', aq'al uva' oora kuxh la kami, tan ech ve't q'ejal u xeem q'iie' tu u nimla q'iie' uva' pascua. As la eesal ku' tzan unq'a kamnaje' vatz u kuruse' uva' nik tale', tan ye' la uch ikaa vatz u kuruse' tu u xeem q'iie'. As nimla yolik chit u xeem q'iie' te chajnaj tu u nimla q'iie'. 32 As ichaj ve't b'en u Pilato unq'a sole'. As b'axel kat vuch'pu toj uma'l naj. As vuch'pu ve't u toj uma't naj uva' atik je' vatz unq'a kuruse' txala u Jesús. 33 As tul oon ve't unq'a sole' k'atz Aak, as jit ivuch' ve't chajnaj u toj Aake', tan til chajnaj uva' ma'tik ikam ve't Aak. 34 Pet itoq' ve't je' uma'l u sol u txala tuul Aake' ta'n uma'l u jutz' vi' ch'ich'. As yak kuxh el ve't ch'u'l kaj tuk' a' txala tuul Aak. 35 As ine' ilon kam uve' kat ib'an u Jesús. As ni val ve't isuuchil sete, tan an chite' uve' ni val sete. As ootzimal sva'n uva' jik chit ni vale', aq'al uva' la ek'ujb'a' ek'u'l ti' u Jesús, 36 tan eche' ib'an kuxh koj. Pet a'e' b'ex ib'ana uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': Eche' la koj vuch'pu umaj vib'ajil u jikla uxhchile', ti'k u yole'. 37 As ech ni tal uma't u yol ile': La til unq'a tename' uma'l u uxhchil uva' ma't qoplu u txala tuule' ta'n ch'ich', ti'k u yole'. 38 As tul ma'tik ikam ve't u Jesús, as b'ex ijaj ve't u Xhu'l u aa Arimatea b'a'nil te u Pilato ti' teq'ol vichi'ol u Jesús, tan nimamalik u Jesús ta'n u Xhu'le'. As ye' nikat tal tib' naj, tan nikat ixo'v naj vatz unq'a imoole' uva' iq'esal unq'a tename'. As tal ve't u Pilato te unq'a isole' uva' la uch taq'ax vichi'ol u Jesús te u Xhu'le'. As b'ex teq'o ve't ku' tzan u Xhu'le' vichi'ol Aake'. 39 As antik u Nicodemo uva' b'ex q'elun u Jesús aq'b'al, as ul ve't naj tuk' uma'l u tx'umtx'ulla tz'akab'al uva' mirra ib'ii kamal viinqil aalmo talal, tan yuelik tib' u mirra tuk' uma't u tz'akab'al uva' áloe. 40 As teq'o ve't chajnaj vichi'ol u Jesús. As toksa ve't chajnaj u tx'umtx'ulla tz'akab'ale' sti'. As ib'och ve't chajnaj tu ka'l unq'a b'a'nla ixb'u'j, tan ech chit nib'an unq'a tiaal Israel ti' imujat unq'a ikamnaje'. 41 As atik chiko k'atz u atinb'ale' uve' aq'pikkat je' u Jesús vatz u kuruse'. As atik uma'l u jul tzitzi' uva' a'n k'otike uva' ye'xnik mujlu umaj kamnaj stuul. 42 As tzitzi' imujkat chajnaj u Jesús, tan ti' uva' aalik ixe't ve't u xeem q'iie' tu u nimla q'iie' uva' pascua as najlik kuxh u jule' uve' kamkat Aak.

Juan 20

1 As b'iitik chit isajb'e' tu u b'axa q'iie' tu u xhemaanae', as b'en ve't u Ma'le' uve' tzaanaj tu u tenam uva' Magdala k'atz u jule' uva' mujlukat u Jesús. Tul oon ve't ixoj tzi' u jule', as til ve't ixoj uva' ma'tik teesal ve't u sivane' tzi' u jule'. 2 As q'ax ib'en ve't ixoj. As b'ex tal ve't ixoj te u Simón uva' Lu' as te uma't vichusulib' Aake' uve' k'ulik chit tib' iyol Aak stuk'. Ech b'ex tal ixoj ile': —¡Kat b'ex eq'olyu vichi'ol u Kub'aal Jesús tu u jule'! As ye' qootzaj katil b'ex aq'axojkat,— ti'k ixoj. 3 As el ve't ch'u'l u Lu'e' tuk' uma't vichusulib' Aake'. As b'ex ve't chajnaj tzi' u jule'. 4 Va'lik chit tooje'l chajnaj ti' ib'ene'. As pal chit tooje'l vimool u Lu'e', tan naj oon b'axa tzi' u jule'. 5 As k'oeb' naj ti' tilat ok tu u jule'. As jit ok naj. As a' kuxh ve't unq'a maantae' tilo'k naj uva' atik kan uve' b'ochlukat u Jesús. 6 As tul oon ve't u Simón uva' Lu', as yakik ok naj tu u jule'. As til ve't naj u maantae' uva' atik kan 7 tuk' u su'te' uve' b'ochlukat vivi' u Jesús. As va'len b'alq'umalikkat ve't kan u su'te'. 8 As ok ve't vimool u Lu'e' uva' oon b'axa tzi' u jule'. As tul til naj uve' ye'lik ve't u Jesús tu u jule', as yak kuxh inima ve't naj uva' ma'tik tul taama Aak, 9 tan ye'xnik pal chajnaj stuul ti' uve' tz'ib'amal kan uva' la ul taama u Jesús unpajte. 10 As q'aav ve't ka'va'l vichusulib' Aake' k'atz unq'a imoole'. 11 As b'iilik kuxh stuul, as oon ve't u Ma'le' uve' aa Magdala tzi' u jule' unpajte. As va'lik chit toq' ixoj. As tul nikat toq' ixoj, as k'oeb' ve't ixoj ti' isajit ok tuul u jule'. 12 As til ve't ok ixoj ka'va'l unq'a ángel uva' va'lik chit ipolal unq'a toksa'me'. Xonlik uma'l u ángel vi' u sivane' uve' atikkat b'en ivi' u Jesús. As xonlik uma'te uve' atikkat b'en u toj Aake' tu uve' mujlukat Aak. 13 As ech tal ve't unq'a ángel ile' te u Ma'le': —¿Ixoj, kam nooq'le?— ti'k unq'a ángel. Ech tal ve't u Ma'l ile': —Ni voq'e', tan ti' uve' kat eq'oliy ve't u Kub'aal Jesús. As ye' vootzaj katil kat eq'olkat,— ti'k ixoj. 14 As tul kuxh tal ixoj u yole', as isuchq'i tib' ixoj. Til ve't ixoj uva' txaklik ve't ok u Jesús k'atz ixoj. As jit texhla ixoj Aak. 15 As ech tal ve't Aak ile': —¿Ixoj, kam nooq'le? ¿Ab'il nachuke'?— ti'k Aak. Ech tal ve't ixoj ile': —Pap, asoj axh kat eq'on, as al sve katil b'ex aaq'kat. As la b'en veq'o,— ti'k ixoj, tan kamal u xeen tetz unq'a chikoe' u naje' uva' nik tal ixoj. 16 As ech tal ve't u Jesús ile': —¡Ma'l!— ti'k Aak. As isuchq'i ve't tib' ixoj. As ech tal ve't ixoj ile' tu yolb'al hebreo: —¡Raboni!— ti'k ixoj. As a' isuuchil u yole' Raboni uva' Chusul qetz tu kuyolb'al. 17 As ech tal ve't u Jesús ile': —Chajpu in, tan ye' b'enoj in k'atz vunB'aale'. Pet kuxh al te unq'a eetz chusulib'e', tan b'en ve't in k'atz vunB'aale' uva' eB'aal, as vunTiixhe' uva' eTiixh,— ti'k Aak. 18 As b'ex ve't ixoj unpajte k'atz unq'a tetz chusulib'e'. As b'ex tal ve't ixoj uva' ma'tik tilat ixoj Aak. As tal ve't ixoj kam uva' kat tal Aak te ixoj. 19 As an chit tu u b'axa q'iie' tu u xhemaanae', as molik ve't tib' unq'a ichusulib' Aake' tul uva' ma'tik itz'otin ve'te'. As kolimalik u kab'ale', tan nikat ixo'v chajnaj vatz unq'a iq'esal unq'a tename'. As ul ve't u Jesús txakeb'oj xo'l chajnaj. As ech tal ve't Aak ile': —As b'a'noj etatin sevatzaj sekajayil,— ti'k Aak. 20 As tul tal Aak u yole', as ik'uch ve't Aak viq'ab'e' tuk' u txala tuule' te chajnaj. As va'lik chit itxuq'txun ve't chajnaj tul til chajnaj Aak. 21 As ech tal ve't Aak ile' te chajnaj unpajte: —A' vib'a'nil u Tiixhe' la atin sexo'l. As tuk unchaj b'en ex ti' talax vunyole' eche' kat ib'an u Kub'aal Tiixhe' sve, tan kat ichaj tzan in Aak ti' talax viyole' sexo'l,— ti'k u Jesús. 22 As tul tal u Jesús u yole', as ixuli b'en Aak vixeve'. As ech tal Aak ile': —Ek'ultaj u Tiixhla Espíritu, 23 tan ab'il uva' la etal isotz ipaav, as la sotz ipaav. Pet ab'il uva' ye' la etal isotz ipaav, as ye'l ipaav la sotzi,— ti'k Aak te unq'a ichusulib'e'. 24 As u Maxh uva' Xu'm ch'elel uva' atik ok xo'l kab'laval unq'a ichusulib' u Jesús, as ye'lik naj tul ik'uch tib' u Jesús xo'l unq'a ichusulib'e' b'axa. 25 As tul ul ve't naj, as ech tal ve't ok unq'a imool naj ile' ste: —Kat qillu ve't u Kub'aal Jesús,— ti'k chajnaj. As ech tal ve't u Maxh ile': —Lanal vil u tokeb'al unq'a laavuxhe' tu viq'ab'e', as lanal voksa u vi' unq'ab'e' stuul as tuk' u txala tuul Aake' uve' qopel, as a'n la unnimae',— ti'k naj. 26 As ech vaaxit q'ii stuul, as jupik tib' unq'a ichusulib' u Jesús tu u kab'al unpajte. As atik u Maxhe' xo'l chajnaj. As aat kuxh til chajnaj uva' txaklik ve't ok Aak xo'l chajnaj. As ech tal ve't Aak ile': —A' vib'a'nil u Tiixhe' la kaa sexo'l,— ti'k Aak. 27 As ech tal ve't Aak ile' te u Maxhe': —Oksa u vi' aq'ab'e' tu uve' k'axb'inale. As oksa vi' aq'ab'e' tu u txala vuule' unpajte. As ye' kuxh ka'kab'in aama. Pet k'ujb'a' ak'u'l svi',— ti'k Aak. 28 As ech tal ve't u Maxh ile': —Kub'aal Jesús, as axhe' vunTiixhe',— ti'k naj. 29 As ech tal ve't u Jesús ile': —Katnal chit eel in, Maxh. As a'n kat anima ve't in. Pet achveb'al chit unq'a uxhchile' uve' k'uxh ye' kat til in, as ninima ve't in,— ti'k Aak. 30 As nimatel unq'a k'uchb'al tetz u tijle'm u Jesús kat ik'uch vatz unq'a ichusulib'e'. As ye'xhkam tz'ib'amal kan tu u u'uje'. 31 Pet jank'al unq'a vi'la' uva' tz'ib'amal kan, as kat tz'ib'al kan ti' uva' la kuk'ujb'a' kuk'u'l ti' u Jesús uva' Aak u Cristo, viK'aol u Tiixhe'. As esti'e' uva' at ve't kutiichajil k'atz u Tiixhe' tuk' vib'ii Aake', asoj k'ujle'l kuk'u'l ti' Aak.

Juan 21

1 As xamtik ve't stuul, as ik'uch ve't tib' u Jesús vatz unq'a ichusulib'e' unpajte tzi' u mar uve' Tiberias ib'ii. As tul ik'uch ve't tib' Aak te chajnaj, 2 as k'ulik tib' u Simón uva' Lu', tuk' u Maxh uva' Xu'm ni talpe', tuk' u Natanael uva' aa Caná uva' echen tu u Galilea, tuk' ka'va't vik'aol u Zebedeo, as tuk' ka'va't unq'a ichusulib' Aake' unpajte. 3 As ech tal ve't u Lu' ile' te chajnaj: —Ma't in ti' untxeyat txay,— ti'k naj. Ech tal ve't unq'a imool u Lu' ile': —La b'en o' see',— ti'k chajnaj. As b'en ve't chajnaj ti' naj. As ok ve't chajnaj tu uma'l u barco. As uma'l chit aq'b'al chajnaj ti' itxeyat txay. As jit oleb' chajnaj ti' itxeyat umaj txoo. 4 As tul aalik isajb'u ve'te', as aat kuxh til chajnaj uva' txaklik ve't u Jesús tzi' u mar. As jit texhla chajnaj Aak. 5 As ech tal ve't b'en Aak ile' te chajnaj: —Keche, vitz'in vatzik, ¿ma at echb'ub'al uva' la vechb'u?— ti'k Aak. —Ye'xhkam ati,— ti'k chajnaj. 6 As ech tal ve't b'en Aak ile' te chajnaj: —Etaq'taj b'en u k'ache' tiseb'al u barco, tan tzitzi' la elejkat txoo,— ti'k Aak. As ib'an chajnaj kam uve' tal Aak. As tul teq'o ve't je' tzan chajnaj u k'ache', as eche' nikat koj toleb' ve't chajnaj ti' teq'ot je' tzan u k'ache' tuk' unq'a mama'la chaj txaye' xe' u a'e'. 7 As yolon ve't u chusulib'e' uva' k'ulik chit tib' iyol Aak stuk'. As ech tal ve't ok naj ile' te u Lu'e': —¿Kam q'i? ¡Tan a' u Kub'aal Jesús vil!— ti'k naj. As tul tab'i ve't u Simón uva' Lu', as il kuxh toksat ve't naj u toksa'me', tan eesamalik u toksa'm naje' sta'n. As isuti ve't tib' naj xe' u a'e' ti' toon k'atz u Jesús. 8 Pet ech koj unq'a imool u Lu'e', tan q'oon kuxh tel ch'u'l chajnaj tuk' u barco, tan najlik u barco tzi' u a'e'. As kamal kajva'l kuxh k'a'j atik ok u barco tzi' u a'e'. As tzujumal tel ch'u'l u k'ache' ib'an chajnaj, tan noonalik chit ve't u k'ache' ta'n unq'a txaye'. 9 As tul el ve't ch'u'l chajnaj tu u barco, as til ve't chajnaj uva' atik ve't txa' xamal tzi' u a'e'. As atik je' uma'l u txay vi' u txa' xamale'. As atik ka'l unq'a paan sk'atz. 10 As ech tal ve't u Jesús ile': —Eteq'otaj tzan ka'vo'j unq'a txaye' uve' a'n kat etxeya,— ti'k Aak. 11 As je' ve't u Simón uva' Lu' tu u barco. As b'ex iqini ve't el tzan naj u k'ache' uve' noonalik ta'n unq'a nimla chaj txaye', tan oxlaval ivaaxajk'alal (153) unq'a txaye' atik ok tu u k'ache'. As ye'l u k'ache' kat rat'mi jaq' talal unq'a txaye'. 12 As ech tal ve't u Jesús ile': —Si'unaj. Etzujb'etaj etib',— ti'k Aak. As eche' ab'iste koj umaj unq'a ichusulib' Aake' ch'otin ste uva', «¿Ab'iste axh q'i?» ti'k koj chajnaj. Pet atik ve't sk'u'l chajnaj uva' a'ik u Kub'aal Jesús. 13 As itxey u Jesús u paane'. As ijatx ve't Aak xo'l chajnaj. As echat chit ib'an Aak ti' u txaye' unpajte. 14 Tan itoxpa uve' ik'uchat tib' Aak vatz unq'a ichusulib'e', tan ma'tik tul taama Aak. 15 As tul b'a'nxi itx'a'n chajnaj, as ech tal ve't u Jesús ile' te u Simón uva' Lu': —¿Simón, ik'aol Jonás, ma xo'n in see ti' unq'a amoole'?— ti'k Aak. Ech tal ve't u Lu' ile': —Kano, Pap, ootzimale' a'n uva' xo'n axh sve,— ti'k naj. As ech tal ve't Aak ile': —Loch unq'a niman vetze'. As ech axeaate' eche' ixeep unq'a talaj kaneero'e',— ti'k Aak. 16 As ech tal ve't u Jesús ile' tika'pa: —¿Simón, ik'aol Jonás, ma xo'n in see?— ti'k Aak. Ech tal ve't u Lu' ile': —Kano, Pap, ootzimale' a'n uva' xo'n axh sve,— ti'k naj. Ech tal ve't u Jesús ile': —As la eel unq'a niman vetze'. As ech axeaate' eche' ixeep unq'a kaneero'e',— ti'k Aak. 17 As ech tal ve't u Jesús ile' titoxpa: —¿Simón, ik'aol Jonás, ma xo'n in see?— ti'k Aak. As txumun ve't taama u Lu'e', tan ti' uva' ich'oti Aak te naj titoxpa ti' uva' ma xo'n Aak te naj. As ech tal ve't naj ile': —Pap, ootzimal chite' a'n skajayil. As ootzimale' a'n uva' xo'n axh sve,— ti'k naj. As ech tal ve't u Jesús ile': —Loch unq'a niman vetze'. As ech axeaate' eche' ixeep unq'a kaneero'e'. 18 As jik chit tuk val see, tan tul uva' txulnalik axh, as kat achab'a ajik'at xe' avuul ta'n vak'alb'ale'. As k'uxh katil kuxh kat aalkat ab'ene' as a' kat b'enkat axh tzitzi'. Pet tul la q'esb'u ve't axh, as la oon ve't uma'l u q'ii uva' la aaq' ve't el aq'ab'. As va'len la k'alon ve't xe' avuul. As la eq'ol ve't b'en axh katil uva' ye' la asa'kat ab'ene',— ti'k Aak tal te u Lu'e'. 19 As tal ve't u Jesús unq'a yole' ti' ik'uchat ve't te u Lu'e' uva' kam ikam naj la kami ti' toksal iq'ii u Tiixhe'. As tul kuxh tal u Jesús unq'a yole', as ech tal ve't Aak ile' unpajte: —Aq' yak'il ti' uva' ni val see,— ti'k Aak. 20 As isuchq'i ve't tib' u Lu'e'. As til ve't naj uma't vimoole' uva' xekik ti' u Jesús. As a' u chusulib'e' uva' k'ulik chit tib' iyol Aak stuk'. As naje' uva' atik ok ivi' tzi' taama Aak tul nik itx'a'n chajnaj tuk' Aak. As naje' ch'otin te Aak ab'iste u naje' uva' la k'ayin Aak. 21 As tul til u Lu'e' u naje', as ich'oti ve't naj te u Jesús. As ech tal u Lu' ile': —¿Pap, kam tuk ib'an u naje' q'i?— ti'k naj. 22 Ech tal ve't Aak ile': —Ine' ta' ti' naj. Tan asoj la vale' uva' latel itx'eb' in naj ti' u vuleb'ale', as ine' ta' la alon. As ye' eetz ti' naj. Pet aq' yak'il ti' uva' kat val see,— ti'k Aak. 23 Esti'e' ab'il ve't uma'l u yol ti' u chusulib'e' xo'l unq'a qitz'in qatzike' uva' ye'l naj la kam ve'te'. As jit'e'ch viyol u Jesús tala ti' u naje' uva' ye'l naj la kam ve'te'. Pet ta'n kuxh tal Aak uva': «Asoj la vale' uva' latel itx'eb' in naj ti' u vuleb'ale', as ye' eetz ti' naj,» ti'k Aak tala. 24 As ine' ta' in Xhun, vichusulib' u Jesús, uva' ni alon isuuchil u yole' ti' unq'a vee' kat vila. As ine' tz'ib'an tetz unq'a yola'. Esti'e' uva' ootzimal ve't seta'n uva' jik chit unq'a yole' uve' kat untz'ib'a kan ti' Aak. 25 As ye' saach unq'a vee' kat ib'an u Jesús. As la koj tz'ib'al kan unq'a vee' skajayil uva' ul ib'an Aak vatz u tx'ava'e', as ni vitz'a uva' ye' la tz'aj ve'te' vatz u tx'ava'e' ti' unq'a u'uje' uva' la tz'ib'al unq'a yole' stuul. An chite'.

Hechos 1

1 As tul vaq' b'en u b'axa u'uje' see, pap Teófilo, as kat untz'ib'a b'en see ti' unq'a b'a'nile' skajayil uva' kat ul ib'an u Jesús as tuk' unq'a uva' ul ichus kan Aak xo'l unq'a tename'. 2 As kat b'ex ilej u q'iie' tul uva' kat eq'ol ve't je' Aak tu almika', tan ma'tik itzaq'tik kan Aak ta'n u Tiixhla Espíritu te unq'a apóstol uva' txaaelik ta'n Aak. 3 As tul ma'tik ikam Aak, as kat ik'uch ve't tib' Aak te chajnaj tu ka'viinqil q'ii, texhlal tetz uva' ma'tik tul taama Aak unpajte. As kat tal kan Aak isuuchil ti' u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 4 As tul atik ve't Aak xo'l unq'a apóstol, as ech tal kan Aak ile' te chajnaj: —Ye'l ex la el ex tu u Jerusalén. Pet lanal etx'eb'e' uva' alel kan ta'n u Kub'aal Tiixhe', eche' uva' kat val sete, 5 tan xe' kuxh a'e' kat taq'kat ku' u Xhune' unq'a uxhchile'. Pet ech koj ex, tan ye' kuxh jatva't q'ii stuul la ok ve't u Tiixhla Espíritu tu vetaanxelale',— ti'k Aak. 6 As tul molik tib' u Jesús tuk' unq'a niman tetze', as ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —¿Pap, ma cheel la ooksa ve't u kutename' snimil ti' unjoltu unq'a tename' eche' uva' b'anik ta'n b'axa?— ti'k chajnaj. 7 As ech tal ve't u Jesús ile': —Jit etetze' uva' la etootzi jatu la ib'ane'. Pet ta'n u Kub'aal Tiixhe' ootzin tetz tuk' u tijle'me'. 8 As tul la ok u Tiixhla Espíritu tu vetaanxelale', as la ek'ul ve't etijle'm. As la epaxsa ve't u b'a'nla yole' svi' xo'l unq'a tename' tzitza' tu u Jerusalén, tu u Judea, as tuk' tu u Samaria. As lanal oon ex timoxtel u vatz tx'ava'e' skajayil,— ti'k Aak. 9 As tul kuxh tal u Jesús unq'a yole', as til ve't chajnaj ije' Aak tu almika'. As sotz ve't Aak tu uma'l u suutz'. 10 As antelik kuxh isajin je' unq'a uxhchile' ti' Aak tu almika', as aat kuxh til unq'a uxhchile' uva' txaklik ve't ok ka'va'l unq'a ángel sk'atz uva' va'lik chit ipolal unq'a toksa'me'. 11 Ech tal ve't unq'a ángel ile': —Ex aa Galilea, ¿kam uva' antel kuxh eka'yik je' tu almika'? Tan tuk uloj u Jesús vatz u tx'ava'e' unpajte. As kam chit ije' Aak kat etila tu almika' as echat chit tul Aak tuk uloj tika'pa,— ti'k unq'a ángel. 12 As tzaa ve't unq'a uxhchile' vi' u vitz uva' Olivos. As ul ve't tu u Jerusalén, tan kamal pok'o'chil i'l ixo'l u vitze' tuk' u Jerusalén. 13 As tul ok ve't unq'a niman tetz u Jesús tu u tename', as echik ije' chajnaj tika'v ichup u kab'ale' uva' nik ivatkat u Lixh, tuk' u Pi'l, tuk' u Maxh, tuk' u Bartolomé, tuk' u Mateo, tuk' u Jacobo uva' ik'aol u Alfeo, tuk' u Simón uva' Celote ch'elel, as tuk' u Judas uva' ik'aol uma't u Jacobo. 14 As tul nikat imol tib' unq'a apóstol tuk' unq'a ixoje', tuk' unq'a titz'in u Jesús, as tuk' u Ma'le' vitxutx Aake', as unvatzulik chit unq'a uxhchile' skajayil ti' inachat Tiixh. 15 Tu uma'l u q'ii, as kamal vajk'alal (120) unq'a niman tetz u Jesús uva' molik tib'. As txakpu ve't u Lu'e' xo'l unq'a tename'. Ech tal ve't ile': 16 —Vitz'in vatzik, kat chit b'ex ib'anlu ve't u yole' uva' tz'ib'amal kan uva' tal kan u David ta'n u Tiixhla Espíritu ti' u Judas uva' naj eq'on b'ey vatz unq'a uxhchile' uve' kat txeyon u Jesús. 17 As tul antik u Judas sukuxo'l. As antik naj atik tijle'm ti' u aq'one'. 18 As kat loq'pu uma'l u tx'ava' ti' u puaje' uva' kat ik'ul naj ti' u va'lexhe' uva' kat ib'an naj. As tul ma't ich'uyb'a't tib' naj, as jojel ib'en ve't naj tu tx'ava'. As q'ixmu ve't naj spok'o'ch. As motxik ve't el tzan u taq'itxa' naje'. 19 As pax ve't itzib'lal u yole' xo'l unq'a tename' tu u Jerusalén. Esti'e' oksal ve't Acéldama ti' u tx'ava'e' tu viyolb'al unq'a tename' tu u Jerusalén, tan a' ni tokkat u yole' uva' «loq'el ta'n ija'mil kajal,» ti'k u yole'. 20 As aal chit b'a'ne' uva' la chukax ich'exel u Judas, tan ech ni tal uma'l u yol ile' uva' tz'ib'amal kan tu Salmo: La kaaik kan tatinb'al naj. As ye'l umaj uxhchil la atin stuul, ti'k u yole'. As ech ni tal uma't yol ile' ti' naj: La ok ve't uma't uxhchil sich'exel, ti'k u yole'. 21 Esti'e' techal chit la ok uma'toj naj sukuxo'l ti' talat isuuchil uva' kat ul taama u Jesús. As il ka'l unq'a naj ile' xekeltel sqi'. 22 As tul antik chajnaj xekik sqi' tul uva' siku' Aak xe' u a'e' ta'n u Xhune', as tul nik ixaan Aak sukuxo'l, as tul kat je' ve't Aak tu almika'. As il chajnaj ile' atiltel sukuxo'l cheel,— ti'k u Lu'e'. 23 As itxaa ve't chajnaj ka'va'l unq'a naj: uma'l naj Xhu'l uva' Barsabás as Justo ch'elel naj unpajte. As uma't naj Matías ib'ii. 24 As ech tal chajnaj ile' tul inach chajnaj Tiixh ti' ka'va'l unq'a naje': —Axhe' Kub'aal Tiixh uva' ootzin tetz unq'a qaanxelale' skukajayil, as b'an b'a'nil. K'uch sqe ab'iste ka'va'l unq'a naje' uva' txaael ve't s-a'n 25 ti' tok ve't sich'exel u Judas uva' kat taq' kan u tijle'me' ta'n u paasan tziile' ti' ib'en tu u choob'al paave',— ti'k chajnaj. 26 As ijaj ve't chajnaj itxumb'al te u Tiixhe' ti' ka'va'l unq'a naje' ti' uva' ab'iste naj la kaai. As a' u Matías kat kaa ve'te'. As ok ve't naj xo'l junlavat unq'a apóstol.

Hechos 2

1 As tul ilej ve't u nimla q'iie' uva' Pentecostés, as k'ulik tib' unq'a niman tetz u Jesús. As vatzulik chit unq'a uxhchile' svatzaj. 2 As aat kuxh tab'i ve't unq'a uxhchile' ivulun iku' ch'u'l uma'l u vaa' eche' kajiq' tu almika'. As xo'veb'al chit ivulune' tul ok tu kab'ale' uva' xonlikkat unq'a uxhchile'. 3 As aat kuxh til unq'a uxhchile' ichee uma'l u vaa' eche' taq' xamal. As ipaxi ve't b'en tib' tiib'a unq'a uxhchile' sijununila. 4 As taq' ve't u Tiixhla Espíritu itxumb'al unq'a uxhchile' skajayil ti' iyolone'. As xe't ve't yolon tu ka't yolb'al, tan a' u Tiixhla Espíritu kat aq'on ste uva' la yolon tu unq'a yolb'ale'. 5 As nimal unq'a tiaal Israel uva' tzaanaj tulaj unq'a tename' skajayil as atik tu u Jerusalén tu u nimla q'iie', tan nik toksa taama ti' inachat Tiixh. 6 As tul vulun iku' ch'u'l tu almika' uva' eche' mam kajiq', as mama'la tename' imol ve't tib' sti'. As nikat isotz ve't ik'u'l unq'a tename', tan tab'i ve't unq'a tename' uva' nik iyolon ve't unq'a niman tetz u Jesús tu ka't unq'a yolb'ale' tetz junun unq'a tename'. 7 As sotz ve't ik'u'l unq'a tename'. As teq'o chit ve't taama. As ech tal ve't ile' svatzaj: —¿Jit kol aa Galilea unq'a naje' q'a uve' niyolone'? 8 ¿As kam q'i uve' ni qab'i ve't iyolon chajnaj tu unq'a kuyolb'ale' uva' kat kuch'iiab'e? 9 Tan at uxhchil sukuxo'l uva' a' kat ch'iikat tu u Partia, tu u Media, tu u Elam, tu u Mesopotamia, tu u Judea, tu u Capadocia, tu u Ponto, tu u Asia, 10 tu u Frigia, tu u Panfilia, as tuk' tu u Egipto. As at uxhchil uva' a' tzaanajkat tu unq'a tename' tu u Africa uva' vatz b'en u Cirene, tuk' ka't unq'a uxhchile' uva' aa Roma uve' jejle'l ve't tzitza' uva' tiaal Israel tuk' unq'a uxhchile' uva' jit tiaal Israel uva' kat toksa tib' niman tetz u Tiixhe'. 11 As at uxhchil sukuxo'l uva' aa Creta tuk' unq'a aa Arabia. As ni qab'i iyolb'et chajnaj u kuyolb'ale' ti' talax isuuchil vib'a'nil u Tiixhe' uva' achveb'al chittu',— ti'k unq'a tename' svatzaj. 12 As kat teq'o ve't taama unq'a tename' skajayil. As sotz ve't ik'u'l. As ech tal ve't ka't unq'a uxhchil ile' svatzaj: —¿Kam ni tokkat uve' ni tuche'?— ti'k unq'a uxhchile'. 13 Pet ech koj unka't unq'a uxhchile', tan tze'leb'al kuxh ste. As ech nik tal ile': —Q'ab'areele' unq'a naje',— ti'k unq'a uxhchile'. 14 As txakeb' ve't u Lu'e' tuk' junlavat unq'a apóstol. As taq' ve't je' u Lu'e' tuul ivi'. Ech tal ve't ile': —Ex kumool tiaal Israel uva' tzi'a'n tzaanajkat ex tuk' ex uva' jejle'l ve't ex tzitza' tu u Jerusalén, etab'itaj u yole' uva' tuk val sete. 15 Tan ye'l o' q'ab'areel koj o' eche' uve' netale', as tul a'n b'eluval oora cheel q'ala'm. 16 Pet a' uva' ni tuche' uva' tz'ib'amal kan ta'n u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' Joel, uva' ech ni tal ile': 17 «Ech la ib'an ile' tul uva' la b'en ilej unq'a q'iie' uva' a'n tule': Tan la vaq' ve't ku' tzan vunTiixhla Espíritu ti' unq'a tename' skajayil. As la tal ve't unq'a me'al ek'aole' vunyole'. As la til ve't unq'a txul aamae' unq'a vee' eche' vatzik'. As la vatzk'u ve't unq'a q'esla chaj aamae', 18 tan tu ve't unq'a q'iie', as la vaq' ku' tzan vunTiixhla Espíritu ti' unq'a niman vetze', ti' unq'a naje' tuk' unq'a ixoje'. As a'e' la alon ve't vunyole'. 19 As la unk'uch ve't unq'a k'uchb'al tetz u vijle'me' vatz u almika'e' uva' la teq'o ve't taama unq'a tename' sta'n. As la unk'uch ve't unq'a vee' uva' xo'veb'al chittu' vatz u tx'ava'e', as eche' kaj, tuk' xamal, as tuk' sib' uva' eche' suutz'. 20 As la tokin ve't ivatz u q'iie'. As la kajun ve't ivatz u ich'e', tul ye'xnaj ilej u q'iie' ti' u vuleb'ale', in uva' in veB'aale', tan xo'veb'al chit la ib'an tu u q'iie' uva' alel kan sva'n. 21 As la unq'alpue' unq'a uxhchile' uve' la ootzin in uva' in iTiixh,» ti'k u Tiixhe'. 22 Vitz'in vatzik, ex kumool uva' tiaal Israel, etab'itaj u yole' uva' tuk val sete, tan ootzimal seta'n uva' a' u Jesús, u aa Nazaret, uva' kat ik'uch u Tiixhe' u tijle'me' sukuxo'l, tan tuk' vib'a'nil u Jesús kat ib'ankat u Tiixhe' unq'a nimla b'a'nile' tuk' unq'a k'uchb'al tetz u tijle'm Aake' uva' kat teq'o taama unq'a uxhchile' sti'. 23 As tul a' u Jesús uva' kat etxeya. As kat etoksa ok tiq'ab' unq'a b'anol va'lexhe' eche' uva' k'ujlu kan ta'n u Tiixhe'. As kat etaq' je' vatz u kuruse'. As kat eyatz'a. 24 As an chit u Jesús kat eyatz'a uva' kat ul taama ta'n u Tiixhe'. As ye' kat oleb' u kamchile' sti', tan kat teesa ve't u Kub'aal Tiixhe' u Jesús tiq'ab' u kamchile'. 25 As kat itz'ib'a kan u David unq'a yole' ti' u Jesús tul ech tal ile': Nik vile' uva' at chit u Kub'aal Tiixhe' sunk'atz. As ye'xheb'il la xo'visan in, tan echen Aak tu vunseb'ale'. 26 As esti'e' uva' va'l chit ichiib' u vaanxelale'. As va'l chit unb'itz ta'n chiib'ichil. As k'ujle'l unk'u'l see' uva' axh la aq'on itiichajil vunchi'ole' unpajte. 27 As ye' la aaq' kan u vaanxelale' tu u atinb'ale' uva' atkat unq'a kamnaje'. As axh la b'anon uva' ye'l vunchi'ole' la q'eei, in uva' k'ujlu kan in a'n. 28 As alel sve a'n uva' at untiichajil la ib'ane', tan la ul vaama unpajte. Esti'e' uva' mama'la chiib'ichil at tu u vaanxelale', tan at chit axh sunk'atz ti' chit ib'ene', ti'k u yole' uva' itz'ib'a kan u David. 29 As, vitz'in vatzik, tuk val isuuchil sete kam uva' ib'an u q'esla kub'aale' uva' David: Tan kat kami; as kat mujli. As il vijulil ile' atiltel sukuxo'l cheel. 30 As q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' u David. As atik sk'u'l u David uva' ma'tik talat kan u Tiixhe' ste uva' a' la ulkat u Cristo xo'l unq'a tiaal David. As la ok u Cristo ijlenaalil ti' u kutename' eche' uva' kat ib'an u David. 31 As tul ye'xnik ul u Cristo, as tal kan u David isuuchil unq'a yole', tan ik'uch ve't u Tiixhe' ste ti' uva' ye'l u taanxelal u Cristo la kaaik kan tu u atinb'ale' uva' atkat unq'a kamnaje'. Pet la ul taama Aak. As ye'l vichi'ol Aake' la q'eei tu tx'ava'e'. 32 As a' u Jesús uva' kat tulsa u Tiixhe' taama. As esti'e' ni qal isuuchil sete cheel, 33 tan kat eq'ol ve't je' u Jesús tu almika' tiseb'al u Tiixhe'. As a' u Kub'aal Tiixhe' kat aq'on u Tiixhla Espíritu te u Jesús eche' uva' alel kan ta'n Aak. As a' u Jesús kat aq'on ve't ku' tzan u Tiixhla Espíritu sqi'. As a'e' uva' netile' as netab'i cheel. 34 Tan k'uxh ye' kat je' ve't u David tu almika', as ech tal ve't aak ile': «Ech kat tal ve't u Kub'aal Tiixh ile' te vunB'aale': Xoneb'en tu vunseb'ale', 35 as la voksa ve't axh sb'ooq'olil ti' unq'a uxhchile' uve' ni ch'o'n taama see',» ti'k u David. 36 Esti'e' tuk val sete, jank'al ex uva' ex kumool tiaal Israel, palojtaj ex stuul uva' a' u Jesús uva' kat etal iyatz'pu vatz u kuruse', as a'e' u Cristo uva' kat ik'ujb'a' kan u Tiixhe'. As kuB'ooq'ole' u Jesús ta'n u Tiixhe',— ti'k u Lu'e'. 37 As tul tab'i ve't unq'a tename' viyol u Lu'e', as teq'o ve't taama skajayil. Ech tal ve't ile' te u Lu'e' tuk' te junlavat unq'a apóstol: —¿Qitz'in qatzik, kam la kub'an ve't cheel?— ti'k unq'a tename'. 38 As ech tal ve't u Lu' ile': —Ejalputaj vetxumb'ale'. As ku'ojtaj ex xe' u a'e' tuk' vib'ii u Jesucristo. As la sotz ve't vepaave'. As la ul ve't u Tiixhla Espíritu seti' uva' la taq' u Tiixhe' sete, 39 tan etetz ve'te' uva' alel kan ta'n u Tiixhe' uva' la taq' Aak sete. As tetz unq'a me'al ek'aole' tuk' unq'a uxhchile' uve' echen tu unjoltu unq'a tename', tan jank'al unq'a uxhchile' uva' la imolo u Tiixhe' ti' inimale', as tetze' unpajte,— ti'k u Lu'e'. 40 As nimatel yol nikat tal u Lu'e' xo'l unq'a tename' ti' ib'eyat ste. As ech tal ve't u Lu' ile': —Eteesataj el tzan etib' k'atz unq'a uxhchile' uva' va'lexh kuxh nib'ane',— ti'k u Lu'e'. 41 As jank'al unq'a uxhchile' uva' kat niman u yole' uva' kat tal u Lu'e', as kat ku' ve't xe' u a'e'. Kamal oxva'l mil tachul unq'a uxhchile' uva' kat ok ve't xo'l unq'a niman tetz u Jesús tu u q'iie'. 42 As nik inima ve't unq'a uxhchile' u chusb'ale' uva' nik ichus unq'a apóstol. As unvatzulik chit ve't vitxumb'ale' skajayil, tul nikat imol ve't tib' ti' ijatxax ve't u echb'ub'ale' svatzaj. As nik inach ve't Tiixh. 43 As kat chit ok ve't xe' taama unq'a uxhchile' skajayil ti' u Tiixhe', tan mama'la k'uchb'al tetz vib'a'nil u Tiixhe' nik ik'uch unq'a apóstole'. 44 As unvatzulik chit itxumb'al unq'a niman tetz u Jesús. As vatzulik chit ve'te' tuk' unq'a tetze' skajayil. 45 As nikat ik'ayi ve't unq'a niman tetz u Jesús unq'a tetze'. As nikat ijatx ve't vija'mile' xo'l unq'a imoole' kam uva' nik isa'vit sti'. 46 As ye' nik iya'sa ve't unq'a niman tetz Aake' ik'ulat tib' jun q'ii vatz viq'anal u tostiixhe'. As tuk' chit chiib'ichil nikat ijatx ve't u echb'ub'ale' svatzaj tulaj ikab'al, tan ivatz chit Tiixh taanxelal. 47 As nik toksa ve't iq'ii u Tiixhe'. As b'a'nik ve't itxumb'al vatz unq'a tename'. As jun q'ii nikat ina'sa ve't u Kub'aal Jesús tachul unq'a niman tetze', jank'al unq'a uxhchile' uve' nikat isa' Aak iq'alpul vatz vipaave'.

Hechos 3

1 Tu uma'l u q'ii, je' ve't u Lu'e' tuk' u Xhune' tu tostiixhe' ti' inachat Tiixh tu oxva'l oora ku'q'ii. 2 As xonlik uma'l u naj uva' ko'xik chit stitz'eb'e' tzi' u tostiixhe' uva' B'a'nla Tzi' Kab'al ib'ii. As nikat ijoy naj ipuaj te unq'a tename' uve' nik tok tu tostiixhe'. 3 As tul til ve't u ko'xe' uva' aalik tok u Lu'e' tuk' u Xhune' tu tostiixhe', as ijoy ve't naj ipuaj te chajnaj. 4 As isaji ve't u Lu'e' tuk' u Xhune' u ko'xe'. As ech tal ve't u Lu'e' ile': —¡Saji tzan o'!— ti'k naj. 5 As tul tab'i u ko'xe' u yole', as titz'a naj uva' kamal la taq' chajnaj ipuaj naj uva' tala. 6 As ech tal ve't u Lu' ile': —Ye'l puaj eq'omal sva'n. Pet kam uva' eq'omal ta'n u vaanxelale', as la vaq' see. Tan tuk val see, tuk' vib'ii u Jesucristo uva' aa Nazaret, txakpen. As xaanen,— ti'k u Lu'e'. 7 As tul tal ve't u Lu'e' u yole', as itxey ve't naj u seb'al iq'ab' u naje'. As itxakpisa ve't u Lu'e' naj. As yak'in ve't u toj naje' tuk' u qul toj naje'. 8 As txakeb' ve't naj. As yujpu ve't naj. As xaan ve't naj. As xekeb' ve't ok naj ti' u Lu'e' tuk' u Xhune' vatz iq'anal u tostiixhe'. As nikat iyujpu ve't naj ti' toksat iq'ii u Tiixhe'. 9 As tul til ve't unq'a tename' skajayil uva' nikat ixaan ve't naj as nikat toksa naj iq'ii u Tiixhe', 10 as texhla ve't unq'a tename' naj uva' naj uve' nikat ijoy ipuaj tul uva' xonlik naj tzi' u tostiixhe' uva' B'a'nla Tzi' Kab'al. As teq'o ve't taama unq'a tename', tan b'a'nik ve't naj. 11 As u naje' uva' ma'tik ib'a'nxisale', as ye' nikat ichajpu ve't naj viq'ab' u Lu'e' tuk' u Xhune'. As teq'o ve't taama unq'a tename' sti'. As imol ve't tib' unq'a tename' ti' chajnaj tu viteentail u tostiixhe' uva' Salomón ib'ii. 12 As tul til ve't u Lu'e', as ech tal ve't ile': —Ex kumool tiaal Israel, ¿kam q'i uva' va'l kuxh eteq'ot etaama sqi' as ti' uve' netile'? ¿As ma o' b'a kat oleb' o' skujunal ti' ib'a'nxisal u naje' uve' netitz'a? ¿As ma ti' u b'a'ne' uve' nu kub'ane' vatz u Tiixhe' as kat oleb' o' sti'? 13 Pet tuk val isuuchil u yole' sete, tan a' u Tiixhe' uva' nik inima unq'a q'esla kub'aale' u Abraham, tuk' u Isaac, tuk' u Jacob, as a'e' kat oksan iq'ii viK'aole' uva' Jesús. Pet ech koj ex, tan kat etxey u Jesús. As kat etixva, tan kat etaq'o'k vatz u Pilato. As ye' kat esa', tul kat tal u Pilato ichajpule'. 14 As kat etixva u jikla aamae' uva' ye'l ipaav ati. Pet a' u naje' kat etal ichajpule' uva' yatz'ol aama. 15 As a' u aq'ol tetz u kutiichajile' kat etal iyatz'pe'. As a'e' kat tulsa u Kub'aal Tiixhe' taama. As ootzimal sqa'n uva' isle'l ve'te'. 16 Tan ti' uva' k'ujle'l kuk'u'l ti' u Jesús, as kat ib'a'nxisa u Jesús u naje' uva' ootzimal seta'n uva' at sukuvatz. As ti' u k'ujleb'al kuk'u'le' uva' kat taq' Aak sqe as kat ib'a'nxisa Aak u naje' eche' uva' kat etil cheel. 17 Pet ootzimal sva'n, vitz'in vatzik, uva' tul kat etal iyatz'pu ve't u Jesús, as exe' ye' kat pal ex stuul tuk' unq'a eq'esale' ti' uva' a' u Jesús u Cristo. 18 Pet tul kat etal iyatz'pu ve't u Jesús, as kat b'ex ib'ana uva' alik kan ta'n u Tiixhe' tul kat tal kan unq'a q'ajsan tetz viyole' ti' uva' la ipaleb'e u Cristo unq'a k'axk'oe'. As techal la kami. 19 As tuk val sete, ejalputaj vetxumb'ale'. As ek'axataj vepaave', aq'al uva' la sotzsal vepaave'. As la taq' ve't ku' tzan u Tiixhe' vib'a'nile' seti'aj, 20 tan la ul ve't u Jesús unpajte ta'n u Tiixhe', tan k'ujlu kan ta'n u Tiixhe' uva' a' u Jesús u Cristo. 21 Pet tuk atinoj u Jesús tu almika', techanal la ib'an u Tiixhe' tuch unq'a vee' skajayil eche' uva' tal kan u Tiixhe', tan na'ytzane' ixe'tik tzan unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' ti' talata', 22 tan ech tal kan u Moisés ile' te unq'a q'esla kub'aale': «As la ichaj tzan u Tiixhe' uma't u q'ajsan tetz viyole' xo'l unq'a tename' ti' talat isuuchil unq'a yole' eche' uva' nunb'ane'. As la enima viyole' skajayil kam uva' la ul tal sete. 23 As ab'il uva' ye' la niman viyole' as la eesal el xo'l unq'a tename',» ti'k u Moisés. 24 As a' kat xe'tikkat tzan unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' ti' u Samuel ti' talat kan unq'a yole' ti' uve' ni tuch cheel. As echat kat tal kan unjoltu unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' skajayil. 25 As tuk val sete, vitz'in vatzik, uva' exe' la k'ulun u ak' tzaq'ite' uva' alel kan ta'n unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. As antel etetze' u yole' uva' alpik kan te u Abrahame', tan ech tal u Tiixh ile' ste: «Tuk' vib'a'nil uma'l vaviaale' uva' la vaq'kat ku' tzan vunb'a'nile' ti' unq'a tename' skajayil vatz u tx'ava'e',» ti'k u Tiixhe'. 26 As seti'e' kat ichajkat tzan u Tiixhe' viK'aole' b'axa, tul kat ul vatz u tx'ava'e' ti' uva' la ek'ul u b'a'nile' xe' Aak as ti' uva' la ejalpu vetxumb'ale'. As la etaq' kan u va'lexhe' uva' neb'ane',— ti'k u Lu'e'.

Hechos 4

1 As tul antelik kuxh iyolon u Lu'e' tuk' u Xhune' xo'l unq'a tename', as b'ex uloj ve't ka'l unq'a oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' viq'esal unq'a xeen tetz u tostiixhe' as tuk' ka't unq'a saduceo. 2 As va'lik chit tul ve't ivi' chajnaj ti' u Lu'e' tuk' u Xhune', tan ti' uva' nik ichusun u Lu'e' tuk' u Xhune' xo'l unq'a tename'. As nik tal ve'te' uva' tuk' vib'a'nil u Jesús la ulkat taama unq'a kamnaje' unpajte. 3 As itxey ve't chajnaj u Lu'e' tuk' u Xhune'. As toksa ve't chajnaj tu u kaarsa, tan ech qaleen la ib'an chajnaj isuuchil tan ma'tik iku' ve't q'ii. 4 As nimal unq'a tename' uva' kat ab'in u yole' uva' kat tal u Lu'e', as ik'ujb'a' ve't ik'u'l ti' u Jesús. As oon ve't o'va'l mil tachul unq'a naje' uve' kat niman. 5 As ech e'tal ve't stuul, as imol ve't tib' unq'a iq'esal unq'a tename' tu u Jerusalén tuk' unq'a b'aal tename' tuk' ka't unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite' 6 tuk' viq'esal unq'a oksan iyol tenam vatz Tiixh uva' Anás ib'ii tuk' u Caifás, tuk' u Xhun, tuk' u Alejandro, as tuk' unka't unq'a titz'in tatzike'. 7 As imolo ve't ok chajnaj u Lu'e' tuk' u Xhune'. Tul atik ve't ok u Lu'e' tuk' u Xhune' tu u ab'ib'ale', as ch'otil ve't itzi'. As ech tal ve't chajnaj ile' ste: —¿Ab'il kat aq'on etijle'm? ¿As ab'il kat alon sete uva' ech la eb'ane' eche' u vee'?— ti'k unq'a naje'. 8 As taq' ve't u Tiixhla Espíritu itxumb'al u Lu'e' ti' iyolone'. As ech tal ve't ile': —Ex pap, as ex b'aal tenam, 9 as cheel nech'oti kutzi' ti' uma'l u b'a'nil uva' kat b'anchu te u naje' uva' ko'xike as ti' uva' kam kat ib'an naj uva' kat b'a'nxiy ve't naj. 10 As la etootzi tuk' unq'a kumoole' skajayil uva' tiaal Israel uva' tuk' vib'ii u Jesucristo kat b'a'nxkat u naje' uva' at ve't sukuxo'l. As a' u Jesús uva' aa Nazaret uve' kat etaq' je' vatz u kuruse' as kat tulsa u Tiixhe' taama unpajte, as Aake' kat b'a'nxisan u naje'. 11 As ech kat etulb'e u Jesús eche' ni tulb'el u k'ub'e' uva' nisuti el unq'a lakol kab'ale', tan ti' uva' ye' nitxakon svatz. Tul a'e' xe'ab' tetz u kab'ale'. 12 Pet tuk val sete, tan ye'l uma'toj q'alpun qetz ati, tan ye'xheb'il at vatz u tx'ava'e' uva' tuk' vib'iie' la q'alpu ve't o' sta'n,— ti'k u Lu'e'. 13 As tul til ve't unq'a b'aal tename' uva' tii chit iyolon u Lu'e' tuk' u Xhune', as teq'o ve't taama chajnaj, tan ootzimalik ta'n chajnaj uva' ye'l u Lu'e' tuk' u Xhune' kat ok tu umaj chusb'al ti' ichusat unq'a yole'. As ye'l tijle'm chajnaj atike. As tulsa ve't unq'a b'aal tename' sk'u'l uva' xekelik u Lu'e' tuk' u Xhune' ti' u Jesúse'. 14 As tul til ve't chajnaj u naje' uva' ko'xike, as ye' kat chee ve't iyol chajnaj, tan b'a'nik ve't u naje'. As txaklik ve't naj xo'l chajnaj. 15 As tal ve't unq'a b'aal tename' te u Lu'e', tuk' u Xhune', as tuk' u naje' uva' ko'xike uva' la el ch'u'l chajnaj tu ab'i'me'. As kaa ve't unq'a b'aal tename' ti' iyolat ve't svatzaj. 16 Ech tal ve't chajnaj ile': —¿Kam la qulb'e unq'a naje'? Tan ye' la uch kumujat ve't u yole', tan kat ik'uchlu ve't chajnaj uma'l u k'uchb'al tetz vib'a'nil u Tiixhe' vatz unq'a tename'. As kat tootzil ve't unq'a tename' skajayil tzitza' tu u Jerusalén. 17 Pet ta'n kuxh la ib'ane' uva' la kuyaa chajnaj ti' uva' la iya'sa chajnaj iyolb'et u Jesús cheel xo'l unq'a tename',— ti'k chajnaj. 18 As imolo ve't chajnaj u Lu'e' tuk' u Xhune' unpajte. Ech tal ve't chajnaj ile' ste: —Ye'l uma'toj yol la uch etalat ve't ti' u Jesús xo'l unq'a tename'. Mita'n la uch echusune',— ti'k chajnaj. 19 Ech tal ve't u Lu' ile' tuk' u Xhune': —Eb'antaj tevi' ma b'a'n vatz u Tiixhe' uva' ex la kunima ex. ¿As moj a' u Tiixhe' la kunima? 20 Tan ye' la uch kuya'sata', tan techal chit la qal isuuchil unq'a yole' ti' unq'a vee' kat qila tuk' unq'a vee' kat qab'i,— ti'k chajnaj. 21 As tul tab'i ve't unq'a b'aal tename' u yole' uva' tal u Lu'e' tuk' u Xhune', as iyaa ve't chajnaj u Lu'e' tuk' u Xhune', ti' uva' ye' la uch talat chajnaj u yole' ti' u Jesús. As ichajpu ve't chajnaj u Lu'e' tuk' u Xhune', tan jit ilej chajnaj umaj txumb'al ti' uva' la uch iq'ospu chajnaj sti'. As nik ixo'va chajnaj unq'a tename', tan kajayil chit unq'a tename' nikat oksan iq'ii u Tiixhe' ti' u b'a'nile' uve' kat ib'an Aak. 22 As tul ma'tik ipal ve't ka'viinqil iyaab' u naje' uva' ko'xike, tul ib'an u Tiixhe' u nimla b'a'nile' ti' ib'a'nxisat Aak naj. 23 As tul chajpul ve't u Lu'e' tuk' u Xhune', as imolo ve't tib' chajnaj tuk' unq'a imoole' uva' niman tetz u Jesúse'. As tal ve't chajnaj kam u yole' uva' kat alpu te chajnaj ta'n unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' ka't unq'a b'aal tename'. 24 As tul tab'i ve't unq'a imool u Lu'e' tuk' u Xhune' unq'a yole' uve' alpu ste, as eela chit inachat ve't chajnaj Tiixh. As ech tal ve't chajnaj ile': —Kub'aal Tiixh, ye'xheb'il uma'toj la lejon see'. As axhe' cheesan tetz u almika'e', tuk' u vatz tx'ava'e', tuk' u mar, as tuk' unq'a vee' skajayil. 25 As axhe' kat alon uma'l u yol ta'n u niman eetze' uva' David, tul ech tal ile': ¿Kam q'i uva' va'l kuxh iveq'elkab'an unq'a tename' uva' jit tiaal Israel? ¿As kam q'i uva' a' kuxh ni toksakat unq'a tename' taama ti' uva' ye' la b'en ib'ane'? 26 Tan kat imol ve't tib' ka'l unq'a ijlenaal tuk' ka't unq'a iq'esal unq'a tename' vatz u tx'ava'e'. As kat ik'ul ve't tib' iyol chajnaj ti' ib'anat u va'lexhe' ti' u Kub'aale' tuk' ti' u Cristo. 27 As tzitza' tu u Jerusalén kat ik'ulkat tib' iyol u Herodes tuk' u Poncio Pilato tuk' unq'a kumoole' uva' tiaal Israel tuk' unq'a uxhchile' uva' jit tiaal Israel ti' ib'anat u va'lexhe' te vajikla K'aole' uva' Jesús, uva' k'ujlu kan a'n. 28 As kat ib'an unq'a naje' eche' uva' ma'tik aalat kan uva' nik tal aama uva' la uchi. 29 Esti'e', Kub'aal Tiixh, nu kujaj b'a'nil see uva' la akol o' vatz unq'a k'axk'oe' uve' ni tal unq'a b'aal tename' ib'anat sqi'. As loch o' ti' uva' ye' la xo'v o' ti' qalat vayole'. 30 As k'uch vayak'ile' ti' ab'a'nxisat unq'a aach'o'me' tuk' vib'ii vajikla K'aole' uva' Jesús as ti' ak'uchat unq'a k'uchb'al tetz vab'a'nile' uva' la teq'o taama unq'a uxhchile' sti',— ti'k unq'a niman tetz u Jesús. 31 As tul ya' ve't unq'a niman tetz u Jesús ti' inachat Tiixh, as tiin ve't u atinb'ale' uva' molikkat tib' unq'a tename'. As taq' ve't u Tiixhla Espíritu itxumb'al. As ye' nikat ixo'v ve't unq'a tename' ti' talat viyol u Tiixhe'. 32 Jank'al unq'a niman tetz u Jesús as unvatzulik chit ve't vitxumb'ale' skajayil. As eela chit nik tal ve't taama skajayil. As ye'xheb'il nik alon uva' tetz kuxh vimeeb'a'le' sijunal, tan vatzulik chit unq'a uxhchile' tuk' unq'a tetze' skajayil. 33 As atik iyak'il u taanxelal unq'a apóstol ti' talat u yole' ti' uva' kat ul taama u Kub'aal Jesús. As nimal vib'a'nil u Tiixhe' atik ti' chajnaj. 34 As ye'l umaj uxhchil xo'l unq'a niman tetz u Jesús uva' nik ya'tan unq'a tetze', tan ab'il uva' atik itx'ava' moj ikab'al, as nik ik'ayi ve'te'. As nikat teq'o ve't tzan vija'mil u tetze' uva' kat ik'ayi. 35 As nikat tex taq' ve't u puaje' vatz unq'a apóstol ti' uva' la jatxpu xo'l unq'a uxhchile' uva' ye'l tetz ati. 36 As echat kat ib'an uma'l u tiaal Leví uva' aa Chipre uva' Xhu'l. As oksal ve't Bernabé sti' ta'n unq'a apóstol, tan a' isuuchil u yole' uva' Bernabé «ik'aol eesan txumu'm,» ti'k isuuchil u yole' tu yolb'al griego. 37 As atik unb'iil vitx'ava'. As kat ik'ayi ve't vitx'ava'e'. As taq' ve't ok u puaje' vatz unq'a apóstol.

Hechos 5

1 Pet ech koj u naje' uva' Ananías tuk' u tixqel uva' Safira, tan ik'ayi ve't naj uma'l u tx'ava'. 2 As ootzimalik ta'n u tixqel naje' uva' teq'o kan naj unb'iil vija'mil u tx'ava'e'. As jit b'ex toksa naj skajayil vatz unq'a apóstol. 3 As ech tal ve't u Lu' ile' te u Ananías: —¿Kam q'i uve' kat kuxh aaq' tokeb'al u Satanás tu u aanxelale' ti' achulit yol te u Tiixhla Espíritu? ¿As kam q'i uve' kat kuxh eesa kan unb'iil vija'mil u tx'ava'e'? 4 ¿As jit kol eetz u tx'ava'e' q'a, tul uva' ye'xnik ak'ayi? ¿As kam q'i uve' kat kuxh ok u chuli yole' tu u aanxelal? Tan jit o'e' nachuli o' syol. Pet vatz u Tiixhe' nab'ankat,— ti'k u Lu'e'. 5 As tul tab'i ve't u Ananías u yole', as pumel ib'en ve't naj tu tx'ava'. As yak kuxh kam ve'te'. As tul tab'i ve't unq'a tename', as xo'v ve'te'. 6 As ul ve't ka'l unq'a chelem naj ti' ib'ochlu vichi'ol u Ananías tu uma'l u ixb'u'j. As ichele ve't chajnaj. As b'ex imuj ve't chajnaj. 7 As kamal oxva't oora stuul, as ul ve't u Safira, u tixqel u Ananías, tan ye'lik sk'u'l ixoj uva' ma'tik ikam ve't vitzumel ixoje'. 8 As ech tal ve't u Lu' ile' te u Safira: —Al sve. ¿Ma ech ija'mil u tx'ava'e' uva' kat ek'ayi?— ti'k u Lu'e'. —Kano q'i. Ech ija'mile',— ti'k ixoj. 9 As ech tal ve't u Lu' ile': ¿Kam q'i uve' kat ik'ul tib' eyol ti' achulit yol vatz u Tiixhla Espíritu? As tul il unq'a chelem naj ile' kat ulyu ve'te' uva' kat b'ex mujun kan vatzumele'. As b'en imuj ve't axh chajnaj unpajte,— ti'k u Lu'e'. 10 As pumel ib'en ve't ixoj tu tx'ava' vatz u Lu'e'. As yak kuxh kam ve't ixoj. As tul ok ve't unq'a chelem naje', as til ve't chajnaj uva' ma'tik ikam ve't ixoj. As teq'o ve't chajnaj vichi'ol ixoje'. As b'ex imuj ve't chajnaj ixoj txala vitzumele'. 11 As xo'v ve't unq'a niman tetz u Jesús tuk' unq'a uxhchile' uva' kat ab'in u yole'. 12 As nimal unq'a k'uchb'al tetz u tijle'm u Tiixhe' nik ib'an unq'a apóstol uva' nik teq'o taama unq'a uxhchile' sta'n. As unvatzulik chit unq'a niman tetz u Jesús ti' imolat tib' tu viteentail u tostiixhe' uva' Salomón ib'ii. 13 As unq'a uxhchil uva' ye' nik niman u Jesús, as nik ixo'v ve'te' ti' tok k'atz unq'a niman tetz Aake'. Pet ech koj ka't unq'a tename', tan nik toksa ve't iq'ii unq'a niman tetz Aake'. 14 As nikat ina' ve't tachul unq'a niman tetz u Kub'aal Jesús. As nimal unq'a naje' tuk' unq'a ixoje' nikat niman ve'te'. 15 As kat chelel ve't el tzan unq'a aach'o'me' tu b'ey vi' ch'achi'm tze', tan a' nikat isa' unq'a tename' uva' tul la pal u Lu'e' tu b'ey, as aal kuxh koj vichiu'm u Lu'e' la pal tiib'a unq'a aach'o'me' ti' ib'a'nxisale'. 16 As nimal unq'a uxhchile' nikat itzaa ve't tulaj unq'a tename' uve' najlich u Jerusalén. As nikat teq'o ve't tzan unq'a uxhchile' unq'a aach'o'me' tuk' unq'a vee' atik sub'ul sk'atz. As nikat ib'a'nx ve'te'. 17 As nik ich'o'n taama viq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' ka't unq'a imoole' uva' saduceo ti' uve' nik imol tib' unq'a tename' k'atz unq'a apóstol. 18 As itxey ve't chajnaj unq'a apóstol. As toksa ve't chajnaj tu u kaarsae'. 19 As ul ijaj ve't el tzan uma'l u ángel unq'a apóstol tu u kaarsae' aq'b'al. As ech tal ve't u ángel ile': 20 —As b'enojtaj ex txakeb'oj xo'l unq'a tename' vatz viq'anal u tostiixhe' ti' etalat isuuchil unq'a yole' ti' uva' la uch taq'ax itiichajil unq'a uxhchile' k'atz u Tiixhe',— ti'k u ángel. 21 As tul tab'i ve't chajnaj unq'a yole' uve' tal u ángel, as b'en ve't chajnaj vatz viq'anal u tostiixhe' sq'ala'm. As xe't ve't chajnaj chusun xo'l unq'a tename'. As ul ve't vib'ooq'ol iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' unq'a imoole'. As imolo ve't chajnaj unq'a b'aal tename' skajayil tu u ab'ib'ale'. As tal ve't chajnaj uva' la b'en eq'oloj el tzan unq'a apóstol tu u kaarsae' uva' nik tale'. 22 As tul oon ve't unq'a xeen tetz u tostiixhe' tu u kaarsae', as ye'lik ve't unq'a apóstol. As q'aav ve't chajnaj ti' talat u yole' te unq'a b'aal tename'. 23 Ech tal ve't chajnaj ile': —Chab'amal chit ijuplu u kaarsae' tul uva' kat oon o'. As tul xeemal ta'n unq'a sole'. ¡Pet tul kat kujaj ve't u kaarsae', as ye'xheb'il atik ve'te'!— ti'k unq'a mayule'. 24 As tul tab'i ve't viq'esal unq'a mayule' tuk' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh u yole' uva' ul tal unq'a mayule', as ich'oti ve't chajnaj svatzaj ti' uva' kam tuk ya'ojkat u yole' uve' kat tal unq'a mayule'. 25 As oon ve't uma'l u naj xo'l chajnaj tu u ab'ib'ale'. As ech tal naj ile': —¡Unq'a naj uva' kat etoksa tu u kaarsa e'te, as il chajnaj ile' nichusun xo'l unq'a tename' vatz viq'anal u tostiixhe'!— ti'k naj. 26 As tul tab'i ve't viq'esal unq'a sole' u yole', as b'ex ve't naj tuk' unq'a xeen tetz u tostiixhe'. As tuk' kuxh isuuchil b'ex itxey ve't chajnaj unq'a apóstol, tan nik ixo'v chajnaj vatz unq'a tename', tan ti' uva' jit kuxh nim la isuti unq'a tename' k'ub' ti' chajnaj uva' nik tale'. 27 As tul eq'ol ve't unq'a apóstol tu u ab'ib'ale', as ech tal ve't viq'esal unq'a oksan tetz iyol tenam vatz Tiixh ech ile': 28 —¿Ma ye' kat qal b'a sete uva' ye' la chusun ve't ex tuk' vib'ii u naje' uva' Jesús? Pet ech koj uve' neb'ane', tan aal kuxh kat epaxsal ve't u yole' ti' naj tzitza' tu u Jerusalén. As netal cheel uva' o' ni ijlen ikam u naje',— ti'k chajnaj. 29 As ech tal ve't u Lu' ile' tuk' unq'a imoole': —B'axel chite' uva' la kunima viyol u Tiixhe' ti' viyol unq'a naje'. 30 Tan a' viTiixh unq'a q'esla kub'aale' kat ulsan taama u Jesús uva' kat etal ije' vatz u kuruse'. As ex kat alon ikame'. 31 Pet kat eq'ol ve't je' u Jesús tu almika' tiseb'al u Tiixhe', tan Aake' viK'aol u Tiixhe'. As kat toksa ve't u Tiixhe' Aak q'alpun tetz unq'a tename' skajayil, aq'al uva' la ik'axa tib' unq'a tiaal Israel ti' vipaave'. As la sotzsal ve't ipaav. 32 As o'e' kat ilon uva' kam kat uchi as tuk' u Tiixhla Espíritu uva' kat toksa ve't u Tiixhe' tulaj qaanxelal, o' uva' niman tetz u Jesús. Esti'e' techal la qal isuuchil sete ti' u Jesús,— ti'k ve't u Lu'e' tuk' unq'a imoole'. 33 As tul tab'i ve't unq'a b'aal tename' u yole', as tx'i'tzi'ltu ve't chajnaj. As tal ve't chajnaj ikam unq'a apóstol. 34 As txakeb' ve't uma'l u fariseo uva' Gamaliel xo'l chajnaj. As nik toksa ve't unq'a tename' iq'ii naj, tan chuselik tib' naj ti' u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan. As tal ve't naj uva' la el unb'ooj unq'a apóstol ti'e'l u ab'ib'ale'. 35 As ech tal ve't naj ile' te unq'a imoole': —Ex kumool tiaal Israel, eb'antaj tevi' kam uva' tuk eb'ane' ti' unq'a naje', 36 tan ate' sek'u'l uva' kat ib'an uma'l u naj uva' na'ytzan uva' Teudas. Tan kat tal naj uva' nim talchu naj uve' nik tal je' ste. As ka'viinqil k'alal (400) unq'a naje' uve' kat toksa tib' k'atz naj. As tul kat yatz'pu naj, as kat kuxh ipaxi ve't tib' unq'a naje' uva' imool naj. As kat kuxh ya' ve't iyolb'el naj. 37 As xamtik stuul, as mama'la tenam kat toksa tib' k'atz uma't u naj uva' Judas uva' echen tu u Galilea, tul uva' kat achpu unq'a tename' skajayil. As tul kat yatz'pu naj unpajte, as kat kuxh ipaxi tib' unq'a uxhchile' uve' kat toksa naj yol tivi'. 38 Esti'e' ni val sete, ye'xhkam kuxh eb'an ti' unq'a naje'. As etaq'taj kan chajnaj, tan asoj itxumb'al kuxh umaj naj nichus chajnaj tuk' uve' nib'an chajnaj, as tuk kuxh ya'oj chajnaje'. 39 Pet asoj Tiixh ni alon te chajnaj, as ye' la oleb' ex ti' iya'sal te chajnaj. As ye'xhkam kuxh eb'an ti' unq'a naje', tan la ib'ane' uva' tuk' u Tiixhe' la eb'ankat ch'a'o,— ti'k u Gamaliel. 40 As inima ve't ka't viq'esal unq'a tename' viyol u Gamaliel. As imolo ve't chajnaj unq'a apóstol unpajte. As tal chajnaj iq'ospe'. As yaan ve't unq'a b'aal tename' te unq'a apóstol ti' uva' ye' unpajte la tal ve't u yole' ti' u Jesús. As kat chajpul ve'te'. 41 As tul el ve't ch'u'l unq'a apóstol tu u ab'ib'ale', as va'lik chit ichiib' ve't chajnaj, tan Tiixh kat aq'on te chajnaj ti' ipaleb'et unq'a k'axk'oe', tan ti' uva' nik ipaxsa chajnaj u yole' ti' u Jesús. 42 As jun q'ii nikat imol ve't tib' unq'a apóstol tu u tostiixhe' as tuk' tulaj ikab'al unq'a uxhchile'. As ye' nikat iya'sa ve't chajnaj ichusune' ti' talat u yole' ti' u Jesucristo.

Hechos 6

1 As tu unq'a q'iie', as nikat ina' ve't tachul unq'a niman tetz u Jesús. As nikat kuxh iyaa ve't tib' unq'a tiaal Israel uva' nikat niman Aak uva' griego viyolb'ale', tuk' unq'a imoole' uva' hebreo viyolb'ale', tan nik tal unq'a griego uva' ye'l unq'a txakay ixoje' nik ilochpe' tijikil xo'l chajnaj ti' unq'a echb'ub'ale' uve' nik ijatxpu jun q'ii. 2 As imolo ve't kab'laval unq'a apóstol unq'a imoole' uva' nik niman u Jesús. As ech tal ve't ile': —As jit b'a'ne' uva' la kuya'sa qalat viyol u Tiixhe' ti' kuxh kujatxat unq'a echb'ub'ale' xo'l unq'a txakay ixoje'. 3 Pet txaapoj vujvo'j unq'a qitz'in qatzike' sukuxo'l uva' b'a'n iyolb'ele' as aq'el itxumb'al ta'n u Tiixhla Espíritu. As chajnaj la k'ujeb' kan ti' tilat isuuchil unq'a echb'ub'ale' tul la jatxpu xo'l unq'a ixoje'. 4 Pet ech koj o', tan ye' la ya' o' ti' kuchusune' sexo'l ti' viyol u Tiixhe' as ti' kunachat Tiixh unpajte,— ti'k chajnaj. 5 As b'a'n u yole' uve' kat tab'i unq'a qitz'in qatzike', uva' kat tal unq'a apóstol. As kat txaap ve't u Esteban uva' aq'ik itxumb'al ta'n u Tiixhla Espíritu as k'ujlik chit ik'u'l naj ti' u Kub'aal Tiixhe'. As kat txaap ve't u Pi'l, tuk' u Prócoro, tuk' u Nicanor, tuk' u Timón, tuk' u Parmenas, as tuk' u Kul uva' tzaanaj tu u Antioquía uva' ma'tik toksat tib' ti' inimat unq'a tzaq'ite' uva' k'ujlu kan ta'n u Tiixhe' te unq'a tiaal Israel. 6 As a' chajnaje' uva' eq'ol ve't ok vatz unq'a apóstol. As taq' ve't je' unq'a apóstol iq'ab' ti' chajnaj tul kat nachpu Tiixh ti' chajnaj. 7 As pax ve't itzib'lal u yole' ti' u Kub'aal Jesús xo'l unq'a tename'. As na' ve't tachul unq'a niman tetz Aake' tu u Jerusalén. As nimal unq'a oksan iyol tenam vatz Tiixh niman u yole' ti' u Jesús. 8 As nikat ik'uch u Esteban unq'a k'uchb'al tetz vib'a'nil u Tiixhe' uva' nik teq'o taama unq'a uxhchile' sta'n, tan atik iyak'il vib'a'nil u Tiixhe' sti'. 9 As kat yan ve't tivi' ka'l unq'a tiaal Israel uva' nik ik'ul tib' tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh «Tetz unq'a uxhchile' uva' chajpumal ve'te'» ch'elel, tan at uxhchil tzaa tu u Cirene, tu u Alejandría, tu u Cilicia, as tu u tx'ava'e' uva' Asia. As a' chajnaje' uva' iyaa ve't tib' tuk' u Esteban. 10 As jit oleb' chajnaj ti' u Esteban, tan atik itxumb'al u Esteban tul nik iyolone' ta'n u Tiixhla Espíritu. 11 Pet ichoo ve't chajnaj ka'l unq'a chulin yol ti' u Esteban. As ech tal ve't unq'a chulin yol ile': «Kat qab'i teesat naj iq'ii u Moisés tuk' u Tiixhe',» ti'k unq'a chulin yole'. 12 As toksa ve't chajnaj xe' taama unq'a tename' tuk' unq'a b'aal tename' as tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', ti' uva' la ul ivi' unq'a tename' ti' u Esteban. As itxey ve't unq'a tename' u Esteban. As eq'ol ve't tu u ab'ib'ale'. 13 As ichuk ve't chajnaj ka't unq'a cheesan tetz ipaav u Esteban. As ech tal unq'a cheesan paav ile': —U naj ila', tan ye' niya'sa naj teesal iq'ii u tiixhla atinb'ale' as tuk' unq'a yole' uve' k'ujlu kan sukuxo'l ta'n u Moisés. 14 Tan kat qab'i talat naj uva' la te'pisa u Jesús uva' aa Nazaret u kutostiixhe'. As la ijalpu u Jesús unq'a tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés,— ti'k chajnaj. 15 As kajayil unq'a naje' uve' xonlik ok tu u ab'ib'ale' as isaji ve't chajnaj ivatz u Esteban. As til ve't chajnaj uva' ech ve't ika'y u Esteban eche' ika'y umaj ángel.

Hechos 7

1 As ech tal ve't viq'esal unq'a oksan iyol tenam vatz Tiixh ile' te u Esteban: —¿Ma an chit uve' ni talpu see'?— ti'k naj. 2 As ech tal ve't u Esteban ile': —Ex ib'aal kutenam tuk' ex vitz'in vatzik, etab'itaj u yole' uva' tuk val sete, tan u Tiixhe' uva' nim talche', as Aake' kat ul ik'uch tib' vatz u kub'aal Abraham tul atik tu u Mesopotamia tul uva' ye'xnik oon tu u Harán. 3 Ech tal Aak ile' te u Abraham: «La aaq' ve't kan vatx'ava'e' tuk' unq'a eetz'in aatzike'. As la q'ax ve't axh tu uma't u tx'ava' uva' in la k'uchun see,» ti'k u Tiixhe'. 4 As el ve't ch'u'l u Abraham xo'l unq'a aa Caldea. As q'ax ve't tu u Harán. As tul kam ve't vib'aale' tzitzi', as tal ve't u Tiixhe' uva' la el ch'u'l u Abraham ti' tul tu u tx'ava'e' uva' atkat o' cheel. 5 As k'uxh ye'l unb'ooj itx'ava' kat taq' u Tiixhe' ste as mita'n kuxh unb'ooj uva' la jejeb'kat aak, as kat taltzi' u Tiixhe' uva' tetz aak u tx'ava'e' la ib'ane'. As tetz unq'a tiaal aake' la ib'ane', k'uxh ye'lik me'al ik'aol aak atike. 6 As ech tal ve't u Tiixh ile' te u Abraham unpajte: «La b'en ve't unq'a aviaale' tu uma't tenam. As la ok ve't sk'amil. As la b'uchlu ve'te' ta'n unq'a uxhchile'. As viinqil k'alal (400) yaab' la b'uchli. 7 As ine' la b'anon isuuchil unq'a tename' uve' la b'uchun unq'a aviaale'. As tul ma't ipal viinqil k'alal yaab', as la el ve't ch'u'l. As la ul toksa ve't unq'ii tzitza' tu u tx'ava'e',» ti'k u Tiixhe' tal kan te u Abraham. 8 As ik'ujb'a' kan u Tiixhe' u tzaq'ite' te u Abraham ti' uva' la tzok'ax el unb'iil vichi'ol unq'a ne' xaake'. As tul itz'eb' vik'aol u Abraham uva' Isaac, as itzok'e'l unb'iil vichi'ol vik'aole' tul ib'an vaaxil q'ii ti' titz'eb'e'. As ech ib'an u Isaac te u Jacob. As echat ib'an u Jacob te kab'laval vik'aole'. 9 As ch'o'n ve't taama unq'a ik'aol u Jacob ti' u titz'ine' uva' Xhu'l. As ik'ayi ve't b'en chajnaj u Xhu'le' tu u Egipto. As atik vib'a'nil u Tiixhe' k'atz u Xhu'le', 10 tan iloch ve't Aak u Xhu'le', tul ipaleb'e ve't unq'a k'axk'oe' tu u Egipto. As Tiixh kat b'anon uva' b'a'n itxumb'al u Xhu'le' vatz u ijlenaale'. As toksa ve't u ijlenaale' u Xhu'le' ilol tetz isuuchil unq'a tename' tuk' ti' unq'a tetz u ijlenaale', tan ti' uva' atik itxumb'al u Xhu'le'. 11 As ul ve't uma'l u mam va'y tu u Egipto as tuk' tu u Canán. As mam k'axk'o ipaleb'e ve't unq'a q'esla kub'aale', tan ye'lik ve't techb'ub'al atike. 12 As tul tab'i ve't u Jacob uva' atik echb'ub'al tu u Egipto, as ichaj ve't b'en aak unq'a ik'aole' tu u Egipto. 13 As ik'uch ve't tib' u Xhu'le' te unq'a tatzike', tul oon ve't chajnaj tika'pa. As tab'i ve't u ijlenaale' uva' kam tenamil u Xhu'le'. 14 As ichaj tzan u Xhu'le' unq'a tatzike' ti' uva' la teq'o b'en chajnaj vib'aale' uva' Jacob tuk' unq'a tatine' skajayil. As o'laval imutx' (75) ixaan aak tul oon aak tu u Egipto. 15 As ech toon u Jacob tu u Egipto. As tzitzi' kamkat ve'te'. As echat ib'an unq'a ik'aole' unpajte. 16 As eq'ol ve't tzan vichi'ol u Jacob tuk' unq'a ik'aole' tu u Siquem. As a' mujlukat tu u tx'ava' uva' ma'tik iloq'at u Abraham te vik'aol u Hamor, tan nimal puaj taq' u Abraham ti' u tx'ava'e'. 17 Tul nimax nik ve't yaab' stuul, as b'iitik kuxh ilejat ve't u q'iie' ti' itzojpisat ve't u Tiixhe' kam unq'a uva' ma'tik talat kan Aak te u Abraham ti' vitename', as ech kat ib'an u Tiixhe'. Tul ma'tik ina' ve't tachul unq'a tiaal Israel tu u Egipto. 18 As ok ve't uma't u ijlenaal tu u Egipto uva' ye' kat ootzin u Xhu'le'. 19 As va'len ve't vitxumb'al u ijlenaale' ib'ana, tan ichuk ve't naj txumb'al ti' unq'a q'esla kub'aale'. As tal ve't naj uva' la yatz'pu ve't unq'a talaj ne' xaake' uva' a'n chit ni titz'eb'e'. 20 As an chit tu unq'a q'iie' itz'eb' u tal ne'e' uva' Moisés. As acha'vik chit u tal ne'e' vatz u Tiixhe'. As oxva'l ich' ch'iisal u tal ne'e' tikab'al vib'aale'. 21 As tul uva' ma'tik taq'ax ve't kan u tal ne'e' ti' ikame', as b'ex uloj ve't vime'al u ijlenaale' uva' Faraón. As ilej ve't ixoj u tal ne'e'. As ich'iisa ve't ixoj. As ech ve'te' tal ixoj kat ib'ana. 22 As chuspu ve't vitxumb'al unq'a aa Egipto te u Moisés. Esti'e' nimal itxumb'al u Moisés atike ti' iyolone' as tuk' ti' unq'a vee' nik ib'ane'. 23 As tul ma'tik ib'anat u Moisés ka'viinqil yaab' k'atz u ijlenaale', as ok ve't xe' taama ti' b'en tilat unq'a q'esla kub'aale' uva' tiaal Israel. 24 As tul til ve't u Moisés uma'l u kumool uva' tiaal Israel uva' nik ib'uchax ta'n uma'l u aa Egipto, as taq' ve't tib' u Moisés sti'. As iyatz' ve't u Moisés u aa Egipto ti' ilochax u kumoole'. 25 As a' nik tal u Moisés uva' la pal unq'a q'esla kub'aale' stuul uva' Tiixh nik lochon u Moisés ti' ilochax unq'a kumoole' vatz u k'axk'oe' uve' nik ipaleb'e. As jit pal unq'a q'esla kub'aale' stuul. 26 As tu ve't uma't q'ii, as pal ve't u Moisés k'atz ka'va't u kumoole' uva' nikat iq'os tib'. As ijatx ve't u Moisés ivatz chajnaj. As ech tal ve't u Moisés ile': «¿Kam uve' nu kuxh eq'os etib'? Tan etitz'in etatzik ve't etib'e',» ti'k u Moisés. 27 As jit ib'an te u naje' uva' nik q'oson vimoole'. As ech tal naj ile' te u Moisés: «¿Ab'il kat aq'on eejle'm ti' ab'anat kusuuchil? 28 ¿Ma a' naale' uva' la ayatz' ve't in eche' uva' kat ab'an e'te te u aa Egipto?» ti'k naj. 29 As tul tab'i ve't u Moisés u yole', as oojik ve't b'en tu u tx'ava'e' uva' Madián. As eyenik ve't u Moisés xo'l unq'a tename' uve' ye' ootzinik tib' aak stuk'. As itz'eb' ve't ka'va'l ik'aol aak tzitzi'. 30 Tul pal ka'viinqit yaab', as atik ve't u Moisés tu u tzuukin tx'ava'e' najlich u vitz uva' Sinaí. As ul ik'uch ve't tib' uma'l u ángel te u Moisés tu uma'l u xamal uva' nik toype' ti' uma'l u vokkin ch'i'x. 31 As tul til ve't u Moisés itz'e' u vokkin ch'i'xe', as teq'o ve't taama. As tul jetz'en ve't ok ti' tilata', as tab'i ve't uma'l u yol uva' tal u Kub'aal Tiixhe'. Ech tal ile': 32 «Ine' viTiixh unq'a q'esla eb'aale', viTiixh u Abraham, viTiixh u Isaac, viTiixh u Jacob,» ti'k u Tiixhe'. As xo'v ve't u Moisés. As va'lik chit it'unt'uch ve'te'. As ye' nikat itx'ak ve't tilat uva' atikkat u Tiixhe'. 33 As ech tal ve't u Kub'aal Tiixh ile' te u Moisés: «Eesa vaxa'pe' tavoj, tan tiixhla atinb'ale' uve' atkat axh. 34 Pet si'u, tan tuk unchaj b'en axh tu u Egipto, tan kat ulyu ve't in ti' veesat vuntename' vatz unq'a k'axk'oe', tan kat villu ve'te' uva' va'l ib'uchax vuntename'. As kat vab'il ve't toq'e',» ti'k u Tiixhe'. 35 As tul a' u Moisés uva' ma'tik tixvale' ta'n unq'a tename', tan ech alpu ile' ste: «¿Ab'il kat aq'on eejle'm ti' ab'anat kusuuchil?» ti'k unq'a uxhchile' ste. As tul a' u Moisés uva' taq' u Tiixhe' u tijle'me' ti' teesal el tzan unq'a tename' vatz u k'axk'oe' tuk' u ángel uva' kat ik'uch tib' tu u xamal uva' nik toype' ti' u vokkin ch'i'xe'. 36 As a' u Moisés eq'on el tzan unq'a q'esla kub'aale' tu u Egipto. As ik'uch kan unq'a k'uchb'al tetz vib'a'nil u Tiixhe' tuk' unq'a vee' xo'veb'alik chittu' tu u Egipto as tu u mar uva' Kaj ib'ii. As echat ib'an tu u tzuukin tx'ava'e' tu ka'viinqil yaab'. 37 As ech tal kan u Moisés ile' te unq'a q'esla kub'aale': «As la ichaj tzan u Kub'aal Tiixhe' uma't u q'ajsan tetz viyole' xo'l unq'a tename' eche' uva' nunb'ane'. As la enima viyole' skajayil kam uva' la ul tal sete,» ti'k u Moisés. 38 As jit isa' unq'a q'esla kub'aale' inimat viyol u Moisés tul atik xo'l unq'a tename' tu u tzuukin tx'ava'e', as k'uxh xekelik ve't u ángel sti' uva' nik alon unq'a yole' ste vi' u vitz uva' Sinaí ti' uva' la aq'ax kan sukuxo'l. As tul a' u yole' la aq'on kutiichajil k'atz u Tiixhe'. 39 As tixva ve't unq'a q'esla kub'aale' u Moisés. As tal ve't iq'aav tu u Egipto, tan ye' nik inima u yole' uva' tal u Moisés. 40 As ech tal ve't unq'a q'esla kub'aal ile' te u Aarón: «B'an ka'vo'j kutiixh uva' la xekeb' o' sti', tan ye' qootzaj kam kat ib'an u Moisés uva' kat eq'on el tzan o' tu u Egipto,» ti'k unq'a tename'. 41 As b'anchu ve't uma'l u tz'aj tiixh uva' ech tilone' eche' vaakaxh. As va'lik ichiib' ve't unq'a tename', tul ib'an ve't uma'l u nimla q'ii ti' toksal iq'ii u tz'aj tiixhe' uva' kat b'anchi. As iyatz' ve't u Aarón unq'a txokope' vatz u tz'aj tiixhe'. 42 Esti'e' teesa ve't tib' u Tiixhe' k'atz unq'a tename'. As jit imaj ve't Aak ivatz unq'a tename' ti' iqaaeb' vatz unq'a tx'umile', u q'iie' tuk' u ich'e' uva' at tu almika', tan ech ni tal u yol ile' uve' tz'ib'amal kan ta'n u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' ile': As jit svee' la etaq'kat unq'a txooe' tuk' unq'a oye', tul uva' kat atin ex ka'viinqil yaab' tu u tzuukin tx'ava'e', ex uva' ex tiaal Israel. 43 Pet kat etija ve't vikab'al vetiixhe' seti' uva' Moloc ib'ii, tuk' ivatzib'al uma't vetiixh uva' ech tilone' tx'umil uva' Renfán ib'ii, as tuk' ka't unq'a vatzib'ale' uve' b'anel seta'n uve' netoksa iq'ii. Esti'e' la aq'pik ve't b'en ex vatz b'en u Babilonia sva'n, ti'k u Tiixhe'. 44 As atik u atinb'ale' uva' nik inachpukat Tiixh xo'l unq'a q'esal kub'aale' tul atik tu u tzuukin tx'ava'e', tan ma'tik talat u Tiixhe' te u Moisés uva' la b'anchu u atinb'ale' eche' uva' ma'tik ik'uchat u Tiixhe' te u Moisés. 45 As tul ma'tik ib'anchu ve't u atinb'ale' uva' tetz nachb'al Tiixh, as kat teq'o ve't unq'a q'esla kub'aale' sti', tul a'ik ve't u Josué eq'on tetz unq'a tename'. As kat ul unq'a q'esla kub'aale' jejeb'oj tu u tx'ava'e' tzitza' uva' atikkat unjoltu unq'a tename'. As Tiixhe' kat eesan el unq'a tename' tu u tx'ava'e'. As atiktel u atinb'ale' uva' ninachpukat Tiixh xo'l unq'a q'esal kub'aale', tul b'ex okoj ve't u David ijlenaalil ti' unq'a tename'. 46 As atik vib'a'nil u Tiixhe' ti' u David. As ijaj ve't u David b'a'nil te Aak ti' uva' la taq' Aak ste ti' ib'anat u David uma'l u kab'al uva' la atinkat Aak xo'l unq'a tiaal u Jacob. 47 As tul a' vik'aol u David uva' Salomón kat lakon u kab'ale'. 48 As jit a' nijejeb'kat u Kub'aal Tiixhe' tu umaj kab'al uva' b'anel ta'n unq'a naje', tan echen Aake' tu almika' eche' uva' itz'ib'a kan u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', tul ech tal ile': 49 «¿Kam la etulb'e q'i ti' elakat umaj unkab'al? Tan a' u almika'e' vunxonleb'ale'. As a' u tx'ava'e' tatinb'al u voje'. ¿As kam kab'alil uva' la atinkat in uve' netale'? 50 ¿As ma jit in b'a kat b'anon unq'a vee' skajayil?» ti'k u Tiixhe'. 51 As esti'e' tuk val sete, ¡tan ye' ni tok yol tevi' ti' etab'it u yole'! ¡As ech vetxumb'ale' eche' unq'a uxhchile' uva' ye' ni niman Tiixh! ¡As echat neb'ane' eche' uva' nik ib'an unq'a q'esla kub'aale', tan neteesa iq'ii u Tiixhla Espíritu! 52 ¡Tan ye'l umaj unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' ye' koj kat laq'b'ali ta'n unq'a q'esla kub'aale'! Tan a' unq'a q'esla kub'aale' kat alon iyatz'pu unq'a uxhchile' uva' kat ul alon u tuleb'al u jikla aamae'. As tul kat uli, as ex kat oksan ok tiq'ab' unq'a yatz'ol aamae'. As ex kat alon ikame', 53 jank'al ex uva' ye' ni niman unq'a itzaq'it u Tiixhe' uva' tal kan unq'a ángel,— ti'k u Esteban tal te unq'a b'aal tename' tu u ab'ib'ale'. 54 As tul tab'i ve't unq'a b'aal tename' viyol u Esteban, as ch'o'n ve't u yole' te chajnaj. As aal chit tx'i'tzi'ltu ve't chajnaj. As jach'kab'an ve't tee chajnaj ta'n tx'i'tzi'l. 55 As taq' ve't u Tiixhla Espíritu itxumb'al u Esteban ti' iyolone'. As sajin ve't je' u Esteban tu almika'. As til ve't ilitz'lo'lan u Kub'aal Tiixhe'. As tila uva' txaklik ve't u Jesús tiseb'al u Kub'aal Tiixhe'. 56 As ech tal ve't u Esteban ile': —Ni vile' uva' jajle'l ve't u almika'e'. As ni vil, as ile' at ve't tiseb'al u Kub'aal Tiixhe',— ti'k u Esteban. 57 As ijup ve't chajnaj ixikin, tan jit isa' chajnaj tab'it u yole'. As xo'veb'al chit isik'in chajnaj. As eela chit ib'en chajnaj ti' itxeyat u Esteban. 58 As teq'o ve't el chajnaj ti'e'l u tename'. As xe't isuti ve't chajnaj k'ub' sti'. As taq' ve't kan unq'a cheesan tetz ipaav u Esteban vixheerkae' vatz uma'l u naj uva' Saulo. 59 As tul nik isuti chajnaj k'ub' ti' u Esteban, as ech tal ve't ile', tul nik isik'ine': —Kub'aal Jesús, k'ul ve't u vaanxelale',— ti'k u Esteban. 60 As qaael iku' ve'te'. As sik'in ve'te'. Ech tal ve't ile': —Kub'aal Jesús, ooksak vipaav unq'a uxhchile' stuul,— ti'k u Esteban. As kam ve'te'.

Hechos 8

1 As b'a'nik ve't te u Saulo uva' yatz'pu u Esteban. As an chit tu u q'iie', as xe't ve't unq'a b'aal tename' ti' itilul unq'a niman tetz u Jesús tu u Jerusalén. As ooj ve't skajayil ti' ib'en tu u Judea tuk' tu u Samaria. As ech koj unq'a apóstol, tan kaaik kan tu u Jerusalén. 2 As b'ex ve't ka'l unq'a naj uva' nik toksa taama ti' inachat Tiixh ti' imujlu u Esteban, tan nik itxum chajnaj ivatz. As va'lik chit toq' ve't chajnaj ti' uva' kat yatz'pu u Esteban. 3 Pet ech koj u Saulo, tan itilu ve't naj unq'a niman tetz u Jesús. As nikat tok naj tulaj kab'al ti' teq'ot el tzan unq'a naje' tuk' unq'a ixoje' ti' toksal tu u kaarsa. 4 As unq'a niman tetz u Jesús uva' kat laq'b'al el tu u Jerusalén, as aal chit ipaxsa ve't u b'a'nla yole' ti' Aak tulaj unq'a tename' uva' nik ipalkat. 5 As b'en ve't u Pi'le' tu u Samaria. As nikat tal ve't u yole' ti' u Cristo te unq'a tename' tzitzi'. 6 As nimal unq'a tename' nikat taq' je' ixikin ti' tab'it viyol u Pi'le', tan nikat til unq'a tename' unq'a k'uchb'al tetz vib'a'nil u Tiixhe' uva' nik ib'an u Pi'le', 7 tan nimal unq'a tename' uva' atik ok sub'ul sk'atz as nikat tel unq'a sub'ule'. As va'lik chit isik'in u sub'ule' ti' tele'. As nimal unq'a ko'xe' tuk' unq'a aach'o'me' uve' tze'unik tib' vichi'ole' ta'n ch'o'm, as nik ib'a'nx ve'te'. 8 As va'lik chit ichiib' ve't unq'a uxhchile' tu u tename' ti' uve' nik tile'. 9 As atik uma'l u naj tu u Samaria uva' Simón. As nik toksa tib' naj snimla najil vatz unq'a tename'. As nikat imaxtib'e naj unq'a uxhchile', tan nikat iq'iian naj. 10 As nimal unq'a tename' nikat ab'in viyol u Simón, talaj intxa' tuk' q'esla aama. As ech nik tal ile' svatzaj: —Nimal b'a'nil nib'an u Simón ta'n vib'a'nil u Tiixhe',— ti'k unq'a tename'. 11 As nik tab'i unq'a tename' viyol u Simón, tan nimaxnik q'ii ma'tik imaxtib'et naj unq'a tename' tuk' u q'iia'me'. 12 As tul nik ipaxsa ve't u Pi'le' u b'a'nla yole' ti' u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe', as inima ve't unq'a tename' u yole' uva' tal u Pi'le' ti' u Jesús. As ku' ve't unq'a naje' tuk' unq'a ixoje' xe' u a'e' ti' inimal viyol u Tiixhe'. 13 As antu ve't u Simón niman viyol u Tiixhe'. As ku' ve't naj xe' u a'e'. As xekeb' ve't naj ti' u Pi'le'. As tul til naj unq'a k'uchb'al tetz vib'a'nil u Tiixhe' uva' nikat ib'an u Pi'le', as yak chit teq'o ve't taama naj. 14 Tan atik kan unq'a apóstol tu u Jerusalén. As tul tab'i ve't chajnaj uva' nimal unq'a aa Samaria kat niman viyol u Tiixhe', as ichaj ve't b'en chajnaj u Lu'e' tuk' u Xhune'. 15 As tul oon chajnaj tu u Samaria, as inach ve't chajnaj Tiixh ti' uva' la ok ve't u Tiixhla Espíritu tu u taanxelal unq'a aa Samaria, 16 tan k'uxh ma'tik iku' unq'a aa Samaria xe' u a'e' tuk' vib'ii u Jesús, as ye'xnik ok u Tiixhla Espíritu tu u taanxelale'. 17 As taq' ve't je' u Lu'e' iq'ab' tuk' u Xhune' ti' unq'a uxhchile'. As ok ve't u Tiixhla Espíritu tu u taanxelal unq'a uxhchile'. 18 As tul til u Simón uva' nik tok u Tiixhla Espíritu tu u taanxelal unq'a uxhchile' tul nik taq' je' unq'a apóstol iq'ab' ti' unq'a uxhchile', as taltzi' ve't naj puaj te u Lu'e' tuk' u Xhune'. 19 As ech tal naj ile': —Etaq'taj vib'a'nil u Tiixhe' sve, tan a' ni vale' uva' ab'il uve' la vaq' je' unq'ab' sti' as la ok ve't u Tiixhla Espíritu tu u taanxelale' sva'n,— ti'k naj. 20 Ech tal ve't u Lu' ile': —¡Eela kuxh asotze' tuk' vapuaje', tan ti' uva' a' kuxh neetz'a uva' la uch aloq'at uve' sqe uve' oyamal sqe ta'n u Tiixhe'! 21 ¡As axh chit ye'l ookeb'al ti' uve' naale', tan ye'l u aanxelale' jik koj vatz u Tiixhe'! 22 Pet k'axa eeb' ti' u va'lexhe' uve' neetz'a. As kamal la isotzsa Aak apaav. Pet jaj b'a'nil te Aak, 23 tan ile' ni vile' uva' qitzel kuxh axh ta'n u paave' as k'ayb'inal kuxh aama,— ti'k u Lu'e'. 24 As ech tal ve't u Simón ile': —B'an b'a'nil sve. Enachtaj Tiixh svi', aq'al uva' ye' la unpaleb'e unq'a vee' netale',— ti'k naj. 25 As tal ve't u Lu'e', tuk' u Xhune', tuk' u Pi'le' u b'a'nla yole' ti' u Jesús tulaj unq'a tename' tu u Samaria. As q'aav ve't chajnaj tu u Jerusalén. 26 As yolon ve't uma'l u ángel te u Pi'le'. As ech tal ile': —B'an ooche'. As kuxh ve't tu u b'eye' uve' ni tel tu u Jerusalén ti' toon tu u Gaza,— ti'k u ángel. As ech ipal u b'eye' tu u tzuukin tx'ava'e'. 27 As oora chit ib'an u Pi'le' tuche'. As b'en ve'te'. As aalik ib'en ve't uma'l u aa Etiopía tu b'ey uva' atik tijle'm ta'n uma'l u ixoj uva' Candace, u ijlenaal tu u Etiopía. As naj kololik tetz vipuaj u ijlenaale'. As ma'tik tul naj tu u Jerusalén ti' inachat Tiixh. 28 As xonlik ve't naj tu vikare'te' uva' kaay eq'on tetz, tan aalik iq'aav ve't naj tu vitename'. As nikat isik'le naj uma'l u u'uj uve' tz'ib'amal kan ta'n u Isaías, u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. 29 As ech tal ve't u Tiixhla Espíritu ile' te u Pi'le': —Jetz'en ok k'atz u kare'te'. As yolon te u naje',— ti'k u Tiixhla Espíritu. 30 As tul jetz'en ve't ok u Pi'le', as tab'i ve't u Pi'le' uva' nikat isik'le u naje' u u'uje' uve' tz'ib'amal kan ta'n u Isaías. As ech tal ve't u Pi'l ile' te naj: —¿Ma napal tu u yole' uve' nasik'le?— ti'k u Pi'le'. 31 As ech tal ve't u aa Etiopía ile': —¿Kam la vulb'e unpal tu u yole'? Tan ye'xheb'il ni alon isuuchil sve,— ti'k naj. As ijaj ve't naj b'a'nil te u Pi'le' uva' la je' u Pi'le' xonloj k'atz naj ti' talax isuuchil u yole' ste. 32 As ech nik tal u yol ile' uva' nikat isik'le naj: As kat eq'ol ve't u naje' eche' umaj tal kaneero' tu u atinb'ale' uva' niyatz'pukat unq'a txooe'. As ech u naje' eche' umaj tal kaneero' uva' ye' nitiine', tul ni tel ixi'l txoo. As a' chite' ye' kat ijaj itzi'. 33 As kat teesa chajnaj iq'ii. As ye' kat b'anax isuuchil tijikil. As ye'l ve't tachul unq'a tiaale' la ib'ane', k'uxh la eesal el vitiichajile' vatz u tx'ava'e', ti'k u yole'. 34 As ech tal ve't u aa Etiopía ile' te u Pi'le': —B'an b'a'nil. Al sve, ¿ab'il uve' ni tal u yole'? ¿Ma an chit u Isaíase' uva' ni tal je' tib'? ¿Pet moj at uma'toj naj uve' ni tal u Isaías?— ti'k naj. 35 As tal ve't u Pi'le' isuuchil u b'a'nla yole' ti' u Jesús. As a' xe'tkat ti' talat isuuchil ti' u yole' uva' nik isik'le u naje'. 36 As tul b'en ve't chajnaj tu b'ey, as b'ex paloj ve't chajnaj tzi' uma'l u a'. As ech tal ve't u aa Etiopía ile': —Il a' ile' at tzitza'. ¿As kam uma'toj la unb'ane' ti' uva' la ku' in xe' u a'e'?— ti'k naj. 37 As ech tal ve't u Pi'l ile': —Asoj aya'l chit ak'u'l la anima u Jesús, as la uch aku'e' xe' u a'e',— ti'k u Pi'le'. As ech tal u naj ile': —Kano, nunnimae' uva' iK'aol u Tiixhe' u Jesucristo,— ti'k naj. 38 As tal ve't naj itxakb'a'l u kare'te' uva' eq'omik ta'n u kaaye'. As ku' ve't chajnaj skaab'il xe' u a'e'. As taq' ve't ku' u Pi'le' u naje' xe' u a'e'. 39 As tul je' ve't ch'u'l chajnaj xe' u a'e', as eq'ol ve't u Pi'le' ta'n u Tiixhla Espíritu. As jit til ve't u aa Etiopía u Pi'le'. As va'lik chit ichiib' ve't naj, tul b'en ve't naj tu vitename'. 40 As a' oonkat ve't u Pi'le' tu u Azoto ta'n u Tiixhla Espíritu. As pal tal ve't u Pi'le' u b'a'nla yole' tulaj unq'a tename' techal toon ve't tu u Cesarea.

Hechos 9

1 As u naj uva' Saulo tan ye' nikat iya'sa naj ixe't ti' unq'a niman tetz u Jesúse', tan nik tal naj iyatz'ata'. As b'ex naj vatz viq'esal unq'a oksan iyol tenam vatz Tiixh. 2 As ijaj ve't u Saulo uma'l u u'uj ste ti' uva' la b'en ik'uch naj te unq'a b'anol isuuchil unq'a atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh tu u Damasco, tan a' nik titz'a naj uva' la b'en ilej naj unq'a naje' tuk' unq'a ixoje' uva' ni niman u b'a'nla chusb'ale' uva' alel kan ta'n u Jesús. As la itxey naj ti' teq'ol tu u Jerusalén. 3 As tul nik ixaan u Saulo tu b'ey, as b'iitik kuxh toon ve't naj tu u Damasco. As aat kuxh til naj isutq'it tib' iku' ch'u'l uma'l u xamal tu almika', uva' va'l chit ilitz'kab'ane'. 4 As pumel ib'en ve't naj tu tx'ava'. As tab'i ve't naj uma'l u tuul vi' uva' ech nik tal ile': —¿Saulo, Saulo, kam q'i uva' nu kuxh alaq'b'a in?— ti'k u yole'. 5 Ech tal ve't u Saulo ile': —¿Ab'iste axh q'i, Pap?— ti'k naj. As ech tal ve't u yol ile': —Ine' in Jesús uva' nalaq'b'a in. Pet axh kuxhe' nak'axb'isa je' eeb' tuk' uve' nab'ane',— ti'k u yole' te naj. 6 As yak chit xo'v ve't u Saulo. As t'unt'uch ve't naj. As ech tal ve't naj ile': —¿Kam q'i nasa' uva' la unb'ane'?— ti'k naj. As ech tal ve't u yol ile': —Txakpen. Kuxh tu u tenam. As tzitzi' la alpukat see kam uve' la ab'ane',— ti'k u yole'. 7 As tul tab'i ve't ka'l unq'a naj u yole' uva' xekik ti' u Saulo, as yak kuxh txakeb' ve't chajnaj tu b'ey, tan xo'v chit chajnaj. As tul tab'i chajnaj u yole', as ye'xheb'il kat til chajnaj. 8 Txakpu ve't u Saulo tu tx'ava'. As tul ijaj ve't naj ivatz, as ye'l naj nik tilon ve'te'. As ch'ijimalik ib'en ve't u Saulo tu u Damasco ib'an chajnaj. 9 As oxva'l q'ii atin u Saulo tzitzi'. As ye' nik tilon ve'te'. As ye'xhkam nik itx'a'ne'. As ye'xhkam nik tuk'a'e'. 10 As atik uma'l u niman tetz u Jesús tu u Damasco uva' Ananías ib'ii. As ik'uch u Tiixhe' ste eche' umaj vatzik', as ech tal Aak ile' ste: —Ananías,— ti'k Aak. As ech tal u Ananías ile': —Il in ila', Kub'aal Jesús,— ti'k u Ananías. 11 As ech tal ve't u Kub'aal Jesús ile': —Txakpen. As kuxh tu u b'eye' uva' Jikla B'ey ib'ii. As kuxh chuk uma'l u naj uva' Saulo uva' tzaanaj tu u Tarso, tan echen naj tikab'al u Judas. As il naj niqaa ve't tib' sunvatz cheel. 12 As kat unk'uchlu ve't te naj uva' axh la aq'on je' aq'ab' ti' naj. As la ilon ve't naj unpajte,— ti'k u Jesús. 13 As ech tal ve't u Ananías ile': —Pap, nimal uxhchil kat alonyu ve't sve ti' unq'a va'lexhe' uve' kat ib'an u naje' tu u Jerusalén ti' vatename' tzitzi'. 14 As kat ulyu ve't naj tzitza', tan kat aq'ax ve't tijle'm naj ta'n unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, ti' uva' la teq'o ve't o' naj preexhuil uve' ni tale', jank'al o' uva' nimamal vab'iie' sqa'n,— ti'k u Ananías. 15 As ech tal ve't u Kub'aal Jesús ile': —Kuxh ila, tan txaael ve't naje' sva'n ti' uva' la b'en tal naj isuuchil u yole' svi' vatz unq'a tename' uve' jit tiaal Israel as vatz unq'a ijlenaale' as tuk' sevatz, ex uva' ex tiaal Israel, tulaj unq'a tename'. 16 As tuk unk'uch te u Saulo ti' unq'a k'axk'oe' uva' techal la ipaleb'e, tan nimal unq'a k'axk'oe' la ipaleb'e ti' vunb'iie',— ti'k u Jesús. 17 As b'en ve't u Ananías. As ok ve't tu u kab'ale' uve' atikkat u Saulo. As taq' ve't je' iq'ab' ti' u Saulo. As ech tal ile': «Vitz'in vatzik Saulo, kat ichaj tzan in u Kub'aal Jesús uva' kat ik'uch tib' see tu b'ey tul uva' kat ul axh, aq'al uva' la ilon ve't axh unpajte. As la taq' ve't u Tiixhla Espíritu atxumb'al ti' ab'anata' kam uva' ni tal u Kub'aal Tiixhe' see,» ti'k u Ananías. 18 As tul tal u Ananías u yole', as yak chit chajpik el ka'l unq'a vaa' tivatz u Saulo uva' ech tilone' eche' ti' u txaye'. As ilon ve't u Saulo unpajte. As txakpu ve'te'. As aq'pik ve't ku' xe' u a'e' tuk' vib'ii u Tiixhe'. 19 As tul ma'tik itx'a'n ve'te', as yak'in ve'te'. As kaaik ve't kan ka't q'ii xo'l unq'a niman tetz u Jesús uve' atik tu u Damasco. 20 As yak kuxh xe't ve't u Saulo ti' talat isuuchil u yole' ti' u Jesucristo tu unq'a atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As tal ve't u Saulo uva' iK'aol Tiixh u Jesúse'. 21 As sotz ve't ik'u'l unq'a uxhchile' uve' kat ab'in viyol u Saulo. As ech tal ve't ile' svatzaj: —¿Ma jit u naje' uve' nik tilun unq'a niman tetz u Jesús tu u Jerusalén? As kat ulyu naj tzitza' tu u Damasco ti' ul itxeyat unq'a uxhchile'. As la b'en toksa ok naj vatz viq'esal unq'a oksan iyol tenam vatz Tiixh tu u Jerusalén uva' ni tale',— ti'k unq'a tename'. 22 As aal chit nik taq' u Saulo yak'il ti' talat isuuchil u yole' ti' u Jesús uva' Cristo. As sotz ve't ik'u'l unq'a tiaal Israel tu u Damasco. Tan nik tab'i as ye' nikat ipal stuul. 23 As nimal ve't q'ii stuul, as imol ve't tib' unq'a tiaal Israel uva' ye' nik niman u Jesús. As ik'ul ve't tib' iyol chajnaj ti' iyatz'pu u Saulo. 24 As tab'i ve't u Saulo uva' nik ichuk chajnaj txumb'al ti' iyatz'pe', tan xeemalik ve't unq'a tzi' u tapiaale' ta'n chajnaj sq'iil as aq'b'al, tan nikat itx'eb' chajnaj tel ch'u'l u Sauloe'. 25 As tul tab'i ve't unq'a niman tetz u Jesús, as taq' ve't ku' chajnaj u Saulo tu uma'l u nimla xu'k. As aq'b'al taq' ve't pal chajnaj ti'e'l u tapiaale'. 26 As tul oon ve't u Saulo tu u Jerusalén, as a' tala uva' la ik'ul tib' tuk' unq'a niman tetz u Jesús. Pet ech koj unq'a niman tetz u Jesús, tan nik ixo'v ve't te u Saulo, tan ye' nikat inima uva' ma'tik inimat u Saulo u Jesús. 27 Pet b'ex teq'o ve't tzan u Bernabé u Saulo vatz unq'a apóstol. As tal ve't u Bernabé uva' ma'tik ik'uchat tib' u Kub'aal Jesús te u Saulo tu b'ey. As ma'tik iyolon ve't Aak te u Saulo. As tal ve't u Bernabé uva' tii chit taama u Saulo ti' talat isuuchil u b'a'nla yole' ti' u Jesús tu u Damasco. 28 As atin ve't u Saulo k'atz unq'a apóstol tu u Jerusalén. As ye'xhkam nik ixo'v ve'te' ti' ixaan xo'l unq'a tename'. 29 As tii chit ve't taama ti' talat isuuchil u b'a'nla yole' ti' u Kub'aal Jesús. As tul nikat iyolb'e ve't u Saulo u Jesús te ka't unq'a tiaal Israel uva' griego viyolb'ale', as tal ve't chajnaj iyatz'at u Saulo. 30 As tul tab'i ve't unq'a qitzi'in qatzike', as b'ex taq' ve't kan chajnaj u Saulo tu u Cesarea ti' ib'en tu u Tarso. 31 As b'a'nik ve't tatin unq'a niman tetz u Jesús tu u Judea tuk' tu u Galilea as tuk' tu u Samaria. As nik iyak'in ve't taanxelal ti' inimal viyol u Tiixhe'. As jik chit nik ixo'va u Kub'aal Jesús. As nik ina' ve't tachul unq'a niman tetz u Jesús, tan a' u Tiixhla Espíritu nik yak'insan. 32 As tul b'ex ib'ana uva' nik iq'elu ve't u Lu'e' unq'a qitz'in qatzike' skajayil, as oon ve't u Lu'e' ti' iq'elul unq'a niman tetz u Jesús uva' jejlik tu u tenam uva' Lida. 33 As oon u Lu'e' xe' uma'l u naj uva' Eneas ib'ii, uva' ma'tik ib'anat vaaxil yaab' iku' vatz ch'ach. As tze'unik tib' vichi'ole' ta'n u ch'o'me'. 34 As ech tal ve't u Lu' ile': —Eneas, tuk ib'a'nxisa axh u Jesucristo. As txakpen. As b'an kan tuch vach'ache',— ti'k u Lu'e'. As yak kuxh txakpu ve't u Eneas. 35 As tul til ve't unq'a aa Lida tuk' unq'a aa Sarón uva' b'a'nik ve't u Eneas, as ik'ujb'a' ve't unq'a uxhchile' ik'u'l ti' u Kub'aal Jesús. 36 As tu unq'a q'iie' as atik uma'l u niman tetz u Jesús uva' Tabita ib'ii as Dorcas tu yolb'al griego. As a' atikkat tu u tenam uva' Jope. As b'enameen nik iloch ixoj unq'a meeb'a'e'. As nik ib'an ixoj b'a'nil ti' ilochat unq'a uxhchile'. 37 As tu unq'a q'iie' as ch'o'n ve't u Dorcas. As kam ve'te'. As tul ma'tik itx'aap ve't ti' vichi'ole', as pak'b'a'l ve't tu u nimla kab'ale'. 38 As echen u Jope najlich u tenam uva' Lida. As tul tab'i ve't unq'a qitz'in qatzike' uva' echenik u Lu'e' tu u tenam uva' Lida, as ichaj ve't b'en chajnaj ka'va'l u naj ti' ijajat b'a'nil te u Lu'e'. As ech b'ex tal chajnaj ile': —B'an b'a'nil. ¡Ko'on sqi' cheel tu u Jope!— ti'k chajnaj tala. 39 As yak kuxh b'en ve't u Lu'e' ti' chajnaj. As tul oon ve't u Lu'e', as eq'ol ve't ok tu u kab'ale' uve' atikkat u kamnaje'. As nimal unq'a txakay ixoje' molik ve't ok tib' k'atz u kamnaje'. As va'lik chit toq' cha'ma. As nik ik'uch ve't cha'ma unq'a oksa'me' uva' nikat ib'an u Dorcas tul uva' isliktele. 40 As tal ve't u Lu'e' uva' la el ch'u'l unq'a uxhchile' skajayil k'atz u kamnaje'. As ku' ve't u Lu'e' qaaloj ti' inachat Tiixh. As isaji ve't b'en u Lu'e' u kamnaje'. As ech tal ve't ile': —¡Tabita, txakpen!— ti'k u Lu'e'. As ijaj ve't ixoj ivatz. As tul til ve't ixoj u Lu'e', as xoneb' ve't ixoj. 41 As itxey ve't u Lu'e' iq'ab' u ixoje'. As txakpu ve'te'. As imolo ve't u Lu'e' unq'a niman tetz u Tiixhe' tuk' unq'a txakay ixoje'. As ik'uch ve't u Lu'e' u ixoje' vatz unq'a uxhchile', tan ma'tik tul taama ixoj unpajte. 42 As tul pax ve't itzib'lal u yole' tu u Jope, as nimal unq'a uxhchile' kat niman ve't u Kub'aal Jesús. 43 As nimal q'ii atin ve't u Lu'e' tu u Jope tikab'al uma't u naj uva' Simón uva' nitzaq'san tz'u'm.

Hechos 10

1 Atik uma'l u naj tu u tenam uva' Cesarea uva' Cornelio ib'ii. As naj iq'esal o'k'alal (100) sol uva' «Italiano» ch'elelike. 2 As aya'l chit ik'u'l u Cornelio nik toksa taama ti' inachat Tiixh, tan nik ixo'va naj u Tiixhe' tuk' unq'a tatine' tikab'al. As b'enameen nik inach naj Tiixh. As nimal lochb'al nik ib'an naj te unq'a uxhchile'. 3 As tu uma'l u ku'q'ii tu oxva'l oora, as ik'uch ve't tib' tivatz u Cornelio uva' kat ok ve't uma'l u ángel k'atz naj. As ech tal ile': —Cornelio,— ti'k u ángel. 4 As yak kuxh samun ve't u Cornelio ta'n xo'vichil. As isaji ve't naj u ángel. As ech tal naj ile': —¿Kam nasa', pap?— ti'k naj. As ech tal ve't u ángel ile': —As at sk'u'l u Tiixhe' uva' naloch unq'a meeb'a'e', as b'enameen nanach Tiixh. 5 As chaj b'en ka'vo'j uxhchil tu u tenam uva' Jope. As la b'en eq'oloj tzan uma'l u naj uva' Simón uva' «Lu'» ch'elel. 6 As a' atkat naj tikab'al uma't u naj uva' Simón uva' nitzaq'san tz'u'm. As a' jejle'lkat naj tzi' u mar. As la tal u Simón uva' «Lu'» ch'elel as la tal isuuchil see kam uve' la ab'ane',— ti'k u ángel. 7 As tul b'en ve't u ángel yolon te u Cornelio, as imolo ve't naj ka'va'l vik'am tuk' uma't u sol uva' k'ujle'l ik'u'l naj sti', tan aya'l chit ik'u'l u sole' nik inach Tiixh. 8 As tal ve't u Cornelio isuuchil te chajnaj ti' uva' kat ik'uch tib' te naj. As ichaj ve't b'en naj chajnaj tu u Jope. 9 Tu ve't uma't q'ii kamal chaq'aal q'ii, as tul b'iitik toon unq'a naje' tu u Jope, as je' ve't u Lu'e' vi' u kab'ale' ti' inachat Tiixh. 10 As nik isa' ve't u Lu'e' itx'a'ne', tan va'lik chit iva'y ve'te'. As tul nikat ib'anchu tuch u echb'ub'ale', as ik'uch ve't tib' tivatz u Lu'e' uva' eche' vatzik'. 11 As til ve't u Lu'e' uva' jajlik ve't u almika'e'. As ku' ve't ch'u'l eche' uma'l u nimla ixb'u'j uva' k'alel junun ixoob'. As ku' ve't ch'u'l vatz u tx'ava'e' uve' til u Lu'e'. 12 As atik ku' ka'l unq'a txoo stuul uva' kajva'l toj, tuk' unq'a txooe' uve' nijuxu tib' vatz tx'ava', tuk' unq'a tz'ikine'. 13 As tab'i ve't u Lu'e' uma'l u tuul vi' uva' ech tal ile': —Txakpen, Lu'. As yatz' unq'a txooe'. As echb'u,— ti'k u yole'. 14 As ech tal ve't u Lu' ile': —Ye'le, Pap, tan ye' atixoj vechb'u umaj txoo uve' ye' la uch techb'ule',— ti'k u Lu'e'. 15 As ech tal ve't u yol ile' tika'pa te u Lu'e': —Jank'al uva' ni vale' uva' la uch techb'ule', as ye' la uch aalata' uva' ye' la echb'uli,— ti'k u yole'. 16 Oxpajul chit ib'ana. As eq'ol ve't je' u nimla ixb'u'je' tu almika'. 17 As teq'o ve't taama u Lu'e', tan ye' nikat ipal stuul uva' kam isuuchil uve' kat tila. As tul titz'a ve't naj, as b'ex oonoj unq'a naje' tzi' u kab'ale' uva' ichaj b'en u Cornelio, tan ma'tik tab'it chajnaj katil atikkat vikab'al u Simón uva' tzaq'san tz'u'm. 18 As ich'oti ve't chajnaj te u b'aal kab'ale'. As ech tal chajnaj ile': —¿Ma a' atkat u Simón tzitza' uva' «Lu'» ch'elel?— ti'k chajnaj. 19 As tul nik titz'a ve't u Lu'e' uva' kam kat ik'uch tib' tivatz, as ech tal ve't u Tiixhla Espíritu ile' ste: —Il oxva'l unq'a naj nichukun see'. 20 As txakpen. Kuxh ila. As ye' la ka'kab'in aama ti' ab'en ti' chajnaj, tan ine' chajol tetz chajnaj,— ti'k u Tiixhla Espíritu. 21 As tul ku' ve't ch'u'l u Lu'e' vi' u kab'ale', as ul til ve't u Lu'e' unq'a naje' uva' ichaj tzan u Cornelio. As ech tal ve't u Lu' ile': —As kat alpu sve uva' in nechuk in. ¿As kam ni tal etaama?— ti'k u Lu'e'. 22 As ech tal ve't unq'a naj ile': —Kat ichaj tzan o' u kuq'esale' uva' Cornelio, tan jik chit itxumb'al. As ninima u Tiixhe'. As b'a'n iyolb'ele' vatz unq'a tiaal Israel uve' Cesarea. As nisa'b'ela axh u Cornelio Lu', tan kat ik'uch tib' uma'l u ángel ste. As a'e' kat alon ste uva' la ul kumolo axh ti' ab'en tu vikab'ale', tan nisa' tab'it u Cornelio vayole' kam uva' la aale',— ti'k chajnaj te u Lu'e'. 23 As teq'o ve't ok u Lu'e' chajnaj tu vikab'ale'. As aq'pu ve't ivatb'al chajnaj. As tu ve't uma't q'ii, as b'en ve't u Lu'e' ti' chajnaj tuk' ka't unq'a qitz'in qatzike' uve' atik tu u Jope. 24 As tu ve't uma't q'ii, as oon ve't chajnaj tu u Cesarea uva' nik itx'eb'onkat u Cornelio, tuk' unq'a titz'in tatzike', tuk' unq'a tetz k'ultzi'e' uva' ma'tik imolata'. 25 As tul b'iitik kuxh toon ve't u Lu'e' tu vikab'al u Cornelio, as ul ik'ul ve't u Cornelio u Lu'e'. As ku' ve't u Cornelio qaaloj ti' toksal iq'ii u Lu'e'. 26 Ech tal ve't u Lu' ile': —Txakpen, tan in kuxh naje', eche' axh,— ti'k u Lu'e'. 27 As txakpu ve't u Cornelio. As yolon ve't chajnaj tul ok ve't chajnaj tu kab'al. As tul til ve't u Lu'e' uva' nimal tenam molik ve't tib' tu kab'ale', 28 as ech tal ve't ile': —Ate' sek'u'l uve' ni qale' uva' o' tiaal Israel uva' ye' la uch kumolot qib' setuk', tan jit ex tiaal Israel. As mita'n la uch qok tekab'al. Pet ech koj cheel, tan kat ik'uchlu u Tiixhe' sve uva' ye' la uch voksat ve't ixo'l unq'a uxhchile' vatz u Tiixhe'. 29 Esti'e' uva' oora kat tzaa in, tul kat emolo in. As ye' kat unpi'u vib' ti' untzaae'. As nunsa' uva' la vootzi kam sti' kat emolokat in,— ti'k u Lu'e'. 30 As ech tal ve't u Cornelio ile': —Kat ib'anlu ve't kajva'l q'ii cheel ech oorae' u vaa', as nikat unkuy unva'y. As tu oxva'l oora ku'q'ii tul atik in tzitza' tu vunkab'ale' ti' unnachat Tiixh, as aat kuxh vil ik'uchat tib' uma'l u uxhchil tunvatz uva' va'lik chit ilitz'kab'an u toksa'me'. 31 As ech tal ile' sve: «Cornelio, kat tab'il u Tiixhe' vayole' uve' naale'. As at sk'u'l u Tiixhe' uva' naloch unq'a meeb'a'e'. 32 As chaj b'en umaj uxhchil tu u tenam uva' Jope ti' b'en teq'ol tzan u Simón uva' Lu' ni talpe'. A' echenkat tu vikab'al uma'l u tzaq'san tz'u'm uva' Simón, uva' echen tzi' u mar,» ti'k sve. 33 Esti'e' uva' oora chit kat unchaj b'en ka'l unq'a unk'am ti' b'en eeq'ol tzan. As kat ab'anlu b'a'nil ti' oole'. As il o' molel ve't qib' skukajayil vatz u Tiixhe'. As nu kusa' uva' la aal sqe kam uva' kat tal u Tiixhe' see,— ti'k u Cornelio. 34 As ech tal ve't u Lu' ile': —Cheel kat palyu ve't in stuul uva' ye'l ixo'l unq'a uxhchile' nib'an u Tiixhe', 35 tan nitxuq'txun u Tiixhe' ti' unq'a uxhchile' uve' ni xo'van Aak, k'uxh kam kuxh tenamil. As nib'an u b'a'ne' tuk' u jike' vatz u Tiixhe'. 36 Tan kat ik'ujb'a' kan u Tiixhe' viyole' sukuxo'l uva' o' tiaal Israel. As kat tal kan Aak u b'a'nla yole' ti' uva' b'a'n qatin sukuvatzaj ta'n u Jesucristo, tan Aake' u Kub'aale' uva' at sqi' skukajayil. 37 As ootzimale' u yole' seta'n uva' b'axik paxsal tu u Galilea tul ma'tik ixe't u Xhune' ti' talax te unq'a tename' uva' la ku' xe' u a'e' tuk' vib'ii u Tiixhe'. As a'n paxsal u yole' xo'l unq'a aa Judea. 38 As a'e' u yole' ti' u Jesús uva' aa Nazaret uva' kat taq' ve't u Tiixhe' tijle'm ta'n u Tiixhla Espíritu. As ootzimale' seta'n uva' katil nikat ipalkat u Jesús, as nikat ib'an u b'a'ne'. As nik ib'a'nxisa Aak unq'a uxhchile' uve' nik paleb'en unq'a k'axk'oe' ta'n unq'a sub'ule', tan atik u Tiixhe' k'atz Aak. 39 As ni qal ve't isuuchil ti' uva' kat qila uva' kat ib'an u Jesús tu u Judea tuk' tu u Jerusalén. As kat tal unq'a tename' uva' la aq'pik je' u Jesús vatz u kuruse'. As kat yatz'pi. 40 As kat tulsa ve't u Tiixhe' taama u Jesús titoxvu q'ii. As kat ik'uch ve't tib' Aak uva' isle'l ve't Aak ta'n u Tiixhe'. 41 As ye' kat ik'uch tib' u Jesús te unq'a tename' skajayil. Pet sukuvatz kuxh kat ik'uchkat tib' Aak, tan ma'tik ik'ujb'a't kan o' u Tiixhe' ti' b'en qalat isuuchil uva' kat qila, tan kat tx'a'n o', as kat uk'a' o' tuk' Aak, tul ma'tik tul taama Aak unpajte. 42 As Tiixhe' kat chajon ve't o' ti' b'en qalat ve't u yole' te unq'a tename' uva' a' u Jesús uva' k'ujlu kan ta'n u Tiixhe' ti' ib'anax isuuchil unq'a tename' uve' kamnajle tuk' unq'a vee' isle'le. 43 As ti' u Jesús kat yolonkat kan unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' ti' uva' jank'al unq'a tename' uva' la ik'ujb'a' ik'u'l ti' Aak as a'e' la sotz ipaav ta'n Aak,— ti'k u Lu'e' te unq'a uxhchile' uva' atik tikab'al u Cornelio. 44 As antelik kuxh iyolon u Lu'e' tul b'ex okoj ve't u Tiixhla Espíritu tu u taanxelal unq'a uxhchile' skajayil uve' nik ab'in u yole'. 45 As unq'a uxhchile' uva' xekik ti' u Lu'e' uva' ma'tik itzok'ax el unb'iil vichi'ole', as teq'o ve't taama ti' uva' kat ul u Tiixhla Espíritu ti' unq'a uxhchile' uve' jit tiaal Israel, 46 tan nikat tab'i ve't chajnaj iyolon unq'a uxhchile' tu uma't yolb'al uva' ye' ootzimalik sta'n. As nik toksa ve't unq'a uxhchile' iq'ii u Tiixhe'. 47 As ech tal ve't u Lu' ile': —¿Ab'il q'i la majon ivatz unq'a uxhchile' ti' ib'en xe' u a'e' tuk' ib'ii u Tiixhe'? Tan kat ulyu ve't u Tiixhla Espíritu sti' eche' uva' kat ib'an sqe, o' uva' o' tiaal Israel,— ti'k u Lu'e'. 48 As tal ve't u Lu'e' uva' la ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e' tuk' vib'ii u Kub'aal Jesús. As ijaj ve't unq'a uxhchile' b'a'nil te u Lu'e' uva' la kaaik kan ka'toj q'ii.

Hechos 11

1 As tab'i ve't unq'a apóstol tuk' ka't unq'a qitz'in qatzike' uva' atik tu u Judea ti' uva' antu ve't unq'a uxhchile' uve' jit tiaal Israel kat niman ve't viyol u Tiixhe'. 2 As tul oon ve't u Lu'e' tu u Jerusalén, as xe't ve't unq'a imoole' sti', uva' tiaal Israel. 3 As ech tal ve't chajnaj ile' tuk' yaa: —¿Kam kat b'ex ab'ano'k tikab'al unq'a uxhchile' uve' jit tiaal Israel? As kat tx'a'n axh tuk' unq'a uxhchile',— ti'k chajnaj. 4 As ech tal ve't u Lu' ile' ti' talat isuuchil kam chit uva' kat ib'ana: 5 —Tul atik in tu u tenam uva' Jope as tul nik unnach Tiixh, as kat ik'uch tib' sve eche' umaj vatzik'. As kat vil uma'l u vaa' eche' nimla ixb'u'j uva' kat ku' ch'u'l tu almika'. As kajva'l ixoob' kat vila tul kat ku' ch'u'l. As ech tul sunvatz kat uli. 6 As tul kat unsaji kam uva' atik stuul, as kat vil ka'l unq'a txoo uve' kajva'l toj, tuk' ka't unq'a txoo uve' xo'veb'al chittu', tuk' ka't unq'a txoo uve' nijuxu tib' vatz tx'ava', tuk' ka't unq'a tz'ikin uve' nixich'an tu almika'. 7 As vab'i ve't uma'l u tuul vi' uva' ech tal ile' sve: «Txakpen, Lu'. As yatz' unq'a txooe'. As echb'u,» ti'k u yole'. 8 As ech val ve't ile': «Pap, tan ye' atixoj ok umaj kam tuntzi' uva' kam kuxh echb'ub'alil. As mita'n uve' ye' la uch techb'ule',» ch'in kat vala. 9 As yolon ve't ku' tzan sve tu almika' unpajte. As ech tal ile': «Kam uve' kat tal u Tiixhe' uva' la echb'uli, as ye' la uch aalata' uva' ye' la echb'uli,» ti'k u yole'. 10 As oxpajul chit ib'ana. As eq'ol ve't je' u nimla ixb'u'je' tu almika'. 11 As tul ma'tik teq'ol ve't je' u ixb'u'je', as b'ex oonoj ve't oxva'l unq'a naj tu u kab'ale' uva' atikkat in, tan chajelik chajnaj ta'n uma'l u naj uva' tu u Cesarea. 12 As ma'tik talat u Tiixhla Espíritu sve uva' ye' la ka'kab'in vaama ti' unb'en ti' chajnaj. As kat b'en vaajit unq'a qitz'in qatzike' svi'. As kat ok ve't o' tu vikab'al u naje'. 13 As kat tal ve't naj sqe uva' ma'tik tilat naj uma'l u ángel uva' txaklik ve't tikab'al naj. As ech tal ve't ile' te naj: «As chaj b'en ka'vo'j naj tu u tenam uva' Jope ti' b'en teq'ol tzan u Simón uva' Lu' ni talpe', 14 tan a' u Simón la alon isuuchil see ti' uva' la sotz apaav tuk' unq'a uxhchile' uve' at takab'al,» ti'k u ángel tal te naj. 15 As tul nik val ve't viyol u Tiixhe', as kat ul ve't u Tiixhla Espíritu ti' unq'a uxhchile' eche' uva' kat ib'an sqi' b'axa. 16 As kat ul ve't sunk'u'l uva' kat tal kan u Kub'aal Jesús, tul ech tal Aak ile': «Eche' u Xhune' tan xe' kuxh u a'e' ni taq'kat b'en unq'a uxhchile'. Pet ech koj ex, tan tuknal okoj u Tiixhla Espíritu tu vetaanxelale',» ti'k Aak. 17 ¿As kam ve't vijle'm q'i uva' la unmaj ve't ivatz u Tiixhe'? Tan u tx'aja'me' uva' kat taq' u Tiixhe' sqe, jank'al o' uva' o' niman tetz u Kub'aal Jesucristo, as an chite' kat taq' ve't Aak te unq'a uxhchile' unpajte,— ti'k u Lu'e'. 18 As tul tab'i ve't unq'a qitz'in qatzike' u yole' uve' tal u Lu'e', as b'a'n uve' kat ib'an ste. As toksa ve't unq'a qitz'in qatzike' iq'ii u Tiixhe'. Ech tal ve't ile': —¡As jit kuxh o' b'a la uch kuk'axat qib' ti' u kupaave' vatz u Tiixhe'! ¡Pet antu ve't unq'a uxhchile' uve' jit tiaal Israel la sotz ipaav ti' taq'ax itiichajil k'atz u Tiixhe'!— ti'k unq'a qitz'in qatzike'. 19 As tul ma'tik iyatz'pu u Esteban, as ooj ve't unq'a niman tetz u Jesús tu unjoltu unq'a tename', tan ti' uva' nik itilul ve'te'. At uxhchil kat oojik b'en tu u Fenicia tuk' tu u Chipre tuk' tu u Antioquía. As ye'xh katil nik talkat unq'a uxhchile' u b'a'nla yole' ti' u Jesús. Pet te kuxh ve't unq'a imoole' uva' tiaal Israel. 20 Pet ech koj ka't unq'a niman tetz u Jesús uva' nik itilule', tan tzaa ve't chajnaj tu u Chipre tuk' tu u Cirene. As tul oon ve't tu u Antioquía, as tal ve't chajnaj u b'a'nla yole' ti' u Kub'aal Jesús te unq'a uxhchile' uva' jit tiaal Israel. 21 As atik ve't vib'a'nil u Kub'aal Jesús ti' unq'a qitz'in qatzike'. As nimal uxhchil kat ijalpu ve't vitxumb'ale', tan kat inima ve't unq'a uxhchile' u Kub'aal Jesús. 22 As tul tab'i ve't unq'a niman tetz u Jesús uve' atik tu u Jerusalén ti' uva' nik tuch tu u Antioquía, as ichaj ve't b'en chajnaj u Bernabé ti' uva' la b'en tu u Antioquía. 23 As tul oon ve't u Bernabé, as va'lik chit ichiib' ve'te', tan til ve'te' uva' nimal vib'a'nil u Tiixhe' atik ti' unq'a niman tetz u Jesús. As ib'eya ve't u Bernabé te unq'a uxhchile' skajayil uva' tuk' chit taanxelal la inima viyol u Kub'aal Jesús. 24 As nimal chit unq'a tename' ik'ujb'a' ik'u'l ti' u Kub'aal Jesús, tan ch'i'umal chit itxumb'al u Bernabé, tan aq'el itxumb'al ta'n u Tiixhla Espíritu ti' ib'anata' kam uva' ni tal u Tiixhe' ste. As k'ujle'l chit ik'ul ti' u Tiixhe'. 25 As xamtik ve't stuul, as b'en ve't u Bernabé tu u Tarso ti' b'en ichukat u Saulo. As tul ilej ve't u Bernabé u Saulo, as teq'o ve't u Bernabé u Saulo sti' ti' ib'en tu u Antioquía. 26 As uma'l yaab' atin ve't xo'l unq'a niman tetz u Jesús tu u Antioquía. As nimal unq'a tename' nik ichus ve'te'. As b'axa chit oksal ve't ib'ii unq'a niman tetz u Jesús uva' «cristiano» ch'elel, ta'n unq'a aa Antioquía. 27 As tu unq'a q'iie' as b'en ve't ka'l unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' tu u Jerusalén. As oon ve't tu u Antioquía. 28 As txakeb' ve't uma'l naj uva' Agabo ib'ii xo'l unq'a qitz'in qatzike' ti' talat uma'l u yol ta'n u Tiixhla Espíritu ti' uva' la ib'an uma'l u mama'la va'y vatz u tx'ava'e'. As a's ib'ana, tul atik ok u Claudio ijlenaalil. 29 As tul tab'i ve't unq'a qitz'in qatzike' u yole' uva' tal u Agabo, as iyolb'e ve't chajnaj uva' la taq' b'en uma'l u lochb'al te unq'a qitz'in qatzike' tu u Judea, jank'oj uva' la uch taq'ata'. 30 As ech ib'ane', tan ichaj ve't b'en unq'a qitz'in qatzike' u Bernabé tuk' u Saulo ti' iq'ajsal u lochb'ale' te unq'a iq'esal unq'a qitz'in qatzike' uve' atik tu u Judea.

Hechos 12

1 As tu unq'a q'iie' as tal ve't u Herodes itxeypu ka'l unq'a niman tetz u Jesús ti' uva' la k'axb'isali. 2 As tal ve't naj iyatz'pu ve't u Jacob, u titz'in u Xhune', ta'n ch'ich'. 3 As tul til u Herodes uva' txuq'txun ve't unq'a iq'esal unq'a tiaal Israel ti' uve' ib'an naj, as tal ve't naj itxeypu u Lu'e'. As tu u nimla q'iie' ib'an naj, uva' nitx'a'pkat u paane' uve' ye'l levadura niku' xo'l. 4 As tul ma'tik itxeypu u Lu'e', as oksal ve't tu u kaarsa. As ik'ujb'a' ve't u Herodes kaa t'uub'ul unq'a sole' uva' kajva'l sol ti' jun t'uub'ul ti' ixeeat u Lu'e', tan a' nik tal naj uva' la ik'uch ve't naj u Lu'e' vatz unq'a tename', tul ma't ipal u nimla q'iie' uva' pascua ib'ii. 5 As ye' nik iya' ve't unq'a niman tetz u Jesús ti' inachat Tiixh ti' u Lu'e', tan atik ok u Lu'e' tu u kaarsa. As chab'amalik chit ixeep naj ta'n sol. 6 As ech ve't q'ejal la eq'ol ve't el tzan u Lu'e' vatz unq'a tename' uva' nik tal u Herodes, as an chit tu u aq'b'ale' as vatik u Lu'e'. As xeemalik ta'n ka'va'l sol, tan k'alik u Lu'e' ta'n ka'va'l kateena. As xeemalik u tzi' kaarsae' ta'n ka't unq'a sole'. 7 As aat kuxh til u Lu'e' ik'uchat tib' uma'l u ángel uva' tetz u Kub'aal Tiixhe' svatz. As txijul ve't tuul u kaarsae' sta'n. As ikan ve't ok u ángel txala tuul u Lu'e' ti' ib'eyle'. As ech tal ve't u ángel ile': —¡Oora kuxh txakpen!— ti'k u ángel. As yak kuxh el unq'a kateenae' ti' iq'ab' u Lu'e'. 8 As ech tal u ángel ile': —Oksa ooksa'm. As oksa axa'p,— ti'k u ángel. As ib'an ve't u Lu'e' kam uva' tal u ángel ste. As ech tal ve't u ángel ile' unpajte: —Oksa vaxheerkae'. As xekeb'en svi',— ti'k u ángel. 9 As el ve't ch'u'l u Lu'e' ti' u ángel. As ye' nik ib'en te u Lu'e' uva' yijla yol chit uve' nik ib'an u ángel, tan kamal vatzik' nik ib'an u Lu'e' uve' nik tale'. 10 As tul ma'tik ipal ve't u Lu'e' tuk' u ángel vatz t'uub'ul u sole' uva' nik xeon u Lu'e', as pal vatz t'uub'te. As oon ve't tzi' u kab'ale' uve' ch'ich' chittu' ti' toon tu b'ey. As ijaj kuxh ve't tib' u tzi' kab'ale' svatz. As oon ve't tu b'ey. As tul ma'tik ixaat u Lu'e' uma'l ju' pe' tuk' u ángel, as taq' ve't kan u ángel u Lu'e' sijunal. 11 As a'n b'en ve't te u Lu'e'. As ech tal ve't ile': «Cheel kat palyu ve't in stuul uva' yijla yol chite' vil uva' kat taq' tzan u Kub'aale' u ángel ti' veesal tiq'ab' u Herodes. As kat ikol in u Tiixhe' vatz unq'a va'lexhe' uva' nik titz'a unq'a tename' ib'anat svi',» ti'k u Lu'e'. 12 As tul ma'tik ipal ve't u Lu'e' stuul, as oon ve't tikab'al u Ma'le', vitxutx u Xhun uva' «Marcos» ch'elel. As nimal uxhchil molik tib' tzitzi' ti' inachat Tiixh. 13 Tul nik it'okon ok u Lu'e' tzi' u kab'ale' uve' tu b'ey, as ul til uma'l u ixoj uva' Rode ti' uva' ab'il nik it'okone'. 14 Tul texhla ixoj tuul ivi' u Lu'e', as teq'o chit taama ixoj ta'n chiib'ichil. As jit ijaj ixoj u tzi' kab'ale'. Pet ooje'l tok ixoj ti' talata' uva': —Il u Lu' ile' at ve't tzi' kab'al,— ti'k ixoj. 15 As ech alpu ve't ile' te ixoj: —Kamal ch'u'jil elnallukat axh,— ti'k unq'a uxhchile' te ixoj. As tal ve't ixoj uva' yol chit te ixoj. As ech tal ve't unq'a uxhchil ile': —¡A' u ángel uva' ni xeen u Lu'e' kat til ixoj!— ti'k unq'a uxhchile'. 16 As antelik kuxh it'okon ok u Lu'e' tzi' u kab'ale'. As ul ijaj ve't unq'a uxhchile' u tzi' kab'ale'. As til ve'te' uva' a'ik u Lu'e'. As teq'o ve't taama unq'a uxhchile'. 17 As k'uchun ve't u Lu'e' tuk' iq'ab' ti' uva' ye' la tiin unq'a uxhchile'. As tal ve't u Lu'e' uva' kam kat ib'an u Kub'aale' ti' teesal el tzan tu u kaarsae'. As ech tal ve't u Lu' ile': —B'en etaltaj te u Jacobo tuk' unq'a qitz'in qatzike' kam kat ib'an u Tiixhe' sve,— ti'k u Lu'e'. As b'en ve't u Lu'e' tu uma't atinb'al. 18 As tul sajb'u ve'te', as sotz ve't ik'u'l unq'a sole', tan ye' tootzajlu chajnaj uva' kam kat ib'an u Lu'e' ti' tel ch'u'l tu u kaarsae'. 19 As tal ve't u Herodes ichukpu u Lu'e'. As tul jit lejpu u Lu'e', as a' ve't unq'a sole' kat ijlen uve' xeenik tetz u kaarsae'. As tal ve't u Herodes iyatz'pu ve't unq'a sole'. As tul b'a'nxi, as el ve't ch'u'l u Herodes tu u Judea. As a' atinkat ve't tu u Cesarea. 20 As ma'tik tul ivi' u Herodes ti' viq'esal unq'a tename' uva' Tiro tuk' u Sidón. As ik'ul ve't tib' iyol unq'a iq'esal unq'a tename' ti' ichukat txumb'al ti' iku' ivi' u Herodes sti'. As oleb' chajnaj ti' iyolon tuk' uma'l u nimla lochonaal uva' Blasto ib'ii k'atz u Herodes ti' ijajat b'a'nil te u Herodes ti' unq'a tename', tan ti' uva' a' u Herodes nik lochon unq'a tename'. 21 As ik'ujb'a' ve't u Herodes uma'l u q'ii ti' ik'ulat tib' tuk' unq'a tename'. As tu u q'iie' as toksa ve't u Herodes uma'l u b'a'nla oksa'm. As xoneb' ve't naj tu vixonleb'ale'. As xe't ve't naj yolon. 22 As tul tab'i ve't unq'a tename', as sik'in ve'te' ti' toksal iq'ii u Herodes. As ech tal ve't ile': —U tuul vi'e' uve' ni qab'i, as jit tetz umaj naj. Pet tetz u Tiixhe',— ti'k unq'a tename'. 23 As tul kuxh nik isik'in ve't unq'a tename', as ok ve't uma'l u ch'o'm ti' u Herodes ta'n uma'l u ángel uva' tetz u Kub'aal Tiixhe' tan ti' uva' jit toksa naj iq'ii u Tiixhe'. As tul kat kam ve't naj, as txitxb'il kuxh kat tx'akon ve't naj. 24 Pet ech koj viyol u Kub'aal Tiixhe', tan aal chit nik iyak'in ve'te' tu u taanxelal unq'a niman tetz u Jesús. As nik ipaxsal ve't tulaj unq'a tename'. 25 As u Bernabé tuk' u Saulo as tul ma't taq'at kan chajnaj u lochb'ale' uve' chajel chajnaj sti' tu u Jerusalén, as q'aav ve't chajnaj tu u Antioquía. As teq'o ve't b'en chajnaj u Xhune' sti' uva' Marcos ch'elel.

Hechos 13

1 As xo'l unq'a niman tetz u Jesús tu u Antioquía as atik ka'l unq'a q'ajsan tetz iyol u Tiixhe'. As atik ka't unq'a uxhchil uve' nik chusun iyol u Tiixhe'. As u Bernabé tuk' u Simón uva' Niger ch'elel, tuk' u Lucio uva' tzaanaj tu u Cirene, tuk' u Manaén uva' eela ich'iie' tuk' u Herodes uva' tijlenaal u Galilea as tuk' u Saulo. 2 As nik inach unq'a niman tetz u Jesús Tiixh tu u Antioquía. As nikat ikuy iva'y ti' inachat Tiixh, as ech tal ve't u Tiixhla Espíritu ile': —Etxaataj u Bernabé tuk' u Saulo ti' uva' la ib'an chajnaj kam uve' kat unmolo chajnaj sti',— ti'k u Tiixhla Espíritu. 3 As tul ma'tik ikuyat unq'a qitz'in qatzike' iva'y ti' inachpu Tiixh, as taq' ve't je' iq'ab' ti' u Bernabé tuk' u Saulo. As ichaj ve't b'en unq'a qitz'in qatzike' u Bernabé tuk' u Saulo. 4 As b'en ve'te', tan a' u Tiixhla Espíritu kat alon uva' la chajax b'en. As b'en ve't u Bernabé tuk' u Saulo tu u Seleucia. As ok ve't tu uma'l u barco ti' toon tu u tal tx'ava' uva' Chipre. 5 As tul oon ve't u Bernabé tuk' u Saulo tu u tenam uva' Salamina, as tal ve't viyol u Tiixhe' xo'l unq'a imoole' uva' tiaal Israel uva' molik tib' tu unq'a atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As antik u Xhune' nik ilochone'. 6 As xaan ve't stoj, techal toon tu u tename' uva' Pafos uva' echen jalit el itzi' u tal tx'ava'e'. As ilej ve't chajnaj uma'l u aaq'ii uva' tiaal Israel uva' Barjesús ib'ii. As nik toksa tib' naj q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', pet chulin yolik naj. 7 As atik naj k'atz u Sergio Paulo uva' atik ok ib'ooq'ol unq'a tename', tan jikik chit itxumb'al naj. As imolo ve't naj u Bernabé tuk' u Saulo, tan nik isa' naj tab'it viyol u Tiixhe'. 8 As u Barjesús uva' Elimas ib'ii tu griego. As imaj naj ivatz u Bernabé tuk' u Saulo, tan a' nikat tal naj uva' ye' la inima u b'ooq'ol tename' u yole' uve' nik tal u Saulo tuk' u Bernabé. 9 As u Saulo uva' Pablo as taq' ve't u Tiixhla Espíritu itxumb'al ti' iyolone'. As isaji ve't b'en u Pablo ivatz u aaq'iie'. 10 As ech tal ve't u Pablo ile': —¡Chulin yol! ¡As paasan tzii! ¡Tan nich'o'n aama ti' u b'a'ne', tan axh ik'aol tx'i'lanaj! ¿As jatu la ya' axh ti' isotzsal ik'u'l unq'a uxhchile' uve' nisa' inimat viyol u Tiixhe'? 11 As cheel tuk taq' tzan u Kub'aal Tiixhe' uma'l u k'axk'o see', tan tuk tzotq'oj axh. As nimal q'ii uva' ye' la eel ve't u q'iie',— ti'k u Pablo. As yak chit tzotq'u ve't u Elimas. As ichuk ve't naj uma'l u uxhchil ti' ich'ijile'. 12 As tul til ve't vib'ooq'ol unq'a tename' itzotq'u u Elimas, as teq'o chit ve't taama naj ti' u yole' uva' tab'i naj ti' u Kub'aal Jesús. As ik'ujb'a' ve't naj ik'u'l ti' u Jesús. 13 As tul el ve't ch'u'l u Pablo tuk' unq'a imoole' tu u tename' uva' Pafos, as b'en ve't tu u barcoe' ti' toon tu u Perge uva' echen tu u Panfilia. As tzitzi' ijatxkat ve't tib' u Xhune' tuk' chajaak. As q'aavik ve't b'en tu u Jerusalén. 14 As el ve't ch'u'l u Bernabé tuk' u Pablo tu u Perge. As b'en ve't tu u Antioquía uva' echen tu u Pisidia. As tu uma'l u xeem q'ii, as ok ve't chajnaj tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh ta'n unq'a tiaal Israel. As xoneb' ve't chajnaj. 15 Tul tzojpu ve't isik'lel viyol u Tiixhe' uve' tz'ib'amal kan, as ech tal ve't viq'esal u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh ile' te u Pablo tuk' u Bernabé: —Qitz'in qatzik, asoj at umaj eyol cheel ti' iyak'insal taanxelal unq'a tename', as etaltaj,— ti'k naj. 16 As txakeb' ve't u Pablo. As k'uchun ve't tuk' iq'ab' uva' ye'xheb'il la tiini. Ech tal ve't ile': —Ex kumool tiaal Israel, tuk' ex uva' ni xo'van u Tiixhe', etab'itaj uve' tuk val sete 17 tan kat itxaa u Kub'aal Tiixhe' unq'a q'esla kub'aale'. As kat ina'sa Aak tachul, tul atik tu u Egipto, k'uxh jitik aa Egipto. As tuk' viyak'il Aake' kat teq'o el tzan Aak tu u Egipto. 18 As ka'viinqil yaab' kat ikuy u Tiixhe' unq'a q'esla kub'aale' tu u tzuukin tx'ava'e'. 19 As kat isotzsa Aak unq'a uxhchile' tu vujva'l unq'a nimla tename' tu u Canán, ti' taq'at Aak u tx'ava'e' te unq'a q'esla kub'aale'. 20 As tu 450 yaab' uva' sixe'tik tzan ti' unq'a q'esla kub'aale', as kat ik'ujb'a' kan u Tiixhe' b'anol tetz isuuchil unq'a tename', techal kat b'ex ilej u q'ii tul uva' atik u Samuel uva' nik q'ajsan viyol u Tiixhe'. 21 As ijaj ve't unq'a q'esla kub'aale' uma'l u tijlenaal te u Tiixhe'. As ik'ujb'a' ve't Aak uma'l u ijlenaal uva' Saulo, vik'aol u Cis uva' echen xo'l itiaal u Benjamín. As ka'viinqil yaab' kat ib'an u ijlenaale' xo'l unq'a q'esla kub'aale'. 22 As kat teesa ve't u Tiixhe' u Saulo ijlenaalil. As a' ve't u David kat ok ijlenaalil ta'n Aak. As ech tal Aak ile': «Tan ootzimale' u David sva'n, vik'aol u Isaí, tan a' naje' uva' la ik'ul tib' unyol stuk'. As aya'l chit ik'u'l la ib'ane' kam uva' nunsa',» ti'k u Tiixhe'. 23 As an chit xo'l unq'a tiaal David kat ulkat u Jesús ti' isotzsal ipaav unq'a tiaal Israel, eche' uva' alel kan ta'n u Tiixhe'. 24 Tul uva' ye'xnik ul u Jesús, as tal u Xhune' viyol u Tiixhe' xo'l unq'a tiaal Israel, ti' uva' la ik'axa tib' ti' vipaave'. As la ku' ve't xe' u a'e' tuk' vib'ii u Tiixhe'. 25 As tul aalik itzojpu ve't u Xhune' ti' ib'anata' kam uva' kat tal u Tiixhe' ste, as ech tal ve't ile': «¿As kam vijle'm q'i uva' netale'? Tan jit ine' uva' netitz'a. Pet at uma't u uxhchil uva' xekel tzan svi' uva' ye' la uch in stuk' ti' unsaaput vik'a'jil vixa'pe',» ti'k u Xhune' tala. 26 Vitz'in vatzik, ex tiaal Abraham, tuk' ex uva' ni xo'van u Tiixhe' k'uxh jit ex tiaal Israel, as etetze' unq'a yole' uve' ni talpu sete, tan a'e' la q'alpun ex vatz u paave'. 27 As ech koj unq'a tename' uve' at tu u Jerusalén tuk' unq'a iq'esale', tan ye' kat texhla uva' ab'iste u Jesús. As k'uxh tu jun xeem q'ii nik isik'lel u yole' vi' unq'a tename', as ye' kat pal tu u yole' uve' tz'ib'amal kan ta'n unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. As an chit unq'a tename' kat tzojpisan u yole', tul kat tal unq'a tename' ikam u Jesús. 28 As k'uxh ye' kat lejpu umaj ipaav Aak uva' la kam Aak sti', as kat ijaj unq'a tename' te u Pilato ti' uva' la yatz'pu ve't Aak. 29 As tul ma'tik itzojpisata' jank'al uva' tz'ib'amal kan ti' Aak, as kat eq'ol ku' tzan vatz u kuruse'. As kat mujlu ve'te'. 30 As kat tulsa u Tiixhe' taama Aak unpajte. 31 As jatpajul kuxh kat ik'uch tib' u Jesús vatz unq'a uxhchile' uva' xekelik sti' tul uva' kat el Aak tu u Galilea ti' toon tu u Jerusalén. As a' unq'a uxhchile' ni alon isuuchil unq'a yole' te unq'a tename' ti' uva' kat tila. 32 As echat nu kub'ane', tan ni qal ve't u b'a'nla yole' sete kam uva' tal kan u Tiixhe' te unq'a q'esla kub'aale'. 33 As a'e' uva' kat uch sukuxo'l ta'n u Tiixhe', jank'al o' uva' o' tiaal unq'a q'esla kub'aale', tan kat tulsa u Tiixhe' taama u Jesús unpajte eche' uva' tz'ib'amal kan tika'v u Salmo, uva' ech ni tal ile': «Tan axhe' axh vunK'aole', tan kat unk'uchlu ve't vatz unq'a tename' uva' in aB'aal, as axh unK'aol,» ti'k u Tiixhe' tu Salmo. 34 As esti'e' kat tulsa u Tiixhe' taama u Jesús, ti' uva' ye'l Aak la kam ve't unpajte, as la b'en ib'an u yole' uva' tal u Tiixhe' tul ech tal ile': «As unq'a b'a'nile' uva' kat val kan te u David uva' la chit unb'ane', as a'e' u jikla b'a'nile' la unb'an sexo'l,» ti'k u Tiixhe', ti'k u yole'. 35 As ech ni tal uma't u yol ile' uva' tz'ib'amal kan tu Salmo: «As ye' la aaq' vichi'ol u jikla aamae' q'eeoj uva' k'ujle'l a'n,» ti'k u David te u Tiixhe'. 36 As jit u David ni tal je' tib' tul ni tal u yole', tan kat pal u David ijlenaalil xo'l unq'a tename' uva' tiaal Israel. As tul ma'tik ib'anata' kam uva' tal u Tiixhe' ste, as kam ve'te'. As tul mujlu ve't u David k'atz unq'a q'esla kub'aale' uva' kamnajle. As kat q'ee vichi'ole'. 37 Pet ech koj u Jesús, tan ye'l vichi'ole' kat q'eei, tan kat tulsa u Tiixhe' taama unpajte. 38 Esti'e' ni val sete, vitz'in vatzik: Palojtaj ex tu u b'a'nla yole' uva' ni val sete, tan a'e' uva' ni tale' uva' ti' vib'a'nil u Jesús la sotzsalkat epaav. 39 As ye' kat oleb' ex ti' etok jikla aamail vatz u Tiixhe' tul kat enima unq'a tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés. Pet ab'il uva' la ik'ujb'a' ik'u'l ti' u Jesús, as a'e' la ok jikla aamail vatz u Tiixhe'. 40 As atoj enachb'al, aq'al uva' ye' la ul seti' eche' uva' alel kan ta'n unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', tan ech ni tal ile': 41 La etitz'a etib', jank'al ex uva' ex ixvanaal. As teq'otaj chit etaama; as oojojtaj ex, tan tuk vaq' b'en uma'l u k'axk'o tu u q'iie'. As k'uxh la alpu sete kam uva' la uchi, as ye' la enima, taq' u yole',— ti'k u Pablo. 42 As tul el ve't ch'u'l u Pablo tuk' unq'a imoole' tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh, as ijaj ve't unq'a uxhchile' kuyb'al te chajnaj uva' la ul tal chajnaj unb'iitoj u yole' tu uma't xeem q'ii. 43 As tul ma'tik itzojpu ve't u nuk'ue' tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh, as nimal unq'a tiaal Israel tuk' ka't unq'a jit tiaal Israel uve' nik toksa taama ti' inachat Tiixh, as xekeb' ve't ti' u Pablo tuk' u Bernabé. As tal ve't u Pablo tuk' u Bernabé te unq'a uxhchile' uva' ye' la ka'kab'in taama ti' u b'a'nile' uve' nib'an u Tiixhe'. 44 As tu uma't xeem q'ii, as unb'iit kuxh ye' kat oon unq'a tename' skajayil tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh ti' tab'it viyol u Kub'aal Tiixhe'. 45 As tul til ve't viq'esal unq'a tiaal Israel unq'a tename' uva' nik ab'in u yole' uve' nik tal u Pablo, as ch'o'n ve't taama chajnaj. As va'len ve't tel u yole' nikat tal chajnaj ti' u Pablo. As nik iyoq'on ti' unq'a yole' uve' nik tal u Pabloe'. 46 Pet aal chit yak'in ve't taama u Pablo tuk' u Bernabé ti' talat isuuchil u yole'. As ech tal chajnaj ile': —As kat qal viyol u Tiixhe' sete b'axa, tan etetze' u tiichajile' uve' ye'l iya'teb'al uve' ni tal Aak. Pet kat etixva, tan ye' kat esa' etab'ita'. As esti'e' uva' la b'en ve't o' unpajte xo'l unq'a uxhchile' uva' jit tiaal Israel ti' qalat isuuchil u yole'. 47 Tan ech tal kan u Kub'aal Tiixh ile': «Kat unk'ujb'a' kan ex eche' umaj txijub'al xo'l unq'a uxhchile' uva' jit tiaal Israel, ti' b'en aalat isuuchil vatz u tx'ava'e' skajayil ti' uva' la uch isotzsal ve't ipaav unq'a tename' skajayil,» taq' u Tiixhe',— ti'k chajnaj. 48 As tul tab'i ve't unq'a uxhchile' uve' jit tiaal Israel, as chiib' ve'te'. As toksa ve't iq'ii viyol u Tiixhe'. As ik'ujb'a' ve't ik'u'l ti' Aak, jank'al uva' aq'el ve't ste ta'n Aak uva' at itiichajil uve' ye'l iya'teb'al. 49 As ech ipaxsal ve't viyol u Tiixhe' tulaj unq'a tename' uve' najlik kuxh ixo'l tuk' u Antioquía. 50 As unq'a tiaal Israel uva' ye' nik niman u Jesús, as ipit ve't chajnaj ka'l unq'a ixoj uva' atik tijle'm uva' nik toksa taama ti' inachat Tiixh. As kat ipit chajnaj ka't unq'a naj uva' atik tijle'm. As xe't ve't unq'a uxhchile' ti' u Pablo as ti' u Bernabé unpajte. As laq'b'al ve't el tzan tu u tename'. 51 As tul el ve't ch'u'l u Pablo tuk' u Bernabé, as ichitu ve't kan chajnaj u pojoe' ti' unq'a toje', texhlal tetz uva' ye' kat isa' unq'a tename' tab'it viyol u Tiixhe'. As b'en ve't chajnaj tu u Iconio. 52 As jank'al unq'a niman tetz u Jesús, as va'lik chit ichiib'e', tan atik itxumb'al ta'n u Tiixhla Espíritu.

Hechos 14

1 As tul atik u Pablo tuk' u Bernabé tu u Iconio, as ok ve't tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh ta'n unq'a tiaal Israel. As tul tal ve't chajnaj isuuchil viyol u Tiixhe', as nimal unq'a uxhchile' niman ve't viyol u Tiixhe' uva' tiaal Israel as tuk' unq'a jit tiaal Israel. 2 Pet ech koj ka't unq'a tiaal Israel uva' ye' nik niman u Jesús, tan toksa ve't chajnaj ixo'l unq'a uxhchile' uve' jit tiaal Israel tuk' u Pablo as tuk' u Bernabé unpajte. 3 As nimaltel q'ii kaaik ve't kan chajnaj tzitzi'. As ye' nik ixo'v ve't ti' iyolone', tan k'ujlik chit ik'u'l ti' u Kub'aal Jesús. As nik ik'uch Aak uva' jik chit u yole' uva' nik tal chajnaj ti' vib'a'nil Aake', tan kat taq' ve't Aak te chajnaj ti' ik'uchat unq'a k'uchb'al tetz vib'a'nil Aake' uva' la teq'o taama unq'a uxhchile' sti'. 4 As ye' nik ik'ul tib' iyol unq'a tename', tan atik uxhchil a' ni toksakat tib' k'atz unq'a tiaal Israel uva' ye' nik niman u Jesús. As at uxhchil a' echenikkat k'atz u Pablo tuk' u Bernabé. 5 As tul ik'ul ve't tib' iyol unq'a iq'esal unq'a tename' tuk' unq'a uxhchile' uva' tiaal Israel uva' ye' nik niman u Jesús as tuk' unq'a uxhchile' uve' jit tiaal Israel, as nik titz'a ve't unq'a tename' uva' la k'axb'isal u Pablo tuk' u Bernabé. As la sutil ve't k'ub' sti' uve' nik tal unq'a tename'. 6 As tab'i ve't u Pablo tuk' u Bernabé. As ooj ve't chajnaj ti' ib'en tu u Listra, tuk' tu u Derbe uva' echen tu u Licaonia, as tuk' tu ka't unq'a tename' uva' echen najli. 7 As tzitzi' talkat ve't chajnaj u b'a'nla yole' ti' u Jesús. 8 As atik uma'l u naj tu u Listra uve' xonlik kuxhtu'. As ye' nik itx'ol ixaane', tan ko'xik naj stitz'eb'e'. 9 As tul nik iyolon u Pablo, as tab'i ve't u ko'xe'. As isaji ve't b'en u Pablo u ko'xe'. As til u Pablo uva' k'ujlik chit ik'u'l naj ti' u Jesús ti' uva' la el u ch'o'me' ti' naj. 10 As taq' ve't je' u Pablo tuul ivi'. Ech tal ile': —Txakpen. B'an atxakeb'e',— ti'k u Pablo. As yujpu ve't u naje'. As xaan ve't naj. 11 As tul til unq'a aa Licaonia uve' ib'an u Pablo, as sik'in ve'te' tu viyolb'ale'. As ech tal ve't ile': «Kat ulyu ve't ka'l unq'a tiixh sukuxo'l uve' ech tilone' eche' naj,» ti'k unq'a tename'. 12 As toksa ve't unq'a tename' ib'ii vitiixhe' uva' Júpiter ti' u Bernabé. As tuk' uma't vitiixhe' uva' Mercurio as toksa ve't vib'iie' ti' u Pablo, tan ti' uva' a' u Pablo nik iyolon xo'l unq'a tename'. 13 As ul ve't u b'aal vatz tiixhe' uva' nik iqaa tib' vatz u Júpiter tu u tostiixhe' uva' eyenik tzi' u tename'. As teq'o ve't tzan naj ka'l unq'a tooro' tuk' ka't unq'a xu'm, tan a' nik tal naj tuk' unq'a tename' uva' la yatz'pu unq'a tooro'e' ti' toksal iq'ii u Pablo tuk' u Bernabé. 14 As tul tab'i ve't u Pablo tuk' u Bernabé, as iq'ix ve't u toksa'me'. As ok ve't xo'l unq'a tename'. As taq' ve't je' chajnaj tuul ivi'. 15 As ech tal ve't chajnaj ile': —¿Ex tenam, kame' q'i uve' neb'ane'? Tan o' kuxh naje' eche' ex. As o' kuxh alol tetz isuuchil u b'a'nla yole' sete ti' uva' la eya'sa unq'a txumb'ale' uva' eq'omal seta'n. As la enima u islich Tiixhe' uve' cheesan tetz u almika'e' tuk' u vatz tx'ava'e' tuk' u mar as tuk' unq'a vee' skajayil. 16 Tan b'axa yol as ye' kat imaj u Tiixhe' unq'a tename' ti' ib'anata' kam ni tal taama. 17 As kat taq' kan u Tiixhe' unq'a k'uchb'al tetz vib'a'nile' sqe, tan kat taq' ku' tzan Aak unq'a jab'ale' tu almika' aq'al uva' nimal ivatz unq'a kuchikoe' la ib'ane' ti' uva' at qechb'ub'al. As la txuq'txun o' sti',— ti'k chajnaj. 18 As k'uxh tal u Pablo unq'a yole' tuk' u Bernabé, as ye' nik tok ve't yol tivi' unq'a tename' ti' uva' ye' la iyatz' chajnaj unq'a tooro'e' ti' toksal iq'ii u Pablo tuk' u Bernabé. 19 As b'ex uloj ve't ka'l unq'a tiaal Israel uva' ye' nik niman u Jesús uva' tzaanajlik tu u Antioquía tuk' tu u Iconio. As toksa chajnaj tivi' unq'a tename' ti' uva' la sutil k'ub' ti' u Pablo. As ib'an ve't unq'a tename' te u Pablo. As ijiti ve't el chajnaj tzi'e'l u tename', tan kamnajlik ve't u Pablo uva' nik tal unq'a tename'. 20 As b'ex isep ve't ok tib' unq'a niman tetz u Jesús ti' u Pablo. As tul txakpu ve'te', as ok ve't tu u tename' unpajte. As tu uma't q'ii, as b'en ve't u Pablo tu u Derbe tuk' u Bernabé. 21 As tul tal ve't chajnaj isuuchil u b'a'nla yole' xo'l unq'a tename' tu u Derbe, as nimal unq'a uxhchile' kat niman u yole' ti' u Jesús. As q'aav ve't u Pablo tuk' u Bernabé tu u Listra tuk' tu u Iconio tuk' tu u Antioquía unpajte. 22 As ib'eya ve't kan chajnaj te unq'a niman tetz u Jesús ti' uva' ye' la ka'kab'in taama ti' u k'ujleb'al ik'u'le'. As ech tal kan u Pablo ile' tuk' u Bernabé: —Techal la kupaleb'e mama'la k'axk'o vatz u tx'ava'e' o' uva' niman tetz u Tiixhe' tul ye'xna ok o' jaq' u tijle'm u Aake',— ti'k chajnaj. 23 As ik'ujb'a' ve't kan chajnaj iq'esal unq'a niman tetz u Jesús tu junun tenam. As tul ma'tik ikuyat chajnaj iva'y ti' inachat Tiixh, as ijaj ve't kan chajnaj b'a'nil te u Kub'aal Jesús ti' unq'a iq'esal unq'a niman tetz u Jesús, tan ma'tik ik'ujb'a't ik'u'l ti' u Jesús. 24 Pal ve't chajnaj tu u Pisidia. As oon ve't chajnaj tu u Panfilia. 25 As tul ma'tik talat ve't chajnaj viyol u Tiixhe' tu u Perge, as b'en ve't chajnaj tu u Atalia. 26 As ok ve't chajnaj tu uma't u barco ti' toon tu u Antioquía uva' chajlikkat b'en chajnaj b'axa ti' ipaxsat vib'a'nil u Tiixhe'. 27 As tul oon ve't chajnaj tu u Antioquía, as imol ve't chajnaj unq'a niman tetz u Jesús. As tal ve't chajnaj isuuchil ti' uva' kam vib'a'nil u Tiixhe' kat ib'an ti' chajnaj as ti' uva' kam kat ib'an u Tiixhe' ti' uva' la ik'ujb'a' ve't unq'a uxhchile' ik'u'l ti' u Jesús uva' jit tiaal Israel. 28 As nimal q'ii atin ve't u Pablo tuk' u Bernabé xo'l unq'a niman tetz u Jesús.

Hechos 15

1 As tzaa ka'l unq'a niman tetz u Jesús tu u Judea, uva' tiaal Israel. As oon tu u Antioquía. As xe't ve't chajnaj chusun xo'l unq'a niman tetz u Jesús uva' jit tiaal Israel. As ech tal ve't chajnaj ile': —Asoj ye' la tzok'ax el unb'iil vechi'ole', ex naj, eche' uva' alel kan ta'n u Moisés, as ye' la uch isotzsal epaav,— ti'k chajnaj. 2 As tul tab'i ve't u Pablo tuk' u Bernabé u yole' uva' tal chajnaj, as ye' nik ik'ul ve't tib' iyol chajnaj tuk' unq'a naje' uva' tzaa tu u Judea. As iyaa ve't tib' chajnaj svatzaj ti' u yole'. As k'ujb'a'l ve'te' uva' la b'en ve't u Pablo, tuk' u Bernabé, tuk' ka't unq'a niman tetz u Jesús uva' echen tu u Antioquía, ti' b'en ich'otit te unq'a apóstol tuk' te ka't unq'a iq'esal unq'a niman tetz u Jesús tu u Jerusalén ti' uva' ab'iste u yole' la nimali. 3 As chajax ve't b'en u Pablo tuk' u Bernabé ta'n unq'a niman tetz u Jesús. As tul pal ve't chajnaj tu u Fenicia tuk' tu u Samaria, as tal ve't chajnaj xo'l unq'a niman tetz u Jesús uva' tiaal Israel ti' uva' nimal ve't unq'a uxhchile' uva' jit tiaal Israel kat niman ve't u Jesús. As tul tab'i ve't unq'a qitz'in qatzike', as txuq'txun ve'te'. 4 As tul oon ve't u Pablo tuk' u Bernabé tu u Jerusalén, as b'a'n ik'ulpu chajnaj ta'n unq'a apóstol, tuk' unq'a iq'esal unq'a niman tetz u Jesús, as tuk' unq'a niman tetz Aake' skajayil. As tal ve't chajnaj kam unq'a b'a'nile' uva' nikat ib'an chajnaj ta'n u Tiixhe'. 5 As txakpu ve't ka'l unq'a fariseo uva' ma'tik inimat u Jesús. As ech tal ve't chajnaj ile': —As techal chite' la tzok'ax el unb'iil vichi'ol unq'a naje' uve' jit tiaal Israel. As la alpu ve't te chajnaj uva' techal chit la inima chajnaj u yole' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés,— ti'k chajnaj. 6 As imol ve't tib' unq'a apóstol tuk' unq'a iq'esal unq'a niman tetz u Jesús ti' iyolb'et chajnaj u yole' uva' nik tal unq'a naje' uva' fariseo. 7 As tul ya' ve't chajnaj ti' iyolat u yole', as txakpu ve't u Lu'e'. As ech tal ve't ile': —Ex, vitz'in vatzik, ootzimale' seta'n uva' kat itxaa in u Tiixhe' na'ytzan, ti' uva' la b'en val u b'a'nla yole' xo'l unq'a tename' uva' jit tiaal Israel. As la inima u yole' uva' la vale'. 8 As Tiixhe' ootzin tetz unq'a taanxelal unq'a tename' skajayil, tan kat ik'uch Aak uva' antu unq'a tename' uve' jit tiaal Israel la ootzin u b'a'nla yole', tan kat taq' tzan Aak u Tiixhla Espíritu sti' eche' uva' kat ib'an Aak sqe. 9 As ye'l kuxo'l kat ib'an u Tiixhe' tuk' unq'a uxhchile' uva' jit tiaal Israel, tan kat itx'aa Aak unq'a taanxelale' ti' uva' kat ik'ujb'a' ik'u'l ti' Aak. 10 ¿As kam q'i uve' nu kuxh echuk txumb'al ti' epaasat etib' vatz u Tiixhe'? Tan a' kuxh netale' uva' latel kuxh inima unq'a jit tiaal Israel u tzaq'ite' uva' alel kan ta'n u Moisés. As tul mita'n o' tuk' unq'a q'esla kub'aale' kat oleb' o' ti' inimale'. 11 As ile' nimamal ve't sqa'n uva' sotznal ve't kupaav ta'n vib'a'nil u Kub'aal Jesús. As echat kuxh unq'a uxhchile' uva' jit tiaal Israel,— ti'k u Lu'e'. 12 As tul tab'i ve't unq'a tename' uva' k'ulik tib', as jit yolon ve'te'. Pet a' ve't u yole' kat tab'i uve' tal u Pablo tuk' u Bernabé ti' uva' kat ib'an chajnaj xo'l unq'a jit tiaal Israel ta'n u Tiixhe', tan mama'la k'uchb'al tetz vib'a'nil u Tiixhe' kat ik'ucha uva' nik teq'o taama unq'a uxhchile' sta'n. 13 Tul ya' ve't chajnaj ti' iyolone', as ech tal ve't u Jacobo ile': —Vitz'in vatzik, etab'itaj vunyole'. 14 As kat tal u Simón sqe uva' a'n chit ib'axa kat ik'uch u Tiixhe' vib'a'nile' te unq'a uxhchile' uva' jit tiaal Israel, ti' uva' at uxhchil xo'l unq'a jit tiaal Israel uva' la ok sitenamil Aak ti' toksal iq'ii Aak. 15 As echat ni tal unq'a yole' uva' tz'ib'amal kan ta'n unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', tan ech itz'ib'al kan ile': 16 Ech ni tal u Tiixh ile': «Tul ma'tik ipal ve't unq'a q'iie', as la ul ve't in unpajte. As la ul voksa uma't u ijlenaal uva' ech la ib'ane' eche' uva' kat ib'an u David. As k'uxh ye'l ve't u ijlenaale' ati, as in la oksan uma'te, 17 ti' uva' jank'al unq'a tename' la itz'an in, uva' in iB'aal, as jank'al unq'a uxhchile' uva' jit tiaal Israel uva' txaael ve't sva'n ti' tok suntenamil,» 18 ti'k u Kub'aale', tan Aake' ootzin tetz u yole', tul uva' ye'xnik xe't u q'ii saje'. 19 As ni vile' uva' ye' la uchi uva' la kuxh kutxumunsa unq'a uxhchile' uve' jit tiaal Israel uva' ni toksa tib' niman tetz u Tiixhe'. 20 Pet aal b'a'ne' la kutz'ib'a b'en tu umaj u'uj sete ti' uva' la eteesa etib' k'atz unq'a va'lexhla txumb'ale' uve' la yansan vetaanxelale'. As ye' la enima unq'a tze' tiixhe'. As ye' la eb'an etetz eche' uve' neb'an unq'a uxhchile' uve' neku' tu paav tuk' uma't uxhchil ta'n tacha'v vichi'ole'. As ye' la uch etechb'ut unq'a txooe' uve' ni tik'a tib', tan ye'l vikajale' kat eesali. As mita'n la uch etechb'ut vikajal txooe'. 21 Tan na'ytzane' xe't ichuspu ve't viyol u Moisése' xo'l unq'a tename', tan at uxhchil ni sik'len u yole' tu unq'a atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh tu jun xeem q'ii,— ti'k u Jacob. 22 As b'a'n uve' b'ex ib'an te unq'a apóstol, tuk' unjoltu unq'a iq'esal unq'a niman tetz u Jesús, as tuk' unq'a qitz'in qatzike' skajayil uva' la txaap ka'vo'j uxhchil. As la chajax b'en tu u Antioquía tuk' u Pablo tuk' u Bernabé. As kat txaap u Judas uva' Barsabás tuk' u Silas, tan b'a'n iyolb'el chajnaj xo'l unq'a qitz'in qatzike'. 23 As ech tal u u'uj ile' uva' b'en ti' u Judas tuk' u Silas uva': «As o' uva' o' apóstol, tuk' ka't unq'a iq'esal unq'a niman tetz u Jesús, as tuk' unq'a kumoole' skajayil uva' ni niman u Jesús tzitza' tu u Jerusalén, as tuk qaq' b'en kutzii sete, jank'al ex uva' jit ex tiaal Israel uva' echen tu u Antioquía, tuk' tu u Siria, as tuk' tu u Cilicia. Tiixh la lochon ex tzitzi'. 24 Tan kat qab'il yol ti' ka'l unq'a uxhchil uva' kat el sukuxo'l tzitza'. As kat b'ex itxumunsa ex chajnaj, tan kat iyansa vetxumb'ale' tuk' vichusb'ale', tan a' ni tal chajnaj uva' techal la tzok'ax el unb'iil vichi'ol unq'a naje' sexo'l. As techal la nimal unq'a yole' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés, uva' ni tal chajnaj. As jit o' kat chajon b'en chajnaj ti' uva' la b'en alpo u yole' sete. 25 Esti'e' kat ik'ullu ve't tib' kuyol tzitza' skukajayil ti' kutxaat ka'l unq'a naj ti' uva' la kuchaj b'en sexo'l tuk' u Pablo as tuk' u Bernabé uva' xo'n chit sqe, 26 tan a' chajnaje' uva' aya'l chit ik'u'l ti' u Kub'aal Jesucristo, k'uxh mama'la k'axk'o kat ipaleb'e chajnaj. 27 As tuk kuchaj b'en u Judas tuk' u Silas ti' b'en talat isuuchil unq'a yole' sete skajayil kam uva' kat kutz'ib'a b'en tu u u'uje' uva' eq'omal ta'n chajnaj. 28 Tan b'a'n ve't te u Tiixhla Espíritu as b'a'n ve't sqe unpajte uva' ta'n la qale' sete uva' techal chit la enima unq'a yole' 29 uva' ye' la uch techb'ul unq'a echb'ub'ale' uve' ma't toksal vatz unq'a tze' tiixhe'. As mita'n u kajale' la uch etechb'uta'. As ye'l unq'a txooe' la etechb'u uve' kat tik'a tib', tan ye'l vikajale' kat eesali. As la eya'sa eku' tu paav tuk' uma't uxhchil ta'n tacha'v vechi'ole'. Asoj ech la eb'ane', as b'a'ne' te u Tiixhe'. As Tiixhe' la lochon ex,» ti'k u yole' tu u u'uje'. 30 As tul ma'tik ichajax unq'a uxhchile' ti' ib'en ti' u Pablo tuk' u Bernabé, as b'en ve't tu u Antioquía. As tul oon ve't chajnaj, as imolo ve't chajnaj unq'a niman tetz u Jesús skajayil. As taq' ve't ok chajnaj u u'uje' te unq'a iq'esal unq'a niman tetz u Jesús. 31 As tul ma't isik'lel u u'uje' ta'n unq'a qitz'in qatzike' tu u Antioquía, as txuq'txun ve'te', tan yak'in ve't taama ta'n unq'a yole'. 32 As nimaltel yol tal ve't u Judas tuk' u Silas ti' iyak'insal taama unq'a qitz'in qatzike', tan an chit q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' chajnaj. As k'ujeb' ve't ik'u'l unq'a qitz'in qatzike' ta'n unq'a yole' uva' kat tal chajnaj. 33 As tul ma'tik ib'anat chajnaj nimal q'ii tzitzi', as acha'vik chit tatin chajnaj svatzaj tul uva' ijatx ve't tib' chajnaj tuk' unq'a qitz'in qatzike'. As q'aav ve't chajnaj tu u Jerusalén k'atz ka't unq'a qitz'in qatzike' uva' chajon b'en chajnaj. 34 Ech koj u Silas, tan b'a'nik ste uva' la kaa ve't tzitzi'. 35 As echat u Pablo tuk' u Bernabé, tan kaatel chajnaj tu u Antioquía ti' ichusune' ti' viyol u Kub'aale'. As tuk' ka't unq'a niman tetz u Jesús as tal ve't chajnaj u b'a'nla yole' ti' u Jesús xo'l unq'a tename'. 36 Tul pal ve't ka'l unq'a q'ii, as ech tal ve't u Pablo ile' te u Bernabé: —Ko' qil unq'a qitz'in qatzike' unpajte. As ko' tulaj unq'a tename' skajayil katil uva' kat qalkat viyol u Kub'aale', aq'al uva' la qootzi kam toolel unq'a qitz'in qatzike' tzitzi',— ti'k u Pabloe' 37 As nik isa' u Bernabé uva' la b'en u Xhune' ti' chajnaj uva' Marcos ch'elel. 38 As ye' kat ib'an te u Pablo uva' la b'en u Xhune', tan ti' uva' kat q'aavik kan naj tu u Jerusalén tul uva' atik chajnaj tu u Panfilia. As jit b'en naj ti' chajnaj ti' talpu viyol u Tiixhe'. 39 As jit ik'ul tib' iyol u Pablo tuk' u Bernabé svatzaj. As ijatx ve't tib' chajnaj skaab'il. As teq'o ve't u Bernabé u Xhune' sti' uva' Marcos. As b'en ve't tu u Chipre. 40 As itxaa ve't u Pablo u Silas. As tul ma'tik ijajat ve't unq'a qitz'in qatzike' vib'a'nil u Kub'aal Tiixhe' ti' chajnaj, as b'en ve't chajnaj. 41 As tul pal ve't chajnaj tu u Siria tuk' tu u Cilicia, as iyak'insa ve't kan chajnaj taama unq'a niman tetz u Jesús tulaj unq'a tename' uva' nik ipalkat chajnaj.

Hechos 16

1 As oon ve't chajnaj tu u Derbe tuk' tu u Listra. As atik uma'l u niman tetz u Jesús tzitzi' uva' Timoteo, tal uma'l u ixoj uva' tiaal Israel uva' k'ujle'l ik'u'l ti' u Jesús. As ech koj vib'aal u Timoteo, tan jit tiaal Israel naj. 2 As b'a'nik ve't iyolb'el u Timoteo ta'n unq'a qitz'in qatzike' tu unq'a tename' uve' tu u Listra tuk' tu u Iconio. 3 A' tal u Pablo uva' la teq'o u Pablo u Timoteo sti'. As esti'e' tal u Pablo itzok'ax el unb'iil vichi'ol u Timoteo sb'axa, aq'al uva' ye' la ul ivi' unq'a tiaal Israel uve' atik tu u tename', tan ootzimalik chit vib'aal u Timoteo ta'n unq'a tiaal Israel uva' jit tiaal Israel naj. 4 As tul nikat ipal chajnaj tulaj unq'a tename', as nikat tal kan chajnaj isuuchil unq'a yole' xo'l unq'a tename' uva' kat ik'ul tib' iyol unq'a apóstol sti' tuk' unq'a iq'esal unq'a niman tetz u Jesús uva' echen tu u Jerusalén. 5 As nikat iyak'in ve't unq'a niman tetz u Jesús ti' u k'ujleb'al ik'u'le'. As na'chil chit nik ib'an ve't tachul jun q'ii. 6 As tul pal ve't chajnaj tu u tx'ava'e' uva' Frigia tuk' tu u Galacia, as kat majax chajnaj ta'n u Tiixhla Espíritu ti' uva' ye' la b'en tal chajnaj viyol u Tiixhe' tu u Asia. 7 As tul oon chajnaj tu u Misia, as tal chajnaj ib'en tu u Bitinia. As kat imaj u Tiixhla Espíritu chajnaj unpajte. 8 As yakik pal chajnaj tu u Misia, tan aalik iku' chajnaj tu u Troas tzi' u mar. 9 As ik'uch tib' uma'l u naj aa Macedonia tivatz u Pablo tu uma'l u aq'b'al. As til ve't u Pablo uva' txaklik naj, tul nik ijaj b'a'nil te u Pablo. As ech tal ile': «¡Ul axh; loch o' tu u Macedonia!» ti'k u naje' uve' ik'uch tib' tivatz u Pablo. 10 As tul ma'tik ik'uchat tib' u naje' tivatz u Pablo, as kub'an ve't quche' ti' kub'en tu u Macedonia, tan na'l sukuvatz uva' a' u Tiixhe' ni molon b'en o' ti' b'en qalat u b'a'nla yole' tu u Macedonia. 11 As b'en ve't o' tu uma't u barco ti' qoon tu u Troas. As jikik kub'ene' tu u tal tx'ava' uva' Samotracia. As tu uma't q'ii oon ve't o' tu u Neápolis. 12 As yakik ve't o' tu u tenam uva' Filipos, uva' tatinb'al unq'a sole' tetz u Roma uva' ma'tik tel ti' solil. As nimal q'ii b'ex kub'an tzitzi', tan a' u tename' uva' nim iyolb'ele' tu u Macedonia. 13 As tul ilej u xeem q'iie', as el ve't ch'u'l o' tzi' u tename', najlich uma'l u a' uva' nik inachpukat Tiixh. As tul xoneb' o', as qal ve't u b'a'nla yole' te ka'l unq'a ixoj uva' molik tib' tzitzi'. 14 As nik tab'i uma'l u ixoj viyol u Pablo. As Lidia ib'ii u ixoje' uva' a' tzaanajkat tu u tenam uva' Tiatira. As nikat ik'ayi ixoj b'a'nla chaj ixb'u'j uva' mura't chit tilone'. As k'uxh jit tiaal Israel ixoj, as atik ok taama ixoj ti' inachat Tiixh. As toksa ve't u Kub'aal Jesús xe' taama ixoj ti' uva' la inima ixoj unq'a yole' uve' nik tal u Pablo. 15 As tul ma'tik iku' ve't ixoj tuk' unq'a titz'in tatzike' xe' u a'e', as ech tal ve't ixoj ile' sqe: —Asoj netil svi' uva' kat chit unnima u Kub'aal Jesús, as okoj ch'u'l ex. As atinoj unb'ooj ex tu vunkab'ale',— ti'k ixoj. As kat atin ve't unb'iil o' tikab'al ixoj, tan jatpajul kuxh kat tal ixoj sqe. 16 As ib'an unpajul tul uva' kat b'en o' tu u atinb'ale' uva' nik kunachkat Tiixh, as kat kuk'ul qib' tuk' uma'l u ixoj uva' atik ok sub'ul sk'atz. As nik iq'iian ixoj. As mama'la puaj nik taq' ixoj te unq'a naje' uva' k'amin tetz ixoj ti' u q'iia'me'. 17 As xekelik kuxh ve't ixoj sqi'. As ech nik tal ve't ixoj ile', tul nik isik'in ixoj: —¡As u Tiixhe' uve' ye'xheb'il la lejon sti', as ik'am Aake' unq'a naje', tan ni tal chajnaj isuuchil ti' uva' at sotzb'al paav!— ti'k ixoj. 18 As ech kuxh nik ib'an ixoj jun q'ii. As pal ve't ik'u'l u Pablo. As isuchq'i ve't tib' u Pablo. As ech tal ve't ile': —Tuk' vib'ii u Jesucristo la val see uva' la el axh k'atz u ixoje',— ti'k u Pablo. As yak kuxh el ve't u sub'ule' k'atz ixoj. 19 As tul til ve't unq'a naje' uve' k'amin tetz u ixoje' uva' ye'l ve't ipuaj chajnaj la ik'ul ti' ixoj, as itxey ve't chajnaj u Pablo tuk' u Silas. As teq'o ve't chajnaj u Pablo tuk' u Silas vatz tatinb'al unq'a b'aal tename'. 20 As toksa ve't chajnaj u Pablo tuk' u Silas vatz unq'a b'anol tetz isuuchil unq'a tename'. As ech tal ve't chajnaj ile': —As unq'a naj ila' uve' tiaal Israel, as nisotzsa chajnaj ik'u'l unq'a tename', 21 tan nichus chajnaj uma't u chusb'al uva' ye' la uch kunimata', tan o' aa Roma,— ti'k chajnaj. 22 As txakpu ve't unq'a tename' ti' chajnaj. As tal ve't u b'aal tename' uva' la eesal u toksa'm chajnaje', as la q'ospu ve't chajnaj ta'n unq'a ib'aara unq'a b'aal tename'. 23 As tul ma'tik iq'ospu chajnaj sb'a'n, as oksal chajnaj ve't tu u kaarsa. As alpu ve't te u xeen tetz u kaarsae' uva' la chab'al ixeep chajnaj. 24 As tul alpu te u naje', as toksa ve't ok naj u Pablo tuk' u Silas tu u kaarsa tu uma'l u atinb'al uva' jetz'ennal ok. As toksa ve't naj u toj chajnaje' tu uma'l u tze' uva' b'anel tuul itzi'. As ik'apu ve't u tze'e' u toj chajnaje' aq'al uva' ye' la ooj chajnaj. 25 As pok'o'ch chit aq'b'al as nik inach u Pablo Tiixh, tuk' u Silas. As nik ib'itza chajnaj unq'a b'itze' tetz Tiixh. As nik tab'i unq'a preexhue'. 26 As aat kuxh tab'i chajnaj tul uma'l u kab'laano. As yak kuxh iyiku tib' u kaarsae'. As ijaj ve't tib' itzi' unq'a kaarsae'. As chajpik ve't el unq'a kateenae' ti' iq'ab' unq'a preexhue' skajayil. 27 As tul ul ve't taama u xeen tetz u kaarsae', as til ve't naj uva' jajlik ve't u kaarsae'. As teq'o ve't je' tzan naj vich'ich'e' tu u totzotze' ti' iyatz'at tib' uva' nik tal je' ste, tan kamal kat oojiy ve't unq'a preexhue' uve' nik tal naj. 28 As sik'in ve't u Pablo. As ech tal ve't ile' ste: —¡Ye' ab'an je' va'lexh see, tan il o' at o' skukajayil tzitza'!— ti'k u Pablo. 29 As ijaj ve't u xeen tetz u kaarsae' xamal ti' tok tu uve' atikkat chajnaj. As va'lik chit it'unt'uch ve't naj ta'n xo'vichil. As ku' ve't naj qaaloj vatz u Pablo tuk' u Silas. 30 As teq'o ve't el tzan naj chajnaj tu u atinb'ale'. As ech tal ve't naj ile': —¿Ex pap, kam la unb'ane' ti' uva' la sotz unpaav?— ti'k ve't naj. 31 As ech tal ve't chajnaj ile': —Nima u Kub'aal Jesucristo. As la sotz ve't apaav, tuk' unq'a aatine' tu vakab'ale',— ti'k u Pablo tuk' u Silas. 32 As tal ve't chajnaj u b'a'nla yole' ti' u Kub'aal Jesúse' te naj as tuk' te unq'a tatin naje' uva' atik tikab'al. 33 As an chit tu aq'b'ale', as teq'o ve't u xeen tetz u kaarsae' u Pablo tuk' u Silas ti' itx'aat uve' k'axb'inik te chajnaj ta'n u b'aarae'. As tul b'a'nxi, as yak kuxh aq'ax ve't ku' u xeen tetz u kaarsae' xe' u a'e' tuk' vib'ii u Tiixhe', tuk' unq'a tatine' tikab'al. 34 As teq'o ve't naj u Pablo tuk' u Silas tikab'al. As taq' ve't naj itx'ix. As va'lik chit ichiib' ve't naj tuk' unq'a tatine', ti' uva' kat inima chajaak u Tiixhe'. 35 As tul sajb'u ve'te', as ichaj ve't b'en unq'a b'aal tename' ka'l unq'a xeen tetz u tostiixhe' ti' b'en talat te u xeen tetz u kaarsae' ti' uva' la chajpul ve't el tzan u Pablo tuk' u Silas tu u kaarsae'. 36 As ech tal ve't u xeen tetz u kaarsa ile' te u Pablo: —Kat alpiy ve't sve ta'n ka'l unq'a mayul uva' la unchajpu ve't el ex. As la el ve't ch'u'l ex, tan la uch eb'en ve't tib'a'nil,— ti'k naj. 37 Pet ech tal ve't u Pablo ile': —As tul ye'xnaj b'anax kusuuchil, as kat tal unq'a b'aal tename' kuq'ospe' vatz unq'a tename'. As kat toksa ok tzan o' chajnaj tu u kaarsa. As tul an chit o' aa Roma. As ye' la uchi uva' la kuxh ijutxi chajnaj kuchajpule'. As o'e' ye' la el o' tzitza'. Pet lanal ul chajnaj ti' ul teesat el o',— ti'k u Pablo te u xeen tetz u kaarsae' tuk' te unq'a mayule'. 38 As b'ex tal ve't unq'a xeen tetz u tostiixhe' u yole' te unq'a b'aal tename'. As tul tab'i ve't unq'a b'aal tename' uva' an chit aa Roma u Pablo tuk' u Silas, as xo'v ve't chajnaj ta'n u yole'. 39 As tul oon ve't unq'a b'aal tename' k'atz u kaarsae', as ijaj ve't chajnaj sotzb'al ipaav te u Pablo tuk' u Silas. As tal ve't chajnaj uva' la el ve't ch'u'l u Pablo tuk' u Silas tu u kaarsa. As ijaj ve't unq'a b'aal tename' b'a'nil te chajnaj uva' ye' la atin chajnaj tu u tename'. Pet la b'en chajnaj. 40 As tul el ch'u'l u Pablo tuk' u Silas tu u kaarsa, as pal iq'elu ve't chajnaj u Lidia tu vikab'ale' tuk' unq'a qitz'in qatzike' uva' molik tib' tzitzi'. As tul ma't iyak'insat ve't kan chajnaj taama unq'a qitz'in qatzike', as el ve't ch'u'l chajnaj tu u tename'.

Hechos 17

1 As pal ve't u Pablo tuk' u Silas tu u tenam uva' Anfípolis tuk' tu u Apolonia. As oon ve't chajnaj tu u Tesalónica uva' atikkat uma'l u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh ta'n unq'a tiaal Israel. 2 As tu xeem q'ii, as b'ex ve't u Pablo tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh, tan chiannalik chit ste uva' la b'en iyolb'e viyol u Tiixhe' te unq'a imoole' uva' tiaal Israel uva' nik imol tib' tzitzi'. As ech kat ib'an u Pabloe' tu jun xeem q'ii tu oxva'l xhemaana, 3 tan nikat tal u Pablo isuuchil ti' unq'a yole' uva' tz'ib'amal kan ti' uva' la chit kam u Cristo. As la chit ul taama unpajte. As ech nik tal u Pablo ile': —An chit u Jesús u Cristo uva' ni val u yole' sti',— ti'k naj. 4 As at ka'l unq'a tiaal Israel uva' kat niman ve't u yole' uva' kat tal u Pablo. As nimal unq'a uxhchile' uve' niman tetz u Tiixhe' k'uxh jit tiaal Israel, as nik toksa taama ti' inachat Tiixh, as tuk' unq'a ixoje' uva' nim iyolb'ele'. As kat imolo ve't tib' tuk' u Pablo tuk' u Silas. 5 Pet ech koj ka't unq'a tiaal Israel uva' ye' nik niman, as ch'o'n ve't taama chajnaj. As imolo ve't chajnaj ka't unq'a uxhchil uve' tx'i'la aama chittu' uve' nu kuxh ixaan tu b'ey tuk' ka't unq'a tename'. As veq'elkab'an ve'te'. As ok ve't ka'l chajnaj tu vikab'al u Jasóne', tan a' nik tal chajnaj uva' la itxey el tzan chajnaj u Pablo tuk' u Silas ti' tel ch'u'l vatz unq'a tename'. 6 Pet jit ilej chajnaj u Pablo tuk' u Silas. As ijiti ve't el tzan chajnaj u Jasóne' tuk' ka't unq'a qitz'in qatzike'. As b'ex taq' ve't chajnaj u Jasóne' tuk' ka't unq'a qitz'in qatzike' vatz unq'a b'aal tename'. As sik'i'm ve't unq'a tename' ti' iveq'elkab'ane'. As ech tal ile': —¡A' unq'a naje' uva' ni yansan unq'a tename' skajayil vatz u tx'ava'e', as il chajnaj kat ulyu tzitza' ti' iyansal u kutename'! 7 ¡As a' u Jasóne' ni k'ulun chajnaj tikab'al! ¡As ni teesa chajnaj iq'ii viley u qijlenaale' uva' César, tan ni tal chajnaj uva' at uma't ijlenaal uva' Jesús ib'ii!— ti'k unq'a tename'. 8 As tul tab'i ve't unq'a b'aal tename' u yole', as txakpu ve't ivi' tuk' unq'a tename' skajayil. 9 As ijaj ve't unq'a b'aal tename' puaj te u Jasóne' tuk' te unq'a qitz'in qatzike' ti' tel ch'u'l. As tul ichoo ve'te', as chajpul ve't chajnaj. 10 As an chit tu u aq'b'ale', as ichaj ve't b'en unq'a qitz'in qatzike' u Pablo tuk' u Silas ti' ib'en tu u Berea. As tul oon u Pablo tuk' u Silas, as b'en ve't chajnaj tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh ta'n unq'a tiaal Israel. 11 As ch'i'umalik chit itxumb'al unq'a tiaal Israel nik ib'an tzitzi' ti' unq'a uxhchile' uve' tu u Tesalónica, tan aya'lik chit ik'u'l kat ik'ul viyol u Tiixhe'. As jun q'ii nikat ichus viyol u Tiixhe' ti' uva' ma an chit u yole' uva' nik tal u Pablo ste, tuk' u Silas. 12 As nimal chit unq'a tiaal Israel kat niman u yole', tuk' unq'a ixoje' uve' jit tiaal Israel uva' nim talche'. As echat unq'a naje', tan nimal chajnaj kat niman u yole' unpajte. 13 As tab'i ve't unq'a tiaal Israel uve' echen tu u Tesalónica uva' nik tal u Pablo viyol u Tiixhe' xo'l unq'a imoole' uva' echen tu u Berea. As ul ve't chajnaj tu u Berea ti' toksat yol tivi' unq'a imoole' ti' uva' ye' la ik'ul chajnaj u Pablo tuk' u Silas. As veq'elkab'an ve't unq'a tename' tu u Berea ti' unq'a yole' uva' ul tal chajnaj ste. 14 As oora chit tal ve't unq'a qitz'in qatzike' te u Pablo uva' la b'en tu u tz'a'la vitze' uva' tzi' u mar. Pet ech koj u Silas tuk' u Timoteo, tan kaa ve't chajnaj tu u Berea. 15 As tul el ve't ch'u'l u Pablo tu u Berea, as xekelik ka'l unq'a qitz'in qatzik sti'. As b'ex iq'ajsa kan chajnaj u Pablo tu u tenam uva' Atenas. As q'aav ve't chajnaj ti' b'en talat uma'l u yol uva' tal tzan u Pablo ti' chajnaj, tan a' tal u Pablo uva' la toojela tib' u Silas tuk' u Timoteo ti' ul ilejat chajnaj u Pablo tu u Atenas. 16 As tul nikat itx'eb'on u Pablo ti' tul u Silas tuk' u Timoteo tu u Atenas, as til ve'te' uva' a' kuxh unq'a tze' tiixhe' nik toksa unq'a tename' iq'ii. As ch'o'n ve't te u Pablo tul tila uva' nik ib'an unq'a tename'. 17 As nik tal ve't u Pablo isuuchil viyol u Tiixhe' te unq'a imoole' uva' tiaal Israel as tuk' te ka't unq'a uxhchile' uva' nik toksa taama ti' inachat Tiixh uva' jit tiaal Israel uva' nik ik'ul tib' tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As echat nik ib'an jun q'ii xo'l unq'a uxhchile' uva' nik ik'ul tib' tu u k'ayib'ale'. 18 Pet nik iyaa ve't tib' ka'l unq'a naj tuk' u Pablo, tan chuselik tib' unq'a naje' ti' unq'a u txumb'al uva' nik ichus unq'a epicúreo as tuk' ka't unq'a estoico. As ech nik tal ka'l chajnaj ile' svatzaj: —¿Kam ni tokkat u mama'la yole' uve' ni tal u naje'?— ti'k chajnaj. Pet ka't chajnaj ech nik tal ile': —Pet texh alol tetz iyol unjoltu tiixh naj uva' tetz uma't tenam,— ti'k chajnaj, tan ti' uva' nik tal u Pablo u b'a'nla yole' ti' u Jesús, as ti' u tuleb'al taama u Jesús unpajte. 19 As itxey ve't chajnaj u Pablo. As toksa ve't ok chajnaj u Pablo vatz unq'a b'aal tename' vi' u uma'l u tal vitz uva' Areópago ib'ii uva' at pok'o'ch u tename'. As ech tal ve't chajnaj ile': —Al sqe kam chusb'alil uve' eq'omal tzan a'n, tan nu kusa' qootzita', 20 tan va'len kuxh u yole' uve' naal ok tzan sqe uve' ni qab'i. As nu kusa' la aal isuuchil sqe kam ni tokkat u yole' uve' naale',— ti'k chajnaj. 21 (Tan jank'al unq'a uxhchile' uve' aa Atenas as tuk' unq'a uxhchile' uve' va'len tenam tzaanalkat uva' jejlik tu u Atenas unpajte, as chiannallu kuxh ste uva' a' kuxh uma'l u ak' txumb'al la iyole' as la tab'i, uva' a'n cheenajle.) 22 As txaklik ve't u Pablo xo'l unq'a b'aal tename' vi' u vitze' uva' Areópago. As ech tal ve't ile': —Ex aa Atenas, as ni vile' uva' ato'k chit etaama ti' unq'a uq'iib'ale', 23 tan tul kat pal in tu unq'a atinb'ale' uve' nenachkat unq'a etiixhe', as kat vil uma'l u atinb'al uva' tz'ib'amalkat uma'l u tz'ib' uva' ech ni tal ile': «U atinb'ale' u vaa', tan tetz u Tiixhe' uva' ye' ootzimal sqa'n» ti'k u tz'ib'e'. As an kuxh u Tiixhe' uva' nenache' k'uxh ye' ootzimal seta'n, a'e' tuk val isuuchil sete. 24 As a' u Tiixh uva' cheesan tetz u vatz tx'ava'e' tuk' unq'a uve' at vatz u tx'ava'e' skajayil, as Aake' nib'ooq'olin jank'al uva' at tu almika' as tuk' u vatz tx'ava'e'. Pet jit eyen Aake' tu umaj kab'al uva' b'anel ta'n umaj uxhchil. 25 As jit tz'ajinal la lochpu Aak ta'n umaj uxhchil. As ye'xhkam nisa'vit ti' Aak, tan Aake' ni aq'on u kutiichajile' tuk' u kajiq'e' as tuk' unq'a vee' skajayil. 26 As icheesa kan Aak uma'l u naj vatz u tx'ava'e' sb'axa. As ti' naj kat cheekat unq'a tename', aq'al uva' la atin vatz u tx'ava'e' skajayil. As an kuxh Aak kat k'ujb'a'n kan uva' jatva'l q'ii la ib'an junun ijlenaal vatz u tx'ava'e' tuk' vitename' as jank'al tx'ava' la tetzi unpajte. 27 As ech ib'an Aake', aq'al uva' la toksa unq'a tename' taama ti' Aak, k'uxh ech Aake' vatz unq'a tename' eche' umaj kam uva' la ichuk umaj tzot tuk' iq'ab'. As najli kuxh Aake' sukuk'atz, 28 tan ib'a'nil kuxh Aake' uva' isle'l o', as nu kuxaane', as at o'. Eche' uva' alel kan ta'n ka'l unq'a naj uva' tz'ib'an tetz unq'a txumb'ale' sexo'l uva' ech ni tal ile': «Tan Aake' cheesan qetz,» ti'k chajnaj. 29 Esti'e' ye' la uchi uva' la qale' uva' ech u Tiixhe' eche' umaj vatzib'al uve' b'anel ta'n q'an ch'ich' uva' ooro', moj b'anel ta'n uma't b'a'nla ch'ich', moj ta'n umaj b'a'nla k'ub' uva' kat ib'an umaj naj tuk' kuxh u taq'onb'e'ne' as tuk' kuxh vitxumb'ale', tan a' u Tiixhe' cheesan qetz. 30 As ye' kat toksa ve't u Tiixhe' vipaav unq'a tename' stuul ti' uva' ye' kat toksa taama ti' Aak na'ytzan. Pet cheel ni tal ve't u Tiixhe' te unq'a tename' skajayil uva' la ik'axa tib', as la toksa taama ti' Aak, 31 tan at uma'l u q'ii k'ujle'l ta'n Aak ti' ib'anax isuuchil unq'a tename' skajayil, tan at uma'l u uxhchil uva' txaael ta'n Aak uva' la b'anon kusuuchil. As Aake' kat k'uchun u uxhchile' sqe tul kat tulsa Aak taama unpajte, tul ma'tik ikame',— ti'k u Pablo. 32 As tul tab'i ve't unq'a b'aal tename' u yole' uva' tal u Pablo ti' tul taama unq'a kamnaje' unpajte, as at chajnaj tze'leb'alik kuxh ste. Pet ech koj ka't chajnaj, tan ech tal ve't ile': —As xamtel la qab'i unb'iitoj isuuchil u yole' uve' naale',— ti'k chajnaj. 33 As el ve't ch'u'l u Pablo xo'l chajnaj. 34 As at uxhchil niman u yole' uva' tal u Pablo. As kat imolo ve't tib' chajnaj tuk' u Pablo tu u Areópago. As antik ve't u Dionisio kat niman u yole', as tuk' uma't u b'a'nla ixoj uva' Dámaris, as tuk' ka't unq'a uxhchile'.

Hechos 18

1 As el ve't ch'u'l u Pablo tu u Atenas. As b'en ve't tu u Corinto. 2 As tzitzi' ik'ulkat tib' u Pablo tuk' uma't vimool uva' tiaal Israel, uva' Aquila ib'ii. As a' echenikkat tu u nimla tename' uva' Ponto. As tul ye'xh jatva'l q'ii tel ch'u'l tu u Italia tuk' u tixqel uva' Priscila, tan ti' uva' ma'tik talat u ijlenaal uva' Claudio tel ch'u'l unq'a tiaal Israel skajayil tu u Roma. As b'ex iq'elu ve't u Pablo u Aquila tuk' u Priscila. 3 As atin ve't u Pablo xe' u Aquila tuk' u Priscila, tan ti' uva' eela kuxh u taq'on u Pablo tuk' u Aquila, tan nik itz'is chajnaj tz'u'm ti' uva' nitxakon ti' unq'a lakich pache'. As nik iloch tib' chajnaj svatzaj ti' u aq'one'. 4 As tu jun xeem q'ii, as nik tex u Pablo tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As nik iyolb'e ve'te' tuk' unq'a imoole' uva' tiaal Israel as tuk' unq'a uxhchile' unpajte uve' jit tiaal Israel ti' toksal tivi' uva' a' u Jesús u Cristo. 5 As tzaa ve't u Silas tuk' u Timoteo tu u Macedonia ti' ib'en k'atz u Pablo tu u Corinto. As tul oon chajnaj, as til chajnaj uva' aya'l chit ik'u'l u Pablo nik tal isuuchil u yole' ti' u Jesucristo te unq'a imoole' uva' tiaal Israel. 6 Pet yoq'on unq'a tename', tan ti' uva' ye' nik isa' tab'it u yole' uve' nik tal u Pablo. As ichitu ve't el u Pablo u pojoe' ti' u toksa'me' k'uchb'al tetz uva' ye' b'a'n vitxumb'al unq'a tename'. As ech tal ve't u Pablo ile': «Etetz ve'te' u paave'. As ye' ve't unpaav seti'. As la vaq' ve't kan ex cheel, tan la b'en val ve't u yole' xo'l unq'a tename' uve' jit tiaal Israel,» ti'k u Pablo. 7 As el ve't ch'u'l u Pablo tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As ech toon tikab'al uma'l u naj uva' Ticio Justo, uva' jit tiaal Israel. As nik ixo'va naj u Tiixhe'. As echenik ikab'al naj txala u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. 8 As u naj uva' Crispo, viq'esal u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh, as inima ve't naj u Kub'aal Jesús, tuk' unq'a tatine'. As ech kat ib'an unjoltu unq'a aa Corinto, tan tul kat tab'i ve't u b'a'nla yole' ti' u Jesús, as nimal uxhchil kat niman ve'te'. As kat ku' ve't xe' u a'e' tuk' vib'ii u Jesús. 9 As ib'an tu uma'l aq'b'al, as ik'uch tib' uma'l u vaa' tivatzik' u Pablo. As ech tal ve't ile': «Ye' xo'v axh ti' talax vunyole'. As aya'sak ayolone' ti' aalat isuuchil u yole', 10 tan at ine' see'. As ye'xheb'il la b'anon umaj va'lexh see, tan nimal uxhchil at tzitza' tu u tename' uva' ni niman in,» ti'k u Jesús. 11 As uma'l yaab' tuk' vaajil ich' kat atin u Pablo tu u Corinto ti' ichusat viyol u Tiixhe' te unq'a uxhchile'. 12 As tu unq'a q'iie', as atik ok u Galión b'anol ivatz u ijlenaale' tu u Acaya. As imol ve't tib' unq'a tiaal Israel uva' ye' nik niman u yole' uva' tal u Pablo ti' u Jesús. As teq'o ve't chajnaj u Pablo vatz u b'anol ivatz u ijlenaale' ti' ib'anat naj isuuchil u Pablo. 13 As ech tal ve't chajnaj ile': —As u naja', as nu kuxh iyansa naj ivi' unq'a tename' ti' uva' ye' la inima u kuleye' ti' toksal iq'ii u kuTiixhe',— ti'k chajnaj. 14 As tul aalik ixe't ve't u Pablo yolon ti' iq'alat tib', as ech tal u Galión ile' te unq'a xochol tetz u Pablo: —Ex tiaal Israel, as tiila paav koj u tetz u naje' as paasaib' koj kat ib'an naj vatz u leye', as la uchi uva' la unkuy ex ti' vab'it isuuchil veyole'. 15 Pet eyoltaj sevatzaj, tan ye' nunsa' uva' la voksa ok vib' sexo'l ti' ib'anchu esuuchil, tan ni vile' uva' ti' kuxh unq'a echusb'ale' as ti' kuxh ib'ii umaj uxhchil as ti' kuxh unq'a eleye' neyaakat etib',— ti'k u Galión. 16 As itilu ve't el tzan naj unq'a uxhchile' tu u ab'ib'ale'. 17 As itxey ve't unq'a uxhchile' u Sóstenes uva' iq'esal u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As vatz chit u Galión ik'axb'isakat ve't unq'a uxhchile' u Sóstenes. As jit kuxh toksa u Galión stuul kam uva' nik ib'an unq'a tename' te u Sóstenes. 18 As nimatel q'ii atin u Pablo tu u Corinto. As xamtel ve't stuul, as taq' ve't kan u Pablo unq'a qitz'in qatzike' ti' iq'aavik b'en tu u Siria unpajte. As b'en ve't u Priscila tuk' vitzumel u Aquila sti'. As tul ye'xnik ok tu u barco tu u Cencrea ti' ib'en tu u Siria, as teesa ve't u Pablo u xi'l ivi'e' skajayil texhlal tetz uva' ma'tik itzojpisal uma'l u yol uva' ma'tik talat vatz u Tiixhe'. 19 As ok ve't u Pablo tu u barco, tuk' u Priscila as tuk' u Aquila. As tul b'en ve'te', as oon ve't tu u Éfeso. As taq' ve't kan u Pablo u Priscila tuk' u Aquila tzitzi'. As ok ve't u Pablo tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh ti' iyolb'el u yole' ti' u Jesús tuk' unq'a imoole' uva' tiaal Israel. 20 As ijaj ve't unq'a uxhchile' b'a'nil te u Pablo ti' uva' nimaltel q'ii la atin kan tu u Éfeso. As jit isa' u Pablo ikaaik kan. 21 As ijatx ve't tib' tuk' unq'a uxhchile'. As ech tal kan u Pablo ile': —Asoj la ib'an Tiixh b'a'nil, as latel ul unq'elu ex unpajte,— ti'ke. As ok ve't tu u barco Pablo unpajte. As el ve't ch'u'l tu u Éfeso. 22 As tul oon u Pablo tu u Cesarea, as b'en ve't tu u Jerusalén ti' b'en iq'elut unq'a qitz'in qatzike'. As b'en ve't tu u Antioquía. 23 As tul nimal q'ii ma'tik tatin ve't u Pablo tu u Antioquía, as junun chit b'ex iq'elut ve't unq'a tename' uve' echen tu u Galacia as tuk' tu u Frigia ti' iyak'insal kan taama unq'a qitz'in qatzike'. 24 As oon ve't uma't u tiaal Israel uva' Apolo tu u Éfeso, uva' tzaanaj tu u Alejandría. As ch'i'umal iyolon naj, tan chuselik tib' naj ti' viyol u Tiixhe' uve' tz'ib'amal kan. 25 As aya'lik chit ik'u'l naj ti' ichusune'. As k'uxh a' kuxh ootzimalik ta'n naj uva' nik taq'ax ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e' ta'n u Xhune', as jik chit nik tal naj isuuchil u yole' ti' inimal u b'a'nla chusb'ale' uva' alel kan ta'n u Kub'aal Jesús, tan ma'tik ichusax naj ti' viyol Aake'. 26 As a' chit u Apolo ye' nik ixo've' ti' ichusune' tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As tul tab'i ve't u Priscila tuk' u Aquila, as b'ex teq'o ve't el tzan cha'ma u Apolo sijunal. As tal ve't cha'ma unb'iit isuuchil te naj ti' inimal unq'a chusb'ale' ti' viyol u Tiixhe'. 27 As tul tal u Apolo ib'en tu u Acaya, as toksa ve't unq'a qitz'in qatzike' xe' taama. As itz'ib'a ve't b'en uma'l u u'uj te unq'a qitz'in qatzike' tzitzi', ti' uva' la k'ulpu u Apolo tib'a'nil, tul la oon tu u Acaya. As tul oon ve't u Apolo tu u Acaya, as iloch ve't naj unq'a qitz'in qatzike' uva' ma'tik ik'ujb'a't ik'u'l ti' u Jesús tuk' vib'a'nil u Tiixhe', 28 tan vatz chit unq'a tename' nikat tal u Apolo isuuchil u yole' ti' u Jesús. As tul tab'i unq'a tename' u yole', as jit chee ve't iyol, tan a' chit isuuchil viyol u Tiixhe' nik tale' uve' tz'ib'amalik kan uva' a' u Jesús u Cristo.

Hechos 19

1 As tul atik u Apolo tu u Corinto, as b'ex iq'elu u Pablo unq'a qitz'in qatzike' tulaj unq'a tename' tu u Galacia tuk' tu u Frigia. As tul b'a'nxi, as oon ve't u Pablo tu u Éfeso, uva' kat b'ex ilejkat ka'l unq'a niman tetz u yole' uve' nik tal u Xhune'. 2 As ech tal ve't u Pablo ile' ste: —¿Ma kat ek'ul u Tiixhla Espíritu tu vetaanxelale' tul kat enima viyol u Tiixhe' uve' kat tal u Xhune' sete?— ti'k u Pablo. Ech tal ve't unq'a uxhchil ile': —Ye' atixoj qab'i yol ti' uva' at u Tiixhla Espíritu uve' naale',— ti'k naj. 3 As ech tal u Pablo ile': —¿As kam kat alpu q'i sete, tul kat ku' ex xe' u a'e'?— ti'k u Pablo. As ech tal unq'a uxhchil ile': —Kat kunima u yole' uva' kat tal u Xhune' sqe ti' kuku' xe' u a'e' tuk' vib'ii u Tiixhe',— ti'k unq'a uxhchile'. 4 As ech tal ve't u Pablo ile': —Kat taq' ku' ex u Xhune' xe' u a'e' k'uchb'al tetz uva' kat ek'axa etib' ti' vepaave'. As kat tal u Xhune' sete tuk' te unq'a tename' uva' la enima uma'l u uxhchil uva' a'n la uli. As tul a' u Jesús uve' Cristo nik tal u Xhune',— ti'k u Pablo. 5 As tul tab'i ve't unq'a uxhchile' u yole' uve' nik tal u Pablo, as ku' ve't xe' u a'e' tuk' vib'ii u Kub'aal Jesús ta'n u Pablo. 6 As tul taq' je' u Pablo iq'ab' ti' unq'a uxhchile', as ok ve't u Tiixhla Espíritu tu u taanxelale'. As tal ve't unq'a uxhchile' uma't yolb'al uva' ye' ootzimalik sta'n ti' talat unq'a yole' uva' nik tal u Tiixhla Espíritu ste. 7 As kab'laval u tachul unq'a naje' uve' atike. 8 As oxva'l ich' uva' nik tex u Pablo tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh tu u Éfeso, as ye' nik ixo've'. Tan nik tal isuuchil te unq'a uxhchile' ti' u tijle'm u Tiixhe'. As nik toksa u Pablo xe' taama unq'a uxhchile' ti' uva' la ok xo'l unq'a tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 9 Pet at uxhchil uva' ye' nik inima u yole' uva' tal u Pablo, tan jit isa' tab'ita'. As vatz chit unq'a tename' nik teesakat unq'a uxhchile' iq'ii u ak' chusb'ale' ti' u Jesús. Esti'e' kat teesa ve't el tib' u Pablo k'atz unq'a uxhchile'. As kat imolo ve't tib' tuk' unq'a niman tetz u Tiixhe' tu uma't u kab'al uva' nik ichusunkat uma'l u naj uva' Tiranno ib'ii. As jun q'ii nik iyolb'e u Pablo u yole' ti' u Jesús. 10 As ech nik ib'an u Pablo tu ka'va'l yaab'. Esti'e' uva' nimal unq'a uxhchile' tu u Asia, kat ab'in isuuchil u yole' ti' u Kub'aal Jesús, k'uxh tiaal Israel as moj jit tiaal Israel. 11 As nimal chit unq'a nimla b'a'nile' kat ik'uch u Tiixhe' ta'n u Pablo. As kat chit teq'o taama unq'a tename' sta'n. 12 As at uxhchil kat eq'on ve't b'en ka'l unq'a ixb'u'j as tuk' unq'a vatz kux uva' nik ib'anb'e u Pablo. As tul kat oksal ti' unq'a aach'o'me', as kat b'a'nxiy ve't unq'a aach'o'me'. As kat el ve't unq'a sub'ule' ti' unq'a uxhchile' unpajte. 13 As atik ka'l unq'a tiaal Israel uva' nik ixaan tulaj unq'a tename' ti' teesal el unq'a sub'ule' k'atz unq'a uxhchile'. As a' tal chajnaj uva' tuk' vib'ii u Kub'aal Jesús la el unq'a sub'ule'. As ech tal chajnaj ile' te unq'a sub'ule': —Tuk' vib'ii u Jesús uva' ni tal u Pablo la val sete uva' la el ex ti' unq'a uxhchile',— ti'k chajnaj. 14 As ech nik ib'an vujva'l vik'aol u naj uva' Esceva uva' an chit tiaal Israel. As naj uma'l viq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh. 15 As tul ma'tik talat vujva'l vik'aol u Esceva te uma'l u sub'ul, as ech tal u sub'ul ile': —Ootzimale' u Jesúse' sva'n. As ate' sunk'u'l uva' ab'il u Pablo. Pet ech koj ex, tan ¿ab'iste ex?— ti'k u sub'ule'. 16 As yak kuxh isuti b'en tib' u naje' ti' chajnaj uve' atik u sub'ule' sk'atz. As oleb' ve't naj ti' chajnaj, tan atik ve't iyak'il naj ta'n u sub'ule'. As ooj ve't unq'a naje' tu u kab'ale', tan ma'tik ik'axb'isale' as ma'tik iq'ixmu unq'a toksa'me' ta'n u naje' uva' atik u sub'ule' sk'atz. 17 As tul tab'i ve't unq'a tename' tu u Éfeso kam uva' uchi, as xo'v ve'te', k'uxh tiaal Israel as k'uxh jit tiaal Israel. As ok ve't iq'ii u Kub'aal Jesúse' ta'n unq'a tename'. 18 As nimal unq'a uxhchile' uve' kat niman ve't u Jesúse', as ixoch ve't tib' vatz u Tiixhe' ti' uva' kam u va'lexhe' uve' ma'tik ib'anata'. 19 As echat ib'an unq'a uxhchile' uva' nik b'anon u tx'i'la'mile', tan nimal uxhchil kat teq'o ve't tzan unq'a tu'uje' tetz u tx'i'la'mile'. As tul kat ixmali, as laval toxk'al (50) mil puaj ija'mil. As kat tz'e'sal ve't vija'mile' vatz unq'a tename'. 20 As pax ve't itzib'lal u yole' ti' u Kub'aal Jesúse'. As ech iyak'in ve't vib'a'nile' xo'l unq'a tename'. 21 As tul ma'tik ipal unq'a vee' uchi, as tal ve't je' u Pablo ste ti' uva' la b'en ve't tu u Jerusalén, tul uva' ma'tik toleb' ti' iq'elut unq'a qitz'in qatzike' uve' at tu u Macedonia tuk' tu u Acaya. As ech tal ve't je' ile' ste: «As la atin unb'ooj in tu u Jerusalén. As a'n la b'en ve't in tu u Roma,» ti'ke. 22 As ichaj ve't b'en u Pablo ka'va'l unq'a lochol tetz tu u Macedonia, u Timoteo tuk' u Erasto. As nimatel q'ii ib'an kan u Pablo tu u Asia. 23 As tu unq'a q'iie', as xo'veb'al chit iveq'elkab'an unq'a tename' tu u Éfeso, ti' unq'a chusb'ale' uve' nik tal u Pablo ti' uva' la inima unq'a tename' u Jesús. 24 As ech ixe't ve't unq'a tename' veq'elkab'anoj: Tan atik uma'l u txeq'ol ch'ich' uva' Demetrio ib'ii uva' nik b'anon vivatzib'al u kab'ale' uva' nik inachkat unq'a tename' uma'l u tiixh uva' Diana. As nimal puaj nik itx'ak naj tuk' unq'a imoole' uve' nik taq'onvu k'atz naj. 25 As imol ve't naj unq'a imoole' tuk' unq'a uxhchile' uva' eela u taq'on naje' stuk'. As ech tal u Demetrio ile': —Ootzimale' seta'n uva' ti' u qaq'one' nu kutx'akkat u kupuaje'. 26 As ab'imale' seta'n as netile' uva' nib'an u naje' uva' Pablo, tan va'l ixaan naj ti' talata' uva' jit tiixh uve' nu kub'ane'. As nimax unq'a tename' ipit naj. As jit kuxh tzitza' tu u Éfeso. Pet echat chit nib'an naj tu unjoltu unq'a tename' uva' echen sukunajlich. 27 As la ib'ane' uva' tuk tz'ejxo o' tuk' u kuk'a'ye'. As jit kuxh o' uva' tuk iyansa o' naj. Pet tuk eloj iq'ii u kab'ale' uva' ninachpukat u kutiixhe' uva' Diana. As la ya' ve't toksal iq'ii. As tul a'e' ni qoksa iq'ii ti' kunachata' tzitza' tu u Asia. As echat nib'an unq'a tename' skajayil vatz u tx'ava'e',— ti'k u Demetrio. 28 As tul tab'i ve't unq'a naje', as aal chit ul ve't ivi'. As sik'in ve't chajnaj. As ech tal ve't ile': —¡Nim iyolb'ele' u kutiixhe' uve' Diana tzitza' tu u Éfeso!— ti'k chajnaj. 29 As oora kuxh imol ve't tib' unq'a tename', k'uxh ye' tootzaj kam sti' k'ulikkat tib'. As yak kuxh b'ex itxey ve't unq'a tename' ka'va'l u aa Macedonia uva' Gayo tuk' Aristarco, tan ti' uva' xekik chajnaj ti' u Pablo. As iqini ve't ok chajnaj unq'a imool u Pablo tu uve' nimolkat tib' unq'a tename'. 30 As tal ve't u Pablo uva' la b'en tal isuuchil te unq'a tename'. As jit isa' unq'a qitz'in qatzike'. 31 As jit isa' ka'l unq'a iq'esal unq'a tename' uva' atik tu u Éfeso, tan tetz k'ultzi' tib' chajnaj tuk' u Pablo. As taq' b'en chajnaj yol te u Pablo uva' ye' la b'en toksa tib' u Pablo xo'l unq'a tename'. 32 As unq'a tename' uva' molik tib' as at uxhchil va'len kuxh nikat tale' tul nik isik'ine'. Pet ech koj unjolte, tan va'len nik tal unpajte, tan ti' uva' ye' tootzaj kam sti' nik tuchkat u molib'e'. 33 As itxaa ve't unq'a tiaal Israel uma'l vimool uva' Alejandro. As ijojpi ve't ok chajnaj vatz unq'a tename' uva' nik isik'ine'. As taq' ve't je' u Alejandro iq'ab' ti' uva' la ya' unq'a tename' ti' isik'ine', tan nik isa' naj talat isuuchil te unq'a tename' uva' ye'l tokeb'al unq'a tiaal Israel uva' jejle'l tu u Éfeso ti' uve' nik ib'an u Pablo. 34 As tul texhla ve't unq'a tename' uva' an chit tiaal Israel u Alejandro, as aal chit sik'in ve't unq'a tename' unpajte. As kamal ka'va'l oora ib'ana ti' isik'ine'. As ech nik tal ile': —¡Nim talche' u kutiixhe' uva' Diana tzitza' tu u Éfeso!— ti'k unq'a tename'. 35 As tul ma'tik ipal ve't ka'va'l oora, as oleb' ve't u aatz'ib'e' ti' iku' ivi' unq'a tename'. As ech tal naj ile': —Ex tenam tzitza' tu u Éfeso, ootzimale' sqa'n skukajayil uva' o' xeol tetz u atinb'ale' uva' ninachpukat u kunimla tiixhe' uva' Diana, tan a' ku'kat ch'u'l vivatzib'al tu almika'. 36 As ya'ojtaj ex, tan ye'xheb'il la alon uva' jit tiixh, tan ootzimale' sqa'n skukajayil. As eya'sataj uve' neb'ane'. As ye'xhkam kuxh eb'ana tuk' oojela tzii, 37 tan unq'a naje' uva' kat eteq'o tzan, as ye'l iq'ii u kutiixhe' ni teesa chajnaj. As mita'n umaj va'lexh nib'an chajnaj tu u tatinb'al u kutiixhe'. 38 Asoj at ipaav unq'a naje' vatz u Demetrio tuk' ka't unq'a imoole' uva' txeq'ol ch'ich', as ech itxa'k unq'a b'anol tetz kusuuchile' ati. As b'enoj ixoch u Demetrio chajnaj vatz unq'a b'anol tetz kusuuchile', tan a' chajnaje' la b'anon isuuchil. 39 Asoj at uma'toj yol uva' la exoch unq'a naje' sti', as a' la b'en etalkat tijikil tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh uva' k'ujlu kan ta'n u kuleye'. 40 ¿As kam q'i la qale' asoj la ch'otil kutzi' ti' u va'lexhe' uve' nu kub'ane'? As la ib'ane' uva' la alax sqi' uva' o' kuxh aach'a'o, tan jit kuxh ivatz uve' nu kub'ane',— ti'k u aatz'ib'e'. 41 As tul ma'tik talat naj u yole', as ech tal ve't naj ile': —B'enojtaj ex tekab'al,— ti'k naj. As ijatx ve't tib' unq'a tename' skajayil.

Hechos 20

1 As tul iya' ve't iveq'elkab'an unq'a tename' tu u Éfeso, as imolo ve't u Pablo unq'a qitz'in qatzike' ti' iyak'insal kan. As tul ma'tik iq'alut ve't tib' u Pablo tuk' unq'a qitz'in qatzike', as b'en ve't u Pablo tu u Macedonia. 2 As pal iq'elu ve't u Pablo unq'a qitz'in qatzike' tu unq'a tename' tu u Macedonia ti' iyak'insale'. As oon ve't tu u Grecia. 3 As oxva'l ich' b'ex ib'an u Pablo tzitzi'. As tul tal ve't u Pablo tok tu u barco ti' ib'en tu u Siria, as alpu ve't ste uva' nikat ichuk unq'a tiaal Israel txumb'al ti' itxeype', tan ti' uva' ye' nikat isa' uva' la ipaxsa u Pablo u yole' ti' u Jesús. As tal ve't u Pablo uva' la q'aavik b'en stoj vatz u tx'ava'e'. As pal ve't tu u Macedonia unpajte. 4 As b'en ve't u Sópater sti' uva' echen tu u Berea, tuk' u Aristarco tuk' u Segundo uva' tzaanaj tu u Tesalónica, tuk' u Gayo uva' tzaanaj tu u Derbe, tuk' u Timoteo, tuk' u Tíquico tuk' u Trófimo uva' tzaanaj tu u Asia. 5 As b'ax ve't unq'a qitz'in qatzike'. As a' itx'eb'kat o' tu u Troas. 6 As tul pal ve't unq'a q'iie' uva' nik itx'a'pkat u paane' uva' ye' levadura niku' xo'l, as el ve't ch'u'l o' tuk' u Pablo tu u Filipos tu u barco. As o'va'l q'ii stuul as b'ex kuk'ul ve't qib' tuk' unq'a qitz'in qatzike' tu u Troas. As vujva'l q'ii atin ve't o' tzitzi'. 7 Tu b'axa q'ii tetz u xhemaanae' as kumool ve't qib' tuk' unq'a qitz'in qatzike' ti' kujatxat u paane'. As tul nik ichusun ve't u Pablo xo'l unq'a qitz'in qatzike', as ye' nik iya' ve't ti' ichusune' techal oon pok'o'ch aq'b'al, tan ech ve't q'ejal b'en ve't o' tuk' u Pablo. 8 As atik o' titoxvu ichup u kab'ale'. As kalab' chit xamal matxike tu u kab'ale'. 9 As xonlik uma'l u chelem naj uva' Eutico tu viventanail u kab'ale'. As tzaa ve't ivata'm u chelem naje', tan antelik kuxh iyolon u Pablo. As vat ve't u chelem naje' tzi' u tokeb'al saje'. As chajpik ve't tzan naj titoxvu ichup u kab'ale'. Tul ul xekpoj ve'te', as ma'tik ikam ve'te'. 10 As ku' ve't ch'u'l u Pablo. Jojeb' ve't je' tiib'a u chelem naje'. As ijele ve't u Pablo naj. As ech tal ile': —Ye' kuxh xo'v ex, tan kat ulyu taama naj,— ti'k u Pablo. 11 As q'aavik ve't je' u Pablo. As tul ma'tik ijatxpu ve't u paane' sukuxo'l as ma'tik kutx'a'n ve'te' tuk' unq'a qitz'in qatzik, as xe't ve't u Pablo yolon techal isajb'u ve'te'. As a'n b'en ve't o'. 12 As b'ex aq'axoj kan u chelem naje' tikab'al, tan isliktel naj. As chiib' ve't taama unq'a qitz'in qatzike'. 13 As b'ax ve't o' ti' kub'en tu u barco. Tul oon ve't o' tu u Asón ti' pal qeq'ot u Pablo, tan ech uva' ma'tik kuyolata' uva' ye' la b'en u Pablo vi' u a'e'. Pet stoj kuxh la b'enkat. 14 As tul kat pal qeq'o u Pablo tu u Asón, as je' ve't u Pablo sukuk'atz tu u barco. As ul ve't o' tu u Mitilene. 15 El ve't o' tu u Mitilene. As tu ve't uma't q'ii pal ve't o' najlich u Quío. As tu uma'l q'ii as oon ve't o' tu u Samos uva' tzi' u mar. As uma't q'ii kuxaa vi' u mar. As pal unb'iil o' tu u Trogilio. As oon ve't o' tu u Mileto, 16 tan atik ok tivi' u Pablo uva' yaklu pal o' vatz u Éfeso, tan a' nik tale' uva' ye' la kub'al qib' tu u Asia. As nik toojela tib' ti' toon tu u Jerusalén ti' uva' la b'en til u nimla q'iie' uve' Pentecostés. 17 Tul atik u Pablo tu u Mileto, as tal ve't b'en uva' la ul unq'a iq'esal unq'a qitz'in qatzike' uva' echen tu u Éfeso ti' uva' la ul yolon tuk' u Pablo. 18 As tul ul ve't unq'a qitz'in qatzike' uva' tzaa tu u Éfeso, as ech tal u Pablo ile': —Ootzimale' seta'n kam kat unb'an sexo'l tul uva' kat ul in tzitza' tu u Asia uva' b'axa, 19 tan tul uva' atik in sexo'l, as tuk' chit b'a'nla aamail kat unnima kam uva' kat tal u Kub'aal Jesús sve, as k'uxh tuk' oq'el kat unkuy unq'a k'axk'oe' uve' kat ul svi' ta'n unq'a kumoole' uva' tiaal Israel uva' ni ixvan u Jesús. 20 As ootzimale' seta'n uva' ye' kat ka'kab'in unk'u'l ti' valat u b'a'nla yole' sete uva' la txakon seti'. As kat chusun in tulaj kab'al as tulaj b'ey unpajte. 21 As k'uxh tiaal Israel as k'uxh jit tiaal Israel, as kat val isuuchil te unq'a uxhchile' ti' uva' la ik'axa tib' ti' vipaave', as la q'aav k'atz u Tiixhe', as la ik'ujb'a' ik'u'l ti' u Kub'aal Jesús. 22 As cheel niya'lu ve't in u Tiixhla Espíritu ti' uva' la b'en in tu u Jerusalén. As ye' vootzaj kam ni tx'eb'on svi' tul la oon in. 23 Pet ta'n kuxh ootzimal sva'n uva' tul nunpal tulaj unq'a tename', as kat tal u Tiixhla Espíritu sve uva' nitx'eb'on u kaarsae' svi' tuk' unq'a mama'la k'axk'oe'. 24 As jank'al unq'a yole' uva' ni vab'i, as ye'l in nunxo'v sta'n. As mita'n vuntiichajile' la ya'san sve. Pet a' ni vale' uva' tuk' chiib'ichil la oleb' kat in ti' unb'anat uve' kat tal u Kub'aal Jesús sve. As techal tuk unpaxsa u b'a'nla yole' uva' ni alon isuuchil vib'a'nil u Tiixhe' sqe. 25 As tuk val sete, tan ootzimal sva'n uva' jank'al ex uva' kat atin in sexo'l ti' valat isuuchil u yole' sete ti' u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe', as ye'l unpajte la qil ve't qib'. 26 Esti'e' tuk val sete cheel, asoj ye' la enima u yole' uve' kat val sete, as ye'l unpaav seti', 27 tan ye' kat unmuj unq'a yole' ti' valat sete kam unq'a b'a'nile' uva' alel kan sqi' ta'n u Tiixhe'. 28 As tuk val sete uva' la chit etil etib' sevatzaj. As la etil unq'a qitz'in qatzike' uve' ni niman u Jesús uva' kat ik'ujb'a' kan ex u Tiixhla Espíritu sti', ti' uva' la eloche', tan a' u Kub'aal Jesúse' kat loq'on unq'a uxhchile' tuk' vikajale'. 29 Tan vootzajle tul uva' ye'l ve't in, as la ul ve't ka'l unq'a uxhchil sexo'l uva' ech vitxumb'ale' eche' unq'a xo'e' ti' iyansal etxumb'al. As ye' la ya' ve'te' ti' teesal unq'a qitz'in qatzike' tu b'ey. 30 As at uxhchil uva' at sexo'l cheel uva' la xe't ve't chusun ti' ijalpul isuuchil u b'a'nla yole', tan a' isa' uva' la xekeb' ve't unq'a qitz'in qatzike' sti'. 31 Esti'e' ni val sete uva' atoj chit enachb'al. As la etulsa sek'u'l uva' oxva'l yaab' kat atin in sexo'l. As kat unb'eya sete sq'iil as aq'b'al. As chajpuul nik voq' seti' sejununila. 32 Cheel, vitz'in vatzik, ni voksa kan ex tiq'ab' u Tiixhe'. As ni val kan isuuchil u b'a'nla yole' sete ti' vib'a'nil u Tiixhe', tan a' vib'a'nil u Tiixhe' la aq'on sete ti' eyak'insat etib' sevatzaj. As Tiixh la b'anon uva' la qootzi kuvaatzil k'atz Aak, jank'al ex uva' txaael ve't ex ta'n u Tiixhe'. 33 As ootzimal seta'n uva' ye' atixoj unjaj voksa'm te umaj uxhchil. As mita'n unpuaj nunjaje'. 34 Pet ate' sek'u'l uva' kat aq'onvu ve't in tuk' vunq'ab'e' ti' unchukat unpuaj uva' la txakon svi' tuk' unq'a qitz'in qatzike' uve' xekel svi'. 35 Tan jank'al uva' kat unb'an sexo'l as kat unchus kan ex uva' ech la eb'ane' eche' uva' kat unb'ana, tan la aq'onvu ve't ex ti' elochat unq'a uxhchile' uva' meeb'a'. As la qulsa sukuk'u'l uva' tal kan u Kub'aal Jesús uva' ech tal ile': «Achveb'al chit o' uva' o' la oyan ti' uva' o' la k'ulun,» ti'k Aak,— ti'k u Pablo te unq'a iq'esal unq'a qitz'in qatzike' uva' echen tu u Éfeso. 36 As tul tzojpu ve't u Pablo ti' iyolone', as ku' ve't qaaloj. As inach ve't Tiixh tuk' unq'a qitz'in qatike' skajayil. 37 As oq' ve'te'. As iq'alu ve't unq'a qitz'in qatzike' u Pabloe'. As itz'ub' ve't txala itzi', 38 tan txumun ve't unq'a qitz'in qatzike' ti' u yole' uva' tal u Pablo uva' ye'l unpajte la til ve't tib' ivatz. As b'ex chajpuloj ve't kan tu u barco.

Hechos 21

1 Tul qaq' ve't unq'a qitz'in qatzike', as je' ve't o' tu u barco. As jikik chit kub'en tu u tenam uva' Cos. As tu uma't q'ii as b'en ve't o' tu u Rodas. As el o' tzitzi'. As oon ve't o' tu u Pátara. 2 Tul b'ex kulej uma'l u barco uve' yakik tu u Sirofenicia. As ok ve't o' tu u barco. As b'en ve't o'. 3 As tul pal o' vi' u mar, as qil ve't b'en u tal tx'ava'e' uve' Chipre. As a' kaakat tu kumax. Kuk'aj ve't qib' tu u Siria. As oon ve't o' tu u Tiro, tan ti' uva' kat pal kaaoj u ijatze' tzitzi'. 4 As b'ex kuk'ul qib' tuk' unq'a qitz'in qatzike' uva' ni niman u Jesús. As vujva'l q'ii atin o' tzitzi'. As tal ve't unq'a qitz'in qatzike' te u Pablo uva' ye' la b'en tu u Jerusalén, tan a' u Tiixhla Espíritu kat alon te unq'a qitz'in qatzike'. 5 Tul pal vujva'l u q'iie', as el ve't ch'u'l o' tu u Tiro, tuk' unq'a ixoje' tuk' unq'a talaj intxa'e', tan ul iq'ajsa ve't el tzan o' tzi' u tename' uve' tzi' u mar. As ku' ve't o' qaaloj ti' kunachat Tiixh. 6 As kuq'alu ve't qib' sukuvatzaj ti' kuq'iilat kan unq'a qitz'in qatzike'. As je' ve't o' tu u barco. As q'aav ve't unq'a qitz'in qatzike' tulaj ikab'al. 7 As tul el ve't ch'u'l o' tu u Tiro, as kuk'aj ve't qib' vi' u mar unpajte. As oon ve't o' tu u Tolemaida. As kuq'iila ve't qib' tuk' unq'a qitz'in qatzike'. As uma'l q'ii kub'an tzitzi'. 8 As ech q'ejal stuul, el ve't o' tuk' u Pablo. As oon ve't o' tu u Cesarea. As b'en ve't o' tikab'al u Pi'le' uva' nik paxsan u b'a'nla yole' xo'l unq'a tename'. As a' kaakat o' tikab'al naj, tan naj uma'l uve' at xo'l vujva'l unq'a locholik tetz unq'a apóstol. 9 As a' u Pi'le' vib'aal kajva'l unq'a ixoj uva' ye'lik itzumel. As nik iq'ajsa cha'ma viyol u Tiixhe' xo'l unq'a qitz'in qatzike'. 10 As tul atin ve't o' ka'l q'ii tikab'al u Pi'le', as b'ex uloj uma't u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' tzaa tu u Judea. As Agabo ib'ii naj. 11 As tul ul ve't u Agabo, as itxey ve't naj vik'alb'al u Pablo. As ik'al je' naj iq'ab' tuk' toj. As ech tal naj ile': —Ech ni tal u Tiixhla Espíritu ile': «Tan tul la oon vib'aal u k'alb'ale' tu u Jerusalén, as la k'alpu ta'n unq'a tiaal Israel uve' ye' ni niman u Jesús. As la aq'pik ok tiq'ab' unq'a uxhchile' uve' jit tiaal Israel,»— ti'k u Agabo. 12 As tul qab'i u yole' uva' tal u Agabo, o' tuk' unq'a qitz'in qatzike' tu u Cesarea, as kub'eya te u Pablo ti' uva' ye' la b'en tu u Jerusalén. 13 Ech tal u Pablo ile' sqe: —¿Kam q'i uva' nu kuxh etoq'e' as netxumunsa in? Tan k'ujle'l chit sva'n uva' jit kuxh ti' uva' la k'alpu ve't in, pet k'uxh la kam in tu u Jerusalén ti' talpu vib'ii u Kub'aal Jesús,— ti'k u Pablo. 14 As tul jit oleb' o' ti' tok u yole' tivi', as ech qal ve't ile': —Ib'an u Kub'aal Jesús kam uva' ni tal taama see',— ch'o' qal ve't ste. 15 As tul pal ve't unq'a q'iie', as kub'an ve't quche'. As b'en ve't o' tu u Jerusalén. 16 As b'en ve't ka'l unq'a qitz'in qatzik sqi' uve' echen tu u Cesarea. As eq'ol ve't o' tikab'al u Mnasón, u aa Chipre, tan na'xnik inimat naj viyol u Tiixhe'. As naj aq'on kuvatb'al. 17 Tul oon o' tu u Jerusalén, as chiib' ve't unq'a qitz'in qatzike' ti' ik'ulat o'. 18 Tu ve't uma't q'ii as b'ex ve't o' tuk' u Pablo ti' iq'elul u Santiago. As tzitzi' k'ulikkat tib' unq'a iq'esal unq'a qitz'in qatzike'. 19 As tul ma'tik itiixhin u Pablo, as xe't tal ve'te' kam chit uva' kat ib'an u Tiixhe' xo'l unq'a uxhchile' uve' jit tiaal Israel. As junun chit talat ve't u Pablo ste kam kat ib'an ta'n u Tiixhe'. 20 As tul tab'i ve't unq'a iq'esal unq'a qitz'in qatzike' viyol u Pablo, as toksa ve't iq'ii u Tiixhe'. As ech tal ile' te u Pablo: —Ootzimale' a'n uva' mama'la tenam kat nimanyu viyol u Tiixhe', jank'al o' tiaal Israel. As a' ni tal chajnaj uva' techal la nimal u yole' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés. 21 As kat alpiy te chajnaj see' uva' naal te unq'a kumoole' uva' tiaal Israel uva' echen tulaj ka't unq'a tename' ti' uva' ye' la nimal u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés. As naale' uva' ye'l unb'iil vichi'ol unq'a talaj xaake' la tzok'ax el. As ye' la xekeb' unq'a kumoole' ti' joltu unq'a txumb'ale'. 22 ¿Kam tuk kub'ane'? Tan tuk tab'i unq'a tename' uva' kat ulyu ve't axh. As tuk imol ve't tib' unq'a tename' see'. 23 Pet aal b'a'ne' uva' la anima kam uva' la qal see. Tan at kajva'l u naj uve' at sukuxo'l uva' techal tuk b'en itzojpisa viyole' uva' alel sta'n uva' la ib'ane'. 24 As eq'o chajnaj see' tu u tostiixhe'. As la b'en ab'an ooche' tuk' chajnaj. As la b'en achoo unq'a oye' tetz chajnaj aq'al uva' la uch itzok'at chajnaj u xi'l ivi'e'. As tzitzi' la ilpukat uva' jit'e'ch u yole' uva' ni talpu see'. Pet axh niman tetz u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés. 25 As unq'a uxhchile' uve' jit tiaal Israel uva' kat niman viyol u Tiixhe', tan kat kutz'ib'al b'en ste kam uva' kat kuk'ujb'a'. As ye' la uch techb'ul unq'a chib'e' uva' ni toyal vatz unq'a tz'aj tiixhe'. As mita'n u kajale' la echb'uli. As ye' la echb'ul vichib'il unq'a txooe' uve' ma't tik'at tib'. As ye' la teesa tib' umaj naj tu b'ey tuk' uma'toj ixoj,— ti'k unq'a iq'esal unq'a qitz'in qatzike' te u Pablo. 26 As teq'o ve't u Pablo kajva'l u naje' sti'. As tu ve't uma't q'ii as ib'an ve't chajnaj tuche'. As ok ve't chajnaj vatz iq'anal u tostiixhe' ti' b'en talata' uva' jatu la itzojpisa chajnaj kam uva' tal chajnaj te u Tiixhe' as jatu la b'en taq' chajnaj unq'a oye' sijununila. 27 As tul b'iitik kuxh itzojpu ve't vujva'l u q'iie', as ilpu ve't u Pablo vatz viq'anal u tostiixhe' ta'n ka'l unq'a tiaal Israel uva' tzaa tu u Asia. As veq'elkab'an ve't chajnaj tuk' unq'a tename' ti' u Pablo. As itxey ve't chajnaj u Pablo. 28 As sik'in ve't chajnaj. As ech tal ve't chajnaj ile': —¡Ex kumool tiaal Israel, elochtaj o'! ¡Tan a' naje' u vi'la' uva' ni xaan tulaj unq'a tename' ti' ichusat uma't txumb'al te unq'a kumoole' ti' teesal iq'ii u kutename' tuk' u kutostiixhe' as tuk' unq'a yole' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés! ¡As cheel kat teq'ol ok tzan naj ka't unq'a naj uva' jit kumool qib' stuk' tu u kutostiixhe'! ¡As ni teesa naj iq'ii u tiixhla atinb'ale'!— ti'k unq'a naje' tul nik isik'ine', 29 tan ma'tik tilat chajnaj u Pablo tuk' u Trófimo, u aa Éfeso, tu u Jerusalén. As titz'a chajnaj uva' kamal ma'tik teq'ot ok u Pablo u Trófimo vatz viq'anal u tostiixhe' uve' nik tal chajnaj. 30 Esti'e' veq'elkab'an ve't unq'a tename' skajayil tu u Jerusalén. As q'ax toon ve't unq'a tename' ti' itxeypu u Pablo. As ijitil ve't el ti'e'l viq'anal u tostiixhe'. As oora chit ijup ve't chajnaj unq'a b'eye' uva' ni tokkat unq'a tename'. 31 As tul aalik chit iyatz'pu ve't u Pablo ta'n unq'a tename', as b'ex alpo te viq'esal unq'a sole' tetz u Roma, tan kajayil chit unq'a tename' tu u Jerusalén nik iveq'elkab'an ve'te'. 32 As imolo ve't viq'esal unq'a sole' visole' tuk' ka't unq'a imool uve' atik tijle'm. As q'ax ib'en ve't chajnaj tu uve' nikat iveq'elkab'ankat unq'a tename'. As tul til unq'a tename' tul viq'esal u sole' tuk' unq'a sole', as iya'sa ve't unq'a tename' iq'osat u Pablo. 33 As tul oon ve't viq'esal u sole' tuk' unq'a isole' xo'l unq'a tename', as itxey ve't naj u Pablo. As tal ve't naj uva' la k'alpu u Pablo ta'n ka'va'l kateena. As tul ma'tik ik'alpu u Pablo, as ich'oti ve't viq'esal unq'a sole' te u Pablo uva' kam ib'ii as kam ipaav uva' kat ib'ana. 34 As ye' nik ipal ve't viq'esal u sole' stuul, tan tul nikat iveq'elkab'an unq'a tenam, as va'len nikat tal unjolol. As va'len nikat tal unjolte. Esti'e' tal ve't viq'esal unq'a sole' teq'ol u Pablo tu u tatinb'al unq'a sole'. 35 As tul oon ve't chajnaj tu uve' tankalte tu u tatinb'al unq'a sole', as chelel ve't je' u Pablo ta'n unq'a sole', tan ti' uva' ye' la itxey ve't unq'a tename' u Pablo unpajte, 36 tan xekelik unq'a tename' sti'. As ech nik tal unq'a tenam ile' tul nik isik'ine': —¡Yatz'poj naj!— ti'k unq'a tename'. 37 As tul aalik toksal ve't u Pablo tu u tatinb'al unq'a sole', as ech tal ve't u Pablo ile' te viq'esal unq'a sole': —¿Ma la uch unyolon unb'ooj see'?— ti'k u Pablo. As ech tal viq'esal unq'a sol ile': —¿Ma nayolon b'a tu yolb'al griego? 38 ¿As ma jit axh u aa Egipto uva' kat imol ka'viinqil k'alal (4,000) unq'a naje' uva' na'ytzan ti' ib'en tu tzuukin tx'ava'e' ti' ul ib'anat ch'a'o?— ti'k naj. 39 As ech tal ve't u Pablo ile': —Ye'le, tan in tiaal Israel. As a' itz'eb'nalkat in tu u Tarso, u tenam uva' nim iyolb'ele' uva' echen tu u Cilicia. Pet b'an b'a'nil sve uva' la yolon unb'ooj in xo'l unq'a tename',— ti'k u Pablo. 40 As tul tal ve't viq'esal unq'a sole' uva' la uch iyolon u Pablo, as txakeb' ve't u Pablo tu uve' tankalte. As k'uchun ve't tuk' iq'ab' ti' uva' la ya' ve't iveq'elkab'an unq'a tename'. As tul ya' unq'a tename', as yolon ve't u Pablo tu yolb'al hebreo. Ech tal ile':

Hechos 22

1 —Vitz'in vatzik tuk' ex b'aal tenam, etab'itaj u yole' uve' tuk val sete ti' valat isuuchil u yole' uve' netal svi',— ti'k u Pablo. 2 Tul tab'i unq'a tename' iyolon u Pablo tu yolb'al hebreo, as aal chit ye' tiin ve't unq'a tename'. As ech tal ve't u Pablo ile' ste: 3 —As jik chit tuk val sete, tan in tiaal Israel eche' ex. As a' itz'eb'nalkat in tu u Tarso uve' tu u Cilicia. As a' kat ch'iikat in tzitza' tu u Jerusalén. As kat ichus kan in u Gamaliel ti' unq'a chusb'ale' uva' k'ujlu kan ta'n unq'a q'esla kub'aale'. As aya'l chit unk'u'l kat unnima uve' ni tal viyol u Tiixhe' eche' uve' neb'an cheel. 4 As nik untilu unq'a uxhchile' ti' iyatz'pe' uve' xekelik ti' u b'a'nla yole'. As nikat untxeye'. As k'uxh naj as k'uxh ixoj as nik voksa tu u kaarsa. 5 As ootzimalik ta'n viq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh as ootzimalik ta'n unq'a b'aal tename' unpajte, tan chajaake' kat aq'on unq'a u'uje' sve uva' b'ex unk'uch te unq'a kumoole' tu u Damasco. As oon in tu u Damasco ti' untxeyat tzan unq'a niman tetz u Jesúse', aq'al uva' la q'ospi as la oksal tu u kaarsa. 6 As a'e' nik unb'ane' tul nik unxaan tu b'ey. As tul uva' unb'iitik kuxh voon tu u Damasco, as chaq'aal chit q'ii. As aat kuxh vil iku' ch'u'l uma'l u saj uva' xo'veb'al chittu' tu almika', tan va'lik chit ilitz'kab'ane'. As itxiju ve't in. 7 As pumel unb'en ve't tu tx'ava'. As vab'i ve't uma'l u tuul vi' uva' ech tal ile' sve: «¿Saulo, Saulo, kam q'i uve' nu kuxh atilu in?» ti'k u yole'. 8 As ech val ve't ile': «¿Ab'il axh q'i, Pap?» ch'in vala. As ech tal ve't ile': «Ine' in Jesús uva' aa Nazaret. As ine' uva' natilu in,» ti'ke. 9 As jik chit la val sete, tan yak kuxh xo'v ve't unq'a uxhchile' uve' xekelik svi', tul til u saje'. As jit tab'i u yole' uve' alpu sve. 10 As ech val ve't ile': «¿Kam q'i, Pap, la unb'ane' uva' naale'?» ch'in vala. As ech tal ve't ile': «Txakpen. Kuxh tu u Damasco, tan tzitzi' la alpukat isuuchil see kam uva' k'ujlu kan see' uva' la ab'ane',» ti'k u yole' tal sve. 11 As ich'iji ve't b'en in unq'a unmoole' uva' xekelik svi', tan ma'tik itzotq'isat in u saje' uve' nik ilitz'lo'lane'. As oon ve't o' tu u Damasco. 12 As b'ex til ve't in uma'l u naj uva' Ananías. As nik toksa taama ti' inachat Tiixh, as nik inima uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés. As b'a'nik iyolb'el ve't naj ta'n unq'a kumoole' uva' jejlik tzitzi'. 13 As tul b'ex til in u Ananías, as ech tal ve't ile' sve: «Keche, vitz'in vatzik Saulo, tuk b'a'nxoje' vavatze',» ti'k sve. As tul kuxh tal u yole' sve, as yak kuxh ilon ve't in unpajte. As unsaji ve't u Ananías. 14 As ech tal ve't ile' sve unpajte: «Txaael ve't axh ta'n u kuTiixhe' uva' nikat inima unq'a q'esla kub'aale', aq'al uva' la pal axh stuul kam uva' ni tal taama Aak. As la eel u jikla Jesús. As la aab'i u tuul ivi' Aake' tul la yolon Aak see. 15 As axh la b'en alon isuuchil te unq'a tename' skajayil ti' uva' kam la tal Aak see as tuk' uva' kam la ik'uch Aak see. 16 ¿As kam natx'eb'e'? Pet oora b'an ooche'. As ku'en xe' u a'e' tuk' vib'ii u Tiixhe'. As jaj b'a'nil te u Tiixhe', aq'al uva' la josq'il el u paave' tu u aanxelale',» ti'k u Ananías tal sve. 17 As q'aav ve't in tu u Jerusalén. As tul nik unnach Tiixh tu u tostiixhe', as ik'uch tib' uma'l u vaa' sve eche' vatzik' tunvatz. 18 As ech tal ile' sve: «Oora chit el axh tu u Jerusalén, tan ye' la inima unq'a uxhchile' u yole' uve' la aal svi',» ti'k sve. 19 Ech val ile': «Ootzimal in, Pap, ta'n unq'a uxhchile' skajayil uva' nik vex tulaj unq'a atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh tu unq'a tename' ti' unchukat unq'a niman eetze', as ti' voksat tu u kaarsa, as ti' iq'ospe'. 20 As tootzi ve't unq'a uxhchile' uva' antik in tul uva' a's iyatz'pu u Esteban uva' nik alon isuuchil vayole'. As b'a'nik sve uva' la yatz'pu ve't u Esteban, tan kat unxee kan u toksa'm chajnaje' tul nik iyatz' chajnaj u Esteban,» ch'in kat val te Aak. 21 As ech tal ve't ile' sve: «Kuxh, tan tuk unchaj b'en axh xo'l unq'a tename' uve' jit tiaal Israel uva' naach echenkat,» ti'k Aak sve,— ti'k u Pablo te unq'a tename'. 22 As tul tab'i unq'a tename' u yole' uva' tal u Pablo ti' uva' kat ichaj b'en u Jesús u Pablo xo'l unq'a tename' uva' jit tiaal Israel, as xe't ve't unq'a tename' sik'in unpajte. As ech tal ile': —¡U naje' as ye' la uchi uva' la iseb' naj! ¡Pet sotzoj ivatz naj vatz u tx'ava'e'!— ti'k unq'a tename'. 23 As tul til ve't viq'esal unq'a sole' uva' antelik kuxh isik'in unq'a tename', as nik ichitu u toksa'me', as nik isuti je' u pojoe' tu kajiq'e', 24 as tal ve't viq'esal unq'a sole' toksal ok u Pablo tu u tatinb'al unq'a sole'. As tal ve't naj iq'ospe' ti' uva' la tal u Pablo uva' kam sti' nik isik'inkat unq'a tename' sti'. 25 As tul ik'al ve't unq'a sole' u Pablo ti' iq'ospe', as ech tal ve't u Pablo ile' te u sole' uva' atik tijle'm: —¿Ma at b'a teq'ab' uva' la eq'os in? Tan in aa Roma. As tul ye'xnaj b'anchu unsuuchil,— ti'k u Pablo. 26 As tul tab'i u naje' uva' atik tijle'm, as ech b'ex tal naj ile' te viq'esal unq'a sole': —¿Kam la ab'an tuk' u naje'? Tan aa Roma u naje',— ti'k naj. 27 As b'ex ve't viq'esal unq'a sole' k'atz u Pablo. As ech tal ve't naj ile': —¿Ma an chittu' uva' axh aa Roma?— ti'k naj. —Kanoj, an chite',— ti'k u Pablo. 28 As ech tal ve't viq'esal unq'a sol ile': —As mama'la puaj kat unsotzsa, tul kat ok in aa Romail,— ti'k naj. Ech tal u Pablo ile': —Ech koj in, tan in aa Roma, tul kat itz'eb' in,— ti'k u Pablo. 29 As ijetz' ve't el tib' unq'a sole' k'atz u Pablo. As echat ib'an ve't viq'esal unq'a sole', tul tab'i naj uva' aa Roma u Pablo, tan xo'v ve't naj ti' uva' kat ik'al naj u Pablo. As ye'l u Pablo kat q'ospu ve'te'. 30 As tu ve't uma't q'ii, nik isa' ve't viq'esal unq'a sole' tootzita' uva' kam sti' nik ixochonkat unq'a tiaal Israel ti' u Pablo. As teesa ve't naj unq'a kateenae' ti' u Pablo. As imolo ve't naj unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' ka't unq'a iq'esal unq'a tename' ti' ib'anat isuuchil u Pablo. As oksal ve't ok u Pablo vatz chajnaj.

Hechos 23

1 As isaji ve't u Pablo unq'a iq'esal unq'a tename' uve' molik tib'. As ech tal ve't u Pablo ile': —Vitz'in vatzik, jik chit nunb'an vatz u Tiixhe', tul kat ch'ii in. As echat nunb'an cheel,— ti'k u Pablo. 2 As tal ve't b'en u Ananías, viq'esal unq'a oksan iyol tenam vatz Tiixh, te unq'a uxhchile' uva' at k'atz u Pablo uva' la tz'ichon ok q'ab' vi' itzi' u Pablo. 3 As tul ma'tik itz'ichpu ivatz u Pablo, as ech tal ve't ile': —¡U Tiixhe' la b'anon ich'exel see kam uva' noolb'e in! Tan axh kuxh ka'vatz, tan il axh xonle'l axh tzitza' ti' ab'anat unsuuchil eche' uva' ni tal u kuleye'. As ye' nab'ane' kam uva' ni tal u kuleye', tan kat aal unq'ospe',— ti'k u Pablo. 4 As ech tal ve't unq'a uxhchil ile' uve' atik k'atz u Pablo: —¿Ma ye' naxo've' ti' atzaq'b'et viq'esal unq'a oksan iyol tenam vatz Tiixh?— ti'k chajnaj. 5 Ech tal ve't u Pablo ile': —Vitz'in vatzik, esotzsataj unpaav, tan ye' vootzaj asoj aak viq'esal unq'a oksan iyol tenam vatz Tiixh, tan ech ni tal uma'l u yol ile' uva' tz'ib'amal kan: «Atzaq'b'ek umaj u b'aal tename',» ti'k u yole'. 6 As tul til ve't u Pablo uva' at uxhchil uva' saduceo as at uxhchil uva' fariseo, as taq' ve't je' tuul ivi'. Ech tal ve't ile': «¡Vitz'in vatzik, ti' uva' nunnima uva' la ul taama unq'a kamnaje' unpajte as k'ujle'l unk'u'l sti', as esti'e' neb'ankat unsuuchil, tan in fariseo, tan fariseo vunb'aale'!» ti'k u Pablo. 7 As tul tal u Pablo u yole', as xe't iyaa ve't tib' unq'a fariseo tuk' unq'a saduceo. As ok ve't ixo'l unq'a tename' uva' molik tib', 8 tan ni tal unq'a saduceo uva' ye'l unq'a kamnaje' la ul taama unpajte. As ye'l ángel ati, mita'n espíritu. Pet ech koj unq'a fariseo, tan ninima chajnaj uva' at unq'a ángel tuk' unq'a espíritu. As la ul taama unq'a kamnaje' unpajte uva' ni tal chajnaj. 9 As mama'la sik'i'm uchi. As txakpu ve't ka'l unq'a uxhchil uva' fariseo uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite'. Ech tal chajnaj ile': —As ye'l umaj va'lexh nib'an u naje' ni qile'. As ye'xhkam kuxh kub'an vatz u Tiixhe', tan kamal umaj ángel kat yolon te naj. As moj umaj espíritu,— ti'k chajnaj. 10 Tul til ve't viq'esal unq'a sole' uva' aal chit niyaa ve't tib' unq'a tename' svatzaj, as xo'v ve't naj, tan titz'a ve't naj uva' kamal la iyatz' ve't unq'a tename' u Pablo uve' nik tal naj. As imolo ve't naj ka'l unq'a sol ti' b'en teq'ol el tzan u Pablo xo'l unq'a tename' as ti' toksal ok tu u tatinb'al unq'a sole' unpajte. 11 Tu ve't uma't aq'b'al, as ik'uch ve't tib' u Kub'aal Jesús te u Pablo. As ech tal ve't Aak ile': —B'an atiaal, Pablo, tan kam chit uva' naal te unq'a tename' svi' tzitza' tu u Jerusalén, as echat tuk ab'an tu u Roma,— ti'k Aak. 12 As tu ve't uma't q'ii, as ik'ul ve't tib' iyol ka'l unq'a tiaal Israel ti' iyatz'at u Pablo. As taltzi' ve't tib' chajnaj uva' techal la ul umaj k'axk'o ti' chajnaj asoj la tx'a'n chajnaj as la uk'a' chajnaj as tul ye'xnaj kam u Pablo uve' tal chajnaj. 13 As pal tachul ti' ka'viinqil unq'a naje' uve' ik'ul tib' viyole' ti' uva' la iyatz' chajnaj u Pablo. 14 As b'ex ve't chajnaj vatz unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' vatz unq'a b'aal tename'. As ech tal ve't chajnaj ile': —Kat qaltzi'l ve't qib' ti' uva' techal tul umaj k'axk'o sqi' asoj la tx'a'n o' as la uk'a' o', as tul ye'xnaj kuyatz' u Pablo, uva' ni qale'. 15 Pet kulochtaj qib' cheel. As ex tuk' unjoltu unq'a iq'esal unq'a tename' la alon te viq'esal unq'a sole' uva' la oksal ok u Pablo unpajte sevatz q'ejal sq'ala'm. As la etale' uva' la ech'oti ka'toj yol te naj ti' uva' kam nib'an naj. As tul il o' nu kutx'eb'on tu b'ey ti' kuyatz'at naj,— ti'k chajnaj. 16 As nik tab'i ok u tal u tanab' u Pablo u yole' uve' nik tal unq'a naje'. As b'ex tal ve't naj te u Pablo tu u tatinb'al unq'a sole'. 17 As imolo ve't u Pablo uma'l u sol uva' at tijle'm. Ech tal ile': —B'an b'a'nil. Eq'o u chelem naje' vatz vaq'esale', tan at uma'l u yol la b'en tal naj ste,— ti'k u Pablo. 18 As teq'o ve't ok u sole' uva' at tijle'm u chelem naje' vatz viq'esale'. Ech tal naj ile': —Kat imolo in u preexhue' uva' Pablo. As kat ijaj b'a'nil sve uva' la veq'o tzan u chelem naje' savatz, tan at uma'l u yol tuk tal naj see,— ti'k u sole' tala. 19 As itxey ve't viq'esal unq'a sole' iq'ab' u chelem naje'. As eq'ol ve't ok naj sijunal. As ech tal viq'esal unq'a sol ile': —¿Kam q'i tuk aal sve?— ti'k naj. 20 Ech tal ve't u chelem naj ile': —Kat ik'ullu tib' iyol ka'l unq'a naj uva' an kuxh tiaal Israel ti' ijajpu see uva' q'ejal q'ala'm la eq'ol b'en u Pablo vatz unq'a iq'esal unq'a tename' unpajte ti' ich'otil ka'toj yol te u Pablo ti' uva' kam nib'ane'. 21 As animak u yole' uve' la ul alpu see, tan pal tachul chajnaj ti' ka'viinqil uve' tuk tx'eb'on u Pablo tu b'ey. As kat taltzi'l tib' chajnaj ti' uva' techal tul umaj k'axk'o ti' chajnaj asoj la tx'a'n chajnaj as la uk'a' chajnaj as tul ye'xnaj iyatz' chajnaj u Pablo uve' ni tale'. As nitx'eb'on chajnaj ti' uva' kam qal aale',— ti'k u chelem naje'. 22 As tul ichajpu ve't el tzan viq'esal unq'a sole' u chelem naje', as tal ve't naj te u chelem naje' uva' ye'xheb'il la tal naj ste kam uva' at sk'u'l naj. 23 As imolo ve't viq'esal unq'a sole' ka'va't unq'a sole' uva' at tijle'm. As tal ve't naj te chajnaj uva' la b'anchu tuch laak'alal (200) sol uva' la b'en stoj, as lavat imutx' (70) u sole' uva' la b'en ti' kaay, tuk' laak'alat (200) sol uva' la b'en tuk' ch'ich'. As la b'en tu u Cesarea tu b'eluval oora aq'b'al. 24 As tal ve't viq'esal unq'a sole' uva' la b'anchu ve't tuch ka't unq'a kaay unpajte uva' la je' u Pablo sti', tan a' tal naj uva' tiichal kuxh toon u Pablo, tul la oon vatz u Félix uva' b'anol ivatz u ijlenaale'. 25 As itz'ib'a b'en viq'esal unq'a sole' uma'l u yol tu u'uje' uve' ech tal ile': 26 «As ine' in Claudio Lisias, as ni vaq' b'en untzii see. As tuk untz'ib'a b'en uma'l u u'uj see, pap Félix, tan nim ayolb'ele', tan axh b'anol ivatz u ijlenaale'. 27 As tuk vaq' b'en uma'l u naj see uva' kat itxey unq'a tiaal Israel, tan aal iyatz'at ve't chajnaj u naje'. As tul kat vab'i uva' aa Roma u naje', as kat b'ex veesa el tzan naj xo'l unq'a tename' tuk' unq'a unsole'. 28 As kat voksa ok naj xo'l unq'a iq'esal unq'a tename' ti' ib'anax isuuchil naj, tan nik unsa' uva' la vootzi kam sti' nixochpukat naj ta'n chajnaj. 29 As kat pal ve't in stuul uva' ti' kuxh viley chajnaje' vil nib'ankat. As ye'l umaj ipaav u naje' uva' la kam naj sti' as mita'n uva' la oksal naj tu u kaarsa. 30 As tul kat alpu uma'l u yol sve uva' nichuk unq'a tiaal Israel txumb'al ti' iyatz'pu naj, as yak kuxh ni vaq' b'en naj see. As kat vallu te unq'a naje' uve' ni cheesan ipaav naj uva' la b'en tal chajnaj see uva' kam ipaav naj,» ti'k u u'uje' uva' itz'ib'a b'en viq'esal unq'a sole'. 31 As ib'an unq'a sole' kam uva' alpu te chajnaj. As teq'o ve't chajnaj u Pablo aq'b'al. As oon ve't chajnaj tu u Antípatris. 32 As tul sajb'u ve'te', as q'aav ve't unq'a sole' uva' nik ixaan stoj tu u tatinb'al unq'a sole' tu u Jerusalén. Ech koj unq'a sole' uva' atik je' ti' kaay, tan ik'aj ve't tib' chajnaj tu u Cesarea tuk' u Pablo. 33 Tul oon ve't unq'a sole' tu u Cesarea, as taq' ve't ok chajnaj u u'uje' te u b'anol ivatz u ijlenaale'. As taq' ve't ok chajnaj u Pablo unpajte. 34 As tul ma'tik isik'let u b'anol ivatz u ijlenaale' u u'uje', as ich'oti ve't naj uva' ab'iste tenam tzaanajkat u Pablo. As tul tootzi ve't naj uva' a' tzaanajkat u Pablo tu u Cilicia, 35 as ech tal ve't naj ile': —La vab'i vayole' tul uva' tuk uloj unq'a xochol eetze',— ti'k naj. As tal ve't naj uva' la xeep u Pablo tu uma'l u kaarsa uva' atik tu vikab'al u Herodes.

Hechos 24

1 Pal ve't o'va'l q'ii stuul. As oon ve't u Ananías tu u Cesarea uva' b'ooq'ol iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh. As antik ka't unq'a b'aal tenam tuk' uma't u oksan tetz yol uva' Tértulo. As ok ve't chajnaj skajayil vatz u b'anol ivatz u ijlenaale' ti' ixochat u Pablo. 2 As tul eq'ol ve't ok u Pablo, as xe't ixoch ve't ok u Tértulo u Pablo. As ech tal naj ile' te u Félix: —Ta'ntiixh see, pap Félix, ti' unq'a b'a'nla txumb'ale' uve' kat ab'ana. As esti'e' nu kutxuq'txun see', tan b'a'n kuxh qatine'. As tuk' kuxh vab'a'nla aamaile' kat ab'anlu b'a'nil te u kutename'. 3 Axh pap Félix uva' b'a'n ayolb'ele', tan kat kuxh la k'ulpukat axh tib'a'nil. As k'uxh kam kuxh q'ii la k'ulpu ve't axh tib'a'nil, tan ni qaq' ta'ntiixh see ti' vab'a'nile'. 4 As ye' kusa' uva' la kub'al axh. Pet nu kujaj b'a'nil see uva' la aab'i o' tuk' unb'iil vas kuyole', tan ti' uva' qootzajle uva' b'a'n atxumb'al. 5 As u naje' vi'le', tan niyansa naj u kutename'. As katil kuxh nitoonkat naj as ni toksa naj ch'a'o xo'l unq'a tename' vatz u tx'ava'e' skajayil, tan naj nib'ooq'olin unq'a uxhchile' uva' ni toksa tib' k'atz uma'l u naj uva' aa Nazaret. 6 As kat tal naj teq'ot ok unq'a uxhchile' uve' jit tiaal Israel ti' iyansal u kutostiixhe'. Esti'e' kat kutxey naj. As a' kat qala uva' la kub'an isuuchil naj kam uva' ni tal u kuleye'. 7 Pet kat toksa ve't tib' viq'esal unq'a sole' uve' Lisias. As tuk' chit ve't ch'a'o kat imaa ve't naj u naje' tu kuq'ab'. 8 As kat tal ve't naj uva' see la ul kuxochkat u naje'. As an chit axh tuk ootzin isuuchil, tul tuk ab'an isuuchil u naje',— ti'k u Tértulo. 9 As ka'l unq'a tiaal Israel uva' atik k'atz u Tértulo, as iyak'insa ve't ok chajnaj u yole' uve' tal u Tértulo. As ech tal chajnaj ile': —As ech chite' skajayil,— ti'k chajnaj. 10 As tul k'uchun ve't u b'anol ivatz u ijlenaale' tuk' iq'ab' uva' la yolon u Pablo, as yolon ve't u Pablo. As ech tal ile': —Ootzimale' sva'n uva' nimax ve't yaab' ook ti' ab'anat isuuchil u kutename'. As aya'l chit unk'u'l la unq'al vib' savatz. 11 As la uch aab'it untzib'lal uva' a'n kuxh kab'lavax q'ii vul tu u Jerusalén ti' unnachat Tiixh. 12 As jit yaaib' kat unb'ana, tul kat txeypu ve't in. As ye'l unq'a tename' kat veq'elkab'an sva'n tu u tostiixhe', as mita'n tu unq'a atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh, as mita'n vatz unq'a tename' tu b'ey. 13 As ye' la chee iyol chajnaj uva' jik chittu' ti' unxochpik ok savatz. 14 Pet tuk val isuuchil see, u Tiixhe' uva' nik inach unq'a q'esla kub'aale', as a'e' uve' nunnache' tul nunnima u txumb'ale'. As k'uxh ni tal unq'a xochol vetze' uva' va'lexh nunb'ane', as nunnima jank'al viyol u Tiixhe' uva' tz'ib'amal kan. 15 As k'ujle'l unk'u'l ti' u Tiixhe' ti' uva' la ul taama unq'a kamnaje' unpajte, eche' uva' ni tal unq'a naje'. As la ul taama unq'a jikla aamae' tuk' unq'a tx'i'la aamae'. 16 Esti'e' nunya'lu vib' ti' uva' b'a'n chit untxumb'al la ib'an vatz u Tiixhe' as vatz unq'a tename' unpajte. 17 As kat ul in tu u Jerusalén ti' voksat b'iil u oy tu u tostiixhe' as ti' vaq'at u lochb'ale' te unq'a qitz'in qatzike', tan nimal yaab' kat el in. 18 As a'e' nik unb'ane', tul b'ex ilej in ka'l unq'a unmool uva' tiaal Israel uva' tzaa tu u Asia, tan nik unb'an vuche' vatz iq'anal u tostiixhe'. As jik kuxh kat b'ex in tu u tostiixhe', tan ye'l unq'a tename' xekelik svi'. As ye'xheb'il nik iveq'elkab'an svi'. 19 Asoj at unpaav vatz chajnaj, as chajnaje' la ul savatz ti' tul ixochat in. 20 As la tal chajnaj kam umaj va'lexh kat unb'ana, tul kat oksal ok in vatz unq'a b'aal tename' tu ab'i'me'. 21 Aate' b'a, asoj kat vaq' je' unb'ooj tuul unvi' xo'l unq'a b'aal tename', tul uva' kat vala ti' u tuleb'al taama unq'a kamnaje' unpajte, as esti'e' uva' la ab'an unsuuchil cheel,— ti'k u Pablo. 22 Tul tab'i u Félix u yole' uva' tal u Pablo, as tal ve't naj uva' xamtel la ib'an naj isuuchil u Pablo, tan ma'tik tab'it naj isuuchil u yole' ti' u ak' txumb'ale'. As ech tal naj ile': —Lanal ul u Lisias, viq'esal unq'a sole'. As a'n la unb'an esuuchil ti' veyole' uva' netale',— ti'k u Félix. 23 As tal ve't u Félix te viq'esal unq'a sole' uva' la kaa u Pablo tu u kaarsa. As la uch ul tilat unq'a tetz k'ultzi'e' ti' ilochpe'. As ye'xheb'il la majli, tul la ul q'eluloj. 24 As tu ve't ka't q'ii, as oon ve't u Félix tuk' u tixqele' uva' Drusila, tan tiaal Israelik ixoj. As tal ve't naj imolol ve't u Pablo. As tab'i ve't naj u yole' uve' nik tal u Pablo ti' u k'ujleb'al k'u'le' ti' u Jesucristo. 25 As tul tal u Pablo isuuchil u yole' ti' uva' la iya'lu tib' unq'a uxhchile' ti' ib'anat u jikla txumb'ale' as ti' imajat je' tib' ti' ib'anat u va'lexhe', as xo'v ve't u Félix, tul tab'i naj uma't u yole' uva' tal u Pablo ti' u k'axk'oe' uva' tuk uloj ti' unq'a uxhchile' uva' ye' ni niman. As ech tal u Félix ile': —Kuxh ve'te'. As jatu la uch sunvatz, as a'n la unmolo ve't axh unpajte,— ti'k naj, 26 tan a' nikat tal naj uva' la taq' u Pablo ipuaj naj. As la ichajpu el tzan naj u Pablo. As esti'e' uva' jatpajul kuxh nik imolo naj u Pablo ti' iyolon stuk'. 27 Tul pal ve't ka'va'l yaab', as el ve't u Félix ti' u tijle'me'. As a' ve't u Porcio Festo kaa sich'exel u Félix. As taq' ve't kan u Félix u Pablo tu u kaarsa, tan a' nik isa' naj uva' la oksal iq'ii naj ta'n unq'a iq'esal unq'a tename' uva' tiaal Israel.

Hechos 25

1 As tul oon ve't u Festo tu u tename' uva' Cesarea ti' ik'ulat u tijle'me', as oxva'l q'ii stuul as b'ex ve't naj tu u Jerusalén. 2 As unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' ka't unq'a tiaal Israel uve' atik tijle'm, as ul ve't chajnaj vatz u Festo ti' ixochat u Pablo. 3 As ul ijaj ve't chajnaj b'a'nil te u Festo uva' la tal naj teq'ol tzan u Pablo tu u Jerusalén, tan a' tal chajnaj uva' la ichaj b'en chajnaj ka't unq'a naj ti' iyatz'pu u Pablo tu b'ey. 4 As ech tal u Festo ile': —At ve't ok u Pablo tu u kaarsae' tu u Cesarea. As tul ye' kuxh jatva't q'ii tuk q'aavoj in tzitzi'. 5 As la uch ib'en ka'vo'j ex svi', ex iq'esal unq'a tename'. Asoj at umaj ipaav u naje' kat ib'ana, as tzitzi' la exochkat naj sve,— ti'k u Festo. 6 As kaa ve't u Festo vaaxit q'ii moj lavat q'ii. As a'n q'aav ve't naj tu u Cesarea. As tu uma't q'ii stuul tul ma'tik toon naj tu u Cesarea, as xoneb' ve't naj tu vixonleb'ale' tu u ab'ib'ale'. As tal ve't naj teq'ol tzan u Pablo. 7 Tul ok ve't u Pablo, as imol ve't ok tib' unq'a tiaal Israel ti' u Pablo uva' tzaa tu u Jerusalén. As mama'la chit ipaav u Pablo uva' k'axk'o talche' kat icheesa chajnaj. As jit kuxh ivatz u yole' uve' nik tal chajnaj. 8 As ech tal u Pablo ile' ti' iq'alat tib': —Ye'l unpaav ati ti' viley unq'a tiaal Israele'. As mita'n ti' teesal iq'ii u tostiixhe'. As mita'n vatz u ijlenaale' uva' César nunpaavinkat,— ti'k u Pablo. 9 As ech tal ve't u Festo ile': —¿Ma la asa' uva' la b'en axh svi' tu u Jerusalén ti' ib'anchu asuuchil sunvatz tzitzi' ti' unq'a yole' uve' ni talpu see'?— ti'k u Festo, tan a' nik isa' naj uva' la oksal iq'ii naj ta'n unq'a iq'esal unq'a tename' uva' tiaal Israel. 10 Ech tal ve't u Pablo ile': —Il o' at o' tzitza' tu uma'l u ab'ib'al uva' k'ujlu kan ta'n u ijlenaal tu u Roma uva' César. As la uchi uva' tzitza' la b'anchukat unsuuchil. As ootzimal chite' a'n uva' ye'l umaj va'lexh nunb'an vatz unq'a iq'esal unq'a tename'. 11 Tan asoj at unpaav uva' ni tal u leye' uva' la kam in sti', as kamojnu ve't in, tan ye' la unpi'u vib' ti' unkame'. Pet asoj ye'l unpaav ati ti' uve' ni tal chajnaj svi', as ye' la uchi uva' la oksal ok in tiq'ab' chajnaj. Pet a' u ijlenaale' tu u Roma la b'anon unsuuchil,— ti'k u Pablo. 12 As tul ma'tik ich'otit u Festo te unq'a naje' uva' nik aq'on itxumb'al u Festo, as ech tal ve't naj ile' te u Pablo: —Tan ti' uva' kat aal ab'en vatz u ijlenaale' tu u Roma, as tzitzi' la b'anchukat asuuchil,— ti'k naj. 13 As tul pal ve't ka'l unq'a q'ii, as ul ve't uma't u b'anol ivatz u ijlenaale' uva' Agripa tuk' u tixqele' uva' Berenice ti' ul iq'elut u Festo tu u Cesarea. 14 As nimal chit q'ii atin u Agripa tuk' u tixqele' tu u Cesarea. As tal ve't ok u Festo isuuchil u yole' ti' u Pablo te u Agripa. As ech tal naj ile': —At uma'l u naj uva' kaaik kan tu u kaarsa ta'n u Félix. 15 As tul kat b'ex in tu u Jerusalén, as oon ve't unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' ka't unq'a iq'esal unq'a tiaal Israel. As ijaj chajnaj sve uva' la vaq' unyol ti' iyatz'pu u Pablo. 16 As kat val te chajnaj uva' ye' la uchi uva' la qal iyatz'pu umaj uxhchil, as tul ye'xnaj ul unq'a xochonaale' svatz ti' talpu vipaave' ste. As lanal yolon u aapaave' ti' iq'alat tib' unpajte. 17 As tu uma't q'ii tul kat ul unq'a naje' tzitza', as ye' kat unb'al vib' ti' unb'anat isuuchil. Pet kat xoneb' ve't in tu u ab'ib'ale'. As kat val teq'ol tzan u naje'. 18 As tul ul ve't unq'a naje' uve' nik ixoch naj, as ye'l umaj ipaav naj kat tal chajnaj eche' uva' nik vitz'a. 19 Pet a' kuxh unq'a yole' ul tal chajnaj sve ti' unq'a txumb'ale' ti' uva' kam inachat chajnaj Tiixh as ti' uma't u naj uva' Jesús uva' kamyu ve'te'. Pet a' ni tal u Pablo uva' isle'ltel u Jesús. 20 As kat ka'kab'in vaama ti' uve' kam la unb'ane'. As kat unch'oti ve't te naj ti' uva' ma la isa' naj ib'en tu u Jerusalén ti' ib'anchu isuuchil naj. 21 As an chit u naje' kat jajon uva' a' u César uva' Augusto la b'anon isuuchil naj. As kat vala uva' la kaaik kan naj tu u kaarsae'. As la val ib'en naj vatz u César,— ti'k u Festo. 22 As ech tal ve't u Agripa ile': —A' ni vale' uva' la vab'i kam la tal u naje',— ti'k u Agripa. Ech tal ve't u Festo ile': —Q'ejal la aab'i kam la tal naj,— ti'k naj. 23 As tu ve't uma't q'ii as toksa ve't u Agripa u b'a'nla oksa'me' tuk' u tixqele' uva' Berenice. As ok ve't naj tuk' u tixqele' tu u ab'ib'ale' uva' molikkat tib' unq'a iq'esal unq'a sole' tuk' unq'a naje' uve' nim iyolb'ele'. As tal ve't u Festo teq'ol tzan u Pablo tu u ab'ib'ale'. 24 As tul ma'tik toon u Pablo, as ech tal ve't u Festo ile': —Agripa, b'anol ivatz ijlenaal, tuk' ex uva' at ex tzitza', as u naje', u vi'le', as a' naje' uva' xochpu sve ta'n unq'a tiaal Israel, tul atik in tu u Jerusalén. As tul kat ul chajnaj tzitza' tu u Cesarea, as ye' niya' chajnaj ti' ijajat sve tuk' mama'la sik'i'm ti' uva' la kam u naje'. 25 As tul kat vila uva' ye'l ipaav naj ati uva' la yatz'pu naj sti', as an chit naj ni alon uva' a' la b'anchukat isuuchil naj vatz u ijlenaale' uva' tu u Roma, uve' ni tale'. Esti'e' kat unk'ujb'a' ve'te' uva' la b'en oksal ok naj vatz u ijlenaale' tu u Roma. 26 As ye'l umaj unyol ati uva' la untz'ib'a b'en te u ijlenaale' uva' tu u Roma. As esti'e' kat veq'o tzan naj savatz, Agripa tuk' ex uva' at ex tzitza', aq'al uva' la ech'oti te naj, as la chee umaj yol uva' la untz'ib'a b'en te u ijlenaale' tu u Roma, 27 tan ootzimal sva'n uva' va'lexh kuxhe' uva' la vaq' b'en umaj preexhu te u ijlenaale'. As tul ye' la val b'en uva' kam sti' preexhukat naj,— ti'k u Festo.

Hechos 26

1 As ech tal ve't u Agripa ile' te u Pablo: —La uch ayolone' ti' aq'alat eeb',— ti'k naj. As taq' ve't je' u Pablo iq'ab', tul xe't ve't yolon xo'l unq'a uxhchile' uva' molik tib' tu u ab'ib'ale'. 2 As ech tal ve't u Pablo ile': —Va'l untxuq'txun cheel, b'anol ivatz ijlenaal Agripa, tan il in at in savatz ti' unq'alat vib' ti' unq'a yole' uva' nicheesal svi' ta'n unq'a tename'. 3 As tuk unjaj b'a'nil see uva' la akuy unb'ooj in tul la aab'i vunyole', tan ootzimale' a'n uva' kam b'an ta'n itxumb'al vuntename' ti' uva' nu kuyaa qib' sti'. 4 As ootzimale' ta'n unq'a tename' kam uva' nik unchuse' tul uva' inik talaj intxa' tul atik in tu vuntename'. As an kuxhe' kat ul unchusa tu u Jerusalén. 5 Asoj la isa' chajnaj talata', as ate' sk'u'l chajnaj uva' inik fariseo, tan in chit nik eq'on unq'a txumb'ale' tetz unq'a fariseo. 6 As esti'e' kat eq'ol tzan in tzitza' ti' ib'anax unsuuchil, tan ti' uva' k'ujle'l unk'u'l ti' u yole' uva' alel kan ta'n u Tiixhe' te unq'a q'esla kub'aale' ti' uva' la tulsa u Tiixhe' taama unq'a kamnaje' unpajte. 7 As a'e' uva' nu kutx'eb'e', jank'al o' uva' o' tiaal kab'laval unq'a ik'aol u q'esla kub'aale' uva' Israel, tan sq'iil as aq'b'al ninima unq'a unmoole' u Tiixhe'. Pet ti' kuxh uva' nunk'ujb'a' unk'u'l ti' u yole' uva' alel kan ta'n u Tiixhe', as esti'e' nixochkat in chajnaj. 8 As tuk unch'oti sete, ¿kam q'i uva' ye' nenima u yole' ti' uva' la tulsa u Tiixhe' taama unq'a kamnaje' unpajte eche' kat ib'an u Tiixhe' te u Jesús? 9 As tuk val isuuchil sete ti' uva' nik unb'an b'axa. Tan nik vale' uva' techal chit la unb'an u va'lexhe' ti' unq'a niman tetz u Jesús uva' aa Nazaret. 10 As kat chit unb'ana tu u Jerusalén, tan nimal unq'a niman tetz u Jesús kat voksa tu u kaarsa, tan a' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh kat aq'on tunq'ab' uva' la unlaq'b'a unq'a niman tetz u Jesús. As acha'vik chit sve tul nik iyatz'pe'. 11 As jatpajul kuxh kat b'en in ti' unk'axb'isat unq'a niman tetz u Jesús tu unq'a atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As nik unya'lu unq'a uxhchile' ti' uva' la teesa tib' ti' u k'ujleb'al ik'u'le'. As tuk' chit tx'i'tzi'l nik unb'an ste. As kat b'ex in ti' unlaq'b'at unq'a niman tetz u Jesús uva' jejle'lik xo'l unq'a tename' uva' jit tiaal Israel. 12 As tul b'ex in tu u Damasco unpajul, as a'e' nik vitz'a ti' unb'anata', tan a' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh kat chajon b'en in tuk' uma'l u u'uj. 13 As chaq'aal chit q'ii, tul nik unxaan tu b'ey ti' unb'en tu u Damasco, as vil uma'l u saj tu almika' uva' xo'veb'al chittu', tan pal ilitz'kab'ane' ti' u q'iie'. As kat isete'ru tib' svi' as ti' unq'a uxhchile' uva' xekelik svi' unpajte. 14 As kajayil chit o' kat pumel kub'en tu tx'ava' sta'n. As kat vab'i uma'l u tuul vi' uva' yolon sve. As ech tal ile' tu yolb'al hebreo: «Saulo, Saulo, ¿kam q'i uve' nu kuxh atilu in? Tan axh kuxhe' nak'axb'isa je' eeb' sajunal,» ti'k u yole' sve. 15 Ech val ve't ile': «¿Ab'iste axh q'i, pap?» ch'in ste. As ech tal ve't u Kub'aal ile' sve: «Ine' in Jesús uva' natilu in. 16 As txakpen. As b'an ooche', tan tuk val see kam sti' kat ulkat in savatz, tan tuk untxakonsa ve't axh ti' b'en aalat isuuchil ti' unq'a uva' kat eela as tuk' uva' tuk unk'uch see. 17 As la unloch axh ti' apal vatz u k'axk'oe' uva' la ib'an unq'a tename' see tuk' uva' la ib'an unjoltu unq'a tename' see uva' jit tiaal Israel, tan tuk unchaj b'en axh xo'l unq'a tename' uva' jit tiaal Israel 18 ti' uva' la aal itxumb'al unq'a tename', uva' echen tu u q'ej toktoe', as la el ch'u'l vatz u saje'. As la eesal k'atz viyak'il u Satanás. As la ok ve't k'atz u Tiixhe', aq'al uva' la isotzsa ve't Aak ipaav. As la ik'ul ve't vivaatzile' k'atz unq'a uxhchile' uva' txaael ta'n u Tiixhe', tan ti' uva' nik'ujb'a' ik'u'l svi',» ti'k u Jesús sve. 19 Pap Agripa, as kat unnima kam uva' kat alpu sve, tul kat vab'i iyolon ku' tzan tu almika'. 20 As b'axel kat val kan te unq'a uxhchile' uva' at tu u Damasco ti' uva' la ik'axa tib'. As la ijalpu vitxumb'ale' ti' tok k'atz u Tiixhe'. As b'ex ve't in ti' valat u yole' tu u Jerusalén, tuk' tu unq'a talaj tename' tu u Judea, as tuk' xo'l unq'a tename' uva' jit tiaal Israel ti' uva' la ik'axa tib'. As la ijalpu vitxumb'ale' ti' tok k'atz u Tiixhe'. As la ib'an ve't u b'a'ne' ti' ik'uchata' uva' kat ijalpul vitxumb'ale'. 21 As esti'e' uva' kat itxey ve't in unq'a unmoole' uva' tiaal Israel tul atik in tu u tostiixhe'. As kat tal ve't chajnaj unyatz'pe'. 22 Pet kat iloch in u Tiixhe'. As il in atiltel in sexo'l. As ye' ya'oj in ti' talax isuuchil unq'a yole' xo'l unq'a uxhchile' uva' at tijle'm tuk' unq'a uxhchile' uva' ye'l tijle'm ati. As ye'l uma'toj yol ni vale'. Pet an kuxh unq'a yole' uva' kat tal kan u Moisés tuk' ka't unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' ti' uva' kam la uchi. 23 As a'e' uva' nik tale' ti' uva' la kam u Cristo. As b'axel la ul taama unpajte vatz unq'a uxhchile' uva' kamnajle aq'al uva' la alpu isuuchil u b'a'nla yole'. As la txijun ve't sukuxo'l uva' o' tiaal Israel as xo'l unq'a tename' uva' jit tiaal Israel.— 24 As tul tal u Pablo unq'a yole' ti' iq'alat tib', as taq' je' u Festo tuul ivi'. Ech tal naj ile': —¡Ch'u'jile', Pablo, elnallukat axh! Tan mama'la chusiib' uve' nab'ane'. As esti'e' kat elyu ve't axh ch'u'jil,— ti'k u Festo. 25 As ech tal ve't u Pablo ile': —Ye'le, pap Festo, b'anol ivatz ijlenaal. Jit ch'u'jile' elnallukat in, tan a' isuuchil u jikla yole' uve' ni vale'. 26 As ye'l in nunxo've' ti' valat unq'a yole' vatz u b'anol ivatz u ijlenaale' uva' Agripa uva' at tzitza', tan at sunk'u'l uva' ootzimale' unq'a yole' skajayil sta'n ti' uva' kat b'anax te u Jesúse', tan vatz unq'a tename' kat b'anaxkat unq'a k'axk'oe' te u Jesús. 27 ¿As kam ni tal axh, pap Agripa? ¿Ma nanima unq'a yole' uva' tz'ib'amal kan ta'n unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'? As ootzimale' sva'n uva' nanima,— ti'k u Pablo. 28 As ech tal ve't u Agripa ile': —¿Ma a' naale' uva' b'iit kuxh ye' la oleb' axh svi' ti' uva' la unnima ve't u Cristo?— ti'k u Agripa. 29 Ech tal ve't u Pablo ile': —La koj ib'an Tiixh b'a'nil uva' k'uxh ye'xh jatva'toj yol la vale' as moj nimatel yol la vale' as la koj eb'an etetz eche' uva' nunb'ane', jank'al ex uva' ni ab'in vunyole' cheel. As ye'l koj u kateenae' la ok seti' eche' uve' nunpaleb'e,— ti'k u Pablo. 30 As tul ya' ve't u Pablo ti' talat unq'a yole', as txakpu ve't u Agripa uva' b'anol ivatz u ijlenaale' tuk' u tixqele' uva' Berenice as tuk' uma't u b'anol ivatz u ijlenaale' uva' Festo. As b'en ve'te' tuk' unq'a uxhchile' uva' xonlik k'atz chajnaj tu u ab'ib'ale'. 31 As teesa ve't el tib' chajnaj sijunal. Ech tal chajnaj ile' svatzaj: —Ye'l ipaav u naje' ati uva' la tal u kuleye' iyatz'pu naj sti'. As mita'n uva' la kaa naj tu u kaarsa, tan kam chaj ipaav naj kat ib'ana,— ti'k chajnaj. 32 As ech tal ve't u Agripa ile' te u Festo: —La uch ichajpul ele' u naje' uva' ye' koj kat tal naj ib'ene' ti' ib'anchu ve't isuuchil vatz u ijlenaale' tu u Roma,— ti'k u Agripa.

Hechos 27

1 As tul ik'ujb'a' ve't chajnaj uva' la b'en o' tuk' u Pablo tu u Italia, as aq'pik ve't ok u Pablo tuk' ka't unq'a preexhue' te uma't viq'esal unq'a sole' uva' Julio ib'ii. As naj iq'esal xo'l o'k'alal (100) sol uva' Augusta ib'ii uva' tetzik u ijlenaale' tu u Roma. 2 As ok ve't o' tu u uma't u barco uva' tzaanaj tu u Adramitio, tan aalik ib'en tzi' u mar tetz u Asia. As b'en ve't o'. As xekik u Aristarco sqi' uva' aa Tesalónica uva' echen tu u Macedonia. 3 Tu ve't uma't q'ii as oon ve't o' tu u Sidón. As b'a'n ve't itxumb'al u Julio ib'ana te u Pablo tzitzi'. As ichajpu ve't naj u Pablo ti' b'en iq'elut unq'a tetz k'ultzi'e' ti' uva' la lochpu ve't unb'ooj u Pabloe'. 4 As tul ok o' tu u barco unpajte, as el ve't o' tu u Sidón. As yakik ve't o' vi' u mar. As ech kupal ve't txala u Chipre ti' uva' imaj u tx'ava'e' u kajiq'e' sqi', tan aalik itzaa u kajiq'e' sukuvatz. 5 As pal ve't o' vi' u mar uve' vatz u Cilicia tuk' u Panfilia. As oon ve't o' tu u Mira uva' echen tu u Licia. 6 As tul ilej ve't iq'esal unq'a sole' uva' Julio uma't u barco uva' tzaanaj tu u Alejandría, as ok ve't o' tu u barco, tan aalik ib'en u barco tu u Italia. 7 As nimal q'ii kuxaa vi' u mar, tan q'oonik kuxh kub'en ve'te', tan aalik itzaa u kajiq'e' sukuvatz. As tuk' chit k'axk'o kat oon ve't o' k'atz u tal tenam uva' Gnido. As ech kupal ve't vatz u tx'ava' uva' Salmón uva' echen tu u Creta. As pal ve't o' txala u Creta, tan a' u tx'ava'e' nik lochon o' ti' imajat u kajiq'e' sqi'. 8 As mama'la k'axk'o kupaleb'e ta'n u kajiq'e' ti' kupal txala u Creta. As q'oon oon ve't o' tu uma'l u atinb'al uva' «B'a'nla kolb'al tetz barco» uva' najlich uma'l u tenam tzi' u mar uva' Lasea ib'ii. 9 As tul nimal chit q'ii kat b'alax ve't o' tzitzi', as ib'eya ve't u Pablo te unq'a olin tetz u barco as tuk' te viq'esal unq'a sole', tan xo'veb'alik chit ve't kuxaan vi' u mar, tan ma'tik ipal u q'iie' uva' nik kukuy kuva'y. As ech tal u Pablo ile': 10 —Ex pap, ni vile' uva' tuk kupaleb'e k'axk'o, asoj tuk b'enoj o' cheel vi' u mar. As nimal tz'ejo'm la uchi. As jit kuxh unq'a ijatze' tuk' u barco la tz'ejxi. Pet antu ve't o' la kam o',— ti'k u Pablo. 11 As jit inima viq'esal unq'a sole' viyol u Pablo. Pet a' inima naj viyol u naje' uve' nik olin u barco tuk u naje' uve' etzin tetz u barco. 12 As nimal unq'a naje' alon uva' la el ch'u'l u barco tzitzi', tan va'lexhik u atinb'ale' uve' atikkat u barco tul uva' la ok u q'alae'. As a' tal chajnaj uva' kamal la oleb' chajnaj ti' toon tu uma't u tenam uva' echen tu u Creta uva' Fenise ib'ii, tan tzitzi' la kolaxkat u barco tu u q'alae'. 13 As tul til chajnaj uva' aalik itzaa unb'iil u kajiq'e' vi' u mar, as tal ve't chajnaj uva' la uch kub'en tuk' u barco tu u Fenise eche' uva' nik titz'a chajnaj. As teq'o ve't je' chajnaj u ch'ich'e' uva' ancla ib'ii uva' xe'ab' tetz u barcoe' xe' u a'e'. As b'en ve't o' txala u Creta ti' qoon tu u Fenise uva' nik tal chajnaj. 14 As tul b'iilik kuxh kub'ene', as ul ve't uma'l u mam kajiq' sqi' uva' xo'veb'al chittu' uva' Euroclidón ch'elel, tan ech itzaa txala u b'uuq'eb'al q'iie'. As ech tul ti' u barco uli. 15 As jit oleb' ve't o' ti' ib'en u barco uva' nik qalkat kub'ene', tan ijojpi ve't u kajiq'e' u barco vi' u mar. As kutx'eb'k'ula kuxh kub'en ve'te' ta'n u kajiq'e'. 16 As tul pal ve't o' txala uma'l u tal tx'ava' uva' Clauda ib'ii, as tuk' chit mama'la k'axk'o kat oleb' ve't chajnaj ti' teq'ol je' u tal tz'upla barco tu u nimla barco uva' eq'onik qetz. 17 As tul ma'tik toleb' ve't chajnaj ti' ije' u tal barco tu u nimla barco, as ik'al ve't chajnaj u nimla barco ta'n ijvil, tan nik ixo'v ve't chajnaj ti' uva' jit kuxh nim la b'en tava tib' u barco tu u sanab'e' xe' u a'e' uva' Sirte ib'ii. As eq'ol ve't ku' tzan unq'a nimla chaj ixb'u'je' uve' nik eq'on u barco. As nik kuxh kutx'eb'k'ula ib'en ve't u barco ta'n u kajiq'e'. 18 Ech ve't e'tal stuul, as antelik kuxh iyak'in u kajiq'e'. As isuti ve't b'en unq'a uxhchile' unq'a ijatze' tu u mar. 19 As tu ve't itoxvu q'ii as isuti ve't b'en unq'a olin tetz u barco unq'a tetze' skajayil uve' nik itxakon sti' tu u barco. As isuti ve't b'en chajnaj tu u mar ta'n iq'ab'. 20 As ye' ko'lel q'ii stuul uva' ye' kat qil ve't u q'iie' tuk' u tx'umile', tan xo'veb'alik chit u mam kajiq'e'. As kamal tuk kamoj o' skukajayil uva' kat qala. 21 As tul nimalik ve't q'ii stuul uva' ye' nik kutx'a'n ve'te', as txakpu ve't u Pablo xo'l unq'a olin tetz u barco. As ech tal ve't ile': —Aal b'a'ne' uva' enima koj u yole' uva' val sete ti' uva' ye' la el ch'u'l o' tu u Creta. As ye'le'xh unq'a qetze' kat tz'ejxi. As ye'l u k'axk'oe' kat kupaleb'e. 22 Pet tuk val sete, eyak'insataj etaama. As ye' xo'v ex, tan ye'l umaj o' la kam o' ta'n u kajiq' jab'ale'. Pet ta'n kuxh u barco tuk tz'ejxo. 23 Tan cheel tu u aq'b'ala', kat ul uma'l u ángel sunk'atz ta'n u Tiixhe' uva' nimamal sva'n, tan in tetz Aak. 24 As ech tal ile' sve: «Ye' xo'v axh, Pablo, tan tuknal chit oonoj axh vatz u ijlenaal tu u Roma. As tuk ib'an u Tiixhe' b'a'nil ti' uva' kat ajaj ste, tan ye'l umaj uxhchil tuk kamoj uva' ato'k tu u barco sak'atz,» ti'k u ángel sve. 25 As esti'e' ni val sete, etiib'isataj chit etaama, tan k'ujle'l unk'u'l ti' u Tiixhe' uva' tuk chit ib'an Aak kam chit uva' kat tal Aak sve. 26 As tuknal chit oonoj o' tu umaj tal tx'ava' uva' at tu u mar,— ti'k u Pablo. 27 As tul pal ve't kaalaval aq'b'al ti' kuxaan vi' u mar uva' Adriático ib'ii, as nik kub'en sunjalil tuk' sunjalite' ta'n u kajiq'e'. As kamal pok'o'ch aq'b'al as b'en ve't te unq'a olin tetz u barco uva' najlik ve't o' k'atz uma'l u tx'ava'. 28 As tul ipaa ve't chajnaj tuul u a'e', as viinqil jaul atik b'en u a'e'. Unb'iil kuxh stuul as ipaa chajnaj unpajte. As o'laval kuxh jaul atik b'en u a'e'. 29 As xo'v ve't chajnaj, tan kamal la b'en iputz' tib' u barco ti' unq'a sivane' uva' atik xe' u mar, uva' nik tal chajnaj. As isuti ve't b'en chajnaj kajva'l u ch'ich'e' uve' ancla ib'ii uve' xe'ab' tetz u barcoe' xe' u a'e' uva' ye' la xaan ve't u barcoe'. As a' nik tal chajnaj uva' oora koj sajb'i. 30 As itzip kuxh unq'a eq'on tetz u barco ib'anax tuch unq'a ancla. As tul a' u tal tz'upla barco isuti b'en chajnaj tu u mar, tan nik tal chajnaj tooje'. 31 As ech tal ve't u Pablo ile' te viq'esal unq'a sole' as tuk' te unq'a sole': —Asoj la ooj unq'a naje' uva' ni eq'on u barco, as exe' b'a ye' la etx'ol ve't etele' vatz u k'axk'oe',— ti'k u Pablo. 32 As itzok' ve't unq'a sole' unq'a ijvile' uve' txeyol tetz u tal tz'upla barco. As ichajpu ve't b'en chajnaj tu u mar. 33 As tul aalik isajb'u ve'te', as ib'eya ve't u Pablo te unq'a uxhchile' uva' la tx'a'n ve'te'. As ech tal ve't ile': —Kat ib'anlu ve't kaalaval q'ii cheel uva' ye'l ex netx'a'ne', tan nu kuxh etx'eb'one' ti' etootzita' ti' uva' kam tuk uchoj. 34 As nunjaj b'a'nil sete, tx'a'noj ex aq'al uva' at eyak'il, tan mita'n umaj u xi'l evi'e' tuk tz'ejxo,— ti'k u Pablo. 35 As tul ma'tik talat u Pablo unq'a yole', as itxey ve't u paane'. As taq' ve't ta'ntiixh te u Tiixhe' sti'. As sukuvatz chit ijatx ve't u paane'. As xe't ve't tx'a'on. 36 As tul qil itx'a'n u Pablo, as yak'in ve't qaama. As tx'a'n ve't o' unpajte, 37 tan vajlaval ikaalaval k'alal (276) u qachule' uva' atik ok o' tu u barco. 38 As tul ma'tik inoo ve't unq'a olin tetz u barco ta'n unq'a echb'ub'ale' uve' ma'tik techb'uta', as isuti ve't b'en chajnaj unq'a trigo tu u mar aq'al uva' ye' al ve't u barco. 39 As tul sajb'u ve'te', as til unq'a olin tetz u barco uma'l u tx'ava'. As jit texhla chajnaj uva' ab'iste u tx'ava'e'. As til chajnaj uva' atik uma'l atinb'al tokeb'al barco tzi' u mar. As iya'lu ve't chajnaj ib'en u barco tzi' u mar. 40 As itzok' ve't chajnaj unq'a ik'a'jil u ch'ich'e' uva' ancla. As ichajpu ve't b'en chajnaj tu u mar. As iqotxq'isa ve't chajnaj unq'a k'alb'al tetz u olib' tetz u barco. As taq' ve't je' chajnaj uma'l u ixb'u'je' ti' ijetz'et ok u barco tzi' u mar. 41 As b'ex itx'ap ve't tib' u barco tu sanab'e'. As ab'il koj la tiinsan ve'te'. As tul nik te'p ve't u ti' iqul u barco ta'n viyak'il u mar tuk' u kajiq'e'. 42 As tal ve't unq'a sole' iyatz'at unq'a preexhue' ti' uva' ye'xheb'il la ooj ve'te' ti' tel ch'u'l tuk' achi'm. 43 Pet ech koj viq'esal unq'a sole', tan jit isa' naj uva' la yatz'pu u Pablo. Esti'e' tal naj te unq'a sole' uva' ye'l unq'a preexhue' la yatz'pi. As tal ve't naj uva' b'axel la isuti b'en tib' unq'a sole' uva' nik itx'ol achi'm tu u mar ti' toon vatz tx'ava'. 44 Pet ech koj o' tan vi' aq'en tuk' vi' unq'a ipa'xil u barco kat elkat ch'u'l o' ti' qoon vatz tx'ava'. As ye'l umaj o' kat kam o'.

Hechos 28

1 Tul ma't kutx'olat qel ch'u'l vi' u mar, as qab'i ve't yol uva' Malta ib'ii u tal tx'ava'e' uva' vi' u a'e'. 2 As kat iloch ve't o' unq'a uxhchile' uva' jejlik tzitzi'. As toksa ve't xamal, tan nik iku' ve't jab'al. As k'ulpu ve't o' tib'a'nil skukajayil, tan va'lik chit taq'b'u che'v. 3 As b'ex imol u Pablo ka'l unq'a tzaji si'. As tul nik taq'o'k tu u xamal, as aat kuxh til chajnaj tel ch'u'l uma'l u tx'i'latxoo ti' tooj ta'n u xamale'. As ichi' ve't txoo iq'ab' u Pablo. 4 As tul til unq'a aa tename' uva' ichi' u tx'i'latxooe' viq'ab' u Pablo, as ech tal ve't ile' svatzaj: —¡As yatz'ol aamae' b'a u naje'! As k'uxh kat itx'ol naj tel ch'u'l tu u mar, as ye' la itx'ol naj iq'alput tib' vatz u kutiixhe' uva' jik chit vitxumb'ale',— ti'k unq'a tename'. 5 As ipaq' ve't b'en u Pablo u tx'i'latxooe' tu u xamale'. As ye'xhkam kat ipaleb'e ta'n u tx'i'latxooe'. 6 As nik kuxh itx'eb' ve't unq'a uxhchile' uva' la sipk'u ve't viq'ab' u Pablo. As moj tuk pumeloj ib'en tu tx'ava' ti' ikame' uve' nik tal unq'a uxhchile'. As nimal unb'iil stuul uva' nik itx'eb'on unq'a uxhchile' ti' uva' kamal la kam u Pablo nik tal unq'a uxhchile', as til ve'te' uva' ye'xhkam kuxh nik b'anon. As ijalpu ve't unq'a uxhchile' itxumb'al. As tal ve'te' uva' tiixh u Pablo. 7 As tu u tal tx'ava'e' as atik itx'ava' uma'l u naj uva' nim iyolb'ele'. As Publio ib'ii naj. As naj kat aq'on ve't kuvatb'al. As oxva'l q'ii kat atin ve't o' tikab'al naj. 8 As b'ex ik'ulvatzi uva' koxhlik vib'aal u Publio vi' ch'ach ta'n xamal ch'o'm. As kaj chit nik ichuk'u. As ok ve't u Pablo sk'atz ti' inachat Tiixh. As taq' ve't je' iq'ab' ti' u aach'o'me'. As b'a'nxiy ve'te'. 9 As tul til ve't unq'a tename' uve' atik tu u tal tx'ava'e', as teq'o ve't tzan unq'a aach'o'me' vatz u Pablo. As b'a'nx ve'te'. 10 As taq' ve't unq'a uxhchile' unq'a qetze' kam uva' la txakon sqi'. As tul qal ve't qok tu u barco ti' kub'ene', as taq' ve't unq'a uxhchile' unq'a qetze' uve' la txakon sqi' tul la b'en o'. 11 As tul ma'tik ib'anat oxva'l ich' qatin tu u tal tx'ava'e', as ok ve't o' tu uma't u barco uva' tzaanaj tu u Alejandría, tan atik kuxh u barco tzitzi' ta'n u q'alae'. As atik ok ivatzib'al unq'a tiixhe' sti' uva' Cástor tuk' u Pólux. 12 As tul oon o' tu u tenam uva' Siracusa, as atin o' oxva'l q'ii tzitzi'. 13 As el ve't o' tzitzi'. Ech kupal ve't najlich tzi' u tx'ava' uva' Sicilia. As oon ve't o' tu u Regio. As tu ve't e'tal stuul, as b'en ve't o', tan ul ve't kajiq' uva' aalik itzaa tu b'eneb'al kajiq'. As tu ve't ika'v q'ii, as oon ve't o' tu u Puteoli. 14 As kulej ka'l unq'a qitz'in qatzik uva' ijaj b'a'nil sqe uva' la kaa o' vujva'l q'ii tzitzi'. As kaa ve't o'. As a'n b'en ve't o' tu u Roma. 15 As tul tab'i ve't unq'a qitz'in qatzike' uva' la oon o' tu u Roma, as ul ik'ul ve't o' tu u tenam uva' Foro tzi' u nimla b'ey uva' Apio as tuk' tu uma't u tal tenam uva' Oxva'l Tabernas ib'ii. As tul til u Pablo unq'a qitz'in qatzike', as taq' ve't ta'ntiixh te u Tiixhe'. As yak'in ve't taama. 16 As tul oon ve't o' tu u Roma, as taq' ve't ok viq'esal unq'a sole' unq'a preexhue' te viq'esal unq'a xeen tetz unq'a preexhue'. Pet ech koj u Pablo, tan atin ve't sijunal. As uma'l kuxh sol kat xeeon ve'te'. 17 As tul ib'an oxva'l q'ii qoone', as imolo ve't u Pablo viq'esal unq'a tiaal Israel. Tul molik ve't ok tib', as ech tal ve't u Pablo ile': —Vitz'in vatzik, kat oksal ok in tiq'ab' unq'a sole' tu u Jerusalén. As ye'l unpaav ati. As ye'xhkam nunb'an te unq'a tename' as mita'n te unq'a itxumb'ale' kam uva' eq'omal sta'n tetz unq'a q'esla chaj kub'aale'. 18 As kat ich'oti unq'a sole' untzi'. As kat tal chajnaj uva' la chajpul in, tan ti' uva' ye'l unpaav at vatz chajnaj uva' la kam in sti'. 19 As ye' kat isa' unq'a iq'esal u tename' uva' la chajpul in. Esti'e' kat unjaj b'a'nil te u b'anol ivatz u ijlenaale' uva' la ichaj tzan in tzitza' tu u Roma ti' ib'anax unsuuchil vatz u ijlenaale'. As ye'l in kat ul in ti' ul uncheesat ipaav unq'a iq'esal u tename'. 20 As esti'e' kat unmolo ex, ti' qilat qib' as ti' unyolon unb'ooj setuk', tan ti' kuxh uva' k'ujle'l unk'u'l ti' u yole' uva' alel kan ta'n u Tiixhe' te unq'a q'esla kub'aale'. As esti'e' uva' xeemal in ta'n u sole' cheel,— ti'k u Pablo. 21 As ech tal ve't unq'a iq'esal unq'a tiaal Israel ile': —As ye'l umaj u'uj nu kuk'ule' uva' tz'ib'amal tzan see' ta'n unq'a qitz'in qatzike' tu u Judea. As ye'l umaj qitz'in qatzik kat uli ti' ul ixochat axh ti' uva' kam apaav kat ab'ana. 22 As nu kusa' uva' la aal sqe kam neetz'a ti' u yole' uva' a'n xe'tnajle, tan ootzimal sqa'n uva' ye' nisa' unq'a uxhchile' u ak' chusb'ale' tulaj unq'a tename' skajayil,— ti'k chajnaj. 23 As ik'ujb'a' ve't chajnaj uma't q'ii ti' iyolata'. As nimal chit uxhchil ul ve't tu u kab'ale' uva' k'amik ta'n u Pablo. As tal ve't u Pablo isuuchil te unq'a uxhchile' ti' u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. As ijikonsa ve'te', tan q'ala'm chit xe't ve't u Pablo ti' talax isuuchil. As techal iku' q'ii ti' ichusune' ti' u Jesús. As tuk' unq'a yole' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés as tuk' unq'a vee' alel kan ta'n ka't unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', as ichuk ve't u Pablo txumb'al ti' tok u yole' tivi' unq'a uxhchile' ti' u Jesús. 24 As at uxhchil kat niman kam uva' kat tal u Pablo. As at ka't uxhchil ye' kat niman. 25 As tul ye'xnik ijatx tib' unq'a uxhchile', as til ve't u Pablo uva' jit ik'ul tib' iyol svatzaj. As ech tal ve't u Pablo ile': —An chite' uva' tal kan u Tiixhla Espíritu ti' unq'a q'esla kub'aale', tan ech tal kan ile' te u Isaías uva' nik q'ajsan viyol u Tiixhe': 26 «Kuxh al isuuchil te unq'a tename'. As ech la aal ile': K'uxh netab'ine', as ye' nepal stuul. As k'uxh netilone', as ye' netexhla, chaj axh la aal ste, 27 tan yannal u taanxelal unq'a tename'. As ye' ni tok yol tivi' ti' tab'ita'. As jupel vivatze' sta'n. Esti'e' ye' ni tilone', as ye' ni tab'ine'. As esti'e' ye' nipal tu u yole', as ye' nijalpu vitxumb'ale' ti' uva' la unb'an b'a'n ste,» ti'k u Tiixhla Espíritu. 28 Esti'e' uva' paloj ex stuul, tan antu ve't unq'a tename' uve' jit tiaal Israel kat b'ex alpo ste ti' uva' la isotzsa ve't u Tiixhe' ipaav. As antu ve't unq'a tename' la niman ve't viyol Aake',— ti'k u Pablo. 29 As tul kuxh tal u Pablo unq'a yole', as b'en ve't unq'a tiaal Israel. As nimal yol nik iyol ve't chajnaj svatzaj tul sib'ene'. 30 As ka'va'l yaab' atin ve't u Pablo tu uma'l u kab'al uva' k'amik sta'n. As tzitzi' nik ik'ulkat unq'a uxhchile' uve' nik tex q'elun. 31 As nik tal ve't u Pablo isuuchil u yole' ti' u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. As acha'vik kuxh ichusun ve'te' ti' talat isuuchil ti' u Kub'aal Jesucristo, tan ye'xheb'il nik yaaon ve'te'.

Romanos 1

1 Ine' in Pablo, in ik'am u Jesucristo. As kat imolo in Aak ti' vok apóstolil, tan txaael ve't in ta'n Aak ti' ipaxsal u b'a'nla yole' tetz u Tiixhe' 2 uva' taltzi' kan Aak na'ytzan. As a' u b'a'nla yole' uva' tz'ib'amal kan ta'n unq'a q'ajsan tetz viyol Aake' 3 ti' u Kub'aal Jesucristo, viK'aol Aake' uva' tiaal David. 4 As tul kat tulsa ve't u Tiixhe' taama u Jesús tuk' iyak'il u tijle'me', as kat ik'uch ve't Aak uva' iK'aol Tiixh u Jesús as Tiixhla aama u Jesús. 5 As kat taq' ve't u Jesús vib'a'nile' sve. As kat ik'ujb'a' ve't kan in Aak apóstolil ti' unb'eyat te unq'a tename' ti' uva' la ik'ujb'a' ve't ik'u'l ti' Aak. As la inima ve't unq'a tename' Aak. As la toksa ve't unq'a tename' iq'ii Aak. 6 As kat imolo ex u Tiixhe' unpajte, ti' uva' ex ve't tetz u Jesucristo la ib'ane', 7 jank'al ex uva' ex niman tetz u Tiixhe' uva' echen ex tu u Roma. As xo'n ve't ex te u Tiixhe'. As ek'uchtaj ve'te' uva' txaael ve't ex ta'n Aak. As a' u Kub'aal Tiixhe' tuk' u Kub'aal Jesucristo la aq'on vib'a'nile' seti' tuk' uva' b'a'n ve't etatin sevatzaj sekajayil. 8 As ni vaq' ta'ntiixh te u Tiixhe' seti' sekajayil tuk' vib'ii u Jesucristo, tan katil kuxh ni vab'i kat etzib'lal uva' k'ujle'l chit ve't ek'u'l ti' u Tiixhe'. 9 As aya'l chit unk'u'l ti' unnimat u Tiixhe' as ti' unpaxsat u b'a'nla yole' ti' viK'aol Aake'. As ootzimale' ta'n u Tiixhe' uva' ni chit unnach Tiixh seti'. 10 As chajpaj chit unnachat Tiixh seti', as nunjaj te Aak uva' la ib'an Aak b'a'nil sve ti' uva' jatu la uchi as la b'en vil ex, tan eche' uve' ni tal vaama. 11 As a' ni vale' uva' la b'en vil ex ti' uva' la iyak'insa u Tiixhla Espíritu vetaanxelale' ti' u b'a'nla yole'. 12 As a' ni vale' uva' la iyak'insa ve't tib' qaanxelal sukuvatzaj ti' uva' k'ujle'l ve't kuk'u'l ti' u Jesucristo. 13 As la val sete, vitz'in vatzik: Jatpajux kuxh val unb'ene' ti' b'en vilat ex. As la atin unb'ooj in sexo'l uva' ni vale', aq'al uva' la unchus ex ti' viyol u Tiixhe' eche' uva' kat unb'an xo'l unjoltu unq'a tename'. As ye' kat uchi uva' la b'en in. 14 As a' ni tal vaama uva' techal la b'en val isuuchil u b'a'nla yole' xo'l unq'a tename' skajayil. As k'uxh tiaal Israel as k'uxh jit tiaal Israel as k'uxh at itxumb'al as k'uxh ye'l itxumb'al, as techal la b'en val u b'a'nla yole' ste. 15 Esti'e' uva' aya'l chit unk'u'l ni val voon ve't sexo'l ti' b'en valat u b'a'nla yole' sete tu u Roma eche' uva' kat unb'an xo'l unjoltu unq'a tename'. 16 As ye'l in nunch'ixve' ti' valat u b'a'nla yole', tan tuk' viyak'il u b'a'nla yole' niq'alpukat u Tiixhe' unq'a tename' vatz vipaave', as jank'al uva' nik'ujb'a' ik'u'l ti' Aak. As b'axel kat alpu u b'a'nla yole' te unq'a tiaal Israel. As a'n kat alax ve't te unq'a tename' uva' jit tiaal Israel. 17 As a' u b'a'nla yole' ni alon isuuchil ti' tok unq'a uxhchile' jikla aamail vatz Aak. As a'e' u k'ujleb'al ik'u'l unq'a uxhchile', eche' uva' ni tal u yole' uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': Ab'il uva' k'ujle'l ik'u'l ti' Aak, as kat toksa Aak jikla aamail. As at itiichajil k'atz Aak, ti'k u yole'. 18 As ni tal u b'a'nla yole' uva' jik chit u Tiixhe' uva' at tu almika', tan at tzan vitx'i'tzi'l Aake' ti' unq'a va'lexhe' uva' nib'an unq'a tename' ta'n vipaasan tziile' vatz Aak, tan ye' nisa' unq'a uxhchile' tab'it isuuchil u yole' ta'n u va'lexhe' uve' nib'ane'. 19 As ni tootzi ve't unq'a tename' u tijle'm u Tiixhe' uva' kat taq' Aak ootziloj ste, tan Aake' kat k'uchun ste. 20 As aya'x tzan ixe't Aake' ti' ik'uchat u tijle'me' tul sichee u vatz tx'ava'e', tan tuk' unq'a vee' skajayil uva' icheesa kan Aak vatz u tx'ava'e', nik'uchkat Aak uva' Tiixh Aak. As at iyak'il u tijle'm Aake' uva' ye'l iya'teb'al. Esti'e' ye' la uchi uva' la tal unq'a tename' uva': «Ye' qootzaj Aak,» chaj la tale'. 21 As k'uxh kat tootzi unq'a tename' u Tiixhe', as ye' kat inima unq'a tename' uva' Tiixh Aak. As ye' kat toksa unq'a tename' iq'ii Aak. As ye' kat taq' ta'ntiixh te Aak. Pet aal kat yan itxumb'al, tan kat ije'sa tib' tuk' unq'a va'lexhla txumb'ale' uve' nik titz'a. As kat b'en ve't u taanxelale' tu u va'lexhe' uva' eche' q'ej tokto. 22 As k'uxh kat tal je' unq'a tename' ste uva' at itxumb'al, as ye'l itxumb'al ati, 23 tan kat iya'sa unq'a tename' toksat iq'ii u islich Tiixhe' uve' cheesan tetz unq'a vee' skajayil. Pet kat toksa ve't unq'a tename' iq'ii vivatzib'al unq'a vee' uva' la pali, eche' unq'a vatz tx'ava'illa aamae', tuk' unq'a tz'ikine', tuk' unq'a txokope', as tuk' unq'a tx'i'latxooe'. 24 Esti'e' kat taq' ve't kan u Tiixhe' unq'a tename' ti' ib'anat unq'a va'lexhe' uve' ni tachva ib'anata'. As kam kuxh unq'a va'lexhla txumb'ale' uva' ch'ixub'al chittu' nib'an svatzaj tuk' vichi'ole'. 25 As kat taq' ve't kan unq'a tename' u jikla yole' tetz u Tiixhe'. As a' ve't u chuli yole' ninima ve'te', tan ye' ni toksa ve't iq'ii u Tiixhe'. Pet a' ve't unq'a vee' cheesamal kan ta'n Aak ni toksa ve't unq'a tename' iq'ii. As niqaaeb' ve't unq'a tename' svatz. As tul Aake' cheesan tetz unq'a vee' skajayil. As Aake' uve' la oksal iq'ii ti' chit ib'ene'. Ech chit la ib'ane'. An chite'. 26 As kat taq' ve't kan unq'a tename' u jikla yole' tetz u Tiixhe'. As esti'e' kat taq' ve't kan Aak unq'a uxhchile' ti' ib'anat unq'a tacha'v vichi'ole' uva' ch'ixvub'al chittu'. As at jolol unq'a ixoj uva' ye' ni niman ve'te' kam uva' at kan ta'n u Tiixhe'. Pet niyansa ve't tib' cha'ma svatzaj, tan ni teq'o ve't tib' umaj ixoj tuk' uma't ixoj. 27 As echat chit nib'an joltu unq'a naje' unpajte, tan ye' nib'an chajnaj kam uva' k'ujlu kan ta'n u Tiixhe'. Pet ch'ixvub'al chit uve' nib'an chajnaj svatzaj, tan ni tok ve't xe' taama chajnaj ti' teq'ot tib' tuk' uma't naj. As nipaleb'e ve't u k'axk'oe' ti' u va'lexhe' uva' nib'ane'. 28 Esti'e' uva' kat taq' ve't kan u Tiixhe' unq'a tename' ti' uva' a' u va'lexhe' la titz'a ve'te' ti' ib'anat unq'a vee' uva' ye' la uch ib'anchu vatz Aak, tan ti' uva' nik tal ve't unq'a tename' uva' jit kuxh tz'ajinal la oksal ve't Aak stuul. 29 As pal chit ve't ivi' ib'an unq'a tename' ti' ib'anat u va'lexhe' ta'n u tacha've', tan a' kuxh u va'lexhe' ni titz'a. As nichi'an ve't taama ti' vimoole'. As ato'k chit taama ti' iyatz'at imool. As chukul ch'a'o chittu'. As nimaxtib'e vimoole'. As kam unb'ooj la alpu ste, as a' kuxh u va'lexhe' ni titz'a sti'. 30 As a' kuxh u va'lexhe' ni tal ti' vimoole'. As ni tixva u Tiixhe'. As ni paasa tzii ti' ije'sat tib'. As ni toksa je' iq'ii. As nu kuxh ichuk txumb'al ti' ib'anat unq'a va'lexhe'. As ye' ninima itxutx; as ye' ninima ib'aal. 31 As ye' nisa' tab'it umaj b'a'nla yol. As ye' nib'ane' kam uve' ni tale'. Pet va'len nib'ane'. As ye' nitxum ivatz imool ti' ilochata'. 32 As ootzimal ta'n unq'a tename' uva' ni tal u Tiixhe' uva' ab'il uva' a' kuxh u va'lexhe' nib'ane', as tetz chite' uva' la kami ti' u va'lexhe' uve' nib'ane'. As ye' niya'sa ib'anat u va'lexhe'. As acha'v chit ste tul nib'an vimoole' u va'lexhe' unpajte.

Romanos 2

1 As tuk val sete, jank'al ex uve' nechuk ipaav vemoole', as ye' la etx'ol ve't eq'alat etib' vatz u Tiixhe', tan tul uva' nechuk ipaav vemoole', as an kuxh ex nechuk epaav unpajte, tan echat chit neb'ane' eche' uve' nib'an vemoole'. 2 As ootzimale' sqa'n uva' jik chit tuk ib'an u Tiixhe' isuuchil unq'a uxhchile' skajayil uve' ni b'anon u va'lexhe'. 3 ¿Pet ma a' netale' uva' ye' la ib'an u Tiixhe' esuuchil, ex uva' nechuk ipaav vemoole' ti' u va'lexhe' uva' nib'ane'? As tul echat kuxh neb'ane' eche' uve' nib'an vemoole'. 4 ¿As ma ye' nib'en sete uva' a' nisa' u Tiixhe' tuk' vib'a'nile' uva' la ejalpu vetxumb'ale' vatz Aak? As ye' la etixva vib'a'nil Aake', tan nim taama Aak ti' etx'eb'le' ti' uva' la q'aav ex k'atz Aak, tan ye' nipal ik'u'l Aak ti' itx'eb'at ex. 5 Pet ye' ni tok yol tevi'. As ye' nesa' ejalput etxumb'al vatz Aak. As aal chit neteq'o ve't tzan vitx'i'tzi'l Aake' seti', tan la ilej ve't u q'iie' uva' la ul ve't vitx'i'tzi'l Aake' seti', tan jik chit la ul ib'an Aak esuuchil tuk' unq'a tename'. 6 As la ul taq' ve't Aak ich'exel sete tuk' te unq'a uxhchile' skajayil, kam uve' kat eb'an vatz Aak. 7 As unq'a uxhchile' uva' ye' nipal ik'u'l ti' ib'anat u b'a'ne' vatz Tiixhe', as a' nichuke' uva' a' u Tiixhe' la oksan iq'ii, as jit kuxh ve't u vatz tx'ava'e' ni titz'a uva' la sotzi. As a' uxhchile' uva' la taq' u Tiixhe' itiichajil uva' ye'l iya'teb'al. 8 Pet ech koj unq'a uxhchile' uva' a' kuxh nib'ane' kam uve' ni tal taama, tan ni tixva u jikla yole' ti' ib'anat u va'lexhe'. As a'e' uva' la ul vitx'i'tzi'l u Tiixhe' sti', tan ni tul ve't ivi' Aak ti' u va'lexhe' uva' nib'ane'. 9 As mama'la k'axk'o la ipaleb'e ve't unq'a tename', jank'al unq'a tename' uve' ni b'anon u va'lexhe'. As b'axel la ul vitx'i'tzi'l Aake' ti' unq'a tename' uva' tiaal Israel. As a'n la ul ti' unq'a tename' uva' jit tiaal Israel. 10 Pet ech koj unq'a uxhchile' uva' ni b'anon u b'a'ne', tan a'e' la oksal iq'ii ta'n u Tiixhe'. As la taq' Aak ste uva' b'a'n tatin svatzaj la ib'ane'. As b'axel la taq' Aak te unq'a tename' uva' tiaal Israel. As a'n la taq' ve't Aak te unq'a tename' uva' jit tiaal Israel. 11 As ye'xheb'il la taq' Aak sb'a'nil. Esti'e' ni val sete uva' la ul taq' ve't Aak te unq'a tename' skajayil, kam uve' kat ib'an unq'a tename' vatz Aak. 12 As jank'al unq'a tename' uve' nipaavine' as tul ye'l u tzaq'ite' ootzimal sta'n uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés, as la ipaleb'e k'axk'o, k'uxh ye'l u tzaq'ite' at sti'. As ab'il uva' nipaavine' as tul ootzimal u tzaq'ite' sta'n, as a' u tzaq'ite' la ib'anb'e u Tiixhe' ti' ib'anax isuuchil, 13 tan jit unq'a uxhchile' uva' ni ab'in u tzaq'ite' uva' ye'l ipaav vatz Aak. Pet a' unq'a uxhchile' uva' ni niman kam uva' ni tal u tzaq'ite'. 14 As unq'a tename' uva' jit tiaal Israel, k'uxh ye'l u tzaq'ite' ootzimal sta'n uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés, as tul uva' ninima tuk' vitxumb'ale' uva' ni tal u tzaq'ite', as nik'uche' uva' at uma'l u tzaq'it eq'omal sta'n. 15 As nik'uch unq'a uxhchile' uva' at ve't sk'u'l uva' techal la inima u tzaq'ite' eche' uva' ni tal vitxumb'ale'. As ati uva' ni tal u taanxelale' uva' a' u b'a'ne' nib'ane'; as ati uva' ni tal vitxumb'ale' uva' a' u va'lexhe' nib'ane'. 16 As ech la ib'ane' tul la ilej u q'iie' uva' la ib'an ve't u Tiixhe' isuuchil unq'a tename' ta'n u Jesucristo, eche' uva' ni tal u b'a'nla yole' uva' nunpaxsa xo'l unq'a tename'. As la ib'an Aak isuuchil unq'a va'lexhla txumb'ale' uva' nijutxi unq'a uxhchile' ib'anata'. 17 As tuk val sete, ex uva' netoksa je' eq'ii ti' uva' ex tiaal Israel, as k'ujle'l ek'u'l ti' u tzaq'ite' uva' itz'ib'a kan u Moisés. As neje'sa ve't etib' vatz unq'a tename', ti' uva' ex itenam Tiixh uve' netale'. 18 As ootzimal seta'n uva' kam ni tal Aak seti'. As: «Chusel chit o' ta'n u tzaq'ite' ti' qootzita' uva' ab'iste txumb'al b'a'n la kub'ane',» ch'ex netale'. 19 As netale' uva' ech etaq'at itxumb'al unq'a uxhchile' eche' ich'ijil umaj tzot, as eche' itxijul umaj uxhchil uve' ni xaan tu u toktoe', uve' netale'. 20 As netaq' itxumb'al unq'a uxhchile' uva' ye'l itxumb'al ati. As ex chusul tetz unq'a uxhchile' uva' ech itxumb'ale' eche' unq'a talaj intxa'e'. As netale' uva' eq'omal u jikla txumb'ale' seta'n, tan a' u tzaq'ite' ni alon isuuchil sete, uve' netale'. 21 As la val sete, ex uva' nechus u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan te vemoole' uve' netale', as tul at ex uva' ye' nechus je' etib' sti'. As nechusune' ti' uva': «Ye'xheb'il la elq'i,» ch'ex netale'. As tul at ex uva' nitel etelq'e'. 22 As: «Ye' la echuk etixoj,» ch'ex netale'. As tul at ex uva' antel kuxh echukat etixoj. As nich'o'n etaama ti' unq'a tze' tiixhe'. As tul at ex netelq'a ve't unq'a vee' at tu u tostiixhe' tetz unq'a tze' tiixhe'. 23 As neje'sa etib' vatz unjoltu unq'a tename', tan at ve't u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan sexo'l uve' netale'. As tul at ex neteesa iq'ii Aak, tan nepaasa tzii ti' u tzaq'ite'. 24 As ech neb'ane' eche' uva' tz'ib'amal kan. As ech ni tal u yol ile': Tan epaav kuxhtu', as nitel iq'ii u Tiixhe' vatz unq'a tename', ti'k u yole'. 25 As la val sete, asoj nimamal u tzaq'ite' skajayil seta'n, as b'a'ne' uve' kat eb'ana tul kat eesal unb'iil vechi'ole'. Pet asoj ye' nenima u tzaq'ite', as eela kuxh ex tuk' unq'a uxhchile' uva' ye' kat eesal unb'iil vichi'ole'. 26 As unq'a uxhchile' uva' ye' kat el unb'iil vichi'ole', asoj la inima kam uve' ni tal u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan, as b'a'n ve't unq'a uxhchile' vatz u Tiixhe', k'uxh ye'l unb'iil vichi'ole' kat eesali. 27 As ab'il uva' ye'l unb'iil vichi'ole' kat eesali, asoj ninima u tzaq'ite', as la uch ixochat ex vatz u Tiixhe', tan k'uxh ootzimal u tzaq'ite' seta'n as k'uxh eesamal unb'iil vechi'iole', as nepaasa tzii vatz u tzaq'ite'. 28 As eche' ti' koj teesal unb'iil u kuchi'ole' kat oksalkat o' sitenam u Tiixhe'; as eche' ti' koj kunimat unq'a txumb'ale' uva' alel kan ta'n unq'a q'esla kub'aale' kat okkat o' sitenam Aak. 29 Pet ab'il uva' kat eesal el u va'lexhe' tu u taanxelale' ta'n u Tiixhla Espíritu eche' tel unb'ooj ichi'ol umaj uxhchil, as a'e' itenam u Tiixhe'. As k'uxh ye' kat inima u uxhchile' u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan ti' teesal unb'iil vichi'ole', as a'e' itenam Aak. As jit unq'a uxhchile' la oksan iq'ii. Pet a' ve't u Tiixhe' la oksan iq'ii.

Romanos 3

1 Pet asoj ech nib'ane', as ¿kam chit ve't kub'a'nil q'i vatz u Tiixhe', o' uva' kat eesal unb'iil u kuchi'ole', uva' o' tiaal Israel? 2 ¡As nimal kuxhe' ta' uve' ni tal u Tiixhe'! Tan b'axel kat tal Aak isuuchil viyole' sqe. 3 ¿As kam b'an ta'n q'i asoj ye' kat inima unq'a q'esla kub'aale' viyol u Tiixhe'? As k'uxh ye' kat inima, ¿as ye' kol la ib'an u Tiixhe' q'a uve' alel kan ta'n Aak? 4 ¡Ye'le ta'! ¡Techal kuxh koj la ib'an Aak! As k'uxh chulin yol unq'a uxhchile' skajayil, as jik chite' la ib'an Aak sti' skajayil eche' uva' alel kan ta'n Aak, tan ech ni tal uma't u yol ile' uva' tz'ib'amal kan ti' Aak: Esti'e' la ootzili uva' jik chit axh, tan jik chit unq'a yole' uva' naale'. As la oleb' axh ti' unq'a uxhchile' uva' ni alon uva' jit jik nab'ane', ti'k u yole'. 5 As kamal ech la tal unq'a uxhchil ile' uva' vatz tx'ava'illa txumb'al kuxh vitxumb'ale': «As ti' u kupaave' nik'uchpukat uva' jik chit u Tiixhe', chaj la tale'. ¿As moj la qale' uva' b'a'n uva' la paavin o'? ¿As moj la qale' uva' va'lexh nib'an u Tiixhe' tul ni taq' ku' tzan Aak vitx'i'tzi'le' sqi' ta'n u kupaave'?» chaj o' la qale'. 6 ¡As ye' la ib'ane' uva' ech la qale'! Tan asoj jit jik u Tiixhe' as kamla tulb'e Aak q'i ti' ib'anat isuuchil unq'a tename' skajayil uve' at vatz u tx'ava'e'. 7 ¿As moj at umaj uxhchil la alon titxumb'al uva' ech la tal ile': «Asoj la unchuli yol as paave', as ti' vunpaave' la ilaxkat u jikla yole' uva' la chit isotzsa u Tiixhe' vunpaave', as la oksal iq'ii Aak sti', as eche' la koj toksa in Aak aapaavil,» chaj u uxhchile' la tale'? 8 Pet asoj ech u yole' uva' ni tal u uxhchile', as ma la uchi uva' ech la qal ile': «Kub'ane'n u paave' aq'al uva' la ilpi uva' b'a'n u Tiixhe',» chaj o' la qale'. As at uxhchil ni alon sqi' uva' ech kuchusune' uve' ni tale'. As taale' b'a te unq'a uxhchile' uva' la ul u k'axk'oe' sti', tan jit'e'ch ni tal u chusb'ale' uva' ni qale'. 9 ¿As kam q'i la qale'? ¿Ma la qale' uva' o' tiaal Israel uva' nim qalche' vatz u Tiixhe' seti', ex uva' jit ex tiaal Israel? ¡Ye'le ta'! Tan kat valle' sete uva' k'uxh o' tiaal Israel as moj jit o' tiaal Israel, as o' chit aapaav vatz Aak skukajayil, 10 eche' uva' ni tal uma'l u yol uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': Ye'l umaj uxhchil ati uva' jik chit itxumb'al vatz u Tiixhe'; as mita'n unch'i'to. 11 As ye'xheb'il ni tok yol tivi'; as ye'xheb'il ni tok xe' taama ti' inimat u Tiixhe'. 12 Pet kajayil chit unq'a uxhchile' kat teesa tib' tu b'ey vatz u Kub'aal Tiixhe'. As ye'l kuxh itxa'k uve' kat ib'ana, tan ye'xheb'il chit umaj ati uva' ni b'anon u b'a'ne'. As mita'n unch'i'to ati, 13 tan ech u va'lexhe' uve' ni tel ch'u'l titzi' unq'a uxhchile' eche' ijulil umaj kamnaj uva' jajle'le, tan tuk' viyolone' as ni teesa vimoole' tu b'ey. As ech unq'a yole' uva' ni tel ch'u'l titzi' eche' vichii u tx'i'latxooe' uve' ni yatz'one', 14 tan a' kuxh unq'a onkonla yole' ni tel ch'u'l titzi' tuk' u chi'chola aamaile'. 15 As va'l kuxh tojelat tib' ti' iyatz'at vimoole'. 16 As ye' nitxum ivatz vimoole'. Pet katil uve' ni palkat as niyansa vimoole', 17 tan ye'l u b'a'nla txumb'ale' eq'omal ta'n unq'a uxhchile' ti' uva' b'a'n qatine' sukuvatzaj skukajayil. 18 As ye' nixo'v unq'a uxhchile' ti' ib'anat u va'lexhe' vatz u Tiixhe', ti'k u yole'. 19 As ootzimale' sqa'n uva' jank'al uva' ni tal u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés, as sqi' kat k'ujb'a'lkat kan ta'n u Tiixhe', jank'al o' uva' o' tiaal Israel. As ye' la chee kuyol ti' qalat qib' vatz Aak, k'uxh o' tiaal Israel as moj jit o' tiaal Israel. As taal chite' sqe uva' la pal o' tu u k'axk'oe' skukajayil ta'n Aak, 20 tan ye'xheb'il la uch toksat tib' jikla aamail vatz Aak. As ye'xheb'il la oleb' ti' inimat u tzaq'ite' skajayil. As tul a' u tzaq'ite' ni alon uva' o' aapaav skukajayil vatz Aak. 21 As kat alpu ve't isuuchil sqe ti' tok unq'a uxhchile' jikla aamail vatz u Tiixhe', eche' uva' alel kan tu vitzaq'it u Tiixhe' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés as ta'n unjoltu unq'a q'ajsan tetz viyol Aake'. As jit ti' inimat unq'a uxhchile' u tzaq'ite' la okkat jikla aamail vatz Aak. 22 Pet ti' uva' kat inima u Jesucristo vitzaq'it u Tiixhe' skajayil as la ok ve't unq'a uxhchile' jikla aamail vatz Aak, jank'al unq'a uxhchile' uva' k'ujle'l ik'u'l ti' u Jesucristo. As ye'l ixo'l unq'a uxhchile' nib'an Aak, 23 tan kajayil unq'a uxhchile' paavinajle. As ye'l ve't tokeb'al k'atz u Tiixhe' uva' nim talche'. 24 As kajayil chit unq'a uxhchile' uva' la ok jikla aamail vatz Aak, as tuk' vib'a'nil Aake' uva' oyamal ste la okkat jikla aamail vatz Aak, tan a' u Jesucristo kat choon u kupaave'. 25 As a' u Tiixhe' k'ujb'a'n kan u Jesucristo ti' teesal el vitx'i'tzi'l u Tiixhe' sqi', jank'al o' uva' kat kuk'ujb'a' kuk'u'l ti' u Jesucristo uva' kat el vikajale' sqi' vatz u kuruse'. As kat ik'ujb'a' kan u Tiixhe' u Jesucristo ti' ik'uchata' uva' jik chit Aak ti' teesat el unq'a kupaave', tan k'uxh nik ipaavin unq'a tename' uve' na'ytzan, as ye' nik taq' tzan Aak k'axk'o sti', tan kuyik kuxh vipaave' ta'n Aak. 26 As tul kat kam ve't u Jesucristo, as kat ik'uch ve't u Tiixhe' tu unq'a q'iie' uva' jik chit nib'an Aak. Ech qootzite' uva' jik chit u Tiixhe'. As Aake' ni oksan o' jikla aamail, jank'al o' uva' k'ujle'l kuk'u'l ti' u Jesús. 27 ¿As kam ni tokkat q'i uva' la kuje'sa qib' ti' qok jikla aamail vatz u Tiixhe'? ¡Ye' la uchi uva' la kuje'sa qib'! ¿As ma la kuje'sa qib' ti' kunimat u tzaq'ite' uva' alel kan ta'n Aak? ¡Ye'le ta'! Tan kat ok ve't o' jikla aamail vatz Aak ti' u k'ujleb'al kuk'u'le', uva' k'ujlu ve't kan ta'n Aak sqi'. 28 As ech qootzite' uva' ni toksa ve't Aak unq'a uxhchile' sjikla aamail ti' uva' k'ujle'l ve't ik'u'l unq'a uxhchile' ti' u Jesús. As jit ti' inimat u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés. 29 As tuk unch'oti sete, ¿ma ta'n unq'a tiaal Israel b'a la ootzin u Tiixhe'? ¿As ma ye' la uch tootzit unq'a jit tiaal Israel b'a u Tiixhe' unpajte? Pet ante' unq'a jit tiaal Israel la ootzin u Tiixhe', 30 tan uma'l kuxhe' u kuTiixhe'. As ni toksa o' Aak jikla aamail ti' uva' k'ujle'l kuk'u'l ti' u Jesús, o' uva' o' tiaal Israel uva' eesamal unb'iil u kuchi'ole'. As echat nib'an Aak te unq'a uxhchile' uva' jit tiaal Israel uva' ye'l unb'iil vichi'ole' eesamal, tan ti' uva' k'ujle'l ve't ik'u'l ti' u Jesús as ni toksa Aak unq'a uxhchile' jikla aamail. 31 Asoj kat ok o' jikla aamail vatz u Tiixhe' ti' u k'ujleb'al kuk'u'le', ¿as ma eesamal iq'ii u tzaq'ite' b'a nu kub'ane'? ¡Ye' la uche' ta'! Tan ni qale' uva' b'a'n u tzaq'ite'.

Romanos 4

1 ¿As kam la qal q'i ti' u q'esla kub'aale' uva' Abraham, o' uva' o' tiaal Israel? ¿As kam q'i kat ib'an u Abraham tul atik tzitza' vatz tx'ava'? 2 As kat koj ok u Abraham jikla aamail ti' inimat u tzaq'ite' skajayil, as la uche' uva' la toksa iq'ii. As jit vatz u Tiixhe' la ib'ankat. 3 As ech kat ib'an u Abraham eche' uva' ni tal uma'l u yol uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': As kat ik'ujb'a' u Abraham ik'u'l ti' u Tiixhe'. Esti'e' kat toksa ve't Aak u Abraham jikla aamail, ti'k u yole'. 4 As eche' umaj uxhchil uva' ni taq'onve', tan jit oye' nib'anax ste, asoj aq'on kat ib'ana ti' itx'akat ipuaj. As tetz chite' uva' la choopi. 5 Pet ech koj u Abraham, tan jit ti' uve' kat inima u Abraham u tzaq'ite' as kat ok jikla aamail. Pet tuk' kuxh vib'a'nil u Tiixhe' kat oksal u Abraham jikla aamail, tan Aake' ni oksan unq'a uxhchile' jikla aamail, ab'il uva' nik'ujb'a' ik'u'l ti' Aak, k'uxh aapaavike. 6 As ech kat tal kan u David ile' ti' umaj uxhchil uva' la ok jikla aamail. As achveb'al u uxhchile' uva' la toksa u Tiixhe' jikla aamail, k'uxh ye' ninima u tzaq'ite' skajayil. 7 As ech tal kan u David ile' unpajte: Achveb'al chit unq'a uxhchile' uve' kat isotzsa u Tiixhe' ipaav ti' u paasan tziile' uva' nib'ane'. As ye' ni toksa Aak vipaav unq'a uxhchile' stuul. 8 As achveb'al chit unq'a uxhchile' uve' ye'l ve't ipaav vatz u Kub'aal Tiixhe', ti'k u yole'. 9 ¿Pet ma a' kuxh unq'a uxhchile' uve' kat eesal unb'iil vichi'ole' uve' achveb'al vatz u Tiixhe'? ¿Pet moj antu unq'a uxhchile' uve' ye'l unb'iil vichi'ole' kat eesali? Tan kat vala ti' uva' kat ik'ujb'a' u Abraham ik'u'l ti' u Tiixhe'. Esti'e' kat tal Aak uva' jikla aama ve't u Abraham. 10 ¿As ma ma'tik teesal unb'iil vichi'ol u Abraham tul uva' kat tal Aak uva' jikla aama ve't u Abraham, as moj ye'le? Ye'le ta', tan ye'xnik el unb'iil vichi'ol u Abrahame' tul kat tal Aak uva' jikla aama ve'te'. 11 As tul kat eesal unb'iil vichi'ol u Abraham, as ma'tik talat u Tiixhe' uva' jikla aama ve'te'. As tul kat eesal unb'iil vichi'ole', as a' ve't k'uchb'al tetz uva' jikla aama ve't u Abraham vatz u Tiixhe' ti' u k'ujleb'al ik'u'le'. As kat oksal ve't u Abrahame' b'aalail ti' unq'a tename' skajayil, ab'il uva' la ik'ujb'a' ve't ik'u'l ti' Aak, as jikla aama ve't unq'a tename' vatz Aak unpajte, as k'uxh ye'l unb'iil vichi'ole' eesamal. 12 As kat toksa ve't Aak u Abraham b'aalail sqi', o' uva' eesamal ve't unb'iil u kuchi'ole'. As a' ve't u Abraham b'aal seti' unpajte, jank'al ex uva' kat ek'ujb'a' ve't ek'u'l ti' Aak eche' uva' kat ib'an u Abraham, tul uva' ye'xnik eesal unb'iil vichi'ole'. 13 As jit ti' uva' kat inima u Abraham u tzaq'ite' kat talkat u Tiixhe' ste as tuk' te unq'a tiaale', ti' uva' la ok vaatzil ib'aal unq'a tename' skajayil. Pet ti' uva' kat ik'ujb'a' ve't u Abraham ik'u'l ti' uva' alel kan ta'n u Tiixhe', as ti' uva' jikla aama ve'te' vatz Aak. 14 Tan kat koj ok u Abraham tuk' unq'a tiaale' vaatzi ib'aal unq'a tename' skajayil ti' uva' ma'tik inimat u tzaq'ite', as ye'l tokeb'ale' b'a u k'ujleb'al ik'u'le'. As ye' la ib'ane' b'a eche' uva' alel kan ste ta'n u Tiixhe', 15 tan a' u tzaq'ite' ni alon uva' at tzan vitx'i'tzi'l u Tiixhe' ti' unq'a tename' ta'n vipaasan tziile' vatz Aak. Pet jank'al unq'a tename' uva' ye' ootzimal u tzaq'ite' sta'n uva' itz'ib'a kan u Moisés, as jit ipaasa unq'a tename' tzii vatz u tzaq'ite'. 16 Esti'e' kat tal kan u Tiixhe' u yole' te u Abraham ti' uva' k'ujle'l ik'u'l ti' Aak. As tuk' vib'a'nil Aake' kat tal kan Aak u yole', aq'al uva' la ik'ul unq'a tiaal u Abraham u b'a'nile' uva' alel kan ta'n Aak. As jit kuxh unq'a uxhchile' kat tal kan Aak ste uva' ootzin tetz u tzaq'ite'. Pet te unq'a uxhchile' unpajte uva' nik'ujb'a' ik'u'l ti' Aak eche' uva' ib'an u Abraham. Esti'e' uva' a' ve't u Abraham vaatzil kub'aal, jank'al o' uva' k'ujle'l kuk'u'l ti' u Tiixhe', 17 eche' uva' ni tal u yole' uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': «Tan kat unk'ujb'a' kan axh ib'aal unq'a mama'la tename',» ti'k u Tiixhe' tal te u Abraham. As a' ve't u Abraham kub'aal vatz u Tiixhe', tan kat ik'ujb'a' u Abraham ik'u'l ti' Aak. As tul Aake' ni aq'on itiichajil unq'a uxhchile' uva' ye'lik itiichajil k'atz Aak. As Aake' cheesan tetz unq'a vee' uva' ye'xhkam atike, eche' uva' kat ib'an Aak te u Abraham. 18 Tan kat ik'ujb'a' u Abraham ik'u'l ti' Aak. Esti'e' kat toksa ve't Aak u Abraham vaatzil kub'aal ti' u mama'la tename', k'uxh ye' nik ipal u Abraham stuul uva' kam sti' uva' la okkat b'aalail ti' u tename', eche' uva' ma'tik talat kan u Tiixhe' ste, tan ech kat tal Aak ile': Ye' saach unq'a aviaale' tuk ib'ane', ti'k Aak. 19 As ye' kat ka'kab'in taama u Abraham ti' u k'ujleb'al ik'u'le', k'uxh ootzimalik sta'n uva' ma'tik ipal ve't iyak'il vichi'ole'. As ech ve'te' eche' kamnaj uva' nik titz'a ve't u Abraham, tan b'iitik kuxh ib'anat o' k'alal (100) yaab'. As echat ve't u Sara, tan ma'tik ipal ve't iyak'il vichi'ole' ti' uva' la alani. 20 As ye' kat ka'kab'in taama u Abraham ti' u yole' uva' tal u Tiixhe' ste. Pet aal kat yak'in ve't taama ti' u k'ujleb'al ik'u'le' ti' u Tiixhe'. As kat toksa ve't iq'ii u Tiixhe', 21 tan ootzimalik ta'n u Abraham uva' la chit ib'an u Tiixhe' kam uva' altzi'mal kan ta'n Aak. 22 Tan ti' uva' k'ujle'l ik'u'l u Abraham ti' u Tiixhe', as esti'e' kat tal ve't Aak uva' jikla aama ve't u Abraham. 23 As jit kuxh ti' u Abraham tz'ib'amalkat kan u yole' ti' uva' ni tal u Tiixhe' uva' jikla aama ve'te'. 24 Pet antu ve't o' uva' ni tal u Tiixhe' uva' o' ve't jikla aama vatz Aak, jank'al o' uva' k'ujle'l kuk'u'l ti' Aak uva' tuk' vib'a'nil Aake' kat tulsa Aak taama u Kub'aal Jesús. 25 As kat oksal ve't ok u Jesús tiq'ab' unq'a tename' ti' iyatz'pe' ti' u kupaasan tziile' uva' nu kub'ane'. As kat tulsa ve't Aak taama u Jesús, ti' uva' la ok ve't o' jikla aamail vatz Aak.

Romanos 5

1 Esti'e' ye'l kuxo'l ati tuk' u Tiixhe', jank'al o' uva' jikla aama ve't o' vatz u Tiixhe' ta'n u Kub'aal Jesucristo, tan ti' uva' k'ujle'l ve't kuk'u'l ti' Aak. 2 As ib'a'nil kuxh u Jesús uva' oy kuxh ve't qoke' k'atz u Tiixhe', ti' uva' kat kuk'ujb'a' kuk'u'l ti' u Jesús. As nu kuchiib' ve'te', ti' uva' tuk oonoj o' k'atz u Tiixhe' uva' nitoksal iq'ii. 3 As jit kuxh sti' nu kuchiib'kat ve'te'. Pet nu kuchiib' ve'te' tul nu kutaalb'e unq'a k'axk'oe', tan ootzimal sqa'n uva' tul la kupaleb'e unq'a k'axk'oe', as aal nichus o' ti' kuyak'in ti' u k'ujleb'al kuk'u'le' ti' Aak. 4 As tul ma't kuyak'ine' ti' u k'ujleb'al kuk'u'le' ti' Aak, as b'a'n ve't u kutxumb'ale' vatz Aak la ib'ane'. As tul ma't tootzil ve't u kutxumb'ale' uva' b'a'n ve't o', as ootzimal sqa'n uva' b'a'n la elkat ve't o'. 5 As tul ootzimal sqa'n uva' b'a'n la elkat ve't o', as ech chit la ib'ane', tan xo'n chit o' te u Tiixhe' ta'n u Tiixhla Espíritu uva' kat taq' Aak tu u qaanxelale'. 6 As ootzimal sqa'n uva' b'a'n la elkat ve't o', tan tul uva' ye' nik kutx'ol kuq'alput qib' vatz u kupaave', as kat ilej u q'iie' uva' kat kam u Jesucristo sqi', o' uva' nik qeesa iq'ii u Tiixhe'. 7 As qitz'ataj u yole' setuk' sb'a'n, tan a'e' ye' la ib'an umaj uxhchil uva' la taq' tib' kamoj ti' umaj imool uva' b'a'nla aama. As tale'n kuxhe' b'a uva' at umaj uxhchil la taq' tib' kamoj ti' umaj b'a'nla aama. 8 Pet ech koj u Tiixhe', tan k'uxh antelik kupaavine' vatz Aak, as kat ik'uch Aak sqe uva' xo'n chit o' te Aak. As kat kam u Cristo sqi' ta'n Aak. 9 As kat toksa ve't o' Aak jikla aamail ti' uva' kat el vikajal u Jesucristo vatz u kuruse' sqi'. Esti'e' la qootzi ve'te' uva' la teesa ve't o' Aak vatz vitx'i'tzi'le' uva' tuk uloj ti' unq'a tename', 10 tan tul uva' atik kuxo'l tuk' u Tiixhe', as ta'n vib'a'nil viK'aol Aake' uva' kat kam vatz u kuruse' sqi', as kat ik'ul o' u Tiixhe'. Esti'e' uva' ootzimal sqa'n uva' la ikol o' u Jesucristo vatz vitx'i'tzi'l u Tiixhe', tan kat ul taama u Jesucristo unpajte. As isle'l ve't Aak cheel ti' kulochpe'. 11 As jit kuxh uva' nu kuchiib' sti'. Pet nu kuchiib'e' ti' u Tiixhe' ta'n vib'a'nil u Kub'aal Jesucristo uva' kat eesan el u va'lexhe' uva' nik jatxon kuxo'l tuk' u Tiixhe'. As ye'l ve't kuxo'l tuk' Aak. 12 As ipaav kuxh uma'l u naj uva' Adán, as kat ok ve't u paave' vatz u tx'ava'e'. As kat teq'o ve't tzan u paave' u kamchile'. As esti'e' uva' at ve't tzan u kamchile' sqi' skukajayil, tan ti' uva' aapaav ve't o' skukajayil. 13 As tul ye'xnik ik'ujb'a't kan u Tiixhe' u tzaq'ite' uva' itz'ib'a kan u Moisés, as nik ipaavin ve't unq'a uxhchile' vatz u tx'ava'e'. As ye'l u paave' nik toksal stuul, tan ti' uva' ye'xnik k'ujeb' u tzaq'ite'. 14 As k'uxh ye' nik toksal u paave' stuul, as atik ve't u kamchile' ti' unq'a uxhchile' skajayil, tan a' kat xe'tikkat tzan u kamchile' ti' u Adán. As kat ipaleb'e unq'a tename' u kamchile' uva' kat itz'eb' b'axa vatz u Moisés, k'uxh ye'l u tename' kat paavin vatz u Tiixhe' eche' uva' kat ib'an u Adán. As k'uchuvatze' uve' kat ib'an u b'axa naje' uva' Adán ti' uva' la ul ib'an u Jesucristo. 15 As eche' eela koj vipaav u Adán tuk' u b'a'nile' uve' kat taq' u Tiixhe' sqe, tan ipaav kuxh u Adán as kajayil chit o' la kam o'. Pet nim chit vib'a'nil u Tiixhe' uve' kat taq' sqe ti' u paave' uva' kat ib'an u Adán. As k'uxh at tzan u kamchile' sqi' skukajayil ti' kuxh uva' kat paavin uma'l u uxhchil uva' Adán, as nim talche' vib'a'nil u Tiixhe' uva' kat ul sqi' ta'n vib'a'nil uma't u uxhchil uva' Jesucristo. 16 As u yole' uva' kat tal u Tiixhe' sqi' tuk' vib'a'nil u Jesucristo, as jit eela tuk' u yole' uva' kat tal Aak ti' u Adán, tan a' u k'axk'oe' kat tal Aak ti' u Adán u choob'al tetz u paave'. Pet ech koj u yole' uva' ni tal u Tiixhe' sqi' tuk' vib'a'nil u Jesucristo, tan ni tal Aak uva' k'uxh kajayil o' kat paavin o' vatz Aak, as ib'a'nil kuxh u Jesucristo as ye'l u choob'al paave' la ul sqi'. 17 As ti' kuxh uva' kat paavin u Adán, as at ve't tzan u kamchile' sqi' skukajayil. As ti' kuxh u b'a'nile' uva' kat ib'an u Jesucristo sqi', as at ve't kutiichajil k'atz u Tiixhe', jank'al o' uva' kat k'ulun vinimla b'a'nil Aake' uva' kat toya Aak sqe ti' toksat o' Aak jikla aamail vatz u Tiixhe'. 18 As kam ichee u paave' vatz u tx'ava'e' as echat chit ichee u jikla aamaile' unpajte, tan ti' uva' kat paavin u Adán, as esti'e' kat ul ve't u k'axk'oe' ti' unq'a tename' skajayil. As ti' uva' kat inima u Jesucristo yol, as esti'e' kat ul u b'a'nile' ti' unq'a tename' unpajte, aq'al uva' la ok unq'a tename' jikla aamail vatz u Tiixhe'. As at itiichajil k'atz Aak la ib'ane'. 19 As kam chit uva' kat kub'ana tul kat ok o' aapaavil ta'n vipaasan tziil uma'l u naj uva' Adán, as echat chit kat kub'ana tul kat ok o' jikla aamail ta'n viniman yolil uma'l u naj uva' Jesucristo. 20 As kat ik'ujb'a' kan u Tiixhe' u tzaq'ite' aq'al uva' la pal unq'a uxhchile' stuul uva' aapaav unq'a uxhchile'. As tul uva' kat yak'in ve't u paave', as aal chit kat ik'uch ve't u Tiixhe' vib'a'nile' te unq'a tename'. 21 As kam chit tatin u kamchile' ti' unq'a uxhchile' ta'n u paave', as echat chit tatin u b'a'nile' ti' unq'a uxhchile' ta'n u niman yolile' uva' kat ib'an u Kub'aal Jesucristo. As at itiichajil unq'a uxhchile' k'atz u Tiixhe' sta'n.

Romanos 6

1 ¿As kam q'i la qal ti' u yole' uve' kat vala? ¿Ma latel kuxh paavin o', aq'al uva' la na' vib'a'nil u Tiixhe' sqi'? 2 ¡A' chite' ye' la ib'ane' uva' latel kuxh qoksa qaama ti' kupaavine'! Tan jank'al o' uva' ech ve't o'e' eche' kamnaj vatz u paave' kat ib'ana, as ye' la uchi uva' latel kuxh paavin ve't o'. 3 ¿As ma ye' ootzimal b'a seta'n uva' jank'al o' uva' uma'l kuxh kuyol tuk' u Jesucristo tul kat aq'pik ku' o' xe' u a'e' tuk' vib'ii Aake', as eela kuxh stuk' uva' kat kam ve't o' k'atz Aak? 4 As eela kuxh stuk' uva' kat mujlu ve't o' tuk' u Cristo tul kat ku' o' xe' u a'e', aq'al uva' la kam o' vatz u paave'. As tul kat ul ve't taama Aak ta'n u Kub'aal Tiixhe' uva' nim chit tijle'm, as kat ul ve't qaama k'atz Aak unpajte, as a' ve't u ak' txumb'ale' nu kub'an ve'te' cheel. 5 As eela kuxh stuk' uva' kat kam ve't o' k'atz Aak tul kat kam Aak. As ootzimal sqa'n uva' tul kat ul taama Aak, as eela tul qaama k'atz Aak unpajte. 6 As u q'esla txumb'ale' uva' eq'omik sqa'n b'axa as kat kam k'atz u Jesús tul kat kam Aak vatz u kuruse', aq'al uva' la el ve't iq'ii unq'a tacha'v u kuchi'ole' uva' nik eq'on o' tu u paave'. As jit ve't o' ik'am u paave' la ib'ane', 7 tan ab'il uva' kamnajlu ve'te', as ye'l ve't tokeb'al u paave' sti'. 8 As kat kam ve't o' k'atz u Cristoe' tul kat kam Aak. Esti'e' uva' k'ujle'l ve't kuk'u'l ti' uva' at ve't kutiichajil k'atz Aak unpajte, 9 tan ootzimal ve't sqa'n uva' kat ul taama u Cristo unpajte. As ye'l Aake' la kam ve't unpajte, tan ye'l ve't tokeb'al u kamchile' ti' Aak. 10 As tul uva' kat kam Aak, as unpajul kuxh kat kam Aak ti' u kupaave' ti' chit ib'ene', as ti' teesal iq'ii u paave'. As isle'l ve't Aak cheel. As tuk' vitiichajil Aake' as ni toksa Aak iq'ii u Tiixhe'. 11 As echat la kub'ane', vitz'in vatzik. Atoj sukuk'u'l uva' ech ve't o'e' eche' kamnaj vatz u paave'. As atoj sukuk'u'l uva' isle'l o' vatz u Tiixhe', aq'al uva' la qoksa iq'ii Aak tuk' u kutiichajile', jank'al o' uva' at ve't ok o' k'atz u Kub'aal Jesucristo. 12 Esti'e' la val sete, ye' etaq' tokeb'al u paave' ti' teq'ol vechi'ole' tu u va'lexhe'. As ye' la enima unq'a tacha'v vechi'ole'. 13 As etaq'ak ok vechi'ole' ti' ipaavine' as mita'n ti' ib'anat u va'lexhe', tan kat kam ex. As isle'l ve't ex unpajte ta'n u Tiixhe'. Esti'e' uva' la etoksa etib' tiq'ab' Aak ti' eb'anat u b'a'ne'. As la etaq'o'k vechi'ole' ti' eb'anat u b'a'ne' uva' ni tal Aak. 14 As jit ex ik'am u paave' la ib'ane', tan ye'l ve't etetz ti' u tzaq'ite' uva' itz'ib'a kan u Moisés. Pet a' ve't etetze' vib'a'nil u Tiixhe'. 15 ¿As kam q'i la qal ti' uma't u yole' uve' kat vala? Tan a' kat vala uva' qetz ve't vib'a'nil u Tiixhe', as ye'l ve't tetz u tzaq'ite' sqi' uva' itz'ib'a kan u Moisés. ¿Pet moj a' la qale' uva' latel kuxh uch ve't kupaavine'? ¡Ye'le ta'! 16 Tan ate' sek'u'l uva' techal la kunima umaj uxhchil uva' k'amin qetz. As echat b'anel qa'n vatz u paave', tan asoj a' u paave' la kunima, as o' ik'am u paave'. As la teq'o ve't o' u paave' tu u kamchile'. Pet asoj o' ik'am u b'a'ne' la ib'ane', as a' u niman yolile' la eq'on o' tu u jikla tiichajile'. 17 As k'uxh exik ik'am u paave' b'axa, pet ech koj cheel, tan aya'l chit ek'u'l kat enimal ve't u jikla chusb'ale' uva' kat chuspu sete. Esti'e' ni vaq' ta'ntiixh te u Tiixhe', 18 tan jit ve't ex ik'am u paave' cheel. As ex ve't ik'am u jikla txumb'ale' uve' tetz u Tiixhe'. 19 As nuntxakonsa u yole' ti' tok umaj uxhchil sk'amil ti' valat unb'itoj isuuchil viyol u Tiixhe' sete, tan at u yole' uva' ye' nu kupal stuul, tan o' kuxh vatz tx'ava'illa aama. As b'axa nik etaq'o'k vechi'ole' ti' eb'anat u va'lexhe' tuk' u paasan tziile' uva' nik eq'on ex ti' eb'anat u va'lexhe' uve' ye' nik isa' u Tiixhe'. Pet ech koj cheel, tan la etaq'o'k vechi'ole' ti' eb'anat u jikla txumb'ale' eche' uva' nisa' Aak sqi'. 20 As tul uva' exik ik'am u paave', as ye'lik tokeb'al u jikla txumb'ale' seti'. 21 Pet tuk unch'oti sete, ¿kam umaj icha'xal q'i kat taq' u va'lexhe' sete? As tul aal kuxh nech'ixvu ve't sta'n cheel, tan a'e' laik eq'on ex tu u kamchile'. 22 As ech koj cheel, tan jit ve't ex ik'am u paave'. Pet kat ok ve't ex sik'amil u Tiixhe'. As a' ve't icha'xal uva' ex ve't tetz Aak ti' eb'anata' kam uva' nisa' Aak. As at ve't etiichajil k'atz Aak unpajte. 23 As a' iq'aaq'al u paave' u kamchile'. Pet ech koj u oye' uve' ni taq' u Tiixhe' sqe ta'n vib'a'nil u Kub'aal Jesucristo, tan a'e' u kutiichajile' k'atz Aak uva' ye'l ve't iya'teb'al.

Romanos 7

1 As tuk val uma'l u yol sete, vitz'in vatzik, jank'al ex uva' ootzimal u tzaq'ite' seta'n uva' tz'ib'amal. Tan ootzimal ve't seta'n uva' at tokeb'al u tzaq'ite' ti' umaj uxhchil, tul uva' isle'ltele. 2 Eche' ta' uma'l u ixoj at itzumlel, tan tul uva' isle'ltel vitzumel u ixoje', as eq'on tib' ixoj tuk' naj. Pet asoj la kam ve't vitzumel ixoje', as ye'l ve't tokeb'al vitzaq'it u tzumb'a'e' ti' ixoj. 3 Tan tul uva' isle'ltel vitzumel u ixoje', as la paavin ixoj, asoj la teq'o tib' ixoj tuk' uma't naj. Pet asoj kamnal ve't vitzumel ixoje', as ye'l ve't tetz u tzaq'ite' ti' ixoj. As k'uxh la teq'o tib' ixoj tuk' uma'toj naj, as ye'l ixoj la paavin ve'te'. 4 As echat kuxh b'anel qa'n, vitz'in vatzik, tan tul uva' kat kam ve't u Cristo vatz u kuruse' sqi', as ye'l ve't tokeb'al u tzaq'ite' sqi' kat ib'ana, tan ech ve't o'e' eche' kamnaj vatz u tzaq'ite'. Esti'e' uva' kat uch ve'te' uva' o' ve't tetz u Cristo uva' kat ul taama unpajte. As a' isa' Aak uva' b'a'n ve't kutxumb'al la ib'ane' ti' qoksat iq'ii Aak. 5 As tul uva' eq'omaliktel vitxumb'al u kuchi'ole' sqa'n, as a' kat kub'an unq'a tacha'v u kuchi'ole' uva' niyaan u tzaq'ite' sti'. As a' u tacha'v u kuchi'ole' kat eq'on ve't o' ti' kub'anat u va'lexhe' uva' laik eq'on o' tu u kamchile'. 6 Pet ech koj cheel, tan ye'l tetz u tzaq'ite' sqi', tan ech ve't o'e' eche' kamnaj vatz u tzaq'ite'. As nu kunima ve't u Tiixhe' ti' kub'anat u b'a'ne' uva' ni tal u Tiixhla Espíritu sqe. As jit ti' uva' ni qoksa qaama ti' inimal u O't Testamento uva' tz'ib'amal kan. 7 ¿As ma a' la qale' uva' va'lexh u tzaq'ite' uva' itz'ib'a kan u Moisés? ¡Ye'le ta'! Tan ye'l koj u tzaq'ite', as ye'le la vootzi uva' ab'iste u paave'. As ye' koj kat ichus in u tzaq'ite' ti' uva' ye' la vachva unq'a vee' uva' jit vetz, as ye'xh jatue' la vootzi uva' paav nik unb'ane', tul nik vachva. 8 As tul kat vootzi ve't u tzaq'ite', as kat ok ve't uma'l u txumb'al tunvi' ti' u paave', tan kam kuxh kat vachva ve'te'. As kat paavin ve't in tul ootzimal u tzaq'ite' sva'n, as kat pal ve't in stuul uva' at iyak'il u paave' sunk'atz. 9 As ech kat ib'an na'ytzan uva' ye'lik u tzaq'ite' ootzimalik sva'n. Pet tul kat vootzi ve't u tzaq'ite', as kat yak'in ve't u paave' sunk'atz. As kat b'en ve't sve uva' ech ve't ine' eche' kamnaj vatz u Tiixhe' ta'n u paave'. 10 As pal ve't in stuul uva' kat ik'ujb'a' kan u Tiixhe' u tzaq'ite', aq'al uva' la iloch o' ti' u kutiichajile' vatz Aak. Pet aal kat unpaasa ve't tzii ti' u tzaq'ite'. As ech ve't ine' eche' kamnaj kat ib'an vatz Aak. 11 As tul kat vab'i u tzaq'ite', as kat oleb' ve't u paave' ti' tok tunvi'. As kat itxakonsa u paave' u tzaq'ite' ti' imaxtib'et in. As ech ve't ine' eche' kamnaj vatz u Tiixhe' kat ib'ana. 12 As jit va'lexhe' u tzaq'ite'. Pet jikla yol chite'. As b'a'n ve't u tzaq'ite', tan jik ve'te' ta'n u Tiixhe'. 13 ¿As ma la vale' uva' iq'aaq'al kuxh u tzaq'ite' as ech ve't ine' eche' kamnaj vatz u Tiixhe'? ¡Ye'le ta', tan b'a'ne' u tzaq'ite'! Pet a' u paave' kat b'anon uva' ech ve't ine' eche' kamnaj vatz u Tiixhe', tan kat itxakonsa u paave' u tzaq'ite'. As kat ik'uch ve'te' uva' va'lexh u paave'. As kat vootzil ve'te' uva' ye'l iya'teb'al u va'lexhe' uva' nib'an u paave'. 14 As ootzimale' sqa'n uva' tiixhla tzaq'it u tzaq'ite', tan a' u Tiixhe' kat k'ujb'a'n kan. Pet ech koj in, tan in kuxh vatz tx'ava'illa aama. As nitxakonsa in u paave'. 15 As ye' nunpal stuul kam uve' nunb'ane', tan ye' nunb'ane' kam uve' ni tal vaama uva' la unb'ane', tan kam uve' nich'o'n vaama sti' uva' ye' nunsa' uva' la unb'ane', as a'e' nunb'ane'. 16 As tul nunb'an uve' ye' nunsa', as nunpal stuul uva' b'a'n u tzaq'ite', tan a'e' ni majon unvatz ti' unb'anat u va'lexhe'. 17 Esti'e' jit ve't in ni b'anon u va'lexhe' uva' nunb'ane'. Pet a' u paave' uva' jejle'l sunk'atz. 18 As ootzimal sva'n uva' tu u vatz tx'ava'ila txumb'ale' as a' u tacha'v vuchi'ole' at sunk'atz. Tan k'uxh ni tal vaama unb'anat u b'a'ne', as ye' ni voleb' ti' unb'anata'. 19 Esti'e' jit u b'a'ne' nunb'ane' uva' ni tal vaama uva' la unb'ane'. Pet a' u va'lexhe' nunb'ane' uva' ye' nunsa' unb'anata'. 20 As tul nunb'ane' kam uve' ye' nunsa' unb'anata', as jit ine' ni b'anon. Pet a' u paave' ni b'anon uve' at tu vunchi'ole'. 21 As nunpal stuul uva' at uma't u va'lexhla txumb'al uva' ni taq'onvu tu vunchi'ole'. As tul uva' ni tal vaama unb'anat u b'a'ne', as a' kuxh u va'lexhe' eq'omal sva'n. 22 As k'uxh nichiib' u vaanxelale' ti' u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan, 23 as ni b'en sve uva' at uma't u va'lexhla txumb'al uva' ni taq'onvu tu vunchi'ole'. As a'e' uva' niyaa tib' tuk' u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan uva' nichiib' u vaanxelale' sta'n uva' nunsa' unnimata'. As ni taq'onvu u va'lexhla txumb'ale' svi' uva' at sunk'atz. As a' ni tale' uva' techal la unb'ane' kam uva' ni tale', k'uxh jite' nunsa'. 24 ¡As oyeb' chit unvatz! ¿Ab'ile' q'i la q'alpun in vatz u va'lexhla txumb'ale' uva' at tu vunchi'ole' uva' la eq'on in tu u kamchile'? 25 ¡As ta'ntiixh te u Tiixhe'! ¡Tan Aake' kat q'alpun ve't in ta'n u Kub'aal Jesucristo! As ine' ik'am u Tiixhe', tan a' ni tal vaama uva' la unnima vitzaq'it Aake'. Pet ech koj u tacha'v vunchi'ole', tan a' ni tale' uva' in ik'am u paave'.

Romanos 8

1 Esti'e' ni val sete uva' ye'l ve't umaj choob'al paav at sqi' jank'al o' uva' at ve't ok o' k'atz u Jesucristo, 2 tan a' vitzaq'it u Tiixhla Espíritu uve' ni aq'on u kutiichajile' k'atz u Tiixhe' ti' toksat ok o' Aak k'atz u Jesucristo, as a'e' kat q'alpun o' vatz unq'a va'lexhla txumb'ale' uva' laik eq'on o' tu u kamchile'. 3 As ye' kat oleb' u tzaq'ite' uva' itz'ib'a kan u Moisése' ti' kuq'alpul vatz u va'lexhla txumb'ale', tan ti' uva' ye' ni qoleb' ti' inimale' tuk' u kuchi'ole', o' uva' vatz tx'ava'illa aama kuxh o'. Pet kat ichaj tzan u Tiixhe' viK'aole' ti' taq'at tib' kamoj ti' tul ichooat u kupaave'. 4 As kat ichaj tzan u Tiixhe' viK'aole' ti' toksat o' jikla aamail, eche' uva' ni tal u tzaq'ite' uva' itz'ib'a kan u Moisése'. As ye' la kub'ane' kam uve' nital u tacha'v u kuchi'ole'. Pet a' la kub'ane' kam uve' nital u Tiixhla Espíritu. 5 As ab'il uva' antel kuxh u tacha'v vichi'ole' nib'ane', as a' kuxhe' ni titz'a tuk' vichi'ole'. Pet ech koj o' uva' ni niman vitxumb'al u Tiixhla Espíritu, tan a' ni qitz'a kam uva' nisa' u Tiixhla Espíritu. 6 Pet asoj a' kuxh la qoksakat qaama ti' inimal u tacha'v u kuchi'ole', as a' la teq'okat o' tu u kamchile'. Pet asoj a' la qoksakat qaama ti' inimal vitxumb'al u Tiixhla Espíritu, as at ve't kutiichajil k'atz Aak as b'a'n ve't qatine' tuk' u Tiixhe'. 7 Tan ab'il uva' a' kuxh u tacha'v vichi'ole' ni toksa taama sti', as at ve't ixo'l tuk' u Tiixhe' tan ye' ninima vitzaq'it Aake'. As mita'n la koj isa' inimata'. 8 As ab'il uva' antel kuxh toksat taama ti' inimat u tacha'v vichi'ole', as ye'l Aak la txuq'txun sti'. 9 Pet ech koj ex, tan jit a' netoksakat etaama ti' inimal u tacha'v vechi'ole'. Pet a' netoksakat etaama ti' inimal vitxumb'al u Tiixhla Espíritu, tan ti' uva' jejle'l ve't u Tiixhla Espíritu tu vetaanxelale'. Pet ab'il uva' ye'l u Tiixhla Espíritu jejle'l tu u taanxelale' uva' kat taq' tzan u Cristo, as ye'l tokeb'al k'atz Aak. 10 Pet ech koj o', tan ti' uva' at ve't ok u Cristo tu u qaanxelale', as k'uxh la kam ve't u kuchi'ole' ta'n u paave', as ech koj u qaanxelale', tan isle'l ve'te' k'atz Aak, tan ti' uva' kat toksa o' Cristo jikla aamail vatz u Tiixhe'. 11 As la tulsa u Tiixhe' qaama unpajte uva' kat ulsan taama u Jesucristo, tan jejle'l ve't u Tiixhla Espíritu tu u qaanxelale'. As k'uxh la kam u kuchi'ole' ta'n u paave', as la taq' ve't u Tiixhe' uma't kuchi'ol ta'n u Tiixhla Espíritu, tul la tulsa Aak taama unq'a kamnaje' skajayil. 12 Esti'e', vitz'in vatzik, uva' techal la kunima vitxumb'al u Tiixhla Espíritu. As jit a' la kunima u tacha'v u kuchi'ole', 13 tan asoj la kunima u tacha'v u kuchi'ole', as kamnalu ve't u qaanxelale' vatz u Tiixhe'. Pet asoj ta'n vib'a'nil u Tiixhla Espíritu la qeesakat el u va'lexhla txumb'ale' tetz u tacha'v u kuchi'ole', as at ve't itiichajil u qaanxelale' la ib'ane'. 14 As jank'al o' uva' a' u Tiixhla Espíritu ni eq'on o' ti' kunimata' kam uva' nisa' Aak sqi', as o' me'al ik'aol u Tiixhe'. 15 As jit ti' uva' la ok o' sik'amil u va'lexhe' kat oksalkat u Tiixhla Espíritu tu u qaanxelal. As mita'n jit ti' uva' la xo'v o' vatz u Tiixhe'. Pet ti' uva' la ok o' sme'al ik'aol Aak as kat toksa Aak u Tiixhla Espíritu tu u qaanxelal. As tuk' vib'a'nil u Tiixhla Espíritu ye' nu kuxo've' tul ech ni qal ile' te Aak tuk' qaanxelal: «¡Kub'aal!» ch'o' ni qale'. 16 As an chit u Tiixhla Espíritu ni nachonsan sqe uva' o' ve't sme'al ik'aol Tiixh. 17 As ti' uva' o' ve't me'al ik'aol u Tiixhe', as at ve't kutx'aja'm ta'n Aak. Asoj la kupaleb'e k'axk'o ti' kunimat viyol u Jesucristo eche' ipaleb'et Aak u k'axk'oe' ti' inimat viyol u Tiixhe', as eela tok kuq'ii tuk' Aak. 18 As ni vitz'a unq'a k'axk'oe' uva' nu kupaleb'e cheel, as eche' la koj lejon ti' uva' la ilpu ve't sqi' jank'al uva' tuk ib'an u Tiixhe' sqe uva' nim talche'. 19 Tan jank'al unq'a icheesa'm u Tiixhe' as nisa' tilat u q'iie' tul uva' la ilax ve't u nimla b'a'nile' uva' la ib'an Aak sqe, jank'al o' uva' o' me'al ik'aol Aak. 20 Tan kajayil chit unq'a icheesa'm u Tiixhe' kat ok jaq' u va'lexhe', as ye'le uva' tzaa kuxh koj ste pet Aake' kat b'anon as ech sti'e' uva' at itx'eb'o'm la ib'ane'. 21 As tul uva' la oon ve't unq'a me'al ik'aol u Tiixhe' k'atz u Jesús as la el ve't viyak'il u paave' sti' skajayil, as echat la ib'an ve't unq'a icheesa'm Aake' skajayil tan ye'xhkam la yan ve'te'. 22 As ootzimal sqa'n uva' jelu'm chit nib'an unq'a icheesa'm Aake' skajayil ti' itx'eb'at u q'iie' uva' tule' eche' nib'an umaj ixoj tul ni tok vatz vich'o'me' ti' talane'. 23 As jit kuxh unq'a icheesa'm Aake' ni jelune'. Pet antu ve't o' nu kujelun tu u qaanxelal, jank'al o' uva' kat ib'axsa Aak toksat u Tiixhla Espíritu tu u qaanxelale', tan nu kutx'eb' ilejat u q'iie' uva' la k'uchax isuuchil sqi' uva' kat toksa o' Aak sme'al ik'aolil. As la aq'pu ve't uma't kuchi'ol, texhlal tetz uva' o' ve't me'al ik'aol Aak, 24 tan kat iq'alpu ve't o' Aak vatz u kupaave' ti' uva' la kutx'eb' ilejat u q'iie' uva' tule', tan ye'xhkam qile'te. Pet asoj ma't qilat u nimla b'a'nile' uva' nu kutx'eb'e', as jit ve't tx'eb'o'me' b'a nu kub'ane', ¿tan kam q'i nu kutx'eb' ve'te', asoj ma't qilat uva' nu kutx'eb'e'? 25 Pet asoj nu kutx'eb' uve' ye' qile'te, as ye' la pal kuk'u'l ti' kutx'eb'ata'. 26 As tul nu kunache' uva' ye'l iyak'il u qaanxelale', as a' u Tiixhla Espíritu ni lochon o'. As tul ye' qootzaj kam uva' nisa' u Tiixhe' uva' la kujaj te Aak, aq'al uva' la kub'ane' kam uva' ni tal taama Aak, as niloch o' u Tiixhla Espíritu ti' toksat kuyol vatz Aak. As tul ye' nichee kuyol ti' uva' kam la qale', as nijelun u Tiixhla Espíritu tu u qaanxelale' ti' toksal u kuyole' vatz Aak. 27 As a' u Tiixhe' ootzin tetz u qaanxelale'. As ootzimale' ta'n Aak uva' kam ni tal taama u Tiixhla Espíritu, tan nijaj b'a'nil te Aak sqi' uva' o' itenam Aak, ti' uva' la ib'an Aak kam uva' ni tal taama Aak sqi'. 28 As ootzimale' sqa'n uva' kam uva' nu kupaleb'e, as kajayil nitxakonsa Aak ti' qeq'ol tu u b'a'nile', jank'al o' uva' xo'n Aak sqe, as o' uva' kat imolo o' Aak eche' uva' itz'amal ta'n Aak sqi', 29 tan jank'al o' uva' kat itxaa o' Aak tul ye'xnik icheesa Aak unq'a vee' skajayil, as kat tal kan Aak sqi' uva' tz'ajel ve't u kutxumb'ale' k'atz Aak la ib'ane'. Esti'e' uva' b'axel viK'aol Aake' sukuvatz, tan b'axel kat itz'eb' viK'aol Aake' ta'n u Tiixhla Espíritu sukuvatz, jank'al o' uva' itz'eb'nal ve't u qaanxelale' ta'n u Tiixhla Espíritu. 30 As jank'al o' uva' kat tal kan Aak sqi' uva' techal la q'anb'u ve't u kutxumb'ale' la ib'ane', as kat imolo o' Aak sk'atz. As kat toksa o' Aak jikla aamail svatz. As eela tok kuq'ii tuk' Aak. 31 ¿As kam q'i la qal ve't ti' unq'a yole' uva' kat vala? Tan a' u Tiixhe' at sqi'. Esti'e' ye'xheb'il la oleb' sqi', 32 tan aya'l chit ik'u'l Aak kat taq' Aak viK'aole' kamoj sqi'. ¿As a' kol chit ye'l uma'toj b'a'nil q'a ye' la ib'an Aak sqe ta'n viK'aole'? 33 Tan Aake' ni oksan o' jikla aamail. Esti'e' ye'xheb'il la chukun kupaav vatz Aak, o' uva' txaael ve't o' ta'n Aak. 34 As a' u Cristo kat kam sqi'. As kat ul taama Aak unpajte. As xonle'l Aak tiseb'al u Tiixhe'. As Aake' ni alon ok isuuchil u kuyole' te u Tiixhe'. Esti'e' ye'xheb'il la oleb' sqi', tul la alpu kukame' ti' u kupaave'. 35 As ye'xhkam la eesan kan o' k'atz u Cristo uva' xo'n o' ste. As k'uxh la kupaleb'e k'axk'o, as k'uxh la txumun qaama, as k'uxh la laq'b'al o', as k'uxh la kupaleb'e va'y, as k'uxh ye'l ve't qoksa'm, as k'uxh kam kuxh la kupaleb'e, as k'uxh la yatz'pu ve't o' tuk' ch'ich'; as ye'xheb'il la oleb' ti' qeesal kan k'atz u Cristo uva' xo'n chit o' ste, 36 eche' uva' ni tal uma'l u yole' uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': As ti' kunimat axh, Kub'aal Tiixh, as ni talpu ve't kukam b'enameen. As ech ve't o'e' eche' unq'a kaneero'e' uva' ni teq'ol ve't ti' iyatz'pe' tu u atinb'ale' uva' niyatz'pukat unq'a txooe', ti'k u yole'. 37 As k'uxh kam kuxh la kupaleb'e, as techal chit la oleb' o' sti' ta'n u Cristo uva' xo'n chit o' ste. 38 Esti'e' ootzimal sva'n uva' k'uxh la kam in as k'uxh isle'ltel in, as ye'xheb'il la oleb' ti' veesal kan k'atz u Tiixhe'. As mita'n unq'a ángel; as mita'n unq'a ib'ooq'ol unq'a b'anol va'lexhe' uva' nich'o'n taama ti' Aak; as mita'n unq'a vee' uva' at cheel; as mita'n unq'a vee' a'n tule'; 39 as mita'n uve' at tu almika'; as mita'n uve' at jaq' u tx'ava'e'; as mita'n umaj unq'a vee' cheesamal kan ta'n Aak la oleb' ti' qeesal kan ti' vib'a'nil Aake' uva' qetz ta'n u Kub'aal Jesucristo, jank'al o' uva' at ve't ok o' k'atz Aak.

Romanos 9

1 As ootzimal ta'n u Cristo uva' jik chit la yolon in sete. As ye'l yol nunchuli, tan a' u Tiixhla Espíritu ni alon sve uva' jik chit nunyolon sete. 2 As at uma'l u mam txumu'm tu u vaanxelal uva' nich'o'nsan vaama sb'enameen, 3 tan ni vale' uva' la koj uchi as la tal u Tiixhe' unkame' ti' unq'a unpaave' as la teesa kan in Aak k'atz u Cristo ti' toksat Aak unq'a tiaal Israel, k'atz u Cristo sunvaatzil. As b'a'n la ib'an ve't Aak te unq'a tiaal Israel, 4 tan a' unq'a tiaal Israel uva' kat ok sme'al ik'aol u Tiixhe'. As kat atin ve't u Tiixhe' uva' nim talche' sxo'l. As kat ik'ujb'a' kan Aak u ak' tzaq'ite'. As kat tal kan Aak kam toksal iq'ii Aak. As kat talkat kan Aak kam uva' la ib'an Aak te unq'a itename'. 5 As tiaal Israel unq'a q'esla kub'aale' uva' nim talche'. As an chit xo'l unq'a tiaal Israel kat itz'eb'kat u Cristo uva' Tiixh. As Aake' nim talche' ti' unq'a vee' skajayil. As la qoksa ve't iq'ii Aak ti' chit ib'ene'. An chite'. 6 As jit kajayil unq'a tiaal Israel kat ok sitenam Tiixh. As ye'le uva' ye' koj kat itzojpisa Aak u yole' uva' tal kan Aak te u Abraham. 7 As jit ti' uva' tiaal u Abraham unq'a uxhchile', as kat ok ve't sme'al ik'aol u Tiixhe'. Pet ech kat tal Aak ile' te u Abraham: Tan ti' u Isaac la kaakat unq'a aviaale', ti'k Aak. 8 As ech qootzite' uva' jit kajayil unq'a tiaal u Abraham kat ok sme'al ik'aol Tiixh. Pet ta'n unq'a uxhchile' uva' kat tal kan Aak uva' la ok ve't sme'al ik'aol Aak, as a'e' uva' tiaal u Abraham vatz Aak, 9 tan ech ni tal u yol ile' uva' alel kan te u Abraham: As tu u q'iie' uva' alel kan ta'n Aak, as la ul in sek'atz unpajte. As la itz'eb' uma'l vine' u Sara. As xaak la ib'ane', ti'k u yole' uva' tal u Tiixhe' te u Abraham. 10 As jit ta'ne' uva' kat ib'an Aak, tul kat tal Aak u yole' te u Sara. Pet echat kat ib'an Aak ti' ka'va't unq'a tal u Rebecae', uva' ik'aol u q'esla kub'aale' uva' Isaac. 11 As tul uva' ye'xnik itz'eb' ka'va'l unq'a talaj xaake' as ye'xhkam unb'ooj ma'tik ib'anata' as k'uxh b'a'n as moj ye' b'a'n, as kat tal u Tiixhe' uma'l u yol ti' unq'a ne'e', aq'al uva' ye' la jalpu isuuchil u yole' uva' alel kan ta'n Aak ti' itxaat Aak unq'a uxhchile' ti' tok sitenam Aak. As jit ti' uva' nib'an unq'a uxhchile' kat itxaakat Aak. Pet Aake' kat alon ab'il la itxaa Aak. 12 As ech tal u Tiixh ile' ti' unq'a tal u Rebeca: La ok u atzikae' k'amil xe' u itz'inae', ti'k Aak. 13 As kat ib'ana eche' uva' tz'ib'amal kan, tan ech ni tal uma't u yol ile': Kat unxo'ni ve't u Jacob. Pet ech koj u Esaú, tan ye' kat voksa ve't stuul, ti'k u yole'. 14 ¿As kam q'i la qale'? ¿Ma la qale' uva' va'lexh kat ib'an u Tiixhe', tul kat itxaa Aak u itz'inae'? ¡Ye'le! 15 As ech kat tal Aak ile' te u Moisés unpajte: Ine' la alon ab'il uva' la untxum ivatz, as la chit untxum ivatze'; as ine' la alon ab'il uva' la unb'an b'a'nil ste, as la chit unb'an b'a'nile' ste, ti'k Aak. 16 As jit uve' ni tal unq'a uxhchile' tuk' vitxumb'ale' as mita'n jit ti' umaj kam uva' la ib'ane' uva' kat itxaakat Aak. Pet ti' uva' Aak kat alon, as esti'e' kat itxaa Aak unq'a uxhchile', tan Aak ni txumun ivatz. 17 As eche' uma't u yol uva' tal Aak te u Faraón uva' tz'ib'amal kan, tan ech ni tal ile': As tuk val see uva' kat voksa axh sb'ooq'olil ti' unq'a tename', aq'al uva' la pal axh stuul uva' at pal u vijle'me' see', as aq'al uva' la paxsal untzib'lal xo'l unq'a tename' skajayil vatz u tx'ava'e', ti'k Aak, 18 tan la itxum Aak ivatz umaj uxhchil, ab'il uva' la tal Aak itxumat ivatz. As la itiib'isa Aak taama umaj uxhchil, ab'il uva' la tal Aak itiib'isal taama. 19 Pet kamal at umaj ex uva' ech la etal ile': «Asoj ech ni tal Aake', as ¿kam q'i uva' ni toksa Aak u kupaave' stuul? Tan techal chit la kub'ane', asoj Aak la alon,» chaj ex la etale'. 20 As la val sete, ¿as ma at etijle'm uva' la eb'ek' u Tiixhe'? Tan eche' la koj uch talat u tz'aj uk'ale' te u b'itol tetze' uva': «¿Kam q'i uva' va'len kuxh vuche' kat ab'ana?» ma chaj la tale', 21 tan at tijle'm u b'anol uk'ale' ti' ib'anata' kam uva' ni tal taama ti' u chaxkab'e', tan la uch ib'anat b'a'nla laj uva' ch'i'umal tilone' tuk' u chaxkab'e'. As an chit tuk' u chaxkab'e' la uch ib'anat ka't laj uva' kam kuxh ve't lajil. 22 ¿As ma la uch etalat ti' u Tiixhe' uva' va'lexh uve' nib'an Aak tul uva' nim taama Aak nib'an ti' unq'a tename' uva' ye' ni niman Aak? Tan k'uxh ni tal Aak uva' la ik'uch Aak vitx'i'tzi'le' ti' unq'a tename' tuk' viyak'ile', as nim chit taama Aak kat ib'an ti' unq'a tename' uva' at ve't tzan vitx'i'tzi'l Aake' sti'. As ye' kat isotzsa Aak u tename' ta'n vitx'i'tzi'le'. 23 As kat itxum Aak kuvatz. As kat ik'uch Aak sqe uva' nim talchu ve't Aak. As a'e' uva' kat titz'a Aak na'ytzan ti' uva' la qootzi uva' nim talchu ve't Aak. 24 O' uva' kat imolo ve't o' Aak, k'uxh o' tiaal Israel as moj jit o' tiaal Israel, 25 tan eche' uva' tal kan u Tiixhe' uva' itz'ib'a kan ta'n u Oseas. As ech tal Aak ile': «Untenam,» chaj in la vale' ti' unq'a tename' uva' jitik untenam. «Xo'n ve't ex sve,» chaj in la vale' ti' unq'a tename' uva' ye' xo'nik sve, ti'k Aak. 26 As ech kat tal Aak ile' unpajte: «As katil kuxhtu' uva' la alpukat uva' jit ex untenam as tzitzi' la alpukat uva' ex me'al unk'aol,» ti'k u islich Tiixhe'. 27 As ech kat tal kan u Isaías ile' ti' unq'a tiaal Israel: As k'uxh ech u tachul unq'a tiaal Israel eche' tatin u sanab'e' tzi' u mar, as ye'xh jank'al unq'a tiaal Israel la kolax vatz u k'axk'oe', 28 tan techal chit tuk ib'an u Kub'aal Tiixhe' vatz u tx'ava'e' kam uva' alel kan ta'n Aak, ti'k u Isaías. 29 As ech tuk ib'ane' eche' uva' ma'tik talat kan u Isaías uva' ech tal ile': As ye' koj kat tal kan u Kub'aal Tiixhe' uva' ye'xheb'il la pal ti' vitxumb'al Aake', uva' ye' la sotz ve't unq'a tiaal Israel, as ech u k'axk'oe' la ul sqi' eche' uva' ib'an unq'a aa Sodoma tuk' unq'a aa Gomorra, ti'k u Isaías. 30 As la pal ve't o' stuul uva' k'uxh ye' nik titz'a unq'a tename' uva' jit tiaal Israel u jikla txumb'ale' ti' tok sjikla aamail vatz u Tiixhe', as kat ok ve't jikla aamail vatz Aak. As ti' kuxh u k'ujleb'al ik'u'le'. 31 Pet ech koj unq'a tiaal Israel, tan k'uxh nikat titz'a u jikla txumb'ale' ti' tok jikla aamail vatz Aak, as ye' kat ok jikla aamail. 32 ¿As kam sti' q'i uva' ye' kat ok jikla aamail? Tan ti' uva' ye' kat ik'ujb'a' ik'u'l ti' u Cristo. Pet a' kat tala uva' la ok jikla aamail ti' inimat u tzaq'ite'. As ye' kat b'ex ib'ana, tan ech kat ib'an unq'a tiaal Israel eche' umaj uxhchil uva' kat itx'et toj ti' umaj k'ub', 33 eche' uva' ni tal uma't u yol uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': Paloj ex stuul uva' tuk unk'ujb'a' uma'l u uxhchil uva' ech tatine' eche' k'ub' tu u Sion. As nimal uxhchil uva' ye' la sa'on. Pet ab'il uva' la ik'ujb'a' ik'u'l sti', as eche' la koj eesal iq'ii, ti'k u yole'.

Romanos 10

1 As la val sete, vitz'in vatzik, uva' aya'l chit unk'u'l nunnach Tiixh ti' unq'a unmoole' uva' tiaal Israel uva' ye' ni niman u Cristo. As a' ni tal vaama uva' la ok chajnaj jikla aamail vatz u Tiixhe'. 2 As la val sete uva' an chite' uva' aya'l chit ik'u'l chajnaj ti' inimat u Tiixhe' uve' ni tale'. As ye' ni pal chajnaj tu u txumb'ale' uva' alel kan ta'n Aak, 3 tan ye' nipal chajnaj stuul uva' kam la ib'an chajnaj ti' tok jikla aamail vatz Aak. As ye' ninima chajnaj vitxumb'al Aake' ti' tok chajnaj jikla aamail, tan nu kuxh iya'lu tib' chajnaj sijunal ti' tok jikla aamail vatz Aak. 4 As esti'e' uva' k'ujlu kan u tzaq'ite' ti' talax isuuchil sqe ti' u Cristo, ti' uva' la ok ve't o' jikla aamail, jank'al o' uva' k'ujle'l kuk'u'l ti' Aak. 5 As ech ni tal u tzaq'it ile' uva' kat itz'ib'a kan u Moisés as u uxhchile' uve' la b'anon uva' kam ni tal u tzaq'ite' as la iseb'e' sta'n. 6 Pet ech koj unq'a uxhchile' uva' kat ok jikla aamail vatz u Tiixhe' as k'ujle'l ik'u'l ti' u Jesús, as ye' la uchi uva' ech la tal ile': «¿Ab'il q'i la je' tu almika', ti' uva' la eteq'o ku' tzan u Cristo sunk'atz?» chajini'k ex. 7 As ye' la uchi uva' ech la etal ile': «¿Ab'ile' q'ii uva' la ku' tu u atinb'ale' uve' atkat unq'a kamnaje' ti' teq'ol je' tzan u Cristo sunk'atz?» chajini'k ex. 8 Pet jank'al o' uva' kat ok ve't o' jikla aamail k'atz u Tiixhe' ti' u k'ujleb'al kuk'u'le', as ech ni qal ile': Tan eyen ve't viyol u Tiixhe' sukuk'atz. As eyen tu u kutzi'e' aq'al uva' la qale'. As eyen tu u qaanxelale' aq'al uva' la kunima, uva' ni qale'. As a' u yole' ti' u k'ujleb'al kuk'u'le' uva' nu kupaxsa xo'l unq'a tename', tan ech ni tal u yol ile': 9 «Tan asoj la aal tuk' atzi' uva' a' u Jesús u Kub'aale' as la anima tuk' aanxelal uva' kat tulsa u Tiixhe' taama u Jesús tul kat kam Aak sqi', as la q'alpul ve't axh vatz vapaave',» ti'k u yole'. 10 Tan tuk' u qaanxelale' nu kuk'ujb'a'kat kuk'u'l ti' u Jesús ti' kuk'uchata' uva' kat ok o' jikla aamail k'atz u Tiixhe'. As tuk' u kutzi'e' ni qale' uva' o' tetz Aak ti' kuk'uchata' uva' kat sotzyu ve't u kupaave'. 11 Tan ech ni tal uma't u yol ile' uva' tz'ib'amal kan: Jank'al unq'a tename' uva' la ik'ujb'a' ik'u'l ti' Aak, as techal la ib'an Aak kam uva' alel kan sti' ta'n Aak, ti'k u yole'. 12 As la val sete uva' ye'l kuxo'l nib'an u Tiixhe'. As k'uxh o' uva' o' tiaal Israel moj ex uva' jit ex tiaal Israel, tan uma'l kuxh u Kub'aale' ati. As Aake' B'ooq'ol sqi' skukajayil. As ni taq' tzan Aak vib'a'nile' sqi', jank'al o' uva' ni jajon kuyb'al te Aak, 13 eche' uva' ni tal u yole' uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': Tan ab'il uva' la jajon kuyb'al te u Kub'aale' as la chit q'alpe', ti'k u yole'. 14 ¿As la kol uch ijajat unq'a tename' q'a kuyb'al te u Tiixhe' as tul ye' ik'ujb'a't ik'u'l ti' Aak? ¿As kam la tulb'e ik'ujb'a't ik'u'l q'i ti' Aak, as tul ye' atixoj tab'i yol ti' Aak? ¿As kam la tulb'e tab'it u yole' q'i as tul ye'xheb'il ni alon isuuchil ste? 15 ¿As ab'il q'i la b'en alon u yole' ste, asoj ye'xheb'il la chajon? Tan ech ni tal u yol ile' uva' tz'ib'amal kan: Tan achveb'al chit unq'a uxhchile' uva' nixaan tulaj unq'a tename' ti' talat isuuchil u b'a'nla yole', ti'k u yole'. 16 As jit kajayil unq'a tename' kat niman u b'a'nla yole', eche' uva' ni tal u Isaías uva' ech ni tal ile': Kub'aal Tiixh, ye'xheb'il ni niman u yole' uve' ni vale', ti'k u Isaías. 17 As a' isuuchile' uva' lanal tab'i umaj uxhchil u yole'. As a'n la ik'ujb'a' ve't ik'u'l ti' u Cristoe', tan tetz u Cristo u yole' uva' la tab'i u uxhchile'. 18 ¿Pet ma la uch qalata' uva' ye' kat tab'i unq'a tename' u yole', jank'al unq'a tename' uva' ye' kat niman? Ye'le ta', tan kat tab'ie' u yole', tan kat paxsalye' u b'a'nla yole' vatz u tx'ava'e' skajayil ta'n unq'a uxhchile' uve' kat niman. As kat paxsalye' viyole' timoxtel u vatz txa'e' skajayil. 19 ¿As ma la uch qalata' b'a uva' ye' ootzimal u yole' ta'n unq'a tiaal Israel? Ye'le ta', tan ech ni tal u viyol u Tiixhe' ile', uva' tal u Moisése' te unq'a tename': As tuk unch'o'nsa ve't etaama ta'n unq'a tename' uva' jit untenam. As tuk uloj evi' tul la etab'i uva' kat voksa unq'a tename' suntenam, k'uxh ye' nik titz'a in unq'a tename', ti'k u Moisése'. 20 As ye' kat xo'v u Isaías ti' talat viyol u Tiixhe' te unq'a tename'. As ech kat tal u Isaías ile': As unq'a tename' uva' ye' kat itz'an in, as kat unk'uch vunb'a'nile' ste. As kat unk'uch vuntxumb'ale' te unq'a uxhchile' uve' ye' nik itz'an vuntxumb'ale' ti' inimat in, ti'k u Isaías. 21 As ech kat tal u Tiixh ile' ti' unq'a tiaal Israel taq' u Isaías: B'enameen nik unmolo ex tan a' ni vale' uva' la unloch ex, as ye' nik esa' tan exik paasan tzii, ti'k u Isaías.

Romanos 11

1 ¿As ma a' la qale' uva' kat tixva ve't u Tiixhe' unq'a tename' uva' txaaelik ve't sta'n? ¡Ye'le ta'! Tan an kuxh in tiaal Israel, tan in tiaal u Abraham. As in tiaal u Benjamín unpajte. 2 As ye' kat tixva ve't o' Aak, o' uva' kat itxaa o' Aak b'axa ti' qok sitenam Aak. ¿As ma ye' etootza u yole' uva' tz'ib'amal kan ti' u Elías tul kat ixoch u Elías u tename'? Tan ech tal Elías ile' te Aak: 3 Kub'aal Tiixh, kat iyatz'lu ve't unq'a ijlenaale' unq'a alol tetz vayole'. As kat e'pisal unq'a atinb'ale' uva' nanachpukat. As aat kuxh in ye' yatz'poj in. Pet nichuk chajnaj txumb'al ti' unyatz'pe', ti'k u Elías. 4 As ech tal ve't u Tiixh ile': «Txaael ve't vujva'l mil unq'a uxhchile' sva'n uve' ye'xhkam niqaaeb' vatz u tz'aj tiixhe' uva' Baal ib'ii,» ti'k u Tiixhe' tal te u Elías. 5 As echat chit nib'an ve't cheel, tan atil o' uva' o' tiaal Israel uva' txaael ve't o' ta'n vib'a'nil Aake'. As aya'l chit kuk'u'l nu kunima ve't Aak. 6 Pet ta'n kuxh vib'a'nil Aake' as kat itxaa o' Aak. As jit ti' umaj b'a'nil uva' kat kub'ana, tan kat koj itxaa o' Aak ti' umaj b'a'nil uva' kat kub'ana, as jit ve't b'a'nile' b'a vib'a'nil Aake'. 7 ¿As kam q'i la qale' ti' u tename' uva' tiaal Israel? Tan kat isa' tok sjikla aamail vatz u Tiixhe'. As ye' kat oleb'i. Pet ech koj unq'a uxhchile' uva' txaael ve't ta'n u Tiixhe', tan kat ok ve't jikla aamail vatz Aak. As at ka'te uva' kat itiib'isa ve't Aak u taanxelale', 8 eche' uva' ni tal uma'l u yol uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': Kat tal u Tiixhe' uva' ye' la pal unq'a tename' stuul tuk' vitxumb'ale'. As k'uxh at ivatz, as ye' la b'en ste kam isuuchil u yole', as k'uxh at ixikin, as ye' la tab'i isuuchil u yole', eche' uva' nib'an cheel, ti'k u yole'. 9 As echat ni tal kan uma'l u yole' uva' kat tal u David, tan ech ni tal ile': As unq'a b'a'nla chaj tx'a'o'me' uve' nib'anche', as an kuxhe' la yansan vitxumb'al unq'a uxhchile'. 10 As la tzotq'u ve't ivatz unq'a tename'. As ye' la til ve't isuuchil u yole'. As eyen ve't jaq' u k'axk'oe' ti' ib'ene', ti'k u David. 11 Pet la unch'oti sete, ¿ma a' la qale' uva' tul kat yan itxumb'al unq'a tiaal Israel, as ma techal kat elik kan k'atz u Tiixhe' ti' chit ib'ene'? ¡Ye'le ta'! Tan ti' uva' ye' kat inima unq'a tiaal Israel u Tiixhe', as kat toksa ve't Aak unq'a jit tiaal Israel sitenamil, aq'al uva' la ch'o'n ve't taama unq'a tiaal Israel sti'. 12 As aal kat na' ve't vib'a'nil Aake' xo'l unq'a tename' uve' jit tiaal Israel, tul kat elik kan unq'a tiaal Israel ta'n vipaasan tziile'. As a' kol chit ye' la na' ve't vib'a'nil Aake' q'a, tul uva' la q'aavik tzan unq'a tiaal Israel ta'n Aak. 13 As tuk val uma'l u yol sete, jank'al ex uva' jit ex tiaal Israel. Ine' in apóstol ta'n u Tiixhe', aq'al uva' la unloch ex. Esti'e' nunxo'ni u vijle'me' uve' kat taq' Aak sve. 14 As a' ni vale' uva' la til unq'a tiaal Israel u b'a'nile' uva' kat ib'an u Tiixhe' seti'. As la tachva ik'ulat vib'a'nil u Tiixhe' eche' uva' kat ek'ula. As la q'aavik ok k'atz Aak unpajte, 15 tan tul uva' kat teesa tib' unq'a tiaal Israel k'atz Aak, as kat ib'an ve't Aak nimla b'a'nil sete, ex uva' jit ex tiaal Israel. As tul la q'aavik ok unq'a tiaal Israel k'atz u Tiixhe', as nim ve't u b'a'nile' uva' la ib'an Aak seti' as tuk' ti' unq'a tiaal Israel. As ech la ib'an ve't unq'a tename' uva' tiaal Israel eche' umaj kamnaj uva' la ul taama unpajte. 16 As ech tatin u tename' uva' tiaal Israel eche' viq'otil u paane' uva' txaael el ti' toksal vatz u Tiixhe', tan ti' uva' tetzik Tiixh unb'iil u q'otae' uva' kat txaapik el, as kajayil ve't u q'otae' kat tetzi u Tiixhe'. As ech tatin u tename' eche' umaj tze', tan asoj b'a'n u taq'il u tze'e', as b'a'ne' viq'ab' u tze'e' skajayil. Esti'e' uva' tetz u Tiixhe' u tename' skajayil uva' tiaal Israel. 17 As at unq'a tiaal Israel uva' kat teesa el tib' k'atz u Tiixhe' eche' ijech'pik el viq'ab' u tze'e'. As kat oksal ve't ex k'atz Aak sich'exel unq'a tiaal Israel eche' la ib'an umaj u q'ab' tze'e' uva' la b'en eq'oloj tzan tu koob'al ti' toksal sich'exel uva' kat jech'pik el. As unvatzul kuxh ve't u q'ab' tze'e' tuk' u taq'il tze'e' la ib'ane'. As la pal ve't vita'l tze'e' tu u q'ab' tze'e'. As ech neb'ane' eche' u q'ab' tze'e' uva' b'ex eq'oloj tzan, tan antu ve't ex nechiib' ve'te' ti' u nimla b'a'nile'. 18 Pet eje'sak etib' vatz unq'a tiaal Israel uva' eche' unq'a iq'ab' tze'e' uva' kat jech'pik el, tan asoj la eje'sa etib' as atoj sek'u'l uva' jit u q'ab' tze'e' uva' a'n kat oksali ni aq'on iyak'il u taq'il tze'e'. Pet a' u taq'il tze'e' aq'ol tetz iyak'il u q'ab' tze'e'. 19 As kamal la etale' uva': «Kat jech'pik el viq'ab' u tze'e'. As kat oksal ve't ok o' sich'exel,» chaj ex la etale'. 20 An chite' veyole'. As atoj sek'u'l uva' ech tatin unq'a tiaal Israel eche' unq'a q'ab' tze'e' uva' kat jech'pik el, tan ti' uva' ye' kat ik'ujb'a' ik'u'l ti' u Jesús. Pet eje'sak chit etib' tuk' vetxumb'ale', tan ti' kuxh uva' k'ujle'l ek'u'l ti' u Jesús, as ato'k ve't ex k'atz Aak. As exo'vataj u Tiixhe', 21 tan asoj ye' kat isotzsa ve't Aak ipaav unq'a tiaal Israel uva' eche' unq'a q'ab' tze'e' uva' atik sb'axa, as ¿a' kol chit ex q'a la isotzsa Aak vepaave', asoj ye' la enima Aak? As tul ech exe' unq'a q'ab' tze'e' uva' a'n oknajle. 22 As etitz'ataj vitxumb'al u Tiixhe', tan kat ul ivi' Aak ti' unq'a tiaal Israel, tul kat teesa tib' k'atz Aak. Pet nimla b'a'nil kat ib'an Aak seti'. As a' isa' Aak uva' la eb'ane' kam uva' b'a'n te Aak, tan asoj ye' la eb'ane', as ech la ulb'el ex eche' kat ib'an unq'a q'ab' tze'e' uva' kat jech'pik el. 23 Pet asoj la ik'ujb'a' ve't unq'a tiaal Israel ik'u'l ti' u Jesús, as ech la ib'an chajnaje' eche' kat ulb'el umaj q'ab' tze' uva' la oksal ok k'atz u tze'e' unpajte, tan at iyak'il u Tiixhe' ti' toksat ok Aak chajnaj sk'atz unpajte. 24 ¿As a' kol chit ye' la ib'an Aak q'a te chajnaj uva' ech tatin chajnaje' eche' u q'ab' tze'e' uva' atik chit sti' b'axa? Tan kat toksa ok ex Aak sk'atz eche' unq'a q'ab' tze'e' uva' b'ex eq'oloj tzan tu koob'ale'. As kat oksal ok ti' u tze'e'. 25 Vitz'in vatzik, a' ni vale' uva' la etootzi isuuchil uma'l u yol uva' nisa' u Tiixhe' uva' la qootzi ve'te', aq'al uva' ye' la eje'sa etib' tuk' vetxumb'ale'. As palojtaj o' stuul uva' kat itiib'isa ve't Aak u taanxelal unjolol unq'a tiaal Israel. As lanal ok ve't unq'a tename' skajayil uva' txaael ta'n Aak uva' jit tiaal Israel. 26 As a'n la ok ve't unq'a tiaal Israel skajayil k'atz Aak, eche' uva' ni tal u yol uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': Tan echen la tzaakat u q'alpun tetz unq'a tename' tu u Sion. As la ul teesa ve't Aak unq'a paasan tziile' tu u taanxelal unq'a tiaal u Jacob. 27 As a' u ak' tzaq'ite' uva' la unjej kan xo'l unq'a tiaal u Jacob tul uva' la unsotzsa vipaave', ti'k Aak. 28 Asoj la qitz'a u b'a'nla yole', as la pal o' stuul uva' kat ixval kan unb'iil unq'a tiaal Israel ta'n u Tiixhe', aq'al uva' la aq'ax etokeb'al ti' etab'it isuuchil u b'a'nla yole', ex uva' jit ex tiaal Israel. Pet xo'ntel unq'a tiaal Israel te Aak, ti' uva' ma'tik itxaat Aak unq'a q'esla ib'aal unq'a tiaal Israel b'axa, 29 tan ta'ne' kat taq' Aak vib'a'nile' te unq'a tiaal Israel, as ye'le la imaa ve't Aak ste. As kat imolo Aak unq'a tiaal Israel ti' tok sitenam Aak, as ye'le la isotzsa Aak sk'u'l. 30 As eche' ta' ex tan ye' nik enima u Tiixhe' b'axa. As kat itxum ve't Aak evatz, tul kat tixva ve't unq'a tiaal Israel Aak. 31 As ech kat ib'an unq'a tiaal Israel, tan k'uxh nipaasa tzii, as techal la ilej uma'l u q'ii uva' la itxum ve't u Tiixhe' ivatz chajnaj eche' kat ib'an Aak ti' itxumlu evatz, tul uva' nik etixva Aak. 32 As kat tal ve't Aak uva' at ipaav unq'a tename' skajayil ti' ib'anat u paasan tziile' vatz Aak. Pet ech kat ib'an Aak ile', ti' uva' la itxum Aak ivatz unq'a tename' skajayil. 33 ¡As ye'l iya'teb'al as mita'n imoxteb'al vib'a'nil vitxumb'al Aake', tan Aake' ootzin tetz skajayil! ¡As ye'xheb'il chite' la pal tu vitxumb'al Aake' uva' kam ni tal taama Aak as tuk' uva' nib'an Aak! 34 As ye'xheb'il ootzin tetz vitxumb'al u Kub'aal Tiixhe'. As ye'xheb'il la alon itxumb'al Aak unpajte. 35 As ye' la uchi uva' la taq' umaj uxhchil umaj kam te u Tiixhe', ti' uva' la ijaj ich'exel te Aak unpajte, 36 tan Aake' cheesan tetz unq'a vee' skajayil. As ib'a'nil kuxh Aake' uva' at unq'a vee' skajayil. As tetz Aake' skajayil. Esti'e' ye' la ya' o' ti' qoksat iq'ii Aak. An chite'.

Romanos 12

1 Vitz'in vatzik, ootzimale' sqa'n uva' nitxum u Tiixhe' kuvatz skukajayil. Esti'e' nunjaj b'a'nil sete ti' uva' ech etoksat etib'e' vatz Aak eche' ni tulb'el unq'a txooe' uva' txaael ve't ti' toksal ok vatz Aak. As a'e' uva' b'a'n vatz Aak, tan esti'e' uva' kat taq' Aak etiichajil sk'atz ti' etoksat iq'ii Aak. 2 As ye' etoksa etaama ti' inimal unq'a vatz tx'ava'illa txumb'ale' eche' nib'an unq'a uxhchile' uva' ye' ni itz'an u Tiixhe'. Pet ejalputaj vetxumb'ale' ta'n u ak' txumb'ale' uva' tetz u Tiixhe', aq'al uva' la etootzi kam uva' nisa' u Tiixhe' seti', tan a'e' uva' b'a'n te Aak ti' uva' jik chit la eb'ane'. 3 As tuk val sete tuk' u vijle'me' uva' kat aq'pu sve ta'n vib'a'nil Aake': As ye' la eje'sa etib' vatz unq'a emoole'. Pet jik chit la eb'ane' tuk' u k'ujleb'al ek'u'le' uva' kat taq' Aak sete ti' toksal iq'ii Aak. 4 As ech qatine' sukuvatzaj eche' tatin u kuchi'ole', tan nimal kuxh b'an ta'n u kuchi'ole', tan ataj taq'on sijununil. 5 As echat chit b'an qa'n k'atz u Cristo unpajte, tan k'uxh nimal chit kuxaane', as unvatzul kuxh o' k'atz Aak. As unvatzul kuxh o' sukuvatzaj unpajte. 6 As jit eela u qijle'me' skujununilaj uva' kat taq' Aak sqe, tan eche' uva' nisa' Aak sqi'. Asoj o' umaj q'ajsan tetz viyol Aake', as jik chit la qal u yole' uva' eela tuk' viyol Aake' uva' tz'ib'amal kan. 7 As moj a' u qijle'me' uva' kat taq' Aak sqe ti' kulochat unq'a qitz'in qatzike', as aya'l chit kuk'u'l la lochon o'. As moj o' chusul, as aya'l chit kuk'u'l la chusun o'. 8 As moj b'eyamal la kub'an te unq'a qitz'in qatzike', as aya'loj chit kuk'u'l ti' kub'eyat ste. As moj la kuloch u kumoole' ti' taq'ax unb'ooj tetz, as tuk' chit vib'a'nil Aake' la qaq' ste. As moj ti' qilat isuuchil unq'a qitz'in qatzike', as jikoj chit la kub'ane'. As moj ti' kutxumat ivatz unq'a kumoole' uva' ni paleb'en k'axk'o, as la kutxum ivatz tuk' chiib'ichil. 9 As aya'l chit kuk'u'l la kuxo'ni qib' sukuvatzaj. As la chit qixva u va'lexhe'. As kunimataj chit u b'a'ne'. 10 As kuxo'nitaj qib' sukuvatzaj, tan qitz'in qatzik qib'e' sukuvatzaj. As kunimataj qib' sukuvatzaj. 11 As kam umaj aq'on uva' la alax sqe xo'l unq'a qitz'in qatzike', as ye' la kuq'e'yi kub'anata'. Pet aya'l chit kuk'u'l la kub'ane' ti' kunimat u Kub'aal Jesús. 12 As la chiib' o' ti' u b'a'nile' uva' nu kutx'eb'e' tuk' u k'ujleb'al kuk'u'le'. As la kukuy kupaleb'et unq'a k'axk'oe'. As ye' la ya' o' ti' kunachat Tiixh. 13 As la kuloch unq'a qitz'in qatzike' uva' meeb'a' chittu'. As la kuchiansa sqe uva' la qaq' ivatb'al unq'a qitz'in qatzike' unpajte. 14 As b'a'noj eyolon ti' unq'a uxhchile' uve' nich'o'n taama seti'. As jit umaj va'lexhla yol la etal sti'. Pet b'a'n eyolon sti' la ib'ane'. 15 As chiib'ojtaj o' k'atz unq'a qitz'in qatzike' uve' nichiib'e'. As oq'ojtaj o' k'atz unq'a qitz'in qatzike' uve' ni toq'e'. 16 As b'a'noj kuxh qatine' sukuvatzaj. As ye' la kuje'sa qib' vatz u kumoole'. As jik chit la yolon o' te unq'a qitz'in qatzike' uva' meeb'a'. As ye' kuxh qala uva' at kutxumb'al ti' unjoltu unq'a qitz'in qatzike'. 17 Kub'anak ich'exel u va'lexhe' uva' la b'anax sqe. Pet qoksataj xe' qaama ti' kub'anat u b'a'ne' vatz unq'a uxhchile'. 18 As kub'antaj jank'al uva' la kutx'ol kub'anata', aq'al uva' b'a'n qatine' tuk' unq'a uxhchile' la ib'ane', asoj la isa' unq'a uxhchile'. 19 Vitz'in vatzik, kub'anak ich'exel te umaj uxhchil uva' la b'anon umaj va'lexh sqe. Pet a' u Tiixhe' la aq'on tzan vitx'i'tzi'le' sti', eche' uva' ni tal uma'l u yol uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': Tan ine' la b'anon isuuchil te unq'a uxhchile' uve' nich'o'n taama seti'. As ine' la b'anon ich'exel ste, ti'k Aak. 20 Esti'e' la val sete, asoj niva'y umaj uxhchil uva' nich'o'n taama sqi', as qaq'taj techb'ub'al. As moj nitzaj itzi', as la qaq' tuk'a'. As la kuxh kajamaan ve'te' sta'n. 21 Ye' kuxh qaq' qib' te u va'lexhe'. Pet o' la oleb' o' ti' u va'lexhe' tuk' u b'a'ne' uva' la kub'ane'.

Romanos 13

1 As kunimataj unq'a b'ooq'ol tename' tuk' unq'a imoole', tan jank'al unq'a b'ooq'ol tename' tuk' unq'a imoole', as Tiixhe' kat k'ujb'a'n kan. 2 As ab'il uva' ye' la niman unq'a b'ooq'ol tename' as ni tixva uva' k'ujlu kan ta'n u Tiixhe'. As techal la ipaleb'e k'axk'o. 3 As jit ti' ixo'visal unq'a uxhchile' uva' ni b'anon u b'a'ne' atkat kan unq'a b'ooq'ole'. Pet ti' taq'at ku' unq'a b'anol va'lexhe' tu k'axk'o. Esti'e' la val sete, asoj ye' nu kusa' uva' ye' la aq'ax ku' o' tu k'axk'o ta'n unq'a b'ooq'ol tename', as kub'antaj u b'a'ne'. As ye'l kuq'ii la teesa ve't unq'a b'ooq'ol tename', 4 tan lochonaale' unq'a b'ooq'ole' k'atz u Tiixhe' ti' ib'anat u b'a'ne' sqe. Pet asoj la kub'an u va'lexhe', as kuxo'vataj unq'a b'ooq'ole', tan ye'le ta' uva' techal kuxh koj at tijle'm ti' taq'at ku' o' tu u k'axk'oe'. As a' unq'a b'ooq'ol tename' lochonaal k'atz Aak ti' taq'ax ich'exel te unq'a uxhchile' uva' va'lexh kuxh nib'ane'. 5 Esti'e' uva' techal la kunima unq'a b'ooq'ol tename'. Pet jit kuxh ti' uva' ye' la ik'axb'isa o'. Pet ti' uva' ootzimal sqa'n uva' ech nisa' u Tiixhe' sqi'. 6 As esti'e' la kuchoo unq'a choob'ale' uve' nijaj unq'a b'ooq'ol tename' sqe, tan ootzimal sqa'n uva' eela kuxh stuk' uva' ik'am u Tiixhe' ti' tilax isuuchil u tename' sb'enameen. 7 As kub'antaj kam uva' nisa' u Tiixhe' uva' la kub'ane'. As kuchootaj ab'iste uva' la alpu sqe uva' la kuchooe'. As kunimataj unq'a uxhchile' uva' la nimali. As qoksataj iq'ii unq'a uxhchile' uva' la oksal iq'ii. 8 As techal la kub'ane' kam unq'a b'a'nile' uva' la alpi uva' la kub'ane'. As la kuxo'ni qib' sukuvatzaj, tan asoj la kuxo'ni unq'a qitz'in qatzike', as nu kunima u tzaq'ite' uva' itz'ib'a kan u Moisés, 9 tan ech ni tal ile': Ye' la paavin ex tuk' uma't uxhchil uva' jit ek'ulel. As ye' la eyatz' umaj uxhchil; as elq'i'k ex; as echeesak yol ti' emool; as etachvak tetz emool, ti'k u yole'. Pet jank'al unq'a tzaq'ite' uva' alel kan, as ato'k ti' uma'l u yol uva' ech ni tal ile': Xo'noj vamoole' see eche' uve' nab'an je' see, ti'k u yole'. 10 As ab'il uva' at u xo'niib'e' tu u taanxelal, as ye'l umaj va'lexh la ib'an te vimoole', tan tul nu kuxo'ni qib' sukuvatzaj, as a' u tzaq'ite' nu kunima. 11 As ech la kub'ane' eche' uva' ni tal u yole', tan at ve't sukuk'u'l uva' la ilej uma'l u q'ii uva' la qil ve't isuuchil u b'a'nile' uva' kat ib'an u Tiixhe' sqi', eche' teesat umaj uxhchil vata'm tivatz. As jun q'ii najli ve't o' ti' qilat u q'alpun qetze' uva' kat kuk'ujb'a' kuk'u'l sti'. 12 As ni pal ve't iyak'il u va'lexhe' tu u qaanxelale' eche' nib'an u toktoe', tan nipal ve't iyak'il u toktoe' tul ni tul u q'iie' sti'. Esti'e' la val sete, qaq'taj chit ve't kan u va'lexhla txumb'ale' eche' uva' at tu u q'ej toktoe'. As kub'antaj u b'a'ne' uva' eche' tatin u saje' ti' kukolat qib' vatz u va'lexhe'. 13 As jikoj chit kub'ana eche' nib'an unq'a uxhchile' uva' nixaan sq'iil. As ye' la kub'an u va'lexhe' eche' u q'ab'a'me', u yansaib'e', u yaaib'e', u ch'o'nchil aamae', tuk' unjoltu unq'a tacha'v u kuchi'ole'. 14 Pet qaq'taj tokeb'al u Kub'aal Jesucristo eche' qoksat u oksa'me' sqi'. As ye' la qaq' tokeb'al unq'a tacha'v u kuchi'ole'.

Romanos 14

1 Ek'ultaj unq'a qitz'in qatzike' uve' ye'l maas iyak'il ati ti' u Tiixhe'. Enimataj etib' tuk' unq'a qitz'in qatzike' uva' jit eela vetxumb'ale' stuk' ti' uva' kam la eb'ane' ti' enachat Tiixh. As eyaak kuxh etib' stuk'. 2 Tan at ex ni alon uva': «Kam kuxh echb'ub'alil la uch techb'ule',» ch'ex netale'. As at unjoltu ex uva' ye'xh yak'inoj u k'ujleb'al ek'u'le', as ech netal ile': «Ta'n kuxh unq'a itzae' tuk' unq'a lo'b'e'tze' la uch qechb'uta',» ch'ex netale'. 3 Pet ex uva' ni echb'un unq'a echb'ub'ale' skajayil, as ye' la uchi uva' la etixva unq'a qitz'in qatzike' uva' ye' ni echb'un unq'a echb'ub'ale' eche' uva' netechb'u. As echat la eb'ane', ex uva' ye' netechb'u unq'a echb'ub'ale' skajayil, as ye' la etixva unq'a qitz'in qatzike' uva' ni echb'un unq'a echb'ub'ale' skajayil, tan ye'l exo'l nib'an u Tiixhe'. 4 As ye'l etijle'm ti' uva' la eb'an isuuchil uma't u qitz'in qatzike', tan jit ex ib'ooq'ol. As a' kuxh u Kub'aal Tiixhe' la alon asoj b'a'n ve't u qitz'in qatzike' svatz moj ye'le, tan ta'n Aake' at tijle'm ti' tilax isuuchil, aq'al uva' la kuk'ujb'a' kuk'u'l ti' Aak. 5 As at ex ni alon uva' nim talchu uma'l q'ii ti' uma't q'ii tul nenach Tiixh. Pet ech koj unjoltu ex, tan eela kuxh unq'a q'iie' skajayil sevatz tul nenach Tiixh. As aal b'a'ne' uva' kam uva' nimamal seta'n sejununilaj as eb'antaj tuk' k'ujleb'al ek'u'l, 6 tan jank'al ex ni alon uva' nim chit talpu uma'l q'ii ti' uma't q'ii ti' enachat Tiixh, as ech kuxh etoksat iq'ii Aake'. As echat neb'ane', jank'al ex uva' netechb'u unq'a chib'e', as netaq' ta'ntiixh te u Tiixhe' sti'. As netoksa iq'ii Aak sti'. As echat neb'ane', jank'al ex uva' ye' ni echb'un unq'a chib'e', tan netaq' ta'ntiixh te u Tiixhe' unpajte. As nekuye' uva' ye' la uch etechb'ut unq'a chib'e', as iq'ii Aake' netoksa sevatz. 7 As k'uxh isle'l o' as k'uxh la kam o', as ni qale' uva' la chiib' taama u Tiixhe' sqi', 8 tan asoj isle'l o', as o' la chiib'isan taama u Kub'aal Tiixhe'. As moj la kam o', as o' tetz Aak la ib'ane'. Esti'e' uva' k'uxh isle'l o' moj la kam o', as o' tetz Aak la ib'ane', 9 tan esti'e' kat ulkat u Jesús kamoj sqi' skukajayil. As kat ul taama Aak unpajte, tan ti' uva' Aak kuB'ooq'ol, k'uxh kamnajlu ve't o' as moj isle'ltel o'. 10 Esti'e' la unch'oti ve't sete, ¿kam q'i uva' nu kuxh eb'an isuuchil vetitz'in etatzike'? ¿As kam q'i uva' nu kuxh etixva vetitz'in etatzike' ti' uva' kam ni tulb'e toksat iq'ii u Kub'aal Tiixhe'? Tan kajayil chit o'e' uva' la oon o' vatz Aak ti' ib'anat Aak kusuuchil, 11 eche' uva' ni tal uma'l u yol uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': «Tan il in isle'l in,» ti'k u Kub'aal Tiixhe'. «As kajayil chit unq'a tename' la qaaeb' ve't sunvatz. As techal la tale' uva' in Tiixh,» ti'k Aak. 12 As junun o' la qalo'k qib' te Aak ti' uva' kam kat kub'ana. 13 As esti'e' uva' ye' kuxh la ib'an tib' kusuuchil sukuvatzaj. Aal b'a'ne' uva' la qitz'a je' qib', aq'al uva' ye' la paavin u qitz'in qatzike' sqa'n. 14 As ootzimal sva'n uva' kajayil u vee' nu kub'ane' ti' toksal iq'ii Aak, as jit va'lexhe' vatz Aak uva' nu kub'ane', tan a' u Kub'aal Jesús kat alon isuuchil sve. Pet ech koj unq'a uxhchile' uva' ni itz'an uva' va'lexh, as vatz kuxhe' va'lexhkat. 15 Asoj la yan ik'u'l umaj vetitz'in etatzike' ti' uve' netechb'u, as ye'l u xo'niib'e' nek'uch sevatzaj. Esti'e' ni val sete, ye' la ib'ane' uva' la elik kan vetitz'in etatzike' ti' vib'a'nil u Tiixhe' ti' kuxh u echb'ub'ale' uve' netechb'u, tan eyen ve't ok vetitz'in etatzike' k'atz u Cristo uva' kat kam sqi'. 16 As ye' la etaq' tokeb'al u va'lexhe' ti' u b'a'ne' uve' neb'ane' uva' b'a'n vatz Aak, 17 tan nim talche' u tijle'm u Tiixhe' ti' u echb'ub'ale' tuk' u uk'a'e'. As ab'il uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe' as jik ve't vitxumb'ale' la ib'ane', as b'a'n ve't tatin svatzaj, as nichiib' u taanxelale', as a' u Tiixhla Espíritu ni aq'on ste kajayil. 18 As jank'al o' uva' ech kunimat u Cristo eche' uve', as o'e' uva' nichiib' u Tiixhe' sqi'. As b'a'n ve't o' vatz unq'a uxhchile'. 19 Esti'e' ni val sete, kub'antaj chit u b'a'ne' sukuvatzaj uva' la lochon o' ti' uva' b'a'n qatin sukuvatzaj. As a'e' la lochon o' ti' kuyak'insat qib' ti' u Tiixhe'. 20 As ye' la kuyansa ik'u'l umaj qitz'in qatzik ta'n u qechb'ub'ale' uva' ni qechb'u. As k'uxh b'a'n unq'a echb'ub'ale' skajayil vatz u Tiixhe', as jit b'a'ne' uva' la paavin umaj qitz'in qatzik sqa'n ti' kuxh qechb'ut umaj echb'ub'al. 21 As aal b'a'ne' uva' ye' la kuchi' chib' as ye' la quk'a vino, asoj la yan umaj qitz'in qatzik sta'n. As ye'xhkam kuxh la kub'ane' uva' la yan itxumb'al u qitz'in qatzike' sta'n vatz u Tiixhe'. 22 Esti'e' ni val sete, kam uva' netitz'a tuk' u k'ujleb'al ek'u'le' uva' b'a'n la eb'ane', as atoj sek'u'l vatz u Tiixhe', tan achveb'al chit ex uva' ye'xhkam ni tal je' vetxumb'ale' sete ti' uva' kam uva' neb'ane'. 23 Pet ab'il uva' ni ka'kab'in taama ti' techb'ut umaj echb'ub'al, as la paavin ve'te', asoj la techb'u, tan ye'l k'ujleb'al ik'u'l ti' u Tiixhe' tul ni techb'u umaj echb'ub'al. Tan kam uve' la ib'an umaj uxhchil tul ni ka'kab'in taama ti' ib'anata', as la paavin sta'n vatz u Tiixhe'.

Romanos 15

1 As jank'al o' uva' k'ujle'l chit kuk'u'l ti' u Tiixhe' ti' uva' kam nu kub'ane' ti' toksal iq'ii Aak, as nimoj chit qaama la kub'ane' ti' kukuyat unq'a qitz'in qatzike' ti' ilochpe' as ti' iyak'insal u k'ujleb'al ik'u'le'. As jit uve' la kub'ane' kam uve' ni tal qaama. As jit u kutxumb'ale' la qoksa. 2 Pet kajayil o' la b'anon u b'a'ne' kam uva' b'a'n te unq'a qitz'in qatzike' ti' kuyak'insat u taanxelale' vatz u Tiixhe', 3 tan at sek'u'l uva' mita'n u Cristo kat toksa je' iq'ii sijunal. Pet a' uve' kat ul ib'an Aak uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': Jank'al unq'a yoq'o'me' uva' kat tal unq'a uxhchile' see', as ine' kat iyoq' in unq'a uxhchile', ti'k u yole'. 4 As jank'al unq'a yole' uva' kat itz'ib'a kan unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', as tz'ib'amal kan ti' kuchuspe' as ti' uva' at k'ujleb'al kuk'u'l ti' kusik'leta'. As k'uxh la laq'b'al o' ta'n unq'a tename', as nim qaama la ib'ane'. 5 As Tiixh la lochon ex. As Tiixh la aq'on sete uva' nim chit etaama la ib'ane'. As Aake' la k'ujb'a'n ek'u'l. As Aake' la lochon ex, aq'al uva' unvatzul kuxh ex sevatzaj la ib'ane', eche' uva' kat ik'uch kan u Jesucristo sqe. 6 Esti'e' uva' jolol chit qoksat iq'ii u Tiixhe', tan unvatzul chit kuyol ti' Aak, tan Aake' viB'aal u Kub'aal Jesucristo. 7 Esti'e' la val sete, ye' la etixva etib' sevatzaj, tan ye'l o' kat tixva o' u Cristo. As ech ik'uchat u Cristo uva' nim talchu ve't u Tiixhe'. 8 Tan ile' ni val sete uva' kat ul ve't u Jesucristo ti' ilochat ve't unq'a tiaal Israel, as ti' talat isuuchil ste uva' jik chite' u Tiixhe', as ti' itzojpisat u Cristo unq'a yole' uve' alel kan ta'n u Tiixhe' te unq'a q'esla kub'aale'. 9 As kat ul iloch ve't Jesucristo unq'a uxhchile' uve' jit tiaal Israel, aq'al uva' la toksa ve't iq'ii u Tiixhe' ti' uva' kat itxum Aak ivatz, eche' uva' ni tal uma'l u yol uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': La val vab'iie' xo'l unq'a tename' uve' jit tiaal Israel. As la ib'itza ve't unq'a tename' vab'iie' unpajte, ti'k u yole'. 10 As ech ni tal uma't u yol ile': Ex tenam uva' jit ex tiaal Israel, as chiib'ojtaj ex k'atz vitenam u Tiixhe', ti'k u yole'. 11 As ni tal unpajte: Etoksataj iq'ii u Kub'aale', jank'al ex uve' jit ex tiaal Israel. As nim talchu Aake' vatz unq'a tename' skajayil la ib'ane', ti'k u yole'. 12 As ech ni tal uma'l u yol ile' uva' kat tal kan u Isaías: La ul uma'l u tiaal u Isaí eche' ixalmit umaj taq'il tze'. As a'e' la ok ijlenaalil ti' unq'a tename' skajayil vatz u tx'ava'e'. As ti' Aak la ik'ujb'a'kat unq'a tename' ik'u'l uva' jit tiaal Israel, ti'k u yole'. 13 As a' u Tiixhe', u aq'ol tetz u nimla b'a'nile' uva' nu kutx'eb'on sti', as Aake' la oksan u chiib'ichile' tu vetaanxelale' as tuk' uva' b'a'n ve't etatin sevatzaj, as k'ujle'l ve't ek'u'l ti' Aak ta'n u Tiixhla Espíritu, tul uva' netx'eb'on ti' u nimla b'a'nile'. 14 As ootzimal sva'n, vitz'in vatzik, as k'ujle'l chit unk'u'l seti' uva' nim vib'a'nil u Tiixhe' tu vetaanxelale'. As at etxumb'al ti' echusat etib' sevatzaj, tan ootzimal vitxumb'al u Tiixhe' seta'n. 15 As ye' kat xo'v in ti' untz'ib'at b'en ka'l unq'a yole' sete ti' vulsat unq'a yole' sek'u'l, tan tuk' vib'a'nil u Tiixhe' 16 as kat toksa in Aak alol tetz viyol u Jesucristo ti' b'en valat isuuchil u b'a'nla yole' sete, ex uva' jit ex tiaal Israel, ti' uva' ex ve't tetz u Tiixhe' la ib'ane' ta'n u Tiixhla Espíritu, aq'al uva' la eb'ane' kam uva' nisa' Aak seti'. As ech exe' eche' umaj oy vatz Aak uva' la chiib' taama Aak sti'. 17 Esti'e' nuntxuq'txune' ti' u vaq'one' uva' kat taq' u Tiixhe' sve, tan tuk' vib'ii u Jesucristo nunb'ankat. 18 As ye'l umaj yol la vale' ti' u vaq'one'. Pet ta'n kuxh uma'l u yole' la vale' ti' itxakonsat in u Cristo ti' valat u b'a'nla yole' sete, ex uva' jit ex tiaal Israel, ti' uva' kam kat unb'an sexo'l, as ti' uva' kat val sete. 19 As ti' unq'a k'uchb'al tetz u tijle'm u Tiixhe' uva' kat teq'o taama unq'a tename' sti'. As tuk' unq'a iyak'il u Tiixhla Espíritu. As a' kat xe'tikkat tzan in tu u Jerusalén ti' valat isuuchil u b'a'nla yole' skajayil. As kat pal in tu unjoltu unq'a tename' techal kat oon in tu u Ilírico ti' valat isuuchil u yole', 20 tan a'e' kat vitz'a tu vaanxelale' uva' la b'en val u b'a'nla yole' tulaj unq'a tename' uva' ye' alaxojkat itzib'lal u Cristo, ti' uva' in la xe'tisan u aq'one' tzitzi' xo'l unq'a uxhchile' b'axa. 21 As ech la b'en unb'ane' eche' ni tal uma'l u yol uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': Unq'a tename' uva' ye' kat alax itzib'lal vib'a'nil u Tiixhe' ste, as a'e' la ilon vib'a'nil Aake'. As unq'a tename' uva' ye' kat ab'in itzib'lal Aak, as a'e' la pal tisuuchil u yole', ti'k u yole'. 22 As, vitz'in vatzik, jatpajux kuxh val unb'ene' ti' b'en vilat ex. As ye' kat uchi ti' voon sexo'l. 23 As cheel kat tzojpiy ve't in ti' u vaq'one' tzitza'. As la b'en vil ve't ex, tan na'ytzan kuxhe' valat ve't voon sexo'l. As ye' ni tuche'. 24 Pet la b'en in tu España uva' ni vale'. As la pal vil ex tzitzi' tu u Roma, aq'al uva' la eloch in ti' unb'en tu u España. As ma't vatin unb'ooj sexo'l ti' kuchiib'isat qib' setuk' sukuvatzaj. As a'n la b'en ve't ine' tu u España. 25 As b'ennal in b'axa tu u Jerusalén ti' b'en vaq'at u lochb'ale' te unq'a qitz'in qatzike' tzitzi', 26 tan kat ok ve't tu u taanxelal unq'a qitz'in qatzike' uva' echen tu unq'a tename' uva' Macedonia tuk' u Acaya ti' toyat b'en puaj, lochb'al tetz unq'a meeb'a'e' xo'l unq'a qitz'in qatzike' uva' echen tu u Jerusalén. 27 As techal chite' uva' la lochon unq'a qitz'in qatzike' uva' jit tiaal Israel, tan ib'a'nil kuxh unq'a tiaal Israel uva' kat tootzi ve't vib'a'nil u Tiixhe'. Esti'e' uva' techal la taq' b'en unb'ooj lochb'al te unq'a qitz'in qatzike' uva' tiaal Israel uva' ye'l tetz ati. 28 As tul la b'en vaq' kan u puaje' te unq'a qitz'in qatzike' tu u Jerusalén, as la pal vil ve't ex, tan la b'en ve't in tu u España uva' ni vale'. 29 As at sunk'u'l uva' tul la pal vil ex, as nimal vib'a'nil u b'a'nla yole' tetz u Cristo eq'omal sva'n. As a'e' la val sete. 30 Vitz'in vatzik, tuk' vib'ii u Kub'aal Jesucristo, as tuk' vib'a'nil u Tiixhla Espíritu nunjaj b'a'nil sete uva' aya'loj chit ek'u'l la eloch in ti' unnachat Tiixh. As enachtaj Tiixh svi' unpajte, 31 aq'al uva' ye' la itxey in unq'a uxhchile' tu u Judea uva' tiaal Israel, uva' ye' ni niman u Jesús, tan a' ni vale' uva' b'a'n voone' la oon in, as b'a'n koj chit ik'ulat unq'a qitz'in qatzike' u lochb'ale' uve' la oon sva'n. 32 As enachtaj Tiixh svi', aq'al uva' la oon in sexo'l tuk' chiib'ichil ti' vilat ex, asoj la ib'an u Tiixhe' b'a'nil. As la iyak'insa tib' qaama sukuvatzaj tul at in sexo'l. 33 As u Tiixhe' la aq'on sete uva' b'a'n etatin sevatzaj, as Aake' la atin sexo'l. An chite'.

Romanos 16

1 As la unjaj b'a'nil sete, vitz'in vatzik, ti' u qitz'in qatzike' u Febe uva' la aq'on ok u u'uje' teq'ab', tan ato'k ixoj lochonaalil xo'l unq'a qitz'in qatzike' uve' ni mol tib' tu u tenam Cencrea. 2 As tul la oon ve't ixoj sexo'l, as ek'ultaj ixoj tib'a'nil, tan eche' uva' la b'anchu te unq'a me'al ik'aol u Tiixhe'. As eb'antaj b'a'nil sve. As elochtaj ixoj kam uva' la sa'vit ti' ixoj, tan ye' saach unq'a qitz'in qatzike' kat ilochlu ixoj tzitza'. As kat ilochlu ve't in ixoj unpajte. 3 As etaq'taj untzii te u Priscila tuk' vitzumele' uva' Aquila, tan qetz aq'onvil qib' tuk' cha'ma ti' ipaxsal u yole' ti' u Jesucristo. 4 As unb'iit kuxh ye' kat kam cha'ma ti' teesat in tiq'ab' unq'a ch'o'nchil aamae'. As va'l chit vaq'at ve't ta'ntiixh te u Tiixhe' ti' cha'ma. As jit kuxh in. Pet nimal unq'a qitz'in qatzike' uva' jit tiaal Israel ni aq'on ta'ntiixh te Tiixh ti' cha'ma. 5 As la etal untzii te unq'a qitz'in qatzike' uva' ni mol tib' tu vikab'al cha'mae'. As la etal untzii te u Epeneto, tan xo'n ve't naj sve, tan a' naje' b'axel chit kat toksa tib' ti' viyol u Cristo tu u Asia. 6 As la etal untzii te u Ma'le', uva' ni lochon ex. 7 As la etal untzii unpajte te u Andrónico tuk' u Junías, tan kumool qib' stuk'. As atik ok tu tze' unpajte sunk'atz. Xo'n chit chajnaj te ka't unq'a apóstol, tan b'axik ok chajnaj k'atz u Cristo sunvatz. 8 As la etal untzii te u Amplias, tan xo'n chit naj sve ta'n vib'a'nil u Kub'aale'. 9 As la etal untzii te u Urbano uva' kumool qib' stuk' ti' ipaxsal viyol u Cristo, as tuk' u Estaquis uva' xo'n chit sve. 10 As la etal untzii te u Apeles, tan a'e' kat paleb'en unq'a k'axk'oe' ti' inimal u Cristo texhlal tetz uva' k'ujle'l chit ik'u'l ti' u Cristo. As la etal untziie' te unq'a tatin u Aristóbulo. 11 As la etal untzii te vunmoole' u Herodión, tuk' unq'a niman tetz u Jesús xo'l unq'a tatin u Narciso. 12 As la etal untzii te ixoj Trifena tuk' ixoj Trifosa, tan a' cha'mae' ni aq'on yak'il ti' ipaxsal u yole' ti' u Kub'aal Jesús. As la etal untzii te u qitz'in qatzike' uva' Pérsida uva' xo'n chit sve, tan nimal kat lochon ixoj ti' ipaxsal u b'a'nla yole' ti' u Kub'aal Jesús. 13 As la etal untzii te u Rufo, uve' txaael ve't ta'n u Kub'aale', as tuk' vitxutx naje' unpajte, tan ech u nane' eche' untxutx kat ib'ana. 14 As la etal untzii te u Asíncrito tuk' u Flegonte, tuk' u Hermas, tuk' u Patrobas, tuk' u Hermes, tuk' ka't unq'a qitz'in qatzike' uva' at k'atz chajnaj. 15 As la etal untzii te u Filólogo tuk' u ixoje' uva' Julia, tuk' u Nereo, tuk' u tanab' naje', tuk' u Olimpas, as tuk' unq'a qitz'in qatzike' uve' echen sk'atz. 16 As aya'l chit ek'u'l la etiixhi etib' tan ex ve't niman tetz u Tiixhe'. Kajayil unq'a qitz'in qatzike' tulaj unq'a atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh, as ni taq' b'en itzii sete skajayil. 17 As nunb'eya sete, vitz'in vatzik, ti' uva' la etil unq'a uxhchile' uve' ni oksan ixo'l unq'a qitz'in qatzike', tan niyansa chajnaj itxumb'al. As nijalpu chajnaj isuuchil unq'a chusb'ale' uve' kat echus sb'axa. As ye' la emolo etib' tuk' chajnaj, 18 tan jank'al unq'a uxhchile' uve' ech nib'ane' eche' uve', as jit u Kub'aal Jesucristo ninima. Pet a' ninima chajnaj kam uva' ni tal taama. As acha'v chit iyolon chajnaj ti' imaxtib'el unq'a qitz'in qatzike' uva' ye' yak'inoj itxumb'al ti' viyol u Tiixhe'. 19 As ootzimal vetxumb'ale' ta'n unq'a qitz'in qatzike' tu unjoltu unq'a tename' skajayil uva' ex niman tetz viyol u Tiixhe'. Esti'e' uva' nuntxuq'txun seti'. As a' ni vale' uva' at ve't etxumb'al ti' uva' la eb'an u b'a'ne' vatz u Tiixhe'. Pet ye' la eb'an u va'lexhe'. 20 As la iloch ex u Tiixhe' uva' ni aq'on sete ti' uva' b'a'n ve't etatin sevatzaj, as Aak la aq'on sete ti' uva' la oleb' ex ti' u Satanás. As a' vib'a'nil u Kub'aal Jesucristo la kaa seti'. 21 Ni taq' b'en u Timoteo itzii sete, uva' unmool vib' stuk' ti' ipaxsal viyol u Tiixhe'. As ni taq' b'en unq'a unmoole' uva' tiaal Israel itzii sete, u Lucio tuk' u Jasón as tuk' u Sosípater. 22 As ine' in Tercio, uva' aatz'ib' k'atz u Pablo, as ni vaq' b'en untzii sete unpajte tuk' vib'ii u Kub'aal Jesucristo. 23 As ni taq' b'en u Gayo itzii unpajte, uva' nu kuvat tikab'al, tan ni taq' ve't vikab'ale' k'amloj sqe tuk' te unq'a qitz'in qatzike'. As ni taq' b'en u Erasto itzii, uva' kolol tetz u puaje' tzitza' tu u tename'. As ni taq' b'en uma't u qitz'in qatzike' itzii sete unpajte uva' Cuarto ib'ii. 24 As a' vib'a'nil u Kub'aal Jesucristo la kaa ve't seti'aj sekajayil. An chite'. 25 As qoksataj ve't iq'ii u Tiixhe' setuk', tan Aake' ta' ni yak'insan u qaanxelale' eche' ni tal u b'a'nla yole' uva' nunpaxsa, tul ni val isuuchil u yole' ti' u Kub'aal Jesucristo. As a'e' u yole' uva' atik sk'u'l u Tiixhe' xe' q'iisaj. As ye' kat tootzi unq'a tename' isuuchil u yole' ta'n Aak na'ytzan. 26 Pet kat ik'uchlu ve't Aak isuuchil u yole' sqe cheel uva' itz'ib'a kan unq'a q'ajsan tetz viyol Aake' na'ytzan, tan Aake' uva' ye'l iya'teb'al kat alon kan sete. As a' isuuchil u yole' uva' kat ik'uchlu ve't Aak te unq'a tename' skajayil, aq'al uva' la ik'ujb'a' ve't ik'u'l ti' u Kub'aal Jesús. As la inima ve't Aak. 27 As qoksataj iq'ii u Tiixhe' ta'n u Jesucristo ti' chit ib'ene', tan ta'ne' u Tiixhe'. As ta'ne' at pal itxumb'al ti' unq'a vee' skajayil. An chite'.

1 Corintios 1

1 Ine' in Pablo, as kat molol in ti' vok apóstolil ti' u Jesucristo, tan a'e' nisa' u Tiixhe' svi'. As at u qitz'in qatzike' u Sóstenes tzitza' sunk'atz. 2 As tuk untz'ib'a b'en u u'uje' sete, jank'al ex uve' nemol etib' ti' enachat Tiixh tu u tename' uva' Corinto, as ex uva' txaael ve't ex ta'n Aak, as ek'uchtaj ve'te' uva' txaael ve't ex ta'n Aak. As jit kuxh sete ni vaq'kat b'en u u'uje'. Pet antu unjoltu unq'a qitz'in qatzike' uve' ni niman u Jesucristo, k'uxh katil kuxh atkat unq'a uxhchile', tan Aake' u Kub'aale'. As Aake' viB'aal unq'a qitz'in qatzike' skajayil. 3 A' u Kub'aal Tiixhe' tuk' u Kub'aal Jesucristo la aq'on vib'a'nile' seti'aj ti' uva' b'a'n etatine' sevatzaj. 4 As ni vaq' ta'ntiixh te u Kub'aal Tiixhe' seti' sb'enameen, as ti' u nimla b'a'nile' uva' kat taq' Aak seti', ex uva' at ve't ok ex k'atz u Kub'aal Jesucristo. 5 As ib'a'nil kuxh Aak as nimal b'a'nil kat etillu ve'te', tan ti' uva' kat alax ve't viyol Aake' sexo'l. As at ve't etxumb'al sta'n, 6 tan kat yak'in ve't u yole' tu vetaanxelale' uva' kat kuchus sete ti' u Cristoe'. 7 As tul uva' ye'xnaj ul u Kub'aal Jesucristo vatz u tx'ava'e' unpajte, as ye'l uma'toj b'a'nil nisa'vit seti', tan aya'l chit ek'u'l netx'eb'one' ti' u tuleb'al Aake'. 8 As Aake' la lochon ex ti' uva' k'ujle'l ve't ek'u'l ti' Aak la ib'ane' techal la ul Aak unpajte, aq'al uva' ye'l epaav la chee vatz Aak tu u q'iie' uva' la ul Aak ti' ib'anax isuuchil unq'a tename' skajayil. 9 As k'ujleb'al k'u'l chite' u Tiixhe' uva' kat molon ve't ex ti' etok k'atz viK'aol Aake', u Kub'aal Jesucristo, tan la chit itzojpisa u Tiixhe' kam uva' kat tal Aak. 10 As nunb'eya sete, vitz'in vatzik, tuk' vib'ii u Kub'aal Jesucristoe', ti' uva' vatzuloj chit eyolone' sevatzaj. As ye' kuxh ijatx tib' evatz. Pet eela chit vetxumb'ale' sevatzaj la ib'ane' kam uva' la tal etaama. 11 Pet tuk val sete, vitz'in vatzik, uva' kat ul tal ka'l unq'a tatin u Cloé sve uva' jit eela eyolon sevatzaj. 12 As ni vab'i uva' at unjolol ex ni alon uva': «Echen o' k'atz u Pablo,» ch'ex netal svi'. As at unjoltu ex ni alon uva': «Echen o' k'atz u Apolo,» ch'ex netale'. As at unjoltu ex ni alon uva': «Echen o' k'atz u Cefas,» ch'ex netale'. As at ex ni alon uva': «Echen o' k'atz u Cristo,» ch'ex netale'. 13 ¿As jatva'l q'i elnal vitenam u Cristo stuul uva' netale'? ¿Moj in uva' kat kam in vatz u kuruse' seti'? As tul kat ku' ve't ex xe' a', ¿as ma tuk' vunb'iie' kat ku'kat ex? 14 As ni vaq' ta'ntiixh te u Tiixhe' uva' ye'l uma'toj ex kat vaq' ku' ex xe' a'. Pet ta'n kuxh u Crispo tuk' u Gayo kat vaq' ku' xe' u a'e'. 15 Esti'e' ye'l umaj ex la alon uva' kat vaq' ku' ex xe' u a'e' tuk' vunb'iie'. 16 As k'uxh ta'n kuxh kat vaq' ku' unq'a tatin u Estéfanas xe' u a'e', as ye' ni tul sunk'u'l asoj kat vaq' ku' uma'toj uxhchil xe' u a'e'. 17 Tan ye'l in chajel koj in ta'n u Cristoe' ti' vaq'at ku' unq'a uxhchile' xe' a'. Pet kat ichaj in Aak ti' valat u b'a'nla yole' xo'l unq'a tename'. As tul kat val isuuchil u yole' sexo'l, as jit unq'a yole' uva' kat val sete uva' ni tal unq'a uxhchile' uva' at itxumb'al, tan vatz unq'a uxhchile' as ye'l itxa'k vikameb'al u Cristo vatz u kuruse'. 18 As ye'l kuxh itxa'k u yole' ti' vikameb'al u Cristo vatz u kuruse' te unq'a uxhchile' uve' ech ib'en tu u k'axk'oe'. Pet ech koj o' uva' niq'alpu o' u Tiixhe', tan tuk' viyak'il u yole' niq'alpukat o' Aak. 19 Tan tz'ib'amal kan uma'l u yol uva' ech ni tal ile': Tuk unsotzsa ve't vitxumb'al unq'a uxhchile' uve' nije'sa tib' ta'n vitxumb'ale'. As la veesa iq'ii vitxumb'al unq'a uxhchile' uve' at itxumb'al ni tale', ti'k u yole'. 20 ¿As kam kat itx'ol unq'a uxhchile' tuk' vitxumb'ale'? ¿As kam kat itx'ol unq'a uxhchile' uve' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite'? ¿As kam kat itx'ol unq'a uxhchile' uva' ootzin tetz unq'a yole' uva' ni tuch vatz u tx'ava'e' cheel? Tan kat teesa u Tiixhe' iq'ii unq'a vatz tx'ava'illa txumb'ale' skajayil uve' b'a'n te unq'a tename'. 21 Tan tuk' kuxh vitxumb'al u Tiixhe' as kat tal ve't Aak b'axa uva' ye' la itx'ol unq'a tename' tootzit ve't Aak tuk' vitxumb'ale'. As k'uxh jit kuxh latz' u b'a'nla yole' uve' ni talpu ti' u Jesús te unq'a tename', as b'a'n te Aak uva' la q'alpul ve't unq'a tename' vatz vipaave' ti' inimat u b'a'nla yole' uva' la paxsal xo'l unq'a tename'. 22 As a' ni tal unq'a tiaal Israel uva' la til chajnaj uma'l u k'uchb'al tetz tijle'm u Tiixhe'. Pet ech koj unq'a jit tiaal Israel, tan a' kuxh u vatz tx'ava'illa txumb'ale' nichuk chajnaj uva' nim talchu vatz chajnaj. 23 Pet u yole' uva' nu kupaxsa, as a'e' ni tale' uva' la ootzil ve't u Tiixhe' ta'n u Cristo uva' kat kam vatz u kuruse'. Ech koj unq'a tiaal Israel, tan la yan vitxumb'al chajnaje' ta'n u b'a'nla yole' uva' ni tale'. As jit kuxh yol u yole' te unq'a tename' uva' jit tiaal Israel. 24 Pet ech koj o', jank'al o' uva' molomal ve't o' ta'n u Tiixhe', k'uxh o' tiaal Israel as k'uxh jit o' tiaal Israel, tan a' vikameb'al u Cristo k'uchb'al tetz viyak'il u Tiixhe'. As k'uchb'al tetz vib'a'nil vitxumb'al Aake'. 25 As k'uxh ye'l itxa'k vitxumb'al u Tiixhe' vatz unq'a tename', as ye'xhkam la txakon sti' uva' ni tale', as ye'l umaj vatz tx'ava'illa txumb'al la lejon ti' vitxumb'al Aake'. 26 As etitz'ataj, vitz'in vatzik, kam uva' b'anik eta'n tul uva' kat imolo ex u Tiixhe', tan ka'lik kuxh ex uve' atik etxumb'al ti' u vatz tx'ava'illa txumb'ale'. As ka'lik kuxh ex uve' atik etijle'm xo'l unq'a emoole'. As ka'lik kuxh ex uve' nim eyolb'ele' xo'l vemoole'. 27 Pet kat itxaa ex Aak, k'uxh ye'lik etxumb'al vatz unq'a tename', aq'al uva' la el iq'ii unq'a uxhchile' uva' at itxumb'al uve' ni tale'. As kat itxaa ex Aak uva' ye'l etijle'm ati ti' teesal iq'ii unq'a uxhchile' uva' at tijle'm uva' ni tale'. 28 As a' unq'a uxhchile' uva' kat itxaa Aak uva' ni tixvale' tuk' unq'a uxhchile' uva' ye'l iq'ii ni toksale' ti' teesal iq'ii unq'a uxhchile' uva' nije'sa tib', 29 aq'al uva' ye'xheb'il la ije'sa ve't tib' vatz u Tiixhe'. 30 Tan tuk' vib'a'nil u Tiixhe' kat toksakat ve't ok o' Aak k'atz u Jesucristo. As a' u Jesucristo aq'ol tetz kutxumb'al ta'n u Tiixhe'. As Aak oksan qetz jikla aamail. As ye'l ve't kupaav at vatz u Kub'aal Tiixhe', tan chooel ve't u kupaave' ta'n u Jesucristo, 31 aq'al uva' ech la kub'ane' eche' uve' ni tal uma't u yol uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': Ab'il uva' la toksa je' iq'ii ti' vitxumb'ale' as a' la etoksakat ve't eq'ii ti' u Kub'aale', ti'k u yole'.

1 Corintios 2

1 Vitz'in vatzik, tul kat b'ex in sexo'l ti' valat viyol u Tiixhe' sete b'axa, as ye'le uva' acha'v koj chit unyolone' tul kat yolon in. As jit tuk' untxumb'al kat yolonkat in sexo'l. 2 Pet kat voksa tunvi' uva' ta'n kuxh u yole' la val sete ti' u Jesucristo, as ti' uva' kat kam Aak vatz u kuruse'. 3 As ye'lik kuxh maas vitz'ab'al ati tul uva' atik in sexo'l. As va'lik chit unt'unt'uche' ta'n xo'vichil. 4 Esti'e' uva' jit tuk' vuntxumb'ale' kat valkat u yole' sete. Pet kat ik'uch u Tiixhla Espíritu viyak'ile' ti' valat u yole' sete, 5 aq'al uva' jit tuk' itxumb'al umaj naj la ek'ujb'a'kat ek'u'l ti' u Jesucristo. Pet la ek'ujb'a' ek'u'l ti' Aak ta'n u Tiixhe' uva' kat yak'insan etaama. 6 As tuk' txumb'al ni valkat u yole' xo'l unq'a uxhchile' uve' yak'innal ve't u k'ujleb'al ik'u'le' ti' u Tiixhe'. Pet jit unq'a vatz tx'ava'illa txumb'ale' nuntxakonsa eche' nib'an unq'a ijlenaale' tuk' vitxumb'ale', tan tuk kuxh sotzoj chajnaje' tuk' vitxumb'ale'. 7 Pet a' u txumb'ale' ni vale' uva' tetz u Tiixhe' uva' Aak kuxh ootzinik tetz b'axa. As a' u txumb'ale' uva' alik kan ta'n Aak ti' ib'anat Aak sqi' ti' qootzita' uva' nim talchu ve't u Aak, tul uva' ye'xnik chee u vatz tx'ava'e' skajayil. 8 As ye'l umaj ijlenaal uva' at vatz u tx'ava'e' uva' kat ootzin u vitxumb'al u Tiixhe'. Tan kat koj pal chajnaj stuul uva' nim talchu u Jesús, as ye'le'xh u Jesús kat iyatz' chajnaj vatz u kuruse'. 9 As k'uxh ye' ootzimal u txumb'ale' ta'n unq'a ijlenaale', pet ech koj o', tan ootzimal sqa'n, eche' ni tal uma't u yol uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': Ye'l umaj uxhchil kat ilon, as ye'xheb'il kat ab'in, as mita'n kat itz'al u nimla b'a'nile' uva' alel kan ta'n u Tiixhe' ti' unq'a uxhchile' uva' la xo'nin Aak, ti'k u yole'. 10 As a'e' uve' kat ik'uch ve't u Tiixhe' sqe ta'n u Tiixhla Espíritu, tan a' u Tiixhla Espíritu ootzin tetz unq'a txumb'ale' skajayil tuk' unq'a txumb'ale' uva' ta'n u Tiixhe' ootzin tetz. 11 Tan ye'xheb'il ootzin tetz vitxumb'al u naje'. Pet a' kuxh u naje' ootzin tetz vitxumb'ale' tuk' u taanxelale'. As echat u Tiixhe', tan ye'xheb'il ootzin tetz vitxumb'al Aake'. Pet ta'n u Tiixhla Espíritu ootzin tetz. 12 As eche' a' koj tzaanajkat u kutxumb'ale' k'atz unq'a vatz tx'ava'illa txumb'ale', tan kat taq' u Tiixhe' u Tiixhla Espíritu sqe, aq'al uva' la pal o' tu unq'a b'a'nile' uva' oyamal sqe ta'n Aak. 13 As tuk' unq'a yole' ni valkat isuuchil unq'a b'a'nile' sete uva' kat ichus u Tiixhla Espíritu sve. As eche' a' koj unq'a yole' ni vale' uva' kat unchus tuk' untxumb'al. Pet a' u Tiixhla Espíritu ni lochon in ti' valat isuuchil u yole' uva' tetz u Tiixhe'. 14 As ech koj unq'a uxhchile' uve' ye'l u Tiixhla Espíritu tu u taanxelale', tan jit kuxh latz' viyol u Tiixhe' sti'. As ye'l kuxh itxa'k ste. Esti'e' uva' ye' nipal unq'a uxhchile' tu visuuchil u yole', tan a' kuxh unq'a uxhchile' la ootzin isuuchil u yole', ab'il uva' at ve't ok u Tiixhla Espíritue' tu u taanxelale', 15 tan ab'il uve' at u Tiixhla Espíritu tu u taanxelale' as at itxumb'al ti' tootzit isuuchil unq'a vee' tetz u Tiixhe'. Pet ab'il uva' ye'l u Tiixhla Espíritu ato'k tu u taanxelale', tan ye' la pal stuul ti' talat isuuchil kam b'an ta'n u uxhchile' uva' at ve't ok u Tiixhla Espíritue' tu u taanxelale', 16 eche' uva' ni tal uma't u yol uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': Ye'xheb'il la chusun u Tiixhe', tan ye'xheb'il ootzin tetz vitxumb'al Aake', ti'k u yole'. Esti'e' ni val sete uva' ye'xheb'il la pal stuul ti' talat isuuchil kam b'an ta'n u qaanxelale', tan at vitxumb'al u Kub'aal Jesucristo tu u qaanxelale'.

1 Corintios 3

1 Tuk val sete, vitz'in vatzik, tan ech koj unyolone' sete eche' unyolon te umaj uxhchil uva' at ve't itxumb'al ti' u Tiixhe'. Pet ech unyolone' sete eche' unyolon te umaj uxhchil uve' vatz tx'ava'illa txumb'al kuxh vitxumb'ale', tan ne'la txumb'altel kuxh vetxumb'ale' ti' viyol u Cristo. 2 As tul kat chusun in sexo'l, as ech unchusat exe' eche' umaj ne' uva' ni taq'ax ich'u', tan ti' uva' ye'xhkam echb'unoj, tan ye' nik epal tu u yole'. As mita'n ye'l ex paloj ex stuul cheel. 3 As echattel kuxh vetxumb'ale' cheel eche' unq'a uxhchile' uva' a' kuxh unq'a vatz tx'ava'illa txumb'ale' eq'omal sta'n. As yaaib' kuxh neb'an sevatzaj, tan ye' nik'ul tib' veyole' sevatzaj, tan echattel kuxh vetxumb'ale' eche' unq'a uxhchile' uva' a' kuxh unq'a vatz tx'ava'illa txumb'ale' eq'omal sta'n. As echat neb'ane' eche' uve' nib'an unq'a uxhchile' uva' ye' ootzin tetz u Tiixhe'. 4 As at ex ni alon uva': «Echen in k'atz u Pablo,» ch'ex netale'. As at ka't ex ni alon uva': «Echen in k'atz u Apolo,» ch'ex netale'. As a' texhlal tetz uva' vatz tx'ava'illa txumb'al kuxh vetxumb'ale'. 5 ¿Kam tijle'm u Apolo q'i? ¿As kam vijle'me' q'i? Tan o' kuxh ik'am u Tiixhe'. As kat kuxh ul kub'ane' kam uva' kat tal Aak sqe. As exe' ta' kat ek'ujb'a' ve't ek'u'l ti' Aak ta'n u kuyole', 6 tan ine' kat xe'tisan echuspe' ti' u b'a'nla yole' eche' la ib'an umaj naj uva' kat avi. As a' u Apolo kat ilon isuuchil eche' umaj naj uva' ni a'an unq'a chikoe'. Pet a' u Kub'aal Tiixhe' kat yak'insan u yole' tu vetaanxelale'. 7 Esti'e' ni val sete uva' ye' la uch etoksat unq'ii, k'uxh in xe'tisan u chusb'ale' sexo'l. As mita'n la uch etoksat iq'ii u Apolo uva' ilon isuuchil u chusb'ale'. Pet ta'n u Tiixhe' la etoksa iq'ii uva' niyak'insan u yole' tu vetaanxelale', 8 tan uma'l kuxh kutxumb'al ti' elochpe', k'uxh jit eela u kutx'aja'me' uve' la aq'pu sqe ti' uve' kat kub'ana skujununilaj. 9 As o' kuxh lochonaale' k'atz u Tiixhe'. As ech exe' vatz u Tiixhe' eche' uma'l u tx'ava' uva' avamal chiko stuul. As ech exe' vatz Aak eche' uma'l u nimla kab'al uva' nilakpe', 10 tan tuk' u nimla ib'a'nil u Tiixhe' uva' kat ib'an Aak sve as ech ine' eche' umaj aq'ol tetz itxumb'al unq'a lakol kab'ale'. As ech kat unb'an sexo'l ti' ixe'tisal u chusb'ale' eche' nib'an u aq'ol tetz itxumb'al unq'a lakol kab'ale' tul nik'ujb'a' ve't naj u tz'aje'. As ech kat ib'an u Apolo ti' ichusun sexo'l eche' umaj naj uva' kat lakon ve't je' kab'al tiib'a u tz'aje'. Pet techal la til ve't unq'a aq'onvile' isuuchil u taq'one', 11 tan ye' la uch ik'ujb'a'l uma'toj tz'aj ta'n uma't aq'onvil ti' uve' k'ujlu ve't kan, tan a' u Jesucristo u tz'aje' uva' k'ujlu kan. 12 As tul la lakax ve't je' u kab'ale' vi' u tz'aje' uva' k'ujlu ve't kan, as at uxhchil uva' ech u taq'one' la ib'ane' eche' b'a'nla q'an ch'ich'. As ati uva' eche' saj ch'ich', moj eche' b'a'nla chaj k'ub'. As at uxhchil la aq'onvu ti' ilakat je' u kab'ale' tuk' u taq'one' eche' aq'en, moj eche' patz'am, pet moj eche' ch'im. 13 As la ootzil ve't u taq'on unq'a aq'onvile' sijununila, tan la ilej uma'l u q'ii tul la b'anax ve't isuuchil junun unq'a uxhchile' tuk' u taq'one'. As la ul uma'l u xamal ti' u kab'ale'. As la ik'uch ve'te' uva' ab'iste u aq'one' uva' b'a'n as ab'iste uva' ye'l itxa'k. 14 Asoj ye' la tz'e'i ta'n u xamale' uva' kat ib'an u uxhchile', as a' uxhchile' uva' at itx'aja'm ti' u taq'one' la ib'ane'. 15 Pet asoj la itz'e'sa u xamale' u taq'one' uva' kat ib'ana, as a' uxhchile' uva' ye'l itx'aja'm ati. As k'uxh u uxhchile' la q'alpi vatz vipaave', as ech la ib'ane' eche' u uxhchile' uva' b'iit kuxh ye' kat tz'e'i ta'n u xamale' tul kat tz'e' u kab'ale'. 16 ¿Ma ye' ootza uva' a' jejle'lkat u Tiixhe' tu u aanxelale'? Tan echen ve't u Tiixhla Espíritue' sek'atz sejununila. 17 Asoj ab'il la yansan umaj uxhchil uva' at u Tiixhe' sk'atz, as la ipaleb'e k'axk'o ta'n u Tiixhe'. Tan ex ve't Tiixhla aama. 18 As la val sete, ye' la eje'sa etib', tan ab'il uva' at itxumb'al ni tale' ti' unq'a vatz tx'ava'illa txumb'ale', as a'e' la talje' tib' uva' ye'l itxumb'al ati, aq'al uva' nimal txumb'al la taq' u Tiixhe' ste, 19 tan ye'l kuxh itxa'ke' unq'a vatz tx'ava'illa txumb'ale' vatz u Tiixhe', eche' uva' ni tal uma't u yol uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': Tul uva' ni titz'a unq'a uxhchile' imaxtib'et u Tiixhe' tuk' vitxumb'ale', as la el iq'ii unq'a uxhchile' uve' nim chit tuk' vitxumb'ale' ni tal je' ste. As ech la ib'an chajnaje' eche' nib'an umaj txoo uva' niku' tu k'a'j, ti'k u yole'. 20 As ech ni tal uma't u yol ile'; As ootzimal ta'n u Tiixhe' uva' ye'l itxa'k vitxumb'al unq'a uxhchile' uva' at itxumb'al ni tal je' ste, ti'k u yole'. 21 Esti'e' ni val sete uva' ye' la etoksa je' eq'ii ti' uva' echen ex k'atz umaj uxhchil uva' netale'. As jank'al unq'a ib'a'nil u Tiixhe' uva' cheesamal sta'n, as etetze' skajayil. 22 As k'uxh in Pablo, as moj u Apolo, as moj u Cefas uva' Lu', as k'uxh u vatz tx'ava'e', as moj u vatz almika'e', as k'uxh isle'l ex k'atz Aak cheel, as k'uxh la kam ex; as etetze' unq'a ib'a'nil Aake' skajayil, 23 tan ex tetz u Cristo. As a' u Tiixhe' aq'ol tzan tetz u Cristo.

1 Corintios 4

1 As la pal ex stuul uva' o' kuxh k'ame' k'atz u Cristo. As a' qijle'me' ti' qalat isuuchil unq'a b'a'nla yole' uva' alik kan ta'n Aak ti' ib'anat Aak u nimla b'a'nile' sqi' uve' Aak kuxh ootzin tetz b'axa. 2 As la alax te unq'a k'ame' uva' jik chit itxumb'al ti' u taq'one' la ib'ane'. 3 As eche' ta' in, tan ye'xhkam ni voksa stuul tul neb'an unsuuchil. As moj la molol in vatz unq'a b'anol isuuchil unq'a tename'. As mita'n la unb'an je' unsuuchil. 4 As k'uxh ye'xhkam ni tal vaama ti' uva' kam kat unb'ana, as jit in la alon moj jik chit vuntxumb'ale' nunb'ane' ti' u vaq'one' moj ye'le. Pet a' u Kub'aal Tiixhe' la b'anon unsuuchil. 5 Esti'e' ni val sete uva' ye' la eb'an isuuchil umaj uxhchil tul uva' ye'xnaj ul u Kub'aale'. Pet lanal ul u Kub'aale', tan Aake' tuk aq'on ve't el tzan unq'a txumb'ale' skajayil vatz u saje' uve' ye'xheb'il ootzin tetz. As Aake' la k'uchun ve't el tzan kam uva' itz'amal ta'n unq'a uxhchile' skajayil. As la toksa ve't u Tiixhe' kuq'ii skujununilaj jank'al o' uva' qetz chittu' uva' la ok kuq'ii. 6 Vitz'in vatzik, ni val unq'a yole' sete svi' tuk' ti' u qitz'in qatzike' u Apolo. As la etile' kam uva' nu kub'ane'. As la b'en sete uva' ye' la uch epaasat etib' vatz unq'a vee' tz'ib'amal kan. As ye' la ib'ane' uva' la etoksa iq'ii umaj uxhchil ti' eyansat uma't uxhchil. 7 ¿As kam ve't etijle'm ti' uva' nim ve't etalche' ti' vemoole'? ¿As kam unb'ooj etetz ati uva' jit u Tiixhe' kat aq'on? ¿As kam q'i uva' netoksa ve't je' eq'ii ti' uva' kat aq'ax sete? As eche' uva' ex koj kat chukun sejunal. Pet eela kuxh stuk' uva' ye'xhkam unb'ooj kat aq'ax sete. 8 As ye'l uma'toj txumb'al nisa'vit seti', tan at ve't etxumb'al netale', as ex ve't ijlenaal nenache'. Pet ech koj o' sevatz, tan ye'l qijle'm ati. ¡As ech koj chite' uva' ex koj chit ijlenaal, as at qijle'm sek'atz la ib'ane'! 9 Tan ni vitz'a uva' kat ik'uch ve't o' u Tiixhe' vatz unq'a tename' uva' echen ve't o' timoxtel, tan o' unq'a apóstol, as ech ni qulb'ele' eche' unq'a preexhue' uve' ni talax ikame'. As o' chit nika'ya ve't o' unq'a tename' tuk' unq'a ángele'. 10 As sevatz tan ye'l kutxumb'al ati ti' ipaxsal viyol u Cristo. Ech koj ex tan at etxumb'al netale' ti' etok k'atz u Cristo. As ye'l kuxh iyak'il u kuyole' sevatz. Pet ech koj ex, tan at iyak'il veyole' uve' netale'. As neteesa kuq'ii. As netoksa je' eq'ii. 11 As antel kuxh kupaleb'et va'y tuk' tzajitzi'l cheel. Ye'l qoksa'm ati. As nu kuxh kuq'ospe'. As ye'l kukab'al ati. 12 As nu kukoole' ti' u qaq'one' tuk' u kuq'ab'e'. As b'a'n kuyolone' te unq'a uxhchile' uve' ni yoq'on sqi'. As kuyel kuxh sqa'n tul nu kutilule'. 13 As k'uxh kam kuxh ni talpu sqi' ti' icheesal kupaav as tuk' b'a'nla yol nu kuk'ulb'ekat. As ech o'e' vatz unq'a tename' eche' ch'is as moj eche' cha'xkarat. 14 Ye'le uva' nu kuxh koj untz'ib'a b'en u yole' sete ti' unch'ixvisat ex. Pet b'eyamal nunb'an sete ti' vaq'at etxumb'al, tan ech exe' eche' me'al unk'aol, tan xo'n chit ex sve. 15 As k'uxh at lavoj mil chusul etetz ti' viyol u Cristoe', as ye'le ta' uva' kalab' kuxh koj eb'aal ati k'atz u Jesucristoe', tan in kuxhe' in eb'aal vatz u Cristoe' ti' unchusat ex ti' u b'a'nla yole' b'axa. 16 Esti'e' nunb'eya ve't sete uva' ech la eb'ane' eche' uve' nunb'ane'. 17 Esti'e' kat unchaj b'en u Timoteo sexo'l, tan ech naje' eche' unk'aol uva' xo'n chit sve, tan k'ujle'l chit ik'u'l ti' u Kub'aal Jesúse'. As k'ujle'l unk'u'l ti' naj. As la tulsa naj sek'u'l uva' ab'iste u txumb'ale' uve' eq'omal sva'n k'atz u Kub'aal Jesucristoe'. As a' u txumb'ale' uve' nunchus ve't xo'l unq'a qitz'in qatzike' tu unq'a tename' skajayil. 18 Pet at ka'l ex uva' netoksa je' eq'ii, tan netitz'a uva' ye'l in la oon ve't in ti' b'en unb'eyat sete, uve' netale'. 19 Asoj la ib'an u Kub'aal Tiixhe' b'a'nil sve, as la b'en vil ex oora. As techal la vootzi ma a' viyak'il u Tiixhe' netxakonsa. Pet moj etetz kuxh u yole' uve' netale'. 20 As jit k'uxh u yole' tatin u Tiixhe', pet a' u tijle'm Aake' ni k'uchun viyak'ile'. 21 ¿As kam voone' la oon in sexo'l uva' netale'? ¿Ma ech voone' sexo'l eche' umaj uxhchil uva' eq'omal umaj tz'u'm sta'n ti' ijikb'a'l vetxumb'ale'? ¿Pet moj a' netale' uva' b'a'nla aama in tul uva' la b'en vil ex ti' unxo'nit ex?

1 Corintios 5

1 Tan ni vab'i uma'l u yol seti' uva' atiltel u va'lexhla txumb'ale' sexo'l. As mita'n kuxh unq'a tename' uve' ye' ootzin tetz viyol u Tiixhe' ni b'anon u va'lexhla txumb'ale' eche' uve' nib'anax sexo'l, tan at uma'l uxhchil uva' ixqelimal u tixqel vib'aale' sta'n. 2 ¡As aya'l kuxh b'a'n sete, tan ye'xhkam netal ti' u naje'! As ye'le uva' kat koj txumun ex ti' uve' nib'an naj. As kat koj eteesa el naj sexo'l. 3 As eche' in, tan k'uxh ye'l in at in sexo'l, poro at u vaanxelale' sek'atz. As ile' ni val sete uva' kat unb'anlu ve't isuuchil u naje' uve' ni b'anon u va'lexhe'. As eela kuxh stuk' uva' at in sek'atz. 4 As la val sete, la emol etib' tuk' vib'ii u Kub'aal Jesús. As la atin u vaanxelale' sek'atz la ib'ane'. As a' u Kub'aal Jesús la lochon ex 5 ti' etaq'at ve't ok u naje' tiq'ab' u Satanás, aq'al uva' la k'axb'isal vichi'ol naje'. As tul la ilej ve't u q'iie' ti' u tuleb'al u Kub'aal Jesús, as ye' la tz'ejxu ve't u taanxelal naje'. 6 Tan ye' b'a'ne' uva' la eje'sa ve't etib' tul uva' at unq'a va'lexhla txumb'ale' sexo'l. ¿As ma ye' nib'en b'a sete uva' tuk' kuxh unb'iil u tx'amla iq'otil u paane' as la tx'amte' viq'otile' skajayil? 7 As la val sete, la eteesa el u va'lexhe' sexo'l eche' teesat el unq'a tiaal Israel u tx'amla q'otae' tu unq'a ikab'ale' tu u nimla q'iie'. As ech ve't exe' eche' u b'a'nla q'ota la eb'ane', tan ye'l ve't epaav at vatz u Tiixhe'. Tan kat yatz'pu u Cristo sqi' ti' teesat el u kupaave' eche' nik tulb'el u kaneero'e' tu u nimla q'iie' uva' pascua. 8 Esti'e' uva' la kub'an u b'a'ne' eche' inimal u nimla q'iie'. As ye' la kub'an u va'lexhe'. Pet jik koj chit la kub'an u b'a'ne'. As aya'l chit kuk'u'l ti' kub'anata', tan ech o'e' eche' u q'otae' uva' ye'l tx'am at sxo'l. 9 As k'uxh ma't untz'ib'at b'en sete uva' ye' la emolo etib' tuk' unq'a uxhchile' uve' eq'omal u va'lexhla txumb'ale' sta'n, 10 as ye'le ta' uva' a' koj kat val b'en sete uva' ye' la uch eyolon tuk' unq'a uxhchile' uve' va'lexh kuxh itxumb'al. Eche' unq'a uxhchile' uva' a' kuxh u puaje' ato'k taama sti', as ni teesa puaj ti' vimoole' tuk' u chuli yole', moj unq'a nachol tze' tiixhe'. As ech koj isuuchil u yole' uva' kat val b'en sete. As techal la eteesa etib' xo'l unq'a tename' skajayil. 11 Pet tu u u'uje' tuk untz'ib'akat b'en isuuchil u yole' sete ti' uva' ye' la emolo etib' tuk' unq'a uxhchile' uva' nimamal u Tiixhe' sta'n uva' ni tale'. As tul nitel ib'an u va'lexhe', eche' unq'a uxhchile' uva' a' kuxh u puaje' ato'k taama sti', tuk' unq'a nachol tze' tiixhe', tuk' unq'a uxhchile' uva' nipaatzine', tuk' unq'a q'ab'a'mile', as tuk' unq'a eesan puaje' ti' vimoole' tuk' chuli yol. As jank'al unq'a uxhchile' uva' ech vitxumb'ale' as ye' la uch etx'a'n stuk'. 12 As ye' vokeb'al ti' unb'anat isuuchil unq'a uxhchile' uva' jit kumool qib' stuk' ti' inimal u Tiixhe'. ¿As ma ye' nib'en sete uva' exe' la b'anon isuuchil unq'a uxhchile' uve' at sukuxo'l? 13 Tan Tiixhe' la b'anon isuuchil unq'a uxhchile' uve' jit kumool qib' stuk' ti' inimal Aak. Esti'e' ni val sete uva': Eteesataj u uxhchile' sexo'l uve' ni b'anon u va'lexhe'.

1 Corintios 6

1 Asoj at umaj ex uva' neyaa etib' tuk' uma't etitz'in etatzik uva' niman tetz u Jesús, as ye' la uchi uva' la b'en exocho'k etib' vatz unq'a uxhchile' uva' ye' ni niman Aak. Pet a' la b'en etalkat ok etib' te unq'a qitz'in qatzike' uva' ni ilon esuuchil. 2 As ootzimal seta'n uva' o' la b'anon isuuchil unq'a tename' skajayil, jank'al o' uva' at ve't ok o' niman tetz u Jesús. As ex la b'anon isuuchil unq'a tename' uve' at vatz u tx'ava'e'. Esti'e' uva' at ve't etxumb'al ti' eb'anat isuuchil unq'a yaaib'e' uve' ni tuch sexo'l. 3 ¿As ma ye' ootzimal seta'n uva' o' la b'anon isuuchil unq'a ángel? ¿As a' kol chit ye' la kutx'ol kub'anat isuuchil unq'a yole' q'a ti' u qatine' tzitza' vatz u tx'ava'e'? 4 Asoj at umaj yaaib' sexo'l, ¿as kam sti' q'i uva' nek'ujb'a' umaj uxhchil ti' ib'anat esuuchil uva' ye'l tijle'm at sexo'l? 5 As ni val u yole' sete ti' unch'ixvisat ex, tan ¿ye'l kol umaj uxhchil q'a sexo'l uva' at itxumb'al ti' ib'anat esuuchil? 6 ¡Pet jit'e'ch neb'ane'! Tan neyaa etib' sevatzaj. As pal chit ivi' neb'ane', tan netex exoch etib' vatz unq'a uxhchile' uve' ye' ni niman u Jesús. 7 As la val sete, tan tul uva' at u yaaib'e' sexo'l, as k'uchb'al tetze' uva' elnal ve't eq'ii ta'n u va'lexhe'. As aal b'a'ne' kat koj kuxh ekuy u va'lexhe' uve' ni b'anax sete. 8 ¡Pet ech koj uve' neb'ane', tan an kuxh ex ni b'anon u va'lexhe' sevatzaj, tan antu ve't ex netelq'a ve't tib' etetz! ¡As tul etitz'in etatzik etib' sevatzaj! 9 ¿As ma ye' etootza uva' jank'al unq'a uxhchile' uve' va'lexh kuxh nib'ane', as ye'l tokeb'al xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'? As ye' la etaq' etib' sub'loj, tan ootzimal sqa'n uva' jank'al unq'a uxhchile' uva' niyansa tib' tuk' uma't uxhchil, tuk' unq'a uxhchile' uva' nichuk tixoj, tuk' unq'a naje' uve' niyansa tib' tuk' uma't naj, tuk' unq'a nachol tze' tiixhe', 10 as tuk' unq'a elq'ome', as ye'l tokeb'al xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. As mita'n unq'a uxhchile' uve' ato'k chit taama ti' u puaje', tuk' unq'a q'ab'a'mile', tuk' unq'a uxhchile' uve' ni paatzin te vimoole', as tuk' unq'a uxhchile' uve' ni eesan puaj ti' vimoole' tuk' chuli yol. 11 Tan at ka'l ex uva' echik vetxumb'ale' tul ye'xnik enima viyol u Tiixhe'. Pet ech koj cheel, tan josq'imal ve't vetaanxelale'. As ye'l ve't epaav at vatz u Kub'aal Tiixhe'. As jikla aama ve't ex vatz Aak tuk' vib'ii u Kub'aal Jesucristo as ta'n u Tiixhla Espíritu uva' aq'el sqe ta'n u Tiixhe'. 12 As ni talpu uma'l u yol sukuxo'l uva' ech ni tal ile': «Kam uva' ni tal qaama uva' la kub'ane' as la uch kub'anata',» ti'k u yole'. As an chite' uve' ni tale'. As ati uva' jit b'a'n la b'en ib'an sqe. As k'uxh ni talpe' uva': «Kam kuxh ni tal qaama uva' la kub'ane' as la uch kub'anata',» ti'k u yole', as ye'l in la vaq' vib' ti' unb'anat u va'lexhe'. 13 As at uxhchil ni alon uva': «Tetz u quule' u echb'ub'ale'; as tetz u echb'ub'ale' u quule',» uve' ni tal unq'a uxhchile'. As an chite'. As la ilej uma'l u q'ii uva' mita'n unq'a echb'ub'ale' as mita'n u quule' la txakon ve't sqi' ta'n u Kub'aal Tiixhe'. As jit ti' u yansaib'e' tuk' uma'toj uxhchil kat icheesakat u Kub'aal Tiixhe' u kuchi'ole'. Pet a'e' la oksan iq'ii Aak. As Aake' la b'anon u nimla b'a'nile' te u kuchi'ole', 14 tan eche' uva' kat ib'an Aak te vichi'ol u Kub'aal Jesús tul kat tulsa Aak taama tuk' viyak'il vib'a'nile', as echat tuk ib'an Aake' sqe tul la tulsa Aak qaama unpajte. 15 ¿As ma ye' etootza b'a uva' tetz u Cristo u kuchi'ole'? Esti'e' ye'xhkam kuxh umaj va'lexh la eb'an tuk' vechi'ole', tan jit'e'ch kat ib'an u Cristo tuk' vichi'iole'. As ye' la uchi uva' la ok ex k'atz umaj ixoj uva' yana's. 16 ¿As ma ye'xhkam ootzimal seta'n uva' ab'il uva' la ik'ul tib' tuk' umaj ixoj uva' yana's, as uma'l kuxh ve't vichi'ol u naje' tuk' u ixoje' la ib'ane'? Tan ech ni tal uma'l u yol uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': Uma'l kuxh ve't u naje' tuk' u ixoje' la ib'ane' tuk' vichi'ole', ti'k u yole'. 17 Pet ab'il uva' ato'k k'atz u Kub'aal Jesús as unvatzul ve't u taanxelale' tuk' Aak. 18 Esti'e' ni val sete, eteesataj etib' vatz u yansaib'e' tuk' uma'toj uxhchil, tan ye'l uma'toj paav ati uve' ni yansan ve't u kuchi'ole'. As ab'il uva' niyansa tib' tuk' uma'toj uxhchil, as a' vichi'ole' niyansa. 19 ¿As ma ye' ootzimal seta'n uva' ikab'al u Tiixhla Espíritu vechi'ole'? Tan a' u Tiixhe' kat aq'on u Tiixhla Espíritu sete uva' jejle'l tu vetaanxelale'. Esti'e' jit ex ib'aal vechi'ole', 20 tan loq'el ve't ex ta'n u Jesús tul kat el vikajal Aake' seti'. Esti'e' ni val sete, etoksataj iq'ii Aak tuk' vechi'ole'.

1 Corintios 7

1 As cheel tuk vaq' b'en ich'exel unq'a yole' uve' kat ech'oti tzan sve, tul kat etaq' tzan u u'uje' sve. As: «Aal b'a'ne' uva' ye' la titz'a umaj naj ichukat tixqel,» ch'ex netale'. 2 As ti' uva' ye' saach unq'a naje' ni yansa ve't tib' tuk' unq'a ixoje', esti'e' ni val sete uva' junun unq'a naje' la ichuk tixqel. As junun unq'a ixoje' la ichuk itzumel. 3 As la chit inima tib' u naje' tuk' u tixqele', tul la iq'iila tib' skaab'il. As echat chit la ib'an u ixoje' te vitzumele', 4 tan jit u ixoje' etzin tetz vichi'ole' sijunal. Pet a' vitzumel ixoje' etzin tetz vichi'ol ixoje'. As echat chit u naje' tan jit naje' etzin tetz vichi'ole' sijunal, pet a' u tixqel naje' etzin tetz vichi'ol naje'. 5 As ye' kuxh la epi'u etib' sevatzaj. Pet asoj la ik'ul tib' eyol ti' etoksat etaama ti' enachat Tiixh ka'vo'j q'ii, as tul la tzojpu enachat Tiixh, as la ek'ul ve't tib' eyol unpajte, aq'al uva' ye' la etaq' tokeb'al u Satanáse' ti' eku' tu u paave' tuk' uma'toj uxhchil. 6 As a' ni valkate' uva' la pal ex stuul, pet jit tx'iel ex nunb'ane' ti' uva' ni val sete. 7 As a' ni vale' uva' ech koj chit nib'an unq'a naje' kajayil eche' uve' nunb'ane', tan ye'l vixqel ati. As at o' uva' la kuchuk qixqel. As at o' uva' ye'le. Pet a' u Tiixhe' aq'ol tetz sqe. 8 Esti'e' ni val sete, ex txakay naj as ex txakay ixoj, aal b'a'ne' uva' ech la eb'ane' eche' uve' nunb'ane' ti' uva' ye' la echuk ek'ulel unpajte. 9 Asoj ye' aq'el sete ta'n u Tiixhe' ti' ikuype' uva' ye'l ek'ulel as echuktaj ek'ulel, tan aal b'a'ne' uva' at ek'ulel. As ye'l ex la eyansa etib' tuk' u tacha'v vechi'ole'. 10 Pet jank'al ex uva' at ek'ulel, as tuk val u yola' sete. As jit vetze' u yole', pet tetz u Kub'aal Jesúse' u yole' uva' ye' la taq' kan u ixoje' vitzumele'. 11 Pet asoj at umaj ixoj uva' kat ijatx tib' tuk' vitzumele', as ye' la uch ichukat ixoj uma't naj, pet la kuxh atin ve't ixoj. As moj la isotzsa tib' ipaav cha'ma svatzaj, as a'n la q'aav ve't ixoj ti' vitzumele' unpajte. As echat chit u naje', tan ye' la uch taq'at kan naj u tixqele'. 12 As tuk val ka't unq'a yole' sete. As ine' ni alon, tan ye'xhkam alel kan ta'n u Kub'aale' sti'. Asoj at umaj qitz'in qatzik uva' at tixqel uva' ye' nik'ujb'a' ik'u'l ti' u Kub'aal Jesús as ye' la taq' kan naj ixoj, asoj b'a'n kuxh te ixoj uva' eq'on tib' ixoj tuk' naj. 13 As echat la ib'an umaj ixoj uva' at itzumel uva' ye' nik'ujb'a' ik'u'l ti' u Kub'aal Jesús as ye' la taq' kan ixoj vitzumele', asoj b'a'n kuxh te naj uva' eq'on tib' naj tuk' ixoj. 14 Tan u naje' uve' ye' nik'ujb'a' ik'u'l ti' u Jesús as antu naj ni teesal k'atz u va'lexhe' ta'n u tixqele'. As u ixoje' uve' ye' nik'ujb'a' ik'u'l ti' u Jesús, as antu u ixoje' ni teesal k'atz u va'lexhe' ta'n vitzumele'. As ech chit tuk ib'ane' uve' ni val sete, asoj jit'e'ch la ib'ane', as va'lexh itxumb'ale' unq'a etalaj intxa'e' la ib'ane'. Pet antu ve't chiintxa' kat el vatz u va'lexhe' ta'n u k'ujleb'al ik'u'l u txutx ib'aale'. 15 Asoj at umaj ixqela moj umaj tzumela uva' ye' nik'ujb'a' ik'u'l ti' u Jesús, asoj la tal ijatxat tib' tuk' vik'ulele', as la uch ijatxat tib'e', tan ye'le uva' techal koj chit la ikuy ve't u qitz'in qatzike' teq'ot tib' tuk' vik'ulele', tan kat imolo o' Aak ti' uva' acha'v chit qatine' sukuvatzaj la ib'ane'. 16 As ex ixqela uva' k'ujle'l ek'u'l ti' u Jesús, ¿ma ye' ootzimal seta'n uva' ye' kuxh na'l uva' la q'alpu vetzumele' seta'n? As echat ex tzumela, ¿ma ye' ootzimal seta'n uva' ye' kuxh na'l uva' la q'alpu vetixqele' seta'n? 17 As la val sete eche' uva' ni val tulaj unq'a tostiixhe' tu unq'a tename' skajayil. K'uxh kam kuxh b'anel ta'n etatine', as a' la eb'ane' sejununilaj eche' uva' kat ik'ujb'a' kan u Kub'aal Tiixhe' seti' tuk' vib'a'nile'. As kam etatine' tul uva' kat imolo ex Aak as echat kuxh etatine' la eb'ane'. 18 As jank'al ex uve' ma'tik tel unb'iil vechi'ole' tul uva' kat imolo ex Aak, as ech kuxh la kaakat exe' eche' u vee'. As jank'al ex uve' ye'l unb'iil vechi'ole' elnalike tul uva' kat imolo ex Aak, as etaq'ak ve't vechi'ole' uva' la eesal unb'ooj. 19 As k'uxh kat el unb'iil vechi'ole' as k'uxh ye' kat eli, as ye'l tetze' ti' uve' kat eb'ana. Pet a' etetze' uva' la enima u b'a'nla yole' uva' alel kan ta'n u Tiixhe'. 20 Esti'e' ni val sete, kam kuxh b'anik eta'n sejununilaj, tul uva' kat imolo ex u Tiixhe', as la kuxh kaa ve't ex eche' u vee'. 21 Asoj atik ok ex sk'amil xe' umaj uxhchil tul uva' kat imolo ex Aak, as exaansak kuxh etaama sti'. Pet asoj la uchi uva' la eteesa el tzan etib', as echuktaj txumb'al ti' etele'. 22 As ab'iste ex uva' atik ok ex sk'amil tul uva' kat imolo ex u Kub'aal Tiixhe', as a' exe' uva' q'alpumal ve't ex ti' uva' la enima u Kub'aale'. As ab'iste ex uva' ye'l ex atik ok ex sk'amil xe' umaj uxhchil tul uva' kat imolo ex Aak, as a' exe' uva' ato'k ve't ex sk'amil k'atz u Cristo. 23 As loq'el ve't o' setuk' ta'n u Kub'aal Jesús tul kat el vikajal Aake' sqi'. Esti'e' ni val sete uva' ye' la etoksa etaama ti' enimat unq'a yole' uva' la alpu sete ta'n unq'a uxhchile' ti' eteesal tu b'ey. 24 As a' ni vale', vitz'in vatzik, uva' kam uva' b'anik eta'n tul uva' kat imolo ex u Tiixhe', as la kuxh kaa ve't ex eche' u vee' vatz Aak. 25 As tuk val b'en ka't u yol sete ti' unq'a q'opo ixoje'. As k'uxh ye'l umaj yol kat tal kan u Kub'aal Jesús ti' unq'a q'opo ixoje' poro tuk val sete kam uva' ni vitz'a, tan kat itxum Aak unvatz. Esti'e' uva' k'ujleb'al chit k'u'l u yole' uva' tuk val sete. 26 As tuk val sete uva' k'axk'o ve't u qatine' cheel. Esti'e' ni vale' uva' kam chit etatine' cheel as echat kuxh la kaakat ex sejununilaj. 27 Asoj at etixqel, as ye' la echuk txumb'al ti' ejatxat etib'. Asoj ye'l eexqel ati, as ye' kuxh oojela eeb' ti' achukat eexqel. 28 Pet asoj la teq'o etib' tuk' etixqel, as jit paave' la eb'ane'. Asoj la teq'o tib' u q'opo ixoje' tuk' itzumel, as jit paave' la ib'an ixoj. Pet la val sete, tan ab'il uve' at itzumel, as la ipaleb'e unq'a k'axk'oe'. Pet ye' nunsa' uva' la epaleb'e u k'axk'oe'. 29 Vitz'in vatzik, a' isuuchil u yole' uva' ni val sete uva' unb'iitoj kuxhe' ilejat u q'iie' uva' la ul u Kub'aal Jesucristo unpajte. Esti'e' ni val sete uva' ab'iste e