Titus

तितस

1 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसेवारोबा नु ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुसेःक्‌युक्‍मिबा इङ्‌गाॽ पावललाम्‍बा कन् सक्इङ्‌घङ्‌ङिन् हाक्‍ने़ॽरो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेगुसिबा कुमनाहाॽ खुनिॽ नसाःन्‍नो कुभाॽ पिमासि हे़क्‍क्‍याङ् आनिॽ साम्‌योरे़ आहुॽरे़बा से़क्‍खाओ लाम्‍लोःमासि फाॽआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ इङ्‌गाॽ सेगाङ्‌लो॥ 2 कन् से़क्‍खाःल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन्‍निल्‍ले़ निङ्‌साङ्‌ङिन् आघोःसुम्, हे़क्‍क्‍याङ् आप्‍फाल्‍ले़आङ् इङ्‌ले़क् मे़म्‍बाःप्‍मनाबा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ये़म्‍मिल्‍ले़ कुहेःक्‍सिङ्‌मानुःल्‍ले़ तगिए कन् मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन्‍निल्‍ले़ माङ्‌हे़क्‍किन्‌ चोगुआङ् वये़रो॥ 3 हे़क्‍क्‍याङ् आनिॽ से़न्‍लप्‍दाङ्‌बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुइङ्‌जाःङ्‌ङो, सेःक्‌युक् चोगुबा सुये़म्‍मो कुबाःन्‍जान्‍निन् ओसेःन्‍दाङ् चोगाङ्‌ङाङ् खे़न् इङ्‌भन् चोःक्‍मा लक्‍पे़न्‌ खोःसुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ 4 आन्‍छिॽ लत्‍छा नसाःन्‍नो से़क्‍खास्‍मा आस्‍साः तितसे, 5 खे़ने़ॽग इङ्‌गाॽ क्रेत लाजेॽओ मे़न्‍जुःत्ते के़वाॽबा पाःन्‍हाॽ सुःप्‍मा हे़क्‍क्‍याङ् पिने़बा ओःन्‍धाक् कुइसिःक् काक् पाङ्‌जुम्‍हाॽओबा सेसेहुप्‍लक्‍हाॽओ तुम्‍लाम्‍लोःबाहाॽ सेःक्‌युक् चोःक्‍मासि फाॽआङ् पक्‍थाने़बारो॥ 6 तुम्‍लाम्‍लोःबाङ्‌ग फोत्‍या मे़ःन्‍नेबा नु थिक्‍लक् मेःत् के़गप्‍पा पोःङ्‌मा पोःङ्॥ हे़क्‍क्‍याङ् कुस्‍साःहाॽआङ् खर्मे़न्‍दक्‌ नु पाःन् मे़ङ्‌घे़म्‍मनाबा मे़ःन्, कर नसानिबा पोःङ्‌माए पोःङ्‌लो॥ 7 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुने़ॽग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुयाःम्‍बक् चोःक्‍मा लक् के़घोःबारो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ खुने़ॽग फोत्‍या मे़ःन्‍नेबा पोःङ्‌माए पोःङ्‌लो–आङ्‌दिङ् के़लॽबा नु हारा कुसिक् के़बोःक्‍पा, थिः सिजङ्‌वाःल्‍ले़ के़मःबा, के़आःम्‍बा, फे़न् याःम्‍बक्‍लाम् याङ् के़धक्‍पा पोःङ्‌मा मे़नुॽने़न्‍लो॥ 8 कर खुने़ॽग तरे के़दोःबा नु नुःबा पाःन्‍हाॽ कुसिराॽ के़धाङ्‌बा पोःङ्‌माए पोःङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ निङ्‌वाॽ हाङ्‌गे़म्‍साबा, साम्‌योनिबा, सेसे नु हे़न्‍थिम्‍बा पोःङ्‌माए पोःङ्‌लो॥ 9 खुने़ॽग हुॽसिङ्‌बा से़क्‍खास्‍मा पाःन्‍जाक्‍को वाॽमाए पोःङ्, हे़क्‍केलॽरिक् खे़ल्‍ले़ वेॽहाॽ से़क्‍खास्‍मा निसाम्‍लाम्‍बा हाङ्‌हाङ् मे़प्‍मासि नु खे़न् निसाम् के़अप्‍पाहाॽरे़ खुनिॽ पेःन्‍दिःन् ओसेःन्‍धाक्‍मा सुक्‍तुसिॽरो॥ 10 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़प्‍मो यरिक् युक्‍को मे़न्‌युङ्‌मनाबा नु पाःन्‍फात्रे़हाॽ, वेॽ इङ्‌ले़क् के़मे़प्‍पाहाॽ मे़वाॽरो॥ खे़ङ्‌हाॽओ यरिक्‍तङ्‌बाग यहुदि हर्दो हे़क्‍मा थिम् नाःप्‍माए पोःङ् लॽरिक् के़बाःप्‍पासिरो॥ 11 खे़ङ्‌हाॽग स्‍वाःत् चोःक्‍मासिए पोःङ्‌लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ फे़न् याःम्‍बक्‍लाम्‍बा याङ्‌साकुन्‍धे थक्‍से़ खे़ङ्‌हाॽरे़ हुॽमा मे़न्‍नुॽमनाबा निसाम् मे़हुॽरुसिर कुभा हिम्‍सयङ्‌हाॽ काक् फे़त्‍मे़लाःन्‍दुसिर मे़याक्‍लो॥ 12 हे़क्‍क्‍याङ् कङ्‌ग क्रेत के़युङ्‌बाहाॽरे़ आबाङे खुनिॽ खागे़इक्‍पाधिक्‍ले़ आप्‍फेःक् अक्‍खे पाःत्तुआङ् वाॽ, “क्रेत के़युङ्‌बाहाॽग सदादिङ् इङ्‌ले़क् के़बाःप्‍पा, खासिङ् मे़न्‍निःप्‍मना ताम्‍भुङ् थक्‍सा हे़क्‍तङ्‌बा हे़क्‍क्‍याङ् ले़म्‍सुवाबा तःक् थे़ःक्‍के मे़जोःक्‍लो॥” 13 कन् पाःत्ते़बा पाःन्‍हाॽग से़क्‍खाएरो॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़न् नसानिबाहाॽ आल्‍लसाङ् नुःरिक्‍काङ् नसाःन् चोःक्‍मा मे़सुक्‍तुर फाॽआङ् खे़ङ्‌हाॽ साॽरिक् फे़ःक्‍ते़से़ॽओ॥ 14 हे़क्‍क्‍याङ् से़क्‍खाःन् के़अप्‍पा मनाहाॽरे़ खुनिॽ इङ्‌जाःङ्‌ङिन् नु यहुदि खे़दाॽहाॽ खे़ङ्‌हाॽरे़ खे़म्‍मा मे़ले़रु मे़देःसुररो॥ 15 सेसे निङ्‌वाॽ के़गप्‍पा मनाहाॽनु काक् पाःन्‍हाॽ सेसेए चोःक्‍लो, कर चिःन्‍जिःम्‍बा नु नसाःन् मे़ङ्‌गप्‍मनाबाहाॽरे़ लागि थेःन्‍नाङ् सेसे मे़जोःक्‍किन्‍लो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ निङ्‌वाॽ नु खासिङ्‌ङिन्‌ फे़त्‍लाॽरे़आङ् वाॽरो॥ 16 खे़ङ्‌हाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् कुसिङ् निःत्तुम्‍बे़ लॽरिक् मे़बाःत्तुॽ, कर आबाङे याःम्‍बक्‍कोलाम् मे़नाॽरुरो॥ खे़ङ्‌हाॽग याम्‍गे़सिङ्‌बा नु इङ्‌जाःङ् इःप्‍मा नाःप्‍मा मे़न्‍दे़म्‍मना मे़जोःक्‍काङ् नुःबा याःम्‍बक् चोःक्‍मा मे़न्‍छुक्‍तुन्‍लो॥

तितस 2

1 कर खे़ने़ॽग से़क्‍खाबा नुःबा निसाम्‍बुङ् लाॽरुबा निसाम् हुॽरे़से़ॽओ॥ 2 खदाक्‍मिहाॽग लुम्‍लुम्‍बा पोःङ्‌मा, तुम्‍म्‍याहाङ् पोःङ्‌मा लाॽरुसिबा, इङ्‌धाःङ्‌साबा, निङ्‌वाॽ हाङ्‌गे़म्‍सिङ् के़जोःक्‍पा पोःङ्‌मा, से़क्‍खाबा नसाःन् के़गप्‍पा, वेॽहाॽ लुङ्‌माॽ के़दुक्‍पा हे़क्‍क्‍याङ् नासि के़धःप्‍पा पोःङ्‌मा पोःङ् मे़त्ते़से़ॽओ॥ 3 हे़क्‍केलॽरिक्‍के खदाक्‍मि मे़न्‍छुमाहाॽ साम्‍निमा मे़न्‍छुमाॽ, लाॽरुसिमा नु चाःत्‍थिइङ्‌धाःङ्‌सामा पोःङ्‌मा पोःङ् मे़त्ते़से़ॽओ॥ खे़ङ्‌हाॽग मना मे़न्‍जे़ङ्‌मनामा नु चे़ॽया मे़म्‍बङ्‌मनामा मे़बोःङ्‌ल पोःङ्, थिः मसाङ् पोःङ्‌मा मे़नुॽने़न्‍लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ग वेॽहाॽ नुःबा याःम्‍बक् चोःक्‍मा हुॽमासि पोःङ्‌लो॥ 4 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽनुःल्‍ले़ पाःक्‍मा मे़न्‍छुमाहाॽरे़ खुनिॽ ये़म्‍बाहाॽ नु हिन्‍जाॽबित्‍छाहाॽ मिःम्‍जि मे़प्‍मासि, 5 निङ्‌वाॽ हाङ्‌गे़म्‍सिङ् के़जोःक्‍मा पोःङ्‌मा नु सेसे के़वाॽमा, नुःरिक्‍काङ् हिम्‍धाःङ् के़दक्‍मा पोःङ्‌मा, वेॽहाॽ लुङ्‌माॽ के़दुक्‍मा हे़क्‍क्‍याङ् खुनिॽ ये़म्‍बाहाॽरे़ युक्‍को वाॽमा पोःङ् फाॽआङ् हुॽमासि पोःङ्‌लो॥ हे़क्‍केलॽरिक् निङ्‌वाॽफु पाःन्‍जाक्‍को आत्तिन्‍हाॽरे़आङ् हिनाःम् चोःक्‍मा मे़न्‍छुक्‍तुन्‍लो॥ 6 बा हे़क्‍केलॽरिक्‍के थाङ्‌बे़न्‍हाॽ निङ्‌वाॽ हाङ्‌गे़म्‍सिङ् के़जोःक्‍पा पोःङ्‌मा पोःङ् फाॽआङ् खाहुन् पिमासि पोःङ्‌लो॥ 7 खे़ने़ॽ आप्‍फेःक्‍काङ् नुःबा याःम्‍बक्‍किल्‍ले़ कुबि पोःक्‍खे़ॽ, हे़क्‍क्‍याङ् के़निसाम्‍मो नोनिङ्‌वाॽसाबा नु ताःक्‍पोसाबा पोःक्‍खे़ॽओ॥ 8 हे़क्‍क्‍याङ् आत्तिन्‍हाॽरे़आङ् के़जाःत्‍थि मे़न्‍देःसुन्‍ल फाॽआङ् नुःबा पाःन् पारे़ॽओ॥ हे़क्‍केलॽरिक् बिफ्‍युङ्‌बाहाॽरे़आङ् आनिॽ तक्‍ले़ङ्‌वाओ ताप्‍फे़ःम्‍बा पाःन् पाःप्‍मा मे़न्‍छुक्‍तुन्‍नाङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ नाधारो॥ 9 सेवारोबाहाॽ खुनिॽ हिम्‍दाङ्‌बाहाॽरे़न् इङ्‌जाःङ्‌गे़म्‍बा पोःङ्‌मा, काक् पाःन्‍नो खुनिॽ निङ्‌वाॽ के़दाःबा याःम्‍बक् चोःक्‍मा, याङ्‌ना मुरादोमा मे़नुॽने़न् फाॽआङ् हुॽरे़से़ॽओ॥ 10 खे़ङ्‌हाॽ मे़न्‍घुःन्‍ने़न्‍ल कर के़रे़क् पाःन्‍नो निङ्‌वाॽइरे़ खोःप्‍तुसिबा मे़बोःङ्‌ल, अक्‍खेलॽरिक् खे़ङ्‌हाॽरे़ मे़जोगुबा काक् याःम्‍बक्‍कोलाम् आनिॽ से़न्‍लप्‍दाङ्‌बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओबा निसाम्‍मिल्‍ले़न् मिङ्‌सोधाःङ्‌सो पोःररो॥ 11 के़रे़क् मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽरे़ से़न्‍लप् मे़घोःसुर फाॽआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलुङ्‌गुम्‍मिन् ओसेःन्‍धाक्‍तुसिआङ् वाॽरो॥ 12 खे़न् कुलुङ्‌गुम्‍लाम्‍बा कन् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो लायोबा हिङ्‌मन् नु इक्‍सादिङ्‌बा ये़म्‍निङ्‌वाॽ तादाबा पाःन्‍हाॽ ले़प्‍मादेःमा पोःङ् फाॽआङ् आहुॽसिङ्‌ङाङ् कन् हिङ्‌मन्‍नो निङ्‌वाॽ हाङ्‌गे़म्‍सिङ्‌मा, कुदोःप्‍मा नु साम्‌योनिबा हिङ्‌मन्‍नो हिङ्‌मा फाॽआङ् ओःन्‍धाक् आजोःक्‍लो॥ 13 हे़क्‍केलॽरिक् आनिॽ पयम् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नु से़न्‍लप्‍दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ मिमिदिङ्‌नु कुयुःमे़न् आहाङ्‌घुम्‍ल आवाॽइल्‍ले़ आनिॽ हाङ्‌हाङ्‌बा निङ्‌साङ्‌ङिल्‍ले़ कुधिम् आवाॽरो॥ 14 आनिॽ काक् लायोलाम् थे़ॽमासि, आबाङे सेसे कुमना चोःक्‍मासि हे़क्‍क्‍याङ् नुःबा याःम्‍बक् चोःक्‍मा कुसिक् के़सम्‍बा चोःक्‍मासि फाॽआङ् आनिॽ लागि खुने़ॽ आबाङे सिदुङ्‌जभा पोःङ्‌से़ पिसिङ्‌लो॥ 15 काक् युक्‍नु कन् पाःन्‍हाॽ हुॽरे़से़ॽ, हाङ्‌हाङ् मे़त्ते़से़ॽ, हे़क्‍क्‍याङ् फे़ःक्‍ते़से़ॽ॥ हे़क्‍केलॽरिक् आत्तिन्‍हाॽरे़आङ् खे़ने़ॽ कुनामे़न्‍छाॽ के़मे़न्‍मे़त्‍ने़न्‍लरो॥

तितस 3

1 हाङ्‌गे़जोःक्‍पाहाॽ नु सुहाङ्‌युक्‍पाहाॽरे़ खुनिॽ युक्‍को वाॽमा पोःङ्, इङ्‌जाःङ्‌गे़म्‍बा पोःङ्‌मा पोःङ् हे़क्‍क्‍याङ् आप्‍फाल्‍ले़साङ् काक् परिक्‍ले़न् नुःबा याःम्‍बक् चोःक्‍मा यारिप् पोःङ्‌मा पोःङ् फाॽआङ् नसानिबाहाॽ याम्‍मो मे़त्ते़से़ॽओ॥ 2 हे़क्‍क्‍याङ् वेॽ आत्तिन् मनाहाॽरे़आङ् चे़ॽया पङ्‌मा मे़नुॽने़न्, खेमा थक्‍मा मे़नुॽने़न्, कर वेॽहाॽ लुङ्‌माॽ तुक्‍मासि पोःङ् हे़क्‍क्‍याङ् काक् मनाहाॽनु नःम्‍नःम्‍माङ् वाॽमा पोःङ् लॽरिक् खे़ङ्‌हाॽ मे़त्ते़से़ॽओ॥ 3 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिॽआङ् थिक्‍ले़ङ् अदङ् नु इङ्‌जाःङ् इःप्‍मा नाःप्‍मा मे़न्‍दे़म्‍मनाबा, इङ्‌ले़क्‍के, याम्‍निङ्‌वाॽ तादा नु याम् तादारे़ आयुक्‍ते़आङ् आवये़रो॥ हे़क्‍केलॽरिक् सिक् पोःक्‍मा नु नाहे़म्‍माओ आवये़, हे़क्‍क्‍याङ् मनाहाॽ आजिःत्तुम्‍सिम्‍माङ्‌ आवये़रो॥ 4 कर आनिॽ से़न्‍लप्‍दाङ्‌बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनुॽमान् नु मनाहाॽ लुङ्‌माॽ तुक्‍तुसिबे़न्‌ थाःम्‍सिङ्‌ङिल्‍ले़ 5 खुने़ॽ आनिॽ ताङ्‌आसे़ःप्‍ते़रो॥ कङ्‌ग आनिॽ आजोगुम्‍बा नुःब्‌ नुःबा साम्‌योनिबा याःम्‍बक्‍किल्‍ले़ पोःक्‍खे़बा मे़ःन्‍लो, कर खुने़ॽ आप्‍फेःक् लुङ्‌माॽ आदुक्‍ते़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ ताङ्‌आसे़ःप्‍ते़बारो, हे़क्‍क्‍याङ् सेसेमाङ्‌लाम्‍बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसङ् मना चोःक्‍से़ आनिॽ लायोःन् वाहप्‍तुआङ् कुसङ् हिङ्‌मन् आबिरे़रो॥ 6 हे़क्‍केलॽरिक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ हन्‍दुआङ् आनिॽ से़न्‍लप्‍दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तलाम् सेसेमाङ्‌ङिन् आनिॽओ पाङ्‌घु 7 हे़क्‍केलॽरिक् साॽरिक् लुङ्‌माॽ आदुक्‍ते़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा आजोगे़आङ् मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन्‍ले़न् से़क्‍खा निङ्‌साङ् के़जोःक्‍पा नु लक् के़घोःबा पोःङ्‌मा आसुक्‍तुम्‍लो॥ 8 कन् पाःप्‍मनाबान् से़क्‍खाएरो॥ कन् पाःन्‍हाॽओ चक्‍मे़ल्‍लॽए पत्‍छे़ॽओ, हे़क्‍केलॽरिक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‌ नसाःन् के़जोःक्‍पाहाॽरे़ सिङ्‌सिङ्‌ङाङ् नुःबा याःम्‍बक् चोःक्‍मा पोःङ्‌लो॥ कन् पाःन्‍हाॽग काक् मे़न्‍छाम्‍गे़न् याप्‍मिरे़ लागि नुःबा नु कुभाॽ के़बिबा पाःन्‍लो॥ 9 कर अदङ् पाःन्‍धङ्‌हाॽ, केःम् केःम्‍बा मिङ्‌स्राहाॽरे़न् पाःन्‍धङ्‌हाॽलाम् लाःत्लाःत् वये़म्‍मे़ॽओ, हे़क्‍क्‍याङ् मोसारे़ कुसाम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ खे़माॽ मे़जोगे़म्‍मिन्‍ने़ॽओ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कङ्‌ग ओगप् मे़म्‍बोःङ्‌मना नु इन्‍धाःङ् मे़ःन्‍नेबा पाःन्‍लो॥ 10 हे़क्‍केलॽरिक् खे़माॽ के़भोःङ्‌बाहाॽ निले़ङ् थारिक् साम्‍दिङ् पिरे़से़ॽ, हे़क्‍केसाङ् खे़माॽ फोःङ्‌मा मे़ल्‍ले़रुन्‍ने़ फाॽग्र खे़न् मनाहाॽनु माःङ्‌घा वये़ॽओ॥ 11 हे़क्‍तङ्‌बा मनाहाॽग फे़त्‍के़लाॽबा नु लायोबा मे़जोःक्‍लो, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ खुनिॽ आबाङे लायोःल्‍ले़ थिक्‍तुसि फाॽआङ् कुसिङ्‌ निःत्ते़ॽओ॥ 12 इङ्‌गाॽ आर्तिमसे़न् मे़ःन्‍छाङ् तुखिकसे़न् खे़ने़ॽओ पाङ्‌घुङ्‌लो॥ खे़ङ्‌हाॽओ लत्‍छाःन् के़त्‍नुमे़ःन्‍ने खे़ने़ॽ के़सुक्‍सुक् निकोपोलिस ये़क्‌यक्‍को फे़म्‍मा तम्‍सिन् चोगे़ॽओ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ चुङ् वाःम्‍माओबा ताप्‍फे़ःम्‍बा वानाम्‍मिल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ इङ्‌गाॽ खे़प्‍मोए वाॽमा निःन्‍धो चोगुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ 13 कुभाङ्‌से़म्‍बा जिनसे़न् नु अप्‍पोलोसे़न् खुन्‍छिॽ लाम्‍दिःक्‍को थेआङ् के़साक्‍पाओ मे़धासिन्‍ल फाॽआङ् कुभाॽ पिरे़से़ॽओ॥ 14 हे़क्‍क्‍याङ् आनिॽ मनाहाॽरे़ नुःबा याःम्‍बक् चोःक्‍मा नु से़क्‍खाए के़साक्‍पाओ के़धाःबाहाॽ कुभाॽ पिमासि मे़हुॽसिङ्‌लरो॥ खे़ङ्‌हाॽ इरे़म्‌ इरे़म् लॽरिक्‌ मे़न्‌वाॽने़न्‍लरो॥ 15 इङ्‌गाॽनु के़वाॽबा काक् नसानिबा फुॽनुसाॽहाॽरे़ खे़ने़ॽ सेवा के़म्‍हाक्‍ते़आङ् वाॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् याप्‍मि मिःम्‍जि के़मे़प्‍पा फुॽनुसाॽहाॽ आनिगे़ सेवा वाॽमु मे़त्ते़से़ॽओ॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलुङ्‌गुम्‍मिन् खिनिॽनु वाॽर फाॽआङ् इङ्‌गाॽ तुवा चोःक्‍कारो॥AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE